Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.19 MB
2010-03-03 20:29:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2869
7911
Zalai Közlöny 1931. 122-144. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 122 szám
Nagykanizsa, 1931. Junius 2, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SztlkeMtóiíg: nappal Sugii ut 2., éjjel f\'óul 5.
Kiadóhivatal: Mut 5. uim. Keulhdyl flókkladóhlvntal: Kouuth-uln 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
í-lőllzetésl ira : egy tiól* 2 pengó *0 Hlltí.
. . / SicrkuiWg 421. iilm, (ÍJJd 78.) leleten. ^ Kiadóhivatal 78. Keailhelyl Ilók 27.
Zavaros világ
Olyan bolond világot élünk, hogy a feje tetejére van állítva minden, amit nemzetközi viszonylatban normális állapotnak lehetne nevezni. A politikai ellentétek annyira kiélesedtek a hatalmasságok között, hogy szinte áthidalhatatlan akadályokat gördítenek a megegyezésnek és megértésnek útjába. Es ezek a politikai ellentétek leheletlenné teszik a világszerte mindenektől súlyosan érzett gazdasági válságnak orvoslását Is.
Most nagy tanácskozások folytak Genfben a gazdasági megoldások lehetőségéről. A német-oszlrák vámunióval szemben a franciák ellentervet dolgozlak kl. De konkrét eredményre juinl sem az egyik, sem a másik tervezetre nézve nem lehetett. A német-oszlrák vámuniót Franciaország és Csehszlovákia ellentállása miatt nem lehet megvalósítani. A francia terv élelrehivását pedig a praktikus megvalósítás nehézségei akadályozzák.
A vámunió tervét a népszövetségi tanács a hágai nemzetközi bíróság elé utalta a kérdésnek jogi elbírálása céljából. Ezzel a probléma eltolódott egyelőre őszig. De az osztrák Credlt-anslalt közbejött válsága annyira megkötötte Ausztria kezét, annyira függővé te te Ausztria pénzügyi helyzetit a nemzetközi hatalmak és elsősorban Franciaország jóindulatától, hogy ez a körülmény már egymagában is nyilván megpecsételte a vámunió sorsát.
A francia lerv tanulmányozásával Iz európai bizottság albizottságot küldött ki. Azonban létrejött a megegyezés a nemzetközi agrárbank felállítására vonatkozólag, amelynek a« lenne a hivatása, hogy a keleteuró-pal mezőgazdasági országokat megfelelő olcsó, hos»zulc|áratu jelzáloghitelekkel lássa el. De az agrárbank megszervezésére is csak egy albizottság küldeteit kl, amiből következik, hogy még jó idő fog eltelni addig, mlg az uj intézmény valóban életbelép s mlg a tőkeszegény mezőgazdasági államok kölcsönhöz juthatnak. Tehát még mindig csak tanácskozás és tanácskozás, bizottság és albizottságok játéka: az üdvös eredmény pedig késik, egyre késik, holott a segítségre égető sí ükség volna már ma s lett volna tegnap és hónapokkal és évekkel ezelőtt.
Nagy tanácskozás folyt a napokban Londonban Is : a mezőgazdasági országok termésfölöslegének kihelyezéséről. Az éilékesltés kérdésének ösz-szefogó, egységes elvi alapon való megoldásáról. De ezen a tanácskozáson sem leheteti hasznos megegyezést létrehozni, eruttal az amerikai és az orosz érdekek összeütközése folytán. A konferencia dolgavégezetlenül oszlott szét és azzal segített magán tehetetlenségében, hogy szintén bizottságot küldött kt>: a mezőgazdasági helyzet nyilvántartására.
Amerre az ember a szeméi fordítja, csak ellentétet és ellentétet lát a szerencsétlen politikai ellentétek eredője gyanánt. Tömérdek gabona
van felhalmozva eladhatatlanul Amerikában és amellett az emberek milliói éheznek, nem tudnak kenyérhez jutni. Rengeteg tőke hever gyümöl-cjözetlenül a világ pénzpiacán. 56 milliárd frank értékű arany fekszik parlagon a francia jegybank páncélszekrényében és emellett az emberek milliói munka és kereset nélkül sínylődnek, világszerte 20 mllló főre rug a munkanélküliek száma: az ipaii vállalatok nem tudnak pénzhez jutni, hogy az embereknek munkái, keresetet és kenyeret adhassanak. A kamattétel számol országban, Igy Ame-
rikában, Angliában, Franciaországban, Hollandiában a minimumra szállott le és pl. Franciaországban a magánpénz kamatja alig éri el a kettő százalékot, ezzel szemben a hitel, főképen a hosszúlejáratú kölcsön csak elviselhetetlenül méregdrágán kapható
Ehhez fogható bizalmi krízis még sohasem volt a világon. Felfordult állapotok ezek és a jó Isten a megmondhatója, hogy mikor és miként fogunk klgabalyognl ebből a zavarosból.
A nemzetközi helyzetnek Ilyen bonyolult viszonyai között és a világ-
gazdasági válságnak Ilyen példátlan mélysége mellett,azt kell mondanunk: csodák csodája, hogy a megcsonkított magyar nemzet egy ádáz, ellenséges gyűrűbe szorítva helyt tud állani és meg tudja óvni egyensúlyát a forgatagban. Mondhatatlan nehézségek között él, de él. öleitől örökölt sziv és erővel dolgozik és tekintélyében meggyarapodva, megbízható, erős barátoktól támogatva, rendíthetetlen kitartással munkálkodik: Igazának kivívásáért, történelmi rendeltetésének elismeréséért, a Jobb Jövőért.
KiKlesazneK a salai Jcépviselőfelölielc ?
JVagykaniscsún nem lesx &lvatalO* ellenfelOU/e Kállay Tibornak
aki azonban nem
Nagykonlzstt, Junius 1 A közelgő választások Izgalma a pünkösd körüli napokban érte el eddigi ku1mináclÓ8 pontját, azóta pedig a kerületekben a helyzet kialakulásával, az erőviszonyok megközelítő tisztázódásával némileg alábbhagy. Az Est mai Jelentése szerint Zalamegyében a következő jelölések történtek eddig hivatalosan:
Alsólendva: Csák Károly, független kisgazda ellenjelöltje van. Balatonfüred : Darányi Kálmán. Kisko-márom: Oyömörey István a hivata-
los jelölt L\'tenyén: Pozsogár Rezső. Zalabaksán: Hajós Kálmán. Zalaegerszegen : báró Kray István Zala-szentgróton: OyOmOrey Sándor. Tapolcán : Kandó László kereszténypárt! lép fel. A Qaál Oaszton-párt mindenütt felveszi a harcot.
Nagykanizsát a jelentés nem említi. Itt, beavatottak szerint, dr. Kállay Tibjrnak az egységespárt nem állit ellenjelöltei. Sok szó esett Ernszt miniszter Jelöltségéről, Szombathely azonban megelőzte Nagykanizsát, Ernszt ott lesz egyhangúan megválasztott képviselő. Scholtz államtitkár Jelöltségét
is kolportálták, vállalja azt.
Keszthely erős egységespárti szervezkedéssel lepte meg a politikai életei. Rakovszky Iván lesz a jelöli, de felveszi a harcot Relschl Richárd Is, valamint dr. Melzler Károly keszthelyi származású budapesti ügyvéd.
Pacsán
Farkas Tiborral szemben hivatalos egységespáitl jelölt nem lesz. Felveszi azonban vele a küzdelmet Keglovlch János (Orosztony) és Zstr-kay Is erősen szervezkedik.
Ö.s
zeQlt a bíbornoki kollégium a Vatikán é« Olaszország konfliktusa Ügyében
Kóma, Junius 1
Az olasz kormány elrendelte az Azzlone Cattollca kebelébe tar\'ozó mindennemű katolikus egyesületek bezárását, Irattáraik lefoglalását, melyek államvédelmi törvénnyel ellenkező működést fejtenek kl. Ennek alapján Rómában és vidéken Is sok egyesület és szervezet működését betiltották azon a elmen, hogy politikai működést fejtenek kt holott a Szentszék csak a vallástalanság eltörléséi követelte a fasclsta kormánytól, amely azonban ennek a kívánságnak nemcsak nem tett eleget, hanem kijelentett, hogy a jövő évben sem hajlandó ilyen lépésre.
Ez a Szentszék és az olasz állam közt létrejött konkordátum megsértése, ami Valikán és Olaszország közölt könnyen kullurháboruságra vezethet.
A beti\'tások nyomán keletkezett zajos tüntetések során botrányos Jelenetek játszódtak le. Metéltették egyes, a Vatikánhoz tartozó pápii épületek exterrltorlalllását is, Veronában benzint hordtak a pllspökl
palota elé, hogy felgyújtsák és csak a tűzoltók beavatkozásának köszönhető, hogy komoly veszedelem nem történt. \'
A pápa diplomáciai lépésre határozta el magái, bár a konkordátum, mint a Szentszékhez közelálló körök vélik, nem forog veszélyben.
Az incidenseket, melyek ugyan több városban is voltak, egyes lapok érthető tendenciával nagyítják.
Kóma, Junius 1 (Éjszakai rádiójelentés) A prefektusok távirati Jelentései szerint, amelyek a belügyminisztériumba érkeztek, mindenfelé Incidens nélkül hajtották végre a paiancsol, amellyel elrendelték minden Ifjúsági szövetség feloszlatását, amelyek nincsenek közvetlenül a fasclsta pártnak vagy a ballldknak szervezetileg alárendelve.
Kóma, Juutus 1 (Éjszakai rádiójelenlés) Az Osser-valore Romano közli: Ma az országban tartózkodó összes bibornokok összejöttek a pápa magánkönyvlárá-bati. A pápa tájékoztatta a bíbornoki
kollégiumot a nap eseményeiről. A kollégium élénk sajnálkozásának adott kifejezést az események felelt. Az összes bíborosok biztosították a pápát rendithetetlen odaadásukról és engedelmességükről.
Kormány-gyAzelem a román választásokon
Bukarest, Junius 1
(Éjszakai rádlójetentés) A képviselőválasztások egész Romániában rendben folytak le. Az egyes vidékekről érkező jelentések szerint a túlnyomó többséget a kormánypárt nyerte el, utána jön a nemzeti pa-rasztpáit, legkevesebb mandátumot 8zcizelt Bratianu Qyörgy nemzeti liberális páitja.
Epé csabaibajnok: Olaszország
Bécs, Junius t (Éjszakai rádiójelentés) Európi 1931. évi epé-bajnoknáRát a következő csapatok nyerték : 1. Olasz-, 2. Francia-, 3. Svéd-, 4. Némctorrzág. Az eRVéni selejtezi) délután kezdő-| dik 71 résztvevővel.
ZALAI KÖZLÖNY
Szterényl a felsőház ülésén:
„k gazdasági válságból csal nemzetközi kartellek segítségével lehet kibontakozni"
Budapest, Június 1 A felsőház ma egész sor kisebb-nagyobb, leginkább pénzügyi és gazdasági vonatkozású törvényjavaslatot fogadott el. Többek között elfogadták a cukorrépatermelést és a cukorgyártást szabályozó törvényjavaslatokat és az
energia törvényjavaslat kapcsán a felsőház és képviselőház kOzOs bizottságának határozata alapján törölték az energia-Illetéket. Érdemleges vita caak a
kartel-javaslat
körül volt.
Szterinyi Józsel báró hangoztalta, hogy nemrégiben még a mezőgazdaság részéről Indult meg lámádé a karlelek ellen, most azonban már az a helyzet, hogy a nagy gazdasági válságból csak nemzetközi kartelek segítségével lehet kibontakozni.
Elsősorban nemzetközi agrdrkarle-lekröl van szó, mert csak ez javíthatja meg gazdasági helyzetünket. A Brlyid-féle tervezetnek Is ez az egyik kardinális pontja. Sőt már olyan terv Is merült fel Genfben, hogy a Népszövetség felügyelete mellett Irányítsák valamennyi Ipari ország működését és a termelés elosztását.
Ilyen viszonyok mellett — mondotta Szterényl József báró — óvatosan kell bánni a kartelekkel. Az állami beavatkozásnak nem szabad tovább mennie a hibák megszüntetésénél.
Fellner Henrik az Ipari termelés szempontjából birálta a karteljavas-latot, amely nézete szerint az ipari életbe bizonytalanságot visz be. Meggyőződére S7erlnt a karteltörvényt nem a gazdasági megfontolás, hanem politikai szempontok szülték. A Javaslóitól nem lehet az Ipari árak csökkentését várni, különben sem volna kívánatos, hogy az Iparban Is bekövetkezzék az a katasztrófáik árzuhanás, amely miatt most a mezőgazdaság válságban van.
A hősök emlékezete május utolsó
vasárnapján
A zászlódlszbe borult Nagykanizsa 20-as hősei szobránál és az emléktábláknál ünnepelt — Keszthelyen a gazdászok hősi emléktáblájának leleplezési ünnepélye volt
Felfüggesztettek öt adóhivatali tisztviselőt
Kaposvár, Junlua 1 A kaposvári adóhivatalban 6 éven keresztül visszaélési követelt el tObb tisztviselő. Az eddigi vizsgálat adu tai alap|án dr. Vétek Qyörgy polgármester a mult héten felfüggesztette állásaiktól és megtette a bűnvádi feljelentést csalás és kOzokiralhamlsitás büntette elmén Herceg István, Simon István, Tapacsek Józsel, Juranovlcs József és Vlncze Sándor városi tisztviselők ellen.
Nagykanizsa, június 1 Egész Magyarország kegyeleltei ünnepelte a világháborúban elesett Hősök emlékét május utolsó vasárnapján. Országszerte mindenütt, nagy városokban és apró falvakban egyaránt Összecsendült ma az őrökre elpihent és a trianoni kereszt alatt nyOgó magyarság szive dobbanása. Ünnepségek voltak mindenfelé és Imádságos hittel szállt égre nyolc millió ajakiól a .Nem, nem soha I"
ElaA HftaAk-napja ■ kanizsai 20-as axobor alAtt
A záselódiszbe öltözött Nagykanizsa ezldén ünnepelte először a hősök napját a város hőseinek bronzba önlöll emléke, a 20 as szobor előtt, A 20 as szobor ezen a napon a város miiden renda és rangú, bár milyen ezredhez tartozott hősének, a ulii vitézségnek sjlmboltfmlvá magasodott.
Reggel 9 órakor az összes templomokban ünnepi istentiszteletek vul-tjk, melyeknek könyörgő szava mind az elesettekéit és a magyar haza jobb sorsáért szállt a mindnyájunk egy Istenéhez.\'
Tiz órára parádés rendekbe sorakozott katonaság és nagy tömeg, egyesületek zászlók alatt, iskolák, a padtorokban a város minden katonai polgári hatóságának, hivatalának, egyhazainak, érdekképviseleteinek vezetői és a frontharco3ok tábora gyülekezett.
Az ünnepély műsorát a nagykanizsai Ostzes dalárdákból alakult, legyelmezett összkar nyitotta meg a Hiszekeggyel, amit Vannay János zeneiskolai igazgató vezényeli. Ülána a honvédzenekar pompás játéka rln gatla el a magyar lelkeket. Az ünnepi btszédet Gazdag Ferenc püspöki biztos mondta. Szónoki heve teljes meggyőző erejével állította a ma magyarjai elé a hősök szenvedéséi, példájuk elkötelező Örökségét. Ünnepi tűzgyújtás volt ez a bes/éd, ami szépségével és gazdagságával minden magyar szívben nyomot hagyott. Az összkar ujabb szép száma után Barbarlts Lajos szavalta el ezalkalomra Irt .Halott szivek dobognak" c. kö.leményét Ezu\'án dr. Králky Islván polgármester helyezte el a szobor talapzatán a város közönségének koszorúját. A polgármester ékesszólása minden kincsé vei ötvözte remekbe a hősök emléke feleli torlódott sok, szép és ériékes gondolatit, a jövő útját tűzve ki a ma magyai siga számára. Réner Vilmos alezredes a heljőrsé|» koazo ruját, vitéz HoUósy százados a vité-
zek, Samu Lajos az iparteslület, Lázár Arihur az izr. elemi Iskola koszorúit helyezték el a hősi szobor talapzatán. Végül katonai diszelvo nulás volt a hősök szobra előli, amiben részt veitek a cserkészek Is.
Az ünnepség u\'án dr. Králky polgármester, Réner alezredes és a vitézek megkoszorúzták a felsőlem-plom falában lévő 20-as és 48-as
hősi emléktáblákat.
*
Hogy Nagykanizsán ez a nap se múlhasson el ünneprontás nélkül, a Klsdalárda, Rüchler Mór karnagy vezetésével, a polgármester, mini daloskeiületi elnök Intézkedésére és
ltoa június 1.
felkéréíére sem veit részt az össz-karban.
Misik ünneprontó: — a kanizsai közönség, köztük nagyon Intelligens urak is, még ma sem ludjlk, hogy a honvédség zászlaja előtt le kell emelni a kalapot.
A nőegylet! hölgyek feldíszítették a hősi sírokat
Mint az előző évek során, ugy az idén Is a Keresztény Jótékony Nőegylet nemesen érző, hazafias lelkesedéssé és agilitással tele tagjai gyö-nyOrü virágdíszbe Öltöztették az 1100 kanizsai hősi sírt. Kegyeletes kezek kossorukat és virágokat helyeztek a galíciai, Isonzói és balkáni csaták minden egyes álmodójának sírjára, kifejezést adva ezzel is annak a glóriának, amelyet egy nemzet élő fiai fonlak soha el nem homályosuló érzésből a hő;ök emléke kö é.
Félsxáx 0ősl öuloit gax<Sdsse emlökídbld/d/ Ieplesíék le KeaxíQelyen
Keszthely, Junlus 1 (Saját tudósítónktól) Hósök vasárnapján délelőtt fél 12 órakor leplezték le a kesz>helyi gazdasági akadémia hősi emlékmüvét, amelynek eszméjét évekkel ezelőlt Sztankovlcs János akad. igazgató vetette fel. Hosszú ulánjárás után / tanár és 50 hallgató adatail és hősi halálának körülményeit sikerült tisztázni. A hősi halott gazdászok névsora azonban nem teljes.
Az emlékmű az akadémia aulájában van elhelyezve. Az alsó rész nagy mükőlap, rajta hatalmas kard koszorúba foglalva. A felső rész 160 cm. magas rusklcai márvány tábla, rajta az aranybetűs nevek\'tel. A falba illesztett emlékművel művészi diszi-tés keretezi. Az egész emlékmű magassága 3 m. 20 cm.
A leleplezési ünnip ég ditzes és előkelő közönség jelenlétében folyt le. A földművelésügyi minisztérium részéről Llckl Kiroly államtitkár, dr. Czvetkovlts Ferenc miniszteri osztálytanácsos és Pe.lhy Béla akad. Igazgató jelenlek meg. Képviseltették magukat a magyaróvári és debreceni akadémiák, az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara, a Zalamegyei Qazdasági Egylet. Keszthelyről megjelentek az egyházi, kalonai és polgári vezetőség, a hercegi uradalom tisztikara, a teljfes prémon\'.rei tanári kar, a hivatalok és testüietek küldöttségei, az akadémia sok régi hailgatőji s néhány hősi halott gazdász családja is.
A hivatalos előkelőségek üdvözlése után a leleplezési ünnepségei az akadémiai orcheszter Hiszekegy e nyitotta meg. Utána dr. Kukuljevlcz József akad. tanár mondotta el magas szárnyalisu ünnepi beszédéi, méliatla a hősi halott gazdászok érdemét. Beszéde közbm lehullt a
Lpel az emlékműről, kigyulladtak a piros-fehér-zöld lámpák az emlék kOrü\', a kivont karddal dlazőrséget álló két kalona-gazdátz tisztelgett s a zászlók tiszteletadásra hajoltak.
A földművelésügyi miniszter képviselője, Llckl Károly államtitkár mélyen megindulva áldozott a hősi halott keszthelyi gazdászoknak, miközben áldási kívánt a hősi halóit gazdászok poraira s elhelyezte a földművelésügyi miniszter hatalmas koszorúját, maga is elérzékenyedett.
Az emlékművet megőrzésre Stlan-kovlls János Igazgató vette át és a tanári kar nevében koszorút helyezett az emlékműre.
Az ifjúság háiájái és csodálatát Keresztes-Fischer Ferenc iljusági elnök tolmácsolta és a hallgatóság koszorúját a nemzeti Összetartás hangoztatásával helyezte el.
Ezután következeit a koszorúk elhelyezése.
Herceg Festetics Tasziló koszorúját dr. Lénárd János hercegi főtitkár helyezte el. Stefalls Aladár apátplébános a róm. kalh. egyház koszorúját lelte le. A m. kir. honvédség koszorujtt Lukdts Károly őrnagy helyezte el, Relschl Imre városbíró Keszthely város koszorúját.
Koszoiut helyeztek el még a Kaposvári Kamara (Molnár Pál Ut-kár), a magyaróváil tanári kar (dr. Ejury Lajos) és lf|uság, a debreceni tanári kar (dr. Hauser J4nos) és IljusAg (utóbbi szónoka rendkívül hatásos beszédet mondoli), a MÁV állomás tisztikara (Éder Ferenc). Hél hősi halo\'t gazdász hozzátartozója (köztük Eckhardt Antal keszthelyi karnagy) lett koszorút az emlékműre.
A magaszlos ünnepélyt a Himnusz zárta be.
Keszthely polgárságának hősi
emlékünnepe
10 órai nagymise után a plébánia-
SALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
■ hagjui» oaapadAkot faloldja ±m lljuntk kóp«ad*»*l menal»<il|o>u a a maái ftjdalmakat magaaBntatl a tm hólj.ghomokot altévalll • oakorbatagak gyógyitala
Üzletvezetőség: Budapest, V., Zoltán-utoa S.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. |uniu« 2_
templom előtt, a hősi halottak emlék-táblAjánál folyt le. Kivonult a kato naság, csendőrség, leventediszszakasz-cserkésiek, tűzoltóság t a város egyházi és világi vezetőségével az élén megjelent a polgárság minden rétegének képviselete. Az ünnepi beszédet Ncogrddy Qilbert prem. tanár mondta, mély érzéssel, nagy felkészültséggel és nagy hatással. Az énekszámokat az Iparosok Dalkört adta elő. Ünnepség után a csapatok disz menetben vonultak el a hősi emléktábla elölt.
Racsa hősi ünnepe
Pacaa, Junlus 1
(Saját tudósítónktól) PacM lelkei magyarsága Is megünnepelte a hősök emiékezeiét. Ünnepi istentisztelet után az iskolaudvaron népei ünnepség volt Dr. Horváth Vilmos főszolgabíró mélyenszántó beszéde, szavalatok és énekszámok voltak műsoron A szép, gazdag ünnepély Landt Ferenc Igazgató záróbeszédével ért véget.
A pacsai róni. kath. elemi iskolában délután Markoviit Qéza fanitó rendezésében az apróságok a .Leendő hőtök" c. Irredenta darabot adták elő nagy sikerrel.
Kanizsa kánlkolás májusi vasárnapja
Évről-évre fogy az elpénztele-nedö balatoni kirándulók száma — Annál tflbben rándultak ki gyalog a közeli erdőkbe
Nagykanizsa, Junlus 1
Május utolsó napja, az elmúlt vasárnap, a legforróbb búcsúzkodás jegyében engedte ál helyét a következő Junius hónapnak. Már a kora reggeli órákban I» olyan fullasztó hőség uralkodott, hogy a cukrászok és vendéglősök a legszebb reményekkel tekintettek a délelőtt és délután elé. A délelőtti Órákban rohamosan nőtt a meleg, amely a déli órákban 32 Jókban kulminált. És nyulán a meteorológiai intézet is csak kisebb zivatarokat helyezett kilátásba, minden feltétel megvolt ahhoz, hogy minél többen kiránduljanak a Balatonra, kihasználva az első kánikulai napot egy kis fürdőzésre.
Kérdést intéztünk Bartal Béla DSzA állomásfönökhöz, hogy milyen nagy tömegben rándultak ki a kanizsaiak most vasárnap a Balatonra.
— Tömegről még szólni la nevetséges — mondotta Bartal állomásfőnök. - Rándullak ugyan ki a Balaton mellé, de ez a szám teljesen normális volt. Még a hitköznapi forgalmat sem multa felül. A reggel 8 óra 45 perckor induló vonattal mentek a kirándulók, akiknek legnagyobbrészt nyaralójuk van a Balaton mellett.
— Mi lehet az oka, hogy csak ilyen kevés volt a vasárnapi kiránduló ?
— Szerintem kizárólag a pénztelenségben lehet megtalálni ennek az okát. A pénztelenség miatt évről-évre fogy a balatoni kirándulók száma.
Annál többen rándultak ki azonban a kanizsakörnyéki erdőkbe. Már reggel 7 órakor találkoztunk csomagokkal megrakott kirándu\'ókkal, akik részben gyalog, részben jármüveken a lazsnak! és ktskomdroml erdőkbe igyekeztek. Sokan keresték fel azonban Förhéncet, a Szentgyörgyvári is Pogányvárt hegyet Is, ahol egy-egy borospince hd* ölén hánylak fittyet a nagy melegnek.
Idehaza a vendéglősök és cukrászok azért jó üzletel csináltak és ugy fogyott a fagylalt és a sör,
Balatonfüred, junlus 1 Klsdörgicsén a falu hőseinek emlékoszlopát avatták fel ünnepélyes keretek közt. A leleplezésen részt vett a 25 tagu balatonudvarü levente-csapat Is. Ezek az ünnepség után teherautón igyekeztek hazafelé. Útközben, — az okot még nem tud-
minlha ingyen adták volna.
Este fél 8 óra tájban egy pár percig tartó jótékony zápor hűtötte le kissé a levegőt.
A hélföi nap szintén nagy hőséggel kezdődött, délután fél 2 óra tájban azonban hirtelen vihar tört kl és a néhány percig tarló eső kellemesen lehűtötte a levegőt. A vihart nagy égiháború előzte meg. Villámcsapásról eddig még nem érkezett jelentés, bár alapos a gyanú, hogy két helyen Is lecsapott a közelben valahol.
ják — a teherautó az ulmentl árokba zuhant és felborulva, utasait maga alá temette. Neumann József levente, egy udvarii birtokos fia, oly súlyosan megsérült, hogy a veszprémi kórházban, ahova beszállították, meghalt. A nyomozás folyik.
McgnytU hépkláltl/ds
Nagykanizsa. Junlus 1 Igen kedvező ausplciumok, tömeges érdeklődés melidt nyílt meg vasárnap Faragó Márton nagykanizsai festőművésznek és három tanítványának (Balogh Qyula, ifj. Faragó Márton és Kutassy Irma) kiállítása a Fö-ut és Sugár-ut markán (Ba-bochay-ház). A díjtalanul megtekinthető tárlat egész nap nyitva áll. A tárlat Ismertetésére legközelebb visz-szatérflnk.
A leveleket mától fogva éjszaka fél I2-I|j lehat a levélszekrényekbe bedobni
Famtaa aJIUa a l.vél**állHá.
BjortlliM ér^akékn
Nagykanizsa, Junlus 1 Minap a Zalai Közlöny rámutatott arra, milyen fontos lenne, ha a posta nem csak esle \'/ü9 óráig, hanem éj|el fél 12 óráig venné fel a leveleket és expresszlcvclckct, amiket a Főul és Horthy Miklós ul sirkán levő (Fl\'chel mellett) levé\'gvüjtő s-ekrény-be lehelne bedobni, amit azután egy kerékpáros postás fél 12 órakor kivinne az állomásra, hogy még a budapesli szerelvénnyel továbbíthassák. Nem ceak a nagykanizsai kereskedőknek és vállalkozóknak, hanem a nyaraló közönség szempontjából is nagyon fontos a szorosabb összeköttetés illetve a levélposlának az éj|ell órákban való expediálása.
A Zalai Közlöny cikke a nagyközönség körében általános visszhangra talált. De visszhangra talált a közönség érdekét mindig szem előtt tartó és előzékenységéről lcg|obban Ismert poslfhivatalnál is. Az 1. sz. hivatal főnöke, dr, Thotway Zsigmond főfelügyelő nyomban érintkezésbe lépett a 2. sz. (mozgó) posla vezetőjével, Miklós János felügyelővel és a pécsi postaigazgatósággal. Így néhány órán b.lül eredmény is volt, amennyiben a píesi postaigazgatóság hozzájárult dr. Thotway Zsigmond azon rendelkezéséhez, hogy a mai naplói kezdódóleg éjjel fél 12 órdlg a postapalota főbejárata előtt levő levélgyűjtiszekrénybe ugy közönséges, mint a kellően} felülbélyegzett is express-Jelzéssel ellátott express-leveleket Is be lehet dobni, ahonnan fél 12 órakor kerékpáros postás viszi ki a mozgópostára zsákolás is továbbítás végett
Örömmel regisztráljuk dr. Tholway postafőnök előzékenységét és gyors közbevetését, mint legeklatánsabb do-kumen\'umát annak, hogy mennyi ügyet milyen egyszerűen és gyorsan lehetne a nagyközönség érdekében kedvezően elintézni: egy kis adag jóindulattal és ügyszeretettel.
= Az Ingyen Autó Syphon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Egyedárusitó Szabó Antal sportüzlele, kapható még Teutsch Gusztáv drogériájában.
a
Kertész cukrászdában
10 fillér egy tölcsér fagylalt
20 egy csésze fagylalt
20 •i egy szelet fagylalt
30 M pohár tejszín habbal
30 »> egy jegeskávé
40 n egy adag (2 szelet) fagylalt
30 it egy jégbehfltött málnaszörp
Tekintse meg
dus
nyári raktárunkat.
Divatujdonságok,
Bembergek naponta érkeznek.
SINGER
divatáruház.
Huszonöt leventével árokba zuhant a teherautó
Halálos hM-oszlop avatás agy balatonparti községben
ZALAI KÖZLÖNY
4
SZÍNHÁZ
Fekctesiáru cseresznye
(Bemutató etBadds.) Hunyady S1n-dor színjátéka a kanizsai színpadon folytatja tovább art a frenetikus sikert, amellyel a Vigsjinhái deszkáiról indult hódító uijára. A különféle tudományos társulatok állal fém-Izeit daraboktól olyan messze esik unyady darabja, mint Slrlndberg tragikus légkörétől egy molnárferenci szellemességekkel átszőtt színpadi termék. És mindannak ellenére, hogy Hunyady darab|íra a Vojnlls-di\\ nagy-lentőségü bélyegét ütötte a Magyar udományos Akadémia, a Fekete-szárú cseresznye mm tartozik « .nagyszakállú, tudományos darabok" kategóriájába, hanem a valóban nagysikerű színpadi munkák közi, melynek értékél a közönség Is habozás nélktll elismeri. Témáji olyan körei áll mindnyájunk szivéhez, hogy érdekessége, irgalma és gondolko zásra készletfi ha\'ása alól senki sem tudja kivonni magát. Egy kis bácskai falu társadalmi életének keresztmetszetét adji az Iró, amelyet a mindent ellűrö magyar és az uj szerb impérium alatt mulat be. Nemzetiségi politikánk helytelen loteranci ,|át állilji szembea ttlz-vss erőszakkal mtl.-OdS szerbesitési folyamattal. Szinte megborzong az ember, amikor látja, hogy a magyar főszolgabíró, a talpig magyar ur, milyen atyai Jóindulattal és kézlegyintéssel intézi el a szemei előtt folyó sierb politikai törekvéseket és amint a szerbek elöl, akik kis szigetet képeznek a bácskai falu magyar tengerében, még a hullámverés kellemetlenségeit is Igyekszik elhárítani. Kár volt, mert az uj rezsimbe semmit sem sikerült átmenteni ebből az uri gesztusból, mert a „hódítók" kegyetlen példát mutattak, hogy miként kell kezelni a jármuk alá tiiano-nlzáll magyarságot. Ezt a fojtod politikai miliőt egy fenséges szerele p, a bflsike, ragyogó, lüzesvérü szerb asszony és a lovagias magyar főszolgabíró mindent felperzselő szerelmével Igyekezett enyhíteni az iró. fis sikerrel. Mert any-nyira együvé tartozik a darabbal, hogy mint két hatalmas pillér, közösen és egymást kiegészitöen 11-masitják alá a sikert.
Forróslkerü színházi est volt a Feketeszár u cseresznye híifől bemutatója. A darab sorsát Székely-tüdy Adrién, vitéz Bdnky Róbert [és Danis Jenő tartották kezeikben. Szé-kelyhldy Adrién hálás terrénumot kapott képtsségel kibontására Irina asszony szerepében. A büszke szerb nő szerelemtől alázatba kergetelt ulját mulalla be azzal a tökéletes átékkal, amit már csak a színházi Oggöny választ el az élettől. Sikerült levetkőznie sokszor Idegenül ható indulatosságát Is ezzel egészen uj irányt adott kétségtelenül ériékes művészetének.
Vitéz Bdnky, a kidolgozatlan, rosszul hangsúlyozott felcsaltanások-lól eltekintve, amelyeken Igen köny-nyen íúdna segitenl, minden más tekintetben méltó partnere volt a szép Irinának. Dusán szerepében Danis Jenő nyújtott brlllláns alakítást. Precízen átgondolt szerepében pompásan érvényesíthette kellemes orgánumát és művészi kvalitásait. Szemethy Endre, mssíklrozásl művészete mellett értékes tehetségeit is megcsillogtatta epizódszerepében. Ez a fiatal színész rövid Ideig fogja koptatni a vidéki deszkákat. Minden szert pJben maiadandó impressziókat kelt.
Vitéz Jakabffy rendezőt is meg-
illet minden elismerés. A előadás pífgő volt, a dKzielezés jólesően Ili\'se* és a rövid szünetekért Is sok város közönsége irigyelheti a kanizsai színház közönségét. D. M ].
A színházi Iroda hlrel
(*) Feketesxáru cseresznye — kedden este. A tegnap este páratlan sikert aratott -Feketeezáru cseroeznyo-, Hunyady Sándor Irodalmi remeke mu. kedden este Is műsoron van. Tekintettől az olő-adás iránt megnyilvánult hatalmai érdeklődésre az Igazgatóság Bzombaton estére turnét a Feketesxáru osererenyét tüzto műsorra.
(*) Fulujil kislány Peiten. Szerdán és csütörtökön esto Barna Izsó fülbemászó muzsikájával kerül bemutatóra az évad legmókósabb operettuldonsága a „Falusi kislány Pesten". A darab témája rendkívül hálás ahhoz, hogy kllcno színes képben a falusi kMány pesti kalandjaival a legpompásabban szórakoztassa a közönséget. A darab főszerepeit Viola liarglt, Harczos Irén, Nagy (iábor, Blhary Nándor Játszák.
(*) Tomnty és Társa. Csütörtökön délután tél r> órakor mérsékolt hulyárakkat kerül felújításra az elmúlt évnd ragyogt operettslkero, a Tommy és Társa Har ezos Irén és Fejér Erzsivel a főszerepben.
(•) Egy Uny — aki mer. Faragd Sándor és László Aladár kacagtató vígjátéka, az „Egy lány — aki mer", u budapesti Belvárosi Színház slágcrdarobln Feleky Klárival a lőezcropoen korul bemutatóra pénteken este.
l\'J VMámp délután „flió tavxi" oporottujdonság, vasárnap esto podlg — közkívánatra — „A\'vhicl h:i$;arvk" oporettujdouág van aiUsoron.
Heti műsor;
Kedd: Feketoszáru cseresznye. Szerda: Falusi kislány Peslon. Csütörtök délután: Tommy ós Társa. Csütörtök esto: Falusi kislány Pesten. Pénteken: Egy lánv,aki mer, vígjáték. Szombat: Feketeszáni cseresznye. Vasárnap délután: Elsó tavasz. Vasárnap este: Alvlnel huszárok.
Három vármegye Iparoatanonciakoíáinek kerületi rajzkiéllltAea Nagykanizsán
Nagykanizsa, Június 1 Ismeretes, hogy az iparostanonc-Iskolák Zala-, Somogy- Í6 Vasvármegye egy részéből egy kerti letet alkotlak, amelyhez — Nsgyknnlisa székhellyel — 14 Iparo tanonciskola tartozik. Az Idén a kerület Isniít rajzklállilást rendez Nagykanizsán, mini amilyen egy-két év elölt az első nagysikerű rajzkiállllás volt.
Miután az ilyen kerületi rajzkiál-liiás nagyban előmozdítja a fiatal tanoncok ambícióját, az iparoktatási felügyelőség rendszere: Itelte ezeket a kerületi mjzklállltásokal. Az idén isméi Nagykanizsán, junius 24-26. napjaiban leaz az, a Rozgonyl-utcai tornaieremben. A kiállítás vezetője Porédus Antal igazgató, óki minden előkészületet megleli a siker biztosítására. A kiállított rajzok felett egy 10 tagu zsűri fog határozni, amely junius 27-én hozza meg döniésél a legjobb rajiok feleli.
A nagykanizsai szakir\'tnyu Iparos-tanonciskola junius 7 tői 14-ig tartja megszokott évvégl munka- és rajz-Uállltásalt. R« mélhelőleg az idén ugy a meslrrek, mint a tanoncok egy év munkásságának é6 a tanoncok tudásának eme szép doku mentálásához nagyobb buzgalommal fognak hozzálátni, mint az utolsó kél évben.
napi mgm
NAPIREND
Junlua 2, kedd
Hóm. katolikus: Erismui. Proltii.: Anns. Izraelita: Slvan hö 17.
Városi Muzeum és Könyvttr nyitva ciOIOllöNJn és vasifnnp délelőtt 10-161 12 óláig.
Oyógysxírtárl éj|ell szolgálat: i :ó végiig « .Mária* gyógyexeitál — Klrály ulca 40.
üótlSrdö nyitva isggel 6 ólától mi 4 órtlg (hátiö, wtflida, pintek dálutáa.
leddeo egés> njp nőkneí). Tel.: J—13
Időjárás
(ÉJaMkai rd<UájekaUtl A ■•tcaraté-|lal tnUnl |«l«rtl i á felhint oalkk>né>«, M«.kb.iM xl«a<ar-hajtam várható, lónyagea hflvét-taaéB n*lkQ!.
— A főispán Nagykanizsán. Qyömörey Uyörgy főispán vasárnap délután gépkocsin Zalaegerszegről Nagykanizsára érkezett és dr. Krdtky István polgármesterrel hosszabban tárgyalt. Majd meglátogatta dr. Pllhdl Viktor Wr. kormánytanácsos, felső házi lagol. A főispán rovld ill tartózkodás után visszautazott szék helyéte.
— Szabadságon. Vitéz Cslllaghy Qyörgy klr. vezetőügyész a mai nappal megkezdte nyári szabadságát, amit a Felvidéken fog tölteni. Távolléte alatt a klr. ügyészséget vitéz Sí Ily Djzíő klr. Ügyés/. vezvll.
— Az országos középiskolai tanulmányi versenyt a budapesti plarlstp gimnázium nyerte meg. Az összes löbbr helyezeit középiskolák Is budapestiek, ciak az utolsó, a 6. helyezeit a kaposvári áll. reálgimnázium. A latin tanulmányi versenyben Magyar László, a nagykanizsai piarista gimnázium növendéke első helyen dicséitlet nyeil.
-= Elsőrangú Ingzefirek mérsékelt árban Singeméi.
— A kórházi kápolnára N. N. 10, N N. 10 pengőt adományoztak.
= Mintás crepj de chinek, Mous\'ln, Germain és grenadin legdivatosabb választékban Schtllznél.
_1981, Junius 2
Epe- és máj beteli tgeksél, epekő és sá gaság eseteiben a természetes „Fereno loi&el" keserüvic a hasi a ervek működését élénkebb tevékenységre serkenti Klinikai tapasztalatok igazolj tk, hogy az otthoni ivókura különösen hatásos, ha a Perese lóuel vizet kevés forró vizzel keverve, reggel éhgyomorra isszuk. A Ffreno íoxiel keserűvíz gyógy-szertáiakban, drogériákban és Tűszer-Ozletekken kapható.
— Állampolgársági eskfl. Ábra-movics Márk, a nagykanizsai izraelita hitközség főkántora hélfőn délelőtt a vármegye alispánja előtt letelte a magyar állampolgári esküt.
— A pacsal elemi Iskola rajz-kláilltása és tornavlzsgája. Tudósítónk Jelenti: Szentmlhdlyl Dezső elnök nylt|a meg junius 7-én délelőtt 11 órakor a pacsal 1Ó.11. kat. elemi Iskola növendékeinek rajz- és kézi-munkaklállilását. Dílután lesz az Iskola tornaversenye, amelyet Kovdcs József tani ó vezet. Utána gyermek-|unhlis az iskola árnyas udvarán.
— Kész férfi Bourette öltöny minden méretben P 15\'— Schütznil.
— Szerelmesek szakítottak: vérző női orr, bDnvádl leijelentés. Vasárnap este 9 óra tájban hangos szóváltásra, majd ütlegelések zajára lett figyelmes a közkórház kornyékén séláló közönség. A verekedés egy kis szerelmi történetnek a záróakkordja volt. T. Rózsi mln-denesleány az egyik Deák-téri házban és néhány hónappal ezelőtt megismerkedett K. Józseffel, aki he vesén udvarolt neki. A télen támad/ szerelmet, ugylátszlk, elolvasztotta az első kánikulai vasárnap és K. Józsel szakítani akait volt ideáljával. Ez azonban nem meni olyan simán, meri T. Rózsi nem akart lemondani a féifiiől. Igy szóváltás támadt közöltük és a fiatalember alaposan helybenhagyta a leányt. A szakilási jelenet most a biiójág előtt fog befejezést nyerni.
= Bevonult a Ge-VI harisnya Nagykanizsára, amely országszerte arról hires, hogy drágább van, <k jobb nincs. Mosás előtt, ha leszalad a szem, vissza vesszük. 5-szM mosás ulán, ha leszalad a szem, Ingyen felszedjük. — Főeldruslti: Magyar Divalcsarnok, NagykanlzsJ.
ESTERHÁZY
felvágottak
HENTESARUK
FÜSTÖLTHUSOK
Megbízható! Olcsó! Friss!
Lerakat: Horthy Miklós-nl 2. Telefon: 5-93.
1931. junluB 1
ZALAI KÖZLÖNY
Mintás mtíselymek
Mosó voilok
Kartonok
Férfi ru&avássznak
Késx nöi nyári ru&ák
Divatos selyem-anyagok
legolcsóbbak
-nél.
— Asztalos Iparosok Qtése. A nagykanizsai Ipartestület asztalosipari szakosztálya ma este 8 órakor rendkívül fontos szakügyekben ülést tait a testület székházában, amelyre a tagok pontos megjelenését kéil az elnök.
Strém Károly
Oéfl
közli, hogy két éves vágású, utaz, la cMrhuákfa ... P 44 20 . la tUíjfcuáMl... P 40 — . la ctaráiroiifa P 34 —
. lal|laIorgáo«...... P 25 60
. II. oszt, dorong (fejsz, botla) ...... P 19 60
minden 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállitva.
Ezen kivételes olcsó árat, tekintettel a nagy keresletre és közkívánatra, készpénzfizetés mellett továbbra is farijuk.
Aprított fa már 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz szállítva, 100 kg.-kint.
Kérjük a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi" iro dába juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
— A Nyugat Június t.-t száma Oláh Gábor „Heten vényünk" clmtl nagyobb elbeszélésének közlését kozdl meg. — l\'app Károly „A nyolcadik stáció" clmü regényét vlBzuut ez a szám felezi be. A szépirodalmi részben találjuk Nagy I,aJoa „Bérbáz" clmtl szatirikus novelláját, Erdélyi Józnot és Németh Andor verselt. Mórlc.7. Zsigmond „Az író és a könyv a vásáron" clmtl cikkébon a Nemzotközl Vásáron szerzett tapasztalatairól számol be s a vásáron vezetett naplóját közli. Némoth László „Ars poetica" olmll o«sav-Ját, Kárpáti Aurél Kiss Ferenc két Sliakespvare szerepéről Irt tanulmányát ós Elok Artúr Pastel-ner Gyula cikkét kell inóg kiomolni a gazdag szám tartalmából.
— Baleset a rlngispllnél az orosztonyl bucsun. Vasárnap bucsu volt Orosztony községben. Németh Elek 14 éves földmUvesflu több társával együtt a rhiglspiit hajtotta. Hajtás közben Németh Elek véletlenül felrelépett és oly szerencsétlenül zuhant le, hogy eltörte a balláblejét. A nagykanizsai mentők részesítették első segélyben a sérültet, akit ezután beszállítónak a kanizsai közkórházba.
= Megnyílt Horthy Miklós-ut 4. szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
— Ha fáj a feje és szédül, ha lelt-séget, bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi .Ferenc József" keserüvizet.
SPORTELET
Az NTE győzelemmel fejezte be a bajnoki fordulót
Kieseti a Pécsbaranya, osztályozót játszik az Attila 1. Újpest, 2. Hangária, X Ferencváros
Nagykanizsa, Juntus 1 Vasárnap játszotta az NTE utolsó bajnoki mérkőzését ebben a szezonban. Ezúttal Szigetváron méikózölt az ottani jónevü egyesülettel.
Az első félidőben az NTE állandó fölényben látszott, ha csatáraink erélyesebb játékot produkálnak a kapu előtt, ugy számot gólt érhettek volna el. A félidő egyetlen gólját Mákos rúgta.
\' A második félidő játéka már kiegyensúlyozott volt, Szigetvár is felnyomult és tetszetős táraadásokat vezetett az NTE kapuja ellen. Vé-
delmünk azonban biztosan állt ellen a támadásoknak. A 15 ik percben Mákos ujabb gólt lő. Néhány percre rá Szigetvár helyez labdát a kanizsai kapuba. A 40-lk percben Farkas háromra szaporítja a gólok számát. A befejezés elölt sikerül Szigetvárnak szépíteni az eredményen.
Az NTE általában jól látszott, mégis ki kell emelnünk Jakubeczet és Kudlchot, a SzAK-ból pedig Tóth és Pfelfer I. nyújtottak kiválót.
A mérkőzést a pécsi Krausz bíró vezette.
Vasárnapi eredmények
I. liga:
Pécs-Baranya—Hungária 2:2 (1:0). Remek küzdelem keretében, jó játékkal búcsúztak a pécslek az I. ligától.
Ferencváros—Bocskai 6:2 (2:1). Ormos leszerződletése, sőt a ferencvárosi védők könnyelműsége sem segíthetett a Bocskain.
Budai 11—Sabárla 3:2 (1:1). Páradlság terén a Sabária vittel el a pálmát és igy jutott a budai csapat két ponthoz.
Kispest—Bástya 2:0 (1:0). Kispest jobban játszott, főleg Jobban iőtt, megérdemelten keiUlte el az osztályozót.
II. Ugat
VAC—Terézváros 4:1 (0:1).
Soroksár—Józsefváros B: 1 (1:1).
Délnyugati alosztály:
PAC-DPAC 3:1 (2:0), PVSK— PSC 3:2(3:2), KPAC-DVAC2:0 (2:0), KRSC—KTSE 0:0.
L*»*nUbajnokl márkfixá-aek aredmánysl
L osztály:
13 FC-KAOSz 4:0 (2:0). A 13-as könnyen győzött a széteső játékot produkáló kereskedők ellen. Bíró Ftumbort.
Haladás-Teleki 1:0 (0:0). Kemény és szép küzdelem, az eredmény reális. Bíró Szirtes.
II. osztály:
Hunyadi—Kossuth 3:1 (0:0). Könnyű győzelem. Bíró Kluger.
A* I. és II. kSrzati alpinisták tornaünitepélye
Nagykanizsa, JunlUS 1
Bájos, színes, szivet-lelket gyönyörködtető „sporteseménye* volt a vasárnapnak a nagykanizsai 1. és II. körzeti elemi iskolák (1600 gyermek) együttes toinaünncpélye a Zrinyl sportpályán, melynek tribünje zsúfolásig meglelt érdeklődőkkel, köztük a polgári és katonai társadalom Jeleseivel.
A program mintaszerű rendezésben (Flló Ferenc és Poleslnszky Emil igazgatók és Németh Jenő tanító érdeme) pergeti le. A csupa inagyar-ruhácskákba öltözött leánysereg és az egyforma ruhás, sastollas flu-tábor pompis, szines, eleven képet nyújtottak. Akárhányszor megtörténi, hogy zajos taps kerekedett csupAn a festői látványosságra, amit a pályán vonuló larka sereg nyújtott.
A számok mind fegyelmezettségről, a kicsinyekkel a tomaoktatásban is odaadó törődésről, tanítóink lelkes fáradatlanságAról tanúskodtak. Az u|, az eljövendő Magyarország friss
szelleme csapott a nézők felé ennek a szép délutánnak kedves, napsugarai hangulatából.
A Hiszekegy-et ritmikus gyakorlat keretében énekelték, Németh Jenő tanító vezetésével. Meghatóan Bzép volt. Farkas Károly negyedikes (II. körz.) ügyesen szavalt. Szabadgyakorlatok, utánzó, bot és zenés (katonazenével) gyakorlatok, az egészen modern dán gyakorlatok (Poleslnszky vezetésével), a páratlanul hatásos zászlós szabad gyakorlatok (Németh tanító vezetésével), Oogl Mária nagyszerű betanításában egy könnyet fakasztó, pittoreszk Irredenta gyakorlat, Flló igazgató betanításában leánykák magyar tánca, versenyfutás dijakkal, osztályonként (dijak: érmek, labdák, csokoládé), blrkózái, gula, slb. szerepeltek a műsoron, aminek utolsó számalt azonban az ígérkező zivatar elsöpörte. Igy a stafétát már csak az Iskolaudvaron fúlják le a legjobbak 8 ezüst érméért.
- Kiváló minőségű férfiruha szövetek és indanthren vásznak — Singeméi.
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
nagykanizsán
Uváuágra 24 órái kelti li el.óreidü mukát kéJilt.
Ft!
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Zalai mnokásokat toboroztak cnkorrépa-monkára Németországba
250 zalai munkái már el Is utazott és december végéig marad Németországban
Nagykanizsa, Június 1 A főldmOveiéUlgvl minisztérium nemrégiben 160 alföldi földműves munkásnői helyezeti el Németországban rgyes uradalmakban cukorrépi munkálatokra. A (Oldmüvelíídpylml-nlsztérlum munkaközvetítő hivatala megbízta Tölgyes litván dr. gazdasági tanácsos\', hogy a hatásköre alá taitozó Zalavármepye egyes községeiben, ahol különösen cukorrépa munká a megfelelő és munkanélkül lévő munkások nagyobb számban találhatók, a helyszínen Némct-
(—) Paca* nem J«p rézgáll-
cot. Tudósítónk írja: Pacsa község elöljárósága 300 hold szölö részére még február hónapban megrendelte az ár előzetes biztosításával a szükséget rézgállco! A megrendelés, tőt a többszöri megíflrgetés dacára, az AlsódunáttluliMezögazdasági K imara még a mai napig sem szállította le a megrendelt gíllcot és Így a szőlősgazdák a Irgkélségbeeseltebb helyzetben vannnk, mlutín Itl a mís-dlk permetezés Ideje. A legtöbb gazdálkodó, akinek volt rávaló p\'nze, most a kereskedésekből volt kénytelen beszerezni a rézgállcaztlksíg-leléi. Igy fest a gazdákat segl:ő akció a gyí korlatban ?
(-) A kertészek hiteligényeinek kielégítése Colából felhívja a Magyar Kerlészek Országos 0»zda-ságl Szövi tiége mindazon kertészettulajdonosokat, akik a kérdőivel még nem küldiék be, hogy azt pontosan kilöllve, ml\'lőbb küldjék be a Szövetség elnökségéhez, (IX, Lónyay u. 7). A kérdóiv adatainak pontos kitöltése nélkUI senki sem számi\'hat hitelnyújtásra, s ezért minden kertészettulajdonosnak sajál érdeke, hogy a felhívásnak azonnal tegyen eleget. Aki kírd3lvel és belépési nyilatko*
A virágszirmok lahullása után 2 hétre, amikor a yyflmflloB körülbelül mogyoró vagy dió nagy-s gu, kell ismét Bldmllufáii permetezni 11
Egyesített védótitr kártékony rovar és gombák ellen
lotpraun Tutokll
(előbbi arién-iél, utóbbi rézkén-auén vegyületet tartalmai)
Bordói léhci keverve: Arxola „45" ngy Darain
rágókártevók Irtáaára,
Elosal vagy Sulfarol
gombakártevók irtásán,
Aphidon
vértem liláihoz,
A Imola vigy Pomrin
vértetves sebhelyek bekenéséhei.
Harnyóenyv Ojtóviasz
valamint tobb apedália védó.zer Is kapható:
orseág József
mag, mátrágys, termény és riBvérry-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság mellett Telelőn: 180.
országban munkába helyezésre mintegy 260 mezőgazdasági munkást és munkásnöt válasszon ki és velük a készített Írásbeli szerződéseket aláírassa. Eme eljárás eredményeképpen Tölgyes István dr. Zitavármegye egyes községeit felkereste és a kívánt számú munkással a munkaszerződést meg is kötötte. A földművelés ügyi minisztérium munkaközvetítő hivatalának intézkedésére ezek a munkások a napokban már el is utaztak Németországba, ahol december végéig maradnak.
zatot még nem kapott volna : jelentse be levelezőlapon a Szövetség elnökségénél. _
TŐZSDE
Az Irányzat mlndvégl lanyha volt. A kedvezőtlen külföldi jelentések hatása alalt eladások jelentkeztek a piacon, minek következtében az árfolyamokban a piac egész területén lemorzsolódások állottak be. f Ösztön iő jelentések a lőzsdeidő további folyamán nem merültek fel. Az irányzat mindvégig lány hí maradt. Fix-kamatozásu papírok- piaca üzlettelen. — Valutapiacon gyengébb voll az irányzat.
Teraeaytéuái
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Iu> nsssv. Tl-M 14 68- 14 70. 73-ea 14-70 1486, n-t* 14 90 15 50. 10-ss 1500-16 30, danánt 77-ee 1410-14 15. 7»-«s 14 15-1430. It-f 14 40-1450, 80-as 1450 1460. Hass 1430- 440 Hk árpa 1750-1775, sOrálpa 1900 19*50, sab 33*50 - 23 75, teneert n l\'gyséss megszűnt, aunintíll 14*30 14 40, >«(x« —*--, korín 1860 13 30
Msdral/uuk I/ífron. ne kUld
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, tisztit és
plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
(tallérok 10 és 12 fillér. Qytljtótetep: Horthy Mlklós-ut 8. Oyártelep: Hunyadl-u. 19.
Regedei viz
nemcsak klfünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden fűszerig csemegeüzletben.
M s Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u.2l
T»l«l«

ZlrtcU UrUI
Pária 2022, lnw»nn 25*10. NewYorl 51600 Brtlaael 7l*97Vl, Mllsn- 2T021A, Maifrtd 42*00, Amtterdiru 207 85 Bellin 123-48, Wien 77 55 íofla 314Va, Prl" 15*30. Vsraó 57*90. Budapest tO-li Wgrád 9*12, Bu»at««l 8*üm
i Motstl tóxiée ieTÍia-|«yp*M
VALUTÁK Angol I. 37*81-77*96 sAatr. 79*»-7fr95 Csík. 19^9-17*01 Dánk. 153*20-158*80 Binír 1003 10-11 Dollár 571*00-574*00 fnadaf. 22-80-2*60 Holl. 229*90-7JO 90 Langy el 634044 *30 Un 3*88-8*42 Lm 4*12-418 Ura 2B 85-30*15 Márta 188 80 136*40 Norvég 153*30-183 90
IchlO. 80*37 8077 gvljd 1.110*65 111*15 Svédk. 158*50-154 10
DEVIZÁK
Aaaat 230 22-230*92 Belgrád 10 10 1013 Berlin 186 00-13640 Bfdaael 79*72 79 97 Bukarest 3*40-3-42 Kopeoh. 153 40 15380 Loadoa 27*85-3743 Madrid 4890-51 50 Mflsao 29*97-30-07 Navryor 572 20-73 80 Onlo 163-36-183 75 Pária 2243-2250 Prá«s 16*96-17*01 SsóHa 413-4*17 Stockh. 153*52-188*92 Varsó 64-12-64*32 Wl« 80*45-80 70 Zürich 110-85-11115
Darttsvásir Falhattáa 7007, slsdntlsn 1524. - Btfr-r.Bdl 1*08—1*10, sxedett 1-10-1-14 sndatt Ueáp 1*04-1 08, UaayB 040—1*00, U5 raüdl Ont 1-00-1*04, D-od rendit Ong 0*90— 096 angol a«ldö 1*08—1*18,nalonia oagyban 1*10-1-12, asü 1*20-1*25, hu. 1*60—1*90, snlonnáa tétaertés t-45—1*50.
Uaája: Mhalal fy*»4i és Uf jkiáÜ Vállalat, lankaaináa.
Felelős kiadóTzalal Károly.
latmrhaa telefon i Nagykanizsa 78. az.
APRÓHIRDETÉSEK
Az epróhlrdeteaek Minden további szó
ünnepnap 10 sióig .. .....r, „„noea további szó dl|s ■ fáit. Szerdán és pénteken 10 sióin 10 llllér, minden további sió dija • ttll. Címszó s minden v«*ta-gat.b Ultiból álló sió két siónak arámit, tátik. Áliáít keresőknek 50*0 engedmény.
k dija 10 sióig ao flIMr, sió dl|a 5 ffll. Vasár é« lóig ao flIMr, minden
Te«»nJ árát lessállitottam I >U kUÓ P 1*—. Vlda fflsierüskl 2S23
•á||a<akáa parkettás urt, komfortos ultal lakáa a belvárosban suguaitus 1 érc kiadó. Bóvebbet Lénk stltódében.
Itabaálaaak, gombok, csattok legnagyobb választékban Kautmsnn Károly cégnél.__ 2660
•npaal laira, Zf-ln.1 ■lklé>-artoa *t. Telnfow III, Központi Intés, vlivexetek. caatorná ás, rgéaiaégtlgyl berendelés, épület és dlsima bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatossággal, a legolcsóbb árben. Raktáron tllrdó-és UlSkádak, háztartást bádogáruk. Minta-rsktlr tOidösioba atb. berendelésre. 2049
Fett bútorok, kosAráraak készítése, Jrvllása. - Nádaiéklonia Ülésnél, Erisébei lét 13. 2176
1931. junlui 10.
FaJIUmta Vopkahlre választott ma-
lacok eladók a Zalgárdl Bérgszdsság-b".__2635
Filss *1»3 tlkannlr 3 P-ért ksphilí Singemét, Huspavltlon. 26\'4
KalAnbeJáratN buloroiolt utcai szoba lordószobs haunálatlal, azonnalra kiadó Sugár ul 34. 2623
Siépen hwloroxott siska Itlrdö szoba huinálatlal |unloa 15-reklsdó, esetleg 1-én Is elfoglalható. Roigooyl utca 6 __ 2624
Bagslal-sor 35. szám alalt I sióba konyha és mellékhelyiségekkel Juilus 1 ére kiadó. BCvebbet ugysnolt. 2147
■Iwlaaaa »n«k*a«»8 a|ánlkoilk Magyar utca 118. 2649
Háromajtóa etSaaoba szekrény, rádlóau-tat olcsón slaáá Vörösmarty u. 18. 26í|
2 ktllön he járatú utcai parketta szóin lOtdóaiohávsi, butoroava, esetleg Ureitn, mellékhelyiségekkel hlaM — Kaiinnv. utca 15._-2577
HAronaaaobáta lakás aionnal kiadó
Király- utca 3i. _2655
Egy bútorozott szoba egy, vágy kéi sic mély réssére klaéá - Batthyány
utca 22
Péamiérmm kisasszony felvétetik. — Ajánlatok „Komoly* jeligére a kiadóhivatalba. 2657
241. slb. 1931. siám.
Árverési blrdetaéay.
KOzhlrré teszem, hogy köztartozások felében Koréin Jenő nagykanizsai lakosnál lefoglalt különféle (Ízleli berendezések, íróasztal, férfi és női szövetek, kartonok, zefirek, kendők 1931. <vl Junlus hó 2-án délután 4 órakor Erzsébet-tér 23. szám alatt (Központ szálloda épületében) esetleg kisebb lételekben is elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1931. május 18-án.
MM Lehoczky Lajos s. k.
(P. H.) V. végrehajtó.
Árverési \'hirdetmény.
Vb. Breuer Testvérek volt bánok* szentgyörgyi cég és illetve vb. Breuer Vilmos és vb. Breuer Bernát csődtömegéhez tartozó Nagykanltsán a Néptakarékpénztár Részvénytársaság* nál leiélbe helyezett 4 darab a Nép akurékpénzlir Részvény társasig által kibocsátott részvényt a Vht. 115. § alapján 1831. évi junlus hó 5. napján délután 4 órakor a Néptakarékpénz tár Részvénytársaság helységében nyilvános árverés utján a legtöbbet Ígérőnek eladom.
Dr. Kraitsz Aladár Ogyvéd caódlómeggondnok.
Modernül berendezett
Szabó Oyörgy ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a lul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendelés: 10 perc alall magasfényll képet adok.
Tegyen egy próbarendeléell
Reggel beadott felvételekről (léiben már kész képet kap.
. SZABÓ ANTAL
Pllmgép már IB f-iói feljebb. fegyver- és sport-lotószaküzlete.
__IQíO
Nyomatott > Mlulil Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős OxletveM/ft ZaUJ • Károlv).
71. évfolyam 123. szint
Nagykanizsa, 1981. junlut 3, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SxtfkuxU
Miké : napul Sugárul 1, í|Jel P<3ut 5. KliJótiiviUI: FJul 5. uim. KeixthcJyl DókkUd<Shlv«UI: Kowulh-utcí 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElófUetM ára: egy hóia ■ ptngó U tllttr. r.i.i™, / SiMkeuíí^g 421. lián, (éjjel 7Í) Telelőn. | Kudéhlv,u| 7g Keulhcljl fok 22.
A Nemzetek Szövetsége és a kisebbségek
Irta: dr. Lakács György v. b. t. t.
Mikor a főhalalmak a trianoni szerződési megalkották — a Wilson-féle princípiumok alapján — azl hangoztatták, hogy a békét a népek Önrendelkezési loga aUplán fogják helyreállítani. É« — a nípsk Önrendelkezési jogával homlokegyenest ellenkező módon — elvették Magyarország területének háromnegyedét, népességének kétharmadrészét pedig ennek minden meghallgatása nélkül, sőt akarata ellenére, Idegen uralom alá hajtolták. A lelkiismeret mégis reávitte a fóhatalmakat un, hugy az akaratuk ellenére Idegen uralom alá kényszerltett népek é* népelemek Javára bizonyos jogokat állapítsanak meg és kötelezzék az érdekeli államokat, hogy e kisebbségi jogokat tiszteletben lartsák. A főhatalmak az úgynevezett kisebbségi szerződéseket kOtOtlék az utódállamokkal, amely kisebbségi szerződésekben szorosan körülírták azokat a jogokat, amelyekre a kisebbségeknek Igénylik van es amelyeket az érdekeli, fölöttes államhatalmak kötelesek respektálni.
A kisebbségi jogok sokkal szOkebb körben mozognak, mint azok a jogok, amelyeket ml nyolcvan esztendővel ezelőtt Ónként adtunk a magunk kisebbségeinek, amelyeket akkor nemzetiségeknek neveztek. Az úgynevezett kisebbségi szerződések azonban, amelyeket a világháború ulán kötöttek a föhatalmak az utódállamokkal, a kisebbségi kérdést kiemelték a közjog köréből és a nemzetközi jog alkotó részévé tették, ugy, hogy a kisebbségek ügyeibe ma már nem csupán azoknak az államhatalmaknak van beleszólásuk, amelyek feletteseik az Illető kisebbségeknek, hanem jogszerű beleszólásuk van ezekbe mindazoknak a hatalmaknak is, amelyek részt veitek az illetó kisebbségi szerződések megkötésében. Ma léhát a kisebb égi kérdés nem csupán belpolitikai, köz|oel kérdés, hanem nemzetköz! kérdés Is, amely nemzetközi ellenőrzés alalt áll. A kisebbségi határozmányokal az utódállamok kötetesek felvenni alaptörvényeik közé és az ezekkel a határoz-mányokkal ellenkező mindennemű hazai törvény, rendelet, vagy bármely más jogszabály hatálytalan és semmis.
Ami már most a kisebbségi lógóknak a körét illeti, ez sokkal szűkebb, mint a jogoknak az a köre, amelyet ml évtizedekkel ezelőtt önként megadtunk a magunk nemzetiségeinek. Mégis, ha legalább ezeket a jogokat respektálnák, ha legalább a jogoknak azt a mértékét tartanák tiszteletben az ulódállamok, amelyeket a kisebbségi szerződések megállapítanak: akkor a magyar kisebbségek helyzete egészen más volna és a viszonyokhoz képest talán boldogoknak is mondanák magukat ezek a ma agyonsanyargatott magyar kláebbségek. Mert van a jogoknak ebben a körében az éleinek és a szabadságnak, a nyelvnek bizonyos mértékll vé-
delme, az iskola-állítás bizonyos mérvű lehetősége, az önálló, nemzeti ku^tura fejlesztésének valamelyes mértéke.
Az utódállamok azonban egyetlen egv kisebbségi jogot sem tartanak meg. Ha pedig vizsgáljuk, mlképen
lehet ez, mikor a kisebbségi jog a nemzetközi jog alkatrésze gyanánt kodifikálva van, hamar megtaláljuk a feleletet és ez az, hogy az a nemzetközi fórum, amelynek védelme alá vannak helyezve a kisebbségek jogai, egyáltalában alkalmatlannak, képtelennek bizonyult ennek a nagy nemzetközt megbízatásnak a teljesítésére, a Nemzetek Szövetsége a kisebbségek védelmére.
A képviselőház feloszlatása osak a hét végéi*e várható ?
Meghlusult az OTI javaslat gyors lelárgyalásának terve — A népjóléti miniszter nem fogadta el a szociáldemokraták követeléseit a 22. §. elejtésére vonatkozólag
Budapest, junlua 2 Az Országos Társadalombiztosító Intézet vezetősége ma délben a képviselőház jegyzői szobijában tanácskozásra ült Össze a szociáldemokrata képviselőkkel, akiket a javaslat gyors lelárgyalátára akarlak rábírni. A tanácskozás nem Járt eredménnyel, mert a szociáldemokrata párt a Javaslat törvényerőre emelését a 22. §. elejtésének feltíteléhéz kö\'ötle, a népjóléti miniszter azonban ehhez nem hajlandó hozzájárulni, mert az
egész szanálási terv ezen az alapon épüli fel. Kijelentelte azonban, hogy 1932-ben hajtandó módosítási keresztülvinni. A szociáldemokrata képviselők a népjóléti miniszter prepozícióját nem fogadták el és kijelentették, hogy a Ház feloszlatásáig kllzdenl fognak a javaslat ellen. E pillanatban az s helyzet, hogy a-Ház feloszlalása, amelyet már holnapra vártak, csak a hét végére várható és előreláthatólag szombaton fog megtörténni
II Szentatya és a fasoista kormány kőzött enyhült a konfliktus
Mussolini a fasclsta nagytanácsot szerdára összehívta
Hilina, Junlua l A jelek arra vallanak, hogy a pápa és a fasiszta kormíny között enyhült a konfliktus. Az olasz püspökök az Osservalore Romano ulján ulatitásl kaptak, hogy tekintettel egyes salná-lalos körülményre, tisztán egyházi ügyek Intézésére szorítkozzanak és
egyelőre ne vegyenek részt társadalmi munkákban. Minthogy a Lxvoro Fasclsta Is abbahagyta a polémiát, az a vélemény, hogy a diplomáciai t ír-gyalátok előrehalad\'ak. Nigy fontosságot tulajdonítanak annak, hogy Mussolini a fasiszta nagytanácsot szerdára összehívta.
A magyarság Jelentős eredménye a román képviselőválasztásokon
Bukarest, Junlua 2 (Éjszakai rádiójelentés) A választások során a kormány pártja majdnem minden körzetben meRszerozle a többséget. Háromszék megyében a magyar párt 8700 szavazalot kapott, mlg a román jelöltekre csak 4860 szavazat esett. Kolozs-, Arad-, Bihar-, Krassó , Marostorda-, Torda-aranyos- és Torontálmegyékben második helyra kerültek a magyarság képviselői. Százalékban kifejezve a következő ered/Wénnyel végződlek a képviselőválasztások: kormánypárt 52 százalék, nemzeti parasztpárt 15, liberális 6, magyar párt 4, Avarescu
5-9, nemzeti honvédő liga 4\'/^ Lupu 3 5, szociáldemokraták 3 28, cionisták 2 3? százalék. A\'részletes eredmény még nem ismeretes. Csikme-gyében magyar többségre van kilátás.
Japán kölcsönt vesz fel a szovjet
« London, Junlua 2 (Éjszakai rádiójelenlés) Tokióból érkező jelentések szerint a japán kormány 50 millió yen kölcsön ügyében tárgyal a szovjettel A kölcsön rövldlejáralu lenne. A kölcsönpénz nagyrészén vasat és hajókat akar vásárolni a szovjet Japánban.
Zsltvoy:
A kartel-törvéay helyreállítja a harmóniái a termelés és a fogyasztás között
A kartel-törvény vitája a felsóházban — A szociáldemokrata szónokok támadták ax OTI Javaslatot a Házban
Budapeat, Junlua 2 A képviselőház mai ülésén az OTI szanálásáról szóló törvényjavaslat vitájában kizárólag szociáldemokrata szónokok vettek részt, akik támadták a javaslatot, különösen annak 22. §-át, amely felhatalmazást ad a népjóléti miniszternek
a szolgáltatások csökkentésére.
Hangoztatták, hogy őket nem lehet lelelősBé lenni azérl, ha az építkezések az idén elmaradnak. A szociáldemokraták az építkezések megindításáért nem akarnak olyan árat fizetni, mint amilyent ez a javaslat követel tőlük és nem haj\'andók belemerni a szolgáltatások csökkentésébe. Ha nem szüntették volna meg az autonómiái, nem bocsátották volna el a kipróbált régi tisztviselőket, akkor más volna a helyzet az Intézetnél.
A Ház legközelebbi ülését szerdán délelőtt 10 órakor tartja.
A f«U6hA« üléae
Budapeat, Junlua 2 A felsőház ma folytatta a karteb Javaslat tárgyalását.
Vitéz Endrey Anlal beszédében rámutatott arra, hogy a javaslat megalkotásnál a kormányt nem vezellék politikai szempontok.
Székács Antal utalt arra, hogy a kartel-törvény nem szűnteti meg a kartelek visszaéléseit és nein nyugtatja meg a közvéleményt
Bernát Qéza hangoztatta, hogy a jávaslattól a közgazdasági életre Igen Itdvös eredményi vár.
Vida Jenő kijelentette, hogy a Jáva\' lat Időszerűtlen és egyes ki-Hatásait veszélyesnek lartji. A gazdasági életnek meg vannak a maga saját törvényei, ezek nem tűrik meg a külön szabályozást.
Jankovics Béla azl bizonyította, Hogy a karlelek szükséges tényezői a világgazdaságnak.
Zsltvay Tibor Igazságügy-miniszter
válaszolva az elhangzóit felszólalásoké kijclentelte, hogy a karlel olyan életjelenséfi, amelyei a gazdasági élet
ZALAI KÖZLÖNY
1931. junlui 10.
nem nélkülözhet. Minthogy vannak káiö? kinövései Is, olyan határt kell szabni, amely megakadályozza ezeket kifejlfidésükben. A törvényjavaslat célja, Hogy megvédje a gazdasági alanyok szabadságát és az állam gazdatágpolitikai szuverénitásál A gazdasági szükségesség hozta létre a javadltot. Nem fogja nyugtalan!--tani a gazdasági életet, ellenkezőleg a gazdasági élet nyugalmit szolgálja és htiyreálUiJa a harmóniái a termelési ágak, valamint a termelés és fogyasztás között.
A vitát holnap folytalják.
Gróf Apponyl köszönete
Qróf Apponyl Albert az alábbi sorok közlésére kérte tel szerkesztőségünket:
— 85. születétnapo n alkalmából sok azázan kerestek fel Üdvözletükkel, törvényhatóságok, városok, községek, egyházi ét világi testületek, egyetek a magyar társadalom minden elágazásából, ismerósök, ismeretlenek egy ránt, elannyira, hogy mindezekre külön külön felelnem lehetetlenség. Fogadják tehát mindnyájan, akik rólam megemlékezni szivetek voltak, ezen az ulon mély séget bálámnak nyilvánítását és legyenek meggyőződve, hogy nincs az a megemlékezés, amelyei nagyra ne becsülnék, amelyért Igaz és meleg hálát ne éreznék. Apponyl Albert, UyOngyOsapáti.
KegyatUndl meggyilkoltak
•II Ihmm twtwt «iMMrml
London, Június 2 (Éjszakai rádiójelentés) Dr. Deelt előkelő, ismert brookiynl szemspecia-I is tát kedden meggyilkolva találták a lakásán. Tettét mély lOrszurások lepték, a fejét pedig bútordarabokkal verték szét a gyilkosok. A gyilkosság egész Londonban nagy megdöbbenést keltett.
Tovább tart a sztrájk
az újpesti bútorgyári munkások kOzOtt
Budapeat, Juntus 2 Az újpesti bútorgyári munkások sztrájkja ma is tart. Kedden délben ujabb 320 munkás hagyta olt a munkát, mert a gyár nem volt hajlandó a kért fizetésemelést megadni. Ezzel együtt most több, mint 1500 újpesti bútorgyári munkás áll sztrájkban, ami az újpesti butoigyári munkások összes számának mintegy 90 százaléka.
Az újpesti Müller- bútorgyár elölt délben mintegy 1000 fónyi sztráj koló gyűlt össze, akik a gyárban levő munkásokat a munka abbahagyására akarták blrnl. A gyár irodájából a rendörségre telefonáltak, ahonnan lovasrendőrök érkeztek a helyszínre és a zajongó munkán csoportot szétoszlatták. 12 ízin jk. iot előállítottak a rendőrségre.
Gyömörey István országgyűlési képviselőt további törhetetlen ragaszkodásukról biztosították nagyrécsei és kisrécsel választói
Scheller Zoltán körjegyző tolmácsolta az általános közhangulatot
Nagykanizsa, ]unius 2
Gyömörey István országgyűlési képviselő május 31-én, vasárnap délelőtt 11 órakor autón érkezett Nagyrécsére, hogy olt a tejértékesl-tésröl előadást tartson a gazdakö-zönségnek. A nagyrécsei gazdatársadalom szine-java, élén Scheller Zoltán körjegyzővel, ünnepílyet keretek kOzOtt fogadia a község képviselőié\'. akinek előadását többszáz főnyi közönség hallgatta végig az elemi Iskola nagytermében.
Oyömörey képviselő a tejtermékek értékesítésének fokozásáról tartott előadást. Bevezető tzavalban kifejtette az egyesülésben rejlő erő elOnyeil, majd a továbbiak torán rámutatott arra, hogy az okszerű tejgazdálkodással milyen jelentós jövedelemre tehet szert a gazdatársadalom.
A mindvégig nagy figyelemmel kisért etőadist lelkesen megtapsolták a jelenvoltak, majd a jelenvoltak nevében Scheller Zoltán körjegyző mondott köszönetet az értékes felvilágosításokért. Scheller körjegyző ezután a közelgő országgyűlési képviselőválasztásokra való tekintettel a község változatlan bizalmáról és további ragaszkodásáról biztosította Oyömörey képviselőt.
— Ugy Nagyrécse, mint Kisrécte, —\' mondotta a körjegyző — mindig
meg tudta őrizni nyugodt ítélőképességét. A két község derék magyarjai sohasem ültek fel hangzatos Jelszavaknak, hamis ígéreteknek és a szélsőséges elemek Izgatásainak, mert ezek mind távol állanak a nép lelkétől. Olyan képviselőre várt mindig ez a nép, aki nem színes ígéretekkel traktálja választóit, hanem eredményes munkásságot fejt ki a község és a lakosság Javára O.yan képviselőt vártunk mindig, aki tat-plg férfi, aki egyenes, szociális gondolkodású és puritán Jellemű. Ezeket az erényeket talállu< mi meg szeretett képviselőnkben, Oyömörey Istvánba i. (Percekig tartó lelkes éljenzés és taps szakította félbe a körjegyző tzavalL)
— A vezetésem alatt álló községek választópolgárainak\' közhangulatát tolmácsolom most, amikor kijelentem, hogy képviseli ur Iránt máig Is a legnagyobb bizalom tapasztalható, mellőle senki kedvéért el nem tántorodunk és azt a zászlói, amit ö bontott ki, senki kedvéért sem hagyjuk cserben. (Hosszas éljenzés).
A jelenvoltak ezután lelkesen ünnepelték képviselőjüket, aki a gazdasági ügyekről hosszasan elbeszélgetett még a gazdákkal.
Csütörtökön megalakul a Nagykanizsai Iskolaegyesület
A polgármester felhívása a* érdekelt szülőkhöz ét a tanügy barátaihoz
Nagykanizsa, Június 2 A nagykanizsai leányiskola ügye mind kedvezőbbé alakul. Mind löob a jelentkező tzűlő, akik a városi iktatóhivatalban felfektetett kötelező nyilatkozatot aláírják, ugy, hogy nemcsak az I., hanem a ll-ik évfolyam ls megnyílik az őszön. Azonban, hogy az Ukolanyitasl jogot meglehessen szerezni, szüksig van az iskola fenntartásának biztosítására. A fenntartást egyesületi alapon, mint legcélszerűbb és legkedvezőbb — ét Kaposváron is annyira bevált módon — kívánja a polgármester oiztosilani. Azért megalakul Nagykanizsán a Nagykanizsai Iskola-egyesű et, amelynek alapszabályait már is elkészítették. A Nagykanizsai Iskolaegyesület alakuló kóz-
gyüléte Űrnapján délelőtt léi 12 órakor lesz. Dr. Krátky István pot gárinesler a Zalai Közlöny uijan ezennel felhívást intéz az érdekeli szülőkhöz, a tanügy minden barat-jához és a nagyközönséghez, ho^y az urnapi alatuió közgyűlésen minél nagyobb számban feltétlenül jelenjenek meg. A közgyűlés a városháza kis tanácstermében fog megtartatni, nagyobbszámu k0zöns«g esetén a városháza nagy közgyűlést termében. A közgyűlésen felolvassák az alapszabályokat és utána meg-alikul az egyesület.
A szülők Jól teszik, ha minél töb ben Íratják be gyermekeiket az őszkor megnyíló leanyliceumba és szándékukat minél előbb bejelentik, hogy megfelelően lehet len intéz-
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
nagykanizsán
Eiráaságra 24 órán belül ii elsórendB munkát késült.
F
Sut
7.
kedui. Tekintettel, hogy a (elvétül már ciak korlátozott számban történhetik, a szülők minél előbb Írják alá a városházán kapható aláírási nyilatkozatot.
Az 1926 évi törvény három leányiskolái típust állapit meg. 1) leánygimnáziumot, 2) leányllceumot és 3) leánykollégiumot. Ez s tOrvénv azt Is kimondja, hogy leánygimnázium csak olt állítható fel, ahol leány-llceum van. Azért Nagykanizsán először leányllceumot kell felállítani. A gimnázium, mint a líceum, nyolc osztályú és érettségije van, smely s főiskolára képesít. Az a líceumi növendék, aki olyan főiskolai szakra készül, melyiknél a latin nyelv köte-lező, (mint p. o.: orvos, gyógyszerész) az a la Int mint lendklvüli tantárgyat tanu\'ja. A leánykollégiumnak is nyolc oiztilya van, de annak az érettségije nem képesít az egyetemre, ez az az Iskolatípus amely cssk általános műveltségei ad.
Az Urnapi közgyűlésen mindezek s ké:d!sek is részle\'eien szőn-egre keifllnek, hogy minden szű!ő tudja magát mihez tartani.
Jó lenne, hl a tantestületek részéről Is minél többen lenninek jelen, hogy gazdig tapasztalataikkal a kérdést előmozdítani segítsék.
Faragó ésnöveodékeloek képkiállítása
Faragó Márton és tanitvánvainak kiállítását élénk érdeklődét kíséri. A tárlat gerince maga Faragó, aki egy termékeny esztendő anyagát állllo\'U kl. K\'pel nagy részén felengedtek a régebbi, kemény szinek; néhány egészen könnyed, finom lájkíp már régi franciás iskola meglátására vagy ujfrancla stílus elevenebb szinhata-sára törekszik S;ép a perspektívája az erdős téli tájnak. Tónusaiban tzép a magnólia-csendélete. Témáiban a naturalista festő őszinteségével ét részletmegoldásokba való elmélyüléssel találkozunk. A régi Faragó-modorban (esteit képel közül a napos parkrésztel s legsikerültebb.
A tanítványok kOzűI Balogh Ovula tehetsége a leghatározottabb. Még keresi a kifejezésmódokat, míg hiányos a technikai rutinja, de a képei a biztos tehetség stigmáját hordják migukon Pdcioport ét Balaton part paszlelllal, különösen as előbbi, kés* müvésil teljesítmény. Erőssége a perspektíva, a levegő, ami akvarell és olaj város-horizontjain a legflno-mabban megligyelhelö.
Ifj. Faragó M irton képei kOzdl a labdák és a vizespoharas csendélet s jtetik az édesapa Iskolájában ét modorában bontakozó tehetséget.
Kedvesek Kulasy Irmuska finom akvarelljei és rajzban, színben még kissé merev olaj csendéletel. (bl)
Időiárát
K nigykadlzul meteorológiai meg-\\lllM leUatfeek : Kedden a MmétM-iti RigRtl 7 ónkor 4-16-1, dátattn 1 árakor +14.4, ult 9 órakor +13.4.
.\'■\'tlMict: Bgésa napon át boralt égboltozat.
Szélirány: Reggel északkelet, délben délnyugat, esle éjiaki izél.
(Éjszakai rddlóJtltniU) a auiaeralA-tat latéaat Jaliatll ftltak >!•\' gall, ««ik>y>|all utltk, IMa-hSnl aalk és hSsBltyadés várható.
=> Az ingyen Autó Syjjhon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Egyedárusltó Szabó Antal sportüzlctc, kapható még Teutsch Qusztáv drogériájában.
____ZALAI KÖZLÖNY_
A keszthelyi kerület nagy lelkesedéssel Bakomky Ivánt jelOlte képviselőiének
Deputáció utazik Budapestre — Üdvözlő távirat Bethlen miniszterelnöknek
IMI, {tinim 3.
No, O&la fs/enneh,
végre valami okos dolgot Is hall az ember egy tudományos kongresszus műsorán
Ugy áll a dolog, hogy a magyar elmeorvosok most rendezik az orvosi nagybetűket. Szegényeknek muszáj volt valamit kezdeni mert a megélhetés gondjai reájuk Is Igen súlyosan nehezednek.
Ma nem azt a világot éljük, amBtdr egy kis gyengeelméjűséggel mindjárt orvoshoz lehet szaladni. Hova Is jutnánk, ha minden félke-gyelmes folyton orvoshoz járna ? Mikor osztanák ki akkor az akadémiai dijakat ? Továbbá az egyetemi katedrák sem maradhatnak üresen.
Meg aztán nem is érdemes. Ma már direkt elegáns egy kis csendes hülyeség. Kvalifikáció. Bon ton. A korzón, a szalonban, a kávéházi asztalnál, a ranglétra ollmpusl régióiban és — az ányakönywt-zétSnél.
Ne tessék, kérem, most engem destruktívnak nevezni és azt se tessék gondolni, hogy én a házasság ellen akarok Izgatni Dehogy, kérem I Én a házasságról csak a legjobbakat mondhatom. Én ugyanis kivétel vagyok. Mert vannak néhányan, akik ép elmével nősültek meg. Csak azt nem tudják, hogy hogyan lehettek olyan bolondok...
Ugy látszik azonban, hogy az orvosok nem valami lelkes bardtjal a házasságnak. Én legalább Is ugy látom, mintha ez az orvosi nagyhét Is direkt nősülés ellenes propaganda volna.
Áx elmeorvosok kongresszusának megnyitó ülésén ugyanis Flnkey Fenne kurta! tanácselnök tartott egy Igen érdekes előadást, amiben amellett kardoskodott, hogy a gyengeelméjűséget törvényileg házassági akadálynak nyilvánítsák.
A felvetett eszme országszerte lelkes fogadtatásra talált, Állítólag azért, mert sokan titokban azt remélik, hogy ha ezt csakugyan törvényi* Iktatnák, ugy maga az a tény, hogy valaki nősülni akar, törvényes házassági akadály lenne...
<f)
ÜRAhir
Junlus 3., uarda Junltta 4., osOtSrtftk
TOM HIX
a lószetepben:
REPÜLŐ BANDITÁK
Küldetem az aranybányáért 10 letv.
HARRY PIEL
a főszerepben:
Mtm RÓKÁK" KLUBJA
Egy lulandoi éjszaka története S (elv.
Elfedtük szerdin T é( • órakor, csaUrtfiMn *, I, 7 éi I Arakor.
Surdc és o«at6rtBkBn
disznótoros vacsora
otgAnysanéval
alarkó-fele vendéglőben
Keszthely, Junlus 2 (Tudósítónk telefonjelenlése) A keszthelyi választókei Ölet kedden délelőtt 11 órakor jelölő értekezletet tartott a Bocskai-vendéglő nagytermében. A várakozáson is leiül népes gyűlésen a kerület minden községe képviselve volt, olt volt a környékbeli földbirtokosok nagyrésze és Keszthely polgársága is, igen nagy Mámban a lalelner- osztály. A gyűlésen Malatlnszky Ferenc felsőházi tag elnökölt. Oyömörey Qyörgy főispán beszámolt budapesti útja eredményéről. Bethlen miniszterelnök
örömmel fogadta a főispánt Keszthely kérésével és Jelöltül Rakovszky Iván volt belügyminisztert, a Közmunka Tanács elnökét ajánlotta a keszthelyleknek, aki azt hajlandó Is vállalni.
A főispán felvilágosításai ulán a gyűlés egyhangú lelkesedéssel a keszthelyi kerület egységespárti jelöltjévé kiáltotta ki Rakovszky Ivánt, akinek holnap deputáció viszi meg ezt a hírt Budapestre.
A gyüüs táviratban üdvözölte Bethlen miniszterelnököt, Keszthely díszpolgárát.
_
kerül felújításra csütörtökön délután léi 5 órakor az elmúlt évad egyik legnagyobb sikere, a „Tommy oá Társa" operott. H&rezos t\'én szubretlprlma-donoa és Fejér Erzsi primadonna a darab sikerének oroezlánréezeaet és ebben legkedvesebb szerepüket tátazák
(*) Egy lány, akt mer. A bél kacagó-estje kétségkívül Faragó Sándor és lAmló Aladárnak a budapesti Belvárosi Színházban nagy sikert aratott vlgjátékujdonsága, az „ügy lány, aki mer" leaz. A főszerepet Feleky Klári Játsza.
Befejezés előtt a kanizsai ntcák parkírozása
A napokban készen lesz a Deáktéri szökőkút — A városi erdő-hivatal munkája a város csinosítása érdekében
Nagykanizsa, Junlus 2
A városháza minden ablakának rácsozatából mosolyogva tekintenek a közönségre a minap kiültetett virágok, pelargóniik, lutókák, amelyek nénány hét alatt a városháza nagyszerű díszét fog|ák képezni. Megvan mindenfelé az alapja a Virágos Nagykanizsának, amiért lízas munkát végzett a vároJ erdíhivalal Erőss Rezső erdőmérnök hozzáértő, ambiciózus, lelkes vezetése alatt a város különböző terein, a sétatéren, Horthy Miklós-uton, stb. Egész más külső képet kapott az eddig hangulattalan város.
Ahogy az Idegen az állomásról beérkezik, szeme gyönyörködve pihen meg a Horthy Miklós uton végig, az újonnan ülletelt és csinos r. csozaltal bekerített hársfák során, az ízléssel elhelyezett gruppokon és a városi kertészei egyéb művein. Mindenütt Csiny, tisztaság, gondozottság, rendezettség, amely nemcsak a helybeli figyelmét kelt! fel, hanem az idegen elölt rokonszenvessé teszi a város).
A 20 as hősök szobra körül 30 diszfenyöt ültettek, a cementpadok előtt pedig 2—2 Ízléses grupp: egészen megváltoztatta az azelőtti dísztelenséget és méltó keretet kölcsönöz a nemzeti hősökhöz való zarándokhelynek.
A Deák téren levő szökö-kut és a gyönyörű, párját rlikitó diszités munkálatai a napokban teljesgn befejezést nyernek.
A városi sétatér is sokkal cslno-ssbbá váll a gruppok újszerű kiépítésével, uj padokkal és egyéb csinosításokkal, ugy, hogy bltran azt lehel állítani, hogy a vasút melletti sétatér ma megbecsülhetetlen az üdülésre és pihenésre szoruló közönség számára, amely főleg a kevésbbé jól szituáltak részére a nyári fürdőhelyei jelend.
Ahová csak szemünk tekint, jólesően pihen meg a városi erdőhlvatal és kertészet cslnositási munkáján, amelyről a legutóbbi napokban a kerlészet-ellenörzö bizottsági Illés oly elismerőleg nyilatkozott. (Az elismerésből méltó rész Illeti meg Dene főkertészt, a város kltflnö, szorgalmas és nagyszerű Ízlésű mükertészéi).
A csinosilási és parkosítási munkák kél hét múlva teljesen befejeződnek és akkor a város közönségén a sor, hogy részt vegyen ki a Virágos
Nagykanizsa munkájából.

Ezzel kapcsolatban a nagyközönség, főleg a vidékről bejövő polgárság kívánságát tolmácsoljuk, amikor n illetékes tényezők figyelmét arra Is felhívjuk, hogy a piacon elemi követelmény egy vhcsop felállítása, amely nemcsak ivóvizet szolgáltatna a rettentő hőségben a nagyközönségnek és a vidékieknek, nanem köztisztaság cílját Is szolgálná. Ez olyan kövelclmény, ami elől a város vezetősége el nem zárkózhatik.
Tekintse meg
dus
nyári raktárunkat.
Divatujdonságok,
Bembergek napont&érkeznek.
SINGER
divatáruház.
SZÍNHÁZ
Mégis megy Budapaalra ■ Fodor-társulat
Nagykanizsa, Junlus 2 Nthiny nappal ezelölt a Nagykanizsán elterjedt és a szezon tartamát és tartalmát Illetőleg nyugta-Isniló hírek kapcsán kérdési intéztünk Fodor Oszkár színigazgatóhoz, hogy megy-e társulatával Budapestre, vagy végig l\'.lsza-e a kanizsai szezont. A direktor azt válaszolta, hogy a dolgok állása szerint nem mennek Budapeslre, a kanizsai szezont azonban minden körülmények közölt az eredeti tervek szerint junlus 20. Iájáig véglg|álszák.
Ma aztán megérkezett a jelenlés Budapestről, hogy Fodor Oszkár aláirta a szerződést, amivel kibérelte a budai Krisztina-téri színházat, a melyben a pécsi Nemzeti Színház társulata junlus közepőn megkezdi előadásait.
Ugy halljuk, a meglévő társulat keretében fővárosi stjrokat fognak felléptetni. Ha társu\'alunk budai szezonja menni fog, ugy pesti vendégművészekkel bővítve Is a vidéki szlni-kuiiura nem kis büszkeségét fogja sikerük jelenteni.
Túbláü &áx
előtt ment második este is a Fekete-szárú cseresznye. Táblás ház ritka vendég Nagykanizsán. De ez a szomorú magyar históriai aktualitás levegőjében pompázó. Izzó, gátakat törő szerelem, ez a nagyszerű, csupa hatás és sok élet színpadi mü és a társulat prózai együttesének a fon-losabb posztokon kitűnő teljesítménye az eddigi két táblás házat, de meg a következőket is a legteljesebb mértékben megérdemli. A tegnap esti előadást végig nézte és végig tapsolta Qörög direktor is, a szegedi színház Igazgatója, aki szerződtetés végeit nézett körűi a társulatban.
A színházi Iroda hírei
(\') Falud klalány Peiten — az«rdán este. Barna Izsó pompás muzstkáju operettujdonsága kerül bemutatóra ma éa holnap taté Viola Margit, Harűzoa
Irón, BIhary Nándor, Nagy Gábor felléptével. Vitéz Jakablty Dezaő főrendező a kilenc képből álló operottet boszorkányos gyorsasaggal pergeti a meglepetést keltő képeket varázsol elénk. A Peetre kerüld talusl klalány témája garmadával oyultja a bohózat! holyze-teket, frappáns, kacagtató fordulatokat, bonyodalmakat a a kitűnő együttesnek nagyszert! alkalmat ad Játékmüvészo-lllk teljes érvényesülésére. A azorda esti bemutató 8 órakor, a csütörtök eatl előadás előadás fél 0 órakor kezdődik.
(*) Tommy és Társ* — caBtörtökön délután. Mérsékelt délutáni helyárakkal
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND
Június 3, ntnb
Mm. kaíallkui: KloUld. Piotaa\'áu KloUld. I«aeitta: Slvta M U. Fi *\'
Váro* Mmm és KOnyvttr nrllv. csütörtökön és vasárup délelőtt 10-tól 12 öfél(
Oyáfysiartárt Ajjell •wlfAUti I feá vágéí* > .Márta\' I74crMc.lár -Kfcály utca 40
UMah. .R.f«M banditák\', ddelrthr-cowboy Ilim - .Vén rókák clubja\', Hány PI\'l\'Hhn.
MsMrM nyitva i«(|*l IW wto « mt OÜM, umda, ptaUk dátatáa, Mdu «##•< m ottnik), T.I.: 1-U
— Áthelyezés. Szanyl István klr. fóvegyészt a földművelésügyi miniszter Budapestről az Oszágos m klr. Chemlal Intézettel Szegedre helyezte át és megbizta a szegedi m. klr. mező-gazdasági vegy kísérleti és paprlka-ktsérlell állomás helyettes vezetésével.
— 29 év előtt a gimnáziumban érettségizettek találkozója. A ■agyfcinlrul kegyesrendi főgimnáziumban 25 év előtt érettségizettek jtmltrs 14-én Nagykanizsán találkoznak, hogy a mull kedves emlékeinek néhány kellemes órát áldozzanak. Ismerkedési estély |unlus 13-án, ünnepély junlua 14 én, amikor a diák-hősök emlékmüvét is megkoszorúzzák. A találkozót dr. Krdtky litván polgármester szervezi.
— Vannay János misztériuma Miskolcon. Vannay Jánosnak, a nagykanizsai zeneiskola Igazgatójának Nyolc boldogtág c. misztériumát tavaly mutatták bc Budapesten. Ugyanennek a misztériumnak .Karácsonyi ének" és .Fohász szent Erzsébethez" c. számát junlus 9 én adják elö Misko\'con, az ottani városi zeneiskola által rendezett nagyszabású hangverseny keretében.
— Pedagógiai szeminárium Keszthelyen. Junlua 5 én és 6-án fejeződnek be Keszthelyen azok a szemináriumok, amelyeket a tanfelügyelőség Zalavármegye tantlósága részére és közreműködésével rendez. A szeminárium igazgatója twslls Oynla, jegyzője Torma Oizella. Junlus 5 én 9 órakor a tanfelügyelő megnyitójával kezdődik a szeminárium ; utána Szabó Pál (Alsópáhok), Iwstts Oyula, Mlkola József (Lesence-Istvánd) és Ultik Béla (Zalaegerszeg) tartanak előadásokat és mlntatanltá-aokat. Junlus 6 án 8 órakor kezdődik a szeminárium, amelynek Osth Béla, Üsth Oyula (Balatongyörök), Stádtnger Ferenc, Bődy József és Németh József az előadói. Németh József záróelőadásának keretében a Zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület vegyeskara és Hajba Kálmán 24 régi magyar dalt ad elö. A szemináriummal kapcsolatban junlus 5-én nyi\'ik meg az elemi iskolában a rajz- és kézlmunkakiállltás. A szeminárium helye az uj leányiskola.
=. Mintás crepe de ebinek, Mouslin, Oermain és grenadln legdivatosabb választékban Schtltznél.
Zempléni M. Viktor tárlata
az erős érdeklődésre való tekintettel az eredeti tervtől eltérően még csütörtökön és pénteken It nyitva áll a Polgári Egyletben és díjtalanul megtekinthető.
Örömmel értesülünk arról, hogy ennek az originális, komoly értékeket reprezentáló kanizsai művésznek első önálló kiállítása vásárlás dolgában is ohrsn mértékben sikerűit, hogy épen leolvadt képanyaga miatt a tervezeit balatoni kiállító-turnéját egyelőre elhalasztani kénytelen.
— Hősök flnnepe a tanoncls kólában. A nagykanizsai iparos-tanonciskolában Urrnpján délután ünneplik meg a hősök emlékét, mely alkalomból a tanoncok elesett édesapjuk emlékének áldoznak. Qyö nyOrü gondolati Mikor az iparostanoncok társaik elesett apjuk emlékének hódolnak. Az ünnepélyen nemcsak az Iparosmesterek, hanem az Iskola tantestülete is teljes számban részt vet* Igazgatjuk vezetésével.
— Kiváló minőségű férfiruha szövetek és indanlhren vásznak — Singemét.
— Nagykanizsai operaénekesnő hangversenyei. Biró M ilvin, a kiváló tehetségű operaénekes nő, aki tudvalévőleg nagykanizsai származású, junlus 4 én, a Magyar Nemzeti Szövetség ünnepélyért lép fel, rövidesen pedig Nagykantssán ad önálló hangversenyt.
— k baka Ina Mr*4l állami polfáftMr*-lal lutarottaaba 90 tanuló nyarkal n
1931—32 lik. évben elbalyeiéít Teljti tize léata hely havi 50 pmgO. Pí díjnok (köz-llaitvlselók, hjdlto kanták gyermekei éj hadlárvák) 25 p-ngíl Illetnek. Felvitel iránU kérvényeket jiutai 10 lg aa lgaa«aió. sásnak kell beadat ProapekTua k.vánatra. Leányok réizére magé* Internálna. A /tűit letínytskota ím ftu tuternátut Igazgató-tdga, BalatonJUmí
— Zeneiskolai jutalmazások
céljaira a Nagykanlzs i Takarékpénztár 20, a Néptakarékpinzlár 20, a Dunánlull Gazdasági Szeszgyárosok 20, a Bankegyesülel 20, a Transdanubla 10, az 1. és 2. sz. postahivatalok személyzete 10 pengőt adományoztak. Amikor minden Iskola az ambíciók fokozására a nehéz gazdasági viszonyok közt is módját keresi tanévvégi jutalmazá soknak, örvendetes, hogy a zeneiskoláról sem feledkezik meg a város társadalma.
— 78 oa híiők emléke. A világháborúban uloaott volt oa. és klr. 78-oa gyalogezredben hőseink emlékére Sopronban ez év aug. 23. napján exredemlék-mUvet lepleznek le. Az emlókmü-blzolt-aás a sulyoa ^azdnaágt viszonyokra való tekintettel kedvezményes utazásról, elszállásolásról és étkezésről gondoskodik Hogy ezt Ideiében megize-rezheue, fölkérjük a bajtársakat, hon mncrlelenéal szándékukat mielőbb kő zöljek alanti címre: 8 tanitz Mihály Ügyvezető Sopron, Várkerület «. sz.
A vlQar pusmüááaal Zalöham
Tapslca, junlus 2
Az egész Zalamegye felett végigvonult vihar löbb helyen jelentős pusztításokat végzet*.
Érzékeny kár érle Kozma Kurdi Mihály alsózsidl gazdálkodót, akinek házába ép akkor csapott bele a villám, amikor Kurdi éa családja ebédnél dtek. A villámcsapás fel-gyújtotta a ház nádtetözetét, amelyet percek alatt ethamvasztoll. Nagyöbű baj szerencsére nem történt.
Ugyancsak a nagy égiháború alkalmával kigyulladt Matyi Mihály sármelléki gazdálkodónak egy kazal szalmijn. A gazdálkodó azonban gyanújának adotl kifejezési, hogy nem a villám, hanem egyik haragosa gyújtotta fel a szalmakazalt.
— Brandt-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen
kekednek
kőzte
ESTERHÁZY
felvágottak
HENTESÁRUK
FÜSTÖLTHUSOK
Megbízható! Olcsó! Friss f
Lerakat: Horthy liklós-nt 2. Telefon: 5-93.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETANCI gyógyvizet
igyon.
Kapható: Kőveal Henriknél, Nagykanizsa.
1981. 8
Árujánál és sz evvel járó bél-dugulás repedés, kelés, gyakail vizelési Inger, derékfájás, mellsiorulás, szívdobogás és szédülést rohamoknál a természetes nFar«M NtMf\' keserűvíz használata kellemes megkönnyebbülést eredményez. A belső bajok orvosai az Igen enyha hatású Fsreae lássál vizel sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohámyl mennyiségben rendelik. A Fitim lóxssl keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fOszerűzletekben kapható.
av■ kmgfaAn a
_ .J
Makasatstta maoét an fiatal haasáá
Kaposvár, jnstu 2
Sztankó OyOrgy 21 éves földműves, a kaposvári 7. honvédgyalog-ezredbell honvéd a pűnkösdTűnne-pekre szabadiágra ment hazát. Szabadiága leteltével már a bevonuláshoz szükséges vasúti Jegyet Is megváltotta, mégsem ntasott el, hanem következő nap a saját izőllőjében a présházban a gerendára felakasztotta magát a hajnali órákban. Később akadlak rá a kihűlt tetemre. Belülről bereteszelle sz ajtót s Igy követte el tetté! a különben tekintélyes vagyonnal rendelkező fiatalember. Tettének oka ismeretlen, de valós: Ind, elmezavarában követte el.
— Kész férfi Bourette öltöny minden méretben P 15\'— Schtltznél.
— Hogyan éljen a gyomor és bél bajos ember 7 Irta: dr. Lukács Pál szakorvos. E most megjelent munka szerzője a gyomor és bélbetegségek Ismert szakorvosa, aki 20 éves orvosi gyakorlatának gazdag tapasztalatalt gyűjtötte össze, hogy ezzel segítségére siessem a gyomor és bélbetegségekben szenvedőknek. E munka első a magyar irodalom ban, mely a gyomor és bélbajosok számára egyszerűen és könnyen értbelő módon mondja d a betegségüket érintő tudnivalókat: mii és hogyan egyenek stb. kitérve a gyomor és bSbánlahnak minden fajára, mint: heveny áa Idült gyomorhurut, gyomonav túltengés, csökkenés, gyomorégést gyomorsaiyedés és msga-san Aló gyomor, bél és gyomorfekély, ideges gyomor, székrebedéi, bélrák, stb. Mindenki, aki egéaxsé-
f;ét meg akarja óvni és minden beég, aki az élet Örömeit újból élvezni akarta, olvasaa el ezt a munkát A munka a közismerten szolid Nóvák Rudolf ét Tta budapesti kökyv-klaúoválalat kiadásában jdanl meg a nála megszokott kifogástalan és Ízléses kiámtástan. Minden könyvkereskedésben kapható Ara 2.60 P.
— Elsőrangú Ingzetlreií mérsékeli árban Singeméi.
— A tia0fcanlz*ai ttMőteteg gondozó intézet az elmúlt május hónapban 50 uj beteget veti fel, ugy hogy havt beteg-létteáma 196 volt. Az év elejétől fogva kezelt betepk száma 863. Májasban 18 RóMeen-vksgáMt » hbwktorlumi vizsgálat vált szükségessé. Természetbeni segélyt ebben a hónapban 48 beteg kapott, kik közölt 1200 liter lej került kiosztásra.
— Megnyílt Horthy Miklós-ut 4.
szám alatt a Kopstetn bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
— Pttch, Steyr, Trtumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
IMI. jUnlu. 3
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
A német antóklnb turaaljának résztvevői ma Nagykanizsán keresztül robognak Badapestre
A fura-autósokat diszkapu fogadja Letenyén
Nagykanizsa, Junius 2
Rendkívül érdekes sportesemény színhelye lesz ma, szerdán és csütörtökön Nagykanizsa városa. A német Autó és Mo\'.orklub 10.000 kilométeres turaulat rendez Svájcon és Olaszországon keresztül Budapestre, amely turautra 100-nál több gépkocsi részvétele van bejelentve. A gépkocsik ma szerda reggeltől kezdve lépik át a trianoni magyar határt Letenyén. A Shell-koncern, amely (z egész turaut alatt nobilis vendégszeretettel gondoskodik az átvonuld német autósok fogadtatásáról és a legteljesebb kényelméről, az ország trianoni bejáratánál, Letenyén Impozáns diadalkaput építtetett fel tiszteletükre.
A külföldi vendégeket a magyar
batáron a Magyar Automobil Club vezetősége és a fővárosi, valamint a külföldi lapo\'< tudósítói várják és üdvözlik.
A némel turaut résztvevői Nagykanizsán vonulnak keresztül és innen Keszthely, Tapolca, Székesfehérvár érintésével Budapestig szaladnak, ahol az Apponyl téren a főváros vc-zelösége és az automobil klubok kiküldöttei köszöntik őket.
A turn autói junius 4 én, Urnaplán, illetve 5 én, pénteken Qyőr és Magyaróvár érintésével hagyják el Magyarországot, hogy kiindulási helyükre, Berlinbe a megtett 10.000 kilométeres ut után visszatérjenek.
A nagykanizsai kapitányság minden intézkedést meglett a szabad forgalom biztosítása érdekében.
KÖZGAZDASÁG
A gynfakftlcsftn igénylőit a városházán hallgatja ki a Földhitelintézet leküldött igazgatója
Naponta 20 IgénylA van beidézve kihallgatásra
Nagykanizsa, junlus 2 Annak idején lészletesen foglalkoztunk a földteherrendezés ügyével és jelenteltük, hogy sok kanizsai, fóleg klskanlztai polgár és kisbirtokos, stb. terjesztette b: kérvényéi íz akkor még Ö.ös Bizottság elé, liogy ( gyufakölcsönből megtelelő összegei kaph isson eladósodott ingatlanának tehermentesítésére.
A felterjesztéseknek meg Is volt a foganatuk, amennyiben a Földhitelintézetek Országos Szövetsége egyik központi Igazgatóját verbolyl Szluha Dinest küldötte le kedden Nagykanizsára, hogy a kérvényezők
adatait itt a helyszínen vizsgálj] felül és őrizze ellen.
A kérvényben foglalt adatok helyességének el\'enőrzéséül a gyufakölcíön igénylöket 20 as csoportokban fogja a városházára beidézni, ahel a kis tanácsteremben kihallgatja őket.
Az idézések már a tegnapi nap folyamán széjjelmentek és az első kihallgatások már ma szerdán megkezdődnek. — A mostani adatok alapjan ezután a legrövidebb Időn belül dönt az Országos Bizottság ugy, hogy mindenki a legnagyobb reménnyel várhatja kérvényének kedvező elintézést.
(-) Vásár. Nova községben a junius 29-rc eső országos kirakó- és állatvásárt ez évben kivételesen Julius hó 1-én tartják meg.
(—) Borbankot létesítenek? A vidéki szőlőtermelők körében az a hlr (erjedt el, hogy a földművelésügyi minisztérium borbank létesítésit tervezi, aminek megteremtésébe bevonnák az érdekelt pénzcsoporto-
kat. Ez a bank llnancirozná a bor-üzleteket, bonyolítaná le az exportot és lombardkölcsönöket folyósítana a szőlősgazdáknak.
(-) Csődnyltá\'sok. Csődeljárás indult Schwarz Samu kaposvári Itx\'ilkeresVedö, Barna Sándor zalaegerszegi rőfös és divatáru kereskedő, Sárosdi János tabi cipészmester ellen.
Modernül berendezett
Szabó György ur vezetése melleit áll nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő lank előhívás; a tul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 peic alatt magasfénjü képet adok
Tegyen egy pr&barendelésil
Reggel beadóit felvételekről délben már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
Flimgép mtr is p-tót feijebb. fegyver- és sport-fotőszakflzlete.
6.000.ooo
bacillus egyetlen
legyek teriesztik a tífusz, L gyermek-hasmenés, skarlát éa egyéb életveszélyes betegségek csiráit. Piszkos helyeken szaporodnak és nfinek, baclllusok közt élnek,-azután pedig megfertőzik eledelünket és számos betegséget okozunk. Védekezzünk a halál a hordd ralellen,-permetezzünk Fiit rovarirtót.
Fiit hatására elpusztól légy, szúnyog,bolha, moly. poloska, tetű, hangya, svábbogár és mindezek petéi. Fllt-permet megöli a rovarokat, - de emberre ártalmatlan. Könnyen alkalmazható. Nem hagy foltot. Fiit nem tévesztendő ösz-sze más rovarirtókkal. Követel jök a Fiit katonával dlfzllett sárga kannát a fekete sávvaL
Permetezzünk
FLIT
rovarirtót Plombált Flll-kanna kltér/a utdnMatot.
Panaffa Guúgyuirvetiutiull 111\'-, llMiapttl, VI., 1-tggM utca 16. irdnt
A közigazgatás, földművelésügyi szervek és az érdekképviseletek közötti szorosabb együttműködés
kiépítését sürgette éa tiltakozott a gazdasági akadémiák elcaatolása ellen az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara közgyűlése
Kaposvár, junlus 2 Az Alsódunántull Mezőgazdasági K imara közgyűlésén gróf Benyovszky Móric betegsége miatt Malatlnszky Ferenc elnököli. Megnyitó beszéde után Kiss Elemér igazgató nagy tetszés mellett Ismertette a Kamara működését. A napirend 60rán tiltakozó határozatot hoztalj a közgazdasági egyetemnek a debreceni egyetembe való beolvasztása és a gazdasági akadémiák elcsatoldsa ellen. — Elhatározták továbbá, hogy a kormánytól kérni fog|ák az OFB földek átírási és örökösödési Illetékének mellőzését. A vagyonváltság földekkel kapcsolatban is ujabb engedményeket kérnek. Ezután a közgyűlés tagjainak állandó zajos helyesléce közölt hangsúlyozta, hogy a gazdaközönség minden körülmények közöli ragaszkodik egy eriteljes érdekvédelmi szervezetnek teljes és tökéletes kiépítéséhez, s annak erősítését és nagyobb mérvű kifejlesztését Is kívánatosnak tartja. Miérlls felkéri a közgyűlés a miniszterelnököt és a fö dmüvelésügyi minisztert, hogy minden rendelkezésükre álló módon szerezzenek érvényt a törvényes érdekképviseletről szóló 1920. évi XVIII. tc-nek s hassanak oda, hogy a közigazgatási hatóságok, a földművelésügyi igazgatási szervek és
az érdekképviselet) szervezetek között az eddiginél intenzivebb együ (működés létesüljön.
lAdadroI/nnk M/fton. zx> k ma-fék jr*HTT»nlr«tr j
Ua«a <• UfkMé
Vállalat, lankaaintb.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
taterarfeaa UMon i Naaykuiiaa 7S. w*.
vese-, hólyag-, gyomor-és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés! — Főraktár: 11
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21. l&Jmm »B
ZALAI KÖZLÖNY
1931. junius 3.
TŐZSDE
A mai tőzsdén a forgalom lénye-
fjestn nyugodlabb hangulatban folyt e Bír nyíláskor még níml egze-kuclóa eladások mutatkoztak. Később a spekuláció kisebb fedezési vásárlásokba fogolt, minek hatása alalt némi (avulás állott be. A tözsdeldö második felében az üzleti tevékenység elcsendesedett és az árfolyamok mindvégig tartottak maraStak. Flx-kamatozásu papírok piaca OzJetteien, Inkább árukínálat mutatkozott. — Valutapiacon Newyork kifizetés ujabb 30 pontos áresése érdemel említést.
M 20-10, Lowka XrOTk, Níwyort 51330, BrUtl 7180, Mfltto Jí», Madild -•-, Amstaeíaas 207-45. Mii 12388, Wlto 72 43. Mk 3*74, PWn 15*28, Viraó 6785, Dudapslt M.M Mgréd 9-12, Uml W7%.
T ■ I UmiII
nMlMIH
Buta tsw. — Ili, dt. -flU- is a roa 10 fUl. eseti.
Hua Hun. 77-as 14 K-1470, 78-m 1470—14 85, n-m 1480- 1520 80-as 15 00—15 30, daoáat 77* 1400-14 15 78-u 141^—14 30. 7H» 1440-14 50, 80*1 I460-I46O Hot 1420-1430 tak. áip« 17-50-1775, sócárpa 1900-10 50, aab 23 50- 237Í, taanri 1410-14 30, lapos —\'-\'—, korpa 13 50 -1370.
Aagoé L
•Zab.
Caabk.
VALUTÁK I L 77*81-27*08 7MV7M6 ie-88-1700 Dia k. 153*20-18S-80 Dfaril \' 1004-10*12 DolMl 571 00-574-00 Francia L 22-25-22*55 HoU. 220*90-28000 Langyal 63*8544 25 Lau MS-1-42 Lava 412-418 Lka 29 80-80*10 Márka IS5T0-19680 Norrég 153-20-153*80
___ 80*25 8065
Sviid L 110- 80 111*40 IvHk. 153-40154-00
DEVIZÁK
AmL 230*22-230-02 Batalcl 1011 1014 ■arib 135 87-13827 Brtaawl 7V-67-7942 Bakarai! 340-3*42 Kopenh. 158 25 163*1-5 London 77*83-77 91 Matfrld 49*90-53-60 MSauo 29-92-30-02 Naarjw 571*90-78 50 Mo 153*20-15^60 Pázta 2240-2247 Pián 16-94-16*99 Saab 4*13-4-17 Skxjkk. 183-40 153*80 Vaat 64-06-54*25 Wlaa 80*86 K 61 11047-111 37
falha!tM 3032, alaíaUan 464. — UaA-lattdü 1-08—1* 10, axadatt 1-10—1*14. siedct kOaáp 1-04—1*08, kBaaj« (rtO-HSO, Ml
Bng 1*00—1"04, ll-od taadO tag 096 angol sfitd6 1-05—1*15, auloaoa tanban lví-1-ia, aak 1-20-1*25, ha. 1-60—1-90. nalomUa lílMHta 1-40-1*50.
A virágszirmok lahalléaa után 2 hétre, amikor a gyOmSIo* körülbelül mogyoró vagy dió nagyságú, kell ismét gyOmSIaafMt parmetaxn 111
Egyesített védószer kártékony rovar <a gombák elten
■oapraasn v.gy Tutokil
(előbbi arzén-lés, utóbbi "léikta-aiién vegyületet tartalmai)
Bordói lébei keverve: krzola „45" vagy Darmln rtgókirlevök Irtásira,
EIomI van Sulterol
gomba kárlevók Irtásira,
Aphidon
vérieta Irtiihoz, Almola vagy Pomrin vértelvea sebhelyek bekenéséhei.
Hernyóenyv OJMVÍMI
valamint tsbb ipedilla védószer la kapható;
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védöszorek kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróiig melleit Tdeíotu 13a
Tft
Mintás müselymek
Mo só voilote
Kartonok
Férfi ru&avássznak
JKésx női nyári rut>ák
Divatos selyem-anyagok
legolcsóbbak
2-féle kerékpáros van: ak! állandóan J|-nól vásárol
és aki KF9|lfll-nál vásárolni
mert l#l Ul llll-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat
Prima kerékpárok jótállás mellett 148 P-tői.
Kerékpárgummlk, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. IMl Műszerész-műhelyünk olcsón és pontosan javil. •
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
SZÉKELY VILMOS butortelepét
Horthy Miklós-ut 4. szám alól
a volt Szarvas ssóllóba
(Erzsébet-tér 18.)
wr helyezte áL
Jó bútor 1 Olcsó árak ! Szolid kiszolgálás 1 Saját kárpitos- és asztalos-műhely ! Kedvező fizetést fellélelek.
APtiÖfiiMETÉSEK
Kiad* Caengery-ntca 18. alatt 724 H-M telek. _2027
ftaatótexlk le;olcsóbban, modern, cau-kottak, megbízhatók Kautmann Manónál rendelhetők. Telefon: 167. vagy 571. Oarsge: Nádor-utca 6. 2550
>/< kiló 2523
Taaraai árát ksaállitoHam I
P 1*—. VldaJQaaerttiIet.___
■laásaaa saakáosaá ajánlkozik. Magyar-utca 113. 2649
P4hxMImM bektbeleiáan minden Oeaicfben a legelónyBaebben éa laggyof-aabban folyóalttat Aes4l lasaáo péna-kólcaónktoretltó Irodája Nagykantaaa. Horthy Mlklóa-at 2. szám._ 2028
lUuaátt bútort veszek és eladok. — Fahnné, Erzaébet*térJ5. Ftnyképéaa. 2304
Siaassl Int-s, Zrln,l Mtkláo-latoa í». T«Uf»<a 1*6. KöznonU Mtés, vízvezeték, csatorná\'áa, (géazségügyl berendezés, épület is dlazmO bádogos munkák vállalata. Minden e azakmába vágó munkálatok terveziae áa kivitelezése azavatoa-sággal, a legolcsóbb árban. Rakláron türdó-és illókádak, báatartáal bádogáruk. Mtnta-raktái lOrdóasoba slb. berendezésre. 2041
Elaiió háló ebédlő garnitúra Fshnivé, Erzsébet-tér 15. Fényképez. 2305
Teljesen betanított, kiváló szaglású, 1 évea német vlaata aUrgósen elsdó. Ctm s kiadóban. 2587
2 külOnbeláratu utcai parkettás aaoba IQrdószobával, bútorozva, esetleg üresen, mellékhelyiségekkel ktMIé — Kazliraj-
ElaraaaU ka lkára luiótt 2 drb kulcs. Megtatiló|«t kérem szlveiked|ik e lap kiadóhivatalában leadni.
K4t«xobá«, konyhás lakás kiadó. Ctm a kiadóban. 2811
Kfiszflnetnyllvánltás.
Mindazon Ismerőseink és jó-barátaink, kik felejthetetlen jó hitvesem, illetve testvérünk PINTÉR GYULAHÉ
(1(1. BhvAtj Xarolla
elhunyta alkalmával a temelésen megjelenni szívesek voltak és fájdalmunkat birmi módon enyhíteni Igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló csalid.
Nagykanizsa megyei város árvaszékétól.
1398/1931.
Árverési hirdetmény.
A váro\'i gyámpénzlárl tartalékalap tulajdonát képező, a Széchenyitér 1. és Zrinyi Miklós-utca 65. sz. alatt euy egészet képező ingatlanokét 1931. évi junius hó 9. napján d. e. 10 órakor a városi árvaszék helyiségében megtartandó nyilvános szóbeli árverésen eladjuk.
Az árverési fellé\'elek az árvaszéknél a hivatalos órák a\'alt megtekinthetők.
Nagykanizsán, 1931. évi junius hó 1-én.
A városi árvaszék.
Minden munkáltaUMk1\' nélkülözhetetlen
a dr Bernyó Józatf baszcátlIUUMa megjelent
Társadalombiztosítási
TOlVÉMHllV
6\'ip helyett
pangOái^
kapható a Zalai Kfizlőny nyomdájában.
Nromalott a Uélzaiai Nyomda és Lapkizdó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős azIetveuU\'
Xalsl: Károlvf,
71. 4vfoljfiini 124 axánt
Nagykanlxsa, 1931. junius 4, csütörtök
Ara 10 ffllfe
ZALAI KÖZLÖNY
SwrteuUJiéí: MppsI Sujjáiut 2.. ÍJjel Fial 5,
KUÍDii»«UI; Piul 5. líám. Kuxthelyl MMüidéhtvaUl: Komtb-utca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Trlirfnn ■ / SKfktUlííég «l. tUlB, (é|kl78.) IC™*>* \\ KUdóhlviUI 78. Keutlieiyl Bók 72.
Békejobb
A felsőház befejezte a kartelvitát és változatlanul megszavazta ezt a korszakalkotó javaslatot. A gyáripar képviselőinek tárgyilagosságra törekvő érvel nem tudttt meggyőzni a közvéleményt a kaiteltoréény felesleges voltáról, de vlszoat a* Ipar. szóvivői részéről is ategajíOváault az s felismerés, hogy a magyar mezőgazdaság jogos érdekelnek érvényetalése ebben az országban általános gazdasági érdek, tehát nemzeti kéz-érdek, amelynek az Ipari is szívesen deferál a maga külön szempontjainak aláiendetésével, Az Is kiderít a felsöházlrdlsxku*<zlóból, hogy sz ipar és a mezőgazdáig, között oktalanul kiélezett elWéteka valóságban tokkal enyhébbek ésjfedkétlél jóakaratával áthidalhatók, Ez a kölcsönös megértés annyival Is szükségesebb, mert viszont igen sok kOzös, mondhatni életbevágó érdek követeli a mezőgazdaságnak- és az iparnak egy honiba tömörülését.
A. kspitaUsztlkus gszdsságl rend erts vázát ostromolja az orosz szov-
i "nehézségeket a tömegek elégedetlenségének sára skaija kihasználni Tagadhatat lan, hogy a nagytőke a rentabilitás után való hajszálában gyakran kihívja maga ellen • kritikát. Már egymaga az, hogy a kapitalista gazdálkodás mellett ma a világon ttfob mint 16 millió munkanélküli van, aki részben, a társadalom terhére tartatik el, részben. pedig, nyomorog, eléggé lllu«ttrtl|a azt, hogy ennek s kspl-talisztikus szervezetnek a struktúrájában nagy hézagok és hibák vannak. A nincsteleaek a vigyen és a jövedelem, aránytalan eloszlásában látják a kapitalista termelés legnagyobb hibáját t természetes, hogy szokat iz eszközöket és Intézményeket Ítélik el legélesebben, amelyek az egészségtelen elosztást kiélezni és (okozni alkalmasak. Ezek közé tartozik világszerte a német karleiszervezkedés Is. A magyar karteltörvény e részben tartózkodik minden túlzástól, mert megalkotói tisztában voltak azzal, hogy a termelés belyea megszervezése, a kiélezett verseny szabályozása nélkül az Iparban khaoaz állana be. A kadetek elleni mozgalom nem ls a karteiebnek ezt a termelést szabályozó előnyéi óhajlotta kikezdeni, hanem csak esetleges visszaéléseket akar megnyirbálni, amelyek, a kartel-hatalmasságok részéről gyakran jelentkeznek akár a fogyasztó kíméletlen kizsákmányolásában* akár pedig a kartelenklvüll versenytársak elpusztításban. Az iparpak Is el kell ismernie, hogy az. állam ner»nézhelie ölbatett kezekkel « kartel-tevékenység hasonló elfajulásét.- Elsősorban a kar-telmegállapodások és a katfelmükö-dé» nyilvánossága az, amit az állam joggal megkövetelhet, ha ezzel szemben- a kartelek jogvédelemre számítanak és aiáUkakjogKrilyét adott esettan. íséfljtt>« vettDtu Hént a magyar karteltörvény gondoskodik arról
hogy a kartelek tevékenysége bele ne ütközzék a közjóba és az általános gazdasági jólétbe, valaminthogy arról ls gondoskodni kellett, hogy a kartelek gazdasági hatalma ne nőjön az égig. Természetes, hogy a kormánynak minden eszközt és felhatalmazást meg kellett adni arra, hogy a végrehajtó hatalom gyakorlása közben a kellő mederbe terelhesse a kartetek gazdasági tevékenységét. Ellenben pártatlan bíróság lesz hivatva eldönteni<azt, hogy valamely karlel léte beleütkOzik-e a tiltó parancsokba és hogy létiejövelele megfelel-e a törvényben előirt általános kellékeknek.
A nugysr karteltörvény az egyformán osztó igazság alapján állva meg-
MWWMMMMMMMMMMIMMMMIMMl
védi egyfelől a kartelláit iparágakat, amikor jogbiztonságot kölcsönöz az érdekelt szerződéses megállapodásainak, másfelől pedig megellözta mezőgazdaság és a fogyasztás megkárosítását a hatalmukkal visszaélő kartelekkel szemben. Itt Is a középút politikája bizonyult helyesnek. A karteltörvény körül lefolyt csatározás és vlia nagyban hozzájárult nemcsak az eszmék tisztázásához, hanem ahhoz ls, hogy a magyar mezőgazdaság és a magyar Ipar most már békejobbot nyújtanak egymásnak és a nagy válságból való kibontakozás uljáf egyesült erővel és fudásstl keressék az ország egyetemes jólétének munká-lása Irányában.
Hlr szerint szombaton lesz • képviselőház utolsó Ülése
A felsőház napirendje kimerült — A felsőház letárgyalta a karteljavaslatot és az iparfejlesztési törvényt
Budapest, Junius 8
A képviselőház ma folytatta az OTI-lavuUt vitáját. Az első felszólaló Malaslcs Géza volt, aki az OTI válságát arra vezette vissza, hogy az intézet autonómiáját megszüntették és a régi hivatalnokokat elbocsátották. Oyörky Imre tiltakozott az ellen, hogy a törvényjavaslat le nem tárgyalásának felelősségét a szociáldemokratákra hárítsák.
Majd az Interpellációkra került sor.
A Ház legközelebbi ülésSt szombaton tartja, amelyen folytalja az OTl-JavasUI vitájáL Hir szerint ez lesz a képviselőház utolsó ülése és ezen fogják felolvasni a kormányzóI kéziratot a házfebszlatdsról.
A felattháx flléaa
A felsőház mai ülésén letárgyalták a karteltörvényjavaslatol. Bud Jinos miniszter általános helyeslés közben hangoztatta, hogy meg kell adni a kormánynak a lehetőséget arra, hogy a karlelek működését kellő összhangba hozza az általános gazdasági politikával. A javaslat nem ipirelle-nes és a kormány csak abban az esetben kíván az áralakulás kérdésével foglalkozni, ha indokolatlanul magas árak mutatkoznak. Erre azért van szükség, mert a mezőgazdaság és az Ipar áralakulása közöli az egyensúly katasztrófállsan megbillent. Nem. akarják azonban a kérdést egy-oldalulag, az ipari árak le.\'zálliiásá-val megoldani, hanem a mezőgazdaság számán is jobb árakat akarnak blztosllanl. Ezt az utóbbi célt szolgálják . a kereskedelmi tárgyalások, amaiyak- részben- a, mezőgazdasági áralakulást, részben pedig a mező-
gazdaság feleslegének elhelyezését tartják szem előtt
Végül hangoztatta, hogy a tökének önmagával szemben sem szítod elvesztenie bizalmát. A világválság enyhülne, ha a lőke jobban bíznék önmagában.
Ezután a törvényjavaslatot letárgyalták és áttértek
az Iparfejlesztésről szóló törvényjavaslat tárgyalására. Szterényi József báró helyeselte, hogy a kormány a régi bevált módszer szerint akar tovább haladni az iparfejlesztés terén.
Bud János miniszter kifejtette, hogy a kisipar támogatása mennyire fontos ugy gazdaságpolitikai, mint állampolitikai szempontból. Az ipar fejlődése nagyban emeli a belső fo-gyasztókép:sséget és ezáltal mezőgazdaságunkat függetleníti a külföldi piac értékesítési nehézségeilől.
A miniszter felszólalása után a javaslatot általánosságban és rész> leidben is elfogadták. Ezzel a felsőház napirendje kimerült. Szombaton már csak formális ülés lesz.
Borzalmas harakiri
A féltékeny férj leszúrta (eleségét, majd magával végzett
Budapest, Junius 3 Ókécske községben Talár István 32 tves földműves féliékenykedett feluégéro, aklvil durván báni. Az asszony elhagyta férjét és külön költözött. A községi biró tegnap beidézte mindkettőjüket a községhi-zára, hogy a kibékitést megkísérelje. A községháza folyosóján találkoztak a házasfelek. Szóváltás támadt köz-
tük, melynek során Tatár belső ka-bálzsebéből hirtelen egy nagy dlszoó-ölőkést rántott elő és azt egymásután 12 szer felesége hasába döfte. Ax askzony azonnal meghalt. A gyilkos férj ezután a késsel lOszer egymásután hasbaszurta magát
- ~ —- **- — ~n."_n_"i.*t" "XfiAAruT-riji^
Agyonverte gyermekei egy usxoiy,
akin kitört a veszettség
Kecskemét, Junius S Jásztzenlldtzló községben ma reggel Bakod! Ferencné hirtelen dühöngeni kezdeti és hároméves fiát addig ütötte-verte, amíg meg neat balt. Bakodlnét anyósa sem tudta borzalmas cselekedetében megakadályozni, a dühöngő asszony őt Is Összeverte. A szomszédok tudták csak megfékezni Bakodlnét, akli két héttel ezelőtt egy kutya megharapott és,,ez ugy látszik veszett volt, mert a szerencsétlen asszonyon most kitört a veszettség.
■agy katasztrófa
>» «t hl* tal»rprébé|áa«l
Bordeaux, Junta* 2 (Éjszakai rádtójekntés) Llbourne közelében, az Isle folyó felett épült uj hid teherpróbájánál borzalmas szerencsétlenség történi. Amikor a 9, homokzsákkal megrakott autó átvonult a hídon, az váratlanul beszakadt és az autók, valamint a hídon tartózkodók közül számosan az 5 méter mélységű folyóba zuhantak-A fuldoklók közül 19-et sikerült élve kimenteni. A halálos áldozatpk száma 13, akik közül a hidépitésl munkálatok vezetője, Lifewre fömérnök Is a folyóban lelte halálát.
Az osztrák vasuligazgatót felmentették állásától
Bécs, Junius a A képviselőház bizottságában a szociáldemokraták javaslatot nyújtottak be, amelyben felszólították a kormányt, hogy Stradella dr. vasut-ügyi vezérigazgatót azonnal mentse fel az állásától. A javaslatot 11 szavazattal 8 ellenében elfogadták.
httjirft*
A nisrkulfasi meteorológiát «sg-ttgyclSjstautsHk: Sierdirl a UmbA, Ut: Kegget 7 órakor +12-9, délután 1 teakor. +30.1, ests 9 órakor +16.6.
Ptlhfatl: Kgés« napon 41 borult é*bol-tosat.
Szélirány: Reggel délnyugat, délben és ette ésiakl ixéi.
(Éjuakai tádUmtnUtí A WrtwwW. •lat Intéxat |sl <nt! i DsrOUsr* hajló ISS .érháté Mn(>|l<lM hS-•éltozéssal.
ZALAI KÖZLÖNY _1931. junlui 10.
Egy délelőtt Kisk. tanító munl< össze-vissza színek egy la kézimunka kiálli Nagykanizsa, Juulua 3 Döcög az autóbusz Kiskanizsa feli. Extra-járat hajnali 8 órakor. Tömve csupa nagykanizsai tanítókkal, tanítónőkkel és velem. — Ni csak 1 — szólal meg valaki. — Ez biztosan az u| vásártéri így mondja: .uj." Ha jól emlékszem, van már négy éves. És még mindig vannak, akik nem látták. Akiknek uj Akiket dolguk lohase visz arra. Akiktől olyan sokszor hallod sértődötten: — Hja, ml nem érünk rá sétálni... Kedves kis szomszédnöm rádupláz az előlteszólóra: — Azt tudja, hogy én most vagyok életemben először Kiskanizsán... Előbb nevetek ra|l. ló tromf, — gondolom — annak, aki Itt adja a meglepett nagyvárosit, amikor teheneket lát a vásártéren. Aztán kiderül, hogy szoms édnöm az ö meglehetősen kurla, de már tani ónöl pályafutással is ékes életében csakugyan most látja először Kiskanizsát. A dolog historikumához tartozik, hogy a kis szomszéd Kanizsai, itt született és itt él azóta is. Ezt csak azért bocsátom előre, hogy ime: milyen tanulságos dolog egy pedagógiai szeminárium már addig is, amíg az ember eljut odáig. Moskovicz-clpS ét az anyát a földrajz-oktatásban Kiskanizsán már nagy a sürgés-forgás. A Polgári Olvasókörben együtt van az egész vidék tanítósága. Nők, férfiak. Fiatalok és fiatalabbak. Öregek nem. Mert a tanító az az Istenáldott fajta, amelyik töretlen kedéllyel, fiatalon viszi a lelkét szembe az Idővel akkor is, ha már a halántékán, meg a szemesarka körül elillant évtizedek ősze borong. Künn a tegnapi gyilkos kánikulából didergőre fordult az idő. Eső verdesi a terem nagy ablakBzemeit. Mégis ott vannak mind. Biztosan több száznál. 0,t van köztük vitéz dr. Barnabás István vezető tanfelügyelő, Békefy József segédtanfel-ügyelö, dr. Hajdú Qyula iskolagondnokságielnök, KreulzerDtita esperes, Brtmstr Ousztáv járási testnevelési vezető, Njgykanizsr, mlndh.rom körzetének igazgatói és tanítói és sokan vendégek. Csak a várostól senki. A tanfelügyelő kevés szóval, de melegen üdvözli az összegyűlt „tanitó-családot." Aztán Jantkovlts Oyula zalakarosi tanító tart magyarázatot a földrajztanítás módszeréről. Tréfás kedvvel, anekdótásan indul az elő adása. A Moskovicz cipő is benne van. Meg az anyós. Megágyazza a hangulatot, mint egy kupica sllgovica az appetllust. anizsán, a gyermek-l iájának csodálatos t rka nap programjából — Pcdí ás, tornaünnepély és lanlló-ba Az előadás ulán ugyanebből a tárgyból mlntalanitást mutat be. Bi-rugaszkodlk a három padba 18 kiskanizsa! srác. Csnpa egyforma lengemagyarban, ahogyan a tornavizsgára öltöztek. — No, van-e köztetek Jóska? — Igenis 1 — és feláll egy gyerek. — Hit Gyura? — Az is 1 — és feláll kél gyerek — Hát Laci? — Az Is vanl — és feláll a fele minla-osztály. Általános derültség. A mintaosztály ugyanis Szépudvary László tanlló ötödikeseiből kerüli ki. Egy pillanatnyi történelem a fekete táblán Kezdődik a minta-tanllás. Tárgy : .Hazánk helyzete Kötépeurópában." Európa térképén ezerkilométereket ugrálnak a ki. sáska-szemek! A fekete táblára csakhamar mértani Idomok kerülnek. Ágiihoz ragasztva egy háromszög: — "Európa. Kilóg belőle egy négyszög: - s Pireneusi félsziget. És Igy lovább. A közepén Magyarország. Azt egy kis nebu\'ó rajzolja bele. Biztosan szalad kezében s kréta és kikerekedik alóla Csonkamagyarország. Bennünk, felnőttekben felszisszen a lélek. Hát ezek már igy Is, ilyen csonkán, bénán ls le tudják rajzolni a hazájukat? A ml kezünkben bizony még mindig csak a régi vonalak vannak... A tanlló közbeszól: — Nem Uify, fiaml Nem ez az Igazi Magyarország. A gyerek maga is elszégyenll a dolgot. Pillánál alatt letöröli az egészet éB a másik pillanat alatt olt van Európa közepén az egész Magyarország, a Kirpá\'ok, Erdily, az Adria széle... Pillanat müve... Ebben a pillanatban egész történelem suhan át a klskanlzsai kopott Iskolaláblán. Mult és jövő. ítélet és álom. CsIkszemU, eleven eszű gyerekek ezek a kis sáskák. Jinikovlcs tanító keze alatt ugy gömbölyöd tek, pattognak elő a gondolatok, képzetek, szavak a kemény kis koponyákból, hogy hallgatni is gyönyörűség. Nsgy művész a jó tanitól Az öntudatlan értelem szűz agyagjából kifaragja, kimintázza az alkotó tudást. Egyik-másik bot ik néha. De azt is milyen kedvesen teszi az Ilyen kis nebuló. élek és a magyar birodalmában gógiai szeminárium, r.:jz és ükeit Kiskanizsán A tanlló magyaráz. Magyarország kelet kapuja. Régen a törökök. Ma a azovjet. Éi Igy tov^b. — Mi lehál ma Magyarország feladata ? — kérdi az egyiktől. Az szemhunyorítás nélkül kivágja: — Hogy a... a kommunizmusokat megvédeni. A mlslk a százalékon akad meg. Kírdl tőle a tanító: mii ért az alatt, hogy Romániában 20 százalék ai analfabéta. A felelel: — Az azl jelenti, hogy Romániában 20 ember tud Irnl. „Minden nemzet jövije olyan, amilyen tanítói vannak A sikerüli mlnlatanitishoz Plander Boldizsár fflzőtl helyes kritikai megjegyzéseket, majd vitéz Barnabás tanfelügyelő tette meg rá észrevételeit, köszönetet mondva az előadónak a szép tanításért. Következett dr. Hajdú Oyula Iskolaszéki elnök nagyhatású,* a gondolái mély ösvényein |áró, a .nem-zell géniusztól fűtött beszéde .A tanítóság erkölcsi értéke" cimen. Téma, ami felelt kötetnyit lehetne meditálni. Téma, amin országok sorsa épül. Téma, ami feleit olyan köny-nyedén siklik el a társadalom, mintha nem is a saját léte csirái na benne. — Nemzeti sarkigazság, — mondotta dr. Hajdú Oyula — nemzeti fenntartó erő a nemzeti erkölcs és a nemzeti nyelv. Mindkettőt a tanítóság oltja i nemzet életébe. A tanítóra van tehát bízva a legnagyobb nemzeti érték, a nemzeti géniusz kialakítása. Jó kezekre van bízva, hiszen s lanitó a lélek művésze. — A tanítás elsősorban nemzeti ügy. A tanító egyik szemével a múlton csüng, a másikkal a jövőbe néz és összeforrott a nemzet törekvéseivel. A tanitóság kezében van a nemzet jövője. — Akié az ifjúság, azé a jövő. Istent, hazát szeretni a tanító tanítja meg az ifjúságot. A valóság a rendkívülivel, a csodálatossal találkozik a tanitól pályán. A tanitól hivatás: a gyermek lelkének az élet küzdelmeire való nevelése és val\'ásos, nem-ze.i tartalommal való megtöltése. — Ennek a nagy [eladatnak teljesítéséhez azonban stükséges, hogy a hatóságok, a társi dalom és az egyes ember ls segítségére siessen a tanítónak, ne hagy|a azt magára, hanem támogassa, hogy nagy munkáját eredményesen tudja kifejteni. (Zajos lops és hosszantartó helyeslés.) — Minden nemzetnek olyan tanítósága van, amilyent megérdemel és minden nemzet jövö|e olyan, amilyen tani ói vannak. Én nem téliem nemzetem jövőjét, mert tanítóság és nemzet mindig össze volt forrva, a magyar tanítóság mindig hivatása magaslalán álll Hosszan zugotl a taps dr. Hajdú Oyula beszéde után, amiért a tanfelügyelő lelkesen, melegen mondott köszönetet. Mi a gyermek ? Tóth Albert szepetneki tanlló derűs és költői színekkel tarkított előadási tartott a gyermekről, mini a szülő és lanltó legszebb kincséről. — Ml a gyermek a szülőnek ? — kérdezte — Egyedüli földi cél, az elmúlás gondolatába való belenyugvás. És ml a tanítónak?\'Mindene: nappala, éjjele, első és utolsó gondolata. És ml a tanlló ? Magányos gyertyaszál: mlg másoknak világit, magát fogyasztja. Ezzel a pedagógiai szeminárium előadásos része végelért. A szűiwt-ben aztán a büffé jutott főszerephez — végkimerülésig. Majd átsétált az egész társaság a temp\'omtéri isko l.<ba, ahol a klskanlzsai elemisták r.ijz és kézimunka kiállítása nyílt meg. Mit tudnak a hitkanizsai srácok? Csodálatos dolog egy Ilyen kiállítás. Az ember alig hisz a szemének, hcigy ml mindent nem tudnak csl-n\'.lni, rajzolni, festeni, eszkábálni, furnl-gyuml ezek a klskanlzsai elemisták. Van ott a papircsákótól a kukoricaszárból összerakott négyökrös fogaiig, a gyufaskatulya-hin-tólól Zalavármegye plasztikus térképéig, a ruha-foltozástól a gobelinig és diványpámálg, minden, sml csak gyerskkéz alól kikerülhet Sőt még olyan Is, ahol a\', ember csak megáll és néz-néz és eszébe jut, hogy hol voltunk ml ezektől az elsősöktől még a gimnáziumban Is? Sőt hol vagyynk még ma ls? Az s bolondos amerikai, aki Miki-egereké* tud rajzolni, egyszeriben dollármllllomos leli, mióta s filmjei divatba jőllek. Miért nem jönnek a filmügynökök Kiskanizsáia ? R<jzol Itt Miki-egér jelenetekel minden elsős elemista legalább olyan szépen és — valamivel olcsóbban Is, ha szépen kérik. Egyebekben ez az értékes múltbéli tradíciókon épült klskanlzsai kiállítás nem csak dicsérete az odaadó, lelkes tantestülelnek, hanem Időjelző is. Évtizedek kulturális előretörésének grafikonját lehel megvonni a mi iskolai emlékeink és az utlóbbi
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy a SZABADOS MATYAS-féle csödtömeget megvettük ós ff. hó 5-étől kezdve, a régi üzlethelyiségben igen olcsó óron eladjuk. Kanavéav, váa.nak, fsalik, színe* Tisztelettel kartonok, ..Svatok és solymok. WelSZfelCl ÓS FlSCHOf.
ZALAI KÖZLÖNY
Megverte a tanítónőt egy 14 éves iskolásleárty
Példátlan eset egy zalai iskolában — A fiatal szentmargitfalval tanítónő esete egy renitens növendékével — Langer Irén a blró-súgnát keresett védelmet növendékével szemben — A törvényszék csendörOkkel vezetteti elő a 14 éves leányt
Majd amikor czérl a feleletért a tanitónO kissé meglegyintette, a 14 éves leánynövendéK szinte megvadulva nekitámadt tanítónőjének, megkapaszkodott hajában, hilba vágta, hogy a hajából a haJIUJe Is kiesett és alaposan megrúgta.
A hihetetlen durvaságnak több Iskolás növendék is a szemtanúja volt, akik előtt a tanítónői auktoritás is súlyosan szenvedett. Hogy a lehetetlen állapotnak vé-
f;et ves cn, Langer Irén most már clentetle az esetet felet es hatóságának, az iskolaszék elnökének és egyben Jelentést tett a büntlgyi halóságoknak.
, A nagykanizsai törvényszék ebben az Ogyren kitűzte a tótárgyalást,
Nagykanizsa, luntus 3
Szomorúan érdekes üggyel foglalkozott ma délelőtt a nagykanizsai törvényszék egyes bírája dr. Mutschen bacher Edvin tanácselnök. Az eset példátlanul áll a zalai iskolák életében.
Szentmargltfalva községben, mely a lelenyel járáshoz tartozik, az egyedali tanerő a fiatal Langer Irén, aki nem csak az elemit, hanem az is-méllősöket is tanítja. Langer kisasszonynak, mióta a községben van, soha senkivel nem volt semmi ba|a, mindenki szereti a törekvő, fegyelmet és rendet tartó tanítónőt A növendékek Is tisztelik, csak egy 14 éves ismétlős iskolai leánnyal volt nagyon sok baja, akit nem le-
Tekintse meg
dus
nyári raktárunkat
Divatujdonságok,
Bembergek naponta érkeznek.
SINGER
divatápuhiz.
1931. junius 4._
években látott Iskolai kiállítások tengelyén.
A kUkanUtalak legszebb virágot kerffe ét kit hadserege
Következeti a mindig híres klskani-zsai lornavizsga. Odasereglett a Templom-térre a szeminárium egész közönsége és sokan tsnfé.fiak és tanügy-barátok Nagykanizsáról is. Szólt a katonabanda. Jöttek, csupa virító, ragyogószemü, piros pipacs: — magyar ruhában a lányok. Le hoczky Mária virágoskertje. Aztán a fiuk. Fehérben, sastollas sspkával. Szépudvary László kis hadserege. Egyik is, másik is minden számmal uj és uj bámulatba ejtette a lelkesen tapsoló közönségei Ügyes, fegyelmezett, ambiciózus, mozgékony a Hu-sereg, graelöz, Unom mozgású a leány-csokor. Mikor a végén lányok, fiuk, színes, tarka képben kiformálták a csonka és a feltámadó egész magyar hazát, könny szökö\'t a szemekbe.
A tanfelügyelő zárószavai és a Himnusz fejezték be a tornaünnepélyt. (A lulajdonképenl tornaünnepély Urnspján délután >/s4 kor lesz, ez csak bemutató volt s vidéki tanítók számára.)
A „nagy ianUó ctaldd" a fehér asztaloknál
A pedagógiai szeminárium tartalmas programjának záró akkordja a Barbalics-vendéglö virágos fehér asztalainál zajlott le. A kitűnő ebéd felelt a .nagy tanító-család" egymásra talált a szivével if.. A* első félkör, szöntöt vitáz Barnabás tanfelügyelő a kormányzóra mondta. Kovács Illés, a lüskanizsal elemi Igazgatója (akié különben * szeminárium rendezésben sikerének érdeme) a tanfelügyelőre, Zsigmond József nagykanizsai tanító dr. Hajdú Iskolaszéki elnökre mondott felköszöntőt Janlkovlcs Qyula zalakarosi tanító után Barnabás tanfelügyelő és dr. Hajdú Oyula válaszoltak a hozzájuk adresszált üdvözlésekre, majd Baibarits Lajos, s Zalai Közlöny felelős szerkesztője, utána pedig Tóth Albert, a zalai tanítóság kedves .Berci bácsija" kacagtatták meg a fehér asztalok népéi vidám tósztJalkkaL A felköszöntők sorát P. Kocsis Ödön kis-
ksnlzsai lelkész zárta be.
*
iNégy órára Járt, mire oszladozni \'kezdett a .csatád", melynek minden egyes tagja egy tanulmányokban gazdag nap tarka, szép emlékeit vitte magával a lelkében. Aki pedig nem pedagógus minőségben vett részt ennek a napnak értékes programjában, az lelkébe szűrte még mélyebbre, még elevenebb színekkel a tanítói hivatás szent hitéi, ezzel egytill azt a meggyőződést, hogy ahol ennyi lelkesedés szántja a friss ugart, ahol az uj tavasz minden bimbóját ennyi teremtő akarás feszíti virágba, — abban az országban bátran, szabadcin nőhet a csodavárók uj nemzedéke.
Barbarlts Lajos
hetetl sehogysem fegyelemre szoktatni, megmaradt mindig rakoncátlan, neveletlen vadócnak, akivel szemben a tanítónőnek minden pe dsgóglal kísérlete hiábavalónak bizonyult.
A mult hónapban történt, hogy Langer Irén, szokásszerUen bement az osztályba, hogy előadását megtartsa. Minden növendék felállt, csak a 14 éves M. nem. Mikor megkérdezte a tanítónő, hogy miért nem áll fel ö is illedelmesen, mint a többi, a makrancos gyerek egyszerűen, minden magyarázat nélkül azzal felelt:
— Hogy a menykó csapjon meg benneteket I
A tanítónő nem akart negyobb kázust csinálni, napirendre tért a kinos jelenet felett. A leány azonban csak tovább folytatta érthetetlen makacsságát és passzivitását tanítónőjével szemben, akiről a legsúlyosabb rágalmakat terjesztette és a legocsmányabb jel.őkkel Illette.
Szegény fiatal tanítónő sokszor sirva vonult vissza kicsi szobájába, mert nagyon sok keserűséget okozott neki a gonosz gyermek, aki valóságos ellensége lett tanítónőjének.
Egy alkalommal a 10 perc szünet alatt a tanítónő azt mondotta a leánynak, hogy tegye be az ablakot, a gyerek azzal vágott vissza :
— Te nekem nem parancsolsz I
I amelyre nemcsak a sokat szenvedeti I tanítónőt, hanem a szemtanú iskolásgyermekekel is megidézték. A vádlóit leány azonban most is következetes volt: a birósdgt Idézésre nem Jelent meg a tárgyaláson.
Vitéz Cslllaghy Oyörgy klr. ügyész a tárgyalás megtartását kérte, amit dr. Mulschenbacher meg is kezdeti. Langer Irén a bíróság és a hallgatóság legnagyobb megboiránkozására elmondotta, hogyan bánt vele a 14 éves leánynövendéke, aki még női becsületében Is súlyosan megrágalmazta és minősíthetetlen és nyomdafestéket meg nem tűrő kijelentéseket és gyalázó kifejezéseket hangoztatott tani ónóje ellen Iskolatársai előtt is. Szinte példátlanul áll az a türelem, amellyel a fi-.tal tanitóklsasszony viselkedett a teljesen elvadult gyermekkel szemben.
A bíróság ezulán eskil alalt ki hillgaja a szemtanú iskolr.sgyerme-keket, akiknek dr. Mutschenbache az eskü szentségéi Igyekezett szivükbe vé>ni és megmagyarázni.
Vitéz Csillaghy Oyörgy klr. ügyész utalt arra, hogy Itt olyan cselekményről van szó, ami az egész tanítói rend ellen Irányul. Ragyogó szavak-kai fej\'elte kl a magyar tanítóság nehéz munkáját és nemzeti misszióját. Olyan súlyos a bűncselekmény, amit ez a leány elkövetett — mondotta — ami ellen sürgős eljárást és
í ÉL
■e ikgnita fel magit I
^^^ l>« ön mfeta kit[-^^^^^ taail, VOiDii-^^^^^^^^^^^^ lései kávtl luft , kollclnmante* Hajr . ÜTL\'UjdlDH klv« h.lyaU. EUSI via. SOfr nl>« Idí nyugtalanok tU hOK, ij.l uk. m txet (Mm tud alndftl
Imi.,
l Vn>yH r M mini i mí.lk kirt!
l.t.lllalaéakUdiSa. SAl J/ alfa l.l|.i.n
rT-TV*"—\' mii" " kítamV
*--\' lio la kim Ul4-
halii almatad Ha| kivi a knMWM kJvMaJUk ktverékt. MIndtn !D,r.r.,o4t kiphaló éa Uviaatra ■ iiillodikban éi vaodlftSktttn ta f.Uao^ttják. 13)8
A Hag-kávé valódi, legfinomabb babkávé, mely koffelnmentes — tehát ártalmatlan.
példás Ítéletet követel. A meg nem jelent leánynak az elővezetését kéri elrendelni.
A törvényszék ezután elnapolta a tárgyalást és leány elővezetéséi rendelte el.
Ebben az ügyben vasárnap összeül a község iskolaszéke Is Kajtár plébános elnöklete alalt, amikor a szóban forgó leánynak az iskolából való kizárását fogfá/f Indítványozni.
Az eset egész Zalában nemcsak mély mcglllelődéal, hanem a legteljesebb felháborodást váltotta ki.
SZÍNHÁZ
Falusi kislány Páston
Ösztövér mese, giccses képek, 8emmi tartalom, széteső forma. Mindebben egyetlen szerep és a gyenge muzsikában egyetlen sláger sem. Nem csoda, hogy ebből a semmitmondó operettből a kanizsai színpadon sem tudlak egyebet kihozni, csak a szezon leggyengébb operettsikerét. Az egyetlen szerep^ ami van benn, Viola Margité, aki a 9 képben 9 változatban egyedül adott a darabnak valamit, amiért érdemes volt végig nézni. Kilenc formája mindegyikében bájos volt, elegáns volt, meleg, színes és a nő kilenc arcában igaz volt: — művész volt Éneke csengett, mint a kristály. Táncai csupa finomság és Ízlés. Harczos Irén Is helyes volt, Bihari-nak is voltak jó maszkjai, csak azt felejtették el (nem ma először), hogy nem egymás, hanem a közönség mulattatására vannak a színpadon. Rendezés-hibák is voltak (pl. a bicska I) Más nem volt. Siker sem. (bt)
A sz\' iházl Iroda hlrel
(*) Falust kislány Pnton m esU. Barna Izsó és Slllga Ferenc hangulatos operettje a bemutató elsőrendű cserep-oaztáaában ma este Is műsoron Tan.
(*) Tommy ás Társa — ma Mintán. As elmúlt évad operettnensádóla, a Tommy és Társa ma délután tél 6-kor Harczos Irén és Fejér Ertslvel • főaze-
"*(•) E^y lány, akt mer. Pénteken este Faragó Sándor éa László Andor, „Egy lány, akt mer" clmtt vígjátékát mutatja be a prózai együttes. A darab egy po-ton története, mely egy kis női ítacsó-tól ered. egy kegyelmea ur arcán folytatódik éa groteszk fordulataival három felvonáson keresztül falrengető kacagást vált kl a hallgatóból. A lőszerepekot Feleky Klári, Orbán Viola. Tég-lásay Emml, v. Bánky Kóbort, Blh&ry Nándor, Krémer Ferenc, Nagy Imre, Csorgó István Játszák.
(*) Feketeszaru cseresmye — közkívánatra. Szombaton este közkívánatra Ismétli meg a kitűnő együttes Hunyady Sándor remekművét a Feketesxáru cae-recsnyét melynek eddigi előadásaira zsúfolásig megtelt a nézőtér.
— A Keresztény Tisztviselőnők EgyesDlete junius 7-én fél 6 órakor a kórház kápolna javára ozsoana-délutánl tart Kenedlné Raffaelll Anita kertjében (Csengery ut 33.), melyre az egyesület tagjait és azok vendégeit ezúton is meghívja. Ozsonna-jegy 60 fillér.
ZALAI KÖZtÖNY
*
Várost Mókus felMnvvUr nvllva c.ntMBU.MlMf.délcItH I&-161 It óláig.
OyAOSivtárl é|)ell axolgálat: I M«4«Sr a .Mária\' gjA»r»zexUi -Király utca 40
Uránia. .RepUií banditák •. deteltlv-cowboy Ilin — .Vén rókák clubja*, Harty Piti-Ilim.
MsttrtU ayttra nggel f MMI t ötéig (hétfő, aaetda, péntek délután, kedden égési nap níknaí). Tat.: í-U
Junlus 5, péntek
Rónai katolikus: Bwlfic Pxoiest.: Bonifác. Izraelita: Slvaa hó 30.
EmlélkexxUnlí:
arra a szörnyű bilincsre, amelyei II éve visel testén ez a szerencsétlen nemzet. Tizenegy évvel ezelőtt. 1920. Junlus 4 én Irldk alá Trianonban a sorsunkat haiszti Időre megpecsételő Ibékeparancsot. A nemzet testén 11 év előtt hasított seb még ma sem gyógyult be, mert a sarla-tdnok, minden emberi értésükből kivetkőzve, öncéljaik ápolására, nem hajiandik segédkezet nyújtani a beteg talpraáUitására Emlékezz, Testvér I Vésd az emlékezetedbe a Junlus 4-ét, mert ezen a napon szakítottak el testvéreidtől, szüléidtől, rokonaidtól és fajtádtól, amelynek járomba hajtott testén a cseh, osztrák, szerb és oláh ostor pattog. Emlékezz, mert ezen a napon kisebbítették meg a mindennap> kenyered és ezen a napon lépett kálvdrlás útjára sok-sok ezer magyar testvéred, akiknek kétségbeesett agyára a nyomor borított életet követelő Srülést. Ezen a napon vált kívánatos pihenővé a folyók ágya és örök nyugalmat adó ígéretté a méreg. Ezen a napon lángolt fel az OrÖk nyugalomba menekülő gyávák bátorsága és ez a nap rémítette gyávaságba a bálrakat is Testvér, emlékezz és bízzál, hogy közéig már a hajnalhasadás, amely elhomályosítja végre a fejed körül világító mártlr-glórlát.
—\' Űrnapja. Ma, Űrnapján, ünnepi Istentisztelet van a plébánia templomban, amely 9 Arakor kezdődik és utána nyomban megindul a körönnel a négy oltárhoz. Az első oltár a fefsőtemploni elölt, a második a Batthyány hercegi uradalom háza kapujában, a hirmadik a vámháza kapujában és a negyedik a Ksth. Legényegylet kapujában lesz. Ugy a templomi islenliszlelelen, mint a szentségi körmeneten az összes polgári és katonai hatóságok, hivatalos tényezők, közhivatalok, testületek és egyesflletek, intézetek, stb. részt vesznek, a már a mult évről ismert sorrend szerint. Az egyházi rendezőség felkéri a város közönségét, hogy az ulvoaalon, ahol a szentségi menet elhalad, világítsák ki ablakaikat.
— Orvosi hlr. Dr. Krelner Zsigmond közkórházi főorvos 6 heti szabadságra utazott.
— Kiváló minőségű férfiruha szövelek és indanlhren vásznak — Singeméi.
— Bucsu. A somogymegyel Inkén június 14 én lesz a Jézus Szive bucsuji, hova Nagykanizsáról a felső-templomból junlus\'13-án déli 12 órakor indul nagyobb zarándok csoport. Ha elég jelentkező akad, akkor 14 én fél 9 órakor autóbusz Indul ugyancsak a felsőtemplomtól. Viteldíj oda-vissza 2.50 pengő. Jelentkezni a sekrestyésnél lehet.
— Jubileum. Erdős József, az országszerte előnyösen ismeri budapesti hirdető-iroda tulajdonos, a mult napúkban Ünnepelte a reklám és az újságok szolgálatában eltöltött harmincöt éves jubileumát, mely alkalommal az üzletfeleken, Ismerősökön kivUl — különösen az újságkiadó szakmából — Igen sokan keresték fel jókívánságaikkal.
— Frottier fürdőköpeny anyagok a legdivatosabb mintákban Schütznét.
— Első szentáldozás Becse-helyen. Szentháromság vasárnapján 49 gyermek járult az első szentáldo-záshot Beesehetpen. Kovács Sebestyén MOUősné kegyurnö, M faluja népének sorsát mindig nagyon szivén viseli, mint minden évben, az Jdén is ünnepélyessé és felejthetatltmé telte ezen napol a g] önyörüen díszített templom s a 49 gytsmek meg-vendégdésével.
— Tanltógyülés Zalaszentlvá
non. Tudósítónk Jelenti: I Pacsa— nagykapomaki esperes ketület tanítósága junlus 1-én rendezte tavaszi gyűléséi Zalaazentivánon. A gyűlés ünnepélyes szentmisével kezdődött, amelyet Körmendy Lajos plébános celebrált az iskolásgyermekek ének-kiséiete mellett. A gyűlést Landl Ferenc elnök nyitotta meg, akl beha-tóan foglalkozott a tanítóság nehéz helyzetével, majd előterjesztette az évi jelenUsél, amelyet elismeréssel vetlek tudomásul a jcisnvoltak. Z. Otiginy Oyuta ■ esperev érdekes előadást tartott ,A térdeptés; mlnt\'bün-ietieszköz" elmen, amelyei színién osztatlan tetszéssel fogadott a gyűlés. fíungor Aladár, Tóth Margit és Mészáros Jenő tanítók jegyzőkönyvi köszönetet kaptak. Kauzll Qjula esperes az aktuális kérdésekről tartott érdekes előadást, amelyet lelkes tapssal honoráltak a Jelenvoltak. Végűi Wacher Ern<Va»speres közölte, hogy |«nius 14-én, fi:enl Antal ha-Itlának és szmtlé avatásának 700-lk évfordulóján minden községből zarándoklatot vezetnek Bucsuszenl-lászlóra. A lavaszl gyűlést társasebéd követte.
— Elsőrangú Ingzcfifek mérsékeli árban Singeméi
Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű kCzöniég szíves figyelmét felhívni
orvoil kötireréfz és fUző-kószitő szalonomra,
ahol a legkényesebb igényeknek megfalelGleg legolcsóbb árban készítek: fQrdőfüzőket, princess fűzőket, melltartókat, csípőszorítókat, harisnyatartókat, továbbá haskötöket, sérvkötöket és gummlharlsnyákat.
A nagyérdemű közönség nb. támogatását kérem mély tisztelettel
Samuné Kopár Teréz
orvosi kötszerész és iűzőkészltő Nagykanizsa, Kölcsey-utca II. sz.
IMI. jUnlus 4
Természete* szénaavas
PETÁNCI fröccs
■ lagaavanyubb borral ia megfizathatatlan
Kapható: KBveal Henriknél, Nagykanizsa.
MODERN RUHAFESTŐ É. VEGYTISZTITÓ
nagykanizsán
Kívánságra 24 órái belil Is eiióreadl aiakál késeit.
Főút
7.
Sxaboii arak!
A kereskedelmi szakirodalomban napról-napra gyakrabban merOl fel a szabott árak problémája s az utóbbi Időben a Közönség Is sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mint minden újításnak, a szabott árak rendszerének Is sok híve, ok ellensége van, ugy a kezeskedik, mint a vevők körében.
A kereskedelem régi formájához elengedhetetlenül hozzátartozott az alku. Mikszáth Kálmán klasslkus novellájában a .Kaszát vásárló pa-raszt\'ban nagyszerűen rajzoltameg képéi, a bizalmatlan, félénk vásárlónak, kl a kereskedőben ellenséget lát, fél tőte, alkudozik a végtelenségig is félelme némileg Jogosult Is, mert a vigin a szükséges kaszát olcsóbban vette meg, mini ahogy az eladó kínálta.
A szabott árak sok felesleges Idi • pazarldslit mentik meg a verüt-isaz eladót. A szabott áraknak ■ mindig a piac legolcsóbb árainak kelt Unni, mert különben az erre berendezett üzlet nem állná meg helyét a versenyben. Olyan olcsónak kell lenni, amilyen legolcsóbb árban a másik üzletben csak hosszas alkudozás után tudja a vásárló ugyanazt a poriékát megvenni. A szabott árak, ipen mert nagy Időmegtakarítást Jelentenek az eladónak, gyorsabb lebonyolítást tesznek lehetővé, kevesebb személyzetet igényelnek, Így az Ilyen üzlet rezsije sokkal kisebb.
Mindenképen igaz tehát -az a>mon-dds .Az alkudozás céltalan, mert ahol alkudni lehel, a vevi gyakran többet fizet a kelleténél, ahol szabott árakon árusítanak, senkit sem érhet csalódás".
A szabott árak elve a ScQUi* druOdMkban teljes mértékben érvényesül. (mm)
— Missziós hírek. A\' Missziós-ház kápolnájában ar elsőpénteki litániát és szentbeszédet Lakács József hitoktató tirtja. Kezdete 6 érakor. A kedves híveket szeretettel hhja és ▼ár|a a főnöknő. — A\'Szent Ilona Leányklub tagjrdl felhívom, hogy az urnapl körmenetre való Induláshoz á Missziósházban pont 9 órára teljes számban megjelenni szíveskedjenek egyenruhában és egyensapkában. FSnökni.
— Gyermekorvosok a Balatonon. Az orvosi nagyhét alkalmából Budapesten ülésezésekre összegyűlt Migy.r Oyermekorvosok Társasága a csütörtöki napot arra használja (el, hogy kirándu\'jon Siófokra. A kirán-dulótársaságol Sótokról hajón viszik el balatoni körutazásra
URRNIR
Junlus aaOtftrtSk
TOH HIX
i főszerepben:
REPÖLÓ BANDITÁK
Küzdelem az aranybányáért 10 tetv.
HARRY PIEL
a főszerepben:
„VÉ* RÓKÁK" KLUBJA
Egy kaUndoi é)>aaka tdrtáneta S fclv. EUadáaok I, I, 7 It I órakor,
ZALAI KÖZLÖNY
ltol. jünlus 4.__
Jiiniua 10-én Imi a tor aolám
a kórfcazl kápolna Javára
Nagykanlcaa, junlua .1 Ismeretes, hogy a kórházi kápolna építését előmozdítandó jó kórházi apácák tombolatárgyaknak a kisor-solását iiv elhatározták. A sorsolásra •»ali4\' .flyefetnénytárgyakat adakozás Utján szedték össze hoaszu heteken ál.,amiben, ismét nagy segítségükre volt Nagykanizsa város áldojatkész közönsége. Fogytak Is szépen a jegyek a* sorsolásra, hiszen minden Jegy nyer. Már nagyon kevés jegy vas a kedves, nővéreknél, ugy, hogy elbaMrtuiák, bogy folyó hó 10-én, szerdán délelőtt 9 órától kezdve 12-ig és délután 2 órai kezdettel megtartják a sorsolást dr. Novai Imi* városi tanácsnok Itözbenjötté-vel, « Polgári Egylet kertjében, kedvezőtlen idő esetén pedig az egyleti nagyteremben.
Ha még valaki lenne, akinek nem lenne Jegye a Junlus 10-lkl sorsolásra, az kaphat még néhányat vagy a kórházban az apácáknál vagy pedig *Mayr-féle könyvkereskedésben. Ha pedig még akad nemes lélek, ,akl tárgyadományával hozzá akar Járatni még a sorsolás lombolatár-.gyaihoz, azt is vagy a kórházba, vagy aMayr-Uzleibe adja le.
A legszentebb ügyet támogatja, aki • kiljjiázkápolna ügyét magáévá teszi._
1 Halló I FigyelamI
Douilii 11.1 Arai ketáettal az „Egyetértés" futballcsapata ■ XbfiH Yeaáéglóbea
JU NI ALIST
** randez.
Stépaégreraeiy. Táae reggelig.
BaMpMI| tO fillér* KttW zaoc. Amerkal ánrnés. Ji ételekről éa tulokról a vendé (lói gondoskodik.
— A Dlewockovoda záróvizsgája Junlus 6-án esle 7 órakor»lesz a Missziósház nagytermében. Ai né met ovoda apróságai kedves misorral fogják szórakoztatni a szülőket és gyeMMkbar átokat, A belépés subád,.csak Önkéntes adományokat kérnek a Missziósház szegény gyermekei és a kórházi kápolna céljaira.
— Itt a kánikulai Nyári ruha-vászon izflkségletét feltétlen ScAűtz-nti siereeze be, mert Itt Indanlrén-nel festett, kiválóan színtartó árutjtap.
— Kérjflk az Osszlparosságot, hogy az űrnap! körmeneten iáinál többen részt venni szíveskedjenek. Qyülekezés a Cintorium Horthy Miklós-uti be^ ralinál. Az elnökség,
— VJ vtllamOB-vasaló-akoiő leasdlli tott arakon. Tranedanubta, Oaungery-ut 6.
— A budapesti Nemzetközi
VAc Vra a külföldlek tiszteletére a megy. Hr, DokinyjQvedék két eszményi finomságú minőségben 8 és 7 fill&es árban.,Motor" és „Exira* néven cigarettákat bozott forgalomba. A m«i naptói keadve a magy. kir. dohánynagyárudában rövid ideig beszerezhető.
— Felvétel a pécsi egyetemi szt Mór kollégiumba A „Maurl num"-ban megkezdődlek a jelentkezések és felvételek az 1931—32. tanévre. Felvételre jelentkezhetnek a jogi-, orvos- és bölcsészkari hallgatók. A kollégiumban kélféle elhelyezkedés lehetséges: A) és B) kollégista. Az A) kollégisták havi di|-■ tételei teljes ellátással 126 P, 105 P. B) kollégisták havi dijttelei: 95 P, 85 P, 75 P, 65 P. Jelentkezni lehel legkésőbb ju\'lus 20 lg. Csak lakásra is lehet jelentkezni és pedig 15, 25, 25 és 45 P-ős helyekre. Tájékoztatót kérésre kü\'d az Igazgatóság. Clm : Maurlnum, Pécs.
— Ha Budapestre utazik első utj? legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII, Dahány-u. 44) menni. Olt mdr reggel 5 órakor nyílnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem Jól meg Is reggtUznet.
— A pacsal elemi Isko\'a növendékei Hévízen és Keszthelyen.
kacsáról Jelenít tudósítónk: A pacsai róm. kath. elemi iskola V. és VI. osztályú növendékei Jólsikerült tanulmányi kirándulást rendeltek Hévízre és Ketzlhclyie. A növendékek.éa a, tanerők 7 kocsin lelték meg a hosszú ulat. A kocsikat a Jólsikerült évzáió ünnepély Jutalmazásakép a netnes-lelkU pacsal tanagybarátok bocsáj-tolták a kirándulók rendelkezésére. Hévizén Relschl Imre városbíró Jóvoltából megfürdötiek a kirándulók, majd tovább kocsiztak Keszthelyre, ahol megtekintették a glmpázliunot, a Ranolder-intézelet, a zárdát, végül a Balatont. A jólsikerüli kirándulás maradandó emlékeket hagyott a fiatal gyermeklelkakben.
a
SUaoj aM kajaál a természetes „Fereae lóuei" keserűvíz használata végtelen megl<0nnyebb(llést szerez. Nőorvosi klinikák btoayitványa. tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású ftrtaeMuef Vizet különösen a ; tutlüí wetl. .oaztályon * legjobb sikírrel alkalmazzák. — A roreae lóuei keserüviz gyógyszer-Iánkban, drogériákban és füazerüz-kiekbea kapható.
IR6a fényképeket loptak
agy Horthy .MlkUandl Maykápánetl kirakatból
Nwkantzaa, ivolua 3 . Vérles Antal Csengery-ut 1, szám alatU fényképész .szerdin, délelőtt feljelentést tett Ismeretlen l«Uu ellen k.kanizsai rendőrségen. Szerdára virradón ugyanis betörték a fényképész Horthy Miktte-uti reklámkl-zakaiának tregaUakü éa onnan kilenc kanizsai úriasszony éa utilány fényképét elvitték. A fényképész han-goztatta a (eljelenté* alkalmából, hogy nem az okozott kár miatt teszi meg fel Jelentését, hanem kizárólag azért, nehogy visszaélés történhessék a képekkel. A rendőrség Megindította a nyomozást.
— Megnyílt Horthy Mlklós-ut 4. szám alatt a Kvpsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
— MegazOkött egy munkásflu, mert megdorgálták a szülei. Ódor Lászlóné Petőfi utca 14 szám alatti lakos szerdán délelőtt bejelentene a nagykanizsai rendőrségen, hogy 17 évei László névü Ha, aki munkás az egyik kanizsai tejcsamok-bán. Wrom nappal eíettrt eitflnt a szülei lakásáról. Ódor Lászlóné előadta a rendőrségen, hogy előzőleg otthon megdorgálták az elidnt fiuf, mert az szülei ellenkezése dacára la elhagyta munkahelyét és kijelentette, hogy nem hajlandó ott tovább dolgozni. Ódor László valóatinüleg ezért távozott buciu nélkül a szülői házból. Aki az eltűntre vonatkozólag bármi felvilágosítással li tud szolgálni, az édesítse a nagykanizsai rendőrséget
= Oéphimzésre díjmentesen Unitja vevőit Brandl Sándor, és :FI« cég a most szabadalmazott legajabb módszer szerint
— Gyakorolja a jótékonyságot Vegyen jótékonycélu Államisorsjegyet, mellyel nemcsak Jót lesz, de 40.000 pengőt is nyerhet.
Ha savanyu a bora, vegyitae
REG EDEI
i
vizzei, mely a legsavanyubb bort la kelletne* ftalU 1 varázaolja.
Kapható mJadcotttl j
Főraktár: jf
taÜlMlto,
Király-utca 21.
SPORTELET
Magyarország legyőzte összes ellenfeleit
a hardciapat Európa-bajnoktúg JöntöJébun
Béca, Junlua 3 A kardcsapat bajnokság délelőtti métkőzéselnek eredménye a következő volt: Magyarország—Németország 14:2, Ola8:ofszág—Németország 12:4, Magyarország—Ausztria 16:0.
A kardcsapat Európa-bajnokság döntőjében Magyarország valamennyi ellenfelét legyőzte és Így megvédte az Európa bajnoka elmet. A magyar csapat legerősebb ellenfelét, az olaszokat 9 :5 arányban győzte le. Az otaseok\'.ekUor feladták a küzdelmet. Részletes eredmények a következők: Olauorsiág—Ausztria 10:6. Ezután
már csak Magyarország éa Olaszország állt veretlenül és a két csapat nagy Izgalom közepette állt fel a dönlömérközésre. A magyar csapat biztos lolénnyel győzte le legerősebb ellenfelél. Egyedül Pillér vivoll formáján alul és mind a három asszó-|át elvesztette. Pelschauer mindhárom asszóját megnyerte. Oerevkh és Ka-bos négy asszóból hármat nyerlek meg. Európa-bajnok tehát Magyarország három győzelemmel vereség nélkül, 2. Olaszország kát gyözelem-mettegy vereséggel^ 3. Németország 1 győzelemmel, két vereséggel, 4 Ausztria 0 győzelemmel 3 vereséggel.
Olcsó villatelkek
Balatonkeresztur és Máriatelep között az uj megálló közvetlen közelében 100—150 D-öles parcellákban, saját stranddal a létesítendő strandfürdő mellett, nagyobb részben
isőlövel, gyümölcsfákkal
beültetve; 3—8 pengA nénuBflllaa-
ként, vagy 60 havi részletre 7—18 pangfi havi törlesztésre j nagyság és fekvés szerint. — Kényelmes vasúti közlekedés. — £laő rendű ivóvíz.
Bővebb felvilágosítást ad fatér Mihály épitéaagter Nagykanizsa, Eötvös-tér 15.
PFflFF
varrógép a leguekbea varr klaw*
Égért válassaon PF#irr»otl
Eredeti PFAFF «arr4*4p*4 kizárólag
Brandl Sándor és Fia *****
Deák-tér 2. szám alatt.
Havi ráailet 12 pengötSt.
Hált
ürtft> TirrtgéyiuMitot 1 > f Tktt-nit alt 70 év te Unit
ZALAI KÖZLÖNY
1931. junlui 10.
KÖZGAZDASÁG
Sohwend Sándor gazdatitkár működésének felfüggesztését hatálytalanították
A leirat figyelmezteti a gazdatitkárt, hogy a jövőben ne lépje tul hatáskörét
A Falu Országos Földműves Szövetség, mint a gazdatitkári intézmény központja, május hó 30 i kelettel írásbeli értesítést kaldött a Uakanlzsai Polgári Olvasókör Igazgatóválasztmányához, amelyben tudatja, hogy Schwend Sándor gazdatitkár működésének március 30-án kelt felfüggesztő intézkedését — miután a lefolytatott vizsgálat rendjén
más irányú intézkedésre indító okok és adatok eddig elő nem jöttek — hatályon klvtll helyezi. A leirat egyben komoly Intelmet tartalmaz arra vonatkozólag, hogy Schwend Siridor gazdatifkár a jOvőten hatáskörét tul ne lépje és a közigazgatási valamint a szakmabeli hatóságokkal állandóan harmonikusan és kontaktusban működjék.
A nagykanizsai törvényszék megnyitotta a csődöt a Zerkowitz-cég ellen
A cég fellebbezéssel támadja meg a csSdnyltást elrendelt végzést
Nagykanizsa, Junlus 3
Nemrégen a bécsi törvényszéknél kényszeiegyerség megindítását kérle a bires bécs Zerkowltz bornagykereskedő cég. A bíróság azonban elutasította a kérelmet, ugy, hogy ez Ügyben még most sincs jogerős döntés. A Bécsben történtek természetesen rövidesen Nagykanizsán is éreztelték hatásukat, ahol a cégnek másik nagy űzlele van. A nagy gazdasági válságot erősen érezték a nagykanizsai üzletnél is, ugy, hogy tObb hitelező, nevezetesen a Bankegye-sület, LCwensteln Emil, a bécsi Qlaitauer Hugó — követeléseik kielégítésére foglalást kértek.
Erre követeléseik biztosítására dr. Tamás János nagykanizsai ügyvéd, hercegi jogtanácsos, valamint dr. Schlelfer Imre ügyvéd, feleik nevében csödnyitási kérelmet adtak be a nagykanizsai törvényszékhez. Dr. Tamás János a bécsi Magyar Borkereskedelmi R. T. utóda, Olattauer Hugó 40.000 silling követelésének, dr. Schlelfer Imre viszont a nagykanizsai cég volt igazgatójának, Deutsch Bódog felmondási jársn-
Strém Károly
oéa
közli, Hogy két éves vágású,
száraz, la uerklsiMi ••• P 44 20
„ la fölgybasábfa... P 40-
„ la cserioroiffa P 34 —
„ talffaforgáci............P 25 60
. II. oszt áoroag
(fejsz, büfa) ..........P 19 60
minden 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva.
Ezen kivételes olcsó árat, tekintettel a nagy keresletre és közkívánatra, készpénzfizetés mellett továbbra is tartjuk.
Aprított la már 100 kg. véle-lénél P 2-50 házhoz szállítva, 100 kg.-kint.
Kérjük a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi iro dába juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
dóságának biztosítása végett a csőd nyitását kérték.
Kedden történt, hogy a Zerkowltz cég a nagykanizsai törvényszéken a kényszeregyezség megindítását kérelmezte. Mikor ezt dr. Tamás ügyvéd megtudta, visszavonta a csödnyitási kérelmei. A törvényszék tanácsa kedden délután elrendelte a csödnyltást Zerkowltz ellen. A mint a hivatalos végzés mondja: ,Zerkowltz Lajos wieni lakos ellen, ugyls mint Zerkowltz Albert nagykanizsai bejegyzett cég közkereseti társaság egyedüli tulajdonos ellen és ugyls mint a Zerkowltz Lajos és társai betéti társaság nagykanizsai bejegyzett cég egyedüli beltagja ellen" vagyis ugy a bécsi, mint a nagykanizsai cég bárhol található Ingó vagyonára.
A bíróság a hitelezők meghallgatása nélkül elrendelte a csödnyltást.
Csödbblos: dr Lukács Béla kir. törvényszéki |egyzö, míg csődtömeg-gondnokul dr. Rotschtld Béla ügyvédet nevezte ki.
A csődhirdetményt még a mai napon kifüggesztették a törvényszék hirdető táblájára.
Értesülésünk szerint Zsrkowitzék ügyvédjük ul|án a táblához fellebbezik a nagykanizsai törvényszék vég-
zéséi, aminthogy maguk a hitelezőknek seln érdekük a cjődnyitás elrendelése. Jogászi körök élénken kommentálják a csödnyltást és azon a véleményen vannak, hogy a tábla meg fogja semmisíteni a törvényszék határozatát.
A keddi országos vásáron a marhaárak nagyon alacsonyak voltak
A vásár Igen Unyh« volt, kevés állat
Nagykanizsa, junlus 8
A keddi nagykanizsai országos vásár, amint az (lőre is volt látható: a junlusi lanyhaság és nagy mezei dologidő jegyében zajlott le. Felhajtottak összesen 1100 szarvasmarhát és 900 lovat, azonban vajmi kevés cserélt gazdát. Jó volt, hog/ néhány olasz kereskedő is felkereste a nagykanizsai vásárt, különben még ezt a néhány állatot sem lehetett volna eladni, ami Így elkelt. Nagykanizsára feladásra került Összesen kilenc vagon állat. Ebből öt vagon szarvasmarha Olaszországba, 1 vagon ló ugyancsak Olaszországba, azonkívül három vagon maiha belföldi rendeltetéssel.
Síjnos, a marbaárak nagyon lefelé tendáltak. Régen voltak olyan alacsony marhaárak, mint a keddi országos vásáron. Igy egy jó tinóért, amit gazdája a télen 400 pengőért sem akart adni, tegnap 210 pengőt kínáltak. És Igy volt ez végig.
Azonban valószínűleg ez csak átmeneti jelenség.
(-) Inzolvenclák, Roth Laura nagykanizsai kalapkereskedö 12.600 P passzívával és 8100 P aktívával fizetésképtelen. — Bauer Rezső zala-Bzentgróll divat és rövidáru kereskedő ügyében megindult a kényszeregyezségi eljárás. — Deutsch Henrik szombathelyi textilkereskedő 164.000 P passzívával és 51.000 P aktívával magánegyezséget kért.
— Az Ingyen Autó Syphon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Egyedárusitó Szabó Antal sportüzlete, kapható még Teutsch Ousztáv drogériájában.
herceq
ESTERHÁZY
Legfinomabb felvágottak Kiváló finom fű stö lthusok
Elismerten megbízható hentesáruk
állandóan kaphatók megbízható frissen és olcsón a lerakatban
Horthy liklés-nt 2. <
Telefon i
0-83.
Telefon i
B-U.
I kg. .Esterházy" csemege füstölt szalonna ...... ... 260 fillér
1 kg. „EatarhAzy" fflstBIt oaáazárhua keskeny 280 fillér
10 dkg. .Esterházy" reklám kolbász ............... 20 fillér
10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott finom ......... 40 fillértől
10 dkg. .Esterházy" vendégsonka.................. 46 fillér
10 dkg. .Esterházy" hátsó Rollsonka (göngyöltsonka) ... 50 fillér
10 dkg. „Esterházy" gépsonka .................. 70 fillér
10 dkg. „Esterházy" gyógysonka á la Prag (konzerv) ... 100 fillér 1 pár „Esterházy" óriási csemege virstli............ 28 fillér
TŐZSDE
A tőzsdetanácsnak a szigorított szállítási rend életoelépletésére vonatkozó tegnapi határozata a kontre-mint ma kisebb fedezési vásárlásokra ösztönözte, tninek hitása alatt a tőzsde ma lényegesen kedvezőbb hangulatban indult. A vásárlások hatása alalt az értékek fokozottan Javullak, amit elősegíteti az a körülmény is, hogy ma már kényszereladások nem voltak észleibetök a piacon, sőt a közönség részéről egyes papírokban kisebb véleményes vásáriások Is voltak. A piac kedvező hangulatban javuló árfolyamokkal zárult. Plxka-malozásu papírok piacán ismét az árukínálat volt túlsúlyban. Valutapiacon lényeges változás nem volt.
SlricM iáHsl
>><11. 2030 Loa Ion »0»Vi. Nmvork 5)550, Brtesi 7180, Mltioo 36 99, M«Md 48-80, AnMtatdta 207 5J1/I, Berlin 122-43, Wien 7Í« Mi M3V1, Hrig, IM"H. Vmi 57 75, BwUpttt tO.OB 9-11%, Bokánál A
Buzo tszv. — fUL, dt —fUL és a rozs 10 flU esett.
Bon Huav. 77-* 14 68-14 70. 7«~u 1470-14 85, 7»« 1490 15 20, 80-ei 15\'00 - 15 30, dftaáüt 77-cs 14 CÖ -14 15, 78-as 14 td-14 80 Hm 14 40-14 50, 1450 -1460, Ross 14 10 -1420, tak Itn 17 80-17 75, eflrárpe 1900-19-50, aab 2350 28 75, tucnl 1410-1430. tstxx—■-—, korpa 18 50 1370.
— Vigyázzon I Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat
A virágszirmok lehullása után 2 hétre, amikor a gilmlios körülbelül mogyoró vagy dió nagyságú, kell ismét gyOmMoaféH paraiataacal 11
Egyesített védfczer kártékony rom ás gombák elles
■oap rastn vagy Tutokil
(előbbi trtéa-fés, utóbbi rézkés-anén vegyületet tartalmas)
Bordót léhei keverve: l Arxola „45" vagy Dara In
rágótárltvök irtásira,
ElOMl rsgy SultaMl
gombikártevtik Mására,
Aphldon
vérteta IrtitboS,
Almola vagy Pomrin
vértetves sebhelyek beJnnásáhes. Harnyóanyv OJtÓViMX
valamint tObb ipedálli rédfoer U kaphatói
ORSZÁG JÓZSEF
aaf, mfltrifya, termény t» nSvány-vMóuerek k«reskedés4beo
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bitóiig mellett Telefon: 180. __ÍM
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fesi, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. OyUJtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Qyártelep: hunyadl-u. 19.
1981 junhis 4.
ZALAI KÖZLÖNY
4 I^WMll tfarte árrtW-lHTiáM
VALUTÁK
J L r-si-r-98
■ h. 79*5-7988 ...jk, 16-88 1700 Diat 153-30 \'Sí 8Í Dníz 10 04 10 12 Dollár 571 00-574*00 frsncia f. 32-35-22-55 HjU. 229^0*230 90 Lwml 63-85-64 25 Un S-M 143
Láva 4II-4* 8 lm 29 80-10*10 Márka ÍM 70 13610 N«váglM2ű 153 80 reseta ———•— íctiffl. 8025*065 H(d 1.110*80\'H 40 I ré4 k. 153 40 154 00
DEVIZÁK Ami. 230 13 *230 85 Belgrád 10 10 1013 ■nUa US 85-13625 Brtsazal 7b 65-79 80 Bukarest 3\'40-«*42 Kopenh. 1(325 I53*t5 London 27*83 77 91 Madrid 49*30-33 60 Milano 29*92-3002 Newyor 571*90-73 50 Oszló 153*20-13360 Pária 2240 2247 Mu 10*94-. 6*99 Mk 413-4*17 Dockb. 133 40-133-80 Varaó 64 05-54-25 Wien 80*36 8P 61 zerich 110*90 11130
rtduHi 2740, tUdaltu 867. — W»6-aadtt 1*08 -;-10, .tedett I 08-1-12. szedeti k«afa 1*04—1*08, kíonyO 0*90-1*00, l-l iáiét 0ng 1<00—1-04, ll-od renda Ont 0*90- 098 angol aokfí 1-05-1-15, szalonna ragyban I" 8 —1-12, zalr 1-20-1-25. hn> 1-60-1-90. szalonná* Klsertta 1-40 1-60
Elafla: Múld lys«áz és UfktaM
Tállaist, lujkulnll
Felelő* kiadó .-Zalai Károly.
latenrtM Iáidon i Nagykanizsa 7*. az.
Kadvizményti
á-baa
raffia, réigálio, itáb, konlkanioa
eladás megkezdódfltt.
■ .««B»*a..áBl atféaatt 4a m*6-M\'ataa petróleum, benzin, gázolaj, valamint összes üzemi ét motorben-
gerolajok legotciXbb árban kaphatók
ARTMER SáROOR
(Pórit 15.) mint u Alsódunán lull Mezőgazdasági
Kamara ellenőrzése melleit mükOdő uh beváaártóhelye
tiaplal minden mennyiségben »k. Minta éi mennyiség megjelölésével kérek aj.nlaloL
£PFÓH?FBETÉSEK
Az aonfelratlteak din iu szóig BO NIMas Minden további szó dia a ml. Vasár (a ünnepnap 10 sióig SO fillér, minden további szó dlla • «ll. Szerdán ás pánleken 10 azóig •• fillér, minden további szó dija ■ Hll. Omszó a minden v.sta-jat*b Ultiból álló sió kát siónsk siámlt-tallk. Altéit kereaóknek 50°/o engedmény.
\'Saááaak 9 fAQ iawff
I _ . . ■ .. a — -.
Caeagery-utca la alatt 724 Q-01 lelet______2610
Taaval árát leszállítottam I >u kiló l> 1-—. Vlda füaaertzkt. 2523
Amtétaxlk legolcsóbban, modern, csu-kolUk, megbízhatók Kauteaan Manónál rendelhetők. Telelőn: 187. vagy 571. Carage: Nádor- utca 6. 2550
NnUhrtiü bekebelezéara minden összegben a legelőnyösebben és leggyoc-■abban lolyóslttat Aoaél loaéo ptel-tólctón közvetítő Irodája Nagykanlzaa. Horthy Mtklón-nt X szám 2611
Máu kaiSabaJératu, * ágyas, tlaata, kalaraaall axaba azonnalra
kiadó, Magyar-utca 10. 2636
Itahadlaaak, gombok, csaltok legnagyobb választékban Kautmann Károly tágnál. 2650
laaMal Imsra, ZHail Mlbléa-■»«>■ aa. Talafaa taa. Központi futéa, vízvezeték, eutorná\'ás, igéizségügyl berendezés, eplllet ás dlsztntt bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatoe-•ággal, a legolcsóbb árban. Raktáron lllidó* fa ülőkádak, háztartást bádogáruk. Mtnta-raktár fthdóasoba stb. betendezéare. 2572
_ j háló és ebédM garnitúra Pahnné. Erzaábet-tér 15. Pényképéiz. 2305
Karaaak egészéges bútorozott szobát, esetleg bútor nálkllT is, a belvárosban, lürüósxoba használattal, vagy kagylóval. Cint a kiadóban.
Faaattbutorok, kaaártrsak készl-tése, Javítása, - Nádnéklonás lilásnál. Klisébe! tér 13. 2559
MaaasiÉII bútort vei.<k áa eladok. — Pabnrrt, Erzsébet-tér 15. Pényképéas. 2304
Kétaxahéa, k«njháa Iskás kiadó.
Clm a kiadóban. 26Í1
HáranaasakAa
Király-utca 31.
lakás azonnal
kiadó 2655
Város belterületén különálló csinos b» taraaatlan szoba l ére ás >3ire egy csinosan bútorozott szoba kiadó. Eppliger, Deák tél ». 38?é
Traktor, caéplógáp, benzinmotorok előnyösen beszereihetók Klnlisl-utca 64. Nagykanizsa. 2620
Ügyes leány Bslaton mellé anoba-laAnynak ajinlkoilk. Clm a kladóhlva-Ulbtn. -2667
Minden munkáltatónak nélkttISz hatatlan
a dr. Bernyó József Összeállításában meglelent
Társadalombiztosítási
TÖBVÍNTKÖNTV
A még meglevó pélJányok 1
3 P helyett
hnM\'I
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
SrBlóuszony e menne sasplslásáal-
\' " i Clm a kiadóban. 9659
nagy,
üzlethelyiség, Caengery-ut 13. az. s. ulesl és ndrsrl lakások azonnal klatfék. — Zrínyi Mlklís-ut 2. síim aUtt keveset használt sslvógázmotor cnéplósiekrénnyel alkalmi áron tladó. 2679
Efaaám tikár
adó. Vodlnák, Teleki ut 7.
készllónét el-
2576
Kisebb nngányea kán, keit ás telekkel elköllózés mla\'t azonnal eUdó Honvád utca 83/a. 2677
lakaritáa* azonnali belépésre itéttk Magyar-utca 19. -2391
MEOHIVÓ.
Folyó hó 4-én, csOtörlökön a Horváth-féle vendéglő
(Tekkl-ut) árnyas kert helyiségében
táncmulatság
less. Rosss Idó esetén a teimekben lesz meglattva.
8iépiégtetMay. Coifetü-ciati.
■stáMMIi 10 fillér-Tánc kezdete 8 órakor. Kltdnó zene.
Szíves pártfogást kér
a Vendéglős.
Jól menó »«aéé(ia PelóH-ut 39. ir alatt, a lüiér ás a bonvád laktanya közelében augusztus hó 1-ra klidó. Bővebbet PtfUter, Petőit ut 44. 26\'8
Szép egyszobás lakée\' az ös\'ies mellékhelyiségekkel szonnsl Id* dó Rákócil-ulta 32\'a. 2683
Bs4á egy 3 tonnás Marta gyártmányú teherautó, ára 1IOO— Bgy 21/a. hengewák, ára tOO*— Papp malom, Letenye. 2684
Vároa blnMsrilékaa műhely, garázs és kél ktilonbejárslu bútorozott szoba kiadó Deák tár 2, emelet. 2695
Haa»«AN ajtók ás ablakok eladókba Koronában.
Ogyea ás asorga niss nrrálaéays-
kai jó fizetéssel azonnal (elvetlek. — Hokzhelm Káiolyná, Klltalndy u 17. 2804
ElSestebaeaekráw, aaztal olcsón eladó VórOsmarty-ulca 11 szám.; -2695
Értesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 35 éve fennálló órás üzletemben
üveg, porcellán és háztartási árakat
is\' bevezettem.
Steiner Mór
Erzsébet-tér 21 _30.
érakl
Vízmentes kazaltakaró és repceponyvák Gabonászsáhok, lenzsákok, gyapjuszsákok Manilla-kötözőfonál Szőlő-kötöző fonál Kévekötő piros favéggel
VUtömlők ftcikandSét SntSiMiez, gatdatág! radaUkOtthk KSlctSnponyoa Ktilcaönxtdkok
Koctlktnőc*, gépztlr, gépolajok
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett:
HIHSCH ÉS SZEGŐ cégnél, NAGTK&HIZSÁN.
Az Inkey család közős tulajdonát képező,
BALATONFENYVES
(Máriatelep)
központi üdülő nyaralótelep villatelkei 24 havi részletre
kaphatók. Térkép és faltételek megtekinthetők i
Szabó Antal sportüzletében.
11220/1931.
Hirdetmény.
Folyó évi június .hó 5-én:
1. az alsóerdei erdőöri laknál d. e. 9 órakor,
2. a felsöerdei (Telekuti) erdöörl laknál d. e. 10 órakor,
3. a Vajdamajornál d. e. \'/z 12 órakor,
4. az alsónyiresl csemetekertnél délután 3 órakor az erdei nyiladékok fütermését nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1931. junius hó 3-án.
nao Polgármester.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint tal«kk8nyvl hatósáj.
4848/1931. azám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
A Nagykanizsai Magyar Bank R. T-véffrehajtatónak Medvenlca Ferenc galam-b kl lakós végrehajtást szenvedi ellen Indított végiehajtásl Ugy«b*n a telekkönyvi hatóság a végrehaltam kérelme következ tében az 1881: LX. l.-c 178. fa élteimében elrendeli aa ujabb árvetést 300 P tOkekOvetelés, ennek 1930 évi |nnlus hó 22. napjától járó I2W0 kamata, >Mo váltó-dl|. 119 P 18 Hll. eddig mefállapltotl per ás végrehajtási és as árverési kérvényért ezúttal megállapított 19 P 10 llll költség, valamint a csatlakozottaknak kimondott Bánit An°a 45 P, 161 P 20 L, 40 P 401, IC0 P, 38 P. 28 P, 28 P, Dr. Meeó Ignác tlkyvád 30 P. Dr Welaz Lajos Ügyvéd 253 P 70 HII4r: tőkekövetelése és játuléksl behajtása végett a nagy kanizsai kit. járásbíróság területén Ie<r8, Nagyrécse községben tekvS, s a nagyrécsei 976. sztjkv-ben 135—136/a. 2. brst. belteleknek végrh. szenv. nevén álló telerésiére 150 P, az 1281. sztjkvben 659/b. 1. a. hm. szántó a szekérutl dtllóben egész Ingatlanra 120 P, u a. tjkvben foglalt 1369 -I38l/a. 1. b. hrsz. ssóló, szántó áa rét a bacónakl he-
ren egész Ingatlanra 400 P, a 980—981/0.
a. hrsz. rét ugyanott egész ln«atl. 50 P, a 4013/b. 1. brst rét a létftl dfl»t>en egész Ingatlanra 30 P, a M13/L 2 brsz. rét a lelsóbeiekl dűlőben egész lagattanra 130 P, a nagykanlssat 967a sztjkvben 2127/a. 2. a. hrsz. a foglalt rét a besenyet dülóben egész Ingatlanra 200 P kikiáltási árban és pedig a 94C4 tk. 1904. saámu végzéaad klrrhenknopt Krisztina Sav. Meavenlcs Jénomé Javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti szolgalmi jognak lenutartásával, s amennyiben ewn szolgslmljog lantailáaá-val az ast megelözA követekíaék fedezetére ezennel 600 pengóbea megállapított naazeg be óem Igéitelnék, az Ingatlanok a klIlT-zAtt halárnapon a szolgslmljog fenntartása nélkül bocsálandók árverés alá.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a nagyrécsei Ingatlanokra nézve Nagyrécse községházánál 1931. évi Jnnlns hó 24-lk napjának délelőtt 10 óráiét, a nagykanizsai IngaUanra pedig a kir. Járásbíróság hivatalos helyiségében (IgassáfOgvl palota, földszint 8. s|tó) megtartására 1931. évi
Iunlua hó 26 Ik napiénak d. e. 10 óré-ét tűzi kl és az árvetést feltételeket a ovetkezókben állapítja meg:
Az árverés alá esA ingatlanokat és pedig a nagyrécsei 976. sztjkvben (elvett 135— 13í/a. 2 hrsz. IraitUnt a ki-kllltásl ir leiénél, a többit a kikiáltási ár kéthsrmsdánál alacsonyabb áron elsdnt nem lehel (I90S: XLI. t.-c. 26. §)
Az árveielnl szándékozók kötelesek bá-nstpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben. vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadélc-képes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési leltételeket aláírni. (1881 ; LX. L-c. 147, 150, 170. §§.; 1908 : XU. L-c. 21. §1
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb IgéreTet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni <1908: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1931. évi május hó 7. napján.
Oombár a. k. kit. Iblró.
A kiadmány hiteléül : Mikó s. k. 2681 főtiszt.
nagykanizsai bútoráruházunk Horthy Miklés-ut 4. szám alatt.
pazar választékban^ minden igénynek megfelelő, a legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig, hihetetlen olcsón kapható. Kárpitos bútorok kényelmes és Ízléses kivitelben. ^ Vas-, réz- és konyhabútorok, leányszobák, függönyök, szőnyegek, képek stb., stb.
Rendkívül kedvező fizetési feltételek!
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklóiut 4
Szombathely, Király-utca 5. és Sopron, Várkerület 62.
Alapítva: 1887-ben.
Nronutott > WU«l«i Nyomd* ét Upkladó VáJJ«!«lnái Nígyluuiliiuln. (Felelöl üiletvemW ZiUj- Xirolyí.
71. évfolyam 125 szám
Nagykanizsa, 1981, Junius 6, szombat

ZALAI KÖZLÖNY
SzerkeMtórtg: napiul Sugár-ut 2, éjjel F6ut 5.
KI«3óhlT.UI: Fíut 5. uim. KeJithelyl flókkUiMhlvaUI: Kouuth-utea 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EI6flzeU»l itt: egy hón 2 pengó M IUKt. Teklün- I SzctkeMlójég 421. Ilim, «j|el 71) 1 eleton. ^ Klsdóh|v,„| 78. Keuthelyl Hók 22.
A Justice for Hungary
ma Indul az Óceán átrepülésére
Budapest, junius 5 Endresz és Magyar oceánrepülő pilóták táviratban közölték a Magyar Revíziós Ligával, hogy kedvezó Idö esetén szombaton indulnak az Óceán átrepülésére.
A Magyar Párt győzelme a megszállott Erdélyben
Bukarest, Junius 5 (Éjszakai rádiójelentés) A szenátorválasztáson C)ik és Háromszékmegyében a Magyar Párt abszolút többséggel győzött. Oydrfás E. és Sándor Józsefei választották meg. A Magyar Párl részéről megválaszlattak: Bethlen György gróf (Kolozn), Wlller József (Marostorda), Hegedűs V (Bihar), Horváth Béla (Klsküküllő), Kaár F. (Udvarhely), Jóslka János báró (Szilágy), AfíOábor (Ctlk),SzentkeresHhy Béla és AbrudMnyaIEwSn dr. (Háromszék), Szabó Benfi (Brassó)
Halálos katasztrófa
s kémet aatoaobilliták hraitjáa
Budapest, Junius 6 (Éjszakai rddlójelentis) A német luraautósokathalálos szerencsétlenség érle. Hörbe, aki a nagy luraut alatt klmertllt és a volán mellett Barcelona elölt elaludt, autó|ának leiborulása folytán szörnyet halt. LavoleH Zágráb elólt elaludt, kocsija felborult, összetört, neki iizonban\' komolyabb baja nem történt, Kron au\'ójs ugyancsak a zágrábi uton felborult és miután orvosok bekötözték sérüléseit, folytatta útját Budapest felé.
Budapest, Junius 6 (Éjszakai rddlójelentis) A kis és nagy gépkocsik a német 10.000 kilométeres turau\'nak 1000 kilométeres hátralevő részére ma délután folytatták uljukat Bécs felé.
A bankigazgató agyongázolt
•BT r«ndSrf*ia(r«l6t
Budapest, Juolus 5 Szerdán éjszaka a Lipót-kOruton Rthmer László bankigazgató halálra gázolta a kerékpáron haladó Kovács József rendőrfelügyelő helyettest. Ribmert, akiről a tánuk azt állítják, hogy a k megengedésnél sebesebben vezette kocsiját, őrizetbe vették, de kihallgatása után az ügyészség szabadlábra helyezte, az eljárást azonban tovább folytatják ellene.
A választás a legtöbb kerületben junius 28—29-én lesz
Az uj országgyűlés valószínűleg Jullus 15 20-lka körül 01 össze — Az OTI szanálási javaslat tárgyalását a Ház ma megszakítja
Budapoet, Junius 5
Politikai körök biztosra veszik, hogy az OTI szanálásáról szóló törvényjavaslat tárgyalását holnap megszakítja a képviselőház. A szociáldemokrata párt négy napos ob-strukclója megakadályozza, hogy a munkásság érdekében Is szükséges szanálási javaslatot kellS Időben tárgyalhassa le a Ház és a képviselőház válható feloszlatása miatt már csak az újonnan összeillő képviselőháznak lesz módjában az OTI javaslattal foglalkozni.
A választást mozgalom különben az egész országban élénken fo ylk. Az egyes pártok a jelöltek listájAt állítják Ossza és ez a munka folyik az egységes pártban Is. Az egységespárt a kerületek hangulatától is kívánságaitól teszi függővé, hogy kiket Jelöl hivatalosan. Az egységes-párl vezetősége a Ház feloszlatása után egy-két nap múlva nyilvánosságra hozza a hivatalos Jelöllek névsorát.
Az uj országgyűlés valószínűleg
julius 15. és 20-lka körül ül össze. Legelső teendője az osztrák magyar kereskedelmi szerződés ratifikálása lesz. A kormánynak még egyéb nagyfontosságú javaslatai Is vannak elő-készü\'etben, amelyeknek tárgyalása még a nyár folyamán fellétlenül szükséges: Választás az ország legtöbb kerületében előreláthatólag Junius 28 és 29-én lesz.
Terméi/elealeglfnket ilkcrUI exponálni
Budapest, junius 5 Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter Űrnapján Szegeden beszámolót mondott A beszámolóban hangoztatta, hogy nemcsak a nemzet hálája, de mindenkinek saját jól felfogott érdeke kö-^tell, hogy
meghagyja a hatalmat Bethlen István gróf kezében.
Gazdasági téren megállapította, hogy Olaszországgal és Ausztriával folyó tárgyalások alap|án már Is biztosra vehet|ük, hogy termésfeleslegünk Igen számottevő részét megfelelő Időben exportálni tudjuk.
Uralkodói pompával fogadta London Brflnnlng kancellárt és Cnrtlns minisztert
.Meg kell mentenünk Németországot a versaillesi bilincsektől" — írja az angol sajtó
London, junius 5
Dr. Brünlng német kancellár és Curtlus külügyminiszter ma délelőtt a londoni nagykövet és több ma-gasrangu német tisz\'vlselö kíséretében Coves kikötőbe érkeztek, ahol átszálllak az anpol admiralitás által rendelkezésükre bccsátott torpedó, rombolóra.
Curtlus a kikötőben egybegyűlt újságíróknak rövid felvilágosítást adott útja céljáról Kijelentette, hogy a legnagyobb készséggel telt eleget MacDonald sziveB meghívásának és örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy eszmecserét folytasson az angol miniszterelnökkel és Hend rson-nal. Nem hoztunk magúnkkal semmiféle iralot, vagy hivatalos progra-mo1, célunk kizárólag fesztelen baráti eszmecsere a kél országot közösen érdeklő tárgyalásokról. Európa ma mérhetetlen sulyu és életbevá-
góan fontos problémák előtt áll. A megbeszélések főtárgya kétségkívül az egész világot sujló gazdasági válság és leszerelés lesz. Ugy érzem, a problémák megoldását a nyílt és őszinte eszmecsere mozdítja elő a legjobban.
Ezután a társaság a pályaudvaron várakozó vonatba ült, amely London filé Indul\'.
A német tiUamtéirflak Londonban
Izmion, Junius 6 (Éjszakai rádiójelenlés) Uralkodónak kijáró tisztelettel fogatták a német államférfiak",! Londonban. Ez volt az első esel, hogy a háború óta német államférfiakat fogadnak. Mikor a Waiterloo- pályaudvaron Brünlng kiszállt, MacDonald melegen üdvözölte. Az egybegyűlt embersokaság harsány Hoch ! ki i!lá-sokkal üdvözölte. Henderson kül-
ügyminiszter ma es\'e ebédet adott a német vendégek tiszteletére,
Anglia nem néxDeU tétlentII Németormmag DaMeonMnU
London, Junius 5 (Éjszakai rádlőjelentés) Az angol sajtó foglalkozik a német vendégek látogatásával. Az egyik lap azt írja, hogy Angolország nem nézheti tétlenül a német kereskedelem és gazdaság összeomlását. Meg kell mentenünk Németországot a VersaillesI bilincsektől. Angliának kell megtenni a kezdeményező lépéseket mert Amerika messze van.
Caatc a nemne/ek Bsjue-fogása segít Ont a vlldg-• válságon
London, junius 9 (Éjszakai rddlójelentis) Brünlng kancellár ma fogadta a sajtó képviselőit, akik előtt (CbLck között kijelentette, hogy a világválság Németországra különös súllyal nehezedik. Németország a legutóbbi időben kénytelen- volt négyszer, emelni adóját. Mindent elkövetett Németország gazdasági egyensúlyának megőrzésére. A világot fenyegető gazdasági válságon csak az összes nemzetek összefogása segíthet.
........ i i^.*^
A német óriásrepilőgép
átrepDIt Délamerlkába
Budapest, junius 5 A D X. német órlásrepülőgép az Atlanti Óceánon átrepülve Brazillá ban leszállott.
Európa kardvivó-bajnoka Pillér György
Magyarország a kardvívásban továbbra Is biztosította hegemóniáját. Vivóink megnyerték a kardvívás csapatbajnokságát. A csapatbajnokságok után bonyolították le az egyéni kardvlvóbajnokságo\', melyen a magyar kard letarolta az egész mezőnyt. Vívóink kivétel nélkül hatalmas lelkesedéssel és tudással, reálisan érték el a fényes, világraszóló eredményi. A versenyt egy uj, bonyolult rendszer szerint bonyolítottak le, melynek erj^ménye a következő: 1. Pillér 3 győzelemmel,
2 Kabos 4győzelemmel, 3 Pelschauer 5 győzelemmel, (csakhogy Pillér veretlen, Habosnak 1, Petschauernck 2 veresége volt), 4. Casmlr, 5. Oercvlch, 6. Anselmi, 7. Gandlnl, 8. Marzl. A vári Pillér—Pckchauer találkozó a sorsolás szeszélye folytán elmaradt.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. junlui 10.
Megalakult a Nagykanizsai Iskolaegyesület
Elnöke dr. Krátky István polgármester, alelnöke Oyö-niörey istvánné — Második vagy Ötödik osztály legyen as első évfolyam mellett ? — Teljes erővel megindulnak u előkészületek a leányllceum őszi megnyitásához
Nagykanizsa, Junlua 5
Ui napján délben tartottttk meg a nagykanizsai szülök a polgármester állal a leányiskola kérdésében összehívott értekezletet, amelyen annyi szdlö és érdeklődő tanügy barál jelent meg, hogy az értekezletet a városháza nagy közgyűlési termében kellett megtartani. A város társadalmának összes rétegeiből rekrutáló-dott szülök melleit ott láttuk az Osz-szes iskolák és tanintézetek igazgatóit, a tantestületek tagjait, a város részéről dr. Krátky islván polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző, dr. Novai Imre tanácsnok, Hemmert Károly főszámvevő, stb,
Dr. Krátky István polgármester megnyitójában rámulaloll arra, hogy több évtizedes törekvése a városnak, hogy a leányiskola kérdéséi megoldja, mindeddig azonban nem sikerűit a megvalósulás stádiumába hozni. Erős a meggyőződése, hogy a kérdést végtére Is fokozatosan, a közoktatásügyi kormány és a püspök segítségévet meg lehel oldani. Addig . is azonban tenni kell valamit, hogy legalább Ideiglenes formában oldódjék meg a leányiskola kérdése. Itt van Kaposvár város példája, amely a leányiskola ügyét nagyszerűen oldotta meg egyesületi alapon, ugy, hogy ma már saját épülete van és a fenntartás teljesen blztositva van. Nagykanizsán a kaposváriak példáját kell követni és a leányiskola fennállását egyesületi alapon biztosítani. Azért alakittassék meg a Nagykanizsai Iskolaegyesület, amely a leányiskola fenntartását részint a tagdíjakból, részint pedig a tandíjakból fedezné.
Dr. Novai Imre városi tanácsnok ezulán felolvasta az Iskolaegyesület alapszabáiytervezetét. Az értekezlet azután egyhangúlag kimondotta a Nagykanizsai Iskolaegyesület megalakulását.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző Indítványára az egyesület elnökévé egyhangúlag dr. Krátky István polgármestert választották. A polgármester indítványára alelnökké Oyömörey Istvánné, országgyűlési képviselő nejét, titkárul dr. Novai Imre városi tanácsnokot, pénztárossá ifj. Knortzer Qyörgyöt, ellenőrré Dezső József városi tisztviselőt és ügyésszé dr. Berlin József ügyvédei választották. Majd megválasztottak egy 26 lagu választmányi.
Csillag Jenő kérdésére a polgármester kijelentette, hogy az Iskola-egyesület tagdija évi 2 pengő, mely tagság azonban teljesen független a gyermeknek az uj iskolába valóbe-lratáaától.
Több felszólalás történt ezulán ugy a szülök, mint egyes tanférfiak részéről. Nevezetesen voltak sokan, akik az őszkor megnyíló I. osztályú
leányllceum melleit a II. osztály helyeit Inkább az ötödik osztálynak a megnyitását kívánták azon leánynövendékek részére, akik az idén a polgári leányiskola IV. osztályát elvégezték.
Az V. osztály megnyitása mellett mind löbb jelenvolt nyilatkozol), így a tanférfiak részéről Kelling Ferenc lanár és Németh Mihály nyug. Igazgató.
Krátky polgármester a felszólalásokra reflektálva kijelentette, hogy ha az V. osztályba legalább 30 nö vendék jelentkezik, akkor semmi akadálya, hogy a II. osztály helyett az ötödik megnylttassék. Meglegyezte még, hogy a tanltónőképezde kérdését az apácákkal kapcsolatban kívánja megoldani.
A közgyűlés 1 órakor ért véget.
A Nagykanizsai likolaegyesűiet megalakult tehát és a polgármester mindent .elkövet, hogy a leányliceum
a legközelebbi hetekben a megvalósulás stádiumába lépjen. Azonban a 8íUlőkre az a feladat hárul, hogy minél tömegesebb belépéseikkel az hkolaegyesÖleibe biztosítsák az Iskolának fenntartását és további kiépítését. Jelentkezni mindennap lehet a rendes hivatalos órák alatt dr. Novai Imre városi tanácsnok, egyesületi titkárnál, aki nemcsak a tagbelépésekel eszközli, hanem a leányliceum ötödik osztályba való jelentkezőket is feljegyzi. A város vezetősége meg-tetle a magáét, most a nagyközönségen, a szülőkön a sor. A Zalai Közlöny mindenről tájékoztatja a szülőket és a nagyközönséget.
A leányllceum — mint már egy ízben jelentettük — egyelőre a piarista reálgimnázium Sugár-ut és Király Pál-u!cai traktusában nyer elhelyezést ; amennyiben annyi növendék jelentkezne, hogy szükségessé válna löhh tanterem megszerzése, ugy erre az esetre Is megvan a városnak a terve. A város egyébként a helyiségen kivül fűtésről és világításról, slb. is gondoskodik. A leányllceum ügye a legközelebbi városi képviselőtestületi ülés elé kerül.
Az nrnapl autóversenyen egy Wlini mérnök autója Összeütközött a Petőti-utoaban egy motorkerékpáros tarsasaggal
Mecher Qerhard megfeledkezett arról, hogy Magyarországon csak az ut baloldalán haladhatnak a járművek — Bencze István súlyos, Ifj. Borbás Mihály és Lukács László könnyebb sérüléseket szenvedtek
Nagykavlzaa, Junlua 6 Csütörtökön délután egynegyed 7 óra tájban súlyos kimenetelű motorkerékpár-szerencsétlenség történi Nagykanizsán, a Petőfi utcában.
Űrnapján, ifj. Borbás Mihály kanizsai műszerész, Petőfi-ulca 66. szám alatti lakos, két barátjával együtt oldalkocsis motorkerékpáron kirándult Nagyrécsére. Az oldalkocsiban Lukács László kereskedőse-géd, a gépet vezető ifj. Borbás Mihály mögOII pedig Bencze litván kereskedősegéd foglalt helyei. A kirándulók egynegyed 7 órakor értek vissza Kanizsára\' és amint elhagyták a Zrínyi sporttelepet, a Petőfi utcában szembetalálkoztak egy német versenyautóval, amely az európai 10.000 kilómé e-res lurán veit részi. A szembejövő német autó mögfll váratlanul egy másik versenyző kocsija bukkant elö,
amelyik előzni akart és áttért az országút jobboldalára. Ezt az aulól Mecher Oerhard berlini mirnök vezette, akinek Obenaus berlini rendőrkapitány volt a kísérője.
A motorosok szabályszerűen az országul baloldalán haladlak és megrémültén Ultik, hogy amikor a berlini mérnök megelőzte az előtte haladó autót, még mindig nem lért át az országút másik oldalára, hanem szabályellenesen feléjük larl. A kerékpár vezetője fékezetl és
az utolsó pillanatig Is azt remélte, hogy az autó kitér előle.
Alig négy méter választotta el már a szembejövőket, amikor ifj. Borbás litla, hogy másként nem kerülheti el a biztos halált, csak ha levezeti gépét az árokba. Ahogy félrecsapta a kormányt, abban a pillanatban Ifj. Borbás és Lukács László hatalmas Ívben zuhantak ki a nyeregb\'il, Illetve az oldalkocsiból, mlg az ugyanebben a pillanatban odaérkező autó sárhányója súlyosan megsebesítette a hátul Ölő Bencze l.tvánt Benczél, aki a kezén és arcán szenveded súlyos sérüléseket, a nentök szállították be a városi kOzkórházba. Borbás é< Lukács csak jelentéktelen sérüléseket szenvedlek.
A szerencsétlenség után a német mérnök önként Jelentkezett a kanizsai rendőrségen, ahol előadta, hogy ő
pllanatnyllag megfeledkezett a Magyarországon szokásos baloldali vezetésről,
miután az összes külföldi államokban a kocsiul jobboldalán haladnak a jármüvek. Igy ő azt hitte, hogy az ul jobboldalán szabályszerűen vezeti gépét és
a szembejövő motorostól várta, hogy az térjen kl előle. Mecher mérnök egyébkén! kijelentene, hogy a tzerencséllenségért viseli a felelősséget és a kártérítési is magára vállalja.
A rendőrség, klh.llgalása után szabadon engedte Mechner Oerhard mérnököt, aki ellen azonban gondatlanságból okozott súlyos testi-sértés cimén megindította a bűnvádi eljárást.
No, (dia Is/ennek,
szalad vetünk a technika ugy, hogy ember legyen, aki fantáziával beéri.
Nemrégen kitalálták az automata-vendéglőt Amerikában. Egy egész üzem sűrög-forog, dolgozik pincér, fetlrónő, borfiú nélkül, ke-nyereslány nélkül, szakácsnő nélkül, mosogatólány nélkül. Minden, minden csupa gép, automata ebben a szemétyzetnétkütt vendéglőben.
Mindazonáltal én amondó vagyok, hogy mindez nem Is olyan nagy dolog. A rekordot a kanizsai vendéglősök állították fel a— vendégnélkült vendéglővel.
Aztán kitalálták a hajói, amihez nem kelt kormányos és nem kell matróz. Ez a hajó azonban nem sok vizel zavart, mert azt elfelejtették kitalálni, hogy tulaj-ftonképen mire Is lehelne használni.
Most meg olvasom, hogy egy Rautrey nevű texasi mérnök olyan autót szerkesztett, amihez nem kell soffór. Meg olyan repülőgépet, amihez nem kell pilóta. Csak eleresztik az autót vagy a repülőgépet Isten nevében, aztán egy másik autóról vagy egy másik repülőgépről kormányozzák valamilyen ördöngös rádiósugarakkal.
Ezt a találmányt, azt hiszem, Fordik és Junkersék finanszírozzák, akik előtt valóban mérhetetlen perspektívák nyílnak meg, ha közhasználatba megy az olyan autó, ami után egy másik autó hordja a soffőrt.
Ime, mire nem gondol Amerika, a praktikus dolgok hazája I
Néhány Ilyen találmány-ideát Európa részére is ajánlhatnék. Például: milyen szenzációs és mennyivel népszerűbb volna, ha a konstruktőrök egy lépéssel tovább mennének és a pilóta nélküli repülőgép hetfett kitalálnák a gép némi repüli pilótát, az autó nélkül robogó soffőrt, a zajtalan hangosfilmet, a végrehajtó nélküli adóhivatalt és egyéb hasonló épületes dolgokat.
Vagy például nagyon aktuális lenne, ha kitalálnák a képviselőválasztást, amihez nem kell szavazópolgár.
És ha már mindezt kitalálták az emberiség üdvére és gyarapodására, akkor nem ártana, ha kizárólag hitelezik részére kitalálnák az elseje nélküli naptárt.
Meg azt hiszem, az sem fizetne rá a találmányára, aki kitalálná Kanizsának a vlz nélküli strandfürdőt.
...Barátom, aki Itt ül melleltem és türelmetlenül várja a sóhajtás végét, közbeszól:
— Mondd csak, kérlek, nem lehetne igy valahogyan kitalálni az asszony nélküli házasságot ?
in
Minden munkáltatónak nélkülözhetetlen
a dr Bunyó Mzacf Összeállításában megjelent
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A még megtevő példányok 1
S P helyeit
paagSárt
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
1931. junius 6
Közelebb kell hozni a Balatont Kanizsához!
A Balatonhoz közvetlen utat kell A vasúti menetrend és a
ZALAI KÖZLÖNY
Évek óla é^etö kérdés annak meg-o\'dáta, bocy Zalamegye községei a Balaton délnyugati részével közvetlen utat nyerjenek. A mai napon ugy áll a do\'o*. hogy Nagykanizsa, Nagyrécse, Oilambok, Klskomárom, Komárváros községekből Btlalon-szentgyörgy stb. községekbe való jutás csak nagy kerfllővrl, (Balatonmagya-ród, E-enfőld, Sírmellék, Páhok, Keszthely és Fenékpuszta megkerülésével) lehetséges, jóllehet a természettől adva van a Komárv.\'ros— Balatonszentgyörgy összekötő ut.
Ezen, csak nyáron, taligával való közlekedésre használható ut égetően sürgeti annak kiépítését, annál is inkább, mert a balatoni műút Jugoszláviával Nagykanizsán át kötné össze az ország belsejét és a mai leheletlen helyzet, hogy egy Ilyen rövid uln\'i kb. 10 km. kerülőt kelljen tenni, rgy csapásra megszűrnie.
Zala- ti Somogy varmegyéknek ez eminens érdeke és nem kisebb érdeke fűződik ezen ut elkészliétéhez Nagykanizsa és vidékének, ami annál is inkább sürgősen keresztülvihető, hisz az országos utépitésl program e vidéken most v-.n a megvalósít is stádiumában
Országos, megyei és községi érdekek szólnak emellett.
kiépíteni a zalai kOzségek számára balatoni kirándulók óhajai
bogy a sinautón ugyanolyan kedvezmények legyenek, mini az egyéb vonatokon, s hogy a vasút Nagykanizsának kedvezményes á u |egy-füzetet és havi bérletjegyet szolgáltasson. Úgyis temérdek kivinni valót hagy h\'tra nálunk a balatoni kultusz, legalább a vasút álljon melléje fáldozalra is kész megértést\'el, annál Is inkább, meit ez nem nagy áldozat, később nem Is lesz áldozat,
hiszen a tömegei kirándulással ki ls f.zetődlk.
Napyk.inizsán évtizedek óta kísért a strandfürdő kérdése, de előreláthatólag hosszú ideig csak óhaj marad 8 ha a Máv a balatoni kullusz érdekében ápril közepéig 50 százalék kedvezményt ad a balatoni fürdőire, miért ne adhatna a ml társaságunk is e:en időre hasonló ked vezményt és kellő számú, megfelelő Időben indítandó vonatot és kedvezményes motorost, még ha Blnaulö-busznak nevezik is.
Dr. Hoch Oszkár
Tekintse meg
dus
nyári raktárunkat
Divatujdonságok,
Bembergek naponta érkeznek.
SINGER
divatáruház.
Beretvával elvágta a nyakát és a tatba ngrott
egy életunt sármelléki gazdálkodó
Keszthely, Junius 5 (Tudósítónk telefonjelentése) Nóvák Sándor 65 éves sármelléki gazdálkodó néhány évvel ezelőtt szerencsétlen spekulációkba bocsátkozott és elveszítette vagyona nagyTé-szét. Az öregember leánya házában húzódott meg, azonban az a tudat, hogy nem a maga házában él, any-nyira elkeserítette, hogy tegnap hajnalban észrevétlenül kilopódzott az udvarra, ahol beretvával elvágta a nyakát, mindkét kezén az ereit és beleugrott a kútba. Reggel fedezték fel az öngyilkos-
ságot. Az egyik szomszéd akart vizet meríteni a kútból és amint letekintett, megrémültén fedezte fel benne Nóvák Sándor holttestét A holttestet kihúzták a kútból, ahová mintegy 100 lépésről vércseppek vezetlek. Követték a vérnyomokat és 100 lépésnyire egy földönfekvő pa-parlapon megtalálták a véres beretvál.
A papiron értelmetlen, kusza sorok voltak. Ez volt az életunt gazdálkodó búcsúlevele. Hátrahagyott Írása alapján megállapította a csendőrség, hogy a szerencsétlen ember elmezavarában követte el tettét.
Nagykanizsai vállalkozók kapták a lakianya fedeti lovardájának építkezését
*
Nem kisebb érdeke Nagykanizsa lakosságának a vasúti nyári menetrendnek a város kiránduló lakossá-
Í\'ának Igényeihez való Igazodása. gen sokan vannak, akik sem az egész héten, sem vasárnap délelőtt a Balatonra nem mehetnek. Ez a dolgozó csoport csupán a vasárnap délutánt használhatja fel, erszényéhez képest — heti munkája után — a testét, lelkét felüditö fürdésre. A május 15-én életbe léptetelt menetrend sz addig délután 2 óra 30 perckor Induló személyvonatot vasár-és ünnepnap 3 órakor indítja és így közel 5 óra van, amikor a vonat balatoni állomásra ér. Már pedig figyelemmel arra, hogy 7 óra körül indul visszafelé a személyvonat, világos, hogy a kirándulónak a fürdésre alig van ideje és a Balaton idegcslllapltó hatását a kipkodás és lótíis-futás hátrányosan befolyásolja. Ahelyett, hogy a vasút vasárnap délután több vonatot indiiana, a többé-kevésbé megfelelő vonat Indulási idejét rossz időre teszi, állítólag azért, hogy a pestiek a később érkező vonat miatt, tovább tartózkodhassanak a Balatonon. Igaz ugyan, hogy Budapestről jön s kirándulók zöme, de ugyanazt a célt el lehet érni azzal is, nogy a vasárnapi és ünnepi vonat a rendes időben indul Nagykanizsáról és bármelyik balatoni állomáson visszatartható addig, mig a társaság a pestiek fürdéri idejét megszabja.
A d. u. 12 óra 20 perckor Indítandó sinauló a fenli bajokon nem segíthet, mert a mai viszonyok között ki veszi Igénybe a drága jármüvet? Ha meg tömegesen igénybe akarnák venni, akkor a szükségletnek nem felelne meg. Ezen a járművön elvi okokból semmiféle kedvezmény nem adatik, sem bé/let, sem tisztviselői igazolvány nem érvényes, azon II. osztályú jegy váltandó akkor, amikor a Máv. II—III. osztállyal biró motoros vonatot járat.
Óhajtása és érdeke Nagykanizsa és környékének de a Balatonnak is, hogy vasár- és Oanepnap délutánokon több vonat induljon, akár a legközelebbi batetotol állomásig és
Hírek a kanizsai
Nagykanizsa, Junlua 5 Megérkezett Nagykanizsára a honvédelmi minisztérium müsiaki osztályának ériasUé»e arról, hogy a tüzérlakianya ezévl építési fázisának munkálataira vonatkozólag eddig az alábbi döntés tőrtént:
A fedett lovarda építésére a nagy-kaslzsai Vau és Horváth, Kalmár Zoltán és Kertész Béla mérnökök, é pitééi vállalkozók kapták a kőműves, állványozási, fö\'dmunkák, vasbeton, ács, asztalos, lakatos, redőny, bádogos, stb. munkákat összesen 10.329
kSzmanka-frontról
pengő éitévben, mig Fazekas László (Budapest) a festészeti és nrfzoló munkákat 16.408 P. Az UvegezésI munkákat BJIek Károlyb udapesti cég 1.480 P, és a vasszerkezeti munkákat a budapesi Stieber-féle ipartelep kapta meg.
A nyitott lovarda ügyében még nem történt döntés, mivel annak pénzügyi elintézése még a pémügyi-minisztériumban folyik. De rövidesen erre is sor kerül.
Az építkezési munkák e hó közepete táján kezdődnek, hogy azt a
_»_
URRH1R
Junlua 8., szombat Junlua 7., vasárnap
Játék a íérflszlwel
Egy detektív kisasszony történtté 10 tetv. Főszereplő: Ltam MsM.
Texasi pokolvölgy
Dráma ■ Vőiivategbőt B felvonáibsn. Főszereplő: Jaok Hsxla.
Előadások tzomb iton T és 8 őrskor, vasárnap S, S, T és ■ őrikor.
szerződés szerű terminusban átadhassák a honvédelmi kincstár képviselőinek.
A nagykanizsai Egészségvédelmi Intézet munkáit ma adta ki a polgármester a következő nagykanizsai iparosoknak : idb. Szántó Laj06, Rlbner Dezső, Oróza János, Lemberger Lajos, Lukácsi Oyula, mig az orvosi műszerekkel való félsz :relést a budapesti Keleti J. cég kapta.
A nagykanizsai Egészségvédelmi Intézet átalakítási munkálatai e hónap végén befejeződnek, amikor is az uj intézményi átadják rendeltetésének.
A Stefánia bölcsődéje átalakítására kiirt árlejtésre beérkezett pályázatokat tegnap bontották fel a polgármester elnöklete alatt. Összesen 17 ajánlat érkezett be, amelyek fölött a döntés néhány napon belül megtörténik. Csak a kórház szemészeti pavillonja vízvezetéki, csatornázási és fűtési berendezésérc már hetekkel ezelőtt beérkezett pályázatok felett nincs még döntés, pedig a nagykanizsai iparosság lázasan várja az elhatározást.
SZÍNHÁZ
Egy lány, aki mar
Kedves, okos, szellemesen pergő, vidám darab, a színpadi irodalomnak abból a fajtájából, ami nem támaszt nagy Igényeket, hanem egyszerűen és őszintén, de annál nagyobb sikerrel: mulattat. Először nehezen indul, aztán egy hirtelenében nem is tudni, honnan, miért csattant pofon körül olyan kedélyes, vidám és elgondolásában eredeti, nem nagy, de ötletes bonyodalom támad, hogy az ember a jómulatás közben szivesen felejti el a meglehetős exponálás után itt is, ott is lemaradó cselekmény-részeket és figurákat. Ezek is azonban, a valódi epizódokkal egyetemben, olyan mulatságosak, hogy a vígjátékot, távolról sem irodalmi céljaihoz, retorikai bellkszlés nélkül is nagyszerűen hozzásegítik.
Az előadás általában jó volt. Az első felvonás dialógusai vontatottak voltak, amiben nagy része volt Téglásy Emml életleien játékának. Az első felvonás bosszantó ügyet-lenség-soroz.ital után kellemesen hatolt a továbbiakban u kifogástalan, gördülékeny összjáték. Feleky Klári a címszerepet kedvcsen, gondosan a\'akitotta. A legnagyobb sikert Orbán Viola komikus kabinet-figurája
ZALAI KÖZLÖNY
«
aratla, mtslcri - teljesítmény voll. Bdnky kevés színnel la firiomaii formálta meg a szerelemmel találkozott kegyelmes ur kedves portr.ját. Sikerült volt Bihary nagyvágója és Nagy Imre szerkesztve. Danis, Csergő, Krémer kisebb szerepeikkel veitek részt az esle sikerében.
_ m
kéhriihMy Adrienn
Izsgsdrs uspiidttt
A színtársulat prózai együttesének alapvető értékei sorából Székelyhldy Adriennt, a kilünö drámai hősnőt OtSrög Sándor szegedi szinig izga\'ó leszerződtette Partnerei Tdray Ferenc és Czobor Imre lesznek. Síékeljhidy távozása nagy vesztesége a píeti Nemzeti Színház Uisu\'atAriak. A kanizsai publikum, ha egyfelől őrül is a nagy szinészi talen\'ummal megáldott művésznő ksrrier|ében a felfelé ívelésnek, mégis sajnálattal válik meg tőle, inert helyettesítése nem kis feladat lesz a direkciónak és mert tehetségével, hivatásának komoly felfogásávil a közönség nem csak a művészetnek kijáró csodálattal, hanem őszinte rokonszenvvel 16 vetle öl körül.
Két kóristanöt is szerződtetett a szegedi direktor a pécsi társulatból: Horváth Jocót és a szegedi Hajnal Hajnalkát.
A színházi Iroda hlrel
(*) Feketesxáru ctorcsanya — az évad szenzációs zenés aziomUve szombaton esto közkívánatra körül megismétlésre a bemutató elsőrangú szereposztásában.
(*) Első t-vasz — vasárnap délután. Vaaárnap délután fél 5 órakor délutáni mérsékelt helyárakkal kerül színre az évad hatalmas stkerü és egyik legszebb operottjo Viola Margtt felléptével.
(*) Alvlncl hus áruk - vasárnap este Az operettek közt kétségkívül első helyen az „Alvlncl huszárok" áll, melyet ez évadban utoljára Ismét Viola Margit, Harczos Irén, Nagy Gábor. Bihary Nándor kedvencek felléptével tűzött műsorra az Igazgatóság A vasárnap esti előadás fél 8 órakor kezdődik.
(*) Ferike mint vendég — vtgjáték-bemututó. Bua Fekete I.ászló ós üóth .Sándor hangulatos vígjátéka a heti műsor kiemelkedő értékű olőadása lesz A darab tárgyát a azlnészéletból veszi Főszereplője, Ferike (Egry Berta), aki egy klérdomeeült primadonna alakjában pompás alakítással kacagtat v. Bánky Róberttel együtt, akt SzoktU Rudi szerepében természetes színekkel mintázza a vén lellemaxlnészt, Orbán Viola, Nagy Imre. Bihary Nándor kezeiben vannak a többi komikus-szerepek, ők a kacag-tatás mesterei ez estén. Székelyhldy Adrién, Feleky Klári, Bognár Elek Is nagyszerű szerepekhez jutottak. Vass Irma egy tuirtnomult arisztokrata anyóe szerepében nvujt kablnetalakitást. — A darab v. Bánky Róbert rendezésébon Igazi színházi esemény lesz.
(*) Ballerlnu — opereltutdonstg. A budapesti Király Színház legnagyobb operettslkerével, a „Ballerlna" fővárosi színvonalú előadáaával Is maradandó emléket hagy maga után az operettegyüttes. Martoa és Szlrmay, a világhírű operettazerzők nevo garantálja, hogy szövegben és zenében is a legszebbet nyújtja a Ballerlna.
Heil műsor;
Szombat: Fekctoszáru cseresznye. Vasárnap délután : Első tavasz. Vaaárnap eate: Alvlncl huszárok. Hétfőn: Ferike mint vendég. Kedd: Ballerlna, operett Szerda: Ballerlna.
=> Oéphlmzésre díjmentesen tanítja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 6, szombat
Róm katolikus: Norbert. Protestáns:
Norbert. Iu«eilta : Slvan hólt. «
Városi Muzeum és Kőnvvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 13 óráig.
Gyógyszertár! éjjelt szolgálat: I. hó végéig s .Máris\' gyiV.y«ertár -Király utca 40
Uránia. .Játék a férfiizlvvel". egy detektív k. a története. .Ttxisl pokolvölgy*, dráma.
Oőztardd njttTS reggel 6 órától t\'la 8 óráig (bátfo, szeií.i, p*-ntíl< délután, kedden égést nap nőknek). Tel.: 1- 18.
Időllrfi
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések : Pén\'eken a Mmiritk-lii -. Reggel r órakor +17 6, délotlo 2 \'rakor +7(1.4, este 9 órakor +18.
PtlMxr) • Bgéaa napon át lUzta égbol-tosat.
SMMny R-gget északkelet, délben és este dé!i szél
(ÉjsKkJl riUlióleUntés) H lataopcli. |lsl Inteti Ir I irt" i Oaasdaa, af.KBán f»lhí« IdS, 411*11 UhB-léaaal, ■ fokozott nnppall fol-nelegsáássel várható,
— Kállay Tibor Nagykanizsára érkezik. Dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő m", szombaton este 10 óra 20 perckor a gyorsvonattal Nagykanizsára étkezik. A párt-intézőbizottság kéri a párthíveket, hogy minél számosabban jelenjenek meg az állomáson a képviselő fogadására. — Ugyancsak ma, szombaton este fél 9 órakor párlértekezletet tartanak.
— Áthelyezés a DSzA-nál. Hutzler József DSiA forgalmi tisztet a DSzA Igazgatósába szolgálati érdekből Nagykanizsáról Székesfehérvárra helyezle szolgálattételre. Megüresedett helyéi egyelőre nem tölti be az igazgatóság.
— Pádual Szent Antal évlor-dulója. Mini az egész v lág katolikus-ságs, ugy Nagykanizsa is megfelelő egyházi ünnepséggel üli meg Páduai Szent Antal halálának és szenttéavatásának 700. évfordulóját Azért a Szent emlékünnepén junius 13-ától kezdve kilenc napon át ünnepi Islen-llszlelet lesz a plébániatemplomban. Reggel 8 órakor szentmise és egyházszónoklat, esle fél 7 órakor pedig esti istentisztelet, amit P. Deák Szulpic plébános végez.
— Dlewock Juci ovodájának vIzsga-Qnnepe ma, szombaton nem 7, htnem 6 órakor Ie6z a Missziós-házban.
— Rakovszky Iván keszthelyi választókerületében tartózkodik. Keszthelyről JeleniI tudósilink: Rakovszky Iván ny. bclügymlnlszler, az eg\\ségespárt hivatalos jelöl\'je tegnap óta keszthelyi választókerületében tartózkodik, ahol sorra látogatja a kerület vezetőembereit. Az egységespárt jelöltjét mindenhol nagy szimpátiával fogadják.
— Hirtelen halál a főposta előtt. Slnkó József DSiA nyug. főkalauz, Nagykanizsa, Csengery-ulca 20. sz. alatti lakos csütörtökön délután a főposta elölt hirtelen rosszul lelt és összeesett. A kiérkező mentők már csak a beállt halált konstatálhatták. Slnkó Józsefei szívszélhűdés ölte meg.
— Kiváló minőségű férfiruha szövetek és indanthren vásznak — Singeméi.
Kertés^faj^laU | Jó és olcsó •
MII
— Vármegyei vitézi élet. A
Vüézl Rend llz esztendő? jubileuma alkalmából a Vérmezőn tervezell országos vitézi seregszemle — tekintve az országos su\'yos gazdasági helyzetét — egyelőre elmaradt, ehelyett Magyarország kormányzója, mint a vitézek főkapitánya 1931. május 30-án délután. 5 órakor a királyi palola márványtermében fogadia a Vitézi Rend hódolatát. E célból a Vitézi Rend díszközgyűlést larlott, mely után bensőséges ünnepség keretében köszöntötte vitéz főkapitányát, majd egy — az összes vitézek aláirásávsl ellátott — diszalbumot nyújtott át az első jubileumi esztendő emiékezeiéül. A zslamegyel vitézek képviseletében a hódoló küldöttségben részt vettek dr. vitéz Herlelendy Ferenc tb. főszolgabíró, tart. főhadnagy, vlléz Kámdn István és vlléz Takács István nyug. tiszthelyettesek.
— Női kereskedelmi tanfolyam Keszthelyen. A keszthelyi állami polgári leányiskola Igazgatósága, a keszthelyi Irgalmas Nővérek Ranol-der Intézet .Főnökségével karöltve megnyitja az 1931—32. tanévben a keszthelyi állami polgári leányiskolában az egyéves női kereskedelmi szaktanfolyamot. Azok a vidéki tanulók, akik a tanfolyamra beiratkoznak, az Irgalmas Nővérek Ranolder Intézetében kaphatnak teljes ellátási Jelentkezni már most lehet az állami polgári iskola Igazgatóságánál.
_1981. junius 6
Épül a Stefánia bölcsödéje
Junius 17 én lesz a fiók kőzgyűléta Nagykanizsa, Junius 3
A Nagykanizsai -Stefánia Szövetség nigyj.\'lentŐJégü fejlődés előtt áll. A közeli napokban megkezdődik a bölcsőde és az anyaotthon átalakítási munkllata. A munkába járó anyák kora reggeli órákban behozhatják csecsemőiket a bölcsödébe, ahol gondozásban é) élelmezésben részesülnek a kicsiny gyermekek. Az anyaotihonba az anyák nyernek felvételt, akik csecsemőjük szülelése után a kórházat elhagyva támasz és ollhon nilkül maradnak. E nagyfontosságú intézmények felállítása ügyébén junius 8 án, hétfőn délután hat órakor igazgatósági és 17-én, szerdán délután hat órakor pedig a Nagykanizsai Sttfánia Szövetség védőlnlézetében rendkívüli közgyűlést tart.
Amikor sorvadást és pusztulást látunk körülöltünk, örömmel kell kö-szönlenünk a Stefánia Szövetség em-berszerelő munkásságának fejlődését, mely tlz évi működése alalt az emberélet százait mentette meg.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete junius 7-én léi 6 órakor a kórház kápolna javára ozsonna-délutánl tart Kenedlné Raffaelli Anita kertjében (Csengery-ut 33), melyre az egyesület lagjall és azok vendégeit ezúton is meghivja. Ozsonna-jegytlllér. 60
— A hősök önnepélye az Ipa-rosianonclskolában. A múlthoz hasonlóan kegyelettel áldozott a hősök emlékének Űrnapján délután részint az Iskolából kikerült Iparos ifjúság, részint pedig a mostani növendékek egy csoportja. A lll/b. osztály termében, az elesett hősök arcképei előtt folyt le az ünnepély, amelyen az ifjúságon kívül az érdeklődők nagy számmal vettek részt. Bármilyen tanult ember díszére váló emlékbeszédei mondott Beck Tibor szabósegéd és Wolf Ferenc borbélysegéd. Nagy hatással szavaltak Stagl István, Szakonyl Olzella, Férst Mária, Oyenge Jenő, Sasvár Károly és Fischer Oyula. Szóllak az ifjúsághoz és az ifjúság által beszerzett két babérkoszorút elhelyezték a hősök arcképel előtt Flló Ferenc és Béres János A zenekisérelet az öregcser-készek tagjaiból alakult alkalmi zenekar látta el.
~ Elsőrangú Ingzefirek mérsékelt árban Singeméi.
IUadn>I/unkW{«n,a«k«M-fUc (éasAikc/ Ideiraata.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakítóit és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt mdr reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőéri nemcsak, megfarOdhel, hanem jól meg Is reggelizhet.
HIRDESSEN
a „Zalai K5xl5ay"-b«n-
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
nagykanizsán
out
pjircsics
Kívánságra 24 órán belül Is elsőrendű munkái készít.
FŐUi
7a
1831. junlus
ZALAI KÖZLÖN V
Varga Nándor
aranyéremmel kitünteteti saját modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plieséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Oallérok 10 és 12 llllér.
OyflltAkicp: Horthy Mlklós-ut 8.
Oyártetep: Hunyadl-u. 19.
--IsfiL
— Szülői értekezlet. Az I. kör-zeli áll. elemi iskola holnap, vasárnap délután 3 órakor tartja szülői értekezletét a Vécsey utcai iskolában, melyre a szülőket és érdeklődőket szívesen látja a tanítótestület. Előadó Németh Jenő osztálytanító.
— A Nagykanizsai Kerékpár Egylet f. hó 6-án este 9 órakor a Magyar Király vendéglőben levő helyiségében taggyűlést tart, felkéretnek a tagok, hogy minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
— Késes csendélet a Rltscher vendéglőben. Csütörtökön dilután I óra tájban véres verekedés játszódott le Nagykanizsán, a Horthy Mikiós-ull Rltscher-féle vendéglőben. Ftschl Lsjos 32 éves napszámos kinn ebédelt a vendéglő udvarán, amikor Stelner Samu hajcsár ittasan hozzálépett és botjával szó nélkül fejbevágta. Fischl kicsavarta Slelner ke zéból a botot és szt ketté törte, majd leült és nyugodlan ebédelt tovább. Néhány perc múlva S\'elner ismét visszajött és zsebkésével támadt Flschlre. Dulakodás támadt, melynek hevében Stelner vállon és füllövön szúrta Fischl Lajost. A jelenvolt vendéglős választotta szét a verekedőket. Fischl Lajos azonnal orvosi látleletet vétetett fel a sérüléseiről és bűnvádi feljelentést tett támadója ellen. Rövidesen Stelner Samu U megjelent a rendörségen, ahol viszonvádat emelt Fischl ellen, aki, állítása szerint, megvágta késsel az ö jobblenyerét. A rendőrség megindította a nyomozást.
= Megnyílt Horthy Mlklós-ut 4. szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
— Akt- *> iilTérelaeueiettakei ísenvedő egyéneknek a természetes „Fereio lósssl" keserűvíz megbecsülhetetlen szo gálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmai ,kíméletesen lávo\'itja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc József vlz számos féloldali hüdésben fekvő betegnél Is megtette a kellő hatást s igy nagy megkönnyebbülést okozott. A Fereic lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
— Angol diákok magyar családoknál szerelnének nyaralni Az angol országos diákszövetség arról órteslU a
MEKH08z-t, hogy Anglia különbözö egyetemi városaiból egyre több diák éa diáklány fordul hozzá azzal a kívánsággal, bogy a nyári szünidőt Magyarországon szeretnek tölteni oly családoknál, ahol lakást éa ellátást kapnának. Ennek tejében természetesen fölajánlják, hogy angol órákat adnak a családtagoknak. Illetőleg angolul társalognak velllk Mivel az angol ny«lv gyakorlására ez Igen célszerű módnak kínálkozik olyanok számára, akik bármily okból notn mehotnok küllőidre, azért a MKFHOSz felkéri azon budapeaU éa vidéki családokat, akik hosszal
rövidebb lddro szívesen fogadnáaa! körükbe angol egyetemi hallgatókat, vagy hallgatónőkot, hogy ez«n hajlan-
dóságukat közöljék a MEFHOSz Külügyi Hivatalával. Clm: Budapest IX. Ollflt-ut 21. Telefon: 866-16.
— Körözik egy kanizsai marha-kereskedő csalóJáL Az ihírosberé-nyi csendőr>ég átiratban közölte a rendörséggel, hogy Tinó Oéza 27 éves bolhás! Illetőségű, nemesdédl lakos Steflovlcs József nagykanizsai mathakereskedő kárára okirathami-sltást követett el és Ismeretlen helyre szökött. A büntetett előéletű Tinó Gézát keresik.
Regedei viz
nemcsak kitünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánljak vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fOszer-ós csemegeüzletben.
„, Főraktár: ,
WEISZ MÓR
Na gy kanlzsa, Király u. 21
(•■•<•■ SK> | J
HERCEG
ESTERHÁZY
Legfinomabb felvágottak Kiváló finom fOstölthusok
Elismerten megbízható HENTESÁRUK állandóan kaphatók megbízható frissen és olcsón a lerakatban
Ttltfoa i
s-ss.
Horthy liklós-nt 2.
Teletöm
s-»s.
1 kg. .Esterházy" csemege füstölt szalonna .........280 fillér
1 kg. „Esterházy" fflstftlt császárhus keskeny 280 fillér
10 dkg. .Esterházy" reklám kolbász ............... 20 fillér
10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott finom ..................40 fillértől
10 dkg. .Esterházy" vendégsonka.................. 48 fillér
10 dkg. .Esterházy" hátsó Rollsonka (göngyfiltsonka) ... 60 fillér
10 dkg. .Esterházy" gépsonki ....................................70 fillér
10 dkg. .Esterházy" gyógysonka á la Prag (konzerv) ... 100 fillér
SPORT ELET
Ünnepélyesen fogadták a trianoni magyar határon a 10.000 kilométeres német gépkocsi tura-ut résztvevőit
Letenye, Junlus 5 (Saját tudósttónktól) A német Automobil Klub rendezésében lebonyolításra kerüli 10.000 kilométeres turaut résztvevői Űrnapján délben lépték át Letenyén a trianoni magyar halárt, ahol az egész környék népe hatalmas éljenzéssel fogadia a furául résztvevőit, akik között angol, francia stb. résztvevő Is volt.
A résztvevők, kiknek soraiban viiághiressportsmannek voltak, május 21-én startoltak Berlinből, hogy München — Drezda —Saarbrűcken— Nancy—Oenf—San Sebastian Madrid—San Remo—Genua—Pisa—Roma -Roverelto—Dubrovnik- Tarvlso ■Trieszt érintésével Magyarországon, Csehországon és Ausztrián keresztül legkésőbb szombaton délután 6 óráig klindulóhelyűkre, Berlinbe visszaérkezzenek.
Gyönyörű nyári nap köszöntötte a magyar határon negyed 4 órakor a Mura hídján átrobogó és a trianoni határra elsőnek érkező versenyzőt, Spiegel-Delsenburg Félix grófot, aki Praga-kocsijával szaladta végig a nagy turaulat. Majdnem 9000 kilométert tett meg a magyar halárig, Sptegel-Delsenburg gróf a Zalai KOzlOny tudósítójának elmondotta, hogy szerdán délután 516 órakor Indult el s dalmáciai Dubrovnikből és egész éjszakán ál ulazva Mostár —Zagrab—Varasd érintésével elég frissen érkezett meg a magyar határra, ahol örömmel fogadta a Shell-konzern által felkínált frissítőkéi. Elmondotta a gróf, hogy az utak, amerre elhaladlak, mindenül! kifogástalanok, különösen azonban Spanyolországban, ahol a szerpentinuiak fordulóinál szalsghálós védőkészülékek vannak, amelyek a gépkocsit megakadályozzák, hogy az esetleges rossz fordulatvételnél a mélységbezuhanjon.
Másodiknak egy német rendörőr-nagy, Alfréd Outknecht állal vezetett kis Adler- kocsi futott be, amely kocsin a vezetfn és kísérőn kívül egy vidám, kedves kis foxi foglalt helyei, amely az autó megállásakor fürgén sietett üdvözölni Itteni barátait és rokonait. Harmadiknak egy kis Wanderer-kocsi futott bt, amely Bosst (Mecklenburg) tulajdona volt és a Llsboa—Madrid—barcelonai utal, amely 1350 kilométer, mindössze 25 óra alalt telte meg. Negyediknek egy német főhadnagy szaladt be, egy egészen kis 580 köbcentiméteres, négyhengeres Wanderér-kocsival. — Majd egymásután futottak be s többiek, amelyeknek vezetői között több világhírű sportsmann is szerepeli. Az angolokat Healy képviselte, aki a mult évi montecarlói csillagtura győztese volt és az akkori győztes kocsiján tette meg ezt az utat Is.
A versenyzők, akiket hatalmas, né-
met és magyar zászlókksl díszített diadalkapu fogadolt a letenyei bejárainál, elismerő módon nyilatkoztak magyar halóságok és a rendező egyesület, nemkülönben a Shell-szervice előzékenységéről, amelyek már a határ átlépésénél is mindent megtettek, hogy s turaut résztvevői minden zavsró momentum nélkül folytathassák utjukat Budapest felé.
A 10.000 kilométeres túrán több hölgy Is részt vett, sldken alig látszott meg a hosszú nspok fáradalma és kedélyesen elbeszélgettek sz őket üdvözlő egyesületi urakkal éa s sajtó megjelent képviselőivel. A turaut egyik német résztvevője kijelentette tudósítónk előtt, bogy a költség, amibe a turaut kerül, kb. 3000 márkát tesz ki fejenként a résztvevőknek. a
Az egész lursut alatt, amely több mini két hétig tartott, a vezetők alig aludhattak és mindegyik sokai panaszkodott arról, bogy az álmosság miatt a vezetés fáradságos.
Turek prágai versenyző, aki kéthengeres, 600 köbcentiméteres kis Prsga-kocsl|ával futotta végig a túrát, egész Idő alatt egyedül vezetett. Éjjel-nappal kocsiján ülve, négy nap alatt csak 23 órán át aludt ágyban és mégis sietve sürgette útlevelének kisdását. Mikor ennek okát kérdezték tőle, tört magyarsággal azt leielte, hogy nagyon kíváncsi a budapesti nőkre.
A lelenyel határnál a KMAC kiküldöttei és a Shell-szervice megbízottai várták és fogad.\'ák a sport-smanneokat. A gépkocsik a hivatalos vizsgálat után tovább robogtak Nagykanizsán keresztül Budapest felé, ahol a KMAC ünnepi fogadtatásban részesítette a lura résztvevőit.
Sotymossy László államrendőrség! tanácsos és Hajnal Oyörgy rendőr-főfelügyelő mindent elkövettek az ut zavartalan biztosítására. (r. t.)
BENCZE MAGDA
M "
FUZO
■otsra
SM ■ arai
\'szalonja
■AQYKABIZSÁN
(Régi pósUval
Szénán sikerült a kis-kamizMi elemi iskolák tornaversenye
Nagykanizsa, Junlus 6 Űrnap délután|án zajlott le a hagyományos siker legyében a kls-kanlzsai elemi Iskolák tornavizsgája. Az egész Templom-teret betöltötte az érdeklődő közönség. Ott láttuk a város polgármesterét, főjegyzőjét, főmérnökét, a tisztikar küldöttségét, a nagykanizsai iskolák tanári és Isnitól karát s a város notabiUtásait. Az egész ünnepség mintaszerű,
ZALAI KÖZLÖNY
1831. junius 6
példás rendezésben bonyolódott le. Az ünnepi siker oroszlánrésze Szip-udvary Uszló tanító és Lehotzkl Mária tanítónőé. Újra bebizonyították, hogy az egyszerű polgárgyer-mekekból kitartással milyen nagyszerű eredményi lehet kikovácsolni. Az ünnepélyből, mint fénypont, a zenés puskagyakorlat fiuk részére és a leányok ritmusos torna-tánca emelkedett ki. S Inte csodálatos, hogy liz-tizenegy éves gyermekek Ilyet tudnak produkálni.
Megható és a hazaszeretetet kifejező kép volt a Magyarország feltámadását jelképező élőkép, mely szinte lenyűgözte a közönséget.
Az ünnepély után mindenki abban a szent meggyőződésben távozott, hogy nem veszhet el az a nemzet, ahol már a gyermekekbe ily fegyelmezett és hazafias érzés van belenevelve. /
A gimnázium torna bemutatója
A nagykanizsai róm. kat. reálgimnázium .Hunyadi" Sportköre junius 7-én (vasárnap) délután 4 órai kezdettel tartja a .Zrínyi\' sporttelepen éwégl szokásos bemutatóját.
A versenyszámok sorrendje: Fel-vonulás. Himnusz. 1 Zenés szabad -gyakorlatok. 2 Zenés botgyakorlatok. 3. Súlylökés 5 kg. (14—16 évesek). 4. Súlylökés 7\'/4 kg (16—
19 évesek) 5. 80 m. síkfutás (14— 16 évesek). 6. 100 m. síkfutás (16—19 évesek). 7. Nyultó-, korlát-gyakorlatok. 8 Szergula. 9. Diszkosz-dobás. 10. Távolugrás (14-16 évesek) 11. Lóugrások. 12. Szökdelő staféta (I. o ). 13 Oerelyhajtás. 14. 400 m. síkfutás. 15. Akadályverseny (11. o). 16. Távolugrás (16-19 évesek). 17. 4x80 m. stafétafutás (1V-V-VI. o ). 18. 800 m. síkfutás. 19. Kosárlabda mérkőzés (VI VII o.). 20.4x100 m. sfafélafutás(VII-VIII o.). Dijak kiosztása Szózat Elvonulás.
Helyárok: Páholyűlés 1 P, tribün, ülés 50 fillér. TribünOléa diákoknak, katonáknak és Igazolt leventéknek
20 fillér.
A virágszirmok lelmllAea után 2 hétre, amikor a lylmllos körülbelül mogyoró vagy dió nagyságú, kell ismét ■ySiaBIoafAH permetezni 11
Egyesitett védóizcr kártékony rovar és gombák ellen
lotpraMn v.gy Tutokil
\'telőbbi arzén-tés, utóbbi réikén-anén vegyületet tartalmaz)
Bordói léhez keverve: Jlraola „48" vagy Darala
rigókártevők Irtiairi,
EIomI vagy 8uKarol
gombakirtevők trtiiira,
Aphldon
védető Irtishos,
Afmoht vagy Pomrin
vMetm sebhelyek bekenésébei.
HertiyAenyv Ojfóviaaz
valamint tóbb ipedálii védóazer Is kapható:
ország József
mag, mátrágya, termény és nSvény-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróiig melleit Telefon: 130.
\'t
lOZflmAS í«
(-) Tejtermelő gazdák érte kezlete. Mindazon gazdákat, kik jó külemű és Jó fejőstehenekkel rendelkeznek és a kik a pásztor utján is felszólltfattak a tejgazdasági ellenőrző körzetbe való belépésre, dr. Vűjj Zoltán m. kir. gard. felügyelő folyó hó 7-én délelőtt II órára a városháza kis tanácstermében tartandó megbeszélésre ezúton bivja meg. Miután a lejellenőrzés előreláthatólag a napokban meg fog kezdődni, ké\'jűk a jó tehénnel rendelkező gazdikat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen megbeszélésen.
(-) Előadás a tehenek takarmányozásáról. Dr. Vass Zoltán m. kir. gazd. felügyelő kérésére Mod-rovkh oki. gazda a tejtermelés okszerű fokozása érdekében a tehenek takarmányozásáról és gondozásáról tart előadást folyó hó 7-én délután a Mskanlzsai Olvasókörben lilánli után. Ezúton hívjuk fel a klskanl-zsal gazdaközönséget, hogy ezen elöadácon minél számosabban jelenjenek meg.
(—) Z*rkowltzék megfellebez-ték a csödnyltást. A Zerkowltz-cég a mai napon jogi képviselője dr. Sárkány budapesti ügyvéd utján megfellebezte a csödnyltást a pécsi táblához, amely a legközelebbi napokban dönt a csőd kérdésében.
TŐZSDE
A külföldi tőzsdék kedvezőbb jelenléseinek hatása alatt a mai tőzsde barátságosabb hangulatban Indult. A nyitáskor elért árnyereségek a tözsdeidö további folyamán is megmaradtak. A zárlat az ériékek túlnyomó részénél a nsp legmagasabb árfolyamokon történt. Az elért árnyereségek 1—3% között mozognak. Flxkamalozásu papírok pi cán Ismét a kínálat volt túlsúlyban. Valutapiacon nem történt én) egesebb változás.
ZtrkU lárial
Párti 30-30, London 25 09, Newyjri 515 80, Brfiasel 7185, MJlaae 12700, MwMd 49-40, Ametanfam 207 50. Berta 122-41, Wlw 7247VZ. loOa 3131/1. Pré». 16-28. Votó 57 82Vi, Badaput SO.Oi Henrid 9-iaVs, Bakaiaet Z-07VI.
i Mavesfl tfuáe ásviia-jegyiíM
VALUTÁK
I. 27*51-17-98 jh. 79-55-7990
-k. 1M8-I700
04a k. 169*20-181-80 Biaál 1004 1012 Dollár 571 00-57400 Fiaadet. 22*26-22-68 Moö. 229*90-230 90 Lengyel 88 88-64-23 Len 3-Í8 8-42 Léva 412-4-18 Ura 29 80-30*10 KMa 188 70-136 80 Noivég 158 20-15880
Peeeta —<_•_
IchllL 80-25 80 65 Svitdt. 110-80,11-40 Bvwk. 153*40184-00
DEVIZÁK AasL 230-06-230-75 Belgrád 10-10 10-13 Berita 188*77-136 17 Bileexel 79-66 79 90 Bakarest 3-40-3*42 Kopeoh. 188-20 18310 London 27-82 -27"90 Madrid 63 00-57 00 Milano 29*93-3002 Newyoc 871-90-73 50 Oetlo 158*30-153 60 Pária 2239 23 45 16-94- 6 99 4 18-4*17 :kh. JS3 30-158-70 Varsó 64-10-84*30 Wiee 83-36 tk 61 ZOrlotl 110-88-11125
Dertásrásár
relbejUl 1682, illdallan —. — íttó-(ludU 1-08-1*10, ixedett 1*10-114, sxedett köiép 1*C6—1*10, könnyll 096-1-04, t-eő rendi öreg 1*00—1*04, ü-od rendll óceg 0-92— 096 angol lUldő 1*05—1*15, szalonna nagyban K8—1*12, selr 1*20-0 00, bui I 04—1-94. raloonáj Kísértés 1*40-1*48.
Tsnaéartöuás
Haza Iscv. — flll., itt. —/ÜL is a rozs, 15 flll. esett
Buta tlazav. 77-el 14 Sí 14 70 78-u 14-70 14 85. 79-ei 1490 1620, 80-ai 1500 16 30. dnnénl 77-el 14(0 -14 18 78-ns 14 15 1430 79-ei 14 40 -1450, ((HU I4Í0 1460. ROH 1880-1405 ,k lipe 1760-17-75, tfWrpa 1900 19 50 ub 23-60 23 78, iMfnt 14 00 14 20 r<pce —*--•—, koroi Í8 40 1360.
Uaája: Mlxalal Rysaáa és bykialá Vállalat, lankaalaáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
intern rfeea telefon l Nagyknnljtta 78. n. ......
APRÓHIRDETÉSEK
A* apróhiiotiesek dija 10 W.lg SO fillér, Minden további szó dija S Ilii. Vaeái t, ünnepnap 10 szóig 00 fillér, minden U.vlbbt azó dija B flll. Szerdán éa pinteken 10 uólg SO fillér, minden (ovit bt u/i dija S flll. Omuó e minden vnMa-/a\'.ll l.rlObM Itt\'- Sió kél J.-Ó:>«k l."A\' tt-Mik. Aliá.l leKtóknck 50° o cngedmíuy. MlrtfaMaak S ISI) pwqi lueesu •lal ■ feleeleaie klaiieMe. seámtéiás etíertUee vtHti
• I • r . ..........
Taava] érát leaiillltottam I Vl kiló P 1*—. Vlda taizeiiizlet. 2i23
Peaneverréia felvétetik Hlrsch éa Szegőnél.
■*•»••! Imre, Zrlayl ■Ikléa-
n. T.l.foa Hl. KOzpontl tatéi,
vízvezeték, cutorni-is, (géiziégOgyl berendelés, épület If dlozmü bádogot munkák villa lete. Mindene szak mi be vigó munkálatok tervezése és kivitelezése izevatoe-liggil, l tegotcióbb árban. Rakliron türdó-él Otókádak, báxteiUal bidojiruk. Mlnta-rektár ttlidóizobe itb. berendezésre. 2672
FonoHbütcrok, kaaérérak kéetl-téfe, Jivtlása. - Nidszéktonis Illésnél. Eiiiébel tér 13. 2599
Habtaluln állandóan kapható Slpős Andor, Mnsiel és Frledenlhal, Teulsth Onsitáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és a KOzUsztriaelők Sső-vetkeieténél. — Te|kftzpo»t 20:7
Kp«r kle ée nagy mennyliégben kapható EOMk-léf 16 alatt. A|inlaloi befő-téue, mert ka|szln é» riblike nem less. 2707
Modern, 2 éves, ally besznilt kla aiat*
1 08
halileset mlalt lOrgősen eladó. Oémszné, Szépéinek.
•■Ivé-HMiné kat, gipezl) gumml-ból éa kél kocals llbéiU kltogálUUn Állapotban etedó. Ciengery-ut 9 2710
leaelakeer 35 arám alatt 1 asnba, konyhái lakáa metlékbelyllégekkel éa ser téstailáaul Juliul 1 re, cseUeg augusztuua kiadó Bővebbet ugyanotL 2712
Két- él háromszobái lakáa kiadó — Király utca 36 2714
Url háilkoaart
Cim a kiadóban
kapható kihordásra.
2" 15
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen jó férjem, illetve édesapánk elhunytakor részvétüknek és együltérzésOknek bármely módon kifejezést adtak, fogadják ezulon hálás köszönetünket.
özv. Rosenberger Lajotné és gyermekei.
MILLSTATT
(Auiztrla -Kartnthla)
Oasthof Pension zurnOlocke"
Központi lekvés. — I percnyire a strandfürdőtől - K 11 0 n ő ntagyar és bécsi konyha. Penilo árak:
Junius hóban ...... Sch. 7—8
(I> é-S 10)
J-diui— auguiztul ... Sch 9—12
ÍM (P M0—10)
liiliiitltr 8»« AnitrlL
Fakult,
színehagyott ruháit, ha Ujjá akarja tenni, bizalommal festesse be a mo dernül berendezett 40 év óta fennálló hírneves
„RÚZSA"
gözmflfestő és vegy-tlsztltó gyárban.
Qyüjtötelep:
Nagykani zsa,
Erzsébet-tér S. szám.
(Régi póeteépfllel). ma
Irta: Horváth E. János
ny. lak. Igazgató.
lll-lk erősen bóviletl kiadás, 74 magyarázó képpel. Ara I*— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Modernül berendezett
Lemezes gép mér 40 P tői feljebb.
Szabó Qyörgy ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhlvá*: a tul és alul
exponált felvéfetékét Rlegyenlif. Fényesítő, szárító berendelés; 10 píré alatt magasfénvü képet adok.
Tegyen egy próbaremJetótfi f
Reggel beadott felvételekről délben már kísz képel kap.
. SZABÓ ANTAL
Fltmgép már 18 P-tőt feljebb. fegyver- és sport-fotószakűzlete.
Nyomatott a WJzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletveut* Zalai ■ Károlv)
71. évfolyam 126. uám
Nagykanizsa, 1981. |unliu 7, vasárnap
Ara 16 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
SltrteuUMe: i
rtösíg: nappal Sugár ul 2., íllel FSul 5. Kiadóhivatal: Fial 5. uim. Keaztbelyt ttókkudóhw.ui; Kouulta atci 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EKHUetéil árt: egy hót. I pengd SO MUr. t.w™,. / SjerkeMtoíg 421. Mim, (<|)el 78.) Teleion. | Klidóhlv.lil 78 Keaathelyl fok 22.
Választás előtt
OySmOrsy OySrn (Stopén kerkaazent-mlklóaT beoédéMI
Anélkül, hogy ehelyütt korteskedni akarnék, kötelességemnek látom felvilágosítani a zalai halárvidék vá-laiztópolgárságát az elkövetkez« eseményekről. Választás lesz és én a kerületek nyugalmát meg akarom óvol, nehogy barát barál ellen, testvér testvér ellen fordul|on az áldatlan harcban. Fel akarok világosítani mindenkit, mit tegyen, ha szivén fekszik ennek a szegény, elgyötört országnak a sorsa. Mindenki oda szavaz, ahova a lelkiismerete parancsolja. De ligyelembe kell venni, hogyan Is állunk a politikai pártokkal.
Tulajdonképen kétféle csoportosulás van: a szocialisták és a polgári pártok csoportja. A polgári páítok csoportja az egységespárlból, a keresztény gardasági pártból és Oaál Oaszton pártjából áll. Elvi különbség ezek között nincs. Mind a bárom keresztény nemzeti alapon áll. Ha pedig elvi különbség nincsen a pártok kOzOtt, akkor a jelek szerint csak arról tehet szó, hogy néhány u] ember el akar helyezkedni, a választók segítségével, a politikában.
Oaal Oaszton, akit magam ii tisztelek és nagyrabecsülok, kijelentette, hogy Bethlen Istvántól 01 semmi sem választja el. Tárgyallak és meg la egyeztek, mert mindketten ugyanul akarják: a demokratikus, erős, egységes Magva/ország felépítését.
Nem pártok kOzOtt választunk tehát, hanem személyek kOzOtt. A méltó embert keressük.
Ebbe a nagy válságba, amiben vagyunk, raj\'unk kívül álló erók sodortak bele bennünket, akárcsak a többi európai államokat, mini ahogy magasabb erók sodortak a világháború poklába Is, Ha félistenek lellek volna is az ország vezetói, akkor is Itt állnánk, ahol most. Idegen országok legkiválóbb államférfiil egyebet sem tesznek, mint tanácskoznak Eu rópa megmrnlésén. Mindenki Ismeri a német-osztrák vámunió körüli tanácskozásokat, a francia tervet, amely-lyel Brland az Összes európai államokat össze akarja fogni. Nagyaba| az egész világon és ebból c*ak a ki-tartál és a tudás vezelnek kL
E körülmények között a magyar népnek önmagával szemben való kötelessége olyan méltó embere kel küldeni a törvényhozásba, akiknek ereje és tehetsége, súlya és tekintélye van ahhoz, hogy a miniszterelnöknek, a kormányzatnak segítsenek a bajokat enyhíteni, a sebeket gyógyítani.
Bármiként határoz, bármiként szavaz ls a választópolgárság, csinálja azt békességben, maradjanak jó testvérek, ha ellentáborba áll i« valaki. Szeretetben éljen a falu. Akik az országot veze\'ik, szeretik a falut, a falu népe ls szeiesse egymáBt. A régi magyar történelmi osztálynak ma már csak nyomai vannak. A kisgazdáknak, a talu népének kell a helyükbe lépni,\' akiket nem ronlott meg a bolsevizmus, akik szeretik halálig ezt a leszegényedett földet,
Felosszlott a parlament, ax uf parlament fulius 18-án 112 össste
A képviselőház ls, a felsőház Is ünnepélyes hangulatban fogadta a kormányzó feloszlató kéziratát, csak a szocialisták próbálták megzavarni az ünnepélyes pillanatokat
Budapeat, Junlua 6 A képviselőház szombati ülésének napirendjére az OTI szanálásáról szóló törvényjavaslatot tflzték kl. Általánosan ludott dolog volt azonban, hogy az ülésen feloszlatják a Házat. A folyosók már a reggeli órákban benépesedtek, valamennyi párt képviselői szokatlan nagy számban jelentek meg, az újságírói karzatok is zsúfolva voltak 10 órakor megszólallak a csengők és az ülésterem padsorai néhány perc alatt megteltek.
Bethlen István gróf miniszterelnök bejelentette, hogy legfelsőbb kézirat érkezett A parlament tagjai felálltak helyükről és igy hallgatták végig a kormányzói kézirat {elolvasását.
A kormányzó kéziratban bejelenti, hogy
az országgyűlést ezennel feloszlatja és berekesztettnek nyilvánítja. Törvényben biztosított jogai alapján uj országgyűlést hirdet és mindkét házat jullua 18-ára hívja egybe.
Ezulán a kormányzó kézirata köszönettel éa hálával emlékezik meg az országgyűlésnek az ország érdekében kifejtett hazafias és eredményes munkásságáról. (É jen a kormányzóI — hangzottak fel a felkiáltások a kézirat felolvasása után
és a képviselők sokáig lelkesen tüntettek a kormányzó melleit.)
Almássy László elnök hosizabb beszédben búcsúztatta el ezután a képviselőházat.
— A számonkérés joga most a nemzeté — mondta. Az ország abban a tudatban fog Ítélkezni, hogy
hazánk nehéz helyzetben van és az uj parlamentbe kerülő képviselőkre súlyos feladatok megoldása vár. A következő választásokon tehát a nemzet saját sorsa felett dönt.
Vezette a nemzet minden egyes polgárát legszebb |ogán.ik gyakorlásánál a hazaszerelet, a bölcs ítélőképesség, az ország vitális éidekel-
nek felismerése és a közjó helyes szolgálása. Végül a mult és jelen szenvedései után boldog jövól kívánt s nemzetnek és Isten bőséges áldását kérte az országra és a kormányzóra.
Halalmai éljenzéi fogadta a házelnök szavalt. Beszédközben a szocialisták több ízben éltették a titkos választójogot is a szocializmust. Az elnök azonban figyelmeztette a szocialistákat, hogy a Ház utolsó ülését ne íavarják meg. Erre csend lett. Ezulán az elnök berekesztette az ülést.
Bethlen Islvárt gróf miniszterelnök kifelé Indult a leremböl. A képviselők körülvették és harsányan éljenezték mindaddig, mlg el nem hagyta az üléstermet.
A felsőház utolsó ülése
Egy órával a képviselőház ülésének bezárása után kezdle meg a felsőház utolió ülését a kormány tagjainak és a nagyszámban megjelent felsőházi lagok jelenléiében, akik állva hallgatták végig a kormányzói kézirat felolvasását. A felolvasás ulán sokáig éltették a kormányzót. Wlasslcs Oyula báió elnök ezulán megemlékezett arról, hogy a felsőház megalakulás) ó\'a lelkiismeretesen végezte feladatát, Konzervatív szellemben működött, de nem zárkózott el a haladás elveinek
szolgálatától sem és éi lékei útmutatással látta el a kormányzatot. Mindig megnyugtató megoldásokra és az ellentétes érdekek bölci elkerülésére törekedett. Nem volt igazuk az aggodalmaskodóknak, akik a felsőházat az uj összeállítástól féltették, mert ez az összetétel nagyon bevált.
Kolozsváry Mihály fejezte ki ezután elismeréséi a felsőház nevében az rlmkiég működéséért, majd Wlasslcs Oyula báró elnök a ciklui utolsó ülését berekesztette.
iArLTiriAruwLn<vvvvr»*i*i*i~i*i"*i*i* Tf"*iviv..........................
Bányásztragédia a nagykovácsii szénbányában
Három
Budapest, Junlua 0 (Éjszakai rádló/elentés) A Nagykovácsi község haldiában lévő szín-bányában szombaton reggel hármas halálos szerencsétlenség történt. Fischer Gyula és Murcslk Antal bányamunkások reggel az aknába Igyekeztek. Amint leértek, váratlanul megállt a szellöztetőkészűlék motorja,
bányászt megöltek a mérges
mire levegő hiányában mind a kelten eszméletlenül estek össze.
Tóth József gépmester színién leszáll! az aknába, hogy segiUen társain, de ő Is elveszítette az csztné-le\'ét. Erre kél vödöálarccal felszerelt bányász sietett a bajbajutottak segítségére, azonban ők is fuldokolva estek össze. Volt annyi erejük még,
gázok
hogy jelt adjanak, mire mindkettőjüket felhúzták az aknából. Nagyne-hezen magukhoz lírl\'ették őket, mire elmondották, hogy három társukat lenn megölték a mérges gázok.
A három bányász holttestét a pilis-vörösvári tűzoltók hozták fel az aknából.
Szigorúan zárt ajtók mögött zajlik le a cheqnersl találkozó
Rendőrök biztosítják a tanácskozások zavartalanságát
London, Junlua tl (Éjszakai rddlójeUntés) BrUnlng kancellár és Curtlus külügyminiszter szombaton délben Chequersbc utazlak, hogy olt tanácskozásokat folytassanak MacDonald miniszterelnökkel. A chequersl találkozón jel$n
lesz még Henderson külügyminiszter, Oraham kereskedelmi miniszter és a német nagykövetségvezetőllszlviselői.
A tanácskozások zavartalanságának biztosítására minden intézkedést megtellek a hatóságok. Az egész környéket rendőrség őrzi és még a
utasítást sürgős
kapott, esetben
telefonközpont is hogy csak igen kapcsoljon.
Brüning és Curtius vasárnap délutánig lesznek MacDonald miniszterelnök vendégel.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. junius 7.
A leányliceum kérdése
(Hozzászólás) • A polgári leányiskolának 1890 ben Wriénl létesítése óla a leánynevelés Nagykanizsán stagnál. A reálgimnázium ugyan alkalmat szolgáltat arra, hogy a polgári iskolát végzett leány mint magántanuló folytathassa tanulmányai), de csak korlátolt számban teheti A női kereskedelmi szaktanfolyam, amely 1906. óta fennáll, szakOgyességet tanít, leánynevelő intézetnek azonban nem értékelhető, bármilyen üdvös intézmény a nő keresetképesltése szempontjából. Ha-sonló célt szolgált volna az a női felsőkereskedelmi iskola, amelyet a város 14 évvel ezelőtt tervezett és amelynek eszméjét a már kinyomatott szabályzat rögzítette meg; de ez ■ konstrukció sem bizonyult meg-vaMsIthalóntk, mivel az akkori kul-tuszkormány megkívánta, hogy a női felsőkereskedelmi iskolának önálló Igazgatója és tanári kara legyen. Ennek a költségeit a város azonban előteremleni nem tudta. A terv tehát csak terv maradt.
Qróf Klebelsberg Kunó dr. vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1925. szeptember 10-én Kállay Tibor képviselőnk kíséretében Nagykanizsán töltött el egy emlékezetes napol. Ünnepélyes fogadtatásban részesült. Este fényes bankett volt a .Korona" vendéglőben és ezalka-lommal, valamint t küldöttségek fogadtatása alkalmával is, elhangzott a miniszter ajkáról az az Ígéret, hogy kormánysegéllyel Nagykanizsán leány Uceum fog létesülni. Egy széleskörű szakbizottság a miniszteri látogatást megelőzően Is odanyilatkozott, hogy ez a tipusu iskola felet meg a szükségletnek. A leányliceum felállítását a városi közgyűléseken Is sokszor sürgették, de mindeddig döntő lépés ez ügyben nem történt. A tanügyi kormány egy leányliceum épü leiének és fenntartásának nagy költségeire fedezetet nen kapóit; a város hasonló helyzetben van. Hogy miért? Azt bővebben magyarázni nem kell; elég ha a pínzügyl helyzetünkre utalok.
Az építkezés költségeit illetőleg elegendő felvilágosításul felem\'itcni, vagyis kérdezni: ha a Vécsey-utcai állami elemi Iskola épülete és berendezése 160.000 P-be került, mibe kerül egy leányliceum épülete a berendezése, mibe kerül a tantestület ellátása?
Mert ne áltassuk magunkat. A leányliceum nyilvánossági jogot csak akkor élverhet, ha épülete és tan-
BENCZE MAGDA
FUZO szalonja
■aqykamizsAh
ImélMMir ,4.
(Régi pástival izemben.) alt___
testülete megfelel a követelményeknek, amiket a kultuszminiszter megszab. Hogy társadalmi uton erre képesek leszünk e, ez tisztán pénzügyi kérdés; de épen ez a kérdés Igen nehezen oldható meg, legkevésbé sem oldhatja meg est a kérdést egy semmire sem kőtelező szülői értekezlet. Ehhez szakbizottságok és a miniszterhez menesztendő küldöttségek hi-valvák.
Elindítani egy eszmét csak fellobbanó lelkesedéssel lehet, de megvalósítani csak higgadt számítással.
Kívánatos, hogy az eszme tes\'et öltsön, meri egy leányllceumra N\'gy-kanlzsának Igazán elsőrendű szüksége van.
Villányi Henrik dr.
nyűg felMcrak. Isk. Igazgató, a városI képvIstUlestaiel tagja.
fejét a politika jelszavaival, hanem az, aki tesz valamit a szegény falusi gazdanép érdekében. Hol lehet a falusi gazda érdekében tenni valamit? A gazdasága terén fA búzája, az állata, a teje, az Írtak kapott garas a gazda politikája.
GyOmőrey István a képviselőházban politikus volt, ott főként a bizottságokban, de meg a Ház ülésein ls, mindig felemelle szavát, ahol a kisemberek adójáról, gabonájáról, a községek háztartásáról volt szó. A kerületében azonban nem politikus volt Gyömörey István, hanem az ezer gonddal küzdő gazda-nép atyja, aki újságcikkekben, előadásokban, gyűléseken, az általa megindított és országosan Ismert mozgalmak keretében (márki-buza, sertéstenyésztés, tejértékesltéa, vajexport stb.) törhetetlen szorga\'ommal, becsületes, egyenes, magyar szókimondásul, hangzatos ígéreteket sohase szórva, de annál keményebb munka árin dolgozott és dolgozik a környék minden gazda-bajának enyhítéséért.
Ezt hálálja meg kerülete most, amikor Oyömörey István, a kerület hivatalos jelöltje mellett kitart, tőle senki kedvéért el nem áll.
GyOmőrey ellenjelöltje gróf Somm-slch Antal lesz, ormándpusztal földbirtokos. Rupert Rezső itt járt a kerületben. Két helyi jelöltet 1> emlegetnek.
A másik kerület, amit közelről figyel Nagykanizsa,
a letenyel kerület
Itt is a voll képviselő, dr, Pozsogár Rezső ügyvéd a hivatalos jelölt, aki már megkezdte körútját s akit választól mindenütt a legnagyobb szeretettel vesznek körtll. Pozsogár képviselősége a letenyel kerületnek, magának Letenyének éa a többi községeknek olyan maradandó eredményeket hozott, hogy a nép már csak ezért is ragaszkodik hozzá.
Az egyszer ugyanitt már súlyos kudarcot szenvedett Somogyi Béla fajvédő veszi tel a versenyt Pozso-gárral, meg egy nagykanizsai ügyvéd neve is közszájra került a ke-Ktszthelyen
elkeseredett küzdelem folyik a város állal kért egységespárti jelölt, Ra-kovszky Iván és a volt képviselő, Relschl Richárd közötL Mindketten rületben, de eredménytelenül távozott.
állandóan a kerületben tartózkodnak. Mellettük dr. Metzier Károly kísérletezik.
Pacsin
Farkas Tibor a jelölt, akivel szemben az egységes párt nem Állított jelöltet. Keglevlc/i János orosztonyl kisgazda, mint már többször, most is előkészületeket tesz a starthoz. Zslrkay János hívei ls nyugtalankodnak. Farkas Tibor megválasztása biztosnak látszik.
rdaoyauak am énhnie\' Ummlmumt tarM*«toIa»eJ *• SmmmL
Tekintse meg
dus
nyári raktárunkat
Divatujdonságok,
Bembergek naponta érkeznek.
SINGER
divatáruház.
Kősó-telepeket találtak Somogyban
KAsó ér húzódik Baranyától Budapestig
Kaposvár, Junius 6 A somogymegyel Bánya és Homok-izentimre községek határában kősótelepeket találtak. A legközelebbi jövőben próbafúrásokkal állapítják meg, hogy a köíó milyen mértékben
fordul elő. Bizonyos kutatások szerint a Dunántulon Baranyamegyétől kezdve Somogy, Veszprém és Fejérmegyén át Budapestig kősóér húzódik. Ugy hiszik, hogy erre az érre bukkantak rá az emiitett községekben.
Hírek a zalai választókerületekből
Megindult a választási küzdelem a kerületekben — Hivatalos, nem hivatalos és ellenjelölt nélkül maradt ellenzéki jelöltek startolnak a kanizsai, kiskomároml, letenyel, keszthelyi, pacsai kerületekben
Nagykanizsa, Junius 6 A parlament feloszlatásával most már teljes erővel megindulnak Zalában Is a junius 28 ra várt választások előkészületei.
A zalai választási hangulatot leg-helyes8ebben Gyömörey Oyörgy főispán jellemezte, aki Kerkaszentmíkló-son járva, olyan találóan jelenlelte kl, hogy a választásba Induló jelöltek legnagyobb része közt nincsenek Is voltaképen nagy elvi ellentétek, csak néhány uj ember el akar helyezkedni most a politikában.
Ennek következménye, hogy mindegyik kerületben bukkantak fel a politikában eddig még soha nem hallott nevek. Meglőttek persze azok az önjelöltek Is majd minden kerületben, akiknek nevel minden választáskor feltűnnek és nyomtalanul el Is tűnnek a választási harcok alatt.
A nagykanizsai kerület nyugodt mérséklettel várja a választást. Dr Kállay Tibornak az egysé-gespárt ellenjelöltet nem állított és nem ls fog állítani, amibe a józan nagykanizsai politikai közvélemény örömmel megnyugszik. Tekintélyes réteg szívesen látott volna egy minisztert vagy súlyos kormánypárti politikust, de egyéb próbálkozásokkal szemben a hangulat Kállay mellett fog kitartani.
Közelről érdekli Nagykanizsát
a kiskomároml kerület
sorsa Mióla Gyömörey István kibuktatta Drózdy Qyözől, azóta ez a kerület lassan visszatalált önmagára. A dolgos, becsületes, józan zalai nép meghiggadt. Rijött arra, hogy nem az a jó politika és nem is az a jó képviselő, aki teletömi a nép
1631. JUniua 1.
zalai közlöny
Bftllot Nándor gróf
■ nemzeti kisebbségek központjának ügyvezetője
Nagykanizsa, junlua U A megszállott Pozsonyban a .nemzeti kisebbségek", a németek, tótok és főleg a magyarok, szoros egyti:t-mflködést fejtenek kl, amely mind Intenzivebb és erősebb. Különösen a német-magyar együttműködés sok eredményről tud beszámolni Az egymásrautaltság eggyékovácsolta kapocs mind szilárdabb, ugy, hogy a mult napokban Pozsonyban össze jöttek az országos keresztényszo-claüstapárt megbízottal, mini a szepességi, a szlovák és oroszkárpit-bell kisebbségi .pártoknak vezetői, hogy megbeszéljék egy központnak a felállítását, amely a kisebbségek érdekelnek hathatós védelmét látná el. Az összejött pártok vezéremberei egyhangúlag kimondatták, hogy felállítják közös céljaik elérésére a központi szervei, amglynek ügyvezető elnökéül Rlllot Nándor grófot választották meg egyhangúlag. A központ meg Is kezdte mQködését.
BUIol Nándor gróf közel áll hozzánk, nagykanizsaiakhoz, mini Lazsnak ura és birtokosa. Blllot Nándor neve mindenütt ott van, ahol valamely vallásos vagy hazafias moz-ga\'omról van szó. Főleg katolikus téren Ismert nevet vívott ki magának. Most, hogy a nemzeti kisebbségek központjának élén áll, ritka kvalitásait, a közös nagy tlgy érdekében fogja kifejteni, hogy közelebb hona munkásságával azt a napot, amelyet a Felvidéken csak ugy, mint a Muraközön innen és iul epedve várna\'i százezrek.
Kedden reggel felakasztják
a két arzáa gyilkos asszonyt
Szolnok, Junlua D Csordás Bállntné és Szabó Uazlóné arzén-gyllkoa asszonyok agyében a kormányzó szabadfolyáat engedett az Igazságszolgáltatásnak. Mlndket-tőjüket kedden reggel akasztják fel
— Frottier fflrdőköpenyek a legdivatosabb mintákban SchatznéL
______ 2M FÉLE! ,,
vAkicza
tembeh
FRANCI ALI Via
ELKÉSZÍTÉS-
Oanpéa ■/< Illa •taaal vski
1 csomag 2—3 linyérra 10— IS perces farral 24 fillér. Semmi egyek I
DANALsvsa UNcaaiavai
Hogyan vélekedik a következő iparosgeneráció a szociáldemokráciáról és a feminizmusról ?
Egy hittanóra Impressziói Nagykanizsa, junlua 0.
Felesleges hangsúlyozni, hiszen minden értelmesen gondolkodó ember elölt tisztán áll, hogy a fiatalság és annak nevelése milyen kiszámíthatatlan következménnyel bir, akár épitő, akár romboló irányban, egy nemzet életére. A fiatalságra különösen a ferde szociális tanok és hamis jelszavak a legveszedelmesebbek, mert ezekkel lépten-nyomon találkozik a napisajtótól kezdve a népgytllésekig az életben és ha nincs ezek elhárítására megfelelő lelki és szellemi vértezetje, akkor menthetetlenül csapdájába esik. Kíváncsi vo Itam, hogy az iparostanonc Iskola elekintetben milyen vértezettel látja el az uj iparos generációt és ezért elhatároztam, hogy végighallgatok egy-egy hittanórát, amelyeken ezek a kérdések leginkább kerülnek szóba.
P. Vados Pál ferences alya, az Iparostanonc-iskola hlttantanára meg is lepődött klisé, amikor az igazgatói engedély elnyerése után tudomására adtam, hogy végig szeretném hallgatni egy-egy előadását egy flu- és egy leányosztályban.
herceg
ESTERHÁZY
Legfinomabb FELVAaOTTAK Kiváló finom FÜSTÖLTHU80K
Elismerten megbízható hertesAruk állandóan kaphatók megbízható frissen és olcsón a lerakatban
Horthy Siklós nt 2. <
T.l.to. i
a-aa.
Telelőn I
a-aa.
1 kg. „Esterházy" csemege füstölt szalonna ......... 260 fillér
1 kg. „Eatarhéaty" fflatSIt osászárhus keskeny 280 fillér
20 fillér 40 fillér\'ől 46 fillér 50 fillér 70 fillér 100 fillér 28 fillér
10 dkg. „Esterházy" reklám kolbász
10 dkg. „Esterházy" vegyes felvágott finomé......
10 dkg. „Esterházy" vendégsonka...............
10 dkg. .Esterházy\' hátsó Rollsonka (göngyöltsonka)
10 dkg. „Esterházy" gépsonka ...............
10 dkg. „Esterházy" gyógysonka á la.Prag (konzerv)
1 pár „Esterházy" óriási csemege virslii.........
az Iparoslanonchholában
— Miről szeretne hallani valamit? — ktrdezte.
— Hát a fiuknál falán a szociáldemokráciáról, a lányoknál pedig a feminizmusról.
Azt hittem zavarba hozom ezzel a kél témával. Nem sikerült, mert már szó nélkül be is vezetett az egyik fiu-osztályba.
Tizenhét éves gyermekek néhai Vass Józseftől és a szociáldemokráciáról
Tizenöt—husz fiu ugrott feszes vigyázz-állásba, amikor beléptünk. A inunk tói kissé markánsra nyúlt arcokból kérdő tekintelek meredtek az Idegenre. Fogalmuk sen volt, ki lehet az a fiatalember, aki jegyzet-papírral a kezében olt ül a katedrán és élénk figyelemmel kíséri egész órán át a feleleteiket.
Marossy Lajos 17 éves szabótanonc az első felelő. Már előre sajnálom, hogy milyen zavarba fogja hozni ezt a szegény fiút a szociáldemokrácia. — Nahát, beszéljen nekem valamit a szociáldemokráciáról, adja fel Vados páler a kérdést.
És a fiatal, 17 éves szabótanom: beszélni kezd a szociáldemokráciáról olyan tájékozol\'aággal, ami bármelyik „tósgyökér szociáldemokratának" is becsületére válnék. De csak a bevezetés, A folytatás már Inkább okulásra szolgálhatna. — A szociáldemokrácia: társadalmi népuralmat jelent és a szociális kérdéshez tartozik, amely az egyes társadalmi rétegek egymáshoz való viszonyát, bajait és azok orvoslását tárgyalja. Szociális kérdések: az Iparos-, mun-kás-, nőkérdés stb. Legfőbb okuk az egyenlőtlenség, igy a nagytőke is, amely megvásárolja magának a közvéleményt, a sajtót, sőt gyakran magát az államot is, amelyei kölcsönökkel kötelez 1c. A szociáldemokrácia világnézeti és osztályharcot hirdet. Tagadja a magántulajdon jogosságát és jellemzője a nemzetiet-lenség is, mert előkészítője a kommunizmusnak. Világnézete: Istentagadás és vallástalanság. Náluk csak
anyag és erő van; erre épitik fel vilígné. elüket. Bár a vallást magánügynek hirdetik, a gyakorlatban mégis üldözik a katolicizmust.
— Ki a szociáldemokrácia megalapítója ?
— Marx Károly, aki 1818-ban Trierben szülelelt és 188a-ban halt meg Londonban. Atheista volt, filozófiai doktor éa ujságiró. Bölcseleti felfogása romboló volt, még saját magával Is ellentétbe került. 1848-ban kiáltványt adott kl „Világ proletárjai egyesüljetek" cimen. Ez volt az első Internacionálé.
Orbán Ferenc 15 éves szabótanonc fejtegeti tovább a szociáldemokráciát. — Minden osztállyal szembe száll, amely nem munkás; Így az url, tisztviselő, papi, katona, Iparos és kereskedő osztállyal, miért is nem tudja megoldani a szociális feladatokat Melegágya: a mesterségesen táplált elégedetlenség. Mindent és mindenkit támad, aki nem soraiból való. Így néhai dr. Vaas József népjóléti miniszter is, aki pedig sorra alapozta a szociális intézményeket, szintén szembentalálta magát a Házban a szociáldemokratákkal.
— Milyen a harcmodoruk?
— Terrorral dolgoznak, érvek nélkül. A munkásokat belekényazeritlk a szakszervezetbe. Szükség esetén utcai felvonulásokkal tüntetnek. Nem a csöndes elvi harc a modoruk, hanem a hangos cselekvés. A szakszervezetek Irányítói intellektuelek, akiknek egyébként semmi közük nincs a munkásokhoz.
Észre sem vettük és már elmúlt az egy óra. Az ember órákon át elhallgatná ezeket a fiatal gyerekeket, akik közül vajmi keveset fog .Szervezeteibe kényszeríteni a szociáldemokrácia, mert a pedagógusoktól felnyitott szemekre nehezen tudnak majd fátyolt borítani a kiváltságos munkásbolondltók szekerét mozgató Jelszavak.
Iparoslányok a feminizmusról fa a nő hivatásáról
Szünet után a leányoknál leszünk látogatást. Fiatalok, csinosak és egy kicsit élénkebbek is, mint a fiuk. Azok komolysága és tudása viizont feltűnőbb. P. Vados Pál bejelenti, hogy ma a feminizmusról fogunk
ZALAI KÖZLÖNY
beszélni. András Annust (17 éves női szabó) szólítja fel elsőnek, hogy beszéljen a nő szerepéről a társadalomban.
— A lársadalmi kérdés az a tudomány, amely a társadalmi bajokkal foglalkozik. A kérdés olyan régi, mint az emberiség, mert mindig voltak hibák és bajok. A nőkérdés az a mozgalom, amely a férfivel való egyenlőséget akarja kivivnl.
[lődör Anna folytatja tovább.
— A nő szerepe igen lealázó vo t a pogányoknál és a zsidókn.il. A kereszténység volt az, amely uj szerepet és értéket adott a nőnek.
— Rózsás Rózsa (fodrász):
A kereszténység emelte fel a női, mert Krisztus egyaránt megváltója a férfinek és a nőnek. A nő főhiva-tása: anyai méltóság, anyai teendők. A nő nem való vezetőszerepre. de annál inkább a féifi irányiláaára.
Pungel Anna azokról a foglalkozásokról beszél, amelyekre a nő al kalmas.
— A nónek olyan foglalkozási kell választania, amely legjobban megfelel egyéniségének: nevelőnő, gyermek- és női orvos, varrónő és kézimunkák. Igen alkalmas a pénztárba is, mert nagy érzéke van a számolás iránt. A kereskedésre Is rátermett, meri sokat tud beszélni
Hogy milyen munkákra nem való a nő, arról Bakonyi Oizella beszél a következőképen :
— Nem való nagyobb fiuk nevelésére, mert nem Ind fegyelmet tartant. Nem való társadalmi vezetésre, mert ingatag, tanácstalanabb, mint a férfi. Ez a vezetés egyébként a férfire is Igen lealázó lenne. Nem való a nő megerőltető fizikai munkára sem, mert hamar belepusztul. Ezért sok kőztük a tüdőbajos.
Baján Rozália (női szabó) kifejti, hogy a leányokat előre ki kell oktatni az anyai hivatásra. Háziasságra és az otthon szerelésére kell szoktatni és arra, hogy ne kozmás ételt adjon a férjének.
Ounlcs Anna szerint a nő csak kulturális szempontból kBvelelhet egyenjogúságot, rfe.a társadalmi vezetésben már a férfié az elsőbbség.
Kovács Anna a női nyelv hibáiról (megszólás, hazugság rágalmazás) fejti ki önfeláldozóan nézeteit.
Feiler Katalin végül a babonás nőkről tarl érdekes értekezési.
Átsietünk még csengetés elölt a III. és IV. leányosztályba. Mind nagylányok már. Mindent be sze-r. Iliének mutatni a tanultakból. Borza Annus egy megkapó kis vers elszavalásával vivja ki társnői elismeréséi. Berger Irén viszont egy Heine-költeménnyel ejl bámulatba. Á térve ezután a komolyabb témákra, Lendl Gizella a házasság szentségéről beszél olyan tájékozottsággal, hogy sok ezüstlakodalmas családanya sem ludna különben. Felsorolja a tiltő és bontó okokat, majd a polgári, u. n. „tintatartó" házasság hátrányairól beszél. Rczervális, diszpenzácló, egyházi hierarchia —
láSl június 1.
és a többi idegen szavak csak ugy röpködnek a levegőben.
Olyan meggyőzően ecsetelte a házasság előnyeit, hogy hallalára sok megrögzött agglegény is azonnal beadná a derekát.
Impresszióktól eltelve hagyjuk el Vados páterrel az iparostanonc iskola
hatalmas épületét, ahol egy letiport nemzet igéreles támaszait, a feltámadni készülő Magyarország uj iparosgenerációját formálják minden tekintetben értékes tényezővé a hazafias pedagógus kezek. Le a kalapot előttük I
Dávid Magyar József
A kanizsai 6. honvédgyalogezred tiszti küldöttsége Viktor Emánnel olasz királynál
Az ezred szombattól kezdve A király magas érdemrendekkel
Rima, Junlua 0
(Éjszakai rádiójelentés) Pénteken érkezett Rómába az öl lagu magyar tiszti küldöttség, amely III. Viktor Emánuel király részére vitte a Horthy Miklós kormányzó által felajánlón, Nagy Lajos király nevét viselő nagykanizsai 6 Ik honvédgyalogezred lu-lajdon088ágáról szóló és adományozó kormányzói okiratot A küldöttséget viléz Barlay János ezredes vezette, tagjai voltak: Rutics Sándor alezredes, Hán Eiek őrnagy, vitéz Csikós Jenő százados és viléz Fehértempiomy Károly főhadnagy.
A magyar tisztek pénteken meg-koszoiuzták a Névtelen Hősök emlékművét, tisztelegtek a hadügyminiszternél és részt vt\\[t\\Hóry András qulrináli követ villásreggelíjén.
Magyarország kormányzójának művészi kivitelű felajánló és adományozó okiratait a küldöttség Hóry András kövei vezetésével szombaton délben adta át az olasz királynak. Az okiratokat vitéz Barlay ezredei adta át rövid beszéd kiséretében, amelyre a király válaszolt és Hóry András követet külön is megkérte, hogy személyesen tolmácsolja kö-szönelét Horthy Miklós kormányzónak. A király hosszasan elbeszélgetett a küldöttség tagjaival, akiktől katonai multjuk és beosztásuk, majd az ajándékba kapott kanizsai ezred felöl érdeklődött.
A küldöttség tisztelgő látogatást tett a királynál is, msjd villásreggeli
az olasz király tulajdona — tűntette ki a küldöttség tagjait
következeit a Qulrinálban, amelyen Qrandi külügyminiszter és az udvari méltóságok is részt vettek. Villásreggeli után az olasz királyi pár hosszasan elbeszélgetett a küldöttség tagjaival, akik később a gárda feszes tisztelgése mellett távozlak a Quirl-nálból.
Az olasz király magas érdemrendekkel tante(te kl a magyar tiszteket. Vitéz Barlay ezredesnek a Szent Móric és Lázár rend parancsnoki keresztjét, Rutics alezredesnek az olasz Korona Rend parancsnoki keresztjét, Hán örnsgynak a Szent Móric ég Lázár rend tiszti keresztjét, vitéz Csikós századosnak sz olasz Korona Rend llsz\'i keresztjét, Fehértempiomy lőhtdnagynak pedig az olasz Ko rona R.-nd lovagkeresztjét adományozta a király.
Leégett a mOnoheni Olaspalaat
München, Junlua 6
Münchenben a Olaspalaat, a bajor főváros világhírű műcsarnoka ma hajnalban kigyulladt és alig egy óra alatt teljesen rommá égett. A kiállítási teremben felbecsülhetetlen értékű műkincsek voltak f4lhatmozva, miután most tartották az évenkint szo-ktsos nsgy képkiállitást. Mintegy 3000 hires festmény a tttz martaléka lelt Három tűzoltó súlyosan megsebesült a repkedő űvegdara-boktól. A tűzet valószínűleg gyújtogatás okozta.
BAD TA TI MA HNSDORF ■ TA RC5A FURDO
wt
VILÁGHÍRŰ SZ/V fS HOlGYOGYfURDO.
TCRHtSlkItS SZÉNSAVAS ÍS VASlÁr\'MC \'V\'f Kl> W
FÜHDÖIDENV: APRIl NOVtM! Kii TtLJlS EUAIAS FÜKUÖKKbl EGYÜTT ■ 12 50 Ib S lü
2SEÁ. Kedvező heti átalány fürdővel; I2S S. - Pruspe tusok díjtalanul s Bsd-TaUmannutorf Ktirkoralislon és Kurbsd A. 0. ultin.
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
nagykanizsán
Kívánságra 24 érán belül ls elsőrendű munkát készít.
FŐUt
7.
NAPIHÍREK
NAPIREND
Junlue 7, vaaárnaip
Róm katolikus: Róbert. Protestáns:
Róbert Izraelita : Stvsn hó 23 «
Városi Múzeum és Könyvtár nyitva oOtetlOkdn és vasárnap délelőtt 10-től 12 ótátf.
Gyógyszertári éjjelt szolgálati I. bő végtíg > .Máris\' gyógyszertár -Király utcs 40.
Uráata. .Jiták s férflízlwel", egy detektív k. a. története. „Textsl pokolvölgy", dráma.
OOzftnU nyitva rsggsl 8 órától ssls S ócátg (héttő, sastds, páatsk délalán.
Isi nap níkmí)TTet.i 2-18.
Junius 8, hétfft
Rómsl katolikus: Medárd Protestáns: Medárd. Izraelita: Stvsn hő 23.
Éjszaka a nyomdában
Mély polcok ölén paplrárkusok
hzUz tömegű ástt Felszántott papírlapok A nyitott ablak szomjasan Innia
tedtk az asztalt.
közeli kávéház halk melódiáit. Ilejtelmuson vigyorog előttem a rádiókészülék. Világrészek üzeneteit hozza. Tavaszi álmot slsslk a város. A nyomdában szedők ujjal alatt hetükbe préselődnek ut események. Alvó emberek fáradt Izmain Holnapra termel erőt sz álom. Eseményekot érlel e tollam, (tenf, Róma, Newyork, Pária Kormányválság. ÖylIkosmtR. Plccaht Fehér papíron lámát im-glmlul |repül. az alvadt vér, visszafelé peregnek &r. események. Embereket öl a toltam. EJtól.
Az óramutató majdnem elutazik. A londoni Savoyban tangót huz a Jazz. Illatos asszonyok, eleuánx urak tapsolnak és kacagnak mellettem. Forog a kondenzátor. Budapest.. zene... cigány... „Nem való bokréta „Kondorosl csárda mellett..." As Etet tenyere arcomra csattan. Hozzák a korrektúrákat A tördelő utasítást kér.
A nyomdásTulJak betűnként falják, építik. Izzadjak
holnapi kivé mellé a csemegét Egy őrt.\'- \' •
Formázzák a lapot Elhalkulnak a teadók. Almosszemü nyomdászlányok Indulnak otthonról, bogy reggelire paplrtvekket etessék a falánk gépeket Megéhezett a gép. A lányok vágyón gondolnak elhagyott ágyaikra. Mások alszanak. Okét a véres kenyér kergeü. Két óra.
Sikoltva, penaszopsa Indulnak meg ax álmukból felzavart gépek. Emberi verejték olajozza a kerekeket Imatlnn éjek: a betülesték.
Hajnalodik.
Jaki nyit
odll
Nappal nem mer. Álmában ax enyém.
Val Talán
. nyitott Ajkkal mosolyog, rólam álmodik.
Jönnek a lapkthordők, hogy széthordják a papírba csomagolt eseményeket. Elkészült a lap.
Dávid Magyar jtnte]
ltffMl
A nagykanizsai meteorológiai aef-flaystöTelsatásefc : Szombaton a hím ti-Alit; Reggel 7 órakor +20-2, délatáa 2 írakoi +KÜ, este 9 őrskor 4-216.
PcUióztt: Egéss napon ál ltuta égbol-losat
SMtrdny: Reggel dél, dálben délnyugat, este déli tzél.
(ÉjBMkai rádJÓJtknlM A Islaarstá. glal taHsst Jelaatli Zhratarra Haji* IM várkslá tánysiss hS-•áKsiás Dálkai.
— Városi közgyűlés előtt. A
polgármesterül vett értesülésünk szerint a legközelebbi városi képviselőtestületi ülés e hó végén ül össze.
1931. |unlut 7
Hállfvlibar-hMiá
Nagykanizsa, Junius 6
Dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa .országgyűlési képviselője ma délután 11/tó.árakor flfManfaaán i a -Hióriáii-i téren politikai beszámolót tart nyll-i vános népgyűlés, keretében. Nagyka-I nissán ugyancsak tart "legMaelabb í beszámolót.
— Személyi hlr. P. Vlnkoiilts ! Viktor ferences tartományfőnök teg-■ nap déluián ttükáráaak, P. GaU/usz
Vlklorlnnak kíséretében Nagykanl-izsára érkezeit, bogy.a fsrences ko-lwioban a andi, tanácsülés előtt ese-i dékes. hivatalos viziládót megtartsa.
— Áthelyezés a kanizsai tő-szotgablrÓBáEfroz. Gődy Zottán, ^alaváímegye alispánja a zalaegerszegi alispáni hivatalhoz beosztott dr. Somogyi István 4b. szolgabírót a kanizsai Maaolgablrósághoz osztotta be szolgálattételre. Az uj tb. szolgabíró már el ls foglalta hivatalát.
— Halálozás. Megdöbbentő halálhír érkezett tegnap Nagykanizsára. Leszczynskl Sranlszló postahivatali Igazgató, a nagykanizsai mozgóposta volt főnöke a budapesti Vörös Kereszt kórházban, mellhártyagyulladás következtében, 56 éves korában, szombaton reggel elhunyt. Temetése hétfőn délután 5 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. Nagykanizsáról dr. Tholway Zsigmond az I. sz. és Miklós János a II sz. postahivatalok lőnökel utaznak fel a temetésre és a kanizsai postásság koszorúját helyezik el a ravatalra. A megboldogult 37 évig állt a magyar posla szolgálatában. Miskolcról került Nagykanizsára, honnét négy éve helyezték ál a Budapest 62. sz. postahivatal élére. Vasszorgalmu, nagy szakludásu, Ízig-vérig magyar postás volt, ákl hivatásának és családjának élt csupán. Nagykanizsa egész társadalmának részvéte is kiséri utolsó ulján.
— A Keresztény Tisztviselőnők mai fagylalt-délutánján Ozv. dr. Horváth Tivadarné polgári Iskolai tanárnő előadást tart az Otthonról.
— A Zrínyi Irodalmi és M0-vészetl Kör junius 11-én, csülökökön délután 6 órakor a postapalota földszinti klslei mébeu választmányi ülést tart. A Kör XXXVI-ik évi rendes köcgfOMsét^a iMsttfatő csütörtökön, :JuatasHiáB tálaién 6 órakor tartja a városháza dísztermében.
ZA13AI XÖZLftNV
• i s o n vég i
Mapfeiárudtás.
Előrehaladottridény miatt l\' 6-tól kezdve P 20-ig { ayárl kalapkéixleleaet kiárusítom.
Hoffmarm Mnny
nthka^ipnlonji HMa Mlna^W.
Milyen legyen a
ezt az égetően sürgős kérdést oldotta meg a Sc&tttx Ariifrásc, midőn méteráruban és kész ruhákban dúsan felszerelt és a leg-választékosabb Igényeknek megfelelő raktárából olcsón szolgálja ki vevőit.
Divatos mintás mttselymek
Szines női panamák
Ctape de chinek, georgettek
Houslinek a legdivatosabb színekben
Olcsó nőt kerti rnbák szép mintákban
Pongyolák, tenniszruhák
A legdivatosabb kész nyári töltettek
NAl febérnemflek a legvélmtékosabb kivitelben
ízléses zeffirek férfi ingekre
Férfi ruhaMÉsnak
Kész férfi bourette öltöny 15 P
Nyári takarék minden színben és minéségben.
.Kirakatainkban állandó nagy ttívatkútltítás
Áruház
Poredus Antal Igazgató
távozása a tanonciskola étéről
Nagykanizsa, juntuo S
Poredus Antal, a nagykanizsai szakirányú Iparostanonciskola igazgatója már régebben bejelentette feletles halóiágának, hogy az idei iskolaévad befejezésével, előrehaladott korára és 36 éves szolgálatára való tekintettel megválik az Iskola éléről és jól megérdemelt pihenőjébe megy. Értesülésünk szerint a távozó Igazgatót junius 27-én meleg ünnepség ^keretiben lógják búcsúztatni.
Poredus Antal távozása a nagykanizsai szakirányú Iparostanonciskola éléről nagy veszteség az Ipa-rosoktatás-ügynek. Nevéhez fűződik a nagykanizsai IparostanonclBkolá-nak az a színvonala, a tanoncoknak az a kiképzése, amit nemcsak a nagykanizsai Iparosság, de a szak-férfiak is csodálnak és elismernek. Poredus Igazgató szigorú tanférflu volt, de emellett érző emberi szive volt, aki minden intézkedéseinél a magasabb szempontokat tekintette, az iparosgenerációnak folyton magasabb színvonalra való emelését, hogy képes legyen a nagy versenyben a kenyérért folytatott harcban megállani a helyét. Ugy összenőtt Iskolájával, mint az édesapa családjával. Távozása alkalmával megérdemli, hogy a nagykanizsai Iparosság meleg szerelettel gondoljon rá és emlékéi sok melegséggel megőrizze.
— Térzene ■ hőst emlékmű elölt.
Ma. vnoArnap délelőtt fél 12 érától tél I óráig térzenét ad a nagykanizsai hely-őrség zenekara a hősi emlékmű előtt. Műsor: 1. Wóosi: Oyőwüml Induló. 2. Hyddleton: A néger álma. ». Ivanovlc: Dunahutlám (keringő). 4. Dellhca. Cop-pellu (egyvotog). 5. Nell Horot: Mákvirág (szerenád). 0. HoOmann: Magyar Induló.
— Nagykanizsa Jövő évi költségvetése. Nagykanizsa Jövő évi költségvetésének összeállításán a városi főszámvevőség most dolgozik, miután az összes ügyosztályok beadták költségvetési tervezetüket. A költségvetés tárgyalása azonban csak a nyári szünidő után kerül a pénz-
: Ogyl bizottság Illetve a közgyűlés elé.
— Szívgárdista felvétel. Ma idélután- 3 rtrakor a i nagykanizsai i fafcötemplomban 120-elemista Hu és : leánytanulót vesznek fel ünnepélye-isen a Szív-gárdába. A szép felvételi taktust Oazaag Ferenc püspöki blz-ilos végzi.
Duunániul legnagyobb és legolcsóbb bevásárlási forrása.
I Csspp vájja a c követ 11
A vese, hugy és cpehólyagban történő kez-\' daUegea lerakodásokat tenklsem ve«z! észté; t amidőn l lijdzlmsk mir mutatkoznak, akkor ■ már a kőképzödél nagyon előrehaladott 1 Ettől a veszélytől megóvhatja magét mln-idenkt, ha naponta »ay-két pwfcár rvgtdal blxat laxtk.
ZALAI KÖZLÖNY
— Batthyány herceg adománya a kórházkápolnára. Ifjú Batthyány Strattmann László herceg a kórház-kápolna építési költségére 500 pengői adományozod Barthos Oyula hercegi erdóinester utján. A fiatal herceg teljesen édesapja nyomdokán haladva minden nemes és szent ügyel a legmesszebbmenő módon lámogat. Nemeslelküsége utánzásra mélló példa sokak számára.
«= Elsőrangú Ingzeflrek mérsékeli árban Singemét.
— Szent Antal trlduum Klska-nlzsán. Szent Antal halálának és Bzenttéavatásának 700 éves jubileumát Kiskanizsa közönsége is ünnepélyes keretben óhajtja megünnepelni. Ez alkalommal a klskanizsai templomban háromnapos ünnepség lesz. Junlus 11-én esle 7 órakor P. Mlholcsek Miklós hitoktató Szentbeszédet mond: .Szent Anlal a biztos útjelző" cimen. Junlus 12-én este 7 órakor P. Vados Pál Ipariskolai hitoktató beszél a szociális Szentről. Mindkél napon szentbeszéd után litánia. Junlus 13-án, Szent Anlal ünnepén vasárnapi sorrend. Délelőtt fél 11-kor P. Kocsis Ödön klskanizsai lelkész mond szentbeszédet az evangéliumi élet megvalósítójáról. Ugyan-eznap a litánia után a helybeli III. Rendi község Szent Antal nevében vendégül látja Kiskanizsa szegényeit.
— Bucsu Oesztenyéshegyen. junlus 14-én a Nagyrécséhez tartozó Oeszlenyés-hegyen bucsu lesz széni Anlal emlékére. A bucsu rendezése körül Rákhely Imre kisgazda buzgólkodik.
— A 20-as honvédek története.
A volt nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred történetének I. kötete vitéz Szepessy-Bugsch Aladár ny. altábornagy, az ezred volt kiváló parancsnokának összeállításában, megjeleni. Az ezred minden harcát részletesen tárgyaló, a mindenkori tiszti beosztásokat tartalmazó és az egyes harcokban résztvevők nevét Is feltüntető, rendkívül érdekes, csinos kiálli lásu könyv kapható Flschl Fülöp Fial könyvkereskedésében. BolU ára 11 P.
A
Strém Károly
Oéfl
közli, hogy két éves vágású,
száraz, la cierhaiákfa ... P 44 20
„ la tfilgyhasábfa... P 40-
. Ia cieráoroagfa ■ ■• P 34 —
. talpfaforgács............P 25 60
, II. oszt. lorong
(fejsz, bolfa) ...... P 1960
minden 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállilva.
Ezen kivételes olcsó árai, tekintettel a nagy keresletre és közkívánatra, készpénzfizetés mellett továbbra Is tartjuk.
Aprított fa már 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz szállilva, 100 kg.-kint.
Kérjük a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi iro dába juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
Vésővel akarta agyonszúrni a férjét
Kaposvár, Junlua 6
Sorg Antal somogyszlll vendéglős rossz viszonyban élt a feleségével és napirenden volt köztük a veszekedés. Pénteken ismét szóváltás támadt a házastársak közöd, melynek hevében Sorgné felkapott egy hegyes vésőt és azzal ugy összeszurkálta a férjét, hogy azt most életveszélyes állapotban ápolják. A csendőrség megindította Sorgné ellen a bűnvádi eljárást.
W* WPHAÍPI iiiiw
(l^nll. IWilri.UdUiaUarilKkko. aiíktlri
— Ma: juniális Lazsnakban.
A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazónak hetek óla készüllek a ma délutáni juniállsukra, amit a lazsnak! parkban fognak megtartani. A rendezőség mindent elköveted, hogy a junlállson résztvevők minél kellemesebben érezzék magukat, azért sok kedves szórakoztatásról ls gondoskodott. Így löbbek között nagy pingpongverseny lesz ériékes dijakkal, szépségverseny, azután karikadobálás, zsákbafulás, céllövészei, 1 l-es rúgás és a műsor végén táncmulatság reggelig. Ezenkívül több mini 1000 drb. szebbnél-szebb és értékes tombolatárgy kerül kisorsolásra. Minden egyes szám nyer. Hogy mindenki részi vehessen, az autóbuszjárat a Centrál szállótól 15 percenként Indul.
— Elegáns angol férfi nyári szövetek nagy választékban SchütznéL
Evangélikus Internátus
Budapest, VII., Dujanlch-Btca 28/B. A budipesti ev. gimnázium fiúnevelő Intézett. — Fenntartó hitóság: Pe.lt magyar német testvéregyhás. — Felvétel 1931/31 tanévre jullua l-ig. Prospektus.
Epekő-, veiekó- és hóljagkJbete-gek, valamint azok, akik hugysavas sók lulszaporodásában és köszvény-ben szenvednek, a természetes ,,Feresc lóxsel" keserűvíz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos Idváló férfia hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a Ferenc Joúef víz biztos és rendkívül kel emesen ható hashajló 8 ezért prostatabetegségeknél Is ajánlják. A Pereac lésselkeserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és iüizerüz-letekben kapható.
— Zeneiskolai növendékek tanévvégi jutalmazására ujabban az alábbi adományok érkeztek. A 6. honv. gy. e. zeneblzollsága 30 P, Városi testnevelés vezetősége 30 P, Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R. T. 20 P, Lemberkovlls Alajos. Oulenberg és Pischl könyvkereskedő cég több ériékes hang|egyet, melyei ezúton Is köszönettel nyugláz a zeneiskola Igazgatósága.
— „Sárgulnak" a keszthelyi praxlk, A keszthelyi gazdasági akadémián ezidén 21 gazdátz abszolvált. A végzed praxlk, ősi szokáshoz híven: — sárgulnak. A sárgulás sok vidám is hangulatos programját a sárgulásl bál fejezi be junlus 20-án
esle a Hulláin szálló termeiben.
JtCHMMTHA\'JFR] lermcsrcieí. .1 yársllu 8i*i«tH.\'\'.i4Í l&áíitaál WkuoWal
- Kiváló mlnöaégO férfiruha szövetek és indanthren vásznak — Singeméi.
— Addig kísérletezett, mlg sikerűit meghalnia. Zalaegerszegről Jelentik: Simán Antal 68 éves zala-istvándi gazda, aki már egyszer megkísérelte az öngyilkosságot, szerdán felakasztotta magát és meghalt. Tettét valószínűleg éleluntságból követle el.
1931. junlui 10.
IDIZM 11 SLÁGERE!
Van szerencsém nagybenu tudomására hotnl a mélyen tlutelt közönségnek, hogy 1831. évi Junlus hó 13-lkától Hevlzfürdön a
Ferenci szálloda laijtemtta
csténklnt az egész országban rédlé Htján ls költsmert éa közkedvelt Farkas I a a 6, a Spolarlta it|yká»áhás al|án|tftkaw maxalkál.
Ferenczl szálloda a fürdőtó elitta közönség szórakozóhelye. Eslénklnt a parkett Terembea a lürdösö közönség Uncol. A táncokat Lantos gyóri tánctanár rendezi. — Elsőrendű badacsonyi és tokaji borok, nsnsr és francia konyha. — Szollá árak, pontos és figyelmes kiszolgálás.
Szíves látogatást kér
Féréseit Lajoi uiMfa.
Sxoba ás asztal r..d.lí«tk a|áalatoaak.
Talicakán slaai el a Wart-halm-kaaaxát a bntörö-táraaség
Batflréa a szántód! vasútállomáson éa egy kaposvári üzletben
Kaposvár, Junlus ö Vakmerő betöröbanda garázdálkodik egy hét óla a Dunántulon. Eddig két nagyszabású betörés mlalt körözi őket Dunántul egéiz rendőrsége. A banda kizárólag Werthelm-kasszákra pályázik, amelyeket nem a helyszínen lur meg, hanem magával viszi.
Az első ilyen nagyszabású betörés négy nappal ezelőtt lörlént Kaposvárod, ahol a Kárpáti cég Telekiutcai üzlethelyiségéből ellopták a Werthelm-szekrényt. A többmázsás vaskasszát egy kétkerekű kézikocsin szállították el, amelyet ugyanazon az éjszakán loplak el egy közeli ház udvarából. A rendőrség még az ellopott Werthelm-szekrényt sem tudta megtalálni.
Még el sem ültek az első kasaza-lopás Izgalmai, amikor ujabb, hasonló betöréses-lopás ügyben Indult meg a nyomozás. Péntekre virradóra a Zamárdt közelében levő szántódl vasútállomáson Ismeretlen tettesek bitörtek a Vla-Nova Rt. irodájába, ahonnan elvitték a többezer pengő készpénzt és értékpapírokat tartalmazó Werthelm-szekrényt. A súlyos kasszát Itt Is kézikocsin szállították el.
A rendőri nyomozás megállapításai szerint mind a két betörést ugyanaz a banda követte el. A hatóságok vándorcigányokat gyanúsítanak a betöréssel.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETÁNCI gyógyvizet
igyon.
Kapható i Követi Henriknél, Nagykanizsa.
Olcsó villatelkek
Balatonkeresztur és Máriatelep között az uj megálló közvetlen közelében 100—150 D-öles parcellákban, saját stranddal a létesítendő strandfürdő mellett, nagyobb részben
szőlővel, gyümölcsfákkal
beültetve; 3—8 pengő négyszögölenként, vagy 60 havi részletre 7—18 pengő havi törlesztésre j napság és fekvés szerint. — Kényelmes vasúti közlekedés. — Elsőrendű ivóvíz.
Bővebb felvilágosítást ad ratér Ilhály építőmester
Nagykanizsa, EÖtvös-tér 15.
wrani
vese-, hólyag-,gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- éa hólyaghomok és dara eltávolítására Idváló orvosi szaktekintélyek által ajánlod
eltörendő gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési "" Főraktár: <L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21. Kiiioh sro H\'
1931 junlm 7.
zalai közlöny
URRNIR
Junlus 7., vasárnap
látók a férflszivvel
Egy detektív kisasszony lörtírete 10 felv. Póizerepló: Ltana Hald.
Texasi pokolvölgy
Dráma • kösivsUgt-ól 8 felvonásban.
Főszereplő: Jaok Haxle. Előadások », T ét S órakor.
Falhiwés a hAz- éa telektulajdonosokhoz I
A város egész területén 8 tégla és cement burkolatu gyalogjárók oly gödrösek, hogy azokon a közlekedés életveszélyes. — A gyalogjárók karbantartása a ház- és telektulajdonosok kötelessége. Felhívó ti ezért őket, hogy gyalogjáróikat e felhívás megjelenésének keltétől számított 30 nap alatt megfelelően (az anyag megfordítása, pótlása, vagy kicserélése síb. utján) helyreállítsák. Ha ezt az Ingatlantulajdonosok nem tennék meg, a helyreállítást költségükre el fogom végeztetni és a költségeket tőlük közigazgatási ulon be fogom hajtani.
Méltányolom az ingatlantulajdonosok mai nehéz helyzetét, ezért nem is kívánom, hogy költséges munkákat végeztessenek, de be kell látniok, bogy a gyalogközlekedés veszélyeztetését meg kell szüntetni éa ebben ntmcSak kötelességből, de közérdekből li közre mükődnlök kell. N igykanhaán, 1931. junlus 5.
dr. Krúiky István polgármester
= Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
A virágszirmok lahullAaa után 2 hétre, amikor a gyOmSIoa körülbelül mogyoró vagy dió nagyságú, kell ismét gitmtleafélt parmatazal 11
Egyesített vídfititr kártékony rovar éa gombák ellen
■oapraaen vagy Tutokil
I előbbi arcén-rés, utóbbi rézkén-arsén vegyületet tartalmai)
Bordói léhez leverve: Arxola „4BM végy Darsln rágókártevök irtására,
Elosal vagy Sialfaarol
gombskirtevók trUsára,
Aphidon
vértem Irtáshoz,
Almola vagy Pomrin
véitetvea sebhelyek bekenéaéhex.
Hernyóanyv Ojtóviasz
valamint több speciális védőszer Is kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, m«trágya, termény éa növény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzaébet tér 10.
A bitóéig melleit Telefon: 130.
__ím
A KÖZÖNSÉG ROVATA
fintlitkaoalt kér a VörOsmsrty-utoa
Tekintetes Szerkesztő Url
Amily örömmel üdvözöljük a .Virágos Nagykanizsát* jelszóval megindult mozdalmat, mély városunk külső képét van hivatva emelni, ép-oly elkeseredéssel látjuk, hogy a város külsőbb részein levő u\'cák a leg-gondozatlanabb állapotban vannak. A sok közül, hogy egyet megemlítsünk: Itt van a Vörösmarty u\'ca. Itt állandó a panasz. Ezzel az u>cá-val nem törődik senki. Itt még mindig ázsiai állapotok uralkodnak. Mint már panaszoltuk, de orvoslást nem kaptunk, télen sárban uszunk, nyáron meg oly nagy a por, hogy a házakat Is elnyeli. Kiskanlzsal polgártársaink nagy előszeretettel bo-nyolliják le Itt nyáridőben tüzila és a mezei termények befuvarozását. Erre járnak a József főhercegül helyett, mivel itt a kocslutat vastag porréteg takarja s mlg ott döcögne a kocsi, addig III tengelyig porba sülyedve, csendben haladhat s nekik ez kellemesebb. De nem Igy nekünk, szegény itt lakóknak, kik nyelhetjük a port kora reggeltől késő estig. A lakások szellőztetéséről természetesen szó sem lehet a felkavart por miatt. A rendőrségnek van egy kiadott rendeleté, mely szerint a háztulajdonosok reggel és este, pénzbírság terhe mellett kötelesek a járdákat locsolni. A háztulajdonosok ennek elegei is lesznek. A várost nem kötelezi erre a rendelet ? Hát csak a |árdákon van por, a kocsiúton lévő nem számit? Kérjük a város erre hivatott tényezőjét, szánjon meg bennünket mis utcabeliekkel együtt és ne csak a Fő-ulon meg a Sugár-ut egy részén robogjon egész nap az öntöző-au\'ó, hanem térjen be a mellék-ulcákba Is, Hisz nekünk Is jogunk van pormentei levegőt szívni és az őnlözőauló nyújtotta élvezetekre.
Kér|ük a lek. Szerkesztő Urat, adjon helyet panaszunknak a Zalai Közlönyben, tán lesz foganatja.
Fogadja hálás köszönetünket.
Tisztelettel a VOvősmarty-utca lakói.
— Itt a kánikulai Nyári ruha-vászon szükségletét fellétlen Schatz-nél szerezze be, mert itt Indantrén-nel festeti, kiválóan színtartó árut kap.
A színházi iroda hlrel
(*) Első Uvasz — vasárnap délután. Viola Margit felléptével kortll megismétlésre ez évadban utoljára az óvad legszebb operettje, az ISIsfl tavaaz. Délutánt helyáruk Kozdete léi 5 órakor.
(*) Alvlncl hus/árok — vn-árnap ette. A Király Színház kétszáznál több előadást megért nagyszerű huszároperettje moly színházunkban eddig mindig zau-tolt házat vonzott, vaaárnap este fél 0 órakor ez évadban ulélszor kerül színre a bemutató elsőrangú szereposztásban.
(*) Ferike m<nt verdóg — ksesgóts*. Hétfőn este kerül bemutatásra az évad ogylk kétíves vlgláték-azenzáclója, a I-erlko mint vendég, v. Ilánky Róbert reuduzésében. A darab főszerepét, Ferikét Egry Berta, a kiváló komlka Játaza, de réaztvoaz benne a teljes prózai együttes, Székelyhldy Adrién, Feloky Klári, Orbán Viola, Blhary Nándor, v. Bánky Róbert, Bognár Elek le.
(•) Hallerlnd — operettbemuUtó Kedden és szerdán esto mutatja be az ope-retlegyültee a Király Színház ezldel legnagyobb slágerét, a Ballorlnát. Az operett ötletes, végig kacagtató katona-darab, meséje, fordulatai, helyzetei felülmúlják a Tatárjárás, Pillangó főhadnagy operettekét la a mulatalgoaságá-val felejthetetlenül kellemes estét fog szerezni kozflnségtlnknok Vitéz Jnkab-fTy Dezső főrendező vezotésével a lőszereseket viola Margit.Harcr.oa Irén, Nagy Oábor, Blhary Nándor, Króiuer Ferenc, Bognár Elek, Nagy Imre, Egry Berta, Darvaa Margit, Kovács György Játszák.
Heti műsor;
Vaaárnap délután: Elnő tavaaz. Vasárnap este: Alvlncl huszárok. Hétfőn : Ferike mint vendég. Kedd : Batlerlna, operett Szorda : Ballerlna. Csütörtök: Feketeazáru cseresznye.
— Brandl-nál váaárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
— Megnyílt Horthy Mlklós-ul 4. szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fost, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Qyü|tötcicp: Horthy Mlklós-ut 8. Oyártelep: Hunyadl-u. 18.
JJ£L
S-féle kerékpáros van:
aki állandóan J|-nAI vásárol
és aki Kr3|||||-nál fog vásárolni
inert UI III IMI-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Príma kerékpárok jótállás mellett 148 P-tfll.
Kerékpirgummlk, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. » Műszerész-műhelyünk olcsón és pontosan javít.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
Épfiietfa és deszkakereskedés. Asztalosárnftzem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épületfa, léc, cement, szigetelő- és ledőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók éa ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épületfa, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése >»
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
FIYTOX
megöl4
legyet, szúnyogot, svábbogarat, poloskát, hangyát, molyt
Hatáu garantált!
.......................
iMiU^lMftM
Vezérképviselet j
RE VÉSZ ERNŐ és Társa
Badapetf, V„ Nidor xa 10
SPORrtLET
(A zalaegerszegi lovasmérkőzés elhalaaztáaa.) A junlus 14-ére tervezett Zalaegerszegi lovasmérkő-zési a közbejött akadiljok miatt rzeptember 8-ára, kisisszonynapjára kellett elhalasztani. A Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egylet
(Mai levente bajnoki mérkőzé-aek.) Magyar-utcai pályán: fél 2 órakor 77 FC-Hunyadl, bíró Szirtes. 3 órakor KAOSz—Klskanlzaai Levente, biró Bárány. 5 órakor Bástya —Barakk, bíró Baumgarten.
MEGHÍVÓ.
Folyó hó 7-én, vaaárnap a „Bárány" vendéglő
összes helyiségeiben nagyszabású
JUNIÁLIS
terítik Unccal egyhe\'iótre.
Sxépségrerieay M H—lwtt»at B*l«H«li ao lllUr.
Sílves pirtfogAst kár
a Rendezőség.
i kaáaxatl ttaaáa jwjgjsg«fc»
wrvtzAK A>ut vota-tttrm Belgrád 1010 10 13 BanlB 13577-13517 Hrtll.ll 7»65 79 90 Balomat 340*42 Koptak, ltt-20 15310 London T7-82Í7-90 Madrid 53 00 57 00 MM 29-92-3002 Newyor fiTt 90 78 50 Oealo 15320-15360 Pária 223) 2243 Prága td-94-6 99 Seófla 413-4-17 Stockh. 153 39-114-70 Varsó 64 10-84 30 Wlaa 80-36 S0 61 Mriof! 110-85-111 25
valuták I
SL 27-81-17-96 1 h. 7W5-799S k. IM8 1700 i 04a k. 163-20 153-84 I Dtaár 10041012 Dofléx 57125-574 25 francia t. 21-25-22-55 HoU. JJW0-28O93 keaayel 03-85-64 25 Les 3-88-4-42 tava 412-418 Liza 29 80-30-10 Márka IJÖ70-I36-30 Norvég 163 23-153-80
Ictrtl 80*25 8065 MJdL 11084 111-40 IvMk. 188-40 1(4-40
Kedvezményes
t ban
rafffia, rézgálio,
zsák, koosikenöos
eladás megkezdődött.
■ exAgaxdaeágl a*ó«ott is adó-
MtsUs petróleum, benzin, gázolaj, valamint Osszei üzemi és motorhengerolajok iego\'csebb árbaa kaphatók
ARTMER SÁNDOR
(Fönt 15.) mint az Alsódunántuti Mezőgazdasági
Kamira ellenérzése mellett működé Ku bevásárlóhelye.
■ j a p | ■ t minden mennyiségben
vaazak. Hints ét mennyiség megtelő lésével kérek sjinlatot.
ZALAI KŐZLÓNV
1931. junlus i.
KÖZGAZDASÁG
Egy szigetvári kereskedő csalás vádjával a nagykanizsai törvényszék előtt
Érdeke* kereskedelmi per m Mutschenbadier tanács előtt
Nagykanlaa, Junlus 0
Érdekes kereskedelmi-bűnűgyl pert tárgyalt ma déMM«dr. Mulschen-bacher-tanács. A vádtolt egy szigetvári kereskedő, Schlesingér József, aki adnak idején Nagykanizsán az egyik kávéháxbtníi3S<\'jnarháról szóló fuvarlevél másolatot eladott Hegedűs József szigetvárii kereskedőnek, aki azután megint tovább adta Rostnberg Andor nagykanizsai állatkereskedőnek. Az a vád, hogy Schlesingér egy harmadik fuvarlevél másodlatot készítetett, amelynek alapján a szokásos export-prémiumot fdvette.
Schlesuiger József, aki védőjével, dr. Bartha István ügyvéddel megjeleni, a főtárgyaláson, határozottan tagadta, hogy bármiféle csalási követeli volna sl, Itt merő tévedésről lehet csak szó. Azzal védekezett, hogy itt valakinek egy másodlatot kellett készíttetnie, amelyre az állatorvos a szokásos záradékol ráírta és ennek alap)án ax Illető ismeretlen a prémiumot felvette.
Kihallgatta ezután a törvényszék
Bory Károly lepsényi DSZA vasúti lisztet, ski elmondotta, hogy a lll-lk másodlat díjvisszatérítésre szolgál nem pedig prémium felvételére, ezt hangoztatta ls Schleslnger elöli, aki készen kiállítóit fuvsrlevélmasodlatol hozott neld oda, amelyre ö csak a szokásos záradékol ráírta. Ma|d Hegedűs József szigetvári állatkeres-kedöl hallgatták kl, Rosenberg Andor a sértett nagykanizsai kereskedő nem jelent meg a tárgyaláson, helyette dr. Fodor Antal ügyvéd jeleni meg.
Dr. Bartha ügyvéd a bizonyítás kiegészítését kérte. Nevezetesen kérte kihallgatni a Lonkay-ftle fekete-pusztsl uradalom tulajdonosait. Kéri egyben az olasz állalexporto! lebonyolító helyi állatkereskedőknek, mini szakértőknek a kihallgatását. Az állatorvos szabálytalanul jtrt el, mondotta dr. Bartha, amikor a másodlatra a bélyegzőjét ráülotle.
A bíróság helyi adoll a védő kérelmének és elrendelte a bizonyítás blegészitését.
(—) Országos vásár. Szent-lirtnc községben a legközelebbi országos állat és klrskodő vásár Junlus hó 16-én lesz megtartva, amelyre vészmenles helyről, serlések kivételével mindenféle állat felhajtható.
í—) Erdei facsemetéket és suhángokat oszt a földművelésügyi miniszter. A földművelésügyi miniszter dhslározta, hogy erdők telepítésére, fasorok létesítésére és kopár, vtzmasáso* területek beerdő-sitésére az áJlamerdészeti faiskolákból erdei facsemetéket és suhángokat juttat fi Igénylőknek. A csemetéket mérsékelt ár melleit, sz esetleg felmerülő csomagolási és szállítási költség megtérítése ellenében szolgáltatják kL Indokolt esetben díjmentesen Is lacsemetékhez juthatnak az igénylök. Érdeklődni és Igényelni az Sietés helyére illetékes erdölgsz-gstóságnál, vagy erdöhlvatalnál lehet legkésőbb Julius végéig.
(—) Erdő- és vadőri szakvizsga. A földművelésügyi miniszter s kaposvári m. kir. erdőlgazgatóság kerületét slkotó Baranya-, Somogy-, Tolna- és Zalavármegyében lakó és a folyó év suguszfus 8-án és sz erre kővetkező napokon tartandó erdööri és vadőri szakvizsgára jelentkezők részére Kaposváron négy hetes elökészilö tanfolyam megtartására adoti engedélyt. A tanfolyam megfelelő számú jelentkezés esetén Ju\'lus 6-án kezdődik. Érdeklődök bővebb felvilágosításért forduljanak a kaposvári m. kir. erdőigazgatóaághoz. Felvételi kérvényeket juniui 15-ig, a szakvizsgákra jelentkezőknek pedig 1931. évi junlus 20-ig kell a kaposvári m. kir. erdőigazgatósághoz benyújtani.
TŐZSDE
Kedvetlen hangulatban Indult a forgalom a mai tőzsdén. A külföldről semmiféle ösztönzés nem érkezett és ezért az üzlet mindvégig vontatott maradt Zárlata napi közép árfolyamokon azonban a tegnapinál alacsonyabb árnivón ment végbe. Fixkamalozásu papírok piaca üzlet-telen Lrtott. Devizapiacon lényeges változás nem történt.
XlrieU sárlat
Pária 20 18Va. LokIol\'/í \'K 09, Ntwyoik 515 60, Brftsael 71 St, Milano 28"99Vi, Atotti 49*40, Amtlardam 207 47VI Haitin 122 35, Win 7»47. S«Aa 3 74, Prá*. IS 24. Varsó, 57 85, Badapatt M OS rtlgrád 9-I2V1, Bokámt S07.
fíuza tszv. — IIIL, dt. —fltL is a rozs 30 ftll. esett.
Baaa ttazsv, 77-ae 14 53 -14 70. 7!-u 14 70-14 Si, 7»-M 14 90-1620, 80-«s 1600 -1630, duoánt 77-as 14 C0 -14 15 n-M 1411-14*. 79-ea 14 40-1460. SÖ4* 1460-1480, Raa 1360 - 3 76 Mk topa 17 60-17 76. sOvárpa 19 00-1960, oh 2360 - 23 76, Uawrl 14 16 -14 SS npea —•-■—. taroa]3 40 13 60
Felelős kiadó: Zalai Károly. bH UMhi Naoriuataa A m.
APBÖHFKDETÉSEK
Mk ■ (öt) y nqfl iijiagM
• I ■ r •
........
Caengery-utra 18. alatt 724
Sio
■anfcaalaaalak t«Ultw4M|i IsSaaaalw OH| laaaalr, H.ia-aaiaa II. Satks paaalavat • M<*-
--------2739
Villa Sala tonker eszi úron 2 szoba éj csökött verandával kliM vagy tlirié Ozv. Oyenes Lajoanénál, vároahlza. 2368
AatA taxik legolcsóbban, modern, csu-kottak, megbízhatók Ksulmann Manónál rendelhetők. Telelőn: 167. vagy 671. Osrage: NAdor-utca 6. 2660
Uri HAalkaut kspható kihordásra. Clm a kiadóban. 2115
bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és •óbban lotyóslttat Ao»ál Ignác
kölcaönközvetttó Irodája Nagyi Horthy Mlklós-ut 2. szám.
2611
l|4ai kBIOnbaJAratu, a Agyaa, tiszte, Mmzstt szeba azonnalra
kUdó, Magyar-utca 10. 2686
Szeflesl Illírt, Zrínyi BHklAa-utee aa. T.l.ton 28S. KOzponlI lüléa, vízvezeték, csatornázás, rgézzsigUgyl be-rendezés, épület és dtszmtl bádogoi munkák vállalata. Minden c azakmába vágó munká-Ultk tervezése és kivitelezése szavatossággal, a legolcsóbb árban. RakUron lUrdó-és ll.ókádsk, háztartási bádogáruk. Minta-rzktár fürdőszoba slb, berendezésre. 2672
ElaalA háló <i ebédlő garnitúra Fahnné, Erzsébet-tér 15. Fényképé.z. 2305
Saját termést! klIUnö Mm rlsliaa karaimat Utefenklnt 52 Iliiéiért klmí rem. Orosz Samu, Sugár ul 41/B. 2962
NaaxaAK bútort veszek és eladok. — Fzhnné, Erzsébet-tér 16. Fényképész. 2304
Klatfé Kinizsi utca 58. sz. alatti 4 szobából és mellékhelyiségekből álló url lakás aug. l-re, kerthssználaltal vagy anélkQI. Bővebbet Fő-nl 3. sz. emelet. 2475
Vlaaltdpőketállandóan veszek. Kívánatra házhoz megyek. Htrschné, Caengeiy-utca 20. 2487
■AtaaabAa, k»|M< lakás kiadó. Clm • kládóbsn. 2871
■ Ia4é la«atlaaakl
■IrAly-teloa a. számú Ozlct és bérház nagy raktárakkal 1200 D-M területen Igen aagy Jövedelmezőséggel,
EStvSa-tár 18. számú ház nagy mO-helyhelylség és Igen nagy kerttel,
ésllH-stoa 17. számú Igen szép tskó-és pékhlz, szép kerttel,
Malaal-atoa SS. számú Idscbb bérház szép Jövedelmezőséggel,
PaMM-aataa S. szám, régi Jól bevezetett pékséggel,
Jé aaaaaatalB korrsmaház, mely hentes és mészáros túlélnek Is kiválóan alkalmas.
rSrká.o.a egy 10 holdas kltOaően kezelt és Jó termő TaJazőM,
SaábaábaBgasa egy 10
i gynmölcsda épületekkel. Ezeken kívül még több tóid
komoly rtflektánaoknakl
I még több földszintes magán, ház és emeletes bérház eladó, melyek csak omoty reflektánaoknak lesznek megmutatva.
Mindennemű leivUágoaUással készséggel szolgál: Aaaél IgaAc pénzkölcsön éa logatlanfotnlml Irodája, Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 2. 1133
naponta
friss birkahús
kapkaM k«k«at P I.— »CHMf<moZ, piaci busbódé.
BtaAA augusztus elKjére négyszobás
emekU udvsrl lakás Horthy Mlklós-ut 4. szám._2637
Város belterUetén kSlöaáUÓ csira bas-taraaatlaa szoba l ére éa 16-éte egy csinosai bútorozott szoba kiadó. Epplngtr, Deák tér 5. AÚ
MaaaaAH lábbelit veszek ás eladok, kívánatra Msboz megyek. Flzcber, Király-utca 49 U6l
Kát- és háromszobás lakéa kiadó -Király utca 36. 2714
■aaalal-aar 38. szám aUtt 1 szoba, konyhás lakás meUékhelylségtkkel és aer téstarlásssl Juhos 1 re, esetleg augusztusra kiadó Bővebbet ugyanott. 2712
SaháHnnaá kát, gépazi) garamiból ás kát kocsis libéria kllogáaialan álls-pothén eladó. Csengery-nt »._2709
Modern, 2 éves, alig használt kta aaM haláleset miatt aargősen eladó. — őzv.
Oéreazaé, Szepetnek.
2708
Város k«aaaat|ábaa műhely, nrázs ás két kalönbejáram bútorozott szoba kl-
Sdó Deák tér 2., emelet
3065
Szép egyszobás lakáa\' sz összes mellékhelyiségekkel ..... ~
utca 92/a.
azonnal kiadó Rákóczi-2683
Fóut 13. sz. alatt nagy, utcai modem üzlethelyiség, Cscngery-ut 13. sz. a. utcai és udvsrl lakások azonnal klaétt, — Zrtnyt Mlklós-ut 2. szám alatt keveset használt szlvógázmotor cséplő szekrénnyel alkalmi áron eladó. 2679
Jól menő «aa*«tM Petőfl-ut 39. sz. alatt, a Itttér és a bonvéd Uklanya közelében augusztus hó l-re kiadó. Bővebbet Pfelfler, PelőH-ul 44. 2678
MILLSTATT
(Ausztria—Karlnthls)
Oaslhof Pension zur„aiocke"
Köipontl fekvés. — I
a slrandlUrdőtól — K 11 0 n ő magyar és bécsi konyha. Penslo árak:
Junlus hóban ...... Seb. 7—8
ip l -«ao)
Július—augusztus ... Sch 9—12 JJSS (p l-lű-10)
■UlilIltsrSes. , ássslrls.
Házak, 6, 4 és 3 szobás Magán házuk, több nsgyobu és kliebk jövedelmező kárháxak, aaaalalaa- .•» Sl«-latházzak, MliégtSk. Birtok zala-
megyében 600 és 115 hold, Baaaagyhaa
600, 123^ 520 és 80 hold, FBraB mellett 50 hold príma htrtak, kaalaaal Járásban 21, 40, 60, 80 és 100 hold birtok,
minden birtok megtelelő épületekkel, ■ kaShaayaa 10, 8, 6 és 2 hold bMok épületekkel, siMbirfsk ssentgyörgyvári és bagolal hegyen 26, 6, 5, 3 % 1 hold pincékkel, Farfcéaeaa 12, 4 és I hold Mráak olcsó árban eladók. — Bővebbel DakAax Mlkaa Ingatlan kösvetltő Nagykanizsán, Szemere-ntca S. szám. 2735
Ssáfea kalarsaatt
fürdőszoba használatul Főnt 9. II. em.
Bla«« egy kéUzobáa utcai Ukás, mel-lékhelylségeklel, augusztus 1 re. Hunysdl-utca 20. -26S9
Kisebb magányos ház kert és telekkel elköltözés miatt azonnal ala*é Honvéd-utcs 33/a. -2721
A vasúti árudába egy rlkkaaaa felvétetik.
~ÜauriihápsMll knttlaztvlaeMM k«rt-sSnk fiz Javadalmazással Qazdák Biztosító Szövetkezete. -2729
Bstaááa Ulápltést," esatocaáaást és
földmunkát elfogad Ouzsvány, Vöfösmarty-ntca 12. __-27S1
Sugár at 15. alatt egyezobés advirl Ukás meliékbtlyUégckkel aagusztea 1-n ktoSM Us család részére. -7728
Zab
Ernő hat
ab klcslaybea kapható ujnápt Elek 5 palin! gazdaságában. Érdek lídnl le-Erzsébet tér 21. -27J4
Egy egvszoba-konyhás belyuégekkd augusztus 1 n
tér 20.
lakás m«IHk-re kla*á Eötvös--2732
Eladó házak, wlllatalkali
«árn belterületén Jól menő korcsma 7 lakóházzal, bereadezáaael 16 cser P-ért
Vára a belterületén kéi, utcsl fronton, 4 szoba mellékhelyiségekkel, ugyanott udvari házban 2 szoba, eiőazoba, nagy Mállóval IS 900 P.
Maaaf tWbaraa* nttáben modem, öaazkomlortoa azép ház, ugy »j tünoi-esőssel, UUllóoak alkalmas meTiiképU lettel kedvező feltétellel.
Balataaajaáp ákonaáa közvetlen közelében 18 ezer öl vízmentes, réaz-ben szőlővel beaitetett vilMdkek S.SB-101 5
I 5 pengőig, ■atataasaas
több kisebb na^obb vUU títSl"""
beager, 2 kő-Járattal, 14 hold told, M hold ezöló, 1 szobás ház. Matombsa 15 lóerős saivó-gázmotor caéplőszekrénnyel, nyáron caéplésre hssználUük.
Karasak több Uaebbugyobb magánhárat vtzvezttékksl, eaatleg fürdőszobával.
VAtalpa 120—150 hold JA birtokot tuűakkal. ■áHalat 80 holdig épBMekkcl.
■y. |óuácMS(yaU UiaUaáboááiz Batthyány utca 10,
Értssités.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 35 éve fennálló órás Üzletemben
üveg, porcellán és háztartási árakat
is bevezettem.
oieaá Itslnar. Mór
Arabi Erzsébet-tér 21.
32.
Margit-fürdő
ma Csengery-ul 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7-ig •
Márvány kádlflrdőiíESöí P 150
10 jegy vételnél ....... P 1 —
IgénybeveheUk egyesületek, vállalatok la.
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P — 30
rálUlJB áslas.uf iJIIi \' - ■\'--»
mim Btuiflirt* onmti icimJ®.
1831. |unlu« 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Jlz 56.
Allamsorsláték
húzásét már
Innins hó 10-én
megtartják.
Hirdetmény.
Nemesrádó község kö, birtokosfá-gánan korcsmája 1931. Junius 14-én d. u. 3 árakor a községházánál 3 évié — Július 1-től kez-dődöleg — nyilvános árverésen bérbe sda\'ik. \' "*. Feltételek a község elöljáróságánál megtudhatók, ifr Nemesrádó, 1931. junius 6.
Oláh István
1704 közs. bíró.
Újonnan leszállított
boráraim a kővetkezők:
Elsőrendű saját termésű "" kerecsenyl
lehér asztali bor literje ... P —-S0 Schiller (vörös) asztali bor P -S0 kilünö fehér asztali bor édes P — 70
lön jeiI. iittwty-itn ii.
Pk. 13333/331. SS. 1930. vghtól 1796 SS.
Árverési hirdetmény.
Dr. Oohtbtmr Ödön ás Dr. Balázs Rudolf csanrái ügyvéd által képviselt Csurgót Takarékpénztár R. T. |avára 500 P töke éa több követelés és |átul«kal ere-léig a csurgói klr. Járásbíróság 1030. évi Í7Í3/2. u. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedj-ló? 1930. évi okt/ber hó 8-in lefoglal I 3272 pengőre becsalt Ingóságokra s nagykanizsai klr. Járásbíróság lenti aiáan végzésével az árverés elrendeltetvén, annak as 1908. évi XL1. L-c. 30. fa alapján as alább mecneretelt s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tUnó mis foglaltatok tavára la u árverés megtartását etrendt-iem, de csak srra u esetre, ha kielégítési Joguk na Is lennáU és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Nagykanizsán, Batthyány utca 31. ss. leaadó megtartására-ka táaldóül MSI. évi jülua bő 19 napjának délután 4Vi ófrja tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok a egyéb ingóságo<at a legtöbbet ígérőnek késspénzflzetés mellett, esetleg becsáron alul ls el logom adni.
Nagykanizsa, .031. ávl május hó 7\'. ia.
Elek László s. k.
klr. blr. végrehall «lnt bírósági klkül<
>4
<ftt.
Pk. 14451/930. SZ. 1930. vghtól 2151. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hocb OuUr nagykanizsai llgyvéd tavára 418 P tőke és több követelési és lárulékal erejéig a nagy kantul klr. ifiás-blrósAg IÍ30. évi 6461/3. számú végzésivel elrendelt kielégítési végrehajtás lolytán Végrehajtást szenvedőtől 1930. évi december hó 19-én lefoglalt 1869 pengőre becsüli Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság lenti számú végzésével az árveréj elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.c. 20. S a alapján u alább megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem lUnő más lógtál tatólt Javára la as árveréa megtartását elrendelem, de csak srra as esetre, ha kielégítési Joguk ma Is fenaáll és ha ellenük halasztó natálya Igénykereset tolyamstba nincs, végrehajtási szenvedő lakásán Nagykanizsán, Caengery ut >19. házas, alatt leendő megtartására határidőül 1931. ávl Junius hó 12. napjának délelőtt 12 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoflall bútorok a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul la el fogom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi má|us hó 21-én.
1 Elek László s. k. klr blr. végrehajtó, II t mint bírósági kiküldött.
munkáltatónak ■élkQIBshatatlan
a dr. Bernyó Józsel összeállításában megjelent
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok • P helyett 1
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
Modernül berendezett
Srabó Qyörgy ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a tul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 perc alatt magasfényü képet adok.
Tegyen egy próbarendslást I
Reggel beadott felvételekről délben már kész képet ksp.
SZABÓ ANTAL
Fltmgép már i8 P-tót feljebb. legyver- és sport-fotőszakOzlete.
Vízmentes kazaltakaró és repceponyvák Gabonászsákok, lenzsákok, gyapjuszsá kok Manilla-kötözőfonál Sző lő-kötözőforíál Kévekötő piros favéggel
ViztömMk fecskendője gnlözéehez, gazda,ági rudalókötelek KöíceSnponyva KSlceönzedkok
KoctikenSce, gépzeir, gipolafok <\'\'
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett:
.HIRS6H ÉS SZEGŐ cégnél, NAGYKANIZSÁN.

SZEKELY VILMOS butortelepét
a Horthy Miklós-ut 4. szám alól
a ítfbtt Szarvas ssöllóba
( (Erzsébet-tér 18.)
•r Helyezte át.
- Jó bútor h Olcsó árak I Szolid kiszolgálás I Saját kárpitos- és asztalos-műhely I Kedvező fizetési fellételek.
■afflfkanlzaalak találkoaóhalya az
István kirAly Szálloda
Budapest, VI. Podmanloaky.i(toa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltOk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák, he Teljes komfort.
BaiaioanigyirMkátiég elí!Járósá*a.
Szám: 361—1931.
Hirdetmény.
Balatonmagyaród község képvise-lölestületének 8-kgy. 1931. sz. határozata értelmében ezennel közhírré tesszük, hogy a „Balatonma-gyaródi volt Úrbéres Blrtokosság" tulajdonát képező
korcsma
és melléképületei folyó évi Junius hő 21-én délután 4 órakor Bala-lonmagyaródon a jegyzői hivatalban 1931. évi október hó 1-töl 1934. évi december hó 31-ig terjedő Időre nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe foe adatni.
Árverési feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői hivatalban megtudhatók.
Balatonmagyaród, 1931. nftjus hó 26.
Elöljáróság.
10093/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
Sétatéri illemhely építésével kapcsolatos munkálatokra és szállításokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi junius hó 20-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy [>ostán beküldeni.
A kiírási müveletet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és 2 pengő összegnek „Nagykanizsa város háztartása" cirnü 56.607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára, a szelvényen rendeltetésének feltüntetése mellett történt befizetése és a szelvény bemutatása mellett beszerejni lehet.
Nagykanizsa, 1931. évi junius hó 2-án.
„„ Polgármester.
Pk. 9040/931. az. 1931. vhtól 78. sz.
Árverési idrdetmény.
Dr. Elek M4f nagykanizsai ügyvéd által képviselt Németh Józsel zatskarost Lakós tavára 332 pengő 20 fillér tőke és több követelés ás Járulékai erejéig s nagykanizsai klr. lásáablróság 1830 évi 7881/2. azániu végzésével elrendelt kielégítési végrehajtsa folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi Január hó 21 én lefoglalt 2380 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járáabiró-Ság fenti számú végzésévej sa árveréa elrendeltetvén, annak az 1906. évi XU. L-c. 20. §-a alapján as alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tünö más foglaltatik javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa esetre, ba kielégítési Joguk ma Is lennáll és lu ellenük halasztó hatályú igénykereset tolya-tnatba nincs, végr. szenv. lakiján. Zala-karos községben 152. hái ss. alatt a fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül IMI. ávl Junius hó 10-lk napjának délután 4 órája ttlzetlk kl, amikor a. bíróilag lefoglalt bútorok, bor, hordó, prés. ló, tehén s egyéb Ingóságokat s legtöbbet ígérőnek készplnzl&etéa mellatt, esetleg becsáron alul la cl logom sdnl.
Nagykanizsa, 1931. évi május hó 17én.
Elek László s. k.
klr. blr. végrehaltó, trss mint bírósági kiküldött,
nagykanizsai bútoráruházunk Horthy Miklós-ut 4. szám alatt.
pazar választékban, minden igénynek megfelelő, a legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig, hihetetlen olcsón kapható. Kárpitos bútorok kényelmes és izléses kivitelben. ^ Vas-, réz- és konyhabútorok, leányszobák, függönyök, szőnyegek, képek stb., stb.
Rendkívül kedvező fizetésiffeltételekl
butoráruhAzak
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4. Tr:
Szombathely, Király-utca 5. és Sopron, Várkerület 62.
Alapítva: 1887-ben.
Níomílotl ■ IttJmlal Nyomda é« Lapkiadó Vállalatnál Nagykaaizaán. (Felelő. (kiélvezel* Zalai ■ Xérolv),
71. évfolyam 127. uám
Nagykanizsa, 1931. junltu 9, kedd
Ara 14 HU ér
ZALAI KÖZLÖNY
Sxerkeaitóaég: nappal Sugár ul 2, íljcJ Póut S.
Kiadóhivatal: FJut 5. uám. Keszthelyi flókkladóhlvalal: Kosauth utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Samu Lajos ipartestületi alelnök Kállay Tibor ellenjelöltje
Nagykanizsa, június 8 Hétfőn este 8 órakor /elölő értekezletre gyülekeztek a nagykanizsai Polgári Egyletben. A mintegy ISO főnyi jelölő értekezlet (főként Iparosok, szervezett munkások és Ansorge Antal vasutas-munkásai) dr. Kállay Tiborral szemben Samu Lajos ipartestületi alelnököt kiáltotta ki felőlijéül. A program még nem tudni biztosan, milyen lesz, de egyelőre az egész megmozdulás erősen baloldali színezetűnek Ígérhetik.
MIWHIWItWVWSK■ * y vnn.iiin.rmnnaaru-iniii>nm.\\ryt
Kállay Tibor; „A áolgoxó polgár tiszteletének visszaállítása: ex ax egésx Röxgaxdaságl
tudomány44
,,/im uf orsxetggyUléanek kell megteremtenie azokat a kapcsolatokat és formái, amelyeit eÍQoxxúk a békerevlxlót"
F.lóflzetéal ára : egy hóra I pengó 80 fillér. Telelőn / Sierkuztóaóg 421. >íim, (é||el 78.) telelőn | KladólilvaUI 78. Keiztlrelyl Ilók 21
Nagykanizsa, Junlus 8
Kállay Tibor dr. vasárnap délután fél 5 órakor tartotta politikai beszámolóját Klskanlzaán a Flórián-térer, nagyszámú közönség jelenlétében. A beszámolón Nagykanizsáról Is sokan vettek részt. Olt láttuk többek közölt dr. Krátky István polgármestert, ujnépl Elek Ernő földbirtokost, Kelemen Ferenc bankigazgatót, dr. Rotxhltd Béla és dr. Frltd Ödön ügyvédeket, a hatóságot Sotymossy László rendőrtanácsos képviselte.
UJnépi Elek Ernő nyitotta meg a népgyűlést, majd Anek György köszöntötte néhány meleg szóval dr. Kállayt, aki ezután megkezdte beszédéi.
— Most már a negyedik választás alkalmával állok ilt — mondotta. Most újból arról van szó, hogy egy u) ciklus kezdetéit megvitassuk : milyen irányba fordítsuk az ország szekere rúdját. A mult alkalmakkor arról volt szó mindig, hogy hogyan lehet Trianon aiall berendezkedni. Ma ilyen torsdönlő kérdésekről nincsen már szó, ma szinte keresni kell a t/mát. Ma legfeljebb Bzemélyl kérdésekről lehet szó és tényleg, ma ez a legfontosabb.
— Ezldöszerint
rajtam kívül Nagykanizsán
nincsen más képviselőjelölt.
Ez abbóí a szempontból, hogy választani lehessen: kétségkivtll kedvezőilen. De abból, hogy még eddig nincsen itt képviselőjelölt, vala-hogy ugy érzik a kivtllvaló jelöltek, hogy azok a szálak, amelyek engem az illeni polgársághoz fűznek — egykönnyen szét nem húzhatók. Sokan szeretnének egy miniszteri képviselőnek. Érthető. Hitzen sokaknak van dolguk, ügyük, bajuk, akiknek egy miniszteri Intervencióra szükségük van. De azt hiszem, hogy a muliban senkinek hátramaradása abból nem volt, hogy én ellenzéki képviselő vagyok. Természetes, hogy
minden kívánságot nem lehet teljesíteni, de sehol az országban sem történhetett a kívánságoknak nagyobb mértékben való teljesítése, hiszen ezeket mind a polgárság áldozatkészségéből, az adókból, a terhekből kell megvalósítani. Hogy valaki olyan értelemben legyen protektor, ahogyan ezt az emberek képzelik, ahhoz nem elég, hogy valaki miniszter legyen, hincm az is kell, hogy szeretettel karolja fel az ügyeket. A miniszterség, a hatalom muló valami.
Voltam én Is miniszter és nincs kizárva, hogy Ismét mint miniszter Jöhetek Önök közé.
(Éljenzés.) Az országban nyolc miniszter van és 380 kerület. Tehát lehetetlen, hogy minden kerületnek minisztere legyen.
Az alkotmányos kormányzás és biztosítékának megteremtését hangsúlyozta. A szabadságjogok, a gyülekezési jog, a sajtószabad-mai
súlyos gazdasági problémákat, de hangsúlyozni kell ezeket
minden egyes alkalommal, mert csak igy látja biztosítva azokat.
—■ Ahhoz, hogy a polgárság befeküdjék a nagy problémákba, szükséges, hogy érezze minden polgár azt a felelősséget, ami reá az ország ügyelnek vitelénél hárul. Ulal arra, hogy milyen fontos a szavazatok leadása a jo/ő alakulása szempontjából. Az ország hangulatának szempontjából : akatunk-e titkos választól jogot, megegyezést, uniót, stb. és tnerre felé hajlik az ország hangulata. Fontos, hogy milyen cikkek jelennek meg az u|ságokban — ami egy ország társadalmi rétegének a hangulatát fejezi kl. A nagyközönség hangulata és annak kialakulása nagyon fontos a JBvó kialakulásáru. És ezért van szükség a szabadságjogok kiterjesztésére. És ezért volt mindig a titkos választói jognak a megállapítása mellett.
ság nem oldják meg
A szabadságjogok fokozatos visszaállítását és azoknak biztosítását kívánja, amelyek megóvnak bennünket a keleti veszedelemmel és a bolsevlzmussal szemben.
Adjuk meg a polgárságnak a szabad véleménynyilvánítás Jogát, mert mindig az intelligensebbekké, a haza-
és a fdraók rabszolga rendszerire emlékeztet. A most összeülő uj országgyűlésnek éppen a keleti veszc-
fiasabbakké lesz a szó. Ha nem 1 delemmel szemben kell teljes erejé
kapnak szavat — titkos módon, földalatti folyosókon lógnak terjeszkedni. A különböző kommunisztikus gondolatok csak addig étnek vala-.mit, csak addig félelmetesek, amíg titkosak, de a napfénynél kiderül, hogy a valóságban sokkal rosszabb helyzetei teremtenek, mint a mai súlyos, válságos helyzet.
Ezután hosszabban foglalkozott a mai
orosz gazdasági helyzettel,
amit csak a polgárság teljes elnyomásával sikerült elérni. Az otlani munkaalkalom kényszere sokkal túlhaladja a „kapitalizmus kényszeréi"
vei odahalni, hogy a szabadságjogok fokozatosan kHegesztessenek és megadni mindazokat a szabadságjogokat, amikel a nyugati dliamok megadtak.
— Becsüljük meg és tiszteljük meg a maca erkölcsi és anyagi mivoltában a polgári.
Állítsuk vissza a polgár tiszteletét, akt dolgozik, aki fárad és keresményéből, föld-
jéből, vagy az áruk közvetítéséből tarlja fenn családját E/t a produktív elemet kell jobban megerősíteni, hogy a mainál jobb helyzet teremtődjék meg számára. És ebben benne van az egész közgazdasági tudomány.
— Nem adóztathatjuk meg a polgárságot olyan mérvben, mint ahogy ma meg van adóztatva. Az emberek tul vannak sdózlatva. A községekben mind több az adóhátralék, bizonyságul annak, hogy az emberek nem tudnak fizetni. A polgári egzisztenciák védelme kívánja, hogy ezeknek az adózóknak leszállítsuk a terheit é% krnnyitsünk tajtuk.
Legfőbb feladat: igyekezzünk csökkenteni az adókat, ezt pedig csak ugy lehet elérni, ha a közületek Igyekeznek csökkenteni szükségleteiket.
Inkább a községek húzzák össze magukat és az egyes polgári családoknak menjen jobban, hogy azoknak a szükségletei fedeztessenek.
— Ms Európa minden államában bajok mutatkoznak a termelés és ér-lékesltés terén. Ez egy adott helyzet. Amivel nzonban Ilt foglalkozni kell: vájjon, Magyarország tud-e olyan Intézkedéseket létesíteni, hogy a világ-krlzlsen enyhítsen ? A mai helyzeten mi nem tudunk segíteni. Mi csak részt tudunk venni azokon a tárgyalásokon, amelyeken ezeket a problémákat megoldani Igyekeznek. Beszél
a bolettáról. Az a felfogása, hogy a boletla nagyon erőltetett dolog és az egyik zsebből a másikba való vándorlás rendszere. Ebben az esztendőben — mondotta — bizony más eszköz nem fog a kormánynak rendelkezésére állani, mint hogy újból megállapít egy boleltát és felemell annak árát. Ezt persze újból csak adóbefizetéssel kapcsolatban fogja tudni behozni.
— Arra kell vigyázni, hogy minél kevéabbé folyjon be az állam Intézkedéseivel a
gazdasági tevékenységbe.
Nem helyesli és az uj országgyűlés első feladata kell hogy legyen, hogy az állam gazdasági tevékenységét visszaszorítsa, mert meggyöngíti a termelőnek a pozícióját és megélhetési lehelőségét. Majd beszél a szövetkezelek szükségességéről és a túltengő bürokratizmusról. Az állam igyekezzék visszafejleszteni a maga vállalkozásait és igyekezzék lehetővé tenni, hogy a polgárság maga végezze azokat. A most
megujuló országgyűlésnek Igen lényeges dologról fog kelleni határoznia: hogyan tudja biztosítani Magyarország pozícióját a Duna völgyében?
Ulal Németország élet-halál küzdelmére, Angliával való tárgyalásaira. A legyőzőit országokban is erősen
küzdenek. Uj változás kell, hogy bekövetkezzék Európára, mert hiszen maguk a nemzetek vezérei is kijelen-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. junlui 10.
tel lik: hogy c<ak a népek szolidaritása segíthet a mai válságon.
Azt kell remélnünk, hogy az uj ciklus alatt megérnek az uj problémák Is, uj formában és
uj megoldást, uj kapcsolatokat kell teremteni, amelyek békerevlzlót eredményeznek. Bmnünket azért helyezed Isten a Duna völgyébe, hogy olyan állam-alaku\'a\'ol teremtsünk, amelyre a többi népek mind tisztelettel néznek. Nekonk tisztában kell lenünk azzal, hogy csak a magukban bízóké a jövö.
— Az uj országgyűlésnek a kellő súlyai kell Hrnla, hogy Magyarország hogyan helyezkedjék el a többi nemzetek között, méltóan presztízséhez Ebbe az országgyűlésbe választanak most. Ha ugy gondolják, hogy kellően ludom képviselni Nagykanizsa polgárságát, ugy küldj-nek be engem az országgyűlésbe, ha nem: lessék most választani.
Kelemen Ferenc pénzintézeti igazgató beszélt ejulin, rámutat v)n arra a felbonthatatlan frigyre, ami Kállay Tibor és a kanizsai polgárság között fennáll.
Rotschlld Bila dr. beszélt ezután, kifej ve, hogy a polgárság Kállay ziszlaját fogja diadalra jultatni.
A népgyűlés Baj Pia György képviselőtestületi iag zárószavaival 6 órakor lelkes hangulatban végei éri.
SZÍNHÁZ
Ferike, mint vendég
(Vigjátékbemutató) Bus Fekete László és Oóth Sándor irodalmi házasságából született a Ferike, mint vendég. Szerencsére kevés busfekele-ség borul tnnek a kedven, megkapó, szlnészsorui vígjáték deiüs légkörére. Ötletétől kezdve a legkisebb jelenetig meglátszik rajta az avatott színészi kéz, a magyar színjátszás egyik legmarkánsabb büszkeségének évtizedes színpadi múltja Bus Feketének nagyon kis része lehet ebben a darabban, amelyet Oóth dédelgetett, formázott azzá, hogy a bukás veszélye nélkül szárnyra lehetett bocsátani. Nem nagyigényű színpadi munka, de nem is szánták annak. Jóleső esővel fiisshi fel a hőségben hervadozó kedélyeket. Ebből a szempontból kifogástalan, mert három órán keresztül kellemesen szó rakozfat. A címszerepben Egry Berta nyújtott színes alakítási, ügyelve gondosan arra, hogy a derűs síinek drámai aláfestéssel is kapjanak élénkebb mrgvllágosltást. S/ép sikere volt és meg is érdemelte. Vitéz Bánki, Feleky Klári, Székelyhldy Adrienn, Bognár Elek, Vass irma, Orbán Viola, Nőgy Imre és Bihary támasztották alá az előadás sikerét. Kedvesek voltak a kis gyermekszereplők is: Székely Aranka es Dezsőke. A közönség jól mulatott és lelkesen tapsolt a szereplöknek. D. M. ].
Heti műsor;
Kedd : Ballorlna, operett. Szerda: Ballorlna. Csütörtök: Feketeazáru caeresznye. l\'éptck: Halványsárga rózsa, operett. Szombat: Halványsárga rózsa. Vasárnap délután: Alvlncl huszárok. Vasárnap este: Ballerina.
Egy halálos szerelem utolsó éjszakája elevenedett fel
a nagykan\'zsai törvényszék egésznapos tárgyalásán — Emberölés és kétrendbeli lopásban bflnös a 22 éves Orbán Antal, aki ezért négy évi börtönt kapóit — A közös akarattal halálba Indult szerelmes pár tragikus históriája
A Ritaer-vendégló ki* m
Nagykanizsa, Junlus 8
Zsúfolva a törvényszék főtárgyalás! terme szenzációra éhes közönséggel. Aminthogy színháznak, látványosságnak, drámai előadásnak is nézi ez a közönség, amely mindig ott van, amikor egy nagvobb bünOgy idegbízsergelö részleteit .élvezni" lehet. Akárcsak Budapesten. A kíváncsi és éhes közönség mindenütt egyforms. A teremből kiszorullak hatalmas lömege a folyosón, a lép csöházban vár, hálha nyilik a terem ajtaja és kiszűrődik valami onnan belülről. De a terem zárva marad Rendörök fenn és lenn, termen belül é* a folyosókon,
A teremben megkezdődik a főtárgyalás. Felelevenedik az az izgalmas szerelmi dráma, ami a mult év de cember 7-én virradóra a kanizsai Kistörházban lejátszódott, amikor egy éretlen, s/erelemdűhös fiatal ember katonafegyverrel lelőtte fiatal, szép szerelmesét, akivel egy éven kareszlfll \'a szerelem tavaszának szépségeit Ismerte meg.
: szőrei mi dráma
A vádlóit Orbán Antal 22 éves, intelligens arcú, értelmes fiatalember, katonaviselt, kemény kötésű fiu. Mellette szuronyos fogházör. N.tn messze löle egy becsületes iparosember, az édesapja, akinek melle ragyogóan van dekorálva, vitéz, köztiszteletnek örvendő polgár, akin meglátszik, hogy össze van törve fia esetén. De ott vannak az áldozatnak öreg szülei ls, akikel 18 éves leányuk támogatott, amig csak szerelmesének golyója kl nem oltotta é\'c-lének szép tavasiát.
A terem csupa feszültség, mindenki várja a bíróság bevonulását. Az ügyészi emelvényen vitéz Szlly Dezső, mig orvosszakértö dr. Ország Lajos A védői lisztet a dr. Hoch iroda képviselője, dr. Begldsán Emil látja el. A leiemben ember ember
hálán ^szorong.
Egy Halálos sxerelem története
Dr. Mutschenbacher Edvln főtárgyalás! elnök siri csöndben nyitja meg a főtárgyalás). A vádiolt személyazonosságának megállapításánál kiderül, hogy a most 22 éves Orbán Antal már háromszor volt büntetve, kétszer a katonaságnál függelem sértésért és egyszer a törvényszéken lopásért. A kir. ügyészség vádirata szerinl Orbán Antal gyilkosságot követett el, mert a mult év december 7-én virradóra a Rltscher-féle Kls-sörbázbin
agyonlőtte szerelmesét, a 18 éves Kovács Máriát, aki kdr-há.bi való szállítása közben kiszenvedett. Kél rendbeli lopissal is van vádolva, mert
két alkalommal a kaszárnyából egy egy puskát és töltényt lopott, amivel borzalmas teliét elkövette.
Súlyos a vád. Mint pörölycsapás hangzanak el az elnök szaval. Orbán édesapja megremeg beléjük, csak a fiatal vádiolt néz üresen maga elé. Pedig most 8 és 10 évi fegyházbüntetésről van szó, amit a büntető-törvénykönyv a cselekedetére elöir.
Orbán Anlal az elnök kérdéseire bűnösnek érzi magát. Elmondja, hogy még 1929-ben ismerkedett mi\'g szerelmesével Kov.\'ci Máriíval. Azóla folytatott vele szerelmi viszonyt. A leány
szobaleány volt a Centrál-ban. . Nagyon szerelmesek voltak egymásba — mondotta. Oly annyira, hogy a leány azt mondotla neki: ,haljunk meg!".
Dr. Mutschenbacher i]t közbeszól: De miért? Hiszen ha valaki szerelmes, akkor összeházasodik, de nem keresi a halált.
— Mi fiatalon, mini ifjú szerel-
telek
mesek akartunk meghalni, — Orbán.
A vádlott ezután elmondja, hogy hosszabban foglalkoztak az öngyilkosság gondolatával. Elmondja azt ls, hogy egy alkalommal
az édesanyja ruhájának a zsebében kettejük búcsúlevelét találta meg...
Dr. Mutschenbacher: D: maga egy alkalommal szólt az édesapjának, hogy el akarja venni a leányt és az apja azt mondotta akkor magának,
hogy várjon még, mert maga is, meg a leány Is nagyon fiatal. Egy héltsl késő\'ib pejig édesapja
bíróság előtt
megtiltotta magának a leánnyal való további barátkozást
Vádlott: Ezt nem mondta. Dr. Mutschenbacher felolvassa vitéz Orbán vallomását, hogy nem engedi meg a fiának a leánnyal való barátkozásL A vádlott ezulán elmondja, hogy a tragédia előtti órákban még otthon dolgozott. Este elment a leányho*, aki akkor ismét előhozakodott az öngyilkosság gondolatával.
■eghalnl minden Áron .. .
Ekkor elhatározták, hogy végeznek magukkal. Azért bement a Károlyiaktanyába, ahol az örségnek azt mondotla, hogy a kantlnba megy, de ehelyett odament, ahol a folyosón a fogason a puskák fel vannak akasztva, egy puskát lekopott és egy asztalból kivett 10 töltényt. A naposnak még Jóéjszakát kiránt. Azután a Sánc felöli kapun kijött, abol már a leány várt reá. A puskát a leánynak adta oda, miután azt megtöltötte. Azután szerelmesével a földekre ment és ott a leány kérésére megmutatta neki, hogyan kell a fegyverrel bánni, hogyan kell azt megtölteni Mijd a szivéhez illesztette a. fegyvert. De a leány kérlc öt, hogy ezt az utolsó éjszakát töltsék együtt és menjenek el a Rit-scher-vendéglőbe.
Előbb azonban elmentek egy másik vendéglőbe. Bemenel a falhoz támasztották a Mannllcherl. Mire kijöttek, — a puskának hűlt helye mit. Ekkor elmentek a József laktanyába és onnét emelt el egy puskát. A hátsó
kapunál ismét o\'l várta öt a leány. Asz. utolsó éíjsxalta a Kis sseállóMObában
Innét a Rilscher-féle Kissöi házba mentek egyült A puskát az udvaron egy hordóba dugták. E\'ősiör bc menlek a söntésbe, majd egy egyágyas szobát kértek. Több teát meg-
ittak egymásután izgatottságukban. A leány kinyitotta a szoba ablakát és ö bedugla rajt a fegyver\', amit azu\'án a p pl.in alá rejtetlek a kíváncsi szállodai alkalmazottak elöl.
Mikor későbben
a szobaasszony bejött és meglátta a fegyvert,
megrökönyödve kérdezte tőlük, csak nem akarnak itt valamit csinálni. A leány megnyugtatta a szobaasszonyt. Azt mondotla neki, igaz, hogy ön-gyllko.ok akartunk lenni, de időközben letettünk a szándékunkról. Legyen csak egész nyugodt. Itt nem fog semmi sem történni. A puska a bátyámé, akt berúgott és attól vettem el.
A fiatal szerelmes pár a/után magára maradt.
É fél már régen elmúlt, egyóra is. Kétóra felé hiladi az Idő, amikor a leány kérte kedvesétől, hogy most
már végezzenek egymással.
A leány lefeküdt az ágyba, lógta a töltött f gyvert, párnát tett a mellére és a fegyver csövét a mellére Illesztette, kérve szerelmesét, hogy húzza meg a ravaszt. Orbán fogta a puskát, leült az ágy szélére és meghúzta a ravaszt •■ A puska eldördült és a leány átlőve nyúlt el az ágyban. Izgalmában több lövést adott le ezután a fegyverből. Majd
fogta a puskát és szájába Illesztette, hogy magával Is végezzen, de nem volt már benne golyó.
Ebben a pillanatban betörték a szoba ajtaját és az egyik ember kicsavarta kezéből a fegyvert. Nem ludla, hogy mit csinál, mondotla, csak azért telte amit tett, hogy együtt haljanak meg...
Dr Mutschenbacher: Igen, de a lány csak ugy akart meghalni, ha maga is meghal vele. Vádlóit: Igen...
Dr. Mutschenbacher: De mi az, amivel a leány magái arra birla,
1931. junius 9.
hogy haljanak meg?
Vádlott: Hát kérem, a nagy szc-relem egymás Iránt.
Dr. Mutschenbacher: Nagyon erős
a gyanú, h\'gy maga szándékosan
lőtte agyon a leányt. Tóth János
ugyanis azt mondotta, hogy amikor
a leány végvonaglott, azt kiáitolla haldokolva:
— Tudtam, hogy (Ujában vagyok, hogy a Marcsát szereti.
Vádlott: Eri cpak önkívületi állapotban mondotta.
Dr. Mutschenbacher: Hogy van az, hogy maga akkor a torkát szorongatta? Mert megijedt a tettétől és tudatára ébredt cselekményének I
Vádlott: Nem tudom, kérem, nem tudom...
Dr. Mutschenbacher: Emlékszik maga arra, hogy Ftló elölt egyszer azt mondotta, hogy .nem leszek bolond, hogy a szeretőmet elvegyem I" A leány anyjának vallomása szerint, amikor a leány hazulról elment, nem volt egy csöpp halálba menő szándéka sem.
Vádlott ezekre egy szót sem tud telelni.
Dr. Mutschenbacher azután szigorúan folytatja :
— A körülmények azt mutatják, hogy a leány nem akart meghalni, hanem maga végzeit vele. Miért kellett a leányi megtanítani a puskával való bánásra, amikor maga lőtte agyon ?
Orbán Antal erre sem tud kielégítő választ adni.
A biróság ezután a vádlott édesapját hallgatta ki, vitéz Orbán Antal székmestert, aki elmondotta, hogy a fia bevallotta neki, hogy nem tud a leány nélkül élni. Látta azt, hogy a fia mindjobban elkedvetlenedik. A tragédia után
felesége elmondotta neki,
hogy az éjjel álmában meg-
ZALAI KÖZLÖNY
csókolta őt egy hideg száj,
de ő nem tudta, hogy ez n fia bucsucsókja anyjának
Elmondotta míg, hogy ők nem engedték meg volna fiuknak, hogy Kovács Mariskát elvegye.
Dr. Ország L-jos törvényszéki orvosszakértö felolvasta a bonc-Jegyzőkönyvet, amelyből kitűnik, hogy a golyó borzalmas roncsolási végzett a fiatal leány leslében. A golyó a lapockán ment be a hátba és elöl a máj tájékán Jött ki és a faiba fúródott.
Fontos tanúvallomást leit Vidéki Ernő tűzoltó tanú, aki akkor ment be, amikor a dörrenés elhangzott és rátörték a szerelmes párra az ajtót. A leány hanyat feküdt ágyában, vérében. A fiu ráborult a nyöszörgő leányra. Ö vizes ruhát tett a sebére, de a leány azt mondotta neki:
— Bácsi, hagyjon engem meghalni I
Majd a leány megkérdezte öl, hogy
ml van a Tónlval?
— Semmi baja nincsen, — felelte ő.
— Semmi baja nincsen ? — kérdezte ismételve a leány. Tudom, útban voltam neki... A Marcsa miatt...
— Miért telte ezt ? — kérdezte ezután a leánytól, de az már nem válaszolt neki többé.
Somogyi Mihály, Rilscher Mór, Rlischer Ferenc, Simon Ilona, Boksa Mária és a többi tanuk következtek ezután. Ball Pál rendői felügyelőhe-lyettes az utolsó t.nu. Ott volt ö Is, amikor a szobába behatoltak a dráma után.
— Tóni, hol vagy f — kiáltotta a vérében vergődő leány.
— A Tónlnak semmi baja nincsen — felelték.
— Ugylátszik útjában voltam neki
— mondotta egy nagy sóhajjal a leány, akinek ez volt az utolsó szava
— vallotta Ball.
Ax ítélet
Délután 4 óra után a perbeszédekre került sor. Viléz Szily Dezső klr. ügyész vádbeszédében utalt srra, hogy a leánynak a halálos ágyán tett szavaiból meg lehet állapítani, hogy Orbán a leánytól meg akart szabadulni. A leánynak a .közös halálra* való gondolatát arra használta fel, hogy tőle szabaduljon. A leány nem is akart egyedül meghalni, csak a kedvesével együtt. Gyilkosságban és kétrendbeli lopás bűntettében kéri bűnösnek kimondani.
Dr. Begldsán Emil védő hosszabban igyekezett a vád pontjait megcáfolni.
Orbán Antal az utolsó szó jogán a leány fényképének részére való kiadását kérte a bíróságtól.
Izgalmas percek láncolata mull el ezu\'án, amíg a biróság Ítélethozatalra -vonult vissza. Orbán édesapja, a megtörlszlvű apa, vöröjre sirt szemelt törölgeti. Az áldozat szü\'ői egymás mellett gubbasztanak, mint dókáját veszi telt Ijedt madarak.
Fél 6 óra, mikor dr. Mutschenbacher elnök a bíróság élén bevonul és halálos csendben kihirdeti a törvényszék Ítéletét, amely bűnösnek mondja kl Orbán Antalt a Bik 282. §-ába ütköző
emberölés bűntettében és kétrendbeli, a B k. 33J, § ába ütköző lopás vétségében és őt ezért összbűntetésül
négyévi bőrtönre és jogainak háromévi felfüggesz\'é-sére Ítélte. Kötelezi a biróság egyben a felmerült költségek megfizetésére, a sértettel kárigényével a polgári biróság elé utasltja. A törvényszék a büntetésbe 5 hónapot és 21 napot kitöltöttnek tudóit be a vizsgalati fogsággal.
Viléz Szily Dezső ügyész a büntetés súlyosbításáért fellebbezett, Orbán és védője a büntetés enyhilése miatt. A törvényszék egyben meghosszabbította Orbán vizsgálati fogságát.
*
Vége a tárgyalásnak. A közönség
kivoni\'. A vídlolt ősz apja élete-pár j..vól óiomlépésckkel halcd a ki járat felé.
Uiolsónak, mint két szányaszegett veréb, a fialal áldozat két szülője haladt. Nem szólnak, aminthogy nem szóltak egy szót sem az egéBz tárgyalás alatt. Ajkuk néma, mint egy krip\'a. De szeműkben olt van a
mérhcletlcn fájdalom szép fialsl gyermekük elvesztése miatt. Ök a legtöbbet vesztették. Vájjon kl kárpótolja ezeket 18 éves szép gyermekük elvesztéséért? Minden részvétünk ennek s fájdalmakkal hazainduló agg szülőpárnak. A dókájukat vesztett öreg gslampámak.
(B. R.)
Junius 28-án lesz a választás Zalában
Megindult a kerületekben az ajánló aláírások gyűjtése
Nagykanizsa, Junius 8
Nsgykanizsa központi választmánya hétfőn délelőtt 9 órakor dr. Králky István polgármester elnöklete alatt ülést tarlóit a városházán a képviselőválasztás kitűzése tárgyában.
Nagykanizsán junius 28-án, vasárnap lesz a választás. Választási elnök dr. Fábián Zsigmond kir. kormányfötanácsos.
Jelölt egyelőre nincs más, csak dr. Kállay Titor, aki pártonkívüli prog-rammal eddig is képviselte Nagykanizsát. Kállay nagykanizsai programbeszéde junius 14-én lesz. Addigra valószínűleg ellenjelöltje Is lesz, meit a kanizsai közhangulat — ugy látszik — nem fog belenyugodni abba, hogy csak egy jelölt közül választhasson. Nevek máris vannak forgalomban féltucatszám.
AVsgykanlzsal járásbíróságon hétfőn reggel megindult az idetartozó kerületek jelöltjeinek versenyfutása a jelölő ivekért. A pacsai, klskomáromi jelöltek ls kiváltották az aláírási iveket és a keiülelekben megindult sz aláliások összegyűjtésének munkájs.
A klskomáromi kerület Oyömörey István, a volt képviselő, a Jelenlegi hlvalalos jelöli és g;Of Sommslch Antal ormándpusztai nagybirtokos közt fog választani. A választás junius 28-án, vasárnap lesz, választási elnök Somogyi Oyula pa-lini földbirtokos, helyettes elnök Bo-gyay Oyula h. erdómérnök (Kiskc-márom).
A kiskomáro/ni kerület községeiből egyre-másra étkező jelentéseink arról szólnak, hogy a választópolgárság legnagyobb része lelkesen kitart volt képviselője mellelt, aki a gerinces magyar férfi mintaképeként viselte öt éven át mandátumát, — aki soha nem Ígért fellegvárakat vá-
lasztóinak, aki becsületes őszinteséggel mindig csak olyant ígért meg, amit be Is tudott váltani, — aki nem nagyhangú szavakkal, nem színpadi külsőségekkel, hinem az egyenes embernek, a köz fáradatlan harcosénak lelkesedésével és a kisember sorsának atyai gondviselésivei dolgozott kerületének gazdaközönsége érdekében.
A vármegyei központi választmány Ölése
Zalangorang, Junius 8
(Tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye központi választmánya hétfőn délelőtt Bődy Zoltán alispán elnöklete mellett üiéat tartott, amelyen letárgyalták a képviselőválasztásokkal kapcsolatos teendőket. A központi választmány a választások Időpontját egész Zilában junius 28-ra, vasárnapra tűzte kl.
A választókerületekben az elnököket és alelnököket ls kijelölte a központi választmány. Igy Keszthelyen: dr. Lénárd János, helyettese Oaál József. Lelenyén : Kovács Sebestyén Miklós, helyettese dr. Csempesz Dénes. Pacsán : Sientmlhátyl D zső, helyettese Nyáry Kálmán.
Ujabb jslOltek startolnak a zalai karAlatakban
Ldenyén Pozsogár Rezső és Somogyi Béla melleit Dobrovlts Milán is Indul nem hivatalos egységespárti jelöltként.
Tapolcán gróf Eszterházy Móric és Kandó László kereszténypárt! Jelöltek mellett dr. Fazekas Károly budapesti banktgszgstó ls indul nem hivatalos egységespáni programmal.
Keszthelyen Rakovszky Iván egységespárti mellett Relschl Rlch\'rd agrár, Melsler Károly ker. gazd. és Szakaslts Árpád indul szocialista programmal.
Rakovszky Iván progratnbeszége Keszthelyen
Keszthely, Junius 8 | programbeszéd utln társasebéd volt, amelyen dr. Menzer Imre ügyvéd köszöntötte fel a jelöltet. Rakovszky délután Zalaszántó és Alsózsld községekben tartott programbeszédet.
(Saját tudósítónk telefonjelenlése) Keszthely soha nem látott lelkesedéssel fogadta egységespárti jelöltjének, Rakovszky Ivánnak a Hullámszálló erkélyéről, a Balaton-parton, ha\'almas tömeg előtt tartott programbeszédét. Rakovszky Bethlen bel- és külpolitikájáról, az igazi kereszténységről, Keszthely és a kerület jóvö problémáiról beszélt abszolút uii tárgyilagossággal. A megnyitó és záró beszédet Malatinszky Ferenc felsőházi tag mondta. Felszólalt még ifj. Tóth Pál, a nyíregyházi ipartestület elnöke. (Rakovszky előzőleg a nyíregyházi kerület képviselője volt.) A
ldö|árás
A nsgyksnUssl meteorológiai megfigyelő Jelentések: Hélfó.i a Mmér-sékUt: Keggst 7 érsiv +14 «, délután 1 \'<slKH +n.i, este 9 órakor +17\'4.
PelMtet : Bgéss napon át ttszts égboltozat.
Szélirány: Reggel északt, délben és ette délnyugat szál.
(PJszttkal \'jdtújiltnlM M HataM-aU" (Ut IsUatl lalaeaáii VáMsaéksay IM vérhnte, bslywakái
• sakkal, maié sWatarvfckai.
ZALAI KÖZLÓNV
Elfogtak egy volt szerb őrmestert, aki
10 é? elélt kirabolt és agyonlőtt egy hazatéré magyar hadifoglyot
|l. ju ntut 9.
Kaposvár, junius 8 A szuloki csendőrörs elfogta és a kaposvári törvényszék fogházába kisérte Mlhajlovlcs Qrigor volt szerb őrmestert, akit egy tlz évvel ezelölt történt rablógyilkosság elkövetésével gyanúsítanak.
Amikor a világháború kitört, Klrsthner József felsöszentmártoni lakos ls bevonult Az orosz frontra került és ott hadifogságba esett még 1914-ben, Igy Szibériába vitték, ahol 6 évig ette a rabság keserll kenyerét.
Amikor az orosz forradalom kitört, Kirschner, mint hadifogoly, kikerüli egy gazdaságba munkára, ahol jól keresett és az orosz papírpénzen ékszereket vásárolt. 1920-ban Kirschner elindu\'t haza, Magyarországba. Először a csóti fogolytáborban volt megfigyelőben 3 hétig és 1921. február 12-én el indult haza. Február 12-én ért
Szulokba, ahol meghált és másnap, 13-án akart átszökni a Szu lok és Istvándl között húzódó szerb demarkációs vonalon, ahol azonban elfogta egy szerb Járőr, amelynek Mihajlovics Qrigor őrmester volt a parancsnoka Mihajlovics megmotozta Kirschnert és a nála talált szöveteket, ékszerekel, arany-és ezüst\'icmüeket elvette, az Igazoló-papirjait pedig eltépte.
Mihajlovics a következő napon átkísérte Kirschnert Mcrenyére, de
útközben egy dum dum golyóval agyonlőtte a szerencsétlen embert.
Akkor ugy állította be felettesei előtt a gyilkosságot, mintha a fogoly meg akart volna szökni tőle és azért tölte agyon.
A kaposvári törvényszék vlzsgáló-birája rablógyilkosság cimén helyezte előzetes letartóztatásba Mihajlovlcsot, aki most egészen véletlenül jött át Magyarországra.
„Nekem több jogom van a feleségedhez!"
Egy elutasított kézfogás után baltával leütötte riválisát a cserazeg-lomajl gazda
Nagykanizsa, Junius 8
Nemrégen történi, hogy Cserszeg-tomaj községben több gazdaember bement a Németh féle trafikba vásárolni. Többek közöli Olber Sándor és Oyörey György községbeliek Is, akik régebb idő óta ellenséges viszonyban voltak egymással — „az asszony miatt". Qyörey odament Oiberhez és kezet nyújtott neki. Qiber, amikor a hozzája közeledő Qyöreyt meglátta, elfordult és azt mondotta:
— F-gy Ilyen mocskos emberrel nem fogok kezet.
A trafikban többen voltak, akik ezt a kínos jelenetet végighallgatták, de senki sem szólt közbe. Mikor mindenki bevégezte vásárlásait, elmenlek haza. Qyörey és Giber is kimentek a trafikból. Sötét esle volt.
Az utcára érve, Györey odament Giberhez és felelősségre vonla, hogy miért nem nyújtott neki kezet.
— Egy ilyen piszkos emberrel, aki a családomat tönkre telte, nem fogok kezet I — volt a válasz. Szó szól követett és csakhamar összeakaszkodtak egy kis közelharcra, miközben állítólag Györey azt mondotta volna Gibernek:
— Nekem több jogom van a feleségedhez, mint neked I
A legérzékenyebb oldalán megsebzett férj erre fogta a karjára akasztott baltát és azzal ellenfelét ugy megvágta a fején, hogy az véresen összeesett. Sokáig élet-halál között lebegett, mig sikerült öl az eleinek megmenteni.
Szándékos emberölés bűntettének .1 kísérlete miatt vonták Gibert felelősségre a nagykanizsai törvény-
széken. Giber elmondotta, hogy Györey hogyan dúlta fel életét és ezért nem adott níki kezet. A tanuk kihallgatása után dr. Pillér Arthur keszthelyi ügyvéd hatalmas védbeszédben mutatott rá arra, hogy Györey a legérzékenyebben sértette meg Gibeit, ahogyan egy férjet — legyen az ur vagy szegény ember — csak sérteni lehet és efelett! felháborodásában követte el tettét.
A bíróság is tekintettel volt erre, azért a vádtól eltérően erős felindulásban elkövetett mándékos emberölés kísérletében mondotla ki bűnösnek Gibert és az enyhítő szakasz alkalmazásával mindössze három hónapi fogházra és az összes felmerüli költségek megtérítésére ítélte. Vitéz Szity Dezső ügyész súlyosbításéit fellebbezett.
A színházi Iroda hirel
(*) Ballerína — az évad operettszen-záctoja. A nagykanizsai szinlévad közéig a befejezéshez s Igy az Idei miisor slágerei kerülnek csak a hátralevő Időben előadásra. Kzek közt első helyen áll „Ballerína" u budapesti Király Színház ezévl legnagyobb sikere. Martos ós Szlrmay, a világhírű operettezerzőK neve garantálja, hogy szövegben ls, zenében u legszebbet nyújtja a „Ballerína\'\'. — A Ballerína huszár-operett, még pedig a legmulatságosabbak közül való h hatásaiban túlnő nemcsak a Pillangó főhadnagyon, de a Tatárjáráson ls. A szép kiállítás, pompás Jelmezek, tánc-számok, mtnd hozzájárulnak a várható legnagyobb sikerhez. Vitéz Jaknb-Ily főrendezéso mellett Viola Margit, Ilarczos Irén, Nagy Gábor, Feleky Klári, Blhary Nándor, v. Bánky Róbert, Bognár Klek, Nagy Imre, Krémer Feronc, Kellner Jó-zaef, Kovács György Játszik a darab főszerepen — A bemutató kedden ós Bzordán este lesz.
(") Feketeazáru cseresínye — kö/kt vánoira. Csütörtökön este Umót a városunkban szinte páratlan sikert elért „Feketeszáru cseresznye" van műsoron a bemutató fővárosi színvonalú előadásában.
NAPIREND Junlua 9, k«M
Hóm katolikus: Prlmuai. ProteaUna:
Félix Izraelita : Slvau hó 34 «
Városi Muuum és Ktnvvtár nyílva c Utöriökön és vasárnap délelőtt lO-tól II óiilg.
OyóRvazertárl áJJdl szolgálat; I
.) végéig a .Márta\' gjrógyaaeitár — ■ Irály utca 40.
Uránia. „Cowboy versenye", hirom zgalm. cowooy-atlrakdó 21 felvonásban Előadások 6, 7 és » órakor.
•xfűrdö nyílva icggct bórától estiig (hétfő, smda, péntek dUatáa, -m égést nap alkart). TsL: 2-18.
— Esküvő. Fényes esküvő volt szombaton Pallnban Vitéz Horváth Sándor patlnl körjegyző Irma leányát vezette oltáihoz Rozsos Antal zalaszentbalázsi segédj\' gyző. Tanuk voltak: a menyasszony részéről Rubint Károly, a vőlegény részéről Somogyi Oiula földbirtokosok. A pilgári esküvőt dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró végezte. Az egyházi esküvő fényes szertartása után az eskető P. Deák S ulp\'c nagykanizsai plébános intézett beszédet a fiatal párhoz.
\' — Ipsrostanonclskolal rajz- és munkaklállltás. A nagykanizsai szakirányú Iparos Hu- és leánytanonc Iskolai rajz- és munkaklállltás,amelyre míg vissza lógunk térni, vasárnap délelő.t 10 órakor nyílott meg más megfelelő helyiség hiányában a Roz-gonyi utcai állami elemi iskola egyik legnagyobb uneteti tantermében és folyo óján. A kiállítást az Ipartestületi elöljáróság és nagyszámú közönség jelenlétében Samu József, az elöljáróság agilis alelnöke, lelkes szép beiddel nyitotta meg, melyben reámutatván ezeknek a tanoncképzésre kihaló nagy fontosságára és horderejére, ugy a maga és az elöljtróiág, valamint az összlparos-ság nevíben hálás köszönetét tolni. csolla a tanítótestületnek és annak élén álló Igaigalónak, akiknek évtizedes odaadó, önzetlen munkásságának köszönhető a helybeli iparos-társadalom mai szép nívója. A rajzás munkaklállltás folyó hó 14 lg tar-latik nyitva s naponként délelólt 9-12 lg, délután 2—7-ig tekinthető meg.
— A Keresztény Tisztviselőnők ozsonna-délutánja. V,sárnap délután |ól sikerült ozst,nna délutánt rendezett a Keresztény Tisztviselőnek Egyesülete. A kórházi kápo\'na javára rendezett ozsonna-délután Kenedl lmréné Cscngery utca 33. s/..\'tn alatti lakásán zajlott le, amelyet z-ufuláslg meglöiiöttek a vendégek és az egyesület tagjai. A családias jellegű összejövetelen két klskanlzsal kislány, Szalay Iluska és Antal Ju llska bájos közvetlenséggel magyar láncokat mulattak be a figyelmes háiiaiszony, Kenedi lmréné zongora-kísérete melleit. A nagy sikert arató láncokat többször Is meg kelleti ismételniük. A vendégek a késő esti órákig a legjobb hangulatban maradlak együtt.
URRNIF)
Junius 9., kedd
Csak egy napig l
Vakmerő lovasklrályok Izgalmai
J25 ISÍIShKÍ
COWBOY
versenye
A cowboy verseny 25 felvonásos, 3 Izgalmas cow\'-my attrakcióból áll I Minden lltm|e kű\'ön nagy attrakció s tó-szereplői meglepetés! fognak kelteni I
Előadások a, 7 és • órakor.
Rendes flelydrak.
— Halálozás. Tipikus alakja tűnt el ismét a kanizsai ulcának. Sokszor lehetett látni a görbe botját hóna alá szorítva, gyors léptekben tova sietni az örökké nyugtalan, az örökké kutató s búvárkodó, a matheslst kiválóan művelő, a magasabb zenei élvezetekéit ra|ongó Qergye Stndorí. A külsejére nem s kai sdó, a mához alkalmazkodni nem akaró öreg ur annál lobban elnerüll az ö „a+b" jel közé. Hol\'sy Pál s más kiváló ludórunk elismerő sorai tanúskodnak az ö kiválós\'g\'wól Senki se hinné hogy a matematika rideg emberének mennyi melegség, mennyi szeretet volt a fzlvében 28 évig ta-nl\'ott városunkban. Bizonyára sok tanítványa fogja megsiratni, azt a kiváló tanl ót, pkinek csak tanítványai maradtak. Kedd;n délután öt órakor temetik a kathcllius temető halottasházából.
— Szülői értekezlet. A Vécsey Zsigmond utcai el< mi iskolában vasárnap délután Igen látogatott szülői értekezlet vol>. Poleslnszky Emil Igazgató lendületes elnöki megnyitója után Németh Jenő állami tanító tartott nagyon tartalmas és nívós előadást a gyermekeknek az egymás iránti szeretetre való neveléséről, amelyben a gyakorlati pedagógus tudása és meleg gyermekszeretete nyilvánult meg. Előadást nagy hatást keltett a nagyszámú szőlő soraiban. A nagyon sikerüli szülői értekezlet Poleslnaky igazgató záró-szavaival ért véget.
A kasithalyi W|yssto»al IsszaMktattt t ksaloaoa vagonnal
Egy vngon összetörött, a mozdony
megrongálódott, emberéletben kár nem esett
Keszthely, Junius 8
(Tudósítónk telefonjelentése) Hétfőn déluián 2 óra 50 perckor a Keszthelyről Balatonszentgyörgy felé haladó vegyesvonst Keszthely közelében összeütközött kél, nyílt vonalra kilóit, kaviccsal negrakott vagonnal. Az egyik vagon ösazetört és a mozdony ugy megrongálódott, hogy egy segély mozdony tudta csak Balatonszentgyörgyre vontatni a vonatot Az összeütközésnél az ijedtségen kivül semmi bajuk sem történt az utasoknak.
.H»\' §........ .iÁLAl KÓZLÖNV
Ifi\'
A „NYÍL"
első számában kőzll ERDŐS RENEE teljes, legújabb regényét:
nŐszi kaland Firenzében"
ZALAI KÖZLÖNY
1531. |unlu» 5.
-=. A Kereskedelmi Alkalmazottak 14 én, vasárnap larlják meg junlállsukat a lazsnak! parkban.
— Itt a kánikulai Nyári ruha-vászon szükségletét teliéllen Schülz-nél szerezze be, mert itt Indanlrén-nel festeti, kiválóan színtartó árul kap.
— A Klsdalárda és a Hósók Ünnepe. A nagykanizsai Kifda\'árda a következők közlését kéri: Igen tisztelt Szerkesztő url Dalárdánk kernngva, Büchler Mór ur egy heli távolléte miatt csak most reflektálhatunk a Zalai Közlöny junius 2-iki számában foglal! közleménynek ama részére, amely Kisdalárdánkat a Hősök Emlékünnepélyéből kifolyólag llnnrpronlássil védot|a. A helyzet az, hogy a Klsdalárda nem kövelett el ünnepi ontásl. A Kisdalárdi ugyanis a május 3 án rendezel! da\'osünne-pel megelőző események hálása alatt czidőszerinti csak papíron áll fenn, de fado pedig nem létezik. A tagok egy része kilépett, a másik része pedig elkedvellenedell. Igy aztán a Kisdalárda megzavart összhangja kifelé is megnyilvánult akkor, tinilkor a Hősök Emlékünnepén nem voll módjában m<g|elennl. — Nem célunk rekriminálni és nem kívánunk foglalkozni az okokkal sem, amelyek Klsdalárdánk szétbomlását előidézték Azonban leszöge zük, h"gy a Kisdalárda nem hill meg, sőt szent meggyőződésünk oz, hogy a viszonyok és zavjró okok elmúlásával uj éleire fog ébredni és mint a múltban szám\'alan hazafias, kullurális és társada mi mozgalmakban vett riszt, ugy a jövőben is minden zavaró momenum elhárítása ulán teljesíteni fogja köteles égét. Ezzel a magunk részéről az ügyet befejezettnek nyilvánítjuk és kérjük igen tisztelt Sierkeszlö urat e soroknak b. lapjában helyt adni. Fogadja köszönetünket és vagyunk hazafias tisztelettel a nagykanizsai Klsdalárda Intéző bizottsága.
— Megnyílt Horthy Mlklós-ut 4. szám alatt a Kopstein bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
Strém Károly
cég
közli, hogy két éves vágású, száraz, la cierhaiábfa ... P 44\'20 „ la lölgyrasábfa... P 4lT— „ la cierdorongla P 34 —
„ talplaforgács......P 25 60
„ II. oszl. dorong
(fejsz, bolfa) ..... P 19 60
mirdcii 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol há hoz szállítva.
Ezen kivételes olcsó árat, tekintettel a nagy keresletre és közkívánatra, kiszpíuzfizetés melleit továbbra is tarjuk.
Aprított fa már 100 kg. véle-lénél P 2-50 házhoz szálli\'vi, 1C0 kg.-kint.
Kérjük a közönségei, hogy szíves megrendelé-eil a városi Iro dába Juttassa. (Sugár-ul 20. sz. Telefon 127.)
Félholtra hurcolta a tehén a hozzékBtBzBtt kisfilit
/.ataogorszef?,* Junlus 8
Tófej közrég határában tegnap tulyos szerencsétlenség történt. Kovács Ferenc 8 éves kisliu egy tehenet hallott ki a mezőre és a tehén kö-t lét a derekára kötötte. Az. álla! valamitől megijedt és megvadulva végighurcolta a fiút az egész mezőn, árkokon, bokrokén keresztül. /> gyerek a tején és az egész testén súlyos sérüléseket szenvedeti A mentők életveszélyes állapotban szállították be a zalaegerszegi kórházba.
— Szerdán lesz a kórházká polna tombola sorshúzása. Mini jelentettük, holnap, szerdán tartják a Polgári Egylet nagytermében a kórh Izkápolna résaére való tombola sorshúzást a kedves nővérek Novai Imre dr. városi tanácsnok közban-jöttével. A sorshúzás reggel 8 ónkor kezdődik. Minden jegy nyer.
— Elegáns angol férfi nyári szövetek nagy választékban SdtlltznéL
— Csavargás miatt elzárásra éa 3 évi UtiUáara ítéltek egy csetédleányL Csak nemrégiben adtunk bírt triói, hogy botrányos részegség miatt 5 évre klUUotUk egy leányt Nagykanizsa területéről. Mosl hasonló kitiltás van folyamatban. A kanizsai ríndVségnek u.-yanls luJo-mására jutott, hogy Kele Erzsébet 19 éves bánoksacatgyörgyl c eléd-leány, aki még na|us közepén jött Kanizsára, foglalkoiás nélküli, csavargó életmódot folytai. A kiliágási rendöibiró Kele Erzsébetet csavargás mlatl 8 napi ellátásra Ítélte. Büntetése kitöltése után Bánokszentgyörgyre toláncoljak a leányt, akinek 3 évig nem szabod vissz,térnie Nagykanizsára.
Legjobb üdítő ital
■ közismert
Kapható minden fQszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
Weisz 1 IMiii,
Király-utca 21.
AgyvtrtMllál, s\'lvszorong\'s, nehéz légzés, félelemérzés, idegesség, fejfájás, lehangolts g, álmatlanság "a természetes „t\'erenc lÓHíl" keserűvíz használata által igen sokszor meg-szüntetheiők. — Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Fsreao lisiel viz a makacs székszorulás mindenfele jelenségeinél a legjobb szolgálalo\' leszi. — A Fereno lóxsel keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
— A 20-as honvédek története. A volt nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred törtenetének I. kötete vitez Szepessy-Bugsch Aladár ny. altábornagy, az ezred voll kiváló parancs-nokanak összeállításában, megjelent. Az ezred minden harcát részletesen tárgyaló, a mindenkori tiszti beosztásokat tartalmazó és az egyes harcakikan résztvevők nevét is feltüntető, rendkívül\' érdekes, csinos kiállítású könyv kapható Fischt Fülöp Fial UiiytriMMakedésáben. Bolti ara 11 P.
Szaft* OIBa és Lilly
Makaaaha és faháraaiaO
varrodsittaa ügyei varrtlsény ét
tMNÉMIaaayafc kivételnek 2765 F.ötvöi-tér 2.
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
hi bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal porlómen-teseii küldi ulána bármely belföldi nyaralóhelyre.
— Perselyt loptak a mura-kereszturl templomból. Felháborító lopás ügyében Indított nyomozási a murakereszlurl csendőrség. Ismeretlen lettes ellopott egy perselyt a benne levő pénzzel együtt a murakereszlurl katolikus templomból. A lopást pénteken fedezték fel, amikor ki akarták üríteni a persely tartalmát. A nyomozás folyik.
Frottler fDrdóköpcnyek a legdivatosabb mintákban Sehütznél.
SPORT ELET
A vasárnap aporteseményei
A reálgimnázium tornaversenye — A leventelabdarugó bajnokságban veretlen Kiskanlzsa elszenvedte első vereségét — Budapest uszól fölényesen győztek Magdeburg ellen
Nagykanizsa, Junlus 8 A nagykanizsai reálgimnázium vasárnap rendez\'e évvégi tornaünne-pélyét és atlétikai versenyét.
A borús Idő el enére szép számú közönség kereste fel a Zrlnvi pályát, hogy lanuja legyen gimnazistáink sportteljesítményének.
Egyes atléiikai számokban figyelemre méltó eredményi értek el.
Részletes eredmények a következők:
Salydobás 5 kgr. golyóval (14-16) évesek): 1, . Zsigmond József V. o. t. 10 m. 29 cm. 2. Scbttler József VI.
0. t. 3. Fa.ngler Oyörgy V. o. t. Sulydobás 125 kgr. golyóval (16—
19 évesek): 1.\' BartaJ Béla VIII. o.
1. 11 m. 27 cm. Int. rek.- 2. Mlkó István VI. o.. t. 3. Klausz István VII. o. t.
80 m. sik/ulás (14—16 évesek: tií Bujlor Ferenc V. 9 9 mp. 2. Flesch István VI. 3. Zsigmond József V. 100 m. síkfutás (16-19 évesek):
1. Nolltnagel József VIII. 118 mp.
2. Klausz István VII. 3. Váry József VII.
MODEfiN RUHAFESTŐ t* VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
Kívánságra 24 órán bellii li elsőrendű munkát kiült.
FŐUt
7.
Diszkoszvetés: 1. Barlal Béla VIII. 33-60 m. 2. Józsa Dezső VIII. 3. Mlkó István VI.
Távolugrás (14—16 évesek): I. Flesch istván VI. 588 m. Int. rek. 2. Zsigmond József V. 568 m. 3. Somogyi Dénes V.
Oerelyvetés: I. Mikó István VI. 35-60. 2. Barlal Béla VIII. 3. Tóth István VU. 400 m. síkfutás (16-19 évesek):
1. Nólhnagel József VIII. 57 4 mp.
2. Váry József VII. 3. Bujlor Ferenc V.
Távolugrás (16—19 évesek): I. Klausz István VII. 606 cm. 2, Nólhnagel VIII. 3. Bognár Ernő VII.
4x80 m. staféta 1. V. osztály csa-pala (Zsigmond—Németh—Tóth— Bujlor) 40 mp. Int. rek. 2. VI. oszt. csapata. 3. IV. oszl. csapata.
4x100 m. staféta. 1. VIII. oszlály csapata (Nólhnagel —Friedreich— Goldschmiedl—Bírtál) 48-5 mp. 2. VII. oszlály csapala. (Váry—Hegedűs—Bognár—Klausz).
Az ünnepély befejezése ulán dr. Hegyi főjegyző lelkes be?zéd kíséretében osz\'olla ki a győzteseket megillető érmeket és tiszteletdíjakat.
A verseny győzteseinek tiszteletdíjakat adományozlak Kelemen Ferenc bankigazgató, Schülz áruház, Berény József, Kirschner Mór és Kaufmann Károly kereskedők.
Vasárnapi leventebajnoki mér kózések eredményei:
KAOSz-Kiskanizsai Levente 3: I (2:0).
Meglepetés. 500 főnyi közönség voll tanuja a mérkőzésnek. Kiskanlzsa váratlanul gyenge játékot pro-
1931 junius 9
ZALAI KÖZLÖNY
* *
1
dukált, de főleg kapusuk voll In-diszponáll. Biró; Bárány. TI FC-Hunyadi 2:0 (1:0). Kcméi.y küzdelem ulán megérdemelten győzőit a cserkészek csapala. Biró: Szirtes
Budapest—Magdeburg 0:0 A két véros uszó és vízipóló válogatottjainak hatodik városközi mérkőzését Budapest megsemmisítő fölénnyel nyerte meg, nemcsak a két vlzipolótnérkőzésben győzőit, hanem győztesként került ki mind a négy stafétából is, mégpedig olyan fölényesen, amire a városközi mérkőzéseken még nem volt eset.
Magyar proflkomblnált és Középnémetország 5:1 (3:0) A magyar professzionista futbal listák válogatott csapata a Közép németprszági labdarugó válogatoll csapat ellen a bltteifeldi uj stadionban szenzációs győzelmet aratóit,
A magyar .csapat nem várt elánnal és megértéssel óriási fölénnyel győzött. A magyar csapat legjobb embere Oalllna volt.
Diákok
» sportegyesületekben
Az egyesületi utánpótlásra nagy jclenlöíéggel blr az a miniszteri ren-delel, amely a jövőben lehetővé teszi, hogy a KISOK kötelékébe tartozó sportoló diákok a Jövőben Indulhatnak valamelyik sportegyesület színeiben. Eddig a KISOK hoz tartozó diákok, sklk résztveitek a KISOK bajnokságáért folyó küzdelmekben, a Labdarugó Szövetség bajnoki meccsein nem vehetlek részt. A rendelet szerint minden iskola kiválaszthat egy egyesületet és annak az I.kólának a növendékei csakis a kiválasztott egyesület színeiben indulhatnak. A rendelet kimondja, hogy az intézel testnevelési tanárát be kell vonni az egyesület vezetőségébe. A rendelet azt Is előírja, hogy a sporttelepen a diákokat külön öltöző Illeti meg és nem szabad nekik a szeniorokkal egy helyiségben öltözni.
Országos ossndártlsiU vlvóserseny ak
Szombathely, ]unlus 8 Szombathelyen folyó hó 5-én kezdődtek és 6 án folytatódlak az országos csendőrtisztl vlvóversenyek, melyekre 32 liszt nevezett be. Részletes eredmények: Epévivás: 1. Vitéz Baky László száiados (Budapest), 2. Kontra Kálmán szds. (Budapest), 3. Posszert J .kab szds. (Szombathely).
Tőrvívás: 1. Kontra Kálmán szds. (Budapest), 2 vlléz Zsengellér József szds. (Salgótarján), 3. viléz Baky László szds. (Budapest). 4. Posszert Jakab szds. (Szombathely),
5. P/avenszky Ferenc szds. (Miskolc),
6. Orendy Norbert szds. (Székesfehérvár), 7. Purih József szds. (Sopron).
Kardvívás: 1. Cammerle Raymund szds. (Pécs), 2. Kontra Kálmán szds. (Budapesl), 3." viléz Baky László fzds. (Budapesl), 4. Fetler Ferenc szds. (Gödöllö), 5. Posszert Jakab
szds. (Szombathely), 6 CsepI Béla szds. (Szombathely), 7. Plavenszky Ferenc szds. (Miskolc), 8 vitéz Temesváry Endre szds. (Szombathely).
Az országos csendőtversenyek gyönyört! vándordíját összponlozás alapján a szombathelyi kerület vivói nyerték meg.
(KŐS\'önet) Kelomon Ferenc bank-Igazgató, Berényl József ékszorész, Sohllt! áruház, Kautraann Károly kereskedj és Klrschnor Mór knreskedó urnk-nnk n növendékek részérő felajánlott emléktárgyakért ezúton Is hálás köszönetét lejoil kl a gimnázium Igazgatósága.
alma-, szőlő-moly
elleni védőszer.
Egyéb „Chinoln\'-gyártmányu permetezőszerek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-védöazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bbóság mellett Telefon 13a
Sjtsiluii-, róisafa-perseiesök
(3 klllónféle szór\'teljel) raktáron.
Baza tszv. - flll., dl. — fitt. és a rozi 40 flll esett.
Basa llasav. /7-es 14 53 -14 70. 7S-a, 1470—14*5, 79-es 1490 1520, 80-fl 1500-1530, donánt 77-es 14(0-14 16 IS-JU) 14 15 1430 79-ts 14 40-14 50. 80-as 14Í0 14 60 Rozs 13 20 - 3 40 lak. fcpo 1750 -1775, sOrárpn 1900 19 50, sab 23 50 23 75, tenort 14 15-14 35. nxt —■--—, soros 13 40 13 60
KfiZGAmsiá
(—) Országos vásárok Zalamegyében. Ezen a héten Zalábm az alábbi országos vásárok vannak : junius 8 án Zalaszentbalázson és Szentgyörgyvölgyön, 9-én Zais-váron, 10-én Szentantalfán, U-én Hahóton, Keszlhelyen és Klskomá-romban, 13 án Tótszenlmárlonban és Zalalövőn.
TŐZSDE
Nyugodt hangulat millelt az üzleti forgalom rendkívül szűk keretek között mozgot>. A külföldről érkezett hírek a spekulációnak ösztönzést nem nyújtottak és a szórványosan előforduló kötések a legutóbbi zárlati nívónál alic-.onyabb árfolyamokon jöttek léire. Nagyobb árfolyam eltolód isok az egész tőzsdeldö alatt nem földúllak elő és a tőzsde csendes Irányzattal zárt. Flxkama-tozásu p pírok piacán tartoll volt az Irányzat. Valutapiacon Inkább kereslet mutatkozott, lelenlősebb árváltozások nem voltak
Xfcickl zártat"
)>írls20 19. Loeüoi OS\'/i, Nawyui 51565, Bflssel 7182. Milánt 2699, MaJcd 49-40, ánrstnozni 207 50 BciU 1Í2 40, Wkr, 7247. Kotta S14, Prtr* 15*28, Vsn* 67 80, B>á«p«i BB.OS IMtflW 9- 2Vl, katsran »i 8
Angol L Ba&rtr. Csan k.
VALUTáK i I. 27*81-27\'96 [ 78*55-7995
__16*88-1700 1
Dán k. 153*30 \'U 80 Dinár 10 05 1013 DoHr 571 25-574-25 nsncU L 22-25 » « HolL 229-90 230 90 Lengyei (4 0044 40 Lsu S*38 8*42 tava 412-418 Líra 29 85-00*15 Málta 135 60 136 20 Nosvét 153 20-15380
IcMtL 80-30 8070 Tváldf. lln*M-i|l*40 ivédk. IE3 40 IÍ4 00
OBVIZáK Aassi 730 10-230 80 Bnlgrád 10 10 10 13 Berlin 1M-75-136 15 Brüsszel 70*65 79 97 Bakatort 3 40-3*42 Kopenb.l?320 153 0 London T7-82-27-90 tU/.áá 53 20-57 20 jftftno 29 93 30 03 !4awyOf 571 90-7350 Oszló ;í3\'20 153 60 Párts 22 39 2246 Prága lt>*9 4-16 99 SaórU 4\'3-4"7 ftockh. 153 32 -158*72 Vazsó 64-20-54 40 Win 80*38-flC 63 Zürich 110*87-11127
m ||. J.1,1
aertssvasar
ralhsttáa 1741, alzdattan 956. — KUó-rstsda 106—1*80, asadstt 1-10 -1*12 medell kösáp 1*04-1 Oá, könnytl 0-96-1*02, 1-aC isndS öreg 0*98—1-00, U-od nadll Sne 0*90— 091 angol aSIdó 1-00-1*10, szalonra nagyban 118-1*12, zsir 1*20 0-00, ferzs 1 60-184. szalonnás léi seri és 1*83-1*44.
Diája: Msalal Iroaáa és Ufktaáá
Vállalat, lanka
Felelős kiadó: Zalai Károly. Ijsientrban tekfoa i Naokmaássn O. m.
HERCEG
ESTERHÁZY
Legfinomabb felvágottak Kiváló finom FŰSTÖLTHUCOK
Elismerten megbizhaló HENTESÁRUK állandóan kaphatók megbízható frissen és olcsón a lerakatban
Telefon t
B-9S.
Hortby Siklós-ot 2.
Telelőn i
B-98.
1 kg. .Esterházy" csemege füstölt szalonna ......... 260 fillér
1 kg. „Esterházy" fflstfllt osásxárhus keskeny 280 fillér
10 dkg. „Esterházy" reklám kolbász ............... 20 fillér
10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott finom ......... 40 fillérlöl
10 dkg. „Esterhá:y" vendégsonka.................. 48 fillér
10 dkg. .Esterházy" hátsó Rollsonka (göngyöltsonka) ... 50 fillér
10 dkg. . Eltei liázy" gépsonka .................. 70 fillér
10 dkg. .Esterházy" gyógysonka á la Prag (konzerv) ... 100 fillér
1 pár .Esterházy" óriási csemege virstll............ 28 fillér
rw ___
APPtf HIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dí|a IU szí,lg 10 flIMr, Minden további szó dija • fül. Vasár- és
ünnepnap 10 szóig SO fillér, további szó dija • flll. Szerdán és pénteken 10 szóig ao fUlér, minden lováhU szo dija 6 flll. Gmszó s minden mia-,». t, l elLbAI íllr. s ó kel MÓ iak sránlt-uuk. Aliá.l i-erofikiiek 50<i o engedmény. Mlráaláaek B (6t) p.»i& hsssass alul s> (alsslsges Bafislllú wAmlskrsAn alktráléaa •éswM ■ I • * • • i ■ • á • ss SS h
Villa Balatonkereszluron 2 uobs és csakotl verandával klaáá vagy alaáá özv. Oyenes Lajoanénil, városháza. 2358
~ModernTÍ éves, alig hasznílY kl^pgt*
haláleset miatt sürgősen eladó Oéruszné, Szepelnek.
2:08
Klfsstóflu, aki kerékpározni tud, azornal felvétetik. Tejközponl, vasuláitornls. 2754
Isáátll kaaáss naponta
friss birkahús
kapható kukásat P I.—
SCHWARCZ, piaci busbódá,
Ssaassl tmra, Zrínyi MII tt. Talafoss S*«. Közponf
. Központi intés, vízvezeték, csatonárás, rgészsegügyl berendezés, énalet és diszmü bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatQk-sággsl, a lego\'csóbb árban. Raktáron WnTO-és alökédak, házUrtást bádogáruk. Mlnta-raktái fürdőszoba stb. berendezésre. 2572
Pertekt siakioaai a|ánlkozik Jobb házakhoz, helyben vagy vidékzs. — Cin: Petóll ut 34. 2751
Ügyes, listai bejáró takarítássá (elvitetik Cscngery ut 27., löldazlaL 2758
Jobb mindenes 16x6b* 15 lkérc slánl-kozlk Bajza-utca 20. 2752
Újságpapírba göngyöltén, tegnap bevá-sárlás közben piaci árus kosarában (elejtett uj bsrns btrtáaka mielőbb rendőrkapitányságra beszolgáltatandó t 2160
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit ás pllssáros.
Olcsó, szép kltogástalan munkámért felelftsseget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Qytljtötelep: Horthy Mlklós-ut 8.
Gyártelep; Hunyadl-u. 19.
ne.
Irta: Horváth E. János
ny. 1:ík. Igazgató. Ill-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel.
Ára 1"— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
■ladaa munkáltatónak náifcaiOzhetetlen
s dr. Bernyó József összeállításában megjelent
Társadalombiztositási TÖRVÉNYKÖNYV
A még megtevő pál Jányok 1
6 P helyett
passg6irt
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
ZALAI KÖZLÖNY
Eringélttng Internátug
Budipeit, VII, Dujulch-atc* 28 B. A budipeit! ev. gtmnáxlram fiúnevelő latéxctc - Peranllrtó hitóiág: Peitl mnu német teilvéregyhái. — Pelvétel 19ff/32. tinívre JrallulT-lg. Prwpektul.
szarvasi m. kir. középfokú
gazdasági tanintézet
u 1931-32. likolal tm fehreut kla éi köx\'pWrtokoioir négy kőiépltkolát vég-utt gytrrocktll • azokrat négy év italt c\'méletwg tt gyakorta tlUg alaposa képlett, müveit gtxdákká amit. A tanulás és ellátás kAltsárét a Wld-mlveléefigyi miniszter ar Mnya|aaaa
kazáltltotta. Résaletea tájékoitilót küld ti r.ao
Hölgy-
íodtrúsxai.
Hajváfás, tejmosás, hajfestés. Oodolálás, manikűr. EléftntSkack áriragedmény.
Caalcay Iaivdn
ult éa női lodrállterme laaalkali, «»aailk L.Jmhi. SS.
f*S (CUM d(T,\'lfuhilial IMMbM.)
Hirdetmény.
Vb. egyházasbdkkl Dervarics Ákos orosztonyl földbirtokos csődtömegéhez tsrtoró és a csödlellár 1—6 létele alatt összeirt 6230 pengő bectfrlékd Hoffher és Schrantz gyártmányú cséplögépgrraiturát (gőzgép, csépfö-szekrény. elevátor sth.)a csődv. I\'szt-mánytól nyert felhatalmazás alapján Nagylengyel községben folyó évi janiin hó IWtt délelőtt 10 Arakor bírósági végrehajtó közbenjötte mellett biról árverés joghatályával biró nyilvános árverésen s legtöbbet igét önek eladom. Acséplőgépgarnllura 2C00 pengőn alul el nem adatik.
A csődtömeg a cséplőgépgarnitura esetleges hibáiért nem izavatoL A vevő a vételárat azonnal kifizetni tsrto Ik. A vételi illeték vevő á lal a vételáron feldl fizetendő. Bővtbb feltételek irodámban a hivatalos órák alatt megtudhatók.
Kell Nagykanizsán, 1931. évi ju-nlus hó fi. napján.
Dr. Petrtcs Jőzsel
7753 ügyvéd, ciődtömeggoudnok.
2846. sz. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bírta Pe rne Ogyvéd által képvlaelt Phön\'x éa béeal Mit rt lavára 1 Ifi P 64 ( töke éa több követelés él Hiul\'kal ereiéig a nigykinlull kir. iáráiblrfiág 1°31. évi 5223/1031. ti. végtfaével elrendelt klelé-gitésl végreha|tái folytán végrelu|ttat izen-vedólól 1931 évi májul hó 7-én lefoglalt 3000 pengőre becaült Ingóságokra a\'ugykanlzaat kir. táráablióiig kall itá-tru végzésével az árverés elrendeltetvén, annak íz 1908. évi XU t.-c. 20. S-a alap-Ián ii alább megnevezett a a foglitáit eíyiókónyvból kl nem tűnő más loglil\'ltók javán la u árvtrés megtirtáiát e\'rendelem, de caak ím u eaetre, ni ktelégltéal |oguk ma b fennáll éa ha ellenük hnlisztó hatályú Igénykeretet nincs, vágrehajtált szenvedő tikárán, üzletében Bliltonmagyaródon 31 hálnám alatt. • netán fizetett Összeg levooáaával leendő megtaitáaára határidőül IS3t. évi fttnltu hó 17. napiának délután 3 óráját tdzl kl, amikor • bíróilag lefoglalt benzinmotor és cs/plőazekrény a egyéb Ingóiágolnt ■ legtöbbet ígérőnek kéiznénilliitós melleit, eeetkg becaárou alul ti el fogom adni.
Nlgykanlna, 1931. évi má|r a hó 23-án.
Haán Gyula s. k.
mt kir. Jblr. végrehiltó.
A vélaaatée nyílt éa tltkssl
De nyílt titok, hogy a legjobb Irlss pneumatlk,
Citroen
és amerikai alkatrészek,
mt autó felanrelétek
legolcsóbban MBY jAZSEF-nál, Sadepaat
VI., AMdflOTT-vt S4. - Tat. NMt. fc >11 ti.
Pk. 489/931. Sz.
1931. vgbtól 439 sí.
Árverési hirdetmény.
Dr. B>gl Oéza Budapeat, VII, Eriiébct-körut 7 ar. ügyvéd állal képvlaelt Viktória Werke A. O. javán 77 P M f. tőke és több követelés (a lánüékal ereiéig a rugykinlzial kir. lárásbtróaáf l<-30. M 1830. ix. végzé aével elrendelt klelégltéil végrehaltia lotyUn végrehiltáit izenvedőtól IMI. évi má|us hó 2-án lelóg Ilit 2COO pengőre bectüll tngó-aágokn i mgykinlzul kir. (átáiblróság lenti azámn végletéve! az árveréj elrendeltetvén, innak u 1908. évi XU t-c. 20. fa ilipján u alább megnevezett a a logla-láil Jegyzőkönyvből kl nem tüaő mái lo(-Wtalór Javán ti íz árverés megtartását elrendelem, de ciak ura u eietre, ha klelé gltéil loguk mi ti fennáll és hl ellenük níliizto hatályú lg én yk eretet tolyimitbi nlnci, végrehijtást uenvedó lakásán, ülteiében Nigyltinlisán, Zrínyi Mlklóa-u. 13. II. alatt leendő megtartására határidőm IMI. évi Junlui kó Itt. napjának délelőtt 10VI órája tüietlk kl, amikor • bhóllig lelóglill Perien arató a egyéb lngó>ágok«l • leitöbbet ígérőnek kénpénillzetéa mellett, eietleg beaároa alul Ii el fos-m adni.
Nagy kinizsi, 1931. évi május hó 21-én.
Elek László s. k.
kir. blr. végrehajtó, 3741 mint bírósági kiküldött.
Utolsó fogyass akciói Amíg a készlet tart I
Ön sem nélkülözheti és később csak 21 P-ért •urszheti be, mit moil
ingyen kap
Autó Syphon
üveget.
Egyedáfusitó szétosztöhely:
fegyver, sport, rádió és fotó üzlete.
Szabó Antal
Szétosztöhely: Teutsoh Gusztáv drogériája.
1931. június 9.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (izdftt HÜ MiiM
MENETRENDJE
IiCjkuliii álloaám irkpri él u muui Mali mitokrtL Érvényest I9SI. évi méjaa hó IB-töl.
Wat Avoul neme Sndapeslrél Indul Nigy karnisán érkezik Voaat uiaa A vonít neme Nagykanizsára Indul Budxpeitxe
218 Szem. v. 23 30 8-45 211 Szem. v. 0-35 8-25
202 Oyv. 7-60 1135 201 Oyv. 6-25 I0i5
1213 Szem v. 6-40 13-20 313 Szem. v. 9*5 16*55
l2l2b Sxem. v. 7-20 13-20 215 Szem. v. 14*35 31*00 i
214 Szem. v 1415 20-3 5 215b Sztm. v 15-00 21*10 4
204 Orr. 18-15 22-14 303 Oyv. 17*45 2140
235 Vegye. 18*10 3001 •
I A 212. ttámu vonít Budipeit-Nigykinizn között VUl/81-lg csak hátköuu-pókon, IX\'1-WI naponta köti
2. A 212/b V/15-lól VIII/31 lg csík vuár- és ünnepnapokon közlekedik Budipeit— Székesli hérvár kötött.
3. A 215. «. vonat Nagykinlm-Budipeit között VIU/31-lg csak hétköznapokon, IX/l-tóI naponta közlekedik.
4. A 215/b ti. vonat Nigykanlzsi-Budipest kötött VIll/31-lg, de caak vuár- és ünnepnapokon köilekedlk
8. A 235. sz. vonít esik BlUlofiiientgyöfgy állomáilg közlekedik atemélyttálll-tálllt. A vonatnál csík U. él III. oiztályu kocsik vannak. <
Zieraia. u. voostoknil It-Ul. out. kocil fut Budipeit D. V.-ZiU«eme« között.
202. . . étkező ás III. o. koctl Budiperf-Pragenkolg V/IS—VI/14-tf.
202. tx. voaituál I—U— Ilt. o. kool Budipe^-Trtwle V/IS-IX/15-to
I—II—III. u
i-ii-m .,
II—DL »
I-IL . I-U-Ill, . 1—II. hálókocsi
. li . I-II-III . „
II-11 1.....Plume IX\'14-4
hálókocsi . Plume lX/14-tg
Budipeit—Flrame között l hálókodl Indul BodlpetWI sierdán, pénteken, vasárnap. 204/201. II. vonaloknál étkeiókocsl Irat Nigykulm—Budapest kóxótt.
Nag
30 Slnautó
A 125. él i 130. ai. siniutóbuiz vonatuk ciak VI-21
202 .
202. .
202. .
302. „
204. „ 204
204. " ■
204. .
304. . \\ 304.
II Nagykini J 11 rS Indul
V£i fi Slnaülú "
Splttal Mlllatkttaraee VI/I5-IX/I0 tg. Kogaika Slittna Vl/lS-lX/lS-lg. Vlllach VI<2\'-IX/:-ig. Ventloiglti IX ta-tóT Trieit Róma. Venexlt. Orado IX/13-lg.
\'14-%.
Lepsényről [INigykanlisán Indul Trkexlk
ítxt
ms
IX 6-lg közlekednek. Nagykanizsa—Szombathely— Ágfalva O. H.—Wkn & &
r4i kW taakal- MlpiMut* Kiérkezik
S-K TM - T7
7-00 S-30 14-44 305
13 50 16-25 - 301
16*20 1820 2140 311
2t>45 23 13 313
Stera. v. Simutó
Szem. v. Szent. v.
Közvetlen kocsik:
8-10 io« 1840
"W
7-91 11-30 14-49 21-33

TT
9 35 13-25 17*25 2400
312. u. 2 6/312. „ 901/302. „ 901/302. „ 901/302. „ [01/302. „
vonilnál H—UL oot kocsi Nigykinlzsi—Wtea & B kötött. . 11-111. „ „ Baasneit—Ziliegenxeg kötött. „ I-U-UL „ „ Oklek—WIen S. B kthött . 11-111. „ „ SraUk—Wien S. B. köiótL „ I—II—UL „ „ Sultk—Prantlskovv L (Pnuueabad) » 1-II-1U. „ „ Sulik—Wirsawi, (Virio, Lengyelorsi.)
-Barcs—Pécs
tb.rkW.a-rM Mri Birctn érkezik Pécire érkezik IftcsMI | Indul Barcsról lódul laoUJ-•aára 4*arfi
919 914 902 932 Szem. v. Orr- Vegy.v. 9-40 1346 1805 S-Í2 11*40 15*37 21*25 8-tó 14*17 17*34 911 931 901 915 Szem. v. B — Vegy. v. | 7*50 Oyv. II 1211 Szem. v. | 18*15 11-03 14*14 20*45 143 13*38 16-05 22*50
Közvetlen Kocsik: A 912/515. II. vonalokkal 1-ll-IU. a kocsi Nigykinlzsi—Pé« közöli, ■ többi vonitokkil írató közvetlen kocsik ugyinizok, mint • Nlgyklnlisi—Wien S. B. vtszoayllt •liltlik.
4-SS
202 IQyv. 11 55 224 RSxem. v. | 13 30 204 [Oyv. || 22*44
Csáktornya (Cakovec)—Maribor gl. k.
Csáktor Mart nyára érk étk f l -ii1 \'\'
13 15 14-55
014
Tfi
is- rj
17-4
3-25
orglk.
241 ílOyv.\' 221 HStem.v. 201 ItŐyv. 223 llSzem. v.
"CEt=r
laára IriMá
801 ii 9-34 1810 I 17^4 19-30 || 2»55
Közvetlen kocsik:
A közvetlen kocsik a 201, 202 , 203 , 204. számú vonaloknál ugyanazok, mint s Budipest- Nagykanizsa vlazonylal alattiak
A 231., 222 , 223 , 224. uámu vonatok kötretlen vunilok Nigykanlzai -Mirburg (Maribor glk.) kóiőtl.
■agykanizeaiak talélkoxéhalye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-iatoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékellQk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fUlés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort.
Nyomatott ■ Mlialal Nyomda és Lapktidó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős OzletvezeM Zalai: Károly).
71. évtolyxm 128 uám
Nagykanizsa, 1881. junlus 10, szerda
f
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SxtrkoiUWli: nappal Sugárul 2.. é||et Pöut t>.
Kiadóhivatal: Főút 9. axám. Keszthelyt flókkladóhtvatat: Kozaiith-utca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElUUetísl ái. : egy IxSrt 1 pengd SS Iliül. Telelőn- / SzerkeSlfcég «1. .zlm, (éllel 78.) Telelőn. | Ktzilólilvatal 78. Keaithelyl Ikik Ü
Szabadság a gazdasági életben
Nagyjelentőségű szavak hangzottak el tegnap este Magyarország kereskedelemügyi miniszterének, Bud Jánosnak ajkáról a Kereskedelmi Csarnok évzáró vacsoráján.
Az egész magyar kereskedő-világ figyelt fel megujuló bizakodással a kereskedelmi ügyek miniszterének a szavaira, melyekben gazdasági helyzetűnk jobb próféciája csendült meg s amely szavak felelős államférfiú ajkáról az ország legtávolabbi zugába is eljutva, megacélozzák a már-már csüggedő izmokat, az érdemes munkában való hitet és termékeny talajt vetnek a gazdasági mechanizmusban olyannyira nélkülözhetetlen bizalom megerősödése számára.
UJ Időszak kapunyitása előtt állunk — mondta a miniszter egyebek között — éa benne a magyar kereskedelem, múltjához híven, a többi társadalmi rétegekkel és az ország vezető politikai tényezőivel harmóniában, a poziliv politika ut|ára akar lépni.
Az Idők ezt iz együttműködést még soha oly parancsolólag nem üták elő. mint éppen ma. Világválságban élűnk, aminek oka az, hogy gerincében törték meg a békeszerződésekkel a forgalom szabadságát. Az a védvámos politika, amely folyton crösOdött Európában, szükségszerűen az elszegényedéshez kellett, hogy vezessen. Ha Európát egészségessé akarjuk tenni, ugy szabadságot kell vinnünk a gazdasági életbe. A sok külföldi konferencia önvallomás abban az irányban, hogy a gazdasági élet törvényeit büntetlenül megszegni nem lehel.
Meggyőződésem, — mondta a miniszter — hogy uj Idők felé haladunk, hogy küszóbén állunk azoknak az Időknek, amikor Ismét visszaáll majd a forgalom rég! szabadsága.
A továbbiakban a miniszter a fogyasztóképesség növelését jelölte meg, mint a jövő legnagyobb feladatát. Ilngsulyozta, hogy szembeszáll mindenkivel, aki támadja vámpolitikánkat, mert nem mondhatunk le legerősebb fegyvereinkről, ha ki akarjuk küzdeni piacainkat. Ez azonban n;m jelentheti azt, hogy vámpolitl kánkat ne hozzuk Összhangba a termeléssel és a fogyasztással. A vámkezelés nehézségeit okvetlenül el kell tüntelni.
A krízis nehéz Időit élő magyar kereskedelem lelkéből fakadt a miniszter minden kijelentése. Nincs nagyobb feladat, — mondta — mint a magángazdasági életnek és a gazdasági a anyoknak megerősítése. Vissza kell adnunk a kereskedelemnek mindazokat a munkaköröket, melyeket neme ak az állam és a közületek, de bizonyos vonatkozásban az ipar Is átvett tőle. \'
Bejelenlelte a miniszter, hogy a ttxlll és börszakmában a megvalósulás stádiumában van a fázisrendszer bevezetése.
Az élet minden viharára felvértező
atyai slmogatásként hatotlak a miniszter ama szavai, amelyekkel kon-fesszlót tett a magyar kereskedelem hazafias kötelességtudása, alkotómunkában való lankadatlansága mellett.
A magyar kereskede\'em — mondta — hozzákapcsolódott a magyar földhöz és a magyar iparhoz s én bízom a magyar kereskedelemben, amely
mindig megtette a maga kötelességét.
A magyar kereskedelem bebizonyította hlvatotlságát és képességét, ezt bizonyltja az, hogy sikerült külföldi kereskedelmi mértegünkből a 370 milliós passzívát eltüntetni. Meg kell adni tehát a kereskedelemnek az erkölol és anyagi hitelt Is és a kormányzatnak kötelessége, hogy e társadalmi réteg segítségére legyen.
A tábla életfogytig tartó (egyházra Ítélte a nyíregyházi gyilkost
Az ítélet kihirdetésekor 800 főnyi törne*; várakozott a debreceni tábla épülete előtt
Debreoen, Junius 0 A debreceni kir. itélöláhla Perjéssy-tanácsa ma folytatta Klein Sindor nyíregyházai fatelepi gyilkos bün-í ügyének fellebbezési tárgyalását. Vatay József főügyész vádbeszédében azt mutatta ki, hogy Klein Sándor tervszerűen előre megfontoltan gyilkolta meg Stark Andort. Kimutatta, hogy a törvényszék azért nem állapította meg az előre megfontoltságot, mert a törvényszék szerint a szerelmi féltékenység egymagában kizárja a nyugodt megfontolást. Ezzel szemben a főügyész rámutatott arra, hogy Klein Sándor nem szere-lemféltésből, hanem anyagi érdekből követte el a gyilkosságot és vagyoni okokból előre megfontoltan ölte meg Stark Andort. Tudatosan készítette elő a gyilkosságot, gondoskodott arról, hogy elterelje a figyelmet az Igazi indiióoiról. A főügyész halált kért a gyilkos fejére. Klein Sándor a főügyész utolsó szavalt zokogva hallgatta végig és amikor a főügyész
beszédét befejezte, annyira rosszul tett, hogy két fogházőrnek kellett őt támogatni.
Dobrecen, Junlus 0
(Éjszakai rddlőjelenlés) A délutáni tárgyaláson dr. Kletn Aladár védő az erős felindulást igyekezett bizonyítani. Az utolsó szó j jgán Klein sírva mondotta el, hogy a legkisebb sértésre Is heves Indulatba Jön, amit később mindig megbán. Zokogva kérte a tanácselnököt, hogy bocsásson meg neki.
A debreceni ítélőtáblán este 8 órakor hirdették ki óriási érdeklődés melleit az Ítéletet. Mintegy 800 főnyi tömeg várakozott kinn az utcán. Az Ítélőtábla megsemmisítette a nyíregyházi törvényszék Ítéletét (amely 12 esztendei fegyházzal sújtotta Klein Sándort) és előre megfontolt gyilkosság bűntettében mondva ki bűnösnek Klein Sándort, öt a 91. § alkalmazásával életfogytig tartó fegyházra Ítélte.
Egy székely család borzalmas drámája
Míg egy főhadnagy eljutott az öngyilkosságig
Székesfehérvár, Junlus l) Tegnap este 8 órakor székesfehérvárolt a dandárparancsnokság épületében szolgálati pisztolyával főbelőtte magát Vargha András számvevőségi főhadnagy. Azonnal meghalt. Vargha tragédiája utolsó felvonása egy székely család drámájának. A főhadnagy véglgkűzdötle a háborúi. A székely hadostlályban lovább küzdött. Amikor a románok ezt megtudták, édesanyját megölték, fivérét és nővérét elfogták és az illával börtönbe zárták. Itt a fivér a kínzások következtében meghalt. Nő-
vére a börtönben házasságot kötött egy székely tiszttel. Később kicserélték őket és átjöttek a határon. A nővér a börtönben szerzett tüdővész következtében meghalt. Vargha András sógora két évvel ezelőtt ne|e elvesztése feletti b\'rutában Székesfehérvárott agyonlőtte magát. Vargha idegzetét a tragédiák sorozata felőrölte. Sokszor emlegette exallált állapotában, hogy telki kínjait nem btrja tovább. Városszerte általános a részvét a székely főhadnagy szomorú sorsa iránt.
A német-osztrák vámnnió ügyében a német kormány beszámolói kfUd a nemzetközi bíróságnak
BrOning kancellár tárgyalásai Angliában sikeresek voltak
belileg is be fog számollalni az ügyről. A néniét kormány megbízottjául dr. Bruns Viktor professzori, a berlini egyetem jogtudománykari tanárát nevezte meg. Az oszlrák szövetségi kormány ugyancsak értesl lelte a hágai nemzetközi bíróságot, hogy a vámunió tárgyában Írásbeli
Hága, Junlus 0 A hágai német követ közölte az állandó nemzetközi bírósággal, hogy a tervbe veit német-oszlrák vámunió ügyében a német kormány elfogja jullatnl a nemzetközi bírósághoz Írásbeli beszámolóul és megbízottal utján alkalmas • Időben szó-
kOzleményt juttat el a nemzetközi bírósághoz.
A német dllamférfiak elafas-tak ContIonból
London, Junlus 9 Dr. Brüning német birodalmi kancellár és Curtlus külügyminiszter ma reggel 8 óra u\'an elutaztak Londonból. Dr. Brüning az újságírók előtt kl|elentette, hogy az angol államférfiakkal folytatott nagyon kielégítő megbeszélések Jelentékenyen elősegítik a nemzetközt együttműködést ezekben a nehéz Időkben.
A maoyar-osxirdk ssterxödlési
a Dél végén Ír/dk alá
Budapoat, Junlus 0 Nlckl A.frfd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter tegnap Budapestre érkezett. Referált Károlyi Oyula gról külügyminiszternek az osztrák magyar kereskedelmi szerződéses tárgyalások befejezéséről és ma reggel már visszautazott Bícsbe. Mint beavatott helyen értesülünk, a szerződés aláírása e hét végéig minden valószínűség szerint megtörténik.
Ai erdélyi áraii
■Ima.la ■ trsssé-preéeéll weetveaalal
Bukarest, Junlus e (Éjszakai rádtóJelentlsJA Ploestí— Predeal—Brassó közötti vasutvonalat a hétfői eső teljesen elmosta, ugy, hogy a forgalom szünetel. Brassó külvárosát teljesen elöntötte a viz. Az Olt kilépett medréből ás több parlmenti községet elöntőit, amelyek most viz alalt állanak, Fo-garasmegyéből színién árvizet jelentettek.
Murray Butler
előadása a Külügyi Társaságban
Budapest, Junlus I) A Magyar Külügyi Társaság meghívására Murray Butler, a ncwyorki Columbla-cgyelem és a Carnegie-alapítvány elnöke, junius 16 án, kedden délulán 6 órakor az Országház kupolacsarnokában leiolvasást tart „The Seartch for Securtty" címmel. Előadásában azt a problémát fogja vizsgálat tárgyává tenni, hogy milyen módon garantálható az államoknak a nemzetközi politikában ezidö szerint követelt biztonsága. Az előadáson a Magyar Külügyi Társaság elnöke, gról Apponyi Albert személyesen elnököl.
A távozó Doutnergue utolsó elnöklése
Fárls, Junlus n (Éjszakai rádiójelentés) A kormány tagjai csütörtökön délelőtt miniszter- , tanácsot tartanak, amelyen utoljára fog elnökölni a iávozó Doumergue elnök.
k
Zalai közlöny
Egy kinal leánykereskedő
Izgalmas letartóztatása
- I/ondon, junlua 9
Néhány hittel ezelőtt egy éjszaka, kibomlott hajú, az ijedtségtől félörült nö rohant be egy őrszobára és a rendőrség védelmét kérte. Kihallgatásakor elmondotta, hogy Monté Carloban kiszolgáló leány volt egy fodrászmühelyben és ott Ismerkedett meg egy feltűnően elegáns fiatalemberrel, aki yacht-kirándulásra hivta meg. A meghívást elfogadta és alig hogy a hajóra ért, itallal kínálták meg, amelytől rőgtOn elaludt Amikor magához lért, vette észre, hogy fogoly — több nőtársával együtt, akiket azlntén a hajóra csaltak. Londonban kötöttek ki, ahol hatalmas ládában azállitották partra őket. A partraszálláskor sikerült elmenekülnie. A rendőrség azonnal utána nézett és megállapította, hogy a yacht csakugyan kikötött a kikötőben és néhány perc múlva már elfogták a kapitányi. A kapitány elmondotta, hogy Cseng-Va-Sen gazdag kínai kereskedő fogadta fel és számára már több alkalommal hozott Angliába nőket, akiket azután néhány nap múlva tovább vitt Delamerlkába. A rendőrségen Ismerték a gazdag kínait, aki egész Londonban „Jó szivéről" volt közismert, mert minden hozzáforduló szegényen segített. Óvatosan megközelítették házát, abba behatottak és elfogták a makacsul védekező klnal kereskedőt, valamint személyzetét. A lakásban ópiumbarlangot találtak több mint 50 személlyel, kőztük 12 európait.
Egy másik szobában borzalmasan összezaufolva 12 leány hevert, akik már olyan állapotban voltak, hogy alig hatott rájuk a kiszabadulás. A kínait és a bünbarlang személyzetét letartóztatták.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jet entéaafc : Keddea a Mmirilk-Ut : Kesgel 7 óraira +19-2, délután 2 órakor +23.4, tata 9 órakor +16 8.
PclMut: Reggel (a délben borult, este ttszta égbolton t.
Szélirány: Reggel dél, délbea délnyugat, este keleti szél.
(tjatkal rédii/tMnMs) • artwnll ■lal lattMl MmsMi Nleiaalke. Ma «* katyl ihataratra kajla, mos IM (árkaié.
URRNIF)
S*f0on>aiicaaacfeIn0//elcnekr
A Ilim bemutat|a > modem flatstság lllkoi. léha, elfenótUbetetlea szeretkezéseit.
Leányok tragédiája
vagy A romlás ntja
dráma keretében te|átuódó nsgyszsbá amerikai Ilim 7 felv. — Ezenkívül:
Nászéjszaka sok akadállyal
telnótleknek való történet 8 felv.
Előedáaok 7 éa 8 órakor. Rendes fieíydrak.
— Ha Budapestre utazik első útja legyen a fényesen átalakítóit és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44) menni. Oit már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem Jól meg Is reggelizhet.
A kanizsai tiszti-küldöttség ünneplése Rómában
A küldöttéig kedden délután visszaérkezett Nagyhanlzeára
Róma, Junlus 0
(MTI) A Rómában Időző nagykanizsai magyar kttforu tiszti küldöttség, amely szombaton az olasz királynak átnyújtotta a kormányzó állal a királynak adományozott nagykanizsai 6. honvéd gyalogezred ezredtulajdo-nosságról szóló okiratot, vasárnap délelőtt Hóry András quirináll magyar követtel, Schlndler Szilárd vezérkari ezredes katonai attaséval meghívást kaptak a királyi pilolába, hogy megtekintsék az olasz alkot-mánjrttnnep alkalmából randizett nagyszabású katonai díszszemléi. Az olasz uralkodópár lekötelező szlvi-lyetséggel közvetlen közeliikbe, a páholy etső sorába kérette a magyar vendégeket, akiknek a király személyesen adott felvilágosításokat a nagyszert! fegyelmezettséggel elvonuló csapatokról.
Délben s quirináll kővel adoll ebédet a küldöttség tiszteidére. Ette ugyancaak S HsztikOklOltség tiszteletére Hóry András követ kerti ünnepséget rendezeti, amelyen a küldöttség és a követség tagjain kívül a római magyarok la részt vettek. Az egybegyűllek lelkesen ünnepelték a magyar liszteket és kilünö hangulatban késő esti órákig együtt maradtak. Éjfél ulán a tisztiküldöttség, (vlléz Barlay János ezredes, Ruttích Sándor alezredes, vlléz Han Elek őrnagy, vlléz Csikós Jenő százados, vlléz Fehértemplomy Károly főhadnagy) kellemes benyomásokkal vonatra ült és visszautazott Magyarországra.
Nagykanlsaa, Junlua 9 A Rómába indult nagykanizsai tiszti küldöttség, élén vitéz Barlay Jánoa ezredessel kedden délután >/< 2 órakor érkezett vissza Bécs felől a nagykanizsai állomásra, ahonnan a laktanyába hajtattak.
Az olasz király távirata Horthy kormányzóhoz
Budapest, Junlua ü III. Viktor Emánuel olasz király a következő táviratot intézte a kormányzóhoz :
.Horthy Miklós őfőméltósága, Budapest. Örömmel fogadtam a tiszti küldöttséget, amellyel Főméltóságod a 6. magyar gyalogezred tulajdonát adományozó dlszlratot hozzám eljuttatni szíves volt. Igen jól esett Főméltóságod rokonszenvének ujabb megnyilatkozása. Kérem, fogadja érte legőszintébb szívből Jövő köszD/ute-mel. Viktor Emánuel."
/*» ataaar ma/éó méltatja OM eanda/dndéktwtft fe-lontöBégé!
Róma, Junlua 9 (Éjszakai rádUJeientés) A római ét vidéki lapok részletesen foglalkoznak a Horthy Miklós kormányzó részéről Viktor Emánuelnek ajándékozott kanizsai ezredtulajdonosság jelentőségével és a magyar tiszti küldöttség római látogatásával. Az olaBz sajtó közösen hangoztatja, hogy ez az örvendetes ajándékozás csak erősebbé teszi az olasz-magyar baráti kapcsolatokat.
Egy választópolgár csak egy jelölt ivén Írhatja magát alá
LegkOzelebb falragaszokon tudatni fogják a választásra vonatkozó tudnivalókat .
aláírni, mert ez kihágást képez éa a fennálló rendelkezések alapján 200 aranykoronáig terjedő pénzbüntetéssel sujtatik. Ugyancsak nem szabad az ajánlási Ívre másnak a nevét ráimi, aki ez ellen vét, az már vétséget követ el, amit a törvény azerlnt büntetnek.
Az ajánlások beadásának határideje a választást megelőző nyolc nap, tehát Nagykanizsán junlus20 a. Legkésőbb ezen a napon az ajánlási Iveket be kell nyújtani a választási biztosnál.
A választásra vonatkozó minden tudnivalóról a polgármester a legközelebbi napokban falragaszt bocsát ki a nagyközönség részletes tájékoztatására.
Nagykanizsa, Junlua 9 A nagykanizsai kir. Járásbíróságnál a mai napig a következő képviselőjelöltek kértek ajánlási Iveket: Nagykanizsán: Kállay Tibor dr. és Samu Lajos.
Klskomárom: Oyömörey István és Somslch Andor gróf.
Pacsa: Farkas Tibor, Keglovlch János és Zslrkay János. .
A választásra vonatkozó rendelet még nem érkezeti le a Járásbíróságra.
Egyébként minden téren megindultak a választásra vonatkozó előkészületek és Intézkedések.
A hitóságok ezúton Is felhívják a város választó polgárságát, hogy mindenki csak egy ajánlási Ivet írhat alá, két Jelöli ivét nem szabad
Három jelentkező van a leányliceum V. osztályába
Az I. ét IL otztály nyílik meg, ha nem lesz 30 Jelentkező
Nagykanizsa, Junlua 9
A vasárnapi szülői értekezleten a polgármester számos szülő kérésére kijelentette, hogy a leányliceum második osztálya helyett készséggel belemegy a szülőknek ama kérésébe, hogy az ötödik osztályt nyissák meg, azonban természetesen csak azzal a feltétellel, ha annyi növendék Jeleni kezik, amennyi az ötödik osztály fennt itását biztosítja. Ez pedig minimálisan harminc növendék.
Azóta egy teljes hét elteli. A Nagykanizsai iskolaegyesület alapszabályai már fel vannak terjesztve és a polgármester Is mindent elkövet. hogy az alapszabályok Jóváha-
gyását sürgősen keresztül vigye. Azonban azok közül a szülők közül, akik az értekezleten annyira sürgették a líceum ötödik osztályának felállítását, ntindezideig három jelentkezett Ilyen körülmények között természetes, hogy szó sem lehet az ötödik osztály felállltáaáról, ha csak a szülők sürgősen be nem Jelentik gyermeküket az ötödik líceumi osztályra A szülők vessenek magukra, ha a iwlgármester minden Igyekezete és |óakarata ezen a téren hajótörést szenved.
Mert van annyi leánynövendék Nagykanizsán, hogy az ötödik osztály! biztosítani letessen. Amennyl-
193a junlus 10.
ben a szülők nem jelentkeznek, csak természetes, hogy az eredeti terv valósul mej: az első és a második osztály felállítása.
Jelentkezni a városházin dr. Novai Imre (anionoknál, az hkolaegyesü-let titkáránál lehet.
Eredményű munkáról tesz bizonyságot azipa-rostanonoiskola kézimunka és rajzkiállitása
Nagykanizsa, Junlua 9
Lapunk keddi számában beszámoltunk már arról, hogy vaaárnap nyílt mog éa egy hétig megtekinthető az lparottanonelakola rajz- éa kézimunka kiállítása. A kiállítás, melynek gazdag anyaga egy hatalmaa tantermet át egy hosszú folyóaót foglal el az emeleten, a legnagyobb elismerést váltja kl a szemlélőből.
A kézImunkakláWIds az egyik nagy teremben foglal helyet, ahol szakmák azerlnt oaoportoeltották a kiállítás színéé, mUvéazI anyagét Kivitelben ét anyagilag la a iegértókoaebb ét legtt-tlgyelemreméltóbb az tktzeréa tanoncok kiállítása, amelynek fénypontja a Oaál Imre által készített ezllat azalongarai-tura, amelyben még egy aprólékoa gonddal kidolgozott zongora la helyet foglal. De Kluger Endre, BMcsJötdy István és /ellnek Sándor eztlat éa arany-munkát la értékes darabjai a csoportnak.
A péktanoncok pompás fonott kalá-oaokkal, süteményekkel éa asivekkel remekeltek. Elismerést érdomol a Oerz-veln József által fonott kalácaból készített Magyarország térképe. A pincér szakmában egy gyönyörűen feldíszített asztallal Molnár Fereno vitte el az első dijat. A borbélyok éa fodrászok halmunkálnál Rázsdi Rózaa, Tdnczos Lajos ét Borbély György vitték el a pálmát
Szépek a fthértarrónók munkál. SjÜmi babakelengyék éa fehérneműnk sorakoznak lzléseton egymás moilett Bakonyi Gizella, Hardy Edlth éa Outtmann Margit nyertek eltamerő oklevelet. A fényképétz szakmában Fábián Ilona dicséri oklevelet nyert müvéazt Izléstl felvételeivel.
Külön látványosság * nőt- h Jtrft-szaMk kiállítása. Divatot nőt ruhák, bundák, elegáns férfi öltönyök bizonyítják készítőik IxMtét ét kézQgyeteégét A ruhák kóazltől mind ellamerő oklevelet nyertek. Haaonló kitüntetésben rétsetOltek a clpialparl csoport kiállítót la. A vasmunkás tanoncok aátőket, kályhát furóhengert, ollót kuletokat fűrészekét, kalapácsokat éa különféle szerszámokat állítottak kl.
Az asztahs tanoncok konyhaberendezést, aaztalkát és díszes berakású kazettákat állítottak kl, bizonyságot téve Ízlésükről és kézügyesaégökről. A bognárokat egyedUl Rildl József képviseli, aki szintén ellamerést nyert két szekér-aaroglyával. A kárpitotok közül Ham István állított kl egy szép kidolgozású aezlont A kt)nyvk/Hök dtazes könyvel zárják be végül a kézimunka kiállítást
A raJzktálUtás színes, gazdag anyaga a folyosó falain díszeleg. Rajzok, minták, ízléses ruhatervezések, kézimunka-motívumok, szerszám- éa gépkonatruk-clók, háztervrajzok, éktrcerlcrvezések, szabó-, cipész- és faipart szakrajzok sorakoznak sürün egymás mellett é« mind a fiatal Iparosgcnorácló ügyességéről, munkaszeretetéről, ambíciójáról és lorvoző készségéről tesz tanúbizonyságot.
Érdemes mindenkinek megtekinteni ezt a kiállítást, amely Jtmlu > 14-lg látható.
Junlus 14-6n nyílik mog ugyancsak Itt a Roznonylulcal elemi Iskola niiy napos kézimunka és rajzkiállitása, amelyre már oz alkalommal is felhívjuk olvasóink figyelmét.
1931. |unlm 10
ZALAI KÖZLÖNY
SZÍNHÁZ
A ballerína
Az első operett az idén a kanizsai szezonban, ami vastapsot kapott. A közönség osztályozásában léhát csillagos egyest kapóit A ballerína. Szép, kedves meséld, rutinos színpadtechnikával megírt operett (librettó: Martos), aminek csupa rilmus és hangulat a muzsiká|a (Szirmai). Nem több, de ennyi becsülettel és (inom Ízléssel.
Az előadás eleinte vontatottan, siintelenOl ment, a rendező összetartó keze kissé hiányzott. A lulaj-donképenl hangulatot a második felvonás színes jelenelei indították útnak.
A címszerepben Viola Margit, mint minden szerepében, disztingvált, abszolút finom játékkal, ragyogó hangjával és pompás toalettjeivel excel-lált. Üde, vidám jelenség volt Har-czos Irén, másodikfelvonásbeli tánca Krémerrel nagyszerű teljesítmény. Nagyon mulatságos figura volt Blhary tábornoka és Krémer kadétja. Nagy Qábor mint fess huszátfőhad-nsgy, Bdnky a főherceg kitűnően sikerült maszkjában aratlak sikert. Feleky Kláry, Danis, Csergő, Nagy Imre osztoztak a sikerben.
Kiállítás, dlszlétezés, gyors változások elsöranguak voltak. (A jelenésre: váró statiszták ne mutogassák magukat előre a kulisszák mögül.)
A zenekar Bethlen karnagy vezetésével jól adta vissza a kedves muzsikát csak néhol még a kanizsai színházi méretekhez tompítania kellene.
A ballerína a vastapsos, meleg, bemutató-este után bizonyára a szezon egyik legnagyobb operett-sikerét
jelenti. __(bt)
A színházi iroda hírei
(•) Ballerína - aiardán elte. Köte-Iősségünknek tartjak Ismételten felhívni közönségünk figyelmét a Ballerína opo-rottre, hiszen ez az évad egyik legértékesebb előadása s megtekintését a legmelegebben ajánljuk közönaégOnk nek. Akik a tegnap eatl premiert megnézték, elragadtatással nyilatkoztak a Ballerína operett szépségeiről, ami természetes Is. A budapesti Király Szln-
lóságárll meg lehetünk győződve s a pécsi előadás művészi összjátékban, rendezésben alig marad a fővárosi mögött.
(•) Csütörtökön eate kSzklvá atra -lluoyady Sándor remekműve, a M. Tud. Akadémia által kitüntetett Feketeazáru iwresznyo kerül színre lv. Jakabfty zseniális rendezésében — Székelyhtdy Adrién, v. Bánky Róbert, Danis Jenő lőszerepléséveL
(*) Halványsárga rózsa — pénteken este. A budapesti Várod Színház gyönyörű magyar operettje, a Halványsárga rózsa látványos kiállításban, a modern táncok tömegével péntekon este kerül bemutatóra.
Heti műsor;
Szerda: Ballerína. Csütörtök: Feketeazáru cseresznye, l\'éntek: Halványsárga rózsa, operett. Szombat: Halványsárga rózsa. Vosárnap délután: Alvlncl huszárok. Vasárnap este: Ballerína.
A tábla felemelte a kistolmács! vadorzók büntetését
Németh Miklós nyolc évf, a másik kettő őt és három évi fegyházat kapott
egykor erős és délceg vadőrt a nagykanizsai törvényszéki tárgyaláson, amikor mint egy árnyék Jelent meg, feleségétől támogatva.
A nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher-i&n&cta Németh Mik-
Nagykanizsa, Junius 0 Több ízben foglalkoztunk már a kistolmácsl Eszterházy-uradalom erdejében történt drámával. Mint ismeretes, Borsos Jenő erdőőr ellenőrző kőrútjában találkozott három vadorzóval, Németh Miklós, Németh János és Németh István kistolmácsi lakosokkal. A kötelességét teljesítő hercegi etdőőr felszólitotta a vadorzókat, hogy adják át fegyverüket, de csak Németh János engedelmeskedett, Németh Miklós pedig vadászfegyverével rálőtt Borsos Jenő vadőrre, akinek a sörétes lövés arcát és szemét szétroncsolta, ugy, hogy a szerencsétlen ember mindkét szemét elvesztette. Megindító volt nézni az
lóst hat évi fegyházra. Németh Jánost másfélévi börtönre, Németh Istvánt pedig egyévi börtönre Ítélte.
Most foglalkozott fellebbezés folytán az üggyel a pécsi tábla Simon-tanácsa, amely megsemmltve az első bíróság Ítéletét, Németh Miklós büntetéséi nyolcévi fegvházra, Németh Jánosét ötévi és Németh Istvánét pedig háromévi fegyházra emelte fel.
A vádlottak semmiségi panaszt jelentettek be a Kúriához.
Egy bolhási asszony kapával agyonverte a bátyját, leánya csábtíóját
Mérséklik a tankönyvek árát
Budapest, Junius B A közoktatásügyi miniszter, lekin tettel a mostani licdvezötlen gazdi sági és szociális viszonyokra, elrendelte, hogy.a jövő tanév elejétől kezdve, tehát szeptember 1-től az össies elemi, polgári, kereskedelmi, reál, gimnázium, tanítóképző tankönyvekel 5—10 százalékkal mérsé kel|ék. E rendelkezés ugy az állami mint a községi és lelekezeli Iskolákban használt tankönyvekre vonatkozik
Kaposvár, Junius 9 Cslkvdrl Jánosné bolhási földmű-vesasszony ellenséges viszonyban állt bátyjával, Cslkvdrl Antallal, aki elcsábította az asszony leányát. Csik-várlné, amikor erről tudomást szerzett, kitiltotta bátyját a házából. Ap rllis 28-án Csikvári Antal felkereste
a mezőn dolgozó nővérét, akit arra kért, hogy békül|ön kl vele. Cslk-vátlné azonban felháborodásában jigy fejbevágta egy kapával a bátyját, hogy az holtan esett össze. A kaposvári törvényszék moit tárgyalta ei t az ügyet és Csíkvárlnét szándékos emberölő büntette miatt 4 évi fegyházra ítélte.
Nem tndta nézni éhező családját és megmérgezte magát egy hétgyermekes kanizsai cipészsegéd
Nagykanizsa, Junius 0
Kedden délután egy sáppadt, eszméletlen férfit szállítottak be a mentők a nagykanizsai kórházba, ahol azonnal gyomormosást alkalmaztak, hogy a halál legújabb önkénlesét megmcn\'hessék az éleinek és családjának.
Az életunt: Mulk János 48 éves állásnélküli cipészsegéd, aki Magyar-ulca 23 szám alatti lakásán öngyilkossági szándékból szublimáltai megmérgezte magát. Tettét szerencsére Idejekorán észrevette a felesége, aki azonnal értesítette a mentőket.
Mulk Jánost az anyagi gondok kergették a kétségbeesés örvényébe Feleségével és hét gyermekével már
hónapok óta állás nélkül nyomorog. Kedden már nem volt egy betevő falatja sem a nagyszámú családnak és amikor a szerencsétlen apa délben végigtekintett kenyérért slió gyermekei éhes csoport|án, nem bírta ki tovább a szörn/ü látványt. Bement a szobába, ahol szubllmátot oldolt fel egy pohár vízben és kiitta a mérget.

Ezúton hívjuk fel erre a szerencsétlen családra a jószívű emberek figyelmét. Akinek van, adjon egy darab kenyerei a magáéból, vagy va\'amllyen állást a kétségbeesett szülőknek, nehogy ujabb áldozatokat követeljen a nyomor.
Halálos szerencsétlenség céllövészet közben
Kaposvár, Junius e Tegnap délután halálos kimenetelű szerencsétlenség történt K tposhomo-kon. A község fiatalsága céllövészetre gyűlt össze a község halárában ki-
jelölt lőtéren, ahol Tlszperger Antal véletlenül agyonlőtte a céltáblánál működő Stagl Jánost A halálos kimenetelű szerencsétlenség ügyében megindult a nyomozás.
Hatodfél millió pengő az adóhátralék Zalamegyében
Kisgyűlés és közigazgatási bizottsági ülés a vármegyeházán
Zalaegerszeg, Junius D melyből kitűnt, hogy
(Tudósítónk Jelenti) Zalavármegye közigazgatási bizottsága hétfőn délelőtt ülésezett BSdy Zollán alispán elnöklete alatt.
Dr. Brand Sándor főjegyző az esemény-jelentést olvasta fel, amelyben a kielégítő közbiztonsági \'
pótoktól számolt be. A
álla
varmegye
közegészségügyi helyzetét dr. Thassy Oábor vármegyei tiszti főorvos ismertette. A közegészségügyi állapotok is kielégítők.
Palzs Oyörgy segédtanfelügyelő bejelentette, hogy Némethné Wrana Ilona nagykanizsai és Mlklósné Tóth Jolán egyedutai állami ianitónöket nyugdíjazták.
Az adózási állapotokról Bruzsa Oyula pénzügylgazgató telt jelentést,
Zalában jelenleg 5,620 511 pengő az adóhátralék.
Sándor Zsigmond, az államéplté-s/t-1 hivatal főnöke bejelentette, hogy a földművelésügyi miniszter egyelőre nem szdndékotlk állami kezelésbe venni a balatonfüredi és badacsonyi kikötőket.
Figura Oyörgv gazdasági felügyelő jelentésénél Gyömörey Slndor volt országgyűlési képvise ö szólalt fel és i direkt termő szőlőfajták szaporítása ellen emelt szót. Javasolta, hogy a bizottság Interveniáljon a földművelésügyi miniszternél és a borászati felügyelőket is keresse meg a direkt-termők fokozoliabb csökkeulése vegeit. A bizoitság elfogadta a javaslatot.
Végül dr. Kiss Dénes ügyészségi elnök bejelentette, hogy a kanizsai fogházban 82, a zalaegerszegi fogházban pedig 66 vizsgálati fogoly van őrizetben.
varmegyei klsgylllás A közigazgatási bizottság ülését megelőzően kisgyűlés volt Bődy Zoltán alispán elnöklete alatl. A kis-gyülésen túlnyomóan kisebb községi határozatokból, szervezési szabályrendeletekből és va< ászall bérlet-ügyekből álló tárgysorozattal fogHI-kozlak.
A ffiredl főbíró-választás
Zalaegerszeg, Junius 9
Mrglrtuk, hogy a közigazgatási bíróság másodszor is megsemmisítette a balatonfüredi főszolgabíró-választást. Az ítélet tegnap érkezett le a vármegyéhez ti a kövelkezőkel tartalmazza.
A közigazgatási bíróságnál első alkalommal Demeter Oyörgy megválasztása ellen adtak be panaszt. A bíróság a választást meg Is semmisítette s akkor a törvényhatóság Mesterházy Ferencet választolta főbíróvá. A második választás ellen Búzás Béla dr. nagykanizsai szolgabíró, továobá Doniján Lilos dr. nagykanizsai törvényhatósági bizottsági tag és társai adtak be panaszt. A bi lóság foglalkozott ezekkel a panaszokkal és megsemmisítette a második választást is, egyben elrendelte a főbírói állásnak az rrra már szabályszerűen Jelöli 3 egyén közül szabályszerű választás utján való betöltését.
Kimondja az Ítélet, hogy a főbírót a szabályszerűen jelöltek közül (Demeter Oyörgy, Székely Emil és Mesterházy Ferenc) kell megválasztani. Ha azonban a jelöltek személyében Időközben olyan változás állott volna be, ami megválasztásukat lehetetlenné tenné, u| pályázatot kell kiírni és uj jelölést kell tartani.
Vármegyei körökben érdeklődéssel várják annik eldön\'ését, vájjon Demeter György dr. nyugdíjazása Ilyen változást Jelent e, mert ez esetben esetleg uj pályázatról is szó lehet.
— Itt a kánikulai Nyári ruhavászon szükségletét feltétlen Schtltz-nél szerezze be, mert itt lndantrén-nel festett, kiválóan színtartó árul kap.
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
Kívánságra 24 érái belül lü elsőrendű munkát készít.
F?!
ZALAI KÖZLÖNY
1981.
lunlm |Q.
NAPIREND Junius 10, szerda
Róm. katolikus: Margit. Prolei.áni. Msrgit. Izraelita : Slvan hó 26.
Várost Muzeum ás Könyvtár nyitva délelölt 10-151
12 óráig.
csütörtökön ós vasárnap délelőtt
Oyógy szertárt ájjelt szolgálat: I bó végélj s .Márts\' gyógyucrtár -Király utca 40.
Uránia. .Leányok lragédlá|s\\ vagy A romlás utjs Amertkit Ilim. .Náu-éjsiaka sok sksdállyal\', történet
OözlBrdó nyitva tsggel 8 órától wu á óráig (Mtfö, sstids, páultk délalán, kedden egész nsp nőknok). Tel.: 2-13.
Az evangélikus kulturotthont
vasárnap avatja tel s nagyksnl/ssl ev. gyülekezet
Nagykanizsa, junius u Hosszú esztendők kitartó, áldozatos munkájának eredményeként készen áll s nagykanizsai evangellkus gyülekezet kullurolthona A felavató ünnepség junius 14-én, vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelettel kezdődik.
— A polgármester Budapestre utazik. Dr. Krátky István polgármester ma este hivatalos ügyben Budapestre utazik.
— Kormányzói elismerés. A kormányzó a belügyminiszter előerjesztésére megengedte, hogy nemzeti szempontból értékes szolgálataikért Bódy Zoltán alispánnak újólagos elismerését, Brand Sándor vármegyei főjegyzőnek pedig elismerését tudtul
— Ma lesz a kórházi kápolna tombolájának sorshúzása. Ma délelőtt 8 órakor kezdődik a Polgári Egylet nagytermében a kórházi kápolna javára rendezett lombolasors-ntizás és tart déli 12 óráig Délután 3 órától folytatódik és tart, amig befejezik. Minden szám nyer.
— Német autósok jönnek ismét Nagykanizsára. A belügyminiszter átiratban közölte a kanizsai államrendörséggel, hogy engedélyt adott a Nationaler Deulscher Automobil Club Potsdamnak, hogy a Királyi Magyar Automobil Club közreműködésivel Magyarországot bejárhassák. A német autósok a következő magyar városokba látogatnak el junius 6—17 között: Qyör, Budapest, Eger, Lillafüred, Debrecen, Békéscsaba, Szeged, Baja, Pécs, Nagykanizsa és Balalonfüred. Szentgotthárdnál hagyják el a magyar
— A kórház kápolnáiára N. N.
5 pengőt adományozott.
— A keszthelyi autóbusz szerencsés karambolja a klsberekl halálfordulónál. Majdnem végzetes kimenetelű autóbuszkarambol történt Andorháza közelében, a klsbereki. lejtőn. A Zalaegerszegről Keszthelyre haladó autóbusz ugyanis, amikor a klsbereki lejtőre ért, az úgynevezett halálfordulónál nekifutott a meredek szélén álló vasbeton oszlopnak, amelyet kidöntött. A hatalmas gépkolosszus erre nekiment a második betonoszlopnak is. amely azután szerencsére megállította. Az utasoknak, akiknek élete valóban csak egy bajszálos taggötl, az ijedtségen ki-vtí szerencsére egyéb bajuk nem történt Az autó nem rongálódott mag ketönBaképen, ugy hogy tovább folytathatta ólját Keszthely felé.
=- Elegáaa angol férfi nyári szö-
etek nagy választékban Schülznél.
A nagykanizsai vendéglősök küldöttsége a polgármesternél és rendőrségen
Nagykanizsa, Junius 9
A nagykanizsai vendéglősök küldöttsége tisztelgett kedden dé b;n dr. Králky István polgármesternél, akit arra kértek, hogy a jövőben a város ne egyezkedjék borfogyasztás adói illetőleg egyesekkel, hanem csakis a termelőkkel.
Dr. Krátky István kijelentette, hogy az idén már megtörtént az egyesekkel való kiegyezés a borfogyasztási adó dolgában, a jövőre nézve azontan megteszi a kellő Intézkedéseket ezen a téren is, mert nagyon sok a visszaélés és a város az adózatlan Halok miatt nagyon súlyosan károsodik.
A vendéglősök egyébként a mull napokban tiszteleglek Solymossy László rendőrtanácsos elölt, akit arra kértek, hogy a vendéglősökéi érintő rendeleteket a rendőrség kellő humanitással hajtsa végre és legyen tekintettel válságos helyzetükre. A kapitányság vezetője kijelentette, liogy teljesen ludatában van a vendéglősök nehéz helyzetének, azért a rendeleteket mindenkor az e i be-riessíg és méltányosság keretében fog|a érvényesíteni. A küldöttség megelégedéssel távozott
— Jól sikereit s psctal sle.nl Iskots rajzk\'állltása ás tnrnavlzi£á|n Vasárnap délelőtt 11 órakor Unnopélyes keretek közölt nyílt meg n pacául róm katti. elemi Iskola kézimunka ós rujzkiállltása. tandt Ferenc igazgató rövid visszapillantást vetett a község OOO-lk és az intenzív tanítás 100-lk évtordulóján a község kulturális életére, majd Szont-mlhályl Dezső földbirtokos világi elnök lelkes Bzavakkal nyitotta meg a kiállítást. E\'IsmerésSt tejezte kl a tantestület eredményes munkája felett, a mely iehotővé tette a azóp kiállítás megrendozését. Délután :l órakor zajlott le a tornavlzsga az iskola hatalmas udvarán, amelyet szintén nagyazámtt közönség nézett véílif. A növendékek három csoportban, Kar kas Kálmán, Markovlcs Góra és Kovács József tanítók vozetésóvut mutatták bc nagy tetszéssel fogadott gyakorlatalkat. A tornavlzsga után tánora perdültek a kicsinyek, akik nagy Igyekezettel ropták a csárdást. A táncot Zaovár Baba-és Török Lali nyitották meg.
= Frottler fűrdőköpenyek a
legdivatosabb mlnHkban Schülznél.
— A kukoricamorzsoló összezúzta egy kislány kezét. Súlyos szerencsétlenség történt kedden Galambokon. Németh Ferencné, egy kőmüvesmesler felesége átment kukoricát morzsoilalni Marion János gaz dálkodó házába. Némethnének a kis 7 éves Marton Mária segített. A mor-zsológép egyszer csak megakadt, mire Némeihné rászólt a kislányra, hogy vegye kl a gépbe esett csutkát. A kislány a kerekek közé nyúlt, amelyek elkap\'ák Jobbkczét és ujjait a szó-szoros értelmében szétmorzsolták. A szörnyű fájdalomtól elájult gyermeket a mentők szállították be a kanizsai közkórházba. Az ügyben nyomozást indilolt a csendőrség.
— Missziós hírek. A 12-lkl péntek-esti konferenciát közhejött akadályok miatt 11-én csütörtökön este f) órakor tartja meg a Mlsaztósház Egyúttal kérem a szervezett hölgyeket, kik semmitólt) vallásos egyesUlethoz nem tar-kosnak, hogy a vasárnap eate tartandó Jézus fizlve körmeneten való részvételre hozzánk csatlakozzanak. Részleten megbeszélések a csütörtöki konferencia után a MlsszlÓBházban. Főnöknő.
=i Megnyílt Horthy Miklós-ut 4. szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
=\' Oéphlmzésre díjmentesen tanltja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint.
Szívbetegeknek él éreiasuese-délben isenvsééknek » természetes „Fersio József" keserüvi\'. hasznilata könnyű és pon\'os bélmüködést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolj\'k, hogy a Ferenc lóxsef víz k lönü-sen agyvérzésre és gutaütésre hajlamos idősebb embereknek kitűnő szolgálatot lesz. — A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és ftlszerüzletekben kapható.
— A Dewock-ovoda szép számú közönség előtt tolyő hó 6-án, szombaton délután (I órakor tartotta sikerült évzáró vizsgáját a Missziósház nagytermében, melynok Jövedelméből SflO drb téglát adományozott a kórházkápolna és lfl\'72
E;ngő a Mtss-zlósház Napközi Otthona vára. A Missziósház főnöknője ezúton moori háláit köszönetet
A gyorsvonat el* fskOdt
egy életunt asztalossegéd
Kaposvár, Junlua II Gelencsér Ferenc 35 éves kaposvári aeztalossegéd öngyilkossági szándékból vasárnap délután 1 órakor a tüskevári állomás közelében a Qyékényes felé haladó gyorsvonat elé feküdt. A mozdony kerekei levágták a szerencsétlen ember ballábál. Eszméletlen állapotban szállították be a kaposvári kőzkórházba, ahol megoperálták. Oeiencsér Ferenc állapota súlyos, de nem életveszélyes.
- Vigyázzon! Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sán-i dor és Fia cégnél kaphat
KÖZGAZDASÁG
Schwend gazdatitkár visszaadta megbízatását a Polgári Olvasó Kör elnökségének
Nagykanizsa, Junius 11 Alig néhány nappal ezelőtt irtuk meg, hogy a Faluszövetség Schwend Sándor nagykanizsalgazdatitkárügyében, akinek működését előzőleg dr. Laubharmer Alán főszolgabíró beszüntette, — vizsgálatot Indilott és őt visszahelyezte az\'al a figyelmeztetéssel, hogy hatáskörét a jövőben lul ne lépj \'. A határozat egyben a hatóságokkal való harmonikus együttműködésre utasította Schwend Sln-dort.
Schwend Sándort egyébként a
kiskanizsal Polgári Olvasó Kör alkalmazta, épp ezért a Falu Szövetség visszahelyező határozata dacára is a Polgári Olvasó Kör legutóbb tartott választmányi ülésén szóba került a gazdalitkár ügye.
Értesülésünk szerint a Polgári Olvasó Kör elnöksége vasárnap este levelet kapott Schwend Sándortól, akt a levélben bejelentette megbízatásáról való lemondását. A lemondást a Polgári Olvasó Kör elnöksége tudomásul vette.
A Földhitelintézetek kiküldötte befelezte mnn káját Nagykanizsán
A földteherrendezésl kérvények legtöbbje nem volt helyesen megírva
Nagykanizsa, Junius 9
Jelentettük, hogy junius 2-án Nagy\\ kanlzsára érkezeit a Földhitelintézetek Országos Szövetségének egyik igazgató|a, Sztuha Dénes, aki a Nagykanizsától küldött földteherrendezésl kérelmeket itt a helyszínen felülvizsgálta és a kérelmezőket napokon ál kihallgatta.
Szluha Dínes hélfón végzclt munkájával és cl 1; utazott Nagykanizsáról.
Megállapítási nyeri, hogy a nagykanizsai kérvényeknek nagy százu-léka nem volt megfelelő mert a kérelmezők rosszul fogták fel a< egész ügyel, amennyiben kölcsönt kérlek, noha a földteherrendezésl akció nem más, mint hogy az állam
átvállalja a gazda tartozását, illetve konverzió utján rendezi az adósaá-go at A kérvények epöbbje pedig effektív pénzt, kölcsönt kért. A beadott összes kérvények között alig volt 3—4, amely megfelelt a köve telményeknek, ezeknek sz Ugye a legrövidebb idő alatt kedvező elintézést nyer. Akik azonban kölcsönt kértek — jelenlettét kl nekünk — azok for. u\'janak a bankokhoz;, a pénzintézetekhez, azok valók arra, hogy kölcsönt nyújtsanak.
(-) Csődnyitás. Özv. Fischl Sándorné szül. Felner Janka keszthelyi (S ipron-utca) szatócs ellen a
csődeljárás megindult.
Természetes szénsavas
PETANCI fröccs
a iegsavanyubb borral is megfizethetetlen
Kapható: Köveit Henriknél, Nagykanizsa.
II PFAFF
Urttihk varrógépsüaktlzlet!
varrógép a legszebben varr I klaex
„ stoppol i
Ezért wálasszon PFÜFF-otl
Eredell PFAFF Karrógápet kizárólag
Brandl Sándor és Fia c^ vásárom..
Deék-tér 2. szám alatt.
Havi részlet 12 pengőtől.
» PFAFF-gyár aii 70 év árta któl nriWI
1931. junlus 10
ZALAI KÖZLÖNY
Szőlő, gyümölcsfa, rózsafa papmdtültiaralii lotpraun vagy Tutokil
(előbbi arzén-réz, utóbbi rézkén-arzén
vegyületet tartalmai) Ggyesltelt védőszer kártékony rovar is gombák ellen
A g r i -T o x
Iraol* „48" vsgy Daraln rágókárlevők Irtásán,
Eloaal vagy Sulfarol
gombákártevők Irtáiára,
Aphidon
vértelll Irtásltos,
Almola vagy Pomrin
vértetves sebhelyek bekenéséhei
Hernyéenyv
Badacs >nyi rézkénpor Vinol
kapható!
ORSZÁO JÓZSEF
mag, mStrágya, termény ás nflvány-védószorek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Teleion: 130.
Sylaüleila-, rátsaía-permetezik
(3 kQlónléle MÓr6le|Jet, rlkUrorl.
TŐZSDE
A Credit Anstalt rendezésének híre és a newyorki tőzsde kedvező Ir ny-zala, valamlnl a barátságosabb berlini árfolyamok bará\'ságo iabb hangulatot eredményeztek a mai tőzsdén. A forgalom mindvégig csendes volt, az árfolyamokban mgyobb eltolódások nem állottak be. Fixkama-lozásu papírok piaca változalan Valuta és devizapiacon nincs lényegesebb változás.
Slftoki tártai
Pirii —■—, Lomot 25 08Va, r««yoi-515 45, BrÓaakl 71 83, Milano 36 99, Madrid 4»50, Amatardém Ml 40. kériln 123 31, Wlai 7*4t. Sorta M3Vs, Práiu 16*37, Varai 67 85, Badapaat SO.OS " ■ 1 0-11 \'/a Bukaraal fú7.
VALUTÁK Angol L 37-81-37-98 ••fiak. 70-&5-7995
Smstsi?
Uhát 1005 10-U Dollár 971 50 474-50 Pnadaf. 33-25 33-55 HolL 339^0-330-93 Leogyal £4 00-64 40 Lau 3*88-3*43 Ltva 413-418 Un 39 85-80*16 Márka I35 60-I3S30 Norvég 15830-188-80
IchUL 80-33 80-70 Svájd 1.110-80.111*40 tvMk. 153*40164*00
devizAk
AaasL 330 05 330 75 10*10 10 13 136*75-138 15 1 ÍS66 79 97 340-8*42 V«paab.l68\'20 I53 Í0 London 77*83 77-SO Madrid 53-20-57 20 Milano 29*93-3003 Ntwyor 571 90-73 50 Onio 163 20-153 60 PMa 22 3 ) 3346 Plán 16-94- 6 99 Ml 4 18-4-17 Mockh. 1&3 32 153*72 Varsó 64*30 64*40 Wka 80*38 » 63 Vifek 110-87 11137
Ha savanyu a bora,
vegyítse
REGEOEI
vlzzet, mely a legsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
tel Hú.
^ Király utca 21.
I Talatoa Xffi
Tsraénylóudj
fíuza tszv. — flll., dl. —fill. és a rozs 20 flll. eseti.
Unsa lUav. /7-es 14 .W-14 70. 7«-io 14 70—14 85, 79-es 14 90 15 21, 80-fJ 1500-1530, dtrnánt 77-efl 141.0 -1415 /8-as 14 15 14 30 79-ts 14 40—14 50, ÍO-ta 14 50 -14 60 Rozs 1300- 320, Mk. Aipa 17 50-17 75, tOrirpa 1900 -19 50. ub 23 50 23 75, ténnrl 14 15 -14 35 repce—---—. Korpa 13 40 13 60.
SertisTáíár ratttnüti 11SS, eladatlan 6\'ii. - Blaft-raaáa 1*06-1*80, med-tt 1*10 -1*12, sxedall klaép 104-1*04, kítnnyü 096-1*02, 1-aC rendi {Heg 0-Í8-100, ll-od rendű örefl 0 90 0 91 angol süldő 1*00 -1-10. sialonnl -savban l*t8 1*12, Sálr 1*20 0 00, hu> 156-186, szalonnáé léltertéa 1*39-1*44.
Hadja *. MlulU lyssis is LapklaM Tillalat, ■agYkaulMáa.
Felelős kiadd: Zalai Káról latenirtian taleton r Naiiykanlzsa

ilPPÍHTFDETÉSEK
Az stMóltttucléaek <tl|. Ur „.-lg SO Mlér, Minden lo«ábbl szó dr|rr S fT-l. Vasár ás Ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden lovábbl szó dija a flll. Szerdán is pinteken 10 szóig SO fillér, minden továl bl szó dl Ja • flll. C\'mstó s minden vsrrla-<í*bb bétából álló sió kát siónak arámid tátik. Állást I ercsiknek 50% engedmény, ttrtfatáaafc S (84) paa«« Saaaaaaa alal a falaalagaa kSayistás. aaámláxés atkarfllóaa (ágstt áléra I IssI>sá Ik
Claéá Csengery-ntca 18. ststt 734 Q 01 lelek. 2610
SzakáoaaSt keresek |ó fizetéssel, jól lőzót Jullut I re. Clm l kiadóban. 2767
l l\'l bee Hybrlda) szenuéa. hez, uemerrklnt 10 llliérérl korlátoll meny-nylségben kapható Szabó, Eötvös tér 6.
2768
Kótaaafcáa, elószobás, vízvezetéket lakás kiadó augusztus 1 re. Clm t ki-aduban.
Aatálaxlk legolcsóbban, modern, csu-kollak, megbízhatók Kaulmann Manónál rendeUielAk. Telelőn: 167. vagy 571. (larsge: Nádor-utca 6. 2bö0
PóaakSIoaSnl bekebelezésre minden Oéazegben a legelónyOtebben is leggyorsabban lolyótltUl ákaaról Igaée pénz-koicaónkozveutó Irodája Nagykanizaa, llocthy Miklós ul 2. szaru. 2611
Perfekt azakáoaaS ajánlkozik Jobb Házakhoz, helyben vagy vidékre. — Clm : Petőfi « 34. 2761
Fóut IS. sz. alatt nagy, utcai modern Üzlethelyiség, Csengery-ur 13. sz s. utcsl és udvari Uitsuk szonnal kiadók. — Zrínyi Mlklos-ut 2. azénr sUtt keveset használt szlvógázmoior cséplósiekrénnyel alkslml áron eladó. 2679
Vároa kSapantJóbaa mllhely, garázs át k« külónbejáratu bútorozott szoba kiadó Dták tér 2, emelet. 268)
Eladó Ptlóll ut 31. uátrt atstl üzlet, beréadetés, bútor, egy nagy serléjlonái) icknó ét egyéb tonytranema. 270?
Eladó háló il ebédlő garnitúra fallnné, lirzacbel-tér 16. Fényképest. 2305
■sara, Zrtafl Miklóa-utoa »». Taraion 2SS. r\\őzponti lutéi, vlzvezelek, czaturná ás, rgéizsegügyl be rendezés, éptllel és dtszmtl Dadogos munkák vállalata Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezésé szavatossággal, a legolcsóbb árbsn. Raktáron Itlrdó-és Ulökidnk, báztarlásl bádogáruk. Minta-raktár fürdőszoba stb. berendelésre. 2512
Fonottbiatorok, koaáróruk kéizl1 lése, JívlUsa. — NáUszéklonls Illésnél, Erzsébet lér 13. 251.9
bútort veszek. Erzsébet-tér 15. Fényképész.
Fahnné, 2304
Klfatófla, aki kerékpározni tud, azonnal lelvétetlk. Tejkózponl, vssulállomis. 2754
A vasúti árudába egy rlkkanoa lelvétetlk.
Kiadó sugusztui elsejére négyszobás emeleti udvari lakás Horthy Mtklói-ut 4. izám. 3687
Bagalal-aor 35. szám alatt 1 szoba, konyhás lakás mellékhelyiségekkel ta aer léatsrtása.ii |ullu< I re, (tel<s)t augusztusra kiadó Bővebbet ugyanott. 2712
Modern, 2 éves, alig hasintlt kla aató halálesel miatt hUrgóten eladó — Özv. (léruszné, Szepetnek. 2 08
Egy 150—2C0 kg.-os lóksrban levő tizedes móriagat keresünk megvételre. — Strém Károly. 2770
Saarásqr laóay* Jobb, szorgalmas Ozvegyasttony háztartásban, Irodában, gyermek mellé, üzletben kiszolgálni segédkezne sronntlra, „Vidéki" Jeligére a kiadóba. 2769
heroeg
ESTERHÁZY
Legfinomabb FELVÁGOTTAK Kiváló linóm f0»T0LTHU*OK
Elismerten megbízható hemtesAruk
állandóan kaphatók megbízható Irlssen és olcsón a lerakatban
Tr.°,V • Horthy Uklfts-nt 2. •
1 kg. „Esterházy" csemege füstölt szalonna ..................200 fillér
I kg. „Eatarházy" MstMt oaáazárhxa keskeny 280 fillér
10 dkg. „Esterházy* reklám kolbász ..............................20 fillér
10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott finom ..................40 fillértől
10 dkg. .Esterházy" vendégsonka....................................46 fillér
10 dkg. „E^crházy" hát«5 Rollsonka (gőngytlltsonka) ... 50 fillér
10 dkg. „E>lerhlzy" gépsonka ....................................70 llllér
10 dkg. „Esterházy" gyógysonka á la Prag (konzerv) ... 100 fillér
I pár .Esterházy\' óriási csemege virstli........................28 llllér
SZEKELY VILMOS butortelepét
Horthy Miklós-ut 4. szám alól
a volt Szarvas szállóba
(Erzsébet-tér 18.)
helyezte át.
Jó bútor t Olcsó árak 1 Szolid kiszolgálás I Saját kárpitos- és asztalos-műhely I Kedvező tizet fal teltételek.
Vízmentes kazaltakaró és repceponyvák Gabonászsákok, lenzsákok, gyap/aszsákok Manilla-hötözőfonál Szőlő-kötözőfonál Kévekötő piros favéggel
Vlztömlők fecskendő és SntöxHHtt, gazdasági rudalóköttUk KSIcsönponyva KölcsgnitdkU
Kocsihenücs, gépztir, gépolajok
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési f llételek mellett:
H1RSCH ÉS SZEGŐ cégnél, NAGYKANIZSÁN.
Az Inkey család közös tulajdonát képező,
BALATONFENYVES
(Máriatelep)
központi üdíilű nyaralótelep villatelkei 24 havi részletre
kaphatók. Térkép és fallételek megtekinthették ■
Szabó Antal sportüzletében.
ZALAI KÖZLÖNY _1931. junlui 10.
MEGNYÍLT!
í . T J ■\'
nagykanizsai bútoráruházunk Horthy Miklós-ut 4. szám alatt.
pazar választékban, minden igénynek megfelelő, a legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig, hihetetlen olcsón kapható. Kárpitos bútorok kényelmes és Ízléses kivitelben. ^ Vas-, réz- és konyhabútorok, leányszobák, függönyök, szőnyegek, képek stb., stb.
Rendkívül kedvező fizetési feltételeki
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Telefon: 410.
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely, Király-utca 5. és Sopron, Várkerület 62.
__Alapítva: 1887-ben.
Nromatott s (Mlulal Nyomda é« Lapkiadó Vállalatnál Nigykaoluln. (Felelte BiletveiMí Zalai: Xárolv).
71. évfolyam 129 uám
Nagykanizsa, 1981. Junlui II, csütörtök
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap
Szérkuxtajég^iiíw
KMóhinUl: PSut s. uám. Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos T .. /sierkeSWg 431. uám, («j|ei ts.)
Keszthelyt Mkkladdhlvatal: KomuUi-uIci 32. \' Teleion. ^ KU<Mll,tUI 78, Keuthelyl Ilók 22.
Kortesfogások
A .mondj valamit, hogy megcáfolhassam. logikája üvölt kórusban az ellenzéki kortézia berkelból mosl, amikor a magyar népnek ítéletet kell mondania sorsának eddigi sáfárai felett
A parlamenti ciklus alatt mindegyre a közterhek leszállítását, ezek között is különös hévvel a közmunkaváltság mérséklését követelték az ellenzék szónokai és cikkírói. Sokszor a nemzetgazdasági szempontok figyelmen kívül hagyásával Is arattak demagóg-sikereket épen a közterhek leépítésének mindenesetre hangzatos, de lehetőségekben aligha eléggé átgondolt jelszavaival. Mosl pedig, amikor a kormány ugy látja, hogy az államháztartás egyensúlyának megrendllése nélkül elegei tehet a kormányt esztendőn át ostromló kívánságnak és leszállíthatja a közmunkaváltságot, mosl jönnek ugyanazok az ellenzéki hangok, ugyanazok az ellenzéki orgánumok és telekiabálják a közvéleményt, hogy Ime: a kormány több adónemet felemelni késxlU, ime: a kormány ul adónemekkel fog|a sújtani a magángazdaságot, mindezt pedig azért, hogy ezzel pótol|a a közmunkaváltság leszállításából támadó háztartási hiányokat.
Hát először ls a dolgok Ilyetén beállítása szemenszedett valótlanság. A kormány semmiféle adónem felemelésének gondolatával nem foglalkozik és semmiféle uj adó bevezetéséről szó sincs és nem Is lehet.
Másodszor: rosszul állhat a arénája annak a pártnak, amelyik a kor-teskedésnek ehhez a nagyon Is átlátszó módjához folyamodik. Mert az nem lehet kétséges, hogy aki egy cikluson át a közterhek csökkentésének dühös követelésével foltozgatja a népszerűségét, az a most megindult választási kampányban másért, mint lelkiismeretlen korlesfogás kedvéért Ilyen logikai vargabetűt nem csinál.
Tudják jól ennek a rémhírnek terjesztői, hogy c»ak földosztást, csak réteket, csak adóleszál\'itást kell Ígérni, akkor dűl a választópolgár esze nélkül.
De ludjik azt Is, hogy Ita á kormányhatalom az adót csakugyan leszállítja, akkor baj van, nagy baj van: — veszélybe kerül egy két ellenzéki jelölt, akinek épen az volt az egyetlen és legfőbb — meit legköny-nyebb — fegyvere, hogy : sok al adó.
Csak azt n?m tudják, hogy ez a korles-trükk olyan régi és olyun átlátszó, hogy a józan választópolgár természetes esze ls elegendő, meglátni ebböl a harcmodorból az öncélúságában fulladozó ellenzéki fühöz-fához kapkodást az itéktmondás utolsó óráiban.
A másik petárda, amit el akar sülni az ellenzék : — a tisztviselők fizetése. Azokból a berkekből, amelyek az adóemelést kitalálták, hangzik az a vészkiáltás is, hogy a kormány le akarja szállítani a tisztviselők fizetését. Pedig hát a kormánynak ijyesmi az esze
ágában sincs. Először Is nem olyan rossz taktikus a kormány, hogy ilyen gondolailal pont választások idején álljon elő. Másodszor pedig az államháztartásnak súlyos helyzete sem any-nyira súlyos, hogy épen a tisztviselő munkájának ellenértékén kellene kezdeni a radikális takarékosságot A kormány erre nem gondol és aki mégis állítja, tudatosan ferdít, hogy pedig azt miért teszi, az ma min-
denki előtt világos lehet.
Egyszerű, sőt talán lulontul ls primitív hangulatkeltés minden Ilyen hlr, aminek csak az a rendeltetése, hogy akár hazug beállítások árán is népszerűséget szerezzen a demagóg szólamokkal harcba Induló ellenzéki korleseknek.
Amíg ilyen ügyetlen rabullszliká-val tekerik ki a nyakát a kormányintézkedéseknek és amíg Ilyen go-
rombán krétai logikával igyekeznek a többség sáncain rést ütni, addig a kerületek józanul gondolkodó népe nyugodtan néz az itéletmondás napja elébe. Nyugodtan, mert ennek a nemzetnek sorsát továbbra Is azok fogják Irányítani, akik a hordók kortesfogá-sai nélkül, de egy évtized alkotó munkájával bizonyították be hlvatott-ságukat.
Az induló ós visszalépett zalai képviselőjelöltek végleges névsora
Nagykanizsán 2350 aláírása van Kállaynak — UJ jelöltek a kerületekben — Több zalai jelölt visszalépett — Zalaszentgróton egy kortest őrizetbe vettek — Büntetések a
röpcédulák miatt Keszthelyen
abb hirek a zalamegyei választásaifront Ssszee kerOlatoibftl
Leguj
Nagykanizsa, Junlus 10 Vármegyeszerte teljes erővel fellángolt a politika. A kerületek mindegyikében lázasan folyik az ajánlási aláírások ((yiHlfee. _r. - -_. .
A n igy kanizsai Ar.\' Üírvényittéken szerdán délelőtt letették a hivatali «ÉH a kinevezett választási IKtosok. Névszerint: dr. Mutschenbacher Ed-vln kir. törvényszéki tanácselnök
(pacsal kerület), helyettese florváth István járásbiró,
Szabó Oyözö kir. |árásbírj*ágl alelnök (letenyel kerület), helyettese Augusztlnovta letenyel járásbiró,
Gombár Qyula Ur. járásbíróság! elnök (klskomáromi kerület), helyettese dr. Rtvffy Andor kir. |árásblró, Hám László keszthelyi járásbiró-ságl elnök (nagykanizsai kerület), helyettese Bíncz/* Ferenc dr járásbiró.
\\agykantesdn dolgoxnalt a pártlrodük
Nagykanizsának egyhangú választást jósoltak a főváros politikai körei Is. Amikor a különféle kísérletek mind meddők maradlak, meglepetésként hatott, hogy mégis akadt ellenjelölt, aki a .honi pálya" előnyeinek reményében veszi fel a harcol Kállay Tlborrat Nagykanizsán nagyon vegyes érzelmekkel kommentálják Samu Lijos fellépését. A komoly politikai felfogás általában nem tartja távolról sem valószínűnek, hogy Kállay Tiborral szemben a siker reményében küzdhesse végig a harcol.
m
A párlirodákban élénk élet kezdődött.
Kállay Tibor dr. pirtirodája a Szarvasban működik, ahol a legteljesebb gőzerővel megindult a választási munka és az ajánlási ivek aláíratása. Kállay Ivein szerda esllg 2350 aláírás van. Ezenkívül még sok iv fut.
A Samu-párt ma este 7 órakor a Polgári Egylet kertjében tartja párl-alakulását, amint ezt a falragaszok is jelzik.
Dr. Fábián Zsigmond választási elnök és a politikai hatóságok mindent\'megteltek a választás előkészületeire és annak zavartalan biztosí-
tására. A szavazások ugyanazokban a helyiségekben fognak lezajlani, mint a legu\'óbbi képviselői választásokon.
A vasúti munkásság tiltakozik
A Samu-párt zászlóbontásán, mint leienteltük, ott voll Ansorge Antal DV pályamester is, a vasúti pályafenntartási munkásság vezetője.
Most a nagykanizsai vasúti pályafenntartási munkásság annak leszö-gezését kéri, hogy habár Ansorge Antal ott Is volt, de a munkások közül egyetlenegy sem veti részt a Samu párt semmiféle gyűlésén és egyáltalán semmiféle baloldali színezetű mozgalomhoz magukat oda nem adják, hanem továbbra ls megőrzik a vasúti munkásság htzafias
és jobboldali jellegét.
/J klsícomdroml kerüJe/hen a GyömBrey-pdri egyre erősödik
A klskomáromi kerületből ma érkezett híradásaink arról bestéinek, hogy egy két község kivételével az egész kerületben az eddigi képviselő, OyOmOrey István oldala mellett tartanak kl a választópolgárok. Ezt bizonyltja az ajánlási ivek aláírásának irama. A választók zöme GyömOrey Iveire adta ajánló aláírásit. A kerület már most léptennyomon megmu\'alja, hogy a falu becsületes magyar néptíaSm tud és nem fog hálátlan Irrttn ahhoz a GyömOrey. Istvánhoz, aki esztendőkön ál dolgozol! önzetlen odasdás sal kerülete és egész Zala gazdané pének legéletbevágóbb érdekeiért. Oyömörey sohasem szerette — mint ahogyan a józan falusi magyar nép sem szereli — a zajos szerepléseket, a színpadi hatásokat, a népszerűség Olcsó eszközeit, de a föld egyszerű népének annál szívósabb szeretetével dolgozott értük, akár a buzájuk, az állataik, a tejük, az egyéb terményeik értékesítéséről volt szó. Az ezek dolgában elkezdett akciók si-
keres továbbvitele a falvak minden lakosának elsőrendű érdeke. Tudják is ezt jól a klskomáromi kerületben, azért tartanak ki lelkes odaadással voll képviselőjük mellett.
A klskomáromi kerület szenzációja, hogy gróf Sommslch Andor ormánd-puszlai nagybirtokoson kívül uj ellenjelölt bukkant fel Pölöskel János személyében.
Mégy jelölt van a paoaai kerületben
A nagykanizsai kir. járásbíróságnál Mtkovlcs Ferenc állatorvos mint a pacsal kerület képviselőjelöltje vette kl u|3bban az ajánlási iveket. Keg-lovlch János és Zslrkay János mellett igy Pacsán elég mozgalmasnak Ígérkezik a választás, noha semmi kétség sem fér Farkas Tibor dr. megválasztásához.
A letenyei kerület egyike a legnagyobb forgalmú kerületeknek. Dobrovils Milánt nagy szimpátiával fogadják löbb községben régi hivei, cz azonban Pozsogár Rezső
ZALAI KOZLÖNV
IS3Ú. junlui II.
az eddigi képviselő esélyei! nem érinti. Pozsogárnak a mandálum öl esztendejében teljesített munkássága
a legjobb propaganda. — Somogyi Béla a lelcnyei voksok harmadik aspiránsa.
KIK álltaK starlQox a zalai Kerületekben ?
Zalaegoroeg, Junlus 10
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalamsgye választókerületeiben a következők vélték H ajánlási iveiket eddig: Alsólendvdn dr. Csók Károly, az eddigi képviselőn kivfll ajánlási Ivei kért ki Némethy Vilmos agrár-párti és Herczka Rezső keresztény nemzeti párti. Horváth Sándor egységespárti a mai napon
bejelentette visszalépését Balatonfüreden ma délután mondotta el programbeszédéi dr. Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkár, akinek támogatására lejött OOmbös Gyula bonvédelmi miniszter.
Oömbös egyldell a díszpolgári
a községházán. Oyömörty Qyörgy főispán is olt volt az előkelőségek soraiban. Darányinak két ellenjelöltje van: dr. Nagy Béla veszprémi ügyvéd agrárpárti programmal, dr. cséry Zoltán balatonfüredi ügyvéd nem hivatalos egységespárti programmal.
Tapolcán Kandó László kereszténypárti jelölt
visszalépett üróf Eszlerhdzy Mór voll miniszterelnök ms bejelentette a zalaegerszegi megyeházán, hogy vállalja a jelöltséget keresztény gazdasági program-
ilüleg átvette I oklevelet
mai. Ellenjelöltje dr. Fazekas Károly budapesti bankigazgató, nemhlvalalos egységespárll.
Zalabaksal kerületben Hajós Kálmánnak három ellenjelöltje van. így Pelhó Antal barabásszegi református lelkész agrárpárt! programmal, Bo-ronyák János szentkozmadombjai malomlulajdonos 48 as függetlenségi programmal, Horváth Pál csesztregl kereskedő párlonkivttli ellenzéki programmal.
Zalaegerszegen báró Kray Istvánnal szemben eddig nincsen ellenjelölt.
Zataszentgrólon OyOmOrey Sándor keresztény gazdasági programmal. Ellenjelöltje llukn Gyula tanító, Oaál (liszlon-féle agrárpárti programmal. Huhn főkortesét, Márton Károly lentl-1 tisztviselőt őrizetbe vették, Zalaegerszegre hozták, honnan rendőr kiséite haza Lentibe.
Kaszlhalyaia Rakovszky Ivánnal szemben Relschl Richárd lép fel, akit már háromszor büntettek meg eddig a röpcéduláln foglalt szöveg miatt. Kivüle még dr. Metzter Károly budapesti ügyvéd és Szakosíts Árpád, aki a szocialisták jelöltje.
UJ rendelet készül a választások előtti agitáoióröl
Egységesen szabályozzák a nyolcnapos agllác:ós tilalmat
Budapest, Junlus 10 A belügyminisztériumban most készítenek s választásokkal kapcsolatban ujabb rendeletet, amely a választások napját megelőző 8 napon belül megengedhető választási agitá dók kérdését fogja szabályozni.
Most az a helyzet, hogy a választási gyűléseket az elsőfokú rendőrhatóságnak kell bejelenteni, amit a rendőrhatóság tudomásul vesz és ezáltal hozzájirul a gyűlés megtar-
tásához. A választások napját megelőző 8 naptól kezdödöleg a rendőrhatóság nem szokott semmiféle népgyűlést engedélyezni, de ez mindenkor az Illető halóság elbírálásától függöll. Ezt a kérdést tisztázza majd a most készülő rendelet, amely egységes eljárást állapit meg az egész ország területén. A rendeletet előreláthatólag a jövő héten adja ki a belügyminiszter.
Nem lesz adóemelés
és nem szállítják le a tisztviselők fizetését
Budapest, junlua 10 Illetékes helyen ismételten megállapítják, hogy a kormány semmiféle adónem felemelésére nem gondol, az erre vonatkozó tervezet — mint azt egyik lap a jóünformáilság látszatával igyekszik közölni — a pénzügyminiszter előtt nem fekszik és általában szó sincs arról, hogy az adózó közönség vállaira ujabb terhekel óhajtana rakni. Egyes lapoknak adóemelési híresztelései tenden-clózusak és választási korlescélokat szolgáló közlések csupán, amelyek azonban éppen átlátszó valótlanságuknál fogva még pillanatnyi hangulatkeltésre sem alkalmasak.
Einszt Sándor népjóléll miniszter nemrégiben intézkedett, kogy a magyar kisiparnál 28000 pár cipói rendeljenek. Ezeket a cipőket a nép-jóléli miniszter a gyermekmenhelyek számára rendelte és a különböző cipészipariestületek kiküldődéi, valamint a magániparosok ma délben jelentek meg a népjóléll minisztériumban, hogy a nyilvános versenytárgyalás eredményéi mighallgassák.
népjóléti minisztérium udvarát megtöltötte az Iparosok nagy tömege, mely izgalollan várta a verscnyt.tr-
Hasonlóképen szó sincs a tisztviselők fizetésének leszállításáról sem,
Bethlen győzelmét jósolják Londonban
I/ondon, Junlus 10 A Morning Post a magyar választásokkal foglalkozva azt Írja, hogy mindenki elismeri Bethlen Isiván gróf klváió képességeit, bölcsességét, amellyel már több mint 10 éve vezeti a magyar kormányt. Nem volna könnyű helyére mist találni. Az általános benyomás az, hogy a választásokon ismét Bethlen Isiván gróf kerül ki győztesként.
Útban a Vatikán és Olaszország békéje
Róma, Junlus 10 Tegnapmegkezdődlek a foimális tárgyalások a Vatikán és az olasz állam közöli a konfliktus elsimítására A tár-
gyalásoknak igen nagy Jelentőséget tulíjdonllansk, mert kitűnt, h >gy mind a Vatikán, mind pedig az olasz kormány békés megegyezésre törekszik.
Kiosztották az ország kisiparosai között a népjóléti minisztérium 28.000 pár cipő-rendelését
gyalás eredményének kihirdetéséi.
A budapesti cipészipartestűlel 400 pár cipőre kapott megrendelési, a szegediek 800 párra, a debreceniek pedig 500 párra, azonkívül az ország legkülönbözőbb vidékeinek osztották szét a kisebb-nagyobb rendeléseket, összesen 28 000 pír cipőre. A cipők egységára: a kisiparban 6.23 pengőtől 17/TO-lg, a gyáriparban 5.88 lói 16 70 pengőig. Az árak természetesen a cipők nagysága szerint emelkednek.

18 mázsa törött tojás a vasúti síneken
A *offőr,taklt a vonat elgázolt, hét hónapot kapott
Szombathely, Junlua III Ez év febtuir 6 án történt, hogy Kóbor József zalaegerszegi soflör teherautón mintegy 18 méleimázsa lojásl szállított Zilaegerszegröl Vas-m;gyéb:. Vas zenlmlhály közelében a 108-as v.isuit őrháznál nem vélte észre a leeresztett sorompót és azt áttörve, a sínekre került, ahol az épen akkor jövő grlcl személyvonat elütötte. Az autó teljesen tönkrement, de súlyosan megsérült a soffór Is, ukit a negyedik kocsi alól emeltek ki. Súlyos sérüléssel szállították a
** ^ — ^ii^I—I—a-ti~ti~u**i.i"*i.^i r,i_rv~Lf~ij\'*Li" -Lij~tr»j~io
szombathelyi közkórházba Megsérült azonban a mozdony és a sorompó is.
Emiall került a törvényszék büntető tanácsi elé Kóbor József soffőr. Az ügyészség gondatlanságtól okozott közveszélyes rongálással vádolta meg. Kóbor azzal védekezett, hogy a sorompó nem volt leengedve, a tanuk azonban megcáfolták ezt. A bíróság bűnösnek találta és 2 hónapi fogházbüntetésre ítélte. A kir. ügyész súlyosbításért, Kóbor a bűnösség megállspllása miatt fellebbezett.
Egy szobi gazda szekere négy utassal belerohant a kanizsai bérautó-standba
A szekér utasai az úttestre repültek, megsérültek
Nagykanizsa, Junlua 10 Könnyen végzetessé válhaló szerencsétlenség törlént tegnap délután Nagykanizsán az Erzsébel-téren. A bérautók a standon pihentek, amikor a Fő-ulról hatalmas tempóban hirtelen feléjük szaladt egy vidéki szekér, amely különböző dolgokkal meg volt rakodvt és rajla két polgárember és kél fiatal nő ült. Ugy-lálszott, mintha a szekér vezetője a szőlő levéből ivolt volna és nem volna ura a lovaknak. A lovak valósággal szágu\'dottak a szekérrel és belefutottak a standon álló gépkocsi-
a lovak és az autók
parkba. Nagy siko tozás és segítség-kiállás és a kövelkező másodpercben a szekéren ülök hatalmas Ívben kirepültek az úttestre, a szekér fel-botult és a lovak végig vágódlak az aszfalton, miközben három gépkocsi melyekkel a lovas-szekér összefutott, megsérült. A vidéki polgároknak nem történt komolyabb bajuk, ellenben a lovak megsebesültek, bevitték őket a Slrém-féle házba, ahol a dr. Oünsberger városi állatorvos bevarrta sebeiket.
Csakhamar odaérkezett Sabján rcndötfólörzsörmester, aki igazoltatta
MODERN RUHAFESTŐ é» VEGYTISZTITÓ
nagykanizsán
Kívánságra 24 órán belül Is ellörendö mnakát késalt.
FŐUt
7.
1931. |unlus 11.
ZALAI KÖZLÖNY
a szekér tulajdonosát. Az Illető Szalui Ulván somogyszobi lalion, aki hozzátartozóival hazifilé tartott. A rendőr előállította az egész társaságot a kapitányságra, hogy megállapítsák, vajon a szekér vezeHJe nem voll-e ítlas és nem ennek következtében veszitette-e el uralmát a lovak felett. Egyben megállapítják a gépkocsikban okozott kárt.
A szekér és gépkocsik karambol|a természetesen nagy embertömeget hazott össze, akik Izgalommal figyelték az eseményt.
Szalal Istvánt kihallgatása ulán a többiekkel egyUtt elbocsájlották a kapitányságról.
Fegyelmi vizsgálatok
a népjóléti minisztériumban
Budapest, Junius 1U Ernszt Sándor dr. népjóléti miniszter kijelentette, hogy amint referensei a fegyelmit megelőző vizsgálat aktálnak feldolgozásával elkészüllek, dönteni fog arról, hogy melyik főtisztviselő ellen rendeli el a fegyelmi vizsgálatot. Elsősorban An-gyhl Kálmán és Hankó Elemér miniszteri tanácsosok ügyében történt döntés. Az esetleg elrendelendő fegyelmit Ismét a pénzügyminisztérium fegyelmi bizottsága folytatja le.
SZÍNHÁZ
A színházi Iroda hirel
(*) P*k«teszáru cseresznye — csütörtökön este. Az Idényben utoljára kerül színre Hunyady Sándor szenzációs sikerű színjátéka, melyet a Tudományos Akadémia a VoJnlls-dlJJal tüntetett kl, a bemutató elsőrangú szereposztásában.
(•) Halványsárga rórs* — operettpremier. Szenes Andor éa Sándor Jenő vlg operettje lesz az utószezon operett-slágere, melyet elsőrangú kiállításban mutat be pénteken este az operett-együttes. Valahol a nyár, A zöld vadasznál, Halványsárga rózsa stb. szebbnél szebb tangói, szeri őz és vlg ének-slágorel, a világítást effektusokkal szl-nozve, feledhetetlen hangulatunk. Har-ezos Irén és Nagy Qábor hősei ennek u kedve* operettnek s az ő szerelmi románcukat a mulatságos események sorozata kíséri. Orbán viola egy süket vénkisasszony, F.gry Berta az óvatos nagynéni, Blhary Nándor Droppa Tóbiás szerepében kacagtatnak.
(*) Vasárnap délután — Alvlncl hu-aiárok délutáni helyárakkal kerül -utólszor — színre délután fél 6 órai kezdettel.
(") Vasárnap est* — Ballerína, a budapesti Király Színház operettazenzáclója van műsoron a bemutató nagyszerű szereposztásában Viola Margit, Harozos Irén, Nagy Gábor é« Blhary Nándorral a főszerepekben.
(\') Szent láng (The Sacred Hame). Somerset Maugham Irodalmi remeko Harsányi Zsolt fordításában hétfőn este kerül bemutatóra 8zékelyhldy Adrién, Vasa Irma, Bognár Elekkel a főszerepekben.
Heti műsor; Csütörtök: Feketeazáru cseresznye. Péntek: Halványsárga rózaa, operett. Szombat: Halványsárga rózsa. Vasárnap délután: Alvlncl huszárok. Vasárnap este: Ballerína. Hétfő: Szent láng, drámai bemutató.
= Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
A pécsi egyetemi építkezések alapkőletétele
A kultuszminiszter a kulturális decentralizációról beszélt az ünnepségeken
Pécs, junius 10
A pécsi Erzsébet Tudományegyetem ma délelőtt a jogi és bölcsészeti kar uj épületei alapköveinek elhelyezése alkalmából díszközgyűlést tartott, amelyen Bozóky Oéza rektor és Nendtvlch Andor polgármester kifejezték az egyetem, Illetve a város köszönetéi a kultuszminiszternek áldozatkészségéért, majd Klebelsberg Kunó gróf mondott ünnepi beszédei. Kifejezte azt a reményét, hogy az u| egyelem tovább áll fenn, mint az első pécsi egyetem és ez az egyelem éri el mindnyájunk vágyának teljesülését. A mlnl.zt^..beszédét a közönség hosszantartó lelkes tapssal fogadta.
Az Irányi Dánlel-léren folyt le ez-ulán az alapkőletételt ünnepség. Az alapkőokmány elhelyezése után az előkelőségek ezüslkalapáccsal megérintették az alapkővel. A kultuszminiszter ezzel a Jelmondattal végezte az aktust: „E szent kő az, amelyen a művelődés hajléka emelkedik." Az alapköletétell ünnepség befejezése után a kultuszminiszter megtekintette az egyetem későbbi építkezéseinek helyét, majd küldöttségeket fogadott.
Délben 500 teriiékes ebéd volt A felköszöntökre válaszolva a kultuszminiszter rámutatott arra, hogy amerre megy, a szülők mindenütt panaszkodnak az Iskolák egészségtelen elhelyezése ellen. Ez a valódi helyzet, nem pedig azok az egyes pesli sajtóorgánumokban elhangzott állitások, hogy a kultuszminiszter a Dárius kincséi is hajlandó volna elkölleni. Kifejtette ezulán a kultuszminiszter, hogy milyen katasztrifálls következményeket vonhat maga után az ország fővárosának további duzzasztása.
A decentralizálás gondolatának zászlaját viszi előre következetesen. A három vidéki egyetem létesítése is részben, ebből a gondolatból fogant, mert abból indult ki, hogy a vidék! gócpontokat csak kulturával és iparral lehet fejleszteni. Hangsúlyozta a kultuszminiszter, hogy a kulluszkormányzat nem állította a második vonalba a Dunántul egyetemét az alföldi egyetemekkel szemben, de Szegederrts Debrecenben a provizórikus elhelyezkedés tűrhetetlenebb voll és ezért elsőnek ezeken az egyetemeken kellett segíteni. Hosz-szas éljenzés fogadia a miniszter beszédét. Ezután még több felszólalás hangzott el.
Ism lesz halálbflntetés Bvájban
Gehf, Junius 10 A svájci törvényhozás most tárgyalja az uj büntető törvénykönyvről szóló javaslatot. Ennek során ugy határozott, hogy eltörli a halálbüntetést.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius II, csütörtök
Róm katolikus: Barnabás. Proteatána: Barnabás. Izraelita : Slvan hó 20
Városi Muzaum ás Könyvtár nyitva ctUlöflököa és vasárnap délelölt 10-töl 13 óráig.
Oyógy szertárt éjjall szolgálat: I. bő végéig a .Mária\' gyógyszertár — KUály utca 40.
OtetSrdő nyitva r«c**l « órától *st* S óráig (hétfő, szerda, pfatak délután, kedden égést nap nőknek). Tel.: 1—1».
Idölárás
A nagykanlraat Mttaorolőflal aaM-flgyelő jelentések t Sierdán a ktmtrUk-
tef ; Raggal 7 órokof +17 4, délután 3 érakor +26.0, e*te 9 órakor +194.
Petittel; Egész napon ál felhős égboltozat
SttíMny: Reggel délnyugat, délben nyugat, este délnyugsü szál.
(ÉJutkat rádlójtknliil A >slasrsM ■Isi lutáasl l.l.atti DAIiavttgatl léféraaaléaaal to.ábbl hSamat-kariáa várliaté sa aalk oilika-aáaéval.
— Jézus Szive körmenet. Vasárnap, e hó 14-én este 6 órai kezdettel Jézus Szive körmenet indul a plébánia-templomból. Iránya ugyanaz, mint Űrnapkor. A felsővárosi templom előtt a körmenetet vezető P. Deák Szulplc plébános ünnep! szentbeszédet mond, amelynek végeztével visszatérnek a plébániára. A körmeneten a hltburgalml egyesületek testületileg vesznek részt.
— Kanizsai siker. Jelentettük, hogy a nagykanizsai származású Bíró Malvin operaénekesnö Pécsett a Magyar Nemzeti Szövetség nagyszabású hangversenyén fellép. Mint velünk közlik, a koncert a legnagyobb siker jegyében zajlott le és azon a nagyszerű hangú és kulturált technikájú művésznő, aki sok hazai és külföldi sikerre tekint vissza s akinek tehetségét a rádiós közönség ls Ismerheti, — a legszebb sikert aratta számaival. Mint halljuk, a művésznő még a nyáron Nagykanizsán ls fel fog lépni.
— Festetics és Csokonai emléktábla leleplezés a csurgói gimnáziumban. A csurgói református Csokonai Vitéz Mihály reálgimnázium folyó hó 13-án és 14 én nagy évzáró és öregdiákszövetségf ünnepséget rendez. Szombaton este a 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 éves érettségi találkozókra megjelent öregdiákoknak lesz Ismerkedés! estélye. Vasárnap délután 5 órakor lesz az ünnepségek fénypontja, tolnai Festetics
Oyörgy gróf és Csokonai Vitéz Mihály emlékműveinek lelep\'ezése az aulában. Mindkét emlékmű Horvay János szobrászművész alkotása.
— junius 21-én avatják fel a klskanizsal levente otthont. A kls-kanlzsal levente otthont, amelyet a város adományozod és az OTT bútoroztatott be, junius 21-én délelőtt avatják fel ünnepélyes keretek között. Ugyanekkor 105 klskanizsal hadviseltnek és 15 hadiárvának tüzlk mellére a háborús emlékérmet. Az ünnepség fényének emelésére Kls-kanlzsa társadalma ezúton is meghívja Nagykanizsa közönségét. Délután népünnepélyt rendeznek a Hunyadi-téren a leventék és hadviseltek. A népünnepély jövedelmének egy részét a klskanizsal hősi emlékmű alap javára fordiija a rendezőség. Klskanlzsa egész társadalmában Jóleső érzést kelt a leventéknek ez az akciója, amelyb\'l az világlik ki, hogy ők is az apák hősi nyomdokain kívánnak haladni.
— A kórházkápolna tombolája tegnap reggel lói késő estig óriási érdeklődés mellett folyl. A 2000 jegy igen sok tulajdonosa drukkolt egész nap, mlg kihúzták a számát. Mindenki számát kihúzták és mind Valamennyi nyeri valami kisebb-nagyobb, de csupa kedves, szép értéket, használati, dísztárgyat vagy Játékot. Ilyen nagyszabású és Ilyen gazdag tombolát még nem láttunk Nagykanizsán. Ezt csak az a lelkesedés hozhatta össze, ami a kórházkápolna céljaira összefogta Nagykanizsa jószlvelt. Ennek a lelkesedésnek gyakorlati eredményekre váltói: Longauer Imre lelkész, Barabás Kálmánná és a kórház irgalmas nővérei. Az övék a tombola páratlan sikerének érdeme. Az át nem vett tárgyak mától kezdve délutánonként (2—5 óra közölt) a kórházban átvehetők.
A nagykanizsai ttrsáay uikbaiihaliaatárgralja Slagsr Salamon bflaflpyét
Nagykanizsa. Junius 10
Ismeretes, hogy a nagykanizsai törvényszék Slnger Salamon keszthelyi helyszerző bűnügyében a legutóbbi főtárgyaláson a bizonyítás kiegészítését rendelte el.
A bűnügy főtárgyalásának folytatását dr. Mutschenbacher Edvln főtárgyalás! elnök szeptember 28-ára tűzte ki, amikor is a kanizsai törvényszék a helyszínre kiszáll, ahol kihallgatja a leányt ls, aki ellen Slnger merényletet követett el.
A keszthelyi főtárgyalás zárt lesz.
■aeykanlzMlak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-iitoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. junius I).
— Missziós leány-nyaraltatás,
Balatonfüreden Halai leányok részére megfelelő számú jelentkezés esetén (20—25 személy) 0IC6Ó nyaraltatást rendez a Missziósház főnöknője. A Szent Ilona Leányklub tagjain kivttl részt vehetnek a nyaralásban mindazon 14 éven felüli leánykák, kik a nyaralás ideje alatt a klub házirendjéhez szívesen slkalma kodnak s annak magukat alávetik. Bővebb felvilágosítás nyelhető a nyaralás részleteire nézve a Missziósház iro dijában e hó 14-ig naponként délelőtt 9-12 lg, délután 3-6 lg. Főnöknő.
„Több kereskedő"
aláírással levelel kaptunk a minap. Panaszos Ml volt. Arról szólt, hogy az egyik fóutl kereskedő este lehúzott
rolói - .........
ben.
•ók mögött Is dolgoztai az üzlelé-
Hogy egy kereskedő lullépl e a záróra rendelet Intézkedései! vagy sem, — ez nagyon fájhat egy konkur-rens cégnek, de semmiesetre sem közügy. Azaz egy kereskedő legfeljebb kihágást kövelelt el, aminek elintézése nem a sajtó, hanem a rendőrség dolga Ha léhát a kokurren-ciának panasza van, legyen feljelentést a rendőrségen. Ehhez azonban a tisztelt .Több kereskedő" gyáva. Gyávaságát pedig betetőzi, amikor ma másik levelel Ir a szerkesztőségnek, útszéli hangon, a névtelenség sunyi álarca alalt. Parlagi modorban szemünkre hányja a névtelen levél, hogy első panaszos soralt sem az újságban nem közöltük, sem a rendőrségre nem juttattuk.
Hál Igenis, nem I Sem nem közöltük, sem nem juttattuk. Nem közöltük, mert magánügy. Mert a nagyközönség nem kíváncsi arra, hogy egy névtelen kereskedő hogyan veszekedik a konkurrenctával. A rendőrségre pedig nem juttattuk, mert magánügyben senki névtelennek, de meg senkifiának nem vagyunk és nem leszünk a küldöncei, még ke-vésbbé fog bennünket akárki is kényszerlthetnl arra, hogy denuncláns szerepre vállalkozzunk. Juttassa magánjellegű panaszát a rendőrségre az, akinek panasza van Csakhogy persze, ehhez le kellene vetni a névtelenség kényelmes takaróját és kl kellene állni nvlltan a porondra és megmondani, hogy ,ez és ez vagyok és nekem epeömléselm vannak, mert annak a másiknak olyan Jól megy, hogy záróra után, lehúzott redőnyöknél Is keli dolgoznia...\'
Ehelyett Inkább névtelenül levelez a tisztelt „Több kereskedő" és az újságot, meg az újságírót gyanúsítja, sértegeti és fenyegeti, szemtelenségé-nek és névtelenségének gyáva felelőtlenségével
Jegyezze meg magának, m. t. .Több kereskedő,\' hogy a nagyka nlzsal kereskedelem közérdekű kérdéseiben tisztes és harcos mull áll a .Zalai Közlöny" mögött és ennek a múltnak tradíciói vezérlik ma Is, ha módja adatik slkraszállnl a helyi kereskedelem bármely közérdekű ügyében. Épen ezért engedje kétségbe vonnunk Igazmondását anonim aláírását illetőleg Is, meri .Több kereskedő" nincs Nagykanizsán, akt Ilyen betyártempóra kapható lenne. A kanizsai kereskedő fogalma sokkal ősibb, sokkal tartalmasabb és sokkal becsületesebb, semhogy Ilyen aljas eszközökre szorulna. Épen ezért a kanizsai kereskedelem nevében mi tiltakozunk ehelyütt az ellen, hogy ön .Több kereskedő" álnév alatt azt a látszatot keltse, mintha leveléhez és gyávaságához más tisztességes kereskedőnek is köze volna.
Egy szerkesztő.
— Halálozás. Dr. maguraMuj? usz Zsigmond földbirtokos éleiének 74. évében, Keszthelyen elhunyt. Csü-törlökön délelőtt 11 órakor temellk a keszthelyi kalh. temetőben. Halála gyáBzba borította a Dervarlcs, Koller, Hertelendy, Qaál családokat is.
Választási csendélet
Kát tuvsros bottal érvelte egvmásbu politikai meggyS\'A\'é-ét
Nagykanizsa, Junius 10
Az oKéaz országban fellángoltak n politikai szenvedélyek. A megindult képviselőválasztást olőcaatározások háttérbe szorították a nanl megélhetés nyomasztó gondjait. — Mindenki politizál. Kanizsán Is. A perifériákon ép ugy, mint a belvárosban. Kzoknél a politikai vitáknál azonban nem mindig az. érvek győznek. hanom n szemben álló telek néha ftkílllel. BŐt bottal Is Igyekoznek a maguk meggyőződését másokra nktro Jálnl. Ilyen oMroJ Jelenet Játszódott te kedden esto la as kMtvHs-téron.
H /fasc/ és T. Sdndnr nagykanizsai fuvarosok, akik egyébként eddig Igen béké«en megfértek egymás mellett, kedden délután politikai eszmecserém tiltok össze az egyik klakorcsmában — Borozgatás közben jöttek rá. hogy mind a ketten más-más kepviselőlelöltre akarnak szavazni. Krro azután mind a ketten mccr akarták győzni egymást politikai ffltogásuk egyedüli holyes vo\'tA-ról. Közhon szorgalmasan ürítgették a poharakat Is. Az alkohol természetesen csak tU/.elto nz amúgy Is lángra kapott kedélyeket. Egyik sem tudta mongyőznl a máslknt
A vitatkozók végre eltávoztak rí korcsmából éa az. utcán tovább folytatták n — veszekedést Az Kötvös-térl vlllany-lámpn alatt plhonót tartottak és Itt & szóváltás hevében T. Síindor megsértette politikai ellentelét. H Józsefnek som kellett több. olyan paréza verekedést rendezett. hogy ar. elősiető rendőr Is alig tudta őket kettéválasztani. H. Józant verekedés közben botjával olyanokat ütött T Sándor fejére és kezére, hogy az nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A rendőr mindkettőjüket előállította a központi Ugyeletro, ahol dr. Molán János rendőrfognlmnzó logyzőkőnvvbe foglalta vallomásalkat. — A rendőrséz megindította a kihágást eljárást a verekedők ellon.
— A 20-as honvédek története.
A volt nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred történetének I. kölcte vitéz Szepessy-Bugsch Aladár ny. altábornagy, az ezred volt kiváló parancsnokának összeállításában, megjelent. Az ezred minden harcál részletesen tárgyaló, a mindenkori tlszll beosztásokat tartalmazó és az egyes harcokban részlvevők nevét is feltüntető, rendkívül érdekes, csinos kiálii tásu könyv kapható Flschl Fülöp Fiai könyvkereskedésében. Bolll ára 11 pengő.
A fUrdés álűoscata
Csurgó, Junius 10
Hermán Sándor csurgói földműves a község határában, a csicsói ut melletti szántóföldjén dolgozol! a feleségével. Velük volt tízéves /ullska leányuk is. Amig a szülök a mezőn dolgozlak, a kisleány a közelben folyó kis árokban meg akart fürödni. Egyik helyen az árok medre kl van ásva, — erről a kislány nem ludolt s belecsúszott a kimélyített részbe, ahol elnyelte a vlz. Hangos segély-kiáltásaira odaszaladtak a szülei, kiemelték a vízből, de már hiábavaló volt minden éleszlgetési kísérlet: a kisleány már halott volt. A szerencsétlen szülök egyetlen gyermeküket veszítették benne. A tragikus eset ügyében a csendőrség megindította a nyomozást.
— Jótékonyság. Oazdag Ferenc püspöki biztos 10 pengőt küldött szerkesztőségünkbe a rettentő nyomora miatt öngyilkosságot megkíséreli, 7 gyermekes Mulk János Magyarutcai munkanélküli cipészsegédnek. A nemesszivű adományt rendeltetési helyére juttaltuk.
— Dalárda alakult Nemes-bükön. Keszthelyről jelentik: Nemes-bükOn férfidalárda alakult Virág Sándor kántortanító vezetésével.
— A gyermekeket ne engedjük a kocslutra. Kedden délután 6 óra tájban Klskanlzsán özv. Szabó Jó-zsefné 9 éves Oyula nevű iia kinn játszadozott a Szepetnekl-uton, amikor egy arra haladó szekérre hátulról felkapaszkodott. Egy zökkenőnél a gyermek lezuhant és oly szerencsétlenül esett, hogy cltörle a Jobb lábát. A kis sérültei kocsin szállították he a kanizsai kö2kórházba.
— Áldott állapotban levő nők ás IIJu anyák a természetes .Ferenc Jóssal" keseiüvlz használat* által rendes gyomoréi bélmtlködést érnek el.
— Adventista ügynököt keresnek. Szigeti Jenő 30 éves budapas\'i ügynök adventista propaganda füze teket terjesztett több zalai és vasi községben. A körmondl csendőrsíg megtudta Szigeti munkálkodását és most nyomoznak utána.
HERCEG
ESTERHÁZY
Legfinomabb felvágottak
Kiváló finom fOstölthusok
Elismerten megbízható hentesáruk állandóan .kaphatók megbízható frissen és olcsón a lerakatban
Telelőn ,
s-ss.
Horthy Miklós nt 2.
Telelőn i
9-93,
1 kg. .Esterházy" csemege füstöli szalonna ..................260 fillér
.1 <kg. „Esterházy" füstölt császárhű* keskeny 280 fillér
10 dkg. „Esterházy" reklám kolbász ..............................20 fillér
10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott finom ..................40 fillértől
10 dkg. .Esterházy" vendégsonka..................................46 fillér
10 dkg. .Esterházy" hátsó Rollsonka (göngyöltsonka) ... 50 fillér
10 dkg. „Etlerházy" gépsonka ....................................70 fillér
10 dkg. „Esterházy" gyógysonka á la Prag (konzerv) ... 100 fillér
1 pár „Esterházy" óriási csemege virslii...... ... ... 28 fillér
Gyomor- él ktluvarokaát, étvágytalmiságnál, szorulásnál, fölfuvódás-nál, gyomorégésnél, felböfögésnéi, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél egy-két pohár természetes ,,r»reao lóiset" keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztöutakat. Közkórházi Jelentésekben olvassuk, hogy a i\'ereno lóaseí vizet még a fekvő betegek Is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. A FereiO lóilel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüz-letekben kapható.
A nagykanizsai nemzeti munkavédelmi tagok ellenőrzési szemléje
A kaposvári m. klr. nemzeti munkavédelmi hivatal vezetője, Mlkovlch László ny. áll. ezredes folyó hó 13-án, szombaton Nagykanizsára érkezik, hogy a Nagykanizsán lakó nemzeti munkavédelmi tagokkal a belügyminiszter által elrendelt évi ellenőrzési szemlét megtartsa.
A tagok már megkapták az erre vonatkozó meghívó\', mely Így szól:
.Igen lisztéit Tagtárs I A belügyminiszter ur önagyméltósága a nemzeti munkavédelmi tagok létszámának évenkénti ellenőrzését rendelte el. A nagykanizsai tagok ellenőrzési szemléjét Nagykanizsán a Polgári Egylet emeleti nagytermében f. hó 13-án este 6 órakor tartom meg. Felkérem, hogy ezen ellenőrzési szemlén megjelenni s az ahhoz csa-toll .Jelentkezési lap.-ot pontosan kitöltve, oda magával hozni szíveskedjék, Már az összetartozandóság és hazafias intézményünkhöz való ragaszkodás klfejezésrejullatása szempontjából is kívánatos, hogy tagjaink a szemlén megjelenjenek. Ha azonban ebban bármely ok akadályozná, felkérem, hogy a kitöltött „Jelentkezési lap"-ot egy a szemlén megjelenő tagtársa utján beadni, vagy pedig azt a mellékeli porlómentes borítékban (bélyeg nélkül) e hó 15-ig postára adni szíveskedjék. Kelt, Aláirás".
A magunk részéről is felkérjük a nemzeti munkavédelmi tagokat, hogy az ellenőrzési szemlén, amely egy barátságos jellegű összejövetel lesz, lehetőleg |elenjenek meg, hogy ezáltal Is kifejezésre juttassák ezen nemes és hazafias célú Intézmény iránti ragaszkodásukat és hogy a személyes érintkezésre alkalmat adva, a tagtársak közt oly kívánatos bajtársi érzést ápolják
— Egy földművest halálba kergetett a betegsége, igáiból Jelentik: Gelger Márton földműves, mlklósi lakos folyó hó 6-án délulán a rokona szőllőjéte ment. Amikor az Öreghegyi szőllőben levő pincébe ment, megdöbbenve lálta, hogy rokona, Gelger János a pince egyik mennye-zel gerendájára felakasziotla magát és már nem voll benne élet. A vizsgálat kimulatta, hogy Qeiger János önakaratból halt meg. Az utóbbi időben állandóan beteges voll, valószínűleg Bzenvedésel elől meneküli a halálba.
1931. junius II
2ALAI KÖZLÖNV
kerül többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
SPORTÉLET
Vasárnap lesz a polgári leányét fiúiskola lornaQnnepélye
Nagykanizsa, Junius II)
A kanizsai „Oióf Zrínyi Ilona" polgári leányiskola és „Uról Zrínyi Miklós" polgári fiúiskola növendékei junius 14-én, vasárnap délulán 4 órai kezdettel rendezik évzáró torna-Unnepélytlket a Zrinyl-sportlclepen.
Az ünnepély sorrendje: 1. Felvonulás. 2. Hiszekegy. 3. Leányok szabadgyakorlata. 4. Fiuk botgyakorlata. 5. Leányok padgyakorlala. 6., 7, 8. Atlétika, talajtorna, szabadgyakorlatok (fiuk). 9. Magyar tánc (leányok). 10. Játék (leányok, fiuk). 11. Leányok zászlógyakorlata. 12. Qula (fiuk). 13. Himnusz. 14. Elvonulás. A kísérőzenét a honvédzenekar szolgáltatja. Helyálak: Páholy 1 P, tribün 50, állóhely 20 lillér
=» Megnyílt Horthy Mlklós-ut 4. szám alatt a Kopstein bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
mert a
Vinol
olcsó, blztossn hat a
szőlőn gyümölcsfákon rózsafákon
fellépő lisztharmat ellen. Kapható i
ORSZÁG JÓZSEF
mag, atdtrágya, termény és növény-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10
A bíróiig mellett. Telelőn 130
íytaílcsia-, rózsafa-permetesók
»" (3 Bzóióte||el) rakttron.
KÖZGAZDASÁG
Ujabb csődnyitást kértek a Valkó-uradalom ellen a nagykanizsai törvényszéken
csödkérelmet. A Bőhm Testvérek cég megfellebbezte a törvényszék határo-
Nagykanlzsa, Junius 11) Megiituk, hogy a Valkó-félc nagy-récsei uradalom ellen kért csődöt, amit a nagykanizsai törvényszék elrendelt, a tábla hatdlyonklvül helyezte Így a nagyrécsei uradalom nem került csődeljárás alá.
Időközben történt, hogy a Bőhm Testvérek zalaegerszegi cég jogi képviselője utján Ismét kérvényt terjeszteti bc a nagykanizsai töivény-székhez, amelyben követelésének kielégítésére a csőd megnyitásának elrendelését kérte. Dr. Almdssy Oyula kir. tőrvépyszéki bíró tárgyalta ezt az ügyét és elutasította a
zatát a pécsi táblához.
Most azután ujabb csődnyilási kérelem érkezett a törvényszékhez. Az egyik helybeH ügyvéd a Hazai Kóolajfinomiló R. T. budapesti cég nevében követelésének kielégítésére ugyancsak a csőd elrendelését kérte. Tegnap tárgyalta ezt azt ügyet dr. Almdssy Oyula kir. törvényszéki bíró, aki döntésében kimondotta, hogy amíg az előző csődnyitási kérelem Ugye jogerős elintézési nem ayer, addig ebben a csőd nyitási kérelemben nem határoz.
Ezer vagon jóminőségfl búzavetőmag
Legalább 50 holdat kell lekötni a vetőmag termelésére
A földművelésügyi minisztérium a mezőgazdasági kamarák által foganatosított Összehasonlító buzafajla-kisérleiek eredményeit a M. kir. Oabona- és Llsztkísérleii Állomás vizsgálatával kapcsoltatta össze. Az összehasonlító fajtakísérleteket a Magyaróváron székelő Országos M. kir. Növényntmeailő Intézet irányította az egész ország területén a kerületi kamarák körzeteiben. Fentiek végső eredményeként és gyakorlati megvalósításaként a földművelésügyi minisztérium a gazdasági felügyelőségek utján az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara körzetében a Bánkuli 1201-es és Székács 1942-es számú minőségben is kifogástalan őszibuzákbóí az 1931. évben a kamarai kőizetUnkben clrca 200 vagon vetőmagot oszt kl, minthogy az ezer vagon az egész ország területére lrányoztalott elő.
A vetőmagkiosztás kamarai körzetünkben tovább8zapoiltás cél|ára történt. Ezért, hogy biztosítva legyen a továbbszaporitasra kiadott vetőmag fajtaazonossága és nagy (éleiben való elszaporitása, csak azon gazdaságok részesülnek a vetőmag-
kiosztás kedvezményében, akik legkevesebb 50 kat. holdas területen hajlandók az átveti vetőmagot termelni.
A vetőmagátvételének részletkérdéseit, valamint a termelt vetőmagnak 1932. évben történő továbbadását, kicserélésnek feltételeit s földművelési minisztérium még részletesen nem közölte a kamarával. Fentleket csak általános vonatkozású tájékozásul adjuk azon megjegyzésünkkel kapcsolatosan, hogv a továbbiakról is ehelyütt részletes felvilágosítást adunk.
Négyszáz «aaáé|M szűnt meg Manarsrszá|»a
Budapest, Jualvs 10
A szállodások és vendéglősök országos szövetsége legutóbbi közgyűlésén a szövetség jogtanácsosa megállapította, hogy a mull két év alatt 400 vendéglő szűnt meg Ma-gyarországon.
Xtrtekl sáriai
l\'»(!: 2018V1, London 260JVfc l\\c»>orl 515 85, Brossal 7180, Milano 2688, Madrid 50-78, Amsterdam 207 40, Bertbi 122 32, Wlaa 72-45. Sotla S13\'/>. Pltca 15-27, Varat 57 86, BadapeM M.OS talpid 0-11. Bttkaiasl JD7.
Utolsó lawraa akciói Amlfl s készlet tartl
ön sem nélkülözheti és később csak 21 P-ért szerezheti be, mit mást
ingyen kap
Autó Syphon
üveget.
Egyedárusitó szétosztóhely:
CvaUÁ Am4m| fegyver, sport, rádió
)21DO Mniai és fotó üzlete.
Szétosztóhely: Teutsoh Gusztéw drogériéja

TŐZSDE
A mai tőzsdén elég nyugodt hangulatban valamivel gyengébb árfolyamok mellett indult a forgalom a nélkül, hogy számottevő üzlet kifejlődött volna. A nyitási árfolyamok a tözsdcldő elején elég jól tartották magukat, később azonban kedvezőtlen berlini jelentésekre erőteljes kontremln eladások jelentkeztek, amelyek mind nagyobb méreteket öltöttek a berlini hivatalos árfolyamok közzététele után, amelyek rendkívül alacsony árfolyamokról számoltak be. A kontremin akciója következtében egyes vezetőértékek erősen ellanyhul-tak. Az Irányzat zárlatkor lanyha volt. Fixkamatozásu papírok piacán gyengébb volt az Irányzat Devizapiacon a svájci frank emelkedésével kapcsolatban az áralakulás ingsdozó volt. Newyork 10 ponttal esett vissza.
Basa ttassv. 77-w 14 55-14 70. 76-ee 1470—1485, 7B-tt 1490-15-20, 8Ó-*a 1500-1590 dsaápl 77-a* I4«Í-1415, 7S-ea 14 1Í-14M 79*s 14 40-1460, SO-ai 14W—14 60, Rvm 1300 - 330, lak. áqs 1780-1776, aMfpa 19 00-1960, aab 2310 -2375, laaunrt 14 16-j 14 36, lapos —•—-*—, aorpa 13 40 -1
A MomS Italát ásvtza-jetrzé*
re
vauit Ak
Anni L 77"81-27*96 (Jakra b. 7*55-7985 CM t 1W8-1700 Oáa k. 169*10.168*70 Qtaár 1005 10 13 Dattti 671 50 M4-60 FianeU 1.22*25-22-55 MoU. am-330-W Langyal {3 96 8135 Lm »*»a*«j Un 411-4*18 Lka 29 86-30*15
»3M070 110-80-111*40 k. B3*40-I64 00
MWIZAK
Aast 730 06-230*75 Marád 1011 I0il4 MIm 116*71-136 11 Maanl »65 79*90 Bukarest 3-40-3*42 gnpadl 168 12 163-62 UMdM 27-81-27tS9 MadjM 64*03-66 00 Milano 29-93 3003 r 671 70-73 30 166*16-163*66 22 3 8 22 46 ie«4-16 99
Varsó 64*16-64-35 Wlaa BM5U080 ZM* 110*90 111 30
Pária
53K
SeltM-Ui 2578, eUdatlan 613. - tUaó-HndS 1*06—1*80. asadetl 1*10—1*12, azadatt fcaáp 1*04—1*08, Menyíl 096-1*02, t-efl
fíí "
angol stkló 1*00-1*10, tialc punban K6 -1-12. zslt 1*20 0*00, kp
I 55-1 86, szalonnás télaartás 1*36-1*44.
— Ha Budapestre utazik «tső utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyílnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól meg is reggelizhet.
Hatja: Mtxalal lytarfa és baktaté Vállalat, larrkaalzzáa.
Felelős UaddVZalal Károly.
• ■ Nacyfcaalaa* M. m.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fflsur-és csemege Üzletben.
„„ Főraktár: ,
WE1SZ MÓR
Nagy k«DU8«. Király-u. 21 ififlt*1\' —»
ZALAI KÖZLÖNY
1931. junlui 10.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 Hóig M KIMr, Mlade. további szó cUja * flll. Valii te Ünnepnap 10 sióig 80 fillér, mlndea további szó dl|a • flll. Szerdin éa pinteken 10 szóig SO fillér, minden lovál-bl szó dija S flll. Cm szó a minden vanta* K»"b betűből álló sió két siónak számíttatik. Alláil lereföknek KAo engedmény.
risUssk ■ (M) pSlagB Sas»eg
alsl S feleslsoss lutoyvvM^i awáaUate sttsilM« ^fk
lubáwsll keresek |ó fizetéssel, |ól lózól Július l-re. Clta a kiadóban. 2767
szem i és-korUtoll meny-nylségben kspbató. Szabó, Eötvös-tér 6.
7768
Ráisasssia (Thee Hybrtda) i bez, szemenklnt ib Ulláréti korUto
Osnaeml mellé sisffelahslá személyt keresünk. Sláger Dlvsláruhls. 2780
Használt arkos-ayarfst vennék jó állipotbsn. Clm a kiadóban. 2779
FsseHkalerek. kasérárak kész! lése, lavltáss. - Nádazéklonás Illésnél, Erzsébet-lés 18. ____2»«
•natal l_r«, Zrínyi Btklás-artoa tt. Tatefaa tSS. Központi tütéa, vízvezeték, Cistoeoá\'ás, egészségügyi berendezés, épület és dlszmü bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatossággal, s lego\'csőbb árban. Raktáron lürdő-és Ulókádak, biztutá&l bádogiruk. Minta-raktár fürdőszoba stb. berendezésre. 2872
Klfsaté
lelvétetlk.
na, skl kerékpározni Ind, azonnal Tejközpont, vasútállomás. 2754
Perfekt axak*easaa a|ánlkozlk lobb bizskhoz, helyben vagy vidékre. — Clm: Petóti ut 34. 2781
Intelligens saaagyasfaéMat kisasszony délelőtti állási keres gyermekekhez. — .Oyermekszerelő" Jeligére a kiadóba 2777
It/i éves tcnyésslgsolváayoe sassl kasa •Iss44 Binokszeolgyörgyön, Hé|Ja Ulos aál. 2778
lobb Hu, vagy leány kltaWsaak felvétetik. Böhm, Horthy Mlklós-ut 8. -2182
Kezesek báromazobás konfnrtos laktat a belváros bsa. Címeket .8" Jeligére s ktsdóbs. -2783
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modemül berendezett műhelyében
iiim, fest, tisztit és pliaaAroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oyajtfiteiep: Horthy Mlklós-ut 8.
Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
__ü»
Pk. 11391/930. az. 1930. vhlól 662. IX.
Árverési hirdetmény.
Dr. knatssz László nagykanizsai ügyvéd által képviseli Haldekkcr Pál R. T favára 423 pengő 18 llllér tőke és több követelés és Járalékal erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1930 évi 3873. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehsltist szenvedőtől 1030. évi Junlul hó 28 in le loglall 2770 pengőre becsült Ingósá-
I[Okra a nagykanizsai klr. járásbíróság enti számú végzésével ss árverés eT rendeltetvén, snnak az 1908. évi XU. t-t 20. §-z alapján sz slább megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem tünö mis foglaltat k Javára la az árverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ba kielég tésl Joguk ma Is lennill éa bl ellenek halasztó hatályú Igénykeresel folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő Islti-sin Nagykanizsán, Magyar-utca 7. szint alalt a fizetett ősszeg levonásival leendő megtsrtására határidőül 1931. évi Junlus hó 26-lk napjának délelőtt 12\'/a órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg bccsáron alul fa el fogom adni. Nsgyksnizss, 1931. évi |anlus hó 5 én.
Elek László s. k. klr. btr. végrehsjtó,
3,\'M mint hírősig! kiküldött.
Minden munkáltatónak nálkAIAskstatlan
s dr. Bernyó József összeállításában megjeleni
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok 1
8 P helyett
M>g8irt
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
4729. sz. 1929.
Árverési hirdetmény.
Dr. Knsusz László ügyvéd állal kénviselt
Ínk Béta és tiissl Jsvira 4000 pengő töke s több követelés éa Járulékai eieJélg a nagykanizsai klr. tirásblrósig 1925. év1
4719/1929. sz. végzésével elrendeli klelé-glléal végrehajtáa tolylin végrehsltist szenvedőtől 1925 évi junlus hó 26 in lefoglalt 2:69 pengőre becsalt Ingóságokra a nsgvksntzssl klr. Járásbíróság lenti izi-mu végzésével u irverés elrendeltetvén snnak sz 1P08. évi XLI t-e. 20. S-a alap -Ián az alább megnevezelt s s toglalásl jegyzőkönyvből kl nem tűnő mis loglallalók Javára la sz irverés megtsrtisit elrendelem, de csak srrs as esetre, ha kielégítési joguk ms Is feonill és ha ellenük halautó hatilyu Igénykeresel nincs, végrehsjtást szenvedő lakisin, üzletében Pacain 78. hizszim alatt, a netán fizetett összeg levonisival leendő megtsiláaárs határidőül 1931. évi Jullus hó I. napjának délisUn 3 órája tűzetik kl, amikor s blióllsg lefoglalt but rok, ló, kocsi stb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek készpénalizetés mellett, esetleg becsáron alul Is el fogom adni még akkor Is, ha a bejelentő tél a helyszínén nem jelennék meg, ba cssk ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít Nagykanizsa, 1981. évi Junks hó 6-in.
Haán Oyula s. k. klr. jblr. végrehaltó 37a* mint birósigt kiküldött.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság mint talakkOnyvI hatóság.
5488/Ut. 1931. szám.
Untál iMiMn-Unut.
Oil Percncné sz. Molnár Mirla végrehaltatónak Sints János és özv. Molnár tstvinné szül. loó Teréz moal t|. Sinla lánosné végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kéretne következtében az 1881 : LX. t-e. 144., 146. és 147.
^al értelmében elrendeli a végrehajtási rerést 1920 P tőkekövetelés, ennek 193a évi Jullus IlótAt jiró kamata, 24 P 40 111! eddig megiliapitott per és végre-hsjlást is as irverés! kérvényéri ezultsl megiliapitott 80 P költség tőkekövetelése és járulékai behajUaa végett a nagykanizsai klr. Járisblróság területén levő, Sormás községben fekvő, s s sormást 295. sztjkv-ben felvett 131/b. és 1313/s. 3. a bellelek nek Sánta János és özv. Molnár lltvinné Joó Teréz nevén illó Merészére 2C61 P 70 t él a homokkomiroml 188. sztjkvben 700. bnz s. felvett szőlő és présház ■ középhegyen Ingstlannsk u. s nevén álló fekrészére 690 P klkUltáil árban és pedig s 2*40/924. és 2614/2 924. sz al<tt a sormás! fenti Ingstlsnokra Molnár litvin és aeje Kovics Évi Jsvira él az Ingallanok 1h részére a 2927/J. 927 ss. végzéssel ózv. Mlhiczl Qyórgyné ízül. Pöcze Kalslln javára bekebelezed holllglanl használati szo\'galml lógnak beliebelezell haszonélvezeti szolgalmi jogn.k tenntartisávsl és s hornokkomáromi 568. szt|kvben 700. hrsz. slall (elveti Ingatlanra az 5838/2. sz. végzéssel Id. Molnár Istv\'n és neje Kovács Eva Javára bekebelezel haszonélvezeti szolgiiml jognak leatsrtásivsl, amennyiben a 7t0. hrsz. Ingatlan az azt mrgelőzó tehertételek ledezetére ezennel megállapított 3200 pengőért el nem adatnék, az árverés hatálytalanná vilik és ezen Ingatlan a szolgalmllog lenntarliss nélkül bocsátandó irverés síi.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a sormást ingatlanokra nézve So-inás közlégházinál megtartásán 1931. évi szeptember hó 1. napjának délelőtt 10 óráját, s homokkomiroml Ingallinra nézve ugyanezen napnak d. u. 1 óráját lüzl ki és az árvetést leltételekel sz 1881 : LX. tc 190. §-a alapján a következőkben állapítja meg: Az i árverés alá eső Ingatlan éa pedig a
131/b. és 131/a. 2. hrraz. Ingatlanokat a kikiáltási ir telénél, s másikat s kikiáltási ír kélhirmidánil alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLI. t.-t 27. §)
Az irverelnl szándékozók kötelesek bá-nstpénzüi a kikiáltási ir 10%-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-iban meg-hslirozotl irfolyammai szlmllott óvadék-képes értékpspírosbsn a kiküldöttnél lelenni, vsgy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek itadnl és az árverési teltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 1417., ISO, 170. §§.; 190Ö: XLI. L-c. 21. §) Az, aki sz Ingatlanért a kikiáltási irnil magasabb ígéretet tett, ha többet Igéral senki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százsléka szerint megállapított bánatpénzt si általa Ígért ir ugyanannyi százalékáig kiegészttenL (1908: XLI. 29. §.)
Nagykanizsa, 1931. évi mi|us hó 22 nspjin.
Oombár s k. klr Ibiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 7784 lótlszt.
Értesítés.
A llszlárak napról-napra való drágulása következtében kénytelenek vapyunk a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy a kenyérárakai Junlus hó IS-tól kezdve mérsékelten felemeliük.
Nagybani ár kgr.-ként 30 fillér, kicsinyben 36 fillér, irts IDtik szakosztálya.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi halóság.
3812/1931. Bzim.
Árverési hirdetmény és árverési leltélelek.
A Nagvkanizsai Magyar Bank R. T. végrehaitatónsk Szekeres Ferenc és neje Borsos Erzse végrehi|ti*t szenvedők ellen Indított Végrehaltisl Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehijtsló kérelme következtében as 1881 :LX. t.-c 176. éa 185. §si értelmében elrendeli az ujabb árverést 330 P 68 llllér lőkekövetelél, ennek 1931 évi február hő 8. napjilól Járó lUVo kamata, az eddig megállapított per és végrehajtást és sí árverési kérvényért ezuttsl megállapított 13 P költség tőkekövetelése és járulékai beha|tiia végett s nsgyksnizss! klr. Járisblróság területén tevő, Sormás községben fekvő s a sormást 678. sstjkvben Szekeres Ferenc nevén illőit, jelenleg Szekeres Péter tuls|doniul bejegyzett 814. hrsz. szintó és rét Nagy-vöígyben egész Ingstlsnrs 600 P, u. s sztjkvben felvett 748 hrsz szántó sz avast első dűlőben Ingatlanra 8C0 I\' és u. a. szljkvben felveti 1037. hrsz. szintó sa avast ötödikben egész ingstlinra 500 P kikiáltási árban és pedig s 120>m 1921. iz, végzéssel özv. Szekeres Perencné szül. Borsos Fme javirs bekebelezett haszonélvezeti asolgslml jognak (enntsrtásával, s •mennyiben ezen szolgiiml jog fennlsrti-sávsi sz Ingsllsr okért s szolgiiml jogot megelőző tehertételek fedezetére ezennel megálliplloll 45CO P be nem Igértelnék, s szolgiiml Jog fenntartása nélkül.
A leiekkönyvi hálósig az irverésnek Sormls községházánál megtartására 1931. évi Junlus hó 29. napjának délelőtt 10 óráját tűst kl és sz árverési feltételeket sz 1881 : LX. I.r. I\'O. §-a alapján a következőkben állapllja meg:
Az irvetéi ali kerülő Ingillan a klklll-tisl ir kétharmsdinil alacsonyabb iton nem adható el.
Az irverelnl szándékozók kötelesek bi-nslpénzül a kikiáltási ir 10»oát készpénz-ben, vagy sz 1881 : LX t-r. 42. §-ában mégha tirozott átlolyanitnaj izíniltoit óvadékképes értékpapírodban a kiküldöttnél letenni, vsgy s bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt s kiküldöttnek átadni és sz árverési (eltételekel aláírni (1881 : LX. t c 147., 150., 170. §§ ; 1908 XLI. t.-t 21.6) Az. aki az ingatlanéi! a kikiáltási árnál msgssabb ígéretet lelt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a klklál-láal ár százaléka szerint megállspltott bá-nalpénzt az általa igén ár ugyanannyi szi-zalékilg klegészitenT (1908: XLI. 25. S.)
Nagykanizsa, 1931. évi mijus hó 9. napján
Dr. Révtty i. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó t. k.
tóllsit.
Pk. 2920/1930. az. 1930. vghtól 869. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Elek Mór nagykanizsai ügyvéd álul képvlielt Némelh Qyörgy zilsksrosl lakóa
tivára 270 pengő 44 fillér lóké és több öveteléa és JánJékal ereiéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1*30. évi 2920. ss. végsé. sével elrendelt kielégítési végrehsjUs lolyUn
végrehajtást szenvedőtől 1931. évi iprllli hó 18 én lefoglslt 1400 pengőre becsüli Ingó Ságokra a nagykanlzssl klr járiibiróaig lenti ■zitnu végzésével az irvesés elrenaeitel-vén, snnak az 1908. évt XLL t.-c. 20. « a alapján az alább megnevezelt s s fogls-lásl Jegyzőkönyvből kl nem tűnő mis foglal látók Javirs Is sí árverés megtartisit elrendelem, de csak arra sa esetre, na kielégítést joguk ma Is lennill éa ha ellenük
nslssztó hatilyu Igénykereael folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő Iskisán Zsla-ksros községben 152 bázsUm alatt leendő megtartására határidőd 1931. évi Junlus hó 12-lk napjának délelőtt 12\'Zs órája tűzetik kl, amikor a blióllsg iefogUlt bulorok, lovak, tehén, széns, tüzlla stb., a szőlőhegyen pedig hoidók, bor stb. t egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becaáron alul is el lógom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi május hó 21-én.
Elek László s. k.
klr btr végrehsjtó, a/79 mint bírósági kiküldött.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
5915/tk 1931.
Jnetöi tfMJitity-ttaii.
A telekkönyvi halóság közhírré tesii, hogy Dr. KnaUsz László nagykanizsai ügyvéd végrehajtatónak Nagy Szilvesz etné sz. Léránt Mária végrehajtást szenvedő ellen 120 P töke s jár. erejéi? indított végrehajtási ügyében az 1931. junlus hó 26\'-án 3042/tk. 1931. sz. a. klbocsátoll árverési hirdetménnyel a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő Nagykanizsa megyei városban fekvő a a n\'gykanizsai 1892 sztjkvben 7632/0. hrsz. alatl foglalt ház 24. sz. a. in-
fallanr.dk felerészére özv. Léránt
inosné S\'. Balázsi Éva javára be-kebeleielt özvegyi haszonélvezeti szolgalmi jognak fentartásival, s ameny-nylben ezen szolgalmi Jog fenlartá-sával femi ingatlanjutalékért 800 P be nem igétlelnék, a szolgalmi jog fentarlása nélkül 1200 P kikiáltási árban a kir. járásbi-óság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint II. ajtó) 1931. Junlus hó 26. napjának d. e. 10 órájára kitűzött árverést az 1881 : LX. tc. 167. § a érlclméi-en a Nagykanizsai Taka-r. kpénzl r végrehajtató 200 P töke és j\'rulékábó! illó követelésének behajtása érdekében is megfogják tartani.
A telekkönyvi hatóság a csatlakozás iránti kérvény költségét Dr. Frieil Ödön ügyvéd részére 8 P 10 fillérben állapilja meg végrehajtást szenvedő ellen.
Nagykanizsa, 1931. junius 6.
Dr. Bentzik sk. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 2767 lótlszt.
Njomatott a Bélxalai Nyomda é» Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős flslelvezei* íalai- Káról*?.
71. évfolyam 130 uim
Nagykanizsa, 1981. Junlus 12, péntek
Ara 14 AH*
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sxerkcutóség: nappal Sugir-ut 2., éjjel Pfat 8. „ _ . EWIietéal éra : egy hóra 2 pengi SS IlUtf.
Kiadóhivatal: Foui 5. ixim. Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos Tel,,.„. / sxerkuilóaég «i. «ím, (tjlei 78.)
Keuthelyl tlókkladóhlvatal: Kouuth-utca 3Z 1 Teleion. ^ Kledrthlvelel 78. Keulhelyl Ilók 21
Itéletmondás előtt
Junius utolsó napjain az ország népe meg fog jelenni a választási urnák előtt és ítéletet mond arról a politikáról, amelyet a Bethlen-kormány az elmúlt ciklus Ideje alatt gyakorolt. Ezt az lléletet a miniszterelnök és munkatársai emelt fővel, nyugodtan várják. Az elfogulatlan kritik ának meg kell Állapítani, hogy a kormány mindent meglett az ország gazdasági és szociális kívánságainak kielégítésére, ami csak a mai viszonyoktól kitellett és nincs miért félnie a választástól.
Az elmúlt négy és fél esztendő a gazdasági krízis kiélesedésében eddig soha el nem ért csúcsot mulat ésezakrizls nemcsak Magyarországon jelentkezett, hanem a világon mindenfelé, még a nagy és hatalmas Egyesűit Államokban is. Természetes, hogy Magyarország sem maradhatott mentes azoktól a következményektől, amelyekkel ezek a nehézségek egyUtt jártak, de nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy a kormány mindig résen voll és mindent elkövetett a válság enyhítésére.
Az ellenzéknek persze az a hivatása, hogy kritizáljon és még azokat a lényeket és módszerekel is ellenzéki szemszögből vizsgálják, ha a nyilvánosság számára nyilatkozik meg, amelyeket az ellenzék bármely tagja, mint magánember helyeseknek és célravezetőknek ítél. Nem ls volt hiány kritikában, sőt valljuk be a politikai harcoknak olyan eszközeiben sem, amelyek szinte az ellenzéki jóhiszeműség haláralt érintik már. És mindezek ellenéte Is az ország túlnyomó többsége meg fogja adni a Belhlen kormánynak az elmúlt ciklusra szóló felmentést éa a jövö ciklusra szóló bizalmat azzal, hogy győzelemhez segill azt a politikát, amelynek folytatására ma múlhatatlanul szükség van
Ha az embernek igazán, őszintén és elfogulatlanul, pártszempontok és szenvedélyek nélkül gondolkoznak a dolgok felöl, nem igen tudják elképzelni, hogy ne az a féifiu maradjon a kormány legfőbb posztján, akinek nyugalma, céltudatossága, külpolitikai zsenialitása még a mai rendkívül nehéz időkben Is számos sikerrel gazdagította a magyar politika évkönyveinek anyagát. A szomszéd Ausztila, amelyre oly szívesen hivatkoznak némelyek, mint a szabadság ideális hazájára, a legutóbb Is olyan hatal mas pénzügyi megrázkódtatáson ment keresztül, hogy abba belepusztulna, ha nem volna olyan szert ncsés külpolitikai helyzetben, amely szerint az érdekelt hatalmak mindent meglesznek, hogy kerüljék a Németországgal való egyesülést. Ezért kap Ausztria újra és újra pénzt a küllöldi piacokon, amikor pedig a pénzügyi helyzet igen nehéz, ezért van az osztrák államférfiak minden cselekedete mögött az a hátsó gondolat, hogy történjék akármi Is, olyan ütőkárlya van a kezükben, amely mindig nyer.
Magyarországnsk nincs Ilyen helyzeti előnye, de van egyéb előnye, amely ezzel felér, sőt meghaladja. Bethlen miniszterelnök sokszor kifejtette az ország népe előtt s a nép ezt meg Is érlelte, hogy felemelkedésünk egyedüli forrása a saját erőnk és szilárdságunk. Mi mögöttünk nem állnak olyan segítésre kész kezek, mini Ausztria mögött, de ezzel szemben megvan történelmi elhivatottságunkról való tiszta véleményünk és érzésünk, megvan a szilárd akaratunk, hogy a mai méltánytalan helyzetből kilábaljunk s békés uton el-
LonUoo, iunlils 11 Kinában Kiangsl-bsn a kommunista b:ndák megtámadlak egy 3000 főnyi kormánycsapatot. A bandák Összeterellek 10.000 fegyvertelen parasztot és golyóvédőként hajtották
Budapest, junlua U Már nagyon kevés a remény, hogy az elsüllyedt Poseldon tengeralattjáró matrózait megmentsék. A búvárok állandóan kopoglalják a hajó falát,
érjük a végső célt, a trianoni szerződés revízióját, amely egyben gazdasági szenvedéseink véget ls fogja jelenteni.
A magyar nép mindeddig józan volt s józanságát éppen döntő helyzetekben mutatta meg. Az az appel-lálás, amely nemsokára meg fog történni a nemzethez, szilárd meggyőződésünk szerint ujabb megerősítése lesz annak, hogy az ország vezetése Bethlen István gróf kezében a legmegfelelőbb helyen van s erre a meggyőződésre a pecsétet a választás eredménye fogja tenni.
maguk etStt. Ilyen módon sikerült a kormánycsapatok katonáit kényelmesen célbavenniük, a parasztot azonban áldozatul estek és közülük senki sem maradt életben.
de egy idő óta választ már nem kapnak. Későbbi meg nem erŐBilett hir szerint a tengeralattjáró 8 matrózát sikerült megmenteni.
A buxafclcslcg el-fielyeítésére
tornbeneM tíormönyiaíéMtcc-déaelcef ax énlekMpnlMle-tch. fa SelyMlfk
Budapeet, Junlua tt (Éjszakai rádlójelentés) CsOlörtö-kön délután a gabonafelesleg értékesítése ügyében értekezlet voll Bud János kereskedelemügyi miniszternél. Az értekezleten részt vetlek: az Országos Mezőgazdasági Kamara, a Budapesti Áru- és Értéktőzsde, a vidéki és fővárosi malmok s a kereskedelem különböző szervezeteinek képviselői. Az értekezlet résztvevői helyeslőleg tudomásul vették ezeket az Intézkedéseket, amelyeket a kormány tett a buzafelesleg értékesítésére és a buza árának megszilárdítása érdekében.
II magyar-osztrák barátsági szerződést
■ laraaeU Tanács eHefaMi
- . ... .Bét*. llMllM 11
(Bécsi Távlrall Iroda) A Nemzeti Tanács alkotmányjogi bizottsága ma rövid vita után elfogadta a Magyarországgal kötött barátsági, békéltető és döntőbíráskodást szerződést.
áz Angol Bank kamatlába
változatlan 2-V/o marad
London, junlua II Az Angol Bank mai ülésén a leszámítolási kamatlábat változatlanul 2-50/o-ban állapították meg.
Gyermekbénulást esetek
fordultak elő Hevesben
Budapest, Junlus 11 A hevesmegyei Dinnyésház-pusz-lán négy, Kiskörén pedig egy gyermekbénulás! megbetegedési állapítottak meg. A betegek állapota nem súlyos.
Letartóztatott főszolgabíró
Sosem j lent meg a tőrvény-tzék Idézéseire
Budapeet, Junlua 11 A budapesti királyi törvényszék elrendel.e Karner Ousztáv nyugalmazott főszolgabíró, volt kormánybiztos letartóztatását és a törvényszék elé való állítását. Karner Gusztáv ugyanis büntető perének tárgyalásán soha nem jelenít meg. Miután most is vidéken tartózkodik, részére az idézést kikézbesitenl nem lehetett. Ezért rendelte el a törvényszék letartóztatását.
Az elsüllyedt tengeralattjáró sorsáról még nincs megbízható hlr
A nyomor kétségbeesése véres változások küszöbére állította az Erdős-kárpátok lakosságát
Prága, Junlus 11 (Éjszakai rádlójelentés) Az Erdős-Kárpátok lakóinak égbekiáltó nyomorát hovatovább a cseh kormány is kénytelen tudomásul venni. A lakosság, egyetlen menekvését abban
látja, ha a kormány a szomszédos államokkal megköti végre a kereskedelmi szerződést. Az Erdős-Kárpátok lakói arra a pontra jutottak már el, amikor a kétségbeesés véres változásokban törhet ulat.
Henderson szerint Anglia szigorúan pártatlan a vámunió kérdésében
vámuniónak a hágai törvényszékeié való utalása. A vámunió okát Ausztria gazdasági helyzetén kell keresni. Chamberlain kérdésére kijelentette Henderson, hogy az angol kormány a német-osztrák kérdésben megőrzi szigorú pártatlanságát.
London, Junlua 11 (Éjszakai rádiójelenlés) Henderson külügyminiszter a parlament Népszövetségi Bizottsága előtt beszámolt az Európa Bizottság legutóbbi üléséről. Hangoztatta, hogy általános megnyugvást kelleti a német-osztrák
Helyszint szemlére vitték a kalapácsos gyilkost
akit többszáz lőnyl érdeklődő kisért végig
Ftschl Frigyes kecskeméli gyilkost ma Kecskemétről Czeglédre vitték helyszíni szemlére, ahol megmutatta, hova dobta a kalapácsot és a pénztárcát, végigjártak azon az uton,
amelyet megtett a gyilkosság elkövetése után és az udvart, ahová a véres kabátját dobta. A helyszíni szemle alatt többszáz főnyi közönség kisérte végig a kalapácsos gyilkost
Borzalmas vérfürdőt rendeztek a kinai kommunista bandák
ZALAI KOZLQNV
i&30. junlus 12.
A zalai választás fronttóról
ZglacKoimeg, Junlua 11 (Sqjál tudósítónk telefonjelentése) Zalugpmgpi eíjdig egyaÚen jelölt volt a kereszlény gazdaság párti Kray látván báró. Ma eUenjelOllje akadt Bettnydk Sándor gulorföldel birtokol személyében agrárpárti programmal. Dr. Patonay László keszthelyi Járásbiró ma bejelentette a főispánnak, hogy Tapolcán Eszterházy Móric és Fazekas bankigazgató mellett (ellépett.
Dr. Kállai Tibor ajánlási Iveit eddig 3150 etf írták old.
Féltébu
keres
(Hahóiról Jelenti tudósítónk) Kit nappal ezelőtt egy féllábú, elhagyatott kűlsejű férfi torra járU a hahóti családokat. Előadta, hogy Kovács István hahóti gazdálkodó Ha is most érkezett hsza 16 év után orosz hadifogságból. Könyöradományt gyűjtött az apja és a saját részére.
A hahótlak Ismerték az öreg Kovács Istvánt, akiről tudták, hogy tavaly valóban leégett a háza. Megszánták léhát a kéregelőt és pénzt, valamint élelmiszereket adtak neki, hogy vigye haza az apjának. A kéregetés híre eljutott az öreg Kovács fűiébe Is, aki feljelentést tett s csendőrségen sz Ismeretlen féllábú kéregető ellen.
Az idős gszdálkodó elmondotta, hogy neki egyetlen fia sem voll a háborúban és igy valami szélhámos rútul rászedte a község lakóit. A csendőrség megindította a nyomozást s kéregető kézrekeritésére.
a uasMaisaa «a«Uorol»tUI mtt-llgyalS JtlnMack : UtltOrtOkOn a Mmtr-Ukíd : Reasl 7 órakor +30-4, délatán 2 6iákM +», uU 9 órakor +23.
MiM: Egész napon át borult égbol-toaat
Szilit ári): Reggel dél. dU ben délnyugat, este déli néL
(BjtuJuU rééH&tnW a UHHlé-•I#| UlaiMTi »•!•», «■••-
Urra kaJM US •árhatá.
fdmofruaauk an éntemei kaalaal keraalcedeliMsr «a
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen ktlldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
A pékek és malmok nyilatkoznak a kenyér árának felemelése ügyében
A mostani kenyérárak nincsenek arányban a kenyérllszt árával — Hegyi Lajos dr. főjegyző vizsgálatot Indit is jelentést tesz a vármegye alispánjának
most, mert eddig a fehérstitemények-bót fedezni tudták a különbözetet. A süteményfogyasztás azonban feltfl-
Naftykanlzaa, Junlus 11 A Zalai Közlöny csütörtöki számában hirdetés Jelent meg, amelyben a kanizsai pékek bejelentették, hogy péntektől kezdve kilónként 36 fillérre emelik fel az eddig 30 filléres kenyér árát. Mivel ez a váratlan áremelés a nagyközönség leszélesebb rétegéit I. érzékenyen érinti, utána jártunk, hogy ml az oka a kenyérárak 6 filléres emelésének.
Felkerestük Cseh Lajos pékmestert, a szakosztály elnökét, aki kijelentette munkatársunknak, hogy a kanizsai pékek már két hónappal ezelőtt felemelhették volna a kenyér árát, de n«m tették, mert addig akarták huzni-halasztanl az áremelést, amig az lehetséges volt. Moit már képtelenség a ráfizetés veszélye nélkül lovább dolgozni a régi kenyérárak mellett. A 6-os liszt ára 25 pengő mázsánként és ehhez hozzájön még 18 pengő rezsi, összesen 43 pengő. Egy mázsa lisztből 130 kg. kenyeret állítanak elő. Ha ezt 30 fillérért adná kilónként, akkor 39 pengő lenne a bevétele, tehát 4 pengő ráfizetés. Mlg ha 36 fillérért adji kilóját, akkor összesen 46.80 pengőt vesz be, ami 3 80 P hasznot jelent. Kanizsán 30 pék van. Ezek naponta egyenként I q lisztet dolgoznak fel kenyérnek. Ha egy pék 4—5 mázsa lisztet dolgozhatna fel, akkor a régi 30 liiléres ár mellett is megtalálná a számítását, mert a rezsiköltség 1 mázsánál és 5 mázsánál Is ugyanazT Fischer István pékmester szerint azért indokol! az emelés, meri a malmok Is ebben az arányban emelték a kenyérliszt árát. Most 25 filléréri kapják a 6 os és 27 fillérért az 5-ös lisztet. A 6 os lisztet azonban keverni kell az ötössel, mert az idei gabona olyan gyenge volt, hogy azt csak keverve lehet használni. Számlákat mutatott fel Fischer Isiván, melyekből kliünl, hogy januárban 17 fillér, márciusban 19, most pedig 25 fillér kilója a kenyérlisztnek. A 25 filléres ár pedig nincs arányban a mostani 30 filléres kenyérárral, mert a pékeknek személyzetet, villanyi, fütőanyagol, élesztői, adót, forgalmi adói kell fizetniök és ráadásul még élniök is kell valamiből. Fischer pék a malmokat hibáztatja, amelyek felemelték a kenyérliszt árát. Ez az ár viszont nincs arányban a O-ás liszt árával.
Fischer Félix, a Transdanubia igazgatója kijelentette munkatársunknak, hogy a kenyérllszt ára valóban emelkedett. Ennek oka, hogy a malmok gyengén vannak foglalkoztatva és az exportban is igen visszaesett a fehé. liszt ára. Egyensúlyba tehát csak ugy tudják hozni az őrlési mérleget, ha felemelik a kenyérllszt árát. Ez az áremelés már régebben megtörténi, de a pékek csak azért emelnek
nőén csökkent és igy most már kénytelenek az egyensúly megőrzése végett felemelni a kenyér árál.
Kelemen R<zső kereskedőt is megkérdeztük, akinek üzletében lerakata van a zalaegerszegi malomnak. Sze-
rinte is indokolt az áremelés, mert a kenyér mai ára nincs arányban a kényéi liszt árával. A kanizsai pékeknek ma 95 százaléka nem hitelképes, mert haszon nélkül dolgoznak.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző, polgármesterhelyetles munka\'ársunktól értesült a kenyérárak emeléséről. Kijelentette, hogy felsőbb utasítás ér-leimében a város vezetősége állandó figyelemmel kíséri a kenyérárak alakulását. Ha valóban megtörténik az emelés, ugy azonnal megvizsgálja az áremelés indokait és erről nyomban jelentést tesz a vármegye albp Injának.
Lefoglalták a „Balatoni Újság" első számát
A keszthelyi választási harc érdekes eseménye
Az újságnak engedélye nem lévén, mini röplap jeleni meg. Balatoni UJság cimmel. Kiadója dr. Melzler Károly budipesti ügyvéd, egy tekintélyes keszthelyi huiiparoi fia, egyben Keszthely legfiatalabb képviselőjelöltje.
A keszthelyi járásbíróság s Balatoni UJság első számit, nem lévén engedélye a megjelenésre, lefoglalta és megküldte megfelelő eljárás végett a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
F\\ megindult emberi jóságért hét jóllakott gyermekszáj mond hálaimát
fl közkórházban fekvő Műik János állapota örvendetesen javul — Szegények és jómódúak igyekeznek letörölni adományaikkal a nyomor könnyeit
Nagykanizsa, Junlua 11 Keszthelyen, de meg az ország egyéb vidékein is egymás ulán bukkannak fel a kérész-éleire hivatott konjunkturális lap-alapitások, amelyek a választások Idejét igyekeznek egyes jelöltek és a maguk céljaira minél hasznosabban kamatoztatni.
Ilyen újság indult meg Keszthelyen is, ahol tudvalevőleg Relschl Richárd mandátumáért kívüle is bárom jelöli küzd: Rakovszky Iván, dr. Melzler Károly és Szakaslts Árpid.
Nagykanizsa, Junlus 11
Az utcáról nézve egészen szürke, egyszerű kii ház a Magyar-utca 23. Talán egyetlen utcai lakása van és inkább az udvar felé terjeszkedik az épület. Az udvaron mintegy 6-8 szobakonyhás Lkás rejli a kisemberek küzdelmeit. Háziruhás asszonyok varrogatnak a küszöbön. Valahol egy varrógép is berreg. Az udvaron szurtos gyerekek hancúroznak a földön és kergetik egymást villanó kacagással Az egyik padon tereierére ült össze az öregebbje. Még mindig nem ültek el annak az Izgalomnak hullámai, amelye! Mulk János, a ház egyik szerencsétlen lakójának öngyilkossági kísérlete vert fel a lelkekben.
A leghátsóbb udvari lakásban lakik Mulk János állásnélküli cipészsegéd feleségével és 7 gyermekével. A legkisebb, a feketeszemű Sanyika alig 2 éves, a legnagyobb most van
s tizenhetedikben. Édesapjuk kedden délben egy pohár szubllmátoldatlal remélte megkönnyíteni a vállaira su-lyosodó életet. A kis család tragédiájáról beszámolt a Zalai Közlöny is, felszólítva egyúttal a jószívű embereket, hogy lehetőség szerint segítsen a bajbajutottakon.
A Zalai Közlöny munkatársa szerdán délután látogatást tett s Magyar utca 23. számú házban. Műik János még m Indlg benn fekszik a kórházban és örvendetesen javul az állapota. A felesége nem tartózkodott ollhon, csupán a gyerekek. Ott játszadoztak kinn az udvaron a szomszéd lakás tulajdonosa, Németh Kálmánné felügyeiele alatt. Némethné meghatottságtól remegő hangon számolt be munkatársunknak anól az emberfeletti küzdelemről, amit a szerencséden Műik Jlnoanak kellett vívnia.
— Szörnyű voll, — mondolta Né-
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
nagykanizsán
Kívánságra 24 órán belli Is slsérenift nullát kéuit.
Ft!
ZALAI KÖZLÖNY
Báró Inkey Imre birtokhezelöjét > letartóztatták
Egy 750.000 pengős birtok parcellázásának bonyodalmai
1931. |un»u» 12_
methné, amikor nap-nap után látnom kellett azt a kétségbeesell gondot és fájdalmat, ami ennek a szerencsétlen embernek az arc \'n Ult. Hilba próbálkozott meg mindennel, nem tudóit munkát kapni. Még a házbérrel is hátralékban vannak. Fel is moiuloli augusztus elsejére a háziúr. Hogy tudtak volna házbért fizetni szegények, amikor még betevő falatjuk sem volt? Tegnap is én adlsm enni a kicsinyeknek, mert már nem ludlam nézni az éhségüket. A gyerekek v kereslek néha pár fillért. Egy fatelep van itt a szomszédban és ha ók segitenek hazaszállítani a fát, egy mázsa után 20 fillért kapnak.
Beszélgetésünk az alacsony ketl léshez csalja s szomszéd házban lakó Pintér Józsefnél. Maga is szegény asszony. Baromfikereskedéssel foglalkozik. Épp c-akhogy megél az urával. Áldott szive ^zonban köny-nyestve tolul a szemeibe, amint végignéz a 7 apróságon.
— Nagyon sajnálom ezt a családot, kezdi a beszédei, meri ritkán találni még Ilyen jó és becsületes emberekel. A gyerekek átjárnak ide hozzám az udvarba, de még soh-sem tünt el semmim, pedig mindenem széjjel van. Sokszor hallotlam, amint az apjuk oktatta őket: akármilyen szegények Is vagytok, ne nyúljatok a máséhoz.
Mig beszélgetünk, egy klskanlzsai leány kenyerekkel megrakott kosárral a lején, odabalanszlroz közénk. Oazdája olva la a Zalai Közlöny tudósítását és kenyeret küldött az éhező családnak. A gyerekek reszkető kezekkel kapnak a jóllakás! Ígérő, Ízletes, barnatestu kenyérkerekek ulán és viszik be a szobába. Nem nyúlnak hozzá, mtjd az édesanyjuktól kérnek, akit kihívlak egy jószlvtl családhoz, hogy onnan is hozzon egy kis zsirl, egy kis lisztet. Közben egy idős, fejkendős néni jelenik meg az udvaron. Valamikor egyenes bála meghajlott az évek és goudok súlya alatt. A cipője csatiját biztosítóid rögzíti. Maga is támogatásra szorulna és mégis eljött, hogy felajánljon egy falatot a maga szűkös falaljaiból.
Az újságíró meghatott szivvel és egyre erősbödő hittel szemléli az emberi jóságnak és szegény-szolidaritásnak ezt a tavaszi kivirágzását. Mert ezen a helyen valóban szükség van erre a fenséges megnyilatkozásra. És a kis adományok, segélyek ha nem is csurrannak, de csöppennek a Mulk-család asztalára. A megindult emberi jóságért hét jóllakott gyermekazáj suttog eslénkint
hálaimát az Egek Urához. D, Af. J. *
A Keresitiny Jótékony Nőegylet, melynek a szoroncséllon Műik-család különben la Állandó sogél.vezettje, 5 pengőt küldött tegnap a család nyomorának enyhítésére.
= Megnyílt Horthy Miklós-ut 4. szám alatt a Kopsteln butoráriiházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó Arak és nagy választékok.
Nagykanizsa, Junlus 11
Érdekes Ugy foglalkoztatja a bűnügyi hatóságokat.
Báró Inkey Imre földbirtokos nővérével, gróf Co/fenferg-R\'ldtnével együtt gazdálkodóit 3000 holdas misznai birtokán. A báró és nővére elhatározták, hogy a bittokot felosztják egymás közölt és külön fognak gazdálkodni. Eközben a báró megismerkedett egy Gregus Alfréd nevű úrral, aki szlovák földbirtokosnak mutatkozott be a bárónak, azl állitva, hogy neki sógorával, Lőwl nevű földbirtokossal közös földbirtokuk van. Mikor Qregus arról értesült, hogy a báró rövidesen önállóan fog gazdálkodni, felajánlotta szolgálatai! s bírónak azzal, hogy legjobb lenne, ha birtokát parcelláztatná. Inkey bárónak tetszett a simi modorú ember terve és beleegyezel! abba, hogy 750.000 pengő érlékfl birtokát Qregus a löldinénylőknek eladja és ennek fejében 2 százalék jutalékot kap. Az ilyeténk!p mutatkozó 15 000 pengőt Inkey báró előre kifizette Oregusnak. Inkey a tranzakcióban nem vett személyesen részt, mivel Jugoszláviai birtokán tartózkodott.
Oreguss később értesítette a bárói, hogy a parcellázás nem megy egykönnyen, kár a birtokol addig parlagon hagyni, amig lel|escn felparcellázza — azért arra vállalkozik, mint kiváló szakember, hogy maga veszi kezébe a birlok kezelését és segítőtársul maga mellé veszi öccsét, Greguss Sándort is.
A parcellázás terve megbiusult, azonban Oreguss Sándor teljesen berendezkedett a birtokon, mindent teljhatalmulag Intézett, a báró a részietekről nem is volt informálva, csak annyiban, hogy a dolgok rendben mennek.
Évek tellek el. Qregus huzta-ha-lasztotia az elszámolási, mlg végül Inkey báró jóakarói közölték vele, Itogy a misznai uradalomban rosszul gazdálkodnak és felhívták a báró figyelmét arra is, hogy számoltassa cl sürgősen Qregust a bevételekkel.
Inkey báró megszakilolta külföldi tartózkodásál, visszajött magyarországi birtokára és megállapította, hogy itt nagy bajok vannak, hogy súlyos visszaélések lappanganak az elszámolás alatt, az egyes lermények vételárát nem szolgáltatták be, stb.
Qregus Sándor mindezekre választ nem ludo t adni. Legalább 40.000 pengőre tehető az az összeg, amivel inkey megkárosodott. Ilyen körül mények közöli a báró feljelentést lett a budapesti főkapitányságon és kérte a nyomozás megindítását. Beidézték a két Qregust, ahol Oregui Sándor beismerte, hogy nem lud elszámolni több tétellel. A rendőrség letartóztatta. Oregus Alfréd szerepének tisztázása még Myik.
A beoaehelyl „Bnbetttréa"
ügyiben a tábla a bizonyítás kiegészítését rendelte el
Nagykanizsa, junlus 11
Megirluk, itogy a mull évben Becsehely községben az egyik éjszaka Ismercllen" belörők behatollak Ódor József kereskedő üzletébe és onnan •■árut és készpénzt elloptak. A csendőrség megír di\'ottíi a nyomozást és eközb n Olyan momentumok merültek fel, mintha Ódor maga kövttle volna el a belörést nzért, hogy felvehesse a hizlositlsi összeget.
Ódor Józref ellen önbelör.\'s elmén megindult a>. eljárás, d: a nagykanizsai törvényszék felmentette öt a vád- • és következményei alól. A vádhatóság képviselője megfellebbezte a törvényszék itéltlél, amely follcbberésBcl most foglalkozott a pécsi tábla.
A tábla a bizonyítás kiegészítését rendelte cl arra vonatkozólag, vájjon Odor Jó/sil jelett\'elte-c kárigényt a biztosító Intézetnél. Dr. Al-mássy Qyula törvényszéki egyesbiró ma hallgatta ki ebben az ügyben Kostein Ferenc biztosítási f\'nököl, akinek vallomását jegyzőkönyvbe foglallak és frlküldlék a pécsi táblához. A tábla ennek alapján hozza meg Ítéletét.
— A Reklám Élet uj száma gazdagon illusztrálva most jelent meg. A képanyag ügyes összeállításával, lilku-lő elevenségével feleleveníti a Budapesti Nemzetközi Vásár minden jelentős pivillonját, reklám-objeklumái és a Vásár mozgalmas éleiét. A változatos képanyagot tartalmas szövegrész egészíti ki. Követendő külföldi reklámöiletek, bőséges kirakatrovat, reklámln\'imltások, reklámhlrek és derűs apróságok egé szitik ki a lapot, amelyei Balogh Sándor szerkeszt. Előfizeiési ára félévre 6 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, V., Bálvány-utca 12 A Zalai Közlöny re való hivatkozással készséggel küldenek mutatványszámot.
No, fidla Mennek,
III a legfrissebb rekord I A versírás rekordja.
A szovjet az orosz akadémia tagjai közé választotta Damjan Bedvlj proletár-költői. A magas kitüntetésre az a 13.000 verssor szolgáltatott érdemet és Indokot, amit ez a termékeny költő husz év alatt összeírt.
Műveli országokban az Ilyen közveszélyes emberekei a társadalom Igyekszik ártalmatlanná lenni. A szovjet akadémiai piedesztálra emelte és hatvan kötélből álló sorozatban kiadta a marathoni költő összes költeményeit.
A buza, a bor, a tinta, a piskóta, a nadrágiartó-dumping után, ime, a pjetlletka legújabb veszedelme: — a vers-dumplng.
Hatvan kötet vers...
Erre mifelénk nem is tudnánk mii kezdeni vele. A szovjet ural ennek is használ veszik. Aki vonakodik az őserdők kitermeléséhez kényszermunkára menni, azt megfenyegetik, hogy el kell olvasnia Damjan Bedvlj összes kőitemi-nyeit.
Ha már a versfaragás rekordjánál tartunk, elmondom a rekordr őrület egy kél egyéb .Irodalmi" csodabogarát.
Magyar diákok versenyeztek nemrégen (bizonyára az első szerelem szent hevületében), hogy egy bélyeg hátuljára ki tud többet Írni. Az első lelt Hlllebrand Károly, aki egy levélbélyeg hátára 41 sorban 451 szól, azaz 1971 betűi Irt, (amiért méltán megérdemli az „ostoba rekordok világbajnoka" elmet).
Amerikában egy magyar ember pont az ellenkezőjére vállalkozott. Vajnal Lajos winnipegi munkás hét évi munka árán elkészítette a világ legnagyobb bibliáját Majdnem-600 kilós könyv ez. Egy méter és 20 centi magas és kinyitva harmadfél méter széles. Összesen 10.000 oldal. Készítője bizonyára reggeli torna helyett lapozgatja.
Az Irodalom melleit a zene is rekordokra ihleti az embereket.
Most lett vége Bécsben egy táncversenynek, amelynek győztese négy nap és három éjszaka, ösz-szesen tehát 84 órafolyásig megállás nélkül láncolt Az első pillanatra azt gondolná az ember, hogy ezt a rekordot csak nő állttá Itatta fel. Pedig dehogyis! Egy fiatalember volt. A letenyel kerületben készül fellépni és arra trenírozolI, hogy a Somogyit lepipálja.
Mostanában döntötték meg a távzongorázás világrekordját is. Majdnem Bt teljes napig. 112 és fél óráig zongorázolt egy ülő helyében egy újzélandi muzsikus. Több, mint ezer főnyi tömeg hallgatta. (Hot van Ujzékindban ak-
2-féle kerékpáros van:
aki állandóan Q J|-nól vásárol
és aki Kr3||ff1|-nál fog vásárolni
mert UIUIIU l-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Príma kerékpárok jótállás mellett 148 P-töl.
Kcrékpárgummlk, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. IJ* Míiszerész-niülielytlnk olcsón és pontosan javít.
BraneJI Sándor és Fia, Deák-tér 2.
ZALAI KÖZLÖNY
kora bolondokháza\'?)
A napokban zajlott le a hegedd hallgatás nemzetközi versenye. A világ minden tájáról voltak résztvevői. Egész nap Játszottak váltott hegedűsök és aki legtovább bírta hallgatni, az nyeri. Érdekes, hogy nő nem került a döntőbe ezen a versenyen. Ellenben egy Barrlngton nevű kanadai embér 168 óráig bírta. Ez annyit Jelent, hogy hit napig egyfolytában nem telt egyebei, csak hallgatott... hallgatott... és hallgatott
Talán felesleges Is mondanom, hogy a hallgatásnak ez a világbajnoka — nős ember.
(T)
Konyhaasztala, kredence
méo oqyazor oly soké tart, ha az elpusztíthatatlan KTKR-NiT-borftéooal védi. Mindig * tiszta éa oloeó. Prospektust díjtalanul ad
ETERNIT MŰVEK
DudopMl, VI., Andréaay-út 08
Elárusítóhelyek: Mh" I. *m Fia ima, tiatooMh
■aarfca.l.

SZÍNHÁZ
A színházi Iroda hirel
(•) Halványsárga rózsa — u operet-tak legszebbje. Pénteken este mutatja be a várost Színház ezldel operettalá gerét, a Halványsárga rózsát Harczos Irén, Nagy Gábor, Bihary Nándorral a főszerepekben az operettegyüttoa. Sseb-nél-szebb énekslágerek, ragyogó táncok színesítik ezt az értékes operettet As UJusáf, a szerelem éa a vidámság operettje a Halványsárga rózsa, melyet operettegytlttesUnk tradícióihoz híven elsőrangú előadásban hoz színre. Az operett szombaton este ts mllsoron van.
(•) Alvlncl huszárok - Vasárnap dél-ntán tél 6 órakor délutáni helyárakkal kerül utólszor aslnre az évad hatalmas operettatkere, az Alvlncl huszárok a premier teljes szépségében.
(•) Ballerlna. - A Király Színház ra Kyoi.\'ó szépségű, három órán kereszttll Kacagtató nagy operettje, a Ballerlna vaaárnap este kerül utoljám színre az Idényben. Az előadás fél 9 órakor kezdődik.
Heti műsor:
Péntek: Halványsárga rózsa, operett Szombat: Halványsárga rózsa. Vaaárnap délután: Alvlncl huszárok. Vasárnap eate: Ballerlna. Hétfő: Szent láng, drámai bemutató.
— itt a kánikulai Nyári ruhavászon szükségletét fellétlen Schűtz-nél szerezze be, mert itt indantrén-nel festeti, kiválóan színtartó árut kap.
Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Pia cégnél kaphatók.
NAPIREND
Junlii* 18, péntek
Róm. katolikus: Jézus ss Protestáns:
Klsudlos. Izraelita : Slvan hó 27. •
Városi Muzenm ás Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tőt 12 óráig.
Qyófyszartári ÍJJ.II szolgálati I. bó végéig a .Márta\' gyógyszertár -Király utcs 40.
Oőxttrdő nyitva raggsl 6 órától asts I ófáte (hétfő, saarda, páatak dálatán, ktddaa egísz asp nőknsk). Tel.s Ml.
A kakukos óra
Kicsinyke gyermek voltam akkor s még sem feledtem el azóta; Nagyanyó szoknyája mellé bújtam, ha megazólalt a vén kakukos óra.
A osut madár kidugta tejét egy kU ablakon a kiáltott: kakuk. Egyel, kettőt amint ép kellett és én szepegtem,. , csut hazug... —
Sok Idő telt el, felaerdültem rág ma elém került a régi óra.
I, mint gyermekkorom-" két mutatója. |ban
■ ni elém került a i Kp ugy nézett ki, ml csápként nyúlt felém k
A vén Jószág tán a padlásról került valahogy a szobámba, felhúztam, hogy járjon, de meg sem moz-Mlnden Igyekvés kár volt hiába, (dúlt
Kezemben tartva sok régi emlék, bánat, szerelem, sorscsapások rajoztak körül, molyok elmultak s melyekot követtek újra mások. . —
Kakuk... kakuk... Jó nagyanyácaka térdén ringatta kis unokáját — heas csúf madár, még elrabolnád a kis fiúcska tündérálmát —
Kakuk... kakuk... s megállt as óra egy napon, tizet mutatott Szomszéd szobában felsírt anyácskám, megértettem, a Jó apám halott
S aztán csak állt csak áUt. Por lepte be két mutatóját soká néztük könnyes szemekkel a tizet mutató kakukos órát
Végre megindult egyazer Ismét, megindult egyszer nagy sokára, hogy újra megálljon mikor virágot vittem egy kislány slrhalmára .. —
És most könnyezve kezemben tartom az öreg. kopott kakukos órát, visszagondolva arra, ami elmúlt, simogatom két holt mutatóját..
W/Ide Endre
— Ma este érkezik haza a polgármester. Dr. Krátky István polgármesler ma este érkezik haza budapesti útjáról.
— Érettségi vizsgák a piarista gimnáziumban. A nagykanizsai piarista gimnáziumban mojt folynak az érettségi vizsgálatok dr. Tordal Ányos, a bajai cisztercita reálgimnázium igazgatójának elnöklete ^lalt.
— Szombaton alakul a választási bizottság. Szombaton délben 12 órakor alakul meg Nagykanizsán a választási bizottság. Az alakuló ülésen részt vesz a nagykanizsai választási biztos: dr. Haim László keszthelyi klr. járásblróságl elnök is.
GyomoÁavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETÁNCI gyógyvizet
igyon.
Kapható : Kövesl Henriknél, Nagykanizsa.
— A Keszthely—zalasrentgróti katholikus tanítóegyesület vándor kOzgyBlése. A Ketzlhely—za\'aszent-grótl esperest kerületbe tartozó római katholikus tanítóegyesület most tartotta vándor közgyűlését Schneller Jenő zalaszentgrótl esperes elnökletével. A gyűlésen nagyszámban vett részt a Unitóságon kívül a környék Intelligenciája és Palzs Oyörgy klr. s. tanfelügyelő Is. Horváth István világi elnök a trianoni szerződés által előidézett bajokat vázolta. Szeretné, ha a falusi és városi tanítóság együttműködése biztosítva lenne. Szabó Pál alsőpáhokl tanító és Oyerák István tanító előadása nagy sikert arstolt. A tisztújítás során a régi vezetőséget választották meg.
s» Frottier fOrdőköpenyek a legdivatosabb mintákban SchDtznéL
— Zárt lelkigyakorlat Budapesten tanítónők, tanárnők és óvónők részére. Junius bó 30-tól jullus hó 4 lg dr. Müller Lajos Jézus-társasági atya vezetésével a fővárosban zárt lelkigyakorlatokat rendez a Katholikus Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesülete. Részvételi dlj bentlakásért és ellátásért 13 pengő, mely összegből jelentkezéskor 2 P küldendő az egyesületi főtitkár elmére Budapest, IV., Veres Pálné-utca 9, L emelet 2. szám. Jelentkezési határidő junius 20. Részleies tudnivalókat postán közli sz érdekeltekkel az egyesületi központ.
— Ellenőrzik a Faksz kölcsönből épült falusi lakásokat. Zalaegerszegről Jelentik: A földművelésügyi miniszter értesítette a vármegye alispánját, hogy megfigyelése szerint a Faksz kölcsönből épült falusi lakások nem felelnek meg az egészségügyi és épOleiszllárdsági követelményeknek. Erre vsló tekintettel felhívja az alispánt, hogy közegeivel szigorúan ellenőriztesse az építkezési szabályok pontos betartását.
— Pályázat 100 pénzügyőri vigyázó) állásra. A budapesti [>énzOgyóri állomány parancsnoka pályázatot hirdet 100 Intelligens minőségű pénzügyőri felvigyázói állásra. A javadalmazás 87 pengő havi fizetés, 180 pengő ruházati átalány, 100 pengő egyszeri első felszerelési átalány és laktanyaszerű elhelyezés. A pályázati kérvények benyújtási határideje junius 20.
— Középiskolások takarékosság-pályázata. Az országos takarékossági propaganda bizottság a TÉBÉ vei ksröllve pályázatot hirdet a takarékosság jelentőségét tárgyaló dolgozat megírására, Illetve annak lényegét kifejező rajz, vagy festmény készítésére. A pályázaton középiskolai tanulók vehetnek részt. Első dlj 100 pengős takarékkönyv. A pályaműveket szeptember 20 lg kell az Iskolák Igazgatóságához benyújtani. A tanárok számára 400 pengő első díjas pályázatot hirdettek. Erre a pályázalra tanulmányt kel írni arról, hogy miként lehet a takarékosságot az ifjúság körében terjeszteni és fokozni.
1881, junius 12.
ség, lesoványodás, sápadtság, mirigy-betegségek, bőrkiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a természetes „rrniO Iál*W" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. — Az orvosi tudomány számos vezétférfia meggyőződött arról, hogy a valódi Pmac léuet viz hatása mindig kitűnően beválik A fenao lázari keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban ét tűszerűz-letekben kapható.
— Inkel bucsu. Felkérjük mindazokat, akik vssárasp reggel az inkei búcsúra autóbusszal akarnak utazni, e szándékukat még a mai napon jelentsék. PüspOki biztosság.
— A körházi kápolnára Ketting család 10 pengőt adományozott.
— Brandl-nái vásárolt kerékpáron gyorsan ét kényelmesen kötekedhet.
— A Revíziót Liga óva int a nevével koldulóktól. A Magyar Revíziós Liga figyelmezteti a közönséget a hozzá érkezett panaszok folytán, hogy sem könyvei, sem más tárgyat a Liga Javára ét nevének felhasználásával árusítani nem enged, csupán tagokat gyűjt évi egy pengő tagsági dlj ellenében Tagsági elismervény a Revíziós Pengő. Kéri a Liga, hsgy aki nevében más kéréssel fordul a nagyközönséghez, azt mir a Magyar Revíziós Liga érintetlen nevének megőrzése végett is, mint olyant, aki szándékot félrevetés céljával dolgozik, a legközelebbi rendőrőrszemnek adja át
— Elegáns angol férfi nyári szövetek nagy választékban SchűtznéL
— Mérnöki állásközvetítés. A Budapesti Mérnöki Kamara a mérnöki munkahiány nyomasztó hatására mérnöki állásközvetítő szervet létesített A nyilvántartás valamennyi mérnöki szakra kiterjed ét szokat az állátnélkűli mérnökökéi lt magában foglalja, akik nem tagjai a kamarának. A kamarái a közvetítésnél az egyenlő elbánást biztosító előírásokon klvűi csak a munkaadó által közölt kívánságok illetőleg feltételek kötik, melyek a nyilvántartott mérnökök nagy száma folytán mindig teljes mértékben kielégíthetők. A kamara közvetítője kívánatra kérdőívet küld a munkaadónak, emellett azonban a közvetítést vezető kamarai tisztviselő a tárgyalás céljára délelőtt 9—3 óra között személyesen vagy távbeszélő ut|ln lt rendelkezésre áll. A kamara elme: Budtpest, VIII., Scitovszky-lér 2. Telefon: J.388-18.
— A 20 as honvédek története. A volt nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred történetének I. kötete viléz Szepessy-Bugsch Aladár ny. altábornagy, az ezred volt kiváló parancsnokának összeállításában, megjelent. Az ezred minden harcát részletesen tárgyaló, a mindenkori tiszti beosztásokat tartalmazó és az egyes harcokban résztvevők nevét is feltüntető, rendkívül érdekes, csinos klálli tásu könyv kapható Flschl Fülöp Fial könyvkereskedésében. Bolti ára 11 pengő.
.__ZALAI KÖZtONV__
KÖZGAZDASÁG
A tábla elutasította a csődnyitási kérelmet Zerhowitzék ellen
1&31, jttnlns 12.
ASPIRIN
T-A U L fc 1 T Á K > •
f^Jdalmakellen
A kanizsai piac árai
(Hivatok® ár-lista a szerdal hetivásárról) ZMdságfélék (kilogrammonként): bab 18-00, mák ODO, fokhagyma 28, vörös hagyma 24, zöldség 20, burgonya (uj) 45, nalala (drb) 2—S, fejeskáposzta 50, ugor-Ka —, kelkáposzta 30, paradicsom f.
Baromfi (ttarabankinl] lyuk 1 50-3-00, calSo 80-2-00, pulyka 4 00-8 00, sovány kaosa lSI-2 00, blzotl 5-00-6 00, sovány liba 2-00--31)0, hízott 8 00-12 00, szopós malac — pengi.
Terményük (métermázsánklnt): búza 12*00—, rozs 11-00, árpa 2000, zab 18 00, csöves tengeri —, szomes tengeri 14 00, széna 400 - 6-00, léher 0-00 -7-00, lucerna 700-8.00, alomBzalma 300, zsupp-szatma 4-50 pengő.
Tejtermékek: tel It. 18-20, tejfel It. 70 - 80, túró kg. 00—70 fillér, vaj kg. 2-60-3 00 pengő, tojás drbja 06-07 Ilii.
OvQmölc* (kiíogrammonkinl) : dió 0 90 -100 pengő, alma körto , szilva -, szóig —, barack , caoreszuyu 50 -80 fillér.
Húsárak (kiíogrammonkinl): marhahús eleje 100, hátulja 2-00, borjúhús eleié 1-80, hátulja m sertéshús 140-1-80, zsír 160, háj 1-60, zslrszolonna 150, birkahús 100, kalbásztélék 2 00-4 00 1>.
Élőállat (kUogrammonklnt): I-a marha 70 -80, Il-a marha 40—60, vlretlls marha 25—30, zalrsertés 1-00 1-10, hússertés 0-80-1-00, borjú 1-00-1 05, birka - I\'.
SPORTÉLET
A dunántuli tenniszcsapat-bajuokság elődöntője vasárnap, folyó hó 14-én kerül lebonyolításra a Zrínyi Torna Egylel tennlszpályáin. A helyi csapat ellenfele a Pécsi Atlétikai Clab, amellyel a Bakay-serlegért a mult év augusztusában mérkózOtt a Zrínyi. A mult év gyóztese minimális pontaránnyal > a Zrínyi Torna Egylet volt Az Idei találkozás szintén parázs küzdelmet Ígér. A győztest megjósolni bajos. A pécsi club előreláthatólag mult évi Játékosait szerepelteti, viszont erre a küzdelemre a Zrínyi még nem küldheti legerősebb csapatát. A Tennlsz is Oolf újság kimerítő cikkel ir a dunántuli csapatbajnokságokról s ebben a küzdelemben a pécsi csa-palot tippeli győztesnek, még pedig 4:3 arányban. A Zrinyi vezetősége azonban bizik csapatában s optimizmussal tekint a vasárnapi találkozás elé. A verseny délelőtt fél 10 órakor, délután pedig fél 4 órakor kezdődik.
Y...t.» tio
Nagykanizsa, Junius 11 Jelentettük, hogy a nagykanizsai klr. törvényszék megnyitolta a csődöt Zerkowltz Albert és LuJob ellen, amit Deutsch Bódog követelésének kielégítésére kért a bíróságtól. Zer-kowitzék jogi képviselője dr. Bar/ha
Szakiskolákban kinézik ki
■ leendő fsijazflvatkazetek
vezetőit
Megindult a tejértékesltés sztrvezése,
■ csermajori szakiskola tanulótstvélell
pályázatot hirdet
Nagykanizsa, junius 11
A tejértékesités szervezésével kapcsolatban Oyömörey István országgyűlési képviselő néhány hét elölt értekezletet tartott, amelyen az az általános vélemény alakult kl, hogy gazdáink jobb tejárakat csak azokban a községekben tudnak elérni, ahol a tejszövetkezeleket meg tudják alakítani. Tejszövelkezetekel viszont csak azokban a községekben érdemes létesíteni, amelyekben naponta legalább 300 liter tej a napi termelés és amelyekben megbízható vezetők állanak a szövetkezetek élére.
A fentleken kívül nagyon szükséges az Is, hogy megbízható és lelkiismeretes tejszakember (lehetőleg helybeli, megbízható, Jó gazdának a fia) vegye kezélie a tej gyűjtését és feldolgozását. Sok tejszövetkezet a lelkiismeretlen tejkezélö hanyagsága miatt nem tudott valóban hasznothajló vállalkozássá lenni. Tudják ezt nagyon eok községben és sokszor azért nem működött kifogástalanul a tejszövetkezet, mert egy idegenből hozott, Ismeretlen tejke-zelö, különösen azokon a helyeken, ahol a tejet zsírtartalom szerint vették át a termelőktől, a gazdák bizalmával visszaélt és azoknak a javára irta a magasabb zsírtartalmú tejel, akiktől ezért külön Jutalmat kapott. Másból viszont az összeszedett tejel a tejkezelő nem. kezelte megjelelő módon és ennek köMet-
István nagykanizsai ügyvéd felfolyamodást jelentelt be a törvényszék döntése ellen a pécsi táblához, amelynek dr. Feszi-tanácsa ma dön-tölt ebben az ügyben és a csőd-nyltási kérelmet elutaslfolla.
kéziében az előállított tejterméke)! csak II, vagy III. rendűek valtak, ami természetesen nagymértékben csökkentette a termékek értékél.
Az alábbi hirdetmény, melyet a csermajor! (Csermajor, u. p. Vílnyéd, Sopronmegye) M- Klr. Mezőgazdasági Tejipari Srakiskola Igazgatósága adott kl, módot nyújt arra, hogy minden nagyobb községből egy-egy többgyermekes, megbízható gazdaember egy-egy fiát beadja ezap szakiskolába, ahol 2 év alatt (egy éylg sz iskola által kijelölt tejipari vállalatnál kell az illetőnek tanonc-gyakorlatot szerezni és csak a második évben kell a szakiskolában tanu\'nla). kitanulhatja a tejkezelés minden ágál és ennek alapján saját falujában egy létesítendő lejszövetkezet élére állva, magának biztos megélhetést szerezhet, községe lakóinak pedig a tej jobb értékesítése révén nagyobb hasznot biztosíthat.
A tejgazdasági szakiskola felvételi értesítését az alábbiakban közöljük.
A tejipari szakiskolába rendes tanulókul azok víttlnek fel, akik valamely közép, vagy polgári iskola 4 alsó osztályát sikeriel elvégezték és utána a tejipari szakiskola Igazgatósága előtt felvételi vlzsgít tettek 8 az igazgatóság állal kijelölt valamelyik tejipari vállalatnál, mint tej-Ipari tanoncok egy évi gyakorlatot szereztek. Rendes lanulókul felvétetnek még azok az Ifjak ls, akik jeles eredménnyel végezték a mezőgazdasági szakiskolát.
Megkívántatik, hogy a felvételért folyamodó legalább 16 éves legyen
_5_
és bírjon erős, egészséges testalkatfal és ép érzékszervekkel.
A fentiek alapján fetbUrtpak mindazok, akik az október hóban kezdődő isk»l»i évre óhajtják felvételüket, hogy szeptember 5-lg és mindazok, akik ugyancsak október hóban a tej pVJ laooncévükel óhajtjt* megkezdeni, hogy szabályszerűen, felbélyegzett. sajátkezttleg Irt és s nagyméltóságú fOMaülvelésügyi miniszter úrhoz címzett folyamodványaikat július l-ig küldjék be a tejipari szakiskola Igazgatóságához.
Felvételi okmány gyanánt melléklendő: 1. községi Illetőségi bizonyítvány, Z Iskolai bizonyítvány, 3. születési és erkölcsi bizonyítvány, orvosi és ujraoltási bizonyítvány, 4. szűjíl t*leegy«ö nyilatkozat, 5. szülői vagy gyámi kötelezvény, mely szerint a teljesítendő fizetéseket magukra vállalják.
A felvett tanulók havi teljes ellátása 25 pengő. Beiratkozás alkalmával egy évre 10 pengő bdratásl dijat, 15 pengő bútor és eszközhasználati és 10 pengő laboratóriumi dijai kell fizetni. Tankönyveket a tanulók saját költségeiken szereznek be.
Járási mezőgazdasági bizottsági gyűlés lesz ma a városházán
Ma, pénteken délelőtt 10 órakor ujnépl Elek Ernő elnöklete alatt járási mezőgazdasági bizottsági gyűlés lev. a kanizsai városháza kislanáct-\'ermében. A gyűlésen, amelyre eddig a kanizsai járásból mintegy őlvenen jelentelték be magukat, a gazdasági helyzet könnyítését célzó teendők kerülnek megvitatásra.
"•B^AJöar
A pénzügyminisztériumban készülő rendelet szerint a 11 pengő 60 fillérnél kevesebb adói fizető törpebirtokosok földadóját elengedik. Az adóelengedés azonban csak a földadóra terjed ki, annak járulékai (pótadó) továbbra ls megmaradnak.
(—) Magánegyezség. Wlnkler József sümegi rőfös és divatáru-kereskedő ügyében 52>/s%-os, 8 hónapos magánegyezség jött létre.
TŐZSDE
A- tőzsde ma a tegnapinál gyengébb irányzattal nyitóit. Ennek oka főleg helyi érdekű realizációkban keresendő. A piac a felajánlóit árut felvette ugyan, de csak bizonyos árengedménnyel, ugy hogy egyes papírokban ujabb mélypontok mutatkoztak. A berlini gyengébb jelentés nem változtatott a helyzeten, sőt zárlat felé kontrenln fedezési vásárlások mutatkoztak, amelyeknek hatáfa alatt az éuves zteségek egy része megtérült. Zárlatkor az irányzat nyugodt. Fixkamatozásu papírok piacán az irányzat űzlettelen, árfolyamok nagy|ában a tegnapi nivón mozogtak. Valutapiacon inkább a kínálat volt túlsúlyban. Newyork kifizetés 10 ponttal gyengébb.
omor-éscukor-
ly és reumáa |
él, de különö-
vese-, hólya bajoknál, \' megbetegedésekné sen vese- és hólyagjjomok és dara eltávolítására k&áló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés!
Pöraktár: u
WEISZ MÓR
Nagykanizaa, Klrály-u. 21.
HERCEGI
ESTERHÁZY
Legfinomabb FELVÁGOTTAK Kiváló finom FŰtTÖLTHUBOK
Elismerten megbízható HENTESÁRUK állandóan kaphatók megbízható frissen és olcsón a lerakatban
SÉ,\' • Horthy Miklós ul 2. •
I kg. „Esterházy" csemege füstölt szalonna ......... 260 fillér
1 kg. „Esterházy" füstölt osászárhus keskeny 280 fillér
10 dkg. „Esterházy* reklám kolbász ............... 20 fillér-
10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott fhsont ......... 40 fillértől
10 dkg. „Esterházy" vendégsonka.................. 46 fillér
10 dkg. „Esterházy" hátsó Rollsonka (göngyöltsonka) ... 50 fillér
10 dkg. „Esterházy" gépsonka .................. 70 fillér
10 dkg. „Esterházy" gyógysonka A la Prag (konzerv) ... 100 fillér 1 pár „Esterházy" óriási csemege virstli............ 28 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
1031. Mm 12.
alma-, szőlff-moly
elleni védflszer.
Egyéb „Chlnoln "-gyártmányú permelezőszerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
■ag, műtrágya, termény éa nővéay-védőizerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 13a
QjIsJleifa-, róuala- permetezik
(3 különféle szórófejjel) raktáron.
— Ha Budapestre utazik első ut)a legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdóbe (Budapest, VII , Dahány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfűrödhet, hanem jól meg Is reggelizhet.
Zlrtekl zárlat
Párti 20 lJVt, Londoa KOSVi, Néwycrk SIS 20, Brflanal 71 TTtt, Mltane 2696, Madrid 52-50, Amatafdam 207\'32"/l. larifar 1222701, Wien 72 tó. SotU 3-J3VI. Prtp 18 231/1. Vané 67-80, Badapatl 00.08 Belgrád HÍM, Bukaraat lOWc
Tsnaéaytáxsás Boa* tiaaav, 77-éé 14 66—14 70, 78-aa 14 70-14 85, 79-<é 14 90-15-20. 80-ai 1600-1680, daaáat 77-el I4CO-14 15 7S-M 14 16-14 30, 79*s 1440-1460, 80-ai 14 50-14-60, Roja 13 20-13-50 tak. árpa 17-29-17 50, aOcárpn 19-50-1900, sab 2360- 23 76, lu««l 14 15-14 85, Itpot;—•-•—, korpa 13 40-13 80.
i ta4s»estl ttxsáa dertza-legnéss
VALUTA* Angol I. 17-81-27-96 Balga h. 7940-7990 Cath k. 16*87-16 99 Din k. 162-90-168-50 Dinár 1006 1014 Dollár 571-60-674*50 Ftlndal. 22-25-22*55 HoU. 229*70-280-70 Langyél (3 95-64-35 Lati 8-88-3-42 Lava 4-12-4*18 Lka 29 85-30*15 Márka 18560-13610 Norvég 103-10-153-70 Pltata —* — Schin. 80-25-80 65 Kvátd 1.110 80-111*40 Svádk. 153 15-15375
DCVIZáK
280-00-280*70
Belgrád 10*1110 14 lufin 186*87-13607 Braaszal 7960 7990 Bakarat 3*39-8-41 Kopénh. 168 05-163 45 London 27-80-77*88 Madrid 53 03-60 00 Milano 29-91-30-01 Néwyor 671-60-73-20 Oszló 1(3*10-168*50 Párta 22 38-2245 Prága 16-93-16 98 sáófil 4*18-4*17 Stockk. 163 15-158 55 Vataó 64*15-64*35 Wlén 80*33-80 58 Zdiioh 11091-111 31
Sertésrásár
rolbvUe 2578, aladatlan 618. — Haő-rendü 106-1*80. sztdélt 1-10-1-12, tséde t kösép 1-04-1-08, kSanyfl (T96-1-02, t-aő rendű öreg 0*98-1-00. 11-od raadS Orag 090- 0 91 angol lUkM 1*00-1*10. szalonna nagyban K8-1-12, ok 1*20 - 0*00, hm 1 65—1 86, szalonnás léi sertés 1*86-1-44.
Uaája: Délzalal Hyomáa és Uykiaáá Vállalat, Iirrkuizzái.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
talanirban telefon t Nagykanizsa 78. sz.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 síéig SO fflláry Minden további szó dija S HU. Vasár, és ünnepnap 10 szóig SO fillér, minden
további szó dija • flll. Szerdán és p.\'n-leken 10 szóig 60 fUlér, minden lováhbl szó dija S flll, C-mszó s minden vat-la-jahb t.clübol álló sió két siónsk s/í>. II. la tik. Állást 1 ere löknek 500/c engedmény.
Ilrdetéeak S (Bt) fs«|i Baaaagaa alal a falealaaea kSny.eléa. aaámláaáa elkarfliéau váaatt a I • r a ftsstiiálk
Uatfé Csengery-utra 18. slaH 724 n.(l elek. 2610
SzakáoaaSt keresek Jó fizetéssel, Jól lózót Jullus l-re. CIo a kiadóban. 2767
EtaBé Petőd ut 31. szám alatt villany, éra, üzletberendezés, seriéi lorrázó teknő él egyéb háztartás! dolgok, valamint muskátlik és krizanlénok. 2757
OaaoaaiaB mellé aaesfclataatá ize-
mélyt kercatlnk. Slnger DIvaUruhái. 2780
látazobás, előszobás, viivezetékea lakás kiadó augusztus l-re. Clm a kiadóban.
Kertész fagylalt
árban ét minüségben
vezel
I
_______mik legolcsóbban, modern, cau-
kottak, megbízhatók Kaulmann Manónál rendelhetők.Telefon: 167. vagy 671. Oarage: Nádor-utca 6. 2550
Szennai tasra, Zrínyi MlkMa-aatoa »». Talafaa BOS. Központi fűtés, vízvezeték, csatorná\'ás, rgéiziégUgyl berendezés, épület és dlszmü bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatossággal, a legolcsóbb árban. Raktáron lürdő-éa Qtőkádak, háztartási bádogáruk. Minta-rsktár tllrdőszoba stb. berendezésre. 2672
bekebelezésre minden legelőnyösebben és teggyor-loly óéi Itat Aaaál tasaáa pénzkölcsön közvetítő Irodája Nagykanizaa. Horthy Miklóé-nt 2. szám. 2611
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát moderntll berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért lelelősseget vállalok.
Oallérok 10 és 12 llllér. Oyíjtőtelep: Horthy Mlklós-at 8. Gyártelep: Hunyadl-u. t9.
Használt bútort veszek. — Fahnné, Erzsébet-tér 15. Fényképész. 2304
BitatéJia, aki kerékpározni Ind, azonnal (elvétetik. Tejközpont, vasutállomls. 2754
CtaBá háló él ebédlő gsrnllura Fahnné, Erzsébet-tér 15. Fényképez. 2305
Takar IMaSt keresek szonnall belépésre. Erzsébet- lér I. sz. II. lépcső. -2/90
Minden munkáltatónak nélkülözhetetlen
a dr. Bernyó József összeállításában megjelent
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok 1
6 P helyeit
pangSárt
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
Vízmentes kazaltakaró és repceponyvák \\ Gabonászsákok, lenzsákok,gyapjuszsákok Manilla-kötöző fonál Szőlő-kötözőfonál Kévekötő piros favéggel
Vlztömlők fecskendőét öntözéshez, gazdasági rudalóhöteleh Kötcsönponyva Kölcsönzsákok
Kocslkenőcs, gépzslr, gépolafok
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett:
HIBSCH ÉS SZEGŐ cégnél, HA6YKAHIZSÁ1V.
Értesítés.
A liszlárak napról-napra való drágulása következtében kénytelenek vaiyunk a nagyérdemű közönség szíves- tudomására hozni, hogy a kenyérárakat Junlua HA IS-tftl kezdve mérsékelten lelemelfflk.
Nagybani ár kgr.-ként 30 fillér, kicsinyben 36 fillér. vh «0«k Szakosztálya.
Pk. 507/931. az.
1931. vghtól 507. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Beck Dezaó nagykanizsai ügyvéd áltsl képviseli Bognár József szepetnekl Iskós Javára 1000 peogó lóké és lObb követelés él Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. járásbíróság 11-31. évi IÍ68. sí. végzé-sével elren leli kielégítési végrehajtás folytán végrehaltást szenvedőiéi 1931. évi május hó 22-én lefoglslt 1500 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti számú végzésével az árverés elrendeltet, vén, annak az 1908. évi XLl L-c. 20. 5 a alapján sz alább megnevezett s a lovla-láil Jegyzőkönyvből kl nem lünő mái Fos-lallaiók javára Is az árverés megtartását elrendelem, de caak arra as esetre, ha kit lé-glléil Joguk ma Is fennáll éa ba ellenük halautó hatályú Igénykereael folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Szeneinek köziégben leendő megtartására határidőül 1931. évi lunlns hó 25. napiénak délután 4 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt benzinmotor, cséplőgép, elevátor a egyéb Ingóságokat a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés melleit, eselleg becsáron alul Is el fogom adni Nagykanizsa, 1931. évi Junlus hó 7-én.
Elek László s. k.
klr. blr. végrehajtó.
ím mint bírósági klkoldött.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBaWayU.bsa.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkSnyvI hatóság.
3216/1931. Ikv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
A pécsi klr. ítélőtáblának P. II. 1071-928r» ur. jogerőé ítélete alapián tulajdon kOzósiég megszüntetése eél/ából • telekkönyvi hatóiig a végretiajtáil árveréi Jog hatályával bíró árverést aa 1881. LX. i.c. 144;, 147. éa 185. ; al érteimében elrendeli és Ball Ferenc ellen as árverési kérvényért ezúttal megállapított 60 P költség behajtása végett é* a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő, Eizteregnye községben fekvő s az eazlerefnyel 1361. sztjkv-ben 31/4. 31/S. és 3116. braa. alatt foglalt s Ball István éa Ball Ferenc nevén álló htz, 27. sz. a. udvar éa beltelek Ingatlanokra együttesen 744 P 61 flll, u. o. 2206. sztjkvben 31/1., 31/2. éa 31/3 hru. ház, 19. ss. a. udvar és beltclék ugyancsak ugyanazok nevén álló Ingatlanokra együttesen 1343 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság ss árverésnek Eszteregnye községházánál megtartására 1931. évi Jullui hó 13. napjának délelőtt 10 óráját lüzl kl és az árverési fellételeket az 1881 : LX. t. e. I!0. J-a alapján a következőkben állapltja meg:
Az árvetés alá kerülő Ingatlan a kikiáltási ár leiénél alacsonyabb áron nem adható el
Az ár*erein! szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10<>o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX L-c. 42. fában meghatározott árfolyammal számítolt óva-dékkénea érlékpapltosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított leiéti elismervényt s kiküldöttnek átadni és sz árveréii fellételeket aláírni (1881 :LX. t.c. 147., 150., 170. 1908 XU l-c. 21. J) Az. aki u Ingatlanért a kikiáltási árnál msgasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senld sem aksr, köteles nyomben a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt sz általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :XLI. 25. } )
Nagykanlz-s, 1931. évi május hó I. rapján.
Oonrbár s k. Iblró.
A kiadmány hiteléül : Mlkó s. k.
»\'•« MUul
Hihetetlen
magas érőn visszaveszem
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékéi is és
a legmodernebb 4 | 1 csöves
becserélem TiLEFUNKiN
40 w.
speclalra.
1. Az állomásokat nem kell löbbé keresnie.
2. 71/2 oktáv hangterjedelem.
3. Álkapcsolási lehetőség dynamikus hangszóróra.
Ezt nyújtja Önnek aTELEFUNKEN 40 W. speclal.
Még ma kérjen ajénlatoti
SZABÓ ANTAL
aport éa rádió UzletéibOI.
Nvomatott a Báliatai Nyomda él Lapkiadó VálUlatnál Nagykanizsán. (Felelőt axletvezdA Zalai -. Károlv)."
71. évfolyam 131 izAm
Nagykanizsa, 1931. Junlus 13, szombat
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Sxerkeutóség: nappal Sugár ul 2, éllel Póut 5.
Kiadóhivatal: FJut 5. aiim. Keuthelyl tlókkladóhlvatal: Kouuth-utca 31.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
íal ára: egy hóra S peugó BO Iliiéi. / Sierkeutóaég 421. lUm. (t||et 78.) \\ Kiadóhivatal 78. Keulhelyl (lók M.
Bomlás az ellenzéki fronton
A fővárosban az ellenzék frontján olyan események történtek, hogy azokról tudnia kell a vidék nagyobb városainak Is s nemcsak tudnia, de egyben le Is kell vonnia azokat a tanulságokat, amelyek ezekbfil az eseményekből következnek.
Egyszerre két ellenzéki front rendült meg: a Nemzeti Szabadelvű Párl és a Demokratapárt frontja. Rassay Károly, aki az elmull parlamenti ciklus alatt, de különösen pedig az utóbbi Időben, a jövendő nagy államféifijának allür|eível lépett fel, a páil|a kertién belül történt eseményekből keserű tanulságot meríthet a jövőre vonatkozólag, de elvben talán okulást Is abban az íiányban, hbgy valakinek önmagáról Váló ilélelt: és a politikai életet irányító tömegek Ítélete egyftiástól nagyon különböző lehet. Csak pár nappal előbb történt, hogy a Kereskedelmi Csarnok elnöke, Madarassy Gyula báró, a kiváló közgázul Biákember kilépett a Kassay engtdve antla* a meggyfl-tséflek, — amit azután itylltan kl " I — hogy az Igalí alkotó munftára csak a htlniszteréfnök vezetése alatt van kilátás. Kegyetlen őszinteséggel megmondta, hogy az ellenzék oldalán való szereplése kétségbeejtő és teljesen reménytelen Idö-pocsékolás jellegével bírt.
. Alig pár nqppal később a fővárosi Kereskedők Egyesületének elnöke, Vérles Emil Jelentette be, hogy a R-issay—Slndor Pál-léle pártból kilépeti s ezl az egész egyesület helyesléssel vetle tudomásul. Bár a Vérles féle csoport még nem lípett be az égységespártba, az a kijelentés, hogy nagy szeretetlel várják és fogadják a kormány Intézkedései!, meglehetős világossággal rajzolja meg jövőbeli magatartásukat.
Lehet, hogy Rassay már előzőleg sejtelt valamit elekből a bekövetkező eseményekből, mikor egész váratlanul kirobbantotta a Demokrata Párttal kötött paktumot, amely szerint B.ódy Ernő és Pakots József szerepelni fognak a két páll budapesll közös listáján. Ez a lépés Is azonban ballépésnek bizonyult s olyan következményekkel járt, amelyekre Ras-saynak számllani kellett volna, meri ennyi politikai ítélőképességet Igízán el lehelne várni olyan valakitől, aki a kormánypálca átvételéről ábrándozik. Elszámította magát, mert a De-flwkrala Párt más vezető politikusai teljes joggal kijátszásnak vették ezt az egész megegyezést, kijelentették, hogy nem járplnak hozzá a csatlakozáshoz, hanem külön listával indulnak a fővárosban.
Nem akarunk jóslásokba bocsájt koznl, de annyil csaknem teljes bizonyossággal leszögezhetünk, hogy ezek az események Rassayék választási kilátásai! a legnagyobb mértékben lerontották. De ezen tulmenőleg c
tényekből olyan következtetéseket is levonhatunk, amelyeket szinte száz százalékig helylállóknak kell tekinteni.
Mii jelentenek ugyanis ezek a kilépések és mit Jelent ez a szakadás ? Nyilvánvalóan azt, hogy az ellenzéknek Igazában sem kül, sem bel, sem kereskedelempolitikai programja nincsen. Ez a Kétségbeesett kapkodás, ez a szinte árulásszerü megegyezés arra mutatnak, hogy nem egy meglévő ellenzéki program megvalósításáról, diadalra juttatásáról van szó, hanetn tisztára személyi kérdésekről. Az forog a szőnyegen, hogy a mexi-
kói hadsereghez hasonló ellenzéki táborban, amelynek csak tábornokai vannak, de közkatonái nincsenek, kl tartsa meg a tábornoki rangot és ki ne hulljon vissza a közkatonák egyszerű sorába.
Mindenesetre ezek lehetnek egyéni törekvések, söt ha nagyon akar|uk akár tiszteletreméltóiknak Is bélyegezhetjük őket, de semmi cselre sem lehelnek jelel egy erőteljes ellenzéki mozgalomnak. Sokkal Inkább Jelei ezek a végelgyengülésnek, a program-lalanságnak, a fejvesztett kapkodásnak, közvetve pedig elismerése an-
nak, hogy a kormány politikája nagyjában és egészében mindazt figyelembe vette és mindazt elérte, amit a mai súlyos gazdasági válság állal dull Időkben egyáltalán el lehetett érni.
A vidék józan lakossága magától is le fog|a vonni ludnl ezekből a jelenségekből a következtetést. Mindenesetre elgondolkoztató lények történlek a fővárosban s most már ezután a vidék kereskedő és iparostársadalmán fordul meg, hogy a maga részéről milyen mértékben óhajt az okosság szavára hallgatni.
Teljes erővel folyik a harc a zalai kerületekben
Nagykanizsán a Kállay párt aláírásai meghaladják a választók fele számát — A klskomáromi kerületben egész vidékek majdnem százszázalékos Oyömörey-pártiak — Letenyén Pozsogár Rezső betegsége miatt visszalépett, utóda Lendval István — Keszthelyen egyre nő a Rakovszky-párt frontja
Nagykanizsa, Junlua 12 kőzik a politika mezein. A harc meg
A választás Izgalmai lassanként Nagykanizsán is elevenebbé leszik a kártikulás, megrekkent levegői. Egyik felöf áll dr. ■ Kdlhy Tibor a maga európai politikai tekintélyével és közgazdasági tudásával, egyéniségének és múltjának komoly súlyával. Másfe\'ől Sámli Lajos, a helybeli Iparosügyek régi harcosi, Ipsfleslü-
indult. Az ajánlási Ivek fölényes Kállay-győzelmet jósolnak. Máris a választópolgárságnak több mind fele irta «|á az ajánlást iveket a Kállay-pártnak.
Mindkét párt állandó permanenciá-bin van. Vasárnapa programbeszédek napja lesz. Kdllay Tibor délelőtt Nagykanizsán, délután Kiskanizsán mond beszédeket.
leli alelnök, aki mosl először próbál-
Hárt* Qáromsxorannyl aláírása van Gyömörey-ncU, mint amennyi /elöl/etéséöez síffkséges
A kiskomároml kerület Délzala érdeklődésének középpontjában áll.
Mosl már nem ciak Oyömörey István és gróf Sommstch ajánló ivei lülnák a kerületben, hanem Oá-pár János fiatal kerecscnyi polgárember is gyűjt a maga számára aláírásokat. Itt-ott Pölöskel János ivei is felfelbukkannak.
Oyömörey István ajánlási ivein máris közel háromszorannyi aláirás van, mint amennyi jelöléséhez szükséges. Az ajánlási ivek benyújtásának határideje junius 21, addig ez a szám még megtöbbszöröződik. A FelsörajUóI egészen le Korpavárig fekvő községek és a prlnclpállspartl dombvidék községei majdnem egyhangú lelkesedéssel állnak Gyö mörey István mellett. A klskomáromi kerület olyan polili-kai iskolán ment át az elmúl! éviizedben, hogy ma már a polgárfág legnagyobb része tud és akar elfogulatlanul gondolkodni és Igy belátja, hogy a kerületnek mindennél fonlo-sabb, hogy olyan kepviselőle legyen, aki nem csak a népszerüségke resés pillanatnyi eszközeivel nyeri el a polgárság bizal-
mát, hanem aki mögött becsületes és eredményes munkában eltöltött közéleti mult áll és akitől azt várhatja a kerület, hogy a Jövőben is tárad a kisgazda-bajokon való segítésért. Ez az ember pedig Oyömörey István,
aki mini löbiró is atyja volt járásá-
nak, azóta pedig, mint képviselő, mlndenütl olt volt, ahol a kisgazdán segllenl kellett Mikor a kisgazda kiönihette volna a lejét, Oyömörey segített megmenteni a vidék lejérté-kesitésének kátyúba ju\'ott problémáját. Mikor a gabona- termelés csődje az egész világ gazdálkodási rendszerét krízisbe sodorla, Oyömörey lett a zalai vidék termelést rendszerének uj Iránymutatója és mint ilyen, a kiviteli buzalermelés és az export- \' állattenyésztés terén országosan elismert szaktekintély ma már.
Ilyen ember kell a klskomáromi kerületnek. Ez az igazi atyja a föld egyszerű népének. És ezért fogadják olyan lelkesen mindenütt a józan, megállapodott kiskomáromi válaszló-rétegek voll föbirájuk és volt képviselőjük ajánlási iveit.
Poxsogár RexsO vlssxalépeií, r.en<lval István lépett fel Oelyette a letenyel Kerületben
I,eteny<\\ Junlus 12 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Dr. Pozsogár Rezső ügyvéd, a letenyel kerülel hivatalos jelöltje, akinek a mai napig
ajánló Ivein több mint 3600 aláírás va",
a válaszlás fáradalmai folytán ki-ujull cukorbajára való tekintettel kénytelen a választási küzdelemből vlsz-szalépni. Annak dacára, hogy megválasztása biztosra voll vehető.
A p\'r! helyette Lendval István újságírót, budapesti lakost küldte a harcba, aki a mai napon már meg is kezdette agitációs köruljál, hogy Pozsogár megszervezelt párljának
segítségével a győzelmet kivívja. *
Tudósítónk fenti jelenléséhez nem sok hozzáfűzni valónk van. Minden népszerüséghajhászó görögtüzön keresztül is módunkban volt megismerni a kerület igazi hangulatát. Láttuk, hogy a kerület nem kíván változást, mert a kerület nagyon Jól tudja, öl ív eredményei beszélnek róla, hogy többet, mint Pozsogár tett, senki sem tehet a kerület érdekében. Igaz lelkiismerettel ilyent senki nem is ígérhet.
Egy jelöli korlesei most szalagokat meg kölényekel osztogatnak a letenyel kerületben a lányoknak, menyecskéknek. Meg cukrot a gyerekeknek. Hát ezt Pozsogár nem tetle és nem is kellett tennie. Pozsogár nem cukorral és nem pántlikával érdemelte ki válaszlói becsülését és
ZALAI KOZLŐNV
1930. junlus 13.
az őt most Is, visszalépése után Is kisérő szeretetet, hinem egész éle\'e és képviselői mandátuma becsületes munkájával, a kerület minden kis és nagy ügyében mindig eredményesnek bizonyult törődésével.
Egységespárti jelöltje Is van a le-tenyci kerületnek Dobrovlts Milán személyében, aki egy ízben már képviselte a kerületet a törvényhozásban.
nakovsxUy Iván mellett sorakoxlk fel Keszthely választópolgáraága
Bethlen István és az egységespárt
Egyik legérdekesebb választás a zalai kerületek köjölt a keszthelyi. Itl négy jelölt Indult harcba. Keszthely, de meg a falvak közhangulata is lelkesen állt a kormánypárt táborába és Rakovszky Iván jelöllségét támogatják. Amerre csak megfordul a kerület községeiben, mindenütt azzal a meggyőződéssel találkozik, hogy nem csak Keszthelynek és a kerületnek, de a nemzetnek is érdeke Bethlen Isiván politikájának jegyében való erős összefogás.
vezérel táviratban válaszollak a keszthelyi nagygyűlés üdvözlő sürgönyére.
Rakovszky Iván pártja az ajánló aláírásokat már napjkkal ezelőtt a szükségesnél jóval nagyobb számban megszerezte.
A város és a falvak népé az erős korles-hadjárat közepette is fegyelmezetlen és szilárdan áll a nemzetmentő politika szolgálatában, Rakovszky jelöltsége mellett.
A kormány tagjai vasárnap mondják el programbeszédeiket
Nyolcvan kerDlelben már az ajánlásokon elvérzik az ellenzék
Budapest, Junlua 12 A most következő vasárnapon úgyszólván az ország minden kerületében programbeszédek hangzanak el a kormánypárti és az ellenzéki jelöltek részéről. A beérkezel! jelenlések szerint legalább 80 olyan kerület lesz, ahol az ellenzéki jelölt a még szükséges ajánlások megszerzéséig sem tudott eljutni.
Igy ezekben a kerületekben egyhangú választás várható. Vasárnap mond programbeszédei a kormány tagjai közül Bethlen 1 dván gróf miniszterelnök Debrecenben, Bud János kereskedelemügyi miniszter Békéscsabán, Zsltvay Tibor igazságügyml-nlszter Kecskeméten és OOmbös Qyula honvédelmi miniszter Kiskunhalason.
Londoni lapok érdekes Jóslata Németország és Anglia állásfoglalásáról a vámunió meghiúsítása esetén
London, junlus 12 (Éjszakai rddlójelentés) Az angol hetilapok részletesen tárgyalják a fenyegető jóvátételi válság megoldási nehézségeit. A Spectator szerint Amerika merev magatartása teljesen kizárja a helyzetenyhllés reményét. Németországon kizárólag a német-
osztrák vámunió segíthetne és ha ezt a többi hatalmak eltiltanák, Németország helyzele reménytelenné válna. Ebben az esetben Anglia, Németországgal közösen követelhetné a békeszerződések revízióját, amely lépés azonban felborltásssl fenyegetné a Népszövetséget,
Gabonafeleslegünk elhelyezésére export-szervezet feláUitását javasolja a tőzsde
Budapest, Junlus 12 A Tőzsde elnöksége péntek délelőttre konferenciát hívott össze a gabonaértékesítés kérdésében. Az értekezleten elhatározták, hogy a
gabonaértékesítés lebonyolítása érdekében exportszervezet felállítását javasolják. Ezt az exportszervezetet a szabadkereskedelmi elvek teljes meghagyásával kívánják létesíteni.
A KANSz elnöke is nyilatkozik a tisztviselői „fizetésredukció" ügyében
lenül tudnia kellene,
minthogy az ilyenirányú tárgyalásokba a kormány azt eddig is mindig be vonla és meghallgatta.
Budapest, Junlus 12 Baldsy Antal, a KANSz elnöke, a következő nyilatkozatot bocsátotta a MTI rendelkezésére:
A lap>ok némelyikében ismétellen felbukkanlak olyan hirek, hogy a kormány a tisztviselői illetmények leszállításának kérdésével foglalkozik. Erre nézve megállapíthatom, hogy Ilyen Irányú tárgyalások nem folynak. Mint a KANSz elnöke ezt annál is inkább kijelenthetem, meri ilyen tárgyalásokról a szövetség vezetőségének okvet-
A Zeileis-gyógymód csődöt mondott
Innsbruck, Junlus 12 Az innsbrucki töivényszék magas összegű kártérítés fizetésére kötelezett egy orvost, meri belegének állapota a Zellels módszerrel való kezelés ulán súlyosabbra fordult.
Donmer ma 111 a távozó Donmergne örökébe
A pénteki minisztertanácson Laval búcsúztatta Doumergue volt elnököt
Pária, Június 12 (Éjszakai rádiójelentés) Az Elysée palotában pénteken délelölt az utol6Ó minisztertanács volt, amelyen Franciaország távozó elnöke, Doumergue elnökölt. Laval miniszterelnök meleg szavakkal bucsuzlatta a távozó elnököt, aki ma, szombaton adja át hivatalosan utódjának, Doumer elnöknek a hatalmat.
Méos László iratait elkobozták ■ oeehek
Budapest, Juntu8 12 A Prágai Magyar Hírlap Mécs László papköltő Ismeretes ügyében ugy értesül, hogy ellene mégis eljárás vsn folyamatban. Iratainak egy részét elkobozták és figyelmeztették, hogy tartózkodjék az ellene folyó vizsgálatnak a sajtóban való publl-káásálól, vagy attól, hogy ügyében politikai pártok intervencióját vegye igénybe.
A QadlroKltaniaK
Ügyéi
még csépben randeslk
Budapest, Junlus 12 A kispesti hadirokkantak küldöttségének Ernszl Sándor népjóléll miniszter kijelentelte, hogy a hadirokkant törvényi még ebben az évben a törvényhozás elé terjeszti. Az a törekvése, hogy a javaslat a hadirokkantakat teljes mértékben \'kielégítse.
Fegyelmit Javasolnak
Hankó és Angyal miniszteri tanácsosok ellen
Budapeat, Junlua 12 A pénzügyminisztérium fegyelmi bizottsága hlr szerint javaslatot tett arra vonatkozólag, hogy Hanko Elemér és Angyal Kálmán mlnisz teri tanácsosokkal szemben a fegyelmi eljárás meglndittassék. A javaslatról Ernszt Sándor népjóléti miniszter legközelebb dönt
A Justlce for Hungary postát Is hoz Magyarországra
Budapest, Junlua 12 Az .Igazságot Magyarországnak" repülőgép, amely csak a kedvező meteorológiai Jelentéseket várja, hogy elinduljon Budapestre, postát is hoz magával. A küldeményeket a magyar posta különleges felülbélyegzéssel látja el.
Minden közhasználatú gépkocsit felülvizsgálnak Zalamegyében
A vizsgálatról való elmaradás a gépkocsinak a forgalomból való kitiltását vonja maga után
Nagykanizsa, Junlus 12 Zalavármegye területén forgalomban levő közha8ználalu gépkocsik (autóbuszok, bérkocsik és garátsból fuvarozó személyszálllló gépkocsik) 1931. évi Időszaki ellenőrző vizsgá-lala most kezdődik a napokban. A vizsgálatot a következő sorrendben ■eszközi a nagykanizsai rendőrkapitányság.
Junius 17-én Nagykanizsán, 24-én d. u 3 órakor pedig a kanizsai, alsólendvai, letenyei és novai járás területén lakó engedélyesek gépjármüveit vizsgálják felül Nagykanizsán, a Sugár-ut 9. szám alatt.
Julíus 9-én a zalaegerszegi és a járásbei gépjármüvekéi Zalaegerszegen; 14 én délelölt 10 órakor a pacsal járásbeli gépkocsikat Pacsán; 17-én délelőtt 10 órakor a zala-szentgróli járásbeli gépkocsikat Zala-szentgrólon; 21-én délelőtt 10 órakor a sümegi járásbeli gépjármüveket Sümegen; 24 én délelőtt 10 órakor a tapolcai járás gépkocsijait Tapolcán; 27. és 28-án délelőtt 10 órakor a keszthelyi járásbeli gépkocsikat Keszthelyen; végül julius 31-én délelőtt 10 órakor a balatonfüredi járásbeli gépkocsikat Balatonfüreden vizsgálja felül a bizottság.
A felülvizsgálaton minden Járműnek fel kell mulatni a forgalmi engedélyét, mert enélkűl a bizottság nem ludjs a gépkocsi azonosságát ellenőrizni és a vizsgálat eredményét bevezetni a forgalmi engedélybe. A vizsgálat dija gépkocsinként 12 P, amit a vizsgálat alkalmával a bizottság által kiosztandó csekklapon kell befizetni A bizottság kiszállási költségeit, melynek összege az illetékes járási főszolgabírói hivatalban megtudható és ugyancsak a főszolgabíró kezcüi-\'z a vizsgálat előtt 5 nappal előre befizetendő, az érdekeltek egyenlő arányban kötelesek viselni.
A vizsgálatról való elmaradás, vagy a költségek be nem fizetése kihágást képez és a gépkocsinak a forgalomból való kitiltását, a forgalmi engedély, igazolólap és a rendszámtábla azonnali bevonását vonja maga után.
A gépjármüvek felülvizsgálását dr. Malán János rendőrfogaimazó és Zlnnemann Rezső gépészmérnök végzik.
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
nagykanizsán
Kívánságra 24 órán belül ii slsőreaát munkát készít.
Főút
7.
1931. lunlui 13.
ZALAI KÖZLÖNY

Fellendült a tolvaj, csaló, sikkasztó és osavargó export Nagykanizsáról
A kanizsai rendőrség egy eltűnt keszthelyi leányt és egy monostorapáti legényt keres
Nagykanizsa, Junius 12
Zalamegye területén az utóbbi napokban több betörés és Iqpás történt. Ezekről értesítették a nagykanizsai rendőrséget is, amely belekapcsolódott a nyomozásba.
Kanizsai tolvaj Siófokon Pint Lajos nagykanizsai 36 éves cipészsegéd Mlháiycslk József siófoki mesternél dolgozolt, ahonnét vasárnap nyomtalanul eltűnt. Több p\'r cipőt, sámfát és szerszámot lopolt el, mielőtt kereket oldott. Körözik a tolvaj legényt.
A Jó rokon Varga Ilona 29 éves oltárcl leány kileste az alkalmat, hogy Varga Ferencné, a leány rokona, mikor megy a mezőre. Mikor Vargáné eltávozott hazulról, a leány betört a lakásba, ahonnét pénzt és ruhaneműt lopo\'t, ezután megszökött.
Nagykanizsáról irt Lvelet a sikkasztó
Veres István 24 éves hejőesabai napszámos Fa István kapolcsi lakos kárára 300 pengőt sikkasztott és megszökött. Nagykanizsáról irt levelet Fa Istvánnak, amelyben közölie, hogy .elveszítette" a pénzt és nem mer visszamenni. Valószínűleg Hejö-csabára szököt\'.
Elbujdosott szerelmes A szerdai rádiókörözés két eltűnésről is értesítette a kanizsai rend-
is
őrséget és igy most ezek után megindult a nyomozás.
Sárközi Ilona 18 éves zalaudvar-noki leány meglátogatta Keszthelyen lakó rokonait, ahonnét nem tért vissza falujába. Rokonai előtt emlegette, hogy szülei nem egyeznek bele, hogy férjhez menjen és ezért megválik az éleitől.
A körhinta mint csábító
Szőrös Vendel 22 éves monostorapáti! legénynek nagyon tetszett a körhlntások vándor élele és ezért a mult hónapban ott járt körhlntások-kal Ismeretlen helyre szökött. Mind a két eltüntet keresik.
Előleg egy kanizsai .kereskedő" olcsó ruháira
Kopun Gyula 19 éves nagykanizsai lakos lkusz Henriknél telt látogatást Gyönkön, ahol azt mondotta, hogy neki Nagykanizsán üzlete van. Olcsó ruhaféléket adott el Ikusznak, akitől előleget Is kért. lkusz adott is a .kereskedőnek" előlegként 30 pengőt, de az áru csak nem érkezett meg, mire lkusz feljelentette a csalót.
Kanizsai csavargót fogtak Sopronmegyében
A sopronbánfalvai csendőrség elfogta Fllák István 10 éves nagykanizsai csavargót, aki dologkerülő és koldulásból tartja fenn magát.
Félholtra taposták a lovak
egy fémiparlstát a Zrínyi-utcában
| Ojíaipssy Gyula |
Még pár nappal ezelőtt benn volt szerkesztőségünkben, ahol vele együtt örültünk Bodrogközy Zoltán, a Zalai Közlöny egykori felelős szerkesztőjének karrierjén, aki, mint miniszterelnökségi tilkár, egységespárti programmal fellép az egyik ket&letben. Akkor azt mondotta UjfaluSy kollégánk, hogy elmegy és segit Bodrog-kőzynek a küzdelemben. Azóta nem láttuk többel Valahogy hiányzott is nekünk, hiszen szinte naponta benn Járt szerkesztőségünkben, ahol liz év előli ö is szerkesztő volt Bodrogközy Zoltán felelős szerkesztősége alatt. Az újságíró vére hívta vissza mindig. Nem tudott betű, újság, esemény nélkül élni. igazi, vérbeli, született újságíró volt, amilyen kevés van a vidéken.
Ma azután távirat érkezett Nagykanizsára, édesapához, UJ/alussy Mihály nyug. m. kir. főerdőtanácsos-hoz, Debrecenből, amely néhány szóban hírül hozta, hogy Ujfalussy Oyula a debreceni Horthy Miklós kórházban ma reggel kiszenvedett.
Telefon-érdeklődésűnkre sikerüli megtudnunk, hogy Ujfalussy Gyula rés:t veit Mátészalkán a választási harcban az egyik jelöli mellett. Ugy-látszlk a választási munkából kifolyó izgalmak következtében hirtelenül tüdővérzést kapott, be kellett szállítani a debreceni kórházba, ahol ma reggel meghalt.
Temetése szombaton délután lesz a debreceni temetőben, kartársainak részvételével, mig az engesztelő szent-mise áldozatot érte kedden reggel 8 órakor fogják a felsőtemplomban bemutatni.
Ujfalussy Oyula halála váratlanul következett be. Igazi újságíró halál volt A választás hevében, az Izgalmak közepette.
Ujfalussy Gyula értékes, kitűnően képzett ujságiró volt, egyik legjobb parlamenti gyorsíró. Idegbetegsége azonban arra késztette, hogy az utóbbi időben visszavonuljon a rendkívül erős idegeket Igénylő újságírói hivatástól, mindazonáltal hü maradt a betűhöz, az újsághoz, az irodalomhoz. Mindig dolgozolt budapesti lapoknak. Fanatikusa volt hivatásának, amit nagyon szeretelt. Mint a Felvidék előkelő családjának tla került Zalamegyébe, ahol második otthonát lelte. Abban az időben komoly, értékes munkásságot fejtett ki, mint a Zalai Közlöny szerkesztője a város fejlesztése és a polgárság jólétének előmozdítása érdekében. N:vét, működését, újságírói tevékenységét egész Zalában ismerik. Mig most a kérlelhetetlen Mors Imperátor kicsavarta avatott ujságirói kezéből a tollat, amely éles kard volt kezében a köz avára. Igen sokan meleg szeretettel ognak visszaemlékezni Ujfalussy Gyulára, az emberre, az újságíróra, a közélet elnémult, küzdő harcosára Mi, újságírók, emlékét mindenkor kegyelettel és sok-sok szereteltei lógjuk megőrizni. (B. R.)
Vlzmerltós közben egy asszony a kntba esett
Budapest, junlua 12 A Mo^yoródy-ut egyik házának udvarán pénteken délben Faragó Ferencné a kuiból vizet akart meríteni. Mélyen belehajolt a kútba, hogy a vödröt felhúzza, közben egyensúlyát vesztve, a mélységbe zuhant. Kimentésére minden kisérlel hiábavaló volt, az asszony a kútba lult.
Nagykanizsa, Junlua 12 Pénteken reggel 8 óra tájban Nagykanizsán, a Zrínyi Miklós-utcán 2 ezéná88zekér haladt a főposta felé. A szekerek mögött haladt kerékpárján Kamenár Géza 16 éves fémipariskolai tanuló, barakki lakos, aki a postára igyekezett. Kamenár a polgári Iskola előtt meg akarta előzni a szénásszekereket, amikor a kocsiút Jobboldalán váratlanul szembetalálta magái egy izemeteskocsival, amely az utat teljesen elzárta. A szembejövő kocsi egyúttal azzal a veszéllyel is fenyegette, hogy szó-szoros értelmében felnyársalja a kocsirúd. A fiatalember megpróbált elslklani a szénásszekér és a szemeteskocsi között, de eközben véletlenül hozzáért Magyar József galamboki gazdálkodó egyik lovához. A ló megbokrosodolt és ágaskodni kezdelt, mire Kamenár Géza elveszítve az egyensúlyát, lezuhant a kerékpárról és a ló alá esett. A megvadult állat ezután megtaposta és összerugdalta a fiatalembert, akit csak nagynehezen tudtak kiszabadítani életveszélyes helyzetéből Kamenár Oézát a mentők szállították be a kanizsai közkórházba, ahol az orvosok megállapították, hogy súlyos külső és belső sérülé-| seket szenvedeti. A szerencsétlenség
ügyében nyomozást indított a rendőrség.
Az ilyen és hasonló esetek elkerülésére ajánlatos lenne, ha a rendőrség azokat az utcákat mentesítené a kocslforgalomlól, amelyekben nagyobb forgalmú iskolák vannak. Különösen áll ez a veszélyes helyzet a Zrínyi Miklós-ulcának Csengery- és Horthy Mlklós-ut közötti szakaszára, amelyben naponta többszáz apró Iskolásgyermek fordul meg.
Gyermeknyaraltatási akció
Nagykanizsa, junlua 12 Valóságos áldás volt évekkel ezelőtt sok szegény gyermeknek, amikor a Keresztény Jótékony Nőegylet egy-egy akciójával kapcsolatban sikerült őket a B laton mellé kivinni, hogy ott néhány héten át kipihenhessék az egy évi tanulás fáradalmait. Minden egyes gyermeken látni lehetett az áldott Balaton-vidék levegőjének és vizének gyógyiló, frissítő, erősítő hatását, ami egyikmásik gyermeknél évekre kihalod.
Ez a gondolat lebegett dr. Krátky István polgármester szeme előtt, amikor arra kérte a vármegye alispánját, hogy a költségvetésbe buda-
pesti gyermekek nyaraltatására beállított 700 pengőt a nagykanizsai szegénysoríu és arra rászorult gyermekek nyaraltatására fordíthassa. Bődy Zoltán alispán a legteljesebb mértékben honorálta a polgármester kifejtett érveit és hozzájárult kérelméhez.
Vagyis a polgármester gondos-dása az Idén ismét lehetővé teszi, hogy nagykanizsai szegénysorsu gyermekek a Balatonon nyaralhassanak.
A polgármester az akciót a Szociális Misszióval kapcsolatban fogja megoldani
SZÍNHÁZ
Haltrinyaárga rózsa
A budapesti Városi S inház slágerdarabja. De ha nem is az lenne, Szenes-fémjelzése és Sándor muzsikája elég ajánlás számára A kedves levegőjű operett kél és fél órán át kzcigásban tartja a nézőközönséget, amely pompisan mulat a szenes! szellemességen és ügyes beállításokon. A közönség tel|es mértékben honorálta a színészek játékát, sklk egy nagyon hangulatos eslet szereztek a publikumnak. A főszereplő Harczos Irén szubrett üde játéka csupa szépség és báj volt, Blhary Nándor zamatos humorával frappáns hatást váltott kl, Nagy Oábor Ráday Gézája messze túlszárnyalta az ope-rettfiéurát, Orbán Viola, Darvas Margit és Egry Berta nagyon szép alakítást nyújtottak, ugyancsak vitéz Bánky Róbert, Téglássy Emmy és Danis Jenő. A nagyon szépen sikerűit előadás zsúfolt házat érdemelt volna. (B. R.)
A színházi iroda hirei
(*) Halványsárga rizsa — szombaton este. Szenes Andor 6e Sándor Jenő pompás operettje, a Vároel Színház ex-Idel legkedveltebb slágere ma szombaton eefe ls műsoron van.
(*) Alvlnct huszárok — vasárnap délután. Évek óta nem volt operettnek Ilyen sikere, mint az Alvlncl huszároknak. Fővárosi színvonalon álló elóadása ez az együttesnek, amely méltán megérdemli a legnagyobb érdeklődést. A vasárnap délután tél 5 órakor kezdődő előadáson Viola Margit, Harozos Irén, Nagy Oábor és Blhary Nándor Játszák a főszerepeket.
(•) Bslleilia.^Martos—Szlrmay megkapó szépségű operettje — hisszük — ezúttal zsutolt házat tog vonzani. A legkellemesebb színházt esték egyikétől fosztja meg magát az a sztnházkedvelő, aki a Ballerina megtekintését elmulasztja. Vasárnap esíe fél 9 órakor ez évadban utoljára kerül színre Viola Margit, Harczos Irén, Nagy Oábor, Blhary Nándor, Krémer Kereno, v. Bánky Róbert lelléptóvol.
(*) A szent láng bemutatója. Héttőn este az évad kimagasló értékű drámai eseménye lesz Somerset Maugham, az angol Irodalom egyik zsenije Szent láng (The sacred Flame) clmü színmüvének bemutatója. A budapesti Vígszínházban páratlan sikert aratott s hosszú Időn keresztül uralta a kültőldl drámai színházak műsorát ls. A darab v. Bánky Róbort rendezésében kerül színre.
(*) A bor — a Bánky pár búcsúja. Kedden este Gárdonyi Géza Irodalmi remekében, a Bor clmü falusi életképben búcsúzik a színház kedvolt közszeretetben álló müvészpárja, Orbán Viola és v. Bánky Róbort.
(*) Postástlu és húga operettben búcsúzik Blhary Nándor — szerdán este.
Heti műsor: Szombat: Halványsárga rózsa. Vasárnap délután: Alvlncl huszárok. Vasárnap esto: Balterlna. Héttő: Szent láng, drámai bemutató. Kedd: A bor. Szerda: Poetáattu és luiga.
ZALAI KÖ2L0NV
4
A kenyeret oaxtó Sxent Jubileuma
A társadalmi problémák közölt az emberiséget mindenkor a kenyérkőrdós foglalkoztatta leginkább. A mogé hetés súlyos gondja mindenkor nyomasztó teherként nehezedett az emberiség nagyrészének vállaira. A mindennapi kenyér kilátásba helyezése tömegeket tudott mozgósítani akár az erkölcsi eszmék, akar a destrukció térhódításairól volt szó. Szociológusok, közgazdászok, filozófusok éa politikusok rengeteg elméleti rendszerrel siettek a beteg társadalom felsegitósére, de a legtöbb esetben tévedésnok bizonyult diagnózisuk csak elmérgesltette a társadalmi bajokat Pedig mindegyik Jólétet Ígért, mindegyik az élet Örömeit helyezte kilátásba, a roménybell boldogságból azonban alig valósult meg valami.
Mióta az emberiség a földön él, társadalmi bajok mindig voltak, de soha olyan mértékben el nem harapóztak, mint épen napjainkban, a világháborút követő gazdasági krízis Idejében. A történelem Ismer Hpnrtachusokat, Dózsa Oyörgyökot, tud forradalmi Jelszavak tót hangos XIII. századról, amidőn ugyancsak a társadalmi nyomor és egyenlőtlenség megszüntetése volt a főcél. Napjalnkbaa pedig a szocializmus, kommunizmus, anarchizmus és nihilizmus szintén szociális rendszerek, amelyek a maguk mód|a és elgondolása szerint akarják a világot boldogítani. De hogy mennyire eltérnek az (gazt szociális gondolattól, annak szomorú bizonyítékai az orosz szovjet forradalmi vívmányai, avagy a spanyol nemzeti katasztrófa, ahol felgyújtott templomok, lángban álló kolostorok világítják be az éjszakát s ahol a vér-szagtól és pusztítástól megmámoroso-dott emberek kétezeréves kultúrát tesznek tünkre csak azért, hogy annak romjain felépítsék beteg agyuk lázálma szüleményét a saját elgondolásu, u] földi monyországot
Most, amikor kísérteties lánggal ég a vén Európa két sarka s a forrad almi láz dtlhe emészt mindenfelé, most csendül bele Ünnepre hívó melódiával a nagy világégésbe a kenyeret osztó Szent Antal jubileumát hlraető harangnak ércszava. Pádua felé fordul ma minden ember vallás és rangkülönbség nélkül, hogy letegye a tisztelet és hódolat adóját az előtt a nagy szociális Szent előtt, aki egymaga többet tett a társadalmi nyomor enyhítésére, mint a szociális Jelszavak alatt mflködő egyesületek együttvéve. A gazdagoknak lelkébe csepegtette a hitet éa szavának ellenállhatatlan erejével hirdette előttük az evangéliumi szeretetet Rámutatott ama -súlyos kötelességre, amely őket a szegényekkel szemben terheli. 8 amit egyik kezébe a gazdagoktól kapott, azt a másik kezével kiosztotta az élet Lázárai között Szent Antal nem Idealizált Szent Nem megkü-zelttheteUen misztikus, nem sz exta-tlkus elragadtatások szentje, hanem a szó Igazi értelmében kenyeret osztó szent az egész emberiség szentje. 0 a szegények Igazi JóbarátJa, az árvák és özvegyek gyámota, a szegény-akció első kezdeményezője és állandó megvalósítója. — Hétszáz éven keresztül árasztja mindenkire Jótéteményelt Soha meg nem fogyatkozik szociális szeretetben és nyomort enyhítő alamlzsnál-kodásbon.
Ezért ünnepel ma az egész világ, mert Szent Antal szeretete az egész világé. Mert egyedül csak az 0 szelleme tudja a társadalmi problémákat megoldani. Félre tehát minden psoudo-szocláils rendszerrel, amely ha kenyeret nyújt is egyik kezével, de ugyanakkor kiölt a kenyérnél értékesebb hitet az emberek lelkéből. Félre minden hazug Jelszóval, amely osztályhorcot és pártérdekeket hirdet s a hfenls emberbarátság köntösében kiirtja a szeretetet az embert szivekből. Legyen vl-1 lágforradalom, de ez no a gyülölotnek, f. az aljasságnak és az emberi elvete-"•"-mültségnek, honom a Jóindulatnak, a szeretetnek és testvériségnek forradalma legyen.
A kenyeret osztó Szent Antal legyen a társadalom szociális vezére s akkor nem a kiontott embervér, (oldalt családi tűzhelyek és üszkös tornyok Jelzik maid a társadalmi vívmányokat, hanem a Szent Antal szellemében egymagában embertestvért látó gazdagok és szegények szeretete oldja meg korunk társadalmi bajait t>. vaao, pdr
rdssoffussiik os érdeniM kaaluul ksraaeaelinsr «. tail
NAPIREND
Junlus 13, izombat
Róm katolikus: P. Antal Protealána Tóbiás. Izraelita : Slvan hó 38
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva cifltörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 13 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I hó végéin a .Márts" gyógyszer tál — Király ulea 40
Uránia. .Merénylet az Operaházban" btlntlgvl dráma. .Gyöngyélet s huszár-élet" Zoro Hunt vl£|ilék.
úözfSrdő nyílva leggel 6 órától e>« « óráig (hétfő, sserde, péntek délután, fedden égést nap nóknsk). Tel.: 3—18.
— Megkezdődtek a Szent Antal ünnepségek. Tegnap estével megkezdődlek a Szent Antal jubiláris ünnepségek a Szent halálának és szenttéavalásának 700. évfordulója alkalmából. A nagykanizsai plébániatemplomban délután ünnepi istentisztelet volt, ma reggel Szent Antal napján pedig nagy ünnepi szentmise és utána egyházszónoklat, amit P. Deák Szu\'pic p\'ébános tart. Ma és nyolc napon keresztül este 7 órakor Istentisztelet Szent An\'al tiszteletére.
— Kongregációi tagfelvétel.
Péntekendélután a plébánia-templomban megható szép egyházi ünnepség voll, amikor az Úrasszonyok Mária Kongregációja tagfelvételét tartotta. Ismét sok úrasszony esküdött fel a Máriás kék zászló alá. A felvétel szertartását a főoltár előtt P. Deák Szulpic, a kongregáció prézese végezte, aki gyönyörű beszédei intézett az újonnan felvett úrasszonyokhoz.
— Az izr. elemi Iskola záró-vizsgálatai. A nagykanizsai Izraelita elemi népiskola záróvizsgálatai a következő sorrendben tarfalnak meg: junlus 14-én délelőtt 9 órakor az I—IV. osztály hittan! vizsgálata, ennek befejezése után a tanulók kézimunkájának megtekintése. Ugyancsak 14 én délután 5 órakor tornavizsgálat, amelyet kedvezőtlen idő esetén szerdán la tanak meg. Junlus 17-én délelőtt az I. osztály, délután a II. osztály, 18-án délelölt a III. osztály, délután a IV. oszlály vizsgálata. A délelőtti vizsgálatok 9, a délutániak 3 órakor kezdődnek.
— Oyászhlr. A II. körz. Arany János utcai iskola rövid két hónap alatt eltemetett két kis növendéket; néjjány héttel ezelőtt halt meg a kis Bedő Jóska és iegnap a kis első osztályosok sirva kisérték ki másik testvérkéjüket, Szabi Klárikát. Az iskolának jó, szorgalmas tanulója volt, mindenki szerelte. Sierdán vizsgázóit volna, de Isten elszólította a nagyvizsgára, ahol szintén kitűnően felelt.
— Orvosi körzetet állítanak fel Kerkaszentmlklóson. A kerka-szentmiklósl orvosi körzet felállítását a népjóléti miniszter engedélyezte. Az uj körorvosi állási rövidesen betöltik.
Mérgexés gyanutdval exfiumdí/dk
tíf/y ítlfín low<4ny
Nagyatád, Junlus 12
Horgas József 19 éves gi^ti föid-müveslegény az elmull év decemberében két ismeiŐ8ével egyült bement kocsin Kaposvárra. Esle alaposan beborozva Isméi kocsira üllek, hogy hazahajtsanak Olgére. Útközben Horgas levetelte a télikabátját, mert arról panaszkodott, hogy nagyon me-l.ge van. Ksposmérő községben ismét betértek egy korcsmába. Később az Ismerőseit hazaküldte kocsin azzal, hogy 0 majd gyalog teszi meg hazáig az utat. Másnap délelölt Horgas Józsefet megf-gyva találták az országúton, Olgélöl mintegy 4 kilométernyire. A hatóságok anmkide-jén megadták a temelési engedélyi, mert nem láttak bűncselekményt fennforogni
Annál nagyobb meglepetést keltett az elhalt legény édesanyjának egy kérvénye, melyben kéri a kaposvári ügyészségei, hogy saját költségére rxhumáltassa a Jh holt lestél, mert az a gyanúja, hogy meg i ér-gezték. Az ügyészség elrendelte a holttest rxhumálásáL
— Rajzklállllás a gimnáziumban. A nagykanizsai kegyesrendi gimnázium növendékeinek rajzklál -liiása junlus 14 én, vasárnap nyilik meg és nyilva van junlus 18 ig. A határozottan művészi értékű meghívó (Orlutay VII. gimnazista munkája) bő és érdekes anyrgot igér a látogatóknak.
Kertész fagylalt |
árban és minőségben * v e x e t •
= Frottler fUrdőköpenyek a legdivatosabb mintákban Schülznél.
— A Kereskedelmi Akadémiai Székesfővárosi Egyéves Tanfolyamon (VIII., Vas-ulca 9—11.) a beiratkozások megkezdődtek. A felvétel hétköznapokon délelőtt 11 órakor, középiskolai érettségi bizonyítvány, tanitóképzöintézeti oklevél, katonai tisztképzötnlézeti végbizonyilvány, felső mezőgazdasági iskolai végbizonyilvány, vagy felsőbb ipariskolai végbizonyítvány és születési anyakönyvi kivonat alapján történik. Fizetendő 56 pengő beiratási dl). Köz-lisztvlselök gyermekei ennek felél fizetik.
— A gyomorfájás, gyomornyomás, bél-sárpangás, nagytokú erjedés, rossz emésztés, tehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvetlenség a természetes .Ferenc József" keserűvíz hisználata állal sok esetben elmúlik.
— Állami gépjárómüvezető-képző (sofför) tanfolyam nyilik meg a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet keretében jullus l-én esle (él 7 órakor, az intézet Budapest, Vili, József-köiul 6 szám alatli helyiségében. Beirás naponta délelőtt 9—1, kedden és pénteken délulán 5—7 óra között.
= Intézeti kelengyék SchOtz nél.
_ 1981. junlus 13
Időiirts
A nagykanizsai meteorológiai meg-fljyelő Jelentések : Pénteken a Mmértél-Ili: Reggel 1 órakor +22, délután 2 árakor +M8, este 9 őrskor +21-4.
Ftíhőxei: Egész napon át borult égboi-tozat
Szélirány: Egész nap délnyugati szél.
(éjinkül rádióJelenHil « ■stssesM-|tat IsUaal J«t Metil Kstysnkánl atiatorss aalk várkaták téaay^. falasa hCváltaaáaaal.
Egy molnársegédnek mindkét kezét szétzúzta • gép
Nagykanizsa, Junlus 12
Borzalmas szerencsétlenség nyomorékja lelt Scherbet János 45 éves vízvári molnársegéd. Scherbet János pénteken reggel s vízvári malomban levő örlögép körül foglalatoskodott, amikor váratlanul leesel! az egyik gépszíj, amely az egyik örlöbengert hajtolta. A másik órlőhenger azonban zavartalanul forgott tovább. Scherbe! Jlnos balkézzel a hengerhez kapott és le akarta onnan tisztítani a lisztet, amikor a működésben levő őr\'öhenger elkapta kezefejé! és azt teljesen összemorzsolla. A molnársegédnek ez már a második ilyen szerencsétlensége, mert egy évvel ezelőtt a |obbkezefejél roncsolta szél hasonló körülmények között az őrlőgép. A szerencsétlen emberi a mentők szállították be a nagykanizsai közkórházba.
— Deák János tn. tanár ma d. u. 5 órakor tartja gyerektornászainak bemutatóját a gimn. tornatermében, melyre vendégekel szívesen lát. Belépés díjtalan.
— A 20 as honvédek története. A voll nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred történetének I kötete vitéz Szepessy-Bugsch Aladár ny. altábornagy, az ezred voll kiváló parancsnokának összeállításában, megjeleni. Az ezred minden harcát részletesen tárgyaló, a mindenkori tiszti beosztásokat tartalmazó és az egyes harcokban résztvevők nevét Is fellfln-telö, rendkívül érdekes, csinos kiállítású könyv kapható Flschl Fülöp Fial könyvkereskedésében. Bolti ára 11 pengő.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővíteti Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt mrfr reggel 5 órakor nyílnak és 1.40 pengőéri nemcsak megfürödhet, hanem Jól meg Is reggelizhet.
Itt a kánikulai Nyári ruha-vászon szükségletét feltétlen Schütznél szerezze be, mert itt indantrén-nel lestett, kiválóan színtartó árul kap.
= Vizsgál jutaloAikönyvek nagy választékban kaphatók Flschel Fülöp Fial könyvkereskedésében.
BENCZE MAGDA
ss rr
FUZO szalonja
NAGYKANIZSÁN
Er*aébat-tér ,4.
(Rígl póslával szemben.)
a <t
1631. Jlmlus iá
ÍALA1 KÖZLÖNY
S
SFOHTÉLET
Tenniszvsrseny
Nagykanizsa, Junius 12
A Pécsi Atlétikai Club és a Zrínyi Torna Egylet köiU mérkőzés végleges csapatösszeállítása még mindig nem ismeretes. A pécsi csapat vezetősége hivatalosan még nem tudatta játékosainak nevét, valószínűleg azonban ugyanazon versenyzők lógják a club szIneH képviselni, akik legu\'.óbb a Pécsi Sport Club csapata ellen lőlényes győzelmet arattak. Ezen mérkőzésen Krlstófné, Duldnszky Jenő, Oadl és Ziegler Játszottak. Az utóbbi hármst Nagykanizsa tennisz-publikuma igen Jól ismeri. A Zrínyi véglegesen csak az utolsó napon állítja össze csapatát. Makóné és dr. Halszer Indulása befejezett ténynek tekinthető.
Heves, elkeseredett küzdelemre lehel számítani. Mint fentebb megjegyeztük, a csapatbajnoki ktlzdelmek során a Pécsi Atlétikai Club a Pécsi Sport Club csapata ellen fölényesen győzött 5:2 arányban. Ha a Zrínyi vasárnap győz, ugy a döntőbe jut. Ellenfele vagy a Kaposvár! Turul, vagy a Szombathelyi Sport Egylet Hogy melyik a kettő köztlj, az színién most vasárnap fog eldőlni Ka-posvárott. Ez a mérkőzés ugyaniB teljesen nyílt, még csak jóslatokba sem lehel bocsátkozni A két csapat eddigi eredményei a következők: a Szombathelyi Sport Egylet győzött 5:2-re a Pápai Sport Egylet csapata ellen. Ugyanakkor a Turul 7:0-ra verte a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club csapatát, mégpedig szetveszteség nélkül. Ezen két eredmény szerint a papírforma némileg a kaposvári együttes mellett szól, de tekintetbe véve azt a lányt, hogy a pápai csapat Jóval nagyobb Játékerőt képvisel, mint a pécsi egyetemisták, megismételjük azt a megállapításunkat, hogy a Turul—SzSE mérkőzés teljesen nyílt, melynek eredményét megjósolni lehetetlen.
A PAC—Zrínyi mérkőzés vasárnap délelőtt Ml 10 órakor, délulán pedig fél 4 órakor veszi kezdetét. Belépési dlj 1 P, diákjegy 50 fillér. A délelőtt megváltott jegyek délután is érvényesek.
— Megnyílt Horthy Miklós-ut 4. szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modemül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. Uytlitötclep: Horthy Miklós-ut 8. Gyártelep; Hunyadl-U. 19.
á has teltlége, májtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomor-bé\'hurut és sárgaság a természetes „Fersno lóílél" keserüviz használata állal megsztlnlclhctök és az agy, a szem, lüdő vagy szív felé irányuló vértólulások ellensúlyozhatok. Gyomor- és bélspecialisták igazolják, hogy a Fereno József vizzel, különösen az ülő életmód következtében jelenlkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. — A Ferenc lissel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüz-letekben kapható.
— Jótékonyság. Két magát megnevezni nem akaró jótevő 5—5 pengőt küld szerkesztőségünk ulján a nyomora miatt öngyilkos Mulk János 8 tagu családjának. — Szabó Antal né 5 pengőt, VáradI Lajosné 8 kg. lisztet küldött a Zalai Közlöny utján a szerencsétlen családnak.
URRN1F)
Junius 13., szombat Junius 14., vasárnap
Merénylet az Operaházban
(Az utolsó vacsora) Izgalrnss btlnUgyl dráma 8 telvonásban.
Fösz.: la.ro.II. Alb.nl, EvI E», H.lnrloh Bssri, Ja.. Braála.
ZORO ée HUHU
főszereplésével:
Gyöngyélet a hoszárélet
Vígjáték 8 (elvonásban.
Előadások szombaton T és • órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
KÖZGAZDASÁG
Feloldották a Valkó-féle csőd elutasító végzését
A tábla aj határozathozatalra utasttolta a törvényszéket
Nagykanizsa, Junius 12 Részletesen foglalkoztunk a Valkó-féle csödüggyel, amelynek megnyitási kérelmét a nagykanizsai törvényszék dr. Almássy Oyula biró határozatában elutasltotia. Felfolyamodás folytán az ügy a pécsi tábla elé került, amely tegnap foglalkozott
a kérdéssel és feloldotta a csödeluta-sltó végzési és tárgyalást rendelt el bizonyos ténykörülmények tisztázására és uj határozathozatalra. — Ugyanis a törvényszéknek ki kell vizsgálnia, vájjon 230.000 pengő kielégítési végrehajtást a felek feloldották e?
A gyufakölcsön, a tejellenőrző körzet, a mintagyümölcsösök és munkás - ügyek
a nagykanizsai Járási mezőgazdasági bizottság Ülésén
Nagykanizsa, Junius 12
A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság pénteken délelölt 10 órakor tartotta ülését a városházán ujnépl Elek Ernő elnöklete alati. A járás gazdáin kívül megjelenlek a kaposvári Mezőgazdasági Kamara képviseletében Fáber Oyörgy kamarai titkár, Somogyi Qyula földbirtokos, Barlhos Oyula hercegi erdőmester, dr. Uűss Zoltán járási gazdasági felügyelő, dr. Wolff Sándor járási állatorvos, stb.
Ujnépi Elek Ernő megnyílójában utalt a gazdaközönség mai súlyos helyzetére, amely állandó küzködés és harc. A magyar gazdának csak két reménye van, mondotta : a Jó Isten és a ml törekvésünk. Majd utalt Amerika telhetetlen business éhségére, amely a saját romláBát fogja e öidéznl. F.l fog jönni az idő, amikor a nemzetik a világ mezőgazdaságának megvédése érdekéöen
összefognak.
Dr. Vass Zoltán gszdaságl felügyelő
a gyufakölcsön
ügyéi ismertette. Pénzkölcsönt nem kap senki, amint azt a Zalai Közlöny meg Is irta, hanem konverzió ulján rendezik az adósságokat. Főleg azoknak a megmentéséről vau szó, akiknek lulsok az adósságuk és elsősorban, akiknek a birtokára az árverés már kl van tűzve. De ezek sem kapnak kölcsönt, hanem az állam veszi át a rendezési. Ezeknek a kéivényeknek a megírását az elöljáróságok végzik (bélyegmentesen kell felierjeszteni az Országos Bizottsághoz.) A hozzá szükségelt nyomtatványok is teljesen Ingyen kaphatók. Akár a körjegyzö, akár egy jobb, értelmesebb gazda megírja a kérvényeket (Ingyen I)
E ponthoz többen szólaltak fel. Somogyi Oyula földbirtokos (Palin)
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlezky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort.
rámutatott arra, hogy milyen üdvös a kormánynak ebbeli intézkedése a teherrendezés tekintetében Hiszen az a helyzet, hogy 80-100 pengős olaj-tartozásokért árverezik a gazdát és teszik tönkre. A kormány a magyar gazda lönkretételét akarja megakadályozni intézkedéseivel.
Dr. Vass Zoltán ezután a tejellenőrzö körzetek felállításának fontosságára mulatott rá Zala kivételével ma már mindenütt az országban megalkották a tejellenőrző körzeteket, mondja. — Zalamegyében a nagykanizsai járás az első, amely felállítja a tejellenőrzö körzetét. Amely községben 10 tehén van, amelyek mindegyike évente legalább 2500 liter tejet ad: meg lehet szervezni a tejellenőrzési. Egy tehén után az évi ellenőrzési költség nem kerül löbbe mint 8 pengőbe. Azulán minden lehén után egy napi élelmet és ellátást kell nyújtani az ellenőrnek.
A téli gazdasági tanfolyamot az idén KÍ8komáromban szerelnék megtartani.
A mull évben
3000 gyümölcsfát osztott kl a földművelésügyi minisztérium. Az idén szintén. A jegyzők a szükséges Igényléseket bejelentették, akik még nem Jelentették volna be, azt okvetlen mielőbb tegyék meg.
Somogyi Oyula rámutatott arra, hogy milyen kiváló exportra alkalmas alma terem Bakónakon.
Dr. V<íss bejelenti, hogy a földművelésügyi miniszter a Kamara ulján gyümölcsvédelml tanfolyamokat rendezett, ahol megtanulják a gazdák hogyan kell a beteg gyümölcsfákat ápolni és gyógyítani. Azok a birtokosok, akiknek 50—100 gyümölcsfájuk van, álljanak össze és a mezőgazdasági üléseken tárgyalják meg a tanfolyam rendezését
Fáber Oyörgy kamarai tllkár szólt hosszabban hozzá a kérdéshez.
Dr Vass és Barlhos Oyula hercegi erdömester nemcsak a gazdáknak, hanem a mező és erdöőröknek és tanítóknak rendeleti uton való kötelező megjelenését ezekre a tanfolyamokra tartják kívánatosnak.
Dr. Vass bejelentette, hogy a Zalamegyei Gyümölcsértékesltő Szövetkezet 20 uj gyümölcsös létesítését határozta el. A gazdák kérhetik egy
Legjobb üdítő ital
a közlamert
Kapható minden fflszer-és csemegekereskedésbea.
Főraktár:
Wflfl 1 MÚ
Király-utca 2L
ZALAI KÖZLÖNY
Ilyen mlntagyümölcsösnek a felállítását. Olt, ahol Jobb és nagyobb-szemü szőlők vannak, mint p. o.: Galambokon, ahol a gazdák a szőlőikből szépen tudlak pénzelni, olt előre meg kell szervezni a azölöplacot és megállapítani, hogy melyik községben mennyi szőlőt Ithetne értékesíteni, hogy a cégeket erről előre lehetne értesíteni és a gazdáknak igy vevőt blzfosilanl.
Dr. Vass ezulon rámulat arra, hogy a ml vidékünket az orszóg egyik legjobban termi gyümölcstermesztő vidékévé lehetne emelni.
Somogyi Qyula arra kérle a gazdákat, hogy földjükön tegyenek kl tdblit, amelyen Jelzik a buzijuk nevét, márkáját, hogy mindenki Idssa, milyen az egyes buza. Majd a
munkás 11 gyekre
került a sor. Nagyon sok munkás nem ludoll elhelyezkedni, jelenti Vass felügyelő, igy főleg Letenyén, a nagykanizsai járásban kevésbé.
Somogyi Oyula ilt rám utalóit a munkásügyek terén előforduló mizériákra. Nagy baj, hogy a munkás nem lálja azt be, hogy ma feleértéket sem kap a gazda terményeért. A szőlőt napi 2 pengőért kapálja, hololt a gazda a must literjéért már csak 8 fillért kap.
ó a legnagyobb készséggel állítja le a cséplőgépet, ha a munkások foglalkoztatásáról van szó. A mig a bér Illő módon nem mérséklődik, addig a munkáskérdés nagyon nehéz kérdés.
Dr. Vass utalt arra, hogy a mezőgazdasági bizottságokba a munkásokat is meg kell hlvnl és ezt a kérdést ott velük letárgyalni.
Majd számos ügy került még le-tárgyalásra.
Szőlő, gyümölcsfa, rózsafa parmatazSszarekt ■o apraaen vsgy Tutokil
(előbbi arzén-rés, utóbbi rézkén-arzén vegyületet tartalmaz)
Cgyesliett védőszer kártékony rovar és gombák ellen
A g r i -T o z Arzola „45" vagy Daraln rágó kártevők Irtására,
Eloaal vagy Sulfarol
gombakártevók Irtására,
Aphidon
vértem irtáshoz,
Almola vsgy Pomrin
vértelves sebhelyek bekenéséhez. Hernyóenyv
Badacsonyi
rézkénpor Vin o I
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon: 130.
fiy&fflölciia-, róuala- permetezik
(3 külőnléle szótóle|)el) raktáron.
TŐZSDE
Kedvetlen hangul-tban nyitott a mai tőzsde. Tekintélyes árumennyiség kerüli a piacra, minek folytán a verető értékek árfolyamai fokozottan lemorrsolódlak. Növelte a kedvetlenségei a berlini lözsde lanyhasága is, ahol a vezető papírok régen-lálolt mély ponlra eslek vissza. A tőzsdeldő második felében kedvező hirekre megjavull a hangulat, ami a konlremfnt fedező vásárlásokra késztette. A vásárlások következtében az értékek nagy részénél a nyitási árveszteségek megtérültek, sőt egyes papírok a tegnapi zárlali nívó felett zárultak. Flxkamatozásu papírok piacán gyenge Irányzat melleit az értékek kisebb árveszteséget szenvedlek. Valutapiacon emlitésreméltó árváltozások nem történtek.
Xirlekl zárlat
Párta 20I6VI, Londna J50|!| Nawyor. 81800, Brüasal 7175, Milano 3899, Madrid 52-00, Amsterdam 207 25. Btrlli 12205, Wien 72-39, Sofla 3*73, Prlg\' 15-25, Varsó 17-75. Budapest ao.oa Belgrád 9-11\' t, lukat est 805.
Teraéartőzsáe
Ion Uszsv. 77-as 1459—14 70. 78-ai
14-70-14 85, 79-es 1490-16-20, 80-ai
15-00-1530, dnnánt 77-as I4C0—14 IS 78-as 14 15—14 30 79-es 14 40-14\'50, BO-as 14 50 -14 60. Rozs 13 30-13 50 tak. árpa 17-29-1750, sőrárpa 18*50-19 00, ab 23-50 -23-75, tenged 14 15 14 30, repes —\'--■—, korpa 13 40 13 60.
1 kaiueitl tflside áevlza-jerrxése
VALUTÁK Angol f. 27-81-27-96 Balgah. 7*90-7990 Csahk. 16-87 1699 Dáak. 182*90-188-50 Dinár 10 06 10 14 Dollár 971 90-574-90 Francia L 22-25-22-55 Holl. 239-70-230-70 Laagyal Í395-64-35 Un 3-38-3-42 Lava 4 12-4-18 Ura 29 85-80-15 Mázka 180 40-198 00 198*10-108-70
(chili. 8029 80 65 fvájd L 110-80-111-40 Srélk. 18319 153 75
dbvuAk
Aast 330 09-88075 Belgrád 10-1210-15 Bariba 135-60-136 00 Brüsszel 7tl 57-79 82 Bakarest 3-39-5-41 Kopenb. 153 02 153 42 Lotadoa 21-79 27 87 Madrid 56*00- 63 00 Milano 29-91-80*01 Nraryot 871 60-73 20 Oszló 158 02-19342 Pária 22 37-22 44 Prága 18*93 -.6 98 Baófta 4*13-4*.7 Ilockh, 153*15-15195 Varsó 84-10-84*30 Wlaa 60*39-80*60 Zürich 110-96-111 35
Sertáaváaár
ralhaltás 812, eladatlan 2Í6 — Uaő-raada 1*05-1-80, szedett 1-10-1-12, azedait kősép I 04-I 0Í, könnyű 0*96-1*02, l-oö tandű öreg O-98-l\'OO, ll-od teadfl üng
0 90- 091 angol aüldő 1-00—1-10. szalonna nagyban K8-1-12, ssü 1-20 -0*00, tras
1 65—1 86, szslonnás lélsertés 1-36—1-44.
Elat]a: Délzalal Syoaáa éa LaaUaiá Yállalai, Iiokazizzáz
Felelős kiadó: Talal Károly.
latens rt»n telelőn t Nagykanizsa 78. as.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróblroetéaek dija 10 szóig 80 Nllár. Minden további szó dija S flll. Vasár és Onnepnsp 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 szóig 80 fillér, minden továl bt szó dljs 8 flll. Cimazó s minden v»Ma-ganb betuból álló aió kél siónak számit. Ultik. Alfáit keresőknek 500,o engedmény.
Nlr4oMaok 8 (8t) rmma» I|U.|« alial a lalsslsgas ktninlái, uámtáiáa olkarUláoo vág.tt atlr• llaataaálk
8xakéo«n8t keieiek |ó fizetéssel, Jól főzót Jullus l-re. Clm s kiadóban. 2767
Cooossomfi mellé svsogblahaté személyt keresünk. Slngcr Dlvaláruház. 2780
Használt prlooa-nyarflat vennék |ó állapotban. Clm a kiadóban. 2779
Fonott bútorok, koaáráruk készítése, Jsvltása. — Nádazéklonás Illésnél, Eizsébet tér 13.\' 2St9
Saopoal Isasra, Zrínyi aikláa-sstoa S(. Telefon I8B. Központi ütéi, vízvezeték, csatornázás, egészségügyi berendezés, épület és dlszmü bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálat, k tervezése éa kivitelezése szavatossággal, a lego\'caóbb árban. Rakláron lürdő-és ülökádak, házlailásl bádogáiuk. Mlnta-raktár fürdőszoba atb. berendezésre. 2572
■étoaobáa, előszobás, vizvezetékes lakán kiadó auguszlui l-re Clm a kl-adtban.
HabUJuln állandóan kapható Sípos Andor, Muszel és Frledcnlhsl, Teulsch Qusztáv, vlléz Tólh Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és s Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközponl 2017
Ii/a éves lenyészlgazolványos angol kan óladé Bánok szén tgyöigyön, HéJJa La|os nál. 2778
Széna-pajrál keretünk bérbe, ccs egy vagon széna befogadására. Tejközpont. Telelőn 319. 2797
Kéttagú csslád keres J4I f«x8 min-danoo bejárónői. Unt a kiadóhivatalban 3801
Régi
ruhadarabjai újból értékesek lesznek a modern
száraz vegytisztítás
által, ha a 40 év óta fennálló hírneves
„Rézsagvárban"
készítteti. Oyüjtötclep *.
Nagykanizsa,
Erzsébet-tér 5. szám.
(P.égl póataépfllet).
Minden munkáltatónak nólkOlftzhetetlen
a dr. Bernyó Józscl összeállításában megjelent
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
• A még meglevő példányok 1
6 P helyeit
|song8ért
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
1931. junlua 13.
Meghívó.
A nagykanizsai MOVE főosztály és a nagykanizsai MOVE lövészegyesületek folyó évi junius
hó 2l-én — határozatképtelenség
esetén junius hó 29-én — délelőtt 1/412 órakor tartják meg az
évi rendes közgyfllésflket
a polgári fiúiskola rajztermiben.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3 Pénztárosi beszámoló, zárszámadás felülvizsgálása.
4. Felmentvény megadása.
5. Hotározalhozataí a főosztály működésére, esetleg megszüntetésére és csak a lövészegyesület fenntartására nézve.
6. Esetleges indítványok.
7. Tisztújítás.
8. A gyűlés berekesztése. Nagykanizsán, 1931. évi junlus
hó 12-én.
2soo Az Elnökség.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBzltay"-baa.
2639. iz. 1931,
Árverési hirdetmény.
Dr. Knsusz László javára 66« P 64 III. tőke és több követelés és |áruléksl elejéig a nagykanlztal kit. járásbíróság 1930. évi 4757/1930. st. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vigrehajtáit sieil védőtől 1931 évi február hó 21 én l»-loglall 1180 pengőre becsült Ingóságokra a nagyksnlzsaí klr. Járásbíróság lenti száma végrésével at átVerét eílentiellfetVéri, annak az 1808. évi XLI. I C. 20. 8-a sU|i-Ián sz alább megnevezelt s a foglalási Jegytókönyvból kl nem tűnő más logiallatók javára Is az árverés megtsrUsát elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs, végrehajtást szenvedő Iskásán Nagykanizsán, Csányl László-utas 17/a. házszám alatt, á netán flzetétt ősszeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi Junlua hó 26. napjának délután 5 órája tüzelik kl, amikor s blióllsg lefoglalt but rok, varrógép stb. I egyén Ingóságokat a legtöbbet Igéiének késápéna fizetés melleit, esetleg becsáron alul Is el fogom adni még akkor Is, hs a bejelentő léi a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi Junlns hó 9-én.
Haán Oybla s. k.
klr. Jblr. végrehaltó. im mint blróságt kiküldött.
Hihetetlen
magaa áron •iiiiaiaiiem
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékéi Is és
becserélem TEIEFUNKEN £,!£:
1. Az állomásokat nem kell többé keresnie.
2. 7"/a oktáv hangterjedelem.
3 Atkapcsolási lehetőség dyttamikus hangszóróra.
Ezt nyújtja Önnek aTELEFUNKEN 40 W. speelal. Még ma kérjen ajánlatot i
a legmodernebb 4 ■ 1 csöves
SZABÓ ANTAL
aport éa rádió űzletábi
Nyomatott i Délulal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üsletvezjűő- Zalai ■ Károlv).
71. évfolyam 132 szám
^ Nagykanizsa, 1981. |unlu* 14, vasárnap
Ara 16 fUlér
ZALAI KÖZLÖNY
Széf ketitóttg. rmppil Sugárul 2., íjjcl l-óul 5.
Kbdúlilvfllfll. Föul 5. uim. KeuUielyl MókkladóhlvaUI: KouuUi-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ŰófUeté»l ira: egy Itór. 2 pengd 80 Iliid. Trl,l„„ / S.eíke.ilötóg 421. uim, «||el 78.) lelelon. ( Kl«d<ShIvilal 78. Ke.iU.elyl IkSk 22.
Tömör egységben a nemzet
A most folyó választasi harc az egész nemzetet megbonthatatlan egységbe foglalva ítéletei fog mondani a gróf Bethlen István nevével és az ő nemzeti politikájának lobogójával munkában álló kormányzat politikája felett. Ez a választási harc nemcsak a kfllOnbOzó pártoknak erőpróbája, de mérlegre tevése a Trianonban halálra Ítélt nemzet bölcs gondolkozásának, higgadt s komoly mérlegelésének is. Számot kell adnia a nemzetnek arról, hogy az utóbbi nehéz esztendők felnyitották-e szemét sorsának tiszlánláiására. Tulajdonképen ez a választási harc a nemzel nagy politikai vizsgája. A hatvanheles kiegyezés utáni idők közjogi harcában elmerült nemzeti közvélemény nagyon a hét lakatra zárt ország falain belül nyilatkozott meg. Külpolitikailag valósaggal elzáratlak előttünk a sorompók, aminek következménye lett a magyar nemzet külpolitikai gondolkodásának nagyarányú iskolázatlansága.
Nem jó időkben és nem köny-nyü körülmények között kellett nemzetünk legszélesebb rétegeinek pótolni ezeket a saját hibáján kivül eső gyengeségeit. Vllágkrlzis közepette, amelyben összebonyolítva tornyosodtak fel a legkritikusabb gazdasági, szociális, kulturális és társadalmi problémák, — kelleti a magyar nemzetnek eligazodnia a világszemlélet reális utjain.
El kelleti ezeket mondani, hogy a most folyó választást harccal kapcsolatban gondolkodóba ejtsük olvasóinkat az események küszöbénél magatartásának jelentőségére. Az ország közhangulatát Ismerve, teljes tudatában vagyunk gróf Bethlen István lobogója dicsőséges győzelmének. Pillanatnyilag sem aggódunk amialt, hogy a nemzet ne tudni kötelességét U)>y magával, mini sz országgal síemben. Mégis a klasszikus megvilágilás okából azt kell mondanunk: ha a magyar nemzel az Ilyen események alkalmával, mint amilyen a képviselőválasztás! harc, ne tudná elhatározását ugy irányilani, ahogyan azt az idők megkívánják, megméretésénél önmagái nyilvánítaná köny-nyelmünek Szerencse azonban, hogy a nemzet ezekben a kritikus esztendőkben felismerle hivatását, felismerle vezéréi s zári tömegekben megingathatatlan egységben sorakozik fel gróf Belhlen István politikája mellé.
A magyar kormányra a választások lezajlása után az a feladat hárul, hogy folytassa a helyes irányban megindult politikát ugy országunk határain belül, mint külföldön. Belpolitikaiig salát erőink összefogásával, óvalos előrelátással és bölcs intézkedésekkel csökkenteni kell a vllágkrlzis nálunk is érezhető hatásait. Mindent el kell kövelnünk, hogy termelő néposztályaink munkáját elő-segilsük, a nemzet éleiét biztosító nagy gondolatokat ápolgaBsuk s azok
megvalósítását minél inkább kimélyítsük. Ebben a küzdelemben nem feledkezhetünk el arról, hogy a gazdasági igazságtalanságok melleit egyéb igazságtalanságok is meghúzódnak, amelyeknek kigyomlálgatása nemzeti érdek. A trianoni magyarság azonban sorsának komoly fordulatát külpolitikai eseményektől várhatja. A nemzet belső egységének megteremtése s az erők összefogásinak
jelentősége e téren nyilvánul meg legerősebben.
Ha elérkezik — mint ahogy el fog érkezni — a döntő óra, Isten mentse meg nemzetünket áltól, hogy erőit szélforgácsolva bontott kéve sorsára lusson, melynek kalászait minden kósza szél széldobálja. A nemzet bizalma elementáris erővel lör ki a szivekből s nyilvánul meg gróf Belhlen István személye és politikája
iránt, amely nemzeti célú és reális magyar politikának sikerült országunkat kivezetni a legnagyobb megpróbáltatások gazgasagl, társadalmi és külpolitikai csapások területéről, ami ha Belhlen István tervszerű és bölcs irányítása nélkül meg nem történt volna, ma, egyetlen évtized után, egy véiében s könny-árjában megfulladt nemzetet lehelne találni a Duna-Tisza medencéjében.
Mi fontosabb a ktakomáromi kerületben s
a néhány embernek tett apró szivesség, vagy az egész kerület sorsának jobbrafordulása 7
őszinte kérdés a grófi autó „népszerűségével44 szemben
Nagykanizsa, junlus 19 Egész Nagykanizsán is széliében kommentálják a kiskomáromi kerületben megindult választási kampányt, ahol tudvalevőleg Oyömörey Isiván eddigi képviselő ellen ugyanennek a kerületnek egyik földesura, gróf Sommslch Anlal ormándpusztai birtokos vette fel a harcot.
A kerületben mindenfelé, sőt egész Nigykanizsln is szinte lázas érdeklődést vált ki a két jelölt megütközése. A gról nevét ugyan a közügyek mezején még sohasem volt alkalmunk hallani, de most, amikor a puszta népszerűségét akarja Oyömörey István munkás közéteti múltjával összemérni, — most az érdeklődés reflektora a grófra is ráveti sugarát. Nem ugyan az ö személye kedvééri lesl kíváncsian Nagykanizsa a kiskomáromi kerület-
ből érkező híreket, hanem azért, mert Nagykanizsa mindenkinél jobban ismeri Oyömörey isiván egyéniségéi, lelkes és fáradhatatlan agilitását a közügyek több porondján. Nagykanizsa, ahol Oyömörey István lakik, él, ahova munkáséielének minden eredménye és megkezdeti alkotása ezer szállal fűzi, — ez a város a maga nagyobb látókörével és a megítélésre nyíló mindennapi alkalmával Oyömörey Istvánban olyan közéleti férfiút Ismert meg, akinek a képviselősége nem csak annak a kerületnek jeleni közéleti hasznot, amely megajándékozza őt bizalmával, hanem a városnak is, amelyben — kerülete tőszomszédságában — lakik.
Nagykanizsa ezérl figyeli különös érdeklődéssel a kiskomáromi mandátum sorsál.
Hogyan la állunk: axxal ax autóval, meg a pafta-gerenáával ?
Érdekes és a gróf korteseinek okosságira, egyben azonban egyéb eszközökben való fogyatékosságára mutál, hogy
a gróf érdeméül semmi egyebet nem tudtak átvinni a köztudatba, csak azt, hogy „a gróf népszerű."
Ezt azonban verklizik szllnlelen. Ma már — csudálato;sképen — Nagykanizsán is mindenki tudja, szinte a verebek csiripelik, hogy a gróf mindig felveszi az autójára az uton bandukoló polgárokai, meg hogy nem tudom én, hol, leégeti egy pajta és másnap a gróf kérés nélkül odaküldte az uradalmi pallért, felmérette a pajtit és adolt gerendákat, hogy fel tudják épilenl.
Az autó és a pajta-gerenda, meg a pajta-gerenda, meg az autó és semmi több. Igy megy ez az
e*ész kerületben és igy szól a fáma Nagykanizsán. De ez aztán minden. Ennél több .közéleli működés" nincs. Ezzel azonban szenzációsan lelekorleskedlék a fél vármegyét
Már most azonban nézzük csak közelebbröl azt az autót I Tegyük let, — pedig ez lehetetlen I — hogy a gróf minden nap megautóztat egy polgárt. Akkor egy év alatt 365 polgári ér az a kitüntetés, hogy pár kilométert kocsikázhalik a grófi autóban. Tegyük fel, hopy minden félévben leég egy pajta, az egy évben kél gazdának liz szál gerendát jeleni. É; ha ehhez hasonló dolgokat még sokat feltételezünk, akkor még mindig csak 365 gazda, meg 2 gazd8, meg 10 gazda kapóit valamit a saját személyére. Mi haszna van azonban ebből az egész kiskomáromi
kerületnek? Ml haszna van ebből a köznek? Ml haszna van ebből annak az ezer meg ezer polgárnak, akinek eg&z éven át egyszer sem Jut a gróll autóból és akinek nem ég le a pajtája ?
Annak a pár megaulóztatott embernek, asszonynak a kedvéért az egész kerület fizessen a voksaival ? Az az értelmes, józan kiskomáromi nép leheletlen, hogy ne gondolkozna ezen és ne csinálná meg a számadást.
Mert kinek van haszna abból a kocsikáztatásból ? A kerületnek nem. Ellenben a grófnak igen. Nem kerül egy fillérjébe sem, mégis élvezi a népszerűséget. Ez az a népszerűség, ami a legolcsóbb, a legkevesebb munkával jár és a legkevesebb felelősséggel.
És ha a gróf képviselő lenne és öl évig tovább autóztatnd a polgárokat és tovább paskolná a lovakat, akkor a kiskomáromi kerület 30 000 lakosának ettől Jobbra fordulna a sora ?
Nem I Nem eltöl fordul jobbra a kiskomáromi kerület gazdáinak a
sora ?
Mitől fordul hát jobbra ■ kerülőt sorsa 7
Minden tisztelet és becsület a grófnak, aki lehet egy nagyon jó és nagyon népszerű ember, de — a képviselőséghez nem elég, hogy valaki csak jó és népszerű legyen. Különösképen nem akkor, amikor a kerületnek van már egy képviselője, aki nem csak mandátumának öt esztendeje alatt, hanem azt megelőzőleg mint főbíró is,
mindig az alkotó munka embere volt, aki mindig járása és kerülete össz-lakosságá-nuk, a földért verejtékező gazdaközönség összeségének,
ZALAI KÖZLÖNY
tehát néni egy-két véletlenül útjába akadt embernek, hanem egyetemlegesen mindenkinek, a köznek, az egész kerfiletnck javáért dolgozott és ért el kézzelfogható ered
ményeket.\' Amig a gróf egy polgári elvitt autón Kanizsára, addig Oyömörey utazott, tárgyalt, újságban cikkezett, éjjeli nappallá tett, gyűléseket hívott össze, veszekedett, vitatkozott és nem nyugodott addig, mlg klverekedte, hogy egész kerületének ne kelljen ktöntenle a tejét.
Melyik őszintébb és melyik nagyobb értékű munka ?
Amíg a gróf lovat patkolni tanítja 3—4 polgárát, addig Gyömörey nevét már országosan ismertté tette az a szakavatott és odaadó munkásság, amivel a búzatermelésben megtanítja a vidék gazdáit arra, hogy hogyan lehet még a mai viszonyok között is a búzát biztosan értékesíteni I Ezt a munkásságot már a párizsi nemzetközi tuzakongress/us is fényesen igazulta, értékéi tehát elvitatni nem lehet. Csak persze Idö kell, esztendők kellenek még, amig az akció befejeződhetik.
Vájjon melyik segit nagyobbal a föld munkába görnyedi népén ?
Amig a gróf pár szál dorongot ad a tüzkáiotull gazdának (bár ez is tagadhatatlanul nemes cselekedet I), addig Oyömörey beutazza a fél országot éa tanul és tárgyal és előadásokon, újságban, parlamentben hirdeti, hogy
a magyar állattenyésztésnek, a magyar gyümölcsnek, a magyar baromiinak, a magyar vajnak piacai vannak külföldön,
csak a termelésnek hozzá kell Igazodni és szállítani kell azt, amit a külföld meg Is vesz tőlünk. Itt tehát Oyömörey megint csak nem egy-két emberrel tesz jót, hanem az egész zalai gazdaközönség nyomasztó gondjaiban mutatja meg a helyes irányi, amelyen haladva a föld népe a keserves munkájáért több, nagyobb darab kenyerei haraphat, jobb cipői, jobb ruhát adhat a gye.ckéie. Ennek a munkácságnak — bér még csak ke;dö — állomása a hússertés-szövetkezet. Ebből táplálkozik a vaj export szerv lervf, a kanizsai export vágóhíd gondolata, amiért Oyömörey is küzd 8 ami ha meglesz, uj, jobb idők köszöntenek a zalai mezőgazdaságra.
És meg ls lesz mindez, ha Gyömö reynek mógjában lesz továbbra Is olyan lelkes odaadással dolgozni és munkájához a felsőbb hivatalos körök, a kormány segítségét bírnia, mint ahogyan mindezek a feltételek eddig megvol\'ak.
Itt tehát lulajdonképen a klskomáromi gazdaközönségen fordul meg, hogy
az egy két embernek nyújtott jelentéktelen szivesseget tartja e lontosabbnak, vagy az egész kerület minden egyes gazdájának érdekét?
Ha a kerület minden lakosának a jövője, földjének, munkájának értéke a fontos, akkor a klskomáromi kerület csak Oyömörey István mellé állhat.
Beszédes számok a klskomáromi kerületből
A klskomáromi kerület néhány községéből tudósítónk jelentése alapján összeleltfonálluk a következő adatokat:
Oeisén Oyömörey pártja változatlanul, teljes egészében megmaradt.
A válaszlók kélharmrd résre már aláirta Oyömörey iveit.
Killmdn: egy-két kivitellel Oyö-mörey-pArli.
Oetsesztget: leiénél több már aláirt Oyömöreynek.
Újudvar: 50%-nál valamivel több a Oyömörey-párll. A löbbi nem kötelezte el magát semerre. Á\'tilában minden községben vannak várakozók.
Magyarszerdahely, Bocska, Magyarszentmiklós, Börzönce: közel 80\'.\'.. Oyömörey-pJrII.
1930. junius 14
ZulaszentbMzs: kialakulatlan. Elég erős a Oyömörey-tábor, a többség pedig még nem lrl alá senkinek,
niöskefó: aki aláirt, az Oyömö-reynek irt alá. A többség nem irt alá senkinek.
Kacorlak: 75"o Oyömörey-párli aláírás. Az ellenpártiak még várnak az aláírással.
Amint tehát n számok mutatják, a Oyömörcy-lábor helyzete ezen a vidéken nagyon jó.
L"jTAVi~LV.\'.~."Liiivi*rni*i*i*i*ri*i*"\'..................*.................................
Közel 4000 aláírása van már Kállay Tibornak
V/ /előliek Indulnak a xalal vdlasxtdsl fronton
Nagykanizsa, Junlua 13
Nagykanizsát nagyon váratlanul érték a választás Izgalmai. A város közönségének mértékadó lömegcl ugy gondo kodtak és ugy is gondolkodnak, hogy ezt a városi sok más városnál jobban megbolygatták a legutóbbi id5k sorozatos választásai, ugy hogy ennek a városnak minden egyébnél fontosabb érdeke, hogy ez a mostani választás ne szilsa fel újra a még alig elpihent ellentéteket és ne állitsa uj krízis elé ennek a városnak hivatalos, köz- és társadalmi életéi. Ez volt az egyik oka annak, hogy Nagykanizsa örömmel fogadta a hirl: — Kállay Tibornak nem lesz ellenjelöltje.
Mindenki megnyugodott az egysé-ges pár inak abban a döntésében, hogy Kállayval szemben nem veszi fel a harcol. Meglepetésként és távolról sem kellemes meglepetésként hatolt tehát, hogy akadlak, akik akármiféle számirásból, akármiféle érdekek szolgálatában, de városunk magasabb szempontból nézett érdekeiről mindenesetre megfeledkezve — mégis elvetették a harc mpgvait Samu Lajos és pártja felvette a harcot Kállay Tlboiral, dc nem csak vele, hanem a város közhangulatával Is. Az ajánló aláírásokért indult versenyfutás aztán hamarosan megmutatta, hogy a Samu Lajos és a vele szövetkezett szociáldemokrata szakszer-
vezet nem elég erősek arra, hogy ezt a váratlan és kéretlen választási kampányt komoly harccá avassák. Kállay Tibornak Nagykanizsa mandátumához fűződő mullja maga elegendő ahhoz, hogy Nagykanizsa ezutlal Is megajándékozza öt bizalmával. Hogy ezt Nagykanizsa igy érzi, mulaiji oz ajánló aláírások eredménye. Kállay Tibor párti ódájában már közel 4000 aláírást tartanak nyilván, ami máiis több, mini lele az összes kanizsai választóknak.
kani sán, az Erzsébet téren, délután
Klskanizsán tart programbeszédét. *
A K4I ay-pirl nagybtzottsága 14-én délelölt 10 órakor a Szarvasban értekezletet tart.

Előfordult esetből kifolyólag felhívjuk az a|ánlási Iveket aláírókat, hogy jól nézzék meg, kinek a neve van felírva az ajánlási ivre. Megtörtént ugyanis, hogy lulbuzgó aláírás gyűjtök az ellenjelölt nevének hangoztatásával Íratták alá a saját jelöltjük ivét.
Kállay Tibor ma délelőtt Nagy-
VI nevek a xalal kerületekben
A választási hite előrehaladod stádiumában még mindig tukkanak fel u| nevek a zalai választásnak II kerületben harcbanálló frontjain.
Lendval István ■ lalanyal kerületben
Mindazok, akik a komoly, alkotó keresztény nemzeti politikának hivel és akik telkükön viselik a parlament színvonalát, csak örömmel értesültek arról, hogy
Lendval István,
az or8zágosnevü Iró, újságíró és szónok Zilamegyében képviselőjelöltséget vállalt. Azt a zászlót tehát, amelyet eddig Pozsogár Rezső dr. olyan lelkesen és odaadással lobogtatott, az ö egészségi állapotának
Az építkezéshez szükséges összes anyagok, u. m, Steyer és karinthiai származású
Deszka
Épületfa
Asztalosáruk
Hajópadló
Keményfák
Enyvezett lemezek
Darabos és oltott mész Cement Betonkavics Szeg, nád
Szigetelő és kátránylemezek Karbollneum és kátrány
legelőnyBsebben a
Nagykanizsai Fatelep és Építési-anyagkereskedés
telepén Vár-ut 6. Tfansdanubia malom mellett szerezhetők be.
Minden anyagot házhoz szállítunk. Telefon i 384. Iparvágány.
-----------. sj.
síjnálatos fordulata ulán ismét |ó kezekbe került.
Az eddigi jelekből ítélve, a harc, amelyet bizonyos elemek a közelmúltban és jelenleg is meglehetősen elvadítottak, kemény lesz, azonban minden jogosult remény megvan arranézve, hogy a letenyel kerület v.\'gsö soron Lendval Istvánt küldi képviselőjéül az újonnan ösz-szeülö országgyűlésbe.
Dobrovits Milán neve Jóhangzásu és Ismert név a letenyel kerületben, ö az egyik ellenjelöltje Lendvalnak. Van azonban u| Jelölt is: dr. Lakó Imre letenyel ügyvéd, aki egy Ízben már volt tagja a törvényhozásnak.
A zalaszentgrótl kerületben, ahol a kereszténypárti Oyömörey Sándor mellett egyhangúan nyilvánult meg a bizalom, most egy elkésett ellenjelölt bukkant fel Szabó Tivadar löldmüvespártl személyében minden remény nélkül.
A pacsal kerület
négy jelöli közt válogathat, de nem sokai válogat, hanem rendületlenül kilarl Farkas Tibor mellett, akinek az egységespárl nem állított ellen-Jelöllet.
Idölárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelt) Jelentések : Szombaton a Mmér-tihltt-. Reggel 7 órakor +21 8. délutén 2 érikor +79 2, este 9 órakor +20-8.
PrIMzet : Egész napon át borult égboltozat.
Szélirány; Reggel délnyugat, délben és este északkelet! izél.
(P.jtic.kat rMIÓJitenUs) A Mataoralé-glsal letélel Jeleníti Lényegtelen hSváltozéa, egye* helyeken zivataros eefik várhatók.
1631. jUnlus 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy tizhónapos kisfiú magára és anyjára rántotta a forróvizes fazekat
A gyermek szombaton délután belehalt sérüléseibe
Nagykanizsa, Junius la Siombalon délelőtt súlyos égési sérülésekkel szállították be a mentők a kanizsai közkórházba Fiiszár Fc-rencné Jolánta-pusztal lakost és 10 hónapos kis fiát, Fllszár Ferencet.
Pénteken esle kettős szerencsétlenség történt a Fllszár-család Jolánta-pusztal (anyáján. A gazdálkodó felesége vacsorát főzött. TIz hónapos kis fiával a karján ott foglalatoskodott a tűzhely körűi, melynek tetején egy fazékban víz forrt. Az asszony le akarta venni a fazekat a tűzhely-
ről és letelte karjáról a kisfiút, hogy mind a kél kezét használhassa.
Amint lehajolt, hogy a tűzhely mellé tegye a gyermeket, a kisfiú ugyanabban a pillanatban a fazék után kapott, amely felborult A torrá viz rázudull a gyermek fejére, miközben Fiiazárné Is súlyos égési sérüléseket szenvedett.
A gyermeknek és az anyának olyan súlyos az állapota, hogy mindkettői be kellett szállítani a kanizsai közkórházba, ahol a kisfiú szombaton déluián belehall sérüléseibe.
43 község 32.000 lakosa közül 27.000-et meg vizsgált és több mint 3000 trachomást talált
dr. Schiller Vilmos, aki tnozgó-mütöjivel faluról falura Járva hűid a zalai trachoma-fronton
A Zalai KBzIOny évek óla küzdött a zalai községeket mindjobban veszélyeztető trachoma ellen. A vármegye törvényhatóságának közgyűlésén Csólhl Géza murakereszturl apát volt az, aki bátor szóval küzdött mindenkor a veszély elhárítása ellen, gyors közbevetést sürgetve. Ennek a rendszeres munkának azután meg lett az az eredménye, hogy dr. Thassy Oábor vármegyei liszti főorvos és Bödy Zoltán alispán felterjesztésére a népjóléti miniszter a irachoma elleni harcra felkérte dr. Schiller Vilmos szemészt, a nagykanizsai állami szemkórház nyug. igazgató orvosát. Dr. Schiller kb. három év óta járja a zalai falvakat és saját konstrukciójú mozgómtllőjé-vel olyan eredményt ért el a zalai trachoma-fronlon, amely nemcsak a vármegye törvényhalóságának, hanem a népjóléti minisztériumnak a figyelmét is felkeltelte. Dr. Schiller mozgómütöje feleslegessé teszi, hogy a trachoma-beteg falusi ember bejöjjön a nagykanizsai kórházba műtétre vagy hosszabb kezelésre. Lehetővé teszi a kezelő és ellenőrző orvosnak, hogy községről-községre járva, otthon a házában felkeresse a beteg vagy trachoma-gyanus embert és anélkül, hogy hivatásának gyakorlásától csak egy napra is elvonná, otthonában megoperálhassa, a beteg hozzátartozóit a kezelésre és teendőkre megtaníthatja.
Ily módon dr. Schiller rengeleg beteget kezelt három esztendei megbízatása alatt. Faluról-falura járva végzi misszióját és megszámlálhatatlan beteg embernek vissza adta szemének egészségét, a családnak kenyérkeresőjét. Javaslalára a népjóléti minisztérium eddig 10 trachoma kezelőnőt alkalmazott az egyes községekben, a betegeknek a községben való szakszerű kezelésére.
Dr. Schiller Vilmos lr,.choma ellenőrző-orvos a mult napokban a letenyei járás községeit kercsle fel, ahol tovább folytatta ellenőrző kör-utját és a betegek operációját. Na-
ponta átlag 11 35 operáciát végez egy-egy Ilyen ellenőrző u ja alkalmával a községekben. Felnőtteknél. Meri a gyermekeknél nagyon nehéz a műtéti beavatkozás, rengeleg türelem kell hozzá, míg az orvos el tudja érni, hogy a gyermek szemét megoperálhassa.
Dr. Schiller Vilmos most készítette cl jelenléséi a vármegye törvényhatóságához és a m. kir. népjóléti miniszterhez. A jelentésből érdekes adatokat sikerült megtudnunk. Igy többek közölt azt, hogy 43 község 32.129 főnyi lakossága közül 26893 lelt megvizsgálva. A vizsgálat eredménye: 746 trachomagyanus, 1916 gyenge trachomds, 313 közép súlyosan beteg, 63 súlyosan trachomds. Az állandó kezelés és helyszíni ellenőrzés, miitI ot honi operáció folytán, mind kedvezőbbek az állapo\'ok Zalamegyében, főleg a letenyei és nagykunizsai j írásban.
Százalékban az egyes községekben a trachomás betegek száma a következő:
Bánokszentgyörgy 42, Bucsuta 7 9, Oltárc 4\'8, Várfölde 4 6, Becsehely 4, Pola 10-4, Borsfa 5 5. Báza 7-5, Kerettye 10, Kistolmács 2 7, Valkonya 7 7, Puszlamagysród 3 9, Szentliszló 4 5, Tótszentmárton 25 6, Pelrivenle 26 4, Semjénháza 404, Tótszerdahely 37-3, Molnári 327, Letenye 7, Egyedula 14, Za.k 7-2, Murarátka 198, Alsószemenye 116, Felsösze-menye 10 9, Csernec 16 4, Csörnye-földe 14-6, Szentmargitfalva 5.7, Kiscsehi 3 6, Maróc 9, Szenlador-ján 3-8, Lispc 5-4, Laszlonya 4, Kerkaszentmiklós 5. Kerkaszentkirály 11, Letidvaujfalu 59, Dobri 12-4, Lovászi 3, Kútfej 4\'3, Szécsisziget 10, Tormafölde 7-2, Kislakos 10, Kerkateskánd 1 8 és Kerkatóifalu lOVo.
Óriási munkát jelentenek ezek a beszélő számok.
Vannak olyan községek, ahol a csecsemőtől az apáig és nagyapáig minden családtag fertőzve van és az ellenőrző és kezelőorvos mégis mindegyiket kezeli és kigyógyítja.
. ... és az ifjú nemzedék (
az őrogek példáját kövoli és mosáshoz cgyanolyan szappant használ, mJlyel már dédanyja is mosott — H u 11 o r • s l a p p a r. t I Mindig változatlan-mindig egyformán kitünöl
HUTTER SZARVAS SZAPPAN
. és Asszomjdicséret
a rég bevált ózlalóizer éjjelen ót minden tzennyol felold - munkát takart!
HL— u
Vannak olyan esetek, amikor n gazda vagy a gazdasági munkás a cséplőgéptől megy az orvos mozgó miliőjéhez, ahonnan a műtét elvégzése után .ismét visszatér — a cséplőgéphez.
A nagykanizsai szemkórház rövid időn belül való megnyitása ugyancsak erős védvára lesz a trachoma elleni küzdelemnek. Azonban természetesen a szemkórház mellett sem lehet nélkülözni a most rendszeresített helyszíni kezelést és tnft-téli beavatkozási. A nagykanizsai szemkórház főként a messze vidék szembttegeil fogja késztelni Nagykanizsára jönni, ahol a legmodernebb orvosi eszközök állanak betegek gyógyításához rendelkezésére.
Az uj szemészei megnyitásával a kanizsai Horthy Miklós közkórház bővítési és fejlesztési programmjának ujabb fázisához értünk. (B. R )
SZÍNHÁZ
A színházi iroda hirei
(\') Alvlncl huszárok — vasárnap déf után. Viola Margit, a kiváló primadonna, Harczos Irén, Nagy Oábor és Blhary
Nándor novéhoz fűződik az Alvlncl huszárok hallatlanul nagy sikere. Ma vasárnap délután ugyancsak ez a kitűnő együttes Ismétli meg az évad legszebb operettjét — az évadban utoljára. Az előadás fél C órakor kezdődik.
(•) Ballerína — vasárnap este. Vasárnap este fél U órai kezdettel a budapesti Király Színház ezldel slágerét, n Ballerína ctmU hangulatos óperottet Isméül meg az operettegyültcs Viola
Margit, Harozoa Irén, Nagy (lábor, Bt-linry Nándor, Krémer Ferenccel a lösze rejtekben.
|*| S ent láng - drámai bemutató. Hétfőn csto nz angol Irodalom kimagasló btls/kosóge Somerset Maugham Irodalmi remeke, a Szent láng szlnmtl kerül bemutatóra. Az aogol színpadokon The
Sncred Flamo elmen aratott nagy sikereket ez az Igen érdekes problémát tárgyaló színjáték, molyot llarsányl
Zsolt fordításában élvezhetünk. A ilarab főszerepeiben Székelyhlrly Adrién, Krémer Ferenc, Vafs Irma, Feleky Klári, v. Hiiuky Róbert, Danis Jonö nyújtanak elsőrangú alakításokat, A kitűnő V|g-szlnliá/.l darab Iránt máris Igen nagy érdeklődés mutatkozik.
(•) Megkezdődnek h bucsuelöudftsok. Kedden este közkívánatra Ráit bízom a feleségem clniü kacagtató vígjátékban búcsúzik a társulat kedvenc szerelmes szín ősze, Bognár Elek. — Szerdán Biharv Nándor, az aranyhumoru táncos komikus a Postás/Ili és húga operettben búcsúzik. — Csütörtökön este Vass Irma, a társulni népszerű, rokonszenves trn-glkája tartja búcsúját a llécsl menyasz-swny clmll Nemzotl Szlnhlzl vígjátékban. — l\'éiitck-szombst-vasárnap ped g Nagy Oábor, a hamarosan kedvenccé fogadott széphangi énekes-bonvlvánt búcsúzik a Tul a Dunán Baranyában operettujdonságban, melynek a téli fő-Idényben Pécsett Is a legnagyobb slke-ro volt.
Heti műsor;
Vasárnap délután: Alvlnol huszárok. Vasárnap este: Ballerína. Hétfő: Szent láng, drámai bemutató. Kedd: Rád bízom a feleségem (Bognár
Elek búcsúja) Szerda: Postásflu és húga (Blhary Nándor bucsuta). Csütörtök: Bécsi menyasszony (Vem
Irma búcsúja). Péntek: Tul a Dunán Baranyában (Nagy
Oábor búcsúja) Szombat: Tul a Dunán Baranyában. Vasárnap délután: Halványsárga rózsa. Vasárnap este: Tul a Dunán Baranyában.
Még ma!
CZA
Hevebeh,
1-sö pályázata
„Ismerősük pályázata"
Határi**: ts3t isllot f-éa
IJckuldoudo: u um«dt ■ •>e, .ocUiko-Uiafri Dontoi Iskoíme 6 wc _VANCZA-l.*«ek\'- UU wnil paplrln. m.Ml.lolondö n pilvátó ti rwiuík Uflvo 6fl ciroo. lovjbbi uon I
24 kouyhabutor és 3000 dlj "l\'ffiÍ^ÍSS!
Minden hássg f-tn éi 15-én a| páltállt. mi kírí«n to™™«« »«r küld «
Második pttrto. 1931 jnlias M 15-énl YtNCZI-gyár, BmlauMt 10
ZALAI KÖZLÖNY
1931. JllMlut 14.
F\\ megvédett arab leány hálából megszöktetett egy magyar fiút a francia idegenlégióból
Horengl Károly lovagiassága még az arab szépnemnél is nagy sikert aratott — fl hosszú kálváriát megjárt magyaróvári fiatalembert leitatták Strassburgbari és elhurcolták az idegenlégióba
dacára sem kizárólag a franciák az urak, mert az arab törzsek állandóan veszélyeztetik a francia egyedura-dalmat.
Igy Franciaország most kényleien évről-évre mind több és több földterületet hatalmilag is elfoglalni a maga számára. Ennek első és legfontosabb biztosítéka, hogy járható utjkat létesítsen és szapori sa az eiődök számát is. Horengl Károly
7 hónapig dolgozott az ut-épltésl munkálatoknál
azután ezredével együtt ismét vísz-szakcrüll Mcknésbc. Március közepe Iáján több legionistával együtt egy este kimenőt kapóit. Egy mulatóban borozgattak, majd éjféltájban, amikor vissza akartak menni a kaszárnyába,
összetalálkoztak egy arab leánnyal,
aki orvosért ment, hogy beteg anyjához vigye. Az egyik légionárius erőszakoskodni kezdeti a védtelen leánnyal, aki kétségbeesetten védekezett a durva karok ellen. A magyar fiu lovagias érzése nem tűrhette tétlenül ezt a visszataszító jelenetet és Horengl Károly kiszabadította, majd védelmibe vette a leányi.
Ezt az éjszakai ismerkedést több találkozás követte és amikor a leány észrevette, hogy Horengl mindenáron szökni szerelne a léglóból, hálából a megmentéseért, felajánlotta, hogy segit neki a szökésben. Április 1-én, éjjel haj\'olták végre a tervet.
A leány iipja két tevével várta Horengl Károlyt a városka szélén.
Az örég arab azután átszöktettc a magyar fiút spanyol Marokkóba, ahol egy Spanyolországba induló hajóra lopódzott. Amikor kiértek a nyílt tengerre, Horangl jelentkezett a kapitánynál, aki előtt őszintén feltárta helyzetét és felajánlotta, hogy ledolgozza az útiköltséget.
Hosszas viszontagság után Mad lidba került, ahol jelentkezett a magyar követségen. Útlevelet és pénzt kért, hogy hazajöhessen Magyaror-
Nagykanlzsa, junius 13 Pénleken délelőtl kék munktsru-liába Öltözött fiatalembert kisértek be a nagykanizsai rendőrségre Az állomási órszobából ál itotlák elő a kapitányságra Horengl Károlyi, aki április 1-én szökött ine^ az afrikai francia idegenlégióból.
A 25 éves Horengl Károly egy magyaróvári lölténygyári munkás fia. ö m\'ga lakatossegéd. Az el-mull évben, junius I én egy barátjával elindult, hogy kerékpárral bejárja Európát. Ulközbcn lakatosmülielyekben dolgozol! volna. Igy akarta magát fen-taitani. Bécsig csak cljulotlak ketten valahogy, de ott a barátja megbetegedett és n?m vol! haj\'andó tovább folytatni az utal. Hetekig t utó kerékpározás után Horengl Károly Strassburgba éikeze t, ahol munkit remélt kapni. t
H\'.rom napi^ kilincsel\' mfilielyről-mühelyre, de s\'eholsem alkalmazták. Egy krajcár nélkül, a legnagyobb kétségbeeséssel állt egyedül az idegen városban, amikor balszerencséje összehozta két német fiatalemberrel. Azok látszólag a legjobb indulattal közeledtek feléje és „védőszlrnyaik" alá vették.
Az ismérelség második éjszakáján a németek egy korcsmába csalták a tapasztalatlan fiatalembert, ahol az önludtlanságlg leitatták. Az ébredés kegyetlenül kijózanító volt.
Egy francia lovaslaktanyában ébredt fel másnap délelőtt,
ahol csodálkozva ér.esült arról, hogy belépett a francia Idegenléglóba. Fel is mutatták a sajátkezüleg aláirt belépési nyilatkozatot, amelyet német barátai minden valószínűség szerint i\'tas állapotában írattak vele alá.
Minden tiltakozása dacára Marseil-leba szállították Horengl Károlyt, akivel két hél múlva már az Óceáni szelte az Afrikába igyekező hajó. A Meknésben állomásozó francia ezredhez kerüli, ahol
10 magyar fiúval találkozott. A kiképzés után útépítésre rendelték kl az ezredet. Franciaország afrikai gyarmalain ugyanis az occupició
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
Klváaságrs 24 órán belül ls elsőrendű munkát készít
Főút
7.
szágba. Madridból Barcelonába ktlkl-lék azzal, hogy oll majd megkapja az útlevelet. Az rgész ország a forradalom lázában égett már akkor, de azért sikerült Barcelonába jutnia, akol megkapta az útiköltséget és az útlevélé! K Pénteken reggel lépte ál isméi az egy évvel ezelőll elhagyott magyar halár!.
Mosl hazamegy a szüleihez Magyaróvárra, hogy olt eleven inlőpél-dája legyen a kivándorolni, de különösen az idegenlégióba belépni szándékozóknak, mert itthon még az éhezés is elviselhetőbb, mint az idegenlégió szörnyű bánásmódja.
D Af. ].
A választás
nyílt é > titkos I
De nytll titok, ho/y a legjobb Irtss pnenmatlk,
Cliroen és amerikai alkatrészek, jm autó felszeretések legolcsóbban
NAGY JÓZSEF-nét, ■»*.p..t
VI., AndráMr-nt M. - Tel. 2W-S1. <• Ul-M.
NHV seregszemle
Nagykanizsán 32S tagja van a Nemzeti Munkavédelemnek
Nagykanizsa, junius 13 Szombaton délután volt Nigyka-nbsán a vár isi és járási nemzeti munkavédelmi körzetek szemlé|e. Tartoita Mlkovich László ny. ezredes, a kaposvári nemzeti munkavédelmi hivatal agilis és rátermelt vezetője. Az égisz kerületnek 7000 tagja vau, a nagykanizsai városi cs nagykanizsai, valamint letenyei járásoknak együttesen 2427, ebből magában Nagykanizsán van 325 tag (88 tisztviselő, 8 bíró, ügyész, 34 lanár, tanító, 22 magámisztvlselö, 6 ervos, 4 mérnök, I gyáros, 15 kereskedő, 84 ipaio<,4 gazdálkodó, 53 egyéb, katonaviselt közülük 238 ) A 79 községben mindenü l megvan a NMV szervezete, csak Csapln és Kisrécsén nincs egyetlen tagja sem. A nagykanizsai körzet vezetője dr. Örley Q\'yOrgy kir. kormány f óla ná-csos, a nagykanizsai jtrási körzet vezetője Gyömörey Islván országgyűlési képviselő.
Mikovtch ezredes ismertette az Oivendelesen mintegy feleszámban összejön körzeti tagok előtt a NMV szervezetét, célját, az esetleges feladatokat, hatóságokkal való együttműködést atb. Köszönetet mondott dr. Hajdú Gyulának a Polgári Egylet termének átengedéseéri, Barbariis Lajosnak a .Zalai Közlöny "-ben kifejteit támogatásért és dr. Tholway Zsigmondnak közreműködéséén. Dr. Hajdú Oyula pedig a jelenvoltak lelses éljenzése közben mondott köszönetet a nemes, szép nemzeti feladatokkal tele szei vezet odaadó
elöharcosának, Mikovic:i ezredesnek. *
A jelentkezési ivet aki nom adta volna le, bármolylk postai kézbesítő utján Juttassa azt cl dr. ITiolway Zsigmond postalónüktiüz.
NAPi HÍREK
DdsdrolfunkUllinn, no httia ÍM* páua^te/ Mufasta
NAPIREND Junius 14, vasárnap
Róm katolikus: Vazul Prolesláns: Vazul. Fz/sellts : Slvan hó 21.
Várost Muzeum és Könyvtár nyltvH csütörtökön és vaaárnap délelőtl 10-tól 12 óráig.
gyógyszertárt ájjell szolgálat: I TÓ végéig a .Márta" gyógyszertár — Király utcs 40
Uránia. .Merénylet az Operaházban" btlnllgyi dráma. .Gyöngyélet a hustár étet* 7oto Huru vígjáték.
UÖZfSrdd nyitva icifgcl ti ólétól fti. I óráig (hW6, iwtk, p\'ntek délutá i. ■eddan eg<\'s nap nőknél ). Tel.: 2 13
Junlua 15, Nitfi
Római katolikus: Vld Protestáns Vi 1. Izraelita: Slvan hó 30.
1
— A kormányzó születésnapja.
A kormányzó születésnapját junius hó 18 án üli meg Nagykanizsa hazafias lakossága. Ezen alkalommal délelőtt 10 órakor istenlisztelet lesz az összes hitfelekezetek templomaiban.
— Érettségi a nagykanizsai piarista gimnáziumban. A nagykanizsai piarista reálgimnáziumban ma befjjeződtek az érettségi vizsgálatok. Eredmények: Jelesen éretlek: Brunyal Anna, Fehér Endre, Oold-schmldt László, Magyar László, Relch G*za, Schlch\'anz Lenke, Szigeti József, Szilvay László, Weisz Éva, Zábó Lóránt. Jól érettek: Baán Jenő, Balázs Aranka, gróf Batthyány Ilona, Bartal Béla, Blaskovlch István, B\'.r-ger Ibolya, Brassányl Irén, Cseh István, Józsa János, Llchtenstein János, Lukáci Imre, Mangor János, Molnár Györgyi, Nothnsgel József, Nóvák Margit, Parti Lijos, Tóth László, Virág litván. Éretlek: Balázs Pál, Barthos Tibor, Bit Jer Magdolna, Berlhóty Jórsef, Frledrlch István, Grabant József, Józsa Dezső, Pen-kovsiky Rezső, Reznlcsek József, Rozs Ferenc, Schleslnger Zoltán, Szeller D zső, Varga József, Varga Mihály. Dr. Tordal Áiyos miniszteri biztos, elnök meleg szavakban búcsúztatta a távozó érettségit tett ifjakat, akiknek nevében Magyar László mondott hálás köszönetet a tanári karnak.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44) menni. Oll már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfllrödhet, hanem Jól meg Is reggelizhet.
= Vizsgál jutalomkOnyvek nagy választékban kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
BENCZE MAGDA
modera
ae "
FUZO
szalonja
NAGYKANIZSÁN
Craiákat-Mr .4.
(Régi póstával izemben.)
zalai közlöny
Intézetbe küldi gyermekéi!
Forduljon bizalommal hozzánk!
Cégűnk évtizedek óta foglalkozik intézeti kelengyék összeállításával, tanáccsal, választékkal a legnagyobb készséggel állunk rendelkezésére.
Áruház
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb áruháza.
IB31. junlus 14_
Felakasztotta magét
cpy b:iIaíorlu>öröki (jnzclii
Kcti/.tíii\'ly, Junlus 13
Pálinkás József balafongyöröki 46 éves gazdaember eddig még meg nem állapítható okból megunta az éleiéi és padlásán felakasztolla magát Semmi iratot nem hagyott hátra, amellyel leltének okát megmagyarázta volna. A keszthelyi járásbíróság jelentette az esetei a nagykanizsai klr. ügyészségnek, amely a temetési engedélyt kiadta.
— Személyi hlr. Az Országos Vllézi Szék vitéz Szentkirályi Oyula ny. állományú alezredesi saját kérelmére Zalavármegye vllézi székkapi-lányl leendőinek ellátása alól 1931. évi Junlus hó 1-vel felmentette.
— Rekviem üjfalussy Oyuláért Tegnapi híradásunk nemeaujfalusl UJfatussy Oyulu hírlapíró-kollégánk váratlan haláláról az egész városban nagy megdöbbenést és általános részvétel váltott ki. Mindenki ismerte a mindig bohémkedélyü, kiváló kvalitású újságírót, aki régebben tevékeny részt veit a város közéletében mint újságíró és szerkesztő. Jogi tanulmányainak elvégzése után lépett az újságírói pályára. Részt veit a világháborúban, ahol betegségét szerezte meg, amely alatt évekig szenveded, mlg most megváltotta öt a hirtelen halál. A megboldogult (emelése szombaton délután voll a debreceni temetőben, a kalholikus egyház szerlari4sai szerint. Közvetlen hozzátartozóin kívül részt vetlek a temetésén a debreceni teljes újságírói kar és a sajtó sok tisztelője. Az engesztelő szentmise áldozatot a megboldogultért kedden reggel 8 órakor mulat|ák be Nagykanizsán a felsölemplomban.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet évi közgyűlése. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet Junlus hó 23-án délután 5 órakor tartja évi rendes közgyűlését a vá rosháza nagy közgyűlési termiben a következő tárgysorozattal: I. Elnöki megnyitó. 2. Titkári Jelentés. 3. Zárszámadások előterjesztése. 4. Neláni Indítványok.
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege Jnhturó kilója P 3\'—
I* teavaj V* kiló ...... P 1-—
Szardiniu kis doboz, szál-kamenles, finom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, s/.ál-kamentes, valódi olívaolajban ............ P —\'60
Barack és meggy-juin (mm)
\'/2 kilós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségű cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölést! kaplnló
Inszel és Friedenthal
oiemegekereikedéiékea.
— Évzáróvlzsgálatok. A helybeli szakirányú iparos fiu- és leánytanonciskola folyó tanévi évzáró vizsgálatai a következő sorrendben lesznek : Junlus 15 én az 1. leány, A/l , B/l„ A/11, és B/li. fiúosztályokban mértani rajzból, 16 án 111—IV. leány, A/1V. és B/IV. fiúosztályokban közismeretből, 17 én 11. leány, A/Ili. és B/lll. fiúosztályokban közismeretből, 18-án I. leány, A/11, és B/ll. fiúosztályokban közismeretből, 19-én előkészítő, A/l. és B/I. fiúosztályokban közismeretből. Junlus 21-én délulán 3 és fél órakor évzáró ünnepély keretében lesz az értesítők, kitüntető oklevelek és jutalmak kiosztása. A záróvizsgák naponként
délután 4 órakor kezdődnek, melyen a szülök, mesterek és a tanoncok-tatás Iránt érdeklődők mindig szívesen láttatnak. Az Igazgatóság.
Vigyázzon I Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Pia cégnél kaphat
— A 20 as honvédek tOrténete. A volt uagykanlzsal 20. honvéd gyalogezred történetének I. kötele vitéz Szepessy-Bugsch Aladár ny. altábornagy, az ezred voll kiváló parancsnokának összeállításában, megjelent. Az ezred minden harcát részletesen tárgyaló, a mindenkori tiszti beosztásokat tartalmazó és az egyes harcokban résztvevők nevét ls feltüntető, rendkívül érdekes, csinos kiállítású könyv kapható Fischl Flllöp Fiat könyvkereskedésében. Bolli ára 11 pengő.
_a
Épül a boufaaaanyi •trandflrdS
■ftpotca, frmltn IS
Lázas sietséggel folyik a badacsonyi Blrandfflrdö építési munkálata, a melyet a herceg Esterházy uradalom épület, elősegítve ezael is a Balalon-kullusz fejlődését. Angyal László építész-mérnök terve szerint 250 négyzetméternyi területet taglal el ai épülő fürdőház, amelyben 48 kabin, büffé és Balatonra néző fedett tenasz lesz. Az építész tengerparti képet akar kölcsönözni a strandfürdőnek.
— A II. kOrzetl állami elemi Iskola záróvlzsgálatal. A II. körzeti (Rozgonyi-utcsi) állami elemi iskola leányosztályaiban junlus 17-éti délelőtt 8 órai kezdettel, a fiu- és vegyesoazlályokban junlus 18-án délelőtt 9 órai kezdettel lesznek megtartva a záróvlzsgálalok. Junlus 19-én délelőtt 8 órakor Te Deum, ulána záróünnepély, melyre a szülőket és tanügy barátokat tisztelettel meghívja a Tanítótestület.
— A kereskedelmi alkalmazottak juniális*. A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazollak ma délulán tartják nagyszabású juniálisukat a lazsnak! parkban, az általunk múltkor már közölt gazdag szórakoztató program mellett. Kisorsolásra kerül 1000 tombolatárgy. Minden szám nyer. Autóbuszjárat 15 percenként 40 filléres viteldíj mellett. Belépőjegy 50 fillér.
— A zalavármegyei OrvosszO-vetség nagykanizsai fiókja néhai dr. Schwarc Károly és dr. PtlUtz Sámuel kartársaik emlékét megörökítendő, 6—600 pengős alapítványt létesített. — Az erről szóló betéti könyvet részben a nagykanizsai ke-gycsrendl gimnázium, részben a felsőkereskedelmi. iskola igazgatójának átadták, hogy annak évi kamatait jóelőmenelelü, szegény tanulónak, felekezet különbség nélkül, de elsősorban orvos árvájának juttassák. A kamatok már ezldén is kiosztásra kerültek.
FIYT0X
Vc* ír képviselet :
R£V£SZ ERNŐ é> Tftrsa
Budspetl, V., Ntdor »«c»30
ZALAI KÖZLÖNY
1931. JBBIUS 14.
URftNIfi
Junius 14., vasárnap
Merénylet az Operaházban
(Az utolsó vacsora)
Izgalmas bunllgyt dráma 8 felvonásban, í\'öfz.: Maroalla Alkui, K»l ba, Haüsrloh Baoi^, Jaaa BraSla.
ZORO éa HURU
főszereplésével:
Gyöngyélet a boszárélet
VlgJAIik 8. (elvonásban.
Súlyos sxerencséflen-aéff reggeli lovagid* Kőiben
Nngykanlasa, Junlui 1H Balogh Kovács Oyörgy\' lólskolal hallgató, aki egy soproni műszaki főtanácsos fia, néhány nap óla egy kanizsakornyéki rokonánál nyaral. A fiafalember szombaton korán reggel kilovagolt, miközben sz autótól megbokrosodott1 lova levetette magáról. Balogh Kovács (lyOrgytandto-vttl súlyos sérüléseket szenvedett Eszméletlen állapotban szállították be a kauizsai kőzkórházba.
HsuaiUHil ultis «l«l«s pilulti, >,IUMt<
r- Házasság. Tóth Oyula, a Photogfln-Fanló-Kőolajipar rt. budapetii tisztviselője és Adlovlti Margit totó lyV lftéa a b^^pcftl Sz^nt István Bazilikában házasságot kölötlck.
•ír A gimnázium rajzkiáUltisa, mini jelentettük, ma délelőtt 10 órakor nyílik meg. Megtekintése egy komoly képtári,iltal felér.
Az Izr. elemi Iskola rajz- éa kéziaunka-kiállitása. A nagykanizsai izr. elemi iskola raji- és kézimunka-kiállítása ma délelőtt U érakor nyílik meg az intézet termében. A tornavizsga éa a sportünnepély , dáluián 5 ó akor veszi kezdetét.
Jtrém Károly
közli, hogy két éves vágású, száraz, la eserfcssáUa., P 4420 • . Is UlgykuáHi... r „ la oser<WM(ta-.. P 34 — 7 v talpfaforgács...... P 25 60

tilldci ileflk
; IL oszL ésnag
(fejsz, boiía) ...... P 1919
n t lO cm. rnag«B erdei
ölésiként, Nagykanizsán bárhol házliúz azáUilva.
EzfstiWtételes olcsó ámt, tekintettel nagy keresletre és közkívánatra, készpénzfizetés mellett továbbra is tartjuk.
Aprított fa már 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz szállítva, 100 kg.-kint.
Kérjük a közönséget, hogy sH» ves megrendeléseit a városi iro idábs juttassa. (Sugár-ut 20. sz-Tclefon 127.)
Kirándulás hajóval és vo-Fonyó+ttt Badacsonyba, Rév-laünjűrtdre, Tihanyba és KlrttdHIás, Ideje junius 21.
|elMM>t határidő ju délután 5 óráig a Hőhn-drogériában. UgyyyioU részletes tájékoztató. eL
Kóstol/a Mtgtf.
Kerlésg fligTftütot
éa Ítélten
— A kórházi kápolna tombolája 40000 léglát eredményezett. — Mindazoknak, kik bármiképen, akár munkájukkal, akár adományaikkal hozzájárullak ehhez a sikerhez, ezulon mond hálás köszönetet és kéri reájuk Isten julalmazó áldását az Irgalmas-nóvérck főnöknője.
— Megnyílt Horthy Miklós-ut 4. szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
— Rajz- és kézimunka-kiállítás a II. körzeti áll. el. iskolában. A II. körzeti áll. el. Iskolában a kézi hunka- és rajzklállitás junius 14—18-lg lesz nyitva a Rozgonyi-ulcal iskola földszinti termeiben. A kiállítás naponta délelölt 8-12 és délután 2-^0 óráig díjtalanul megtekinthető, melyre a szülőket és lan-ügybarátokat tisztelettel meghívja a Tanítótestület.
— A Magyar-utcai cipész-családnak Hűli cái gy&jlölvén 2.60 pengő érkezeti a szerkesztő. | Bégbe. Horváth Tstván ugyancsak Mulk családjának & pengőt küldött.
Fulladás olcoxía a glgel legény &alMdí
Kaposvár, lantn 19
uss
•punk szombati ssátaábla megehettük. hogy a hotzáÉartsaófc kívánságára a kaposvári ügyészség mérgezés gyanúja miatt elrendelte Horgot József 10 éves gigsi földmüves-legáay hoHtealének ezhuaiálását, akit m etniah év deeamkMben Olgétől 4 kilométernyire megfegyva talállak az országúton. A vizsgálóbíró és törvényszéki orvosszakértő jelenlétében szombaiap reggel történt meg az exhumálás.- A boncolás alapján az orvosok megállapították, hogy a halál oka fulladás, amely ugy állhatott elő, hogy Horgos Ittas állapotban leesett a kocsiról —• arccal egy pocsolyába, amelyben migfulladt.
fánSn lmilllsHsBIs<ts. T»i<Ufrtsl tsisstWssI
— Bélyeggyűjtők figyelmébe. Mog-vétolre keresek kátíllléres magyar újság bélyegeket lMO-tál 1915-lg PosU Hírlap, Uudnpesű Hírlap, Peeter Journal, Pesti Napié, Magyar Hírlap, Egyetértés tel-uyomattal vagy gumibélyegzővel lenyomva, 100 drbért 20—40 pengőt tizetek, ujságsxaiagon darabonként I pengő, uagy gyűjteményeket la vásárolok, gyűjtők részére kívánatra pompás választékot küldök. A. Wclsz, Wien IX., Orüne Torgasae 24.
— A kórházi kápolnára Buday János 10 pengM rdományozolt.
— írnokválasztás Pacsán. Dr. Lukács János jogszlgorlól a paosai jegyzői írnoki állásra választották
"•s- n
= Oéphlmzésre díjmentesen Unitja veVuit Braadl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott l>ga|ahl> módszer szerint
Enyvezett lemezek, furnirok és mindenféle
keményfák nagy választékban le^lcg^Mmrkaphatók a
Nagykanizsai Fatelv^és ífcUési«»atfere«kedós
Talfloss S84.
mm
Vá.
Trarscfsnukla. i
ipucc
H r I NI I itoppoi
(jV., E»*ft *Um»**oy PrAFF-otl
Eredeti PFAFF >arr4(ápa< kizárólag
||| 1 T3 Brandl Sándor és, Fia
IlUt
fctMN nreágápszaUilst 1
Deák-tér 2. szám alatt.
Havi részlet 12 pengétől.
I PFáFF-gjár aár 70 év Ml Unil
Épüleiía éa d«sahakereskedés. Asztalosámfizem.
Állandóan raktáron minden méretben rieazfca, épületfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezeK és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron.. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalutás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállil :
DukÓSZ Ferenc épflletta, deszka és egyéb épllkezésl \' anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
Lltatf anyáinak kellő figyelmet kell forditaniok arra, hogy bélmükö-désük rendben legyen, ez pedig a természetes „FerMIO lóxiet" keserű-viz használata által érhető el. Nö-orvosl klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Fsrau löltel vizet, mert könnyen bevehelö és rendkívül\' enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Fersac Kisst keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszer üzletekben kapható.
SFOITÉIET

■ o
PAC—Zrínyi bajoakl csapatmérkőzás
Nagykanizsa, Junius 13
A1 vasárnapi tennlszmérközés kezdetét a Zrínyi vezetősége eddig dél-cMM fél 10 óni kei de tt el hirdette. A verseny azonban a páesi csapatkapitány kívánságára a nagy melegre való tekintettel már 9 órakor kezdődik, a délutáni verseny pedig nem (ét 4 órakor, hanem csak 4 órakor vesti kezdetét.
A pécsi csapat a következő összeállításban szerepel: Hartosné, Du-linszky, Ziegkr. Tartalékok Krktófné és Oaál. A csapat már szombaton este megérkezik Kanizsára. A helyi csspat végleges összeállítása csak szombaton este történik meg. Makóné és dr. Halszer biztos Indulók.
Mint arról már hlrl adlunk, a Ttnnisz és Oolf újság, mely a ms-gyar tenniszsport hivatalos lapja, a mérkötés\' tavoritjául a pécsi csapatot\' emeli kl s 4:3-as győzelmét tippeli. A Zrínyi vezetősége fordított eredményre vár, mert blsik játékosainak erejében. A férfi Játékosok egytöl-egylg Jó formában vannak a Makóné kéztájása ellenén ls győzhet. A verseny nemcsak a csapatbajnokság, de s junius \'SO-áat kezdődő egyéni bajnokságok szempontjából is kiváló érdekességgel blr; mert az egyes dnnántuli klubjátékosok erejének összehasonlítására la alapul szolgál.
A Zrínyi győzelem esetén döntőbe jut s akkor 21 én ugyancsak Nagykanizsán az SzSE^Turul mérkőzés győztesével vívja meg a harcot. Ez a két egyesület 50 -50 százalékos nyerési eshetőséggel Indul s küzdelembe. A szoatbaitaelyl cs*»t-
A legsúlyosabb megbetegedések rend-szerint s megjelölt helyeken földúlnak elő.
Vigyázzon az emésztésé rali
KOztudomásu, hogy as emésztő szervek, megbetegedése legyönglű a több! szerveket: tfllrélstes cmészMsI biztosíthat, ha regedel vizet Iszik. kns
1931. junlus 14.
zalai közlöny
Varga Hándor
aranyéremmel kllUnlelell saját
modernül berendezett műhelyében
mos, feii, tisztit és plisséroz.
Olcsö, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 tlllér.
Uyttjtételep: Horthy Mlklós-ut 8.
Oyártelep: Hunyadl-u. 19.
_1003
ban l.dszló Isiván neve emelkedik ki, a kaposvári együttesben pedig kél dunánluli bajnok is indul, T. Kellauer Klári és Peti Béla személyében. A mérkőzés sorsa véleményünk szerint a vegyes páros számban fog eldőlni. Szombathely csapata László révén biztosan nyer két férfi egyest és megnyeri a férfi párost is. A Turulnak szintén három nyert száma biztos: a másik kél férfi egyes és a női szingli T. Kellauer Klári révén.
A Zrínyinek és a kanizsalaknak természetesen elsősorban a PAC csapatával vívandó mérkőzés a fontos, mert csak ennek megnyerése esetén kerülhet a döntőbe. Vasárnap fog tehát eldőlni, hogy a Tennlsz és Qolf újságnak van e Igaza, vagy pedig a Zrínyi bizakodó vezetőségének.
A leventeválogatott
Tapolcán
A nagykanizsai leventék válogatott futballcsapata ma Tapolcán a TI \\C-
cal jáiszik barátságos mérkőzést.
E mérkőzésnek, melynek revans jellege van, Nagykanizsán kellett volna lezpj\'ania. A polgári Iskola tornavmenye mlalt — mely előreláthatólag a sporlpályát egész délután lefoglalja — az itteni megrendezés lehetetlenné váll.
Sajnálattal kell tehát az l\'teni sporlközönségnek lemondani, hogy a jónevü és szép eredményeket eléri tapolcai csapat játékerejét megismerhesse.
ismerve leventéink játéktudását és fegyelmezettségét, nem kételkedünk abban, hogy a revans, bár Ismét Tapolcán van a mérkőzés, sikerülni log. A csapatot SplUer, a szövetség ügyvezetője kíséri.
Az Ékszerész levente FC Baroson
A nagykanizsai leventebajnokság II. osztályában szereplő, nagyszerű játéktudással rendelkező Ékszerész csapatol a Barcsi Levente egyesület hívta meg ma bará\'sigos mérkőzésre.
A csapatot Brónyal és Schnilzer elnökök kiséiik.
Örökre eltiltott fulballblró
A nagykanizsai levente blrólestülel fegyelmi bizottsága Lérdnl Lajos biról, mivel egy játékost tettleg bántalmazóit, a bíráskodástól örökre eltiltott i. A bizotlság enyhítő körülményi nem la Iáit és példát statuáló Ítéletet hozott a magáról mcgfeled-kezell bíróval szemben.
KOZGAZDASAG
Az esőzés megjavította a terméskilátásokat
A szőlők állása nagy reményekre jogosít
Nagykanizsa, Junlus 13 A délzalai terméskilátásokról uj-népi Elek Ernő nagybirtokos a következőleg nyilatkozott.
— Az ulóbbl napok esőzései lényegesen megjavították Délzalában a lerméskilátásokat. A kapások elég szépek. A bolhák, amelyek az árpákat megtámadták: elpusztullak. A tavasziak, amelyekről félő voll, bogy
nagyon gyenge termés lesz: megjavultak. A bura, főleg ott, ahol a hó a vetéseket megnyomta, kissé ritka. Különben minden a júniusi esőtől függ még. Öizi árp \' nagyon jó termésre biztat. A repce általában elég kielégítő. A szőlők állása mindenült nagy reményekre jogosít, habár egyes helyeken a phlloxera pusztít.
Működni log az edericsi szénkéneggyár
Tapolca, junlus KI Az üzemen kívül helyezeit edericsi szénkéneggyárat a hosszas tárgyalások ulán sem hajlandó megvásárolni a Hungária Műtrágyagyár és igy a földművelésügyi minisztérium ugy döntött, hogy Ismét üzembe helyezi a gyárat és rövidesen megkezdik az ország szénkén \'gszü\'<8églelének gyártását.
Az Idén tlz zalai kBzség-bsn rendeznek gyflmllos-védelml tanfolyamot
Nagykanizsa, Junlus 14 Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara a vármegye területén több helyen gyümölcsfav.\'delmi tanfolyamokat rendez az idén is, hogy a gyümölcstermelők a kellő tudást és szakértelmet kiváló lanitóklól gyakorlatilag is cls\'jálitsák. A tanfolyamok tartására a Z tlavármegyei Gyü-
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
a legsavanyubb borral is megfizethetetlen
Kaphatót Kflveal Henriknél, Nagykanizsa.
Georgette, nyersselyem Mousline, selyem bourette Grenadin, bembergselyem Színes fehérnemüanyagok
140 cm. széles habselyem pompás színekben.
Frottier és strandszövetek
szép és ízléses, nagy választékban
KIRSCHNER
divatáruházában
Szolid árakl Főút 3. szám alatt. Pontos kiszolgálás!
f
Zalai közlöny
mölcstermelő és lírtékesitő Egyesület a következő helyeket hozta javaslatba :*
Csömödér, Guloiföld, Becsehely, Nagyrada, Lelenyc, Zalaszenlgrót, Bazsi, Pacsa, Oroszlony, Nagybakónak. — Az egyesület igazgatósága községekben látja legindokoltabbak-nak a legközelebbi tanfolyamok tartását, mert Itt már Intenzív termelés folyik.
(—) Felvétel a szekszárdi m. kir. mezőgazdasági szakiskolába.
Az újonnan épült és modernül felszerelt szekszárdi m. kir. mezőgazdasági szakiskola 1931/32. tanéve október hó 1-én kezdődik. A felvétel Iránti kérvényeket augusztus hó 15-ig kell beadni a szakiskola Igazgatóságához Szekszárdra. — A felvétel a jelentkezés sorrendje szerlnl történik. Felvételnek 17. évet betöltölt és legalább 4 elemit végzett Ifjak. Az oktatás elméleti és gyakorlati. Érdeklődőknek készséggel ad részletes felvilágosítást és küld felvételi prospeklust az Igazgatóság.
(—) Részleges tejrazzia. A mult napokban részleges tejrazziát tartottak a nagykanizsai piacon, amikor a somogyszentmiklósi és récsei tejesek lejét vizsgálták meg a tej zsírtartalmára vonatkozólag, összesen 58 mintát vettek vizsgálat céljából.
(—) Pacsal vásár. Pacsán az országosvásár junius 18 án (szombaton) lesz, amelyre mindenféle minőségű állatok hajtatnak fel. A kirakodó vásárt is megtartják.
(-) Felvétel a Vitézi Rend gazdaképző iskolájába. Az Örkényi gazdaképző Iskola 1931-32. tanéve folyó évi október 1 én megkezdődik. Testileg ép, egészséges és szellemileg is kifogástalan zalavármegyei gazdaifjak kérvényüket már most beadhatják a Vitézi Rend Örkényi (Pest m.) gazdaképző iskolájába. Az Örkényi iskola folyó tanév végével fennállásának 5 lk évfordulóját ünnepli. Eddig 175 tanuló nyert kiképzést, kik közül többen a földműves Iskola második évfolyamát, a cser majori tejipari szakiskolái — a kisbéri tejmunkásképző iskolát — Is elvégezték, ho^y életmódjukat lobban biztosítsák. Akik pedig, hazamentek vitézi telkükre, nagyobb látókörrel és szakismeretekkel végzik feladatukat.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
viszel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Fői aktár:
Wclsz ir nikm,
Király-utca 21.
Szőló, gyümölcsfa, rózsafa pernatezisisreki
■osppasa II vagy Tutokil
(előbbi irzén-iéz, utóbbi rézkén-arién
vegyületet lertalmai) Egyesített védóezer kártékony rovar és gombák ellen
Agri-Tox v Arzoia „45" vigy Darain rágókártevők Irtásira,
EIomI vagy SuHarol
gombakártevék Irtására,
Aphidon
vértem Irtáéhoz,
Almola vagy Pomrin vértetves sebhelyek bekenéséhez Hernyóenyv
Badacsonyt
rézkénpor Vinol
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védóazeruk kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Teleion: 130.
flytaílcsfa-, róisata - permetezők
(3 különféle szórófejjel) raktáron.
TŐZSDE
A mai tőzsdén a forgalom külföldi, főleg berlini hatásra lényegesen Jobb hangulatban Inüuit. Az árfolyamok a tőzsdeldö alatt csaknem az egész vonalon lokozalosan emelkedtek. Zárlatkor a napi legmagasabb árfolyatpok voltak érvényben klzakodó hangulat mellett. Plx-kamatozáiu papirok piacán az irányzat változatlan. Valutapiac csendes, változás nem történt.
Urlckl lárlal
Pátk 20 17, London 29 0(>/i, Newyork 515 07Vs, Brtotl 7175, Mgeae 26 66, WsdrVt 5700, Amrietdsm 207 2S. Berlin 12205, Wien 72-39, SoHa 3-7 3. Prága 15-25, Venó 57-75, Badapast tO.Ol\'/s Belfréd (Ml\'.á, Bokaieet 309.
Basa tkaev.- 7T-W 1486-14-70. 7S-ee 1470-14(1 79-ee 1490-1520, 80-ai 1500-15 30, dvnánt. V-t 14C0-14 15. 78-aa 14 18-14 30 7^ee 14 40-14 60, BO-aa 14 50 — 14 70 Ron 1840 - 360. tak árpa 17-29-17 50. sOrárpa 18-50 -19 00. nb 23-50 - 23 75, tengeri 14 00-1415, repce —•-•—, korpa 13 40-13 60.
i Matwtl ttaáa leilia-jtgyiáss
VAUIT áK Angol L 27*81-27*96 Belga II. 79-50-7990 Ceeh k. 16-87-16 99 Oánk. 152*90-188-50 ülnál 10 06 1014 Dollár 972*50-575*50 Francié 1.22-25-22*68 HoU. 229*70-230*70 Lengyel Í3 95-64 35 Leu 3*383-42 Léva 412-4*18 LUa 29 85-30*15 Márka 138 40-136 00 Norvég 163\'10-15370
Peseta —*-*—
ScitflL 8025 80 65 Xvájd 1.11080-111-40 S/édk. 183*15 11-375
DBVOAK
Aask. 280 05-230 75 Betarád 10*12 10-15 Bcrfln 185-60-136 00 BrBsszel 79-57-79 82 Bukarest 3*39-8*41 Kopenh.lt3 02 153 42 London 27*79-27 87 Madrid 56 00- 60*00 Milano 29-91-30-01 Newyor 571 60-73 2U Oexlo 153 02-153 42 Pária 22 37-22 44 Prága 16-93 6 98 Saéfia 4*18-4*17 Stockh. 183-15-153-55 Var tó 64*10-04*30 Wien 80*35-80*60 Zürich 110*96-111 33
Itlatoe Slu
Ilaája: Délzaial Byoaáa és-Lapkiaáá Vállalat lagykaalnáa.
Heteiós kiadó: Zalai Károly. Ul.mrW. telelőn i Naaykaaiaea Ú. m.
kerül
löbbe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómenlesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
/<PP<) FÜRDETÉSEK
Az apróhlrdeleaek dija 10 sióig so fillér, Minden további izó dija S flll. Visár. él ünnepnap 10 sióig SO fittár, minden további szó dija a flll. Szerdán éa p\'n-teken 10 szóig so fMlár, minden t< tái.bl szó dija S flll. Címszó s minden v»>\'a. gahli Ultiból illó sió két szónak ni. Illánk. Atiá.t keresőknek 50ű.o engedmény.
ÜirJeMeek S tat] pangó deiieiee alul a fetealeiei kServeláe. axómlóxóa alkerSláae >ágeti a I 8 r a Itsstssálk
IMi Csengery-ntca 1B. alatt 724 g-öl
telek.
10
8xakóoaa8t keresek |ó fizetéssel. Jót főzót jullus l-re. Clm a kiadóban. 2767
Eladó Petóllut 31. szám alatt villanyóra, üzletberendezés, sertéslorráió teknó és egyéb báitartási dolgok, valamint muskátlik éa krizanténok. 2757
Autótaxik legolcsóbban, modern, csu-kottak, megbízhatók Kautmann Manónál rendelhetők. Teleion: 16/. vagy 571. üarage: Nádor-ulca 6. 2A50
Egóax kOISnkaJóratu, 8 ágyas, tlaxta, butoroxott axoba alonnalra
kiadó, Magyar-utca 10. 2686
friss 1P3 llbaxslr 3 P-ért kapható Singéinél, HuspavUlon. 2835
Saját termésű kitűnő ádaa rlxllng boraimat tlterenkint 52 lllléiérl kimérem. Orosz Samu, Sugár ut 41/B. 2562
Haaxaált bútort veszek. Eiziébeltír 15. Fényképéaz.
Fahnné, 2304
Szapaai Imre, Zrlayl ■Iklóa-loa aa. Talafon >85. Központi lulás, vízvezeték, csabxnázás, egészségügyi berendezés, épület ét dlazmtl bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatossággal, a legolcsóbb árbea. Raktáron fürdőét Ulőkádak, háztartási bádogáiuk. Mlnts-reklái fürdőszoba stb. berendezésre. 25/2
Eladó háló és ebédlő garnitúra Fahnné, Briaébet-tér 15. Fényképész. 2305
PósukaiosSat bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttat Aoxál Ignác pénz-kölcaónközvetltó irodája Nagykanlasa, Horthy Mlklóe-ut 2. szám. 2611
SaóasHpaJiét keresünk bérbe, cca va^on síéna belogadáiára. Tejközpont. elelon 349. 2797

Haasnált lábbelit veszek ái eladok, kívánatra hiihoz megyek. Flicher, Király-utce 49 2591
l\'/l éves tenyéizlgazolványos angol kan aladó Bánokazentgyörgyön, He||a Lajos, nát. 2778
l53l. Junius 14.
Kéttagú család keres iól «x« min. danaa baJárónSt. Clm a kiadóhivatalban 2801
Makadám atópltóat, csatornázási és
földmunkál elfogad Ouzivány, Vörösmarty, utca 12. 2824
Eötvös-tér 18. azámu házban egy uccal 3 szobái lakás az összes mellékhelyiségekkel Jullui 1-ére kiadó. Bővebbel Aoaról Iroda, Horthy Mlklói-ut 2. 2827
Egyszobás lakáa EOlvöi-tér 20. sz. alatt kiadó. 2814
Uraaajóa reggel a piacon felejtettem összehajtható székemet. Felkérem a becsületes megtalálót, hogy a Zalai Közlöny kiadóhivatalában vagy Klskanlzsán a rendőrségen leadni aslveakedjék. 2807
Kltdó Jullus l-re batoroxalt izoba Batthyány-utca 10. sz. alalt. 2811
Királyt Pál utca 6. egy snladaaaa leány felvételik. 28|2
Hóxab, 5, 4 éa 8 szobás sssagda-HAxak, több nagyobb éa kisebb jövedelmező bórhéaak, amalataa- óa Ox-lathóxak, «aadógl6k. Bírtak iila-
megyében 600 és 115 hold, Baiaagykaa 600, 123, 520 és 80 hold, FOrad mellett 50 hold príma htrtak, kanlxaal tárásban 20, 40, 60, 80 éa 100 hold birtok, minden birtok megtelelő épületekkel, Bxih. badhagyan 10, 8, 6 él 2 hold birtok épületekkel, axSWblrtak izentgyörgyvárl éi bagotat hegyen 26, 6, 5, 3 és 1 hold pincékkel, FSrháaoaa 12, 4 él 1 hold leírtak olcsó árban eladók. — Bővebbet Dakóaa Mrkaa Ingatlan köivetllő Nsgy. kanlzsán. Szemere-utca 3. szám. 2819
Csinosan bútorozott kulönbeláialu utcai azoba kiadó. Clm: Batlhyány-utca 3,
Jobbra.
2817
Telekl-ut 34. szám háromuobái lakóa augusztus l-re kiadó. -2820
Egy axleitkalylaóg, mely Ilkáinak ti
alkalmas éa kétszobás lakáa mellékbelyl-légekkel augusztni l-re lladó — Deáktér 6. 2821
FQaxarttxIatat lakással együtt átvennék. Ajánlatokat a kiadóba kérek. 2826
Kétszobás udvart lakáa mellékhelyiségekkel augusztus l-re kiadó. Esetleg bútorozva Is. Nádor-utca 4. 2828
Csinosan bútorozott szoba 2 úriember részére Juliul e!se|é e kiadó Rozgonyl-utca 9. 2820
Tlaxta, tetjeien külön beláietu bútorozott szoba szonnalra kiadó navl 16 pengőért Magyar utcj 3. 2834
HMBÍW SLÁGERE 1
Van izerencsém nagybecsű tudrmására hozni a méhen lluleit közönlégnek, hogy 1831. évi Junlus hó 13-lkátói Hé vízfürdőn a
ftmtzl szálloda lagyteroítei
aatánklnt Varaóból haxaórko-xatt Banda Marót óa xeaakara
asaaaUél.
Ferenczi szálloda a fürdőző eUtte közösség szórikozóhetye.. EHénklnt a pazbett teremben a lürdUfr,. közönség táncol A táncokat Lantos győri tánctanár rendezi. — Elsőrendű badacsonyi éa tokaji borok, magyar éa franci* konyha. — Szolid árak, pontos és figyelmes kiszolgálás. Szíves látogatást kér
"" Ferenci! Lajos uiiMfe.
8ioba él altul rendelések ajánlatiak.
Tekintse meg
SZÉKELY VILMOS butortelepét
a volt Sasarvasban
(Erzsébet-tér 18.)
Óriási raktár a legmodernebb és legjobb bútorokból.
Olcsó drak I Pontom klssalgdlds 1
Ki" Kedvexö tlxetéml teltételek!
1931. lunlui 14.
Na bucsu van Bagolán,
a kanizsaiak kedvenc kiránduló helyén, ahol mindenki olcsón és kellenie-mesen szórakozhat.
Szives pártfogást kér
Horváth István
vendéglős.
irta : Horváth E. János ny. Isk. Igazgató. Ill-ik erősen bővltell kiadás, 74 magyarázd képpel.
Ára 1*— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Újonnan lauéllHott
boráraima kővetkezők:
Elsőrendű saját termésű "" kerecsenyl
lehér asztali bor literje ... P —-50 Schiller (vörös) asztali bor P —-50 kitűnő lehér asztali bor Mm P — 70
ISII JEll. ÜtttflHtU II.
Értesítés.
A urtéipaatla éa dup-laazérum árát folyó évi március hó l-tftl lénye-gasen
leszállítottuk.
Egyben tisztelettel értesítjük a m. t. Gazdaközönséget, hogy intézetünkben termelt
sertéspestis duplapestis
(sertéspestis és sertésorbánc ellen egyaránt hat),
sertésorbánc,
lépfene,
Septikaemia,
baromfikolera,
mlrigykór és egyéb
nagyértékü
szérumok!
állatorvosi rendelésre állandóan
biuartzhatllk ■ NAGYKANIZSÁN, a
„MEavALTÓ" gyógyszertárban
Hungária Saérummtivek r. t.
Budapest, VI., Szondy-u. 76.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBml0ny"-ben.
zalai közlöny
Heti 100 pengőt ™„
hiztarlásl cikkek eladáatval. Dl|mtnles is-mertetö Ste ner, Budapest, Szövelaég-u.Jtj.
Eladó házak, villatelkek
Város kattarfllaftén |ómenetela korcsma 2 lakóházzal.
Jéaaal tftharctB-sloiban mo
dem, 3 szobás, öaazkomtortoa, nagy gyll mök-sössel.
Várom beltorOlatáa 4 szobás utcai ház, udvart hátban 2 szobi, konyha, előszoba, udvarban nagy Istálló.
Cla44 vlalisaalosa 2 henger, 2 kijárattal, 15 lóerői uj szlvógázmotorial, caép lószekrénnyel. nyáron rséplésre használ-latlk, 14 hold lóid és fél hold szólóvei, lakóházzal.
Elasl« villák, vll\'alelkek Balaton-sssArláss, Fanyvaaaa és Balaton-ujnépon, a telkek vlzmenteaek, 3 50 P-I8I S pengőig, részben terrnóazótövel, gyümölcsössel.
Eladók Somogyban 300, 200 és 850 hold príma birtokok, vasul müut mellett, kastéllyal, halastóval, megtelelő épületekkel
■araaak vételre kisebb-nagyobb házakat, 200 hod és 50—80 ho\'dlg bér tetet Balatan mollatt vagy Fehér-várhoe közét.
Hoohralter Dezafi
ny. löiiigltlOgyelA InitlUnliodija 2JI0 Batthyány utca 10.
Margit-f Urdtö
ti2t Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™
Márvány kádfürdő liiiaü P 160
10 jegy vételnél......P 1 —
Igénybevehetlk egyesületek, vállalatok la.
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P —\'30
"in i ii a m --.i... . ■ ■! <
ttiiirm, utttMBM nauwi nutcstl.
Minden munkáltatónak nélkülözhetetlen
a dr Bernyó Jiucl Összeállításában megjelent
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok 1
6 P helyett
pasglért
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
Vízmentes kazaltakaró és repceponyvák Gabonászsákok, lenzsáhok,gyapfuszsákok Manilla-kötözőfonál Szőlő-kötözőfonál Kévekötő piros favéggel
Vlztömlők fecskendő és öntözéshez, gazdasági ntdalókötelek Kölcsönpanyva Kőlcsönzsákok
Kocslkenőcs, gépzsir, gépolafok
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett:
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél, NAGYKANIZSÁN.
a legmodernebb 4 I csöves
Hihetetlen
magas irón visszaveszem
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékét ls és
becserélem TELEFUNKEN
40 Wa
speclalra.
1. Az állomásokat nem kell többé keresnie.
2. 71/2 oktáv hangterjedelem.
3. Átkapcsolás! lehetőség dynamikus hangszóróra.
Ezt nyújtja Önnek a TELEFUNKEN 40 W. special. Még ma kérjen ajánlatott
SZABÓ ANTAL
sport ás rádió flzlstábftl.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugall pályaudvar mellett. Teleion : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Kö/ponti fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komtort.
Pk. 269,931. az.
1931. vghtói 299. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Málék Láuló nagykanizsai Ügyvád által képvlaelt Vsrgs Lajos és neje javára 261 pengő tőke és több követelés és lárulékst ereiéig a n igy kanizsai kir. Járásbíróság l\'»3l évi 947. Slámu végzésével elrendeli kielégítést végrehajtáa lolytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 21-én lefoglalt 6105 pengőre becsült Ingó-ságokre a nagykanizsai kir. járásbíróság lenti számú végzésével az árveréi elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 6 a alapján sz slább megnevezett s s logla-látl jegyzőkönyvből kl nem (Unó más foglaltalók Javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa esette, na klelé-glléil joguk ma Is tennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Mor-gánypusztán s llzelett összeg levooásával kendő megtartására határidőül 1831. évi junlus hó 18. naptárnak délután 4>/> órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, tehenek s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul ls el fogom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi május hó 30-án.
Elek László s. k.
kir blr. végrehajló, a/s; mint bírósági kiküldőit.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi bstósig.
3521/1931. szánr.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
A Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. végrehajtatásak Zadravecz Oyörgy lltye-házal lakó* végrehajtást szenvedő ellen Indított végrsbslTásI ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., H6.!és 147. «-al értelmében elrendeli a végrehajtási árvetést 800 P tőkekövetelés, ennek 1930. évi május hó 25, napjától járó az 1923. XXXIX. L-C. 2. t 1. bekezdése szerinti kamata, Vs\'.U vátlódlj, 88 P 17 llll. eddig megállapított per és végrehs|tásl költség, továbbá 270 P tőke, ennek 1930. szeptember 4-tól járó 120/0 kamata, >.s<Vo váltódíj és 32 P 3ti I. költség és sz árverési kórvényért ezúttal megállapított 29 P költség, valamint az ezennel csstlakozottnak kimondott dr. Peti Ica Jóxsel ügyvéd 19 P tökekövetelése és lárutéksl behajtása végeit a nagykanizsai kir. járásbíróság területén levő Fltyeháza községben fekvő s a fityeházal 501. sztjkvben foglalt 48. hrsz. ház, 35. az. a. udvar, kert ék rét Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló fele-réssére 1000 P, u o. 39. aztjkvben leivott 500 c. hrsz. szántó a Klsmezól dűlőben u s. nevén álló 1/1 részére 260 P és sz u. 0. 5(2. sztjkvben 154/c hrsz. szántó és rét s Nagytlsatáil dűlőben u s. nevén álló \'/* iészére 400 P klMáttáal árbsn és pedig az 1197/tk. 1912. sz. végzéssel Zadravecz István javára bekebelezett holtlglanl haszon-élvezetl szolgalmi jognak fenntsrtásával, s amennyiben £Zen szolgalmi jog fenntartásával sz Ingatlanokért a szolgalmi Jogot megelőző tehertételek ledezetére ezennel megállapított 2800 P be nem Igértetnék, a szolgalmi jog fenntartása nélkül.
A leiekkönyvi hatóság aa árverésnek F 11 y e h á z s községházánál megtartására 1931. évi Jullus hó 2. napjának délelőtt 10 óráját Ittzl kl és sz árverési leltételeket sz 1881 : LX. I. c. 15a §-a alapján a következőkben állapítja meg:
Az árverés alá eső ingatlanok éa
a 48. hrsz. Ingatlant a kikiáltási ár leiénél, s többit s kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908: XLI. t.-c. 28. §.)
Az árverclnl szándékozók kötelesek bánatpénzül s kikiáltási ár l(Wo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. L-c. 42. 6-ábsn meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírosbari a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bitói letétbe helyezéséről kiállított letét! elismervényt s kiküldöttnek átadni és sz árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908 XLI. L-c 21. §.)
Az. skl sí Ingatlanért a kikiáltási álnál magasabb ígéretet telt, ha többet Igém! senki sem skar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1931. évi má|us hó 8. napján.
Gombár a. k. tblró.
A kiadmány hiteléül:
Mlkó s. k.
tan teuiii.
le_ ZALAI KÖZLÖNY__1931. junlus 14
MEGNYÍLT!
nagykanizsai bútoráruházunk Horthy Miklós-ut 4. szám alatt.
pazar választékban, minden ignéynek megfelelő, a legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig, hihetetlen olcsón kapható. Kárpitos bútorok kényelmes és Ízléses kivitelben. ^ Vas-, réz- és konyhabútorok, leányszobák, függönyök, szőnyegek, képek stb., stb.
Rendkívül kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4. Tr
Szombathely, Király-utca 5. és Sopron, Várkerület 62,
Alapítva: 1887-ben.
Nyomaloll • üéliílil Nyomd. is Lapkiadó Vállalatnál NagyUniisá.i. (Felelős (UlelveielA ZjUI ■ Károlv).
71. évfolyam 133 szám
Nagykanizsa, 1981. junlus 16, kedd
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség! nappal Sugár ul Kiadóhivatal: Pint 5. Keszthelyt tiőkkladóhlvatal: K
1, éjjel Pőttt 5. azáns.
Koaauth-utca 32.
POLITIKAI NÁPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra * pengó SO llllér.
T...t™. I Szerkesztőség 421. sz*m, (é||el 7SJ Teleion. j Kuil(5h,„ui 78 Keszlhelyl Ilók 22.
Bet£>len a nagy magyar problémákról
Regionális szerződéseket kötöttünk Ausztriával és Olaszországgal — A királykérdés nem aktuális — Kritikus év lesz a kővetkező — A debreceni beszámoló
Debrecen, junlus 15
Bethlen litván gróf vasárnap tar tolta nagy beszámolóbeszédét Debrecenben.
Mindenekelólt utalt Bethlen arra, hogy a mai gazdasági krízis elmérgesedéséhez hozzájárulta szovjet ár-romboló machinációja. Szemben állunk egy általános hllelkrizlssel la. Beteg Fányzat van kifejlődőben a
f;azdaságl életben, amely megakadá-yozza a lökik termékenyítő szétterjedéséi Van súlyos és nagy válság sz egész világon, de mégis azt kell mondania, hogy a magyar helyzet sok más országival szemben Jobb. Magyaroraiág nem az az ország, ahoTa válság a legnagyobb. Mindenkiben felvetődik a gondolat: Ml lesz a mai kapllaliaztiaus világrenddel, nem annak összeroppanása előtt állunk- e? Nem éa ezerszer nem I Mert ezek mind átmeneti nehézségek, amelyekkel minden háború után meg kell kfladtitl Majd bírálatot mondott ai alWnék feleli. Beihlco gróf ezután bejelentette, hogy regionális
szerződést kötöttünk Olaszországgal és Ausztriával, mely megegyezés néhány nap múlva a nyllványosság elé kerül éa amely megegyezés blzto-altja azt, hogy Magyarország búzáiét lényegesen a vllágparitási áron felül lesz képes elhelyezni ezekben éz országokban. Ehhez hozzájön majd még a boletta, amely azután a világpiacon ma fennálló 9—10 pengős árnak caaknem kétszerese leaz. A szerződés megfelelő állafexport piacot is biztosit számunkra. Hogy ha kell, elmegyünk még a vdmszövetsé-glg Is, de csak olyan országokkal, amelyek ezt nem politikai célokra akarják kihasználni. Az adözáa terén lényeges csökkentéseket nem helyezhet kilátásba a mai helvzet mellett. Aüjövö legfontosabb feladata lesz egy nagyobb beruházási kölcsön felvétele. A minőségi búzatermelés előbbrevltele érdekében megfelelő intézkedéseket teaz. Ipari éa kereskedelmi téren a,hitelszövetkezeteket klépiti. A közszál-lilásokban biztosítva ..van a kisiparosság részvétele, Ulban van a boaz-
szadalmas állami adminisztráció leegyszerűsítése, úgyszintén a tisztviselői pragmatika. A királykérdésről beszélve Bethlen kllelénlette, hogy ellene fog szegfllnl, hogy a király-kérdés napirendre kerüljön, mert ezt csak akkor szabad megoldani, mikor a haza ezáltal nem forog veszélyben. A választójog és szabadságjogoknál további kiterjesztésre gondol. Külpolitikánkra áttérve kijelentette, hogy ma már vannak nyílt, őszinte és minket nehéz Időkben támogató barátaink. Kritikus év lesz a Jövő év, mert a leszerelési konferencián dől ma|d el, hogy az európai kollaborácló tovább halad és fejlődik-e, vsgy vlsfza-esünk-e a szövetségi rendszerbe. Ott fog bebizonyosodni, hogv végre hajlandók-e egyenlőséget adni az összes nemzeteknek és hogy meg-szüntethetök- e azok az igazságtalanságok, amelyek a békeszerződésekben gyökereznek.
Bethlen beszédéi a közönség .ótiáil lelkesedéssel fogadfa.
mmmmmmmmwmwmmwmmmim
A köxíeröelcrtíl, ax iparos-felöliröl, a fiadl-Kölcsönröl és a dtemoKrációiról
boncéit Or. Kállay Tibor vasárnapi programbeszédében
Nagykanizsa, junlus 15 Óriási embertömeg részvételével tartotta meg vaaárnap délelőtt az Erzsébet-téren programbeszédét dr. Kállav Tibor nyug. pénzügy mlnlsz ter, Nagykanizsának immár negyedik cikluson át leendő képviselője. Akik ott voltak a népgyűlésen és lát ák azt a lelkes hangulatot, azok tisztában vannak annak az igazságával, hogy a választás Nagykanizsán eldőlt. Hogy a választópolgárság már Ítélkezett a nagykanizsai mandátum sorsa felett é8 a mostani clkluion la annak kezébe adja a város zászlaját, aki eddig 3 cikluson kérésziül oly benső szeretettel lette magáévá ennek az elhagyatott, csendes városkának sok tlgyét, baját és mindenütt ott volt, amikor nemcsak a város, kanem az egyea polgár baján is segíteni kellelt.
*
11 óra elmúlt, amikor áz enyhet adó lombsátorban az Erzsébet-(éren gyülekeztek a város közéletének kitűnőségei, társadalmi és politikai életünk vezető tagjai, élén dr Krátky István polgármeaterrel. Szűnni nem akaró ovációval köszöntötték a képviselői és kísérletét.
Knortzer Oyörgy klr. kormánytanácsos, pártelnök közvetlen szavakkal nyitotta meg a nyilvános népgyűlést. Rámulatott arra, hogy
több mint 4000 válaaztópol-gár Irta alá Kállay Tibor ajánláal Ívelt,
igy lehál már most megvan neki a
szükséges abszolút többsége.
Hata Jmas éljenzés követte Knortzer pártelnök kijelentését.
Dr. KMlay Tibor
embelkedett fel azután, hogy megkezdje programbeszédét. A közönség percekig éljenezte és tüntetett mellette. A nagykanizsai polgárságnak szive nyilatkozott meg ebben a meleg, lelkes ovációban, amelyben a jövő nagy férfiáf részesítette a megszámlálhatatlan népsokasá". amely az egéaz teret ellepte. Ünnepi csend támadt, mikor Kállay megkezdette hatalmaa progra t beszédét, amit nagyon sokszor megszakítóit a viharos helyeslés és éljenzés.
— Ha felvetném a kérdést, — mondotta — hogyan vannak megelégedve a moslanl állapotokkal, kétségkívül azt mondanák, hogy sehogyan, De ha ma megosztva nyilatkozik meg az ország hangulata, nem világnézetek összeütközéséről van szó, hanem arről, hogyan válasszuk meg azokat a férfiakat, akik bennünket a mai káoszból kivezetnek.
Sokan nincsenek megelégedve a mai kormányzallal. De vannak sokan, akik bekerüllek mint ellenzék és a kritika Jogát duhaj módjára gyakorolják.
Ahhoz, hogy az embernek
Igaza legyen, nem kell, hogy nagy hangja legyen.
Az a fontos, hogy kitartsunk. Ha valaki megmarad egy uton, akkor megvan a remény arra, hogy célját végűi Is eléri.
— Kétségkívül nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ausztriában egyre-másra buknak a pénzintézetek és bankok, Németország külföldi államférfiakkal tárgyal, hogy kikerüljön abból a súlyos helyzetből, melybe a reparácló és a gazdasági válság sodorta. Ezeknek a nehézségeknek a hullámai mifelénk is sodródnak, talán sokkal. nagyobb mérvben, mint eddig. Magyarországnak össze kell fognia hogy a világ országainak sorsát Intézők lássák, hogy Magyarországra mindig lehet számítani, ha az uj Európa megteremtéséről van sző.
A „láthatatlan rend ég", ax Iparos-képviselet és a kl/árásolc
Amit az ember mindenütt hall. az a közterhekkel való súlyos megterhelés. A mostani megterhelések a maximumát képezik annak, amll a polgárság kibír. A jövőben egy .összehúzódó politikával" igyekezzünk megvalósítani azt a politikái, amely a terhek leizálli-
tásához vezet. — Egy láthatatlan vendég Hl ma az asztalunk mellett, amely elveszi a tányérunkról a falatot,
amely még a lakásunkat Is kisebbíti. Ez a láthatatlan vendég, amely mindenült szorongat és fojtogat ben-
nünket : ez a közterhek. Ezt a láthatatlan vendéget a Jövőben szűkebb kosztra\'kell fogni.
Majd beszél a termelésről a piac biztosításának fontosságáról. Pontos, hogy
a fogyasztóknak meglegyen a tisztességes keresete.
Arra kell tehát törekedni: hogy fizetőképes legyen a családfő. Hogy a termelő megtalálja a maga számításait. Ezután kiterjeszkedik
a kereskedők nehéz helyzetére.
Hogy Nagykanizsa helyzete éa pozíciója alább szállott, annak tudható be, hogy ma nlnca meg az a kereskedelem, ami egykor naggyá tette ezt a várost. A kormány azt hangoztatja, hogy a Jövőben meg fogja változtatni kereskedelmi politikáját. Ez nem más, mint beismeiése annak, hogy eddigi kereskedelmi politikája helytelen volt. De bízzunk a kormány Ígéretében. Bizzunk abban, hogy a forgalmi adót egy fázisban fog lehetni leróni.
Majd azokhoz beszélt, akik mindig egy ellenjelölttel tisztelték meg öt. Csak egy ellen foglal ugyanis állást: a félreértés ellen, mintha az Iparoa érdekeket csak Iparos tudná támogatni. Most nincs érdekképviselet választás. Hiszen akkor a gazdát, a kereskedőt, a postád, a vasutast Is saját képviselője kell, hogy képviselje. Majd kitér az
IparteatQleti székház ügyére. Az ö álláspontja az volt, hogy szükségesnek tartja, hogy még gondolkozzanak a kérdés felöl, mert a mai nehéz viszonyok melleit Igen nehéz kölcsönt kapni, sok jómtMu Iparos jótállása kell ehhez ö óva intette azokat, akiknek esetleg jól kellelt volna állaniuk. Sziveaen tá-mog-ilja őket továbbra ia törekvéseikben, de hangsúlyozza, hogy ő ebben az ügyben csak a maga véleményét hangoztatta és csak a legjobbat akarta iparosbarátalnak. Sokan azt róják fel bűnéül, hogy nem Járt kl. Ó a politikáért él éa nem a politikából akar megélni. A képviselőnek az a kötelessége, hogy felülemelkedjék mindenen és Igyekezzék teljes erejével az ország és városa érdekelt megvédeni Ez persze nem jelenti azt, hogy ne mehessen el hozzá mindenki a maga bajaival és ügyeivel. Ó igyekszik is minden komoly törekvést sikerre vinni, csak meg akar maradni az igazságnál és az érdemnél akkor is, amikor egyesek pártfogásáról van szó, — De — folytatta — nemcsak Iparosok és kereskedők, hanem vannak . i
közalkalmazottak is, akikre szükség van, mint egy darab kenyérre. Ezek ne féljenek áltól, hogy a fizetésüket le fogják
zalai kozlónv
1930. jnnlui IC.
szállítani. Erről nincsen szó és nem is lehet sző. És ha Ilyesmi csak valaha felvetődne: nem fogjuk megengedni Következhetnek nehéz e>
súlyos helyzetek. De nem lehet egy osztályt kiragadni és erre azt mondani: TI viseljétek a terheket, ti legyetek a Schwarzer Péterek I
,A JaMltöIcaönvalorizáció KOcelebb van, _ mini v a 1at><i"
Hiszi, hogy ax uj országgyűlés első faladata less
a hadirokkant kérdéssel
foglalkozni. Az állam mellőzze a tul luxus kiadásokai és legye lehetővé, hogy minden városban, minden községben illeszkedhessenek*be rokkantjaink abba a keretbe, amelyre telt szolgálatuk folytán jogosan igén/t tartanak.
A hadlkölcsönvalorizácló
mellett foglal állást. Azokat az Ígéreteket, amelyeket Tisza István kormánya tett, Illik az utána következő kormányoknak betartani, olyan mérvben, ahogyan ezt az ország pénzügyi helyzete megengedi. Máma nincsenek feleslegel az országnak és mégis ut mondja, hogy ma közelebb áll a helyzet a kérdés megvalósításúhoz, mint valaha. Mert nemcsak a kötvénytulajdonosoknak hanem a magyar állam hitele ssem-
pontjából is fontos a valorizáció. Előbb-utóbb ujállamkőlcsOnt kell kibocsátani, de ezt nem lehet előbb megtenni, mint hogy valorizálják a hadlkől-
csőnkőtvényeket. Beszél a magánalkalmazoltakról. — Hogy kenyeret tudjunk szerezni az országnak, füstölgő gyárkéményekre, külföldi piacra van szükség. Akkor lesz a magánalkalmazoltaknak is iehetőjég előmenetelre, boldogulásra. Dj addig is gondoskodni kell arról szabályzatokban, hogy ezeknek mindaz blzlosiltassék, ami a hasonló munkál végző egyéneket megilleti. Kőtelező vasárnapi munkaszünetet és azt a jogi pozíciót kell a magántisztviselőknek biztosítani, ami mindenkit megillet, aki a nemzeti gazdasági munkából becsülettel kiveszi a részét.
Mii jelent a etcmokrócla ?
Amikor lálja, hogy nagy cégek omlanak össze, sok az óvatott váitó, kell, hogy ez a helyzet az embereket közelebb hozza egymáshoz. A gazdagoknak is léire keli tenni a régi büszkeséget. Fogjunk kezel egymással és becsüljük meg egymást I A demokrácia egyenlősége
jelenti mindenkinek a megbecsülését, a lehetőségét annak, bogy felfelé emelkedhessék. A demokrácia mindenkor nyugalmat és békét akar, amit a radikalizmus fei akar lorgalnl.
Ami apáinktól ránk maradi: változtaiható, de ne sértsünk bevett szokásokat, ne sértsük meg azokat, akik a múltra tisztelettel néznek. Fó-leg vigyázzunk most, amikor Kelet felől jön a veszedelem, amely fel akarja forgatni a mai kapitalista rendszert. Fogjunk Össze minden radikális és minden felforgató lörek vésekkel szemben. De biztosítsuk s népjogokat és a taltó szabadságát, persze ugy, hogy abból kár ne szármázzék a magyar nemzetre.
Hangoztatja az ifjúság továbbképzésének szükségességét,
Nagykanizsának Iskolavárossá való alakulását Hiszi, hogy tovább kell mennünk ezen a téren és már a téli munkaalkalmak biztosítása szempontjából is : teljesíteni a régi óhajt — a leány-Uceum felépítését.
Ha sikerül hivatásának magaslatára emelni ezt a nemzetei, hiszi, hogy amikor Európa uj leányáról döntenek, Magyarország Is megkapja a maga helyet a Duna völgyében.
Kállay beszéde után percekig nem szűnt meg az éljenzés.
Kelemen Ferenc bankigazgató beszélt ezután. Hangsúlyozta, hogy ez a választás azt is el fogja dönteni, hogy a nagykanizsai kerület hogyan tud képviselőjén keresztül befolyást gyakorolni az ország sorsának intézésébe. Kállay programjában benne van az 6 egész egyénisége, ragyogó tiszta becsülete, nemes demokratizmusa, az ö kenyérpolitikája.
Hajdú Oyula dr. arról beszél, hogy sajnálattal látja azokat, akik nem elégszenek meg Kállay Tibor liberális politikájával és a szélső tábor felé gravitálnak, amely már egyszer végzetbe sodorta ezt az országot Kállay annak a liberálizmus-
nak a hive, amely nem az ajkon lebeg, hanem az ő demokráciája a szivek húrjain rezeg. Tiltakozik az ellen, mintha ö az Iparossággal szemben frontot csinált volna. Azzal fejezi be szavalt, hogy jöjjenek ide az Iparosok és dolgozzanak ill együtt a város érdekében azzal a férfiúval, akinek a parlamentben való jelenléiét maga Bethlen István tarifa szükségesnek.
Knortzer György zárószavaival a népgyűlés véget ért, mely utáu mint hatalmas Imádsága egy eltaposott nemzetnek, ezrek ajakán felhangzott a biztató, erősítő esdeklés:
.Isten ájdd meg a magyart I...
És az arcokon oll Ult a néphan-
f;ulal, amely meghozta a maga meg-ellebbezhetetlen és tántoríthatatlan verdiktjét: junius 28-ára...
(B. R.)
Klakanlztaán
vasárnap délután a Templom-téren tartotta Kállay Tibor programbeszédét, a kiskanlzsalak nagyszámú részvételével, Dr. F\'üIöd György elnöki megnyitója után dr. Hajau Gyula, majd Kelemen Ferenc bankigazgató beszéli
Dr. Kállay Tibor hata\'mas programbeszédében jobbára azokra a kérdésekre tért át, amit délelőtt már Nagykanizsán kifejtett, főleg a gazdakérdéseket érintve.
Kállayt a klskanlzsal polgárság határtalan lelkesedéssel fogadta és szűnni nem akaró ünneplésben részesttette. Utána ujnépl Elek Ernő, dr. Rotschlld Béla beszéllek. A rendkívül sikerült népgyűlés és programbeszéd dr. Fülöp György zárószavaival ért véget.
— A klstolmácsi erdóőr sorsa. Btszámollunk annak idején Borsos Sándor erdőőr szerencsétlenségéről, akinek egyik szolgálati útja alkalmával vadorzók kilőtték mind a két szemét. Herceg Esterházy Pál, akinek kistolmács! uradalmában teljesített Borsos Sándor szolgálatol, megrendülve értesült a szerencsétlenségről és elrendelte az erdőőr előléptetését. A herceg egyben oktatás végett elhelyezte Borsos Sándort a vakok intézetében. A jószivre valló cselekedet önmagában dicséri az emberles gondolkodású főurat.
Francia grenadinok
extusiv mintákkal
Divatos mouslinok
választékos színekben
Crepe de chinek, nyersselymek
divatos csikókkal óriási választékban érkeztek
Dwiántul legnagyobb éa legolcsóbb áruháza.
A Magyar Nemzeti Bank másfél százalékkal felemelte a kamatlábat
Budapest, Junius 15 A Magyar Nemzeti Bank főtanácsának végrehajtóblzottsága Junius 16-tól a bank kamatlábat 5.5 százalékról 7 százalékra, a népszövetségi kölcsön kamatlábát p:dlg 0 százalékról 7 5 wásslékra emeli fal.
A bankrála felemelésének tulzolt jelentőséget tulajdonítani nem lehel Ez az intézkedés a világgazdasági helyzet alakulása folytán vált szük-
ségessé, amennyiben az osztrák nemzeti bank és a német birodalmi bank is felemelték a kamatlábat, még pedig a német birodalmi bank egyszerre 01 százalékról hét százalékra, a lombard kamatlábai pedig nyolc százalékra. Így a magvar pénzügyi érdekek megvédése érdekében a Magyar Nemzeti Baak sem zárkózhatott el a kamatláb felemelésétőt.
v^^1"*****^* » ■ iif
állítsák össze.
Nagykanizsán a mosl összeállítás alatt álló jövő évi költségvetés dr. Králky polgármester intenciói szerint a fokozottabb takarékosság elvei alapján készül, amely még az cxtdel leredukált költségvetést Ts túlszárnyalja takarékosság tekintetében.
A belügyminiszter takarékossági reoéatete megérkezett lagykanlzsa városhoz
A Jövő évi költségvetést <aár a tokozott takarékosság elve alapján állítják össze
Nagykanizsa, Junlua 16 Tegnap érkezett le Nagykanizsára a polgármesteri hivatalhoz a belügyminiszter rendelete, amely felhívja a városokat a legnagyobb takarékosságra és amely lényegében a következőket tartalmazza:
A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyelértöleg ragaszkodik ahhoz, hogy a városok, főleg a személyi kiadásoknál hat év alatt ttz százalékos megtakarítást értenek el, akár létszámapaszlás, akar az illetmények csökkentése, akár egyéb takarékossági rendszabályok utján.
Ha szükség mutatkozik, akkor a kiadásoknak tiz százalékon tul való leszállítását Is keresztül kell vinni A képviselőtestület a keresz\'űl-viendő takarékossági rendszabályokra vonatkozólag a saját kebeléből tlz tagból álló takarékossági bizottságot küld ki, amely Javaslatot készit és azt a képviselőtestület elé terjeszti. A városok ezekel a jelentéseket legkésőbb szeptember 30 ig kötelesek a főispán utján a belügyminiszter elé terjeszteni.
Megjegyzi végül a miniszter, hogy a városok saját érdekükben a rendeletben foglaltak szerint sürgősen járjanak el és a jövő évi költségvetéseket ls a takarékosság elve alapján
Vasárnap hajaalban tfix pusztított Klskanlzsán
Vasárnap halnalban, fél 2 óra tálban toz pusztított Magyar László (Báró) Idskanlzsat lakos O.szág-ut 83 szám alatti portáján, ahol kigyulladt az istálló.
A tűzoltók Vecsera Antal tüzoUó-llszt vezetésével néhány perc mu\'va már a tűz színhelyén voltak. Addigra már az Istálló közelében levő pajta ls kigyulladt. Ugy a pajta, mint az Istálló teljesen leégett. A tűzoltók munkája inkább arra irányult hogy megakadályozzák a tüz továbbterjedését. Két órai megfeszített munka után sikerüli lokalizálni a tűzet. A kár 5 - 600 pengő, ez az összeg azonban biztosítás révén részben mwtérül
Egyes lelek arja mulatnak, hogy gyújtogatás történi. A rendőrség nyomozást Indított.
IMUtunUil 16.
ZALAI KÖZLÖNY
GySmSrey István frontja egyre szélesedik a kiskomároml kerületben
Riport a vasárnapi program-beszéd körútról
Kiskomároml kerület, vasárnap
(Kiküldött munkatársunktól) Annyit beszélnek a választási harc megindulása óla a kiskomároml kerületről, hogy elhatároztuk, szembenézünk ezekkel a hírekkel a helyszínen. ÍA : telderllö körút vasárnap reggel kezdődött.
Keresztül robog velünk az autó Galambokon. Vasárnapi csend \' a faluban. A reggeli harangszó pihentető szóval hlrdell az Ünnep t. Ebben a temérdek, sietős dologidőben Is ■zent az ünnep, minden faluban tarkán népes a templom tája. A Jómódú Zalakaros csupa cementkeri-léses házai ls ünneplőre lésülkődve állják az utcafrontot. A falvak arca tiszta, plakátharc nincs ebben a kerületben.
El>6 stáció
Zatamerenye. A községházán együtt van a vasárnapi terefere.
Tapogatózva kérdem az egyik értelmes gazdától:
— No és a gróf?
— A gróf, az kirtm, mindig csak gróf marad, ameddig csak él. Azlán peaig, akármit Is mondanak, nem való a gróf szegény embernek.
Ráhümmögnek, rábólintanak a többiek.
Igazuk van. A gról Jó ember. Nem lehet letagadni. De azért azt sem lehet letagadni, hogy ezt a jóságát sokezer választó ciak hlrból Ismeri.
Sok kOzség van, ahol kérdeztük, nem la látták, nem ts
Ismerik a grófot, soha senki tóié semmit nem kapott.
Olyan községben is megfordultunk, ahol ránk nézett a megszólí-
tott, barázdásképp okosszemü magyar és igy válaszol:
— Hát mit gondot az ur? Azt hiszi, hogy
a kiskomároml kerületben csupa olyan ember lakik, akit meg lehet venni ? E\' kis potya autóval? Meg e\' kis vámmal? Háaze akkor menynyivel rosszabb ember az, •kl eppöngőér kínálja az
aláírását ? Mennyi Józan logika van ennek az egyszetü galamboki embernek a leleteiében...
Oyömörey István beszédet Intéz az egybegyűlt mercnyeiekhez. Lelkesen, szivesen megéljenek. Pedig ez a zalai nép olyan fajta, hogy nem nagyon hehreselget tenki emberfiának. Csak i hallgat. Aztán magában Intézi el. De a merenyeiek a beszéd közben ls többször réhelyeseltek a képviselőjük szavára. Meg Zoltán Boldizsáréra Is, aki Nagybakónakról és Horváth Istvánéra, aki Nagvré-cséről volt ott Oyömörey Jelöllfégé nek támogatására.
Visszafelé, a pontos Időt megadni délutánra, megállunk a zalakarosl községháza előli. Egy pesti ur épin a Falu Urániája vetítettképp elő adására gyüjll maga köré a népet. Jól esik látni, ahogyan a kuliura, a tudásvágy vUzI ezeket a héten át kemény munkába feszült embereket. Egy darab korkép...
Amint tovább robogunk, összetalálkozunk a falu közepén a gróf autójával. Benn ül maga ls egy pappal. Furcsa I A híre ulán azt hiltem, hogy összeszalad a nép, ahol megáll az autója. Dehogyis szalad I Néhányan lézengenek körülölte. Megérkezünk Kltkomfromha.
A klakomdroml program-beascéd A gról belefia/Zo/r a IWMéileker Hallgató tömeg kteé
Csak ma ka|nalban dobolták kl, hogy Oyömörey István 11 órakor programbeszédet mond.
— Miért hajnalban ? — kérdezem.
— Mert este sóidig elpolltlzál a nép, ilyenkor vasárnap délelöll aztán miséig nagy a csöndesség.
A korcsmában eleven élei van. Nem sokan, de hangosan. Egyik asltalnál leányok dalolnak szerelmes nótákat. A tekintetük át-átrándul a legények asztala leié. Mikor két szem összetalálkozik, olyankor a legény-asztalon megürül egy pohár.
Virágos, zöldágas emelvény várja a képviselőjelöltet. A hatóságot dr. Somogyi István szolgabíró képviseli. (Dr. tMObhalmer Alin főszolgabíró
autójával egy kis bnleset tOrtént az országúton,
ugy hogy a lóbiró csak Oalambokón lehetett jelen a programbeszéden. Szerencsére senkinek semmi baja nem történt.)
Oyömörey Istvánt nagy tömeg hallgatta végig Kiskomáromban.
— Az az egyik vád, — mondotta egyebek közt — hogy
a kormánynak nincs gazdasági programja Aki ligyeli a világ sorsál, tudja, olvassa naponta, hogy egy gazdasági földrengés zudul át az egész világon, amt megrázta még a gazdag Amerikát is. Ilyen viszonyok közt nincs meg az a szilárd alap, amire a kormány építhetne. Épen átért, mit csinálhat ? Itt Is, ott Is
betöm egy lyukat, foitoz és ahol tud, ott segít a bajokon.
— Tetszetős dolog szembe szegezni a kormánnyal, hogy
szállítsa le a vámtételeket.
A kormány azonban az ország egyetemes érdekeit nézi és nem egyes emberekét. Lehetetlen leszállítani a vámokat, amig egyet európai államok gazdasági politikája olyan velünk szemben, hogy öngyilkosságot Jelentene reánk nézve vámjaink leszállítása.
— Két fajta állam van: Ipari és mezőgazdasági. Az ipariban drága a mezőgazdasági termény, de olcsó az Iparcikk. A munkanélküliség réme azonban mindegyikben ismeretes. 3—4—5 millió a munkanélküli a nagy ipari országokban. A mezőgazdasági országokban pedig nincs a terményeknek megfelelő áruk, az iparcikkek viszont drágák. Mármost ha kertelés nélkül akarjuk kimondani az igazságot, meg kell állapítanunk, hogy Magyarországon van aránylag a legjobb helyzet mezőgazdasági tekintetben. Nem mondom távoltól sem, hogy ez Így jó, csak azt, hogy aránylag a legkedvezőbb. Jugoszláviában, Romániában 7—8 pengő a buza és boletta sincs. Amerika, Kanada kivándorolt magyarjai közül az egyik kanizsai azt irla haza:
„Ide ne kívánkozzék senki, hanem adjon hálát odahaza mindenki az Istennek, aki
csak egyszer Is naponta jól-lakhatik meleg étellel.*
— Magyarország csak egy kis tenyérnyi föld a térképen. Mindenhol rossz a helyzet, Magyarországon Is. Ennek nem a kormány az oka. Hanem a győztes országok gőgje. Amig ez meg nem változik, addig Európában jobb helyzet nem lesz.
A győzők elzárkózásának és a kormány jövő politikájának összefüggését Ismertetve, többek közölt ezeket mondotta:
— A kormány az adott helyzetben, amikor jóformán az egész eu-ópal gazdasági élet romokban fekszik, nem tehet mást, mint minden erői összefog és ahol tud, segil a bajokon addig Is, amig az európai államok ráeszmélnek, nogy ez a politika jóra nem vezethet. A vörös pokolba vezel ez az ut, ahol nincs m»gánluia|don, ahol az emberből robotos gép lesz és a munkáért, mint Oroszországban, koplalás a bér. Lassan megy a nemzetek feleszmé-lése, de megy. A kormány feladata : minden pillanatban tudni, ml válik az ország hasznára. Nekünk pedig össze kell tartanunk és ezzel biztosítani, hogy a vörös rém 2000 éves kulturánkat meg ne semmisíthesse.
— Én nem tOzOk kl más cégért a homlokomra,
folylatta Oyömörey emelt hangon — hanem nyíltan és egyenesen megmondom, milyen párthoz tartozom. Én Bethlen katonája vagyok, aki ezt országot a pusztulásból kivezette. Metl na nem ö állna az ország élén, ma nem állnánk olt, ahol álunk. Hiszen ma már kifelé is nagy nemzetek a barátai a mi kis országunknak. Sorsdöntő napok előtt állunk. A v munió ügye, az osztrák szerződés slb. vannak a láthatáron. Szükség van egy nagytekintélyű, higgadt, blztoskezü emVrre és ez — Bethlen István. Ha engem cserben hagyna kerületem népe, gróf Bethlen Istvánt hagyná cserben.
A válaszlópolgárság nagy tömegének zajos helyeslése tett pontot Oyömörey István beszéde után.
Zoltán Boldizsár (Nagybakónak), a Zalai kisgazdák egyik legtekintélyesebbje, örökös megyeblzotlságt tag hívta fel a klskomíromlakat az összetartásra, Bethlen István politikájának megbecsülésére.
Barbarlts Lajos, a .Zalai Közlöny* felelős szerkesztője beszélt ezután, aki szembeállította a gróf olcsó népszerűségét Oyömörey munkásságával, amit különösen gazda-érdekekben kilejtett. A
beszéd közben egyszer csak
a tOmeg kOzé hajtott autójával a gróf és klaérete.
A rend persze lelbomlolt, a gról pedig felállt az autó ülésében és elmondta program-beszédét, ami eny-nyi voll:
•— Kedves választópolgárok I Programbeszédemet nem engedélyezték. Én nem Is tartok programbeszédet. Barátjuk vagyok, az Is maradok. Isten éltesse magukat I
Érdekes, hogy a gróf a másik jelölt programbeszédének megzavarását is megengedhető fegyvernek találta. Ugy látszik a politika csakugyan nem válogatós eszközökben. Annak Idején Drózdy Is igy csinálta.
A józanabb közönségnek sem volt
na»yon szimpatikus a gyfltétffw* ez a szándékos megzavarása. Főként
csak a közbekiabálásra kivezényelt komárvároslak tüntettek és zajongtak az autó Körül,
a többi ekkor is megőrizte komolyságát.
Az Is érdekes kérdés, hogy a gróf miért akarta pont ugyanabban az órában tartani a programbeszédét Kiskomáromban, amikor Oyömörey gyűlése voll ? Miérl nem tűzte ki délutánra ? Alighanem azért, mert Így jobb a népszerűségnek. Míg egyszerűbb Is azzal a programmal. Mert, amint hallom,
Oalambokon mondott programbeszédet, de valami so\'ikal többet olt sem mondott.
Voltak is vagy százan a galamboki beszéden. Mikor meg Oyömörey beszéli, szűk leli a tűzoltó-udvar. A közönség együttérzése sokszor vállolt ki helyeslést OyOmörey beszéde közben. Szállt Is ám a szó Oyömörey ajkáról, élvezet volt hallgatni Ulána Pereszlegl Lajos sár-szegi biró okos, talpraesett beszédét tapsolták meg.
Zalaszentjakabot
is megnéztük. Nem sok választója van. Talán 170. Ebből 100 biztos Oyöinörey-párti. Errefelé sem Ismerik, nem Is látták s grófot azelőtt.
Zalakaroson
is megjegyezte egy öregebb polgár:
— Pedig a megyegyűlésbe Is benne van a gróf url Miért nem bestét ott ? Nem vett az részt soha semmiben, most meg egyszerre képviselő akar lenni I
Általában az az objektív megállapítás, hogy
a Sommslch láz 8—10 nappal ezelOtt érte el a kulml-náclós pontját és azóta Igen erősen visszaesett.
A választási harc első napjain kicsiholt hirtelen láng alábbhagyott. A polgár meghányta-vetette magával a dolgot és spekulál még ma Is, d£ most már nyugodtan, leblg-gadtan gondolkodik A gondolkodás eredményét legérthetőbben egy éltes kiskomároml polgár foglalta szavakba:
— Most nem elvekrőt van szó, uram, hanem spekulációról. Ml tudjuk ezt és látjuk jól. Azért van az olcsó vám, meg minden más.
A körűi Nagybakónakon éri véget. Ekkor már elmúlt 6 óra. Itt egy kis baleset cselt. Nem volt együtt a nép fél 7-re, amire a beszéd kl volt tűzve.
— Hol a nép? — kérdeztük.
— Hát iszen kü vót káltava, csakhogy négyre — adta meg a feleletet az egyik.
Di azért, sebaj 1 Igy is volt mit tenni Bikónakon. Pihenőül pedig Zoltán Bódi bátyánk vendégszerető házában Jött össze a vezérkar. Sok munkába fáradt, becsületes arcú magyar.
— Mostanában, ha találkozik az
ember gyereke, még jónapol se ér rá mondani.
Igy mondják. A sietős nagy nyári munkaidő miatt. Amikor a falvak népének szorgos, kemény keze alatt érik a holnap kalásza.
És becsületes magyar koponyákban a holnap kovásza érlelődik, (bt)
zalai közlöny
Vasárnap avatták fal Ünnepélyesen a kanizsai evangélikusok ul gyülekezeti otthonát
Nagykanizsa, junlus 16
Vasárnap délelölt bensőséges ünnepség keretében zajlott le a kanizsai evangélikus gyülékezeti-otihon felavatása. Az avatási ünnepség, amelyen nagyszámú és előkelő közönség veit részt, ünnepélyes istentisztelettel kezdődött. A Csengery- utl evangélikus templomot zsúfolásig megtöltötték a hivek és a meghívott előkelőségek.
Az oltári szolgálatot Horváth O.i-vér lelkész végezte, majd Seregély István szrpetneki evangélikus lelkcsz, mint esperest megbizotl magasszír-nyslásu beszéd keretében méltatta az otthon-avatás jelentőségét.
Istentisztelet után az ujonnan épüli, gyönyörű kivitelű otthonba vonult az ünneplő közönség, ahol Vánkos Jenő polgári Iskolai tanár vezetésével Áldjátok az Ural . . . kezdetű egyházi énekel és a Himnuszt adta elő ügyes betanulásban a gyülekezeti énekkar.
Seregély István cspereti megbízott ünnepélyes szavakkal felavatta az otthont, majd annak keletkezésének történetét Horváth Olivér lelkész Ismertette röviden.
A pénzügyi bizottság 1927 évi május 24-ikl gyűlésén velödölt fel először az olthon-épllés gondolata. 1927 november 23-án, az újonnan megválasztott presbitérium beiktatása alkalmával Dénes Jenő, a pénzügyi bizottság elnöke két évi fizetésének egy százalékát ajánlotta fel az o\'lhon-alap javára. A nemes példa követőkre talált é* sorban jöttek az önkéntes felajánlások. Igy néhai özv. Sarkaáy Tituszné, egy református lelkész özvegye 4000 pengőt hagyományozott végrendeletében az otthon-alap javára. A mult évi májusi közgyűlésen elhatározták és az ősz beálltával már meg is kezdték Kalmár Zoltán építészmérnök (ervei és vezetése alatt az otthon építését.
A város 1000, a Református Nőegylet 200, dr. Kritky istvánné vezetésével az Evangélikus Nőegylet 2000, az evangélikus gyülekezet p:-dlg 6000 pengő értékű készpénzt és természetbeni adománnyal járult hozzá az építkezési költségekhez.
A nagy tetszéssel fogadott beszámold után Kádár La|os református lelkész üdvözölte aleslvérgyülekezet uj alkotását.
Dr. Krátky István polgármester a város nevében keresetlen, őszinte szavakkal klvánla, hogy az uj otthon hatalmas erőforrása legyen a testvéri érzésnek, hllhüségnek és áldozatkészségnek.
A felemelő avatási ünnepség egyházi énekkel ért véget.
Az uj otthonban esle fél 9 órai kezdettel rendezte első szerelelven-dégségét az Evangélikus Nőegylet. A gyülekezeti vegyeskar énekszáma után Horváth Olivér lelkész lmid<o-zolt, majd Kalmár Zoltán gyülekezeti felügyelő mondott megnyitó beszédet. Horváth Eluska megkapó sza valata után a műkedvelő gárda egy irredenta színdarabot adott elő, amelyben Molnár Klári, Lajpzlg Ilus, Böhm Mid, O/enbeck Terike, Kutassy I us, Kreft Jolánka, Horseczky Annuska, Boros István és Németh Jenő araliík megérdemelt sikert.
A szcrctelvendégség résztvevői a késő éjszakai órákig a legjobb bir.-gulalban maradlak együtt.
Nagykanlzfti közönsége felekezel-külOnkség nélkül egyUllérez az evangélikus polgártársak örömével, amikor végre régi szép tervüket valóra válthatták.
1981. junlus 16
Samu Lajos visszalépett, helyette uj jelölt kísérletezik Nagykanizsán
Nagykanizsa, Junlua 16
Samu Lajos párlj nak nagy garral elindult szervezkedése eljulott odáig, smint előrelátható volt, hogy maguknak is megrendül a bizalmuk vállalkozásukban. Ennek eredménye és az összegyűjtött ajánlásoknak a várakozáson messze alulmaradt száma aztán meghozla vasárnap a kanizsai választás esemén,él: — Samu Lajos visszalépett a Jelöltségtől és átadta helyéi Magyar Miklósnak, az U|ság-üzem budapesli nyomda igazgatójának. Az uj jtlöll nemzell demokrata (Vázsonyl párt) Nagykanizsa vele szemben arra az állásponlra helyezkedik, ho.;y becsületesebben és magyarabbun senki sem demokrata Kállaynál, aki pedig nála demokratább, az már szemben találja magái a város egész Józan ítélőképességű közönségével.
A halóságok ezullal Is, ismételten
és nyomatékosan figyelmezhetik a választópolgárnál, hogy mindenki csak egy /elölt ajánlást ivét Írhatja alá, mert aki ez ellen vét, az a fennálló rendclkezétek szerint büntettetik
Megalakult a nagykanizsai választási bizottság
A nagyksniisai választási biztos, dr. Haám László keszthelyi kir. járás-bírósági elnök meghívta a választási bizottságba dr. Kovács László és dr. Krelzler Jóiséf ügyvédeket, Teutsch Ousitáv kereskedőt, Bal Plc György kisgazdái, póttsgokul dr. Berlin József ügyvédet, Horváth István nyug. városi számvevőt, Mayer Károlyt és Kdlovlls Lászlót.
Dr. Fábián Ziigmond kir. kormánytanácsos, választási elnök megalakította a választási bizottságot és a tagoktól kivette az előirt esküt. A választásra vonatkozó hirdetmény a legközelebbi napokban kerül ki
nakovaxky Iván dlaáaluifa a kcsi/öelyl válasxIóKerUlelben
Keszthely, Junlua 16
<Tudósítónk telefonjelentése) Rakovszky Iván, az egysége\'pirt hivatalos keszthelyi jelöll|e három napol künn töllött a kerület községeiben, ahol részben látogatásokai végzett, részben pedig programbesrédel mondott. Rakovszky Ivánnak vasárnap valóságos diadalútja volt a kerületben, mert Zalavár, Alsópáhok, Sármellék, Zalaapáti, Esztergály, Bókaháza, Zalacsány, Kuslány és Oyüle-vész községekben, amelyekben programbeszédet is mondóit, hatalmas aladalkipukkal és vlrágesövel fogadiák.
Rakovszky Ivánt ezen útjára Mala-tlnszky Ferenc felsőházi tag veze\'é-sével a keszlhelyi és a kerületi egységespárt helyi vezérel Is elkísérték.
Patonay járásblró visszalépett
Tnpolcán
Patonay László keszlhelyi járásbiró n tapolcai kerületben visszalépett. Helyette Oaál Oiszton programjával dr. Kaszás Károly tapolcai ügyvéd lépett fel. Oróf Eszlerházy Móric és dr. Fazekas Ká oly Is egész vasárnap járták a kerülete!.
Zalaegerszegen
Boronyák Slndor nem sok vizel zavar. Báró Kray István megválasztása biztos. Ujabban egy pesti bankember neve Is forgalomba került, mint uj jelölt.
Izgatnak a kortesek
Lentiben Herczka-párti kortesek dolgoznak. P.ikán két korlest, akik már nagyon vehemensen izgattak, a csendőrök bevittek Zalaegerszegre.
SZÍNHÁZ
A szent láng
IV Somemi Maurham drámája a log-fonaógoaebb emberi érzésnek, az anyai szoretetnek ad táv teret tragikus kl-bontakozáara ogy kényes kelyzet adottságai alapján. Tabertné (Vasa Irma) tla, Maurlce (Bognár Klek) egy reptllö-■zerencséűenség örökre megnyomorított áldozata. St«l a, (Székelyhldy Adrienne) a ragyogó, szép, fiatalasszony már évek óta Igyekszik önfeláldozóan bearanyozni Jelenléiével térje szenvedéstől! napjait. Flatalaága azonban bünöa (szerelembe sodorja [érje öccsével, Collínnal (Kré-mer) éa ennok a szerelemnek következményei la leaznek. Tabertné nyitott szemmel figyeli a fejlődő szerelmet és amikor látja, hogy egyre feltartóztat-hataüanabbul közeledik az a pillanat, amikor beteg fiának la fölnyílik a szeme, akire ez a legszörnyűbb teatl és lelki tragédiát Jelentené, caodálatoa anyai azcroíetébon, önfeláldozóan maga lép a tla elé táruló golgotháa útra. Két Hát éa az azok azerelmébon fírlődő asszonyt akarja boldoggá tenni, foi ezt a gordlusl csomót a legmegdöbbentőbb hidegvérrel vágja ketté a gyermeket boldogságáért romegő anyn. Az anyai szeretet szent lángja telcsap Tabertné agyáig, ahoi megszületik a gyilkosság gondolata. Éb az anya megmérgezi nyomorék Hát, hogy megmcnlae a reá váró szenvedésektől.
Ezt a krlmlnalpathologlkus témát annyi meggyőző erővel viszi színpadra az Iró, hogy az anya tettének Jogossága, vagy Jogtalansága még a legridegebb üllníetólog.\'tszf 1b erős latolgatásba sodorja. Ettől eltekintve a darab kétségtelenül ériéke h/. ul színpadi Irodalomnak éa a héttől előadás szereplői kivétel nélkül átérezték ezt a magaslatot. Vasa Irma, Bognár, Rzékely-hldy Adrienné éa Foleky Klári toljea
felkészültséggel álltak az előadás tengelyében. Vitéz Bánky, Danta és Krémer egészítették kl simuló Játékukkal a kifogástalan ogyüttest. A rendezés pergő Iramot diktált és a tábláa ház sem fukarkodott a tapsokkal. Kár volt azonban ezt a Jó darabot az utolsó napokra hagyni. D. M. J
A színházi Iroda hírei
(•) Bognár Elek búcsúja Kedden este tartja búcsúját a társulat kedvelt azo-relmes-szlnénzo, Bognár Klek a közkívánatra a „llád bízom a feleségem" cl-mU pompás vígjátékban, melynek bemutatóján kivételes művészettel nagy alkerre vitte Székclyhldy Adrién, az Ünnepelt hőanővel együtt. A főezerepo-ket peleky Klári, Orbán Viola, Nagy Imre, Danis Jonő, Csergő Ictván, Krémer l\'erenc játszák.
(*) B hary Nándor bucsufellépte. „A postásflu és huga* premierkorában a legnépazertlbb operettje volt a régi Kanizsának Kolujltáaára az ad különös alkalmat, hogy a feledheteUenUl htrea Latabár-sieropet, a poatásfiut olyan elsó rangú komikus Játaza, mint Blhary Nándor, akt ebben az egyéniségéhez kitűnően Illő szerepben a koralkum csucaaln jár, könnyeztot, kacagtat. A poatáaHu húgát Harczoa Irén, a közszeretetnek örvendő azubrottprlmadonna Játsza.
Heti műsor:
Kedd: Rád bízom a feleségem (Bognár
Elek bucsula) Szerda: Postásflu éa huga (Blhary Nándor bucauta). Csütörtök : Bécsi menyasszony (Vasa
Irma búcsúja). Péntek: Tul a Dunán Baranyában (Nagy
Oábor bucauja). Szombat: Tul a Dunán Baranyában. Vasárnap délután: Halványsárga rózsa. Vasárnap este Tilt a Dnnán Bnranvá-ban.
Héttő: A bor (a Uánky-pár bucauja)
NAPIREND
Junlus 16, kedd
Kőm. katolikus: R. Per. Protesláns
Jusztin. Izraelita : Tham hó I. •
Városi Muzeum és Könyvtár nyílva csütörtökön és vasánup délelőtt 10-151 12 ériig.
Gyógyszertári ájjall szolgálati I.
né végéig • .Mária\' (yógy ízes tár -Király utca 40 OörfSrM nyitva reggel S őritől ette óráig (bittó, szerda, pintek délután. \'«dden cgéii mp nőknek). Tel.] 2—11.
litaiirát
K nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések : Hétfőn a Mmtrtfk-M: Reggel 7 ínkor -4-21, délután J Vlkor +28, este 9 órakoi +IB-8.
Fethiul: Reggel éi délben tlszla, esle borult (gboltout
StiUrány Reggel dél, délben északkelet, esle északnyugati szít.
(tyuakat r<M)dtnM a SUt...-általai latéul lalsaSi Váttoaáaa f.lhSa, almstarra ha|M IM •érháta, !«>!■■•■ bltáltaaáa nélhOI.
— A vármegyei IskolánklvQII népművelési bizottság Zalaeger-szegen Brand Sándor vármegyei főjegyző elnöklésével ülést tartott, melyen Nagykanizsáról dr. Tholway Zsigmond postafönök, az Irodalmi és Művészeti Kör elnöke vett részt. Az ülés tárgysorozatán a bizottságba kanizsai tagokst Is választottak: dr. Hajdú Oyula ügyvédet. Kelemen Ferenc bankigazgatót és dr. Wlnkler Ernő főrabbit.
— A Zrínyi Irodalmi és MBvé-szeti Kör junius 18-án, csütörtökön délután 6 órakor tartja 36-lk évi rendes közgyűlését a városházán. Tárgysor: 1. elnöki megnyíló és jelenlés, 2. főtitkári jelentés, 3. pénztári jelentés, 4. tisztikar éa választmány választás, 5. indítványok.
— Batthyány Ilona grófnő érettségi bucsumajállst rendezeti. Batthyány llons grófnő vssárnap délután, tanárai és a vele együtt érettségizeti volt osztálytársai részére jólslkerűlt érettségi bucsums|álist rendezett a mórichelyi halastavaknál, ahová tanáraik kíséretében autóbuszon mentek kl Nagykanizsáról a msturánsok. A kitűnően sikerűit majálison részi vettek: Eberhardt Béla főigazgatóval az élükön Batthyány Hona grófnő tanárai teljes számban, a maturált leányok és fiuk, valamint a fiatalság hozzátartozói. Az előkelő ségek közöli ott voll: Babochay Farkas Béla, a csurgói járás lestnevelési vezetője, ujnépl Elek Ernő földbirtokos és családja, Lówenstein Emil bankelnök és családis, Barthos Oyula erdőmester és családja, Pataky prnö uradalmi főintéző és neje, Zalán Antal tógazdasági intéző, Szilágyi Oábor tanár és még sokan mások. A fiatalságnak feledhetetlen örömünnepe volt ez a kitűnően megrendezett és fényesen sikerűit érettségi bucsumajális, melynek csónakázás, tánc, halászlé-uzsonna és ének töltötte ki s programját. Bárczay Fe-rencné Keglevkh Ilona grófnő mini vendéglátó háziasszony, férje pedig, Bárczay Ferenc, mini házigazda szerzett feledhetetlen délutánt a vendégeknek.
— Eltűnt tanonc. Parrag Ferenc 15 éves zalaszenlgróll kötélgyártó lanonc ellávozoll munkaadójának, Smelka Istvánnak lakásáról és ezideig nem került elő. A hatóságok keresik.
193). junlm 16
zalai közlöny
Gyújtott a szombat esti villám
I/ontl, Junius 15
S:ombaton esle nagy vihar vonull végig az alsólendval járás több községe feleli. Lenlihegyen a villám belecsápolt Antaacr Béla lenlli elemi iskolai Igazgató présházába, melytói az épület lángba borult és teljesen leégett. _
— A városi zeneiskolában a mai nappal bevégződtek a vizsgálatok. Bizonyítvány és Julalomklosz-lás 18 án délután 5 órakor lesz. A jövő tanévi belratást 19 én és 20 án délelőtt 10-12 és délután 4-6 óra kőzőtt tartják meg.
— Eljegyzések. Kimer Mária Hajdutetétlen és Sziitdr Béla m. klr. postatiszt Nagykanizsa, jegyesek.
Major Annuska és Nagy János jegyesek. (Minden külön értesítés
Oerllls Bözslke (Rákosszentmihály) és Tolola Károly (Eger) jegyesek.
s Legújabb fazonú női nyári ruhák hatalmis választékban — Schütintl,
—A Leányklub balatoni kirándulása. A nagykanizsai Szent Ilona Leányklub jullus hó 2—3-án egy nagyobb balatoni hajókirándulást rendegt A tagokon kivül szívesen látja a vezetőség azok vendégeit s az esetleg érdeklődőket, kik a Leányklub vezetőségének rendelkezéseit e két napra magukévá teszik. (U.Irány : indulás 2 án reggel Nagykanizsáról Keszthelyre, onnan hajóval Balatonfüredre, másnap Füredről halón Tibanyon át Balatonboglárra. Érkezés Ksnlssárs 3 án este fél 9 órakor.) Részleteket bárki a Missziósház irodájában megtudhatja, ho1 jelentkezni lehet naponként délelőtt 40—12 délután 3—6 óráig. A kedvezmények megszerzése végett legkésőbb 19-én estig kérjük a Jelentkezéseket. Későn jelentkezéseket figyelembe nem vehetünk. Pénüknt.
— Kirándulás halóval és vonaton Fcmyódra, Badacsonyba, Révfülöpre, Balatonfüredre, Tihanyba és Siófokra. Kirándulás Ideje Junius 21. és 22-én. jelentkezési határidő junius 18. (Miután 5 óráig a Hőhn-drog&Uban. Ugyanő!! részletes tájé
— FrolHer köpenyek a legolcsóbbak ScJlOiznél.
— Elv«az«tt egy pénztárca értéktelen külföldi pénzzel. Megtaláló adja le j* borravaló ellenében, lapunk kiadóhivatalában.
Reklám árak!
.Trappistasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege juhturó kilója P 3\'— íl* teavaj i/i kiló ... ... P !•-
Szardínia kis doboz, szál-kamentes, finom oliva-
I olajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szál-kamenles, valódi olívaolajban ............ P —\'60
-Barack és meggy-Jsm (ziem)
: \'/a kilós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé . . . P —-60 Egy kiló kitűnő minőségű
•cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölést! kaph\'tó
■árat és FriedMftal
oseasgskeraskedéiéken.
— Beírások a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolában. Az 1931—32. Iskolai évre a bolrásokat 1. évi Junius 19 én d. o. 9 őrskor és d. u. 3 órakor tartjuk mog Az I évfolyamba való felvételhez szükséges okmányok : 1. A gimnázium-, reál- vagy polgári Iskola IV. osztályának sikerrel való elvégzését Igazoló bizonyítvány, 2. születési anyakönyvi kivonat és annak, aki az 1930 -31-lki Iskolai évben nem lárt nyilvános Iskolába, erkölcsi bizonyítvány Is. Nem vehetők fel azok a tanutók, akik a közép vagy polgári Iskola IV. osztályát csak Ismétléssel vagy Javító-vizsgálattal végezték el. A fölvételi díj 20.60 pengő. F.bben az összegben a beírás! díjon és a szokásos mellékdíjakon kívül a nrn. vallás- és közoktatáíügyt miniszter úrtól előirt egyéb dtlak ls bentfogtaltat-nak. A felvételt dll a beíráskor fizetendő és ennek flzelósn alól senki som menUiotő fel. Az évi tandíj 200 pengő. Az első negyedévi tandíjat, azaz M) pengőt szintén a beírás alkalmával kell megfizetni. A nőt kereskedelmi szaktanfolyamba Is a bolrásokat Junius 19-én eszközöljük. A felvételnél Igazolni kell, hogy a Jelentkező a polgári- vogy a középiskola IV. osztályát sikerrel olvé-gezte. A beíráskor felvételi-, értesítői-, filmdíj stb. elmén 11 Bt pengő és a 100 pengő évi tandíjnak a negyedrésze, azaz 40, összesen 51.81 pengő fizetendő Nagykanizsa, 1931. Junius 12. Az Igazgatóság
= Találkozó, Felhívjuk 1926. évben a nagykanizsai polgári leány iskola IV. a. osztályt végzett növendékeit, hogy fülyó hó 29-iki 5 éves találkozón >/íll órakor a polgári leányiskolában teljes számban felenlenek meg. Intéző bizottság.
Elsml ás polgári Iskslsl fiuk ás leányok fslvátsle
ttn havi 70 p.oj5 dtj mellett aaafkatd&lOII a sjfftnyfltO >iafyvld4k«n lavö
Szentesire! itf. ni. itt. iilmilistkiii.
Inltrniluaalnk nyaraló gyermakak riu*r« a nyírt saanat alatt la nyílva vannak. ProepekUat kQld st (gaigatdaig.
— Felavatták a postások hévlz-szentandrásl üdülőházát. A m. kir. posta jóléti Intézménye Héviztzent-andráson szép üdülőházat lélesltett a postások számára. Az üdülőházat szombaton avatták fel fényes ünnepség keretében. Szentmise után Rák István alsópáhokl apátplébános szentelte be az uj épületet. Az ünnepélyen megjelenlek: ÓyOmörey Oyörgy fő-Ispán, Mataltnszky Ferenc felsőházi tag, Szalay Oábor postavezérigazgató, Rakovszky Iván keszthelyi képviselőjelölt és számos keszthelyi előkelőség. Az avatás után bankett volt.
— A nagykanizsai Stefánia Szövetség junius 17-én, szerdán délután fél 7 órakor a városházán tartja évi közgyűlését.
— A klskanizsal Levente Egyesület otthon-avatása vasárnap, junius 21-én lesz, a hadiérmek kiosztásával kapcsolatban. Ezalkalom-ból az otthon előtt, a Hunyadi téren nagy népünn-pély is lesz. Időrend: 10 órakor zenés mise, utána díszes lelvonulás és az otthon felszentelése, majd a hadiérmek kiosztása. Délután 3 órakor a népünnepély.
— Női fehérnemOanyagok a legdivatosabb színekben Scnlltznél.
— Felvétel a kőszegi üdülőházba. A népjóléti miniszter által engedélyezett kőszegi .Üdülőház" Oyógyintézet megnyitotta szezon|át. Teljes ellátás ötszöri étkezéssel (dié-llkus) személyenként kétkétre 70 pengő. Bővebbet a szerkesztőségben.
— A szerencsétlen Mulk-csa-ládnak N. N. 2 pengőt küldött a szerkesztőségbe. — A József Szanatórium Egyesület, amelynek Műik egyik ápoltja, 10 pengőt, 3 kg. lisztet, 1 kg.\'cukrol és naponta 1 liter tejel ad a szerencsétlen családnak.
»= Megnyílt Horthy Miklós-ut 4. szánt alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
lakacs székrekedés, vastsgbél-
katarus, gyomorbaj, puffad ls, vér-torlódás, sárgaság, aranyeres csomók, cslpőfájás eseteiben a természetes „Fereac lézsef" keserűvíz, reggel és esle egy-egy kis pohárral bevévc, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Perese lózsej víz még ingerlékeny btlü betegeknél is fájdalom nélkül haL A Fereao Must keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és tűszerű zletekben kapható.
Csirkét, tyúkot,
ksosát, libát, tojást
mindenkor a legmagasabb napi áron átvesz — megkeresésre szívesen nyújt felvilágosítást a
6 alias Mlzldi tdt»
Nagykanizsa, mu Telefon: 301.
SPORTÉLET
A Zrínyi TE tennlszosapata vasárnapi nagyszerű győzelmével a döntőbe került
A leventekomblnált Ismét kikapott Tapolcán — Az Ékszerész Levente csapata győzOtt Barcson — Egy világrekord és két országos rekord a MAC versenyén
Nagykanizsa, Junius 16
A dunántuli csapatbajnokság elődöntőjében a Zrinyl Torna Egylet csapata 4:3 arányban győzött a PAC csapata ellen s ezzel a döntőbe jutott. A döntő mérkőzés vasárnap, folyó hó 21-én lesz, ugyancsak Nagykanizsán a Szombathelyi Sport Egyesület csapatával. A szombathelyiek ugyanis most vasárnap a Kaposvári Turul Sport Egylet ellen győztek 5:2 arányban. A kaposvárlak csak azokat a számokat nyerték meg, amelyekben Dunántul többszörös bajnoknője, T. Keilauer Klári Is Indult.
A Zrínyi—PAC verseny részeleles eredményei a következők:
Halszer dr.—Dulánszky 2-.6, 4:6
Halszer dr. .rossz napot fogott ki." Kedvetlenül is Játszik s az első szelet a pécsi játékos kényelmesen nyeri. A másodikban ls Dulánszky vezet S: 2-re. Ekkor dr. Haiszer kissé összeszedi magát s 5:4-re javít. A következő gémet azonban nem kis balszerencsével leadja s Igy az első pont a pécsieké. A verseny állása 0:1 a PAC Javára.
Horváth—Oaál 4:6, 6:0, 6:1
A Zrínyi fiatal versenyzője láthatő lámpalázzal kezd s a rutlnlrozott Oaál 4: l-re huz el. Horváth lassan megtalálja önmagát, de az első szelel már nem képes megnyerni. Qiál győz 6:4-re. A második szetben a Zrínyi játékosa már döntő fölénybe kerül 8 gémveszteség nélkül győz. A harmadik szetben Oaál ismét csak az első gémet tudja megcsinálni s igy a Zrínyi kiegyenlít: a verseny állása 1:1.
Makóné-Hartosné 6:4, 8:6 •
Az első szetben nívós küzdelem. Az első gémet Makóné szerzi meg, de Hartosné azonnal kiegyenlít s aztán 2: l-re, 3:2 re, majd 4: 3 ra a vezetést Is megszerzi. Makóné ezután jól plasszirozott ütéseivel egy-
másután 3 gémei nyer s Igy as első szet a Zrínyié. A második szet ugy Indul, hogy a kanizsai játékot ken-lerben győz. 5:0-ra vezet, Hartoané azonban bámulatos szívóssággal és és versenyrulinnal minden erejét összeszedi s 5:5-re egyenlít. Innen kezdve óvatos, pontszerző játék. Van labda, mely 34-szer cserél gazdát Végre Makóné 8:6 ra megérdemelten győz. A verseny állása 2:1 a Zrínyi javára.
Horváth—Zlegler 6:4,6:3
A két fiatal tehetséges versenyző érdekes és nívós küzdelme. Horváth nem technikával, hanem szellemes taktikájával fölényesen győz. A verseny állása 3:1a Zrinyl Javára.
Horváth, Laczkó—Dulánszky, Oaál 6:8, 6:2, 7:5
A nap legizgalmasabb és legszebb mérkőzése. A kanizsai pár megérdemelten győz a szép múltra visszatekintő Dulánszky, Oaál pár felett. A Játék elején némi PAC fölény, s vendégjátékosok már 3:0-ra vezetnek, A Zrínyi azonban okos játékkai kiegyenlít. A pécsiek azonban ujult erővel bd elekszenek a játékba • a Jé szerencsétől is támogatva, az első szetet 8:6 ra nyerik. A második szetben a zrlnylsták — de különösen Horváth — brillíroznak s 6:2-re fölényesen nyernek. A harmadik szetben a pécsiek ismét fokozzák a. tempót, de mégsem tudják megakadályozni, hogy ál\'andó vezetés mellett ne a zrlnylsták győzzenek. A két fiatal kanizsai játékos ezen nyert ponljával bebiztosítja a győzelmet egyesülete számára. A verseny állása 4:1a Zrínyi javára. Halszer dr.—Zlegler 5:7, 7:5, 5:7
Hal-zer dr. rossz erőbeosztással s hibás taktikával játszik. Nem rosszabb ellenfelénél, de valakinek csak győzni kell. Ez Ziegler. A Zrinyl versenyzőjét különben sem füll az amblclo: a verseny már nyelve van. A Zrínyi vezet 4:2-re.
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
Klváaságri 24 órás kelti U elsóreail ankát kiüli
FÍ.
ZALAI KÖZLÖNY
Horváth, Makóné—Duldnszky, Hartosné 4:6, 4:6
Makdnén a délelőtti hosszú küzdelem idegessége most érezteti hatását. Mélyen rendes formáján alul látszik s partnere fürge és önfeláldozó játéka is csak szépítheti az eredményt, de győzelmet nem hozhat.
A végeredmény léhát 4:3a Zrinyi javára.
TIHO—Levente komb. 4 ■ 2 (311)
A polgári Iskola tornaversenye mlalt leventéink nem fogadhatták Nagykanizsán a TIAC-oi, hanem újból Tapolcára utazlak, hogy másodízben mérjék össze erejüket a szép eredményeket elért ottani sportegylet csapatával. Ezen találkozás tehát revans jellegű volt, azonban a csorbái ezúttal sem sikerült reparálni.
Hogy a kanizsai csapat nem győzőit, ennek minden kétséget kizáró oka az voll, hogy a mérkőzést vezető Outh bíró súlyos és lényeges hibákat követett el, valamint Engcl-leiler sportszerűtlensége, aki az I. félidőben a büntető területen belül szándékosan lábszáron rúgta ellenfelét, melynek következménye U-es és az ő kiállítása lett. Tefézle a sportszerűtlenséget a kanizsai kapus, aki a könnyű rúgást dacból meg sem kísérelte védeni.
A kanizsai csapat 10 emberrel is nagyszerű Játékot produkált és technikailag megsemmisítő fölényben volt, melyei Tapolca határtalan lelkesedésével ellensúlyozott.
A mérkőzés megkezdése előtt a TIAC elnöksége zászlót nyújtott át a kanizsai csapatnak szép beszéd kíséretében.
A TIAC együttese sokat Javult, respektábllls Játékerőt képvisel, egyes posztokat kivéve kvalitásos Játékosokból áll. Legimponálóbb azonban az a határtalan lelkesedés, mellyel küzdeni tudnak.
Az eredmény Irreális voltát még a legfanatikusabb tapolcai drukkerek is elismerték.
Ékazarász Lant* Kanizsa -Barcsi Lannta Sil (Oil)
Az agilis és fegyelmezett kanizsai csapat szép jtték után győzött Barcson az ottani levente csapat ellen. A kanizsai leventéket szívélyes fogadtatásban részesítették.
(Az lakolal tornavlzsgákról) helyszűke mlalt legközelebb tudósítunk.
ttrtekl zártai
Párti 3017, London ® OS\'/r, Nawywl 51503, BiCtael 7170, Milánt 2697, Madrid 51- 6, Anutardam 207 30 Berllr 12222, Wkn 72 38. Sotta 3". 3. Prága IWl\'t. Var»A 17 75, BadapMt OO.OtVs " 9-llUl. Bukare-t H-ÍSVa
n
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fflszer-és csemegeüzletben.
L, Főraktár: ,
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Királyu. 21
S—"i i i liiiiM
alma-, szfflő-moly
elleni védöszer.
Egyéb .Cliiiioin"-gyárlmányu permefezőszerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
aug, műtrágya, termény éa növéay-védőszerek kereskedésében
Nagykanizaa, Erzsébet-tér 10. A bliótág mellett. Telefon 130.
Bytaíloifs-, róuala-penneteiík
(3 különféle szórófejjel) raktáron.
TŐZSDE
Az irányzat ma ingadozó volt, a német- és oszlrák válsághírek halása alatt a nyílás meglehetősen lanyha voll, később Berlinből Javuló irány zatot jelenteitek, mire a piac egész vonalán fedezési vásárlások indultak meg és az árfolyamveszteségek csaknem kivétel nélkül elenyészlek. Flx-kamatozásu papírok piacán a legtöbb értékben kínálat jelentkezett. Árfolyamok csak névlegesek. Kötés alig jött létre. Devizapiacon némi kereslet mutatkozott, az árfolyamok azonban nem válfozlak.
Tsraéayttssáa
Bon Hisjv. Tt-a 14 55-14-70. 7S-a» 1470-1485. 79-et 1490-1520, SO-u 1500-1530, danáat. 77-4* 14\'CO -14 15 78-aa 1415-14 30. 79-et 14-40-1*60, SO-at 1450-1470, Rozt 13-50- 375 tik. árpa 17-25-I7-60, törárpa 1850-1900, aab 2350 - 2375, tan«<l 1385-14 00. repce —•--•—, korpa 13-40 13 60.
i Muesfi tössás l«flza-Jsgyiéso
VALUTÁK Angol L 77*73-27*88 B*%ab. 79-5O-79-90 Cseh k. 16*87-16-99 Dáak. 152-90-159-50 Blnár 1006 10 14 Dollár 572 50-575-50 P randa 1.72-25-22-SS Hoíl. 229-70-230-70 Langyal f3 95«4\'35 Latt 3*38-3-42 Láva 4-12-4-\'8 Ura 29 85-30*15 Mátka 135 40-136 00 Norvégl53 10-15370
Paaata --•_
Sctlffl. 80-25 80 65 SváidL 110-80 111-40 S\'édk. !53 l5 lf375
DEVIZÁK
ásat >30 00 790-70 Balarád 10 12 10*15 Barltn 05 67-136 07 BrüMial 78-57 79 82 Bokáiéit 3-39-3-41 Kopenh.163 02 .5342 London 77*79 77*87 Madrid 56 03-6900 Milano 29-91-90-01 Newyor 571 60-73 20 Oszló 153 02-153-42 Párta 22 37-22 44 Prága 16-93 6 98 sáéna 4-13-4*17 Stockta. 153-15 -159*55 Varsó 64*10-04*30 Wka 8035-80*60 ZCHek 110*96-111 33
Sert étrá sár
ftlhajtás 812, eladatlan 256. — Klaó-randu 1*05-1-80, szedett 1*10 1*12, szedett kSaép 1*04—l\'OS, könnyű 0-96-1*02, l-s« .nodU öreg 0-98-1*00, ll-od tendO Otefi 0-90-0 91 angol itlldí 1*00-1*10, szalonna nagyban K8-1-12, ulr 1*20 - 0-00, hni 1*65-186, szalonnás lélsertés 1*36—1*44.
Uaá|s: Bálsalal Hyoaáa ás Lapklaáá Vállalat, lagykaalsiás.
Felelős kiadó: Zalai Károly, khnrtai telelőn > Nacykaulzt* 78. s.
APRÓHIRDETÉSEK
Az spróhüdetések dija
a 10 szóig S(
Minden további sző dija S flll. Vasár- ét ünnepnap 10 szóig 00 HlUr, minden további azé dija O flll. Szerdán és pénteken 10 tzólg 00 fillér, minden lovát\'bi szó dt)a 0 <111. Clmwó s minden vstta-gatib belűbíl illó sió két siónak siámlti Útik. Alláil keresőknek 500/0 engedmény.
HMeláaak » (Ott) pangO toMH*" ■lat ■ r.l..!•«•» k9«yi»lá»i •aámláiái alksrBlása • I • r ■ flaataaálk
Clvaaxatt vailrnap azflrkehátu, fehérlábú klsclca. Megtaláló jutalomban részesül. Főnt 24. Márkiné.___
Fonottbutorok, koatrámk készl-
lése, javítása. - Nádszéklottás Illésnél, Erisébet-tér 13. 25C9
Saéna-pa)r*l keresünk bérbe, cca egy vanon izéna befogadására. Tejközpont. Telefon 349. 2797
■átaaabáa, előszobás, vízvezetéket lakát kiadó tuguszlus 1 re. Cin a kiadóban.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, lest, tisztit és plisséroi.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért telelOsséget vállalok.
Oatlérok 10 és 12 fillér. Oyfljtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Oyártetep: Hunyadi-u. 19.
Inra, Zrb»l Miklós-atoa M. Talafaa 10*. Kbipootl latés. vízvezeték, csatorná. ás, egészségügyi berendelés, épület éa dlazmO bádogos munkák vállalnia. Minden e szakmába vágó munkálati)\'. tervezése éa klvllelézéae szavatossággal, t legolcsóbb árban. Raktáron fOrdfi-a Blökádak, báztailátl bádogáruk. Mlnta-raktár flirdőasoba stb. berendezésre. 2572
Csinosan bútorozott különbcláratu utcai szoba klaáé. Clm: Batthyány-utca 3, lobbis. 2817
Megvételre keresek egy nyolcvanas és rgy százaa katayarO modellt. — Clm: Kohn Sándor, Magyar-utca 30. -2841
Idősebb gyermektelen házaspár kerestetik házniestsrask flsetéasel és lakással. Klráty-utcs 14. sz. háztulajdonosnál jelentkezni. -2846
Ogyes mtMdanaa bejáróleányl 2 hétre kisegíteni keresek. Clm s kiadóban. 2851
Elvaaaatt Pléh javítótól Bojtor kocsi-gyárt lg egy fél rézcsspágy, megtlzetem a leijei értékel a megtalálónak. Pléh autójavító. 2852
1931. JllMlut 16.
2572. sz. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Welta Lajos ügyvéd állal képviselt Vacutn Oll Comp. 71. Javán 41 neneó töke és több követeiét és járulékai erejéte a nagykanlztal klr. lárátbftóság 1930. évi 7106/1930. sz. véglésével elrendelt klelé-gitésl végrehsjtáa folytán végrehaltásl szen védőtől 1931 évi Január hó 27-én lefoglalt 1243 pengőre becsült Ingóságokra t nagykanizsai ku. Járásbíróság fenti számú végzésével as árverés elrendeltetvén annak az 1908. évi XLL t. c. 2a §-a alap.
Ián u alább megnevezel! s a foglstiji egyiókönyvböl kl nem tünő más loglallatók svára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa esetre, na kielégítés! joguk ma Is fennáll él ka ellenük halassló hatályii Igénykereset nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán, Horlhr Mlklós-ut 5. házszám tlttt, a netin flzelelt összeg levonásával leendő megtartására h* tár Időül 1931. éri Junlus hó 90. napjának délután 6 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt but rok, autó stb. s egyéb Ingóságokst a legtöbbet ígérőnek készpénz, fizetés mellett, esetleg becsáron alul Is el fogom adni még akkor is, ha a be|elentó léi a helyszínén nem Jelennék meg, ha csak ellenkező klvánaágot írásban nem nyilvánít.
Nagykanizaa, 1931. évi Jnnlcs hó 2-án.
Haán Oyula s. k. klr Jbtr. végrehalló. mt mint bírósági Idkllldölt
Pk. 10261/931. l
1931. vhlól 229. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Beek Dezső nagykanizsai Ügyvéd által képviselt Pucha János tzepetnekl lakói javára 137 pengő tőke ét löbb köveielét ét Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásblrótág 1»30. évi 6830. tzámu végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végreha|tiit szenvedőtől 1931. évi március hó 5-én lefoglal! 1515 pengőre becatllt Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság lenti tzámu végzésével as árverés elrendeltetvén, annak tz 1908. évi XU. L-c. 20 g-a alapján at alább megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből kl nem IllnS más loglallatók lávára Is tz árverés megtartását elrendelem, d« csak arra at esetre, ha kielég\'tést Joguk ma. la fennáll ét ha ellenük lulaaztó hatálya Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtási szenvedő lakásán Etzleregnye köztégben a fizetett öttteg ievooátával leendő megtartására határidőül 1931. évi Junlus hó 17. napjának délután 4 órája tüzelik kl, amikor t bíróilag lefoglalt lovak, csikó, szerszám, borlu t egyéb Ingóságokat t legtöbbet Igcrönek késiperizftzetét mellett, esetleg becaáron alul It el fogom adni.
Nagykanizaa, 1931. évi májat hó 23 In.
Elek László s. k.
klr. blr. végrehalló, IMS mint bírósági kÚBIdöll.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBxISayu.beM.
Modemül berendezett
Lemezei gép már Szabó Öyörgy ur vezetése melleit áll
40 P-töl feljebb. nb vevöim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a tul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 perc alatt magasfénjü képet adok.
Tegyen egy pr óbarendeléat 1
Reggel beadóit felvételekről délben már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
Fllmgép már 18 P-töl feljebb. fegyver- és sport-iotószakűzlete.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős BzletvezelA Zalai.- Kárólv).
71. évfolym 134 uim Nagykanizsa, 1981. junius 17, szerda
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
MpaUggjggl S«jíi UI2 , é]|cJ Fóut 5.
Keszthelyt flóWIsdóhlvstst:
szim Kessdfc-utcs
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos

EJüft/ettsl hu ■ egy liórs S pengó •• Htléi. Tclelui, I Sierkesstóség «1. sz«m. (é|)el 7SJ clelun. \' K,„d4h|vlU| 78 Keiilhelyl Ilók 21
Bethlen szózata
A mlnlszle elnök debreceni nagy beszéde több volt, mini választási beszámoló és program. Szókimondó, Aszlnte feltárása a világ súlyos, nagy problémáinak, azoknak a veszedelmeknek, amelyek a kapiialiszfikus gazdasági rendet fenyegetik, d; egyben hitvsllás e világrend állandósága melleit. Bethlen István cáfolhatatlan lényekkel belgaaolta, bogy a súlyos gazdasági vllágkrizlsben a magyar államháztartás és a magyar közgazdaság szilárdan megállotta a helyét. A világválság ellen hiába küldenénk belpolitikai eszközökkel, itt csak nemzetközi össztfogás legilhet. Addigit azonban, amíg ennek az Ideje elkövetkezik, Magyarország uttöró kísérlettel törekszik a saját mezőgazdaságának krízisét enyhíteni. Bethlen István bejelenti, hogy Olss/országgal és Ausztriával regionális szerződéseket kötöttünk, amelyeket remélhetőleg követni fog hasonló szellemű megállapodás a német birodalommal és Csehszlovákiával. E szerződések lényege az, hogy kedvezményes kl-
- --1*-\'* l^tnetl —----i----t
^wwr w iragyvr muiiw
ezekbe a kűlállsmokba, amelyek végeredményben a világpiaci árnál lényegesen magasabb és pedig 18—20 pengős búzaárat fognak a gazdáknak futtatni. Ezzel sikerűit huiafeleslegűnk elhelyezését előnyösen blztosltsnunk és a belföldön nem fogja többé az árakat nyomni a felesleg. De azt Is őszintén kimondja a miniszterelnök, hogy gazdasági érdekeink érvényesítése terén — hs kell — elmegyünk még a vámszBvttségig is, de csakis olyan országokkal szemben, amelyek ízi s vám$zö"ctséget politikai célokra kihasználni nem akar/dk. Magyarország továbbra Is kullurállam akár maradni, ezt a kullurnivót pedig 9-10 pengős búzaárak mellett fenntartani nem lehet. Íme, mily meggyőzően van kimutatva a mezőgízdaság megsegítésének szükségei
Becsületes őszinteséggel kimondotta Be\'hlen István, hogy a közterheket a mii viszonyok között nem lehet leszáliileni, de viszont távol áll a kormány akár az uj adók emelé-rsénefc, akár a régiek fokozásának gondolatitól. Az adók csökkentésére akkor kerülhet majd a sor, ha az áll^mházta-táf" bevételei újból, nulo-matice fokozódni fognak. Az agrár-• politika lerén hangoztatta a minőségi termelés eiöbbrevilelének szükségességét, a bortermelés átalakítását cse-ibegeszőlőtermelésre és a legfontosabb mezőgazdasági üzemi anyagok vám|ának revízióját. Az a részletes gazdaságpolitikai program, amely felöleli a meíőgazd.\'ségon kívül az Ipar és a köilekedés valamennyi nagy kérdését, az adott helyzelben az egyetlen célirányos és eredményes.
De hatonló nyíltsággal nyilatkozott BellVen István a legnagyobb belpolitikai problémákról is. A klrály-kérdésl ki kell kapcsolni az aktuális kérdések közül, inert az csak akkor oldható meg, ha ezzel nem veszélyeztetjük a nemzet érdekelt. De ezt
a kérdést egyesek nem oldhatják meg, hanem csak az országgyűlés és az egész ország egyeteme. Ami pedig a választójog és a szabadságjogok kiterjesztését illeti, ezek Is benne vannak a kormány programjában. A jövő országgyűlés feladats lesz a titkosság, a JelOlésI és a kerületi reform rendszerének kiépítése A szabadságjogok kiterjesztéséről pedig akkor\' lesz szó, ha a gazdasági és szociális viszonyok javulásával lépésről-lépésre előre mehetünk anélkül, hogy ezzel az ország nagy érdekelt veszé-
lyeztessük. De be|elenlette egyúttal a miniszterelnök, hoxy a tisztviseli kérdés rendezése Is folyamaiban van és a főszempont az adminisztráció egyszerűsítése és javítása.
A külföld felé nagyjelentőségű kijelentéseket lelt Bethlen István, amikor a páneurópai gondolat alapfeltételéül azt jelölle meg, hogy megszűnjenek azok az Igazságtalanságok, amelyek a békeszerződésekben gyökereznek. Az a magyar kormány, amely nem ezt a programot vallaná, nem találna otthont a hazában.
A debreceni szózat minden szépítés nélkül tárja fel az ország súlyos helyzetét, de egyben megnyugvást kelt a maga határozottságával, a gazdasági program céltudatosságával és azzal a határozottsággal, amely Bethlennek minden szavából árad. Óruág-vllág Ismét meggyőződött arról, Rogy Magyarország gyeplői erős kezekben vannak. Ezt a biztonságot, ezt a megnyugvást a magvar nép valóban nem hajlandó felcserélni bizonytalan kísérletezésekkel I
/l csillagos cikkek Írója és „Ax Ésí*\' szerkesa-töfe Nagykanizsára érkexnek a Kállay-párt pénteki vacsorájára
Nagykanizsa, Junlua 16
A nagykanizsai választás eseményének, Magyar Miklós budapesti nyomdaigazgató v.\'ratlan fellépésének Izgalmai még nem flllck el. Az uj jelöli, aki a Vázsonyl-féle demokrata párt hitte,^kedden, megkezdte a. versenyfutást az ajánló aláírások összegyűjtéséért. Lótnak futnak az autói és kortesel egész nap.
A jelöli mérhetetlen gazdag — híresztelik a kortesek. De híresztelnek még egyebeket Is. Hihető és hihetetlen adományozásokat. Azt Is beszélik, hogy közjegyzői okiratban le akar mondani a mandátum egész 01 esztendeiére s tel|ea képviselői fizetéséről a kanizsaiak különféle céljai javára.
Azt azonban e\'Mejtik, hogy Nagykanizsa kinőtt már a politikai gyermekcipőkből. Nagykanizsa nem hagyja megvesztegetni magát a kortesek semmiféle ígéretével. Ha ez az ajánlat komoly volna, — amit nem hihetünk — ugy egy töiténeiml tradíciókon és tisztes munkán épült városi közület méltóságát és önérzetét érte volna aligha reparálható sérelem.
Épen ezért minden ilynemű kijelentést száműzünk oda, ahova valók : a felelöllen koites-igéretek csodabogarainak tarka világába.
Nagykanizsa becsületes polgársága nem szédül meg senki jelölt pénze előtt sem. Nagykanizsa nem alamizsnát koldul állampolgárt Ingáiért, hanem a lövőben való rendlthetet\'cn és hazafias hittel képviselőt keres magának éa törvényhozót az onzágnak. Avagy a demokrata-fronton piaci árunak nézik a kanizsai válasziópol-gárságot és a kanizsai mandátumot ? Akkor viszont egy okkal több, hogy Nagykanizsa polgársága hatalmas frontját még öntudatosabban állítsa Bzcmbc a demokraták kísérletezésével.
Fentlekkel kapcsolatban a Kállay-
párt az alábbi nyilatkozatot adta ki:
Nyílt levél Kanizsa választópolgáraihoz I
A városban elterjedt hlrck szerint Magyar Miklós képviselőjelölt a képviselővé való megválasztása érdekében a közcélokra szánt különböző adományokat helyezett megválasztása esetére kilátásba. A választás tisztasága és választókerületünk jó hirneve érdekében tiltakoznunk kell ezen szokatlan és a választókerület erkölcsi nívóját lealacionyltó eljárás ellen, amely nézetünk szerint nemcsak a
A csillagos cikkek
Dr. Kállay Tibortól, aki hétfőn éjszaka Budapestre utazóit, Babochay György ma a következő lávir.ilot kapla:
„Pénteken pártvacsorát rendezünk. Vacsoránkon részt fog venni dr. Szabó László egye-teml tanár és az E t-lapok
Állítólag meggyilkolták Z.ogu altion királyi
Kedden este egész Európában futótűzként terjedt el a gyilkosság híre, amelyet seholsem eröiilcttek meg hivatalosan
t/>ndon. Junlua Ili
jóerkölcsökbe, hanem a tételes törvényekbe is ütközik és a választás megsemmisítését vonja maga után.
Célunk a kerület szeplőtlen jó hírnevét megőrizni s ezért a választókerület minden polgárát óva intjük, hogy magasztos választási kötelezettségének teljesítése alkalmával ne befolyásoltassa magát a jogszabályaink értelmében különben is érvénytelen és a Választóra az 1925 évi XXVI. tc. 146. §-a értelmében büntetőjogi következményekkel járó Ígéretek által.
A Kállay párt intézőbizottsága.
Iró/a Nagykanlxsán
főszerkesztője Kállay."
Eszerint pénteken este a Pesll Napló csillagos cikkci.iek népszerű Írója és az Est-lapok egyik főszerkesztője fog Nagykanizsán fehér asztal felett felszó\'alnl dr. Kállay Tibot jelölt? égének támogatására.
(Éjszakai rádiójelentés) A Reuter Iroda belgrádi tudósítója szerint Achmed Zogu albán királyt,,Jj^dden meggyilkolták.
Belgrád, Junius 1H (Éjszakai rádlójelentés) Belgrádban is elterjedt Zogu király meggyilkolásának híre, amelyei mindenhol kétkedve fogadtak, miután semmiféle hivatalos értesítés nem érkezett az állítólagos merényletről.
Trieszt, Junlua 16 (Éjszakai rddlójelentés) Az nlbán király meggyilkolásának hlrévul tele
van a város. Ennek dacán sem i\'.t, sem Rómábin nem tudnak semmit a merényletről.
Ma végeznek ki két ariinaa asszonyt
Szolnok, Junius 16 A törvényszéken kedden reggel 8 órakor hirdették kl Csordás Billntné és Szabó Uszlóné előtt, hogy a halálos ítéletet a konnáuyzó jóváhagyta.
Az akasztás ma, szerdán reggel történik meg.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. junlus 17.
Hosszú évek zajtalan munkássága mérkőzik a küskomáromi kerületben a gróf népszerűségével
Vasárnap ó\'a lényegesen és állandóan szilárdul a Gyömörey-párt helyzete
Nagykanizsa, Junlus 16 A kiskomároml kerüld kü\'ftnböző vidékeiről szerzett értesüléseink szerint s vasárnapi programbeszéd-körut nagyban hozzájárult a helyzet tisztázásához. Oyömörey István férfias, egyenes, nyílt beszédei mély hatást gyakoroltak a választópolgárokra. Egykét község, főként Komárváros, ahol a gröf a birtokos, alkotják a Somm-sich-párf gerincét, vasárnap óta azonban a kerület legtöbb község/ben örvendetes helyzet-Javulás észlelhető, teljes határozottsággal: Oyömörey István pártjának Javára. A józan, munkás életű falusi nép nagyobb részének a szemét nem lehet ma már elvakítani. Ma már politikailag Is iskolázottabb épen ez az exponált kerület, semhogy ne ébredne rá arra, hogy nemcsak az a fontos, hogy a képviselője az u\'jába akadó szegény-emberrel jól legyen Megteszi ezt minden jóérzésű ember, akinek egy falat kenyérnél löbbje van. Hanem az a fontos, hogy a képviselőnek ereje és bátorsága legyen a munkához az egész kerület mindenegyes lakóját érdeklő, nagy, gazdasági problémák megoldásánál.
Az Ilyen munkához a megtelelő befolyás ls kell. Kinek van meg felfelé a befolyása ? Annak-e, aki a közélet porondján még soha nem hallatta a szavát, vagy annak-e, aki képviselősége eddigi öl esztendeje alatt nagy, közérdekű ügyekben olyan sokszor vttle eredménnyel Igénybe a kormány tagjainak barátságát és beaülését?
Aki azt ígéri, hogy többet tud lenni a kerület érdekében, mint amennyit a mai nagyon súlyos viszonyok között tenni lehet, az nem mond Igazat. Gyömörey István megtett mindent, amit tehetett és amit kértek lőle. Avagy a galamboki ut például nem ér-e többet a kerületnek, mint akár tlz pajtára való gerenda ? Ki verekedte ki ezt az utat? Oyö-mörey István. És kinek az érdeme lesz, ha a másik felét Is megépítik ? Gyömörey Istváné. Sok ehhez hasonló és más természetű jót tett Oyömörey az egész kerületnek. Sokat fett az egyes embereknek is. Csak egyet nem tett Oyömörey István. Sohasem ütötte dobra, amtt tett a kerületéért.
Azt is hirdetik, hogy Sommslch gróf tulajdonképen Bethlen barátja és a kereszténypárt támogatja. Hál ha a gróf Bethlen barátja és a kereszténypártnak is barátja, akkor miért nem lép fel vagy Bethlen pártjában vagy a kereszténypártban ? Miért .pártonkívüli\' akkor a programja? Ez a háromféleség kissé különösen hat, ha az ember belegondol. Ámbár célszerűnek minden
esetre célszerű. Van, ahol a Bethlen emlegclése hasznosabb, van, ahol a keresztény szóra figyelnek szívesebben, no és akiben ellenzéki hajlamok buzognak, az előtt legjobb megmaradni pártonklvBUnek. Ezek u\'án léhát
milyen párthoz tartozik a gróf a három közül? Ezzel szemben Oyömörey István vasárnap féiflas nyíltsággal elmondla politikai hitvallását és programját. Azóta ezek a kérdések mindjobban meggyőződéssé érnek a kerület polgáraínak lelkében és a vasárnapnak ez a jótékony hatása okozza, hogy a Oyömörey párt ettől fogva fellő kozolt reményekkel néz az a|ánlásl Ivek beadásának határideje, szóm bal elé, 8bbsn a biztos hitben, hogy öt év, sói 12 év zajtalan, becsületes, folytonos munkája eredményesen fogja állni a harcot a népszerűség göröglüzével.
EsklHéte I
Nagykanizsa, junlus 10
Kedden délelőtt feltűnő élinkség uralkodott a nagykanizsai lőszolga-biróság épülete elöli. A kiskomároml választókerület Nagykanizsához közelebb eső községeinek színe-java gyüll össze, hogy mint a szavazat-szedő küldöttség tagjai, leiegyék a hivatalos esküt Somogyi Oyula pa-llni földbirtokos, a kiskomáromi választókerület választási elnöke előtt.
A kiskomároml kerület szavazat-szedő küldöttségei részben Kisko máromban, részben Nagykanizsán a főszolgabírói hivatal előtt gyűltek össze, hogy kél csoporlbsn, kűlön-kűlön esküt tegyenek. Somogyi Oyula reggel 9 órakor Kiskomáromban velle ki az esküi a szavazatszedö küldöttség egyes tagjaiból, majd autón bejött Nagykanizsára, hogy letétesse az az esküt a küldöttség másik részével.
A keddi nspon mintegy 120 küldöttség! tag, földbirtokosok, tekintélyes gazdák, lanitók, vezető- és se-gédlegyrzök tették le az esküt.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakítóit és klfcővilell Hungária Fürdőbe (Budr-pcst, VII., D:>hány-u. 44) menni 011 már reggel 5 órakor nyílnak t* 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól meg ls reggelizhet.
Francia grenadinok
exlusiv mintákkal
Divatos mouslinok
választékos színekben
Crepe de chinek, nyersselymek
divatos csíkokkal óriási választékban érkeztek
Dunántul legnagyobb éa legoloeóbb áruhAxa.
A hishanizsai Polgári Olvasókör egy évi moratóriumot kapott
a 10.000 pengő építési kölcsön visszafizetésére — A Stefánia bölcsödé/e tizenöt beatalt gyermek után térítési dijat kap — A polgármester budapesti utjának eredménye
legi helyzetére, hogy nem tudja a kölcsönt visszafizetni. A polgár-
Nagykuuizsa, Junlus 15
Dr. Krátky István po\'gármester pénteken este érkezett vissza kétnapos budapesti útjáról és szombaton reggel elfoglalta hivatalát. A polgármester budapesti utja alkalmával sok ügyben eljárl az egyes minisztériumokban, főleg olyan ügyekben, amelyek a legközelebbi városi közgyűlésen kerülnek tárgyadra. A polgáimester budapcsli ulja ismét több ügyben igen eredményes és sikerleljes voll.
Ismeretes, hogy a klskanlzsai Polgári Olvasókör, székházának felépítésére 10 000 pengő állami építési kölcsönt kért és kapott. A mostani súlyos gazdasági viszonyok folytán a köri elnökség arra kérte a földművelésügyi minisztert, hogy az építési kölcsön visszafizetésére adjon neki három évi moratóriumot. Dr. Krátky személyesen eljárt ebben az ügyben a minisztériumban, ahol az illetékes ügyosztály vezetőjénél rámutatott a Polgári Olvasókör jelen-
2-féle kerékpáros van: aki állandóan J|-nál vásárol
és aki Kf3|lfl|-nál fog vásárolni
mert ft# I U1111 l-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Príma kerékpárok jótállás mellett 148 P-től.
Kerékpírgummik, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. ,M4 Müszerész-mUhelyünk olcsón és pontosan javil.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
mester előterjesztésére a földművelésügyi miniszter egy évi moratóriumot adott a klskanlzsai Polgári Olvasókörnek.
A Stefánia Szövetség anya- és csecsemövédö nagykanizsai fiókintézete tudvalevően bölcsőde felállításán dolgo:lk, amely már a legközelebb megnyílik, örömére mindazoknak, akik a gyermekvédelem ügyét magukévá teszik. A Stefánia rendkívül erős Igénybevétele éa ezzel szemben a közönség részéről való elégtelen támogatás folytán anyagi gondokkal küzd, ugy, hogy épen a helyi elnökségnek az a kérése, hogy épen a helyi intézel nagy missziójára és igen csekély anyagi erejére való teklntelte\', az állam juttasson bizonyos minimális térítési dijat a bölcsődéjébe beutalt gyermek után, hogy feladatának a legteljesebb mét lékben meg tudjon telelni.
Dr. Krátky István polgármester Budapesten felkereste a népjóléti minisztériumot, h0gy ezt az ügyet Is kieszközölje. A népjóléti minisztérium a legnagyobb örömmel velle tudomásul a nagykanizsai Stefánia kiépülését és ftj\'ődését a gyermek-és anyavédelem terén és hozzájárult ahhoz, hogy 15 beutalt gyermek után térítési dijat fizessen, az összeget és módozatokat azonban a szombathelyi gyermekmenhely javaslalától tette lüggővé.
1931. lunlui 11.
Lemond az osztrák kormány
A keddi nemzetgyűlés elfogadla a magyar-osztrák barátsági és döntőbíráskodás! szerződési
ZALAI KÖZLÖNY
Bécs, Junlua ill (Éjszakai rádiójelentés) Az osztrák nemzetgyűlés kedden elfogadta a Magyarországgal köfölt barátsági, békéltető és dönlőbiráskodási szerződést. Az tllés befejezése után a kormány tagjai Összegyűllek a par-
lamentben levő miniszteri fogadószobában, hogy állást foglaljanak a Wlnkler belügyminiszter lemondása folytán előállott helyzet ügyébtn. A minisztertanács elhatározta, hogy a köztársasági elnöknek benyújtja az Oasikormány lemondását.
Dr. Neumann volt kanizsai főrabbi fiának a felesége halálra égett
Kesztyű tlaztogatás közben felrobbant a benzin a vlllanyvasalótól
rajta segíteni, — az éjazaka meghall A robbanást a villanyvasalóból kl-patlant szikra okozta.
Niményl Ernő, aki II éves és 6 éves gyermekeivel maradi özvegyen, nagykanizsai sztllctés(l: dr. Neumann Ede volt nagykanizsai főrabbinak a fia.
Budapost, Jullua 16 Dr. Naményl Ernőnek, az Országos Ipaiegyesüle: Igazgatójának felesége, budapesti lakásuk fürdőszobájában kesztyűt tisztítóit. Eközben felrobbant a benzin és az asszony súlyosan összeégett. A mentők a zsidókórházba vitték, de nem tudtak
Álarcos autósbanditák meztelenre vetkőztették a Hangya-üzletvezetőt és feleségét
Magukkal vitték a köztég Wertkelm-tzekrényéf ét teljesen kifosztották a Hangyaszövetkezetet It
Debrecen, Junlua 10 (Éjszakai rádiójelentés) A debreceni rendőrség távirati értesítést kapott, hogy a Biharkeresztes közelében levő Bedő községben kedden álarcos banditák jártak. A banditák, akik hárman voltak, a községháza előtt álllak ir.eg autójukkal és behatolva a Jegyzői. Irodába, onnan magukkal vitték autón a páncélszekrényt.
A községházáról a Hangya-szövetkezet elé mentek a banditák. Megtámadták az üzletvezetőt és felesé-
gét, akiket meztelenre vetkőztettek, majd az üzletből az áruk nagyrészét kihordták az autóba és elrobogtak. A Hangya-szövetkezet kára többezer pengő.
A községet nem érte károsodás, mert a Wertheim-szekrényben mindössze 15 pengő volt. A feltört pénz-azekrényt egyébként már megtalálták a község közelében, az országul szélén.
A vármegye csendőrsége és rendőrsége karöltve nyomoz az autósbanditák után.
A Murába fulladt egy iskolásfiú
Murakereaitur, junlua 16
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Halálos kataaztrófa történt tegnapelőtt a Mura partján.
A tótszerdahelyi elemi iskola növendékei tanítójuk vezetésével a nagy hőségben fürödni mentek a Murába. A fiuk a legnagyobb élvezetlel adlák át magukat a fürdésnek, amikor egyszerre veiölrázó sikoltás hang/ott el. Pozsgai Jóml 12 éves növendék, a hasonló nevü tótszerdahelyl gazdag kisbirtokos fia, aki nemcsak a tanító, de az egész osztály kedvence volt, fürdés közben a folyó leiénél ls lovabbra merészkedett he, ugy, hogy már a folyó jugoszláv zónájába ért, ahol valószínűleg örvénybe kerülhetett, mert pillanatokig izgalmasan kü2dött a habokkal.
A segélykiáltásokra felfigyeltek a fiuk éa tanítójuk lí, de a laniló, aki nem ludolt úszni, tehetetlen volt, a fiukon kivül pedig senki nem tartózkodóit a közelben, aki segítségre mehetell volna. A fiu segélykiállásai után kétszer még felbukott, azután az egész osztály szemeláttára eltűnt a vízben.
Holttestét csak ma vetette ki a viz nem messze a községtől.
A csendőrség szlgoiu vizsgálatot indított.
A kormány 7.8 százalékkal oaSkkontatta ax ipartestületek Isrhait
Budapest, Junlua 10 (Éjszakai rádiójelentés) A magyar kormány már hosszabb idó ó a tárgyalásokat folylal az ipartestületi székházakon lévő terhek Csökkentése ügyében. A tárgyalások, amelyek célja, hogy a jelenlegi terhes feltételű kölcsönöket kedvezőbb felLtelű kölcsönökre konvertálják, eredményre vezetlek. A budapesti pénzintézetek ugyanis hajlandók a jelenlegi ipartestületi székházi kölcsönöket 20 évi lejáratú, évi 2 százalékos kölcsönökre konvertálni. Ezzel az IpartesiUletek évi terhe 7.6 százalékkal csökkeni.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
mulatják az utal a fiatalságnak!
A fiatal háziasszony a mosásnál előnyben részesíti a tiszta, kiadós Hutter-szappant — ugyanazon szappant, amellyel már dédanyja oly szívesen mosott
HUTTER SZARVAS SZAPPAN
.. és Asszonydicséret
a rég bevált áztatászer éjjelen át mtrv den szennyet felold - munkát takarfl
Felmentették a letenyel erdőőrt,
aki haabalötte fejazéa támadóját
Nagykanizsa, Junlus 16
Hóbor András letenyel gazdaember és öccse, Hóbor Pál, néhány hónappal ezelőtt, atyjuknak tódorhegyi lakásáról Lelcnyére indultak. Mindketten fejszével és fűrészekkel voltak felszerelve, mint az már a munkából hazatérő embereknél szokás. Amikor a polai legelön álvezelö gyalogutra értek, elöltük haladt Tóth István községi erdőőr. Mikor ez meglátta a két lelenyel gazdát, káromkodva utánuk kiáltott:
— Állj meg, ki vagy?
Hóbor Lajos azt felelte vissza a dühös vadőrnek:
— Megyek haza.
Tóth azonban nem volt ezzel a válasszal megelégedve:
— Hová haza? És ki a másik?
A két gazdát is elhagyla a béketűrés és Hóbor Lajos durván visszafelelt. A vadőr azonban tovább faggatta: kl a társa? A sértett megelégelvén a moleszlálást, lekapta karjáról a baltál és azt ütésre emelve közeledett az erdőőr felé. Mikor Tóth ezt látta, rákiáltott Hóbor Lajosra, hogy egy lépést se jöjjön tovább, mert lelövi. De Hóbor nem félt a fegyvertől, hanem tovább tartott Tóth felé, aki a puskáját felemelte és Hóborra lőtt. A lövés hasán találta a gazdát, akii beszállítottak a nagykanizsai közkórházba, ahonnan rövid kezelés után gyógyultan haza-bocsátotlák.
Az ügynek persze bűnügyi folytatása lelt. Hóborék feljelentették Tóth erdöőrt, akit szándékos emberölés bűntettének a kísérletével vádolt a kir. Ügyészség.
Most volt ebben az ügyben a főtárgyalás. Tóth erdőőr védője, Miklós Sándor nagykanizsai ügyvéd volt. Tóth védekezésében elmondotta, hogy Hóbor támadólag viselkedett vele szemben és igy fegyverét Ön-
védelemből használta a baltával feléje támadó Hóbor Lajos ellen. A bizonyítási eljárás befejezésével dr. Miklós Sándor ügyvéd védence felmentését kérte, mert az önvedelmet látja fennforogni. A bíróság is erre az álláspontra helyezkedett és Tóth István erdőőrt felmentette az ellene emelt vád és következményei alól.
Két gyermekszerencsétlenség
Nagykanizsa, Junlus 18 Vasárnap délelőtt súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt Német János kistolmácsl gazdálkodó szőlőjében. A gazdálkodó S éves kislánya, Német Katalin játék közben belezuhant egy mélyebb gödörbe éa eltekintve attól, hogy balkarját törte, még olyan súlyos belső sérüléseid is szenvedett, hogy az orvos tanácsára, szülei eszméletlen állapotban szállították be kislányukat a kanizsai" közkói házba. A szerencsétlen gyermek állapota súlyos,
életveszélyes. A másik gyermekszerencséilenséf vasárnap délután történt Schrantx látván aandl gazdálkodó udvarán. A gazdálkodó 12 éves kisfia leimászott az udvaron álló eperfára, ahonnan oly szerencsétlenül zuhant le, hog/ eltörte a balkarját és agyrázkódást szenvedett. Szülei beszállítottak a kanizsai közkórbázba.
Az osztály sorsjáték keddi húzása
Budapest, Junlus 18 I Az osztálysors játék keddi húzásán, 15.000 pengőt nyert a 1136, 10.000 ; pengőt 69250, ötezer pengőt a 30434 háromezer pengőt a 64008, pengőt az 5714, 23542, 56234 él 71807 számú sorsjegy.
rdmngaasaa
ZALAI KÖZLÖNY
Iskolai kiállítások
Nngykaniiwa, Junius l(i A nagyközönség legszélesebb rétegeinek érdeklőd Jsét megérdemli, részben már komoly képkiállítás számba vehető a nagykanizsai
piarista gimnázium rajz-klállltása.
Az ízlésesen, osztályonként elrendezett rajz-anyag érdekesen világítja meg a középiskolai rajzoklatás módszerét, amig az elsősök rajz-alkat-elemeitől eljulunk az Örvendetesen és sikeresen favorizált magyar dekorá dós motívumokig és tovább, a: ábrázoló rajz precizitásán lul, i felsősök komoly sludiumol jelentő klasszikus portré rajzaiig. A kiállítás eseménye (páratlan a vidéken I) a külön (eremben kiállított anyag. Ili már a művészi hivatoltság zsengéi sorakoznak. Komoly tehetségek Ígéretei. Orlulay itiöleum melszelelnek erőteljes biztonsága, poétikus tárgymeglátása, Kahán színes, finom, bátor technikájú pasztelljei (a napsütéses szoba kiválóan megoldott levegőjel), Horváth Olivér natura lisstikus rajz- és szin készsege kiemelkednek egy iskolai kiállítás nívójából. Általában az egész lárlat magán viseli Nőtt József rajztanárnak, ennek a nagytehetségű művészembernek a rajzoktalás lerén Is kimagasló értékeit. A másik kedves tárlat
\' a Rozgonyt-utcal iskoláé, ahol viszont 3 teremben, a pihenési nem ismerő Filó Ferenc igazgató elgondolása szerint, ki vannak állitva az összes elemi osztályok rajzai, irkái és kézimunkái. Az elsősök bá-tortalan rajzaitól, a Piroskától és a farkastól, az Iskolaépület természet uláu lerajzolt képéig, a babszemekből, lencséből ragasztolt, gyufa-skalulyából fabrikált játékokig pazar változatosságban van itt minden. Érdekesen szines és meleg etéren is a lányok fanláziája és ügyessége. A lel sós elemista lányok kézimunkái! élvezet végignézni. Az V.—VI. osz tályos fiuk egyik-másika meg már valóságos szobrász-tehetség, A zsúfolt lermek és a rajzokkal dekorált folyosó egy lelkes odaadással dolgozó tantestület minden tagjának a legszebb éwégi bizonyítványa.
vese-, hólyag-,gyomor-és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaehomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési "» Főraktár: «■
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
mrm
SZÍNHÁZ
Bognár Elek buesiija
A Rád bízom a feleségem c. pompás bohózatot választolta Bognár Elek, a Fodor-társulatnak ez a nagyszerű kvalitású fiatal színésze ahhoz, hogy a nagykanizsai közönségtől elbúcsúzzon. Attól a közönségtől, amelynek kegyéi annyira megnyerte nemes veretű, tiszta művészetével, hogy kedvencei közzé sorozta. A mai szerepében mint Bili megszemélyesítője pompásan érvényre Juttatta művészetének minden skáláját. Szé-kelyhldy Adriennel egyűtl 6 volt az előadás föerössége. Játéka teljes és tökéletes illúziói kellő. Figuráját a művészi átélés olyan szuggesitivilásával Jelenítette elénk, amilyenről még maga a szerző sem álmodott. Igazi Tanal-tipus, amely nck Nagykanizsa voll valószínűleg ar. ut a főváros vaiamelyelsöszínpada hoz. A közönség frenetikus tapssal honorálta nagyszerű játékát. Dí osztoztak a páratlan sikerlien Székely-hldyn kívül Feleky Klári, Danis J .nő, Nagy Imre, Orbán Vio|a, Surányl Ilona, Csergő Islván, Krémer Ferenc.
Parádés előadás volt, amilyen ünnepi alkalmakhoz illik, (B. R.)
A színházi Iroda hírei
(*) Postásflu tl huss - Hlhsry Nándor búcsúja Az Idény legvidámabb estiének ígérkezik a régi békeévek kellemes operettje, a Postásflu és liuga s/orda est! előadása, Bihary Nándor búcsúja. Hlhary Nándor a közönség dédelgetőt! kedvence, minden fellépéséi zugé tapsvihar és állandó tetszés kísértő végig. Bizouyoi, hogy közönségünk kedvencét bucaujáu fokozódott érdeklődés győzi meg a szluházbejáró közönség meleg szeretetéről.
l*J Bécs! metiyass ony — Vass Irma buc.ula Csütörtökön este Vass lrmu búcsúján a budapeaU NemzeU Színház színpadára szokuUan Ünnepélyességgel bevonult Orbők Atüla novellája ulán Békolfy László állal Irt Bécal menyasz-azony clmtl vígjáték kerül belnutatóra. A bécsi menyasszony a szabadságharc előtt látszódik egy magyar uornesl kurtán. l^ányszökletés, asszonycsere bonyodalmainak minden vidám rlurtljével, komikumával. A darab hófehéraége mellett pompásan szórakoztat s Igen értékea Irodalmi eseményt Is Jelent. Vasa Irma rokonszenve" művészete mellett v. Bánky Róbert, Székelybldy Adrién, Feleky Klári, Uanla Jenő, Nagy Gábor, Krémer Ferenc, Bzemethy F,ndre Játszák a főszerepeket. A Bécsi menyasszony az évad legszebb prózai sikere lesz.
Cl Tul a Dunán Baranyában — Nagy Oábor búcsúja. íirdélyt Mihály, u kitűnő operettazorzo éa színművész, akinek ruüvol: Hazudik a muzsikaszó, Lehullott » rezgőnyárta. Mit Bunog a lehér akác operettek nlnd mind nagy sikerek osztályosai, most Tul a Dunán Baranyában címmel Irt operettet- Aranyos tárgyú, kedves meséli), csupa vidámsággal, mosolygással teli operettet A táncok frap-pána beállításai Erdély Mihály, a azerad intenciói szerint történtek. A hangulatos operettre előre Is felhívjuk közönségünk figyelmét.
Heti műsor;
Szerda: Postásflu éa húga (Bihary Nándor bucauja). Csütörtök: Bécsi menyasszony (Vass
Irma búcsúja). Péntek: Tul a Dunán Baranyában (Nagy
Oábor búcsúja). Szombat: Tul a Dunán Baranyában. Vasárnap délután: ItalványBárgu rózsa. Vasárnap este. Tul a Dunán Baranyában.
Héttő: A bor (a Bánky-pár búcsúja).
— Utazási hlr. A DS* igazgatósága az Országos Magyar iparművészen Muzeum ái\'at 1931. május bő 16 löl fzeptember l-ig Budapesten larlandó Erdélyi Kiállításra 33 . -os menetdíj kedvezményi engedélyezett. Az állomdsjönök.
— Proltler köpenyek a legolcsóbbak SchUtznél.
NAPI HfREK
NAPIREND
Junius 17, azerda
Róm. katolikus: Ralner Protestáns Laura. Izrseiita : Tham bó 1. \'é • Várost Muzeum és KőuyvUr nyílva ciülörlőKön és vasárnap délelőtt 10-tól 13 óráig.
Gyógyszertári éijell szolgálati I
ló végéig a .Marta" gyógyszertár — Király utca 40. u&dilidc nyitva reggel 6 órától oue óráig (náitó, tnerdn, pétitek dUatsr, Wska egétj nap tóknefc) Tel.; 2—lá.
A kormányzó születésnapját
ezídén a szokottnál lélekemelőbb, szebb ketetek közt üli meg Nagykanizsa. Junius 17-én, tehát
ma, szerdán este fél 9 kor
zenés takarodó, ami a hősök
szobránál latnplonos parádéval véglódik.
Részi vesznek itt honvédeink, leventéink, cserkészeink slb. alakulatok Is.
Másnap reggel
6 órakor zenés ébresztő, 9 órakor tábori mise
a (elsőtemplom előli, mondja Oazdag Ferenc, aki mise közben rövid beszédet is mond. Ugyancsak 9 órakor a többi felekezetek templomaiban is istentisztelet lesz (a protestánsoké közösen lesz az ev. templomban). Mise után az egész helyőrség disz-elvonulása.
A magyar Haza elvárja minden fUlól, hogy az uj Honfoglaló születésének ünnepén, különösen amikor azt minden eddigit felülmúló gonddal rendezik meg Nagykanizsán, mindenki lerója a legfCbb Hadúr, Magyarország kormányzója iránti hódolatát.
— Kirendelések. Bálás István tb. főszolgabírót a zalaegerszegi főbírói hJvatalWil a keszthelyi tőszol-Vblggghpjj Hefelénfy Ferenc dr. szolgabírót a zalaegerszegi főszolgabírói hlvátaltó! a lelenyel föszolgabirósághoz, Forintos László dr. vármegyei aljegyzőt pedig a zalaegerszegi főszolgabírói hivatalhoz rendelték kl Ideiglenes szolgálattételre.
— Papi gyűlés tesz Hévizén. Dr,-Rott Nándor veszprémi megyéspüspök.az egyházmegye espereseit és kerületi kiküldötten Junius 16 árs összehívta Hévizre, hogy ott a mull években felállított papi otthon függő ügyeiről tanácskozzanak és határozzanak.
— NŐI fehérnemüanyagok a
legdivalosabb színekben Scnlllznél.
— Nem lesz a matematikából többé Írásbeli érettségi. A kultuszminiszter rendeletet adott kl, amelyben ellörölle a jflvő évtől kezdve a ma\'e.naiikából való Írásbeli érettségit a gimnáziumokban. Csak szóbelit kell lenniok a JciOlle\'xnek. Ellenben az uj érettségi utasilás értelmében a jövő tínívben már a német nyelvből is kell lenni iiásbeli érettségit. Aki ezen az Írásbelin megállja a helyéi, az (ölmenlésl kapha( a német nyelvi szóbeli alól.
1981, június 11
Egy öreg gazdálkodó rejtélyes halála a szőlőhegyen
Rejtélyes haláleset körülményeit igyekszik tisztázni a 1 nagykanizsai klr. ügyészség.
Kontor Islván 70 éves zalaszentbalázsi gazdálkodó vasárnap reggel azzal, távozott el otthonról; hogy felmegy a hegyre, széjjelrféznl a szőlőjében. A család ebédre hazavárta az idős emberi, miután azonban a késő délutáni órákig sem érkezett haza, ve|e, Csizmadia János (Kőbán) kiment érte a szőlőbe.
Csizmadia János, legnagyobb meglepetésére belülről bezárva találta a présház ajtaját, amely zörgetésére sem nyiloll fel. Feltörte tehát az ajtót és a piéaházban, az ágyon, holtan találta apósál, Kontor Istvánt. Csizmadia János anélkül, hogy értesítette volna a hatóságokai, hazavitellé apósa holttestét és csak azután felt jelentést a halálesetről.
A csendőrség megindította a nyomozást. Mlulán a halál körülményei gyanúsnak látszanak Vitéz Szlly Dezső klr. ügyész a gazda holttestének felboncolását Indítványozta.
Tisztelettel értesítem a n é. kOsön-
harisnyakötődémet
tam. — Készítek harisnyát, zoknit, fejelést elsőrendű flór és D. M. C. fonalakból, vstaminl megfelelő hozott anyagból. — Saaslalaisáás.
további szíves pártfogást kér
KOblöa E.
— A zalai újságírás kóréból.
Zalaegerszegről kapjuk a hirt, hogy M. Ötvös Magda, dr. Mlkula Szigfrid zalaegerszegi városi főjegyző neje, Öl\'vös Emil nagykanizsai nyug. állampénztár! Mlgfaígatö leánya, rendes belső munkatársként a Zalavármegye, zalaegenzegi laptársunk szerkesztőségének kötelékébe lépett. M. Ötvös Magda volt kfllönben az első női szerkesztő t vidéken, amikor Sflniegen hosszú Ideig önállóan szerkesztette -Is az ottani újságot As újságírás azóta is állandó szerelme maradt Szerkesztője voll a Zalai Élet c. szépirodalmi hetilapnak. Cikkeit a kanizsai közönség is Ismeri a Zalai Közlöny hasábjairól.
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsiros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege Juhturó kilója P 3 —
l» teavaj "/s kiló ...... P 1 —
Szardínia kis doboz, szál-kamentea, finom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szál-kamentes, valódi olívaolajban ............ P — 60
Barack és meggy-Jam (»sem)
t/2 ki \'ós üv.-ggel... ... P | -40 Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségű cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölétü kapható
Mnszel és Friedentbal
cieaegekeretksáisáksa.
1631. jtinim 17
zalai közlonv
Ai édesanya halálra forrázta a kislányát
SÍaláegerazog, junlus lu
(Tudósítónk telefonjelentése) Néhány nappal ezelőtt súlyos szerencsétlenség törlénl Nérer Józsiin: zalaegerszegi lakos Parkas Divld-ulcaj lakásán Nérerné ép ebédet főzött, amikor egy lorróvizzel telt Iszekal leveli a tüzhslyröl. Am:nl megfordult, nem velle észre, hogy a liátamögOlt , á)| A, éves Eteika nevű, kislánya, akibe megbolloll.
A következő pillanatban kiejletle kezéből a lazelial és leiorrá. ta a gyermekét. A j|islányt azonnal bevitte a zalaegerszegi közkárhizbi, ahol első segélyben részesítették, majd liazaeogedt^ s permeket. Hílíőre olyan súlyosra fordult a kislány \'ál-\' lapota, hogy ismét be kellelt szAUJ-lanl, a kórházba, ahol kedden délelőtt belehall sérüléseibe.
A szerencsétlenség ügyében nyomozási. Indított a zalaegerszegi rendőrség.
— Óvodai vizsgák és belralá sok. Az ovodal felügyelő bizottság tegnapi QKs^n a következő napokra ttutc U 4 óvodai vizsgákat: Junius 21-én klskapfzsai ovoda, 22-én Te-leky-utcal ovoda, 23-án Nádof utcai ovoda, 24-én Arany János-utcai ovodr. Mindegyik vizsga délelőll 9 órakrr kezdődik. A bírálások Július 1, továbbá szeptember 1. és 2. napján lesznek, mindegyik napon délelőtt 9—12 és délután 5—6 óra között.
■■ Puch, Steyr, Trlumph és\' Tlbany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
— Pályázat körjegyzői állásokra. A letenyel főszolgabíró a megüresedett letenyel és borsfal körjegyzői állásokra pályázatot hirdet. A kérvényeket az előbbi állásra ju nlus 20 lg, az utóbbira junius 30-lg
, kell b<44n!. — A sümegi főszolgabíró a Sümeg nagyközségben megüresedett községi Írnoki állásra pályázatot hirdet junlus 28 iki haláridővel.
— Felfüggesztett egyházközség. A bocföldei rk. egyházközség önkormányzalát a veszprémi megyéspüspök felfüggesztette s gondnokságot nevezeti oda kl, A gondnokság elnöke lett Pehm József zalaegerszegi apátplébános, a gondnoki teendőket Padi Oergely csatári kántortanító végzi, jegyző pedig Boncz Ferenc eddigi gondnok, bocföldei lakos lett. E lépésié a megyéspuspököl az kényszerilette, hogy a hívek egyrésze nem akart uj egyházközségi képvi-selőtestületet választani 8 állandóan agitált a már meglevő hitközségi szervezet jpllen,
Sjoraor-, Ml
Kiknél a természetes „í\'ereao It keserű viz az emésztöszervek működését hatlialósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc lósiel viz különösen U\'ö életmódnál Igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. A Ferenc ióuet keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Emberáldozatot kfivetalt a Zala
Zalaegerszeg, junlua 16
Stombalon este halálos klmene-le\'.U szerencséllenség történt Zalaegerszeg közelében. Kiss István 21 éves kocsis, aki Jakabffy Antal földbirtokos kaszaházai bérletén voll alkalmazásban, este fél 10 óra tájban öccsével együtt lemenl fürödni a Zala folyóra.
Kis^lstfóf a slfaild helyeit a folyónak egy örvényes részén ugrott a vízbe és -miután nem tudott usznl, eimerfliy A»sz!raocséllen fiatalember öccse értesítette a mentőket, akik táktyafény melleit egész éjszaka keresték a holtteslcstet, dc a Zala csak kcddfeA déftlött adta i vissza az idei eltö áldozatát.
—\' Köztisztviselők Máv. Igazol ványa. A M.tgyar Királyi Állam-vasu\'ak Igazgatósága a közszolgálati alkalmazottak igényjogosult gyermekei részére egész évre érvényes köztisztviselői kedvezményes jegyek váltására\' jbgosltó Igazolványt adott ki. Ezekéi Sz arcképes igazolványokai a DSA \'Vasul 2 pengő leli elése ellenében \' betétlappal érvényesül saját \'Vonalát*. 1
A-votf ll\'«i huszárezred. A bala-rnutowknt tltközct évfordulóját mint eddig minden esztendőben, ugy az Idén la az eloeott hőa bajtársaik emlékezetének szentelik a volt 11-ea huazárok. Az ezred volt tisztikara ezúton szólítja tel aü ősazea 11-ea bujtársaknt — tiszteket, alUazleket, huszárukat éa ezek hozzátartozóit, — hogy ezen emléknapot veltlk ünnepeljék Szombathelyen. A program a következő: Juolus 19-én póntokon délelőtt fél 10-kor gyászmise a székesegyház Madonna kápolnájában. Utána fél 11 órakor a 11-ea emlékmű megkoszorúzása n lovasaági laktanyában Az o?.red Iránt érdeklOdőkot la szívesen látják n volt 11-ea huazárok.
= Legújabb fazouu női nyári ruhák halaim is \' válaszlékbin — Schütznél.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő \'Jelentétek : Kedden a MmtrUk let-. Keggel 7 őrskor +20, délután 2 őrskor +75-9, eite 9 órakor ;+20-6.
PelMxei: Reggel tiszta, délben borult, este tinta égboltozat
SiiUrJny: Reggel észak, délben éa este északkeleti szil.
(É/szukül rádUJeUnUi) A Seleerelé-■lal latéul Jolentia Talayaaséan derUII, meleg IsIS várható.
«■ "Gyomorsav túltengés, .vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETÁNCI gyógyvizet
,{ > igyon. ^ s; ^
Kapható: Kőveat Henriknél, Nagykanizsa.
Piloskák n világossúg elől clbrtjimk, l>iszkos rejieitéaekbch éfrie\'k, nhon-Iian éjsznka nlásznnk elő éa vérszopó csípéseikkel elraboljak éjszakai nyu-
f[almunkat. Üljük meg őket lnivóhe-yell ;e»> — pei iuetez/.t\\nk Fiit rovar-rltót minden repeiliSabc éa sarokba.
Fiit hatására elpusztul légy, szúnyog. bolha, moly, poloska, tetű, bongva, svábbogár és mindezek petéi. I\'Ilt-pcrmcl megöli a rovarokat, — de emberre ártalmatlan. Könnyen alkalmazható. Nem hagy foltot. Fiit nem tévesztendő össze más rovarirtókkal. Követeljük a Fiit katonával díszített sárga kannál n fekete sávvol.
Permetezzünk
yio l rovarirtót . Ptvmtáll Fia\'kanna kitárja a* utdniatot. Panaera GyóQytitrvtgytizcli UT, BuUupeit, VI., Figyelő ucco 16. srd/n.
öt laHóOdx leégett Ormándlakon
Zalaegerszeg, Junlua 18
Az egerszegi járásban levő Or-mándlak községben veszedelmes tűzvész puszlitott bélfőn hajnalban, melynek során Öt lakóház égett le a melléképületekkel együtt. A tűzhöz kivonult nagylengyell tűzoltóság órákon keresztül tartó megfeszíteti munkával ludta csak megakadályozni a lángok továbbterjedéséi.
A tüzvlzsgálat szerint egy kéményből kipattant szikra okozta a tüzel. A kár többezer pengő.
— Ferences Internátus és gimnázium. Esztergomban az angol kollégiumok mintájára folyó év szeptemberében megnyitjuk a ferences internátussal kapcsolatos reálgimnázium 1 sö osztályát. Az Intézetbe csak bentlakó növendékeket veszünk fel. A növendékek nevelését és oktatását okleveles ferencrendl középiskolai tanárok végzik. Ellátási dij napi 2.50 pengő. TandiJ 80 pengő. Előzetes beiralás junius 19. és 20-án. Személyes |elentkezés kötelező. Julius —augusztusban nyaraló-iskolánk is van 8—13 éves fiuk számára. Ellátási dij napi 2 50 P. Játék, fürdés, csónakázás, kirándulás mellett a
fiukat szellemi oktatásban is részesítjük. Ferences Internátus és Reálgimnázium Igazgatósága.
— Kirándulás hajóval és vonaton Fonyódra, Badacsonyba, Révfülöpre, Balatonfüredre, Tihanyba és Siófokra. Kirándulás ideje juniu, 21. és 22-én Jelentkezési határidő junlus 18 délután 5 óráig a HHin-drogérIában. Ugyanolt részletes tájékoztató.
tt tIMilittt luwara való ItkliliM.
elsőrangú saját termésű
kerecsen?! boraimat
a követkelő leszállított árakon adom el:
kHtai htat asztali tar IHttaUiI . . . P- 20 UIM Kkilltr (iMt) cztlll k liltmUül P-\'20
Ezen ár,k 25 liléitől kezdődőié,; tdrlénö nagyobb vétetnél értendfik, vls-onlel-idók részére; magánosoknak a fogyaulásl wi adót külön kelt megfizetni.
Blhm Jenő szőlőtulajdonos. Likásdm: Nsgykanlzea, Batthyány u. 10.
irta: Horváth E. János ny. Isk. Igazgató. Ill-ik erősen bővitclt kiadás, 74 magyarázó képpel. Ára !•— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
itel. junlus 17.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Még mindig fogadják az idegen ügynököket a hivatalokban
Igen tisztelt Szerkesztő Urt Jóleső érzéssel olvasom nap-nap után a Zalai Közlöny ben az ilyen vasfagbeltls felhívásokat .Támogassuk a nagykanizsai kereskedelmet is Ipari", .Amit Itt szerzünk maradjon a városban", mert abban a heroikus küzdelemben, amil a trianoni átoktól porbasujlotl kanizsai kereskedelem fenntartásáért folylat, u] erőt ad minden kívülről jövő biztatás, megacélozza az Izmokat a külső segllség.
A szerkesztőség jószándéku akciója sa|nos épen olt nem talál visszhangra, ahonnan a kanizsai kereskedelem hathatós támogatást leginkább elvárhalna. Utazó ügynökök raja lepi el a várost, alig múlik el hét, hogy egyel-egyet le ne füleljenek a kanizsai kereskedők u\'mula-lása alapján, de mit ér ez az éberség, ha közben az ügynök urak közhivatalokban, hatóságoknál, közhivatalnokoknak, halósági személyeknek porlékájukat már eladták.
Mély megdöbbenést kelleti város-szerle a gazdasági élet je\'enségelvel foglalkozó közönség körében, hogy egy ügynök angol szövetekkel végig házalt minden hivatalt is vagy ötven firflruhára való szövetet adott el. Alkalmam volt ezen szövetek közül többet megvizsgálni és megállapítani, hogy ezen szöveteket a kanizsai üzletekben méterenkint 5—10 P-vel olcsóbban meg lehet vásárolni. A szöveteket szállító cég természetesen
mert a
Vinol
olosó, biztosan hat a
szőlőn gyümölcsfákon rózsafákon
fellépő lisztharmat ellen. Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, niQtr&gya, termény és növény védöszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A blrósig mellett Teleion 190.
BytmSlcsla, rózsafa-permetezők
zsii (3 szórófejjel) raktiron.
nem kanizsai, itt adót, forgalmi adót nem fizet, kanizsai munkásoknak, kanizsai alkalmazottaknak kenyeret nem ad, egyszóval hasznot itt senkinek sem haji, de hiszékeny kanizsai fogyasztók zsebéből olyan 15-30 pengőket vett ki, mely összegeket ezen vásárlók megtakaríthatták volna, ha a kérdéses szövelel kanizsai üzletben szerzik be.
Ml már most a következménye a helybeli kereskedelem ilyen durva mellőzésének ? A kereskedő üzletét berendezvén, számot vet a fogyasztókkal és üzleti forgalmának arányában állit be személyzetet. Ha a fogyasztók köréből az ügynököktől vásárlók nagy rélege kiesik, igy csökkent forgalmának megfelelően kénytelen személyzet létszámát apasztani és növeli a kanizsai munkanélküliek amúgy is ijesztő számát. Egyéb rezsijét könnyűszerrel apasztani nem tudja, csökkenti a személyes szükségleteire szánt összegeket, kulturális, jótékonycélu kiadásalt és ezzel megint csak s kanizsai piac vérkeringéséből vonódik el élelnedv. Lesujló e mellőzésnek morális h ilá«a. Hogyan forduljon a kereskedő ügyes bajos dolgaiban ahhoz a köztisztviselőhöz, aki vele egyébként lalán nagyon udvarias, de alapjában véve ellensége, mert az élete gyökerében támadja meg, mert hiába mond kedves szavakat a vlzbefuldoklónak olyan ember, aki segilö kezel nem nyujl a habokkal küzködönek.
Kedves Szerkesztő Uram I A Zalai Közlöny mindig megértéssel volt a gazdasági élet problémái Iráni, ezért fordultam Önhöz bizalommal és kérek helyet ennek a panasznak abban a reményben, hogy ennek publikálása orvoslást fog hozni a nagykanizsai kereskedelem e fájó sebére.
Mély tisztelettel: aláírás
NE KÍSÉRLETEZZEK!
A jó varrógép gyártás*
preciziósmunka!
Ezért nem tud minden gye varrógépet előállítani!
Singer varrógépel
azonban évtizedes tapasztalatok alapja
kizárólagosan varrógéped gyártó üzemben készülnek!
EZÉRT ISMÉTELJÜK:
NE KÍSÉRLETEZZEK!
SINGER VARRÓGÉPEK
vílághirűek!
Singer varrógép részvénytársaság
8P0BTÉLET
Kitűnően sikerült torna-ünnepélyeket rendeztek a nagykanizsai Ali. polgári Iskolák és Izr. elemi IskolAk Nagykanizsa, Junlua 16 Szép számú közönség jelenlétében zajlottak le a helybeli polgári fiu-és leányiskolák állal közösen, a Zrínyi sportpályán és az izr. elemi iskolák állal az intézel udvarán megrendezett tornaünnepélyek.
Mindkét versenyen ott láttuk a szülök teljes szárnál, a tanügy és sport számos barálját. Az ünnepélyek meg Is érdemelték az érdeklődést, már csak azért Is, mert ezultal mindkét verseny kilünö rendezésben, minden fennakadás nélkül pergelt le. Az Intézetek lestnevelési tanárai a modern testnevelési rendszer alapján oktatták az Ifjúságot és öszinle él vezelet szerezlek a nézőknek és Bzakérlöknek egyaránt. A pompásan keresztülvltt szabadgyakorlatok, újszerű játékok, a különböző szereken végzeit szertorna és az atlétikai számokban elért eredmények egyaránt
dicsérik a tealnevclési lanárok hozzáértését és az ifjúság lelkes munkáját. A polgári Iskolák versenvének részletes eredményei:
Leányok: 60 m. síkfutás: 1. Lehr Marianne 9 9 mp, 100 m. síkfutás : 1. Lehr Marianne 16 6 mp., magasugrás: 1. Kreznár Elvira 122 5 cm., távolugrás: 1, Lehr Marianne 397 cm.
Fiuk atlitlkája: a) II. korosztály, 60 m. síkfutás: 1. Hegyi 8 8 mp, magasugrás: 1. Balogh 1275 cm., távolugrás helyből: 1. Balogh 216 cm., távolugrás rohammal: I. Hegyi 446 cm., sulydobás 3 kg. golyóval: 1. Hegyi 937 cm., b) III. korosztály, 100 m. síkfutás: 1. Kemendl 13-3 mp., 200 m. síkfutás: 1. Kemendl 26 8 mp., 400 m. síkfutás : 1. Varga 1 p 28 mp., magasugrás: 1. Oyar-matl 1526 cm., távolugrás helyből: 1. Kánnár 257 cm., távolugrás ro-hammsl: 1. Gyarmati 513 cm., sulydobás 5kg. golyóval: 1. Kánnár 10 m. 68 cm., diszkoszvetés: 1. Kánnár 33 m. 35 cm., gerelyhsjltás: 1. Németh 31 m. 60 cm., kézigránátdobás: I. Kemendl 40 m.
Az Izr. elemi Iskolák vizsgáján nagy tetszést aratott az I. és II. osztályú tanulók utánzó gyakor-lala, az 1. és II. oszt. leányok tréfás versenye, a III—IV. oszt. liuk, leányok zenés szabadgyakorlata, III— IV. oszt. fiuk botgyakoriata, III—IV.
oszt. leányok ritmikus psdgyakorlata. I
Az I. és II. osztályok tala|torná|i| békaverseny, cigánykerék, kézenjáriij taliCBkaverseny és szállóból állt.
A III. és IV. osztályok talajtornájal pedig hidállás, szaltó, szabadszallól henger, hátról szálló és szallódobá>-| ból állt.
Az elért sikerek serkentsék továbbra! is nemzetnevalő munkájában mlnd-l kél intézel tanári karát, mert az i!ju-| ság helyes nevelése a szebb zálogát hordja magában.
Súlyos szerencsétlenség az I egerszegi Move birkózó- [ versenyén
Zalaegerszeg, Junlus If
(Tudósítónk telefonjelentise) Hél este birkozóverseny voll a zalaq szegi Move Horthy-téri székházát* A versenyen sajnálatos szerencté lenség történt. MeUlnger Ferenc éves szabósegéddel sxemben Czlrákl Ferenc, aki s birkózás I ben ugy földhözvágta Meilini hogy annak két bordája eltöröli súlyos agyrázkódást szenvedett, sérültet beszállították a mentők i egerszegi közkórházba.
— Megnyílt Horthy Mlklós-ut t szám alatt a Kopsteln butorái nagykanizsai Üzlete. Szenzációs o árak és nagy választékok.
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
Kívánságra 24 órán belül ll elsőrendű miakát késalt.
F
1931 ]unlu» 17.
zalai közlön /
EÖZflAZDASli
CsSkkent a postai forgalom
A légiposta igénybevételén Idvül minden postai szolgáltatás csökkeni ebben az esztendőben. Az év első negyedében 50.351,521 közönséges levelet adtak fel, az elmúlt évi 51.096,059-cel szemben. Az sjánlolt levélfeladások 2.130,171-röl 1.268, 123-ra csökkentek. Az értéklevelek náma 41,759 volt az elmúlt évi 49,794 gyei szemben. A csomagforgalom 1.313 834-röl 1.244,436-ra, a táviratok száma pedig 331,893-ról 273,843-rs esett vissza az év elsfi negyedében. Egyedül a légipostai küldemények mutálták emelkedést és pedig a mu|t esztendei 1407-el szemben sz idén 3210 esetben vették igénybe a levélfeladásnál a repülőgépei.
TŐZSDE
A tözrde irányzala ma a frankfurti lözsde hatása alatt csendes volt. Az áifolysmok eleinte kissé javultak, később szonban mlu\'án ösztönző hírek nem érkeztek, üzle\'.-telenség mellett valamivel gyengébb árfolyamon stabilizálódlak. A forgalom minimális, az irányzat zárlatkor is csendes voll. Flxksmalozáiu papírok piacán az árfolyamok \' tovább olcsóbbodtak. Valutapiacon az Irányzat csendes. Newyorkl kifizetés nem változott.
Ztriokl zárlat HH\' 20 171/4, Lrvmlm. 75 0&"/r Ntwvm 51503 Bftiael 7172V*. Millno 2694, 57 00, «mrtBil<uii 20755. BerHn I23--9. Wtols 72 37. SofU S-\'a. Prfrr I5 2MV Vsraó 57 75, BUIUMI M OI\'/I BafcrM »HVt, Bot-irra\' 105
Teraéaytéuáa
flrzza terv. 10 flll. <#• WfllL és a rozs 10 flll. emelkedett.
Basa Hnn. 77-m 14 65-H 80 »*-« 1480— 14 95, 79-ei 15C0 1530, 80-M 1520-1540. donánt 77-es 14 10-14 25 78-as 1425—14 40. 79-es 1450-14 70, W41 1460-1480 Rozs 13-65—\'3 85 |>k án* 17*28—1760. sBrtrpa I8S0-1900. ab »50-23 75, tauX 14 00-14 15. i«oo»;—•--—. rorpi 11-18-13-35.
1 Msyesfl tiuée ásvlia-legnk*
VALUTÁK Amrot l r-si-n-96 Bdcatf. 79-50-79-90 Crahk. IW7-I699 Dáa k. 152-90-158-50 Dinár 1006 1014 DoWr 57250-878-50 f nads f. 23-28-39-65 holl. 229-80-130-80 Uofj«l (dr*MJ4-30 Lm 8-18-8-42 Ura 4-11-4-18 Ura 2985-30-15 Márk. 188-50-136-10 Norvég 158-10-158 70
8025 80 65 STiJd 1.110-80 111-40 S«h. 158-151(3 78
DEVIZÁK AJUI 33010-280-80 Bálnád 1012-10 15 l«8a 115-70-13610 Maaaal 79-57-79 82 Bakaiéit 3-39-3-41 Koptak. 158-07-153 47 London 17-80-77 88 Madrid 56 00-6J 00 Müaoo 29*92-30-02
Nawyor 871 69-73 20
Oszló 153*10-153\'50 Párts 22 39 22 48 Práta 16*93-16 98 Saőni 4-IS-4-17 Stockb. 153-17-183-57 Varsó S4* 10-84*30 Wka 80-38-80-60 Zürich 110*95-111 35
Sertérrátár
fathsltái 1208, cl idatlan 380. — KI16-reods 1*06—1-80. nml-tl W0-W2. sztde t kösép 1-04—1-08, kOon/tl 0-96-1-02, l-ső <«ad« öreg 0-98—1*00, ll-od rendű őrrg 0-90- 0 91 angol illldé t-OO-MO, szakmai nagyban K8 -1-12, «lr 1-20 0 00, hui 1 40-1-76, tulonnás 141 sertés 1-32-1-40.
liséja: Mlzalal Ryoaáa él Lapklaáá Tállalat, Rsgvksalscás.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon 1 NaayksulaM A. D.
apb^íbdetések
Unne tova:
tpoap 10 szóig 10 fillér, minden .\'Jbw, <"Ji a flll. Szerdán és pt£ J° ^ ••\'•"*•*. minden toválbl szó dija a flll. Gmszó s minden van*, ganb beiuból Illó „ó kél „dSk uá."£ tatlk. Állást kerteknek JOVo engedményt Hlrdatáa.k ■ (M)
•\'ámléZiWíSarBIAaa v^tS • I•ra flsttiBdlk
Ciengery-uta ia alatt 724 n tl 2610
telak.
Hossijs B.I.II gyakorlattal rendel-
■ n,. MoHd\' mtgblihktó Irány vállalni ralik, eietleg mái kliebb tlzlet Ónálló veze Kiét. Vidékre li menne, hol otthont Ulilnl. Kanclóvil rendelkezik. — Megkeresésekéi
lórtbbí^"1""1*" clmtn *
•slátsilh legolcsóbban, modern, csukódik, meghlzhilók Kiulmion Manónál rendelhetők. Teleion: 167. vagy 571. Oarage: Nádor-utca 8 2550
Eötvös-tér 18. szim alatt egy 3 szobái, verandái utest lakis egy nagy műhellyel együtt, esetleg külön-külön Is jutlul I ére klsSA. A műhely Isksloi, vagy laztlloa-nak nagyon alkalmai kltnkerezett nagy udvarban Bővebbet: Moxél Iroda, Horthy MIklós-ut 2. 2864
Egy kétszobás udnrl laka. mellékhelyiségekkel luguului l éte kiadó, eseifeg bútorozva |s. Nádor-utca 4. 2865
Barákp*rt, hwnillal, |ó átlipothsn levőt vennénk. Tejköipont Teleion 349.
bútort vcuck. Erzsébel-iér 15. Fényképész.

fcsassl tara, Zrlayl Blkléa-toa ta. Talafoa ISS. Köz|
I. Központi iQtéfl, vízvezeték, csstorná\'is, egészségügyi berendezés, épület és diszmü bádogos munkák váUalatl. Minden e szskmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatosságul. • legolcsóbb árbio. Riktáron lürdó-éi OlAkidak. háztartási bádogáruk. Mlnts-nklár flbdösioba stb. bereudezésre. 2572
IlaM háló éi ebédlő garnitúra Fahnné, EizKbet tér 15. Fényképéi! 2305
Páa>k8loaSat bekeMlexésre minden öassegbeii a legelőnyOaebben és kggyor-labban lolyósltUt Aaaél laa^o péu-kőlnöaközvetttő irodi|i Nagylunlui, Horthy Miklósit 2. szám. 2611
Cilnoran bútorozott katönbe|ántu utcai szoba kladé. Cltaj RíHbyány-utca 3. lobbra. 2817
Klakanlas4n, Ország út 37. sz. alstt Plesch léte malumtelek égésiben, anyaggal és nyersolíjmotornü, vagy ezek nélkül, égésiben vegy réiztetekre lekxztvi subád kéibői eladó! — Felvilágosítást dr. Hoch Oszkár ügyvéd ad. 2860
Eladó egylovas kooal szerszámmal egyUtt Magyar-utca 151. 2842
l*atalr* kerestetik egy pir |ó lg használt lószerszám Igái lóri. Egy konvendós kocill aionnill belépésre tel-
eröi, aflg használt lószerszám Igií\'lóri.
véteük. OrQnfetd, Magyar-utca 28. 2856
Eladó egy erős fardBhM, 2 ize mély Itliödhet olcsón. Kossuth tér 15. Fablcknál.
2857
Kliisszoaynnk betegsége lotytán Ideiglenesen alkalmaznánk két-három hónapi Időtartamra egy lómegkknésQ, Imi ás számolni Jól tudó, kiszolgálásra ti alkal-mss kliaiaionyt. A|áolatokst kérttnk a kiadóba „PrlnoaaaM P. 40." jeligére. 2868
Autó alkalmi vétel!
Mlnarva kla sutá keveiet haiz-nált eredeti gyári állapotban, bőr-ledelea Cabllolette luxul karosizé-rtával aladó. Megtekinthető építési Irodiban: Budipest. VIII. Námel-utci 5. mm _
Felvétel Mt%í?zeílemflo»Itéko»ok
izékeitóvtroil modem loglslkoztató Internt-tuiába ez 1931—32 eilsko\'iévre lOéven lelull lluk él leányok (elvétetnek Felvlligoiitái az Intézet Igazgitóságánál kaphalo. Budapest, III. ker., Miklós-tér 5. 2858
Tekintse meg
SZÉKELY VILMOS butortelepét
a volt Sssarvasban
(Erzsébet-tér la)
Óriási raktér a legmodernebb és logjobb bútorokból.
Olc+ó árait I Ponlom klssolgdlds I
m KetfiiesS ttmetéml /e Mé/elelr I
Vízmentes kazaltakaró és repceponyvák Gaboná8z8ákok,tenz8ákok,gyapfuszsákok Manilla-kötözőfonál Sző 16- kötöző fonál Kévekötő piros favéggel
ViztSmlók fecthtndőés SntSzéshez, gazdasági rudaláktítelek KSIctSnponyva KölcsSnzeáhok
KoctUnndct, gépitir, gépolajoh
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező flzctéd feltételek melleit:
HIRSCfl ÉS SZEGŐ cégnél, NAGYKANIZSÁN.
Pk. 10511/931. i
1931. vh\'ól 201. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Ripoch Alidár Mgykanlzul ügyvéd által képviselt Tóth Jánosné tormáil likói Javára 200 pengő tőke és több követelés él Járulékai erejéig a nsgyk.nl xsil klr. Járásbíróság 1430 évi 7774 számú végzésével elrendelt kleléglltil végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőiéi 1Í13I. évi február hó 25 én le fogislt l!6) pengőre becsült Ingóiá-gokri a nagykintzwl klr. Járásbíróság fenti számú végzésével ai árveréi elrendeltetvén, tnmk sz 1906. ávVXU. t-c 20 §-l alapján sa alább megnevezett s l foglalási jegyzőkönyvből kl ntm tűnő mis foglaltat ik Javára ia as árverés megtar-Miát elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielégítési loguk ma ta lennáll éa ha ellenük halasztó hatályú Igénykereaet lotyi matba nincs, végreha|tást szenvedő lakásán Eszteregnye községben a Illetett ösucg levonásával leendő megtirtáiára hsttrldőül 1831. évi Junius hó 23. nsp-Jánsk délután 7 órája tUzetlk kl, amikor 1 bíróilag lefoglalt bútorok, lovalt, varró gép s egyéb Ingóságokit • legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul Is cl fogom adni.
Nigykanlua, 1931. évi május hó 27-én.
Elek László s. k.
klr btr. végrehi|tó, isaj mint bírósági kiküldött.
Pk. 283/931. sz 1931. vghtót mTsi.
Árverési hirdetmény.
Dr. Elek Mór nagykanizsai llgyvéd által képviselt Kápolna Ferenc galambok! lakóé Javára 130 P lőke és több követelés és lárulékal erejéig a nagy kinizsii klr. |árás bíróság 1931. evi 3447. siámu véglésével elrendeli kielégítési végrehajtás lotytán végrehsjlást szenvedőtől 1931. évi márdus hó 18 án lefoglalt 2380 pen^re becsült Ingó. tágokra a nagykanlzial klr.Járáiblróiág lenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XL1. t-c 20. § a ilspján az alább meffnevezett i a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem lünó mái log-laltatók Javára li as árvetés megtsrtását elrendelem, de csak arra ai esetre, ha kielé-gttéil joguk ma is fennáll és ha ellenük nílasrtó hatálya Igénykereset tolyamitba ulna, végrehijtáit szenvedő likásán Ziláltáról kézségben 152. házszám alatt, i űzetett ösizeg levonásávsl leendő megtartásári hitárbföül 1931. évi JunlM hó 19. napiának délelőtt I2\',i őrá la tUzetlk kl, amikor a bíróilag lefnglall bútorok, lovak, tehenek és gazdaaágl [elszerelés s egyéb Ingóságokét s legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mellett, eseüeg becsáron átüt Is el fognm adni.
" Nagykanizsa. 1931. évi májul hó 2S-én.
Elek László a. k.
klr. btr. vágrehajtó, ísss mint blróságTktkaldöll.
a legmodernebb 4 + 1 csöves
Hihetetlen
magas érőn visszaveszem
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékét is és
becserélem TEIEFUNKEN
40 Mf.
speclatra.
1. Az állomásokat nem kell többé keresnie.
2. 7\'/a oktáv hangterjedelem.
3. Átkapcsolásl lehetőség dynamikus hangszóróra.
Ezt nyilltja önnek aTELEFUNKEN 40 W. speclal. Még ma kárfen ajánlatott
SZABÓ ANTAL
■port éa rádió üzletéből.
H ZALAI KOZLOnV__1931. junlu. 17.
MEGNYÍLT!
i \', • V mí - .. ..-.\'\'»> • • ^ / f
nagykanizsai bútoráruházunk Horthy Miklós-ut 4. szám alatt.
r* ■ \' . I
•cO .
pazar választékban, minden igénynek megfelelő, a legoJ,c§óbbtól a legfinomabb kivitelig, hihetetlen olcsón kapható. Kárpitos bútorok kényelmes és Ízléses kivitelbén. ^ Vas-, réz- és konyhabútorok, leányszobák, függönyök, szőnyegek, képek stb., stb.
Rendkívül kedvező fizetési féltétélék!
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
nlv (1n itijli. . I I
\'•>■ ti "t-1» \'o-sc. z 1 z v, !" i,
Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 4. Tr
Szombathely, Király-utca 5. és Jöbrdh, Várkerület 62.
__" fi I\' \' >».. cíl, % . *
_ Alapítva: 1887-ben.
Nyomatot! a fcílr.lsi Nyomd* és Lapkiadó VlUalatail Naeylunii^n. (Felelő, flr.l<;lv™to ZjUl ■ Károly).-~
71. évfolyam 13S szám
Nagykanizsa, 1931. Juntoa 18, csütörtök
Ara 14 HUlr
ZALAI KÖZLÖNY
Slerkeaalóaíg: nappal Sugár-ul 2., éjjel Póut 5.
Kiadóhivatal: Póut 5. alám. Kesrthelyl flókkladóhlvstal: Koaaath ulca J1
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Hólkeléal ára: egy bóra S pengó M Hitér. TMr.n. / Szerkeiilóiíg 421. .iám, (éjjel 78.) leieron. ( Kiadóhivatal 78. Keaallielyl (lók 2Í
A bankráta
A Magyar Nemzeti Bank a leszámítolási kamatlábat öl és fél százalékról hét százalékra emelte fel. Ez a rátaemelés természetes folyománya annak, hogy a Némel Jegybank a kamatlábat két százalékkal hét százalékra, az Osztrák Nemzeti Bank pedig hét és fél százalékra emelte. A középetirőpal hivatalos bankráták közölt mindig meg volt a szoros összefüggés és ezultal sem volt lehetséges a magyar hivatalos kamatlábat a szomszédos államok bank-rátálálól teljesen függetleníteni. Belső okok nálunk nem forogtak fenn, amelyek a Magyar Nemzeti Bankot a kamatláb emelésére kényazeritették volna. Nálunk a Jegybank igénybevétele az utóbbi Időben nem növekedett komolyabb mértékben és sem a váltótárca, sem a bankjegyforgalom nem szaporodott fel annyira, hogy a magángazdasági tevékenység és talán a spekuláció fékezése érdekében kamatláb emeléshez kellett volna folyamodni. Ellenben szükségessé vált a rálaemelés nálunk is hifelvédelml és valutavédelmi okokból.
Egy ország |egybankja sohasem irányittathalja dlsakonlpolilikájál kizárólag a belső gazdasági és hitelviszonyok állal, hanem kénytelen beilleszkedni a nemzetközi bankpolitika mindenkori helyzetébe, E megfontolások alapján a Nemzeti Bank ráta-emelését szükségesnek és Indokoltnak kell elismerni.
Ami már most a magyar rátaemelésnek a gazdasági életre gyakorolt hatását illeti, ugy elsősorban annak átmeneti jellege vigasztaló. A német rálaemelés közvetlen oka a Credlt-anstait nehézségeivel kapcsolatosan megindult tőkekivándorlás, amely csak muló jellegű és nyomban megszűnik mihelyest a Creditanstalt kül földi hitelezőivel a lejárt hitelek meghosszabbítására megállapodás léié-sül, ami rövid idö múlva várható.
Ha ez bekövetkezett, akkor ugy a Német Birodalmi Bink, valamint az Osztrák Nemzeti Bank nyomban le fog|ák szállítani a most felemelt kamatlábat s akkor reánk nézve is megszűnik a magasabb rála szüksége.
De ha el is tekintünk a kamatlábemelés átmeneti jellegétől, gyakorlatilag a magyar gazdasági életben a rálaemelés azért nem fogja súlyosabban éreztetni hatását, mert a váltóleszámítolás, a gazdasági forgalom leglényegesebb hitelformája a külföldről állandóan érkező olcsóbb pénz-ajánlalok hatása alalt továbbra is magánpiaci kamatláb melleit fog végbemenni, amely bizonyára alalta fog maradni a hivatalos rátának illetve a válló escomp\'ban nem fog érvényesülni teljesen a másfélszázalékos hivatalos rálaemelés. Teljes összegében a kaniatdráíulás inkább csak a folyószámla és lombardhitelekben fog érvényesülni, amelyeknek feltételei a mindenkori hivatalos kamatlábhoz igazodnak. A kereskedelem és Ipar hiteligénylésének cse-
kélysége mellett pedig a lombard és folyószámlakamatok ez emelkedése csak jelentéktelenebb szerepel játszik. Viszont a tőkeképződésre ösztönzőleg fog hatni a betéti kamatnak felemelése, amellyel a pénzintézetek nem fognak késni. Az ország elvárja ezektől a pénzintézetektől, hogy a hitel-
kamatokat nem fogják a rátaemelés teljes mértékében az adósokra hárl tani. Erre a várakozásra feljogosítja az ország közgazdaságát az a tapasztalat, hogy pénzintézeteink a mullban mindig dicséreles önmérsékletet tanu-slloltak a kamalmarge kihasználásában.
Drámai jelenetek kOzött végezték kl a két arzénos tlszakflrtl asszonyt
Szolnok, Junlus 17
Kozartk állami Ítéletvégrehajtó ma reggel végezte ki az illeni fogház udvarán Szabó Lászlónál, aki leibujtotta Madarász Józsefet, hogy édesapját megölje és felbujtotta Csordás Bálinlnéf, hogy Szabó Islvánnét arzénnel megmérgezze.
A kivégzés drámai jelenelek kö-zött ment végbe.
Előzőleg a k&Jasszony sikoltozva és jajgatva hevert órákig a siralomház padlóján Síübóné mellére szo ritva Eszter nevü kis gyermekét — Olt szinte önkívületien, mig Csor-dásné Imakönyvére hajolva Imádkozott. Szebónétól szlnfe erőszakkal kellett elvenni gyermekét.
— Nem adom oda, amíg én élek I — kiáltotta.
A kivégzés előli órUsi embertömeg vette körül a fogház környékét, amelyen erös rendöroszlagok cirkállak végig. A fogház udvarán egymás mellett a két gyalulatlan akasztófa. Amikor az egzckuciós menet a fogház udvarába ért, a két asszony alig állott már a lábán a halálfélelemtől,
állandóan támogatni kellelt őket.
Borbély törvényszéki bíró felolvasta a jogerős Ítéletet és hogy a kegyelmi kérvényre a kormányzó az igazságszolgáltatásnak szabad folyást engedett.
A hóhér segédeivel percek alatt végzett Szabó Lászlónéval. Hollteslét magas spanyolfallal vették körül. Majd Csordás Bállnlnéra I e\'üil a sor. Mikor odavezetik a biró elé, hogy felolvassa az ítéletet, Ciordásné éktelen jajgatásba kezd, hogy a bíró elsápadt, megrázkódik és alig ludja folytatni szavalt. Mikor a hóhér megragadja, még mindig jajgat, a kötél már a nyakán feszül: jaj, jaj t hallatszik... mlg néhány pt/c múlva elcsendesül. Ezzel Is végzeit a hóhér. Ma|d a lelkész leboiul és könyörgő imái mond értük.
És mindenki megrendülve botul térdre és imádkozik a lelkésszel együtt. A holtleslek kél óráig csüngtek a bitófán, amíg leemelték őket és a hullaházba szállították.
Egyiket sem kérték ki hozzátartozóik, eltemettetésre.
Trianon revíziójával az enrópal békének biztosabb alapokra való fektetését klvánjnk
hagoztatta Károlyi Gyula gróf külügyminiszter székesfehérvári programbeszédében
Székesfehérvár, Junlus 17
(Éjszakai rádiójelenlés) Károlyi Gyula gróf külügyminiszter egységes-párll képviselőjelölt ma este tartotta programbeszédét óiiásl közönség előd. A gyűlésen megjelent Czettler Jenő, a keresztény gazdisági párl ügyvezető elnöke Is.
A külügyminiszter beszéde elején rámulatolt arra, hogy mivel nemzetünk Jövője és boldogulása függ áltól, hogy külpolitikánkat sikeresen tudjuk vezetni, nemcsak kiván.itos, de szükséges is, hogy az egész ország közönsége nec6ak érdeklődést mulasson ezek Iránt a kérdések iránt, de minél nagyobb tájékozottságot Is nyerjen. Az egé6z tnagyat nemzetnek nem lehel más óhaja, mint a béke-
szerződések azon részeinek, amelyek Magyarország létérdekeit veszélyeztetik, megváltoztatása, az természe1 tes, de
céljainkat csak békés eszközökkel, megértéssel érhetjük el.
A mi céljaink nem veszélyeztetik az általános békét, ellenkezőleg az európai béke biztosabb, állandóbb alapra való feklelését óhajtjuk. Az egyes országok — igy mi Is — mindent elkövetünk, hogy legalább pillanatnyilag enyhilstlk a bajokat, gyökeres megoldás azonban a mai konstellációban nem várható.
A buzakrlzis nem különlegesebb magyar krlzis.cz valamennyi-termelő oi6\'.ágot sújtja.
Olaszországgal és Ausztriával már szerződést kötöttünk, amelynek révén expotlfeleslegelnk nagyobb részét el tudjuk helyezni. Szükséges, hogy gazdálkodásunk sokoldalúvá tétessék. Legkilátástalanabb a borkivitel jövője. Itt nem marad más hátra, minthogy a gyengébb\' min&ségtl borok helyeU csemegeszótöt termeljünk.
Azt érezittk mindnyájan, hogy gazdasági élelünknek nagy szüksége van megfelelő feltételű hosszú lejáratú kölcsönre. Reméljük, hogy a helyzet ugy alakul, hogy nemsokára hozzájárulhalunk Ilyen kölcsönhöz. A kölcsönt csakis hasznos beiuhá-zásokra szabad fordilani.
Külföldön olyan kis országnak, mint mi vagyunk, hitele, becsülete és tekintélye akkor van, ha látják róla, hogy szilárdan, egységesen áll vezelő|e mögölt. Hl ludják a külföldön, hogy az, aki olt az ország nevében beszél és lárgjÁI, valóban bírja országa bizalmit Ezzel szerezte vissza Bethlen István gróf Magyarország külföldi Jó hírnevét és ez adhatja meg számára a legerősebb fegyvert a további küzdelmekhez. Majd Czelller Jenő beszélt.
A választási front
legújabb hírei
Budapest, Junlus 17 Zalargerszegen báró Kray István 8000 aláírást gyüjiOlt. A lengyeltóti kerületben Gaál Oasztonnak négy ellenjelöltje van, akik azonban aligha szerezhetik meg a szükséges ajánlásukat, Oaál Qaszlon ivein 5430 aláírás van. A marcali kerületben Slrausz István kormánylámogató pártonkívüli jelöllel egyhangúlag fogják megválasztani, mert Madarász Zsigmond kisgazdapárli jelölt visszalépett. Kaposváron Ugrón Qábor egységesp\'Tli 6870, Vámosi István szociáldemokrata 3180 aláírást gyűjtött össze. Káliay Miklós kereskedelmi államtitkárnak a dombóvári kerületben oly hatalmas tábora n-Mt, hogy Pallavicinl György őrgróf a visszalépés gondolatával foglalkozik.
Ender kapott megbizást uj kormányalakításra
Bócs, Junlus 17 Politikai körökben az a meggyőződés uralkodik, hogy Ntklas elnök ujia Endert fogja megbízni a kancellársággal.
Bécs, JunluB 17 (É/szakal rddiójelenlés) A szövetségi elnök felkérte Enderl, hogy az uj kormányalakítást vegye a kezébe. Ender holnap értekezik nz uj pártokkal.
ZALAI yOZLflNY
1930. junlm 18.
A kiskomáromi kerület kívánóéi „pártonkívüli" programra
Sokszorosan túljegyezték Oyömörey István ajánló Iveit a kerület választól
Mappái-napra osdkken a Somseloh-láz
Klakomárom, junlus 17 (Saját tudósítónktól) Még két nap és a kiskomáromi kerület jelöltjeinek be kell adniuk ajánlási iveiket. Amennyire a szorgos dologidő engedi, még ezen a két napon is folyik az aláírások gyűjtése. Annyi máris megállapítható, hogy a szükséges aláírásokat mindkét jelöli megszerezte. Számszerű eredmények még pontosan nem állíthatók össze, mert ivek futnak még a kerület távoli községeiben, annyi azonban a lezárt ivekből is bizonyos, hogy Oyömörey Isiván a szükséges aláírások sokszorosát kapta.
Különösen vasárnapi program-kör-utja óta gyűlnek fokozott irammal az aláírások Oyömörey Iveire. Azóta kezd ugyanis felnyitni a választópolgárok szeme és látják, hogy az a program, amit Oyömörey beszédeiben feltárt, sz országnak mai Igen nehéz helyzetében egyedül alkalmas arra, hogy megmentse ezt a nemzetei katasztrófális megrázkódtatásoktól. Kinyílt a szeme a polgárságnak és látják, hogy
azt a programot kell ma követni minden talpalatnyi magyar fOld tulajdonosának, a magyar rög minden munkásának, amely program nem egyéni Jószívűséget, nem egyéni szívességeket hirdet, hanem megfeszített munkával azért a jóért küzd, ami mlndannylunké, az ellen a veszedelem ellen, ami mindannyiunkat fenyeget.
Ez a program Belhlen Isiván programja és ennek zászlóvivője Oyömörey István.
Az ellenjelölt, gróf Somsslch Antal nem adott eddig programot. A mult vasárnapra kért ugyan engedélyt, de pont arra az órára, amire Oyömörey, nem kapotl. Ez természetes, mert egy helyen egy Időben csak egy szónok beszélhet. Azóta azonban Somsslch gróf nem kért több engedélyt, hanem csak azt híreszteli mindenfelé, hogy neki a hatóság nem engedélyezi az ő programbeszédét. Pedig a hatóság szíves örömmel engedélyezné,
a polgárság meg kíváncsi volna, hogy ml is van hát tulajdonképen abban a se Ilyen, se olyan .pártonkívüli"
programban ? Gyömörey István azóta is sorra veszi a kerület községeit és örven detesen tapasztalható, hogy híveinek tábora napról-napra nő, fogadtatása egyre szívélyesebb, beszédeinek hatása egyre nagyobb, igy esélyei egyre biztosabbakká válnak.
A választási bizottság (amelynek elnöke Somogyi Oyula palini földbirtokos, jegyzője dr. Somogyi István nagykanizsai szolgabíró) a kiskomáromi kerület
szavazatszedő küldöttségeit
megalakította. A küldöttségek elnökeinek névsora a következő:
Alsórajk: dr. Koller István, Bsla-lonmagyaréd : Valkó Árpád, Bocska: Kovács István, Börzöncze: Bánfi József, Csapi: Tó\'h János, Fűzvölgy: Hirschler József, Oilambok : Kreutzer Ferenc, Oarabonc: Ifj. Koma József, Qelse: Kreutzer Dezső, Oelseszlgtl : Kánnár József, Homokkomárom: Bándy Ferenc, Hosszúvölgy: Hepper József, Kacorlak: Harangozó István, Killmán: Dervarics Ferenc, Kis-komárom: Jsksich Dezső, Kisrécse: Horváth János, Komárváros: Dras-kovits Márton, Korpavár: ujnépl Elek Ernő, Magyarsuntmlklós: Schwarz Oyula, Magyarszerdahely: Hegedűs
Ferenc, Njgybakónak: Tóth Imre, Nagyrécse: Valko Ágoston, Pölöske-lö: Pállfy László, Újudvar: dr. Oózony Isiván, Zalakaros: Kántor Béla, Zalamerenye: Láber Miklós, Zalasárszeg: Pereszlegi Lajos, Zala-szentbaláza: Mussel János, Zila-szentjakab: Varga József, Zalaujlak: Varga József.
Balatonmagyaródon Oyömörey Isiván pzombalon tartja meg programbeszédét. Az ajánló aláírásokból következtetve ez a község sem áll olyan szilárdan Somsakhék pártján, miqt ahogyan hitlik. Ugyanez a helyzet Kisrécse községben ls. Általában, amerre csak meglordul az ember
a kerületben, mindenütt lényegesen érezhető, hogy a választás első napjaiban hirtelen fellángolt Somsslch-láz fokról fokra alábbhagy,
az emberek már nem puszta lelkesedés alapján alkotnak maguknak politikai álláspontot, hanem gondolkodnak és mérlegelnek
Holnap este a Koronában lesse a Kállay-pdrí ítírsasvacsoráfa
Magyar Miklós elmondta programbeszédét — Kállay Tibor lelkes fogadlatasa és diadalútja a városon át
nére is — a Zrínyiek városában azok vannak többen, akiket nem lehet megvásárolni. {
A Kállay-párt vacsorája
A Kállay-párt pénteken esle negyed 9 órakor a Koronában (urnva-csorál rendez, amelyen tekintettel s pénteki napra, gondoskodás történi srról, hogy kétféle menü álljon ■ közönség rendelkezésére, húsétel és böjti menü.
A vacsorára Kállay Tiborral együtt megérkezik dr. Szabó László egyetemi tanár, a Pesti Napló cslllsgos-clkkirója és megérkezik az Est-lapok szerkesztőségének egyik igen lilusz-
Nagykanlzaa, Junlua 17 Tegnap hinni sem mertük, mára egy fővárosi lap hasábjain ls nap világol látóit, hogy Nagykanizsa mandátumáért 60.000 pengőt kínál közjegyzői okira ban Magyar Miklós, s nemzeti demokrstapárt jelöltje.
Még mindig hihetetlennek tűnik fel, hogy sikotmányos országban (bármilyen panaszai ls lehessenek vslakinek az alkotmányossággal szemben) ilyen nylil tömegvesztegetési kísérlet megtörténhessék.
Ha pedig mégis megtörténi, ugy Nagykanizsa közönsége meg fogja adni rá a választ. Nsgyksnlzsa közönsége meg fog|a mulatni, hogy a legzajosabb kortes-tevékenység elle-
trls tagja ls
Vállára emelte éa virágokkal Qalmozta el a tömeg az esfe megérkescett Kállay Tibort
Dr. Kállay Tibor szerdán esle visszaérkezett Nagykanizsára Sokszor fogsdlák lelkesen Kállayt Kanizsán, de Ilyen tűntető, spontán, forró lelkesedéssel talán még soha. A vasu\'.on száz és száz főnyi tömeg, autóbuszok hordták a klskani-zsaiakat, magyar ruhás lányok és temérdek virág. Mikor beérkezett a menet a C-:ntrál elé, ujabb tömeg csatlakozott, zúgott az éljenzés és az ováció, hullott a virág. Egyszer csak a lelkes tömeg vállára kapla Kállayl és ugy ünnepelte. Innen a Zrlnyi-ulcai lakásáig is szinte diadal-menelben Kállay-nótákat énekelve kisérték és addig zúgott a tömeg, mlg Kállay az ablakból rövid beszédet mondott Végül felhangzott a Himnusz és a lömeg Kállayl éltetve szétoszlott.
A rendőrség tapintatosan tartotta fenn a rendet a késő esti órákban lázasan forrongó utcán, ahol néhány
felelőtlen és a szavazati jogtól még igen messze álló ellenpárti suhanc hiába igyekezett zavart és összetü-zést provokálni.
Magyar Miklós program-beszéde
szerdán este zajlott le a Polgári Egylet kertjében. A hallgatóságot felerészben nem szavazó fiatalkorúak alkották. Elsőnek Báron ügyvéd beszélt, aztán Magyar Miklós, aki a közhellyé vált demokrata szólamokat mennydörögte és beszédje gerincévé azt a 60 000 pengőt lette, amit felkínált Kanizsának a mandátumért. Végül Samu Lajos beszélt és ezzel a gyűlés végeiért
— A Mulk családnak Szabady Ilonka 1 pengői, N. N. 50 lillért adakozott.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
Kormányzószfiletésnap]a
Nagykanizsa, Junlus 17
Minden szív Osszedobbanlk ezen a napon annak a magyarnak hódolatteljes szeretetében, aki a legválságosabb pillanatokban lelke tudott tenni a magyar fajiságnak, ébrentartója a történelmi magyar életerőknek, s azóta Is zárókőre és hordozója a magyar államiság ezeresztendős boltozatának.
Az egész ország ünnepet űl ezen a napon. A hála ünnepét, amikor minden város és minden falu, minden felekezet és minden foglalkozás, minden magyar szív és ajak a hála Imájával és a holnap könyörgésével fordul minden nemzetek legfőbb Urához: — tartsa meg, áldja meg, Magyarország kormányzóját.
Nsgyksnlzsa az idén különös pompával ünnepli meg a kormányzó születésnapját. Az ünnepség szerdán este Ismplonos, katonazenés takaródéval kezdődőit. Színes, szép kép voll, shogyan a 77. Szent Liszló cserkészek, a leventék disz-szakaszai és a honvéd-zenekar tarka lamplo-nokkal és lobogó fáklyákkal vonullak végig a városon a hősi szoborhoz, majd a Pannonia-szálló elé, ahol viléz Barlay János ezredes, állomás parancsnoknak adlak szere-nádoL Az itl összegyűli tisztikar és családtsgjaik lelkesen tapsoltak d;rék cserkészeink és leventéink, valamint honvédeink szép parádéji láttán. Innét dr,, Krátky István polgármester lakása elé vonultak és ott Is sze-renádot adlak, majd a József laktanya és a tüzérlaktanya következtek, honnét a felvonulás viaszaiért a Ká-roly-laktanyába.
Lélekemelő, lelkesítő, szépen megrendezett parádé voll, — az első
fáklyás,zenés takarodó Nagykanizsán. •
A csütörtöki program: reggel 6-kor zenés ébresztő. 8 óra 55 perckor a helyőrség dlsz-szemléje a felsőtem-plom előli. 9 érakor tábori mise. Ugyanekkor Istentisztelet a többi felekezetek templomaiban (protestánsoké közösen az ev. templomban.) Ezek végeztével diszmenet a hősi szobor előtt. Frontharcosok 1
Az Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai csoportja tisztelettel kéri a bajtársakat, hogy legfelsőbb Hadurunk és legelső frontharcosunk, a Kormányzó ur őfőméltósága sztl-letésnspja alkalmából rendezett ünnepségen mindnyájan vegyenek részt. Megjelenés sötét ruhákban, kitüntetésekkel. Vezetőség.
idő|irás
A nagykenlual meteorológiai Mf-flgyetó Jelentések : Szerdán a Mmtrük-let: Reggel 7 órikoi +2l-S, délután 2 faikor +»J, este 9 Arakor +22-6.
PetMzet: Egész nap tinta égboltozat.
Szélirány: Reggel éuakkelet, délben és eite délnyugati izél.
(Üjtzakal rádJÓJcknUt) a ■ilaantS-Slal latéaat ialaaUi Nalag M«, oaUtSrtflk dSIISI kuán atvatar hajlammal.
1831. junius 18.
Reischl Richárd visszalépett
Szakaslts is eltűnt a keszthelyi kei Öleiből, Igy Rakovszky Ivánnak már csak Melzler Károly az ellenfele
Keszthely, Junius 17
ZALAI KÖZLÖNY
(Tudósítónk telefonjelentése) A keszthelyi választási fronton szerdán érthető feltűnést keltelt az a levél, amelyet Reischl Richárd volt országgyűlési képviselő intézett Rakovszky Iván dr. ny. belügyminiszterhez, az egységespárt hivatalos képviselőjelöltjéhez. Ebben a levélben Reischl leszögezi, hogy esélyei vannak arrs, hogy még mindig komolyan beleszóljon a választási küzdelembe, azonban visszalép a jelöltségtől és nem reflektál többé a keszthelyi mandátumra.
Visszalépése Indokául „a hatalom nyomását" és az uradalmak befolyását jelöli meg. Továbbá kifej:) a levélben, hogy erkölcsi undort érez azok iránt, akik 12 év alatt annyiszor vették igénybe szolgálatait s most önző okokból elálltak mellőle.
.De leginkább visszalépésre kényszerít — írja — az a körülmény, jeként.
Gyömörey György főispán nyilatkozik az ellenzéki lapok orvtámadásaira
hogy azokat a választóimat, akik hűségesen, becsülettel, minden fenyegetés és Ígéret ellenérc Is kitartottak melleltem, felszabadllsam a lelkükre nehezedő, őket egzisztenciájukban fenyegető veszély nyomása alól."
Szakaslts eltűnt Keszthelyről
A keszthelyi választási berkeknek még egy érdekes szenzációja van. Néhány nappal ezelőtt ugyanis Szakaslts Antal szocialista jelölt is megkezdte a versenyfutást a keszthelyi választókerület mandátumáért, természetesen minden komo yabb ki látás nékül.
Szakaslts Antal ugylátszik maga is megérezte a reá váró kudarcot, ezért szerdán minden előzetes bejelenlés nélkül eltűnt Keszthelyről, Igy tehát most már csak dr. Melzler Károly tart ki Rakovszky ellenjelölt-
Zalaegerszeg, Junius 17
A képvlselőválasz\'ásl előcsaláro-zásokban egyre jobban kiéleződik a harc. Az egyes jelöltek érdekében folyó korteskedés azonban olyan területre is bemerészkedik és olyan közéleti férfiak ruháira is Igyekszik ráfröccsenteni a harc szennyét, akikre eddig mindenki csak a legnagyobb tiszteletlel tekintett.
Ilyen politikai guerllla-harc folyik már napok óla egyes fővárosi ellenzéki lapokban, melyek nyíltan, vagy burkoltan, de visszataszító és a jó-izlést megcsúfoló támadásokkal igyekeznek lerántani GyOmörey Oyörgy főispánt arról az erkölcsi magaslatról, amelyen öl Zalavármegye közönsége kétségbevonhatatlan tisztelete és elismerése övezi.
Mintha a keszthelyi választókerületből származnának ezek a kétségbeesett erőlködések, ahol Rakovszky Iván egyre szélesülő frontját még a főispán személyével sem átallanák egyesek áttörni. Ez az eszköz azon-
ban nem alkalmas az elvesztett pozíció visszaszerzésére és ugy a főispán, mint Rakovszky, a kerület hivatalos jelöltje minden, a belügyminiszterhez nap nap után érkező stílusgyakorlat dacára Is felemelt fejjel és nyugodt lelkiismerettel haladnak azon az ulon, amelyet Bethlen miniszterelnök politikája és a jelen helyzetben minden higgadt magyar lélek felfogása mutat a számukra.
Megkérdeztük a sorozatos támadásokat illetőleg Oyömörey Oyörgy főispánt, aki a következő nyilatkozatot telte:
— Nem foglalkozhatom ezekkel a tendenciózus, Igazságtalanul támadó újságcikkekkel, meri akkor semmi másra nem lelnék Időm. Én megyek a magam utján, amelyet a kötelesség és lelkiismeretem tudata előtr. Sem sajlólámaddsok, sem a belügyminiszterhez nap-nap uldn befutó árulkodó sürgönyök és levelek ettől eltéríteni nem fognak.
Választási hirek a megye minden részéből
Egy zalai kerületben sem
Nagykanizsa, Junius 17 A zalai kerületek mindegyikében meglehetős vehemenciával folyik a kortcs-hadjáral. Legzajosabb és egyben legdurvább a kortézia
az alsólendval kerületben, ahol a He\'ckapárt korles-. I (talán tehetetlenségükben, mert dr. Csák Károlynak valami sokat ártani nem tudnak) a legvadabb eszközöket is megragadják. A minap viszont dr. Némelhy Vilmos pártjának körletei tűztek össze a Csák-p.irtijkkal és kések, botok is dolgoztak a tumultusban. Két korles megsebesült.
lesz egyhangú választás
Zalaegerszegen
báró Kray István mandátumát minden jel Bzerlnt meg fogja tartani. Boronyák János független kisgazda szervezkedik vele szemben, aki engedély nélkül tarl programbeszédét, engedély nélkül röpcédulákat szóral, csak hogy megbüntessék és igy növelje népszerűségét.
Zuiaszentgróton
Htthn Oyula bazitai tanító (független kisgazdapárti) jobbnak látta visszalépni, meri Gyömörey Sándorral szemben úgyis kilátástalan volt
a hirca. Most földmunkás-programmal 5 abó Tivadar kiséilelezlk.
A letenyel kerület háront jelölt közt válogathat. Nagy a népszerűsége DobroVlts Milánnak, aki egységespáiti programmal lépett fel és nspestig járja a kerületet. Lendvai István késői startja ellenére Is derekasan küzd, hogy szombat délre ajánlásali benyujhassa, ami az eddigi aláírásokkal Is már biztosítva van. Somogyi Bila a tőle már ismert korles-eszközökkel szerzi a népszerűségei.
Pacsán
megfogyatkoztak a |elöltck. Krglovlch János visszalépett M\'.st még Mlkollcs és Zslrkay tűzkődnek Farkas Ti-boiral.
A zalabaksal kerület
jelöltje és mandátumának eddigi és minden bizonnyal ezuláni birlokosa Hajós Kálmán. Vele szemben minden remény nélkül Pető Anlal és Horváth Pál küzdenek.
Tapolcán Patonay László keszthelyi járásbiró visszalépésével már csak egy számba-vchitő ellenfele van gróf Eszterhdzy Móricnak dr. Kaszás Károly tapolcai ügyvéd személyében. Dr. Fazekas Károlyról nincs I)lr.
Balatonfüred -és a kerület lelkes hangulatban várja, hogy a mandátumot Darányi Kálmán államtitkárnak átadhassa. Ellenfelei dr. Nagy Béla veszprémi ügyvéd és Cséry Lajos körjegyző.
A leányllcenm I. és V. osztálya kerfil (elállításra az őszi Iskolaldényben
A szülők sürgősen Jelentsék be még az V. osztályba beiratkozni kivánó gyermekeiket
Nagykanizsa, Junlua 17
Nagykanizsa város polgármesteri hivatalában nagyban folynak a nagykanizsai Icányllceum felállítására vonatkozó munkák. A tantermek és szükséges helyiségek, mint azoknak fenntartása teljesen biztosítva van, most már csak a tonulónövcudékek kellő számú jelentkezése Bzükséges az V. osztály számára. Legutóbbi ujabb felhívásunk eredményekip /7 uj jelentkező kérle beiratkozását, illetve előjegyzését dr. Novai Imre városi lun\'csuoknál. Ugy, hogy most már csak még néhány jelentkezőre van szükség, hogy ni V. osztály fennállása biztosítva legyen.
Miután a városi tisztviselők legnagyobbrészt a legközelebbi Időben kivcsuk nyári szabadságukat, nagyon fontos, hogy ez a IcánylIceuTil pro-
bléma most már lezáruljon és az Iskola fennállása blztosittassék. Azért a polgármesteri hivatal ismételten felhívja a város közönségéi, illetve a szülőket, hogy akik még nem jelentették volna be leánygyermeküknek a líceum V. osztályába való beirat-tatását, azt haladéktalanul tegyék meg, mert ellenkező esetben néhány napon belül lezáródnak s jelentkezések és akkor dől el, vájjon az I. és II. osztály, vagy pedig az I. és V. osztály kerül-e felállításra. Teljesen a jelentkezésektől függ.
A helyzet az, hogy minden valószínűség szerint az I. és V. osztály kerül felállításra. Jelentkezni dr. Novai Imre városi tanácsnoknál vagy Szabó Antal fegyver és sportnagy-kercskedö üzletében lehel. A Jelentkezési határidőt rövidesen lezárják.
Tizenkét esztendei fegyházra ítélték a bánokszentgyörgyi öreg gyilkost,
aki baltával agyonvert egy gazdalegényt — öreg Bussa István esete Devecz Györgygyei
Nagykanizsa, Junlua 17
Annak idején hosszabban foglalkoztunk már azzal, ami Szentgyörgy napján történt Bánokszentgyörgyön. A szőllőben többen dolgoztak, nevezetesen öreg Bussa István 69 éves községbeli gazda, Bussa Ferenc és Devecz Oyörgy is. Munkaközben Bussa Ferenc állítólag az öreg Bussa leánya iránt érdeklődött, akit feleségül szeretelt volna venni. A téma azonban az öreg Bussát fcldühösi-tetle, mert neki más tervei voltak a leányával. Beleszólt a vitába Devecz Oyörgy is, aki Bussa István pártjára állt. A vitából mind szenvedélyesebb szóváltás lett, ugy, hogy az öreg Bussa István fogta a fejszéjét és azzal néhány olyan ütést mért Devecz fejére, hogy az holtan rogyott össze. Az üreg gazdát nyomban letartóztatták és azóta a nagykanizsai kir. ügyészség foglya.
A vizsgálat folyamán kitűnt, hogy
az öreg Bussa István többek között öt esztendei fegyházat és egy évi börtönt ült már súlyos kimenetelű verekedésekért. A biróság számos tanút idézett be a főtárgyalásra, amit a Mutschenbacher tanács tartolt meg. A 69 éves vádlott védője Bakoss Oéza ügyvéd volt
A tárgyalás alatt a vádlott maga sem tudta tettének okát megmagyarázni. Minden további nélkül agyonverte Devecz Györgyöt, aki családos ember, négy gyermek apja. Felesége anyai örömöknek néz elébe., A kenyérkereső elvesztése rendkívül súlyos helyzetbe sodorta a Devecz családot.
A sok tanú kihallgatása után a biróság meghozta ítéletét, amely bűnösnek mondotta ki Bussa Istvánt szándékos emberölés bűntettében és őt ezért tizenkét évi fegyházra itélle. A kir. ügyész megnyugodott az Ítéletben, a vádlott és védő fellebbezed
A törvényszék a vádlott további fogvalartását rendelte cl.
zalai közlöny
1931. JllMlut 18.
Rövidesen meg lesz akórbázi kápolna alapkőletétele
Még e héten kiírják a munkálatokra az árlejtést
Nagykanizsa, Junlus 17 Az a páratlan lelkesedés, amellyel Nagykanizsa város közönsége osztály, rang és felekezetre való különbség nélkül magáévá tette a kórházi kápolna ügyét, főleg azonban dr. Králky István polgármester és a többi közhivatalok vezetői — olyan hatalmas lépéssel vitték előbbre a kórházi kápolna építés ügyé\', hogy az épület tégláinak legnagyobb része már blz\'ositva" van. Van 105.000 tégla, kell még 20 000. Igy rövidesen meg lehet kezdeni az építkezést. Longauer Imre lelkész, ez a fáradhatatlan nemes lélek, aki minden idejét a jó ügynek szenteli, az épitöbizoltság nevében beadványban fordult a város képviselőtestületéhez, amelyben megfelelő építési segély kiutalását kéri. Olyan kérés ez, ami elöl a városi képviselőtestületének nem szabad és nem is lehel elzárkóznia. A kérelemmel a legközelebbi közgyűlés foglalkozik.
Tény, hogy a kórházi kápolna munkálataira az árlejtés! rövidesen kl fogják Imi és az alapkőletételét legkésőbb jullus eleién fogják megtartani Vagyis rövid időn belül felépül ezer és ezer beteg ember vigasztalására és lelki enyhülésére a kórházkápolna, amely egyben a Katonarét kstollkusságtnak lemploma is lesz. Az építkezés és berendezés pedig több munkáskéznek munkát is fog biztosítani.
Jl nagy kant xsat Stefánia SxOvetség
iegnap tartotta népes közgyűlését dr. Krátky István polgármester elnöklete alall. Az érdeklődők soraiban ott láttuk társadalmunk előkelőségen, vezetőit. Dr. Krátky megnyitó beszéde után dr. Wlnkler Ernő ügyvezető elnök ismertette a közgyűlés tárgyát, az anyaotthon és a csecsemő-menhelyek felállításának szükségességét, ahol a munkába siető anyák caccsemői egész najion át gondos felügyelet alall állanának. A kórházból kikerüli anyák pedig oltalmat találnának elhelyezkedésűkig. A város áldozatkészsége biztosította a szükséges helyiségeket. A Szövetség pedig társadalmi uton biztosítani tudja az átalakításhoz szükséges ösz-szeget. A közgyűlés az Indítványt magáévá tette s megadta a felhatalmazást az építkezési, átalakítási munkálatokhoz.
Elemi éa polgári Iskolai fiuk éa leányok felvétele
MTI havi 70 pendíj mellett <n«gk«idA4&lt i grOnjr&tn hegyvldíhcn Uvő
Szeiteidrel ni. pilg. itt. interaátusokbao.
Interniluulnk nyaraló gyermekek rétiére a nyiil tidnel alatt is nyílva vannak. Prospektust küld nz Igazgatóság.
SZÍNHÁZ
A postástlu és a húga
Buchblnder JBernát régi, valamikor jobb napokat látóit négvlelvonásos énekes bohózatát állították a vajúdó színházi körülmények szerdán esle Bihay Nándor bucsuelöadásaként a kanizsai közönség elé. Nem Biharyn mull, hogy ebben a matuzsálemi darabban kelleti buc6ut vennie, hanem kizárólag azon, hogy a társulat tagjai lassan, de biztosan szélednek el napról napra a szélrózsH minden irányába és igy a direkció nincs jelenleg abban a kellemes helyzetben, hogy nagyon válogathatna a darabokban. (Ezt a válogatási ir ó-zatot viszont még a teljes társulati létszám aranjucíl napjaiból mentette át a színház vezetősége.) Ennek dacára azok, akik szerdán ré>zt vettek Bihary bucsuelőadásán, jól mulaltak, mert a szereplők min-denl elkövettek, hogy feledtessék a közönséggel a darab születési évszámát. Bihary jólesően ízléses humorral \'fűszerezte az előadást, de a többi szereplők is mindent elkövetlek, hogy kifogástalanná tegyék a bucsueiöadást. Ilarczos Irén, Nagy OAbor, Nagy Imre, vlléz Bánky, Egri Berta, Szemelhy és Kellner tudásuk legjavát állították sorompóba a siker erdekében. A kevésszámú közönség meleg lapsokkal köszönte meg a távozó Blharynak azt a sok vidám-derűs óiál, amit kanizsai szereplései Során juttatott a szlnházba-járó közönségnek. D. M. J.
A színházi Iroda hírei
(•) Bécsi menyaaa-ony — Vasi Irma biicsuj*. Csütörtökön este Bíkefly bűbájos vígjátékában, a Bécsi menyaaz-szonybun búcsúzik Vasa Irma, a társulat közszeretetnek örvendő truglkája. Vasa Irma nemes tónuau színjátszó művészetének csak hódolói vannak. Kgyé-nlsógének érdekessége különösön a magyar nagyasszonynak tiszteletet parancsoló alakjaiban bontakozik kl teljes szépségében. A Bécsi menyasszony magyar nagyasszonya Vaus Irma művészi pályájának ogylk kimagasló állomása,
látéka élmény. Maga u vígjáték a bucsu ünnepélyességétől eltekintve Is minden érdekiődóat megérdemel. A lőszerepeket Szókelyhldy Adrlon, Koloky Klári, v. Bánky Róberl, Danis Jeuó, Nagy (iá-bor, Major l.ajos, Szomolliy líndro játazák.
(•) Tul a Dilién Hara-yAban — Nagy GAbor bucs\'ij.i. Mámoros bárlmnsulut két hatalmas pezsgősüveg bensőjében .. Bor, cigány, durrogó pozsgő mellett tombolja mulatókedvét Aranyosay Berci, a mcceokaljl r/.olgublró Ha, mlg a szomszéd bárpáholyban vólollenül éppon az édesapja huzalja a cigánnyal annak a művésznőnek a fülébe, aki miatt Berci anyai örökségének a nyakára hágott. De a kis művésznő — mogynr lány ls » Berci a bártáraasággal együtt vendégül csalja le az ősi mecaekaljl kúriába, ahonnan apja dllliében a tanyákra költözik, megszereti a Unt, a pesti léha világ alakjait olzavarju, dolgozni kcal a nemcsak az ősi agyonterhelt kúriát menti meg, de munkájával felvirágoztatja a falut, Iskolát, kórházat épít. -Vlléz .lakabtly meglepő hatásosan állította be a darubot.
Heti műsor;
Csütörtök : Bécsi menyasszony (Vass
Irma búcsúja). Péntek: Tul a Dunán Baranyában (Nngy
Gábor bucauja). Szombat: Tul a Dunán Bnronyában. Vasárnap délután: Halványsárga rózaa. Vasárnap este Tul a Duuán Bárányé ban.
Héttő: A bor (a Bánky-pár búcsúja).
— Kirándulás hajóval és vonaton Fonyódra, Badacsonyba, Rév fUlöpre, Balalonjliredre, Tihanyba és Siófokra. Kirándulás ideje junlus 21. és 22-én Jelentkezési határidő ju nius 18. délután 5 ór\'.ig a liőlin-drogériábíin. Ugyanon részletes tájékoztató.
NAPI
NAPIRFNP
Junlus 18, oefitfir ö *
Köm katolikus: Eliém Froteí\'íns Arnold, izraelita : Tham hó 3.
Városi Múzeum éa Könvvtir nyílva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tői 12 óláig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálati I ló vígéig < .Míila\' gyógyszertár — Király utca 40. Uözffirdö nyitva uggtl 6 órától ut< óitlg (hétfő, ucida, péntek délután, íídden eg<s» nap nőkink). Tel.: 1—1».
— Jövő héten városi közgyűlés. Dr. Králky István polgármester a város képviselőtestületét a jövő hélen rendkívüli közgyűlésre hivja össze, amelyen több sürgős városi Ugy kerül lelárgyalásia. Ez a közgyűlés tárgyalja le a polgármester szabadságkérelmét is.
— Berkes Oltó jubileuma. Tudósítónk jelenti : Berkes O tó főigazgató most 25 éve, hogy igazgatója a keszthelyi premontrei gimnáziumnak. Keszthely C2alkalomból öt méltó ünneplésben lógja részesíteni, a korai Iskolazárás miatt, az őszi Iskolanyitás után. Most csak a gimnázium évzáró ünnepélyén házilag üdvözölték a jubilánst. A közvetlen meleg-ségü ünnepélyen Neogrády Oilbert a tanárok, Matusek Rezső érettségizett a diákok nevében üdvözölték. Az Iskolaszék, amelynek a jubiláns elnöke, záróülésén dr. Lovassy Sándor beszéde keretében fejezte ki jókivánatait.
— A nagykanizsai piarista gimnáziumban 25 év előtt érettségizettek junlus 20-ára adlak egymásnak találkozót Dr. Králky Ist-váu polgármester szervezte meg az egykori piarista diákok találkozóját. Tekintettel egyrészt a választásokra, másrészt pedig az előrehaladott nyári időre, a diáktalálkozó rendezősége a diákünnepséget szeptemberre halasztotta.
— A Hévízi Papi Otthon Egyesület |unius 16-án tartotta Hévizén évi közgyűlését Csóthl Géza mura-kereszluri apát, az egyesület elnökének elnöklelc alatt. Jelen volt dr. Rolt Nándor veszprémi püspök, mini az egyesület feje és 52 egyházmegye-bell psp, mint egyesületi lag. A megyéspüspök imával és lelkesítő beszéddel nyitotta meg a közgyűlési. Megválasztották az igazgalóválaszt-mány 5 tagját 3 évre, a számvizsgáló bizoiiság 3 tagját s egy ellenőrt egy évre. Lsóthl Oéza elnök elmondotta két évre vonatkozó jelentését, örömmel állapilolla meg, hogy a papság illetve egyesüiell tagok összefogása és áldozatkészsége lehetővé telte az eRyesüiel céljának megváló-sllását. Vett 47 000 pengőért egy csinos, kényelmes 12 Bzobás Ollhonl és mellelte üres lelkei a további fejlesztéshez. Kérle az egyesület, hogy anyagilag és erkölcsileg is lelkesen lámogassák az O.lhon ügyét. Ezulán az igazgató előterjesztette az ö rész-leles számadását, miután előbb az
ixazgatóválaszlmány azt felülvi\'s-gáita s neki a leimentvény megadatott. A gyűlés alalt a megyéspüspök és e\'nök megadta felvilágosító és megnyugtató válaszokat és tájékoztatást az egyes felmerült kérdésekre. Qyülés ulán közös lakomára jőltek össze a tagok, amelyen lelkesen ünnepelték a föpásztort,
— Beira\'ások a polgári flu- és leányiskolákban. Polyó évi junius hó 19—20-án délelőtt 8—12 óráig eszközöljük a beiratásokal. A beira táshoz szükséges okmányok: I) születési anyakönyvi kivonat, 2) az utolsó iskolai blzonyilvány, 3) ujraollási bizonyítvány, továbbá jó előmeneielü és szegény tonulók 4) tandíjmentesség iránti kérvénye, 5) szegénységi bizonyítvánnyal felszerelve. A beira-lásl és vegyes dijak összege az I. és II. oszlályban 17.50 P., a III. és IV. osztályban 18 P. A beiratásl nyomtatványok, az .Értesítő Könyv" és a .Fegyelmi Szabályzat* könyvének ára a leányiskolában 1 P., a fiúiskolában 1 50 P. Ezenfelül az évi rendes fandíj 28 P., a kedvezményeseké 14 P., mely összegek a tanév folyamán 4 részleiben Is le-fizethetők. Teljesen vagyontalan szülők gyermekei szegénységi blzonyilvány felmutatása esetén kivételesen 1 50 P. felvételi dij és az előirt nyomiatványdij lefizetése mellett is felvételnek, a többi dijai szeptember hó első napjaiban tartoznak lefizetni A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 640-1-67/1931. sz. s a polgári Iskolai lankeiUieti kir. főigazgatóság 6—105/1931. sz. rendeletei folytán minden polgári iskolai tanuló a fenti két napon köteles beiratkozni Különösen figyelmeztetjük az I. osztályos tanulók szüleit azon körülményre, hogy tanárhiány és helyszűke miatt az I. osztályokba legfeljebb 120 tanulót vehetünk fel a polgári leányiskolába. Létszám betelte ulán később senki sem vehelö fel. Igazgatóságok.
— Zeneiskolai növendékek tanévvégi jutalmazására a következő
ujabb adományok érkeztek: Nagykanizsai Közraktárak R. T. 10 P, Schless Testvérek könyvkereskedő cég több ériékes hangjegyet, melyet ezúton is köszönettel nyugtáz a Zeneiskola igazgatósága.
Legjobb üdítő ital a közismert
Kapható minden fűszeréi csemtgelítreskedésbeo.
Főraktár:
zalai közlöny
1931. JBBIUS 18.
alma-, szfflff-moly
elleni védőszer.
Egyéb »Cbi nőin "-gyártmányú permetezőszeiek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
aaf, asStrágya, termény ás növény
Nagykaalzsa,
AMnW« melle!
Erzsébet-tér ta
Ett Teleion 13U
réuafi-fenaetsiák
(3 kUMtete BiófífelJd) raktáron.
i i i r
TŐZSDE
A mai tózsdén a forgalom mindjárt nyitáskor iedvezöbb német és osztrák hírekre bizakodóbb hangu-latbaa indult. Később véleményes vásárlások és az arbltrage vételei az irányzatot még jobban megszilárdították, ugy, bogy csaknem az összes piacokon jelentősebb árjavu-lások mutatkoztak. A tözsdeldő későbbi folyamán annak ellenére, hogy a berlini tőzsde nyitása szilárd irányzatról számolt be, az üzletmenet voatatott volt és minthogy s kereslet is alább hagyott, sz árfolyamok fokozatosan lemorzsolódlak. Fix-kamatozásu papírok piacán Inkább kereslet mutatkozott nagyjában változatlan árfolyamokkal. Valutapiac változatlan. Zártat a napi legalacsonyabb árfolyamok voltak érvénybea, amelyek azonban még mindig a ltgulóbbl zártat felett maradlak.
&
Sffl 8£
DEVIZÁK
Ah*. 730*00-230*75 Balpád 101210 15 gertio 185-70-136 10 Brtaaxal 7ÍW-79 82 Bukarest 3-39-3-41 Kcpsnb.163 C5 153-45 London 1779 27 87 Madrid 56 006)00 Mfiuo 29-91-30-01 Nawyor Ö7t 60-73 10 OndO 153 07-193*47 Pária 22 38-2245 Prága lS-93\'6 98 Saófla 4-IWI7 Sáocfcfa. I63-17-I3Í-67 . 10-25-80 95 Varsó 84-10^4*30
___^.1.110-90-11! 40 Wien 80*35-8060
Sráák. 153*15-15375 ZtWoh IIMS-Ht 33
Rsrtásrásár
Falhaltás 2099, eladatlan "87. — ÍIső-rudS t*0S—1*06, szedett I 06 -1*10, azedell MMe 1*00—1*04, kOaayfl 040 0 96. l-eó randi Ont 0^6-0-á, U-od rendU öten 0*88— 090 Wgol Illldó 090-1*10, azaloana iá t-f 8—1*10, zalr 1*20 0-00, hu* 1*46, ezStontUU lélsertéa 1*32-1*42.
VALUTÁK L 27*81-27*98 tr. 7W0-W90 . k. IS-87-Í6 99 k. 152-90-153-50 1006 10*14 57350-6W80 Bnadal.21*25-2Í*55 Kön. 229*80-2»«l Lasgyal ÍS 90-8430 LM S-M-1\'42 Lava 412-418 Lka 29-85-30*15 Mátka 115-50-136 00 Norvég 168*10-158-70

Ti_
Felelős Ha
lywaáa és la» klslá
lal Károly, yfcaaáaaa Á. il
APRÓHIRDETÉSEK
Ax anfótalrocUae* dija 10 saólg SO tllMr. MUér további uó dija S ffn. Vasár ét Sancpaap 10 aiólg SS fillér, mlndea
tovább! szó dija S HU. Sierdáa éa pin-10 szóig •• «MUr, minden lovál bt Ja S flll. Címszó 8 minden vaxra-
szó dija
Éabb t\'ctüból álló aió két siónak sián lt-Ilik. Alláit keresőknek 50»/o engedmény.
■IrMáatk ■ (Bt) raafl lsu.|» Dal a MhIshs UarrsMs, M4SSSMjc4» •IkarOláae váaati sllrs llaalasálk
riasattfesatorok, kaaérársak készítése, Jivttása. - Nádszéklonás Illésnél, Erssébet-lér 13. 25(9
Egy kétszobás udvari laké* melltklielyl-lekkel suguszlus lére kiadó, eseileg alorozva Is. Nádor-utca 4. 2805
Saassst rtoa ti. T
_____, ZHssyt mikléa-
______Talafaa SSS. Központi lalés,
viivtzeték. csatornázás, rgészaégügyl berendezés, épület és dlazmO bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vagó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatoa-
Eladó egy erös lárMkáá, 2 személy fOrödhet olcsón. Kossnlh-lér 15. Fsblcknál.
2857
»■)- és ultsssratmk Hzetést Igényeik él családi állapotajk ueg|elolété vei nyújtsák be bisonyitvány-másolatalkat UJnéppuaztára. U. p. Magyarsserdahd^.
-----csinosan bútorozott kertre nézó
urlazoba, kOIOn bejáratul. Érdeklődni lehet Kl ilzal-u. 28. 2872
Szép 2 szobás udvari lakAa augusztusra kiadó Zrínyi Mtklóa-u. 16. 2873
Az Irtkey család közös tulajdonát képező,
BALATONFENYVES
(Máiiatetep)
központi fldülfi nyaralótelep vfflatetkei 24 havi részletre
kaphatók.
Térkép és feltétalak megtekinthetők i
Szabó Álltai sportüzletében.
Duna-Száva-Adria Vasntlársssáf (aiit Déft VnyAMnaHg)
MENETRENDJE
Ifagykaalíia állomásra érkeió és u onaaa Induló waatskrál. Énáayss ■ INI. évi májua hé
Budapest—Nagykanizsa
A vonat I Budspestról || Nagy kani- |vo«i| Av neme Indul |zsára érkezlk|s»""|
216 302 1312 22121 214 204
Szem. v. Orv-Szem. v. Szem. v. Szem. v Oyv.
23*30 7*50 6*40 7*20 1415 1815
6*45 11*35 13*20 13*20 20*35 22*14
* vonal neme
rykanizsá-51 Inda] Budapestre érkezik
0*35 823
6-25 10*15
9*45 16*55
14*29 21*00 J
15TO 21*10 <
17*45 2140
18\'10 20 03 »
1 A 212. számú vonal Budapest-Nagykanizsa között VUl/31-lg csak hétközns-
pokon, IX\'l-től naponta kösl.
2. A 212/b V/15-től V) 11/31 - lg csak vaaár- és ünnepnapokon közlekedik Boáapest-Székesfehérvár között.
3. A 215. sz. vonst Nsgykanlzsa-Budapest között Vllt/31-lg csak hétköznapokon, IX/l-lól naponta kfizlekedlk.
4. A 2IÍ/b sz vonat Nagykanizsa-Budapest között VIII/31-lg, de ctsk vasár- és tlnnepnspokon közlekedik
8. A 235 sz. vonst csak Balatonizenlgjörgy állomásig közlekedik azemélysiálIllát sal. A vonatnál csak IL és III. osztályú kocsik vannak.
216/312. sz. vonaloknál II—Hl. oait. kocsi fut Rudapest D. V.—Zalaegerszeg között.
202. „ . étkező és III. o. kocsi Budapeat-Prageiakolg V/IS-VI/I4 lg. 202. az. vonalnál I-ll-lll. o. kocsi Budapest-Irleale V/ií—IX/IB-lg.
............Iplltal Mlllalállertee W15-IX/I0 lg.
Rogaika Slatlna VI/l5-IX/l5-lg, VIlTach VI\'27-IX/2-lg. Venllmlglia IX 16-tól. TrlesL Róma. Venezta. Orado lX/13-lg. Fiume IX\'14-fi. Fiume IX/14-lg
1—U—111. I-ll-lll II-IIL ,
I-1L ,
i—n—in. i-u.
hálókocsi 1 —II—III.
II-ltl. hálókocsi
202, 202. 202. 202. 204. 204 204. 204. 204.
204. . . ______
Budapeal—Fiume közölt a hálókocsi Indul Budapeitről szerdán, pénteken, vasárnap. 204/201. az. vonatoknál étkezókocal lut Nagykanlisa—Budapest közöli.
Nag
| Nagykanizsa
5
\'kanlzsa—Siófok—Lepsény.
Ltpsényr Indul
rőt ||Nag|kanUsára
, Siofokra I J n . . . __ Indul í érkeilk I | \'! Indul 1 írtreztk
"íaTstiíuter\'J==wsr ] ITií i issrgtnauííi "wte r\' ^sr
A 125. éa a 130. sz. slnautóbusz vonatok ciak Vl\'2l—IX6-lg közlekednek.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva O. H.—Wien S. B.
SserkaJná->« InM tisakst-liélyf® WtwHt Bécsbt érkezll
■ TÖT" 7*Sö _ "SÍT
700 8-30 1444 305
1350 16-25 — 301
16-20 1820 21\'40 311
2045 23 13 — 313
Szem. v. Slnautó Oyv. Szem. v. Szem. v.
8*10 10*55 1640

jEca uára irfcatHt
sw " \'fa\'
7*31 935
11*30 13*25
14*49 17*25
21*33 2400
Közvetlen kocsik: 312. az. vonalnál II-IIL oazt. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B. között.
216/312..... II—III „ „ BudaDesl—Zalaegerszeg kösölL
901/302. „ „ 1—II—111. „
901/302 „ . II— III. „
901/302. „ „ I—II—111. ,
[01/302. „ „ 1—n—111. ,
Nagykanizsa
BudaDeal—Zalaegerszeg kös Oslek—Wien S. B között Suáak—Wien S. B. köiötL
IsoksflUaá-IBarcira
ím
914
902 932
Oyv. Vegy. v.
Su5 ik—Frantlakovy I. rFranaesbad) \' Suíik—Warsswa, (Varsó, Lengyeáorsa)
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Pécsre érkezik
ns
14*17 17\'34
Szem, V. Vegy. v. Oyv.
Szem. v.
PksrtlIBsfcUI!
Indul
7*50 1221 . 1815 I 20 45
Közvetlen kocsik: A 912/915. sz. vonatokkal l-B—ül. 0. kocsi Nagykanizsa—Pécs kölöll, s löbíl vonalokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanlzss—Wien S. B. viszonytat
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor gl. k. »Nsgyksnl-!| Csáktor
222 S/c-n v.
202 llOyv. U55
224 Szem. v. [ 13\'30
204 !,0yv, || 22 44
.. ---------- Tísrb
Izaáról Ind.\' nyárs érk érk.
8T8 1315 11*55 014
TftGHb
Ind.
221 ySzeni.v. 6.15 201 Oyv. 14 21.. 223 ÜSzem.v. || 17*0)|
Közvetlen kocsik:
\'TTTI 15-t , 17-4\' 3-25
A közvetlen kocsik a 201 202 , 203 , 204. sUmu vonatoknál ugyanazok, mtnl a Budapest— Nagykanizsa vtamnvlat alattlak.
A 271., 222., 223 , 221. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanitsa -Marburg (Maribor glk.) kölöll.
Magykaitiaaaiak talélkoaéhalya as
István király Szálloda
Budapaat, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL13T. Szobáink árát mérsékellBk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi füiés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort.
Nromitott a
Bél zalai Nyomda és Lapklrdd Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős QzletverrW Zatat*. Xárolv).
l
71. évfolyam 136 szám
Nagykanizsa, 1981. junlus 19, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkeaztóaég: nappal Sugir-ut 2., éllel Póut 5,
Kiadóhivatal: Póut 5. azim. Keszthelyi llókkladóhlvatal: Kouuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ira: egy hóia í pengó 80 llllir.
I SzerkeazI&Ug 421. izim, (é||el 78.) Teleion. ^ Kiadóhivatal 78. KeazUtelyl Ilók 22.
Az ország figyelme
bár azóta napoV lellek el, még mindig a miniszterelnök debreceni beszéde (elé fordul. Meg kell állapítani, hogy ez a beszéd igen mély hatást kellelt. Hatásának legfőbb oka az a nyugodtság és az a mérséklet, amely ezt az egész beszédet elsősorban jellemzi.
Valamelyik nagy fővárosi lap azl irta, hogy a miniszterelnök beszédét legfeljebb abból az egy okból lehelne besorozni a kortesbeszédek közé, mert a választási előkészületek Idején hangzott el. Valóban nincs ebben a beszédben semmi olyan, ami magánviselné a választási korlézla legcsekélyebb nyomát Is. Hideg tárgyilagosság, Józan mérlegelés és valami egészen rendkívüli becsületesség jellemzik. Olyan államférfiú megnyilatkozása, aki állandóan a legmélyebben érzi az ország előtti felelősség sulyál és sokkal komolyabban fogja fel államférfiul hivatását, semhogy egy pillanatra Is engedményt lenne hajlandó tenni a válaszlási Izgalmak sürübb atmoszférájának.
A miniszterelnök négy pontot emelt ki beszédéből, amelyek gondolatmenetének gerincét kép:zlk. Először is ugy beszélt, hogy ez már az elkövetkezendő parlamenti ciklus számára átfogó és kész p ogrsm volt. Tette ezt abban a jogos meggyőződésben, hogy az ország Közvéleményének túlnyomó többsége és az ország gazdasági erői mögötte és kormánya mögött állnak és a józan ész is azt parancsolja, hogy a mai veszélyekkel teljes, változó Időkben maradjon ineg ez a stabil kormányzat, amelynek eredményeivel a higgadlan gondolkozók igazán meg lehetnek és meg la vannak elégedve.
A világgazdasági válságról Is szokott nyugalmával és óvatosságával nyilatkozott. Ma az egész világra kl-terjedöleg egyöntetűen megoldani a válságot nem tudjuk, mert ezt lehetetlenné lette a londoni konferencia során az Eszakamerikai Egyesült A\'-lamok magatartása. Magyarországnak tehát külön utakat kellett keresni gazdasági bajainak enyhitésére s ezekel megtalálta a regionális szerződésekben. Olaazországgal és Ausztriával már készen állanak a szerződéseink s hasonló szerződések várhatók Németországgal és esetleg Csehszlovákiával is. Hogy mit jelent ez a tény, legjobban megvilágítja az, hogy a regionális szerződésekben biztosított gabonaárak a bolelta-felárral a gazdáknak 18—20 pengős eladási árai blztositanak, ami lényegesen magasabb a világpiaci árnál.
A királykérdésről a miniszterelnök a leghatározottabb világossággal beszéli. Ma nem aktuális s ha aktuális is lesz, akkor sem egyesek akarata, hanem csak az országgyűlés s a nemzet egyetemének akarata dönlheti el közmegelégedésre. A legjellemzőbb a királykérdésben elfoglalt álláspontjára a miniszterelnök ama kijelentése, hogy nia nem az ország van a királyéri, hanem a király van az orszá
gérf. Első helyen áll a nemzet érdeke és annak szuverenitása, minden más csak azután jön.
Az ellenzéki partok közül csak két lelentősebb van: A szocláldemokra-lák és a Qaál Qaszlon párt. A szo-cláldemokralák egyoldalú osztályuralmi törekvései nem felelnek meg a nemzet egyetemes érdekelnek. Oiál Oasztonék pártprogramjában vnnak jó pontok, de ezek ugyancsak benne foglaltatnak a miniszterelnök 1928-as debreceni beszédében. Nekik azt izente a miniszterelnök, bogy árvíz ellen nem ugy védekezünk, hogy egy
már meglévő gálát próbálunk elhordani, hanem a magunk erejéből épl tünk ujabb gátat. Különben is mindkél párt ha|lamos a gazdasági éleibe való erőszakos beavatkozásra, ami ma rendkívül veszélyes és egyáltalán nem kívánatos törekvés.
A miniszterelnök beszédét épen a tények ereje lámaszt|a alá. Tényeket és nem puffogó, de üres frázisokat találunk benne s ennek köszönheti népszerűségét és azt a mély hatást, amely az előjelekből ilélve még hosz-szu Ideig fogja éreztetni jótékony befolyáséi a nemzet széles rétegeire.
MaoDonald és Henderson visszaadják m németek látogatását
London, Junlus 18 (Éjszakai ridiójelentés) Az angol külügyi hlvalal Jelenti, hogy MacDo-nald miniszterelnök és Henderson külügyminiszter visszaadják a német államférfiak látogatáséi. MacDonald
és Henderson ugyanis elfogadva dr. Brünlng és dr. Curllus meghívását, ju\'lus 14 én utaznak Berlinbe. Párisból féltékeny szemekkel figyelik az angol- német barátkozlst, amely mögött nagyjelentőségű dolgot sejtenek.
Hirek a választókerületekből
Ma van a Kállay pArt-vacsora — Klskomáromban Gyömörey pozíciója nagyon megerősödött — Keszthelyen megindult a verseny a visszalépett Relschl aláíróiért
Nagykanizsa, Junlua 18 A nagykanizsai válaszlási fronton csütörtökön az ulolsó nagy iramot indította meg Magyar Miklós az ajánló aláírásokért. Ámbár még pontos számszerű eredményt senki sem állíthat össze, a .Pesti Napló" mai száma közli, hogy dr. Kdllay Tibornak 6000, Magyar Miklósnak 2000 aláírása van. Ez az értesülés nem egészen kvadrál u»yan, meri annyi választó nincs is Najykanl-
A ktskomároml
Klskomárom felől különféle hitek özönét árasztották Nagykanizsa felé is. Ezekel a hireket érthető okokból a Somsslch-párl terjesztette. Ezek a hírek eljuthatlak Zilaegerszegre Is, meri ottani laptársunk, a „Zalavdr-megye" ma a kövelkrzőket írja: „Mos! már
bizonyos, hogy Oyömörey
zián, de ennyi bizonyos, hogy az arány Ilyen. Magyar Miklós pártjának vérmes reményei a kortes-idő-szak múlásával napról-napra kitudnak.
A Kállay párt-vacsora
ma, pénlcken este fél 9 órakor lesz a Cénlrálban. A vaciora szenzációja lesz dr. Szabó Ltszló fgye\'emi tanárnak, a Pesti Napló csillagos cikkírójának fels7Ól.ilá«t.
front egyre /avul
Valótlan az a hlr, hogy Somsslch gróf, az ellenjelölt, nem kapott engedélyt programbeszéd tartásira, el enben az a valóság, hogy a szónoklattal hadilábon áll s mindig talál két három monditból álló beszédéhez valami olyan teátrális beál-lilást, ami azt a látszatot kelti, mintha nem engednéh beszélni".
pozíciója nagyon megerősödött.
A visszalépésit Relscöl fiivel Kakovszky táborába sorakoznak Keszthelyen
Keszthely, Junlus 18 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Relschl visszalépése után a Mdzler-párt erős rohamot indi\'oll, hogy megszerezze maginak Relschl aláíróit. A helyzet azonban reménytelen, mert Rakovszky Iván iveit csak egymagában Keszthelyen s mai napon ujabban löbb százan Írták alá. De igy van ez a vidéken is. Mind tö-
megesebbek az a\'áirások Rtkovszky Iván ivein. A legtöbb aláíró kereskedő és iparos, akiknek legnagyobb rés7Ük Relschl párli volt evdlg, részben pedig még Ingadozott. Rikovsrk/ Iván most a községeket látogatja, ahol mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel fogadják. Igy ma esle Tllaj és Németfalu községeket látogatta,
Aíalszl arzénes asszonyt
a tábla ia felmentette
Budapest, JuUus 18 Papp Mihályné 51 éves asszonyt a mult évben azzal gyanúsították, hogy első férjét 1921-ben Fajszon arzénnel megmérgezte. A kalocsai törvényszék, bár nyomós gyanuokok voltak, felmentő ítéletet hozott. Ma tárgyalta az ügyet a budapesti Ítélőtábla, amely színién felmentette Papp Mihálynét és elrendelte szabadlábrahelyezését.
Hatalmas orkán pusztított Béosben
Bécs, Junlus 18 (Éjszakai rádlófilentés) Csütörtökön délután olyan hatalmas orkán vonult át Béci felett, amilyenhez még nem volt hasonló az u.\'óbbi évtizedekben Az orkán után 19 fokkal ; uhant alá a légsulymérö. Egész Bécs nagy károkai szenvedett. Az utcákat tetőcserepek, faltörmelékek, hatalmas faágak ét tőből kicsavart fiatal fák borítják.
Elsején életbslép a nAk és fiatalkorúak ipari alkalmazását megszigorító rendelet
Budapest, Junlus 18 Elsején lép éleibe a kereskedelem ügyi miniszternek a mult esztendőben kiadott rendelete, amelynek értelmében este 10 órától reggel 5 óráig gyermeket és fiaratkorut foglalkoztatni tilos. Gyermeknek a 14 ével be nem löllöll egyéneket, flatal-koruaknak pedig a 18 évet bc nem töl\'ölt fiatalokat tekintik.
Gyermekek, fiatalkorúak és nők számára legalább 11 órai meg nem szakított éjjeli pihenőt kell engedélyezni és ebbe az esle 10 órától reggel 5 óráig terjedő Időnek bele kell esni. Kaszirnők, valamint vendégek kiszolgálására alkalmazóit nők 24 esztendősnél fiatalabbak nem lehelnek. Ez a rendelkezés a mir alkalmazásban levő nőkre nem vonatkozik.
Ismét öngyilkos lett egy budapesti bukott diák
Budapest, Junlus 18 Cslllörlökön délelőtt a budapesti Bilyay Faikas reáliskolában Juhász Józ6ef halódik osztálju tanuló, aki németből megbukotl, mellbelötte magát. Kórházbaszállllás közl>en meghall. Kél nap alalt cz n második diák-öngyilkosság Budapesten.
zalai közlöny
Méltó fénnyel ünnepelte meg Nagykanizsa a kormányzó születésnapját
Nagykanizaa, Junlus 18
Magyarország kormányzójának születésnapját minden évben megülte Nagykanizsa, de rendszerint teljes csendben. Ezidén lelkes, szines, szép ünnepséggé lelt vitéz Horthy Miklós 63 éves szülelésnapja és kiemelkedve a hivatalos ünnep sablonjaiból, katonaság és polgárság, élók és hollak lélekemelő ünnepévé magasodolt.
Az elózó esti lamplonos, fáklyás, zenés takarodó és szerenádok voltak bevezetői az ünnepi programnak. CsütörlOkOn reggelre pedig, mint egy parancsszóra, zászlódiszt öltöttek a kanizsai utcák. A parancsot minden hazafias m8gyar szív mélyére irta az államfő Iráni érzelt hódolat és szerelel örök magyar erénye.
Reggel fél 9 re a felsőlcinploni előtt sorakozott díszben az egész helyőrség, honvédek és tüzérek. O.l vollak a leventék dlsz-szakaszti, a fronlharcosok és a vitézek küldöttségei. A tábori oltár körül gyülekezett a teljes tisztikar és a polgári közélet vezetői. 9 órakor megkezdődön a katonazenés tábori mise, Gazdag Ferenc püspOki biztos mondta, akinek ajkáról hangzott el evangélium után a legszebb beszéd a kormányzóról, amit egyházi ajakról Nagykanizsán egyáltalán hallottunk valamikor. A mélyen izzó hazafiság adott szines, szinte költői szárnyat minden szavának, amivel minden igaz magyar érzéseit tolmácsolta Isten elébe, a magyar Haza megmentöjeért.
Mise alatt a tüzérek messziről hangzó Udvlövései dördültek, kürt harsant, vezényszó pattant, tegyver koppant lábhoz, ezer kéz lendüli Imára és ezer meg ezer magyar szív dobbant egy szent fohászba azért az emberért, aki egy poklon vezeile ál ezt a népei a feltámadás derengő útjára.
Mig ili a mise folyt, az alatt ünnepi istentisztelet volt a lObbi felekezetek templomaiban is, bár a katholikus istentiszteleien is, nagyon jólesően, minden más felekezet is képviselve volt.
Istentiszteletek végeztével a hősök szobránál gyülekezett a tisztikar, feleségeikkel és a polgári nolabili-tásokka!. Szivbemarkoló voll, ahogyan az élő regiment feszes díszben, meghajlott zászlóval elvonult a halolt ezred emléke elölt. Az élók nevében vitéz Bartay János ezredes, állomásparancsnok és dr. Krátky István polgármester fogadiák a tisztelgést. A közönség lelkesen megtapsolta zászlójuk alalt elvonuló leventéket és a frontharcos és viléz depuláclót,
Sajnos, még mindig vaunak, akik nem emelik le a kalapot a honvédzászló elölt. Még mindig vannak, akik elfelejtik vagy nem akarják megjegyezni, hogy a honvéd, a katona, a levente, a cserkész a mi legdrágább kincsünk, a legféltettebb nem-
zcli értékcink, a jelen biztonsága és a holnapjaink reménysége, az épülő uj Magyarország záloga. Nem tudják vagy nem akarják tudni, hogy szent dolog a zászló. Olyan szent, mint az édesanyánk emléke, mini a gyerm;-kelnk hólehér lelke, mini az oltáron a hímes patyolat.
Akik ezl elfelejtik, akik ezl nem akarják ludomásul venni, azokat minden jóérzékü ember tartsa kötelességének llgyeluiczleliii s ha ez sem használ, kérjük rendőrségünkéi, terjedjen kl erre is a figyelni: és őrszemeivel ott a helyszínen igazoltasson le mindenkit, aki a magyar ezerév, a magyar becsület, a magyar jövő szent szimbóluma elölt vonakodik a kalapját megemelni. (bt)
Kerítés tetejéről meg kézitáskákban hordják az engedély nélküli röpcédulát
a Magyar Miklós-párt kortetet, akik közül négyet előállítottak
Szerdán, az utcai szolgálatot tel
Nagykanizsa, Junlua 18 Dr. Kátlay Tibor ellenjelöltjének korlesei minden eszközt felhasználnak a ,pénzes jelölt" érdekében. A szerda esiI gyülésük alkalmával Polgári Egylet kőkerítésének tetejéről igyekeztek megzavarni a honvédzenekar szerenádját és önnél Invitáltak le a kö/ponli ügyeletre egy tulbuzgó kortesl, aki engedély nélküli röpcédulákat szórt az alant járókra és a katonák közé. A rendőrök előállították a fiatalembert, akitől elkobozták a röpcédulákat, majd igazoltatása ulán szabadon engedték. Az eljárást azonban megindították ellene.
jesitö rendörőrszemeknek feltűnt, hogy munkásruhás fiatalemberek, kezükben tá kával járnak házril-házra. A rendőrök igazoltatták őket. A táskákban megcímzett borítékokat talállak, a borilékokban pedig be nem jelentett, tehát lilos röpcédulák ismertették Magyar Miklós képviselőjelölt politikai akarásait.
A rendőrség ilymódon három táskás ügynököt csípett el. Természetesen lefoglalták a röpiratokat, és az ügynökök ellen, akikel elbocsájtottak n rendőrségről, megindították a kihágás! eljárást.
A kanizsai flukereskedeimi egyik II. osztályú növendéke rossz bizonyítványa miatt a vonat elé vetette magát
Kohn György fejjel rohant neki a pályaudvarra érkező bécsi gyors mozdonyának — Két osztálytársa szemeláttára követte el tettét, akiktől még el Is búcsúzott
1930. junlus lő.
Nagykanizsa, Junlus 18 Borzalmas öngyilkosság történt csütörtökön délután a nagykanizsai pályaudvaron, ahol Kohn Oyörgy 17 éves kereskedelmi iskolai tanuló rossz bizonyítványa miatt a Bécs felől 13 óra 28 perckor éikezö 301 számú gyorsvonat elé vetette magát és meghalt.
A kanizsai kereskedelmi fiúiskolában csütörtökön délelőtt osztották ki a bizonyítványokat. Kohn Oyörgy, aki most végezte a II. osztályt, szintén megkapta bizonyítványát és
megdöbbenve látta, hogy kereskedelmi számtanból és kémiából megbukott
Nem meri ezzel a bizonyítvánnyal szülei szeme elé kerülni és elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Órákon át kinn sétált a sétakertben, majd I óra tájban kiment az állomásra, ahol
a feltűnés elkerülése végeit perron-Jegyet vállolt.
Kinn a perronon összetalálkozott két osztálytársával, a Sávolyra utazó Kovács Rezsővel, akit barálja, Krakauer István kísért ki a vonalhoz. A három fiatalember leült egy padra az I. osztályú étterem elótl. A bizonyítvány kiosztásról folyt a szó. Egyszer csak Kohn Oyörgy megjegyezte :
— Tegnap este olvastam az egyik fővárosi lapban, hogy egy diák bizonyítvány-kiosztás közben agyonlőtte
magát.
— Rosszul lelte — mondotta Kovács.
— Az mindig a körülményektől függ. Hátha ezt az egyetlen megoldást tartotta talán a legbecsületesebb eljárásnak.
&PFAFF
varrógép a legszebben rarr I .. „ hímes I ...... itoppol !
Ezért válasszon PFAFF-otI
W
»láll
Ltptiiti rarrógépusklUletl
Eredeti PFAFF warrágSpat kizárólag
Brandl Sándor és Fia cégnél vásárolhat
DaAk-tér 2. uám alatt.
Havi részlet 12 pangótól.
I PFAfr-grár tk 70 év tU Ital rin**
Vidámabb dolgokról kezdtek ezulán beszélni és Kohn Oyörgy Is a legderllsebb arccal vett részt ebben, amikor 13 óra 28 perekor berobogod a bécsi gyors All< lünl lel az állomás lulsó végén, amikor Kohn Oyörgy
nyugodtan felált a társai mellől
ti minden figyelmét a befutó vonatra Irányította. Amikor a pályaudvar közepe Iáján lehetett a mozdony, Kohn Oyörgy hátraszólt :
— Isten veletek, fiuk, én most meghalok
Azzal minden erejével futni kezdeti és amikor a gyorsvonal vágányára éit,
fejét előre szegezve nekirohant a mozdonynak.
A mozdonyvezető, amint észrevette a sínek közölt rohanó flul, teljes erővel fékezett, de már nem tudta elhárítani a szerencsétlenséget és
az összeütközés ereje darabokra törte a szerencsétlen diák fejét.
A mozdony még 10 méternyire maga elölt tolta a fejnélküll holttestei, amely csodálatoskép nem kerüli a kerekek alá.
A szörnyű öngyilkosságnak számos szemtanu|a volt é még a férfiak Is borzadva fordullak el a véres látványtól.
Rácz Oyula rendörfogalmazó szállt ki az öngyilkosság színhelyére. A nyomozás első pillanatában önként jelentkeztek az életunt diák osztálytársai, akik bemondiák az áldozat nevét ét azl, hogy atyja, Kohn Zsigmond, a Pallos-tt\\e ruha-cég üzletvezetője. A rendőrség intézkedésére Kohn Oyörgy holttestét beszállították sz Izraelita lemetö halottasházába. «
A szerencsétlen fiu édesapját felhívatták a rendőrségre, ahol kíméletesen tudomására adták a szomorú hirt. A mélyen lesújtott Kohn-ctalád iráni, amelynek Kohn Oyörgy volta 12-lk gyermeke, az egész városban nagy részvét nyilvánul meg. A tragikus sorsú család már a nyolcadik gyermekét vesztette el a kis keres-kedelmlstában.
A tragikus esettel kapcsolatban alkalmunk volt beszélni Kohn Oyörgy volt tanáraival, akik szerint túlérzékenysége vitte halálba a kis diákot. Nem volt komoly alapja annak, hogy ilyen tragikusan lógja fel a rossz blzonyitványt, mert nem Ismétlésre bukott, hanem csak pótvizsgára. Az iskolában egyébként mindig jó magaviseletű fiúnak ismerték Kohn Oyör-gyöl.
Időjárás
A aagykaalxaal meteorológiai meg-tt/yelö Jelentések I CsUlötlókOn a Mmtr-séálrt; Reggel 1 órakor +23 8, Mintán I trskor +31-2, este 9 órakor +17-8.
ftlMul: Egész nsp tinta égboltozat.
SztUidn* ■ Reggel dél, délben délnyugat, este északkeleti szél.
(Éjtzskai rádlóJtUnlis) A a*taaralé-slal listásat Jalaatli Éjjel xlva-taraa sslk, a Mp folyamén >á|. taaéaa axalaa lat várhtaM te-wéhbl hftoaSkkaaáaaal.
1931. lunlui 19.
zalai közlöny
Intézetbe küldi gyermekét?
Forduljon bizalommal hozzánk!
Cégünk évtizedek óta foglalkozik intézeti kelengyék összeállításával, tanáccsal, választékkal a legnagyobb készséggel állunk rendelkezésére.
Áruház
Dunániul legnagyobb és legolcsóbb áruháza.
A Zrínyi HlklOs Irodalmi és Művészeti Kör ezévi közgyűlése
Nagykanizsa, Junius 18
A nagykanizsai Ziiuyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór csütörtökön tartotta 36 ik évi rendes közgyűlését a városháza dísztermében. Dr. Tholway Zsigmond elnök a .Hiszekegy"-gycl nyitotta meg a közgyűlést, majd megtette elnöki bejelentéseit és vázolta a jövő ciklus liccális programját. A közgyűlés melegen üdvözölte Barbarlts Lajos fö-liikárt, lapunk felelős szerkesztőjét az Országos Gárdonyi Gíza Irodalmi Társaságba törlént beválasztása és sikeres budapes\'l székfoglalója alkalmából. Megemlékezett az elnök a Kormányzó mai születésnapjáról, amil a közgyűlés állva hallgatolt végig.
A főtitkári jelentéshez Kelemen Ferenc és dr. Tltolwjy Zsigmond szóllak hozzá, majd Barbarlts Lajos válaszolt a felszólalásokra. A felszólalások rezüméja az, hogy a Kör életinek Irodalmi és művészet! tartalommal való megtöltése végett, az egy éve megalakított szakosztályok intenzivebb és zavartalanabb életre keltését és ugyanezzel a céllal a kört ollhon megvalósítását, a fölitkár elgondolásai alapján, az ősszel uj lendülettel még egyszer megkísérlik, amihez a Kör összessége lelkesedéssel biztosítja egyetértő támogatását. A közgyűlés köszönetet szavazott Barbarlts főtitkárnak ezűgybcn a mull évben kifejteit munkásságiért és a főtitkári jelentésért.
Dr. Elchner Árpád a pénz tári jelentést terjesztette elő, majd a választás tartamára elnök az ülést felfüggesztette. A közgyűlés tiszteletbeli elnökké egyhangú lelkesedéssel dr. Králky István polgármesteri választolta meg, akit Kelemen Ferenc társelnök UdvözölL A polgármester székloglaló beszéde megkapó kinyilatkoztatása volt annak a szeretetnek és rajongásnak, amivel mint a város első polgára, de mint puszta ember ii csüng városa kullurélttén, művelődésbe!! és művészeti előrehaladásán. A főtitkári jelenlésre reflektálva az optimizmus magvait vetette el a jövőre nézve, Ígérve cgy-b«n azt is, hogy gondoskodni fog a Kör számára uj helyiségről. Egyetértő, lelkes munkára hivta fel a Kört, biztosítva, hogy uj lisztében első kötelessége lesz az Intenzív munkát akadályozó személyi gátlások, gáncsoskodások kiküszöbölése.
A választások során közfelkiáltással a régi elnökséget választották meg. Dr. Tholway Zsigmond elnökért deputáció ment és lelkesen ünnepelték, mikor becsületes, munkás magyar szlvét-lelkét újra felajánlotta az elnöki székben viselt nehéz liszt továbbvitelére. Dr. Hajdú Gyula indítványára a közgyűlés az elnökségnek, különösképen dr. Tholway elnöknek legteljesebb elismerését fejezte ki buzgó munkálkodásáért.
Ezzel a közgyűlés végelért.
A megválasztott tisztikar a követ-
kező:
Diszeli ők : Szakáll Gyula kegyes-rendl lanár. Tiszteletbeli elnök: dr. Králky István polgármester. Elnök: dr. Tholway Zsigmond. Társelnökök : Kálmán Leó, dr. Kerkai József Kelemen Ferenc, Surányl Gyula, dr. Szabó Zsigmond. Ügyész: dr. Hajdú Oyula. Főtitkár: Barbarlts Lajos, Titkár: Dávid Magyar József. E len-őr: Orbán János. Könyvtáros: Barta István. Pénztáros : dr. Elchner Árpid. Háznsgy: Varga István. Karnagy: Kelting Ferenc, Vannay János.
Igazgató taníics. Rendes tagok: Ádám Róbert, Balog Dávid, Baksa Oézáné, dr. Barnabás István, Bartha István, Berlin Gizella, Béres Jlnos, Boér Ousztávné, Btlchler Mór, Csillag Jenő, viléz Csillaghy Oyörgy, Deák Sulpic, Faragó Máiton, Fábián Miksa, Fábián Miksáné Pásztor Irma, Fai kas Vilma, Fekete László, Filó Ferenc, F.itlner Rózsi, Oarai Margit, dr. Glrdonyi Lajos, dr. Gyu-rác Ferenc, Halász Jenő, dr. Hegyi Lajos, Hofrichler Emma, Horváth
Olivér, dr. Hoiváth Tivadarni, Hu\'ter Oéza, Kián Irma, Kádár Lajos, Kemény János, Kcnedy Aura, Kctting Ferenc, Kerekes Irén, Kofranek Vendel, Kovács Illés, dr. Könlg József, Lehrmann Ferenc, Lemberkovicsné Wéber Margit, Marosi Oéza, Náray Szabó Oyula, Miklós János, Németh Mihály, Neufeld Simon, Noll József, Parii Lajos, Piander Boldizsár, Pole-sinszky Emil, Polonyl Oyörgy, Pácz János lök., özv. Rosenfeld Józsefné, dr. Rotschlld Béla, Schiller János, dr. Sabján Oyula, Sass Ferenc, Somogyi Imre, Szemann Andor, vitéz Szily Jenő, dr. Villányi Henrik, dr. Winkler Ernő, dr. Winkler Ernőné.
Póttagok: Ábrámovlts Márk, Árvái Adolfné, Btlchler Mórné, Csizmadia Vilma, Flschel Lajos, Fischel La-josné, Fritz Celestln.
Heti műsor;
Péntek: Tul a Dunán Barnnyában (Nagy
Oábor buesuja). Szombat: \'fut n Dunán Haranyában. Vasárnap délután: Halványsárga rózsa. Vasárnap pstc: Tul a Dunán Baranyában.
Itóttö: A bor (a Bánky-pár búcsúja).
SZÍNHÁZ
tfass Irma buoauja
A Pécs-nagykanizsai színtársulatnak ez a finom lelkű, magyar nagy-ass:ony-llpusu, csupa magyarság színművésznője búcsúzott tegnap este az Idd sziniévad közeledő befejezése alkalmából a nagykanizsai közönségtől egy oly, szinte reá szabóit szerepben, mint A bécsi menyasszony Krlsz\'lnáj\', ahol raeyoeó művészete gazdag palettájának minden színét pazar szépségeben használta fel és Oly nemzetes asszonyt formált, amilyent a Nemzeti S\'lnház előadásában sem játszottak különbet A bécsi menyasszony-ban. Vass Irma játékában megszólal a magyar nő szive és annak minden szent lana-lizmusa a magyarság iránt. Ez a magvar lélek az inspirátora és ez teszi oly széppé, megkapóvá Vass Irma minden alakllástt. Ez avatja öt a magyar szinikullura hivatott papnőiévé és a társulat egyik legjobb, legkitűnőbb erőjévé. Mai bucsu-elöadá»ában minden eddigi alakítását felülmúlta. A közönség honorálta is pompás játékát, mert szűnni nem akaró frenetikus tapssal és gyönyörű virágcsokrokká jutalmazta. Á kedves levegőjű vígjáték szép előadásának sikerében osztozkodtak a sztár Szé-kelyhldy Ad\'lenne, a kitűnő Bánky Róbert, a lökéleles művész Danis Jenő, úgyszintén Feleky Klári, Krémer Ferenc, Nagy Oábor. A közönség egy kellemes est benyomásával távozott. (B. R.)
A színházi iroda hirel
(*) Tat a Dunán Baranyában — ope-rettbemutstó, Nagy Oábor bucsntstláp-tével. Nagy Oábor. a széphangu tlatal bonvlvant póntekc , szombaton és vasárnap este búcsúzik Erdélyi Mihály legújabb operettjében. Három operettre Is elegendő humor, fittet, móka ad elevenséget. szint a pompás darabnak. A darab kiállítása, táncsorozata meglepő lesz. Az operett az együttes elsőrangú tagjait kitűnő feladatokhoz Juttatja. Harczos Irén, Fejér Krzsl, Orbán Vtola, Danis Jenő, v. Bánky Róbert, Nagy Imre, Blhary Nándor,Krémor Ferenc,Szemelht Kndre, Csergő István, Kellner József, Kovács Oyörgy, Major Lajos Jobbnál-Jobb szeropekot látszanak. Nagy Oábor a szolgabíró daliás tlának szerepében nz Idény ogylk legszebb alakításával fog hódítani. Oyönyörü magyar nótát szívhez szólók. Az érdeklődés a bucsu-estéket az évad legzajosabb sikerének Ígért.
(\') Vasárnap déluUn - HalványsárM
rózss Vasárnap délután tél 6 órakor a legkedvesebb vlgoperett.altalványsárga rózsa kerül Bzloro délutáni helyárakkal.
— A hibás beszéd gyógyítása.
Dadogók, pöszebeszédflek és más beszédhibában szenvrdők részére jullus hó 2-tól 4 hétig tartó gyógy tanfolyamot rendez a beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam vezelő|e Felvétel és vizsgálat naponta délelőtt. Külön esli tanfolyam. Ez a nyári tanfolyam főként a vidéken lakó tanulók és más foglalkozású egyének részére tartalik meg, akik életkörülményeiknél fogva tanév közben ily gyógytanfolyamon nem vehetnek részt. Július hó folyamán Is megtartja a vezetőség a szokásos vizsgálati és tanAcsidó rendelései, oly értelemben, hogy az észlelt be-szédbeli hiba leszoktatása érdekében mi a követendő eljárás. Levélbeli érdeklődésre válaszbélyeg csatolása melleit Írásban is tájékoztat a vezetőség Budapest, VIII., Festetics-u. 3.
zalai közlöny
«
NAPI HWIK
NAPIREND Junlua 19, pántok
Rém katolikus: Oyártás Prolesiáns
Gyárfás. tzraeiita : Tluni hó 4 ■
Városi Múzeum és KSnyvtár nyltvs ciütőrlökön és vasárnap délelőtt 10-tól 13 óráig.
Oyónanrtárl é||ell aiolgálnl: I bó végéig > .Márta\' gyógyueitár — Király utca 40.
Oőxftrdő nyitva restet 6 óiétól est< 4 óráig (héttő, saerda, péntek délután, teddea egéai nap nőknek). Tel.: t-t3
Vén fik
m kitzthelyi Sóhijok uljin Egymás mellett állnak zöld penéMoel ül rajtuk m. Idő Korhadt ölllkhen hangyaboly nyüzsög... kérgük alatt bogártemető. Néha naffy robajjal T.iihun közülük a gyönee a n felezakadt tőid teatéből nárgán mered elő: mint bua csontváz gyrtkoro Az egyik tőrre csonka. Snta erőben, de mégis él! Dacoe tejét a vihar csavarta öklébe a öeezeroppant csontját: forcrácsszitánkokai -- moaazo szórta. A vén (ák reszketnek, nyögnek azóta, ha rájuk tör a szél.
Egymás mellett állnak
ndkár karjukkal tartják az eget.
Csikorgó kacajjal rázzák
magukról a fénvwi esőoeeppeket.
Törne bokor bujtk
tealükhöz, védelmet akar.
Madár kopogtat ndvaa soboln
a Iáknak... Jajuktól elijed hamarl
Egymás mellett állnak ...
Ködbe fulladt Itt minden hangon azó.
Vén fák a „Sóhajok utján"
dacosan várnak:
Melyik loaz közülük utolsó \'.\'I
Vtjdt Mártott*
— Kinevezés. A népjóléti miniszter Malatlnszky Ferenc felsőházi la-got az Országos Fürdőügyi Bizottság laglivá kinevezte 1933 évvégéig.
— Államsegélyt kapott a tapolcai kórház. Tapolcáról /derítik: A népjóléti miniszter a Itpolcai Erzsébet kórház fejlesztése céljára 18 000 pengő államsegélyt utalt kl.
— A felsőkereskedelmi Iskola tanulólt felhívja az Igazgatóság, hogy ma délután pont 4 órakor az Intézetben jelenjenek meg.
— Autóbusz-hir. Hévízre vasárnap félegykor elegendő jelentkező esetén járat indul. Jelentkezni lehel a Teulsch-drogériában vagy a sof-főröknél.
— A kórházi kápolnára Iván János 5 pengőt adományozott.
— Jótékonyság. A szerencsétlen Mulk-családnak az Úrasszonyok Márta Kongregációja 5, Ttbott Lajosné 5 pengői kflldott szerkesztőségünkbe. A jószívű adományokat rendeltetési helyére juttatjuk.
— Egy ácsmester véletlenül levágta a lábtejét Zalaegerszegről jelentik: Su\'yos kimenetelű szerencsétlenség érte Császár János 43 éves lelsóbagodi ácsmestert. Császár ép egy halaimat gerendát hasitolt, amikor a fejszéje véletlenül félrecsúszott és hokinál teljesen levágta a szerencsétlen ember jobblábfejét. Az ácsmestert, aki nagy vérveszteségei szenvedeti, beszállították az egerszegi közkórházba.
= Két kimagasló hangosfilm-sláger az Uránia szombat-vasárnapi szenzációs műsora.
Gyermek-nyaraltatáa
Jullus ellő felében Indulnak a Balatonra a nagykanizsai gyermekek
Nagykanizsa, Junlua 18
Mini jelentettük, dr. Krátky István polgármesternek sikerüli a vármegye alispánjánál kieszközölnie, hogy a város köllségvelésébe felvett 700 pengős tétel\', amely fővárosi gyermekek nyaraltatására lelt beállllva, a nagykanizsai szegénysorsu gyermekek nyaraltatására fordítják.
Ezt a nyaraltalási akciót a Szociális Misszió bonyolítja le. Olyan gyermekek kerülnek a Balatonra, a missziós nővérek boglári házába, akiknek ez a három hét valóságos áldás és |ótéfemény lesz, akiknek szülei nem tudták gyermekelkel az Iskolai évad alatt sem kellőleg táplálni. Dr. Krátky István polgármesternek a kisegzisztenciák Iránt any-nylszor tanúsítóit meleg együttérzése és.jóindulata tette ezt lehetővé számukra. A Missziósház főnöknő|e most állítja össze ezeknek a szegény, rászorult gyermekeknek a névsorát és mindent előkészít a nyaralásra, hogy a jövő hónap elején kivlhesse őkel Balatonboglárra.
Ki fogad örökbe gyermeket ?
Feli-ólltés a nemes szivekhez
Nagykanlzaa, Junlua 18
Megindító jeleneinek voltak szemtanul, akik csütörtökön délben a városházán jártak. Egy Keszthelyről Nagykanizsára be|fttt asszony, Ptper Vilma 12 hónapos gyönyörű kis leánygyermekével a folyosón hirtelen ösz-szeesett, a gyermek éktelen jajveszékelésbe kezdett. Miután ugy látszott, mintha az anya és gyermeke az éhségtói estek volna össe, kihívták a mentőket, akik az anyát és a gyermeket a kórházba szállították.
Szerkesztőségünk nyomb»n telefonon felhívta az esetre a missziós nővérek figyelmét, akik azonnal kimentek a kórházba a szerencsétlen teremtésekhez. O\'.t megtudták, hogy milyen nagy nyomorban sínylődik Plper Vilma és gyermeke.
Az anyái az orvosok mosl ápolás alá vélték, a gyermek is rövidesen felgyógyul. De mi legyen a gyermekkel, akii az anya nem képes felnevelni, táplálni, róla gondoskodni ? Szive-vérével szerelné gyermekét táplálni, de nincs miből és semmi kilátás hozzá. A missziós nővérek felszólítást intéznek lapunk ulján a nagyközönséghez, nem akadna-e olyan emberbarát, aki ezt a nagyon szép kis leánykái magáénak fogadná és anyja helyett édesanyja akarna lenni ?
Van ezenkívül még egy hasonló
sorsú kis fiúcska Is, ötéves, akinek szintén az lenne a Ifgltbb megoldás, ha valaki örökbe fogadná ét felnevelné becsületes magyaremberré.
Akiben van meleg érző emb-rl szív és anyagi tehetség hozzá, érdeklődjék a Missziósház fönöknőjénél.
— Kerékpáros baleset az országúton. Bor Antal 36 éves vármegyei utksparó, Nagykanizsa, Pe-tőfi-ul 73 szám alatti lakos csütörtökön délután kerékpáron igyekezett haza a récsel országúton. Útközben utoléri egy kocsit, melynek kikerülése közben lezuhant a kerékpárjáról és oly súlyos fejsérülést szenvedett, hogy a mentők szállították be a kanizsai közkórházba.
— Epe- és májbetegségeknél, epekő éa sárgását; eleteiben a természetes .Ferenc József" keserűvíz a hasi szervek mQködtsét élénkebb tevékenységre serkenti.
Súlyos izepanesátltaaág Hrtáat az ageraisgi régi villanytelep udvarán
Zalaegerszeg, Junlua 18
(Tudósítónk telefonjelentése) Scer-dán délután 4 óra tájban súlyos kimenetelő szerencsétlenség történt a zalaegerszegi régi villanytelep udvarán, ahol már napok óta szerelik le a régi gépeket. A leszerelési munkálatokon budapesti és egerszegi munkások dolgozlak.
Ebéd után egy többmázsás régi tartályt akartak kiemelni a csigák segítségével egy gödörből. A tartály már ma|dnem kinn volt, amikor a csigatartó állvány váratlanul összeomlott és a tulyos gerendák rázu-kantak a közelben tartózkodó munkásokra.
Csillag Lipót 53 éves budapesti és Bognár Mihily 43 éves egerszegi szerelók oly súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindkettőjüket be kellett szállítani az egerszegi kórházba. A szerencsétlenség Ügyében nyomozást indított a rendőrség.
A lovaktól megijedt tehenek árokba fordítottak egy szénásszekeret
Zalaegerszeg, junlus 18
(Tudósítónk telefonjelentése) Zelkó Dezső zalaboldogfai földműves szerdán délelőtt Igásszekércn szénát szál-lilolt haza a mezőről. Vele voll 5 éves kitfia is, aki apja inögölt ült a 6zéna tetején.
Útközben szembetalálkoztak egy vágtató kocsival, melynek lovai megbokrosodva rohintak. A lovaktól Zelkó Dezső tehenei is megijedtek és az ulmenti árokba fordilották a szénásszekeret A gazdálkodói és kisfiái maga alá lemellc a szénásszekér, ugy hogy csak idegenek se-
1981. junius 19.
gilségévcl menekültek meg a meg-fulladáslóL
Zelkól és kisfiát egyébként súlyos agyrá kódássil, valamint külső és belső sérülésekkel beszállították a zalaegtrszegi közkórházba. A kisliu állapota súlyos, életveszélyes.
= Tom Mix, Buck Jones, Harry Pici, Ken Maynard, Fairbanks és Fred Thomson a szombat-vasár napi hangosfilmen az Urániában.
= Frottler köpenyek a legolcsóbbak Schütznél.
— Vigyázzon! Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandi Sándor és Fia cégnél kaphat
— Hét lap egybert. A Pesli Napló egy idő óla olvasóinak a főlaphoz minden nap rendkívül érdekes hetilapokat mellékel, ugy hogy az előfizetők és ufságvásárlók egy lap áráéit hét lapot kapnak egyben I Ez a maga nemében páratlanul áll az egész vi\'ágsajlóban és hogy milyen kilünö dolog, azt mutatja, hogy az u| előfizetők ezrei sietnek a Pesti Napló táborába. A Pesti Naplóról tudvalevő, hogy nem csak a legjobb reggeli lap, de valamennyi Bzámo:tevö imgyar iró ezidöszerint kizárólagos joggal ebbe a lapba dolgozik. Hogy csak néhányat említsünk : Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Zitahy Lajos, Heltai Jenő, Földi Mihály, Molnár Ferenc, Krúdy Qyula, Szomory Dezső, Ambrus Zoltán, Karinthy Frigyes, Laczkó Oéza, Lengyel Menyhért, Lakatos László, Bródy Lilly slb. stb. Regényei a legkitűnőbbek. Legutóbb közölte Bródy Lilly „A Manci" clmü regényét, amelynek országosan álfllö sikere volt. Junlus 14-e óta közli Móricz Zsigmond .Maiura" című regényét. Ez a regény a .Légy |ó mindhalálig" folytatása, Nyilas Misi történetének második része. Aki most fizet elö a Pesli Naplóra, annak visszamenőleg megküldi a kiadóhivatal a „Maiura" eddig megjelent folytatásait. A Pesti Napló előfizetési ára egy hóra 4 pengő, 3 hóra 10 pengő 80 fillér. Mutatványszámot kívánságra készséggel kaid a Pesti Najdó kiadóhivatala Budapest, VII., Erzsébet-körul 18—20.
— NŐI fehérnemüanyagok a legdivatosabb színekben . Schütznél.
= Oéphlmzésre díjmentesen tanítja vevőit Brandi Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege juhturó kilója P 3-— I" teavaj </t kiló ...*... P !•-Szardínia kis doboz, szál-kamentes, finom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szál-kainenles, valódi olívaolajban ............ P —60
Barack és meggy-Jam (zsem)
1/2 ki\'ós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségű
cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölésü kapható
Mnszel és Friedentbal
csemegekereskeűésóben.
____ZS1S
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
a legaavanyubb borral ia megfizethetetlen
Kapható: Kőveal Henriknél, Nagykanizsa.
1931. lunlut 19
zalai közlöny
.-- Bágyadt, lswrl, dolgosai kistelei egyéneknél a természetes fereuc Ióxsef" keserűvíz szabaddá tészi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi klsérlclek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc léssel viz szellemi munkásoknál, neurasz-Iténiás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és béltiszti\'ó szer, A fereao léssel keserűvíz gyógyszer-tárakban, drogériákban és füszertlz-lelekben kapható.
= „Aranykaraván" kalandor-Ilim és Carlo Aldlnlvel „Szélhámosok ördöge" az Urániában.
3 Legújabb fazonú női nyári ruhák hatalmas válaszlékbin — ScJiütznét.
= Megnyílt Horthy Miklós-ut 4. szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykantzssi üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
SPORTÉLET
Két fiatal zalai leány kerékpáron Párlaba indult
Nagykanizsa, Junlus 18 j Érdekes sporteseménye van Zala-megyének. Kél fiatal leánytestvér, ■ehér Erzsi és Lujza, egy zalaszenl-jróli trafikos fiatal leányai nagy fába áglák fejszéjüket. Kerékpáron Indul-ak a nagy francia Babilonba, Pá-isba, hogy lanulmányutal végezzelek, minimális kiadások mellett. A íagyobblk leány, az Erzsi 21 éves, kisebbik, a Lujza 16 éves mlnd-Issze. Abból fogják magukat fenn-írlanl a mintegy 20 napos kerékpár-ion, hogy miként a világjárók, velezölapokat fognak árusítani. Zalaszentgrótról az utat Budapes-amely kb. 240 kilométer, 11 óra alt tette meg a nap izzó sugarai-egészen barnára sült kél fiatal íny.
A Fehér-testvérpár megszerezte a ierékpárszövetség ajánló leveleit, nely meg fog|a nekik könnyíteni t utat Párisba. Mindkét leány folyé-. onyan beszél franciául, angolul és l émetül a magyar anyanyelvükön ívül. Fehér Erzsi emellett érettségit i telt Uluknak iránya: Oyör—Bécs Linz—Salzburg—München—Sirass-torg—Nancy—Páris. Azul Buds[>C8t-Párlsig kb. 1506 kilométert kl.
Ha savanyu a bora, vegyi t*e
EGEDEI
mely a legsavanyubb bort Is kellemes Hallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
t® 1 Hú.
Király-utca 21.
Taiatea SIU
KÖZGAZDASÁG
A fflagyar Nemzeti Bank rátaemelése óvintézkedés volt a tőkék kivándorlásának megakadályozására
Vitéz Bentzlk Lajos nyilatkozata a Nemzeti Nagykanizsa, junlus 18 A Magyar Nemzeli Banknak mádéi százalékkal való kainatlábtermelése az egész magyar közgazdasági és pénzügyi világol foglalkoztatja. — Nemcsak a váratlan és egyszerre másfél százalékkal való emelés miatt, hanem azért Is, hogy milyen kihalása lesz ennek az egész magyar gazdasági életre, nevezelesen a vi-d.Sbi pénzpiacra és hiteléletre.
Kérdést inlézlünk ebben az ügyben vitéz Bentzlk Lajoshoz, a nagykanizsai Néptakarék Igazgatójához, aki a kővetkezőket mondta:
A Magyar Nemzeti Bink kamatemelése kizárólag a középe urópai bankok rálaemelésínek a következménye. Szükséges óvintézkedés volt ez a belföldi tőkék kivándorlásának megakadályozására.
— Hogy milyen kihatása lesz ? A g>zdasági helyzetnek kétségkívül súlyosbítását vonja m::ga u\'án, meri a Magyar Nemzeli Bank ulán a
pénzintézeti Igazgató Bank kamatemeléséről többi pénzintézetek Is kénytelenek s kamatlábal emelni és Így elsősorban érezni fogja ezt a kereskedelem és a magyar mezőgazdaság.
Váratlanul éit bennünket a bankrátaemelés — b)r a külföldi bankok emelése után valószínű volt. Átmeneti jellegű lesz-e, vagy állandósul-e ez az emelés, azt előre nem lehet megjósolni.
— A nagykanizsai pénzintézetek, amelyek szintén rá vannak utalva a Magyar Nemzeli Bank által kibo-csájtott hitelekre, persze szintén kénytelenek — ha bár csak kis részben — áthárítani a hiteligénylőkre a felemelt kam ltokat. A vidéki pénzintézetek kamattétel: az egyes intézetektől függ. Minél nagyobb a tökéje és a tőkeereje, snnál kevésbbé kénytelen a ráiaemelésből származó terheket álhárilanl, de azok a gyengébb intézetek, amelyek csak gyenge tőkéből táplálkoznak, fokozatosabb mértékben lesznek kénytelenek álhárilanl.
Péter-Pál napján kiállítással egybekötött állatdljazás lesz Pusztamagyarod községben
Nagykanizsa, Junlua 18
Vármegyénk gazdaközönsége mindent elkövet, hogy a dunántuli viszonylatban elmaradt állattenyésztését lehetőleg néhány éven beiül a többi dunántúli vármegyék fejlelt állaltenyésztési színvonalára fejlessze. Egyes dunántuli vármegyék állattenyésztése ugyanis már évtizedek óta olyan fokon áll, hogy a Budapesten évenkint rendezni szokott állalkiállitásokon is veszedelmes versenyre kelnek a közép és nagybirtokosok állataival.
Zalamegyében egyelőre csak járási kiállításokat rendeznek, hogy ennek keretein belül kligazdáink megismerjék azon községek állatait, melyekben az elöljáróságok megértő munkája révén az állatállomány minősége a löbbi szomszédos községek állományával szemben feltűnően javulL Vüss Zoltán dr. gazdasági felügyelőtől nyert értesülésünk szerint évenkint 1—2 ilyen állat-klállitást szándékoznak rendezni Nagykanizsa körzetében.
Ilyen állatklállitást rendez most a vármegyei gszdsságl felügyelőség a vármegyei Oazdasági Egyesülettel, a fO\'dművelésűgyl minisztérium és az Alsódunán\'uti Mezőgazdasági Kamara, valamint Zalavármegye alispánjának támogatásával Puszla-magyarodon, junlus 29 én délelőtt 10 órai kezdettel.
A 29 Iki pusztamagyarodl állat-kiállításra a lelenyel járás községeiből előreláthatólag 150-200 darab tenyészállatot fognak felvezetni. Kívánatos lenn:, ha körzetünk kl)- és nagybirfokossi minél nagyobb szám-
it riMúÉtt ueionra való MdriitM,
elsőrangú tajál termésű ^
kerecsenyi boraimat
a kovetkeió leuMlltotl árakon adom el:
UIMhUrisztaliktrKftraaldit .. . P--20 tittai bUIIh (iMs) wtiii tarlMÉU P --20
Eien árak 25 litertől kezdödéleg történő nagyobb vételnél értendók, viszonteladók részére; magánosoknak a fogyautátl 3«i adót kOIOn kell megilletni.
BShrn Jenő siólfltula;donoa. Likáadm: Nagykanizsa, Ballhvány-o. 10.
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÖ
■r
NAGYKANIZSÁN
Kívánságra 24 órán kelti Is slsAreaH munkát kéulL

Igyék annyi kávét,
■ mcnuylt (lak akar, Bofcatam láss-uak sslv vaay W.f ■ biaJalmal t. llaa UUawa savartalaa
k*Hata" .iui\'uJ
Emallatt aamata <s lia Uvltó, mait a llai-káil a lagaanraabb klvtfiiták k.varak*. ípoty kialo., mlat a kartoitgaa kivi. As ílatbölcaanfa axt klvtela, hOfy HafüvM ltTunk.
A Hag-kávé valódi, legfinomabb babkává, nely koffeinmentes — tehát ártalmatlan.
bsn néznék meg a kiállítás anyagát, mert ez tanulságul szolgáthatna arra, hogy miként lehet 5—6 évi munká-vsl, jó tenyészapsállsttal és gondos takarmányozással egy község állatállományát minőségileg ieljavitanL
Pusztamagyarod község elöljárósága, hogy a község illatállományát ne csak kűlemileg, hanem a jobb hasznosítást Is elérje, ez évben kezdi meg a legszebb tehenek ellenőrzését és a kiválóbb snysgnsk törzskönyvezését. Ha a megkezdett munka oly mértékben hslad, mint az már 5-6 év óta történik, ugy Puszta-magyarod község Zala megye legjobb szavasmarhatenyészlö községévé válhat pár éven belül. Ezen község kisgazdáinsk bikái, melyeket nagy vidék gazdaközönsége eddig is előszeretettel vásárolt, a mult évben tartott kiállítási székhely, Kerkaszent-mlklós község bikáival azon versenyeznek, bogy sz áltatok minőségé-bén legyőzzék egymást.
Ezen nemes verseny következménye, hogy ezen községeknek ma már löbb esztendő óta lelivér, sőt Svájcból Importált telivér bikái vannak a köztenyésztésben. Ez az oka annak, hogy a szomszédos járások kisgazdát ugy köz* égi bikák vásárlása, mint lenyészützők beszerzése céljából mind nsgyobb számban kezdik felkeresni Kerkaszentmlklóst és Puszta-magyarodof.
Az érdeklődőket ez uton hívjuk lel arra, hogy minél többen keressék fel Péter-Pál nspján a puszta-magyarodi kiállítást. (
■•BkuMdBtt m taj-ellsnArzéa
Nagykanizsa, Junlua 18
Vármegyénk közienyészetében eddig nem volt módja a kisgazdáknak srrs, hogy a tej-ellenőrzést és igy állatainak törzskönyvezését megkezdhesse. Ezen a héten fejeződtek be az előmunkálatok és egy uj elten-őríö körzet létesült Nagykanizsán, valamint a környékbeli községekben. Az uj körzel ellenőrzésével Modrovlis Béla oki. gazdi, ny. intéző, vizsgázóit tej-ellenőr bízatott meg.
Az ellenőrzés már junlus 15-én megkezdődött és ennek révén remélhetjük, hogy 4—5 év múltra vármegyénk köztenyészetéből törzskönyvezett elsőrendű tenyészállatokat vihetünk fel a budapesti kiállításra és nem kell szégyenkeznünk amiatt, hogy Dunántúlnak csaknem minden vármegyé|e nagyszámú törzskönyvezett anyaggal jelenik meg,
zalai közlöny
Szőlő, gyümölcsfa, rózsafa psrMsIstltispaki ■oaprasan Mgy Tutohll
(előbbi arzén-réz, utóbbi rézkén-araén
vegyületet tattalmaa) Egyesített védóazcr kártékony rovat éa gombák ellen
A g r i -T o x Arxala >t4S" vagy Darslit
rigókártevők Irtására,
EIomI vagy Sulfarol
gomba kártevők Irtásira,
Aphidon
vértem liUaboi, Almolai vagy Pomrin vértetves sebhelyek bekenéséhe*. Hernyóenyv
Badacsonyi
rézkénpor Vinol
kapható.\'
ORSZÁG JÓZSEF
cnag, mátrigya, termény és növény-vódöaxerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-(ér 10. A bíróság mellett Telefon: 180.
tytaUttfl-, rózsafa-paraatesák
(3 különféle szórófejjel) raktáron.
amivel Zalavármegye eddig nem nagyon dicsekedhetett.
Az ellenőrző körzetbe felvett állalmennyiségre, valamint azon községekre vonatkozó kimutatást, melyekben az ellenőrzés megkezdődött, az állatállomány folyamatban lévő felvétele után részletesen fogjuk közölni.
TŐZSDE
A tegnap esle frankfurti zárlat kedvezőbb árfolyamainak hatása alatt a tőzsde ma elég barátságos hangulatban indult meg. Az üzleti forgalom azonban minimális maradt. Az árfolyamok csaknem névlegeseknek tekinthetők, mert a tőzsde közönsége minden Irányban tartózkodást mutatott. A berlini jelenlés a tözsdeidő második felében áresésekről számolt be, mire a forgalom elcsendesedett éa az átfolyamok némileg elgyengüllek. Pixkamatozásu papírok piaca valamivel élénkebb volt, az árfolyamok egy árnyalattal javultak. Egyes ériékek iránt a külföld részéről mutatkozott érdeklődés A devizapiac csendes.
TméayUtaás
Busa tlaaav. 77-ea 14 65— H-80. 78-a. 14 80—14 95, 79-e» 16C0-15 39, 80-ai 1520-1640, tfaoánt. 77-es J4 10-14 25, 78-as 14 25-14 40. 79-ei 14 50-14 70, SO-as 1460-1480. Rozs 13 65 - 3 85, tak. árpa 17 »—17 50, aörárpa 18*50-19 00, sab 2350-23 75, Hágád 14 C0 14 10, rapoa —*-•—, korpa 13 00 -13 20.
tézsán áavtia-iHTzá*
1931. JllMlut 19.
valütAk
A.:*ol L 27 81-27-96 Belga h. 7W0-7990 Caeh k. 16*87-16 99 Dáuk. 162*90-188*50 Dinár 1006 1014 Dollár 572 50-075-50 Prauda t. Z2-25-22-75 Holt. 239*80-280*80 Laagyel (3 9004 30 Un 3*88-8-42 Léva 4*12-418 Ura 29 85-30*15 Márka ISO 50-136 10 Njrvégl6Slű-lö8 70
80"25 80 65 Svájd 1.110-80-111*40 S tík. 143*15 ti3 75
UricU zártat Plrls 20 16\' i Lomlen VOM, Naaycr\' 514*921/1 Brflaaal 7170, Milano 2686, Madrid 51*50, Amsterdam 207 271/s, Setlln 122-30, Wlao 72*371/1. fclU 3\'3. Prága 15*2 SVi, Varsó 57 70. Budapest iO-Ol\'/l Btlgrád 9 ll\'/s, Bukeiesl J*05i/i
Sert é»vá sár
felhajtts 2859, eladullan 386. — fclsí-rsadO 1*03—1*05. szedett 1*04 1*08, ixede\'t köaép 1*00—1*02, könnyé 0*90 - 0 96, I-só landB Uras 0*94-0<d. n-od rendit OftR 0*86- 090 angol allklő 0 90-1*10, szalonra nagyban 1*08—1*10, islr 1*20 0-00, bm t 45-1*70, itatonnás Mlstrtés 1-30—1-38.
Daája: Mhalal lytaáa és UpUalá
Tállalul, lurkuluti
Felelős Idadó: Zalai Károly.
Msraitai Melón i Nagylunkaa 78. aa.
Egy stoba konyhával julfua elsejéte kiadó Kolcsey-utca 17. »-<
Javltóvlaiaóra előkészít, tanár. Clm a nagylrallkban. 2883
Saanal trora, Zrínyi ■Iklóa-istoa í». Telafon 885. Közponli (illés vízvezeték, cutorná\'áa, egészségügyi be-lendczés, épület és dlszmtl bádogos munklk vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése éa kivitelezése szavatossággal, a legolcsóbb álban. Raktáron fürdő-és tllökádjk, háztartási bidogáiuk. MinU-taktár f111dőszoba stb. berendezésre. 25\'2
Intalllgana kisasszony elmenne vidékre gyermekek mellé. Clm a kiadóhivatalban. 2880
APFÓHJFBETÉSEK
Az anrólwűciexk dija IU sióig 80 PtUr, Minden további azó dija a flil. Vasát éa ünnepnap 10 stólg 80 fillér, minden további sió dija a flll. Szerdán éa pinteken 10 aiólg S0 fillér, minden további azó dija a flll. Oiuszó a minden va.la. gaob beiljból álló s o kél siónak siin.it-tatlk. AIH.I kereaiknek 50o,o engedmény.
Slrtaláaek S (««) p.njS Sauaflaa alal a f*laala«aa Uatntáa, axóssalóaóa olk*rOIÓM «éaal( • iára tlaatsaáSk
Eladó Caengery-ntca 18. aUtt 724 G öt lelek. 2610
Autótaxik legolcsóbban, modern, tankollak, megbízhatók Kaulmaun Manóiéi rendelhetők. Teleion: 167. vagy 571. Oaiáge: Nádor-utca 6. 2550
Egy kétszobás udvari lakáa mellékhelyiségekkel augusztus i-ére kiadó, ese\'leg bútorozva Is. Nádor ulca 4. 2865
BymaaalNml érettségit lett perfekt lémet, okleveles laalMaó ajánlkozik sserény feltételek mellett pótvliagák elő készültére. Levelekel „Latintól Is- leiig éte a kiadóba. 2S81
Jókarban levő sssatorkarókMr Jutá. nyoa áron eladó. Clm a kiadóban. 2882
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett fiaját modernül berendezel! műhelyében
mos, feat, tisztit és plissérox.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. OyüJtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Oyártelep: Hunyadl-u. 19.
Eladó háló és ebédlő garniluta Fahnné, Erzsébet-tét 15. Fényképez. 233!>
Pósixkflloaflat bekebelezésre minden Ssazegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban lolyóslttat Meaél lanóo pénz-kölcsónkőzvclltő Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlklóa-ul 2. szám. 2611
Haax sióit bútort veszek. — l\'ahnné, Erzsébet-tér 15. Fényképész. 2304
Megvátalr • ketealellk egy pír Jó erős, alig használt lószerszám Igás lóra. Egy konvenciói kocsis azonnali belépésre felvétetik. OlQnfeld, Magyar ulca 25. 2856
Kiadó Hajcsár-utca 9. axámu ház elköltözés miatt szabadkézből. 2879
Egy rendes mladasiaa axakóoanö
elvételik Sugár ut 8, emelel. 2885
Vizmentes kazaltakaró és repceponyvák Gabonászsákok, lenzsákok, gyapjuszsákok Manilla-kötözőfonál Szőlő-kötözőfonál Kévekötő piros favéggel
Viztőmlők fecskendőin öntözéshez, gazdasági radalókötelek Kölcsönponyva Kölcsönzsákok
Kocsikenőcs, gipzsir, gépola/oh
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizeté .1 fellételek mellett:
HIBSCH ÉS SZEGŐ cégnél, NAGYKANIZSÁN.
Modernül berendezett
DBVUáK
___ 230*02-180*72
Balgrid 10 12 10 15 Berün 1(5*75-138*15 BtSaasal 79*57-79 82 Bukarest 3*39^*41 Kopanb.153 10-153*50 London 17*80-27*88 Madrid 54-30-69*30 Milano 29*92-80*02 Nmryot 571 60-73*20 Oeilo 18310-15350 Pária 22 37 22 44 Prága 16 93 6 98 Saófla 4 13-4*17 Ilockh. 153*25-158 65 Vané 64*10-64*30 Wlaa 80*32-80 57 Zürich 110-95-111 35
Lemezea gép már Szabó Oyörgy ur vezetése iv.ct\'ett áll
40 P-től feljebb. nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás; a tul és alul
exponál! felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 perc alall magasfétijü képet adok.
Tegyen egy próbarendelési!
Reggel beadóit felvételekről délben már kész képet kap.
. SZABÓ ANTAL
Fllmgép már 18 P-től feljebb. tegyver- és sport-fotószaküzlete.
Elemi és polgéri iskolai fiuk és ieényok felvétele
3872 havi 70 pc«4 díj melleit
inegkeid6d9tt a K)0ii,öt0 tiefjrvtdfkeii l,vó
Szentendrei itf. p«tg. Itlt. itlanitunkban.
Inlemiluialnk nyaraló gyermekek lítsiit a nyirl (lűocl alall I, nyílva vannak. Proaptklnal kntd ax Igtagalóság.
Pk. 11904/1929. sz. 1930. vghtól 1236. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kende Atlhur budapesll Ügyvéd állal képviselt Magyar Francia Biztosító R. T Javára 32*40 dollár tőke és több követeléa és lárulékal ereiéig a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1029 évi 10474V az. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás lolytán végrehajtást szenvedőtől 1929. szeptember hó 7-én lefoglal! 1420 pengőre becsüli Ingóságokra a nagykanizsai kir. járásbíróság lenll számú végzésével az érveiéi elrendeltetvén, annak az 1808. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján az alább megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem lünó máa Fog-laltatók Javára ll az áivetés megtartási! ellenttelem, de csak aira aa eselre, ha kielégítési foguk ma Is fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Szeneinek községben 94. szám alatt, a tizeiéit öiszeg levunáaával leendő megtartására határidőül 1931. évi Junlus hó 26. nap Jának délután 5 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglal! buloiok a egyéb Ingóságokat a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés melle t, esetleg becsáron alul ls el fogom adni Nagykanizsa, 1931. évi Junlus hó 5-én.
Elek László s. k.
kit. bit. végrehajtó, 3s;s min! bírósági kiküldött.
931. sz. 1930.
Árverési hirdetmény.
Balázs József Javára 1720 pengő tőke és több követeléa éa Járulékai erejéig a nagykanizsai kir. árásllróság 1930. évi 12527. számú végzésével elrendeli kielégítési végrehajtáa folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi auguutua hó I7 én lefoglalt 2290 pengőre becsült Ingósá-
Í;okra a nagykanizsai kir. Járásbíróság entl számú végzésével aa árverés ei. rendeltetvén, annak az I90a évi XU. L-c. 20 §-a alapján aa alább megnevezett s a logtalán! jegyzőkönyvből kl nem lünö máa foglaltat k javára la az árverés megtartását eltendelem, de cfak arra aa esette, ha klelég téal joguk ma la fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereaet lolya-maiba ninca, végrehijtást szenvedő laká-aán Nagykanizsán, gőzfürdőben a netán I Ize telt összeg levonásával leendő meg. tartására haláridóul 1031. évi Junlus hó 24. napiinak délelőtt 12 órája tüzelik kl, amikot a bíróilag lefoglalt bútorok, planlnó slb, s egyéb ingóságokat a leglób bet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esel-leg becsáion alul ls cl fogom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi Junlus hó 1-én.
Haán Oyula s. k.
kir. btr. végteha|ló, jar/ mint bírósági kiküldőn.
Pk. 9998/931. sx. 1931. vghtól 216. sz
Árverési hirdetmény.
Haba Béla sashalmi lakós Javára 1000 P töke és több követeléa és |áiulékal erejéig a nagykanizsai kir. járásbíróság 193). évi 7199. sz végzésével elrendelt kleléglltsi Végrehallás lolytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi márdus hó 2-án lefoglalt 1475 pengőre becslltt ingóságokra a nagykanlaail kir. Járásbíróság lenti számú végzésével az átverés elrendeltetvén, annak as 1908. évi XLI. t.-c. 20. S-a alapján az alább megnevezett a a le utalási jegyző könyvből kf nem lünő mis toglaítatók javára Is az átverés megtartátát elrendelem, de csak arra az eseUe. ha kielégítés! joguk ma is lennált éa ha ellenük halautó hátát) u lgénykereict folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Nagykai, Izaán, Flórián*tér 20. sí. alalt a fintelt ősszeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi Junlus hó 24 nap Jának délelőtt 12 órtta tllsetlk kl, atnlkoi a bíróilag lefoglalt bútorok, ló, borjú, könyvek, mézpergetó s egyéb ingósi^o lat a legtöbbet Igéiónek kéaxpénzllzelfi mellett, esetleg becsáton alul Is el logom adni.
Nagykanizsa, :931. évi május hó 21-éit Elek László s. k
kit. btr. végrehalló, 2* s mint bírósági kiküldőit
Nyomatott a Dálialai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagvkanlísin. (Felelős OxíetveirJ\'\' Síárolvt.
71. évfolyam 137. szám
Nagykanizsa, 1981. Junlus 20, szombat
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SzttkeszKMg: napiul ,WK «I 1, éjjel POul 5.
Kiadóhivatal: Fó.1 S. uim. Ktaxthtlyl Bókkladóhlvatal: Kouuthufca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflzetfal ir a: egy bóra t pengó SS IWfc. Teleion: {
Kiadóhivatal 78. Keaathelyl fiók 51
A „flzetésleszállltás"
A baloldali demagógia olyan kor-testrűkkhöz folyamodoll, amilyenhez lelkllamerelea ember sosem merne n>ulnl. Arról szól a ravaszul kieszelt kortesének, hogy a kormány a választások után le fogja szállítani a közalkalmazottak fizetésit. És hiába jOltek egymás után a legerélyesebb hivatalos cáfolalok és a KANSz elnökének demenláló nyilatkozata, a demagógia tovább üvölt, tovább hazudik, tovább izgat, mert az ö szomorú erkölcsi felfogásuk szeilnt a cél szentesíti az eszközt, a cél pedig csak egy lehet: a hön óhajtott voksok megszervezése, akár a legvaskosabb hazugság árán Is.
Mit nekik cáfolat? A cáfolat csak megerősíti a hir valódiságát, blzony-
6alják nyakatekert okoskodással, az-ln meg a cáfolatot nem olvassa mindenki, fó, hogy a kacsájukat szárnyrabocsátolták, mert mindig akad olyan együgyüen hiszékeny ember, aki bedül a legállálszóbb hazugságnak Is.
Bizony nem lehet valami nagy rendben a baloldali önjelölt urak szénája, ha már ilyen erkölcstelen választási ir UkkúkbOz kénytelenek folyamodni. Bírálni lehet még a legkeményebb hangnemben is olyan Intézkedéseket, amelyeket a kormány csakugyan megktl s amelyekért vállalnia kell a felelősségei, de olyan intézkedéseke! inszJnuálnia a kormánynak, amelyeket állítólag meg akar tenni s amelyekre a valóságban még csak nem Is gondol, pusztán a félrevezetett választó voksai kedvéért, ezt Igazán nem szabad a legelkeseredettebb önjelöltnek sem. Persze megértjük, hogy boldogító dolog volna, ha a közalkalmazottak, akik lelkes és egyönlető bizalommal állottak egy évtizeden keresztül kormányunk mellett, egyszeire se szó, te beszéd, seregesen a baloldali demagógia farsangi zászlaja alá sorakoznának. De hát ez nem ilyen egyszerű. A közalkalmazottak tapasztalaiból ludják, hogy kik az ö Iga/1 barátaik, kik azok, akik mindig értékelni tudták odaadó és sokszor önfeláldozó munkájukat. Nem kell egyéb, hogy a sanda híresztelésekkel csábítgatott közalkalmazottak átfüleljenck a szomszéd kerülelbe, ahol ugyanez a demagógia másfajta szavazatok megszerzése érdekében azt híreszteli nagy hangon, hogy csak kerüljön ó egyszer a kormányzáshoz, ma(d leszállnia tüstént az adót, még pedig ugy, hogy redukálja a közalkalmazottak fizetését.
Azt hisszük, fölösleges szavahihetőség dolgában szembeállítanunk a korteshirek terjesztőit és azok meg-cálolóit. Vájjon, ki mond Igazat: a demagóg Önjelölt, aki hangulatkeltésből felelőtlen hírekkel Izgatja a vá-lasziókal, vagy a legilletékesebb tényezők, a kormány es a tisztviselők vezetőit, akik felelősséggel tartoznak ki|elentéselkérl ? Itl fekszik előttünk Balásy Antal államtitkárnak, a KANSz elnökének nyilalkozala, amely kereken kijelenti, hogy a tisztviselők Illetmé-
nyeinek leszállításáról tárgyalások nem folynak. Ez a nyilatkozat döntő erejű, mert hiszen a kormány eddig Is mindig bevonta a KANSt vezetőségét az Ilyen irányú tárgyalásokba.
Magához a problémához, a tisztviselői fizetések leszállításához, vagy le nem szállításához pedig ciak eny-nylt: a sovány köztisztviselői Jövedelem csökkentését semmi sem indokolja, sőt ez gazdasági téren katasztrófát okozna, mert újra csökken-
tené a fogyasztás erejét. És különben sem szabad elfelejteni, hogy épen a tisztviselői osztály volt az, amely hosszú éveken kérésziül hősies kitartással dolgozott olyan javadalomért, amely sokszor alig voll elég a puszta éleihez. S ezek a javadalmak még ma is erősen alalta vannak az egykori békebeli javadalmaknak.
A kormány tehát nem gondol és num gondolhat a közalkalmazottak fizetésének leszállllásáia. Ez a fel-
levés csak nemfelen kortestrükk azoknak a szájábaa akik kifogylak minden érvükből, amely a kormány be-fckclilésére szolgálhal. De biztosit hatjuk az ellenzéki önjelölt urakat: ez a trükk ép olyan hatástalan lesz, mini amilyen bárgyú. Mert a köztisztviselők tudják, hogy csak addig számíthatnak biztosan jól megszolgált bérükre, ameddig az ország kormányzásában az igazi nemzeti politika érvényesül.
Z>r. Szabó Cászló: „Magyar Miklós nagykanizsai fellépése eny&én szólva — szerénytelenség"
Dr. Kállay Tibor az anyaglakkal való korleskedésről, a polgári akarat érvényesüléséről beszélt — Hogyan Írnak és beszélnek Budapesten Magyar Miklós szótartásáról? — A csillagos cikkíró közjegyzői okirata
Nagykanizsa, Junlus 1(1 - Nagykanizsa demonstrációja voll a péntek-esti Kállay-pártvagsora a Centrál virágos lehéraszlalainál. Azok a fehérasztalok Nagykanizsa társadalmának, eme társadalom ideális demokráciájának, Nagykanizsa politikai meggyőződésének hü és szemléltető keresztmetszete vollak. Benn a fehérasztaloknál a város minden rendű és rangú polgárai, a nolabill-tásoktó! a kérges kezű munkásig. Csupa komoly, józan, munkás élelü ember. Az utcán a Kállayt éltető tömeg közé befurakodott rendzavarók, suhancok. Benn a teremben az Igazi, polgárt a polgárral összefogó demokrácia. Kivül az izgága felelőtlenség, uszítás.
A Kállay-pártvacsorán közel 603 ember veit részt a leglelkesebb hangulatban. 011 volt egész Nagykanizsa vezető uraitól a klskanizsai polgárság szlnejaváig mindenki, aki számil ebben a városban.
A beszédeket megafon közvetítette az utcán várakozó tömeg száméra.
Az első beszédet
dr Kállay Tibor
mondla.
— Egész szokall in, — mondla — hogy a jelölt vagyoni viszonyai Is belekerüljenek a korteskedésbe Ha már felmerült ez a kérdés, azt kell mondanom, hogy én mindig Igyekszem viszonozni a jót, amit kaplam és nem maradok adós.
— Nem az a fontos, hogy a képviselő mit Áldoz, hanem az a fon -tos, hogy a kerület ne fizessen rá a választásra. (Zajos taps.)
— Bárhogyan alakul Is jövőre a parlament szerepe, a mindenkori kormány csak erre támaszkodhatik é« a polgír alkotmányosan cenk ezen át érvényesítheti akaratát.
— Békét akarunk, polgári jótétet és a szabadság olyan mérvű biztosítását, hogy mindenki öncélú és önelhatározó lénynek érezze magát. Hogy a békét uem sikerült megvalósítani, annak az európai hipok-rltaság az oka, amely békét hirde\' -e fegyverkezik. Polgári Jólét nincs, mert az egyes helyeit a közület kölli el a pénzt. Csak a bizalom helyreállításával lehel segíteni, ami csak ugy áll helyre, ha nem csak a magunk, hanem mir.dlg a mások érdekeit is lekinljük. Nagykanizsának most ugy kell állást foglalnia, hogy ne csak a maga, hanem az ország sorsát ts előbbre vigye.
Nagy laps zárla Kállay beszédét és szűnni nem akaró ováció közben állt fel
dr. Szabó Láazló,
a Pesti Napló csillagos cikk rója, akinek érkezése és Kállay vacsoráján való felszólalása az est szenzációja volt, lévén az egész város lele korteskedve Magyar Miklós és az Est lapok ugyan.izonosságával.
Dr. Szabó László először is harsogó kacagás közben szabályszerű közjegyzői okiratot adott át a polgármesternek, melyben öt é?i fizetését és azonkívül .egy vadonatúj toronyórái husz méteres aranylánccal" ajánl fel Nagykanizsának, ha öt megválasztják képviselőnek.
— Ez is ér anhyil, mini a Magyar Miklósé — mondta viharzó laps
közben. — Ha Msgyar Miklós fel-lépelt volna — folytatta — egy olyan kerűlelben, melynek képviselője a közéletben még nem szerzettérdemeket, rendben volna, támogatnom is. De hogy Nagykanizsán fellépett, ez enyhén szólva — szerénytelenség.
— Magyarország nehéz évek elölt áll. Egy lehetőség van az államgépezet fenntartására : Kállny programjának követése, lényegesen kisebb költségvelés. Hogy ezt Bethlen vagy Kállay csinálja meg, nem fonlos. Nagyon jól el tudom képzelni Kállayt Sethlen pénzügyminiszterének. (Zajos helyeslés.)
Elmondta, hogy ismeri az okokal, amiért Kállay annak idején uem tudott pártot lélrehoznL Ezt helyre kell hozni. A rend és béke komoly híveiből meg keli alkotni a kereteket, hogy készen legyenek, amikor a rendbontó elemek akarnak napvilágra jönni. (Helyeslés)
— Ki possibilis egy esetleges változás esetén? Senkit a jövő emberének nem tudok elképzelni, csak Kállay Tibori. (Hosszú laps.)
Ujnépl Elek Ernő kifejtette, hogy vidéken a demokrata pártnak nincs talaja, mert III polgár és polgár közt a mindennapi éleiben nincs különbség.
— Bennünket ne oktasson senki demokráciára I Mi megbecsüljük minden polgártársunka!. Nekünk nem kellenek ehhez budapesti apostolok, megvannak a magunk vezérei. Vájjon nem a demokratikus gondolat elárulása tenne-e, ha most egy ismeretlen akarná Kállayt, a demokratikus
zalai közlöny
1931. JllMlut 20.
gondolat nagyját demokráciára tanítani ?
Felolvassa az „Újság" junlus 18-lki számából Bródy Ernő nyliat-kozalát, melyben Magyar Miklósnak a (óvárosi pártélelben lanusllott eljárását ! az adott szá is aláírás máról holnapra való visszavonását, a legsúlyosabban elitéit.
Csillag Jenő humoros felköszön-tóje után dr. Szabó László szólt újra, hangsúlyozva, hogy:
— Nagykanizsán van sok eladó portéka, de Nagykanizsa nem eladó.
Dr. Rotschild Béla a polgári demokrácia fogalmát fejtette kl. Kimutatta, hogy akik világnézeti alapon akarják a polgárság egységét megbontani, épen ez ellen a világnézet ellen vétkeznek. Üres jelszavak után való futkozás ily módon az ellentábor demokráciája.
— Nem lehel valaki egyszerre nemzeti és ugyanakkor ködOs eszmék híve, amely eszmék süllyedésbe vinnének bennünket. Az ilyen eszmék hirdetőit kl kell közösíteni a magyar társadalomból.
A polgári egység hirdetőjére, dr. Kállay Tiborra Urltette poharát.
Kelemen Ferenc a közönség lelkes helyeslésétől sokszor félbeszakítva dr, Szabó László egyetemi tanári, mint a magyar újságírás nagyját és mint nagy tudósi köszöntötte.
Rendzavarás az utcán
Már a vacsora alail a Centrál elötl a megafon! hallgató tömegben előbb csak egy részeg munkás, majd több fiatalkorú zavart igyekezett kelteni, ugy hogy a rendőrség kényleien volt elővigyázatosságból a tömeget szétoszlatni. Eközben több suhanc izgatni kezdett a rendőrség ellen, mire több gyanús Ifjul előállítottak. Erőszakkal kelleli a kapitányságra cipelni a rendbontást előidéző részeg munkást. Később, mikor a vacsorának vége lett, a zajongók újra összetűzést akartak provokálni a Kállay*. dr. Szabó Lászlót és a polgármesteri lakásaikra kísérő, lelkes tömeggel. A rendőrség már a városháza előtt megritkította a tömeget, aCsengery-utca előli azonban újra Összetűztek, pofonok ls csattantak, de a rendőrség közbevetése elejét velle minden komolyabb incidesnek, csupán pár ujabb előállítás történt.
Ujabb dláköngyillcossüQ
Budapest, Junlus 11!
Ma reggel ismét egy dlák-öngyll-kosság történi. A Ferenc József-hid közepéről a Dunába vetette magát László István 18 éves diák, a Szent Islván reálgimnázium hatodik osztályának tanulója. A rendőrségi motoros mentette ki a diákot, aki azért akart öngyilkos lenni, mert megbukott.
Tdznogaaault om érdemes kaalsenl kereslrede/mer és
Sztranyavszky államtitkár levele Gyömörey István Jelöltségéről
Az államtitkár egyik legkedvesebb fegyvert ütötte kl levelével az ellenpárt korteseinek kezéből
Az ellenpártnak
Nagykanizsa, Junlus le llihelellen mi mindent kl nem talál az ellenpárt korlézlája, hogy a Oyömörey Istvánnal szemben mutatkozó és egyre kedvezőbbre hajló hangulatot minden eszközzel gyengíteni próbálják.
Már a parlament feloszlása előli, amikor a kerületekben még minden csendes volt és csak a parlamentben folyt az ostrom a kerületekért, — Kískomárombun már akkor mutogattak egy levelet, (amit azonban korántsem valami vezető politikus, hanem a képviselőháznak egy nagyon Hatal tag|a Irt), amelyben az álll, hogy nem Oyömörey István a hivatalos jelöli, hanem gróf Somsslch Anlal.
Mikor aztán az egységespárt kiadta hivatalos jelölt-listáját, akkor minden kétséget- klzSrólag kiderült, hogy
a kiskomároml kerfilet egyetlen hlvataloa jelöltje, Igenis,
Oy/fcnOrey István. Az ellentáborban erre Is találtak kadencláL Azt kezdték híresztelni, hogy OyömöreyI csak félrevezetik a pártban — mégis Sjmsslch a hivatalos jelöli. Hiába voll Oyömörey zsebében Pesthy Pál pártelnök levele, melyben értesíti őt, hogy az egységesp.ut a kiskomároml kerü-
nyoma sinoa a kerület agyas részeiben
leibe hivatalos jelölljéül Állította, — a kerületben mindennap
hol Itt, hol ott bukkant fel a felelőtlenül terjesztett hlr,
azzal a nyilvánvaló céllal, hogy Oyömörey litván mögött megbontsa a kormánypárti érzülelüek táborát.
Oyömörey litván végül Is magá nak Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkárnak, az egész ország választási ügyei intézőjének irt, elébe tárta a kiskomároml kerületben terjesztett hireket és konkrét választ kért.
Sztranyavszky államtitkár válaszul irt igen melegha ngu levelében a leghatározottabban kijelenti, hogy
QyOmflrey István minden ellenkező híreszteléssel szemben az egységespártnak hivatalos jelöltje. A pártnak ezek szerint a kiskomároml kerületben senki más jelölt|e nincs, se hivatalos, te félhivatalos, se semmilyen minőségben.
Szabad volt-e tehát hasonló hi-rikkel korteskedni O/ömörey István ellen ?
Adja meg a választ a választóközönség I
De megadja a választ maga Sztranyavszky Sándor belügyi allamlitkár, az egész ország választási ügyeinek legtöbb Intézője ls, aki a következő levelel intézte Oyömörey Istvánhoz :
Budapat, 1931. VI. 12.
m. kir. bei.Ooyi Államtitkár
Kedves Pista!
Tudomásunkra jutott, hogy választókerületedben kételyek merüllek fel hivatalos Jelöltségedet illetőleg.
Ezeket eloszlatandó, közlöm Veled, hogy az Egységes Pártnak a kiskomároml kerületben hivatalos jelölt/e vagy és minden ezzel ellenkező híresztelés alaptalan.
Feltételezem, hogy választókerületednek hazafias közönsége s mindazok a tényezők, akiknek kötelessége a törvény keretein belül a kormány intencióinak megértése és az ezeknek alapján való eljárás, lelkesedéssel fogják újból győzelemre vinni a zászlót, amelyet négy és fél esztendőnek elölte a Te kezedbe adtak s amelyet Te tisztán őriztél meg.
A győzelem biztos reményében őszinte barátsággal üdvözöl
Igaz híved -.
Sztranyavszky
A szombat-vasárnapi program
Oyömörey István, a klskomáromi kerület egységespárti hivatalos jelöltje ma, szombaton este fél 8 órakor Bilatonmagyarodon, vasárnap p.-diga következő községekben mond programbeszédet: Palinban reggel 8 órakor, Újudvaron 9 órakor, Oelsén
11 órakor, Qilseszlgelen 12 órakor, Pölöskcfón délulán fél 3 órakor, Zalaszenlbalázson 3 órakor, M ígyar-szerdahelyen fél 5 órakor, Fűzvölgyön 6 órakor, Homokkomáromban pedig este 7 órakor.
Ezeken a beszédeken dr. Laub-haimer Alán főszolgabíró személye-
sen képviseli a rendőrhatóságul. Oyömörey István dladalul/ct a Kerületben
üelse, Junlus 18 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Oyömörey Islván pénteken reggel felkereste BOrzönce, Bocska, Magyarszerdahely községekel, ahonnan Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy községekbe folytatta ulját.
Dacára a nagy mezei dologidőnek, a legtöbb községben a választó-
polgárság nagy tömege várta Oyö-möreyt, akit lelkes éljenzéssel és valóságos virágesóvel fogadtak. Oyömörey nem győzte au\'ójába beszedni a rengeteg virágot, a szavazópolgárság szeretetének eme szép megnyilvánulását.
Börzöncén Bánfi József község-biró és a tanítóság meleg szavakkal
köszöntötték Oyömörey Istvánt, akit változatlan bizalmukról és nagyrabecsülésükről biztositoltak. Itt arra kérték Oyömöreyt, hogy interveniáljon, hogy
a rendezetlen törvényhatósági ut rendbehozassék és a szomszéd Bocska kOzséget OsszekOtő utat a vármegye vegye át a saját kezelésébe
és tartsa azt rendben. Oyömörey István Ígéretet tett, hogy miként a múltban, ugy ezeniul ls mlndeni elkövet, hogy a kívánságok teljesíttessenek. (Oyömörey István eddig is
a Scentbalázsról BOrzOncéra vezető ut rendbehozatala érdekében közbenjárt az illetékes tényezőknél, ugy, hogy sikerűit ls a lakosság kívánság lit teljesíteni)
Bocska községben nagy szerelettel fogadták a képviselőjelöltet, akinek autóját itt is ellepték virágokkal. Az Illeni választópolgárság is több kéréssel járult a képviselőjelölt elé, nevezetesen a mezei útnak a vármegye által való kezelésbevétele végett.
Az ellenpártnak sehol semmi nyoma.
Még a hangját sem lehetett sehol hallani a községekben. Itl a polgárok azl sem tudják, hogy van-e ellenjelölt A hangulat mindenütt nagyon lelkes Oyömörey István mellett.
A keszthelyi választási \' frontról
A Meizler-párt már nem jelent erősebb harcot a Rakovszky-pártnak
Keszthely, Junlua 10 (Tudósítónk telefonjelentése) A keszthelyi Melzler-párt erősen dolgozik azon, hogy ha már győzni nem is tud, legalább tisztességesen vérezzék el. Meizlerék átvették Reischl Richárd voll korteshadát, amely most éjjel-nappal vadászik az aláírások ulán.
A Rakovszky-pirt nyugodtan néz a szombati nap elé, mert az ajánlások abszolút többségét már az első napokban összeszedte. Rakovazky Iván ny. belügyminiszter, az egységes párt hivatalos keszthelyi jelöltje pénteken eBte Karmacson és Cser-szegtomajon mondott programbeszédét. Mindkél helyen nagy ünnepséggel és lelkesedéssel fogadták a választók.
Elaml éa polgári iskolai fiuk éa laAnyok falvétata
■arn kar! 70 |».f« díj mellett m«(fcMd6doll ■ KjöuySrO iKfyviatkin kvö
Sieataaárel itf. pdg. iá. iitmitmttM.
InttflUluMlnk nyaraló gyermekek részér* a nyirl szünet alátt li nyitva vannak. Proapsktust kflld ax Igazgatóság.
1831. (unlm 20
zalai közlöny
Seypel-kormány alakul Ausztriában
Bécs, Junius 19 A Bécsi Távirali Iroda jelenti: Mtklas szövetségi elnök Seypel Ignác dr. volt szövetségi kancellár, nemzeti tanácsi képviselőt bizta meg a kormányalakítással. Seypel dr. elfogadta a.megbizatást és haladéktalanul megkezdte a tárgyalj sokat valamennyi párttal. Az uj kormány ma estére megslakul.
Bécs, Junius 19 Seypel dezignált osztrák kancellár megbízatása ugy a nagynémeleknél, mint a földmtlvesszövetség körében kedvező fogadtatásra talált. A jelek azt mulatják, hogy sikerülni fog a régi koalíciót élelrekeltenl.
Bécs, Junius 19 (Lapzártakor érkezeit) Seypel kancellár koncentrációs kablnetalakitása meghiúsultnak tekintheti.
A magyar—cseh kereskedelmi tárgyalások ujrafelvétele
Ügyében a magyar és cseh delegáclö e hó végén Oenfben találkozik
Balajutdtak • msgrar outrák kereskedelmi azarzMáa tárgyal***!
Budapeet, Junius 19 Nlckl Alfréd követ, a Bécsben időző magyar kereskedelempolitikai delegáció vezetője érintkezésbe lépett Bécsben Filedmann követtel, a cseh delegáció vezetőjével a cseh kereskedelmi tárgyalások ujrafelvétele kérdésében. Friedmann kijelentette, hogy konkrét ajánlatokat még nem tehet, mert a cseh kormány a buza és liszt bevitel kérdésében még nem döntött. Abban állapodtak meg, hogy
a cseh kormány döntése ulán junius 25-én Oenfben találkozik a kél delegáció. Nlckl követ holnap Berlinben folytat a kereskedelmi szerződés megkötésére Irányuló tárgyalásukat.
Bécs, Junius 19 (Éjszakai rddlójelentés) A magyarosztrák kereskedelmi szerződés tárgyalásait befejezték. Mindkét delegáció a tervezetei [kormányaik elé terjesztik, hogy azok döntsenek végleges elfogadásáról.
Németország a jóvátételi fizetések leszállítását kéri a francia kormánytól
Párta, Jullus 19 A Journal értesülése szerint a német kormány a jövő hét elején kérni fogja a francia kormánytól, hogy járuljon hozzá a jóvátételi fi
zetések leszállításához, mcit az Egyesült Államok esik Franciaország hozzájárulásával hajlandók a jóvátételi fizetések csökkentésére.
Az öngyilkos diák a rendörséghez intézett levelében osztálytársai kihallgatását kéri
Balogh Dávid igazgató szerint nem lehet szó tanári elfogultságról — A diáktragédia áldozatát pénteken temették
Nagykanizsa, Junius 19
A csütörtökön délelölt Öngyilkossá lett Kohn Oyörgy nsgykanlzsal ke-rcskedelmlsta diák tragédiája nyomán felvert hullámok még mindig nem Öltek el a lelkekben. Nemcsak volt osztálytársai, de a városban kivétel nélkül mindenki élénken pertraktálja a szerencsétlen diák végzetes tettét.
A ulHőkiiél A Zalai Közlöny munkatársa pénteken délelőtt felkereste Fő-ut 15 szám alatti lakásukon a kis diák szüleit. Részvétlátogatók üllek az asztal körül, ahol néhány nappal ezelőtt még egy reménykedő fiatal lélek készült a vizsgáira. A fájdalom minden percben elnémítja édesanyja ajkán a szót. A mélyen lesújtott családban még a megtört szívű apa tud uralkodni legjobban magán. — Pedig a sorscsapások alaposan megostorozták az évek során, amikor gyermekeit egymásután ragadla ki a halál a családi fészekből. A legnagyobb leány már 30 éves —
lehelne A tizenkél gyermekből már csak négy van életben. L-gutoljára, 1918-ban kél gyermekéi vesztette el egyszerre 6 hét alalt. Szinte csoda, hogy ezekből a szülői szemekből még nem apadlak ki a fájdalom gyöngyei.
Őszes bajuszára lassan peregnek a könyek, amikor brszélnl kezd a fiáról.
— Nem voll ő arra elkészülve, hogy megbuktatják, mondotta, hiszen itthon még el is készítette az osztályzatát és arra számított, hogy átmegy mind a két tantárgyból. — Szegény fiam zsebében két levelet talállak. Egyet nekünk Irt, egyet pedig a rendőrségnek. Tőlünk elbu cíurott és bocsánatot kért az okozott fájdalomért, de nem tudta elviselni, hogy megbuktatták. A rendőrségnek irt levelében kéri, indítsák meg a nyomozási és hallgassák ki az osztálytársait, hogy ö téves osztályozás áldozata.
Az igazgatónál
Ilalogh Dávid kereskedelmi Iskolai
igazgatót is felkereste munkatársunk. Az iskolában fekelcruliás növendékek várakoznak, akik a temetésre gyűltek össze. Nyoma sincs a diákos vidámságnak, élénkségnek. Halkan tárgyalják egymás közölt a szomorú esetet
Balogh igazgatót ép benn érjük Irodájában. Az ö arcán is ott borong a növendéke elvesztése felett érzeti szomorúság. Beszélni kezd.
— Kohn Oyörgy szomorú tette a mai idők különös erkölcsi felfogására vezethető vlsszs, mert komolyabb oka nem volt az élete eldobására. Tu\'ajdonképtn három tárgyból kellelt volna megbuknia, de a tanári kar kegyelmet gyakorolt vele szemben és a harmadik tárgyból elégségesre klasszifikálta, mert jó magaviseletű lévén, lehetővé akarta tenni számára, hogy a Javító vizsga ulén a felsőbb évfolyamba léphessen. A magam részéről hihetetlen nagy érzékenységének tulajdonltom végzeles tettét. A legmélyebben fájlaljuk mi is, viszont azonban a tanulmányi eredmény fokozása megköveteli tő ünk a megfelelő osztályozási, amely vele szemben még elnéző Is volL
— Ml igaz abból, hogy egyik tanára állítólag anlagónizmussal viseltetett vele szemben.
— A szóbanforgó tanárnak erre nem Is lehetett volna alkalma, mert az összefoglaló vizsgán gondoskodtam arról, hogy jelen legyen egy rokon szaktanár Is. A II. osztályban Vermes Aladár matematikai lanár volt jelen, aki hallotta Kohn Oyörgy feleletét és ő is megállapította, hogy a felelete elégtelen. Ennek következtében elesik az a vád, mintha a matematikai tanár elfogultan osztályozott volna. Egyébként az első félévben is megbukott matematikából. Jó flu volt, de nem voll szorgalmas és a
II évfolyamban leltünö hanyatlást mu\'atolt. Nekünk a buktatás nem cél, csak javítóeszköz és nagyon örülnénk, ha ezzel nem kellene élnünk.
Az osztályban
Amikor kilépünk az Igazgatói irodából, körülfognak Kohn Oyörgy osztálytársai és beinvitálnak a II. osztályba, ahol megmutatják, hogy a 3 ik padban Oll. Aztán beszélni kezdenek róla. Megindul az emlékezés, melynek véres homályából egy jó viseletű, csendes, mindenki által szeretett gyerekember körvonalai bontakoznak ki. Nagyon szerették a társai. Amikor megtudta, hogy megbukott, még tréfálkozott a fiukkal. Pedig ekkor már a nevető arcán ott volt a halál árnyéka. És nem árulta et magát.
A kis tantermet nehéz virágillat űll meg. A fiuk koszorúja olt fekszik a tanári asztalon.
A temetőben
A temetésen, amely pénteken délután 5 órakor ment végbe, részt vett az intézet tanulóifjúsága a tanári kar vezetésével.
A gyászszertartást dr. , Winkler Ernő főrabbi végezte, osztálytársai nevében pedig Herrnsteln Oyula búcsúztatta meghaló beszéd keretében Kohn Oyörgyöt. A tanári kar szintén- koszorút helyezett a kis diák sírjára. D. M. J.
A pénteki minisztertanács
Budapest, Jullus 19
(Éjszakai rádiójelentés) A kormány tagjai ma este 5 órakor Bethlen István gróf miniszterelnök elnöklete alalt ülést tartoltak, amelyen gazdasági, terinésértékesltő kérdéseket és folyó ügyeket tárgyaltak. A minisztertanács este 10 órakor ért véget.
órakor Baiatonberénynél minden baj nélkül partot ért az Ottagu társaság.
Reklám árak!
Vitorlások életveszedelemben a Balaton felett tombolt viharban
Dér Rezső keszthelyi Jegyző öttagú társasággal reggel 6t óráig hányódott a viharzó Balatonon
Keszthely, Junius 19 (Tudósítónk telefonjelentése) Csütörtökön este hatalmas vihar vonult át Keszlhely felett. A vihar, amely egész éjjel dühöngött, a keszthelyi sporthorgászok nagyrészét a Balatonon érte, ugy hogy sokan csak úszva tudtak kimenekülni, mert csónakjalkat felboritotta a vihar.
Rajkai László keszthelyi lakost vitorláscsónakján érle el a vihar a vízen. A vitorlás elmerült és Rajkait többórai önfeláldozó küzdelem ulán Práger Sándor és Szende István úszva hozták ki a parira.
Sokkal veszedelmesebb helyzetbe került Dér Rezső keszthelyi jegyző, aki kitűnő vitorlásán egy öltagu társasággal együtt került a vihar közepébe. A vitorláson két hölgy is helyet foglalt. Este 7 órától hajnali 5 óráig küzdölt a vízen Keszthely legjobb vitorlása, Dér Rezső ügyessége és hidegvére azonban győzedelmeskedett, ugy hogy hajnali 5
2-40
3-—
—•40
60
Trappistasajt teljes zsiros minőségben kilója ... P Csemege Juhturó kilója P
l« teavaj Vt kiló ...... P
Szardínia kis doboz, szálkamentes, finom olívaolajban ............ P
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ............ P
Barack és meggy-jam (wm)
i/a kilós üveggel... ... P 1-40 Egy nagy tábla finom háztartást csokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségű
cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölésü kapható
löszei és Frledenthal
csemegekereskedésébea.
zalai közlöny
1931. JBBIUS 20.
SZÍNHÁZ
Tul ■ Dunén Baranyában
Erdélyi Mihály hangulatos, derűs opereilje méltó bucsu-keretet adott a szinház távozó, szimpatikus bon-vlvánjtnak. A kanizsai színpadon csatát nyert Erdélyi, aki Írója és komponistája ennek az operettnek. A szöveg egy kis romantikától eltekintve a mai Időkhöz igyekszik idomulni. A zenéje fülbemászó és már legnagyobbrészt ismert a rádióból. Erdélyi, a régi magyar nólák kincsesházába markolt bele ugyan, ahonnan olyan ügyes hangszereléssel hozla ismét napvilágra a szebb nél Bzebb melódiákat belétszámok jazz köntösében, hogy minden elné zést megérdemel ezért a kegyes szentségtörésért.
A darabnak sikere volt és a közönség minden pillanatban zajos tapsban adott kifejezést tetszésének. Meleg ünneplésben részesült Nagy Oábor, aki kihasználta diszpozícióját és lendületes játékával szép teljesítményt produkált. Fejér Erzsi méltó
Í>arlr,ere volt és kellemes hang|ával s jó hatást keltelt. Danist most sem hagyta cserben kitűnő rutinja. Férfias játéka, kellemes orgánuma mindig élmény a színpadon. — Blhary Ismét elemében volt és alapos próbára telte a nevelóizmokat Vitéz Binky nyíltszíni tapsot kapott aktuális maszkjlétl. Harczos és Kovács táncduója .szép teljesítmény. Orbán Viola groteszk alakítása Ismét elérte a várt hatást. Major, Krémer és Szemethy működlek ínég közre az est sikere érdekében. Az összes szereplők kedvvel, lendületűi ét szeretettel játszottak. Talán ez az oka annak, hogy a közönség nem ls\'vette nagyon észre a zenekar hiányát, siaelyet Bethlen B. László karnagy igyekezett helyettesíteni zongorán. (Ez az eljárás fel-thtö tapintatlanság a közönséggel szemben) A Tul a Dunán Baranyában következő elG:dáuira ezek után nem nehéz telt házakat jósolnunk Dá Ma.
A színházi Iroda hlret
(*) Tul a Dunén Baranyában — a teg-na|>l hallatlanul aagy sikere után szombaton ás vasárnap «ste Is műsoron van, tlarczoa Irén, Fejér Erzsi, Nagy Oábor, Blhary Nándor, Krémer Ferono, Orbán Viola, Danis Jenővol a főszerepekben.
(*) Httlványsár a rózsa — vasárnap délután fél 5 órakor kerül megismétlésre délután helyárakkal.
(*) A bor - Orbán Viola ás v. Bánky Róbert bucsujn. Hétlón este Gárdonyi Géza Irodalmi remeke, A bor kerül szlnro a társulat népszerű mUvészpárJa, Orbán Viola és v. Bánki Róbert buesu-fsllöp tövet. Bánkyék művészetét aem kell Ismertetnünk. Rvek óta kedvencei a közönségnek a bizonyos, hogy buceu-Mllépésük az Idény egyik togszobb Ünnepi estje lesz.
(*1 Mernél. - Feleky Klári és Danis J»nó búcsúja. Kedden oste.Lew Urvan-cow, az orosz drámairodalom kiváló alakjának megrázó erejű drámája, a Marusja kerül bemutatóra l\'eleky Klári és Danis Jenő buosujárn.
Heti műsor:
Szombat: Tul a Dunán Baranyában. Vasárnap délután: Halványsárga rózsn. Vnsárnnp esto. Tul a Dunán Baranyá-Iban.
Hétfő: A bor (n Bánky-pár búcsúja). Kedd: Marusja (Feleky Klári és Danis Jenő búcsúja)
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakítóit és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII, Duhány-u. 44) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak és 1,40 pengőért nemcsak megftlrödhet, hanem Jól meg Is reggelizhet.
A képviselőjelölteknek ma délig kell beadni az ajánlási iveket
A szavazatszedő küldöttség előtt való megjelenés köelező -Nagykanizsán a szavazás 11 szavazókörben fog lefolyni — A sra-vazatszedő küldöttségek tagjai
László, jegyzője Dénes Béla.
2. sz. szavazatszedö küldöttség (Rozgonyi-ulcai elemi Iskola igazgatói Irodája). Elnöke dr. Oürtner Antal, helyettes elnöke Kelemen Ferenc, jegyzője Ortutay Oyula.
3 sz. szavazatszedö küldöttség (Arany János-ulcal ovoda). Elnöke ujnépi Elek Ernő, helyettes elnök vitéz Bentzlk Lsjos, jegyző Béres János.
4. sz. szavazatszedö küldöttség
(Rozgonyi-utcai elemi iskolai tornaterem). Elnöke dr. Frled Ödön, helyettes elnöke Kosiéin Ferenc, Jegyzője Dezső Aladár.
5. sz. szavazatszedö küldöttség (Polgári fiúiskola l/a. fiúosztály, bejárattól balra). Elnöke dr. Schlelffer Imre, helyettes elnöke Unger Utl-mann Elek, jegyzőjeEngelletter Rezső.
6. sz. szavazatszedö küldöttség (Nádor-ulcti ovoda). Elnöke dr. Kínig József, helyettes elnöke Poló-nyl Qéza, jegyzője Dobosi Elek.
7. sz. szavazatszedö küldöttség (Teleky-ul 14 számú iskola). Elnöke Ötvös Emii, helyettes elnöke Szlg-rlszt László, jegyzője Cseh Joáchlm.
8. szavazatszedő küldöttség (Ku-min-féle Amerika-vendéglő). E\'nöke Bartal Béla. helyettes elnöke Pllchta Béla, jegyzője Waltgurszky Bíla.
9. sz szavazatszedö küldöttség (Templomtéri iskola). Elnöke dr. Fülöp Oyörgy, helyeltes elnöke Fekete Ferenc, jegyzője Orastyán István.
10. sz. szavazatszedö küldöltség (Szt. Flórián-téri ovoda). Elnöke Polal József, helyelles elnöke Hajdú József, jegyzője Szépudvary László.
11. sz. szavazatszedö küldöllség (Kisrác-utcai elemi iskola). Elnöke Kovács Illés, helyetles elnöke Szerecz Pál, jegyzője Szmodtcs László.
A szavazás reggel 8 órakor kezdődik. A választási bizottság a nagyközönséget falragaszok utján értesítette a szükséges tudnivalókról.
A választási elnök vagy helyetlese a választás napján állandóan a városháza kis tanácstermében tartózkodik.
A szavazatszedö küldöttségek csütörtökön este a városházán letették az esküi dr. Fábián Zsigmond választási elnök kezébe.
Nagykanizsa, Junius 10 Utolsó nap a képviselőjelölteknek az ajánló aláírások gyűjtésére, mert ma, junius 20-án az ajánlási Iveket be kell adni a választási biztosokhoz. A jelöltek ezt a fél napot most a legnagyobb vehemenciával Igyekeznek kihasználni, noha \'eglöbbjük már megszerezte a törvény által megkívánt mennyiségű aláírásokat.
Nagykanizsán az ajánlásokat szombaton a városháza kis tanácstermében a választási bizottság hivatalos helyiségében délelölt 9 órától délután 1 óráig kell átadni dr, llaám Ernő választási biztosnak, a keszthelyi klr. Járásbíróság elnökének. A szavazás napja
Junius 28, vasárnap Nagykanizsán. Ezt megelőző nap déluián 6 órálól kezdve a választási eljárás befejeztéig a választókerületben szeszes Italok árusítása, kiosztása vagy közvetlen fogyasztás céljából egyéb módon való forgalombahozatala tilos. A szavazás nyilvános. A szavazatszedö küldöttség előtt való megjelenés kötelező, aki nem akar szavazni, tartozik ezt a küldöttségnek bejelenteni. A szavazáshoz botol, vagy tettleges bántalmazásra alkalmas más eszközt vinni tilos.
A csend és rend fenntartásáról dr. Fábián Zsigmond klr. kormányfőtanácsos, választási elnök gondoskodik.
A választás eredményét a válasz-lásl eljárás befelezte után a városháza kis tanácstermében fogják kihirdetni. A személyazonosság köny-nyebb Igazolhatása céljából minden szavazó hozza magával választól Igazolványát, azonban ennek hiánya tem a szavazóhelyiségben való megjelenésnek, sem a szavazásnak nem akadálya.
A szavazás, miként az előző választások alkalmával, most is 11 szavazókörben
folyik le.
A szavazóküldöltségek az egyes körzetekben a következők:
1. sz. szavazatszedö küldöttség (Arany János-ulca 5. szám alatti elemi Iskolában). Elnök Babochay Oyörgy, helyeltes elnöke Lányi
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
| Kívánságra 24 órán belül Is olsórendü munkát készít.
FŐIlt
7.
NAPI HHKK
NAPIREND
Junius 80, szombat
R>m. katolikus: Szllvér. Protestáns:
Rá\'sel. Izraelita : Thsm hó S.

Városi Muzeum és Könyvtár nyílva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól 13 óiálg.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: i.
bó végéig s .Mária\' gyógyszertár — Király ulca 40.
Uránia. „Aranyluraván*, kalandor tő ténet .Szélhámosok ördöge\', szen-ráclós amerikai történet.
Oőxtflrdö nyitva reggel 5 órától este I óráig (hétfő, sserde, péntek délsttu, kedden egész nap nőknek). Tat.: 2—18.
Idölárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-1 gyelő Jelentések : Pénteken a Mmtrtikiét; Rcjnrl 7 őrskor +164, déluián 2 órakor -1-23-1, esle 9 órakor +19-6.
Ftlhikct: Reggel borult, délben tiszta, este borult égboltozat.
StiUrúny Reggel észskkelel, délben délkelet, este déli szél.
iBltwkal rddlójeltntisl a Nataoral*-tlat ■•>!<*•) lel.aati nts 10 éiw kar. VArhaM MSJérAa a klist-kazt 84 órára s «•!•« 1*8, S|>-gat felöl nagyobbodó faltlSzattal, ssstlág Mlutáa \'agy aata alva-ta\'. Távolabbi klIAMaak ■ átnaa-aatllag lamé! hOvIsebk.
— Te Deum. A nagykanizsai szakirányt! fiu- és leányiparostanonciskola vasárnap, e hó 21-én reggel 9 órakor tartja évzáró Te Deumál a plébinia- templomban.
— Passiójátékot rendeznek a magyar városok. Szegeden a mult napokban zajlóit le az egész ország felfigyelése mellett a fogad ilml temp lom udvarán a krisztusi nagy tragédia, a passió játék. A nagy siker arra öszlönzi most a magyar városokat, hogy Szeged mintájára hasonló passiójátékokat rendezzenek. Nagykanizsán már évekkel azelőtt meg volt az akarat Szűcs Imre plarls\'.a tanárban, akit csupán áthelyeztelése akadályozott meg abban, hogy első-izben Nagykanizsán került volna kivitelre az Isteni színjáték.
— Szülök figyelmébe 1 Hétfő dálig lehet jelentkezni a leányliceum V. osztályába. Későbbi jelentkezők nem vélelnek figyelembe. Jelentkezni dr. Novai Imre városi tanácsnok vagy Szabó Antal sporlüzletébcn.
— A Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége helyi cso-poiljinak választmánya folyó hó 21-éu, vasárnap délután 6 órakor saját helyiségében, fontos folyó-ügyek tárgyalása céljából ülést tart. Tekintettel a tárgysorozat fontosságára, kér|ük a lagok teljes számban való megjelenéséi.
= Al Capona és bandájának alvilági üzelmei láthatók ma és holnap az Urániában.
BENCZE MAGDA
_ aa _ff
modern
FUZO
szalonja
■agykahizbAn
Erzsébet-tér ,4.
(Régi póstávsl szemben.)
1931. lunlui 20.
zalai közlöny
ÜRRHIR
Június 20., szombat Junlus 81., vasárnap a Oangostilmgyártás
mai Állása aurlnll kél kimagasló s\'ágerl
T o m M I x Kan Naynard
lovaibr.vurja tljaiarfi Irgalmai Buok ima Falrbanka
vakmerősége ntoagékonraAga
Harr-f Plal Frad Thomaon
Ollateaaéga leteni*nyeas<ge
I ódobogás, fegyvtrdu rogis, oalorpalt. gás dl> hangokat lilien vlsszaidó hangostllm.
ARANTKARAVÁN
Kalandortllm 10 (elv.
CARLO ALDIMI, a bravúrok nagymesterének brllulns játékával:
Szélhámosok ördöge
M Capone • bandájának alvilági Üzelmei 8 felvonásban.
Kegyetlen bosszút állt
ar elboeaátott orosz hadifogoly béres a munkaadója állatain
Kapoavár, junlus II)
Blauslen Rudolf lubllni szüleiésű orosz hadifogoly Kadarkuton szolgált Ozv. Mlhola Jánosnénái, aki elakarla bocsátani a szolgálatból és felmondott neki. Az orosz olymódon állott bosszút a munkaadóján, hogy a lovak patáiba faszeget veri, az egyik ló nyakát rozsdás szeggel átszúrta, a kis borjúi lugkővel megetette, amelytől az elpusztult, a disznók és tyúkok ivóvizébe lugkóoldatott ön-1011, végül pedig a széna- és szalmakazlat kátrányos vizzel leöntötte. A csendőrség letartóztatta az oroszt, aki beismerte a bűncselekményeket. Kihallgatása ulán bekísérték a kaposvári törvényszéki fogházba.
— Életunt zalai gazda. Szigeti Antal dlszeli gazdaember még junius 7-én eltűnt falujából. A mull napokban azután aggódó övéinek levelet irt Dunaharasztiból, amelyben bejelenti, hogy nem bírja ezt az életei, öngyilkos lesz. A halóságok mosl keresik az életunt zalai magyart.
=» „Aranykaraván" kalandorfilm és Carlo Aldlnlvel „Szélhámosok ördöge" az Urániában.
— Talált tárgyak a rendőrségen. Az utóbbi napokban egy sötétkék berakott Bzoknyát, egy rez zsebórát éa egy arany jegygyűrűt szolgáltattak bo tatait tárgyként a kanizsai rendőrségre. Kzen tárgyakat Igazolt tulajdonosaik átveheUk az I. omolet 7. Bzá-nu szobában.
n
Regedei víz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeOzletben.
>sa Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király u. 21

i Tér iOlirlssltése céliából ajánla\'os néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „reme lóuel" keserüvizet inni. — Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc lóuel viz használatát, mert cz szabályozza a bélmüködésl, erősíti a gyomrot, javitja a vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. — A Ferenc lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlctekben kapható.
= Tom Mix, Buck Jones, Harry Piel, Ken Maynard, Falrbanks és Fred Thomson a szombat-vasárnapi hangosfilmen az Urániában.
«=■ Műbutort és szolid polgá\'i butorokal legolcsóbban Kopsteln bútoráruházban vásárolhatunk. Kiváltaira kedvező fizetési feltételek.
SPORTÉLET
A tennisz-osapat-bajnókság döntAje
Nagykanizsa, junlus 1B A Zrínyi Torna Egylet tennlsz-csapala a mull vasárnapi megérdemelt győzelmével a csapatbajnokság döntőjébe került. A döntőt folyó hó 21-én Jálsza le a Zrínyi Torna Ügylet tenniszpályáin a Szombathelyi Sport Egylet csapatával.
A vendégcsapat már szombaton délután fél 7 órakor megérkezik Kanizsára. A szombathelylek színében a következők indulnak: Horváth-ni, László István, Hadnagy és Od-vldhdzy. Az SzSE csapatanak valamennyi tagja ismerlnevü játékos. László István Dunántulnak ezldó-szerint verhetetlen bajnoka, Hadnagy a szombathelyi helyőrség ezévi versenyén győzött, Ddvtdhdzy pedig a mult évi hadseregversenyen tűnt fel pompás Játékával. Horváthné néhány évvel ezelőtt a dunántuli bajnokság női egyesében mezönygyöztes volt s csak a bajnokságot védő Kellauer Kláritól szenvedeti vereséget a döntő küzdelem soráa
A Zrínyi csapatösszeállítása még ismeretlen. Mukóné éa Horváth László biztos indulók.
A döntő mérkőzés favoiltja kétségen kívül a szombathelyi csapat. László startja ugyanis a mai helytelen rendszer melleit csaknem 100 százalékos biztossággal 4 győzelmet Jelent az SzSE számára s cz épen elég a végleges győzelemhez. Ennek ellenére a vasárnapi verseny rend kivül nivósnak s még inkább izgalmasnak Ígérkezik, mert ha a Zrínyi csapata győzelmi remények nélkül Is Indul, ez még nem jelenti azt, hogy a gyözniakarás is hiányozni fog belőle. Sőt ellenkezőleg, a csapal valamenyi tagját füli az ambíció s igy egész bizonyos, hogy minden egyes labda megnyeréséért késhegyig menő küzdelem fog kifejlődni.
A győztes csajjal a bajnoki cimen kivül a Bakay-serleget ls nyeri, a csapal tagjai pedig ezüstérmet A legyőzött csapal, mint a bajnokság második helyezettje, bronzérmet kap.
KOZGAZBASlI
Befejeződlek a pót-apaállatvizsgálatok a kanizsai és lelenyel járásban
Nagykanizsa, Junlui 19
A pót-apaállalvizsgálat«k ugy a nagykanizsai, mint a lelenyel járás területén befejeződtek és a blzottsjg egyhangú megállapítása szerint az elővezetett apaállatok minősige általában Javulást mulat. A vizsgálatok alkalmával megvizsgáltattak az ösz-szes községek apaállatai, (nemcsak az újonnan beszerzettek) de azon községek apaállatainál, amelyekben a bikák együtt járnak legelőre a lehenekkel, kifogásolta a bizottság a rossz kondíciót.
Apaállathiány csak nagyon elvétve fordult elő és shol volt hiány, olt az elöljáróságok utasítást kaptak az apaállatok sürgős beszerzésire. A nagykanizsai Járás területén törzskönyvezett állatoktól származó bikák dr. Pllhál Viktor felsőházi tag, klll-mánl gazdaságában kaptak igazolványt. A letenyel járásban ugyancsak törzskönyvezett bikák Kovács Sebestyén Miklós becsei gazdaságában szerezhetők be. Igen szép, de nem törzskönyvezett bikák kisgazdalulaj-donosalnak névsora Kerkaszentmik-lós és Puszlamagyarok községekben a körjegyzői hivatalokban kifüggesztett nyilvántartásokból ludhaló meg. — Ezen kisgazdák közül számosan szintén kaplak bikáikra igazolvány!.
(—) Zalavármegye Méhéaz-egyesQlete. Zalaegerszegen foló hó 21-én délelőtt a Zalavármegyei Oaz-dasági Egyesület székházában tartja rendes évi közgyűléséi
= Két kimagasló hangosfilmsláger az Uránia szombat-vasárnapi szenzációs műsora.
alma-, szfflő-moly
elleni védöszer.
Egyéb .Chlnoin "-gyártmányú permetezőszerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növány-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon 13a
Gjttmölcifa-, róuafa-permetezik
(3 különféle szórófejjel) raktáron.
Bacillussal
telt ruhadarabjai használhatók lesznek megint a modern száraz vegy-tisztitással és fertőtlenítéssel, ha a 40 év óta fennálló, szakszerűen berendezett
21
RÓZSA"
vegy tisztító és gőz műfestő gyárban
készítteti. Qyüjtötelep:
Nagykanizsa,
Erzsébet-tér 5. szám.
(Régi póstaépfllet).
TŐZSDE
A mai tőzsde az üzleitelenség képét mutatta, miután sem külföldről, sem belföldről a piac ösztönzést nem kspott és a külföldi jelentések is nsgyjában változatlan árfolyamokat Jeleztek, az itteni spekuláció is tartózkodó volt egészen minimális for-gslom mellett Zárlatkor az árfolyamok nagyjában változatlanok. Plx-kamalozasu papírok piacán egy-két amerikában jegyzett címlet ulán mutatkozott érdeklődés a tegnapinál valamivel jobb árfolyamokon. Valutapiacon nincs jelentősebb változás.
UrUá zártai
Párta 9017V*, Loodo. »0Ma, Nsayotk 515471/1. Brfiaaal 7170, Mltaao MttU, AtMÓ 5025, Amatetdam 207 32V1, Ma 133 23, Wien 7J-37VS. Sofla 313. Prtca 16 28, Varsó 57\'70, Budapast tS-OSVl Belgrád S lt*.a, Bnkarnt VŐS\'/a.
Buza tszv. 10 /UL, dt. 10/llL is a rozs 10 fül. eseti.
las Ussav, 77-aa 1468-14 70, 7S-M 1470—1486, 79-ea 1490-15 20, SO-H I6C0-16-30, donánt V-m 140Ú-1415, t»-m 1416-1430, ,79-es 1440-1460, n-m 1460-1470, Roa 18-68-13 76, lak. áiiH 18-78-17 00, atkárpa 1800-18-50. aab 2380 - 2876, Ua—rf 1380-1400, tepot —•---, korpa Ti 85 - UOO.
itrlzs-jsgyséas
DBVtZáX Aaut 2SÖ-10-ÍSO-80 BetarSd 10 12 1015 Mbll5\'75-138 15 Maxal 79-57-79 S2 Bakaiest 3-39+41 Kepeah. 168-1015340 Loodoa >7 -80-77 88 Madrid 56*30-5980 Milano 29*92-1002 Newyor 571 63-73 20 Osalo 168*10-153-50 Pária 2237-2244 Piáca IMÍI696 SaáK 4\'1S-4*17 Mockh. I6S-2S4SI-KS Vatső S4*I0<4*30 Wlea 80*82-eo-57 Ittricb 110*95-11185
VALUTÁK u»I L 17*81-17*96 gSlfc. 7*80-79 90 Caabk. 16*87-16 99 Dánk. 152*90-151-50 Dinár 1006-1014 DoOár 57250-875*60 francia f. 23-25-22*75 Hall. 229-80 230*80 Lengyel f8 90-84-30 Lm 3*88-8-42
Lm 4-12-4-18 Lka 29 86-80*15 Márka H6-50-I3610 - \' 151*10-158-70
829"
FMnl
., 80*25-80 65 Ivájd 1.110*80-111-40 Srédk. 153 15 163 75
falhattál 978, aladallaa 544. — Btaft-rawM 1*03-1*05, axadett l«4-l*0S,mdatt WMs 1*00-1*02, kőoayfl 0-90-ÍWS, M randi tka« 0*94-0«3, 0-od raaadfl 0«( 0*86- 090 ancol isld8 Ch90-H& saloau aaanrban 1*10—1-14, aalt 1*24-0*00, kas 1 50-1*76, aulocuáa lélaariés 1*80— 148.
Bafjs: Mlnlal VyMla kfUaM
Vállalat, Isaykaalzsáa.
FeWöt kiadó: Zalai Károly, htwirtaa t«Mia t Ni||fcaaÍM 71* Hí
zalai közlöny
APRÓHIRDETÉSEK
JavlMvinaAr* (lókéul!, tiaár. Clm • rugytmftkbau. . M83
JAhéaWI való Hu tainléuk llzetéssel (elvétetik Bruncnlcs János, Sugár ul 53
2897
Ktariák árnyéi kertlel Övezett szép nyaralóbea szobák. Napi teljes ellátás lakáé, koszt 6 pengő. Ellátás házon llvttl Is, napi 4 pengő .Margit Penzió", Nárai Szabó Qjuláné, Fonyód. 2894
Mlndenneaü gőzgépek kezelésben jár-tea elektrotechnikai telepkeze lói vtzs. át lett 41 éves róe |áféai uradalomba állást keres. Esetleg cséplést Is vállalna Klsa Kelemen, Tárhli-uta 8. -2892
Foiiottfcartarok, kseárárek készítése, Javítása. - Nádazéktonáa Illésnél Erzeébet-tér 18.__25S9
Egy kétazobáa udvart lakás mellékhelyiségekkel augusztus l-ére kiadó, eseifeg bútorozva Is. Nádor-utca 4. 2888
■aaaial tan, IrM HlkMa-aataa M. TaMea IM. Központi totée. vízvezeték, oatosá\'ás, egévzaígOgyl berendezés, épület éa dtszoB bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágd munkálatok tervezése le kivitelezése szavatossággal, a legolcsóbb érben. Raktáron Mrdö-ée tUőirádsk, háztartási bádoeáruk. Mlnta-rektár tüidőesob* stb. berendezésre. 2872
HaMalaalaa állandóan kar\'aaló Stpoa Andor. Mnszel és Friedenttíal, Teulach vitéz Tólh Béla, Mestoe Ferenc ás a Köztisztviselők Sző _— Tejkflzpont. 20.7
Ma- vagy Javítóvizsgára előkészítek Sut vagy letayt. Tanítójelölt. Clm : Bagóiéi aor tó. Katonaiét. 2893
1931. lunlus 20
nauvii
OosUv,
Egy 14 wtaaeála anáá felvétetik Teleki-ul 8. szám alalL - Ugyanolt egy a«uttialjlsá| Is aataassaíkladé.
-2875
Külön bejáratú bataruatt szoba havi 18 pengőért azonsaira kiadó — utca 3. szám.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, ■dal telekkönyvi hatóság.
3893/1981. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Luextlg Ödön nagykanizsai lakó a végi halta tónak Réti Mváa és neje Bél Julianna végrehallást szenvedők ellen lm tolt végrehajtási .lgyében a telekkönyvi hatóság a végreb«|tató kérelme következtében aa 1881: LX. L-e. 17& § « értelmében ekendeli az ujabb árverési 308 P, 180 P tőkekövetelésnek ée aa árverési kérvényért ezutlal megállapított 18 P 40 f|lL költség tőkekövetelése ée Járulékai hehaj táaa végett, e nagvknlnai kir. láráebiró-aág tervétén levő, Kereceeuy községben