Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.27 MB
2010-03-03 20:35:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3869
8327
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1931. 172-195. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. árfolyam 172 uta
Nagykantzan, 1W1. augusztus 1, szombat
Am 14 BOéf
FeleMa szerkesztő: Barbarlts Lajos

llndenkl a fedélzetre!
A kormány alkotmányos érzéséről lelt tanúságot, amikor a sOrgős in* létkedétek megtételére a törvényhozástól kért felhatalmazást és ez-utiil a már megtett Intézkedések parlaraeblárls óváhsgyásál Is kéri. Snkisem vonta kétségbe, hogy a német pénzügyi válste visszahatásaként nálunk ts bekövetkezett nehézségek elhárítására a kormánynak kötelessége volt mindazokat a pénzforgalmi korlátozásokat és a\'magánjogokat Is érintő rendelkezéseket Megtenni, amelyek szükségetek voltak egyrészt a pengő körülbástyázására, másrészt a\' pénzforgalmi korlátozások közepette a gazdasági élet menetének lehelövé léteiére. A normállá gazdasági viszonyok helyreálltáig terjedő átmeneti Időben a kormánynak még Igen sok gyors elhatározással és pillanatnyi Intézkedéssel kell majd a normális gazdasági állapotra valő átmenetet előkészítenie, a külföldi pénzpiaci helyzeteknek megfelelő Intézkedéseket megtennie. Ezekre kéri a parlament felhatalmazását még pedig akként, a törvényhozás a kormány vé-írező te ellenőrző szerv gya-i* Wcrényliozás öq 33\'tagu országot ki, amely a parlamenti alatt, gyakorolni fogja a tör-venyiHWás nevében a financiális ét altotmáajros ellenőrzést.
A felhatalmazás ssflkifeesséte és Indokai fölölt a törvényhozásiét hálában a löivényjavaslat tárgyalása alkalmából vlla indul meg, amelynek •orfn a kormán éddigllnléikedései valamint a lövőben mfegteendő lépé-•<1 a nagy nyilvánosáig, a közvélemény megbíráljaalá kerülnek Igen nagy nemzeti érdek, hogy ez a vita a kélföld felé bizonyságot szolgál-
tasson a
\'otsfcait
vagy hn
werel
"ítajt tarfjá< « vita man Pétt^ylíé\'1
WZ törvényhozás érett-\' tságáről te arról a Sről, amellyel ez a ország szembe tud ""zi gazdasági krt-... Hiszen mindenki Várfsban közeli befejezés ázok a tárgyalások, Idiejáratu kincstári segíteni orazágun-Icsön véglegesítése előfeltétele a nor-retidre vak) hama-Már csak a köl-valő tekintettel la az, hogy az ország és politikai kdn szóét mutassa. Ennél mondható, hogy a \' parlament az első ija mutatni a fel-ívJSvsslat tárgya-Sénklsem gondol
alkalmával\' hallgasson fa élteméül pártok ;ályalkat és klfdgásai-laságpolltikai mód-De arra igenis iz ország, hogy ez n meg szorosan a helyiéit meg-
mentésére megtett és ezután Is megteendő Intézkedések megbeszélésének keretében, hdfey tehártárgyllagos és szakszerű legyen, de ne-\' csapjon át tzokon a kereteken, amelyeket a nemzet létfenntartása és a gazdasági helyzet megmentése szab a gondolkozó hazafi elé. Az ellenzéki pártok-bak módjukban áll e vita során kri-
tikátokat és ellenlavaslatalkst felsorolni és megindokolni. Pe óvakodjanak áltól, hogy a vita szenvedé-lyessége és féktelensége künn a nagyvilágban ártalmára válhassék ■ nagy "tözös púinak: a külföldről várt sé-l\' étvényeSA lésének. A lg pergőtüzében állunk, meo-kell mindenáron gazdasági élet-
ebben a mentő-tevékenyen részt venni, azt megnehezíteni ét üelessége az egész tOr-ik pártpolitikai különbség ország nem is kételkedik J\'ft u] Magyar parlament ■ errt a magaslatra.
..............
Halálra ítélt egy dolgát tteriészt a kecskeméti Wrvény&xék
A vádlottak vendégOl látták áldozatukat,,*kit ott halálra ruadosfak áa I
a vasúti s(nekre
ott halálra rugdostak és holttestét
fektették . I ^TTT^r .
Kecskemét, Jullus 8t (Éjszakai rddtójelentés) Oeorgiev Illés kecskeméti bolgár kertész mindenáron meg akarta szerezni kon-kurrense, Marlriov Antal bolgárkertész földjét, mire elhatározta, hogy Marlnovot meggyilkoltatja. Oeorgiev lelbujtására Gera István 124 éves földműves, ez év tavaszán vacsorára látta\'vendégül Marlnovot. A vacsorán Oeorgiev ét Qeseff Ká<
Vacsora kőiben Oera öjszeszólai-koiást provokált Marinov Antallal; mire
1 ^rr^hínS"
ren esetien emberre rohantak, *
földre teperték és addig rugdosták t fejét, mtg kt nem steirMtkj.
A holttestet t*l leskán, kivitték a vasúti töltésre, a sl-, nekre fektettek és egy sze-
,„r_________ és <*y
milyvonat keroziw te ment
H Birodalmi Bank 15 szávalókra emelte
Mgra gyanakodott te csak napok múlva oertlft ki, hogy kegyetlen hidegvérrel el kövelelt gyilkosság történt. A kecskeméti törvényszék pénteken
Oeorgiev IIMatMtéMltall halálra, Oera Istvánt életfogytiglani legyháyra* Oe#eft Károlyt pedlgegy év|bértOn-itflte.
MMláMMMMWMHMIMIIMM
Nincs szó a német műkincse* elzálogosításáról — Mussolini: .1982-ben eldől, bo] pusztul-e vagy megujul a civilizáció- — Pawei: „AftiUHios gazdasági telléndOlés ke*
fonttal osflkkenttk az angol kSlteégvatist
hogy el-kezdAdlk"
KBzal aaáussillió
Uertln, Juttum SÍ
É" szakai rddlijetenlés) A Bank főtanácsa r dr. elnöklete alatt tartott, melyen fontot hoztak a teljes fizetési forgalom helyreállítása érdekében.
Kaeta a némát müMncttnti adandó francia Ammmw
Berlin, Jallas 31 Berlini politikai körökben lehetet* lennek é* tárgyalásra egyáltalán nem is érdemesnek Jelölik meg a Hávas ügynöks^ részétől nyilvánosságra hozott hlrtaztdést. amely aterint a francia műkereskedők javasolták, hogy a német műkincsek egy részének elzálogosítása ellenében Franciaország egymilliárd frank kölcsönt nyújtana Németországnak.
Berlin, Jullus M (Ejmkai rddtójelentés) A Német Birodalmi Bank augusitus elsejei hatállyal.a leszámítolási kamatlábat 10-ről 15 százalékra, a lombard kamatlábat 15-ről HT/o-ra emelte fel.
97°/o-oa 6rlM hányszor
Berlin, lifflaí 31 A belföldi buza lávára fa\' Mtei kényszert az 1931/32. termelésiéire
97o/i>-ban állapították meg, A felemelt őrlési kényszer augusztus 15-án íép életbe. Az augusztus 1-15 közti Időre 6OO/0 os őritel kényszert állapítottak meg.
Hogyan irM/naj^y
PárK lullas 31 ! Mussolini a párisi Annales cimn folyóiratban cikket irt. amelyben többek között azi mondja, hpgy .) i az. 1832é* döntő tesz sor-1 sunk felett, Jfcár rossz, akár
van szó,.mint
Nem kisebb arról, hogy a
vagy elpusztulja* Ai ösazeoi elöl való meóekOléa egyik útját fioover-terv mutatta nw, . másik ul h békének legalább 10 évre való
SutlypA a* angol
AtWtno* Rniit-ndukdá, mulktiMlkUII bíztotli.
A takarékossági bizottság 66 5 millió fontot a munkanélküli biztosítások
A Darmstadter und National Bank az általános fizetési forgatom helyreállításával ismét m«gnyil|a a pénztárait és korlátlanul teljesít minden
fizetési
éa Oogyan
HÍ ••■■■. biztosítása. Ebből a szempontból Igen nagy jelentősége van az 1932 február: másodikára egybehívott . leszerelési értekezletnek, melynek sikerétől az egész emberiség sorsa Agg.
Ixmdoii, Jollua 31 Dawes tábornok; Atn^itk Wndoní nagykövete a Daily Express-ben közölt nyilatkozatába a mg depresszió-hullám közeli megfordulását és általános gazdasági Tellendfllés kezdetét jósolja. I ,
fft flelyxet
fhmtUU * UthaUron
. (Éjszakai rddtijeltntés) A parlament részéről kiküldött takarékossági bizottság pénteki Jelentésében nak iléll át angol pénzűm \' \' zciet és ezért évi 96* SÍ megtakarítást javasol, amelybe* se rán számításba veszt
a hadsereg és a tisztviselők ffzfetéK&k lesrállltáWtí
felentelisére, valamint útépítési, város-ditáoL\'
Elnapolták az angol alsóházat
rundon, Jnllüa 31 (Éjszakai rádiójelentés>1 fVrtteken
ZALAI KÖZLÖNY
1831. augusztus 4.
az angol alsóházai október 20-ig elnapollak. A pénteki Ülésen Henderson kijelentette, hogy az angol kormány rokonszenvez az állandó kisebbségi bizottság felállításának tervével, amelyet nemrégen 81 képviselő sürgetett A kormány azonban nem kötelezheti magát arra, hogy a bizottság felállítását már a népszövet-
ség legközelebbi ülésén szóvá teszi.
MacDonald miniszterelnök a berlini targyalások eredményéről számolt be, majd bejelentette, hogy a Nemzetközi Fizetések Bankja ittál felállított bizottság már munkához lálott és rövidesen elö lógja terjeszteni megállapításait.

Nem emelik fel a házadót
Építkezések ízi márt szabadok a takarékbetétek
Budapest, Jullus 31 Varga Imre pénzügyi államtitkár egy küldöttség elölt kijelentette, bogy a kormány tudatában van a kereskedelem és ipar nehéz helyzetének éppen a bérfizetések szempontjából és ezért közölte, hogy a kormány a háztulajdon megadóztatásának tervét elejtette
A betétekből Uhrí Hztinl épit-ktzétl Bzámlákat
Budapest, j ollós SÍ (MTI) A pénzügyminiszter a 4100 M. E. az. rendeleférlelmében hozzá-
Klt ahhoz, bogy ha valakinek már amatban lévő építkezésével kapcsolatban a vállalkozó számára fizetést kell teljesítenie, e célból a pénzintézeteknél lévő betétkövetelését iga-
zolt munkabérek fedezésére, továbbá igazolt anyag-szükségletre a vállalati összegre eddig teljesített kifizetések és a befejezésig hátralévő munkák megjelölése mellett akadálytalanul folyósítani lehet.
A tizede lárva marad
Budapest, Jullus 31 A tőzsdetanács elrendelte, hogy az érték-tőzsde augusztus 14-ig zárva maradjon.
A házbért
minden ellenkező magyarázattal szemben mindazok a betétesek, akik szolgálati Illetményként lakbért nem kapnak, betéteikből fizethetik, átutalással. (Közszolgálati alkalmazottak csak az esetleges lakbér-differenciát igényelhetik a bankbetétekből)
Mától fogva 15 órás üléseken tárgyalják a felhatalmazási Javaslatot
Szilágyi Lajos és Qaál Oaszton összecsapása nagy vihart és egy lovagias ügyet Idézett eló a Házban
Budapest, jallus 81 A képviselőház pénteki Ölése bővelkedett zajos és viharos jelentekben. A tárgyalás napirend előtti felszólalásul kezdődött. Mojzes János a földreform utján juttatott váltság-földek árának leszállítását kérte, mire Wekerle Sándor pénzügyminiszter kijelentette, hogy a nehézségeket ismeri és módot keres a megfelelő megoldásra. Mojzes János felszólalása és a pénzügyminiszter válasza közben
több ízben volt zajos szóváltás a kormánypárt és az
ellenzék kOzfttt, amely fokozódott
akkor, amikor Fábián Béla mentelmi ügyének tárgyalására került a sor, akit a mentelmi bizottság egyik ülése során tett kijelentéséért a Ház megkövetésére kérte utasítani. A kérdés körül nagy vita volt, heves közbeszólások hangzottak el mindkét oldalon. Az elnök egyeseket rendre utasított. Végül a Ház a mentelmi bizottság javaslatát fogadta el. Az Izgalom csak akkor ült el, amikor megkezdődött
a fnlfaiialtaaxtlMl iörvíny-/avamlaí
vitája. Lázár Miklós a kormány gazdasági politikáját bírálta és nem fogadta el a javaslatot. Szilágyi Lajos kijelentette, hogy a multak tanulságai alapján a jövőben Bethlen István gróf politikáját kívánja támogatni.
A szanálási törvényjavaslat tárgya-lása során élesen a kormány ellen fordult, a kormány azonban, akkor beígéri intézkedéseit eredményesen végre is hajtotta. A választások előtt Qaál Oaazton is olyan kijelentést tett, hogy .Isten ments attól, hogy Bethlen István elhagyja a helyét".
A javaslatot nem fogadta el. Peyer Karoly hangoztatta, hogy a takarékpénztárakba vetett hitei nem szabad megingatni. Pártja megoizásaból bejelentette, hogy a 33-as bizottságban nem kívánnak részt venni. A Javaslatot nem fogadta eL
Az elnök ezután bejelentette, hogy Temesváry Imre és tarul Indítványt tettek az üléseknek napi 16 órában való megállapítására.
(Nagy zaj a baloldalon). A HJz legközelebbi üléséi szombaton 9 órakor tartja. Az ülés fél hét órakor ért véget.
Lsvaglas Bf|
A 8 Órai Újság Írja: A képviselőház mai ülésen Szilagyi Lajos sértő kifejezesse! illene üuál Gasztont. Oaát Q is tton ezért Eckhardt Tibor és Farkas Tibor utján provokáitatta Szilágyi Lajost.
Ezután élesen szembefordult a független kisgazdapárt választási sgltá-ciójival és azt hangoztatta, hogy az
az urgyűlöletet szolgálta.
. \'1 Ltjos beszédére, amely (ó zajban és viharos Jeleneteit között folyt le, Oaál (Jászlon válaszolt és Szilágyi Ltjos eddigi közszereplésével foglalkozva, öt politikai kaméleonnak
minősítette, majd kijelentette, hogy pártatlanságáért egy hajszálnyit sem ad és felmentve érzi magát az alól, hogy Silágyt Lajos támadásaival szemben védekezzék.
Amikor Oaál Oaszton beszédét befejezte és sz ellenzék tagjai a teremből kivonulóban voltak, Szilágyi Lajos Így kiáltott fel: Közönséges svindler. Az ellenzéknek még a teremben lévő tagjai leiháborodva tiltakoztak. Szilágyi Lajos erre azt mondotta, bogy Oaál Oaszton csalt, mert hamisan olvasta fel a naplót. A következő felszólaló Lakatos Gyula volt, aki elitélte azt, hogy a képviselőház személyeskedéssel tölti az idejéL Utalt ezután arra, hogy az ellenzéki képviselők ls elfogadták a javaslatot, mert azt az ország érdekében valónak ismerték el. Hangsúlyozta, hogy
a kormány európai méretben la szolid gazdálkodást fejtett kL
Ezután sz elnök szünetet rendelt eL Szünet után Fábián Béla azt kívánta, hogy minél elóbb adja vissza a kormány mindenkinek pénze feletti rendelkezése Jogát. A belétek több mint fele 5000 pengőn aluli, ami azt bizonyltja, hogy
a kispolgárok takarékoskodtak.
Látogatás a Balatonbogláron nyaraló kanizsai Iskolás leánykák között
Nagykanizsa, Julim 31
Juliua 17. ót* eeokoládébarnára \'ült 7—10 éves leánykák nyaralnak dr. Krátky litván polgármester éa a nagykanizsai mlaszlósnővérek Jóvoltából Balatonbogtáron, a mlsezlósnővérek nyaralójában. Huszonnégy nagykanizsai, szegénysora elemi Iskolás kislány élvezi nap-nap után a nyaralás örömeit A friss balatoni levegő, a néha kissé csípős izét, as Udttő víz és a ho-mokttlrdó alig két hét alatt letörölték az Itthoni nélkülözés, a nedves, rossz lakás és a gyenge táplálkozás sápadtságát a vézna Us arcokról, hogy ráfessék eró teljes vonásokkal az egészség barnásptros színét
Három napot töltöttem s leánykák között, hogy betekintést nyerjek életmódjukba, amelynél lobbat és kellemesebbet el sem lehetne képzelni részükre. A modem, villannyal, vízvezetékkel leiszereit, hatalmas mlssilósházban élnek a kicsinyek, akik a bőséges táplálkozás következtében hihetetlen változáson estek keresztül. A kanizsai mlsszlóshás két nővére viseli gondjukat. Egyikük állandóan a gyormekekket tartózkodik, a másik pedig az élelmezési gondokat viseli vállain. Szombaton-kint a missziót ház Wnóknóje Is kilátogat s nyaralóba. Természetesen sohs-sem érkezik Sres késsel. A hatalmas csomagokból mindig előkerül valami keüemes kis meglepetés, gyümölcs, ksláes és egyéb Jó dolog.
A kis nyaralók napirendje a követ-kesó: reggel Ml 8 ónkor szentmise a mlsszlósnyaraló kápolnájában, utána reggeli, ami egy nagy bögre kávéból és Jókora ksréTkenyérból áll Az egész délelőtt Játékkal malik el. TH órára
mindenki kap egy darab lekvároske-
nyeret. A nagyobb _________
nét Is segédkeinek. Ebédre levest, husi, lózetéket kapnak. Az evőeszközét mindenki maga mosogatja el, még pedig síelve, mert utána azonnal Indulnak a strandra, ahol vidám fürdőzéssel és a homokban való hanourozással tötUk el s délutánt Este 6 óráig tart a vidám éleL Ekkor sietve öltözés következik, mert pontosan 7 órakor vacsora.
A leánykák a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoznak a nyaralásról. Ragyogó szemekkel beszélnek a türdés örömeiről. Sajnálják, hogy már augusztus 5-én haza kell Jönntök, mert legalább szeptember 1-lg szeretnének meg ottmaradnL
A kanizsai szülök nyugodtak lehetnek, a kicsinyeknek nincs semmi bajuk és ugy megerősödtek s nyaralás alatt, hogy Itthon alig fognak rájuk Ismerni. A hervadásnak Indult kis emberpalánták ul erőre kapva indulnak a kővetkező Iskolai évnek, hála a város megértő polgármesterének és a MUszlósház
aranyszívű főnöknőjének.
| M. Hárít
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dűhány-U. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfűrödhet, hanem Jól meg ls reggelizhet.
Az adósok védelme az árveréseknél
Folyton hallani panaszokat amiatt, hogy az árverések alkalmával az Ingóságok, a földek és házak potom áron kerülnek eladásra éa hogy az árverési költségek is felemésztik az árverési vételár nagy részét Ezek a panaszok túlnyomóan Jogosak, mert a csekély árverési vételár mellett az adós vagyona elúszik, de adósságai mégsem csökkennek. Maguk az adósok nem igen tudják, hogy a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló uj törvényben több szabály van, amely az adósok védelmére szolgál. Ezeket Ismertetjük az alábbiakban : Az uj törvény módot ad az adósoknak arra, hogy vagyonuknak el-prédálását az árveréseken megakadályozzák. Ha ingatlanról van szó és az árverési hirdetményben meg-állspitott kikiáltási ár az ingatlan valódi értékéhez képest nagyon alacsony, ugy, bogy a végrehajtást szenvedő adós legkésőbben a kitűzött árverési napon megelőző harmincadik napon kérheti a bíróságnál, hogy szakértó meghallgatásával állapítsa meg sz ingatlan értékél és ezt vegye kikiáltási árnak. Ingóság elárverezése cselén pedig a tárgyalást megelőző tizedik napon kérheti az adós a bíróságtól, hogy küldjön Id az árverésre szakértői, akinek leiadata megállapítani az ingóság rendes forgalmi árát. Ha ilyen szakértői becslés történt, ugy az Ingóságokat a szakértői becsár egy harmadrészén alul, ingatlanokat pedig annak felén, vagy kétharmidrészén alul eladni nem Kbet. Ez még mindig nagyobb ár, mini amikor a valódi érték tized- vagy huszadrészéért kótyavetyélik el az árveréseken az adós vagyonát Ha a mezőgazdaság, vagy kisipar kOiébe tartozó ingóságok kerülnek árverésre, még szakértő kiküldése sem szükséges, hanem elég, ba az adós helyhalósági bizonyítványt szerez és az árvetés megtartása előtt ezzel igazolja az Ingóságok értékét
Ha lefoglalt terményt akarnak elárverezni, ugy jogában áll az adósnak az uj törvény szerint a terményt piaci, vagy tőzsdei árban szabadkézbői eladni. Ha talál olyan vevőt, aki az adós búzáját, vagy egyéb lefoglalt terményét a piád árnak legalább kilenctized részét kitevő árért megveszi és készpénzzel kifizeti, ugy jelentkezzék ezzel s pénzzel a végrehajtónál. vagy a rendörségnél avagy a községi elöljáróságnál, akik elintézik a dolgot a végrehajtóval.
Sokszor előfordul, hogy az árverésen egy tételben bocsátanak eladásra nagyobb mennyiségű terményt, gabonát vagy egyebei, amire nem akad elég vevő, mivel kevés embernek van Ilyen nagyobb meny-nyiségre elég pénze. Ilyenkor az árverésen kérheti az adós, hogy a terményeket kisebb tételekben bocsássák eladásra. Ugysnezt kérheti, amikor több bútordarabot együttesen akarnak elárverezni. De ingatlanoknál is előfordul sokszor, hogy célszerűbb az adós birtokát részletekben eladásra bocsátani, mert apróbb parcellákra több a vételképes vevő. Ezérl az uj törvény megengedi az adósnak, hogy a részletekben való -rverésl eladást kérje. De ezt a megosztott árverést az árverési határnapot megelőző harmincadik napon kell a bíróságtól kérni.
Az utóbbi hónapokban az ingóságra vezeteti foglalások száma lényegesen megcsapanl. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy az uj lörvény a hitelezőtől megkívánja, hogy a végrehajtó diját és kiadását előre
1931. üfflgfeg L
fizesse meg. Ezéit sok hitelező inkább nem foglaltat, semhogy a kétes likért) végrehajtásra még készpénzt is költsön. Az uj törvény azonban az ügyvédi költségek dolgában is megkönnyíti az adói helyzetét. Eddig az ügyvéd az árverés költségeit feltétlenül megkapta, sőt tobb hitelező esetén valamennyi hitelező ügyvédje is, ha annyi vételár folyt is csak be, amennyiből az ügyvédi költségek kikerültek, Így az ügyvédi költség gvakrvn felemésztette az egész árverési vételárat, ugy, hogy a hitelező követelésének törlesztésére semmi pénz sem maradt fenn. Most már sz uj törvény szerint csak akkor jár költség az ügyvédnek, ba az árverési vételárból ügyfelének Is jut valami ; a többi hitelező ügyvédje pedig az ilyen árverésen nem keres semmit. E helyes rendelkezés folytán a jövőben el fognak maradni azok a végrehajtások, amelyeket eddigelé csupán az ügyvédi köllsteek behajtása végett tűztek ki. Ezt a lelkiismeretes ügyvédek eddig Mm igen tették meg, de azért — sajnos —
rkran előfordult az Ilyen eljárás is maga az ügyvédi kar volt az, amely az Ilyen eseteket legyeimi bl-rőság utján szigorúan megtorolta, ba ezek az esetek tudomására jutottak.
h ingatlanok árverésének csök kentésére fog vezetni u Is, hogy 25 pengőn aluli Összegért ingatlanra iem leizálogot bejegyezni, sem végrehajtást vezetni egyáltalán nem lehet. A már bejegyzett Jelzálogok alapján ezentúl is lehet végrehajtást kérni, ha a követelés nem is nagyobb mint 2S pengő. Ingóságokra ugyan lehet majd a jövőben ls 29 pengőn aluli követelésekre végrehajtást vezetni, de ezt nem külön végrehajtó, hanem a községi elöljáró foganatosltja, ami a ^végrehajtás költségeit lényegesen
■ Mindezekből látható, mány és « törvényhozás törekedett az adóa megvédésért Min. den olyan károsodással szemben, •melyet valamiképen el lehet hárítani Persze oly messzire nem lehetett elmenni, hogy a törvény beszüntesse az árveréseket, mert hiszen ez a jövőbení lehetetlenné lette volna a hitelt Amit azonban lehetett, azt megtette az n| törvény a bajbajutottak érdekébea és most már ezeknek a dolga, boff Jogaikkal éljenek Is. Ha e célból az adós ügyvédre nem akar költeni, ugy menjen el a bíróság panaszirodájába, ahol szóbeli kMmeit jegyzStönyvbe veszik és kitanítják arra, hogy mit kell lennie.
Ugyancsak igen nagyjelentőségű adósvédelmi rendelkezéseket tartalmaz a földteherrendezési törvényjavaslat is, melyek közül a leglényegesebb az, hogy a teherrendezési tárgyalás elrendelése esetén három hónapon belül sem az adós Ingatlanára, sem pedig mezőgazdasági (elszerelésére árverést kitűzni nem Jehet és ha már ki volna tűzve az árverés, azt három hónapi határidőre W keH tolni.
- ■ » ■» - -1 "u~.rijxrLruvxj^vnj%nj>-njxrL*i
IdAjáris
A unrkanlaat arteorotóflel mmf-"DM Istwtliik! Pénteken a kimár-*««: R*ct*> r Mm +IW. détatin 1 »*« +MI, Mt« 8 áfakor +19.
K/Mm : Reggel és délben telbOa, este "«SU égboltozat
S**"rúny: Reggel étzikayugat. délben
éwaklwlet, este idltMd.
(B/uUat rödU/OmtM » ■ Haamlá
il«l !»«*•.« |«lMtl Mte M é» Mubta MM*, ■•■■«..
•out.
ZALAI KOZLONT
A pacsai országúton kigyulladt Bosnyák Géza felsőházi tag autója
A soffSr UltkjtUnlHt megakadályozta a nagyobb *x*rencaitUn»U*i
nyitotta a gépház fedelét. Ebben a pillanatban hatalmas láng csapott kl a gépházból A sofför nem vesztette el Itlekjelenetét, hanem odaugorva a
Pacsa, Julius 31 (Tudósítónk telefonjelentése) Szerencsés kimenetelű országul! autóbaleset történi Bosnyák G:za felsőházi tag, misefái földbirtokossal és családjával.
Bosnyák Oéza ma, pénteken, egy somon megyei ismerősénél volt látogatóban, ahonnan családiéval együtt autón igyekezett vissza Misefára. A zalaapáti emelkedés után a sofför észrevette, hogy szelepdugulás történt, ezt azonban rövidesen rendbehozta, mire az autó továbh ment.
Alig tettek meg azonban 5 kilométert, amikor a pacsai országukra égett gummlszagra lett figyelmes Fejes Sándor sofför. Nyomban megállította az au\'ót és leszállva, fel-
solfőraléshez, Bosnyák Oéza két kis gyermekét kiragadta az ülésről, ma|d kiszállította a csukott kocsiból a földbirtokost és a feleségét.
A sofför megpróbálta eloltani a tüzet, azonban nem sikerüli, a gépház teljesen tönkrement. A „hajótöröttek" ezután a közeli Andorházán lakó Szentmlhdfyl Dezső földbirtokos autóján tértek haza.
Az autótűzet eddigi fellevés szerint a kábelelosztóra kicsöpögő benzintől szármaió rövidzárlat, vagy pedig a poriautóban meggyulladt benzin idézte dö.
Nyári árukat
olcsón vehetünk
Singeméi.
Érdemes megtekinteni!
NAPI HÍREK
Közmunkát, tatarozást kér a nagykanizsai munkanélküliség
A nagyobb építkezések félben maradásával kisebb munkákat adnak kl a vidéki városok
Nagykanlsaa, Juttus 31
Az egész világ gazdsaágl életére nehezedő kritikus atmoszféra az eddiginél la sürgetőbb problémává tette azoknak a szerencsétlen embertársainknak ügyét, akik önhibájukon kívül munka nélkül maradva, sokszor nagy családok mindennapi betevőjéről sem tudnak gondoskodni.
Nagykanizsán a munkanélküliség nem öltölt nagyobb méreteket, mindazonáltal, főként az utolsó hetek kedvezőtlen viszonyai közepette, itt sem lehet szó nélkül elmenni a kérdés mellett. Gyökeres segítségről — tudjuk — nem lehet szó, hiszen a hatalmas Amerika, a győztes AngUa is a magyarországinál aránylag sokkal súlyosabb munkanélküliséggel küzdenek. Enyhíteni azonban Nagy-kanizaán is keli minden lehető módon a nélkülözés okozta szenvedéseket. KülOnösképen kell ma, amikor a falat kenyér gondja a munkában, álláaban lévőkre is ijesztő gondként nehezedik.
Nagykanizsa város vezetőségének minden ténykedését őszinte szociális érzés és a segítés mindenkori jó-szándéku törekvése hatja áL Biztosak vagyunk benne, hogy ez a városi vezetőség a mai súlyos napokban is
fog módot találni, hogy meghallgassa a nyomorúságnak e sorokon át feléje kiálló kérő szavát és gondoskodjék bármi lehető közmunkával a súlyos helyzet pillanatnyi enyhítéséről.
Itt van Kaposvár példája I Épen tegnap adták kl 12 iparosnak a kaposvári Osszea városi iskolaépületek tatarozásának munkálatait. A kőművestől a villanyszerelőig minden épitési iparágban kapott ezzel munkát egy csomó dolgos kéz. Ugyanígy Igyekszenek más városok is épületeik tatarozását, útjaik javitását és hasonló kisebb napi munkákat most kiadni, hogy ezzel a súlyos napok elviselését valamelyest lehetővé tegyék, munka árán egy-egy darab kenyér biztosításával.
Ha Nagykanizsa város szociális megértéssel tele vezetősége körülnéz a város portáján, bizonyára ott is akad még egy és más rendbehozni való és alud reájuk fedezet is. Ma, amikor a nagy középitkezések (laktanya, kórház) és a magánépitkezés is szünetelnek a pénzviszonyok miatt, fokozott szűkség van minden, akármilyen csekély munkára is, ami szerszámot és kenyeret adhat pár napra a munkanélkűl maradt kezekbe.
NAPIREND
XufHutHS I, szombat
Róm. katolikus: V. Péter. Protestáns:
V. Péter. Izraelita : Ab. hó li •
Városi Színház. .Korvetlkspttán\'. vigjtték ás négy rsgyogí IdegtWtí
Oytaresartárf «JJ*tt szolgálati L bó végéig • .Megváltó" gyéfysséftáf Eruébet tér 21.
Otatar46 ayttva raggal 6ór 6 áfáig (bátio, sastds, péntek .... MdM **és« aap níknek). Tel.: í-tfc
— Porclunknla-bucsu. A Szent-ferencrend nagy ünnepnapja és t katholikus egyház nagy búcsúja holnap, vasárnap zajlik le a nagykanizsai ferenciek plébánia templomában. Az ünnep voltaképen már ma délután kezdődik. Ebből az alkalomból a plébánia templomban nagy előkészületeket tettek, hogy minél több hívőnek módjában legyen a szentségekhez járulni Az Istentiszteletek sorrendje a következő: ma, szombaton, este 6 órakor rövid beszéd után litánia, vasárnap 10 órakor a szentbeszédet és ünnepélyes szentmisét P. Deák Szulplc háztőnök-plébános végzi. Délután 8 órakor litánia a vidéki hívek részére, este 6 órakor Mlholcsek Miklós atya szentbeszédet mond, amely után litánia és áldás fejezi be a bucsut. A bucsu elnyer-hetési Ideje szombaton déli 12 órától vasárnap éjféli 12 óráig tart.
PássztfateM* korlátozása
Külföldre csak az 1. te. postahivatalnál tehát péml föladat
Nagykanizsa, Julius 81
Mint jelentettük, az egy utalványon külföldre feladható Összeget előbb 200, most pedig 100 pengőben szabták meg. Most arról értesülünk, hogy mától kezdve külföldre szánt pánz-koldeményt csak az 1. sz. postahivatalnál lehel feladni. A 2. sz. pályaudvari (mozgó) postán és a 3. sz. kiskanlzaai postán tehát külföldre szóló utalványokat nem vesznek fel.
— Dorfmelster-freskók egy zalai kOzséfben. Mikes János szombathelyi püspök a Műemlékek Országos Bizottságinak felhívta figyelmét, hogy a zalamegyei Nova\' Községben van egy szép bárokkstlla katholikus templom, melynek mennyezetén a híres soproni Dorfmelster festőművész feskói láthatók és amely templom sürgős restaurálásra szórni. A Műemlékek Országos Bizottsága kiküldte Waelder Gyula műegyetemi tanárt, tekintse meg a műemléket és tegyen javaslatot a restaurációra vonatkozólag.
— A Nemzeti Munkavédelem nagykanizsai körletének ügyeiben három napon át Nagykanizsán tartózkodott Mlkavlch László ny. ezredes, a kaposvári Nemzeti Munkavédelmi Hivatal vezetője, aki dr. Tholway Zsigmond postafőnökkel beható tárgyalisokat folytatott az NMV nagykanizsai szervezését illetőleg.
— Szigetvár ünnepli felszabadulását. Augusztus 20 án lesz tiz esztendeje annsk, hogy Szigetvár a szerb megszállás alól felszabadult. Szigetvár közönsége is fényes ünnepség keretében szándékozik a felszabadulás tízéves évfordulóját megünnepelni.
— Siessünk Slngerhez, mert ott csekély pénzért kapunk nyári ruhát.
ZALAI KÖZLÖNY
1831. augusztus 4.
• Augusztus uombat
Ruguulia 8., «MÍrn«p
Harry CleOitte
Játékában a kgmagsubt) foka élvezet gvOnjórkodnl K Imnfi partnere:
Haos Junkcrmann a »épa«ertl karakterszínész i tfiuetepbcn:
Korvettkapitány
Vígjáték 8 teW. BauélS, suélMllai.
Főszereplők:
Harry Lledtke, Marii Paudler, Frítz Kamuért, Lla Etbenschfltx,
Hana Junkarmann. Ragyogó ktegéutiA műsor: Miki, a nngoPMiliéu.
I«r álnak a uámyiaok. Híradó.
Mlrttk ■ Saéoheayi-tárl tNfikMbMéka
Nagykaaixaa, Jullus 81 Péntekre virradóra ismeretlen tettelek betörtek a Széchenyi-tér 4. sz. ház előtt lévő trafikosbódéba, melynek lefeszítették a külső lakattál, álkulccsal kinyitották az ajtó két zárját éa a bódéból mintegy 100 pengfl értékű tinóm cigarettát és néhány pengő készpénzt elvittek.
A betörést pénteken reggel 7 óra Újban özv. Szollár latvánné, a trafik tulajdonosnője fedezte fel. Nyomban detektívek mentek Id a betörés színhelyére. Egyes jelekből a rendőrség arra a meggyőződésre jutott, hogy ebben az esetben is fiatalkorú betörőkkel áll szemben.
A trafik biztosítva volt és Így a kár részben megtérül.
=■ Törhetetlen ameri-kat gramofonlemezek, ki tűnd táncfelvételekkel p 1-30 Tranadanubia, Ceengery-ut 6.
— A legjobb befektetés, ha a Schlttz Áruházba viszi pénzét, itt betétzárolás nincs, mlndenld annyit vehet, amennyit akar, leszállított Schűtx árakon.
Végrendeletet lopott a betörő
Nagykanizsa, Jullus 81 Becsehely községben ismeretlen tettes behatolt Özvegy Böjti Pálné lakásába, amíg a háziasszony távol volt. Felfeszítette ss asztaifiókat és abból ellopott 1910 pengi készpénzt, három becsehelyi lakosnak Összesen 150 pengőről kiállított adóslevelét, továbbá elvitte a néhai Böjti Pál által felesége javára irt végrendeletet. A csendőrség erélyes nyomozást indított a lettes kézrekeritésére. Bojtiné számára érzékeny kárt jelent a végrendelet ellopása is.
Szombaton és vasárnap
i Markó-féie vendéglőben Abonnensek felvétetnek.
Aki 18. évét betölti,
Jelentkezni tartozik a mdirsáft bcjelentöhlvatalban
Nagykanizsa, ]ultua 81 A 63410/1930. B. M. rendelet a lakásbejelentési kötelezettséget azokra ls kiterjesztette, kik a fiatalkorusá-got átlépve, 19. életévükbe lépnek. E szerint az, ki 18 életévét betölti, ezt tartozik az illető év január 31-ig a rendőrkapitányságnál bejelenteni; a mulasztást büntetni kell.
Nagykanizsán e kötelezettségnek az érdekeltek egy része tett csak eleget.
Minthogy a rendőrség a kOzel lövőben az anyakönyv) hivatal segítségével feltll fogja vizsgálni, hogy e bejelenlésre kik voltik kötelesek és a mulasztókkal szemben rendőri büntető eljárást fog folyamaiba tenni, a közönség érdekében felhívjuk mindenki figyelmét e kérdésre aszal, hogy az érdekeltek az esetleges mulasztást még Idejében pótolják.
— Balatoni slnautóbusz-hlr. A Duoa-Siáva—Adria Vasút köill, hogy a Balatonszentgyörgy is Siófok között forgalomban levő 123. is 128. tz. sinautobuizvonafok közlekedését augusztus l tői kezdve Székesfehérvárig kiterjeszti. A 123 sz. tinautóbusz Siófoktól II óra 53 perckor Indul, Székesfehérvárra 12 óra 55 perckor érkezik. A 12a sz. sln-autóbusz Székesfehérvárról 14 óra 40 perckor indul és Siófokra 15 óra 46 perckor érkezik.
— SchOtz-vásár kirakatai, tavaszi, nyári és őszi cikkek leszállított árainak parádés felvonulása.
— Holttest a somogyszobl vasútállomás kOzelében. CsOtörtökön reggel Kiss Károly 19 éves somogyszobl napszámost holtsn találták a vasúti töltésen, a somogyszobl vasulállomás közeieben. A jelek szerint a szerencsétlen fiatalember meggondolatlanul klugochatott a vonatból, miközben halába zúzta magát. A csendőrség megindította a nyomozást.
A munkásokkal együtt leszakadt
az uj szigetvári református templom egyik tllványa
Szigetvár, Július 81 Súlyos kimeneteld baleset történt áz u| szigetvári református templom építkezési munkálatainál. Az építkezés már befejezéshez közeledik, amikor az épület belsejében felállított egyik állvány kedden délben a munkásokkal együtt leszakadt.
A sebesülteket azonnal gondozásba vették és beszállították a kórházba. A sebesüllek közül Szily Mihály napszámos állapota súlyosabb, mlg öten könnyebb zuzódásokat szenvedtek és még aznap elhagyták a kórházat.
Megállapítást nyert; hogy a balesetet gondatlanság okozta. A rendőrség megindította az eljárási
— Maradékok potom árban — Singer divatáruházban kaphatók.
— Árverés a rendőrségen- A m. klr. rendőrség nagykanizsai kapitánysága őrszemélyzetének selejtezett ruházati olkkelre a nyilvános árverést augusztus 18. napjának délután 16 érájára elrendelem. Az árverés holye: a kapitányság (Horthy Mlklfo-\'jt 1. sz.) udvara. Eladásra kerül nagyobb mennyiségű köpeny, zubbony, nadrág, bakancs, csizma, fehérnemű stb. A vevő r megvett cikkeket a vételár azonnali lefizetése ellenében azonnal elszállítani köteles. A vétellel Járő minden Hetékek a vevőt terhelik. Az árverésen rendőrségi alkalmazottak kivételével bárki I résztvehet. Nagykanizsa, 1031. Jullus 24. A kapitányságvezető helyett: itr. R,lrz Ktemlr, m. k. rendőrkapitány.\' I
KÖZGAZDASÁG
Országos bortermelő nfrgy-gylllés lesz Balatonfüreden
Az uj képviselőház 40 tagja hívja Össze szeptember kOzepére az országos gyűlést
Nagykanizsa, Jullus 31 A magyar szőlősgazda vigasztalan helyzete hovatovább a legmostohább az agrárkullura .összes ágazatai közöli. Az uj parlament képviselői közül negyvenen, bortermelő-vidékek képviselői, a napokban a bortermelő-érdekek védelmére külön
blokká a lakoltak. A blokk már az ülésszak tartama alatt Igyekszik a szőlőtermelés és borértékesilés sürgős kérdéseiben eredményeket elérni, szeptember kOzepére pedig sz érdekeltiégek és a mezőgazdasági képviseletek bevonásávalBsIatonftliedre országos nagygyűlést fog összehívni.
A leesett zalai marha-árak és a magyar hússertés a bécsi piacon
i rom takarmánjleruéi lenyomta u állalárakat a salai Tisárokoa - U elli kicsi serttsrásárra 4400 ulr- és 1L600 ksisartést hajtottak fal - A ulrwrtés ára eiett, a kaueríés ára sxilárá
Nagykanizsa, jullus 91 A mezőgazdasági termelés súlypontja az utóbbi évek világszerte beállott gabona-krízise folytán Ma-gyarorstigon mindinkább kezd áttevődni a még mindig biztosabb és jövedelmezőbb állattenyésztésre
Pillanatnyilag az állattenyésztés is lefelé tendáló árakkal küzd, ennek azonban nem világviszonylatok, hanem nagyobb részben pusztán lokális bajok, még pedig az idei
rossz takarmánytermés az oka. Természeesen a megcsappant pénzforgalom is erősen érezteti hatását pár nap óla a zalai állatpiacon. A legutóbbi zalai országos vásárokén p.lma minőségű tehenet 150-200 pengőért lehetelt kspnl. Hasonló arányban csökkent a növendékmarha és a borjú ára Is. Borjut már 25 pengőért lehet venni és a legjobb minőségű borjúért sem adnak 40—45 pengőnél többet. Ez 50 százalékos áresésnek Jelel meg, mert a príma borjú ára a mult évben 90—100 pengő kOrül mozgott, sőt még ez év juniusában is 60 pengőt leheteti kapni egy jó borjúért.
A vágómarha ára ls nagyon * esett.
A legjobb minőségű ára 60-70 fillér, a kevésbbé jó minőségű 40-50 fillér kilónként.
Hogy azonban az állattenyésztés a csökkenő ár-tendencia melled is rentábilis és a jővöre reményt nyújtó lehel, bizonyltja a mult heti bécsi sertés-vásár,
ami első volt az uj osztrák-magyar kereskedelmi szerződés megkötése után ls ami a magyar expoitra nézve Igen kedvező eredménnyel zárult. Hosszú stagnálás után ugyanis Elkerült 510 darab magyar sertést elhelyezni a bécsi piacon és a 15 garassal emelkedett arak kedvező eladási lehetőséget teremtettek magyar exportőrök számára. A múltbeli sikeren felbuzdulva, e héten még nagyobb tOmegü sertést Indítottak ulnak a bécsi keddi sertés-fővásárra. Kedden délben Bécsből érkezett jelentés szerint
az e heti bécsi lóvásárra Összesen 4400 darab zslrser-tést éa 11.600 darab hússertést raktak kl.
Ámde a rendkívüli nagytömegű felhajtás azzal a kellemetlen következménnyel (árt, hogy a zsirsertés árak a mult hetihez képest 5—10 garassal visszaestek. Príma minőségű magyar uradalmi zsirsertésekért 148 — 150— 155 gsrasos árskat fizetlek, (ami megfelel 118—120—124 magyar fillérnek). Ha ebből leszámítjuk a bécsi vásárig való költséget, kllón-klnl állag 12 fillért, a magyar zsír-sertésekért végeredményben 106— 108—112 fillérnek megfelelő árakat sikerült elérni, ami éppen csak hogy megfelel a mostani ferencvárosi sertésvásár paritásának. A további áresés azonban már veszélyeztetné a kivitel rentabilitását. A hússertésekért azonban a tOmeges felhajtás dacára Is 170-190 garasnak (136-152 llllér) megfelelő árakat fizettek.
Hússertések körül tehát az árak nem változtak.
— Szép lakást, Ízlést és harmóniát jelentenek a Kopsiein bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden. Ízlés és Igény legteljesebb kielégítésre talál.Hlteiképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú fizetési kedvezményeket nyújtunk.

Augusztus 1 (szombat) Budapest 9.16 a hftagv. 9.30 H 8.45 A Q hsngv. folyt. 11.10 Nenuetkösl «ii-JelEÓs colgála t. 12 DéU harangszó. 1208 Az Országos Postásienekar hangversenye. 1229 tlI2í5 A bangv. folyt. 13 Idójelsés. 14,45 H. 16.10 P. 16.45 Időjelzés, H. 17 B. 17.30 Zenekart hangverseny. 19 Onody Akó. elóadóejtje. 930 Mocsányi ét Ukos zeneham* rítták hangversenye. 20.16 Bodin Margit nótsestje. 21.45 Időjelzés, H. Majd : Cigányzene.
Bécs 11.30 és 1X45 Zenekari hangverseny 13.1* és 15.50 a 17 Zenekart hangverseny. 19.40 Dal- is ária est. 30.30 Operett B.
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
lagMvanyubb borral is megfizethetetlen
Kapható: K8veil Henriknél, Nagykanizsa.
1931. aüguszlm
L
Mennyi bort Umakaz emberek Európa országaiban?
Knnc\'aoruágbu 147, Muráromágoi 30 Htsr » fij«nw«u boifofyaeltíi
A m. Ur. Központi Statisztikai hivatal most állította össze a magyarországi borfogyasztás statisztikai adatalt. Az érdekei statisztika egé-nen közelről érinti a magyar szőlősgazdákat és természetesen a bortermelöket is. A* adatokból megállapítható, hogy a rossz gazdasági viszonyok következtében a borfo-rryasztds Magyarországon nagymértékben csökkent. Kiderül ezekből az adatokból, hogy Magyarországon minden emberre harminc liter évi torfogyasztás jut. A legtöbb bort Franciaországban isszák, lakosonként körülbelül 147 litert Ennek ellenére a francia bortermelók panaszkodnak, hogy mintegy két évtized óta jelentékeny konkurenciát okoznak az isványvlzgyárak és ennek tulajdonítható, hogy a borfogyasztás nem emelkedik. Második helyen áll Olaszország 98 literrel. Aztán következik Spanyolország 83 literrel, ma|d Portugália 68 literrel. Eiek az országok pedig egyben a legnagyobb bortermelő államok Is Az európai statisztikában ezután Svájc következik, itt azonban a fogyasztott mennyiség kétharmada importált bor. Görögország után következik Magyarország 30 literes fogyasztással. Végül megemlíti a statisztika, hogy Európa több északi és kOzépsö országában a borfogyasztás egészen jelentéktelen.
Zirlckl sértet
Pirii 30 lOVi, Lnndoo MW/t, Nnryork 515 75, BrflsMl 71-471*, MU.nr MSI\'/., Mvcirfd 46-30, Amrtatáu 30656, ferli
-■-, wi.n ttoívi, wk síi\'/.,
15 19, Vmi 67-60. IMMI té-MVl a.t*r*J 909, Mrnl 3-OÍÍí
vaujtAk Angol L 2\'-70 2800 B\'luh. 79-30.80-10 Cdlk. IM4-17IO Dlak. 162-35 U3-85 Blatt 1010-10-20 Dollár 57124-576-28 rnaeht. 22 69-2300 HotL 229-5423115 Leagjtl 61-SU4-3S Ud S-W-S-45 Lm 4-10-4-11 Un 38 804040 tUtln 1S500 136 20 Nándin 30-15380
PtMfc —•-•_
tichiil, 30-05 80-78 1.110-90.U2-10 3 Ök. 152-70-15370
dbvizAk
___»» 231-15
MBtd 10-09 1017 •*Os Í35-15.138 15 tl 79-60 8010 tt 3 33-3-42 Koptak. 152-35 \'53 34
------nt/tn-v
49 50-53 60 M0-3CM0 NnraM 689 50-73 50 Ómü 1*3-35-15335 WHs 33-33 72 49 Maa lft-87-16 99 aüEi 4-12-4-16 ModUb 153-45-153-48 Vmti 63-75-64*25 Wm 8002-80-82 11003-113 02
\'•BuKta 538, afedrtaa 226.
iiBdS 1-08—l\'ll MMt 1-06—1-10, ■____
*">*t 1-04-1-08, MmjA 0-W-l-ÓÚ, M ** M8-1-00, tt-od nmét QMg 0-83-0-92 ugol•akÜl-aü-l-SO,SMioua •ortaa 1-16—1-18, nb 1-35-tHJO, hm 1 40—1*70, Bsaknnáa tttswtta 1-34-1-42.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a Iegsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
MlHwtÉSiL
^ Király-Utca 21.
rwn
zalaiközlöny
Baza tszv. 25 m, dt. lOfiU. és a rozs 10 flU. esett.
ta», n] n-u 1005-1180. 7Mi
1020-1195, 7w-m 1035-1310 á£u 10-50-1224, tnUv-n VKLIOW \'otó-lW 10-20-1040,
«0*a 1035 —10-65, Ron 885- 8-85 fí-Jf "I \'£25-1600, aMrpa 17-60-1800, nl> 1900-19-25, tMuwl 1460-1475. tapos —•-•_, korsöll 90-1220.
Felelős kiadó:*«hiMMroly. ■otcrvrban telefon i Natylualm 78.
Szölö, gyümölcsfa, rózsafa parmitszlizsraki Roapraian Tutokil
.(«t«WX arrtn-rél, utóbbi rfakén-ar«<n vegyületet tartalmaz)
Egyesített Tídíuer kártékony rovar éa gombák ellen
II s p l»T o x Araola „48" ngy Darsln
rigó kártevők Irtiaára,
EIomI vagy Stílfáról
gombakirterök lrtáiira,
Aphldan
vértéin Irtiahos,
JUmola vagy Pomrin
véftelyea sebhelyek "bekenéaéhei.
Harnyóanyw
Badacautiyi rézkénpor Vinol
kapható:
orszAo József
mag, műtrágya, termény és növény
vtdőaxerek keroake<léaáb«n Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A blxóaág mellett Telefon: 130,
fljí»Slcsía-, rónala-iemetssAk
(3 kUlOnltle azárófejjel) raktáron.
APRÓHIRDETÉSEK
Caengery-ut 27/a. Mdaifnljén, a volt 4r. Vlala PtaéeMla butoioaotUn, aatMialn kladA. - Bóvebbet Székely
mérnöknél. 349
MühchráfMliués. Fonottbnloc, kőtár éa nádu&oaáa lüéuél, Fist 4. 3029
F«r4«*Sk, kirándulók I Bilalonberénv-ben a Pált aiállodában Igen olcsón kapják a teljes ellátált noblval a fflrdókablnnal 3228
Aanol prleo.- nyer*. komplett, síUgyelövel, 2 kanlárlejjel, teljes Itlaiere-Ifccael, lB» 14 állapotba*, olcsón eladó. Márton 1, Szemere-utca í 3623
raiSiStt tej Ismét kapható Te|kóx-pontnáL Telefon 349. 84- 0
Cipész éa csizmadia aaakáaak (el vetetnek. Furmen, Kökicy-utca 5. 3441
Pó-ut 24., emeleti utcát kétaasUa lakás szcp\'ember l-re kUdó. 3477
■al6abn|arata csinosan bútorozott szoba fürdőszobával azonnal kiadó Erzsébet tér X Bóvebbet Molnár Étkezde. 3494
lakás kiadó november l-re Szemere-u. 4/o. 34Í6
Mindenes siskáosafll keresek. — Slflsael, Magyar u. 21. -34S7
A város belterületén a szobás utcai laMs minden mellékhelyiséggel azonnal kiadó, esetleg bútorozva ls. Clm a kiadóban. 3489
Tisztességes, tlgyes takartMss« azonnali belépésre fdvétetlk. — Rothschild, Magyar-utca 19. 3490
Több eg gekkel Idac
szobás lakta mellékhelylsé-6 Petőfi-ul 42. alatt. 3492
Hablalaala állandóan kapható Sípos Andor, Muszel és Frledenthal, Tentsch Onsstáv, vitéz Tóth Béla. Muatoa Ferenc kereskedóknél és a KOztlsztvlselók SzO-vctkezelénél. - Tejkózpont 2007
Fiatalabb nó takarHéa«aak felvéte-llk. Sptlzer, Csengery-ut 3, II. em. 3496
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett salát modemUI berendezett műhelyében
mos, faat, tisztit és pllaaérez.
Olcsó, izéit kifogástalan mBokámért felelősséget vállalok.
aallérok 10 is 12 llltér. Qyüjtótelep: Horthy Mlklós-Ut & Oyártelep: Hnnyadl-n. 19.
Prima hixlatt
marhahús
gulyás és pörkölt . P 1-40
eleje.....P l-BO
hátulja.....P 1-80
"WELTHER RUDOLF.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16442/1931. \'
Hirdetmény,
A tisztogatási munkálatok el-végezhetése végett folyó évi augusztus hó 2-án d. e. 6-tól 11 óráig a villamos áramszolgáltatás szünetelni fog.
Nagykanizsán, 1931. juHus hó 31-én.
hm Polgármester.
Értesítés.
Érlesitem az igen tisztelt vevöi-
liog\'y műhelyemet
Zrínyi Miklós-utca 42. szám alól Királf-itea 36. alá helyettes ÉL
, Szloboda Jówssf
Írógép műoerétx.
Nyilvános árverés.
Galambok község közbirtokossági
nagyvendéglője
folyó évi augusztus hó 16-án
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 1932. év január 1-től 3 évre bérbeadatik. Feltételek megtudhatók a község tanácstermében.
ma Közbirtokossági elnök.
Árverési hirdetmény.
Bagolasánc község elöljárósága közzé teszi, hogy az úrbéres község és az egyesek tulajdonit képező Ingatlanokon az 1883. év XX. t.-c 3. §-a értelmében gyakorolható
vadászati jogot
1931. augusztus 2-án d. u. 2 órakor nyilvános árverésen a legtöbb ígérőnek a . bagolasánci községblró házánál bérbeadluk. I. terület 542 hold 643 O-öl, II. terület 711 hold 1361 □-öl. Az I. terület kikiáltási ára: 100 pengő, a 11. terület 140 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 20%-a. Bérleti idő tartama 6 év. Egyéb fellételek a somogyszentmik-lósl körjegyzői Irodában, vagy az árverés színhelyén és Időben megtudható.
Községi Elöljáróság.
Vízmentes kazaltakaró és repce-
♦ ponyvák, gabonászsákok, ▲ lenzsákok, gyapjaszsákok ▼
VlzlömUk Uctktndóét SntSzé*h*i, gazdasági rudatóköteUk Kölcuönponyva KölcsSnztákok
KoctlktnSci, íépttlr, gépolajoh
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett:
HIBSCH ÉS SZEGŐ cégnél, NAGYKANIZSÁN.
Laaaaliaráák minden memiylaácbcn
kaphatók Kelemen Rea«4 cégnél. 3<93
ERSKINE Studebacker
6 hengeres, 4 személyes csukott
személyautó
kifogástalan állapotban, olcsón kapható
Szabó Antal
autó-
és sportéletében
\'sas
zalai közlöny
Tavaszi, nyári és őszi cikkeink árát mélyen leszállítottuk, mutatóul 1-2 oikk árát itt közöljük Csak az áraíftMM szétütöttük lé/minőség elismert jó Sohütz árul
Mlntös műselymek megbízható jó minőség, gyermekruhákra stb. megfelelő mére-
tek nwtere...........—40 fillér
Mintás műselymek, divatos uj minták, meghízható jó minőség, márkás áruk, Pari sette, Sevilla, Florida, Mascotte, egész ruha, gyerrfiék ruha és blöusnak alkalmas mé-
retek m^re . . . ......-\'80 fillér
Mintás mŰMlyirMk 1931. minták nagyon szép választékban métere P I — és Valódi Btmber*-Parlsetto műselymek
nagyon szép választékban......1-80 Pengő
Bemberg-Goldona P 4-50 helyett csak 2-90 Pengő
Bemberg-Crepe Paatyrale a legszebb
nyomott műselyem P 5-60 helyett csak 2\'90 Pengő Moualln Amourctta (RembergMarquIsetle) alkalmi és táncruhának Igen alkalmas,
5 80 P helyett .........3«BO Pengő
90 cm. széles műselyem crepe de chlne batik mintával, sálra igen alkalmas,
5-90 P helyett . . .......t-90 Pengő
Egész kiváló minőségű szövött műselymek, 90 fillér II divatos csikós mintákban, angol fazonban
íj készítve, ősszel is hordható P 3 80 és 2-70 Pengő Tiszta hernyóselyemböl készült 100 cm. nyomott crepe de chine, divatos minták, [j p io — és P 12 — helyett.....4-80 Pengő
SZÖVÉTEK
Kockás szövet, gyermekruhának és blous- II 140 cm. széles férflruha^szövet, divatos
nak megbízható jó minőség.....1*20 Pengő angol minták..........6-SO Pengő
140 cm. széles gyapjúszövet iskolaruhának, | 140 cm. széles őszi és téH gyapjú eport-
most csak...........2-20 Pengő fl szövet, nagyobb mennyiséget olcsón
140 cm. szélee kabátazövet. különféle szi- | vettük és igy olcsón adjuk csak most . 9\'— Pengő
nekben ............4\'— Pengő í|
Jó láti efB axVvetmaraaéUoM, ax elismeri olcsó ScűUix-dratcnatc a IVredékééri vc&et!
^W -------- ■ ... ■ - ——- - ■ - -------" •■-\'■ .
Váuoa reklámár ........... "60 fillér | Törülköző méterét...........—-70 fillértől ®
16 minőségű lepedővászon........2" — pengő D Zsebkendő.............—*40\' . 121
lngzefflr, színtartó |ó áru........ "BO fillér 0 Színtartó nyomott abrosz......, . 3-60 . (Bl
Kanavászon . . . ........—"BO . || htntat, liuuk, Haaaltek, nh,(rl vAlauMkbau. jc*
Mindkét oldalon doth, kézzel varrott paplan, elsőrendű vattával......22\'*— pengő. (Q|
71. évfolyam 173 wám
Nagykanizsa, 1081. augusztus 2, vasárnap
Ara 16 Hflto
ZALAI KÖZLÖNY
McikciztósÍK: nappal Suuár-ul 2., éjjel Fóul 5.
KUddhlvalal: Fóul 5. alám. Kwltielyl tlőkktodóhtvatal: Kouuth-ulcj
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Liőliíeiésl ir«: egy hón 2 pangd I
| llllti.
T.I.I—. / SMikaitósíg \'121. síim, (íjl«l 78.) cJclon. ^ Kl«dóhlv»UI 78 Keszthelyt ltok 21.
k szflkségrendele! vitája
A szükségrendelet már a nevében magiban hordja származásának titkál, indokolását és magyarázatot. Nem a normállá élet termeli ki, hanem a szükség. Kényszerű szükség nélkül ninci szükségrendelet. A német birodalom uj alkotmányában, az úgynevezett wclmarl alkotmányban benne loglaltalik az, hogy kényszerítő szükség esetén a kormány a birodalmi elnök aláírásával és a kormány ellenjegyzésével szükségrendeletet bocsáttat kl. Ausztria régi császári alkotmányában Is benne volt a szükségrendelet Intézménye s benne maradt mai szövelséges, köztársasági alkotmányában is.
Magyarország mindig perhoresz-kálta a szükségrendeleiek Intézmé nyes meghonosítását, régebben azérl, mert nem akart fegyvert adni az oszlrák hatalomnak az ország függetlenségébe való erőszakos beavatkozásra. Az uj alkotmányos berendezkedésbe, amely a háború után követkeretl el, sem foglaltuk bele a szükségrendelelcl Ezért van az, hogy midőn e hónap folyamán a kormány az élet kényszerítő parancsából kénytelen volt az ország pénzügyi és gazdasági érdekelnek sürgős megóvása érdekében szOkségreodelelekd kibocsátani, ezért van az, hogy a kormány most az országgyűlés utján jóváhagyni és törvényesíteni kéri ezeket a kivételes szükségrendeleteket.
A képviselőházi vitában, amely enól a kérdésről folyamatban van, az ellenzéki szónokok túlnyomó része sem vonja kétségbe, hogy az •dott nemzetközi bonyolult pénzügyi és gazdasági viszonyok,között, különösen az akut németországi pénzügyi zavar folytán, a magyar pénzügyek védelme a pengővaluta stabilitásának biztosítása céljából sürgősen cselekedni kellett. A kormány Mt a kellő pillanatban megtette, ennélfogva a kormány közérdekű intézkedéseit jóvá kell hagyni és tudomásul kell venni.
De másrészt kiterjeszkednek a kormány egész politikájára és ezen a "íren keresnek a kákán ciomót. Egyik-másik szónok — a szükség-rendeletek vitájában — szóba hozta
állítólagos választási visszaéléseket is. Volt olyan szónok, aki tagadásba vette Bethlen István külpolitikai érdemelt Is és egyáltalán mindazokat az eredményeket, amelyeket Ilz évi kormányzata alatt elért. Többen kövelelték az ellenzéki felszó-w\'ók közül, hogy a Bethlen kormány hagyja el a helyéi s különösen Kassay Károly volt u, aki kijelente le, hogy más kormánynak minden felhatalmazást megadni hajlandó. LMk Bethlen István távozzon.
De programot arra nézve, hogy az ország nehéz helyzetében mit "ellett volna, vagy mit kelljen tenni, egyetlen egy felszólalás sem foglalt roagában. Uj gondolatol, ötletet senki sem lermel. Egyszerűen csak követelik, hogy a kormány rövid utón adja be lemondását. Hogy ez
a képtelen dolog, ha csnkugyan elkövetkeznék, milyen hallatlan khaoszt teremtene az országban és menynyire megrontaná az ország külföldi hitelét: azzal egyáltalán nem törődnek.
Ami az ország külpolitikai pozícióját illeti, arra vonatkozólag a méltó választ nem kisebb ember, mint Apponyl Albert gróf adta meg, aki felszólalásában teljes elismerését nyilvánította Bethlen István gróf külpolitikai sikerei Iránt. És Apponyl Albertnél hlvalottabb, avatottabb bi-rát ez ügyben még elképzelni sem Ishet.
Ami pedig azt a követelést Illeti, hogy Bethlen István hagyja el a helyét, erre vonatkozólag talpraesett megjegyzéseket hallottunk Hunyady Ferenc gróf felszólalásában. Hunyady a képviselőházban ellenzéki álláspontot foglal el s minden esetre megóvta a maga számára a szabad bírálat jogát. Beszédéb:n kiemelte, hogy maga is sok tekintetben hibáztatja a kormány ténykedéseit, de mégis az ország mai aktuális helyzetében ugy találja, hogy nagy hiba lenne, ha nem éppen Bethlen István állana az ország étén. Azt mondotta nevezetesen, hogy az ország hajója
ma vészes hullámokkal küzd s Ily viharos Időben a legerősebb embert kell odaállítani a hajó kormánya mellé. Márpedig Bethlen Istvánnál erősebb kormányos ezidöszerlnt sem a parlamentben, sem a parlamenten kívül nem található.
Azt hisszük, nem lehet komoly hazafias érzéstől áthatott, felelősségérzettel biró ember a hazában, aki ezt a megállapítást nem Írja alá.
A mai nehéz, válságos időben megnvugvására szolgálhat a nemzetnek az, hogy olyan erőskezű, gerinces férfiú áll az ország élén, mint Bethlen Ltván gróf.
Franoiaonexág éa Amerika megtették az 50 millió ffontoa kftloaBnajénlatot Angliának
Németországban a napokban
Párta, nuguxztus 1 (Éjszakai rádiijetentés) A Francia Nemzeti Bank vezetősége szombaton délután a következő közleményt adta ki:
„A Francia Nemzeti Bank és a new/orki Foederal Rcservee Bank saombalon 50 millió font hitelt ajánlott fel az Angol Banknak. A két Intézet 28-26 millió erejéig vesz részt a hitelműveletben."
A Francia Bank kormányzója a következő nyilatkozatot tette:
— Örvendezünk, hogy megadhatjuk azt a támogatást, amelyet btrá-
helyreáll a normális pénzforgalom
péssel helyi \' fo
taink kívánnak tőlünk. A new/orki bank épp oly feltélelekkel nyuj ja a hitelt, mint a Francia Bank.
London, augusztus 1 (Éjszakai rádiójelenlés) Az Angol és Francia Bank hitelműveletétől ugy az angol, rpint a nemzetközi pénzpiac lényeges megenyhülését váijtk A hitelmüvelet csökkenti az Angol Bank súlyos aranyvcszteségeit és mindenképen enyhili a londoni feszültséget. EbbM a szempontból ez az első kooperatív lépés, amelyet Párls, London és Ncwyork tett Németország felsegitésére. Ezzel a lé-
helyreállt a szolidaritás a három legfontosabb jegybank közölt.
Megszüntetik a nimti bankhorlátozásokat Berlin, auguntus 1 (Éjszakai rádlójekntés) A leszámítolási kamatnak 15 százalékra való felemelése aira Indította a Német Birodalmi Binkol, hogy a többi bankokkal megszüntesse a korlátozásokat. A vidéki bankok figyelmeztető körlevelet kaptak, hogy készüljenek a forgalom helyreállttására.
wuuww>.irxftniinni^niifryinri^ --------------------
A miniszterelnök a nyugdijakról ós a tisztviselő-fizetésekről nyilatkozott a Ház tizenötórás ülésén
.Mindenkinek áldozatot kell hoznia átmenetileg a nemzet érdekében" — Hogyan áll a hágai igérel és a magyar kölcsön Dgye? — Wekerle: „Radikálisan fogok eljárni azok ellen, akik saját érdekeiket a nemzet érdekel fölé helyezik" — Turcsányi Egon kimagyarázkodott a Ház színe elölt
A képviaelóháx elfogadta a felhatalsaaazáai javaslatot
Budapest, Hugumlus 1
A képviselőház mai ülése reggil 9 órakor kezdődőit. E fogadtak Tcmesváiy Imre ís lir.ainak indít-vánvái a 15 órás ülésekről.
Reisinger Ferenc a felhatalmazási javaslathoz szólva, biráMaa kormány gazdasági politikáját. Élesen lámád a a miniszterelnököt, mire Almássy Uszló elnök a következőket mondotta :
— Kérem a képviselő ura\', ne személyeskedjék.
A Házban kezd a személyeskedés elfajulni,
holott kétségtelen, hogy az ország nehéz helyzete kumoly tárgyalást kíván. Kérem a képviselő urakat, uralkodónak szenved ilyeíken.
Reislngtr Ferenc végű kijelentette, h >gy a javaslatnak a rémhírterjesztők elleni szakasza alkalmat ad a kormánynak arra, hajy megvonja a szólásszabadságot. Ezentúl már csak egy politikai kijelentés lesz lehetsé-
ges. hogy .éljen Bethlen István gró/l\' A jobboldalon erre tüntetően éljenezni kezdték a miniszterelnököt, aki szintén jelen volt a teremben. IMsingcr az éljenzés miatt percekig nem julolt sióhoz, közben beszéd-IJeje lejárt. Slgray Anlal gróf szorosabb francia barátságot
sürgetett és arra szólította lel a mlniszterelnökö", horjy a külföldi kölcsön Jelvétele utdn alukltson koncentrációs kormányt.
Hegymegi Kiss Pál és Farkas István lavaslat ellen szólaltad fel.
Zsilinszky Endre a javaslatot nem fogadia el.
Szeder Ferenc csatlakozott Györki Imre kisebbségi véleményéhez. — Weltner Jakab kijelentene, hogy bizalmatlan a kormánnyal szemben.
Esztergályos János volt a vita utolsó szónoka. A javaslatot ő sem logadta el.
Az elnök ezután a vitát bezárta és
Bethlen István gróf miniszterelnök
állott fel szólásra nagy érdeklődés melleit lelt padsorok előtt Hangoztatta, hogy régi tapasztalat szerint Itünya a magyar alkotmánynak, hogy -zükségrendeletek kiadására nincs meg a felhatalmazása a kormányoknak. A legtöbb országban a kormányok olyan Időpontban, amikor gyors cselekvésre van szükség, adhatnak kl szükségrendeletet. Meg van ez a demokratikus államokban, Németországban, Ausztriában és Csehországban is. Vannak olyan problémák, amelyeket parlamenti tárgyalással nem lehet megoldani. Ilyenek például a valuta védelem, vagy hitelvédelem érdekében tett intézkedések, amelyek csak akkor lehetnek hatékonyak, ha azokról előre nem tájékoztatják az egész közönséget.
De miért van szükség a felhatalmazás másik részére, amely a költ-
ZALAI KÖZLÖNY
1831. augusztus 4.
Bégvetésre vonatkozik? Azért, mert a hitelélet védelmének érdekében megtett rendkívüli intézkedések már önmagukban Is befolyásolhatják a költségvetés helyzetit és a kormányt az elé a feladat elé álllthat|ák, hogy Kyors intézkedéseket tegyen bizonyos reflexszerúen mutatkozó Jelenségek ellensúlyozáséra. Ezek az Intézkedések is csak akkor hatékonyak, ha kellő Időben történnek, szükség esetén egyik naprOl a misikra. Kölcsön-tárgyalásokban állunk külföldi pinz-placokkal és az átmeneti kölcsönöket annak Idején egy nagyobb kölcsönnel akarjuk konvertálni. Ez pedig nem lehetséges, ha nem tudunk teljes tiszta képet nyu|lani költségvetési helyzetünkről.
Nehezen képzelhető el, hogy egy állam, amelynek deficites költségvetése van, sikeres kOlcsOntárgyalásokat folytathat le.
Az ellenzék részéről sokan hangoztatják, hogy a felhatalmazás megadása
bizalmi kérdés
a kormánnyal szemben D» Ha ez igy van, nem érti, hogy miért nem
akarnak résztvenni a 33 as bizottságban. (Zij a szélső baloldalon.) Ha az ellenzék nem vesz részt a bizottságban, ezzel előre felmentést ad a kormánynak. Kéri tehát az ellenzéket, vegye revízió alá álláspontját, mert a mostani álláspontja nem loeikus.
A miniszterelnök ezután ré zlele-sen foglalkozott azokkal a vádakkal, amelyekkel az ellenzék Illeti a kormányt. Ismertette az utóbbi évek költségvetésének adatait annak Igazolására, hogy
nem lehet pazarlással vádolni a kormányt
Az eszközölt beruházások elengedhetetlenül szükségesek voltak és épp az ellenzik volt az, amely többször keveselte azokat. A költségvetésben észlelt emelkedések oka a Uneális fizetésrendezés, amelyhez az ellenzék Is hozzájárult. Történelemhamlsltás-sal lenne tehát egyenlő, ha valaki ezek után pazarlással vádolja a kormányt
A gyógyítás útjával foglalkozott ezután. Első a dologi kiadások csökkentése. A takarékosság keresztülvitele azonban nem kOnoyü feladat. Csak
a nyugdíjtörvény bizonyít* változtatásával én a közalkalmazottak fizetésének mértékeit rendezésével érhető if eredmény. Abból a 15 ezázaUkos emelésből szándékozik a kormány csökkenteni, amellyel annak idején felemelték a fizetéseket.
hangsúlyozta, hogy átmenetileg minden társadalmi osztálynak és foglalkozási ágnak áldozatokat kell hoznia a nemzet irdekiben. Rámutatott arra, hogy a pénzügyi viszonyok kedve-zötleniége miatt nem vehettük fel eddig a külföldi kOlcsOnt.
A hágai Ígéretre utalva elismeri, hogy Románk kapott kölcsOnl, de ez politikai okokban. kerest ndő. Nem az olasz-barátság, hanem a kisantantszerződések izoláltak bennünket. Nem áll meg az a vád, hogy az olasz-barátság hátrányos lenne Magyarországra. Olaszország részéről sohasem toriént utalás im, hogy ne tartsunk jó viszonyt Francia országgal. Sőt
igen jó uton vagyunk, hon
a Franciaországgal való vi-
szonyunk a Jövőben Javulni fog.
A továbbiakban a miniszterelnök tiltakozott az ellen a beállítás ellen, mintha a kormánynak nem lenne gazdasági programja. A kormány célja, hogy a részünkre felvevőpiacot jelenti szomszédos államokkal szorosabb viszonyt létesítsen. Az első kapavágások már megtörténlek ezen a téren és ezek eredményét és hasznos voltát dsak az Ideiglenes korlátozó intézkedések megszűnésével fogják érezni gazdáink. Majd igy folvtttta a miniszterelnök:
Biztos, hogy kl tudjuk vezetni a nemzetet a nehézségekből
és én csak addig maradok a helyemen, amíg az az érzésem, hogy a
külföld felé szolgálatot tehetek az országnak és amíg befelé bírom a nemzet bizalmát. (A szocialisták felé): Gondoljanak azonban arra, hogy önök még nem a nemzeti K\'rcm a jav.islat elfogadását. (H-sS\'an\'niló, lelkes laps jutalmazta a miniszterelnök több, mint két órás beszédéi)
Wekerle Sándor pénzügyminiszter
a rövidlejáratú hitelekkel kapcsolatban kifejtette, hogy azokat a kormány hosszulejáratuakra fogja át-v Itoztatnl. A nemzetközi töke tudatában van annak, hogy nálunk, a jogbiztonság hazájában érdemes tőkéi elhelyezni. Továbbra Is a takarékosság politikáját kell követnünk. Minden körülmények kCzölt meg-vodi a pengőt. A kOzOnség túlnyomó része megértő,
azokkal szemben azonb n, akik érdekeiket a nemzet érdekel lOlé helyezik, radikálisan fog eljárni.
A tavalyi búzából ujabb 500 vagont akar a kormány denaturálni, a többiből pedig jó kenyérrel akarja ellátni a lakósságot. (Hosszas taps).
A Ház azután általánosságban, nagy többséggel elfogadta a felhatalmazási törvényjavaslatot, a vita folyamán beterjesztett küiOm-bOzö javaslatokat pedig elvetette.
A részletes tárgyalás során Peyer Károly bejelentette, hogy a snoclalis-lák nem kívánnak helyet foglalni a bizottságban.
Turcsányi Egon
állt fel ezulán és bejelentette, hogy a napokban elhangzott beszédében a kormány egvlk tagját sem kívánta személyéfon támadni és a JBvóben meg fogja őrizni fegyelmezettségét. Odalépett ezután Bethlen miniszterelnökhöz, aki e:őit részletesen kimagyarázta magát. Bethlen, a kiengeaz-lelödés leiéül kezét nyujlotta Turcsányi Egonnak.
Farkas Tibor a kisgazdák nevében be|elentetle, hogy pártja nem kiván részt venni a kormány munkájában.
A javaslatot ezután részleteiben is gyorsan letárgyalták, majd
a bizottság létszámát 33-ról 39 re emelték fel.
Az elnök napirendi javaslatának elfogadása ulán kimondotta a Ház, hogy hétfőn délelőtt 10 órai kezdettel harmadszori felolvasásban letárgyalja a javaslatot, azután pedig megválasztja az országos bizottság tagjait.
Az interpellációk során Eckhardi Tibor a megyaszói állítólagos hatósági visszaéléseket tette sióvá, amire Sztranyavszky Sindor államtitkár és a miniszterelnök válaszolt.
Az ülés este fél 11 órakor ért véget.
VÁROSI MOZI
Ö án, csütörtökön este 7 és 9 órakor
2 órás nagy filmmösorunk
nagyszerű szórakozást nyújt!
Jegyek
ingyen
átvehetők egész nap este 9 óráig.
Háztartási iskola
Pő-ut 11. szám, Sugár-ut sarok.
Ismeretlen részletek Madách Imre életéből
Kftzzétoezl: kSzépgnUcil Péciely László
Ezeket a részleteket, amelyek Madách Imre, Az ember tragédiája halhatatlan szerzőjének elete utolsó hónapjára vonatkoznak, én nagybátyám, néhai dr. Péczely Ignác világhírű budapesti orvos, a szemkórisme, a kétnemüség és a nemzés természettörvényei stb. felfedezőjének hátra hagyott s birtokomban levő kéziratai nyomán közlöm.
Ezzel szolgálatot vélek lenni a műveli olvasó közönségnek és adalékot nyújtani Madách Imre élettörténete megíróinak.

1864-ben nagybátyám, dr. Péczely Ignác Bécsben tartózkodott és sür-gönymeghivást kapott a Madách családtól, hogy utazzon el Madách Imréhez, aki súlyos beteg.
Dr. Péczely este 10 órakor érkezett meg Stregovára. ahol a család és a rokonság tagjai fogadták.
A költő ágyban fekve fogadta.
— Hozott Isten I — szólott. — Türelmetlenül vártam reád, hogy kezeidbe tegyem le sorsomat. Hát tc vagy az a csodadoktor, aki a félholtakat is meggyógyítod ? Sok csodálatos dolgot hallottam felőled s
igy bizalommal vagyok gyógymódod és személyed iránt. Örülök, hogy megismertelek s engedd meg, hogy barátpmként üdvözölhesselek. Most pedig halljam állapotom felöli ítéleteden
Dr. Péczely Ignác megejtve a diagnózist, első pillanatra látta, hogy Itt a segítség elkéseti, mint az a nagybátyám hátrahagyott naplóiból (4-lk füzet 452—458. lapon), amit Itt alább szószerint fogok közölni, kiviláglik.
— Meggyógyulsz, — szólott dr. Péczely, — de figyelj ide, hogy gyógyulásodat minő szimptomák fogják megelőzni. Először Is szedd pontosan az általam előírandó home-opatikus gyógyszereket. Ezeknek a hatása kétféle alakban fog nyilvánulni és pedig kelés, kiütés stb. formájában (minimális idő 6 hét) s ez esetben elmarad a test további fölpuffadása. — Vagy a dagadás tér helyette vissza, de ez is gyógyltőlag. A dagadás cirka egy hónapon belül a ballábon veszi kezdetét s fölhatol egész a gyomorig. Figyelmedbe ajánlom, hogy ennek következtében minél nagyobb fokra fog hágni a rosz-szullél, annál hamarabb áll be a gyógyulás.
E diagnoslika után Madách Imre arra kélte nagybátyámat, hogy ismertesse meg vele részletesebben csodálatos gyógyslkereit és felfede-
zéseit. Elmerülve hallgatta s utána kijelentette, hogy most már megérti a felmerült szimptomák és felgyógyulása közötti összefüggést.
— De te, Náci, ezeket a felfedezéseket Igy akarod minden átmenet nélkül a tudomány és a viláe elé tálalni? Megköveztetel értei Hanem ha felgyógyulok, én írom azokat meg olyan formában, amilyenben majd beveszik és meg is emésztik az emberek. Majd csak ez után jöhetsz a nyilvánosság elé te csodálatos felfedezéseiddel.
Nagybátyám közben közölte a csalág tagjaival a prognozist, mely szerint előreláthatólag nincs idő arra, hogy a természet állal megkívántató 8 gyógyltőlag ható kütege-ket a bőr felületére a gyógyszerekkel kihajtsa; ez esetben a beteg gyógyíthatatlan. Egyben közölte miheztartás végett a családdal a Madách
Imre és közte lezajlott beszélgetési. •
Négy hét multán ujabb sürgöny érkezett Bécsbe Stregováról: jöjjön azonnal. Imre várja. Csatád."
Hajnali 5 órakor érkezeit meg Stregovára dr. Péczely. A család együtt volt, várakozva az orvosra és a halálra, mely már a házban ólálkodott. Madách Imre az ágyban ülve aludt. Hílséges inasa virrasz-
tott mellelte. Felébredt. Első szava volt inasához:
— Itt van a bécsi orvos?
— Igenis.
Dr, Péczely ébredése ulán reggel 7 órakor léphetett be Madách szobájába. Madách reáteklnt s meg-szólat:
— Nagyon rosszul vagyok. Meggyógyulok.
Ezek voltak a halhatatlan költő utolsó szavai. Feje lehanyatlott, dr. Péczely pedig hátulról átkarolta s karjai között kilehelte Madách Imre
magasztos költői lelkét.
»
Továbbiakban közlöm szószerint dr. Péczely Ignác naplójegyzetél, amely a halál okéról bővebb ismertetést nyujl.
Madách Aladár.
„Madách Imre felejthetetlen költőnknek fia. Madách Aladár atyja 1864-ben Stregován vizlbetegségben karjaim között hall meg, mert az a rövid idő, meddig gyógykezeltem, nem volt elég a gyógyuláshoz megkívántató kiütéseket Ttihoznl a bőr felületére. (Minimum.6 hét.)
Ma, 1905. szeptember elején, fia, Aladár, kit évek óta neurasztenikus bajaiból gyógykezelek, csak azon okból jeleni meg nálam, hogy végtére a már hosszantartó kura alatt
*ALA1 KÖZLŐN V
Az egyedutai gazda holttestének exhumálása után letartóztatták a két legényfiát
Nagykanizsa, augusztus 1 Mint ismeretes, a nagykanizsai klr. Ugyéskté^ Inditványara Almdssy Oyula dr. vizsgálóbíró elrendelte a Július 21-ín hirtelenül elhalt Varga József 64 éves egyedulal gazdálkodó holttestének exhumálásál, amire egy névtelen feljelentés adott okol. A névtelen feljelentő a haláleset után azt közölte a csendörséggel, hogy az idős gazdálkodó nem természetes halállal halt meg, hanem egy verekedés áldozata, A csendőrség nyomozni kezdett a feljelentés alapián ét kiderítette, hogy jullus 18 8n az elhalt gazdalkodó, portája udvarán összeverekedett György és Ferenc nevű fiaival. Egyes szomszédok be-mondasa szerint a verekedés után az Öregembert lepedőben vitték be a fial
az udvarról. Varga József ezután a harmadik napon meghalt
A vizsgálóbíró által elrendelt ex humálást pénteken foganatosította a letenyel járásbíróság, ahonnan bizottság szállt ki ai egytdutai temetőbe. A letenyel orvosszakértők alaposan megvizsgálták Varga Józtef holttestét és terjedelmet szakértői jelentétben számollak be étzleletelk-ről.
A szakértői jelentéi után ismét ujabb meglepetés érte a község lakólt, amisor híre futott, hogy a csendőrség őrizetbe vette az elhalt gazdálkodó két\'fiát, Varga Györgyöt és Varga Ferencet. A két legényt szombaton délelőtt már be Is szállították a nagykanizsai klr. ügyészség fogházába.
Nyári árukat
olcsón vehetünk
Singeméi.
Érdemes megtekinteni!
IŐ31. áügutitui _
Szombaton megnyílt
■ nagykanizsai Egészségvédő Intézet
Nagykanizsa, augusztus 1
Nagykanizsa közegétzségügyéoen jelentős Intézmény nyitotta meg kapuit ma, tzombsfon este 6 órakor. Ekkor volt iz első rendelés az Egészségvédő Intézetben, melynek hivatása a férfi és női venereás be-legek ingyenes kezeiéiévei gátat emelni a nemibetegségek szörnyű pusztlláta elé. Ettől fogva sem szegénység, sem oktalan szemérem nem fog visszatartani senkit betegsége kezeltetésétől.
Az Intézet a volt Oroszlán-házban, az Erzsébet-léren nyílt meg Három helyiség az emeleten. Egy várószoba, egy rendelő ét egy laboratórium és külön egy kis helyiség, ahol a kísérleti tengrrlnyul-telep nyert elhelyezési. Fehéren ragyog és csillog minden, a bútorok, az üveges szekrényekben, alkohol-fiolákban várakozó műszerek. A felszerelés eltőiangu. Minden uj ét modern.
A hivatalos átadás szombaton délben volt. Dr. Hegy1 Lajot polgár-mesterhelyettei, dr. Ooda Lipót vezető tisztiorvos és Waltgurszky Béla, ■ városi műszaki hivatal h. vezetője adták át a város nevében az Intézményt dr. Keszltr egyetemi tanár-legédnek, aki elsőrangú szakismereteit mint a pécsi egyetemi kllri<ák asszisztense szerezte ét bővítette. Ai ó tudása és ambíciója teljes ga randája az Intézet áldásos és eredményes működésének.
Az Intézet létetltétéhez a népjóléti minisztérium 4000 pengővel, a várót helyitéggel járult hozzá. A fenntartás költségeiből a város viseli a fűtést, világítást és évi 1000 pengőt, a többit a minisztérium.
A vezető orvoson kjvül egy gondozónője van. az intézménynek.
Hétfőn, szerdán, pénteken férfiaknak, más napokon nőknek van a rendílés. Mindig este 6 órakor, hogy s munkából jövők Is Igénybe vehessék. A rendelét ét a gyógyszerek It Igazolt szegényeknek teljesen
a bőrön levő ótvaros kelevényszerü kiütéseire véleményemet kikérje és a velük való bánásmódra utasítást nyerjen.
A kiütések épen a kézcsuklón felül, tehát könnyen látható helyen lévén, már gyógyulásban levő varas-genyedző sebesedéit láttattak az elő-karon.
Én amint a kelevényekre reá pillantottam, azonnal Madách Aladárnak atyja, Madách Imre jutott eszembe és véletlenül "a következő szavakra fakadtam:
— Nézze csak, a kegyednél látható kiütés lett volna kedves atyja életének megmentésére szükséges, ha annak Is annyi Idő jutott volna ki, mint önnek, a kiütés kijövetelére.
Madách Aladár reám oly tekinte-let vetett, hogy ismét rajtam volt a kíváncsiság ösztöne.
— Miért bámul Aladás ur any-"ylra reám?
— Azért, mert most a fenti kife-lezéssel Atyám állapota és halála okának megítéléséhez vezettettem... ™ szegény Atyám négy lovon járt be Balassagyarmatra havonként2—3-szor is az orvosokhoz, hogy biztos halálának okát hordja haza. Hiszen most emlékszem vissza arra a kenőcsre, melynek használatánál én, mint gyermek, a kiállbafetlan kátrány-fuga miatt mindannyiszor kiszaladom a szobából, mldön szegény atyámat bekenték vele. És hogy sokáig kenték ugyan ezt a kiütést, mit
orvos ur nálam Isten áldásának nevez és olajos ronggyal való borogatáson kívül miden más ezernek vagy kenőcsnek használatától eltilt. Es csakugyan azután, midőn már mindnyájan örültünk, hogy végtére a kellemetlen szagtól a házban megmenekedtünk és a kiütések sem jelentek meg már többször, jól emlékezem, hogy ezután mintegy félévre már szeretelt apánkat valami féle tengeri hagymával kúrálták újra, mire a baj megszűnt, a víz eltűnt. Ez az eljárás későbben megismétlődött és mindkét esetben valami víz elmenetelről beszéllek. Arra Is emlékezem, hogy orvos ur akkor került a házhoz, midőn orvos ur karjai közölt reggel 7 órakor Atyám utolsót sóhajtva meghall
— Mi annyira sirattuk. Ezután csak azt hallottam gyakran említeni: miért nem Ismertük Péczelyt csak egy évvel is előbb ? I E kiütés, melyet jelenleg én hordok a karomon, értette meg velem a>t, hogy Atyámnál azért, mivel nem volt ideit; reá, hogy kihajthatta volna a kiütést s Így a halált, nálam az uj életre való ébredést jelentik orvos ur szavai, midőn meglátta karomon a kiütéseket s fölkiáltott: .Istenáldási"
Ezek után eltávozott Madách Aladár, sugárzó arccal vele] vive azon áldott szereket, melyek annak idejében atyjának és Isten kegyelméből költői magasztos életének tnegmen-tőjévé válhattak volna."
Hétfőn délután B érakor laez ■ kórházi kápolna alapkőletétele
Wéber Pál kanonok végit az alapkO-sxenteléat Nagykanizsa, augusztus I A nagykanizsai közkórház kiépült kereteihez ét a köztzűktéglethez méltó kórházi kápolna tokévet álma végre tettet öltött. Longauer Imre hitoktató fanatikus letketedéte elérte célját: — a kápolna felépítése Immár biz-tos, pusztán formatágokon mullk a munka mielőbbi megkezdése.
Az alapkőletétel hétfőn délután 5 órakor lesz, amelyre a kórház irgalmas nővérei ezúton hívják meg a hatóságokat és Nagykanizsa város kOzónségét.
Az alapköszentelést dr. Wéber Pál veszprémi kanonok, püspöki Iroda-Igazgató végzi.
Magát az építkezést — sajnot — csütörtökön nem lehetett megkezdepi, mert az akció pénze takarékban voll. Ezt a nehézséget a város közben-jottével, átutalással, kl lehetett küszöbölni. Most pedig a vállalkozó a város részéről támasztott formai nehézségek miatt nem lrhat|a alá a szerződéit. Remélhetőleg azonban a várót vezetősége — már ctak a munkanélküliségre tekintettel te, de meg a közóhajnak is engedve, a legrövidebb Időn belül mégis megkezdeti ai építkezést.
FLYT0X

Ml megör
KJk leflyet, MWA szúnyogot, B-M svábbogarat, poloskát, hangyát,
Vhfl molyt
^H HattaagarjuUit!
MntfttiOM hajptMié I
Vrifi képv iiclri •
Ml VÉSZ ERNŐ és Társa
BaibpM, V , Njúm KTI n
Tűzrendészed razzia volt a kanizsai járásban
Tűzrendészet! óvintézkedések benemtartása miatt 480 gazda ellen folyik büntetőeljárás
Nagykanizsa, JuUiis 31
A forró nyári napok minden ett-tendóben letemet rétzt követelnek maguknak a magyar foldmüvesnép verejtéket munkáj iból, gabonaterméséből Nincs nap, hogy a ujtó be ne tzámolna tűzvészről.
A Zalai Közlöny szerdai számában adtunk hírt, hogy a nagy szárazság következtében majdnem egy egétz zalai község lett a lángok martalékává.
Éppen a putz\'lló nyári tűzekre való tekintettel a hatóságok szigorú óvintézkedésekkel akarják elejét venni a nagyobb lüzpuszMtáinak ét ezért a nagyksnlzMl főszolgablróiág még a nyár elején elrendelte, hogy a járás területén lévő községek minden házának udvarán egy hordó viz álljon pemettel és csáklyával, hogy a kezdődő tüzel még idejében el lehetten oltani.
A föszolgabiróság utasítására a csendőrség a legszigorúbban ellenőrzi ezeknek az óvlntézkedéteknck a betartását és akit mulasztáson érnek, az ellen tüirendeszetl kihágás elmén feljelentést tesznek. Dr. Somogyi István rendőri bUntetőblró előtt jelenleg 480 Ilyen feljelentés fekszik a legutóbb megtartott tüzrendészeti razziából kifolyólag. A feljelentett gazdákat először 2, majd ismétlődés esetén 4 pengő pénzbüntetésre ítélik.
A főszolgabírói hivatal ezúton te nyomatékosan figyelmezteti a járási községek lakosságát a tűzrendészet! óvintézkedések betartására, melyek elmulasztása nemcsak a legszigorúbb megtorlást, de a legnagyobb katasztrófát vonhatja maga után.
146) árát
A nagykanizsai meteorológiai meg-tlgyalA Jelentések : Siombaton a kómit-M Itt: ttwit 7 4«ko»j>+17-7, dálutta 2 ■ iákor +25.8, este S Araku +HW.
Ftlhiut : Reggel borait, délben tethfle, este tiszta égboltom.
S útirány: Reggel éuak, délben délkelet, ette ésiskkelcU uél.
(EJvMktu rddióJtUntis) A nataaralá ■\'■I l|U>st lolMrtl este éra-kar ■ MalaflaM, váttssisa Mkh, iswhi Irta vAkaté*
SALAI KÖZLÖNV
Jliiguaxtaa 2., vMárnap
Horry Ctedttcc
Ji tékában • legmagasabb toka élvezet gyöajörkbífnl. Klttinó partnere:
Halta JunKi-rmann
a népuerfl birákteiuinész • főszerepben:
Korvettkapitány
Vígjáték a feli. BauálS, naéMflIm.
Pószereplók: H.rry Llcdtke, Maria Paudler, Frltz Kimpen, Lla Elbenschütz, Hant Junkermann.
Ragyogklegé«zl fl míior: Miki, ■ zongoraművész.
txaralam ás rádió. Igy Álnak ■ uirnyuok. Híradó.
Mozgószlnház
Korvettkapitány
Az őszi szezon előjeleként már egy kitűnő műsort kaptunk tegnap este * Városi Színházban. A gazdag klegészitömtlior maga szinte leiéri egy egész programmal. „Aszerelem és rádió" hangos trükkfilm, mely békák és más állatok tréfás szere-nádjait érzékelleti, igazán bámulatos technikával készalt. Ugyancsak a szárnyasok világából merített érdekfeszítő állatképek; de fóleg a .Miki, mint zongoramüvéiz" tarthat széleskor® érdeklődésre számol S végül a fősláger: Harry Lledtke Ez a mosolygó,elegáns bonvívan, talán az egyedali a némafilmkorszak körülra(ongolt|ai közül, aki a hangosfilmvilágban se.n vesztett semmit népszerűségéből. Sőt I Kiderül, hogy Igen kedvesen s kellemesen tud énekelni Is. Igy pedig még csak fokozza hódító hatását, különösen ha az elegáns korvett-kapitányi egyenruha feszül ruganyos teltén. Ehhez jön még egy cilnos
Strém Károly
oóa
közli, hogy két éves vágású,
száraz, la csarkaiáhla ... P 14 20
. la Ulgybaiákfa... P 40-, la cierdoroifla P 34-
. tal) faforgács...... P 26 60
. II. oszt. áoroaf
(fejsz, botla) ...... P 19 60
minden 110 cm. magas erdei Ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva.
Aprított fa már 100 kg. vételénél P 2-5® házhoz szállítva, 100 kg.-kint.
Bükk és gyertyán tűzifa, az összes kőszenek rendkívül olcsó nyári áiakon.
Kérjük a közönségei, hogy szíves megrendeléseit a városi iro dába juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
kis történet s akkor kész a siker. A közönségnek rendkívül tetszett a film ; szinte percenként véglgvihazott a dörgő kacaj-orkán a telt nézőtéren. A vasárnapi közönség szivéhez pe-
dig bizonyára még közelebb férkőzik a helyzetkomikumban túl Iliin. S igaza lesz a hirdetett |etszónak: a mosoly S2épit, a derű ifjúvá tefz.
(T)
Nagykanizsa város is igyekszik a tatarozások kiadásával segíteni a munkanélküliségen
Negyven pályázat érkezett be az Iskolák tatarozására munkák Is vannak folyamatban
Kisebb
Nagykanizsa, augusztus 1 A nehéz gazdasági helyzet folytán pillanatnyilag csaknem teljesen megbénult munkapiacot Nagykanizsán!* a felesleges munkáskezek egyre nö-vekvó s2áina jellem*!. A Zalai KOz-Ittny tegnapi számában közmunkákat sürgettünk a kenyér nélkül maradt munkások, megrendelés uélkül álló iparosok szamara. Ennek a cikkünknek kapcsán ma megkérdeztük a városházán, van-e mód, mintegy gyorssegélyként, némi közmunkát kiadni ? Megtudtuk, hogy a város vezetősége a legközelebbi napokban dönt ama 40 ajánlat felett, ami\' az össze* Iskolaépületek tatarozására kiirt versenytárgyalás folyamárt n tegnapelőtti haiáíidóig beérkezel!. A szükséges átszámításokat, a segítség türgftsáégére való tekintettel, most már fokozott tempóban befejezik, hogy a munkálatokat mielőbb kl-
adhassák. Ezen kívül ls kiadott és kl fog adni a város minden lehelő munkát, amire fedezetet tud találni Így az Erzsébet téren folyik a tör vényszéki park piachoz csatolt részének kövezése. A kórházban mosi jár végére a főépület átcsoportosl tása, átszerelése, a nőgyógyászat és szülészetnek a sebészettói váló elkülönítése. A csatornamű derítő-telepén moBt van folyamaiban pirezer pengő költséggel az egyik derítő mcdence burkolása. A héten, remél hetöleg, megkezdődik a kórházi ká polna építkezése is.
Nág) ubbarányu középitkezések meg indítására, sajnos, egyelőre gondolni nem lehet. Aridig is azonban, amin a pénzügyi hetykét kedvezőbbre for dul, a váftfc vezütósége mindent megtesz, hogy ahol csak arra alkalom kínálkozik, segítsen a munkanélkü liségtn.
A kenyérárak utátra húsárak leszállítása következik Nagykanizsán
A várost hatóság kivizsgáltatja a kanizsai hasárakat — Vatvárott a gazdák verték le a határakat
Naokanlzss, agusztus 1 A napokban megjelent a Zalai Közlöny-nek a közönség panaszos levelei szamára fenntartott rovatában egy cikkecske, amely a húsárak és az állalárak között mutatkozó aránytalanság szóvátételével kérte a húsárak leszállításai.
Nagykanizsa város Vezetősége haladék nélkül 1 ezé be vette az ügyet és dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes másnap kiadta az utasítást, hogy a kanizsai allat- és húspiac viszonyalt a piacrendészet illetékes kOzegei azonnal vizsgálják kl és neki jelentést tegyenek. Kijelentette a polgáimesterhelyettes, hogy a húsárak kérdésében ls a legrövidebb Időn belül kielégíti megoldást Igyekszik létrehozni, figyelembe véve azt, hogy az élőállat ara 30— 40% kai esett le, ugyanekkor a húsárak csupán 10— 15°/»-kal csökkentek a fogyasztás főbb viszonylataiban. Az elő sértés ára 80—90 fillérre szállt le, a sertéshús ellenben még mindig 1.50—1.80, s marhahús 1.60—2.00
r:ngö. Amikor a zalai .gazdák boriért 25 - 30-40 pengőt kínálnak a vásárokon, ugyanakkor a borjúhús ki ója még mindig 1 60—2.00 pengó közölt mozog.
Most olvassuk a Vasvármegye c. laptársunkban a kővetkezőket:
„Vasváron az elmúlt napokban eróaen leszálltak a húsárak. A marhatnia kilóját 1 pengő ÜO-ért, borjúhúsét
1 pongfl 40-ért mérik a mészáraié kekben. Az olcsóbboüáa oka ax. hogy a vasvárt gH/dák a magú húsárak letörése céljából maguk vágUk le általaikat 6a bocaátották forgalomba olcsó áron. legutóbb pedig egv u| mészárszék nyíl! meg. amely a fenti olcsó áron bocsátotta tnrifalomba » hu«t. A többi mészárosok kénytelenek voltak követni a példát-
Remijük, riogy a nagykanizsai mészárosok józan belátása, mint a muliban, ugy most is győzedelmeskedni fog és a hatóság vagy a gazdák közhenjötie nélkül Is megindul az árkialakulásnak a mainál egészségesebb és a fogyasztóra Is méltá nyoiabb folyamata.
1 „vörös angnsztns 1."
az egész világon jelentős esemény nélkül mult el. Magyaronzágon nyoma sem volt kommunista tüntetéseknek. Párlsban nyugodtan folyt a munka a műhelyekben, 36 agitátort letartóztattak. Csehországban teljes volt a csend. Morvaországban voltak kisebb tüntetések. Brünnben 2000 főnyi tOmeget szétoszlattak. Romániában, Lengyelországban teljes volt a nyugalom.
Tdno«<ut*k am ArOcimnn
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETANCI gyógyvizet
igyon.
Kaphatói Kövest Henriknél, Nagykanizsa.
1. aüguazlus X
NAPI HÍREK
NAPIREND
kuguszius 8, vasárnap
Hóm. katolikus: Alfonz. Protestáns: Lehet Izraelita : Ab: hó 19
Városi Színház. .KorvetikaplUny-vigjftték és négy ragyogó klegésiltA műsor.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: t. hó végiig a .Feketeiu" gjófrsstrtát
Főút 6.
(MrMrdS nyitva roggtl 8 órától ezt, •1 órilt (bMto, anrtta, péntek dálatán. uddta egész nap aSknek). Tat: J—la.
Augusztus 3, hátfA
Róm katolikus: István. ProteiUns: Hermini. Izraelita: Ab. hó 20.
Naplemente
Mohos /alak tévében sok hossza árnyék nyal utánam. A világra zuhog az esti csend... Benne árván kong a léptem
Ma nlncstn senki Ilyen egyrdűl. Ma nlncstn senki Ilyen szomorú. Ma meghat a dal egy ócska hegedűn
Íálom-koporsó az a nóta-szerszám, léi fáradt karom rajt hervadt kossotu).
Sekrestye-izll, ódon csend szitál reám. (Én nem tudom, hol? — jártam már vrlel)
Valaki mással álmodik talán. Valaki a lehulló bíbor napba talán egy mással épp most néz bele...
Bsrösrtts Lajos
— A felsőtemplom ma délelőtti, fél II órakor kezdődő nagymiséjén a nagykaníisai prepák Oanllójelöl-tek) énekkara énekel HL Rácz János kámor vezénylésével, aki betétet is énekei.
— Kinevezés. A kormányzó Sándor Zsigmond műszaki tanácsost, a ziiaigerszegl\'államépllésreii hivatal főnökéi, mflszakl főtanácsossá nevezte ki.
— Diszpozíciók a szombathelyi egyházmegyében. Szombathelyről jelenük: Mikes János gróf megyéspüspök a szombathelyi egyházmegyében a nyári általános diszpozíciók alkalmival a következő változásokat eszközölte: Rajfel Jenő hosszuperesz-tegi káplán zalaegerszegi hitoktató lett, Krutzkr József szombathelyi hitoktató letenyel adminisztrátor lett, Palkó József zalaegerszegi hitoktató csesztregl káplán, Rakonczai János szepelnekl káplán Rtbakáthelyre került káplánnak, Krepsz Ágoston le-tenyei adminisztrátor toronyi kurátor lett, Tornyot József toronyi kurátor Zalalövftre került káplánnak, Németh Ferenc zalalövői káplán pedig Ste-
Sekre szintén káplánnak, Kálmán
s egerváil káplán Alsóbagodra
It káplánnak, Sülé Antal, az eddigi csesziregi káplán szombathelyi hitoktató lett
= Házasság./.i/*dcs Vilmos gyógyszerész (Nagykanizsa) és Lorschy Frici (Kaposvár) folyó hó 2-án, vasárnap tartják esküvőjüket Kaposváron.
— Kitüntetés. A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére, közel 50 évi községi elöljárói működés elismeréséül az V. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta idős Porpáczy Lajosbucsuszentlászlól községi közgyámnak. Dr. Horváth Vilmos, a picsái járás fószolgsblrája Buckuszentlászlón, képviselőtestületi díszközgyűlés keretében adta át a kitüntetettnek az érdemkeresztel.
— A nagykanizsai tüdőbeteg gondozó Intézet rendelései augusztus 5-től szeptember 5-ig, a rendes nyári szünet tartama alatt szünetelnek.
ZALAI KÖZLÖNY
teli iordiianiok arra, hogy bélmükö-désük rendben legyen, ez pedig a természetes JforoM lóueT kesertlviz használata által érhető el. Nőorvosi klinikák egybehangzóan dicsérik a valódi Fereno Jóitól vizel, mert könnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kelle-
metlenség nélkül "jelentkezik. —" A l Jósiel kesertlvlz gyógyszer-
Fercnc ,vwl mrauvu gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letektxn kapható.
—-Táncmulatság a gördővényl erdőben. A kiskanizsal Ifjúság ma, vasárnap délután rendezi sikereinek Ígérkező táncmulatságát a gördövényi erdőben, melynek egész bevételét a klskanizsai Hősi EmlékmU-alap javára fordítja a rendezőség. Belépti-díj 30 fillér. Délután 2 órától a Cen-trál elöl autóbusz-járat. Útirány: a Szepelneki-uton át az erdészlak leié, ahol lampionok és rendezők jelzik már az utat.
— Beszüntetik a Kesrthety— hévízi posta-autóbuszt? Tudósítónk Írja: A nehéz gazdasági helyzet minden vonalon érezteti hatását. Ki gondolná, hogy még a hévízi posla-autöbusz-|árat le fizeti kl magát az Idei nyáron I A Keszthely—Héviz közti posta-autóbuszjáratot három évvel ezelőtt rendszeresítette a posta vezérigazgatósága. Tavaly is még rentábilis volt a járat. Az Idén azonban erösea megcsappant az autobu szok forgalma, mert Jóval kevesebb a hévízi fürdővendég és keszthelylek is kevesebben járnak Hévízre. Mivel a postaklncslár nem akar ráfizetni erre a nyári üzletére, azzal a gondolattal foglalkozik, hogy beszünteti a Keszthely—hévízi autóbuszjáratot. Ez nagy kárral járna a közérdek szempontjából, mert a posta-autóbusz járat nemcsak mint pontos, menetrendszerű és kényelmes közlekedési eszköz vált be, hanem a viteldíjak mérséklése tekintetében is jótékonyan érezteti hatását.
Hirtelen halál a mezőn. Aaél János 65 éves szepettd lakos a mezőn hírtelen meghalt. Ar orvosi vizsgálat megállapította, hogy halálát szívszélhűdés okozta.
Köröznek egy szurkáló kéményseprőt Véres verekedés volt Alsópahok községben, ahol Turiny Károly 35 éves kéményseprő, zsebkésével összeszurkálta Kovács Imre Lsjns budapesti lakost. A szurkáló kéményseprőt, skj tette elkövetése után megszökött, körözi a hévizszentandrásl csendőrség.
— A Napkelet augusztust márnában lapalcs Raymond „Virágok virága" otmmel, Haláaz ürtbor pedig Kulttozy
Rapalcs Raymond
halátáriak századik
„Virágok
djf lutóía
alC
alkal-
mából tanulmányt írtak. Gyomai György, Kilián Zoltán, Nagy Horta. Ottltk Gésa novellával, Falu Tamás, Hevest M. An-ullca, Méoa László t* Zsigmond János öUeményekkol szcrepolnok, Mályusz Elemér podlg folytatja .Vörös eml gráctö" clmtl történelmi tanulmányát. Gazdag a krttHia ré«7. t» szemterovat. Uutatváoymámot díjtalanul ktlld a kiadóhivatal Budapest, VII., Kázaa-utoa 23.
PHILIPS „
nyári cscrcalíclójtntlc iiiccrc í r^
uraa
AUGUSZTUS 31 -iq meqho/yzabbftoHuk
12 HAVI DÉ/ZLf TflZETÍ/ 1 fVi GADANCIA
Fenti
PHILIPS rádió csereakció keretében
dijtaslasn rádió bemutatás Szabó Antal fegyver és sportMet
rádió éa gramofon osztályéban.
— Siessünk Singerhez, mert ott
csekély pénzért kapunk nyári nthál.
= Hol vegyflnk bútort? Bu torvásárlásnál legfontosabb a cég megbízhatósága. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az évtizedek óta közismert kopsteln bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Miklós-u. 4, ahol a modern kor minden Igényeit kielégítő óriási választékban találjuk a legegyszerűbb, de jó kivitelű polgári bútorokat, valamint a legkényesebb Ízlésű díszesebb berendezéseket. A bulorok kívánatra legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kaphatók.
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek. t
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eterntt-nagy-Ispok, melyek bulorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger la és Fia lakereskedő cégnél kaphatók,
hol mindenné nitt <Je»«ta, léc, épUleth, v«!«mint egyéb épltkwéjl ínysgok a Iraát la «l«»ékk«« annilullk ka.
Mindennemű enyvezetUenezekálUndóan rikUron HlJópadtdgyirUs tl btrgyilulls
Mlndeunemü anyagot dljmaateiea házhoz uállltunk. Telefon : 337.
— Utazási kedvezmények. A Duna Száva Adria Vasuttán Igazgatósága az Országos Szövetség részére a Miskolc-Llllaft den 1931 évi szeptember hó 6—8 ika kőzött tartandó harmadik vándorgyűlése alkalmával, a társaság bérmely állomásáröl Budapestig utazók részére 33 százalékos menetdíj kedvezményt engedélyezett. Az oda utjzás VIII. 28-IX. 8-lg, a visszautazás IX. 5—16-ig tehető meg. — Igazgatóságunk az Országos Magyar Iparművészeti Társulat által Budapesten tartandó Iparművészeti kiállításra utazók utazási határidejét 1931 évi augusztus hó U-ikéig tette. Tehát az odautazás VII. a visszautazás pedig Vili. tehető meg. Az állomásfőnök.
— SchOtz vásár kirakatai, tavaszi, nyári és őszi cikkek leszállított árainak parádés felvonulása.
— Ha Budapestre utazik első útja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Buda-pesi, VII., Dohány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megjürödhet, hamm jót meg Is reggelizhet.
UtHtniI/ank 1M0OO. ne JíUM -
l-ig 14-ig
1931. anpaztus 2.
dászatfogoly és fürjre. A vadászjegyek még ntaeaeaefc mind Atnyomva,
ezért a tilalmi, Illetve helyesebben a felszabadulisi időket a minket érdeklő egyes vadnimekre leközöljek.
Tehát -iabed vadászni fogolyra augusztus 1-től december 15-ig bezárólag. Fürjre aug. 1-töl dec. 31 ig. Nyul lOhctő szeptemtér 16-lót január 31-ig. Fácán lőhető október 1-től |anuár BO-ig. Ozbak Whetö április 16-tól október 15-lg. őzsuta lőhető október 16-tól december 15 ig. Szalonka lőhető augusztus 16-tól április 15-lg. Szarvasbika augusztus 16-tőt október 15-lg, • míg szarvastehén és borjú október 16-tól február 15-ig lőhető.
Lőszervásárlási engedélyek iránt beadott folyamodványok és az ezekre kiadóit engedélyek a 259 891/1921. BM. rend. B. K. 1929. évf. 274. sz. értelmesen illetékmentesek. Ugyancsak ezen pont alapján illetékmentc-sek a fegyvertartási és viselési engedélyek liíadása Iránti kérvények is.
_ U. U. E.
— Az IpartestMeti Dalárda hangversenye. Augusztus 9 én, vasárnap délelőtt kedves dalos-ünnepe lesz Nagykanizsának. Legrégibb dalárdája, sz Ipartestületi Dalárda aug. 15. és 16 án részt vesz az iparos-dalárdák országos dalosversenyén Budapesten. Az ott előadandó műsorát 9 én délelőtt 11 órakor, belépő-dl| nélkül, a Városi Színházban fogja előadni Ugyanekkor adja át a polgármester sz Ipartestületi Dalárda 10-12 legrégibb tagjának az Országos Magyar Dalosszövetség kitüntető érmét. Az ünnepségre a dal és a dalosok minden barátjának a belépés szabad.
— Maradékok potom árban Skger divatáruházban kaphatók.
— Autó-szemle és vezetői vizsga Keszthelyen. Tudósítónk trja: Kevés kisváros van, ahol annyi
rávezető volna, mint Keszthe-Itt ugyanis állandóan 30—40 bériutó van forgalomban, tehát vezetőkre Is van szükség. A körzeti
vizsgáztató bizottság eddig nem kereste, hogy a vezető-jelöltek hogyan és hol szerezték tudásukat ; ha kellő szaUsaMfettel rendelkeztek, átmentek • vizsgán. A nagykanizsai autókörlet vizsgáztató bizottsága, mely e héten Keszthelyen sutőszemlét tartott, 18 jelöltet nem bocsátott vizsgára, mert oktatásokat nem állami képesítéssel bírt oktató végezte. Mivel Ilyen oktató Keszthelyen nincs, most Nagykanizsáról jár ét oktatni egy állami képesítéssel bM szakember.
— Restaurálták a gelsel templomot Tudósítónk írja: Az 1786. évben barokk-stílben épült gelsel plébánia templomot a hívők nagy áldozatkészséggel kávéi belül restauráltatták. A szentély ifj. Dorffmeisler István festőművész áKal festett freskóit vitéz KaszaMdzy Antal zalaeger-saegi ttatő átrenoválta, a templom hajóját ennek megfelelően művészié ses kitestette. A templom felszentelését dr, Simon Qyörgy veszprémi prelátus-kanonok fogja aug. 2-án végezni fényes segédletlel. A szentbeszédet ez alkalommal Bámty Boldizsár dsvt. r. áldozópap, bs|ai reál-gimnáziumi tanár fogja tartani.
PW Hpi^íüklI óT wírtlé"
kéérfl Mint velünk közlik, az óriási érdeklődésre való tekintettel Philipsék csereakciójukat augusztus 31-ig meghosszabbították. Cserélje be régi W-szülékét Philtpsre
ZALAI KÖZLÖNY
1831.
augusztus 4.
OMpp vAjja a kBwet 11
A vtM, hogy <* epebólysgbtn törtáoö kex-detleges lumkoditolut scnUstm veizl isire; ■midin a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már l kGMiuCdéa nagyon előrehaladott EtWI a vtazílytíl raegívhat|a magát mindenki, ka Htaala aafkál pohár üli ragodat %!*•» Isiik.
— A balatongyörökl betörök nem vállalják a balatoni villa fosztogatásokat. Megírtuk, hogy a balatongyörökl csendőrőrs kedden elfogta Háron Ferenc budapesti
napszámost és Kertész Oyörgy pécsi mászárossegédrt, akik keddre virradóra betörtek vitéz Szentkirályt
látván balatongyörökl földbirtokos villájába. A bűnjeleket meg is találták a két betörőnél, ugy, hogy azok nem tagadhatták le á bűncselekményt. a két betörővel kapcsolatban sz a feltevés alakult kl, hogy ők a lettesel az utóbbi Időben elkövetett balatonkörnyéki villafoszto-gatásoknak Is. ezért á csendőrség Zánkára és Balatonfüredre, a betörések színhelyére kísérte mindkettőjüket, hogy ott végezzenek velük helyszíni nyomozást. Ez a kísérlet azonban nem járt eredménnyel, mert Háron és Kertész nem akarták magukra vállalni eteket a betöréseket és miután nem volt semmi tárgyi bizonyíték ellenük, nem is vallatták tovább ezekben az ügyekben a gyanúsítottakat. A két betörő tagadását valószínűsíti az a körülmény, hogy, hogy közvetlenül a balatongyörökl betörésig nem Í3 ismerték egymást. Az egyik gyenesdlási korcsmában találkoztak először, ahol borozgatás közben Ismerkedtek össze. Szombaton délelőtt hozták vissza őket a csend-őrök Balatonfüredről és dr. Almdssy Oyuls vizsgálóbíró nyomban megkezdte kihallgatásukat.
mm A legjobb befektetés, ha a ScMU Áruházba viszi pénzéi, itt betétzárolás nincs, mindenki annyit vehet, amennyit akar, leszállított Schütz árakon.
— Ingyen könyvek a „Zalai Közlány" eWttxatSlMk. Az körül forgó pesti vlocek tárháza a tloruum /aiikö most megjelent friss száma Ezenkívül ls ősapa szenzáció ás vidámság Molnár Jenő népszerű és nlvóa lapja. Főbb közlemények: Báró Orosdy FUlflpné a t Házban, Éber Antal sztlzbeazóde. Pesti ürülök a razzián stb. Száz aktuális vlco, adoma és 25 művészi rajz gazdagítja a Bonszem /ankó remek számát Három elmés rébusz tizenhárom nye-
Kérjen mutatványszámot (VI., Mozsár-utoa a)
Haláloa eaáa a szalmáa-szekérröl
Marcali, augusztus 1 A minap halálos kimenetelű szerencsétlenség történt Kéthely községben. Felföldi György fiatal gazdálkodó szalmát hordott a mezőről az udvarába. Amikor meg akarta oldani a tartóláncot, egyensúlyt veszített és oly szerencsétlenül esett le a szalmásszekér tetejéről, hogy a fejére zuhant — Felföldi Oyörgy azonnal rfll "
szörnyéthalt.
Hm
(Wildltáaak) H — hírek. Maaluda-ság. iiangv. — hangverseny. E — elóadia Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. nitzógsvltsaág
Bt - Ifjúsági elóadia. I\' — felolvasás. O — gramofonzene. Jb — Jazz band. K — kabaré. nZ. — népuertt zene.
Augusztus 2 (vasárnap) Budapest 8 H 10 Református Istentisztelet. II Katolikus egyházi zene és szentbeszéd. Utána Idájeltáa, Időjárásjalentti Majd az t. honvédgyalogezred zenekarinak hangv. 14 0. ISTiy. játtaóóra. 1S.30 E 15.16 Cigányzene. 16.45 Időjeizé., Időjárás-jelentés. 11.16 B 17.40 Zenekari hangv. 10.16 B WiS5 Sport áa versenyeredmények 20.30 E 21 Előadás ■ Stúdióból .Oyll-kosság a Hableány-szállodában\'. Vígjáték % felv. Az ejóadáa után Idójelzéa, Idójárái-Mándlta-azalonzenekar
jelentéi. M«|d:
•SS\'
ersenye
10.30 Hangv. 11.05 Szlmf. hangv. 13.2j Caruao-lemeaek gramofonon. 16.30 Zenekari hangv. 18.20 Dvorzsák: A-dur zongoraötós. 18 bO Takács Jenő zongora-müvéaz hlngv. 20 Hangv. 20.40 Shaw-t»t 22.40 Zenekari hangv.
Augusztus 3 (hétfő)
Budapest 9.16 Az Orazágos Postászenekar bang4rsenye. 9.30 H. 8i45 A \' folyt 11.10 Nemzetközi vUjelzóai 12 DéU harangszó. 13.06 A rádió kvartettjének hangversenye. 1225 H. 12.35 A hangv. lolyt 13 Idójelaéa 14.46 H. 16 E l&4Sldó|elzéa, H. 17 a 17.30 Szalonzenekar! hangverseny. 18.30 Novellák. 16.00 Rádió amatórpoeta. 1830 Magyar nólák cigányreneklsérettel. 2U.M Zenekari hangv. A szünetben Időjelzés, H. Utána ldójáris-jelentés. 21.20 (Cigányzene.
Bécs 1130, 12.40 és 1330 a 16 Zenekari hangverseny. 20.10 Brahmz eit. 21.40 Zenekari hangverseny.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyonpr- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeüzletben.
Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21 ■MjT^rüi-H
Épttletfa és deszkakereskedés. Asztalosároüzem.
Állandóan raktáron minden méretben deaxka, ápfilatfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konvhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalutás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállit:
Dukász Ferenc épflletla, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése
Magykanlzsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
NE KÍSÉRLETEZZEK!
A jó varrógép gyártása
preciziósmunka!
Ezért nem tud minden gyái varrógépet előállítani!
Singer varrógépek
azonban évtizedes tapasztalatok alapjárt,
kizárólagosan varrógépeket gyártó üzemben készülnek!
EZ ÍRT ISMÉTELJÜK;
NE KÍSÉRLETEZZEK!
SINGER VARRÓGÉPEK
világhírűek!
Singer varrógép részvénytársaság
■AQYKAMIZMi FŐ-UT I. SZAW
KOZGAZDASAG
Mit szerezhetnek be a gazdák olcsóbban a Kamara utján
Vetőmag, műtrágya, csávázószer, takarmány, lábbeli és ruhaakciók a Kamara területen
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara a műtrágyáknak kedvezményesebb áron történő beszerzése végett
műtrágya-akciót
indított abból a célból, hogy az együttes rendelésekkel kapcsolatosan a kisebb rendeléseknél is a nagybani vásárlás kedvezményét biztosíthassa a gazdaságoknak. Épen ezért felhívjuk kamaránk kerületének gazdaközönségét, hogy műtrágya igénylését a lehető legrövidebb Időn belül jelentse be. Továbbszaporitásra vetőmaghoz Juthatnak a 100 holdon felQII birtokosok
Lapunk hasábjain hirt adtunk már arról a búzavetőmag-akcióról, amit a földművelésügyi minisztérium indított. Célja ennek az akciónak az, hogy ismert jóminőségU búza-
fajtákból (Bánkuti 1201-es, 1014-es, Székács 1242-es és 1055-ös) 50 kai. holdnál nem kisebb területre vetőmagot rendelhessenek a termelők. A termelésnél a beszerzendő vetőmag budapesti tőzsdei árát fizetik a rendelők, a jövő évi értékesítésnél azután a termelök is a budapesti tőzsdei árat kapják a szelektáltan eladott vetőmagért. Mindazok a gazdák, akik a fenti vetőmagakcióról bővebb felvilágosítást kívánnak, forduljanak a Vármegyei M. klr. Oazdaságl Felügyelőséghez.
Búza- vetőmag felajánlási felhívás
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara ezúttal is felhívja a körzetünkhöz tartozó gazdaközönséget, hogy ha Bánkuti 1201-es, 1014-es, Székács 1242-es és 1055-ös búzákból értékesíthető feleslege van, ugy azl haladéktalanul jelentse be a Kamaránál. A földművelésügyi minisztérium által megindított vetőmagakcióval kapcsolatban ugyanis a fenti buzafajták összevásárlását további
vetőmag elszaporitás céljára a földművelésügyi minisztérium foganatosítja.
A csávázó szerek
legolcsób gyári áron, portóköltség nélkül szerezhetők be a körzeti kereskedőknél. Ha egy-egy községben 25 kg. porcsávázóanyagot rendelnek a gazdák, Ingyen ad a Kamara egy csávázó dobot részükre.
Foglalkozik a Kamara a takarmányhiányon való segítés céljából az
abrak takarmány rendelések legkedvezőbb feltételek
szerinti megoldásával.
Állandóan nagy érdklödéssel folyik már az ősz óta az
olcsó lábbeli akció
s már több mint 10.000 pár lábbeli kerüli forgalomba. Értesülésünk szerint a Kaposvári Cipészszövelkezel a somogymegyei kisiparosoknak ezen akció során néhány hónap alatt 20.000 pengő munkadíjat fizetett ki.
Most indult meg a nagykanizsai szabó szakosztállyal létesített megállapodás folytán az
olcsó ruha akció, melynek szintén rendkívül nagy jelentősége lesz.
Fontos, hogy ezeket a mozgalmakat
minél jobban támogassa a gízda-közönség, mert minél nagyobb mértékű a támogatás, annál olcsóbb
árakat biztosíthat a Kamara a gazdáknak.
Takarmánybúza akció
A klr. kormány megbízásából a ta-karmánylnségre való tekintettel, a Fu-lura R.-T. kizárólag takarmányozási célra eoslnnal denaturált takarmánybúzát hoz forgalomba. Takarmánybúza alatt azok vény minőségű, egészséges oly buza értendő, amoly az egészségre nem ártalmas piros szinti festékkel (ooslnnal) megfestetik és Igy emberi táplálkozásra alkalmatlanná válik, do állati takarmányozásra Wkéletosen és kiválóan alkalmas marad. A takarmánybúzának emberi táplálkozásra való
Ii)31. augus\'lus 1
használását, illetve n.7, erre Irányuló mlndconerntl kbzromakfldést Bzlgoru Srvfnyok rendelkezései tiltják ée blln-
"Hogy a Ma- <" soraogyuiégyot gazdik és hizlalók hozzájuthassanak ezen, a mai takarmánvclkk árak mellett jutányosán kapható kitűnő takarmányhoz, „l a szQkségtelhos, mérten helyben a l-utura R.-T. képviselőiénél, a Kánya Albert cégdél (Erzsébet tér 16.. Telefon .KII) be lehet szorozni, amíg a készlet
Kh^ttótó^^rárLn1^
lei-mázsánként, boleltamentesen,a nagykanizsai vaautállomásra beérkező vagonokból átvéve. _
(_) Országos vásárok. Vas- éa Zala-megyében legközelebb a következő helyekon lesz országos váaár: Aug. 3-án Sárváron iVaa) marha-, Bertés-. Juh- é» klrskóvásár, Zalaszentivánon (Zala) ló-, marha- és klrakóvásár, Hánokszent györgylin (Zala) marha- és klrakóvásár. 4 én Nagykanizsán (Zala) ló-, marha-é» klrakóvásár. 5-én Jánnsházán (Vaá) lé-, mnrha-, sertés- és JuhvAsár, Tapolcán (Zala) ló-, marha- sorté*-. Juh- éa klrakóvásár. 6-án Celldömtllkiin (Vas) ló-, marha-, sertés- és Juhvásár, Nagy-osákányban (Vas) marha- és klrakóvásár, Csabreudeken (Zala) ló-, marha-éa klrakóvásár, Klakomároitban (Zala) marha- sertés- és Juhvásár. 10-ón Vasváron (Vas), Nővén (Zala) ló-, marha-, sertés-, Juh- és klrakóvásár, Naircka-pornakon éaSzenljíyörgy völgyön (Zala) msrha- é« klrakóvásár. II éu Kerka-»7.enlnilklóaon (Zala) ló-, mHrha- és klrakóvásár. 13-án Keszthelyeit (Zala) ló-, marha- és klrakóvásár.
£ami közlöny
Príma hizlalt
marhahús
gulyás és pörkölt , P 1-40
eleje.....p [-60
hátulja . . . -> . . p 1-80
WELTMER RUDOLF.
Züriekl zárlat
..ÜU\' ^t1?\' L0""0* ftatvww
51257, Brossal 71-55, Mllane 2663 Madrid 48*20, Amsterdam 206 70, Barit r\' —-. Wlsn 7207V», Mi y, 2. Prág 1519, Van* 57 49, Badapaat M-MV? •algrtd 9 OS1/!, »ok««3\'7/<,
TuménHuit
Basa Hssav, uj 77* 9-55-11-55, 78-<i 870-11-70. 7t»*a 985-1186, 80 » 1000-12-00, dmáat. 77-as 9-K-9 8S 7&-aa 9 70-1000. 79-aa 9^-10 50 60-as 1000 10-3V Róza 8 50 - 8 65 lak. árpa uj 1475—1500, sörárpa 17-50-18 00. aab I9C0-19-23, teng** 1440 14 55. maca —•--•—, korpa 10.80 -11 00
Meghívó.
Ma, vasárnap diluiin
a Hunyadi F. C. csapata
TÁNCMULATSÁGOT
rendez az .Utolsó garas* Petéit, ut 81. srimtt vendéglő összes helyiségeiben.
Tilanrsaai 3 díjjal. Beléptidíj 30 tlll,, családjegy 50 Hit. Szivei pártfogást kér 3SQS a RaaSaaliáf.
VALUTAK
Angol t. 2 \'*70 28 00 Balga ti. ttf-30 80 10 Caah k. tB-94 17 íu Dáak. 152*35 \'331 Dinár to io-ioyo Dollár 371 28-S76/S Ftaneíst. 22 6 - 23Oü Holl. 229 6>231 25 Lengyel Í3 65-Ö4-23 Lm "4045
Lsra 4-10-Í-8 Ltra 29 80-30-20 Márka 135 00-136 20 Notrt«l!J6H58 60
M ----•—
Ichlll. 80 05 80 73 Svájci 1.110-90 Il2-10 s-év* "52*70-153 70
06VIZAK
M 329*65 231-26 Belgrád 10 09 10 17 Berlin Í35-15-138 15 Brtlaarat 7*50 80 10 Bakaiért 3313 42 Koptod. 182 33 -3135 London 2767 27 87 Madrid 49 50-43 50 Milano 29*80-XH0 Nflwjw; 69 50-73 50 Ouü> i:2 33-t»3 35 Párta 22 33 22 4S Prága lt>87- 6 90 Saéfla 4 \' 2 -t 16 f Oíkh. I52-45-BW-4S Varsó S3-75-64-2S Wltt D002-6\'. 62 Ztlrleb t 0 02 11202
(ladla: Délxalal Hyomds is Lapklatt Vállalat, Hagyksnlisáa
Felelős kiadó: Zalai Károly.
krternrfoaa teleion ■ Nagytuallaa 78. as.
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzaébat-tér 83. saim alatt. KSzpoati azrálloda kflIBn helyiségében
ECKENBERG IMRE
*. baáapestl aianaterlaml fienea
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8—12-ig, d. u. 2—6-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültségű gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a kővetkező betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángatódzások
asthma
bélbánlalmak
zsába
ischlás
cukorbetegség érelmeszesedés
ep>e és hólyagbajok fagyások
fejfájás és szédülések
fulbetegségek
golyva
gyomorgörcsök
gyomorbajok
hajhullás
hólyagbajok
idegbántalmak
csúz
rheuma
köszvény
májbetegségek
mellbajok
vérszegénység
orrbetegségek
székrekedés
síivbajok
torokbajok
vértolulás
vesebajok
vitustánc s még számtalan betegség.
A aacaifoiiUMgl sugarak sok a!Uió embert gyógyítottak már bm és sxáatalai gyAgyithatatlaaaak Tilt kategaak alta vissza egésuéjéC
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla. Vlzsgélat 8 P, kezelés 8 P, 10 kezeléaijagy 88 P.
APRÓHIRDETÉSEI
Az arxéttroettaak dija 10 aaótg M {MajHIiM aaó dáa Blfc.
tovtóbt szó dija B flIL téka 10 ssóia M Már, mlndea továhM art dija B Mt. Clmsaó s Blade. vastagabb bitóból illó aaó két szónak siámtS, tátik. Állást keresőknek 50Wa engedmény.
JW-Bé Csengery-ntca 18. alatt 724 5
MH
Csengery-ut 27/al löldsrlnljén, • volt *r. tfi.ia raaB alája butorouHan, aaaaaalni Idadó. — Bővebbet Székely mérnöknél. - 3491
■>!•*« és azonnal elloglalhsW kényelmet azeretó magános nr részére egy szépen bútorozott kttlóabejáralu utcai tzeiba Vöroa-maity-utca 34. uám alatt.
Haigyak ftayalnába I Paplanokat a
legszebb klvllelbetf éa azok átdolgozáaát elvállalja Jutányoan - Fretiadllchné, Főút 15. 3528
AaMtaxIt klzirólag modern, Jót, hat-■zemélyeseket li bárhova Kaulmann nél rendelje. Teleion számok: 1 ff/. 571. Nádor-utca 6. 30U2
Rokkant mérnök bármilyen munkál, vagy alkalmazást vállal. — Clm : Caányl utca 4. 3476
Péa.kSIoaSat bekebelezése minden Ossaegben a legalóayósebbeu és leggytx-•abban lolyóstttat Aoiél laaéa pfas-kOlcsónkSzvetltó Irodája Nagykanlzu, Horthy Mlklóa-at 2. szám._2611
Kényelmes csukott, hat Dléses Balok aulával gsrageból favarozást vállalok. Sziutó, Caengery ut 6. Teklon 3-22. 8472
FOi-etazCk, kirándulók I BiUlonberény-ben a PaU szállodában Igen olcsón kapják a teljez ellátást szobával a lOrdékabinnal.
3229
BlaBé éa szoonal bekóltkzhetó Eolvöi-tér 16. azám alatt egy 3 szobás lakás verandával él összes mellékhelyiségeivel. Bóvebbet Aoaél IgaAo Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanlzaan, Horthy Mlklós-ut 2.
ÉrattaéaUalt Ustalemberek, kik a biztosítási pályán véglegesen elhelyezkedői kívánnak, Jelentkezzenek ítél tón délelélt
9-12 óra közölt a Magy ír-Hollandi Blzto-altónál, Csengery-nt 1. 3318
BBI«aaaj*ra<a bútorozott utcai azoba azonnalra sladó Zrínyi Mlalóa-a. 8. -3517
Eladó Maláálháa Alsósáncban 2
hold lelken. Bóvebbet TeJekl ut 47/a. 1323
Petóll-ut 2. »zámu háx eladó. 35»
H*>ak, 5, 4 és 3 azobáa aaafléaé-
káaak, több nagyobb éa klacbb Jóvedel-mezó bérMuaak, aaaaalataa- éa Ba-lalházcak, «a«BáalBk. Bírtak zaU-
mtgyében t>00 éa 116 hold, BaaiagykaM 600, 12% 520 és 80 hold, fBraB mellen 90 hold príma bírlak, kaalxaal Járásban 2v), 40, 60, 80 és 100 hold birtok, minden birtok megteleld épületekkel, B«a-baakaayaa lu. 8, ti éa 2 hold blrlok épUletekael, azNUMrir azentgyOtgyvárt
ti, 4 ás I hold bírtak olc«ó árban eUdók. Sugár-ut 98. azam alat haltalak eladó. — Bóvebbet Dakáax Mlkaa Ingatlan köivetlló Nagy kanlzaán, Szemere-ntca 3. szám. S0Í3
és bsgolal hegyen 26, 6, 5. pincékkel, Farkét
I. emeleten aasBara lakéa, 3 szoba,
mellékhelyiségekkel november l-re, esetlex elóbb la kiadó EOtvóa-tér 30. 35T5
BakaéáiM útépítési, caatornázáat és földmunkát elfogad Oazavlny, VórOsmarty-utca 12. 3600
Etaalé Haualord mezőhegyest törzs bika (Iától származó 19 drb borja választás kor-ban. Kövess Jen«, Ungjakabfa, u. p. Felad-rajk. 3993
Cipész éa csizmadia aaaakAaak lel vétetnek. Furmen, Kölciey utca 3. 3441
Fó-ut 24., emeleti utcai kttsxabéa lakás szeptember l-re kiadó. MV
Byarmakkaoalk nagy választékban
Kaulmann Károly cégnél. 3448
KQIfinbaJAratu csinosan bútorozott szoba tllrdóazobával azonnal kiadó Erzsébet tér 2. Bővebbet Molnár Étkezde. 3494
Inba. konyha, mellékhelytaéggel ti nal kiadó Rákóczi-utca 9. szám. 3683
Egy szép éa lókarban levő naraiak-
kaoai eladó Caányl-utca 6/a. ssám alatt
TÖKÉLETES LÉGY-ÉS ROVARIRTÓ?
Csinosan bartarvzatt kUOobeláratu
utcai azoba azonnalra la kiadó\'. Clm a kiadóban. 3504
Bagolabor 5. az. hás ataáé. Ugyanott egyszobás lakás kiadó, azonnal elfoglalható. 3509
HásaaaaUill állást kent magános urnái, vagy plébaoláa, tflbb évi gyakorlattal ás kltUnó bizonyítványokkal readalkeió fiatal nő. Vidékre U efméiuie. — Clm: Qáboraé, Bajza a\'cs 16. 3308
Srjál termésű édes. homoki rlatlhaa kapható, 1 It 52 HU Sagár-nl 41/B. 34M
OstaaiHHái november 1-KH kiadó Deák-tér 3. -3310
Kát vidéki lakaiéalt* laljts cBáttssal
felvétetik szeptember elsejére. Clm a kiadóban. __8MI
Caengery-ut 29. az ím alatt, -két három-szobés lakás november l-re bérbeadó. Bővebbet hétfSn, kedden a lenti dm dáH, vagy Neumaik Jafeabeál, Keszthehrcn. MB
Pelóft-ul 41. fzáttt alatt egyszobás, hás taküa augusstua l-re kiadó. SS:
KlaBé Eötvös-tér 18. uirmi ház natt gyUmölcaö. és kotiykakertttL Vételár laka-rékbetitkönyvvel kllliettietó. — BőrabMt Aoxél Igaéto isgallanlofgatnri lfOCáji, Nagykanizsán, Horiky Miklóa-ut 2.
"nysfaíóbt
Tlaataaaátaa leány balatoni ny<
mindenesnek lelváteUk. - Clm : Maliit* fényképész. 3iM
■araaak B azobáa laklat nKlIékbelyl-aégekkel vá\'OS belterttlétén, esetleg kSMi-állo kertes házat november 1-ére. Ajánlatot ár megjelötéaével kérek .Saáras takáa 90" sUtt a ktadéhlvalal utján. 3530
Utoal és udvari belytaégek, garázs,
padlás, pince kladék Deák-tér 1 3931
Szép aaaba kaaybéa
helyiségekkel elaejére Idadó
lakás nwUék-EŐtvös-tér 3.
Báthory-utca ia szám alatt egyszobás lakéa azonnalra kiadó, 3926
Magyar-utca 3. szám alatt I vegyeskereskedés ás mészárszék 2 szobás lakással kiadó. Bővebbet Zrínyi Miklós-utca 30. itám alatt.
takarmányok: Halliszt Husliszt Vérliszt Sóyabab-dara Rák-dara Szárítóit sörélesztő Szűcs-féle Leclthlnea baromfi táppor Pekk „D* vitamin készítményt F a t o r Szénsavas takarmánymész Jódos szénsavas takarmánymész Faszéndara Kénpor Kagylóhéj dara Árpa dara, zab-dara, buza-dara
stb., stb.
Automata eleség
tojó tyúkok részére. Automata eleség
csibék részére. RuhMorfi abrakhevepék
sertések ressére. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
aa|, műtrágya, termény éa n5vé«y védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 130.
2ALAÍ KÓZLÖNV
értesítés.
fírteeltcm i nagyérdemű kölöncei, hogy dus raktáramon levő ná\' wénj és gránit síremlékeket laszállllolt Árban hojom forgalomba — További •Irfceretexéet és alrhaH ápl«4-■át. termő- és műkőből tegolcs.bban készítek, ugy ai huta c uakba vágó munkákat azakszerllen végzem.
Kérem ■ n. é. közönség izlvez párt-fogásit. Teljes flsztelellel
"" Ko«áct JÓZMf
AfSYIík oM. MCmgliatur
ffgjclni f KlrAljr-utoji SS. mm.
13670/1931.
Hirdetmény.
1. A bajcsai határon folyó évi augusztus 3-án délelőtt 9 órakor 3.125 tm.
2. a felsőerdő cseresnyés nevtl erdőrészében a békástónál f. évi augusztus hó 6-án délelőtt 9 órakor 35.177 tm. műfát nyilvános árverésen eladok.
Nagykanizsán, 1931. jullus hó 25-én.
uot Polgármester.
ÉRTESÍTÉS.
Érleltem > nagyérdemű közönséget,
műhelyemet
Klntx8l-L.Ua 8. tzám alól---
m mié, Vlds vendéglő udvsrbs Mnatssi át.
Kérem s nagyérdemű közönség további szíves pártfogását. Tisztelettel
TöliAay Péter
MI4 >n(ol iAuU.
16118/1931. 1
Hirdetmény.
Folyó évi augusztus hó 3-án d. e. 9 órakor a bajcsai határon megkezdődő árverés utján 14.202 tm. műfát a cigányberki fáslegelőn eladok.
Nagykanizsán, 1931. julius hó 25-én.
usr Polgármester.
Újonnan leszállított
boráraim a kővetkezők:
Elsőrendű saját termésű kerecsenyi
fehér asztali bor literje ... P —-50 Schiller (vörös) asztali bor P --80 kitdnö fehér asztali bor ádes P - 70
1011 JEll, üattljíu-itu II.
Pályázati hirdetés.
A V. K. M. ur 60.000/1924. sz. rendeletével kiadott Iparostanonc-iskolai Szervezet 42. §. rendelkezése értelmében a nagykanizsai áll. segélyezett községi szakirányú iparos fiu- és leánytanonciskola felügyelő-bizottsága az Üresedésben levő egy általános rajzosztályra heti 3, továbbá egy bőripari szakrajzoszlályra heti 3, esetleg 4 órai tanítással pályázatot hirdet.
Felhivatnak a pályázók, hogy kellően felszerelt kérvényüket I. év szeptember hó 1-lg Hoffmann Henrik felügyelö-biiotteági elnök ur címére (Nagykanizsa, Zrinyl Miklósutca 40j küldjék be.
kk Feltgyeli-Miottság.
TeKiníse meg
SZÉKELY VILMOS bútortelepét
a volt Sxarvasban
(Erzsébet-tér 1&)
Óriási raktár a legmodernebb és legjobb bútorokból.
Vonlom klsxelgdldi /
Olcsó drak 1
Kedvező Hseléil (eUMelekl
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4-50. Psnslá •*— P-tftl.
Egyágyas szobáknál 10%, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. itat
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és pliesíéroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelflsseget vállalok.
Gallérok 10 és 12 Hllér. Qyttjtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Értesítem s lisztéit humáaárló közön-léget húsáraimról:
L marhahús ... 140-160
szelet húsok ...... ... 180
Borjúhús ............ 160
hátulja...... 180
Szíves pártfogást kér
laHIsr Kyula
Margit ffirdö
IX Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig W Márvány kádfürdő iüiüaü P I SO 10 jegy vételnél......P I —
tgénybevehetlk egyealltetek, vállalatok t>.
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P —\'30
fim >11 \' *— - - - t.....m 1 . . .IZ---1
rtflVH, íznumriM nnntti ICfltuR.
Heti 100 pengőt
háztartási cikkek eladásával; Díjmentes la-mertető Stslmr, Budapest, Szövetség-u.
1000 "i-es cséplőgéphez való teljefen uj
lív mm kazalozó
sisM.
Bővebbet Kőhler Testvérek vaskereskedésében Nagykanizsa Telefon: 103. Eötvöstér.
■esykantnelak taláikuihclfc az
István király Szálloda
Bsáspsat, VI. Podmasslozky-utoa S.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift. telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Vízmentes kazaltakaró és repce-
♦ ponyvák, gabonászsákok, ▲ lenzsákok, gyapjnszsákok w
VhtSmISk fecskendőét öntözéshez, gazdasági rudalóköteUk KSIcstinponyva Kölctőnztdkok
Kocalhenőcs, gépzsir, gépolajok
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett:
HIBSCH ÉS SZEGŐ cégnél, N&6TKÍHIZSAN.
1631. augüsztus \'■>.
elegánsan akar ruházkodni, keresse fel Király-utca 17. alatt Lidiit ruhaflzletét, ahol
Llditt Miksa qíNisir
felügyelete alatt készül mérték után egyszeri próbával férfi öltöny jé ralaAeégfl divatszövetböl már 85, 35, 45, 55, 55 P-ért.
Iskola fluruhák 20 P-töl. Férfi Hubertus 21-50, Hu 17 P.
Szövetmintákat vidékre bérmentve kaid
Munkásruhák jóminöségü cérna-szövetből már 15 P-töl.
Mindennemű sapkák legolcsóbb áibin.
PORR JERA
csaáasáat rlflWn, ráx- 4s vsaSttMtja Ssifksstiss, Talakl-st S.
Tel«fo.i MS. Készít és rskláron tart: kazalozAkal, szőlőzazókat ét préseket, répavágó,
szecskavágó atb. mezőgazdasági «« (épeket.
Elvállal mlodenncma gép|avltást. Pontos munka I Jutányos árak I
14946/1931.
Hirdetmény.
Az augusztus 4-lkl országos vásáron délelőtt 10 órakor a mérlegháznál megtartandó nyilvános árverésen eladok 1 drb. 1300 kilogramnál súlyosabb bikát.
Nagykanizsán, 1931. évi julius hó 22-én.
m Polgármester.
Értesítés.
Értesítem az Igen tisztelt vevői-
^ műhelyemet
Zrínyi Miklós-utca 42. szám alól lirály-itea M. alá kelyeztea át.
Sxloboda József
JM97 írógép mútzcrétx.
13.341/1931.
Tárgy: Pályázati hirdetés hadiárva Ösztöndíjra.
Felhívás.
A népjóléti miniszter urnák 160.100/1931. számú rendelete folytán felhívom mindazon hadirokkantakat és hadiözvegyeket, kiknek gyermekei közép iskolába járnak, vagy pedig tanonc kiképzés ideje alatt vannak és az 1931—32. évi tanévre ösztöndíjban óhajtanak részesülni, azok folyó évi aug. hó kO-álg jelentkezzenek a városházán, a rokkant hivatalban és hozzák magukkal ez éwégi iskolai bizonyítványukat.
Nagykanizsán, 1931. évi julius hó 21-én.
kk Polgármester.
iftil aupuit\'u" 2.
zalai kózlönv
Saisonvégi árúsitás
julius 31-aug. 15-ig!
Tavaszi, nyári ós őszi cikkeink árát mélyen leszállítottuk, mutatóul 1-2 oikk árát itt közöljük. Csak az árainkat szállítottuk le, minőség elismert jó Sohütz árul
Mintás műsslymek megbízható jó minőség, gyermekruhákra stb. megfelelő mérc-
tek métere...........—40 lillér
Mintás műsslymsk, divatos uj minták, megbízható jó minőség, márkás áruk, Parisette, Sevilla, Florida, Mascotte, egész ruha, gyermek ruha és blousnak alkalmas mé-
retek métere..........—\'80 fillér
Mintás műsslymsk 1931. minták nagyon
szép választékban métere P 1— és —\'90 fillér Valódi Bemberg-Parlsette műselymek
1930. nagyon szép választékban .... 1-80 Pengő Bemberg-Qoldona P 4 50 helyett csak 2*90 Pengő
Bemberg-Crepe Pastorale a legszebb
nyomott műselyem P 5\'60 helyett csak 2-90 Pengő Moualln Amourstte (BembergMarquisette) alkalmi és táncruhának igen alkalmas,
5-80 P helyett .........3-50 Pengő
90 cm. szélss műsslysm ersps ds chlne batik mintával, sálra igen alkalmas,
5-90 P helyett .........1\'90 Pengő
Egész kiváló minőségű szövött műselymek, divatos csikós mintákban, angol fazonban készítve, ősszel is hordható P 3 80 és 2*70 Pengő Tiszta hernyösslyemből készült 100 cm. nyomott crepe de chine, divatos minták, P 10 — és P 12 — helyett.....4-80 Pengő
SZÖVETEK
Kockás szövst, gyermekruhának és blousnak megbízható jó minőség.....
140 cm. széles gyspjuszövst iskolaruhának,
most csak 140 cm. széles nekben .
kabátszövet különféle szi-
1-20 Pengő
2-20 Pengő 4\'— Pengő
140 cm. széles férfiruha-szövst, divatos
angol minták..........6-50 Pengő
140 cm. széles őszi és téli gyapjú sport-szövet, nagyobb mennyiséget olcsón vettük és igy olcsón adjuk csak most . 9*— Pengő
Jó méreitt sseOveimaradékok, atc ellameri olcsó Scfi Utx-öra len a K a ittredékééri veOei!
Vászon reklámár . ... Jó minőségi) lepedővászon Ingzeffir, színtartó jó áru Kanavászon . . .
.......—-eo fillér I Törülköző méterét...........—"70 fillértől
......2" — pengő U Zsebkendő............. 40 „
...... BO fillér 1 Színtartó nyomott abrosz........3*60
......—\'80 II láuuk, Hasallak, |,tarlri vélaaaMkkaa.
Mindkét oldalon ck>th, kézzel varrott paplan, elsőrendű valtával.......22\' pengő.
Késx női ru&a és Kabáiosxiályunkban
dacára a már beállott és a várható további áremelkedésnek, olymértékű árleszállítást hajtottunk végre, hogy kedves vevőink, akik már hozzá szoktak az olcsó SCHÚTZ árakhoz — még azok is — nagyon kellemesen lesznek meglepve. Tavaszi és őszi kabátok, ruhák még addig nem létezett és soha vissza nem térő áronl
SxönyegosxiályunR. ajánlata!
i-a-
5-40
pengő
\'tttéuSayes erős duplahurkos, strapa minőség . J»sl» sztefsfl, szép mintával P 3 —, P 2 80 \'•Wdl rojto. . ........P 6 50
Ebédlő, háló, szalonszőnyecek, minden méretben és legkiválóbb
így pénzéért 100%
Srtiütz vásár tartama alatt, kirakatainkat naponta változtatjuk, okvetlen tekintse meg — de még célszerűbb ^"házunkban — ahol vételkényszer n|ncs, meggyőződni: Schütz Áruház nemcsak ígér, hanem most is többet nyújt, mint amennyit Ön vár!
•«\' MII dlwatAnak naponta érfcaa-*«<k«l..tl,Mr.i>M •ohm. minó-•*»ak - Mtb érakaa I
pengő
Flamlltak«r4k..........P 6\'-
Q|apjvtakará| autó, kocsi és utiUkarónak nagyon
alkalmas ..............Mh—
minőségben. Kézzel csomózott szőnyegek élettartama örökös, os aranyat kap!
áru&áx
Dundniul legnagyobb és ellameri legolcsóbb druQdxal
Zalaegerszeg — NagyKanixsa.
ZALAI KÖZLÖNY__19»1. augusztus 2
és
legolcsóbban
legjobban
vásárolhat.
i
Legkedvezőbb fizetési feltételek
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. «Wolyam 174 as4m
Nagyfcutwa, 19X1. augusztus 4, kedd
Ara 14 (IlUr
ZALAI KÖZLÖNY
Kejjthelyl tlökktadAlilvatal: Kwulh-alcj 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos

Róma vagy Moszkva ?
Irta: dr. Wíber Pil kanonok
Az összes hatalmak közöli egyedül a pipál trón volt az, mely nyíltan és határozottsággal rámutatott arra a nagy vesztdelemre, mely elsősorban Európa népeit és nemzeteit fenyegeti. Tényleg igaz, hogy az országoknak választaniok kell Róma vagy Moszkva közölt. Nem lehet strucc-polítikát űzni: bedugni a homokba fejanket és észrevenni nem akarni, hogy a veszély felhői úsznak a fejtlnk fölött.
Nálunk Magyarországon tisztában van mindenklT hogy vörös uralom többé Itt nem lehet A magyar nép már szomorú és fájdalmas tapasztalatok árán a kísérleti próbán átesel).
Ha azonban csonka hazánk szűkre szabott korlátain tul messzebb is te-kinlünk, akkor látjuk: hogy az ösz-szes országok legnagyobb problémája kezd lenni: a határozott választás Róma vagy Moszkva közölt. Már a világháboiu kitörésekor megmondotta XV. Benedek pápa: Ijogy a nemzetek hagyjanak fel a háborúval és lépjanefc a méltányosság, a megértés útjára, mert ktllönben Európa saját öngyilkosságába rohan. A fanatizált franciák akkor kirohanásokkal és rágalmakkal kisérték a pipái szózatot. Sajnos: a francia nép el-kapatott gógjében ma is a legnagyobb kerékkölfije az európai egyensúly biztosításának. A revízió gondolata már minden, úgynevezett győztes államban szimpátiává!, megértéssel találkozott, egyedül Franciaország az, mely agiláclóval, tiltakozó szavával azt megfojtani Igyekszik és ugyanakkor az európai status quo fennmaradását nem látja veszedelemben, hogy mega Is minél kedvezőbb szerződéseket próbál kölni a szov-Jettel. Vi.ksáp,ában odáig megy, hogy „meg nem támadás" biztosítására szerződési megállapodásokon fáradozik. Joggal Írjuk, hogy vakságában, mert hisz a lapok mar eleget Imák arról, hogy mennyire respenialja a szovjet kormány a szerződéseket, amikor augusztus elsején minden országban forradalmasítani akart. Francia szem ma nem lát mást, csak azt, hogy az igazságtalan békeszerződések paragrafusai betartassanak, ahe-\'yc", hogy egy egészséges közös munkába tömöríteni Európa népeit, nehogy gazdaságilag épugy, mint lelkileg tönkre menjenek. Európa vergődik és a gazdasági bajok nyomában olyan pénzbeli katasztrófák jelentkeznek, melyeknek stlrgós szanálása az első feladatok közé tartozna.
A római pápa karácsonyi szózatában szinte prófétai ihletlséggel rá-mulatotl a közelgő nagy veszedelmekre, melyek pénzügyi téren olyan tnorraisak, amilyeneket Európa még "em élt át. Nem a tárgyalásuk foglak a várt európai egyensúlyt megríni, hanem az a helyes Irányzat, ""lyct a Szentszék képvisel. Minél később fog-dják ezt el, annál több w nagyobb veszély és baj szakad az
országok nyakába.
A mai európai helyzet fényesen Igazolja azt az igazi elvet: hogy gazdasági nehézségek is csak altkor nyernek megoldást, ha az emberek erkölésT alapra helyezkednek. Ez pedig azt jelenti, hogy bizony ezen próblémák megoldásához nemcsak tudás kell, hanem megértés, jóakarat, méltányosság. HoRy ez menynyire Igaz, mutatják az elmúlt hetek eseményeL lói tudjuk, hogy pénzügy\' nehéz helyzetünk szorosössze-függésben van Németország sorsával. Kérdezem : miért jutott Németország pénzügyi romlása ennyire? Egyszerűen azért, mer! Fr. ncteország féllékenykedése miatt a tárgyalások eddig megfeneklettek. A franciák nem bírnák elviselni, hogy a németek le-
vegőhöz jussanak és megerősödjenek. Inkább készek fqmi a bolsevizmus terjedését Németországban, mint annak lalpraáJláiát megérni. Hol itt a Jóakarat, a méltányosság, az igazság ?
A szabadkőműves páholyok tana persze teljesen más, mint amit Róma hirdet. A békességet nem szólamokban kell kifejezni, hanem meg kell valósítani. Erre pedig csak a Szentszék hivatott, úgyannyira, hogy a világháborúban mondotta az angol parlament egyik protestáns képviselője az Ismert kijelentést: annyira szükség van a pápai trónra, hogy ha nem volna meg, hát meg kellene alapítani.
Valami csodálatos tehetetlenség uralja az embereket. Üzleti érdek tolult előtérbe és a többi másod-
rangú helyre esett vissza. Pedig de nem jó üzlet az, intlnek \'jegyében egy Őrizetlen pillanatban felgyújtják az embernek a házát. Állítólag a legkedvezőbb kereskedelmi szerződést Olaszország kötötte volna az orosz szovjettel. Azóta mintha valami métely rágódna az olasz fasclzmusnak Iáján és bizonyos nyugtalanság lett otthonossá Itália földlén.
Félre kellene tenni egy idflre az üzleti érdekeket és Európa népeinek egy közös frontot kellene kiépíteniük a vörös veszedelemmel szemben. Ezt látja XI. Pius. Ezért kell imádkoznunk az ö szándékára, mely ha diadalmaskodik, ugv elvonul a viharfelhő Európa egéről és Így hazánk is gyorsabb tempóban mehet előre a nagy feltámadás napjára.

Telesxlcy: „CsökKenienUnk kell a élei-színvonalát"
Bethlen: .A kért felhatalmazás nem jelent diktatúrát"
nemxei
A felsöQáx pénxUgyl blxottaájga letárgyalta a fel£a/almuzdal /avaalatot
Budapest, augusztus 3 (Éjszakai rádlájeleníis) A felsőház pénzügyi bizottsága hétfőn délután tárgyalta a felhatalmazási törvényjavaslatot. Teleszky Jinoe rámutatott a bajok lényegére, ami abból áll, hogy a nemzet életszínvonala az utóbbi években nagyobb volt, mint a nemzeti munka produktivitása. Ennek a helyzetnek le kell vonni a következményeit és csökkentenünk
kell az életszínvonalat. Sürgős Mulat a betétek felszabadítása,
mert a mostani helyzet a gazdasági élet bénulását és a belétek kiszivárgását okozza. Lényeges és azonnali eredmény csak a személyi járandóságok csökkentésétől és a bevételek emelésétől várható.
Az óvatosság célszerű devizagazdálkodást követel, amely számol az adott viszonyokkal
Vlsnya Ernő a vidéki intézetek központi irányítását Javasolta.
Bethlen István gróf miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kért felhatalmazás nem Jelent diktatúrát, aminek lényege, hogy nincs parlamenti és miniszteri felelősség. A kért kivételes Jogkört csak a megállapított célokra kívánja igénybevenni.
A bizottság a sürgősség kimondása mellett általánosságban ós részleteiben is elfogadja a javaslatot.
Három halottja és 18 sebesültje van a belgrádi expresszben felrobbant pokolgépeknek
Belgrád, augusztus 3
(Avala) Tegnap este 9 óra 30 perckor a München—Zágráb és Belgrád között közlekedő vonat három közvetlen kocsijában Zirnony és Újváros között egyidöben három pokolgép felrobbant. A robbanás következtében 3 ember, két felnőtt és
cgV gyermek életéi vesztelte és 18 utas sebesülést szenvedett. Az életét vesztett gyermek Brunetll belgrádi professzor kisfia, a sebesültek is az egyetemi ianár családjának hozzi-tartozóL
Hogy a Jövőben hasonló merényletnek gátat\'vessenek, a jugoszláv
közlekedésügyi miniszter intézkedett, hogy ezentúl a határon kapcsolják le a külföldi vagonokat és Jugoszláv vagonokkal bonyolítsák le a forgalmat.
Ma reggel a határon egy berlini vasúti kocsiban találtak félkilós ek-razit-darabot.
■M*||> Ii\'ll.f-W —\' .......» ■ . \'l "
>m i»I>IIMiiEVT« \' I » ~.l~ il\'—I
Elsősorban a betét-zárlat hamaros megszüntetéséről határoz a csütörtökön összeülő 33-as bizottság
A kölcsön késedelmessége mellett belső erőforrásokkal is át lehet hidalni a nehézségeket
Budapest, augusztus 3 A 33-as bizottság csütörtökön, amikor a felsőház befejezi a felhatalmazási Javaslatot, összeül és az első Javaslatokat még ezen a hélen letárgyalja, A kormány egyellcn rendeletet sem fog kibocsátani addig, mig azt a bizottság le nem tárgyalta és kibocsátásihoz hozzájárulásit nem adia. Amennyiben a bizottság és a kormány álláspontja I közölt összeütközés támadna, azon-
nal megteszik a szükséges intézkedéseket a Ház plénuminak összehívására vonatkozólag. A 33-as bizottságra súlyos feladatok várnak. Tekintettel arra, hogy a
külföldi kölcsön lelvételére
Irányuló tárgyalások az európai pénzügyi helyzet alakulása folytán bizonyos késedelmet szenvedtek,
olyan Intézkedések váltak szükségessé,
amelyek lehetővé teszik, hogy kivárjuk a külföldi kölcsön kontrollálásának lehetőségeit. Kormánykörökben az a felfogás kerekedett felül, hogy nem szükséges mindent a hét millió fontos kölcsün lapjára feltenni,
belső eróforrássel Is át lehet hidalni a legsúlyosabb nehézségeket
oly módon, hogy a krízist lassú, de biztos lépésekkel leküzdhetjük. A
ZALAI KÖZLÖNY
belföldi pénzintézetek tel|es mértékben támogatják a kormányt e törekvésében & az elmúlt napokban 1,400000 fontot bocsátottak a kormány rendelkezésére mint a felveendő kölcsön belföldig részletét A kormány ezenkívül olyan exportprogramot készít elö, amelynek gyors lebonyolítása esetén valulakészletünk tetemesen gyarapodni.
Bethlen István gróf miniszterelnök ma részletesen informáltatta magát
az ipar helyzetéről és a termelés nehézségeiről. Annak a véleményének adott kifejezést, hogy a termelés átmeneti nehézségei feltétlenül enyhülni fognak, mert a kormány a legsürgősebben megszerzi azokat az eszközöket. amelyeknek segítségével elsősorban a hitelválságon könnyíthet. A 33-as bizottság ál(al felvetendő javaslatok elsősorban azt célozzák, hogy
a betétzárlatot és az ezzel kapcsolatos Intézkedéseket most már rOvldesen meg le-\' het szűntetni.
A képviselők és a Ház jegyzőinek fizetés-leszállításáról
folyt a vita a képviselőház hétfői ülésén
törvényjavaslatot kell
Budapert, augusztus 3 A képviselőház mai ülésen Anda-házy kasrtya Béla napirend előtti felszólalásában foglalkozott a magyar művészek helyzetével.
Rámulatott arra. hogy a magyar társadalom vásárlóképessége oly csekély, hogy művészeink legnagyobb része állami támogatásra van szorulva. Kérte a kormányt, hogy ne csökkentse a művészek támogatására szolgáló összeget.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter válaszában hangsúlyozta, hogy a takarékossági elvet minden vonatkozásban érvényesíteni kell. Akkor, amikor a kisebb fizetésű tisztviselők illetményeit Is csökkentették, pontosabban nagyobb kereseti adóval sújtották, akkor nem Indokolt, hogy a nagyjizetésö művészek megmaradjanak eddigi fizetéseik élvezetében. A portré, hőst emlékművek és síremlékekre vonatkozó állami megrendelések továbbra is megmaradnak az eddigi keretek között. Ezután áttértek a napirendre. Megválasztották a 33 as bizottság 22 képviselő tagját A szocialisták és még néhány baloldali képviselő a szavazás tartamára kivonult a teremből. A Ház a következő 22 képviselői választolta meg a 33-as bizottságba: Bíró Pál, Csizmadia András, Eszlerházy Móric gróf, Éber Antal, Ivády Béla, Kállay Tibor, Kenéz Béla. Lakatos Gyula, Marschall Ferenc, Nagy Emil, örffy Imre, Pallaviclni György őrgróf, Pesthy Pál, Rassay Károly, Ru-binek István, Schandl Károly, Slgray Antal gróf, Temesváry Imre, Tury Béla, Ugrón Gábor, Walkó Lajos, Wolff Károly.
Ezután Fekete Béla beterjesztette a gazdasági bizottság határozatát a képviselőházi jegyzők tiszteletdijának leszállításáról. A 14 jegyző havonklntl tiszteletdiját 200 pengőben állapltja meg a javaslat. Farkas Tibor határozati javaslatot terjeszt be, amely szerint adják vissza a kérdést a gazdasági bizottságnak, hogy újból határozzanak A Ház egyes tisztviselőinek tiszteletdíját törvény egyáltalán nem állapítja meg. Ezeket Is újból kellene törvényileg rendezni és a tisztviselők Illetményét ls le kellene szállítani Az első nemzetgyűlés idején az akkori viszonyoknak megfelelően rendezték ezeket a kérdéseket. Ma azonban uj helyzetben más rendezésre van szükség.
Hegedűs Kálmán hangoztatta, hogy lényegében ügyeiért Farkas Tiborral. A takarékoskodást a kép viselőháznak önmagán kell kezdenie.
Erre azonban benyújtani.
Oadl Qaszton azt fejtegette, hogy a jegyzőt és képvlselőflzelések aránylag magasabbak, mint Nagymagyarországon voltak.
Bethlen István gróf miniszterelnök
hangoztatta, bogy OrOmmel üdvOzOl minden takisrékosságra vonatkozó javaslatot, azonban a jegyzői fizetéseket, amelyeket törvény állapit meg, házhatározattal megváltoztatni nem lehet. A kormányban azonban meg van a hajlandóság arra, hogy törvényjavaslatot nyújtson be, amelynek alapján azután a Ház majd tanács-kozhutlk a fizetések leszállításáról. A képviselői tizetések kérdését nem helyes ebbe a dologba belekeverni. A kormány legközelebb megkezdi tanácskozását a 33-as bizottsággal a takarékoffágl rendszabályokról és ezzel kapcsolatban a képviselő fizetések leszállításáról Is. Ezért leghelyesebb, ha ezt ls a 33 as bizottságra bizzák. Az kétségtelen, hogy minél szélesebb körű a választójog, annál többen kerülnek be a Házba olyanok, aldk rá vannak szorulva a fizetésre.
Rassay Károly felszólalására a a miniszterelnök ujabb felszólalásában hangoztatta, hogy ha Farkai Tibor Indítványa nem akar utasításokat adni a gazdasági bizottságnak, csupán vissza akarja utalni a kérdést ujabb határozathozatal végett, akkor hozzájárul Farkas Tibor Indítványához. Ezután a Ház egyhangúlag elfogadta
Farkas Tibor Indítványát A Ház legközelebbi ülését csütörtökön délelőtt 11 órakor tartja, amelynek napirendjén a további teendőkről való intézkedés szerepel.
Önbetörést követett el a darányi postamester
(Éjszakai rádlő/elenlés) Darány közi-eg postáját szumoatra virradóia kifosztottak. A csendőrség megállapította, hogy a betörést maga a postamester, Peller Ferenc kOvette el. Peiler előzőleg 1050 pengőt sikkasztott és hogy megszerezhesse a hiányzó összegei, önbetörést követett el.
A súlyosan megtévedt postamestert letartóztatták és bekísérték a kaposvári törvényszék fogházába.
ölt a villám
Innsbruck, augusztus 2 (Éjszakai rádiójelentés) A Lech völgyében lévő Haeseigehr községben egy szalmakunyhóba becsapolt a villám és megolt három parasztot.
__1831. augusztus 4.
hétfői vihar sok munkát adott a kanizsai mentőknek és tűzoltóknak
Nagykanizsa, augusztus 8
Hosszú belek puszlitó szárazsága ulán hétfőn délután fél 6 óra tájban megnyitlak az ég csatornái és a szomjas föld mohón illa a nélkülözött csapadékot Amilyen áldásthozó volt a kiadós eső a növényekre, épp oly káros hatásúnak mutatkozott egyes emberekre nézve. A különféle balesetekhez egymásután hívták ki a mentőket és tűzoltókat, akik alig győzték lebonyolítani a megnövekedett forgalmat.
tigy kte/lu Hárfát törte a Zrfayl-apoiüfelepeB
Alig kezdett esni az eső, már telefonon a Zrinyl-sporttelepre hívták a mentőket. A vihar kinn érte a sporttelepen Molnár József 10 éves tanulói, aki az eső elől futva Igyekezett a tribün alá menekülni. A sikos talajon véletlenül megcsúszott és oly szerencsétlenül esett el, hogy balkarját eltörte. A mentők részesítették első segélyben Molnár Józsefet, akit azután beszállítottak a közkórbázba.
ElgösutUótt gamOH/akal a vlHŐitélBMgrénllír (efanek
Alig vonullak be a mentők, amikor a morgánpusztai Oózon-féle uradalomból telefonáltak, hogy menjenek kl sürgősen Újudvar közaégbe, ahol Cirbusz József 47 éves gazdálkodót elgázolta egy szekér.
Cirbusz József fát hordott haza az erdőből. A tehenek előtt haladt
az ulon, amikor vad villámlással és dörgéssel kitört a vihar. A tehenek megvadultak és átgázoltak a gazdájukon, akin még a szekér is keresztül ment. Az egyik kerék borzalmasan összeroncsolta a szerencsétlen ember arcát, akit a mentők beszállítottak a nagykanizsai közkórházba.
Arvhe a RdUöcstt-uicóban
Fél 7 0ra tájban a tűzoltókat hívták ki a Rlkóczl-ulca 24 és 26 számú házak lakói, akiket árviz fenyegetett. Ezen házak előtt van ugyanis az u. n. ördögárok, amely itt bujlk a fold alá. A zárt csatorna rostélya nem volt felhúzva, ugy, hogy az eldugulva, nem engedte a csatornába a vizet, mire az pillanatok alatt elárasztotta a 24 és 20 számú házak udvarait. Rövidesen a lakásokba ls behatolt a víz, ugy, hogy a tűzoltók motorszivattyval siettek a lakók segítségére.
Elöntötte a vIm a NéptaKarélc pincéiét
A Csengery-utcai Néptakarékból Is segítségül hívták a tűzoltókat A Néptakaré* pincéjén vezet ugyanis keresztül a szenyvizcsalorna, amelynek a pincében van egy tisztítóaknája. Az udvarról jOvö víztömeg felnyomta az akna letejét és néhány perc múlva elárasztotta az egész pincét A lüzoüók, motor szivattyúval rövidesen eltávolították a vizet a pincéből.
Rézsa János kaposvári vegyttszUtögyártolaJdonos autószerencsétlensége a baiatonberényi országnton
□ akart kartlsl agy tssi*ttMiétt, sir* a falloráilt úrié alá ksrtlt
Batatontwrény, augusztus 8
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Súlyos kimenetelű autó-kerékpár karambol történt vasárnap Balatonbe-rény közelében, az országúton.
Rózsa János, a kaposvári Rózsaféle vegytlsztitógyár (és a Nigyka-nlzsán is működő vegyiiszli\'ó lerakat) tulajdonosa vasárnap autón Ausztriából Kaposvárra igyekezett. — Az autót az idős gyártulajdonos maga vezette, mig hálul a kocsiban két hozzátartozója foglalt helyet Balatonberény közelében, az országúton váratlanul egy kerékpáros férftvel találkoztak, akivel eddig még Ismeretlen okokból összeütköztek.
Rózsa János az Összeütközést meg akarta akadályozni és ezért az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt. Et csak növelte a bajt, meri a kerékpárost mégis csak elütötte, ugyanakkor pedig az autó is felborult. A hatul ülő utasok hatalmas Ívben zuhantak kl a kocsiból, Rózsa János azonban oly azerencsétlenül esett, hogy az auló alá került.
A súlyosan sérült gyártulajdonost beszállították a keszthelyi Jobs-féle szanatóriumba, ahol az orvosok megállapították, hogy 7 bordatörést, láb-törést és 3 hátcslgolyatörést szenvedett.
A kerékpáros férfi, aki Kalmár Jó-zse{ vincellérrel azonos, azintén súlyos külső és belső sérüléseket, nevezetesen bordatörést, válltörést és bokatörést szenvedett. Kalmár Józsefet a keszthelyi kórhizba szállították.
A súlyos szerencsétlenség ügyében nyomozást indított a baiatonberényi csendőrség.
IdAlárás
I mrltorolöglal
■agyi
flfytlö [elöntések: Hétfőn a
hOméesik-
A aagykanl; «l«l«le Ke«0 7 festői +22, írskor +20\'2, este 9 őrikor +17-0. PtthOxtt: Egész nap felhős égboltozat. SziUriny Reggel délkelet, délben északkelet, este délkeleti ítél.
{(Bluekal rádUjtknUt) a fal laMttl IsIsaH Hts •fi f*lhs«, m, h.JU MS eékmté.
M *rm-
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fwt, tisztit és pllsaároz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Qyfljtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
ZALAI KÖZLÖNY
199). augusztus 4_
Letették a kórházi kápolna alapkövét
nr Wéber Pál kanonok zuhogó záporban végezte ■ szertartást Nagykanizsa, augusztus 3
Megvalósult végre a nemrégen még tivoli óhajtásnak látszott terv, ami koré mégis, évtized óta, az 5gész kanizsai közvélemény kívánsága Bzötte az elhatározás lendítőerejét. Etzel az erővei, a közvélemény sürgetésével leifegyverkezve és apostoli lelkesedéssel megáldva vette kezébe a kórházi kápolna ügyét Longauer Imre hitoktató és attól fogva, hogy kórházlelkészi fiietésénrk felét az akció céljaira felajánlotta, kezében gyorsan bogozódtak eredménnyé az emberi jószívűség szálai.
Ma, hétfőn dílután 5 órakqr, a pénzügyi korlátozások, vállalkozási nehézségek, hivatalos formaságok gátfutásán keresztül, — megtörtént s kápolna ünnepélyes alapkőletétele.
A kápolna telkén (a kórhiz-telek-nek a Katonarétbe szögellö sarkán) hatalmas légiahalmok, homokhrgyek és mésztenger, a városban pedig 40—50 gondbarásdás arcú, éhes ember vár a munka megkezdésére.
Az alapkőletétel ünnepségére nagy tömeg lepte el a kórház-udvart. Olt volt dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes, dr. Rácz Kázmér rendőrkapitány, Barthos Gyula erdömester, a kórház orvosi és tisztikara élén dr. Krelner Zsigmond osztályvezető-főorvos és Ciulek László gondnok. 011 voltak mind az irgalmasnővérek és nagy számban a kórházi betegek is.
Már a zivatar első szele söpört át s temető felől, mikor dr. Wéber Pál kanonok, püspöki irodsigazgaló autón megérkezett. Oazdag Ferenc püspöki biztos, a kórházlkápolna-gondolat egyik ébrentartója, Meggyesy László, Ixngauer Imre és hét kispap voltak a papi kíséret a szertartáshoz, ami alatt az irgalmas nővérek énekkara énekelt.
Dr. Wéber Pál beszédét a közben teljes erővel iezudult zivatar ellenére is figyelmesen hallgatta a közOnség. Szavai ugy hullottak a lelkekbe, mint áldás, mint a jótékony eső gyümölcsár lelő adománya a szomjas földre.
— Örömmel jöttem — mondta
egyebek közt — püspök atyánk megbízásából, mert annak a Jézusnak emelünk itt oltárt, aki földönjirlában Is az eleseitek, a betegek gyámola volt, akinek tehát helye kell hogy legyen a kórház falai közölt.
— A kórház legelső orvosa Jézus — folytatta — kinek oltára előtt örökmécses ég s aki akkor is ott áll a haldokló ágya mellett, amikor azon már semmiféle orvos nem segíthet.
A püspök áldását osztotta ki beszéde végén mindenkinek, aki csak egy téglát la adott a kápolnához. Áldást hozott a város vezetőségére, a kórház vezetőségére és a föpász-
lor különös elismerését tolmácsolta Longauer Imrének, aki apostoli buz rós ggal végezte a nagy munkát és Gazdag Ferencnek, aki az eszmél a korábbi években sem hagyta elaludni.
A beszéd ulán Falér Mihály, városi ellenőrző épilész felügyelete mellett elhelyezték az alapkövet (Kovács kőfaragó adománya), amit a kanonok a szokásos lélekemelő szertartás kíséretében, zuhogó záporban megszenteli. Az alapkőben az alapító okmányl, a Zalai Közlöny egy számát, egy tégla-jegyet, a mai ércpénzcinket és Irmecskét helyeztek el.
a
A forgalom, amerre csak néz az ember, óriási a boltokban. Egyebekben a CUroen éppen ugy telehirdeti az Eiffel-tornyot a maga mammut-reklánijival, mint azelőtt. (Prack tanácsnok ugyanis minden évben Párisban tölt pár hetet a szabadságából )
— És a gazdasági vdlstlg?
— Én még a vllág-krizis kitörése elölt, jullus első két hetében voltam Párisban, de ott már akkor széltében beszélték, hogy gazdasági összeroppanás előtt állunk és nagy európai bankok zavarairól suttogtak.
Pária nem maga veti hi a pót adóját
— Milyen egy metropolis közigazgatása ? — próbáiluk még feltenni a kérdési, ,
— Egy olyan hatalmas városi közigazgatást, mint a külvárosokkal együtt 4 és fél milliós PArlsé, Ilyen rOvid idő alatt áttekinteni lehetetlenség. Amennyit tanulmányozhattam belőle, az mindenesetre merőben elüt a mi vároti közigazgatásunk formáitól. Piri,s például nem önállóan intézi minden ügyéi, mini pl. Buda-
Éesl törvényhatósága Párls mint özigazgalásl egység is szerves része s „megyének." Párls a Szajnamegyébe tartozik. A póladót sem Párls képviselőtestülete szabja meg, hanem a megye, aminek a mi főispánjainkhoz hasonló prefektusai vannak.
A megkontrázott angol világ-kiállítás tiszkti között
— A gyarmatügyi kiállítás ?
— Az exposinon coloniale egy szédítő és fárasztó khaosz. Benne mindent ösjzehaimozlak, ami különben a muzeumokban megtalálható Ezzel a kiállítással a franciák a Wembley-i kiállítást, a* angolokat akarták lepipálni. Láttam a leégeti holland-indiai részt. A földdel egyenlő az egész. Mint egy fantasztikus nagy, leégett szalmakazal, csupa fekete üszök es romhalmaz.
Dr. Prack István tüzoliófőparancs-nok is Nagykanizsán. Ez nemcsak tisztsége, hanem mondhatni: egyik szerelme, szinle szenvedélye. Most Is úgy választolta pirisi kélhclét, hogy abba beleesett a tüzoliók világkongresszusa. Erről is kérdeztük.
Magyar tiktr éa magyar árvaság a világ tűzoltóinak kon gresizasán
— A Nemzetközi Tűzoltószövetség pár isi kongresszusán jóleső tapasztalatokat is szereztünk öten magyarok, akik a Magy r Tűzoltó Szövetséget képviseltük. Megállapíthattuk, hogy a magyar tűzoltóság felszerelés és elméleti kiképzés dolgában is előbbre van, mini a francia városok tűzoltóságai. Franciaországban a tűzoltás nem hivatásos alapokon nyugszik, hanem főleg katonai Szükség esetén ugy vezényelik őket Ide-oda, mint pl. nálunk az utászokat. A laktanyában is teljesen katonai rend. Puskás őrség a kapuban. Katonai rendgyakorlatok a napi foglalkozás nagyobb része.
— Kiállítás is volt a tüzoltó-kon-greaszus kapcsán. Büszkék vollunk arra, hogy a kiállítás egyik fénypontja a Magyar Állami Gépgyár Szltvay-féle gázolló-készűléke volt, ami megfelelő helyet is kapott és állandó érdeklődés velle kOrfll. A MÁO-ot ifj. Horthy István főmérnök, a kormányzó fii k.\'pvlselte. Doumer, a francia köztflrsiság elnöke hosszan elldözOtt és elbeszélgetett a kiállításon a magyar tüzol-láB képviselőivel.
— A kongresszuson mír nem volt olyan sikere a magyaroknak. A Nem-
liprras
vese , h.%ag-, gyomor- és cukorbaloknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különö-«en vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz.
Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan Irlss töltési
*u n
Főraktár:
Weisz li Nagykanizsa.
Urály-atca 31 Telefoa 310.
Nyári árukat
olcsón vehetünk
Singeméi.
Érdemes megtekinteni!
Kanizsai szemmel a nappali és éjszakai Páris ember- és pénz-rengetegében
Érdekes megfigyelések Páris gazdagságáról, üzleteiről, közigazgatásáról, magyarokról, a gyarmatügyi kiállításról és a világ tűzoltóinak kongresszusán elért magyar sikerekről
Nagykanizsa, augusztus 3
Néhány nap|a, hogy dr. Prack Islván városi tanácsnok nyári szabadságából Párisban lOIIOIt két hét után visszaérkezett Nagykanizsára. Minthogy mindig nyereségnek tartjuk, ha a város polgárai, különösen azonban a vezető posztok őrállói tapaszlslatokban, tudásban, világlátásban gazdagodnak, örömmel ragadtuk meg az alkalmai, hogy dr. Prack Istvánhoz néhány kérdést intézzünk párisi élményeit illetőleg.
Sok a milliomot Párisban
— Milyen a párisi élet ? — kérdezzük.
— Nagy a gazdagság, — volt a válasz. — Majdnem minden francia milliomos. Ez azonban a város nyüzsgő életének ember-tömegein nem Igen látszik. A zsebében van a párlatnak a maga 15 -20.000 frankja, de ha látja az ember az utcán, a külseje ulán Ítélve azl hinné, hogy valami ődöngő facér. A fény és az elegancia főként esle kezdődik és az Operában lobzódik, meg a hasonló reprezentatív helyeken. Ott azonban valósággal ragyog a világvárosi elegancia.
— Az Opera különben Is élmény, de az idd kánikulában nem utolsó sorban az tette kellemessé, hogy a
nézőtér valósággal .be van hűtve" valami efmés bűtőszerkezeltel.
Tiszte* családapák a párisi éjszakában
— Es az éjszakai élet ? — érdeklődtünk.
— Szines és érdekes. Nekünk persze szokatlan, hogy tisztes családapák megjelennek a kétes hirű, fényes éjszakai lokálokban feleségeikkel, leányaikkal és egy pohár sör mellett megnézik, mint csendesen szemlélődő kirándulók, az éjszakai Párisi, azt a mohó habzsolást, sok mezítelenséget, a szerelmet, amit Párisban egyáltalán nem S7ámilanak a titkolandó dolgok kOzé. Van ellenben városszerte minden kínálkozó nyilvános helyen, Igy pl. állomásokon, megállókon slb. olyan képekkel Illusztrált propaganda a venereds betegségek ellen, hogy valósággal elrettenti az embert lépten nyomon a párisi éjszaka örömeinek fenékig merítésétől. Ingyen orvosi rendelés van a védekezés szolgálatában. A színházak propagandadarabokkal szolgálják ugyanezt a céll.
Ahol előr* tudtak mindent,
mégis ttle vannak a boltok
— Az űztetek ? — kérdezzük.
— Az üzletek száma mérhetetlen.
ZALAI KÖZLÖNY
zetközi Tűzoltó Szövetség négy alelnököt H négy bizottságot is válaszáéit. Egyet az angolszász, egyet a, germán, egyet a latin és egyet a tziáv nyelvcsaládokba tartozó nemzetük részéről. Erdélyt Jenő, a Magyar Tűzoltó Szövetség képviselője lelállt és megkérdezte, hogy a magyarokat metylk csoportba számították? „A szlávokhoz" — volt s válasz. Msjd sárikor a magyarok tiltakoztak, a germán csoportba akarták sorolni őket Végűi megértették, hogy a magyarok a négy nyelvcsalád egyik nemzet-családjához sem tartozhatnak, miért Is az árva magyar nemzet tűzoltóságát kivették a négy alelnöki bizottság hatásköréből is közvetlenül az elnökséghez osztották be. Feltűnést kellett Svájc is, melynek tűzoltósága nem a franciákhoz és nem az olaszokhozcsatlako-zott, hanem meglepetésre: — a németekhez.
Kartiualak a páHM ember-rengetegben
— Magyarokkal találkozott-e, tanácsnok ur, Párlsban ?
— Nsgyon sok magyar él otl-kűnn. Amtl bizonyíthatok azzal, hogy kanizsaival is találkoztam. Egy volt «-ai zászlós, most hírlapíró, az egyik nagy budapesti napilap párisi levelezője. A Montpamasse-kávéház-ban Farkas Pállal, a volt kanizsai bankigazgatóval találkoztam, ö szabadságon, átutazóban töltött pár na-(*» Párlsban.
— SurtHk a magyarokat a franciák?
— Franciaországban a franciánál kezdődik az ember. Azián ember még az angol, az olasz, egy kicsit a spanyol, meg számításba kell venni a németet. A többi nem számit. A magyar sem.

Ezzel a szomorú akkorddal a beszélgetést befejezlűk. A Nyugat bűnös, szép, büszke metropolisában még mindig tart a népek lelkének szörnyű vllágcsstájs... (bt)
NAPI HÍREK
Erasal min int ar
lemondott a szombathelyt maodátu máról
Szombathely, augusztus 3
A miniszterek közül Ernszt Sándor Utóm mandátumot nyert az ekaiH vétamásokon, a szombathelyit, a győrit és az ipolyságH. A népjóléti ariniszter vasárnap levelet küldött Almásy Lászlónak, s képviselőház elnökének, amelyben bejelentette, hogy a szombathelyt mandátumáról lemond.
A levét elküldésével egyidejűleg a Keresztény Oazdaságl és Szociális Párt vasárnap délelőtt ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy a párt Ernszt Sándor helyért a szombathelyt kerületben Csekonlcs Iván grófot Jelöli.
Csekonlcs Iván a tulajdonképeni vezére és Irányítója a magyarországi legitimista szervezkedésük, állandóan összeköttetést tart fenn a királyi családdal és Zita királynéval, valamint Ottó királyfival is a legszívélyesebb viszonyban van.
A szombathelyiek a jelölést nagy lelkesedéssel vették tudomásul, az ellenzék nem állit Csekonlcs Iván ellen Jelöltet. Kereszténypárt! programmal fellép Ktskos István volt polgármester is.
Ernszt Sándor, értesülésünk szerint, egyébként győri mandátumát tartja meg és az Ipolysági képviselőségéről is lemond, azonban erre csak. az ősszel kertíl sor.
NAPIREND
áugusitus 4, kadd
Kúra. katolikus: Domonkos. Protest.:
Domonkos. IttMllU : Ab. hé 31 •
Városi Színház. .Míínk az é|mk«" hangocttlm. „A cár gárdistája*, szenzációi néaafllm.
Gyógyszertári ájjell szolgálat: I. hó vátkf a .Feketesas\' gyógyszertár
Oflgfffrdó ayttva raggal 8 óiitól esti S óráig (Mt», saarda, pintek délután ----- fsa nap aókrak). Tat.: 2—19
— A főispán nyári szabadságon. Oyömörey György főispán vasárnap négyheti szabadságra utazott.
— Szabadságról. Szőnyi Sándor árvaszéki ülnök, rendőri bűntetőbiró visszatéri négyheti saabadságáról és hétfő*elfoglalta hivatalit.
— Mlyázat Mkormsl Másakra. A zalaegerszegi járás Mssalgsbirájs pályáiatot hirdet egyeáfce- Zalaegerszeg Székhellyel, -Bak, Botfa, Zala-besenyő, Csácsbozsok, Bocfölde, Sárhlda, Csatár. Zaisscentmlbályfa, Teskánd és tt>*eta községekből álló 27. közegészségügyi körben és a Zalaszenlgyörgy székhellyel újonnan szervezett körorvosi állásokra. A választás augusztus 29 én, Illetve 27-én lese.
— Premier Nagykanizsán t Miénk aa éjszaka. Hangosfilm
1831. augusztus 4.
— A Szanatórium Egyesület nagykanizsai tüdőbetegre ndozó intézetének julius havi bclegti rgalma 103 beleg volt. Uj beteg 46 lelent-kezett. Az év elejétől fofcva 9Í5 beteg állolt az intézet kezelésében. A gondozónő 30 látogatást tett. Rönt gen-vlzfgálat volt 10, laboratóriumi vizsgálat 23. Segélyként kiosztottak juliusban 48 beteg között 1100 liter tejel.
= Siessünk Slngerhez, mert ott csekély pénzért kapunk nyári ruhát.
= Mosjukin a Cár gárdistája s Miénk az éjszaka hangosfilm egy műsorban.
— A választások epilógusa. A lentli csendőrség feljelentett öt lenti szombathelyi földmivest, akik a képviselőválasztások alkalmával mind a két Jelölt Ivét aláírták. A járás bíróság le|enként 10—10 pengős büntetési szabott ki a v.Vaszlópol gárokra
= Hangosfilm és némafilm egy műsorba* Hasonlítsa össze siker szempontjából.
— Fölrobbant a hordó. Különös szerencsétlenség történt a mult héten Itelaton/flreden. Darab József pincéjében, botfejtés közben egy hordó szétrobbant és annak dongál az olt dolgozó Kocsán Lajos napszámos arcába csapódtak és orrát és balszemét összeroncsolták. Su lyos sérülésével a veszprémi kórházba szállították.
Egy -embert leszúrtak, egyet leütöttek vasárnap éjszaka
Az éjtzakmi- indám* után visszament a korcsmába, qtt vette észre, hogy pár centiméternylre a szive fBlBtl mellbeszarfák — Ahol doronggal fogadják ax éjszakai vendéget
Nagykanizsa, augusztus 3
Az elmúlt vasárnap szokatlanul élénk volt rendőri szempontból. Ba-golasáncon és Sormáson véres verekedések ügyében indított nyomozást a csendőrség. Mind s két verekedés sérültjét benn ápolják a nagykanizsai közkórházban.
Csányl László 23 éves bagolasánci épitészgyakornok vasárnap é|jel az egyik sáncl korcsmában összetalálkozott Dávid János földmüveslegény-nyel, aki egy urakból álló társaság asztalánál foglalt helyet. -- Csányl László beszélgetés közben mosolyog-vs megkérdezte a legénytől, hogy miért ül olyan asztalhoz, ahol urak foglalnak helyet?
A legény nem sióit semmit, ha nem megvárta, amíg Csányl hazafelé megy és akkor a sötétben odaugorva hozzá, zsebkésével megszúrta néhány centiméterrel a szive fölüti.
Csányl László először nem is tudta, hagy szórást kapott. Azt hitte, hogy a legény csak bosszúból vágta mellbe. Visszament a vendéglőbe, hogy elkerülje az esetleges további tettlegességet és amint a lámpa alá ért, vette csak észre, hogy a mellén csupa vér a ruhája.
Ismerősei azonnal kocsit kerítettek és beszállították a nagykanizsai közkórházba.
*
A másik súlyos kimenetelű vere-
kedés Sormáson történt. Beke István, Nagykanizsa: Csengety-ulca 40. azám alatti lakós vasérnap kinn járt Sor más községben. Az éjféli órákban fel akarta keresni Szabó Mihály nevű Ismerősét, hogy annak, egy üzenetet adjon át. Szabóéknál sen kit sem talált otthon, azonban észrevette, hogy a szomszédos házban nagy mulatozás van. Abban a hl szemben, hogy Szabóék Is olt mulatnak, bekopogott az ablakon. Néhány perc múlva kinyílt az ajló és egy Ismeretlen fiatalember lépett kl, aki hatalmas dorongot szorongatott a kezében. Beke István megkérdezte, hogy ott van-e Szabó Mihály, mire az ismeretlen fiatalember szó nélkül ugy fejbevágta a doronggal, hogy nyomban összeesett. Amikor percek múlva magához tért, senkit sem látott már maga körűi, mire az egyik gazdálkodótól kocsit kerített és be-szállltlatta magát a nagykanizsai közkórházba.
Beke István egyébként a nagykanizsai Angol Hussertéstenyésztő Irodának az alkalmazottja, ahol mint intéző volt alkalmazásban. A szokatlan lámadás ügyében nyomozási indított a csendőrség. A csendőrség állítólag már nyomon ís van és Beke egyik régi haragosát gyanúsítja a támadással, aki beígérte volna, hogy ne merje betenni Sormásra a lábát, m»rt leüli.
Embert gázolt m* autó a
balatoni kBriuton
Siótok, augusztus 3 Dr. Wlndlntr Rudolf budapesti o vos családjával aulóján vaBárnap délután 6 órakor Balatonfüredről igyekezett viBsza Budapestre. Siófok és Lep\'ény között az országúton egy kanyarodóban tlütötle Kránilz József 32 éves bafatonbozsokl földművest. Az autó fölvette a sebesültet és beszállítóba a balatonfüredi kórházba, ahol az otvosok megállapították, hogy az elgázolt Kránitz koponya-alopl törést, bordatörést és lábtörési szenvedett és állapota rendkívül súlyos.
— Utazási kedvezmény. A DSzA Vasút igazgatósága a Szent István-heti ünnepségek alkalmából 50% os menetdljkedvezményt adott összes vonalairól Budapestre és vissza, minden kocsiosztályra. A kedvezmény belföldi utasoknak, sklk 100 km.-nél messzebbről utaznak Budapestre, aug. 17-től, akik közelebbről, azoknak aug. 19-161 érvényes, legkésőbb azonban aug. 20-án délelőttig. A visszautazásra a kedvezmény aug. 20 án déltől aug. 23-lg, illetve a 100 km.-nél közelebb lakók részére aug. 21-ig érvényes.
— A kommunizmus után elbocsátott postaalkalmazottak küldöttsége járult Bud miniszter elé, akit kértek, hogy ügyüket vegye revízió alá. Bud János kijelentette, hogy mint a MÁV, a posta ís rövi-deten megvalósítja a teljes revíziót.
— Maradékok potom árban — Singer divatáruházban kaphatók.
— Ml a különbség a vice és a humor, az anokdóta és a karikatúra között, ezt magyarázza meg Burányi Miklós Igen elméaou az ül Idők legutóbbi számában. ,A vicc mindig krltlíálás, leránt, szót
iool és lerombol — mondja, — ba obet nem, egy Illúziót a ha nemű ...bet nom, hát egy hazugságot. A humor mindig gyengéd és érzelmes, mln-donuol megbékít és mindig tele van az élet boldog megértésével és helyeslésével-. Csathó Kálmán l\'Jsd osztályon c. pompás regényének Immár az ötödik folytatását köti! az UJ Idflk 32. száron. Kbeozkl György a nanytehetségü fiatat Író Solvelg dalában XX. század társtalan, dolgozó, szenvedd leányáról Irt meg kapóan mély sorokat, öt uj költfl szólal meg ma az IJJ Idók hasábjain, bizonyságául annak, hogy as UJ Idők szívesen fogadja a móg nem beárkezott, u| tehet-ségokut Is. A népszerű rovatok teszik változatossá Uerozeg Fereno szépirodalmi hetilapját, amelynek kiadóhivatala, Budapest VI. Andrássy-ut 16, bárkinek kUld díjtalan mutatványszámot. KIÓBzetésl díj egy negyed évre 0 pengő 40 Ullór, egyes szám ára 00 tülár.
— Bútort csak Kopstein bútor-áruházban vásároljunk, mert kevés
Síért Jót kapunk. Szőnyeg, függöny, iltos-buíorok, gyermekkocsikból sí választék.
— Henry Klstemaekers színmüve a moziban.
— Az Én Újságom a legszebb, legrégibb képes gyermeklap, 6—12 éves fiuk és leányok legkedvesebb szórakoztatója, amelyet Pősa Lajos alapított és szerkeszti Oaál Mózes. Van Az Én Újságomban folytatásos regény, elbeszélés, mese, vers, kis színdarabok, cikkek. Játék-, sport-, rejtvényrovat gondoskodik a gvere-kek szórakoztatásáról. Az En Újságom minden szombaton jelenik meg. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő.
= Symhonikus jazz, Hollywood-görlök, hangosfilm, némafilm, Mosjukin, Klstemaeker egy
1931. augusztus 4.
lakici isftkreMéi, vasiagbél-kalarus, gyomorba], puffadás, véi torlód is, sárgaság, aranyercs csomók, csipófájás eseteiben a természetes rerenc léxsef" keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses házlszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a a fereso Jóuef Víz még ingerlékeny lielll betegeknél is fájdalom nélkül Int. — A Ferenc lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fiiszerüzletekben kapható.
íalai közlöny
Augusztus 4 (kedd) Budapest 9.15 A 2. honyédgyslogezred
UyOrgy songon Operettrészltisk
szolgálat 12 Détl harangszó. 12.00 Hangv. 112S H. 1135 A hangv. folyt 13 IdóleUés. 14.45 H. H30 Meaedélutlo. 16.4 i fdójel-zéa, H. 17 E. 17.30 A államrendSraég ztne-lufinak hangveraeaye, 18.45 E. 19.15 Kóaa Ivéa hangversenye. 20
_r_._..........Utána IdóJeUta, H , ver-
icciycredmínyek, ma|d dgtnyzane.
Bécs 11.30 és 1210 Zenekari hangverseny. 13.15: 15.50 és 1&20 O. 16.50 Zongorajáték. 1735 Oy. 10.40 Népünnepélyek a régi Bécsben. 20 05 Zongorajáték. 21.50 Zenekari hangverseny.
Berlin IB.W Zenekari hangv. 19.10 Hangveraeny. 21 Vígjáték zenével
Milánó 17 éa 19.15 Zenekari hangv. 19.45 0 21 Hangv. 2X30 Zenekari hangv.
München 17.20."ZeneVarl hangv 19 30 z. 21.21 Hegedű- éa znnoorajzonáUk.
Prága 11.30, 14.10 ea 17 0. 19 Óraütéa. 19.05 Vándordalok 19 35 Hegtdu|áték. 21 Operaest. 22.S0 Q. 23 OraUtés.
Róma 17 30 Ének- és zenekari verseny. 30 10 0. 21 Vonósnégyes.
Varsó 12 10, 16 éa 17.15 0. 18 Hangveraeny. 19 20 0. 20.10 éa 22.30 Zenekari hsngverctny..
KÖZGAZDASÁG
Zalamegyében hatalmas arányokban megindult a tojás- és levágott baromfi-kivitel
HHenkJnt 6 -7000 baromfit szállítanak Nagykanizsáról Bécsi*, Berlinbe is Frankfurtba
Nagykanizsa, augusztus 3
A teljesen leromlott gabonaárak és a marhaárak óriási eséíe folytán, Zalavármegye gazdaközönsége az utóbbi Időben a hússertés tenyésztése mellett erősen rávetette magát a baromfitenyésztésre. Ugyanis a magyar baromfinsk nagyon szép kelete van nemcsak az osztrák, de a berlini, frankfurti, hamburgi piacokon, a pulyka pedig ínyenc falatját képizl az angol közönségnek. A magyar baromflklvltel igen szép eredménnyel kecsegtet, ha a tenyésztők súlyt helyeznek aira, hogy az állatok a hízásnak egy bizonyos stádiumában kerüljenek a piacra. A húsos, már bízásnak indult vagy hízott állatok felelnek mi^ exfíort célokra, ezekért fizetik a legjobb árakat. A leghoru nem alkalmas hizlalás! exporl-célokra, o leghornok mint tojók szerepelnek elsőnelyen a kivitelnél. Mert a zalai baromfi mellett erőteljesen megindult a zalai tojásklvitei is.
A zalai gazdaközönséget azért különösen fogja érdekelni, hogy a mull napokban megkezdie működését Nagykanizsán a .Gallus" baromfi és tojlsklvlteli villalai, amely a gazdáktól tetszés szerinti mennyiségben megvásárolja a baromfi!, hogy háromnégy napi feljavítás ulán leölt állapotban, szakszerűen kikészítve exportálja a bécsi vagy német városok piacaira. Nagykanizsán a Magyar
közgaz-Uj kreációja.
u\'ciban terül el a magyar daságl életnek ez az Benne mo»\'. naponta 6—8000 ba romfi az állandó létszám, amelyet löbb napon át elmésen konstruált ólakban tartanak „feljavításra" és utána leölt állapotban piacra dobnak.
A ,tyukok városá "ban noha kezdeti stádiumban van még, naponta 900-1000 baromfi kerül leölésre és hetenként egyelőre 7—8000 a kiszállított baromfiak száma,
Mindenült példás tisztaság uralkodik a lyukok barakk-szerű lakásaiban. A felügyelelet dr. Kertész Lipót városi állatorvos végzi naponta. — Tojást néhány nap óta 160.000 darabot szállítottak Bécsbe és Ausztria egyéb piacaira. Az ul intézmény most exporthitellel kívánja magát kiépíteni, a legszebb kilátásokkal, miután Londonban, Bícsben, Frankfurtban és Hamburgban megvannak a maga Összeköttetései és piacai.
(-) Tejhamisitók a rendőri kihágás! bíróság előtt. Mintegy öl hittel ezelőtt tejrazzia volt Nagykanizsán, melynek során 9 gazdálkodó és földmüvesasszony ellep Indult meg tejhamlsitás miatt a kihágást eljárás. A tejhamisítással gyanúsított tejárusok közül többen tiltakoztak a hamisítás vádja ellen és istállópróba megtartását kérték, amit meg is ejtett a szombathelyi vegyvizsgáló állomás kiküldöttje. Az lstálló-
Mugusztss 4., ksM Augusztus 5., szsrda
Két vllágaldgcr 1
Miénk az éjszaka
Haogiafűm II Itt*. Henry Kisterünket azlnmflve. — Páaztreplók: Hana állasra, Ohariatta Antfar, Otta Walkiara, ■attar Jaaasaaa.
A cár gárdistája
Közismert sikerű aématUm 10 I
Póawreptók: Ivaa Maajakla éa Oaraaaa SeaL
próba alkalmival megvizsgált tej azonban jnbbmlnőségű volt, mint a razzia allulmával. A hamisítással
Syanus\'tolt gazdálkodókat és tej-rusitó asszonyokat hétfőn délelőtt vonta felelősségre a rendőri klbágásl bíróság, amely őket tejhamlsitás miatt fejenként 5—10 pengő pénzbüntetésre, 8 pengő istállópróba- és 18 pengő vizsgálati dij megfizetésére ítélte.
(—) A sopronmegyei malmok már hétfőn újra megkezdték a munkát. A vasi és györmegyei molnársztrájk is végéhez közeledik.
(—) A betevők szanálnak egy takarékpénztári Győrből jelentik: A hetekkel ezelőtt válságba Jutott OySrvárosl is Megyei Takarékpénz-
A nyári idényről visszamaradt egyes tétel
műselyem, creppe de chine és
Nousselinok fél áron lesznek
ezen a héten kiárusítva.
Az árak a kirakatban vannak feltüntetve
Kirschner Mór
divaté ruházában
Nagykanizsa, Főút 3. szám.
ZALÁI KÖZLÖNY
1931. «
tár szanálása érdekében dr. Szauter Ferenc polgármester értekezletre hívta ösaie a betevőket. Az értekezleten a betevők nagy többsége elhatározta, hogy elfogadja a kidolgozott szanálási tervet és a betétek egy résiét az Intézetet talpraállitó uj részvénytőkéjéül felajánlja; a lovábbiakban mint betevők maguk vesznek részt az intézet szanálásában.
Strkhi tárlat
FM UxKkxi HKWi, Nwrwt
$*3M<e
V«ní
IMO. VM
5T4S, BxUpett
- • • 306.
Buta tszv. 45 filL, út. 75JUL és a ron 40 fUl. esett.
km ttnar. u) 77-n 910-9-60, T8-«f 928-MS 7S-es »40- M0. »-«\' 930—10-00, duáaL 77-aa 880—9-10 7t-áá 898- 9-25. 79-es 9*10-*40. 80-as M0-M0, Rozs 815 — 825 tik áipa a) 14-50—14 78, StMrpa 17*50-<800. md> 18-00-18 80, tancwl 14 C0 \' rjalb.75
14 30. npca —•-•—, korpa 1
1100.
VALUTÁK Anaot t 37-70 2800 Mph. 79-80 8010 Caabk. J6-94-17-I0 Dint 152*35-173-33 Dinár 10-10-10-20 DáBfa 971 2S-Ö76-25 Franciát. 32 60-2300 HoU. 229-63-231*28 Langy" f3S3-64*25 Un S* 40-3* 45 Un 4*10-4*18 Un 29 80-30-20 Márka 11500-13800
tei 80-188 60
8006 80 78 L 110-00 112 10 152-70-183 70
DEVIZÁK
___129 231-35
Belgrád 1008 10*16 K5a 138-15-136*15 BrtUázel 79*10 8010 hÜM 3*33-3*47 topánk. 152-38-15135 London 2767-27*87
sstims?
Hettyár f89 50-73-50 Omló 162 37-158*37 Pirii 2283 22 49 Prin lb-87- 6 99 Mt 4*12-4-16 Sockh. I52-45-M-45 Varsó 63*78-64*23 Wlaa 8002-80-62 Ii0«-llt-ta
raiik 3957, mém l-fe-fir
aiaflittan 489. — klaó-uWt 1-06-1-10, aaaáetl
kftaays MO-O
I-K I-S4
mkaiil ttiaartéa 1-82—1-42.
Mlsalat lysaáa és baklaáá
Vállalat, lr—1—\'—• Felelős Uadó:
lantban Maion i
I 1 I\'
Baromfi b sertés
takarmányok: Halliszt Hasllszt Vérttszt Sóyabab-dara Rák-dara
Szárított sSrélesztű SzOcs-léle Leclthlnes baromi) táppor Pekk „D" vitaminkészítmény
F u t o r , Szénsavas takarmánymész Jódos szénsavas takarinánymész Fascániáara Kánpor ! Kagylóhéj dara Arpa-dara, zab-dara, buza-dara stb., Btb.
Automata alaaég
tojó lyukok részére. Automata alaaég
csibék részére. Ruhldorfl abrak keverék
sertések részére. Kicsinyben éi zsáksxámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény él növéiiy-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A Mróaág melleit Telefon 13U .....in un i i in i ii
lUgUSztU!
8 4
APRÓHIRDETÉSEI
Saáepaap 10 asótg IS HIMr, mindea tosátrt Bó <H)a • IML Stenün 4a pia-leken 10 i>Ü| M Wlár, minden totábU szó dija • fSM« Gmssó a niaden vsuta-
tbb betobót ÍM sió két szónak aiámfti tlári keresőknek 50*»
takkaal
vagy alkalmuást vállal.; atca 4.
mérnök bármilyen munkit, Clm: Csányl-3178
■Ia4á és azonnal elfoglalható kényelmet weielfi magi nos or részére egy szépen bútorozott külónbejirstu utcít uoba Vttrös-muty-utea 34. síim alatt.
■a|*réa«, kl Iözést és khebb ház-tariás vezetését vállalja, felvétetik. Katai
üzlet, Horthy-ut 6
Calap-3351
■latf* oaaládlhán Alsósáncban 2 bold telken. Bővebbet Teleki ut 77/a. 3523
■•baliátkalyazáa. Fonottbutor, koitr és nádazfilonáa Ülésnél, Fónt 4. 3029
F«MH tel ismét kapható TelkOz-pontnál. Telefon 349. 3450
gekkel

Petőll-ut 42. aUtt.
3492
MI0aka|árata csinosan bútorozott saoba ftlrdósiobival azonnal kiadó Hiúéba! tér 2. Bóvebbet Molnár Étkezde. 8494
Uteal és udvari helyiségek, padlás, pince kladak Deák-tér 2.
garázs,
3831
Komlrvároson, Oruber-lék biz kiadó. Bővebbet ugyanott. 3541
hlmnuUa magános urihii Uadó. Clm a kl-3542
kelttet együtt azonnal adóban.
azonnstra Is, 2 szobás, verandls azép takia Klnlzal-utca II. 3*.43
■aiáakás, háromszobás lakás türdí-szobával novembei l-re kiadó — Sugárul 41/e. 3544
Kétszobás lakás november kiadó Zilnjl Miklós utca 18.
ebeiére 3\'. 48
Ooaaaalábaa ftlíecslpkék, loggonyok, ritók, futók, toledó abroszok, mllteuk, ttvésil boncolások rendelésre Is Ktrály-— Ugyanott egy planlno eladó,
utca 9. bérbeadó.
8580
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű WsSoáaet, hogy dus raktáramon levő márvány is gránit síremlékeket leszállított árban hoiom torgstomba — További alrkarateeáat és alrkalt ápitá-sát, leimA és mflkSböt legotcs bban késiltsk, agy as oesxes a szakba vágó munkákat szakszertlen végiem.
Kérem a a. é. kOiOnsö iiivea párt-fogásit. Tetjas BsitaMlal
Kowáoa József
oki. kófaragóuieaUr Király-utó* Sta u.
A cfatr* tiua
flCTtlnl I
Olcsó husi
1 kgr. birkahús . 1 kgr. Marfeahus. 1 kgr. £orjuhus .
. . o.P 1--P 1-20-1-40
p mo-i-6o
Schwarcznál, Kaotéran.
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,1
ha beJelenU nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi ulána bármely belföldi nyaralóhelyre.
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erxaébet-tér 88. szám alatt, K&xpantl szálloda kflIBn helyiségében
D^ ECKEMBERG IMIRE
*. batfapaatl amaaatarlsail Marass
orvosi rendelője
Randalés i d. a. 8—12-ig, d. u. 2—Balg.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszflftségü gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés- alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegét:
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángalódzások
aslhma
bélbánfalmak
zsába
Ischlás
cukorbetegség érelmeszesedés
epe és hólyagbajok (ágyások
fejfájás és szédülések
fülbelegségek
golyva
gyomorgörcsök
gyomorbajok
hajhullás
hólyagbajok
Idegbantalmak
csóz
vilustánc s még számtalan betegség.
rheuma
köszvény
málbetegségek
mellbajok
vérszegénység
orrbeteg segek
székrekedés
szívbajok
lorokbajok
vértolulás
vesebajok
á aagisfentltságl 8agarak sok ét liánttalan gyógyíthatatlannak vélt betegnek
sok millió embert CTÓgjltottgk aár meg 8<t> Tií«a ogéuiágét.
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla.
Vizag*l#t B P, kaaalóa 3 P, 10 kezaléaijegy 2B P.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legJMib helyén fekvő modern szállója. Ult Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. »*obék P 4\'BO. Peasló «•- P-I8I.
Egyágyas szobáknál \\Wo, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. ,MI
Studebacker
4 személyes csukott
személyautó
kifagéstaitn állapotban, olcsón kapható
Szabó Antal
autó-
és sportflzletébea MBMÉ
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatolt a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
7i. évfolyam 175. uim
Nagykaahaa, 1981. augusztus 5, szerda
Ara 14 fM«r
ZALAI KOZLOÜY
Kenthclyl ll6kkUöáhlY»UI: Kosaalb-atca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
i mié/.
ElAflxetésJ ára: egy hóra a pengi I T,^. . I SxttkaaaWaíg 421. uim, (éjid 78.) Teltion. | Kudóhlvaul jg Keaathelyl Hók 22.
A prófétai tehetség
A felhatalmazási vita sorin gróf Bethlen litván miniszterelnök a tárgyilagosság példaképét szolgáltatva válaszolt az elhangzott felszólalátokra. Az ellenzék részérói az adott gazdasági viszonyok bírálata során elhangzott az a vád is, hogy a kormány dacára annak, hogy láthatta volna a bajok bekövetkezését, ahelyett, hogy a legmesszebbmenő takarékossági szellemet honosította volna meg, a költségvetés túlméretezésével tékozlás! és pénzpocséko-láit honosított meg. Ezekre a vá-dak\'i számadatokra hivatkozva megadta a választ a miniszterelnök. Ami I látnokl szellem hiányát illeti, arra nézve sem lehet a mi kormányunkat a többi európai kormányok köztll kiragadva elmarasztalni. Mutasson az ellenzék a világon egyetlen kormányt, vagy pénzügyminisztert, aki a bekövetkezett eseményekkel szemben prófétai magatartást .tanúsított volna. Egyetlen kormány sem láthatta előre ezt a krízist, de tovább megyünk: ha volt Európában államféifiu, aki a bajok okát lépten-nyomon feltárta, az a magyar nemzet köréből kertit ki. Ml évek hosszú során át hirdettük, hogy Európában mindaddig egészséges közgazdasági szellem meghonosodni nem tud, amíg a pénzügyi, szociális ét összes gazdasági krízisek okozóit el nem tüntetik. Nem vonhatja senki kérdőre a prófétai szellem hiánya miatt a magyar kormányt, de a pazarlás és a túlzott költekezés vádját sem emelhettük ellene, mert mindaz, amit a költségvetéssel kapcsolatban hihetetlen erőfeszítések által éveken keresztül produkált, az korántsem a fényűző szellem, hanem a nemzet életereje s társadalmi rétegeinek megélhetése érdekében történi. Qróf Bethlen István a parlament ülésén pontról-pontra verte vissza az ellenzék vádjait t számadatokat felsorakoztatva mutatta ki, hogy könnyelműen egyetlen fillér sem folyt ki az állam kasszá|ából A szanálási akció óta 1 milliárdra tehető az az összeg, amelyet a kormány beruházási célokra fordított. Ez a tekintélyes összeg shol meg tudott jelenni, mindenütt a köz érdekét szolgálta, amiért bátran vállalhatja a felelősséget a kormány, A könnyelmű kritika utólag tehet re-krlmináclókat s felvetheti a felelősség kérdését, hogy könnyítsen saját lelkén, de joggal kérdezhetjük, ml történt volna akkor, ha a kormány a takarékosságnak ahhoz a fokához fordult volna,, hogy könyörtelenül keresztültekint a háború és forradalmak pusztításain, ha tőle telhetőleg nem igyekszik munkaalkalmakat teremteni s olyan hasznos beruházá «okat teremteni, amelyek biztosították nélkülözhetetlen Intézményeink fenntartását s magukban hordják egy jobb jövő fundamentumát. Az ellenzék meggondolatlanul könnyelmű lépésre szán|a rá magát akkor, ha a közvéleményben azt a hiedelmet ÍRyekszIk széthinteni, hogy mind-
azokért a bajokért, amelyek ma gazdasági és pénzügyi vonatkozásokban mutatkoznak, egyedül a kormány felelős. Qróf Bethlen István fennen hangoztatta nagyjelentőségű beszédében, hogy az ország Irányitól korántsem akarják a felelősséget magukról elhárítani, de ez a felelősség nem rekedhet meg csupán ezen a területen, mert a bekövetkezett eseményekért, amely egy cseppet sem reménytelen, felelős maga az ellenzék ls. Ennek a felelősségnek megoszlása legnagyobb százalékban mégis a külföldre nyúlik, mert onnan Indul-
tak el azok a lekttíöhetetlen gazdasági áramlatok, melyeknek feltartóztatására egyetlen kormány nem lett volna elég erös. A bajok enyhítésére a legnagyobb joggal mégis az a kormány vállalkozhat, amelyik 10 esztendős mult alapján ismeri a politikai és gazdasági erOk Összefüggését s tudja, hogy az adott körülmények között milyen Intézkedésekkel tud leginkább gátat vetni a krízis hullámainak. Ezért Van sürgős szűkség arra, hogy a kormány felhatalmazást kapjon asükségreadeletek kiadására. Ilyen felhatalmazás birtokában van a
legtöbb európai kormány,, még a legdemokratikusabb államokban is. Megdől tehát az ellenzéknek az a vádja, hogy a magyar kormány diktatórikus eszközök birtokába kíván julnl. Sajnos, az ellenzék csupán történelmi falzumot Igyekszik beplántálni a nemzet lelkébe, amikor prédálással s a költségvetés oktalan túlméretezésével vádaskodik, amely vád nagyon távol esik a valóságtól. Hiába ferdítik el a való tényeket, a nemzet higgadt társadalma Igen helyesen disztingválni tud azok közölt.
immmímmmmmmmimmmmmmmmi^^
Olaszország is résztvesz a hétmillió fontos magyar kölcsönben
Budapest, augusztus 4 jól Informált pénzügyi körök szerint az olasz kormány beleegyezését adla ahhoz, hogy Olaszország is
megfelelő részt vállaljon a hét millió angul fontos magyar kölcsönből.
A kölcsön ügyében a avejci piacon
Welsz Fülöp tárgyalt, aki ma este érkezett haza.
Tárgyalásainak eredményeiről még nem tettek közlést.
A kereskedelmi mérleg passzivitásáról, az államháztartás deficitjéről, a „kegyes kölcsönökért" fel nem áldozható függetlenségről
beszélt Wekerle pénzügyminiszter a felsőház Alisén — A felsőház pontosan körvonalazta
a felhatalmazás terjedelmét
A héten nMgJalmlk • felhatalmazási törvény végrehajtási utasítása
A felsőház előtt Borbély Intézett a
Budapest, augusztus 4 mai ülésén napirend Oyörgy Interpellációt
a baxa értáhesiUs*
tárgyában. Elmondotta, hogy az ország egyes vidékein lelkiismeretlen embereMrihasználják a helyzetet a gazdaközönség rovására. Alig 5 pengőt fizetnek a buza
métermázsájáé rt Aíayer János földművelésügyi miniszter válaszában rámutatott arra, hogy az általános európai gazdasági krízis következtében, továbbá ■ román és jugoszláv verseny hatása alatt a magyar gabonaexport Igen nehezen Indul meg. Egyelőre a szomszéd államok is tartózkodnak a vásárlástól. Igen komoly tanácskozások vannak az Iránt, hogy a határidő, üzletet bevezessék és Igy a forgalmai fellendítsék és remélhetőleg a korlátozások. Is rövid idő alatt megszüntethető* lesznek.
A felhatalmazási törvényjavaslat
vitájában Hoyos Miksa gróf után gróf Széchenyi Aladár szintén elfogadta a javaslatol, de hangsúlyost*, hogy nem ért egyet annak minden intézkedésével.
A bankzárlat nem volt szo-rencsés lépés, mert megakasztotta a gazdasági életet. Nem bízik a kormány takarékosságra irányuló törekvésében addig, mlg a kormány tagjai között látta a kultuszminisztert, mert neki vérében van az alkotási vágy. A kormánynak, fő-
ként a miniszterelnöknek elvitathatatlan érdemel vannak külpolitikai téren, a gazdasági bajokért azonban a kormány ls felelős. A Javaslatot elfogadta.
Hadik János gróf felszólalásában hangoztatta, hogy az utóbbi hetek eseményeiben a világpiaci hetyziten kívül nagy szerepe volt annak a tervszerütlenségnek, amely pénzügyeink vezetése terén az utóbbi Időben megnyilvánul. A pénzügyminiszter hiielpolitlkáját elbibázottnak tartja külföldi vonatkozásban is. Helyesli a miniszterelnöknek Franciaországhoz való viszonyunkban beállott Javulásról tett nyilatkozatát és szeretné, ha a francia orientáció kifejlődését semmiféle diplomáciai félreértés nem zavarná. Végül határozati javaslatot nyuit be, mely szerint a felhatalmazási tör-
vény alapján a kormány csak a gazdasági és hitelélet rendjének, valamint az államháztartás egyensúlyának biztosítására irányuló rendelkezéseket teheti meg, hogy ezzel a kormány nem nyert felhatalmazást arra, hogy alkotmányjogunk tOrvény en, vagy szokásjogon alapuló szabályalt rendeletileg módosíthassa, vagy hatályon kívül
helyezhesse. Baltazár Dezső kifejtette, hogy nem lehet irigyelni a hatalmat a kormánytól, mert annak gyakorlása maga a legnagyobb áldozat. Belső meggyőződéssel Jelenti ki, hogy nem hiszi, hogy akadhatna olyan magyar ember, aki gróf Bethlen István miniszterelnök kemény, gyakorlott kezéből Jó lélekkel át merné venni a hatalmat A Javaslatot ellogsdta.
....... volt,
Minthogy több szónok nem Wr.Kcrlc Sándor pénxUgyminisxter
reakedelml mérlegünk passzivitása, de a másik fél év sokkal Jobb lesz, Igy reméli, hogy kereskedelmi mérlegünk passzivitása ebben az évben sem lesz jelentékeny, vagyis sikerül eltüntetni azt a tényezőt, amely legjobban rontotta valutárls helyzetünket. Ha nem akarjuk, hogy az aranyérték továbbra ls kifolyjon az orszáR-ból, törekednünk kell arra, hogy fizetési mérlegünk is visszaszerezze egyensúlyát. Ha államháztartásunk kiadási oldalának csökkentésével nem tudunk kellő eredményi elérni, nem szabad visszariadnunk attól sem, hogy a bevételi oldalt növeljük, természetesen ugy, hogy országos érdekeket ne sértsünk vele és egzlsz-
váiaszoit a felszólalásokra.
— A nemzet az elmúlt időkben nemcsak áldozatkészségéit de élet-erejének is olyan nagysápCmutatta, hogy nyugodtan bízhatunk abban és remélhetjük azt, hogy elég gyorsan kilábalunk a mai helyzetből Is. Hangsúlyozta, hogy helyzetünket egyrészt a kereskedelmi mérleg, másrészt a fizetési mérleg passzivitása nehezítette meg. Kereskedelmi mérleqünk~passztvltása elérte évente a 370 milliót, fizetési mérlegünk pedig a 130—140 milliót. Az elmúlt évben megszűnt a kereskedelmi mérlegünk passzivitása és aktivitásnak adott helyet.
Ennek az évnek első felében mintegy 40-50 millió a ke-
ZALAI KOZL0NT
1931. sugusztus 5.
tenclákat meg ne semmisítsünk.
Államháztartásunk hiánya mintegy 50-00 millió pen-göre várható, amihez hozzá kell venni azt az összeget Is, amely egy ujabb államköl csőn kamataként jelentkezik. Ez azonban nem olyan nagy deficit, hogy kétségbe kellene esnünk miatta.
Megnyugtat mindenkit, hogy a kormány takarékoskodni fog mindenütt, ahol csak lelH és minden eszközzel gondoskodni fog arról, hogy az államháztartás deficitbe ne jusson, mert ennek az volna a következménye, hogy kölcsönt nem kapnánk.
Nemzeti függetlenségről csak az az ország beszélhet amely gazdaságilag Is függetlenl-tenl tudja életét más országoktól. kfllSnben kegyes k«l-csönadományok réven más országok gazdaságpolitikai járószalagjára kerfll.
Ne csüggedjünk azért, mert momentán mélypontra |ulottunk. A meglevő erők segítségével a nagyobbik utat már megtettük, aktívvá tettük kereskedelmi mérlegünket és csak a kisebb ul van hátra ahhoz, hogy a kitűzött célt eléijűk.
Zsttvay Tibor Igazságügyminiszter bejelentette ezután, hogy végrehajtásokról szóló rendelete ezen a héten megjelenik. Bethlen István gróf miniszterelnök szólalt fel ezután és a kormány nevében bejelentette, bogy gról Hadik Jáno| határozati javaslatához hozzájárul. \' Hangsúlyozta, hogy a kirí felhatalmazás nem nyújthat alkalmat semmiféle kérdésben arra, hogy a parlamentet fétretegye. Ellenkezőleg az országgyűlésnek kétszeresen kell gyakorolnia ellenőrzési jogát. A felsőház ezután általánosságban, majd részleteiben is elfogadta a törvényjavaslatot. At ülés V(4 órakor éit véget.
A Zerkovitz-cég felajánlotta a kényuer-llkfldáclót
Az aktívák mindössze 27 százalékban ledezlk a passzívákat
Budapest, aoguastns á Pár héttel ezelőtt fizetésképtelenséget jelentett az ország1 egyik legnagyobb borkereskedő cége, sz 1805 óta fennálló Zerkovltz Lajos és társa nagykanizsai cég. A cégnek Ausztriában ls üzlete voll Ludwlg Zerkowltz elmen, amelyet 1924 ben jegyeztetett be.
Az ügyet ma tárgyalta az Országos Hitelezői Egyesület nagyszámú hitelező leien létében. Kiderült hogy a cég 1927. óta állandóan nagy veszteségekkel dolgozott, amelyeket tőke-
számlájáról már fedezni nem birt s igy msgánvagyonát kellelt ezek fedezésére Igénybe vennie. A szakértő megállapította, hogy a felajánlott 35 százalékra az adósnak fedezete nincs, mert az aktívák (681159 P) csupán 26.97 százalékban fedezik a passzívákat. (1,041.269 P)
Minthogy az adós cég a hitelezőknek egyéb garanciát nyújtani nem tudott, kénytelen volt felajánlani a kényszerllkvldáctót, amely felett az OHE holnap rendeli el a szavazást.
A pénzforgalmi korlátozásoknak a kereskedelem érdekében való enyhítése
Ogyibtn Zala, Vas, Soproet-mfgyék kereskedői felírnak a kormányhoz
Nagykanizsa, augusztus 4 A zalai kereskedő-világ, amely a pénzforgalmat korlátozó rendelkezések forgalom-gátló erejét legsúlyosabban érzi, úgyszintén a kisiparosság, amelyet a beállott helyzet sok helyen a munkalehetőségeiben gátolt meg, — aggódó figyelemmel várják annak a beadványnak a sorsát, amivel a kerületi kereskedelmi és iparkamara most foglalkozik.
A szombathelyi Kereskedelmi Társulat ugysnls összefoglalta a kereskedelemnek a rendkívüli helyzettel kapcsolatot kívánságait és azokat további Intézkedés végett a soproni kamara elé terjesztette. A kívánságok a kővetkezők:
A kereskedők forgalma lecsökkent a végletekig és immár egzisztenciájuk van veszélyben, — Írja a beadvány — mert akiknek bankbetétjük nincs, képtelenek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek. Ezért szükséges volna, hogy mlndenléle kereskedelemközi belföldi tartozás fizetésének a határidejének addig az Időig való kitolása, mig a szükségrendeletek hatályban vannak.
Kívánják továbbá az üzlet- és lakbéreknek, valamint a köztartozásoknak is biztosítási dijaknak részletekben való fizetési kedvezményét, anélkül természetesen, hogy ebből az adósokra bárminő hátrány háramol-hatna.
Rendelkezést kíván olyan érielemben is, hogy
a betétekből olyan Összegek ls felvehetők legyenek, melyek Igazoltan salát egyéni és családi szükségletre szolgáló áruk bevásárlására vagy kiskereskedőknél fennálló árutartozás kifizetésére szükséges.
A külföldi kötelezettségek fizethe-tése érdekében a külföldre telepített váltók és a belföldön kifizetendő külföldi váltók, nemkülönben a külföldi számlák kiegyenlítésére a Magyar Nemzeti Bank fiókjai utján megfelelő lehetőségek teremtessenek. Nyújtassák még mód arra, hogy kereskedőink az eddigi hitelkeretek között váltókat továbbra Is leszámitoltathas-sinak.
Intézkedést kérnek az ellen, hogy a beljöldl gyárvállalatok és nagykereskedők pengj* szóló követeléselkel a mai vlszo/lfM között Idegen valutára változtathassák át, végűt foglalkozik a beadvány azzal a lénnyel, hogy a nagykereskedők és gyárvállalatok teljes hitelmegvonást eszközölnek, ugy
hogy csak készpénzfizetés melleit adnak árut. A belföldi cégeknek ez az elj\'rása azért esik tulyosan latba, mert ezzel szemben a külföldi gyárosok és vállalatok a legnagyobb megértéssel viseltetnek. A szombathelyi Kereskedelmi Társulat beadványával, melyhez bízó-
nak, a soproni kereskedelmi és iparkamara behatóan log foglalkozni és a közeli napokban megteszi á szükséges lépéseket illetékes helyen s reméljük, hogy a kívánt rendelkezések sürgősen megtörténnek.
Ugy hisszük, nem lenne haszontalan, ha ezeknek a kívánságoknak a kormány elé való terjesztéséhez a zalai kereskedő-társadalom Is hallatná a szavát.
nyára Zala kereskedői Is egyhangú helyesléssel és. óhajtással csatlakoz-
A nagykanizsai husiparosok kimutatják, hogy veszteségre dolgoznak
A húsipari szakosztály kívánja a kalkuláció hatósági felülvizsgálatát
Nagykanizsa, augusztus 6
Minapi , számunkban |elentetiük, hogy a nagykanizsai hatóságok bele készülnek nyúlni a kenyérárak után a húsárakba la. Erről szóló híradásunk .nyomán az Ipartestület húsipari szakosztálya hétfőn este ülést tartott, amelynek határozatából a következők közlését kérik:
„A Nagykanizsához hasontó városok közül egeez Dunántulon Nagykanizsán mérik legolcsóbban a húst és zslrfélé-ket. Minden hatósági beavatkozás nélkül, U<ztán a helyben klalaknli éles verseny hatása alatt a húsárak Nagykanizsán olyan alacsonyak, hogy a miszárosok nem hogy hatum nélkül, dt egyenesen visztesigre kénytelenek dolgozni. (Az az olcaó vtco, hogy .szegények, veszteségből étnek\', itt Igazán nincs helyén). Figyelembe veendő, hogy a közős sokféle elmen betlzetott egyéb adók fix összegekben vannak megállapítva és Így csak természetes, hogy a húsáraknak százalékokban kifejezett csökkenése nem lelelhet meg sz élőállatok árának százalékokban kifelezett esésé-fiek. Mindazonáltal a számítás Igy la téves, mert a huiárak 33 tzázaUkkal ettek. A islr ára pedig 4.1 százalikkat zuhant és ennél a fontos cikknél még a laikus előtt Is nyilvánvaló a ráfizetés.
Az a sertés, amit 80 -90 fillérért lehetett vennt, silány minőségénél fogva 28-30 százalékot veszít súlyából, mlg a tőkére kerül. A tesgerl árának nagy emelkedése folytán ma már a tómlnő-ségü sertés ára P 1-06—1.10 Ezeknél csupán 20 százalékos sulyvesztesóggel kelt számolni. A kalkuláció ezeknél a következőképen alakul: Egy 100 kg-os sertésből levonva 20 százalék súly veszteséget, marad vágósuly 80 kg hus, beszerzésiére átlag P 106--vágóhldl dll és fogyasztást adó P B\'-forgalmlado P 464 egyones adók P 2- -összesen RJI\'JHt az elsőrangú sertés husa tehát a mészárosnak P 1\'60-be korfll. Ehhez Jönnek a követkeső kiadások I házbér, személyzet. Jég, fűtőanyag, betegse-gélyző, létfenntartás és az a sok apró kiadás, amit felsorolni nem lehet Pf. csomagolópapír, köazőrülés, ló és koosl-tartás. az eladhataűan 3—4 kg. aulyu fe) stb. Megengedjük, hogy Vatváron olcsóbb a hus, de amíg Nagykanizsa az adók tekintetében Budapesttel teljesen egyfomán lesz kezelve, ahol P fw—3 a hus ára, vagy mint Pécs, ahol P 2-212 1 kg, sertéshús, addig Vasvár mezőváros. ahol az adók tekintetében a mészárosok kl vannak egyezkedve és a telét sem fizetik a ml költségeinknek.
Bizonyos az Is, hogy a prlváleloddsok nemzetmentő gondotstával rászorították a mészárost Vaaváron és Kanizsán is, hogy haszon nélktll dolgozzon a köz Javára. Ez épen olyan Igazságtalanság, mintha egy tlsztvjpiőtől kérnék, hogy hónapokon keresztút fizetés nélkül dolgozzék.
A privátárusoknak sok minden meg ven engedve, ami a mészárosnak tilos. Ott nem vizsgálják, hogy tiszta és alkalmas-e a hely, ahol a sertést leszúrják, azt nem bUnteUk, ha nem Úszta a
Természetes szénsavas
PETBHCI fröccs
legeavanyubb borral ia megfizethetetlen
Kapható: Kövest Henriknél, Nagykanizsa.
köténye, vagy ha egyáltalán nlnoa köténye. annál piszkos lehet a bárd, a kéz stb. Ha valaki tehát annyira erőt vesz a gusztusán, hogy vásárol Ilyen helyen, az már elszántságáért ls megérdemli, hogy olcsóbban Jusson hozzá.
Még csak megjegyezni kívánjuk, hogy a marha- is borjubőr-drak nem kevesebb, mint 63 százalékot estek.
Végül pedig felkérjük a város vezető-sigtt. hogy tinit kalkulációnkat hivatalosan vizsgálja felül. Ehhes annál (la inkább ragaszkodnunk kell, mert a sertésárak emelkedő Irányzata mellett a mai árak lenn nem tarthatók és- ml be akarjuk bizonyítani, hogy eddigi hősies kitartásunkért nem gáncs, de elismerés illet meg bennünket
Köszönjük a Tek. Szerkesztőségnek, hogy augusztus 2-lkt olkkében helyes és reális megfontoltsággal tartózkodott attól, hogy a még kldertteUen igazság rovására ellenőrizetlen hangulatok után menjen és mlndvégtg tárgyilagos maradt.
Köszönttik soraink közlését és vagyunk a Tek, Szerkosztőeégnek kiváló tisztelettel
A nagykanizsai ipartestület húsipart szakosztálya nevében:
Fürst Ödön Jegyző BmHtt Ltjos elnök." •
A magunk részéről csak annyi hozzáfűzni valónk van a husiparosok soraihoz, hogy — miként a pékek esetében is tettük — ezúttal is a pártatlan és tárgyilagos hatósági vizsgálatra bízzuk a husáitk kérdésének rendezését. Hs a hatóság a fentieket Igazolva látja, ugy a közvélemény kénytelen lesz megnyugodni a jelenlegi árakban. Ha azonban az állalárak esése — ami akármint van is, mégis csak kell, hogy befolyással legyen a hus árára Is — Indokolttá és lehetővé teszi, ugy a közönség érdekében az árleszállítás elkerülhetetlen lesz.
Mozgószinház
Miénk a* éfsmaHa
Százszázalékos német beszélöfilm pereg a Városi Színház vásznán : Henry Kistemakers színmüvének ragyogó filmváltozata. Mot\'ern filmregény, amely a német fllmtechnlka diadalmának, erejének és az amerikai filmgyárakkal szemben vsló versenyképességének hirdetője. Modern romantikával átszőtt meséje első jelenettől az utolsóig lebilincseli a nézőt. Berlin és Palermó közt oszlik meg a cselekmény. A hatalmas berlini autógyártól kezdve, a csodálatos szicíliai báli éjszakán keresztül egy Izgalmas sulóversenyig egymást váltják a lebilincselő jelenetek, amelyekben Scharlotte Andor, Hans Albers, Oltó Walburg és Wallet Janssen, a német filmvilág kimagasló művészei produkálnak tökéletes Illúziót kellő játékot. A rendezés nagyvonalúsága és a hangvisszaadás tökéletessége elsőrendű filmmé avatják a két órán át pergő filmet A hatalmas műsort Csrmen Boni és Ivan Mos|ouklne ismert néma filmje, A cár gárdistája egészili ki, amelyben brilllans alakítást nyújtanak mind a ketten. A filmet nyugodt lelkiismerettel ajánljuk a közönség figyelmébe. D.M. J.
1101. augusztus S_
A KÖZÖHSje ROVATA
A menték és a 12 fillére* telefon
Igen lisztéit Szerkesztő Url Felháborító eset történt velem a minap. Nem messze a lakásomtól haleset történt, aminek áldozata, egy kisgyermek, véresen, eszméletlenül maradt a baleset színhelyén. Többen a gyermek segítségére siettünk, egyben azonnal elszalasztottunk valakit a legközelebbi üzletbe, hogy tele-Ionon hívja kl a mentőket. (Közbevetőleg : a színhelytől a mentők gyalog legkevesebb 20 perc.) A boltos visszaüzent, hogy addig nem enged telefonálni, amíg a 12 fillért le nem fizeti valaki. Adtunk 20 fillért a küldöncnek és rohanvást küldtük vissza a telefonhoz. Akkor • végre sikerült értesíteni a mentőket. Mikor aztán a mentőkocsi a súlyosan sérült gyermekkel elrobogott, felhívtuk a telefonközpontot. Kiderült, hogy a boltos telefonját nem Is terhelték meg a 12 fillérrel, mert ha a mentőket balesethez hívják, akkor a beszélgetés nem esik számolás alá. Vagyis a mentőket bárhonnét ingyen lehet hivnl a baleset színhelyére. A szóbanforgó boltos ellen feljelentést teltünk. Először azért, amiért a pénz előzetes lefizetése nélkül nem engedte veszély esetén a telefont használni, másodszor azért, mert a 12 fillért jogosulatlanul tette zsebre. (A kereskedő eljárását nem akarjuk, nem Is lehet menteni, de az utóbbi váddal szemben valószínűnek látszik, hogy nem tudta, hogy a mentőket ingven lehet hivni. A szerk)
Nagyon kérem a tek. Szerkesztőséget, hogy a Zalai Közlöny panasz-rovatában, honnét annyi kicsinek látszó, mégis sokszor igen fontos dolog kerül ki a köz Javára a nyilvánosság elé, — adjon helyet eme panaszoknak, megbélyegzésül azokra nézve, akik szivtelenségűkben hitvány 12 fillért többre értékelnek egy életveszedelembe kertllt embertársuknál, — egyben figyelmeztetőül a halóságok számára, hogy a mentők, tűzoltók stb. telefonon való felhívásának módját széles körben ismertessék.
Nagyon köszönöm Szerkesztő Ur szívességét és maradtam őszinte tisztelője: _ (Aktirds)
Szabad vagy tlloa a koldulás a kanizsai utcán ?
Mélyen tisztelt Szerkesztőségi Ugy tudom, hogy a város állal lebonyolított Inaégakdó befejeztével Is további érvényben van a szegény-akció, amire havonként egész esslen-dön át fizetjük az önként vállalt pár pengőt Ezt annak idején azzal az Ígérettel vállalta az egész város, hogy ezzel aztán a koldulás megszűnik. Az utcai és a házaló koldulás azonban mégsem szűnt meg teljesen. A temető-kapu koldusai kitartanak poszt-
6Ikon. A Deák-tér Zrinyi-utcai sárin is ott űl as obligát koldus. A Cintórium környékén is találkozni velők. Házakba is sokszor be-beko-pognak. Ezúton kérjük a halóságokat, szíveskedjenek ennek a kérdésnek nyugvópontra Juttatása végett >z ellenőrzést fokozottabban végeztetni, hogy a szegényadóját önként lerótt közönség a további ulon-utfé-len való kéregetéstől mentesüljön. Kiváló tisztelettel: B. B.
— A legjobb befektetés, ha a
Schülz Áruházba viszi pénzét, Itt betétzárolás nincs, mindenki annyit v\'het, amennyit akar, leszállított Schűtz árakop.
Zalai közlöny
Nagykanizsán fogják tárgyalni a Krátky— Benczés sajtópert
Bmczás Tibor hírlapírót most hallgatták kl a „Magyar Hétfö"-ben megjelent támadó cikke ügyiben a budapesti főkapitányságon
Nagykanizsa, auguaztua 4
A Budapesten megjelenő .Magyar Hétfő" cimü, helenklnt egyszer megjelenő lap junius 22-lkl számát, mint ismeretes, a nagykanizsai rendőrség elkobozta, mert a lap munkatársa, Benczés Tibor hírlapíró .Forrong Nagykanizsa" cimü cikkében támadást Intéze t dr. Krátky István polgármester ellen, akiről azt állította a leg-konkrétebb formában, hogy a polgármester házről-házra ktUncseldr. Kállay Tibor érdekében és hogy hatalmával Igyekszik a szavazópolgárokat Kállay zászlaja alá tömöríteni.
Eltekintve a cikk teklntélyromboló tartalmától, olyan állításokat kockáztatott meg a polgármester ellen,
amik személyével kapcsolatban súlyos fegyelmi vizsgálatra Is okot szolgáltatnának. Épp ezért a rendőrség elkobozta a .Magyar Hétfő" Nagykanizsán feltálalható példányait és a felettes hatóság utasítására megindította a cikk írója elten rágalmazás vétsége elmén a sajtópert.
Ebben az ügyben Benczés Tibort a napokban nallgatta kl a budapesti főkapitányság. Értesülésünk szerint, bár a lap Budapesten jelenik meg, a rengeteg lanuköltségre való tekintettel mégis a nagykanizsai törvényszék fog|a tárgyaim ezt az ügyet. A sajtóper tárgyalására valószínűleg az ószl törvénykezési ciklusban kerfll sor.
Nyári árukat
olcsón vehetOnk
Singeméi.
Érdemes megtekinteni!
Egy budapesti hétfői lap szenzációs kacsája a balatongyörökl betörőkkel kapcsolatban
A lap azerlnt Háron és Kertész szerdán zaebmctazéat követtek el a magyar óceánrepQlök siófoki ünneplésén, holott már hétfőn letar-tóztatáaban voltak — A betörök „weekend háza" éa „Bugatti-autója"
•ssyt ém három káut la slágalaH „A R
A napi eseményekben la erőaen érezhető uborkaszezon egyébként a betörőkkel kapcsolatban érdekes kacsát termelt kl, amelyet a Budapesten megjelenő A Reggel című hétfői lap talált fel olvasóinak. A .Százezer pengő értékű lopott holmit, egy versenyautót, rengeteg ékszert, pénzt és ezüst evőeszközt találtak a balatonmenti villák fosztogatóinak weekendhdzdban" dm alatt megjelent cikkben arról ad hirt A Reggel siófoki tudósitó|a, hogy Háron és társa Balatonszabadiban Is garázdálkodott, ahonnan ellopták Szindssy Alánnak, az ismert sulóversenyzönek Bugatti-gyártmányu kocsiját és hogy etlogatásuk alkalmával ezt be is ismerték a betörök. Beismerték továbbá még azt is, (természetesen csak A Reggel tudósítójának jóvoltából) hogy összesen 32 balatoni villát fosztottak kl és mintegy 100 ezer pengő értékű holmit loptak össze.
A derék tudósító végül nem átal-lotta aktuálitás kedvéért még Endresz és Magyar óceánrepülők nevét is
En
Nagykanizsa, augusztus 4
Mint a Zalai Közlöny már megírta, a balatongyörökl csendőrség elfogta Háron Ferenc és Kertész ÖyOrgy csavargókat, akik betörtek egy balatongyörökl villatulajdonos villájába, ahonnan értékes dísztárgyakat vittek el.
A esendői ség tovább nyomozott a betörök múltját Illetőleg, mert sz a leltevés alakult ki, hogy ők kö-vdték el az utóbbi időben történt balatonmellékl vlllafosztogatásokat Is. Az ebben az irányban megejtett nyomozás azonban nem vezetett eredményre, mire a nagykanizsai ügyészség foghazába hozták vissza a gyanúsítottakat.
A nagykanizsai rendőrség, amikor megtudta, hogy Hí rónék kézrekerüllek, szintén érdeklődni kezddl a betörök iránt, akik ellen az a gyanú merült fel egyes lelek alapján, hogy ők fosztották kl Handelsmann László kanizsai kereskedő barakkmelletti fűszerüztetét, ahonnan néhány pár harisnyát és készpénzt vittek el. — Ezirányban a nyomozás folyik még.
Augnitna 5., szerda
Két vlldgslúgesrt
Miénk az éjszaka
Hangosfilm II Itlv. Henry Kisterme ke> színmüve. — Főszereplők:
Hm aiksrs, Ot>ari*lt* Msr, Otta Walbara, Valter iaaaaaa.
A cár gárdistája
KOzlsmert sikerű némsftlm 10 lehonisbsn. Főszereplők: Ivaa ■aajakla és Oaraiaa a«al. Előadások T is • Írtkor.
bevonni a játékba, akiknek szerdai, siófoki látogatásával kapcsolatban azt Irta, hogy a tiszteletükre rendezeti bankettre Háron és Kertész is belurakodlak és ott több tolvajlást és zsebmetszést kOvdtek el.
Jellemző a lap lólértesűltségére, bogy perdán este követtel el balatonparti lopásokat és zsebmetcéseket olyan emberekkel, akik Nagykanizsán már hétfő óta lakai alatT voltak.
„A Reggel" tudósítója különben egyéb zalai szenzációkban sem fukarkodik. Ugyanebben a számiban közli, hogy a Tapolcáról Alsóörs felé Induló gyorsvonat szikrája tűzet okozott, leégett 3 ház, bennégett egy 72 éves aaszony és 40.000 pengő a kár. Ezzd szemben tény, hogy- kazalba rakottlakarmányoir es ölbe rakott haaáblán kívül egyéb nem égett el.
Azoknak okulására közöljük ezekd, akik sokszor számon kérik tölűnk a hétfői szenzációkat éa roarmáju meg-legyzésekd tesznek a helyi sajtó jóltnforniáltságára vonatkozólag.
A Zalai Közlöny-ntk az egész vármegyére kiépített hírszolgálata ilyen .szenzációkkal" — legnagyobb sajnálatunkra — a Jövőben sem szolgálhat.
Tlaaaatek ■ wMékest
Miklós Oergely ny. igaagalónak Révfülöpön levő présháza kigyulladt. A magasan fekvő épüldhez nem tudtak vizet hordani, igy az épület a benne levő értékes szflrdi felszereléstel egvűtl elégett. A tűzet gyermekek gyujtogatása okozta.
Alsóörsön a vaauti mozdonyból kipattanó szikra a 30. sz. őrháznál felhalmozott takarmányt és tűzifát gyu|-tolta meg s azok teljesen elégtek.
Budavárban ugyanaznap Vksai Pál pajtája és Molnár József lakóházának tdózete égett el.
Varga Imre gógánfai lakosnak a község határában lévő zabja gyulladt meg es elégett.
Révfülöpön dr. Fischer Qyula présháza eddig még ismeretlen okból kigyulladt és tdjesen leégeti
Örttlos községben a napokban kigyulladt és elégett Magyar András pajtája Innen a tűz átcsapott az istállóra is, amely a benne levő két szarvasmarhával egyűlt szintén a tűz martaléka Idt A tüz állítólag akként keletkezett, hogy a közelben; egy kisfiú gyufával Játszott s a gyufa lángjától tűzd fogott a pajta mellett felhalmozott szalma.
zalai közlöny
A viharban elszakadt villanyvezeték agyonütött egy lovat
Egy somogyszentmlhlósi gazda pa/tá/át felgyuftotta a villám Nagykanim, augusztus 4 azonban, hogy az átázott talajon
A héttő esti vihar alkalmával \' majdnem halálos kimenetelű szerencsétlenség történt Nagykanizsán, Fatir Mihály építőmester Eötvös-tér 15 szám ataiti házában.
A heves szélvihar elszakította ugyanis a ház udvarán lévő magán-vttianyvezetéket Ezt idejében észrevették a házbeiiek és amikor egynegyed 7 óta tájban be akart hajtani az udvarra a házban lakó Horváth Péler, Fatér Mibályné figyelmeztette, hogy vigyázzon, mert az elszakadt vezeték keresztben fekszik az u Ivaron és baj lehet belőle, ha ráhajt. A kccsis vigyázott is, hogy a ló iá ne lépjen a vezetékre és a huzaltól mintegy 60—70 centiméterre vezette el az allatot. Azzal nem számolt
még ez a távolság Is veszedelmet jelent és araikor a ló a vezeték mellett el ak*rt haladni, ugy megütötte az áram, hogy a szerencsétlen pára/ázuhint a huzalra és halálra égette a villanyáram A kocsisnak szerencsére semmi baja sem történt
az Ijedtségen kivüL *
Ugyancsak a hétfői viharból klfo yólag este fél 7 óra tájban becsapott a villám Imlts Boldizsár so-mogyszentmlklósl gazdálkodó pajtájába, amelyet felgyujott. A pajtában akkor szerenciére sem ember, sem állat nem tartózkodott. A lüz:t ideje korán észrevették a szomszédok, ugy, hogy sikerült Is rövidesen elolta-niok és így nagyobb/kár nem tjrténL
A
NAPI HIRiK
NAPIREND
\'lagasztas 5, szsrda
Rém katolikus: H. B. A. Protest.:
Osivald. tuaeltU : Ab. hé 22 •
Váróit Színház. .Miénk u éjuaka" hingoilllm. „A cár gárdltlá]*íztnzá cMf némafilm.
Oyófyazertárl «|j*ll nolláUt: I M váűbg a .FjÉsIsasV gjófyazerUi Pöut €.
OftxtSrM nyitva regg»l 6 érttói a.t. 8 ótUf (MM, ascrda, pántok dálitás, luddn «géi< aap aótaaí). Tat.: J-ll
— Kinevezés. Oyömörey Oyörgy főispán dr. Kövess Ferenc, tb. szolgabíró, balatonfüredi lakost vármegyei közigazgatási gyakornokká kinevezte.
— A dunántúli református egyházkerület szeptember 7-én un-nep\'l, nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó jelenlétében, az egyházkerület anyatskolá|», a pápai ref. főiskola fennállásának négyszázadik évfordulóját.
— Kántortanító választás. A nylrádl Iskolaszék öl pályázó közül Kepler István, volt hahóti osztálytanítót választotta meg kántortanítóvá.
— Ma érkeznek haza a Bogláron nyaraló gyermekek. Eiuton értesítjük a szülőket, kiknek gyermekeik Balatonbogláron nyaraltak, hogy ma, szerdán este 8 órakor poniosan leienjenek meg az állomáson haza érkező gyermekeik átvétele végeit. A Mlsszlisház vezetősége.
— Kaposvár kultúrpalotát építtet. Somogyvármegye törvényhatósági bizottsága hétfőn tartott évne-gyedea közgyűlése elhatározta, hogy a nagy munkanélküliségre való tekintettel még ez év őszén megkezdik Kaposváron a Széchenyl-kulturpalota építését. Elhatározta a közgyűlés, hogy a vármegye jövő évi költség-vetését 74000 pengővel csökkeni).
— Nyugdíjazás A MÁV Igazgatósága Németh János főintéző, zalaszentgróti állomásfönököt hosz szabb Idő óta tartó betegsége után nyugdíjazta. Harmincnégy éven át tartó eredményes és odaadó szolgalatáért az igazgatóság elismerését Telezte ki.
— Megszüntettek két oaatály-mérnökséget. A szombathelyi üzletvezetőiig területén csak nemrégiben szOnte ték meg i keszthelyi és körmendi fűtőházakat, a celldömölki! pedig alaposan redukálták, korábban pedig a csornai oaztálymér-nökséget szűntették meg. A MÁV igazgatósága most ujabb két osztálymérnökségnek: a kőszeginek és a kész\' helyinek megszüntetését, vo-nalhá\'óiatának prdlg a szombathelyi, illetve a tapolcai osztálymérnökséghez csatolását rendelte el.
— Maradékok potom árban — Slnger divatáruházbsn kaphatók.
— Felakasztotta magát\'egy gazdálkodó. Idős Nyulas János nagy-aiádl kisgazda kiment a gyümölcsös kertjébe, ahol egy szllvafára felakasztotta magát. Tettének oka ismeretlén.
— Lezuhant a stráfkocsiróL Kolongya Ferenc 54 éves nagykanizsai napszámos áru fuvarozás közben kedden délután véletlenül lezuhant a megrakott stráfkocslról. A Csengery-u ca kövezetén ugy összetörte magit, hogy á mentők kopo-nyatöréssel kórházba szállitolták.
— Schütz-vásár kirakatai, tavaszi, nyári és őszi cikkek leszállított árainak parádés felvonulása.
Édesanyja szsmaláttára
fejfxtc I* ailnauM a kis Holba Miklóst Fonyód, augusztus 4
K.Zakxl Közlöny jl beszámolt arról a borzalmas gyertafksurencsét leuégről, amely néhány, napja történt Pöttyödön, ahol a.iá»utTleíe|ezte az ott nyaraló Holba főmérnök 7 éves Miklós nevtt kisfiát.
A most elkészült csendőri jelentés szerint a ki«íjf) édcMayja szemeláttára történt a tfSroyO szeren flrfllen-ség. Holba Miklősné ugyanis a töltés és a vízpart között lévő kabinban öltözölt, amikor észrevette, hogy kisfia a vasuli síneken ül. Félig fel-öltöiötten odarohant, hogy elhozza a kisfiút, ekkorra azonban odaért már a slnautó is, amely lefejezte a szeiencré\'len gyermeket.
A csendőrség jelentése alap|án ugy • szerencsétlen anya, mint a mo\'.or-vezetó ellen gondatlanságból okozott emberölés vétsége címén megindult az eljárás. ____
— Budapestre költözésünk folytán mindazon ismerőseinknek és jó-barátainknak, kiktől személyesen bucsut nem vehettünk, ezúton mondunk .Isten hozzád"-ot. Dobó Emil és családja.
— Betörő lett egv 70 holdas gazdábóL Kaposvárról Jelentik: Tegnapra virradóra Tekenye községben betörlek Bánáti István gazdálkodó házába. A betörő bemerészkedett abba a szobába, ahol Bánáti felesége aludt és felnyitva a szek-\' réoyt, magával vitt 300 pengőt. a zalaszentgróli csendőrség elfogta a tettest Sümegi László személyében, akinek valamikor 70 hold földje volt Nemeskereszturon, de a vagyonát eldorbézolta/
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb liléinek Is megfelelő kivitelben, garnitúrákat, rekamléket, matracokat, függönyöket stb. legolcsóbban és kívánatra kedvező fizetési felléleiekkel szállítunk. Rendelés előtt kérjen díjtalan ártájékoztatót. Kopstein Butoráruház, Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
■a UJ pneumatik lerakat Nagykanizsán. Örömmel értesülünk, hogy az Englebert-féle pneumatik gyár Nagykanizsán is megsiapilotta képviseletét. Reméljük, hogy ez a kiváló belga világmárka, elismert megbízhatósága, príma minősége és gazdaságos árai miatt a vidék auto-mobilistái és motorosai között közkedveltségnek fog örvendezni. Mindennemű felvilágosítást, továbbá árjegyzéket a vezérképviselet ad : Szántó Vilmos és Társai, Nagykanizsa, Csengery-u. 6. Telefon 3 22.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a rnutt héten 14 gyermek szlíkmt, 6 flu éa 9 leány\' Barbél JózMf aaatalomegéd éa Tlslér Aanának rk. leánya, Szerecz Jówot paufipKM és frdMrt Szidóniának rk. laBya, Unger Ferenc bognársegéd épitaár Magdolnának rk. leánya, Ofl Sáodor t&Hművea és Jámbor Juliannának rk. leánya, Bolf Károly föld-művea.M Faikas Apollóniának rk. leánya. Kováoa József földműves és Dá-vldovlcs Annának rk. tla, Mozsollcs István napszámos éa Boros Máriának rk. tla, Bay Fereno vlllanyszerelósegéd és K»á|z Bruébeioek rk, tla. Kupi István noettaltlszT ésNagy Erzsébetnek rk. fia, Bregovlca József napszámos éa Benczek Katalinnak rk. leánya. Házasaágon kívül született 3 leány és 1 Hu. — Halálozás 7 lörUnt: Imrei Istvánná szül. Lendvat Rozália rk. 86 éves, özv. Tóth Józsefné szül. Nagy Mária rk. 66 éves, Bolf Anna rk. 4 napos. Kuzaner Katalin rk. 86 éves. Vesztei István földműves rk. 73 éve*, Welas Efenébet üzleti cseléd Izr. 32 éves, Bedczq Fereno tanuló rk. 10 évea. — Hiitutigot köt/üt 5 pár: Bpploger Arnold kereskedő (Cseaztreg) és Armhaua Plrkew Aranka Izr., Nagy József napszámos és Hárl Terézia rk., Trembeózkl János gyártmunkás és Adám Juliánná rk., Mlllel Oyörgy vasúti munkás éa Molnár Mária rk., Tezer Antal és Szüos Rozália rk.
— öt napi elzárás részegségért és éjszakai botrányért. Kedden hajnalban hangos utcai botrány látszódott le az Erzsébet-téren, shol egy fiatal Ittas napttámoslegény ol/an ordítozást rendezeti, hogy két rendőr be akarta kísérni. A legény éktelen káromkodásba tört kl. A rendőrök mégis betámogatták a rendőrségre, ahol megállapították, hogy Borovlca Ferenc 21 éves ne-mesuentandrásl napszámoissl azonos, aki a keddi országos vásárra |ölt Kanizsára. Már s délután folyamán megérkezett i várotbs és itt összetalálkozott néhány barátjával, akik becsalták egy korcsmába és ott ai öntudatlanságig leitatták. Kedden délelőtt, araikor már valamennyire kijózanodott Borovlca Ferenc, a rendőri bűntetöbiró maga elé hivatta és az éjszakai botrány miatt 5 napi elzárásra Ítélte. A fiatal legény nyomban benn is maradt a rendőrségen, hogy leülje a büntetését. A példás Ítélet az éjszaka sok zajos ődöngöjének szolgálhat okulásul.
— Betörő járt egy takarék-pénztárlgazg .tó hálószobájában. Szombatra virradóra ismeretlen tettes beosont Zarka Dénes csurgói takarékpénztári igazgatónak hálószobájába, ahonnan kilopta az igazgató ruháit. A tettes kinn az udvaron kiforgatta a zsebeket és valószínűleg a takarékpénztár kulcsát keresle, amit azonban nem talált meg. Az Igazgató ruháit másnap reggel szétszórva találták az udvaron. A vakmerő betörés ügyében nyomozási Indított a csendőrség.
lftftl. augusztus 6.
SPORTÉLET
Falball-maoessk és ■ vigalmladA
Ultovszky Béla • belügyminiszter hétfőn körrendeletet Intézett az ösz-aies vidéki városok vezetőihez. \' Közli a miniszter, hogy az MLSz beadványban feltárta előtte azokat a nehézségeket, amelyekkel a vidéki amatőr labdarugó.egyesületek küzdenek és elpanaszolta, hogy a városok által a futball-meccsek után szedett vigalmiadó az amatőregyesü-letek részére elviselhetetlen terhet Jelent. A professzionizmus bevezetése óts az amatőregyesűletek elvesztették látogató közönségükéi, pártfogó tagjaikat, ugy hogy j\'Jvedelmük csak a megmaradt csekélyszámu tagok tagsági dijaiból származik. A Labdarugó Szövetség ezután a futtrall-sportot terhelő su\'yos vigalmiadó teljes eltörlését kérte A belügyminiszter mostani rendeletében a városok figyelmébe ajánlja a Labdarugó Siövetség méltányos kérését és közli, hogy a helyes megoldásra a maga részéről is súlyt hilyei, mert a vlgalmtadő semmiesetre sem lehet olyan nagy, hogy a versenyek megtartását és ezzel az egyesületek működését lehetetlenné tegye.
A belügyminiszter felhívta a városokat, vegyék revízió alá a futballmeccsek vtgalmiadójil
A balatonfüredi vitorlásverseny
Balatonfüred, augusztus i
A Balatont Yacht Club vasárnap délelőtt rendezte vitorlásversenyét, amelynek a parton, az úszóházban, valamint a kiséröhajón és csónakokban Igen nagyszámú közönsége volt. A részletes eredmények a következők:
A 22 négyzetméteres yollék versenyéhen (6 tengeri mérföld): I. Délibáb, kormányozta lf|. Kovács Béla (BYC) 2 óra 52 p 38 mp. 2. Cseresznye, kormányozta Széchenyi Pál gróf (KMY.C) 2- óra 53 p 22 mp. 3. Klsangyalom, kormányozta Helnrkh Tibor (KMYQ 2 óra 94 p \'22 mp. 4. Carmen, kormányozta Bieberauer Richárd (BYC) — A 14 méteres yollék versenyében (3 tengeri mérlOld): 1. Oirabondás, kormányozta Tahy Imre (BYC) 1 óra 40 p 30 mp. 2. Arad, kormányozta Bkaovlts I, (BYC) 1 óra 46 p 20 mp. — Az osztályonklvüll hijók hendikep versenyében (3 tengert mérföld) : 1. Mókus, kormányozta Oöll-ner Lajos (BYC) 1 óra 40 mp. 2. Busso, kormányozta dr. Pisa Ernő (VVRC) 1 óra 45 p 13 mp» - A 22 négyzetméteres tökesulyu hajók versenyében (6 tengeri mérföld): 1. Slrocco, kormányozta Orófcslk János (BYC) 3 óra 1 p. 2. Zulu, kormányozta Kerényl László (BY).
(Kerékpárverseny a Balatonmentén) Balatonfüred—Keszthely-Siófok távra kiirt vaiogaló-versenyt az MKSz kapitánya, Nemes tévedése miatt Balatonfürednél megsemmisítette s o:t 142 kilométeres távon uj versenyt irt ki. OyOzies lett Nemes 4 óra 57 p 39 mp. alatL A szövetségi kapitány uj válogató-versenyt tűzött kl, de ez alól Nemesi felmentette.
Értesítem a mélyen tisztelt hölgy-közönséget, hogy
női divatszalonomat
Erzsébet-tér 11. szám alá helyeztem.
További szíves pártfogást kér
FIAL A ANTAL.
1931. augusztus 5.
Augusztus 5 (szerda)
Budapest 9.15 A Weldlnger szalonzene-lur lungversenya. 9.30 H. B.45 A hangv. folyt. 11.10 Nemzetkőst vizjelzószolgálsl. 12 Dili harangszó. 12.09 Cigányzene. 12 23 a 12.35 A basgv. tolyt. 13 Időjelzés 14.45 H 16 Növel lik. 16 Időjelzés, ldő|árás-lelentéa, H. 17 E. 17.30 ]b. 18 30 A aslr-bu,al Jtlékok keretében Mozart: .Figaró Mássága" c. vlgoperijintk kózv. Salzburgból. 21.15 loojelzéa, H, versenyeredmények. 21.30 Cigányzene, kózben Idójárás Jelentés. 22 45 Az l.| honvédgyalogezred zenekarának hangversenye.
Bécs 11.30 0. 12.40 Zenekari hangverseny. 16 Hangv. 17.10 Beethoven: Változatok .Éa vagyok a kakadu szabó\' clmtl dalra. 18 Átvitel Salzburgból. 22.10 Zenekari hangverseny.
Berlin 16.50 Schubert zenemüvek és dalok. ia 15 és 20 Zenekari hangv. 22.30 Hangverseny.
Davantry 17.15 Zenés gvermekóra. 18 Zenekari hangv. 16.40 H&ndel-müvek zongorán 1930 K. 2145 éa 23 Zenekari hangverseny.
Milánó 17 Zenekari hangv. 19.15 0 31 Operett E
München 17.20 Házlzene. 17.50 Urarao. lontréták. 19.30 Zenekari hangv. 20.15 Vígjáték E 21.45 Eredeti szerzemények. 22.45 Zenekari hangv.
Prágai O*), 17.10 és 18.15 O. 19 Óra-Illés. 19.05 XtiaesL 1930 Rádiójáték. 21 Zongoratrió. 21.30 Hangv.
Róma 17.30 Szoprán- és baritonénak, zongorajáték. 18 25 0 31 Opera E.
Varsó 13.10, 16.30;ée 17.15 O. 18 Zenekari hangverseny 19 20 Q. 20.15 Szoprán , tenor- és csellóverseny. 22 Dalok. 21.30 Zeneksrl hangverseny
— Siessünk Slágerhez, mert ott csekély pénzért kapunk nyári ruhái.
Ny il t-t ér.*)
Emlőn figyelmeztetek mindenkit, hogy mivel feleségemtől elváltam, részére semmiféle hitelt és kö\'csönl ne adjanak, mert azokért felelősséget nem vál\'alok és ki nem fizetem. Szépéinek, 1931. aug. 4.
Varga György.
•) E rovat alatt kozlflttekén sem a szerkesztéséi, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
ZALAI KÖZLÖN V
Legjobb üditő ital
a közismert
Kapható minden ttszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
fii mói fogára.
Király-utca 34. Telelői 310.
KÖZ0AZDASÁI
A gümőkór (tuberculosls) elleni küzdelem
Irta: dr. Wolf Sándor m. klr. állatorvos
Nemrégiben két miniszteri rendelet jelent meg a hivatalos lapokban, egy a honvédelmi és egy a népjóléti- és munkaügyi minisztertől. .
A rendeletek arról szólnak, hoay közintézetek, úgymint a katonaság, kórházak, szegényházak, csecsemő-védő egyletek stb. tej és tejtermék szükségleteiket elsősorban, még ha drágábban is, olyan tehenészelekből lássák el, amelyekből a gUmókórt állami támogatással és állami ellenőrzéssel kiirtották.
A gümőkór (latinul tuberculosis, népiesen heptlka, tudövész) nemcsak az emberek között, hanem a szarvasmarhák, de különösen a fejőstehenek között is nagymértékben el van terjedve. F.s a tehenek gümőkórjál az ember is megkaphatja. Miulán a gümőkórtól beteg tehenek tejében majdnem mindig vannak gümőkór bacillusok, azért különösen a tejjel táplálkozó gyermekek szokták fertőzni magukat teliéngümökórral. Tapasztalatok szerint a gyermekeknél előforduló skrofulozis (az áll alatti és nyaki nyirokcsomók gUmőkórja), a csont-, az izületi- és az agygümő-kór, tehén gümőkórtól szokott származni.
A szarvasmarhák gümőkórjának az irtása tehát nemcsak állategészségügyi, hanem közegészségügyi szempontból Is rendkívül fonlos.
Erre való tekintettel az uj (1928 évben megalkotott, de még mindig életbe nem léptetett) állategészségügyi törvény, a szarvasmarhák nyílt gümőkórját hivatalból jelentendő betegségnek minősiti. Ez annyit jelent, hogy a gazda ha marháján a nyilt gümőkór gyanúját, vagy ha állatorvos szarvasmarhán a nyilt gümőkórt megállapítja, köteles azl a hatóságnak és a hatósági állatorvosnak bejelenteni.
Nyilt gümőkórnals hivjuk az oly n megbetegedést, amikor a beteg szervből állandóan ürülnek ki a gümőkór bacillusok a külvilágba. Ilyen a legtöbb esetben a tüdőgUmőkór, mindenesetben a tőgy-, a méh-, a bél- és májgttmőkór. A nyilt gü-mőkórosnak talált marhát azutáh az állam majd megváltja tulajdonosától és vágóhídon értékesíti, hogy igy az emberekre és állatokra nézve ártalmatlanná tegye.
Egyrészt tájékozódás céljából, másrészt, hogy a gazdáknak még az uj állategészségügyi törvény életbe lépte élőit módot nyújtson a gümőkór irtásra, a földművelésügyi minisztérium a mult évben körrendeletet küldött a törvényhatósági áll .t-orvosoknak és egyes járási m. kir. állalorvosoknak, amelyben felhívja őket, hogy lépjenek érintkezésbe a székhelyükhöz közel fekvő olyan gazdaságokkal, ahol az ügy iránti érdeklődés folytán kilátás van a
Építtetek, ktaOwsek és építtetők Ügyeimébe!
Ujabban az Eternltt\'MOvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártolt Eternlt-nagy-lapok, melyek bútorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. és Fia lakereskedő cégnél kaphatók,
hol mlndenntmB deszka, léc. épalstta. valamint egyéb építkezési anyagok ■ ■api árnál In aloaéHaa aaaiaialnUk kn.
Mindennemű enyvezetUemezek állandóan raktáron Hajópadlógyártás és bérgyslulás K77 Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz azállltunk. Teleion : 337.
ffosdasdffos
űseme/
feleni
SZÁNTÓ VILMOS ÉS TÜÜSU
■ ADYKAHIZSA
Csangtryirt B.
Tnlafaa «-•«.
gümőkór sikeres irtására. Ebben a rendeletben a földművelésügyi minisztérium állami támogatást helyez kilátásba azon gazdasagok részere, melyek Opszánlukból beleegyeznek abba, hogy szarvcisnnrha állományukból a gümőkórt teljesen kiirtsák.
Ez a támogatás abban áll, hogy az állam viselné az összes költsé-ngeket, a tulajdonostól nem kíván mást, mint a rendelkezések pontos végrehajtását. Ez a rendelkezés pedig nem tartalmaz másl, mint hogy a tulajdonostól megköveteli, hogy a fertőzött mirhákat a teljesen egész ségeseköl szigorúan elkülönítse.
Van ugyanis egy eljárás — az úgynevezett tuberkulinozás, mellyel biztosan meg lehet állapítani, hogy melyik állat van fertőzve gUinőkór-ral és melyik nem. Ilyen eljárással elérhetjük azl, hogy egy állományból, például egy tehenészetből, tel-
Íesen kiirtjuk a gümőkórt, vagyis, logy abban csak teljesen egészséges tehenek lesznek, és félévenkint vagy később évenkint, heglsmélelve ezt az eljárást, állandóan ellenőrzés alatt tarthatjuk az állományi, nem betegedett-e meg közülük közben valamelyik.
Azl hiszem felesleges magyaráznom, hogy a fogyasztó közönség részére egészségügyi szempontból mennyivel értékesebb egy ilyen egészséges tehenészetből származó tej és tejtermék. A tej még nem oljan veszedelmes, mert azt forralva szoktuk fogyasztani, amikor it a bacillusok elpusztulnak. Azonban a vajat, sajtot nyerstejből készítik, azokban bizony élve maradnak a gümőkór-bac llusok.
Azért a földművelésügyi minisztérium megengedte, hogy azok a gazdaságok, amelyek tehenészetéből a gümőkór ilyen eljárással kiirtatott és amelyek állandó állami felügyelet alatt állnak, tejüket és lejtermékeiket „állami ellenőizéssei gümökór-men-tesitelt tehenészetből származó tej" (i\'letve .vaj" vagy „sa|t") megjelöléssel hozhatják forgalomba.
A fentebb említett miniszteri körrendeltet ezen cikk írója is megkapta és érintkezésbe Is lépett Nagykanizsa vidéki öl gazdasággal, «ahol remélte, hogy az Ugy iránt érdeklődéssel viseltetnek. Ez még a mult év őszén történi, de még egyik gazdaság sem határozta el magát erre a lépésre, amit csodálok, mert hiszen az Illető gazdaságra ebből jelentékeny anyagi haszon is származna. Végül megjegyzem, hogy az országban másutt elég szépen megindult a gümőkór-irtás és eddig több mint 10.000 drb tehenet- vettek ilyen
eljárás szerinti kezelés alá és már több tehenészetből teljesen kiirtották a gümőkórt.
Zlrlokl zárlat
. ÍÍS* Lo"<1°" * W. Nawyort
31300, BrOSMl 7155, Milano 26 83, Madrid 49-30, Amsterdam 203-80, Min - -. Wien 7110 fcfla »7lVa. Pián 15MW.. Varrt 57 42V* Rndnoaal MhMVa tslprid 909, Muumk 3\'Wi
Tvmfartfafe
Baza tszv. 50 fllL, dt. 30 flU. és a rozs 15 flll. esett.
Baaa tlssav, uj 77-«eB60-9l0 78-as 8-75-925. 79-ts 890 - 910. 80-as ÍOO-MO, danánt. 77-as 830 - 8 80, /S-as 865 8-93 79-«s 8 80 -g 10. *>-« 890-920. Rors 300 - 815, «k árpa uj 18 75-14-29, sOrárp* 17-50-1300. aab 17 75 -1800, ksirt 13 80 -1400. rspos —•--•—, korpa 1073-11-00.
VirágkedvelőknQk fontos!
GyfinyfirO
manna virágokat, azobanfivénfakal, karll virágokat
nevel ma minden háziasszony, kertész és mindenki, aki növényei földjét viz helyett néha a
KUTASY-FÉLE
jib
oldatával locsolgatja meg. Egy csomag (15 adag) ára 1 P20I. 1 adag (2 liter vizhez) 10 flll.
Kaphatót
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és návény védószerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
Á bíróság mellett Telelőn 130.
ttafa falta-Hó**
VALUTAK Angol 1. 2/-70 28-00 Buah. /9-30-80-10 Cseh k. 16-94-1710 Dán k. 152"40-1Í3\'40 Dinár 1010-10-20 Boflir 57124-076-25 francia 1,22 60-23-00 HotL 229-70-231-30 Lengyel 63«-6»-25 Un a-40-i-tó Un 4-10-418 Líra 2980-80-20 Márka 1U 00-136 00 Norvég 15280-153 80
80-05 80 /5 ÍTáJdl. I10-Ö0 II2 10 S/ed k. 152-90-153 90
D8VIZAK Aast 329-70-231\'30 Belgrád 10-09 1017 Kálin I85-I5-136-16 BrtMMl 7V*45-8(M)5 Bukarest 3-38-3-42 Kopaab. 15240 153 40 London 27 68-27-88 Madrid 49-50-4350 Milano 29-80-3000 Newyor 669 50-73-50 OaalO 152*44-153*45 Pária 22-34-22-50 Prága 16-87-16-99 Baóls 4*12-4-16 Sbxkh. 162-50-153-50 Vatló 63-75-64-25 Wlla 10-02-80-62 ZfrfC* 110-96-111-95
Klaájs: Nlialal Ijob4i ét Lapklsíé Vállalat, Iigykaalisáa.
Felelöa kiadó:-Zalai Károly, tatararbaa tetefoa t Nagykan laaa 7*. sa.
APRÓHIRDETÉSEI
Az apsikárdeáésak dija 10 mHe * MMaMbN wmi dia Üfc. Vaaár- éa ■ II icaap 10 ásóig M MMr, mindsa k»SÖa«ó dl). • (UL Saodáa éa péa-iekea 10 aaói> M ««Mr, minden további
i a fili ~ -
axó dija I
111. CJmasó i minden vsota-
gahb betűből álló uó kér .rónak arámik, is tik. Állást keresőknek SOV. engedmény.
llrdaMMh • (M) a*na« Iwalgaa alal a Maalaaai kwyvaléi. wáailáiáa •Ikarlléaa >4nH *l•r• llaaleallk
tlaáá Caengery-utca 18. alatt 724 Q-M lelek. 2990
HSI|r»k NmlnélM I Paplanokat a legszebb kivitelben éi azok áldolgozisit elvállal la Jutányosán - Freundllchné, Fft-ut 16. 3628
•alátailt kizárólag modern, Jót, hat-azemétyeaeket l> bárhová Kaufmann Maa*> nál rendelje. Teleion számok: 167. vagy 571. Nidor-ulca 6. 30®
és azonnal elfoglalható kényelmet szerété magános ur részére egy siépen bútorozott kmonbejiratu utcai szoba Vörts-matty-utcs 34. s\'im alatt.
Gallérokat
12 fillérért leplekbe* Outit
KOVALD
">° budapesti testögyár.
QyOjtfttalap Nagybani
Oaaagary-ut B. u,
Intallfgaiaa, vairnl tndó leány gyermek mellé állán kara. Cin a kiadóban. á;60
Nyárt alaaát és Csabagyöngye a exportra vtazek. WoJták vendülós, Najj^
Orüabaum-iéle aMMét Kossuth-téren átvettem és salát nevem slatt tovább folytatom. Bellák József sütőmester. S5Ó4
Páaiklteatat bekebeleiáare minden
2ALA1 KÖZLÖNY
1831. augüszlui S
Oeaxegbeu a legelőnyösebben és leggyorsabban totyóatttat A özét Iobío péas-kölcsonközvetttő irodája Nagykanisaa.
Horthy Mlktóe-nt 2. szám.
2611
Kényelmes csukott, hat üléses Bútok ■■lévai gangéból fuvarozást vállalok. Szántó, Caeagery ut 6. Telelőn 3-22. 3472
Magyar-utca 3. siám alatt Maaw\'fta
vegyeskereskedés és mészárszék 2 szobás lakással kiadó. Bóvebbet Zrínyi Miklós utca 30. szám alatt. 3623
Bagolalsor 5. az. hás eladó. Ugyanott eggaobás lakás kiadó, azonnal elfo^U^
kertBl együtt azonnal adóban.
a magános urtháa kiadó. Cim a ki-
3642
aUgáata4c, háromszobás lakás Wrdó-szobával november l-re kiadó — Sugir-3544
ut 41/e.
Jaab leány tűs háztartásba felvitetik. Azonnal Is betéphet. Zsoldos ékszerész, Zrínyi MlkJóa-utca 60. 3560
KOszOnetnyilvánitás.
Ezúton mondok hálás köszönetet Oeltie nagyközség iparosságának és közönségének, hogy szeretett jó férjem váratlan elhunytaalkalmával mély gyászomban osztozni és a temetés költségeit fedezni szivesek voltak. Kérem, hogy továbbra is pártfogolni kegyeskedjenek.
özv. Lasky Jánosné éa a Vöeeey csalid.
Keresünk agy pár 4—5 éves, 160—165 cm. magas pej, lehetőleg kanca
lovat,
erdőtiszti szolgálati fogat részére. Csakis egészséges, erős, ép állatok jöhetnek szóba.
Ssiffl mfalil erdOblvatal
Körmend.
2997. sz. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Undner Osakir ügyvéd áltat képviseli Vacuum Olt Comp. r. 1. Javára 627 P 15 ML töke is több követelés és Jirulütal erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. ivt 2997/1931, szimu végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás Mytin végrehajtást szenvedőtől 1930. évi Június hó 30 án lefoglalt 2000 pengóre becsült lagóai-gokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság lenti aaimu végzésével as irveris elrendeltetvén, annak ai 1908. ivt XU. t-e. 20. §-a alap|in az alibb megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből ki nam tttnó mis foglattatos javára la az irverés megtar-tisit elrendelem, de csak arra u esetre, ha kIslégitM Joguk ma U tenniU áa la etlcnSk halasztó hatályú lgénykeresct fotya-maiba nlnc*, végrehajtást szenvedő lakisin Boci ka köasigben 69. hizsziia alatt a ne Un Ifaetatt Oasseg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi augusz tus hó 12. napiénak délután 1 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt benzinmotor, lábén stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellen, esetleg bccsáion alul la el fogom adni még akkor Is, ha a be Jelen tó tél a helyszínén nem Jelennék meg, ba csak ellenkező ktvinsigot iriaban nem nyUvinil Nagykanizsa, 1W3I. évi Jullua hó 22-én.
Haán Qyula s. k.
klr. bir. végrehaltó, sara mint biróeigf kiküldött.
Vízmentes kazaltakaró és repce-
♦ ponyvák, gabonászsákok, ± lenzsákok, gyaplnszsákok ▼
VittSmUk fecskendő és öntözjshez, gazdasági rudalókSIelek KölctSnponyva Kölceönzsákok
Kocsiken 6cs, gépzeir, gépolafok
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett:
HIBSeH ÉS SZE8Ő cégnél, NAGYKAHESAH.
Tekintse meg
SZÉKELY VILMOS butortelepét
a volt Szarvasban
(Erzsébet-tér 18.)
Ariiti raktár * legmodernebb á* legjobb bútorokból.
Olcsó árak l Poa/es klsanlgdtds t
m Kedwstf OseMal ftHMsIskl
Értesítés.
Értesítem a husvásárló közönséget, hogy a mai napon Petrics Oyula hentes és mészáros Erzsébet-téri fióküzletét (Armuth-féle híz) leszámolásra átvettem.
Szíves pártfogást kér
Kliiger Simon.
PORR JESÖ
gaxdasáfl zépmSk.tre, rés- « niMUila Sagikaalata, Tatefcl-aat S.
rei.ro. t un Kéazit és raktáron tart: kazslozikat, sxőlözuzókat és préseket, répavigó,
azecakavigó stb. mezőgazdasági **\' gépeket
Elvállal mindennemű gépjavtliat. Pontos munka I Jutányos árak t
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget,
^ műhelyemet
Kinizsi-utca 8. azám alol lá4»stoa 4. mmtm alá, Vlda vendéglő udvarba kslysatsa *t.
Kérem a nagyérdemu koiöoaig to-vibbl szíves pCtlogisit. Tisztelettel
TSIIftay Péter
Hirdetmény.
Komárvéros nagyközség közbirtokossága legutolsó közgyűlése határozata szerint a tulajdonát képező 470 kat. hold nagyságú erdőt és legelőt vadtazatl haszonbérbe a legtöbbe tjigérőnek kiadja 1931. év augusztus hó 16-An a községházánál. „.,
Könyves György Lada József
jegyző
elegánsan akar ruházkodni, keresse fel Király-utca 17. alatt Lidiit ruhadzletét, ahol
Lidiit Miksa tatamit
felügyelete alatt készül mérték után egyszeri próbával férfi öltöny jé mloAaéflfl dlvalszövetből már SS, SS, 4S, SS, SS P-ért.
Iskola fiuruhák 20 P-töl. Fér 11 Hubertus 21-80, fia 17 P.
Szövetmintákat vidékre bérmentve kUld
Munkásruhák
szövetből "már 15
Mindennemű sapkák legolcsóbb árban.
Olcsó hus!
1 kgr. birkahús.....P 1-—
1 kgr. marhahús. P 1-20—1-40 t kgr. borjúhús . P 1-40—1-60
Sohwsroznál,
Piaotéren.
1000 %-es cséplőgéphez való teljesen uj
Hív. reiáSHf kazalozó
Bővebbet Köhler Testvérek vaskereskedésében Nagykanizsa
Telefon: 102. EDMa-tér.
ERSKINE Studebacker
6 hengeres, 4 személyes osukott
személyautó
kifogástalan állapotban, olosólt kapható
Szabó Antal és sportéletében
IMI. auffuwlm 5.
zalai közlóny
Saisonvégi árúsitás
a SCHUTZ árúházban
^gBMii^gBBHBÉBBBBBBaHgBBMM.\'^^1\'^1^1
julius 31-aug. 15-ig!
Tavaszi, nyári ós őszi cikkeink árát mólyen leszállítottuk, mutatóul 1-2 cikk árát itt közöljük. Csak az árainkat szállítottuk le, minőség elismert jó Sohütz áru!
Mintás mflselymek megbízható jó minőség, gyermekruhákra stb. megfelelő méretek métere...........- -40 fillér
Mintás mflselymek, divatos uj minták, megbízható Jó minőség, márkás áruk, Parisette, Sevilla, Flurlda, Mascotte, egész ruha, gyermek ruha és blousnak alkalmas méretek métere..........-\'80 fillér
Mintás mflselymek 1931. minták nagyon
szép választékban métere P 1 — és —-90 fillér Valódi Bemberg-Parleette mflselymek
1930. nagyon szép választékban .... 1-80 Pengő Bemberg-uoldona P 4 30 helyett csak 2-90 Pengő
Bemberg-Crepe Pastorala a legszebb
nyomott műselyem P 5-60 helyett csak 2-90 Pengő Mouslln Amourette (BembergMarquisette) alkalmi és táncruhának Igen alkalmas,
5-&0 p helyett .........3*60 Pengő
90 cm. szélas műselyem crepe de chlne batik mintával, sálra Igen alkalmas,
5-90 P helyett .........1-90 Pengő
Egész kiváló minőségű szövött mflselymek,\' divatos csikós ihintákban, angol fazonban készítve, ősszel ls hordható P 3 80 és 2*70 Pengő Tiszta hernyóselyemből készült 100 cm. nyomott crepe de chine, divatos minták, P 10 — és P 12 — helyett.....4\'80 Pengő
SZÖVETEK
Kockás szövet, gyermekruhának és blousnak megbízható jó minőség.....1 "20 Pengő
140 cm. széles gyapjúszövet iskolaruhának,
most csak...........2-20 Pengő
140 cm. széles kabitszövet különféle színekben ............4
Pengő
140 cm. széles férflruha-szövet, divatos
angol minták..........6-50 Pengő
140 cm. széles őszi és téli gyapjú sportszövet, nagyobb mennyiséget olcsón vettük és igy olcsón adjuk csak most . 9*— Pengő
Jó méreiU axövetmaradékok, ax ellameri olcsó ScQUtac-áralcnak a töredékéért veftelt
Vászon reklámár........... "80 fillér
ló minőségű lepedővászon........2* — pengő
Ingzefflr, színtartó jó áru........- "80 fillér
Kanavászon . .......... \'80 „
Mindkét oldalon cloth, kézzel varrott paplan, elsőrendű valtával
TőrfllkOző méterét...........—\'70 fillértől
Zsebkendő.............—"40
Színtartó nyomott abrosz........3\'60 „
•aSvatak, viaaaak, flaaallak, n<a,(rl >étautihban.
.... 22\'— pengő.
a
Késx nöi ru&a és KabáíosxtdlyunKban
dacára a már beállott és a várható további áremelkedésnek, olymértékű árleszállítást hajtottunk végre, hogy kedves vevőink, akik már hozzá szoktak az olcsó SCHÚTZ árakhoz — még azok is — nagyon kellemesen lesznek meglepve. Tavaszi és őszi kaBátok, ruhák még addig nem létezett és soha vissza nem térő éronl
SscönyegosxtúlyunK afdnlaial
erős duplahurkos, strapa minőség . . I-- pengő II FlaaMlltekarék . . ... . . • • P 6- »•- pengő lOjraW^xAjrr^, g^p mintáva| P 3._ p 2-80 a-^ . | Oya|»{«takar4, autó, kocsi és utltakarónak nagyon ^ ^
Ebédlő, háló, szalonszőnyegek, minden méretben és legkiválóbb minőségben. Kézzel csomózott szőnyegek élettartama örökös,
igy pénzéért 100%-os aranyat kap!
ichtttz vásár tartama alatt, kirakataiét naponta változtatjuk, okvetlen íkintsc meg — de még célszerűbb ["házunkban — ahol vételkényszer "ncs> meggyőződni: Schütz Áruház ie"icsak igér, hanem most is többet nyújt, mint amennyit ön vár!
MII tfhmUnak napolta érfcax-1 ,,«k»*ralt alaSr.ndU aohutx mlnS-•*Q«k - loWta árakon I
áru&áx
Dundntul legnagyobb és ellamert legolcsóbb druttóxal
Xalaegersxeg — Nagykantxsa.
ZALAI KÖZLÖNY___1931. augusztus 5.
—I-----.j
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezetői .Zalai Károly)."
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
legjobban és legolcsóbban
BÚTORÁRUHÁZAKBAN
r J \' "
t
vásárolhat.
Legkedvezőbb fizetési feltételek
71, évfolyam 176 uáto
Nagykanliaa, 1931. augusztus 6, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkeutósélj: nappal Sugárul 2., ÉJJil Pöut 5.
Klauölilvalal: PJut 5. azám. Keaithelyl Hókkiadóhtvatal: Koaaulh utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos\'
Klóflzcttsl ira : egy bóra a pengi SO lillíi Telelőn- \' SzerkejiWg 421. liánt, «J|el 78.) <t0n\' \\ Kiadóhivatal 78. Keaathelyl Ilók 22.
A válság...
Irta: Dr. SzaM Sándor, ny. főispán Hullámai már-már elöntéssel le-nyeeelnek s Igen sok gazdasági hajótörött egyed, vagy vállalkozás hildokllk a félelmeles áradatban. Húzták a vészharangot, a világ minden tája felöl hallalszik a figyelmeztető kongalás ... Oazdaságilag Is lefegyverzetten, kétség és remény között áll a borzasztó anyagi és erkölcsi értékromlással szemben a magyar polgárság.
Azok az erkölcsi és közgazdasági Íratlan törvények, amelyek a nagy természetes életfolyamatok rendszerét jelentik, lesznek most törvényi a világ felett, megsértett örOk érvényük miatt l
Az emberek éleiét nagy ösztönös elvek vonzzák és taszítják előre, vagy hálra, s csak kuilurával erősen álltatott és nagv koreszméktől át-hevltett lélek képes az ösztönön uralkodni. Csudákat csak a lelkek világán keresztül várhalunk. A mostani válság Idején is csudáknak, lelki pálfordulásoknak kell történnlök, hogy az egész emberiség a kuitura és a világmegváltás uj útjára térhessen.
A mai válság nem példa nélkül való az emberiség történetében. Nsgy gazdasági és politikai összecsapások nyomában voltak gazdasági és erkölcsi leromlások. Nagy áldozattömegek, nyomorúságok jelezték a rombolások útját, de megújhodás soha lem az anyag, hanem a lelkiélel terüleléröl jött
A magyar nemzet már másfél évtizede áll a megpróbáltatások pergő lüze alatt. Áldozolt a háborúban, áldozott a forradalomban és az újjáépítés Idején is.
Az ország politikai újjászervezése, jórészt, be van fejezve, gazdasági "Ijászervezetttége — a rákényszerl-lett természeti és jogi keretek között — nagy haladást tett előre és épen ezeknél a körülményeknél fogva bírja is a nemzetek elismeréséi és rokon-érzését.
Ma mindenki a külföldi kölcsönei várja a helyzet jobbrafordulását I Vigyázat I... A mostani bajnak legtöbb oka épen a külföldi kölcsön és Pedig nem az, amit nem adtak, hanem az, amit kaptunk. A rövid le-jiralu kölcsön visszakövetelése.
A moslanl válság, jórészben, a költekező életmód következményei Külföldi fizetési mérlegünk hiánya IJ jórészt ennek köszönhető, hiszen lorészt e hiánynak a fedezetét kellett ellSIni a külföldi kölcsönökből.
Talán nem larlunk még ott, hogy a magyar polgárságnak le kellene mondania kulturlgényc jelentékeny részéről, — nem akarjuk mondani, ™gy hol kell a határi megvonni, ma|d megtanít erre a szükség — ™égt» megállapíthatjuk, hogy a történelem szerint nagy gazdasági váltok idején aki nem alkalmazkodott J Viszonyokhoz, akár egyén, akár
pillét, ail „ C|8ak köl0„ s0d0rta
cl a válság áradata. Nehéz idők min-
dig súlyos áldozatokat kövelelnek, amiből mindenkinek, aki a nagy egységhez tartozik, kl kell venni a részit.
A polgári és szociális társadalmi szolidaritás elvéből kifolyólag bizonyára meg fogja találni a kormányzat a módját annak, hogy a bajok
viselésében része legyen mindenkinek, annak is, aki talán már kél évvel ezelőtt kivitte a vagyonának jó részét
Ma a gazdasági és lelki erők erőpróbájának napjaiban, amikor nagy történelmi és társadalmi erők dol-
goznak, kifejlődnek vagy megsemmisülnek, — a magyar nemzet minden tagjának minden ereiével helyt kell állani a magyar jelenért — részt kérve nemcsak a Jogból, hanem a kötelességből is — a magyar jövőért és megmaradásért.
Külföldi nyersanyaghitel és fokozott export segíthet Magyarországon
A 33-as bizottság pénteken kezdi tárgyalni a kormánynak a válság megoldására vonalkozó terveli
Is hasonló álláspontra helyezkedjenek és Igy ez a nyersanyaghitel természetesen devizakészletünk nagymérvű megerősödését Is Jelenthetné. Másik lehetősége a saját erőforrásainkra való támaszkodásnak
Budapest, augusztus 5 A kormány elgondolása szerint a magyar nemzelnek elsősorban saját erőforrásaira kell támaszkodnia és ehhez a segítséghez kell először nyúlnia. Nem szabad kizárólag külföldi kölcsön segilségre támaszkodni, mert a segítség módozatait saját magunk erejéből is megtalálhatjuk. Több lehelőség is van erre. Példának emiitik fel, hogy Németországnak
Amerikából H/s milliárd márka értékű nyersanyaghltett ajánlottak fel.
Az a vélemény alakult ki gazdasági körökben nálunk is, hogy semmi akadálya sincs annak, hogy külföldi államok Magyarországgal szemben
az exportnak minél széle-sebbkőrtl kifejlesztése.
Ez előreláthatóan anyagi áldozatokat ts követelne ugyan, de ez az áldozat bőségesen megtérülne a kereskedelmi mérleg aklivvá tételével.
A 33-as országos bizottság előtt szóba kerül majd
a bankzárlat és az eddigi korlátozások kérdése is. A mai korlátozó intézkedések
augusztus 14-ig maradnak halály-ban, de máris folynak a tanácskozások arra vonatkozólag, hogy a könnyítések azután milyen méretűek legyenek és milyen keretek között mozogjanak.
A 33 as bizottság
előreláthatólag pénteken kezdi meg munkáját. Ezen a napon fog életbelépni a felhatalmazási törvény Is. A bizottság első ülésén két elnököt választanak, egy felsőházi tagot és egy képviselőt. Ezen az ülésen We-kerle Sándor pénzügyminiszter is-mertell mindazokat a terveket és javaslatokat, amelyek a kormány előtt fekszenek.
Amerikában elkerülhetetlennek tarifák a német Jóvátételek revízióját
Minden különösebb zökkenö nélkül történt meg Németországban a bank-korlátozások feloldása
Francia bank-manőver ax angol font ellen
Boriin, augusztus 6 (Éjszakai rádiójelentés) A betélek felazabadulása rányomta bélyegét az egész napra. A forgalom Berlinben és vidéken Is a normálistól alig különbözött. Az ügyfelek nem vontak vissza nagyobb összegeket, mint amennyire számítottak. A nagybankok mindenesetre nagyobb pénzkészletekről gondoskodtak, miután azonban a bankokból történt kivételek nem lépték lul a normális batárt, ezeket Ismét a birodalmi bank rendelkezésére bocsáthatták. Maidnem mlndenüit azt lehet tapasztalni, hogy a betétek |elenlösen felülmúlják a kivételeket. Előkészületek történtek a börze megnyitására. Általános vélemény szerint
csak a német Jóvátételi kérdések rendezése oldhatja meg véglegesen a válságot.
A határidőüzlet csütörtökön újra életbelép.
Newyork, augusztus 5 (Éjszakai rádiójelentés) A Newyork Times Írja, hogy a németor-
szági rövidlejáratú hitelek meghosz-szabbltását amerikai bankkörök szerint csak a jóvátételi fizetések reví-
ziója segítheti elő. Elkerülhetetlennek tartják a háborús adósságok revízióját.
Brllnlng éa Curtlua római u//a ax európai béke blxtoalíóJca
Berlin, augusztus 5 Hindenburg birodalmi elnök ma fogadia Brünlng birodalmi kancellári, aki tájékoztatta öt a helyzetről.
Brünlng és Curtius ma este Indulnak Berlinből Rómába.
Róma, augusztus 5 (Stefani) A Popolo dl Roma a német birodalmi kancellár és külügyminiszter közeli látogatásának hitével kapcsolatban többek között azt írja, hogy különös fontosságot ad ennek az eseménynek, hogy e látogatásba beleilleszkedik az európai politika problémája és mert ez a látogatás közvetlenül a Hoover-javaslat után és a leszerelési konferencia előtt |ön létre. Hozzáteszi ínég a lap, hogy az olasz-német közvetlen érintkezés a legjobb gyümölcsöket fogja hozni az európai
együttműködés, valamint az európai politika tisztázása szempontjából, ami egyúttal a népek békéjét is jelenti.
Luther javaslata az amerikai bankárok értekezletén
Newyork, augusztus & (Éjszakai rádiójelenlés) Az amerikai bankárok szerdán értekezletet tartottak annak megvitatására, hogy miként fogják a Német Birodalmi Bank elnökének, Luther dr-nak javaslalát keresztülvinni. Az amerikai bankárok állásfoglalása lényegesen eltér Luther dr. javaslatától.
Az angol font hirtelen gyengülése
Boriin, augusztus 5 Az angol Iont hirtelen gyengülése itteni pénzügyi körökben is rendkívül meglepetésszerűen hatott. Londoni
zalai közlöny
Találtam egy megelégedett embert a kanizsai vásárban
Éidekes emberek, színes képek, szomorú és vidám tapasztalatok a Domonkos-napi vásárból
J»_
pénzügyi körökben ji font sterling gyengfllését annak a ténynek tulajdonítják, hogy
a francia bank fontot adott el dollár ellenében és ezáltal megvonta támogatását az angol devizától. Az eladási hullám — mint állítják — kétségtelenül Pártsból indult ki.
Ezer halálos áldozata van
a Jang-Ce-Kiang áradásának
London, augusztus 6 (Éjszakai rddiójelentés) A Jang-Ce-Kiang áradása 1000 halálos áldozatot követelt, 50.000 ember hajléktalan. Az árvizsujtotta lakosságot szükségbarakkokban, sporttelepeken és lóversenytereken helyezték el.
Ujabb vérfardótól tartanak Palesztinában
London, auguaztui 5 (Éjszakai rádiójelentés) Palesztinában ujabb vérfürdőtől tartanak. A távoli\' zsidótelepek rendőri oltalmat kártik. A kormány elhatározta, hogy minden erejével megvédi a rendet és a békét A zsidó és arab lapokat kölcsönösen leiszólitották, hogy szüntessék be lázltásaikat.
Elhalasztották a toborzást
Budapest, augusztua 6 A belügyminiszter a mull hó 17-én kelt 364.312/1V. F.—1931. sz. alatt kihirdetett toborzást bizonytalan időre elhalasztotta.
Könyvet Írnak a magyar óceánrepülók
Budapest, auguaztui B Endresz OyOrgy és Magyar Sándor megírják az óceánrepülés történetét a terv keletkezésétől kiinduló-lag. A pilóták könyve, még auguaztui folyamán a könyvpiacra kerül.
Augusztus 19-én lesz az uj választás Szombathelyen
Szombathely, augiualua 6
Vasvármegye törvényhatósági bizottságának központi választmánya augusztus 19-ére tűzte ki a szombathelyi képviselőválasztást.
— Ha Budapestre utazik első útja tegyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dobány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 árakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürOdhet, hanem Jól meg is reggelizhet.
Irta: Horváth E. János ny. lak. Igazgató. Ill-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel.
Ára !•— pengó.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Nagykanizsa, aiignazlm 5 Alig ismert rá az ember a hetek óta üresen kongó kanizsai utcákra. Az augusztusi nagyvásár napja már-már szinte furcsa, félszeg vendéget hozott a cseades megadásba feledkező házsorok kOzé. A forgalom volt ez a ritka magyar-vendég.
Minthogy pedig egy ilyen nagyvásár a maga ezer színével, hangjával, emberével, holmijával, tromoi-láló, kelepelő, ordító, síró, danázó tömegével mindig tanulságos dolog és mivel mindig |óleső megnyugvás látni, hogy senkinek sem megy olyan rosszul, hogy a másiknak meg rosz-szabbul ne menne, — ezért iu szerét ejthetem, mindig körülbanduko-lom a nagyvásár ember-rengetegét, pár embert észrevétlen kihallgatok, párat megkérdezek. Mondanak néha érdekeset. Leirtam a keddi vásárból is páral.
„Szezon dkk" Isti a c ipó/üző meg a meszeli
Kérdezem a cipőfűzőit, aki legelőször vetOdlk az utamba.
— Milyen a vásár 7 Savanyúan felel:
— Nincs ennek szezonja most, kérem. Majd az ósazet. Mezétlábra nem kell cipőfűző-..
Egy kefés-sálornál állok. Itt mondják:
— Lákefét nem vesz most senki. Majd az ősszel, ha sár lesz. A meszeiének sincs szezonja. Azt nagy-ünnepek táján veszik. A borotvapa-macs meg a hajkefe viszont tavaszkor kelendő, húsvét előtt.
(Hát nem tanulságos egy nagyvásár? Íme a biologia .szeretem és az évszakok" clrnü fejezete egy ke-fég-sátor vásári panaszában I)
Egy bábosnál Is megállok. Kérdezem, hogy megy az üzlet.
— Mizerábilisan. Magyarul: cudaron. Nem fogy a márc, hiába a legcifrább báb. A kevert savanyucukor a favorit
Ugy látszik, ezért a sok savanyu szájizü ember a vásári tömegben...
Nem üzlet a cseh fizikánál, meg a patent ruhaakasztó
A főzőkanalas is panaszkodik:
— Tegnap ezer darabot adtam el Sopronban. Darabja 8 fillér. Cieh áru. Kanizsán nem adok .el százat sem.
A máskor zajos ruhaakasztó-front sivalkodó gyermek-serege eltűnt a vásárból. Hiába a .legújabb patent" — kutya se néz teléje.
Nagy sikere van a .hármat tizér" légyfogópaplrosnak.
— Halál a legyekre I — harsog át vérfagyasztón a vásári zsibon-gáson.
— Nem sokat lehet ezen keresni, kérem, de ha párezer darabot elad az ember naponta, megél belőle.
Délig eladott 600 darabot. A paprikás-asszony üzlete is pang,
— Nagyon spórolnak az emberek mindennel, — panaszkodik.
Ugy látszik errefelé még nem tud-
ják azt, amit Tolnában. Olt ugyanis az egy napi gulyás két napra is elegendő, ha szorult idő jár a háztájon. Csak belelöttyentenek egy kanál paprikát: menten fele lesz az appetitusa a legedzettebb gyomornak ls.
Amit a mosóné U tud, meg a csodareszeli
A pecsét-tisztítót áhítatos ember-gyűrü veszi körűi. Ugy néznek rá, mint valami kardnyelőre, mikor egy üveget a szájához emel és nagyot kortyint belőle. Tiszta viz.
— Reklámképpen iszok belőle I — siet a felvilágosítással.
— Ennyit a mosóné is tud, — elégedetlenkedik valaki a mutatvány végén.
— De az nem is vizet iszik I — replikázott az önérzetében sértett foll-tisztitó.
A káposztareszelő csudaszerszáma a barátfüle-metéléstől a dugó-huzásig mindent tud. Csak beszélni nem. Abban viszont a gazdája megállíthatatlan.
— Vennék tüle, — mondja egy öreg polgár — de a fene győzi kivárni, amit ez összepapol.
A szomszédságban egy fagylaltárus döcögted a kétkerekű kordét, benne a vízzé olvadt portékával, Nagy szomorúan maga nyalogat egy tölcsér vaníliásai. Hátha guaxluat kap valaki...
Hogyan lm üzlet az elszakított magyar váratok bál?
Irredenta-Üzlet ls van a vásárban. Ennek megtelelő az önérzete is annak a borostás fiatalembernek, aki százévelöttről megmaradt kasul, rutl-kal, tátrai és más megszállt vidéki anzikszkártyákat árul, nyolcat 10 \'fillérért.
— Kinek kell Kanizsán Oreg tátrai levelezőlap? — kérdezem.
— Veszik, kérem Budapesten Is veszik. Ez irredenta kérem . . .
Mondja még valaki, hogy nincs a magyarban üzleti érzék ...
Ehhez hasonló a késes-sátor, ahol a .Serajevo" felirattal díszített zsebbel! bicska (a békés k. u. k. idők maradéka) nagyon kelendő.
A keserüvizesBveg, meg a biztonsági ondoláló készülék
Az üveg és porceilán-Unkodis körül az asszonysereg legelteti szemét. Egy fejkendős néni félóra hosz-szat alkuszik. Amig messziről néztem, azt hittem, hogy egy lakodalmi szerviz lorog a szőnyegen. A végén megvett egy kiszolgált keserflvlzes üveget, ötven fillérre tartották. Tizet lealkudott.
Újdonság a ,megázott áru.\' Ezt több helyen is ordították. Az asszonyok pedig dűltek neki. Itt ugyanis női holmikat árultak. Harisnyát és egyebet.
A vásár unikuma volt a „blzlon-
1631. augusztus 6.
sági ondoláló készülék* árusilója. Nézi. . . nézi pár menyecske az ördöngös szerszámo\', amiből 3 darab 50 fillér.
— Nem kell az maguknak, lelkem I — szól rájuk az árus az újságjába mélyedve.
A menyecskék azonban nem hagyták magukat lebeszélni. Vettek hatot 40 fillérért.
A „reklám-ár"
A zománc edény kirakódók nagy pakundekli-táblákon öles számokkal igyekeznek egymás árait lekonkur-rálni. Az egyikhez odamegy egy asszony. Rámutat egy edényre, amin 1 pengó 80 as tábla van.
— Az csak reklám, kérem. 2.60 az ára.
Itt már a hatóságnak kellene beavatkoznia.
A rokkant képest, a tarka nyakkendős!, a kosarast, a zsák-áruat, a törmelék-kikiáltót, a törökmézesl, s .minden tárgy 20 fillér" est, mindenkit lepipált a ftHdőnárulő szOvetes.
— Hogy ez a nadrágnak való? kérdeztem.
— Ahogy akarja I — volt a válasz.
Elhittem neki
A cukorkást igen szomorúan találtam.
— Nem kell, uram, Itt semmi ezeknek. Csak a dinnye. Falun, a búcsúkban lehet még valamit eladni. D: itt . .. Boldogtalan ország ez, kérem. Én Oreg ember vagyok, nekem elhiheti az ur.
Neki is elhittem.
A szakértő
Viharvert, Oreg pesti harisnyaárus előtt álltam meg azután. Zoknikat nézegettem.
— Nön vesz maga úgyse I — szólt rám.
— Miből gondolja? — kérdeztem.
— Látom a fogásából. Látom belőle, hogy maga ért az áruhoz ...
Ezek után csakugyan nem vettem nála.
A haszpengts lovak és egyéb állatok kőzött
Az állatvásárba Is kinéztem. Gyenge volt. Felhajtás volt jócskán. Olyan is sok volt, aki venni szeretett volna. Csak olyan volt kevés, aki vett is.
Olasz kereskedő |ócskán forgolódott Otztrák is volt pár.
50-60 fillér volt kilóra a borjú. Egy borjú 28—35 pengőnél nagyobb árat nem ért el. A marha 55—70 fillér közt, többnyire 50—60 fillér körül. Lovat 20 pengőért lehetett kapni. Virslinek való cigánygebét persze. Rendes állat 4—500 pengó körűi volt.
A főatcat kereskedők és az országosvásár
Pár főutcái kereskedőt is meginterjúvoltam a vásári lorgalmat illetőleg.
A dtvatárukereskedő:
— Jó vásár volt. Tele volt a bolt vevővel. Csak a pénztár maradt üresen.
A vaskereskedő:
— Tavaly ezen a vásáron 1400
1931. augusztus 6
pengő volt a lózung. Volt, amikor 2000 pengőn felül. Ma 800 pengőt árultunk. És ma ennek ls őrülünk.
Az ujsdgdrudQ:
— Alig venni észre a lapokon, hogy vásár van. A falusi -ípet csak a pénz érdekli most, meg a munka, meg a buza. Amit erről tudnak, azt uájról szájra adják. Qyorsabban megy ez igy náluk, mint az olva-zás, amire nyáron nincs idejük.
Gytiftlk a pengőt
A helypénzsredő:
— A faluslak, ugy lálszlk, elkezdték gyűjteni az ezüstpénzt. Mind papírpénzzel fizet, csak hogy felváltassa és a pengőt elteszi.
A megelégedett ember
Már haza akartam Indulni. A sok vásári panasz, a sok kétségbeesett arc, gondredős homlok megülte már a kedélyvilágomat. Szerencsére utolsónak mégis találkoztam valakivel, akinek sugárzott az arca, mert a vásárban sokat és eredményesen dolgozott.
— Igen erős a vásár, — mondta dertls tekintettel — meglátszik, hogy aratás után vagyunk. Rendesen 600 árus szokott ilyenkor kirakodni. Ma — erre nem volt még- példa — 800 árus van Itt. Egészen uj, ismeretlen srcok .. . Nagyszerű vásár volt. .. Igazán jó vásár ...
Ez a megelégedett ember pedig — a forgalmiadószedő volt. (bt)
Befejezték m péoei ■emzeti Színház társulaténak szervezését
Pécs, augusztus 6
Fodor Oszkár, a pécsi Nemzeti Szinház igazgatója befejezte jövő évi társulalának megszervezését A leszerződött társulati tagok névsorában a mulléviek közül Viola Margit primadonna, Harcos Irén szubrett, Fehér Erzsi énekesnő, Egri Berta, Vűsj Irma, B. Orbán VIoTa, Fcleky Klári szerepelnek a nők közölt mig a férfiak közül Oon/jJcnöt, Nagy Oá-bort, v. Bánky Róbertet és Krémcr Ferencet tartolta vissza Fodor Oszkár igazgató.
Uj tagok: Oaletta Ferenc énekes bonvlván, a pécslek régi kedvence, Markovlcs Bandi és AJiay Oyörgy tánckomikusok, Bende László szerelmes színész, Benedek Tibor liral és Kizsmárky Kálmán jellemszinész. A hölgyek sorából először szerepelnek a pécsi színpadon: Márton Irén szubrett, Várady Magda táncosnő, Tanka Dóra, a kassai szinház volt drámai színésznője, Hámory Margit, i Színművészeti Akadémia jelesen végzett szendéje és Csattay Ibolyka, az egyesületi Iskola jelesen végzett nalvája. — Az operetfszakon vitéz Jokabffy Dezső a főrendező, Bethlen László pedig a karnagy, a prózai társulatnak viszont Fodor Oszkár, Danis lenő és vitéz Bánky Róbert J rendezői. A társulatot 20 tagu kórus egészíti ki, továbbá Mm Mihály szinészügyelö, HmMlhályné sugónő, W"b József pénztáros, Hertszl&nos leimeztáros két segéddel, Fenyő Béla Mlléktáros négy segéddel, Schrelber Jözsef diszmester hat segéddel, Salk János fövilágosltó két segéddel és a \'eljes adminisztráció Fodor Elek gazdasági főnök és igazgatóhelyettes "zetésév*. K ^ 1
ZALAI KÖZLÖNY
Gyűjtik az adatokat a húsárak hatósági szabályozásához
A kenyérárakat is állandóan szőnyegen tartja a város vezetősége
Nagykanizsa, augusztus 6 A nagykanizsai husipari szakosztály nyilatkozatával a hatóság nem veszi elintézettnek a húsárak
kérdését. Dr. Hegyi Lajos polgár-mesterhclyeltes most utasítást adott, hogy az állal- és húsárak alakulására, a kettő közötti viszonyra vonatkozó adatokat múltra nézve és a lelenböl is más vidékekről, sürgősen gyűjtsék össze. A hatóság ugyanis csak ezek pontos ismerete után alkothat véleményt a husiparosok mai kalkulációjának helyességéről és indokolt voltáról.
Az már most előrelátható, hogy
ha az állatárak lefelé irányuló tendenciája tovább tarl, akkor a húsárak leazá\'lltásávai okvetlenül számolni kell. Ugy hisszük, hogy ez-esetbcn a husiparosok a forgalom érdekében sem fognak hatósági intézkedést, egy esetleges hatósági husszék árszabályozó konkurenciáját várni, hanem a méltányosság határai között önmaguk eszközölnek árleszállítást.
A városi hatóság állandóan figyeli a gabona- és llsztárak ujabb nagymérvű zuhanását és ezzel kapcsolatban szőnyegen tartja a kenyérárak kérdését is.
Nyári árukat
olcsón vehetünk
Singeméi.
Érdemes megtekinteni!
A reszneki tűzvész ügyében eljárás indul egy gépész és egy gazda ellen
Szabad-e csépelni a falvakbem ?
Zalaegerszeg, augusztus 11 ^ borzalmas reszoeki tűzesettel kapcsolatban őrizetbe vette a csendőrség Breglec István 33 éves szent-győrgyvölgyi gépészt és Tóth Pál reszneki gazdálkodót.
A csendőrségen Breglec elmondotta, hogy a cséplőgépet előző este, tehát 27-én 10 óra tájban húzatták Tóth Pál gazda házához, ahol másnap már korán reggel munkába álllak. Beismerte, hogy a falubeliek figyelmeztették : ne állítsa a gőzgépet közel a pajtához, de ő a figyelmez-
tetésre nem hallgatott. Breglec még azt ls kijelentette, hogy Tóth Pál sem nagyon ellenkezett, mert azzal érvelt, hogy Reszneken évek óta a faluban csépelnek.
A csendőrség kihallgatta Tóthot la, aki beismerte, hogy ugyancsak gondatlanul járt eL Ezekután a csendőrség ugy Breglecet, mint Tóthót gondatlanságból okozott tűzvészoko-zás miatt feljelentette a zalaegerszegi kir. járásbíróságon. A gépészt szabadon bocsátották, miután Szentgyörgy-völgyön lakása van és szőkéiétől nem kell tartani.
Cserkészek mentettek ki az égő házból egy balatoni nyaralót
A szigligeti parton táborozó cserkészek két tüzet oltottak el egy hét alatt
Balatonederios, augusztus IS Hétfőn délután meglehetős erejű szél söpört végig a zalai Balaton-parton. Egyes helyeken a szél ereje valósággal orkánszerűvé változott, majd kitört a hatalmas zivatar.
A zivatar kitörését megelőzőleg a nagy szélben kigyulladt Szigliget községben a Neményl-szölőbirtokon egy lakóház. A szigligeti öböl partján táborozó
debreceni cserkészek vették észre a felgomolygó füstöt és azonnal mentésre sietett az egész csapat A ház akkor már teljesen lángbaborult. Az ajtót, ablakokat a lángok pillanat alatt annvira eltorlaszolták, hogy Neményi Károly hírlapíró, a Római Távirati Iroda főszerkesztője, aki a Balaton mentén tölti nyárt pihíhőjét, az égö épületben rekedL A debreceni cserkészek közül ketten, életűk koc-
káztatásával behatoltak az égö házba és Neményit kimentették a lángokból.
A tüzet azután nagynehezen, a községben tűzoltókkal együtt sikerült eioltant A vizsgálat megállapította, hogy a ház padlásán, a rekkenő melegben valami gyúlékony anyag öngyulladása folytán keletkezett a tűz.
Az előző héten Is volt egy tüzeset a szigligeti tábor közelében, amelynek eloltásában ugyancsak a bátor debreceni cserkészek segédkeztek.
Fogadd be a tótot...
Itt akarta vígasztalai ssosora barátnőjét, alre u elcsábította u udvar-lóját - imaioaok Mieltarca u Erzsébet-téma a kttlea almié alatt
B. Katalin nagykanizsai leánynak barátnője volt IC Erzsébet. B. Katalinnak azonban egy udvarlója is volt, mig K. Erzsébet nem dicseked-heteit Ilyesmivel. No de ami késik, nem mu(lk.
K Erzsébet egy napon nagy szomorúságtól panaszkodott barátnéjá-nak, aki megszánva öt rábeszélte, hogy jöjjön el egyszer velük sétálni, bemutatja az udvarlójának és meglátja, hogy milyen kellemesen ellöl-tik az idejüket. Igy történt, hogy a legközelebbi alkalommal már hármasban mentek sétálni: B. Katalin, az udvarlója és s bánatosszivü K Erzsébet, akit meg akart vigasztalni a barátnéja.*
A hármas séták mind gyakoriab-bak lettek. A fiatalember gőzerővel szórakoztatta mind a két hölgyet: egyiket azért, mett annak udvarolt, a máslkat azért, mert kötelességének tartotta, hogy felvidítsa. Később ezt a viditást túlságosan is a szivén viselte, a Katalin ugyanis észrevette, hogy az udvarlójának egy idő óta alig van néha-néha egy kis sétára Ideje. Amikor pedig a barát-néját hívta sétálni, az ls kiDujt mindig valami ürüggyel a séták alól. A magára maradt leány erre utána nézett a dolognak és bizony nem épp a legkellemesebb felfedezést tette. Rájött, hogy az udvarlója K. Erzsébet miatt hanyagolja el öt.
Napokig tartó tépelődés után elhatározta, hogy bosszút áll az Ideálját elcsábító barátnőjén. A bosszúra egy hónappal ezelőtt, junius 23-án déíelöll kerüli sor. A két leány véletlenül kinn az Erzsébet-téri plscon összetalálkozott és ebből a találkozásból kifolyólag K. Erzsébet, esi nos arcán néhány éktelenkedő kék folttal és karmolással távozott a harc színhelyéről. B. Katalin ellen viszont a botrányos utcai verekedés miatt megindult a klhágásl eljárás. A rendőri kihágás! bíróság Ugnap tárgyalta ezt az ügyet és az elkeseredett amazónt 3 napi elzárásta és 5 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
A tárgyalás alkalmával azután érdekes vélemény hangzott el a férfiakról. Ami azonban a legérdekesebb, ezt a megállapítást nem B. Katalin, akinek pedig erre a legtöbb oka lenne, hanem K. Erzsébet tette. — Elmondotta ugyanis, hogy neki eszeágában sem volt elcsábítani barátnője udvarlóját, hanem a fiatalember maga volt, aki önként átpártolt hozzá.
— Hiába, kérem, — mondta a bírónak, — ilyenek a férfiak, épp ezért nem szabad túlságosan komolyan venni őket. Meglehet, hogy egy napon en^em is épp ugy Itt fog hagyni, mint ahogy a barátné-maL Én azonban tisztában vagyok a férfiak természetével és akkor sem fogom túlságosan a szivemre venni a dolgot. Azt az egyet azonban tudom, hogy egyetlen barátnémnak sem mutatnám be az udvarlómat.
ZALAI KÖZLÖNY
_*_
NAPI HÍREK
NAPIREND
loguuiut 6, oriUrUk
(Wni katolikus: IJraxInv. Prole.).:
I Berta. Itmellta : Ab. h« 23 •
OyóoaMrtárl «jjelt noMlati U bó vécéit a .Feketesas* ffíamiUi Fflat tf
tWMt nylNa raggal 8 4f*WI eate I étéit (hétté, uarda, péatak délután, kaédaa actsi »«p adlnak). mi 1—U.
— A tihanyi emlékünneptég programja. Auguului 16-án lesz Tihanyban IV. Károly király emlékünnepe, amelynek programja a kővetkező: délelőtt tlz érakor Imát ét beszédet mond Baranyai Jusztin dr. egyetemi tanár, koszorút helyez el Vásáry István dr. Debrecen és Simon Sándor dr. Széketfehérvár nevében. A menet dr. Rott Nándor megyéspüspök vezetésével vonul a kálváriára Majd a névtelen hősök emlékfájának felszentelése következik. A keresztanya! tisztséget Magdolna királyi hercegnő vállalta. A széketfőváros által adományozott golgotát a felszentelés ulán Ripka Ferenc főpolgármester adja ál. A golgotára koszorút helyez Thurner Mihály Sopron és Halmay Béla Miskolc nevében. Az ország integritását jelképező emlékmflkOrönd átadása ulán következik IV. Károly király domborművének leleplezése. Emlékbeszédet mond Széchenyi Emil gróf v. b. t. t. Koszorút helyez el József királyi herceg, Serédi Jutz-bnlán dr. bíboros hercegprímás, Vojnlch Ferenc Baja és Szaaler Ferenc Győr polgármestere, Csekonlcs Iván gról és mások. Tihany község elöljárósága az ünnepség végén adja át Széchenyi Emil grófnak és Csekonlcs Iván grófoknak a ditzpolgár-ságukról szóló oklevelet. Majd Serédi Jusztinián dr. hercegprímás megáldja a kálváriát és a megjelenteket.
— Diákoknak vigyázz állásban kell hallgatni a Himnuszt A kultuszminiszter elrendelte, hogy nyilvános ünnepélyeken a testületileg résztvevő diákok, fiuk, leányok egyaránt, vigyázz állásban kötelesek hallgatni a Himnuszt, a Szózatot és a Magyar Hiszekegyet, akár zenekar, akár énekkar adja elő.
— Elhunyt f<Ud birtokos. Ver-teghl Márffy József földbirtokos, Somogyvármegye törvényhatósági bizottságának volt tagja, életének 86-ik esztendejében, rövid szenvedés után f. hó 2-án reggel fél 9 órakor elhunyt. Temetése augusztus 4-én, kedden délután 4 órakor volt Pásztakovácslban. Az elhunytat a verseghl Márffy, továbbá a vasdé-nyei Vasdényel, valamint a várbogyal Bogyai slb. családok gyászolják.
— Második modern nyelv a gimnáziumokban. A kultuszminiszter rendeletet adott kl a második modern nyelvnek a gimnáziumokba való fakultaliv bevezetése tárgyában. Megállapítja a rendelet, hogy a szerzett tapasztalatok ellenén is
szükség van a humanisztikus gimnázium típusára is, mert a görög-nyelvű Ismeretek ugy bizonyos főiskolai tanulmányok, mint a lelkészképzés szempontjából nem nélkülözhetők. Erre való tekintettel, a miniszter ugy határozott, hogy lehetővé teszt második modern nyelv tanulását a gimnáziumok ama tanulói részére, akik görög nyelvel tanulni nem szándékoznak. Addig is, mlg ez a kérdés novellárls uton megfelelő szabályozást nem nyert, már az 1931/32. tanévtől kezdődően elrendeli, hogy a görög nyelv mellé fakultatív második modern nyelvet Is vegyenek fel a gimnázium tantárgyai közé, azokon a helyeken, ahol a tanulmányi érdekek továbbra is a gimnáziumi llpus fenntartását teszik szükségessé. Ez a második modern nyelv * görög nyelvet tanulni nem sáéndákozók részére kötékző.
Ai Alföldet la IdMtebb hozzák a Balatonhoz
Szekszárd, augusztus 5 Dunaföldváim és környékén az olt folyamaiban \'lévő állami útépítkezéssel kapcsolatban annak az eszmének a gyakorlati megvalósításán fáradoznak, hogy a dunaföldvdri hídon keresztül minél kényelmesebben és gyorsaiban kössék össze a Balatont és Székesfehérvárt a Nagy-Alfölddel. Minthogy a Dunaföldvár-cecei müut mielőbb várható elkészültével a gépjármüközlekedés meg-könnyllletlk, a dunalöldvárlak aziránt Indítottak mocgalmal, hogy a postaigazgatóság a Dunatöldvár—fülöpszállási autóbuszjárathoz rendszeresítsen csatlakozójáratokat a Balaton mellékéről, illetve Székesfehérvárról Dnnafötdvárra.
— TBzet okozott a gyermekjáték. Keszthelyi tudósítónk Írja: Gyulával játszadozó gyerekek tüzet okoztak Löwy Manó karmac«l majorjában. Először a földbirtokos sertésólja gyulladt meg, majd a tüz átharapódzott a cselédség óljaira is. öl ól lett a tüz áldozata. A tűzben bennégett 8 sertés és egy csomó szárnyas is.
— Eltűnt egy négyéves ktaflu. Ball Józsefné nagykanizsai napszámos-asszony kedden este bejelentette a központi ügyeleten, hogy 4 éves Józsi nevü kisfia eltűnt. Ballné a kisfiát minden reggel beadja a Misz-szlósház napközi otthonába, ahol biztonságban és felügyelet alatt van a gyermek addig, ameddig szülei a városban dolgoznak. A napközi otthonból a kisfiú minden délután 4 órakor egyedül megy kaza,»kedden azonban , hiába várták • ttOleL Aggódva MeMOdtek a Mtssztttházban Is. onnan azonban azt a választ kapták, hogy a gyermek pontosan 4 órakor eltávozott Az eltűnt kisfiú szőke és feketeszemű. Rövid, sárga nadaágot és sztuke kabátkát viselt. Aki\'valamit tud telöle, jelentse be a rendőrségen I
— A legjobb befektetés, ha a Schütz Áruházba viszi pénzét, itt betétzárolás nincs, mindenki annyit vehet, amennyit akar, leszállítót! Schütz árakon.
— Ismeretlen akaaztott fiatalember a kiskutasl erdőben. Zalaegerszegről Jelentik: Kedden reggel egy 20—22 éves, jólöltözött, Ismeretlen fiatalembert felakasztva találtak a kiskutasl erdőben. Az életunt zsebeiben semmiféle igazoló Írást nem találtak és most a szerencsétlen ember kilétét igyekszik megállapítani a csendőrség.
1831. augusztus 4.
Halálba kergette a gyanúsítás
Barcs, augusztus 5
Horváth József 57 éves vasúti mun-kis, barcsi lako3 több munkástársával együtt a vasúti építkezéseknél dolgozott. Néhány nappal ezelőtt eltűnt az egyik munkás pénztárci|a és a többiek Horváth Józsefet gyanúsították a lopással. Az érzékeny szivü ember nem tudta elviselni a gyanú szégyenét és hazamenve, az udvaron álló diófára felakasztotta magát Mire rátalállak, már halott volt
— Balesetek a fenéki útépítésnél. Keszthelyi tudósítónk írja: Egy napon két baleset ls törlénl a fenéki útépítésnél. A munkások Bődl Jenő társukat elküldték a közeli kútra vízért. Bődl biciklin hozta a vizet, lába azonban beleakadt az edénybe s a biciklivel felfordult. Lábán és kezén sérüli meg. — A másik balesetet egy motorbicikli okozta. Jóllehet a jelzőtáblák Id voltak függesztve s a figyelmeztető vörös lámpa li égett, a motorblciklista belehajtott egy nagyobb munkáscsoportba. A motorkerékpár a szétugró munkátok közt hátulról fellökte Budai István utseprőt, aki mindkét lábán * a bal kezén szenvedett sérüléseket.
— Siessünk Slngtrhez, mert ott csekély pénzért kapunk nyári ruhát.
— Leányháboru az Erzsébet-téren. Kedden délután parázs verekedést rendezett két fiatal leány az Erzsébet-téren. Sz. Margit és M. Mária már régebb Idő óla haragban voltak egymásul. Kedden 6 óra tájban véletlenül őtszetalálkoztak az Erzsébet-téren, ahol néhány percig tartó Izgatott szóváltás után egymás hajának estek és hangos sikoltozás közben alaposan megtépázták egymás fejét. A Centrál előtt szolgálatot ieljetitő rendőr válaiztotta szél a verekedőket és bekísérte őket a központi ügyeletre. A leányokat kihallgatásuk után elbocsátották, azonban mindkettő ellen utcai botrány-okozás elmén megindult a kihágás! eljárás.
Mdjárás
A eaeykaelzaal asatMroMftal «tag-fi*yal8 IdsstáHk: Szerdán e kSntrttk-ltt\\ Rtfftl 7 érakor +11, débtfa 2 arakor +2t *. aate 4 érakor +23 4.
MM: Rtfgel tiszta, délbea és este fefliös ((boltozat
SzéUrdny: Reggel teák, délben délkelet, este tzttcaend.
(BJaeJaü rddJŐJtitnUzJ « ■a«a»r»M ■\'■1 laUaal J#ImM! sala N in-kari I«mi smIh IM iMurté, mt-m»lf hsljaa ikatarral.
""\' "n él köTo"^^*\'sÍtlln""*
a dr. Bernyó József Összeállításában megjelent
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok
8 P helyett | »«aaSér<
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdijában.
Megkerült a Nagykanizsára élve hazatéri és azután eltűnt „hősi halott"
A tzerenceétlen élőhalott Sümegre gyalogolt munkát keresni
Nagykanizsa, augusztus 6
A Zalai Közlöny riportja nyomán az egész ország ssjlója foglalkozott Horváth Gyula volt klskanlzsal tza-bómetier tragikus életével. Horváth ugyanit, aki mint 20 as kürtőt, Przemyslben sebesülten fogságba esett, Itthon hivatalosan mint hősi halott szerepelt, nevét felvésték a hősök táblájára, családja meggyászolta, felesbe újra férjhez ment és uj férjétől 3 gyermeke van, a negyediken Idvfll, aki Horváth Gyuláé, de akit Horvátk Gyula csak most látott először, amikor a mull hónapban, 17 év után a kínai tengerpart sóbányáiból éhre, de roncs testtel, síró Idegsokkal visszaérkezett Nagy-kanlzsára.
A szerencsétlen ember, 46 éves, őszülő fejjel, annyira lelkére vette szomorú sorsát, hogy hazaérkezése után pár napra eltűnt Nagykanizsáról. A Zalai Közlöny szerkesztősége a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz fordul! a szánandó tortu ember fel-kutatáu végett Elrendelték országos
kOrOztelésél, adatait az ország ösz-szes rendőri rádló-állomátainak továbbították.
Ma végre megjött a hivatalos értesítés. Horváth Ojrula volt klskanlzsal szabót, a 20. honvédezred volt kürtösét, a höslhaloltnak nyilvánítóit hadifoglyot a sümegi osendörörs feltalálta. Mikor kikérdezték szándéka felől, elmondta, hogy nem bírt megmaradni Kanizsán, ahol 0 már csak halott számba megy, — ahol a feleségének más az ura, a gyermekének más a gondviselője. Elment, hogy máshol kezdjen valami! a törődött életével.
Elmondta, hogy Nagykanizsáról gyalog indul! útnak, mindenfelé elhelyezkedést, munkát keresett, de sehol sem tudott alkalmazáshoz jutni, csak az emberek jószive tartolta benn a lelket Sümegig. Elmondta még azt is a csendöröknek, hogy most tovább megy Tapolca felé és onnét újból tovább, amíg valahol majd csak talál akármi kis munkára, amiből ellen-getheti az éleiéi.
I&31. »UgU«2(U» 6
Belehalt mm Ijedtségbe
egy f\'atalauzony, mert féltette ez Ikreit Zalnegorezeg, auguszlua 5 Nyári Oyullné 29 éves zalalövői fiatalasszony a mull héten egészséges ikreknek adolt életet. Mind a két gyermek flu volt, akiknek a szegénysorban levő Nyárt, nemkülönben a felesége Is nagyon megörültek. — Nyáriné a családi esemény után néhány nappal elhagyta a gyermekágyat és az udvaron foglalatoskodott. Munkája közben arra lett figyelmes, hogy gyermekei nagyon sírnak. Nyáriné rémülten dobla le a nála levő holmikat és izgatottan futóit be a szobába a síró apróságokhoz, akiknek azonban semmi bajuk sem volt, csupán megéheztek. Nyáriné a nagy ijedtségtől szívbajt kapott és súlyosan megbetegedett." Beszállították a zalaegerszegi kórházba, ahol az orvosok minden Igyekezete dscára kedden meghalt.
— A Rádió népszerű művészei
Nagykanizsán. Augusztus hó 9-én látogat el városunkba, a Városi Színházba egy napi vendégszereplésre a Stúdió népszerű művészeiből álló társulat. Köpeczl-Boócz Lajos rendező vezetésével: Sándor Böske, Kéky Rózsi, Malánv Anlal, Laurlsin Lajos, Laurlsin Miklós zongoraművész, B. Mihályi Mihály és végül Scherz bácsi, a Rádió népszerű bemondója, kinek állapota már annyira javult, hogy részt\\ehet a turnén. — Műsorukon különösen „Egy nap a Stúdió éleiéből" cimű rádió-revű Ígér érdekességet, ezenkívül szólók és egyfelvonásos darabok kerülnek szinre.
— Maradékok potom árban — Singet divatáruházban kaphatók.
— Egy elbujdosott gazdát gyanúsítanak a Keszthely melletti erdőtflz okozásával. A Keszthely melletti plUbánl erdőben pusztító erdőtűz, mint ujabban megállapították, 100 holdnyi fiatal erdőt semmisített meg. A keszthelyi csendőrség megállapította, hogy a tüzet Dekmár Sándor 56 éves gyenesdlásl gazdálkodó- gondatlansága okozta, aki most a büntetéstől való félelmében elbujdosott. A csendőrség keresi.
= Leányszobák, uriszobák, egyes bulorok, állandó pazar választék, olcsó és jó bútorokban Kopstein bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
— Megvadult lovak a Fő-uton. Tislertts György nagykanizsai gazdálkodó Cigány-utca 44. szám alatti lakos szerdán délben néhány pillanatra felügyelet nélkül hagyta kocsilát a Széchenyi-téren. A lovak egy arramenő autótól megbokrosodtak és vad vágtatással végigrohanlak az akkor meglehetősen nagytorgalmu Fő-uton. Az emberek rémüllen ugrottak félre a megvadult állatok elöl amelcek valóságos csoda, hogy minden különösebb szerencsétlenség nélkül elértő a Cerrtrál-kávéházat. A kávéház-előtt Sabján Ferenc rendőr-törzsőrmester teljesített szolgálatot, »ki testi épsége kockáztatásával el kapta a lovak zabláját és rövid ktlz delem után sikerűit a megvadult ál Iátokat megféksznle.
ZALAI KÖZLÖNY
*» umoiwílMtegsé-Mknél a természetes „Fersio lóllef"
keserűvíz az emészlőszervek működéséi hathatósan előmozdítja s így megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek.- Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, Itogy a Ferenc ÍÓUíl viz különösen ülő életmódnál igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. A Farsae lóntf keserűvíz gyógyszertáraiban, drogé-rlákban ésTűszeriizleteftgi kapható.
— SchOtz-vásár kirakatai, tavaszi, nyári és őszi cikkek leszállítóit árainak parádés felvonulása.
Ha
(RSvMHMH H - hírek, kOznzda-Ság. Itangv. — hangverseny. E — eUadáa Oy — gyermekeknek. A — aaazoojok-aak. Z — teae. Mg. mezőgazdaeág. m. - Ifimig! eJOadL. f _ teloiraaáa. 0 — gramofonrene. Jb — Jazz-band. K - kabaré. nZ -
Ian-baad. zeae.
Augusztus 6 (csütörtök)
Budapest 9.15 Hangv. 8.30 H 9.45 A hampr. folyt. 10.15 EmléWanepély a helyőrségi Kaplsztrán -templomból. 11.10 Nemzetkosi vtz|eliftssolgálai 12 DéU harangszó, idő|áris|elentés 12.00 A Máadlts szalonzenekar hangversenye. 12 2S H 12.35 A hangv. lolyt 13 Időielzéa 14.45 R 16 E 16.4S Időjelzés, Idóiiráaletenlás, H. 17 Msgyar opers részletek. Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. 18.15 Novellák. 18.45 Hangv. 20 Falusi est. (Hirom egylet-vonásos). Utina kb. 21.15 Cigányzene. 22.25 Időjelzés, H, ms|d a
Bécs II ,30 és 12.40 Zenekari hangrei-seny. 13.15 Néger egyházi detok. 13.36, 15Í0, 16.50 és 20.15 O. 21.15 Nyári népdalok. 22.25 Zenekari hangverseny.
Berlin 17.25 Népdalok. ItUi Oiaaz Z. 19.20 O. 20.30 Operett B. 2140 Zenekart hangv. 030 Hangveneny.
Daventry 17.15 Zenéa gyermekóra. 18 Zenekart hang*. 10.40 OF kis zongora darab. 1930 Énekkar. 21-35 Színmű E. 22.15 Zenekari hangverseny.
Milánó 17 és 19.15 Zenekart hangv. 19.40 20.45 és 22. Zenekari hangv.
München 17.20 Zenekari hangv. 19.05 Opera E.
Prága 11.30 és 14.10 O. 14 30 Zenekari uigv. 17 O. 19 Óralltés. 20.10 Hangv. 23 írsBlés.
Róma 17.30 Ének- és zenekari hangverseny 20.10 0. 21 Hangv
Varsó 12.10, 16 éa Í7.I5 Q. 18 Hegedűéi basszuiveraeny. 19.20 O. Í0.I3 és 23 Zenekari hangverseny.
— . .. . TanwtTwZSCS
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Baaa ttaaav. u) 77-as 840-910, 78-aa 875—9-25, 7V-ea 890 - 9 40, 80* 900-W0, danánt 77-ai 850 — 5 80. 7*-as 8-65-8-95, 79* 8 80-910, • 890 - 920, Rozs 800 - 815,
_ árpa uj 13 75-14 25, sőcirpa 17-50-
1800, aab 17 00-17 25, teaMri 1370 -1390. tépd—•-•—. BMDáVOOO 1050.
t la savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
ím It liiia
Urály-stoi 34.
»f •
Teleloa
£
SPORT ELET Az olasz atléták pénteken átutaznak Nagykanizsán
Nagykanizsa, augusztus 5 Az olasz atléták pénteken érkeznek meg a vasárnap Budapesten lezajló magyar-olasz mérkőzésre. A 22 atléta és kísérőik pénteken reggel 6 óra S perckor a gyorsvonattal érkeznek Nagykanizsára és itt 20
percig tartózkodnak.
A budapesti ünnepélyes fogadtatás gazdag programjának kedves bevezetése lenne,, ha a nagykanizsai sportkörök Itt, a magyar határon üdvözölnék Olaszországnak magyar földre érkezt atlétáit.
Keszthely m gyAztese
a azékesfehérvárl városkőzi uszómér-kőzésnea, ami vasárnap Keszthelyen folytatódik
Keszthely, augusztus 5 (Tudósítónk írja) A Keszlhely— Székesfehérvár—Veszprém közti városközi úszómérkőzés első találkozása augusztus 2-án történt meg Székesfehérváron. Az első összecsapásból Keszthely került ki győztesen. A három egyéni számban első lett, a stafétában második. Mivel Keszthely-
nek még nincs ugró-trambuünja, a műugrásban csak harmadik lett Keszthely.
Pontarány az első találkozás után: Keszlhely 77. Székesfehérvár 75, Veszprém 32 pont.
Aifguszlifs 9-én Keszthelyen mérik öss*e erejüket a három város úszói, a keszthelyi versenyen négy egyéni és stafétaszám szerepel. Ugyanekkor mézköznek meg egymással a keszthelyi és székesfehérvári vízipóló csapatok.
KÖZGAZDASÁG A Bata-olpógyár végleg ktyenlt Magyarországról
Budapest, augusztus 5 A tavasszal nagyon sokat foglalkozott a hazai sajtó a csehországi Bsta cipőgyár magyarországi letelepedésével. Megmozdultak a zalamegyei és zalaegerszegi érdekelt iparosok is és a főispánnál interveniáltak, hogy ne engedjék meg a csehek zalai gyár alapítását, mert ezzel számos Usegzlsztendt alapjában rendülne meg.
A kormány a rendelkezésére álló eszközökkel Igyekezett a csehek akdóját leszerelni, amikor azonban
Bitaék kötelezték magukat, boay kizárólag msgyar munkásokat és Usztviselőket kívánnak foglalkoztatni, nem gördíthetett akadályt a letelepedés elé, amit egyébként a fennálló szerződések is biztosítottak a cseheknek. Ennek dacára a gyár most meggondolta magát és visszavonta a letelepedésre kést engedélyt.
Egyelőre tattal elmúlt a vöjtély a zalai cipésziparosok feje fölül is, mert az amúgy is válsággal küzdő iparosoknak énáfcew károkat okozott volna a cseh gyár letelepedése.
A sgttségrendeletek a mnrakeresztnrl határ-állomáson erfsen éreztetik halárakat
Megcsappant az export import lorgalom — Zsúfolásig töltött harmad osztályú kocsik hozzák vissza á pénznéKBIi külföldi magyarokat, akik külföldre még másodikon utaztak kl
Nagykanizsa, augusztus 5 A magyar gazdasági élet egyik legérzékenyebb szeizmográfja a mura-kereszturi határállomás. Az itt megnyilvánuló forgalom biztos fokmérője gazdasági életünk egészséges, vagy lázas állapotának. A gazdasági életünk zavartalan menetét biztosítani hivatott Jullus 17-én kiadott szükségrendeletekröl is nyomban tudomást vett ez az iránytű.
A kiadott kormányrendelet első napjától kezdve rohamosan csőkkent az állat és gabonakivitelünk. Az elmúlt évben, jullus utolsó napjaiban két-három naponkint 8—10 vagon uj gabonát vittek kl, mlg az Idén eddig összesen csak kél vagonnal szállítottak.
Az élőállatok kivitele Is any-nylra megcsappant, hogy számba sem Jöhet. A 22 pengős repce és a 30—31 pengős bl-borheremag kivitele mutat még némi élénkséget. Ezekből naponta 6—8 vagonnal szállítanak ki külföldre. Elvétve hagyja el
egy-egy vagon vasáru az országot. Legnagyobbrészt a salgótarjáni vasművek szállítanak mezőgazdasági és egyéb vasszerszámokat Indiába, ahol jelenleg lázasan folynak a vasúti építkezések.
Lisztből
naponta 1—2 vagon megy külföldre.
Cukorból tavaly ilyenkor naponta 10—12 vagon hagyta el az országot, mlg most csak 6—8 kocsi — hetenklnt. Hetenklnt 10—12 vagon trt-f alti szén jön be az országba és alig egy-két vagon épfl-letta.
A bankzártat után különösen az épületfánál volt erősen érezhető a visszaesés. A máról-holnapra beszüntetett építkezések miatt ugyanis a magyar kereskedők egymásután kénytelenek voltak visszavonni rendeléseiket. A zárlat előtt naponta 10—12 vagon épüleffadeszka jött be, mlg a korlátozás óta hetenklnt csak 8—10 vagon érkezik.
A textilgyáraknak hébekorba jön egy vagon pamutszáUUmány.
Hetenklnt 80-100 zsák kávé is érkezik, de ezt sem valamelyik nagyofcb cég hozatja, hanem zsá-konkínt maguk a kiskereskedők az ország különböző részeibőL
A tranzitforgalomra nincs panasz, de sok hasznunk sincs belőle, épp ezért nem is érdemel emiitest. Csehországba, Lengyelországba és Romániába mennek nagyobb rizs, citrom és ttngerlfü küldemények. Még egy feltűnően érdekes jelen-
ZALAI KÖZLÖNY
ség észlelhető a murakereszturl állomáson. Mióta ugyanis külföldre nem lehet nagyobb összegű valulát átutalni, azóta rohamosan jönnek vissza a külföldön nyaraló magyarok. Valamennvien pénztelenül, mondhalni egy fillér\'nélkül érkeznek haza. -A harmadosztályú vasúti kocsik zsúfolva vannak ezekkel a hazaiérő magyarokkal. Alig-alig uiazik valaki a másodikon. Szavahihető szemtanuk szerint olyan emberek jönnek most haza a harmadik osztályon, akik eddig életükben, csak kívülről ismerték ezeket a kocsikat. A tömeges hazamenekülés következtében természetesen olyan erős a külföldről jövő utipodgyász-forgalom, mint az előző évek legelőrehaladottabb őszi szezonjaiban.
Ismét olcsóbbodott a liszt
Budapest, augusztus 5 A búzaárak ujabb esése miatt a malmok átlagosan egy pengővel leszállították a lisztárakat. A duplanullás Uszt uj ára 38.5-39, a nullás liszté 38-38.5, s kettes liszté 37— 37.5, a négyes liszté 35.5—36 pengő.
Husz pengő egy cséplőgép
Hihetetlen számok az árverések
krónikájából
Nagykanizsa, anguaztua 9
A .Sopronvár megyt* Írja: Szinte hihetetlen dolgok fordulnak elő az utóbbi hónapokban Sopronban az árverések körül A multnorában az Erzsébet-kert környékén a legértékesebb helyen a hitelezőt képviselő soproni Ügyvéd potom 60 pengőért szerzett meg egy több ezer pengő értékű telket. De még ezen a hihetetlen\' eseten is túltesz az a napokban Sopronban megtartott árverés, melyen egy cséplőgépet foglaltak le az adós tartozásai fejében. Az árverést meg Is tartották és 20 pengőért szerezte meg a hitelező a gépet
A kanizsai piac árai
(Hivatalos dr-tUta a izerdai MMtárról) IMtiiflMklklIogrammonUnl): bab uj -•20, mák 60-70, tokhagyma 60, vörta hagyma 20, sóidsóg 10, burgonya (uj) 10, saláta (drbj -, tejeskápoozta 10. ugorka 116, kelkáposzta 10. paradicsom 16-00 L Baromfi (darabonklnn tyúk 1 50-21X), ontrke 80-1-60, pulyka 8-00-4 00, sovány kaosa 110-2 00; hízott 3-00-4-00,aovány liba 4*00—6*00, hízott 8 00-10-00, szopós malao 8—4 pengő.
Termények (mttermézsdnklnt): buza 8 00—, rozs 7.00, árpa 16-17, zab 15 00, csöven tengert -, szemestengert 17—00, széna 6-00-1000, lóher 900—1000, luoor-na M0-10.00, alomsxnlma 3-00, zsupp-szalira 4-00— pengó
Tejtermékek: tej It 16-18, teltei It (KI—70, túró kg. 40-60 rniér, vaj kg. 2-50—8*00 pengő! tojás drbjo. 06-06 ttfl.
OyOmSIcs (klíogrammonklnl) i dió 100 pengó, alma 10-20, körte 10-20, szilva
- , szőlő 60-60, barack 00, cseresznye
- fillér.
Husérak IkUogrammonklnl): marhahas eleje 1\'60, hátulja 21)0, borjúhús eleje 1-40, hátulja 2-00, sertéshús 1\'60—1\'80. zalr 1-60, háj 1-60, zslrszalonna 1\'60, birkahús 100, kolbászfélék 200—4*00 P.
Élőállat fklloerammonklnl): I-n marha 60 -70, Il-a marha 60-60, vlrsüls marha 30—40, zalrsertéa IflO-O-OO, hussertéo 0-90—o-oo, borjú 60-060, birka - P.
(—) A vidéki búzapiacokon a következő árakat Jegyzik : Devecser 8.50—9 pengő, Gyula 7 pengő (a mult heU 9 helyeit), Békésmegyé-ben 8-10, Baján 8.80-9.40, Bogláron 9, Vajszon 8, Bonyhádon 8
pengő. _
Zürichi zárlat
Pária 20 10, London 24 89, Ncwrorl 512 50, BrOaael 71521/1, Milano 26-81, Madrid 45-80, Amatardsra 206 65, Bertti —-. Wien 72-05. Sofla n\\1i, Prán 15-lSVs, Varaó 57-42Vt, Badnpwt aO-Oa\'/. •♦Inrsd 9 09. tokanai 3 04>/«.
tásséa áavtsa-lansáM
Angol L Befesfr. Csshk.
VAU/ráK
2/-70 28 00 79-30-80 10 16-94-1710 Dénk. 152-40 1(3-40 Dinár 10*10-1020 Dollár 971-25-976-29 (■sanda f. 22 60-23 00 HoU. 229-70 231*30 Langyal Í3 65-64 25 Un 3*40-8-45 Láva 4*10-4*18 Lka 29 80-30*20 Márka 135 00-136 20 Nonég 15780-133-80
Scfata. 80*05-80-75 Svájdl. 110*90 112*10 Srédk. 132*90-133 90
DEVIZÁK
____ 229 70 231 30
Salgrtd 1009 10 17 Sarfin U3-15-I3615 BriUszel 79-40 8000 Bukarest 3 33-3-42 Kopanta. 132 32 133 32 London 27 66 27*86 Madrid 48-50-52 50 Milano 29*79-29*99 Nnwyo* £68 50-73-50 Oszló 152*35-193*39 Pária 22-36-22 61 Plán 1687-16 99 SnSfi 4*12-4*16 152 40-193*40 i»MH9 8002-80-62 11102-112 02
Wien
£2f
Ihaftáa 1692, II-08-lMfi
316. - Unö-1*08-1-10, aandatt 1*02-1*00, könnye CHW-0Ó6, I-só tnndS örag 0-96—I-00, D-od naN öreg 0*88—092 angol alél 0*95-1*10, szalonna nagyban 1-15—0*00, aab 1-33 -0-00, hm 1*34-1-64, azakaiaáa látaertés 1*32-1*42
Uaája: Bélxalal lyoaáa és La>klaáá Vállalat, Ragykaaiasáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Mernrban talalon ■ Nagytanban 78. az.
Virágkedvelőknek fontos!
Gyttny8rO
osarepes virágokat, saobaaőiánfakat, karit vlrégoka*
nevel ma minden háziasszony, kertész és mindenki, aki növényei földjét viz helyett néha a
KUTASY-FÉLE
oldatával locsolgatja meg. Egy csomag (15 sdag) ára 1 P 201. 1 adag (2 liter vízhez) 10 flll.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
naafc műtrágya, termény éa nővény-védóazm.k kereskedésében
Nagykanizsán, Erzaébet-tér 10. A btróaág mellett Telelőn 130.
APPÖHfBDETÉSEI
Az arxókárócUnek dtjn 10 anoln • Minden tevébM anó dláa IM.
M flllár, minden
„ . 10 szóig ___
további szó dija a IIU. Snalfa <a nén-- * ao fiitár, minden lováMi
10
szó dija
saólg i • flll.
dbói in ____
UUt keresőknek SOM engedmény.
Mttáa-, minden továN* Cimsaó a minden vette-
»nb bjttlbíl Illó aió két azónak uámlv
■Ohnlyáthnlynacán. Fooottbntor, kosár És nádszéklonás Illésnél, Póut 4. 3029
Rlatá éa azonnal elfoglalható kényelmet azeretó magánoa nr részére egy szépen bntorozott ktllónbejárstn utcai szoba Vörös-marty-utca 34. arám alatt.
ranISnSk, kirándulók I Balatouberény-ben a Páll azállodában Igen olcsón kapják a teljes eUátiat azobával a tflrdókablnnal.
_____________3225
Orttnbaum-féle aaUáát Kossulh-téren átvettem éa iáját nevem alatt tovább loly-tstom. Bellák Józael sütőmester. 3964
Kisegítő belép
felvételik azonnali belépésre Magyar-utca 19. 3564
FSISnBtt Inj Isméi kapható Tejkűz-ponlnál. Telefon 349. 3460
Tóbb egy szobás lakén mellékhelylsé-gekkel kiadó Pelóli-ul 42. alatt 3492
Egy háronazobáa magános urlház kerttel egyült azonnal kiadó. Clm s kiadóban 3542
Urnáé azonnalra la, 2 izobáa, verandái szép Iskás Kinizsi-utca 11. 3S43
Gallérokat
12 fillérért lsgsxekken tisztit
KOVALD
* ° budapesti festőgyár.
GifljUtelap Nagykanizsa Caengery-ut S. sí.
Vidéki állánjaálkailek, borbélyok, nyugdíjasok IskóhelytlkOa szépen kereshetnek. írjanak PosUUók 33. Szeged. 3578
■■■éahénal keresek megvételre, vízvezetékkel ellátott ulcában. Balogh Jenó Ingatlan közvetítő, Hunyadi u 21. 3581
Egyaaobás. verandái azerényebb villát vennék a Balaton déli partján. Clm a kl adóban. -3582
Fiatal bejáró tnknrlM.S felvétetik Csengery ut 27., loldazlnt. 3583
Pk. 9842. sz. 1931.
1931. vghtói 53. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Leopold Elemér budapesti ügyvéd Utal képviselt Shell KőoUj rt budapesti bej. cég Javára 66 pengó 28 NIL tőke és több követelés éa járulékai erejéig a nagykanizsai ktr. Járáablróaág 1B8Ó. évi 6Ö9 azámu végzésével elrendelt kielégítési végrehaltás folytán végreha|láat szenvedőiéi 1931. évi január hó 15-én leloglalt >200 pengére becsalt Ingóságokra a tugykanlzaal klr. járásbíróság lenU azámu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak aa 1908. évi XLL t-c. 20. fra alapján a fent megnevezett s a loglalázl Jegyzó-kőnyvból kl nem Iflnó máz logialtatók javára la az árveréa megtartását elrendelem, de csak arra sí eseUe. ha kielégítési joguk ma la lennáU éa ha ellenOk halasa tó hatályú Igénykereaet lolyamatba nincs, végrehajláat szenvedő lakásán Nagy-kanlzzán, Király-utca 21. szám slatt leendő megtartására határidóűl 1931. évt augusztus hó 10. napjának délelőtt II irája tascUk kl, amikor a bíróilag lefoglalt nyersola|motor, cséplószekrény s egyéb Ingóságodat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul la el fogom adni.
Nagykanizsa, 1931, évi jullus hó 24-én.
Elek László s. k. klr. bár. vésrchalló, kt> mini bírósági kiküldött.
1931. auguszlus 8
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy dus raktáramon levő márvány éa gránit síremlékeket leszállított árban hozom forgalomba. — Továbbá nlrknmtnnént és nlrboH ápltá-nát, termő és mflkóból legolcsóbban készítek, ugy sz összes é szakba vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Teljea Uazleleltel
"" Kawáoa JAzaaf
Hayslul l Klrály-nton aa. an.
kerül többe
a ZALAI KÖZLÖRT,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Pk. 597/1931. ez. 1931. vghtól 957. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Elek Mór nsgyksnlzaal Ügyvéd álul képviselt Deutsch Ede nagykanizsai Ukós javára 319 P 08 fillér lóké és több követelés és lárulékal erejéig a nagykanizsai klr. járásbíróság 1931. évi 2103. ez. végzé sível elrendelt kielégítési végrehajtáe folytán végrehsjtást szenvedólől 1931. évi Junlus hó 8-án lefoglalt 14100 P-re becslllt Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti azámu véaaésáiel az ánmrés elrendeltetvén, annak az 1906. évi XLL L-c. 20. f-a alapján a fent megnevezeti i a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tllnó más fog-laltatóf Javára la as árveréa megUrtását elrendelem, de csak arra aa esetre, ha kielé-vllésl joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénytureset Myamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Mor-gánypusztán, a fizetett Összeg levonásával leendó megtartására határidőiI 1931. évi augusztus kó tt. napjának délután 3 órája ItlzeUk kl. amikor a bíróilag lefoglalt balotok, tehenek, gazdasági felszerelés s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Igérónek készpénzfizetés melleit, esetleg bet sáron alul Is el logoin adni.
Nagykanlzaa, 1931, évi Jullus bó 24-én.
Elek Láazló s. k. klr blr végrehajtó, UK mint bírósági klkaldőtt.
Modernül berendezett
Szabó György ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás; a tul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Kényesitó, szárító berendezés: 10 perc alalt magasfényü képet adok
Tegyen egy próbarendelóal I
Reggel beadott felvételekről délben már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
Flimgép már 18 P-től feljebb. fegyver- és sport-fotószaküzlele.
Hirdessena Zalai Közlönyben
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly)
71. érfoljam 177 szám
Nagykanlzaa, 1931. augusztus 7, péntek
Ara 14 HM*
ZALAI KÖZLÖNY
Sicrkclitiiífi: nnppji Sugárul 2., éjjel Pöut 5.
Kiadóhivatal: Pöut 5. alám. Keszthelyi Itókkladóhlvatal: Koaauthutca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : egy hóra I pengő SO Iliiét. Teleion- I Sierkealtóaég 421. iiám, (é||et 73.) lerelon. j K|il)óh|vsltl 78 KtU|helyl fiók 22.
A károsult gazdáknak egyéves moratóriumot
és vetőmag-kólcsönt kíván az egységespárt agrár-blokkja Qaál Gaaztonék nem vasaik fal a küzdelmet a szombathelyi kerületben
Budapest, augusztus 6 (Éjszakai rádiójelentés) Az egy-légespárt agrárblokkja csfllörlökön délelőtt ülést tartott, amely a késő délutáni órákig tartott A blokk dr. Uarschall Ferencet választotta meg elnökévé, aki utalt a mezőgazdasági helyzet tulyos voltára.
Lukács Béla a károsult vidékek megbízásából a kővetkező javaslatot terjesztette az ülés elé: A károsult gazdák közül mindazoknak, akik
50 holdnál kisebb birtokkal rendelkeznek, adjon a kormány buza és rois vetőmagot kamatmentes kölcsön formájában. Qondoskodjanak a gazdák téli ellátásáról is gabonát illetőleg. Cseréljék be a rosszminöségü gabonát nemesített vetőmagvakra Végül az összes károsult gazdik hitélét hosszabbítsák meg egy esztendőre. «!■
Az agrárblokk elhatározta, bogy a javaslatokat az illetékes kormánytényezők elé fogja terjeszteni.
Nem korld/ozazdk a bcsxédiatU a 33-as blxotlaág Illésein
A 33-as országos bizottságot pénteken délelőtt 10 órára a képviselőház első számú bizottsági termébe ölésre hlvlák össze. A képviselőházi tagok részéről Pesthy Pált, a felsőházi tagok részéről pedig Juhász
Andort lelölik elnöknek. Az első ülésen Wekerle Sándor pénzügyminiszter feltárja az ország gazdasági és pénzügyi helyzetéi, továbbá a válság enyhítésére tervezett Intézkedéseket és Indítványokat. A bizottság tanácsko-
zásain a házszabályok lesznek az Irányadók, a beszédidőt azonban nem korlátozzák.
A Független Kisgazdapárt
ma tartott értekezletén elhatározta, hogy a párt állandő érintkezésben marad az ellenzék többi árnyalataival, azokkal Is, amelyek a 33-as bizottság munkájában részt vesznek. A párt
a szombathelyi mandátum
kéidésével is foglalkozott és ugy döntöit, hogy nem dilit hivatalos jelöltet Csekoalcs Iván gróffal szemben.
Magyar Sándor (*ceánrepQlő szombathelyi jelöltsége nem bizonyult komolynak,
ugy, hogy a párt ezzel a kérdéssel már nem is foglalkozott.
Mussolini különvonata vitte Brflnfnget és Cmünst Rómába
MacDonald és Stlmson folytatták a leszerelésre és a jóvátételek revíziójára vonatkozó tárgyalásokat
Tovább Áramlik az angol arany Franciaországba
Bozen, augusztus 1 (Éjszakai rádiójelentés) Dr. Brü-nlng birodalmi kancellár és dr. Cur-llus külügyminiszter csütörtökön délután Olaszországba érkeztek. A ha-tírról a Duce különvonat vitte Rómába a német államférfiakat.
London, augusztus 6 (Éjszakai rádlójelentés) MacDonald miniszterelnök és leánya csütörtökön reggel Rogartba utaztak Sttmson amerikai külügyminiszter meglátogatására. Az angol sa|tó szerint a két államférfi lovább folytalja tanácskozásait a leszerelésre és a
jóvátételek békés revíziójára vonatkozólag.
(Éjszakai rádtújelentés) Az Angol Bank csütörtökön 2,220.617 Iont értékű aranyrudat adott el Franciaországnak. Ugyanekkor Londonba egymillió font értékű aranyszállitmány érkezeti Ausztráliából.
ViQaros vita után a Képviselö&dist bizonytalan időre elnapolta magát
A Hupla-manőltUumos kerületekben egyelőre nem válaaxtanak
Budapest, augusztus 6 A képviselőház mai ülésén napt-\'end elölt Lázár Miklós szóvátette a lokajvidéki
szőllősgazdák nehéz helyzetéL Hangoztatta, hogy a szóllővel beve-ell terület caokkent és Igy a munkanélküliség növekszik.
Dlnlch Ödön: Minden borvidéken Ugyanez a helyzet.
Bud János kereskedelmi minlszier válaszolva a felszólalásra, hangozna, hogy a kormány teljesen tudatban van a szöllótermeló hegyvidékek helyzetének Állandóan foglal-a borvidékek megmentésének Kérdésével és reméli, hogy a legjobb eredménnyel fognak járni a megtett
miézkedések.
Az elnök ezután napirendi indit-ványt tett és javasolta, hogy
» Ház bizonytalan Időre napolja el magát.
(Zal- Felkiáltások a szélső balolda-
lon : Együtt maradunk I)
Oaál Qaszlon. Almdssy László, Lakatos Gyula, Farkas Tibor a házszabályokhoz szóllak hozzá, vitatva, hogy mehet-e vagy sem a Ház szabadságra.
Bethlen István gróf miniszterelnök
rámutatott arra, hogy a vita tulajdonképpen felesleges, mert a Ház legközelebbi ülése nem az elnök indítványától függ. A képviselőháznak magának van Joga arra, hogy döntsön az Ülések Időpontjáról. Ebben a tekintetben a Ház teljesen szuverén és akkorra halaszthatja el a maga feladatainak teljesítését, amikorra akarja Senki nem Írhatja elő a Háznak, hogy mikor tartson ülést. Ebben csak a Ház többségi dönthet. Igaz, hogy ha a dupla mandátumok ügyét nem Intézik el. akkor azokban a kerületekben nem lehet választani, de fe.\'esleges Is, mert hiszen a megválasztott képviselők sem gyakorol-
hatják jogaikat akkor, amikor a Ház nem tart ülést. A választások egyébként Is feleslegesek volnának, mert a Ház bizonyos összeget megtakaríthat azon, hogy nem fizeti azokat a képviselőket, akik megválasztásuk esetére amúgy sem Juthatnának be a Házba ennek szünideje alatt. (Zaj az ellenzéken)
A napirendi vitában Propper Sándor azt Indítványozta, hogy a Ház legközelebbi Ülését holnap tartja és azon a szocialisták Indítványát tárgyalja Temple Rezső az elnök napirendi Indítványát fogadta el. Peyer Károly Propper Sándor indítványának elfogsdását kérte, beszéde során utalt arra, hogy a mai helyzetben a vállalatok a munkások elbocsátására készülnek. Beszéde során olyan kijelentést tett, hogy a kormánypárt már elkövetett dolgokat, amelyeket elbírt lelkiismerete és lehet, hogy most is követnek el még dolgoka\', amelyeket talán el fog birni lelkiismeretük.
A kormánypárt felháborodással utasította vissza Peyer Károly hangját.
Olyan zaj volt a teremben, hogy nem lehetett szót érteni.
Oróf Bethlen Islván miniszterelnököt Is elhagyta nyugalma és felindultan az asztalra ütve igy kiáltott Peyer Károly falé:
— Menjen az utcára, de ne a parlamentben beszéljen Igy I Az utcán lázítson, ne a parlammtbenl
A miniszterelnök további szavait a nagy zajban nem lehetett kivenni. Krüger Aladár szintén tiltakozott a szociáldemokraták lázító magatartása ellen. Végül a többség az elnök napirendi indítványát fogadta el és ezzel az ülés 1 órakor véget ért.
lawrk hozzájárult a német kSlosSn maghosszabbításához
London, augusztus II (Lapzárlakor érkezeti) A newyorkl Reservee Bank hozzájárult a Német Birodalmi Banknak nyújtott 100 milliós dollárhitel meghosszabbításához, amelyben Amerika 25 millió dollárral víjz részi.
Ismét forrong Palestina
Ixmdon, augusztus ö (Éjszaka! rádlójelentés) Paleshná-ban mindinkább veszedelmessé válik a helyzet. A hatóságok már fegyverraktárakat állítottak fel a távol-eső vidékeken arra az cselre, ha katonai beavatkozásra kerülne sor. Plakátokon figyelmeztették a lakosságot, hogy tartózkodjék a lázitástól. Az arabok elhatározták, hogy hétfőn tiltakozó sztrájkot rendeznek.
A „Lindbergh-lány" Tokióba érkezett
Tokió, augusztus H (Éjszakai rádlójelentés) Miss Anny Johnson pilótanö csütörtökön délután 5 órakor Tokióba érkezeit repülőgépén. A japán lapok .Lind-brrgh-Tanynak" nevezlék el a bálor pllólanöl. A fogadtatás alkalmával Magaoka légügyi tábornok megcsókolta miss Johnsont, aki eleinte szabadkozott euől a .kitüntetéstől", lévén a tábornoknak a világ legnagyobb bajusza Anny Johnson valószínűleg Tokióban fog lalálkozni a Lindbergh-házaspárral.
Ceiarióxíatlalk egy medikus/,
aki Kommunista tüntetésre Izgatott eigy népnytllésen
Budapest, augusztus tl Ma délelölt a főkapitányságon letartóztatták Klein Sándor orvosnövendéket, aki a szocialista népgyűlésen kommunista tüntetésre izgatta a résztvevőket. Elfogatásakor házkutatást tartottak lakásán és megállapították, hogv a szovjet propaganda vezetőségével összeköttetésben állolt. Ma délulán átszállítják az ügyészség fogházába.
2ALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus 1.
Meghosszabbították az 52 millió dollárt kitevő magyar kölcsönöket?
Ma megjelenik a rendelet, amely szigorúan eltiltja a pengő kivitelét
Budapest, augusztus « A felhatalmazási törvény alapján, hír szerint a kormány pénteken elrendeli, hogy a pengőt szigora büntetés terhe mellett tilos külföldre vinni. A rendelet Intézkedni fog a devlzaklutalásokról is.
Budapest, augusztus 6 Zürichi hir szerint a bankárblzottság Illésén hozzájárultak 52 millió dollárnyi rövidlejáratú magyar kölcsOnnek három hónapos meghosszabbításához. Schober Béla a Nemzeti Bank vezérigazgatója kijelentette, hogy erről hivatalos értesítés nem Jött.
Weisz Fülöp, a Kereskedelmi Bank elnöke pedig ugy nyilatkozott, hogy a hírt valószínűtlennek tartja. Azt hiszi, hogy az információ téves.
Budapest, augusztus 6 Friedmann Ignác dr. ügyvéd Is-
mert közgazdasági szakértő tervezetet adolt át a pénzügyminiszternek a válság megoldására. A tervezet szerint
a magyar adózók közül azok, akik hajlandók önkéntesen egy nemzeti alaphoz hozzájárulni, létesltaenek 200 millió pengős nemzeti alapot, Az alapot kamatmentes letétként a Nemzeti Banknak adnák át és a jegyintézet ennek a valutafedezetnek alapján 600 millió pengőt bocsáthat ki, ami által az ország nehéz helyzetéből külföldi kölcsön nélkül szabadulna. A tervet most tanulmányozzák.
Budapest, augusztus 0 A Pénzintézeti Központ kél főtisztviselője Berlinben tanulmányozza
a bankzárlat feloldására
vonatkozó kérdéseket.
Mussolini látogatást te&z a pápánál
Zürich, augusztus 6 Egyik zürichi lap római levelezőjének értesülése szerint Mussolini a legközelebbi hetekben meglátogatja a
Vatikánt és találkozni fog a pipával. Az ünnepélyes fogadtatásra már minden intézkedés megtörtént.
Sztrache főügyész Millstattban szakadékba zuhant
öt órán át feküdt összetört tagokkal, enméletlenül a szakadékban
házba szállították. Állapota szépen javul és remélik, hogy néhány hét múlva gyógyultan hagyhatja el a kórházat._
Két halottja van a Dunán felborult csónaknak
GyOr, augusztus 0 Qyör közelében a Rábán négy iparossegéd csónakja leiborult, Kellőt kimentettek. Andorka József villanyszerelő és egy német iparossegéd, akiről csak annyit tudnak, hogy Fritznek hívják, a vizbe fult.
Budapest, augusztus tl Ausztriai híradás szerint Sztrache Qusztáv dr. királyi löügyészt MlllstaU közelében szerencsétlenség érte. A tó felen lévő hegyet akarta megmászni, közben azonban megcsúszott és egy szakadásba zuhant. 5 órán át eszméletlenül feküdt, mig végre magához tért és segilségért kiáltozott. Turisták szállították Mii Istattba, ahol az orvos a főügyész ballábszárán kétszeres, balkarján pedig egyszeres lőrést állapított meg. A főügyészt egyik kOzeli városi kór-
Lelhó Jenőt kaució ellenében akarják kiszabaditani a hozzátartozói
A fiatalember reméli, hogy sikerül magát tisztáznia az ellene emelt vádak alól Nagykanizsa, augusztus ü
Mini ismeretes, Lelkó Jenőt, a nagykanizsai |árá8birú*ag egyik legszorgalmasabb tisztviselőjét, két héttel ezetölt őrizetbe vették egy ellene régebben kiadott körözés a\'apján és fels?állították Budapestre.
Lelkó ugyanis régebben Budapest székesfővárosnál volt alkalmazásban, ahonnan bizonyos pénzdifferenciák miatt el kellett távoznia A fiatal tisztviselőnek egy főtárgyaláson kellett volna magát tisztáznia a vádak alól, azonban ugy eltűnt a fővárosból, hogy az idézést nem tudták kl-kézbesltenl, mire az ügyészség körözést adott kl ellene. Lelkó Jenő valószínűleg nem is tudott erről, mert máskülönben elképzelhetetlen, hogy valaki lejöjjön Nagykanizsára é8 Ttt szabályszerűen bejelentse magát a bejelentő hivatalban. Nemrégiben Lelkó Jenő lakást váltoilalott éa akkor jöttek rá a rendőrségen, hogy már régebben körözik.
A fiatalembert aki azóta meg is nősült, felszállították Budapestre és jelenleg a Markó-foghdzban várja sorsa eldótését. Az elmúlt napokban
az a hir terjedt el Nagykanizsán, hogy Lelkót szabadlábra helyezték, ez a hir azonban nem felelt meg a valóságnak. Erre a félreértésre valószínűleg az adott okol, hogy hozzátartozót kaució ellenében akarták szabadlábra helyeztetni, azonban nem sikerült eddig összehozni a szükséges összeget és igy Lelkó Jenő továbbra Is a Markrf fogház lakója marad. Értesülésünk szerint a fiatalember erősen bizik abban, hogy sikerül tisztáznia magát az ellene emelt vádak alól, ügyének elintézése után azonban kétséges, hogy visszajön-e még Nagykanizsára.
Az alispán elrendelte a nagykanizsai Zeilels-rendelő azonnali bezárását
Karhatalmat kellett Igénybevennl az alispáni határozat végrehajtásához
Nagykanizsa, augusztus 6
A Zeileis-rendszerü orvosi ren-i delések ellen Európaszerte, minden országban erős reakció nyilvánul meg az orvostudomány részéről. — Legutóbb a napokban adták hírül a lapok, hogy Romániában minden Zelieis-féle módszer alkalmazását rendeleti uton betiltották.
Magyarországon is minden városban megtelepedett a Zelleis-rendelő, azonban többnyire szemben találják magukat a hatóságokkal. Igy Nagykanizsán is, ahol dr. Krátky István polgármester már juliusban betiltotta a „Zelleis-intézel" működését. A re«delö erre kihagyta nevéből a .Zelleis" szót és dr. Eckenberger Imre orvos rendelőjeként tovább működött.
Most azután a nagykanizsai orvosok döntő lépésre határozták el magukat. A Zalamegyei Orvosszűvei-ség nagykanizsai fiókjának küldöttsége dr. Kahán Imre ny. ezredesorvos vezetésével megjelent a város* házán dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes előtt éa kérték őt a Centrál szállodában működő Zeileis rendelő sürgős bezárására. A polgármester-helyettes utasítására dr. Ooda Lipót vezető tisztiorvos egy bizottsággal kiszállt és batósigi helyszíni szemlél tartott annak megállapítására, gyógyintézel jellege van-e a rendelőnek, amely esetben belügyminiszteri engedélyre van szüksége. A helyszíni
vizsgálat jegyzőkönyveit a város felküldte az orvosok követelésével együtt az allspinhoz, ahova dr. Eckenberger a polgármester elsőfokú betiltó végzéséi is megfellebbezte.
Csütörtökön reggel megérkezeti Bődy Zoltán alispán határozata, amelyben a polgármester betiltó végzését jóválngyva, elrendelte u nagykanizsai Zellels-intézet azonnali lezárását.
A déli órákban megtörtént az alispán rendeletének végrehajtása. Az orvosi rendelőben megjeleni Fülöp La|os városi közrendészell altiszt, hogy a lezárást foganatosítsa. Dr. Eckenberger kijelentette, hogy csak erőszaknak enged, miért Is kéri rendörök és a műszerek leszereléséhez szakértő mérnők kiküldését, Dr, Hegyi Lijos polgármester-helyettes erre érintkezésbe lépett dr. Rácz Kázmér rendőrkapitánnyal, aki kiküldte a szükséges karhatalmat. A szakértő mérnök és a közrendészeti slHszt közbenjöttével már most simán megtörtént a rendelő lezárásai A műszereket egyelőre, holnspi Intézkedésig, érintetlenül hagyták, de leszedték a clmtáblákat és rendőrt állítottak a rendelő elé. Az egéaz aktusról pedig jegyzőkönyvet vettek fel.
Ugyanekkor Zalaegerszegen Is folyik a hasonló eljáns az ott letelepedett dr. Urbán Károly Zeileis-rendelöje ellen.
Rejtélyes kettős szurkál történt Porrog-szentkirályon
Egy gazdálkodót halálosan, a szomszédját pedig könnyebben megsebesítette az Ismeretlen bicskázó
Nagykanizsa, augusztus 0
Takács István 36 éves porrog-szentkirályi gazdálkodó csütörtökön este átment beszélgetni egyik szomszédjához, akivel bor melleit tárgyalták a napi politika eseményeit. Amint |avában beszélgetnek, egyszer csak váratlanul bezörgetett valaki az ablakon.
Takács István kinézett, de akkorra már senkit sem látott. Néhány perc múlva megismétlődött a zörgetés, mire Takács kiment az utcára. Szomszédja, aki a szobában maradi, egyszer csak szóváltásra, majd se-gélykiáltásra lett figyelmes, mire rosszat sejtve, kirohant.
Rövidesen egy fiatal gazdalegény akart elmenni a ház elölt, amikor megdöbbenve látta, hogy két ember fekszik a földön. Kiderült, hogy Takács Utvln és szomszédja fekűsz-nek ott sebesülten. Mindkettőjüket bevitték a lakásba. Takácsnak a mellén volt véres a ruhája, mig szomszédjának a dereka táján éktelenkedett egy hatalmas véres foll a ruháján. A kihívott orvos megállapította, hogy Takácsot mellbeszurták, Bzomszédja pedig veséjén kapott egy
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETANCI gyógyvizet
igyon.
Kapható: Kövest Henriknél, Nagykanizsa.
hatalmas késszurást.
A nagykanizsai mentőket telefonon hívták kl a véres esemény színhelyére, a mentők azonban csak Takács Istvánt hozták magukkal, mert a másik gazda sérülése oly súlyos volt, hogy már agonizált a szerencsétlen ember. Takács Istvánt a mentők beszállították a nagykanizsai közkórházba.
A rejtélyes szurkálás ügyében nyomozást Indított a csendőrség.
UJból kitört egy kialudt vulkán
London, augusztus 0 (Éjszakai rádiójelentés) Veracruz-ból jelentik, hogy a Lanaf nevű kialudt vulkán ismét kitört. A kitörést erös földalatti morajlás előzte meg. A hegy csúcsa meghasadt, majd hatalmas földtömeg zudult alá, amely 10 embert eltemetett. A falvakat elpusztulással fenyegeti a közeledő lávatenger.
Megszűnt az ingyenes papnevelés
Budapest, augusztus U A magyar püspöki kar megszűntette az Ingyenes papnevelési és a szemináriumi növendékek szüleit tartásdíjakra kötelezte.
Idffárfa
A nagykanizsai meteorológiai ■•«-Kgyalfl ]|etentí»ek -. CsOttttökö? a hSmft-üklcf.lte«el 7 órakor +217. délután 1
ReiaijslMtiMk
í a Mf|tl 7 óiaaui ff »»•■
órakor +29-4, este 9 órakor +24-8. Ptlhőxzt: Ejéai nap Úszta égboltozat.
gfB/ueJcal rádtdJtknUt) a as< tat bléial Wlaatl aata •«*■ atalaa hajlammal.
10
IC31. augusztus 7.
zalai kozlont
Koldus-razziák a kanizsai ntcákon
A közönség ne adjon senki kéregetOnek I
Nagykanizsa, augusztus 6 A Zalai Közlöny panasz-rovatiban megjelent egy panaszos levél a közadakozás állandósításával megtiltott koldulásra^vonatkozólag. Szóvá tetie a levél, hogy a koldulási tilalom ellenére is egyre több és több megint az utcai is a házaló kéregető.
Ezzel kspasalatban kérdést intéztünk dr. Pottyand? Józsel városi aljegyzőhöz, s szegényügyek referensihez, aki siewndta, hogy a közelmúltban valóban tapasztalható volt a koldusok újból való feltUnedezése. Épen ezért ó maga már három Ízben koldus-razziát tartott. Legutóbb vasárnap, a Porcinknla-bucsu alkalmával razziázott a Cintóriumban és környékén, ahol a talált koldusok neveit felíratta, magukat pedig a városi altisztekkel eltávolíttatta. A kolduláson csípettek névsorát legközelebb a polgármester elé terjeszti, aki vagy a városi segélyezés elvonásában vagy elzárásban állapítja meg büntetésüket.
Minthogy a közönség az állandósított havi hozzájárulásokat épen azéit fizeti, hogy Így a koldulás megszüntethető és a közadakozás az arra szorultak közt igazságosan és szükség szerint szétosztható legyen, a város, smely ezt a szegény-akciót bevezette és vezeti, a legszigorúbban fog felügyelni, hogy senki ne kolduljon. A városban ugyanis olyan valóban rászoruló szegény nincs, aki a városi akcióból ne részesülne. Ha tehát a közönség bárkinek ls ad, csak érdemetlennek ad, vagy olyannak, aki a várostól már úgyis megkapta á létfenntartásához szükséges összeget a közös szegény-akcióból.
A koldusok ellen való védekezés legbiztosabb módja tehát az, ha a közönség nem ad sem az utcákon, lem a temető vagy templom környékén, sem a legkülönfélébb trükkökkel a házakban Telentkező kérege-lóknek.
Hágható buosuleirelat
Irt hozzátartozóihoz a klikutasi erdő öngyilkosa
Zalaegerszeg, augusztus 8 A csendőri nyomozás kiderítette, hogy a kiskutasi erdő ismeretlen öngyilkosa Horváth Lajos 24 éves kanásszal azonos, aki öngyilkossága előtt a következő levelel intézte hozzátartozóihoz :
.Szeretett testvéreim, közlöm veletek, hogy nyomorom miatt válok meg az életemtől. Nem tudok elhelyezkedni s Itt, ebben az erdőben akasztom tel magamat, mert az ükapám, dédapám, nagyapám s az apám Is itt volt kanászTTtt szokta őrizni a kiskutasi gazdák, dlsznalt Ezt üzenem a népnek ls. Ha a zsebkendőmet megtaláljátok a zsebemben, takarjátok le vele az arcomat, nehogy a fehérnépek megijedjenek tőlem. Isten veletek s mindenkivel. Édes a osók".
A hatóság megadta a temetési engedélyt s az öngyilkos kanászlegényt a kutasl temetőben\' hantolták el.
— El akarták lopni Oyömörey fOlspán kerítését Kedden este Hegedűs Mihály nagyslmonyli lakos, útjában hazafelé, a Oyömörey György főispán tulajdonit képező Inta-pusz-liln a ma|or kertlésdeszkáit lefeszegette, hogy azokat elvigye. Hegedüst munkája közben tettenérték és felmentették a csendőrségnek. A hat6-eljárás megindult ellene.
A letartóztatott darányi postamester egy rokonára költötte az elsikkasztott összeget
Sírva Ismerte be, hogy a hiányzó Seszeget akarta leplezni az önbe/Srésael
adla kölcsön, aki azt Ígérte, hogy augusztus 1-én visszafizeti. Azonban » rokon nem tett eleget Ígéretének. 0 nem bírta el, hogy a kasszából pénz hiányozzék és igy szánta el magát, hogy betörés utján pótolja a hiányt
Szeller Ferencet kihallgatása után a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezte. Szeller a vizsgálóbíró végzésében megnyugodott.
Barcs, augusztus H Mini megírtuk, Szeller Ferenc darányi postamestert, aki sikkasztását tyi betöréssel akarta lepleznt letartóztatta és a kaposvári ügyészségnek adla át a barcsi csendőrség.
Szeller Ferenc a vizsgálóbíró elölt sirva Ismerte be bűnét és elmondotta, hogy az elsikkasztott pénzt nem a maga céljaira használta fel, hanem azt egy közeli rokonának
Nyári árukat
olcsón vehetünk
Singeméi.
Érdemes megtekinteni!
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Cigánygyerekek az utcán
igen tiszteit Szerkeszti Ur I Ugy gondolom, sok molesztált embertársam ne-vébon la szólok, amikor u Zalai Közlöny nyilvánosságát kérem segítségül az utcákon ácsorgó clgánypurdék ellen. Az ember gyanútlanul sétál, vagy siet a dolga utau, egyszer csak a város kellős Közepén, vagy akár egy lélreosőbb utcában, valami kapualjból vagy talán a föld alól elébe pöndörödik egy tna-Rzatoö cigánygyerek, hegedtlvel a hóna alatt és addig követ addig cincogja a .nótádat", mig nem dobsz neki pár fillért. Az Ilyen Kellemetlen kullancsot lerázni nincs mód. Különösen akkor nem, ha balvégzeted ugy rendelte, hogy nővel az oldaladon Jársz. Akkor a lurkó külön Is számít a gavallériádra. Jó ldele ügyelem: — az üyen utcai he-godtla kölykök száma egyre gyarapszik. Ugy látszik egymástól kapnak gusztuat Kérem i tek. Szerkesztőséget szíveskedjék odahatni, hogy a rendőrhatóság ezeket a kellemetlen kis útonállókat ártalmatlanná tegye. Kitűnő tisztelettet: Egy magányos Utáló.
Ne szórjuk el a dinnyehéjat!
Kérem a tek. Szerkesztőséget adjon helyet e pár sor közérdekű panaszomnak.
Mióta a gyümölcs-szezon beköszöntött főként mióta a dinnye-árusok ott sorjáznak garmadáikkal a piac mentén, azóta as Erzsébet-téren, de távolabbi utoákoto\'ls, direkt életysKedelmes a Járás. Akt gyalog vagy kertktóron siet utján, lépten-nyomon dtnnyehéjon, elszórt gyümölcs-maradványokon csúszik meg. A sima aszfalton ez még nagyobb veszedelem, mint a kapaazkodó lelület-tel bőven bíró téglajárdán. Itt emberek teeti épségéről van szó. Kérjük tehát a rendőrséget hogy az őrszemekkel Ügyeltesse az utcai gyUmolcsevőket és akit a maradványok elhajlgálásában tetten érnek, azonnal togyenek ellene feljelentést. A közönség maija la figyelje, kik a gondatlanok ée akit rajta
csípnek, Jelentsék ők a rendőrnek.
Boraim közlését megköszönve maradtam Szerkesztő llrnak őeztnte tisztelje : _ Dr. B. J.
Söprés elölt öntözni kell az utcákat
Kedves Szerkesztő Ur I Kérem, többek nevébon, adjon helyet b. lapjában soraimnak. A Deák-téren lakom. Többször kényszerültem már az utcán felvert Bürü porfelhők miatt ablakaimat a rekkenő melegbon bezárni, mert a város köztisztasági alkalmazottja azon szárazon állt nekT a söprésnek, holott az öntöző-autó naponta többször is vé-glglocsolja a klskóburkolatu utat Tisztelettel kérdem, mUrt nem alkalmazkodik vagy az utcaseprő az öntöző autóhoz vagy pedig megfordítva ? Közérdekűnek tartom már csak azért Is eme kérdésemet mert feltételezem, hogy ha a Deák-téren Igy történik az utoa tisztogatása, akkor előfordulhat ugyanez más utcákban ls.
Ismételten kérve Főszerkesztő Uram szívességét vagyok Bókunk nevében : Egy Dedk-Uri lakó.
Lámpával maoAIHtották a keszthelyi vonatot
Szombathely, augusztus 6 Néhány nappal ezelőtt történt, hogy a Keszthelyről jövő esll fürdővona-tot a nagyslmonyl szőlőhegynél lámpával, szabályszerű vasúti jelzést adva, Ismeretlen tettesek megállították, majd amikor látták, hogy a csínjuk sikerült, elszaladtak. A vasul feljelentésére a celldömölki csendőrség kinyomozta a tetteseket Hegedűs József nagyslmonyl lakos és két kiskorú társa személyében. Vallomásuk szerint a szőlőhegyben egy kicsit becsíptek s igy boros fővel gondoltak arra, hogy a náluk levő pince-lámpával leállítsák az éppen akkor arrafelé haladó személyvonatot. Az eljárás megindult ellenük.
Nemesitett kávé
a kolfcinmentci liag kávé, inert a tok emberre ártál-fcnai koitálni zamatinak <i Illatának minden csorbítása nélkül vonták kl \'belőle. Ennélfogva Odllöleg hat ugyan, de nem Ugat f«l. Teljes álveietet nyújt, emellett azonban a ültet át idegeket Wké-
itt
_ UkMI karerik. —
Mlndra*! IDiiamntl kapható «a ktvioatra ■ kivi-htlakban I, Yandlglókban li ltluol|ál|ák. »1I
A Hag-kává valódi, legfinomabb babkávé, mely koffelnmentci — tehát ártalmatlan.
Halott a keszthelyi autóbuszban
Keszthely, augusztus 8 (Tudósítónk telefonjelentise) Idősb Kiss József 72 éves zalaapátil cipész-mester Keszthelyre igyekezett. Indulásakor már messziről fúlva tartott a postaautóbusz felé, mert azt hitle, hogy az már nem várja meg. Mégis elérte az autóbuszt és annak rendje és módja szerint elhelyezkedett benne. Alig Indult el azonban az autóbusz és alig haladt száz métert, az idős ember, akit a futás nagyon kimerített, lefordult az ülésről és ott az autóbuszban meghalt A sofför visszafordult Zalaapátiba, letette a hullát és csak azután folytatta útját. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy Kiss Józsefet az erős felhevülés miatt beállott szívszélhűdés ölte meg.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 7 (péntek)
Budapest 9.16 A Bodipesü Koncert Szalonzenekar hangversenye. 9J0 H. 9.45 A haagv. folyt. 11.10 Nemietközt vizjelző-SKÜgtUat 12 Déli harangszó, tdő|lrii)etentéi. 12.08 A rádió házi kvartettjének hangversenye. 12.25 H. 12 36 A hangv. folyt 13 Időjelzés 14.45 H. 16 Mesék. 16.45 Időjelzés. H. 17 E. 17.30 Cigányzene. 18.40 F. 19.15 Fehér Pál operaénekes ária- és dalestje. 20 A Budapesti Hangversenyzenekar hangv. Szünetben kb. 21.20 Idólelzáa, H, versenyeredmények. Uláaa idójáiás-jelealáa. Ma|d cigányzene.
Bács 1U0 és 12.40 a. 16 Zenekart hangverseny. 20.10 Daléit 21 Haydn-Bmckncr-est. 2X45 O.
Berlin 10J50 (a 18 Zenekart hangverseny. 21.15 Vonóinégyei. 2120 Zenekari hangverseny.
Daventry 17.15 Zenés gyermekén. 18 is 18.40 Zenekari hangv. 1930 K. 20.30 Üilok. 21.35 és 21.45 Zenekari hangv.
Milánó 17 és 19.20 Zenekari hangv. 19.45 O. 21 Hangverseny.
München 1850 Zenekari hangv. 19.20 Hangv. 20.25 Zenekari hangv.
Prága II.30, 12.05, 14.10, 17.10 ts 18.15 0. 19 Óraütéa. 19.OT Hangv. 20.30 Népdalest 21 Hingv. 23 ÓraOtés.
Róma 17.30 Ének- és zenekari verseny. 2ai0 O. 21 Operett E.
Varsó 12.10, 16 és 17.15 O. 18 Zenekart hangv. 19 20 O. >20.15 Hangverseny. 2230 Zenekari hangverseny.
Regedei viz j
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fUszer-és csemegeüzletben.
»\'* Főraktár: \'
Király-utca 34. Teléfoa 310.
ZALAI KÖZLÖNY
1831. augusztus 4.
NAPI HÍREK
R^PIREND
Auguaxtua 7, péntek
Róm. katolikus: Kajelán. Ibolya. Izraelita : Ab. hó 24
Proleit:
Városi Színház. .Nyomorultak". Hugó Viktor regínye 30 lelvonásban Rendes helyárak. Előadás 7 is 9-kor.
Oyógyszertári éjjelt szoljgilatt I hó vigétg a .Peketesaa* gyógyazerUr Főút 6.
OAzfirrtő nyitva reggel 8 órától aaU i Óráig (bittó, saarda, pintek délután. ■ ^^egésí nap nőknek). Tat.: 2-t«.
— Hadlárvák tanulmányi Ösztöndíja. Ernszt Sándor nép|óléti miniszter az Idei tanévben is Ösztöndíjakat adományoz a hadiárváknak és a hadirokkantak gyermekei- 1 nek. Most felent meg a népjóléti miniszter errití vonatkozó hirdetménye. Eszerint ösztöndíjban részesülhet középiskolai vagy főiskolai tanulmányai, Illetve tanoncképzés ideje alatt a nem hivatásos állománybs tartozott katona hadiárvája és a nem hivatásos állományba tartozó 25°/<k>s rokkant gyermeke. Nem kaphat ösztöndíjat az a tanuló, aki másféle ösztöndíjat, vagy Ingyenes Intézeti ellátást ksp és ski állam-, vagy nemzetellenes magatartása, erkölcsi fogyatkozáss, büntetett előélete mistt kifogás slá esik. A főiskolai hallgatók 80, a középiskolák felsőbb osztályslnak tsnulól 70, a közép-Iskolák alosztályainak tanulói 60, az iparos, kereskedő vagy kertésztanoncok évi 50 pengő ösztöndijakat kaphatnak. A kérvényeket október 1-lg hivatalos űrlapokon kell benyújtani a népjóléti minisztériumba.
— A magyar tüdőbe teggon-dozó orvosok szeptember 6. és 7-én Sopronban tartják harmadik országos szakülésüket.
— A zalai közutak felülvizsgálása. Az uj közúti kerületi felügyelő, dr. Tiszai miniszteri tanácsos folyó hó 14 én kiszáll Zsla-egerszegre, ahonnan Sándor Zsigmond állsmépilészeti hivatali főnök kíséretével beutazza a vármegyét és felülvizsgálja az összes közutakat.
— Gyalog szökött Ihárosbe-rényböl Nagykanizsára egy menhely! gyermek. Csütörtökön délelőtt egy Inket gszdálkodó kézenfogva vezeteti egy !) éves kisfiút a nagykanizsai rendőrségre, ahol elmondotta hogy útközben találkozott a gyerekkel. A kisfiút a szombathelyi menhely már régebben kiadta nevelésre egy Ihárosberényi gazdálkodóhoz, ott azonban olyan rosszul bántak vtle, hogy megszökött. Oya-log jött Nagykanizsára. Ai értelmes beszédű, megnyerő sreu gyermeket nsgy szeretettel fogadták a rendörök, akik, amikor tudomásukra jutott, hogy éhes a kis szökevény, jószívűen megosztották vele a falatjaikat. A rendőrség egyúttal érintkezésbe lépett a nagykanizsai men-helyi gyermekek felügyelő orvosával, dr. Fodor Aladárral, akit felkértek, hogy helyezze el valamelyik családnál a kisfiút.
— Családi házak, villák, garzon-szobák berendezését egyszerű és díszes bútorokkal, szolid kivitelben és olcsó árban, kivánatra hosszú fizetési kedvezménnyel: Kopsteln bútoráruház Nagykanizsán, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Számos nól bajnil a természetes .Ferenc József" keaertlvlz használata vég. teten nagy megkönnyebbülést szerez.
— Oyujtogatással gyanúsítanak egy kapolyl gazdálkodót
Kaposvárról jelentik: Az elmúlt napokban nagy lüz puszlitott Kapoly községben, ahol leégett három ház, két pajta, egy seriésói és egy asztag klcsépeletlen gabona. A csendőrség az egyik károsult gszdát gyanúsítja a tűz okozásával, aki néhány héttel ezelőtt felemelte a biztosítást összeget. A kaposvári törvényszék vizs-gálóblrája kiszáll Kapolyba, hogy ott helyszíni nyomozást folytasson.
—- A rádió művészeinek aug. (Mid előadása. Csak az az évek óta lassanként kifejlődött szeietet és ragaszkodás, amely a rádió hallgatóit, a rádió művészeivel összefűzi, magyarázhatja meg azt a nagy érdeklődést, smely a rádió művészeinek augusztus 9-ikl előadása Iránt máris megnyilvánult Ez a felfokozott érdeklődés azonban érthető is. Scherz bácsinak és lársainsk, Sándor Böskének, Kéky Rózsinak, Lau-risin Lajosnak, Maiány Antalnak, Köpeczi Boócz Lajosnak, Lsurisin Miklósnak és B. Mihályi Mihálynak előadására mindenki kíváncsi, hiszen ez magától ártetőleg kivételes za-malu művészi eseménynek ígérkezik. .Egy nsp s Stúdió életéből" elmü rádlórevűjflk a budapesti Stúdió belső titkait és érdekességeit tárja elénk tréfás, szellemes tormibin. Avercsen ,öngyllkos"-a pedig egy dsrsb kristálytiszta irodalom. Végűi Köprczi-Boócz .Ma|ompet"clmü bohózata lesz az, ami állandóan derültségben fogja tartani a nézőteret. Mint értesülünk, az előadás napjá nak délutánján 4 és 6 óra között, Scherz bácsi aulogram-délután keretében, saját aláírásával fogja árulni a .Rádió humora" clmU vidám könyvét, egy pengős .turné-áron". Jegyelővétel naponta a Városi Mozinál.
— Maradékok potom árban — Slnger divaláruházban kaphalók.
— Autó-kerékpár karambol a Magyar-utcában. Sierdán este 7 óra tájban Salamon Ferenc 21 éves bakónaki asztalossegéd kerékpáron jött Nagybakónakról Kanlzs\'ra. Már a Magyar-utca elején, a téglagyár elölt leheteti, amikor két előtte haladó szekeret előzött. Ugyanekkor jött egy autó is, amely olyan hatalmi s port vert fel, hogy kénytelen volt a kocsiul közepén haladni tovább. Talán két métert sem tehetett meg, amikor utolérte az 0-25/265. tendszámu autó, amelynek soffórje a nagy porbsn hátulról elütötte. Az összeütközés ereje olyan erős volt, hogy Salamont a szó-szoros értelmében kirepítette a kerékpár nyergéből és az országút melletti árokba dobta. A sofför észrevette a gázolást és nyomban megállt, amikor azonban látta, hogy a kerékpárosnak nincs súlyosabb baja, tovább robogott. — A kerékpár az összeütközés következtében használhatatlan lett A rendőrség megindította az eljárást a gázoló autó sofförje ellen.
— A „Községfejlesztés" zsebkönyve újból meg|elent. A több mint 300 oldslss vászonköléses zsebkönyvet ingyen kspja meg a lap minden előfizetője s olvasója. A zsebkönyv első része magábafoglalja a miniszteriális, vármegyei, városi s járási közlgszgatás hiteles s legfrissebb f. é. junlus 15-én lezárt címtárát. Ezenkívül számtalan szakcikket tartalmaz a legelőkelőbb szakemberek tollából, az országos villamosítási, ut- s járdaépítési, vízellátási kérdésekről s egyéb község-s városfellesitésl problémákról. A községi, városi s megyei hatóságok részére nélkülözhetetlen kis zseb-
könyv nem kerül könyvárusi forgalomba, ellenben Ingyen és bérmentve kapja meg a . Községfejlesztés\' minden előfizetője. Eiűli<ctési dija egész évre zsebkönnyvel és egyéb kiadványokkal együ-t 10 1\'. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 31.
Siessünk Slngerhez, mert ott csekély pénzért kapunk nyári ruhát.
— Az Olsig uj szánta folytatja szenzációs cikksorozatát ogyea mHgyar családok meggazdagodásának trükkjóről. K héten: Ruaztl llustók. Gól nlx alapon lehet csak a válságot megoldani. A legnagyobb rémhír. Miért támadta meg Turohányt Egon a minisztereket? Riport egy képviselőházi illésről. Báró Orosdyné és kélhly Anna a tolyosón. A Bílcs Rabi a nagy válságról. Kiruk-
kol a 33-os bizottság ós még trifa, móka, aktualitás éa
rengeteg Intimitás
Nagy Imro kltUnő vicclapjában. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal : Budapeet, VI., Ó-utca 12.
UMi«lfankilltaa,ae kllil-
faa ,
Augusztus 7.| péntek
Csak egy nap I
Örökbecsű filmremek:
Hugó Viktor regénye 30 felv. Mind a 4 rész egyszerre. Előadások 7 és t órakor. Rondaa halyárak.

SPORTELET
Épül a kiskaliberű lőtér Nagykanizsán
Még az Hsaztl meglesz a lőtér felavatása
Nagykanizsa, augusztus 6 A Nagykanizsán működő sportegyesületek legszerényebb, de egyben legmunkásabb tagjai közé tartoznak a polgári 10véázegye8űlelek. A nagykanizsai lövészélet hosszú évek után végre eljutott odáig, hogy rövid idő múlva saját lőterén folyathatja tagjainak a legszebb sportok egyikében, a céllövésben való kiképzésit. A József fíherceg-ulcában ugyanis
megkezdődött a kiskaliberű polgári lőtér építése. Az építkezés összege mintegy 10.000 pengő a földmunkával együtt. A munkálatok gyors ütemben haladnak előre a városi vezetőség megértő támogatásával. A lőtér előreláthatólag szeptember végére elkészül, amikor is megtörténik annak ünnepélyes felavatása és tor-galomba helyezése, amivel a kanizsai céllövösport uj fejtzete kezdődik meg.
Ma reggel fogadjak a kanizsai állomáson az olasz atlétákat
Nagykanizsa, augusztus 6 A magyar-olasz mérkőzésre Budapestre érkaző 22 olasz atlétá\' és kísérőiket ma, pénteken reggel 6 óra 5 perckor fogsdtatásban részesili a nagykanizsai állomáson s határváros sportlársadalma.
A Labdarugószövetség nem fogadta el a Zrínyi TE nevezését
Nagykanizsa, auguaztua ti A Magyar Labdarugó Szövetség délnyugati alosztályának Intézőbizottsága tegnap foglalkozott a nagykanizsai Zrínyi kérelmével, hogy futballcsapatát a folyó fta|nokl évben szerepelni enged|e, azonban a kérésnek helyt nem adott. A nevezés megkésve érkezett be, a sorsolást márs mult héten megejtették és az idő Is rövid már ahhoz, hogy a Játékosok leigazolása megtörténhessék, ejen indokok alapján a kérelem nem voll teljesíthető.
A Zrínyi futballlntézöjétöl vett értesülésünk szerint a futballszakosztály ennek dacára megkezdi működését és barátságos mérkőzésekkel helyettesíti a bajnoki küzdelmeket. Az 1932. évi labda rugóbajnokságra Igy keltő számú nivós játékosgárda fog az egyesület rendelkezésére állani.
Vármegyei bajnoki lövészverseny Zalaegerszegen
A Zalavármegyei Polgári Lövészegyesületek elnöksége, élén Bődy Zoltán alispánnal és Kende Péter főispáni titkárral, folyó hó 9-én — reggel 8 órai kezdettel — rendezi meg a zalaegerszegi Move sporttelepen a polg.\'ri lövészegyesületek bajnoki csapat- és egyéni lövészversenyét. A versenyre a vármegye területéről
17 egyesület nevezett be. A Járásokból és városokból a legkitűnőbb lövészek vesznek részt.
A csapatverseny a bajnoki kupáért folyik, mlg az egyéni verffcfiy íyöz-lesei értékes tiszteletdíjakat kapnak.
Szombaton: Balaton-átuszás
Vasárnap: a MUE 2000 métsres éa nól bajnoksága Siófokon
Nagykanizsa, auguaztua n A magyar uszósportnak bárom érdekes eseménye lesz szombston és vasárnap,
A MUE rendezéstben rzombslon és vasárnap a Balatonban lesz verseny, mégpedig szombaton bonyolítják le Ralatonfürrd és Siófok között a Ralabm-dtuszáí bajnokságát nyolc férfi és nyolc hölgy részvételével.
Vasárnap a MUE siófoki versenyén dől el a 2000 méteres Balaton■ bajnokság, mlg a legjobb hölgy gyorsuszók s 100 méteres versenyben adlak egymásnak találkozói. Ott lesz a hölgy verseny startjánál Lenkei Magda, Sipos Manci, Tóth Ilonka, Kraszner Vilma éa Papp Mimi.
Ugyanakkor, amikor s hölgyek a Balatonban versenyeznek, a legjobb férfi gyorsuszók Budapesten s Csá-
Mlnden munkáltatónak nélkOIAzhatattan
a dr Bernyó Józael oeazeillltáaában megjelent
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok 1
6 P helyett
psuiUH
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
1931. augutalm 7
szár-uszodában mérkőznek a MAC versenyén Magyarország 200 méteres pynWzó bajnokságáért.
(A Zrínyi Torna Egylet) csU-(OrtökO\'" este OyOmörey István v. országgyűlési képviselő elnöklésévcl a városháza tanácstermében választmányi ülést tartott, élénk érdeklődés melleit- A szakosztályok vezetői rész-leiéi programot majd az augusztus 18 án Összeülő választmányi ülésen lerje*z\'enek elő.
lOHAmsit
alatt 44.10-pftl rm asatt a nul-iliaart éra
A malmok csütörtökön ujabb 1—1.50 pengővel szállították le a lisztárakat, miáltal a dupla nullás-tiszt ára 37.60—38 pengőre eselt. Az ujabb árleszállítás következtében az uj kampány óta 7 pengővel esett a liszt ára. A termésrendeletben megállapított 12.60 pengős térítésnek tehát tObb mint a fele elveszett.
Négy hét ali
37 ""ŰZ,
Csikként a évkor éa aBr-Urmalás
A pénzügyminisztérium most tette közzé a kincstári részesedés alá eső cikkek gyártásáról szóló nyilvántartás adatait, amelyek szerint a most lezárult gyártási kampányban visszaesett ugy a cukor, mint pedig a sörtermelés. A mult év szeptember l-én kezdOdött és az idén junlus 30 án befejezett kampányban ugyanis a termelt cukor 2,104 167 mázsa voli, vagyis 114 259 mázsával kevesebb, mint az előző évben. A sörtermelés ugyanilyen mértékben esett vissza, mert 148 667 hektoliterrel 276 931 hektoliterre apadt. A fogyasztási ad toknál szembetűnő a cukorkivitel visszaesése A tavalyi és az Idei időszak eredményeit szembeállítva ugyanis kiderül, hogy a cukorkivitel 461715 mázsával csökkent és csak 761.287 inázst volt. A sörfogyasztásnál a belföldi piac felvevőképessége gyengült, mert III a fogyasztás 149.455 hektoliterrel apadt.
laromfin sertés
takarmányok : Halliszt Husllszt Vírllszt Sóyabab-dara Rák-dara Szárított sőrélesztó Szűcs-léte Leclthlnea baromit táppor Pekk „D" vitamin készítmény Futor Szénsavas takarmánymész Jódos szénsavas takarmány mész Faszéndara Kénpoc Kagylóhéj dara Arpa-dara, zab-dara, buza-dara
stb., stb.
Automata olaaég
tojó tyúkok részére. Automata eleaég csibék részére. Ruhldarft abrakkarapék
sertések részére.
Kicsinyben éa zaákaiámra kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
"»•«, műtrágya, termény éa nSvény-védóaxerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. bktaíg mellett Telefon 13a
ZALAI KÖZLÖNY
Zlrlekl zárlat
Madrid 4475, Anuterdam 206 50. Bt/Un Wlss 72-UO, Softa 311 l/i. Prtg, \'\'■\'j^^Wtó, Budapeal 9U-0IV, Salrs^i 9 08. Kukáiul 3 04\',\'<
Baza tsxv. 25 flU.. át. 30 fllL és a <0*s 10 fii emelkedett.
. •«» °l 77-e. 885-935, 7S-M 900 -850, 79-ea 9 15 - 9 65, 80« 925 - 9 75 danáét. 77-aa BÍ0 —910 rS-ss 895 - 925. 79-ca 910 — 940\' »-«e 920 - 950. Ruta 800 — 818 lipa uj 18 75-14 25, afeárps 17-50-1800, Bab 17 00 -17 25, tssnrf 1370 -13 90, rapoe —\'-•—, korpaT029 -10 50.
ttssáe átrtia-t«CTxá«
angol 1. Sewa Iz. Cseh k.
VALUTÁK
L 2/-70-2S00
" 19-30-8010 I6-94-17Í0 Dán k. 152-40-1(340 Ulnár 10 10-10 20 Dollár 571 25-679-25 Francia L 22 6>23 00 tioll. 229-70231-30 Lengyel 83-S&04 29 Ua 3-40 í\'45 Lava 4 10-418 Lka 29 8010-*) Márta 115-0013620 Norrég 152 89-153 80
80-05 8075 lv*)d 1.110-96 U2-I5 IMk. imtMSMO
DEVIZÁK
229-70-231 30 10-09 10 17 Holla 185-15-136 15 Bmaiul 79-40 80 00 Bakaraat \'-37-341 Kopenh.152-17-153 17 Loadoa 27 &4 27-84 Madrid 48 00-52 00 Milano 29-78-289S Newyor 169 50-78 50 Osalo 152 20-lSS* Pária 22 82-2148 Prága 16 87 16 09 SaóUi 4 12-4-16 SMkh. 152 30-158-30 Varsó SS-7S-S4-25 Wtaa 8002-80-62 111*12-112 12
PsáhalUs 2968, sMattan 620. — Sa6-
taada lte-l-10, szedeti 1-OS-i-IO. ssedett Ueép 1-02—1-0J, koonyti 0-90-0Ó8, l-eó
O-SJ-O
m> frflS-l-00, ü-od readU Meg ) 82 angol saldó i>95-1-10,
oagybsa 1-15- 000, 130—1-68,
1*33—0*00, boa 1-80-1-42.
Uaála: Délsalai lyoaáa és Lapkiaáá Tállalat, Isgvkaaissáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly, tatanrkaa telefon ■ Nagykanlaaa 7S. as.
i ■ ■ i,\'. i iii"i■ , \' r ii— r--i,n—i - --
APRÓHIRDETÉSEK
Aj iprihkdilMi ü!|a III ■<« SO 01l*r. Mlmks tovíhbl u4 411a 3 piltr. V..W- I. Iw SO (IlMr. ateSM tnihbl uí dl|>
i.pnap W
, a íul
tordia u. oMihti 10 aadlg M fillér, lOviBM tti df]l « filltr. ("Imiid ■ mlud.u »»• tigabb btlü.tíil Ilid 1,6 kii nónak ailMlltalik.
Aulai kar. .óknak 50-. inK.dniin, HlrilsMHk 3 (01) penpO Kusoaa olaj a rolw\'«0«a könyi>eM«. aaftatérné* ulkerflldaa ít el ön ~
telek.
Ceengery-ntca 18. ilaH 724 □-«
aaalé«..H klnlrólag modem, )AI. hal izcmélycaekct la bArborA Kaufmann ■as»4~ ■•I rendelje. Teleion aiAmok: 167. vagy 571. Nádor-utca 6. 3002
Oavaa kltiiUflu lelvélellk a i«*lnuka>
Vidéki állé*a4lkUllek, bo
cek\'hjaruk Ktk\'iíök\'sí. SMgttl^
Naaktleaés) bckeoeluéarc minden Oeaeegben a legelónyAaebben éa lígfvoc-ubban lolyóalttat Aoxél laaéo péna-kólcaónkOxrctttó Uodi|a Nagykanliaa, Horthy Mlklóe-nt 2. aiim. 2611
Komárvároeon, Qruber-tite ha klarid. Bóvebbet ugyanott 3541
■laaa két szobás lakás mdlékhelyl-■égekkel november l-re Kmébel-tér 16. FaaaerOzlel. 3592
Gallérokat
12 fillérért iegssekkaa tisztit
K Q V A L ü
budapesti lestőgyár.
ByQjtAtalep Nagykaaslzaa Cssngsry-ut 5. ai.
llaM aiép klllOnbejáratú utcai azoU ftlrdAaxobával, bútorozva, vagy anélkU — Horthy Miklós ul 15. alatt
ElaM így )ó erős lócaAs kocal él egy lósMraiám Simon látván hentesnél. Kia-kantzaán 3590
KlskanUsán. Orazé] épített dléxnóóllat " (IZeléal Mlételekkr Horthy Mktóa-ut I
-VjRi
PORRjtafi
faid.aáal IlpmObtlK, r«i- <■ v«aaiitad4J«
aaaykaailiM, T.l.kl-al I.
Tcleroei m. Készít éa raktáron lart: kiislozikit, szólóznzókat éa préseket, répavágó, azecskavágó stb. mezógazdaaágl
B1 vállal mtm Pontos munka
gépeket.
idennemö géplavttáal.
)utinyos Iraki
379/1931. ikt szám.
Versenytárgyalási hirdetés.
A Horthy Miklós városi közkórház Nagyk inlzsa, 45 01 tűzifa felfürészelé-sére és felapriiására nyilvános szóbeli versenytárgyalást tart.
A szóbeli versenytárgyalás 1931. augusztus 12-én déli 12 órakor a közkórházban lesz megtartva. Feltételek a hivatalos órák alatt a kórházban megteldnlhe\'lök.
Nagykanizsa, 1931. augusztus 3.
Horthy Ilklós városi ktlkórkáz m> lagykaalssa.
iBaaiia,
varya
aranyéremmel kitüntetett saj modernül berendezett mühelyi
■asoa, fost, tiaztit és pliaaéroz.
Olcsó, szép kifogástalan mnn-ká^url lelelösséget vállalok.
Ohllérok 10 és 12 flllér. Qyttjtötelep: Horthy MlklÓS-Ut & Gyártelep: Hunyadl-n. 19.
Telcphunken kéatulékek árára vonatkozó 1930. évi október hó 7., 8. éa 9-én megjelent hlrdeléaclnk tévedésen alapulnak.
„Eisktroa ráálátaekalkai és Tiliaaotsági vállalat".
iff8,
378/1931. ikt. szám.
Versenytárgyalási!
A nagykanizsai Horthy Mildóq városi közkórház nyilvános IrálT " versenytárgyalást hirdet az 193)1 szeptember 1-tői—1932. év r 31-ig felmerülő tüzelőanyagnak ( koksz, brikett) Nagykanizsa viígot-állomásról a kórház raktárába tOr-ténő befuvarozására.
Ajánlatokat a v. közkórházihoz 1931. augusztus hó 12-én dé¥ » óráig kell beküldeni. Ezen hétát-időn tul érkezett ajánlatok nem lesznek figyelembe véve. A száfflfci feltételek s kórháztól beszerezhaMk.
Nagykanizsa, 1931. augusztus,!
Isrtfcr

1000 %•-« cséplőgéphez való teljesen uj
Kii mm kazalozó
Bővebbet Kőhler Testvérek vaskereskedésében Nagykanizsa Telafaa: 102._ EstrO^Mr.

Vízmentes k^zaltak&ró és repce-♦ ♦
VlztSmlőh fectkendő ét SntSzéthtz, gazdasági radalák&tUk KölctSnponyva KSIciönzsákok
Kocsiktnőct, gépzslr, gépolajok
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltélelek mellett:
HIRSCB ÉS SZEGÓ cégnél, HáfiYKAHIZSAH.
Aki fotografál,
annak több jut az életbőlt
Zeiss Baby-Box gép
I8<B0 pengőért kapható,
mellyel bárki nagyszerű felvételt készíthet — Szakszerű felvilágosityp:
Szálló Antal
sp<>rHfcJ*t fotó osztályán.
Amatőr-fotó munkák kidőli zása modern, villanyerdre rendezett fotó laboratoriumbaik
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmumJOt
zalai közlöny
1931. augusztus 7.
Orvosi közlemény.
■ ■ ■
»<»
Közbenjött akadályok miatt
pontos címét
holnap e helyen
fogom közölni
Dr. Eckenberg Imre
v. budapesti szanatóriumi főorvos.
Jelenleg még KözpUllt Szállá
Nagykanizsa.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 178 Mám
Nagybankul. 1981. augusztus 8, szombat
Ara 14 Bllír
ZALAI KÖZLÖNY
Keuthelyl Itókkladóhlvstal: Koaauth-utca 32.
POLITIKAI, NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési in: egy hóra « pengő na lllttt. Teleion- I Sierkeulórtg 421. Mim, (é||el 78.) \'"^M Kludóhlvalal 78. Keaillielyl Ilók 22.
Mától fogva tilos a pengő, értékpapír és nemesfém kivitele
A 33-as bizottság első ülésén a deviza-rendelettel foglalkozott — Az Qlések szigorúan zártak SzOnetal a fizetési eszközök tőzsdei forgalma
Budapest, augusztus 7 (Éjszakai rádlójelenlés) A világgazdasági válság állal adott helyzetben a külfölddel való fizetési forgalom szabályozása vált szükségessé, amellyel kapcsolatban a pénteki minisztertanács a kővefkezőket határozta.
A külföldi fizetések csak a Magyar Nemzeti Bank utján bonyolíthatók le. A Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül tilos a pengőnek külföldre való- átutalása, tilos a külföldi hitelek nyújtása, vagy ezek meghosszabbítása külföldi cég részére En-
gedély nélkül tilos kivinni belföldi, vagy külföldi pénzt, (értékpapírt, aranyal, ezüstöt és platinát.
A lejárt kamat, vagy osztalékszelvényeket nem érinti a tilalom. A tranzitforgalomnak Is adlak könnyítést. A rendeletben foglalt tilalmak ét korlátozások nem ter|tdnek ki a Magyar Nemzeti Binkra, sói ez még másoknak ls adhat felmentési. A fizetési eszközök tőzsdei forgalma tovább! intézkedésig szünetel.
A rendelet augusztus 8-án, szombaton lép életbe és ugyanakkor részletesen tt közli a Hivatalos Lap.
Hivatalos /elentés a 33-as blKOttség Üléséről
Budapest, augusztus 6 (MTI) A 33-as országos bizottság ma tartolta a képviselőházban első ülését, amelyen a kormány részéről gróf Bethlen István miniszterelnök, Wcktrle éa Mayer miniszterek és löbb államtitkár vett részi. A bizottság a felsőház részéről Juhász Andort, a képviselőház részéről pedig Kenéz Bélát választolta meg egyhangúlag elnökévé.
Kenéz Béla nyitotta meg a déli egy óriig tartott ülésl. A bizottság
tárgyalásaira kimondották a
legszigorúbb titoktartást, valamint azt, hogy a tárgyalásokról a nagyközönséget hivatalos közlemények utján tájékoztatják. Jóllehet a bizottság egy behívása kizárólag alakulás céljából történi, a kormány a sürgősségre való tekintettel előterjesztette
a külfölddel való fizetési forgalom ellenőrzéséről és szabályozásáról
kiadandó rendelettervezetét. Az országos bizottság tekintettel arra, hogy az ország pénzügyi és gazdasági helyzetéről tájékoztatni még nem lehetett, nem ment bele a rendelettervezel érdemleges tárgyalásába, hanem a felhatalmazási törvény hete dlk paragrafusának 5. bekezdése alapján a kormányra bízta annak eldöntését, hogy szükségesnek tartja-e a rendeletek kiadását és mennyiben kiván|a figyelembe venni az egyes felszólalók észrevételeit. Az országos bizottság ezután felhívta a kormányt, hogy
a legközelebbi ülésen részletesen tájékoztassa a bizottságot az államháztartás, valamint a közületek háztartásának éa a közgazdaságnak helyzetéről,
hogy a bizottságnak ezer. az alapon módja legyen állást fogatnia a kormány által előtertesztendő javaslatok kérdésében, valamint hogy a bizottság lag|al ls abban a helyzetben legyenek, hogy ezen az alapon konkrét javaslatokat lehessenek.
Ffanoiaorazág három, Olaszország félmilliót vállal a redukált magyar kölosttnböl,
a többit svájci, holland és amerikai bankok között osztják fel
Budapest, auguaatua 7 A Times levelezője |elentl Bázelből, hogy a Nemzetközi Fizetések Bankjának alapszabályai nem engedik meg, hogy a kormányoknak előleget nyújtson. A magyar kölcsön ügyében a helyzet az, hogy Franciaország hajlandónak nyilatkozik a 7 millióról
5 millió fontra leszállított köksönbői 3 milliói, Olaszország pedig fél milliói adni. Remélik, hogy a hátralevő másfél milliói svájci, amerikai és holland bankok között osztják szét.
A budapesti bankok szindikátusával magyar kincstárjegyek elhelyezése
céljából a tárgyalások folyamatban vannak.
A prágai Cesko Slovo megállapítja, hogy a magyar kölcsön ügyében Franciaországgal, Svájccal és Angliával sikerüli megegyezésre Jutni és már csak technikai jellegű kérdéseket kell elintézni Hollandiával.
C&equers sxellemében folynak Rómában a német—olasa tárgyalások
Berlinben az uj betétek jóval felülmúlják a klvéteket — Ujabb kommunista tüntetés Berlinben Vf pdncélwekrényekef épl/enek a Párlsba áramló aranynak
Itóma augusztus 7
BrUnlng német birodalmi kancellár *s Curtius külügyminiszter ma reggel Rómába érkeztek. Az olasz tő-város közönsége nagy lelkesedéssel fogadta a német államférfiakat. BrUnlng azt a reményét fejezte ki, hogy az olasz-német tárgyalások jó Irányban fognak hátadul.
BrUnlng és Curtius a Palazio Veneziaban közel másfél óra hosz-szat tárgyallak Mussolinival. A megbeszélések, amelyeken Oranili kfll
Ugyrainiszter és a quirináll német követ Is részt vett, nagyon barátságos keretek közöli folytak. A tárgyalásokat későbbi időpontban tovább folytatják.
A Palazzo Veneziában lett látogatás után a német államférfiak a sajtó képviselői előtt kijelentették, hogy a megbeszélések Chequers szellemében folytak.
Betét-invázió Berlinben
Berlin, augusztus 7 (Éjszakai rádlójelenlés) A bank-
forgalom felszabadítása várakozáson felül sikerüli. Az ujabb betétek jóval felülmúlják a kivett betétek összegét. A berlini fém-lőzsdét augusztus 11-én megnyitják.
Özönlenek vissza a betétek Ausztriában
Bécs, augusztus 7
A lapok jelentése szerint Ausztria pénzügyi helyzetében augusztus első napjaiban jelentős enyhülés állott be.
Az osztrák pénzügyi körök megnyugvása részben a németországi
bankforgalom sima ujrafelvételérc vezethető vissza és a megnyugvásnak az volt a következménye, hogy a lakarékbefélmozgalom Is újból megindult. Kél bécsi takarékpénztárnál több mint egymillió schilling betétösszegei helyeztek el is a többi bécsi és vidéki takarékpénztáraknál Is megállapítható a betétek fokozatos vlsszaözőnlése. A bankoknál, ahol e folyamat már hosszabb idő óta tartott, a betételhelyezések az ulobbl napokban még tokkal intenzivebbé váltak. (MTI)
Autókat borítottak fel a tűntető kommunisták pénteken este Berlinben
Berlin, augusztus 7 0Éjszakai rádlójelenlés) Pénteken este a Lelpziger-Slrassen nagy tüntetési rendezlek az ifjú kommunisták. A tüntetők számos ablakot bezúzlak és felborították az utcán közlekedő autókat.
MacDonald és Stbnsom folytatták megbeszéléseiket
London, augusztua 7 (Éjszaki rádlójelenlés) MacDonald és Sliitison pénteken délelőtt folytatták bizalmas megbeszéléseikei. MacDonald miniszterelnök kijelentette az újságírók elölt, hogy a megbeszéléseken a pénzügyi helyzet is szóba került, de nem voll semmi hivatalos jellege.
Súlyon gondok a Wall Stz*e«t-en a font stsHIng lanyhulása miatt
tondou, augusztus 7 (Éjszakai rádlójelenlés) Ntwyorki jelentések szerint a Wall-S\'.reelnek súlyos gondol okoz a fontsterling lanyhulása.
A Francia Bank már nem tudja hová tenni aranykészletét
London, augusztus 7 (Éjszakai rádlójelenlés) City körökben arról beszélnek, hogy a Francia Bank rövidesen uj páncélos pincét épít a rohamosan megnövekedett aranykészleteinek elhelyezésére. Franciaország az utóbbi 2 hél alatt 14 millió fontnyi aranyal vásárolt.
Katasztrófálisan esik
a buza a liverpooli tőzsdén
I/judon, augusztus 7 (Éjszakai rádlójelenlés) Az oklóben buza éra a liverpooli tőzsdén 100 fontonkint 3 shilling és 8 egynegyed pennyvel esett. Ez a legalacsonyabb búzaár 37 év óta. Szakkörök az idegen dumping veszélyének lulajdoni!-ják a katasztrófális áresést.
zalai k02lönv
, 1031. augusztus 8.
Pénzt, ékszert, ingatlant ajánlanak fel a magyar belföldi kölcsönhöz
Bethlen miniszterelnök és Popovlcs nyilatkozata a „nemzeti alap"-ról
Budapost, augusztus 7 A pénzügyi nehézségekből kivezető tervek és módozatok közt a közvéleményben páratlan visszhangra talállak azok, amelyek a magyar nemzeti erőkre támaszkodva keresik a kibontakozás lehelőségét. Nemcsak közgazdasági és pénzügyi szakemberek, de a nagyközönség Is lelkesen karolta lel a belföldi kölcsön eszméjét.
A Frledmann Ignác által felvetett nemzeti alapra már az első 24 órában a kereskedelem és Ipar részéről hir szerint 1,600.000 pengőt ajánlottak fel. Az eszmét eredetileg Éber Antal és Esterházy Móric gróf vetették fel, de konkrét tervezet formájába Frledmann Igtlác dr. öntötle. Frledmann tervének máris széleskörű visszhangja támadt és a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből jelentkeznek emberek, akik valutát, pengőt, sőt egyesek ékszert Is ajánlanak lel.
Igen komoly emberek Illetékes helyen közölték, hogy készpénzt nem tudnak felajánlani, de nagyértékfí tehermentes Ingatlanukat ajánlják fel fedezetül, hogy igy valutaszükségletűnk biztosítva legyen.
Komoly és ériékes elaboratumot dolgozott ki Fischer József királyi tanácsos az Ismert budapesti építész is. Az ő elgondolása szerint 500— 550 millió pengőt rövid idő alatt biztosítani lehetne belföldön, ugy, hogy a gazdag magánosok, bankok, blvaUlok és társaságok adóalapul bejelentett készpénz vagy Ingatlan vagyonát vennék alapul. Fischer a maga részéről 50.000 pengőt ajánlott fel.
A nemzeti alapra vonatkozó tervről
Popovlcs Sándor, a Nemzeti Bank elnöke ugy nyilatkozott, hogy rendkívül örvendetes volna, ha az áldozatkészség az ország részéről megnyilatkoznék. A továbbiak tekintetében csak azután lehetne állást foglalni.
Bethlen István gráf miniszterelnök annak a felfogásának adott kifejezést, hogy a társadalom nagy áldozatkészségének megnyilatkozása feltétlenül megerősíti a kormányt a gazdasági élet talpraállitá-sára irányuló törekvésében.
Oaál Gaazton és Szilágyi pisztolypárbajt vívtak
Budapest, augusztus 7 Gíál Qaszton és Szilágyi Lajos országgyűlési képviselők a legutóbbi parlamenti ülésen közöltük leimerült lovagias ügyet ma délelőtt pisztolypárbalja! Intézték el. Sebesülés nem történt. A felek a párbaj után nem béküllek kl.
Évtizedek óta nem volt annyi költözködés Nagykanizsán, mint a mostani angnsztnsi negyedben
Száznegyven—százötven család változtatott lakást ebben a hónapban — A bejelentőhlvatal alig győzte a rengeteg munkát
Nagykanizsa, augusztus 7
Ma, szombaton ér véget az augusztusi 8 napos költözködés. Már évtizedek óla nem volt példa Nagykanizsán ilyen tömeges költözködésre, mint ez év augusztusában. Mintha valami különös költözködés! láz vett volns erőt a város lakóin. Az elmúlt napokban az utcákon lépten-nyomon költöztető slrálkocsik-kal találkozott az ember.
A tömeges költözködés következtében természetesen napok óta valóságos népvándorlás van a kapitányság bejelentő hivatalában is. A szokásos cselédbejelentésektől eltekintve, naponta mintegy 50—100 személyt jelentettek ki és be a bejelentő hivatalban. Ebben a hónapban, péntekig 140-150 család változtatott lakást Nagykanizsán, ugy hogy a bejelentő hivatal egyetlen tisztviselője alig győzi elintézni a feltorlódott munkát.
A nagyszámú lakásváltoztatással kapcsolatban hatalmaa munkája van
a rendőrség deleklivosztályának is, ahol napok óta ellenőrzik a ki- és bejelentéseket. A bejelentő htvalal ugyanis, amint megkapja a bejelentéseket, nyomban továbbítja a detektívekhez priorálás végett. A detektívek ellenőrzik, hogy a bejelentettek kőzött nem fordulnak-e elő körözöttek is.
A már két éve működő bejelentő hivalal megszervezése a kanizsai rendőrkapitányság volt vezetőjének, Kálnay Gyulának érdeme. A be|elentö hivatal névszerint tartja nyilván Nagyanlzsa 31 000 lakosát. A kartotékrendszer alapján bármely pillanatban meg lehet állapítani valakinek a lakóhelyét, vagy előbbi lakáscímét, esetleg a város nevét, ahová eltávozott. A bejelentő hivatal egyetlen tisztviselője példás rendet tart hivatalában, ugy hogy i nagykanizsai rendőrkapitányság méltán lehet büszke erre a fontos és ma már nélkülözhetetlen intézményére.
Rz elhagyott erdei kut mellé letette a botját meg a dohányát, aztán beleugrott egy 80 éves pásztor
Kentholy, augusztus 8 (Tudósítónk telefonjelentése) Zalaszántón, a fiánál élt már hosszabb Ideje Elek Ferenc, a község volt pásztora. A fiatal Elek csordás a faluban. Az öreg nem nagyon lehetett kibékülve az élettel, mert már többször kísérelt meg öngyilkosságot, ami azonban csak most, 80 éves korában sikerült neki.
Elek Ferenc kedden délután eltűnt hazulról. Keresték, — hiába.
Tegnap délután egy fiu vízért ment a zalaszánlói közbirtokosság erdőirtásába, ahol egy alig ismeri, káva nélküli, csak tüskével és korhadt deszkával takart, elhagyott kut van. Amint a fiu vizet akart merni, a kútban meglátta az öreg Elek felpuffadt holttestét A kut mellett ott volt az öregember botja, sőt a zsebéből a dohányát la kitette melléje.
A vizsgálat az öngyilkosságot kétségkívül megállapította.
Ágoston tiszthelyettes katonaszökevénynek adja ki magát, hogy elkerülje a kiadatását
Ha nem ad/a U Ausztria, akkor az osztják hatóságok fogiák felelősségre vonni a sikkasztások miatt — Ágoetonné szabadlábra helyezési kérelmét a tábla is elutasította
Nagykanizsa, augusztus 7 A nagykanizsai közrendészeti kórház sikkasztó tiszthelyettesének feleségét, Ágoston Józsefnél, mint ismeretes, azon gyanú alapján, hogy tudott lérje sikkasztásairól, mint bűnsegéd! bűnrészest, őrizetbe vette a nagykanizsai rendőrség és a törvényszék vizsgálóbirája is elrendelte előzetes letartóztatását. A vizsgálóbíró döntése ellen Ágostonná fellebbezést jelentett be a törvényszék vádtanácsához, majd amikor az Is helybenhagyta a letartóztatását, a pécsi klr. ítélőtáblához.
A pécsi tábla most foglalkozott Ágostonné fellebbezésével és helybenhagyva a törvényszék és a vizsgálóbíró határozatát, elutasította az asz-szony kérelmét. Az erről szóló végzést pénteken kapta kézhez a kanizsai törvényszék. Igy Ágoston Jó-zsefné most ügye fötárgyalásáig fogva marad. A főtárgyalás előrelát-
halólag az őszi ciklusban lesz.
Az asazony férjét, Ágoston József tiszthelyettest, mint megírtuk, a kanizsai rendőrség rádiókörözése
alapján egyik pilseni nólsmerősénél fogiák el, akihez gyöngéd szálak fűzték. Kiadatása érdekében meg is indult a diplomáciai eljárás, értesülésünk szerint azonban ez aligha fog eredménnyel Járni. Ágoston József ugyanis az osztrák hatóságok előtt ugy állítja be szökését, mintha nem a sikkasztás büntetése elöl, hanem a katonai szolgálat alól szökött volna ki Ausztriába. Már pedig a katonaszőkevényekel nem szolgáltatják kl egymásnak a nemzetek. Ágoston is ebben bizik, hogy ily módon sikerűi majd elkerülnie a kiadatását. Ha ez a próbálkozása esetleg sikerrel is jár, akkor sem fogja elkerülni a büntetését, mert ebben az esetben az osztrák bíróságok vonják felelősségre az itt elkövetett sikkasztások miatt.
magyar-oseh szerződést
még augusztusban aláírják
Prága, augusztus 1
Prágai kereskedelmi körökben elterjedt hirek szerint a cseh-magyar kereskedelmi szerződéses tárgyaidsok Igen kedvezi uton haladnak. Beavatott körök azt Is tudják, hogy a szerződés megkötése elöl minden akadályt sikerült elhárítani, ugy hogy a szerződés megkötése már is biztosítottnak tekinthető. Illetékes helyen tehát számolnak azzal, hogy a cseh-magyar szerződés aláírása lehetőleg még augusztus folyamán megtörténik.
A TÉBE vidéki osz-tdlyönak Ülése
Kelemen Ferenc fa felscáloM — Am eltagadott favamlaíoUat a kormaay elé terfemMtlit
Budapest, augusztus 7 (Éjszakai rádlójelentés) A TÉBE vidéki osztálya tegnap ülést tartott, amelyen a vidéki pénzintézetek vezetői közül több, mint százan vettek részt Az ülésen, amelyen nagyfontosságú javaslatok hangzottak el, Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatója is (elszólalt. Az ülésen elhangzott javaslatokat és kívánságokat az Illetékes miniszterek elé terjesztik.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Egyetlen előadás RÁDIÓ-EST!
bácsi
és a rádió együttese
Vasárnap este 7 órától 9 óráig1
iMl. augusztus 8.
ZALAI KOZLONT
őrizetbe vették a porrog-szentkirályi szarkáiét
ptilaksa a Taiteinrt Bláoi Ilhályt i. kMsáUltották i kailual Mikér-hiika — ii orvotok kluak ilii i ""két lértlt feléptléiébea.
Nagykanizsa, augusztus 7 Beszámoltunk arról a rejtélyes kettős sturkálásról, ami csütörtökön este lörténl Porrogszenlklrályon, ahol Takács István 36 éves és Blács Mihály 56 éves gazdálkodókat egy ismeretlen ember megszúrta. A nagykanizsai mentők csütörtökön este csak Takács litvánt szállították be a kanizsai kórházba, mig a veséjén megszúrt Blács Mihályt a körorvos utasítására a helyszínen hagyták súlyos állapotára való teklntetteL A kOrorvos önfeláldozó ápolása következtében azonban péntekre any-nytra Javult Blács állapota Is, hogy a mentők még a délelőtti órákban beszállították Nagykanizsára.
A gazdálkodói kórházba való szállítása előtt kihallgatta a csendőrség, amely nyomozást indított a különös szurkáiás ügyében. Blács Mihály elmondotta, hogy amikor Takács segélykiáltására ő la kiment az utcára, ott Varga József ittas gazdálkodóval találta magát szemben, akinek kezében akkor még mindig ott volt a véres kés, amellyel mellbeszurta Takácsot. Blács felelősségre vonla Vargál, hogy miért bántotta a szomszédját, mire az egyébként is rabiá-tui, kOlözködö ember szó nélkül vesénszurta. Erre ö elvesztette eszméletét és csak akkor tért magához, amikor már az orvos Is ott volt az ágya meJletl.
A gazdálkodó vallomása után a csendőrök nyomban kimentek Varga József lakására, akit őrizetbe vettek.
A nagykanizsai kórházban fekvő két gazdálkodó erős szervezete valószínűleg meg fog birkózni a súlyos tért)léssel, ugy, hogy az orvosok bíznak felépülésükben.
Idó| Arás A ugykaatzaal «.leorolóflel ••( fsrsiel.lsitéssfc : Pénteken, a\' Mmár-Rattet 7 érakor +23, <&htán 1 » órakor +18-2. M gel északkelet, délben
w«e-, hólyag-, gyomor- és cukor-Wjoknál, köszvény és reumás
Jégverés és felh6u.k.dACM|Í|| ■t Zela felett t;:,i no^umr. mi
Nagykanizsán csak pár percig tartott a jégzlvatttt — Kesit-hely utcáit elöntötte a felhőszakadás, kirakatokat VeH tlé t\' Jég - Pacsa vidékén mindent elpusztított Ü Jég ^ \' < "
l.nir i 16
Nagykanizsa, augusztus 7 Pénteken délulán heves jégvihsr söpört végig Nagykanizsán. Ugy a délelőtti, mini a délutáni órákban fullasztó hőség feküdt a városra, mig végre fél 5 óra tájban hatalmas szélvihsr kerekedett. Néhány perc múlva dlónagyságu jegek hulltak alá, amelyei gyors, de csak pár percig tartó zápor követett. A rövid jégesés Nagykanizsán nem tett különösebb kárt.
Diónagytága Jég ét felhő ezahadá* Keszthelyen
Keszthely. augusztus 7 (Tudósítónk telefonjelenlése) Ma délután hatalmas jégeső és felhőszakadás vonult át Keszlh:ly lelett. Fél 4 tájban eső nélkül kezdeti hullani a jég> olyan sűrűen, hogy csakhamar egészen elborilolta az u lakat Dió, sőt tojás nagyságú jégdarabok potyogtak, majd negyedórás felhőszakadás zudull a városra. Az utcákon teljes szélességben OmlOtt s viz. A városban a jég tobb kirakatot betört. A nyugatra néző ablakok közül
Igen sokat bevert a jég. A jégfelhök a gyenesi szőlők felé HUüMM^l/1 nagy károkat okozva a tortsnfwMii vidékeken. 1 .*>niai430li;
Lekopaeztotta a
Pacta-vldékén.,,,, r, ((,-,,0 Pacsa, áugtaataa Is
(Tudósítónk telefonjelentése) Pén-" teken délután 3 és ♦ órátóMt1 nagy jégverés pusztított határában. A jégvihar, amely .^yár gátról jött, mintegy 8 kilométer aaáx\'i lességben mindent elpusztított, >A= tyúktojás nagyságú jégdarWok i\' község épületeiben Is nagy"^1 okoztak, igy a főbíró hivatal, a*,lsV; kola, a templom, a takarékpénztált és a többi épületek nyugati ablakalt beverte a jég. A gyümölcsfákról minden gyümölcsöt, levelei és ágatát1 levert a jég. A kukoricái, répát és paprikát is teljesen elverte a jég. A szőlőt még ugy, ahogy, megvédték a széles levelek.
A mintegy 25 percig tartó jégzápor óriási kárt tett
Nyári árukat
olcsón vehetünk
Singeméi.
Érdemes megtekinteni!
Agyonrugta az erdőőr a falopáson ért öregembert
A tábla öt évról három évre szállította le az erdőőr büntetését
* Pécs, augusztus 7
A pécsi kir. ítélőtábla azttnili tanácsa találós kimenetelű fa lopási (Jgyet fár^yált. Mint annakidején a Zalai KdztSny W jekhtétte, ezé/\' márdutiben Mént ;* gróf
liéle t\'opdnirl uradalomban, hogy ^ erdőőr, Horváth,X*\\vt, sorgutoaJa-lopásoknak jött a nyomára. A Kjpá
erdőőr a grófi erdőtón "tétóiéfle Buzds\' &y^ W \'82?\' laposvárí
*<ytó» JPálnél. amint nzok *. néUOl gatyal azadtehh. is;.ri őr<ss|iö : Az erdőőr brútáKsmt támedj \'te\' őreg ^bwre,.:>ezl \'ípjfgveríf, kivonsioiu az erdőből éa. Ubbszfir teljes erővel haibarugtar kl öreget
jelentést tett a lelsőbhs/génrt. eszméletlen állapotban szállították a
fJÍo^y még fokoHrÜtrtbeil ŐftfAdj^S^
ussafüís1 *
|Hn-. I .mW
i -.III .6l\'ll.l
jusatua 8.) szombat
" .1*\' " \' r™ ™ n « M
ieamtfé Mc. MioM
Ijaigos,
ElthuMsok nvátmUw T.ás • «wt»r. «>. ■ ífShWofíifcllHk^^wtllbJW mr
Íi»tt, emeli gátját .A »
<Ug * yidbeH, ici^WtrrHifly.éri, f ^ , fegyházra,im ifanW L«Jotl ojUWs Fellebbezés folytán most fogfafta+ir/ íjotj, az üggyel r-pícsl tábla. Az
iiab
, thrVéhyiilÉlf\' ^tótét m^áitoziíuJks\'\'\' HohJth bhHWsét Véví\' \'tégyMirti;4 szállította le. .dia
A\'iáiMtóiáÜ\'k\'épvifelöJlíI\'vélilinint a vádlott és vW5je : semmiségi pái."\'1 nasstat\'éltek a kurtához.illrt
1 sittsir:
! mtiluaimn
■lOuíI ". j\'jiVnjjl\'no/ ivanj.l ló\'l Budapest,augjiszius^
tJ& mtSTi\'-^láamnaéi!^6\'1
lérium autóosztályínik Vezetője,1 i \' balatoni műúton nj autót próbált ktiM próbául szerencsétlenül végzödötl, t
m*" ,!• .i.v jit)rn•>!•>•,••(> \\. bj in a gépkocsit Balatonkereaz- rü>.
Ji i .fnTrli ÍPlIllaidM .ilts
zuzódásokát szenvedett éi tóSotfl\'\'\'1 hétig ápották kórházban, rrótjd két"\' hétig BaiatanlilredM. Az alakrerfas- ,
pengő kártm^vefelt a AW®,\'.\' részben győgjkézet^i; tWbtífpWlá\'\'\' ügyvédi fMlStgékrfc \'l^\'"\'\' .H\'irnsra ii Bónts György l törvényszéki iMrtV -. tárgyalta a» llgyet, A n MÁV
.azaalív
\' lekezelt, hogy a kárt , rptg kell ,
osztani, merf két veszélyei Üzem találkozásáról van * öt), igaz Ugyan, hogy i is lásínsqqomsío utlil
a sorompót elfelejtették " < ereszteni, de vtaaoot aK \'al--^V|i ezredes kocsija hetvenJflloT,,,, j
\' .ililn 3v W, kárszámlijüt, ebből
AszombMheiyíV^Mf^ augusztus 23rra halasztották-,
________Smmbsthpty. * "u""\'"* .7.__
sz^niralM us 19 re tervezett
ZALAI KÖZLÖNY
1831. augusztus 4.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Au(uuin> 8, szombat
Róm. kstollkus: Clrjék. Piotol:
LUiló. luaellU : Ab. hó 23.

Városi Sllaháx. .CsavargókiiályV Hangos énekes operett. .Sicc1, „Hlisdó", .Karikatwef. Btiíls ?<*t Mm.-..
Oyógvaxertáe) 4||eU aaoírtlat > I ki végéig a .Feketesas\' gyógyszertár Főnt 3%
Mllll a/Kva taggal aMMttste « táf VM6, Mánia, péoM MMte. kaSaa «*é«* nap sóknak). Tel.! I-ll.
Roosaaalt lagfkulnán
Nagykanlzaa, augusztus 7
Az Egyesűit Államok budapesti nagykövete, Roosevelt, pénteken dili >/»l órakor, hatalmas Bulck-kocslján, egyedül, csak soffőrjével, Nagykanizsára érkezett. Az autó a Korona elótt állt meg, ahol a nagykövet a kert helyiség ben megebédezett, majd ebédje után, Vi3-kor tovább robogott Villack felé.
— Zalamegye klsgyQlése f. hó
10-én délelőtt fél 10 órai kezdetlel rendet Ölést tart. A tárgysorozaton községi határozatok, segélykérelmek slb. szerepelnek.
— Meghalt dr. Pap József. Dr. Pop József magántisztviselő halálhíre szomorú megdöbbenést keltve (erjedt el pénteken délelőtt Nagykanizsán. Néhány héttel ezelőtt a mentők beszállították a közkórházba, nemsokára azonban elbocsátották onnét s csak a napokban kellett újból kórházi kezelés végett Budapestre szállítani, ahol mára befejezte fiatal életét. Schleslnger Lászlónak, a Danneberg és Welsz cég bevá-sárlójának fia volt. Itt született Nagykanizsán, itt végezte a gimnáziumot, majd az egyetemen megszerezte az államtudományt doktorátust. A világháborúban i 48. ezredben szolgált, sebesült Is és mint rokkant tartalékos hadnagy szerelt le 1918-ban. Kél évig a Zala szerkesztője volt, majd megalapította a Kereskedelmi Nyomdát, ami azonban nem prosperált. Utóbb a Városépítő R -T.-nél vállall állást, majd amikor az felszámolt, középitkezéseknél jutott alkalmi munkához. Főleg az élettel vívott nehéz küzdelme, a megélhetés és állástalanság gondjai őrölték fel áz idegeit és ezek okozták gyors lelki összeroppanását és halálát is. Felesége és kisleánya gyászolja és egészi\'Nagykanku részvéte- kiséri korai -sirjábsv\' •
— Emlékérmet kapnak a leventék. Azok a leventék, akiknek alyja a harctéren hősi halált halt, vagy pedig a harctéren szerzeit betegség következtében hunyt el, illetve a hadifogságban halt meg, emlékérmet kapnak. Hivatalos rendelkezés történt abban az irányban, hogy az
ilyen hősi halottak levente-gyermeki i olyan háborús emlékérmet kapjanak, mint amilyen háborús emlékérem néhai atyjukat megilletné, ha életben maradt volna. Több helyütt m\'ír megindult az Uyen leventék össje-Msa. _
A vasárnap dalosflnnop
kiemelkedő eseménye lesz a zalai dalosélelnek. Ezen a napon rendezi a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda bemntató hangversenyét azzal a műsorral, amivél részt vesz- az Iparos-dalosok budapesti \'országos dalos-versenyén. A hangverseny délelölt 11 órakor lesz, belépődíj nélkül, a Városi Színházban. A műsor keretébe kedves ünnepi aktust szőtt be a rendezőség. Dr. Tholway Zsigmond, a daloskerület ügyvezető elnöke, beszéd kíséretében, ekkor adja át az ünneplő Iparosdalárda legrégibb tagjainak az Országos Dalosszövetség díszokleveleit, bronz, ezüst és arany kitüntetéseit. A ritka datos-Onnepre a magyar dal minden barátját szívesen látják.
— Zob Mihály dr. rOvIdeseu kikerül a fogházból. Zalaegerszegről Jelentik: Szeptember 10-én lesz 27 hónapja, hogy Zob Mihály dr. sümegi ügyvéd a zalaegerszegi kir. ügyészség fogházában ül. Amennyiben a Kúria Ítélete szeptember 10-ig ismeretes lesz, Zob dr. szabadlábra kerül, meit hároméves fegyházbüntetése alatt kifogástalanul viselkedett és ezért fellételesen elhagyhat|a a togházaU-HUnfeléséneb*hátralevő részét ugyaals elengedik?
— Sleagflnk Slngashaa, ssert ott csekély (tfnzért kaptak ayáriuuhát.
— Majdnem leégattm faiszta-kovácsMmtflmalaan.tifSzetttára virradó éjszaka csaknem a lüz martaléka lett a somogyi vidéki malmok egyik legnagyohbika, a.Pusztakovácsiban lakó Bogfcé iftiOm • fökm-< birtokos hétjárttu inűmalma, amely melleit villanytelep is működik. A tüz a malom gépházában keletkezett és a gyors oltás és a lakosság odaadó segítsége következtében csak a gépház farészeMglek el 2000 pengő értékben. A mliaUzem és villanytelep zavartalaaeNMtolRozIk tovább.
A malom nem volt biztosítva.
— I\'ürdés közben a Drávába fulladt. Kiss Sándor 25 éves gyékényes! fiatalember szerdán délután a Diávában fflndK. Jő ulzó lévén,* messze a folyőtkr* áieiésiWJett, ahol-azonban görcsöt kapott és mielőtt bárki is segítségére siethetett volna, elmerült. Holttestét csütörtökön vetett e ki a viz.it
— Maradékok potom árban — Slnger divatáruházban kaphatók.
Minden évben bet&rnek
a szentiászlól körjegyző hivataliba
8zlgetvár, augusztus 7
Az utóbbi öt év alatt, minden évben betörtek egyszer a szentlászlói körjegyző hivatalába. Minsp virradóra ismét behatoltak áikulcs segítségéve! és felfesziive a Jegyző Íróasztalát, onnan 120 pengőt vitt el a tettes. A csendőrség széleskörű nyomozást indított a betörő kézre kerítésére.
Ma nyílik mag
a Pannónia k*wé>há«-
(=) Van szerencsém értesíteni Nagykanizsa mélyen tisztelt közönségét, hogy Pannónia kávéházat-mat ma délután 4 órakor megnyitom. Ez alkalomból -M már 4 órától 7 óráig Bus Pali zenekara játszik. Kávéházam ettől kezdve állandóan a nagyközönség rendelkezésére áll és a legkényesebb igényeket is mindenben kielégíti.
A nagy áldozatok árán létesített kávéházam látogatását mély tiszte-
le,,elk<rem: _ Kiss Ernő
— Autógumit találtak néhány nappal ezelőtt az íhárosberényi országúton. Igazolt tulajdonosa átveheti a nagykanizsai rendőrségen."
= Szép lakást, Ízlést és harmóniát jelentenek a Kopstein bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden Ízlés és igény Irgleljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú fizetési kedvezményeket nyujtunk.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett mühelyébfn
mos, fest, tisztit és plissérox.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. QytlJtöMcp: Horthy Mlkl6a-ut<8. Gyártelep: Hunyadl-uJ >19. 1
■ 1003
á KÖZÖNSÉG ROVATA
Szigorítani kell a felügyeletet a temetőben
Igen tisztelt SurktttU Url Régi panasz az enyém, de sohasem múlik el az aktualitása, sralg azon gyökeresen nem tudnak arra hivatottatok nogltenl.
A temetőről van azó. Arról a hely-rfll, amihez mindegyikünket fUz a kegyelet valami szála.
A temetőben ujabban megint napirenden vannak a vlrágtolvallások. Azért lendült fel épen az utóbbi hetekben a nlrok fosztogatása, mert a virágok most vannak nyárt pompájukban. Nem csak cserepes virágokat visznek el a sírokról a lelkeden tolvajok, hanem kihúzkodják az ültetett virágokat la ée Vandái kezekkel tönkreteszik, amit a holtak hátra maradoUJai kedveseik emlékének szántak munkájukkal, pénzbeli áldozattal éa s holtak Iránt érzett mélységes kegyelettel.
A temető hiénái ellen osak a legszigorúbb felügyelettel lehet védekezni. Kér]ük a hatóságokat, szívleljék meg száz óa száz ember panaazát és oldják meg valahogyan est az örökké kísértő panaaat.
Igaz tisztelettel köszönöm s L Szerkesztőség szívességét: Egy a sok küzül
A városi bérház járdája
Tekintet Surketzti Ur I A Ko«suth-tér
14. az. városi bérpalota környékét a kerítésen át kihajtó sok hatatmaa gaz, dudva, csalán, bojtorján teljesen oTék-

telenJU Már többen szemrehányást tettek nekem, hogy miért néz kl olyan olhfAyottan a viroe egyik leglátoga-totUihb aétautlán a váróét épület háza tája? A Járda-öntözés nlnos rendeaon betartva. A Szépítő Kgyealllet tagjai tojcaóválva Járnak arra. Bn aemml-eeotre sem vagyok köteles azt rendbea-tartanl, hanem a házmeater, vagy akárki, akit megbíztak ezzel. Nagyon üdvön lenne, ha valakit felolöasé tennének ennek a háztájnak rendjéért a Így ezt la bollleaztenék a „Virágos Nagy-kanlzaa programba. Maradok kiváló tlaztolottef: Fablck Tivadar
ny, várost /őkerliu.

SPORT ELET
A válogatott olasz atléta-csapat fogadtatása Nagykanizsán
Nincsenek győzelmi reményeik, de enyh* vereséget várnak
Nagykanizsa, augusztus 7
A tegnap reggeli trieszll gyorsvonattal érintették városunkat a holnap Budapesten szereplő olasz válo-gatolt atléták. A vonat berobogása-kor az Összes atléták a vonal abla-kaiból nézték az olasz és magyar lobogókkal feldíszített pályaudvart.
A nagykanizsai sportsgyesülclek képviselőin kívül számos-érdeklődő sportbarát jelent meg fogadtatásuknál.
A nagykanizsai sportegyesületek és sporttársadalom nevében Schwarz OUó olasz nyelven a következő beszédei Intézte a vendégekhez ,A magyar határon szivünk mélyéből üdvözöljük Önöket és biztosra vesz-szük, hogy az a nemes küidelem, amely Budapesten* lezajlik; csak szorosabbá fűzi a magyar-olasz barátságot és szimpáliát. Azt hiszem, minden magyar szívnek óhaját tolmácsolom, amikor éltelem Olaszországot, annak királyát és Magyarország hatalmaB barátját, Mussolinit."
Ezután egy hatalmas virágcsokrot adott át Putri-nek, a csapat kapitányának.
Pucci a következő beszédet\' intézte az üdvözlésükre megjélentek előtt:
.Mélyen meghatollak valamennyiünket szónokuk üdvözlő szavai, annál is inkább, mert nem reméltük, hogy a halárváros lelkes sportbarátai a kora reggeli órákban ily számosan jelennek meg üdvözlésünkre. Ml is át vagyunk hatva a sportbarátság magasztos fontosságától és tudjuk, hogy az Ilyen találkozások, mint a mat és a budapesti, csak szorosabbá fűzik nemzeteink kOzött fennálló barátságot. Az áladolt virág: jelképezzen egy virágosabb magyat jövőt. Jól ismertük Magyarország tragédiáját, ismeijük\'Magyarország. .Jelenlegi súlyos helyűiéi/ de tudjuk* azt Is, hogy eljön a* Idő, amikor a magyar Igazság győzni fog."\'
A kölcsönös bemutatkozások után barátságos diskunus fejlődött kl, , melynek során kOzOMék.t hogy nincsenek győzelmi reményeik, mert a magyarokai Jobbnak "tartfák, de ve-1 resegük nem lesz\' súlyos. -- Nsgy örömmel jöttek,, egy .((/vételével nem voltak Magyarországon, Kijelentették, < hogy a halárvároa kedves , fogadtatása után ugy érzik magukat, mintha saját- hazájukbátr lennének.
A fővftrosi \'Ispok\'kéthasábos, nagy t cikkekben számolnak- be az olasz i atléták nagykmlzs«l<ííoga<Hattsáról. 1
Szombat és vasárnap
Városi Színházban
Felefthotettmtélfflóoy!
1931. sugmzhis B
ZALAI KÓZLÖNV
KÖZGAZDASÁG
5t év alatt 2 és fél milliárd peogő ment ki feleslegesen külföldre iparcikkekért
Ipari alkalmazottak memoranduma a kormányhoz és a közönséghez
Nagykanizsa, augusztus 7 A kormányhoz intézendő memorandum tervezetéi hozta a posta a szerkesztőségnek. Ebből idézzük az alábbiakat.
a gazdasági válság legsúlyosabban érinti az ipari alkalmazottakat, amit a növekvő munkanélküliség Is igazol. Ez a körülmény késztette az Ipari alkalmazottak különböző szervezeteit arra, hogy közös akciót Indítsanak az jparl termelés (okozása, a hazai Ipar támogatása, valamint az Ipari és gazdatársadalom egymáshoz való köze-lebbhozása érdekében.
Az akcióban az összes keresztény-•zoclállsta szakszervezetek, továbbá a Oépészek Országos Szövetsége, a Magánalkalmazottak Nemzeti Szövetsége, a Magánmémökök OrszSgos Szövetsége, a Magyar Mérnök és Építész Egylet, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége és az Országos Műszaki Egyesület vesz részt, de csatlakozott a mozgalomhoz több más szervezet Is
Az Ipari alkalmazottaknak ez az u| blokkja terjedelmes memorandumot nyújtott dl a kormány tagjai-
nak, valamennyi felsőházi tagnak is országgyűlési képviselőnek s a törvényhatóságok vezetőinek. A memorandumot megküldötték sz össres gazdasági testületeknek, valamint társadali egyesületeknek Is. Ebben kimutatják, hogy
öt év alatt két és félmilliárd pengőért hoztak be az országba olyan áruksst, amelyeket a magyar Ipar ls előállíthatott volna. Az államháztartás szempontjából is lontos, hogy az adózó Ipar ne bénuljon meg. A b,okk azt kéri, hogy a munkanélküliek elhelyezése s a közszükségleti cikkeknek a hazai ipar uiján való száz százalékos előállítása érdekében, uj Iparcikkek gyártásának bevezetésével, a külföldi piacok megszervezésével, közmunkákkal és az Ipari munkával kapcsolatos Jogviszony rendezésével, segiisék elő az illetékes tényezők az ipar fejlődését.
A közönséget pedig arra kéri az ipari alkalmazónak blokkja, hogy
mindenütt csak magyar árut vásároljon, mert ezzel segit leghalhalósabban a munkanélkülieken.
Amerikai méretű gabonatárház nyílik Kaposváron
Kaposvár, augusztus 7 A „Nostra" gabonaértékeailö Rt. uj, amerikai méretű gabonatárháza október 1-én nyillk meg Kaposváron.
A négyemelet magas s egy hatemeletes toronyban végződő tárház felépítésénél felhasználtak 120 000 kg. vasat Négy méter ma?as vasbeton alapzat tartja a vasbetonból álló épületkolosszust
A tárház befogadóképessége 270 vagon termény. Építészeti nevezetessége az épületnek, hogy a gerendá-zalot teljesen mellőzték az építkezésnél s beton gomba-oszlopok tartják az egyes emeleteket.
ZtrieM zárlat
. "tls 2009, Loedoe MSTVz, Kawvr 512 50, B másai 71*40, Mlisso 2879. MxMd 43*40, AmaMrdam 208 00, Bxlli. -■\'-, Wles 72 06, SoOa 3*7IUj. Prága 15M8, Varsó 57-40, Badar**! SO-OIVi Sa%rád 9 09, Bokaieet 304*.
Terménytőzsde
Búza tszv. 50 fUL, dl. 50fUL is a rozs 60 fUl. emelkedett.
Basa Hssav. uj 77-as 9 SS—10 10 7*-«i 950-1025, 78-as 9*65—lfr40 9-73—10 50, daaáat. 77-M 905- 9 60 7Ms 9-20 - 9 75. 7»-e. 938 - 990. »ss 950—1000. Rozs 860 - 880 ^P" u) 14 25-14-80, söfárpa 17-50-8 00, Bab 17*50 -17-75, teagsrt 1390 14 20. rapes —*-■—, koros 10 25 10 50.

Hölgy-
fodrőtsxat.
Hajvágás, tejmosás, hajfestés. Ondolálás, manikűr. Előfizetőknek árengedmény.
CasKay István
url és nőt lodtáuterme ■•exthaly, Ksaaulh Lajaa-a. II.
"»• ISum dlvitiruhiiiil tstmbtu.)

(ttflvldttásik) H — Urak. kösaszda-ság. Hangv. — hangverseny. E — előadás Qy — gyermekeknek. A — sssaoayok-ssk. Z - uh Mg. - mezégsidssás. HL - Hiúsági dóadái. H — felolvasás. Q — gramofonzene. Jb — fazz-band. K — kabaré. aZ. — nápszaiS zaaa.
Augusztus 7 (szombat)
BwUpsst 9.15 SzmlrnoH Szergtt orosz balalaikszencksránsk hangversenye. 9.30 H. 9.45 A hangv- folyt. 11.10 NemieIkOit vtz-IdzóaaotgálaL 12 Déli hatangazó, tdőlárál Jelentéi. IIOÖ O. hangverseny. 1125 H. 12 35 A hangv. lolyL ISldöjeliáf. 14.45 H. 16 E. 16.45 Időjelzés, a 17 F. 17.30 A Magyarországi Muakásdalegyletek hangversenye. ÍSJOA SzákeelővároilZenekar hangversenye. 19.45 A régi hadsereg magyar raapatainak történelmi Indulel. Rióidái sz 1. honvédgyatogezied zenekarának közreműködésével. 21 Szsbé Lujza árts- és dalestje. Utána : Időjelzés, H , ldő|árls)elentéi, versenyeredmények. Majd d*ányzene.
Bécs 11.30, 12.40 és 13.15 Zenekari hangverseny. 15.50 a 17 Zenekari hang-verseny. 20 Klasszlkua kettősök hegednie es gitárra. 20.30 Hangllték. 2230 Jb,
Berlin 16 30 és 1Í30 Zenekart hangver->eny. 20.30 Dalok. 21.10 K. 22 20 Zenekari hangverseny.
Brit országoe műsor 17.15 |Zenés gyermekére. 18 Zenekari hangv. 18 40 Híndel zongofSmQvelbőL 20 Setahangv. 21.35 Zene-
^MllánJ" 16^0 Nőt éra lenével. 19.15 Zenekari hangv. 19.45 O 21 Egytelv. víg-Játék. 21 Jb. ,„.„
München 16.40 Zenekari hangv. 18.50 Alt-, cselló- éi zongoraverseny. 20.05 K. 22.45 Cigányzene Budiptitrőj,
Prága 11.30 éa 14 0. 19 Óraütés. I90Ö A Weinbenter-négyei Utéka. 19.35 Zenekari hangv. 21.05 Hangv. 22.20 Rádtólllm, zenéi taruest.
Róma 17.30 Ének- és zenekati verseny. 20.10 O. 21 Opera E.
Varsó 12.10 a 16.30 Zenekari haam. 17.15 O. 18 Zenekari hangverseny. 1910 Q. 2a 15 Hangverseny. 2130 Chopin-müvek longotán. 23 Zenekari hangv.
lUadralhink Uí&om. mm ScOKZ-
á budapesti tózsáe áerisn-Jogyzése
valutAk dbvizAk
Asut. 229 55 231-15 Belgrád 10*09 1017 Bűül 115*15-136*15 Bissszel 79-35-T9-95 Bakarast 3-37-J-41 KopSak. 112-17-18117 Loados 2763 27*83 áiatid 40*70-5070 MSsao 29*77-2997 Nswyor 569*60-78 50 Oszló 152-20-168-20 Pálts 22-11-2247 Prága 18-87-16 99 SsáAi 4-12-4-16 Stockh. 152-25-151-25 Vszső 63*75-04*25 Wlaa 8002-8M2 ZSdcti 111*02-11202
Angol L 2/-70 28 00 Belga b. 79*30-80 10 Csshk. 16-94-17-10 Ola k. 152-2S 1Í3 25
Otaár toio-to-ao
Dollár 571 25-576-28 Fondat. 22 50-2300 HoU. 229-70.231-30 Lengyel 63-65-64*25 Lsn 3*40-3*45 Uva 410-4-18 Lfea 29 8040*20 Márki 185\'00-136 20 Itavég 152 80-164 80
ScbUL 800540-75 SváJdLIltWÖ 112*15 Sráák. 152-90-153-90
Ssrtésvásár
ralhaltáa 973, stedatlsn 285. - klsó-rsads 1-08—1-10, szedett 1*08—1-10. szadstt Wsép 1-02—1-Öé, könnye M0-0Í8, 1-eO randit Oceg 0-98-1-00. U-od nadfl Ocsg 0-88-0 92 sagol Mldő ÍW 5-1-10, sialoana ugvbaa 1-15—0*00, astr 1-33 -0-00, hal 1 24-1-64, ni Ionnál Wssms 1-30-1*41
liaéjs: Délzalai Hysaáa és U|kla44 Tállalat, lagvkaaltsáa.
Felelős Idadó: Zalai Károly.
tetsrurbaa tslsfoa ■ Nagyksnlasa 7S. az.
Niponta adjon növendék és hizóáUstalaak
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet.
A .FUTOR\' növendékállatoknál a ciontképiődéit elősegíti, htsávs
^""^étvágygerjesztőd
állatoknál^
A -FUTOR" nem orvosság, hanem s legfinomabban örlött mészsotáp, smely aa állatok sauveietében Igen könnyen felszívódik, ■ amelyet ai állatot aro-[natikul anyiglartitmánál fogva szívesen \'ogyasztanak.
A .F U T O R etetése s konyhaió etetését telealebessé teszt. A nsgyttlils\'ók, uradalmak, gazdaságok s .FUTORM állandóan etetik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 fülét. Zsák vételnél (1 zsák 50 k*) 9 pengő,
zsák á s 130 flll., vagy zsákcsert. I próhtdoboi ára (Cd \'/i kg) 30 fMér.
Kicsinybe^ éi zsákssámrs kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növányvádóazarek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A büóság mellett Telelőn 190.
APBÓHIBDETÉSEK
A* ,próhl,díW.A di|a III .lülg .10 /liter. .HlnSia további Hl dlji 5 flll ér. Viilf- (, uanepoip 10 .lAlf SO flllér, mlnd.n o.Jbbl „d dl|i S flll. Surdin .. plnlcktn 10 tsúli «0 flllér, rnindn lovlbbl *,6 dljl s fllier. l\'Jinud • rntnd.i vw-
I.Zlbb belükből Itlo ,(& wi .időik .liinlllaUk.
Altlil kifciShiMk >/ . «n,rdn.éir. MtntiMHk 3 (OQ ponga liuipm almi a fcltiilGOV Miyvatl^ udnldidi olkerlneie iSffin olOro fUiriwHk.
■akalyéth.lyuá.. Fonottbutar, kosár és nádszékloaás Ülésnél, Főat 4. 3029
Főst mentén I2<V<> Iluta hssznot bozó \'*« elsdó. Om klidóbm.
Vidéki élláuálkailak, borbélyék, lyugdilnok tskóbelyukón szépen kereihet-rek. írjanak PoiUllók 35. Sseged. 3578
HafcUJul. állandóan kapható Slpoa
Andor, Muazel és Friedenüiat Teutsch Onsatáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Fetsac kereskedőknél ás a Köztlsztvlsslók Ssd-vetkeieténél. — Tejközpont. 20Í7
FSiátilk, kirándulók I Bilatonboém-ben • Páll száilodábsn Igen olcsón kaplák ■ leijei ellátást izobávil i fürdő kabinet 3225
Fáiaaatl tej Iámét kaphaló~TeJk0>-pontnál. Telelőn 349. %t0
aiaM két szép kttlönbeJáratú utcai uotoa Ittrdónobával. bu\'orozva, vigy aaélkjU — Horthy Mlklós-ut 15. alak 3594
Gallérokat
13 tűiéiért Isgszekkea tlssttt
KOVALD
budapesti lestőgyár. OyOJtfitalap Itgykanlzu Csaagsrfut 5. aat.
Több egy szobás lakáa mdlékbelylsá-gekkel kiadó Petöü-ut 41 alstt. S492
Hároaiaiakáa aMáin Ukáa kiadó
november l-re Szemere-u. 4/n. 3486
Klskanizsán, Ország-ulon egy azáp ház, épített disznóóllal éa nagy kerttel, kedvező fizetést feltételekkel ataaá. - Bővebbel Horthy Mtklói-nt 15 alatt. 3596
Lakás. József lóherceg-ut 21 két. és háromszobás parkettái art likái november I re kiadó, hátomázobái azon ml Is eHog-talható. — Bővebbet a házban éa i 330. telefon. 3400
Jókaiban levő gysnashkaoal eladó. Dokáss Ferenc, Sugái-st 7. 3601
Egy nagy Singet balkaros dpési ■4a eladó Magyar-utca 4.
3603
a sxaba, előszoba, kert, mellékhelyiségekkel november l-re kiadó. Bővebbet Feaelesas vendéglő. 3604
Megbízható aiIsáisulitmj iuiuai-
lua 15-ie IdvéleUk Batthyány-n. 9. 3605
Ikmifl a kéazlat tart I Ansifl a káulat tartl
ön sem nélkülözheti és később csak 21 P-ért szerezheti be, mit most
díjmentesen kap
Autó Syphon
üveget.
Egyedárusitó szélosztóhely:
\' §k fegyver, sport, rádió
9Z8DO MV1I8I és fotó aziete.
Szétosztóhely: Tautseh Qusztáv drogériája.
ZALAI KÖZLÖNY
1831. auguulus 8.
Orvosi ni
, •\'IV - f?í. - \' • *•• [wwfr !\'\'\'■. A- \' \'..... • >•*
T. betegeimmel közlöm, hogy
cime!:
Horthy Miklós-ut 15. szám
Rendelés délelőtt 8-12-ig, délután 2-6-ig.
Dr. Eckenberg Imre
v. budapesti szanatóriumi «6<
Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 25 P.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 179 uim
Nagykanizsa, IMI. augusztus 9, vasárnap
Art 16
ZALAI KÖZLÖNY
szerkesztőiig: nappali Sugir-ut 2., éjjel Pöut 5.
Kiadóhivatal: Főnt 5. szint. Keszthelyi flókkladóhlvatal: Koiauth-ntca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ira: egy llóia 2 pengő 80 Iliiét. T.,,,„„. / Sierkesztőség 421. aiím, (éjjel 78.) letetőn. ^ K1,dóhlv.,,| 78 Keszthelyi Ilók T2.
Nagykanizsa és az adósságai
Irta: dr. Villányi Henrik
Ha valamely város haladását helycsen akarjuk elbírálói, nemcsak mis város előmenetelével kell azt Összehasonlítani, hanem saját múltjával Is, mivel csak Így tudhatjuk meg, hogy mivé lett a város az évek lotyamatában. Ez a módszer különösen Nagykanizsára Illik rá. Haladása múltjához viszonyítva óriási. Erösebb fellendülése tulsjdonképen csík a Déli Vasat vonalainak megnyitásával (1859—1868-lg) kezdődik. Ebben az évtizedben kapcsolódik bele kereskedelme a nemzetközi forgalomba. Nsgykanlzsa jóléte mindenkor csak kereskedelmének felvirágoztatásától függött. Természeti kincséi, mint amilyenek a vasérc, szén, petróleum, földgáz stb. nincsenek, nagyipar tehát nem fejlődhetett. Függőiére a különféle kormányoktól csekély volt. Az állami kormányul Nagykanizsát sohasem protegálta any-hylra, mint Szombathelyt, vagy akárcsak Kaposvári Csak önerejéből fellendült kereskedelme volt sz a forrás, amelyből Jótéte fakadt. Forgalmas kereskedelme indokolta a délnyugati vasútvonalak vezetését Nagykanizsán át és s vasúthoz vezető forgalom késztette a várost, hogy sz oda vezető két főútvonalát a Kazinczy és Oengery- utat kiépítse és s gyalog és kocslfoigalomnak járhatóvá legye. Ezért kövezték kl a mai Horthy Miklós utat és nyitották meg 1870 dtcember 6 án a Csengery-utat. Innen datálódik Nagykanizsának modem városa való fejlődése. 1871 lg Nsgykanlzsa csak primltiv mezőváros, vagyis á mai értelemben nagyközség volt. A Csengery-útnak, valamint a Sugár-útnak megnyitása és kiépítése megindította a felekspeku-Kclái is, amely 1885-ig |ól Jövedelmező foglalkozás volt. A le ekérték-mieiésl szabályzat (betterment) abban » kotban még nem intézkedett a bet-terment-adóról, amely a városnak (ö-wdelml forrásává válhatott volna. Do « a szabályzat csak 1913-ban, dr. Mbjdn polgármestersége alatt lépett ílelbe és hatástalan volt, mivel a há-wwus években magánépllkezésröl "ot lehetett szó, hanem csak hrdi-kórház és kaszárnya építésről. A háborús években épült a barakk-kórház, (ma honvédkórház) a közkórház j*Mgyiszatl osztályának paviltonja \'MIak számára és a Károly laktanya. A magánépitkezések másodvirágzása f 1911-13 évre esik. Ezekben azr ««beo épüllek csak a jelentékenyebb Wltket felaajlitve, a Csengery-uttr 27 és 27/a, a Sugár-uti 8. az. és > föléri 13. sz. házak!
A háborús éveket és a trianoni Mkekötést követő évek az újjáépítés, \'rekonstrukció évei voltak. A lakás-n|toyt enyhítette és idővel tel|escn "^Szüntette az egykori Katonarét-™< házhelyek céljaira való parcellá-««a. Ott egy egész uj városrész ke-Wkeielt, többnyire egy családból
Egy fővárosi ügyvéd és Ismeretlen nűlsmerösének halálos tragédiája
Dr Róth Andort, aki Csehszlovákiában nyaraló feletégéhez akart utazni, egy elvált asazonnyal együtt holtan találták Irodájában
Budapest, augusztus 8 (Éjszakai rádiójelentés) Dr. Róth Andor, Ismert budapesti ügyvéd szombaton megkérte egyik kollégáját, hogy vegye ál irodája vezetését arra az időre, mlg 6 Csehszlovákiába utazik Feketehegy-fürdőn nyaraló felesége meglátogatására, az ügyvéd azonban zárva találta dr. Róth Andor Irodáját, ahonnan gyanús zaj ifzflrödött ki. Roadfe segítségével feltörte az-. Irodai ajtafátíés\' belépve, r. borzalmas- láiaányn táralt szemei elá : dr. Róth Anitm félig-k-vetköivepnagy vérticsm kötipén, át-láll fejjel holtan feküdt, mellelte pedig egy Ismeretlen nő, aki szintén haldokolt.
A kiszállt rendőrt bizottság From-mer-plsztolyt és egy ecetsavas üveget talált az áldozav-k mellett Eddigi feltevések szerint az Ismeretlen nő előzőleg ecetsavval leöntötte, majd fejbelőtte az ügyvédet, azután pedig önmaga ellen fordította a revolvert. A nő, kórházba való szállítása közben meghalt.
. RellktHJében egy cédulát tatátok, amelyen aztdtéri, hogy a nála lévő 150 pengttH\'ijedezzék a temetési költségeket, t.
(Lapzártatar jelentikp Az asszony neve ö.v, Bdkun Dezsőné, aki most második férjétől volt válófélben. Az ügyvédnek 11 éves leánya van. A tragédia háttere: szeretem.
Mussolini visszaadja Berlinben a német miniszterek látogatását
Hivatal* jelentéa a római tanácskozásokról
kött/sönOs barid megértés és benső barátság jegyében folytak le.
Mussolini elfogadta Brünlng meghívását, hogy látogatását Berlinben viszonozza. A látogatás időpontjának meghatározását Mussolini fenntartotta magának.
Kanizsai felajánlás is van már rmmntt ~ letátalaphan -
Megindultak vidéken is a Frledmann-akclóhoz való hozzájárulások
Mussolini és 0randi ma délelőtti\' látogatása a német kancellárnál és külügyminiszternél a német követségen másfél óra hosszáig tartott. A tárgyalás után kiadott kommüniké szerint a pénteki és szombati megbeszélések az eutópai helyzetről s
Nagykanizsa, augusztus 8 A nemzeti letétslsp ügye epyre szélesebb rétegekben kelt érdeklődési Egyre érkeznek a bejelentések — ma már vidékről Is — a lapokhoz és dr. Hrledmann Ignáchoz. a terv felvetőjéhez, melyekben tehetős magánosok és vállalatok valutát, kisemberek pedig pengő-összegeket ajánlanak fel. A Nemzeti Bank nemzeti valula-lelét-számlát nyli rövidesen.
Az akciónak kanizsai adakozó|a is van már. A Kopsteln bútoráruház tulajdonosa, Hollós R:zső 1000 dollárt ajánlott fel a nemzeti letétalapba.
Ezzel kapcsolatban a Zalai Közlöny ma a következő táviratot kapta Bu-d ipestről:
„Örömmel éa lelkoaedéasel olvastuk Ak Knt mai számában, hogy basánk UlpraáUltáaát a kanizsai Köpetein-cég Jelentós nagy összeggel siet támogatni. Vajha sok tlyen önzetlen, Ir-lkea Jelentkező akndna, hogy szerencsétlen hazánk mielőbb ttnerejé-ből meggyógyulhasson. lUzatlas üdvözlettel : a Budapestre S7.akadt nagykanizsaiak,"
Nagykanizsát büszkeséggel tölti el, hogy a vidéki jelentkezések legelső napján kanizsai áldozatkészség is jelentkezett a haza oltára elölt. .ruiAfi-in.n.ivirirra-rr*-v-*-*-................. •-*"*"*-•\'
lakta házakból. Az egész telepet Nagykanizsa város akkor hivatalban levő polgármesteréről, dr. Sabjdn Gyuláról Sabjdnfalu nak nevezte el a nép. A lakásínség enyhítését célozza a város tulajdonát képező kislakások bérháza az Impozáns két emeletes frontjával a Szentgyörgy-vári uton.
A rekonstrukciós éveket a kölcsönfelvétel korszakának Is lehelne elnevezni. Nagykanizsa város pénzügye az inflációs években, 1921—1926 ig majdnem teljesen leromlott. De intézményei is a vértelenség tüneteit mutatták. Uj intézményeket a tőkekép-
zés hiányában létesíteni pedig képtelenség volt. Ekkor kezdődött a város kölcsönfelvételi politikája, amely annyi támadás és megszólás okozója volt. A mai pénzügyi viszonyok azonban igazolják a kölcsönfelvételek helyességét, — ha nem is a hovafor-dltás helyességéi minden irányban. Mindazt, amit a város vezetősége az elmull évtizedben alkotott, csak a kedvező feltételekkel folyósított kölcsönökkel leheteti végrehsjtanl. A beruházások korszaka a mai pénzügyi helyzet mellett lettint, még pedig jó néhány évre.
Soroljuk fel a kölcsönöket és ele-
mezzük azok hovaforditását.
Az első külföldi kölcsönt a város a Genfben székhellyel létező Sodeté Financlére Danubienne-tól kapta. Az 63,902 P-t eredményezett és egy sertésvágóhíd létesítésére szánták; de végzetes hibának blionyult, hogy a 8 évvel ezelőtt folyósított kölcsönt eredeti céljától elvonták és a fém-Ipariskola és a gimnáziumi konvik-tus céljaira fordították. Távol áll tőlünk e két Intézmény kulturális jelentőségét kevésre értékelni; de annyi bizonyos, hogy jövedelmezőség szempontjából nem jelentenek semmit; nekünk azonban ma export sertésvágóhldra volna szükségünk. Az intézmény létesítése azonban fedezet hlj|án megfeneklett és a mai viszonyok közt lel nem szabadulhat.
Az első nagyobbszabásu kölcsön sz I. számú Speyer kölcsön volt 866,803 P összegben, 7\'/aO/o-os kamat, 89-es átvételi árfolyam mellett. A kölcsönt nagyobbrészt gyümölcsöző beruházásokra, u m. vízvezeték, csatornázás, közkórház bővítésre és vásártér létesítésére fordították. A második Speyer kölcsön 1 664,156 P összegben (átvételi árfolyam 89»/o, kamat 7«/o. időtartam 20 év) hasonló célra fordíttatott. A helybeli pénzintézetek 600000 P kölcsönének hovaforditása szenvedélyes vitákra szolgáltatott okol. Ebből a kölcsönből kórházbővltésre 78050 P, a kislakásos bérház költségeinek törlesztésére 8000 P-t fordilottak ugyan; de ebből a kölcsönpénzből vette meg a város az Erzsébet-tér 3-4 sz. ingatlanát 141,864 P-ért, a Plck féle pjllni birtokot 263,917 P-ért és a Kazinczy- u cal 12 sz. Ingatlant 29,483 P-érl. A kölcsön függőkölcsön, a befektetéseknek az a része, amely Ingatlanok vásárlására vonatkozik, jövedelmezőnek nem mondható.
Tartozik még a város a Magyar Földhitelintézetnek 643,100 P-vel. Ezt a kölcsönt gyümölciözö beruházásokra fordították. A Pénzintézeti Központtól kapott a város 80,000 P-t a kislakásos bérházépilés költségeinek teljes törlesztésére, a helybeli pénzintézetektől 46,000 P-t a közvágóhidi épületek helyreállítása céljaira, a magvar kegyeslanllórend-töl 160,000 P-t a reálgimnáziumi internátus munkálatainak befejezésire.
Sok az adósságunk. Nyomasztó sz adóterhünk s ha van közlünk olyan, akinek Nagykanizsa város fejlődése nem elég gyors tempóban halad, az gondolja meg, hogy minden intézmény pénzbe kerül, vessen visszapillantást az 50 évvel ezelötli és a háboruelótti Kanizsára. Akkor bizonyára fel fog hagyni nz örökös összehasonlításokkal, el fog|a ismerni a város polgárainak áldozatkészségét és örömmel szemléli majd a mai virágos Nagykanizsát is, amely a mai végzetes pénzügyi helyzetben is kertvárost ludott varázsolni a folyóvizei nélkülöző és vízhiánnyal küzdő Nagykanizsából. A Sétatér, a Mozi-kert, a Deák-tér és az Eötvös-tér. vulamint a Horthy Mikiós-ut meg fogják erről győzni.
ZALAI KÖZLÖNY
1831. augusztus 4.
A hét végére már Nagykanizsán is lesz olcsó „Kállay-kenyér"
A Transdanubla 75 vagon olcsó léteiből — 28 és fél fillér lesz fillér a
Nagykanizsa, augusztus 8
A kenyérdiágaság ma az egész ország legszélesebb néprélegeil legközelebbről és legsúlyosabban érintő
{>robléma. A kormány gondoskodása olylán azonban Budapesten már forgalomban van a 32 filléres u. n. Kállaykenyér.
Az akció gabonlt, amiből ez a kenyérllpus késiül, vidékre Is kiadják s örömmel jelenthetjük, hogy vidéken
Zala lesz az első, ahova az olcsó kenyér eljut, hogy felvegye a versenyt a napi forgalom eddigi kenyéráraival,
Zalában, ahonnét csak a napokban járt a kormány tagjainál a gyors segítséget kérő deputáció, égetően szükséges az olcsó közélelmezés biztosítása. A nehéz napok közepette a zalai vidék sorsa közismerten a legnehezebb, az itteni katasztrófáik termésviszonyok miatt. Éppen ezért illeti a legnagyobb elismerés a Transdanubla Oőzmalom kiiünÓ vezetőségét, amikor minden más vidéket megelőzve, elsőnek kérte és biztosította Nagykanizsa és egész Zalamegye részére az olcsó kenyér lehetőségét.
Értesülésünk szetint
75 vagon akció-buzát kötött le a Transdanubla és az már ulban is van Budapeat-ről. Fischer Péllx, a Transdanubla elismert szaktekintélyü igazgatója, maga utazott lel Budapestre a kötés lebonyolítására és összeköttetéseivel elérte, hogy a zalai Igényeket minden mást megelőzően elégítsék ki, a lehető legkedvezőbb fellételek mellett. Megkérdeztük tehát Fischer igazgatót, lőle kaptuk az alábbi Információkat:
— A nagyobb mennyiségben lekötött 78 kg-os huza a napokban ideérkezik, azonnal megkezdjük 74 o/o-os kiörlését és
Téves kapcsolások
Irta: vitéz Békay Béliné
ügy régi görög monda szerint a világ teremtésénél az emberek össze-lorrtan kétnemüek voltak, s mint két lényből álló egység kerültek a földtekére. Zeusnak azonban az sehogy sem telszett — kardjával széjjel választotta őket, s nagy forgószelet küldött közéjük. Évezredek leltek cl azóta az erővel szétválasztott emberek fáradhatatlanul keresik párjukat, de nem találják rgyrnást. Az élet nagy tragédiájává lelt, hogy a különvált földi lények hiába kutatnak egymás ulán, mert a kis szerelmi koboldok ügyesen vigyáznak, hogy egymásra ne találjanak I Külön örömük telik abban, hogy a legkevésbé összevaló emberfeleket kössék össze láthatatlan szálakkal, emberi ésszel meg nem érthető indokból — talán csak azért, hogy irók és költök minél több tollra-érdeines konfliktus! találjanak és minél több probléma jusson azoknak, akik ilyen aranyszálakból szőlt rabláncokba, akaratuk és belső meggyőződésük ellenére belegabalyodtak.
A könnyű asszony és a nehéz ember
Ili mindig derűs volt. Nem veit senkit és semmit komolyan. Az események nem szántottak ál mélyen
búzát kötött le az akció kész a Jóminőségü buzaUszt, 31-32 kenyér
az olcsó kenyér a hét végén már forgalomba keröl het.
Az olcsó liszt minősége a tavalyi 4-es lisztet fogja megközelíteni. Tiszta buza és fehérebb valamivel, mint a pékek által általában használt buza-kenyérliszt. A minisztériummal kötött megállapodás szerint az ára kilónként 28\'A fillér, ami fuvarral egy Ott 28\'/a fillérre fog rugnl.
Minthogy a város vezetőségének megállapodása van a pékekkel, mely szerint a kenyeret a mindenkori liszt-árak plusz 2 fillérérl hajlandók adni, valószinü, hogy
ennek az uj kenyértlpusnak 31 fillér lesz az ára.
— Ezt a tiszta búzalisztet — folytatta az Igazgató — a ml rozsos kenyérhez szokott közönségünk iiS>zére bizonyára 30—55%-ban rozzsal kell majd keverni Akkor 30 fillér lesz a liszt ára, 32 lehet a kenyéré.
— Mindent el fogok követni, — mondta Fischer Igazgató — hogy elsőrendű minőségben állilsuk elő ezt a lisztet,sőt:
az előirt típusnál szebb és
jobb minőségben szándékozom azt lorgalombshoznl, ami véleményem szerint elő fogja mozdítani a zalai olcsó kenyér nehéz problémájának megoldását, az újfajta kenyérnek a közfogyasztásban való elterjedését.
Mini értesülünk, a Transdanubla egész Zalamegyére egyedüli forgalombahozója az olcsó lisztnek.
Nagykanizsa és széles Zala örömmel fogadja a Transdanublának az olcsó kenyér érdekében indított or-szágqs akcióba való gyors és eredményes bekapcsolódását. Ez a résen-
Nyári árukat
.A-
olcsón vehetünk
Singeméi.
Érdemes megtekinteni!
lelkületén; könnyen peregtek le róla csalódások, balsikerek. Könnyed, kecses mozdulattal rázott le minden terhet magáról. Igy aztán liatal és Ode maradt. Számára szerelmek állomásokat jelentettek — melyekről könny nélkül, kendőlobogtatás közt robogott tovább. Ha élete rádióián bemondták neki a „más"-t, nem kesergett — idegzelének megfelelt az örök változás — e\'mulás — ő sem volt hü senkihez, de nem is követelte soha a partnerétől sem. Szép szőke haja vörösesbarna fényoen ragyogott a nyári napsütésben, mi-dón az Adria jálszi hullámai között megismerkedett vele a nehéz ember. Becsületes korrekt úriember volt — aki azonban ólomsulyként nehezedet! önmagára és környezetére. Amilyen ponlos, pedáns volt hivatalában, ugyanez! várta el alantasaitól is. A megalkuvás szó teljesen hiányzott szótárából. A kaszinóban érkezése és távozása szerint igazították az órát, mert köztudomásu volt. hogy ő a legpontosabb időjelző. És ez a becsületes, ólomsulyu ember soksok, hasonló hajlamú szolid asz-szonyt került ki életében, mert félt a bilincsektől és kerülte az életben az esetleges komplikációkat.
Az Adria sokszínű csillogása azonban valahogyan felmelegítette ki-hülöfélben levő lényét, s mikor a lemenő nap biborfényben Ilii fekete
fürdőruhájában meglátta — s kacagó hangját meghallotta, lemállott róla az évtizedes bemolyporozás — a levendulaillat elpárolgott ruháiról, s mosolyogva pezsgőzőit Ilivel a fényárban uszó hotel terraszán. Ili pedig ügyesen szította a tüzet: elmésen sziporkázott, leghóditóbb ruháiban, mélyen kivágva Igyekezett najíyon közel ülni hozzá, hogy jobban suttoghasson édes kedves hazugságo-kal délibábos szerelmi mámorokról.
Hónapok múlva Budapesten kezdte csak a nehéz ember érezni, hogy Ili nem más. mint egy doromboló, hamis kis cica, aki öt becsapja — sót meg is csalja. Kétségei végre bizonyossággá váltak és mégis, ha este felé felment Ili illatos, koketlen elrendezett otthonába — olt elfelejtette saját szürkeségét — nyomasztó gondjait, melyek nehéz természetének voltak szülöttei. Elfelejtene, hogy az uton hazafelé már rá fog eszmélni a valóságra, kegyetlenül fog Ismét szenvedni jogos féltékenységének biztos tudatában — hogy álmatlan éjszaka után aztán másnap ismét csak ide jöjjön Ilihez — a rosszhoz, a csapodárhoz, a hűtlenhez — egy kis szerelmi alamizsnáért. Tudta, hogy enélkül a megkinzó lx>ldogság nélkül régi, szürke élete elviselhetetlen lenne már számára és vállalta még a szenvedést is, azérl a képzelt mesevilágért — melyhez
állás és a közfogyasztás érdekeinek ilyetén szolgálata elsősorban a kitűnő vezetőnek, Fischer Félix igazgatónak érdeme, de jellemző|e egyúttal a Transdanubla működésében megnyilvánuló egész szellemnek is, annak a szellemnek, amely az üzleti érdekeket mindenkor össze ludja egyeztetni a köz érdekével és kívánságaival.
Mint ismeretes, az akció-kenyér ára Budapesten 32 fillér. Hogy Nagykanizsán mennyi lesr, az
a hétfői ármegállapltó értekezleten fog eldőlni, amire dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes meghívta az ipartestület sfltfilpaii szakosztályát.
A kenyérárak egyebekben országszerte lefelé tendálnak. A budapesti községi kenyérgyár pénteken a lisztárak csökkenése nyomán
az Összes kenyérárai at leszállította.
Szombaton reggel a barna kenyeret már 24, a félbarnát 34, a félbarna rozskenyeret 30 fillérért árusították.
A oiavargókirály
A Városi Színház legújabb film-iiperá|a Franciaország legendás korát és XI. La|os, valamint. Párlsnak a trónkövetelő burgundi herceggel vívott küzdelmét tárja elénk. A hercegi hadaktól szorongatott Páris kétségbeesetten várja sorsa beteljesülését, amikor két női szem bátor vezért ad a francia seregnek Francois Villon, a szerelmes szívű, csavargó költő személyében. És a szerelmes, bolondos szivQ költő, akit gunydalal miatt halálra kerestet a király, megmenti a trónt — a király buga szép szemel kedvéért. Ez a mindvégig színes film, pompás fényhatásaival, ragyogó rendezésével és frappáns tömegjeleneteivel méltán számíthat a közönség legnagyobb érdeklődésére. Nagykanizsán sikere lesz annál ls inkább, mert a Királynő férjé-bői Jól ismeri csodálatos hingu Jeanette MacDo-natd jálsza a női főszerepet, akinek Dennls King mindenben mélló partnere D. M. J,
Ili bűbájos, de csalfa lényén ál jutott.
A könnyű ember és a nehéz asszony
A nagy bonvivant szép barna férfi volt. Keskeny ajkai mintha mindig csak szerelemről akarnának beszélni. Kifogástalanul öltözik, kellemes párfőm kiséri, mely összevegyülve finom cigaretta illatával hozzájárul ahhoz a kábító cmanacióhoz, ami egész körzetében elterjed, s melv legtöbb asszonyt, többé-kevésbé elbűvöl. Beszéde üres és felületes, szereti ismételni önmagát — mint a kakuk — mely csak egyféleképen kakukolja saját dicshimnuszát.
A fővárosban összeveszett a direktorával, igy került az egyik legnagyobb vidéki szinház kötelékébe.
Klára magánosan élt a kis város határában, birtokán. Komoly hivatásának tekintette a gazdálkodási. Okos, nyíltszívű asszony volt; irodalmi műveltséggel. Az a bizonyos Welltrawelled, nagy dáma, aki jól tudott beszélni és jól tudott hallgatni. Hires voll arról, hogy soha nem ismert mást, mint a jól kormányozható érzést — nagy szenvedélyek helyei! csak érzelmecskékel adott az öt körülhódoló férfiaknak, melyek nem kínozták meg és nem okoztak álmatlan éjszakákat. Kifogástalan technikájú életmüvészetlel nyugodtan peregtek le napjai. Nyi-
lifll. augutzlut ft
ZALAI KÖZLÖNY
A kultuszminiszter, egyelőre nyilvánossági jog nél-kfll, engedélyezte a kanizsai leánylicentn létesítését
Szeptember 9 én nyílik meg az első és ötödik osztály
Nagykanizsa, augusztus 8 Sok nagykanizsai szülő válláról veszi le a gondol az a kulluszml-niszlérluml engedélyokirat, ami hosz-S2U vajúdás ulán végre megérkezel! Nagykanizsa megyei város vezetőségéhez és ezzel pontot lett a leány-llceum kérdésének elvi része utan, hogy helyei adjon a gyakorlati megvalósítás munkájának.
Az engedélyokirat a Nagykanizsai Iskola Egyesület nek megengedi, hogy szeptember 9-én megnyíló leányllceu-mot létesítsen, ezldén megnyíló I. és V., a következő években fokozatosan megnyíló u|abb 2—2 osztállyal. A teljes 8 osztálynak az 1934—35 tanévre kell készen állnia.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter az engedélyokiratban hangsúlyozza, hogy a kanizsai leány-líceum felállítását kísérletként enge délyezl, a további osztályok csak ugy nyílhatnak meg, ha az elsó év Igazolja, hogy az Iskola valóban közszükségletet elégít kl és a megkívánt fejlódésre alkalmas.
Az Iskola vezetésével csak hosszú gyakorlattal és középlsko\'al tanári
oklevéllel hiró lanférfiul lehel megbízni. Az Igyes tárgyak tanításával pedig csr ls inegfeielő szakos, okleveles középiskolai tanár bizható meg.
Az I. és V. osztály létszáma a most rendelkezésre álló kicsiny helyiségekre tekintettel egyenként legfeljebb 34 lehet.
A líceumban tanítandó második Idegen nyelv a francia.
A nyilvánossági /ogot a nagykanizsai leányllceum egyelőre nem kapta meg, hanem annak megadása iránt késoob fog a miniszter Intézkedni, a tankerületi főigazgató látogatásai ulán áltól kért javaslat alapján.
Leszögezi az engedélyokirat, hogy a llceam az államtól semmiféle anyagI hozzájárulási sem személyi, sem dologi kiadásokra nem Igényelhet.
A város vezetősége a legnap megérkezett engedélyokirat birtokában haladéktalanul meglette az előkészületeket az iskolának négy hét múlva esedékes megnyitására, A inár elhatározol! 2000 pengő irtéktl átalakítási munkálatokat a műszaki hivatal a hét folyamán elvégezte.i. ■ **\'*"" -*—------------- - -----------n -_-i
Tankönyvek és tanszerek beszerzése
csak előjegyzés, készpénzfizetés és az ár negyedrészének előzetes befizetése mellett lesz lehetséges
Nagykanizsa, augusztus a Az Ozleli életre minden téren sulyosan nehezedő gazdasági válság kevés szakmát érlmelt olyan közvetlen súllyal, mint épen a könyvkereskedőket. Mindsnnylan a megmondhatói vagyunk : — ml az, aminek a vásárlásáról 100 százalékosan le tudtunk, mert le keltett mondani ? A könyv.
A magyar könyvkereskedelem hihetetlen erőfesziléssel, lemérdek áldo-zalltl és fojlogaló gondok közepette áll a magyar kuliura őrhelyén, nagyon szép misszióval, de napról-mpra kisebb falat, keserűbb kenyérrel.
Ez kényszerltette a nagykanizsai könyvkereskedőket arra a lépésre, ami bizonyára súlyosan fogja érinteni a közönséget, de talán még súlyosabban azt a könyvkereskedőt, aki erre a lépésre kénytelenné váll.
A nagykanizsai könyvkereskedők együttes határozatot hoztak és erről falragatzok\'ulján é« ezúton tájékoz tatját; a nagyközönséget. A felhívás Így szól:
Felhívás a tisztelt Szülőkhöz 1
A mai gazdasági viszonyok és a fennálló szükségrendeletek a könyvkereskedelmei arra kényszerítik, hogy tankönyveket és iskolaszereket kivétel
tolt könyv volt önmagának és másoknak is. Egy szép lámpaernyő volt, melyen sohasem ragyogóit ál az élei igazi örömlángja. Minden rabláncol, minden subordinációt, mely szenvedélyből fakad, csak könyvekből ismert — és mint érthetetlenül lehetetlent, be sem fejezve az elolvasását, félredobta. És a fatális véletlen összehozta öt egy vidéki mulatságon a könnyű emberrel, a nagy művésznek vélt férfival, aki sem jó, sem rossz nem volt, csak éppen olyan Igazi semmi emberi Pályája, sikerei is mellékesek vollak, mert hisz egyetlen életcélja a nőhóditás volt. Es Klára rab lett. Elvesztette józan ítéletét, szabad akaratát. Minden percének öröme, vagy keserűsége a könny()ember viselkedésének lelt visszfénye. Megszűnt büszkesége, fölényessége, önállóan, szép magasan Ívelő gondolatiránya. A könnyű ember kedvesen hazudott neki. Klára eleinte kétségbe esett — érezte megcsalatását — érezte, csúszik le piedestáljáról, próbált feltápászkodni, próbált szakilani, de nem sikcrültl A könnyüember le tudta hazudni mindig még a hazugságait is és bc tudta ékes szólóan bizonyítani, liogy a sok könny hiábavaló voll. Mágikus kedvességével újra és u|ra Klára szép kezeire tette rabláncait. Klára pedig szenvedeti, vergődött tovább, s mégis boldog volt
boldogtalanságában is, meri a köny-nyüember elfeledtette vele önmagát és a kétségbeejtő bizonytalanságok között a szerelem homoktalaján a boldogság légvárait építette fel számára. Klárát, akit komoly intellek-tuellek nem bírtak megszédíteni, — rabszolgája lelt egy kis-akáláju, köny-nyenolvasható ember büvkörzetének, akihez valódi lényének semmi köze sem voll Klárát kézenfogva vezette az a bizonyos démon, mely nyílott szeme dacára Is vitte öt végzete felé, akarata és belátása ellen. S midőn a démon végre, hosszú vergődések után elengedte kezét; megértette az életet, nem ítélkezett többé kegyetlenül mások botlásain, s bár fellélegzett szabadsága tudatában, de a józan szomorúság jegyében nézett vissza a démon vezetése alatt járt utakra, ahol megrabolták, de egyszersmind meg is íjándékozták öt asszonyi életének beteljesedésével.
Hosszú évek múlva a nehéz em ber és a nehéz asszony mégis csak találkoztak és pár perccel alkonyat előtt a lenyugvó nap biborfényében lelki sérülésektől lépetten egymás mellett megpihentek, mialatt kérdőleg nézték a nagy végtelen tengert, melyen láthatatlan tündérkék misztikus aranyszálakat szőttek az ezer színben csillámló hullámok felett
nélkül csak azonnali készpénzfizetés ellenében szolgáltassanak kl.
Hogy azonban a tankönyvekkel való eilálás fennakadással ne járjon, arra kérjük a n. é. közönségei, jegyeztesse elő szükségletét lehetőleg azonnal, mert csak Igy biztosíthatja, hogy minden tankönyvet hiánytalanul Idejében megszerezhet.
Az előjegyzésnél 25 százalékos előzetes fizetés eszközlendő. Flschot Flllttp Fial Gutenberg-nyomda
Malr Józta! Schlcss Testvérek
Időlírát
A aagykanlzaal meteorológiai megfigyelő Jelentések : Szombaton a Mmér-seklti: Reg«el 7 órakui +19 4, délutln 2 trakor +24-2, eate 9 órakor +21.
Pelhöut: Reggel is délben felhős, este tiszta égboltozat.
SziUtany: Reggel északkelet, délben és este délkeleti szÍL
(BJaakal rOdJÓJeltnUs) a laatasralö-a\'at InUial Jalaartl aata 10 *rm-kor ■ tséraa IM, aris lalaiala. ■atia, az aall érákban nyugat talál zivatar várhat*.
FLY-TOX
megöl
legyei, szúnyogot, svábbogarat, poloskát, hangyát, molyt
IfaUMgamUiTi
IMnUI kajjfcaü\'l
Z.\' —
RÉVÉSZ ERNŐ és Társa
Badapcl, V., N.dof Bea 30
A „Zalai Közlöny" pályázatot hirdet a legszebb nyári fényképfelvételre
Hat dijat tüzünk ki a legjobb nyaralóéi, week end ée egyéb nyári felvételek beküldőinek Nagykanizsa, augusztus 8 Nyaralásnak, kirándulásnak, week end-nek ma már velejárója a fényképezőgép. Ennek a művészetekkel testvér, nemes, szép sportnak és szenvedélynek ápolására, a nagykanizsai fotoamatör-élet kimélyitesére „Zalai Közlöny" szerkesztősége ezennel meghirdeti nyári fénykép-pályázatát.
A pályázat fettételei i
1. Az amatőr fénykép versenyen részt vehet\' hártt, akt nem Iparszert) en foglalkozik a fényképezéssel.
2. Pályázni kizárólag saját felvételű képekkel (negatív kívánatra bemrta-tandó) és nagyításokkal lehet. A rWftyl-tasokhoz az eredeti felvétel la mellékelendő. A képek kidolgozása történhetik totoizakllzletben.
3. A pályázóknak a fényképeik hátlapjára Jeligét kell Irnl. Egyidejűleg a fényképekkel egy lezárt boríték adandó át A borítékon ugyanazon Jelige és a fényképek darabszáma tel-\'Bgyzendő. A borítékban a pontoa elm lelyezendő el. A borítékot a bíráló bizottság a képek bírálása után bonthatja tel.
4. Az egy egy Jellgéa fényképek együtt kerülnek elbírálás alá. Bírálat tárgyát képezi a helyes tárgy megválasztás, Jé felvétel és szorgalom is. Egy-egy amatőr oaak egy Jeligével vehet rfizt, de az egy Jeligére beküldött ké-pekhes bármikor ujakat ls lehet be-
küldeni ugyanazon Jelige alatt.
6. A fényképeket a „Zalai Kfolöny" szerkesztőségében, vagy Szabó Antal
fotónzakUzletében lehet leadni. AHény-képek Szabó Antal kirakatában kertll-nok kiállításra. A verseny után az öaz-szes képek kiállítási helyiségben lesznek közszemlére kitéve. A képeket közszemlére való kitétel után a tulajdonosok visszakapják.
8. Versenyre kerlllő képeket ajánlatos felkaschlroznl, esetleg csluoa tablóra helyezni. Egy-egy tablón tetszés szerinti képekot lehet elhelyezni.
7. A verseny 11)31 augusztus lll-én veszi kezdetét és 1 hónapig tart.
8. Bíráló bizottságot a Jíalal Ktatóny szerkesztősége Jolöl kl. Tagjai: egy festőművész, két amatőr fény\' \'
egy szakfényképész és egy fotó-keres kedő. A bizottság jelöli kl az egyes dijak nyerteseit, mlg a további 10 legjobb amatőr dicséretben részesül. Az eredményt a „falat Kízl/lny"-b«a közölni fogjuk.
A pályázat dijai i
I. dl]: utalvány 90 P értékű fotó-
cikkre,
II. dij: 10 kötet Verne-regény dlaz-
kötésben,
III. dl): utalvány 15 P értékű fotó-
cikkre,
IV. dl]: a „Zalai Közlöny\' egynegyed
évi előfizetése,
V. dll: utalvány 6 P ért fotócikkre,
VI. dl]: egy doboz névjegy borítékkal.
Az 1., III. é« V. dijakat Szabó Antal
fotoűztete adja, azok ott tesznek beválthatók, a többi a „Zalai KtelOny" dijai.
Nem épit, hanem házat vesz a nagykanizsai ipartestület
A szerződéi-tervezetet az augusztus 23-lkl közgyűlés tárgyalja
Nagykanizsa, augusztus 8 i lolt házak közül egyel, ami nem-
A nagykanizsai ipartestület augusztusi elöljárósági ülésének legkiemelkedőbb pontja volt a székhazépilésl bizottságnak az a javaslala, hogy a székház felépítése helyeit — ami a |elen pénzügyi viszonyok mellett tiszta lehetetlenség — egy székháznak ls alkalmas jó épületet venni a város központjában, ami megfelelő átalakítás melleit hosszú Időre biztosítja azokat a szükségleteket, ame lyeket az iparosság székházépítés esetén — a megfelelő nagyterem kikapcsolásával — az u| épülethez és építéséhez füzöll.
A székházépítési bizottság mosl egy olyan |avaslj(tal jött az elöljáróság elé, hogy az Ipartestület vegyen meg a város belterületén lévő aján-
csak jó tőkebefektetésnek ígérkezik, de az ipartestület céljainak megfelelő székháznak is alkalmas lenne
Az elöljáróság majdnem vita nélkül hozzájárult a bizottság javaslatához
A
TÖKÉLETES
LÉGY-ÉS ROVARIRTÓI
ZALAI KÖZLÖNY
1831. augusztus 4.
és a legközelebbl-kizárólag erre a célra e hú 23-ára összehívandó közgyűlésnek javasialot lesz a ház megvételére, illetőleg a már el ts készült vételi szerződésnek a jóvdha gydsdra.
A KÖZÖSSÉG ROVATA
Kerékpár-akrobaták a kanizsai aszfalton
Tisztelt Szerkesztő llr! Kérem, szíveskedjék sok - békés Járókeld panaszát soralmbau meghallgatni.
Mióta ktaszfnltozták a kanizsai uloá-kat, aaóta a kerékpározók uzátnti tnog-sokszorozódott. Kz nem volna baj. Baj azonban, hogy a kerékpárosok a sima aszfaltot arra használják tol, hogy utcahosszal produkálják magukat Eleresztik a kormány! és ugy száguldanak i-égig az ulrákon, közben élvezik, hogyan nul el u vér it gyalog Járókelőkben, akiket minden utoakeresztezésénél, minden kapunál a hlden lel kl arra gondolva, hogy ml lenne, ha hirtelen a bravúroskodó biciklista elé fordulna egy kocsi, vagy klugraoa ogy kapuból ogy ftyor-mek, vagy megcsúszna a gummt egy illunyohójou és Így tovább. Neui egy hatalmas esésnek voltunk szemtanul Ilyen bravuroskodás közben.
Az lenno tehát sokunk nevében a kérésem, hogy a rendőrség ügyellen fel az utca es a közlekedés rendjére é« biztonságára ebben n vonatkozásban ls. /t rendőr őrszemek ulasltstlk rendre az elereszteti kormánnyal száguldozó s ezzel a maguk, de meg mások testi épségét Is veszélyezteti) bteikU-matadorokat.
Abban a reménybeli, hogy kérésem meghallgatásra talál, maradtam tisztelettel : egy gyalogjáró.
Még egyszer a városi bérház környéke
Igen tiszteli Szerkesztő Ur I
Minthogy b. lapjában a zsilipet felhúzta a pimaszok dagadozó árja előtt, lilába, az ember szeret valahogy usznl ttz árral... szeret panaszkodni és szeret főleg — kritizálni.
Nekem, mint egyes dolgok naivon szerény, de Igazságos szemlélőjének, szlntéu pauaszom lenne — még pedig egy - panaszra, ami legutóbb a ml városi bérházunk kerületét érte
Mert hát kérem az a Járda télen ugy mint nyáron szabályszerűen lévén takarítva, ebben nincs hiba; továbbá a mellette elsétáló publikum sem akadhat — Jóakarattal — semmiféle megbotránkoztató bojtorján és egyebekben mindaddig, mlg a bérház melletU kapuig nem ér, amely mögött egy régi kertészet maradók terUlete fekszik.
Már most eldöntésre vár. hogy a mi Dene bácsluk-e a hibán, aki a Kossuth-térre Is n legszebb virágos oázIsokHt varázsolta, vagy a kapu mígött lakó kertész-e, akinek mindenesetre nagyon
Strém Károly
oég
közli, hogy két éves vágású,
szárar, la cserhasábla ... P 41\'20
„ la tBlgybasáWa... P 40-
„ la cseráoroagfa P W—
. talpfaforgács............P 25 60
. 11. oszt. dorong
(fejsz, botfa) ..........P 19 60
minden 110 cm. ntagas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállilva.
Aprított fa már 100 kg. vé e-lénél P 2-50 bázhoz szállítva, 100 kg.-klnt.
Bükk és gyertyán tUrifa, az összes kőszenek rendkívül olcsó nyári árakon.
Kérjük a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi iro dába juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
rossz reklám a kertjéig vezotő szánalmas, giz-guzos ut\'.1
Kz a puoasz tollát sem a jetonloRl városi kertészt, sem a házmestert Igazságos bírálattal nem érheU.
Ha Itt a környéken van valami jogos panasz, az csupán az, hogy Nagykani-
zsának ezt a legbájosabb pontját, a romantikusan kanyarodó vasulpartot innen-onnan ellepi az akácbozót, ami sokat olvesz a kilátásból és veszít a szépségéből Is. Kttől kellene mielőbb leborotválni a szép és Ude vasutparU kanyarulatot. Egy bérház! lakó.
Agyában meggyilkolva találtak egy gazdálkodót
Az álmában agyonvert ember két családtagját őrizetbe vették
Igal, augusztus 8 Csülörtökön reggel borzalmas gyilkosságot fedeztek fel Szentgáloskéren, ahol a lakásán, ágyhaji fekve, meggyilkolva találták Major Antal 73 éves gazdálkodót. A csendőrség azonnal nyomozást
indított és megállapítást nyert, hogy a szerencsétlen embert ágyában verték agyon. A nyomozás eredményeként őrizetbe vették a meggyilkolt ember két hozzátartozóját, akik azonban körömszakadtáig tagadják, hogy bármi közük is lenne a gyilkossághoz.
Lapzárta után érkezett:
Az elmúlt héten két esemény tartotta izgalomban Hagykanizsát. Az egyik a bankzárlattal kapcsolatos ügyek, a másik a SCHÜTZ ÁRUHÁZ saisonvégl árusítása. Ez utóbbi különöten a ho Így közönség körében váltott kl érthető és kellemes érdeklődést, mert dacára a feszült gazdasági helyzetnek, mely az iparcikkek árainak emelkedését tenné indokolttá, a SCHÜTZ ÁRUHÁZ fantasztíku* olcsó árakkal lepte meg a vevőközönséget.
Negyven fillérért adni egy méter szép müselymet, annyit jelent, hogy 2 pengőért egy egész ruhára való anyagot lehet vásárolni . Pedig ez történt Schützné 1. Ennek az olcsóságnak aztán az lett a következménye, hogy az áruház tágas helyiségeit valósággal megrohanta a közönség, a kisegitőerőkkel duplájára emelt személyzet alig bírta a vásárlók nagy tömegét ki szolgálni. Mint a rajzó méhkaptdr, ugy nézett ki a SCHÜTZ ÁRUHÁZ a napokban, a megelégedett vebők *zásai siettek haza Jellagsetes Sahüt/is csomagokkal és vitték a Jó ós olcsó árut, amit Schütz-nél vásárolni tudtak.
A mai szomorú helyzetben öröm nézni azt a pezsgést, azt az élénkséget, melyet városunkban ez az ügyes vállalat uj ötleteivel friss ideidival. Jó ét olcsó árujával hozott.
Tinóék összeverekedtek a szamár miatt
Nagykanizsa, augumtua 7 Csütörtökön délelőtt Tinó Géza és Tinó Qusztáv vándorcigányokat megvasalva szállította be a balaton-magyaródl csendőrség a nagykanl-zsalkir. ügyészség fogházába
Tinó Géza és Tinó Ousztáv sza-márfogalu kocsin igyekeztek az augusztus 4-lkl nagykanizsai országos vásárra. Horvát Elemér szintén Kanizsára Igyekezett, az ó kocsiját azonban egy kiszolgált gebe húzta. - Balalonmagyaród közelében ösz-szelalálkoztak a cigányok és miután Tinóék hamarébb szereltek volna Kanizsára érni, amire pedig a sza-márfogatlal kevés reményük lett volna, felajánlották Horvát Elemérnek, hogy cseréljenek lovat, szekeret. Horvát örömmel kapott a jó ajánlaton és azonnal át is rakta holmijait Tinóék szekerére. Tinóék is birtokukba vélték Horvát kocsiját. Horvát Elemér jókedvvel ült fel a szamárfogatra és elkocogott. Tinóék is elhelyezkedtek a másik kocsin és hangos nógatással Indulásra akarták biz-
tatni a kiöregedett táltost. Hiábavaló volt azonban minden kísérletük, a ló semmi kincsért sem volt hajtandó megindulni. Tinóék erre ddhösen Horvát után szaladtak, akitói azt követelték, hogy vegye vissza a lovát és szekerét, mert mégis cáak többet ér az ö szamárfogaljuk. Horválh azonban nem akarta visszacsinálni a vásári, mire azok ketten nekiestek és ugy elpáholták, hogy eszméletlenül maradi az országúton. Tinóék erre ismét felrakbdtak a szamátfogatra és mintha semmi sem történt volna; otthagyták Horvátot az országút porában. A Szerencsétlen cigány rövid Idö múlva magához tért és nagy nehezen bevánszorgott a balatonmagyaródi csendörségre, ahol bűnvádi feljelentést tett Tinóék ellen. A csendörök lóháton Indultak a brutális cigányok üldözésére, akikel sikerült is utolérniük és mind a keltöt őrizetbe véve, beszállították őket a nagykanizsai ügyészség fogházába. A két cigány ellen valószínűleg rablás büntette elmén fog megihdulni abünvádl eljárás
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus 8, vasárnap
Rém. katolikus: Vlan. Ján. Proteat:
Ernőd. Izraelita : Ab. hó 38 •
Városi Szlnkáz. .Caavargóklrály. Hangos énekes operelt .Sicc\', „Hitadó", .Karikatúra*. Előadás 3, 5 és ft-kor. — 7-101 9 óráig Rádló-eat\' a rádió művészeinek személyes felléptével.
Uránia mozgó. .Porrada\'om keleten\' vadnyugati történet. .Harc a becsületért-, cowboy történet
OyónttWtárl éjjall sioteáut: I. no végéig a .Fekelesas" gyógyszertár Főnt J.
Oőzfárdő ayttra taggal 8 órától sste 8 óráig (botló, sanda, péntek délután, Mdn aféat nap nőtank). Tal.t 1-13.
Augusztus 10, M*HA
Rém. katolikus: Lőrinc. Protestáns: Lőrinc. IzrsellU: Ab. hó 27.
— Szabadság. Dr. W?// Sándor járási és városi m. kir. állatorvos augusztus 30-lg szabadságra ment. Ezldó alatt helyettese Blerbauer László m. klr. állatorvos, aki Csen-gery-u. 15. sz. alatt lakik.
— Körorvos-választások. Keszthelyi tudósítónk irja.- A közegészségügyi körök szaporítása alkalmával a karmacsl orvosi kört kétfelé osztották: hévizszentandrásl és zala-szántóira. A hévizszentandrási körorvosi állásra dr. Huszár Pál főszolgabíró kiirta a pályázatot; a választás augusztus 31-én lesz. A hévizszentandrási körorvosi állásra a jelek szerint igen sokan fognak pályázni. Rövidesen uj választás lesz a zalaszánlói orvosi körben is, mert ai eddigi körorvos, dr. Jobs Viktor nyugdíjazását kérte.
— Eljegyzés. Ofenbeck Teruska urleányt eljegyezte Flllpovlts László. (Minden külön értesítés helyett)
— A kórházi kápolnára Kiss Ernő 10 P-t, Fürdős V.-né 5 P-t adományozott.
— A nagykanizsai Kath. Legényegylet szeptember 6-án tartja hagyományos szttreti mulatságát a Polgári Egylet nagytermében. A szüreti mulatság keretében lezajló műsor az elmúlt évek gazdag műsorait is messze felülmúlja.
— Kanizsai siker a magyar nóta-termésben. Nagy kanizsán széltében Ismerik Steinauer Jómetet. Itt volt diák, majd 20-as tiszt, innét lett a debreceni Csokonai-színház kedvelt bonvlvánja. Mióta atonban a Színpadot, sok. szép- .sikerei állomását, egészségi okokból, otthagyta, azóta másik szerelmének) a ■ muzsikának él. 5. Göndör\' Jóska (ez a művészi neve) jóitevü és ismert dal-költőt lett rövid idó alatt. Kompozícióit a Nádor-cég adta. ki. legújabb két kotta-Ittaele most jelent meg éa a .nagykanizsai könyvkereskedésekben kapható.
Kárpitos mankát
olcsón és azakazarflen
elvégez saját műhelyében, vagy a megbízó lakásán
Kiakoly\' Ferenc
Katoaaarét, Sáaol-u. 4. it *»iq a kaifstaan és tl *»io
a hntynell Pilnnp fcárpHon cégnél saaaaatt an*lnnfeara.taepnaarta-Intnlsss m Uakéswan*l»h.,1a*a*nk klnléglUnét la lehetővé teszi.
1931. augusztus 9.
Kanizsa szenzációja
2 órás szórakoztató mozielö adásunk látványos műsora.
Utolsó két előadás
f. hó 10-én, hétfőn este 7 és 9 órakor.
Jegyek csak asszonyok és leányok részére
ingyen
átvehetők.
Háztartási iskola
Fő-ut 11. szám.
Egéu nap este 9 Aráig nyitva.
Augusztus 9., vasárnap
Jcaacíic Mc. Donald és DennJa Ktag :
Csavargókirály
Hangos, énekes operett 12 (elvonásban. A hlrra caavargóköltő, Villon romantikus, kalandos éleiének története Rendkívül pompái ktálllUl.
Sicc. Hiradó. Karikatúra.
Előadások «, a, éa 9 órakor. Este 7—9 Aráig i
Rádió-Est
a rádió művészeinek személyes vendégfelléptével 1
ÜRRHIR
Augusztus 9., vasárnap
Forradalom keleten
Vadnyugati történet 10 (elvonásban, főszereplő: TOM MIX.
Harc a becsületért
Cowboy történet 10 felvonásban. \'.Pőizereplö: ■«• Naynard.
ZALAI KÖZLÖNY
Dugulás és araayeres bántalmak,
gyomor- és bélzavarok, máj- és tép-duzzadás, hát- és derékfájás ellen a természetadta „Ferenc lóuei" keserűvíz, naponként többször bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc lússel viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hal. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszertlzletekben kapható.
A Dalos-mailné
ma, vasárnap délelölt 11 órakor kezdődik a Városi Színházban. Az Ipartestületi Dalárda gazdag mfisora nagyszerű dalos-eseményt Igér. A dalosszövetség! kitüntetéseket dr. Tholway Zsigmond postafőnök fogja kiosztani. Belépődíj nincs. A magyar dal és derék iparos-dalosaink minden barátja olt kell legyen a zalai daloséletnek ezen a szép eseményén.
— Elutasították Pintér százados perújrafelvételét. A legfelsőbb honvédlörvényszék Pintér András volt százados perújrafelvétel! kérelmét elutasította.
— Postai hlr. További rendelkezésig külföldre utalványt feladni nem lehet. Külföldi értéklevél forgalom a Magyar Nemzeti Bauk engedélyének felmutatása mellett szabad. Külföldről érkezett utalványok akadálytalanul kifizettetnek.
— Rászakadt a homokpart. Zalaegerszegről jelentik: Borbély józsef nemcsrádól kereskedő pénteken délután elküldte Talál József nevű kocsisál homokért. Ásás közben a homokpart leszakadt és maga alá temette a szerencsétlen embert, akit a mentők súlyos sérüléssel beszállították a zalaegerszegi közkórházba.
— Ostorszljjra akasztotta magát egy életunt gazdálkodó. Kaposvárrá! jelentik: Csonka Mihály kárai gazdálkodó anyagi körülményei erősen megrongálódtak az utóbbi időben, ami végtelenül ^keserítette a szerencsétlen embert. Napok óta búskomoran végezte munkáját, végül ls hozzátartozói távollétében az udvaron álló eperfára ostorszijjal felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már halott volt.
=. Halálozás. Töllősy Péter szabómester ne|e szül. Treltcr Lujza f. hó 7-én 64 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése ma délután 6 órakor lesz a temető halottasházából a róm. kath. egyház szertartása szerint. Az elhunytért a gyászmise f. hó 10-én d. e. 9 órakor lesz a szenlferencrendi plébánia templomban az Egek urának bemutatva.
Megnyílt a Pannónia-kávéház
Nagykanizsa, augusztus 8
Az alkotások lehetőségétől tán sohasem álltunk messzebb Nagykanizsán is, mint ma. jóleső öröm ilyen viszonyok közt uj létesítést, uj vállalkozást, uj munkakedv uj lendületét látni a városi élet stagnálása közepette.
Egy darab uj életet jelent Nagykanizsán a tegnap délután megnyílt Pannónia-kávéház. A gyönyörű, modern épület, a csupa ízlés és kényelem berendezés már eddig is sok csodálói, a szálloda pedig sok vendéget vonzott. Most azonban végre, — a nagykanizsai társaság őszinte örömére — megnyílt az intim han-gulalu, fővárosi nívójú (de áraiban polgári mértékű) Pannónia-kávéház is.
A mintegy 160.000 pengős befektetéssel létesített Pannónia tulajdonosa, Kiss Ernő, az ipartestület agilis elnöke, a kanizsai közvélemény becsülése közepette, a város társadalmának azzal a kívánságával Indíthatja útnak uj üzemét, hogy isten-áldás legyen szorgalmán és reményein és azon a vállalkozáson, ami sok kanizsai kézbe adott munkát a mai súlyos napokban.
— Térzene. A nagykanizsai honvédze-nckar 9-én, vasárnap délben fél 12 óiétól fél 1 óráig (a nagy melegre való teldnteUel a silnhlzl parkban) térzenét ad a következő mUsoiral: Qamme: Le pere la Viktória, Induló. Míyrrbecr: Hugenották elő-jáiék. Ohlsen: Lotusvlrig keringő. Halevy: Ábránd a Zsidónő c. operából. Mascagnl: Intermezzo a Parasztbecsület c. operából. Schiller: Reuter Induló. Vezényel Weckl Gellért ezreddobos.
= Siessünk Slngerhez, mert ott csekély pénzért kapunk nyári ruhát.
A tegftulyoaabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő.
Vigyázzon az emésztésére I
Köztudománu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyönglU a löbbl szerveket : tökéletes emésztést biztosíthat, ha regedet vizet laztk. ím
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Művek mindennemű csOveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkivül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bulorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger la és Fia lakereskedó cégnél iiaphatók,
bot mindennemű dcsiks, léc, épületta, valamint egyéb építkezést anyagok m napi árnál la oloaóbbaa axaraallatAk ba.
Mindennemű eny vezettlemezek állandóan raktáron Hfljópadlógyártás és bérgyalulis Mindennemű anyagot dljmenteaen házhoz azállltunk. Telefon: 337.
NAPI
pár fillárártkapja An
AKCIÓ
2+1 csöves váltóáramú hálózati hangszóróval egybeépített készüléket
Kapbati Btiln rUlttrakitoto
Gyártja:
TELEFOÜGTáR R.T., BUDAPEST.
Dr. Hocő Jóxact aflcere Vúrisban
Nagykanizsa, augusztus 8
Mindig örömmel számolunk be a kanizsai vagy kanizsai vonatkozású országos és külföldi sikerekről. — Ilyennek a hírét hozta ma a Temesvári Hírlap, megszállott testvéreink magyar napilapja. Ebben olvassuk, hogy dr. Hoch józselet, (a nagykanizsai dr. Hoch Oszkár unokaöccsét) akit magyar létére tavaly Párisban a Sorbonne vegyészeti fakultásának asszisztensévé neveztek ki, — most külföldiek számára ritka tudományos kitüntetés érte. A legnagyobb tudósokból álló bizottság most egyhangúlag beválasztotta dr. Hoch Józsefet a párisi tudományegyetemek mellett felállított kutatóintézetbe, ahol csak a legtehetségesebbek számára vannak helyek fenntartva. Az intézmény valóságos nemzeti Ugye Franciaországnak. Ennyivel is büszkébben könyveljük el ezt a magyar sikert, egy kanizsai ha|lás sokat ígérő tudományos pályájának nagyszerű kibontakozását.
— Maradékok potom árban — Slnger divatáruházban kaphatók.
— Razzláznl fog a rendőrség a Potyllparton. Az utóbbi időben egyre több panasz érkezik a nagykanizsai rendőrkapitányságra a Poty-liban fürdőzők ellen. Egyesek ugyanis olyan botrányos viselkedést tanusl-tauak fürdés közben, hogy jóizlésü ember nem tűrheti szó nélkül. Viszont akadlak, akik figyelmeztették a fegyelmezetlen fiatalságot, mire azok a legdurvább módon válaszoltak. A rendőrség elhatározta, hogy gyakori razziákkal fog véget vetni ezeknek a botrányos állapotoknak.
= Hol vegyünk bútort? Bútorvásárlásnál legfontosabb a cég megbízhatósága. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az évtizedek óta közismert kopsteln bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Miklós-u. 4, ahol a modern kor minden igényeit kielégítő óriási választékban találjuk a legegyszerűbb, de jó kivitelű polgári bútorokat, valamint a legkényesebb ízlésű díszesebb berendezéseket. A bulorok kívánatra legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kaphatók.
Scgilfe saisonvégi árusitása csak augusztus 15-ig — a közismert olcsó árakkal.
ZALAI KOZLONT
\'1931. augusztus 9.
SPORTÉLET
A Zrínyi Torna Egylet reneszánsza
Nagy tervek, komoly lépések, uj, eddig nem tapasztalt lendület Nagykanizsa sportéletében
Nagykanizsa, augusztus 8
Már-már halódó sportélelünk, amely ugylátszott végkép elpuszluJ, vagy teljesen egyes Inkluzlv sportok üzésére redukálódik, oly fordulatot vett, amely reményt kell bennünk egy uj, eddig nem tapasztalt sportélet megindulására.
A Nagykanizsai Zrínyi TE legutóbb megtartott választmányi ülésén az újonnan megválasztott vezetőség, élén Oyömörey István elnökkel. nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel oly célokat lüzótt maga elé, melyek megvalósulása esetén városunk sportéletét hatalmas erővel rázzák fel lespedts^éből. Ezek a tervek azt célozzák, hogy visszavarázsolják a régi nagy és dicső kanizsai sportéletet, űzve valamennyi ágát a sportnak. Felállította
atlétikai szakosztályát,
melynek vezetését Szépudvary László, a kiváló sportember vállalta. Beszéltünk Szépudvaryval, aki nagy lelkesedéssel közölte terveiL Ezek oda tendálnak, hogy az Összes szétszórt és hontalan atléta-erőket és tehetségeket az egyesületbe tömöríti, azokat egyesületi és sportszerű életmódra szoktatja. A még hátralevő rövid atlétikai szezont is pályalrénlngre használja fel, télen pedig tornatermi munkára fogja őket. Reméli, hogy a jövő szezonra már országos viszonylatban is számottevő gárdája lesz.
Valóban érthetetlen, hogy eddig senki sem törődött ezzel az egész kiváló sportanyaggal, amely ebben a városban él és amely Mezőket, Marvalitsokst, Markókat, Farkasokat termeli U, kiknek eredményeire az egész ország, sőt a világ minden kulturnépe felfigyelt. Kl tudja, hány ilyen tehetség veszett már eddig is kárba.
Bizunk benne, hogy Szépudvary sok szeretettel és még nagyobb kitartással valóra Is váltja terveit és tavaaszal már gyönyörködhetünk a legnemesebb sportban, az atlétikában.
A tutball-szakosztály
vezetését örményi Zoltán vállalta, ki egykor aktív játékos volt. Hihetetlen ambícióval feküdt bele a játékosgárda megszervezésébe. Az intézői tisztséget Horváth Károly viseli. Az egyesület nevezését, miután az elkésve érkezett, az MLSz nem fogadta el. Elhatározták, hogy csapatukat egyelőre a nagykanizsai levente-bajnokságban szerepeltetik, mig jövőre már az MLSz bajnokságáért játszanak.
Ugyancsak szervezés alatt áll
a vívó-szakosztály,
amely szeptember hónapban már megkezd! működését, természetesen elsőrendű vezetés mellett, mert az a terv, hogy kiszelektáljanak egy olyan erős vlvógárdát, amely méltóan fog|a reprezentálni városunk színeit.
A tennisz-szakosztályt
mint eddig, dr. Makó vezeti, amely szakosztály már eddig Is méltó és gyönyörű sportot adott, kiváló tehetségeket hozott felszínre. Lehetővé tette, hogy ezt a mindjobban elterjedő sportágat a társadalom széles rétegei is magukévá tehessék.
Ismerjük a mai nehéz gazdasági viszonyokat, tudjuk, hogy az egyesület nem rendelkezik ma még ezen tervek kiviteléhez kellő ^anyagiakkal.
Ilyen nemes törekvéseknek azonban nem szabad minimális anyagiak miatt zátonyra jutni, mert már nagyon itt az ideje, hogy uj vérkeringés Indulhasson meg városunk sportéletében. Kizárt dolognak tartjuk, hogy az OTT, a megye és a város ne sietne szerény anyaglakkal az egyesölet segítségére. Tisztában kell lenni, hogy a sport ma több, mint mutatvány, több mint testedzés. A sport ma nemzetneveló és nemzetfenntartó erő.
Szeretnünk kell a sportot, mely már eddig is annyit használt, ezentúl pedig sokszorosan többet fog használni a magyarságnak. Becsülni kell a sportot, mert az az egyetlen terrénuma a magyar életnek, ahol nincs széthúzás 8 amely egységesen szolgálja — legalább kifelé — a magyarság érdekelt. Kötelességünk a sportért dolgozni, Begiteni.
Aki szivén viseli a magyar fövő gondját és reményét, annak nem szabad megjeledkeznte a sportról. Istápolnunk kell ezt magunkért és a jövő generációért.
Nem szabad az egyes egyesületek és sportágak között különbséget tenni. Valamennyit az egyetemes nagy cél érdekében kell szeretni és támogatni.
Támogassuk a Zrínyi Torna EgyletetI (Splró)
(Rövidítése.) H _ hírek. kOzgazds-ság. hangv. — hangverseny. G — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. ■ mezőgazdaság. JH. — ifjúsági elóidli. P — (elolvasás, a — grsinolonzene. Jb — jazz baiul. K — kabaré. nZ. — nCpszertl zene.
Augusztus 9 (vasárnap)
Budapest 9 H 10 Katollkua egyházi zene és szentbeszéd 1115 Unitárius Istentisztelet. Utána Időjelzés, inald az Opera ház tagjaiból alakult zenekar hangv. 14 0. hangv. 19 Oyermek Játszóéra. 15J0 E 19 Cigányzene. 16 40 Időjelzés, ldó|árá»jelenUi. Ulina zenés G. 17 46 Szalonzenekart hangv. IMI „Vidámságok*. 20.16 Sporteredmények. 20.35 Scheiz Lili zongorahangver-senye. 21.15 Ai Országos Kamaraszínház előadása a Stúdióból. „Szeretni". Szlnroü 3 [elv. Uláns ldójelzts, IdőJárásJelerv\'ía. Msjd : cigányzene.
Bécs loio, 1340 és 13 üranMoo Z. 16 Zenekari hangv. Hangv. Lipcséből.
lOZflAZplSÁI
Tejértékesltésl értekezlet
Az Alsádunlntull Mezőgazdasági Kamara tejgyülésel
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara Kaposváron értekezletet tartolt Somogy, Baranya és Zalavármegyék gazdáinak lejértékesilésére nézve. Az értekezleten Náray Andor keszthelyi gazdasági akadémiai tanár, az állaltenyésztési szakosztály alelnöke elnökölt és azon résztvettek az érdekelt vármegyék gazdasági felügyelőségei és az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ kiküldöttje is. A gyűlésnek az volt a legfőbb tárgya, hogy biztosítsa a tejügyek elintézésének azt a módját, hogy a tejátvevő vállalatok ne a községi tájékozatlan vezetőkkel, hanem az ö megbízott gazdasági szakembereikkel intézzék el a vitás községi tej-ügyeket. — Erre a megoldásra az 0. M. T. K. hajlandónak nyilatkozott hasonlóan azokhoz a nagy vállala-
tokhoz, amelyekkel ez a megáilapo dás már korábbi időpontban megtörtént
Az egybegyűltek elhatározták, hogy 2 hét múlva Pécsen tárgyalják le az O. M. T. K.-val a legközelebb előforduló időszerű tejértékesitésl ügyeket, egyébként pedig eme összejöveteleket 2 hetes Időközökben Kaposváron és Pécsen váltakozvá tartják
HSL_
SíÉiinaue-s
inagtzaraz, {ftéknlt
mlndtn államban ■ olnár
•labadatral írod. budicxlt, VIII. Rlk&xl-ut IS. K«lv(U(Mllil díjtalan.
(—) A bab és egyéb hüvelyes vetőmag állami elismerése. A földművelésügyi miniszter rendelete a bab és egyéb étkezési hüvelyes-vetőmag elismerésének szabályozásáról a hivatalos lapban meg|elent. Az elismerés rendszeresítésének célja, hogy a gazdák kifogástalan minőségű, egészséges vetőmaghoz jussanak s igy magasabb áron értékesíthessék termésüket. Az elismerést kérő bejelentések a m. klr. növénytermelési hivatalhoz (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11.) küldendők. A bejelentéshez kérdőiv és kötelező nyilatkozat mellékelendő, mely nyomtatványok a növénytermelési hivatalnál szerezhetők be. A bejelentéseket évenkint április 15-ig kell beadni.
Legjobb üdítő ital
a közismert
Kapható minden fűszer-, és csemegekereskedésben.
Főraktár:
a,
Király-utca 34.
261J
Tsleloa 310.
7_m
Épülerfa és deszkakereskedés. Asztalosáro&zem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, ápOletfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konybaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállit:
Dukász Ferenc
anyagok kereskedése
Magykantzan, Magyar-utca 108. szám. Teleion : 290. szám
épflletfa, deszka és egyéb építkezési
Olcsóbb iett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsifos
trappistasajt . . P 2-40 \'/< kg. legfinomabb
teavaj.......P MO
kg. legfinomabb fözövaj.....p—i\'90
I kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-—
M ÉS MlÉI
cégnél
SMeU zártat
M-88, Newvosk Mhso H 79,
Parii 20OS, Leadó* 512 50, Brossa 71-85,
Madrid 43*90, Aaaadaa 20649,__
-\'-, WIm 72 04. SoHa *71V<, Prága 15\'ltVt, Vsraó 57 59, BadaoMt M-Mh Belgrád MSIU, MMSI3WI,
Tarméaytízsáe
Basa Ussav. uj 77-as 10 85—11-35 7S<ss 1100-11 90, 71M* 1115 1145, 80«s 11-25—11-75, diaált 77-as 1010-10 », 7S-as 10-25-1050. 79-ts 10-40-1096, SO-os 1050-10-75, Rozs 900 — 9 30, lak. árpa ui 14 25-14 90, sfirázpa 17-50— ISOO, sab 18 00-18 35, temrf 1440---------\'—, koraatO-SO-llOO.
14 60, rspea-
VALirrÁK ;ot L 2/70-28-00 fr. 79-3040-10 k. 16-84-17-10 Dán k. 152-35*153 25 Dinár 10-10-10-20 Dollár 571-25470*26 Francia 1.22-60-23-00 HoU. 229*70-331*30 Lengyel 83-65-64-39 LM MM 48 Ltva 410-418 Ura 39 90-30*30 Márta 135-00-13630 153-60-153*80
SchtU. 80*05-80-75 Svájcit 110*96 U3* 15 5-Ml 153-90-153-90
DSVOAK
329*50-331*10 Mtlád 10*09-10*17 Hanta U6* 15.130-15 Brftaassl 79*35-7»95 Bakarest 3-37-3-41 Kopa*. 142-17-153 17 Loadoa 2763-37*83 áMrid 46*70-5070 MDsm 3&*77-2&-V7 NwfepHHe-78 50 Oado 153-30-193 20 Párti 23*31-33-47 Pláea 16*87-19*99 Saáfia 4*12-flfl WncSli. 13Z3S-I53-3S Varsó S3-75-S4-3B Wlaa 8002-80-63 111*03-11303
Kiadja: DélMlal Hyoafe ál lapkliáá Vállalat, lagykaalzsái.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
faterurhan tslefon i Nacykaalsu 78. aa.
Őszi vetésre:
Gazdasági magvak
továbbá -.
Kerfi magvak \' Uionlnui IéMmbmh
Kelkáposztámig ináetkaaag Spenobnag lefele jti aig Saláta sug Bxegflaag Bárgarépaaag Sárga rlolaaag Petrezselyeaasg stb. stw
Műtrágyák. Gabona-csávázó szerek
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ás növény védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teleion: 1301
3463_
1931. augusztus 9.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apíShirdfléok dl), ll).idl« 30 (lllür. Minden tovibbl 114 ill|* S piltr. V.iir- t, llnuipnip Ili itólc 90 fillér, inlndin tovibbl nö ül|i a pll. Si.idin t* plnltkin II) n4l« Wier. mltwlMi tovibbl nó dl|« « fillér. Clmud » intndcn y«-tinbb bítSkbét itw ni »l "ínak iiimluallk.
Alliif knrtaófcnak »> anzedraíny. ttfrde/Oaek 5 (tto pengü fluMI/wi alul a feletleffel fcBnyuelea, udaildadi HktfHIMia iMtfea nlörc llxolrmdau.
IMé Csengery-ntca 18. alatt m Q-öl telek. __MSO
HOlgrak fiijaiméba I Paplanokat a
legszebb klvItaTben íi aiok átdolgozásét etviflilfs futinyoaan - Preundllchné, Pfl-ul 15.____3528
Főút mentén 120/0 tlaita hasznot hozó há» eladó. Clm kiadóban.
ZALAI KÖZLÖNY
Aatátaxti klziróiag modern, lói, tat-személyeseket Is birhová Ksufmann Maa4> «ál rendel|e. Telefon szimok: 167. vagy 571. Nádor-utca 8. 3002
Egyazobs, konyhás lakás sxaanal kiáll* Sugir-ut J&a. alatt.
Nyárt almát éa Csabagyöngye aaMI exportra veszek. Wollák vendéglős, Ni

PéankSIoaSat bekebelezésre salndtn
a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóetttat Aomil laaaáa pénz " " \' " Nsgyksnliea,
kőt caón közvetítő itodá(a Horthy Miklós-et 2 szám.
2611
FMizik, kirándulók I Balatonberény-ben a Páll sziliedében Igen olcsón kapjik a teljes elütést szobival s fűrdőkablnnal 3225
A hHoteséöt korlátozták
mindenütt, de s .Trlbon" nihizaH r. t. vll-tozatlanul, mint eddig is, nyolc havi részlet tizetésre szolgálja kl vevőit. A riszietlUstés kezdete mindig a következő hónap elseje. Az összes rnhizatt cikkeket, viaznaVat, alt-ionokat, selymeket, szöveteket atb. illendően nagy választékban tart rakliron. Mlntik rendeléseket felvesz
dóan nagy választékban I megtekinthetők és ntegi a cég képviselője Fi
Sugir-
cég képviselője Práaagar
[ir-ut 14. szim. 3641
BőtvSs-tie 18. ssimu hiz nsgy gvlatöksős. és konyhakerttel. Vételár laka rés betétkönyvvel kifizethető. — Bővebbet áeail :l«aaée Ingatlanforgalmi Irodija, Nagytantssis, .Horthy Miklós-ut 2.
útépítést, csatoroizást i és földmunkát elfogad Ouzaviny, Vörösmarty utca 12. 3600
szeptember l-re, kettő egyszobia
" ■ 1 ........u. Itt 3M8
lakás mellékhelylsiggel, Küity ■
Bagolalsor 5. az. hiz alaél. Ugyanott égyszobia takis kiadó, azonnal elfoglalható. 3509
aroonalrv Is, 2 aaobás, verasdáa i Kfalzst-ntca 11. 31-43
Koairvizoson, Osuber-Mla hiz klaaslé.
•.\'Bővebbet ugyanott. JS4I
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett salát modemtll berendezett műhelyében
iaai, tWkttt és
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felélósséget vállalok.
Pallérok 10 és 12 fillér. OyOlkMeiept Horthy Mlklós-nt 8. Qyirtalap: Huuyadl-u. 19.
Mlaetrol/azzslc UtQo as, i
Fóut 24., emeleti utcai kétszobás lakán szeptember l-re kiadó. 3618
Bithory-utcs 10. alslVlkét\' egyszóbis lakáa kiadó aug. 15-re. 3639
atfátWIas üti vétetik. Magyar -Divatcsarnok. jfta^o
■lad*. saép nsgy utcsl l azobsf* előszoba éa minden mellékheMsigből fekia, azonnal elloglalható Husztl-tér/ Ugyanott 1 aaztaltttzhely megvételre kerestetik. 3642
■ladé és azonnal bekoltkzhető Eötvöa-tir 18. szim siatt egy 3 szobii lakás vetandival és összes nteUikhelylsigeivcl. Bővebbet\' iatélilgaio lagallaatorgalml Irodija Nsgykanlzain, Horthy Mlklós-ut 2.
WaMÓ < Jól -Jöscdelmezőtház minden elfogadható irón Klnlzsl-u. 37. 3630
Egy jobb llut fizetéssel laKartoeta-■eaoaak lelveazek. — Czvetkó Oyula, Horthy Mlklói-ut 4. 3631
Kisebb bérháaat vennék, esetleg tel ket, közvetítők klzirvs. Clm: „Vilmos" Jeligére a kiadóhivatalba. 3633
Za^aaa, rövid, divalos,< Jó hangú, bitfaaadóaSugir ut 14, 4. em. át s|tó. »<J36
Egy hirom és egy kitazobis magán-há« nagy kerttel éa kel Ctginy-u. 2
gazdaaigl épületek-unliaa) azonnal kiadó. Hívebbet Kltélynlca 23 Kevica kőfaragónál 3637
Gallérokat
"12 fillérért Unüt
KOVA L D
budapesti festőgyár. Byiljtatslep Nagykanlaaa Csengery-ut I. u.
Eladá awaládl laáa Alsósinebaa 2
hold lelken. Bőveboet Telekl-nt 77/s. 3423
Msunált Ubbelir veszek és elsdok. Kívánatra hizbos megyek. Fisehet, Királyutca 49. 3615
Hnnyadl\'UU\'k 25. sz. alatt azobis laki* Összes ntelléki szeptember l-re ktsdó.
egy utcát egyik betylaé|jeWel
ízletes potgárt koiziot jól lózó, tlsstskezU feltétlenül tisztességes bajárá Hziat kerestetik. Jelentkezni csak détntin 4 órakor Zilnyl utea 62. -3625
i Három aaaabáa Iskis mellékhelységekkel egytld aovember l-re kiadó Orda leld Adolf Magyar- utca 23. ss. 3617
Magiajiró szalag Mrásua«á»p«l la-tttréssclést és spatUst villái Bruon gép-mOhely Erzsébet-tér 18. Szarvas-udvar
-3616
\' IMffcMtaM, tót főző mindenes síz kiesné felvitetik. Clm a kiadóhivatalban.
-3626
a axaba, előszoba, kert, metlikhelyi-aégekkel november l-re kiadó. Bővebbet Paaetesas vendéglő. 3604
Jókaiban levő ggarmakkaoal eladó. Dukias Ferenc, Sugár-ut 7. 3601
Lakáa. József lőherceg-ut 22. két- és hiromszoDis parkettái uri lakáa november 1 re kiadó, hiromazobáa azonnal is elfoglalható. — Bővebbet a hizban és a 130. telefon. &00
Vidéki álláanálkailek, borbélyok, nyugdíjasok lakóbelyakön szépen kereihet-nek. Írjanak Poatatlók 35. Sseged. 3578
Megbízható mladaaaalaáiig augusztus 15-re felvétetik Batthylny-n. 9. 3605
Sajil termést! édes, homoki rballag kapható, I II. 52 HU. Sugár-ut 41/b. 3509
Kényelmes csukolt, hat üléses Btalok aaatoral garageból fuvarozást vállalói, Szintó. Caengery ut 6. Telefon 3-22. 3472
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
■ legaawanyuiib borral is mogfixethetetlen
Kapható.- Kövest Henriknél, Nagykanizsa.
NE KÍSÉRLETEZZÉK
/A jó varrógép gyártása rpreciziósmurvka!
Ezért nem tud minden gyán varrógépet előállítani!
Singer varrógépek
azonban évtizedes tapasztalatok alapjáa,
kizárólagosan varrógépeket gyártó üzemben készülnek!
EZÉRT ISMÉTELJÜK:
n
Nt KÍSÉRLETEZZÉK!
SINGER VARRÓGÉPEK
világhírűek!
Singer varrógép részvénytársaság
■JtQYKAHfZSJI, FÓMJT I. SZAl
Háaak, 5, 4 és 3 szobis saaa*áia-háaak, több nagyobb éa ktaebb lóvedel-mezó tsáwháaak.-aaaaalataa- éa Da< tathiiak, oandáaiak. Birtok sala-
megyében bOO és lló hnld, a»aa»gylaaa 600, 123, 520 é« 80 hold, FBrMI mellett 90 hold príma birtok, kauataaal jiris-ban 2i>, 40, 60, 80 éa 100 hold birtok, minden birtok megtelelő-épületekkel, Saa-haShaayaa 10, 8, 6 is 2 hold birtok épületekkel, aaMMIrtok asentgyörgylirl és bagolal hegyen 26, 6. 5, 8 % 1 hold pincékkel, raJháiaoaie 12, i is 1 hold istrtok otoóMan eladók. — Bővebbet ■aakáaa SMkaa Ingatlan könetllő Nsgykanlzain, Szemere-atca 3. szim. &0I3
Klsksnlzsin, Omég-uton egy szép kiz, épilett disznóólul is rügy kerttel, kedvező fizetési feltételekkel aladé. - Bővebbel
■ Horthy Mlklós-nt 19. alatt.
3Í95
Magyar-utca 3. azin alatt Klagar-fila
vegyeskereskedés és mészárszék 2 szobis lakással kiadó. Bővebbet Zrtnyl Mlklós atca 30 szám alatt. 3523
Modern .Vámpír* paraatvégá* olcsón elsdó. Kaulmann Kiroly. 3635
Cladá 100 holdsa zalamegyei elsőrendű birtok, vasutállomia éa tóul mentén, közel Nagykanlzaihoz, s vételét nagy része köny-nyen lelórleszthelö bankteher itvállalWval, mlg a különbözet takarékbetétkönyvvel kiűzethető. Bővebbel: aoaál Igaáo tngat-Isnforgalmt Iradija, Nagykaalisin, Horihy Miklós nl 2.
értesítés.
Értelltem a nagyérdemű közönséget,
bQgy műhelyemét
Ktntxsl-utra 8. izim alól Rádor-asloa 4. aaáaaa alá, Vlda vendéglő udvarba katysatsa át.
Kérem a nagyérdemű köiönség tovibbl szíves pirtlogisit Tlsztelé«el
TBItöay Péter
8314 aafol artaaabé.
I .I.X. Rákóczi-utca 29. ■■ClIlCiaa szám alalt kattft azobáa lakás mellékhelyiséggel nevein bar elsejére, agy szobás udvari lakás szeptember elsejére kiadó. Bővebbet Szemere- uica 3. szám.
elegánsan akar ruházkodni, keresse fel Király-utca 17. alatt Lidiit ruhaflzletét, ahol
Liditt Miksa mm\\«
felügyelete alatt készül mérték ulán egyszeri próbával férfi őltOny jó ntinftaéflO divalszővetból már 8B, 35, 49, B5, 88 P-érl.
Iskola fiuruhák 20 P-től. Férfi Hubertus 21-60, llu 17 P.
Szövetmintákat vidékre bérmentve küld.
Munkásruhák jóminőségü cérna-szövetből már 15 P-től.
Mindennemű sapkák legolcsóbb árban.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4-50. Panelé 8\'- P-t8l.
Egyágyas szobáknál 10<>/o, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. zist
íALAl KŐZLÖNY
Az Inkey család közös tulajdonát képező,
BflLRTONFENYVES
(Máriatelep)
közppntf üdülő, nyaralótelep villatelkei 24 havi részletre
kaphatók. Térkép és faltételek megtekinthetfik ■
Szabó Antal sportüzletében.
8
Újonnan leszállított
boráraim a kővetkezők:
Elsőrendű saját termésű un kerecsenyl
fehér asztali bor literje ... P —-50 Schiller (vörös) asztali bor P —-80 kitűnő fehér asztali bor édes P —\'70
80HI JfHÍ. MIvttHtu 10.
517/1931. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Inkei községháza építési munkálatainak biztosítására Inke község Elöljárósága nyilvános versenytárgyalást hirdel.
Csak szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett, csakis az előírt ajánlati és költségvetési Űrlap felhasználásával közvetlenül vagy pósta utján beadóit ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetni, elkésve, vagy utóajánla-tok figyelrmbe nem vételnek. Ajánlati és költségvetési nyomtatványok szövegében változtatás nem eszkö-zölhetö, egységátak számokkal és belükkel kiirandók.
A|ánlatok borítéka következő felírással látandó el: Ajánlat Inke község községházának épilésl munkáira.
Ajánlatok Inke kö;ség körjegyzői hivatalához 1931. év augusztus hó 21-én d. e. 10 óráig adandó be, amikor is ajánlattevők jelenlétében fognak felbontatni.
Ajánlathoz 2% bánatpénznek a kaposvári állampénztárnál letett nyugtája csatolandó.
Pályázók, kik Inke községgel üzleti összeköttetésben még nem vol-lak, illetőleg előtte ismeretlenek, tartoznak szállítóképességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni, mely vállalatuk telepéhez tartozik.
Tervek, ajánlati s költségvetési Űrlapok, kötendő szerződés szövege inkei körjegyzői hivatalban és Fodor István oki. mérnök irodájában (Kaposvár, Fő utca 24. sz.) megtekinthetők; ajánlati és költségvetés Űrlapok P 4-ért ugyanitt kaphatók.
Pályázók ajánlataikkal döntésig kötelezettségben murádnak.
Épilésl elnyert vállalkozó községgel szerződést taitozlk kötni.
Község Elöljárósága fentarija magának a jogot, hogy az ajánlattevők közül szabadon választhasson vagy a versenytárgyalás figyelmen kívül hagyása mellett a munkák biztosítása tekintetében más módon intézkedjék s ebből kifolyólag ajánlattevők semmiféle kártérítési vagy egyéb igényt nem támaszthatnak.
inke, 1931. év julius hó 20.
lenTtrl József sk. Clppán liioi sk.
körjegyző. 3622 bíró.
Heti 100 pengőt
háztartást cikkek eladásival. Díjmentes Ismertető Stelner, Budspest, Siövetség u. 26.
Margit fürdő
tus Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 lg • Márvány kádfürdő P 1 -50
10 jegy vételnél......Pl —
Igénybe vehetik egyesületek, vilialttok U.
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszlrozás........P —30
... . — — ■ - i ,i i ttittmt. tatamntt sómat tnatna.
Ksrsssh aaaflvéUlr* az Eriaébet-
téren, vsgy főútvonalon nagyjövedelmű Qz-lethásat, lehet emeletes la; 2—3—4 aiobás lehetőleg fürdőszobás, vízvezetéke" magán hásskat a váró* belterületén ; kitermelhető erdöblrtokot 300—400 ezer pengőig.
Balaton mellett, v. Fehérmegyében 1000 holdas és 3—400 hold káriataflóurilikkal.
Eladék ■ közvetlen Balaton melletü fürdőhelytől cca 1 km. re 90, 100, 150, 200, 300, 400 hold príma birtokok Q öienklnt 45 Ilit., épület külön. Murakereazturl állomáltól 3 km., góz- és vlztha|táaos malom 3 szobái Iskisssl 15 hold földdel; Somogyban vasút, viros mellet! 300 m. hold príma birtok teles felszereléssel, élő-, holtul 140 ezer; Za ában 150 khold, tele erdő, felazereleasel, 70 ezer; Somogyban, Balaton mellett 500 khold. 4 l khold szőlővel, ez utóbbi átvétele nem köteleró, 17 gaid. épülettel, 7 szobás urllakkat 300 000 P, ebbíl 120 ezer bank teher; Dlóakál mellett 19kh. szőlő, szántó, rél lakóhászal, tetsiereléaael; kerecsenyl hegyen 18 bold, lakóhászal, felszeretéssel, mindkettő Igen kedveiő fizetési feltétellel. Eladó Kanizsához közel 76 m. hold Igen |ólerraö birtok, tullakkal, épületekkel, élő-, holtul 35 ezer.
Sirbaaátk Somogyban 1800,1600,1058 és 930 kh. príma btilökök város, vasal melleit.
UaM Uuk i József főhercog-uton aagyo-. uép magáahls, nagy teltelekkel, gy(|niölcsOtsel 16 ezer; Csengary-uton, ao.ompón tul, Jövedelmexő tlilelhii 12% ol boz 14 ezer; Csengery-ut második asaka-aián 2-szer 4 szobás magánház; Arany János-utcában magánház, t-sser 4 szoba, udvari házbau 1 szoba mellékhelyiség, udvarban latállóval 16 eier; Főútvonalon nagy Brlelhás. — Bővebbet
moohnerrem duií |4..i,c.ioi,.»
ingatlanirodájában, Batthyány-u. 10. tas
i63l. augusztus 0.
Oalambok község elöljárósága.
1222/1031.
Hirdetmény.
Oalambok község tulajdonát képező u. n. „Kiskorcsma" 1932. jiti. l-tőí 1934. dec 31-lg terjedő három évre 1931. aug. 30-án d. u. 3 órakor a galamboki körjegyzői irodában, ahol az árverési feltélelek a hivatalos órák alatt meglekinlhetők, nyilvános árverésen bérbeadalik. Oalambok, 1931. Jullus 20.
I*gy Károly sk. Szabó György sk.
körjegyző. 36J3 bíró.
13.341/1931.
Tárgy: Pályázati hirdetés hadiárva ösztöndíjra.
Felhívás.
A népjóléti miniszter urnák 160.100/1931. számú rendelete folytán felhívom mindazon hadirokkantakat és hadiözvegyeket, kiknek gyermekei középiskolába járnak, vagy pedig tanonc kiképzés ideje alatt vannak és az 1931—32. évi tanévre ösztöndíjban óhajtanak részesülni, azok folyó évi aug. hó üO-áig jelentkezzenek a városházán, a rokkant hivatalban és hozzák magukkal ez évvégi iskolai bizonyítványukat.
Nagykanizsán, 1931. évi julius hó 21-én.
Polgármester.
Pk. 25\'1928. sz. 1931. vbtól 351. Sí.
Árverési hirdetmény.
Dr. Lakó Imre letenyel ügyvéd által képvl. selt Tóth János éa társai tavára 468 P 20 I töke és több követelés és Járulékai erejéig a letenyel Ur. lárásblróság 1*20. évi 25/55. számú végsásávd elrendelt kielégítési végrebsjtás folytán végrehajtást szen védőtől 1931 évi iaá|us hó 28-án lefoglalt 1990 pengőre becsült Ingóságokra a letenyel klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az IMS. évi XLL t.-c. 20. §-a alap-
£as alább megnevezett s a logtalái! xókönyvból kl nem ttlnó más loglsllatók ra la az árverés megtartáséi elrendelem, d« csak arra as esetre, ba kielégítési Joguk ms Is fennáll és ba ellenük halaaaló hatályú Igény kereset folyamatban nlnca, végr szenv. lakásán Szentadorjánban éa Erdóháton leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztas hó 14. napjáaak délelőtt 10 órája tüzeUk kl, amikor a bíróilag lefoglalt lebenek, borjuk, lovak, gazdasági eszközök éa gazdasági kiszerelések s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kéiipénittzetés mellett, esetleg becs-áron alul la el fogom adni még akkor Is, ha a bejelentő léi a helyszínén nem lelennék meg, ba csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít Letenye, 1931. évi Juliul hó 27-én.
Radlch-Ollé István s. k.
klr. Jblr. végrehsttó. mm mint bírósági kiküldött.
Nagykaalzsalak talélkoz&hslys az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon; (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Vízmentes kazaltakaró és repce-
♦ ponyvák, gabonászsákok, ▲ lenzsákok, gyapjnszsákok ▼
VizISmlSh fecskendő éa önt Szélhez, gazdasági rudalókSteleh Kölcetínponyva Kölcéönzeákok
Kocsihenöea, gépztlr, gipolajoh
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett:
| HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél, NAGYKANIZSÁK.
! TeKintse meg
SZÉKELY VILMOS butorlelepét
a volt Szarvasban
(Erzsébet-lér 1&)
Óriási raktér a legmodernebb és legjobb butorokbél.
OlcMá árak I Ponios Mazolgdlda /
»« Kedteaí (teeféal (eUételek t
Orvosi hir.
mmm
T. betegeimmel közlöm, hogy
9T Uj
cime:
Horthy Miklós-ut 15. szám
Dobrin-ház, alsótemplommal szemben.
Rendelés délelőtt 8-12-ig, délután 2-6-ig.
Dr. Eckenberg Imre
v. budapesti szanatóriumi főorvos.
Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 25 P.
II
zalai közlöny
1981. augusztus 9.
legjobban és, legolcsóbban
* < e
BÚTORÁRUHÁZAKBAN
Véáteá\'naJMali
Legkedvezőbb fizetési feltételek
NAGYKANIZSA
Horthy Miklós-ut 4.
K
Szombathely és Sopron..
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyim 180 siára
Nagykanizsa, 1931. augusztus 11, kedd
Ara 14 mi«r
ZALAI KÖZLÖNY
Szcrkcaitójig: nappal Sugár-ut 2., íjjcl Föal 5.
Kiadóhivatal: Fiút 5. Ilim. Kcarthelyl flókktadólilvatal: Kouuthutca 32. i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
PJólluIM ára: egy hóra a pengó fillér. I Szerktaalósíg 421. azlm, (<J|cl 78.) \\ Kiadóhivatal 78. Keszthelyi fiók 22.
Még ezen a héten perfektuálják az ötmillió fontoa
magyar kölcsönt
A helyzet szanálására vonatkozó tervek sorozata kerül csütörtökön a 33-as bizottság elé
Budapest, augusztus 10 Pénzügyi körökhöz érkezel! jelentés szerint az 5 millió fontnyi magyar kölcsön Ugye a tegnapi poroszországi népszavazás kimenetelével dUlire jutott. Most már
semmi akadálya annak, hogy a franciák után, akik • kölcsön nagy részét jegyezték, a hollandi és svájci csoport Is érdekeltséget ne vállaljon a kölcsönben.
Remélhető, hogy még e hét folyamán perfektuálják a kölcsönt.
A kormány a 33-as országos bizottságot csütörtökre hívta össze. Ezen a tanácskozáson Wekerle Sándor pénzügyminiszter feltárja majd a magyar gazdasági és pénzügyi élet minden vonatkozását és részletesen megismerteti a bizottság tagjait azokkal a tervekkel is, amelyeket a kormány helyesnek larl a mai
nehézségekből való kibontakozásra. Beavatott helyről nyeri értesülés szerint
a kormány a 33 as bizottság elé két szanálási tervet terjeszt,
amelyben az államháztartás egyensúlyának biztosítására, a kladáiok csökkentésére és u|abb bevételi források létesítésére vonatkozó szükségesnek látszó rendelkezéseket ismertetni fogja. Több bizottsági tag is elő fogja terjeszteni javaslatát arról, hogy külföldi kölcsön helyett belső erőnkre támaszkodva old|uk meg a pénzügyi nehézségekel. A bizottság képvlselötaglal közül Eszterházy Móricnak van külön terve a helyzet javítására, de emellett Teleszky János ls dolgozott kl egy tervel, amely az egész közgazdasági éleire kiler|ed és a gazdaságpolitikának egészen uj irányaira mutat rá. Azon a gondola-
Ion épül fel, hogy az export minden körülmények között megerősítendő,
miért is mezőgazdaságunknak a mai piaci Igényeknek megfelelően át kell szerveződnie.
A takarékosság szem előtt tartása mellett Is ennek a célnak elérése érdekében nagyobb befektetésekre van szűkség. Ezek azonban olyan munkálatok, amelyeket belső erőnkből is el tudunk végezni.
A pénzügyminiszter a bizottság ülésén ismertetni fogja azokat a memorandumokat Is, amelyekel magánosok juttattak el hozzá. A bizottság részletesen foglalkozik még a kormány által eddig kiadott korlátozó rendelkezésekkel és azokkal a módozatokkal, amelyeknek segítségével e korlátozások fokozatosan megszQntethe-tök lesznek.
Sándor király megszűnteti a diktatúrát
• ■ i * * . Az ősszel választ Jugoszlávia — Jubileumi ajándék vagy kölcsön-lárgyalási manőver?
lordulólán, kijelenti, hogy rv/egszün-tell a diktatúrát és hogy ősszel elrendeli a valaait.tsokíi. Erre a lépétre valószínűleg megrendüli egészségi állapota kényszeríti a kl-
London, augusztus 10 (Éjszakai rádiójelentés) Zágrábból Jeleni! az Evenlng Standard ludósi tó|i, hogy Sándor szerb király aug. 16-án, uralkodásának 10 éves év-
rályt. Jugoszlávia különben u|abb kö\'csönt akar felvenni Londonban és errevonalkozólag már folynak is a tárgyalások.
A német Birodalmi Bank öt sstáxalékUal lesxállltfa a Kamatlábat
A porosz népszavazás eredménye Jelentékenyen enyhítette az európai helyzetet
Berlin, augusztus 10 Vasárnap egéaz Európa (eszült érdeklődéssel tekinteti Németország felé, ahol a szélsőséges jobb és baloldali pártok a népszavazáson meg akarták buktatni a BrUnlng-kormányt. Hilleréknek és Hugenbergéknek a kommunistákkal kötött szövetsége veszéllyel fenyegette a külföldnek Németországgal szemben tanúsított bizalmát s ha ők győznek, nemcsak Németországot, de egész Európái válságos helyzetbe döntik. A népszavazáson azonban a szélsőségei pártok csúfos vereséget szenvedtek. A szavazásra jogosullak száma a legutóbbi birodalmi gyűlési választások statisztikája alapján 26 4 millió. A szavazásra jogosultak 371% a leszavazott
A hivatalos porosz sajtóiroda közlése szerint végeredményképpen
9,793.603 szavazó szavazott Igennel, 362 855 nemmel és 184.143 szavazat érvénytelen volt.
HalArozoll kudarcot |elent ez az eredmény, mert 2,642 672 szavazattal kevesebbel kaplak mosf, mint
legutóbb a birodalmi gyűlési választásokon.
Nyitva áll az at Laval számára Berlinbe
Párts, augusztus 10 A francia sajtó egy része hűvösen fogadja a poroszországi népszavazás eredményét, főleg a jobboldali lapok, a baloldallak azonban megelégedésüket fejezik ki sz eredmény feleit. A Nemzetközi Fizelések Bank|ánál Is megelégedéssel vették tudomásul a népszavazás eredményét.
Párisi politikai körökben ugy vélik, hogy Laval miniszterelnök berlini utazásának időpontját most már megállapíthatják és erről az augusztus 20-ikl minisztertanács dönt.
Merénylet a D43 vonat ellen
Berlin, augusztus 10 Jüterborg melleit a D43 vonat előtt a síneket felrobbantották. Kilenc kocsi lezuhant a töltésről. A százkilométeres sebességgel rohanó gyorsvonat klsiklatása politikai fanatikusok müve voll. BrUnlng kancel-lái,l és Curtius külügyminisztert akarták elpusztítani, mert azt hitlók, hogy
ezen a vonaton térnek vissza római látogatásukról. A kél német államférfiú azonban csak ma reggel érkezeti vifsza Berlinbe. A merénylet több millió márka kárl okozott. A sebesültek száma 16, ebből 3 súlyos.
Kamatláb-leszállítás
Berlin, augusztus 10 (Éjszakai rádlójelenlés) A német Birodalmi Bank elnöksége ma, kedden délután ülést tart, amelyen — hir szerint — a 15 százalékos leszámítolási kamatlábat 10 százalékra és a 20 százalékos lombard kamatlábat 15 százalékra lei állítja.
SzódásQveggel agyonverte a feleségét
Budapost, augusztus 10 Budapesten, a Hungáiía körút 98. sz. házban Kovács Lijos kéményseprősegéd féltékenységből eredő szóváltás ulán szódásüveggel ugy fejbevágta feleségél, hogy az életveszélyes sérülést szenvedeti. Kovács ezulán lugkőoldatot ivolt.
Dalos-flnnep Kanizsán
A Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda matinéja a Városi Színházban — A magyar dal kitüntetettjei
Nagykanizsa, augusztus 10
Ismeretes, hogy az Iparos Dalárdák Országos Egyesülete 10 éves jubileuma alkalmával folyó hó 15-én és 16-án Budapesten 32 vidéki dal-egyesület, mintegy 1200 dalos részvételével rendezimeg a II. Országos Iparos Duiosversenyl. Az országos elnökségben benne van a nagykanizsai Ipartestület érdemes elnöke, Kiss Ernő la. Dr. Krátky István polgármester |ólndulata és minden szépért hevülő érzéke lehetővé telte a nagykanizsai Ipartestületi Dalárdának, hogy szintén részt vegyen az Országos Iparos Dalosversenyen és megmulassa, hogy méltó régi hírnevére és a nagykanizsai közönség szeretelére. A Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda löbb számmal vesz részt a versenyen, a könnyű mtldal-csoportban. 1
A budapesti dalosverseny alkalmával előadandó számaikai matiné keretében vasárnap délelőtt mulatták be dalosaink a Városi Színházban, z\'sufolrnézőtér előtt. "
Az Ipartestületi Dalárdáról már rég megvolt a véleményünk Hiszen ott voltunk bölcsőjénél, láttuk gyermekcipőiben, láttuk és örültünk fejlődésének, sikeres szép szerepléseinek, amíg a zalai daIVultusz eqyik legszámottevőbb tényezője lett. — Láttuk a kitűnő Büchler Mór vezetése alalt és azóta állandóan figyelemmel kísértük.
Vannay János zeneiskolai igazgató alatt egészen az életét, küzdelmét, reorganizációját mai napig, amikor Parit Lajos tanár sok lelkesedéssel és szereieltel vezeti a kitűnő anyagú dalárdát, amelynek teljesítménye annál inkább megbecsülendő, mert tag|ai a nehéz napi munka bevégzése után, fáradt testtel látnak hozzá, hogy tovább képezzék magukat és zászlajuk fényét, dalárdájuk nevét megtartaák eredeti szépségében.
A vasárnapi bemutató ismét egy nagyon kedves délelőttöt szerzeit a nagykanizsai közönségnek. Amikor széjjelnyllt a függöny és lálhitóvá váll a dalárda, a közönség viharos él|enzéssel és tapsviharral köszöntötte. Az első sorban olt voll a XIV. daloskerület ügyvezető elnöke, dr. Tholway Zsigmond poslatávirdal főfelügyelő és Kiss Ernő ipartestületi elnök. Az ünneplés lecsillapultával Parii Lajos karnagy megadta a jelt a kezdésre és áhilallai. benső átérzéssel rázendített a Dalárda a Hiszekegyre. Majd egymás után jöttek a niösOr számai. A közönség nem győzött belelni a szebbnél szebben előadóit dalokkal.
Dr. Tholway Zsigmond, a dalos-kerület elnöke lépeit elö és lendületes beszédben áldozott a magyar dalnak, rámulatván arra, hogy a magyar dal ügye trianoni magyar-ország Ugye. Az Országos Szövetség
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus II
XIV. keiülete nevében meleg ^szavakkal emiékezdi meg a legteljesebb elismerés hr,ng|án a nagykanizsai Ipartestületi Diliida munkásságáról és teljesilményeiról.
Lélekemelő aktus következett ezután. Az Országos Dalosszövetség azokat a dalosokat, akik hosszú esztendőkön keresztül lankadatlan lelkesedéssel és Ugyszerelellel szolgálták a dalkullusz ügyét, kitüntetésben részesítette. Dr. Tholway Zsigmond kerületi elnök a kitüntetéseket az érdemes dalférfiaknak kiosztotta a nagyszámú közönség folytonos éljenzése közben.
40 évi dalostevékenységéri nagy aranyérmei kapott: Kumánovics Pal szabómester.
30 éves dalostevékenységéri ezüst érmet kaptak: Iványl József cipész-mcsler, Munkácsi József borbély.
20 évi dalostevékenységért nagy bronz érmet kaptak: Sáfran Ferenc kereskedő, Megylmórecz Tamis szabómester, Fablck Tivadar mükertész, Id. Szakacsics Károly szobafestőmester,
10 éves dalostevékenységért dicsérő oklevelei kaptak: Marton István férfiszabómester, Muther Henrik szo-bafestőmester, Tézer Antal vasesztergályos, ifi. Szakacsics Károly szooaleslö, Zákonyi Nándor asztalosmester, Vadász Qyula cipész-mester, Lédir József cipészmester. Csonkás József szabómester, Kovács József DSzA vasuli lakatos, Törő József DSzA vasúti lakatos, Topollts László szabómester.
Dr. Tholway elnök ezután meleg szavakat intézett a kitüntetett dalostestvérekhez.
— A magyar dal lobbantsa lángra a magyar sziveket és a magyar dal lángja világítsa be a sötét msgyar trianoni éjszakát! — fejezte be izzó magyar lelkesedésü beszédét.
A közönség percekig tapsolt és éljenzett.
Ezután az Ipartestületi Dalárda folytatta dalszámalnak bemutatóját a közönség szűnni nem akaró tetszése közepette. A magyar azlv rezdült meg Siklós: Siáll a felhő, Szeghő-Demény: Megyen már, vagy Esik eső c. dalaiban, amikor pedig König-Sajó: Trianoni dalába fogtak, mintha a porba sújtott ország fialnak Osz-szesége felemelte volna a|kát imádságra a magyarok Istenéhez, zúgott, hangzott kiáltott ég felé a magyar könyörgés, amelynek minden akkordja, hisszük, hogy felszállta magyarok Istenének, az Igazság Istenének trónjához. A dalárda teljesítménye magával ragadta a közönséget, amely abban a reményben távozott dalosaink matinéjáról, hogy a nagykanizsai iparos-dalosok méltón fogják képviselni Nagykanizsa szineit az országos Iparos Dalosversenyen.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mlndenQttl
Főraktár:
II „Zalai KSzIfiny" akciót indit Nagykanizsának a Friedmann-tervbe való kapcsolódásáért
Kálmán Leó 2000 ezQstkoronát, Mechner Ede 2000 lírát ajánlottak fel a nemzeti valutaletét-alapba
Nagykanizsa, augusztus 10
Országszerte lelkesedés köszönlötte dr. Frledmann Ignác budapesti ügyvédnek a gazdasági krízis megoldására felvetett ötletét: — a nemzeti valulalelét tervezetet. A tervezetből az első nspon eredmény lett. A sajtó szárnyán megindult a nagy gondolat, hogy életté váljon és megkísérelje a pénz vérkeringését és a bizalom lendítő erejét beiesugározni a válság dermedt napjaiba. Az első napon 1,600.000 pengőt ajánlottak fel Budapesten a nemzeti valutaleiéialapba. A második napon már megmozdult a vidék Is és — mint jelentettük — a Sopron—Szombathely-kanizsai Kopstein-cég az elsők kőzött szerepelt 1000 dolláros felajánlásával.
Ma azután a Zalai Közlöny megindítja Nagykanizsán ls a mozgalmat. Ezennel megnyitjuk hasábjainkat és tollaink szerény munkaerejét, hogy ebben a szerencsétlen trianoni soissal keservesen birkózó városban ls meginduljon a felajánlás és s Zrínyiek városa, a maga nyomoi usá-gos helyzetében is, egy-két téglával hozzájáruljon a roskadozó magyar gazdasági épület alátámasztásához.
Az első felajánlások már meg is történtek a Zalai Közlöny szerkesz-töségében.
Kdlmdn Leó bankár 2000 darab ezüst egykoronást, Mechner Ede ál-lalkereskedö 2000 olasz lirát ajánlott fel a nemzeti vaulaletét-alapba.
Nagykanizsa közgazdasági éleiének ez a kél jelentékeny tényezője a hazafias érzésnek és az önzetlen, áldozatos léleknek, a magyar nemzet élet-
erejébe vetett törhetetlen bizalomnak olyan nemes, példamutató tanújelét adta, hogy bizvást hisszük: — a Zalai Közlöny szava nem lesz pusz-taba kiálló szó és az országszerte meginduló akció során eredményeiben is büszkén mondhatjuk el, hogy a magyar vidéken Nagykanizsa az első, amely a Serédl hercegprímásnak, József főhercegnek, a Nemzeti Bank elnökének, a kormány taglalnak és az országos közvélemény helyeslésének imprimálurával elindult
akcióba tevékenyen bekapcsolódolt. *
Tájékozásul közöljük a Frtedmann-féle tervezet lényegét
A cél: külföldi kölcsön nélkül, Bálát erőnkből segíteni a magyar közgazdaságon. Elő kelt tehát teremteni annyi valutát, hogy a NemzeU Bank annak segítségévet kamatmentes letét elloné-ben 6ÜU millió pengő bankjegyet adhasson ki. Ehhez kéri az akció az ország tehetóe polgárainak hozzájárulását, aranyban, valutában vagy pengőben. A hozzájárulás nem adomány. Csak köiosön. Nem is sz államnak, hanem a NemzeU Banknak szóló kölcsön.
A Frledmann-terv máaodlk pontja : a pénzforgalom és a közgazdasági kötöttségek felszabadítása «
A Zalai Közlöny ezennel útnak indilja a kanizsai Fiiedmann-akciót. Kér mindenkit: — járul|on hozzá tehetsege szerint a nemzeti valuta-letét-alaphoz. Nagy és nehéz akció ez ma, tudjuk. De tudjuk azt is, hogy kicsi téglákból lesznek a nagy épületek.
Minden adományt a Zalai Közlöny-ben és a fővárosi lapokban is nyugtázunk.
A Friedmann-akcló, a fokozott tűzbiztosítás, az erdőkitermelés felszabadítása a közigazgatási bizottság előtt
Az álla* sem vsssl át a zalai at-terksket, a segye sjrs folyssoálk az átvállalásért — A kaakok, a gazáák és a sigáaiXMra-kltelsk Igy* -á klsirtÜM a lyljtéáek ellea
Zalaegerszeg, auguaztus B (Tudósítónk telefonjeleniése) Zala-vármegye közigazgatási bizottsága hétfőn délelőtt tartotta rendes ülését Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt. Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző eseményjelentésével kapcso-tatoan az alispán
a tűzrendészet fokozottabb ellenőrzésére és a tűzbiztosítás propagálására
uiasitotta az alárendelt hatóságokat Malatlnszky Ferenc felsőházi tag a gazdasági válsággal foglalkozva örömmel üdvözölte a Fried-msnn-féle tervet és kéite, hogy mindenki tehetsége szerint siessen arannyal, ékszerrel és valuta-felajánlásával az ország segítségére. Javasolta, fel kell hívni a kotmany figyelmét arra, hogy a be-lélfetszabadltás idejére gondoskodjék a vidéki pénzintézetek számára megfelelő hiteiről Kérte a bankokat, siessenek a gazdák segítségére, nehogy magánkölcsönzők és uzsorások kar-maioa kerüljenek. Javasolta, hogy az 500 holdon aluli földbirtokosok részéie játja ki a közigazgatási bizottság a szabad erdökitermelésnek egy évrevaló engedélyezését. Igy a bajbajutott földbirtokosok legalább a fával szanálják magukat.
Farkas Tibor országgyűlési képviselő helyeslő felszólalása után Mi hdlovlcs Sándor hercegi erdöfelügyelö ellenezte a javaalatot, mert szerinte a Máv lehetetlen tarifája miatt Budapesten ugyls olcsóbb a cseh és román la, mint a
Malstir.szky Ferenc és Farkas Tibor Indítványára ezután a közigazgatás elhatározta, hogy ugy a fa, mini a mezőgazdaság! termények részérc kérelmezni fogja a kedvezményes vasúti tarifa megállapítását.
A közigazgatasi bizottság felkérte az alispánt, hogy a kormánynál és Jegybanknál személyesen terjessze elő a vármegye kívánságait.
Oyömörey Sándor országgyűlést képviselő a károsult gazdáknak gabonával és takarmánnyal való ellátását, valamint a csemegeszőlő értékesítését tette szóvá. Kertész Li|os dr. állategészségügyi felügyelő kedvező helyzetjelentése után Thassy Oábor dr. egészségügyi főtanácsos bejelentette, hogy a belügyminiszter és a népjóléti miniszter közösen viselik a Irahoma-elleni védekezés költségeit. A trachomások száma legutóbb
228-al csökkent. Szabó Jenő kii. főmérnök bejelentelte, hogy , a kereskedelmi miniszter
nem veszi állami kezelésbe n kiszemelt törvényhatósági utakat és a 120.000 pengős segélyt sem adja meg,
csupán a balatoni körút fenntartási költségeit hajlandó ebben az évben és a Jövő év első felében viselni
A közigazgatási bizottság kimondotta, hogy a megye nem birja az utakat fenntartani és újból folyamodik államsegélyért és az ulak átvállalásáért.
Malatlnszky Ferenc a keszthelyi osztálymérnökség áthelyezése ellen emelt szót. Figura Qyörgv gazdasági felügyelő Jelenlésében katasztrő-fáilsan rossz termésről számolt be. Végül a pénzügyigazgatóság jelentése következett, amely szerint 4,043 482 pingö az adóhátralék.
* kisgyűlés
a közigazgatási bizottság ülése után ült össze ugyancsak Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt. A kisgyűlés egyebek közt elhatározta, hogy a nehéz viszonyokra való tekintettel kérik a belügyminisztert, hogy ne adjon engedélyt országos gyűjtésekre,
mert s gyűjtők állandóan zaklatják a falvak lakóit.
A pénteki jégverés síitává lyukasztgatta a zsigérdi dinnyetermést
Az alispán felhívására most állítják össze a Járást Jégkár-kimutatást.
Nagykanizsa, augusztus 10 A péntek esti vihar és Jégeső — mint ismeretes — nagy pusztítást vitt véghez egész Zalamegyeben. Egyik-másik helyen a vatéaeknek több, mint 80 százalékát elverte
és igy a lakosság a legnagyobb kétségbeeséssel tekint a nyomort Ígérő tél elé. Zalamegye alispánja, Bődy Zoltán elhatározta, hogy a jégverte területek gazdái
megsegítése érdekében Interveniál a kormánynál.
Az alispán szombaton délelőtt távirati uton kérte fel a nagykanizsai |áris föszolgabiráját, bogy sürgősen közöllön részletes kimutatást a pénteki jégkárról.
A főszolgabírói hivatal telefonon kért információt a körjegyzői hivatalokból, ahonnan a következő nagyobb pusztításokról érkeztek be a jelentések:
A legnagyobb kár Nagybakónak szőlősgazdáit érte, ahol 125 hold szőlőt 75 százalékban, a többi szőlőt pedig 25 százalékban elverte a jég. Zalaszcntbalázst
egyetlen napon háromszor látogatta meg a jégverés.
Több, mint 50 százalékos pusztítást végzett. A kukoricái foszlányokra aprították a tyúktojás nagyságú Jégdarabok.
Zslgárd pusztán ugy a kukoricái, mint a dinnyét és kölest teljesen elverte a jég. A hatalmas, tyúktojás nagyságú |égdarabok különösen a dinnyében vittek véghez szörnyű pusztítást. A sarga és görögdinnyék ugy néztek k! a jégverés után, mintha valaki bottal szitává lyukasztgatta volna őket.
Zalasárszegen a szőlőtermés 40 százalékát verte el a péntek esti |ég. A többi járásbeli községekből még nem érkeztek meg a jelentések.
rdaMgosank os érden
1631. auguwtm "
ZALAI KÖZLÖNY
Ujabb beszélgetés a betétekről, a kibontakozásról és az adósságokról
lásoáik látogatás egy kaaiuai bankház (önökénél
Nagykanizsa, augusztus 10 Mull hell közléseink olvasóink korében érdeklődéssel találkoztak, tehát ulbo. felkerestük a bankház főnőkét aktuális kérdéseinkkel, számítva arra, hogy felvilágosításai ez alkalommal is érdeklődést fognak kelteni. Első kérdésünk volt, hogy milyen magatartást tanúsít a közönség a betétkorlátozásokkal szemben?
Következő választ kapluk: _ A belevök nagy részénél, látva pengőnk szilárdságát, valamint a be-lét-elvonás meséjének lehetetlenségéi, a régi Idegességet nyugalom és megértés váltotta fel, csak a kisemberek mulatnak türelmetlenséget és agyrémeiktől nehezen szabadulnak A belélek teljes felszabadítása esetén közönségünk e része el fogja vonni betéteit, de csakhamar megkötődik pénzügyminiszterünk ama kijelentésének helyességéről, hogy ,az Jdr fái, kinek betét/e van!" Másik kérdésünkre, hogy
külföldi kölcsön nélkül a korlátozások megszOntethetök lesznek-e,
következő felvilágosítást kaptuk-.. — E kérdésnél pénzügyi szaktekintélyeink véleményére kell utalnom, mely szerint rendkívül megnehezítené ugyan a válság megoldását, illetve a korlátozások megszüntetését a külföldtől reméli fonikölcsön elmaradása, azonban önerónkbii Is — bár lassan — de kijuthatunk a válságból. Hivatkozom Teleszky János ny. pénzügyminiszter legutóbbi beszédére, melyben a válság sikeres levezetését kővetkező három körülmény szigorú betartásával tartja elérhetőnek :
a) a legszigorúbb takarékossággal, ugy az államháztartásban, mint a magángazdálkodásnál,
b) államháztartásunk egyensúlyának teljes helyrealliiasával,
c) valutánk stabilitásának változatlan fenntartásával.
— E helyütt mutatok rá Buűáy Kálmánnak, a Pester Lloyd-ban megjelent statisztikai szemNjére, mely hazánk és a szomszédos államok külföldi adósságalt állítja szembe. E kimutatás fö összegeit felsorolom (1930. december végi álladékkal), hogy olvasóközönségünk lássa eladósodásunk teljes arányosságát.
Hosszú lejáratú külföldi adósságok 1930. év végén:
Mjfyif OtíUák CMh Komin
Államadósság fejenként dollárban 27-H 617 26 & 59-6
Külföld...... \'
(Wcs külföldi adósság fejenklnt
— Még egy komlményt kívánok kiemelni, ami felette megnyugtató és az önbizalmat erősítheti: dr. Imrédy Béla, a Nemzeti Bank kitűnő igazgatója kiszámította háború előtti külföldi adósságainkat, illetve annak
56-3
67-8
29-5
JufOtlUV
57-3 641 59-
e csonka országunkra eső részét és azt 961 millió dollárban állapította meg, ezzel szemben mai összadós-ságnnk 490 millió dollár, tehát alig több, mini békéi tartozásunk fele.
Vizet talált a kut nélküli faluban, leásott 65 méter mélyre, ahol rázuhant a betonnal tele vödör
Keszthely, augusztus 10
(Tudósítónk Írja) Ismeretes olvasóink elölt az a szinte hósl küzdelem, amelyre Tóth Lajos nemesrádói kutmester vállalkozott. Egymaga vállalkozott rá, hogy Cserszegtoma] szikláiból vizet fakaszt. Kézi erivei leásott 65 méter mélyen és talált Is vizet.
Tóth Ls|os mostanában azzal loglalaloskodott, hogy a nehéz (árad •ággal megszerzett vizet meg is tartsa. A föld mélyében tehát hatalmas tartányt akart építeni, hogy mindig legyen tartalék viz. Ezt a munkát Is maga végezte a vakmerő kútfúró.
Szombaton estefelé súlyos szerencsétlenség érte Tóth Lajost. Lent dolgozott a kut mélyén. A munkához szükséges betont egy vízmérő csöbörben eresztették le. Körülbelül fele u\'on eltörött a csöbör tartófája s a betonnal együtt a csöbör lezuhant a mélységbe és ráesett Tóth Lajosra. Két ember azonnal leszállt a mélybe és felhúzta a súlyosan sebesült kútfúrót. Tóth Lajost eszméletlenül szállították be a keszthelyi kórházba. A jobbvátla eltörött és tüdővérzés! kapott. Állapota életveszélyes. Az orvosok mindent elkövetnek, hogy a kitartásban Is vakmerő kutmestert megmentsék az életnek.
Az országúton kigyulladt és felrobbant LorsiFrigyes sormási malomtulajdonos autója
A. malomtala/donot ét gépétz* a robogó autóbál kiugrottak
Nagykanizsa, augusztus 10
Vasárnap délután szerencsés ki menetelü autóbaleset érte Lorsi Frigyes 28 éves sormási malom-iula|donost.
A sormási malom fiatal tulajdonosa vasárnap délután Oyergyák Zsigmond nevű gépészével egyült Üzleti körúton volt. Lorsi Renault-gyártmányu auló|án Járták be Becsehely, Tótszentmárton, Tólszerda-nely és Molnári községeket, ahol a malom flzielfeleit keresték fel. Dél után 4 óra tájban Molnáriból Petri községbe igyekeztek, amikor a nyílt országúton, a petriventei majortól ™nlegy 500 lépésnyire váratlanul "gyulladt az autó A tűzet a sépés.
vette észre, aki rémülten látta, hogy a lábdeszka alatt ég a kocsi. Azonnal felszakította a 40 kilométeres sebességgel rohanó autó ajtaját és mindketten kiugrottak a kocsiból.
Néhány pillanatig kábultan feküdtek az országúton, az autó pedi amely közben az útszéli ároki futott, hatalmas lánggal égett. Senki sem mert az égő autó közelébe menni, mert áltól tartottak, hogy felrobban a benzintartály. Jó volt az elővigyázat, mert a robbanás valóban bekövetkezett.
A közeli petriventei majorból minden épkézláb ember az autó oltására slelelt és homokkal igyekeztek elfojtani a tüzet. Hosszas munka
ulán sikerűit ls az oltás, ekkorra azonban már az autó legnagyobb-része elégett. A kár mintegy 3000 pengő.
Az au\'ó most esett át egy gene-ráljavlláson, azonban ugylátszik a benzintartály szivároghatott Cs igy gyulladt meg a benzin. Kisebb hor-zsolásokon kívül bajuk nem történt az utasoknak.
NAPI HÍREK
NAPIREND Augiiaatiia II, kadd
Hóm katolikus: Zauiaanna. Protest:
Tibor. Izraelita : Ab. hó 38 •
Városi Színház. „Clrkuazbercegnó\', attrakció. — .Ci re vita", világsikert!
film.
Oyógvezarttrl élteti siolgálat i 1. h* végéig s .Feketeaaa\' gyógyszertár Fönt í
aórfSrdó nyitva reggel 8 órától ssta S óráig (hétJS, ascrda, péntek délitáa. kaddan agéas nap nókoak). TsLl 2-18.
— Halálozás. Nagykanizsa ke-reskedötársadalmának gyásza van. Egyik tekintélyes, nemes szivéről és szorgalmáról ismert tag|a, Kutassy Kálmán vaskereskedő 50 éves korában meghalt. Tegnap délután a város társadalmának, a kereskedőéi Iparos-vllágiisk széles és őszinte részvéte kísérte utolsó útjára.
— Kitüntetett keszthelyi életmentő. A kormányzó, Kozma József, napszámos, keszthelyi lakosnsk ön feláldozó és bátor magatartással véghezvitt életmentéseért a magyar bronz érdemérmet adományozta.
— A Siófoki Dalkör negyedszá zadoR fennállását augusztus 15-én és 16-án dalosverseny keretében ünnepli meg. Ekkor kerül verseny alá az .országos siófoki balatoni vándordl|." A versenyen Zalából csak a Keszthelyi Iparosok Dalköre vesz részt. A versenyben 16 dalárda indul, az ország legkalömbOzöbb részeiből. A DSzA Vasút 20 személynél nagyobb csoportok részére 50%-ós kedvezményt ad, ha erre vonatkozó Igényt sürgősen bejelentik a rendezőségnek. A dijak egész serege áll a nemes vetélkedés győzteseinek jutalmazására.
— a Balatonba fulladt egy gyermek. A balatonfüredi Yacht Club kormányzójának, Pálfl Dénesnek ötéves Árpád nevű fia a klubház mellet! játszadozott és közben a Balaton mély vizébe esett. Mivel senki sem volt a közelben, a gyermek a vízbe fulladt. Holttestét más nap találták meg.
Cséphadaróval verte agyon
73 éves apját s szentgáloskérl gyilkos Igal, auguazlua 10
Megírtuk, hogy néhány nappal ezelőtt véresre verve, holtan találták Major Antal 73 éves szenlgáloskéri gazdálkodót az ágyában. A csendőrség még ugyanazon az éjszakán őrizetbe vette az öreg gazdálkodó legény Hát, Major Józsefet, aki beismerte a gyilkosságot Elmondotta, hogy szóváltásba keveredett az ap jávai, melynek hevében felragadott egy cséphadarii és addig verte a szerencsétlen embert, mlg az összeesett.
Major József, amikor látta, hogy az apja nem mozdul, bevitte a la kásba, ahol ágyba fektette. Az apagyilkos legényt beszállították a kaposvári törvényszék fogházába, ahol a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezte.
á Tér ttUrlsaltése céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Fereao léssel" keserüvizet inni. — Az egész világon rendelik az orvosok a valódi fsraac léssel viz használatát, mert ez szabályozza a bélmüködést, erősiti a gyomrot, javitja a vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. A Ferenc Iissaf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Madarászó leventék majdnem agyonlőttek egy bánokszent-györgyi fOldraüvesflut
Nagykanizsa, augusztus 10
Vasárnap délelőtt súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt Bánokszentgyörgyön, ahol egy levente véletlenül megsebesítette a levente-fegyverrel Varga Imre 17 éves földműves flut.
A délelőtt folyamán három bánok-szentgyörgyi levente madarászni tn-dult Varga Imre egy barátjával együtt utánuk ment és lávolrói figyelték, hogy miként lődözik a madarakat. A fegyver azonban felmondta a szolgálatol, beleszorult egy töltény. A leventék ki akarták azt venni, eközben a fegyver elsült és a golyó Varga Imre zsebretett /obbkezét találta el. A golyó álűtölte a fiu tenyerét és a combjába Is befúródott.
A községi orvos részesítette Varga Imrét az első segélyben, majd behozták a nagykanizsai közkórházba.
A szerencsétlenség ügyében nyomozást Indított a csendőrség.
Motorkerékpár és szekér karambolja Kámáncs-puiztán
Hétfőn délután 4 óra tá|ban súlyos kimenetelű motorkerékpár-szerencsétlenség történt Kámáncs-puszta közelében, az országúton. Dómján István 32 éves felsóhahóti cipész-mcsier és felesége motorkerékpáron menlck haza Nigykanlzsáról, amikor Ossietaláikozlak egy szembejövő kocsival, melynek aludt a kocsisa. Dom|an István tűlkölésére felébredt a kocsis, azonban ahelyett, hogy kitért volna, |obbra rántotta a gyeplöt, ugy hogy a lovail nekivezette a motorotoknak. Doniján és felesége az útszéli árokba zuhantak és mind a ketten olyan súlyos sérülésekd szenvedtek, hogy a mentők beszállították őket a nágykanlzsai közkórházba. A gondatlan kocsis ellen mrgindull a bűnvádi eljárás.
— Agyonütötte a villám. Kovács KálmánTo éves zalaszeiillászlól községi pásztor a marhacsordát akarta hazahajtani a közelgő zivatar elöl, amikor a villám lecsapott és agyonütötte. A villámcsapástól lángaborult a ruhája és a cipője s teljesen leégett róla. A villám Kovács lábalnál Jókora üreget vájt ki.
— Betyár-világ a Balaton-mentén. A napokban egy nagyobb társaság rándult ki Balalonhenyéról Révfülöpre. Mikor hazatérőben kocsin Kővágóőrsre érkeztek, a társaság tagjai közölt nézeteltérés támadt, amely verekedéssé fajult. A társaság két tagja, Bognár Lsjos és Takács István súlyos sérülésekkel, törött végtagokkal és szurl sebekkel került a tapolcai kórházba. Többen köny-nyebb megsebesüllek. A nyomozás során a henyeiek azt állították, hogy egy juhászokból álló társaság támadta meg őket, másik verzió szerint azonban a társaság egymás között ktllomböztttt össze.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Második fordulóban is Keszthely a győztese a városközi uszómérközésnek
Pontarány: Kttxlhely 181, SzikfUhérvár 128, Veszprém 52
Keszthely, augusztus 10 (Salát tudósítónktól) Székesfehérvár— Veszprém—Keszthely válogatott úszót a három város kOzti úszóverseny második fordulóját augusztus 9-ín Keszthelyen bonyolították le. A második forduló a keszthelyi szinek teljes győzelmét hozta meg. A városközi mérkőzés mind az őt számában keszthelyi uszó ért először a célhoz. A mérkőzés pontaránya a második forduló után: Keszthely 181, Székesfehérvár 128, Veszprém 52. Emberi számítás szerint az idei három városközti mérkőzésből Keszthely kerül ki győztesen. A körmérkőzés
harmadik lordulója augusztus 16-án lesz Balatonalmádiban.
A verseny élénkítése céljából a rendezőség helyi uszószámokat is beiktatott az öt városközi szám közé.
A keszthelyi verseny részletes eredménye a következő:
30 m. gyermekuszis 12 éven aluliak részire: 1. Marosi 29 8 mp,
2. Stroch. 3. Tersztyánszky.
50 m. Ifjúsági mellúszás (városközi): 1. Qyenes (Keszthely) 414 mp. 2. Berger (Keszthely), 3. Békásl (Székesfehérvár).
50 m. gyermekuszds 12—14 évesek részére: T. Szemző 39-8 mp, 2. Rácz,
3. Kamarás.
100 m. Ifjúsági gyorsúszás (városközi): 1. Rasenberg (Keszthely) I p 31 2 mp, 2. Radetzky (Székes-
fehérvár), 3. Adler (Széke.-fehérvár).
50 m. hölgyverseny gyorsúszás: 1. Meizier Ilonka 52 8 mp. 2 Karácsony Oilta, 3. Püspök Klára.
50 m. hölgyverseny mellúszás: 1. Vitái Bella. 2. Karácsony Gitta, 3. Sz. Vade Palmer (Veszprém).
100 m szenior hátúszás (városközi): 1. Neumark (Keszthely) 1 p 38 0 mp, 2 Lengváry (Keszthely), 3. Barna (Székesfehérvár)
100 m. old-boy verseny: 1 Schloss-berger 1 55 mp, 2. Brenner.
3x100 m. vegyes staféta (városközi): 1. Keszthely 4 p 17 mp. 2 Székesfehérvár 5 p 7 3 mp, 3, Veszprém 6 p 6 3 mp.
4x50 m. gyermek-staféta: 1. Törekvés B. csapala 3 p 8 6 mp, 2. Törekvés A. csapata, 3. Törekvés C csapata.
1000 m szenior gyorsúszás (városközi): 1. Csik (Keszthelv) 18 p 41-2 mp, 2. Lengváry (Keszlhely), 3. Poór (Székesfehérv\'r).
Az úszószámok lebonyolítása után Keszthely és Székesfehérvár
vízipóló
ciapatai mérkőztek egymással. A székesfehérvári csapat csupa technikás játékosból áll, azonban hiányzott nála a gólképesség. Keszthely ellenben minden helyzetet okosan ki tudott használni és góllá értékesített. A mérkőzést 6:0 féUdő után 9:2 arányban a keszthelyi csapat nyerte meg.
Kilencen úszták át a Balatont Füred és Siófok között
Kilenc férfi kOzOl öt leiadta a versenyt, az öt nő mind megérkezett a túlsó partra — A vasárnapi 2000 méteres bajnokság
Siótok, augusztus 10 A MUE szombaton rendezte a Ba-laton-átuszó bajnokságot Balatonfüred és Siófok közölt. A versenyen 14-en és pedig 9 f.-rfi és öt hölgy-varsenyző vett részt, akik közül a hölgyek mind végigúsztak a távol, míg öt férfi feladta, összesen tehát kilencen értek a célba.
A férfi-bajnokságot Lakó, a hölgybajnokságot pedig Stenes Mlklósné nyerte. Páhok, a tavalyi bajnok az Európa-bajnoki versenyek előkészületei miatt nem indulhatott. A be-uszók sorrendje a kővetkező:
I. Lakó Ferenc (MUE) 4 óra 57 perc 30 8 mp., 2. Pataki István (Szarvasi Levente Egyesület) 5 óra 20 perc 53 mp, 3 Szenes Mikiósné (MUE) 5 óra 34 perc 42 4 mp.
A közönség soraiban ott volt Bárdos Remlg pannonbaimi főapái, Dánt Balázs altábornagy és még sokan mások.
FBzesséry Zoltán dr., a MUE elnöke Üdvözölte Wlasslcs Tibor bárót, a Balatonszövetség elnökét, aki lelkes buzdító beszédet intézett a a versenyzőkhöz, hangoztatva, hogy ezt a klasszikus versenyt nemzetközivé kell tenni. (A Balston-átuszás mindenévi ba|noki programját különben báró Wlasslcs Tibor ötletének és Balaton-rajongásának köszönheti a magyar sportvilág. A szerk.)
Vasárnap került sor a pályaversenyre, amelynek keretében úszták a Balaton 2000 méteres hosz-szutávu bajnokságát. Ezt Páhok István (MTK) nyerte
Jakab és Kornhnt, a két ulpestl előtt. A csapatbajnokságot az UTE nyerte. A 100 m. hölgy uizást Lenkel Magda nyerte 1 : 14 mp alatt, a 100 m. gyorsúszásban Boros 1 :04 2 mp-eí idővel győzött. Hlld volt a győztese a 200 m. mellúszásnak. A vízipóló mérkőzésen az FTC 6:2-re győzőit a MUE ellen.
Wagyani\'saá|-szá| 7Bi
-Mi 84
A magyar atlétika ujabb szenzációs győzelmet aratott. Ezúttal az olasz válogatott volt az ellenfél, amelyei 78:64 arányban pompás küzdelem ulán veri meg. jólesik, hogy a mult sorozatas olasz futballvere-ségekért visszaadták a magyar atléták a kölcsönt A Hungária-uti pályát 12.000 néző kereste fel, ami közönségrekord az allélika mult|ában.
Az olaszok a mi győzelmünkkel szemben csak hat Bzámban győztek, de még ennyit sem nyertek volna, ha a magyarok biztos győzelem lu-dalában le nem lazsálják a stafétái.
A pontverieayalakuláí számról ssámra
Összesen
M O M O
5 5 5 6
110 m. gát 100 m. Sulydobás 1600 ni. Magasugrás Diszkoszvetés 100 m 800 m. 1011 m. gát tierelyvetés 6000 ra. Itudugrás
IS 19
5
4 II
4 17
6 21
3 28 22
3 35 28 7 38 32
4 44 38
5 41) 41 3 50 41
3 tö 47
4 Ull 51
Távolugrás 5 r> 74 56
Olimpiai staféta 4 8 78 64 A nagyszerű verseny világraszóló eredményei a következők vollak: Barsl (magyar a nap leszebh versenyét futva 1 :53 4 mp.-es rckordbe-állllással mellszélességgel veite Bec-callt. Madarász 48 09 méterrel nyerle a diszkoszvetés!. Kovács Facelll mögött 15 8 mpre javította a gátfutásrekordot A győzelmi arány 8:6a mi javunkra.
KAOSz Levente—Zalaapáti SE 5:2 (4 : 2)
Znlaapátl, augusztus 10 Vasárnap tartolta a Zalaapáti Sport F.gylot pályaavató mérkőzését, mely Ünnepélyes alkalomra a nagykanizsai KAOSz loventolabdarugó csnpatát hívta meg. A ktlzdelem nagyszámú közönség előtt folyt le.
A mérkőzés első félidejében a tlatal zalaapáll együttes egyenrangú eiloutelo a kanizsaiaknak, a góllövésbon azonban nem volt szerencséjük, Viszont a kanlzsnl csatárok elointlkbon voltak.
A II. télidőben már kidomborodott a kanlzstil tölény, tizonban a s/.onzáclósan védő zalaapáti kapus a veszélyes lövések sorozatát teszi ártalmatlanná.
Kiválót nyújtottak a knnlzsal csapat-tiól: Horváth ós Caász. ZalaapáUnk kö 7(11 a kapus ós a JobbszéisŐ.
ZnlnnnAll általában Jó JAtékosanyag-gal rendelkezik s vezetősége, melynek élén a közaék\' főjegyzője én állomásfó-nöko áll, azon fáradozik, hogy csapatukat a vármogyo jobb csapatainak színvonalára emulje. Bíró Nagy F. voll.
Egyetértés Levente—Balaton-boglárl SE 2:2 (1:1)
üalatonhu^lár, augusztus 10 Az Egyetértés vusárnap Balatonbog-láron Játszott barátságos mérkőzést. A nagykaulzsal csapat kétlzOion ls ineg-szorozte a vezotést. do az ellenfél mindkétszer kiegyenlített. A kanizsaiak egyik góljukat tulszlgoruan megítélt 11-esből. kapták.
A kanizsai fiukat szép fogadtatásban részesítették. Játékuk teljes megelégedést kelteit. Bíró Vcnczoll.
1831. augusztus 4.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-flg.tló jelentések : Héttón a nimi\'M-td. Reggel 7 órakor +17, délnlán 2 Srakor +20-6, esle 9 órakor +14-S.
Pittióut : Egész nap felhóa égboltozst.
Szélirány: Egész nap északkeleti szél.
(HJnakal rotíM/ele/irtsJ a Sataanlá-« a) laMsat Jnljntt aata 10 óra. kari váltnákonr M* várkerté taSolökknsvénanl ás hnlynafcla* nl-nalaroa nnSkkel.
Augusztus 11 (kedd)
Budnpnnt 9.15 Hangverseny. 9.30 H. 9.45 A hangv. folyt. II tü Nemzetközi vlz-Jelzóssotguat. 12 Déli haiangazó. 12.® Az államrendőrség zenekarának hangversenye. 1229 H. 12 36 A hangv. folyt. IS Időjelaáa. 14 45 H. 16 E. 16.45 Időjelzés. 17 F. 17.30 Cigányzene. 18 E. 18.30 A Síékesfóvároel Zenekar hangversenye. 21 Cigányzene. 22 Időjelzés. 22.20 Magyar ksmarazene-est Utána kb. 23 15 A Mindlls szalonzenekar hangversenye.
Bécs 11.30 a. 12.40, \'4 és 16 Zenekari hangverseny. 17.15 Zongorajáték. 19.20 Keringő átiratok. 20.30 Dalest.
Brit országos műsor 16.30 Zenekari hangverseny. 17.16 Zenés gyermekére. 18 Zenekari hangv. 18 40 Haydn zongoraszonátáiból. 19.30 Játék két zongorán! 20 Hangv 27.15 Zenekari hangv.
Zftrichl sárlat
n*rl« 2008, London 24*8ÍVi, Nawyon 51250, Brflsanl 7135, MUatw 2680, Mndrld <390, Amsterdam 206 69, Beül —■-, Wien 7202 StoHa 3"7!■/< Prapi 15-18, Varsó 67 35, Bedannst SO\'OEVi kslgiád 9 08, Bukarest 3 04»/i.
Augusztus II.,| kedd
Caah egy nap I
Cirkuszhercegnő
Attrakció 8 kivonásban. — Főszereplők : Harrt Uaátka, Hassa Jssakarsasana, Varéban Erss*, HlltSa Ranoh.
Córevics
Világsláger 10 felvonásban Főszereplő: Pntrnwtoa Satvntlaaláv.
Tenaénytdzsde
Basa ttssav, uj 77-aa 11 3S-12 10\' 7S-as 1160-1225, IV-** 1165-12 40, S0-« 1175—12-50, dunánt 77-al 10 60-10 85, ÍS-as 10 75-1100, 7S-es 1090-11 15, SO-u 1100 -11*26, Roa 960 - 990, tsk árpa uj 16-00-15 50, sörárpa 17*60— 1800. aab 1875-1900, lassul 1500-15 20, rapoa —•-•—. korpa 10 75 11 00.
i budapesti toisdo (ievUk-Jegyíésa
DBVOCAK
2»60 231*20 Balnád 10 08 10 16 Min 115*15-138*15 Brtsazal 7B-3V79-95 Bukarest 3*37-3*41 Kopnah.162-22 16325 Lordon 27 65 27-85 Madrid 46-70-50-70 Milano 29*78-29*98 Nsvyor 569 50-73 50 Ondo 162 27-193 27 Párls 2281-2247 Prága lb 87-16 99 Saófll 4*12-4-16 Stockh. 162 35-I5S25 VaiSŐ 63*76-64-25 Wien 80*02-90-62 111 02-11202
valutAk
3ol t, 2^*70-28 00 jab. 79*30 80 10 Ik. tfi-94-1710 Dánk. 152 25 1F3 28 Olnár 10*10-1020 Bellái 571 26-576 23 francia 1.22 60-23 00 tíolL 229*70-231*30 Lengyel f 3 6^64 25 Un 3* 40-3*45 Láva 4*10-4*18 Lka 29 80-30*20 Márka 1U00-136 20 Norvég 1?.2 80-15380
Paaata —»--•—
SdlUl. 80*06 80*75 •vájd 1.110-95 112*16 S<Mk. I62-90-I63-90
SsrtéMásár
fslh íjtáa 4262, eladatlan 989 — Klsó-rsnda 1 06-1-10, aznuett 1*08-1-10, szsdalt kőaép 1*02-1*05, könnyű 0-90- 008, l-aó teada Öreg 0-88—l\'OO. UiKl mn«U óieg 0*89-0 92 angol aSIdő 0*95—1*10. szalonut nagyban 1-15-0D0, zsír 1*33-0*00, hu> I 24—164. szalonnás lélsnnéa l\'30-l-42
Uaája: Délzalal Ryoaia m Laitlűzdo Vállalat, llagvkaaluáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
laterarban telefon i Nagykanizsa 78. az.
Őszi vetésre:
Gazdasági magvak
továbbá:
Kerti magvak
Káyasstaasg Fekárhagyatazj Kelkáposztámag Árráoskúag Bpeaotmag Hslslejts mag
SárgaráHBág Sárga violssug Petrezselyemmag stb. stb.
Műtrágyák. Gabona-csávázó szerek
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mng, műtrágya, termény és nővány-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon: 130.
1931. augusztus 11.
ZALAI KÖZLÖNY
APBÓHTKDETfeSEK
■■oénhaBi naromszoDiH lasas ■ vezetékkel, fürdőszobával november l-re kiadó Sugár-nt 41/c. 3544
Szentgvörgyváron, a második hegyháton halholdas íatBlífclrtok két épUleltel, szénspaftávsl éa kuttll. \'egyben, vagy parcellázva eladó. Érdeklődni lehet a heey-
órnél. _____________ _ 36W
■BhalváthalvaiAa. Fonottbutor, koiár éa tiádssekfonás Ülésnél, Pőut 4. 3019
" WMkl MímMMMi borbélyok, nvuadllasok IskóhelyOkön szépen kereahit-nek. írjanak Postatók 35. Sztged.1 3578
Budapesti nagy faárugyár, lerakat létesítése céljára karas a város belterületén egy lehetőleg utcára nyíló nagy 0«Ut-h«lyl>éa>l, vagy aoaUralnt. AJán-latokai Musxel és Frtedenlhil cég to-vábbll. 3663
Gallérokat
12 Uliérérf legszebben tisztit
KOVALD
budipesti lestógyár. Uyűjtötnlep Nagykanizsa Caangery- ut 0. tz.
Tobb egy szobás lakáa mellékhelyiségekkel kiadó PetOH-ut 41 alatt. ----
3492
Főút 24., emeleti utcii kétszobás lakta zeplember 1 francia klhucó
szeptember t-re kiadó. Ugyanott antik ........... tlal eladó. |3638
Modem .Vámpír" paraxlvépép olcsón eladó. Kiutmann Károly. 3635
Egy nagy Singet bslkaros foltozó cipész uarrógép eladó Magyar-utca 4. 3603
Egy |obb flut fizetéssel lakataata-naaeasak felveszek. — Czvetkó Gyula, Horthy Mlklós-ut 4. 3631
KAtuokáa lakás szept. t-re, 1 szobás szonnalrm kiadó Király-ntcs 13. 3651
Megblzbsió, ügyes wladaBas kerestetik. Clm: Bazar, II. udvar, II. emelet, 26. sz. -3657
A hitelezést korlátozták
mlndenüit, de s .Trlbon" rubázall r. t. változatlanul, mint eddig Is, nyolc hivl részlet-fizetésre szolgálja kl vevOtL A részletfizetés kezdete mindig a következő hónap elseje. Az Összes ruházati dkkeket, viaszukat, sll-fonokat, selymeket, szöveteket itb. állan-d ian nagy választékban tart raktáron. Mlnlák inegleklnthetók és megrendeléseket felvesz a cég képviselője Práagar Jéaaaf, Sugár-ut 14. szám. 3641
Wa#ar-varrógép eladó — Csengety-ut 29 , L 3660
a, kereszthuros, olcsón elsdó Lsdeczky hangszerkészítőnél, Horthy Miklósul 8.__3662
Ogyes taaalélaáay (elvitetik. Hitler varroda, Caengery ut 6. sz -3664
Flalafaasbar, ismeretség hiányában 15-ére ezúton kerea teljes etláláil Címeket a kiadóba kérem leadni. 3665
Hsáé öttzobis lakás november l-re, esetleg elcserélhető kétszobáirs. Clm a kiadóban. 3666
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3148/lk. 1931. szám.
Árverési hirdetmény és árverést leltételek.
Müncz és Berger, ugy Berger Mlks< msrcall be|. cégek v&;iehl|titóknsk Egyed Dénes éa ne|e Kiss Terézls. Egyed István és neje Lázár Mária dlóskáU lakósok vég-rehsjtáat szenvedők ellen Indítóit végre-haltisl ügyében a telekkönyvi hstóság a végrehajtatok kérelme következtében az 1881 :LX. t.-c. 144., 146. éa 147. §-al érelmében elrendeli a végrehl|tást árverést MUncz éa Berger cég tavára 494 pengő 79 fül. tőke, ennek 1929. évi február fid
I. napjától Járó 9°/o kamata 60 P és 151 P 60 llll már megállipltott a sz árverési kérvényért ezúttal megállapított 30 P, továbbá Berger Mikaa |avára 443 P 41 llll. lóké, ennek 1929. évltebruár hó 1-től Járó 9% kamata S« P és 147 P 80 I. eddig és
as árverési kérvényért eauttal megállapított 30 P köttiésr, valamint az ezennel csatla-kozollnak kimondott Alt és Bóhm cég 4M P 12 (III., Welser J. C. nagyksntzss* cég 315 P éj n Vacum Otl Company r.-t. 57 P 74 f. tőkék és jár. behs|táss végeit, a nagykanizsai klr, járásbíróság területén levő, Dlóakái községben lekvó, a dióikáll 919. szt|kvben felveti 733. Iiriz. szőlő a Szegfalusi hegyen Egyed Dénes és neje nevén álló eg&z Ingsllanra 646 P, a psl-konyal 497 sztjkvben fojlatt 43/1. a. éa 43/1. é. brsr. rét a Patskl dlllőben Egyed István és neje Lázár Mária nevén álló egész Ingatlanokra egytllteien 500 P, u. o. 2?2. aztjkvben lelvett 34 hraz. rét s Pataki dűlőben Ingatlannak u. azok nevén álló 14 réazére 376 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóaág az árverésnek Ulóskál községházánál megtartására 1931. évi október hó 3. napjának délelőtt 10 óráját IUsI kl és sz árverési feltéleleket sz 1881 : LX. t. c. ISO. §a alapján a következőkben állapltja meg:
Az árveréa alá kertllő Ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-nstpénzUI a kikiáltást ár lOH\'o-ál készpénzben, vagy az 1881 : LX t.-c. 42. fában meghatározott árlolyammat izámjtotf óva-dékképea értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezésétől kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni ás az árverési leltéleieket aláírni (1881: LX. Le 147., 150., 170. §§.; 1908. XU. L-c. 21. J.)
Az, aki az^tngaYlanért a klkláításl árnál seiiki sem köleles nyomban a kíklál-
migisibb
tett, ha többet leérni
táal ár százaléka szerint megállaptlott bánatpénzt ss általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1906ÍXL1. 25. 5)
NsgyksnUu, 1931. évi Juolui hó 19. napjáa.
Dr. Bentzlk s. k. klr. |blró.
A kiadmány hitelén:: Kiss s. k
3M» Irod.tUil
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 2-40 t/4 kg. legfinomabb
teavaj......P MO
t/4 kg. legfinomabb
főzővaj.....P—-90
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-—
tel és fii
cégnél
Meghivó.
A Nagykanizsai Ipartestület 1931. augusztus hó 23 án délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre az Iparleslülel minden tagját ezúton hivja meg az Elnökség.
Tárgy ■ Ingatlanvétel szerződésének jóváhagyása.
Esetleges ingatlaneladás jóváhagyása. 1
Amennyiben a tagok kellő száma mialt nem lehetne a közgyűlést megtartani, ugy augusztus 30-án ugyanezen a helyen és Időpontban, a lagok számára valő tekintet nélkül, a rendkívüli közgyűlés meg lesz tartva. Nagykanizsa, 1931. augusztus 9.
Mai ElnOkaéfl.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy dus raktáramon levő aaéroéasy és ■ pánII síremlékeket leszállított árban hozom forgalomba — Továbbá alrkar«t»*4s< áa slrhaH *»M*-sát, termő és műkőből legolcsóbban készítek, ugy az ossses e szakba vágó munkákat ssikszerüen végzem.
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Tel|es tisztelettel
Kováoa Józtsaf
A ?,*,\'! 4 k kSlertáasstsr
fljy.lnl I Blraiyatoa Sa. as.
Pk.652.as. 1931. 1931, vgblóf 652. ss.
Árverési hirdetmény.
II). dr. Bslázs Dezső budspestl ügyvéd álul képviselt Dtani Ipart és Kereskedelmi rt. lávára 86 pengő 60 fül. töke és több követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. láráablróság 1931. évi 2903. számú végzésévé] elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végreha|tást szenvedőtől 1931. évi Jullus bó 9-én lefoglalt 1368 pengőre becsalt Ingóságokra a nagykanizsai klr. |árlablróaág lentt számú végzésével as árverés elrendeltetvén, annak aa 1908. évi XLL L-c. 20. S-a aiaplán a lent megnevezel) s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tflnő más foglsítatók javán Is az árverés megtiltását elrendelem, de csak srrs az esetre ha kielé-gitési joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasa ló hstályu Igénykereset folyamatba nincs, végrehsílást szenvedő Iskárán Nsgy-\' \' \'i, Pő-ut 15. szám alatt kendő
megtartásán határidőtll 1931. évi augusztus hó 17. napjának délelőtt 12 órája
tűzetik kl, smlkor a bíróilag lefoglalt
UaleU berendezés és áruk s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek Készpénzfizetés mellett, eseüeg becsáron slul Is el fogom sdnl. Nagykanizsa, 1931. évi Jullus hó 24-én.
Elek Láazló s. k.
klr. blr. vévrehalló,
sasa mint bírósági kiküldött.
Aki fotografál,
annak tobb jut az életből!
Zeiss Baby-Box gép
I6-50 pengőért kapható,
mellyel bárki nagyszerű felvételt készíthet. — Szakszerű felvilágosítás:
Szabó Antal
fegyver- és sportüzlet fotó osztályán.
Amatör-fotó munkák kidolgozása modern, villanyeröre be rendezett fotó laboratóriumban.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, test, tisztít és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oyüjtőtclep: Horthy Mlklóa-ut & Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Hirdetmény.
Fityeház község vadászati Jogát 1931. augusztus hó 14-én délelőtt 10 órakor
Fityeházon a községháznál nyilvános árverésen 6 évre bérbe-adjuk.
Murakeresztur, 1931. augusztus 9 én.
Szelverth s. k.
3658 körjegyző.
3011. sz. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hochreller Komál ügyvéd által képviselt Szabó Margit Javán 2000 pewS tőke éa több követeiéi és Járulékai Iratéig a nagykanizzai klr. láráablróság 1931. évi 3011/1631. azámu végzésével elrendeli kielégítési végrehajtsa folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi Jullus uó 9-én lelogtalt 8175 pengén becsült Ingósá-gokrs a nagykanizsai klr. láráablróság lenü számú végzésével is árverés elrendeltetvén, annak az I90& évi XU. L-e. 20. §-a alapján aa alább megnevezett s a togtaláai Jegyzőkönyvből kl nem tűnő mái foglaltatok javára la az árverés megtartását elrendelem, de csak arra u esetre, ha kielégítési Joguk mi Is lennáll és ha
ellenek halaaztó hatályú Igénykereset Mya-matba ninci, végrehajtási azenvedó lakásán Felsőnjk községben a netán fizetett össxea levonásával leendő megtartására batáutdOUl 1931. évi auguztua hő 71. napjának délután 4 órája tllzetlk ki, amikor s bíróilag lefoglalt ökrök, lovak, bor|nk, takarmány stb. s egyéb Ingóságokat s legtöbbel Ígérőnek készpénzfizetés meUett, eaeűeg beciáron alul la el fogom adni még akkor la, ba a bejelentő léi a helyszínén nem lelennék meg, ha cuk ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít.
Nagykanlzaa, 1U3I. évi augtuzlui 1-én.
Haán Gyula s. k. klr. blr. végrehi|tó, assi mint bírósági kiküldött.
2846. sz. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bírta Ferenc ügyvéd által képvilelt Phönlx bécsi blstosltó r. L (ivára 116 pengő 64 fUlér töke és tobb követelés és járulékai erejéig a budapead klr. Járáibiróaág 1931. évi 3223/1931. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1831. évi május bó 7-én lefoglalt 2000 P-re becsolt Ingóságokra s nagykanizsai klr. Járáabirólác fenti szlmu végzésével az árverés elrendeltetvén, inuk 11 1906. évi XLL t.-c. 20. fl alapján a fent megnevezett a a fogla-Lási Jegyzőkönyvből kJ nem tBnő más foglaltalók Javára U az árverés megtartáalt elrendelem, de cilk arra as esetre, na kielégítési |oguk ma Is tennáU és hl elianOk halasztó hatályú Igénykereset lolyimitbi ulnca, végrehajtást szenvedő lakásán Bala-tonmigyirod községben 31. hársr alatt a Űzetett összeg levonásival leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztas hó 2S. napjának délután 5 órája tűzetik kl, amikor a blróüig lefoglalt bútorok, benzinmotor, cséplöszekrény s egyéb Ingóságokat t legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eaeűeg becsáron alul Is el fogom adni még akkor li, ha a bejelentő Rt a helyszínén nem Jelennék meg, ba csík ellenkező kívánságot trásbln nem nyilvánít.
Nsgykinizsi, 1931. évi |ullul hó 25-én.
Haán Oyttla s. k.
klr. bfa. végretnJtA
mint Wróeép klkSidött,
ZALAI KÖZLÖNY
1931 auguwlm li.
I
Orvosi hir.
T. betegeimmel közlöm, hogy
Uj
orvosi r

címe:
Horthy Miklós-ut 15. szám
Dobrin-héz, alsótemplommal szemben.
Rendelés: délelőtt 8-12 ig, délután 2—6-ig,
vasárnap délelőtt 8—12-ig.
Dr. Eckejiberg Imre
v. budapesti szanatóriumi főorvos.
Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 25 P.
Nyomatott a Délzalai\' Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 181. szám
Nagykanlw, 19SI. augusztus 12, szerda
Ara 14 fUlér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztősig: nappal Sugárul 2., éjjel Fóut 5.
Kiadóhivatal: Hóul 5. azim. Keszthelyi flókkladóhlvatal: Koasuth-utcs 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési 4ta. egy hórs a pengő 80 llllei. T . . / Szerkesztőség 421. síim, (é||el 78.) lelelon. ^ KUlWtl|v,u| 78 Keszthelyi fiók 22.
A kanizsai Friedmann-akció
(O—y) A Fr\'iedmann-féle terv lelkes visszhangra talált az országban és mielőtt a terv végrehajtásához fogtak volna, máris országszerte megindult az idegen devizák, valamint az arany Is ezüst tárgyak felajánlása.
Mi, magyarok lelkesedni tudunk. Sajnos azonban, legtöbbször ez a lelkesedésünk szalmaláng, amely bármilyen magasan is csapott fel, nagyon hamar elalszik. Attól tartunk, hogy jelen esetben is ez a lelkes felbuzdulás lassan el fog aludni, el fog ülni, ha nem sikerül azt megrögzíteni, megrögzíteni azzal, hogy az igéreleket tettek követnék.
Az elgondolást nemcsak az Ország lakossága, hanem mértékadóhelyen is helyesnek és keresztül vihetőnek találták, nincs tehát akadálya annak, hogy végrehajtásához fogjunk. Ezért indította meg a Zalai Közlöny tegnapi számában bejelentett akcióját. Szükségesnek tartjuk, hogy ehhez az akcióhoz egy bizottság alakuljon, amely a felajánlásokat összegyűjtse és nyilvántartsa, hogy az adott időben a felajánlott értékek teljes egészükben rendeltetési helyükre beszolgáltathatok legyenek. Kell egy bizottság, amely az összeköttetést fenntartsa az alakuló országos bizottsággal, hogy az akció egyöntetűsége biztosítva legyen. Ez a helyi bizottság azonban inkább alakuljon ma, mint holnap, mert igaza van dr. Friedmann Ignác-nak, .Bis dal, qui cito dat"
kétszer ad, ki gyorsan ad. *
Miután reméljük, hogy ez az akció Nagykanizsa város és környékén (leghelyesebbnek tartjuk ugyanis, ha Nagykanizsa város környéke is a város akciójához csatlakozik) nagy lendülettel fog megindulni és ez a meggyőződésünk is, — még egy kérdést szeretnénk tisztázni, hogy az akció semmi fennakadást ne szenvedjen. Egy kérdést, amelyre dr. Friedmann Ignác ismertetése nem ád kellő felvilágosítást.
Mit tegyenek azok, akik részt óhajtanak venni ebben a nemzetmentő akcióban, azonban sem idegen valutákkal vagy devizákkal, sem pedig arany és
ezüst tárgyakkal nem rendelkeznek ?
A helyzet az, hogy az ország nem rendelkezik elég saját tőkével, miért is kénytelen idegen tőkét igénybe venni, hogy közgazdaságának szükségleteit kielégíthesse. A Halai Közlöny csak a közelmúltban mutatott rá arra, hogy a mai pénzügyi helyzetünk ennek az állapotnak folyománya és ha biztosítani akarjuk magunkat, hogy a jövőben ilyen kellemetlen meglepetések ne érjenek, gondoskodnunk kell arról, hogy mi-
előbb mentől nagyobb saját tőkék álljanak rendelkezésünkre. Ebből az elgondolásból kiindulva ugy véljük, hogy mindazok, akik a valutaletéthez nem járulhatnak hozzá, hozzájárulhatnak az ország pénzügyi helyzetének megerősítéséhez azzal, hogy a felajánlani szándékolt összeget valamely nagykanizsai pénzintézetnél betétként helyezik el és ezt a belétet legalább Is egy egész évig zárolják, azaz kijelentik, hogy azt legalább is egy évig az akció rendelkezésére bocsájtják. Az ilyen betétek lehetővé fogják tenni, hogy a Nemzeti Bank megfelelő számú bankjegyet bo-
csásson ki kellő aranyfedezet mellett, lehetővé teszik ezenkívül, hogy minden az egyeseknek nem feltétlenül szükséges pénzösszeg a magyar közgazdaság rendelkezésére álljon. Annak a közgazdaságnak, amely hivatva van és amelynek kötelessége ezen összegek segítségével uj javakat termelni, hogy az igy termelt javak értékével nemcsak az ország szükségleteit láthassuk el, hanem módunkban legyen külföldi adósságainkat is törleszteni. Kérjük ezen betétek elhelyezését szintén velünk közölni, hogy azokat is a Zalai Közlöny hasábjain nyugtázhassuk.

Bethlen és Wekerle tanácskozásai a teendő pénzügyi intézkedésekről és korlátozd rendelkezések felszabadításáról
Elintézést nyert a magyar kölcsön ügye — A kormány megvédd a közönséget a kartellek
fokozódó árdrágító túlkapásai ellen
Ausxirlót is erősen érintik a magyar sxUkségrendeleíelc
Budapest, augusztus 11
Wekerle Sándor pénzügyminiszternél ma fontos tanácskozás volt a bankvezérekkel. Megtárgyalták a pénzügyi vonatkozású Intézkedéseket, amelyeket a kormány szanálási tervével kapcsolatosan kíván életbeléptetni, amelyekről Wekerle SJndor pénzügyminiszter a 33-as bizottság csütörtöki ülésén lesz részletes jelentési.
A karldlozdaok magsKUile-lésével kapcsolatos Inléslre-désekrdl tárgyalt a kormány
Ugyancsak ma délelőtt tárgyalták meg azokat az intézkedéseket Is, amelyeket a kormány az eddigi korlátozó rendelkezések megszüntetésével kapcsolatban akar kiadni, valamint a kormánynak azt a lervél is, hogy a tOrvény teljes szigorával kíván lesújtani azokra, akik váltópénz, elsősorban ezüstpénz visszatartásával a pénzforgalom sima lebonyolítását megakadályozzák.
A bankbetétek felszabadítása felé
A bankbetétek ügyében tarlott értekezleten a gazdasági érdekeltségek kérték, hogy a betétek felszabadítása felé jelentős lépéseket legyenek megfelelő óvatossággal. Mivel a pénzügyi helyzet megoldására vonatkozó tárgyalások még nem fejeződtek be, a 33-as bizottság ülését is csütörtökre halasztották.
Az 5 millió font kSlosftn
Ogyét elintézettnek tekintik
Bethlen István gróf miniszterelnök a gazdasági kibontakozás ügyében ma fontos tanácskozásokat folytatott.
Apponyl ma átveszi a valuta-letét vezetését
Apponyl Albert gróf szerdán Budapestre érkezik és átveszi a nemzeti valulaletét mozgalom vezetését. Rövidesen megnyílik a letétszámla a Nemzett Banknál, ahova a közönség elküldheti hozzájárulását. Az alapra ma Ismét közel 10000 dollár felajánlás érkerrtl.
A kormány erélyes Intézkedésekkel véget vet a kartellek árdrágításának
Bud János kereskedelemügyi mi niszler, miután több oldalról kapóit jelentési egyes kartellek lelkiismeretlen magatartásáról, elhatározta, hogy erélyes Intézkedésekkel vet véget annak az áruuzsorának, amelynek jelenségei a kulömbözó piacokon mutatkoznak.
A miniszter érintkezésbe lépett Zsltvay Tibor igazságymlnlszterrel, hogy a kartelllörvény életbeléptét megállapító rendeletet sürgősen bocsássa kl, hogy igy azonnal elrendelhető legyen a kartellmegállapo-dások bemutatása. Amennyiben a szerződésből, vagy egyéb megállapodásból kitűnik, hogy az árak eme-
lésére is megegyezés létesült és ha az áralakulást a fogyasztók hátrányára a gazdasági helyzet által nem
indokolt módon szabályozza a kar-tellszerzödés, a közgazdasági miniszternek a legmesszebbmenő közbelépési joga van, közérdekű keresetet Indíthat a karteUszerzödés hatálytalanítása Iráni.
Az életbeléptetési rendelettervezet már el Is készült, rövidesen megjelenik és a kartelllörvény intézkedései foganatba vehetők lesznek. A miniszter a törvény legnagyobb szigorát óhajtja alkalmazni, mert a kormánynak a,- a felfogása, hogy az árdrágítás ma semmi körülmények között sem Indokolt és jogos.
Ausztriát erOsr.n érintik kereskedelmi szempontból a magyar szUkségrendeletek
Bécs, augusztus 11
(Éjszakai rádiójelenlés) Az osztrák minisztertanács napokkal ezelőtt bizottságot küldött kl a magyar zárlattal kapcsolatban felmerült kereskedelmi próblémák megvizsgálására. A bizottság jelentése alapján kedden a budapesti osztrák követség uta-sitást kapóit, járjon el a magyar kormánynál, hogy sürgősen intézkedjék azon veszedelmek mielőbbi elhárítása érdekében, amelyek a mostani korlátozások miatt a kölcsönös kereskedelmi forgalmat veszélyeztetik.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus 12
A Gyömörey-család ékszereit ajánlotta fel a nemzeti valutaletét-alapba
A „Zalai Közlöny" akciója bekapcsolta Nagykanizsát és vidékét a Frledmann-tervbe
Franciaország kitart pénzügyi és politikai garancia követelései mellett
Németország na^y alkotmány-ünnepe - A német Birodalmi Bank leszállította kamatlábát
JU osztrák kormány ktloitnt kért ■ népazSvataéfltftl
Berlin, augusztus 11 Hindenburg birodalmi elnök éa a birodalmi és porosz miniszterek jelenlétében ma délben a birodalmi gyűlés ünnepélyesen feldíszített dísztermében folyt le a nagy alkotmány-ünnep. A birodalmi pénzügyminiszter mondotta az ünnepi beszédet, amelyben toobek között kijelentene, hogy a jelenlegi krízis nemcsak gazdaságé krízis, hanem azoké a szerződéseké Is, amelyek a háborút lezárták, amelyekkel le akarták rakni az uj Európa és egy uj világ alapjatt. Imponáló voll az a nyugalom, amtllysl a nép elviselte az utóbbi belek eseményei! é» az a belátás, amellyel alávetette magát a kormány intézkedéseinek. A mai az nap — fejezte be beszédét a pénzügyminiszter — amikor a weimarl alkotmányt ünnepeljük és a múlt iránti tisztelelet összekapcsoljuk Németország jövőjébe vetett reménnyel.
Dr. BrUnlng birodalmi kancellár felszólította a német népet, hogy mindig csak arra gondoljon, ami valamennyi németet egyesili.
A Birodalmi Bank lesnUU-totia a Icamatlúbat
Berlin, ■■gusztus II A német Birodalmi Bank augusztus 11-lki, keddi hatállyal a váltóleszámítolás! kamatlábai lWo-ról /0%-ra, a lombard kamatlábal pedig 20>/t>-ról HP/o-ra szállította le.
JZm értéUHssMb snealndui a forgalom
Budapest, auguastus 11
A berlini értéktőzsdén augusztus
17-én ismét megindul a forgalom.
fMylk a aysauida a vasúti merénylőt Ügyében
Berlin, augusztus 11 A vasúti merénylet ügyében a rendőrség nyomozása már jelentős eredményre vezeteti. Sikerült megállapítani a robbanó anyag egy részének pontos származási helyét. A robbantáshoz szükséges egyik felszerelési tárgyal a mutt hét péntekjén egy 35 év körüli magas, nyúlánk férfi vásárolta Berlinben egy Priedrich-strassel müszerészüzlelben. A tulajdonos és felesége még meglehetősen jól emlékeznek arra az embere, aki a drótot vásárolta és emlékezetből leirást adlak róla. Az idegen azt mondotta, hogy régebben az Ir hadsereg tisztje volt és négyév óta mint nyugdíjas, feleségével Németországban él. A rendőrség bünügyi osztálya biztosra veszi, hogy ennek az. Ismeretlennek vagy közvetve, vagy közvetlenül része van a merényletben.
FranclaormMttg kitart garancia-Követelései mellett
Párls, augusztus 11 CÉjszakai rádiójelentés) A francia síjtó hangsúlyozza, hogy a Franciaország által Németországnak nyúj-
tandó hosszúlejáratú kölcsön megadása továbbra Is politikai és pénzügyi garanciáktól függ. Remélik, hogy a német kormtny, amely a népszavazás elölt bizonyos belső nyomások miatt nem akarta elfogadni Franciaorsaig feltételeit, most a népszavazás után. azon lesz, hogy békés megegyezést léirslt«ei.
Tlrtand és Caval a ssaplemterl genfi mésawk utón utaxnak Berlinbe
Pária, auguaalus 11 (Éjszakai rádiójelentés) Hirek szerint Brkmd külügyminiszter és Laval miniszterelnök csak a szeptember elején megnyíló genfi ülésszak befejezése után u\'áznak Berlinbe. Oent-ben, az ülésszak idején találkozni tagnak a német politikusokkal, akikkei me(b:szélést folytainak és elő-kéazitik a berlini lárL\'yaW«\'k»t.
Kcndörök éa Kommün tatölt ttlxQarca Berlinben
Berlin, augusztus 11 (Éjszakai rádiójelentés) K<dden este a Noslltz Slrassen, amely már többszOr a kommunisták gyülekező helye volt, isméi tüntetni akart egy nagyobb kommunista csoport. A rendőrség gummibottal verte szét a tüntetőket, mire azok és a házakban elbujt .elvtársak" tüzelni kezdtek a rendőrökre. A rendőrök visszonoxták a tüzelést és több házat megszálltak. Sikerült a rendet helyreállítani.
Ausxtrla kölcsönt leért a népsM&vetségtöl
Budapest, augusztus 11 Az osztrák kormány kölcsönt kért a népszövetségtói, amely jnég e héten szakértő bizottságot küld Auszlrlába.
Megállapították m Hoovei—terv végrehajtásának részleteit
London, augusztus 11 (Éjszakai rádlójelenlés) A Hoover-moralórlum-terv végrehajtásának részleteit megállapító bizottság kedden délelölt tartotta záróüléséi. A megegyezést tartalmazó okiratot délután 5 órakor írták alá az angol külügyi hivatalban. A washingtoni külügyi hivatal megelégedését fejezte kl a londoni aláírás felelt, amely lehetővé teszi a Hoover-terv életbeléptetését.
A Nantllnst tehetetlenül dobálják a hullámok
Tromsö, augusztus 11 (Éjszakai rádiójelentés) Alig hagyta el a Nautllus Tromső kikötőjét, amikor néhány kilométer ulán üzemzavar következtében váratlanul leálltak a gépei. A buvárhajónak nincs horgonya és Igy a tenger hullámai tehetetlenül dobálják. Attól larlanak, hogy a hullámok a partra vetik. Tromsőből moloroshajó indult a a bajbajulotl Naulilus megmentésére.
Nagykanizsa, augusztus lt
Várossz.rte, de meg a vidéken is élénk visszhangra talált a Zalai Közlöny tegnapi cikke, amellyel felvetette Nagykanizsának és a környéknek a Friedmann-tcrvbe való bekapcsolását. Ma sok érdeklődés érkezett szerkesztőségünkbe, amelyek alap|án hihetjük, hogy Nagykanizsán is termékeny talajra hullott a nagy elgondolásból áradó nemzeti életerő, amivel cz az ország a maga erejére hagyva is be akarja bizonyítani viharállóságát.
A Kopstein cég 1000 dollárjához, Kálmán Leó 2000 dtb ezüst egyko-roflásához, Mechner Ede 2000 olasz lírájához ma megérkezett az első ékszer-felajánlás. Oyömörey István v. országgyűlési képviselő ma a kővetkező levelet küldte hozzánk:
A .Zalai Közlöny" tek. Szerkesztőségének
Nagykanizsa i-ton szerencsém tisztelettel beje-
Nagykanizsa, augusztus 11
A római Szentszék már légfb\'jcn ulasilolla az összes egyházi hatóságokat az országban levő egyházi műkincsek és emlékművek összeírására. A jegyzékből egy példányt a kultuszminiszterhez, a máslkat az illető egyházmegye főpásztorának kell beküldeni, mlg a harmadik Rómába megy a Szentszékhez, ahol ezeket szintén nyilvántartják.
A veszprémi megyéspüspök utasítására a mult napokban Nagykanizsára érkezett egy összeíró egyházi bizottság, amelyei P. Deák Szuipic plébános-házfönök kalauzolt.
A bizottság érdemes munkát végzett.
Először is a plébánia-templomot kereste fel, ahol megállapították, hogy a főoltár Ismeretes művészi képe nem Székely Bertalan munkája, hanem a XIV. századbeli Jüan de Alba spanyol festőművész mestermüve, a szószék melletti Szent Ferenc oltár-képével együtt. Mindkeltőt felvették az egyházi műemlékek jegyzékébe, a tiszta Mária Terézia korabeli barokstilű szószékkel együtt. Vagyis ezek most nemzeti vagyont képeznek és felbecsülhetetlen ériéket képviselnek a bizottság megállapításai szerint.
A műkincsek katalogizálása után a bizottság a felsólempbmbm ment, ahol azonban, lévén ez a templom sokkal későbbi építkezés, egyházi műkincs, vagy műemlék nincs.
A Szentháromság szobor-csoportról megállapították, hogy homokkőből van és formája nem haladja meg a Mária Terézia korabeli faragó-
lenlenl, hogy a. valutabetét-alap javára a következő tirgyakat ajánlom fel:
a) néhai Oyömörey Antal családi ékszereiből 8 darabot,
b) tulajdonomat képező 1 aranyórát é) 1 darab ezüst szivardobozt,
c) Oyömörey Istvánné 1 darab aranyékszert és 4 darab aranyérmet.
Maradtam kiváló tisztelettel Gyömörey István. Ennek a nemes, hazaszeretettel tele magyar gesztusnak pSIdaadása uj hitel önt belénk az akció kanizsai sikerét illetőkig. Bizton hisszük, hogy a mai vezércikkünkben felvetett mód szerint rövidesen magalakul a Fried-mann-akció kanizsai bizottsága és megindul egyben a valután és ékszeren kívül a zárolt betétkönyvek felajánlása Is.
A Zalai Közlöny minden felajánlást nyugtáz és fővárosi lapban is nyugtázfat.
I mesterek átlagos képességeit.
A klskanlzsal templomban, szép kivitele mellett semmiféle műkincset nem talált az egyházi bizottság.
Lazsnakon szomorú látványt nyújtott a régi, tiszteletreméltó multu kápolna. A szél a barokk tetőzetei rég letépte, a mennyezeten fészkel raktak a madárvilág különböző reprezentánsai, az oltárképek csupa penész, a freskónak már csak roncsai láthatók. Az egész düledező építmény közveszélyes, amit épen azért b« kellene zárni. Az oszlopfejeken még olt a nyomai az egykori szép díszítéseknek. Tulajdonosa nincs a kápolnának, a városnak nem kell, az egyházközségnek nincsen anyagi tehetsége, hogy a kápolnát restaurálja. A bizottság megállapította, hogy jobb sorsra érdemes...
A homokkomáromi templom volt a bizottság következő ulja. E szép templom csupa emlék, egyházi műkincs. A kegyképet egy 18. századbeli rajnai festő festette, kereke rokokó sül, a szentek szobrait, nevezetesen azt. Péter, Pál, Sebestyén és Rókus szobrait szintén felvették a műkincsek lajstromába.
A bÍ70llság azután visszatért Nagykanizsára, ahonnan folytatta útját Zalamegye egyéb részeibe.
Kárpitos bútorokat, a legkényesebb Ízlésnek is megfelelő kivileiben, garnitúrákat, rekamléket, matracokai, függönyöket stb. legolcsóbban és kívánatra kedvező fizetési feltételekkel szállítunk. Rendelés elölt kérjen díjtalan ártájékoztatót. Kopstein Butoráruház, Nagykanizsa, Horthy Miklós-ul 4.
összeírták Nagykanizsán az egyházi mfiklnoseket és műemlékeket
A plébánia templom főoltárképe felbecsfilhetetien emlékmű — Egy spanyol lestó mesterműve — Homokkomárom és a lazsnak! kápolna
Itól. augusztus 12._
nemzeti hitelrontás
Az a hang, amely az újonnan összeült, de már elnapolt képviselőházban lábra kapott kissé gondolkodóba ejti az emberi. A szociáldemokraták mflharagtól tajtékozva olyan izgató, lázitó, gonosz szavakat üvöltöztek a kormánypárti szónokok (elé, hogy még az is megdöbbent hallatukra, aki Jól ismeri ezeknek az uraknak a mentalitását és figyeli azt a sötét aknamunkát, amelyet népbaráti álarccal évek óta kiiejtenek. A rikító, tüzet szító közbeszólások nem könnyelműen odavetett, meggondolatlan szavak, amelyek önkénytelenül robbannak el indulattól felhevülő ajkakról, hanem tudatosan ártani akaró gonosz szavak, amelyek az utcának és a külföldnek szólnak, s átlátszó céljuk: zavart okozni idebenn és az ország hitelét rontani odakinn.
Mert nem lehet csupán a kormány ellen irányuló támadásnak tekinteni ezeket a mai nehéz időkben megrendezett szociálista botrányokat, amelyek látszatra a kormánynak akarnak ártani, de következményeiben nemzetünknek ártanak. Meg kell állapítani, hogy a magyarországi szociáldemokrata sajtó és a szociáldemokrata honatyák szolgáltatnak évek óta anyagot az ellenséges külföldi sajtónak az ellenünk irányuló támadásokra. Ezekből a szociáldemokrata ajkakról elhangzóit hazug állításokból, inszinuációkból és tudatosan elferdített lényekből születik meg ellenséges tollakon az a sötét régalom, amely gáncsot akar vetni a magyar nemzet boldogulásának.
Éppen legutóbb állapította meg tárgyilagosan a polgári ellenzék egyik vezére, hogy országunk egyre növekedő hitelét és megbecsülését elsősorban annak a bizalomnak és tekintélynek köszönheti, amelynek miniszterelnökünk örvend a külföldön. Tehát erönek-erejével lerontani ezt a tekintélyt, bármily kárát vallja is az ország. Mit törődnek ők azzal, hogy a magyar munkás szájából veszik ki a falatot, amikor megrendezett botrányaikkal a magyar nemzet hitelét ássák alá gálád következetességgel. Amikor az összes felelős és arra hivatott tényezők az önhibánkon kívül támadt nehéz gazdasági problémák kibogozásán fáradoznak a nemzet üdve érdekében, akkor ők azon vannak, hogy összekuszálják a fonalakat és mennél szorosabbra kössék a meglazított csomókat.
Most egyszerre nem óhajtanak részt venni a 33-as bizottság ország-
Tapolca, augáaztus 11 (Saját tudósítónktól) A tapolcai járás Pula községében, amelyben legnagyobb részt dolgos sváb polgárok laknak, tegnapelőtt délután tüz ütött ki Kovács János gazda házánál. A nagy szárazságban nem telt bele egy óra és hatalmas lángokkal égett 19 pajta, több istálló, rengeteg sertésól. Az egész környék tűzoltósága kivonult a lüzhöz, a tapolcai tűzoltóság azonban a nehezen megközelíthető községbe nem tudott eljutni.
A tüz tegnap hajnalig égett. Leégett két lakóház, 10 pajta, számos Istálló és sertésól. A falu takarmányának 70 százaléka elpusztult A csendőrség gyújtogatást valószínűsít.
Tüz Barabásszegen
Zalaegerszeg, augusytua 11 (Tudósítónk Jelentése) A múlt éjjel tüz ütött ki Barabásszeg községben, amit csak ma délelőtt sikerült eloltani. Két istálló, a patta, 11 szalmakazal, 17 sertésól égett el.
Kárpitos munkát
oloain és siaksisrflaa
elvégez saját műhelyében, vagy a megbízó lakásán
Kukoly Fermo
Katonarét, Sánol-u. 4.
IS évla a kailBMSa és la *«!« a helybeli Pllaar kérpllea cégnél axerxatt Hélttkárfl taaaaarta-latalm a Ugkáayeeabk igények klelégltéaét la lehetővé leszi.
_
Augusztus 12., szerda
Magyar uUdpsJker /
Hangulatos seaeklsérellol /
Ai eddig kéizütt magyar tárgyú Hímek legtiebbfe, melyben megelevenedik előttünk s magyar alföld, a hangulatos délibábos róna, a huazárgarnlzon.
A „Magyar rsfszólia" tsitrfeftlaje!
Magyar csárdás
Maros vize folyik csendesen
A aierelem és beotllet konfliktusa 10 ftlv.
Főszereplő t: Hasa Jaakaraeaaa, Ul Daaaver, Haaa BtSaa, Marrr NarsK.
Ugyanekkor bemutatásra ksrst a leglagal-ntáiabö btavuros kalandordilma :
Rlnaldo, a repülő lovas
3 rési ben, 10 klvoaáabaa. Előadások T ás a órakor.
öreg orvvadász a bflntetőblró elélt
Palkó István nem lellebbez, hanem lejjebbez az ítélet ellen
Nagykanizsa, augusztus 11 Palkó István, az öreg rjgyáci napszámos, habár már a 60- Ik életévét tapossa, még mindig nem riad vissza egy kis orvvadászástól. Május 30-án is kiment gróf Batthyány Pálné erdejébe, ahol puskavégre akart venni néhány vadat. Az öreg vadorzó azonban póruljárt, mert az erdóór telten érte és most Itt áll s kanizsai föszolgabiróságon, Somogyi István dr. szolgabíró, bflntetőblró előtt, hogy feleljen a vétkéért.
Amint ott áll a szolgabíró asztsla előtt széles lengemagyarjában, hosszú, lelógó bajuszával és ártatlan, gyermekes nézésű szemeivel, az ember nem is tételezné kl (óla, hogy az unokái ringatását! kMlI taég orvvadászatra is kapható az öreg.
Előadja a védekezését deszesisi-vel óvatosan kerüli a bíró fürkésző tekintetét.
A védekezés, mint utólag megtudjuk Somogyi szolgabirótól, tipikus orvvadász! mentegetődzés.
— Ugy volt kérem, — sodorint egyet a bajuszán — hogy azon a napon gombát mentem szedni az erdőre. Amint lenek nézek az egyik bokorba, észreves ek ott egy csomó letépett zöld galyat. Szétebb piszkálom, hát UramHa, egy vadászpuska tűnik eló. Ipeg kikaparom onnét, amikor egyszer csak jön az erdó-mesler és kérdi, hogy merek én vadra lüvödöznl? Mondtam neki, hogy én nem lüvődözök semmiféle vadra, hanem találtam ezt a puskát, osztég be akarom szógáltatnl a csendőrségre. Ü azonban nem hitt nekem, oszt leijelentett. Igy történt, la.
Pajor László erdöőrt hallgatja ki ezután a biró. A robosztus, szálss ember előadja, hogy már régóta H-
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 2-40 v< kg. legfinomabb
teavaj......P l-IO
\'\' kg. legfinomabb
főzővaj.....P—-90
1 kg. legfinomabb valódi juht\'uriS . P 3-_
Ital és FliÉiül
cégnél.
2ALÁ1 KÖZLÖNY
mentő munkájában, amikor pedig éppen ők kívánták a leghevesebben annak felállítását Mii jelent ez a kétszínű játék? Csak egyet jelenthet: liogy a szociáldemokratáknak nem fontos a gazdasági krízis mielőbbi megoldása, hogy nekik nincs ínyükre a rend és a nyugalom, ők zavar és vihar után áhítoznak, az
elégedetlenséget akarják szítani, ezért a müliarag, a müfellláborodás, ezért a megrendezett botrányok, amelyek egyetlen célt szolgálnak : megnehezíteni a munkáját azoknak, akik a magyar nemzet biztonságán és a magyar nép boldogulásán fáradoznak hazafias kötelességtudással és önzetlenséggel. Azért résen kell lenni I
Ostoba tömeghisztéria az aprópénz-gyűjtés
Elláról Indul az ezüstpénz-albereh ellen
Nagykanizsa, augusztus 11 Néhány nap óta általános a pa-hogy kevés a forgalomban az
nasz,
aprópénz. Val3ki bedobta a köztudatba azt a teljesen alaptalan ostoba ötletet, hogy gyűjteni kell az aprópénzt, fő\'eg az ezüstpénzt mert annak értéke biztosabb, mint a papírpénzé. Az aprópénzrejtegetésnek semmi értelme nincs. A pengőben 16—20, a két pengősben 30—40 flllér értékű ezüst van, tehát annak gyűjtése, visszatartása semmlfíle előnyt nem jelent. A Nemzeti Bank pengőtörvény értelmében 45 millió pengő értékű ezüst és váltópénzt jogosult forgalomba hozni. Ez a mennyiség még nincs kimerítve, tehát módot ad a hiány pótlására. A rejtegetés csak annyiban káros, hogy átmeneti kellemellenségct okoz. Különös, hogy akad olyan kereskedő is, aki beállt az ezüstpénzt gyűjtök
közé, nem lévén annyi közgazdasági tudása, hogy a papírpénznek sokszorosan nagyobb az aranyfedezete, mint a váltópénznek.
Budapesten a rendőrség a S a-badság tér kornyékén
három embert tetten ért valutakereskedésen.
Előállították őket. Valutát csak a Nemzeti Bank utján szabad forgalomba hozni. Aki valutával üzérkedik, kihágást követ el, amely két hónapi elzárással és 8000 pengő pénzbüntetéssel büntethető.
Aki papírpénzt azzal a megokolással nem fogad el, bogy a papírpénz rossz, azt
rémhirterjeaztés miatt szigorúan megbüntetik.
A rendőrség eljárást Indít a siberek ellen Is, aki ezüstpénz összevásárlásával igyekeznek ujabb konjunktúra üzletet csinálni.
Forróvizbe esett és égési sebeibe belehalt egy két és tél esztendős fiacska
A gyermek nsgysayjs elles gondatlanság miatt eljárás Indul
egyszerre csak bele ült a forró viszel lelt edénybe A forró viz annyira összeégette a gyermeket, hogy néhány órai borzalmas kínlódás után égési sebeibe belehalt. Az esetről azonnal értesítették a nagykanizsai hatóságokat, melyek mellőzve a kis holttest felboncolását, megadták az engedélyt az eltemettetésére.
A kis áldozat nagyanyja. Köszörűs józsefné ellen megindult az eljárás gondatlanság míalt.
Keszthely, augusztus U (Saját tudósítónk telefonjelenlése) Megrendítő szerencsétlenség történt Sármellék községben.Köszörűs László gazda családtaglal a mezőn dolgoztak, mig két és féléves fiacskájuk nagyanyjuk gondozására bizva otthon maradt. A nagyanya a konyhában végezte teendőit, miközben a padlón egy forró vizzel lelt edényt helyezett el. Ugyanakkor a konyhában játszolt a kis gyermek, aki
Tűzvész pusztított két zalai községben
Hatalmas tüz Pulán és Barabásszegen
ZALAI KÖZLÖNY
J_ .
gyellék a vadorzókat, mert rengeleg kirí lellek a vadíiloin Inyban. Aznap is épp figyclókóruton volt, amikor lOvést hallott. Arrafelé ment és megfigyelte, hogy amint az Oreg vadorzó megpillantotta ót, el akart bujnl az egyik fa mellé, de nem sikerüli
Stembesltés következik, de az öreg Palkó István csak megmarad amellett, hogy ö nem akart vadra vadászni, hanem találta a puskát.
— Na, öreg, Írja alá ezt a Jegyzökönyvet, — mondja a szolgabíró.
— Minek azt? — kérdi gyanakodva.
— Hát amit mond, azt alá is kell
írni.
Egy Ideig tétovázva forgalja ujjal között a tollat, majd, mint egy utolsó szalmaszálba kapaszkodva, kiböki rejtett örömmel:
— De szemüveg Is kéne ám hozzá.
— No, próbálja meg, hátha megy anélkül is.
Végre megvan az aláirás. Most az ítélet kihirdetése következik.
— Az orvvadászat miatt 3 napi elzárásra és 30 pengő pénzbüntetésre Ítélem. Belenyugszik, vagy fellebbez az Ítélet ellen.
— Lej|ebbezek kérem I — azzal kifelé Indul. Az ajtónál mégegyszer visszafordul:
— Azért mégse én lüvódözlem I
tdölárás
A nagykanizsai meteorológiai aaag-Itgyaló |etontések : Kedden a MnUrsék-Itt: Keneti 7 őrekor +16. délután 3 órakor +31, este 9 órakor +17-3.
Felhőzet: Egéaz mp felhói égboltozat.
SutUrdny : Reggel éazaknyngat, délben észak, este északkeleU szél.
(Éjszakai rddióJtUnUs) A ■alssraW |lal Méaal IsInU asto M érakari TavéMra la •álisaétsai, hB.ga, aaslss la* váráutté.
jtmU Ut ueraUnk. marniI-foa a vdioalMa.
Baromfi* sertés
takarmányok: Halliszt Husllszt Vérltszt Sóyabab dara Rák-dara Szárított sörélesztó Szűcs-féle Leclihlnes baromfi táppor Pekk „D" vitamin készítmény Fitlor Szénsavas takarmánymész Jódos szénsavas takarmány mész Faazéndara Kénpor Kagylóhéj dara Árpa dara, zab-dara, buza-dara stb., stb.
Automata eleség
tojó tyúkok részére. Automata eleaég
csibék részére. Ituhldorfi abrakkevarák
sertések részére. Kicsinyben éi zsákizimra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltrégya, termény éa nóvény-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A btróaég mellett. Telefon 13a »»!__
R pezsgő és a dáridó fegyházba juttatta a falusi birót
Negyedfél év a tótszerdahelyl volt biró váltóhamisításának az ára Nagykanizsa, augusztus 11
A nagykanizsai bünletötörvényszék Mutschenbacher-tanácsa most vonla össze Andrasek István 42 éves, volt tótszerdahelyi községi biró különféle börtönbüntetéseit, aki jelenleg a soproni fegyházban tölti büntetését.
Tótszerdahely községben óriási szenzációi keltett, amikor mintegy két évvel ezelőtt Itlre fulolt, hogy különféle csalások és váltóhamisítások miatl bűnvádi eljárás indult a község jómódú és nagylábon élő birója, Andrasek István ellen. Az egyik csalását Nagykanizsán követte el Andrasek. Beállított egy napon az egyik kanizsai gabonakereskedőhöz, akinek elmondolta, hogy 50 q búzát szeretne eladni. A kereskedő le ls fog/alázta 1000 pengővel a burái, amil a bírónak egy héten belül le kelleti volna szállítania. A kereskedő azonban óvatos volt és vállóbiztosilékot kért az 1000 pengőről. Andrasek adott ts egy váltói, amely azonban hamis volt A hamis váltó miatt 6 hónapi börtönre ítélte a törvényszék Andrasekel, akinek azonban nem voli elég, mert ínég számos hasonló szélhámosságot követett el, ugy, hogy mosl legutóbb az összes, reá kiszabott büntetések száma 3 évi, 6 hónapi és 14 napi fegyházat telt ki.
A főlárgyalások során kiderült, hogy a nagylábon élés szenvedélye juttatta Andraseket a bün útjára. A községi bírónak olyan lakása volt, hogy mindenki irigyelte érte a faluban. A vendéglátások és társasösz-szejövetelek egymást érték. A nap bármelyik szakában nem mehetett be vendég ugy az Andrasek portára, hogy ott a gazda ne pezsgővel kínálta volna meg. Ugy is nevezték utóbb a faluban, hogy a ,Pezsgős Andrasek".
A kanizsai törvényszék mosl ösz-szevonta a vádlottra kiszabott büntetéseket és 3 évi, Ot hónapi és 14 napi fegyházban állapította meg Andrasek István összbüntetését.
—■ Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Djhány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhel, hanem jól meg is reggelizhet.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus 18, szerda
Hóm katolikus: Klira. Proleiláns:
Klára. Izraelita : Ab. hó 39.

Vároal Színház. .Magyar csárdát\', Az Aafa filmgyár remeke — .Rlraldó, a repuló lovas", kalandor-dráma.
Oyógyaxertárl éjjelt siolgálati I. hó végéig a .Feketeaaa\' gyógyszertár FSut ff
Űözfttrdó nyitva reggel 8 ólától asta 6 óráig (héttő, asarda, péntek délután, ksddan egész nap nóknsk). Tel.: 3—II.
Árva Csipkerózsika szabadulása
Barna szemedben álmok rajzanak, ébredni akar, de nem lud mégse: Csipkerózsika valakit vár most. azé tesz majd a felébredése.
Szürke vár ölén lógta az átok, vidám völgyre néz az ódon ablak, rácsal mögött szomorúan vár s kinn a napfényen mások kacagnak.
Csókcsattandsok verik a szivét, elfojtott vágytál szeme már csillog, mikor hús éjen beküldik Hozzá illatukat a nyíló Játmlnok.
De egyszer mégis kondul az óra, egy kóbor-lovag Jön a völgyön át, kezén fogja és magával vtszl átkozott várból Cslpkerázstkát.
Dávid Magyar Józstf
— A püspök itthon. Rótt Nándor dr. veszprémi megyéspüspök nyári üdüléséről hazaérkezett Veszprémbe.
— Pápai kitüntetés. Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök előterjesztésére a pápa a „Bene meienli" érdemrenddel tüntette kl a szentbékállal egyházközség templom-alyját, Körmendy Alajos földbirtokost. Az érdemrendet ünnepélyes keretek között adják majd át a kitüntetettnek.
— Szent Antal-misék a plébániatemplomban. A plébániatemplomban minden kedden reggel 8 ólakor nagymlsc van Olláriszentaég kitétellel Páduai szent Antal tiszteletére az egész év folyamán a páduai szent jubllárla éve alkalmából.
— A piarista rendházból. Jd-szay Rezsó, a magyar piarista rend tartományi asszisztense svájci útjáról hazaiértében a nagykanizsai piarista rendházban tartózkodott, ahonnan tegnap folytatta utjál Budapestre. — Kotla János kegyesrendi rcálglmnáziuml tanár, akit Magyaróvárról a nagykanizsai gimnázium, hoz helyeztek át, megérkezett Nagykanizsára. Kolla János az áthelyezett Végh Árpád bittanár utódja. — Magos Mihály, a nagykanizsai piarista gimnázium és rendház uj igazgatója és házfönöke augusztus végén érkezik Nagykanizsára, hogy elfoglalja hivatalát.
1031, augusztus 12
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha mOSt előfizet.
Jt szombathelyi mandátum
Caskonka gróf mellett még három JalSIt kttad
Szombathely, augusztus 11
A fzombathelyi mandátumért megindult a harc. Csekonlcs Iván gróf, aki a legkomolyabb jelölt, szombaton mondolta el programbeszédét. — Támogatására besiédet mondott Ernszt miniszter és Apponyi Albert gróf ls. Csekonlcs grófon kívül Tóth László, Beck Lajos és Klskos István gyűjtenek ajánlásoka\'.
— Házásság. Vecsera Anlal tűzollótlszt és Anhalt Mária vasárnap délben tartották esküvőjüket a nagykanizsai szenlferenc rendű plébánia templomban. Násznagyok voltak: Szeiwerth Antal murakereszlurl körjegyző, a menyasszony részéről és Szabó Anlal nagykmizsai sport és fegyverkereskedő, a vőlegény nagybátyja. A díszes esküvőre teljes számban, dr. Prack látván főparancsnokkal az élén, kivonult a helybeli tűzoltóság, kiknek sorfala közi haladt az ifjú pár az emberekkel zsúfolt. szépen kivilágított templomon át a főoltárhoz. Az esketést a menyasszony nagybátyja, a levelekl plébános végezte. A fiatalokat a szertartás befejeztével sok tisztelőjük és barál|uk elhalmozta szerencsekívánatokkal.
— A kenyér- és húsárakat megállapító értekezlet, amelynek hélfön kellett volna lefolynia a városházán, technikai okok miatt néhány napra elhalasztódott, de feltétlenül még ezen a hélen megtartják dr. Ilegyl Lijos polgármester-helyettes elnöklete alatt.
Tizenötéves útonálló hátba-
szurla a 12 éves gyermeket
Iháros, augusztus 11
Gaál Tibor 12 éves ihárosi kisfiú az erdőből hazafelé menet összetalálkozott egy 15 éves fiúval, aki követelte, hogy ad/a dl neki a fejszéjét. Qaál Tibor erre uem voll haj-landői mire a kis útonálló kétszer hátbaszurta a zsebkésével. A csend-őrség nyomozást indított a szurká-lás ügyében.
Gyomorsavtuitengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETÁNCI gyógyvizet
igyon.
Kapható: Kívest Henriknél, Nagykanlzaa.
1031. augmzlus 12
ZALAI KÖZLÖNY
Halálra gázol! a kocsi agy Öregembert
Sümog, augusztus 11
Németh Sándor 69 éved óhidi gazdálkodó hazafelé meni a mezőről, amikor egy kocsi hátulról elülőlle. A kerekek álmenlek a szerencsétlen ember testén, akit eszméiellen szál-multak be a sümegi kórházas. Né-n\\{lli Sándor m isnap belehalt sérüléseibe. A csendőrség nyomozási indított a gázoló és megszült Ott kocsis után. _
— Szabadságról-szabadságra.
Dr. Szabady Lőrinc éa dr. Mutschen-bacher Edvln klr. torvényszéki tanácselnökök, dr. Almdssy Qyula klr. törvényszéki bíró a mai nappal megkezdték nyári szabadságukat. — Makdry Vilmos és dr. Imreffy László klr. törvényszéki birák nyári szabadságukról visszaérkezve, elfoglalták hivatalukat.
— Nyugalomba vonulás. Szől-lissy János, s nagykanizsai klr. járásbíróság irodatisztje 40 évi becsületes szolgálat ulán nyugalomba vonult. Szőliőssy mintaképe volt a hivatását ügyszeretettel és lelkiismeretességgel betöltő magyar közliszt-viseiónek, aki munkásságával mindenkor fellebbvalóinak legteljesebb elismerését vivta ki.
— Visszaérkeztek Balatonbogiárról a nyaraló nagykanizsai gyermekek. A város vezetőségé^ jóvoltából Balatonbogláron ny. nagykanizsai gyermekek a mini érkeztek vissza Nagykanizsárs, fel Irissülve, megújhodva, lelve élet örömmé\'. A gyermekek a kedves misszlósnóvérek vezetésével mind felmentek a városházára, ahol dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes előli megköszönték a város nagylelkűségét, amely lehelövé lelte nya-rallatásukat.
— Kaposvár polgármestere is leakarja szállítani a húsárakat A húsárak leszállítása érdekében Kaposvárott is halósági akció indult. A város polgármestere holnaprs értekezletre hívta össze az ipartestület hentes- és mészáros szakosztályát, hogy megbeszélés! lolylasson az árak leszállítása végett.
— Tűz volt a lentll Gláser lenüzem gyártelepén. Néhány nappal ezelőtt kisebb tflz volt Lenli községben a Qláser-lenüzem gyártelepén. A gőzgép kéményéből ki-pallanó szikra meggyújtotta a tetőzetet. A heves szélben elhamvadás fenyegette az egész utcasort, azonban szerencsére egy kiadós záporeső Jött segítségére a tűzoltóknak és Igy csak a gyártelep tetőzete pusztult el.
IAMII
ié-Jfc,
nln%
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget,
mUhelyemet
Klnlxal-utea 8. szám alól aMwatea 4. uáa .14, Vlda vendéglő udvarba Mnitaia át.
Kérem a nagyérdemű közönség to-vábbt izlves pártfogásét Tisztelettel
TBUftay Pétar
"n oafol orloaaM.
A Hússertés Szövetkezet tagjaihoz I Akinek takarmányozási célra burgonyára lesz szüksége, az je\'enlse be a hzövelkezcl irodájában! Hússertés Szövetkezet.
— Betörtek a lengyeltótli jegyzői hivatalba. Vasárnapra virradóra Ismeretlen tettesek betörtek a lengyeltótli községházába, ahol minden szekrényt és íróasztalt feltörtek. A hivatalos Iratokat is kiszórták, azonban mindössze 61 pengő készpénzt, egy tulaezűsi zsebórái és egy forgópisztolyt vittek el. A lengyeltótli csendőrség erélyes nyomozási indított a betörők kézrekerltésére.
Halálra égett egy kisfiú a villanypóznán
Kapoavár, augusztus 11 Borzalmas gyermekszerencséi lenség történt Topottálon Hárs József kilenc éves kliflu felmászott a vll-lanypó. nára és megérintette a magasfeszültségű vezetékei Az áram szénné égelte a szerencsétlen gyermeket.
8F0HTÍLET
Biztató formában a pécsi amatőr csapatok
A Jövő évi, lobban mondva őszi bajnokságra a kerület amatőrcsapatai sorában lázas készülődés észlelhető. Vasárnap a csapatok túlnyomó része máris sorompót a állt, sőt olyan előrehaladott tudásról tanúskodtak, ami minden eddigit lelülmul és nivós bajnokságot ígér.
Különösen a pécsi csapatok for mája kielégítő, amit az is bizonyít, hogy a PAC kivételével az összes pécsi csapatok biztosan győztek. A PAC kitűnő játéka ellenére is a bijnok PVSK-tól, tehát pécsi csapattól szenvedett tisztes vereséget. Eredmények : PVSK-PAC 4:1 (3:1). DVAC—Mohácsi TE 4:0 (1:0). KPAC—KRSC I : 0 (0:0).
Vármegyei lövészverseny Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, auguaztua II Vasárnap rendezték meg Zalaegerszegen a Mivé pályán a vármegyei polgári lövészegylelek közti csapat és egyéni versenyt, 17 csapat részvételével. Részletes eredmények: Ötös csapal 50 m fekvő (5 lövés): I, Zalaszenlgrót csapata 217, 2. Keszthely 210, 3 Zalaegerszegi I. sz. Polgári Lövészegylet 2iapontlal. — A csapatversenyben előirt legjobb eredmények: I. Pandúr Cserszeg-tomaj 48 ponttal, 2. Pallczer Zala-szenlgról 47 pont, 3. Ábrahám Felsö-szemenye 47 pont, 4. Baranka Zalaegerszegi I sz. PLE 46 pont — Egyéni verseny: 50 m fekvő: 1. Tantalics Baglad 47 pont, 2. Szu-nyoghy Zalaszentgrót 46 pont, 3 Lengyel Zslaegerszegl I. sz. PLE 46 pont.
jtmli Itt saeiaOak, ssnrad
A szúnyogok rnulárla &tt ogyéb lázán botegsé-Kok oalrált hordozzák. Ók onnok u évente omborok ezreit pusztító kórnak ofrycrlull torjuMztól. Védekozzllnk o repülő halál ollsn, — permalesstlnk Kllt rovarirtói
Kitt hatAaAru alpuastúl légy.szanyog, botba, moly, poloska, totó, hangya, svábbogár és mindazok pótét. Pllt-porinot megöli n rovarokat, — do ornborre Artalmftllnn Könnyön alkalmazható. Nom hngy roltot Fitt nom tévesztendő Ohazo más rovarirtókkal. Követeljük n FIII katonával díszített sártia kannát a rr»keto sAvvaL
Permetezzünk
FLIT
rovarirtót
Plombált Fiit\'kanna kiwdr/a ok utdnMatoi. PanacM Gyógyiieri>e<iyS*:eli Hl . fiiidapest. V\'/.. Figyelő ucca %

at*\'


(RJvtd lfi- ) II - hírek kfWr\'ita-Ma iwugv — liangveraeny K» u<utlu Oy — gyeim.keknek. A — .a»*on)o*-nak. Z -- zene. Mg. — mczó,tazUa*ag. Ifj. — ll|U-ági előadat. F — írlulvatáN
O — gr.nlofrMizr\'ie Jb \'t h.nd.
K — kabaré. uZ — népszerű /.e ne.
Augusztus 12 (szerda)
Budapest 9.15 A 2. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. 9.30 H. 9.46 A hangv. folyt. 11.10 Nemzetközi vii|elz6-siotgálat. 12 Déli harangszó. 12.08(1 htngv. 12 25 H. 12 36 A hangv. lolyl 13 tdólelsás. 14.45 H. 16 E 16 éíldőleliéa. 17 Novella 17.20 Radoané Bock Hilda énekszlma-zchrammelsene-klsáreCel. 18 P. 18.30 A Városi Színház zenekarának hangversenye 1950 Karinthy Frigyei elóadáoa. 20 15
Magyar dalok. Előadják: Hont Erzsébet és Cteléayl József cigányzenekar kíséretével. 21.20 Jazz-átiratok. Két zongorán 22 Idő.
Jelzés. 22.15 Németnyelvű E. Utána kb. 22.40 Cigány, ene.
Bács 11.30 és 12.40 Zenekari hangverseny. 13.15, 15 50 és 17 O 20 25 és 21 Közvetítés Salzburgból. 22 20 Jazz Játék.
Berlin 1631 éa 18.50 Zenekari hangverseny 20 Egy (elv. opera E. 22.20 Zenekari hangverseny
Brit országos műsor 15.30 Szlmfó nlkui hangverseny. 16.45 Orgona Z. 17.15 Zenés gyermekére. 18 Zeneksrl hangverseny. lő 40 Haydn zongotatzonálálbóL 1930 Zenés K. 21 Zenekari hangv. 2J.15 Orosz hangverseny. 23 Zenekart hangv.
Milánó 16.60 Uyerekkockó. 17 Zenekart hangv. 19.15 és 19.30 O.
München 16 20 Rsptiódlák. 17.05 Opert E. ss ünnepi Játékok keretében. 22.60 Zenekari hangv.
Prága I1.ÍP, 12.05 és 14. 0 U 11.30 Zenekart hangv. 17.10 áa \'8.15 O. 1930 Arlaeat. 19.55 Tarka óra. II Caelló|álék 21.30 Zongorsjáték. 23 óradtéa.
Aláírták a magyar-román kereskedelmi szerződést
Bukarest, auguaztua 11 (Éjszakai rddiójelentés) Hónapokig larló megbeszélések után befejeződlek végre s magyar-román kereskedelmi tárgyalások. A kiküldőitek kedden Írták alá Slnajában a magyarromán kereskedelmi szerződést.
Izgalmas tanácskozások Londonban
Loodon, auguaztua 11 MacDonald minisztere nök megszakította szabadsagát és v ratlanul visszaérkezett Londonba. Lapjelentés szerint ennek az az oka, hogy a szociális kiadások leszállitásánsk puszta gondo\'ala a zendülés tüneteit idéz\'.e elő a munkáspártban. MacDonald ugy talllta, hogy azonnali közbelépésre van szükség.
IxmdoD, auguaztua II (Éjszakai rddiójelentés) A miniszterelnök több miniszterrel telefonon tanácskozott. A délelőtt folyamán a király magántitkára Is meglátogatta MacDonaidol. Mielőtt György király Sandringhamba utazott volna, a keddi nap folyamán egy titkos tanácsülésen elnökölt.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus 12
KÖZGAZDASAG
A noha szőlő értékesítésére is kiterjed a nagykanizsai főszolgablrő8ág akciója
A vámhatóságok Is elősegítik a csemegeszőlő-kivitelt Hagy előkési Illetek a cseM««s6UI Anntrláka és Réateiamáfka exportálására
Nagykanizsa, augusztus 11
A nagykanizsai főszolgabiróság által kezdeményezett szőlőakciónak Somogyi István dr szolgabiró ujabb lendületet adolt egy életrevaló terv felvetésével. A szőlőakció ugyanis eddig csak a csemegeszőlő értékesítésére szorítkozott, Somogyi szolgabiró terve azonban a kevésbbé értékes szőlőnek, Igy a ooha-szőlőnek Is sikeres elhelyezést biztosit. Az érté kesitést a külföldi marmalsde-gyárak révén gondolja megvalósítani.
Mint Ismeretes, a marmalade körtéből és almából készül, azonban Agen nagy hátránya, hogy minden ^zletessíge melleit is gusztustalan szinü a készítmény. Eddig még csak kísérletek sem történtek a marma-lade festésére és esetleges ízesítésére, pedig erre Igen alkalmas a noha-szólo. Ez adu Somogyi szolgabírónak azt a gondolatot, hogy a külföldi marmalade és jamm gyáraknak felhívja a figyelmét a noha-szölő kiváló festő és Izesilő tulajdonságaira Az elmúlt napokban már levelel Is Intézett a bécsi, prágai és berlini iparkamarákhoz, amelyben magyarországi tapssztalatoVra való hivatkozással a marmalade és Jamm gyártásra vonatkozólag sz iparkama-rák utján az érdekelt gyárakkal fel-kivánja venni a kapcsolatot, felhívja azok figyelmét arra, hogy egyes Magyarországon termelt szőlőfajok kiváló növényi festőanyagot tartalmaznak. Egyes feketeszőlő fajtáink festőanyagával kiválóan szinezheiők a marmaladeok és jammek. Megfe-
lelő adagolással a szép rézszintöl kezdve a piros szín minden árnyalatáig, majdnem a fekete színig megfesthetjük vele a gyártmányokat. A festőanyaggal egytttt még lekváranyagot ís ad ezen szőlő, miután húsos és aránylag magas szárazanyag tartalma van.
Kiváló izkompoziclót tudunk előállítani a marmaladékban, Illetve jammekben bizonyos, jóformán csak Magyarországon termelt szőlőfajtákkal. Nagy Kllmaíngadozásu országunkban a legkülönbözőbb Izü szőlő-fajok teremnek, amelyek a marma lade és jamm gyártásnál nagyszerűen felhasználhatók és nem nagy áldozaltal nagymértékben növelhetjük a gyártmány értékét. M-tgyar uriházaknál házilag szoktsk egy f*|\'a luxusárut előállítani és ez a szölö-Jamm. Amennyiben luxusárut Is gyártó külföldi üzemek a szőlőjamm gyártásra is be óhajtanak rendezkedni, Somogyi szolgabíró a szükséges felvilágosítást és adatokat megadja. Evégből kéri a Kamarái, hogy a kebelébe tartozó marmalade és jamm-gyárak elmét vele mielőbb közöljék, hogy ajánlásalt nekik Is megtehesse, hangsúlyozva, hogy az üzletbe maga, mint hatóság, nem avalkozik bele, az teljesen a legális kereskedelem feladata, célja csupán az, hogy egyrészt az Iparnak, másrészt a kereskedelemnek támpontokat nyújtson. Az eladásra váró készleteket már össze is Iratts, hogy az adatokat bármely érdeklődőnek azonnal rendelkezésére bocsátjhassa.
Autón való csemegeszőlő-szállítás Ausztriába
Zalaegerszeg, augusztus 11 A vármegyei közigazgatási bizottság juniust ülésén Oyömörey Sándor szóvátelte a nehézségeket, melyek a csemegeszőlő és a gyümölcsklvitel útjába állanak és Javaslatára felterjesztés is ment a földművelési miniszterhez ebben a tárgyban.
A földművelési miniszter válaszát a hélfói közigazgatási bizottsági ülésen ismertetlék. A miniszter közli, hogy a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézet jelentése szerint a vámhstóságok általában nem gördítenek akadályt a szőlőnek és gyü-
Nagy előkészületek az Export-intézetnél a csemegeszőlőexportra
mölcsnek Ausztria piacaira való kiszállítása elé, sőt ellenkezőleg, a vámhivatalok e tekintetben a legmesszebbmenő előzékenységet tanúsították és mindent megtettek a kiszállítás előmozdítására.
A Mezőgazdasági Kiviteli Intézet s fővámigaigatóságnál eljárt, hogy a zalai gyümölcsszállltmányok aulón való kiszállítását a vámhatóságok n jövőben is hatékonyan segítsék elő.
Ez a rendelkezés bizonyára nagy lendületet ad a csemegeszőlő-üzletnek és pénzhez juttatja a szorult helyzetben lévő szőlősgazdákat.
Budapest, auguaztua It Az idén nagy előkészületek folynak a csemegeszőlő exportjára. Az Ex-portlntézet folytalja azokat a nyilván tartásokat, amelyeknek révén teljes képet nyert a várható termésmennyiségről és
olyan helyeket Is fölkutat, ahol eddig a kereskedelem nem működött.
Az idén különösen Németország érdeklődik fokozott mértékben a szőlő Iránt és remény van arra, hogy a tavalyi 200 vagon megsokszorozódik. A Csabagyöngye-export már megindult és Ausztria, meg Csehország vásárolja vagontételekben. Az elélhető ár ab Bécs 0.80 schilling kilónként Az Exporlintézet eredményesen lépett közbe
az osztrák vasutaknál, amelyek az Ausztrián keresztül tőrténő szállítmányoknál tiz tonnánként Ötven schilling fuvardíjkedvezményt nyújtanak
minden kontingens nélkül. Ez a kedvezmény a borénál is jobb, mert a bornál az exportot hétezer tonnára kontingentálták.
A korai fajtákkal, ugy látszik, megelőztünk mindenkit KOzép Európában
és ez bizonyos konjunktúrát biztosit számunkra, amit az cxportlntézel megfelelő szervezéssel kl is használ a szőlősgazdák javára.
ulHlralfaaklR(oa, ae SSId
A zalai jégkárok
Znlacgorszcg, augusztus 11
(Tudósítónk jelenti) A vármegyéhez csak most érkeztek be a hivatalos jelentések a jégvihar okozta károkról. Ezek szerint Pacsán és Zalaapátiban 100%, Dióskálon, Felsőrajkon és vidékén 40%, a zalaszent-gróti járásban csak Bókaházán volt 50%-os jégverés, a balatonfüredi és sümegi |árasban nem volt jégverés, a tapolcai járás Sríglígct, Badacsony, Libdl és Kisörshegy vidékén 50%, Lenti járásban, Zalabaksan és vidékén 50%, a novai járásban viszont 20% ban volt a jégverés okozta kár.
(—) Rendkívüli kamarai gyűlés.
A soproni kereskedelmi és iparkamara csütörtökön, folyó hó 13-án rendkívüli közgyűlést tart, melynek napirendjén szerepel a szombathelyi kereskedők társulatának a bankzárlat ügyében fett előterjesztése.
Zlriohi zárlat
"irti 2008, Loiflon 24891/1, iú«n»t (1275, Brüaael 7140, Milano 26 80, Madrid 44 20, Amsterdam 206 65, kerUa —■-, Wien 72-05, «o»U 3*7.Prigs 1518, Varsó 57\'42Vi, Budapest SO-OBVi asJe\'ád »0S>/1, lakatsat 3U4\'/í.
Terménytőzsde
Busa ttosav. uj 77-ea 10 60-11 10 78-as 1075-11 25, Tft-es 10-90 -11-40. 80-ai 11 00—11-80, dsaéat 77-as 10 10-10 35 rs-aa 10-25-1050, 7»*s 1040-1065 80-as 1050—1075, Reu 890-0 10, lak árpa u) 15*00—15-25, KHrpa 1750-1800, sab 1875-1900, tsagsrt 14 80-1500. rapce —•-•—, korpa 10-50-11 00.
A budapesti táude derka-jegjiéso
VAnnrÁK Angol L 27*70 2800 Belga tr. 79-30-80 10 Cnsn k. te-94-17-10 Dán k. 1(2-80-1(830 Dtoár 1010-10-20 Doltir 57t 25-576-25 f-ratade 1.22 60-23 00 HotL 229-70 231-30 Lengyel 616544-25 Laa 3-40-8-45 Láva 410-4-18 Ura 29 80-8020 Márka IS500-I3620 Norvég 152 80-15180
khffl. 80 05-8075 Svájd 1.110-95 112-15 S \'ói k. 152*90-tSS 90
DBVIZáK
229*60 231-20 Belgrád 10-06 10 16 ■aflüi 1*5-15-13615 Maasai 79-35-79 »5 Bukarest 3-37-3 41 1.152-80 1V3 30 2766 27-86 Madrid 47-40-51 40 Mflaao 29*78-29*98 Kevyor 569 50-78 50 Oasto 1(2-30-15330 Párti 22 82-22 48 Plán 16-87- 6 99 Saófli 4*12-4-16 Staáh. 1(2 40-151 40 Varaó 63*75-64*25 Wtaa 8002-80 62 111 00-11200
\'■■ Uertósvásár
ralhsitis 1074, ssailaa 449. — UitO-rsads 1-08—1*10, szedett 1-08—1-10. aaedetl UMp 1-02-1-05, Maaya 0*0-0 98, l-só isadu öreg 0-98— t-CO, U-od rswta (r« 088-092 angol sSkló 095-1-10, szalonna oasyban 1*15-000, astr 1-33 0-00, toa 1 24—1*04, saloaaás táisartis 1-30—1-42
Kiadja: Délulal Hysaáa és Lapkiadó Vállalat, Rgnkailssáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. latenirtMtt telefos i Nagy kantasa 78. az.
Regedei víz |
nemcsak kitűnő borviz, g
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden ftlszer-és csemegeDzletben.
Főraktár: \'
Ml MÓI Miira,
Klrály-atca M. Telefoa
APRÓHIRDETÉSEK
Ai ■ pfAHIedetiaak di|4 II) alól); SO /liter. Minden tovibbl 11ú dl|a 3 fillér. Vitil- ti Ünnepnap 10 aidlg ao fillér, minden lovábbl tiü dl|a S /111. Sicrdin ét pinteken I\') tidlg ÖO fillér, minden lovábbl nó dija 6 fillér. ClmnA a minden vae-laicabb betükból illó líd kit tidnak eiimltUUk.
Aliin keieiSknek ötf.a eniicdniiny. Hirdetéseit S (Ut) penfftí Sauafleji alul 11 lelétleuem könyveié*, udmldjcdi orkeruróse végeit előre ftxeteoaak.
telek.
Caengery-utca t& alatt 724
SÓI 90
HAIgyak ftayalaaaéba 1 Paplanokat a
legszebb kivitelben is azok átdolgozisit elvillalja lutinyosan - Freundtlchné, Pó-ut 15. 3528
Szentgyörgyváion, a második hegyhiton hatholdas **aiSblrtok két ipalettel, Bzénapsjtival is kultal, egyben, vagy par-cellizva eladó. Érdeklődni lehet a hesy-őrnéi. 36S9
Autótaxi! klziróiag modem, Jót, hat-azemályeseket Is birhovi Kaufmann Haai-aál rendelje. Telelőn szimok: 167. vagy 671. Nidor-utca 6. 3002
Fakata Margit lóviroal nivón illó inulók
divatszalonja tanulókat lelvesz.
366)
Budspesü nsgy tairngyir, lerakat létesítése céljára karaa s város belterSletén egy lehetőleg utcire nyíló nsgy Hatat. helyiséget, vagy aoMtarafat. AJin-latokat Mtiasel és Friedenlhal cég továbbit. 3063
Egy nagy Stnger balkaros foltozó cfpiai varrigtf eladó Magyar-utca 4. 3603
UH csalid taxiiéi elfogad tdjes ellálisra. Zongorahasznilat, német társalgás Clm a kiadóban. 3652
Oyermck és nól puliavar, kötött ka-
bit 4—5 pengő, mlg a készlet tart. Kaufmann Kiroly.
3676
Vidéki álléaaélkOllak, borbélyok, nyugdíjasok lakóhelyükön izépen keroahet-aek. írjanak Poatallók 35. Szeged.) 3578
Gallérokat
12 fillérért legtzehkea tliitll
KOVALO
budapesti festőgyár.
SyOjtfttalap Nagykanlzaa Caangary-ut 5. az.
Egy hirom és egy kétasobis ■sagéa-hi> nagy kerttel és gazdasigl épületekkel Ctgisy-u. 2 (Kiskanlsaa) azonnal kiadó. Bővebbet Kliály-utca 23. Kovics kő-tarsgónil. 3636
PéaafeMmtat bekctxl esésre minden összegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban fotyóetttat Aoaél Ignéo pénz
kölcsön közvetítő Irodája Nagykaalaaa, Horthy Mlklós-nt 1 szám. 2611
Kényelmes csukott, hat üléaes Balok aaaiéval gangéból fnvarozist villátok. Szintó, Cseng ery- ut 6. Tele Ion 3-22. 3472
Magyar-utca 3. szim alatt Klaaaar-féla
vegyeskereakedés is mészirsxék 2 azobis lakással kiadó. Bővebbet Zrínyi Mlklós-ntca 30. ulltl alatt 3523
Héraaa exakéa lakáa mellékbelytsé-
fiekkel együtt november l-re kiadó Ortln-eld Adolf Magysrutca 25. ss. 3617
Magánjáró szalag faréaxgéppal fa-
fOrészelést és aprítást vállal Báron gépműhely Erzsébet-tir 18., Szarvas-udvar.
b SBagénhéa, egy szobia, konyhia,
Honvéd utca 36. alstt szeptember 1 éie kkdó. 3669
KUldiabeJératia bútorozott szoba kiadó. Eseüeg teljes elUUssal Clm kjadő-ban. 3671
Kéalaaaaaaka kléHMéa szombatig.
I\'llée -csipkék, terítők, mggóoySk, toledo-abroazok, atkeuk, mUvéazlea horgolisek leszállított árban Ktrily utca 9. -3674
8 lámpás rédié eladó snódpóílóval, töltővel. Arany Jinos-utca 6. 3675
Egy latéllé 2 lóra azonnal kUdó. — BObm, Batthyány-utca 10. >677
1931. augusztus 12.
Duna-
ZALAI KÖZLÖNY
MENETRENDJE
Itiyktilm álleaáira érkexó M ai onnan Induló vonalokról. Érvény** ■ 1931. évi májú* hó IB-tfil.
Badapesi—Nagykanizsa
ykamzaá- » Indul Budapcatra érkezik
0-35 823
625 10-15
9-45 16-55
14-29 21-00 3
1500 31-10 «
17-45 21 40
1810 20 03 s
1 A 212. számú vonít Budipeat-Nigyksnizsi között VIII/31-lg :uk hétköma-pókon, IX/l-től ni ponti közi.
2. A 212/b V/lS-től VII1/31 - lg esik vasár- és ünnepnapokon közlekedik Budapeal-
Székeslfhérvár között.
13. A 215. H vonít Nagykanizsa—Budapest között VllI/3I-lg cuk hétköznapokon, IX/l-lő naponta közlekedik.
I. A 2l?/b «z. vonít Nagykanizsa—Budipest közölt VIU/31-lg, de cuk viair- és ünnepnapokon közlekedik
5. A 235. sz. vonít csak Bililonizentgyörgy iUomistg közlekedik személyizilll-lásaal. A vonatnál csak II. és UI. ositllyu kocsik vinnsk.
216/312. az. vonaloknll II—III. oszt. kocsi lul Budapest D. V.-Zal\'eijeruey között.
ludapest—Prigerikoig V/I5-VI/I4 ig. udipeit—Trlesle V/IS—lX/15-ig . Splltsl-MtllsItMlersee VI/IÍ-IX/IO lg.
Rogaika Slittna VI/l5-IX/I5-lg. . VllUcti VI 2\'-IX/3-lg.
Veatlmlglu IX 16-101. . Trieat.
Róma. , Venezll.
Qrado IX/13-lg. Fiume IX\'U lg Fiume lX/14-lg
202. ., étkező és III. o. 1
202. iz. vonatná! I—II—III. o. k<
202. , M l-U-lll „
202. „ „ l-U-lll „
202. „ II-III. ,.
202. „ „ 1- II. „
204. . M l-U-lll. .
204 „ I-IL „
204. „ hálókocsi
204. . m i-n—ni..
204. . 9 U—III. .
204. . hilókocal
Budapeat—Fiamé között a hálókocsi 204/201. sz. vonaloknál étkeiókocjl
\'kanlzsl-Isdul
Nagykanizsa—Siófok—Lepsény.
T
Stöfokri érkezik | 1415 1 13U •
Lepsényről \'[Nsgykanlzsira Indul érkezik
2U-09 " íj 22\'4a
126 Slnsalo T 14 15 | 130 " STastni) "
A 125. és a 130. is. slnautóbuaz vonatok cisk VI/21—IX6-lg közlekednek.
Nagykantna—Szombathely—Ágfalva O. H.—WIen S. B.
dl US balyis Matti Bécsb. érkezik 1 IIBÍOMI II Indul tzoabil-Uyrfl Myl Hlgyklnl-taára Mulk
31* Szem. v —m~ — i\\1 Szem. v. — i-iö TST
312 Szem. v 700 0-30 14-44 305 Slnsutó — 7-31 9 35
320 Szem. v 1350 lfi-25 — 301 Oyv. 8-tO 11-30 1325
302 Oyv. 16-20 18 20 21-40 311 Szem. v. 10* 14-49 17-25
306 Simuló 20-45 2313 313 Szem. v. 1640 21-33 2400
Közvetlen kocsik: 312. sz. vonatni! 11-111. oszl. kocsi Nsgykanlzsi-Wlen S. B közölt.
216/312. , 901/303. „ 901/302. ,, 901/302. „ £01/302. „
11—111. „ X—II—III-. II-III. „ I—II—III.
„ i—a-ni
Budaueal—Zalaegerszeg közöli. Oslek-WIen S. B. közölt Suüak-Wien S. B. közöli. Su5lk-F Suíak-
—Franttskovv I IPraazesbad) -Wtrsiwi, (Varsó, Lengyetoraz)
—i|—--- íll Ind wt Barcaril Pécsre érkezlkfjérkezlk ll Pécsről Indul Barcsról Indul r~í«"i 11-03 1414 20-45 M^ykul-ulri trtulk
Ül\'i 1 Szem. v. 914 \'! 902 a,,. 932 Végy. v. \' 441 9-40 13\'4Ö 18-05 8-4! 1 8-tó 11-40 14-17 15-37 17-34 21-25 |j - i)ll (Szem. v. 931 ÍVegy. V. 901 IjOyv. 915 Szem. v. 7-50 1221 1815 6-43 13-38 1605 22-50
Közvetlen kocsik: A 913/915. iz. vonatokkal 1—11—III. 0. kocsi Nsgykanizsi—Pécs közöli, vonalokkal lutó közvetlen kocsik ugyinizok, mint a Nagykanlzsa-Wten S. B.
•lalliak.
a többi viszonylat
(Cakovec)—Maribor gl. k.
9-34 17-24
20-55
Közvetlen kocsik:
_ A köavetlen kocsik a 201, 202 , X3 , 204. számú vooaloknil ugyanazok, mini a ■tudipeat—NagvksnfaM vlazonylit alattlak.
A 221., 222 , 223 221. izimu vonatok közvetlen vonllok NagyklnlZJl—Marburg (Maribor glk.) között.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Közponllfutés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4-50. Penaió 8\'- P-t&\'-
Egyágyas szobáknál 10%, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. Jl"
i KOszOnetnylIvánitás.
Mindazon ismerőseink és jó-barátalnk, kik felejthetetlen jó hitvesem, illetve rokonunk Tfillity Péterné n. Trelter Lnjsa
elhunyta alkalmával a temetésen megjelenni szivesek voltak és fájdalmunkat bármi módon enyhíteni igyekeztek, fogadják exuton is hálás köszönetünket.
Töllősy Péter siabómesler éc a.gyászoló rol
AJANLUNK:
előnyös kötéseink folytln, teljes ZJlrca trapplata-aajtot
kerékvílelnél ............ P 1-1B
Édes tejszínből készült
tea-vajat \'/< kg.-klnt P I-— friss juktaré l kg. p »•_
ön. Q|mn Lajosné
caanagekt raaktdéM Városház-palota
tfida Lajos füszerdrlete
an Horthy Miklós ul 13.
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak uiabban gyártolt Eternit-nagylapok, melyek bulorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. ós Fia takereskedó cégnél kaphatók,
hol mindennemű deszlu, léc, éplllelfa, valamint egyéb építkezési anyagok a ■aapl éraál la aloa4bbaa aaaraahstik ba.
Mlndsnnemll enyvezettlemezek álUndólil iakiáron. Hl|ópidlógyártiz éa bérgyaluláa Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
TeRinise meg
SZÉKELY VILMOS butortelepét
a volt Szarvasban
(Erzsébet-tér 18.)
Óriási raktár a legmodernebb és legjobb baitorokhól.
Olcsó d rak 1 Pontos Mlsxolgáltts I
mi Kedi>cxa tlxelésl fettételek I
zlet tart I Amig a készlet tart I
ön sem nélkülözheti és később csak 21 P-ért szerezheti be, mit most
díjmentesen kap
Autó Syphon
Üveget.
Egycdárusitó szétosztóhely:
CaaUÁ A«al«l fegyver, sport, rádió
JZ9DO MVliai és fotó üzlete.
Szétosztóhely: Teutsoh Basoztáa drogériája.
Vízmentes kazaltakaró és repce-
♦ ponyvák, gabonászsákok, ▲ íenzsákok, gyapjnszsákok w
Viztömlöh fecskendő éa öntözéshez, íazdaságl rudaióktíteleh KSlcstinponyva KötcsSnzsáhok
KocslkentScs, Oépzstr, Oépotaiok
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetést fellételek mellett:
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél, NAGYKANIZSÁN.
a
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augutzlus 12.
legjobban és legolcsóbban
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAKBAN
vásárolhat.
Legkedvezőbb fizetési feltételek
NAGYKANIZSA
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
Nyomatod a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 182 uim
NaffykanUsa, 1981. augusztus 13, csütörtök
Ara 14 Htlér
ZALAI KÖZLÖNY
SícíkczztóJég: nsppal Sugir-ul 1, éjjcj Fúu( 5.
Kiadóhivatal: Póul 5. izim. Keszthely! tlókkladóhlvatal: Kojiulh ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési it* : rgy hóra a peilgó SO Iliiét.
Telelőn ■ ( S,t,lc"U\'í" "V (*llel 78.) I etetőn. ^ K,,dót^v>la| 78 Keszthelyi Ilók 22.
Roham a vidék pénzéért
(bl) Mint minden esztendőben, az idén is féktelen roham Indult meg Budapeslről a vidék pénzéért. A S\'ent Islván-napol megelőző reklám-hadjárat hivatalos és nem hivatalos ulon száz és sráz csalogató rakétát röpít el, halomszám hirdeti a kedvezményeket, s szórakozási, a szépei, olcsót és Ingyent, amibe belekáprázik a vidék szeme-szája. Az ígéretek mézesmadzaga elfogyhatatlan és a vidék népe szédül rá, mint oktalan madár a lépre. Már gyűlnek mindenfelé a kuporgatott garasok, hogy felvándoroljanak Pestre és olt gazdagítsák az Ismeretlen kereskedőt, a sohasem látott iparost.
Ezalatt pedig Itthon a kis falu boltosa, a város kereskedői és iparosai minden nap kélségheejtöbbh harcot vívnak az egyre mélyülő gazdasági válsággal, miközben a leg-tlsztcsebb üzleti tradíciókon nevelődött kereskedő arcára is egyre keményebb barázdát von a megélhetés, már nem Is a holnap, hanem a ma ijesztő gond|a. Üres pullok, Üres műbe yek meredetnek, ásítoznak a kanizsai utcákra, meg a környék falvainak Ijedt csendjébe.
Az a kereskedő, az az Iparos, aki egész eszlendőn át a közösség egy födele alatt él velUnk, a nyomorúság egyazon igáját hutza velUnk, — az a kereskedő, az az Iparos másból, mini a lakóhelyének és környékének szükségleteiből nem csinálhat forgalmat. Ha az a zalai nép aratás ulánl kis pénzecskéiét felhordja Budapestre, akkor az a zalai boltos és iparos, aki megmaradt még, az ls becsukhil|a az üzletét, mert hiszen az nem mehet el Budapestre vagy egyevüvé kuncsaftokért. Ha az a kereskedő, ha az az Iparos bezárja a bolt|át, a műhelyéi, azaporodlk a vidék nyomorúsága, azegényebb lesz a község, a város az adóval, munka nélkül marad pár kéz, végelemzé6ben pedig megérzi ezt a falu és város elszegényedésében a vidék minden lakója Önmaga ellen vét tehát mindenki, aki Idegenbe viszi a pénzéi, azl a pénzt, amit a vidék munkája gyümölcsözött és amire a vidék gazdasági vérkeringésének feltétlen szüksége van.
Az a pesti kereskedő — jól tudjuk — ugyan olyan bajokkal, gondokkal küzd, mint a vidéki. De a pesti kereskedőnek, iparosnak ott van a milliós Pest, a még nagyobb környék és a főváros egész esztendei idegenforgalma. Igazságos és méltányos dolog-e ehhez még a vidék kis pénzét is felszippantani, éppen ara-lás után, a szenllslvánnapl jelszavai; hangzatos propagandájával?
Ki vásároljon ann$l a vidéki keres kedőnél, ha a vidékei minduntalan utazási kedvezményékkel.ökörsüiéssel és egyebekkel Budupeslre édesgellk?
Ki segít aztán azon a vidéki községen, amelyben tönkremegy a kereskedő, tönkremegy az Iparos, elszegényedik aki ezekből él, a végén pedig elszegényedik a község maga is?
Ezeken bizony csak a felemell pót-adó segít. Ha ma ad, aki fizesse. A pesii kereskedő meg megcsinálta a maga |ó szenlislvánnapl üzletét abból a pénzből és abból a szükségletből, amiie a vidéki kereskedő és Iparos a maga, a gyermekei, a munkásai, az alkalmazottai (xlstenciáját alapította.
Nemcsak a legliövelelőbb és leg-jogosultabb lokálpatriotizmus mondatja tehát velUnk, hogy senki ne üljön fel a hangzatos fővárosi reklámoknak, hanem ezl a tanácsot adat|a velünk a józan kötelességérzet, amivel mindnyájunk közös \'sorsa feleli őrködünk és ezt sugallja a legegyszerűbb és legvilágosabb egyéni érdek is. Mert amire annak a vidékinek szükBége van s amire Ilyenkor
aratás után — az Idén ugyan szűkösen — pénze Is akad, azl mindent megkaphat vidéken is. Megkaphatja ugyanolyan árban és ugyanolyan — ha nem jobb — minőségben. A kanizsai kereskedő ugyanattól a gyárostól ugyanannyiért veszi a poriékát, mint a pesti, tehát ugyanannyiért adhatja is. Sőt — olcsóbbért is adja, mert a pesti kereskedő kihasználja az egyetlen alkalmat és ugy sózza rá a vidékire az árul, — igen sokszor a bóvlit — ahogyan tudja, fgy az olcsó húsnak sokszor hlg a leve. A vidéki kereskedő azonban tudja, hogy az a vevő holnap is jön, meg holnapután is |ön, igyekszik tehát ennek megfelelően kiszolgálni. A vidéki városok, Igy Nagykanizsa Ipara pedig elismerten azon a fokon áll, ahol a vidék mindennapi szűk-séglelelben árban és kivitelben ver-
senyképes a főváros iparával
Aztán a felelősség kérdése. Ha az a vidéki vevő becsapva érzi magái, vagy nincs megelégedve a portékáva1, vagy akármi más baj és kifogás merül fel a Pesten vásált holmival kapcsolatban, — mit csinál akkor? Vissia se talál talán többet abba a boltba és ha visszatalál is, (e sorok Írójával esett meg) letagadják, hogy nem ott vette, nem is ismerik, nem is látták.
Tovább is folytathatnánk. Végezetül mindig csak arra a konklúzióra lulnánk, hogy a vidék népe azt a keserves munkából kiizzidolt pénzt, ami a vidék rögéből, a vidék verítékéből termett, itt költse el a vidéken, mert ezzel tartozik a saját érdekének és vele a szűkebb hazája, a faluja, a városa |obbsorsának, benne tehát
valamennyiünk boldogulásának is.
Viharos Javulás a newyorki tőzsdén a szakértői konferencia sikere után
Augusztus utolsó napjaira átadták a németek meghívóját a francia minisztereknek
jelentéke-
London, augusztus 12 Londonban tegnapbekjezték a szakértői konferenciái. A moratórium által felfüggesztett német jóvátételi fizetések pótlására az összes járulékokat 1933. Jullus 1-től kezdődőleg és 10 egyenlő évi annuitásban állapították meg három százalékos kamattal együtt. A feltétlen annuitásokat visszakölcsőntik a némel vasutaknak. A feltételes annuilások 10 évi lörlcsztésü részletei 117 millió márkára rúgnak.
A szakértői konferencia sikereinek és a német helyiet javulásának hatása alatt
a newyorki tőzsdén hirtelen hausse mozgalom robbant ki.
Az összes vezető ériékek nyen megszilárdultak.
A német kormány meghívóját
ma adják át Páriában
Párta, augusztus 12 féjszakai rádlójelentés) A Liberty értesülése szerint a némel kormány már kedden este elküldte Laval miniszterelnök, Brland külügyminiszter éa Flandln pénzügyminiszter részére a Berlinbe szóló hivatalos meghívást. A némelek azt óhajtják, hogy a francia államférliak még e hó vége elölt látogassanak Berlinbe.
A látogatás Időpontját aug. 28. és 31 kőzött
javasolják. A párisi német nagykö-
vei csütörtökön adja át a meghívást a francia kormánynak. A csütörtöki minisztertanács fog dőnieni a látogatás kérdéséhen és ekkor hozzák nyilvánosságra Poncéi berlini nagy-kövellé való kinevelését.
Anglia tulyos pénzügyi helyzetéről tanácskoznak Londonban liondon, augusztus 12 (Éjszakai rádlójelentés) A miniszterelnök rezidenciáján szerdán szokatlan élénkség uralkodott. Snowden, Henderson és Oraham miniszterek félbeszakítva nyári szabadságukat, Londonba érkeztek és délután 4 órakor megkezdték MacDonald miniszterelnökkel tanácskozásaikat a súlyos pénzügyi helyzetről.
AiuTjyirMWYiYivri\'iYiiYiViVi""*\'" .....................................*..........
Mindenki annyi aprópénzt kapott, amennyit csak akart
a Nemzeti Bank pénztárainál, ahol este 6-ig több mint 100.000 pengőt váltottak fel A betét-feloldás éa at betevőknek nyújtandó garancia a banktanáos előtt
Budapest, augusztus 12 A ma délutáni minisztertanácson elsősorban a kormány szanálási terve, valamint ennek kapcsán kiadásra kerülő rendeletek szövegei kerültek tárgyalásra. Vezeiő gazdasági körökben rámulalnak arra, hogy a legnagyobb óvatossággal kell eljárni a klllönbözó korlátozások megszüntetésénél, meri a közönség (elsősorban a budapesti közönség) ide gessége szinte
tömeghisztériában nyilvánult meg, főként az utóbbi 2—3 napon. A némel példái kell szem elölt larlani a magyar közönségnek is. Németországban nem nyilvánult meg semmiféle idegesség a bankzárlat alkalmával, nem rejtegettek ezüst- vagy aranypénzeket, hanem a közönség teljes nyugalommal várta, mig illetékesek megtalál-
ják a kibontakozás ut|át. Nálunk az ezüst pengősök oktalan és céltalan elrejtése megnehezíti a forgalom lebonyolítását és épen a szabadforgalomra való visszatérést akadályozza A Nemzeti Bankhoz ma sokan fordultak aprópénzért é6 a Nemzeti B.tnk több kisegítő pénztáros segítségévei a legnagyobb gyorsasággal váltotta fel a bankjegyeket.
mindenki annyi aprópénzt kapotL amennyit csak akart. Két ezüstpénz gyűjtőt már őrizetbe vett a rendőrség és rémhírterjesztés címén indít el-íárásl ellenük. A Nemzeti Bank öt budapesti pénztára délután 5 óráig több mint 130.300 pengő értékű papírpénzt váltott fel.
A budapesti bsnkok vezérigazga-ióinak szerda déli konferenciáján az a felfogás alakult ki, hogy
augusztus 14 lke után a takarék- éa folyószámla betéteket a fővárosban fel keli szabadítani, a vidéki bankoknál és takarékpénztáraknál pedig szeptember t-érc javasolják a betétek felsia badltását.
mert először lálni akarják a fővárosban a felszabadítás hatását. A konferencián egyébként arról is tárgyaltak, hogy
a hitelezőknek és hetevöknek kOtőn garanciát nyújtanak.
A bankok abban a feltevésben kívánnak külön garanciákat nyújtani a betevő számára, hogy a biztosítékokat nyugodtan megadhatják, miután ugy sem állhat elő olyan lielyzel, amely a betevőkre értékcsökkenést Jelentheine.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus 12
Elrendelték a kartell-árak ét áremelkedések összeírását Budapest, augusztus 12 A kereskedelemügyi miniszter elrendelte, bogy az Összes kartellek haladéktalanul jelentsék be augusztus 1-i és mostani áraikat. Felhívta a miniszter a ktlIOnbOzö szervezeteket, hogy azonnal tegyenek jelentést, ha valamelyik cikknél áremelkedést észlelnek.
Csütörtökön összeül a 33 a* bizottság
Budapest, augusztus 12 A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló felhatalmazási torvény alapján kiküldött 33-as országos bizottság augusztus 13-án csütörtökön délelőtt Ülést tart.
Elmarad az egy*ige*párt értekezlet*
Az egységespárt holnap estére egybehívott értekezletét egyelőre nem tartják meg.
Ilnlsztérlnml bizottságot szerveznek a Nemzeti Bank mellé az árnhitelek lebonyolításához
Budapest, augusztus 12 A kereskedelemagyi minisztériumban Bqd János miniszter elnőklésével szerdán aélben megkezdődött a kereskedelem képviselőinek értekezlete, amelyen elsősorban az áruhitelek problémájával foglalkoztak. A kereskedik helyeslik a kormány által tervezett nyerwnyaghttcll, de azonfelül kérik, hogy félkész árukat Is hozhassanak be az országba. Ez jótékonyan éreztetné hatását a belföldi árakban is.
Bud János miniszter kijelentette, hogy a pengőrendeletekkel kapcsolatosan felpanaszolt intézkedések részben pénzügyminiszteri, részben kormányintézkedések, igy tehát ő nem tehet hstározott Igeretet ezen intézkedések megváltoztatására. Az áruhitelt a rendelet nem tiltja el, csak a Nemzeti Bank hozzájárulásához köti. Ez olyan átmeneh intézkedés, amelyre most feltétlenül szükség van.
Éber Antal azt mondotta, hogy célszerű lenne, ha a külföldi áruhitel dolgában a Nemzeti Bank mellett bizottság működnék a reszort-mlniszterlumokbil és a NemzeU Bank ezt a bizottságot hallgatná meg, a gyakorlati intézkedésekről pedig a kereskedelmi és Iparkamara véleményét kérné ki.
Bud János azt felelte, hogy már telt ilyen irányú előterjesztist és a kél bizottság a közeljövőben megalakul
Hegyven macedónt letartoztattak a zimonyl vasúti merénylet miatt
8zőfta, augusztus 12 A bolgár kormány a szófiai jugoszláv ügyvivő által átnyújtott, a zlmonyi vasuli merényletre vonatkozó jugoszláv rendőrakták alapján utasította a belügyminiszteri, hogy a Bulgáriában levő macedónok közül több egyént tartóztasson le. A belügyminiszter rendeletére Szófiában mintegy 40 macedónt tartóztatott le a rendőrség.
4 millió kés rombadalt, 8000 snksr maghalt a kínai Arvlzkataaxtr&fa kBvatkaztéban
Sanghal, augusztus 12 A kinai árvízkatasztrófák 30.000 négyzetkilométer terület vetéseit pusztították el. 4 millió lakóház dőlt romba és 23 millió ember lett hajléktalan. Száz év óta ez a legnagyobb árvízkatasztrófa Kinában. Az áradások áldozatainak száma meghaladja a 8000-et Valamennyi idegen tisztviselőt beoltottak kolera ellen.
A "Zalai Közlöny pályázatot hirdet a legszebb nyári fényképfelvételre
Hat dijat tüzünk hl a legjobb nyaralóul, wtek end ét egyéb nyári felvételek beküldőinek
Nagykanizsa, augusztus 8
Nyaralásnak, kirándulásnak, week end-nek ma már velejárója a fényképezőgép. Ennek a művészetekkel testvér, nemes, szép sportnak és szenvedélynek ápolására, a nagykanizsai fotóamatör-élet kimélyitésére a „Zalai Közlöny" szerkesztősége ezennel meghirdeti nyári fényképpályázatát.
A pályázat feltételei:
1. Az amatör lénykép versenyen részt vehet bárki, akt nem iparszerllen foglalkozik a fényképezéssel.
2. Pályázni kizárólag salát telvétolll képekkel (negaűv kívánatra bemutatandó) és nagyításokkal lehet A nagyításokhoz az eredeU felvétel ls mellékelendő. A képek kidolgozása történhetik totószaküzletben.
3. A pályázóknak a lényképeik hátlapjára jeligét kell Írni. Egyidejűleg a fényképekkel egy lezárt boríték adandó át A borítékon ugyanazon tel-Ige és a lényképek darabszáma tel-legyzendö. A borítékban a pontos elm helyezendő el. A borítékot a blrálé bl-■i.ottaág a képek bírálása után bonthatja tel.
1. Az egy-egy Jeligés tényképek együtt kerülnek elbírálás alá. Bírálat
tárgyát képezi a helyee tárgy megváltás, Jó felvétel és szorgalom ls. Egy-amatőr caak egy Jeligével vehet
részt de az pekbez
, Jeligére beküldött ké-;or ujakat is lehet be-
küldeni ugyanazon Jelige aJalL
6. A fényképeket a „Zolái Közlöny azerkeeztőségében, vagy Szabó Antal totőezaktlzletében tehet leadni. A fényképek Szalui Antal kirakatában kerülnek kiállításra. A verseny után az öaz-szes képek kiállítási helyiségben lesznek közszemlére kitéve. A képeket közszemlére való kitétel után a tulajdonosok visszakapják.
8. Versenyre kerUIŐ képeket ajánlatos telkasohlroznl, eseUeg csinos tablóra helyezni. Kgy-egy tablón tetszés aze-rintt képeket lehet elhelyezni.
7. A verseny 1931. augusztus 10-én veszi kezdetét és I hónapig tart
8. Bíráló bizottságot a „Zalai Közlöny\' szerkesztősége Jelöl kl. Tagjai: egy festőművész, két amatőr fényképész, egy szakfényképées és egy lotő-kerea-kudő. A bizottság JelölT kl az egyes dtlak nyerteseit mig a további 10 legjobb amatőr dicséretben részesül. Az eredményt a „Zalai Közlöny"-ben közölni lógjuk.
A pályázat dijai:
I. díj: utalvány 30 P értékű totó-
cikkre,
II. dl): 10 kötőt Verne-regény dlsz-
kötésben,
III. díj: utalvány ir> P értékű fotó-
cikkre,
IV. díj: a „Zalai Közlöny- egynegyed
évi előfizetése,
V. dl]: utalvány 6 P ért lotóctkkre,
VI. dl): egy doboz névjegy borítékkal.
Az l„ III. és V. dijakat Szabó Antal
fotóüzlete adja, azok ott lesznek bo-válUiatők, a többi a „Zalai Közlöny-Ulti,
Malatinszky Ferenc 3000 pengő értéket ajánlott fel a nemzeti valuta-letét alapba
Nagykanizsa, augusztus 12 I Kopslein-cég 1000 dollár, Kálmán
A belföldi kölcsön biztosítására kidolgozott Friedmann-féle terv mind szélesebb körben lalál utat a nemzeti áldozatkészség zsilipjeihez. A tegnapi nap eredménye mintegy 10 000 dollár volt felajánlásokban. Valutát, nemesfémet, ékszert, pengő-összegeket ajánlanak fei, akiknek ez módjukban áll.
A Zalai Közlöny Is sorompóba lépett s már az első két napon a kanizsai áldozatkészség lelkes megnyilvánulásait könyvelhette el. \' eddigi kanizsai felajánlások:
Lco 2000 drb. ezüst egykoronás, Mechner Ede 2000 olasz líra, Oyömörey-család nagyértékű arany és ezüst ékszerek.
A Friedmann-féle nemzeti valuta-teiét-alap gondolata Zalamegye szélesebb vidékein is megmozdította hazafias lelkek áldozaikéüségét. Igy Malatlnszky Ferenc felsőházi tag, aki a hozzájárulás érdekében a közigazgatási bizottságban is felszólalt, 3000 pengő értéket ajánlott fel ai akció céljaira.
Az
Félévi börtön, mert keszthelyi és budapesti korcsmákban váltotta fel a gazdája 200 pengőjét
Nagykanizsa, aigusstus 12
A nagykanizsai törvényszék egyeí-birája a gyorsított eljárás alapján vont felelősségre egy hévízfürdő! fiatal kocsist, aki ellen 200 pengő el sikkasztása miatt emelt szóbeli vádst a nsgykanlzsai klr. ügyészség.
Derzst József a hévízfürdő! Kutsa Ion bérlőjénél, Csizmadia Jánosnál volt alkalmazásban, mint kocsis. — Oazdáj) megbízható embernek Ismerte és ezért a múlt hét szombatján átadott neki 200 pengőt azzal, hogy menjen be Keszthelyre és váltassa fel aprópénzre. A kocsis el is ment, azonban véletlenül bekerült egy korcsmába, ahol mulatni kezdett. Mire észrevette magát, már csak 50 pengő volt a zsebében.
Ezek után természetesen nem mert visszamenni a gazdájához, hanem a kocsival együtt sorsukra hagyta a lovakat, ó maga pedig vonaua Ott és Budapestre utazott. A fővárosban elitta még a 200 pengő utolsó ma-
radványát Is, azután felment a főkapitányságra, ahol mlnf sikkasztó, önként Jelentkezett.
A sikkasztó kocsist csütörtökön szállították \'Nagykanizsára, ahol a törvényszék a gyorsított eljárás alapján vonta felelősségre. A tárgyaláson vitéz CslUaghy Oyörgy klr. vezető-ügyész szóbelileg terjesztette elő a vádat és sikkasztás büntetttben kérte bűnösnek kimondani a kocsist. — Dtrzsi Józsel sírva ismerte be megtévedését a tárgyaláson és egyetlen szót sem tudott felhozni ssját védelmére, csupán azt, hogy nagyon kedve kerekedett egyszer alaposan kimulatni magát.
A biróság az enyhitőkörfllmények figyelembevételével 6 hónapi börtönbüntetésre Ítélte a vádlottat, aki belenyugodott az Ítéletbe. Mivel a klr. ügyész sem fellebbezett, az ítélet Jogerős és Derzsl József nyomban meg is kezdte a büntetése\' kitöltését.
Lelőttek egy embert a sormási kertek alatt
ÁUttólagoi orvvadátzok megtámadták a tormáéi adőrt, aki egyik támadóját oldalba IMi*
indított a rejtélyes hátterű ügyben, hogy megállapítsa, Szekeresék valóban megtámadták-e a vadőrt, vagy pedig Németh Jogtalanul használta-e a vadászfegyverét.
Két éwra szól ■ magyai—román ka-reakadalmi szarzédás
Bukarest augusztus 12 (Éjszakai rddiójelentés) Kedden Slnajában aláirlák két évre a magyarromán letelepedési, kereskedelmi és hajózási szerződést valamint az állategészségügyi egyezményt. Most már cssk a kölcsönös ratifikálás van hátra és sz okmányok kicserélése utáni 15 lk napon életbelépnek a szerződések. A terjedelmes okmányokat Nickl Alfréd rendkívüli követ és Ollgorcea budapesti román követ írták alá.
Aláírták a konzulátusi egyezményt Is, amely szerint Magyarország öt konzulátust állithat fel Romániában.
laok Dlamondot
négyévi fogházra és 10.000\' dollár pénzbüntetésre Ítélték
I-ondon, augusztus 12\' (Éjszakai rddiójelentés) Jack Dlamondot, a hithedi new/orkl bandavezért szeszesein pészés és titkos szeszfőzde fenntarlása miatt négyévi fogházra és 10.000 dollár pénzbüntetésre ítélte a newyorki esküdtszék.
ixid
Nagykanizsa, augusztus 12
Szombaton este 10 óra tájban lövés dördült a sormási kertek aiatL A tiszti vadászterületen őrködő Németh István ny. rendőr, serétes vadászfegyverével oldalba lőtte Szekeres Péter sormási lakott.
Szekeres Pétert súlyos sérülésekkel beszállították a nagykanizsai közkórházba, ahol csak szerdára javult annyira az állapota, hogy kl lehetett hallgatnt Szekeres elmondotta, hogy szombaton este 8 óra tájban Tóth Peti Lajos nevű barátjával Myütt lement fürdeni a sormási tóba. Tiz óra tájban jöltek hazafelé, amikor a kertek alá érve valaki a sötétből rájuk kiáltott, hogy álljanak meg és ulána nyomban, meg sem várva a felszólítás eredményét, rájuk sütötte vadászfegyverét.
Tóth Peti La|os nem törődve megsebesült barátjával, futásnak eredt, Németh István vadőr azonban hosszas üldözés után elfogta és a községházára kísérte. A vadőr elmondotta, hogy Szekerest és a barátját orwadászalon érte és amikor el akarta fogni őket, azok megtámadták, ugy hogy kénytelen volt fegyverét használni.
Szekeres Péter, oldalában a vadőr sr.réteivel, nagy fájdalmai dacára ls hazafelé vánszorgott, azonban ütköz-ben összeesett és Igy találtak rá a hozzátartozói, akik beszállították a nagykanizsai kórházba.
A sormási csendőrség nyomozást
IMI, augusztus 13.
laaaati hlafly kalandos laéaáaak kaéaroa Hagy-
Méfl 20.000 tégla ét 8000 psngfi kall a kórházi kápolnához
b épltkaaéa magkaxéfldatt
Nagy ka alias, augusztus 12 A nagykanizsai közkórház kápol-nálának telkén az építkezés megkezdődött. Az alapok már ki vannak ásva s most már gyors iramban megtörténik a falak felhúzása.
107 000 darab tégla gyűlt össze eddig tégla Jegyekből. Hiányzik még 20000 darab. Mész és homok van az adományokból elegendő. Ami egyéb anyag és munkadíj kell, azt részben fedezi a készpénzben összegyűlt 11.000 pengő, részben pedig (8000 pengő erejéig) a még következő gyűjtésnek, a város, a vármegye és az állam támogatásának kell fedeznie.
Abban a biztos hitben adunk hirl a kórházkápolna építkezésének megkezdéséről, hogy a nemes lelkek á\'dozatkészsége nem szűnt meg, hanem csak fokozódott az első eredmény elérésével. Minden adományt nyugtázunk.
Lopott kárákpárral áa a zsebében 10 fillérral világgá indult
MMalkai
kaalaaái
Nagykanizsa, augusztus 12 Az elmúlt napokban szerencsés kimenetelű kerékpárösszeűtközés történi a Király-utcában. Egy kis cigánygyerek» nekiment kerékpárjával egy kocsink és bár nagyobb baj nem történt, a kerékpár első kereke tel|esen tönkrement. Az ügynek folytatása lett a rendőrségen, ahol egészen véletlenül észrevették, hogy a kerékpárnak budapesti jelzésű rendszámtáblája van. Kihallgatták a kis cigánygyereket, aki elmondotta, hogy néhány nap óta Nagykunizsán tartózkodik egy 14 éves budapesti flu és attól kapta kölcsön a kerékpárt A detektívek rövidesen előállították a kerékpár állítólagos tulajdonosát, akiről kihallgatása közben egészen érdekes dolgok derűitek kl. Hosszas vallatás után ugyanis bevallotta, bogy kereskedólnas Budapesten, azonban megszökött hazulról, meri nem bírta kl a szülei rossz bánásmódját. Nem volt pénze, hogy vonatra üljön, mire nagynehezen szerzett egy pen-gőt és az egyik Tavaszmező-ulcal kerékpár kölcsönzőtől kiváltott egy kerékpárt, amiért 90 fillért fizetett. A zsebében 10 fillérrel vágott neki a bizonytalan útnak. Vasárnap reggel indult el és a Balaton mellett haladva hétfőn délután ért Nagykanizsára. Útközben gyümölcsökből élt és itt-ott kéregetett la.
Nagykanizsán, miután nem volt Pénze, éjszakánként a sétakert egyik bokrában húzta meg magát, nappal pedig álU$ után nézett. Így ismerkedett meg a kis dgányfiuval, akinek kölcsön adla a kerékpárt. Elmondotta még, hogy megunta ezt a csavargó életmódot és nagyon szerelne visszamenni az édesanyjához. aki egy fővárosi étteremben szakácsnő.
A rendőrségen azonnal őrizetbe vették a kis szökevényt, akit rövidesen visszavisznek Budapestre.
— Bútort csak Kopstein bútoráruházban vásároljunk, mert kevés Pénzért jót kapunk. Szőnyeg, függöny, kárpitos-bútorok, gyermekkocsikból Mási választék.
- Használja kl az alkalmat "na 7 & 9 órakor a moziban, minden hely a felébe kerül.
ZALAI KOZLONT
A vizsgálóbíró szabadlábra helyezte Ágoston József tiszthelyettes feleségét
á hoiTMfigyéiuég áttette u Iratokat i nagykanizsai katólágokhoi
Nagykanizsa, augusztus 12 Megírtuk, hogy Ágoston József, a nagykanizsai közrendészeli kórházban szolgálatot teljesített tiszthelyettesnek ismeretes ügyével kapcsolatban letartóztatták különböző gyanu-okok alapján feleségét Is, aki kél gyermeknek any|a. A letartóztatást ugy a törvényszék vádtanácsa, mint a tábla is helybenhagyta. Ma Járt le Ágoston Józsefnének a perrend-szerü letartóztatásl Ideje, mely után határozni kellelt, vájjon meghosszab-billák-e a gyanúsított asszony vlzs-
Sálat! fogságát vagy pedig szabad-ibra helyezik.
A kir. ügyészség, tekintettel arra, hogy Ágo.lon Józsefnének rendes lakása van, gyermekei vannak, akiknek eltartásáról moBt 6 gondoskodik
és a várható büntetés sem oly nagy, hogy szökésétől tartani kellene, szabadlábrahelyezését indítványozta a kir. törvényszéknek.
Ennek alapján dr. tmreffy László vizsgálóbiróhelyettes Ágoston Józsefnél ma délelőtt maga elé vezettette és kihirdette előtte a szabadlábrahelyezési végzést.
A szerencsétlen asszony, — aki voltaképen férjének áldozata — köny-nyek közölt fogadta a végzést és még a délelőtt folyamán elhagyta a fogházat, hogy mosl egymaga löltst be a családfő szerepéi a megszökött férle helyeit.
Egyébként a szombathelyi hon-védügyészség az Ágoston tiszthelyetlesre vonatkozó összes aktákat ma átküldte a nagykanizsai halóságoknak.

Hirtelen halál a felsőtemplom lépcsőjén
Nagykanizsa, augusztus 12
Korpia JánosnéM éves, Rókócti-utca 84. szám alatti lakos szerdán délben ebédet vitt a férjének, aki napszámosmunkát végzett a Deák-téren.
A házaspár a felsőtemplom egyik lépcsőjére Alt, bogy elköftse az ebédet. Közben beszélgettek Is és Kor-plcs János egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a mondat felénél váratlanul elhallgat a felesége. Ráné-
zett az asszonyára, aki ugyanebben a pillanatban sáppadi arccal előrebukott ülőhelyzetéből.
A megrémült ember élesztgetni próbálts mozdulatlan feleségét, majd amikor látta, hogy sikertelen marad minden fáradozása, s mentőkért telefonált. Mire a mentők kiérkeztek, már csak a beállt halált konstatálhatták. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlen asz-szonyt szívszélhűdés ölte meg.
Vakmerő rablótámadás a tapolcai határban
Tapolca, augusztus 12
Kedden esle vakmerő rablótámadást követtek el a tapolcai állomás közelében. Horváth Imre 19 éves csabrendeki mezőgazdasági munkás három hónapi mezőgazdasági munkáról tért vissza. Ulközben találkozott Kiss Károly 25 éves kővágóőrsi munkással, akinek beszéd közben elmondotta, hogy keresetéből 85 pengőt megtakarított és ez az összeg nála is van, luhaneműt akar belőle vennL Kiss Károly erre felajánlotta Horváthnak, hogy az éjszakát töltse nála, tapolcai lakásán, mert ugy Is csak reggel tud Csabrendekre utazni. Útközben még betérlek a vasúti vendéglőbe, ahol Kiss le akarta Uaint Horváthot, aki azonban gyanút fogott éa csak kevés bort ivotl.
Nemsokára megindullak Kiss állítólagos lakása felé. Amikor egy elhagyatott rétre értek, Kiss hirtelen
földreteperte Horváthot, fojtogatni kezdte, a száját betömte földdel és követette, hogy adja oda neki megtakarított pénzét. Amikor Horváth erre nem voll hajlandó, leszurással fenyegette, arcát fogaival össze-vissza marta, ruháját letépte és elvette ka-batja belső zsebében rejtegetett pénzét, majd zsákmányával elszsladt. Hor váth aionban utána eredi és mtüz vanl" kiállással fellármázta a közel ben levő dinnyeárusokat és egy csendörörmestert is, akinek elmondotta, hogy mi történt vele. A csendörőrmester azonnal nyomozni kezdett és egy vendéglőben sikerült Is a borozgató Kiss Károlyi letartóztatnia. Kiss bevallotta teliét és munkanélküliséggel védekezett.
A nyomozás tovább folyik, hogy nem részes-e Kiss az utóbbi időben a balatoni fürdőkben elkövetett villa-betörésekben Is.
lagoaaK férjét a szeretőjével akarta agyonveretni egy sotnogyudvarhelyi asszony
Kaposvár, augusztus 12 Cslre Oyörgy 24 éves somogy-udvarhelyl gazdalegény már régebb Idő óta szerelmi viszonyt folytatott Horváth Józsefné 31 éves somogy-udvarhelyi asszonnyal. A férj rájött, hogy megcsalja a felesége, mire egy hónappal ezelőtt elköltözött a hűtlen asszonytól.
Vasárnap eate, aminl Horváth József hazafelé meni, a sötétben váratlanul elébe ugrott Cslre Oyörgy és egy vasbottal többször ugy vágta fejbe a szerencsétlen embert, hogy azt be kellelt szállítani a kaposvári kórházba. A csendőrség nyomban őrizetbe vette Cslre Oyörgyöt, aki beismerte, hogy ő voll a lámadó, de azzal védekrzelt, hogy Horváthné bujtotta fel férje agyonverésére. Csire Györgyeit bekísérték a ka-
posvári ügyészség fogházába, ahol szándékos emberölés bűntettének kísérlete elmén Indították meg ellene a bűnvádi eljárást. Horváthné azonban szintén nem kerüli el büntetését, mert ellene felbujtás büntette miatt folyik az eljárás.
Időlárás
A nagykanizsai meteorológiát Mg-tlgyalS Jelentiaak : Szadin a hómértikit! : Raggal 7 lírakor +15, délntáa 1 órakot +20 2, eate 9 órakor +15-7.
Ptlhózei : Reggel és délben telhóe, eate borult égboltozat.
SziUrúny : egéaz nap északkeleti azíl.
(KJuakai rótM/tknMtl M ■•taoralé-g\'al laUaat lataatl aata 10 érakar ■ VéHaaéaa lalbia Irfg (árkaié némi héataalksáésaal.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Augusztus IS, osQtSrtBk
Róu katolikus: Ipoly. Protestáns: Ipoly. Izraelita: Ab. hé 30
m
Városi Színház. „Magyar csárdát\', Az Aata Hlmgyir remeke — .Rlnaldó, a repülj lovas", kalandor-dráma.
szertári éllel) szolgálat i L Feketesas\' gyogyasartir
Oyógyszertit bó végéig s ,F
Ffint 7.
OártínM urttva raggal 6 Aritól aata 9 Aiilg (bétto, aaaida, pintek Miatt*, kedden agiai aap nóknak). Tal.I 1—11.
Rozzant, fakó szerelem
Kopott fakó szekerem Az élet utján kergetem. Bogáncsokkal nfltt uton, Könnytél síkos utakon Csak hajszolom untalan, Éhesen, álomtalan. Kordém előtt két takó, Csontjuk zörög árokba való. Kopott szekér, lesántult ló, Csontváz-kocsis a bakon, A korbács csattog, jajgatóu. Hol előre, hol hátra oasp, Az ütése fájó sebet ad. Száguld a szekér vágtába\' S ha irok akad útjába, Atal dülöng, átal rohan, Úttalan uton át auhau. De elmarad egy-egy darab,
Hol egy küllő, hol az agy Mind rongyabb leaz a fogat. Rozzant, takó azekerem Most az árok felé kergetom. Huval tele a könny-folyam, Amely felé kordém rohan. De azom]at olt éa enyhet ad 8 végül mégis befogad.
_ Dcutoch jóiul
— Tanügyi hir. Most ért véget Székesfehérvárott az Olhetes Iparos-tanonclskolal közismereti tanfolyam tanítók részére. A tanfolyam 48 hallgatója közül kettő volt nagykanizsai : Flló Ferenc, a II. kön. elemi Iskolák igazgatója és Csete Ferencné ípa-roslanondskolal tanítónő.
— A kórház igazgatóhelyettese. A nagykanizsai közkórház igazgatójának szabadsága alatt az Igazgató és sebészeti osztályfóorvos teendőit dr. Landgráf Jenő egyetemi tanársegéd látja el.
— Családi QrOm dr. Mező Fe-rencnéL A szellemi torna olimpiai bajnokának, dr. Mező Ferenc tanárnak lelesége Budapesten egészséges leánygyermeknek adolt életet. Az újszülött az Olympia keresztnevet kapjs.
— A moziban ma a 9 órai előadáson te félhelyár mellett megy a Magyar csárdás éa a Rinaldó, a repülő lovas.
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 2-40 kg. legfinomabb
teavaj......P MO
V« kg. legfinomabb
főzővaj.....P—-00
1 kg. legfinomabb
valódi juhturó . P 3-—
cégnél.
ZALAI KÖZLONV
Erii, Térbó, kOrér emberek számára a természetes „rereae lóuef\' keserdviz naponként való ivása a legkbebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélir.üködést biztosit. Számos szakoivosi lelenlés bizonyllja, hogy n rereno lónel viz sziv- és Idegbalosoknak, vese, és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csínban szenvedőknek Is nagyon jót lesz s rzért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást A Ferenc féllel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 16 uytrmtk született. ezek közül 11 tlu és 5 leánygyormok: Petrovlc* Mihály honvéd tiszthelyettes éa Pataki Kraaébetnck rk. tla, Vlda Jinoa borbélymcaler éa Ró-zaáa Annának rk. fia. Nagy Rezső vasutlttsy.t és Dolmányos Margitnak rk. fin, Pór József munkavezető éa Tamás Annánnk rk fia, Ricz Károly tötdm. éa Bőlo Juliannának rk. fia, Blumenscheln József kisbirtokos éa Kohn Ilonának Izr. leánya. Ebenapan-
Ror Jakab lókereekedő éa Welsztold cttlnck Izr. leánya, Llplln I-ászló föld-mtlvea és Marion Aiinának rk. fia, Mutter Sándor bankUaztvIsolő éa Szabadoa Katalinnak Izr. fia. Varga Ijtoztó bog-nársogéd éa Kis Juliannának rk. fia, Vébor Jáuos földm. és Sneff Juliannának rk. fia. Dora Istváu állványozó 6* Németh Zsuzsannának rk. fia. Horváth Ádám napszámos éa Nóvák Rozáliának rk. leánya. Mátyás litván hentesaegéd éa Berta Máriának rk. fin, Horváth József kocsin és Billegő Máriának rk leánya. Házaaságon klvlll azülotett ogy leány. — Haldluzils 6 lörtént Bnrtol Fo-rencué hzfll. Szmodlca Borbála rk. 00 évoa. Borbél Anna rk 18 napos. To-maslcs Józ-ef magántlsztvtaelő rk. 27 óvca, Kta Jánoa napszámod rk. 79 évoa, Kunica IArzló röldmüvea rk. 113 éven, Blumenscheln Éva Izr. 1 napos. Nlnk látván né azül. Hói Anna rk »5 évea (Fűzvölgy), Tölöay Pétomé a?.ü\'. Trettel Lujza rlc. <14 évea. Hdzassttgot kötött
5 pör: Kollárica I^nárd honvédőrmca-tor óa Csüdör Anna rk., Klein Foronc gépóazkováca éa Benkő Katalin rk.. FUÍfip Ijkbzló napszámos éa Tímár Anna rk , Horváth Oyörgy napazámoa és Horváth Katalin rk., Fülöp Oyörgy földmtlvea éa Szmodlca Mária rk.
— Ml minden van egy tolvaj cseléd szalmazsákjában ? Simo-nlcs Józsefné nagykanizsai lalios feljelentést lelt a rendörségen ismeretien tettes ellen, aki a lakásaból ellopta a pénztárcáiét és több ruhaneműt. A detektívek kimentek a lopás helyszínére, ahol megállepifották, hogy három család lakik együtt, mindenik külön szobában, de közös konyhahasználattal. Az egyik szobában lakott Mirfl Rozál 26 éves cselédleány Is, aki már Junius 25. óla állás nélkül él Nagykanizsán. A detektívek házkutatási tartottak és nemcsak a Simonicsnétól ellopott ruhaneműeket találták meg a leány szalmazsákjában, hanem egész csomó női ruhaneműt, diszpárnákat, törülközőket és szalvétákat, sőt több üveg paradicsomot is. Márli Rózáit előállították a rendőrségre, ahol tagadta, hogy másokat Is megkárosított volna. Ezzel szemben a rendörségnek az a gyanúja, hogy előbbi szolgálati helyéről lopkodta össze a a nála talált holmikat. Ebben az Irányban már meg is indult a nyomozás, Márfi Rózáit pedig szerdán délben átkísérték a klr. ügyészség fogházába.
— Csak ma nézheti meg a Maros vize folyik csendesen magyar filmet 30, 40, 50, 60 és 70 filléres helyárral 7 és 9 órakor a moziban.
— Tizenhat tOz volt Zalában jullusban. A inult hónapban vár-meg\\énk területén 16 lüzeset volt és 182 325 P kárt okozott, melyből biziosilás révén 35 374 P térül meg. A tüz oka 1—1 esetben gyu|togalás, villámcsapás, mozdonyszikra, gőzgépből kipattant szikra, 6 esetben gondatlanság, 4 esetben gyermekek játéka, 2 esetben pedig kideríthető nem volt.
nMnlfiuikUr(<ii,iie told-
A IAGASFREKVENCIÁS ÁKAIOK KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE ÉS ALKALIAZÁSA A GYÓGYÁSZATBAN
a_
augusztus 13., osiltirUk KöxMvánatra 1 Félfielydrakkal / i „Magyar ripisláii" teitrérfllaje I
Magyar csárdás
Maros vize folyik csendesen
A szerelem és beciület konfliktusa 10 felv.
Főszereplő t: Ha«i Junhermann, Lll Dagover, Nana StOva, Harry Hartfl.
Ugyanekkor bcmulatiira kerül a legizgalmasabb bravúros kalandordrátna:
Rinaldo, a repülő lovas
2 részben, 10 lelvoaásbsn. Előadások 7 és 8 órakor.
— Pénteken Indulnak a nagykanizsai dalosok Budapestre. A
nagykanizsai Ipartestülell Dilárda tagjai pénteken éjjel indulnak Budapestre, hogy réazt vegyenek az Országos Dalosversenyen. A kanizsai dalosokat Parti Lajos tanár, karnagy és Bazsó József ipartestületi főjegyző kíséri budapesti uljukon.
— Leventezenekar a Balatonon. A azombathelyl levcnteegyeaület elnöksége háromnapos kirándulásra viszi 68 tagu zenekarat n Balatonra. A klrán-duláat dr. Stadter Izidor szombathelyi ügyvéd megértő lámogatáaa toUe lehetővé, akt balatontonyvesl birtokán látja veodégtll a levontékot — A szombathelyi leventezenekar tagjai valószínűleg Keszthelyre la átrAndulruík.
— A kórházi bizottság ma délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében Babochay György elnöklete alatt ülést tart.
— Egy kisfiú mindkét lábát levágta a vonat. A szigetvári személyvonat elütötte Berta János szigetvári lakos 4 eves József nevű kisfiái, akinek mindkét lábát levágták a kerekek. A szerencsétlen gyermeket beszállították a szlgetvárikór-házba, ahol belehalt sérüléseibe.
— Lugkóvet Ivott egy gazdálkodó, Tdnczos József 40 éves ara-nyodi földműves kedden este ön-gyilkoaaági szándékból lugköoldattal megmérgezte magát. Súlyos állapotban szálHtották tw a zalaegerszegi közkói házba, ahol azonban néhány óra múlva borzalmas kínok között kiszenvedelt. Semmiféle levelet nem hagyott hátra.
— Gázolt az autó Zamárdinál. Leiiola Sándor 28 éves fiatalembert Zamárdinál elütötte egy autó. Fején és lábán szenvedett súlyos sérüléseket. A sérültet a székesfehérvári kórházba szállították.
— A Kámáncs pusztai motorkerékpárszerencsétlenség ügyében, amelynek Dómján István 32 éves felsöhahóll cipészmester és felesége a sérültjei, a csendőrség befejezte a nyomozást. Mint ismeretes, a baleset egy szembe|övő kocsis gondatlansága miatt következett be, aki elaludt a bakon és csak az utolsó pillanatban felébredve egyenesen neki hajtotta lovait a motorosoknak. A szerencsétlenség ulán megszökött embert sikerült kinyomozni Nitl János nipgyarszentmiklósl gazdá\'kodó személyében, aki ellen gondatlanságból okozott súlyos tesli-»éric» vétsége elmén megindult a bűnvádi eljárás.
A számtalan diadalhoz, melyet a villamosság a tizenkilencedik és a huszadik században aratott, napjainkban hozzájárult még egy ujabb diadal és pedig a villamosság győzelmes sikere a betegségekkel, meg öregedéssel és elvirágzással szemben.
Előrcbocsájtom, hogv nem akarok azon hibába esni, mellyel a JÓ ügynek egyesek többet ártottak, mint használtak s egyszerűen art állítani: .ez az utolsó, az egyedüli, az egyetemes gyógyeszköz minden mással szemben és csak ez képes megküzdeni az emberi test és organizmus mindennemű bajaival*. Csak az, aki a magasfrckvencia keletkezését és ! ,ait előítélet nélkül megfigyelte és a betegségek elleni küzdelemben tekintetbe jövő többi módszerekkel összehasonlította, lesz képes a ma-gasfrekvenciás kezelések értékéről vagy értéktelenségéről fogalmat alkotni. Sok zavart okozott egyes tudósok dogmatikus elutasító magatartása, akik a magasfrekvenciát és lényegét nem ismerték és a hozzájuk intézett kérdésekre — minthogy magukon másként nem tudtak segíteni — a magasfrekvenciát könnyelműen értéktelen játékszernek minősítették. Természetesen a nemismerés leplezésének cz a legegyszerűbb módja.
Azon kérdésre, hogy mi is tulaj -donképen a villamosság, napjainkban még mindig nincs más felelel, mint 3mit Hertz még 1889-ben meg-hatáiozott. „A villamosság az éllier-llek egy hullánimojdulala, gyorsa-
sága egyenlő a fény gyorsaságával, azonban hullámhossza sokkal nagyobb. " Vagyis a villamosság má-sodpercenkint 300.000 km utat tesz meg, nagyobb hullámhosszúságon, mint a fény. Bár már különbözö elméielek léternek, melyek a villamosság alapjaiba behatolni ig\\e-keznek, azonban ezek annyira ellentmondóak. hogy az a látszat, mintha ebben a kérdésben még nem mondották volna ki az utolsó szót.
Midőn 1789 ben Galvani és 5 évvel későbben Volta a folyóvilla-mosságot, azaz az .egyenáramot" feltalálták, alkalmazási lere kibővült s megtízszereződött. Most már dörzsölés nélkül, különféle vegyi elemekkel lehetett .áramot" előállítani és megszületett a mai .villanycsengő" őse.
Nagy lépéssel vitte előre a villamosság fejlődését Farady találmánya, mely szerint a villamosáram félbeszakításával a vezetékben oly visz-szahatás keletkezik, hogy az ebből eredő hatás többszöröse annak, mint előbb az áram csendes folyása mellett volt. A vezetékben megfigyelt eme hatás vezette rá később a kutatókat az indukciós tekercsek előállítására. Megérkezett a távíró, távbeszélő, transzformátorok és dinamógépek ideje. Mindezekből alkották meg a rádiót és a magasfrekvenciát, melyek eddig időrendben legutolsó, de egyben legfenségesebb alkotása is korunknak.
A ntagasfrekvencia tárgyalását a
„galvanizáció" és „faradizáció" is-
1981. augusztus 13.
mertetésével kell kezdenem. Kapcsolatban az előbb közölt történeti adatokkal, erről a következő rövid ismertelés nyújt megfelelő magyarázatot: .galvanizáció" az az egyenletesen folyó villamos áram, melyei gyógyászati célokra használnak. Az áram mindaddig egyazon irányban és erősségben marad, mlg külön kezelöfogantyukkal át nem kapcsolják, illetve meg nem változtatják.
A .faradizáció" felkarolja mindazokat a módszereket, melyeknél az eredeti csendes .egyenáram" automatikus berendezések ulján folytonosan inegszakittatik és a visszahatása indukciós ütéseknek kell a tulajdonképpeni munkát elvégezniük. Az egyes áramlökések körülbelül másodpercenként százszor isméilödnek azaz i/ioo-ad másodpercenként történnek egymásután.
Ezen áramnemnek fiziólógiai hatására később még visszatérünk, előbb azonban még egy kis történelemmel ismerkedjünk meg.
Majdnem 60 évvel később — a faradizáció keletkezése után — 1890. körül Tesla Miklós amerikai magyar mérnök kísérletezett a villamos hullámok megrövidítése céljából Embermagasságú tekercseket készített Leydenl palackokat kapcsolt ősszé egy indukciós készülék szikravonal-rúszévcl és eredményhez jutott. A lekeres megfelelően választott te-kercsszámaíval és kondenzátor-palackjainak nagyságával rövid, pár méter hosszúságú hullámokat sikerült előállítania.
Igy tehát Tesla Miklós volt az elsó, kinek kísérletei eredménnyel jártak. Még ma is .Tesla-tekercs"-nek nevezik az általa megkonstruált és magasfrekvenciás készülékeknél alkalmazott tekercseket.
D\'Arsonval francia fiziologus volt az első orvos, aki a magasfrekvenciás besugárzásokai a gyógyászaiba bevezette. Követte öt von Zeynek osztrák orvos, aki a magasfrekvenciás áramok hófejlesztö képességeit a test szöveteiben felismerte. Bernd, Preisz és Nagelschmidt orvosok már Intenzíven gyógyítottak magasfrekvenciás besugárzásokkal és elsőknek bizonyították be, hogy még a legerősebb magasfrekvenciás áramok is minden izgató hatás nélkül alkalmazhatók és a legkiválóbb — szinté csodával Italáros — eredményekel Idézik elő. Azóta a legkülönbözőbb betegek millióit gyógyították meg magasfrekvenciás besugárzásokkal. Bénulások-, asthma-, rheuma-, ideg-bántalmak- és a betegségek legkülönbözőbb változatainál, melyeknél más therápiával eredményeket nem leheteti elérni, beblzonyulást nyert a rendkívüli gyógy hatás és a positiv gyógyulás.
A mai magasfrekvenciás készülé-
A
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül alkalmas. Állandóan friss töltési mis a
Főraktár:
Weisz HKr naBTfcanzra.
Iirálj-aica U. TaleUa 410
1931. augusztus 13
kek, akár orvosi, akár magánhasználatra készíttettek, már a lehelfi legtökéletesebbek és a másodpercenkénti huliámfrekvcncia egytfil-liárontmlllióig terjed, ugy hogy az emberi szervek úgynevezett .ingerküszöbétől", mely a másodperenként! 20.000 hullámfrekvencia alatt fekszik, mintegy 50—150-szeres periódus választja el és ez bizonyltja, hogy a magasfrekvenciával való kezelés semmi körülmények közölt ártalmas nem lehet és a besugárzás szinte érezhetetlen.
Minthogy a magasfrekvenciás besugárzások minden körülmények közli ártalmatlansága s maidnem minden esetben csodás gyógyhatása közismertté vált, igen széles körökben kezdték a magasfrekvenciás besugárzásokat részben praevenció, részben gyógyulás céljából használni.
Mint minden uj felfedezésnek, ugy a magasfrekvenciának is megvoltak az akadályai. A tudós felfedezőknek nemcsak az esetleg téves dogmatikus tanokkal kellett meg-küzdenlök, hanem a gyakorlati érdekekkel Is. Igy volt ez a gözmoz-dony, varrógép, páncélos-hajók, automobil stb. felfedezésekor is. Az eszményt, az emberiség nemesebb céljait csak kevesen látták meg. Röntgent csaknem hülyének tekintették „\'udós" kortársai. A tények elferdítése csak ideig-óráig sikerül het, de a tudomány és a technika fejlődését kicsinyes érdekekből megakadályozni nem lehet. Az idő igazolja minden theóira helyességét, vagy helytelenségéi.
A magasfrekvenciának is, a gyógyászatba való győzelmes bevonulásáig, óriási akadályokkal kellett meg-küzdnie. S az akadályok nem a betegek részéről tornyosullak, kik az elért gyógyeredményekkel meg voltak elégedve. D\'Arsonval volt az első, ki mint már említettük, páratlan eredményekel mutatott fel a magas-frekvenciás kezelésekkel számtalan betegénél. Az ő ulmutatása alapján tovább fejlesztenék kísérletekkel, Irodalommal kibővítették a kővetkező világhírű orvosprofeszorok és orvosok: Mann, Bordoni, Relchart, Alexander, Laqueur, His, Zilz, Stembow, Bachrach, Tobias, Moore, Steffens, Doumeur, Renner, Becker, Sommer-ville, Kahane, Rumpf, Jaksch, Schurig, Walzer, Büchler, Beer, Llbotte, Nagel scmidt, King, Lewi, Qrabley, Langs-dorf, Hirsch, Sleinach, Perit, Eber-hardt, Treibmann, Albrecht, Weiss, Monnel, Opitz, Kowarsik, Voller, Sprecht, Clemens, Doren, Qibson stb. Felsorolni nem is ludjuk, a helyszűke miatt, azoknak a kiváló, lelkes orvosoknak hosszú láncolatát, kik a magasfrekvenciás besugárzásokkal különböző betegek óriási tömegeit gyógyították meg. Bizonyossá vált s többé kétség sem fér hozz!, hogy a leghathatósabb s leghatalmasabb gyógyszer a szervezetek életerelének fenntartásában, reorganizálásában a fény- és villamosság. Amerikában, Angliában, Franciaországban, Németországban és a leg több kulturállamban a tudományosan képzett orvosok tízezrei gyógyilottak és gyógyítanak magasfrekvenciás besugárzásokkal és betegeiknek épp ugy rendelik házi használatban a magasfrekvenciás besugárzásokat, mint bármely más gyógyszert.
Néhány évvel ezelőtt felbukkant Zelleis, kl fizikai tudásával javított a magasfrekvenciás készüléken s társította a besugárzásokat rádium-, hélium-, neon-sugarakkal. Kimondotta, hogy a sejtatomok kolloidjaira e sugarak bizonyos esetekben sokkal nagyobb hatást gyakorolnak, mint bármilyen más gyógyszeres bel-
ZALA1 KÖZLÖNY
^„Aszati kezelés. Qallspachban elállította ujrendszerü magasfrekvenciás gépeil, laboratóriumát s megnyitotta gyógyintézetét. Ez időpont történelmi nevezetességű a belgyógyászaiban.
Zelleis a inal kor ullörő lizikus gyógyászai kflzt a/, első helyen áll! A gyógyult betegek százai ezreket irányítottak üallspachba, úgyhogy ma már a világ minden tájáról a legkülönbözőbb betegségekkel özönlenek oda oly gyógyulást kereső betegek, akiken kezelőorvosaik a régi gyógyúásl lehetőségekkel segiteni nem tudtak s az uj fizikális gyógymódokat még nem alkalmazzák. S a magasfrckvencia csodákat müveit I Ma már milliók tanúskodnak mellette, akik e Iherápia alkalmazásától visszanyerték egészségüket, sőt sok esetben oly betegek, akiken egyéb gyógyítás nem segíthetett. Nem tömeghisztériáról van ilt szó, hanem komoly eredményekről. HuszmHIió magasfrekrcnciás készülék van már forgalomban. Zelleis és a módszere szerint dolgozó orvosi rendelők a betegek százezreit gyógylt|ák ineg évente magasfrekvenciával I
A súlyos bizonyítékok lömegei állanak már r, udelkerésre s tudományosan, orvosilag is kipróbált és elismert gyógymód a magasfrekvenciás kezelés.
Az orvosi társadalom egy része nem is a magasfrekvenciát támadta, hanem Zelleis diagnosztikai eljárását, mert ez a mai diagnosztikai vizsgálatokkal ellentétben all. Zelleis ugyanis egy érzékeny gázvegyületei t\'rtalmaz.\') üvegpálcikával vizsgálja meg betegeit és konstatálja a bajt. Furcs-ának látszik sokak szemében, de nem lehetetlen. De hisze-t a ma-
tasfrekvenciás gyógykezelésnél, me y-
ez rendes diagnosztikai ulon juthat el az orvos, a varázspálcának nincs fontossága.
Ha 100 betegei megkérdezünk, akik magasfrekvenciás kezelés alatt állottak, akár orvosnál, akár h.iziké-szülékkel, legalább 90 százalék azt fogja mondani: .E gép engem teljesen meggyógyított I. 5—6% blzo nyos esetekben jó eredményekről számolhat be s csak egy kis töredék, legfeljebb 4»/o az olyan eset, hol már a magasfrekvenciás sugarak sem segilenek. Ily nagyszerű statisztikát semmiféle más gyógy módnál nem lehel észlelni I Mi leitát a helyzét ? Mi rejtőzik e probléma hálterében ?
A komoly tudományos vizsgálódások helyett egyesek szeretik Zeileisl támadni bizonyos gyógyilhalatlan betegségek felvetésével, melyet ö sem képes meggyógyítani, mert a fenn már jelzett I -4°/o-l)a esnek, de más módszer sem segitelt ugyaua/on betegen. Nyilvánosság előtt „kuruzsló-nak" deklarálják. Hány orvos van, ki betegén más eljárásokkal sem tud segiteni s mégsem kuruzsló. Miért nem akarják meglátni ezzel szemben azokat a százezreket, kiket Zelleis mégis meggyógyított s más, medi-cinális gyógymód már nem segített rajtuk.
Ám mégis vannak lelkes orvosok, kik orvosi hivatásukat a legmélyebben átérezve, odaállnak céltáblának, ha mindjárt .kuruzslúnak" is kiáltják ki őket s az egyedüli szent céljuk: magasabbrendü tudásukkal a betegek meggyógyítása. (=)
(-) A denaturált takarmány-búzának hltelezéa melleit való bis/erezhetése érdekében az Alsódunántull Mezőgaz-danági Kamara áüraUlag kérte a földművelésügyi miniszter Intézkedését. — Tekintettel arra, hogy a denaturált buza fóleg hlzIahUI célokat szolgál, a kamara azt kérte, hogy a hltelezéa legalább 6 hónapra történjék.
SPORTÉLET
Vágó serlagmérkfizés ■ vasárnap
Nagykanizsa, augusztus 12 Az NTE tenniszpályáin vasárnap játszák le a Vágó vándor-serlegmér-közések idei első fordulóját. A mérkőzések a ZTE és NTE csapatainak küzdelme a hegemóniáért. A mult évben az első fordulót az NTE, a másodlkst a ZTE nyerte, ugy hogy ma 1 :1 a mérkőzések állása. A versenyeken a szokásos 11 versenyszám kerül lebonyolításra. A válogatások mosi folynak. Mint Ismeretes, a. NTE ben a hölgy-játékosok az erősek, a ZTE-ben viszont a férfi-jttékosok reprezentálják a nagyobb klasszist. Jóslásokba nem lehet még bocsátkozni, annál kevésbbé, mert a csapatösszeállítás még nem komplett. Értesülésünk szerint eg&két uj játékos is fog szerepelni a vasárnapi versenyeken, amelyek reggel fél 9-kor, délután 2 órakor kezdődnek.
löZQAZDlSll
HussertéstenyésztAk kirándulásai
Szalay Emil, az Óeeáoreptllók meca-náaa, húsfeldolgozó tefepet létealt Pécsett
Pécs, augusztus 12 Az Országos Magyar Hússertés-tenyésztők Egyesülete pécsi tanulmányi kirándulásán résztvett Szalay Emil, az óceánrepülők mecenáss és Magyar Sándor is. Szalay Emil azért jOtt Pécsre, meit húsfeldolgozó-telepet akar létesíteni, amelyet Vilmos nevű fia fog vezetni. Ebben az irányban már tárgyalásokat Is folytatott Oullner Elemér baranyamegyei gazdasági felügyelővel.
Kaposvár, augusztus 12 A Hu3serléslenyé8ztök O.szágos Egyesülete pécsi tsnulmányutjának résztvevői, valamint Szalay Emil és Magyar Sándor a báró Bledermann léle szentegátl hussertéstenyészlő-telepet Is megtekintették. A hatalmas telep megtekintése után Bledermann Imre báró, országgyűlési képviselő a nussertéstenyésztés jelenlegi állásáról, a hússertések értékesítéséről és kiviteléről, Bullandt Tibor pápai gazdaság tanintézeti tanár a seriétől rendszerekről, Kövess János állategészségügyi főtanácsos a sertés-betegségről és az oltásokról Urlolt előadást. Délben a kastélyban 120 terítékes társasebéd volt, amelyen enesel Dorner Béla miniszteri taná-uácsos, egyesületi elnök mondta az első felköszöntőt
Ebéd ulán az almamellék—lukafal tenyészetet tekintették meg a résztvevők.
A jégkár Klskanlzsán és környékén
Nagykanizsa, augusztus 12 Dr. Fülöp Oyörgy hegyközségi elnök vezetésével most vizsgálták i-ieg Kiskanizsa vidékén, nevezetesen FOrhéncen, Homokkomáromban, Csertőn, Bagóhegyen, stb. a légverés o<ozta károkat. Megállapították, hogy a törhéncl hegy középső részén, ahol a jégverés legerősebben vonult át a kár mintegy 50°/o os, a többi részeket kisebb. A Bagóhegyen kb. 750/o a szőlősgazdák kára, Cserfön viszont 25%, a kar maximuma. Homokkomáromban is csak szórványosan okozott kárt a jég. Klskanlzsán a L*tér leié szenvedtek a
kukoricások. A gyümölcsösökben a jég nem tett annyi kárt, mint a szőlőkben.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos dr-llsta a sicrdal hetivásárról)
ZMáiiattUkikttourammonkilnt): bab uj -1)0, mák 110, fokhagyma —\'30, vöröa hagyma 21), zöldség 211, burgonya (ujj 12, saláta (drb) —, teleskáposzta 20, ugorka 0U, kelkáposzta 1B, paradicsom 10-00 t.
Baromfi (darabonklnti tyúk 1 50—200. csirke 60-1-50, pulyka OOO-OUO, sovány kacsa 100-2 00, hízott 41)0--500, sovány liba :HX>—5-00, hízott 7 00-121)0, «zoprW raaluc 0—0 pengő.
Termények (métermázsdnkint): busa 8*00—, roza 7.90, árpa 1B-18, zab 1500, csöves tengert szeoeatengerl 17—00, széna 01)0-8-00, lóher 7UO-8 00, lucerna 700 - 8.00, alomazalmo 280, zsupp-azalma 4 00— pengő.
Tejtermékek i tej It 14-18, tejfel II 80—üh, túró kg. 40-50 fillér, vaj kg. 2-50-300 pengi, tojás drbja 05-08 flU.
QyQtnölcs (klloijrammonklnt) r dió 100 pengő, alma 10-20, körte 10-20, szűva 40, szőlő 25-80, barack 00, cseresznye - fillér.
Húsárak (ktlo/rramltionktnt): marhahús eleje 1\'HU, hátulja 2D0, borjúhús elete 1-40, hátulja 1-80, sertéshús 140-1-80. zsír 1-60, háj 1-00, ulrszalonna 160. birkahús 1U0, kalbásztélék 21)0-4 00 P.
Élőállat (ktlagrammonklnf): I-a marha 00-65, It-a marha 50-65, vlreUls marha 20-25, zatrsertés I-05 -0-00, hússertés 0-H0 -0D0, borjú ISO 056, blrks P.
(—) lnzolvencla. A törvényszék jóv.hagyla Kovács Imre letenyel szabómester egyezségét.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 13 (csütörtök) Budapest 9.15 A rádió házlkvsrtattjé-nek hangversenye 9.30 H 9.45 A hangv folyt II 10 Nemietköai vlzjeliőszolgálst. 12 Déli hersngszó. 1108 O osa balalajka xenekar hingv. 12.25 H 1235 A hangv. tolyL 13 Idojelzéa. 14.45 H. 16 E. IIÖ6 Cigányzene 16 45 Idólelzéa. 17.30 B. 17.50 Hangv 19 10 B 19.25 O 20 A BadapeaU Hangversenyzenekar hangversenye. Szdnet-ben+b. 21.20 Időjelzéa, H. A hangv. után tdőjárásjelentéa Ma|d dgányene.
B4cs 11.30. 12.40 és 14 O 16 Zenekari hangverseny. 2J Operett E. 23 O.
Berlin 16 Hangverseny. 17 ll|. 20 Tán-cjk 23 15 Zenekari hsngve:seny
Brit országos mSsor 15 30 Sslmtó-nlkus hangverseny. 17.15 OyermekezlnmU. 18 Zenekari hangverseny. 16.40 Haydn zongoeatzonátálból. 1930 Rádló|ltik. 20 Hangveraeny. 2J.15 Zenekari hangv.
Miláné 16.40 Gyerekkuckó. 17 és 19.15 Zeneksil hangv. 19.40 0 . 20.45 Kamara Z. 27 Zenekari hangv
Prága 7 Óraütéa. Utána 8.90 Q lt Zenekari hangv. 12 Harangszó. 17 éa 8.15 0. 19 Hsagv. Salnltfék. 20.2) Ének négyes. 22&-2ll{ Vidám est
Naponta adjon növendék és hlzóál la tataik
„FUTOR"
azéuavu takirmánymeszet.
A .FUTOR" növendékállatoknál 1 csőn tképsódést eiőseglH, blaáarl
á^tTá\',étvágygerjesztőd
A -FUTOR* nem orvonág. hinem a legtlnomibban őrlőtt méazaotáp, amely aa állatok uerveietéban Igen könnyen lelaslvódlk, a amelyet az állító i iro-matlkus anyagtartalmánál fogva szívesen fogyasztunk. A .FUTOR1 etetése s konyhiaó etetését feleslegessé teszi. A nsgyhlzlslók, uradalmak, gasdaságok a .FUTOR\'-! állandóan etetik.
Ara: I kilogrammonként 40 Hllér. Zsák vételnél (1 zsák 50 kg.) 9 pengő,
zsák ál 130 KII. rsgy zaákcsere. 1 próhsdoboz ára (cca Vi kg.) 30 fUlér.
Kicsinybe* és zsáksxámrs kipható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, métrágya. növényvéd ószerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Teleloa 130
ZALAI KÖZLÖNY
1B31. augusztus 22
ZBrlobi sárlat
Pirii 2009, London 24-90\'/!, t-awjcrk il2 62>.<, Bifsaal 7140, Mll.no 26 811/>. Madrid 4475, Aroltfdun 206 65, Parti
—•■-, wi«n nos. sofu n h
IÍ-ISVI. V.rW. 57-42\'/i, Budapest SO-OÍ\', íatgrád 9-07V1, Kukánál 3-0471
és a
Terrafn7trf3!de fíaza tszv. 50 fiit, dt. 50flH. rozs 40 flU. esett.
But Haaav. ul 77-aa 9-85 - 10-ÍO 7t-a 10 00—10 75, 78-ta 10-15 1090. 80-ei 1025-1100, darált 77-» <160- 9 85, 78-as 9 75-10-00. 7»-» 9^0-1015, BO-as 1000-10-25 Rozi 850 — 870, t«k éipi ul 14 75—15 25, aörárpt 17 50— 18 00, ub I8 75-1M0, taagael 14 90-15 00, mpca —■--•—, korpa 10 50-1070
A budapesti tőzsde deriza-jígpése vacutAk
«M0l I. 27-70-28"00 Mri h. 70-3080 10 Caafck. 16*94-17*10 D4a k. 152-30-153 30 Dinár 10*10-1020 Dollár 57125-576-23 Franci* 1.22 60-2300 Moll. 229*70 231*30 Lantjai Í8 65-64-28 Lm a*40*í-45 Láva 4-10-4\'S Lka 29 80-80-20 Márk. U5 00-IM20 Notvéjt 152 80-158 80
Sdrfll. 8005-Sr* 75 M)H I. II 0*96 112-16 S k. 152-90-163 90
DEVIZÁK
229"60-2Jl-2fl Balgrád 10-07 10 15 ■öfia 115*15-136*15 BrSaazal 7S 30-70 90 Bakaraat 3*38-3-42 Kopáak.lt2-ao 158 30 London 2766 27-Í6 Vadrld 47-80-51 80 Milaao 29*79-29-99 KáWror (6950-73 50 Oialo 152*35-153 35 PáliS 22*31-2248 Prá|a ie-87-\'8 99 •sója 4*12-4*16 ítockh. 152 40-153-40 V.eaó 69*75-64*25 Wl" S0-02-8O 62 *«lic>i III 00-112C0
Sertést atár
faUuJUi 2114, tMiUan 464. — Misö-raada 1*06-1-10. amiatt 1*08—1*10, aitdcu USaép 102-1*05. könnye 090 - 0 98, l-l m>M lkat O96-I-C0, il-od rendtl [ti.. 0-88—0 92 angol sHldő 095-1*10, siakmoi naayban 1-15-0*00, aab 1*34 0*00, hu. l^-l 60. aaaloanáa táláért fai 1*30-1*40
Kisdia: Délsalal Ryomda ás Lapkiadó Vállalat, Ragvkaniisáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly, tot.narban telefon ■ Nacykaalaaa w. a>.
A—li tö áMrattnk, marad
■l l^il\'l i^V^km
APRÓHIRDETÉSEK
Ai ipr&hlrdtlteek dija l\'J sieti 30 fillér. Minden lovlhbl nó dl|. í Jllír. V*iir- ét onnepnep 10 if&lK «0 fillér, mind.11 tovIWH MÓ dl|t 9 fiiI. Sierdin *> ptnuktn 10 iiót| ÖO fillér, minden tovibbl «tú dl|« • fillér. CltoMd • minden vas-l.gább belQkbü 4116 »id Mt uónsk ss4t.ltt.llk.
AlUtt k.re.AkMk W. entedntfly. /llrdeM.ok S (01) pengő ÖM*epein mai n fefealetoe. kB.yneld^ MdHldid* erker\'lltie t^gé/É nlflre fimorondök.
■afánháv. háromsiobás lakáa vlz-Iflrdóazobával november l-re
vezetékkel, kiadó Sugár-ut 41/c.
Szentgyörgyváron, a máiodlk hegyháton hathotdaa msSISblrtok két épülettel, ruén.pajtával ét kúttal, egyben, v.gy pir-celIázva eladó. Érdeklődni lehet a heey-
■Qkat
éa
Fonott butot, kőtár cfooáa \'liléanél. Fönt 4. 3029
FtrUzéb, kirándulók I Bslefonberéoy-ben a Páll aiállodában Igen olcsón kapták ■ tétjei ellátást szobával ■ ttlrdókablnnal
3225
Egy nagy Slnger balkeroe foltozó dpétz •rrágáp eladó Magyar-ulca 4. 5603
Több egy arobéa lakás mellékhelyiségekkel kiadó Petötl-ut 42. alatt 3492
Gallérokat
12 üllirárt legszebben tisztit
KOVALD
*0 budapesti festőgyár. QlBjMtelap Nagykanizsa Csengery-ut 0. sz.
Kiadó ötszobás likáa november l-re, esetleg elcserélhető kétszobásra. Clm a kiadóban. 3660
Gyermektelen házaspár héxmaatar-nek (elvétetik Rákóczl-n 15. -3681
2 utcai előszobás lakás november l-re kiadó Klnlzsl-utca 11. 36*5
t sisbás, verandái udvsrl lakás azon-nalra, vagy november l-re kiadó K\'nlzti-uica II. 3f86
A hitelezést korlátozták
mlndenOit, de a „Tribon" ruházati r. t. változatlanul, mint eddig Is, nyolc hsvt részlet-fizetésre izolgálja kl vevőit. A réizlelllretéi kezdete mindig a következő hónap elseje. Az összes ruházati cikkeket, vásznskst, ilt-fonokat, lelymeket, szöveteket itb. állandóan nagy választékban tirt raktáron. Minták megtekinthetők és megrendeléseket felvesz s cég képviselőié Frángsp Jóxaaf, Sugár-ut 14. szám. 3641
Köszönetnyilvánítás.
Hálás kőszőnelUnket fogadiák mindazok, kik szerelelt jó férjem, Illetve drága jó édesapánk Kutassy Kálmán
elhunyta alkalmával pótolhatatlan veszteségünkben fájdalmunkat őszinte részvíltlkkel megosztani Igyekeztek.
özv. Kutassy Kálmánné
és gyermekei.
Hirdetmény.
Korpavár község elöljárósága köz-hirré teszi, hogy a Palin pusztai 924. kat. hold lerdlelnek vadászati joqát 1931. augusztus 29-én délelőtt 10 órakor 1931. szeptember 1-töl 1937. jullus 31-lg terjedő 6 évi időre a palini jegyzői irodában nyilvános árverésen bérbeadja. Árverrsi feltételek a palini jegyzői irodában megtekinthetők. mi
Palin, 1931. augusztus hó 8-án.
Iikákll Ferenc
bíró.
(OlvuhiUUu aláírás)
h. kjtó.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy dua raktáramon levó mú>vány és graalt síremlékeket eszálliiott árban hoxom forgaiomba — Továbbá •IrkerateiéM éa sírbolt építését* termő- ét mfiköböl legolcs bban készítek, ugy az összes e szakba vágó munkákat szakuerüen végzem.
Kérem a n. é. közönség sr.lves pártfogását. Teljes tisztelettel
Kováos Józmef
"figyelni | KlrAly-utoa 83. sí.
Pk. 13333. sz. 1931. 1931. vghtói 1934. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Qoldberger Ödön csurgói Ügyvéd álul képviselt Csurgói Takaiékpenrlár R. T. javára 500 pengő — ffII. tóke és több követelés és járulékai erejéig a csurgói klr. járásbiróság IP30. évi 3733. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást srenvedó-lóf 1930. évi október hó B-án lefoglalt 3272 pengóre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeitetví-n, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. J-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de cs*k arra az esetre, há kielé-gitési joguk ma ls fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenv. lakásán Oyóta-pusztán a tizetett összeg levonásával leendő megtartására határldóai 1931. évi augusz-" " .......... 4 órája
tus hó 31. napjának délután tűzetik kl. amikor a bíróilag bútorok s egyéb Jngóságoxat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg
becsáron alul f. el fogom adni.
. évi auguiztui lió 3 in.
Nagykanizsa, 1931.
Elek László s. k.
klr. blr. vécrehalló, mint bírósági kiküldött.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
6M6\'193t. Ikv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
özv. Tóth Oáborné sz. Sstovecz Plrotks, mint kiikom Salovecz Jánoi él Qyula t. és t. gvám|a végrehsltatónak Molnár János dióikéit takós végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehalUal tlgyében a telekkönyvi hatí-iág a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. l-e U6 és 147. §-al éltelmében elrendelt a végreha|tásl érverést 1926 éti december hó 6-tól 1928. Jullus hó 6-tg le|árt 320 P tartáidtl tóke, ennek ét pedig 16 P lökének 1926. évi december hó 6-tól a további razleteknek minden következő hó 6-lk napiétól Járó 9% ksmats, 1926. december hó 1-tól 1928. Julius hó I lg lejárt 320 P tartásdíj tóke. ennek éi pedig 16 pengőnek 1928 december 1-től a további részleteknek minden következő hó t-ső napjától |tró S\'/o ka mata 381 P 84 I. per, végreha|lést és ss árverési kérési költségek; továbbá 1928. sugusztui 6-tól 1929. áprllli 6-tg lejárt 144 P tartáidtl tőke. ennek éi pedig 16 Pnek 1928. sugusztui 6-tól, a további részleteknek minden következő hó 6-lk nspjától Járó 90/o kamata, 144 P tőke, ennek él pedig 16 P-nek 1028. lugusztui hó l-tőt a további réssleteknek minden hó 1-tól Járó 5o/o kamata éi 12 P költsép,
2(8 P tőke ....... és pedig 16 l\'-nik 1920
méiui hó 6-tól, a további réizteteknek minden következő hó 6-lk napjától |áró 80/0 kamata. 208 P tőke ennek éa pedle 16 P-nek 1929. május l-lől minden!\' vábbl részleteknek minden következő hó 1-ső naplátói járó So/o kamata és 14 P 90 fitt. kóltaég, valamint az árveréal kér-vényért esuttal megállapítod 58 P 78 fiit költség, ugy az ezennel csatlakozottnak kimondott özv. Friss Sándorné ss. Hegedni Márts 850 P tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a nsgyksnlzsil klr. járásbíróság területén tevő, Nigyrada közlésben fekvő, a nagvradal 34. izt|kvben 42. hm. alatt felveH ház, udvntér és kert Ingatlannak vé*reha|tást szenvedőt Illetett, jelenleg lt|. HegedUs Ferenc ét ne|e Sznopek Anna nevén álló t/t részére 3t P, u. 0. 19\'. sztjkvben 45. hrsz. statt logtalt héx, 29 sz. statt (a 28. sz. htzzal köiöa udvarral) végrehaftást szenvedőt Illetett, |elen-leg Ifj. Hegedtls Ferenc él ne|e Sznopek Anna nevén álló h rétiére 1231 P .\'0 Ilit. u. o. 711. sztjkvben lof lalt végrehsltást isenvedó nevén álló (571. hrsz. kenderföldl dűlőben "/< részére 22 P 36 I1IL, 772. hriz. izántó az Orazégalra dűlőben, Ingatlan l\'< részére 70 P 46 fttl. és a 815. hrsz. Hántó a feisórécföldl (1 Illőben IngstUn l/l részére 70 P 44 fttl. kikiáltási árban és pedig a 4013/lk. 926 n. végzéssel özv. Friss Sándorné szül. Hegedtii Márts Jivéra bekebelezett hotllgtirtó haixonélvezetl szolgalmi lógnak fentirtésévst.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Ntgyrsds községházánál megtirtéiára 1931. évfazaptember hó 19. napjának délelőtt 10 óráját Iliit ki éa az árveréal fettételeket az 1881 :LX. t. c. IÍ0. §-a alapján a köveikerőkben állapltja meg:
Az árverés alá etö Igallanokat és pedig a 42 és 45. hrsz Ingatlanokat a kikiáltási ár leiénél, a többit . klkiálláil ár kétharmadánál alicsonyabb áron eladni nem
lehel. (1908. XLI. t.-c. 26. §.)
Az árverelnl szándékozók kötetesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100.0-ál készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óva-déklrépes értékpsplrosban a klkoldöttnéi letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letélTcl-limervényt s kiküldöttnek átadni és az árverétl leltételeket alátmt (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XU t-c 21.6.)
Az. aki az Ingatlanért s kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem sksr, köteles nyomban s kikiáltást ár százaléka azerlnt megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :XU. 25. }.)
Nagykanizsa, 1931. évi Jullus hó 6. napján.
Dr. Bentzlk l. k. klr. Jbtró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
IrodsUul.
AJANLUNKa
előnyös kötéseink lolytán, teljes zsíros trappista-sajtot kerékvételnél ............ P B\'IO
Édes tejszínből készült
tea-wajat l/t kg.-klnt P I -friss juhturó 1 kg P S _
özv. Gyenea Lajoané
c..m.a.k.r*tk<déM Városház-palota
Vida Lajos fflszerüzlete
mii Horthy Mtklós-ut 13.
2719. az. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Welsz Lsloa Ügyvéd állst képviselt Export Malomipar R. T. javára 2600 pengó — tiltér tóke és több követelés és ilrtUékal erejéig a nagykanizsai klr. Jéráablróság 1931. évi 3017/1930 sz. végzi-■ével elrendelt klelégltéil végrehajtás lolytán végrehsltást szenvedőtől 1931. évi március hó 19-én lefoglalt 9S15 P-re becsalt Ingó-ságokrs a nagykanizsai klr. járáiblróaág fenti izámu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t-c. 20. fa alapján a feni megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből kl nem ttlnó más fog-laltatók Javára Is sz árverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kfelé-gllétl joguk ma Is fennáll éa ba ellenük halautó hatályú tgénykereaet folyamatba nincs, végrehajtást lienv. lakásán Nagykanizsán, király-utca 30. házaz. alatt a netán lizetetl összeg levonásával leendő megtiltására ba tártdoni 1931. évi augueztna hó 21. napjának délután 2 órája tUielik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, borok sto. a egyéb- Ingóságokat a legtöbbet\'ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg beosáron alul la ai fősora adni még akkor la, ha a bejelentő fel a helyszínén nem lelennék meg, ha cpak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít.
Nagykanlzaa, 1931. évi jullus hó 31-én.
Hsán
s. k.
Qyula
klr blr. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.
Hihetetlen
a g a s
régi megunt
A r o i
visszaveszel
telepes, vagy hálózati készülékét is és
a legmodernebb 4 1 csöves
becserélem TELEFUNKEN
40 Wa
speclalra.
1. Az állomásokat nem kell löbbé keresnie.
2. 71/a oktáv hangterjedelem.
3. Atkapcsoiási lehelőség dynamikus hangszóróra.
Ezt nyújtja önnek a TELEFUNKEN 40 W. speclal* Még ma kérjen ajánlatott
SZABÓ ANTAL
sport ás rádió
üzletéből.
Nyomatolt a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).-
7i. évfolyam 183 aaám
Nagykanizsa, 1981. augusztus 14, péntek
Ara 14 W ér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztésid: nappal Sugár-ul 2, é)Jal Póul J.
Kiadóhivatal: Póul 5. aiim. Keszthelyi ItókkladóhlvaUl: Koaauth-utea 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára; egy hóta a pengó a« fillér Telefon • / S"\'kesltós<g 421. szám, (éjjel 78.) lelelon. ^ Kladóhlv.f«l 78 Keszthelyi Ilók 22.
Az ország pénzügyi helyzete
Wekerle jelentése az ország Junlus havi állapotáról
Budapest, augusztus 13 Közzétették a pénzügyminiszter 60. Idenlését Magyarország pénzügyi helyzetéről 1931 június 1-töl junlus 30-ig.
Junlus hónapban a bevételek ösz-szege 117 7 millió pengőt tett ki, az előirányzott 99\'4 millió pengőnél tehát 183 millió pengővel többet. Juliul hónapra a brutlókiadás előirányzat 73*1 millió pengő, a bruttóbevétel pedig 90\'5 millió pengő, tehát a júliusi előirányzat 22 6 millió pengó hiányt mutat.
Junlus hónapban a posta, távírda is távbeszélő forgalma általában csökkeni, csupán a távbeszélgetésekben és rádlóelőllzetők számában mutatkozik emelkedés. A hónap végén a rádióvevő berendezések száma 320.365 volt.
Az államvasutak és a Duna-Siáva-Adrla vasúttársaságnál a teljesítményi és kezelési eredmények általában csökkentek. — A Magyar Nemzeti Bank érckészletében kimutatott devizakészlet junlusban 11.8 millióval, a vállópénzkészlet 0.2 millió pengővel csökkeni. A leszámítol! váltók és köziaklátl zálogjegyek állománya 22.1 millió pengővel volt magasabb mint egy hónappal azelőtt. A tényleges jegyforgalom 15.4 millióval növekedett. A postatakarékpénztárnál és a huda pesti 12 legnagyobb pénzintézetnél elhelyezett takarékbetétek álladéka junlusban 681.8-ról 682.7 millió pengőre emelkedett, a folyószámla belélek 764.6 millió pengőről 731.6 millió pengőre csökkentek. A külkereskedelmi forgalomban junlus hó folyamán a behozatal 50 00, a kivilel 42.6 millió pengő volt.
Az év első hat hónapjában a behozatal összege 306 5, a kivitelé 258 I millió pengő. A nagykereskedelmi árak Index-száma 93-ról 91-re csökkent A létfenntartást költségek index-száma, lakbért is beleszámítva, 100 maradi, lakbér nélkül számitva pedig 105-ről 104-re csökkent. A fizetésképtelenségi esetek száma csökkeni. 15 csőd, 207 magán- éskény-"eregyezség, tehát 222 fizetésképtelenség fordult elő az előző havi 250-nel szemben. A munkanélküliek száma a szakszervezetek adalal sze "ni júniusban 24 411 yol) a má|usl 26.974-el szemben.
Hétfőn kcxdödlk ax angol politikai dráma második felvonása
Komoly az angol politikai helyzet
London, augusztus 13 (Éjszakai rádlójelentés) Csütörtökön délelőlt élénk politikai tevékenység jellemezte a londoni miniszterelnöki palotái. MacDonald miniszterelnök reggel négyszemközt hosz-szasan tárgyalt Snowífcn-nel, majd II órakor összeült a miniszteri bizottság. Ugyanekkor Baldwln a konzervatív pártban tárgyalt Chamberlainnel. Délután 2 órakor Baldwin,
MacDonald pártközi megegyezést igyekszik iétesitenl
Chamberlain és sir Herbert Sámuel a miniszterelnöki palotában tanácskoztak hosszasan.
Emi végetért a politikai dráma első felvonása A miniszterek még a délután folyamán szétszéledlek és folytatták megszakított szabadságukat. Magukkal vitték azonban tanulmányozás végeit az Ölös Bizottság által kidolgozott anyagot is.
A diáma második felvonása hét-
főn kezdődik, amikor újból összeül a takarékossági bizottság. A kormány valószínűleg ekkor teszi asztalra a kártyáit. Hlr szerint a lakosság minden rétegétől egyenlő áldozatot fognak követetni Szerdára minisztertanácsot hívtak Osaze. MacDonald pártközl megegyezést Igyekszik létesíteni. Megnehezíti a helyzetet, hogy a szocialisták hallani sem akurnak a szociális kiadások csökkentéséről.

Felszabadulnak a bankbetétek
A 33-as blaottaág elfogadta a kormány rendeletét a betétek felszabadításáról, az aranypengA bevezetéséről, garancia szindikátus létesitéséról és a végrehajtások felfüggesztésének meghosszabbításáról —■ A betétek egyenértékűek lesznek az arannyal — A kormányrendelet valószinOleg holnap Jalenik meg
A legközelebbi órákban aláírják a magyar kOlosön szerződést
Budapest, auguaztua 13 A 33-as országos bizottság mai ülése Iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg, mivel a miniszterelnök Jelezte, hogy a kormány az országos bizotlság mai ülésén részletes tájékoztatást nyújt az államháztartás helyzetéről.
A pAnxUgymlnlaxter raadaleneriwaefel
Jól értesült helyről szerzel! Információnk szerint Wekerle Sándor pénzügyminiszter négy rendelettervezetet terjesztett az országos bizottság elé. Mind a négy rendeletet eselleg holnap, de legkésőbb holnapután életbe kívánja léptetni a kormány.
Fetsniliadulnak a bank-Seiélek
Az első rendelet augusztus 15-lkl hatállyal felszabadítja a bankbetéteket,
még pedig Budapesten 3 napos, vidéken pedig hírek szerint egy hetes felmondással. A felmondási idő azért Bzükséges, hogy a betétek folyósítása fennakadás nélkül történhessék, három nap elteltével azonban minden felmondott betét folyósításra kerül. Art arany-pongö focsJeace/éae A másik rendelet az arany-pengő bevezetéséről gondoskodik és kimondja, hogy betétek értéke arannyal egyenértékű.
Ez annyit jelent, hogy a betéteknek
mindenkor aranyértékük lesz, azokat mindenkor aiany értékben folyósítják, A kormánynak e rendelete nemcsak hogy tel|ea mértékben megvédi a spekuláció ellen, hanem egyenesen lehetetlenné teszi a spekulációt.
Garancia asindlkdius léte-sUése
A kormány harmadik rendelete garancia szindikátus létesítéséről szól. A bankok, a nagyipar és az állam egyformán vállalnak részesedést a garancia szindikátusban, amely
50 - 60 millió pengő alaptőkével alakul
aszerint, amint az országos bizottság azt a délutáni ülésen javasolni fogja. A garancia szindikátus célja, hogy a bankok a belélek folyósítása során átmenetileg se kerüljenek nehéz helyzetbe. A szindikátusban a bankoknak egymásért való garanciáját betetőzi az állam szavatossága.
A végreőaffdsok felfüggesztési ide/ének megöosmxa b-bliöaa
A kormány negyedik rendelete a földteherrendezéssel függ össze. A földleherrendezésről szóló törvény ugyanis három hónapra felfüggesztene az eladósodott gazdák elleni árveréseket. E hlrom hónapos határidő lejárt és ennek meghosszabbító sáról Intézkedik a rendelet. A rendelet meghosszabbítja ezt a határidőt, ameddig az eladósodott gazdák
birtokukra a leherrendezésl eljárás megindítását kérhetik. A 33-os blMoittög eltagadta a Kormány rendefetieirezefét
Budapest, augusztus 13 (Éjszakai rádlójelentés) A 33-as bizottság délután 5 órakor tovább folytatta tanácskozásait és a kormány által kiadandó négy rendeletet részleteiben Is letárgyalta, azokat némi módosításokkal együtt elfogadta. Pénteken délelőlt tovább folytatják a lanácskozásokat.
órákon belül aldlr/dh a magyar kölcsön szerxOdéaéi
Budapest, augusztus 13 A bécsi Neue Freie Presse meg-erősili azt a hírt, hogy az 5 millió fontos magyar kölcsön rövidesen kiutalásra kerül. Pénzügyi körök arra számítanak, hogy a legközelebbi 24 órán belül aláírják a kölcsönre vonatkozó szerződési.
Sxlintíben a udMópénz-ötsxtérla
Budapest, augusztus 13 A váltópénzek gyüjléte körül mutatkozott hisztéria szünőben van. Ma már javult e téren a helyzet, ugy, hogy a Nemzeti Banknál hamarosan kielégítették vállópénzzel a mérsékelt számban jelentkezőket.
A kifxépeuröpal értékek emelkedtek a londoni
töxmdén
Budapest, augusztus 13 | Londoni Jelentés szcrinl a Hoover-
ZALAI KÖZLÖNY
Fokozatosan kapja meg a nyilvánossági jogot a nagykanizsai leányliceum
Eddig 62 leánynővendék jelentkezett lelvételre
Nagykanizsa, augusztus 13
A piarista reálgimnáziumnak a Sugár-ut is Király Pál-utca sarkát képező épületrészében folynak már az átalakítási munkálatok. Itt nyer elhelyezést a város vezetőségének legu|abb alkotása : a nagykanizsai városi leányliceum, melynek első és őlődik osztálya szeptember 9-én megnyílik. Eddig 62 Itánynövendik jelentkezett felvételre, az első osztályba 34, igy a létszám itt teljes, mlg sz ötödik osztályba 28. Emellett még mindig Jelentkeznek szülők, hogy beirathsssák gyermekeiket.
A mult napokban megiriuk, hogy a közoktatásügyi miniszter egyelőre nem adta meg a líceumnak a nyilvánossági Jogot. Sok szülő fennakadt ezen a híradásunkon. Pedig ennek semmi különös Jelentőséget
nem kell tulsjdonltani. Ugyanis az iskola — mint irtuk is — a nyilvánossági jogot csak akkor kapja meg, ha már működik. De addig is, smig teljesen kiépül, a már mfltödő osztályok fokozatosan évről-évre meg kapják a nyilvánossági jogot, ugy, ahogyan ez a többi, hasonló intézményeknél is van.
A Nagykanizsai Iskolatgyesllltt vezetősége és a város, amely az egyesülettel közösen tartja fenn az iskolát, garancia arra, hogy az iskola mindazoknak a követelményeknek, amelyek a nyilvánossági Jog engedélyezésének előfeltételei, meg fog felelni.
Illetékes helyen nyert értesülésünk szerint a Jövő héten történik határozat az Igazgatói és tanári állások betöltéséről.
A kényszerintézkedések hatályon hitfül helyezése után Nagykanizsán megindulnak a félbehagyott közmunkák
Kiadták a városi épBUttk tatarozás! munkálatait
1031. augusztus 14
Párisban mára várják ■ német kormány meghívását
Párls augusztus 13 Illeni politikai kOrOkbcn az a hir terjedt el, hogy a német kormány meghívása még a mai nap folyamán megérkezik Párisba. A „Párls du Midi" ugy értesül, hogy a francia kormány elvileg azonnal magáévá leszi a német meghívást, de vsló-szinüleg csak a szeptemberi népszövetségi tanácskozások után utazik Laval és Brland Berlinbe. A francia kormány ugy véli, hogy nem. volna időszerű a tárgyalásokat a hágai döntőbírósági Ítélet hozatala Idején lefolytatni. így valószínűleg Brland egészségi állapotára való hivatkozással eltolják az utazás időpontját.
Vakmerd rablótámadás
az oraoval személyvonat ellen
_»_
moratóriumra vonatkozó egyezmény megkötése és az a kilátás, hogy Ausztria és Magyarország pénzügyi segítséget kap, a középeurópai értékek áremelkedését idézte elő a tőzsdén. Igy többek között a 7 és fii százalékos magyar vármegyei kölcsön 5 ponttal emelkedett.
A lostloe for Hnngary
nem benzinhiány miatt kényszerült leszállani
Budapest, augusztus 13 A Jgazságot Magyarországnak I" Endresz és Magyar repülőgépének javítása közben kiderült, hogy nem benzinhiány miatt kellett leszállnlok a repülőknek, mert mintegy 80-100 liter benzint találtak még a tankokban. Azért kelleti leszállntuk, mert képtelenek voltak átszivattyúzni a benzint a motorba.
Nyolc évi fegyházra
Ítélték a menyasszonygyttkos kereskedősegédet
Budapest, augusztus 13 (Éjszaka! rádiójelentés) A törvényszék ma tárgyalta Várnay Sándor kerekedóeegéd bűnügyét, aki agyonszúrta menyasszonyát, Böhm Karolinát. A biróság elölt Várnay a gyilkosságot féltékenységgel magyarázta. Azt állította, hogy ittas volt, amikor a kést a leányba szúrta. A törvényszéki orvosszakértök véleményének előterjesztése után s tárgyalást félbeszakították és folytatását délután 4 órára tűzték ki. Az Ítéletet este fél 10 órakor hirdették ki. A törvényszék Várnay Sándort erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés büntette miatt 8 évi fegyházra ítélte. Ugy a vád, mint a védelem fellebbezést Jelentettek be.
A nyaralók réme
egy 9 éves kisleány
Tapolcza, augusztus 13 A raposkai szőlőhegyen több lakást kifosztottak. A nyomozás során a csendőrség gyanúja egy kilenc éves kisleányra terelődött, aki kihallgatása során beismerő vallomást tett, sőt egyes ellopott tárgyakat elő is adott.
A kisleány elmondotta, hogy megleste, mikor távoztuk a nyaralók a lakásokból s azután a lakásba behatolva az ott talált értéktárgyakat ellopta. Legutóbb özvegy Kovács Károlyné tapolcai asszony vlllalaká-sát fosztotta ki ilyen módon. Beismerte azt is, hogy már hétéves kora óta Uzl a betöréses lopást. A csendőrség az ügyben tovább folytatja a nyomozási
Izabella főhercegnő állapota komolyra Fordult
Budapest, augusztus 13 Izabella főhercegasszony láza ma ismét emelkedett. Megállapították, hogy tüdögyullsdás lépett tel. Az egész főhetcegi család a beteg kö-rdl van.
Nagykanizsa, augusztus 13
Az a kevés kOzmunka, ami Nagykanizsán adódott, mint az utrende-zés, kórházbövités, a legújabb világesemények hatása alatt elrendelt kényszerintézkedések folytán szünetelt Mivel most már rOvid napok kérdése a kényszerintézkedések feloldása, a városi műszaki hivatal is készülődik a félbenmaradt munkák folytatására. Nevezetesen toron vannak a város folyó évi költségvetésében biztosított és fedezetet Utált utrendezésl munkálatok, valamint a kórház szemészelt pavUlonjának befejezi munkálatai.
A város vezetősége tegnap adta ki a városi épületek tatarozásI munkálatait, szigorúan szemelőtt tartva azt az elvet, hogyha kevés is s munka, mégis minél több Iparosnak Jusson belőle. Igy a kőműves munkákat Bedenek József (Zeneiskols, Rozgo-nyi-ulcai elemlés Iparostanonciskola), Tóber Józsel (Huszli-téri Iskola), Sá-recz Ferenc (Reálgimnázium), Qerócs György (Polgári iskolák), Szabados József (Teleki-uti iskola), Mankovlcs István (Arany János-utcai iskola, Csertők Oyörgy (Arany János-utcai, Teleki-uti és Szent Imre herceg-uli ovodák), Bolf Ferenc és Németh QyOrgy (kiskanlzsai iskolákat és ovo-dát) kapták meg. A mázoló-meszeló munkákat Meskó Ferenc, a lakatosmunkákat Kohn Samu, az üvegezési munkákat Stern Kálmán és Melczer cég, a bádogos és vízvezetéki szerelési munkákat Qróza János, id. és ifj. Wasztl, a kályhásmunkákat Németh és Tóth, a cserepesmunkákat Vidéki Ernő, a kárpitosmunkákat Pilczer Albert, az asztalosmunkákat Budai, Koó, Balog és társai csoport Ugyancsak kisiparosaink kapták a
többi munkákat ls.
A Horthy Miklós kOzkórháznál a sebészet és nőgyógyászat átcsoportosítás1 munkái folynak. A polgármesternek szabadságáról való visszatérte után rövidesen folytatódnak a közkórház szemészeti pavlUonjának befejezi munkálatai.
Halálos dráma
Egy angol kapitány lelőtte beteg feleségét éa Önmagát
London, augusztus 19 A főváros kornyékén egy ősi kastélyban szOrnyű családi tragédis történt. Kingsoll QyOrgy lovaskapitány agyonlőtte gyógyíthatatlan beteg feleségét, aki évek óta ttldőbajban szenvedett. A kapitány 16 éves mostohafia a dörrenésre berobsnt szüleinek hálószobájába s akkor Kingsoll ráfogta a revolvert és két golyóval vállán és karján megsebesítette. A fiu kifutott az uIcára, hogy segítséget hozzon, de mire a szomszédok összefutottak, már holtan találták a kapitányt. Agyonlőtte magát.
A newyorki polgármester budapesti utja
Budapest, auguaztua 13 Walker newyorki főpolgármester valószínűleg augusztus 24-én Jön Budapestre.
IdAfárts
A nagykanizsai meteorológiai meg-ttgyelA Jelentések : Csalóitokon a Mmtr-uniti-. Heggel 7 órskot +10-2, délattn 1 őrskor +13 4, este 9 órakor +15.
PtlMut: Reggel Huta. délben éa Cite borult égboltozat.
Sxéikdnv: Reggel délkelet, délben dél, este északi szél.
SfUJuakai rődtiJtknW A Watearalé-lal latéswt Jelenti aata 10 éra-ari Véltanéan t.lhSa.t, aéml aappall fatmala«a4éa vérfcaté.
Temesvár, augu«*tua 13 Vakmerő rablótámadást hajtottak végre tegnap éjszaka a Temesvár— Ortova között közlekedő személyvonat mozgópostája ellen. Amig a vonal Jablonlca állomáson két percig állott, fegyveres álarcos banditák felugráltak a postakocsiba és azt teljesen kifosztották. Hogy a banditák menekülését fedezze, egyik társuk sűrű riasztólövésckkel tartotta vissza az üldözéstől a vonat személyzetéi és utasait, akik kűiömben sem voltak ellátva fegyverrel. A banditáknak a sötétben slkerfllt elmenekülniük és belevették magukat a kOzeli erdőségekbe. A kárt eddig még nem sikerült megállapítani.
i , ii <w*i ii . m i r1 n ~i 1*1 ■ j I\'I ,r ii i
Altalános sztrájk és atavaroások Sara* gossában
Madrid, augusztus 13 Saragossából érkező Jelentésék szerint s helyzet olt az utóbbi napokban aggodalomra ad okot Valószínűleg még ma kikiáltják az általános sztrájkot.
A sztrájkoló munkások már most is bántalmazzák a munkahelyükön dolgozókat. A kormány bezáratta a szakszervezeteket és a telefonközpont védelmére rendőrőrséget rendelt Id. A tOmeg megtámadta a rendőröket és szok kénytelenek voltak legyvertlket használni.
Hagy vihar Bukovinában három halottal
Czeraovltz. augusztus 13 A város környékén tegnap óriási felhőszakadás, majd ennek nyomán nagymérvű áradás pusztított. A szélvihar számos távbeszélő póznát tépett kl. Több helyen jégverés pusztított Ciulur községben három gyermeket megölt a villámcsapás. Dorohot megyében hasonló vihar pusztított.
IJI3I. SUgUHzlUS H.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
A róm. kath. temető felirata Igen tsztclt Szerkesztő Url Nagykanizsát járva, kimentem a róm. kalh. temetőbe is. Mint Idegennek, rögtön feltűnt, hogy a temető kapuján a felirás teljesen lekopott és nem olvasható.
Nemcsak a holtak birodalma iránti kegyelet, hinem a város szépészeti Ízlése Is megkiván|a, hogy az idők által lerágott feliráB megu|lttassék.
Kérem t. Szerkesztő Úrnak szívességét e körülményre az Illetéke-Bek figyelmét felhívni. Balatonföldvár, 1931, aug. 10.
Hazafias tisztelettel
Kele Ignác
ny. alezredes.
Majomsziget az utcasarkon
Tekintetes Szerkesztőségi Nsm tudom, észrevették-e már, hogy amint az ember estefelé bekanyarodik a Sugár-utról a Fö-ulra vagy megfordítva, rendszerint le kell térnie — különösen nőknek — a járdáról és a kocsiúton próbálni írerencsét. Ezt a sarkot ugyanis a késő délutáni és esti órákban mindig ellepik az ácsorgó suhancok. Valamennyien a járdán állnak meg ét órákhosszat kaszinóznak olt, ami lehetetlenné leszi a közlük való áthatolást. Amellett ugy teleköpködik az utcái, hogy az már botránv. Talán a rendőrségnek kellene figyel-mezlelnl az Itt csoportosulókat, hogy ne zárják el a forgalmat a város kellős közepén, a két nagyforgalmu ul keresztezésében.
Ilsztelettel: Sugár-utt asszony.
Egy Erzsébet-téri járda fáinak gondozása
Kedves, Jő Szerkesztő Ur, ludom, olvasom b. lapjából, hogy milyen szeretettel viseltetik a .virágos Nagykanizsa" eszméje iránt. Legyen szíves, adjon helyet éppen ezért ennek a pársoros panaszomnak. — Az Erzsébet-tér északi oldalának asztalto-zolt lárdája mellé a város fákat <11-lelelelt. Ezek egyelőre gyenge csemeték, pár év múlva azonban zöldbe borítják a ma sivár, színtelen utcarészletét. A csemeték részére az aszfalton megtelelő nagyságú tányérokat hagytak. Ezekben most vígan bur|ánzlk, tenyészik a félméteres gaz, dudva. A város kellős közepén talán mégsem kellene azt a gazt megtüml a csemeték körül. Az utcaseprőnek, vagy a ház ele|ét tisztogató házmestereknek gondja kellene legyen etekre. Olyan kicsike munka, pár pillanat az egész, de a járdaszegély elhagyoltságát egyszerre megváltoztatná. A .virágos N igykani-«sa" akció lelkes vezetői bizonyára találnak erre is valami megoldást Szívességét köszönöm:
városi képviselő.
AJÁNLUNKi
előnyős kötéseink tolytln, teljes wlros
trapplata-aajtot
kerékvételnél ............ P í-ao
Édes le|utnból készült
tea-vajat i/< kg.-klnt P—»0 friss juhturó I kg P !•—
Gyenea Lajo* g£JS5a.
Városház-palota Vida Lajoa fiiszerüzlete »» llorihy Mlklés-ul 13.
ZALAI KOZLONT
Ujabb kanizsai felajánlás a Frledmannalapba
A .Zalai Közlöny" akciója első helyre állította Nagykanizsát a vidék városai között
Nagykanizsa, augusztus 18
A .Zalai Közlöny\', a magyar vidéken elsőnek, bekapcsolta Nagykanizsát a nemzeti valulaletét-alap megvalósítására országosnak tervezett akcióba. A kanizsai áldozatkészség példás megnyilvánulásával a budapesti és vidéki sajtó Is foglalkozott, lévén eddig Nagykanizsa az első vidéki magyar város, ahol a lelkesedésen tul anyagi eredménye Is van az akcióhoz való csatlakozásnak.
A .Zalai Közlöny- buszkén könyveli el hazafias munkásságának ezt az eredményét és még büszkébben kiáltja országgá, hogy ebben a lerongyolódott, szomorú halárvárosban még mindig vannak magyarok, akik példát mutatnak az áldozatkészség-
ből az egész országnak.
Mára megint érkezett szerkesztőségünkbe egy ilyen nemes példaadás. Olyan kanizsai ur adta, akinek egész élete, munkássága és áldozatos magyarsága példaadás: — Szabó Oyőző, a nagykanizsai Ur. járásbíróság alelnöke 400 pengőt ajánlott fel a nemzeti valutaletétalapba.
Felajánlás-lista i
(a beérkozéa sorrendiében) Kopsteln-cég 1000 dollár Kálmán Leo 2000 drb ogykoronáa Mechuer Ede 2000 Ura Uyőmörey-caalád lí drb ékszer Szabó Oyflífl\' - 400 pengő
Minden adományt Az Est-ben is nyugtázunk.
Nagykanizsán.hétfőn kerül forgalomba a 32 filléres Javított tlpnsn Kállay-kenyér
CiBiflrtfikön délelőtt folyt Is i hatásági értekesiet i sitikkel
Nagykanizsa, augusztus 13
Csütörtökön délelőtt folyt le a nagykanizsai városháza tanácstermében a hatósági értekezlet a sütőkkel dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes elnöklete alatt Az értekezleten sok nagykanizsai sütőmester jelent meg. A nagykanizsai Transdanubla Egyesült Oőzmalmok R.-T. képviseletében Fischer Félix volt jelen, aki bemutatta az uj Kállay-liszt típust, amelyről a mult napokban részletesen ludósltottunk. Márkus sütőmester bemutatta az ebből a lisztből készült kenyeret, amely Fischer Igazgató tanácsa szerint \'/a részben rozsliszttel keverve kitűnő izü és nincs kitéve a kiszáradásnak. Ennek a félbarna Kállay-kenyérnek kilogrammja 32 fillér lesz és a nagykanizsai pékek hétfőn már forgalomba hozták. Az uj kenyér ebben az árban csak a pékeknél lesz kapható. A Kállay-kenyérnek ez a rozsliszttel kevert, javított formája kétségkívül a közönség telszésével fog találkozni.
Dr. Hegyi Lajos polgármeslerhe-
lyettes és Fischer Félix Igazgaló fáradozása a kenyérprobléma megoldására tehát sikerre vezetell. Hétfőtől kezdve minden sütőnél kapható a Kállay-kenyér, amelynek első vidéki állomása Nagykanizsa (Szombathely még csak most figyelt fel az olcsó búzára és csak a jövő héten kezdődik
meg ott az akció) *
Mint érlesülünk, vidéki pékek is érdeklődlek már a Transdanubiánál a Kállay-llszt iránt. Zalaegerszeg, Lelenye sütői már meg is kapták a próba-zsákokat. Fischer Félix Igai-galó ugy tervezi, hogy Zala távolabbi vidékeire, Lenti felé is kiterjeszti az olcsó liszt-akciót.
A város és a Transdanubla vezetőségei a közfogyasztás érdekeinek védelmében, ennek az iparosi és vevőt egyaránt kielégítő megoldásnak Nagykanizsára való gyors átültetésével és az itteni igényekhez való okos és gazdaságos javításával olyan szolgálatot tettek a súlyos gondok közt vergődő közönségnek, amiért csak hála és elismerés szállhat teléjak.
Nagykanizsának egy fillérje sincs más városok gazdagítására
Iaaitsal pénzzel csak l kaalxial bajokon segítsen alaleaki
Nagykanizsa, augusztus 19
A Zalai Közlöny tegnapi vezércikke élénk visszhangot keltett Nagykanizsa kereskedő és Iparos köretben. De felfigyeli rá a nagyközönség Is, belátva, hogy amikor Nagykanizsán bolt és műhely mind ugy tárulkozik üresen, reménytelenül a zajló világba, minlha minden halálra lenne Ítélve ebben a városbsn, — akkor kanizsai ember kanizsai munka gyümölcsét nem hordhatja Pestre vagy egyebüvé. Önmaga ellen vét mindenki, aki felül hangzatos reklámoknak, a végén mindig drágán meg-Izetetl .kedvezményeknek" és másutt
költi el azt a pár pengőt is, amit olyan katasztrófátlsan nélkülöz ennek a városnak a gazdasági élete.
A nagykanizsai kereskedők és Iparosok ezúttal is be fog|ák bizonyítani, hogy mindenben versenyképesek a főváros szolid üzleteinek és műhelyeinek produktumaival. Hogy ezt kereskedőinknek és iparosainknak megkönnyítsük, a holnapi ünnepi számba „ellen-propaganda oldalakat"
bocsátottunk a helybeli üzletek és műhelyek rendelkezésére. Ezeken at oldalakon minden kereskedő és ipa-
Huguaztua 14., péatak Auguazctua 10., azombat
VILLY FOHST, a ««*• a éalaak és a lilssk aaimféalája főszereplőével:
Síellek, hl
(lek Ueke, ii Uekit, er lleM)
Végtelenül bi|os szerelmi történet a heldel-bergl diákéletből, hangosfilmen 10 felv.
EzHkMl a táp kitért
Előadások pénteken Tét I órakor, •zombaton t| B, T éi I órakor.
Gyermek öröm,
telnOtt /ókedv 1
Pénteken d. u. B érakor
Minden (ely 50 fillér
Mesélő bábszínház
Jancsi és Juliska Elrabolt királyleány Piroska ét a farkat
ros csak egy-egy kockái kaphat szent-istvánnapi hirdetésre, hogy Igy meg-fele 6 propaganda-keretben elhelyezve, demonstrációja legyen a kanizsai beszerzési források versenyállóságának. A kockák kicsinyek, (még ma néhány bérelhető) az áruk is kicsiny, mert ezeknek az oldalaknak nem a pénzbeli hozadéka lontos a Zalai Közlöny kiadóhivatala részére, hanem az az erkölcsi erő, amit kereskedőink és iparosaink tábora jelent, amikor a Zalai Közlöny az ő közérdekű ügyükben felemelte a szavát a nagyközönség felvilágosítására.
Halottnak hitt hadifogoly
Jelentkezett, hogy szeretne hazajönni Táplóazale, augusztus 18
Nagy József haleszi földműves 16 évvel ezelőtt került orosz fogságba. A már régen halottnak hitt magyar hadifogolytól, most levél érkezett, amelyben Írja, hogy egy motorgyárban dolgozik és nagyon szeretne hazajönni.
Ili
BIZTOS
eredményi czak ugy ér el. ha hirdetéseit a naponta tőbbezer példányban megjelenő. nieaaze vidéken la elterjedt ZALAI KÖZLÖNV-ben adja tel. Kiadóhivatal Pó-ut 5. (az udvarban) Tel. 78.
ZALAI KÖZLÖN*
1881. augutilm 14.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jtuguszrtsaa 14, péntek
Róm. katolikus: Qzaéb. Piolei\'ána:
Özséb. luadKa : Elut hó 1 •
Várost Színház. .SzerelM..., sze-rstst..., ise««t...» aiMílmt történet. ■ Kiaárő mtlsor.
Oyőgysisrtárl <l|etl szolgálat: l bá v^Bjr ■ .Feüettaaa- gyógy uet tát
(MMNIftfó m KVA mmiI ftMIM\' Mit S. uCmSmSr^Mi <dáMS» MIh stési nap nőknskV Tel.: 1—Iá
— Személyi hlr. Henderson Neyvlll belgrádi angol követ Angol-országba utáltában Nagykanizsán keresztül utazott is megszállt a Korom sz AH ódában, ahol rövid lunch után folytatta útját. Kíséretét egy jugoszláv katonatiszt képezi*.
— Kormányzói kitüntetés. Id. Kiss Káioly zaiaszenlgTÓti takácsmester, volt ipartestületi szolgál, sok évi hűséges munkájának elismeréssel s kormányzó s magyar bronz érdeméremmel tüntette kl, amit a községi eWIJártság ülésén, ünnepélyes keretek között adták át a kitüntetettnek.
— Dr. Mező Ferenc a rádióban. Dr. Mezó Ferenc olimpiai bajnok augusztus 21-én, pénteken délután 7 óra 25 perckor .Az olymplal játékok múltja és jelene* címen elősdást tart a rádióban.
— A görögkeleti esperes Nagykanizsán. Blkdr budapesti görög-keletl esperes Zalaegerszegről teg-nap Nagykanizsára érkezett és. beszentelte a gör. kel. temetőben a hősi sírokat. Az esperes Keszthelyre utazott tovább.
— A volt 76-osok emlékműve Sopronban. A volt cs. és klr. 76 os gyalogezred soproni bajtársi köre a világháborúban elesett hőseinek em-1 ékére Sopron legszebb tétét?, a Deák-téren művészi kivitető emlék-miivel crocHetctt, amely magas talapzaton állé hatalmas omaxtánt ábrázol. A bronz emlékmüvet a Polichnánál vívott győzelmes csata évfordulóján, auguastus 23-án nsgy-ssabásu ünnepség keretében lepte-zik le. Az ünnepség fövédnökségét Esterházy Pál herceg vállalta. Az emlékmű Bódy Zoltán szobrásszoó-vész, volt 76-os tiszt alkotta.
— Jancsi és Juliska-bábszínház. Városi szinház.
— A nagykanizsai boitélp- éa todrászOzletek a kellős Umepto való tekinWtel,.saai*alii dr 5 óráig nyitva maradnak.
Varga Nándsr
aranyéremmel kitüntetett saját modemül berendezett műhelyében
■nos, fest, tisztit és. plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 flllér. Gyti|tó*alep: Horthy Miklós ut 8. Oylttelep: Hunyadl-u. 19.
--ia
Elloptak egy hidat a kanizsai határban
Fényes nappal szétbontották és 16 Nagykanizsa, augusztus 13
Orósz Ferenc nagykanizsai föld-bérlő néhány nappal ezelőtt arra a kellemetlen felfedezésre jutott, hogy a városi sétakert melletti téglagyár alatt, a Szentgyörgyvári-ut átjáró|án lévő hidat ismeretien tettesek szétbontották és elvitték a hid vasalkatrészeit. A tettesek 3 db. 6-7 méter hosszú, összesen 600 kllogram sinvasal vittek el.
Orósz Ferenc feljelentésére erélyes nyomozásba fogott a nagykanizsai rendöiság. Kiderült, hogy az egyik Erzsébet-téri ócskavaskereskedő vette meg az ellopott sinvasakat Egy 30—32 év köiBli napszámosember kínálta megvételre a síneket, akivel meg is egyezett 16 pengőben.
Az ócskavaskereskedölöl kapóit személyleírás alapján a detektívek rövidesen megtalálták a tettest Büki Vendel 31 évss nagykanizsai napszámos személyében, aki beismerte,
pengőért eladták az ócskavnsasnak.
hogy ő bontotta szét a hidal és szallillatta el a vaBalkitrészekel. — Felfogadott egy Garai János nevü 23 éves napszámost, akinek azt mondotta, hogy 3 pengőért megvásárolta a hid at és most el szeretné szállítani. Még egy fuvarost is fogadott a vakmerő ember, aki azután Oarai és a fuvaros segítségével fényes nsppal kiment a lebontott hídhoz és nem törődve azzal, hogy bárki Is megláthitja, kocsira rakta a sinvasakat és beszállította az ócskavaskereskedőhöz.
A rendőrség lopás címén bűnvádi eljárást indított a hidiolvaj ellen, míg a fialal napszámos és a kocsis szerencsésen megúszták az ügyet, meit elfogadhatóan igazolták, hogy még csak gondolni sem mertek lopásra akkor, amikor Büki Vendel fényes nappal, mindenki szemeláttára szállittstta el velük a lopott sinvasakat
— Keszthelyen is irtják a szövet-házalókat. Keszthelyről Jelenlik: A keszthelyi csendőrség két szövettel házaló budapesti ügynököt állított elő, mert engedély nélkül szöveteket áruiitoltak. A silány minőségű szöveteket angol szöveteknek adták ki. Az eljárás megindult ellenük.
— Elrabolt királyleány mesélő bábszínház d. u. 5 órakor.
— Keresnek egy eltűnt leányt. Kálmán Mátia 21 éves salföld-ábtshámi Illetőségű, budapesti lakos hosszabb Idő óla nem adott magáról életjelt. A tapolcai csendőrség keresi. Azt hiszik, hogy a leány öngyilkos lett
— Leányszobák, uriszobák, egyes bútorok, állandó pazar választék, olcsó és Jó bútorokban Kopsteln bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4. _
Autó aló taaaHatta
a hajcsárt a megvaltait léhán
Keszthely, augusztus 13
Molnár István 46 éves marhahajcsár a vásárra vezelle Farkas Károly hévtzszentandrási mészáros tehenét A vadaskert közelébe egy HoHmann-autó meat utánuk, a tehén az autó zakatolásától meg akart ugiani. Molnár erősen fogta, ds a megvadult állat erösebb volt és egyenesen az sutónak vitte a hajcsárt. Az autó elütötte Molnárt, akinek eltörött a jobb alsó lábszára, bal kulcsosontja és a fején, kezén és lábán ls megsérült. Súlyos állapotba szállították be a keszthelyi kórházba.
— Az OJaég uj száma Jeleni ingj-dr. Krledruano Ignác földúlta a knnqány-fötanácsosok nyugalmát, közit a 2H as kávéházi bizottságok u] rémrendeletcll, hírt nd h pesti házlurak köst duló pofonokról a Bölcs Kabl mindenről elmondja a vólomónyét és rengeteg aktualitás, politikai, gazdasági éa színházt vloccl remekel e héton Nagy Imre népszerű humoros hotllapja. Mutatváoysza-mot Ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI. Ó-utoa 12.
ön fényképez?
Vegyen riszt a
Zalai Közlöny
nyári amatir foto-versenyén Feltélelek Szabó Antal foloüzlel kirakatában. t
— Orvhalászok a Principálison. Az utóbbi időben egyre több feljelenlés érkezik a nagykanizsai rendőrségre azok ellen, akik engedély nélkül\' halásznak, vagy horgásznak a Principálisban. A rendőri kihágási bíróság ugyancsak hasonló esetből kifolyólag vonta csütörtökön délelőtt felelősségre Bóha Ferenc Eötvös-tér 7. szám alatt lakó kovácssegédet, akit julius 26-án a Principálison horgászáson éri a lo-vasrendör. A rendőri kihágási biró-ság a halászati törvénybe ütköző kihágás miatt 10 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
-» Piroska és a farkas báb-szinház d. u. 5 órakor.
— A Reklámélet legújabb számában Gellért Andor Irt cikket a magyar könyv katasztrófájáról, amellyel kapcsolatban foglalkozik a magyar könyv propagandájával. Cikket Irt még dr. Hermann Cziner Altoe, dr. liadványl László, Nagy Latos, dr. Barlnkal Ferenc ée dr Thett Alfréd Ktrakatrovata népszerű Bogános külföldi ée belföldi hírek egészítik kl a szép kiállítású lapot amelyet Balogh Sándor szerkeszt. Kiadóhivatal: V. Bál-vány-utca 12.
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
a iegsavanyubb borral is megfizethetetlen
Kapható: Kövest Henriknél, Nagyksnlzss.
Utamtím fiiakén
I meghűli* vsszályének I könnyen ki vsn téve. Na | keljen útra tshát sohasem
Cm*
rttpiifa utu,uo,.t#tiM.
Szeretlek, szeretsz, szeret I..,
Ma mutatta be a Városi mozi a legújabb UFA filmoperettet, amelynek elme .Szeretlek, szeretsz, szerel". A hangosfilmek egyik legnsgyobb vivm.inya kétségtelenül ez az uj müftj, amely, mint a gyakorlat mutatja, rendkivűl népszerű és feltétlenül számíthat közönség-sikkerre. Az uj film csupa poézis és erőszakolat-lan hamvas romantika. Kedves, szívhez szóló történet, amelyet néhány fülbemászó melódia éiinkit — kitűnőek a színészek. Hát kell-e ennél több egy fllmoperettnél. Egy heidet-bergl diák és egy amerikai leány a főszereplők, akik mögött felvonul a legendás egyetemi város minden közismert diákromantikája. A főszereplő Wllly Forst a Legszebb tangó és A szivek szimfóniája főszereplője, a partnere pedig egy szőke német szépség, Betty Bírd. A felvételek kitűnőek s a rendezés Is minden dicséretet megérdemel. (~)
— Leszállították a húsárakat — Kaposvárott Kaposvárról Jelentik: A magas kaposvári húsárakra való tekintettel a város polgármestere éitekezletre hivta össze az ipartestület mészáros és hentesipari szakosztályát, hogy megbeszélést folytasson velük a húsárak mérséklése céljából. Hosszas vita után a kaposvári hentesmesterek belátták, hogy teljes mértékben Indokolt az árleszállitási törekvés és ezért már a csütörtöki nsplól ke.dve 10-15 százalékkal mérsékelték áraikat.
— Egy szegény kőműves-tanonc elveszített M pengőt kml a gazdájáé volt • amiért elbocsátják, ha nem lesz meg. Kéri a megtalálót, ha csak a felét Is, adja vissza a szerkesztőségbe, o a másik telét ls hajlandó lassanként vlsz-szaflzelnl a megtalálónak, mert nokl mindennél tonlosabb, hogy kl ne essék az állásából.
— Kutya megmart egy kis leányt Tegnap a Horthy Mlklós-uton egy kutya megmarta Bertalan Mariska kisleányt. Mivel a kutya veszettséggyanus, a leánykát felszállították a budapesti Pasteur-intézetbe. A váios állatorvosi hivatala meglette a szükséges intézkedéseket
Legjobb üditő ital
a közismert
Kapható minden fűszeréi csemegekereskedésben.
Főraktár:
IÉMIUD.
Kl\'ályntes Í4. Telefon 310.
1831. auguizlus 14,
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
á kanizsai futballcsapatok megkezdik mfiködésfiket
Szombaton: Napkanizsán Zalaegerszeg válogatott -NTE, Zrínyi TE és Levente kombinált — Vasárnap Tapolcán szerepel áz NTE
Nagykanizsa, augusztus 13
Hosszú szilnél ulán sportegyesületeink labdarugó csapatai ismét akcióba lépnek. Egyelóre csak barátságos mérkőzéseket játszanak, a bajnoki mérkőzések ugy az MLSz-nél, mint a Levente Labdarugó Szövetségnél csak két hét mulvaliezdódnek. A rendelkezésre álló róvld időt egyesületeink aira használják fel, bogy gárdájukat megszervezzék és a mutatott formák alapján állandó csapatukat Összeállítsák.
Szombaton Zalaegerszeg válogatott csapata szerepel Nagykanizsán, hogy revansot adjon a tavaszi zalaegerszegi találkozásért, amikor Is ugyancsak egy kombinált csapat olt minimális arányban vereséget szenvedett. Zalaegerszeg futballsportja az utóbbi években hatalmasat fejlődött, tehát a kanizsai fiuknak minden erejüket latba kell vetni, hogy a revans sikerüljön. Ntgy előnye a zalaegerszegleknek, hogy már egy hónapja rendszeres tréningeket tartanrik, mig a mieink csak röviddel ezelőll láttak t munkához. Mindezek ellenére any nyl bizonyos, hogy nívós és élvezetes küzdelemnek lejzünk szemtanul.
ÖrOmmel üdvözöljük hosszú idő ulán a Zrínyi Torna Egylet játékosalt, akik a kombinált csapat zömét adják. A csapat összeállítása a következő : Csondor (NTE) — Engel-leiler (NTE). Krakauer (ZTE) — Beke (ZTE), Babos (L), Sülé (ZTE) - Kudlch (NTE), Vellák (L), Léránt (ZTE), Jakubecz (NTE), Poór (ZTE). Tartalékok: Antal, Czlmmermann, Helyei, Cerján.
A mérkőzés délulán 5 órakor kezdődik a Zrinyi-pályán, a rendezőség minimális belépődíjakat (80, 50, 30 és 20 fillér) állapított meg.
Vasárnap elsőizben szerepel Tapolcán az NTE. Az oltani TIAC-cal méri össze erejét. A jóképességü ellenféllel eddig csak a kanizsai leventecsapatok mérkőztek, de egyiknek sem sikerült győzedelmeskedni. Kivétel nélkül, Igaz hogy minimális, de vereséggel tértek haza. Ha az NTE- nek megfelelő tréningje lenne, ugy egyáltalában nem kételkednénk győzelmében. Igy azonban Igen kétséges, hogy sikerül-e a tzimpalikui és ambiciózus egyesületei, mely ez-évben már az MLS. bajnokságáért küzd, legyűrni.
Postás céllövő-verseny
Nagykanizsa, augusztus IS
Az .Országos Postás Sportegyesület* nagykanizsai csoportja folyó hó 15-én, szombaton fogja megtartani délután 3 órai kezdettel céllOvő-versenyét a Petőfi- ull téglagyárnál (érdeklődőket szívesen látunk). Dr. Tholway Zsigmond postafelügyelő hivatalvezető, helyi csoport elnöke.
Augusztusi vitorlásversenyek a Balatonon
Augusztus Ifi-én, szombaton délután 3 órakor Balatonföldvároll 40 négyzetméteres, 30 négyzetméteres és 22 négyzetméteres kleles hajók részére lesz verseny báromszögpályán a Yachl Szövetség rendezésében.
Augusztus 16 In, vasárnap délelőtt 10 órakor Balatonföldvároll a KMYC rendezésében nyílt handicap versenyen lesz osztályon kívüli töke-sulyu hajók részére, BalatonfOldvár fürdölgazgatósága dijáért, továbbá nylltverseny 22 négyzetméteres kleles hajók részére Pttzrik Jenőné tisztelet-
dijáért.
Augusztus 20 án, Stenl István napján Balatonalmádiban a BYC rendez nagyszabású versenyt délelőtt a yollék, délután pedig a kleles hajók részére.
Augusztus 23 án, vasárnap Balatonfüreden rendezik a Magyar Vitorlás Yacht Szövetség é záró regattáját. Itt dől el a Balaton-bajnokság, melyben 22 négyzetméteres verseny-yollék küzdenek gróf Jankovich Bésán Endre örökös dijáért.
A városközi uszómérkftzések
harmadik fordulójál augusztus 16 án rendezi Balatonalmádiban a veszprémi Move. A versenyen Keszthely úszói teljes számban résztvesznek.
Augusztus 20-án Oyőrötl dunán-tuli uszókongresszus és válogatott mérkőzés lesz. A versenyre a Keszthelyi Törekvés úszószakosztálya 8 legjobb úszóját küldi ki. A kiküldöttek kérni fogják aátongresszusl, hogy a fövi évi országos uszó- és vízipóló mérkőzés színhelyéül Keszthelyt felöljék kl.
(Rövidítések) II - hírek. kózgszds-sig. Hangv. — hangverseny. E — elóadis Oy — gyermekeknek. A — asazonyok-nsk. Z — zent Mg. mezógazdsslg. If|. - lljusigl clótdli. P _ felolvasás. 0 — grsmofonxene. Jb — jazz-band. K — kabaré. nZ — népiztrll zene.
Augusztus 14 (péntek) Budapest 9.15 Az Országos Pustls-zenekar hingversenye. 9.30 ti 9.45 A hangv. folyt. 11.10 Nemutkösi vizleUÓ-ssolgálaL >12 Déli harangszó. 1105 Hang. verseny. 12.29 H. 12 35 A bangv. lolyL 13 Idólelsés. 14.45 H. 16. 0 E7ld45 ld«-Jeliéa, 17 Novella. 17.30 Az 1. honv. gy eired zenekarinak hangversenye. 18.45 £. 19.15 Magyar dalok 20.15 El&sdis a Stúdióból. .Szerelmi hizasaJg\'. Vlgjiták 5 részben. UUna kb. 22 IdéjeUéa, Idójiris-Jelenlés. Majd ü, hangv. H Cigányzene.
Bécs 11 Hangv. 13.09 A inunkiaaene-egylet dtershsngversenye. 15.50 Zenekart hangv. 19/0 Dalest. 20.50 Ridlósikeccs. 21.45 Jb.
Berlin 16.30 éa 18 50 Zenekari hacgvei seny. 19.46 Hangverseny. 21.10 A budapesti vonósnégyes hangv 22.20 Jb.
Brit orazágos műsor lövO Zenekari hangverseny. ■ 7.16 Gyermekdalok, F. 18 Zenekari hangverseny. 10.40 Haydn soo-gorauouitilbol. 19.30 OrgonajiuV 10 0. 21 Operettréazletek 27.15 Szerenádok. 23 Zenekari hangv.
Mlünó 16.40 Gyerekkuckó. 17 ia 19.20 Zenekari hangverseny. 19.40 O. 21 Zenekari bangv.
Mfinchan 17.20 Zenekart hangv. 19.30 Kai ének. 20 Népulnmu E. 21.3., ClIeraóltH.
Priga 7 Oraütés. 8.30 Orgooaverseny. 10.20 0 12 Harangszó. 1205 Fuvótzene. 13.05 0. 19 Operettirla-est. 19.25 Cseh •leizók lati-miivel 19.56 Cllexajiték. 21 Hangv. 22.15 Zenekari hangv.
KOZOAZDiSii
FfildbériAk mozgalma
válsigos helyzetül Javítása céljiból Győr, augusztus 18 A mezőgazdasági válság folytán súlyos helyzetbe került földbérlők ls keresni próbálják azokat a módozatokai, amelyeknek segítségével sorsuk elviselhetővé lenne tehető. Nemrégiben tartották meg Ily célból a pápai fOldbérlőérlekezletet, amelyen 16 pontba foglalták a földbérlók helyzetjavllására Irányuló kívánságaikat. Ezekkel a pontokkal mosl 15-én, Oyőrben lógnak az érdekeltek log-lalkozn! s azután körzelenklnt, illetve megyénklnt mindenütt megtárgyalják még c hónapban, hogy a szeptember havi országos bérlokongresszuson végleges álláspont legyen elfoglalható.
Életpálya.
Átalakító ajdoaeág a tajgazdaság és Hallpar terén elképzelhetetlen kereseti lehetőségekkel
1= A iövő uditö itala 1=
mindennemű ásványvíz helyett tiszta teljes tejből előállítva és magas
tápereje
által hasonlóan Uditö hatása miatt az Isszss eddigi é» mindennemű üdítő Italokat felül-
múlja. Legélénkebb érdeklődés már az eddigi gyakorlatból igazolható. Hatóságilag elismerve és ajánlva.
Kiváló tanúsítványok az orvosi társadalom legelső személyiségeitől. Majdnem minden kulturáltamban bejelentve szabadalmazásra. — Egyes szabadalmak már érvényesítve. A nagykanizsai körzet részére a kizárólagos előállítási engedély még átadó. Érdeklődők jelentkezzenek S. V. 3728. jelige alalt e lap kiadóhivatalán keresztül.
Baromfi & sertés
takarmányok: Halliszt Husllszt Vérllszt Sóyabab dara Rák-dara Szárított sőrélesztő SzQcs-féle Leclthines baromtl táppor Pekk „D" vitamin készítmény F u t o r Szénsavas takarmánymész Jódos szénsavas takarináuymész Faszéndara Kénpor Kagylóhéj dara Árpa-dara, zab-dara, buza-dara stb., stb.
Automata alaaég
tojó tyúkok részére. Automata alaaég
csibék részére. Ruhldorfi abrakkeverék
sertések részére. Kicsinyben és zsákszimra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
aag, mítrigya, termény is nóviny-vidóaaerak ker*ak*4iéibau
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróéig mellett Telefon 13a
ZtrfeiU zárlst
Pirla 2009, LooJoa 24-SO^e, Naayort 51175, BrSaaat 7140, MIUm 18811/s, U*Mi 4415, AmatariazB 20668, Marta -•-, Wien 71 OS, Sofla »1S, Priga 15-18, Varaó 57*40, BaáapMi M-StVi •algrád 9 07, Bokaiaat 3J47/I
Terménytózsda
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
ha Hasav. aj 77-aa MS-iMO 7S~aa 1000-10 75, 79-ás HH5-1W0. 80-as 1015-1100, dániai. V-m 9 00 - 9 85, rs-aa 975—10-00. 7»-as 9*0-1015, KUs 1000-1024. Ron 890 - 870, iák árpa uj 14 75-15*19, sDcárpa 17-80— 1800, sab 18 75 -1900, taaaart 14 90-19 00. repce —-•-, torpalO 90-10 ÍO.
i budapesti tőzsde tetlu-jagpéM
VALUTÁK tagol L 17-70-28-00 BaSrafr. 79-80-80-10 Caab k. 18-94-17*10 Mit I52-30-IF330 Wnir 10-10-10 20 OoDir 571\'25-976-29 f randa 1.22 6^ 23 00 HoU. 229-70231-30 Laagyal 68 6544-29 lati í-40-8-49
\'eva 4*12-4-18 líra 29 80-80-20 Milka 185 00-13620 Norvég IB2-SŐ-158-80
kMI. 80-05 80 75 Xvijd L 110-S5 112*15 Srük. 152*90-15190
DBVOÁK Aaat 129-80 231-M Maid 1007-10*19 a«tk 185*15-138*15 BrSaaxal 79-30 79*90 V.karaat 3-34-3*42 Kopaah. 142*30-15830 Loadon 1766 17-86 Madrid 47-85-5135 MtUao 2Ö-79 29*99 Nawfo* K69 50-78 90 Osslo 1(2*39-151*38 PárfS 22*82-22 48 Pláfs 16*87-1899 laéK 4-12-4-16 StoddL. 152 40-198*40 Vazsó 83-75-44-15 WlH 8002-80*62 Z8lUl 111*00-11200
Sartésrásár
falhattál 2444, alaoailaa 14. - KM-laads 1*06 -1-10. asedatt 1-10-1-12. antfett .óaép 1*05-1-07. Manyii 094-1*00, l-aó -r^í ong 0-98-102, Il-od raadfl 0—1 0-90-0*94 angol sildé 0*95 -1-10, itilotii ..anban 1-15-0-00, aaü 1-S4 CKX3, boa 1*24—1*60, aoloanis Mlaacté* 1-34-1-43.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 órakor nyílnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem Jól meg is reggelizhet.
Kiadja: Délialal Hyoaéa és Lapkiadó Vállalat, Ritrksalxsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Hanta tataion r Nagykaataaa 73, u,
u ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
HimMMk 3 («0 MMfUkuWl «■\'«\'
a frlralagea kUnytvfém, aadmldxda
alkorülfia* vóacll elörn paelnndők.\'
rnimé* Csenge ry-atca 18. slslt 724 n M telek. 2990
Egysxobs, konyhái lafcAa azonnal kl" miá Sugár-ut 38a. alaH.___
Házaualarl álláit kitti fiatal gyermektelen házaspár, esetleg kaucióval la. Clm a kiadóban. 3701
■H kizárólag modern, )ót, hatszemélyeseket li bárhová Kauhaann Mssá-■ál rendelte. Telefon aiáraok: 167. vagy 571. Nádor-utca 6. 3002
Gallérokat
12 fillérért legszebben tluttt
KOVALD
budapesti lestőgyár, QyOjtAtartap lagykaaliaa Oaangary-ut 8. ai.
bekebclezásia minden
legelón yóaebbcn éa leggyot-etttat a»a4l Issáo pW
... ...Ti
intynsimr
MlcaaakezveUtö lrodáia Ttagykanlsaa.
Horthy Mlklóe-nl 2 azám^ 2611
áagal Matarkarékaár, báromuáa-
Otrenea, ul gummlkkal, generáljavttott,
P. Khály ulca 28. 3704
500--
Egy nagy Slngtr balkaroa foltozó dpész \' \' i eladó Magyar-utca 4. 3603
Oyermek él ntl kötött ka-
bál 4—5 pengó, mlg a készlet tart — i Károly.
Kaufmann Károly.
3876
Agytell és pehely olción eladó Bóvebbet a kiadóban. 8703
Jól tózó kiadóban.
i ajánlkozik. Clm a -8702
Aki fotografál,
annak több jut az életből!
Zeiss Baby-Box gép
16*80 pengőért kapható,
mellyel bárki nagyszerű felvételt készíthet. — Szakszerű felvilágosifás:
Szabó Antal
fegyver- és sportüzlet fotó osztályán.
Amatőr-fotó munkák kidolgozása modern, villanyertire berendezett fotó laboratóriumban.
Vízmentes kazaltakaró és repce-
♦ ponyvák, gabonászsákok, ▲ lenzsákok, gyapjnszsákok ▼
V/zlömlők fscshsndSás öntSzishoz, gazdasági ntdaUköUUk Kölcsönponyva Kölcsöitzsákoh
Kocslhsnócs, gépzslr, gipolajoh
legolcsóbban beszerezhetők, kedvezó fizetési fellélelek mellett:
HfflSCH ÉS SZE6Ő cégnél, NAGYKANIZSÁN.
Orvosi hír.
1931. augusztus 14.
Hirdetmény.
Korpavár község elöljárósága közhírré teszi, hogy a Palin pusztai 924. kat. hold területnek vadászati jogát 1931. augusztus 29-én délelőtt 10 órakor 1931. szentember 1-töl 1937. jullus 31-ig terjedő 6 évi Időre a pallnl Jegyzői Irodában nyilvános árverésen bétbeadla. Árverési feltételek a pallnl jegyzői Irodában megtekinthetők. mh
Palin, 1931. augusztus hó 8-án.
(OlTtikatattaa aláírás) lakakt Terese
h. kJ ró. biró.
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 2«40 \'/t kg. legfinomabb
teavaj......P l*IO
V< kg. legfinomabb
fözővaj.....P —\'90
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-—
!l íl IMI
cégnél.
Mm i Zalai Küijta.
Mindennemű elterjedt hírekkel szemben közlöm, hogy
1 orvosi rendelőm
I változatlanul tovább működik Horthy Miklós-ut 15. szám alatt, Dobrin-ház, az alsótemplommal szemben.
j | Felszerelve a legmodernebb villanygyógyászati orvosi eszközökkel
I Rendelés: délelőtt 8—12-ig, délutón 2—6 óróig,
vasárnap délelőtt 8—12-ig.
I Dr. Eckenberg Imre
I »■ budapesti szanatóriumi főorvos.
| Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 25 P.
B—
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 184 szám
Nagykanizsa, 1981. augusztus 15. szombat
Ara 16 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
SierktmoK\'K: "«pp»l Sugát-ul 2., é)|el Póul 5.
Kladúlitvalal: Póul 5. szám. Keszthelyi llókkladóhlvalal: KosauUi-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Clóflietésl ára . egy hóra a pengő I
(Illír.
r l . . / Sierkcltlólég 421. Hám. (í||tl 78.) telelőn. ^ Kiadóhivatal 78. Keaslbelyl Ilók.22
A NAOY FELSZABADULÁS
Irta: Kelemen Ferenc
Valljuk meg őszintén: az a harminc nap, mely a bankzárlat elrendelje óta eltelt, mély barázdákat vont a magyar homlokokra A gondol, mely Immár évek óta minden magyar család állandó vendége, felváltotta az Ijedtség, a kétségbeesés, a megdöbbenés. Különösen a betevők körében valóságos tömeghisztéria lett úrrá. A takarékossági erény gyakorlati mlvelólt a bankok lezárása valósággal a kétségbeesés karjaiba kergette. A felizgatott fantáziák a pénz lebélyegzéséről, a pengő elértéktelenedéséről s keservesen megtakarított tőkéik teljes pusztulásáról festettek rémképeket a betevők elé. A bank-pénztárakban csupa Izgatod, Ideges, méltatlankodó ügyfél fordult meg. Az első napokban határozottan betétellenes volt a hangulat s ha a bankok minden igényt kielégíthettek volna, a betétek nagy része az lógatott betevők prédája lett volna. Állapítsuk meg, hogy a betevőket különösen az esetteges vagyonváltság réme Izgatta s csak azután a pengő elértéktelenedésétől való félelem. Felelős kormánytényezők határozott nyilatkozatai. a az cjaő napokban várt Ily irányú Intézkedések elmaradása csakhamar nyugalmat teremtett a betétdézsma kérdésében, a pengővel kapcsolatos aggodalmakat azonban lelkiismeretien rémhírterjesztők még mindig nem hagyták elülni a e tekintetben a teljes nyugalom csak a legközelebbi jövőben várható.
A 4100/M. E. számú rendelet Ismételt meghosszabbítása a közgazdaságilag Iskolázottabb betevők körében relatív nyugalmat keltett, az Izgatott, türelmetlenkedő s már vérmérsékletüknél fogva is extremebb ügyfelek azonban továbbra is ostromolták a lehetetlen bankokat s a legképtelenebb rabullsztikával Iparkodtak pénzükhöz jutni. A kormány legújabb rendelete most már a legnyugtalanabb betevők számára Is meghozza az abszolút nyugalmat III a nagy felszabadulás pillanata! Minden betevő kivétel nélkül hozzájulhal maradék nélkül pénzéhez. A betét-korlálozás beteken át tartó fojtogató lldérce megszűnik s a betevő újból normális lélegzethez jut!
Mindenkinek korlátozás nélkül rendelkezésre fog állani a pénze. A bankok teljesen felkészülve vár|ák a belevö ket, minden igényi százpercentben ki fognak elégíteni.
A betevő resztre azonban egy uj hatalmas probléma vetődik fel: mit csináljon a pénzzel?!
Akiknek fizetési kötelezettségei Vannak, azok számára könnyű a helyzet, megszabadulhatnak egyszerre betéteik erejéig tartozásaiktól, de ml legyen azzal a pénzzel, amelynek kimondott lökegyü|tés, a mostoha sors csapásaival, betegséggel, bajjal, gonddal szemben való tartalék volt a célja?
Pénzt tezaurálnl, a ládafiába, a harisnyába, a fehérnemUs szekrénybe
eldugni: a legnagyobb oktalanság volna. Ez csak a lakáslolvajok, a betörők számára jelentene egy nagyszerű konjunktúrát. Ez az iparág, vagy helyesebben kereseti ág határozottan fellendülne.
Talán ingatlanokba mentsük az Immár felszabadított tőkéket?
Először is nem minden tőke menekülhet ingatlanba, nagyon nehéz dolog volna a különböző összegű betét-tőkék számára azonnal megfelelő ingatlant találni. Mit vegyen meg például az a fix Hzetésü betevő, aki pár év rendszeres takarékosságával mondjuk 1200 pengőt gyü|töit össze ? Hova fektessük be a 2—3000 pengős betétekel? Akinek 5—6000 pengője van, az házal még nem Igen vehet. Földbe lektesse pén ét az, akinek a földművelésről fogalma sincs s hivatása, életkörülményei különben is lehetetlenné teszik a mezőgazdasági munkát, vagy annak rendszeres ellenőrzését ? És mit csináljon az egész kis betevő ? Vásárolja-e el azt a kis tőkét, mely az Élet ennyi meglepetésével szemben
egyellen tartaléka ? Hova forduljon, ha belét hiányában, ajtaján bekopog a belegség, a halál, a gond, a maga azonnal esedékes számláival? A megalázó kölcsönkéréshez ? A nehéz bankhitelhez ?
A nagyobb betevő számára tagadhatatlanul alkalmas tőkebefektetés a városi ház. De alíi nagyobb tőkék felett rendelkezik, annál fokozottabb Jelenlőséggel blr a tőkék gyümöl-csözletése. Melyik városi ház képes azonban a mai lemenő bérek és a felmenő közterhek mellett olyan biztos és adómentes Jövedelmezőséget garantálni, mint a takarékpénztári betét ? Vagy talán a puszluló magyar fold, h kalasztrófálls terményár az a vonzó nyugalmi poziclő, amelybe a bankokban felszabadult töke hasi nos és biztos elhelyezkedést talál ?
De Itt van a speciális rendeltetésű beléttökék külön problémája I
Ml történjék az életjáradék, a hozomány, az apanázs, a gyermekek kitanlttatásának céljait szolgáló be-létekkel, a különféle rendeltetésekkel bíró Iskolai, egyeaűleli, közületi alapokkal? Ezek is ingsilanokba kívánkozzanak s igy lemondjanak a takarékbetétek legnagyobb előnyéről: liquldltasról
gyOmölcsöztetésről?
És mii csináljanak az u. n. szezonüzletek forgó tőkéi, a kommuni-lások átmeneti pénzfeleslegel ? Ezek Is ingatlanokban ImmOblllzálódjanak ?
Nemi
A nagy felszabadulás ne hozzon a betevő számára Ily problémákat! A pénznek bankokban a helye. A pénz itt tölti be természetes hivatását a betevő és az egész gazdasági élet üdvére I A betétzárlat nem ülhetett rést ezen a régi dogmán. Megértettük a pénzéért aggódó betevő türelmetlenségét mindaddig, mig a korlátozások fennálltak, de most felelősségünk teljes tudatában nyíltan hirdetjük: a pénznek bankokban kell maradnia I A kormány felszabadító rendelkezései teljea garanciát nyu|ianak minden betevőnek, csakugyan igaz lett, amit napok óta hallottunk : Az jár jól, aki nem vette kl a pénzétI
Nem pro domo beszélünk!
A betevő ismeretlen szolgálata mondatja velünk: A nagy felszabadulásnak meg kell hoznia újból és újból a pénzintézeteknél elhelyezett gyümülcsőző tőkék célszerűségének ?s biztonságának maradéknélkűll Igazolását I
a gyors llquidltásról és a biztos
Vidéken augusztus 21-én szabadulnak fel
a bankbetétek
A négy kormányrendelet kivonata — Ujbói megindul a gazdasági élet normális vérkeringése
Párisban aláírták
Budapest, augusztus 14 A 33-as országos bizottság ma délelőtti ülésében részletesen tárgyalta Wekerle Sándor pénzügymi-niazlernek tegnap elólerjeszlelt államháztartási expozé|át, a szomszédos teremben pedig a pénzügyminisztérium szaktlsztviselöl a kormány állal kiadandó négy rendelet végleges megszövegezésén dolgoztak.
dldlrldk uz 3 millió /on/os kUlfOldl kUlcaönt
Az ülés során Wekerle Sándor pénzügyminiszter bejelentette az őr-
li mílliA fontos kBlosSn szerződését
szágos bizottságnak, hogy az 5 millió fon*os külföldi kölcsön aláírásának megtörténtéről telefonértesítést kapott.
>2 hormdnv nópy rnndnlr/r
A kiadandó négy kormányrendelel technikai okokból csak holnap reggel kerül nyilvánosságra. A rendelet tartalmáról azonban illetékes helyen a következő tájékoztatási adlák: A Se/é/ek felolefdaa A kormány első rendelete a be-télek feloldásáról gondoskodik, még pedig akként, hogy
a zárolt követelést a jogosult Budapesten augusztus 17-től, vidéken pedig augusztus 21-től kezdve felmondhatja.
A felmondás ideje ugy vidéken, mint a fővárosban három nap. Ebbe a három napba azonban a felmondás kezdő n?p|a nem számit bele. Ha a felek ügyleti megállapodása a felmondási, vagy rendelkezési jogot ezen túlmenően korlátozza, a felek megállapodása az irányadó.
A felek megállapodásával, illetve a megállapilolt felmondási idő eltelte elölt folyószámlák, vagy csekkszámlák terhére kifizetést, vagy átutalást teljesíteni nem lehet.
Azok a kifizetések, amelyek a
fennálló rendelkezések terén a zárolt betétekből a múltban leljesilhe-lök voltak, a jövőben is tel|esllhetök.
Külföldi fizetési eszközben fizetéseket csak a Nemzeti Bank utján, vagy annak hozzájárulásával szabad teljesíteni
és p»ngőösszegeket is csak a Nemzeti Bank engedélyével szabad külföldről fizetési eszközre átváltani. Külföldi fizetésekben teljesítendő fizetéseket és a pengőnek átváltását a Nemzeti Bank a rendelet hatályá-
nak megszűnéséig elhalaszthalja vagy a halasztásra engedélyt adhat.
VdUóónalolds
Az 1931. évi augusztus 15. napján és azután augusztus 25. napjáig bezáróan lejárú váltók tekintetében az óvást a lejárat napjától számított 10 nap alatt, 1931. augusztus 26. nap|án és azuián szeptember 5-ig lejáró váltók tekintetében pedig a lejárat napjától számított 5 nap alatt lehet felvenni. Ugyanez áll a kereskedelmi utalványokra és közraktári jegyekre is.
Jtx aranyprsngtí bowweíésc A kormány másik rendelete kimondja, hogy vállón, kereskedelmi utalványon, közraktári jegyen, csekken, folyószámlán, takarékbetéti könyvön, általában kereskedelmi ügyleten, vagy más magán|ogi elmen alapuló, a rendelet életbelépte előtt pengő értékben meghatározott pénzköveteléseket arany pengőben meghatározottnak kell tekinteni, ugy hogy
ezeknek a követeléseknek minden pengője egy arany-pengőnek számítódik.
A rendelet életbeléplelése után keletkező jogügyletben az ügyfelek aka-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus 12
rátától függ, hogy aranypengöben, vagy pengőben klvánják-c a kötelezettségeket megállapítani.
Jt bei6teH peagO/e: arany• pengő
Augusztus hó 31 lg bezárólag folyószámlára, vagy takarékkönyvre elhelyezett belétek minden pengőjét aranypengönek kell tekinteni.
A kSsssolpdUaMsoka/ araziypengőben Kell lenini
Az adókat és egyéb közszolgáltatásokat aranypengöben klveletteknek kell tekinteni és jövőben az adókat aranypengöben kell flzelnl.
A ktaalkalmacoirak Illetményei aranypengöben megállapítottak
A közszolgálati alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, özvegyeknek és árváknak megállapított Illetményeit és ellátási dijait is aranypengöben megállapítottaknak kell tekinteni.
Egy pengő: egy aranypengő
Az arany pengő most 0 2631 gram finom arany értéke. Azt az átszámítást, amellyel az aranypengönek a pengő fizetési eszközökhöz kifejezett egyenértékét kell megállapítani, — augusztus 31-ike után naponta a Nemzeti Bank teszi közzé. Addig az időpontig egy pengő egy aranypengőnek számit.
HUelhttxvclltö Intémet 16te-aJ/éae
A kormány további rendeletet közérdekű hitelközvetltő intézel létesítéséről szólnak. Ennek az intézetnek alaptőkéjét alapszabályok állapítják meg. Az alapszabályokat a pénzügyminiszter az Igazságügyminlszterrel egyetértően hagyja jóvá. A pénzügyminiszter kormánybiztost küldhet az intézethez. A kormánybiztos hatáskörét rendelettel állapíthatja meg.
A kormány rendeletei augusztus 15-én lépnek életbe.
Per/ektudlídk a magyar Kölcsönt
Párls, augusztus 14 A magyar követségen ma d-lután létrejött s magyar kincstári jegy-k kibocsátására vonatkozó megegye/és. A kibocsátásban Magyarország, Franciaország, Svájc, Hollandia és
0.as7ország vesznek részt. A kibocsátás össiege 5 millió font sterling, amelfnek legnagyobb részéi Franciaország jegyezte. A kincstári jegyek egy év múlva járnak le.
Lfból megindul a normállá gaxáaságl élet
Az ötmillió fontos kölcsön perfekt uálása által a jegybank olyan devizaállomány birtokába jut. amely
teljes nyugodtságot és biztonságot Jelent. Ilyen körülmények közölt a kormány azonnal olyan irányú Intézkedéseket kíván élelbeléptetnl, hogy a gazda-
sági élet normális vérkeringése újra megindulhat.
A kormánynak kezdettől fogva az volt a célja, hogy a korlátozásokat nyomban megszünteti, mihelvt a külső és belső körülmények ezt megengedik.
A kormány nagysxabásu terve ax export te/leaxtéaére
A kormány a Jegybank deviza-szükségletének fedezésére és elsősorban fizetési mérlegünk akllvvá lételére nagyszabású tervet dolgozott kl az export fejlesztése érdekében. Wekerit Sándor pénzügyminiszter a 33-as bizottság elölt elmondott beszédében ismertette az export fejlesztésére vonatkozó terveket és rámutatott arra, hogy • fizetési mérleg 150 millió deficitjét ez export fejlesztése révén el lehet tüntetni és ez az állsmnak alig 10 millió pengő áldozatába kerülne, aminek
50-60%-a amúgy Is megtérülne va^jtli és postadijak révén.
Az export fejlesztés igen hatásos eszköz lenne a munkanélküliség csökkentése szempontjából is.
Az értéktőzsde egyelőre tárva marad
A tőzsdetanács augusztus 14-én tartott űiésébrn egyelőre az értéktőzsde további zárvatartását rendelte el. A tőzsdei forgalomra vonatkozó további intézkedések kérdését hélfön fogja megvitatni.
Ujabb kanizsai felajánlás a nemzeti valutaletét-alapba
A Itivő hiten megalakul a Frledmann-terv nagykanizsai bizottsága
Nagykanizsa, augusztus 14 A nemzeti áldozatkészség oltárára ma ujabb felajánlás érkezett a Zalai
Közlöny szerkesztőségébe. Mendlovits József és Márton rézművesek és vizvezetékszerelök 100 dollár értéket ajánlottak fel a nemzeti valulaletét-alap gyarapítására. A tisztes kanizsai Iparos-tradíciók közölt a hazáért való áldozatkészség mindenkor az élen ragyogott. Ennek a nemzetalkotó, ősi erénynek adták gyönyörű példáiét a Mendlovits-testvérek. Felajánlásuk egyben az Iparos-osztály első megmozdulása a Frledmann-akció keretében.
A Zalai Közlöny lelkesüli bizako-
dással folytalja tovább Nagykanizsának az országos akcióba való bekapcsolását. Evégből a jövő héten megalakul az akció helyi bizottsága, amelynek feladata lesz gondoskodni az akció széleskörű megszervezéséről és a felajánlások hivatalos nyilvántartásáról.
Felajánlós-Usta ; (a beérkezés sorrendjében) Kopstein-cég 1U00 dollár Kálmán Leo 2000 drb egykoronáa Mochncr Edo 2000 líra Gyflroflroy-osalád 1B drb ékszer Szabó Qyóző 400 pengő Mendlovits trstv. 100 dollár
Minden adományt Az £s/-bcn is nyugtázunk.
A nagykanizsai pékek ujabb 4 fillérrel leszállították a kenyérárakat
Nagykanizsa, augusztus 14
A nagykanizsai ipartestület sütő-szakosztálya csütörtökön este Cseh Lajos elnöklésével ülést tartolt, amelyen a kenyérárak kérdésével foglalkoztak. Az értekezlet eredményeként megállapodtak abban, hogy az eddig 38 filléres félbarna (4-es .\'és 6-os llízt-keverék) kenyeret kilogrammonként 34 (viszonteladóknak 30) fillérért fogják árusítani. A hétfőn forgalomba kerülő u: n. Kállay-kenyér, amit a Trqnsdanubla által forgalomba hozott akció-llsztból sütnek, 32 fillérért kerül forgalomba.
Örömmel regisztráljuk az árfelhaj-lások mai napjaiban a sűtőszakosz-
tály árleszállltó határozatát, meri abban tanúbizonyságát látjuk a kanizsai pékek ama törekvésének, hogy a súlyos napokban, az ipari műhelyek rendkívül nehéz helyzete dacára is, ujabb részt vállaljanak a gazdasági krízis gondjaiból. A sütőipari szakosztály olyan vezetés alatt áll, amely a szakosztályi érdekek hathatós védelmében sem feledkezik el a közérdeknek tartozó kötelességekről. Biztosan hisszük, hogy a közönség, amelynek érdekében az árleszállítás történt, a péküzletek forgalmában rója le elismerését a kanizsai pékek ilyetén magatartása iránt. *
Útszéli mese
Irta: BAKBARIT8 LAJOS
Maga sem tudla már, mióta tépik kóbor kulyák, jeges záporok.
Ahogy napszámakor belenézett a gémberedeU térdén lapuló kalapjába, egyszeriben elállt ajkán a naphosszal énekelt imádság és keserű nyál fu-otl össze kiszikkadt ajtai közölt.
Pedig jó helyen kuporodott meg. Sokat irigyelték érle a többi koldusok. Forgalmas ut széle voll a tanyája. Arra haladt .el a veritékezve törletó vásári nép és alázatosan égnek lorgatott szemekkel dobiak elébe egy-egy garast. Később mind arra jöttek visszafelé is és a jóllakolt zsebek sűrű mámorában uszví, gőgös hál istenkedvc szórlak filléreket a rongyos kalapba. Kántdió búcsúsok és Izzadt munkás-seregek vonultak arra. Alkonyattájt szerelmes párok simultak Össze és eltűntek az úthajlatban. Néha meg csalódott szerelmesek tűnődlek a fekete fa-csonkra fennakadt hold tányérja alatt. Mint ö Is valamikor. De az már régen volt. Akkor még ugy érezte, hogy nagyobb ur 6 a királynál. Azl hitte, hogy ahova lép az mind az Ové. Nem mondta neki
senki, hogy nem igaz és ő boldogan hitte. Két kézzel tépte a virágot és két kézzel szórta szél, amerre lépett. És a virág nem lett kevesebb soha. Ö legalább nem látta kevesebbnek. Meri terített asztala voll, nany hite, erős karja és a szive tele volt nótával.
Egyszer aztán egy goromba nagyúr szijjas ostort csördített végig a hálán. Száz seb fakadt a nyomában. Akkor megtudta, hogy nincs a világon semmije, csak a nyomorék, vérző teste. Irtózva gubbasztott sokáig azon a helyen, ahol utó jára dalolt nagy hittel életről és királyságról.
Nem maradt semmije, csak egy imádság, akkorról, amikor meg szatkómódra tanult verseket valami kócos cselédleánytól. Azóta sem vetle észre, hogy az a kis imádság többel jelent sorba rakott szavaknál. Békességről volt benne szó, áldásról és szeretetről. El sem tudla volna talán mondani, ha kereste volna, hogy mi van a szavak mögött. De meg nem is kcresle. Talizmán volt, amit nem boncol fel senki, hogy megnézze benne a csodatevő erejét.
Es a talizmánja megmaradt sértetlenül, Egy szó sem hiányzott belőle.- A királyságát nem tudla vele visszakönyörögni, terített asztalt nem
tudott gyűjteni többé, a szerte zilált álmok nyomát is hlaba kergette De amig a megmaradt, kevés szóból imádságra futotta, addig egy-két darab kenyér is csak akadt és minden napszálltakor megolvasta a másnapra elegendő alamizsnát. *
Egy idő óta az útszéli koldus melleit fejcsóválva jártak el az emberek. Órákhosszat bámult üveges szemekkel. Az ajkán megakadt az imádságos szó. Nézte, nezte csak, ahogyan az uton hömpölyög elölte az élet és sodrában emberek, állatok, kocsik, gépek kavarogtak.
Oda sem igen nézett, ha csörrent a rongyos kalapban a garas. Ha meg a jxirba hullott, akárhányszor nem nyull utána.
Előtte rohant, forrott, vonaglott az erős emberek boldog hajszája: a munka verítéke, arany vadító láza, foganó bűnök simogalása, fáradt erények torzója,, feszülő izmok, bódultai! hajszolt célok, cifra köntös, olajos zubbony, csók-mart ajak, üszkös fekélyek. Mint valami nagy, borzalmasan össze-vissza film, amiben mindenki játszik, de amit senki sem rendez. Mint suhogó kancsuka, ami ott hagyja nyomat millió arcon. Mint delíriumban rohanó vonal,
ami millió ulasa közül egyet-egyet elejt valahol ás néha egyet-egyet széttapos.
Az útszéli koldus ajka meg sem mozdult. Az a kővé meredt barázda olt, a borostás álla felelt, keserű könyörgéseknek minden szavát konokul maga mögé zárta. Két elakadl szeme ugy tágult bele az előtte zsibongó életbe, mini kérdőjel, amit halott ember irt utolsó erejével. Minden rohanás, minden könyörgés, tusakodás és minden láz, éhség és siratás kérdőjele.
Bolond — mondották az emberek és rohantak, tülekedtek, éhezlek, dőzsöltek és szereltek tovább.
Most már, napszálltakor mindig keserű volt az útszéli koldus szája ize és az Ütött-kopott, vén kalap fenekéről már nem került száraz kenyérre sem elegendő. Előbb csak fiatal asszonyok fordították el irtózva a fejüket, ha arra járlak, hogy a meredi szemek a foganó életet ne bántsák. Aztán lassan kikerülte mindenki, mint a poklost. Előbb csak haragudtak rá, amiért nem könyörgött éneklő szóval a hiivány garasért, hanem megvárta, hogy azt anélkül is adják. Aztán már utállak, mert aki ránézett, annak megtorpant a lába egy pillanatra í-s arra kellett gondolnia, hogy ö is magá-
1931. augusztus IS
Sajtéper iodnl a Zeilels-ügyben
40 pengős Ítélet a reklám-nyomtatványok miatt Nagykanizsa, augusztus 14 A Nagykanizsán megnyílt Zeilels-rendelöt, mint ismeretes, a polgármester, majd másodfokon az alispán bezáratta és a bezárás karhatalom-, mai meg Is történt. Dr. Eckenberg Imre orvos azóla más helyen, pri-vát-házhan folytalja rendeléseit.
A bezárás körüli hatósági intézkedésekel, a dr. Ooda Lipót városi tisztiorvos vezetésével megtartóit helyszíni szemlét Érdi László elektromérnök hosszú cikkben tetle erős bírálat tárgyává a Zalaegerszegen megjelenő Zalamegyei Ujsdg hasábjain. A cikk egyes kitételeit dr. Goda Lipót vezető tisztiorvos, de meg a a Zalavármegyei Orvosszövetség is sérlőnek találta, miért is elhatározták, hogy a Zalamegyei Újság, Iliiéivé a cikkíró ellen sajtópört Indítanak. Dr. Goda Lipót az ehhez szükséges engedélyt a polgármestertől már meg is kérte. Zalai orvos-körökben élénk érdeklődéssel néznek a per kimenetele elé.
Tegnap Szombathelyen és Magyaróváron is betiltották a Zeileis-ren-delö működését.
Dr. Eckenberg Imrét a nagykanizsai városi rendőri büntelőbiró, Szönyi Sándor, a reklám-nyomlatvá-nyok megszövegezésében elkövetett kihágás miatt 40 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Az orvos azzal védekezett, hogy a szövegezést, igy annak a rendőrblró megítélése szerint megtévesztésre alkalmas kitételét ő előzetesen nem látta, a nyomtatványokat Érdi László mérnök készítette. Szakorvosi elmét dr. Eckenberg igazolta a rendőrbiró előtt. Az ítéletet megfellebbezte.\'
2ALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsán normális keretek k&zfitt zajlott le a pénzváltás
Nagykanizsa közönsége fegyelmezetten viselkedett a kritikus napok alatt
Nagykanizsa, auguaztu. 14 nizsai közönség ezekben a kritikus
Amikor az országban közludomásu lelt, hogy a Magyar Nemzeti Bank és az összes pénzintézetek korlátlanul beválljík a bank|egyeket, nagyszámban keresték tel a Magyar Nemzeti Bank helyiségeit, mint a bankokat, hogy a papírpénzüket ércpénzre váltsák be.
Nagykanizsán ebben a tekintetben Is nagyon fegyelmezett volt a nagyközönség, amely a korlátozó rendelkezések egész ideje alatt példásan viselkedett. Ugy, hogy nyugodtan azt Írhatjuk, hogy a papírpénzek beváltása a legu\'óbbl napokban Nagykanizsán semmivel sem haladta tul a normális megsrokott kereteket.
Megkérdeztük az egyes pénzintézeteket, melyek csak megerősítették ebbeli megállapításunkat.
Igy a Nagykanizsai Takarékpénztárnál Kelemen Ferenc igazgató kijelentette előliünk, hogy a pénz-beváltás egész Idő alatt normálisan folyt le az Intézetnél, tömeges meg-rohanásról szó sem volt, mindenki csak a Ieg6zükségesebbb igényléseit fedezle.
A Néptakarékpénztárnál vitéz Ben tzik Lb]os ügyvezető igazgató elmondotta nekünk, hogy semmiféle láz, vagy tömeg-hiszléria nem volt tapasztalható. Az Intézet pénztára minden igényt a legteljesebb mértékben kielégített, főleg a kereskedőket, a vállalkozókat, de a magánfeleket is. Mindenki megkapta az Igényelt ércpénzt, amelynek kereslete semmivel sem emelkedett tul a normális kereten. A nagykanizsai publikummal meg lehetünk elégedve, jelentette ki Bentzlk lgazgaló, a ka-
napokban nagyszerűen viselkedett, tanújelét adta fegyelmezettségének.
A Zalamegyei Oazdasdgl Takarék pénztárnál Kletnfeld Ignác Igazgató kijelentette, hogy tulkereslelről, vagy pláne ostromról szó sem volt. Nagyobb igényekkel nem is léptek fel a felek. Jobbára uradalmak, kereskedők, vállalkozók, cégek jöttek alkalmazottaik kifizetéséhez a megfelelő váltópénzért. Csak azt lehetett észrevenni, hogy kevesebb ezüstpénzt hoztak A nagykanizsai intézetek is szépen viselkedtek, meri tudták kezelni a közönségei. A közönséget ugyanis kezelni is kell tudni, noha a legcsekélyebb ok sem volt a legkisebb nyuglalanságra ava jy Idegességre,
A Magyar Nemzeti Bank jobbára a postahivatal Igénylését elégitetle ki, de az Idegességnek vagy a hisztériának a legkisebb jelét sem vette észre.
Ahogy az egyes Intézetek közléséből megállapítható, Nagykanizsán a legutóbbi napok alatt nem vettek lel több ezüstpénzt Összesen, mint ötvenezer pengői. Nagykanizsán léhát minden a legnormálisabban folyt le, ami a közönség határozott fegyelmezettségén kívül — a nagyközönség pénztelenségének is tudható be.
Id«|ár4s
k. nagykanizsai
figyelő Jelentések :
sdktrt : Reggel - \'
mstoorotóglat mag-Pénteken a Mnur-T őrskor +15-6, délután 1 orskor +73 2, este 9 órakor +18 3. Ftlhiut: Égisz nap llszU égboltozat. (Uluakal rdtUáJtknUt) a Istssrslt. o\'aí latéset lalaastl aata 10 éra-kas- a ftlaaé asalagakb, aáltaxéaa atl
falkéa 14 • .árfaaté a*|aaraaakkal.
w, vai töfcb
Hatyaa
ban hordja a feleletet az üveges szemek kérdőjelére. Ez a felelet pedig jeges borzongást szalajtott végig a vad iramba Izzadt hátakon, mert megmulatta az emberben az ■ embert, cicoma nélkül, kendőzetlenül, ugy, ahogyan az élet nsgyon ■egyszerű rctortája kidobta magából. ILStta mind, aki eljárt arra: — ennyi, semmi több, nincs is itt semmi egyéb, csak ember, a többi csak annak az ereje, annak az aranya, annak a láza.
«
Egyszer clfraveretü, drága hintót röpítettek arrafelé szikrázó palkójn paripák. Ezüst-garas hullott az öreg koldus rongyos kalapjába. A hintóból a valamikor szljjosloros, goromba nagyúr megtört, hófehérre vénült arca nézett le az árokpartra. Látszolt a szomorú szemén, hogy már mögötte is a halálos nagytakarítás számolgatja rémülten az utolsó holnapokat. Látszott rajt, hogy az arany utolsó ragyogását, az utolsó napsugarak melegét, bőven hullajtott alamizsna utulsó vezeklő örömét habzsolja mohón. Látszott rajt, hogy most már szeretné kélkézre fogni a szivét és odavinni mindenkihez, az "tszéli koldushoz is és mindenkinek adni belőle egy darabot, azért a sok gonosz, kaján esztendőért, amíg nem nézte vér-e, virág-e, arany-e,
ember-e, amin taposott telhetetlen örömmel.
A vén koldus : rcára rávillant a szörnyű megismerés. A szemében a meghasadt pokol cikázott fel egy pillanatra. Felkelt az árokpartról. Mint valami inagyető óriás, bele-magasodott a színesedő égaljába. Rongyos kalapja egész kincsét marokra fogta és beleszórta a lovak lába alalt felkavargó porba. Azlán Iszonyú csomóba szorult az ökle és a hintó ablaka bezúzva csörömpölt versenyt a szikrázó csótárok csilin-gelésével.
A két arc egy pillanatig egymásra meredt. Á csontos ököl még egyszer felemelkedeti. A karján felszakadt ereiből vidám sugárban szökött a vére. Pajzán örömmel freccsent a nagyúr eltorzult arcába. Az pedig fennakadt szemmel bukóit a párnás Illésre. Egy jóságosarcu öreg asz-szony rémült zokogással borult fölébe. Azlán leesett a kemény ököl és vele zuhant az öreg koldus. Vére piros pettyeit mohón illa az ut pora. A bordáin ropogva zökkentek át a
Az emberek, akik rátalállak, összeszedték a garasokat, elosztoztak rajt, kiforgatták a zsebeit, a kalapja béléséi, mert az a hir járla, hogy a vén ember összekoldult vagyont rejteget a nyakába varrva. Közben

kicsit undorodva lahajoltak a szíve fölé. Hallgatták. Nem dobogott már.
Másnap eltemették a nagyurat. Az öreg koldust is elföldelték.
Egy jóságos arcú, bánatos öreg asszony egyedül maradt a fényes palotában. Készült ő is lassan a halálra, összeszedte az emlékeit. Régi, elfakult képen állt meg a tekintete. Gondolkodott. Hát ez ki is volt? Régi-régi évszám a kép alatt.
Az öregasszony hangtalan zokogással rogyott magába.
A képről az a szomorú szem parázslott feléje fiatalon, szerelmesen, amelyiket a hintóablak törött cserepein át látott kigyulladni az útszéli
koldus bozontos arcában.
*
A temetőben az öreg koldus elhagyott keresztjére kicsike márványtáblán sorba rakott szavakból egy imádság került. Régi régi gyermek-imádság. Békességről, áldásról és szeretetről. Talizman, amit nem boncol fel senki, hogy megkeresse a csodatévő erejét. Talizmán, ami akkor teszi az egyetlen és legnagyobb csodát, mikor hisznek benne és meghalnak érte. ,
Az árokparton pedig másnap reggel már más koldus ült. Törött mankóját farigcsálta. Nagy volt a harc a jó helyért. Igy is kapott cgy-párit a tarkójára.
ziden ismétd Qrotidara vezet
örattcíard 2a
}-|anaszóróval egybeépített nagfeljesitményü 211 csöves váltóáramú rádió
II lavarda«épttkMcés
újra taljss arával as Építik a ayltatt la«aralál la
Nagykanizsa, augusztus 14 Az uj lakianya fedett lovardájának építési munkálatai néhány nap óla erősen redukált személyzettel folytak, ami a péniforgatmi kényszerintézkedések folytán előállott helyzetre vezethető vissza. Moat tárgyalások tolynak a vállalkozók és a minisztérium között a nehézségek elhárítására. A tárgyalások a legkedvezőbb mederben haladnak előre, ugy, hogy a felszabadítások után semmi skadály nem lesz többé, hogy az építkezés újból az összes munkaerők igénybevételével folytatódjék. Ugyanakkor megkezdődik a nyílott lovardának építkezése Is.
ön fényképei?
Vegyen részt a Zalai Közlöny
nyári amatőr foto-versenyén Feltételek Szabó Antal fotoHztet kirakatában.
Érdliget
a budai oldal gyöngye a azékestöviroa közvetlen környékének legideálisabb leielepülóhelye.
Vegyen telket grtl Károlyi Imre háihelyparcsllá zárából.
Ha Bidapestre jöa, se aalama el Érillgslst megtekinteni.
Ingyen autobuaaok
ma és minden nap oda-vissza
közlekednek. Indulás I, Budaioki ut 71. alól (Horthy MUrlói-kortéz közelében) waaér- 4* aasaapaaaa-
kea reggel 8, \'.\'>10 éa 11 órakor, délután irv»4 és 5 őrskor. Hétköznapokon délután 5 Irakor kadsssSllsa W* mmmiin la.
Városi Iroda; Budapest, VII., Rákócziul 24. szám. — Telefon: 4»-22.
ar 13
I

ZALAI KÖZLŐN V
1831. augusztus IS.
Auguaatua 15., szombat
•ILLV FOKIT, ■ Vég. ■ Mwk és > ■alvak aaimfénléja f6szerepl«|ével:
Mim, szeretsz, szere!...
(Iok Ueba. da Uekit, er llekt)
Végtelenül bájos szerelmi tórténet s hetdel-bergi diákéletből, hsngosillmen 10 (elv.
Bakiról i dép klsirf manr.
Aiiguaatua 18., vaaárisap
Csak egy napi
Hl Jolaon,
- s világhírű énekes sslvbenurkoló hsngos filmjét
SINGIMG-FOOL
AZ ÉHEKLŐ BOLOND
a tzlv, a könny éa a mosoly filmje 12 felvonásban
KeKésx Mihály, a világhírű magyar rendező monumentális fllmle, melyben magyaial beszél. Tökéletes hsnglesdással Qaarf O\'BtUh ét DdvrM Osatalla
főszereplésével:
Noe bárkája
Modern és blbllsl lOrténel 10 (elvonásban.
Eadresa és Magyar
OoeánrepUlók logadtaláas és ünneplése. Előadások a, B, T éa a árakor.
Augusztus 17., hfttfft Augusztus IS., kadd
Olcsóbb, mini a félfrslyduraMí 1 Délatán » érakor alaáaa halj as flll. Eata 7és 8 Arakor nIMan hely BO flll.
Muzsikáló szivek
Beszéd nélküli zenés, énekes szerelmi történet 10 felv.
Mámorkeringő
Világsikerű bangoaftla 10 lelv. Fősz.: Haaa •!•«■, Mméy Chrlatlaaa
ÜRRHIR
Augusztus 15., szombat Augusztus 18., vasárnap
A sátán foglalója
Detektivdráma 10 lelv.
Az Idegenlégió réme
Humoros és tragikomikus mozaikok a rendőrségi ruhaárverésrőt
Kalandordráma 10 lelv. ElSadáaok a, a, 7 és ■ órakor.
Nagykanizsa, augusztus lé
Mintegy kéiszáz ember tarka, zsibongd csoportja. Egyszerű, szegénység-színek, semmi eltltö, semmi kirívó szlnhatás nem bontja meg az egységes képel. Sötétkék, lekete fej-kendők, kopott-follos ruhák, zsíros kalapok Izegnek-mozognak a ruhahalmok előtt: árverés a nagykanizsai rendőrség udvarán. Elnyűtt kincstári holmik kertllnek eladáira, hogy néhány hónapig még a szegénység szolgálatában készüljenek elő a végső megsemmisülésre, esetleg papírgyárak zutókésel alá.
A különféle, kiszolgált rendőrségi ruhadarabok, kabátok, nadrágok, bakkancsok, csizmák, fehérneműk, keztyflk, egyensapkák stb. ott állnak halmokba kaiőnitve a zajongó tömeg elölt.
Epp a súlyos gazdasági helyzetre való tekintettel, ebben az évben kiküszöbölte a rendőrség a közvetitö-kereskedelmet, mert azt akarta, hogy a szegényebb néposztály olcsóbban jusson az árverés alá kerülő ruhadarabok birtokába.
Az árverés csak 3 órakor kezdődön, dc már fél 3 órakor megjelenlek az érdeklődök. A férfiak, többnyire egyazerü napazámosemberek, aránylag nyugodt méltósággal pipázzák át a várakozás fiilórájal. De nem Igy az asszonyok, akik szakértő szemekkel válogatják ki már előre a nekik tetsző ruhadarabokai, avatott ujjakkal minősitgrlik egy-egy darab strapaképességél és fáradhatatlanul pergő nyelvvel szapulják egy-egy rendőr fülehallatára az .áru" érté kéL De caak akkor, ba látják, hogy rendőr van a közelben. Amint halló-távon kivűl kerül, titkon összenevetnek, összeravaazkodik a szeműk és titkolózva ismerik be egymásnak, hogy bizony az apjuk, vagy a gyerek két évig ls el tudja még hordani a kiszemelt kabátot, vagy nadrágot
Végre 3 óra u;án néhány perccel megkezdődik az árverés. Izgatott láb-topogás, elhallgatnak a beszédes ajkak és a kíváncsi szemek kereszttűz alá veszik a kikiáltót, akinek kezében sorra emelkednek levegőbe a ruhadarabok. Először a kiskabátok cserélnek gazdát — potom pénzért. A rendőrség nem akar nyerészkedni és a kikiáltó árajánlat nélkül mulatja fel a kabátot.
- Husz fillér, süvít fel kél asz-
szonyi hang a tömegből.
— Harminc, kontráz rá egy borízű orgánum.
— Megéri, mormogja valaki a pipát sroritó fogai között.
Az asszonyok nem hagyják magukat.
— Negyven I
Kíváncsi csend ül mindenkire.
— Negyven először, negyven másodszor, senki többet, negyven harmadszor.
És az asszonyok, szomszédok lehelnek, már nyúlnak Is a kabát után, miközben leszurkolják a 40 fillért.
A darabok egymásután megtalálják uj tulajdonosaikat. Kiskabátok 20 fillértől 1 20 P-lg, nagykabátok 2 50 P-tői 8 50 P-lg, bakancsok 10 IllUblől 50 fillérig, csizmák 60 fillértől 5 P lg, fehérnemüek 10 dára-bonkint 1 P-től 1 20 P-lg, nadrágok 40 fillértől 1 P lg cseréltek gazdát.
Utoljára maradt az 50 drb. nyakszegély, a 200 drb. kardbo|t, a 200 pár keztyü és a 200 drb. egyen-sapka. Ezekkel már nehezebben boldogult a kikiáltó. Végre akadl egy vállalkozószellem, aki az 50 nyakszegélyt 10 fillérért; egy másik, aki a 200 kardbojtot 30 fillérért és egy harmadik, aki a 200 sapkát 1 20 P-ért vásároila meg. A sapkákat egy vasúti fuvaros vette meg, aki majd 10 filléréit fogja eladni a vatuli munkásoknak darabját. De hogy a másik kettő mit csinál az 50 nyakszegéllyel és a 200 kardbojttal, azt a jelen pillanatban még tán ők sem tudnák megmondani.
A 200 pár kezlyüvel s. intén nagyon nehezen ment az értékesítés. Az egésznek 2 P volt i kikiáltási ára. Senki sem akarta megvenni Amikor azonban tízes csoportokban bocsájlották áróba, egyszerre megélénküli iránluk az érdeklődés. Ily-nlódon 4 P jött be a keztyOkért Az árverés östzeredménye 550 pengő volt.
Este 7 órakor <rt végtl az árverés. Az asszonyságok a jó vásártól felvillanyozol! hangulatban széledtek szél, mindenike hatalmas batyut szorongatva a hónaalatl. Mir alig lézengett egy-két ember az udvaron, arillkor lélekszakadva rohan vissza egy Ijedlképü, félénkteklnlelü munkásember. A kezeiben szorongatott pár csizmát tragikus mozdulattal
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eterntt-nagy-lapok, melyek bu\'orok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. ós Fia fakereskedő cégnél kaphatók,
hol mindennemű deaska, léc, épalella, valamint egyéb építkezési anyagok a napi érnél la alo.óbban ax.raah.tAk ba.
Mindennemű eny vezetllemezek állandóan raktáron Hajópadlógyártál ás bérgyalulii Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz azállltunk. Telefon: 337.
nyújtja az árverést vezető tisztviselő elé.
— Nagyságos ur, kérem, ez a pár ceizma kétballábasl — tör ki belőle az 50 filléres kétségbeesés. — Nekem mind a két lábam rendes, nem tudom most viselni a csizmát és ha megtudja a feleségem, hát akkor...
Valósággal összeroppan a kilátások súlya alatt. Még a szeme is könnyezik.
— Hát most már semmit sem tehetek az érdekében, — mondja az árverésvezető — Legfeljebb kinn az ócskapiacon vesz egy pár jobblábas csizmát éa valahogy összepárosítja a keltöt.
A kétballábas csizma tehetetlen gazdája szomorúan megfordul és indul hazatelé, ahol majd a felesége...
Szegény ember, ugy sajnálom.
Dávid Magyar József
Értesítem a mélyen lltzlelt hölgy -közönségei, hogy
divatszalonomat
Fi ut 8 sz. alól (Bazárépületből) Erzsébet tár lí. szám alá helyeztem.
Kérem továbbra Is szíves párt fogásukat. Mély tisztelettel
Flala.
Mozgószinház
Szerellek, szeretsz, szeret...
(Filmbemutató a Városi Mozgóban)
Heldelbergl diákélet...
Amennyi kedves, vidám derű, amennyi drága, szines romantika, amennyi kirobbanó, aranyos fiatalság záporozik e két szó mögött, az mind benne van eboen a nagyszerű német filmoperettben. Heldelberg diákéletének nem hamis kulisszatávlata, nem mesterkélt utánérzése ez a Ilim, mint annyi irodalmi és film-alkotás, ami belőle meríti tárgyát vagy miliőjét.
Ez a film egy darab igazi, zamatos, elevenül pezsdülő, közvetlen, szép heldelbergl diákélet, ami egy bájos operett-szerelemnek ad levegőt. De Igazi levegőt ad neki. A német humor csak ugy csillog, csak ugy árad jótékony örömmel ezekben a pergő jelenetekben. Operett és mégis élet és mégis film. Ugy, ahogyan ezt a három formát csak a német rendező-művészet tudta szinte tökéletes egységbe irnl, játszani, rendezni, muzsikálni, fotografálni.
Szereplői csupa jólismert, márkás nagyjai a német filmszinpadnak. A kedves WIIU Forst egymaga elég az egész estét betöltő vidámsághoz. Bájos partnere, Bethy Bírd, aztán Hans Brauswetter, Hans Junkermann kabinet-figurákat adnak. Zenéje kitűnően festi alá az egész filmet.
A kísérő műsor: pompás Miki-film és egy német zenés katonai parádé. (bl)
10.11. augusztus 15
NAPI HÍREK
NAPIREND
)»|in*\'"* 19) aiombat
R6m h.tollkus: N. B. A. Protestáns:
Mi,la. Izraelita : Elul hé 2 •
Vároal Színház. .Szerellek..., ize-rel*x..-i szeret..." azerelml tórténet. — Klaéró mtlsor.
Uránia Mozgó. .A titán loglslóls* detektlvdráins. .Az Idegenlégió réme" kalandordiáma.
Oyógyszsrtárl élletl szolgálat: I. bó végéig a .Feketetea" gyógyszertár Főst f.
Oózltrdó Y\'tva reggel 9 ólától eita
8 ótátg (béttS, taatda, péntek délután, kedden egész ntp nóknek). Tel.: 1—IS.
kuguaztus 16, vasárnap
Római katollkua; Rókus. Proleatáni:
Ábrahám. Izraelita: Elul hó 3. •
Városi Színház Al lolson filmje: Slnglng-Fool". — Kertéaz Mihály rendezésében: .Noe bárkája\'. Urániában a azombati mtttor.
Augusztus 17, hétfő
Róm. katolikus : Jácint. Protestáns:
Anasztáz. Izraelita: Elul hó 4. *
Vároal Színház. .Muzalkáló szivek" énekea szerelmi lórténét. — .Mámor-kerlngó" hangoefllm.
Reggelizik a Oyár
Léptek kopognak ablakom alatt, mindenik dongón szivemig ér el, mintha az Klet maga robogna dübörgő, szörnyű, vad ütemével.
Könnyű léptek és nehéz súlyosak váltakoznak n reggel! csöndbon, sápadt srcokba a slotéstól sz Élet láza lángolva szókken.
Az élet Uzl, hajszolja óket kegyetlen arccal sarkukban Járva és minden reggel egy fáradt sorét;, ostors olótt rohan a Oyárba.
Sietni! Itajtal A Oyár la éhes! Rohannak felé lihegve, bátran Ifcfatzbén nyelt az érkezőket a késóbh órlt meg SKörnyü gyomrában
Szlrénshugáa: és öaszorezzon sok János, István, Carmen és Llzet; megindulnak a Irtáson kent gépek, meri az éhes Gyár megreggelizett.
Difid tlMgymr Jóuet
— Lapunk UgkSzeltbbl tzáma
tekintettel a Nagyboldogasszony ünnep/re, kedden reggel a szokott Időben jelenik meg.
— A Sorbonne 223 hallgatója Nagykanizsán. Csütörtökön délután a párisi Sorbonne egyetem 223 hallgatója, leányok és fiuk vegyesen, érkeztek Magyarországra, hogy három napig tanulmányozzák Budapestéi. A zsúfolásig megtöltött négy vasúti kocsi érthető feltűnési kellett a kanizsai pályaudvaron, ahol különösen a nöl szemek bírálgatták illó szakéttelemmel az eleven francia leányok ruházatát és temperamentumos viselkedését.
— Az ipartestületi dalosok az éjjel Indultak Budapestre. A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda, amely oly ragyogóan oldotta meg leiadatát vasárnap, amikor a budapesti II. Országos Iparos Dalosversenyen előadandó számait bemulatta, tegnap éjjel a budapesti személyvonattal, zászlaja alatt a fővárosba utazott, hogy részt vegyen a kél napos dalosversenyen. A dalo-«"kat sokan kisérték ki az állomásra,
------
ahol a vonat indulásakor lelkesen megéljenezték őket. A város közönségének meleg szeretele kisért őket abban a reményben, hogy az ország többi Iparos dalosai között Is meg fogiák állani helyüket és a nagykanizsai színeknek ujabb elismerést szereznek.
— Körorvos választás. Zalabér székhellyel a környező községek dr. Erdős Mátyást, eddigi zalabéri magánorvost választották egyhangúlag körorvossá. — A nagykapornakl uj kerületben 22-én választanak körorvost, itt erős küzdelem lesz, a pályázók száma eddig 8
— Martene Dlfrtch és Jan-ntngi: Kik angyal
— Keszthelyi dalosok a siófoki versenyen. Tudósítónk írja: A Keszthelyi Iparosok Dalkőre részt vesz augusztus 15-én a Sióiokon tartandó balatoni vándordíj országos versenyén. A keszthelyi dalosok a siófoki versenyt összekötik hajókirándulással. A dalköri vezetőség kibérelte a 350 személyes Helén gőzhajót s a dalosok ezen utaznak Siófokra; indulás szotabalon reggel 6 órakor, Siófokról vtaaza este 9 órakor. A keszthelyi dalosokat a dalosversenyre sokan elklaérik.
ZALAI KÖZLÖNY
AJANLUNKs
elónyós kótéselnk lolytán, teljes iilros trappista-sajtot
kerékvételnél ............ P 1-20
Édea lelszlnból készült
tea-waja* >/« kg.-klnt P--9S friss jiahturó I kg. P S _
Qyenes Lajos ffiEB^
Városház-palota
Vida Lajos füszerilzlete
isii Horthy Miklós ut 13.
— Utazási kedvezmény. A Győrött folyó bó 19. és 20-án tartandó országos uszókongresszusra a m. klr. kereskedelemügyi miniszter ur kedvezményes utazást engedélyezett. A kedvezményes utazásra jogosító igazolványok a menetjegyirodában vehetők áL Az Igazolványok augusztus hó 18 lói 22 lg érvényesek.
= Mar Unt Dttrlch és Jan-nlngt: Kék angyal.
— Eltűnt egy csendes őrült és egy egerszegi asszony. Pdllnkds József 48 éves balatongyöröki föid-mlves, aki csendes őrüli, augusztus 8-án eltűnt lakásáról. A balatongyöröki csendőrség keresi. — Ozv. Poók Antalné zalaegerszegi mosónő bejelentette a rendörségen, hogy menye, Poók Antalné, szül. Juhász Mária julius 13-án eltűnt és azóta nem adott életjelt. A rendőrség megindl-tolta a nyomozást.
— Térzene a két Onnenen. A nagykanizsai honvédzonokar mindkét Unnop-
" " ....... déli térzenét
szombati mü-
__h haza (Induló),
2. Keilér: Vígjáték nyitány, ». Strauaa: Kg> keringő az életem, 4. Ollonhach: egyveleg 5. Komjátl: Kislány (tox), ti Pécsi\' Gyózalmi Induló. A vasárnapi mlltor: Wagnar: Lövész-Induló, 2 Koealnl: Stabat Mater. 3. Justollnl Al Ombrn (kerlngó), i. Werdl: opera-részletek 5. Ketelbeny : Perzsa vásár, 6. Farkas Horthy-lnduló,
kanizsai honvédzonokar m napon fél 12-tól fél l-lg
ad a színház-parkban. A i
sor-1. Kaulwetter: Ellen »
— Kettős aláírás miatt tömeges eljárás Indul a zalai választók ellen. Zalaegerszegről Jelentik: A zalaegetszegi ügyészségre ujabb feljelentérek érkeztek választási kihágás miatt. A rédlcsi csendőrség Bazslka István és 27 társa rédlcsi, a lenül csendőrség Baboll Lajos és 17 társa lenül, a pákai csendőrség Bódl Ferenc és 12 társa kerkaiklódi lakosokat Jelenlelte lel, meri a választás alatt két Jelölt ivét Írták alá egyszetre. A két ajánlási ivet aláírók ellen a választási törvénybe ütköző kihágás miatt indult meg az eljárás.
-= Budapestre utazók ügyeimébe. Felhlv|uk a Szent István napjára 50 °/o-oa kedvezménnyel Budapestre utazó kedves olvasóink figyelmét arr^ hogy pesti tartózkodása alkalmával saját érdekében te-kinlse meg a világhírű, 80 éve fennálló Semler-cég (Budapest, Bécsl-u. 7) dúsan feliierelt szOvetraktárál. Meglegyozzllk, hogy dacára a textilárukban történt általános drágulásnak, a Semler-cég árait nem emelte, sói számol cikksorozatot mélyen leszállított árban bocsát kedves vidéki vevőkörének rendelkezésére.
— Martene Dttrlch 4$ Jan-nlngi: Kék angyal.
iiKinuuuDonmiK
FREKVEntlAS SUGARAK ?
Irta: fcRDY LÁSZLÓ
A magasfrekvenciás sugarak igen szapora váliakozásu váltóáramú kisugárzások rendkívül magas számú hullámrezgéssel, másodpercenként 1—3 millió periódussal s az ehhez hozzájáruló magasfeszüllséggel, mely Nernsl fizikus megállapítása szerint 20.000 voltnál kezdődik. A sugarak sebessége a fény sebességével egyenlő, azaz másodpercenként 300.000 km. E roppant magasfeszültségnél a szapora váliakozásu sugarak már nem okoznak semmi ingcrhalásl, elleniéiben az alacsony-frek venciáju u. n. villanyozógépekkcl s igy használatik teljesen veszélytelen. Speciális, a különféle használatnak megfelelő Uvcgelcklródnkon (Oeissier- csöveken) keresztül elektromos pislogó fény és Szikrák sülnek ki (akárcsak a leydeni palacknál), milyek a bőr és sejtekbe való be-halásuk folytán a fájdalomcsillapítást, jobb vérellátást (hyperaemia), tápláló hálást, az oxigéntartalom lényeges szaporilását és az anyagcsere meggyorsítását idézik elő. Az elektród és a lest érintkezése közben a levegő oxigénjéből ózon (Oi) fejlődik, mely mindenféle kárlékony baktériumokat, gombákat, stb., mélyen a bőr alalt is megsemmisít. A besugárzások tehát friss erőt és u| életei plántálnak a sejtekbe és szövetekbe.
A magasfrekvenciás sugarak ennélfogva az egyetlen természetes eszközt képezik bárminő fájdalmak csillapítására, mintaho-
NAPI
pép fillérért kapja An
AKCIÓ
2+1 csöves váltóáramú hálózati hangszóróval egybeépített készüléket.
Kipkalí Hiflleo MlttiroMíski
"» Qyártja:
TEUMl A.I., BUDAPEST.
gyan az egyetlen mai természetes módszer a test erősítésére, megfia-ialiláaáta és megszépítésére. Természetes gyógymód, mely a nap és földünket körülvevő villamossággal telilett légtengcrből veszi eredetét.
A magasfrekvenciás készülékek egyszerű kezelhetése minden orvosnak lehetővé leszi önálló használatát s akár bőrbetegségről, idegbetegség-ről, belső betegségről vagy bárminő elképzelhető szenvedésről legyen szó, a magasfrekvenciás sugarak hatása nem maradhat cl. A bór és sejtek szaporitolt vérbősége, az anyagcsere meggyorsítása és bacteriumo-kat, csirákat ölő hatása, höképzódés és ózonfejlesztés képezik nagyjában a magasfrekvenciás ibolyasugárkezelés eredményeit. Igy most már elképzelhető, hogy miért lehetséges az, hogy egy készülék szolgálhat gyógyszerül nátha, bénulások, rheuma, ekzema, lófájás, gyomorgörcs, stbC számtalan esetben.
A magasfrekvenciás sugarak tehát a villamosság és fényből születnek s a technika és orvosi tudomány segítségével testünk fenntartására s megfiatalítására predesztináltaltak. (=) (Folyt köv.)
- Körözött vásári árust lógtak el Nagykanizsán. QrUnhut De só 35 éves budapesti váslri árust sikkasztás és orgazdaság vétsége miatt összesen 29 napi elzárásra Ítélte a budapesti törvényszék. A büntetés kitöltésére azonban az ügyészség többszöri felszólítása dacára sem Jelentkezett, miért is körözést adtak ki ellene. Qrünhul Dezsó részt vett a tegnapelőtti keszthelyi országos vásáron, ahonnan Nagykanizsán keresztül Vasvárra akart utazni. Várnia kellett azonban a vasvári csatlakozó vonatra és ezt sz Időt a kanizsai állomás várótermében töltötte, ahol véletlenül igazoltatták a detektívek, igy derült ki, hogy körözik, mire előállították a rendőrségre, ahol őrizetbe vélték.
Ingyen utazhat Budapestre Szent Istvánkor.
Mert vasúti költségét megtérítem, ha cégemnél 150 pen őért selyem, szövőt, bársony, vagy mosOárut vásárol. Cégem egyike a legismertebb és legolcsóbb sclyemüzleteknek. Frankéi K., Budapest, Bécai-utoa B. aa. Belváros. Maradékok félárban.
é
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus lS.
Ne vigye pénzét Budapestre!
Nagykanizsai munka gyümölcse Nagykanizsán maradjon I Az alanti üzletekben és műhelyekben ópen olyan Jól és olcsón
vásárolhat, mint akárhol I
sxjmó JtNTJlC ■fegyver-, lőszer- és § sportáru nagy-Kereskedés Rádió-, gramo-ton-, totó- és kerékpár osztály. Minden cikk ára emelkedik, mégis a régi olcsó árért árusitunR 1 Magyar Divatcsarnok Fö-ul IS. *«wlm Tennlszlltők, tenniszlabdák SZAKSZERŰ HUROZAS Legfinomabb illatszer ós kozmetikai cikkek raktára VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTARA :: NAGYKANIZSA FÓ-UT 14. SZAM TELEFON: S 4a. PALCSICS KELMEFESTŐ ÉS VEGYTISZTITÓ ÜZEME NAGYKANIZSA, FÖUT 7. (óvárosi nívón álll
Miltényi-cipfit csak Nagykanizsán kaphat űtven óv óta a legjobb Ultényi Sándor és Fia oWbletébeii a Tároiháxkin Tankönyvek É írószerek iskolai fel-a szerelések aoMcrexáoiOJt IIIIH1A könyvkereskedésében. Tankönyv hekUM»e-A kei, ktínyvkö/émxell M munkákat. Uxlet1 könyveket jutányost árhan vállalunk. Jön az ösz! Legújabb kalapmodelslt, kézImtiÉUk, iiőnyeglomlak legjobb\' és legolcsóbb bevAiárlísl (orrán. Divatos kalapalakltások Elftnyomda „OLGA\' kaiapszalon, eiőnyomda és kézimunka üzlet Horthy Míklóa ut 5. Joós István anaol url szabó Nagykanizsa Sugár-ut Ob naboc&ay-tfáz dmtm
Singer dlvatáru&áx r. nzst-BET-r £n Szolid és pontos Kiszolgálás Riíier András mvatAhv Vzcete FÖ-VT 3. Höhn Lajos ■j drogéria 1 Nagykanizsa fl Fényk épexü gépele || nagy válamxt&Wbaa. 1 Amatőr munkák kl-■ tlolgoxöaáiéa nagyi-\\ | Midi vállalfuk. Tankönyvek, Írószerek kaphatók SCHLESS TESTVÉREK könyvkarflikodéiéban Deák-tér 10. ét Horthy ^Iklós-ut 8. Tankönyvek bekötésit a legolosóbb árban vállalunk
viz-so kapQat már /ő-mlnöségll magyar kézimunka clptít SZARÓ clpöáruQázában HorlOy MlkJóa-ut x. Tolfllon : 205. m Berény József és Fia ékszerészek, Nagykanizsa Készít és raktáron tart arany, ezüst és brillant árut, a leglzlésesebb kivitelben. Legmegbízhatóbb kiszolgálás. GnÜNFEED MiAUK ru&a szép, tartós, elegáns és olcsóbb, mint bárQol. Legnagyobb választók legjobb minőségek legolcsóbb szabott árak .sin AruhAzbAn
KAUFHANN KÁROLY legolosób és legnagyobb WEISZFELD ÉS FISCHER női coDfeaüó éj MMz Szemüveget csakszaklátszerásznél Juszt László és Gyula Horthy Miklós-ut 1. sz. Fotóoikkek, amatőr (otomunkék szakszerű gyors kidolgozási a legmodernebb gépeken. Fényképezni díjmentesen megtanítjuk.
a rövidáru szakmában Legolcsóbban ajánlja dúsan felszerelt raktárát Nagykanizsa, Erzsóbet-tór
1031. augusztus 15.
ZALAI KÖZLÖNY
flRGENT J Á N □ S
uri ék női cipész
NAGYKANIZSA
Deák-tér 1. szám
Az 6szi
szezonra
angol férfi éa n6i fazonokat mélyen leszállított árban készít
Cziboly Ferenc
térti és nól szabó Fö-uí 8. Bazár-udvar
TI-P
uopiax
-9 fn-&jabuas3
1-aBiqnuBpsuBJj,
uo/ouio jO
\'9ÍPPJ \'j\\puiS3
Vásároljon bizalommal •
SZÉKELY VILMOS
Volt Szarvas szálloda Erzsébet-tér 18. sz.
és Beck
rövid, uri éa női divaiáruOáxa
Nagyítanixsa
Erxaébel-íér
Ha üveg, poroellán, vagy háztartási cikkekben bármit vesz, forduljon bizalommal
MELCZER
ÜVEGKERESKEDÉSHEZ.
Legnagyobb választék :: legjobb áru olosón. = Előzékeny és pontos kiszolgálás
Tekintettel a közelgő őszi szezonra — átalakításokat szíveskedjék már most hozzám juttatni.
Lőbl Béla mester
Nagykanizsa, Fö-ut 8. Bazár-udvar
Öszi
újdonságaim
megérkeztek
BBÓNTAI L.
n«l kalapOalete Horthy M.-ut B.
Tankönyvek
beszerezhetők
ischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében NAGYKANIZSA
(Városház palota)
H
ubertus kabát avasinál,(Bazár-épület) uszonhárom pengő
mérték után is.
Férfiruhában
legnagyobb, legolcsóbb
Havasi.
30 év óla fennálló kalapttzletem-ben legjobb gyártású dlvatkalapok kaphatók. — Állandóan raktáron tartok valódi Plcfiler és nyulaxör kalapokat. Sapkákban nagy válaszlék. — Javításokat divat szerint vállalok.
Szives pártfogást kér
Szalay János sscr
Deák-tér (Blankcnbcrg palota, Horváth újságos melleit)
BOZZAI ISTVÁN
MŰKÖSZÖRŰS
NAGYKANIZSA
horthy siklós ut s.
jvolt aaztaozv. uto») *
A POSTAÉPÜLETTEL
SZEMBENI
*
Vidéki postai megrendelések még asaap lesznek elintézve!
Biztos tökeelhelyezés!
Vegyen ingatlanokat napy hozammal, takarékbetétkönyvvé! is fizethetni
Bóvebbet SZÁNTÓ VILMOS
ingatlanforgalmi Iroda Csengnry-ut 6. szám
Legolcsóbb bevásárlási forrás
ABMÜTfl SÁNDOB
ÉS FIA cigaél, Bazár-aárar.
Clpö, Idiélc, edény, mlndcn-nemtf mda drulr. Képlcero-reaéa. 6yermektüi.»)t6na angy HllBtaWk.
Eredeti Pfaff varrógépek a legjobb kerékpárok i \' alkatrészek
Brandl Sándor és fia
szaküzletében Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
kaphatók.
Rádiói, gramofont\\
legolcsóbban vásárol
EleRíron
náOlótacönUtai vállalatnál« asjpsnr-uarrs <gs 10/
Olcsóért szépet és Jót
KIRSCHNER MÓR
női divatáruházában
vásárolhat.
G-F-B
selyem fiarlsnyálc és zoknikban
nagy vdl aaxték
SZOMOEÓNYI
gyvcánác
fkager, óra, íd/sscrek
legolcsóbban
Zsoldos Gyula
órás, ékszerész és látszarésznél
Fö-ut 14. sz. Biztosító palota
■aai látaaarrelrlér. Sasaitsegak areaat raoaptra éa ms|t aélkai.
Minden munkáltatónak nélkfllAzhatatlan
a dr. Bernyó Józstl teszeátlitáaábaa ■ - megjelent
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő pétdányotr 6 P helyett 1
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában. íj
gazdaságos
tizemet
Jelent
SZÁNTÓ VHMOSl ÉS TiBSAI
NAGYKANIZSAI
Caengery-ut 6. Tataion S-I«.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus 18.
III
BIZTOS
eredményi cMk ugy ér el, hl hirdetéseit a naponta többszer példányban megjeleni, meatze vidéken la al-tsrjeat ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kiadóhivatal Fó-ul 5. (az udvarban.) Tel. 78.
Pár homokfuvart kér a kórház) kápolna építkezése
Nagykanizsa, augusztus lé
A nagykanizsai közkórházi kápolna építkezése 25—30 munkással szépen halad elóre. A falak már annyira Jutottak, hogy a kómUvesek állványokon dolgoznak. Most pár kocsi homokra volna szükség, azaz csak tuvarra, mert a polgármester homokot ingyen adott. Akinek fogata van, járuljon hozzá a nemes OgyhSz egy-két fuvarral.
UJ adományok: l.tcsár Istvánné 5, Llcsdr Tercsi 6 pengőt adományozlak a kórházi kápolna céljaira.
= Hol vegyünk bútort? Bútorvásárlásnál legfontosabb a cég megbízhatósága. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az évtizedek óta közismert Kopstein bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Miklós- u. 4, ahol a modern kor minden igényelt kielégítő óriási választékban találjuk a legegyszerűbb, de jó kivitelű polgári bútorokat, valamint a legkényesebb Ízlésű díszesebb berendezéseket. A bútorok kívánatra legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kaphatók.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a lényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfllrödhet, hanem Jót meg Is reggelizne!.
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
I kg. teljes zsiros
trappistasajt . . P 2-40 \'/« kg. legfinomabb
teavaj......P —-90
Vt kg. legfinomabb
főzővaj , . . . . P —-TS
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-_
M\\ és FiiMnll
cégnél.
A »Zalai Közlöny« pályázatot hirdet a legszebb nyári fényképfelvételre
Hal dijat tüzünk ki a legjobb nyaralási, tveek end és egyéb nyári felvitelek beküldőinek
Nagykanizsa, augusztus 8 Nyaralásnak, kirándulásnak, week end-nek ma már velejárója a fényképezőgép. Ennek a művészetekkel testvér, nemes, szép sportnak és szenvedélynek ápolására, a nagykanizsai fotóamatőr-élet kimélyitésére a pZalal Közlöny\' szerkesztősége ezennel meghirdeti nyári fényképpályázatát.
A pályázat feltételei:
1. Az amatőr fénykép versenyen részt vehet bárki, aki nem Iparszerben foglalkozik a fényképezéssel.
2. Pályázni kizárólag saját felvételű képekkel (negatív kívánatra bemutatandó) és nagyításokkal lehet. A nagyításokhoz az eredeű felvétet Is mellékelendő. A képek kidolgozása történhetik fotószaküzletben.
3. A pályázóknak a fényképeik hátlapjára Jeligét kell irnl. (egyidejűleg a fényképekkel egy lezárt boríték adandó AL A borítékon ugyanazon lol-ige ée a fényképek darabszáma fel-Jegyzendő. A borítékban a pontos clm helyezendő el. A borítékot a bíráló bizottság a képek bírálása után bonthatja fel.
4. Az egg i\'K>\' Jeligés fényképek
együtt kert
elbírálás alá. Bírálat
tárgyát képezi a helyes tárgy megválasztás, Jó felvétel és szorgalom Is. Egy-egy amatőr csak egy Jeligével vehet részt, de az eny Jeligére beküldött képekhez bármikor ujakat Is lehet beküldeni ugyanazon jelige alalL
5. A fényképeket a „Zalai Közlöny" szerkesztőségében, vagy Szabó Antal fotőazaküztetében lehet leadni. A fény-
képek Szabó Antal kirakatában kerülnek kiállításra. A versony után az ösz-szes képek kiállítást helyiségben lesznek közszemlére kitéve. A képeket közszemlére való kitétel után a tulajdonosok visszakapják.
6. Versenyre kerülő képekol ajánla-tofl felkusehlroznt, esetleg csinos tablóra helyezni. Kgy-egy tablón tetszés szerinti képeket lehet elhelyezni.
7. A verseny 1031 augusztus ll)-én veszi kezdetét és I hónapig tart
8. Bíráló bizottságot a „Zalai Közlöny\' szerkesztősége Jelöl kl. Tagjai: egy festőművész, két amatőr fényképész, egy szskfényképész és egy fotó-keres-kodő. A bizottság Jelöli kt az egyes dl|ak nyerteseit, mig a további 10 legjobb amatőr dicséretben részesül. Az eredményt a „Zalai Közlöny"-ben közölni fogjuk.
A pályázat dijai:
I. díj: utalvány 30 P értékű fotó-
cikkre,
II. díj: 10 kötet Verne-regény dtsz-
kötéeben,
III. (UJ: utalvány tö P értékű fotó-
cikkre,
IV. díj. a „Zalai Közlöny* egynegyed
évi előfizetése,
V. dtl: utalvány B P ért fotócikkre,
VI. dl]: egy doboz névjegy borítékkal.
Az l„ in. és V. dijakat Szabi Antal
fotóüzlete adja, azok ott lesznek beválthatók, a többi a „Zalai Közlöny dijai,
A legutóbbi ,Milyen szép Nagykanizsa ?" pályázatra készült felvételek, amennyiben tu\'ajdonosaík beküldik őket, részlvesznek a most hirdetett pályázatban.
— Miss-láz a Balatonparton. Augusztus 20-án a Színházi Élet rendezésében Miss-válssztás lesz a keszthelyi strandon. A plakátok szerint Tasnády Fekete Mária az idei Miss Hungária, lesz a választási einök. Közelebbi részleteket nem árul el a plakát. A keszthelyi hölgyek egyáltalán nem izgulnak a választás miatt. — Miss Szársió 1931-nek nagykanizsai leányt, Bllchler Mancit választották, aki a 13 tagu zsűriből 7 szavazatot kapott.
— Marlene Diirich ée Jan-ninge: Kék angyal
— Márti Rózát a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte. Tegnapelőtti-számunkban megírtuk, hogy Márfl Róza 26 éves állásnélküli háztartási alkalmazottat a rendőrség lopás gyanúja miatt őrizetbe vette és átadta a klr. ügyészségnek, Márti Rózát a törvényszék vizsgálóblrája pénteken délelőtt hallgatta ki. A leány a vizsgálóbíró előtt tagadta a terhére rótt bűncselekményeket. A vizsgálóbíró, miután a leány szökésétől nem kell tartani, Márfi Rózát szabadlábrahelyezte, de ügyében tovább folyik az eljárás.
Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Perese József keserűvizet. A belorvosi klinikákon szerzett tapasztalatok szerint a Ferene léssel viz az ideális hashajtó minden jellemző tujajdonságát egyesíti magában. A Perese József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
— Körletl tUzoltóversenyek.
Augusztus 16 én Zalaszentlászlón, szeptember 6-án Tűrjén, 13-án Ke-hldán, 20-án pedig Zalacsányban rendeznek körlett tüzoltóversenyeket.
— Őrizetbe vett előllzető-gyUjtö. A csendőrség behozta Nagykanizsára Algner József budapesti ügynököt, aki állítólag a Pénzügyőri Szaklap részére előfizetőket gyűjtött és ebbeli minőségében Sármellék községben Német Gábor szövetkezeli elnök nevét — a jelentés szerint — ráhamisitotta az egyik megrendelőlapra, hogy igy a jutalékot megkaphassa. A vizsgálóbíró holnap fogja kihallgatni és ügyében a végzést meghozni.
Épfiletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnüzem.
Állandóan raktáron minden méretben daazka, épOlatfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különbözö méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések tel|esen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállit :
Dukász Fe renc épQletta, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése 1M
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
Csapp vájja a kSvetlI
A vese, hugy éi epehólyagban történő kezdetiegei lerakodásokat senklsem veszt énre; amidőn a fájdalmak mér mutatkoznak, akkor már a kókénzödés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ha naponta egy-két pohár >t laxlk.
ha naaoat regedet b
laatl
— Izgatás miatt körözték, Kanizsán elfogták. Sátoraljaújhelyen még ez év tavaszán bemutatták a .Nyugati froni" elmü német Hímet, amelynek egyik előadását Spenlk István 25 éves sátoraljaújhelyi munkás is végignézte. A moziból kijövet, annak elfcsarnokában Spenik vitatkozni kezdett egyik barátjával. A vita Izgató, söt lázító kitételekben bővelkedett. Spenik Istvánt őrizetbe vették és megindítva ellene a bűnvádi eljárási, átkísérték a debreceni kir. ügyészség fogházába. A vizsgálóbíró rövidesen szabadlábra helyezte és kitűzték ügyének a letárgyalását. A vádlott azonban nyári körulra indult a Dunántulon. A debreceni ügyészség erre körözó-levelet adott ki ellene. A munkát csütörtökön este érkezett Nagykanizsára, hogy itl töltsön néhány napot. Itt azonban a rendőrség felismerte, őrizetbe vették és pénteken délelőtt átkísérték a nagykanizsai ügyészség fogházába.
= Marlene Ditrich ée Jan-nlngs: Kék angyal.
= A Hússertés Szövetkezet tagjaihoz 1 Akinek takarmányozási célra burgonyára lesz szüksége, az jelentse be a szövetkezet irodájában. Hússertés Szövetkezet.
Strém Károly
o*fl
közli, hogy két éves vágású,
száraz, la cserhssábfa ... P 44 20
. la tölgybasábla... P 40 — . la cserdoroagfs . P 34 —
. talpfaforgács............P 26 60
. II. oszt. áoroag
(fejsz, botfa) ............P 1960
minden 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva.
Aprított la már 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz szállítva, 100 kg.-kint.
Bükk és gyertyán tűzifa, az összes kőszenek rendkívül olcsó nyArl áiakon.
Kérjük a közönségei, hogy szíves megrendeléseit a városi iro dába juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
1931. augusztus 16.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Zalaegerszeg válogatott—Nagykanizsa kombinált délntán 5 órakor a Zrínyi pályán olcsó helyárakkal
Nagykanizsa, augusztus 14 A nagykanizsai sportrajongóknak egy kedvenc csemegével kedveskedik mindjárt első mérkőzésnek a helybeli futballcsapatok vezetősége. Ma délután S órai kezdéssel a helybeli legjobb játékosokból álló kombinált csapatát állítja ki, a hosszú idő után újra Nagykanizsán szereplő zalaegerszegi válogatott futballcsapat ellen. Zalaegerszeg válogatott csapata komoly játékerőt képvisel a nyugalmagyarországi alosztályban.
Élvezetes és izgalmas mérkőzésben lesz biztosan része a remélhetőleg nagyszámban megjelenő kö-
zönségnek. A helyi veztlök a csapatösszeállításnál a leglöbb tréninggel rendelkező jálékosnkal vették figyelembe és Igy kanizsai színekben a következő összeállítású csapat lép pályára: Csondor — Engellelter, Krakauer — Beke, Babos, Sülé — Kudlcb, Vei Iák, Uránt, Jakubec, Poór.
A rendezőség tekintetbe vette a mai rossz gazdasági viszonyokai és mélyen leszállított helyárakkal rendezi a mérkőzési.
Vasárnap pidlg az NTE komplett csapatával Tapolcán játszik barátságos mérkőzést a TIAC cal.
Wesselényi Miklós báró száz évvel ezelőtt egy mérföldet úszott a Balatonban
Augusztus 23-án Usz az tU6 báró Wesselényi Balaton-átuszás emlékverseny — Dr. Mező Ferenc cikk* Wesselényiről, a Balaton-aszóról
Budapest, augiuztrui 14
A Magyar Úszószövetség érdekes úszóversenyt Irt ki az idén először. A versenyt Wesselényi Miklós báró emlékére rendezik augusztus 23-án és a résztvevőknek a Tihany és Balatonfüred között körülbelül négy és fél kilométeres távolságot kell vé-gígusznlok. A start Tihanyban lesz. A verseny férfi egyéni versenyből, hölgy egyéni versenyből, továbbá hármas férfi csapatversenyből és hármss hölgy csapatversenyből áll.
A Wesselényi emlékversennyel kapcsolatban Mező Ferenc dr., az amszterdami szellemi ollmplász győztese érdekes képet rajzol Wesselényi Miklós báróról, mint sportemberről. Wesselényi ugyanis különösen az úszásnak volt nagy hive és egykorú iráiok megemlékeznek arról, hogy 1836 ban egy mérfötdnyU úszott a Balatonban. Eszerint a báró Balatonfüreden volt az Annabálon, amikor társaságának fellünt, hogy szokása ellenére nem jelent meg közöttük a .savanyukul\'-nál. Amikor távolmaradásának okát kutatták, a társaság egyik tagja Tihany irányában felfedezett valami homályos pontot, amely a vizben lebegett. Hama-roaan megállapították, hogy valaki
Ma
savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja
Kapható mlndenQttl
Főraktár:
úszik a vizben, még pedig Fdred felé. Ahogy közel ért, ámulva Ismerték fel az úszóban Wesselényii.
Teljesítményének értékél emelte, hogy úszás közben a ló erősen háborgott.
Ennek az úszásnak az emlékére rendezi meg a MUSz az augusztus 23-lki emlékversenyt.
Vasárnap: Tenniszmérkőzés a Vágó-serlegért
Nagykanizsa, augusztus 14
Holnap vasárnap reggel fél 9 és d. u. 2 órai kezdetlel Játszák le az NTE és a ZTE csapatai a Vágóserlegért idei mérkőzéseik első fordulóját, az NTE Váruli pályáin.
Az NTE-t Oonda, Kluger, Lust-garten, Ádám, Récsei Rózsi, Récsei Manci és Günser Uly képviselik, mig a Zrínyi színeiben dr. Haiszer, Horváth, Lalzkó, Cseh, Blttera, dr. Makóné és Sternlal Berti Indulnak.
A verseny Iránt, melynek favoritja a Zrínyi TE, nagy az érdeklődés.
BtSCSI VÁSÁR
1931. szeptember 6 tói 12-lg. (Rotundeban szept. 13-lg).
Külön kiállítások l
Bútorvásár. (Reklámkiállítás). ,A fénykép a reklámban". A legújabb gázberendezések kiállítása. „A villamosság a háztartásban". Szőrmedivatszalon. Bécsi kötöttárudlvat kiállítás.
Rádió- és gyengeárama cikkek kiállítása.
Építészeti és ut-Élelmiszerek és
Irodaberendezések klálllása. Vas- és patentbutorvásár. Építészeti és ut-épitési kiállítás. Technikai újdonságok és találmányok.
élvezeti cikkek kiállítása. Ausztriai téli-sport kiállítás. Mezőgazdasági és erdészeti mintaklállltás.
Vízum nélkül, határt. Cseh á s cseh is ossirik
(á P 5) és mindennemű felvilágosítást készségesen ad s Wiener Hassa Jk. G. Wien VII., vstamlnt — a lelpilgl ószl vásár tartama alatt — a Wiener Messe tudakozé-Irodija (Auskunftsstelle, Oaterr. Messhaus, Lelpzlg), továbbá az alant lelsotolt tiszteletbe!! megbízottak :
Schenker & Co., Erzsébet-tér 1„ Nagykanizsa. Máv. HIv. Menetjegylroda fiókja, Nagykanizsa, Csengery-ut I. sz.
II, vásárlgazolvánnya! éa útlevéllel bárki szabadon átlépheti as osztrák i átutazóvízum nem sitlkséges. Jelentéi menetdllkedvezmények s magyar, isslrák vssulskon, s Dunán, valamint a légiforgalomban. Vásárig axolvinyt
A ZTE hirel (Felhívást) A Zrínyi Torna Egylet atlétikai szakosztályvezelősége értesiti az atlétikával toglalkozó Ifjúságot, hogy minden kedd, csütörtök és szombat délután 6 órától rendszeres tréning-napokat tart, melyxe kéri a sportolók megjelenését. Egyben felhívja az Ifjúságot arra, hogy ezen nemes sportot minél nagyobb
számban kultiválják és ezen óhajukat a jelzett napokon a Zrínyi sportpályán Szépudvary László urnái jelentsék be.
(Választmányi ülés.) A Zrínyi Torna Egylet augusztus 18-án kedden délután 6 órakor a Zrínyi sportpályán rendkívüli választmányi ülést tart, melyre kéri a tagok megjelenését az Elnökség.
KÖZGAZDASÁG
A Kereskedelmi és Iparkamara kívánságai a pénzforgalom, takarékosság és menetrend ügyében
A Kamara rendkívüli közgyűléséből felterjesztést Intéz a kormányhoz
Nagykanizsa, augusztus 14 A soproni kerületi Kereskedelmi-és Iparkamara rendkivflll közgyűlést tartolt Spiegel Szigfrid, kormányfő-tanácsos elnöklésével. A közgyűlésen Nagykanizsái Unger Ullmann Elek és Welser János kamarai tagok képviselték.
A közgyűlés elhatározta, hogy felterjesztési intéz a kormányhoz, amelyben a következőket kérik:
A bank-korlátozások mielőbbi megszüntetését, mert azok hosszas fenntartása veszélyezteti az ország hitelét a külfölddel szemben.
MEGHÍVÓ.
Folyó hó 15-én, szombaton a Wollék vendánlA termeiben FTO. futball-oaapata nagyszabású
táncmulatságot rendez.
Kezdete este 8 órakor. Belépődíj személyjegy 20 flll.
Konfetti oaata.
Szépségverseny két értékes díjjal.
Elsőrendű olcsó, jó ételekről és italokról a vendéglős gondoskodik. A zenét Foszák Feri zenekara szolgáltatja.
Aki jól akar mulatni az FTC mulatságára jöjjön el. Tánc reggelig.
Szíves pártfogást kér
az FTC. csapat vezetősége.
A deviza-korlátozások megítélése ne szorítkozzék Budapestre, hanem bízzák meg azzal a Nemzeti Bank vidéki fiókjait is, mert különben minden devizát és valutát a pestlek szippantanak fel.
A devizák ellenértékéi ne előre, s folyamodáskor kelljen letenni.
A váltók prolongálását Illetőleg a rendelet kimondja, hogy 15 napig várni lehel. Kl kellene mondani, hogy a prolongálással 15 napig váml kell. Igy a prolongálás nem lenne mintegy szívesség a bankok részéről.
A postataksrék-betétek kiadásának korlátozása törvénytelen, mert csak betevők vannak a postatakarék forgalmában, dc kölcsön-ügylet nincs.
A takarékosságot felülről kell kezdeni. A képviselők fizetését redukálni, mert a magyar képviselők fizetése a legnagyobb Európában, sőt előfordult, hogy kétszer Is felvették egyesek a folyó negyedévre.
A mammut-fizetéseket le kell építeni.
Jobb vasúti összeköttetés kell Sopron és Bécs közölt. A Délivasut hivja meg a Kamarái is a menetrendi tárgyalásokra, amint a MÁV és a Győr-Sopron -Eocnfurl-i vasút is meghívja. U. U. E.
(Dlt|!l«rci. IftZkMJt
mlod.n átUmbin
áron éa Malnér
m. lubidilml Iroda I Rudi°«tl.VUI.ttik&,l-.t \' 13. rrWIIlgo.lil, dlll.lau.

ZALAI KOZLONT
193). augusztus 15.
Érdekes számok a nagykanizsai fővám-hivatal forgalmából
A cseh vámháboru és a kanizsai áruforgalom
Nagykanizsa, augusztus 14
A magyar-cselt kereskedelmi szerződési tárgyalások olyan mederben folytatódnak, bogy már csak rövid idői kérdése annak perfektuálása. MISdkét fél vitális érdeke ez, főleg azonban Csehországé.
Érdekes ezért most visszapillantást vetni, hogy a néhány hónap ótal beállóit szerződésenklvül állapot. mily mérvben érintett bennünket; Leg|obban állapítható ez mag a nagykanizsai m. klr. fővámhlvalal-ná!| ahol a cseh áru elvámolás végett keresztül megy.
A Csehszlovákiával való kereskedelmi szerződésünk megszűnésének a hatása nemcsak a Csehszlovákiából érkező^ illetve szorosan cseh szárniaüásu árukflldemények behozatalának csökkenésében mutatkozik, hanem ezzel egyidejűleg az egyéb nemzetközi áruforgalomból behozatalra kerülő áruküldemények tekintetében- is, aminek oka — hogy Csehszlovákiával voll a legterjedelmesebb, legtöbb árucikket felölelő kereskedelmi szerződésünk. Ugyanis kereskedelmi szerződéseink a legtöbb kedvezmény elve alapján vannak megkötve. Vagyis a vetünk ezalapon szerződő államoknak Igényük van mindazokra a vámkedvezményekre, melyeket egy másik államnak -szer-
ződésileg nyujlunk. Ebből következőleg, ha a szerződés megszűnik, a szerződésnek hatályon kívül helyezésétől kezdve a többi szerződő állam nem Igényelheti már a területétéről származó áruknak a megszűnt kereskedelmi szerződésben levő leszállított vámtétellet való kezelését, kivéve, ha a kedvezményes tétel egy másik szerződő állammal van lekötve.
A magyar—cseh vámháboru folytán Nagykanizsán csupán a darabáru és poslaforgalomban redukálódott a behozatal. Csehszlovákiából ugyanis túlnyomóan Iparcikkeket hozunk be és Igy a kereskedelmi szerződés túlnyomóan Iparcikkek vámtételeire vonatkozott. Márpedig ipar cikkeket, legalább is Nagykanizsára, vagonrakománybsn nem hozlak he. A kocsirakományok csökkenése Inkább az általános gazdasági helyzet rosszabbodásával magyarázható.
Számszerűleg a helyzet a kővetkező: a mult év első félévében vámkezelés alá került 463 vagon és 300 darabáru, a folyó évben ezzel szemben 256 kocsirakomány é6 191 darabáru. A visszaesés tehát a kocsirakományoknál 207 vagon, mig darabárunál 109 küldemény.
Az utolsó másfél hónap forgalmánaki összehasonlítása szomorúan ér. dekes; 1930 évi julius 1-töl augusz-
tus 15-ig kocsirakomány 70 vagon, darabáru 83 küldemény, 1931 évi jullus 1 tői augusztus 15-ig kocsirakomány 42 vagon, darabáru 61 küldemény. Vagyis a visszaesés 28 vagon 22 küldemény.
Érdekes még felemlíteni, hogy a kereskedőink abban a tévhitben vannak, hogy a devizarendeleltet kapcsolatban a behozatal korlátozva van. Tény az, hogy a vámhivatalok a devizarendelettel kapcsolatban semmi féle akadályt nem gördítenek a behozatali vámkezelés elé.
Megkcezd&dStt ■ saanas-marhák t6rzak5ny«ezáaa Zalában
Keszthely, augusztus 14
(Saját tudósítónktól) Ezen a bélen megkezdődöd a zalamegyei szarvas-ma rha-törzskönyvelés. A törzskönyvbe kizárólag azokat az egyebeket veszik fel, amelyeknek évi lejhozama meghaladja a 2500 kg ot. A törzskönyvezést Zrlában egy öttagú bl-zottaág végzi, amelynek vezetője Pliz Iván gazd. felügyel?. a-Szarvas marha tenyésztő Egyesűlíie&i Szövetségének elnöke, tagjai pedig Náray Andor és dr. Kukuijevic József akad, tanárok s Svóby Ervin éa dr. Kristály Aladár gazd. felügyelők. A bizottság munkáját a keszthelyi gazd. akadémián kezdte meg, azulán a Festetics hercegi uradalom tehenészetét törzs-könyvelte, ma|d pedig a zalaapáli vidéki uradalmak kerültek sorra.
Stagnál az állatexport
Nagykanizsa, augusztus 14
Az élőállat kivilel Olaszországba Zalamegyéből az utóbbi időben any-nyira megcsappant, hogy pl. a mult napokban mindössze már csak 6 vagon szarvasmarha és 1 vagon ló ment ki Olaszországba, inig Ausztriába I vagon ló. A különböző korlátozások itt is éreztetik hatásukat.
(—) Kényszeregyesség. Molnár Ignác keszthelyi kereskedő kérelmére a nagykanizsai törvényszék elren* delte a csödönklvűll kényszeregyes-sigei. Passzívái 79.540 pengő, mig aktiv .i 43 949 pengő. A hitelezők száma 157. Vagyonfelügyelőül a törvényszék dr. Róóz Ádám keszthelyi ügyvédet rendelte ki. — özvegy Schwarzenberg Ignácné és Társa nagykanizsai cig egyezségét a törvényszék jóváliagyta.
(—) Országos váaár Pacsán. Pacsa nagyközségben a legközelebbi országos állat és kirakodó vásárt augusztus hó 18-án fogják megtartani.
(—) A keszthelyi vásár. Tudósítónk trja: A csütörtöki keszthelyi országos vásáron elég szép felhajtás volt. Felhajlottak összesen 2649 állatol, ebből 2184 szarvasmarha és 465 ló volt, amiből gazdát cserélt 514 szarvasmsrha és 93 ló, A vásá-ron mindössze egy olasz kereskedő orientálódott. Az állatárak újból 10—20 százalékkal estek.
1
m
Efl
Mindennemű elterjedt hírekkel szemben közlöm, hogy
orvosi
,i ■
* változatlanul tovább működik Horthyi Miklósiul 15. szám alatt, Dobrinrház; ae alsótemplommal szemben.
Felszerelve a legmodernebb villany gyógyászati orvosi eszközökkel.
Rend/elés:! délelőtt 8-12-ig, délután 2-6 óráig,
vasárnap délelőtt 8-12-ig.
Dr* Eckenberg Imre
i
v. budapesti szanatóriumi főorvost

Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy .25 P.
itnl. atiguBzius 15.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Kárpitos munkát
„losón ís uaklupCen
elvégez saját műhelyében, vagy a megbízó lakásán
Kukoly Fereno
Katonarát, Sánoi-u. 4.
ii óvla a KOliaidan és 12 ó.i„ \' h.lyhsll Pll»r kórpltoa cégnél „,rlsH isélssUrl IsasssU-latalin a lagkóaíaaabb igóajak klalógltóaót U lehetővé teszi.
Zürichi sárlat
Pirij 2009, Loadjo M-90"/», Newyori 5,275 BrSssal 71\'40, Milano 2881 l/l, Uadild 4125, Amstadam 206 69, Bectlu ZZ, Wien 72-05, Sorts 313, Prága 15-18, Vsrső —, Budát a*t — M^rid 9 07. Mmsei 3 54\'/l.
Terménytóíiide
Basa Haaav. uj 77-«t 950—10 10 78-as 9*5-10 23, 7H-CS 9 80 10-40 ÍO-a. 0-flO—10 50, danán! 77-es 9 30- 9 60 !t_u 945 - 9-75, 79-es 960-M0 an-»i 970— 10-00. Hon 850 - 870, lak árpa ul 14-75-15-25, lörárpa 17-50-1800, sah 1S-75 - 1900, tangtr\' 14 90 15 00. repce--kuíp. 10 30 10 70.
á budapesti töisde devlza-jogyséíe
VALUTÁK
Aatűl L 27*70 2800 Balga h. 79-80-8010 Csati k. 1644-1710 Dásk. 152*30-113 30 Dinár 1010-10 20 Dollár 571 "25-576\'23 francia t. 22 60-23 00 Holl. 229-70 531-30 Lengyel 63\'65-64\'23 Lsa 8-40-í\'43 Lm 412-4-18 Ura 29 80-30-20 Márka 135 00 136 20 Notvéf 1??80-15880 Passts —■——■— Scwn. 8005* 7S trtjtíl. 110-S5 \'12-15 Srtak. 152-90-153-90
dbvizAk
Aasl. 229-60 23120 Bel arád 10-07 10 15 ■erta 135-15-138-15 Brüsszel 79-30-79 90 Bukarest 3-38-3 42 Kopuh. 152-30 153 30 London 27 66 27 86 Madrid 47-35-51 35 Milano 29-79 29 99 Nawvor .\'69 50-73 50 Otslo 152 33-133 35 Párts 22 31-22 48 Prága i tí*87-\' 6 99 Iséfls «\'2-4-16 Stodrh. 152 40-133\'40 Varsó (W-75-64\'25 Wlaa 8002-Ö062 Zflikái 111 00-11200
SartásTásir
ramajui 273, slsdatlaa —. — Bs6-rtadl 1-08—1-10. ssaktt 1-10-1-12, sxedeil íősép 1-05—1-07, könnyű 044- 1 00, l-iő isadt Oreg 0-98—1-02. U-od rendű őrig 090-094 angol atldő £>-95—1-10, szalonna nagyban 1-15-000, salr 1-34 0-00, hui 1\'24—1\'60, szalonnáé lálsartés 1-34-1-42.
Uadja: Délialal Hyoada éa Lapkiadó Vállalat, lirrkaoixsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Wemttaa telefon i Nagykaulasa 78. az.
Őszi vetésre:
Gazdasági magvak
továbbá:
Kerti magvak
Upoislamag Fehérhagymamag Kelkáposstamag Árrácikamag Nefelejts mag Ssegfümag Sárga ylolaaag stb. stb.
8peuolmag Salátaaag üárgarépuiag Mrei«elyemmag
Műtrágyák. Gabona-csávázó szerek
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
">«g, műtrágya, termény és növény-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
t|A blróaág mellett Telelőni 130-
APRÓHIRDETÉSEK
A, jprdlilrdrlti.k ,|.(a IIHioIg .10 piltr. Mindet, tovjhbl dó dlji 5 fillér. Vl.Ji- t, uu.Kpnjp 10 „ólj; 80 flllér. mlndtn lovtbbl urt dl|a S /111. SiirdJn ti pínttKtn I\') ttöl* 6O fillér. mlaJtn
további iió üt|> 6 /irrer. Clinxo > mmd.n w Ugibb bttűkbil ina „0 kél „óttik iilmttliUk.
Allítl k.u,ikrük , tngtdmln,.
HtrteMaek 5 (öl) pengő Irnogu alul a folfíalégr.M könyveié*, uriraldxda eIhcrUléAé i-tur.lt erarc rlxolniiauk
, ,I,\'*dé Csengery-utcs 18. alatt 724 □-«! ___2990
, HW8F"!5 favalméfca I Paplanokat a ,*?f,eub "vitelben 61 étdolgozáait elvállal|a jutányosán - Preundllchné, Főút 15. 3528
Balatonmárls lllrdőn 201 O-öles vlllatelek aladó. Görög dohányárudé. -3730
Kiadó egyszobáa utcsl Ukáa mellékhelyiségekkel szeptember l-re. Magyar utca 71. szám. -37M
Autótaxi) kizárólag modern, Jót. hal-személyeseket Ij bárhová Ksuftnann Manó-
nál rendelje. Teleion számok: 167.
571. Nádor-utca 6.
\'«gy
3414
Egyszoba, konyhás lakéi ad* Sugár-ut 31a. alatt.
azonnal kl-
MBkalyóthalaaxóa. Ponottbulor, kőtár és nádszék fonás Illésnél, Főul 4. 3029
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, feit, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kllogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. Qytijtőtelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
rakata Margit lóvároal nívón álló dlut-azalonia tanulókat felvesz Pó-ut 22. 368?
Héamaatarl állást keret fiatal gyermektelen házaspár, esetleg kaucióval Is.
Clm a kiadóban.
3701
PáaatkaiomSat bekebelezésre minden
ősszegben a legelőnyösebben és leggyor. zabban lolyóslttat Aoarél laaáo penz-kőlcsón közvetítő Irodája Tiagyk. Horthy Mlklóa-ut 2. szám. 2611
Kényelmet csukott, hat Üléses Balok autóval garageból fuvarozást vállalok. Szántó, Cseagery ut 6. Teleion 3-22. 3472
Eladó 10U holdss zaUmegyel elsőrendű birtok, vasulállomái éa lóul mentén, közel Nagykanizsához, a vételéi uagyiésze köny-nyen letöllesathttő banktehei átvállalásával, mlg a különbözet lakarékbetélkönyvvel kl-Ilzethetó. Bővebbel: Aaaél Igaéo logat-Isnloigalml Irodája, Nagykanizsán, Horthy Miklós-at 2.
Ursdalm! és Isjborslmat Sxant latráa hatsbaa 20 fUlérlól lellelé
leszállított áron
árusítom 3 litertől kezdve. Helyben a togy asz táti adót külön (elszámítom,
Zarkowitz bornaay-kereskedő.
FürdBaSk, kirándulók I Bslslonberénv-ben a Páll szállodában Igen olcsón kap|ik a teljes ellátást izobávsl t türdóksblnnsl.
3225
HaMaJaala állandóan kapható Sípos Andor, Muszel és Prledenthal, Teutsch Qusatáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél éi a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 20J7
Angol motorkar*M*r, háromtzáz-
fltvenes, uj gunimlkksl, generáljavltott, 500 — P. Király-ulca 28. 3704
Egy bárom és egy kétizobás magán-ha* nagy kelttel és gazdasági épületekkel Clgány-u. 2 (Klskanizsa) azonnal kiadó. Kvebbel Kliály ulca 23. Kováca kó-taragónáL 3636
NE KÍSÉRLETEZZEK!
A jó varrógép gyártása precíz iósmunka!
Ezért nem tud minden gyác varrógépet előállítani!
Singer varrógépek
azonban évtizedes tapasztalatok alapjáa,
kizárólagosan varrógépeket gyártó üzemben készülnek!
EZÉRT ISMÉTELJÜK:
NE KÍSÉRLETEZZEK!
SINGER VARRÓGÉPEK
világhírűek!
Singer varrógép részvénytársaság
■AGVKANIZSA, FÖ-UT I. SZAl
ügy nagy Singer balkarol foltozó cipész varrógép eladó Magyar-utca 4. 3603
Eladó Eölvös-lér 18. számú ház nsgy gyümölcsöz él konyhskertlel. Vételár laka-r ék betétkönyvvel klllzelhető. — Bővebbet Aoxól Igaéo Ingsllanlorgllml Irodája, Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 2.;
A hitelezést korlátozták
mindenütt, de a „Tribon" rohiiaU r. t. változatlanul, mtnt eddig Is, nyolc htvl részlet-fizetésre szolgálja kl vevőit. A részletfizetés kezdete mindig a következő hónap eltele. Az ötsses ruházati cikkekel, vásznskat, alf-fonokat, if.ymeket, szöveteket ttb. állandóan nagy Válaiztékbaa tart raktáron. Mlnlák megtekl\'ithelók és megrendeléseket lelvesz a cég képviselőié Magar Jóaaal, Sugár-ut 14. azim. 3641
Kiadó és azonnal beköltöáetó Eötvös-tér 18. azám slalt egy 3 szobás lakát verandával éa összes mellékhelyiségeivel. Bővebb :l Aoxól Igaóo Ingatlanforgalmi tro Iája Nagykanlzaán. Horthy Miklós ul 7.
Magyar-ulca 3. azám alatt Klagar-féla vegyeakereskedés és mészárszék 2 szobás Ukással kiadó. Bővebbet Zrínyi Miklót-ulcs 30. szám alatt. 3523
Makadám útépítést, cutornázást és földmunkát elfogsd Guzsvány, Vörösmarty-ulca 12. ___3600
Hóromaatabóa Madara likás kiadó november t-re Szeoere-u. 4la. 3486
Háron aaabáa lakás mellékhelvlté-gekkel együtt november l-re kiadó Orün-leld Adolf Magyar
r-utca 25. ss.
3617
Magánjáró szalag fflróazgóppal fa-
lürészelést és aprlUst vállal Báron gép-műhely Erziébet-tér 18., Szarvas-udvar.
3616
Url család taaalót alt agad teljes elláUsra. Zongorahasználat, német társsl
gás. Clm s kiadóban.
3632
hóaak, több nagyobb és kiaebb lóvéi mező kórhózzak, amalataa- óa I lathóaak, vai>dógl»k. Birtok a
5, 4 és 3 szobás aaagóa-
ledel-Ba-
_ ___ aiidóglók. Birtok aals-
megyében (Í00 és 115 hold, Sonaagybaa 600, 123, 520 és 80 hold, Farad melleit 50 hold príma birtok, kaaUaal látásban 20, 40, 60, 80 és 100 hold birtok, minden birtok megtelelő épületekkel, Baa-badhagyatt 10, 8, 6 éa 2 hold birtok épületekkel, .«aiSblrtok azenlgyörgyváit éa bagolsl hegyen 26, 6, 5, 3 és 1 hold pincékkel, FArKóacan 12, 4 és 1 hold birtok olcaó álban eladók. - Bővebbel Dakóaac Mlkaul Ingatlan közvetítő Nagykanizsán, Szemere-utca 3, szám. H33
Több egy szobás lakóa mellékhelylté-gekkel kiadó Petöli-ut 42. alatt. 3492
Egy laUblló 2 lóra azonnsl kiadó. — BOhm, Batthyány-utcs 10. 3677
Iradóba ajánlkozom 15 éri Jegyzői és Ügyvédi-Irodai gyakorlattal. Bártlova elmennék, akár flzetéa nélkül Is, csupán élelmezésért és lakásért. Qép- és gyorsírásban Is teljesen gyakorlott vagyok. Sajó Zoltán Keazlbely. -3744
agóntiáa, egy szobás, konyháa,
Honved-utca 36. alatt szeptember I ért
kiadó.
3619
Ogyet varróaó ajánlkozik házhoz. Vidékre Is Cla Mlklóssy Edlth, KlsUludv Sándor-utca 17. 3743
Egy dléklaéawt, vagy llut teljes ellátásra vállal urktaÜd. Clm a kiadóban. 3740
Egy Jóksrban levő nagy aatagarló eladó. Megtekhittiető Batthyány, utca 12.
alatt
-3739
A belvárosban elegánsan berendezett 2 ablakot, kUI0abe|áratu utcai szoba 1, vagy 2 útnak kiadó, eseUeg teljes; tlUtIsasL Om s kiadóban. 3738
2 daiab Jóksrban levő házi »ar _ elsdó. Az egyik lel)esen uj Klrály-u 47. 3731
Gallérokat
12 llllérárt lsgfMkkta tlutit
KOVALD
" ° budapesti lestőgyár. QyOjtötelap Nagykanizsai Caangary-ut 5. sz.
FSIDiött taj Iámét ksphátó Tejköz-pon\'nál. Teleion 349. 3721
Kiadó zzeptembei 1 re egyszobás lakáa mellékhelyiségekkel, Király-utca 16. -3722
Itartóaat mielőbbi belépésre keret nagyrécset uradalom, Nsgyrécae. -3720
Hóromaxobóa lakáaomat a városi
bélházban azonnal átadhatom. Somogyi Imié polgári Iskolai Igszgstó.__-3700
Két világos azoba varrodóaak és
különbéJárstu szoba kiadó, Deák-tér 2^
Varazsdt-u. 3/b. sUtt ulcat és udvari lakóaok, aa utcai eseUeg üzletnek,
október l-re kiadók. __ -3679
—Utcai kalvlaógak, raktár, padlás, pince, garázs kiadók. Det^-ttr 2. -3119
Utcai tzép háromisobis, parkettás lakáa november l-re, esetleg előbb Is klsdó, Eöivöa-tér 30. Bővebbet Belus gyógyíréí-
tár. ____
Egy tanuló és egy tanislólaóny (elvétetik. Ktrschner Mór dlvaUni kereske-détében. 3\'3«
é
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus lS.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy dua raktáramon levő má\'Masy és grauaH alremtékeket leszállítót* Árban hozom forgalomba — Továbbá alrksrstsaásl és alrbolt építését, termő- és műkőből legolcs bbsn késxttek, ugy az összes e szakba vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem s n. é. közönség szíves pártfogását. Teljes Usztelettel
1074 Kováes J&xssf
Al-rj oki. karsralómesltr
niJ.lBl I Mlrély-sstoa SS.
Hirdetmény.
Komárváros község ndáiutl joga 1931. szeptember hó 1-én délután 4 órakor a községházánál szeptember 2-től kezdödöleg 1937. julius hó 31-ig nyilvános árverésen bérbeadatik.
Árverési feltélelek a komárváros! jegyzői irodában megtekinthetők.
Komárváros, 1931. augusztus hó 14-én.
Vitális Zoltán 3741 legyzó.
!H. st. 1930.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hlrscbler Jenő és társa ügyvéd által képvlaell dr Hoch Oszkár éa társa javára SOS pengó lóké és tObb követelés és |án-lékal erejéig a nagyksnlzaal klr. Járáablró-ség 1930. évi 12237/1930. száma végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás lotytán végrehallást szenvedőtől 1930. évi lullus hő 30 án letoglalt 108(0 P-re becsült Ingó Ságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti tzlmu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. J a alapján a lent megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem lUnő más fog-laliatók javára Is az árverés megtartását elrendelem, de caak atra as esetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll a ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset lolyamstba nincs, végrehajtást szenv. lakásán, üzletében Nagykanizsán, Király-utca 30. házaz. alatt, azután Hahóton a majorban folytatva a netán fizetett Oaszeg levonásával teendő megtartására hstáildóíl 1831. szeptember 2. napjának délután 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag letoglalt bútorok, gabona, két kazal széna atb. a egyéb Ingóságokai a legtöbbet igtrónek készpénzfizetés melle t, esetleg becsáron slul Is el fogom adni még akkor la, ha a be|elenló léi a hely színén nem Jelennék meg, ba caak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1831.; évi suguaztua 3-án.
HaAn Gyula a. k. klr. blr. végrehajtó, nit mint Mréaágl kiküldőit.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Oszkár ügyvéd áltsl képviselt Szerecz Pál javára 964 P 80 Iliiét tőke éa több követelés és járulékai erejéig a nagykanizsai klr. JárásrJróaág 1931 évi 2843/1931. számú végzésével elrendeli kielégítési végrehajtsa folytán végrehaltási sztnvedölól 1931. évi május hó 6-án lefoglalt 19660 pengőre becaült Ingóságukra a nagykanizsai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén. annak az 190a évi XU. t-c 20. §-a alapján az alább megnevezett a a ioglalást jegyzőkönyvből ki nem tűnő más taglaltat\' h javára Is az árveréa megtartását elrendelem, de c*>ak arra as eseUc, ha kielégítést joguk ma Is tennáll és hí ellenük halasztó natátyu Igénykereset tolya maiba nlnrs, végreha|táit szenvedő lakásán, U/.lctéb\' n Nagynanlzbán, i\\lrá,y-u. 30 szám, azul&n folytatva tlahólon a inaloiban a netán fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidóul 1831. évi szeptember hó 2. napjának délután 3 órája tUzettk kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellen, eaetleg becsáron slul Is el fogom adni még akkor la, ha a bejelentő léi a hely-azlnéu nem jelennék meg, ha csak ellen, kező kívánságot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1831. évi augoazlus 3-án.
TeKinise meg
SZÉKELY VILMOS butortelepét
a volt Szarvasban
(Erzsébet-tér 18.)
Óriási raktár a legmodernebb és legjobb bútorokból.
Olcsó áraIc I pontos klaxolgdlds I
ni KeávcMtt lUetéml teltételeid
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MEPÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Közponli fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-élterem. SsoMk P 4-BO. Psnslö P-tAI.
Egyágyas szobáknál 10o/o, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. itat
Szabó sportüzlet Nagykanizsa
Díjtalan Autó Syphon üvegek kiosztását beszüntettük, üveg ára ezentúl 16 pengő Autó Syphon
Még van raktáron pár darab
Aulo Syphon üveg9
■nit díjtalanul kiasztok, tessék sürgősen jelentkezni
Szabó Antal sportQzletében.
Vízmentes kazaltakaró és repce-
♦ ponyvák, gabonászsákok, ^ lenzsákok, gyapjnszsákok ▼
Vlzttímlók fecskendő és öntözéshez, gazdasági radalókötelek Kölcsönponyva Kölcsönzsákolt
Kocsikenőcs, gépzsir, gépolajok
legolcsóbban beszerezhetők, kedvező fizetési feltételek mellett:
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél, NAGYKANIZSÁN.
ttaán Qyula s. k. kU. blr. végrehsltó, mint blróaégf kiküldött.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapsat, VI. Podmansozky-tstoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobilnlc írét mérsékettflk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi füiés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Heti 100 pengőt Í.VS^,,
háztartást dkkek elsdáaával. Díjmentes l>. mertető Stelner, Budapest, Szövetség u.Jb.
Margitfürdő
sin Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7-ig • Márvány kádlQrdő P 1 50 10 jegy vételnél......P T—
IgénybevehsUk egyesületek, vállalatok Is.
IVukBzemvágás......P —\'40
Maszlrozás........P — 30
filftnfeft, szÉrarflMft niknul kpiifttti.
17257/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
József kir. herceg laktanya javítási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi augusztus hó 22-én. déli 11 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani vagy póstán bekűleni.
A kiírási müveletet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1931. augusztus hó 14-én.
3/n Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12264/1931.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A reálgimnáziumi sertés és baromfíól építésére nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi augusztus hó 22-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani vagy postán beküldeni.
A kiírási műveletet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és 1 P összegért beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1931. augusztus hó 14-én.
, ,7 Polgármester.
16842/1931.
Árlejtést hirdetmény.
A város aloniszalma szükségletének biztosítására 450 q alomszalmát szerzek be.
Zárt itásbeli ajánlatok a v. iktató Hivatalba adandók be folyó evi augusztus hó 18. napjának déli 12 órájáig.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsán, 1931. aug. hó 10-én.
,„, Polgármetter.
1931. zugtisr-tug
ZALAI KÖZLÖNY
meghívó.
m, uotnbaton (aug. 15.) délután a Koaauth f. c. oaapata
táncmnlatságot
rendet az .Utolsó Karai- Petőfi ut tl. uimu vendéglő öiszes helyliégelben. T^aMraaai 1 aljjal. Szépségverseny, ■elépttaij 20 fillér. Silves ptWfc^st kér
ins * raaaaaeaéf.
Ij fillérre
kerül
többe
ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómen-lesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Irta: Horváth E. János
ay. lak. Igazgató.
IIt-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel. Ars 1\'— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Hölgy-fodrásszai.
Hajvágás, lejmosás, hajfestés. Ondolálás, manlkflr. Előfizetőknek árengedmény.
Caskay István
un ét nőt lodráwlerme
■ ÍM (f»,€i dlvaUruhiiial u<nib«n.)
HIRDESSEN
■ itZalal KBzISssy"-
is
Újonnan leszállított
boráraim a kővetkezők:
Elsőrendű saját termésű **" kerecsenyl
fehér asztali bor literje ... P —-SO Schiller (vörös) asztali bor P —-SO kitünö fehér asztali bor édes P —\'70
8011 JEHfi. Battljiiy-ütu II.
Elszomorodott szívvel Jeleatem mint a magam, mint sz alulírottak nevében, hogy szeretett férjem
Bedekovtcs Béla
Áldásos életének 58-lk évében t. hő 14-én délelőtt 9 érakor, béketűréssel viselt szenvedés után visszaadta |ó ságos lelkét Teremtő|ének.
Drága hsloltunk földi maradványait folyó hő 15-én délután 5 őrskor fog-
tuk a temető hslottssházából a rőm. alti. egyház szertartása izerlat be\' sienteltetni és s helybeli rőm. luth temetőben örök nvugslomis helyestctnl.
Az elhunyt lelkíttdvéérl az engesztelő szentmlseáldozstot folyő hő 17-én délelőtt 9 őrakor fogluk s szenlferenc-rendl plébánia-templomban a Min-denhslónak bemutattatni, Nagykanizsa, 1931. augusztus 14
Itéés éa kéka lángján
porai lalatt I
ói*. BadakoHca hílan* u. Poi.ci TsrSa ntlt, Stv. Scdakovlca litváaaá ti. TrenkS Johanna íd*tiii>]». Lajoa, EruSbct, Paula, JtUrlaka, Jöit.l, ISnoa, Aaaa Icttvlicl, MgofnSi, lllttv* iSkoi*!
Karaaak megvételre az Erzsébet-téren, v. főútvonalon nagyjövedelmű bérházakat. város belterületén 3—4 szobás modern magánházakat.
Balaton mellett 1000, 400, 300 holdsa
kérlelek*!,
Elaéék ■ balatoni Itlrdőhety mellett 100, 300, 300 holdas birtokok, Mara-kar esiturnal gőz- ás vízimalom 15 bokl tőiddel, Somogyban 300 ra. hold 135 ezer, Zalában 160 khold tele etdő 70 ezer, Somogyban 500 khold 300 ezer, dlAakélt hegyen 19, kerecsenyl henyen IS hold szótő ét szántő igen kedvező teltétellel.
Bérkaaték Somogyban 1800,1600,1058 és 350 hold birtokok.
Eladé héaak i Jőzsef főherceg uton Igen srép földszintes én emeletes modern bérház, Sugár-uton földszintes és emeletes modern házak, Caengery-uton Ualethlz és bérhái. Arany János-utcában magánház, Zilnyl Miklós ulcábsn modern emeletei ház, BatthyánV\'Ulcában lövedelmező bér-ház él s városban több Uzlethás
Bővebbet:
Hoohreiter Dezső
ny. Jószágfelögyelő Ingatlan Irodájlban m, ■aHhgéiar-aloa 10.
Motoré a iövö!
Tanuljon autót tfezetni.
A kereskedelemügyi miniszter 52349/XIII. szám alatt\'\' engedélyezett egyedQli gépjárművezetőket előkészítő
tanfolyam Nagykanizsán.
Szakszerű elméleti oktatás. Műhelygyakorlat. Hölgyek és amateurok részére. Mérsékelt tandij, részletekben is fizethető.
Lirdeklődni és beiratkozni lehet:
Bojtor Józsefnél
Kiftfaludy-utca 7. (garage) Telefoni
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETÁNCI gyógyvizet
igyon.
Kapható i Kövest Henriknél, Nagykanizsa.
Dnna-S*áva-Adria Vasúttársaság (nilltf MIMilM)
MENETRENDJE
Nsgykanlua állomálra érkezó és ai onnan iadalá vonatokról. Érvényen s 1931. M májua hó IB-tftl.
Hniiapesi—NuCykoiiizsa
Von#| A vonat Budapestről Nagyksnt Vonít 1 A vonal 1 Kagykamisa- duda pestre
nátna neme Indul 1 zaára étkezik nlmt[ neme | ról Indul érkezik
216 Szem. v. 2330 6-45 ~3U Szem. v. 0-33 825
302 Oyv. 7 50 It-H 201 Oyv. 1 0 25 10 15
212 Szem. v 6-40 13-30 213 Szem. v. 9-45 16-55
1312b Szem. v. 7-20 13-20 215 Szem. v. 14-25 2100 >
214 Szem. v 1415 20-3 215b Siem. v. 15-00 21-10 «
204 Oyv. 1815 22 14 203 Oyv. 17-45 2140
335 Vegyes 18-10 30 03 *
1 A 311 számú vonat Budapest-Nagykanizsa kőzött Vlll\'31-lg csak hétköznapokon, IX/t-töl naponta kö\'l
3 A 312/1) V/15-tői VIII/31-lg csak vasár- és Ünnepnapokon közlekedik Budapest— Székealehérvár közeit.
13. A 315. ex. vonat Nagykanlzsa-Budaptit közölt VIII/31-ig csak hétköznapokon, IX/t-tő naponta közlekedik,
4 A 2lí/n sz. vonat Nagykanlrsa—Budapest kötött VIIL\'31-ig, de csak vasár- és ünnepnapokon közlekedik.
5. A 335 sz. vonat csak Balaton-zentgyörgv állomásig közlekedik személyszálll-A vonstnát csak II. és III. oeztalyu kocsik vannak.
316/313. SS. vonatoknál 11—111. oszt. kocát fut ttudapeat D. V. Zalaegerszeg körött. 303. ., . étkező és III o kocsi Budapest-Prsgerikolg V/15—VI/14 lg 202. iz. vonatnál l-ll-lll. o. kocsi Budspest-Trieste V/lC-IX\'IMg.
" ..........— ■"15-1
tássil.
203. 203.
203
203.
204.
204 204. 204. 204 204.
I—11-111 l-ll-llt , 11-111. ,
I- II. . l-ll-III. I—II. hálőkocel
l-l\'-m. .
II-llt. , hálókocsi
Solttal MlliiUllerset VI/1S-IX/I0 tg. Rogslks Stattna VI/IS-IX/15-tg. Vlllach VW7-BC3-lg. Ventlmlglla IX 16-tól. Triest. Róma. Venezts. Orado IX/13-lg. Fiume IX\'14-ig Fiume IX/14-lg
Budapest—Fiume között a hálókocsi Indul Budapeitröl sierdán, pénteken, vasárnap 204/301. sz. vonatoknál étkexőkocsl fut Nagykanitsa-Budapeal között.
Nagykanizsa—Siófok—Lepsény. 1-p Nagykanizsa- " 5.,,Ura I--^
X In-*-\' 11
Lepsényről Nagya-iulzsát* Indul j< írke.lk | Indul érkezik
"IS)"" Slnauto I2 5U 14 IS I l.H> Stiisuio \' 2Ó09 2J4B
A 135. éa a 130, az. alnaulóbutz vonstok csak VI 31— IX 6-lg közlekednek.
Nagykanizsa—Szombathely - Ágfalva 0. H—Wien S. B.
| rát M.I StwSil- jlltécslx MyraMatlkjj érkezik lUciUI Indul St««t>l- Myrlt M.I taárt Műik
3t8 ||5zem. v.li 5oö 3t2|Szeni.v 7-00 320 Szem. v. 13 50 302 Oyv. 16-211 306 j Sínautó 20-45 730 U-JO 1625 1820 33 13 14-44 21\'40 Jt? 305 301 311 313 Szem. v. Slrautó Oyv. Szem. v. | Szem. v,1 8-10 10*55 16-40 \'ilO 7-31 1130 I4\'49 21-33 ~ "Ni" 0 35 13-25 17-25 24 00
Közvetlen kocsik: 313. íz. vonatnál 11-111. oizt. kocsi Nsgyksnlzsa-Wlen S. B körött. 3 6/313. „ ,. II—III ,. „ Budapest—Zalaegerszeg köiölt. 901/303. ,. _ I—II—III. „ „ Ősiek—Wlea S. B között 901/303 ,, . 11-111. » ., SaSak-WIen S. B. körött
901/303. ,. „ l-ll-III.....Suíik—Frsnttakovv I (Frinzesbad)
101/303. „ ,, I—U- III „ ., Suiak—Wsraaws, (Variö, Lengyetorsz.)
fü IM Barcaral; Hccate érkezik "érkezik Pécsről Indul Barcsról Indul gtljkul-nin Maiik
TIT 914 902 932 Szem. v. Ojrv. Vegy. v. u \\ 9-40 1346 1805 «-« !j 8-4 11-40 14-17 15-37 17-34 21-25 h - a, "9H 931 901 915 Szem. v. Vegy. v. Oyv. Szem. v. 7*50 1231 18-15 I 11 OS 1414 1 20-45 | 643 13-38 16-0.5 22-50
Közvetlen kocsik: A 913/915. sz. vonalakkal 1—0—III o. kocsi Nagykanizsa—Péci közölt, a többi vonatokkal tutő közvetlen kocáik ugyanazok, mint « Nagykanizsa—Wien S. B. viszonylat alattiak.
Nagykani-IzsárőlInd Csáktor Marit), nyárs érk érk MarlbtCsáktornyá- tnzrk,«i Ind. I1 ról indul riáfa Maiik
Szem. v. 202 (Oyv. 234 jSzem. v. 301 lOyv. 13*30 1 23-44 6-58 Tl 911 1315 1 15-ro 14-55 II 17-49 0-14 \'|l 3-25 »l Oyv. | ÍU|\' 4-->t 1 805 221 ,|Szem.v. 6 IM 80i Mt 203 wyv. 111123.. 1610 17-24 333 Szem. v. \'! 17-00 li 19-J0 || 2Ü-55
Közvetlen kocsik: A közvetlen kocsik a 301, 303., 203., 204. sjiinu vonatoknál ugyanazok, mint a Budapest—Nigykinlzss viszonylat alattiak.
A 221., 322., 223., 224. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa Marburg (Matlbor glk.) között.
12727318
u
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus 15.
legjobban és legolcsóbban
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAKBAN
vásárolhat.
Legkedvezőbb fizetési feltételek
NAGYKANIZSA
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 185 szám
Nagykanizsa, 19*1. augusztus 18. kedd
Ara 14 m»*T
ZALAI KÖZLÖNY
SzciKcKIÓJCg ■ nappal Sugár-ut 2., éjjel Hóul S.
Kiadóhivatal: Kául 6. alám. Keszthelyi llókkladóhlvatal: Kouulh-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Hlóflzelésl áfa: egy hóra a pengó HO Iliiéi. Telelőn I Szerkeailóség 421. .zám, (é||el 78.) icicion. ^ K1>d4hlv,|,| 7fl Keszthelyi Ilók 22.
A bankhitelek kielégítésére megalakult a Magyar Szavatossági Bank
Amerikában kedvezően haladnak előre a két millió fontos
magyar kölcsön tárgyalásai
szege jóval nagyobb, mint a kifizetéseké.
A magyar kölcsön ügye Amerikában
London, augusztus 17 A Financial News jelenti, hogy a további kél millió fontnyi magyar kölcsön kibocsátása iránti tárgyalások Amerikával kedvezően haladnak.
A kormány megfékezi a textil-drágulást
Budapest, augusztus 17 A kereskedelemügyi miniszter azzal a gondolattal foglalkozik, hogy ha a texlilgyárak nem állítják vissza a régi árakat, akkor megszünteti a vámvédelmei.
Négy magyar áldozata van a gössi vasúti katasztrófának
A római gyors összetört személykocsijaiból 14 holttestet húzlak ki Egy elaludt vasúti tisztviselő okozta a szerencsétlenséget
Budapest, augusztus 17 (Éjszakai rádlójelenlés) A kormány a pénzintézetek felszabadilá-sával kapcsolatban felhatalmazta a pénzügyminisztert egy olyan hitelintézet felállítására, amely átmenetileg hitellel álljon a pénzintézetek rendelkezésére. A TÉBE és a QYOSz érdekcsoportjai elhatározták tehát a Magyar Szavatossági Bank megalapítását. Hétfón délután 6 órakor voll báró Korány! Frigyes elnöklete alalt az alakuló kózgyülés a Pénzintézeti Központ tanácstermében, ahol a pénzügyminiszter képviseletében Iklódy Szabó Andor miniszteri tanácsos jelent meg Az uj bankot 50 millió pengő üzletrész töké-
vel alapították meg. Az adminisztrációi a Pénzintézeti Központ végezteti tisztviselőivel és az igazgatói állások is mind tiszteletbeliek. A bank elnöke báró Korányi Frigyes, kormánybiztosa pedig dr. Zsigmondy Kálmán miniszteri tanácsos. Az uj bank csak átmeneti működést feji ki.
Gyűlnek a betétek, megszűnt az ezüstpengö láz
Budapest, augusztus 17 A bankokban ma délelölt igen sok heiyen helyezlek el uj betéteket. Jellemző az ezüiipénzgyil|lés megszűnésére, hogy a: egyik budapesti banknál egy falusi gazda 700 darab ezüst egypengőst helyezett el takarékbetétként. Általában a belélek Osz-
Bécs, augusztus 17 A Déllvasulon, nem messze Leo-bentől, vasárnap hajnalban Hlnterberg és Oöss állomások között katasztrófa érte a római gyorsvonatot, amely a szemafór hibás állítása következtében egy éles kanyarodónál belefutott a Oöss előli veszteglő tehervonalba. A gyorsvonal mozdonya a podgyász-kocslval és a tehervonat négy utolsó kocsija belezuhant a Mura folyóba. Az Ö88zetöröttszemélykocsik ból 14 halottat húztak kl. A halottak között négy magyar ál-
dozat Is van: Valy Lajos szombathelyi lakos és felesége, Rapos Qyőző debreceni evangélikus lelkész és egy ismeretlen ass.ony, akinek személyazonosságál nem sikerüli megállapítani.
A viisuli szerencsétlenség ügyében a nyomozás megállapította, hogy a gössl állomás Hönlgmann nevű forgalmi tisztviselőiéi letlieli a legsúlyosabb felelősség a katasztrófáért. Pénteken esle éri végei a szolgálata, mely ulán 24 órás pihenő kövelke-zett volna. Anélkül, hogy erre szűk-
ség lett volna, anélkül, hogy a főnökséget érlrsilette volna, szombaton reggel Isinél átvette a szolgálatot. Előzőleg, mint azt kihallgatása során most már beismerte, öl óra hosszal kávéházakban és vendéglőkben lar-lózkodolt. Vasárnap reggel háromnegyed 4 órako-, tehát kőrülhelül 5 perccel a katasztrófa bekövetkezése előtt, Hönlgmann mint bevallotta — a kimerültségtől elaludi. A nyomozás adatai szerint a személyzet több más tagját is terheli egyéni felelősség. Ebben az irányban még folyik a nyomozás.
A takarékossági és adóemelési kormányrendeletek augusztus utolsó hetében jelennek meg
Minden fizetést, munkabért, tartozást és követelést aranypengőben megállapítottnak kell tekinteni
Budapest, augusztus 17 A kormány\' által kiadóit négy rendcici megáll apilhatóan igen jó hatást gyakorolt a gazdasági éleire, a menynyiben nagyban hozzájárult a közönig bizalmának helyreállításához. Már a rendeletelek hírére is megkezdődött a pénz visszaáramlása a bankokba
ez a visszaáramlás a rendeletek élcibelépictése után csak erősbödött, Az aranypengö bevezetését,
mini Éber Antal, Ugrón üábor, Szé-*d« Antal, Korányi Frigyes báró mis közgazdasági előkelőségek
nyilatkozatai mutatják, az adott vi szonyok közölt mindenki helyesnek és szükségesnek tartja. Ez a rendelkezés visszaállta a bizalmai a belélek iránt és megnyugtatja a közönséget abban az Irányban, hogy nem kell félelemmel lennie a pengő
\'^Mint beavatoll -helyről közölték,\' az aranypengö rendelet értelmében az eddigi magánalkalmazotti tlzetéseket és munkabéreket Is aranypengőben meghatározottnak kell tekinteni. Általában véve iránytdó ^z, lioev Oármi néven nevezendő tartozás és
követelés, amely az aranypengö rendelet kibocsátása előli a felek közölt létrejött, aranypengőben megkötöttnek tekintendő.
Az adóemelések terén a kormány hir szerint meglehetősen széleskörű programmal járul a 33-as bizottság elé. A tisztviselői illetmények kérdésében a pénzügyminiszter, expozéidban nem foglalt határozottan állást, ezt rábízta a bizottságra, amelynek felfogását bizonyos mértékig a kormány tiszteletben óhajtja tartani.
A tisztviselői Illetmények redukálásától a pénzügyi kor-
mány körülbelül 30-35 millió pengő bevételi többletet remél,
ezenkívül pedig házbéradó tartalékolásokból, a magánalkalmazottak keresel! adópótlékainak emeléséből, a benzin, cukor, ásványvíz és szikviz adójának, valamint a forgalmi adó általános emeléséből összesen mintegy 60—70 millió pengőt ugy, hogy Az állami bevételi források bővítése körülbelül 105 millió pengőt Jelentene az államháztartás számára. A takarékossági és adóemelési javaslatokat a bizottsági általános vita eiedményéhez képest sürgősen átdolgozzák és ezután a bizottság elé ler|eizllk az egyes rendelkezéseket. A blzolfság minden rendelkezés felelt részletes vitát Indít és a kormány csak ezután fogja kibocsátani a rendeleteket, amelyek legkésőbb auguszlus ulolsó hetében megjelennek.
Jk 33-as bizottság délelőtt és délután ia ülésezett
Budapest, augusztus 17 A 33-as országos biz fis ág hétfőn délelöll folytatta a pénzügyminiszter expozéja feletti tárgyalást és az általános vitát be is fejezte. A bizottság üléséi délulán 5 órakor toly-talla, amikor az eddig (elmerüli Indítványok döntés alá kerüllek.
Pesthy Pál elájult a délelőtti ülésen
A délelőtti ülést sajnálatos esemény zavarta meg. A tanácskozások során Pesthy Pál nyug. igazságügy-miniszter, az egységespárl elnöke rosszul lelt és eszméletéi veszítve lefordult székéről. A kihívott mentőorvos megállapította, hogy az ájulás utókövetkezménye volt annak a súlyos veseműtétnek, amelyen egy évvel ezelőtt eseti ál. Peslhy Pált, akinek közérzete mindinkább javult, a mentők nem is szállították szanatóriumba. A szomszédos teremben maradt mindaddig, mig erejét teljesen vissza nem nyerle, azután lakására szállíttatta magát.
A 33-as országos bizollsig délutáni ülésén Wekerle Sándor pénzügyminiszter és Bethlen István gróf miniszterelnök mondtak hosszabb záróbeszédet. Mindketten részletesen foglalkoztak az általános vita során elhangzóit felszólalásokkal és észrevételekkel. Ulána a bizottság elfogadta a kormánynak a költségvetési egyensúly visszaállítását célzó Javaslatát és Bethlen miniszterelnöknek egy 5 tagu bizottság kikllldÓFérc Irányuló indítványát.
ZALAI KÖZLÖNY
Az iparosdalárdák versenyén harmadik lett a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda
Nagykanizsa, augusztus l|
A győzelem reményét küldtük útravalóul e hasábokról a pénteken Budapestre indult Ipartestületi Dalárda után. Iparosdalosaink a kívánságot valóra váltották és Nagykanizsa város dlcsOségére diadallal tértek vissza hélffin este.
A 39 kanizsai dalosnak vármegyei viszonylatban is a legeisók közül valónak ismert felkészültsége, Parii Lsjos karnagy odaadó, lelkes vezetésével 11 város dalárdái közölt a harmadik helyet szerezte meg.
A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda a könnyebb mOdal-csoporlban indult 10 más dalárdával. KOnig Péter (Szeged), Pogatschnigg Quidó (Temesvár) és dr. Koudela Péter (Budapest voll a zsűri. A\'csoport eredménye:
Miskolc ■ 42 pont Veszprém 38 pont Nagykanizsa 37 pont Kaposvár iparosdalárdája a 8-lk, Békéscsaba iparos-dalosai az utolsó helyre szorultak.
A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara értékes diját, egy léimé-teres, nagyon szép serlegel nyeri.
Zalából több iparosdalárda nem veit részt az iparosdalárdák országos
versenyén, csak a l.enlli Iparosdalkör volt zászlajával és 3 tagu küldöttséggel képviselve.
A dalosok héifón este 9 órakor érkeztek meg Nagykanizsára. Az állomáson dr. Krdtky István polgármester, a daloskerület elnöke, dr. Hegyi Lajos főjegyző, Kiss Ernő ipartestületi elnök, Barbarils Lajos, a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője, daloskerületi főtitkár (ogadták nagy közönség élén a zászlajukkal, virágosán és ragyogó arccal megérkezett dalosokat. A polgármester lendületes beszédben méllalla az eredmény jelentőségét, amire Bazsö József Ipartestületi főjegyző válaszolt a megérkezett dalosok nevében. A dalárda énekszámai fejezték be a bensőséges fogadtatást.
Aj eredmények
Budapest, augusztus 17
A tegnap lezajlott iparos dalosverseny eredménye a kővetkező: Nehéz müdalcsoportban a Rákospalotai Iparos Dalkor, a könnyű müdalcsoportban a Miskolci Iparos Polgári Dalosegyesület, a népdal-csoportban a Zugligeti Erdei Visszhang Dalkör, a vegyeskari csoportban a Qyöri Iparos DalkOr lett az
első.
/
A valuta-üzérkedés meggátlására
a nagykanizsai rendőrkapitányság szigora megfigyelő szolgálatot rendelt el
a _
Lovaspóló Bethlen István inkei birtokán
Inke, augusztus 17 (Saját tudósítónktól) Ma, kedden érkeznek Inkére a lovaspólójátékhoz szükséges lovak Budapestről, hogy szerdán vagy csütörtökön a miniszterelnök birtokán megkezdődjenek a szokásos és minden évben megismétlődő lovaspóló-jálékok, amelyeken a miniszterelnök és családtagjai ls részt szoktak venni.
Jelenleg az inkei kúria vendége a mecklenburgl herceg és felesége, akik ma érkeztek vissza budapesti uljukról az Inkei kúriára. Az Inkei kurla lovaspóló mérkőzése mindenkor esemény szokott lenni, amelyen meghívott magas előkelőségek vesznek részt Az Idén többek között a mecklenburgl hercegi páron kívül ifj. Bethlen István gróf, Somsslch KtóI, Rohonczy báróék, Inkey Pal és József báróék és még többen vesznek részt. Értesülésünk szerint a mostani lovaipóló játékokra Bethlen miniszterelnököt Is várják, aki mái hetek óta nem volt Inkén, kedvenc pihenőhelyén.
Lillafflradsn folynak a magyar—osah karaik*-dslmi tárgyalások
Budapest, augusztus 17 Frledmann Oyula cseh rendkívüli kOvet ét meghatalmazott miniszter, Nlckl Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a cseh és magyar kereskedelmi delegációk vezetői hétfőn este kíséretükkel Lillafüredre utaztak, ahol kedden délelőtt kezdődnek a magyar—cseh kereskedelmi szerződés megkötésére irányuló tárgyilások.
Két f*gy*M és »fn f*tl&r élathalél-haroa a ■arkó-iiteal fogháiban
Budapest, auguaztua 17 Páratlan vakmerőséggel kísérelt két fegyenc tegnap reggel szökést a Markó-utcai fogházból.
Kékedl és Gobotya másfélévi börtönre, illetve háromévi szigorú dologházra Ítélt fegyencek a munkateremben hátulról rátámadlak Völgyi András fogházőrre, rongydarabot tömtek a szájába és össze akarták kötözni. Dulakodás kOzben felborult egy asztal é> két szék.
A zajt meghallották, riadót rendeltek el és keresni kezdték a közben eltűnt foglyokat. Csakhamar meg is találták őket a terem egyik sarkában felhalmozott papirbalák mögé bújva. Kiderült, hogy a szökési már régóla tervezték, csak abban csalódtak, hogy a fogházőrnél sejlelték az egyik kapunak a kulcsát. A foglyok ellen fegyelmi büntetésen kivül még bűnvádi eljárás is indul.
időiárts
A nagykanizsai meteorológiai metj-! gyelfl|elentések: HétlGn a Mmírtlk-Itt: Reggel 7 órikm +17-2, dflnlin J ,6>k«[ +22 8, este S> órakor +16 2. k Felhőzet: Reggel és délben borult, este liuta égboltozat.
Sxtíinllty: Reggel délnyugst, délben éa este él lakkeleti szél.
(Bjaakai rddlójtltnlis) A Malaoral*. ■ »t litécit Icluiti ssh 10 érs> k«r ■ VAltoKékowy 14* „Érhát* KlaMkb •atkkal.
Nagykanizsa, auguaztua 17 A legutóbbi napok valulaüzérke-désl kísérletei a rendőrkapitányságokat mindenült a legnagyobb ébertégre és megszigorított megfigyelésre késztették. A rendőrség több valuta tízért őrizetbe is veit, akiket azonnal átadtak az ügyészségnek, amely bíróság elé állította őket.
Kérdést intéztünk ebben az ügy ben Sőlymossy László államrendőrség! tanácsoshoz, aki kijelentette, hogy noha eddig még sem panasz, sem
Az ország minden részéből tlz
KeazUiely, augusztus 17 (Saját tudósítónktól) Mintegy 130 főnyi keszthelyi kiránduló lársaüAg, kOzlUk keszthelyi notabilitások, kisérték át a Keszthelyi Iparosok Dalköre 45 dalosát a szombat délutáni sióioki dalosversenyre. A keszthelyieket a Kelén gőzhajó vitte.
A verseny! a Siófoki Dalkör rendezte, 25 éves fennállása emlékére. Az ország különböző részeiből (Fűzfő, Miskolc, Mecsekszabolcs, Székesfehérvár, Dombóvár, Pécs, Pécs-banyaleUp, Debrecen) benevezett 10 dalárda az országos siófoki balatoni vándordíjért küzdött. A keszthelyi dalosok a könyü | műdal csoportban 5 dalárdával ver-
feljelenlés nem érkezett be a nagykanizsai kapitánysághoz, minden intézkedést megtett, hogy a kiadott rendelet a miniszter intenciója szerint a legszigorúbban végrehajtassák. — Miért Is a legszigorúbb megfigyelő szolgálatot rendelte el és rendszeres ellenőrzéstől gondoskodott minden vonalon a valuta-üzérkedés lehetetlenné tételére. A feljelentéit illetve tettenért valuta üzéreket haladéktalanul átadják az ügyészségnek.
dalárda versenyzett Sióiokon senyeziek és — elsők leltek, elnyerték a csoport vándordíját, egy fél-méter magas, gyönyöril bronz vitorlást. Az elbó csoport (népdal) vándordija ugyanez volt ezüstben, elnyerte 4 dalárda közül a Mecsek-szabolcsi „Jószerencsét" Dalkör. A harmadik (nehéz műdal) csoportban . csak egy versenyző volt, a debreceni dalosok.
A verseny szombaton délután volt, az eredményt vasárnap délután hirdették ki. A keszthelyi kirándulók szombaton este 8-kor a gőzhajón tértek vissza.
A Keszthelyre a hétfőn visszaérkezett dalosokat déli 1 órakor ünneplő örömmel fogadták. A fogad-
_1931, augusztus 18
látáson megjelent az ugyancsak ma Keszthelyre érkezett 54 tagu szombathelyi leventezenekar is. A pompás vándordijat leventediszszakasz kis kocsin vitle be a városon ál.
Este a Sörkertbea, ahol a levenlékel Relschl városbíró vendégül látta, mlnd|árl fel Is avatták a keszthelyi kullurélet uj, nagyszerű tanújelét, a balatoni vándordijat.
Közvetlen összeköttetés Bécs és a Balaton kOzött
A Balatoni Szövetség, ■ balatoni vármegyék és a vasutak
értekezlete
Balatonfüred, auguaztua 17
(Saját tudósítónktól) Sopronból és Qyörből a Balatonhoz irányuló vasúti összeköttetés megjavítása érdekében a Balatoni Szövetség Balatonfüreden értekezletet laitott dr. Óvdry Perenc felsőházi lag, szövetségi ügyvezető alelnök elnöklése mellett, amelyen részt vetlek Qévay Wolf Lajos soproni, Bődy Zoltán zalai, Skultéty Miklós győri, Horváth Lajos veszprémi alispánok, Thurner Mihály soproni polgármester és sokan mások. A m. Ur. államvasutak igazgatóságát Prihradny Kálmán kormányfőtanácsos, igazgató képviselte és részt vetlek azon az államvasutak kiküldöttein kivül a Duna-Száva-Adria és a Üyór-Sopron-Ebenlurtl vasút megbizott|ai is.
Az értekezlet célja volt megállapítani azokat a teendőket, mik szükségesek ahhoz, hogy Győrből és Sopronból a Balatonhoz és vissza az eddiginél sokkal rövidebb Idő alatt lehessen eljutni és pedig lehetőleg átszállások nélkűL Ma a helyzet az, hogy a dunántuli, helyi érdekű vasúti rendszer miatt csak hosszadalmas utazással és többszöri átszállással lehet az utakat megtenni. Az érdekeltek kívánságait Oévay Wolf Lijos, Bődy Zoltán, Skultéty Miklós, Horváth Lajos, Thurner Mihály adták elő. Megállapodtak abban, hogy közösen keresni fogják az utakat és módokai, hogy s jelenlegi menetidő s jövőre nézve megrövidüljön és a lehetőség szerint megvalósíttassák az a gondolat, hogy Sopronból és Oyórból i Balatonra közvetlen motoros vonatok induljanak, lehetőleg átszállások nélkül és előkészíttessék az a terv, hogy Bécsből — Sopron-Celldömölk éa Tapolcán, mini legrövidebb vonalon át — Bécs és a Balaton között közvetlen összeköttetés létesüljön.\'
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett salát modemül berendezett műhelyében
mos, fast, tisztit és plissérofc.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oyttltótelep: Horthy Mlklós-ut 8. Oyártelep: Hunyadi-u. 19.
Keszthely dalosai nyerték el a Balatoni Vándordíjat
1831. augusztus 18
ZALAI KÖZLÖNY
A tihanyi Qnnep
Emlékfát aitettck a névtelen hősöknek — Leleplezték IV. Károly király rellel-képét
Tihany, augusztus 17,
Vasárnap nagyarányú Ünnepség voll IV. Károly király emlékezetére, alti 1921 október havában Itt töltötte utolsó napjait Magyarországon. Az ünnepségen, amely szakadó esőben folyt le, jelen volt Stridt Jusztinián biboros hercegprímás, gróf Kiebels-berg vallás- és közoktatásügyi miniszter a kormány képviseletében, József főherceg, József Ferenc főherceg, Auguszta, Magdaléna és Anna főhercegnők, számos előkelőség és Tlhsny lakossága. Ax ünneplő közönség a teljes ornátusban levő hercegprímás vezetésével fölment a kálváriára.
Emlékfát (Illettek el a névtelen hisök emlékezetére és leleplezték az elhunyt uralkodó domborművű képét.
Ripka Ferenc, Budapest főpolgármestere átnyújtotta a lóváros adományát : egy Krisztus a kereszifán-icsoportot
Óról Széchenyi Emil koronaőr, az országos emlékműbirottság elnöke, köszönetet mondott a mü alkotójának, minden munkásának és az adományozó fővárosnak.
Turner Mihály soproni polgármester beszélt még, majd a szobormüvek megkoszorúzása következett.
Koszorút helyezett el Schonta Zeno Imre altengernagy, Károly király utolsó szárnysegédje Is. Zatavdrmegye koszorúját Bódy Zoltán alispán helyest* it.
Egy Dsnwst wáa kSabcn
Nagykantzn, sugumtu 17 A keszthelyi járásbíróság telefonon jelentette a nagykanizsai hatóságoknak, hogy Pompor Irén nyolc hónapos csecsemő evés közben hirtelenül megfulladt. A kis apróság valamit evett, ami a torkában megakadt, hogy hiába volt megmentésére minden kísérlet, percek alatt megfulladt. Eltemettetésére a klr. ügyészség megadta az engedélyt.
Olcsóbb lett
■ trappistasajt, teavaj és juhturó:
I kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 8*40 1/1 kg. legfinomabb
teavaj......P_-90
1/1 kg. legfinomabb
fözővaj.....P —"75
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3\'—
tel éi Mial
cégnél.
A »Zalai Közlöny« pályázatot hirdet a legszebb nyári fényképfelvételre
Hat dijat tüzünk kl a legjobb nyaralási, week end és egyéb nyári felvételek beküldBinek
Nagykanizsa, augusztus 8
Nyaralásnak, kirándulásnak, week end-nek ma már velejárója a fényképezőgép. Ennek a művészetekkel testvét, nemes, szép sportnak és szenvedélynek ápolására, a nagykanizsai fotóamatőr-élet kiméiyitésére a »Zalai Közlöny" szerkesztősége ezennel meghirdeti nydrl fénykép-pályázatát.
A pályázat feltételei:
1. Az amatőr fénykén veraenyen réazt vehet bárki, aki nem Iparszerüen foglalkozik a fényképezéssel.
2. Pályázni kizárólag saját telvételü képekkel (negatív kívánatra bemutatandó) és nagyításokkal lehet. A nagyításokhoz az eredotl felvétel ls motlé-kelendő. A képek kidolgozása történ-hetlk fotószakllzlntbon.
3. A pályázóknak a fényképolk hátlapjára jeligét kell Irnl. Egyidejűleg a fényképekkel egy lezárt boríték adandó át. A borítékon ugyanazon lel Ige és a fényképek darabszáma fel-jegyzendő. A borítékban a pontos clm helyezendő el. A borítékot a bíráló bizottság a képek bírálása ulán bonthatja fel.
4. Az egy-egy Jeligés fényképek együtt kerülnek elbírálás alá. nirálal tárgyát képezi a helyes tárgy megválasztás, Jó felvétel ée szorgalom Is. Egy-egy amatór csak egy Jellgévol vehet reszt, de az egy Jeligére beküldőit képekhez bármikor ujakat la lehet beküldeni ugyanazon Jelige alatt.
5. A fényképeket a „Zalai Köztóny" szerkesztőségében, vagy Szabó Antal fotóezaküzletében lehet leadni. A lény
képok Szabó Antal kirakatában kerülnek kiállításra. A verseny után az öhz-szes képek kiállítási helyiségbon lesznek közszemlére kitéve. A képekot közszemlére való kitétel után a tulajdonosok visszakapják.
8. Versenyre kortlló képokot ajánlatos felkaaohlroznl, eseüeg oslnoa tablóra helyezni. Egy-egy tablón tetszés szerinti képeket lenet elhelyezni.
7. A verseny 1931 augusztus 10-én veszt kezdetét ós I hónapig tart.
8 Bíráló bizottságot a „Zalat KOzlöny" szerkesztősége Jelól kl. Taglal: egy festőművész, két amatór fényképész, egy sznkfényképósz ós egy lotó-kerea-kedő. A bizottság Jelöli kl az egyes dijak nyerteeolt, rnlg a további 10 legjobb amatőr dicséretben részesül. Az eredményt a „Zalat Közlöny"-ber\\ közölni fogjuk.
A pályázat dijai :
I. díj: utalvány 30 P értékű fotó-
cikkre,
II. dl): 10 k«ii Verne-regény dlaz-
kötéeben,
III. díj: utalvány 16 P értékű fotó-
cikkre.
IV. díj: a „Zalai Közlöny- egynegyed
évi előfizetése,
V. dll: utalvány 6 P ért fotócikkre,
VI. dl]: egy doboz névjegy borítékkal.
Az I., III. es V. dijakat SzaM Antal
lotóüzlete adja, azok ott lesznek beválthatók, a többi a „Zalat KözlOny dijai.
*
A legutóbbi ,Milyen szép Nagykanizsa?" pályázatra készült felvételek, amennyiben tu\'ajdonosaik beküldik őket, résztvesznek a most hirdetett pályázatban.
Az Amerikában felakasztott zalai magyar levele osapil testvéréhez és sógorához a siralomházból
Nagykanizsa, augusztus 17
Nagykanizsához közel, Csapi községből vándorolt ki több mint 20 esztendővet ezelőtt Kovács Józsel Északamerikába, Kanadába. Mint a Zalai Közlöny megirta, Kov/cs József tavaly ősszel összeveszett a vadfaázastársával, bánatában berúgott és Ilyen állapotbsn egy rendőrt agyonlőtt. Ezért őt halálra ítélték. Még pedig nem vlllamosnékre, ami Amerikában az általános kivégzést mód, hanem a sokkal szégyenteljesebb akasztófára. Hiába volt a kanadai magyarság minden erőfeszítése, perújrafelvétel, kegyelmi kérvény, — Kovács Józsefet májas 15-én Ontario tartomány Welland várorában felakasztották.
A halálukéit ember a siralomházban egy utolsó levelet Irt Zalamegyébe, Csapiba, az ittmaradt rokonainak. Vonatozott papiron, ceruzával Irta Kovács József utotső üzenetét a messze szakadt óhazába, a zsuppos kicsi zalai házak közé, ahonnan elindult valamikor fiatalon, tele a dollár- vakitó álmaival s ahova most csak a siralomház fanyar, ré-mMelts levegőjében egymás mellé sorakozott, utolsó kezevonásai értek vissza az övéi közé.
Igy szól a levél:
Dicsértessék az ut Jézus szent neve mind örökké ámen.
Kedves szeretet édes testférem Kati és sógorom Jánosi Tudatom vetetek, hogy nagyon fáj, hogy llen levelet kel hozdtok küldenem. Tehát kedves édes testférem és sógorom bocsásatok
meg Aa valaha megbántotatak bene-teket, tudásomra nem. Mindég készültem hogy öreg napjaimra közétek megyek, de a jó Isten nekem máskép rendelte, tehát én át attam a sorsomat az ö ítéli széke elé, legyen Irgalmas a lelkemnek. Tehát szeretet édes lesférem, ne sírjatok és mond meg a Naczának is, hogy veletek vagyok mindig és kérem a jó Istent, hogy tarcson meg beneteket eróbe, égéséébe és jó szerencsébe, vezéreljen a jóra benetek. Csókolok kedves lestférem a családodul együt.
Isten veletek és velem, maradok Igaz testféri szeretetei
Továbd kedves édes lestférem, szápen kérlek, vigyázatok édes anyámra és ha meg hal oszátok el a kis birtokomat, csak ne átkozatok.
Ezerszer csókotok mindnyájatokat és az összes rokonságot. Most zárom soraimat örökre.
Csókolok Kelt 1931. május 14-én Velland, Ont. Canada
Kovács József A levél betül kemény kérgen kéz nyomát viselik magukon, de fegyelmezetten sorjáznak egymás ulán. Csak a végső sorokban tétovázik az örökre búcsúzó ember remegése, amikor eszébe jut messze óceánokon lul, kicsi zalai faluban — az édesanyja, meg a kicsi birtok... Ami valamikor kevés volt. Olyan kevés volt, hogy Kovács Józsefet elhajszolta uj világok felé, ahonnét nem tudott visszatalálni többet. Csak a bitófa alól az utolsó sóhajtása szállt egy fehérha|u öregasszony, egy muskáslls kiskert, a csendes
cs.ipil temető felé, ahol olyan jó lett volna pihenni Kovács Józsefnek, ha valamikor nem látott volna mákonyos álmokat messze idegen világ könnyű életéről, guruló aranyáról ...
Augusztus 18., kedd
Olcsóbb, mint a félOelydralc I
Délután S órakor minden hely SO MII. Este 7 és S órakor mintán hely SO llll.
Muzsikáló szivek
Beszéd nélküli senés, énekes szerelmi történet 10 felv.
Mámorkeringő
VlUgslkerU hangosfilm 10 felv. Pósi : Hsns sin.., Mady Chrlatlaaa
Fogházra ítélték ■ rssz-nskl tűzvész okozóit
Zalaegerszeg, augusztus 17 A zalaegerszegi |árásbiróságon most vonták felelősségre Breglec István szentgyörgyvölgyi gépészt és Tóth Pál reszneki gazdái, akik ellen gondatlanságból okozott tűzvészokozás elmén Indult meg a bűnvádi eljárás. Breglec István gépész gondatlanságából került ugyanis a cséglőgép oly közel Tólh Pál nádfedeles házához, hogy az egy szikrától kigyulladt és Igy fgy telj\'S u\'casor leégeti Rcsz-neken. A biiósíg Breglec Istvánt egyhónapi, Tóth Páll pedig háromheti fogházra Ítélte. Az ítélet jogerős.
— Családi házak, villák, garcjon-szohák berendezését egyszerű és díszes bútorokkal, szolid kivitelben és olcsó árban, kívánatra hosszú lize-tési kedvezménnyel: Kopsteln bútoráruház Nagykanizsán, Horthy Miklósul 4. szám.
GYEN
kapja
Zalai Közlönyt
ha
jövő hó elsejéig, mOSt előfizet.
é
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus lS.
NAPI HÍREK
NAPIREND Adgvuiua 18, hadd
Róm. katollkua: Ilona. Prokilins:
Ilona, Izraelita : Elul hA 9.

Városi Silnház. .Muzsikáló szivek\' tneVes szerelmi lóriinál. — .Mámor-kerlngó" hangosfilm.
Oyógyaxertárl ájjsll szolgálni: I hí végéig a .Feketetea" gyógyírénál Fönt ?
OőxMrdö nyitva reggel 8 órától <1 óráig fh>ltí, uatda, pántek délmán leddsn wtn nap nőknek). Tel.t l-l*
íiaplómból
Tegnap azt kérdezte lenn a tengerparton Az égről, hogy m/ért hullnak le a csillagok Es ma ugy kereste kutatva a földön, Hogy az árva csillag vájjon hot ragyog?
Csillogó szemével Jelfigyelve ifézl Ttlvoijüró hajót mini ríplt a szét-Es kérdezi: a hullám ■■■ egyik a másiknak Zugi) morajldssal vaj\' mírót beszél?
P.s mig szólok hozz, I jgyermeké/ló hanoiin Torkomat szorítja sok néma felelel Végtelenbe hulló Jilradt csillagokról És hajókról, mik révbe soh\'se érkeznek... Cirkvenica, 1931. aug. dr. Wlnkler Erntnt Munkácsi Noémi
— Szabadságról. Sólymossy László államrendőrség! tanácsos, a kanizsai kapitányság vezetője sza-badságiról bevonult és hétfőn át-vette a kapitányság vezetését. Dr. Rácz Kázmér rendőrkapitány, helyet-tea vezető a kapitányság btlnűgyi osztályát vezeti.
— Dr. Prack István külföldi kitüntetései. Annak idején jelentettük, hogy a párisi nemzetközi tözoltókongresszuson részt veit Zalamegyéből dr. Prack István közigazgatási tanácsnok, nagykanizsai tűzoltó főparancsnok ls. Dr. Prack, aki a tűzrendészetet és a tűzoltóságot szinte rajongó ügyszeretettel vezeti, a párisi kongresszuson olyan sikerrel tevékenykedett, hogy érdemei elismeréséül a francia tűzoltó szövetség ét a jugoszláv tűzoltó szövetség is tiszteletbeli tagjává választolta és erről díszoklevelet és diszérmet küldött neki. Dr. Prack István tüz-oltóföparancsnok kitüntetése önzetlen és buzgó működésének legszebb elismerése.
— Nagykanizsaiak a városi számvevők országos kongresszusán. A magyar városok számvevői Hódmezővásárhelyen országos kongresszust tartottak, amelyen nemcsak a kari ügyeket, hanem a városok fontos ügyelt is tárgyalták. Nagykanizsa város számvevőségét Hem-mert Kíroly főszámvevő és dr. Maltz József városi számvevő képviselték. Zalaegerszegről Szilágyi Mihály városi főszámvevő vett részt a kongresszuson.
— Áthelyezett detektívek. A belügyminiszter Ress József nagykanizsai detekfivfclügyelő, csoportvezetőt a győri kapitánysághoz, Benkes János detektívet a soproni kapitánysághoz helyezte át szolgálattételre.
= Marlene Dltrtch és Jan■ ntnge: Kék angyal
Szent Istvánkor zárva lesznek az Qzletek
Nagykanizsa, augusztus 17 A nagykanizsai OMKE-fiók elnökségéhez kérdést intéztünk a szent-islvánnapi üzleti záróra ügyében. A szerkesztőségbe érkezett sok érdeklődésre az Igy beszerzel! Információnk alapján közöljük, hogy csütörtökön, Szent István napján, az összes nagykanizsai üzletek egész napon át, tekintettel a löivényes nemzeti ünnepre, zárva maradnak. Kivételt képeznek az élelmiszer-üzle\'ek, amelyek délelőtt 10 óráig nyitva maradhatnik.
— Halálozás. A nagykanizsai régi ipatos generáció egyik érdemes tag|a, Skrlvallcs István csizmadia-mester kidőlt az élők sorából. Törzsökös kanizsai volt. Itt született, itt élt végig egy munkás életet, itt tért örök pihenőre. 63 éves voll. Ebből 37 évig volt önálló tagja az ipartestületnek. A szorgalmas, puri Un iparos mlnlaképe volt. Nemrégen még vagyonos ember volt. Házait, szöllejét azonban elvitte a hadiköl-csön, a devalvációk, a háború, (amikor fiával együtt kalonlrkodoli), majd az Ipari műhelyeket megbénító gazdasági válság. Pénteken este hilt meg a nagykanizsai kórházban, hova hozzátartozói kezeltetése végett két héttel előbb szállították be. Vasárnap délután 5 órakor temették a róm. kath. temetőben. Végtisztességére kivonultak zászlóik alatt az Ipartestület, a Cslzmsdia Társulat, az Emberbarát Temetkezési Egylet és sokan az elhunyt és a fyászoló családok (Barbarlts, Nováczky, Magyar, Pintér és Varga családok) jó-barátai és tisztelői.
— Marlene Dttrlch ét Jan-ningt: Kék angyal.
— Eljegyzés. Kállay Ilus (Nagykanizsa) és dr. Mlkola László orvos (Surd) jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit.)
— A városoknak továbbra Is hozzá kell Járulnlok az államrendőrség fenntartásához. A vidéki városoknak s ezek között Nagykanizsának Is súlyos megterhelést jelent az államrendőrség költségeihez való hozzájárulás. Nagykanizsának ez évente 50.000 pengőjébe kerül. A városok közgyűlései feliratban kérték a belügyminisztert, hogy ennek a hozzájárulásnak fizetése alól mentesítse őket. A vidéki városok feliratára most küldte meg válaszát a belügyminiszter és abbsn a városok kérelmét elutasította.
— A Szent Ilona Leányklub kéri Ittbonlévö tagjait, hogy ma délután 5 órakor jelen|enek meg fontos megbeszélésre a Missziósházban.
— Esküvő. Sió Kató és Bogdán Pál e hó 19-én, szerdán d. u. 5 órakor tartják esküvőjüket a szentfeienc-rendick templomában.;
— A Kék angyal Marlene Ditrlch-lannings csodafilmjére már megkezdődtek a jegyelőjegyzések. Ezuion tudatjuk. Hogy a páholy s zsöllye jegyekel 10 fillérrel kénytelenek vagyunk emelni, a film rendkívül magas kölcsöndljára való tekintettel. |
Akiknek a szívműködése rendetlel, erölködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megls7nak egy kis pohár természetes „Ferenc léssel" kescrll-vizet. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Ferenc Jósiel víz sziv-elzsiro:odásnál és blllentyühibáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. A Feresc József kesetü-viz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben kapható. ■
A polgármester hivataliban
A legkörslebbl napokban összeül a nagykanizsai takarékossági bizottság
Nagykanizsa, augusztus 17 Dr. Krátky István polgármester,\' aki nyáii szabadpápának legnagyobb részét családjával BalMenbcrényben töltötte, vasárnap este félbeszakította szabadságát és átvette hivatala vezetését.
Kérdést intéztünk a friss erőben, pihent Idegekkel hazatérő polgármesterhez, (akit már az első napon valósággsl megostromoltak az ügyes-bajos emberek) első teendőiről. Azt a választ kaptuk, hogy mindenekelőtt a takarékossági bizottság ösz-szehlvására keiül sor, ami valószínűleg még e héten, vagy legkésőbb jövő hétfőn megtörténik. A takarékossági bizottság mindazokat a kérdéseket meg fogja tárgyalni, amelyek a városi budgel biztosítására szolgálnak. Rövidesen sor kerül a képviselőtestület összehívására.
— A kórházi kápolnára Nováczky Lajos koszorumégváltás elmen Skrlvallcs István emlékére 12 pengőt adományozott.
— Marlene Dttrlch ét Jan-nlngt: Kék angyal
— Tüz a pölöskei szőlőhegyei!. Németh Lajos nemesszentandrási lakosnak a pölöskei hegyen levő borospincéje kigyullad!. A tűz átterjedt Báli József pölöskei gazda pincéjére ls és mind a \' két épület elégelt. A kár közel négyezer pengő. Eljárás indult Németh Béla 18 éves szent-andrátl legény ellen, mert az ő gondatlanságából keletkezett a tüz.
— Eljárás Indul egy falusi fog-huzó ellen. Zalaegerszegről Jelentik: Beke Kálmán andráshídaí lakos jogosulatlanul fogat húzott Mónok Mihálynénak. A csendőrség emiatt eljárást Indított ellene.
=■= Marlene Dtfrich ét Jan-ningt: Kék angyal
Negyven fokos kénes vízre bukkantak Nagyatádon
Nagyatád, augusztus 17 A nagyatádi IL számú mélyfúrás, mint előrelátható volt, kiváló eredménnyel járt, amennyiben 553 méter mélységben 40 Celsius fokos kénes héviz tört elő. A víz egy 5 méter vastagságú, élesszemü szürke kvarc-homok-rélegből szökik fel óriási erővel, jelenleg percenklnt mintegy 160 liter mennyiségben. Ez a mennyiség a szűrőberendezés elkészítése után a háromszorosára emelkedik. Úgyszintén a hőfok is emelkedni fog. Szakértők a hőfokot végeredményben 43-45 C fokra bScsülík.
A szombathelyi válsntás
Visszalépett az egyik képviselőjelölt Bzombathely, augusztus 17 Szombathelyen augusztus 23-án lest a képviselőválasztás, amelyen négy jelölt akart indulni. Csekonlcs Iván gróf, Klskos István, Tóth László és Beck Lajos őrlszentpéteri képviselő, akinek mandátumát valószínűen megsemmisítik. Beck most közölte Tarányl Ferenc dr. főispánnal, hogy a jelöltségtől visszalép, meri nem akatja a választási hatcot kiélezni Vasárnap nyújtották be a képviselőjelöltek ajánlási Iveit. Oróf O.ekonics Iván (Keresztény Gazdasági Párt) 4200, dr. Tóth László (keresztényszocialista) 3900, Kitkos Isiván (pártonkívüli, kerésztény ellenzék) 2000 aláírást nyújtott be.
— Községháza épül Inkén. Inke község most Irt kl árlejtést a megépítendő községházára. A versenytárgyalási aug. 21-én tartják meg.
— A dunántull gyermekvédelem ünnepe. A Dunántul nagy gyermekvédelmi ünnepsége, a Zsófia Országos Oyermekszanalórium Egyesület közgyűlése, amelyre Budapestről is nagy számmal érkeztek érdeklődök, Balatonalmádin, az egyesület szanalóriumtelepén folyt le. Rotl Nándor veszprémi püspök nyitotta meg a közgyűlést s elégtétellel állapította meg, hogy a kedvezőtlen viszonyok ellenére, az egyesület mindhárom szanatóriuma teljes mértékben fönn ludts tartani az üzemet. Mészáros János balatonszabadi ref. lelkész lelkes beszéde után Óvári Ferenc ügyvivő elnök Indítványára elhatározták, hogy lord Rothermere-hez, az egyesület védnökéhez sürgönyt menesztenek. Dr. Fodor Oszkár Igazgató ismertette az évi jelentést és különösen kiemelte azokat a nagyvállalatokat, továbbá Újpest városát, amelyek gyermekeiket az egyesület gondozására bízzák. Lich-tenberg Kornél tanár,, az egyesület alelnöke azt javasolta, hogy válasszák meg az uj ciklusra is kormányzó elnökké Rotl Nándort, a női bizottság elnökévé Bud Jánosnét, alelnökévé pedig Rákosi Szidit. Óvári Ferenc visszapillantást vetett az egyesület huszonkétéves működésére,
l majd StUe Antal méltatta az egyesület működéséi, lord Rplhermere érdemelt, kegyeletes szavakkftl emlékezve meg a lord voll titkárának, Ernest Outhwatte haláláról. Végül \'dr. Józan Miklós unitárius püspök mondott köszönetet Rott Nándornak, Óvári Ferencnek és az egyesület egész vezetőségének.
— Fejbevágtak egy kisleányt kalapáccsal. Vasárnap délelőtt két n agy kani\'sai kisleány kinn játszadozott az Őrház-ulcában. Játék közben a gyermekek valami miatt összeveszlek, ugy hogy az egyik sírva ment panaszkodni az édesanyjának. Az anya, A. Mária erre átment a másik kisleány szülei lakására és egy kalapáccsal ugy fejbevágta a 9 éves gyermekei, hogy az súlyos fej sérülést szenvedett. Az ügyben nyomozást Indított a rendőrség.
= Marlene Ditrlch.. és Jan-nings: Kék angyal ,
1931. augusztus 18
2ALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Zalaegerszegen döntetlenül mérkőztek, Tapolcán kikaptak a nagykanizsai futballisták
Zalaegerszegi válogatott-NTE-ZTE-Levente kombinált 0-0 Tapolcl IAC-NTE 2:1 (0:0)
Nagykanizsa, augusztus 17
Nagykanizsa kombinált csapata szombaton a következő összeállításban lépett pályára: Csondor (NTE) — Jámbor (NTE), Krakkauer (ZTE) _ Beke (ZTE), Bibos (L), Engellel-ler (NTE) — Poór (L), Vellák (L), Jakubeez (NTE), Léránt (ZTE), Sülé (ZTE).
Zalaegerszeg csapata: Mlllel I. — Varga, Bubics — Mlllel II., Füleky, Dervarics — Hoffmann, Szukics, Borbély, Papp, Mariinka.
A várakozásnál sokkal gyengébb sportot nyújtott a két csapat Játéka. Az eredménytelen küzdelmet már a mérkőzés kezdetén eldöntötte a kanizsai csapat rosszul sikerüli Bsz-szeállltása. Igaz, hogy a szezon
elején vagyunk és az NTE-nek másnapra Tapolcán < lekötött mérkőzése volt és Igy nem szerepeltethették legjobb Játékosaikat, de ez csak részleges mentség lehel, mert a kanizsai il|usági csapatokban sok tehetségesebb j tékos van, mint a pályára kiállítottak. Végig mérsékeli nívón mozgott a gól nélküli mérkőzés. A kombinált csapat mindezek dacára is megszerezhette volna a győzelmet, ha nagyobb szivvel és lelkesedéssel küzdött volna, mert igy Is Jobb volt, mint Zalaegerszeg.
Jók a zalaegerszegi csapatból Mlllel kapus, Bubics, Dervarlcs és Martlnka. A kanizsai komblnáltból Csondor, Babos és Engellelter.
A* NTE mérkőzése Tapolcán
Tapoloa, augusztus 17 (Saját tudósítónktól) Kellemetlen meglepetésben részesítette vasárnap a Tapolcára átrándult Nagykanizsai Torna Egylet csapatát a nyugati kerület futball-bajnokságára most benevezett fiatal csapat. X Torna Egylet a kővetkező összeállítású csapalát küldte a mérkőzésre: Csondor — Jámbor, Cerján — Vellák, Babos, Engelleiter — Poór, Dénes, Jakubecz, Parltas, Kudlch.
T1AC: Fürst — Spitzer, Krausz — Kovács II., Nvikus, Kodbaum — BOzOkfl, Kiss, Zlmtnermann, Szabó II, Hoffmann.
A mérkőzés ugy kezdődolt, hogy az NTE gólokkal nyeri a mérkőzési, de Tapolca lelkes csapata nemcsak állta a rohamot, hanem megérdemelten, — bár a bíró a II. félidő közepén egy renitens Játékost kiállított csapatukból — 10 emberrel Is meg
tudta szerezni a győzelmet. A mérkőzés végig a Tornd Egylet felényinek Jegyében zajlik le, azonban csatárai tul puhik és kapura lövés helyett tologatós Játékot folytatnak. A mérkőzés első gólját Kudlch NTE lövi. A TIAC csapata ra|taütésszerü két lerohanásából, súlyos védelmi hibákból BOzOldl és Ztmmermann fejes gól|a utján Jut a győzelemhez.
A tapolcai csapat minden egyes tagja dicsérelet érdemel a mérkőzés folyamán tanúsított lelkes odaadó Játékáért. Csak egyes Játékosainak le kell szokni a fegyelmezetlenségről, ugy sok őrömet fog szerezni a tapo\'cai drukkeroknak. A Torna Eüylelból csak Csondor, Babos és Kudlch nyújtottak elfogadhatót. UJra bebizonyosodott, hogy, sa|nos, Nagykanizsán jelenleg nincs egyellen lövőcsatár sem.
(H. J.)
Keszthely ismét fölényes győzelmet aratott a városközi úszóversenyen
Az ellő évi körmérkőzés
Keszthely, augusztus 17 (Saját tudósítónktól) A Keszthely —Székesfehérvár—Veszprém városközi uszómérkózés harmadik és ez-Idén utolsó találkozója volt vasárnap Balatonalmádiban. A harmadik Összecsapás ls Keszthely fölényes győzelmével végződött A kes thelyiek mind az Ot számban elsők leltek.
Eredmények (K ~ Keszthely, Sz = Székesfehérvár, V — Veszprém):
400 m szenior: 1. Csík (K) 6 p 40 mp, 2. Mark Viktor (K), 3. Veletel (V).
50 m tfj. hátúszás: 1. Lengváry (K) 40-2 mp, 2. Barna (Sz), 3. Uyenes (K).
50 m tfj. mellúszás: 1. Csík (K) 37-2 mp, 2. Gyökér (V), 3. Békési (Sz).
JX-50 m tfj. vegyes staféta : 1. Keszthely (Csík—Lengváry—Rosen-berg) 1 p 57 mp, 2. Székesfehérvár, 3. Veszprém. 50 m hölgyuszás: 1. Vitái Bella " 50 mp, 2. Raffai (Sz) 3. Singer
a
Ezzel az első évi körmérkőzés végetért, a következő pontaránnyal: Keszthely 277 pont Székesfehérvár 179 „ Veszprém 79 .
A vlnóóló körmérkőzést ls Keszt-
hely nyerte meg, mert ezúttal a
vasárnap befejeződött
veszprémleket is megverte 9:0 (4:0) arányban, óriási lolénnyel.
Verseny kívüli számok Is vollak. Igy:
50 m gyermek gyorsúszás: 1. Szemző (K), 36 8 mp, 2. Rácz (K), 3. Raffai (Sz).
100 mellúszás (vendépeV): 1. Qyenes (K) 1 p 34 mp, 2. Siékely (Bpest).
30 m gyermek-úszás (vendégek): 1. Pál György (K), 2. Szilágyi, 3.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fűszeréi csemegeüzletben.
Főraktár: 1
Urálj-atea 34. Tslefos M0.
Csakner Edit.
A 3 vándordíjat (egy hö\'gy, egy férfi és egy vízipóló elsőségért) a hirom város adja. Hlrom éven át lesz a küzdelem értük. Az első helyezettek minden városból évenként a MUSz érmét kapják.
A versenyen sokan vollak ott keszthelyiek Is. A keszthelyi úszók Terslyánszky Géza ny. őrnagy, a Törekvés elnökének és Práger Sándor szakosztályi elnöknek vezetésével két teherautón mentek át Balatonalmádiba.
A ZTE tenniszosapata 7i4 arányú gyAzelmet aratott ai MTE csapatán
AJÁNLUNKs
előnyős kötéseink folytán, teljes zsíros trapplata-sajtot
kerékvételnél ............ P 8*0
Édes tejszínből készült
tea-vajat >/< kg.-klnt P —-aa friss juMuré t kg. p S-_
Qyenes Lajos ÉSSKi*.
Városház-palota
Vida Lajos füszerilzlete
ssn Horthy Mlktós-ut IS.
Nagykanizsa, augusztus 17
Csekélyszámu, de lelkes közönség lelenlélében játszották le az N*TE pályáin az idei Vágó-vándorserleg-mérközések első produkcióját. Az Időjárás nem nagyon kedvezett a versenynek s többször félbe is kellelt az eső miatt szakítani, de sikerült mégis az összes versenyszámokat lebonyolítani (a női párost a ZTE feladta).
A csapatok összeállítása nem volt nsgyon szerencsés. Sokan a játékosok kOzül nem treniroztak s Igy nem tudtak eredményesen küzdeni s volt olyan játékos Is, akinek — bár tréningje — volt — tudása éa rutinja hiányzott, ahhoz, hogy nyilvános versenyen szerepeljen. Szép Játékot
produkált Horváth (ZTE), Cseh (ZTE), Ádám (NTE) és Lustgarteu (NTE).
A részletes eredmények: (elől a ZTE-Játékosok) Horváth-Oonda 6:3, 6:3; Lstzkó— Kluger 6:4, 6:3; Cseh—Lustgarten 6:4, 9:7; dr. Halszer—Ádám 6 : 1, 6:2; dr Ma-kóné—Récsel Rózsi 1 : 6,2:6; Stem-thál Ofrli—Qünser Lilly I : 6, 3:6; Horváth, Lstzkó—Gonds, Kluger 6:1. 6:2; dr.Haiszer, Cseh—Lustgarten, Ádám 1 :6, 6:4, 6: 4; Horváth, dr. Mákóoé—Oonda, Récsd R. 3:6, 12:10, 6:4; Lstzkó, Stemlhál— O— Kluger, Récsel M. 3:6, 1:6; dr. Makóné, Sternthál-Récsei nővérek 0:3, w: a „ A második fordulót augusztus 30-án Játszák le a Zrinyl-pilyán.
A nagykanizsai Postás-Sport Egyesület első 18vész-versenye
Nagykanizsa, augusztus 17
A közönség nagy érdeklődése mellett tsrtotta meg szombaton délután az Országos Postás Sportegyesület nagykanizsai lövész-csoportja első lövész-versenyét, amely délután 3 óráMI 6-ig tartott és amely iránt élépk érdeklődés nyilvánult meg a többi sportegyesületek részéről is. Képviselve volt a MOVE lövész-csoportja, a klskanlzsai Polgári Lövészegyesület, stb. A szépen sikerüli versenyt dr. Tholway Zsigmond postatávlrdal főfelügyelő, a helyi cio-porl elnöke és vitéz Szabó István oktatótiszt vezették le.
A versenyen résztvett 33 postás lövész. A verseny eredménve:
1. Szőnyi Ferenc posta forgalmi díjnok 46 ponttal, aki a nagy bronz érmei kspia, 2. Kupi ialván 11. oszt. altiszt, aki 43 pontot ért el, nagv bronz érmet nyert, 3. Vetter Rezső főtiszt, 42 ponttal, kis bronzérmet nyert, 4. vitéz Temesvár! Péter postaaltiszt 42 ponttal a kis bronzérmet nyert.
A többi lövészek is olyan eredményt produkáltak, ami a legteljesebb elismerést váltotta kL
Verseny után dr. Tholway Zsigmond csoportelnök gyujtóhalásu beszéd kíséretében nyújtotta át az érmeket a kitűnő lövészeknek, további kitartásra buzdítván őket.
Dr. Tholway Zsigmond elnök ez-alkalommal nyújtotta át a Lövész Egyletek mult hónapban megtartott versenyén résztveti Postás Lövész-egylet-1 tagok nagy bronzérmeit a következőknek:
1. Vetter Rezső főtiszt,
2. Petrekovlcs Islván II. o. altiszt,
3. Haspel Pál segédellenőr,
4. Ambrus József vonalfelv. és
5. Kertész József altiszt.
Dr. Tholway elnök ezután meleg szavakban köszönetei mondott eredményes munkásságáért vitéz Szabó István oktatótisztnek is.
A második lövészversenyt folyó évi október havában fogják megtar-
tani, amikor Is a dr. Tholway Zsigmond postatávlrdal főfelügyelő, helyi csoportelnOk által adományozóit ezüst vándordij serlegért fognak versenyezni a posta tiszti és altiszti csoportok.
(A testnevelési bizottság ülése) A nagykanizsai városi testnevelési bizottság ma délelőtt 9 órakor a városházán ülést tart.
(A Zrínyi Torna Egylet) ma este 6 órakor a sportpályán választmányi ülést tart.

(Rövidítések) H — hírek, közgazdaság. itangv. — hangverseny. E — elésdSs Oy — gyermekeknek. A — uszonyoknak. Z — zene. Mg. mezőgazdaság. II). — itjuaágt előadás. F — felolvasás. O — gramofonzene. Jb — jazz bánd. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Augusztus 18 (kedd)
Budapest 9.15 Az államrendőrség zenekarának hangversenye. 9.30 H 9.45 A hangv. folyt. 11 10 Nemsetkflzl vizlelző-ssolgálat. 12 Déli hstangazó. 12.05 A Mcidlnger-szaloacenekar hangversenye. 1125 H 12 45 A hangv lolyL 13 Idólelzéa. 14.45 a 15.20 lljl 16 A bayreuttil ünnepi Datepl előadások sorozatában Wagner R. Trlslan éa Isolda 3 (elv. zenedrámá|ának közvetítése Bayreuihból. Utána kb. 22.00 Időjelzés, idöjárás|elenlés Mi|d cigányzene.
Bécs 11.30 és 12.40 Zeneksrt hangverseny. 13.19 O. 16 Bayreulh. 27.15 Zenekari hangverseny.
Brit országoa müsnr 16.00 Zenekari hangverseny. <7.15 Zenés gyermekére. 18 Zenekari hangverseny, lé 40 Vonósnégyes. 19 20 K. 272 -24 Zenekari hangv.
Miláné 16.40 Oyerekkuckő. 17 és 10.15 Zenekatl hangverseny. 19. 0 O. 21 Salm. hangv 22.30 Zenekari hangv.
Prága 11.30 O. 19 A gyermekágyi kt-állttisrol 20 Opers E.
Róma 17.30 Zenekari hangverseny. 20,10 O. 21 Zenekari hangverseny.
Varsó 12.10 O. 15.49 Onerslsmertetés. 16 Bayreulh. 17.50 O. 22 25 Zenekari hangveracny.
ZALAI KÖZLÖNY
1S31. augusttun 18
Mrlohl zárlat
Pirii JO-llVl. London M9J\'/t. Nawyort 513 CO, Bitaatf 7150, MUh 2684, Madrid 44-00. Anxtadtm 208 90, Bariig —■-, Wlan 7210, SoOa 3-JO, Prága 15*18. Varsó 57-40, Budapeal ao-oa\'i aaljiád 9 06, tokánál--.
Terménytőzsde kw Uaaav. uj 77-as 940-10-10 78-aa 9 55—1035, 7K« 980-10-40. 80-w lO-81-míO, danáit 77-aa 9 20 - 9 60 78-aa 935-B7Í. TB-es 950-990, 80-as 960-1000. Hon 875 — 900, lak. árjy uj 14->d—15 00, aOrárpa 16-00-1700, sab lí\'50—18\'75, Itt*áí< 15"75 -1800. rcpca ——•—. korp* 1030 - 1050.
A budapesti tőzsde áarlia-Jegjsése
cattk.
DBVIZAK
J29-70-231-30 1 10-06 1014 185-I5-13B-15 \' 79-35-79-96 J 3-3S-3-42
--152-80-158 30
idoa 2766 27-86 \'"" 47-2W1 20
--- 29-80-30-00
Nawyw 569-50-78 50
\'WS
Ha 18*47-16 99 Mfe 4*12-4*16 152 40-138-40 \'araó «9*7»-«4*2S S002-80-M l\'MS-ltl-fe
SarUaráaár
FalbaJtáa 4382, alalaUaa 223. - HlaO-raadtt 1-13—1*14, aaadatt 1*12—1*14, azadalt kOaép 1-06—1*08, Uaayfl 1*00-1*04, l-aó randa Mag 1*02-1*06, U-od laada öreg
0-82 0^6 angol ssktt 1*20-1*36, aaaloaaa nagyban ws-froo, aak 1*34 - 0 00, htii
1-45—1-84, aaalonoáa Mlaartáa 1*40—1*50.
valutAk
I L 2770-28-00 itr. 79*80-80-10 1 k. 19*94-17*10 Mik. 152*30.11830 Btaár 10*0-810*18
Langyal t a 65-84-28 La» >40-3-48 Lm 4-10-4-18 Un 29 80-90*20 i I»06-1S»20 11-2-80*158*80
Kiadta: Bélzalai Nyomda ei Lapkiadó Vállalat, Rankaniuáa
Felelős kiadó: Zalai Károly. Maratva taiafoa ■ Nagylunlau 78. aa.
Őszi vetésre:
Gazdasági magvak
továbbá;
Kerti magvak
lá)Nltlai( Fehérhigynuug InlkájMiUBH ináMkaaag Spi-notaag lafslejtz agg BaUtaug Bseglímag Sirgarépaaug Sárga Tiolaaag Petreuelyemmag stb. stb.
Műtrágyák. Gabona-csávázó szerek
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-védó szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telelőn: 180. aiö _
ÉRTESÍTÉS.
ÉitesHem a nagyérdemű közönséget, hogy dus raktáramon levő márvány ét gránit síremlékeket leszállított árban hozom forgalomba. — További airknrntMásI éa slrbaH ápitá-•ét, termő- és műkőből, legolcsóbban készítek, ugy az összes e szakba vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem s n. é. közönség tzlves pártfogását. Teljei tisztelettel
Kwáot József
AtSVSék okL k®\'Br,lSömcs,er
figyelni I Klrály-utoa SS. tat.
APRÓHIRDETÉSEK
A, ipróhlrddiiik <B|i IU iiOIk 50 fillér. Minden lovibbl ni dlji 3 ftllér. Vilii- ii ünntpn.p 10 «iólg ao pl/ér, minden lovibbl nó dlji a flll. Sivrdin c» pinuktn 10 Mól* ÖO fillér. mlnd.u lovibbl iió ül,a 6 fillér. Clmuó i minden vu-l.üibb bílllkból illó tró kii llónik „imlltillk. Álliit kireióknik o mgvlmtny.
HlrdolSHk 5 <01) pengő SiMbesn alul
a folMleg«M könyveié*, udmldxdi nlkrrUléhc végéi! élőre ftxelenaök.
MBhelyéthelyeaáa. Fonottbutor,kosár éa nádaa&lonáa Illésnél, Pöul 4. 3029
Ogyes Idékre I
ajánlkozik háshoz. Vidékié la. Clm Mlklóssy Edtlb, Kisfaludy Sándor-utca 17. 3743
Egy lataasM éa egy taaalálaáay
felvétetik. Klracbner Mór dlvaUru kereske-
3732
Tóbb egy szobás laké. mellékhelyiségekkel kiadó Pelófl-ut 42. alatt. 3492
Szeptember bó el,e|ére kereaek egy tlsz-teaaégea aaokala*ssyt, aki féléves kisgyermekkel Is szívesen loelstkoztk. Jelentkezni lehet sugusztus 22-én d. u. 1—3 óra koiölt Broíés Mátyás századoanénál. Battbyány-utca 22. az. alatt. 3772

eladó Magyar-utca 4.
Gallérokat
12 fillérért legizebben tisztit
KOVALD
budapesti festógyár.
BylIjMlalap lapykanlza Csaagary-ut 5. ai.
Egy károsa és egy kétuobás sssagAss-ház nagy kerttel éa gazdasági éptlietek-kel Clgány-u. 2 (Klskaalzsa) szonnal kiadó. Bóvebbet Klrály-nlca 23 Korács kólaragónál. 3636
FlllaáH ta| Ismét lupbató Tejköz-pontnál. Telefon 349. 3721
állást keres Hatat gyermektelen házaspár, eaetleg kaucióval la. Clm a kiadóban. 3701
Két világos szoba >arr«lá«sk és kalon bejáratú butorosott szoba kUdó Deák-tér 2 3718
Url oaalá* két diákot teljes ellálásis elfogad. Clm s kiadóban. 3\'28
Honvéd utca 23. szám sUltt hál eladó. Bóvebbet megtudhatni ugyanott. 3763
u| fajtat* éa furó-gép Vörösmarty, utca 41. 3764
Uradalmi és Isjborslmat Saaat latváa
katákaa 20 flllérlól telteié
iMzállilott áron
árualtom 3 Utastól kezdve. Helyben a logyasztást adót ktllon lelazámltom.
Zerkowitz bornagykereskedő.
___1/14
Diák leányok, vagy fíul kellemes ottbont találnak urlasszonynál. Kényelmea szoba, elsórangu ellátás. Állandó német társáigáa, francia, angol oktatáa a házban. Fizetési teltételek Igények azerlnt. — Helnrlcbné, Budapest. Paulay Ede utca 25., Hl. 14. 3768
13 éves glmnázlsta Ham részére url-caaládnál teljes allétéat keresek, hol correct térti nevelés biztosítva van. Plzeléa megjelölést teltéUen ttérem. — Körjegyző, Szentadorján (Zala m.) 3 \'10
A balvárosban elegánsan berendezett 2 ablakos, ktlldnbejáratu utcai szoba 1, vagy 2 urnák kla*4, eaetleg teljes; ellátással. Clm s kiadóban. 8736
Utcai hal*la4a.k, raktár, padlás, pince, garázs kiadók. Deák-tér 2. 3719
Kalonarét, Kápolna-tér 4. szám alatti magállhAa azonnal kiadó- 3771
özv. Skrlvallcs Istvánné szül. Barbarits Katalin a maga, gyermekei és az egész gyászoló család nevében elszomorodott szívvel. Isten akaratában megnyugvást keresve jelenti, hogy szeretett Jó férje
SKRIVALICS ISTVÁN
csizmadiamester, éleiének 63-ik, házasságának 33-ik évében, augusztus 14-én este 8 órakor, megadással viselt, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvélele után visszaadta lelkét Teremtőjének.
A megboldogult letemét vasárnap délután 5 órakor helyeztük örök nyugalomra a nagykanizsai róm. kath. sírkertben.
Az engesztelő szentmiseáldozatot hétfőn reggel mutáltuk be drága haloltunk lelkitldveérl a helybeli szentferencrendi plébániatemplomban.
Nagykanizsa, 1931. augusztus 17.
János ii Anna, fiHaielt özv. Pintér JáaoanS zytrmtktl. Horváth Marianna minyt, Pintér Kató i, Jasc.1, Skrlvallcs Kiirt é. Sanyi unokit.
■ Barbarits, Novácaky, NUayar, Ptatir ii Varsa culidok.
KAaaflaatsiylIváMlláa. Mlndszoknsk, kik felejthetetlen halottunk végUazteasége alkalmából fájdalmunkat részvétükkel enyhítették és mindazoknak, kik nehéz óráinkban együttérzésük Jeleivel mellelttlnk álltak, ezúton felezzük kl hálás kószónelUnket. A gyászoló család.
Naghlaá. A Nagykanizsai Uránia Moz-
Íóképszlnház Részvénytársaság Nagyka-anlzaa 1931. augusztus hó 26-én d. u. 5 órakor saját helyiségében (Sugár-ut 5.) tartja ávl raa.aa kaagyal«a*t, melyre a tisztelt részvényeseket ezennel tisztelettel meghívja az ígazgalóaáf- — Tárgysorozat t I. Az Igazgatóság és leltlgyeló-blzollság jelentése. 2. Zárszámadások és a mérleg Ismertetése s az Igazgatósig és fel-Ugyetóblzoltság részére a felmenlvény meg-sosss. 3. Az slspszshilyok 10-lk és 14-lk §-alnak módosítása. -I. Esetleges Indítványok. Mérleg-számla 1930 év december lió 31-én. Vagyon: Pénzkészlet P 1 .507-93. Berendezések P 37 090 72, hngedélyérlék P 31.500-—, Adósok P 42.095-54, Veszteség P 16 549-40. Összesen P 128 743 59. Teher: Részvénytőke P 24.000- -, Tóketsrlslék P 585-53, Berendezések értékcsökkenési tartalék alap P 1.400--, Ellogadványok P 26.750*--, Fel nem vell osztalékok P 12 53. Hllelezók P 67.953 96. Vigalmi adó P 8.041-57, ösz-szesen P 128.743 59.
As alapszabályok 11. §-a értelmében a köigytllésen csak szok a részvényesek bírnak szsvszall joggal, sklk s részvényeiket szelvényeikkel egyUII a táisaság pénztáránál, vagy a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaságnál Nagykanizsa a közgyűlés megkezdése elótl letétbe helyezték, jrrj
394/1931. Ikt. szám.
Versenytárgyalási hirdetés.
A nagykanizsai Horthy Miklós vároM !*özkórház nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet újból 195 tonna koksz szállítására.
Az ajánlatokat a v. közkórházhoz Nagykanizsa 1931. szeptember hó 7-én déli 12 óráig kell beküldeni, zári lepecsételt boiitékban. — Ezen lialárioOn lul érkezett ajánlatok nem vételnek figyelembe. A szállítási fellélelek a kórháztól díjtalanul beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1931. augusztus hó 14-én.
Hortky Siklói várod Uxkárkái
s7sr_llfftlllW-
Mmi a Zalai Kön.
Aki fotografál,
annak több jut az életből!
Zeiss Baby-Box gép
16-50 pangóért kapható,
mellyel bárki nagyszerű felvételt készíthet. — Szakszerű felvilágosítás:
Szabó Antal
fegyver- és sportüzlet fotó oaztilyán.
Amatör-foto munkák kidolgozása modern, villanyerűre berendezettfotó laboratóriumban.
mt,


FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4-SO. Penaió 8-- P-tSI.
Egyágyas szobáknál 10o/o, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. ,ui
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 186 szám
Nagykanizsa, 1931. augusztus 19, szerda
Ara 14 Hltér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkeaitósee: nappal Sugár ul 2 , éjjel Pöul 5. Kiadóhivatal: Fóul 5.
Keuthelyl flókkladóhtvatal:
szám. Kossuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elólizelésl ára . rgy hóra X pengó SO Iliiéi.
/ Szerkesztőség 421. szám, (é||el 78.) leieion. ^ Kiadóhivatal 78 Keazllielyl Ilók 22.
Aranypengő-érték...
Irta: Kelemen Ferenc A ra. kir. minisztérium 4560/M. E. izámu rendelete uj számolási értékel vezetett be a magyar gazdasági életbe. Az aranypengő-érték pénzügyi nóvum, mely különösen a nagyközönség közgazdaságilag kevésbbé Iskolázott része elöli okvetlenül alaposabb magyarázatra szorul. Mindenekelőtt hangsúlyoznunk kell, hogy Itt nem uj valutáról, nem is kettős valutáról, hanem csak egy számolási értékről van szó, amelynek célja pénzintézeti és máa magánjogi követelés és tartozás értékállandóságának biztosítása. Nem u| pénz, nem aranypengö kerül a forgalomba, hanem egy eszmei pénzegység, az aranypengő-érték fog különféle pénzintézeti és magánjogi tartozások és követelések elszámolásánál számolási alapul szolgálni. Ezt a számolási érlékel az Infláció uláni Időkben egyes hosszabb lejárata fizetési kötelezettségeknél egyesek már gyakorlatilag alkalmazták, általánossá azonban csak a kormány említett rendeletével lelL
Évszázadok óta az arany az, mely értékmérőnek leg|obban megfelel. Az arany árában tapasztaljuk a legkisebb Ingadozásokat, mert a világ aranytermelése évilzedek óla alig változik. Ez természetesen nem jelenti azl, hogy az arany ára teljesen stabil volna, mert még ebben a nemesfémben is számolnunk kell bizonyos fluktuálással, de a többi lémhez, vagy más értékmérő eszközhöz viszonyítva, a legmegbízhatóbb mégis csak az arany. Ehhez járul még az az Ideális érték, melyei az arany mint az emberi vágyakozás, szimbóluma leiént. Évekkel ezelőtt a nagy pénzromlás Idején és kellő aranytartalékok hlj|ín elsőrendű pénzügyi szakemberek a buza-valufával kísérletezlek. A buza, Magyarország és a legtöbb mezőgazdasági állam e standard cikke alkalmasnak látszott arra, hogy hazánkban legalább átmenetileg értékmérő eszközül szolgáljon. Jogosnak látszott »z a feltevés, hogy a buza ára Irányító hatással lesz az egész áralakulásra. A buza árának katasztrofális zuhanása s az iparcikkek árának önálló alakulása egyszer-smindenkorra elvetette a buza-valula lehetőségét De igy jártak a külföld hasonló kísérletei: a német rozs valuta stb. Is A különféle nemes fémekkel való kísérletezés sem végződött máskép. A réz, a platina nem bizonyullak stabil értékmérőnek, az ezüst még a legalkalmasabbnak Iái-szik ily Célra, de e nemes fém is oly gyakori s oly nagyfokú áringadozásnak van alávetve, hogy megbízható értékmérőnek ez sem használható. let volnának még a különféle idepen valuták, mint más ország értékmérői, de sem a font, sem a dollár, minden bűvös varázsuk dacára nem tölthetik az abszolút biz-l(>8 értékmérő szerepéi. Elég, ha e tekintetben az angol font legutóbbi lényeges ingadozására hivalkomnk.
Marad tehát az arany és mindig csak az arany, az a fém, az a varázs, az a mágikus erő, amelyben évszázadok óta a lömegek vagyon-gyüjtö és értékmérő törekvése bizalommal megnyugszik. Ebből a szempontból tehát a kormány arany-pengö-érték rendelete a legszerencsésebbnek tekinthető I Kérdés azonban, hogy a gyakorlati éleiben nem fig-e olyan eltolódásokhoz vezetni, amelyek a magyar pengő preslige, nemzeti hitelünk és gazdasági érdekeink szempontjából legalább is nem kívánatosak.
Áltól kell tartanunk, hogy az u| számolási érlék bevezetése mélyen bele fog nyúlni közgazdaságunk legkülönfélébb területeire s olt lényeges változásokat fog okozni. Komoly szociális aggodalom |elenlkezhellk abban, hogy az aranypengő érték nem terjesztetett kl a munkabérekre és a magánalkalmazottak illetményeire. Ez a körülmény képes a fizikai és szellemi munkások táborában mélyreható szociális ellentétekel előidézni, melyek a társadalmi osztályok amúgy is nagyfokú osztályérzékenységét csak fokozni fog-Iák. Előbb-utóbb ki kell terjeszteni minden társadalmi rétegre és minden közgazdasági, terűiéire. S ha ez remélhetőleg már a legközelebbi napokban meglörténlk, akkor az ere-
detileg számolási értéknek szánt aranypengö — vJlósággal második törvényes fizetési eszközzé válik. Micsoda szerep jut ezekután a pengő bankjegynek s mi vár az ezüst és váltópénzre, melynek aranyértéke minimális.
Fokozottabb jelentősége lesz ezekután a törvényes fizetési eszköz alapszabályszerU ércfedezetének, mert a forgalomban lévő bankjegyek annál jobban közelednek majd az aranyérlékhez, mennél magasabb lesz a ledezeli arany.
És ml lesz majd, ha a pengó éa az aranypengő-érték utjai egymástól elszakadnak ?
Ez esetben bizonyos disagió fog előállni, az aranypengö-értéknek a pengőhöz viszonyított többletértéke, melyet a Magyar Nemzeti Bank a rendelet szerint legkésőbb augusztus. 31-élői kezdve naponként közölni fog. Ez a többlet fogja gyakorlatilag a valorizációt jelenteni, amelynek következménye az lesz, hogy a betevő mindenkor annyi aranyérlékel fog kézhez kapni, amennyit tényleg adott
Ha például valaki ma 1000 pengőt helyez el valamely bankban, ugy tulajdonképen 174 9 dollár értéket bízott rá az intézetre s ezt az értéket kell a jövőben bármikor visszakapnia A bank a hivatalosan közzétett aranyszám alapján annyi pengő-
bankjegyet tartozik a félnek kifizetni, amennyi 174 9 dollár ériékének megfelel.
A devizaforgalom korlátozása s a pengő kiviteli lilalom alatl természetesen a betevő nem juthat effektív dollár banklegyekhez, de megkapja ezen bankjegyek belföldi pengő egyenértékét.
Mindaddig, mig az arany londoni piaci Arán lényeges eltolódás nem mutatkozik s a font árfolyamában számottevő változás nem lesz, nem kell a pengő és az aranypengő-érték eltávolodásától larlani. Fontos közgazdasági és pénzügyi érdek, hogy Magyarország törvényes fizetési eszköze éa a bevezetőleg említett rendelettel statuált aranypengő-számolási érték útja szorosan egymás mellett haladjon Ez azonban nemcsak a Magyar Nemzeti Bank kitűnően bevált valutavédelmi intézkedéseitől, hanem olyan közgazdasági és pénzügyi politika inauguralásátol is függ, mely számot vet az ország igazi gazdasági érdekeivel és lényleges gazdasági helvzetével. A 33-as bizottság eddigi működése komoly garancia ebben a tekintetben s igy minden kilátásunk megvan rá, hogy a pengő éB az aranypengő-érték mint elválaszthatatlan ikertestvérek fog|ák szolgálni ennek a szegény országnak gazdasági boldogulását.
Páris elutasította a Gráf Zeppelín-t
Lindbergh ezredes folytalja repülését Szovjetoroszországba
repülhetne Páris felelt. Szerencsés utat kivánok.
A Zeppelin mlmdn lesMÓllt a (ybntvortöl repUldléren
l/mdon, augusztus 18 (Éjszakai rádlójelenlés) A Orsf Zeppelin kedden délután 4 órakor átrepülte a La Manche-csatornát, 6 órakor London feleli keringeti, este 7 órakor pedig leszállt a hon-worthi repülőtéren, ahol a kivonult hatalmas tömeg leírhatatlan lelkesedéssel ünnepelte a léghajóóriást.
PárlB, augusztus 18 (Éjszakai rádlójelenlés) Eckentr kapitány szikratávírón a Qraf Zeppelinből összeköttetésbe lépett Du-mesnll francia légügyi miniszterrel, akinek tudomására adta, hogy ha a francia kormány óha|t|a, ugy a Qraf Zeppelin elrepül Páris felett Is.
A légügyi miniszter a következő választ küldte szikratávíró utján Eckenernek:
Sajnálom, de a rossz Idő miatt nem hlhelem, hogy a léghajó el-
A megtakarítási rendelkezések 200 millió pengővel fogják megjavítani az államháztartás költségvetését
A 33-as bizottság 5-ös albizottsága minden tárca költségvetését felülvizsgálja a lételek
csökkentése céljából
A mMovfet megengedre /Jndhergfilielí, bogy oross területre repUlflesseri
l\'árls, augusztus 18 Rigai jelentés szerint a kamcsatkai Pelropavloszk rádióleadó állomása kapcsolatba lépett Lindbergh ezredessel, aki repüléséi Moszkva felé folytatni akarja. A szovjet kormány lellialaluiazla Lindbergh ezredest a szovjet terület átrepülésére. Llnd-brrghet még e hét végére várják Moszkvába.
Budapest, augusztus 18 A 33-as bizottság 5-ös albizottságának összeállítása minden valószínűség szerint a következő lesz: A felsőház részéről Teleszky János és Egry Aurél. A képviselőház részéről dr. Kállay Tibor vagy Rassay Károly, Esterházy Móric gróf, Lakatos Gyula vagy Örffy Imre. Az ötös bizottságot a 33-as bizottság szombatra, vagy a |0vö hét elejére összehívandó ülésén fogja megválasztani és azonnal megkezdi munkáját. a*. UlUs albtxottsóg munkd/a A 33 as bizottság 5-ös aloizoll-sága minden tárca költségvetési téleleit megvizsgálja, hogy hol lehel
megtakarításokat elérni, ml\'yen hivatalt, Intézményt lehet megszüntetni személyi, vagy dologi kiadásokai csökkenteni. A bizottság által letárgyalt javaslatok megszövegezése folyamaiban van. Azok a rendeletek, amelyek bizonyos adók emelésére vonatkoznak, még e hónapban meg-|elennek.
A megtakarítási rendellrexé-sek a fövő öónapban /elen-nek mnn
Azok a rendelkezések, amelyek megtakarításokat céloznak, szeptemberben Jelennek meg. Az adóemelésekből 100 milliót kivánnak biztosítani, egyéb forrásokból közel tigyan-
ennyil, tehát mintegy 200 millió pengővel akarják megjavítani a költségvetést.
Az adónál szerepel a házadó 10 és a a forgalmi adó 59 százalékos emelése. A közalkalmazottak fizetéséi valószínűleg 10 százalékkal csökkentik.
A legteljesebb takarékosság
Amint a 33-as bizottság munkája a legteljesebb eredménnyel |árt már eddig is, mindenki a legnagyobb megnyugvással veheti tudomásul az 5 tagu albizottság munkáját Is, amely a takarékosság elvét a lehelőség halárain belül teljes mértékben ér-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus 12
vényesiteni fogja.
yj Mubud bankforgalom mdsodlh nap fa
A szabad bankforgalom mai második napja is épen oly nyugodtan telt el, mint az első. Belétel aránylag keveset vettek ki. A külföldi sajtó megelégedéssel állapltja meg a magyar közönség higgadt magatartását, ami ló hatást tett a külföldi pénzpiacokon. Betevők most Is nagyobb számmal jelentkeztek, mint a betétekből pénzt Igénylik.
A belügyminiszter ulasitást adott, hogy az önkormányzatok a házi pénztárakban csak az okvetlenül szükséges pénzösszegeket tartsák, a betéteket pedig haladéktalanul helyezzék el a pénzintézeteknél.
Mindjobban /er/ed a valuta-letét akció
A nemzeti valuia-lctél mozgalom széles körben terjed tovább. A nagykereskedők elsősorban a lényleges külföldi valuta letétbehelyezése mellett kardoskodnak. A központi bizottság szombaton kezdi meg munkáját, de máris alakultak egyes városokban helyi szervezetek, hogy azonnal hozzálogjanak a propagandához és a letétgyüjtés munkájához.
lletartOmtatoit rémOlr-ter/entök
A kiskunfélegyhazai csendőrség a gazdasági helyzettel kapcsolatos rémhírterjesztés miatt letartóztatta Korom József biztosítási Ügynököt, valamint Szeri Jánost és Szllasi Jánost, akik Kiskunfélegyházán és a környező tanyákon hamis híreket terjesztettek. Mindhármukat a kecskeméti Ügyészség fogházába szállították.
A Birodalmi Bank laszábllHotta a lombard-kamatlábat
Berlin, augusztus 18 (Éjszakai rddlójelentés) A Birodalmi Bank elhatarozta, hogy aug. 19-től kezdve 12 százalékra leszállítja a lombard-kamatlábat.
Vakmerő rablótámadás
a Birodalmi Bank fiókja ellen
Berlin, augusztus 18 (Éjszakai rddtójelentés) A Birodalmi Bank schönbergi fiókja ellen elkövetettrablótámadás tettesel kézre-kerltésére 3000 márka jutalmai tűzlek ki. A sebesült pénztárnok állapota súlyos. A tettesek, akik 22.000 márkát raboltak, 12 lövést adlak le a bank pénztárhelyiségében.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha mOS< előfizet.
i polgármester újból elrendelte a nagykanizsai Zeileis-rendelő bezárását
A nagykanizsai orvosok depnláciő/a a polgármesternél
A Nagykanizsán letelepedell Zeileis-rendelő által feladott reklám-közleményeken és hirdetéseken kívül a Zalai Közlöny most ötödlzben foglalkozik a rendelő ügyes-bajos dolgaival. Először megírtuk, hogy Nagykanizsára is jön a Zelleis-rendelö és megirluk, hogy más dunántúli városokban sorra betiltják a működésűkéi. Másodszor megirluk, hogy a polgármester Nagykanizsán is betiltotta a rendelő működését. Harmadszor megirluk, hogy az alispán jóváhagyó határozata után a Centrál-ban elhelyezett rendelőt karhatalommal bezárták. Negyedszer megírtuk, hogy dr. Ooda Lipót városi tisztiorvos sajtópert indít a Zelleis-ügyben a Zalamegyei Ujság-bsn Érdi László tollából megjelent cikk miatt és hogy a rendőri bünletöblró dr. Eckenberg Imrét 40 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
Most ötödször foglalkozunk hasábjainkon a Zelleis-rendelö Ügyében hozotl hatósági intézkedéssel, amely a rendelő ujabb bezárását eredményezte.
Kedden délben mintegy 20 tagu nagykanizsai orvos-deputácló jelent meg a városházán dr. Kinlg József, a Zalamegyei Orvosszövetseg nagykanizsai fiók-elnökének vezetésével. A küldöttség szónoka, dr. König József feltárta dr. Krátky István polgármester elölt a Zeileis-rendelő reklámozásában, működésében rejlő orvos-elhikal és orvostudományi panaszokat, kérve a polgármesteri, mini elsőfokú közegészségügyi halóságol, hogy fellebbezésre valö tekintet nélkül zárassa le azonna l hatállyal a szállodából ugyan kiköltözött, de másutt újra megnyill Zellels-rendelöt,
amiről az alispán véghatározata megállapította, hogy nem egyéb üzleti tökével finanszírozott gyógyvállalko-zásnál. Kérte egyben, hogy dr. Eckenberg Imrét korábbi kanizsai analógiára hivatkozva, a szakorvosi clm használatára vonatkozó törvény alapján, a megjelölés valódisága eseten is tiltsa el a .volt szanatóriumi főorvos" cim használatától.
Dr. Krátky István polgármester válaszában rámutatott arra, hogy a Zeileis-űgy ma országos probléma. Azonnali hatállyal való bezárásra a fennálló törvény avult rendelkezései nem adnak felhatalmazást, de most készül egy rendelet eme hiányosság pótlására. A szállodából történt kitiltás után, amikor dr. Eckenberg Imre működését más helyen újra megkezdte, uj elsőfokú határozathozatalra volt szűkség. Ez meg Is történt. A polgármester ezzel az uj határozattal a Zeileis-rendelő működését uj helyiségében is, fellebbezésre való tekintet nélkül beszüntette. Az alispán ezt a határozatot előreláthatólag jóváhagyja. Az orvosok további kéréseire kijelentette a polgármester, hogy a többi kihágást, minden visszaélést meg fog torolni. A clrr. huszná-latát, a többlekhez hasonlóan el fogja tiltani és az orvosi kar legális érdekelt mindenben meg fogja Wdeni.
Dr. Kőnlg József köszönetet mondott a polgármester intézkedéseiért, amiket a deputácló lelkesedéssel és a polgármester éltelése közben vett tudomásul.
A Zellels-rendelöt most már azonnali hatállyal bezáró véghatározatot még kedden délután klkézbesiiették az érdekelteknek.
A Béos-bndapestl személyvonat kirándult Göcsejbe, egy veszprémi község meg Zalába látogatott el
A budapesti hétfői lapok néhány ujabb .szenzációja"
Nagykanizsa, augusztus 18 Egyik két héttel ezelőtti számunkban megirluk, hogy egy budapesti héllói újság Endresz és Magyar óceánrepűlöket Siófokon kiraboltatta azzal a betörővel, aki ugyanakkor Nagykanizsán zár alatt ült a Jogház vasrácsos épületében. Ugyanannak a hétfőnek pesti újságban feltálalt zalai szenzációja volt 3 elégett ház egy benneégelt asszonnyal, amiből viszont csak annyi volt igaz, hogy elégett pár kereszt gabona és néhány öl hasábja.
A következő héttő ujabb zalai .szenzációkat" termelt ki a budapesti hétfői lapok hasábjain.
„Pesti kiránduló társaság halálos szerencsétlensége a Balatonon"
címmel a következőket Írták:
„Páljy Árpád és Tolnay Kálmán budapesti órássegédok vasárnap délután Balatonfüreden egy csónakot béreltek és Pelróczy György és János balatonfüredi legények társaságában túrára Indultak. Közben heves vihar tört kl, a caónak felborult » Pálfy Árpád elmerüli. A szerencsétion Ilatat-ember, amire barátai partra vonszolták, már meghalt. Tolnay a szerencsétlenség után bcslotett n községbo, hogy jelentést tegyen az esetről, közben a Petróczy testvérek magára hagyva a holttestot. csónakba ülve, ismét kieveztek a viharzó Balatonra. Néhány száz móterro a parttól csónakjuk felborult es Petróczy Gyóroy és János is a hullámokban lette halálát."
A Zala! Közlöny megyeszerie megszervezett vidéki hírszolgálata ugyanekkor nem jelentelt a szeren-
csétlenségről semmit. Utánajártunk tehát és megtudtuk, hogy a fenti tömeg-katasztrófából a valóság any-nyl, hogy egy Pálfy Árpád nevü 5 éves fiúcska a Balatonba fulladt.
A legutóbbi hétfő sem maradt adós a zalai szenzációval. Ez azonban már minden borzalma mellett is humorba fullad.
A Reggeli U/ság írja kéthasábos címmel:
Vasárnap elkapott egy autót
Zalaegerszeg mellett a bécsi személyvonaL
A továbbiakban vérfagyasztó szörnyűséggel leírja a lap, hogy a Budapestről Bécsbe robogó személyvonal Zalaegerszegtől 50 kilométerre, Szentmargilbánya község vasulállomásától nem messze, elütötte egy hentesmester teherautóját, a soffór meghall, Wachter József volt országgyűlést képviselő pedig súlyosan megsebesült.
A Zalai Közlöny hírszolgálata erről a zalai szenzációról sem kapott hiradást. Aki a harmadik elemiben tanult egy kevés földrajzot, az rögtön tudja is, hogy miért. Egyszerűen azért, mert felettébb valószínűtlennek hiszik, hogy a Budapest—bécsi személyvonat akár egy hentesmealer teherautója, akár a Reggeli Újság zalaegerszegi ludósilója kedvéért kirándult volna Oöcsejbe. Mi keresni valója lenne annak a bécsi vonatnak Zalaegerszeg környékén ? Avagy arrafelé már a vonatok Is weekendezni járnak vasárnaponként? És akkor is
pont Qöcsej felé csinál egy párszáz kilométeres kitérőt a Bécs-budapesti vonat?
Érdekes, hogy a hétfői lapoknak ezek a többnyire vérrel átitatott .szenzációi" mind Zalaegerszegről keltezve röppennek világgá.
Zalaegerszegről jelentették a Hétfői Napló-nak például, hogy egy nagy-gyimóti asszony rablógyilkos támadásnak esett áldozatul. Fejszével .majdnem kettéhasították" a fejét. (Minthogy életben maradt, a .majdnem" nem tudjuk, hogyan értendő?) A tudósítás szerint a zalai csendőrség nyomoz az ügyben és az asszonyi a zalaegerszegi kórházba vitték.
A baj csak ott van, hogv Nagy-gyimót Pápa melleit van, Veszprém megyében.
A Zalai Közlöny tartozik az ilyen lelkiismeretlen és gondatlan nir-gyártás leleplezésével azoknak az olvasóinak, akik a pesti hétfői lapok láttán olyan sokszor szegezik nekünk a kérdést:
— No és a Zalai Közlöny ? Ilyen szenzációkat nekünk pesti lapokból kell megtudnunk?
Nos bál, a Zalai Közlöny nem öl emberekel, nem égel el h lukat, nem fullaszt a Balatonba egész társaságokat. A Zalai Közlöny nem költ vérből csepegő szenzációkat. Elég azokból annyi, amennyi — sajnos 1 — Igazán van.
Éb főként: — a Zalai Közlöny egy kis hátborzongalás kedvéért nem csináltat kirándulásokat a vonatokkal és nem varázsol át községeket az orsiág egyik sarkából a másikba.
A kostanjevioai osatalér meglátogatására
szeptember 19-én Indáinak el
• kanizsai bajtáruk
Nagykanizsa, augusztus 18
Annak idején megírtuk, hogy a 20-as honvédek is a 48 as ezred az egyik legvéresebb ütközetét a kostan|evical harcmezőn vívták az olaszokkal, ahol sok nagykanizsai hős esett el a magyar becsületért vívott küzdelemben. Nagyon szép gondolat voll tehíl, amit Sztgrlszt László ny. százados megpendíteti, hogy t. i. az egykori bajtársak látogassák meg egykori küzdelmeik és véres szenvedéseik színhelyét, a Karszt csatatereit, ahol annyi bős nagykanizsai és zalai katona alussza örök álmái.
Már kl is volt tűzve az Indulás Ideje, augusztus 2-a, amikor vitéz Szepessy (Bugsch) Aladár ny. altábornagy vezetése alatt elindult volna a szépszámú csoport az ország minden részéből, ugy a tiszti, mint a legénységi állományból. Ekkor azonban közbejöttek a pénzügyi korlátozó rendelkezések és a rendezőségnek el kellett halssztania a tervezett kegyeletes utazását
Most, hogy a korlátozások megszűntek, Szlgrlszt százados újból felvetette az eszmét. A rendezőség elhatározta, hogy útját szeptember
19 én ejti meg, amikor Nagykanizsáról Triesztbe és onnét a lolmelnl fensikra, majd Koslanjevlcába és végül Selo-ba utaznak, az egykori csataterek megtekintésére és a vitézül elesett bajtársak sírjainak megkoszorúzására. Arra a csatatérre, ahol a
20 ások és 48-asok a 10. és II. isonzói csatában oly dicsőséges harcokat küzdöttek végig, hogy a Hő-fer-jelentés külön emelte kl vitézségüket.
Az utazás és ellátás költségei 70—
80 pengőbe kerülnek. Sokan jelentkeztek már eddig is a kegyeletteljes szép útra.
1031. suguszfus 19.
leánylleenm szervezése
Nagykanizsa, ailguaztus 18 Á ieáuyll&tím szeptember hóban való megnyílásának engédílyét a vallás ás közoktatásügyi miniszter megadta. Ezzel a rendelettel az Intézmény elindulhat célja felé, de a cél megvalósításától még nagyon messze vsn. A leányllceum Is olyan Isninlézet, amelyben a leányok lóig éves korukig olyan általános műveltségei szerelhetnek, amelynek érettségi vizsgálattal való tanúsításával jogot szereznek arra Is, hogy az egyelem orvosi és bölcsészeti fakultását mint rendes taniilók látogathatják és gyósyszerélzéll oklevelei js szerezhetnek. Aki a llceüm elvégrése illán tanulmányokat folytain! heth óhajt; a gyakorlati éleibe Is léjlhüt vagy taflltónőképzőlntézetben fegyétf tanulthány Után tanítónői oklevelet szerezhet. A pályaválasztás komoly flgy és komoly Ügy annak ai Iskolának a kiépítése Is, amely a (jályaválaszlást előkészíti.
A leáhyllceűm megszervezéséről a tatai kOtlOM f. évi június 7-lkl Számában található tétzletes hozzászólás. Letárgyalták az ügyet a f. évi julius 3-án tartott városi közgyűlésen is, amelyen volt alkalmam aleányllceummegtzervezésénektzük-ségetségéröl nyilatkozni, de egyben utaltam az Ideiglenes és kezdetleges lervezgetésre és kifejlettem azl Is, hogy pénzügyi megalapozás nélkfll a leányllceum Is csak tengődő Intézmény marad, amelynek fennállása blzloíitva nincs. Az engedélyezési okirat óvatos megállapításai csak megerősítenek felfogásomban. Ez ugyanis kitér a helyiség és berendezés célszerűségére, az igazgatás ét a lanárl kar Önállóságára (nem óraadó tanárokat kíván) és a nyilvánossági jog megadását kilátásba helyezi, ha a főigazgató Jelentése alapján aj intézet erre érdemet szerez. Mindez bekövetkezhet! k, hisz s vezetőkben megvan a legjobb szándék, a tanügyi helyzetünk ennek az Iskolatípusnak szükségéi már évtizedekkel ezelőtt kimutatta, a líceum megszervezését tehát semmi más nem korlátozhalja, mint a pénzhiány és a szubvencióhiány, mert csupán tandíjakból tanintézetet fenntartani a tapasztalat szerint nem lebet.
A leányllceum ügyének előadója a julius 3-lki közgyűlésen a képviselőtestületnek elreferálta, hogy csak a leányllceum épülete 400.000 P-be kerOI. A miniszter az építkezést arra «z Időre ígéri, amikor meglesz a nagy állami kölcsön (nem az 5 milliós fontkölcsön). A 400.000 P költségnek csak egynegyed részéi, tehát 10&000 P-t a városnak kell viselni. Azonfelül még berendezésre és tanárok szubvenciójára is szűkség van.
Ha tehát addig el tudunk lavírozni, amíg a végleges szervezkedéshez hozzáfoghatunk, akkor az Ideiglenes állapotot szívesen elviseljük, azaz
elviseli az Iskolaegyesűlet.
Dr. Villányt Henrik
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő lalantfaak : Kedden a MmirUk-Itt: Heggel r ónkor +1SJ, délután J óMkM +J2-2, este 9 órakor +184.
Wfct: Egész nap lelhős égboltozat.
SUllrány: Egész ntp délnyugati izél.
(BJunkal ródlájtUníétl a Kataor.!*-glal laUial Jalaotl aata 10 *r»-kar. Váltaxékaay Ida várhat*, •flyaa halyakan aaa>al.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIHÍREK
napirend
Auguaztua 19, azanfa
Várotl Színház. .Kék «ng»«l\', Mir lene Dllrlch ét Emil J.nnlngi » !s«terepben. Hangot tllm. . .Qrí»««rtáH éjjeli „olrtlat; I M végéig a .Fekelesas\' gyígyuertár rOut O.
. SS\'HPl 6 órától wt.
taartla, péntek délután. fcuMw tgéte ntp nőknek). Ttl.: J-1J
— Szentistvánflnnepl hivatalos Istentisztelet A Szent István napi nagy nemzeti ünnepet Nagykanizsa város közönsége a hagyományos magyar érzéssel ünnepli. A város lakossága nemzell zászlókkal dlszlll fel házalt, nemcsak a város köz pontjában hanem a többi ulcákban Is. Meil Szent István ünnepe azoknak is Mól. Igaz, hogy nálunk még nincsen szabályrendelet a hazafias ünnepeken való kötelező zászlódlsz-Ollésre, mint pl. Zalaegerszegen és épen ezért a múltban ezen a téren sok kifogás is merült fel, de a holnapi nagy nemzell ünnepen — hisszük — mindenki külön hangsúlyozás nélkül ls eleget fog lenni ebbeli erkölcsi kötelességének. Megszállott területen szuronnyal és korbáccsal kényszeritik a magyar .kisebbségeket" a gyűlölt ellenség zászlajának kitűzésére, amikor .győzelmeiket" vagy azok emlékét ünneplik. A magyar közönségben kell annyi nemzell érzésnek lenni, hogy a hazafias érzelmek eme külső megnyilvánulásának Is elegei legyen, minden külön városi szabályrendelet liléivé kényszerűség nélkül. A hivatalos istenlisztelet holnap délelőtt 10 órakor kezdődik a plébánia templomban, amelyen az összes pol-
6ári és katonai halóságok, a köz-Ivatalok, a testületek és egyesületek részt vesznek. A plébánia hivatal ezulon meghívja a hivatalos tényezőket a Szent István napi hivatalos istentiszteletre.
— A rendőrkapitányság köréből. Virág Sindor államrendőrség! detektívet Sopronból és Wagner Ödön detektívet Győrből a nagykanizsai kapitánysághoz helyeztek át szolgálattételre.
— Nagykanizsa tűzoltósága az országos választmány ülésén. Komáromban most tartotta meg az Országos Tűzoltó Szövetség választmányi ülését, amelyen az ország minden részéből összejöttek a magyar tűzoltóság kiküldötte. Sajnos, hogy a Zalamegyei Tűzoltószövetség nem volt képviselve. Mintha az első idők buzgósága és lángja alább hagyott volna. A nagykanizsai tűzoltóságot dr. Prack István közigazgatási tanácsnok, tűzoltó főparancsnok képviselte. A választmány számos tűzoltó-kérdést tárgyalt le, Igy többek között a magyar tűzoltóságnál bevezetendő uj formaruha kérdését. Érdekes volt, hogy kb. 15 pengő tagsági díjhátralék mialt többek közöli a hódmezővásárhelyi tűzoltóságot törölték a tagok sorából. A választmány ülésén a nagykanizsai tűzoltóság képvlselö|e több esetben szólalt fel az egyes kérdések kapcsán.
— Baleset. Bem Ferenc nagykanizsai 16 éves borbélysegéd Martonvásár közelében leugrott egy teherautóról és jobb lábát törte. Súlyos sérülésével a székesfehérvári kórházba szállították.
— A nagykanizsai Ipartestületi dalárda díja. Tegnapi számunkban megírtuk a nagykanizsai dalosoknak azt a szép fogadtatását, amikor dicsőséggel bozlák vissza zászlójukat a fővárosi mérkőzésből városunkba. A nyeremény egy gyönyörű mtlvü fehérfém serleg, művészi kivileiben, amely a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ajándéka a dalosverseny kllünlelettjel számára. Magassága kb. 65 cm., megfelelő bevésett szöveggel, koszorú díszítéssel, a főváros színeivel szélesen vésett szalaggal. \'Dalosaink méltán büszkék lehelnek teljesítményűkre, mint ahogy megállapítottuk a vasárnapi színházi bemutaló alkalmából. A dij a Teutsch-drogérla kirakatában látható.
— A Szent Ilona Leányklub
tagjait felkéri a vezetőség, hogy ma, szerdán délután pontban 4 órakor egyenruhában jelenjenek meg a Missziótházba n.
— .Pintér bácsi" nyugalomban. Akinek valaha valami dolga volt a városházán, lehetetlenség, hogy ne találkozott volna a |ó öreg .Pintér bác-dval", a városháza felügyelőjével. Nem ls tudluk elképzelni a városházát .Pintér btcsl" nélkül, az ő hűséges, becsületes, dolgos, mindenkor szolgálalra kész tevékenysége nélkül. Abból a fajtából való volt, amilyenből a sárosl megyeháza hajdúja, aki őrt állt piros nadrágjában, ősz bajszával, mlg csak be nem vonultak a megszálló ellenség katonái és csak akkor tünt el a magyar hajdú a kapuból. Pintér bácsit azonban az öregség, az Idók múlása, a becsülettel teljesített szolgálat ulán bekövetkező nyugalom tüntette el a városházáról, ahol több mint 36 évet szolgált, több polgármester alatt, inig most helyét Németh József városi altiszt foglalta el, miut felügyelő. Egy OrökzOld levelet akartunk szakítani: a becsületes munkának, a lelkiismeretes szolgálatnak, .Pintér bácsi" hosszú éveken ál való dolgos munkásságának.
A jövő héten tárgyalják Marlene Dietrich 600.000 dolláros pőrét
Starnberg rendelő falaaága követel annyi pénzt a filmsztártól a férjéért
A losangelesi törvényszék a jövő héten kezdi tárgyalni azt a nem mindennapi érdekességü kártérítési pert, amelyei Josef von Sternberg ismert német filmrendező felesége indítóit Marlene Dietrich ellen. Az asszony azzal vádolja a filmsztárt, hogy »el-hidegitetle" tőle a férjét és ő az oka annak, hogy a férje otthagyta. Ezen a elmen 500.000 dollárt követel. A másik vád szerint Marlene Dietrich sajtóközleményekben elitő-tfleg nyilatkozott a riválisáról. Ezekért a sértésekért csekély 100.000 dollárt óhajt.
Sternberg hitelesített vallomásában többek között a következőket mondja:
— A kék angyal-ban felfedeztem Marlene Dietrichet és ettől kezdve egyengettem az útját. Az események engem igazoltak, mert egy uj tehetséges színésznővel ajándékoztam meg a filmvilágot Önagyságával a ma-gánérlnlkezésem mindig a legminimálisabbra szorítkozott. Az elhangzott vádakat a legjobban megcáfolja az a tény, hogy Marlene Dietrich ma is boldog családi életet él férjével és gyermekével. Feleségemtől egészen más okok miatt vállam el.
Marlene Dietrich kijelentette, hogy zsarolási manővernek tekinti a pereskedést.
Auguaztua 19., aitnla Augusztus SO.t estlUrUk
Halnrf oh Mshn iró, Kari Zaokaiayar scenárinm Iró, Kari VullmStlar dramaturg. Joaaf von Haraktra rendező, Fallx Hallaaadar komponista.
KAHLEHE DIETEICH - Eflü IAHHIH6S
Ex a díszes névsor, ez a bemutató, nem hétköznapi esemény!
KÉK ÁNGYUL
Helnrlch Mann „Professor Umrath" regénye hangol filmen.
— Különvonatok a DSzA vonalain. A Szent István ünnepe alkalmából a DSzA vonalain a következő különvonatok közlekednek: Csütörtökön, folvó hó 20 an Nagykanizsától Budapestig a 21 l/a. sz. személyvonat közlekedik, mely Budapestre 6 óra 25 perckor érkezik. Ugyancsak csütörtökön, f. hó 20-án Budapesttől Balalonboglárig a 216/a. sz. külön személyvonat közlekedik, meiy Budapestről 22 órakor indul, Agárd kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. A Szent Islván napi kedvezmények természetszerűleg ezen vonalokon is érvényesek
— Fel akarta vágni az ereit.
Hegyi Ferencné 26 éves, giiplakatos neje kedden délután a Magyar-utca 101. szám alatti lakásán öngyilkossági szándékból fel akarta vágni az ereit egy beretvával, azonban csak kisebb sérüléseket ejtett a kezén. Az öngyilkossági kísérletet Hegyiné egvik szomszódnője vette észre, akt bemont a lakásába és olt megdöbbenve lálla, hogy Hegyiné ott áll az asztal mellett, kezében a véres beretvával. A kihívott mentők részesítenek első segélyben az életunt asszonyt, akli beszállítottak a köz-kórházba. Teliének oka családi viszálykodás.
— Kettévágta lábfejét a fejszével. Kedden délután fél 5 óra tájban a Hunyadi-ulca 16. számú ház udvarán Gát János 29 éves Teieky utca 62. szám alatt lakó napszámos fát vágott. A délutáni órákban elkészüli u favágással és még egy tuskót akarl utoljára felaprítani, amiknr a hatalmas erővel lesújtott fejsze félrecsúszott és a szó szoros értelmében kettéhasította a szeren-cséllen ember egyik lábfejét. A sok vérveszteség és fá|daloin következében Qál János elveszítette az eszméidét A klhivott menlők részesítették első segélyben és beszállították a közkórházba.
— Megjelent a Színházi Élet Szent István napi albuma. A szokottnál Is gazdagabb külsővel éa tartalommal Jelent inog Incze Sándor hotllaplának Szeut István napi albuma. Ebben kezdi közölni Maurtce Dekobrának világaikert aratott regényét „Istenek 6a asszonyok kedvence" címmel. A hétozer pengőre felemelt lllmötlet éa filmszínész-pályázat folytatása, a Balaton TUmlére-vá-laazláa legszebb réazlvevőlnek fényképe éa rengeteg riport, cikk, novellán kivül. színdarab, regény, kotta. gyorekulBáu, kézlmunkaiv-melléklet van még az nj szá-nban. A Színházi Klet ügyeit példányainak ára 1 pengő, negyedévi előfizetési dl) 10 pengő. Kiadóhivatal Budapest, VI. Aradi-utca 8.
jlmlt Itt uvnaak, aara4< fom a i di etkin
ZALAI KÖZLÖNY
v^dóiiyw hi
Városi Színházban
szerdán és csütörtökön
Halálra torrásUa magát egy kisgyermek
Balatonboglár, augusztus 18 A vigyázatlanság isméi egy gyermekéletel követelt áldozatul.
l-dtrány községben Baumann Imrs 3 éves gyermek a konyhában játszadozott. Édesanyja főzés közben letette a forróvlzzel tele fazekat, amire s gyermek mászkálás közben beleesett. Hiába volt a kétségbeesett anya minden Igyekezete, segíteni már nem lehetett, a gyermek meghalt. Baumanné ellen az eljáráa megindult.
— Pusztít a vörös kakas. Igal-ban kigyulladt Stelner Oyula szérűskertjében egy hatalmas kazal. A nagy hőségtől megközetiieni nem lehetett. A szomszéd poitába is belekapod már a tűz, amikor megeredt az eső és a lángok terjedését megakadályozta. Oyujlogalás történt bosszúból. — Berzencén ugyancsak gyújtogatás következtében éjfélkor kigyulladt és leégett a benne volt állatokkal együtt Bállzs István istállója. Porig égett a szomszéd istállója is.
Megftltek egy legényt,
aki verekedő apja segítségére sietett Nagyatád, augusztus 18 Oörgeteg községben vitkozás közben összeverekedett Kis Mihály Ferenc és Bencze István 48 éves gazda. A 23 éves Kis Mihály Qéza atyja védelmére sietett, Bencze kést rántott és felhasitotta a legény gyomrát. A legény kórházba szállítása után meghall. Bencét ietertóztatták.
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 2-40 \'/< kg. legfinomabb
teavaj......P —>80
\'/< kg. legfinomabb
főzóvaj.....P —>75
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-_
ital íi Fi
cégnél.
gFOlTftLET
■ZTE éa NTE barátságos fatbali-mérkftzéa oaütörtflkön
Nagykanizsa, augusztus 18 Az újjáéledő Nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet futball-csapata első mérkőzését játsza csütörtökön délután fél 5 órakor a Zrinyi-sportpályán. Ellenfele a nsgymultu Nagykanizssi Torna Egylet csapata lesz. Fulball-körökben nagy érdeklődéssel tekintenek a szentlslvánnspi mérkőzés kimenetele elé, mert a ZTE csapata a legjobb erőkből áll, amely összetétel kemény próba elé fog|a állítani az NTE-i.
A ZTE vezetősége, amely most uj lendülettel dolgozik a nagykanizsai sportélet reneszánszán, a mostani mérkőzés látogatottságától várja tégi közönségének azt a támogatását, amely hivatva lesz lelkesedéssel és alkotóerővel megtölteni azt a céltudatos programol, amit a vezetőség maga elé tűzött.
Országos kispuska lóverseny az országos lövész-zászlóért
Budapest, augusatus 18 A megújhodó magyar céllövősport történetében egyedülálló verseny kezdődik Budapesten holnap reggel. A Magyar Országos Céllövő Szövetség rendezi kispuska lóversenyét, amelyen az ország legjobb\' polgári és Move Lövészegyesűlett i és mesterlövészei indulnak. A győztes csapat nyeri a lövészek legnagyobb dicsőségét jelentő országos lövészzászlót A helyezeitek értekes tiszteletdijakat és pénz jutalmakat kapnak.
(Zalai lövészek Budapesten) A
zalaszenlgróll Polgári Lövészegyesll-let ötös céllövő csBpata, amely Zalaegerszegen a vármegyei céllövő bajnokságot fölényest n nyerte, kedden indult Budapestre, hogy az országos céllövöversenyen vármegyénk színeit képviselje.
AJANLUNKi
előnyős kötéseink folytán, teljes táltos trappista-sajtot kei élevételnél ............ P S-SO
Édes tejszínből készüli
tea-vajat <u kg.-klnt P—-SO friss jahtar* i kg. P S-_
Qyenes Lajos a.
Városház-palota
Vida Lajos füszerüzlete
mii Horthy Mlklós-ut 13.
Augusztus 19 (szerda)
Budapest 9.15 A honv gv. ezred zene-karának hangversenye 9.30 H 9A) A hangv folyt. 11.10 Nemietkőal vtzlelző-tiolgátat. 12 DéU harangszé. 12.08 Hlng. versenye. I2.2S H 12 35 A hangv. tolyt. 13 tdojetzéi. 14.45 H. 16 E. 16.45 Időjelzés 17 E. 17 30 A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangv. 1843 Humoroi P. 19.16 O. 20 Clgányrene. 2 Zongorshangv. 21.tó Hangv. Utána kb. 22,00 Időjelzés, Időlárásjelentéi Mi)d tlgányzese.
Béca 11.30 Q. 12.40 Zenekart hangver-•eny. 16 Hangverseny. 17.10 Magyar zene-steíiők müveiből. 19.45 O 20.45 Dal- és árlsest. 21.46 Cigányzene Budapeatrőt.
rdmognsaiuk aa kaatssal ■-rrrks«nl—( «.
1931. augusztus 12
Motoré a jövő!
Iratkozzon be a
gépjármfl vezető
tanfolyamra, amely most kezdődik. Sikerrel előkészít jutányosán Bojtor József
.Kisfaludy garage.
— A nagykanizsai Kath. Legényegylet folyó évi szeptember hó 6-án taitja szűreit mulatságát a Polgári Egyletben. Az egyesület 40 tagu rendező gárdá|a lázasan dolgozik a magas nlvó|u műsoron.
— Szép lakást, ízlést és harmóniát jelentenek a Kopsteln bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden izlés és Igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú fizetési kedvezményeket nyujtunk._
KÖZGAZDASÁG Teljesen stagnál az olaszországi magyar állatklvltel
Olaszországban Is estek a marhaárak és csökken a húsfogyasztás Nagykanizsa, attguaztus 18 tek el, mig s tehenek 2.55 Úréért: Az árak tehát változatlanok á Ihult heti árakhoz visionyllva. Mivel OUSzországbsn a nagy szárazság folytán nem lesz takarmány, az olasz gazda is piacra dobja szarvasmarháját és ez magyarázza, hogy az utóbbi hetekben a zalai állalvásá-tokra és a batármenti országos vásárokra még mutatóban sem |6tl olasz kereskedő vagy állattkpoilór orientálódni mefct btthon is igen oldó áron Upjs a marhát. A most kivitt príma marhák hizlalást célokai szolgátnak. Nagy mértékben csökkent a húsfogyasztás ls Olaszországban, ugy, hogy a kis felhs|tás dacára a magyar állatexportőrök még a prémiumot is elvesztik a mai olasz sla-cony árak mellett
A murakereazturi határállomáson az u\'óbbi napokban tel|esen stagnál minden .néven nevezendő kivitel. Még soha sem volt olyan lanyha forgalom, mini az utóbbi napokban. Ezt azonban nem lehet betudni a mult hetek korlátozott, pénzügyi forgalmának, meri hiszen a korlátozás nem vonatkozott az exportra. Az ország különböző részeiről hetenként maximum 40 vagon élő állat megy ki Olaszországba, az ottani nyílt vásárokra. Ezeken kívül alig indult más cikkből valami külföldre Mi távirati értesítés érkezett Milánóból a nagykanizssi Úukász exportőr céghez, hogy a tegnapi vásáron r.z i xporiált élő príma szarvasmarhák kilogramonként 2.90 Uráért kel-
Kanizsán és környékén megindult a körte és szőlő-export
Ml az oka a zalai körtekrachnak ? — A szőlő piac nemzetközi koeikarrenciája
Nagykanizsa, augusztus 18
Nagykanizsa környékén örvendetesen fellendült a körte-export. Legnagyobbrészt bécsi kereskedők vásárolják a zalai körlét, amelynek különösen Zákányban van nagy keletje, ahonnan naponta egy vagonnal Indítanak útnak Ausztriába. Nagykanizsáról viszont kélnaponkint 3 vagonnal szállítanak külföldre.
Ezzel kapcsolatban a Zalai Közlöny munkatársa felkereste dr. So mogyl István szolgabírót, aki elmondotta, bogy a körte-árak kissé nyo moltsk, mivel az uj szerződéses vámtétel is aránylag elég magas, ami azzal magyarázható, hogy Ausztria részben védi a saját gyümölcstermelését. A nyári körtének, mint árunak, emellett az a hátránya is, hogy hamar romlik, nemigen tárolható, lebát sürgősen lul kell adnia rajta az exportőrnek, ami természetesen kedvezőtlenül befolyásolja az áralakulást.
— Ami a szőlőt illeti, mondotta Somogyi szolgabíró, Zalamegye a legkorábban érő Csabagyöngye és egyéb korai fajtákkal nagyban érdekelve nincs. Ami eladás volt, sz csak kicsinyben történt. A saszla
szőlők beérése megkezdődött és vele együtt az export is. A lárás területén már is tekintélyes kötések történlek. A szállítást vssuton és teher-autókon bonyolítják le. Igy a bécsi gyümölcskereskedők Is teherautón szállítják ki a szőlőt. Nagybani kötésnél eddig az ár lényegesen kisebb volt, mint a kis kötéseknél. (Kicsiben 28, nagyban 19 Hllér a szóló kilója.)
Tekintve, hogy a aaszia némileg luxusáru is, ez az ár nyomottnak mondható. Ennek oka az, hogy az export kizárólag Bécs felé irányul. Csehországgal nem lévén kereskedelmi szerződésünk, a csehek aulo-nom — vámtarifájuk legmagasabb lételét alkalmazzák. Ennek következtében a magyar áru a cseh piacokon nem versenyképes a minimális vámmal bevitt szerb szótővel szemben.
Az elmúlt esztendőben igen tekintélyes mennyiséget, sőt a nagyobb mennyiséget Németországba exportálták. Idén azonban sz ottani pénzügyi nehézségek miatt a magyar exportőrök nem szállítanak szőlőt Németországba. De nem szállítanak az olaszok sem, akik szintén Bécsben Iparkodnak üzleteket kötni. Ezen
Építészek, kómflvesek és éptttetók figyelmébe!
Ujabban az Eternit MUvek mindennemű csöveket "hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bútorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. és Fia fakereskedő cégnél kaphatók,
hol mindennemű desiks, léc, épületta, valamint egyéb építkezési anyagok a napi áraál ta oloaőfcban ueruhatSk be.
Mindennemű cnyvezeltlemezekáUandóan raktáron Hajőpadlágyátláaáa bfcgyaluláa Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
)t»31. augusztus 19
2ALAI KÖZLÖNY
nagy konkurrencla következtében Bécsben Igen alacsonyak a szőlő-(Irak Nflvell a versenyt a görög s-ólö is, amely szintén kizarólag Bécs felé tendál, hrtcsülésünk szerint Bécsben a görög szőlő kicsinyben i Shilling, mig \'a főként Qyöngyös vidékről 40 fillérért összevásárolt Csabagyöngye kilója 80 gar-s.
Hogy a továbbiakban milyen lesz az áralakulás, azt |elenleg nem lehet eldönteni. Ha Németországba a déleurópai szóló (magyar, olasz, görög) exportja meg nem indul rövidesen, akkor további áresésre van kilátás.
Az Exportintézet arról értesítette a föszolgsblróságol, hogy forszírozni fogja a kiváló minőségű zalai szőlők kivitelét, már fel Is hivta az érdekeli kereskedők figyelmét és rövidesen le fogja küldeni egyik tisztviselőjét az export ellenőrzésére.
Eddig Orosztony, Egeraracsa és Zalakaros vidékéről vásárolták a szőlőt. A nagybani köléeek főként az uradalmak részéről történtek.
Pénzintézetek napjai Keszthelyen
A TÉBt: körzeti értekezletei ■ pénz-
Intézetek aktuális problémái teleti Nagykanizsa, augusztus 18
A Takarékpénztárak és Bankok Ugyesüleiének szombathelyi körzete Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatójának Indítványára elhatározta, hogy auguszlus 22-én, szombaton délután 6 órakor Keszthelyen, az összes dunánfuli pénzintézetek meghívásával, körzeti értekezletet rendez. Az értekezlet, amelyen a Magyar Nemzeti Bank és a TÉBE központja is részt vesz, az aktuális pénzintézeti problémákkal foglalkozik.
A pénzlnlézell kiküldőnek szombaton érkeznek Keszthelyre, ahol Rtlschl Imre városbiró fogadja őket. Az értekezlet a városháza dísztermében lesz. Este 8 órakor társasva-cíora lesz Hévizén. Vasárnap délelőtt folytatják az érlekezlelet.
A nagyfonlos8águnak Ígérkező értekezletet országos figyelem előzi meg pénzügyi körökben.
(—) Közepes volt a pacsal országos és állatvásár. Pacsáról jelenti tudósítónk : Ma volt Pacsán országos vásár és állatvásár, amelyre elég nagy volt a felhajtás. Lehetett 1000-en felül azarvasmarna es 600 ló. Külföldi kereskedő nem volt a vásáron. Az árak: príma marha élősúlyban 60—60 flll., jó marha 60-70 flll. kg.-ként A körülményekhez képest elég állat cserélt gazdát.
(-1 Mekkora távolsátra Hitethetjük a aaeagyéből fáinkat ? Erre a kérdésre lelel a Növényvédelem és Kertisut leg-U|ahb száma. Cikkeket közöl még a vér-
vese-, hólyag-, gyomor- és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül . alkalmas.
Állandóan friss töltés I
ieii a
Főraktár:
Weisz 1 Nagykanizsa,
"rtiT-eiea Ji Telelői 310
Intézetbe küldi gyermekét?
Forduljon bizalommal hozzánk l
Cégünk évtizedek óta foglalkozik intézeti kelengyék összeállításával, tanáccsal, választékkal a legnagyobb készséggel állunk rendelkezésére.
Áruház
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb áruháza.
rgS^rí^rlXlM A bndapesU tossás tt„t,a-lWzé„
trágyázásról, a szerccsonpoloakáról. u gyümöh-ji osztAlyozásáröl, ttz őszibarack nlanyalről, a tulipán éa Jácint magröl való szaporításáról stb, A dúsan Illusztrált szaklapokból VíNíivenyvéilelem kiadóhivatala (Budapest, FöldluUvHéatlgyl minisztériumi egy iilkalouiimtl díjtalanul ktlld mutatványszámot
(—) Csódnyltis. A zalaegerszegi törvényszék csődöt nyitott dr Sa-massa János kir. közjegyző bárhol talainalo ingó és Ingatlan vagyonára. CsódoIztoB Pénzes László dr. törvényszéki biró, tömeggondnok Szász Qerő dr. ügyvéd.
Zürichi zárlat
fsrts 20 14, Ljncos 24 9t>Ví, ^.tsstybi >1375. Hidasa, 7158, Mllmo 2688, MsOiid 44 50, Mmsujaam 207 20, lkiru„ -•-, Wien 73 20. lotla 3-13. Hrags
15 221/1, Varsó 57 60, Bud»p.il SO OtVi tfalgrao 9 00. ankarait 3 06.
Torménjlózsde
lui ttaaav. uj 11— 8 15 9 60. 7S-as 9 55 —»75, 7tMa 91S-M0. 80-a. 925—10(0, d.nint 77-sa 8 60- 9 10 7S-as 8 75 -9-25, 79-es 8 90 —9 4G 50-aa 9 00 — 9 50, Rozs 875 — 900, tak. árpa u| 14-50—15 00, sörtrpa 1B00 -1700, aab 18-50-18 76, tangert 15 75-
16 00, repce —■--•-, korpa 10-30-10-50.
VALÓTA* L 27-70 28-00 b. 79-30-8010 k. 16-94-17*10 ,k. 152-30.1(3 30 10 0 810 l« 571-2MJ6-25 .LM 6^3 00 229-70 231*70 Langytl (3-65-64-25 Len 9-40-3*45 Lsva 410-418 Ura 29 80-80-20 Márka 195 00 136-20 Nqrrly 152-80-159 80
Wfflt. 80-05-8075 Iváld I, II0-S5 112-15 SÜL 152-90-153-90
DEVIZÁK
Aawt. 229 70 231-30 Marád 10-06 10-14 ■irta 115-15-136-15 BrSaazsl 79*15-70 » Bokánál 3«-3*42 Kopsafe IS2* 90-158 30 Loodoa 2768 27-86 Madrid 47 20-51 20 Miksa : Newyor S1 OszJo 15! ..
mi-tí íh
IS-8T-16 99 4J2-4-I6 Stockh. 152 4tM5S*40 Varsó 63*75-64*26 Wien S0C2-80-62 zarick 11095-111 95
Piáea
Sertés vásár
fattuiUs 1314, eladatlan 79. — láleó-• andO 1-12—1-13, ázatott 110-1-14, szedett •Mp 1*06—1*08, köuyS 0*98-1*04, 1-aó lendu öreg K0-I-04, ll-od teodO 0*92-096 angol SSIÓ8 l*0J-I-15, nagyban 1-15-0*00, aslr 1-34—000, bui 1*45—1*80. szalonnás télaartéa 1-40-1-50.
Lapkiadó
latirsrbss telefon i Nagykaalasa
APRÓHIRDETÉSEK
At epiótilidttrack dl|a l<l aiulg 30 (Illír Mlndtn Invlbbl tiö --!<,. 3 flllt.r. Vilii- «e ünnepnap 1U SO flllOr. minden loylbbl Uö díj, S flll. Sicidln ét pinteken 10 u6Ir tfO flller, minden lo.Jbbl >16 dl|a O flllór. Clinetö * minden vas-l.rat\'l\' betűkből illd a,A k4l aidnek asSasllUllk.
ÁllSal kateeóknek Ur. fn|rdméa]T. Hlrdflidsek 1 (aÍJ penoo Sssaa«ea alal a fclomleges klnyvoMa, ajadmldsda elkerSléM a^gsn etflre /tm^ímmtöÉe.
Hall Csengery-utca lS. alatt 724 n-ől l«lekv____2990
»»Mta«lt kizárólag modem, Jót, hat-• lemélycaeket la bárhová Kaulmann ■ané-
ssál rendelje. Telelőn számok: 167. vagy 571. Nádor-utca 6. 3444
Hllgj.k flayalssaéka I Paplanokat a legszebb klviteTben éa azok átdotgozáiát elváUalla Jutányosán - Frenndllchné, í^-
Uri oaaláá két diákot teljes etlátáéa ellogsd. Clm s kiadóban. 3723
PéssikSlo»a«t bekebelezésre mlndtn összegben a legelőnyösebben és leggybs-sabban lolyóslltat IUsa«l lasséo pénz-kölcsőnközvetltó Irodája Nagyksnlala Horthy Mlklós-ul 2. szám. 2611
Gallérokat
12 tülérért lecsukta Usstti
KOVALD
»\'• budapesti lestögyár.
ByQjtfitalap Haflykaniaaa Caangary-ut 5. u.
■aa Jaliaka varrodáját, KI-
ntzsl utca 5. sz. alatt «|ból megnyitotta, amiről ezulos értesiti a m. t hölgyeket. Az uj salaon a tanulóleányokat már aosl
Iclveszek, felelőaaéggel a fesjobb I.....
nyújtom, csekély Undlj mellett.
3788
Pőot mentén I2«0 tiszta hasznot boaó hass eladó. Clm kiadóban.
Kényelmes csukott, hat üléses Maiak aartéval garsgeböl fuvarozást vállalok. Szántó, Caengery ut S. Teleion 3-22. 3472
Egy bárom héz nagy kerti kel Clgsny-iL 2. (Klskaalzaa) \'azonnal kiadó. bővebbel Király ntca 23 Kovács kő-
épfllelek-
faragónál.
3636
Angal mstsrksrákaár, háromszáz-Ötvenes, elsőrendű állapotban, 500- P. Király-utca 2S. 3794
Uradalmi éa lajbocalmat Ssaat latváa
hatákaa 20 llllérlól lelteié
lasxállttoH áron
árusltom 3 liléitől kezdve. Htlyben a logyaeztásl adót külön leiszámltom.
Zerkowitz bornagy-kereahadA.
Magyar-utca 3. szám alatt Klaaas^féla
vegyeskereakedéa és mészárszék 2 szobás lakáasal kiadó. Bővebbel Zrínyi Mlklóa ulca 30. szám alatt. 3523
Utcai szép háromszobás, parkettás lakás novembel l-re, esetleg előbb ls klsdó, Eö vös-tér 30. Bóvebbet Belua gyógyszer Ur. 3731
Honvéd utca 23. szám alatti hé* eladó. Bővebbel megtudhatni ugyanott. 3763
Kél világos azoba «arraaassak és kulonbejáratú bulorozolt azoba kiadó Deáktér 2 3718
FlaaarSalatka tanulónak keresek egy Jó házból való (lehetőleg polgárit vég zett) fiat, tel|es ellátásaal. Clm a kiadóhivatalban.) 3778
Gyermektelen házaspár, a férfi I .... házmesteri állási keres. Clm s kiadóban. 37l*5
Ktfogáatalan aaalarkarékM\'* lányosan eladó Petőfl ul 37. 3789
u ZALAI KÖZLÖNY
1931. augusztus 19.
MEGHÍVÁS
A NAGYKANIZSAI KÖZRAKTÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
l c. rész vénycsel SZ 1931. évi suguszlul hó 27-én délelótt 12 órakor a Nsgyksnizsal Bsnkegyeslllct és Délzalal Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében tartandó
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSRE
szón értesítéssel hlvslnak meg, hogy a feiUgyelő-blzoltság állal megvizsgált mérleget és ennek, ugy az Igazgatóságnak jelentését a társasági Irodában sz tlzlell óták alall augusztus l,ó 20-tól kezdve megtekinthetik. A részvények sz slapjzabátyok 18. §-s értelmében a Nagykanlzial Bsnkegyestllet ét Délzalal Takarékpénztár Részvénytársaságnál három nappal a közgyűlés előtt letétbe helyezendók.
A kligiOISa Urgzal i I. Az igazgatóaág és telUgyetfi-btzottsAg lelentése. 2. A lefolyt üzletévi zárszámadások, úgyszintén a vonatkozó Igazgatósági és felügyelő, bizottsági Jelentés előterjesztése, at Igazgatóság, valamint s felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal. 3. A fclllgyció-blrottság tiszteletdíjának megállapítása sz 1930— 1931-lkl tlzletévre. 4. 4 naplblztos tiszteletdíjának megállapítása az elmúlt üzletévre. 5. Halároiathozalal a vállalat nyugdíjra jogosított tisztviselőinek nyugdíj-átértékelési sránytzáms ügyében, sz 1920-ikl évi XVI. L-c. értelmében. 6: A hivatalos lap kijelölése. 7. Igazgatósági tagok, továbbá a lelllgyelőblzollság megvátaiztása az alapszabályok 21. és 29. §-al értelmében.
8. Egyéb, slspszabályszerűleg bejelentett Indítványok tárgyalása. Nagykanizss. 1931. évi augusztus hó 17-én.
VAGYON
mérleg-szAmla
Nagykanizsai Közraktárak R.-T. Igazgatósága.
TEHER
Építkezési számla :
épületek és iparvágány ..................
Oépberendezések és lelt tárgyak számla .........
Értékpapír-számla :
5 arb. Magy. Nemz. Bank részvény .........
12.000 korons n. é. i\'hH\'o Pesll Msgy. Keresk.
Bsnk záloglevél ........................
Tartozók folyószámlában (takarékok és bsnkok)
Levonva követelők ........................
Pénztár-számla: pénztárkéazlet ........................
Pengő_ I Pengő t
42.458
1.472
84.820 48.188
480 40.888 2.482
178 867
28
Részvénytőke-számla : 4-100 drb. teljesen befizetett részvény
Tőke-tartalékslsp-számla............
Tartalékalap számla...............
Értékcsökkenési alap számla.........
Nyugdíjalap-számla...............
folyó évi 40.\'o ksmst ......... ...
KUlön nvugdljslap-számls .........
Ujnépl Élek Lipót-alap számla ..., ...
folyó évi kamat ...............
Osztalék-számla:
tel nem vett osztslék............
Egyenleg:
Nyereség-áthozat mult évről.........
folyó évi üzleti hsszon .........
Pengő f Pengő | 1
12 000 480
800 40
741 18.188
88.000 38.521 7.000 11.500
12.480 1.143
Nagykanizsa, 1931. Junlus hó 30. Ezen mérleg-számlát megvizsgáltuk és az üzleti könyvekkel megegyezőnek találtuk. Nagykanizsa, 1031. jellus hő 15.
Az Igazgatóság.
A felügyelő-bizottság.
Kftaépiakolal Lányt teljes allAtáaaal vállalna
minden tekintetben komlortos lakásban, az Andrássy-utl Köröndnél bastfapaatl »rlo»»tád,
esetleg correpetálással. Német társalgás, S7n családi otthon. — Clm :
Ktriéu Bódofl Budapest Székaly Bertalan-utca 5.
Baromfin sertés
takarmányok: Halliszt Husllszt Vértiszt Sóyahab dnra Rák-dara Szárított sOrélesztő SzOcs-féle Leclthlnes baromll táppor Pekk .D« vitamin készítmény Futor Szénsavas takarmánymész Jódosszénsavastskarmánymész Faszéndara Kénpor Kagylóhéj dara Árpa-dara, zab-dara, buza-dara stb., stb. Automata eleség tojó tyúkok réBzére.
Automata eleség
csibék részére. Rishldorfi abrak ke var ék
sertések részére. Kicsinyben és zsákszámra kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
m«g, műtrágya, termény és nftvény-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság nielktt. Telelőn 130.
HIRDESSEN
a „Zalai Közlönyében.
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
a legsavanyubb borral is megfizethetetlen
Kapható: Kövest Henriknél, Nagykanizsa.
Tekintse meg
SZÉKELY VILMOS butorlelepét
a volt Szarvasban <
(Erzsébet-tér 18.)
Óriási raktár a legmodernebb és legjobb bútorokból.
OlcraO drak I Pontos klasolgdlda I
» KedwM tlzeréil /el/é/elek\'
Hihetetlen
magas áron visszaveszi
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékét is és
becserélem TELEFUNKEN ÍS5
1. Az állomásokat nem kell többé keresnie.
2. 71/2 oktáv hangterjedelem.
3 Átkapcsolást\' lehetőség dynamikus hangszóróra.
Ezt nyújtja Önnek a TELEFUNKEN 40 W. special. Még ma kérjen ajánlatot 1
SZABÓ ANTAL
a legmodernebb 4 I csöves
■poré éa rádió üzletéből.
Szomorú satrvel, de Isten akaratában megnyugodva jelentjük, hogy szeretett apánk
id. Plander lm
áldásos életének 85-lk évében I. hő 18-án reggel 4 Örskor, rövid szenvedés éa a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után csendesen sl-szenderttlt az Úrban.
Drágs halottunk földi marsdványslt folyó hő 19-én délután 5 órakor kitérjük örök nyugalomra a Vsrsztdi-utca 71. sz. gyásznásból s klskanlzsal rőm. kath. temetőbe.
Lelkéért az engesztelő szentmise-áldozatot lolyó hó 19-én reggel 1/18 órakor mutatjuk be az egek Urának.
Nfiagodjék békében I \'
A gyászoló család.
Pk. 687.sz. 1931. 1931. vghtól887. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kelemen Viktor budapesti ügyvéd " által képviselt Zwack J. és Társs budapesti cég Javára 44 pengő 47 ftll. töke és több követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évi 1209. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehsjtás folytán vágrehajlást szenvedő-tőr 1931. évt Jutlus hó 20-án lefoglalt 2809 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, snnsk at 1908. évi XLI. t.-c. 20. S-a alapján a lent megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglsítatók javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük nalastto hatályú igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenv. Iskásán Nagykanizsán, Csengery-ut 22. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 28. napjának délelőtt 10 órája tIlletik kl. amikor a bíróilag lefoglalt boroshordók és pincegazdasági leiszerelések s egyéb Ingóságokst a legtöbbet
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul Is el fogom sdnf. Nagykanizsa, 1931. évi augusztus hó 7-én.
Etek László s. k.
klr. bit. végrehsitó,
mint bírósági klktildött.
71. évfolyam 187. szám
Nagykanizsa 1931. augusztus 20, csütörtök
Ara 16 HHér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkcaitóseg: nappal Sugir-ut 2., ÍJJtl Póut 5.
Kiadóhivatal: Póut 5. aiim. Kcullitlyl Hókkladóhlvatal: Koeauth-ulca 32.
P O L I T r K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóflieltal Ha egy hóra 2 pcngó 80 llllii T,i.in„. / SítrkciiWg «1. atim, (tjjel 7«.) ^M Kiadóhivatal 78 Kcaztiulyl (lók 21
Átmeneti Károlyi-kormány alakul
Ax uf Kormány feladatai elvégzése után uf Kabinetnek, adja át Qelyét - A Jelenlegi többségen fog alapulni ax uf kormány - Bethlen István gróf telfesen visszavonul a politikai életből - A válság megoldásáöox sxUkséges nemxetl áldoxat-késxség a kormányváltoxás okoxófa - Telesxky nem vállalta sem a kabinet-
alakítást, sem a pénxUgymlnlsxterséget
Betfflen aktív munkatársa marad a kormánynak
Nagykanizsa, augusztus 10 A részleges kormányválság hírei már hetek óta keringtek a magyar politikai élet levegőjé-bon. Mégis meglepetésként hatott országszerte, sőt budapesti politikai beavatott körökben Isla kormányválságnak az a tormája, amiben az szerdán délre valósággá érett.
Déli I órakor, amikor a kormány lemondásának hire szűkszavú távirati jelentésben megérkezett, nyomban plakátokon tudattuk azt Nagykanizsa közönségével. Majd 6 órakor rendkivim kiadási adtunk ki, ami pillanatok alatt elfogyott.
*
Felelősségteijességének éa kötelességérzetének adott kifejezést a /fc//t/e»-kormány, amikor a maga föladatát elvégezve, beadta lomondánát.
A Bethlen-kormány nem a maga szempontjait tartotta szem-előtt, hanem az ország érdekét. Az uj erők felvonultatásának kíván holyet adni abban a helyzettan, amelyet rajtunk kívül álló örök hoztak létre.
A kabinet lemondása és a kormányzó kihallgatásai
Budapest, augusztus, l!l A tegnapi minisztertanácson 11 kormány behatóan foglalkozott az általános helyzettel éa itrra az elhatározásra jutott, hogy
a változott körülményekre való ^tekintettel, benyújtja lemondását.
E liutározat következtében ma Mielőtt 10 órakor gróf Bethlen stván miniszterelnök kihallgasson jelent meg Horthy Miklós kormányzónál és
bejelentette a kabinet lemondását.
A kormányzó a lemondást Itido-!"nsi\'< vette, egyben gróf Bethlen \'stván Javaslatára kihallgatásra serte Teleszky János volt pénzügyminisztert, mujd gróf Károlyi ^yula külügyminisztert, akik még délelőtt folyamán megjelenek a királyi várban. A dél ;\'\'4n Korán a kormányzó az nO\'ségespárt részéről Peslliy Pál
elnököt és Rubinek István alelnököt, a Keresztény Gazdasági Párt részéről pedig Ernszl Sándor munkaügyi és népjóléti minisztert fogja kihallgatáson fogadni. A kormányzó a döntést fenntartotta magának.
Az ügyek vitelével a kormányzó az uj kormány megalakulásáig a Jelenlegi kormányt bizta meg.
Károlyi Gyula lesz az u] miniszterelnök ?
A Budapesti Értesítő jelenti. Közel másfél óra hosszat tartott a kormányzónál Teleszky János, majd gróf Károlyi Gyula külügyminiszternek a kihallgatása. Gróf Károlyi Gyula tél 2 óra tájban hagyta el a kormányzóságot és a sajtó képviselőinek érdeklődésére előbb teljesen elzárkózott minden nyilatkozattételtől, majd lakonikus rövidséggel a következőket mondotta: — Sajnos, ugylátszlk nem térhetek kl u megbízás elvállalása elöl.
Gróf Károlyi Gyula kijelentése arra enged következtetni, hogy kihallgatása során nem adott végleges választ a kormány-
zónak. hanem gondolkodási időt kért.
— A döntés nem késhet soká — mondotta gróf Károlyi Gyula, válságot néhány nap
alatt
mindenesetre dálnl kell.
Ilqul-
Gróf Károlyi Gyula külügyminiszter a kormányzóságról a külügyminisztériumba ment.
Mig a kormányzónál a kihallgatások folytak, gróf Bethlen István Wfikerle SApdor pénzügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd Ripka Ferenc főpolgármestert fogadta.
Kik mennek és kik maradnak ?
A délutáni órákban az uj kormány megalakításáról a kombinációk és találgatások egész serege került forgalomba. Az a hir terjedt el, hogy az uj kormányban, amely gróf Kárulyl Gyula miniszterelnökségével alakul meg, valószínűleg
Teleszky János lesz a pénzügyminiszter,
gróf Károlyi Gyula pedig mint miniszterelnök a külügyi tárcát
is megtartja mayának. Politikai körökben ugy számítják, hogy a lemondott kormány tagjai közül az u] kormánynak minden valószinUség szerint tagja lesz Gömbös Gyula, aki u kormányzó bizalmát teljes mértékben Iblrja és Ernszt Sándor, aki az uj kabinetben is a Keresz tény Gazdasági Pártot képviseli. A hli-ek szerint valószínűleg Kimarad az uj kormányból ScltoVBzky belügyminiszter, Bud János kereskedelemügyi miniszter,! Ma-yer Jánor, földművelésügyi miniszter. Beszélnek arról is, hogy a földművelésügyi tárcát esetleg Wekerle Sándor pénzügyminiszterrel töl tik be.
H hírek természetesen csuk találgatások.
Politikai körökben teljesen ki zártnak tartják azt a kombinációt, hogy Bethlen miniszterelnök vállalná a külügyi tárcát. Grót Bethlen István egyelőre teljesen vissza óhajt vonulni a politikai élettől.
yj kormány-lemondás magyaráxata
Nincs sxó koncentrációs kabinéi alakításáról
IluilHpent, uuguszlus 1!) A Hiitlapesli Értesíti) jelenti: A Bethlen-kormány lemondása váratlanul érte a politikai éle-lei rs a közvéleményt. A tegnap esti minisztertanácsról kiadott hivatalos közlemény a kormánynak erről a szándékáról még nem tett említést.
A kormányhoz közelálló körökben a következő magyarázatát adták a kormány lemondásának : A pénzügyi válság hullámai elsimultak, a belső pénzforgalom szabadsága helyreállt és normális
helyzet alakult ki. Az országos bizottság tárgyalásai annyira előre haladtak, hogy általánosságban elfogadta a bizottság a kormánynak minden előterjesztését és azokat a javaslatait, amelyek az államháztartás egyensúlyának biztosítására és a normális állapotok fenntartására alkalmasak. A kormány ezek után fontolóra vette az általános helyzetet és arra az elhatározásra jutott, hogy az uj kormánynak engedi át helyét. A kormányt ennél az elhatározásnál az a szempont vezette, hogy
a pénztlgyl és gazdasági kibontakozásnak az a periódusa következett el, amikor a nemzet áldozatkészségének tokozott az eddiginél sokkal nagyobb mértékű Igénybevételére van szükség. Knnek az áldozatkészségnek Igénybevételére alkalmasabb olyan kormány, amely friss energiával Jön és a kívánt eredmények elérését rögtön biztosítja.
Gróf Hellilen István miniszterelnök a kormányzótól való visz-
szatérése után l\'estliy Pált, az egységespárt elnökét fogadta és
vele hosszas tanácskozást folyta tolt a párl renrlkiviili értrkrz-h lének összehívásáról és a további teendőkről, majd Wdlká Lajos volt külügyminisztert fogadta. ski
most érkezett vissza Pá rlkból, ahol a magyar kölcsön felvételéről folytatott eredményes tárgyalásokat.
Az uj kabiné! összetételéről, még csalc körvonalaiban sem lehel beszélni, libben a kérdésben a kormányzónál a mai és valószínűleg a holnapi nap folyamán történő kihallgatások döntenek. Politikai körökben bizonyosra veszik, hogy rr ilönlfs a legrövidebb időn belül mculörlénik és a közeli napokban az uj kormány már bemutatkozik. Az uj kormány megalakulásáig természetesen Ideiglenesen a jelenlegi kormány vezeti az ügyeket.
ZALAI KÖZLÖNY
\' 1831. augusztus 20.
A miniszterelnök környezetiből származó blrek szerint gróf Bethlen István kifejezést adotl annak a szándékának, hogy nem óhajt ismét kormányalakítást vállalni. Bethlen István gróf hirek szerint már napokkal ezelótt tárgyalást folytatolt a kabinet megalakítási ügyében, elsősorban abban az irányban, hogy ki álljon az uj korminy élére. Miután politikai kOrOkben az a felfogás nyilvánult meg, hogy leghelyesebb az volna, ha pénzügyi szakember állana az uj kormány élére,
Teleszky Jiooaaalmár napok
óta folytak a tárgyalások, Teleszky azonban végOl Is kijelentette, hogy kormányalakításra nem vállalkozik.
Igy azután ismét előtérbe lépett az a régebbi kombináció, hogy gróf Károlyi Qyula külügyminiszter alakítson kormányt Abból, hogy Horthy
Miklós kormányzó elsőnek gróf Károly! Qyulát fogadta kihallgatáson, arra következtetnek politikáig körökben, h >gy ö kap a kormányalakításra megbízást. Politikai körökben bizonyosra veszik, h:>gy
a* is/ kormdny a többséal lutrira túma%xKodva togl" vexetnl ax orsxag Ügyelt,
Kormányhoz közelálló .körökben azt
Is kijelentették, hogy semmiféle
Irányban
nem folynak olyan tör-
ayaldsok, amelyeknek cél/a Koncentrációs kabinet zoegalsklMaa volna.
Hírek szerint gróf Bethlen István környezetében, mint halározoil szándákot juttatta kifejezésre azt, hogy egyelőre pihenni óhajt. Ezért
az uj kormány megalakításában nom vállai azerepet,
hanem egyelőre teljesen visszavonul a politikai élettől.
dtmeneti lesz ax u/ kormány
a* dUam&Urfartds egye ősatyának Ooiyrediutösa után megint uf Kormány /ín
átmeneti kormány alakul bizonyos megbatározott feladatok elvégzésére, elsősorban az államháztartás egyensúlyának helyreállítására, azután átadja helyét a végleges kormánynak. Teleszky János hir szerint nem hajlandó pénzügyminiszteri tárcái vállalni.
oylla/kozik a lemoaddsnM és az u/ kormányban való mxcrepáröl
Ernsmt
Politikai körökben híre terjedi annak, hogy gróf Károlyi Qyula a miniszterelnökségen kivül külügyminiszter ls lesz és
egészen uj kabinetet akar
hozni.
Kormányhoz közelálló kelyen azt hiszik, hogy Bel01en
Valéswln Uleg sMombato n a lakai meg a kabinet még nem mondott véffleoes ullasxl
Budapest, augusztus 19
(Éjszaka! rádlójelenlés) A kormányzótól Ernszt Sándor a külügyminisztériumba ment, ahol gróf Károlyi Qyula külügyminiszterrel hosszasan tanácskozott. Közelállók szerint gróf Károlyi Qyula felkérte volna Ernszt Sándori, hogy vállaljon tárcái az u| kabinetben.
Ernszt nem adott végleges választ
mert, mint kijelentette, elóbba pártjával kíván érintkezésbe lépni.
Az egységeipárt klubhelyiségében szerdán délután 5 órakor élénk élet folyt. Hét óra tájban érkezett meg gróf Károlyi kolügyminiazter, aki nyomban
bizalmas tanácskozást kezdett a párt tagjaival.
Ugy hiszik, hogy a párt ragasz-dik ahhoz, hogy gróf Bethlen István a magyar politikai élet irányításában továbbra Is vezetószerepet vigyen.
Több, mint egyórás tanácskozás után távozott el gróf Károlyi Oyula, akitől az ujlágirók tárgyalásainak anyaga felöl érdeklődtek. Arra a kérdésre, hogy mikorra várhaló az
Időtárás

■agykanlual nataoroléglal mag-Jö jelentések : Szerdin a Mmíntk
Reggel 7 énkor +15-3, délután urakor +24, este 9 ónkor +18 8
PelMzet : Reggel liszts, délben felhős, este tiszta égboltozat.
SziUrőny: Reggel kelet, délben délnyugat, eate déli szél.
(Bjáakai rátUóltknUa) « autaarolé-■laal |»l«atl aata M óra-
kar a DarOlt, maian IM> déluUn élénk Kél, a kéaál •■(! eaatlagaa zivatarok.
órékban
uj kormány megalakítása, kijelentette, hogy
esetleg szombaton.
Kijelentette végül, hogy
a többségi pörtok tan Iáiból akarta megalakítani Kormdnydt.
Ezu\'án Pesthy Pál elnöklete alatt
értekezlet volt az egységespánbin.
Gróf Batfcten tatvén, le-■miiéáaaiaak okairól
a következőkép nyilatkozott a Ma gyar Távirali Iroda munkatársának: — Miután az ötmillió fontos kölcsönt sikerüli megkötni és a kormány a 33 as bizottsággal együtt kidolgozta azt a programot, melynek alap ján az ország pénzügyi és gazdasági helyzetét rendezni lehet, semmi nehézségei nem látok abban, hogy a program keresztülvitelét mások való-sii ák meg. Az elmull llz esztendő súlyos küzdelmei ugyls megtámadták egészségemet Mindenki, aki bel-és külföldön figyelemmel kísérte Magyarország történetéi, tisztában lehet azzal, hogy ez a kormány nem állt olyan emberekből, akik akkor engedik ál a hatalmai az uj erőknek, amikor a súlyos helyzet azt kívánja, hogy helyükön maradjanak. Magyarország pénzügyi helyzetéi olyannak látom, hogy sikerrel szállhal szembe minden veszéllyel és hogy a normális gazdasági élet beállása mielőbb várhaló. Hogy a Jelenlegi bel- és külpolitikai Irányzat továbbra is változatlan marad, annak egyik bizonyítéka, hogy ennek a politikai rendszernek, amelyre az uj kormány is támaszkodni fog, továbbra is aktív munkatársa maradok.
Megjelent a Zellels-rendeléseket szabályozó miniszteri rendelet
A nagykanizsai Zelleis-rendelő ujabb bezárásának további fejleményei
Nagykanizsa, augusztus 19 Tegnapi szamunkban közöltük, hogy dr. Krátky István polgármester a Zeilels-inlézet azonnali hatály-lyal való bezárását határozta el és a határozatot kedden délután klkéz-beslttette a Zelleis rendelő vezető-orvosának, dr. Eckenberg Imrének. Az orvos, ügyvédje, dr. Oílrtner Antal utján megfellebbezte a polgármester határozaját a vármegye alispánjához, aki valószínűleg pénteken hozta meg határozatát
Kérdést intéztünk ebben az ügyben dr. Krátky Islván polgármesterhez, hogy foganaloslttatja-e még ma a Zeileis-intézel bezárását. A polgármester kijelentette, hogy hozott ha-tdiozatát pénteken délben foganatosítja, addigra meg|ön az alispául donlés ls.
A Budapesti Hírlap mai Végeivetnek a Zelleis-kuruzslásnak" kéthasábos címmel cikket közöl, amelyben bejelenti, hogy a Magyar Orvos Szövetség által sürgetett rendelet, amely hivatva van az egész országot nyugtalanító Zeileis-ügyel megoldani, ma megjelent.
A rendelet szerint Ilyen készüléknek gyógyitó eszközül való alkalmasását csak orvosnak szabad elrendelni
A miniszter valamennyi törvényhatóság első tisztviselőiéhez körrendeletet intézett, amelyben rámutat arra, bogy az u\'óbbi Időben külföldi példára túlzott üzleti szellem hatása alatt Magyarországon Is lábrakapotl a magasfrekvenciáju villamos áramfejlesztő készüléknek a legkülönbözőbb betegségek ellen gyógyítást célokra való hangzatos hirdetése és terjesztése A magasfrekvenciáju vil-lamosáramfejlesztö készülékek a betegségek Igen csekély számában az orvos számára korlátolt lehetőségű gyógyeszközt jelenthetnek ugyan, de ezeknek a készülékeknek a betegségek szélesebb körében való alkalmazása nemcsak semmiféle elöriyt sem nyújt a gyógykezeltnek, hanem közvetett ártalmat okozhat azzal, hogy a beteget a megfelelő orvosi kezeléstől és gyógyeszközök Igénybevételétől visszatartja. Figyelembe kell venni azt is, hogy az Országos Közegészségi Tanács véleménye szerint az egészség közvellen károsodásával is járhat, ha ezekéi a készülékeket orvosi minősítéssel nem rendelkező egyén alkalmazza.
Az 1876. évi XIV. törvénycikk az orvosnak gyógyítási szabadságot biztosit, a miniszternek tehát ehhez képest minden orvos ludására és lelkiismeretére kell biznia azt, milyen esetekben használ gyógyítási célra magasfrekvenciáju áramfijleszlő készüléket. Rá kell azonban mulatnia a miniszternek arra Is, hogy az orvosi működés az állam ellenőrzése alall áll. A miniszter czérl szükségesnek tartotta, hogy a magánorvo-
sok részéről fenntartani hivánt magán rendelőintézeteket is engedélyhez kösse.
A miniszter felhivj) az alispánokai, illetve polgármestereket, utasítsák a hatósági és egyéb közigazgatási szolgálatban álló orvosokat, hogy a közönséggel való mindennapos érlntkezéaben, valamint kötelező vagy önkénles előadásaikban e készülékek felelte korlátolt gyógyhatása és az azokkal üzötl visszaélések folytán könnyen előálló közvetett vagy közvetlen egészségi károsodások tekintetében a közönség felvilágosítására mindent tegyenek meg.
A népjóléti és munkaügyi miniszter rendelettel szabályozta a járóbetegek számára szolgáló gyógyintézetek létesítését és fenntartását. A miniszter rámutat arra, hogy az utóbbi Időben ismételten előfordult, hogy egyes magánorvosok kizáróan abból a célbői, hogy orvosi ténykedésük jelentéségét és ériékét a közönség elölt emeljék, o\'y rendelőintézetekel nyitottak, amtlyek meghaladják az orvosi magántendzlés szokásos kereteit. Mivel ez a körülmény megtévesztésre adhat alkalmat, a miniszter Ilyen rendelőintézetek létesítését és azok további működését fokozottabb ellenőrzés alá vonja. Ezért az Ilyen rendelöintézceknek, mint járóbetegek kezelésére szolgálé gyógyintézetek létesítéséi engedélyhez köti. Egyúttal elrendeli a miniszter, hogy az eddig engedély nélkül működő magám tMdelőinlézetek az engedélyi záros határidőn beiül ■ kérelmezni kötelesek, mert kálönben az intézel megjelölést nem hasznáthalják.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb ízlésnek is megfelelő kivileibea garnitúrákat, rekamiékel, matracokai, függönyöket alb. legolcsóbban és kívánatra kedvező fizetési fettételekkel szállítunk. Rendelés előtt kérjen díjtalan ártájékoztatót. Kopstein Buioráruház, Nagykanizsa, Horthy Miktós-ut 4.
Augusztus 20 (csütörtök)
Budapeat < Szentlltvánnapl kormenti éa ünnepi nagymlae a koronázó főtemplomból 12 Déli harangszó, ldó|elzéi. időjárás-jelentés. Ulána ai Operaház taglaltéi alakult zeaekai hangv. 14 0. 16.45 Meaeórs. Utána Időjelzés. 16 25 A Saenl Islván dil helyszíni kózv. 16 30 Ai 1 tionv. gy. ezred zenekarának hangv 17.45 E. IÍ.1U Magyar nóták. 19.10 E 19.40 Spoiteredm. 20 Eló-adás s Stúdióból. „Róisa" Vlg|áték 3 lelv. Ulána Időjelzés. Majd kb. 22 Cigányáén*. 22 45 Az Operaház lagialból alakult zenekar hangv.
Augusztus 21 (péntek)
Bndapnt 9.15 Az Orazágoa Postáazene-kar hangversenye. 930 H 9.45 A hanjr folyl. 11.10 Nemaelkóil vli(el«ó»«>|g<l,J, 12 Déli barangszó. 12.05 O. hangv. I2.» H. 1235 A hangv. lolyt 13 ldó|elrf> 14.45 H. 16 E. 16.45 Idójelzés 17 Novellák. 17.80 Magyar nóták és ciérdáwk. 18.15 A MándUwialonsaaekar hangversenye. 1925 Dr. Mező Ferenc előadása. 20 .Llszt-eslv 21.20 ldó|alzéa. Ullna «»• járásjelentés. Msjd cigányzene.
ttól. augusztus 20
ZALAI KÖZLÖNY
Kapitalizmas és mezőgazdaság
Irta: clr. Somogyi István szolgabíró
Aj ember pslcho fizikai lény. Lényének megfelelően kettős életet él: szellemi! é» anyagit, amelyek korrelációban vannak egymással, egyik a másik nélkül nem valósulhat.
Az ember anyagi életének célja egyrészt a leattenntaftás, másrészt, hogy szellemi éleihez anyagokai és eszközöket termeljen. Az anyagi életben három alapvelő szükségletet ismerünk: az élelem, ruházat és. lakás szükségletét. Az anyagi életi főcélja ezen szükségletek kielégítése, üzen elsőrendű anyagi létszükségletek, koronkint és időnkint, az éghajlat és kullurfc* szerint különböző intenzitással jelentkeznek, azok mun-kálása egyes korok sierinl változik, ennek megfelelően különböző, gazda ságtársadalmi rendszereket ismerünk.
A modern kor gazdaságtárssdslmi rendszere a kapitalista gazdasági rend, amelyben a három termelési tényező-természet, tfáe és munka közül, a töke jutott túlsúlyba, sói uralomra, amely viszonylatnak a mezei gazdálkodásra vonatkozólag igen érdekes kihatásai vannak.
A mezei gazdálkqdás primitív viszonyai között először a természet további lejlődési tokon már a munka is döntő súllyal esik latba, mig a tőke csak másodrendű szerepet játszik. A kapitalizmus kialakulása n mezei gazdálkodás ezen rendjét lassanként kikezdi, végűi ielbonlja. Ez az átalakulás az európai tőke kialakulásával egyidejű ; az átalakulás lő fázisai a 18-ik századra esnek, amely a 19-ik század első felében a liberalizmus európai diadalra jutásával befejezést nyer. A töke a földesúri gazdálkodást, a mezei gazdálkodás ezen érdekes rendszeréi megdöntötte s a kötölt birtok helyébe a szabad birtokot, a kötött gazdálkodás helyébe a szabad gazdálkodást iktatta. A szabad birtok és a szabad gazdálkodás mellett előtérbe lép a piacra való termelés, a piacra való termeléshez pedig első renden töke szükséges tehát a három termelési tényező köjűl a löke előtérbe lép és egyúttal uralomra jut. A mezei gazdálkodás három ponton |ul relációba a tőkével s mindhárom ponton a löke mint termelési tényező, domináns szerepet látszik a természet és a munka termelési tényezője mellett.
A modern mezei gazdálkodáshoz Wke szükséges, tökével azonban a mezőgazdaság nem rendelkezik, mert « tökeakkumuláció a mezőgazdaság