Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.07 MB
2010-03-03 20:37:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3312
6709
Zalai Közlöny 1931. 196-220. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 190 tzám
NagykanLua 1931. szeptember kedd
Ara 14 HU*1
ZALAI KÖZLÖNY
Kmttulyt namiidóhiyiUI: Komilh-uta 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős sztrkesztő: Barbarlts Lajos
EWIutai ára: cgy Mlé t ptngí M ttUtt. T, / Sierkeut&ég 421. ulm, (tllcl 78.) 1 \\ KI»dóhl»«UI 78 Keszthelyt Hók 22.
Hála és bizalom
Az u] kormány su\'yog íi komoly leladalának sikeres végrehajtásához mindenekelőtt az szükséges, hogy nemcsak az országgyűlés, hanem maga az ország is megérlő segltség-gel Támogassa felelősségteljes és nem mindenben hálás munkájában. A parlament megértette milyen honmentő jelentősége van e férfiasan vállalt feladatok sikeres végrehajtásának és szinte egyhangú bizalmával megadta tz uj kormánynak azt a támaszt, melynek birtokában hittel és bátran láthat neki a maga elé ItUOtt céloknak megvalósításához. Tartózkodás, szigorúság ét keresetlen őszinteség hangzott ki Károlyi Oyula gróf szavaiból, amikor szigorú pontossággal körvonalazta programját Nem a szavak erejével, lendületével akart hatni hallgatóira, hanem a szavak Igaz-sápival.
őszintén feltárta a helyzetet, rámutatott a terhekre, amelyeket vállalnunk kell, ha helyre akarjuk billenteni az államháztartás egyensúlyát. Szaval kőiül nem lehet burkolt Intenciókat magyarázni: minden, amit cselekedni kíván, egyszerű, vl-lizűi és sinksáasifrtl. esi énwnir kellett mindenkinek.
Persze megint i szociállsták voltak azok, akli megzavarták a képviselőház méltótégte Jet hangulatát S minthogy Igűán kevés lehetőségük volt, hogy a kormányra lépő uj miniszterelnököt lámadják még csak tervbevett cselekedeteiért, leijei dühükkel a lemondott koimányelnök ellen fordultak. Arról mertek beszélni megátalkodott heccmesterek, hogy vád alá kell helyezni a régi kormány-elnököt ét munkatársait. Vád alá helyezni Bethlen Istvánt, aki több mint Hz évei fáradhatatlan munkával kiemelte az országot a kétségbe esés és a ziláltság örvényéből.
Ok mernek vád alá helyezésről beszélni, a szociállsták, akik annak-idtjén az összes magyar pártok komi egyedül tiltakoztak a nemzet-\'ontó forradalmi kormány felelős-ségrevonása ellen. De hát a szociállsták nem Jelenük az országot, nem Jelenük a közvéleményt. -Az igazi közvélemény ugy ilél Bdh\'íii Iklvín grófról, ahogyan Szterényl Jíumí báió ltét a felsőházban, amikor rámutatott arra, hogy milyen IHAnl munkát végzett Bethlen Ma gyarorezág belső és külső gazdasági, társadalmi és polittkal viszonyainak konszolidálása érdekében. Hálával és köszönettel kell adózunk annak a férfiúnak — mondotia ailerényl báró — akinek köszönhetjük s egyedül köszönhetjük, hogy konszolidált állapotok vannak az orsiágban.
, \'gaza volt Szterényinek, hogy ráolvasta a magyarra régi hibáját: ™gy gyorsan (elejt. Elfelejtettük volna már azt a jogblzqnytalanságot, amelyik nem is olyan régen országunkban volt s azt a különbségei, "mely személy- és vagyonbiztonság tekintetében ebben az országban "óta beállott? Elfelejthetjük-e vala
mikor is, hogy Belhlen István kivételes politikai tehetsége kellelt ahhoz, hogy kiemeljen bennünket külpolitikai Izoláltságunkból és széttörje a rosszakaratnak és gyűlöletnek azt a vasgyürüjél, amely a megcsonkított Magytrországot\'.halálosan fojtogatta ? Végül rámutatott Szterényl azoknak a vádaknak a tarthatatlanságára is, amelyek a bekövetkezett helyzetért a lelépett kormányt akarják felelősségre vonni. Nincs súlyosabb igazságtalanság, mint ha valaki összehasonlítást tesz az 1925. és az 1931. évi gazdasági helyzet közölt. Mert összehasonlítást pénzügyi téren csak azonos viszonyok között lehet tenni. Eb jóhiszemű bírálatot csak ugy
i
lehel gyakorolni, ha figyelembe vesszük a világ gazdasági életében azóta létrejött megdöbbentő és senki által előre nem látható hatalmas váStozási. Ez a Úszta igazság azzal a könnyen megtévesztő látszatigazsággal szemben, amelyei csak a tehetetlen düh termel ki demagógiából és aralnlakarásból.
A magyar nemzet csak akkor lehet méltó önmagához, ha bizalommal köszönti Károlyi Oyula gróf önzetlen, nemzetmentő vállalkozását és ugyanakkor a hála és szeretet érzésével búcsúzik sttól a nagy magyar államférfitól, aki erélyes kezével a szakadék széléről rántotta vissza pusztulásra szánt országunkat

Herényietet akart elkövetni a genfi magyar delegáció ellen, — elfogták
A bécsi magyar követség 1929. évi revolveres merénylőjének ujabb meghlusult kísérlete
Bécs, augusztus 81 (Éjszakai rddlójelentés) A budapesti főkapitánya\'g felkérésére a bécsi rendőrség hétlőn ette letartóztatta dr. Budai TCBmánf, 1929. szeptember 7-én a magyar követségen revolverei merényletet követett el Zlegler Vilmos stjtó-attasé ellen, Az osztrák bíróság akkor 6 hó-
napi börtönre ítélte dr. Budai Kálmánt, akit büntetése kitöltése után kiutasítottak Ausztria területéről. ,... Budai azonban- titokban visszatért SrfHKibe, ahol BeS»"TBroly néven bujkált. Néhány nappal ezelőtt levelet intézett a budapesti főkapitánysághoz, amelyben bejelentette, hogy a Oenfbe küldött magvar delegáció ellen merényletet fog elkövetni.
A szakszervezetek kiküldötteivel tárgyalt a népjóléti miniszter a ■nnkanélkflltséc Ügyében
„A kormánynak megvannak ax eszközei, hogy a legsúlyosabb bajokon segítsen"
Budapest, augusztus M Ernszl Sindor népjóléti miniszter ma délelőtt fogadta a szakszervezeti lanács kiküldötteit, Odl Benői és Relsz Móricol, akikkel hosszasan tanácskozott. A szakszervezetek megbízottai feltárták a népjóléti miniszter elölt a munkásság súlyos helyzetét Rámutatlak a munkanélküliség szomorú kilátásaira és hangoztatták, hogy sürgős segítségre van szűk-iég. Bejelentették, hogy a szakszer-vezetek a segítés módját a munka-nélküli segélyek folyósításában látják.
A népjóléti miniszter kijelentelte, hogy elvileg helyteleníti a munkanélküli segélyek kiosztását. A kormány a legteljesebb mértékben átérzi a nehéz helyzetet, amely a munkanélküliekre kdlönöien i téli időben vár. A kormány minden lehetőt el akar kövelnl, hogy ezen a válságon enyhiisen. Megnyugtatja a szakszervezeteket, hogy meg lesznek az eszközei ahhoz, hogy a legsúlyosabb nehézségeken könnyítsen. Azt akarja elérni, hogy télen egyetlen egy ember se éhezzen.
Nem emelik a fogyasztási adót, de emelik a jövedelmi adót
Az adóemelésről szóló rendeleteket a mai minisztertanács tárgyalja
Budapest, augusztus 31 Az államháztartás egyensúlyának biztosítására hozandó Inlézkedéaeket a kedden délután taitandó minist-tertanácson tárgyalja le a kormány. A minisztertanács állásfoglalása után az országos 33-a« bizottság szerdai ülésén fogják előterjeszteni a javaslatokat.
Értesülésünk szerint a pénzügyi kormány különböző |avaslatokat dolgozott ki, amelyek a forgalmladó emelésről, a hizadópóiUMl és a
magánalkalmazottak kereseti adójának emeléséről szólnak. Ezenkívül rendelettervezet készül bizonyos Illetékek felemeléséről és talán a cukoradó felemeléséről is. A
fogyasztási adó felemeléséről egyáltalán nincs szó, viszont sor kerülhet a Jövedelemadó bizonyos fokú emelésére.
Csaknem minden adóemelés erősen a progresszivitás jegyében történi* A kormány lehetőleg mente-
síteni kívánja a kis egzisztenciákat ujabb megterhelés alól.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnöknél már a kora reggeli órákban megjelent Walko Lajos külügyminiszter, aki holnap utazik a Népszövetség ülésére. A külügyminiszter a miniszterelnökkel a Genfben napirendre kerülő kérdéseket Urgyalia meg. Magyarországot a Népszövetség mostani közgyűlésén egyébként Apponyl Albert gróf, Szterényl József báró és Tánczos Qibor képviselik. A külügyminiszter eltávozása után miniszterelnök Oömbös Oyula honvédelmi minisztert fogadia, akivel színién hosszabb ideig tanácskozott.
Rotbermere nyilatkozata
a Magyarországra szakadt megpróbáltatásokról
London, augusztus 31
(Éjszakai rádiójeleméi)
Rolhermere lord a következő nyilatkozatot telte a Magyar Távirati Iroda londoni levelező|e előtt.
Belhlen István gróf visszavonulása iermésxetuerUleg.agiodairast ébresztett Magyarország kü földi barátaiban. Tízesztendős miniszterelnöksége alatt sorsfl\'aözött hizíjál annyi nehézségen és vettélyen vezette át, hogy erős keze i belső béke és az egészséges polltlki kflliö biztosítékának látszott Meggyőződésem, hogy az a kormány, amely Bethlen Istvántól átvállalta a súlyos lcle:ő! ságit, képesnek bizonyul majd arra, hogy megőrizte Magyarország léiét dekeit, a Jelenleg világszerte uralkodó kétségbeejtő Időkben ls. amelyek még aleghala\'masabb nemzetek eiőforrásail is Igénybe veszik. Ai elkövetkező léi kétségtelenül Igen kemény megpróbáltatásokat tartogat minden nép számára, mégis erős a biialmam, hogy ebben az országban, amely annyi keserves vá\'ság-ból vágta ki magát, most sem fog meginogni a belső rend. A magyar nemzet, hála a munkabíró és edzett magyar népnek, a világra szakadt nehéz Időket könnyeb ben tudja túlélni, mint több más, eddig látszólag szerencsésebb nép A magyar faj egészséges és romlatlan Jelleme alig felbecsülhető nemzeti érték. Az uj kormánynak kedvező kilátásai vannak arra, hogy kivárja az Idők Jobbrafordulását, ha a nemzet hősies áldozatkészségére támaszkodva magablzóin áll ellen a megpróbáltatásoknak. A magyar laj több század óta most első Írben újból a maga egyéni éleiéi éli és hatványozott kiváló tulajdonságai egyre több megbecsülést és értékesebb barátságokat szereznek számára a világ népei közölt. Ennek a ténynek a felismerése Magyarországnak és az uj kormánynak az elkövetkező nehéz időkben lelki támaszul szolgálhat és megkönnyíti kivárni a jobb Időket, midőn a Msgyaroiszágnak kijáró igaiság elkövetkezik és Magyarország kivívja helyét a nap alatt
ZALAI KÖZLÖNY
1931. szeptember 1
Hága locnta...
A hágai nemzetközi bíróság szerint Ausztria számára nem engedhető meg a vámunió
Róma, auguflzlua 81 (Éjszaka! rddlójelentés) A világgazdasági válságnak a Népszövetségre gyakorolt hit teáról cikket kőzöl a Giornale D\'llalla, genfi tudó-Bitójától. A genfi ludósiló szerint a német—osztrák vámunió kérdésében a hágai nemzetközi bíróság megállapította, hogv a vámunió ellenlétben áll az 1922. évben kell Ausztriára vonatkozó szerződéssel és ép ezért AuBitria számára nem engedhető meg. Párbajra azonban nem kerül sor, mert Autzlrla, ugylálszlk, már nem is ragaszkodik a tervhez.
London, augusztus 91 Londoni lapok ugy tudják, hogy Auszlrla nemsokára lemond a Németországgal tervezett vámunióról.
Hága, augusztus 3! (Éjszakai rádiójelen/és) A higal nemzetközi legfelsőbb bíróság állal a német-osztrák vámunió ügyében hozott Ítéletével kapcsolatban különféle veri lók vannak forgalomban, azonban valamennyien megegyeznek abban, hogy a bíróság összeegyez-beWIennek tartja a vámuniót az 1922 évben kö!ö t Ausz\'riára vona\'.-kozó szerződéssel.
Tankönyv-gondok
A kormány rendelkezései folytán az uj tankönyvek olcsóbbsk az elóző évieknél — A leány-llceum tankönyveit Is elö kell jegyeztetni
Nagykanizsa, augusztus 31 Tudvalevően az idén már, miniszteri rendelkezés folytán, egy héttel később kezdfdlk az uj Iskolai év. Nagykanizsán az összes iskolák és tanlntézelekben szeptember 9 én van a Veni Sancle és másnap már rendesen megkezdődik a tanmenet.
A sztllőknéi már előre veti árnyékát a közelgő pólbeiratások, tandíj és iskolakönyv-beszerzés gondji.
Szerencsére a kultusrkormány rendelkezései szerint az Idén nagyon kis változás van a tankönyvekben és ahol változás van, az uj tankönyvek dral olcsóbbak az előző évi árakhoz képest. így p>. a polgári Iskola rgyik olvasókönyve, amely 6 pengőbe kertllt, az Idén, az uj kiadásban csak 2 80 pengőbe kerül.
Az elemi iskola elfő osztályába az Idén kb. 3 50 pengőbe kerül az ABC-könyv, hittankönyv, palatábla és egyebek összesen. A lobbi osztályokban is síig változott a mult évhez képest. Váliozailanok a gimnázium és felsf keret kedelmi iskola tankönyvel és ezok árai, csupán a gimn. VIII. osztályában lesz némi változás A polgári Iskolíban lényeg-leien a válo\'ás és thol változott, ott csak olcsóbb lankönyvekie.
Az uj Icányllceum tankönyveinek berzeizésére a könyvkereskedők már is Intézkedtek. Az állalános tanterv szerint előirt könyveket fogják Nsgy-kanizsán Is használni Az első osztályban kb. 30 penRŐbe kerülnek a tankönyvek. Valamivel többe kerülnek az V. osztály Iskolskönyvel. Miután a leinyllceum is a rendes időben- nyílik meg, a szülök jól teszik, ha minél előbb eljegyeztetik a leányliceum tankönyveit a köny
vesMtokban.
Nemrégen közöltük a nagykanizsai könyvkereskedők felhívását « szőlőkhöz, a tankönyvek vásárlását lllelöleg. Amint előre volt látható, vajmi kevés szülő jegyezte1 te elö a tankönyveket: természetesen anyagiak hiánya miatt, ugy, hogy a legközelebbi napokban a nagykanizsai könyvkereskedésekben eiös torlódás várhaló. Nagykanizsa könyvkeres-
kedői teljes felkészültséggel várják a kezdődő Iskolaidényt, azonban a szülők jól teázik, ha minél rlőbb előjegyeztetik a szükséges tankönyvekéi, hogy fennakadás ne tOrlénj-n, mel ezidőwerlnt a könyvkereskedők is csak készpénzfizetésre kap|ák a tankönyveket a kiadóktól.
Minden tzülő gyermeke éidrké ben cselekszik, ha sürgősen e\'ő|e-gyeztell a tankönyvet kereskedőjénél
Addig békített m öreg, amíg agyonverték
Nyolcévi fegyházra ítélték a porrogl gyilkos földművest
Kaposvár, augusztus 29 Ez év márciusában történi, hogy Lakatos József és István porrogl földművesek a szőlőhegyen lévő egyik pincében borkóstoló közben összeveszlek Rltuper József gazdával, aki! földretepertek és ütlegeltek. A verekedésnek szemtanúja voll idős Halászi Imre, aki Lakatosék kezei közül ki akarta szabadítani Rllupert, mert attól tartott, hogy
agyonüllk a szerencséden embert.
Lakatos Józsefei annyira felbőszítette Halászi Imre beavatkozása, hogy felkapott egy szőlőkarót és addig verte Halászi fejét, mlg a szerencsétlen ember holtan esett Össze.
A ksposvári törvényszék most vonla felelősségre a gyilkost, akit szándékos emberölés miatt 8 évi fegyházra ítélt. Az ngvész sulyosbi^iért, az elitéit enyhltés\'rt fellebbezett.
70 szavazattal 35 ellen leszavazta az iparos-közgyűlés a Kardos-Sleiner ház megvételét
Élénk vita folyt a nagykanizsai IpartattüMl székház Ingatlanvásárlási Ugye kSrül
Nagykanizsa, augusztus 31
Aki figyelemmel kitérte a Zalai Közlöny hasáblall évtlreden kérésziül. megáll»pilh»tta, hogv a Zalai Közlöny mindenkor becsülettel síkra sz\'llt a napvkanlrsM Ipnossáe érdekeiért, küzdött érte. rálránvilotta Illetékes körök flgvelmét, felemelte tiltakozó szavát, ha az iparosság érdeket ellen határoztak.
Csakis a nagykanizsai Iparosság érdekeit szem előtt tartó aggódás és gondoskodás volt most Is. ami srra késztetett bennünket, hogy a köz-evülés előltl cikkeinkben egy-egy felkiáltójelet intézünk az iparostá-horhoz. mielőtt vép\'eg határoz e«v házvétel doliráhan. És az Iparosság határozott Ugv ahogyan ajánlottuk, ugy. ahogyan lelkiismerete, felelősségérzete a lelenlegl helyzet és a
lövőre való kilátások diktálták.

Négv óra elmúlott, amikor Kiss Ernő ipartestületi elnök megnvflotla a rendkívüli közgvfllést, amelynek egyetlen tárgya az Ingatlanvételi srer-ződés jóváhagyása volt. A közgyűlésen leien voll dr Hegyi La|ns városi főjegyző, Iparbiztos és dr. Hajdú Qyula testületi ügyész Is. Az elnök lerdületes szavakban üdvözölte n meg-lelent Ipsrblztost és a Zalai Közlöny képviselőjét, ms|d elmondta, hogy az ipartestület már régebben elhatározta, hogy az eddigi Ipartestületi székház helyett vev mást vesznek, vagv ulal építenek Építeni a mai viszonyok között nem lehet. Azért eihalá-rozlák, hogv vesznek egy megfelelő házal, a lelenleslt pedig esetleg eladják. Az elöljáróság két ízben Is foglalkozott az llggvel és egyhangúlag elhatározta. hogy megveszi a Kardos-Stel-ner féle hdzat és azt alakítják át székház céljaira. Most tehát arról van szó, hogy megvegvék-e azt a házat vagy se. Ez nem könnyű do-loe, felelősséggel jár, azért vitték a közgyűlés elé Az Ipartestületnek van kb. 40000 pengője, a ház 80000 pengőbe kerül. Ha ezt megveszik, ugy illetékkel, átalakítással ez kb.
50.000 P adósságot Jelent az Ipartestületnek. Ha azonban a lelenlegl székházal sikerülne megfelelően eladni, akkor ez nem állana fenn. D_\' kérdés, sikerül e megfelelő vevőt találni reá. A bank kívánsága volt. hwy a Sleiner-Kardos hdzon levő 40000 P terhel a háznak megvétele esetén ugy a megvett házra, mint az Ipartestület Jelenlegi székházára betáblázzák.
Hoffmann Henrik a székhizépllő-bizottság elnöke részletesen Ismertette a székház-Bgvet, amiről a Zalai Közlöny m\'r lObbtrhen klmerilően beszámolt. Három házra kaptak ajánlatot: a Blumenschein. Strém és a Stelner Kardos féle házakra. Az elől-láróság ugy határozott, hogv olyan Ingatlant vesz. amelynek Jövedelméből az elaggott Iparosok menházának Is jut. A Sleiner-Kardos féle háznak 8 400 pengő lenne a tiszta hozama. Végül határozati javaslatot terjesztett elö a házvételnél való szabá lyokrs.
Balog Jenő borbélymester a közgyűlés általános figyelme közepette, nagyszerűen kidolgozott beszédben rámutatott arra, hogy a Sleiner—Kar-dós-ház nem alkalmas az Ipartestület részére és utalt a Zalai Közlönynek vasárnap erre vonatkozólag meg-ielenl cikkére. Ha ezt a Noé-korabeli épületet restaurálni akarnák,
— mondotta — akkor kétévi bért kellene reá áldozni Ehhez a vételhez nem lártil hozzá E»t hatalmas érvekkel alálámasztolt. A testület gyümölcsöztesse pénzét, — hangsúlyozta
— mlg sikerül a ház-kérdést valamilyen kedvező formában megoldani. Ez a házvétel az Iparosság érdekel ellen lenne. A közgyűlés vegye le a napirendről. Elismeréssel van az Ipartestület vezetősége Iráni, de valami gerlnctelenség van benn, Igyekezzék önmagát rekonstruálni. Igve-kezzék az elnökség azl az ígéretét beváltani, hogy közérdekű ügyelt a szivén viseli.
Balog beszéde frapplrozta a gyűlést.
Bárány József sem járul hozzá a
házvételhez. A mai Ipartestületi szék-ház a mai szerény kereteknek teljesen megfelel — mondta. Tartózkodjunk az adósságtól.
Kohn Simu a S\'tlner—Kardos házvétel melleit foglalt állást.
Oerő Soma szerint a Stelner—Kardos ház teljesen megfelel az ipartestület céljainak. Megvételéi ajánlja. Nem lehet kifogásolni azt, — mondta — ha a lestolet a pénzéi konzerválja.
Frank lózsef semminemű vételhez nem Járul hozzá. Az Iparosság 50 százaléka még a 3 pengőt tagdíjakat sem ludn megfizetni...
Hangok: 80 százaléka nem képes fizetni.
Kiss elnök reflektált Balog azon kijelentésére, amely gerinclelenséget Imputíl az elnökségnek. A jelen ügy olyan felelősségei ró az elnökségre, — mondja — hogy érte nem viselheti a felelősséget és azért Ide, a közgyűlés elé hozta döntésre. Miután névszerinti szavazási kérlek...
Felkiáltások: Titkos szavazást 1
Kiss; Mielőtt elrendelné a szavazási, a jegyzővel felolvastatja a Sleiner—Kardos-ház adásvételi szerződéstervezetet, amit Bazsó József testületi vezetójegyzö fel is olvas.
Klis elnOk ezután elrendelte a névszerinti szavazást.
Ebben a pillanatban odament az elnöki emelvényhez SOrley Ltszló, aki Uz aláírással titkos szavazás elrendeléséi kérte. Az elnök az alapszabályok erre vonatkozó rendelkezései alapján elrendelte a titkos szavazást.
ÖMzesen 105 szavazatol adtak le. Ebből 70 szavazat a házvétel ellen, 35 mellette nyilvánult.
A közgyűlés ezu>án felhatalmazta az elnökséget, hogy a további házvé-tel, esetleg két kisebb házvétel agyével foglalkozzék.
.... r.. ................->.**••« I
■agy jégeső pusztított KUkOrflsOn
Budapest, augusztus 31
(Éjszakai rddlójelenlés) Héllőn délután 3 óra tájban nagy égiháború vonult el Klskőröi feleli H ilalmss zápor után dlónagyságu l\'gcső escll. A vil elöntötte az utcákat. A vihar súlyos károkat okozott a szőlőkben.
Szeptambar I., kedd
Szeptember 2., szerda
GRBTA GARBÓ Qangoa világalirakcMó 1
TOLSZTOJ LEO vlMgbüU regénye Ilimen:
A tzépiég, elrgáncia tn a drimli tSIltlc-lenig tlimjc 12 lelvonisban. Női főszerepben: DRETK OAIIBO,
• legavtzonylbb asszony Fiill főszerepben : JOHN GILSCRT, a nflt Ideál.
STAN és PAN
Itgujabb hangot burleuk atlriVcIójs.
Előadások I, 7 éi * órakor. /Ím 5 órai félfielydrakkall
Kiváló
Cegolcsóbb,
meri legfőbb 1
iskola-cipőit ajánlja
Míltényi Cipőáruház Főúton, a város palotájában
1931. szeptember
ZALAI KÖZLÖNY
MAPI HÍREK
NAPIREND
Bseptembes* I, kedd
Köm. katolikus : Egyed. Prololáim:
Egyed. Izraelita : Elnl hó 19 •
Városi Színház. .Anni KsieMns" i népség. elegének ét s drámai tökéletesség filmje.
0yóf>iz«rtárl éjlell szolgalat: I bó vé?élg < Merkly-Belui gyógyisetUi Kínt 12.
OörfUrdő nyitva raggel II ólétól ei« 9 óláig (béttfl, uuds, péntek délattti, indden sgési up nöknsk). Tel.: 1—IS
A mai gyermeknop
Ml a gyermek? A ló Istennek leg szontobb adománya. Rletoél Bró a küzdelemben, támasz a viharban, vitán/, n szenvedésben, boldogság a felhőtlen életben, angyalsiArnycsattogás a Játéka, napsugár a mosolya, kék szemelnek bogara az latenaég vlsszatűkrö-zóso, gügyögéae Üzenet a mennyország-ból, csacaogása égi zene. Ha a boldogságot InkarnáJnl fehotne: gyermek ké-pébon lőhetne esak megtestesíteni. Kmellett a gyermek, a drága, szépséges, kacagó szavú magyar gyormok, bllazkcségo Árpád honának, reménye a niugyiirnaguak, Izmaiban egy egész nemzet éloterejo pezseg, várakozása leszOI. elkövetkozendö napsugarak táncolnak. Minden magyar asszonynak állami Jutalmat kolleno adni egy-egy magyar em borvirág vUágrahozataláért. Mert a msgyar gyermek Jelenít n magyar Jlívöt. a magyar Integritást, a nagy magyar ünnepnapot, rab-ma^arok Imádságát. Rs ba a katekizmus azt tanltja, hogy az Rmbor Isten képére 6s hasonlatosságára van teromlve, akkor orraek kétszeresen Uten mása, a
a gy
Jó Isten miniatűrje.
Amerika. Hollandia, Finnország, Dánia csodás Intézményekkel védik a gyermeket. Az egéez nt\' i forgalma megáll, l">gy ogy kla gyermek átoKilicsson a másik oldalra. Isten legnagyszerűbb adományát látják a gyermekben.
Magyarországon a „Stelánla" óriási missziót végez a gyermekmentés, a szegény gyermekek, a nlniWiwte gyermekeinek, a senki nerraakeiojf megmentése terén. Anyát éa gyermeket menteni, a magyar nemzetnek értékes és egészségű egyedeivé tenni, (elszedni azokat la, alük mint poros verébUókák a bőség elhullott marad f-kalból tengotlk ornoruaágos élstüket. Nem szabad érezniük a\' zsenge virágszirmoknak, hogy bólcaAIUkhttz a sors kemény mostohát állított, hogy kitaga-iluttlal az élet dds asztalának.
Nfaey az a herolkua küzdelem. ami áldozat lenne: á gyermekért
A nagykanizsai Stelánla hölgygárdája ma gytljtőnapot tart a városban, hogy n közönség nemes szivéhez appellálva, támogatást kérjen a gyernokmentés munkájában. Mindazok, akik ma tlllé-rolkkol segítik a Stefániát, munkatársaivá válnak, apostolaivá annak a szent *
Akinek van érzi szive, aki értékelni tudja a gyermeket és aki áldó imádsággal emlékszik vissza az édesanyjára, az a mai gyermeknapon elfeledve a ma nagy nyomorúságát, küzdelmét <■» elkeseredését, rágondol azokra a Knlambfehér, halkan pihegő kla angyalkákra, akik a 8te!ánla fehér vaságynes-kálban nemsokára édes mosollyal fog-Iák megköszönni azokat a filléreket, smlket a mai napon réazükre, mog mentésükre a város nemedelka közfln-"égo az urnákba JuUatott (B. R.)
Az uj miniszterelnök válaszolt Nagykanizsa üdvözli táviratára
Nagykanizsa, augusztus 31 Dr. Krátky István polgármester gróf Károlyt Gyula külügymlnlszler-nek kotmanyelnökké való kinevezé e alkalmával utjy a város, mint a maga^ nevében meleghangú táviratban üd> vozolie »z uj kormányeluököt és bfl-si.es sikert és Isten áld\'sát kívánta villall tiógy feladatához Gróf Károlyi Uyula miniszterelnök ma meleghangú évéiben köszönte meg dr. Krátky Islván polgármesternek a figyelmet f8 "érte, hogy kös önetét a város közönségének 1* tolmácsolja.
— Személyi hlr. Mutchenbachcr Ldvtn dr. kir. törvényszéki tanács-elnök Rohllschból családjával leg-najj visszaérkezett.
— MigycgyllUs. Zalavármegye klsgyülésc sieptember 7 én, törvényhatósági hliollsága pedig szeptember 9-én tart gyűlési. A közgyűlésen töltik be a balatonfüredi főszolgabírói állást és ismertelik a kormány-változásra vonatkozó leiratokat.
— Breta flarVJ Alit Karenlnában.
— Körorvos-választás. Tudóstlónk Jelenti: Hétfőn volt a körorvos választás Hévlzszentandráson. Hél pályázó közül hármai jelöltek. A választás, mint.előre jeleztük, kél jelölt közi dőlt el. A leadott 27 szavazatból 19-cel megválasztották dr. Predl Islván jinoshalmi orvost, Predl János ny. körjegyző, keszthelyi for-galmladó-ellenőr fiát. A többi 8 szavazatot dr. Szekeres Oyörgy keszthelyi ötvös kapla.
— Beiratások h tanonciskolában. A helybeli áll. segélyezett közs. szakirányú Iparos fiu éa Icánylauonc-Iskolában az 1931—32 tanévi általános beiratások szeptember hó 4., 5. és 7-lk napjain tartatnak meg a Rozgonyl utcai uj Iskolához csatolt régi gimnázium épületének földszinti 7. számú tantermében, még pedig a lenli napokon délután 4 — 7-lg. Felhívatnak a tanonctartó mesterek és mesternök, hogy tanoncaikat (akár egész évi, akár téli lanfolyambeliek legyenek is azok) korukra való tekintet nélkül a kitűzött időben föltéllenül beiraseák, nehogy a törvény szigorát kelljen velők szemben alkalmazni. A beiratásnál minden tanonc személyesen tartozik megjelenni. Akik már a rnult iskolai évben járlak a tanonciskolába, azok csak a nyomtatolt értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beírásra, az uj tanoncok azonban munkaadójuk, vagy megbízottjuk kíséretében jelen-
Tisztelt vevőink kívánságára dúsan felszerelt
női- és gy ermekkabát osztályunkat
a napokban megnyitjuk.
Singer JózsefésTársa
— A nagykanizsai törvényszék
Keszthelyen. A nagykanizsai tör vényszék büntelötanácsa holnap, szerdán Keszthelyre kiszáll, ahol Pénzes János keszthelyi végrehajtó Ügyét fogja tárgyalni.
— Umifi liu (nti brUiii i auikai.
— Székely egyetemi hallgatók megsegítése. A?elszakított Erdély székely, ifjúsága a legnagyobb anyagi nehézségek között folytai] ^tanulmányait csonkaországunkban. A székely egyetemi hallgatók anyagi támogatására szolgál az az akció, amely a nemrég elhunyt kiváló erdélyi tudósnak, Jancsi Benedeknek az emlékkönyvét hozza forgalomba diszes kivitelű és értékes tartalmú kötetben. A könyvel dr. Asztalos Miklós, a pécsi egyelem könyvtárosa szerkesztene. A könyv árusításával foglalkozó erdélyi Ifjak Nagykanizsán és Zila-megyében is felkeresik azokat, akiktől támogatást remélhetnek. A szó-banfoigó könyv megvásárlásával segítse mindenki, aki csak teheti, székely lf|aink egyetemi tanulmányainak folytatását.
— Világmárka a „Sportex" angol férfiszövel. Nagy vllasztékban csak Singemét.
= Mi ÍM. EitU tuti Umiii Imi
«= HUH Cili kéri uj német növendékei\', hogy szeptember 2-án délulán lakosán jelentkezni szíveskedjenek. Horthy Miklós ut 2.
nek meg és szüklésl anyakönyvi kivonatukat, utolsó Iskolai és himlő ujraoltáli bizonyítványukat, nemkülönben Unooeuerződisük másolatát kötelesek bemutatni. Mhden tanonc beiralásl dl] elmén 3 50 pengői, tan-azcrdljra pedig 10 pengői tartozik fizetni. Szegénysorsu, de ]ó magaviseletű és szorgalmas tanoncok Nagykanizsa megyei város tanácsa részéről lanszerdlj elengedésben Is részesülhetnek, e dologbani kérvényüket szegénységi bizonyítvánnyal felszerelve azonban már a beiratkozáskor az igazgatónak vagy helyelte-sének átadni tartoznak. Tanoncnak csak az vehető fel, aki legalább az elemi népiskola negyedik osztályát sikeres eredménnyel e!"égezle. Végül felhívatnak a több tanoncot tartó iparosmesterek, hogy összes tanoncaikat lehetőleg egyszerre írassák be, mert csak ezesetoen lesznek azok ugy beoszthatók, hogy valamennyi tanoncuk ne egy napon legyen a műhelyből elvonva. A rendes, óra-lendszerinti előadások az egész évi tanfolyambelieknél szeptember hó 9 én, a téli tanfolyambelieknél pedig november hó 1-én kezdődnek; ezen iJölől kezdve lehit a pontos iskolába, nemkülönben vasár- és ünnepnapokon a templomba való |irás minden fiu- és leánytanoncra nézve kötelező. Az igazgatóság.
= Müselyem-maradékok hallatlan olcsó Schülznél.
0eletek zárérája szeptember l-töl
A szerkesztőséghez érkezett, több érdeklődésre közöljük a szeptember l-töl tö:vény szerint érvényes üzleti zárórákat.
Nyllldrusltdst űztetek, Irodai és raktárhelyiségekkel együtt, siept. I-tól április 30-ig este 7 órától reggel léi 8 óráig.
Nagybani eladással foglalkozó rövidáru nagykereskedések, vaskereskedések egész éven ál es\'e 6 órától reggel fél 8 óráig.
Rövid-, szövött-, kötött-, urt- és női divatáru cikkek, továbbá kalap-, kalapdlsztk-, rőfös- és posztókereskedések szeptember l töl április 30-ig este 6 órától legfel fél 8 lg, kivétel szombaton esle 7-től reggel Ml 8 ig.
Fűszer, élelmiszer ü tietek este 7 órától reggel 7 óráig, szatócs üzletek esle 7 óra ól regg.l 6 óráig.
A túlnyomóan egyedárusltdsl üzletek egész éven ál este 7-tól reggel 7 óráig.
=» A Kozák-kórus és balalajka zenekar a Centrálban ma tartja bucsuesljét. Tegnap zsúfolt kávéházban szebbnél-szebb számokkal gyönyörködtetlek a közönséget, egy nagyon kedves estét srerezve. Ma utolsó estéjüket t irtják. Érdemes az egykori orosz katonatisztekből álló z<n< kórust meghallgatni.
= Félhelyárakkal Garbó a suiUu.
— Leégett egy borpince a csapli Öreghegyen. Pénteken hajnalban váratlanul lüz ülőit ki a csapli ö-eghegyen^, ahol Németh József gaidalkudó présháza kigyulladt. A lüs kitörésekor senki lem tartózkodott a présházban és a hegyőr is csak reggel 6 óra tá|ban vette észre. Ekkorra azonban már csak affi üszkös romok voltak láthatók a présház helyén A tüzeset ügyében nyomozást Indított a csendőrség és minden kétséget kizáróan megél lapította, hogy gyu|togatás történt. A kár többsiáz pengő, miután minden felszerelés és több hordó bennégett.
=■ Stan éa Pan a moziban,
— Megvadult bika egy balatoni ttlraótelepen. Ttkanyból Jelentik: A tihanyi közbirtokosság legelőjén a község biká]a váratlanul rátámadt Horváth Jtnot csordásra, akit előbb szarvára kapóit, majd amikor félig eszméiellenül elterült a földön, megtaposta. Ilorváthot borzalmas külső és belső sérüléseivel beszállították a veszprémi kórházba, ahol élet-halál kozt lebeg. A n vadult bika megjelent később a fü telepen is, ahol mlndénkl rémülten menekült előle. A szerencsétlenül járt pásztor öccse, Horváth István végül egy jóllrányzott fejszecsapéval leütötte a vérengző bikát
— Minden divatos szőrme, u. m.: perzsa, opossum, pschanlcky, pézsma, susliky, biberette, brabanter, maron kanin, ejáré, elektrik és az összes hosszú- és rövidszórU bárányok nagy választéka Singer divat-áruházban.
— 7 sláger egy miUorbu i aoxlku
IdOllris
A ongykantzsa) meteorológiai Mag-llgysIS felentéssk : HéUSn n Mm/rtik-kt: Kegfd 7 értkor +16-4, déluUa 1 lirnkor +23, ntt 9 Örskor +17 6.
/•eí/Wirf : Reggel és délben lelhös, elte borult égboltozat.
SUUrány: Egész mp ésukkeletl szél.
(Bjuakaí rddlóJtltnUs) A n«lur.lé. ■ <al latént |tl«rtl Mto M Ara-kar i Mkhsl|*H aa« sártaM I*-mra«M Mváltnás isMfeM.
ZALAI KQZLONV
laSl. stepleitiber 1
Olcsó tűzifa.
Jó száraz, 2 éves cser és tölgy II. o. dorongfa (botfa) erdei ölcnkint
14 pengő
házhoz szállítva 1 01 talpfa eselék
25 P 60 f.
házhoz szállítva
STRÉM KÁROLY
Sugór-ut 20. Telefon 127.
8l«iva<6 liknál a természete* .Fereio lóxut" keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélklürülést Idéz elő és ezáltel sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. A női betegségekre von t-kozó tudományos Irodalom tObb megalkotója írja, hogy a Fercio lílief víz kitűnő tiltáséról a salát kísérletei alapján Is alkalma volt meggyőződést szerezni. A Ferenc lóisel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben kapható.
— A Szanatórium Egyesület tűdtbeteg gondozó Intézete ma Ismít megkezdi rendeléseit, a szokott időben.
= Szövetmaradékok, jó méretek, po\'om árban Schütznél.
Őszi vetésre:
Gazdasági magvak
továbbá:
Kerti magvak
KápMttuig MMupiaaii IdU|MiUai| Árvácskámig 8»uotMf Kifelejti aag Salátaaag BtagHbaag Sárcaréfuui Sárga violiaif Petreiulyeaaag stb. stb.
Műtrágyák, fíabona-csávázó szerek
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
Mg, műtrágya, termény és nOvtajr-véd««zerrt kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A btróaáf mellett Telefon: 1*0. iw
Ha savanyu a bora, ft vegyítse
REGEDEil
vízzel, mely a legsavanyubb I bort is kellemes Itallá . I varázsolja
Kapható mlndenfltt I I
Főraktár:
Weísz Mór Mm I
ttrálj-itea S4. Telefon üt. ■
MII _IV
SPORTÉLET
Pár el nem mondott szó Bogenrieder Frigyes ravatalánál
Jellegzetes keménykötésű alakod, amlnl eltűnt a pálya iölj gyepjéről, eltűnt Veled ennek a városnak ragyogó sportja Is. Te voltál az elsők kőzött, akik az NTE-t halottaiból feltámasztottad. Életet adtál, nagyszerű eleven, pezsdüld életet ennek az egyesületnek, miután évtizedekig aludta tehetetlen kába álmái Belenyúltál a zsebedbe, kiszórtad aranyaidat és kiöntötted rajongani tudó szived lelkes tűzét. Megmozgattál mindent és mindenkit, hogy álmodat megvalósíthasd. Áldozatot, fdradlsá-
Íot nem kímélve törtél célod felé.
lallatlan energiával és szaktudással sikerüli is megteremtened egy eddig Itt még soha nem látott sportéletei, kitermelni világhírt! atlétákat, megmozgatni ezrek és ezrek rajongó érdeklődését, olyanokéi is, akik azelőtt csak kézlegyintéssel intézték el a sport nemes vetélkedését. Ott voltál a gyepén, buzdítottál, harcoltál, győzelemről-győielemre vitted csapatodat Ha legyőzlek, csak annál Inkább, annál jobban lobogott benned a lelkesedés. Talpig férfi voltál, nemes a legnemesebből, aki bebizonyítottad, hogy Igazi sportot, csak spoaf\' tán szeretetből és áldozatkészségre hajló szívvel lehel teremteni Bebío-nyitottad, hogy nem Igazi sport az, ami nem mugáérl a sportért, hanem a profitért lelkesül.
Elmentél és elment Veled ennek a városnak országos sportneve Is, amely egyel Jelentett a Te neveddel. Bár sokan lennének olyanok mint Te voltál, akkor ez az agyongyötört határváros sokban hozzájárulhatna olyan világraszóló győzelmekhez, mini amilyet diadalmas úszóink az tgési világ bámulására Pártiban vívlak ki
Isten veled Bogenrieder Frigyes velem együtt még nagyon sokan fognak szobrot állítani lelkükben a Te nagyszerű teljesítményeidnek, mellyel a sportot szolgáltad Splri
■agy gi&nlmat aratott ■ magyar atlatlka l«af|»U oraaágbaa
A magyar válogatott atlétaceapat győzelem sorozatának egy ujabb állomásához érkezeit.
Kattowitzban a lengyel válogatott atléta csapatot 49: 23 arányban, 10 győzelemmel 2 ellenébea győztük le. E verseny kimagasló eredménye Balogh 7 37 m és Megyeri (Molva-recz) 7 27 m. távotugráu.
\' Labdarúgás
Vasas—Szabárla 3:1 (3.0) bajnoki.
Délnyugati alosztály.
Dombovárl Voge—DPAC 1:0(0:0).
PVSK-KRSC 4:1 (1:0).
DVAC-KTSE 3:1 (2:1).
SzAK—PAC 3:0 (2:0)
Leventemérkőzés
Zrínyi TE—KAOSz 0:0.
A tartalékos Zrínyi nem tudott győzni a Mlvósan védekező kereskedelmi alkalmazottak caápata ellen.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb Izié\'nek is megfelelő kivitelben, garnitúrákat, rekamléket, matracokat, függönyöket stb. legolcsóbban és kívánatra kedvező fizetési feltételekkel szállítunk. Rendelés előtt kérjen díjtalan ártájékoztatót. Kopsteln Butoráruház, Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4.
A kis msgyar legyőzte a nagy Európát
Vl\'ágraszóló győzelmet i rátett Magyarország a párisi Európa-uszó-bajnoks-gban és ezzel magához ragadta Európa usióhegemoniáját.
Az ulolsó napon a vártnál is nagyobb fölénnyel nyertük meg a pontversenyt és ezzel a Smlth Jeremiás serleget.
Halasy szenzációs meglepetésre megnyerte az 1S00 méteres Európa-bajnokságot. A ctonkalábu magyar fiu 20 perc 49 mp. (országos rekord) pompli időt úszott. .Váratlanul jól szerep:ll Vajda is, aki a torony-
műugrásban ötödik helyezést ért el.
Az Európa-bajnokság pontversenyének, a Smíh Jfremlás-serleg küzdelmeinek végeredménye a következő :
1. Magyarország 114 pont
2. Németország 92 5 .
3. Franciaország 33
4 Olaszország 29 „
5. Ausztria 29 .
6 Finnország 14 „
7. Csehszlovákia 12 „
8. Svédorszég 11-5 .
9. Belgium 8
Gólképtelen csatársora miatt, állaadó fölény mellett vereséget szenvedett az HTE a Péosl Sport Ciobtól
PSC RTE liO (liO)
Nagykanizsa, augusztus 81
A mult vasárnapi félslker után vasárnap második bajnoki mérkőzésén saját otthonában vereséget szenvedett az NTE a nálánál jóval gyengébb PSC-tól.
Ezzel a mérkőzésével bebizonyította az NTE, hogyan lehet állandó fölény mellett egy biztos győzelemnek látszó mérkőzést elveszíteni. — Valóságos góllszonybiui szenved csatársora. A legbiztosabb gólhelyzetben Is passzotgatnafc lövés helyett, mlg a PSC talán egész mérkőzés alatt kétszer kerUlt gólhelyzetbe, melyből az egyiket góllá értékesítette. A mérkőzés safc) NTE támadásokkal indul, állaixló\'NTE fölény, pasz-szok kombinációk ugy, hogy van eset, hogy a labda az NTE kapujától a PSC kapujához kerül anélkül, hogy azt -PSC játékos érintette volna,
a kapu előtt azonban csődbe:jut a csatárok tudománya.
Két eredménytelen korner után a 13. percben a balszárny támadásából, Kudich éles szögből szép lövést kaid kapura, de a pécil kaput helyén van. A PSC védelem a sorozatos NTE iftinadfeoknál kornert vét, Farkas ií-xn-rrugáiát Jakubec szépen irányit] i kapu a, de a kapus fogja, majd 18 percben Kudich lerohanáaból nem ló, hanem a tiszta helyzetben tévő Púmnak ad|a a labdát, aki azt a kapus kezébe lövi. Most a PSC vőetl első lámád isát, de tiszta helyzetben a kapu fölé bombáz. hmét erői NTE támad tso<( következnek. Farkas 20 méteres szabadrúgást a szenzációsan védfi kapus fogja, majd ugyancsak Farkas szép haadá\'át • tiszta helyzetben levő Rltter kapu lölé vágja. A 40.
Okasslo! bzer; Alkalmivélel!
aapbbnél azebb
pullower is kötött kabát
érkezett
Bámulatotan olció árak!
Valódi gyapjú pullower uj nélkül ......... B\'— P
Valódi gyapjú pullower, ujjas............ fl-80 P
Kötött jtabat, gyapjú. — • Kötött kabát, pamut. Női és férfi minden divatszinbetl.
FrankM.ManócágnéC
Osengary-ut S. Nagykanizsai Takarékpénztár épfllatéban.
Szám 1 2 3
Pamut, leányká-
éi Hu mellény
4
2-— 2-20
6 7
2-40
8
260
2 80 3\'— 3-20
Szám 2 4
340
Gy»pju leányka és tiu mellény P
3 - 3 -30 10
Szám 2
3-90 4
4-30
6 8
3-60
10
Flu szwetter, gyapjú
Leányka tlgaró ...... !•—
NŐI pamut mellény ... 2\'— Férfi és női szwetter
bolyhos ............ 3-—
Női mellény, fekete 3-50
la .................. 5--
Nől mellény, dlvatszln-
ben, pamut ... 4 50, 5-— Gyermek jambó sapkák
2 50 3-— 3-50 4--
450
NŐI mellény, színes,
gyapjú ............ 650
Női szmoking kabát ... 8--Nől szmoking kabát,
gyapjú la .........Keselyem mellény ...... 2\'—
Tiszta gyapja harisnya
dlvatazlnekben ...... 2-80
Férfi soknl, gyapjú ... 1-20
1931. wtptembet I.
IKrcben Kudich komerét a tömörülő PSC védelem lisztázza, ma]d farkas ko ncrét Jakubec emberbe lövi, újra Korner, melyei Farkas kapu mflgó K\\
A 42. purcben Jakubec zsinőr pa»z-sziba RlUernek csak a lAblt kellene oda lenni és miris gól, de a c atór hollblzlos helyzetben botlik.
A 44. percben a PSC balszélső szabadrugáeát a tiszta helyzetben levő Feln kapja, aki kapáiból a
ZALAI KÖZLÖNY
sarokbi vágla. mísodlk
oiirom, egyik köveli. Szollár i
félidő óriási NTE támadást a másik szép átadását Pum gyönyörűen vágja kapura, de a pécsi kapus szépen védi a bitloa gólnak lálszó labdái. A 6. percben a balszárny beadását Farkas kapásból kapu mellé lövi. A 14. percb:n a PSC egy játékosát a bíró ulin-uürásért kiállllja. ettől kezdve a 10, emberrel játszó PSC-t szinte lelépi az NTE, de a pécsi véd-:lem emberfeletti munkát végeive mindent pa-í rlroz.
A PSC centere a 28 percen az előre húzódó NTE védelem mellett megugrik és vagy 6 mé\'er előnye van, Csondor azonban kiugrik és a pécsi csatár a kapudba lövi a biztos gólnak látszó labdát. S :ép kapus teljesítmény volt. A 44. percben egy kapu előtti kavarodásból vissza pattanó labdát Jakubec 10 méterről eólba vág, de a bíró ezt megelőző Fault miatt nem lléll meg. A közön-cég örömrlvalgással fogadja a 90 percig levegőben lógó gólt, de annál nagyobb lesz a meglepetés, amikor a bíró szabadrúgást ítél ellenOnk.
Az NTE-ből EngelleUer, Vellák és Kudich Játéka tetszett, mig a PSC kapusa szenzéc\'ós védése és Kaszt okos Játéka érdemel dicséretet.
— Tolsztoj: Itreitia iiaa, tarkó, lolu Sillert ■ Várad antko.
Tenrtiszcsapatverseny a Vágó-serlegért
A Zrínyi Ismét 7:4 arányban iySzStt az NTE itten
A kit nagykanizsai t«nnlszc»apal o!yó hó 30 án, vasárnap Játszotta le a Vágó-serlegért ebben a sálion-ban második mérkőzéséi. A Zrinyi meglamélelle legutóbbi győzelmét, amennyiben 7:4 aránybin Isxé biztos győzelmet aratott a váro3 felett* Cgye""e,<ntk teiniszcsapata
A verseny nem haolt meg\'epeté-sekel, a mé.kőzés egyes számat pedig éppen nem vollak izgalmasaknak mondhalók, amennyiben aki gyfeött, az biztosan győzött. A küzdelem nem volt nívós, a jttékoeok — tisztelet a kivételnek — fáradtan és unottan mozoglak s a legtöbben meglátszott a komoly, rend-zeres t énlng hiánya. A győzles csapatból az elpusztíthatatlan Halszer út. és Blltera Béla Játéka tant fel, aki különösen a férfi párosban produkált elsőrangút. Horváth ezu\'tíl csak a vrgves pirosban csillogtam tudását, ahol dr. Makóné szintén igen Jól Utazott. Az uj versenyző Fábián •Emma nagyobb versenyrutin megszerzése ulin a jövőben eredményesebben fog|a megállni helyét, most Is voltak percei, amikor egészen elfogadható nyújtott A katonáskodó Cseh rendes formáján alul látszott s ugyanezt mondhatjuk Latzkórót Is.
Az NTE csapatában ezutlal Is a nők excellálfak, afltflak közöl pedig Luslgarlen a legjoVb |ál kos, aki Különösen a vfgy:spárosban do\'go-zott agillsan és ered.nényesen. A két uj versenyiö, dr. Dómján és Polgár szintén tetszett, különösen az e őbbllől láttunk jó a éseket. Hogv ezúttal nem vollak valami eredményesek, az nem annyira az ő, mint
inkább i\'gye»tl\'elök hibája: elhanya-nyagol\'ák Ckel a régi nevek kullusza miatt. Avar jobb volt, mint az előző fo-dulón.
A részletes eredményeket az alábbi ikban adjuk:
A Z-lnyi a következő számokat nyerte:
H >rváth—Luslgarlen 7:5, 7:5. Halszer dr.—Ávir 6:1, 8:6. Blttera—Polgár 6:2, 6:2 Cseh—Dómján dr. 6:1, 6:4. Makóné, Horváth—R csel Rózsi, Avar 6:2, 6:4. *
Blltera, Haiszer dr.—Dómján dr., Polgár 6: 1, 6:3.
Horváth, Latzkó—Avar, Luslgarlen 6:2, 6:4. Az NTE nyert számai: Récsel R.—Makóné 6:1, 6:1. Oünser—Fábián 6:1, 6:3. Récsel M, Luszlgarten—Fábián, Latzkó 6:0, 5:7, 6:1.
Récsel nővérek-Fábián, Makóné 6:1, 6:0.
Végeredmény tehát 7:4a Zrinyi javára.
Az eddig lejátszott fordulókon a Z\'inyi győzött 3-szor, az NTE pedig 1-szer. _
Keszthely vasárnspl •pori eseményei
Keralhely, augwtui 81 (Saját tudósítónk telefon/elei,lése) Élénk volt a keszthelyi sport vasárnapja, melynek egymást erő eseményei-öl az alábbiakban tudósltunk.
Keszthely—Sümeg levente válogatott 5:0 (3i0) A vármegyei leventukupiért folyó kOzdetem első mérkőzését Keszthely
leventéi abszolút fölénnyel -nyerték. A másedik mérkőzés Sümegen
lesz, melynek eredménye ugylit|zik nem vitás. Biró Horváth L««tó.
Tapolcai Vasutasok - Keszthelyi Vasutasok 9:0
A tapolcai vasutasok letépték a
keszthelyi vasutasok it.
A Keszthelyi Törekvés S. E. hlubbajnokí uszóversenyének eredményei
100 méteres gyórsuszás: I. Csík 1 p. 10 mp.
100 méteres hdtuszds: 1. Mátrai Mue 1 p. 23 mp
200 méteres mellúszás: I. Ungvári 3 p. 23 mp.
A favorit Oyenes rosszabb Idővel csak második be-yen -tudott végezni. 400 méteres gyorsúszás: 1. Mátrai 6 p. 37 mp.
3x100 m. staféta: l. Oyenes, Ungvári, Csik 4 p. 34 mp. 50 méteres hOlgvuszás: I. Vitát Bella.
Vízipóló mérkőzést Játszott a már szép sikereket elért Törekvés csapata a Törekvés o\'d boy csapatával, azonban a rendkívül hideg víz miatt csak egy földöt jítizottak le. Eredmény : 2:2 Bíró: dr. Relschl Marcell.
Kanizsai játékos wőzelem-sorozata a keszthelyi teniszversenyen
A Keszthelyi Törekvés vasárnap tennlszvcrsenyt rendezett, melyen szépszámú versenyző Indult, köztük Blttera ZTE. Részletes eredmények:
Férfiegyes: 1. Blltera. 2. dr. l/kics. Férfipáros: 1. BUIera—SztankovIcs. NSI egyes: 1. Bobarczy Ata. 2. Oárdossy Aladárné. Vegyes páros : 1. Oárdossy—Blttera.
Az a páratlan érdaklődés, mely nyári árusításunkat a közönség scélss köréből kisérts, arra Indított tonnánkat, hogy az *szl szezont elcsé árusítással nyissuk mag.
Olcsó flanell és poriét marodéKoh!
Tannlsz flanell ingre, alsóruhára, jó minősig 70 fillér Kockás szövet, jó minőség, gyermekruhának,
blousenak alkalmas.........1\' — pengőről
140 cm széles gyapjúszövet iskolai
ruhának.............2\'20 pengő
100 cm széles Casán, tiszta gyapjú, minden színben......\'.....2\'SO pengő
Szövött parget, szép szinek, elsőrendű minőség 140 cm széles férfi ruhaszövst, divatos
mintákban............
14O cm széles őszi és téli gyapjú
sportszövet angol mintákkal.....
Gyapjú Pouplln szövet, blousnak alkalmas
90 fillér fi"— pengőtől 9"— pengő
méretek
1*50 pengő
Jómóretü szövetmaradékok hallatlan olcsó árban.
Mintás műselymek, megbízható jó minőség,
gyermekruhának megfelelő méretek.....40 fillér
Mintás műselymek, divatos uj minták, jó minőség, márkás áru, egész ruhának, pongyolának megfelelő méretik...........80 fillér
Műselyem crepo de chlne, dupla széles, szép
divatos batik minták, sálra nagyon alkalmas . . MO pengő j Tiszta hernyóselyem crepe de chlne,
dupla széles, divatos nyomott minták 10 pengő helyett csak.............pengő
Kartonok, vásznak reklámárban.
Tekintse meg kirakatainkat és meg fog győződni, hogy nemcsak olcsón hirdetünk, de olcsón adunk is.
Áruház
Dunintul elismert legnagyobb és legolcsóbb áruháza, Nagykanizsa,
MLAI KÖZLÖNY
HQl. Heiüembw 1
AJÁNLUNK i
NMUcmJ*
I doboz ............... P I
i/í kp.

p -••0 P «-»0
áoméje
k£fJ« .................. P I—
QYEHES LAJOS VIDJt LAJOS
ifcfeki tártai
Pá.ls »I5 loooo-i 24 98. NKmn 313 75, BrOssti 71-03. Milano XMi/i, Madrid 46-75, Ameitdui 20715, Utttr. 121*90, Wka 7123, tód* 3-7JL Prán 15-22, Vayső 57-55, Ba*m.U M-OlVi ■Ugrád 906, lakafMt 306.
TemtayMutt
Ka n>n nl rr-m 8 80—»00. 78-M 8-85-815, 79-ás 900 — 980, HO-9-40, tfmáat V-m 8M-8 70 7S-m 865 - 885. 7»«s 8-80 - 900. 80-m 8W-9-I0 Ken 875 - 8 90, lilr. árpa n| 14-150—15*00, aflrárp. IMO--17-00, sab 17-C0-17-25. taa**rt 1375-1850, npn—■---, borp. 9 80—fl 90.
VA|, ITTAK Aagol I. 17 60 2801) Bcfai h. 79-40^0-10 Cwhk. 10-94-17-10 Dtok. 162-35-113 33 BWf 1001-10-11 Dolif D70-7W76-75 Pft»cUt.aj«>.23-00 HoU. 229-7M31-IS L«*7»l 68-65-64*25 Lm »*40-1*45
Ura 4*10-4-16 Un 2M0-3M0 Mátka 135 00-19620 Hxváf 1&2 80-I53B0
79*96-30*66 Ivákd L110-60411-80 Sréiíu BT90-I51-90
MOL
MtdL
DBV1ZÁK
«UL 229-66-231 25 " MHÍHO-U 115*15-196-15 ■rllli ll 79-40 8»00
ESSE Í7-94 27W
Madrid 50-00-54 00 Milano 29-80 30-00 Nm)« (68 50-73 (0 ~ \' 152-35-153 35 2233 22 49 16*67-16 99 4-12-4-16 . 152 56-198*55 fartő 5-64-15 WUm 8002-80-63 Mitek 1 0 75-11175
8«rt*3v4iár r«UujU4 5419, <la Miau I39J. - « »0-readi 1-15-1-16, aiaJtlI 1-12—1-16, aztdail IMp 1-08-1-12, Uaart 1-00-1-06, I-aö
<keg 1-04-1-08, U-od raudll M| 096-1*00 npl atldő 004 -1-05. isaloua nanbaa M0-4W0, astr 1-40-W0 tea HO-1 76, ssakMuás lálaartéa 1*40-1-46.
KlaiH: MUaUI nyomta él Lapkiadó TálUlit, Iinkuluú.
Felelö« kiadó: Zalai Károly. Wnrtn NMhi Naaykutaaa 7i. «x.
APRÓHIRDETÉSEK
As uriUtdtMnk dl|> 10 u«( M >»>ér MM M4 4III S Wlér. V.Or- I. taMpup K> Uól| ao fillér, ml»4<ii lavábhl u4 dija a a\'t SunUa 4. ptaukm 10 u«I «» *II«r. mini™ lovábbl 4IU • ptMr. a»»ii ■ ntlodtn \'■** [•gabb b«IOkbíl 1110 ui Wl tidölk uimHIalft.
A Ili ,1 kafMteMk BOY. ,n***lmln)r
mrde^Mh 3 Wl p«A«« IHMW «1«1 a teIc.Icoo. kOnyveM*. utfmtdju*.
elKorOIAMi 1*4 rtltíre /bíe»<K»át
A Sj»nt.«6rg]i*árl hegyen egy "00 UOles axőlőbulok eladó, bővebbel: Acifl Ignác Ingatlanforgalmi és pénzkolcsőnkőz-velltó Irodáié, Nagykanizsán, Horthy Ml klói ul 2. 396?
3 utcára nyíló emeletei hés szsbadkéz-bót eladd, ugyanott antik francia kihúzó asztal la. Om a kiadóban. 3962
bútorozott kalőnbejáialu szoba szeptember l-re kiadó Sséchenyl tár 4. szám. 3®4
:4a« Ponottbutor, |<oiár •1, Főnt 4. 3029
TObb egy szobis laká* mellékhelylií-gekkel kiadó Palófl-ut 41 alatt. 34>2
F«l«z«H tej limit kapható TejkOz-pon\'nál. Telelőn 349. 3721
BlMBáalate únuWtel|es elUláita\'el-logad uri család. Bővebbet vitáz Tóth Bála 0 Jetében. 3873
ZMgiraUNlUi. Kezdők, haladók lelkiismeretes Isnllását olcsón vállalom. Clm a kiadóban. ^ 39J1
~Jókaibai lavő liűiér óaMsa-épkályha
olción eladó. Bővebbet Sugár ut 31. 3951
L*«Jabk, legolcsóbb Ooldtxrgar Kamiin Itöérnemu anyag raktára, Huszll tér 2.
3987
egyetemi végsettsicD ur-hölgy szeptember 15-áre szépen bnlMoiott szobát keres lllrdőazoba basználaltal, a lehetóteg teljes ellátásaal. írásbeli s|ánla-tokat ármeg/ololésaal Dr. Kónlg logorvos úrhoz kárek. 3988
Ezúton édesítjük a mélyen Hitelt Holgvköiönségel, Hogy az őszi sslsont a mai nappal megkezdíak. Ttsite-lellel Varga—Roller. 4001
M«i ém férfi
a P-tftl alahHonk
a legújabb divat szerint.
Totola és Pacsirszky
sasa kalaposmesterek Nagykanizsa, EötvOs-tér 25-
Klnlzal-utcs 23. számú ház káaktl •laU*.
4007
Budspestl Zenemüvászell Főiskolai vág-■ettaéggel aaaaaraaktatáat vállal II|ar Istvánná. Jelenlktsnl » ára, Daák tár 10.
3996
9rsr<asks>tral4 likolázott kánv 7 áréi leányka mellé azoanal felvétetik. Clm a kiadóban. 4000
2 Btcal előszobái lakás november l-re kiadó Khilzal-atca II. 3783
■átaasláa lakás hlssalá.
kiadóban.
Clm a 4C02
t siakás, verandái udvsri IsVás azoa-nalra, vagy november l-re kiad) Klnlzit-utca II. 3784
Jókaiban levő rOvId lekete olcsón eladó. Clm a kiadóban.
8951
Vláákl álláaaálkálllak, borbélyok, nyugdllsaok IskóhelyOkón szépen kereihet-nek. írjanak PosUUók 35. Szeged. 3872
BárHaadó l.ál hegyen 4\'/2 hold irtóifl. birtok, gyOmUlcaO isel, izánlófOWdtl, a ksi lraal mezőn rét és I6ld — Bővebbel Petőit ut 77. 3909
lakaláalaáart ellátásra ftlrdőazobáii belvárosi lakásban elvállalunk. Clm a kl-adóban.______M89
llaáá Alsósáncban, ornágut mellett, lói Jövedelmező klaebb adómentes caaládl-ház, 2 hold telekkel, méhészet éa baromit tenyésztésre nzgyon alkalmas. — Ugyanod IMtavérü amerikai Leghorn baromfi elad t. BővebbetTelekl-ut77/a. Nagykanizsa 4- 03
Kát egymásba nyíló, elegánsan bútorozott S2ooa, lllrdőazoba haaználattal, együttesen. vagy kOlfln Sugár ul 12. MWaalat Madó. 4005
Yarkahlra választó malacok kapha-tők kgklnt I P. Vlasslcsu 3. 4006
Ua4é szontirlra egyszobás lakás előszobával és minden mellékhelyiséggel. Klrály-u. 13. 3 <91
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
I kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 8*40 \'/t kg. legfinomabb
teavaj......P —*90
V4 kg. legfinomabb
főzővaj.....P—-75
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 8*—
M ü Fiiedetlfeal
cégníl.
Augusztus 30-tól szeptember 6-ig
nagy szövet aukció
100 férfiöltönyre való szövetet árusítok ki.
Egy teljes férfiöltönyre való, azaz 3 méter 140 cm. széles
jó minőségű anyag,
15—45 pengőig.
Ezenkívül maradék vásznak, zephirek, mosóáruk fóláron kaphatók.
Újdonságok az őszi szezonra már megérkeztek.
Mór divatáruháza
Nagykanizsa, Főút 3. szám.
1981. tteptember 1.
Varga Hándor
aranyéremmel kitünteteti salát modernül berendezett műhelyében
mos, «*•!» ttorttt ée
tiép kifogástalan mun-t lelelőtaéget vállalok.
OlCSÓ,
kimárt ----------
Gallérok 10 é» 12 fillér.
Oytijtöiekp: Horthy Miklós ul & Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17293-1931.
Árverési hirdetmény.
Árpád-u. 22. sz. a. megőrölt egy szobás lakást f. évi szeptember hó 4-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen a v. gazdasági hivatalban bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsán, 1931. augusztus hó 31-én.
rM Polgármester.
KM. u. 1931.
Árverési hirdetmény.
l)r. Ikrtll lóisef ügyvéd álUI kép viselt Royil Exbange Bhl. R. T. lávára 211 P 60 I. töke és tóbb követeli* és|ár. ere-

a ufykaalassl klr. |áfáet>lrisá« I93Í 34I3/IS90. Kimu végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás fotyUn végrehajtást
Mtnvedaiíl 1931. M január M 24-éa Iclocbll 1000 peogóre becaült Ingóíá-sokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti nimu végzésével aa árverés elrendeltetvén, annak u 1906. évi XU. t e. 20 § a slspján ai alább megnevezett a a loglalásl legvíökönyvböl kl nem tűni mái foglaltat Mr javára la ax árveréa megtar-tiilt elrendelem, de caak arra aa esetre, ha kielégítést Joguk ma la fennáll 6a ha ellenitk halasiul hatályú jgénykereset lotya-matba nincs, végrehajtást szenvedő laká-•án, Nagykaniiaán, Telekl-ut 6. aaám alatl a netán Illetett 9uu| levonásával leendő megtartiaára határidííl 1931. azaptem Ixr hó 3. napjának délután 6 Arája IlUeltk kl, amikor a bíróilag lefoglalt egy ty\'IMp, a egyéb Ingflaágokaf a legtöbbel IgérOneT készpenillzetéa mellett, esetleg becsáron alul Is cl fogom adal ínég akkor la, ha a bejelentó KI a hely-"Inén nem jelennék meg, ha csak ellen, ke/íl kívánságot Iráiban nem nyilvánít Nagykanizsa, IMI. évi augusztus 5-én.
Haán Oyula s. k.
klr. Mr. végrehaltA, »" mini bírósági ktkuldstt.
ZALAI KÖZLÖNY
értesítés.
fcUjátem a nagyérdemB MMoaigat, hogy dua raktáramon levő mérwtmr 4t árult síremlékeket Iwzállltoft árban hozom forgalomba. - Továbbá <a sírbolt ánH*. •*«, termi- és mükíbM legolcs bban kéasitek, ugy aa Összes a saakba vágó aiMkákat szakszerűen végiem.
Kérem a a. é kOjOoség sitvea párt-fogását. Teljes tisztelettel
Kovéoe Józta!
flOSlall
Pályázati hirdetmény.
A kisbéri m. klr. lejmunkásképző iskola vezetősége az 1931. évi november hó 1-én kezdődő egy éves tanfolyamára pályázatot hirdet.
A felvett tanulók lakást és teljes ellátást élveznek, melynek ellenéhen tarloznak havonklnt 30 (harminc) pengőt — félévenklnt előre — az Iskola pénztárába befizetni, felvétel esetén számtanbúi felvételi vizsga teendő.
Felvételi feltételek a kővetkezők:
1. betöltött 17 éves éleikor, mely MMkonyvi kivonattal Igazolandó;
2. erős, egészséges testalkat, mely orvosi bizonyítvánnyal Igazolandó;
3. elemi iskolai bizonyítvány annak igazolására, hogy a belépni óhajtó jól tud Írni és olvasni s a négy számtani alapművelettel számolni;
4. kiskorúság esetén írásbeli nyilatkozat kívántatik a belépni óhajtó szüleitől, esetleg annak gyámjától arról, hogy a folyamodó felvételébe beleegyezik és hogy a tanfolyam tartama alatt a tanulóért az iskolában teljesítendő fizetéseket magára váltajjSi—
5. magyar nyelv birása;
6. kifogástalan előélet, mely hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolandó;
7. himlőoltási bizonyítvány;
A felvételnél kiszolgált katonák, valamint azok, akik tehenészeiben, tejfeldolgozó üzemben, tejgazdaságban már alkalmazva voltak, előnyben részesülnek.
Akik magukat e?en tanfolyamra felvétetni óha|tják, a fcntemlitett bizonyítványokkal felszerelt és sajáf-kezöleg irt s a kisbéri m. kir. mé-nesblrtok Igazgatóságához cimzett folyamodásukat legkésőbb 1*31. évi október hó l-ig alulirt iskola vezetőségéhez nyújtok be.
Kisbér, 1931. évi julius hó.
IhMti a Hr. TijNitttfri IMi
3996 Vezetősége.
Szülők figyelmébe!
Tisztelettel értesítjük a mélyen tisztelt szülőket, hogy a strapa iskola-oipáket mérték után már 10 psngAtál kezdve készítjük. -
Stern és Pintarics
cipész-mesterek
K5losey-U. I. (Ipartestület székházában.)
Javlíásolc a legolcsóbb árban, axonnal cllcésxlllnels.
Dr. ZEILEIS rendszeri)
orvosi rendelő
i m. klr. áttétét! mlnlaitéHia 40500/8JL irtai rtifcMt
Nagykanizsán, Dobrin-ház, falsátempl szembeni) Horthy Miklós-ut 18.
Itendoláei délelOtt 8—12-ig, délután vasár- ás ünnepnap d. a.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasleszflltségB gépekkei van felszerelve és mindenben hasonló Dr. F. W. Zellels galspacbi orvos rendeltjéhez.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
hajhullás
epe és hólyagbajok
májbetegségek
gyomoibajok
vesebajok
bélbántalmak
álmatlanság
angqlkór
aranyét
bénulások
rángatódzások asthma zsába ischiás
érelmeszesedés (agyások
fejfájás és szédülések fülbelegségek golyva
gyomorgörcsök
idégbántaimak
csúz
rheumi
köszvény
mellbajok (ktlnlkatr.)
vérszegénység
székrekedés
torokbajok
vértolutás
vitustánc s még saárntaiaa sok kattgaég.
i cioáái Bagulentllliégt lellels töltik aár meg él uáatalM fiuzt
iU norü «
sak alUié eehert pigyt-lUtluuk Téli totegm ara
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla.
D!L ECKENBERG IMRE
». bastapMtl aaawtoflMil fSenrss
Vizsgálat S P, kezelés 3 P, 10 kezelésilsgy 80 P.
Hihetetlen
magas áron visszavennem
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékét Is és
becserélem TELEFUNKEN
1. Az állomásokat nem kell többé keresnie.
2. 7>/a oktáv hangterjedelem.
3. Átkapcsolásl lehetőség dynamikus hangszóróra.
- Ezt nyújtja önnek a TELEFUNKEN 40 W. speclal. Még ma kérjen ajánlatot!
SZABÓ ANTAL:
a legmodernebb 4 | 1 csöves
•pert éu
a I. tékái.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvó modern szállója. 1,1(1. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étlerem. Szobák P 4-50. Penelé «■- P-t«l.
Egyágyas szobáknál 10o/o, kétágyas szobáknál 20°/d
engedmény. aiai
1931. nepttmber 1,
ZALAI KOBLONV
BÚTORÁRUHÁZAKBAN
vásárolhat.
Legkedvezőbb fizetési feltételek
Horthy Miklós-ut 4.
BÍÍÚÚS . v^-V • !|
Szombathely ós Sopron.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 197. uim

Nagykanizsa 1931. uepferaber 2, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
KwOMlrl U0kU.ctthtT.UJ: Ko««th »kj 3Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EMMultai 1/1: egy Mrs I pengi M HÍM*. TtWon- / SKrtcuWg 431. uim, (éjjel 71) letelon. ^ KtadíWv<(,, 7g Ketxlhciyl RAk XL
Exportképes gyflnOlog
Irta: Subó Sándor tfr.
ny. WlapAn, oroiggyüléel képviseli
A gazda hiába termel szépei, jót, ha nem tudja odajuttalnl, ahol azt megvásárolják, mert akkor a nyakán marad a legjobb portéka la és már nem lesz kifizetődő u fi munkája. Ennélfogva valósággal nyomozást kellene iolylalnl, hogy hol melyek azok a cikkek, amelyeket keresnek, amelyeket szivettn vásárolnak és amelyekel a többi közül kiválogatva szívesebben vesznek meg a fogyasz-tók. Ha egynás mellé leszünk két almát, egy píron almát, meg egy fehér, vagy zöld almit, a gyermek mindig a pirosat fogja kiválasztani A közönség is Ilyen. Vannak olyan lélektani momentumok, amelyek a vásárlásnál figyelmen klvQI nem hagyhatók. Hiszen az egész üzlet, bizonyos lélektani szempontok szerint Igazodik. Egy jó üzleti fogás sokszor többet ér, mini akármilyen portéka, alkalmasabbá leszi az árut arra, hogy a kínáláskor nagyobb kedvvel nyúljanak felé. Amellett természetesen jé árut kell minden vonatkozásban szolgáltatni, mert akármilyen üzlell trükk érvényeid! is, egyszer eladhatja áruját az Illető, ahhoz azonban, hogy állandó, biztos eladási piacot szerezzünk magunknak, elsősorban jó árunak szolgáltatására kell törekednünk. Olvasom a konzuli jelentéseket a különböző államokból, amelyek igen siépen, részletesen és tárgyilagosan taglalták aa Illető államok kereskedelmi viszonyait, kiviteli és beviteli körülményeit. Lilbatjuk abból a szükségleteket, láthatjuk a feleslegeket. Nekünk azonban nemcsak egyedül a konzuli Jelentésekre kellene támaszkodnunk. Kutatni kellem, hogy hol lehelne fődolgalnkal elhelyezni. Természetet, hogy nemcsak nekünk van ez a gondolatunk, megvannak a több exportállamoknak ls és meg kell ál lapítanunk, hogy sok tekintetben már megelőzlek bennünket a piacokon. Ma pedig, kl előbb megy, előbb áiul, annak a portékáját előbb Ismerik meg.
A mezőgazdaságnak életérdeke, hogy megtelelő közvetítő kereskedelem álljon rendelkezésére a mező-gaidaságí cikkek elhelyezés: tekintetében. Tanfolyamokat kellene tartanunk, szakismereteket terjesztő füzetekben kellene kitanítanunk a termelőket és a kereskedőket is arra, hogy miképpen kell osztályozni az Arukat, miképpen kell azokat megóvni a romlástól utkOzben.
Valósággal megdöbbenve beszélt el nekem egy svájci kereskedő a nyáron egy esetet. Megkérdezte tőlem, hogy hol vehetne ő Magyarországon legjobban és legalkalma-wbban nyári almit. Megjelöl lem neki Kecskemét, Félegyháia és Kiskunhalas vidékét s el la ment oda. Ss|nos a?onban, mikor két hét múlva beszéltem vele, azt mondta: .Kép ?d|e, meglógta az illető az almát
és egy métetTŐftdob\'a a kosárba." Ezt annak illusztrálására hozom fel, hogy Igenis kl kell képezni azokat a csomagolókat, hogy ne dobáljik az árut gondatlanul, mert akkor abból soha sem lesz elsőoaztályu áiu.
A földmlvelésügyl minisztérium ne csak gyümölcsfaápolásl tanfolyamokat, hanem gyümölcscsomagoUsi,
gyümölcskezelésl és konzerválás! tanfolyamokat is létesilaen. Szeretném, ha ezek az i-meretek annyira elterjednének, hogy mindenki tudná, hogy miképpen kell a gyümölccsel eljárni.
Végül: Kanada kénysrermárkázást ir elő a gyömölcslilvitelre. Ebből meg lehet érteni, hogy miért olyan egyforma, szép hibátlan a kanadai
alma, s miért kerül igy ide. Én mindenesetre azt reméleír, hogyha a gyümölcsfák ültetése abban a tempóban megy tovább, ahogyan az egy pár év óta a földmivelésügyi minisztérium különböző akciói következtében fo\'yamatban. van, egy két évtized múlva már tel|esen kiszorul a magyar piacokról éa kereskedelemből a kanadai alma.
A 6-os bizottság megkejedíe a miniszteri tárcák Költségvetésének felülvizsgálását
A népjóléti tárcánál két és egynegyed millió pengő megtakarítási lehetőséget állapítottak meg — A közalkalmazottak létszámcsökkentését nem 6, hanem 4 éven belül kell végrehajtani
Ma fclealk meg a Hivatalos Capban a UOacalltalmaxotiaK fUe/éi-redufccld/dröl szóld Kormányrendelet
Budapest, neptember 1
(Éjszakai rádióleienlés) A 33-as bizottság által kiküldött 6 os bizottság feladata, hogy felülvizsgálja minden mlnlizleri tárca költségvetését A bizottság kétezer vizigáf felül minden költségvetést. Az első vizsgálatnál megállapítja a nyomban elérhető megtakaritáaokat, mig a második felülvizsgálat a későbbi megtakarítást tetaetíségeket van hivatva megállapítani.
A 6-os bizottság kedden elsőnek a népjóléti tárca költségvetését vizsgálta felül és a tárca keretében 2,252,313 pengő megtakarítás! lehetőséget állapl\'ott meg, Ebben az összegben azonban nincs benne a fizetések csökkentése által elérhető megtakarítás Ma, szerdán a honvédelmi tárca költségvetését vizsgálja felül a 6-os birottaág.
25—30°A>-©» mMeneléa
Budapeit, neptember 1
A hatos bizottság ma folytatta munkálát a népjóléti minisztériumban. Hir szerint az egészségügyi kormánybiztosi állásokat megsiün-tetlk és más módon is találnák lehetőséget a takarékosságra.
Hir ízerlnt
a nagyvagyonokat jelentékenyen megadóztatják. Az adóemelés 25—30°/o-os leaz.
ScironyauMky dllamil/lcdr teJmenléte
A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére Sztranyavszky Sándor dr. államtitkárt ettől az állásától saját kérelmére felmentette és kiválóan buzgó és értékes szolgálataiért a II. fizetési osztály Jellegét adományozta.
MeoMSniHik a ttovtaa-panawsok
A pénzügyminisztériumban konferencia volt, amelven a deviza-kérdést vitatták meg. A Nemzeti Bank vezetői hangoztatták, hogy a Nemzeti Bank a kereskedelem deviza/gépelt a legmesszebbmenő mértékig kielégíti. Ezlránybau már rendelkezések is történtek, ugy, hogy most mir előreláthatólag meg fognak ízflnni a deviza-panaszok,
A kerUIeN rMropUdnyok a SeHgymlnlaateniél
Keresztes-Flscher Ferenc belügyminiszter ma délelőtt fogadta a kerületi főkipi lányokat. akikkel közölte, hogy egyelőre nem óhajt messzemenő változtatásokat eszközölni.
A iifnliirlerelpöhiiek nem kell tflMörm«y
Károlyi Üyula pót miniszterelnök ma délelőtt a éferemek rlőlerjesz-téselt hallgat!* meg, majd Teleki Pál grófot fogadta, akivel hosszabb megbeszélést folytatott.
Károlyi Qyula gróf miniszterelnök elrendelte, hogy a miniszterelnökség kapufában mától kezdve ne teljesítsen rendőrőrszem szolgálatot, mert — mint mondotta a miniszterelnök neki nincs szüksége diszörségre.
jt 16iiutmapa»*Éd*t 4 éven Selll kell végre|ki;ronl
Budapest, ssepUmber 1 (Éjszakai rddlójtlenUs) A Hivatalos Lap mai, szerdai száma közli az
állami tisztviselők fizetéscsökkentéséről kiadott kormányrendeletet.
A rendelet arról Is intézkedik, hogy a m\'r korábban elhatározott létszám-apasildst nem 6, hanem 4 éven bellii kell végrehajtani. Miután a lecsökkent Illetmények és ellátási diiak szeptember 1-én az Idő rövidsége miatt nem voltak levonhatók, a rendelet kimondja, hogy a szeptemberre e*ó csökkentést október 1-HH kezdve 9 hónapon át egyenlő részben kell a fizetésből levonni. A fizetéscsökkentés! rendelet kiterjed az önkormány-za\'ok alkalmazottaira is.
V/abb atlófavamlaiolta/ Mr-ffyalt a ke «f<f f mlni*»teríaaöcm
Budapest, szeptember 1
A keddi minisztertanács gróf Károlyi O/ula miniszterelnök elnöklete alatt azokat a javaslatokat tárgyalta, amelyek a forgalmiadóval, cukoradóval, a magánalkalmazottak adójával és a háztulajdonosok adójával kapcsolatosak és amelyeket a 33-as bizottság szerdai ülése elé akar terjeszteni.
■egnyllt a népszövetség 64 Ik ülésszaka
Walkó külügyminiszter Oentbe utazott — A német osztrák vámunió elejtését és Schober bukását várják Oenfben
Gent, szeptember I A Népszövetség tanácskozása ma vette kezdetét. Az első nap a Jelentések beterjesztésével telt el. A magyar delegáció Apponyl Albert gróf vezetésével Szterényl József báróból és Tánczos Gábor tábornokból áll. Az Európa-bizottságban Walko Lajos külügyminiszter képviseli az országot. Walko Lalos és Tánczos Oábor ma este utaztak el. a némei—magyar uenSdéa arc Eunipa-bl»oii»4ig elOtt
Qent, szeptember 1 Az európai együttműködési bizottság ma délelőtt meghallgatta Francois Poncét francia delegátus beszámolólát a bizottság munkálatairól. A leienlés az európai gtbonaér-tékesltésael ás azzal a kereskedelmi szerződéssel foglalkozik, amelyei Németország Magyarországgal és Romániával kölölt. lltvlnov szov|et
delegátus felszólalásában hangoztatta, hogy a preferenciilla elv véleménye szerint odavezet, hogy Oroszországot, mint kivételt fogják kezelni. A bizottság délután a kereskedelem, a pénzügy é* közgazdaság legfontosabb problémáit vette tárgyalás alá.
a vámunió eleftásioek befelealiaár vdr/dk Genfben
Párls, szeptember 1 A Petit Parislen genfi tudósítójának Jelenlése szerint Schober kancellár mégis elhatározta magát arra, hogy nem várja meg a hágai bíróság döntését és a mai zárt üléaen hivatalos nyilatkozatot tesz. Valószínűleg nyíltan bejelenti a vámunióról való lemondását. Curtlus kénytelen lesz hasonló értelemben nyilatkozni. Oenfben arról beszélnek, hogy Schober a genli ülésszak befejeiése után Bécsben azonnal lemond-
ZALAI KÖZLÖNY
Gyógykezelt e Zeilels-géppel a ayagalmazott nagykanizsai kalauz?
Érdekes kihágást tárgyalás a vártai rendőri büntetöblró etött
Nagykaoizna, azoptembor 1 | megszünta zavar.
Zeileis itt, Zeileis oH, ZeUeis amott. Zeilels Szombathelyen, Zeileis Zalaegerszegen, Zeileia Nagykanizsán. Zeilels reggel, Zeileis délben, Zeildi elte. Zeilels mindendlt. Valljuk be öazintén: Zcileis-Iáz uralkodik. Ebben a zeileUes-világban történt, hogy többen feljelentéit adlak be a kanizsai rendőrkapitánysághoz, Dlask Ferenc nyugalmazott DSzA vasúti fökalauz ellen, akit azzal vádolnak, hogy először Is nem lehet rádiót venni, Olyan nagy zajt okoz a magasfrekvenciáju Zeilete-gépe, másodszor pedig másokat Is gyógykezel, akik öt lakásán felkeresik. A felleientők alá Is Írták nevüket él lakásokat.
A kapitányság a zavarokra vonal-kozó részt saját hatáskörében intézi el, az engedélynélkflli .gyógykeze-lé. - tlgyében való eljárás miatt lett feljelentést pedig átadU a város rendőri büntető Urájának. Így kertit az Ogy Szőnyl Smdor árvaszéki Bl-nök, városi rendőri bOnMőbiró elé.
Szőnyl Sándor Ismertette Dlask •lőtt a vádat, mely szerint Zeilets-készOJéke 300 méteres kőaetben lehetetlenné teszi a rádióvételt, mikor pedig erre figyelmeztették öt, ö maga felelte volna, hogy nap nap után több ember jár hozzá kezelésre. Naponta háromszor is zavarta rádiószomszédait, ugy, hogy azok képtelenek voltak rádiójukat használni. A postánál Is Jelentették az esetet, de ott az Ogy érdemi elintézést nem nyeri
Dlask tagadta, mintha ö betegeket kezelt volna készülékével. .Saját besugárzására\' használta és vette a 180 voltot Zeileis-készüléket -mondotta — és csak kíváncsiságból mutatta meg egyeseknek.
— Én magam rheuma ellen használom. Nagyon jót tesz nekem. De azért, Isten engem ugy segítsen, felakasztom magam, hogyha mégegy-szer használom.
Tőke Jenő városi tisztviselő — az egyik feljelentő — terjeszti elő panaszát, mondván:
... amikor a Magyar Endresz megérkezését adta le a rádió, bum I abban a pillanatban megszólalt a Zeilels és nem lehetett hallani semmit. Mikor Bethlen lemondott, Károlyit kinevezték, mikor napont i nagyobb eseményeket adott le a rádió: mindig abban a pillanatban ütött bele a zavar.
Szőke István kijelentette, hogy Dlask öt nem kezelte. Nincs is szüksége orvosi kezelésre, olyan egészséges, mint a makk.
— Bár még 40 évig ilyen egészséges lennék — jelentette ki a Jelen-voltak nagy derültsége közben. --Zeilels nekem nem kell, de van Dlasknak Jó bora, ezért járok gyakrabban hozzája. Egy kis baráti dókára.
Tőke Jenő kijelentette, hogy ha Dlask készüléke nem zavarja többé a rádióvételnél, ugy visszavonja feljelentését. Majd odafordul Szőkéhez:
— Hát nem maga mondotta nekem, hogy a kezén a sebet Dlask jó eredménnyel kezelte besugárzó készülékével és ez segített magán?
Szőnyl Tökéhez: Tud arra bizonyítékot, hogy Dlask pénzért kezelt ?
Tőke: Azt nem tudom, csak azt, hogy valahányszor Szőke belépett Dlaakhoz, percek alatt megindult a .......na a zavar, amit a vlllany-
rádlóvételi gép okozott.
Mikor Szőke elment,
Tőke: Dlask ur, én tudok maga ellen kézzel fogható bizonyítékokat. Ha még egyszer zavar, akkor... akkor előhozom ezeket a blzonyllé
kokat.
Szőnyl Síndor, akinek eközben kialakult a maga tárgyilagos véleménye az esdröl, rövidesen kihirdette Ítéletéi: Miután nem sikerült bizonyítani,
mentem a vád is
Dlask sugárzó arccal vette másul a rendörbiró Ítéletét.
tudo-
jEgy gyermek a vonat elé gurult a sétatéri bevágásnál
El kell végre kerMeni a gyermekek Játszóhelye MteUben ax élőtövényen hagyott kapanytíátt
Nagykanizsa, szeptember 1
Hajszál hijlán halálos szerenctét-lenség történt a minap a nagykanizsai sétakertben.
A felépített zenepavillon körüli téren vidáman Játszadoztak a gyermekek. Délelőtt fél 12 órakor robogott be a vasúti bevágásban a budapesti gyorsvonat A gyei meksereg, amint a vonat zakatolását meghallotta, szokás szerint atoahagyta a Játékot éa roh nt valamennyi a parkot határoló élőtövény felé. E-en a sövényen egy diszbokorból kiképzett kapu van, ami közvetlenül a mély bevágásra nyilik, épen csak egy taposásnyi gyilogutnak hagyva helyet a töltés tetején. Mire a gyermekek ehh z a sövény-nyíláshoz iSrtek, a vonat elrobogott, az egyik fiúcska azonban a futás nagy lendületében a hirtelen mélység felett nem tudott in-gállni és a meredek parton Ic.uhant Lent vérző fejjel terült el, a leién 8 centiméteres sebet eltett a vágányok menti betoncsatorna éle. Hí egy pillanattal előbb gurul le a gyerek, míg ott érte volna a gyorsvonat.
A gyermek anyja kétségbeese\'t
sikoltozással rohant segítségért, nagy-nehezen f.lhozták a bevágásból az eszméletlen fiúcskát, majd orvoshoz vitték, aki bekötözte. — Az Idegeket próbára levő jelenetnek sok szemtanuja volt.
Ez a baleset, azt hiaazük, intő Jel lesz ahhoz, hogy a szóbanforgó sövény-újítást végre rendezzék valahogyan A Zalai Közlöny tavaly sürgette már az elkerítést. Akkor el is kerítették pár szál szögesdróttal. Ez ellen viszont tiltakoztunk, vert ott a gyermekek játszóhelye, a gyermek pedig, ha vonatot hall Jönni, mind arrafelé szalad, pár szál tüskésdrttot a bokrok közt kl vesz észre szaladás közben ? — kész az ujabb szerencsétlenség. Tiltakozásunk csakhamar feleslegessé vált, mert a szögesdrótot a gyalogösvény használói utrövidi:és kedvéért egyszerűen leszadték. Azóta ujabb panaszos levél közlése dacára is ott állt a sövény-kapu Itten nevében és valóban csak az Istennek köszönhető, hogy ma nem egy gyermekélet az áldozata lilstóUgos .cse-ké\'ysége" miatt elintézetlenül maradt panaszos levelünknek.
Rejtélyes öngyilkossá*! kísérlet ügyében nyoaoz a nagykanizsai rendőrség
Miért akart öngyilkos lenni Albert Agaasi mert fétt a rendőrségi kihallgatástól, vagy mert HeaieveftMt az udvarlójával?
Nagykaolzaa. szeptember 1
Albert Ágnes 19 éves nagykanizsai lakos kedden reggel öngyilkossági szándékból gyufaoldattai 6s lug-kövel megmérgezte magát Később mlr megbán\'a tettét, mire gazdasszonya, Sattler Lajosné, akinek elmondotta, hogy öngyilkos akart lenni, beszáUlttatta a városi közkórházba.
Albert Ágnea öngyi kossági kísérletével kapcsolatban a kővetkezőket állapította meg a Zalai Közlöny munkatársa: 1
Albert Agnss augusztus első napiéiban néhány nipig egyik Kölcsey-utcal ismerősénél húzódott míg, aki egy napon hizatérve, megdöbbenve látta, hogy távolléte alatt valaki behatott a lakásba, aho-.nan a bezárt szekrényből elvitt egy ruhái 50 pengő értékben. Nem tudni, hogy mint tanút e, vagy mint gyanúsítottat, de tény, hogy a rendőrséghez keddre
beidézték Albert Ágnest, hogy kihallgassák a lopás ügyében. Igy azután
nem lehetetlen, hogy a kihallgatástól való félelmében mérgezte mg magát a Halai lelny.
Egyébként más oka is volt áz öngyilkosságra Albert Ágnesnek.
A leánynak már hosszabb idő óta udvarolt egy kanizsai keresktd/htgéd. A leány hétfőn este azzal ment el az Erzsébet-tér 4 szám alól, hogy találkozni fog udvarlójával.
Sitller Lajosné kedden reggel tél 7 óra tájban meglepetten tapasztalta, hogy Aíberi Ágnes az egész éjszakát távol limit otthonról. Rtggel 7 óra tájban végre sápadtán, reszkető ajkakkal állított be és közölte Sitller-néval, hogy összeveszett at udvarlójával és mielőtt hazajött volna, gyufa oldattal és lugkővel megmérgezte
ittlerné nyomban kocsit hozatott
Bútorvásárlás bizalom dolgai
f n nem ftlrdeieK soKat.
Reklámom a Jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem Jóhlrneve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butorlelepe
Nagykanizsa, volt lurvas szálloda
(Eruébet tér 18. taám.)
Sa/ái kárpitos éa aasetaloa mllQcly.
littl. wptemher 2
fia olcsón és divatosan
akar öltözködni, keresse fel
BAKON MICI
szalonját, Horthy a<Mé*-«rt L szám
Ugyanolt tanulóleányok felvétetnek
és bevitette at életunt leányt a városi közkórházba, ahol jelenleg U ápolás alatt áll. A különös öngyilkossági kísérlet ügyében nyomozást indított a rendőrség.
Eső ntán köpönyeg?
(A Balaton és Nagykanizsa)
A nagykanizsaiakra nem panasz-kodhatik, nem neheztelhet a Balaton. Vasárnaponként egész tábor Indul el, hogy ezüstsörént a habjaiban felüdüljön Baiatonmánán, ujabban Fonyódon, Lettén, Szárszón, sőt Siófokon is. A tábor óriási része azonban Márián (Keresztúr) és Bírény-ben marad. Talál azonban ax ember nagykanizsait Badacsonyban, Révfülöpön, BatatonfOreden„Tihanyban, Oyenesdiitoo, Vonyarcvashegyen, Balatongyörökön és Keszthelyen te.
A nagy kanizsalak kedvét még a Déllvaiut alkalmatlan menetrendje sem rontotta el a nyáron.
Szent\' a meggyőződésem, ha a Déllvaaut reggel 8 őrs tálban egy motorost indítana N igy Kanizsáról Siófokig, arra nem űzetne rá. Hátha még egy motoros ugy éjfél tájban z\'katolna vissza Nsgvkjnlzsárj I Zsúfolásig megtelne reggel Is, este Is.
A balatoni érdekeltségeknek Is erőteljesen kellene ezzel a gondolattal foglalkozni.
Ilyen menetrend mellett a nagykanizsai megtekinthetné egyik vasárnap Badacsonyt, a másik vasárnap Révfülöpöt, a harmadikon Tihanyt, Balatonfüredet és igy tovább. Persze ebez ax Is kellene, hogy a hajójegyek kissé leszálljanak a Csimborasszó tetejéről. Mert valljuk be őszintén, a balatoni hajózás kissé drága mulatság Próbálná meg csak a Balatoni Hajózási R T. a jövő nyáron azt, hogy annak, aki vasull Jegyet tud felmutatni — egész vasárnapon félára legyet adna . . . Próbálná csak mrg és meglátná, hogy zsúfolt lenne minden haj V
Az sem volna lehetetlen, ha a gyorsvonathoz Nagykanizsán hozzákapcsolnának egy Mrmadik osztályú kocsit és Balaonmárláfl lekapcsolnák. Elvégre jelentéktelenebb helyeken is áll meg gyorsvonat. Junius
20-tól fztptembír 15-lg egész\' nyugodtan megtelte\'né ekt a DSzAV. igazgatósága. Nett fizetne rá. És én azt hirzem, hogy a maiaknak az Ozld a legfontosabb. Hogy pont Nagykanizsával nem akar a DSzAV. Jó üzletet kötni, azt nem értem.
Pécsről, Kaposvárról, Szombathelyről ma már Mész könnyen elérhető a Balaton. Könnyebben, mint a közelebbi Nagykanizsáról, amely ma|dnem a parthn fekszik.
Beismerem, kissé furcsa a szezon végén Írni erről, de félek, hogyha tavasszal imám meg, azt mondanák, hogy — késő.
Igy legalább ezt nem mondhatják.
N Szabó Oyula
— Egyházkerületi közgyűlések.
A dunántuli ref. egyházkerület szeptember 8 án Pápán, a dunántuli ev. egyházkerület szeptember hó 15 én Kőszegen tartja évi rendes közgyűlését.
1881. tzeptanber 2
ZALAI KOZLONT
Régi körözések alapján letartóztatták a kozák-kórus impresszárióját
Törik Árpád azzal védekezik hogy „a szóbanforgó kisebb ügyeket már elintézte
Kedden délelőtt nagy meg lepeléit kellett az ■ bir Nagykanizsán, hogy a rendőrség hétfőn ette tftbh régebbi körözés alapján őrizetbe vette TBrOk Árpád 36 éviét, budapeaU lakott, a Centrálban vendégszereplő kozákkórus impresszárióját
Ebben az ügyben érdeklődtünk a nagykanizsai rendőrkapitányságon, ahol kijelentették, hogy a hlr, meg-fdel a valóságnak. A városba érkező idegeneket ellenőrző detekllv-csoport ugyanis megállapít\'-tta, hogy a budapesti, szolnoki és győri kir. törvényszék sikkasztás és Idegen Ingó eltulajdonításának gyanúja miatt már évek óta körözi Törököt. Ezeket a körözéseket még 1922., 1928. és 1926. években adlák ki ellene.
Mlulán a rendőrségen nem találták nyomát a kötözés visszavonásának, hétfőn esle az egyik detektív előállította. Kihallgatása alkalmával Török Árpád ártatlanságát hangoztatta és kijelentette, hogy a letartóztatása tévedésen alapul, mert a
Valtait, farm fa
(A vakok Hírszolgálata Jelenti) A Kuban-ló melletti Armavtr községtől néhány kilométerre a vakok helyi csoportja érdekes gyakorlati kísérteiét tett vakoknak a mezőgazdaság és álla\'tenyásztésben valő rendszeres foglalkoztatására. Á>lami támogatással tehenészetet létesítettek egy ajándékba kapott 75 hektár területű birtokon. Díjtalanul kaptak 5000 facsemetét Is, hogy azokat beültetve gondoskodjanak a telepnek szél ellen valő védelméről. Husz vak s azoknak öt látó rokona dolgozlak eddig a kis telepen (még kát Utó iparos Is dolgozik Ideiglenesen, egy ács és egy mázoló, a gazdasági épületek készítésénél). Minden gazdasági munkál, fejést, etetést, at állatok és Mállók tisztántartását és tisztogatását vakok végzik. A takarmányt most még váaárolnlok kell, de már megkezdték a birtok ínlen-ziv műveléséi, hogy Mon ember és illat táplálékát kitermeljék. 35 hek-IAr van már szántás alatt s négy-hektáros gyümölcsös áll már beültetve, melyet tervszerűen fognak tiz hektárra kifejleszteni.
Ezldöszerint 27 tehenük van egy bikával. Már 13 növendékállat Is van. A tejeladás biztosítva -van.
A telep nagyobbodásával növekednek a nehézségek Is. Oépek és vetőmag hiánya mutatkozik legerősebben. O* teljes igyekezettel azon vannak, hogy minden nehézséget ektlzdve a leiepet megerősítsék és kifejlesszék,
Kowrom várostól 12 kilométerre baromfitenyésztő telepet létesített egy év előtt a Vakok szövetsége. Már az első év is kielégítő eredménnyel zá-\'Ult A világtalan baromfltenyáztők-nek sikerült a környező falvak lakóinak bizalmát megnyerni s nekik baromfii, to|Ast már az első év alatt mintegy 3000 márka (4000 pengő
„szóbanforgó kisebb ügyeket" ő már régebben elintézte. Ennek ellenére a rendőrség kedden délelőtt átadta Török Árpádot a nagykanizsai klr. ügyészségnek, amely az éjjeli személyvonattal Budapestre szállította a fiatalembert.
Török Árpád letartóztatásával kapcsolatban a Zalai Közlöny munkatársa beszélgetést folytatott a kozák-kórus fejével, Nlkola Wszevolodoff ezredessel, aki elmondo:ta, hogy már 5 év óta Ismeri Budapestről Török Árpádot, aki gyakran elkísérte a kórust kőrútjaira és Ilyenkor mindig, mint Impresszárió szerepeli Egyetlen hibájáról tud, hogy nagyon szereli az Italt. Most is azt hitte, hogy ac éjszaka folyamán Ivott valahol és botrányokozás miatt áll|. toüák (ló a rendőrségre. Déhlött tudta azután meg a rendörségen, hogy tulajdonképen miért is vették őrizetbe az impresszáriót. Reméli azonban, hogy rövidesen tisztázódni fog a fiatalember mubja.
ériékben eladni
Ez a telep még nagyon kicsi s a rossz lakásviszonyok miatt egyelőre nem fejleszthető. A kint foglalatoskodó vakok ugyanis nem akarnak addig maguknak jobb lakásokai építeni, mlg a baromfiak és szarvasmarhák Jól elhelyezve nincsenek.
Teljes odaadással dolgoznak mégis a világtalan úttörők a telepnek mintateleppé való kifejlesztésén.
Magyarországon is skadnának szívesen világtalanok, akik teljes hozzáértéssel és odaadással vállalkoznának Ilyen baromfitelepen való munkálkodásra. Csak valamely, most még tele nem épített helyen kellene díjtalan területet kapnlok. A megkezdéshez szükséges Ideiglenes építményeket, s a megindításhoz szükséges tenyészbaromflakal már könnyebb volna megszerezniök, s az Igy hamarosan kifejlődő te|ep mlntagazda-sággá nőheti ki magát, ami nemcsak több vak embernek nyújthatna tisztes megélhetési, nemcsak a környéket láthatná el baromfi és tojásszükség-letlel, de hírével nagymértékben emelhetné azt a községet, vagy települést, melyen e célra a területet, s a megindításhoz szükséges erkölcsi éa anyagi támogatást megkapják.
NAPI HÍREK
— A Kathollkus Legényegylet vasárnapi mulatságának egyik kimagasló eseménye lesz vitéz Nd-dasyné Oancz Manci énekszámai. Kurucz: Hervadó rózsák között. Erőss: Ne gondold, hogy ez a tavasz. Steinauer Oöndör Józsi: Maga tanított meg szép ass. jny szeretni és Blróné csárdás. Utóbbinak szerzője özv. viléz Nagy Cl,(Szőnének, a korán elhunyt fiatal nagykanizsai költő özvegyének (Ivére. A Kath. Legényegylet vasárnapi szüreti mu-lataága az idei őszi évad első, kitűnően megrendezett és legtöbb szórakozást nyújtó mulatsága lesz.
Természetes szénsavas
PETANCI fröccs
a lagaavanyubb borral ia meglizethetetlBn
Kapható: Kflvesl Henriknél, Nagykanizsa. _
NAPIREND Szeptember f, szsrda
Róm. katolikus : István Protestáns:
Rebeka, luaetlta : Elul hó 20 *
Városi Színház. ,Anu Karcolna" a aslpséff. tleginda és a drámai tSkfr-leteatéf Hímje.
Oyónsnrtárt <11*11 szolgálati I Mvt^Sá a Mtrkly-Belus üSamtUá
Oórltrdó sjttva r«(i«l S órától wts sssrds, piotsk Miatta, ip aAknak^Tat.! *-!>.
kadden aftat aap
— Személyi hírek. Dr. Wolff Sándor m. klr. főállatorVos nyári szabadságáról bevonulva átvette a városi és járási állatorvosi hivatal vezetéséi — Dr. Szabó Zsigmond vm. Ib. tiszti főorvos, OT1 kezelőorvos megkezdte nyári szabadságát, amit Badenben fog tölteni. Távolléte alatt dr. Halász Pál OTt orvos helyettesíti. — Szabó Jenő, a zalaegerszegi m. klr. államépltészett hivatal főmérnöke tegnap Nagykanizsára érkezett a Vécsey Zsigmond utcai Iskola épületének felülvizsgálására.
— Járási tisztiértekezlet lesz
szeptember 5 én a nagykanizsai fö-szolgablróságon dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró elnöklete alatl
^ Dr. Kőnlg fogorvos a budapesti nemzetközi stomatalogial kon-
gretszusra utazott. Szerdán, szept.
-én újból rendel.
— A nagykanizsai Izr. elemi Iskola uj Igazgatója. A nagykanizsai izr. hitközség iskolai szakosztálya hétfőn este ülést tartott, amelyen a Halász Jenő nyugalombavonulása folytán megüresedett elemi Iskolai Igazgatói állás betöltésének ügye került napirendre. Az Iskolai szakosztály egyhangúlag Havas Rezső eddigi osztálytanítót nevezte kl az igazgatói állásra. A kinevezés általános megelégedést váltott ki. Havas Rezső 36 év óla működik mint ts-niió Nagykanizsán, oktatói kvalitásai, tanítói tudása, pedagógiai érzéke, meleg gyermekszeretete predesztinálják az igazgatói azékbe.
=> Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fogorvos szabadságáról visszaérkezett és rendelését Ismét megkezdte.
— Welgand Tibor Nagykanizsán. Érdekes eseménye lesz csütörtökön és pénteken Nagykanizsának. Ezen a két napon lép fel Itt országos turnéja torán Welgand Tibor, a rádió kitűnő énekese, a rádióhallgató asszonyok és leányok kedvence. Akivet azonban a személyes megismerkedés után sem járnak ugy, mint Oalll Curclval, mert most, vidéki kőrútja is valóságos diadalul, minden városban azlnte megostromolják autogrammért, a pénztárat pedig jegyekért. Welgand Tibor nem csak művésze a mesterségének, hanem szeretetreméltó, kedves egyénisége is fokozza felléptének nagy sikereit. A Városi Mozgóban lép fel csütörtökön és pénteken 5 ét 7 órakor, az Urániában 9 órakor.
— Óvás. Ezúton kérem ugy a különböző egyesületek vezetőit, mint az egyes jószivü adakozókat, hogy aenkinek, ki nevemben adományt vagy segélyt kér, ne adjanak, hacsak aláírásommal és a ház pecsétjével ellátott Írási nem visznek magukkal. Ismételten visszaélnek egyesek azzal, hogy nevemben kémek segélyeket, kisebb-nagyobb összegeket különböző helyeken. A Missziósház fő-nöknóje.
Sxeptember 2., aaarda
CTiET/t G/m no
Qangos világattrakció 1
TOLSZTOJ LEO vlligfclrtt regénye Ilimen:
A ttípiég, elcgáncta is a drimal t0MI«-tesaig filmje 13 felvonásban.
Nőt főszerepben: BUKTA BMHM, a legstazonylbb i
PálII főszerepben : JOHB QILBJEJIT, a HÓI Ideit
STAN és PAN
legújabb hangos bortsszk attrakciója.
Előadások S, I és • órakor. 4s 3 órai rálSelydrakkoll
— A Szent Ilona Leányklub
kéri tagjai\', hogy ma délután 5 órára a Missziósházba fontos megbeszélésre megjelenni szíveskedjenek. Felkéri a vezetőség a középiskolát végzett leányokat, akik a Klubba belépni óhajtanak, hogy ugyancsak felvételre a Missziósházban jelentkezhetnek. Vezetőség.
— Müselyetn-maradékok hallatlan olcsón Sdilllznél.
—- A nagykanizsai izraelita elemi népiskolában a pótbelratá-sok szeptember 7-én és 8-án délelőtt 9—12 óráig lesznek. A tanítás kezdete szept. 9 én délelőtt 8 órakor.
— Dlewoek intim u Igen Untéit rnUISk szíves tudomására hozza, hogy német magánóvodáját sxeptember 14-én Sugárul 18. ex. alatt újból megnyitja. Belra-tások ugyanott szeptember 10. é> 12-én d. e. lD-12-li. Egyúttal ktalt, hogy délutáni német nyelvoktatásra néhány elemi Iskolást la elvállal.
— Községi választások Pacain.
Tudósítónk Jelenti: Pacsa nagyközség képviselőtestülete bíróvá harmadízben egyhangúlag Csizmadia Józsefet választotta. Helyettes bíró Neu-hold Imre. Elöljárók lettek: Id. Farkat Ferenc, Horváth Ferenc, Komáromi Ferenc, Lugotl Sándor és Sralay Qyula. Pacsa tehát bizalommal viseltetik eddigi vezetősége Iránt, amit most újra megválasztott
— Körzeti tűzoltóversenyek a nagykanizsai Járásban. Varga lenö, a nagykanizaal járás tüsrendészell felügyelője körzeti tűzoltőversenyeket rendez szeptemberben a nagykanizsai járásban. Szeptember 6-án délután I órakor (leltén, 8-án délután I órakor Szepetneken, 13 án délután
1 órakor Nagybakónakon, 20 án délután 1 órakor Klskomáromban rendezik meg a versenyeket. Oelsén tartozik megjelenni: Qelse, Oelseszlget, Korpavár, Újudvar, Zalaszentbalázs, Pölöskefő, Börzönce, Kacorlak, Ho-mokkomárom.Hosszu völgy és Bocska. Szepetneken: Szepetnek, Eszteregnye, Sormás és Rigyác Nagybakónakon: Nagybakónak, Zilaujlak, Csapi, Zala-szeotjakab, Klsrécv, Nagyrécae és Zalamerenye. Klskomáromban: Kls-komárom, Komárváros, Bilitonma-gyaród, Oarabonc és Oalambok községek tüzollócsapalai. Varga Jenő felügyelő már az összes járási tűz-oltóleslületek parancsnokainak megküldölte a részletes tájékoztatót. A járás lüzoltócsapatai lázas ambícióval készülődnek a nemes versenyre.
— Elemi Iskolai beírattok. Az 1831-32. tanévre a pólMraiáaok * 11. körzeü Ali. el. MuMbaa ugy a tpÜMtonnapi, mint atártSKéPSőTut UnélfSJ Ifko lat taakOlalosak részérő szeptember 6.
<■* 745 dél»3« 8-tól tél 12-1« és dél
ut4n órtlg lennek megtartva a Kgffgooyl\'Utoal Iskola torna termébe a. A iaöufck odlolkkel «uy felnőtt hozzátartozójuk kíséretben kötelesek a bslratásnál megjelenni, magukkal hozván fz értesítő könyvecskéjüket. Ax első osztályba Iratkozó kezdik születést tdelükat ifMjM JanustlvUnyt"
hozzanak magukkal, amelyet az anya-klayvt hivatal Ukelat belMtáscílléWI
Ingyen állit kt. FeJkéroqj a «ülífcet, hogy a tanköteles gyermekeit okvetlent ImmMi ke a leotjelzeu ld<
___, _ |íókk3 aseoben a hate»á-
g<* «l»w> tofaarSj^ AVei
Sanete es a tanévnyitó ünnepély szeptember 9 én délelőtt less, amikor az összes tanulók reggel 8 órán megjelennek a Rozíonyl-utcal Iskolában, ahonnan a tempTomoa mennek, utána körülbelül délelőtt 9 órakor évnyitó ünnppály leás na lakol* tornatermében. Az ünnepély után netbspju a tanulók a tov/tbbt maattásökal
— Jelentkezzenek ■ Magyar országon élő jugoszláv állampolgárok. A budapesti Jugo»ldv szOvetSég közli: Miután szeptember 1-éa\'Jugoszlávia uj útleveleket bocsájt ki, a követség leikéri a Magyarországon élö Jugoszláv állampolgárokat; kogy szeptember 10-ig Írásban, vagy személyesen jelentkezzenek a Veres Pál né-utca 17 szám alatt! követségen. A Dunántulon élö jugoszláv állampolgárok a pécsi követségen Jelentkezhetnek személyesen, vagy írásban.
— Holtnaknyllvánltás. Kovács Ferenc gyulakesxl földművest, aki a 48. gyalogezredből 1914 ben az orosz harctéren eltűnt, a tapolcai kl(. Járásbíróság haltnak nyilvánította.
— Wrygand Tibor exemélye-m cMUrtSMn Vároel Színház.
— Megszűnt sl na utóbusz. A Székesfehérvár és Budapest között köafetcxtt 191- számú slnaulöbuszt auftuuUm 30-áwJ megszűrt lettét
asfrejt® a feleségét, Ho*y korhézha feltett szállítani.
Boldizsár fuvaros kedden délután összevessen 20 éves Hala! feleségével. Veszekedés közben tettlegességre került sor és ugy összeverte a szerencsétlen asszonyt, hogy az OsszectQRWgoHp minden holmiját és Jtaa akart menni Eszleregnyén lakú szüleihez. Amint Major BoIcU-zsárné eltávozott a férje Magyarutca 123 szám alatti lakteából, alig haladt néhány lépést, összeesett. A kihívott mentők részesítették első segélyben az összeveri asszonyt, akit a;után beszállítottak a városi köekórtázb*.
~ Mindenki kedvenc* a rádió művészt, Wtygand Tibor csfi-iörtBUSn a Várod Színházban.
— ismét egy betörési kísérlet a belvárosban. Keddre virradóra ismeretlen tettesek Ismét betörést kísérellek meg Nagykanizsáit, a belvárosban. Ezalkalommal Hahn Heléna Horthy Mlklós-ut 41. szám alatti pálinkáaűzíetének lakatját feszitették le és vitték magukkal a tettesek. Még, a redőnyt is felhúzták félig, de az űiletbe való behatolást már nem kísérelték meg. Az utóbbi két hét alatt ts már a harmadik teljesen hasoaló betörési Usérlet a belvárosban. Mind a bárom alkalommal lefeszítették a lakatokat, de sehová nem hatollak be. Mintha csak ugratni akarnák a rendőrséget
= Leányszobák, uriszobák, egyes bútorok, állandó pazar választék, olcsó és jó bútorokban Kopsteln bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4.
K0ZL0NV.
IMI, aaeptember SL
ipmtur
\'E?*\'
■■liarországon
Aiveraenyzők Nagykanizsát szeptember
Ex évben tulajdonképen az első Magyarország körüli versenyt kellelt valna a .Magyar Kerékpáros Szövetségnek megrendeznie, miként azt a nyugati államok már évek óta teszik. Sajnos a csonka hazánkra nehezedő ettlyos gazdasági válság arra* kényszerítene a versenyrendezőséget, hogy aimár programba ve t első „Tour de Hongrie\'-t Jobb időkre halasszák, S \'helyelte ezt a versenyt rendezték meg, mint minden esztendő legkimagaslóbb kerékpáros versenyét
A férfiul erőfeszítés és kitaitás csodálatos bizonyítékát fogja ez a verseny szolgállatnl. Egyfolytában öt napon keresztül, naponként löbb mint 200 km-it kerékpáron versenyezni olyan Mtesllosésy, amit csak a maaihovi ft&ssal lehet némileg OsszebasonUtaql. iDe a roaralbom futás ts csak 2—3 óráig tart, eszel szemben a versenyben az erti és Idegek munkáját töt>b napon keresztül naponként 10—12 órán keresztül kell megismételni.
E verseny, mely a Dunántúlt és a Balatont fogja körűi, s a (helynek céllá a kerékpározás népszerűsítése mellett mint kiváló sportnak Is a megkedveltetése. Közel 200 községet és városi, ook száz tanyát érint a verseny utvonala.
A versenyrendezőség a legjobb külföldi versenyzőket is meghívta, akik közül azáiuitmik m olaszok, németek, svájciak, franciák, osztrákok válogatott versenyzőinek részvételére.
Óriási feladat előtt állanak a verseny réazIvevőL öl nap alatt több mint 1043 kilométert kell megtenniük.
Szeptember 4-én Indul, hosszú öt napig tartó útjára a fővárosból a verseny lelkes mezőnye: Hirdetni a minden téren örömmel látható magyar akarást, hirdetni az ujabb fejlődést, hirdetni a kerékpárnak mint közlekedési eszköznek ts a nagyszerűségét.
A Magyar Kerékpároa Szövetség és a sport nevében azzal a kéréssel fordulunk a verseny utvonalába eső városok és községekhez, valamint a Magyar Tenger partjin.\' lakó közönséghez, hogy a magyar testi kultura zászló hordozóit és külföldi vendég-veraanyzöjnket asgy és nemes ktzdel-műk színhelyén szeretettel fogadják.
A program szerint a versenyzők második nap ftintik Kanizsát, szeptember 5-én reggel 5 órakor startolnak Pécsről és Kaposváron kere.z-tűi és hozzávetőlegesen Nagykanizsára érkeznek délelőtt 9.05 6.-9:55 árakor. Nagykanizsán a versenyrendezőség frissítő és ellenőrző állomást állit fii.
(A Zrínyi TE választmányi Ölése) A Zrínyi Torna Egylet csütörtökön este 6 órakor választmányi ülést tart a városháza kit termében. A választmányi lagok pontos megjelenését kéri az elnökség.
(A leventék ügyeimébe.) Vasárnaptól kezdödőleg a rendes fél 11 órai foglalkoztatások a megszokott helyen ismét megkezdődnek, a mulasztások büntetésének terhe alatt. Testnevelési vezető.
(A Balatonfüredi Sport Club) szeptember 27-én motorosmegblzha-lóságl versenyt rendez a Balatonfüred- Aszőfö- Tihanyi körúton, valamint gimkána versenyt aulók részére. Programmal és felvilágosítással készséggel szolfiái a BSC vezetősége. (Balatonfüred, Szanatórium).
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 2 (szerda)
9.15 Az 1. hoov. gy. eired hsnfverscaye. 9.80 H i\\*b A hangv. folyt. 11.10 NamsetkOd vlzwlző-ssolgilal 12 Déli barsaffuó. 12.08 A Pa-leastnns-kóras térti kröfiSjének hsngvtr senye. H2S a 12 38 A hsngv. UAI1 Időjelzés. 14.46 a 16 E. Ifttó htéfelzés 17 E. 17.25 Hsngv. 1830 Szsloazsakari hangverseny. 19JB Ódry ArpW elósóóeslie. ?030 Ctgányztne. 21.30 Időjelzés, a. 21.4Í Arta és dalest. 22.20 Wó|érf.|eknlés. Uléos
"Bea II30 O. UéO és l»Jt Zeaekarl
hangverseny. 2..40 Daléit. 22.15 Zenekart hangverseny._
- SzövetNamdékvk, jó méretek, potom árban ScJUllenél.
- Büntetik a mezők tolvajait. Mint mindig öszl Időben, egyre gyakrabban -előfordul, hogy a földek tulajdonosalt megkárosítják, a földekről, mezőkről terményt lopnak. Minden egy*s esetben a rendörblró elé álllllák a tolvajt. Ma volt az első Ily nemű tárgyalás Szinyl Sándor városi rendörblró előtl. Az egyik <17 éves Uskantxssl leány az egyik mezőről 25 fej káposztát vágott ki. Rsjtsérték és a biró elé állították. Mivel a leány még csak elsőbben követte el és fiatalkora, a bíró most még csak dorgálásra Ítélte. Ptlő Ferenc répát és takarmányt lopott a földről künn a mezőn. Tiz pengőre lett megbüntetve.
KÖZGAZDASÁG
nagykanizsai országtasvásáron isméi estek az állatérak
Közepes felhajiá* mellett gyenge volt a vétel
Nagykanizsa, szeptember 1 A ma nagykanizsai országos vásáron a felhajtás jő közepes ,volt. A felhajtott szarvasmarhák száma mintegy lS00-ra, a lovaké 2000 re volt lehelő. Idegen keieskedők főleg löbb olasz Is megjeleni a vásáron, azonban a vételkedv hiányzott Kevés állat csereit gazdát. A mull havi állalárakhoz viszonyítva Ismét estek az állatok árai. Oka az export majdnem teljes stagnálása, az országban nagyban csökkent a fagyasztás, Vagyis minimálisra redukálódott a kereslett és igy, amellett hogy a gazda és állattenyésztő a takarmány-Hiány miatt kényelett piacra dobni matháját: értbelő az árak ujabb
esése. 50—60 fillér mit a szarvas-maiba kg. iélö súlyban. Ami tavaly ilyenkor még 300 pengőbe kerüli, az ai állat most 140 P árt volt kapható. Mindössze ha 3-4. vagon marha kerül exportra Olaszországba a mai vásár eredményeként.
— Ha csak kissé fellendülne az export, ismét kedvezőbb árakat lehelne elérni jelentette ki dr. Kertész Lipót városi állatorvos. Export nélkül vajmi kevés a remény az állatárak lobbulására, emelkedésére.
Tekintettel kellene tenni erre a kereskedelmi szerződések megkötésénél is. Vámemeléstől nem lehet az ftxport jobbulását remélni: Bízunk azonban az Idők Jobbrafordulásában.
Okuslo!
Alkalmi vétel!
szebbnél szebb
pullower és kötött kabát
Bámulatosan olctó árak!
Valódi gyaplu pullower uj nélkül......... 5\'— P
Valódi gyapjú pullower, ujjas............ 6-80 P
kötött kabát, gyapjú. — Kötött kabát, pamut. Női és férfi minden divatszlnben.
t
Siessen, amíg a Résxlei torit
frankM.Hanóc*g«iét
Oseng«rj-ut 3. ■agykanizsai Takarékpénztár épdletéban.
Szám 1 2 3
Pamut, leányka- és flu mellény P 2-— 2-20 2-40
4 5 6 7 8
260 2 80 3\'— 3-20 340
•j Szám 2 4 6
Gyapjú leányka és Hu mellény P
3-- 3-30
10
Szám 2
3-00 4-30 4 6 8
3-60
10
Flu szwetter, gyapjú
Leányka figaró ...... t —
NŐI pamut mellény ... 2-— Férfi és női szwetter
bolyhos ............ 3-—
Női mellény, fekete 3-50
la ..................5"—
Női mellény, divatszlnben, pamut ... 4 50, 5\'— Gyermek jambó sapkák
2-60 3-— 3-80 4*— 4-SO
NŐI mellény, színes,
gyapjú ............ 6\'50
KŐI sawfclng kabát ... 8-— MM szmoking kabát,
gyspji la .........10 —
Selyem mellény ...... 2-—
Tiszta gyapjú harisnya
dlvatsadnekben ...... 2-80
Férfi soknl, gyapjú ... 1-20
1931. szeptember 2.
Értesítés I
Ven sureticsbik mély tbilelctlel a hOlsyköíOniíí nagybecsű ludomátix hozni, bogytöbb éW MflfOíl ét helybeli lyikorltinn NasyhaaUaéa, Ftut 44. ai. alatt auptanbar Ma
angol női divatszalont
Amidőn kérjük • hMnOxSatéx n«gy-becífl pártlogáfát, kik&ycMbb Igénye-kel kielégítő munkánkról előre li Ms!o althatfuk. Kiválő tluteleiiel
Stég.r *a Takáoe
T...W wvtiailfc. 1 "
Vagon tételekben és tahir-■utéixém aiaatik ■ salai szftlftt Kwiriébt
Adatok a zalai tzőlőfermeléa eredményeiről
Paoaa, szeptember 1 (Saját tudósítónktól) A pacsal szfllfl-vidéken megindult a szölö-export. Mnga Pacsa éa környéke, ahol 75-100 százalékos volt a jégkár, sajnos, nincs érdekelve a kivitelben Fclsórajk községből naponta 1-2 vagon szőlőt visznek ki DlótktU vidékéről teherautókon napi 35—40 métermázsa, SzentpHerur körzetéből 10—15 métermázsa a napi kvanlum. Az árak változók a szőlő vfa|i és minősége szerint, 15-30 fillér között kilónként. A siólőt Bécsbe, Bécsújhelyre, Qrácba szállítják.
Zalaegenseg, szeptember 1 A tapö\'cti kerületi szőlészeti éa borászatiJelOgjreW legutóbbi jelentése tzqflraz augusztusi csapadék kedvező MOatal volt a szőlő fejlődésére. A szőlők általában mentesek a kryptogam betegségektől. A Jég a badacsonyi borvidéken 20—40 szái za lékig terjedő károkat okozott. A Jégverte szőlőkben helyenként rothadás lépett fOl.
A termés nagy állagban mennyiségre ét minőségre jónak mondható.
A munkásviszonyok változatlanok. Munkabérek: férfi naptzám 2, a női napszám 120—1 40 P.
A borpiacon a helyzet nem változóit. A borforgalom nagyon gyenge, a nagykereskedelem alig vásárol éa exportra sem igen vettnek. A borárak txlntén változatlanok ét minőség szerint literenként 18-15 fillér kőzött ingadoznak.
(-) Csódmeglnditás. ötv. Ku-tassy Kálmánná nagykanizsai vaskereskedő cég Inlaldonos uját kérelmére a nagykanizsai törvényszék megindította a csődeljárási Csöd-tömeggondnokul dr. Makk László ügyvédet rendette kL
(-) Betiltották • zalai mol nárok gyBléaét. Meglrlut, hogy a Zalavármegyei Molnárszövetség szeptember 1-én gyűlést akart rendezni Ztlaegerszegen. A gyűlésre az egerszegi rendőrség nem adott engedélyi.
Regedei víz
nemcsak kitűnő borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fűszeres csemegeüzletben.
"" Főraktár: \'
la lllllll
"Mlyatoa M. Talriaa
ZALAI KÖZLÖNY
Mélyen tisztelt városi vevőinket kérjük, hogy — a naqy forgalomra való tekintettel — lehetőleg a délutáni órákban szíveskedjenek bennünket felkeresnil
Az a páratlan érdeklődés, mely nyári árusításunkat a közönség széles körébél kisérte, arra Indított bennünket, hogy az őszi szezont olcsé áruiltásaal nyissuk meg.
Olcsó flanell és parget maradékok!
Tennlsz flanell Ingre, alsóruhára, jó minőség 70 fillér Kockás szövet, jó minőség, gyermekruhának,
blousenak alkalmas.........1"— pengőtől
140 cm széles gyapjúszövet iskolai
ruhának.................2-20 pengő
100 cm széles Casán, tiszta gyapjú, minden színben . . . i......2*80 pengő
Szövött parget, szép színek, elsőrendű minőség 90 fillér 140 cm széles férfi ruhaszövet, divatos
mintákban............5\'— pengőtől
140 cm széles őszi és téli gyap|u
sportszövet angol mintákkal . . . \\ . 9\'— pengő Gyapjú Pouplln szövet, blousnak alkalmas
méretek.............1"B0 pengő
Jóméretü szövetmaradékok hallatlan olcsó árban.
Mintás mőselymek, megbízható jó minőség,
gyermekruhának megfelelő méretek.....40 fillér
Mintás műselymek, divatos uj minták, jó minőség, márkát áru, egész ruhának, pongyolának
megfelelő méretek . ......... 80 fillér
Műselyem Crepe de Chlne, dupla széles, szép
divatos batik minták, tálra nagyon alkalmas . 1*90 pengő Tiszta hernyóselyem crepe de chlne, dupla széles, divatos nyomott minták 10 pengő helyett csak............4\'80 pengő
Tekintsd meg kirakatainkat és meg fog győződni, hogy nemcsak olcsón hirdetünk, de olcsón adunk is
Időjárás
Dun&ntul elismert legnagyobb és legolcsóbb áruháza, Nagykanizsa.,
A ■ankantiaai meteorológiai m*m-l\'gjrtta feltörések ; Kfdden a Höm/riR-fc?: Hanti 7 órikoi +15 4, dtiutia 2 írékor +21?, tata 9 óf.kor +17 6.
PMtett : Reggel boru\'t, délben telMe, este borait tglxtftozat.
SUUronj. Remei éi délben tank-ayagat, este HiaU uéL
(BJtzakaí ráUójtknUt) * ■faraié a\'al latéul J«I»»H w «ra-
fcar ■ SáraMaHta mto| M* •ér-haté katjaaklat mIhI, >a,| ■»-
Ztrieki lárUi
PMt 30*14, Loaöoa 24 97. Naenort JI350, MmI 7157Vl, Maa 1688, MMNtd 48-10, ániaeidsa 20N2U, Itatta 111 SS. Wien Tilt. loOa yiVtt. fttm iáit. Van6 67-50, Iktéunl SewS .......m SfeVi.
Áruház
Taraitytiziée Sasa Hsaav. ul TI-H 840-870 7t-ea S 65 — 886, 79-é 870 — 900, (fce 880-HO. daaáat 77-as 8Í0 - 8 40, 7á-aa 835-855 7»-«e 850 - 870, H-n WO -SéO Roa 840 — 880, sk. 4ipa a) 14 60-15*00, ilkárpa 1H0-tr-oo, nb 1860-16-76, t^srt 1315->8 60. npo> —\'-•-, korpa 985 975.
k Isazeti Istk áeTlM-árttlysasI
VALUTÁK
I. 37 80-28*09 íb. 79*10-80*10 k. 18*94-0*10 k. 16286-1(885 10 01-10-U 5707&-576-7B L 22 60.28*00 Hoil. 229*76 231*85 Uaoel 63*65-64-25 lm 9*40-8*45 Ura 4*\'0-4 18 Un 29 80 10*20 Márka 1*500 13620 Kon4g 162 80-158 80
icWL 7996 8066
ttákU itosoinao
Itfik. 10*9048*90
DBVIZAK Aaat 229 33-231*70 Bálnád JlHB 1011 ■uta M-16-U815 Maaaei 79*408X10 Bakanst 3-83-3*42 Kopaafa.lál*8S-l6836 Uadoa 27*64 27 92 Madrid 5000-5400 MOaaa 29*80 30 00 Nawyar Í68 50-73 50 OarfO 16*35-153 35 Ptris 12*83-2249 Mas 1147-1899 tmK 4*12-4*16 Slockk.l82-6S*l»»6 Varaó 63*75-84*15 «k. 8002-8062 11078-111*75
lt»U - I
1*12—ftfcMlllll
M
raOaüMa 1894,
1*15-1*16. aa________
á0a4o 1*08 -H\'ti Maayt 1*09-1* . itada on< 1*04-1*08. ü-od naát SNt 0*96—100 aacoi mái b 94 -lik akta ufrrbu 1*20-000, mi 1-40-MŰ. tm HO-176. ailaaati Mlsanta 1*40-1*46.
liaájt: MUalat
Felelős
: MUaiai lymái ét Ufklaáá Tállalat, linkaaittáa.
Elfls kiadd: zalai Károly.
ataa ik. aa.
Baromfi & sertés
takarmányok: Halliszt Husllsit Vériltxt Sóyabab-dara Rák-dara Szárított tArélesztő Szücs-léle Leclthines baromfi táppor Pekk .D* vitamin k<tzllm<ny Fntor Szénsavat takarmánymés* Jódot szénsavas takarmánymetz Faszéndara Kénpor Kagylóhéj dara Árpa dara, zab-dara, buza-dara stb., stb.
Automata eleség
tojó tyúkok részére. Automata eleség csibék részére. KutbMoHN abrakkevarék
sertések részére.
Kicsinyben tt iiáktzámri lapható:
ORSZÁG JÓZSEF
u|, mfitr&cya, larmény 4« »8ví«ir-vádóaxorak kera.k«dáa*»iaii
Nagykanizsa, Erzsébet-tér ia A bhAoá* melletL Teleíoa 130.
1831. szep\'ember 2,
>okozzon önnek fejtörést a vacsora gondja, | terházy felvágottól megtellik a gyomra.
<1*45. Bővebbet 77. «Ult.
bői eladó, ugyanott antik francia kihozó ssztst la. Clm a Hadiban._
■lolkll megvé\'elrc kerestetik Csen-
gcry-ul 7S
10 dkgr. vegye* felvágott 10 . töpörtő
10 , omlós csemege szalonna 10 , teava) 3 drb. kovászos uborka
Plck szalámi trappista sajt Irancla mustá
lakaMalaAayt ellátásra fürdőszobás belvárosi lakásban elvállalunk. Clm a kiadóban.___39M>
" rslfárl leány és ffo sötétkék kalap és aap^a Kaufmann Károly cégaél besaeWj
KlaSU aaoonalra egy szobás Iskáa Kstocarét, Sáncl-ut 10/a._-4019
Háló és más batarah eladók Petótt-ut 43.____-Wli
ElaM Jókerbsn nagy íróasztal, nrthákS-csillár, horgany gyermek ISrdőkád. Vort)a marty-utca 19. -MM
HántaWÜe áa áiifiaaa eladó
Batthyány-atea 22. 4017
UaM Caengeryut 31. alatt egyszobás, elősrobáa mellékhelyiségekből állá tatás szoonalra. 4029
p i*80
\\nyalja a tiz ujját, é nem eszik más vacsorát!
Eatorhiif Lerakat
Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2. Nagytrafik mellett. T.Ufon: 5 93.
P l\'BO
Étkezés után me, Megfogadja: töbl
HambMaM:
(MsAMTMIlUui.
Zaur aaontfítfcaele 1
Dupla UahsUaanaaaa őszi klíltetésre ders benként 10—16 RTléHg kapható Szabó. Eötvös tár 6.___
Uaatk, 3 szoba, konyha és mellék-belyWgekból álló, még sdósaestes, Wz-vezetékes családi házat keresek megvételre. AJántalokst a kiadóhivatalba kfcek.
AaaMtaxN leszállított vHs!di|ért modem caakoHat, Kaufmann ■■■*■*! ráa-deljtn. Telelő. I«r. B|Jel Wl. 3444
Halárak flaralaaéka I Paplanokat a legszebb klvita&ea is azok átdolgoráaát slvállstla Jutányosán - PreundHchaá, P«-ul 14. 3»»
Tej, tojás és gyflmfllcs-szállltásra
alkalntas, könnyű egy 4a kéllogalu
stróf kocsik
eladók lant Undor
Eötvös-tér 22. - Teleki-ut 3. »,-s Nagykanizsa
havi 70 pengő alj mellett gyönyört hegyvidéken levó
elegánsan akar ruházkodni, keresse fel Király-utca 17. alatt Lidiit ruhallzletét, ahol
Nói és férfi
kalapokat!
B P-tftl alakítunk j ,
a legújabb divat szerint. I
Totola és Pacsirszky I
>m kalaposaest erei Nagykanizsa, Mtvtto-tér 25. |
ti Ssalláa. Bzutaai értssttJtUt a raályea ■nWt HalgyMsöaságat, hogy aa ászt tfsoot a mai nappal megVesdíOk. Tiszte-ttet Varga-Rofier. «0l
■ trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappístasajt . . P 2*411 Vá kg. legfinomabb
teavaj......P—-M
Vi kg. legfinomabb
főzővaj.....P —"78
I kg. legfinomabb valódi juhturó . P
felügyelete alatt készül mérték után egyszeri próbával férfi Öltöny jó mlnftségO divatszövetból már 18, SS, 40, U, 88 P-ért.
Iskola fiuruhák 20 P-tói. Fér II Hubertus 21-60, Hu 17 P. Szövetmintákat vidékre béraenlve kaid
Munkásruhák Jómlnögéga cérna-szövetböl már 15 P-töi.
Mindennemű sapkák legolcsóbb árban.
Árverési hirdetmény.
Az ibarosberényi legeltetési társulat tulajdonát képező nagyvrndég-löjét és Idskoretmáját folyó évi szeptember hó 14-én d. e. 9 órakor a helyszínén nyilvános árverésen 3 évre haszonbérbe adjuk.
KlkUI\'ásI ár 1200 és 600 pengő. Bánatpénz 300 és ISO pengő. Az árverési fellételek a társulati elnöknél bármikor megtudhatók.
Iharosberény, 1931. augusztus 31. Ilj. Cnrényéi láioi iL Pálláaoiik.
|egyzö. mi - elnök.
olcsón eladó. Clm s kiadóban. 3981
Wanáslala tanulót teljes slláláars el-fogsd ort család. Bővebbet vitéz Tóth Béla aAttben. _3873
~Jóksrijan levő kbér sssrápkáltka olcsón eladó. Bővebbet Sngár ut 31. M51
Két tfMk teljes ellátást kaphat Jó családnál Bővebbel Sugár ul 8 , Mdasln\'. Mit
Wáákt *lléaa4lkBtlak, boaböyok, nyugdíjasok lekótaelyttkon szépen kereshetnek Írjanak Postsllók 35. Saeged. 3172
■aakUkat* leány mindenes állást keres. Clm a kiadóban.______3917
JUsáalaa-taasaaas telvéleUk. Clm a kiadóban. 396
Aki fotogra/ál,
annak több jut az életből!
Zeiss Baby-Box gép
I8-B0 pengéiért kapható,
mellyel bárki nagyszerű felvételt készíthet — Szakszerű felvilágosítás:
s Szabó Antal
* fegyver- és sportüzlet
| foté osztályén.
Amatör-fotó munkák kidolgo-S^zása modern, villanyerő re be-I rendezett fotólaboratóriumban.
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csóveket hoztak forrj-lomba, melyek olcsóságuknál és rendklvtll előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bútorok és faiak védésére Kiválóan alkalmasak,
Eppinger V. és Fia lakereakedó cégnél kaphatók,
hol mindennemű dessks, léc, éptlletfs. valamint egyéb épltkezéai anyagok a aapl Arisál la aloaAhkaa aaaraxhatak ka.
Mindennemű enyvezettlemezek állandóan rak\'áron Hsjópsdlógyártás és bérgyslulás
Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 198 uám
Nagykanizsa 1981. szeptember 3, csütörtftk
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
SitrtöjlWí: "Piai S«íái-ul 1, 4)|cl Fant 6.
Kia&lttaBI: FJot 5. uám. KwOKlyl MkkUOOblnW: Koaaüb-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts
FlAHcetésj itt: tnMn t pengi M (Ulti. Tdtl0": { KUdAhlv.UI 78\'k^ttSlyfiSl\'S
Sohober ma bejelenti Genfben a vámunióról való lemondást
G«nt, szeptember 2 (Éjszakai rádiójelentés) Szerdán déleHHt délután Qrandl olasz külügyminiszter hosszasan tárgyalt dr. Schobtr kancellárral ál dr. Cur-
llus külügyminiszterrel a vámunió ügyében. A tanácskozásokon olyan formulát Igyekeztek lalálnl, hogy ml módon hozzák nyilvánosságra a vámunióról való lemondásukat.
A tanácskozások este fél 6 óra tájban értek véget. Hlr szerint az Európa-bizottság mai, csütörtöki plenáris ülésén jelenti be Schober dr. Ausztria visszalépését a vámuniótól.
.................""*............................rí.....-t.mmi-.iuv. jl .
A nyugdlflesxúlUtús revlsciófa é» a cuUoraűó felemelése feleli folyí erö» vita a 33-as blxotíaúgban
A nyugdijak redukálása, a fogyasztás megterhelése, az ülések nyilvánossága voltak a 16 vitapontok — Teleszky kimutatta, hogy csak a kiadások csökkentésével nem lehet a
budgel egyensúlyát biztosítani
a Karolyi-Kormány a pillanatnyi^sejtésen tul a Oclyxet tartós tavltáadra
Budapest, szeptember 2 (MTI) A 33 as országol bizottság Ugrón Oábor elnökletével szerdán délelölt Ölést tartott, amelyen az államháztartás egyensúlyi érdekében szükséges adóemelések közül a cukoradóról szóló rendelet-tervezetet tárgyalta. Napirend elölt gróf Slgray Antal utalt arra, hogy amikor a kormány olyan fontos és súlyos rendelkezések megszavazását kéri a bizottságtól, nem elég az államháztartás helyzetének és a költségvetés tételeinek az Ismerete, hanem szükséges, hogy teljesen tisztán lássa a bizottság az állam pénzügyi helyzetinek minden részéi, az állam valamennyi tartozását, a jótállásban lefektetett kötelezettségei!, mert csak ezeknek ismeretében tud határozni.
Qróf Károlyi Oyula miniszterelnök ráihutatolt arra, hogy az említeti adatok rendelkezésre állanak már a bizottság |elen Illésén, teljes részességgel.
Orffy Imre a bizottság ülésének nyilvánosságát csak abban az ételben véli megállapíthatónak, ba ezi a bizottság kifejezetten elhatározza. Ez azonban csak kivétel lehel A nyudljcsökkeniés kérdésének újrafelvételét ö is helyesli.
Raiaai Károly a bizottság tárgyalásának teljes nyilvánosságát kívánja. Ez elvi állásfoglalás nem zárja ki azonban azt, hogy a kormánynak külpolitikai, vagy pénzügyi kérdésekben adott felvilágosításai bizalmas jellegűnek ne tekintessenek. Egyeiért abban, hogy a nyugdíjasoknál történő 5—10, Wo-os levonás nem fedte minden bizottsági tag felfogását és az ivét sem.
A redukált nyugdljterheket a különbözö kategóriák megszüntetésével egyedül az el-
töttött szolgálati Idö éa a legutoljára betöltött állás figyelembevételével kell megosztani.
P.rlament hiányában az országos bizottságnak keli tudomást szereznie az ország külömbözö bajairól, ezért felhívja a belügyminiszter figyelmét arra, hogy egyes városokban a város
ifMfiU jtrlf fjjvs tMI ftflj^lisá
a perköltségek felszámítása és be hajtása miatt még nehezebbé teszik a polgárság helyzetét.
Az adósok nsgyré ze gardasági lehetetlenülés következtében képtelen fizetni, nem ped\'g rosszakaiatból. Helyes volna, ha a belügyminiszter rendelettel eltiltaná a tiszti Ügyészeket attól, hogy a készkladásokon fel01 munkadíjakat is számítsanak fel és hajtsanak be.
Marschall Ferenc kijelentette, hogy egyáltalán nem optimlszllkus abban a tekintetben, hogy egyes állami bevételek a mai viszonyok között fokozhatók ma, amikor a fejenklntl nettó állami adóteher megközelíti a 100 pengőt, az összes nettó közteher pedig beleszámítva minden szolgáltatást fejenklnt 130 pengő körül mozog.
Aggályosnak tartja a cukoradó felemelését, meri egészen bizonyos, hogy ennek megint súlyos kihatása lesz a cukorrépatermelés jövedelmezőségére. A belső cukorfogyasztás ugyanis feltétlenül vissza fog esni, ami a mezőgazdaság kalkulációját zavarja majd.
Wolff Károly nem hajlandó kozzá-Járulnl a fogyasztási adók emeléséhez, meri ez nehezeli a megélhetést és csökkenti a fogyasztást.
— Oróf Hoyos Miksa magáévá tette azokat a szempontokat, amelyekel Éber Antal és Marschall Fe-
renc kcpviselt az adók emelése szempontjából.
A mezőgazdaság ujabb adókat, vagy az ujabb adók által előidézett csökkentést nem bfr eL
A cukoradó emelésével csökkenni fog a cukorrépáért elérhető ár. A javaslatot sem fogadja el.
Jáaoa
hangsúlyozta, hogy az a felfogás, mely szerint mindenféle
adóemelés mellőzésével, egyedül az állami kiadások praktikus csökkentésével kell éa lahet az államháztartás egyen, súlyát a folyó évre biztosítani. Ez a felfogás nem helyes. Ha az államháztartás egyensúlyit kizárólag kladás-csökkenlétsel akarjuk elérni, a már elhatározott íllet-ménycsökkentéseken kivül az Összes csökkenthető kiadásokat, személyleket és dologlakat 25 százalékkal kellene csökkenteni, ha az elbocsátandó alkalmazottaknak nyugdíjigénye nem lenne. Ha azonban számításba vcsz-szük az intézmények leépítésével |áró elbocsátásokkal kapcsolatot nyugdljterheket, szetpélyi és dologi kiadásokat 32, Illetve 40 százalékkal kellene csökkenteni még akkor is, ha minden egyéb leépítési költséget teljesen figyelmen kívül hagyunk is. Ez teljesen lehetetlen. Mini Angliában, nálunk Is csak a kiadások lehető csökkentése és az adójövedelmek fokozása révén lehet eredményt elérni.
Nagy Emil a leendőket abból a szempontból Ítéli meg, hogy az ország háztartása veszélyben van és minden Intézkedésnél ebből kell kiindulni. Első és fő teendő az előzi kormánynak minden parádés kiadását kíméletlenül megszüntetni. Paltavlclnt Oyörgy őrgróf
helyteleníti az emelés terhének a fogyasztókra való hárítását
ét népegétztégOgyl szempontból is károsnak tartja.
Bráf Károlyi Byiala
miniszterelnök válaszolva a felszólalásokra rámutatott arra, hogy a kormányi parancsoló szűkség készteti azokra qz adóemelésekre, ametyek-ril Javaslatokat terjesztett a bizottság elé. A kormány előre vette azokat az intézkedéseket, amelyek a leggyorsabban voltak megvalósíthatók.
A dologi kiadások terén az eredetileg kilátásba vett 8 millió pengő helyett máris 12 millió pengő megtakarítást sikerült elérni, amely még növekedni fog.
A bizottság több tag|a, Igy Éber Antal által előterjesztett javaslatokat a kormány behatóan megfontolja és belőlük megvalósítja mindazt, ami racionálisan keresztülvihető. A kormánynak nem csupán az a célja, hogy a pillanatnyi nehézségeken segítsen, hanem természetesen törekszik
_ . . . . . .. . .\'
■ gnsssM neiyzet zarios
javítására és a nemzeti jövedelem tokozására Is. Ilyen irányban az előkészítő munkálatok folyamatban vannak.
Ezután a bizottság a Javaslatol ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta.
A mátyáafAldl ropUIStéron Irlntks wattok qy valuta OxárkodtsMl gyanualtntt osztrák bankárt
Budapest, szeptember 2 (Éjszakai rddlójelentés) Szerdán délután Tabakovlts Dusán, a Nemzeti Bank igazgatója felkérte a budapesti főkapitányságot, hogy állítson elő egy valutaüzérkedéssel gyanúsított külföldi bankárt. A detektívek délután 2 órakor a Mátyásföldi repülőtéren, start előtt őrizetbe vélték Welnréb Oszkár osztrák bankárt, akinél 73000 pengőt találtak. A bankír előzőleg tagadta, hogy nagyobb összeg lenne a tárcájában. Később felmutatott egy hivatalos írást, melyben a hegyeshalmi vámhalóság igazolja, hogy Welnréb augusztus 10-én 500 csehkoionával, 500 shillinggel és 73.000 pengővel lép\'e át a magyar határi.
A főkapitányság egyelőre nem engedte szabadon a bankári. Előbb ugyanis tisztázni akarjak, hogy megfelel-e a tényeknek a vámhatóság igazolványa, amelynek valódiságában kételkedik a rendőrség.

-flfllüWffltattber
ŐaaxoAllitoHAk ■ nagy-kaniiui loánylioeum tanári karát
Az I. oazlályuk 34, ■< V nek 33 nSvwdáke l«>z
Nagykanizsa, szeptember 2 A nagykanizsai piarista gimnázium Iraklusának saroképületében elhelyezett városi leányliceum helyiségeinek átalakítási munkálatai befejeződlek. Az elhelyezés elegendő ahhoz, ami az első évadban az utto éthez szükséges. Magas Mihály liceuml igazgató, tegnap döntölt a polgármesterrel egyelértfileg a tanárok kérdésében. Az I. osztály főnöke Havas Ilonka magyar-német tanszakos la-, nárnő, mig az V. osztály főnöke dr. Nagy Irén történelem itb. Szakos. Az intézet tanárnője még Kovács Györgyike, ■ mennylségtarf tanára, a francia nyelvet Strlczkó Miksa reálgimnázium) tanár tanítja. Ezcnkivltl vannak Araadó tanárok a helyi tanári karbői.
A gimnázium egyik tantermében folyik a négy polgárit végzett Irányok különbözeti vizsgájához szükséges tanfolyam, búgy a líceum V. osztályába frlvfcftHÖk legyének. A ktlrius 29 Hövehdéke kMülIöbb tóMt 8 fele kitűnő osztályzatú volt, a többi jeles. A leányliceum I. osztályába Összesen 34 növendék van előjegyezve, az V. osztályba 33, ezek közöli több vidéki ll.
A leányllceumba való belrslások lolyó hó 5 én és 7-én délután a reálgimnázium igazgatói Irodájában 3 órától 5 lg lesznek. Veni Sancte 9 én. Az I. osztályba való tankönyvek, rajztábla felszerelésael stb. újonnan kb. 36-40 pengő. Nem sokkal többe kerülnek az V. osztály tankönyvei Beiratásl dij fele (20 pengő) és a szeptember havi tandíj (16 pengő) a beiratásnál előre fizetendő.
A szülök tájékoztatásául szolgáljon, hogy ugy a IV. osztály, mint a VIII. osztály elvégzése után a növendékek átmehetnek a tanítóképzőbe, ezen a téren semmiléle korlátozás nincs.
ön fényképez?
Vegyen részt a Zalai Közlöny
nyári amatör fotó-versenyén. Fettételek Szabó Antal fotóüzlet kirakatában.
IliHÜ
vese-, hólyag-, gyomor- és cukor-ba|okuál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott eltörendő gyógyvíz.
Házi ivókurára rendkívül
Állandóan friss töltési wa n.
C Főraktár: »
Wiin Mii IMiisa,
T-itca ti TsMoi 310
Dr. Kritky: Nagykanizsán egyetlen embernek tm subád éhezni • tél (olyaiBán
Mcglndotnak •> elókésztlletek a téli lajtaikclóra -Milyen lesz a kanizsai városi alkalmazottak ftefés-redukdója 1
Nagykanina, szeptember 2
Még nem Is olyan régen történt, hogy a város illetékes ügyosztálya elvégezte elszámolását a téli inség-akclóról és máris odaértünk, hogy elölről kell kezdeni, ufra elő kell készülni a bekövetkezendő léit Inaég-akdóra, amely aj azóta rowzabbo-dott viszonyok folytán az Idén mtg nagyobb tömegeket kell, hogy ellásson, persze csakis az arra illóban rászorultakat.
Felkerestük dr. Krdtky István polgármestert, aki
a UH truégakclóra vonatkozólag többek között a következőket jelentette ki a nyilvánosáig számára:
— Akármilyen kevés is van az embereknek, de azért mégis vHn, és akiknek van, azoknak kötelességük segíteni azokon, akiknek semmijük sincsen. Tisztában vagyok azzal, hogy a középosztály ,;helyzeáe rendkívül súlyos ék nehéz. Ez az osztály az időközben életbelépett általános flzetésredukdó folytán nincs abban a helyzetben, hogy nagyobb áldozatokat hozzon, bogy a mull évihez képélt vegye ki részét az in-ségakdóból, de viazont az idén a munkanélküliség \'nagyobb és az in-ségakdóra rászorultak többen lesznek.
— Azért módot kell találni ennA a nehéz problémának megoldására. Mert ahogy gróf Károlyi Oyula miniszterelnök mondotta: .nem szabad ebben az országban éhező embernek lenni", ugy én azt mondom, hogy eien a télén sem szabad éhezi embernek tenni Nagykanizsán.
— Ltgfctfeelebb Ismét kezembe veszem az hUégakdó\'toiegitttifeését
és irányítását ti remélem, bogy * város és a társadalom teglMégemrc lesznek e rendkívül fontos és nehéz probléma megoldásában.
Na&kanlzta * a titztvi—lM ttzeUtredttkeló
A város vezetősége váiji a kormányrendeletek megjelenéséi, hogy á«nk rövidesen OsttthMJs a város Uztagu takarékossági bizottságát, amelynek javaslatai alapján állítják össze a város 1932. évi költség-vetésél.
Hogy hogyin oldják meg Nagy-kaniztán a városi alkalmazóitok fttéfésredtitelőját, fíTCg T>Htöltt Tttlh tudni. A városháza tolyosójfta W-szivárgott blrek szerint a Javasfii az Wta, hdgy a potgAHnesktnét Wt, a fűjegytötól kezdve a többiekMl pedig 10\'it Ügyen a törzsfizetés te-szállítása Szól ez a reprezentációs költségre Is. Mig a város nyugdíjasainál A- állami mintára — 15, 10 és 6°/*os tesz a nyagdtfmetmtnyte-száltMsa. BMttéWeka kHIMmtMta-dij lörléáéft! egyttkikröl U, tény azonbtn, hagy több szervtm tlszt-vMöt áttdst, ümtt eddig \'HM \'tOl-töttek be, ami fognak. Így i második aljegyzői, több számUsztl, végrehajtói slb. állást.
Az Igy elért megtakarítás kb. évi 50.000 pengót fog kitenni.
Persze személyi járandóságok leszállítása mellett sok egjéb költségvetési télr,. is lefarag álra kerül. Faként épfllet-laUrozátok, jótékony Intézmények támogatása és hasonlók.
Értesülésünk szerint Ür. Kritky István polgármester legkésőbb a Jövő hét elején bivja össze a város takarékossági bizottságát, amely teljesen felkészülve várja Összehívását
Nagy tüz pusztított a Rfgyáchoz tartozó Ferenchegyen
Négy présház 3000 pengő értékben porig leégett — Három közséf tűzoltósága segédkezett az oltásnál
Nagykanizsa, szeptember 2 Kedden éjjel tüz pusztított a Rl-gyácz községhez tartozó Ferenchegyen, ahol Cserenkó János és Major István esz\'erngnyel, valamint Danlczer András és Szandtner Qyörgyné szépéinek! szőlősgazdák présháza leégett.
A szőlők közö li kocsiúton egymás mellett áll a négy présház. A szölScsősz kedden este 9 óra tájban arra lett figyelmes, hogy kigyulladt Major István présháza. Mire odaért, már az egész zsupleiö lángokban állott A heves éjszakai szél percek alatt befútta égó pernyével a szomszédos présházak tetejét Is, ugy hogy alig félóra alatt ■ négy présház, mint hatalmaz máglya lobogott a Ferenchegyen.
Nemcsak a siölöhegyel, de messze az egész környéket Is bevilágította
a hatalmas tüz.
A rigyáci tüzoltósig vette észre először a tüzel és miután látta, hogy segítség is szükséges, értesítette az esztsregnyel és sormáti tűzoltókat is. Fél <0 óra tájban már mind a három KOzJég tűzoltósága ott vott a tűzvész színhelyén. Ekkor azonban kiderült hogy
nincs mivel oltani, mert vlz csak a völgyben van.
A tűzoltók egyrésze embsrfelettl erővel látott neki a vizhordásnak, másik része pedig megpróbálkozott a mentéssel. Az elsőnek kigyulladt Majór István présházába már lehetetlen voa behatolni, a másik három azonban még reménnyel kecsegtetett, bár ezekbe is már életveszélyes volt a behatolás. Enmk dacára a tűzoltók haláltmegvető bátorsággal hatoltak be a présházak Izzó falai közi,
ahonnan egymásután gurították ki a borral teli hordókit. ö.szesen 15 hordói ilkerUtl: épségben\'kihozni a lángok közül. Major István présházában minden bennégett.
Az oltáshoz éjjel 10 órakor tudlak esakhomkezdeni a lüzoliói. Etkorra ugyanis már hoztak fel annyi vizel a völgyből, hogy megkísérelhették az oltást és a többi veszélyeztetett présházak biztosítását Az oltás nem sok eiéd mértnyel Járt, mert mind a négy^présház porrá
a lokalizálás azonban átkerüli Éjjel 1 óráig dolgoztak szakadatlanul a tűzoltók. V
Sierdin délelőtt helyszíni szemle volt a tüz színhelyén. Az összes kár 3000 pengő. A lüzvlzsgálat kiderítette, hogy ■
gyújtogatás tOrtént. EWen ti Irányban már meg Is láttUta a nyomozást a csendőrség.
ViuzaAIIKották ■ réfi randat az Crsaé-M<Uri piaoon
A. Zalai Közlöny\' paaaat-rovatáaak eredményei
Nagykanizsa, ta«pteab«r2
Örömmel állapltjuk meg, hogy a nagyközönségnek a Zalai Közlöny utján nyilvánosság elé kerülő panaszalt az Illetékes tényecfik nem -csak elolvassák, hanem a legtöbb esetben, ha csak lehetséges, orvosolják Is. Jól esik, ezt olvasóinknak tudomására adni, akik mind gyakrabban keresik fel kisebb-nagyobb panaszaikkal, felszólalásaikkal szerkesztőségünket, amely mindenkor szívesen áll a nagyközönség rendelkezésére.
Legutóbb szóvá tettük, hogy az uj piacelrendezés nem sikerük. Az Erzsébet-térnek újonnan a piachoz csalóit részére (rányitották a zöldségpiacot. És mig a régi piac üres volt, addig az uj piacon még a Járdákat és kocsiulat is zsúfolva ülték végig a kiskanlzeai zöldségáruló asazonyok. Az volt a kívánság, hogy a piacbővítést a város igyekezzék gyakorlatilag kihasználni.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben dr. Krdtky István polgármesterhez, aki kijelentette, hogy olvasta a
BIZTOS
eredmányt caak ugy ár el, ha hlrdeléaelt a naponta ISbbezer példányban megjelenő, messze vidéken la elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja fel. Kiadóhivatal Fi-ul 5. (az udvarban.) Tel. 78.
1931 izeptember 8
Zalai KÖzUny-ntk a piaccal foglal-kozó cikkét éa nyomban Intézkedett, hegy « rég1 reníi vlsszadllilassék. Az első napi uj elrendezés nem volt egyéb mint kísérlet az elhelyezkedésre, de amikor a város vezetősége látta, hogy az nem felel meg, visszaállította a régi rendel, az uj piacra pedig a baromfi és gyümölcs árusítók kerülnek.
Ami a Zalai Közlöny-ben megjelent ama panaszt illeil, hogy a Deák-lér és Ciengery-ut sarkán egy dinnyeárus nemcsak hatalmú sátrat, hanem még nagyobb dinnyeraktárt is állított fel a város szivében, a korzó sarkán, kijelentette a polgármester, hogy az 0 tudta nélkül történt, az Uleti árusnak nem volt erre engedélye, mire azonnal kiadta a megfelelő utasítást a piacrendészeti közegeknek.
Szívesen regisztráljuk ezeket, hogy a közönség ebből is láthassa, hogy felszólalásai a Zalai Közlöny hasábjainak nyllvánosaágán kérésziül nem maradtak meddő ás hiábavaló szavak. A hatóságok szívesen segítenek és teljesítik a közönség kérését ott, ahol csak le bet
A RÖZÖHSÉfl HÓVATA
A Hunyady-utca panasza
Tekintetes Szerkesztőség I
Általam nagyrabecsfllt lapjuk, mint a közérdekű problémák önzetlen tzó-szólójs, ugy hiszem nem fog elzánkózni azon pár sorom közlése elől sem, amely egyrészt közérdekű tévén, másrészt egy egész utca lakólnak óhaját tolmácsolJs. A Hunyady-utca lakóinak kérését vagyok bátor ugyanis közvetíteni. Kérésünk snnál ls inkább skloáUs, mivel rövidesen ránk köszönt sz óni esős időszak és épp ezzel kapcsolatbsn kell szó-vátennűnk azt a lehetetlen állapotot, amelyben évek óta szenvednek a Hunyady-utca lakói. A ml Hunyady-utcánk, ha Ismeri Szerkesztő ur, kes-kenység dolgában megttégyenlti a legkeskenyebb nápolyi utcákat is. Nagyobb bal azonban, hogy esős idő alkalmával az ember nem mehet végig rajta azon veszedelem nélkül, hogy egyik vagy másik kocsi, esetleg autó tele ne frócskOlné nyakig zárra! az embert A házak falairól nem is szólok, mert a meszeltelés hiábavalóságát mir évekkel ezelőtt belátták a háztulajdonosok. Mindezen pedig segíthetne a város megértő vezetősége, ha csalornáztatná, vagy kikövezte! né az utcát. Ezúton hívjuk fel erre az elszomorító helyzetre a városatyákat is és kérjük, hogy tegyék szóvá s közgyűlésen a ml kívánságainkat. Soraim közléseért előre is hálás köszönet, tiszteletjegy Hunyady-utcal Olvasójuk
- Családi házak, villák, garcon-azobák berendezését egyszerű éa díszes bútorokkal, szolid kivitelben és olcsó árban, kívánatra hosszú fizetési kedvezménnyel: Kopsteln bútoráruház Nagykanizsán, Horthy Miklósul 4. szám.
ZALAI KOZLOHT
Csomagazám, féláron küldték életmes vállalkozók a vidék leveleit Budapestre
A leleplezett cégek közül egyet 40.000 pengőre megbüntettek
Budapest, szeptember 2 Néhány hónappal ezelőtt a postaigazgatóság megfigyelte, hogy a vidékről Budapesire irányuló levél-postaforgalom megcsappant. Figyelni kezdték a dolgot és\' rájöttek arra, hogy egyes vidéki városokban vállalkozások keletkeztek, amelyek összeszedték a cégektől a fővárosba küldendő leveleket és azokat egy közös csomsgbsn küldték fel Budapestre,
ahol a vállalkozás megbízottja kl-hordta őket. Ezért a munkáért a vidéki cégek félportót fizettek, tehát 20 fillér helyett 10 fillért. A postaigazgatóság le is leplezett néhány Ilyen esetet. Legutóbb egy céget 40.000 pengő pénzbüntetésre Ítéltek, amely Összeget azonnal M is fizették, mert bebizonyult a Jövedéki ki-hágáa, amit a törvény szigorúan banteL
Börtön és kiutasítás, mert azt irta a bejelentőlapra: „született 1893, Pozsony, Magyarország"
Egy volt kanizsai nyomdászt a csehek átdobtak a határon, mert kémgyanuaan sétált a pozsonyi strandon és a ligetben
Nagykanizsa, szeptember l tervenctóra kegyelem, internálás
Zöld cterkészlngén mindenféle jelvényekkel, messze utak barna patinájával a bőrén, ördögbőr térdnadrágjával és kis hegyes szakállával, — ami Ifjúsági regények hőseire emlékeztet, — visszaérkezett Kanizsára Pavlovszky István, a Zalai Közlöny volt bttűszedője, akit a munkanélküliség sodort kalandos vállalkozásba: - 60.000 kilóméiért akar megtenni 5 év alatt a csikorgó tengelyű földgolyóbison.
A 60.000 kilométerből még sok, nagyon sok hiányzik, de Pavlovszky István már világkorüli utjának első félesitendejében gazdagabb leli sok tapasztalattal és szegényebb egynéhány szép illúzióval.
Pavlovszkyra már a győri éx pesti lapok minapi híradásai felhívták a figyelműnket. Most pedig tarka gtobetrotter-öUOzetében, kicsit Petőfi, kicsit Kriszlus-szabásu arcával megjelent a kanizsai utcán, ahol különben a világjárók idestova mindennapi Jelenség számba esnek.
Azt olvastuk róla a fővárosi lapokban, hogy egy másik nyomdász-társával együtt a csehek lecsukták és átdobták a haláron.
Tizenkét magyar nyomdái kivonni a megszállott Komáromból
Hányt-vetett ember ez a Pavlovszky. Nem gyerekember: — 38 éves. Kaposvárott kezdte pályafutását, ott is született. A somogyi 44-es ezreddel Járta meg a frontot a háború alatt. 1918. áprilisában Komáromba került. Olt érte 1919. január 4., amikor a csehek bevonultak Komáromba. Két hét múlva kerüllek nyomdába az első cseh plakátok. Akkor 12 komáromi magyar nyomdász átvonult a város meg nem szállott részibe. Kész voll a kémkedés gyanujs, sőt: — a hazaárulás vádját ls próbálták feszegetni. Azon az éjszakán cipelték el4a lakásáról •ok mással együtt, amikor a győri vagongyár vörös-különltménye betört a cseh Komáromba. Börtön, puskatus, gumibot, pozsonyi vizl-laktanya, ujabb verést k sorozata, hadbíróság, hal esztendő, olasz In-
Theresiensiadtba. A feleségét addig a cseh állam tartotta el, havi 93 caebkoronál kapott Kiszabadulása után; Pozsonyban kapott munkát, ott dolgozott 1928-ig, amikor azután kiutasították. Ekkor meni újra Kaposvárra, majd Kanizsára és szedte egy Ideig a Zalai Közlöny-t ls.
Mikor azlán Kaposvárott munka-nélkül maradi - egyébként is kissé excentrikus természet, bohém hajlandóságokkal megverve (vagy áldva 7) — fogla magát, csináltatott magának egy hatalmas könyvet, szakállt eresztett, cserkészruhába öltözött és ellndalt, hogy bejárja a világot. Az első állomás Nagykanizsa volt Beírtuk a nagykönyvébe a sablonos Jóazerencsét és — nem hittünk a világkörüli ut sikerében.
Jegyzetek agy detektort kapott vlíágUrűU ut nagykönyvéből
A napokban Pavlovszky visszaérkezel!. Nagykanizsára. Pár napon át sokan utána fordultak az utcán, ahol csak feltűnt exotikua alakja.
A világkörüli ut csakugyan om sikerült. A nagykönyv jócskán megteli polgármesterek, szerkesztők éa egyéb közéleti vezetők szép mondásaival és autogrammjaivai, stemp-likkel, anzixokkal, fényképekkel, levél bélyege kkd, de — mindez csak magyar földről és a megszállt Felvidékről. A ,világ"-ot Munkács, Ksssa, Eperjes, Ungvár képviselik egyelőre. Meg egy pár német város. De azoknak még csak a valahonnét kivágott képel vannak beragasztva. Arra az időre; ha majd eljut oda fa. Ami bizonyára könnyebben fog menni, mint cseh impérium alatt
Könnyen ment a cseheknél Is Beregszásztól egészen Pozsonyig. Rendes útlevele volt, benne a buda-\'pesti cseh követség szabályszerű vízuma, — miért is ne mehetett volna subadon és kedvére? Az alatt a 36 nap alatt, amíg csehnek mondott földön gyalogolt, tornlsteré-vel a vállán és kis börönddel a kezében, addig sok érdekes írás ke-rQK a nagykönyvbe. ElöszOr Is itthon irredentánál irredentább beírá-
sok kerüllek a lapokra. A mohácsi polgármester pl. ezt Irta: .Adja az Ég, hogy mire visszatér, mir á régi magyar határok köszöntsék P De nem voltak lulságoun óvatosak a megszállt területi magyarok sem. Nem messze Hllnka páter aláírásától (érdekes: nem a papi rangját Irta a neve alá, hanem a képviselőit) a munkácsi .Ósktkó" c. magyar lap szerkesztője ezt irta: .Maradj mindig mindenütt magyar.* Mintha cuk szimbólum lett volna valamivel odébb a Karpathen Veretn ajándéka: egy szál beragasztott havasi gyopár... magyar havasok vlrágs, ami ma is ugy nő a Kárpátok ormán, mini az ezeréves gránit-sziklán életet fakasztó erők ígérete.
Két magyar találkozik a po-uonyi bőrtüncellában
Csakhogy Pozsonynál megakadt Augusztus 11-én ttfc 0 ónkor ért oda. A Sánc uton voll a szállása. (A nyomdászok szervezettsége a legerősebb a világon. A vándorúton lévő nyomdán a világ bármelyik országában akárhova jul, minden városban van éjjeliszálláu.) Kiállította annak rendje-módja szerint u útlevelét. Másnap este 10 órakor detektívek Jelenlek meg a szállásán és se szó, se bestéd, bevitték a rendőrségre, elvették az útlevelét meg a holmiját és bedugták egy cellába. Hogy miért, azt majd megtudja holnap, — mondták neki.
Pavlovszky azonban megsejtette előbb la. Amikor belökték a rendőrségi cellába, ő önkéntelenül valamit elkáromkodta magát magyarul. Észre sem vette hirtelenében, hogy még Valaki van ott, akkuk meg-csillanik a szeme a magyar szóra. Ciakhamar kiderült, hogy a másik is egy magyar nywndász, Horváth Rezső, akit azért fogtak el, mezt Pozsonyba érkezve a bejelentőlapja egyik rovatát igy állította U:
Született: 1893. Poasooy (Magyarország).
Másnap sor került Pavtovssky „bűnére" is.
—.Miért Járt a ligetben?
— MII keresett a strandon?
Ezek miatt s .gyanús helyek" miatt faggatták tokáig, mígnem aláírattak vele egy káromoldalas. Ismeretlen szövegű cseh jegyzőkönyvet és i kémgyanu miatt 1928-ban kiutasított nyomdászt tiltott visszatérés elmén a határon való átdobásra Ítélték, előbb azonban hat napra elzárták. A közös cellában egy 9 éve börtönökben, élő 24-szeres magyar betörő, egy zsebmetssó és hasonlók voltak a társai. Volt köztük egy bécsi orvostanhallgató is, skii ötsse-visiza pofoztak, mert nem akart tudni a ligetfalvi villa-betOrésrOL Pedig a cseh nyomozási módszer szerint okvetlenül ö voH a tettes, minthogy a betörés napján Jött át a határon.
Vonatot Mm várva, ette 1 árakor a vámsorompónál átdobják a határon o mWhi#Ím
Mikor letelt a hatnap, barátunkat Jobbról, balról lefolografálták a po-
ZALA! KÖZLÖNY
litikal bűnügyi nyilvántartó osztá-lyon, után autóra áttették éa — minthogy a vonatról elkéstek — kivitték a hs társorompóhoz (nagyon sürgős lehetett snbadulnl tőle I) és ott az ,ratalt megtizedelve, ette 7 órakor áttették a határon.
Rövidesen áttették Horváth Rezsőt Is, aki hiába védekezett a tárgyalásán, hogy hiszen mikor ó 1893-baa született, akkor még Pozsony
csakugyan Magyarország volt. •
igy léinek a csehek mindentől és mindenkitől, ami vagy aki a magyar határ felől közeledik a haláraikhoz.
Nagyon léinek...
Nem valami jó lehel a lelkiismeretük I
*
Hogy pont egy szocialista mókásnak vannak ilyen InirtuMa élményei? Erre vonatkozólag álljanak III Pavlovsakynak sok tanulságot rejtő saját szavai:
— Én szocialista vagyok, szerkesztő ur I De magyar vagyok. Erre megtanított az a tiz esztendő, amit cseh uralom alatt eltöltöttem... (bt)
Városi é. Uránia Kod
péatak
Mindkét napon u ■ é« 7 önt eHadla a ■ I M u Ui áalÉtan.
Uitt 7, érti süaMiféMyánkkiL
Nagy anyaöl áldozatok áfás ilkuMt 1 Mü! ■—%m MMpéara Mfoycnl • rédfo ocuágoa htrtt kedvencét. Énekelni tocil a
afefnjsbb és tegdlratosabb »lágw3t
Weygand Tibor
A kefdelbergl diákélet
VHágbitB Nlmdrtma 8 W*. Izzó tzaavsdilytk
Az abbé szerelae
tSAptBRIÜMI\' 4«| pénfflk lata ■ érakar
Vtoscanyai Sándor
■ .Lámpaláz* c operett vüiahlrt HM ssaM|<ttk ét énekcatáacoatánaktáttk
Ilss Arizona
énekes-táncos pirlat nllniattr májét.
Csákó 6s kalap
OparetUUm. — FóaaciepMki , ttarr) LMtte, Haaa Jaakwaua
híjánk: 1 MM IM-lg.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fardőbt (Budapest, Vll., Dobány-u. 44.) menni. Ott már resgtl 5 árakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfurődhel, hanem Jól meg Is reggelizhet.
NAPIHÍREK
NAPIREND
•xaptambar 3, erfllrtlk
Kdtn. katoUkns: Musnét Prot.:
Hitte tsraeUU : Elnl W 31.

OytavanrMrl Miatt szolgálati I. M Wjíf| i Meikty-Belni o»b«««t*\'
mu.
Vároai és Uránt* anoxt. 5 éa 7 önkor W naad Tibor maét/ea (ellépte. .A h\'ldetterft diákét*\' Mai, .Ai abbé ixerehne* azana. film. Várost aozt. 6 érakor Rusnyát Un ét tárruta\'ánafc felléptével: .Min Ailzoaa- revS Bal mefcláal: .Caákó éa kalap*, operetttUm. OőzNrM njttva racftt Séritét «U
kaddaa aftsf nap aéknaíTm: J—u
Arany Itttlek
Vörös pompában égett ai erdű, A lomb a pótot \'- mind csupa Ung.
— Nem táttam, ulm annyi tlrá W, A könnyük, rérők hullatták szórták.
— Viuifor szakadt akta* reánk.
Mikor a lelkünk kerestük — rég, Arany pompában lángolt az ég. iftkor ugy fitt még, mikor agy égtünk, Örömben, dóiban csengett a vérünk:
— Sárga levelet siórtak a fik.
Sárga levéllel födted bt amd S Hallgattad a bus örök muzsikál. Óm klrátyammy utMfya lengeti, Halk pt/ctnétü ász-zent rengett
— Mondd: mUrt, miért sírt akkor a szád?
Tartóvlrágot ringat a szellő, Arany hullámtól csapzott a táj... Mini akkor — régen -, lángol az ég Is, Sápadt avaron zokogok én Is
— M miért, miért? Valami fáj! ...
MdSt, nagv szenmet nézem a fákat, Csodás utkoket maél a and. Lehajtom fejem. Hisz\' agyú látok I Sírjatok velem: tarlivlrjjíok,
— Aranyitvtkk zenéje ssmg.
VtUgysl Jázsof
- Szabadságról. Vannay János, a városi zeneiskola Igazgatója nyári szabadságáról visszaérkezett és átvette hivatala vezetéséi
_ iv mgyuuuaat ke-
gyesrend í római katboükua reálgim-nástambs a behatások szeptember hó 5. és 7-é« déMőtt 9 órától 12-lg
— 20 éve, hogy Kiss Ernő át-i Koróiát Megmlfliritre évfordulót 011 tegnap Kiss
Ernő városi képviselőtestületi tag, Zahnrármegye törvényhatósági bizott-tagja, a nagykanizsai ipar-Mini ás Arany Ko-bérlője, tegnap voH £0 éve, hogy a bérMet átvette. Etalati a Mt évtized alatt a szállodát
és kávékásat Ml aaaytra fejlesz-
* - ..... . .. zeuvenc tatiotaodo
a nagyközönségnek.
és Otmbts Gyula miatszter scfcwor fordultak meg a Korona éttermének asztalainál. Sajnos, a Ml Idők a Koronával Is éreztetik tatárakat. De talál éppen ennyivé! nrtezetesebb évforduló ma Sgy vállalkozás életében: 20esztendő.
wm Házasság. Marék István vendéglős (Budapest) augusztus 25-én Budapesten házasságot fcétott Krá mer Bözsi uricánayal, Kraater Lsjos nagykanizsai tatlár leányával. (Minden külön értesítés helyett.)
— Rozsnyal Sándor a .Lámpaláz" világhírű zeneszerzője s a görlők a Városi Színházban.
— Polgári Iskolai beiratások. A nagykanizsai m. Hr. állami polgári fiúiskolában a javító-, felvétel 1-és tantervkülönbözeti vizsgálatokra szeptember 3-án reggel 8 órakor kell jelentkezni. POMrás szeptember 5-én éa 7-én délelőtt lesz Beíráskor a mellékdíjakon kívül (19 P 50 I.) az elaö negyedévi tandíjat is le kell fizetni (7 P), Összesen 26 P 50 f. A tandíjmentesség! kérvényt a beíráskor kell benyajtani. A tanév megnyitására 9 én isggel fél 8 órakor gyülekezzék minden tanuló vallásfelekezet! különbség nélkül.
— Hölgyek figyelmébe! Aki az otthonát szereti, ne ssjnáijon egy lépési valamelyik könyvkereskedésbe, ahol megkapja a .Tündérufjak" Magyar Kézimunka Ufsig szenzációsan szép és gszdag uj számát. Kiadóhivatal Budapest, IV., Szervita-tér 3.
— Weygand Tibor 2 másik slágerrel, ct&törtBk téláru mozi.
— Bciratás és tanévnyitás a városi zeneiskolában. A zeneiskolában a beiratást folyó hó 7-én délelőtt 10—12 és délután 4-6 Óra közölt tartják meg. Mindazon uj növendékek részére, Mk valamely tanszakon nem a legalsó szeretnék látogatni, de bizonyítvánnyal nem rendelkeznek, a készültségi fokukat megállapító vizsgákat folyó hó 9-én délelölt 10—12 és délután 3—5 óra között tarifák meg. A régi növendékek pót- és javítóvizsgái 7-én délután 4-6 óra között tartatnak meg. A tanórabeosztás folyó U Mit 5 órakor lesz, melyen minden fefvett és beirt növendék megjelenik. A rendes tanítás folyó bő 10-én kezdődik. Az elmúlt tanév éitesttöjéuek 34 oldala, valamint az Iskolában ktfflggewtetl hirdetmény a most meginduló tanévvel kapcsolatban részletes tájékoztatót nynjt.
— Mlss Arizona nevű operett, 10 pompázatos szám a színházban.
— Iskolai értesítés. A nagykanizsai kezeskedő tanonciskolában az
1931-32-iki beírásokat az állami polgári fiúiskola helyiségeiben folyó hó 4, 5. és 6 áa délután 4 őrskor tartjuk meg. Békást díj niacs. Az évi tandíj 20 pengő. At első félévi tandíj, azaz 10 pengő a beíráskor fizetendő. Aki a tarmMját a kitűzött Idöbea be nem Íratja és e mulasztását elfogadható módon Igazolni nem tndja, az az 1923. tc. 128. §ának 4. pontjába ütköző IparUtiá-gást követ el. Az Igazgatóság.
— A kórházi kápolnára Stmo-»!cs Péter 2 pangót adományozott.
— Énekes, táncos revü to képből, pompás UáUUás, llhiztttkettó attrakciók.
1981. suftember 3
voksán é, divatosan
akar öltözködni, keresse fel
BÁRON MICI
szalonját,
Horthy ■Ikl&a-ut I. szám ™ Váraah*. M|ate.
Ugyanott tanulóleányok felvétetnek
A .Lámpaláz- szerzője és revtt-társulata Nagykanizsán
Nzgykantoa, suptember 2
A nagykanizsai mozi egymásután hozza a meglepetéseket. Welgand Tibor mellett a legújabb Kozsnyal Sándornak, a szép siker-szériát elért „Lfenpaléi" országosnevü szerzőjének látogatisa. A kftünö színpadi szerzőnek i4r<zonarevQtársnlata olaszországi turnfra megy, ahol hétfőn, Triettben kezdődik a szezonjuk. Útközben kiszánt* Nagykanizsán és a pompás kis revü ensemble, uját ragyogó díszleteivel, a moziban tart két előadást 0"yan eseménye ez a kanizsai mozinak, ami méltán kelti a legszélesebb körű érdeklődést.
— Hiba voH ax lukasaié körül, megdorgálták, megszökött. Koch András nagykanizsai laeszter-gályos vasárnap délelőtt rikükHa a Hát számlákkal Inkasszálni. Később a fiu nem számolt el rendesen a pénzzel és erftt az apja megdorgálta. A családi Jelenet után Koch Ferenc felöltözött és anélkül, hogy bucsut vett volna szüleitől, eltávozott. Az aggódó szülők hiába váriék na-
iklg haza eltűnt gyermekű|ft», az elkaben stóüán délelőtt egy levelostlap érkezett tőle Csurgóról. A levelezőlapon Koch Ferenc arról értesítette a szüleit, hogy a szomszédban lakó barátjával, Szélig Ferenccel együtt Kadarkutra tart, ahol megpróbál állást keresni valamelyik Iparosnál. Mint utólag kiderült, Szélig Ferencnek egy bátyja lakik Ksdaiiuten, aM ott állást szerzett az öceséaek. Szélig a szülei engedelmével meat Kadarkutra. Koch Ferenc éársapja azonban szerdán délelőtt lenn járt a kaaizaaí rendőrségen ée Intézkedést kért, hogy hozassák haea a Hát.
— A levente labdarugó szövetség intéző bizottsága ma este léi 9 órakor tartja első ülését, az I páros taaooctskolában (Rosgoayi-ulca) lévfl helyiségében. Az ülésre a tagok telfes szánra megjelenéséi kéri az eOtlkség.
Weygand Tibor a színházban s az Urániában, télhelyárak.
— Ismét efftélt egy orvvadászt • kihágásl rendőrblróság. A kihágás! rendőrbiróság szerdán délelőtt vonla felelősségre orvvadászat miatt Plander Károly 39 éves nagykanizsai gazdálkodói, ald Junius 26 án reggel léi 7 óra tájban a Nagykanizsai Vadásztársaság tölösl bérletén egy lövési adott le. A lövésre figyelmes lett egy erdészgyakomok, aki meg akarta közelíteni a lövöldözőt. Plander előbb egy bokorban akart elrejtőzni, de amikor látta, hogy ott könnjren kézrakerűlhet, futásnak eredt Ennek dacára az erdészgyakornok felismerte és osvvadásnt miatt fat-jaleatést tett ellene. A szerdai tárgyaláson Plander tagadta, hogy azonos lenne a KWOMözö orvvadásszál, az erdéiagyakornok azonban határozatlan ráismert, miié a rendőrbiró 50 pengő pénzbüntetésre ítélte,
|Q3l. Wpiembet 3
ElrMltttfTMMr, bélzavarok, émely gés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz. székszoKtlás, hányás vagy h ismertét eseteinél már egy pohár természetes „fsr«M litM" keserüvii gyorsan, biztosan is kellemesen hat. A gyakorlat! orvostudomány igatolja, hogy a Pereio Iónéi viz használata a sok evét él ivás károd következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. A Fereao lóxiei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban ét [üszerüzlelekben kapható.
Sikkritztás mMtt letartóztatták
■ rendest postatfíynBkség vezetőjét Zalaegerszeg, szeptember 2
A tapolcai csendőrség őrizett* vette ilj. Nevdtovtcs Kálmánt, a rtrt-desi postaügynökség vezetőjét, skl ellen az a gyanú merült fel, hogy * feladott pénzekből többszáz pengét elsikkasztott. Ifj. Neválovics Kálmánt beszállították a zalaegerszegi ügyétztégre, ahol a vizsgálóbíró előtt töredelmesen bevallotta a sikkasztásait. ,.
- Betörők Jártak a kapoaváH gimnáziumban. Kaposvárról /tkunk . A kaposvári Somiakh reálgimnázium igazgatói irodájában keddre virradóra kassztfuró Betörök garázdálkodtak. A betörök «Hmlet segítségével hatolták be tz Igaigatől Irodába, ahol fetfeszltették az Íróasztalt és megfúrták a halai ma b páncélszekrényt is. A páncélszekrényből 700 pengői vittek meguntai. A betörés ügyében nydmozás Indult.
- Rejtélyes halál Qyürfls községben. Zalaegemxgrit Jelentik: Kedden reggel nagy megdöbbenésre holtan találták hozzátartozói az eddig jó egészségnek örvendő CzlkUn János 65 éves gyflrüsi gazdálkodót. A gazdálkodó derekán egy vastag kótelel találtak, amiről arra követ,-keztetnsk, hogy CzUdin nem termék szeles háláltál balt meg. Elrendelték a holttest felboncolását.
- Kilenctagú revfl operett kiváló zeneszámokkal, Meglepetésszerű számok a mOkiban.
MMMMaiA
Szólőosomagoláihox
Ma ttlll a
(gyökérspárga) Baromfi
erőtakarmányok
Oabona
csávázósmek
(por és nedves pácok)
Műtrágyád
tepBatótr:
ORSZAÖ JÖZS0F
mag, műtrágya, termény ás nflvány-vádószerek kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bltósig mellett Telefon: 130.
a <43
ZALAI KÖZLÖNY
könyves, lapok
A hitel ■ lapja
Oróf Síéchenyi István a több mint száz évvel ezelőtt megírt .Hite," c(infl, korszakalkotó munkájában a következőket Irta: ,A Hitel véd-aiIWata pedig s lényét napsukra a puBHdtás - a nyilvánosság". Széchenyi e szép szavaiból kiindulva, dr. Radvdnyl László, Az Üzlet szerkesztője, mott megjelent A hitel alapja" cimü mutlMJabán azt fejtegeti, hogy Széchenyi, a lánglefkü író, tudat alatt, a hitelnek a sajtó nyilvánosságával való alátámasztását |ó»ótta meg. Dr. Radványl tanulmánya évekig tartóit, fáradságos adalgyüjlö munka eredményeként, Ismerteti a világ mhtd azon sajtótermékét, mely jelenleg a hatósá gok, bíróságok, közjegyek ítb. azon adatait közli, amikből az egyetek fizetőképességére és fizetőkészségére követkeltetni lehel. Rámotat példíul árra, hogy B:lglumban már 1851 óla a kereskedelmi törvény módot ad art*, hogy a váltóóvasokról a belga bfirősttökftál vezetett nyllvén-larfás alapján, a sajtó reridneret köziétekkel tiolgáihal. Hasonló közlések jelennek Meg Olaszországban, Észtországban, Finnországban, tett-oíszáíban, Svédországiján, Romáhlá-ban, Egyiptomban. Rengeteg hasonló, eddig mástól fel nem dolgozott ádatot VttÖl a könyv. A szerző a megelőző httélvédelemittik a tifó utján való megerősilétét sürgeti. A rendkívül érdeket ét tanulságos, szemléltető ábrákkal kitért köflyv a Orfll-féle Könyvkereskedés Ri. blzo-mánya, t ára 5 psngö.
)( Csathé Kálmán legalább éa márla nagyalkerU regényének toly tatását kfizU az UJ Idik eheti tsáua oaxlályon" címmel. Baegéoy lány la térihez mehet címmel Sdxll Sándor, Titok olmmel Falu Tamás, • Fekete lovag olmmel Szatay László közöl egy-egy novellát. Időszerű és elmfi cikket Irt te az Igénytelenségről és láarél éa Dnom tollat raj-■anek a két elvnek a kép-landhlt, az Indiai Jbbadság i a francia kttnMárt Bo találunk tndnltalftat szépségápolásról, kertészetről, Asztronómiáról. Művészt éa fcMMrü *oek egész seroge, rejtvényrovat, Ssertwfctól Üzenetek, stb. tarkltlák //matf ferenc kiváló képes hetilapjának eh« számát Mutatványszámot bárkinek díjtalanul
mSm^- ^vi-
szeptember l-l szá-ondnak Koinfeld
__B______cikke vezeti be,
amelyben a nagy bankvezér portréját rajtolja meg. Kosztolányi Dezső Balassa Bálintról Irt hosszabb tanulmányt ; Matceafl Henrik befejezi önéletrajzát Kodolányi János s vidéki színművészet kérdéséről Ír; Hlachfeid Márk cikke Ameriks és sz Idegen bevándorlás problémájával foglalkozik. Schöpflin Aladár KatfBczyrúI, NflBéfh kasüó Tamási Arónfól irt Máiét Külön ditze a
tzámnakCsélényl-WalleshíOTenZilg-mond két eredeti ólommetszete. — Negyedévi elöfizetét 10 pwigö. Klsdó-bMMI: V., Vilmos csátzár-ut 34.
tf\'A Szintűm élet Balaton Tündére
száms Vasárnap dételólt SWfukra
gyűltek össze az ora^ legnagyobb |
ffifftcté mellett az elffité és dtoes
ztűrl nz Idei Bajaton Tündérét. A Színházi Klet uj száráéban részletes és bó tudósítást kftzdl a választásról, mélynyomásé képekben. Inoze Sándor hetilapjának címoldalán pedig a megváltott Balaton TOndére fföl-et hozza. Kézlmunkalv, kottamelléklet és tel ee gyermeknjság van még a Színházi Élet ÍJ sBáttában. A Színházi Elet egyes
ralnak ára 1 pengő, negyedévi Bel díj 10 pengő, kiadóhivatal: Budapest, VI., Arídl-ntca 8.
H Napkelet szeptemberi számában Halász Oábornak Kazinczy halála századik évfordulója alkalmából irt tanulmánya befejezést nyert, Mályusz Elemér pedig folytatta a .Vörös emigráció" címmel indított rendkívül érdekes cikksorozatát. — Blsztray Qyula, Óról István, Oyo-mal György, Lovasa Oábor, Szakáts László novellával, Asguthy Erzsébet, Falu Tamás, Oulyás Pál, Mécs László, Rományik Sándor és Réz Qyula pedig költeményekkel Szerepelnek. Qardsg s kritikai rész és szemlerovat. Mutatvinyszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, VII., Rózsa-utca 23.
X Anekdotaköti yv. A közelmnttban
megomlékeztűnk róla, hogy \'l\'altFereno v. rendőrkapitány európai körotjaalkalmával éréken át gyűjtette éa A W-
_ 1200 legjobb anekdotája elm alatt sajtó alá rendezte a kulturnemzetek kiválóbb anekdotáit A lliüu Egyetemi óa Főiskolai Hallgatók OtnágOs Szövetsége elnökségétől nyert értesí-1 és link szerint Tall a könyVéból MedO jövedelmét átenged te a UBFHQSz szó elálla oóljs&ra. Egyben elhatározta, hogy anekdota gyültenényéboi. JelentOaebb városainkban meghívott közönség elOtt szemelvényeket ad elO. Célja: könyvét Ismertetni, hogy az abból befolyó jövedelemből minél több egyetemi és főiskolai hallgatónak könnytlhessen bu-lyos anyagit helysetén. A MEFHOSz Információja szerint Tall országos körútját szeptemberben kendi meg, X Az Éa Újságom a legszebb képes yermeklap, 8—12 éves fink éa leányok gkedveaebb szórakoztatója, amelyet > Lajos alapított éa szerkeszti Oaál
Mózes, van Az én Újságomban folytatásos regény, elbeszélés, mese, vers, kis színdarabok, cikkek, Játék-, aport-, rejtvényrovat |At Én Ühigom minden szombaton jelenik meg. Előfizetési ára negyedévre 2 pengó. Kiadóhivatal: Bu-dapest, VI., Andrtssy-ut 18.
Wőlárás
A aapkawlsaal nnllirotOgtal as«-VgfM fUaWsstr: Szenttn a UmírM-bf: Mf|«l 7 Órákor +182, dflntfa 3 órsku +214, osts 9 órákor +17.
MtM: R«g(d és tféHwi ftllrós, ote tiszta égboltozat.
Sxétírdny: Renel északnyugat, délben észak, elte déli szrL
(Hjtzakai rdtUÖJtUnléii H ÉUtMraU-gtal\'hMsM lataaM ••«• l« éra-
•kárai IM tá»UH,
Olcsóbb lelt
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
l kg. teljes zsíros
trappistasajt , . P 4*40 \'/< kg. legfinomabb
teavaj......P —"BO
>U kg. legfinomabb
fözővaj.....P —"78
l kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-*-
nl és Miéi
cégnéL
HIRDESSEN
E1&tir«ndU növend&khus
t kgr. I pM|l
borjúhús 1 rtsi ito p-ig
kapható
IMuF
.......
t
(HM), sovány ÍÓTO,\'1nopá
lUiimiii
A kanizsai piac árai
(HtokOn ár-Usta a szerdal hrtMsdrróO ZM^Utk(klkgrammo»lténl): bab>1
hagyma 20, SSMMt saláta (drb) 06, lek 03, kelkáposzta 10,
Baromfi (iírabötMrH oalrke 60—l Wj " " kacsa 1-00-2 00 liba 3*00—ö"00, i malac 2—4 pen Termények (mttermizsánklnt): buta
széna 500-600, lóherOOO föo, luocr-na 000-700, alomszalma 300, atapp-nalma 400— pengő.
Tejtermékek t tel 1L 16-00, tejlel It 60-60, taré kg. 40-60 Ullér, val ki. 2-40-2-60 pangó, tojás drbja 00-08 Ül.
OyQmöles (kttogrammmkitíi) r Hó MO pengő, alma 15-20, »rt« 00-20, adIVn 14, azőlő 18-20, bareit 20, oaereacnye - nilér.
HuSársk (kttogrammoMM): marhaUüs eleje 140, hátulla 100, borlnhus (Dele l-«, hátulja 1-80, aertéshua 160-1-80, zsír 1-80, háj 1-80, sslntaloaoa 160, birkahús 1-00, Ulbászlélék 2*40—800 P. ,
élőállat (ktlogrammonkint): 1-a (Sarka 80-70, H-a marha 40—50, vlreűls marha 00 -00, zslraertéa 0-80-000, hússertés 000-100, borjú 00-010, birka 0-40 P.
— ,.. i . i . . Mncat zartai
Piri. 30-14, Loadoa U-tttH, NMJWk 51350, BrSaatl 7157VJ, Milano JW8, Madrid 4^16, *inséa<ta 307 10, Bsetfa 111-70, Wlw T»3l, (ofla m. Prága líllVz. Vasé BOMMSl M^BVi Bslrád 9 07, ■AaiK iOO.
Tenaáaytissás
Boa ttltsT. rü Tt-m Í-30- 8S0. 7S-«t íéí-STB, TS-S4 880 — MO, Mw 8»0-m Saaitt Vm 810-880,
sr v&zw. íst tfizja
it 4ipi a) 14 60—15*40, sörárpa 1800-IT-00, a* »JS-IM0, «a«»t l»7B-
14*00, rspca —*-*—, korpa 968 S73.
á-lsazsUlMk
VALUTÁK 117802800
sssí-\'mtí
HaB. 22975-331*85 la«UM«4M Ua 8-40+48
Uva 4*10+16 Uka »80-»2O {firta ISSOO 1S830 tSűctSs 153\'80-183 80
Pssats —■-t±
— - ■" »ia r\\KL n A og
acsmL rswwB Svákl t lltPSO-llf-SO Sréak. 15MWÍW0
ásviza-árfsiytaal -vemU
Aast 139 33 231-70
IMUUil fiStSB\'sSf
Madrid 5000-545 Mflaao 29-80 30C Neirvor 568 50-781 Oail] 152*35-15 Párti 22,33 2 Piiga 16*07-16$ ÜK 41 ltoddi. 152*5!
kösép 108-1-12, iKÜM 1-00—1-08,
liaája: Sélzalai Tállaiat, 1
Felelős Idadó:
ZALAI KOZLOffT
APRÓHIRDETÉSEK
xrilkUM »««» {ZHHJIMsaM MM uí dlU S HlWr. Vak- taafsefi"
XVÍnTr, -"4.. W-M- "fJ^iS;
g„,jiQ fa pMataa 10 ott alatae
lovébM ui M. • 0U**- ••^Í.JZ Unbb wmbS ÍU4 u4 k«
7lU.l ktnUUA W* ta**a4«T.
fEsens\'.zzrjrsazz
elkorUIé.n iM»)íl lIM
IImU, 2 teobe, kcjhi ti mtllék-beMségtkból illó. otitt adómeatea, vti-vezetéke* csatád! hint keie*ek 1 telit. AJinlstokst « Irtsd\'hlvstslbt
■Mi november l-re 8a(áf-nt 28. zxim alatt egy szép 3 szobi, tlóstoba ét mellékhelyiségekből illó
meavé-■ kélek.
Bővebbet ugysnoU.
i lakát, vízvezetékkel.
_______________ nttt gutem
Jsbreszeuanlte, indít Stelle Ar 18. Sepl. sk Erxkberin. Zuschrtftea erbeten unter .EM Spanyk* aa <la Itad. 404S
pólya autat fürdíklá, ülóttév éa vasigy eladók Eötvói tér 33. Ugyanott 2 lakotti Hu eltátáaia elfogadUUkJ _____
MalwlT*tla.lr»*«. lWttmtot, korir él ^S&SSrmR Póat A. 30M
rillaM to| tanét kapható Tejkőz-poataál Telefon 349. 1121
lattel Varga-
>Héa. Ezúton orwanjtk > Holgykozöaségel, bogy ■ mánugpil megkezdtilk.
a mélyen az észl
Ttate-4001
Budspesti ZenemOvászett Főiskolai vég settséggel aa.M»a.kl«láal vállal líger
Istvánná. Jelentkezni 6-áia, Deiktér 10.
3993
"FMMk, HráadnkSk IBaUtonberéBT-bea a Páll aailledábu Igen oleaéo ktp|ák a telje* elUUat tzabivsl • fOrdóksbinnil.
3220
Tobb tgy izobéa latéa mellékhelytaé-tetkel kiadó Petófl irf 42. alatt 8492
ZaatmAwHáa. Keidók, haladók lelkiismeretet taaitását olcsón váUslom. űn a kiadóban. 3951
Slnfalata tanulót M)ei ellátátia «l> iogad art csatád. Bóvebbet vttáa Tóth Bála IHfHthss 3873
borbélyok, i kereshet-
nek. Irfrnsk Postafiók 33. Stéged. 3872
Psgásnári csemege must llttienklnl 50 filteréit kspbstó. Boraim árit mai naptól kezdve Hleieaklnt 20 fillérrel letzáill-totlam. Ctente.y al 34. Kótat _ «040
~~ tzob takarításához ll|l»lal fel-dm fóal 18._-4048
Sport, akti, atlilyi ka«rt|tk, övek mérték után Hphslók UsiUni OrOahut Erzsi Veszt) ílipsrmfivészeti mtlhelyiben, Deik tér 1. emelet. 4047
Egy vétetik.
Brr udvari, szép vllátoa szoba mellék-beMségekkel azonnal klaáé Kostuth->ér3^ 4C49
Bajér4la*a« gyermek mellé lelvéte-llk Horthy Mlkl&-nT«. 4051
■sátra 3 nohát Ukát WnMtsobévsl, vízvezetékkel, elköltözés miatt aaonaalra klsdó. Clm t kiadóban. _-4062
taiast ebéd ló olcsón eladó. Vermet, Kltlslady ulca 17/c, eaelet-_4013
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű hogy dus raktáramon levő raini ás írsaH lirtmlékekst leszilll árban botom lofgalomba. — Továbbá tMmtaMlitMtH épttt-sit termó- és mtUbil kgokaJbban készítek, ugy as Összes a szakba vágó munkákat szakszerűen végiem.
Kérem t n. é. köeöoaég tzlvet pártfogását Teljes utzteleltel
"" Kovéos J&xaatf
*t*ív:ék aM. ktimaimaato
"-" - ■ - Urttyatoa It. ...
Irta: Horváth E. Jánot ny. lak. igazgató, lll-lk erősen bövitetl kiadás, 74 magyarázd képpel. Ara I\'— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Pk. 436911/1981. SS. 1931. vhtól 444. tz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kenet Artúr budapesti, V., Alkot mány-u. 27. ügyvád által kápvtelt Nltiogin MQtrigys éa Vegyilpsrl Rt baj. cég javira 584 P 60 I. tőke ét több követelés ét Jár.
erejéig a bpestl központi klr. Jirásblióság 1931. 43681 I. u. vánáatvel elrendelt kielégítési végrehajtás Mytáa vteehsltizl tzen védőtől 1931 én lottns nó 2Un le-loglslt 1260 pengőre becsalt Ingóságokra s optsil kflinoaH klr. Járisbiié«i> fenti szánó régzérfnl aa árverés elrendeltetvén, annak >z 1908, évi XU t-c. 20. 6-a alap-Ián II alább megnevezett s a loaMbt tegyzóMnyvMI ki aem tüaó más logisltatók Javiia la as ánwéa megtaitásit eliendelem, ds csak int as saeW/ha kiaMgMial Joguk ■a Is iaaaátl át ha tütotk h.lssztó batityn Igény kezeset folyamatban nlnea, végr tzenv. lakisin Puzzt rí magyarod "
I. :,. ., -- ... . . ■
nsjtssi tzenvcoo nazanj tátin tutáfldóei 1931. évi t»stHÍb«\' hó lt. napjának dátatáa Wí órája
tűzetik ki, amikor a btoliag ktoglslt betolok ezbtnemtt ás pánoéiszekrénv stb.
a legtöbbel

áron alnfu el fogom adal. Letenye. 1931. Irt an(aaztai hó t án.
Radlch Ollé litván s. k.
kit. (bár. vétnhaHó.
mint
kiküldött.
Ne okozzon önnek fejtörést a vacsora gondja, Esterházy felvágottól megtellih a gyomra.
10 dkgr. húsos csemege csiszárhus 15 „ legfinomabb pariser I 10 " , omlós csemege szalonna 6 . májpástétom
v it iua||Aoou.iuiu
3 drb. zöldpaprika
P l\'BO
10 dkgr. vegyes felvágott 10 . töpörtő
10 . omlós csemege szalonna 10 „ teavaj 3 drb. kovászos uborka
10 dkgr. göngyölt sonka
10 . teavaj
5 , Pick szalámi
5 . trappista sajt
3 . francia mustár
P HM
P 1*80
\'Étkezés után megnyalja a tiz ujját, Megfogadja: többé nem eszik más vacsorát /I
üeiidelésra :
OÜMOom anlllUiw.
Zaur saandlnluek /
Esterházy Lerakat
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 2. Nsgytrsllk mellett. Telefon: 9-93.
A nafjykanlisal_klr. Járásb|r_6ság,
I telekkönyvi hatóság.
3é57/tk. 1931. saáro.
Árverési hirdetmény ét árverátl feltételek.
ÜiftGEa* MÜ&&
144 I4IL ét 147. §-sl értelmében elrendeli a vÜgnhttáil árveS 3300P ttoWvjta-lé*. ennek 1930. ávl szeptember hó 10-lk „pjitól Járó W kamttí, i/*o váWdlL
klr. lirisblrósig lertuKn lívlTftreoMy községben lekvő, t a kerecsenyl 588. sztjkv-
népeor u. t. kelttet végrentJUit ezenveao •evén átló egén lagattimokri egyOtteaen 2)00 P, u. o. 878. szljkvben 76/a. hm. a. foglalt hát ndvar át kert Ingatlannak u. i. nevén átkí klerésaére 4C0 P, u. a 587. szljkvben foglalt 3Wb. 1. hrsz. szántó s un vili oloal dalőbea eféaz ingatlanra
1931. szep\'enibtr 9
147., 180., 170. 1908 iXU. t-e. 21.$.)
Az. aki ss Ingatlanért a ktkliHáil árnil magasabb ígéretet tett, ba többet ígérni sentt sem tktr, köteles nyomban t klkul-tizl ir szátaléks szerint megállapított bi. natpénzt ti általa tgért ár uaytnannyl tzi-sagg kiegészíteni (1908 : XU. 23. 9.) Nígylsnlzis, 1931. évi Juului hó 20.
Dr. Beatiik s. k. klr. Jblró.
A kltdminy Itllelélll: Kist t. k.
n. o. kusSuui 80 P, 64&U hrsz. adó u. «. mk Ingatlanra 140 V, 6lh/b. X c. hrsz. sSmó u. o. btfatfanra 200 P. u. o. 380. sztjkvbaa 4424>. tusa. a. foglait mM a Boszorka bányáton ingtUanit 300 P, 874/c. hrsz. szóló a FthárSápren ingatlanra 200 P, ««t, 6>4/b. te 8847c. hnz. szia lók a pogicssvölgyi dáióben utas tsgat-bmotusserttteaen 330 P, a 637/c. hisz. cróó u. o/Ingaüanrt 80 P ét «lftb. brsz. Hántó ugyaSoJttagallanii 30 P kikiáltási frbxa,
A telekköoyvt bstóság ss árverfsoek
I* óráját um ki ét az irveréal teltételeket sz 1881 :LX. te. Itö. f-a alapján a következőkben állapltja meg :
As árverés aU esó igstlsnokat ée pedig a U/b., 14. éa 78/a. hm. ingatlanoktt a kikiáltási ár feléaát, a többit t kikUllátl ir kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nemkbel (1908. XU L-e. 28. »)
Az árterein! szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár ltWMt készpénz-ben, vtgy aa 1881: UX. t-e. 42. 6-ábaa meghatározott áifotyammal námltoti óva-dékkénea trttkpaptraaban
árverést feltétekkel Html (1881: LX. t-e.
úuAsi
Lelkiismeretlen Ügynökök véglgházsl-Jik t virost különféle gyártminyu beépített hangszórót 2+1 ctövet -tádlókkal, t azokat, mint
STANDARD
készüléket tdjik el s felületes vevőknek.
Figyelmeztetem a ridlóvilérló közönséget, hogy mindeddig Nsgyksnlzsirt egyetlen darab Hasisra la jelű készülék nem érkezeit A hizslók ÍIUI bemutatott és eladott készülékek okvet-kn mis gyártmányok. Azok teljeillmé-nyéből tehát aa Hálják at| t Stsndtrd készülékeL
Telefoni Intézkedésemre gyinm lel-sdott dmemre egy mlntsdsüibot, mely Uzonyirs megérkezik, mire ezen óviaom megjelenik. Szívesen meghívom az érdeklődőket üzletembe t
STANDARD 2a
megtekint
További keznek e ... Igen tisztelt vevőimnek rendeléseik beér keltének lonendjében fogom felszerelni.
Kitűnő UsztekUel
QUITTNER
JURTHUR
rádióosztálya Ctengery ut 1., Nagykaniztal Takarék palota,
Teltfon 3-94.
Intésére és meihsllgslásirt. bbl példányok folytatólsgossn ér-e hét végétől kezdve, l izokat
a legmodernebb 4+ 1 ctövet
Hihetetlen
magaa áron visszavessem
régi megunt telepet, vagy hálózati kétzülékét it ét
becserólem TELEFUNKEN
40 Wa
tpecialra.
1. Az áliomátokat nem kell többé keretnle.
2. 7i/t oktáv hangterjedelem.
a Átkapcsolás! lehetőség dynamikus hangszóróra.
Ezt nyújtja önnek a TELEFUNKEN 40 W. speclal. ■ég megérjen ajánlatoti
SZABÓ ANTAL
•|I0P« és rádld talatábll.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Pürdök. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4-flMJ. Pessató S- P-tftt.
Egyágyas szobáknál lOo/o, kétágyas szobáknál 20%
■ agtdméaf, iui
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71, Wtm
NmN 1931. mpleaMr 4, péntek
Art 14 fttíér
rMBunafi \'\' --•^r^:—55
-iTT~n-a-----1
—.. í StaktáaÚc 451. uAm. télid 7SJ

IM8kéuthtiyf\'iSi h!
Jugoszláviában mogazdnt a diktatúra
A t Kpletelt
hoilák ny
két kamrát
stiftet aíák
iierb, J
miny
tüll
KStégel, i
szibadáágot.
• "•*»» . iMMMt karmán*
BÜfrád, szeptember 8 ségéftU). A kéjivltelök Immunitást élveznek.
i Ezzet Jugoszláviában 11 1929. Isnuár 6-lka óik fennállóit diktatúra véget ért.
A minisztertanács ma délelőtt fél 10 órakor 011 Oauc. Zslfkovks Péter megálMtMoite, hogy sz uj alttófftiírty kihirdetése módosította a helyzetei. A miniszterelnök ezért elhatározta, hogy * királynak benyújtja azössz-
WrtUy «ltal életbe-
alkotmány uj nipkipvl-njslv a Az atkot-jogokal ét elölll egyen-!,a vallát-fOggetlen
kormány lemondását. Ez meg Is tör-lént ét a király a lemondást elfogadta, egyben megbízta Zsl/kovla Pétert az uj kormány megalakításával. \'A miniszterelnök javaslatára a király kinevezte az u] kormányt, amelynek összetétele mégegyezik az eUző kormányéval. A mai nap folyamid valamennyi miniszter leiette a hivatalos esküt.
szimutagm, • wiwjuí luggetien- nogy a nratynsk Benyújtja az Ossz- —
.............................t\'\'"*\'v\'r~\'f~ínrmir1J-irtfmrtm^^
33-OS bixoíisúQ megsxavaszta a SWQalmiaaó-emelést
Több tHtaT 80 mttlló jpétig6t vár a kormány az egyszázalékos emeléstől — Varga államtitkár a fázisrendszer fokozatos életbeléptetéséről
llfogadfáJt Kállay Tibor fauatlaíM am autonómiáit gamdálUoááaánalc 7 \' ellejaörxéaérül
MB^r forgalmiadó bevéM évi 133 millió lenne: Ezt gazdasági étetünk alig tudja elvitelül. A kttdltok bármilyen praktikus csökkentése inkább helyesebb irányú
(MTI) A 33 as ÖrszáfO* Bizottság Juhász Andor elnökletével ma défefctt fl lést (irtott, amelyen a forgalmiadó és a forgalmiadó válság kulcsának felemelését tárgyalta. Te-mesvity Imre cHtsdó ismertette a
A forgalmi adót és átalányt
---. ■ m m m ,| . , ... .1. t
MiatatMI atvaaja MWSl : a konaAay) vágyta a mai két százalékra bárom azázalákra.
A riilsreodteer ■Mrittf adózó áruknál az emelés szintén az eddigi kulcs egyhaamtdábait érvényesül. Elözetaa szánkások szerint mintegy 30—33
teli MMMK Várbafó • for-
Qróf Somtiich Antal hangsúlyozta, hogy a forgalmiadó ruházható át legkannyebbao * fogyasztókra ét to I legnagyobb fogyasztóra, a
mezögaidáWfta. Az adóemelésnek dttüklnoM thújtuíái M a Wetkez-
A mezőgazdaság.kétsaareten fogja magazaovedai ezt az
" ipardkWfttéf,1 idlrtt vevő, azután « letmények éladákánál á csökkent k< miatt. A kormány : az álíattáof árdrágulást nem tudja majd mag-•kadályotni. A nmétt Jövedelmi többlet Igen problematJkni, meri a fogyaszQs visszaesésével kelt számolni A cukorrépa forgalmi adója " \'gyetlen, amelyet az elldónsk kel Hmm és nem a vevfl cukor-Krárntk. Jsvrtolji ékért, hogy ezt M adónemet teljes egétzében a
mtzögaidttág türelmetlenai várja a kdnaány JavwUtalt« mezőgazdaság
lialiilalLiA Müy _ i^l. l^áá
uajKiCWR, HHCg a kTRICOJVH wre*
ketl lésének ja vitása érdekében.
Óról Hoyos MlkSa hivatkozott arra, a már tegnap tett\'kimentésére, hogy
a mezőgazdaság nem Ur el v ujabb megterhelést A cukorrépa forgalmi adójának fal-emelésébe csak ugy tudna belenyugodni, ht ezt a cukorgyárik viselnék.
Éber Antal a forgalmiadó Intézményét a legsúlyosabbnak ét tar-károtabbnkk tartja. Ez tz adó teljésen megváltoztatja gazdasági étetünk struklurájil. Nálunk lesz ezenlul a legnagyobb forgalmiadó. Sem a kiskereskedőket, urn a UzmOlparoso-kai nem mentesítik az áremelés alól, ami antiszociális. A tervezet szerint
ötffy Imre hangsúlyozta, Hogy a forgalmiadó emelésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni az áihárit-lurtókág kérdését. Póként azaksl a kU egzisztenciákat kell figyelembe venni, akik msgasabb átalányban fitaMék az adót Kéri \'tehát a kisiparosok klmélétét
annál is inkább, mert pénzügyi szempontból ez nem jelentős.
Oróf Esterházy Móric tzerlnl minden fillérre ügyelni kell. Ig*n erélyesen ellenőrizni kell a költégek részesedését a forgalmi ét kereseti adökban.
Kállay Tibor az
KálUf Tibor kljértntette, bogy normális viszonyok közöli semmi esetre sem tartani emelhelónek a forgalmi adót, a mai egétzen rendkívüli viszonyok költött1 azonban nem tétttetonk ki elölt, mert a leggyorsabban ék kiadósabban növeli az állami, bevételeket. Legalább ISO millió dtjlcll eltüntetésiről keli gondoskodni. Kifogásolja azonban, hogy a felemelt adónemet nelti teljes egészében az állam céljsira fordítják, hanem az autonómiákat is rétzeti-teni kívánják belőle. Az autonomlák hnzzárössze gazdálkodásukat, szanálásuk ne uj adókból történjék.
Ismételten kéri, hogy a blüottaág külön alblzottsdgot küldjön kl az autonaniidk gazdálkodásának szigorú ftUtbrizsgdUBÚraL Részben at állami bevételek fokozása, másrészt az Im-pcfrt csökkentése üdékében Javasolja, hogy
a tengerentúli termények kávé tea stb) Ionra!ml adóját emeljék tel. Javaslatot is terjesztett m\'.r be erről, amit a bizottság elvileg el is fogadott.
Bíró Pál csík keserűséggel lúd belenyugodni a forgalmi adó emelésébe, miat az államháztartás egyensúlyban tartásának nélkülözhető eszközébe. Ha a költségvetés egyen-
súlya lehetetlenné válnék, ez sokkal nagyobb Igazságtalanságra, a gazdásági élet tokkal nagyobb dékom-póifcÜÖJárá vezetne, ziilnt amilyen a forgalmi adó eéélítértek rossz hs-tátára.
Schandl Károly innik az iggo-dalomnak a hatása alatt áll, hogy
a deficit lóval najnobb, mint előre látható voJtT annak el-
tüntetésére mindenkinek1 átá-ny os áldozatot kell hoznU. Azt kívánja és természetesnek Ml találja, hogy azok a kisiparotok, akik IdőkOzben menteüéget kapták, ezt lovábt) It étttzték. Bizonyos minimális keresetét) alul mentesltiék sz adózót a fotgklral adó alól.
Wotjf Károly ellimetfe a forgalmi add ellen emelt kifogások jogosultságát, de az emelést nem tartjk elkerülhetőnek. Bejelenti, Hogy a forgalmi adó emelésébeI jelénfkezö többlet 25o/o-ára a főváros Igényt tart, mért a fóváros költségvetési
emelni a lakosság amúgy is terhelt
akarják
sulyot
Varga In
a felszólalátokra válaszolva kijelentette, hogy egyet forgalmi adónemeknek » emtMsKböt való Kih* gyását sz egyenlő teherviselés elvé-\' nek stempontjaból nem tartja ke-letztülvihetőnek. A kisiparosok és kiskereskedők átálÜnyinak Változatlanul\' hagyására Irártyulö Indítványokat azért nem tarija eltogadbátőnak, meit nem lehel helyesen megállapítani, azt a háláit, amelyen alal az adóemelés mellőzhető. A börfázlt életbeléptetése mintegy 25000 kisiparod mentesíteti a forgalmi adó fizetése alól. a textilfázis élelbJlép-tetéso után 29.000 kisiparos és 14X100 kiskereskedő fog mentesülni. A fázis-fendsztr életbeléptetésévé! kapcsolatban pedig rövid Időn belül az öuzef Iparosok és kereskedők ki fognak vitetni a forgalmiadó fizetése alól. Az átalányok helyesbítésével kápeto-latban azonbáti nem zárkózik el sz cjöl, Hogy l legmesszebbmenő méltányossággal járjon el. A gyarmatáruk forgalmiadójának emelésénél a bizottság megítélésére bízza azl, bogy ezek Irözül a tömeg étólmeiésl cikkeknek, mint például s ttvéiíik és teának adóitatását fokozzák-e, vagy sem.
kijelentette, hegy kOszOnelltí fogadja Kállay Tibornak azt az indítványát, hogy a városok és közst■
ZALAI KÖZLÖNY
1031. szeptember 4.
gek háztartásának felülvizsgálására az országos bizottság hat tagu albizottságot küldjön kl. A bizottság e rendelettervezetet ugy általánosságban, mint ré»zteteiben ti elfogadta és a Kállay Tibor Által Javaiolt albizottság tagjaivá
Iladenkl megelégedéssel Tette tudomásul öeníben Sobober és Cirttis bejeleatését a nénet-osztrák vámunió tervének feladásáról
Teleszky Jánost, báró Papp Oésát, Kállay Tibo t, Wolff Károlyi, Rubbek Istvánt és gróf Esterházy Móricot választolta meg. A bizottság legtO-. zdebbi Ülését holnap déWött tó órakor tartja.
Oedt sseptember 8
Az Európa-bizottság mai ülésén Schober osztrák külügyminiszter kifejtette, hogy az osztrák— német vámunió tervével a váliozott viszonyok következtében felhagynak abban a reményben, hogy ezzel az együtt-mükodét céljait szolgálják és hozzájárulnak az európai államok kölcsönös bizalmán alakuló Jő viszony megteremtéséhez.
Curtius német külügyminiszter utalt arra a súlyos válságra, amelyben most oly tok ország sínylődik és amely mindenekelőtt Németországra nehezedik. Curtius ezután a német—osztrák vámunió tervének kérdésében a következőket mondotta: A német és osztrák kormány szándéka országaik vámuniója tervénél kezdettől fogva oda irányult, hogy e terv kiindulópontja legyen messze menő gazdasági szerződéseknek, amelyekben az európai hatalmak minél nagyobb számoan vegyenek részt. Az események azóta ugy torlódtak egymásra, hogy az eredeti helyzet teljesen megváltozott. Az európai tanulmányi bizottságban mi itt most általánosabb Jelleget tervekkel állunk rrrtfrn és ezeknek a terveknek megvalósításában minden erőnkből közre akarunk működni. Az Európa-bizottság munkálataitok
termékeny eredményt reményében a német kormány az osztrák kormánnyal egyetértésben eredetileg kitűzött tervéi nem szándékozik tovább követni
Az Illés végén Ftandtn francia pénzügyminiszter kijelentette, hogy ki akarja emelni dr. Schober és dr. Curtius nyilatkozatának Jelentőségét. Kormánya nevében tudomásul veszi a két kormánynak olyan szerencsés módon kifejezésre Juttatott azándé-kát, hogy a vámunió tervével aam foglalkoznak tovább. Az európai közösség kifejlődésének ezzel kedvezőbb feltételei Jöttek létre.
0randi olasz külügyminiszter kijelentette, hogy elégedetten veszi tudomásul a német és osztrák delegátus kijelentéseit
A csehszlovák delegátus kijelentette, hogy élénk elégtétellel vess tudomást a német és osztrák kijelentésről,
A Hautiluaról
S9Riini IISI*
Ozló, szeptember 8 (Éjszakai rádiójelentés) Az oslói rádiobihlvalai mar papok óta azon fáradozik, hogy világosságot derítsen WUkins kapitány tengeralattjárójának sorsára. Azt hiszik, hogy a legénység elhagyta a Nautiiust, hogy a Jégről kísérelje meg a hordozható szikratávíró segítségével helyreállítani a szárazfölddel az összeköttetést.
Csütörtökre virradóra vakmerő kettőn betörés
■\'" 111....."■ "íörfénf filmvárosban
trttmk
■I W Nagykanizsa,
VattoerO kettős csütörtökre virradóra Ismeretlen tettesek Ufói Deák-tér J8. szám alatt levő Mako-vlizky féle cukrászdái, valamint i mellel te leyö Vqíícs ft Deulsch en-gros fdszcrüzíetet..
A betörők a Kölcsey-utca \' felől jutottak be a cukrászda fetjett folyó -sójára. A tettesek álkutasal nyitották ki a kaput, majd a folyósétól az üzletbe vezető ajtóról leverték a lakatot. A cukrászdában elsősorban ty felfeszítették a, „National"
de itt csak 20 pengő váltópénzt talállak. Mivel nem akadtak több
Összeszedtek B flveg likőrt és mlntegyfl kg. csokoládé-bonbont,
valamint több sOteményt Ax Összes kár 120 pengőt tesz kl.
A cukrászda fedett folyosójára nyílik a szomszédos lüsxerüxiet raktárhelyiségének vasrácsos ablaka is. A külső ablakot ügyesen kinyitották a tettesek, majd a vasrács egyik kt-reszttasdt kifeszítették és a támadt nyitáson behatoltak a raktárba, onnan pedig ax üzlethelyiségbe.
Ax üzletben minden élelmi cikket összeszedtek, de megdézsmálták a plperekészktet, a fogkrémeket, sbam-ponokai és kOini-késxietat is. A koszodban néhány pengi váltópénz volt, azt Is magukkal vitték. Még a segédek febérkopenyelt is kiforgatták, az egyik zsebben 10 fillért találtak,
Erf s zsákmányt tanban agyiát-szik még mindig keveselték a belőtök, mert m Qumilár-féle bort>éiy&*Jetbe is nwgkiséreftéka behstoiást. A közös folyosóról ugyanis egy sjtó nyílik a borbélyüzletbe, deezt soha-
rászdának egy jégszekrénye áll a folyosón a borbélyüzlet ajtaja előtt |A jégszekrényt kissé elmozdították helyéről, ez azonban ugy látszik nagy zajjal járhstótt, mert arttán abba U hagyták a további tf sérfetezést.
A iwiötés, mint a dáMjtívelt azt kétségtelenül megállapították, éjjel fél 3—fél 4 óra között történhetett. A nyomozási Igen megnehezül ap a körülmény, hogy a bétBrSk semmiféle nyomot nem hagyttk maguk után és Így a rendőrség esik a sötétben iapogl»ódzilr.*^*\'ÍJWW*<\'**
A UloiMs Jéakanrt j*.
• hó klsspéa folytért Jók • oaak magyar ko-rsskséalal Mfg|Hésskat
Prága, énptember 3 A cseh gazdasági miniszterek értekezletén Frledmann, a cseh delegáció vezetője beszámolt a magyar kereskedelmi szerződési tárgyalásokról és megállapította, hogy mindkél részről megvan a legjobb akarat, hogy rövid Idő alatt legalább provizórikus szerződést kössenek. A tárgyalásokat szeptember közepén folytatják.
Aranylakodalom
Irta: GRAZ1A DKLKDDA
Poldino ur emlékezett rá, hogy még édesanyjától hallotta, hogy ha valaki olyan templomban, amelyet még sohasem látott, szive mélyéből Isteni kegyelemért könyörög, akkor itik neki.
ur mindeddig nem könyörgött kegyelemért sem templomban, sem máshol, mert elégedett és boldog ember volt Jómódú, tisztességes ember, akit mindenki megbecsült, akinek szerelő Jó felesége volt, derék fiai és unokái és bosszú életét egészségben és lelki nyugalomban töltötte.
Immár a nyolcvanadik évében Járt és ezek az évek olyanok voltak, mint nyolcvan értékes gyöngy egy drága nyakláncban, amelyek évről-évre értékesebbek és amelyeket példaképen örökölhetnek utódal; azonban most mégis egy nagy isteni kegyelemre volt szüksége.

De hál melyik is lehetett az a templom, amelyet ő nem ismerne, akár a városban vagy a környéken ? Hiszen valamennyit Ismerte, ha nem is mint buzgó bivő, de mint a régi és modem műemlékek Ismerője. Husz év óta, hogy visszavonult a közélettől, egyebet sem tett, minthogy a templomokat Járta, ünnepélyes zenés miséket hallgatott, néze-
gette a templomok építészeti szépeit é» ugy Ismerte már őket, mint s saját tenyerét Ámde egy JÓ idö óta nem Járt már ki a házból most otthon ültében eszébe Ötlött, hogy s felesége beszélt neki egyszer egy kis templomról, valami kts kápolna féléről, amelyet kegyes apácák építettek zárdájuk parkjába. Ez a kis templom bizonyára már elkészült és nem is lehetett távol lakásuktól: elhatározta, bogy bővebben kikérdezi feleségét erről a dologról.
A \'felesége súlyos szívbajban ágyban fekvő beteg volt; az orvoaok azt mondták, hogy minden pillanatban meghalhat, epen azért Pokllno ur nem Járt kl többé a házból, de azért felesége előtt ugy tetette magát, mintha nem tartaná olyan súlyosnak betegségét és folytatja szokásos életmódját Ámde az utóbbi időben az ö öreg szive sem volt már rendben. Az orvosok rendelkezése szerint felesége csendes magányban egy tágas, szellős szobában feküdt egy fehér arcú, hófehér főkötős apáca felügyelete alatt. Poldino ur állandóan a szomszéd szobában tartózkodott, ahová behallatszott feleségének kínos lélegzése és ha az asszony egy kissé könnyeb ben volt és ha az orvosok megengedték, bement a betegszobába és leült a széles ágy elé, ahol a kicsiny és sovány asszony, akinek
már csak a szeme élt és csodáls-Iosképen a szemöldökei feketék maradtak és olyan volt, mint egy hirtelen megöregedett kis leány, négy vánkostóT támogatva üli a nagy ágyban.
És olyankor szótlanul nézték egymást és ha a beteg szemével intett, akkor csak 0 beszélt Elmondta, bogy most tért haza csendes napi sétájából, bogy jóizün evett és Ivott vagy hogy egy napon érdekes könyvet olvasott Kegyes hazugságok, amelyek azonban, alkalmasai voltak arra, hogy ax ő szegény öreg életüket foltozgassák.
icicacgeiicz. uunagyu nai k homályos sarkát, ahol karosszékben a nappalodban az éjjeleket is töi-
■ Ezen a napon az orvosok megengedték Poldino urnák, hogy bemehessen feleségéhez. Otthagyta hál szobájának \' \' ^ \' \' egy Öblös
kai és gyakran az éjieteket tölte és bement a nász-szobába. Igen, a nász-szobába, mert, még mindig az volt. A fehér nász-ágy, amelyen még pár hónap elöttig ötven éven át töltötte az éjszakákat hüi élettársával, a helyén volt, a csiszolt muranót tükör, mely egykoron nászukat tükrözte vissza és most is fényes és tiszta, mint az 0 házastársi hüségttk. E< most újra visszatükrözi őket, kz asszonyt ván-kosoktól támogatva, amelyeknek hófehér áthuzaián az asszony szétomló haja olyan, mint a fehér elomló
csipke, a férjét, az ágytapedflre tó, ,
géveTszemkOzt 01. És halkan, mintha Utkot mondana, Így szól:
— Ma Igazin Jól érzem magamat A professzor biztosított róla, hogy nagyon megertaödtem. Et, látod, egy nagy sétát is tettem.
És a fejével bólogatott, bogy Jobban bizonyítsa igazát Az asszony csak nézett rá távolba tekintő kék szemeivel, amelyek minttw tÉjuságá-bót maradtak volna meg, de Bálvány ajkait szorosan összezárta s hallgatott Most hatéba fogta az asszony Kezei es tenyereoen erezte a vesony csontokat, mintha,egy bőit kismadarat fogott volna. Folytatta:
— Igen, Unt jártapt. Nagy utat tettem meg. Mindenhol építkeznek, csupa palota, csupa uj üzlet, minden kapualjából botaot csinálnak. Itt a sárkon tgy lómészárszéket nyitottak, olysn tiszta éa ragyogó, mint egy ékszerészüzlet. Egénan lementem az u| házig, megakartam nézni az apácák uj templomát, amelyről te beszéltél de nem tudtam meg-
Az asszony szemei egy pillanatra felélénkültek, két kezével intett az apácának, aki odasietett bóbitájával, mintha febér galamb repülne. Aztán felelt a beteg helyett:
— A kis templom ? A piacról nem látni, egy kissé feljebb kell menni, az apácák kertje melleit
1831. szeptember 4
zalai közlöny
Két lcanlxsai fiatalembert letartóactattaMc, Bar-madiR társuk öasbalötte magát
Riilnlt IcI^\'lvhf^Fc^ !8y i?!U,l,ílPéMt »»I*»c«lptéfc, hogy betOré.t terveztek a Blllott-kastélyba - Egy negyedik, akit rá akartak beszélnl a „társulásra- vezette nyomra a rendőrséget - Sorozatos betörések gyanúsítottjaiként kezelik a nyomozó _hatóságok az elfogottakat
Egy kalandos büzzsxövetkexet Ourokra-kerUlésének története
Nagykanizsa, szeptember 3 A nyomozás érdekében csak most van alkalmunk beszámolni arról az érdekes ketlós letartóztatásról, amelyet hétfOn éjjel II órakor foganatosított a nagykanizsai rendőrség bűnügyi deteklivcsoportjs. A detektívek hétfőn éj|el 11 órakor őiiretbe
A
vélték a nagykanizsai állomás per-ronján Af. D. és K. J Halai nagykanizsai ügynököket, akik ellen az a gyanú merült fel, hogy Somogy-, Tolna- és Baranyamegyében több betöréses lopást követtek el, vezérük egy zsellcszenlpáll cipészmes-ler segítségével.
rendőrség megtudta, öogy betörés késatll a lassnafcl Kastélyba
A nagykanizsai rendőrség szombaton bizalmas értesítést kipolt a c\'urgól csendőrségifii, hogy vegyen őrizetbe két kanizsai ügynököt, akik alaposan gyanuslthatók az utóbbi Időben elkövetett betörésekkel. A csendőrség megküldte mind a két fiatalember pontos személylelrjsél, neveket azonban nem közölt
A rendőrség megindította a nyomozási, azonban vasárnapig semmi eredményt nem sikerüli elérni. Va-slrnap este egy Izgatott fiatalember Jelentkezeti a rendőrségen, ahol elmondta, hogy megismerkedett M. D. és K. J. ügynökökkel, akik rá akarták venni, hogy szövetkezzék velük betörésre és törjenek be hétfőn éjjel közösen a lazsnakl grój Bilott kastélyba. 0 színleg beieégye-zetl a betörésbe, mire azok ketten elmondották, hogy hétlön ép II órakor a barcsi személyvoMttal érkezik Kanizsára a vezérük: Csölle János zsellcszenlpáli cipészmester,
skivel együtt már több sikeres betörést hajtottak vénre és aklvtl kinn találkoznak az állomáson.
Lesben a detektívek
A detektívek hétfőn éjjel már 10 órakor ellepték a nagykanizsai állomás perronjál és várótermeit. Fél II óra után M. és K. is megjelentek s perronon, abol Izgatottan beszélgetve, de gyanutlanul le és fel sétálva várták a barcsi személyvonat beérkezését. A detektívek észrevétlenül körülfogták a két fiatalembert. Mint a testőrők, ugy kisérték őket, hogy lehetetlen volt megszökniük.
Éjjel 11 óra Újban végre befutott a barcsi személyvonat. A kél fiatalember a leszálló utasok között iz-. gatoltán kereste vezérüket, CstUe János azonban nem érkezett meg. A perron már egészen elnéptelenedett, de s két Hstslember még mindig várta Csöllét. Ebben a pillanatban három detektív hozzájuk lépett és a törvény nevében követésre tzőll-
és Poldiao ur lába gyakran meg-kissé hátra, |obb fclé.
— Ah, Igen, értemi Köszönöm.
Az apáca meghajolt és kiment, felhasználta Poldino ur leienlétét és
pihenni tért szobájába.
*
A szoba, minthogy a nap már lehanyatlott, mintha meggyújtott viaszgyertyák fényével telt volna meg. A kitárt ablakokból a szemben levő palota nagy lerraasa látszott, telve virágokkal, mint egy függőkért az alkonyi vörös égbolton. A beteg szemei merően nézték s virágokat és Poldiao ur Íj odanézett fis arra gondolt, hogy most volna a legszebb alkalom elmenni a kis templomba; most vespera Idején, midőn az Isten anyta jobban meghallgatja s hivők könyörgését Ámde az utolsó napok folytonos aggodalmaitél, a sok virrasztástól nagyon fáradtnak érezte magát és olysn jót esett.nwst Üt az ágyra támaszkodva ülni, mini valami csónakban, mely a nyugalom végtelen tengerén úszik, Itt. hü élettársa mellett, kéz kézben, mint mindezidelg hosszú, boldog együttlétben.
De hát a könyörgést jobban megtartatja az ég. ha áldozatot-Is hozunk érte. Igy tehát, midőn a szem-ktWt palota terrssza arany éa rubin színeket öltött, mint az oltár vespeia idején, — (elkelt, hogy elmenjen a templomba. Nagyon nehéz ut (tolt, mert éjjelcdett már és az apácák kerifala mentén gödrös volt at ut
Mcsaklott. De mégis csak éléit a templomba; ajtaja nyitva volt és bent meglátszott az oltár, amely teljesen hasonló volt s palota terra-szíhoz, amely a betegszoba ablakából idelátszott.
Poldino ur leüli a kápolnában ss első padban. Le akart térdelni, de nem tudott. N igyon rosszul érezte magát, a lélegzése megnehezült, de ugyanekkor sohasem érzett, boldog öröm fogta el. ÁJtatosan elimádkozta az Üdvözlégy Máriát és teljes áhítattal Igyekezett az Angyali üdvözletre gondolni, majd ájtalosan könyörgött a kegyelemért
— Pár nap előtt ölvén esztendeje lesz, hogy Maciollna és én egybekeltünk. Szűz Mária I Istennek szent Any|a, minden bűnösök vigasztalója, engedd meg, hogy kedvea Jó nőmmel együtt megülhessük aranylakodalmunkat. Amen I
Minthogy az aptca nem látta kimenni a szobából Poldino urat, halk léptekkel bejött és a nyitott ablakból az égbolt violaszín hálteréből ezüst sarlóként az újhold sarlóját látta.
Az öreg házaspár kezeiket még mindig összefonva, tágranyllt szemekkel tekintett a holdvilágos égboltra.
Az apáca, mielőtt a családhoz tartozókat behívta volna, lezárta a két öreg szemeit, amelyek még mindig a\'végtelenségbe meredtek, halálban Is boldog tekintetlel az elnyert kegyelemért. Ford.: Dr. Ss. Zs
tolták fel mindkettőjüket
Tagadnak a gyamoitottah M. és K majd sóbálvánnyá meredtek a detektívek megpillantásakor. Majd M. gyorsan öaszeszedve magát megkérdezte a detektiveket, hogy miért kell őket követnlök.
— Majd fenn a rendőrségen megtudják, volt a válasz.
A fiatalemberek sápadtan, lehajtott fej|el követlék a detektiveket, akik fenn s rendörségen azután érdeklődni kezdtek a lazsnakl kastétytw tervezeti betörés és s többi betörések után.
A crurgói csendőrség ugyanis azzal gyanúsítja őket, hogy Sk törtek be Szigetvár környékén, valamint a somogyszentldszlól, marcalit és lengyeltótit Jegyzői Irodákba, ahonnan pénzt vittek el.
A kanizsai detektívek azonban hiába fogiák kereszlkérdisek alá a két fiatalembert, azok tudni sem akartak a betörésekről éa azt la ta-
mettert valahi is Ismerték volna. Igy azután nem maradt más hátra, a kanizsai rendőrség értesítette a csurgói csendörségel, hogy őrizetbe ve\'te M, és Ursát, egyúttal közölte a csurgóiakkal, hogy a vezér, Caölle János Zselicszentpál községben lakik.
Nem valtunk, mert Kemlteán mindent megírnak az mjeág-
A csurgói csendőrség telefonon közölte, hogy egy Járőrt nyomban Nagy kantasára küld a két delikvensért, egy másik jörőrt pedig Zseltc-szenipálra irányit Ctölle letartóztatására.
A csurgói csendörjárör kedden este érkezett Nagykanizsára és nyomban hozzákezdett a gyanúsítottak kihallgatásához. Hiábavaló «l<i azonban minden kísérlet, a két tgyMcOt
bírni.
— Dehát miért hallgatnak, hiszen, ha szembesítésre kerül s sor Czöllével, úgyis kiderül minden? mondotta sz egyik csendőr.
Ekkor kiderült a hallgatás Inlaj-donképeni oka. M. éa K. bizalmaskodva Intettek a szemeikkel és ods-sugták s csendőröknek:
— Nem akarunk most vallani, meri Kanizsán mindent megírnak az újságírók és itt mindenki ismer minket. Majd a csendőrségen beszélünk.
padiák, mintha Ctölle János clpész-
Csöfle János a MartóafaMskor Snpylttossdgoí Kísérelt meg a csendőrük ssemeldtfdra
A csurgói csendőrség másik kiküldött járőre, szerdán a kora reggeli órákban érkezeit Zellcazentpál községbe, ahol nyomban felkeresték Csölle Jánost. A csendörök közölték s dpészmestenel, hogy Csurgóra akarják kísérni, ahol szembesíteni fogják Nagykanizsán elfogott dn-coalársalval.
— Elfogták őket ? Szólta el magát rémüllen Csölle, akinek szemeiben ott ült a sarokbaazoritott vad minden elszántsága és kétségbeesése.
— El I válaszolták a csendőrök.
— Hát akkor engem nem fognak el élve.
Azial mielőtt s csendőrök lefoghattak volna, előrántotta töltött revolverét és a következő pillanatban hasbalőtte magát.
A csendörök telefonon hívták kJ a kaposvári mentőket és a mentő-kocsin kisérték be Csölle Jánost a kaposvári kórházba. Súlyos állapotára való tekintettel dr. Zeffero-vlcs vizsgálóbíró még a szerdal nap folyamán kihallgatta a sérültet.
A két ksnlzssl fiatalembert.pedig Caurgóra kísérte a csendőrség, ahonnan csütörtökön mindkettőjüket Kaposvárra szállították, hogy szembesítsék őket állítólagos vezérükkel.
D. M. J.

Három valntoBxárt elzárásra, pénzbüntetésre és kitoloncolásra ítéltek
Budapest, szeptember 3 A bíróság ma ítélkezett valula-üzérek felelt. OrOnfetd Ignác sütni Ari kereskedőt egy hónapi és 10 napi elzárásra és 800 pengő pénzbüntetésre, Elnzel József Tmdapeall hitközségi alkalmazottat és Frankéi Sándor kereskedőt három heti elzárásra, 50, Illetve 500 pengő pénzbüntetésre és a náluk talált Idegen valuta elkobzására Ítélte. ttűnfeldet, aki Idegen állampolgár, büntetésének kllültése után kitoloncolják.
Baro«lonábsss 300.000 musskéa satrájkol
Barcelona, szeptember 8 (Éjszakai rádiójelentét) Csütörtökön reggel Barcelonában kl\'ört az általános sztrájk. Az összes gyárak
beszüntették üzemeiket A sztrájkoló munkások száma 300.000. A sztráj-kolók követelik, hogy Barcelona polgári kormányzója mondjon le és bocsássák szabadon azokat a foglyokat, akik társadalmi vétségek miatt ülnek a börtönökben. A nap folyamán összetűzés volt a sztrájkolók és a katonaság között.
Értesítési
Van szerencsénk mély tisztelettel a heifvMzOméf nsgybecsa tudomésira hozH, ben több évi tóvárosi és HsMmU
Kkőristől Danksalssés, Hat , ss. alatt sssirtssibsr Ma
angol női dlvatszaloit
Amidén kérjük s hölgyfctítaség asgy-becsfl pAittogását, legkényesebb Igényéket kielégíti munkánkról elére Is biztosíthatjuk. Kiváló tisztelettel
ftáger éa Tskáos
Tanuló U|v«t«llt.
ZALAI KÖZLÖNY
Városi* Uránia lozl
Inptombw *., pántak
Mindkét napon ax S él T ór.l elóadáa a Véi^alkaa, a • órai aa Uríaléliaa.
Az 5 éi 7 árai elóaiái lélkelfírakkal
Weygand Tibor
azemályeaen.
A heidelbergl diákélet
VilághJrtl filmdráma 8 lefv. Ilii aianvadilyak
áz abbé szerelme
Akinek nem aubad aaerafnl 10 lelv.
IMw elíaáásas 20 filL eaelve.
Sicpttnbtf 4«| pánink Wa • irakar
Hoxanyal Stíntlor
a .Lámpáiéi- e. operett vtáichlfB lene aaerzö.ének áa énekes táncos tánulalának
két nipoa rendéi téka Roranyal Sándor azemályeaen fellép, dirigál, konlerál éa 8 lagn táraulatáral eljálaaa:
Hlss Arizona
énekea-táncoa párfal miniatűr revlljél.
Csákó és kalap
Operettül m. — Póaaa\'epWk : Harrp Uaátka, Naaaa laakmaaa
lelj árak: 1 MM 2\'SO-lg.
Mozgószinház
Waygaaá és Rnxuyal
nvllárMMt a Városi Színházban
A Városi Színház igazgatósága minden alkalmat megragad, hogy halható* injekciót nyújtson a kanizsai közönség lanyhult érdeklődésének. A legcsábítóbb tóvárosi művészneveket csillogtatja meg plakát-eklódökl " ^
gazdai
kkel töltse mei helyzettől elgazdállant
n acvcnazamu
jóvá akarná t hiányát, meleg altette a fiatal r
jain, hogy érdél a gazdasági toll padsorokat, azonban sziklából is csak Mózes tudott vizet (akasztani. Ez volt s helyzet Weygand Tibor, a Stúdió közkedvelt énekesének ésMasnya/Sándorrövülársula-tának csütörtöki bemutatkozásán Is. Weygand az 5 és 7 órai előadásokon lépelt lel és több slágerdalál in\'erpretálta kellemes előadásban A kevésszámú közönség, mintha * tenni az érdeklődés ünneplésben része-művéazl.
Maradandó élménytől fosztották meg magukat azok, akik lávol maradlak a Rozsnyai-társulat tegnapi előadásáról. Szint, hangulatot, látványosságot, pezsgő életet árasztott ez a pompás rövü együttes az áiitozó nézőtéren. Az Ötletes számok, a pazar kiállítás és a szebbnél-szebb zeneszámok Rozsnyai Sándor ötletéből formálódtak hangulatos valósággá. A Lámpaláz ügyeskezü komponistája most Is megtalálla fülbemászó melódiáival utjál a közönség szivéhez. A rövü minden jelenetét, minden szereplőjét lelkesen megtapsolta a hálás közönség.
Weygand és a Rotfnyal társulat ma, jenieken lép fel utoljára a Városi Színházban. D. AJ. J.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szsptsnsbsr 4, péntek
Hóm. kalollbua : Róza Proieatána:
Rozália, izraelita: Elüt M » •
Gyérrszertári általi azolíálati I. hó véíW, a Merkly-Belai gyófTwalár
Pint 12.
Városi áa Uránia nwzi. 5 éa 7 órakor W ygand Tibor aremélyea felleple. .A htldelbergl diákélet\' dráma, .Az abbé azerelma* azenz. Ilim.
Várost most. 8 órakor RizanyiI Sán dor éa tánnla\'áoak felléptével: .Mlia Arizona\' revü. Eal megelőzi: .Caákó áa kalap", operettfilm
ráesel S órától nfa
rdó ayltvA i
______ 0>át», aaar .
kaddaa a«ász nap aóknaii
Időjárás
meteorológiai m«ff-
1 Ceü törtökön a ktm/r-■M: fctial 7 órakor +16, délután 1 ikor +2á«, aata » órakor +IS8. MMkrf: Reggel ás délben tiszta, eete felhóa égboltozat. SUUriny: Egéaz nap délnyugati szíL
SET"
■aihat.
láitf •gtnla
— Hollóa államtitkár Nagykanizsán. Hollós József ny. államtitkár, Nagykanizsa villamossági szakértője Budapestről tegnap Nagykanizsára érkezett és dr. Krdtky István polgármesterrel és dr. Prack István közigazgatási tanácsnokkal hosszabb tárgyalásokat folytatott.
— Szabadságról. Bartal Béla állomástönök nyári szabadságáról, amit Dalmáciában töltött, visszaérkezett és átvette hivatala vezetését.
— A rendőrségről. Cziginyt Károly rendötfelügyelö, a nagykanizsai rendőrség őrszemélyzet! osztályának parancsnoka megkezdte szabadságát. Távolléte alatt Kiss Ödön rendötfelügyelö bízatott meg a helyettesítésével.
— Halálozások. Dobrovtcs Viktor nyug. miniszteri lanícsos, alsó-őrsi földbirtokos, aki vlrllis jogon volt tagja Zalavármegye törvényhatósági bizottságának, meghall. — Kosziét Sándor gyógyszerész 84 éves korában Zalaegerszegen meghall
— A polgári leányiskolában a beiratáaok szeptember 5. és 7-én délelőtt 9-12 óráig lesznek. A behatáskor fizetendő felvételt és vegyes dijak összege 18.50 P. jsvltó vizsgálatok azept. 4-én. Igazgatóság.
— Vasa József emléktemplom épül Balatonbogláron. Balatonbogláron Koisii Iván dr. műegyetemi
tanár tervel szerint templomot építenek, amely megörökíti a község nagy Jótevőjének, néhai Vass Józh.1 dr. emlékét. A .Vass Józsel Emléklemp-lom" emlékkövét Vasa József halála első évfordulójának napján, szeptember 8-án helyezik el. Az egyházi szertartást Roll Nándor dr. veszprémi megyéspüspök végzi, az ünnepi beszédet pedig Ernszt Sándor dr. ml hiszter mondja.
Tizsasay százalékkal osSkksntlk a pótadót Zala egsrazsflan
Most állították össze a város Jövő évi költségvetését, amelyen a takarékosság szelleme vonul végig. A fizetések és a nyugdijak leszállítása következtében 14000 pengit takarít meg a JBvó évben a város. Az uj költségvetés lehelövé leszi, hogy az eddigi 93 százalékos pótadót 82 százalékra szállítsák le. A fizetések és nyugdijak leszállítása következtében pedig további 6 százalékos pót sdóleszálU\'ás várható.
Ha olcsón é. divatosan
akar öltözködni, keresse fel
BÁRON MICI
szalonját, Horthy Kiklés-ut I. szám
4020 Vár*«há>-ral«t>.
Ugyanott tanulóleányok felvételnek
— A Faragó-festőiskola Bajza-ulca 3. sz. alalt megnyílt. Növendékeket még felvesznek (havi 10 P.)
— A gyermeknapi gyűjtés eredménye. Szeptember elsején s nagy-kaulzsal Stefánia Intézet tészére lelkes hölgyeink gyűjtést rendeztek, amelynek sajnos nagyon szomorú eredménye van. Ebben az eredményben benne van a magyar gazdasági élet minden siralma és nyomorúsága. A Leányklub gyüjiésének eredménye 74.90, Református és Evangélikus Nöegyletek gyűjtése 47.17, izraelita Nő-és Leányegylet 45 82, Keresztény Tisztviselőnők 44.01, Duna-Száva-Adria Vasút 23.13, Kereszlé iy Nőegylet 17.70, Szanatórium Egyesület 15.17, Állatvásár helytér 434, postahivatal 191, összesen 273.63 pengó. A gyűjtés volt összesen ?6 drb egypengős, 89 drb ölvenfllléres, 342 drb huszHUéres, 1052 drb tiz-filléres, 2064 dib kétfilléres, 326 drb egylllléres. Legnagyobb köszönet a jó ügy nevében a gyüjlö hölgyeknek, aldk fáradságot nem kímélve lelkes buzgósággal fáradoztak a nemes ügyért.
Bútorvásárlás bizalom dolgai
£n nem filrdctclc solco/.
Reklámom a Jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem jóhlrneve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
■agykanizsa, volt Szarvas szálloda
(Erzaébet-tér 18. azám.) Satat Kárpitos éa unx/aloa mfljjcly.
1031. szeptember 4.
ASPIRIN
T /. 0 LETTÁK _ _
rtwumo!ik!T«Jdoiimakriól k»8in) éameghűléaeknél \\JL/
— Iskolai pótbelratások. A nagykanizsai I. körzeti áll el. Iskolában, — melyhez a Vécsey Z lg-mond-u\'cai, Teleky-utl, Husztl-téri és Barakk-telepi iskolák tartoznak, — a pótbelratások szeptember 5-én és 7-én a Vécsey Zsigmond utcai Iskola földszintjén tartatnak. Az I. osztályosok behatásához elhozandó a születésről szóló tanúsítvány, a többi osztályokba az értesliő-köny-vecske alapján történik a belratás. Javító vizsgálstot szeptember 5-én délelőtt lehel tenni. Venl Sancle szeptember 9-én reggel 9 órakor az alsótemplomhan lesz. A rendes tani-táioV szeptember 10 én kezdődnek. Igazgatóság.
H irta len halAI a hévízi fürdőben
Keszthely, szeptember 8 (Tudósítónk Jelentése) Kedden délután Hévizén fürdött Bardóa Pál 66 éves budapesti nyug. Iskolaigazgató. A korpulens ember sokáig időzött a vízben, amikor kiment a fürdőből, szédülésről panaszkodott. Pohár vizet kért a fürdőszolgától, megitta, azulán pedig összeesett éa ott a kabinban meghall Agyszül-hüdés ölte meg. Holttestét ma szállították Budapestre, ahol eltemetik.
III
BIZTOS
eredményi caak ugy ér el, ha hirdetéseit a na|
többezer
ponfa
felenó, meaeze vidéken la elterjedi ZALAI KOZLÖNY-ben adja lel. Kiadóhivatal • Pó-ut 5. (az udvarban.) Tel. 78.
Regedei viz
nemcsak kitűnd borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden ftlszer-és csemegeüzletben. 1 FőSrtár: 1
in li Maiim.
KiHUy-ifes 34. Tslefn 311.
1931. szeptember 4.
- A csütörtök esti IpartestB-letl előljáiróeágf ütésről — amely élfélfcor éri véget rr helyszűke miatt lípurvk holüí^lmlban réssletesen beszámolunk.
- Misszió* hir. Az uj munkaév kezdetével á szokásos elaflpéntekl lltánlák is megkezdődtek a Mltszlós-hiz kipolnájában, melyről ezúton édesítem a Kedves híveket s kérem, hogy eil tudóméul venni szíveskedjenek, mivel évközben mir nem lesz többször újság utján közölve. Az első litánia és szentbeszéd, melyet Kolla János kegyésrendi tanár lut, ma délután 6 Órakor kezdődik. Főnöknő.
- Bicskás csendélet ■ Teleky-uton. Szerdán este 7 óra tájban Dávid János 38 éves btgoiatánci földműves egy Teleky-uti vendéglőben összeveszett Ftumbort László napszámossal, aki zsebkésével fül-ttvon szúrta Dávidot A gazdálkodó feljelentésére a rendőrség megindi-totta Fiumborl ellen a bűnvádi eljárást.
- Anyakönyvi Urak. Nagykanizsán a mult hátén 10 gyermk nUMttt. 2 «u és 8 leány: Vörös látván ás LaJU Má-rttnak rk. Ha, Tóth Gábor pásztor és Németh Katalinnak rk. leánya, Wéber Lsioa ny. vaauti lakatos éa Alioast Borbálának rk. Maya, Jaktpáaeo* Jóaaet ny. vasúd munkás ás Bánosom Paulának rk. leánya. Szenten János vasuU ktaegilfl luta «s Qozdán Rozáliának rk. Horváth Lajos vasúti kárpitos és Jakab Katalinnak rk. léánya, Nóvák Oyula napsa, éa Németh Máriának rk. leánya, Baranyai János olpéaxaegéd és Horváth TerésISaak rk. lsanya, Horváth Jóaset napszámos ás Jobbágy Rozáliának rk.
klvüTssületett ! leány.
Ha. Házasságon
HaUUuút 10 történt
ttzv. Stokl And-
rásná Vinoenes Janka rk.78 ávw, Kertén Mária napea. rk. 25 "
__,____ éves, őzt. __
monoslos Lajosné Dankos KozáJia rk. tkf éves, Hansael Feranonó Horváth Erzsébet rk. *7 érés, Varga Andrása* Ball
Borbála rk. 6U éves, bpolartcs Mihály töldm. rk. 24 éves (őrtllos), Bunssom Anna rk. 7 hónapos, oz v. Hraxdlna Pálné Oostsl Bmllla rí. 8* éves,, Bauer Mária Magdolna rk. 2 hénapoe/Orebs Lóra rk. 32 éves (TUaJL — Htaassógot 4 esetben
SVBÍK .......
segéd és Ülés ~
,) saobafeaUSmester és rk, Senkólitván oipéas* Bnsébet rk.
- EIttélték a fonyódi alnautó-busz által lefejezett kisfiú édesanyját Kaposvárról Jelentik: Ez év nyarán borzalma szerencsétlenség történt Fonyódon. Holba Mlklósné, egy soproni főmérnök felesége a kabinjában öltözött, mialatt 3 éves kisfia a sínekre ment Játszani, ahol lefejezte az épp akkor arrajövő fonyódi tinautóbusz. A kaposvári törvényszék gondatlanságból okozott emberölés miatt most vonla lelt 16a->*g>e a szerencséilen anyát, aUl 20 pengő pénzbOnMásie Ítélt. Az Ítélet végrehajtását 8 évre felfüggesztette a bíróság.
, — Müselvem-maradékok hallatlan olcsón Schűtznél.
- öngyilkos lett a gyürOsl K**da. Tegnapi számunkban meg-
irluk, hogy Oyürüsön gyanús körülmények közölt meghalt Czlklln János 65 éves gazds, sídnek a derekén vastag kötelet találtak. Az orvos-reudőrl hullaszemle során megállapították, hogy Czlklln anyagi gond-lat miau felakasztotta magái. Az Qgyétzség a temetési engedélyi megadta.
mkt wakUMtéaa.l táraa
* ---,6tt
ZALAI KÖZLÖNY
Szombathely, szeptember 8
Kőszegi István nagykanizsai kar-paszományos gondatlantágból okozott súlyos testi sértés vétsége miatt a szombathelyi honvédtörvényszék elé kerüli. A honvédügyétzség vádirata szerint egyik katonai gyakorlat alkalmával, harcászati gyakorlat közben vaktöltéssel Soós Oyörgy kar-paszonányos társa szemébe lőtt A lövéstől Soós súlyos sérüléseket szenvedett, de szemevilágát nem veszítette el. Kőszegi azzal védekezett, hogy véletlenségböt történt a baj. Gyakorlat közben, amikor a földről felkelt, véletlenségből sült el a fegyvere olyankor, amikor már társa a közelében Volt. A honvédtörvényizék Kőszegi lsl i ánl gondatlanságból okozott súlyos letli tériéi véltégében bűnösnek mondotta ki, ezért 50 P pénzbüntetésre Ítélte, de az uj katonai (Örvények értelmében az Ítélet végrehajtását bárom évi próbaidőre felfüggesztette. __
— Szövetmaradékok, jó méretek, potom árban Schtltznét.
— Szép lakást, ízlést és harmóniát Jelentenek a Kopstein bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden Ízlés és Igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kivánatrá hosszúlejáratú fizetési kedvezményeket nyujtunk.

flBü
(Millllliit) H — Unk, Mapsto-tág. Hang*. — hMgTOTCoy. f> - éltedál Oy — gyermekeknek. A — asssoanok->V Z> ut Mg. - mutazdaaá*.
m. - (Jjiiaágl elówOi. I - (SőivMis.
O — gramofontene. Jb — |azz bud. K — kabaré. nZ. — népuciu itat.
Szeptember 4 (péntek)
Budapest 9.16 Szalonzenekart bangver-seayTtÜO H. J.45 A hangv. folyt 11.10 Noaastkötl vliMstsioigáliit 12 DéU harangszó. 1306 0. hansv. 13.23 H. 1288 A hangv. loiyt IS IdíleUéa. 14.48 H. 16 B. 16.45 Idójelzis 17 E. 17 30 Hangra-icny. 18.15 B. 19.49 Cigányzene. 18.45 .Katonanóták tSatéoelml »egvt.lglláal>en-. EMadáa. 20.4 i A Budapesti Hangverseny zenekar hangv. Utána kb. 32.15 TdéÜats, Idöliriijclentéa. Ma|d cigányzene, valamint < Pelss-saatoaaaaákar hangveraenye.
Bóea 1184 ét 1240 O. 16 Zenekari bangraaeny. 19.85 Modern zene. 2035 és 70 50 Hangv. 23 Zenekari hangverseny.
BertlnT6.30, 17.20 és 18 Zenekari hang-vtiauy. 19.16 Táncéit. 22.30 Zenekari bangveraeny.
Brit országos misor 16 Zenek verseny. 17.15 Gyermekén zenével, és 22.15 Hangverseny. 23 Zenekart hangverseny.
KÖZGAZQA$£g
Svájcba szállítottak lovahat a kanizsai vásárról
Csak tavasszal várható Nagykanizsa, szeptember 8 Ma állította össze a nagykanizsai állatorvosi hivatal a keddi országos vásár izámtzerű kimutatásit. Eszerint hat vagon szarvasmarhát szállítottak kl Olaszországba, 1 vagon, vágó lovat Ausztriába, 1 vagon muraközi lovat Svájcba, I vagon borjut Budapestre és három vagon tinót hizlalást célokra a sopron-kövesdl cukorgyár gazdasága részire.
Kéidétl Intéztünk dr. Wolff Sándor m. kir. lőállalorvoshoz, a nagykanizsai állalorvosi hivatal vezetőjéhez, aki kijelentette, hogy a magyar állatexportnak Jelenlegi stagnáclija az egész őszön át fog tartani, meri Olaszországban la rendkívül olcsó a. marba. Érdekes, hogy a ml űgynö-
■ mar haexport térin , keink, akik eddig az olasz állat-ekportytyk* mellett voltak, most saját rizikójukra és feteíőtségflkre próbálnak maihát kivinni Olaszországba. Hogy milyen eredtiénhyel, míg nem tudni. Hátráltatja a kivitelt a mai devlzautalás rendszere Is,\'.\' Oft«l-i országiba való állatexportunkbsn nem várhaló Jobbulás tavasz előtt, M csak nem a■ bécsi piacra jobbul a klvttet. Ét akkor a magyar áÜM-kereskedók, főleg a zalaiak — a\' bécsi és egyéb osztrák piacokra gravitálhatniuk. Egyébként\'|ó hízott marha kevés van most a takarmány-hiány miatt. A kövér marhát jobban fizetik 60-70 fillérjével, a hizlalás! célokra veti linókért 40-46 lillérl fizettek élő tulybán kg.-ként.
Oloaóbb lati ■ kanyér Budapaatan
Budapest, steptember 8 A községi kenyéigyár Igazgatósága a liszt árának csökkenése következtében a községi kenyér árát 2 fillérrel leszállította. A barnakenyér kliógramja 24 fillér.
Magasfllt a berlini ttzsáa
Berlin, azeptember 3 Ma 54 napi szünet után egész németországban Ismét megnyílt s tőzsdei forgalom.
Zlrickl tártat
2496,
Párta 20-13, London 2496, Nawyoak 11387, BrOatsl 7147Va, MlJ.no 36-84, tfsddd 46*36, AmaUtdsm 29700, BsriU 12170, WWa 7218, SoHa 312. Priga 16*20, Versé 67 80, Bwtapsal »«-OSVt
7S-H
Tenaéaylizsde
lu Hasav. nj 77-aa 8 30-8-60. 8*46 — a76, 79-aa 860 -M0, SO-aa 870 — 9t». duásL 77-SS 810-8 3T, 78-as S34-8ÍÍ. 79* Í-40-Í60, K-sa 8-80 — 8 70 Rnsa 880 - 860, ttk. érpa aj 14-80-18-00, aörárpa 1600-17-00, sab 1600-1(128, tsanart 1400-1425, aapcs—--*-, korpa 9S5-976.
gertiivásár
rattaWa 27201 ehdattaa 606, - Bs» " V14-Mfcez»dstl Ml—1\'llgSaatfsN 1-02-1-06, kflttajü 090—096, M " " —" " d naáfl fing 1-00. azaloana . .... aslr 1-42-000, has nslettnáa télurtéa 1 38-1-46.
SS
1-02-1-04, B-o< M6-0fl2\'t«gol aaU6 0-B8—1 aas^tas 1*24-000, -
Riadja: Délzala! Hyoatds ét Lapkiadó Vállalat, í
Felelős kiadó
Vállalat, lurkitlniz ■ " Zalai Károly. luUrnrfcan lalefou l Nsgykaalsas 78.
Oyomorsavtultengég, ve«e- és hólyagbóntalmak vérszegénység ellen
f>ETÁNGI gyógyvizet
igyon.
Kapható: K6vssl Henriknél, Nntyknnina.
álMMtt hit ásvlM-irtefyMsal
VALUT/W , DUVUÁM I L 27-60-2800 ilb. 79-30-8080 k. IMO 17-10 k. 161*90-158-90
__U 1000-10*14
Jollár 57018 -97676 francia t. 22-60-22 9J ltod, 22900-28100 Uanll 68*50-64*30 Un 1-89 J-46 Ura 4 09-4-19 Ura 29 76-80*16
tlltl 184-80-186*40 .lorfég 152 0J-154-00
Utt 79-76-8078
Mjdtiio«)-ui*8a
SiSSk. 15220-1\'4*20
5!Ö1MM«
topa ah. 182 08-18866 Losdoa 27 64-27 W Madrid 49 60-83 60 MDaao 29*74-30-04 Nswyoi 668 60-74*40 Oszli 162 06-168*66 Fá\'is 22-80-2263 Pfáaa ib-66-noi
Sséfla 4*11-4*17 Stndkk, 183*2046880 Varsó 6> 65-64*35 7MMo-n
ZSrUk V072 111*92
Elsőrendű növendókhus
1 kgr. 80 fillér
borjúhús i p-wi hso r-ig
kapható Esztsrsgayéa
Weiu Ferano«si
Szólóosomagoláshoz Manilla
j (gyökérspárga) Baromfi
erőtakarmányok
Gabona
csáTázószerek
(por és nedves pácok)
Műtrágyák
kaphatók:
ORSZÁO JÓZSEF
msg, ntttrSgya, termény áaaM* f vMószsrsk ktrsakSditibsa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blróaág mellett. Teiahat fM aw .
orep\'cfnbCT 4
Dr. Z61LCIS reiidsstrO
orvoji rendelő
A ■■ Ur. sé»jététi ■Ulfitériu 4050Í/M1. utas reaéelat* ilujii
■eg ybanlsoán, Dobrln-há^ falirttemplommel nemben) Horthy Mmlél-ut 18.
Köszfinetnyllvánltás.
Hálái köszönet mindazoknak, kik felejthetetlen jó uram, Illetve fiam temetésin réaatvennl szívesek voltak.
özv. Bogenriederné.
torlbM uí «(. S «ll*r. V»fc- 4<
uóU H fllier, mladM U.VÍWJ «ó di(i
ÍTwdín fa p»M.k.« 1U ..61, 1 *»*\'. lovibbl .*) 1b • (ÓM* CUK ■ »\'«\'
l.pbb MUb& UU, uó k« uii
Klsakk, 2 szoba, koajfca és mellékhelyiségekből áltó. még sdóenentes, vti-vesetékes cMUdt Mzst keretek megví-tslrt. A|inl«tota« a k|a<KMvat»lb« kérek.
Dapta l*ül»«Miw« tel kWtetésie dtnbcnk&t 10-16 nÍKdf kiphstó Szsbó, EWvOe Mt 8.________
■laM november l-re Ssgárut 28. Kém statt egy nép 7 ssoba, etósiobs ét mellékhelyiségekből átló tsUs, vízvezetékkel -Bővebbet uorzoott. ___
HaMteKM leszállított vtlekHJéit modem cnkoHat, Kiutalni ■■■>■*! rendetlen Teleloe 187. E||el 571. 3444
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültségű gépekkel van felszerelve és mindenben hasonló Dr. F. W. Zelleis galspachl orvos rendelőjéhez.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló\' eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
cukorbetegség rángalódzások hajhullás
epe és hólyagbajok j asthma Idegbántalmak
májbetegségek t teába ctóz
gyomorbajok I Ischiás rheuma
vesebajok r érelmeszesedés köszvény
bélbánlslmak fagyáaok mellbajok oiuiutr.)
álmatlanság fejfájás és szédülések vérszegénység
angolkór ftllbelegségek székrekedés
aranyér golyva (orokba|ok
bénulások gyomorgörcsök. vértolutás
vltustánc s mág uámtelaa sols katá|aá|
i etséás ■iisrfasrlltsári lailsta tacarak sek ellllé s■twrt négyi-tottak eár esg ét siáel^ íjégJ^Uanaak vélt ketegwTöt*
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla.
Oitaeiaa bútorozott kalönbeUrstu utal szobz tzonaal kiadó -- Síéebeurl-tér 4.___4041
liWérssksa nrl család felvenne két diákként (csetteg felnőtt) tettes eflítfsri, fnrdóstoha és zongora hssználsttst. Idegen nyelv tyskoftés Cfm a Usdóbsa. 4W
Mapnáslllstai a kUlsknlt ószl-táU dhrat szerbit nsgy vátssitékbsn kaphatók. a.Wsisss !»■■*, Zrinyt MlkkSs-n 40.
4058
■sjérétsérn fizni tudd, elmenne kisebb családhoz. Teleki ut30., ajtó 1. 4067
pótys ssitzl. KlrdSHd. tUísiék és vssli elsdók Eötvös-tér 33. Ugyanott 2 Ukol ttu ellátásra ellogadlatlk.
Elemi ée poleArt lefceMs
Hah éa Iséiiftk tsMtstssk
havi 70 pengő dl) mellett s gyönyörű hegyvidéken levő
SintaM^Unttnkkn
Prospektust küld sz igsigstóság.
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsifos trappistasajt . . P 2-40 kg. legfinomabb
teavaj......P —-90
1/4 kg. legfinomabb
főzövaj.....P —-TB
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P
Aki fotografál,
unnak több fut a* életből!
Zeiss Baby-Borgép
IB\'BO pessp&ért kapható,
mellyel bárki nagyszert! felvitelt készíthet —• Szakszerű felvilágosítás:
. Szabó Antal
S fegyver- és sportüzlet
1 fotó oaxtályáH.
. Amatőr-fotó munkák tMotafr-B^-zása modern, villanyerOre bra-| rendezett fotó laboratóriumban.
ffanifgfafn ■ Icgclfleyötobbca ét Icogyoi-sshbaa MyóattM «*kM !■■*■ piUs-KUcsöaMzvetttö bódéja Nagykanlsss, Horthy Mlklős-at X szám. 2811
Wasaéatola tsautót teljes etláliai el-iocsd nri ettlld. Bővebbet vltés Tóth Béls Szlctébcn.__3873
ZaaearataaiMa. Kezdők, batsdók feltrlIsmeretes Isnitéstt olcsóé váltatom. Cin s kisdéban. 3WI\'
Szeptember IS , vtgy október l-re kílOn. ilárstii sxobít keretek ssuraksti-áUttaf. Ctm s Mtdébsn. _ 40»
Ssjárélsásii gyermek mt* fetvéte-k Horthy MIkiS-t." fi. 4451
Ne okozzon Önnek fejtörést a vacsora gondja, I Esterháty félvágottál megteltik a gyomra.
10 dkgr. húsos csemege császárhus 15 , legfinomabb parlser 10 » omlós csemege szalonna 5 „ májpáslélom 3 drb. zöldpaprika
10 dkgr. vegyes felvágott 10 „ löpöitö
10 . om\'ós csemege szalonna 10 . teavaj 3 drb. kovászos uborka
göngyölt sonka tea vaj
Pick szalámi trappista sajt francia mustár
lagykanlzsalsk találkezáhslya
István király Szálloda
Msfsst, VI. Poelinanltofcviateé I. ^
Nyugati pályaudvar mS«ett. Teleion: (Interurbán) atJÍ-48, 29á—34;i — Sürgönyeim: HOTEL1ST. SzobáTrtk árit mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 30% engadményt kapnak\'. Központi fűtés, lolyó hideg-meleg víz, Uftv teleionos szobák. Teljes komlort. A szállodában\'éttereai. kávéház és american bar
rwo p i-5o
Étkezés után megnyalja a tiz ujját, Megfogadja: többé nem eszik más vacsorát!
RetufeMaro: Esterházy Lerakat
ÍM-fio- tuHtUMva. Nmkanlliai Horthy M1Wtós.ut 2,
X»ur aaszjatUvJCMlc / N.gytrsttk mellett. Telefoni S-83.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 200 uám
Nagykanizsa 1931. sztptember 5, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ POLITIKAI NAPILAP
bzerke«»Wlág! Keeztbeljrl
4j «( J, é))el Pfet 5. : Kowtrth-rici 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
EMHitUal áre: en M» • peng* M tUtb. Tdtlo_. I SzerkenUég «l. uim, (é|lel«.) V Kledóhlvatel 78. KcuUtdyl fióit 2i
Uj keresztek
(bl) Uj áldozatok terhe, uj és uj kereszt hullik naponta a meggyötört magyar glóbus minden lakójának elkínzott vállaira. Már nem is Igen hördülünk lel, amikor a husunk leg-elevenébe vág a kíméletlen operáló-kés. Zsibbadtan, fásultan tartjuk a gömyesstó uj éa u| terhek alá a vállunkat éa cipeljük tovább a nap
Íilnk végzetéi. Egyik nap a munkánk
ra esik le, a falat kenyerünkből tör le u|abb darabol a nemzet egyetemes érdeke, — másik nap a cukor lesz drágább, meg a ruha, meg minden, ami legelőrefldübb szükséglet, — ma a forgalmiadót emelték, holnap a kereseti adót emelik
— és Igy megy ez, ki ludja meddig még. Ameddig bírjuk. Ameddig a marjult vállakon minden Izomrost, minden ldegazát bele nem feszOl a közös, nagy célba, amiért mindez a kálvária járás van.
Ez a mindeneklelett való cél: — a gazdasági erők nagy világkavarodásában megrokkant magyar államháztartás recsegő-ropogó gerendázatá-nak biztos alátámasztása.
Nehéz, Igetr attifr ii iMwit, ami * minden magyar polgárra vár. A teherviselés Élhetetlen mértékére csak az a józan belátás képesíti ma a kritikus órákat élő ország minden lakóját, hogy a nemzet sorsa mindannyiunk sorsa; az állam ügyeinek rendezése mindannyiunk legegyénibb éleiének előfeltétele; az ország gazdasági helyzetének a fenyegető veszedelmeken való átsegítése mindannyiunk megsegítése, mindannyiunk cxlitenclájának, biztosabb, elegendőbb, jobb falat kenyerének garanciája.
Ebben a hitben tür a csodálatos erejfl Atlas: — a névtelen magyar dolgozó, adófizető és fogyaaztó, egyre kevesebbet fogyasztva, egyre többet és zaklatottabban dolgozva, de a munkájáért egyre kevesebbet kapva, a kevésből mégis naprólnapra ujabb dézsmát hasítva.
Amit a mérhetetlen terhek hordozója sorsának kormányossllól kér:
— a terhek Igazságot eloszlása. Ne legyen ennek az országnak semmi rendje, senki nagyura vagy kis cselédje aki méltánytalanul maradjon ki a halmozódó terhek gondéból, vagy aki méltánytalanul hordj >n másnál autyosabb keresztet.
Kell, hogy sz Intéző hatalom minden tollvonását, minden elhatározását áthassa az áldozatokban való egyenlőségnek minden Irányban érvényesülő gondolata. Mert ha ma a keserűség csiráit nem-lgaz-•ágos kedvezések öntözgeük, akkor a teherbírás nigy erőfeszítésének megrokkanlk az Intenzitása, letörik » n»gy veszedelem reakciójaként felbuzogó, gigászi erejű élniakarás és * vállain egész golgotbát bordó Kristóf Izmai elernyednek, mlelőlt J vilaág túlsó partjáig érne szent lo hévéi: a mrgyar haza sorsával.
Az uj koimánjoi bemutatkozása fnnek az Igazságnak és méltányos-
ságnak jegyében történt, amikor önmagát állította az áldozathozala-lok elsőjeként. Intézkedései ls olyanok, amik elölt az ellenzéki kritika Is tisztelettel és elcsendesedve áll meg, várva a terhek arányos eloszlásának az életenergiákat nagy baj Idején Is felvillanyozó hatását. Ne állasra magát senki: — mindenkinek áldozatot, nehéz áldozatot kell hoznia. De hlgyje el mindenki az
áldozatok kiszabásában a becsületes törekvéseket. Mert mi sem könnyebb ma, mint a bajban lévő ország, a bajba sedródott egész világ keresztjének emelőit azzal lázllanl, hogy: Iám, a kereszt nehéz ét lalán fel is sebzi a vállai. Kemény, keserves próbákidejét éljük, az operátókés mindennap üzemben kell legyen s bizony a nyoma sokszor Iái, sokszor elevenbe szalad De a beteget a
műtőasztalon a vágás fájdalmával
az orvos ellen hangolni: — a legkönnyebb és legoktalanabb demagógia.
Az áldozatok egyenlőségét, s teherviselés arányosságát követelni jog és kötelesség, a kereszthordozásban való osztozás ellen lázadozni és főként lázítani — hazaárulás.
A 33-as bixotísúQ elfogadta a kerese/latfő sxdscsxdscaléKos felemeléséről és a fix sxdxa-lékos f>dscbéradóról szóló rendeleteivel
A magánalkalmazottak felemelt kcresetladóját szeptemberre visszamenőleg vetik ki — Gróf Eszlerházy Móric szóvá tette a mammut-jfivedelmeket — A házbér-szQkségadót három bérnegyeden át kell fizetni és a lakóra át nem hárítható
Budapest, szeptember á A 33-as országos bizottság mai ülésén napirend elötll felszólalásban ór/fy Imre kérte a kormányi, hogy az
ínséges vidékeken élő mezőgazdasági munkásokat Us-sák el vetőmaggal és ga-
— üumiB. \'
Ugyancsak napirend dőlt Patlavlclnl György őrgróf és Stgray Antal szólaltak fel és kérték a kormányt, hogy az államháztartás helyzetire
A magónantalmamoííatc
Ezután áttértek a magánalkalmazottak Illetményeinek és a lantlémek-ből száimazó jövedelmek megadóztatásáról szóló rendelettervezet tárgyalására. Temesváry Imre előadó ismertette a rendelettervezetet, amelynek értelmében a jövedelmeknek adóját az 1930:XLVII. t.-c.ben megállapítottnak kétszeresére emeli fel. /tz adóemelés a közalkalmazottakra nem vonatkozik.
Tomcsdnyi Vilmos Pál az adóemelést nem terjesztené kl a felekezeti lelkészekre és tanítókra.
Rassay Károly sürgősnek tartja a létminimumnak havi 120 pengős fizetésen tul való lényeges felemelését. Egyfelől a fogyasztási adók, a forgalmiadó emelése, más• felöl a létminimumot sem elérő fizetéseknek redukálása és adók alapján való csökkentése olyan politika, amelyet tedeznl nem lud. Már a közalkalmazottak fizetési redukciójánál is követelte a nőtlen és családos alkalmazottak közti megkülönböztetést.
Még Inkább kívánja ezt a magánalkalmazottak adója esetében, ahol még az a gyenge kis segítség is hiányzik, amelyei a családi póllék jelent. Tiltakozik az ellen, hogy szeptember tlől utólag kivessék a
vonatkozó általános tájékoztatást adja meg és Ismertesse azokat a bel- és külpolitikai terveket, amelyek kel a mai súlyos gazdaság! hely zetbil kivezeti utat megjelölt.
Qróf Károlyi Gyula miniszterelnök kijelenteti^ hogy Ígéretéhez Wvej
teljes egéazé6en Ismertetni fogja az államháztartás helyzetét,
az Inségakclóra vonatkozó Intézkedések pedig megindultak, kéréséit adóiénak vtlö/a felemelt küUnadM.
Éber Antal ezzel a javaslattal szemben Is azzal az elvi fenntartással él, hogy helytelen a kiadások drasztikus csökkentésére uj terhes adókat behozni,
a gazdasági életet még inkább megbénítani.
A keresed adó leiemelése a keres kedök és iparosok fokozott megterhelésére vezet.
Vészt József előre bocsátja, bogy a kegyetlen szükség nyomása alall nem vonhatja kl magát a rendelet megszavazása alól. Ami a magánalkalmazottak és a köztisztviselők közt az előadó által húzott párhuzamot illeti, meggondolandó, hogy a köztisztviselők, ha B. listára kerülnek ls, mégis megkapják nyugdijukat és fizetésük csökkentése csak most következett be, mig a magánalkalmazottak tömeges elbocsátása a viszonyok folytonos romlása következtében a gazdasági élet egéaz folyamán már évek óta tart és ugyan-Ál mammut-lövetlelmelí Oróf Eszterhdzy Móric ezután rámulalolt arra, hogy a közvéleményben az a felfogás terjedi el, hogy egyes vállalatoknál a vezető személyek olyan Jövedelmeket élveznek, amelyek a vállalat saját tőkéje
csak évek óta folyik a megtartott alkalmazottak javadalmazásának redukciója ls. De mit csináljon az olyan vállalat, amely a mostoha viszonyok között nem bírja tovább az eddigi költségeket ? Csak kettő között választhat, vagy a részleges el-bocsáfishoz & a fizetések csBBcn-léséhez folyamodik, hogy a többségnek a kenyerét, bár redukált mértékben, de biztosítsa, vagy pedig az elviselhetetlen terheket változatlanul tovább vállalja az összeomlásig, ami azután azt eredményezné, hogy az egész személyzet elveszítené kenyerét.
Bíró Pál hozzászólása után Nagy Emil a 33-as bizottság által kiküldött hatos albizottság működésével kapcsolatban szólalt lel, amire Kállay Tibor válaszolt. Chorln Ferenc elfogadta a javaslatot, bár meggyőződése szerint ez
hátráltatni fogja a magángazdaság szanálási folyamatát.
Jakab < iszkár államtitkár adott ezután részletes tájékoztatást a felmerült kérdésekről. Többek között megállapította, hogy a rendelet azem-pontjából egyházi javadalmasoknak kell tekinteni a telkészkedó papság tagjait Is Az adófelemelésnek szeptember elsejétől való érvényesítése annál kevésbbé aggályos, meri a magánilkalmázolták legnagyobb része utólagos részletekben kap|a járandóságát.
A bizottság ezulán a rendelet-tervezetet általánosságban és részleteiben Is elfogadta, éa ogdzMr-szllkáéffodé és a kiosztásra kerülő osztalékkal sem állanak arányban. Ugy véli, hogy meg kellene nyugtatni a kö-, zönséget, hogy ezek a hírek túlzottak, máslelöl, ahol az aránytalanságok tény-
ZALAI KÖZLÖNY
1831. szeplember 5
leg fennforognak, a jogosulatlan többletet szüntessék meg.
Jakab Oszkár államtitkár kijelentette, hogy egy más alkalommal eteket a szempontokat figyelembe fogta venni.
Ezután áttértek á napirend máso-dlk pontjára, a háztulajdonosok szükségadófáról szóló rendelettervezet tárgyalására,
Temeevé^fhan előadó ismertette a Jgvaalatot és kitért arra, hogy a házadó kulcsa Budapesten jelenleg 17, a vidéki városokban 16 és a falvakban 14»/»-a a nyers házbérjövedelemnek, illetve a házhaszonértéknek. A tervezet szerint a háztulajdonosok szükségadó cimén, a még hátralévő három évnegyeden ál és pedig
folyó évi november, jövó évi február ét május negyedben • nyert házbérjövedüem 10 °/*-át tartósnak megfizetni, ■mlyet Mikfti l ■köket nem háríthatnak át. Ez a teher kétségtelenül súlyos, de Indokolttá testi egyrészt ax államháztartás mai súlyos helyzete, azonkívül az a körülmény, hogy a háztulajdonosok ahnsk Idején nem fizetlek vagyonváltságot, másrészt az, hogy Igen sok háztulajdonos a háború előtti Jelzálogos kölcsönöket az Inflációs Időkben papUhonnával egyenlítette kl. A rendelet értelmében mentesek a szükségadó alól az ideiglenesen adómentes épületek, valamint azok az egy-két szobás lékások, amelyekel a háztulajdonos használ lakásai. A szükségadó semmiféle községi, vagy egyéb pótadó alá nem esik.
Éber Antal aggályosnak tartja, hogy ax uj szükségadó rangsorban megelőzi a külföldi jelzálogos követeléseket.
KOtbtg államtitkár válaszában kijelentette, hogy a háromnegyed évre kivetett szükségadó egyáltalán nem sérti a külföldi hitelezők érdekeit annál kevésbbé, mert hiszen köztudomású, hogy a közterhek, minden egyéb követelést megelőznek.
A bizottság ezután ugy általánosságban, mini rásjtstelbwi elfogadta a rendelet-tervezetet Legközelebbi üléséi Jövő bélen, szerdán délelőtt 10 órakor tartja.
Vád alá helyezték Alfonz volt spanyol királyt
Madrid, szeptember 4 A parlamenti vizsgáló bizottság vád alá helyezi Alfonz spanyol királyi, mint aki btlnös a diktatúrában. A madridi rendkívüli törvényszék, miután Franciaország nem fogja kiadni, in conlumaciam fog Ítélkezni felelte.
Bereftvávaf felvágta ■s ereit egy fiatal borbély segéd
Nagykanizsa, szeptember 4 Kósa Gyula 23 éves, nőtlen nagykanizsai borbélysegéd pénleben hajnalban 5 óra tájban ittas állapotben a Kisfaludy-utca 39. szám alatti lakásán öngyilkossági szándékbői beretvával felvágta karján az ereit A fiatal segéd Tobtk Béta borbély-mesternél volt alkíftbazásban és a munkaadójánál is lakott egy kis udvari szobában. Kósa Oyula pétieken hajnalban Ittas állapotban került haza és eddig még ki nem derített okokból beretvával felvágta az ereit Tettét a gazdája vette észre, aki hallotta, hogy hazajön és bekopogtatott a szobájába.
Amikor Tobik Béta ott találta segédjét véresen, felvágott erekkel, nyOmban értesítette a mentőket, akik Kósa Qyulái beszállították a köz-körházba. Az öngyilkossági kísérlet ágyékén nyomozást indított a rend-őrség.
petleiöjét levette neptrend-a BépeaOveteég Tanéoee
Oent, szeptember 4 (Éjszakai rádiójelentés) A Népszövetség Tanácsa pénteken targyalta a romániai magyar kisebbségek petícióját, amelyet a székely ezredek utódaitól kisajátítóit birtokok ügyében adták be a román állam elten. A Népszövetség ugy döntött, hogy legközelebbi Ülés szakira halasztja el a petíció tárgyalását, mert azok a tárgyalások, amelyek ebben az ügyben ■ magyar WteWeégsk ée a román állam között folytak, még nem vésették eredményre.
Nem leás szabadjegy a MÁV-on
Budapest, axeptembar < Hír szertől a mAV összes szabad és fétarujegyeit be akarják vonni és kérdéses, hogy sz állami alkalmazottak vasúti kedvezményét milyen mértékben tartják lenn.
hCyJalétMMMk: Pénteken ^mImIm!-M; Hagtai 1 <umui +1*2. dátaüa 2 <x*m +28 2, tata » teakor +181
MM: Reggel <s délben tiszta, este borait égboltom. ;,!Mre*y: Egéaa Mp dönyugaU (BJaakat t+Mtek»m) a a——af. e>»> taltast lataati ••*• IS éw kara Zivatarra hajt* MS «*rfcaté
1*4
1E«
TESITÉS. Ezúton érteslijok a mélyen tisztelt Hölgyközönséget, liogy nől-divatszalaaunkat tUmö éa OaaUOíO kéazl/éaael kibővítettük.
Wclasc NtívéreK
Zrínyi Mlklós-u. 37.
Elfogták
i Makovioxky-oukrászda betfiröit
A „Zetal Közlöny" volt a nyomravezető — Két 10 éve* villanyszerelő a tettes
* aWrtlk éjeeekel i al a
Nagykanizsa, szeptember 4 A csütörtök virradóra történt Deák-téri kettős betöréssel kapcsolatban a tettesek szinte megoldhatatlan leiadat dé fllllották a kanizsai rendőrséget, amely egyetlen valamirevaló támpont nélkül volt kénytelen megkezdeni a nyomozást A detsktivtestüiet minden tagja fáradtságot nem ismerve vetette bele magát a nyomozás nehéz és nem sok eredménnyel kecsegtető munkájába.
Csütörtökön éjjel az egész városra kiterjedő nagyarányú razziát rendezett a detektivesoport. A razzián tttádlat detektívek vettek részt, nehogy a rendőri egyenruha esetleg elijessze a keresett betörőket.
Éjjel fél 10 órákor széledtek szét a város kűtönbOaő részeibe aéetefc-tivek. Bona vették ex OsaaesgyaaN-sabb lebujokat, Síáilodakat és tömegszállásokat, azonban teholsem akadtak olyan alakokra, akiket meg lehelne gyanúsítani a betörésekkel.
Az egyik detektivesoport a Prátert razziázta végig, ahol egyetlen bokrot, barázdát, vagy szalmakazalt sem hagytak ügyeimen kívül.
Ntayeua a Mmanltmai Meféz
A detektívek a legnagyobb c kendben, minden legkisebb sajt is kerülve vizsgálták meg az összes búvóhelyeket. Épp egy, a vároj tulajdonát képcső szaimakaaait kadttiák meg, hogy nincs-e valaki a tövében, amikor halk hortyogás ütötte meg az vegyik detektív falét. Néhány pillanatig tartó feszült figyelés után meglepetten konstatálták, hogy a kazal tetején hortyog valaki. Négy detektív nyomban körülfogta a kazalt, kettő pedig felmáaaott a tetejére. Nyolc megrémült, álmából felriadt ntmpár meredt a ksttainV zseblámpa vakító fényébe. Három férfl és egy nő aludt a szalmakazal tetején; két férfi a kazal egyik végében, egy másik férfi és egy nő pedig a kazal másik végében feküdt A legérdekesebb az volt, mint ez később kiderüli, hogy egyik csoport sem tudott a másik ottlétéről. A koraesti órákban ugyanis először a nő és a fiatalember foglalták tl helyeiket a kazal tettén, ahová csak órák múlva érkezett a másik két férfi. Eroaméetyt négy ettMIUTda
A razziáról éjjel 12 órakor tértek vissza a detektívek, de csupán azt a három férfit és egy nőt állMotlák elő, akikel a Práterben levő sza\'ma kazal tetején találtak.
A razzia azonban mégsem volt teljesen eredménytelen. Kiderült ugyanis, hogy az egyik, előállított férfit, Nagy A bertet egy hónap óta körözi betöréses lopás mlítl a deb-
receni rendőrség. Nagy Albert állítólag Jullus 28-án kifosztott volna egy debrebenl fBszerüzletet és a betörés után megszökött. Erre vonatkozólag vallatták ugyan a detektívek Nagyol, aki azonban állhatatosan tagadta, hogy 0 (osztotta volna kl a füszerüzletet.
Az előállított nőről megállapították a rendőrségen, hogy Zslral Anna 20 éves állásnélküli cseléddel azonos, aki már belek óta csavarog Nagykanizsán. Ugy Zsirai Annát mini Nsgy Albertet őrizetbe vették, a másik két férfit pedig még az éjszáká folyamán elbocsátották a rendőrségről, miután kellően igazolták magukat.
BelSMfisgda vlfartea
A rendőrség pénteken olyan értesüléseket kapott, hogy a temető környékén és a sétakertben a Ma-koyltzky- cukrászdából származó eldobott cimkékel találtak. Hiába nyomoztak azonban a környéken a detektívek, nem tudlak a betörők nyomáré akadni.
Délután fél 6 óra Újban egy kis fiu lélekszakadva .rontott be a rendörségre, ahol közölte, hogy az ellopott holmik egy részét megtalálta a görög katoUkus temető bokrai között és miután a betörésről olvasott a Zalai Közlönyben, kötelességének tartotta ezt jelenteni
Azonnal detektívek mentek ki a helyszínre, ahol lesben állva várták a betörőket. Fél 8 óra Újban, amikor javában dühöngött a vihar, megjelentek PUchia István és Baamgartsn Elemér 19 éves kanizsai villanyszerelő segédek, akik személyében sikerült elfogni a tetteseket. Bdn-lajstramuk összeállítása folyamaiban vau.
EÜogatásakrél lapunk holnapi számában hozunk részletes tudósítást.
- A Férfl Liga m i ette Uutjff
rendet értekezletét i p lébánia fehér
termében.

n
Regedei viz
nemcsak kitűnő borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden fOszer-ée csemegeflzletben.
"" Főraktár: 1
RtoWImbia.
Király-etet M. Teltfsa Itt.
1931 szeptember 5
ZALAI KOZLONT
Rendkívül heves és Izgalmas elöljáróság! illésen az elöljáróság lemondását követelték a nagykanizsai ipartesttűetben
A Kardoa-Stelaar kézvétel elutaaltáaAnak etpllóguaa
Nagykanizsa, azeptember 4
A kedélyek, a nagykanizsai Iparton lület vasárnapi rendkívüli közgyűlésén hozott elutasító házvétell határozat után, ugy látszik még mindig nem akarnak megnyugodni. Legalább Is ezt mutatta a osü törtök ssü ipartestületi elöl-tárósági ttléa, amely elejétől végig éle* és a személyeskedésig szenvedélyes lefolyású volt, mígnem a robbananlg feszült kedélyek mágia megcaUlapultak ée Ismét úrrá tán a Elggadiság és béke.
Már napokkal ezelőtt köztudomásu volt, hogy a vasárnapi közgyűlés epilógusaként rendkívül heves elfllt&ró-ságl ülés len o«ütörtökön. Az elöljáróság egyes tagl.l szóvá készültek tenni azt, hogy anükor az elöljáróság egyhangúlag elhatározta a Kardos—Stelner házvételt, a közgyűlésen mégis akadtak előljáróságl tagok, akik ellene sza-itak, mindi következményeként
] lóság Malii-ág tagjai és lelkiismerettel lejtearföyeket, emelt tövei állhattak * vádak elé: minden tettük-
vsztak, uiiuw kOigyHlti lazavalta az rozdult. Perese a* elöl sz elnökség nyugod várták a teltei \'
ben semmi más nem vezette őket, mint az tpamsóg irdtke.
Mtí mondott a bank a kölcsön Mábtáxátára vonatkozólag ? Kiss Ernő elnök esle tél 9 órakor nyitotta meg az elöljárósági ülést és napirend előtt s (elszabadult nói- és férfi-tanoncokhoz intézett beszédei
Hoffmann Henrik napirend elótt sióvátelte, hogy az egyik pénzintézet igazgatója felhatalmazta annak kijelentésére, hogy nem ill az, mintha a házvételre kontemplált kölcsönnek mindkét házra való be-tiblázását követette volna, léhát nem áll az, ami a közgyűlésen elhangzott, bogy a pénzintézet súlyos garanciát követel.
Kiss Emól Tény, hogy a közgyűlés előtt Bazsó felhívta a figyelmemet, hogy a pénzintézet a kölcsönt mindkét házra betáblázza. Kötelességemnek tartottam ezt bejelenteni a közgyűlésnek.
Bazsó József vezetöjegyzó kijelentette hogy Kiss elnök megbízta öt, hogy érdeklődjék az ügy iráni. Erre megkérdezte a szóban forgó intézet Igazgatóját: megmaradhat-e a kölcsön a Stelner—Kardos házon ha azt megveszi* 9rAzt a választ kapta, hogy abban tt títíben, ha az mindkét házra betábláztam. Mivel mintegy hazugsággal vádolnak engem, srra kérem az elöljáróságot, — mondja Bazsó — hogy Hoffmann úrral és az éióljáróság egy másik tagjával menjünk el az Igazgatóhoz annak bizonyítására, hogy amit mondtam, megjelel az Igazságnak. Én nem tévesztettem meg senkit. Mi érdekem lelt volna mást mondani ?
Hoffmann kijelentette, hogy teljesen elhiszi, amit Bazsó mond, azért kéri az ügy felett való napirendretérést.
Hangok: Követeljük a tlszlázát J I Menjenek el az illető igazgatóhoz I
Hoffmann Htnrik otthagyta
a* eUHJáróodgt ülM Kertész Béla építészmérnök, alelnök hangsúlyozta, az ügy közgyü-M tárgyalása előtt elöljárósági ülést
kellett volna tartani. A most felhozott ügyet nem találja a javasolt módon ellntézhetönek. Justtzmord-nak mondja a vasárnapi közgyűlés határozatát. De ha a közgyűlés le ls szavazta a házvételt, nem szabad elejteni végleg a fonalat.
Kiss elnök szokatlannak jelenti ki a mellette ülő alelnöktől a lec-kéztetést. Máskor, ha öl támadni akarja, akkor tegye azt a padsorokból.
Bazsó József felhívta Pilczer Albert elöljárót és Viola jegyzőt, hogy tanúskodjanak amellett, hogy a telefonbeszélgetés ugy zajlott le, ahogy ö előadta.
Oeró Soma: Ezt nem lehet tgy elintézni. Ml lesz akkor, hogyha a pénzintézet igazgatója azt mondja, hogy az az Igaz, amit Hoffmann mondott, akkor valakinek a konzekvenciákat le kell vonni. Ez egy nagyon komoly Ugy, azért ne ls feszegessük ezt tovább.
Hoffmann Henrik erre felállt, kijelentette, hogy s konzekvenciákat le fogja vonni..Ajánlom magamat I" — mondta — és ezzel elhagyta a termet. Néhány pillanat néma csönd, majd Ismét Oerö emelkedett szólásra:
— Soha még alaposabban előkészített ügy nem került a plénum elé, — mondta — mint a házvétel ügye. Köztiszteletben álló férfiak visszavonultak, mert nem mertek szembeszállanl a közhangulattal. Amikor egyhangú határozatot hoztak : minden elöl|áróságl tagnak ott kellett volna lennie a közgyűlésen. Azok, akik a határozatot hozták: nem Jelentek meg a közgyűlésen, hogy síkra szálljanak. Éi voltsk, akik a határozat ellen dolgoztak és támsdlák saját határozatukat. Ez nem komoly testület — mondja. — Nem szsbad itt ilyen .dafke" dolgot csinálni. Az egész elöljáróság nevetség tárgyává tette magát. Nincs más mód, mint az elöljáróság vigye az ügyet a közgyűlés elé, mond/on le és választassa meg magát újból.
Vékássy Károly; Ha ezt a kérdést titkos szavazással kezelték volna, ugy Itt Is sokan ellene szavaztak volna. Azért volt Itt .egyhangú* határozat, mert senki Itt ellene nem mert felszólalni.
Varga: Ha Itt lettem volna, akkor egymagam ls mertem volna ellene szavazni.
Kalmár Zoltán építészmérnök : Ha az elöljáróság valamiben határozott, azt kell, bogy állja. Csatlakozik Oerö indítványához: az elöljáróság mond-jon-ie, mert a határozattal nevetségessé lett.
A bankok z-bébtn van-* az elnökség?
Kiss elnök: Abban Igaza van Oerő urnák, mikor azt hangoztatják, hogy „az elnökség a bankok zsebében van" — sajnos I de ezt a pénzt
Is az Iparosok kapták I Voltak egyesek, akik azt mondották nekem a szemembe, hogy azért ellenzem a házvételt, mert az uj házban az Ipartestület egy nagy beszálló vendéglőt akar létesíteni és ez nekem konkurenciát jelent... (derültség). Ha azt látom, hogy a bizalom velem szemben megrendült, tzlvesen vonulok .vissza. Felemelt fővel, tiszta homlokkal és nyílt tekintettel állok itt Önök elölt, de az elöljáróság lemondásához nem járulok hozzá. Tiszta lelkiismerettel elmondhatom, hogy valamit dolgoztam én is az egyetemes iparosság érdekében. Zárják le végre ezt az egész ügyet. Az elnökség mindeneseire tovább orientálódik, megfelelő házvétel iránt.
Bazsó József szerelné, ha az ó Ugye ls tisztázódnék. Visszatár a telefonbeszélgetés ügyéhez. Ha az áltála előadottak nem Igazolják öt» más blzonyltékokksl nem szolgáltul A béke-ajánlat
Dr. Schlchtanz István az egéaz tele-Ionbeszélgetést .elszólásnak" látja, ahogy ez telefonbeszélgetéseknél gyakori. Rosszulértés volt az egész és azért kéri az egész űgy felett napirendre térni. Ne élezzék kl a dolgot még Jobbatj. ^ ______________
A békeajánlalát az elöljáróság majdnem minden tagja szívesen fogadta.
Bazsó József Itt felállt és a következőket mondta: Mindennel vagyok vádolva. Felszólítok minden elöljáróság! tagot, tegye becsületbeli kötelességévé, álljon fel és mondjs meg nyiltan: ki elölt nyilatkoztam én a házvétel ellen.
Oeró Soma élesen válaszolt Ba-zsónak.
Qróza: Miért kellett a házvétel kérdését a közgyűlésen bolygatni, amikor az elöljáróság ebben már határozott ?
Bród Ignác arra mutatott rá, hogy a közgyűlésen az össztparosságnak csak mintegy 10 százaléka voll jelen. A vasárnapi közgyűlés után az elöljáróság vonja le a konzekvenciákat és mondjon le és hívjon össze közgyűlést. Kéri a Bazsó által megnevezett két urat meghallgatni.
Dr. Schlchtanz: Nem kérjük I Ml elhisszflk, hogy itt félreértés történt.
Lt kmU-a mondatni a* »/<«-i ár óságot 7
Kiss elnök felvetette a kérdést, szükségesnek tartják-e az elöljáróság lemondását ?
Kalmár mérnök feltétlenül szükségesnek tartja, bogy az elöljáróság a közgyűlés előtt mondjon le. Kötelessége lemondani — hangsúlyozza Báron lakatosmester: Az elöljáróság, amely ezek után nem mond le, az ragaszkodik a székhez. Tilkos szavazás elrendelését kéri.
Kertész mérnök: Ehhez nem sza-
&


bar 5>t •zaptambaf 6.,i
A legszebb oroszt árgyu film!
A „Volga, Talp" Urat trta éslt
Ezxtlin MaUJgoSym, SarOrcoOy Gyula, tton konük kóras fiütpte
n Volga leánya
Dráros 10 tel vonásban.
Fénye* kísért m&sor.
vazás, hanem elhatározás kell.
Dr. Schlchtanz: Felkérjük az elnököt, hlv|on össze rendkívüli elöljáróság! ülést, ahol vagy elégtételt kapjanak vagy lemond. Ne döntaűnk most azonnal.
Pintarits Vékássy Indítványa mellett van. Titkos szavazás utján döntsenek.
Hosszú, zajos vita, összefüggéstelen hangfoszlányok következnek, amelyből nem leli* semmit érteni.
Kiss elnök: Oerö ur azt mondja, hogy egyénileg mondjanak le. Akkor a póttagokat kell behívni.
Kalmár Zoltán: Az egész elöljáróságnak le kell mondania. Itt lekln-télykérdésröl van szó.
Bazsó: Az egész uysigslászás körűi csupa tévedések vannak. Régente is leszavazták sz elnOkOl, vagy bizottságot, de nem voltak konzekvenciái a dolognak. Nem lehel, hogy három—négy ur valisággal terrorizálja az elöljáróságot. (Nagy zaj). Itt egyes urak súlyos vádskksl jönnek...
Oerö élesen visszafelel a nagy hangzavarban, \'S \'\'
Papp Oszkár: Bizonyítani kell, hogy kik voltak azok az elöljárósági tagok, akik sz ülésről klmenve, s határozat ellen agitáltak.
Oert: Be fogom bizonyítani.
Papp: Igenis, mondjon le az elöljáróság.
Dr. Schlchtanz: Tény, hogy nem voltunk instruálva arról, hogy a kölcsön betáblázása nem adódott tudtára az elöljáróságnak, amely Így meg van sértve. Ez reparációt követel. Az elnökség nem tett ugy, ahogy kellett, vonja le a konzekvenciát. De ez az ügy áthidalható, jöjjenek Össze és határozzanak.
Kiss elnök: Dr. Schlchtanz szavaiból azt veszi észre, hogy ö a bűnbak. 6 teljesen egyedül állt, senki nem volt mellette, erre bejélentette a bank álláspontját. Határozzak el tehát — mondjs, hogy az egész elöljáróság mondjon le, a közgyűlés azután válassza meg az uj elöljáróságot.
Bazsó: Történtek hibák és kiéleződéseké De jobb lesz akkor, ha az elöljáróság lemond ? Az elöljáróság nem érezheti magát megsértve. Az ügyet elmérgesltcttc az elÓIJáriságl
XALA1 KÖZLÖNY
JSSL
tagok egymásközti viszálya. Ne csináljanak drkusil, mert akkor ml li lel vonulunk. Istenre uUMo, án cwk az Iparosság érdekeiért dolgoztam és dolgozom mindég
Szent a béke Oerö: Ól csak az a szándék ve lette, hogy ha az elöljáróság valamit határoz, akkor ahhoz ragaszkodjék is és ne dolgozzék ellene. Ezért visszavonja Indítványát az ^óljdró-ság lemondására vonatkozólag. Nem akart senkit megsérteni, de ez köz-
Oerőnek ez a kijelentése elejét vette minden további kirobbanásnak, esetleg súlyos folytatásnak és ezzel
s béke helyreállott.
Kiss Ernő bejelentette, hogy Samu Lajos alelnök bejelentette levélben tisztéről való lemondását, az elöljáróság azonban a lemondást nem fogadta el, felkérik, hogy vonja azt vissza
A soproni országos iparos kongresszusra Bazsi JAzsef vezetőjegyzői küldik ki.
Éjjel volt, amikor az elöljárósági ülés véget ért.
Az utca néma csendjében s rendőrőrszem ütemes lépései hallatszottak csak. A sötétségben ott állt mini családi ház, az ipartestület székháza, felette pedig a békesség angyala terjesztette ki szárnyait. (B. R)
A Csölle-betörőbanda egyik tagjának letartóztatták a vadházastársát is
Alti tótat Csölléék törtek be nyáron a csurgói főszolgabírói hivatalba b — Kaposvárott a reálgimnázium! kassza fúrással gyanúsítják CsWIét és társalt
Kaposvár, szeptember 4 A betörövezér CsOUe János és két tárta ügyében erélyesen nyomoz tovább a csurgói csendőrség, ahol Miklós tiszthelyettes, őrsparancsnok irányltja az egyre jobbsn szélesülő nyomozás fáradtságos munkáját.
Megírtuk, hogy a Nagykanizsán elfogott M. Dénesi és K. Józsefet Csurgóra szállították a csendőrök, ahol Hadm Lajos főszolgabíró jelenlétében hallgatták ki a gyanúsítottakat
A fiatalemberek töredelmesen beismertek több betörést,
sz ellen a feltevés ellen azonban Wtakoilak, hogy ök hajtották volna végre azokat. Elmondották, hogy ök csak „falaztak-
Csille Jánosnak, akt azután egyedül végezte el a betöréseket.
A csendörségnek az a gyanúja, hogy néhány hónappal ezelőtt
Csfllle János volt az, aki be-tőrt a csurgói főszolgabírói hivatalba, ahonnan magával vitte az egész Járás községeinek a pénziárkulcsatt.
Ugyan ezen az éjjelen
megfúrták a csurgói ki háza Werthelm kasszáját
A csütörtöki napon Kaposvárra kisérték a fiatalembereket. Itt a rendőrség megállapította, hogy M. Dénes és K. József hosszabb ideig laktak albérletben Kaposvárott. Az a gyanú la felmerült ellenük, hogy ók fúrták meg a kaposvári reálgimnázium kasszáját Is,
shonnan 800 pengőt vittek el. Csütörtökön reggel egyébként s kaposvári detektívek őrizett* vették K. József vadházastársát Is, akit szintén átadtak a csendőröknek.
Miklós tiszthelyetles, a csurgói csendőrség őrsparancsnoka most tíznapos körútra Indult a gyanúsítottakkal. Sorra felkeresik szokat a községeket, ahol nagyobb betörések történtek az utóbbi időben. A kaposvári detektívek és csendőrök a közeli napokban házkutatási tartanak a súlyos h\'.slövéssel kórházban fekvő Csölle János zselicszentpáli lakásán, shol értékes bűnjeleket remélnek találni.
Egy lefoglalt zongora tragikomédiája
Érdekes törvényszéki főtárgyalás Keszthelyen
védekezett, hogy zongora volt a lakásban Mártonéinál. 0 abban a hiszem ben voll, hogy az az a zongora, amit ö elsőkben lefoglalt.
A tanúvallomásokból a bíróság megállapította, hogy a lefoglalt zongora valóban nem voll Marton lakásában, de azért volt ott zongora, csak másik, ugy, hogy amikor Pénzes végrehajtó nyolc Ízben felülfog-lalta a zongorái, bár az nem volt azonos a lefoglalt zongorával: nem szándékosan állította kl a hamis fellllfűglalásl okiratot.
A perbeszédek közel négy órán át tartoltak. Pénzes Mihály védője dr. Pillér Arthur keszthelyi ügyvéd volt, aki védence ártatlanságát hangoztatta.
Este hét óra volt, amikor dr. Mutschenbacher Edvln tanácselnök kihirdeite Ítéletét, amely felmentette Pénzes Mihály végrehajtót a vád és következményei alól.
Az ügyész megfellebbezte a törvényszék felmentő ítéletét,
Nemrégen történt, hogy a nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa felelősségre vonta Marton Jenő keszthelyi lakosi azért, mert egy végrehajtás során lefoglalt zongoráját eladta Pécsre. A Zalai Közlöny akkor részletesen foglalkozott ezzel az üggyel. Marton a tárgyalás után feljelentette Pénzes Mihály keszthelyi Idr. járásbirósági végrehajtót és azt állította, hogy a zongora nem Is volt meg a foglalás alkalmával, tehát Pénzes hamisítást követeit el, mikor azt irta a jegyzőkönyvbe, hogy azt felülfoglalta. A vádhatóság a feljelentés alapján 8 rendbeli köz-okirathamlsitás bűntettével vádolta Pénzes Mihályt, akinek ügyét most tátgyalta a Nagykanizsáról Keszthelyre kiszállt törvényszék dr. Mutschenbacher-tanácsa.
Vitéz Csillaghy Oyörgy vezetőügyész rámutatott arra, hogy a végrehajtó egy nem ott levő zongorát foglalt felül.
Pénzes Mihály végrehajló azzal
NAPI HIRIK
NAPIREND IzaptMbseS, sutom bot
Kén. katolikus : Lőrinc. Proititáns:
Viktor, luatlha: Blnl hé 93.

Oyémzertári éjjeli szolgálat, L tó végéig a Merkly-Bclni gyógyueifir Fflet 12.
Vártat Silabáz. ,A Volga lánva\' dráma 10 felvoaisban — Fényes kisíró
Mdsaagtai aapaékaakvral.i 2-11.
— Ma érkezik Nagykanizsára Zadravetz püspök. Ma délben érkezik Nagykanizsára Zadravetz István ferences püspök, a kiváló egyházszónok, aki rövid ideig a plébánián fog tartózkodni és folytatja útját Bucsuszentlászló felé, ahol a szombathelyiek vasárnapi nsgyzarán-doklatán az ünnepi egy háltiónok-latot fogja moodanL A püspököt a ferences papság fogadja sz állomáson.
— Istentiszteletek sorrendje a felsőtemplomban. Szeptember 6-tól kezdődöleg a felsőtemplomban a következő Időben lesznek vasár- és ünnepnapokon a szentmisék: fél 7 órakor csendes mise, 8 órakor polgári fiuitkolásoké, fél 9 órakor a glmnázisláké, 9 órakor az elemi iskolásoké, bároouiegyed 10 órakor katonáké, fél 11 órakor énekes szentmise és szentbeszéd, háromnegyed 12 órakor csendes mise, délután 3 órakor litánia. Hétköznapokon reggel fél 7 órától 8-ig vannak szentmisék.
— Megyei gyűlések hete lesz a Jövő bét. Hétfőn, folyó hó 7-én a kisgyűlés és a közigazgatási bizottság jön össze, szerdán, 9-én pedig a törvényhatósági bizottság nagy érdeklődéssel várt közgyűlését tartják meg.
— A kórházi kápolnára özv. Zsiga Oyuláné 10 pengői adományozott szerkesztőségünk utján.
— Vandáll pusztítás a Horthy Ml klós-utón, A nagykanizsai rend örtég közvagyonroógálás címén bün vádi eljárást indít Benczlk József és Vacsek János kanizsai lakotok ellen, akik a minap az egyik éjszaka borozgatás után végigmentek a Horthy Miklót-uion ét 12 padot felfeszítettek. A kitördelt padokat a kocsiul köee-pén helyezték el, de tzercncsére a rendőrök még idejekorán észrevették, ugy hogy nem történt különösebb szerencsétlenség.
— Halálra gázolta a vonat. A nagykanizsai személyvonat Balatonszárszó mellett halálra gázolta a szárszól állomás sorompóőrét, aki vlgyázatlanul engedte le a sorompói és a mozdony elkapta. A vizsgálat megindult.
Elsőrendű növendókhus
t kgr. 80 ftllár
borjúhús i r-tői i-ao r-ig
kapható Eostorognyán
Weiaz Ferenc-nái
Jugoszláv katonaszökevényt,
álmebajoat vagy azélhámost fogott a rsadőrzég ?
Csurgó, szeptember 4
Minap reggel Jelentkezelt Csurgón, Hadm Lajos főszolgabírónál egy intelligens kinézésű ember, aki elmondotta, hogy Mayer Qyulának hívják, Jugoszláv katonaszökevény és legutóbb a ntsi katonai fogházból szökött meg. Azéit zárták a fogházba, mert nem akart katonai szolgálatot teljesíteni.
A főszolgabírótól kapott Igazolvánnyal Mayer Kaposvárra ment, ahol csütörtökön véletlenül egy detektív igazoltatta. Előállítása alkalmával megmotozták és kiderült, hogy mese a nisl fogházhistória, mert Mayer nemrég szabadott ki egy dunántull kórházból. Mayert elhelyezték a kaposvári kórház elme-osztályán, egyuttsi nyomozás Indult előéletének tisztázására
— Kinevezés. P. Vinkovlts Viktor, a ferencesrend tartományfőnöke, P. Horváth Kálmán Domonkost Budapestről a sümegi rendház főnökévé kinevezte.
— A Faragó-festőiskola Bajzautca 3. sz. alatt megnyílt. Növendékeket még felvesznek (hsvl 10 P.)
— Az Ipartestületi Dalárda tagjait felkérjük, hogv folyó hó 6-án délután 2 órakor az ipartestületben teljes tzámban megjelenni szlves-kedjenck. Elnökség.
Ha olcsón é. divatosan
akar öltözködni, keresse fel
BÁRON MICI
szalonját, Horthy ■ikláo-ot L szám
Ugyanott tanulóleányok felvétetnek
— Olcsóbbak lettek a városi lakások — Kaposvárott Kaposvár városnak több klslakásos bérháza van, amelyekben egyszerű munkásemberek laknak. A nehéz viszonyokra való tekintettel a város most lényegesen leszállította a kislakások béréi. A lakbérredukció november 1-én lép életbe.
—őrizetbe vettek Kanizsán egy betörés miatt körözött asszonyt A nagykanizsai rendőrség örlzelbe vette K. Györgyné Jelenleg kanizsai lakost, akit még egy 1929. évben elkövetett betörés miatt köröz a szombathelyi törvényszék. K. Györgynél, aki vadházastársánál lakott NagykaoJzsán, a rendőrség már át is adta a kanizsai ügyészségnek.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modemül berendezett műhelyében
mos, hát, tisztit és plliséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállatok.
dallérolt 10 és 12 fillér. OyOJtöWep: Horthy Mlklós-ut 8. OyárUtop; Hunyadl-u. 19.
---- -ZALAI KÖZLÖNY__
SPORTÉLET
■agyar győzelem-széria a marseillesi úszóversenyeken
1931. szeplembcr 5._
Ugat Ibaf&átai sssajsl faiakssnx kaMst nívpAt
Barfs egykor leggazdagabb bor-
Barca, ampteuber 4
Siomoru szenzációja van Barcs haldokló gazdasági világának kedd reggel óta. A közOnség egykor leggazdagabb polgára, Schmldt Fülöp 70 éves bornagykereskedő Öngyilkossági szándékból a fáskamrájában mellbelfltte, majJ lelakittWIs magát. Mire rátaláltak, már nem lehetett tegileni a szerencsétlen emberen.
Schmldlet, mint annyi más egslsz-tendál, Trianon lette tOnkre. Békében az egész Horvátország borter-! mését ó vásárolta Össze. Üzletköre a Száváig terjedt. Legendákat meséllek a vagyonáról. El só vlrlllse volt Barcsnak és tsgja voll Somogy vármegye törvényhatósági blzotlsá gának is.
Az egymást követő válságok meg-rokkantoHák ezt az imponáló kereskedelmi gépezetei. Legutóbb egyetlen vállalkozása sem sikerült. Szint* üldözte a balszerencse. Az elmúlt napokban már arról is hallott, hogy csődöt kérnek ellene a hitelezői. Valószínűleg ez a meddő küzdelem vette el kedvét és sdta a halálos fegyvert Barcs egykor leggazdagabb polgárának a kelébe.
- Családi házak, villák, ga^on-szobák berendezését egyszerit ét di-szes bútorokkal, szolid kivitelben és olcsó árban, kívánatra hosszú fizetési kedvezménnyel: Kopsleln butor-áruház Nagykaniisán, Horthy Miklósul 4. szám.
MarselUo, szeptember 4 A mai úszóversenyen, amelyen a magyar válogalolt uszógárda ls résztvett, a magyar versenyzők a nagyszámú nézőközönség előtt az.összes versenyszámokban győzelmét aratlak. A közönség különösen Halsssyt részesítette meleg Ünneplésben és Sablont konzul átnyújtotta neki és
■•UlMásil a k Oldalam Maoy-kanlxaa labdariaaábajiaak-aágáért
Nagykaolsaa, szeptember 4 A Levenle Labdarugó Szövetség u|onnan megválasztott lisztlksra tegnap tartotta első tanácsülését, melyen kiírta N/gylunlzaa várót labdaiugó bajnokságát A bajnokság kétfordulós ószi-tavaszl. A győztes Nsgykaniisa bajnoka dmet, a város serlegét és 11 nagy ezUsI érmet kap, a Il-lk helyeseli II kis ezüst érmei, mlg a lll-lk helyezett 11 bronz érmet.
Az egyesületek tartoznak nevezéselkel folyó hó 7-én este 6 éráig (hétfő) Schniher és Qir.dör cégnél leadni. Később beérkező nevezések nem vétetnek figyelembe. Tekintettel a nehéz gazdasági viszonyokra, az Igazolási dijai az intézőbizottság 50 fillérre mérsékelte. Hétfőn eate fél 9 órakor az iparotianonclskolábtn ujabb
Székelynek Marseille város emlékérméi. A verseny eredményei a következők: 100 méteres gyorsutzái: 1. Székely 1 p. 026 mp, 2. Boros 1 p. 03 8 mp. 100 méteres hátúszás. 1. Nagy I p. 17-6 mp. 400 méteres nemzetközi gyorsúszás: 1. vilét llalassy 5 p. 16 2 mp., 2, Szabados 6 p. 22 4 mp.
Ülést tart, melyen megejti a sorsolásokat, ugy, hogy a bajnokság első mérkőzései m\'r vasárnap, I. hó 13-án kerülnek lejátszásra.
A nemzetközi kerékpárverseny mezőnye ma délelőtt érkezik Nagykanizsára
Nagykanizsa, neptember 4 A nagyszabású, többnapos országúti kerékpárverseny, mely péntektől egészen keddig, öt napon keresztül tart és 1043 kllóméter a távja, kerékpárosai ma délelölt 9-10 óra körül érkeznek Pécsről Kaposváron keresztül Nagykanizsára. A versenyben 67 kerékpáros indult Budapestről pénteken hajnalban 5 órakor. A versenyzők kOzötl van Olaszország válogatott kerékpárcsspata, mely világviszonylatban ls a legelsők kOzé tartozik. A legjobb versenyzőjük Carlottt, akit maguk az olaszok a profi vllág-
S
bajnok utódjának tartanak. A jugoszláv színeket Erdélyi szabadkai versenyző képviseli. A magyarok közül S világbajnoki kiküldött Nemes és Jdllcs, továbbá Szenes, Vlda és Szel-fert indulnak a legtöbb eséllyel.
A versenyrendezőség Nagykanizsán frissítő és ellenőr* állomást áüMt lel, mely sz E0tvto-Iéra».az újonnan épített vtiágágy ftOzatátoaa van.
A versenyzőket két zsűrhutó és egy teherautó, valamint a pótlások klllön autója kíséri. A rendetőség felkéli a verseny utvonalába eső lakosokat, hogy a versenyzők testi épsége és a verseny sima lebonyolítása érdekében támogassák a versenyzőket és a rendezőket
(A Nagykanizsai Polgári Lövész-egyetület) közli I. tagjaival, hogy folyó bő 6-án vatáraap d. u. 3 ómtól a Csengery-uti Stern-féle téglagyárban céllövő gyakorlatot tart ét kéri, hogy a L tagok szíveskedjenek minél nagyobb számban megjelenni.
(A levente blróblzottaág) I. hó 6-án vasárnap délelőtt 11 órakor taggyűlést tart a Központ kávéház szuterén helyiségében, melyre a tagok teljes siámu megjelenését kéri az Elnökség._
Szombaton és vasárnap
fliSUQtBfiS Ml
a Ma rkó féle vendéglőben Abonnentek felvétetnek.
Nagy szövet aukció
100 férfiöltönyre való szövetet árusítok ki.
Egy teljes férfiöltönyre való, 3 méter 140 cm. széles jó minőségű szövetek
15—45 pengőig.
Nagy tétel tiMta«yap»u öltönysaövet fekete és sötétkék színben, alkalmi vétel, métere O P
Etőirásosfatésetimhaés fehérnemű anyagok minden minőségben, a iegolctóbb árakon, nagy választékban.
Ezenkívül maradék vásznak, mosóselymek féláron kaphatók.
Újdonságok az őszi szezonra már megérkeztek.
Kimhner divatáruháza
Nagykanizsa* Főút 3. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
1881. ntp*cmbtt 5
nr
BIZTOS
eredményi cuk ugy ér cl, ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő, messze vidéken I* elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kiadóhivatal Pó-ut 5. (aa udvarban.) Tel. 78.
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 5 (szombat)
BmUimM 9.18 A 2. boavéd gv. ezred lene karinak bangveraenya. 9J0 H. 3.45 A bangv. folyt. 11 10 tWetközl vizjel-zóaiolgiisL 12 Déli hsrsngszó. 12.06 A Mindils-izalonzenekar hangversenye. 12,29 H. 12 36 A hangv. folyt. 13 Idójellás. 14.45 H. 16 Metél. 18 *5 Időjelzés 17 B. 17.35 Zenekari hangverseny. 18.30 Mit Üzen a rádió. 19 Dalest 20 „Holnap délig vsgy soha*. Lengyel Józsel 3 lelv. bohózatának elósdáss. UUns Időjelzés, IdőJMi
Jelentés. Maid cigányzene,
Báes 1130 ét 12.40 Zenekari hangverseny. 13 IS O. 16 Zenekari hangverseny. 19 Opers E. 23 a.
KÖZQiSDiSii
A magyar biaxa-axport
Budapest, azeptember 4 Az idei gabonakampány megkezdése elölt megtzervezett exporlszin-dikátua eddig Oaazeaen fél millió mázta búzát tzállit a külföldre é* pedig legnagyobbrészt hajóárut, amelyek a nyugati országok, elsősorban Franciaország leié irányultak. Oaszei exportálható búzakészletünk mintegy 3 millió mázsa amelynek vételára a mai értékesítési lehetőségek mellett alig 30 millió pengő és cz az Összeg sem a gazdáknak, sem az országnak nem annyira sllrgös, hogy az átmenetileg szünetelő exportforgalom komoly gondot okozhatna.
Szólóosomagolishoz Manilla
(gyökérspárga) Baromfi
erőtakarmányok
Gabona
csávázószerek
(por és nedves pácok)
Műtrágyák
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mátrigya, termény ét nóvány-vádótzerek kereskedésében
Nagykánlzsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Teleion: 130.
Urlekl zárlat
Pária 20-12, Loadoe 24 93\'/é. Nstrvor 513--. Brtkeel 7l\'47Vi. Mila» 2M2, Madrid 43*96, Amsterdam 206 72, Bérit 12133, Wka 7110, lolla M2. Práu 18-20. Versé 57 30, Budapest M-OtVl Belgfid 9 06, Bakukat IWi
Ternéaytózsde
\'. n| 77-es 8-30 8-60 78-tf 845 - 374, 79-m 360 — 8*90 80-a* 370 - 900, dnáai 77-ai 810 3 30, TS-aa 328 - 8-46, 79<t 8-40 - 860 30-«a 880 — 370, Rom 8-60-870 tik. trpa uj 14-ÍO—1500, sötirpa IfrOO-17-00, aak I600-1625, leoaert 14f0 14-23, rapce—•-•—, korpe 9 65-9-78.
A Heauatl Batk Uriu-árfalyiaal
VALl/TÁK
SL
tr. k.
L 27-60 2* 00 ■ 7WM0-80 19-90 1710 Dán k. 151*90-1(8-90 Dinár 10-00 10-14 DeOár 871*7347*73 Fraada 1.22-50-23 9 J KolL 229-40 231-20 Lennel 63-50-64-30 Leu ?-39 3-48
Levt 4 09-419 Lka 29 7B-IO-1S Márki 134-80 136 40 Horvétl52 OO-154-OO
tchul 79-754076 Ivijd I. I10-80II2-M s \'hk. \'52-20-if 4*20
dbvuAk
AksL 529-20 231 60 Betarfcl 10-03 10 13 bwon 134-95-13685 Britszel 79*25 80 03 Bakarait 3*38-3*42 Kopenb. 152 0613365 Loedoe 27*44-27 92 Madrid 4960-53 60 Milano 29*74-30 04 Nesryor (69-89-73 20 Oszló l [206-133-66 Fárlt 2230-2252 Pián t\'.*8S-17*0l SaóGt 4*11-4*17 Kookh. 152-20-153 80 Vaiió 6363-64-35 Wlas 7992*72 ÍTiidi 1 072-11192
Ne okozzon Önnek fejtörést avacsora gondja, Esterházy felvágottól megtellik a gyomra.
10 dkgr. húsos csemege császárhus 15 „ legfinomabb pariser 10 „ omlós csemege szalonna 5 „ májpástétom 3 drb. zöldpaprika
P l-BO
10 dkgr. vegyes felvágott 10 „ töpörtő
10 , om\'ós csemege szalonna 10 . teavaj 3 drb. kovászos uborka
10 dkgr. göngyöli sonka
10 . teavaj
5 , Plck szalámi
5 „ trappista sajt
3 „ francia mustár
P l-BO P l-BO
Étkezés után megnyalja a tiz ujját, Megfogadja: többé nem eszik más vacsorát!
Kendeiésre: Esterházy Lerakat
(Ulxftox sjutllUva
Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2. Ztur *«ndí„l«ek, Nagytrafik mellett. Telefon: 3-93.
Sariánáiár
felhaltál 649, skdartan 216. - »&* riadt 1*14-1*16, szedeti W2-I-16, tafttt
» sitewraJS
(W-tttTsnaol ial()iL^lo00^ak>«ai auybaa 1*24—0 00, sstr 1*42 0*00, hm I 2Í-I-62. tzilonwkt Kitértél 1-38-1*48.
Klaája: Bélsalal Hytnaáa és Upkiaáé Vállalat, Rankaaiuáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
kitsrarbaa tatWaa i NacytuutaMi 78. ss.
APRÓHIRDETÉSEK
Az .p«4U/drt4»i. 4t|« io..«« se taiér.
lovábbl Illa 3 áUJér. Vadr- í. HtW» „ól. so fUltr. mladM lovábbl u4 4l|a • W-SMSIa « (Xauku. 10 .rílj » tOlir, további dija • HH«r. Oúsuí • alai l.jibb biinkbít áltó i.ó k« UÍMk ixiattleUk.
Álll.l k«MÍ»a»k 50*. anpSatajr-HMoMaak S (*l) moffA taaslfsa alal a roleslaees klajvalla, aartaeWarla elkarűldM iMoerr alöro
■itskb, 2 izobs, konyha át mallék-hetykégekbói átló, más adómentes, vtz-vezetékes cssládl hátat keresek megvé-teire. AJánklokst t kiadóhivatalba káték.
ftráhlk, kirándulók I Bslstonbeiénr-ben a Páll szállodában Igen olosóa kapták s teljes elláliit izobávsl s fűrdókablnnal 3225
november t-re Sngár nt 28. szám sktt egy tzép 2 szobi, elóstoba és meilék-helyUétekbal álló lakát, vízvezetékkel. -Bővebbet ugyanott
f \'Főnt mentén I2W) tiszta hsunot hozó Mar eladó. Cím kiadóban. 3796
(•IstMstillJilni t kialaknlt őszl-léll divat szerint nagy válaartékban kaphatók. Hsthuaa ftaay, Zrínyi Mlklóeu. 40.
4056
Több egy szobás lakáé mellékhelyiségekkel kiadó Petófl ut 42. atitt. 3492
Dsatsohss Vraalala, mit gulem lahresteaniH, mebt Stelle Hr 18. Sept. ab MMl Zuschrtftea tibekn nnlcr „Hll Spanyk" aa dia Had. 4045
klváraakaH url család tehrenne két dUkleányt (eselkg felnőtt) teljes ellátám, fttdőtaoba és zongora hssznilsltil. Mara nyelv gyakwtit. Ont a Hadfean. 488
(•alséri leiny él Ha tOtétkék kalap ét sapka Kaufmann Károly etgnél beszerezhető. 4018
Taljaaaa kai»aba|árata, oelao-aaa katsrszaH mumhm klaát —
J78t
HaMalaala áikndóen kapható Sípos Andor. Muszel át Frkdenthal, Teutsch Qusaiav. vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél ét a KözUaztvbelók Szövetkezeténél. — Tejközpont 20 7
Mafcetj*u»aljaa«a. Fonottbulu, koaár ét nidszékfotás ülésnél, Főnt 4. 3029
Diákat. >MI iliklsiayl urlss. Jó
ellitisra vállal úrinő. Clm a kUrjóbsit 3782
Jó állapotban kv6 I. ont. karaeke-" ilaal kkolal t------ —■"- — "
a kiadóban,
I könyvek eladók. | Bővebbet
4C62
•Inaáalata tanulót leijei ellátásra el-foatd uri cstlád. Bővebbet vltéi Tóth Réli üzletében^_______W73
HIMH UJ Ismét luphttó Tejköz-pon\'nil Telefon 349. 3721
ZaaaarataalUa. Kezdők, hzUdók lelkiismeretes tinllását olcsón válklom. Clm a kiadóban. 3951
Máj*
Clm t
4002
__Horthy Miklós ut elején egy.
esetleg két nép nagy uoba bútorral vagy anélkuL Clm a kiadóban. 4043
kiadó Szemete utca Vb.
lakás
novemberre 3953
■Mé tzonnaln hároraazobii esalidl ház Kowuth térea. — Bővebbet Koeiuih-tér II. *63
Oalaaaaa bútorozott különbejáritu utcai tzoba uonntl trfsdó — Arany János utet 4. 4067
Olcsóbb lett
« trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsiros
trappistasajt . . P 8-40 >/4 kg. legfinomabb
teavaj...... P—*80
\'/< kg. legfinomabb
főzővaj.....P —"T5
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-_
MtSMüll
cégnél. _
Árverési hirdetmény.
Az iharosberénvl legeltetési társulat tulajdonát képe2Ő nagy vendéglőiét és kiskorcsmálát tolyó évi szeptember hó 14-én d. e. 9 órakor a helyszinén nyilvános árverésen 3 évre haszonbérbe adjuk.
Klkiól\'ási ár 1200 és 600 pengő. Bánatpénz 300 és ISO pengő. Az árverési fel ételek a társulati elnöknél bármikor megtudhatók. Iharosberény, 1931. augusztus 31.
Uj. Oierenyát láaoi ú. Fái Iitoi ú.
legyző. «3t elnök.
Olcsó t ön te vcfici rdútót. Olcsó! Meg/gtfek q rddlóu/donsdgofc/|
STANDARD 2a hangszőrós rádió hálózatra kapcsolható
havi réaxlot 7-BO M"Ofi
ACCIO TCLEFONOYÁRI 2 1 csöves hangszórós rádió
havi ráaxlat 7*— ptagl ORION 7018. u. 2-|-l csöves hangszórós rádió
haal péaxlat 7-— pengő.
Philips kiskombináoió és Modern vevA
v leszállított gyári áron.
Taiafunksn újdonságok I
Díjtalan bemulatái
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet
rádl* éa gramafon osztálya.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 201. szám
Nagykanizsa 1931. szeptember 6, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Kcaztbelyl flókktadóhlvatal: Koerath-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
Elófizeléal in: egy hőn 1 pengi SO Hite. Telelőn- / \'\'erkcOlóaég 431. Uim, (é|lel 78J \' \\ Kiadóhivatal 78. Keaalhelyl (lók 22
Magyar győzelmek
dicsőségétől hangos ai egész müveit világol belógó érdeklődés. Egyik nap a párisi uszó-stadiont veri fel s magyar győzhetetlenség csodálatot ébresztő bizonyságtétele, másik nap a vízipóló magyar művelői vívnak ekőbbaéget minden nemzetek kőzött, Harmadik napon már Mursellleben repülnek az élre a magyar színek a nemzetek nemes vetélkedésében.
Mintha valami csodálatos szimbólum volna abban, hogy egy csonka ország csonki Ha, egy féllábú magyar fiatalember győzte le a hatalmas erőtől, duzzadó francia nemzet erőteljes, épkézláb fiát
Nem tudjuk: a hatalmas francia nemzet nem dőhben-e rá arra a gondolatra, hwy az arany balalma, a diplomácia ügyessége, a fegyverek ereje az 0 kezében van, a nemzetközi összeköttetések szálalt szintén ö tartli a kezében, a népességnek számbeli túlsúlyával Is ö uralkodik Európa felelt, övé a szerencse nyomán fékadt dicsőség, de a legyőzött, a leigázott kis csonka ma-
Sar nemzet még csonka fiában is >b ügyességei képvisel, mlut ők, a h ital masak, a győzők, a világ ural? Itt az egyéni, a faji ügyesség terén, ahol nem a szerencse, nem az arany és a fegyerek hatalma, nem a tömegek és az összeköttetések mérve az Irányadó, ahol nem a vak izerencse osztja a babért, hanem az egyéni kitartás, a faji erő és űgyei-leg, Itt e téren már nem az övé a pálma, a siker, az elsőség. Itt e téren, a más tereken ép az általa legyőzöl) törpe, csonka nemzet az «»ö az európai nemzetek között. Kemény, szinte emberietlen érzés-világ kellene ahhoz, hogy még a\' büszke, diadalittas fegyeres győzőkben ls fel ne ébredjen — nem a részvél — hanem a tisztelet, az elismerés érzése a fegyverrel ugyan legyőzött, de a más, az ügyesség, a kitartás terén győzők felé.
A plátói Igazságénetből, a plátói liszleletsdásból azonban már elegünk van. Sok vitézi tornánek arénáján mutattuk már meg, hopy nem Vagyunk senki fia*. Sok fiunk bir-ntve vonla már ránk, magyarokra a vlftg figyelmét és elismeréséi. De mír azt ls Mrhttnénk, hogy ennek a dicsőségnek legyen már valami kenyérbe, húsba, vérbe, életbe vágó eredménye ls.
Mert loglkállanság, vagy pedig cinikus logika kell ahhoz, hogy kijár ugyan számunkra az elismerés, a lapj, a dicséret, a babér, — csak a kenyér, az élet leKMŐsége nem — azoktól, akikkel szemben a fegyve-\'ek vjk szerencséjének mezején lettünk szerencsétlenek. , Nemcsak babért és elismerést, de kenyeret és életet kiván az ollmpiá-szokon győző magyar nemzet az oll legyőzöttektől. Az hisszük, ez a kívánság nem szerénytelen követelés 31 európai fórumon a csonka ország részétől.
Ixabella főhercegnő meg&ali
Alfonz király megkésve, már csak a főhercegnő halottaságyához érkezett
Budapest, szeptember 5 Izabella főhercegnő ma reggel fél 8 órakor meghall. Holltestél a bonctan! intézetbe szállították, ahol bebalzsamozzák. Alfonz spanyol exVi-rály ma reggel 9 óikkor érkezett rokona látogatására, de már csak a halottal ágynál jetenheteit meg. Az exklrály részt vesz a főhercegasz-szony temetésén. A kormányzó és
gróf Károlyt miniszterelnök Izabella a főhercegasszony halála alkalmából meleghangú részvéltávlralot intézett Frigyej főherceghez.
Az elhunytat hélfön temetik a Mátyás-templomban. A kormányzó hatnapos országos gyászt rendelt el a honvédség részére. Az országos gyász szeptember 9 én, szerdán kezdődik.
Hága a vámunió ellen dftntfttt
nyolc szavazattal, hét ellenében
Oenf, szeptember 5 A hágai törvényszéknek a német-osztrák vámunió kérdésében hozolt és ma közzétett szakériói véleménye nyolc szavazattal hét ellenében a következő eredményre ju\'.ott: .Németország és Ausztria között az 1931.
IrártyelVei alapján és határai között létrelött rendszer a diniben, 1922. október negyedikén aláirt egyes számú jegyzőkönyvvel nem egyeztethető össze-.
Jt nlmaM elefMae nem ok SefeSer hmonddadra
béoö, szeptember 5
Buresch szövetségi kancellár egy
intervju során a Wiener Miltagzei-tung munkitárrának kérdésére, hogy Dr. Schober Oenfb: való elutazása előli lényjeg átnyújtotta neki lemondását, kijelentette, hogy a dolgot Schober visszatérte ulán beszéli majd meg- A vámunió tervének elejtése semmi esetre sem szolgálhat okul Srnobernek arra, hogy lemondjon. Egészen máskép alakul azonban a kérdés, hl Dr. Curtlus birodalmi külügyminiszter a genfi kudarc következtében le akar mondani. Ebben az esetben Schobernek ls le kell mondani.
A miniszterelnök szerdán részletes tájéhoztatást ad az államháztartás helyzetéről
Walhó nagyfelentíMgü tárgyalásai Genfben
szerződéseket megfelelő módon kihasználni arra, hogy azok a gazdasági helyzet javulását mozdítsák elő.
A bizottságban ugy a kereskedelmi, mint a földművelésügyi miniszter Ismerlelni fogjVk a magángazdaság talpraállitására vonatkozó és ugy az agrártársadalom, mini az Ipar és kereskedelem megsegítése érdekében szükséges Intézkedéseket és a miniszterelnök gazdasági programjával kapcsolatban tájékoztatást adnak a kérdésről.
Budapest, szeptember 5 Walkó Lajos külügyminiszter Genfben nagy jelentőségű tárgyalásokat \'folytat, ezek azonban semmiféle köl-csönlárgyalájsal nincsenek összefüggésben. A külügyminiszter adatokat bocsát a vezérférfiak rendelkezésére és azt akarja elérni, hogy azok személyesen foglalkozva a kérdéssel Ismerjék meg Magyarország pénzügyi helyzetét.
Budapest, szeptember 8 A 33-as országol blzotlság állal delegált 6 os bi:ottság ma a kultuszminisztériumban folytatta munkáját, ahol sorra vette a lárca költségvetésének tétetett. A bl;oíts/g ma nem fejezte be munkáját és azt szerda délután folytatja.
A kultusztárca költségvetése után a földművelésügyi, majd a belügyi tárca költségvetése kerül sorra.
A 33-as blzotlság szerdal ülésén Károlyi Qyula gróf mlolszlerelnök részletes tájékoztatást ad az államháztartás helyzetéről és ismertetni fogja azt a gazdasági programot, amely a gazdasági helyzet megjivl-lására irányul.
A miniszterelnök a bizottság elé fogja tárni, hog/ az export fejlesztése és előiegllése érdekében milyen intézkedéseket kíván lolyamatba lenni és hogyan fogja a már megkötött és ezután megkötendő kereskedelmi
Mágia letartóztatták a valutsosampáaz Walnrék bankárt
Budapest, szeptember 5 (Éjszakai rádlójelentés) Mint ls-meretes, Welnréb Oszkár bécsi bankári, aki 28 000 pengővel el akarta hagyni - Magyarországod, elutazása elölt valutacsempészés vádjával őrizetbe vette a budapesti főkapitányság a mátyásföldi repülőtéren. A főkapitányságon azombaton este kihirdették Welnréb elölt az elózeles letartóztatásától szóló végzést.
Kormányválság Romániában
Bukarest, szeptember 6 (Éjszakai rádlójelentés) Az Ade-verul érteiüléie srerlnt Jorga mint zterelnök ma kihallgatáson jelenik meg a királynál, akinek ez alkalommal nyujlja át az összkormány lemondását. A lemondás oka állll&-Irg a kormány tagjainak az az impicssziójt, amely szerint a király az utóbbi Időben nem volt meg-e\'égedve a kormányzat intézkedéseivel.
H|s|sastyl aW psilvstság
olnSkjolSItJe
Az Európa-bizottság befejezte ülésszakát Budapest, azeptember 5 A Népszövetség hétfői közgyűlésén választják meg a jövő évi elnököt. Az elnöki tisztség betöltése körül különböző kombinációk vannak, amelyek a svéd, görög vagy magyar állam delegátusát kombinálják az elnöki tisztségre. A választás titkos. Előre biztosat senki sem tud. Mindeneidre kitűntető figyelem Apponyl gróffal szemben, hogy őt, mint „ Népszövetség komoly elnökjelölljé i emlegetik.
Oenf, szeptember 6 Az Európa Bizottság ma délben befejezte negyedik ülésszakái azzal, hogy elfogadta a kordlnációs bizoll-aágban előkészíteti jelentést, amelyei a Népszövetség közgyűlése elé letjeszlenek. A mai ülés nagyobb részéi az orosz delegáció résréiöl májusban javasolt gazdasági meg nem támadást egyezménnyel kapcsolatos eljárás megvitatása töltölte kl. A francia pénzügyminiszter kijelentette, hojy nem fogadja el az orosz javaslatol.
A közeli napokban élatba-láptatik a 3%-os forgalmi-adót
Budapest, szeptember 5 Gazdasági körökben elterjedt hírek szerint már a közeli napokban életbeléptelik a 3%-os forgalmladó kulcsol és ezzel egyidejűleg a pénzügyminisztérium felmondja az Bsz-szes forgalmladó-dlalányokal.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. tzepl
ileffiBer 6 snictoshoz.
Ax utóbbi idők össszes kanlxsal betöréseinek tetteseit fogta el a rendőrség a péntek esti orkánban a temetöparton
A kapitányság vezetőjének elismerő nyilatkozata a Deák-téri betörés ügyében a detektívek és a „Zalai Közlöny" munkásságáról
Egy kofferból kerültök elő a betör őszerszámok és egy kési fúrógép. Megtalálták a fényképezőgépekei Is egy kivételével, amelyet egy buda-
Nagykanizsa, szeptember 5
Tegnapi számunkban röviden Je-lenteltflk azl az érdekes belörőfo-gást, melynek során pénteken esle a Makovllzky cukrászda, valamint a Vallcs és Deutsch cég betörfiil a nagykanizsai rendőrség ártalmatlanná telte.
Bogmar JOMO/ M/«IM<M
Pltchta István és Baumgarten Elemér nyomára a Zalai Közlöny riportja utján egy kisfiú, a 14 éves Bognár József vezette a rendőrséget. aki pénteken délután a gflrflg-kalollkus temető környékén a bokrok aljában, levelektől eltakarva, több rud szalámit, szsrdinlásdobozt éa több tábla csokoládé* fedezeit fel. Röglön eszébe Jutott, bogy a Zalai Közlöny-bta olvasott a Mako-vitzky-féle, valamint a Vallcs és Deutsch-céghez történi betörésről. Azonnal berohant a Vallcs és D.-utsch céghez, ahol épp akkor egy detek-tlwel találkozott. Közölte a leifedezését, mire telefonon értesítették a kapitányságot, ahonnan kiszálllak a görögkatolikus temető bokraihoz. A két detektív\' Itt lesben állt, várva, hogy kik fognak eljönni a lopott holmikért.
A Is/arMsToMa
A detektívek órákon keresztül türelmesen váriák elrejtőzve a betörök érkezését. Közben 7 órs tájban megeredi sz eső, majd kitört a vihar ls. Koromsötétség borította az egész környéket. Két lépésnyire sem lehetett ellátni. Ennek dacára s detektívek bőrig ázva posztoltak leshe-lytiken.
Háromnegyed 8 óra tájban futóléptekre lettek figyelmetek a detektívek, majd a sötétből két lihegő alak bukkant elő. A lopott holmik rejtekhelyén megálltak és egyenként szedegették elő az árul. Amikor már tele volt mind a két kezük, a detektívek előugrottak ét megadásra szólították fel a fiatalemberekel. Mind a keltőt a rendőrségre kisérték, ahol megállapították, hogy Pllchia Utvánnal és Baumgarten Elemérrel azonosak.
Vallanak a betörött
Piichta és Baumgarten a detektívek első kérdéseire nyomban bevallották, hogy ők követték el a Deák-téri kettős betörést. Elmondották, hogy csütörtökön hajnalban fél 3 óra tájban mentek fi Kölcsey-utcal kapuhoz, amelyet Baumgarten nyitott fel álkulcscsal.
A lopott holmikkal felpakolva, nagy kerülővel a Teleki-utcán és a
légiagyári vasuli hidon ál a töltésre mentek, ahol a sövény védelme alatt elérték a görögkatolikus temetői Ili elrejtenék a bokorban az árut éa
hazamentek. Uközben, hazafelé menet eszegették a Makovitzky-cukrászdából lopott süteményeket és
bonbonokat, melyek elszórt címkéit a detektívek meg Is találták a sétakertben.
Csütörtökön ette Ismét felkeretlék a rejtekhelyet, ahonnan egy rud szalámit, egy üveg likőrt és néhány tábla csokoládéi vetlek magukhoi. Kimentek a mezőre és az egyik kukoricásban lakmároztak.
Régebbi tllaSk
Vallatásuk során a fiatal betörök elmondották, hogv ők követték el márciusban a Deák-tér 9 szám alatti Kelemen féle betöriit Is és ugyancsak kél hónappal ezelőtt ők Jártak Szabó Antal rádlóOztetében Is, ahonnan fényképező gépeket vittek magukkal.
Piichta és Biumgsrten hónapokkal ezelőtt be akart törni az Unger Tóth féle vaskereskedésbe .is. Az udvarra nyiló ajtó lakatját már le is fetzl-tették, de ekkor a zajra at emeleten kinyílt egy ablak, mire ók elmenekültek. Kél héttel ezeMHt be akartak törni a Htrsch és Szegő féle llzlelbe Is, de a lakat leverSse után olyan félelem vett erőt rajluk, hogy felhagytak a további kiaérlettel.
A Köztisztviselők Szövetkezetébe még a léten akartak betörni Mtr a lakatot it leverték, de egy arrajövö részegembertöl megijedtek ét abba-hagyták a munkát. Beismerték végül a néhány nap előtti Horthy Miklósul 41 szám alatti betörési kísérletet is.
PllcCUa volt a tolbu/M
Baumgarten Elemér elmondotta kihallgatása során, hogy minden esetben Pllchia biztatta őt a betörésekre. Piichta szerezte be a betörö-szerszámokat is.
A detektívek ctüiörlökön korán rrggel házkutatási tartottak Piichta litván Szemere-ulcai lakásán. A bűnjelek rövideten előkerüllek a pincéből, ahová a fiatal betörő rejtette voll a70kat.
pesti zálogházban zálogosítottak el. Pllchia tzerenciétlen édesany|a majdnem önkívületi állapotba Jutott, amikor megtudta, hogy miben veit részt a fia.
Hisonló megdöbbenéssel értesült Baumgarten édesapja it fia sulyot bűnéről. A vigasztalhatatlan apa keaervet zokogásba tört ki, ugy hogy matuk s detektívek la megrendülve álltak a becsületes szülök fájdtima elölt •
Helysslal assaile
Szombaton déielő.t a detektívek helyszíni szemlére vitték a betörőket, betöréseik színhelyére.
A Vallct te DeuUch-cég előtt ekkor olyan hatalmat tömeg verődött öttze, hogy telefonon rendőri segítséget kellett kérni a kivánctiik tzét-oszlalására
Solyastty remStírtantícmom nyiliUkosafa
A betöréssel kapcsolatban a Zalai Közlöny munkatársa kérdést intézelt
Sotymossy László rendőrtsnácsothoz, a kanizsai rendőrkapitányság vezetőjéhez, aki a legnagyobb megelé-gedét hangján nyilatkozott fáradhatatlan bűnügyi tisztviselői munkájáról.
— f*tY erkülotl és visszatart* halina van önnek a gyorsan lefolytatott és slketrol befelezett nyomozásnak — mondotta Botymossy rendőrtsnicaoe. — Nehéi télnek nézünk elébo, de a bűnözésre hajlamosak meggyözMhottek most legalább nrról, hogy a rendőrség tüz-zel-vassnl mindont elkövet a vagyonbiztonság érdekében Csak Idő kérdése, hogy a tettes kterekerül|Sn. de egyszer minden ünyosaége dacára is bekövot-kozik ez.
— Bllsmeréasel adózom a Zalai Kösltny-nek is, amiért rlport)ával belekapcsolódott a rendőrség munkájába és elAsegitette a nyomozási Ebben az 0p\\ ben tagadhatatlan érdeme van a sajtónak éa ez essk megerősít sbbell meggyözódénemben, hogy a hivatását komolyan teltogó újságíró és s rendőrség megértő együttműködése hathatósan szolgálja a lakosaág érdekelt.
— Kik vettek részt a nyomozás munkájában, vetettük tel a kérdést.\'
Erről nem nyüstkozhatom. Nem szeretőm a ssomélyl kultuszt, de snnyit mondhatok, hogy nagyon, de nsgyon meg vagyok elégedve a tisztviselőim munkájával.
A kapitányság vezetőjének fenti nyilatkozata dacéra sem mulsszt-hatjuk el, hogy meg ne említsük Ress felügyelő, Pandúr, Frltz te Csányl detektívek neveit, akik csütörtök reggel óta szombat estig éjjel nappal nyomoztak fáradhatatlanul a siker érdekében. Figyelemmel kitértük munkájukat te ambició|uk előtt megha|t|uk a bennük bizó polgártág elismerésének pálmáját. D. M. J
mesterségét ts a börtönben tanulta Csölle János ----- - belöróvexér
Két kanizsai társával • zselicszentpáli eredményes házkutatás után a falvakban járnak a csendőrök
Kaposvár, szeptember 5 A Csölle-U\\t bstöróbanda ügyében erélyesen nyomoz tovább a cturgói csendőrség. A kaposvári kórházbán fekvő Csölle jánoti még mindig nem tudták kihallgatni, mert még mindig tulyot az állapota. A golyót sikerült elfávolltani Csölle testéből ugy, hogy már tul ls van az életveszélyen.
A detektívek megállapították kü-lömben, hogy Csölle fémipari szakiskolát végzett te innen magyarázható a különféle zárakkal való tzak-Itmerete. Büntetett előéletű, aki mostani cipészmetleiségét U legutóbb kitöltött bünletéte ideje alatt sajill\'otla el a börtönben.
Pénteken délután a kaposvári detektívek és a csurgói csendőrök ki-
Értesítés.
Eiuton értesítjük a mélyen tisztelt Hölgykö.önséget, hogy nől-dlvatszalonunkat fUxö és öaskötö Készítéssel kibővitcltük.
Welax Nővéreit
Zrínyi Mlklós-u. 34.
utsztak Z<ellcszenlpálra, ahol házkutatási tartoltak Csölle János lakásán, ahol rengetrg bizonyítékot sikerüli ösazeszedni.
Mini ismeretes, a csurgói főszolgabírói hivatalban annakidején egy olajos rongydarabot hagytak a leltetek. Ennek a rongydarabnak a másik részét mott sikerült megtalálni Csölle lakásán, aki a modern belörSizerszámait csavargatta erekbe a rongyokba.
A kél kanizsai ügynökkel M. Dénessel és K. Józseffel most a községekben nyomoznak a csendörök.
Iddlirái
A Mgyksiritsal meteorológiai sMg-Cgy.lő lilentseek : Szombaton a Umtr--, iUM: Reggel 7 órakor 4-16-7, déhitta 1 \'rrtor 4-16-3, esta 9 órakor 4-13-8.
rVh/M: Reggel tiszta, délben felhóa ette tlazU égboltozat.
Szélirány: Reggel dél, délben ísrak, este éstak keleti szél.
(Éjszakai rádUjtknUtl a ■«t»«r»IS-a\'al laltael l.lMril aate 10 óra-kan Váltez4k»i|y> hüvSs Idó .ár-hat* «áper**6kkat.
Amtí ttt Menünk, tnaratf-(« a ndraaSas
Kiváló minőségű iskola-cipőit
ajánlja
Cegolcsóbb,
meri legfőbb !
Miltényi cipőáruház
Fóuton, a város palotájában.
I&31 Szeptember 6
2ALAJ KÖZLÖNY
f\\ pengő, a leányka és lexikon-görlök fogadják asztalkával
a cigány kelete Londonban, ahol a vevőt az áruházban és terülj-robognak a vonatok
Egy Kanizsáról indrlt londoni tanulmányul érdekességei
szellem és közlekedési technika
magyar tekintetében
vonatkozások, üzleti
rlagykanlzaa, aeptember 5 III a szeptember. Alkonyai leié már nagyon szomorúan pihennek a Iák. Még sitt a nap, még kéken ragyog az ég, de már ősz van.
A város lassan újra benépesedik. Már vasárnap sem Urtllnck ki a fotró ulcák, melyeken egymás után tűnnek fel barnára sült, kisimult arcú, hazaiért nyaralók.
Mennyi emléket, mennyi elpihent ideget, mennyi tapasztalatot hozlak haza a szabadságról egyre-másra érkezők I
A minap beszélgettem egy nem mindennapi nyári utazás gazdájával, Balog Dáviddal, a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola igazgatójával, aki szabadságának egy részéi Angliában tOUOtte, főként az angol közlekedési viszonyok és gazdasági élet tanulmányozásával
Hosszú volt a beszélgetés, egyet-mást megjegyeztem belőle, azt hi-
szem nem követek el semmi rosszat, ha néhány dolgot ktllön engedelem nélktll ide jegyzek belőle.
A pengő az exoHkut pintek torában
Legelőször persze arról kérdeztem Balog igazgatót, hogy London hogyan reagált a magyar pénzUgyi Korlátozásokra ?
— Csak az első napokban — voll a válasr — mertlltek fel nehézségek a pengő beváltása körül Egyik bankból a másikba mentem fontért. Mindegyik azzal tért ki, hogy nera foglalkozik átváltással Felmentem a magyar követségre Is. Mellesleg-mcg-jegyzem, a követség fűtve volt. Augusztus 10-én Előző este 1.1. havazott London környékén. A követségen végtelen előzékeny és udvarias fogadtatásban volt részem, de a pénzváltás dolgában nem tudtak segíteni. Ellenben felajánlottak 3 font kölcsönt M font az útiköltség hazáig III. osztályon). Persze nem vettem Igénybe, hiszen főleg csak a kíváncsiság vezetett. Végül Is az egyik pénzintézetben azt a tanácsot adták, hogy ha pengőt akarok váltani, akkor menjek el, itt es itt van egy úgynevezett Ouwrseas Bank, ahol mindenféle exotikus pénzt beváltanak
Mit tudnak Londonban Matyarar* tágról ?
Sokai nem, mint Balog igazgató szavaiból kivettem. A széles népri-Itgtk legalább Is nem tudnak Magyarországról semmit. Legfeljebb azt. hogy létezik valahol. Csak akik a Rolhermere-concem lapjait olvassák, azok tudnak rólunk valamit.
A Cocek-irodában (a világ legnagyobb utazási irodája) métermázsaszámra vannak a világ minden részének Idegenforgalmi propaganda nyomlatványai. Van egy vaskos könyv, amit az iroda minden látogatója ingyen vihet magával, holmi világutazási Bedekker féle, — ebben Budapest Is benne van két kirándulás tervezetben. Az Iroda plakát-rengetegében is van egy magyarországi ulazásra csábiló plakát. Ezenkívül a Waterlooi állomás perronján láttáét njíy Budapestre hivó képes pla-kátot. Balaton-propagandának kire sincs sehol.
A magyar borház a walesi herceg kedvenc mulatóhelye
Rólunk tehát nem sokat ludnak
Londonban. Annál többet a borainkról. A magyar vendéglő nagyon előkelő helyen, a Regent Slreel en van. Csak frakk és szmoking járja benne A walesi herceg állandó látogatója. Sokszor huzal magának a magyar cigán yai. A cigányzenéért általában rajonganak az angolok. Közülük.azon-ban sokan osztrák zenének tudják. A 8 silllngérl (11 P 20 I) mért loányka-borl is sokszor osztrákként dicsérik. Honnan is tudnák ők, hogy a tulipántos lopéla magyar levegői akar jelenleni London kellős közepében ?
21 szip leány, mint H6 lexikon is a londoni üzleti ilel egyéb irdehessigel.
Rendkívül érdekes és az angol (Ízleli szellemre jellemző, amil Balog iga galó az egyik hatalmas londoni
válaszollak. Azt is kérdeztem pl., hogy hány utcája van Londonnak? Vagy hogy hány rendőr van Londonban? R< laszl.
Röglön megkaptam a vá-
— ölnegytdórálg csak az én kérdéseimmel foglalkozott, városházára, hivatalokba, jobbra-balra telefonált, könyvekel, regisztereket csapott fel az információs osztály egyik alkalmazottja. Másnap még 3 oldalas géplrl levelet is kaptam az osztálytól, am.lyben azokra a kérdéseimre adta meg a választ, amelyek hosz-szabb utánjárást igényellek. Kiszámítottam: csak telefonra éi levélre elköltőit az áruház 45 pennyt. Mindez pedig az érdeklődőnek (akár vásárol az áruházban, akár nem) egy fillérjébe nem kerül, az áruház teljesen Ingyen adja az Információs
Nöi és uri
szövetujdonságok
SINGER
divatáruház
kirakataiban láthatók.
áruházban tett látogatásáról mondott.
Az Oxford Street-en van a Self-rldge áruház. Négy emeletével f Id alá és föld fölé nyúlik. Tetején virágoskertek kö,é bultafott pihenők, kilátó torony. A modern üzleti technika minden vívmányával felszereli, óriási rendsszerbe foglalt üzleti konglomerátum. Csak az Információs osztályon 21 alkalmazol! dolgozik Csupa leány. Általában a londoni áruházikban legMt a női olkel mázolt A Selfridge felvonóit is csupa leányok kezelik, fehér nyersselyem egyenruhában. Itt, az áruház liftjeiben láttam a legszebb londoni leányokat, akik egyúttal mint kalauzok ls működnek és emeletenként bemondják a szükséges tüdnivalókat.
— Az Információs osztály kílön érdekesség-mesélte Balog Dávid. — Itt a legkülönfélébb k rdéseket leheti fel akárki, a 27 leány alkalmazott, mini egy eleven lexikon, mindenre válaszol Ha azonnal nem tudnak, ugy levélben. Fizetni nem kell ezért
2v pennyt sem. En c«upa kiváncsi-
gból több kérdési teltem fel. Volt, amit lexikonok, címtárak, segédkönyvek, telefon utján azonnal meg-
szolgálatot, megtoldva azzal a finom és türelmes udvariassággal, ami csak az angol üzletember tulajdonsága. Maga a levélpapír Is, amin a Selfrldge-áruház válaszát kaptam, rendkívül érdekes üzleti reklám szempontjából. A levélpapíron semmiféle cégfelirat nincs. Csupán az áruház homlokzati képe van a levélpapír felső baltarkában Még az utca, házszám sincs alá nyomtatva Ellenben egy rövidke, de annál biztosabb hatású mondat van a -ép blatt, ami körülbelül azt Jelenti, hogy olyan ember úgyse lélezlk, aki ne tudná, hogy ml az az épület és hol van. ilyen bi tos a dolgában a Selfrldge-áruház. És igaza van.
— A Selfrldge-áruház hírlap osztálya Is küttn élmény A világ minden részének újságjai tarkáinak olt exolikus együttesben. Buenos Ayres újságlepedő! csak ugy megtalálhatók ott, mint a Moskwauer Rundschau, sőt: — magyar lapok is vannak, amikel repülőposla visz Budapestről Londonba. A vasárnapi pesti újságot hétfőn délelőtt i/212-kor lehet Londonban olvasni.
Egy arcképét mutatja Balog igaz-
Rheumatlkus fájdalmaknál, fejfájásnál, izom és izüleli fájdalmak esetén a Togal tabletták jól halnak. Teljesen ártalmatlan. Kérdezze meg orvosát I — Minden gyógyszertárban kapható. — Ara: P 1-80.
gató. Gyorsfénykép, 3X4 cm nagyságban. A Selfrldge-áruház gyors-foto-osztályán készUlL Az ember leül egy automata elé, megnyom egy gombot, bedob kél pennyt és nem egész 2 (kettő) perc alatt kiesik egy negatív fénykép, és annak levelezőlap nagyságú, kitűnő nagyítása. Két penny pedig — 44 fillér. Olyan népszerű ez a fényképautomata, hogy előtte állandóan nagy tömeg várja, hogy kl-ki sorra kerüljön.
A vonalok demokráciája
Közlekedésügyiek lerén temérdek érdekes tapasztalatot hozott haza felsőkereskedelmi Iskolánk igazgatója. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör máris felkérte a líceálls programban egy előadás tartására. Pár dolgol azért elmondott beszélgetésünk közben. Érdekes például, hogy Angliában a gyorsvonat nem drágább, mint a személyvonat.
— De hiszen akkor mindenki gyorsvonaton utazik I — csudál-koztunk.
— Csakhogy a gyorsvonat nem áll ám meg minden kis helyen. Még városokban is csak ritkán. Dowerlöl Londonig 2V» óra az ut és közben sehol sem áll meg a gyorsvonat.
A vonatokon II osztály nincs. Csak I. és III Ezek is teljesen egyformák Különbség csupán annyi, hogy az I. osztály inégegyszerany-nviba kerül, mint a III. Első osztály tehát csak azért van, hogy aki nem akar elvegyülni a többi utasokkal, az ezt a luxust megfizethesse. A vagonok berendezése csupa kuliura és kényelem. Az ember az ülőhelyén, a nagyszerű mokett-fotel-ben megnyom egy kis gombot, abban a pillanatban a pincér betol egy asztalkái, gyönyörűen terítve, a 111. osztályon eppgn ugy, mint az elsőn.
Ha a III. osztályú ülőhelyek megteltek nem kell folyosókon álldogálni: — betessékelik az embert az I. osztályú kocsiba.
— Nagyot nézlem, — mesélte Balog igazgató — amikor Londonból visszaindultam. Fél II-kor Indult volna a vonatom Én már 10 előtt 5 perccel künn voltam és érdeklöd-
NAP
pár fillérért kapja fin
AKCIÓ
2 |-t csöves váltóáramú hálózati hangszóróval egybeépített készüléket.
Kipkili Bliia lUttraMfdn.
Qyártja:
TELEIM 11 ÜIPÜI.
ÍÁLAI közlöny
leni a kalauznál. „Uram, >oll a v.\'.lasz — az utaz si Irodáktól beérkezett jelentések szeiint sok utas lesz Ostende felé. Ezért nem csak a félti zencgyes indul, hanem negyed órai Időközökben hdrom vonal Indul
egymásután az Ön útirányában." ♦
Boldog ország...
Mindig szívesen beszélgettem messze útról érkezökke1. Olyan jó érzés: legalább irigyelni őket. (bl)
9000 pengő államsegélyt kapott a kórházi kápolna
Szombaton volt az építkezés bokréta-ünnepélye
Kettős örömünnepe van a nagykanizsai közkóiház kápolna-építő akciójának.
Az egyik, hogy Králky polgármester Intervenciójának eredménye lett: — Barabás miniszteri tanácsos értesítette a várost, hogy Ernszt Slr.dor miniszter 9000 pengőt utalt ki a kórházi kápolna céljaira.
A másik: — ma, szombaton délután 5 órakor bensőségesen meleg keretek közt megtartották a kórházi kápolna bokréta-ünnepélyét.
A Vécsey Barnabás városi mérnök tervei szerint készült kápolna falaira mar ácsolják a tetőszerkezetet. A tervekből egy minden tekintetben szép, praktikus és stiiusos megoldás bontakozik ki. A kápolna — egész kis templom — jövő nyárra készen lesz s a népjóléti miniszter segélyével az anyagi megoldás gondja Is teljesen eltűnt (ha a kiutalás valóban meg is történik a mai viszonyok között).
Sokan nem értik, miért bökle kl a kápolna csücske a kórház-telek kerítését. Az a kerítés ugyanis el fog kerülni onnan, ha kész lesz a napolna és akkor a kápolna pontosan egyvonalba illeszkedik a kórház többi épületével. Beljebb nem mehetett, a kórhazfejlesztés további tervei miatt. Ha készen lesz, esztetikai hrtásában is megfelelő lesz az ilyetén megoldás.
A bokréta-ünnepélyre érkezőket virágos tábla "fogadta a felhúzott falakon. A tábla felirata:
Jsten segítsen a befejezéshez I"
A bokréta-ünnepélyen Intim, css-ládias hangulatban vettek részt azok, akik s kórházi kápolnát épltelték, s tervezőtől a munkásokig és azok, akik az akciót elindították és vezetik. A kórház-udvar árnyas fái alatt csinosan terített asztalnál, egyszerű, de tok örömmel fűszerezett ozsonna várta az ünneplők kis seregét.
Oazdagh Ferenc püspöki biztos mondott további* tettekre sarkaló, minden munkának elismerést osztó beszédet. A jittlávű adakozókra emelte poharát, Longauer Imre kór házi lelkészre, aki fáradságot nem Ismerő buzgósággal éjjelét is nappallá telte, hogy a régi tervet valóra vállas, — Vécsey Barnabás tervezőmérnökre, Kalmár Zoltán éphési vállalkozóra, Fatér Mihily építészre. Különös melegséggel emlékezett meg a Zalai KBzlöny szerkesztőségéről, amely erős szószólója volt — mondta — ennek és minden nemes ügynek.
— Eteklnletben Igenis sokat köszönhet Nagykanizsa — folytatta — a Zalai Közlöny-nek, amely mindig sorompóba ál), ahol Jó ügyet kell elősegítenie.
Megemlékezett a püspöki biztos az apácákról, a munkásokról és igy fejezte be beszédét:
— Isten volt minden munka látója, ő legyen a jutalmazója ts I
Ez a mondat volt a bensöségteljes tlnnep méltó befejezése.
Amikor a nádfedelos kunyhókból zenésztehetségeket termel az inség
Ladeczky mester Inkább fizeti a saját váltóját, csak meg ne óvatolják szeretett magyarjait
nótaszó mellett. A panaszkodások termelték kl és a falusi cigányok vetették fel akaratlanul is az ötle-
Nsgykanlzsa, szeptember 6
A magyar nép találékonysága kimeríthetetlen forrása minden magyar írónak. Annyi megfigyelést, annyi érdekes felfedezést lehet tenni ezekben a pipázó kéményü, nádfe-delü falvak gerendás szobáiban, hogy még a legkényesebb igényű Író Is örömmel horgász magának feldolgozásra váró anyagot ezeknek a földszagú embereknek traglkus-ságában Is felemelő életéből.
Valami különös megilletődés lógja el az emberi, amikor belelát azokba a heorikus erőfeszítésekbe, amelyeket az élniakarás csihol ki ezekből a falusi telkekből. A földért, a családért, a mindennapi kenyérért való küzdelem mindmegannyi uj ötletnek, teltnek a melegágya, amelyből lassan lassan kibontakozik a csodálatos, istenadta tehetség, amely évezredeken át halmozódott össze ezekben az emberekben. A megélhetés kényszerűsége felébreszti bennük az ősök atavisztikus nomádsá-gát és hosszu-hosszu kilométerekre szakadnak a családtól, hogy fáradtan, kimerülten egy-egy jobb falatot vigyenek haza a rájuk várakozóknak.
Ilyesféle megnyilvánulásról adunk számot alábbi sorainkban is.
Néhány év óta, mióta a gazdasági krízis - egyre nyomasztóbban fekszik a falvak lakóira, különös mozgalmak vették kezdetüket Először a korcsmában kezdődött, halk
tet: zenekart kell szervezni.
A föld nem sokat fizet, amit ad, annak sem nagy az ára, nem lehet ölhetett kezekkel tölteni azokat a hosszú téli napokai és éjszakákat, amikor a dologtalanság szinte kln-zóan nehezedik a munkához szokott Izmokra. És a családnak is kell kenyér, mert abból a néhány hold földből hovatovább nem lehet megélni.
És a hangszerkész! 6 műhelyek, üzletek lassan-lassan megleltek zsíros kalapokkal, lelógó harcsabajuszok hajoltak vizsgálódva az ördöngös zene-zerszámok lölé és a kapához szokott kérges tenyerek félénken fogták meg a finom, húros szerszámokat.
Mrgindu\'t a falu, hog/ uj kereseti lehetőségek keretében adjon al-ka\'mat az eddig szunnyadó tehetségek kibontakozására. Petrlvente, Nagybakónak, Szemenye, Orosztony, Uj\'ak, S:mjénhiza, Porrog és Ke-recseny községekből egyre többen keresték fel Ladeczky János uram híres-neves nagykanizsai hangszerkészítő műhelyét, hogy megfelelő zeneszerszámmal lássa el a bandába összeálló magyarokat. És ma már a fennll községekben mind működik egy-egy vonósbanda, amelynek tagjai azt sem tudják, hogy van-e kotta a vi\'ágon, fogalmuk sincs
Iskola-cipőket
az
»iaeáh<
cipöáruházban vegyen!
Fekete v. barna 26—30 P IS—10 —8 „ „ „ 31-35 P 14-12-10 Leányka magas 36—42-ig . . P IB-tól.
Ezeken kivűl p r i m aa f I ta o i p A k, bablclpdk, héxioipftk és tornacipők
nagy választékban.
Elvflnk: Mindig jót, olcsón!
Héttőn
1891-1926.
Kedden
imiékezzünk
Rudolf lfalentinora
Életének legszebb korában ragadta el a kérlelhetetlen halál a film hőskorában, a legideálisabb és egyben a legszebb férfiút
RUDOLF VALENTINOT
A Városi Mozgószinház igazgatósága halálának 5 éves évfordulóján hódol azzal a kegyelettel, hogy éleiének legszebb filmét, melyet utólag hangosltottak, két napi bemutatásra megszerezte, melynek elme: >
A végzetes szenvedély
1981. Steptember 6
Perisas Róasa női kalapszalonla
Z\'lnyl Miklós-u. 56. sz. alatt
magnyllott.
Nagy választék a legdivatosabb modellokban. Átalakításokat szolid árak mellett vállalok. ,
arról, hogy ml s kvart és s kvint, de azért ugy elhúzzák s régi és újmódi nótákat, hogy jobban sem kell. Hallás után játszanak. Egyikük órákhosszat állingál a rádiókereskedés elötl és másnsp már fütyüli is otthon a próbán s legújabb slágert. Akad olyan cimbalmos Is ezek közölt az egyszeiü emberek között, aki hangolásban, kizárólag hallás után, bármelyik hivatásos clmbalom-hangolóval is felveheti a versenyt.
Beszéltünk Ladeczky mesterrel, aki a legnagyobb csodálat hangián nyilatkozott derék magyarjairól. Elmondotta, hogy rendszerint 5—6 ember áll össze egy bandába ét 3—4 hét alatt ugy összetanulnak, (azok, akiknek soha életükben nem volt hegedű, vagy cimbalom a kezűkben) hogy egész éjszaka más és más nótát húznak a táncolók talpa alá, vagy a bánatosan Iszogalók fülébe.
Ladeczky mester nemcsak szereli, de seglll is a magyaij.it. Az elmúlt napokban ugyanis majdnem baleset érte az egyik nemrégen alakult bandát. Váltóval fizetlek ugyanis a nagybőgőért és eimulastlol\'ák az esedékes részletet fizetni. A derék hangszerkészítő, hogy megmentse klienseit az esetleges váltőóvatolástól, 40 pengőt fizetett a banknak a saját zsebéből — s saját váltójára.
— Nem féllem a pénzemet, mondotta, mert tudom, hogy visszafizetik az utolsó krajcárig. Két héttel ezelőtt a nagybakónaklak itt játszottak Kanizsán az .Utolsó garasban". Valami mulatság volt ott. Másnap reggel első dolguk Voll, hogy jöttek hozzám részlelet fizetni a keresetükből. Sokszor csak 4 pengőt keresnek fejenklnt, de van ugy, hogy 14-et Is. Becsületesek ét tehetségesek ezek az emberek. Ilyenkor látni csak, hogy mennyi tehetség szunnysd ebben a népben... Dá-ma
Sertéstenyésztő gazdák!
Kölcsön sdunk rövidesen le-malacozó fajtiszta fiatal Yorkshlre-anyakocákat leflalásra nagyon előnyös félté elek mellett.
Az anyakoca leszoptatás után kél malaccal együtt visszaadandó, tehát fizetni semmit sem kell
Csak hitelképes gazdák jelentkezzenek, vagy olyanok, akik a kocák értékéig garanciát tudnak nyújtani
IMMM korit) Tmtóf b
filikxjjtl fjlaartftfj
(Bazár udvar)
AJÁNLUNK i
1 doboz ............... P 1-04
Caamegavaj
■/. kgr!T..~ ... ... P
...... P \'\',0
Csamsgs skáemáz
p l—
kgrjt
QYEBEI LAJOS VIDA LAJOS
ctfsksei.__
1931 szeptember 6
NAPI HÍREK
NAPIREND
ir 8, vmármp
Hóm kaloíkna: Ida. Protestáns: Zskarláe. luaellla: Blul hó 34
Oyógynartárl MMI szolgálati !. hó végéig a MtfUr-lslai grógysztrlár
Pónt 12.
Vártai Silnház. ,A Volga lány.*, dráma 10 khmMu. Fényei Úéré «*•»• i.
Uránia Hoil. .Vénuromoli a bóbu-. Wlld Wert drfma. - „A bécsi leány-
Oúxttrtiő iRitn racsai 8 éeáMi seb I érül (bértí, aaatds, péntek dál.ttn, kaddea sgéaz aáp nékaet). Tat.: I— Is.
7| hélfft
Róm katolikus : Kasul »t. Protestáns:
Regina. Izraelita: Elüt hé 25. •
Várost Színház. .A végletes sien-redily\'. Rudoll Vslentlno halálának üt ívei évfcndulója alkalmin.
- Szabadságra. Dr. Somogyi István szolgabíró hétlön, szeptember 7-én kezdi meg szabadságát.
- Kormányzói kitüntetés. A kormányzó Szalaí Oyula mindszent-kállai leyentéoek önfeláldozó és bátor magatartással véghezvitt életmentésért a magyar bronz érdemérmet adományozta.
- A Magyar Fértlak Szentkorona Szövetségének nagykanizsai főcsoport (a felhívja mindazok figyelmét, akik a jogfolytonosság elvét sziwel és lélekkel magukénak vallják, de még nem tagjai a főcsoportnak, hogy belépési szándékukat Krátky Uyörgy titkárral közöljék. Évi tagdíj 4 pengő. Elnökség.
- Be Íratás és tanévnyltás a zeneiskolában. A zeneiskolában a belratást hó 7-én délelőtt 10-12 áa\'dépjn 4-6 óra között tartják rtlMteÁjfégi növendékek pót-<S JavitóvSpr 7-én délután 3-5 óra között tartattuk meg. A rendes tanítás folyó hó 10-én kezdődik.
- A Szánt Ilona Laánykltb vezetősége felkéri az énekkar tagjait, hogy na vasárnap déleMtt a randái Időben, •A12 .órára . gyülekezzenek a febítemp-loqban az elaO éneke* szentmisére. VatUUg.
Városi Színház
. Iztptsmhtr 6., vasáraap
\', A legszebb orosztárgyu film I
\'"ítMáií"
^ía.iS^SSuít^!?^
fl Volga leánya
Dráma 10 felvonásban.
Fényss M«ár< nAaop.
-1 ■ f\'i ■
urAnir
kopton.!***,
Hallatlanul Izgalmas WUd West dránu
» telvonáeban.
A bécsi lány
Dráma 7 kivonásban
ZALAI KÖZLÖNY
A korán beköszöntött hűvös időjárás bizonyára mindenkinek eszébe juttatja a hideg tóli napokat.
A tél örömei meghozzák a téli gondokat. A legtöbb hölgy bizonyára foglalkozott már a téli ruházkodás kérdésével.
A ru&a, kabtít, legyen divatos. Isclé-ses és olcsó í
Áruházunk segítségére akar sietni a hölgyközönségnek, konfekoló osztályunkat a téli szezonra az addiginál is jobban felszereltük.
Nam szükséges kabátot, bundát Pesten vagy bárhol másutt vásárolni, mert á
SCHÜTZ KABÁT
egyesíti magában az elismert Schüfz minőséget, tartósságot, Ízlést ás a viszonyokkal számolva, kabát-Jaink ára meglepően
olcsó
Nagy forgalmunk révón szállítóinknál a legolosóbb árakat élvezzük, a legújabb modelleket kapjuk raktárra. Vevőink teljes bizalmát hosszú évtizedeken át azzal érdemeljük ki, hogy a mi árunk olosó
a legjobb!
Se vAsAiiocjos addig. mlg nöl és lednylca tísxl és tavasxl Kabát- és rupavfdonsdqal&kai meg nem tekintettel
Aru&áx, kés* nöl ruűa és kabát osxtálya.
A LEGNAGYOBB DIADAL
Qtonűarű
Ujabb ZsiMs-dav
ami kettós felmeats.wl véfzödfttt a rendőri büntatöbtró alélt
Nemrégen történt, hogy az Országos Orvosszövetség zalamegyei csoportjának nagykanizsai vezetősége ujabb feljelentést adói be, amelyben avval vádolják a Zeilels-rendclő nagykanizsai vezetőorvosát, dr. Ecken-btrg Imrét, hogy olyan röplapokat terjesztett, amelynek szövege alkalmas arra, hogy a közönséget dr. Eckenberg Imre szakorvosi minősége tekintetében megtévessze és .hogy olyan kitételeket tartalmaz (.rádiumot", .gyógyintézet") amelyeket csak minisztert engedély, alapján lehet használni", továbbá, hogy .a volt szanatóriumi főorvos" elmet
Dr. Eckenberg Imre azzal védekezett Stönyl Sándor rendőrbirt elölt, hogy a szóban forgó röplapokat Érdi László készíttette a nyomdával, még mielőtt az első ítéletet meghozták. Ezekben a nyomtatványokban a kifogásolt szöveget azután átnyomatta, aminek tanúbizonyságául a nyomdavezető Zolái Károlyt kérte kihallgatni. A főorvosi elm pedig fedi a valóságot, tehát kihágást nem követett el. Dr. Qürtna Antal védence felmentését kérte kt-hágási cselét íny hiányában.
A rendőri bflntetöbiró megállapította, hogy dr. Eckenberg teljes joggal használja a főorvosi elmet, mint az a budapesti „Szfcszta"-szanatórium leveléből kitűnik és ez a cimbasználat a közönség meg-? tévesztésén egyáltalán nem alkalmas. A röpcédtilák dolgában pedig megállapítást nyert, hogy azok valóban még az első eljárás elölt nyomattak. így a rendötbiró kihágás! cselekmény hiányában felmentette az orvost a vád alól.
— A Keresztény Jótékony Nő* egylet október elején a kórházi kápolna céljaira nagyszabású előadásra készül, amit a Városi Színházban tartanak meg.
ZALAI KÖZLÖNY
— A nagykanizsai Ipartestületi eMIJáróságl Öléssel kapcsolatban Hoffmann Henrik áínftsk megállapítását kéri, bogy l&zóialátakor azt U kijelentette, hogy „bosxéjirulok Bazsó József ama kérelméhez, hogy Ővele én és egy másik tagja az elöljáróságnak elmenjflnk az Illető ta-karékpénztárl Igazgató úrhoz a dolog tisztázása végett és addig is, mlg ez az ügy tisztázva nincs, kérem azt a napirendról levenni."
— Nóiclpő újdonságok megérkeztek az .Ideál- cipóáruházba Fő ut 12.
— Kosxorupótló adományok. A Keresztény Jótékony Nöegyletnek a KBzroktdrak R. T. 90 pengőt adományozott dr. Fried Ödön iránti kegyelete JeléOl, koszorupótlásként. — A Dunántull Gazdasági Szeszgyárosok 25 pengőt adományoztak koszorú pótlásul s Keresztény Jótékony Nöegyielnek Welsz Mórné elhunyta alkalmából.
— A Faragó-festőiskola Bajzautca 3. SZ. sistt megnyílt. Növendékeket még felvesznek (hsvl 10 P.)
BENCZE MAQDA
FŰZŐ
azaloaja
MQVMIIZSAa
■naSMIir 4.
(RáC< póstával szemben).
Egy kihallgatott telefonbeszélgetés
— Halló Központ, kérem a 846-ot,
- Szervusz Éargttkák, Htt !rtit\\ igéiéi.
Iliié : Hógf/ alulit dl Drágám t
Margit : Köszönöm nagyszerűen, mióta Sohütz vászonból készült p\'dfndn alázom, söhsem ébredek 9 tfVa&itofci
Ilus : Apropos Sohütz. .. Ismét a tffl fkábd\'t problémám Jut eszembe. rA . /.. >..
iarVi t: ujfyün kérlek, nerh probléma ez többé, délután négykor találkozunk SoT&\'tz\'hél kiválasztunk egy szép mintadarabot.
Ilus : Pompás, pompás Margitkám, így már meg is iiliititk ennek a kérdésnek a kunosát. Pá Drágám, viszontlátásra délután négykor Sohützékh\'él.
- ftrtfaü ciekkbeflzetíseket kOlföldl csekkszámlák |avára Is korlátlan Összegben lehet eszközölni, a Jóváírás azonban a csekkszámlán csakis a Magyar Nemkeli Bank Jóváhagyása után történtet. A jóváhagyás megszerzése céljából ajánlatos a befizetési laphoz Igazoló Iratokat (Számlá stb.) csatolni.
■» .Sporté*" angol tértiszövet elegáns és kiváló minősége közismert. Kapható egyedül Singeméi.
— Holtnaknyllvánltás. Ribarics József nagykanizsai földművest, aki a 20-as honvédgyalogezredből 1614-beti az orosz harctéren eltűnt, a nagykanizsai klr. Járásbíróság holtnak nyilvámtolm.
- Utazást htrak. Á nSzA. Igazgató
kwfítás\' 1^^\'tí^UágTaTtll
Budapesten azeptember 27-lg tartandó kiállítására 10 százalékos menetdljked-vezményt eogadélyezett. gr. Az
Bariban szeptember 6-Sl-lko 1. ,
ben tartandó ntmtrikStí vásár alkl val as-8-oa menetdljkedvezményt engedélyezett — Az Ipartestületek Orszá/ios Szövetsége állal Sopronban azept^fiber 0., 7 . 8-ln tartandó kongresszusa alkalmával 33 azSsalákes meoetdljkedvez-ményt engedélyeséit. — Első Nemzel-kízt Turista k(jnjtt€ssjws alkalmával. Budapestre szeptember 7 13-lka kSzöttl kongresszusra utazók részére 33 százalékos menetdtjkedvezméuyt engodélye-zott At állomásfőnök.
— Az tfcartestUletl Dalárda tagjait felkérjük, hogy folyó hó 6-án délután 2 órakor az ipartestületben teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
laUi. szeptember 6
éwéttoftii
IsesaszwiUászléra
Nagykanizsa, szeptember í
Mint minden évben, az idén is megindul a nagy zarándoklat Kanizsáról Nagyboldoguszony ősi kegy-helyére, Bucsuszentlászlóra, bogy az Ur oltáránál esdjék le alázatos Imával a szomorú Idők Jobbrafordulását.
Az idén szeptember 13-án, Jövő vasárnap indul a kanizsaiak zarándoklata férfiak, nők vegyesen, egyházi zászlók alatt, P. Deák Szulpic plébános-házfőnök lelki vezetése mellett a zalalak ősrégi kegyhelyére. Az utazás különvonaton történik, amely reggel 7 óra 20 perckor Indul és este 7 órára visszaérkezik. A Aaplrend az előző években megszokott
Részvételi-utazási dl) 2 pengő, akiknek vasúti szabadjegyüli van, azok csák 20 frife részvételi dijat fizetnek. Jegyek a plébánia templom sekrestyéiében kaphatók. Hogy á rendezőség tódji, rtlAWyl vasúti kocsiról gondoskodjék, fontos, hogy a résztvenni kívánok mielőbb Jelentkezzenek a sekrestyében.
— Pallos Nővérek női- és gyer-mekszalónjában k munka ujbót megkezdődött. KéstflMk elegáns és egyszerű ruhák felnőtteknek és gyermekeknek. Iskolaruhák |utányos áron. (Erzsébet-tér 18. II., 1.)
— Férftclpók nagy választékban, olcsó árakkal az ,Ideát" cipőára-házban Fó-ut 12. sz.
Nagy szövet aukció
100 férfiöltönyre Való szövetet árusítok ki.
Egy teljes férfiöltönyre yaló, 3 méter 140 cm. «2éte& jó minöségO szövetek
15—45 peitgjftlgj.
Nagy tétel tiszta gyapjú öltönyszövet fekete és sötétkék színben, alkalmi vAtol. métere <9 P
; 13 »T_ ti ..•.\';* íi) . * A
Előírásos intézeti ruha és fehérnemű anyjaik utMen minőségben, a legolcsóbb ^ vummmmo. Ezenkívül maradék vásM^ tifbsfoetyfíiek félárdn kaphatód
Újdonságok az őszi Szézonra már megérkeztek.
Kirschner divatáruháza
Nagykanizsa, Főút 3. szám.
^qai. szeptember 6. .
A fogházból MOM«kW
, caabrandrtl gyllkoasig ítfanualtottja Zalaegerszeg, szeptember 6 Ei év áprlHa végéi kegyetlen gyll-! u*M játttódott le Csabiendek közegben. Április 28-In este két testvér, pusztai György és Károly, sógorukul, Antal Jánossal betértek Barát litván nevtt Ismerősükhöz éi ott borozgatni kezdtek. Italozás közben s rokonok összekülönböztek és en-netsoták PmMU K«nty Antal János
pártjára állott.
Pusztai Károly még a zsebkésé* li átadlá Adtatnák, aki ezzel hasba-szurta PtatKrt OyOrgyót. A sztrtn-aétlen ember belehalt sérüléseibe. A gyilkos Antalt és a felbujtó Pnsz-til Károlyt beszállították az egerszegi ügyészség fogházába, ahonnan Pusztai a napokban megszökött. A 43 ive. napazáfttt* k(V
toslk. _
— cigarettázó gyermekek felgyújtottak egy báMl A minap Mle 9 óra tájban kigyulladt Koréin jenö zalaszehtgróll földbirtokos bérháza. A tűzoltóknak agyórai munka után sikerült lokalizálniok a ttlzet. Megállapították, bogy a tdzel játszadozó gyermakak okozták, akik cigarettáztak a padláson.
— Tánciskola. Értesítem a n. é. közönséget, hogy\'HlÁ \'Itó 7-én a Kaszinóban táitcMoláiiáát megnyílom. Tanítási órák: feinóttek részére este 8-10 lg, gyermekek és diákok részére déMán 4-4<4g. Kílönóa gész nap. Szíves pártfogást kér
Llftlfflttlft\'..-^.. "r *-—•
ZALÁT KÖZLÖNY
ttysagélkeáás Msjés. különösen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „rertae falai \' keserűvíz fájdalommentes székürttlést és kielégiiö emésztést hoz létre. Híres nóorvosok a legnagyobb elismerés hangián Írnak a valódi fmas lázast vlzröl, mert ez a kritikus korban is hosszabb Idón át alkalmazható, anélkül, hogy kitflnö eredménye változnék A Parsat Uzasi keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzlelekben kapható.
A kíváncsiság ára
Két nfl lezuhant a háztetőről a hévízi ttlzoltómulataágoa
Keszthely, szeptember 5 (Saját tudósítónktól) Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt Hévizszentandráson. A községi tűzoltóság szüreti mulstságot rendezett és a vidám menet bejária a község utcáit. Fitlpál Margit és Kozma La-josné, a Kurbács-penzló két alkalmazottja, hogy jobban lássa a felvonulást, lelment az étterem lapos (elejére. Kíváncsiságból azonban annyira előre hejoltak, hogy Mindketten leestek a 3 méter magas háztetőről. A két nő egymásra zuhant. Felül esett Pillpál Margit háztartási alkalmazott, akinek az ijedtségen Mvfll nem történt semmi baja. Annál rosszabbul járt Kozma Lajosné, 27 éves, szobalány, aki súlyos zu-zódásokat szenvedett és megbénult a ballábának alió része. A szerencsétlenül járt szobalányt a keszthelyi kórházban ápolják.
... "
h. olcsón é. divatosan
akar öltözködni, keresse fel
BÁRON MICI
szalonját Horthy WkMa-at I,
, szánt

Ugyanott tanulóleányok felvétetnek
■» Hol vegyünk bútort? Bútorvásárlásnál legfontosabb a cég Ottgblzhatósága. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az évtizedek óta köziemért kopsteln bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Miklós- u. 4, ahol a modern kor minden Igényeli kíelé-óriási választékban találjak a übb, de Jó kivitelű Jbl-utorokat, valamint a legWnye-izlésü díszesebb berendezése-\' Ive-kap-

Legényegylet
" iráül
3- A Kathollkua tea esti
Msl érdeklődés nyilvánul meg. A műiden tekintetben elsőrendű műsor, a gyönyörű láncok, dalszámok, párosulva a szüreti mulatsággal, egy felejthetetlenül pompáa estélyi ígér. Hegyblróné vitéz Bartay ezredesné, hegybíró dr. Krdtky István potgár-jitster. Az* kezdődik l\'l
— Neyné MBIIer Jnaa (Horthy h Miklós-ut 11.) a tanítást újból meg-idte. Tanít angol és német nyel-kezdöknek és haladóknak, be-
~ KI *ott Sofcrt l«sk> r Osaknem oás
évea Immár e kéraőe, melyet megoldani e hoaszu Idd során aem tudóit soha
senki. Két verzió élt róla a köztudatban és él ma ls. Az egyik azarlnt Vay Józaet grót volt, a másik szerint: as endrédl kováoa fia As egyik ezerlot közönségéé haramia, aki 1837. tebru-Arius lft-án I-ápaMnél a oaendörök és
[it A másik az
\'-ben kivándorlóit Amerikába és ott
_ . _ lertttotvén, agyonlőtte magit A másik szerint: 8obrt Jóaka 1837-ben kivándorlotl Amerikába és ott gazdag kereskedő lett belőle. A buda Seütl í Órai UJttlg sseptember 1-én Bohrt Jóskáról kezdett ottkeoroMtot. A 8 Oral UJaág, amely legjobban Informált és legteljesebb délutáni lap, érdek-aziveaen küld mutatványszá-
lődőnek
moL Minden uj előtlzető megkapja a már megjelent folytatásokat. Szerkeez UMi éa kiadóhivatal: Budapest, VIII. József-kőrút B.
«. Pallos Erzsébet, aki tanW-mányalt a londoni egyetemen végezte, az angol nyelvoktatást ulból megkezdte. Tfkiit angol torelvet, irodalmat, társalgást. Csoporttanitást mérsékelt áron vállal. Megbeszélés nlpota háromtól <*órtig/(Eneébot-
ÜJr18. SE, 1.)
_ Valódi párisi és angol szövetek tömegéből választhatja Nagyságos Asszony köpenyanyagát mérsékelt árban. Slnger Dtvatdruhdz.
SPORTELET
Hagykaalzsa SanepWyesen fogadta az Staapos nemietköxl kerékpárverseny résxtrayóll
Nemes István postás érkezett be elsőnek a nagykanizsai ailenfirző állomásra — Nagyon roaz volt az ut Pécsről Nagykanizsáig — Többen kidőltek, Megyeal vállperectörést szenvedett
fafaakeláa a tapalaal •ilaalntt AUsiffápoie
Nagykanizsa, sseptember 8 Reggel 8 óra. Lissan gyülekeznek már a kanizsai aporlkedvelők, köztük a Kerékpár Egylet vezetőségének tagjai, bogy ott legyenek, amikor a nemzetközi kerékpár-verseny résztvevői befutnak a nagykanizsai ellenőrző állomásra. Dr. Pottyondy Józaef városi aljegyző a várost képviseli, személyesen ügyel lel arra, hogy minden simán menjen. A Teleki-ut és Eötvös-tér megtelik kíváncsiakkal, főleg sportkedvelőkkel. A Fekete Sas tulajdonosnője nagyban készíti a frissítőket a beérkező versenyzők számára, hatalmas kondé-rokban j^esftnoaáM. becsomagolt ■SzendvicML *z ^ráeWMŐk serege ellepi a két ut szélét egészen a parkig.
9 25 óra.
Porzik az országul, beérkezik a zsűri első gépkocsija, amelyben RoslneUI Sllvio, Bató Jenő, Ratalszky Ferenc szövetségi tanácstagok és Mayer Oábor, a Szövetség tisztviselője foglalnak helyet.
Alighogy a port leverik ruhájukról, bemennek a Fekete Sas-be egy kis felfrissülésre. Mayer szövetségi tisztviselő elmondja nekünk, bogy útközben Szekszárd után
Czttkovica és Jaka géptörés folytán lemaradtak. A pécsi temető előtt
Butopvátáplás bizalom dolgai
Én nem fifrde/ek soka/.
Reklámom a Jő-bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán lennálló cégem Jóhlrneve bizonyít.
SllKEtY tfftMÖS Tiutortelepe
Nagykanizsa, volt Szarvas axálloda
(Erzsébet-tér 18. szám.)
Salát kár/tUo* 4a ammtaUf nMÖ*ly. ^
Neues István (Postás) géjfc defektet kapott
Az ut Pécsről Nagykanizaálg >139 kHomááer.Afatfycn sokgummUtftktta, pedáttOrés volt az uton. A szél ls erősen éreztette hátánál. A terep nagyon nehéz volt.
9-45 órakoi fut be,a asáil gép-kocsija, amelyben többek között SzaW iatézö áa Le^NMMÉ-lalnak helyet. Velük van plédbe Sf gyolálfa Medgyesl László, akinek a vállperece eltörött
Pécs után a hatalmas
bői-
nagy azerpenltnutop kirepült a nyereg-orvosi segély utj^l
ívben első
beemelték a gépkocsit* Tapolcán kórházba viszik Medgyfjjl nemiégen ls szenvedett Már vállpe-rec-törést
9 ért 30 perci A harmadik g kocsi. Ebben dr. Klnhknopf Fi szövetségi elnök, dr. VozsZsJgi társelnök, Boldog Nándor foglaltak\' helyet Bbnondják, tnkén keresztül Jötték, Bethlen nlszterelnök kúriája mellett.
csoporl
... M fill

Fözötlszl............ 84 .
Barna kenyérllszt ... ... sa .
Rozsláng ......... »4 „
Rozskenyérllszl...... ... 30 .
Korpa ............ IS .
Azonnali készpénzfizetés mellett.
50 kg.-ea fslll kázko
Levelezőlapon szlyes megrendelést kér
Kálói
r>ÍJ WiiK IffVAf
Tisztelettel értesítem, hogy orvosi rendemet, mely ben a Dr. Zeileis r. magasfeszültsépO villanyárammal is kezelek, betegeim kényelmire Horthy Miklös-ut 15., Dobrin ház 1. emeletiéről
1931. szeptember 7-tól kezdödóleg Nagykanizsa, Bajza-utca 2. sz. utca sarok) Téutsch-féle villa
földszintjére, néhai dr. Szekeres orvos nr rendelőjével szemben helyeztem át.

Teljes tisztelettel
Dr. F.CKENBERG irnüE
W. budapesti ezenetóriumi fftorvee.
RÉÉÍilOÉ
vese-, hólyag-, gyomor- ét cukor-bajoknál, kOáshrénv és reumát megbetegedéseknél,\' de különösen vese- ás hólysghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés I
M» n.
C Főraktár: >
m IK innia
Ilrály-etsa K Tddaa 118
Bethlen az országúton sétált és nézte^az^elporzó gép-
— Oyathatos Mólt- jfetéitétle ki dr. KMűmopf elnök.
Dr. Pottyondi Józsd városi aljegyző Nagykanizsa város közönsége nevében melegen köszöntötte dr. Klrchknopf elnököt, aki viszont válaszában rámutatott arra, hogy bárba Magyarországon is ugy lenne, mini külföldön, ahol mindenki kerékpáron jár.
Dániában a király fia Is kerékpározik.
10 óra IS perckor egy hatalmas olasz tana autó érkezik be, amelyen az olasa s*ó képviselői foglalnak helyett. Lovag Cherablnl lasdsta képviselő Rómából, a sajtó emberei
Oaapp vájja a kOvetlI
A vasa; hngr <* apehólyaaban történi kti-dctlczea tcrakodáaokat senUacm ycax| éainb amidőn a fájdalmak mér mutatkoznak, akkor már a kéképaAdéa nagyon elérthaladott. Ettél a veaxétytAt meaivhal|a magit mln-daakl, ka aaatna aaV-kM »akér m» rudat tlad laaliu ;
ZALAI KÖZLÖNY
Milano, Ferrara, Padua stb. városokból. Velük jött dr, ErtUss Lajos ls. 11 ón 10 perckor befutt \' a postások mentőautója, a kirokkant gépekkel és szükséges .mentő* felszerelésekkel. (
11 óra 22 perckor száguld be az első kerékpáros. .Olasz, olasz az első* — mondják. De csakhamar kitűnik, hogy a 12-es érkezett be elsőnek -az ellenőrző asztal elé. Nemes István postás, akit lelkesen megéljeneznek. Utána szinte sarkában egy kis kerékpárosra], 10—15 kerékpáros, ugy, hogy teljesen lehetetlen sorrendet megállapítani.
A versenyzők lecsigázva, kifáradva
érkeztek be. Nagyszerű szolgálaton telt a llnomádés koddér és a büffé.
Engelklter Irénke a postásnak, aki elsőnek beérkezett, rózsacsokrot nyújtott át, majd odalépeti hozzá dr. Thotway Zsigmond postafönök és melegen üdvözölte őt, átnyújtva neki\' a nagykanizsai postások szép ajándékát, egy ezüst cigarettatárcát.
Majd egymás után percnyi differenciákkal jöttek a többiek. A németek nem jöttek. De az elsők között volt a négy olasz kerékpáros.
Villámgyorsan ment minden. Percek alatt kiürült a hatalmas limonádé tenger, felkerekedtek a gépkocsik ls.
11 óra 30 perci Dr. Klrchknopf elnök gépkocsijával folytatja ulját Tapolca felé.
Carlotti Tapolcán arcülUiött egy pesj(I postást
Tapolca, szeptember 6 (Saját tudfaltóak telefonjelenlhe) Az itteni dlenőraö állomáson nagyszámú közönség várta a versenyzők megérkezését.
Délután 1 óra 59 perckor futott be elsőnek Nemes látván (Postás). Utána 1 óra 59 perc 7 mp. Llszkay István (PSEX harmadiknak 2 óra 7 perckor Carlotti.
Tapolca bejárata elölt kínos incidens zajlott le. Carlotti ugy arcnlfltOtte Neu-bauer Károly budapesti postást, hogy az a nyeregből kifordulL Az eset nagy felháborodást váltott kL De azért Neubauer befutott negyediknek és vele szinte egyidejűleg ötö-
diknek Segata.
Stokker Lajos a tapolcai posta-hivatsl főnöke ezüst dtszérnwt tűzött Id Nemes István mellére.
■TE Hsa Péeeett Jétazik bajiráokl mérkoaéat
Nagykanizsa, axeptatnb ez 6
Az őszi fordulóban első Ízben játszik az NTE futballcsapata bajnoki mérkőzést idegenben. Eilenlde a pécsi DPAC, mely csapat az elmúlt évben igen gyengén szerepelt Ez évi startja azonban jói sikerült. Ismerve az NTE trult heti gyenge játékát, csatársorának gólképtelenségét, nem lepődnénk .meg, ha a kanizsai fiuk vereséggel térnének haza. Bíró Csík.
_1931. szeptember 6
(Tennlsz, vtváa). A Zrínyi Torntr Egylet tenniszosztáiya<Myó hő 8-ánr kedden a Korona éttermében megbeszélést tart. A vezetőség ez uton is leikéri a tagokat, hogy mennél nagyojtb számban jelenjenek meg. A Zrínyi Torna Egylet november 11 kezdetid a vívást is bevezeti, még pedig ugy a nők, mint a férfiak számára. Az alakulás kimondása és megbeszélése szintén a tenniszosz-tály összejövetelén történik.
(A Nagykanizsái Polgári Lövész-egyesület) közli I. tagjaival, hogy folyó hő ő-án vasárnap d.- u. 3 órától a Csengery-uti Siern-féle légiagyárban céllövő gyakorlatot tart és kéri, hogy a L tagok szíveskedjenek minél nagyobb számban megjelenni.
1931. szeptember 6.
Margit-fürdő
,m Csengery-ut .19.
_ Nyílva mlnden.tap A • reggel 6-iól, este 7 lg w
Márvány kádttrdó P 160
10 Jegy vételnél......P !•—
Igény bevehattfcagyestlletek, vállalatok U. Tyukszemvágás . í . . . . P — 40 Maszkolás........P —-30
FüfkMkt MÉNHHÉÍÍ utol kmMssiL
elegánsan akar ruházkodni, keresse (el Király-utca 17. alatt Lidiit ruhaflzletét, ahol
Liditt Miksa raMntír
felügyelete alatt készlll mérték ulán egyszeri próbával férfi OltOny jó mlnSaégO dlvatszövetből már 25, 35, 48, 58, 65 P-érl.
Iskola fluruhák 20 P-tól. Férfi Hubertus 21-80, Ilu 17 P. Szövetsdntákat vidékre Mr nentve ktl\'d
Munkásruhák jóminőségU cérna-szövelból már 15 P-töl.
Mindennemű sapkák legolcsóbb, árban
A lugykaalaul klr. Járásbíróság mint MskkBuyrl Utaságtól.
7970/1931. tkv. izim.
Árverési Hirdetmény és árverési feltételek.
Ovi. Szabó Jánotné ufll. Dara Katalin tormási lakót véguhajtatónak ötv. Qecil lltviimé szül. 011 Erzsébet homokkomá-roml llkót végrehajtást szenvedő elten Indított végrehajtási ügyiben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. le. 144, 146. és 147. § al értelmében elrendeli a végrelia|-Utl árverést 810 pengó kSlltég tókeköve-telés, ennek 1931. évi Január hó 39. napjától Járó M kamata, 24 P 16 HU. eddig megállapított per és végrehajtási ét az árveitil kérvényért etullal megállapított 30 P kotláig, valamint a csatlakozot-taknak kimondott dr. Málék László Ügyvéd l>76 P 24IIII, dr. Beck Dezső Ugy véd 1115 P, RBnleli István 300 P tókekövete-láae éa |áiutékal behajlása végeU, a nagy-lantual klr. Járásbíróság területén levó Homokkomárom községben lekvó ■ a homokkomároml 9lS. azljkvben UOIb. hrsi. tUlt felvált kaszáló a középhegyen egéaz Ingatlanra 270 P, u a. sitjkvben foglalt 767/b. hrsz tzőlő u. o. egész Ingatlanra 500, azaz ö aiáz pengó, u. o. 621. azljkv ben felvett 760/a. írsz. kaszáló u.o. 319 P,-u o. 622. tztjkvbeír lelvelt 762/a hrtz
Ukláltáa (Ka*h\'t ,gí*1 k®4""1\'* 440 P
A leMMnyví hatásig aa árveráaMk Honiokkoaáaom köztégháiáaál megtartá-•f" MU. évi novembar M 12. nap* i»«ak <Mást*lt 10 órttM tlal Id és az arveréal áttéteteket a ftvatkeiőkép álla-P"|a SMBI
A> tr*mu alá ketaló tngatlaa a klklál-
U»1 át kéthafaudánéí\'alaossvyabb áron "•« atkató el.
Az árveielnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10»/o-át készpénzen Vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg-nttározott árfolyammal számított óvadék-, P*8 értékpapírosban a kiküldöttnél le-enn , v.íy , bánatpénznek elólegesen bírót Elitbe helyezéséről IdáltltottTetétl elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árrést feltételeket aláírni. <1881; LX. t.-c.
150 170. §§.; löotí: XL1. l.-c. 21. §.) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni "nk Mm „^ köteles nyomban a kioltási ár százaléka szerint megállapított "natpénzt az általa ígért ár ugyanannyi "iralékálg kiegészíteni. (1S08: XLt. 29. § ) Mrgykanlzsa, 1931. évi augutztut hó 14 Dr- Révfty a. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül:
4imc Mikó s. k.
,U86 IStISzt.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Ne okozzon Önnek fejtörést a vacaora gondja, I Esterházy felvágottól megtellik a gyomra.
10 dkgr. húsos csemege császárhus 15 „ legfinomabb pariser 10 „ omlós csemege szalonna & . májpástétom 3 drb. zöldpaprika
P 1-50
10 dkgr. vegyes felvágott 10 . töpírtő
10 » om\'ós csemege szalonna 10 „ teavaj
3 drb. kovászos uborka
P 1*50
10 dkgr. göngyöli sonka 10 . teavaj 6 . Pick szalámi 5 „ trappista sajt 3 „ francia mustár
P 1*50
Étkezés után megnyalja a Hz ujját, Megfogadja: többé nem eszik más vacsorátl
Rendelésre :
Odagoi sadllHiia.
Zsúr amiintMzilcaeli /
Esterházy Lerakat
Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2.
Naaytraflk mellett. [etetőn t 5-93.
Elami éa polgári lakoláa
fiak *a laányak fahrétatsiak
havi 70 pengő dl) mellett a gyönyörII hegyvidéken levó
IzfftaMr"i.^HtnflKikkn
Proaptklast küld az Igaagatóaág.
Varga Nándor
aranyétemmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
MM, fest, tlwttt éa pilasérox.
Olcsó, szép kllogistalan munkámért leielóseeget vállalok. Oalléfok 10 és 12 flHér.
Oyüjtóidep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj
és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 2*40 \'/s kg. legfinomabb
teavaj......P —*BO
V* kg. legfinomabb
főzővaj.....P —-75
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-—
tel fe FíiÉrtal
cégnél.
Nagykanizsaiak ialáfkozáhalya az
István király Szálloda
Bssdapeat, VI. Podmanloaky-utoa 8.
Nyugali pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árát raérsékellOk.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg vlz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
OlCSÓ! ön Is veOet ráOíóL OlCSÓ! MejfföttcR a rdtdUóufaoiásdtQOlc 1 j
STANDARD 2* hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
Isawl wémtmt 7*50 panflA.
ACCIO TELEFONOYÁRI 2+1 csöves hangszórós rádió
havi részlat 7*— panfift.
ORION 70w.
2 —j -1 csöves hangsxóros rádió ha*l ráailot 7-—
Philifia kiekombinéoió és Modern vevó
leszállított gyári áron.
Telefunken ujdonségok I
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet
rádió áa gramofon osztálya.
Nagykanizsa megyei város
* polgármesterétől.
17831/1931.
Árverési hirdetmény.
A Ko38vth-tér 14. sz. ház II. em. 5. sz. 3 szobás lakását folyó évi szeptember hó 10-én déli 12 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
A lakás 1931. évi november hó 1-én elfoglalható.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsán, 1931. augusztus hó 29-én.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7538/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
A m. kir. állami méntelep épületeinek tatarozására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi szeptember hó 14-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy póstán beküldeni.
A kiirási müveletet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és beszerezni leheL
Nagykanizsa, 1931. évi szeptember hó 3-án. , ra Polgármester.
ÉRTESÍTÉS.
£r testiem a nagyérdemű közöntéget, hogy dus raktáramon taró márvány éa fratalt síremlékeket leszállított árban bosoo forgalomba. — Továbbá •IrfcarvtMáat éa alrkaH *pH4-aét. termő- éa mAköbői legolcsóbban késeitek, ugy aa Ottiu • saakba vágó ni Kakikat aaakaxertlen végzem.
Kérem 11.1, közönség szíves pártfogását. Teljes uszte lettel
mi KoaAoe JAaaaf
*( k okt. kMumatatMtar
ItOitit I Elr^hr-attee SS. aat.
Pk. I2S72/I930. az. 1930. vgbtól 1719. sa.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kaauaa Utaló aagykanlssal mM «lal képviselt Cataérkh Ulos iitjbsf. nal iSa Javára SMP 24 I. tlkaSMbb köveMMsés jámJátal énjéig a aatsst I Mr. (átSsWróaág tt*. évi Í33. m. tapétával akaadelt kVtágké.l véareh^Hs bytáa fágrakattásl uatmilil 1930. M szep-lsmlw*énlef«eh*3IISP-rc bwsW Ingó-
láaltn a oagjlállla 1 kfcJáráaMifcág tenU tzámu végs&évet az árverés elrendeltetvén, annak as 1908. évi XLL 1.-C 20. fa alapján a feni megnevetett a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem lünó más rog-lalUrlók Javára la ai árverés megtartását elrendelem, de csak arra sa esetre, na kielégítési joguk ma Is fennáll éa ha ellen tik naiauto hatályú Igénykereaet folyamatba nincs, végrehajtást szenv. lakásán Nagy-kantzsán. Eötvös-tér 15. sz. alatt a fizetett összeg levonásával leendó megtartására
összeg I
határidőül 1931. évi azeptembar 19. oa| 12 Arája tüseUk
délelőtt
_lot a bl>aa*g Mogla\'lt butuok s
egyéb kgitágokat a legtöbbet Igírónek kSzpériabetes mellett, eaelleg becsáron alul ls el fogom adni.
Nagykanizsa^ 1931. évi augusztus 27-én.
Elek László s. k.
klr Mr. végrehajló, no mint bírósági kiküldött.
H
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
». in.......
krrSVM M) áUt » (tlM* Varf^ <• »■»■»■\'(» fiit m aiMr, ■ ■ ■ MIMi Wé •
u>iw ..a di|< « mw- i
UftM bflflkWl HM u4 kM triaak uáMttUUk.
AM* kantittMt to* nuMM » ÍXO
a WHIWI mrwl^ n.iinalrteif •lUrilléa Kgia cldrv pmmlmmaö*.
_______ _karaéja.ldiálliaadlsz
írét Ismerkedési midi IakogrJIŰ)4t eredmé ......I Házasaltndók mwl
Ju&nnSSálNcm Uinlltfal Mindenki mig< választja élettársét 1 Nincs provtiló I L-g szerencsésebb házaztági Wietóségek va-atalaaokntk itt Ha Mát tlnca vőie-, menyaaaxocya, hamtroean lm, he a megírja ad.taii é> megrendeli > 231-ea Háztttági Koriét 50 tnlérírt (poats-béiyegekben). SzétWIdi cégjeuatelen cso-msgousbsn: „Hsks", Budapest, Lipót kOiut 24
Uadé Csengery-utca 18. «Ult 734 G-ő telek. 3460
Egy Jobb keretei w
házból nld «M«MMql szonnslt belépésre Rotgouyiu. 19.
llHtt, 2 azobs, konyhz ét msllék-helyiségekból álló, még sdómentes, víz-vezetékes családi hám keretek megvételre. Ajánlatokét t klsdíhivatslbn ketek.
Dupla |*«iatfcaar» őeii klaltetfere darabonként IV—16 H.lérlg ksphsló Saabó, Eőtvőstér 6.
Ml éa férfi
kalapokat
8 MM alakítunk
a legújabb divat szerint.
Totola és Pacwrszky
wt katspotmetterek Nagykanizsa, Eötvös-tér 25.
aaa egy negy)0vcdelmU üzletház igen ofcaóa (kán, böveooet: Acsél Ignác Ingatlanforgalmi ét péazUMkaóakas-vetltó Irodája Nagykanizsán, Horthy Mikibe ■t í 3909
_ ll Paplanokat a legszebb khriteman ét azok áidolgaaáaái el vállal |a luláayoaaa — PieandUchiWi, Palit 14. MM
november 1-ie Sugár ut lé. azám alatt egy nép 2 taoba, elótaoba ét mellék-helyltégtkbőt allé lakat, vízvezetékkel. —
i a kialakult őszi-téli divat seerlat nagy vslasztékDan kaphatok.
Hmmt, Zrinyl Mislós-u. 40.
Hartkf BSIkMa utón házhelyeknek tlktliat lelet nagyon olcsón elaoo, bővebbet; A dél ignac ingaUankxgalml éa nsköfeaöekoevtmó irodsjn, Na^y Kanizsán " r Mjkioe-ul 2.
pénzkofc
Horthy I
Kényelme* catkott. hat Siétet Balak aateval garagebo) tuvaiozátl vsilaloa. Szántó, Ctugay ni o. Telelőn 3-22. 3472
Ftrtiltk, UrémMék 1 Be la Ion bet ény-ben a Pali ait.Mrtánaa igen olcsón kapják a MJJea euaiási szobával s tuidóasbiaaet.
na
ZsMsralsaltás. Kezdők, haladók lelkiismeretes lanlfáttt olcaon vallakm. un a kiadóban. 3*01
Hasaaált lábbelit veszek és elsdek. Klvauaua kttlwt megyek. Fiactoct, Kirafc-utca 49. 3*t>
Ctm a
klsáébsn 4002
2 utcsí előszobás lakán november l-re kiadó Kinizsi-utca 11. 3965
Budapesti Zeneművészeti Főiskolai vég-■eltséggel assisrsskWásI vállat Jtger latvánML Jelentkezni 6-áis, Deák-tér 10.
3986
Íny te Hu sötétkék kslap és sapka Kaufoann Károly cégnél beszerelhető. 4018
JSkarkaa I..S aiarasakbtrtarakj
pólya asztal, fürdőkád, Utászéi és vaságy eladók Botvős-tér 33- Ugysnott 2 iskolái tln eilátáirs elfogadtsMk. _
Jó állapotban levő 1. oszt. ksrssls-dáhji Ukoiai könyvek eladók. Bóvabr^j
P4nt mentén Wo tinta hasznot hozó h4a eladó. Clm kiadóban. 379S
J«karkaa levő ehó polgárt leányiskola! könyvek eUdók Zrtnyt MikMt-u. 47. ndvsr.
■alaáraabaa urt castád felvenne két dtákleányt (eseücg lelnótt) teljes eliáláas, (Urdószobs és zongwl haázaáUlUl. Idegen nyelv gyskorlás. Cím a kiadóban. 4 »
AartátaxH leszáBitott viteldíjért mo-
dem csukottst, KzntmsH deljen. Telelőn 167. EJJel 571.
3444
UNfa-Mr sz. uámu ház nzgy Jővtdtimezőtéggel, nzgy udvar és nsgy
KUmőlca0i kerttel, — mely pénzbetekte-in klvátósn slkstmas — elsdó, bővebbel Ácséi Ignác ingaliaalorgslml és pénzkői csőnkőzveUtó irodájs Nsgakanissán, Horhy Miklós-ul 2. 397U
Tisztetetlst értesítem a nagyérdemű httsvésártó közönséget, hogy s SzilágyI-
husszéket
megnyitottam és kérem a nagyrabe-csSJt busfogyssztók szivet lámogstását.
•ablta Imra
4USS aáasárea áa h*nt*t
_______init gutem
Jsbreszcugnissk sucbt Stelie iar IS. Sept alt Criteherin. Zuachntten eibeten untét .EU1 Spanyk- aa Ma "a*. - 4u4i
r«aafc«l*a»al MuDateséme aiaden nsstagfían a iegeiőnyőeebbcn a leggyot-sabbaa lolyóstttat *aa«l t|aás peaz-kőicsőakőzreuiő itodájs Nagykaniasa, HorUty MllUóa-ul 2. stám. 2611
aiauséalaáB tanulói teljes eliáiáars elfogad ul család, Bővebbet vltét Tóth Beit üzletében. 3813
Két Vuk teljes ellátást kspbat Jó cw-iáúnál. Bővebbel Sugár-ntloidaainu 3SM
■ aaalt*a, versndát udvari lakás azon-nalrs, vagy november l-re kiadó Klaiztl-ulcn II. 3966
Sport, utcai, estélyi kaaatratt, övek meitea alán ssphslóz Uszionc orOnnui bizal kesztyűi per művé tae u mUheiyeben, Deak-tér 2., euteteu 404/
Horthy Miklós ut elején egy, esetleg két szép nsgy ssoos butonsl vagy sneikui Ctm a kiadóban. 4043
bútorozott koiöabejárslu ut-csl szoba szooiuű klsd) — Sztcbenyl-tér 4. 4o41
szonnatrs háromsaobás családi ház Kossuth-ttnn. — Bővebbet Koasuth-tei ll. 4tb3
ANYAROZSOT
Icgmagssabb árban vesz és minlszott s,ánls;ot ker:
PABIODftOG R. T.
Budspcst, Visegtadi-utca I.
Násak, 5, 4 ét 3 __
kátsk, több nagyobb és Itfaebb Jövedelmező karkásak, saststsa- aa a» latkaaak, •••■*(iaa. Bírtak Zalában t>00, 116 a 160 hold, taatgikaa tiuO, 123, 5Z0 éa ao hold, rae*a meuett 5u bold, kaalaaal |trasbsn 2v, M>, 7u a 1U0 bold binok, l»aaáaá<a 30 hol, tasksskin«l a, 8, ő a 2 bold, minden blttok megtelelő épületekkel,nlstaa-asalaat toaogyl nagykőaségben uj laiakataal, 4 hold lOiddel, eBJtSr községben 3 azobáa ház, lalállá, pa|ta, T hatá léMSat oloó árban elauok. — Bővebbet (taktusa Miksa IngaUan kőt-vetltő Nagykanizsán, Szemere-u. 3. 3960
■ Uhetyh.lylnág belvárosban olcsón kiadó. Um a kiadóban. 4iCS
Rövid tanuló taatara jutányosán eladó. Ctm s kiadeban. 40*8
Uti ctalád f ftut, vagy leányi keres
teljes elUláttá. Ctm a kiadóban. 4u3ü
Steplember 15., vagy október 1-te kúton bejárain szobst kereses uqanhau-aawttal. Clm s kiadóban. 4U25
bar takarékbetéttel bizalmi álltat keresek. Ajánlatok .FIátstember• leltgére kiadóhivatalba. -élM
Héavaaatéafl állást keretek magányos úrhoz. Clm s klsdóbtn. 41U
Sugár ul 2í/b. 3 szobás msgánhái kl* - 4110
Egy taoba, konyha összes meilékheljrl tégekkel aai
utca 25.
I kiadó - Hunyaát-4107
Djaraktarsára beirtUtozát 7. és 9-én d. u. 6—7-lg a gimnázium tornatermében. Tandíj havi S P. 4103
■latié két szobát a egy átobét, kony -Zrínyi Miklós-
ba lakte novemberre •tea IS.
4098
Bloikll Jutányosán eladó Ctenger^-
tanítok kezdőket a htUdó-kat. Társatgat kurzus. Klvánatis esti ok tatás it. özv. Ktuffmsnn Adolfné, Csen-gery-ut 12. 4096
IMI két egyszobls-konyhás Iskás mellékhelyiségekkel Király-u. 13, -4< 93
Stobt. konyhát lakéa tronnsl klidó József tőhereeg-ut 17. 4071
l|ii asnlitolaa hárttpár hátmesltrt
állási keres. Clm s klsdóbsn. 4071
ísslsrsspsásk, kéziszerstimok tlir-tősen eladók hitomezer pengőért Nsgy-ksnlztán. — Wetter, Budapat, Benctur-
utca 6.
ik I Eladó egy 3 éves Idoaű-toit^nagyon Jó kntya. Mráz, Csengu^-
Jóhlineve JómenetelO raaatl tan-Maié S eret szenddássel. teljes itltre-reiatet, gszdsaágl épületekkel novembtr l-re átsdo. Clm a klsdóbsn. tO\'O
bútorozott sióba s város belterületén fatdőazoba hassnálsttal kiadó. Lénáit bőtketetkeda. 4103
■Isáé 2 stobás laka november i-re Klrály-ntct 47. -4101
Újonnan laazéllHott
boráraim a kővetkezők:
Elsőrendű saját termésű kerecseoyl
lehér asztali bor literje ... P —-30 Schiller (vörös) asztali bor P —•80 kitdnö fehér asztali bor édes P —\'70
Ilii jul. bM-mi ll.
1^81. szeptember ft
AZ ESZHÉMYI zene
Standard 2a
TÖKtIITfStH 0ZIHBIZTOS ZÚGASMINTIS TISZTA HAHG P 7*80
HAVI RÉSZLETRE ÁRUSÍTJA
QUITTNER
w7 ARTHUR
villamos és rádió szaküzlete Caangary-ut I. Talafott 3 B4
Irta: Horváth E. János
ny. luk. Igazgató. Ill-lk erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel. Ara 1\'— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Építészek, kömOresek és építtetők ügyekébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál éa rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bu\'orok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppíliger f. és Fia fakereskedő cégnél kaphatók,
hol mindennemű destks, léc, épolelfs, vslamint egyéb építkezési anyagok a aapi áisát la alaa4bkaa aaarambatak ha.
Mindennemű eny vezetttemezek állandóan raktáron Hsjópadiógyárta a bérg^lnlás
Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szántnak. Teletoa: V7.
FONTOS BUDAPESTRE UíAZÓX RÉSZÉRE
szálljon meg a
HÉRÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója Lift. Központi fűtés. Hlseg- ineleg folyóvíz. Fürdők. Teleionos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4-BO. PenaiA «•— P-tSI.
Egyágyas szobáknál 10«>/o, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. mi
1931. szeptember 6.
IVIargit-fUrdő
tm Csengery-ut ,10.
_ Nyitva minden.lap m • reggel 6-tól, este 7 lg • Márvány kMMrttt afescl P 150 10 jegy vételnél......P 1-—
ljényl>evebsak«gy«saletek, vállalatok U. Tyukszemvágés . i . . . . P — 40
Maszlrozás........P —"30
fMHi. nfemMk tzáml kmltaá
elegánsan akar ruházkodni, keresse fel Király-utca 17. alatt Lidiit ruhaflzletét, ahol
Llditt Miksa raMwitH
felügyelcle alatt készül mérték ulán egyszeri próbával férfi öltöny jó mlnSmégO dlvatszövetböl már 2S, SS, 4S, SS, SS P-ért.
Iskola fiurubák 20 P-tfll. Férfi Hubertus 21*80, Ilu 17 P.
Szövetaslntákat vidékre bér nenlve kü\'d
Munkásruhák jóminöségU cérna-szövetból már 15 P-töl.
Mindennemű sspkák legolcoóbb. árban.
A n.gytumliMl klr. járásbíróság mim tsMritönyvIhstóságtól.
7970/1931. Ik». szán,.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
OiV. Szabó Jánoané ufll. Dars Katalin tormási lakót végiehajtalónak öav. Occal Islvá iné «zül. Oli Erzsébet hotnokkomi-roinl likófl végrehajtást azenvedó ellen Indítóit végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóéig a Wgrehaltató kérelme következtében íz 1881. év I LX. t. c. 144, 146. éa 147. Sal értelmében elrendeli ■ végréhaj-tiil /rveréat 810 pengd költség tókeköve-telés, ennek 1931. évi Jinnár hó 25. napjától Járó 8°/o kamata, 74 P 16 1111. eddig megállapított per éa végrehajtási él az átveris! kérvényért eiuttal megállapított 30 P költség, valamint a cnatlakozot-taknak kimondott dr. Miiek Liazló ügyvéd 1876 P 34 llll, dr. Beck Dezaö ügyvéd 1115 P, Rflnleli latvin 300 P tőkekövetelése és Járulékai beha|láaa végett, t\'nagykanizsai klr. Járiablrósig letfllelén levó Homokkomárom községben fekvő s s homok komáromi 918. azl|kvben 760/b. hrsz. •tatt felvett kaaaáló a középhegyen egéaz Ingatlanra 270 P, u a. szflkvben foglalt 167/b. hrsz. azóló u. o. egéaz Ingatlanra W, azaz O *ziz pengó, n. o. 627. >zt|kv ben felveti 760/a. hisz. kaazáló u. o. 319 P, rí o. 622. tzljkvbeu felvett 762/a hraz U6IÓ ét préaház egész Ingatlanra 490 P kikiáltási &an.
A taMMnyvl hatáság « árveriaMk Homolíkawásum köz.éghizSaál megtartá-1SS1. évi november M 12. Mf Jának áüttett 10 órááát taal kl és sx itvetésá Kitételeket a Ővstkezókép áHs-Pttla mm:
, Az árfcrte alá kert 16 Ingaüsn a kikiáltást it kéthanudinéi alaoeooyabb áron "em SáfeStó el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a klklillisl ár lOTo-át készpénz-Jen, vagy az 1861 : LX. t.-c. 42. §-iban meg-határozod árfolyammal számított óvadék-képes értékpapfrosban a kiküldöttnél leenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról \'"étbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ir-"rfsl teltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 150 170. §§.; 1908 : XLI. t.-c. 21, §.)
Az, aki u Ingatlanért a kikiáltási árnál "\'ágasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki Bem akar, köteles nyomban a VI-™ltást ár százaléka azerlnt megállapított "ínatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi •rizalékálg kiegészíteni. (1908: XLI. 29. §)
Nagykanizsa, 1931. évi augusztus hó 14 Dr- Révtfy s. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k. főtiszt.
4086
ZALAI KÖZLÖNY
11 \'
Ne okozzon ÖnnekfejtöréstavacsoragondjaA Esterházy felvágottól megtellih a gyomra.
rn At.__i______ ______"
10 dkgr. húsos csemege császárhus 15 „ legfinomabb pariser 10 , omlós csemege szalonna 5 . májpástétom 3 drb. zöldpaprika
P l\'BO
10 dkgr. göngyölt sonka 10 , teavaj 5 . Pick szalámi 5 „ trappista sajt 3 „ francia mustár
10 dkgr. vegyet felvágott 10 . töpfirtö
10 » om\'ós csemege szalonna 10 . teavaj
3 drb. kovászos uborka
FTiö p i-Bo
Étkezés után megnyal/a a tiz ujját, Megfogadja: többé nem eszik más vacsorátI
Esterházy Lerakat
Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2.
Nagytrafik mellett. telefon i 6-93.
Rendelésre ;
0<**0ox síuUllíva.
Zsúr asand/trlcaek I
EUml 4* polgári lakolta ilak éa laáayak falvátatsaak
bavf 70 pengő dll meüett a gyönyört hegyvidéken levő
to/WV- litnítraítai
lat küld az Igaagatóaig.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modemül berendezett műhelyében
MM, fsst, tisztit és plisséro*.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősségei vállalok. Oatlérok 10 és 12 ffllér.
Oyüjtótdep: Horthy Mlklós-ut 8. Oyártelep; Hunyadl-u. 19.
Olcsóbb lett
a trappista sajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 8*40 Vs kg. legfinomabb
teavaj......P —-90
\'/* kg. legfinomabb
főzővaj.....P —-78
1 kg. legfinomabb valódi Juhturó . P 3-—
Miül ís FriMal
cégnél.
Nagykanizsaiak találkozóhalra az
István király Szálloda
Baadapaat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugall pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, lelefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
OlCSÓ! ön is ímOet rádiót. OlCSÓ! Meg/fffleh a rödUóuJdonstÍQOlcI
STANDARD 2a hangtzórós rádfó hálózatra kapcsolható
ha«4 ráanli f 7-BO psngS.
ACCIO TELEFONOYARI 2 + 1 csöves hangszórós rádió
havi részlat 7\'— pengó.
ORION 70M. aa. 2-j-l csöves hangszóros rádió
havi ráazlat 7-— pattgB.
Philífis kiskombináoió és Modsrn ws«A
leszállított gyári áron.
Telsfunksn újdonságok!
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet
rádió ás gramofott osztálya.
Nagykanizsa megyei város \' polgármesterétől.
17831/1931.
Árverési hirdetmény.
A Ko3syth-tér 14. sz. ház II. em. 5. sz. 3 szobás lakását folyó évi szeptember hó 10-én déli 12 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
A lakás 1931. évi november hó 1-én elfoglalható.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsán, 1931. augusztus hó 29-én.
„ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7538/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
A m. klr. állami méntelep épületeinek tatarozására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott cimzéssel 1931. évi szeptember hó 14-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy póstán beküldeni.
A kiirási műveletet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és beszerezni lehet
Nagykanizsa, 1931. évi szeptember hó 3-án. , m Polgármester.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem t nagyérdemű hogy dua raktáramon levő és franH síremlékeket leszállt!) árban hoaom forgalomba. — Továbbá •IrfcsraiaaSat és alrfcalt éftM-ttt. termő- éa mákőből legolcsóbban késznek, ugy aa összes a saskba vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását Teljes flaztelettel
mi Kovéos József
flfralal I BlrAlj-setea SS. aa.
Pk. 12672/1930. az. 1930. vgbtói 1719. sa.
Árverési hirdetmény.
Dr. Ksauaz Láastt sagykaniata! MN ttui Mavlaell CaMdch Lalos nagyaati-ztal Ii3t Javára SM P 24 I. ták.fi Mbb kövstaáátéa lániMáai ersjólg a asksstl I klr. MtStHróaig It*. ávt Í33 aa Hgtéaé-nl skaadeltlucUgMéai vésreh^Hafclytán vágislaátáflt uitillllll UOO. éri azep-átmlmvén lefogáaN3119P-re bsoMt Ingó-lUa a nsgytaaMsat kk. JáriatMsig fenti tzámu végz&ével sz árverés elrendeltetvén, annak az 1906. évi XLL L-c. 20. fa alapján a fent megnevezett t a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tllnő máz foglaltaiéit Javára la az árverés oegtsrtáslt elrendelem, de csak arra sa esetre, na Idelé-
tést joguk ma U fennáll és hs ellentik
itályu lg én yk ereset lolyamatba ■ In Nagy-kanliíán "Eötvtta-tér 15. az. alatt a fizetett
nlnca,
) hatály végrehajt
Itást szenv. lakásán
évi szeptember 19. nap-12 órijs tűzetik Id,
ösazeg I határidőit 1931 Unsk délelőtt
aüslkor a bliMag MogUlt butuok a egyéb kuáSgoiát t legtöbbet ígérőnek kéKpéizsKetés SRtlett, esetleg becsáron alul la el fogom adnL Nagykanizsa; 1931. évi augusztus 27-én.
Elek László s. k. klr Mr. végrehajló, .nt mint tiInVaágl kiküldött.
legjobban és legolcsóbban
BÚTORÁRUHÁZAKBAN
vásárolhat.
Legkedvezőbb fizetési feltételek
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
71. évfolyam 202 izira
Nagykanizsa 1931. szeptember 8, kedd
Ára 16 fillér
ZALAI KÖZLÖMY
Szerkesztőség: nipp«l Sugár ul 1, éllel PSul S.
KlsdóhlvsUl: Poul 5. uám. KeszUielyi Hókklsdóhlvitsl: Kossuth-utea 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengi SO Itllér. „ / Szerkesztőség 421. uám, (éllel 78.) ° \\ Kiadóhivatal 78. Keszthelyi fiók 71
Veni Sanctel...
... A petzselő nyár mosolya lassanként kisimul, arca elkomorul ét l hűvös szellők figyelmeztetik, hogy elérkezett a leváltál Ideje. Közeleg t sárgái ruháju ősz, amely előhírnöke ujabb remegéleknek. Ét sok apró házacskák kicsi tűzhelyein féltve gubbaszt gondanyő ét ráterltl ■ötét leplét a kit verebekként összehúzódó pici emberkékre, vagy felnőttekre, egyaránt.
U| szak következett be a mai nappal. Az uj iskolaévad szaka, amelyik jelenti a kis emberkéknek, l serdülőknek, a nagyobbaknak a munka újból való felvételét, jelenti st életnek újból való megközelítését, jelenti az elkövetkezendő küzdelmekhez való felvértezést, jelenti a holnapnak szánt felkészdltaéget, jelenti az őtzt, jelenti a felkláító-
És hogy munkájukon ott pihenjen az Ur áldása, hogy fáradozásaiul siker koronázza, hogy a nehéz könnyű, a kemény sima legyen számukra, hogy az érlelem megnyíljék és magába fogadja mindazt, ami a jövő emberének majdanta szakié get, elmennek a templomba és ál; tatot Imában megkérik a Szentlelket: jöjj el, Alkoló ét légy velQnkl...
Jöjj el ét nézd a lleldet, akik kitagadottjai az életnek, akiket rabsorba ét járomba Ítélt a gyfllölet, mert nlncten más bűnük, minthogy a magyar kertnfk virágai, a magyar Iának gyflmölctel, a magyar virágnak Mirmal.
Jöjj el ét vedd el az átkot, amit Trianon minden magyar ember-bimbó bölcwje felé tzórt, távoztasd a kísértetet, amely az alvó magyar gyermekangysl mosolyát eltorzítja, görditid el a lájó lövlieket, a tebzö kavlciokát a magyar gyermek életfáról, hogy ártatlan ajkával bálát "nghetien Neked.
Jöj| el ét vllágoiltsd fel elméjét, hogy apái bűnét elhagyva, a tökéletesség, az erény, a hazafiság, az engesztelőd és, a jövőre valő felké-szűlődét, a magyar jövő útját járja, amely bizodalma és reménysége apáinak.
Jö|j el és gyullatzd fel benne a magyarok tzent tűzét, amely áthatja bensejét, átitatja lelkületét, hogy szent magyar fanatizmus dagassza "Ivét, minden munkáját ét minden tettél. 1
Jöj| el és tedd látóvá ifjúságunkat, hogy kétszeres szorgalommal adja magát tanulásának, vértezze fel mailt a tudás fegyverével, a szellemi felsőbbség ötvözetével, a lelklszép-Jég elrabolhatatlan drágakövével, nogy büszkesége legyen nemzetének, Sient István, Szent Imre, Szent Uazló, Hunyadi Mátyás és Rákóczi fejedelem nemzetének.
Jöjj el és csepegtesd ereibe őseink miét, vitéz apáink hősiességét, nemzetes asszonyainknak erényességél. Erősítsd meg őket arra a napra, amelyre szüleik féltő gonddal felnevelik, amikor a föld dübörög az
Igazságszolgáltatás seregének léptei Jöjj el, Szentlélek Úristen és kö-
nyörülj a magyar ifjúságon, hogy szabad hazában, csorbítatlan határok között elfoglalhassa ismét azt a
helyet, amit Te kijelöltél azámára az Igazak földjén, hogy áldhatta a Te neved ... (B. R.)
A magyar Kormány ax orsxág pénxügyi ŐelyxeíéneK megvizsgálásai Kérte. a Nép-
sxöveíségiől
A népszövetségi tanács a magyar kormány jegyzékét a pénzügyi bizottsághoz tette át Apponylval szemben Tllulescu lett a népszövetségi közgyűlés elnöke
Oent, szeptember 7 A népszövetségi közgyűlés mai megnyílásán Ltrroux spanyol külügyminiszter néhány üdvözlő szó után áttért az elmúlt év folyamán végzett munkára, majd hangaulyozta, hogy a 37 állam közül csaknem valamennyi európai állam csatlakozott a hágai bírósághoz. Ltrroux ezután állért arra a működésre, amelyet az Európa-bizottság az elmúlt év folyamán kifejtett A Népszövetség 54
des ülésszakon 52 állam képviselteti magát.
Az ülés megnyitása után a közgyűlés Tllulescu román delegátust 25 szavazattal a közgyűlés elnökévé választották. Apponyl Albert gróf magyar fömegblzott 21 szavazatott kapott. A választás eredményét a Népszövetség titkárságának Információs osztályából kiindult inlrlkának tulajdonítják. A közgyűlés hűvösen fogadia az oláh elnököt.
tagállama közül a moatanl 12. ren-A magyar kormány Jegyzéke a NépaxövetségOex
Budapest, szeptember 7
AMígynr TlvMlHExfa^jefentí: PeUnyl Jánot genfi mlnltzterrezlden-sünk ma délelőtt 11 órakor Sir Erlc Drummond népszövetségi fölitkámak a következő szövegű jegyzéket nyújtotta át:
— Kormányom utasítására van szerencsém az alábblakat nagybecsű tudomására hozni:
— Amidőn a háború után Magyarország gazdasági és pénzügyi válságba Jutott, a Népszövetség szíves voll ériékes és hathatós segítségben részesíteni. Ennek folytán hozzá lehetett kezdeni Magyarország pénzügyi ujjáépiléséhez. Ami gyorsan és jó eredménnyel végre is hajtatott.
A jelenlegi világválság következményei súlyosan érintik Magyarország gazdasági és pénzügyi életét.
A m kir kormány a Népszövetség hez fordul azzal a kéréssel, hogy vlzsgállassa meg az ország pénzügyi helyzetét szakértői ankét utján. A m. klr. kormány őszintén reméli, hogy a Népszövetség, amely oly sikerrel támogatta Magyarországot a múltban, szíves lesz a jelen helyzetben is segítő kezel nyu|lanl az országnak abból a célból, hogy pénzügyi rekonstrukciós munkájának az állandósága továbbra is biztosíttassak.
a oépsslfi\'e/ségl tanács azonnal foqlalKoxatt a magyar tegyxéKUcl .
*\' Budapest, szeptember 7 A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A magyar kormány, legyzékét a népszövetség főtitkára ma délután Lerroux spanyol külügyminiszter elnöklete alatt bstzeülő népszövetségi tanács eli bocsátana, amely azzal haladéktalanul még napirend előtt foglalkozott.
Előadóvá Broadland norvég külügyminisztert, norvégiai delegátust választották. A tanács elnökének felkérésére Petényi János magyar mlnlszterrezidens is helyei foglalt a lanács asztalánál. Rövid tanácskozás után a magyar kormány Jegyzékbe foglalt kérését a népszövetségi tanács áttette további Intézkedés végett a népszövetség pénzllgyt bizottságához.
a Kormány mai minlsMtcr-tanácsa
Budapest, szeptomber 7 A kormány tagjai szerdán délulán minisztertanácsot tartanak, amelyen gróf Károlyi Qyula miniszterelnök Ismertetni fog|a azt a programot, amelyei a 33-as országos bizottság szerdal ülése elé kíván terjeszteni.
a belügyminiszter a rétsági korUleí lelöltfe
Budapest, uzeptorakor 7 A rétsági kerület mandátumát vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek ajánlották fel, aki el-fogadla a jelölést és vasárnap ZSltvay Tibor igazságügy miniszter társasá-yában Rétságon programbeszédét mondott.
Cakbérptfilékol kérnek a badlhölcaOn tula/áonosoK
Budapest, Bzoptomber 7 A kisjövedelmű hadlkö\'cfön tulaj-
donosok küldöttsége ma megjeleni Varga Imre pénzügyi államtitkárnál és kérték, hogy a részükre már megszavazott segélyen kívül lakbérpótlékot utaljanak kl számukra. Az államtitkár kijelentette, javaslatukat átfogja tanulmányozni és sürgősen Intézkedik arról, hogy a segélykiutalásokat megkezdjék.
Szerdán temetik Izabella főhercegnőt
Budapest, szeptember 7 (Éjszakai rádiójetenlés) Izabella főhercegnő temetése szerdán délelőtt 10 órakor lesz a koronázó Mátyás-templomban.
A pápai főiskola jubileuma
Pápa, szeptember 7 A pápai ref. főiskola ma ünnepelte 400 éves fennállásának jubileumát, amelyen megjelent Horthy Miklós kormányzó it, aki beszédében hangsúlyozta, hogy mindenkitől elvárja, ha ma egyéni érvényesülését a közérdeknek rendelje alá. Délben a kormányzó részt vett a főiskola hősi halottai emlékművének, délulán pedig a Jókai és Petőfi szobor leleplezésén. Horthy kormányzó hétfőn este visszatéri Budapestre.
Az őrnagy tragédiája
Budapest, szeptember 7 Kócs község határában dezseri Rudnyánszky Ferenc őrnagyot 14 éves Tamás fia vadászat közben véletlenül elsült fegyvere súlyosan megsebesítette. Az őrnagy fejét 18 sörét érte. Sérülései súlyosak, de bíznak leiépülésében.
IdAjiirfs
A nagykanizsai meteorológiai Megfigyelő jelentések : Héllőn a MmirUk-M: Reggel 7 őrskor +11-10, délutáni őrskor +16, este 9 őrskor +13 3. PítMzet: Egész nap borult égboltozat. SUUrúny: Reggel szélcsend, délben és este keleti széL
(Ejuakai rddUJtUitUt) A MUt.or.1*-alal laténál laleartl aata 10 érakori iérászt falhOa, enyhalS MS várható, aaérvAayaa aaSkkal a DunAatulon.
&OJU IHMtLOHT
az Adriára mennek, ahol a voll miniszterelnök fáradalmait hosszabban kipihenné. Értesülésünk szerint egy-
Bethlenék egyelőre nem mennek az Adriára
Bethlen István gróf H családfa lennlszezih, golfozik Inkfn Inka, szeptember 7
(Saját tudósítónktól) Jelentelldk a napokban, hogy Bethlen István gróf gráci tartózkodásából, ahol egyik régi barátiénál IdózOit, Nagykanizsán keresztül visszaérkezett
Bethlen István gróf azóta még mindig Inkén tartózkodik feleségével, Margit grófnővel és mindkét fiával, Istvánnal, akire bérletét átruházta és Oáborml, aki tanulmányalt Franciaországban végezte.
Bethlenék nagyon kevés alkalmazottat tartanak Inkén, Margit grói nónek csupán régi, meghitt komornál van künn, mig a volt miniszterelnöknek mindössze Inasa és soffórje, akit még a harctérről hozott haza. Azonkívül a gazdasági személyzet egy Intéző vezetésével.
Bethlen István gróf nagyon |ól érzi magát Inkén. Már korán reggel felkel, sétál, vagy kilovagol, mig a posta megérkezik, amit Nagykanizsáról reggelente visznek Id Inkére. A volt miniszterelnök kedvenc szórakozása a tennisz vagy golfjáték. Lemondása előtt tervbe volt véve egy nagyobb lovaspóló játék, amit miniszterelnök korában majdnem minden nyáron meg szoktak Inkén rendezni és amelyen néhány meghívott előkelőség szokott részt venni, Így Somslchék és Robonczy báróék. A kabinetválság folytán az idei póló elmaradt. Margit grófnő sokat olvas, szorgalmasan írja cikkeit a pesti lapokba és szintén részt vesz a tenniszjátékokon.
Bethlen többször bemegy a faluba, ahol a polgárokkal el-elbeszélget, ügyes-bajos dolgaikban sokszor jó tanácsokat ad a falu népének, sőt még mezőgazdasági útmutatásokkal is szolgál.
Ugy volt, hogy Bethlenék Inkéról
előre szó sincs arról, hogy Bethlenék egyhamar távoznának Inkéról Bethlen István és felesége nagyon jól érzik magukat inkel pihenőlükben, ahol alig fogadnak valakit, legfeljehb a szomszéd Rohonczy bírói családot.
Egy 20-as honvéd hazagyalogolt Kelet-Szibériából
ahol sokezer közül már csak 180 fogoly él a világtól 15 éve elzárt, kihalásra Ítélt fogolytáborban
Letenye, szeptember 7 (Saját tudóstlónktól) Egymást érik az utóbbi időben az elveszettnek hitt hadifoglyok megkerülésének drá mai történetei. Ezek közt a nagy és szomorú emberi tragédiák között érdeklődésre tarthat számot a nagykanizsai volt 20. honvéd gyalogezred egy katonájának hazatérése.
Szlánal lánoa sziszeki legényke 20 esztendős sem volt még, amikor 1915 február 28 án a 20. honvéd gyalogezred egy menetszázadával
Nagykanizsáról elindult az orosz frontra.
Oaltclában lette le őket a vonat, Szlánai János közlegény ott harcolt vitézül egészen 1915 augusztus 19-lg. Akkor egy nehéz ütközet után
srapnell érte a lábán és súlyos sebével fogságba került
Hogy hova vitték, meddig vitték az orosz hómezők véglelen|ében, — nem tudja. Sok napi egyforma utazás után valahol egy kórházban letették, ott feküdt két teljes hónapig. Mikor felgyógyult, ujabb végtelen utazás következett beláthatatlan orosz hó-sivatagokon keresztül. Elvitték Szibéria legkeletibb csücskébe, az Északi Jegestenger partjára, egy fogolytáborba. * Tizenöt esztendeig élt itt teljesen elzárva a külvilágtól, egy magas kerítéssel körülvett ligetben. Szlánal Jánost mindjobban gyötörte a honvágy. Voll egy rabtársa, egy másik sziszeki magyar fiu, azzal szövögettek terveket, hogyan lehetne megszokni és ha meg lehetne szökni, hogyan juthatnának el sokezer kl\'ométeren ti hazájukba?
Végül 1930. julius közepén, amikor a hadifoglyok minden kélhétben ismétlődő sétájukat végezték szuronyos őreik kOzt, egy vasárnap délután, a táboron kivül, — Szlánal és barátja egy lélegzelállitóan kockázatos pillanatban
lemaradtak a sorból, egy mély árokba vetették magukat
és szivdobogva leslék, nem árui-Iák- e el őket társaik, akár véletlenül is.
A sétáló logolycsoport lépteit mind messzebbről hozta a szél. Szlánal és barátja az Északi Jegestenger parividékein, öles árok fenekén — szabadok voltak.
Egy teljes napig moccanni is alig mertek az árokban. Ott gunnyasztottak jóformán mozdulatlanul és csak a második éjszaka mertek kimászni és útnak Indulni. Útnak Indulni... Hova? merre?
Amerre a nap nyugszik, arra kell lenni Magyarországnsk. Elindultak hát gyalog napnyugat felé és mentek, mentek, mindig csak nyugatnak, mig eljutatlak a Fekete tengerig. A tengeren hajóval keltek ál. Szerencséjük voll. Emberséges emberekre akadtak, akik megszánták a két toprongyos, bozontos hadifoglyot és hogy á hivatalos vizsgálat fenn ne akadjon rajtuk,
egy ponyva alá rejtették el őket a fedélzeten.
Oroszország, Lengyelország, Cteh-orftág, Ausztrián keresztül elvergődött a két vándor Jugoszláviába, Sziszekig. Az egyik idevaló volt. Szlánainak meg a szülei éltek Itt valamikor. De
> Az arckép
Irta: BALATONI O. LAJ08
Balázsékat senki se ismette, mikor városunkba költözködlek Tulajdonképen nem is a városban laktak, hanem a Zámorban. Kopár legelőterület volt ez akkor, amely a város és a Balaton kOzOtt terült el s amelyen gilicetüskén kivül nem ter mett meg semmi. Mindig csodál-csodájkozla rajt. hogy a tehéncsorda még egy ilyen füvellen területen is meg tud élni.
A Zámor beleesett a várvölgyi torokba, mely Rezl felől tátongatott a Balaton felé. A várvölgy korlátlanul uralkodott az egész Zámor felett. Ha jó kedve volt, virágszirmokat szórt széjjel a gilice tüskék közt s jószagu felhőt teritett rá a kopár mezőre. Májusi estében rávarázsolta a tölgyerdők harsogó zöld lelkét s a kis tücskök selymes füvü réten gondolták magukat. Vig tavaszi énekszó libegett a sötétkék égbolt alatt s az erdők lelke halk csók-özönnel köszöntötte a nádasok tündérét.
A haragja kegyetlen volt a\' vár-vö\'ijynek. Olyankor reggeltől estig ordított s egész éjszaka hajszolta a sötétség rémeit. Haragja elől még
az apró fűszálak is ráborultak a föld meleg keb\'ére s a legelő homokja eszeveszett futással menekült a Balaton felé. Jaj volt annak a hajónak, melyet a várvölgyi szél nyilt vizén ért. Menthetetlenül elsodorta a somogyi partokra.
Az uj házat a nyárfák mellé építették. A nyárfa állítólag magához vonzza a villámokat s igy a zivatarok csapkodó mennyköVe elkerüli a közeli házakat. Annyi bizonyos, hogy a nyárfasor minden büszke óriása kapotl már egy-két sebet az egyenlőtlen harcban, sőt a legszélső fának már csak a csonka törzse feketedett az árokparton.
Egy hónap múlva már sokan ismerték Balázsékat. Ebben legnagyobb része a három Balázs lánynak volt. Városunk fiatalsága uj utat tiport a kerteken kérésziül, hogy hamarabb kiérjen a zámorl házba.
Miklóst mindenki ismerte a városban. Sokan szerették, sokan sajnálták. Nem vette senki komolyan. A gyerekek csúfolódtak is vele, ha uljukba kerüli. Ez ugyan ritkán esett meg, mert Miklós egész nap a városon kivül bolyongott. Megtörténi, hogy napokig nem került elő. Senki se aggódoit érte, mert ttidlák, hogy hóbortos s ha megunja magát, visszajön 1a városba.
Miklós feslő volt. Mint minden vidéki festő, ő is művésznek tartotta magát. A képeit büszkén mutogatta s ha valaki mosolygott rajtus, Miklóa komolyan megharagudott. Egyszer kiállitást is rendezett A város hetekig mulatott ezen a kiállításon. Voiiak, akik Miklóst akkor könnyezni is látták. Azu>án nem muljlta meg a képelt senkinek se.
Amióla Balázsék a Zámorban laklak, Miklós sokat feslege\'elt a nyárfák alatt. A festőállványt uxy helyezte el, hogy minden oldalról védve volt a váratlan támadás ellen. Ha valiki közeledelt hozzá, a vásznat leiakarta s ha másképen nem tudott szabadulni a kíváncsi szemek elöl, összerakta a feslökészségeit és odább állt egy házzal.
Mlcl, a legkisebbik Balázs-lány egy alkalommal igen nagy zavarba hozta a festőt. A fatörzsek védelme alatt egészen közel óvakodott hozzá. Egy kiálló gyökérben azonban megbotlott s végigzuhant az árokparton. Miklós rémült ugrásokkal szinte repült a lányhoz s még a vásznát is elfeledte íetakarni. Mid sírni szeretett volna, mert megütötte magát. A férfi vigasztalta, egyik kezével a kezét fogta, a másikkal a karját simogatta. Mici bőt én szokatlan rez-I gés futott át, érezte a férfi szoritá-
_ 1931. szeptember 8
csak a sírjukat találta meg
a sziszeki temetőben. A most már 36 éves Szlánal erre ál|0tt Magyarországra. A szülei itt síü\'etlek CsBrnfefötdön gondolta letelepszik itt és végre elkezdi ö is a maga életét. Sziszeken nem marad semmi pénzért.
— Nem maradok én ott, — mondta — itt akarok én élni Magyarországon, akárhogy Is lesz; Nem azért szenvedtem 17 évig, nem azért gyalogoltam egy esztendőt, hogy most szerbek alatt éljek. Elmondja, hogy
a fogolytáborban még több zalai és muraközi magyar várja a szabadulási
Lelenyelek Is vannak kOztak. A szökést azonban nem mindenki meri megkockáztatni. Mert ha nem sikerül, rettentően összeverik kancsukával nem csak azokat, akik szökni akartak, hanem az egész fogoiy-társasá-got. Ez pedig blzeny nagyon gyakran előfordult, Szlánai lános még most Is osneborsad, smlnt kancsukáról esik a szó.
A táborban sokezer fogoly voll. Most már csak <ISO vár ott valami csudára, hogy szabaduljon. A többi lassanként meghalt az évek során. Tömegével pnsztultak el a hidegtől és az éhségtől. Most sz utolsó években, amikor már kevesen voltak, ló kosztjuk és meleg lakásuk is volt. Csak nem érintkezhettek senkivel a világon és nem volt szabad levelet írniuk sem. Nem Is tudta, mi lett a világháború vége. Mikor Lengyelországban egy o\'.t megtelepedett voll hadifogollyal találkozott, akitől enni kapott, az mondta meg neki, hogy Magyarországot fel-daraboUdk.\\
Sírva mondta el, hon szülei elhaltával olyan egyedül áll a világon, mint az útszéli keresztfa. Senkije nincs. És semmije a világon. A rajta lévő ruhát is ugy kapta. A hatalmas, szöges, bakancs jz egyetlen, ami az övé. Azt magával hozta a lábán.
Pedig hogy sietlek haza. Hányszor az éjszakái Is megrövidítették, csak hogy pár kilométerrel közelebb legyenek haza. Ugy gondolták, hogy aratásra hazaérnek és mindjárt munkát is kaphatnak.
sál, az akarata megállt s csak a fele refieksz-mozgásával nézett Miklós arcába.
A férfi szeme szivárványfényben csillogott. Szerelmes emberek szemét önti cl ilyen csillogó káprázat.
Mici megérezte, hogy ez a tekintet neki szól.
Miklós szerelmes volt Micibe.
Minden szerelmes emberben felébred egyszer a haláos eltökélés. Mindenkiben a vérmérséklete szerint. Az egyik nehéz igába fogja be az akaratát s a mozdulatlanság kinjai közt vergődik. Van; aki szabad|ára ereszti a vágyait s a síivé vérét apró kínok könnyeiben hullatja el. Ismertem olyan emberi Is, aki egyetlen pillanatba akarta belefojtani minden halálos vágyát.
Miklós négy fal közé zárta be szerelmét. Lefüggönyözött ablakai mögött csak önmagának merte elmondani az édes vallomást. Nappalok fényét, éjszakák sötétjét ebben az érzésben fürösitölte. Sokszor egész éjszakán át torkán ült egyetlen szó, amelyet nem tudott kimondani. Meddő és fáraszló harcokai vívott a vágyával, melyet magával együtt bezáit a négy fal közé, együtt lakolt vele, nem kergette el magától, pedig az a vérét szívta, a lelkét elrabolta.
I93t. Ittftteftiber 8.
De bizony augusztus 18. leli belőle, mire Szlánai János Csörnycföldrc megírkezelt. Aralás nincs és munka sincs. Aki az élete fiatalságát, 17 hosszú esitendfit odaadot, annak most nincs, akt falai Venyetet adjon.
Beteg ls SJánal Jínos. Az arcára ráírta temérdek szenvedés nyomait a hosszú fogság, a sok nélkülözés. Keze, lába reszket. A mellét is fájdítja. De azért nem Ismeri el a betegségét.
— Egy kicsit nehéz a mellem, — mondja — de nincs nekem semmi bajom. A kezem, Igaz, reszketós kicsit, de az nem baj. A kapát azért meg tudom fogni vele.
Szegény... szegény Szlánai János és szegény... szegény sokezer magyar Szlánai Jánosok... Lesz-e, aki azt a kapát falat kenyérért a kezetekbe adja ?
Kerékpárosok karambolja a Deák-téren
Vasárnap délben léi 1 óra tájban súlyos kimenetelő kerékpirkaram-bolnak voltak szemtsnul azok, akiknek véletienal a Deák-téren vezetett keresztfll az uljuk. Vaska Mihály 20 éves kefekötösegéd a felső-templom felöl Jött nagysebeten kerékpár]in. Ugyanekkor a Sugár-ut (elöl Orbán Nándor 17 éves "autó szerelő tanonc a Deák-térre Igyekezett.
A sebesen rohanó kerékpárosok a Néptakarék épülete előtt keresztezték egymás útját. Mind s ketten, anélkül, hogy csökkentették volna a sebességet, ki akarták kertllni egymást, azonban véletienal egy irányba kerttltek, ugy hogy a kővetkező pillanatban megtörtént a karambol. Vaska és Orbán hatalmas ívben zuhantak le kerékpárjaikról és véresen, mozdulatlanul terültek el az úttesten. ......„ .........
A kerékpárosok koponyatörést és belső sérüléseket szenvedlek. Vaska sérülése sulyossbb, de az orvosok biznak felépülésében. Az összeütközés hevében Orbán még a nyelvét Is megharapta. Mindkettőjüket a mentők beszállították a közkórházba. A karambol ügyében, annak tisztázáséra, hogy Ebiek a gondatlanságából történt, nyomozást Indított s rendőrség.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy idegbeteg, nagykanizsai biztosítási üzletszerző öngyilkosságot kísérelt meg Budapesten
Hajdú Dezső Idegbetegség* megválni
Nagykanizsa, szeptember 7 Egy volt kanizsai biztosítási üzletszerző Budapesten vásárnap elköveteti öngyilkossági kisérleiéról adnak hírt a lovárosi héllői lapok. A halai legújabb önkeniese Hajdú Dezső 37 eves maganüsztviiielö, akt szombaton délután a budapesti Nemzeti szállóban veronailal megmérgezte magát Tettél Idejekorán észrevette a szálló személyzete és Hajdú Dezsőt eszméletlen állapotban beszállították a Rókus-kórhazba. A rendőrséghez címzett búcsúlevelében a következőket irta: .Önként választom a halált: oka senki. Idegbeteg vagyok, a családom elhagyott, kenyeremet elvesztettem. Elég volt I"
llajdu Dezső öngyilkossági kísér-
ts családi bajai miatt akart az ilettől
lete mögött égy szerencsétlen Idegbeteg ember megöbbenlö tragédiája húzódik meg. Vele kapcsolatban a következőket nyomozta ki a Zalai Közlöny munkatársa.
Hajdú Dízső sz elmúlt évben Kápoluásnyiken lakott fiatal feleség-jel és 9 éves kisfiával együtt. Egy nagy fakereskedó cégnek volt az alkalmazottja. Már akkor
olyan súlyos Idegbajban szenvedett, hogy a felesége kénytelen volt elhagyni, mert tűrhetetlenné vált az élete. Az asszony Budapestre költözőt! és azt remélte, hogy néhány hónapig való való távollét átán ismét helyre lehel állítani a felbomlanl késiülő családi életet. Hajdú Dezsin azonban egyre jobban erit vett Idegbetegsige, amit csak fokozott az a körülmény, Aogy
Nöí és uri
szövetujdonságok
divatáruház
kirakataiban láthatók.
Kisasszony napjára nagy társaságot hívtak meg Balázsék.
Miklós nem ment el a vacsorára.
A társaságnak feltűnt hogy Mid egész este szótlan volt. Pétiig az udvarlók körülrajongták. Balázsmama igazi diplomata és egyben zsarnok is volt A férfiakat beosztotta korosztályokba s azoknak eszetint volt Joguk egyik vágy másik lánynak udvarolni. Ha észrevette, hogy valamelyik fialalmebert a vágya másik korosztályba csalogatja, annak könnyen adott diszpenzációl. Rendelkezése megmásíthatatlan volt, mert még a keresztleveleknek se hitt, csak a maga szemének
Malmos Sándor évei szerint a legmagasabb kot osztályba tartozott, mégis Mici lovagi kíséretébe nyert beosztást. Baiázs-msma csalhatatlan szeme észrevette, hogy Malmost sí Klári kiszámító.t okossági és fölényes bínásmódja nem oltja magához kölni, se Olga sugárzó szépsége nem tudja meghódítani Malmos kinevezett Járásbiró volt, az ilyen embert pedig bent kell tartani a családban. Ha nem megy a do\'og másképen, akár a legfiatalabb lány által U.
Így talált egymásra egy férfi és egy nő. Maimos kereselt valakit, szivet megossza az életét, Mici a
maga vergődő kis lányszivét szívesen rábízta egy erőskezű férfi Örizetére.
Az eljegyzés hamarosan megtörtént.
Miklós halálosan megdöbbentelte a hir. Még jobban elzárkózott a világ elől a négy fal titkokat rejtő ném ságába. A szomszédok beszélték, hogy lakisa egész éjszakákon ál kl volt világítva. Kíváncsi tekintet azonban nem julott el hozzá.
Pedig érdemes lelt volna ezekbe az éjszakákba betekinteni. Nagy, de néma harc dult a négy fal között. Az ember küzdött az -nyaggat Az állványon félig kész vászon függött, Miklós teljes fegyverzetben állott a vázlat elölt Hatalmas nyárfák szegéi* ezlék a képet, háltérben nádas sötétedett. Minden szin tompa volt a képen, hogy annál jobban kiemelkedjék e;>y női arc
Magányos éjazakákon Mici képét festegette Miklós.
Balázséknál már az esküvőre készülődtek.
Miklós is elkészült a képpel.
Szeles téli nap volt A várvölgy épen haragudotl. Orkán zugolt le a hegyek felöl s hordla a havat A Zámor felett kellős felhőzet úszott; egyik magasabban le a somogyi paffok felé, á másik hófelhő volt,
amelyet szélesen teritett szét a vihar a fehér mező fölé.
Miklós a nyárfasoron birkózott a széllel és hóval. Ruhában erősen betakart képet vitt Balázsék házi felé. A nyárfák kísértetiesen zúgtak, koronájuk vészesen hajladozott. Miklós már\'olt állt az ablak alatt, melyen Mici a Balatont annyiszor nézte. A szinte didergő képet odaítélte az ablak alá. Egy ujabb szélroham felkavarja a havat és kísérteties erővel megkopogtatja az ablakot.
Most ült fel a vihar hátára egy veszni Indult emberi élet...
Baiázsné még a\'z esküvő előtt véletlenül szemtanúja volt, amikor Mici sokáig nézte a képet, azután pedig megcsókolta. Akkor nem szólt, az esküvő utan azonban egyszer megjegyezte :
— Ez a mázolmány nem érdemli meg a keretet. Különben is szívesebben látnám a cselédszobában, mint a szalon főhelyén.
A veszedelmet Malmos hárította el:
— Nem is olyan rossz a kép. Maradjon csak ott, hisz Mici annyira szereti.
A kép valóban még ma, annyi •idő ütw is, ott lóg Ma\'.mosék szalonjában.
az elmúlt év nyarán
elbocsátották állásából. Ezután a balatonkenesei szanatóriumban kezeltette magát, majd a rátolt év őszén Sztkesfihitvirbh kapott állást. Itt ismerkedett meg egy biztosítótársaság főtisztviselőjével, akit ezév tavaszán Nagykanizsára1 helyeztek^
A nagykanizsai llókinlézet uj vezetője három hónappal ezelőtt egy üzletszerzői állást ajánlott fel Ha|du Dezsőnek, aki
Kanizsára kOKOzOtt
Az Erzsébet-tér 4. szám alatt bérelt egy bútorozott szobát Klein Lsjos ruhakereskedőnél.
Hajdú Dezső már az első napokban megdöbbentette elkeseredett kijelentéseivel tlsztviselötársalL Sokszor hangoztatta, hogy nem fog természetes halállal meghalni. Egy hónappal ezelőtt
Keszthelyen járt
egyik kollegájával, akinek a szállodában egy este kijelentette, hflgy valószínűleg még az éjszaka végez magával.
Elkeseredésének bkát családi bajüval indokolta.
Idegbaja ét ezek a folyfolkoa lelkl-lusák természetesen a munkájában ls erősen éreztették határukat, ugy hogy néhány nappal ezelőtt elbocsáj-tották állásából. Aggodalomra azonban nem volt oka, mert ugyanekkor
egy másik kanizsai biztosító -Intézettel tárgyalt elhelyezkedése céljából.
Ennek dacira pénteken este fél 9 óra tájban, aktatáskájával a kezében, eltávozott Eézsébet-lér 4. sz. alatti lakásáról. Háziasszonyától még csak el sem búcsúzott. Még az éjfélt vonattal elutazott Budapestre.
A szimpatikus és kellemes modorú Hajdú Dezsőt gyakran lehetett látni egy kanizsai leányismetóse társaságában. isnterösének szombaton reggel levelet kézbesített a posta. Ebben a levélben Hajdú Dezső bejelentette, hogy öngyilkos lesz, mert nem birja -tovább az életet Buciul vett ismerősétől, akinek azt is megírta még, azért akar Budapesten Öngyilkos lenni, hogy a kisfia néha elmehessen a sírjához. Most már cssk s felsőbb hatalmaktól függ, hogy valóra váljék ez a baljóslatú kívánság. A szerencsétlen, sorstól megtépázott ember a Kókus-kórház egyik ágyában viaskodik a haláltól
A Kath. Legényegylet szüreti mulatsága
Nagykanizsa, szeptember 1 Nagykanizsa polgári és katonai társi dalma szép és ntgy együttesben adott egymásnak találkozót a Katolikus Legényegylet , vasárnap este rendezett szüreti mulatságán. Az érdeklődök zsúfolásig megtöltötték a Polgári Egylet dísztermét és karzatalt, hogy diszes keretet adjanak a Legényegylet első őszi megmozdulásának.
Az agilis rendezőgárds, élén Gazdag Ferenc egyházi elnökkel, dr. Mutschenbacher Edvln világi elnökkel és Horváth Oéza rendezőblzolt-sági elnökkel, hetek ga vállvetett munkával fáradozott — és telies sikerrel — a szüreti mulatság érdekében.., A hegyblróné és hegybíró tisztét vitéz Bartay Jánosné és dr. Krátky István polgármester vállalták. A szüreti mulatság fél 10 óra UJ-
ZALAI KOzlONV
Városi Színház
Szeptember 8., kedd
Végzetes szenvedély
Itta: Ulaaco Ibanez. Rendelte: Pred Niblo, a „Ben Hur" rendülje. — Főszerepben: Rudolf Valeatlao.
FelhökareolAépitéa
Rajzfilm. Anyuka meaél
Hangos élő ineaekSnyv.
Szeptember •., exerda Szeptember 10., oaOtSrtSk
Mar lene Ble/rlcO, Wllty Forrni
iőzzerepltsével
Ismeretlen asszony
Hana von Kahlenberg a .Habklaamony\' vlllgtllrll Irójénak er>6lcara|za 10 lelv.
Emil — te cselez
Vígjáték S lelv. — PóazerepWk i Dlaa Sralla éa alkart Pániig.
Két ugy tlatlUi e ■isoriakbu.
URRNIF)
Szeptember 8., kedd
Éjszaka királynője
Dráma 8 felv.
Hontmartrel pokol
BOndgyl történet 8 felv.
ban hegybíróik bevonulásával kezdődőit A megnyitő beszédet Oazdag Ferenc ptlspoki biztos mondotta, aU a fiatal generáció támogatására szólította lel a Jelenvoltakat a lelkek mélyén szántó beszédében.
A nyitánnyal őszinte, meleg sikert aratott a Legényenlet újonnan alakul! zenekara, melynek Játékán észrevehetőig érvényesül Arnberger Rudolf karnagy muzsikalitasa es precíz vezetése. Orabant István helyi szerző hatásos énekes-láncos irredenta jelenelében Horváth Lajos, Benedek János, Bernecker Béla, Qombor István, Radics János, Sker-lak Józsd, Sánta Oyörgy, Péczeli Józsd és Zsoldot István mílködtek sikerrel kOzre. Az ílgyes rendezés, a hatásos tömegjelenetek minden értékét kihangsulyozlák ennek az Ötletes Hs darabnak.
Kellemes meglepetésként hatott vitéz Nádassy Józsefné szereplése, aki Vadas Lijoa cigányzenekarának kisérele mellett meleg, bársonyos hangján több magyar nótát Interpretált szUnnl nem akaró tetszésnyilvánítás kíséretében.
Károst Bözsike a hegybírónál, Hínár Ferenc pedig a hegybírót köszöntötte fel kedves mondókéval.
Egy hollandi táncjslenet következeit ezután, amelyben Barabás Etus, Dtuzsln Bella, Farkas Lulu, Halász Emma, Matyasics Mária, Magyar Rózsi, Nyirő Jolán, Rausz Muci, Rozs Ilus, Stummer Mária, Szakonyl Olzi és Vida Rózsi aratlak megérdemelt tapsokat. A magyar-palotás- ban viszont Bedekovlcs Nusl Halász Ilus, Malmos Rózsi, Heim Rózsi, Károsl Bözsi, László Ili, Torma Ilus, Magyar Manci, Molnár
Katus, öveges Manci, Palló Ilus, Pcrlaky Gabriella, Péczeli Ilus, Láng Annus, Segesdi Rózsi, Taschner Rózsi, Andris Oyörgy, Péczeli Kálmán, Fendler F-renc, Papp József, Mosonyl Antal, Kucséber Lajos, Halmos István, Engelleiter Zolián, Dizaő Oéza, Orabant István, Szente János. Farkas Sándor, Sebők Károly, Id. Kiss Lajos, Qombor Ferenc és Andris István nyújtották tu-
1081. szeptember 8
dásuk legjavát. A táncok b:tanitása Oábor Li|03 tánctanár ízlését és munkáját dicséri.
Végül meg kell emlékeznünk Tóth Ferencről, aki a nagybajuszos kisbíró szerepében szórakoztatta zamatos mondókéival a hallgatóságot.
A gyorsan lepergő mflsor után tánc következett és a fiatalság a késő hajnali órákig a legjobb hangulatban maradt együtt.
Meghosszabbítottak és kezdőkre ls kiterjesztettük a „Zalai Közlöny" nyári fényképpályázatát
Hat dijai tűzünk ki a legjobb nyaralást, week and H egyéb nyári felvételek beküldőinek
képek Szabi Antal kirakatában kerülik kiállításra. A verseny után as öaz-
Szeptember 10-én lejár a Zalai Közlöny nyári fényképpályázatínak határideje. Tekintettel a még kedvező foto időre, pályázatunkat négy héttel meghosszabbítottuk.
Közklvánságnak engedve, a pályázatot két részre osztottuk: kezdők és haladók pályázatára. Igy a 6 dlj közül Is 3 a kezdőké, 3 a haladóké lesz.
A pályázat feltételei:
1. Az amatőr fénykép versenyen részt vehet bárki, tiki neui lparszerUon foglalkozik a fényképezéssel.
2. Pályázni kizárólag saját felvételű képekkel (nngaUv kívánatra bemutatandó! éa nagyításokkal lehet. A nagyításokhoz az eredeti fölvétel la mellékelendő. A képek kidolgozása törtéo-hotlk fotóazakUzletben.
3. A pályázóknak a fényképeik hátlapjára Jeligét kell Írni. Egyidejűleg a fényképekkel egy lezárt boríték adandó át. A borítékon ugyanazon Jel-Ige és a fényképek darabszáma Tel-legyzendő. A borítékban a pontos olm nelyezondő el. A borítékot a bíráló bizottság a képek bírálása után bonthatja tel.
4. Az egy-egy Jeligés lényképek együtt kerülnek elbírálás alá. Bírálat tárgyát képezi a helyes tárgy megválasztás, Jó felvétel éa szorgalom la. Egy-egy amatör csak egy Jeligével vehet reszt, do az egy Jeligére beküldött képekhez bármikor ujakat ls lehet beküldeni ugyauazoo Jelige alatt
6. A fényképeket a „Zalai Közlöny szerkesztőségében, vagy Szabó Antal fotószaküzletében lehet leadni. A tény-
azea képek kláilltáat helyiségben leaznek közszemlére kitéve. A képeket közszemlére való kitétel után a tulajdonosok visszakapják.
8. Versenyre kerüld képeket ajánlatos felkascblroznl, eaeüeg csinos tablóra helyezni. Egy-egy tablón tetazéa szerinti képeket lehet elhelyezni.
7. A verseny 1931 augusztus In-én vette kezdetét ós 2 hónapig tart.
g Bíráló bizottságot a „Zalai Közlöny\' szerkesztősége Jelöl kl. Tagjai: egy featómüvész, két amatőr fényképész, ogy szakfényképész és egy fotó-kerea-kodö. A bizottság Jflöll kl az egyes dllak nyerteseit mik a további 10 legjobb amatőr dloaei-oltan részesül. Az eredményt a „Zalai Xözlöny"-ben közölni fogjuk.
A pályázat dijai i
I. dlj: utalvány 80 P értékű fotó-
cikkre,
II. dlj: lü kötet Verne-regény dísz-
kötésben,
III. dlj: utalvány 16 P értékű fotó-
cikkre.
IV. dlj: a „Zalai Közlöny- egynegyed
évi előfizetése,
V. dll: utalvány 5 P ért fotócikkre,
VI. dl): egy doboz névjegy borítékkal.
Az I., III. és V. dijakat Szabó Antal
fotóüzlete adja, azok ott leaznek beválthatók, a többi a „Zalai Közlöny dijai.
A legutóbbi .Milyen szép Nagykanizsa?" pályázatra készült felvételek, amennyiben tulajdonosaik beküldik őket, részlvesznek a most hirdetett pályázatban.
A Deák-téri betörök közfii az egyik derék gyerek volt, de a másiknak álknlosa volt a szomszéd kapujához
A két fiatal betörőt hétfőn átkísérték az ügyészségre
Nagykanizsa, szeptember 7 Plichta István és betörőtársa bűnügyében vasárnap délután befejezte a nyomozást a nagykanizsai rendőrség. Vallatásuk során felmertllt az a fellevés ls, hogy talán ők köveilék el a barakk! füszerüzleibe történt betörést éB azokat a betörési kísérleteket, amelyek célja az Erzsébet-téri husárudák kifosztása volt. Ezekre az ügyekre vonatkozólag azonban ugy Plichta, mint Baumgarten Elemér a leghatározottabb tagadásban voltak. Tagadásuknak annál ls inkább hitelt adtak a detektívek, mert hisz a többi betörésekel és betö.ési kísérleteket minden kényszer nélkül vallották be.
A Zalai Közlöny munkatársa beszélt Plichta és Baumgarten volt munkaadójával, Welnberger Lajos Csengery-ulca 14. szám alatti villanyszerelő-vállalkozóval, aki Baumgar-lennel kapcsolatban a legnagyobb elismerés hangjin nyilatkozott. Derék fiúnak Ismerte, akire sohasem volt panasza.
Mintegy 3 hónappal ezelőtt szabadult fel és ekkor elhagyta a szolgálati helyét azzal, hogy Budapestre megy állásba. Augusztus 23-án Welnberger véletlenül találkozott volt tanoncával, akit hívott, hogy jöjjön el hozzá dolgozni. A fiu azonban, legnagyobb meglepetésére kijelentette, hogy
nem tartja érdemesnek olyan kis bérért dolgozni.
Egyébként komor, barátságtalan, zárkózott természetű fiu volt.
Pllchtdról már egészen másként nyilatkozik a volt munkaadó. Egy évvel ezelőtt dolgozott a villanyszerelő cégnél, de csak egy hétig, mert a kővetkező héten már kitette a főnőké. Akkor is valami pénztárcáról volt szó,, amely eltűnt és amikor Welnbjrge-rék kutatni \'kezdtek utána, rejtélyes módon ismét megkerült.
Pllchla a Szemere-ulca 15. számú házban lakolt, amelynek udvaráról
át lehetett jutni Sántha János csendőr-tiszthelyettes Ciányl Ltszló-ulca 13/a szám alatti házának udvarára. A két udvart elválasztó kerítést jullusban lebontották éa csak most, néhány nappal ezelőtt építették fel ismét -téglából.
Jullus és augusztus hónapokban Sánlha llszlhelyettesék gyakran arra ébredtek fel éjszakánként, hogy valaki kinyitja a kaput, máid bezárja Ismét. Miután a házlak közül késő éjjel senki se járkált kl a kapun, figyelni kezdtek és többször rajtacsípték Pllchla Istvánt, amint álkulcscsal kinyitja a kapujukat és az ő udvarukon át ment haza, vagy távozott otthonról. Akkor még csak gondolni sem merték volna, hogy ezek az éj-szskal kirándulások betörésekkel vannak összefüggésben.
Pllchtát és Baumgarten Elemért egyébként hétfőn délelőtt már át Is kisérték a kanizsai klr. ügyészség fogházába. A vizsgálóbíró valószínűleg ma, kedden fogja kihallgatni őket és ekkor dönt előzetes letartóztatásuk kérdésében is.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember 8, hadd
Rém. katolikus : Kit B. A. Proteatáns :
Márta. Izraallta : Elül bó M *
Szeptember O, azerda
, Róm.katolikus: Kl Péter. Protestáns:
Ádám. Izraelita: Cini bó 27.
— Szabadságról. Dr, Novai Imre városi tanácinok hat hetes nyári szabadságáról visszaérkezett és átvette ügyosztálya vezetéséi.
— Nagykanizsai ferences Cana-dába utazott. Bakos P. Ágoston ferences lelkészt, aki mint a nagykanizsai rendház tagja, nagyon lelkes és buzgó működést lejlett kl éveken keresztül Nagy- és Klskanlzsán, a Magyarországba visszaérkezel! dr. Burka P. Kelemen helyébe s canadal Wellandba utazott, ahol az oltani magyárság pasztorációját végzi.
— Nagykanizsai orvos előadása a sztomatológiai kongresszuson. Hétfőn fejeződött be a nemzetközi sztomatológiai kongresszus Budapesten, amelyre 23 nemzd képviselői vettek részt, főleg sok olasz érkezett Budapestre, három személykocsival, akik hölgy hozzátartozóikat Is elhozták magukkal. Nagykanizsáról dr. Kőnlg József fogorvos vett részt a kongresszuson, aki nemcsak két osztálynak az elnöke volt, hanem a fogászati klinikán nagy értékű tudományos szakelőadást is tartolt diszes és előkelő közönség előtt. Dr. Kőnlg előadása a tudományos világ legteljesebb elismerését váltotta kl. Az olasz résztvevők hétfőn éjszaka Nagykanizsán keresztül visszautaztak hazájukba. Dr. Kőnlg tegnap visszaérkezett a kongresszusról.
— Missziós hlr. A Szociális Missziótársulat helyi szervezetének, valamint a Szent Ilona Leányklubjának együttes „Venl Sancte"-Ja ma, 8 án délelőlt fél 10 órakor lesz a Missziós-ház kápolnájában. Kérem a hölgyeket, valamint a Leányklub tag|aít a teljes számban való megjelenéirc. A klubtagok egyenruhát viseljenek ez alkalommal. Főnöknő.
Kiváló
Legolcsóbb,
meri legfőbb 1
iskola-cipőit ajánlja
Milttnyi cipőáruház Főúton, a város palotájában,
1931. szeptember 8.
18 rádió 144 félekápan uól agyatlan kapoaoláaaal
A kanizsai rádió-élet azenzáclója
Nagykanizsa, szeptember 7
Valóban érdekes szenzációja van a nagykanizsai rédió-élelnek. Hozzá fogható sehol az országban nincs, eredell és nagyszerű ötlet, pompás és szemet, fdlet gyönyörködtető kivitel. Az Otlel Szabó Anlal rádió-kereskedőé, a kivitel Szabó György elektromérnöké.
Adva van 12 rádiókészülék, a legkülönfélébbek, kicsinyek, nagyok, luxus-készülékek és slrapa-gépek. Adva van 12 hangszóró ugyanilyen változatban. Ezekből épiteltek egy valóságos tornyot. Van egy kapcsolótábla (ez az ördöngössége az egésznek I) amely pillanat alatl kapcsolja a rádió-készüléket mind a 12 hangszóróhoz. Csak bimul az ember, amint a készülékek és hangszórók küiömbségeit hallja ugyanabban a leadásban. Meglepő hatása van a vételnél eddig nehezen és korlátozottan volt összehasonlítási lehetőtégek hosszú sorának. Ut Bzlán lehet válogatni, hogy milyen géphez milyen hangszórót kell venni I A kapcsolások megtörténtét színes körték kigyulladása jelzi, ami exoliku-san széppé leszi az igen elmés .építményt* a szem számára Is.
Minden rádió-barátnak szívesen és minden kötelezettség nélkül, mutálják be a rádió-torony működését az üzletben (Fő-ul 5) (—)
— A kórházi kápolnára Benedek József 6, Stampf Zslgmondné 5, Szelller Antal 2 pengői adományozott.
— Kl lenne hullandó első tanltóké-pezdét Jelesen végzett tiut tanoncnak teljes ellátásra magához venni ? Szíves értesítést a Püspöki btyossig kér.
— Értesítés. A II. körzeti áll. el. iskola tanulói szeptember 9-én (szerdán) reggel fél 9 órakor gyülekezzenek a Rozgonyl-ulcai Iskolában. Az évnyitó ünnepély fél 10 órakor lesz.
— Divatos mintájú őszi és téli férfi angol szövetek hatalmas választékban SchOIznél.
= Orvosi hlr. Dr. Schmldt Imre orvos szabadságáról megérkezett, rendeléseit újból megkezdte, Magyar-ulca 14. szám alatt. Telefon 3-77.
— A gelsel tdzoltóverseny. Vasárnap zajlott le Oelse községben az első kerületi tüzollóverseny 9 község csapatának a részvételével. Az I. dijai a gelsel, a II. dijat az ujudvarl, a III. dijat a gelseszlgetl tüzollócsa-pal nyerte. A zsűriben helyet foglallak: Varga Jenő járási tüzrendé-szetl felügyelő, Vecsera Antal tűzoltó-tiszt, Hajdú Pál körjegyző, Tihanyi Dezső körjegyző és Hajdú Dezső. A Hiszekegyet az ujudvarl tűzoltózenekar játszotta. A szerelésben a csapatok várakozáson felüli szép eredményi mutattak. Az eredményt Hajdú körjegyző, a zsürl elnöke hirdette ki, a dijakat Varga felügyelő osztotta ki. Kreutzer Dezső esperes lendületes hazafias beszédben méltatta a tűzoltói intézmény fontosságát és beszédének befejezése ulán kiosztotta Cslszdr Ferenc tűzoltóparancsnoknak és 12 gelsel tűzoltónak az ötéves szolgálati érmekel. A verseny megrendezésének érdeme Varga Jenő I. t. felügyelőé, aki fáradságot nem kímélve viseli szivén a járás tüzollóságalnak ügyéi.
— Valódi párisi éa angol szövetek tömegéből választhat^ Nagyságos Asszony köpenyanvagát mérsékelt árban. Slnger Dtvatdruhdz.
ZALAf KÖZLÖNY
M korán beköszöntött hűvös időjárás bizonyára mindenkinek eszébe Juttatja a hideg téli napokat.
A tél örömei meghozzák a téli gondokat. A legtöbb hölgy bizonyára foglalkozott mér a téli ruházkodás kérdésével. \'.
A ru&a, kábái, legyen divatos, ízléses és olcsó/
Áruházunk segítségére akar sietni a hölgyközönségnek, konfekció osztályunkat a téli szezonra az eddiginél Is jobban felszereltük.
Nem szükséges kabátot, bundát Pesten vagy bárhol másutt vásárolni, mert a
SCHÜTZ KABÁT
egyesíti magában az elismert SohUtz minőséget, tartósságot, Ízlést és a viszonyokkal számolva, kabát-Jaink ára meglepően
olcsó
Nagy forgalmunk révén szállítóinknál a legolosóbb árakat élvezzUk, a legújabb modelleket kapjuk raktárra. Vevőink teljes bizalmát hosszú évtizedeken át azzal érdemeltük ki, hogy a mi árunk olrső
és mindig a legjobb!
Ne VASÁUOCJON addig, mig nöl és leánylta tíaxi és tavasxl Rábát- és rufiaujdonságalnkat meg nem te-Klntette 1
Aru&áx, késx nöl rufia és kabát osxtálya.
A szépségkirálynő nem nyilatkozik ...
Szenzációt Ígértek a lovaabandérium-mal kísért magyarruháa leányok, amint vasárnap délután véglgkurjangattak a vároe utcáin. SzUretl mulatság leas a Bárányban I Szenzációéhes ember lévén, harmadmagammal betértem egy muatra as atrakoló színhelyére,
Nagy forrongás, zalbongáa. ének Aa zeneszó, áporodott. Izzadt levegő, rengeteg emberi Az első impresszióm nem volt valami kellemes, de a kíváncsiság gyötört, hogy vájjon mit fog nyujtam egy Ilyen azüreti mulatság.
Helyet bizony nagyon nehezen sikerűit kapnunk, azt la — protekcióval I Letelepedtünk egy asztalhoz, amelynél már négyen ültek, két tüzér és két lány - (általában azt megállapítottam, hogy az uniformis Itt ls hódított, mert a katona, postás, vasutas mind azebb-nélazebb hajadont vallhatott magáénak) Alig hogy megszólalt a zene, a azom-édalm Illedelmesen felkérték partnernőiket s pár pülaoat alatt már boldo-|an egymás szemébe nézve ropták a ó magyaros melódiákra a oeánfást
Itt meg a csárdás vezetett, bár a d-tány megpróbálkozott néhány slágerrel s, pl. „LAny, lány, pesti lány",... .oly ó ez a vasárnap ... de ugylátszlk ess .öhbségnek nőin igen konventéit, mert zajosan követelték a .ritka buza, ritka árpa, ritka rozat"-t
örültem, hogy csapa vidám, boldog arcot láthattam, mert akik Itt voltak, azok bizony szemmelláthatólag Jól mulattak.
Nem törődtek ezek a gabonadumplng-gel, a oukoradó felemelésével, a .hői-gyek" a mosogatást rendben elvégezték, a katonáknak van kimaradásuk, slussz I Boldog emberek.
Szünetköiben megtartották a szépségversenyt la, melyet egy nagyon oal-nos kis leányzó nyert meg, a mikor gratuláció közben megakartam Interv-junlnl, makacsul Jelentette kL hogy aem nyilatkozik a sajtó számára. Hogy miért, nem faggattam tovább, bár a mondás Így szól: „aki haragszik, annak nincs Igaza.
Kíváncsi voltam, ml a olgányok véleménye az eljövendő bálok sikerét Illetően, amire bizony nagyon peaazlmlaz-Ukue választ kaptam a zenekar tejétől:
— Tecclk tűnni nagyaágoe ur, szegin a nép, máakor, ha nem le Igen vót plnze az embereknek, de mulattak, ma se plnz nincs, se jókedv...
— Hát kereanl lehet-e ?
Erre nagyon la sokatmondóan legyintett, mire tovább nem ls taggadhattam, mert a fiatalság zajongott
— Gyerünk a zenével, vagy a pénzt vissza I
Az entré 20 Hllér volt I Hlr—ni
■= össztánc. Ma a Polgári Egyletben össztáncot tart Blagusz Elek.
— A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének nagykanizsai főcsoportja fethivja mindazok figyelmét, akik a Jogfolytonosság elvét szívvel és lélekkel magukénak vallják, de még nem tagjai a főcsoportnak, hogy belépési szándékukat Krdtky Qyörgy titkárral közöljék. Évi lagdlj 4 pengő. Elnökség.
— Dlewock Julla az Igen tisztelt szülök szíves tudomására hozza, hogy német magánóvodáját azeptember 14-én Sugárút 18 az. alatt újból megnyitja. Belra-táeok ugyanott azeptember 10. éa 12-én d. e. 10—12-lg. Egyúttal közli, hogy délutáni német nyelvoktatásra néhány elemi lakoláat ls elvállal.
Pallos Nővérek női és gyermekruhaszalonjában a munka újból megkezdődött. Készülnek elegáns és egyszerű ruhák felnőtteknek és gyermekeknek. Iskolaruhák jutányos áron. Erzsébet-:ér 18 II 1.
AJANLUNKi
S
Madwaaajt
1 doboz ......
Caemagevaj
>/4 kgr.
P 1-04
p -ao
teljes zilros, kgija ...... P «-»0
omáz
kgrja .................. P I—
Trappfataaajt
teljes zalroa, kgrja ......
Caemage akácméz
GYENES LAJOS VI D H LAJOS
c4(«k»4L
ZALAI KÖZLÖNY
ÉMntahasá|Bál, rossz gyomornál, béirekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Tereae lósseT keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól Az orvostudomány több úttörője megállapította, hogy a Perese lóztef víz abszolút megbízható hashajtó. — A Fertic József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható. _
=> Oyermektorna. Deák János testnevelési tanár ez évben Is megnyitja gyermeklorna tanfolyamát, melynek céljaira a gimnázium Igazgatósága az intézet modernül és gazdagon felszerelt tornatermét volt szíves átengedni. Beiratkozás a gimnázium tornatermében 9., 10. és 1 l én délután 5—7-lg. TandiJ havi 5 pengő. Kezdés I2-én d. u. fél 5-kor.
— Egy asazony megverte leányát, mert kalapját nem Perlsz Rózsánál csináltatta.
■» „Sportéi" angol férfiszövet elegáns és kiváló minősége közismert. Kapható egyedül SlngernéL
— A pénteki orkán nagy pusztítása Várfölde községben. Tudó-silónk Jelenti: A közeli Várfölde községben borzalmas pusztítást végzett a péntekesti orkán, amely este 7 ói a tájban vonult el a község felett. Különösen a szőlőhegyen lévő pincéket rongálta* meg, amelyek tetejét lesodorva a községbe dobta. Rengeteg gyümölcsfa esett a vihar áldozatául, amely tövestől csavarta ki, vagy derékban törte ketté a Iákat. Egyetlen szalmakazal sem maradt épen a községben, a vihar mind szétszórta. Az orkán Bánokszentgyörgy felé vonult, ahol szintén tetemes pusztítást végzett.
— A nemes prém a téli öltözködés disze. Szőrmék nagy választékban kaphatók Schatznél.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb Ízlésnek is megfelelő kivitelben, garnitúrákat, rekamiéket, matracokat, függönyöket stb. legolcsóbban és kivanatra kedvező fizetési feltételekkel szállítunk. Rendelés előtt kérjen díjtalan ártájékoztatót. Kopstdn Butoraruhdz, Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelheti s tyúkok MHáshocams. Egy tyúknak naponta cssk 8 dekát kelt sdid. 1 kgr. áis 30 Iliiéi
Erőtakarmányok
(Halliszt, husJlact, vérllMt, csuksmá|ols), soysbab-daia, köles, buza, ub, árpa, tengeri, buzakoips slb.
Madár eleségek:
(Keveit madireleség, kendermag, hátno rottzab, fénymag, édes repce, saláta-mag atb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó szénsavas ukarminymétz.
P e k k
„D" vitamin készítmény. Kicsinyben és zsákszámra kipható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-vódösxerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn: 130. M3_
SPORTELET A kanizsai faiballbirák visszaléptek a bíráskodástól
Nagykanizsa, szeptember 7 Már a tavaszi fordulóban is sok sérelem és mellőzés érte a nagykanizsai futballblrákat, a Bíró Testület pécsi alosztálya részéről.
Komolyabb lépésre akkor nem került sor, mert a B. T, közgyűlésén dr. Pfelfer elnök és a budapesti kiküldőit határozott igéretett tettek a kanizsai bírák képviseletében megjelent Spltzer és Kaufmann szövetségi biráknak, hogy ezek az anomáliák meg fognak szűnni. Ennek ellenére különösen a fiatalabb bírákat
a kiküldetéseknél teljesen mellőzik. Erre legjellemzőbb, hogy van néhány olyan I. fokon képesített bíró, ki még bajnoki mérkőzést egyáltalán nem vezetett.
Tegnap népes értekezletei tartottak a kanizsai birák, melyen Írásba foglalták Összes sérelmeiket és bejelentették, hogy a folyó évben nem bíráskodnak. Feltűnő és sportszempontból kínos bejelentésüket már el is juttatták a B. T. elnökségéhez, mely legközelebbi ülésén foglalkozik a kanizsai bírák jogos panaszaival.
Értékes győzelmet aratott az HTE Pécsett
NTE-DPAC 3:2 (2:2)
Az első vidéki bajnoki métkőzé-sére nem sok győzelmi reménnyel bocsátottuk útnak az utóbbi gyenge szereplések után az NTE-t. Engel-lelter és Velldk helyén tartalékosan felállott NTE a bővített felállításban szerepelt: Csondor, Jámbor, Cerján, Kudlch, Ritter, Radlcs, Cigler, Pum, Szollár, Jakubecz, Farkas.
A DPAC biztos győzelem tudatában Indult a küzdelembe, nem csoda, hisz a KAC-t Baját otthonában megverte első bajnoki mérkőzésén. Az NTE az első perclől kezdve a mérkőzés végéig hatalmas lelkesedéssel játszott és az eredmény nem is maradt el.
A mérkőzés végig izgalma* és
változatos voll. Már a 2 percben a DPAC megszerzi a vezetést, de nem sokáig örülhet a pécsi közönség, mert Czlgler a félpályáról a balszélen leszalad és a 16-os sarkáról hatalmas bombát kflld a pécsi kapura és máris megvan a kiegyenlítés. A 6. percben súlyos védelmi hibából a pécsi csapat ismét megszerzi s vezetést. Az NTE most sorozatos támadásokat vezet a pécsi kapura. A csatársor különösen elemében van és sikerűi Is Szollárnak egy szép sarok gólI rúgni, de a biró ofseid dmén nem adja meg. Ugyancsak ofseid elmén annullál a biró egy
tiszta, szabályos gólt, amelyet Pum vágott a hálóba. (Kapufáról visszapattanó labda.) A 35. percben egy kapudöltl kavarodásból Pam most már végeredményesen belövi s kiegyenlítő gólt.
A II. félidőben rég nem látott salpjátékot produkált az NTE. Minden játékos szívvel-lélekkel és hatalmas győznlakarással játszik, örvendetes a csatársor szép Játéka, lövésekkel nem fukarkodnak, de a pécsi kapus a biztos gólnak látszó labdákat ártalmatlanná teszi.
A 22. percben Jámbort a biró taccsblró megsértésért kiállítja és így Czlgler megy hátra bekknek. Az NTE még csak most Játszik igazán lelkesen és 10 emberrel lelépi ellenfeléi. A sorozatos támadásoknak végre megvan az eredménye. A 43. percben Czerján Farkasnak ad|a a labdát, aki leszalad, beadását Szol-tár Púmnak adja, aki 3 emberen keresztül verekszl magát és szorongatott helyzetben a sarokba vágja a gyOzelmet |elentö gólt.
Az NTE minden játékosa dicséretet érdemel lelkes játékáért. A csatársorban Pum brillírozott, rajta kivül Czlgler és Kudlch Játéka, érdemel dicsérelet.
Csík pécsi biró az ofseid gól meg nem ítélésétől eltekintve, jól vezette a mérkőzést.
Az ötnapos kerékpárversenyben Liazkai az Baazeaitett eredményben
vezet
Az ötnapos kerékpárverseny harmadik napjának győztese Dabint Olaszország.
Ezen a szakaszon, mely a Balaton körüli utat öleli fel, gyilkos küzdelem folyt le a magyarok és olaszok között, állandó viharban és esőben lelték meg a nagy utat. A kedvezőtlen Időjárás konveniált a hatalmas fizlkumu olaszoknak és vissza Tapolcára elsőnek Dablnl Olaszország érkezett be. Ideje 7.33.55, 2. Segatto Olaszország, 3. Szenes MTK, 4 Lisz-kay BSE, Nemes PSE csak a 8-ik helyet tudta elérni. Carlottl (olasz) a verseny favoritja 5 ik lett.
Sopron, szeptember 7 (Tudósítónk telefonjelenlése). Az ötnapos verseny csúcsára érkezett
tegnap a tábor. Most már hazafelé viszen az ut. Az ilyen versenyeknél mindig a harmadik nap a kritikus. Aki átvergödte magát ezen az .ormon" az most már hegyről lefelé jön. A hétfői részfutam, mely Tapolca—Sopron szakaszt ölelte fel, távja 190 kilométer volt. Reggel fél
UPl. szeptember 8.
hatkor startolt a mezőny és Vasvár,
Körmend, Szombathely, Kőszeg,\' Nagycenk és Kopháza érintésével futott célba. Váratlanul a leggyengébb olasz versenyző Jorry érkezeit be elsőnek. 2. Nemes és Llszkay (rajta), 3. Borbély, 4. Balta. Utána a nagy élcsoport 28 versenyzővel, kik majdnem egyidőben futottak be. E csoportban futott be-Carlottl olasz.
A negyedik nap ulán az eddigi teljesítmények alapján 1. Llszkay (BSE) 40 perc előnnyel, 2. Nemes Postás 36 perc előnnyel, 3. Carlottl olasz 33 perc előnnyel.
Az utolsó két nap eseménye a postás kerékpárosok hatalmas elö-törése, kik bámulatos taktikai készséggel, szívóssággal és lelkesedéssel oslromolták a kerékpáros tábort.
Ma utolsó nap Sopron—Budapest közti távot kell leszaladni, távolság 224 km. _
Vasárnapi arsdmányok
/. Liga
Újpest—Vasas 3:1 (OK)), Nemzeti -Budai 11. 1:1 (1:1), Bocskay— Ssbária 2:1 (2:1, Ferencváros in. Kerület 7:2 (3:1), Hungária - Somogy 2:0 (l.O), Attila—Kispest 0:0.
II. Liga.
Soroksár—Pécsbaranya 3:1 (t:l), Turul—Rákospalota 7:1 (1:1), Szeged —Terézváros 3:0 (0:0).
Délnyugati alosztály
KTSE—Dombovári Voge 2:1 (1:0), KRSC-SzAK 2:2 (1:1), DVAC-PAC 2.0 (1:0), PVSK-KPAC 4:2 (1:0).
Úszás
Magyarország—Svdjc uszómér-(kozése 6.-0)
A diadalmas magyar úszók folytatták győzelmi sorozatukat és a svájci uszósportra súlyos vereséget mértek. Pontarány 50:25. Vízipóló eredmény 6:2. A versenynek kimagasló eredménye nem volt, melynek oka, hogy a viz 11 fokos voll, azonkívül az ellenfél gyengének bizonyult.
(Tennlsz) A Zrínyi Torna Egylet tennlszosztálya ma 8 án a Korona éttermében délelőtt 11 órakor tag-értekezletet tart.
Keszthelyi Törekvés—Zalaegerszegi Move 6:3 (3:1)
Elsó mérkóiét az uj kaszthsty pályán
Keszthely, zeptember 7
(Saját tudósítónktól) Az uj keszthelyi futballpályán vasárnap volt az első mérkőzés. A keszthelyi Törekvés és az egerszegi Move ZSE mérték össze erejüket. A mérkőzésen tObbszázfőnyl néző volt jelen. Eredmény 6:3 (3 : 1), Keszthely váratlan fölényt mutatott az egerszegiek vezetőgóljának kiegyenlítése ulán. A mérkőzést Biró biró kifogáslalanul vezette.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagtoántalmak vérszegénység ellen
PETÁNCI gyógyvizet
igyon.
Kapható : Kövesl Henriknél, Nagykanizsa.
1931. szeptember 8.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
A fázisrendszernek minden vonalon való bevezetését követeli a keszthelyi kereskedő-gyülés
Kérik az elbocsátott alkalmazottak ügyének revízió alá vételét Nádor Jenő ".löadáaa az aktuálla kérdésekről
Kesz.uely, szeptember 7
(Sajót tudósítónktól) A Keszthelyi Kereskedők Társulata vasárnap délután t3gérlekezlelet tartott, amelyen Nádor J.-nő, az OMKE központi litkára közel kétórás előadásban foglalkozott a kereskedelem aktuális problémáival. Az érdekes előadta felállította a névtelen adófizető mérlegéi és abba helyezte bele az állam folyószámláját, melyre igen nagy fizetségeket kell teljesíteni. Az előadó a kereskedő érdekeltségek szem pontjából megvilágította az államháztartás egyensúlyát és sürgette a magángazdaság egyensúlyának helyre állítását. Az OT1 sérelmek illán u vám és a deviza kérdésekkel foglalkozott, majd Üdvös tanácsokkal látta el a kereskedőket.
Erdős József fiók-elnöknek a forgalmiadóra vonatkozó határoza\'i javaslatát elfogadták. Eszerint az értekezlet kívánja a fázlsrendszernek a kereskedelem minden ágában való bevezetését.
Másik határozati javaslatban az alkalmazottak elbocsátására vonat kozó rendelkezések revízióját kérték.
Erdis elnök helyi jellegű előterjesztéseket is tett, Így a keszthelyi
állomás bővítés sürgős elvégzésére, a DV vonalon Balatonszentgyörgyön át Keszthelyig közvetlen kocsi rendszeresítésére, a régi vásári rend helyreállítására és Kossulh-u!ca felső részén fiók-posta lélesitésére.
A gyűlésen még dr. Menczer Imre, Faragó Ferenc és Szlovák Endre szólallak fel.
1500
Munka nélkül van bazaltbányász
Tapolca, szeptember 7 A balatonviléki bazallbinyák termelésének csökkentése miatl 1500 család maradt munka nélkül. Az ínségbe jutott bányászcsaládok megsegítésére megindult az akció.
törvényhozási uton blzto-valósztnüség
Mezégaidsaágl munkások aggkori biztosítása a megyagyOlás előtt
Zalaegerszeg, szoptombor 7 l\'irdekes beadvány érkezett a vármegye törvényhatósági bizottsághoz László János, zalaszenliváni lakós, a törvényhatósági bizottságnak az Alsódunánluil Mezőgazdasági Kamara állal kiküldőit tagja s mint éveken át volt mezögaidazdasági cselédember, aziránt tesz javaslatot, hogy a mezőgazdasági Cselédek aggkori
ellátását silsák.
A beadvány mind n szerint a megyegyülés napirendjére kerül, mint a póitárgysorozatnak egyik pontja. _
Táll mszAgaxdaságl tanfolyam Klakomáromban ás BalatongySrBkün
Zalaegerszeg, szeptember 7
A földművelési miniszter leiratban értesltetie Bödy Zoltán alispánt, hogy Kiskomárom és Balatongyörök községben Hering D.-zsö gazdasági segédfeltlgyelö, Illetve Vau Zoltán dr. és Sváby Ervin gazdasági felügyelők vezetése alatt november I5\'tö! február végéig terjedő időben lefolytatandó, önként jelentkező 15 éven felüli gazdailjak és gazdák aiapvelö mezőgazdasági kiképzést szolgáló hlrom hónapos téli gazdasági tanfolyam tartását rendelte el.
(-) Vásárok Zalában. Varmegyénkben legközelebb a következő helyeken lesz országos vásár: Szeptember 7-én Zalaapáti, Szepetnek, 9-én Zalaegerszeg, Balalonfüred, 14-én Zilabaksa.
(—) Csődnyitás. A zalaegerszegi kir. törvényszék csődöt nyjtotl Hll-mayer Zsigmond zalalövői téglagyáros bárhol található Ingó és Ingatlan vagyonára. Csődblttosul Pénzes László dr. törvényazéki bírót, csődtömeggondnokul pedig Odfjinosdr. zalalövői ügyvédet rendelte ki a törvényszék.
Zftrlehl sárlat
Pária 20-lC/i, Uxita!. 34-81 \'ft, Ntvvork 512 75, Brüsstl 71-40, MtUno 26 87, Madrid 45-49, Amiterdam 206 60, Harila 121-40, Wien 72-10, Sott* 3-72, Prtn Vsrsj 57-50, Budapest t«-MVt Ultrád 9 05, Bukatta\' 3 04Vt.
Terménytőzsde Basa ttsssv. uj 77-et 8 /0—895, 78-es 885 — 810. Tv-és 900-9-40, 80sl 9-10 — 885 dttnáat. 77-SS 850-865. 7S-U 8-65 — 8 80. \'S^s 880 — 895 VMu 890 — 905. Ron 800 — 870, ■k iips uj 1450-15-00, sOrárp. 18-00-tr-OO. ssb 16 04-16 50, tes«~l 14 00 -1428, i»cos —\'-, korpa 9S5-875.
fsUu|U. 4689,_____
< uM 1-14 -W8, szedett W2— fis. a___
kSsép 1 02-1-06, ktaayS 0-90 0-98, M ruda fing 1-02-1-04. O-od rewtfl Öreg 086-092 sngol SSldí 0-88-1-00, snloaai sünben 1-24—0*00, sstr 1-43 - 0-00, kas I 24-1-62, szalonnás Misértts t\'38-1-46.
Kiadta: Sélsalal Hyonda és Lapklaáé Vállalat, lagykaalssáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Msrartaa telefon i NsgykuUss 78. n.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja
Nagy szövet aukció
100 férfiöltönyre való szövetet árusítok ki.
Egy teljes férfiöltönyre való, 3 méter 140 cm. széles jó minőségű szövetek
15—45 pengőig.
Nagy tétel tiszta gyapjú öltönyszövet fekete és sötétkék színben, alkalmi vétel, métere 9 P
Előírásos intézeti ruha és fehérnemű anyagok minden minőségben, a legolcsóbb árakon, nagy választékban.
Ezenkívül maradék vásznak, mosóselymek f é I é r o n kaphatók.
Újdonságok az őszi szezonra már megérkeztek.
Kirschner divatáruháza
Nagykanizsa, Főút 3. szám.

Zalai közlöny
1631. sieptember h.
i ■«■»« lUl faTlM-iriolTMll
VALUTÁK AlMl L 27*60-28*00 Balga tr. 79"30-60*30 CMBk. 16-90-17*10 Déak. 151-90-188 90 Maár 1000-10*14 D«M> 67175-875-7S fraaeia 1.22*50-22 90 Hoü. 2» \'tó-231-20 Uagjal 50-64-30 Lat ft»49 Ura 406-419 Un 2975-XH5 Márka 18460-136*40 Nosvég 152*00-154*00
797M075
Íl.ll0fl0-ll2a0
Mik, I82HO-UMWO
DEVIZÁK
229-20231*60 Dalgfád 1003 10*13 Mi IS49S-138-85 kW 79-25-8C0S kM 3-38-3-42 loptak. 18245-15* 68
■ - - ~ 27*84-27 92 49 60-53*60 2*74-3004 Mawyor 569*80-73 20 Oaalo 182*05-153*85 Fáds 22*30-2252 Ma 16-85-17*01 MK 4*11-4*17 Stocádi. 152*20468 80 83*65-64-35 79*92-80*72 11072-111*92
11,1
APRÓHIRDETÉSEI
Ki urtkMXtMk di|. io u«f » pner. IWa lorlUI uS dl|t S (Illír. Vmíí- »• >«~»<WJ0 uMf M 011 ír. .lqS.il MrábM „4 dt|» • Siacdin fa ptnltk.n 10 uóJ| U <Ulír, mlwJ.o lo«lbU U4 dl|» • JMlír. amui I i.j.bb MtOktSI ina uS k« (iSnik uimlUattk. AlUU kw«Skn.k 50-, tvfimimj.
HlniAMMk S f»0 mtmtS alal
o 7elMI«f« kVnyvelíav Irtwláwii •norOlíM l\'Auc// eisra S*arta4llL
Catngery-ntoa 18. alatt 724 ^HH
leszállított viteldíjért módéra csakottat, Kauhnann RaMail rendel Jaa. Telelőn 187TEl|el 571. 3444
Klaakk, 2 aioba, konyha éa mellékhelyiségekből illó, még adómentea, vU-vezetékes ckaltdl hint kereatk megvé-talre. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kSek.
HSlayak flaml«éta I Paplanokai a legszebb kivitelben éa aiok átdolgozását elvállalja Jutinyoaan — Freandllchné, Fiút 15 3528
■ésaat, tmela éa aaaal nyelv-
ákatad kezdőknek éa baladóknak: Ballá
órákat Klári, Caengery ul 8.
4124
Kartva
rétaa,
Bagotataor László heta
51. axáau httceg-u. II.
Péaxk«l<M«at belteoelezésrt minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóelltal *<uíl lasséo pénzkölcsön közvetítő Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlklóa-ut 2. szám. 2811
Varga Nándor
aranyíremmel kitüntetett sálit modemül berendezett műhelyében
mm, feai, tisztit éa pliaaéroz.
Olcsó, szép klfosáaUlan munkámért felelősseget vállalok.
Oallérok 10 és 12 llllér. Qyöjtöteiep: Horthy Mlklós-ut 8. Qyáitetep: Hunyadl-tl. 19.
HánnsaaMa lakásomat a városi bélházban november előtt ls átadhstom. Somogyi Igazgató. 4120
Jobb házból való kislányt narsHkik mellé azonnal felveszek. Petőfiül 9 4125
|WkiháUial|<a4a, Fonottbutor, kosár és nádsséklonás Ülésnél, FÓut 4.
3029
Diákat, >a« dléklaéayt urlas, jó ellátásra vállal úrinő. Clm a kUdóban. 37S2
ÉRTESÍTÉS.
Grteslten a nagyérdemű közönséget, hogy dus raktáramon levó wír»Sn| és graalt síremlékeket leszállított árban hozom forgalomba. — Továbbá aMsrataaáai és sMaH ápltá-•ét, termó- és műkőből legolcsjbbsn készítek, ugy as Oasaes a szakba vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem a n, é. közönség szíves párt-logását. Teljes Ositelettel
"" KowAoa iózaaf
At,.".rI<k ««■ kWmimgó«a»ltr
ngy.l.l I klrályataa SS. wz.
Kényelmes csukott, hat üléses Balek ■latéval gangéból fuvarozást vállalok. Szántó, Caengery ut 6. Teleion 3-22. 3472
Több egy siobáa lakéa mellékhelyiségekkel kiadó Petöít-ut 42. alatt. 3492
F*l«x«tt taj lámát kapható Tejköz pontnál. Telefon 349. 3721
Blasaéalata tanulót teljea ellátásra el-logad uil család. Bóvebbet vttéz Tóth Béla üzletében. 3873
TallaawaTkaMBÍMÍératai, oalno-•aa kataruoH u.ka kladé —
BHiar-a* M. aaéas alatt. 3781
Zaaaarataattéa. Kezdők, haladók lelldlsmcieles taaltáaál okaón vállalom. Dm a kiadóban. 3951
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoitak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkivtl! előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ulabíw\'i gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bútorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. és Fia lakereskedó cégnél kaphatók,
hol mindennemű deszka, léc, épűlelfa, valamint egyéb építkezést anyagok a ■api éraél Is aloaébbaa uaraakaMk ka.
Mlndennemll enyvuetUeaMztkállandóan raktáron. Hajópadlógyártáa és bérgyaluláa Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
\' Fakata Margit lóvároit nívón álló divat-szalonja tanulókai lel vesz Fó-ut 22. 366.1
Sport, utcai, eatélyl kaaatyllk, övek mérlék után kaphatók Lászlóné ÖrUnbul Erzsi kesztyűlparmOvésseU műhelyében Deák-tér 2., emelet. wi
BnrsaakUlaa házaspár Uzmeslert állást keres. Clm s kiadóban. 4078
Jóhl \'nevű, Jómenetetű vasall van-dénia 8 éves szerződéssel, teljes telsze-reléssel, gazdasági épületekkel november l-re átadó. Clm a kiadóban. 40\'0
■ladé két szobás éa egy szobás, konyhás lakás novemberre — Zrínyi Miklós-utca 18. „ 4095
Fard aarté legújabb lypus, nyitott, k|. \' " .—Havss autószak
tűnő állapotban eladó üzlet.
4127
Ptaalaot, prímét, veszek készpénzfizetésre. Címet kérem kiadóba leadni. 4128
Olcsőbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 8-40 Vá kg. legfinomabb
teavaj......P —-80
\'/4 kg. legfinomabb
főzővaj.....P —-TB
1 kg. legfinomabb valódi juhturó\' . P 3-—
Monti és fi
cégnéL
Tisztelettel értesítem, hagy orvosi rendelteiet, mely-Jwn a Dr. Zeileis r. mapsfeszültségfl ?4Many-árammal is kezelek, betegeim kényelmére Horthy Miktós-ut IS., Dobrin ház 1. emeletiéről
1931. szeptember 7-tól kezdődőleg , Nagykanizsa,,, Bajza-utca 2. sz.
(Batthyány-utca sarok) Teutsch-féle vüla
földszintjére, néhai dr. Szekeres orvos ur rendetójével szemben helyeztem át.
Teljes tisztelettel
Dr. ECKENBERG IIHRE
in baÜ|mW«aaMMMaaii fforaoa.
Gyermekek és lázas betegek egyenlőre nem kezeltetnek.
ur
1991- szeptember 8
Pona-Száva-Adrla Vasntlársaság (azeMtt Hü fB^atíraíí)
MENETRENDJE
Hinkulxu állsaáira árfceii éi u ouu lnáalá tulokról. És-vényes i I9SI. évi május hó l&-t«l.
ZALAI KftZLONY
V<xut MJbu TVŐST neme Budapestról Indul "Nagykani-rsáraérkezik Voset ulai A vonat neme NsgylcanlzsE rol Indul | Budapestre érkezik
216 202 1312 i3t2b 214 204 Szem. v. Oyv. Szem- v. Szem. v. 3P* 23 30 7-50 6-40 7-20 M\'15 1815 6-48 11-35 13-20 13*20 20-as 22-14 211 201 213 215 215b 203 235 Szem. v Oyv. Szem. v. Szem. v. Szem. v. Oyv. Vegyes 0-35 6-35 9-45 14*35 15-00 17-45 1310 325 10-16 16-55 21-00 s 21-10 « 21-40 2003 «
I. A 313. számú vonat Budspest-Nsgykanlzss köiOtt Vlll/31.Is caak hétköznapokon, IX/l-tfil naponta közi ,
^ 3. A 312/b V/15-tat VUl/31-lg csak vasár- éjllnnepnspokon közlekedik Budspezt-
Síékeslebérvár között.
13 A 315. rz. vonst Nsgyksnizss-Budspest közölt Vlll/31-lg csak hétköznspokon, IX/l-tí naponta kfllltkedlk.
4. A 21!7b sz. vonst Nsgykanizsa—Budspesl közölt VHI/31-lg, de cssk vasár- és ünnepnapokon közlekedik.
5. A 235. sz. vonsl csak Balatonszentgyörgy állomásig közlekedik személyizálll-láusl. A vonstnél cssk II. és III. osztályú kocsik vsnnak.
316/313. sz. vonaloknál I]—HL oszt. kocsi lut Budapest D. V. ZsMeqersrett közölt.
202. „ . étkező és III. o. koril Budspesl—Pragerakolg V/15—Vl/M íp 2U2. sz. vonalnál Ml-III. o. kocsi Budspesl Trlests V/ií IX/15 lg.
203. , „ l-n-in „ , . Splltal-Millsllltersee VI/I.VIX/IO lg. 202. „ „ I-II-1H. „ , , Rogsáks Slatlns Vl/IS-IX/15-lg, 202..... II—III- „ . . VilTach VW-lX/3-lg.
202. „ „ I— II- „ . , Ventlmlglls IX 16-tól.
204. . „ l-ll-III. . . , Trlest. 204. „ . I-IL „ . . Róma. 204. .. „ hálókocsi . Venezis
204. . . I-It-m. . „ . Orsdo IX/13-lg. 204. . . D-I1L . „ . Fltune K\'14-lg. 204. . . hálókocsi , Fiume IX/14-lg
Budkpest—Fiume között s hálókocsi Indul Budapestról szerdán, pénteken, vssámsp 304/201. u. vonaloknál ^tkeiókocsl lut Nsgykaniisa—Budspesl között.
Nagykanizsa—Siófok—Lepsény.
-RSTSES
Nagykar
TWP
itojTTO r™
S-okra érkerlk
1 1415
A 125. ás a 130. as. slnautóbusz vonatok cssk VWl
-fwj
Indul HKS
-IX 6-lg közlekednek.
I TífF Sroabal- [Wcsbr MjraMarljl érkezik Bécsből Indul tzaakat- Has^aU uii. Mulk
3íá|Szém. v. 312 IjSzem. v. 320|Szem. v. 303 Oyv. 106 Slnautó S-M 7*00 1350 16*20 20*45 7-30 [ -0-30 114-44 16*25 [ -18*20 21-40 23*13 | - ái7 305 301 311 313 Szem. v. Slnauió Oyv. Szem. v. Szem. v. 3-10 10-88 16*40 7-31 11-30 1449 21*33 7-tS 835 13-26 1 17-26 24 00
312. 216/312. 901/302. 901/302.
901/302. 801/302.
Közvetlen kocsik: ss. voostnál II—m oszl. kocsi Nagykanizsa -Wien S. B. között.
„ Budapest—Zalaegerszeg között „ Oslek-WIen S. B. között „ Suiak—Wien S. B. közótt „ Sulsk—Frantiskovv I IPrsnstahsd) „ Sulak—Wsrsaws, (Vsrso, Lengyelorsz.)
II—m. , l-ll-IU. , II—III. , I-Il-Hl.
i-ii-ui.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Indul Jlaára fckulk
1103 I 1336 14-14 | 16*05 ^ 20-45 || 22-50
Közvetlen kocsik: A 912/915. sz. vonstokksl I-U—III. a kocsi Nagykanizsa—Pécs közö l, a löbbl vonatokksl lutó közveUen kocsik ugyanazok, mint s Nsgykanlzss-Wien S. B. viszonylat alattiak.
(Cakovec)—Maribor gL k.
\' " Hksykaal-
Szem.v. ü 17-001 Közvetlen kocsik:
9-34 17-24
20-55
A közvetlen kocsik a 301, 202., 203, 204. számi vonaloknál ugyanazok, mint a
Budapeat-Nsgykantzsa viszonylat slsttiak. , , , ,, ,__
A 221., 222 223., 224. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanlzsa-Marburg
(Maribor glk.\'j között.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK KÉSZÉBE
szálljon meg a
HÉRÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Központlfütés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák r 4-50. Panaié 8-- P-«H-
Egyágyas szobáknál 10%, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. _«u>
Ne okozzon önnek fejtörést a vacsora gondja, Esterházy felvágottól megtellik a gyomra.
10 dkgr. húsos csemege császárhű* 15 , legfinomabb parlser 10 „ omlós csemege szalonna 5 „ májpástétom 3 drb. zöldpaprika
p l-io
10 dkgr. vegyes felvágott 10 . töpörtő
10 . omlós csemege szalonna 10 . teavaj 3 drb. kovéazos uborka
10 dkgr. göngyölt sonka
5 " Pick szalámi
5 » trappista aajt
3 „ francia mustár
p l-BO
p l-BO
Étkezés után megnyalja a tíz ujját, Megfogadja: többé nem eszik más vacsorát!
Rendelésre :
Ods(ox mmttllUva.
Zsúr axand/i lr srk r
Esterházy Lerakat
Nagykanizsa, HoHhy Mlklós-ut 2. Nsgytraflk mellett Telefon: 3-93.
Vetőmagban holdanként 10 kg. búzát megtakarít! kb. 10% terméstöbbletet és üszögmentességet ér el, ha
vetőmagját porpéooal vagy mmémmm páooal csávázza
Porpácok ára:
mrzopAcI
PORZOLi
TILLANTIN i
hisoz ■ tillmhtm ■
Az árak ab nagykanizsai raklár értendők. A 2*/o forgalmiadó külön felszitnllva nem lesz.
Besierezhetök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nSvényvádóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn: 13a
200 gr.-os csomagolásban . dobozonként P 1-20
1 kg. . M . kg-ként . 5 50
5-10 . . n » . 5-80
26 . , H • » w , 5-20
200 gr. . m . dobozonként . 1-10
1 kg . m . kg-ként .
5-10 . » * » » » 5-80
25 . . n n m , 5 80
200 gr. , M . dobozonként . 1-50
1 kg. . . kg-ként . 5-50
5-10 . . » * » . 515
25 . „ m . ■ ■ . 4-80
Nedves pácok ára: -----r -•
2C0 gr.-os csomagolásban dobozonként P 2-90
1 kg. . ii . kg-ként „ 12.50
260 gr. „ ii . dobozonként „ 2-63
\'A kg. „ , „ „ 5-20
1 II II „ , kg-ként „ »-75
5 „ „ ii „ 9-50
OlCSÓ! ön is veQei rádiót.
Meflütfek a ráOtémfű
STANDARD 2a hangszóeós rádió hálósadra kapcsolható
kari \'aali r----| tii*
AOCIO TELBPONOYÁRI 2-1-1 csöves fcangBzáris rádió
havi részlet 7\'— pengő.
ORION 7016. az. 2+1 csöves hangszóros rádió
havi réazlat 7\'— pengő.
Philips kiakombináoió ás Modern we«A
leszállított gyári áron.
Telelunken újdonságok!
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet
rádió éa gramofon osztálya.
lt
zalai közlöny
1931. Bzeptember 8.
legjobban és legolcsóbban
BÚTORÁRUHÁZAKBAN
vásárolhat.
Legkedvezőbb fizetési feltételek
NAGYKANIZSA
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 203 szám
Nagykanizsa 1981. szeptember 10, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SzcrkeaztéltgMiappal Sugir-ut 2., é|Jel Fiiul 5. Keszthelyi SÓUtliddhlyaUl: kottuth-ula 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajoa
ElMzetM irt: egy IhSm I pengi M Iliiét. Telefon: { S>«ke.\'WB_«l. ,zim, í
Kiadóhivatal 78. Keszthelyt

Oyömörey főispán
beszéde a szerdai megyegyűlésen
Tekintetes Törvényhatósági Elnöki be|elenléselm kapcsán elsősorban meg kell, hogy emlékezzem arról a változásról, mely utolsó közgyülé-sllnk óla az ország kormányzásában beállott.
Bethlen István gról kormányának lemondása folylán a Kormányzó Ur ó Főméllósága Károlyi Oyula grófot bízta meg a Kormány megalakításával. A megalakult kormány az al-kolmányos követelményeknek megfelelően, az országgyűlés bizalmára támaszkodva, már meg Is kezdte működését.
Qróf Károlyi Oyula kormányelnök Ur alkotmányos érzéséből kifolyólag hlvatalba-iépéséról azonnal értesítette a Törvényhatóságot és a kormány működéséhez a vármegye közönségének támogatását kérle. A kormányelnök Urnák ez a bejelentése tárgysorozatunk egy külön pontjában kerül tárgyalásra.
Amikor az uj kormány működése elé bizakodó reménységgel tekintek, nem mulaszthatom el, hogy erről a helyről, amelyet szűlővérmegyém kormányzalának élén a helyéről távozott kormányelnök politikai bizalmából öt évig betöltöltem, — bár a kormányzatok működésének tárgyilagos bírálata a történelem Ítélőszéke elé tartozik — meg ne emlékezzem a nemzetnek tlz éven át elismert vezéréről, a nemzet felemelkedéséért és igazáért 10 éven át vívott súlyos harcoknak, kül- és belpolitikai sikereknek letéteményeséről, Beihlen István gróftól, azzal a melegséggel és őszinte tisztelettel, melyet vele szemben a Törvényhatóság is többször és legutóbb kormányelnöki működésének 10 éves évfordulója alkalmából is kifejezésre juttatoti.
Soha még it nem élt nehéz időkben jöttünk össze mai közgyűlésünkre.
A gazdasági világválság törvényszerű és elkerülhetetlen folyományaképpen beálloll pénzügyi világválság az utóbbi hóm-pokban olyan méreteket öltött, hogy a leghatalma sabb nemzeteket Is összes erőforrásaik igénybevételére kényszerítene. És ma olt tartunk, hogy a civilizált emberlakta egész földlekén sötét gond üli meg a lelkeket, mert senki nem tudja, mit hoz a holnap s merre van a kivezető, az emberiség boldogabb jövője felé vivő ut.
Ebben a sorsközösségben szerencséilen sorsüldözött hazánk Is osztozni kénytelen, de betetőzi még gazdasági viszonyaink leromlottságát, a pénzügyi krízisből nekünk Is bőven kijutó nyomorúságot az a katasztrófállsan rossz termés is, mely népünket majdnem országszerte bujtotta.
Mint már annyiszor a világháború megindulása óla, most Ismét - de talán még fokozottabb mértékben — van szükség a nemzet hősles áldozatkészségére, a megpróbáltatások türelmes elviselésére, meri a belső rend minden legcsekélyebb meg-
ingása csak késleltell, viszont a belső rend szilárdsága sietteti ,-nz-dasági helyzetünk és ezzel sorsunk jobbra-fordulását.
Éppen ezért ha nagyok is a bajok, ha a külömben is nehéz magyar sot s pillanatnyilag még nehezebbé vált is, nem szabad elcsüggedni, nem szabad kétségbeesnünk, nem szabad a .most már minden mindegy!" gyáva álláspontjára helyezkednünk, de Istenben bízva, férfias elszántsággal szembe kell nézni a sorscsapásokkal és fel kell venni a küzdelmet minden elképzelhető eszközzel a reánkszakadt válságos Időkkel szembtn.
A magam részétől pedig és a vármegye llsztvlselől tészéről —
élén a vármegye alispánjával — biztosítom a tekintetes Törvényhalósági Bizoltságot, hogy teljes munkakész-ségűnk latba vetésével törekedni fo-
funk a Korminyelnök Urnák azt a (jelentését, miszerint ebben az országban senkinek Ínséget szenvedni nem szabad, Zalavármegyében is lelles egészében valóra váltani.
De ebben a munkánkban szűkségünk van az Önök odaadó lámo-galására, szűkségünk van arra. hogy Önök mlndnyijin segítségünkre kiessenek, a csOggédök, a kétségbeesettek megvigasztalisában és megnyugtatásában és segítsenek bennünket annak megakadályozásában, hogy becsületes, hazafias érzésű zalai népűnk közé a konkolyhlntök,
a zavarosban haliszók, a földalatt dolgozó nemzelrontók be ne férkőzhessenek.
Ezekben a nehéz Időkben, mint a vármegye bizalmának letéteményesei, legyenek Önök apostolai, legyenek hirdetői annak a megcáfolhatatlan Igazságnak, hogy csakis az Istenbe velett megingathatatlan hit, a haza szebb jövőjébe vetett olthatatlan temény és az egymás Iránti megértő szeretet adhat mindnyájunknak erőt a mrgpróbáilatások leküzdésére és a biztosan elkövetkező jobb boldogabb |övő türelmes kivárására.
A jó Isten segllö keze és áldása legyen ezen a vármegye megsegítésére Irányuló közös munkánkon!
.........................................
A magyar kérdés tárgyalásét valészinMeg holnap kazdi meg a Népszövetség pénzügyi bizottsága
A minisztériumokban összeállítják a hatalmas anyagot Qenf számára — Apponylt a Népszövetség közgyűlésének egyik alelnökévé választották
Budapest, szeptember 9 Külpolitikai körökben ugy tudják, hogy a Népszövetség pénzügyi bi zolisága pénteken, vagy szombaton kezdi meg a magyar probléma tárgyalását. A pénzügyminisztériumban és a miniszterelnökségen szünet nélkül folynak a tárgyalások annak a hatalmas anyagnak az ösBzeálll-lása céljából, amelyet a magyar pénzügyi és gazdasági viszonyok kimerítő ismertetése céljából visznek magukkal Qenfbe. Az eddigiek szerint Jakab Oszkár illamtltkár és
Imrédl Béla, a Nemzeti Bank Igazgatója holnap délben utaznak Qenfbe.
A NépuSfetaén ludoiűdaul vntteHdaa véleményéi a vámunióra nenolkostflaf
Genf, szeptember 9 A Népszövetség Tanácsa tegnap a német—oszlrák vámunió kérdésében határozatot hozoti, mely szerint tudomásul vette a hágai szakértői véleményt és köszönetet mondott hivatalosan a hágai bíróságnak.
A Népszövetség közgyűlése gróf Apponyl Albertol 39 szavazallal az alelnökök sorába vilasztolta.
Oenf, szeptember 9 A Népszövetség ma délelőtti ülésén három europánklvüli hatalom képviselője szólalt fel. A japán delegátus beszédében a gazdasági válságról szólt, amelyért a túlzott vámvédelmet teszi felelőssé. A» indiai delegáció vezetője elismeréssel adózott annak a tevékenységnek, amelyei a Népszövetség a szuezi c>alornán lul lévő országok érdekében kifejt. A kanadai igazságűpyminlszler hangsúlyozta, hogy a Népszövetség erőpróbája a leszerelés biztosítása és a békének ezzel kapcsolatos biztosítása.
A vetőmagkiosztást és a téli inségakció részleteit ismertette Ivády miniszter a 33-as bizottságban
Csak az arra rászorullak kapnak hitelbe velőmagot — Liszt, gabonakiosztás és szükségmunka — 2,290.100 pengő megtakarítási lehetőséget állapítottak meg a kultusztárcánál
Budapest, szoptember 9
A 33-as bizottság Juhász Andor elnöklete alatt ülést tartolt. Napirend előli Rassay Károly a larlo\'isok ügyében kérdést Intézeti a kormányhoz.
Ivády Béla földművelésügyi miniszter ismertette a vetőmagakció elgondolását. Különösen négy irányban kellelt sürgőn inlézkedésekel tenni. Vetőmagot csak a kataszteri birtokivek alapján kimutalott szántóterület egy harmadrészére lehel adni, amivel az igényeknek alapos rgyé-nenkint való felülbírálási kívánja biztosítani, valamint azt, hogy tényleg csak azok jussanak ínség velőmaghoz, akik teljes rnérlékben rá-vannek utalva. A velőmpg beszerzési árát három pengővel leszállította. Gondoskodik a végrehajts során arról, hogy a magyar buza minősége ezen akció végrehajtása során Is a lehetőséghez képest javuljon és semmi eselre se rosszabbodjék. Intézkedett a póligények elbírálásáról éa kiegészítésétől Is. Sajnos, az első 60.000 q búzán és rozson felül ujabb készlelek beszerzésére volt
kénytelen felhatalmazási kérni a minisztertanácstól, mert csak Igy látta biztosíthatónak azt, hogy bevetetlen terület az országban ne maradjon. A kormány csak 20 holdon aluli olyan birtokosok igényelt kivánja kielégíteni, akiken nem tudnának másképen segíteni. A szervezet vármegyénként decentralizált lesz, közvetlen végrehajló szerv a gazdasági felügyelőség. Vetőmagot csak egy évi visszafizetési kötelezettség mellett ad a kormány A vlsszaflrelés határideje 1932 szeplember 30 lka. Kikötötte a községi képviselőtestületek szavatosságát. 18 vármegyében és városban az eddig megállapított hitelkeret mintegy 70 363 q buza és 15 000 q rozs, pínzértékb-n 1,751.000
I pengő.
Qróf Somsslch László helyeselte, hogy 20 katasztrális hold stánló-löldet állapítanak meg maximumkénl. Hoyos Miksa gróf a tervezett korlátozást aggályosnak farija, meri 20 holdon felül ls jelentkezhetnek komoly igények.
A M/ÍV pénxügyl itrlyxrín
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter ismertette a magyar államvasutak pénzügyi helyzelét és azokat a terveket, amelyekkel az államvasutak pénzügyi egyensúlyának helyreállítását klván|a keresztülvinni. Tekintettel az idő rövidségére, a bizottság elhatározta, hogy a miniszter előterjesztését a holnapi ülésben tárgyalja le.
>lz Inségakció Odrom Kalegórlúfa
ság megsegítésénél számba jöhet.
Az első kategóriába lattoznak az elemi csapások állal sujlolt vidékeken azok a gazdák, akiknek annyijuk sem termettfS hogy a maguk és családjuk kenyérgabonájáról gondoskodhassanak.
Ivády Béla földművelésügyi miniszter Ismertette azokat az elgondolásokat, amelyek a kormányi a (él folyamán megindilandó Inségakció végrehajtásánál Irányítják. Három olyan kalegóridról lehel szó, amely az ellátatlan mezőgazdasági lakos-
ZALAI KÖZLÖNY
Második kategóriába tartoznak az ugyancsak lalvakbin élö munkanélküli mezőgazdasági és ipari munkások és harmadik kategóriába a falvakban élórokkantak, nyomorékok,aggok, szóval, akik teljesén munkaképtelenek.
Az első kategóriánál a segítség módját kölcsön utján egyévi Mellel tervezi a kormány. A második kategóriánál lehetőleg Inségmunkák megindításával, a harmadiknál pedig természetbeni segítség kiosztásával.
A fővárosban és az ország na-
E városaiban az akciót a nép-miniszter bonyolítaná le, a ban és mezőgazdasági jellegű városokban pedig a földművelésügyi miniszter.
A városokban liszt, falvakban gabona kiosztásával gondolja a kormány a segítés módját. Az ínség-gabona árit 6 pengőben kívánja megállapítani, bolettamenlesen. A liszt ára ennek megfelelő lesz. Még tisztázatlan, hogy az akció céljaira milyen anyagi eszközök állanak rendelkezésre. Amennyiben az anyagi lehetőség megengedi, a kormány ezzel az akcióval kapcsolatban olyan Inségmunkák elrendeléséi fogja eszközölni, amelyek az akciót kiegészítenék és lehetővé tennék, hogy a már mfiuaki előkészítés alatt álló munkáknál minél több munkanélküli kapjon foglalkozási Ezután Ernszt Sándor miniszter tájékoztatta a bizottságot s népjóléti tárca részéről tervezett akció kereteiről. A holnapi ülésen az államvasutak szanálását tárgyalják.
Be/e/exiéic a tculiuBMiúrca
költség ve téuéineK JelUl-vlxsgölúsát
(Éjszakai rádlójelentés) A 33-as bizottság 6-os albizottsága szerdán délután befejezte a kultusztárca költségvetésének felülvizsgálását és 2^290.184 pengő megtakarítási lehetőségei állapított meg. Elhatározta az országos népiskolsi és polgári Iskolai alap megszűntetéséi, valamint az egyetemek, a testnevelés, az állami szinházak és a külföldi kollégiumok szervezeteinek módosítását, ami által további megtakarítások érhetők el.
JlM aoyaéaespdrt ma esle éricucKlctat tart
Az egységespárt csüiörtök este értekezletet tart, amelyen Károlyi Oyula gróf miniszterelnök és kormányának tagjai is részt vesznek, hogy a felmerülő kérdésekben s szükséges felvilágosításokat megadják
Izabella ffihsroegnö temetése
Izabella főhercegasszony! a hagyományos spanyol gyászpompával temették el. A koronázó Mátyás templom szentélyében a királyi hercegi családnak mintegy 80 tagja foglalt helyet. Horthy Miklós kormányzó részére a kalafalkkal szemben állítottak fel karosszéket, baloldalon Zita királyné képviselője kapott helyet. Vilmos császár • képviselője és a Budapesten tartózkodó diplomaták a szentély elölt külön széksorokban foglallak helyet. Alfonz spanyol király a főoltár evangéliumi oldalán fenntartott helyet foglalta el. Közvetlen utána érkezett Serédl Jusz-tlnlán bíboros hercegprímás, majd Horthy Miklós kormányzó. A be-szentelési szertartás végeztével a kopors-M a kripta ajtajáig kisérték. A régi spanyol etikett értelmében a koporsót a kriptába csupán hat ember kisérte.
Miután elhelyezték a koporsót a kriptában, annak ajtaját lezárták és ezzel a temetési szertartás végei éri.
Óriási többséggel harmadszor választották meg Hesterházyt balatonfüredi főszolgabíróvá
További 48.000 pengő vetőmaghltelt kapott a zalai mezőgazdaság Zalavármegye törvényhatósági bizottságának közgyűlése
1631. Szeptember 10
Zalaegerszeg, Bzeptember B (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Zalavármegye törvényhatósági bizottsága s/erdán délelőtt gyűlést tarlóit. Gyömörey Oyörgy főispán hosszabb beszéddel nyitotta meg a megyegyűlési, beszédét lapunk első oldalán közöljük.
Az allapánl jelentés után a főispán elparentálta Bogenrieder Frigyes, dr. Frted Ödön és Dobrovlts Viktor megyeblzoitságl tagokat, majd bejelentette, hogy a vetőmag-akció ügyében telt felterjesztésre a földművelésügyi miniszter
további 48.000 pengő kamat-mentea vetőmaghltelt bocsátott rendelkezésre.
A főispán kérte a közsigeket, hogy a hitellel takarékoskodjanak.
Dr. Brand\' Sándor főjegyző a kis-gyüiésen elfogadott javaslatokat ismertette. A közgyűlés is kimondta, hogy féliratot intéz a kormányhoz a mezőgazdaság éa kisipar sdrgös megsegítése, a végrehajtásoknak legalább egy évre való felfüggesztése, a termelő munkához szükséges hitelellátásról való gondoskodás
érdekében.
Keglovlch János (Orosztony) a magántartozásokra moratóriumot és a
gyű mőlcsszeszt özét megengedését szorgalmazta.
Pusztai Oábor (Csonkahegyhát) kifogásolta a
tisztviselők hadipótlékát,
sürgette, hogy újévtől senki se kapja azt.
Tóth Viktor a gytlmölcsszeszfózés érdekében emelt szót.
Szerecz Oábor (Felsörajk) a cukor és külföldi
közszükségleti cikkek áremelése ellen tiltakozott.
Oyömörey Oyörgy főispán az elhangzottakra válaszolva kijelentette, hogy a gyömölcsszeszfőzés ügyét bele foglalják a feliratba, melyben a többi felhozott kérdések már benne foglaltainak. A vetőmagot a vármegye teherautója Ingyen fogja szél-hordani a községeknek. A badipótlék és az áremelések ügyében rövidesen kormányintézkedések történnek. A cukoradó felemelése ügyével a fel-Irat is foglalkozik.
A balatonfüredi főszolgabíró választás,
amil a közigazgatási bíróság megsemmisített, harmadszor is dr. Mes-terházy Ferenc győzelmével végző-dőlt. Eredmény: a leadott 235 szavazatból 176 esett Mesterházyra, 52 Székely Emil zalaszenlgróll szolga-blróra, 3 Demeter Oyörgy volt balatonfüredi főszolgabíróra, 4 szavazólap üres volt.
A tárgysorozat további pontjainak letárgyalása után a közgyűlés déli 1 órakor véget ért.
90.000 pengői takarít meg Zalavármegye a fizetéscsökkentéssel
Zalavármegye odaadó támogatásáról biztoetíja az uj kormányt
Zalaegerszeg, szeptember 9 A vármegye Usgyülése Oyömörey Oyörgy főispán elnöklete alatt ülést tartott
Az allapánl jelentés során Kövest Jenő
a gazdaközönség megsegítésére
irányuló javaslatát terjesztette elő és javasolta, hogy erre nézve a közgyűlés kérjen sürgős kormányintéz-
Oyömörey Oyörgy főispán, reflektálva a felszólalasra, kijelentette, hogy a kormány hamarosan Intézkedni fog a gazdaközönség megsegítéséről. Javasolta továbbá, bogy a közgyűlés üdvözölje az uj kormányt és Dizto-sitsa odaadó támogatásáról Már most kérje a törvényhatóság a kormányt, hogy a téli munkanélküliség megszüntetésére részesítse támogatásban a vármegyét. A főispán javaslatait elfogadták.
A vármegye költségvetését ismertette ezulán vitéz Márk, a számvevőség fönoke.
A fizetéscsökkentésről
szóló miniszteri rendelet folytán félévre a megtakarítás a következő: dologi kiadásoknál 21.800, nyugdijaknál 22.700, személyi jársndo-ságoknál 3.200, összesen 47.500
pengő. Ha ebez hozzávesszük azt a személyi járandóságoknál mutatkozó többletet, ami a megyei köllségve lésben szeptembertől decemberig már szerepel, de kifizetésre nem kerül (4 hóra 13.000 pengő), akkor 60.000 pengő a féléves megtakarítás. Ha pedig a kormány a rendeletét megh08szabbitji s a jövő megyei költségvetés első félévre Is
a csökkentett Illetményt veszik fel, akkor mintegy 90.000 pengő lesz az évi megtakarítás összege.
A kisgyűlés a költségvetést részletesen nem tárgyalta, annak elfogadását javasolja. Az alUpln a
vármegyei nyugdíjasok és a községi alkalmazottak Illetményeinek kifizetése körűi lennforgó nehézségek
elkerülése céljából feliratot kér az Illetékes miniszterekhez és a 33-as bizottsághoz, hogy az egyenlő elbánás elve alapján, mini más közalkalmazottaknál, Itt is biztosítva legyen a zavartalan fizetés. A kisgyűlés elfogadta a javaslatot.
A kisgyűlés ezulán felhalaimazla az alispáni arra, hogy
a november 30-án lejáró 215.000 pengős IDggóköIcaönt meghosszabbíttassa.
A házalásról alkotott szabályren-deletet, mivel azt a kereskedelmi miniszter nem hagyta jóvá, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely területére nézve alkotják meg.
A belügyminiszter a takarékostági rendelkezések kapcsán leirt a megyéhez, tegye megfontolás tárgyává a közigazgatási járások arányosabb beosztásának kérdését
s különösen az alsólendval Járásra hívja fel a figyelmét, amelyet más járáshoz lehetne csatolni.
Tomka János dt tb. főjegyző ismertelte a terv ellen szóló Indokokat. Kéri a kérdést levenni a napirendről. Szó lehet később arról hogy néhány községet a megye területén más Járásokhoz csatoljanak, de erre nézve a községeket Is meg kell kérdezni. A kisgyűlés Igy határozott.
Az alispán javaslalára tüzelőanyag megtakaritás céljából a megyei és főbírói hivatalok téli hivatalos óráját reggel 8 tói délután 2-lg lavasolja a kisgyűlés megailapltanl.
A kisgyűlés ezulán több községi határozatot tárgyalt le.
Bizalmat kapott
az angol kormány
Angliának történelmi napja volt tegnap. A parlament megkezdte rendkívüli ülésszakát, hogy megvitassa az angol font stabilizálása érdekében szükségessé váll rendszabályokat. MacDonald bejelentette, hogy a takarékossági javaslatot egy nap alatt a klolür-szabályok alkalmazásával fogják tárgyalni. Hender-son tiltakozott ellene. Henderson és MacDonald ezután élesen összecsaplak. A történelmi ülés állandó Izgalomban folyt le. Az alsóház 309 szavazattal 250 ellenében bizalmat szavazott a kormánynak.
OaSlte János \'eddig " 14 batBrést Ismert be a kórházi ágyon
Kaposvár, szeptember 9 A kaposvári kórházban fekvő Csölle János állapota, aki mint ismeretes, elfogatásakor hasbalőtte magát, napról napra javul és a legutóbbi kihallgatásokon töredelmes vallomásokat tett a betörő. Ezideig mintegy 14 rendbeli betöréses lopást ismert be Csölle, melyek legtöbbjét a két fiatal nagykanizsai ügynökkel követték el. A bandavezér Csölle volt. Ó rendelkezett a legnagyobb szaktudással, neki voltak meg a szükséges betöiöszerszámok és erély-lyel vezette le mindig s betöréseket. A három betörő: Csölle és két ks-nizsai tárta, egymástól távol laktak és egy egy betörésre való megbeszélésre Jöttek csak össze. A betörések elkövetése után aztán ismét elszéledlek egymástól.
A rendőrség egyébként nagy eréllyel folytatja a nyomozást. Sorra felkeresik azokat a helyeket, ahol nagyobb betöréseket köveitek el az utóbbi időkben. .....
Időjárás A nagykanizsai meteorológiai »•»" AgyaiéJatanttaak : Sierdin a MmérttK-let: Ke»al 7 érakor +6, dtlolin 3 l tikot +16, aata 8 órakor +11.
(Bjaakal nmjtknUtl » a«t
■tail tattaat Utwatl ••«• 10 ér»-ksn FalhSs MS wárfcatá, ■•••« talmalafaalésMl, tialymaklist Mával.
1981. neptembtr 10
litplambtr 10., odtlrUk
MaTleMB vietrlcö, Ottlly Forat
fóazerepléaével
Ismeretlen asszony
Hut von Kablenberg ■ .Habkteauzoay\'
világhír II Írójának er>0lcsra|za 10 lelv.
Emil — te csalsz
Vlglátík 8 lelv. - Fószereplók :
DlM Qralla éj Alkart Paallg.
Ut ugy ífcuffla a aíiorinkku.
Mozgószlnház
Az lunerallan aaaionj
Ez a elme Mar lene Dietrlch — nem legujsbb, hanem -r motlanl Hímjének, amelyet tzerdán mulatóit be a Városi Színház Igazgatósága. Néma Ilim, abból az Időből, amlkof még a Oreta Oarbó legveszélyesebb riválisának reklamlrozolt Marlene Dietrlch csak bontogatta művészi szárnyalt. De már ezen a Hímjén ls észrevehelö az a szárnybontogatás, amely ezt a kétségtelenül mélyérzésü és lehetséges német lilmszlnésznót, ha nem is a nagy Oarbó tOlé, de legalább ls velejjmüvészi szempontból mindjobban közeledő játéknlvóra emeli. Az Ismeretlen asszony kis szerepe Is elég tág teret nyúlt Marlene Dietrlch művészi képességeinek Annál színesebb alakításra van alkalma ideális partnerének, mty Fontnak, aki a nagy nóbarát Qildern báró szerepében ad Ízelítőt a felső tízezer szerelmi életéből. A film szüzséle valahogy a lömegizlés-hez idomul. A könnyed és mély szerelmi jelenetekbe valami kalandomé Ut is kevert a szcenárlum-iró, aki kasszasikerré akarta erőltetni meséjél. Ez az erőltetettség erősen érezhető. A kiegészítő műsor ugyan-czak egy néma film: Emil, te csalsz I Tipikus német vlg|áték, erősen modern kőnlősben. Dlna Oralta és Albert Pauttg nyújtanak szerepeikben jóleső, humort árasztó alakítási.
D. M. J.Sz^Sv^^ajSraJty^ ^s&dás
• gyermekeknek. A — usxoeyok-
»)• - "lua^tóídL. e"ITlS3Sáát
" — gramotonxene. Ib — Jazz-baod. K — kabaré. aZ. — népkerti itat\'.
ZALAI HOZLQWT
Szeptember 10 (csütörtök)
Budapest 9.16 A 2. honvéd gy. ezred zenekarának hangversenye. 9.80TI 3.45 \\iwngv. folyt 11.10 Nemzetkózl vlzjel-tóuolsálat 12 Déli haraagazó. 1106 A "dió házlkvartettjének hangveraenye. 1125 H- I1M A bangv. (olyt 18 feAfebás. I<-4Í a- 16 E. 16.45 Idójelzéa 17 E. 17 80 It\'ngveraeny. 18.40 Blbeazéléa. 19.16 An-nyelvoktatás. 19.46 Cigányzene, 20.45 J m Ferenc előadóestje. 2liü ldó|elaás. J> « Balethéazletek, az Operaház tagjaiból eUkult zenekar elóadá.\'Oban. tt.ISldó-M\'lelentéa. 23 Q.
Báe« 11.30 éa 1140 Zenekari hangver-»"y. 13.15 é> 15.50 O. 19.40 Zenekart "Igveiseny. 21 Cankar Iván mllvelból. 22 «nekarl hangv.
Minden olvasónk, figyelemébe í
A Zalai KSzlBny-t kiadó Délzalal Nyomda is Lapkiadó Vállalni magába olvasztotta a vtdtk egyik legjobbnevü nyomdáját: a <Jutenberg-nyomdavdllalatot. Örömmel jelent/lik vállalatunknak ezzel a fúzióval történt megerősödését amivel a Zalai KSzlSny nyomdája .Uulenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalat" néven a Dunántúl egyik leghatalmasabb Ilynemű Üzemévé fejlődött. A fuzló lehetővé tette a nyomda, könyvkötészet, vonatozó stb. üzemeink legmesszebbmenő versenyképességét árak, minőség és kivitet dolgában.
A fúzióval kapcsolatban a Zalai KSzlSny Impozánssá bővült nyomdájának az eddigi épületben való elhelyezése
az irodák átcsoportosítását tett* szükségessé.
Az átalakításokkal kapcsolatban sikerült a szerkesztőséget, kiadóhivatalt és nyomdát ujbót koncentrálni. A kiadóhivatal klköltözködött a nyomdahelyiségből és ugyanott az udvaron lévő másik épületben nyert elhelyezést. Ugyanide költöztek dt a szerkesztőségnek eddig Sugdr-ut 2. sz. alatt volt Irodát ts. Az éjjeli szerkesztőség (este 9 tőt) természetesen ezután Is a nyomdában marad.
Nyomdánk és összes Irodáink tehát mától fogva a Fő-ul 5. sz. épületben (Korona mellett) vannak.
Telefonszámunk is megváltozott.
Az üzem akármelyik részével bármikor lehet beszélni, ctak a 18-as számot kell hívni, honnét háziközpontunk kapcsolja kívánság szerint a szerkesztőséget, kiadóhivatalt vagy nyomdát.
„k kopottság legyen a divat egyéneknél és közületeknél!"
Zalavármegye a községi háztartások ügyében felirattal fordul a kormányhoz
Zalaegerszeg, szeptember 9 Zalavármegye közigazgatási bizottsága Qyömörey Oyörgy főispán elnöklete alatt ülés! tartóit.
Az alispáni jelenlésnél dr. Csák Károly és Farkas Tibor festették a gazdasági helyzetet és jelölték meg a kivezető utakat, majd zárt Ölésben
tárgyallak lovább azokat a nagyfontosságú javaslatokai, melyeket a bizottság a kormány és a 33-as bizottság elé kíván terjeszteni. Még a nyill ülésen kifejtelte Csák Károly át\', bogy egyfelől a termelő munkát akadályozó világesemények és belső események sora, mástelöl a terhek, tartozások behajtásának szorgalmazása, nem férnek össze.
Intézkedésre van sürgősen 6zflkség, hogy a kölcsönök kényszerbehajtása megakaddlyoztassék és a falu népének kis vagyonkája megőriztessék.
óvatosan kell végrehajtani a szanálás nagy munkáját, de viszont nekünk, szűkebb működési területeinken mindent el kell követnünk ennek érdekében. Szanáljuk a salát Igényeinket Is — mondta dr. Csák. — Mosl a kopottság legyen a divat, egyénnél és közületnél.
Farkas Tibor dr. a községek és a vármegye háztartásai *örül kíván
gyökeres változtatásokat s emez állásfoglalását hosszasan megindokolandó, zárt ülést, abol sok felszólalás hangzott el. A zárt ülés határozataképen a főispán kimondta, hogy
a közigazgatási bizottság csütörtökön újra összeül s ezen az ülésen megalkotja a kormány elé terjesztendő lellratokaL
Az alispáni eseményjelentés szerint augusztusban
10 tüzeset fordult elő 47.650 pengő kárral a megye területén, Érand Sándor dr. a llsziifőorvosj jelentést terjesztette elő, majd a gazdasági felügyelő az
állami vetőmagakció előmunkálatairól számolt be.
Dr. Bruzsa Oyula pénzügylgaz-galó bejelenlése szerint
az adóhátralékok összege 4.919,836 pengő, mely területenként Így oszlik meg százalékokban : Balatonfüred 76, Keszthely 103, Letenye 117, Nagykanizsa 84, Nova 108. Tapolca 138, Zalaegerszeg 95, Zalaszentgrót 95 százalék. Amint látható, a százalékszám minden kerületben emelkedik.
Ezután az államépltészeti hivatal főnöke, a klr. tanfelügyelő és a klr. ügyészség elnöke terjesztették be jelentéseiket. A közigazgatási bizottság a jelentéseket tudomásul vette.
Egy klskanlzsal házaié borbély kalandos körűimé nyek közt kertUt rendőrkézre az egerszegi vásáron
Effv ugyancsak kanizsai lókupeccel tárcadobást csináltak — Ablakokat zúzott, kitörte a fogdaajtót és megszökött, mikor elfogták
Zalaegerszeg, szeptember 9 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A zalaegerszegi rendőrség kalandos fogást csinált a szerdal országosvásáron. . , . .„ Sikerüli eltogni Varga Antal 48 éves nagykanizsai borbélyt, aki arról nevezetes, hogy életének pontosan l/s részéi,
16 esztendőt töltött kisebb-nagyobb tételekben zár alatt.
Legutóbb Zircen ült, de csak 14 napig, mert a tizenötödikre virradó
éjszaka, ezév március 31-én kibontotta a fogház falát és megszökött.
Nagykanizsára Jött, shol jó darabig bujkált és próbált a mesterségéből megélni. Műhelye nem volt, hanem — főként Klskanlzsán házról-házra Járt és beretválta a gazdákat. Ezenközben minden házban lopott valamit vagy különféle szélhámosságokkal becsapott valakit.
Ma délelőtt Kanizsáról Zalaeger-
szegre utazott, a vásárba. Régi trükkjét, a tárca-dobást akarta gyakorolni egy kicsit. Evégből csatlakozott Pöte Ferenc sárhidai kereskedő mellé, aki éppen tehenekre alkudott és a kezében tartotta a pénztárcáját. Varga kikapta a tárcát • kereskedő kezéből és futásnak eredt. Persze volt nagy ribillió az egerszegi vásárban.
/olt azonban egy cinkosa is Vargának, egy ugyancsak kanizsai ló-alkusz, akiről azonban Varga sem iudott többet, csak azt, bogy Pistának hívják. Futás közben ennek a markába nyomta a tárcát s mig a rendőrök és a tömeg őt kergették, addig a cinkos ugy megszökött a zsákmánnyal, hogy mosttg sem került elő.
Vargát azonban megfogták. Hogy társának egérutat biztosítson, igyekezett lefoglalni az érdeklődést Ezért ütötte, rúgta,\' harapta, véresre karmolta a rendőröket Mikor pedig mégis bevonszolták nagy nehezen egy ház- udvarába, ott
az öaazea ablakokat beverte. Végül is megbilincselték. Megmoto-zásakor két pénztárcát talállak nála. Az egyikben régi papírpénzek és hamis bizonyítványok voltak. A régi bankjegyek tátcadobásnál tettek ft szolgálatot Bevallotta, hogy közel 100 embert megkárosított.
Vallomása után elhelyezték Vargát az egyik rendőrségi cellában. Félóra múlva keresték, nyoma veszett. Feltörte a fogda ajtaját és egy óvatlan pillanatban kiszökött
Sikerült azonban a városban utolérni és heves dulakodás után megbilincselve újra a fogdába szállítani Az eddigi adatok szerint nem lehetetlen, hogy része van a kanizsai betörések szériájában ts.
A nem slkerfllt betöréseket ls
bel.merte a kát kanizsai betöró a
vizsgálóbíró elMt A nagykanizsai törvényszék vlza-gálóbirája ma délelőtt maga elé vezettette a Makovlczky-cukrászdában történt és egyéb nagykanizsai betörések kél lettesét és több mint másfél órán át kihallgatta őket. Mindketten részletes vallomást tellek bűncselekményeikről. Elismerték azokat a betörési kísérletek ls, amelyek nem sikerüllek. — A vizsgálóbíró mindkét vallomást jegyzőkönyvbe foglalta és kihirdette előttük letartóztatás! végzéséi.
Leányszobák, uriszobák, egyes bútorok, állandó pazar választék, olcsó és jó bútorokban Kopstetn bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden filszer-és csemegeüzletben. "» Főraktár: 1
Eirály-atea >4. Telelőt 110.
lApu KOZLOWY
Izgalmas tanitóválaaztás Nemesrádón
féktelen Izgatás után kivonult « iskolaszék a terembő Hangú választás három szavazattal - Hét esztendeje Nemesrádó a harmadik tanttél állás elten
„Nem Ml tanító/ Ntncé pénxBnk tanttóra T
Egy-harcol
Paoaa, szeptember 9 (Saját tudósítónktól) Szomorúan érdtkea kulturbotranya van a pacsal jásásban fekvő Nemesrádó községnek.
A másfélezer lakosú községben a tanköteles gyermekek száma 180 ra emelkedvén, Zalavdrmegye közigazgatási bizottsága 7 évvel ezelőtt felszólította Nemesrádó!, hogy szervezze meg a kOzség róm. kath. Iskolájában a harmadik tanítói állást. A kOzség Iskolaszéke azonban nem reagált erre, szerintük efég volt a két lanitó. Már az iskola államsegélyének elvonása fenyegette a Mtoigei, amikor végre kimondta a képvtodőtestühd a harmadik tántló rendszeresítését, amihez a minisztérium is hozzájárult, további államsegélyt is engedélye-ugy, hogy
az uj tanító fizetésének csak 100/t-át kellett volna a községnek fedeznie, a többit az állam vállalta.
As iskolaszék még igy is egy évi hatoszlást kért, tekintettel a nehéz viszonyokra. Ezt meg Is kapta. Közben a püspflk rendeletére
a hitközséget Is meg kellett volna alakítani Nemesrádón.
Z. Czigdny Qyula esperes minden fáradozása é* űgybuzgósága kevés volt azonban a rádiólak renltenctájá-val szemben. így a hitközség kérdése Is a levegőben maradi.
K«abea lejárt as iskolaszék mandátuma, amit azonban a püspök ezév végéig meghosszabbított. Az egy év haladék is lejárt, ugy, hogy az Iskolaszék elnöksége — nehogy a makseskodók hibájából a 3000 pengő államsegélyt elveszítsék — meghirdette a pályázatot a harmadik tanHói állásra. A határidőre
beérkezett 0 pályázat. Atast csatörtökre tOzle ki Wtche Emö h. esperes, tanfelügyelő a választást.
A választást óriási izgalom előzte megt Képviselőválasztáskor se* folyt ofyan izgága hangoskodás, mint most Egyesek házról-házra jártak és utcahosszat kiabálták: _ Alám íulL -tn-L. ÍAJ,h immUA I
S WMV wefr\'rwnsssfff KfWfr Curinv 4
Wache esperes mindezek dacára a kitűzött időben, délelőtt 10 ómkor megnyitotta az iskolaszék fi léséti
Megállapította az iskolaszéki tagok személyazonosságát és
aki nem volt Iskolaszéki tag,
azokat kizárta a teremből.
Az Iskola udvarát nagy tömeg szállta meg.
Szüntelen zajongott, kiabált a tömeg:
— Nem kell tanító I Nincs pénzünk tanítóra I
Az elnöklő esperes higgadt, okos fellépésének sikerült nsgynehezen a kedélyeket annyira lecsillapítani, hogy a gyűlést megnyithatta és a szavazást elrendelhette, Amikor idáig futott,
az Iskolaszék tagjai mintegy parancsszóra, felálltak és kivonultak a teremből.
— Nem választunk tanítót I — mondták és az udvaron levő tömeg ordítva üdvözölte a klvoru\'ókat.
A plébános és a jegyző maradlak csak az elnök körül a teremben, ök annak rendje és módja szerint leadták szavazatukat és az elnök kihirdette az eredményt.
Horváth György tanítót az lakolaszék egyhangúlag megválasztotta.
Az iratok kapcsán az ügy most a
felsőbb hajóságok elé kerül. «
Egy okkal érthetőbb az a kívánság, hogy a tanítót ne válasszák, hanem nevenák ki.
— Rendőri Intézkedése gombatolvajok ellen. Az utóbbi napok kiadós esőzése következtében nemcsak a gombák, hanem a gomba-tolvajok is feltűnően elszaparodtak, akik s rendőri segítség Igénybevételére kényszerülték a városi erdőhivatalt. As erdőhlvatal vezetője, Erőss Rezsó városi erdöattfster szerdán átiratot Intézett a rendőrkapitánysághoz. Az átirat szerint 8-10-es csoportok meanek id naponta a város alsósylresl erdeiébe, ahol sz örök UMakotása ellenére is, engedély nélkül gombát szednek. Ilyen en gedély vagy s polgármestertől, vagy a városi erdöhlvataltól nyerhető. A rendőrség erélyes intézkedéseket léptet életbe a gombatolvajpk ellen, akiket a legszigorúbban fogjak megbüntetni. A lovasrendörök egyébként állandóan ellenőrzik ezután az er-dökbe vezető utakat.
Bútorvásárlás M—lom dolga I
JÉn nem ftir«Je/eJí sokai.
Reklámom a Jó bútor és poatos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán lennáiló (égem Jóhirneve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
■ssgykatiusa, «oH Szarvas szálMa
(ErzsébaS>tér IS. szám.)
SajtH Kárpitos és aamtarloa nagely.

NAPI HÍREK
NAPIREND
•xeptemb. 10, osUtSrtBk
Róm. katolikus T. Ml.lós. Protestáns: Erik. Izraelita : Elul hé X
é)|ell szolgálati I s Merkly-Bcius gyófyszttUr
Ovi hévét Pőal 12.
Városi Silnház. .Az limeretlsn süssön\' erkölcsrajz. .Emil te csalsz\', vígjáték\'
OOaMrdé ayttva raggal 6 éráiéi este S óflHf (MM, ssarda, péntek dátntán. igása nap ■Hűnk). Tal.i »-l».
Nem ax iskolának...
Probléma, fenyegető kérdőjel, minden övéiért aggódó papának és mamának feje felett himbálódzó s Ijesztő Damoktes-kard az uj tanév kapunyitása. Mindig uj gondokat Jelentett az Iskolában régi, de annál Inkább az uj szülőknek a tanév-kezdet s Jelent ma hatványozottan gondot. Még Még az a kis emberbimbó csak bele törődik a diáksorsba, de a mat szülő fázik az iskolagondoktól s előttem hullat az egyik könnyet s kimondja a nem ul mondatot, rapszodikusan: wnem bírom I" Nehéz azzal oldozgatni számára e nagy teherrel Járó neklkezdést, hogy: nem az Iskolának tanul a gyermeké, hanem az étetnek. ö ugyan szivesen otthon tartaná, mert számára tétel és tike az a majdnem négy pengőre futó 10 hónapi iskolaköllsép, amely segélyben részesülő tanuló ulán eredményt nyílna.
Panaszok, gondok, sóhajok, kéz tördelések a beiktatást asztalok előtt. Hányon kellene alapjában segíteni, hány tanulna szivesen, csak nincsen könyve. Valóságos könyvtárrá kellene minden Iskolának átalakulnia, hogy a kis honpolgárok tanulhassanak, ö gondolkodik arról: nem lut annvl, hogy ábécém legyen, Iája az első megtorpanást s magyarázat nélkül áll és vár.
Ezsk az uj tdik, amelyek u/ságot hoztok s azért Jöttek, hogy méhük-ben semmit se rejtegessenek. Nehézség után ujabb nehézség, szegény nyár után puszta ősz és zord tél, mindegyik a maga tanácstalanságával O, mennyi mecená<ra lenne szükség Itt az élet-Indulásoknál ét menynyi szerető szív kívánatos.\' akik már nemcsak gyermeket, rejtőző értékeket emelnek fel, hanem akik odaérnek kezűkkel egész a tűzhelyig és ott parazsat ápolnak, ittzet gyújtanak, hogy a már hetek óta pihenő kémény u/ra füstöljön és a gyermek kanalat vehessen kezébe. Remény mindegyik, amely viidsutjon — legyen a közös gondolat. Az Iskola legyen élet-Iskola, meri nem cél, hanem eszköz, amely megtanítson minden kispolgárt élni tudni, hogy vizsgál az élit padjaiban sikerüljenek, fáján gyümölcs érjék s a Oondvlselés szerlnl ne kelt-Jen aggódnia a holnapról. Munkásság az élet sója, mely a lelket a romtdsM megóvja I 0, ha minden gyermek nyugodtan Járhatna Iskolába ? Dr. Mff*Icaek MlkMa
— Egyházi hírek. A veszprémi megyéspüspök Szokol László lakd helyi káplánt Pacsára kisegítő káplánnak, Kántor Miklós káplánt Ne-mestördemlcről Somogyszentpálra, Iker Jánost Ugalról Nemestördemicre helyezte át, Schandl Lajos pacsal kisegítő káplánt pedig Zákány-gyékényestelepi Ideiglenes lelkésszé nevezte kl.
1981, szeptember 10
— TanltógyUéa. A Zalamegyei Általános Tanítóegyesület- folyó évi szeptember hó 14-én délelőtt 10 órakor Keszthelyen az Uránia színházban rendes közgyűlést tart. A közgyűlést megelőzően fél 10 órakor szentmise a plébánia templomban.
— A 25 éves érettsági találkozó. Megható és meleg ünnepély zajlott le szerdán délelőtt Nagykanizsán. Azok az „Oreg diákok\', akik 1906-ban, vagyis 25 év előtt érettségiztek a nagykanizsai róm, kath. kegyesrendi főgimnáziumban, ma Összejöttek Nagykanizsán, hogy visz-szaldézzék a mult emlékeit, amikor még telve reménységgel és nagy-nagy bizakodással, csupa idealizmussal nekimentek az életnek és kemény küzdelemmel, erős tusával odaküz-dötték magukat, ahol ma vannak és tényezői leltek a társadalomnak. A diáktalálkozót dr. Krátky István polgármester saervezte meg, akinek buz-gólkodása folytán szép számban Jelentek meg az egykori diákok. Szentmise hallgatás után Magas Mihály igazgatónál illetve a tanári karnál tisztelegtek. Magas Igazgató meleg szavakban válaszolt az egykori diákok szónokánsk, dr. Szabó József plébánosnak, köszöntő szavaira. A voll diákok ezulán megkoszorúzták a hősi halolt diákok emlékművét.
— Orvosi hlr. Dr. Schmidt Imre orvos szabadságáról megérkezett rendeléseit újból megkezdte, Magyarutca 14. szám alatt. Teldon 3-77.
— Frontharcosok figyelmébe. Az Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai csoportjának tagjai telkére! nek, hogy szombaton este 8 órakor a Korona éttermében fontos értekezletre teljes számban megjelenni szíveskedjenek.
mm A nemes prém a léli öltözködés legszebb dísze Szőrmék nagy választékban kaphatók Schűtznél.
— Nemes szivekhez. Van Kanizsán egy diák. aki a VI. gimnázlnmot Jól végezte éa egyébként la lé tanaié és aaeretné tanulmányait betejeant. Szülei azonban annyira szegények- hogy képtelenek élelmezésükről gondoskodni. — Melyik nemesastvű család vállalkozna arra, hogy hetenként egy-egy egész napra élelemmel ellátná ? Jelentkezéseket kérünk a szerkeeztöeéghe vagy Lukács hitoktatóhoz (püspöki blztna-aág) leadni.
— Megmrtfnt txr. eiemt iskola. A csurgói izr. hitközség ugy határozott, hogy a tanulólétszám csekélysége miatt a hitközség által fenntartott elemi Iskolát ideiglenesen megszünteti. Az izr. elemi Iskola ennek folytán a most kezdődő u| tanévben meg se nyílik.
• Dlvatós mintájú őszi és téli férfi angol szövetek hatalmas választékban Schűtznél.
AJÁNLUNKi
Msdvssajt
I doboz ......
Ossmsgavsj
í/e kgr........
Trappistasalt
teljes zsíros, krfa ......
Osemsgs akáolméz
»«rja ............
GYENES LAJOS VI D A LAJOS
cégeknél.
P l-l
P —*l
P I—
1$3I. szeptember lQ._
Ha fáj a feje ál uédfU, ha teitséget, bélizgalmat, gyomorégést, mellszoru I,i6l vagy szívdobogás! érez, igyék minél előbb valódi „Ferenc liuef" kcserüvlzet. Oyomor- és bélszakorvosok bizonyilják, hogy a Ferenc Iónéi vii remek lermészelalkotta hashajtó. A Ferenci lóiaei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és tüsrerOzlelekben kapható.
— Pstűtvlzsgálják az autókat és no-torksrékpárokat Nagykanizsán. A nagykanizsai rendőrkapitányság felhívja a „épjármütulajdonosoknt, Igy az autóval, mint motorkerékpárral rendelkezőket, hogy gépjármüveiket szeptember 10-én délután 3 órakor a fémipart szakiskolában szakértől felülvizsgálás végett mutassák be. Azokat a bérautókat, melyeket ebben az évben már felülvizsgállak, nem kell bemutatni, csak a magántiaaz-nálatban lévő autókat és motorkerékpárokat. A felülvizsgálás díjtalan, ha azonban a szakértő hibát talál, akkor mog kell Űzetni. A vizsgálatról való Indokolatlan elmaradás a gépjármű kitiltását vonja maga alán.
b« Nyelvoktatás. Bécsi egyetemen végzett tanulmányai után, német, francia és angol órákat ad kezdőknek és haladóknak: Balla Klári, Csengery-ut 8.
— Ismét csonkított a cséplő gép. Kondrlcz Katalin 18 éves nap-számosleany, aki ilj. Szirtes Sándor perdóci gazdaságában segédkezelt a cséplésnél, véletlenül belelépett a dobba, amely azétroncsolta a ballába lejét Súlyos állapotban szállították be a nagykanizsai közkórházba.
— Elfogták a balalonmárlal üdülőtelep két tolvaját A csendőrség elfogta Hodoba Imre és Kodé mann Mária szállodai alkalmazottakat és a törvényszéki fogházba szállította őket, mert a balalonmárlal üdülőtelepről tobb tárgyat elloptak.
— Botrányos verekedés a Kt-rály-utcAban. Kedden este 7 óra tá|ban Sz. István 80 éves nagykanizsai napszámos ittas állapotban a Király-utcában nekiment egy kerékpározó pékliunak. Ebből szóváltás, majd tettlegesség kerekedett, melynek hevében Sz. István megharapta a pékllu mutatóujját, az pedig a kerékpárpumpával verte fejbe az ittas napszámost A botrányos verekedésnek egy rendőr megjelenése vetett véget, aki botrányokozás miatt feljelentést tett a verekedők ellen. Érdekes, hogy az Incidens szereplői a harapás és s fejbeverésért nem akarnak feljelentést tenni egymás ellen. Ók már elintézettnek vélték ügyükét a lovagiasság szabályai szerint
— Baleset a futbalmérkőzésen. A Move ZSE harmadik csapata Zala-szenlmlhályon Jálszolt barátságos mérkőzést, játék közben Németh István neszelejl 18 éves fiatalember, " Move Játékosa összeütközőit egy ulaszentmihályi Játékossal és pedig oly szerencsétlenül, hogy bordatörést szenvedett. A menlők beszállították » zalaegerszegi kórházba.
— Ismeretlen nő holttestét \'ogták kl a Drávából. A légrádi kavicsbányánál Ismeretlen női hullái vetett partra a Dráva. A 22-24 év körüli nő minden valószínűség szerint fürdés közben fulladt a Drávába, mert fürdőruha volt rajla. Megindult » nyomozás, hogy megállapítsák a \'"mélyazonosságát.
ZALAI KÖZLÖNY
Péntek, szombat vasárnap: Mesék az írógépről
- öngyilkosságok. Nagy János 59 éves vándorló szíjgyártó Csom-bárdon felakasztotta magát és meghalt.— Miki Ferenc 51 éves nagybajom! lakos felakasztotta msgát és meghall. A Jómódú gazdálkodó a teljes anyagi összeomlása miatt lett öngyilkos.
— Dobálják a vonatokat. A
Duna- Száva-Adria Vasúttársaság szerdán átirt a nagykanizsai reudörség-nek és védelmei kér a vonalokat dobáló éretleu suhancok ellen. Az utóbbi napokban a temető közeliken egy slnautót és egy személyvonatot dobáltak meg a suhancok, akik löbb ablakot betörlek. A dobálódzó suhancok után nyomozási Indított a rendőrség.
SPORTÉLET Az ötnapos kerékpártorna győztese Llszkay BSE
Nemes (postáé) a torna foglalta el
erkölcsi gytzteee, a második helyet — Segato az el»6 olasz
Nagykanizsa, szeptember 9
Az utosó napon a versenyzőknek S-jpron—Budapet.1 224 kilométeres távot kellelt megtenni. Az olasz versenyzők egyes helyeken gyilkos tempót diktáltak, hogy behozzák a magyar versenyzők négy nap alatt azerzett előnyét. A hősiesen küzdő magyar legénység baj-lárslas együtt ,\'rzése és öiszetarlása, kiváló stratégiája és önzetlensége lehetővé lelte, hogy Llszkay az olaszok előtt fusson be a célba. Helyenként 42 kilométeres állag, sebességgel haladtak a versenyzők. Ennél gyorsabban magyar országúton még nem haladtak versenyzők I Llszkay megérdemelte a győzelmet. Start előli senki sem hilte, hogy ez a fiatal, alig tizenkilenc esztendős versenyző át fogja törni az olaszok front|át. A verseny erkölcsi győztese mégis Nemess. Amit a postások e nagy ágyuja e torna során véghezvitt, azt lefesteni csak epikus formában lehetne. Eltekintve attól, ho*y kétségtelenül ő volt a mezőny leg-aglllsabb, legtöbbel robbantó embere és eltekintve attól, hogy nyolc tömlő-szakadása révén több, mini egy félórát veszített Idejéből, oly önfeláldozó lelkesedéssel segitelte Liazkayt a győzelemhez, ami önmagában Is külön győzelmet jelent. Az olasz
X\'iység kétségkívül vllágvlszony-n is nagyszerű amalöregyütles.
Két kilométerrel a cél elölt, midőn a versenyzők már 1050 kilóméiért tellek nteg és a kísérők már elkönyvelik Llszkay győzelmét, drámai feszültségű pillanat következik: —
Automata-eteség
etetésével lényegesen emelheti a tyúkok totáshozami. Egy tynknak naponta ctak 6 dekát kell adut. I kgr. áia 30 lillér.
Erőtakarmányok
(Halttal, huiltszt, vérllstl, csuksmijols), toysbsb-dsra, köles, bura, zab, árpa, tengeri, búzakorpa itb.
Madáreleségek:
(Kevert madáreleaég, kendermsg. bámo zottzsb, fénymag, édes repce, taláta-mag «tb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó mén-savai Ítkarmánymítr.
Pekk
„D" vitamin készítmény. Kicsinyben és zaákszámrs luphstó:
ORSZÁO JÓZSEF
rastf, műtrágya, termény és növény-vádőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telelőn: 180,

J
Llszkay egy gödörbe hajt és felbukik. A nagy Utödéstől kirepül a nyeregből és kettős salto moháiéval esik a tarlóra. E látványra maguk az olaszok is megtorpanlak. Llszkay azonban felugrott a tarlóról, mintha ml sem történt volna és már Is száguld a szökni készülő olaszok nyomába. A célban megjeleni Ártotta olasz követ is.
Az ötödik nap részletes eredménye: 1. Szenes MTK 9:00 30, 2. Nemes Postás, 3 Jorrl Olaszország.
A végeredmény:
I. Llszkay BSE 38 óra 10 perc 16 mp. 2 Nemess Postás 38 óra 42:51. 3. Segato Olaszország 38 óra 44:54. 4. Carloltl, 5. Dabini Olaszország, 6, Balla Viktória.
Az ötnapos verseny csapatvándor-dlját Olaszország nyerte Magyarország előtt.
Keddi sporteredmények s
Futball: Zágráb— Budapest .csikók" 1:1 (1:1).
Úszás: Magyarország—Nizzai kerületi váll. 16:1 (9:1).
IÖZ8AZD1SÜ
(—) A zalai borpiac. A zalai borpiac helyzetében nincs lényeges változás. A pincékben, főként a megye nyugati részében, még mindig nagy készletek hevernek és az eladás Igen vontatott. Az árak változatlanok. — Lesencelstvándon közepes kereslet melleit tortént eladás. 30 hl. 11 fokos bort 18 fillérjével adtak el, 10 hektoliter 11 fokos bort p;dig 15 fillérjével. Hahói környéken kisebb lételekben 16 fillért fizetnek a Dórokért. Révfülöpön az utóbbi hélen némi kereslet mutatkozoll kisebb tételek Iránt. Néhány \'.étel 13 5 fokos bort 40—43 filléres árban vásároltak. A szőlőben helyenként rothadás mutatkozik. _
Zlricki sárlat
fátU\'W IO\'/t, London HM, Newyora 513— Brüasel 7140, Milano 2683, rtsdrid 45*75, AnisMaam 206 70, Sedlii 12085, Wls« 7210, Sorta 311Vl, Prsas 15 19. Varsó 57 40, Batepetl SO-aSVl .eigrád 9 04Vt, ÉUuuuasl 3-OSVt
Termen jlózsde
Kata ttazav. uj 77-ea 8 70- 8-96. 78-as 885-910, 711-es 900 - 9-25, M-ai 9\'10 — 9*S5, dsuánl 77-SS 8-40-8 58, 75-as 155-8-70, 79-es 870 -885, BO-at 880 - 895, Kon 870 — 890, ;st árpa uj 14 50-1500, tSrárpa I»00-17-00, mb 1600-1650, teagsjt 1400 -14 25, repes -•-•-, korpa 9« 9 85.
A lemeU Bsafc
VALUTÁK
SL 27-70 28 0Ü tl. 79-20-80 10 k. 19-92-I7D6 Dán k. 163-20-153 40 Dinár 10*02-10-12 Dollár 371 75-575-75 taadsf. 22-50-22 80 Hotl. 229-40 231-20 Lengyel SS 70-64-20 Un 8-39 1*44 tava 410-4-18 Unt 29 70-8S-00 Márka 1KS-05-136-05 (tavég 152 50-18870
áarlzs-áristyami I DSVBAK
80008060 tvájdl. 110-60-112-80 Svlák. 152-70-153-90
Amtl. 120-70-231*10 Marád 10-05-1011 SerSn 118-25-196 05 7WÍ-7tW» 3-89-3-41 Koptth. IA2-27-I5S 27
----- 27-69-27 86
4950-6250 JW0-2MS Nnvyec 169-13-78 20 Oszló l62 30-t8W0 Párti 22-84-22 48 Prága 16-88-16-98 MK 412-4-16
____ »» „
Wien 80-07-ao-57 11007-111-77
Rartásrásár
fslbaitá. 2421, aladatlu 452. -. Bsfr-t wdS 1-19 -120, szedett 1-16 -t-20. taadatt kösép 110—1-14, könnyű l-OO-ftt, M isadU ersg 1-10—1*12, U-od rsn<» Mag 0-94—1-00 angol tSWO 0-90-1-00, mlo—S ntcybtn 1-52-1-84. sah 1-50-1-82, kM rg-1-66 szalonnás lálaaitáa 1-42-l-SO.
Hadit: Deltáial lysaás es Upklaá* Vállalat, laarkaalzsás.
Felelős kiadó: Zalai Károly. IntssiuWa telefoni Nsgjknntsss A ss.
áPBÓHIRDETÉSEK
ál iprtl.lrd.H4.li dl). 10 U«f M n»er. loTÍbbl tiú di|. s filter. Vatfa- a. Iwf uáts SO nner, mint.n lorábW uí dl|t S / Sntdin H ptnLkiu 10 M *IMr, alt tovlbbl irt dl]. » fillér. Cím,IÓ ■ mlflSaa »aa. l.tibb btlükWI ll» »rt hit "dokk álltai ku.iSkn.k 5» t
rtlrcfereafl k 3 t»0 (aenffO I a felealepes ktayfaltj, udatdada elhtrilldMi véaoí! előre fUfl/eaSálL
Klaekk, 2 izoba, konyhs ét meüék-helyltégekből álló, még adómentes, vlt-vezetékei családi házat keresek megvételre. Ajánlstoksl t kladíjilvatilba kérek.
■ah ■ ly éth«lya«é». fonott bútor, kőtár és nádtzéklonál Illésnél, Főnt 4. 3029
rerMatk, kirándulók t BtUlonberény^ ben 1 Páll szállodában Igen olcsón kapják a teljes ellátást szobársi s fordóksbinnsl. ___8225
Mápsmstekás lskáiomat t várost
bérházbtn november előtt lt átidhstom. Somogyi Igazgató. 4120
Több egy azobit lakán mellékbetylaá-gekket kiadó Petőfi ut 42. alatt.
M92
FSISaSH taj Ilmái ksphltó Tefköz-ponlnát. Teleion 349. 8721
Qltaaáalata tanulót telje* elláUtra el-logad ut család. Bővebbet vitás Tóth Béla üzletében. 3878
Kényelmea csnkoll, hst üléses autóval garageból fnvsrozást vállalok.
Szántó, Csengery nt 6. Teleion 3-22. 4122
Kladé két szobát és egy stobás. kony-- Zrínyi Mlklós-
hás lakás novemberre utcs 18.
4095
Háléuaka, gyermekágy és löbbléle bútorok olcsón etsdók Petőli-u1
I—ut 48. 4138
Bejárónői keretek, kl Jél lóz él taksrlL Clm a kiadóban 4139
KarMaaataak megtelelő. 4—5 holdst lóidét vát <t közeiében bérbe, vsgy megvételre keresek. Dene Sándor ketesksdő kertész, Teleki-ul 86._4143
Blaea egy 3 lámpái ládlóvevókészűlék Philips snódpótlóval, 1 nagy tülőakkumu-latorral, 2 pár teJhaUgalóvaTSS P-ért Fló-
ilán-tér 13. tz. alatt.
-4145
■ataraaatt izoba azonnal kiadó —
Királyt Pál-utca 8 szám, ugyanott sodrony-betétes gyermekégy eUdó. 4145
Két, esetleg bárom szép különbejáratn aaaka lurdőiiobával, bútorozva, vsgy anélkül, Horthy Miklós ut iS. ssám alatt
kiadó._4152
Egy szoba takarításához fca|ér4srf lel-vétetik. Clm Fóut 18._8180
Blegánun katapaaatt ulcsl azobs
fűrdőtzoba használattal október l-re kiadó
Rotgonyl-u. 6. _4181
Vágott és cserép »lréa Horth^ Miklósul 15. szám alatt luphstó.__4153
Kla4ó szép, kényelmes egyszobás Utcás mellékhelyltegekke] Király-u.13. 4184
ZALAI KÖZLÖNY
1031. szeptember lp
KOszflnctnyilvAnltás.
Mindazon 1 ím erőseink és Jó-barátalnk, kik felejthetetlen jó férjem, Illetve édesatyám
Jallsrak Sándor elhunyta alkalmával a temetésen megjelenni szívesek voltak és fájdalmunkat bármi módon enyhíteni Igyekeztek, fogadják ezúton Is hálás köszönetünket.
özv. Jelinek Sándorné ás a gyászoló család.
Haltál Hallá I KlbaazálT
Simon litván hentes és mészáros értesíti Kis- és Nsgyksnlzss husvásárló köiönségét srról, hogy • h* IS-átSI kezdve Jómtnöségű marhahúst hoz forgalomba slosá árárt.
1 kgr. sslros sirükit kámsly rtaéMI cisk 7» is 80 fillér
U Így sz össses hentesárulmst Is tetemesen leszállítottam. Tisztelettel
simob istvAb
hntM H MéMlrw Vsrszsdl-ut 3. Kswl • kuSlls na I tett
4i«4 nsiaaizsás.
Olcsóbb lett
a trappista sajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 8-40 \'/« kg. legfinomabb
teavaj......P —*90
Vi kg. legfinomabb
fözővaj.....P —*7B
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-—
M és FlíÉÉ
cégnél.
ÉRTESÍTÉS.
fittesttem s nagyérdemű közönséget, hogy dus rektáramon levfi Márvány ás inaH síremlékeket leszállított árban hozom forgalomba. — Továbbá alrkarataaáat ás slrbeH á»H«-sát, termő\' és miiköböt legotcsjbben készítek, ugy az Összes e szskbs vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem s n. é. közönség szíves párt-Teljes tisztelettel
Kovács József
oki. kStsrmgöneetsr Slrálynlss SS. u.
fogását.
1074
A dara Imik Herdál 1
Pk. 10765/1931.1
1931. vgbtól 363 ss.
\' Árverési hirdetmény.
Dr. Szötlösy György szombathelyi ügyvéd álul képviselt Oanz ás Társa Vlllsmoasági Oáp és Wsggongyár R. T. (svára U39 P töke ás láraiekst ereiéig s nsgyksnlzssl klr. Járásbíróság 1930. évt 10146 sz. végzésé vei elrendelt kielégítési végrehejtáa faytin végrehajtást szenvedőtől 1931. évi már. dus 14 én leloglslt 2250 P-re becslllt Ingó-Ságokra sz árverés elrendeltetvén, snnsk megtartását elrendelte végr. szenv. lakásán, Orosztony községben, Sladler major mellett leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember 17. napjának délután 6 órája ttlzeük kl, amikor a bíróilag lefoglalt bcnznimotor, cséplőgép, elevátor, mérleg, borluk s egyéb Ingóságokét a legtöbbel ígérőitek készpénzfizetés melleit, eset-leg becsáron alul Is cl fogom adni.
Nsgyksnlzss, 1931. évi sugusztua 27-én.
Etek László s. k.
klr btr. végrehajtó, 4140 mint bírósági kiküldött.
Ne okozzon Önnek fejtörést a vacsora gond/a, Esterházy felvágottól megtellik á gyomra.
10 dkgr. húsos csemege császárhus 15 „ legfinomabb pariser 10 . omlós csemege szalonna 5 » rnájpástétom 3 drb. zöldpaprika
P 1-50
10 dkgr. vegyes felvágott 10 , töpörtő
10 „ omlós csemege szalonna 10 . teavaj 3 drb. kovászos uborka
10 dkgr. göngyölt sonka 10 » teavaj 5 , Plck szalámi 5 „ trappista sajt 3 „ francia mustár
P l\'50
P 1-50
Étkezés után megnyalja a tíz ujját, Megfogadja: többé nem eszik más vacsorát!
Rendelésre :
0dac0o* szdllUva.
Zsúr saaaiUiilcaek t
Esterházy Lerakat
Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2. Nsgytrsflk mellett. Teleton t 5-93.
Meg/gtfek q rádlóufdonságok !
Oaak napi 24 fillérjába kerül.
STANDARD 2 a hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
havi péC\'Zlst 7-50 pengfi.
ACCEO TELEFONGYÁR! 2 + 1 csöves hangszórós rádió
havi rászlet 7-_ pengő.
ORION 70IS. az. 2-|-l csöves hangszóros rádió
havi páazlet 7\'— pengő.
Philips klskomblnácló és Modern vevő jytí\'1\'í.t Telefunken újdonságok I Köxveíltöleei Mfaasok.
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet
rádió és gramofon osztálya.
Vetőmagban holdanként 10 kg. busát megtakarít! kb. 10% terméstöbbletet és üszögmentességet ér el, ha
vetőmagját porpáccal vagy nedves páoosl csávázza!
arzopAc■
PORZOLt
TILLMNTIN i
HIBOZANi TILLKNTIS i
Porpácok ára:
200 gr.-os csomagolásban 1 "g- . •
5-10 . .
25 » n » 200 gr. „
1 kg- .
6-10 , .
26 . . 200 gr. ,
1 kg- -5-10 „ . 25 . .
Nedves pácok ára: 200 gr.-os csomagolásban 1 kg. „ 250 gr. „
\'/> kg.....
J......
^ II •> ii
dobozonként P 1-20
kg-ként
>* *
n M
dobozonként kg-ként
dobozonként kg-ként
dobozonként kg-ként
dobozonként
kg-ként
Az árak ab nagykanizsai raklár értendők. A 2% forgalmiadó külön felszámítva nem lesz.
Besierezhelök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nOvényvédőazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn : 130.
550 , 5-50 5-20 1-16 , 5-80 580 580 150 » 5-50 » 515 » 4-80
P 2-90 „ 12.50 „ 2 63 „ 5-20 9-75 950
Hirdessen a Zalai Közlönyben.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
3091. sz. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Neun János ügyvéd által kép. viselt Madarász Józset [svára 325 pentó 10 fillér tőke és több követelés és Játeíe lék a nagy kanizsai klr. Járásbíróság 1931 cvil 3041/1931. számú védésével elrendeli kIelégit^i vég1 ]tjke lotyUn végreh.Süí szenvedőtől 1931. évi sugusitus hó 6 in lefoglalt 20C0 pengőre becsalt Ingóságokra a nsgyksnlzssl klr. iárásbiróeie fenü számú végzésével ss árverés el. rendeltetvén, annak az 1906. évt XU t-c 20. §-a alapján az alább megnevezett s á loglslásl Jegyzőkönyvből kl nem tűni más loglallalók Javára Is sz árverés mettsr-tását elrendelem, de csak arra ss esetre ha kielégítési Joguk ma ls lennáll és bs ellenük balssztó hatályú Igénykereaet tolva-maiba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Nsgyksnlzsán, Rllscher vendéglő udvarában s netán űzetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. szép tember 17. napjának délelőtt II órája tüzelik kl, amikor a blróllsg lefoglalt 1 drb teherautó pótkocsi s egyéb Ingóságokat s lég többet ígértnek készpénzfizetés mellett eseUeg becsáron alul la el fogom sdni még akkor ls, ha a bejelentő léi a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellen kező kívánságot liásban nem nyilvánít Nagykanizsa, 1931. ávl augusztus 22-én.
Hsán Oyula s. k.
klr. btr. végreha|t«, 414? mint bírósági kiküldött.
A nagykanizsai ktr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
391C/tk. 1931. szám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
A Ganz és Társa Villamossági Oép. Wsg-gon és Hslógyár R. T. mint Schllck Nlchol-son Oép. Wsggon éa Hajógyár R. T. Jog-u\'.ódjs végrefiajtstónsk ItJ. Fülöp Józsel (nős Dávldovlcs Annával) és Fülöp Antal végrehajtást szenvedő ellen Indítóit végre-hajláal ügyében s telekkönyvi hatóság a véorehajistó kérelme következtében az 1881: LX. t.-c. 144., 146. éi 147. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverési 1573 P tőkekövetelés, ennek 1930. évi májul hő t. naptól sz 1923 : XXXIX. t-c. 2. §■ «U6 bekezdése élteimében Járó ka-mais, 307 P 08 flll. eddig megállapított per és végrehajtási és ss árverési kérvényért ezúttal megállspttott 93 P 51 flll. költség behsjtáss végett, s nsgyksnlm! klr. Járásbíróság területén levő, Nagykanizsa menti városban lekvő s a nagykanizsai 10750. sztjkvben S288A. braz. alitt (elvett ház, 2316. sz. alatt ItJ. Fülöp Jízsel nevén álló Ingatlanra 2000 P, u o, 6(97. sztjkvben 6978. brsz. atatt foglalt szántó és rét s azokoMimbl dűlőben Fülöp Antal nevén álló tngstlsnra SOO P és s pstlnl 8. sztjkvben 18%. brsz. alatt felvett asólö a Főthinc hegyen n. a. nevén álló Ingstlsnra 2000 I\' kikiáltási árban ás pedig a psllnl 8. szl|kv-ben If/b hrsz. alatt telvetl Ingatlanra sí 6159/tk 1910. sz végzéssel Kátovlcs Anna férj. DávldoWcs Ferencné Jsvárs bekebe-leaett holtigtartó hsszonélvezetl szolgáltul Jognak fenntartásával, amennyibea pedig erén Ingatlanért a szolgalmljogo! megelőző tehertétel fedezésére ezennel megál-lapított 7600 P be nem tgértetnék, a szolgslmt Jog fenntartása nélkül.
A telekkönyvi hatóság sz árverésnek a \' nsgyksnlzssl Ingatlanokra nézve a klr. Járásbíróság blvstaloa helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 8. ajtó) megtsrtássra 1931. évi október hó 2. napjának délelőtt 10 óráját, s paliul Ingatlanokra nézve Pslln kozsíghizinlt ugyanazon napnak d. u. S Aráját tűzi kl és az árverési teltételeket sz 1841 :LX t-c. 150. S-s értelmében a következőkben állapítja meg:
Az árvetés slá eső Ingallsnokat és pedig a nsgyksnlzssl 828Vb. hrsz Ingatlant a kikiáltsál ár felénél, a többit a kikiáltást Ir kétharmadánál alacsonyabb, áiou eladni nem lehet.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár l<Wo-át ké" pénzben, vsgy sz 1881: LX. t.c. 42 § iban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaptrosban kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges Wrot letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláírni. , ., As, sld sz lagstlsnért a kikiáltást árai) magasabb Igérefet tett, ha lőbbet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a «• kiáltás! ár száznléka szerint megállapító" bánatpénzt sz általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. , , „
Nsgyksnlzss, 1931. évi május hó Oombár s. k. ktr. tblró.
A kiadmány hiteléül
Mlkó s. k.
tátim
71. évfolyam 204 szám
Nagykanizsa 1931. szeptember II, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SieikeaitAsig: nappal Sugárul 2., éllel Fóul 5.
Kiadóhivatal: Fiat 5. azám. Keaxthelyl Hókkladóhlvatal: Koaaulh-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElMlutéal ára: így Mca a pengd M flütr. TeWo,,: { Kiadóhivatal 7S KéUthely™^ ®
A Magyar Nemscetl BanK kamatidbali leszállították egy sxáxalékkal
Budapest, azeptember 10 (Éjszaka1 rádiójelentés) A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa csütörtökön tartott Ülésén elhatározta, hogy szeptember 11 tői kezdve a váltók és a
közraktári zálog|rgyek kamatlábát 9 százaléktól 8 százalékra, a népszövetségi kölcsönkötvények kamatlábát pedig 9 és fél százalékról 8 és fél százalékra szállítja le. Ezen WMMmSMMWWMWMMMMMM
mérséklésre a bankhitel igénybevételének jelentós csökkenése és a nehéz gazdasági helyzet indította a Magyar Nemzeti Bank főtanácsát.

Anglia nem tűrné a leszerelési értekezlet elhalasztását
Qenf, szeptember 10 A Népszövetség csütörtöki közgyűlésének kiemelkedő pontja volt lord Cecil angol födelegátus beszéde. Kifejtette, hogy a leszerelés tovább folytatása sokkal inkább elősegítené
a bizalom helyreállását, mint minden más Semllyen kormány — hangsúlyozta Anglia képviselője — de legkevésbbé az enyém lllrne bármilyen javaslatot a leszerelési értekézlet elhalasztására. A leszerelési
értekezletnek eredményre kell vezetnie. A közgyűlés tanácskozásának végén Tltulescu elnök közölte, hogy a német kormány javaslatot nyújtott be a kisebbségek Ügyében.
A kormány állami kezelésbe veszi a Duna-Száva-
Adria vasutat
A kereskedelmi miniszter 30 millió pengővel csökkenti a MÁV kiadásait — A MÁV díjszabása némileg emelkedik, de csökken - Walko
IV/ pvu^uss.1 vounzzvmi u inrtr nmunvsu f-m inni
a mezőgazdasági termények díjszabása lényegesen > miniszter beszámolója genfi útjáról
A csekély számban kiállított szabadlegyeket a jövőben a legszigorúbb revízió alá veszik. A helyiérdekű
vasút évi járadék, melletti megváltása utján a díjszabások korlátlan gyakorlását Kívánja a Mávnak biztosítani és ez által 2052 kllőméteren
ugy az áru, mint a személyi tarifát leszállítani.
Ami állal a sokat sérelmezett úgynevezett tört tarifa természetesen megszűnik.
Az 1923 ban Rómában kötött nemzetközi szerződéíbfn biztosított jogával élve a
Délivasutat államvasutl kezelésbe vételét elhatározta.
vonalán. Bíró Pálnak aggályai vannak. Qróf Somsslch László a központi igazgazgatás létszámának csökkentései kérte.
Olcsó exporttarifát kell biztosítani az állatszállítmányok részére.
Gróf Hoyos Miksa szerint mindent el kell követni, hogy a magas nyug-dijterhet a mostani generáció vállától levegyük és hosszú évekre
osszuk el.
KOllay Tibor a Oéllvaaui államosítását láö-nxerUtlenneK tarifa
kormány előterjesztéseiből értesüli a bizottság. Helyesli a szanáláal re-
Az árudi|szab4snak e melleit mintegy 10 százalékos emelését hajtják végre. E vonalakon, amely a me ő-gazdtiségi terményeket nem érinti, ezeknek tarifája lényegesen csökkenni \'°g- Igy a gabona díjszabása 20 °/o-kal, a gyümölcsféléké 23—9, a to|ásé 15, a mezőgazdasági gépeké 27—15, az élő állaté pedig nagyobb távolságban mintegy 10 százalékkal fog csökkenni. Örffl Imre a bor vasúti tarifájának csökkentését kérle a MÁv minden
leműgyl miniszter kilátásba vett, bár a felújítási kiadásoknak tervezett csökkentése netu jeleni Igazi megtakarítást. A kereskedelemügyi im-
Kállay Tibor nagy baszéde s Dálhasut Államosításéval kapcsolatban
Budapest, szeptember 10 Csökkennek a Mtáv. bevételei
A 33-as országos bizottság Ugrón Az adatok szerint a Mávnak a
dé\'" folyó költségvetési évre megállapított előtt űlési tartott. Kenéz Béla keres- ... , . .
kedelemügyl miniszter ismertette az btvélelel • v"ul1 irgalomnak
államvasutak helyzetét és azokat a Európában tapasztalható nagymérvű
nehézségeket, amelyek az államvasút csökkenése folytán előreláthatólag
pénzügyi egyensúlyának helyreállilá- Igen tekintélyesen csökkenni fognak,
sánál fennállanak. E kiesés pótlására
a miniszter a kiadásoknak mintegy 30 millió pengőig terjedő csökkentését irányozta elő.
Csökkeni fognak az üzemi kiadások, S vonat teljesl\'mények, a felújítási kiadások, a nyugdi|ak és lényleges alkalmazottak Illetményei a már ismertelett mértékben, de kénytelen a Mdv személyi díjszabásit némileg emelni. Egyes vonalnemeknél a legmesszebb távolságokban
díjcsökkenés fog bekövetkezni.
nlszter s Délivssut államosítását Is tervbe vette. Erre semmiképen sem tartla alkalmainak sem az Időt, sem a gazdasági helyzetet A személyzetnél nagy nyugtalanság mutatkozik a tervbe- vett intézkedések folytán, ami károsan hal visaia a munkakedvre. De nemcsak a személyzet, hanem a Dállvasut mentén fakvó városok is nyugtalankodnak
amiatt, hogy iUamosttis esetén nem elég tárgyilagosan bírálják majd el azt a kérdést, hogy melyik vasúti üzemel és intézményt szüntessék meg, amikor azt a takarékosság majd szükségessé teszi
Az Ipart és kereskedelmet, általában az utazó közönség érdekeit a Délivasát ma jól szolgálja, a panaszokat és fellebbezéseket ls gyorsan intézik el. Komoly megtakarításról az államosítás esetében nem lebel szó, hiszen végeredményben esak a budapesti igazgatását szüntethetnék mek a jelzett Intézkedéssel. Abban az esetben, ha elejtenék a tört tarifák megszüntetésének tervét — természetesnek tartja, hogy a Déilvasui államosításának tervéi is eleitik, ha azonban a DéMvasutnak mostani államosítását mégis elrendelnék, ugy legalább ls azt kéri, hogy a személyzet megnyugtatásáról gondoskodás
A KUlUgymtntMztcr genfi útidról
Walko Líjos külügyminiszter tá- | scikből leszűrt. Utalt arra,
jékozlatta ezután a bizottság iagjait genfi útjáról és azokról a benyomásokról, amelyeket részben a Népszövetség pénzügyi bizottságának tagjaival, részben a nagyhatalmak delegátusaival folytalott bcazélgeté-
Valószlntl, hogy a
. hogy a magyar kormány jegyzékben fordult a Népszövetséghez azzal a kéréssel, hogy vizsgálja meg Magyarország pénzügyi helyzetét és szakértői utján nyújtson segédkezet a pénzügyi rekonstrukciós munkához.
Népszövetség szakdelegátusokat kőid Magyarországra,
Killay Tibor sajnálattal látja, hogy a vasutaknak most kimutatóit deficitje több, mint amennyiről a voll
dukclókai, amelyeke! a kereskede-
hogy azok a helyszínen is tanulmányozhassák azt a helyzetet, amelybe Magyarország a világgazdasági válság folytán került. Megnyugtató, hogy milyen komolyan és behatóan foglalkozik a Népszövetség a magyar pénzügyi helyzetlel. Az érdeklődés a Népszövetség részéről odáig ment, hogy a 33-as
A Keresztény Kisgazda PArt értekezlete
Budapest, azeptember 10
(Éjszakai rddtijet#tés) A Keresztény Kisgazda Földműves és Polgári Párt csütörtökön esle értekeietet tartott, amelyen gróf Károlyi Úfrula miniszterelnök klfe|tette, hogy a kormányzat minden idejét jelenleg az ország gazdasági és pénzügyi kérdései foglalják le. Első a vetö-m gákció lebonyolítása. Aki ciak valamikép Is tud magán segíteni, nem részesülhet az állami akcióban.
A vasúti tarifarendezés az egész ország kereskedelmi és ipari éleiére kedvező hatással lesz. Sok terve van még a kormánynak, melyeket foko-
bizottság tagjairól is részletes felvilágosításokat igyekezett szerezni. A külügyminiszter kijelentette még, hogy Franciaország a kölcsönben való semmiféle feltételhez nem kötötte.
A bizottság legközelebbi üléséi jövő héten szerdán délelőtt 10 órakor tartja.
zatosan dolgoznak ki.
Ivády Béla földművelésügyi miniszter jelenleg nem tart|a kereszlűl-vlhelönek a gabonamonopólium bevezetését. A szőlőtermelésben át kell térnünk a csemegeszőlőkre, a belső borfogyasztás emelésére és a borpárlatra.
A legközelebbi pártértekezlet szeptember 24-én este lesz.
Nagykanizsa lakbérszabály-rendelete
Budapest, Bzepteiuber 10
(Éjszakai rádlijelentés) A Budapesti Közlöny mai, pénteki qtfaa közli Nagykanizsa miniszteri!* jóváhagyott lakbérszabályrendfletét
ZALAI KÖZLŐN*
1631. tzeplember 11.
Ztűavármegye felirata a kormányhoz
■ pénzintézetek megsegítésére, a kamatláb leszállításéra, a kielégítési eljárás felfüggesztésére és az adóalanyok talpraállltására
Zalaegerszeg, szeptember 10 (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Ztlavármegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt rendkívüli közgyűlést tartolt OyOmörey Oyörgy főispán elnöklete alatt, amelynek egyetlen tárgypontja volt a kormányhoz felterjesztendő felirat megszerkesztése, amélyet a hétfői rendes ülésen határozott el a kOigyülés.
Négy felszólalásból Indult kl a felirat: dr. Csák Károly az általános helyzet feltárása és orvoslása iránt; Malatlnszky Ferenc a vidild pénzintézetek hitelellátmánya és megsegítése Iránt: dr. Farkas Tibor a vármegyei és községi háztartások helyzete Iránt és dr. Pllhál Viktor az adóemelések mérséklésének keresztülvitele agyében lett javaslata.
Ez a négy javaslat képezte a fel-Irat gerincét* melyhoz számos felszólalás hangtolt el. A felirat első helyen a Makók ttteleNdididra vonatkozó javaslatot tartalmazza.
A nagybankoknál nem affillált nagy pénrlntézatek működésével számos a panasz, hogy ax adósoktól nagyobb tőketörlesztéseket követelnek, vagy a .követeléseket felmondják. Mivel az adó* ujabb pénzt nem tud szerezni, terményét éa gazdasági felszerelését potom áron viszik eL A bankok ezt azzal indokol-hogy Igen sok üzletfél feln ondta étjét és jőhlrnevének megóvása végett a kért összeget vissza kelleti fizetnie.
A feliratban leszögezik, hogy a vidéki pénzintézetek Ügyfeleik érdekeit mindenkor megvédték, hogy a gazdasági éleiben uflkséges etikai etvdMt szemelött tartották. De
ha a hitelkeretei felemelve nem lesznek, ax önvédelem álláspontjára helyezkedve, a legkönyörtelenebb hitelbiztosítási eljáráshoz kell lolya-modnlok.
A közigazgatási bizottság arra kéri a kormányt, hogyha a kls-egzlsztenciákat meg akarja menteni, akkor az átmeneti nehéz Időben • vidéki pénzintézeteket a szükséges tőkével és fizetési esxkOzOkkel haladéktalanul lássa el.
Kéri a kormányt a kamatláb leszállítására.
Célszerűnek tartaná, ha a vidéki pénzintézetek a nagybankok kebelébe olvadnának, vagy pedig fuzionálnának. Kéri a kormányt a kielégítést eljárások felfüggesztésére és az egy évi fizetési haladék megadására Tiltakoznak az adóemelés ellen,
azonban ha erre sor kerülne, a jövedelemadó esetleges emelésének nem szabad magánviselnie a vagyon-dézsma jellegét
Kéri a kormányt, hogy aki december 31-lg teljesiti az adófizetést, annak hátralékok tekintetében kamat és egyéb kedvezményeket kell juttatni.
Kéri a kormányi, hogy a deflációs politikának határt szabjon, mert az a teljes gazdasági össfeomláshoz vezetne.
Kéri a kormányt a mezőgazdasági hitel megfelelő megoldására és általában
az adóalany talpraállltására. Kéri a kormányt, hogy az adó együttes kezelését válassza szét,
mert a mai állapotok nem kielégítők. Kéri továbbá, hogy az autonómiák tisztviselőinek helyzetét egyenlővé kell tenni az állami tisztviselők helyű-
iével.
A feliratot dr. Brand Sándor vármegyei fó|egyzö irásba foglalta és még a mai nap folyamán felküldte gróf Károlyi Oyula minisztereinokhoz, aki arról értesítette a főispánt, hogy a javaslatokat valósiinüleg pénteken vagy szombaton már tárgyalás alá veszik.
Végig a nagykanizsai Iskolákon a belralás után
Egyes Intézeteknél a létszámban gyarapodás, másoknál visszaesés mutatkozik — A szülőknek az Idén még nagyobbak voltak a gondjaik
Nagykanltsa, szeptember 10
A szerdal nappal megkezdődött az összes nagykanizsai iskolákban és tanlntézetekoen a rendes tanitás. Ma már teljes tiszta képel lehet alkotni arról, hogy az iden a leg-toob tanintézetnél emelkedett a növendékek létszáma a tavalyihoz képest. Kivételt képez a fémipari szakiskola, a szaklranyu iparostanonc-iskola és a kereskedelmi iskola nöl szaktanfolyama. Ax előbbieknél az Ipari pátyazra való özönlés csökke-nes, az utóbbinál a leányliceum megnyitása oka a növendékcsökke-nésnea.
Allatában az összes iskolákban és intézetekben megailapitbató a szülök nagyfokú elsiegenycdése a mult esztendő óta. Ezért az Igazgatóságok a tandíj fizetésénél ls a i«gmesucoo-meno méltányosságot tanúsítják.
A gimnáziumba összesen 487 nővendég iratkozott be. Ebben a számban benne vannak tu összes magán (leány) tanulók Is. A mult évoen ezzel szemocn 4«0 voll, vagyis a szaporulat ebben az iskolaévben 7 10.
A felsőkereskedelmi iskolában a mult evi 135 növendékkel szemben az Idén 127 nővendég iratkozott be, ami a mai nenéz viszonyoknak tudható be. A női szaktanfolyamra való beiratkozásokat holnap zárják le. Értesülésünk szerint a jelentkezők szama csekély volt a muu évi létszámhoz képest
A leányllceumba az 1-ső osztályba jelentkezett 34 novendak közül oe-irauozou 25, az V. osztályba jelentkezett 32 növendéa közül pedig 28 Iratkozott be.
A Városi Zeneiskolába 205 növendék Iratkozott be. Ez azonban még nem a vegleges szam. Ugyanis érthetetlenül az a hlr terjedi el a városban, hogy a Várost Zeneiskolát bezárjak. Hogy ki a hlr terjesztője, nem sikerűit még megállapítani, de tény, hogy ebből kltolyótag több növendék nem iratkozott be. Persze az igazgató felvilágosította az érdeklődő szülőket, hogy szó sincsen, de nem ls lehet szo egy oly lontos kulturális Intézménynes a meg szüntetéseiül, mint a zeneiskola, amely évről-évre érezteli jótékony hatását Kérdést intéztünk dr. KrOtky István polgármesterhez, aki kategorikusan megcáfolti az iskola megszüntetéséről szőlő hireket Az igazgatóság éppen erre való tekintettel tovább folytatja a felvételeket illetve a beha-
tásokat az összes tanszakokra. így a lenn számszerű eredmény, amely már eddig is túlhaladta a mult évi létszámot: még nem végleges.
A polgári fiúiskolában összesen 356 növendék iratkozol! be a mult iskolaév 323 növendékével szemben. A szaporodas 33 fő. Azonban ltl is varható még ujabb növendékek beiratkozása. Általában a polgárt Iskolában különösen tapasztalható a szülőknek nehéz helyzete, küzdelmes és gondterhes élete. Sokaknak nehéz még a belratásl dijat 1* megfizetni. Töboen emiatt kénytelenek voltak lemondani gyermeküknek iikolába való járataiéról.
A polgári leányiskolába Díszesen 394 növendék iratkozott be a mai napig. Vagyis 5 tanulóval több, mint a mutl iskolai évadoan. Esedékes azonban még 12 növendék beiratkozása. Az első és második osztályok a, b, c, vagyis hármas osztályok, a 111. es IV. osztályok a) és b) osztályokra oszlanak.
A fémipari szakiskola visszaesést mulat az eiöző évi létszámához viszonyítva. Ugyanis az 1 só évfolyamba mindössze 9-en iratkoztak be (Ide legalább még Il-nek kellett volna beiratkoznia). Ez a visszaesés azonban csak látszólagos, mert valószínűleg a szülök abban a hlszem-ben vannak, hogy mint a többi iskoláknál, itt ls csak későbben kezdődik a tanév. Pedig itt rendesen szeptember 1-vel illetve 4 vei vetie kezdetét. A II. évfolyamban 16 és a 111 ban 1i növendék van az ldéa Ami Összesen 47-et jelent a mult esztendő 57 főnyi létszámához képest Az internatusban 20 a bennlakók száma, ami azonban szintén szaporodni fog. Az iskola létszámának maximuma 60 fö, ami azonban túlzsúfoltságot jelent
A szakirányú Iparoslanonclskolá-nál a mai napig 147 flu,és 75 leanynövendék Iratkozott be, azonban mivel itt a beiratkozások tovább folynak, végleges számot nem lehet mondani. Tény ax, bogy az ipiri pályákra lépők kevesbedese folytán a tanoncok széma ugy a leányokéi, mini a fiuknál évről evre hanyatlik, csökkenik
Az elemi Iskoláknál végleges számot még nem lehet mondani. Tény, hogy a mult évihez képest szaporodas mutatkozik. A Rozgonyl utcai állami elemi iskolában a mai napig összesen 860 (llu és leány) növen-
Iskolacipőket
az
»í<fetíl«
cipőáruházban vegyen!
Fekete v. barna 26—30 P 12-^10 — 8 „ „ „ 31—35 P 14—12-10 Leányka magas 36—42-ig . . P IB-tól.
Ezeken kivül prima fiuoipAk, bablclpők, háxioipfik és tornaoipfik
nagy választékban.
Elviink: Mindig jót, olcsón!
dék iratkozott be. Azonban még mindig várhalók ujabb jelentkezések. Ugyan ez a helyzet a Vécsey Zsigmond utcai, a kiskanizsai elemi iskolákban. Ezekről teljesen tiszta kép még nem adható.
Az Izraelita elemi Iskolában összesen 124 növendék Iratkozott be, ezeken kívül még 6-nak a beiratkozására számítanak, ugy, hogy teljesen meg lesz a tavalyi létszám.
Ami az idei Iskolaévadot különösen jellemzi, az at hogy az Idén a szülők sokkalta nehezebben teremtették elö a belratásl és tandíjakat, tankönyvek és tansxerszükségleteket, mint a -mult esztendőben, ami az általános és gazdasági hely: legigazibb szignilurája.
Ilkor a féri más nővel vacsorázik
és megérkezik a törvényes feleség — Késelések az éjszakában Nagykanizsa, szeptember 10
Szerdán este kétszer 1* kl kellett vonulniok a nagykanizsai mentőknek, hogy egy nőt és egy férfit szúrt sebbel beszállítsanak a közkórházba. Szerencsére mind a két szurkálás könnyebb természetű, ugy, hogy egyik térült állapota sem életveszélyes.
Az első szurkálás a Király utcai Petrtcs-féle vendéglőben tőrtént ette egynegyed 8 óra. tájban. K. Oy.-at 29 évet tőtszenlmártoni foldmüves-asszony a vendéglőben vacsorázott egy nagykanizsai férfi ismerősével, aki mellesleg nős, családapa. Már két éve ismerik egymást, de ez az Ismeretség sokszor borított felhőt a férj családi életére. A feleséget ugyanit nagyon elkeserítette férjének magatartása.
Az asszony megtudta, hogy férje a Pelrlci-féle vendéglőben vacsorázik K. Oy,-nével. Azok mitsem sejtve, vid tman ültek az asztal mellett, amikor váratlanul berontott ax ajlón a fétfi felesége és odarohanva az asztalhoz, felkapott egy kési és szó nélkül homlokon akarta szúrni a nőt.
A megrémült asszony azonban felugrott, ugy, hogy a kés elcsúszott és csak egy hatalmas vágást kapott az arcán és homlokán. K. Qy.-né sikoltozva menekült Id az udvarra, a magánkívül levő asszony kezéből pedig a férje kicsavarta a kést.
Nyomban értesítették a mentőket, akik a megsebesült assxonyt beszállították a közkórházba. «
A másik szurkálni éjjel egynegyed 11 óra tájban történt. Oudrlcza István üvegező ittasan tért haza Magyar-utca 128. sz. alatti lakására. Felesége, aki 9 gyermek anyja, elkeseredve tett szemrehányást a férjének, hogy elissza a keresetét. Izgatott szóváltás kerekedett, melynek hevében Oudrlczáné egy konyhakéssel hálbaszurta a férjét. A sérültet beszállították a közkórházba. Mind a két szurkálás ügyében nyomozást indított a rendőrség.
— A nemes prém a téli öllöz-ködés legszebb dísze. Szőrmék nagy választékban kaphatók Schütznél.
1031 szeptember 11.
Ai OT1 tagok éa a nagykanizsai Egészaégvédfi Intézet
Nagykanizsa, szoptemher 10 Egy hónapja, hogy az Egészségvédelmi Intézel megkezdette működését Nagykanizsán az Oroszlán-ház (Erzsébet-tér 4.) átalakított helyiségeiben. Nemcsak a város és az (gésiségflgyi tényezők, hanem főként a közönség érthető kíváncsisággal viseltetik az uj egészségügyi intézménnyel szemben.
Felkerestük dr. Kesztler István v. egyetemi tanársegédet, az intézet vezetőjét, hogy mondjon el egyet-mist egyhavi munkásságáról, tapasztalatairól.
Dr. Kesztler épen Wassermann-féle vérvizsgálatokkal volt elfoglalva, pipettával méregetvén a betegek vér-savőll apró csövecskékben, melyekből néhány óra alatt meg lehet tuc\'nl, bogy kinek jó és kinek rossz a vére.
— Hogy van megelégedve az uj frekvenciájával ? — kérdeztük.
— Az Intézetnek Igazán nem reméli nagy forgalma van ahhoz képest, hogy még csak egy hónapos múltra tekinthet vissza. Főleg férfibetegek jelentkeznek nagy számban.
Elmondja dr. Keszller, hogy az Intézeti rendelést meglehetősen zavarja és komplikálja az OTI bete-ntnek elég nagy számban való jelentkezése, akiket azonban a jelenleg fennálló rendelkezesek értelmében az Mézeiben kezelni nem szabad.
— Miért nem tesz lépéseket, hogy az OTI megbízást adjon betegeinek az Intézetben való kezelésére? — kérdeztük.
— Erre vonatkozólag tettem Is megfelelő lépéseket, — válaszolta dr, Kesztler — annál Is inkább, mert hiszen az országnak mind a nyo\'c hasonló |ellegfl intézete munkaközösségi viszonyban áll az OTi-val. E munkaközösségi viszony megteremtése iránti kérvényemet azonban a zalaegerszegi keröleti pénztár választmánya elutasította a következő Indokkal: .A nagykanizsai kirendeltségnél a bőrgyógyászati ás urológiai megbetegedések száma fekély éa emitt szakorvos megbl-utása nem Indokolt". Tekintve azon-twn, hogy ugy a népjóléti mlniss-lérium, mini az OTI felsőbb fóruma kellőleg Informálva vannak a dolgok valódi tényállásáról, Igy a felébb fórumok a legrövidebb Időn belül másként Intézkednek.
Utallunk arra, hogy valószínűleg JJ^rt megy nehezen az Ugy, mert Nagykanizsa a maga nagy beteg-, taglétszámával a zalaegerszegi adminisztrációra, illetve annak mindenen való approbációlára van utalva. « OTI nagykanizsai választmánya, U^y mindenkor kérésziül tudta vinni akaratát számarányánál és Jvánál fogra, kövessen el mindent «**ri a nagyon fontos kérdésben, a munkaközösségi viszony az Egészségvédő Intézet és az OTI •WMI mielőbb felállíttassák.
™gy Nagykanizsán csekély-e a wnereás betegek száma mutatja az W bsvi működése és nap-™-napra erősödő látogatottsága.
Es mlvd az élet, *z egészség a wigozó ember pótolhatatlan kincse, W egyenesen államérdek, fontos, J°*y az Illetékes tényezők az utóbbi JWést Is mielőbb kedvezően dűlőre ptassák. Persze nem zalaegerszegi ™°kolás, ^^ a va|ó lény4Mí, _(B. R.)
— Nöicipö újdonságok megérkez-az Jdedl- cipőáruházba Főút 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Igaz, hogy a fial megyerték, de azntán még bakot ugrott az agyonvert öreg gazda
A védő uj Irányban kéri a nyomozást kiterjeszteni
Nagykanizsa, szeptember 10
A polal hegyen, mint jelenteltük, holtan találtak pincéjében az öreg Varga gazdái. Miután Varga két fia, OyOrgy és József előzőleg megverték apjukat és az öreg gazda holttestén állítólag az ütések nyomai lálhatók is voltak, a gyanú alapján a gazda két felnőtt fiát őrizetbe vették, majd a nyomozás adatai folytán mindkettőjüket letartóztatták. György belenyugodott, de József felfolyamodott a vádtanácshoz, amely azonban szintén hozzájárult a letartóztatáshoz.
Időközben a két letartóztatott gazda védője dr. Hoch Oizkár to-
vább nyomozott védencei érdekében és megállapította, hogy azután, hogy a két gazdának öBszeszólalkozásuk volt édesapjukkal, amikor csakugyan megverték atyjukat, — az öreg Varga odament az egyik azomszéd-|ához, aki éppen dolgozott és csupa tréfából a hátára ugrott annak. A szomszéd azonban nem örült a tréfának és a háláról lelökte az öreget, ugy az megsérült és rövidesen meghalt. Dr. Hoch védőügyvéd most hosszabb előterjesztésbe? erre a körülményre való hivatkozással kéri védenceinek szabadlábrahelyezését.
A pécsi tábla a napokban dönt a szabadiábrahelyezési kérelem felett.
Halálos tűzharc vadorzó és vadőr között Jnkey Pál báró vadaskertjében
A vadőr szolgálati fegyverével agyonlőtte támadó/át
JbArosberény. szeptember 10 (Saját tudósítónk telefonjelenlése) Véres dráma játszódott le tegnap délelőtt a* inkey Pál báró tulajdonát képező Ihirosberényl vadaskertben.
Az ulóbbi Időben az uradalom
az
észrevette, hogy mindinkább elszaporodnak a vodorzók, akik érzékeny kárt okoznak a bárói vadaskertben. Azért Szabó Nándor uradalmi vadőr fokozott Ibeiséggel figyelte a vadaskertet, hogy kézre keríthesse a vadállomány pusztítóit.
Szabó Nándor tegnap délelőtt éppen ellenőrző körútját végezte, amikor
egymás után két lOvés dördült el.
Szabó a hang irányába ment, amikor a fák között észrevette, hogy négy ember egy frissen ejtett hatalmas szarvas fölé hajol és késeikkel bontani kezdik az állatot. Az első szempillantásra tisztában volt vele, hogy vadorzókkal van dolga, Odaugrott hozzájuk é* rájuk szólott:
— MII keresnek maguk Itt, másnak az erdejében?
A vadőr láttán a társaságnak három tagja, felkapván vadászfegyvereiket, vad futásnak eredt, a negyedik azonban hirtelen felkapta nehéz vadra töltött fegyverét és célba vette a kötelességét teljesítő vadőrt.
Az egész pillanalok müve voll. A fegyver kétszer egymáautáu elsült, ám Szabó gyorsan félreugrott és ennek a félreugrásnak köszöni-ítl,
hogy a két lövés golyói nem találták el.
Ám a következő pillanatban Szabó Is lekapta a fegyvert és nehogy a vadorzó újból tölthessen, elsütötte szolgálati fegyverét.
A aerétek fején találták a merénylő vadorzót, aki halálra találva Összeesett Percek alatt ott a helyszínen
kiszenvedett Szabó ezután intézkedett a szarvsa elvitelére, majd elment a csendőr-őrsre, ahol jelentette a történteket, hivatkozván arra, hogy saját élete védelmében kénytelen volt fegyverét használni.
Boldog tiszthelyettes, az iháros-berenyl csendőrörs parancsnoka, egy járőrrel azonnal kiment a dráma színhelyére, ahol jegyzökönyvet vett fel az esetről és nyomban telefonon jelentette a kaposvári Ur. ügyészségnek. Értesülésünk szerint a törvényszék vizsgálóbirája valószínűleg még a mai nap folyamán kl fog azállanl az Ibárosberényi vadaskertbe, a helyszíni szemle és a vizsgálat megejtése végett.
A csendőrség most az agyonlőtt vadorzó és három elmenekült társainak kilétét Igyekszik megállapítani.
A csendőrségl nyomozás már eddig is megállapította, hogy Szabó Nándor, az Inkey-uradalom kötelességét teljesítő vadőre Jogosan használta szolgálati fegyverét
A három vadorzó elfogatása csak órák kérdése.
Bútorvásárlás bizalom dolgai
Én nem filrde/elc sokai.
Reklámom a Jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem Jóhlrneve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Solt Szarvas szálloda
(Erzsébet-tér 18. szám.)
Salát kárptto* és aaxíalos mlffiely. j
Szeptembe^ II., péntek
Ssomajjday feAxfn
regénye németnyelvű hsngosfllmen :
Mesék az Írógépről
Békeffy—Lajthay operett)e. Zenéjét Ábrahám Pál komponálta. Rendezte: Wllhelm Thtete. Főszereplők:
•••áts aailer. H.num Tfclmi*,
F. IrsssaH.
Előadások ■, T és • inkor.
Randa
Kiss Ernő lemondott az Ipartestületi elnökségről
Szaktanító-választás a tanonc-Iskola felügyelő bizottsági ülésén
Nagykanizsa, szeptember 10
A nagykanizsai iparostanonciskola felügyelő bizottsága tegnap este Hoffmann Henrik elnöklete alatt ülést tartott, amelyen egy szakoktatói és egy rajztanító! állás szerepelt napirenden. A cipész-szaktanítói állásra két reflektáns pályázott: 1. Várossy Sándor, aki eddig is közmegelégedésre töltötte be eddigi ideiglenes megbízatását és Plntarics János. A felűgyelőbizotiság Várossy Sándort választotta meg szakoktatóul. A rajztanító! állásra több pályázó közül Óváry F. állami elemi iskolai osztálytanítót választottak meg.
Élénk feltűnést keltett a város iparos- és kereskedő-világban, bogy Kiss Ernő, a nagykanizsai ipartestület rendkívül agilis és űgybuzgó elnöke, aki oly meleg szerelettel karolta fel sz össziparosság érdekelt és oly önzetlenül dolgozott mindenkor a nagykanizsai iparosságért, ma délelőtt Írásban benyújtotta lemondását elnöki tisztéről.
Kiss Ernőt ugyanis teljesen elkedvetlenítették a mull napok Ismeretes eseményei, amelyek azt az elhatározást érlelték meg benne, hogy megválik elnöki tisztétől.
Értesülésünk szerint Kiss elnök lemondását rövidesen követni fogja az egész elöljáróság lemondása és a közgyűlésnek lesz feladata, hogy a még le nem csillapult kedélyeknek megnyugvást hozzon.
Idfiiárfs
A nagykanizsai meteorológiai mss-
- - - -irtOkön o fcJnífr-
+7-a, dél
órakoa +18, sate 8 órakor +1M.
fleyelójetentések : Csütörtökön a I sflíef: Reggel 7 órakor • ".....
PelMeei: Reggel tiszta, este tiszta égboltozat.
SséUnlny: Reggel szélcsend, kelet, este déli sri1.
délben felhős,
délben
E(Blszakat rtWdjtUnUt) • ■atasrsté-Isil IsUaat Istartl aata 10 érj* sri VáHoaóan felhSa, asyka M6 várható aaetlegea osapMUkkal.
= Divatos mintájú öszi és téli férfi angol azövetek hatalmas választékban Schütznél.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Bzcptemb. II, pAntek
Hón. katolikus: Prolii. Prn\'eitána: Theodora. Iua<llta : Blul hó K
itat: I lyiaertlr
OyOgvazcrtárl élteit sxote* bá végiig a Merkly-Btlua trftj
Városi Silnhár. .Maik u trófépról\' Szomahtzy István r«éajfOryiínictnycl»Q haiisoalliM. CKariMK. T és 9 órakor.
— A főispán Budapesten. Oyömörey Oyörgy főispán csütörtökön több napi tartózkodásra Budapestre utazott.
— Ezüstmise. Mállts Frigyes tűrjél plébános a mult napokban tartotta esastmlséjét, amely alkalomra virágdíszt oltott a templom. Emelte az Ünnep fényét a vegyeskar éneke. A kar betanítása Horváth János .igazgató-tanitó érdeme.
— Esküvő. Farkasovszky Stefánia ás Ruehlell Lajos tóvárosi vegyészmérnök most tartották eskflvöjakel a zalaegerszegi plébánia templomban. Az esketés! szertartást a vőlegény rokona, Vatzary Mihály pápai kamarás, váci püspöki titkár végezte.
— A megyéspüspök pásztor-levele. Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök legutóbbi pásztor-levelében árpádbázi Szent Erzsébet 700. évfordulójának méltó megün-nepiésére hívja föl egyházmegyéje papjait és híveit. A főpásztor magasztos szellemben szól arról, hogy a szent királyleány emlékéi ne csak szóval és szent beszédekkel ünnepeljék, hanem az irgalmasság testi cselekedeteinek tokozott és lelkes
Sakorlásával. November 8-án mln-
n templomban gyűjteni ls kell a szegényeknek, azonkívül a ruha és élelmlszergyűjlést is meg kell indítani. Alánlatos egyes helyeken a legszegényebbek részére Szent Erzsébet szeretet- Iskomát is rendezni. Eztfhklvűl az iskolákban Is kell tartani kisebb ünnepélyt november elején.
— A kórházi kápolnára N. N. 7, nagykanizsai rendőrség 5 pengőt sdományozott.
— Körzeti tüzoltóverseny Tflr-jén. Türjén most tartották meg ünnepélyes keretek között a körzeti lOzollóversenyt Schmldt Jenő dr. föszolgsblró és Szalay Ignác Járási felügyelő Jelenlétében. A versenyben Pskod, Zalabér, Batyk és Tekenye tűzoltósága vett részt s valamennyi csapat derekas munkát végzett. Az első dijat Zalabér, a másodikat Tekenye, a harmadikat Pakod nyerte ötös iskola- és gyorsszerelésével. A verseny végeztével a tflrjel tűzoltóság mutatott be támadási gyakorlatot gyorsan és fegyelmezetten. Ezután Schmldt Jenő dr. főszolgabíró kiosztotta a dijakat, majd a tűzoltók zárt rendekben a Korona vendéglőbe vonultak, ahol a fárasztó munka után bajtársi összejövetel volt.
— Útközben elaludt és leesett a szí (érről. Molnár József zala-lövói lakos szekéren Igyekezett a körmendi járásban levő Egyházas-rádócra. Útközben elbóbiskolt és leesett a bakkról. A szerencsétlen emberen átmentek a szekér kerekei és löbb bordáját eltörték. Molnárt súlyos állapotban szálliiotlák a körmendi kórházbt.
Minden olvasónk figyelmébe t
A Zalai KSzlSny-t kiadó Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat magába olvasztotta a vidék egyik leg/obbnevll nyomdáját: a Gutenberg- nyomdavillatatot. Örömmel jelentlük vállalatunknak ezzel a fúzióval történt megerősödését amivel a Zalai KőzlBny nyomdája ,Gutenberg Nyomda és Délzalal lapkiadó Vállalat\' néven a Dunántúl egyik leghatalmasabb Ilynemű üzemévé fejlődőit. A fuitó lehetővé lelte a nyomda, könyvkötészet, vonatozó stb. üzemeink legmesszebbmenő versenyképességét árak, minőség és kivitel dolgában.
A fúzióval kapcsolatban a Zalai KSzISny Impozánssá bővült nyomdájának az eddigi épületben való elhelyezése
a* Irodák átcsoportosítását tette szükségessé. Az átalakításokkal kapcsolatban sikerüli a szerkesztőséget, kiadóhivatalt és nyomdái újból koncentrálni. A kiadóhivatal klköllözkődötl a nyomdahelyiségből és ugyanott az udvaron lévő másik épületben nyert elhelyezést. Ugyanide költöztek dt a szerkesztőségnek eddig Sugár-ut 2 sz. alatt volt Irodái Is. Az éjjeli szerkesztőség <este 9 tői) természetesen ezután Is a nyomdában marad.
Nyomdánk és összes Irodáink tehát mától fogva a Fő-ut 5. sz. épületben (Korona mellett) vannak.
Telefonszámunk Is megváltozott. Az üzem akármelyik részével bármikor lehet beszélni, ceak a 78-as számot kelt hlunt, honnét házlközpontunk kapcsolja kívánság szerint a szerkesztőségei, kiadóhivatalt vagy nyomdát.
1881. szeptember II.
— Felmentettek egy volt szerb őrmestert, aki agyonlőtt egy hazatérő magyar hadiloglyoL Kaposvárról jelentik: Klrschner József volt istvándil kőművesmester 1921. február 14 én harajőll orosz hadifogságból és a Szulok—lstvándl községek kOzött húzódó szerb demarkációs vonalon keresztül akart falujába hazatérni. Ulközben elfogta egy szerb járőr, melynek parancsnoka, Mlhajlovlcs Grleor őrmester később agyonlőile. Mihajlovics Ori-gort ez év tavaszán elfogta a magyar csendőrség és a kaposvári törvényszék most vonta fefelősségre a gyilkosság miatt. A törvényszék Mlhajlovlcs Origort bizonyítékok hiányában felmentette a vád alól.
— Nyelvoktatás. Bécsi egyetemen végzeit tanulmányai után, német, francia és angol órákat ad kezdőknek és haladóknak: Balla Klári, Csengery-ut 8.
— Meglopta a gazdaasszonyát Kaposvárról Jelentik: Németh Mária tabi lakos dr. Bernáth Jenőnénéi szolgált, akitől tobb értékes holmit ellopott és megszökött munkahelyéről. A csendőrség most fogta el a tolvaj leányt, akit bekísértek a kaposvári ügyészség fogházába.
— Meg «karta Slnl feleségét, mert az nem tért vissza hozzá. Kaposvárról jelenük: Trlxler János somogyvisontal lakos kűlönváltan élt a feleségétől, aki nem akart hozzá visszamenni! A férj annyira elkeseredett, hon elhatározta feleségének a megölését. Egy baltát és egy hatalmas kést veit magához és elment felesége lakására. Feleségét felszólította, hogy térjen vissza hozzá. Amikor az asszony elutasította, Trlxler nekiugrott, elkapta a nyakát és a késsel meg akarta szúrni. Az asszony sildtására odaszaladt Vogl Lajosné, akire Trlxler rátámadt a baltával. Odajött Szabó Pál is, akit a baltával Trlxler súlyosan megsebesített. Trlxler! bekísérték a kaposvári klr. törvényszéki fogházba.
— Férficipők nagy választékban, Olcsó árakkal rtz^Jdedl" cipőáru-házban Fő-ut TzItz.
A gépkocsi algázolta
a buciuról hazatéré Ittas embert
Gyulákéul, szeptember 10 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Ma bucsu volt Oyulakeszln, amelyre Sárdi Pile 28 éves tapolcai lakos ls elment Mikor Sárdi hazafelé ment, már erősen beborozott állapotban volt. Az országúton vele szembe jött Ootllleb Rudolf tapolcai lakos bérautójával, amelyben löbb budapesti utas volt. A gépkocsi ki akarta kerülni az ittas Sárdil, akit elütött, hogy a kerekek keresztül mentek rajta, majd az árokba fordult, ahol a gépkocsi teljesen összelöröll. — Sárdi összetört tagokkal maradt az úttesten. Beszállították a tapolcai kórházba. A gépkocsi utasai könnyebb sérülést szenvedlek.
Irodának
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó ■ várss kftzapén, azonnal. Clm a kiadóhivatalban.
— Háziipari tanfolyamok. A kereskedelemügyi minisztérium az 1981—32. év telén is rendeztet háziipari tanfolyamokat (kosárkötés, gyékényfonás, tengerilevélfonás, szalmafonás, fafaragás, seprükötés ét vá szonszOvö tanfolyam). Tanfolyamot csak oly községben rendeznek, ahol az ahhoz szükséges nyersanyag rendelkezésre áll. Szövölanfolyamol csak olyan községben, amelyben kendervagy lentermelés nagyobb mértékben folyik. A szövőtanfolyam tartama három hónap, a kosárkötö, fafaragó tanfolyam tartama keltő hónap, a többi tanfolyam tartama egy hónap a téli időszakban, melyre loalább 15—20 résztvevő jelentkezik. A tanfolyamra a nyersanyagot S kérelmező
Természetes uénaa
va«
PETDNCI fröccs
legaavanyubb borral is megfizethetetlen
Kapható: KSveat Henriknél, Nagykanizsa.
erkölcsi testület adja, ezzel szemben a tanfolyamon készült munkadarabokkal szabadon rendelkezik. Ugyancsak a kérelmező tartozik gondolkodni helyiségről, annak fűtéséről és világításáról, továbbá a klkűldendö oklatómester élelmezéséről. A kereskedelemügyi minisztérium vállalja az oklatómester tizelését, továbbá a fafaragó tanfolyamhoz használatra egy egv készletet |d. a szövötan-folyamhoz pedig két szővőgépből él kellékeiből álló szövöberendési küld használatra. Megkeresések október 15-lg a „AJ. Klr. Háziipari Felügyelőség Tapolca, Zala m." címre küldendők.
AJÁNLUNKi
■sémajt
1 doboz ............... P 1*04
Cssna|«*l
üt kgr....... ........ P -H
Trappistasajt ,
teljes zsíros, kgrjs ... ... P «•: CsamMs akácméz
ki1 la 7T............... P !•-
BTCNEI LAJOS VIDA LAJOS
oágakaél._
öngyilkos lett
a tapolcai OMKE kerület elnökének III Szigliget, azeptember 10
(Saját tudósítónk telefonfelentése) Naményl Károly Albert a Római Távirati iroda munkatársa ma délelőtt revolverrel agyonlőtte magát. Naményi néhány nap óta különösen búskomor volt. Az utóbbi Időben állítólag egy szerzetesrendbe is kér! felvételt, de olt nem vették fel. Hogy ml volt tragikus leltének motívuma, nem sikerült megállapítani. Az öngyilkos fiatalember, fia a tapolcai OMKE kerület köztiszteletben áll* elnökének.
- Balaton Télidére bevonulása S\'Ol-nokra A Színházi Elet moat megjeleni u] számában érdekes képeket kósél a Balaton Tündérének Szolnokra való hazaérkezéséről. Inoze Sándor hetilapjában Nagy Endre számol be az uj színházi szezon elaó újdonságairól. Bu Fekete Uasló Kolozsvárott oelnált Interjút Hunyadi Sándorral, Szép Kroi Páriából küldött érdekes olkket, Tsa-nidy Fekete Mária a két lesboldogsM magyar nóvel: Halaasy Oüvér édesanyjával éa Bárány István menyasszonyával oalnáM interjút Darabmellékl* tűt Fodor Utaló világsikert aratott „Bksierrablás a Váol-utcáben" dal színdarabját kósll. továbbá folytatja Maurloe Dekobra „Istenek éa asszonyok kedvence" eimü hallaüaaul érdeket regényét
- Szép lakást, ízlést és harmóniát jelenlenek a Kopsteln bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden Ízlés és Igény Itgleljesstt kielégítésre talál. Hitelképes vásárlók; nak kívánatra hosszúlejáratú fizeti" kedvezményeket nyujtuok.
iMráfirrái
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumái megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyazhomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókúrára rendkívül
Állandóan friss töltési C Főraktár: </
REUMA
Ilrálr-slaa IL TsWse «»■
1931. szeptember II.__
Mesék az irógéprfil
A szezon egvlk legkiemelkedőbb német hangos f\'lmle, amely amellett, hogy minden tekintetben érdemes arrj, hogy a mozikoitinség legalibb egyszer végignézze, különösképpen érdekelhet bennünket azérl Is, mert , film meséje Szomaházy István azonos című regénye s Bikefty és [^ajthay operettje ulfln készült és a film zenéjét Ábrihám PJI komponálta. Szomaházy népszerfl regínyé-nek alakjai elevenednek meg elöltünk a vásznon. Ezek az alakok úgyszólván semmll sem villóztak, csupán modernebbekké és malab-hakká váltak a filmen, de problémájuk ma is szóról szóra ugyanaz, mint volt akkor, amikor a regény mtgiródott. A németek ezt a filmmesét sok szerencsével dolgozták lel, amiben a legnagyobb érdeme Wllhelm Thleleaek van, a német rendezőnek, aki eddigi aok sikere után Ismét legelőnyösebb oldaláról mutatkozik be, A film meséje gyorsütemű, slkeiÜltek a helyzetek, nme-
r változatosak, színesek és elejé-véglg lebilincselően érdekesek. A szereposztás Is kllüní. Renáta Miller játssza Vilma rzer.pét Ebben a szerepben senki sem lehelne jobb és hatásosabb nála. Hermann Thlmlg, a jeles Relnhardt-szlnísz Árval bankár szerepében nagyon vidám és szlmpállkus Az együt es egyik legkiválóbb tag|a F. Bressart. Csupa humor, kedvesség és tudás. A film feliratait Mihály István Irta. Ábrahám Pál muzsikája, ha sok te-ktntelben nem is eredeti, legtöbb helyen hatásosan festi alá a cselekményt. Egyszer mindenki, de nagyon sokan lesznek, kik Ismételten meg fog|ák nézni e kitűnő magyar filmet. Rendes helyirak. (—)
ZALAI KÖZLÖNY
ífobtélet
Tizenkét oeapat küzd Nagykanlzaa labdarugó bajnokságéért
A szövataág Intézőbizottságé hát ellő ét ot másodosztályú csépit nevezésit fogadta el
A leventelabdarugó szövetség Intézőbizottsága tegnap esti ülésén a következő egyesülelek, illetve csapatok nevezését fogadta el: /. oszlálv ■ Zrínyi TE, 13 Bocskay FC. KAOSz, Kiskanlzsal Levente, Ékszerész, Birakk, Teleki. //. osztály: Zrínyi II., Hunyadi, Törekvés, Blslya Kossuth.
Egyben megejlelle a sorsolásokai az őszi fordulóra, melynek eredménye :
I. osztály:
1. találkozó : Zrinyl—13 Boc3kay, Ékszerész—Barakk, KAOSz-Kiaka-nlzsai Levente.
2. találkozó: Zrinyl—Ékszerész, Bmakk—13 Bocskay, Kiskanlzsal Levente—Teleki.
3. találkozó: Zrlnyl-Barskt, Ékszerész—Teleki, 13 Bocskay—KAOSz
4. találkozó: Kiskanizsal Levente —Zrinyl, 13 Bocskay—Teleki, Ékszerész— KAOSt.
5. találkozó: Zrinyl—KAOSt, Barakk—Teleki, Kiskanizsal Levente-Ékszerész.
6. találkozó: Zrinyl—Teleki, Kiskanlzsal Levente—13 Bocskay, Bi-rakk-KAOSz.
7. találkozó: Ékszerész—13 Bocskay, Kiskanlzsal Levente—Barakk, KAOSz—Teleki.
II. osztály:
1. találkozó: Zrinyl II.—Hunyadi, Törekvés—Bástya.
2. találkozó: Hunyadl-Konsulh, Zrínyi II—Blslya.
3. találkozó: Hunyadi—Törekvés, Zrinyl ll.-Kossulli.
4. találkozó: Hunyadi—Blslya, Törekvés— Kossulh.
5. találkozó: Zrínyi II—Törekvés, Blslya—Kossulh.
Az átigazolási időt az Intézőbizottság három hónapban állapltolla meg mindkét osztályban. Az első bajnoki mérkőzések f. hó 13 án, vasárnap lesznek.
Közflmisit
A kanizsai piac árai
(Hivatalos dr-tlsta a szerdal hetivásárról)
Zöldságfélék (kllogrammonkint): bab uj -•30, mák 0-90, fokhagyma —\'80, vörös hagyma 20 zöldség 25, burgonya (uj) 10, saláta (drb) 00, teleekápoezta 08, ugorka 10, kelkáposzta 09, paradicsom 08-10 f.
Baromfi (darabonklnt) tyúk 1 60-2-00, csirke 60—1-50, pulyka 0-00-0fl0, sovány kacaa 100-1 60, hízott 200 -4-00,sovány liba 8D0—5\'ÍIO, .hízott 6 00 10-00, azop<5s malao 2—6 pengő.
Terményak (mtttrmázsdnklnt): buza 8-00-, rozs 8.00, árpa 00-14, zab 14 00, caövea tengeri 07, szemea tengeri 15—16, azéna 7-00 -8-00, lóher 0-00-800, lucerna 0-00 -8.00, alomszalma 4-00, zaupp-szalma 8-00— pengő.
Tejtermékek: tej It 16-00, tejfel lt 00 -90, luró kg. 40-00 fillér, vaj kg. 2-00-2-60 pengi, U))ás drbja 08-09 tlM.
OyQmölca (kllogrammonklnl) ■ dió 0 40 pengő, alma 06 -20, körte 10-20, ezllva 20, szölö 10—16, barack 06, cseresznye - fillér.
Húsárak (kttogrammoMnt): marhahús eleje 1-40, hátulja 1-00, borjúhús eleje 1-60, hátulja 1-80, sertéshús 1 40-1-80, zsír 1-60, háj 1-60, zslrazalonna 140, birkahús 1 un, kalbáazfélék 100-300 1>.
Élőállat (kllogrammonktnt): 1-a marha 00 -70, Il-a marha 60—60, vlrsUla marha 30-40, zelrsertée 100-1-06, hússertés ODO-O-96, borjú 80-0*70, birka 0-40 P.
(-) Nagy kínálat, lanyha kereslet az egerszegi országos vásáron. Zalaegerszegről jelentik: A szerdai zalaegerszegíországos v.lsár Igen élénk volt. A kirakodó vlsárra sok eladó jött, de a vevők nem nagyon tolakodtak. Az állatvásárra mintegy kétezer szarvasmarhái és ezer darab loval hajtottak fel A jószágok közül alig pár száz cserélt gazdát, igen alacsony árért. Helypénzből 3338 pengő 70 fillért vett be a város, vagyis iikkora összeget, amennyi meg ebben az évben egerszegi vásáron nem folyt be.
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Reávet páook:
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllantln Tlfiantln
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Műtrágyák. Növényvédelmiszerek. Magvak.
Baromfi és serlés erétaktraáljtk.
Futor. Pekk.
Kaphiló:
orszAo József
mag, m fi trágya, termény és növéay-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér ia A btróeág mellett Telelőn 13a
Nagy szövet aukció
100 férfiöltönyre való szövetet árusítok ki.
Egy teljes férfiöltönyre való, 3 méter 140 cm. széles jó minőségű szövetek
15—45 pengőig.
Nagy tétel tiszta gyapjú öltönyszövet fekete ós sötétkék színben, alkalmi vétel, métere 9 P
Előírásos Intézeti ruha és fehérnemű anyagok minden minőségben, a legolcsóbb árakon, nagy választékban.
Ezenkívül maradék vásznak, mosóselymek féláron kaphatók.
Újdonságok az őszi szezonra már megérkeztek.
Kirschner divatáruháza
Nagykanizsa, Főút 3. szám.
ZALAI KÖZLONT
1931. szeptember 11.
Tisztelettel értesítem a m. t. közönséget, hogy orvoji rendelőmet, melyben a Dr. Zeileis r. magasfeszültségű villannyárammal is kezelek, betegeim kényelmére Horthy Miklós ut 15., Dobrin-ház I. emeletjéről
1931. szeptember hó 7-től kezdfidfileg Nagykanizsa, Bejza-utoa 2. sz. (Batthyány-utca sarok) Teutsoh-fféle villa
földszintjére, néhai dr. Szekeres orvos ur rendelőjével szemben .helyeztem it
Teljes tisztelettel
Dr. ECKEMBERG IMRE
íjmM h ltot ktwl ifjÉiri m totíitiek.
w. budapesti eianatóHuml főorvos.
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 11 (péntek)
8.15 Hsngverseay. WO K Mrill.lO Nemsetköst 12 Déli harangszó. 12.06 H 12 36 A hsngv. lolyL 14.45 R 16 Meaák. 16.43
\' B. 17.30 Cigányzene. 19 A :-ualonun>lui hangversenye. 20 Ax Operaház tagjslból alakult hangversenye. Utána kb. 22 Idó-Időjsrásjelentés. Majd cigányzene. I 6m él 1X40 a 16 Zenekart hangverseny. 30 A bécsi ulml. hangversenye. 21.46 Jb.
Zlrlckl zárlat
FM< w-ll, Lota MWl, Newyon 51275, KM 71-35, MHno 2863, MwMd 46-40, IMrin 206 80, Mi 11911, Wha 7T08, Mk m. Práfl 1619, VnA 87-40, BiímuI M-MVi -----1 0041/1, BnkMd ÜftttL
TeraéiytSíide a». al TT-m 170-M6. 79-ea 900 — 9-25,
. ^ ._„, 1500, sörárpa IN 17*00. «STHW|[^1668, laagerf tíí 1425, npea —\'-■-, korpa 9 70 - 996.
I 2773, _ _________
(sáda 1*19—1*20, nadatt 1-16—1-20, ss !5£ 1-10—1-14, kBmmjt 1-00-l-ÓS, UO Wdi 0«t 1-10—1*12, D-od iaad> Oasg W4—100 angol Kidé 0-90 -1-00, ukui ■anbea 1-32-1-34, nb 1-50 1-52, lm l-aft-MS. asaloaaás tááaertáa 1-42-I-50.
fialta: Mlulri lyuli «s Upklaáá Tállalat, lúrkiilnii. Felelős kiadó: Zalai Károly.
rbaa teiefaa l Nacykaalasa 7Í »
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
I kg. teljes zsíros
trappistasajt . . P 2-40 \'/4 kg. legfinomabb
\' teavaj......P —>90
\'/i kg. legfinomabb
fözővaj.....P —-78
1 kg. legfinomabb i valódi juhturó . P 3-_
tel és Mid
cégnél.
A »Mwstl laafc
VALUTÁK Angol L 27-70 28 00 ■afilh. 79*20-80 10 Cna k. io-92-i7t6 Diák. 162-20*15340 Mail 10 02-10-12 MUr 571-75-575-75 ftaMlal. 22-50-22 60 Holt. 229-40-231-20 lM«y*l ét* 70-64-20 La. í-39 S-44
Lm 410-418 Lka 2969-2996 Márka 11808-196-05 Nocrág I52-50-IB8-70
ásrlss-árfotyseal
DCV1ZÁK
80 00 80-60 MidLiio^o-iu-ao
Sváak. 1S2-70-IÍM0
229-80 231-20 Balgrád 10-05-1011 ■irta 1*6-25-13605 ■tSHill 79-15-79-85 ■akartat 3-S9Í-4I Kopaafa. 1S2-77-1SS-27 London 2T-S9 27-86 Madrid 50-00-5I-00 MBaao 2980 29 96 Navyor 169 60-73 20 Oaslo 112 30-16S30 FAitá 22-34-22 48 Fiáai IMS-\'6 98 Sarai 4-12-4-16 Sáockb.l5» 45-I8I-4S Vazaé *»80-S4-» Wlaa 8007-8057 ISriob 111-10-111 80
apróhirdetések
áa aai tat s.m I> <I|4 1U uai M fa MIM mi «|a « (UMr. Varit- ........is U
m, aa hmi, -........... idimi *u.
5i.fdin i> piflUk.il 10 (lóig aa JUMr, mlmim to.lbbt >IÓ dl), a fillér. Omni * mfn4«fl \'« Ufabb belükbót IR4 nó kU urtn.k uinltUUk. AlU.I W>U»t 50f» «(«4>4s*.
Cseagery-ntcs 18. sktt 7S4 CJŐI 3160
■laakk, 2 uoba, konyha éa mellékhelyiségekből álló. még adómentes, vlz vezetékes családi házat keresek megvé* tetre. Ajánlstokst a kiadó hlvstsfea kések.
■áálá elsdásáboz ügyes, |ó meglele-néafl Saraakat lelveszek. Saabó Antal
rádlóoufilya.
4161
tll\' leszállított viteldíjért modem cankottat, Kaufmsnn laaáaét ren-del|en. Teleion 167. Éjjel 671. 3444
Két, esetleg három azép külőnbejáretu aaska fürdőszobával, bútorozva, vagy análktU, Horthy Miklós ut iS. szám alatt 4152
PáaukSloaSaal bekebelezéare minden összegben a legelőnyösebben áa leggyor-aebban totyóalttlt Aoaál laaáe pénz-
kOtcaónkOzvetltó lrodá|a NagykznUaa, Horthy Mlktóa-ut 2. azám. 2611
Gleginaan bateraxett utcai izoba türdóazoba haiználattal október l-re kUdó Rojgonyl-u. 6 4151
Vágott éa cserép alrág Horthy Miklós ut 15 szám sUtt kapható.
4183
Vaa-léaaataaak meeleleló. 4—5 holdu földet város közelében bérbe, vagy megvé-telre keresek. Dene Sándor kereskedő kertész, Teleki-ut 86. 4143
Klarió Sugár-ut 12., emeleten egy, vsgy ketló ur részére egy elegánsan bútorozott utcai szobs \' szonnslrs, vagy szeptember 15-re. 3904
Egy tél lérll tsmplenOlás az ünnepekre klsdó. Hlrsch és Szegő. -4158
■araaak egy utcai szoba-konyhás Iskást fürdőszobával, vagy anélkül azou-naha, vagy október elsejére. Ajánlatokat ármegjelöleiévcl kérem a kiadóhivatalba.
ÍKSUfc^r, 4160
Jobb mcgjeknéiü nö, msgányos urnái bánaaiaUaaa> állást kerea Clm z kiadóban. 4159 1
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos,
feet, tiezttt pllsséroi.
Olcsó, szép kifogástalan munkámárt felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oyfljtőteiep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. <9.
Hallói Hallói Klbeexélf
Simon Istváa hentes 4e mássáros értesíti Kis- él Nagykaataa basvásárió köiönségét snől, bogy • ké UU44SI kezdte Jóolnőeága marhahúst hoz forgalomba aloaá árárt.
1 kcr. ulroi auküu kára eh rtoáMl ouk 70 ás 80 flllár
és Így az öaasea baataaárainat is tetemesen leszállítottam. Tisztelettel
SISIOS ISTVAH
Varaiadi-at 3. lUsst a ksaálto a.tl.lt 1144 UMUUiiZWÚI.
Ne okozzon önnek fejtörést a vacsora gondja, Esterházy felvágottól megtellik a gyomra.
10 dkgr. húsos csemege császárhus 15 . legfinomabb pariser 10 , omlós csemege szalonna 5 . májpástétom 3 drb. zöldpaprika p mo
10 dkgr. vegyes felvágott 10 . löpörtö 10 , omlós csemege szalonna 10 „ teavaj 3 drb. kovászos uborka 10 dkgr: göngyölt sonka 5 * Pkk szalámi 5 . trappista sajt 3 „ francia mustár
r i-Bo
r i\'öo
Étkezés után megnyalja a tiz ujját, % Megfogadja: többé nem eszik más vacsorát!
Reneleléare :
űda^oz mtuHllfva.
Zaur sranittvlcsekl
Esterházy Lerakat
Nagykanizsa, Horthy MIMÓs-Ut 2.
Nsgylrsllk mellett. Telefon : 5-93.
Megfőttek a rdmóutdonsdqoHl
Caak napi 84 fillérjébe karffll.
STANDARD 2a hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
ACCIO TF.LFFONOYÁRI 2 ORION 7018. ax.
havi réeslei 740 pea«5.
1 csöves hangszórós rádió hawl részlet 7*— pen«5. 1 csöves hangszóros rádió
havi réazlat 7\'— pen^ft.
Philips klskombinácló és Modern vevő -gtí1!0;\'. Telefunhen ujdonsAgokl JgtfgiL\'erf\'i^fce/ dl/aarofc.
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal fegyver és sportüzlet
rádió éa gramofon osxtélya.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Feleifis üzletvezető: Zalai Károly).
r7I. évfolyam 205 szám
ZALAI
Nagykanizsa 1931. szeptember 12, szombat
Ara 14 fUMr

POLITIKAI NAPILAP
Seerkeastésée: ruppsl Sugárul 2., éjjel Fóut 6.
Kiadóhivatal: PKű 8. ssára. KwttKlrl Sókktadíhhnrtíl: Kosmtb-ates 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóRutM ára:
Telelőn:
bóra S peafí / Sserkesilóség ML uám. \\ Kiadóhivatal 78. Ki
ffil
A IÁT tarifaemelése
rövidesen életbelép
Budapest, szeptember U Sen Olló elnöklete alatt holnap délelölt Összeül a MÁV larita-blzott-sága, hogy a tailfaemelés kérdését megvitassa az érdekdtrégekkel. Ezután már hamarosan éleibe Is léptetik a magasabb díjszabást.
A belOgymlnlaztar ma Inkére utazik
Budapest, szeptember II Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter szombaton Kaposvárra érkezik, hogy a somogymegyd főispáni hivatalt átadja Stepalch Pál alispánnak. A belügyminiszter ezt a látogatást arra használja fel, hogy a kaposvári közhivatalok vezdöilöl, valamint az otlani társadalom kiválóságaitól elbúcsúzzék, A belügyminiszter délután autón Inkére utazik, ahol Bethlen István grófot látogatja meg.
A Népszava kolportázsát
egy hónapra megvonták
Budapest, szeptember II A m. kir. belügyminiszter a Budapesten, Weltner Jakab kiadásában és felelős szerkesztésében megjelenő és a Világosság Könyvnyomda R.-t. budapesti nyomdában előállított Népszava dmű politikai napilap orszá-gus utcai terjesztésére adott euge-délyt a sajtótörvényben kapott felhatalmazás alapján egyelőre 30 napi időtartamra megvonta és ezen Időszaki lap utcai (házaló) terjesztését a közrendel veszélyeztelő közleményei miatt az egész ország területére 1931. szeptember 12-étől október tl-ig terjedő időtartamra megtiltotta.
ötezer tanító tüntetése
London, szeptember 11 (Éjszakai rádiójelentés) Pénteken délelőtt 5000 kisllzdésü londoni néplaniló tünletö mendben vonult végig a Themse-parton, hogy ezzel kifejezésre jultasák a tizenöt százados fizetésredukció elleni tiltakozásukat.
A tüntetők vezetője kijelentette, hogy a redukció végrehajtása következtében 53 000 angol nép\'anltó-nak heti 3 fontnál, 15.000 néptanítónak pedig heti 2 fontnál jeti kevesebb a keresete.
Pestvármegye felfüggesztette 0116 Önkormányzatát
és kápvisalfttsstOlstét feloszlatta
Üü«, szeptember II Pestvármegye törvényhatóságának klsgyülése az Ollöl Közüzemi és Községfejlesztő R.-T, ügye mlalt előterjesztést tdt a vármegye törvényhatósági bizottságának, hogy Ollö kOzség Önkormányzatát függessze fel és a képviselőtestületet,
amely nem alkalmas a község ügyelnek Irányítására, oszlassa fel.
A törvényhalósági bizottság a közgyűlés előterjesztését teljes egészében elfogadta és megszavazta Olló község önkormányzatának felfüggesztését és a képviselőtestület feloszlatását.
Dnplijára emelik a Jövedelmi adót
A hatos biaottság megkezdte a földművelésügyi minisztérium felülvizsgálásét — Több külföldi magyar követséget beszüntetnek — A külföldi vagyonok bejelentését elmulasztókat súlyos börtönnel büntetik
Budapeat, szeptember 11 Mint értesülünk, a kormány a jövedelmi adói duplájára kívánja emelni. Súlyos szabadságvesztést kíván alkalmazni a külföldön elhelyezett vagyonok kötelező bejelentésére épIleffSwninyrentfelet arra az essfre, ha valaki a bejelentést elmulasztaná.
Beavatott helyen ugy tudják, hogy illetékes külföldi tényezők komoly érdeklődéssel viseltetitek a magyar
pénzügyi reorganizáció Iránt, bár a mai helyzetben hosszúlejáratú kölcsönről nem tehet szó.
A hatos bizottság má a földművelésügyi minisztériumban megkezdte működését. Szó van arról, hogy a külügyi tárcával kapcsolatosan megszüntetnek néhány olyan magya, kövdsé-gd, ahol sem politikai, serh gazdasági érdekeink nem teszik stükségessé követség fenntartásával járó kiadásoka\'.
A választási jog megreformálására csak az ország pénzügyi és gazdasági talpra-állitása atán kerülhet sor
Budapest, szeptember 11 (Éjszakai rádiójelentés) Oróf Károlyi Oyula miniszterelnök pénteken délelőlt fogadta Peyer Károly, Buchln-ger Manó és Oyőrkl Imre szociáldemokrata képviselőkd, akik feltárták a munkások nehéz helyzetét és a munkanélküliségre vonstkozólag javaslatot nyújtottak ál. Közöllék

ezután a választási jog megreformálására vonatkozó óhajalkat Is.
A miniszterelnök kijelentette, hogy rövidesen kezébe vesjl a munkanélküliek ügyét, a választási jog megreformálására azonban csak az ország pénzügyi és gazdasági talpra-állilása után kerülhet sor.
HWXWWH lOWWWSWWIWIIVW
Genfben ma tárgyalják a magyar kérdést
Apponyi rádióelőadása Genfben a magyar gazdasági helyzetről
Budapest, szeptember 11
Oenfi jelentés szerint Apponyi Albert gróf rádióelőadás! tartott Genfben a magyar gazdasági hely-zdről.
A Népszövetség közgyűlésén ma délelőtt Briand francia külügyminiszter mondotta el ctOre bejelented beszédét, amelyben a világgazdasági válsággal foglalkozott.
A magyar kérdést holnap tárgyalja a Népszövetség pénzügyi bizottsága és ha ügyünket magáévá teszi. óriási morális erkölcsi támaszt nyer
az ország, hitelezői és az egész világ előtt.
Kedvezé áramlat alakult lel a leszerelés érdekében
Pária, szeptember 11 A „Volonté" Oenfbe kiküldött tudósítója megállapítja, hogy Qenl-btyi ellenállhatatlan áramlat alakult ki a leszerelés érdekében. Aki ezzel az áramlattal szembe helyezkednék, siralmas elszigeteltségnek tenné ki magát a leszerelési értekezleten. Senki sem vitathatja, hogy leszerelés nélkül nem \'állithaló helyre a nem-
zetközi bizalom és nem vehetik eisfát az általános gazdasági Ossseomlásaak.
Ha befe/esJk a letserelésl
Genf, szeptember 11
(Éjszaka! rádlójelentés) A Nép-szOvdség péntek délutáni Illésén a spanyol delegátus s leszemMs elles foglalt állást, úgyszintén Ausztrália és Panama képviselője is. A vitát valószínűleg ma, szombaton bstsjsslk.
A földhöz jnttatottak
a föld vételárának leszállítását kérik
Budapert, szeptember 11
Károlyi Oyula gr« miniszterelnök előtt ms délelőtt 800 földhöz Jutott kisgazda képvlseldében küldöttség jelent meg, amelynek szónoka kérts a miniszterelnököt, legye lehetővé, hogy méltányos alapon teljesíthessék kötelezettségüket, a mostani tarthatatlan és 30 pengős búzaárakon megállapított vételárakat szállítsák le. A miniszterelnök megértéssel fogadta a küldöttségei és megígérte, hogy sürgősen fanfafmányoznl fogja a kérdést. Az ügy országos jelentőségű, azt csak törvényes Intézkedésed utján lehet gyökeresen megoldani, ezért Ilyen uton kíván intézkedni, hogy közmegnyugvásra dőljön el a kérdés, amely az egész ország kisgazda társadsimát s legélénkebben érdekli.
Halálos szerenosétlsn-ségvaddlsznó-vadászat kOzbon
Tapoloza, szeptember 11 (Éjszakai rádlójelentés) Molnár Jó.sef pusztadörögdi gépész csütörtökön éjjel vaddisznó-lesre ment barátjával, Horváth Pállal együtt. Az éjféli órákban Horváth megunta a magános várakozást és Molnár leshelye leié közeledett, hogy egy kicsit elbeszélgessen vele.
Molnár azt hitte a sötétben, hogy vaddisznó közeledik és rálőtt Hor-váthra, aki szivén találva, holtan esett össze. A halálos klmendeiü vaddisznó vadászat ügyében nyomozást indított a csendőrség.
Hajdúböszörményben terjed a gyerraekparalizls
Hajdúböszörmény, azept 11 Hajdúböszörményben ujabb megbetegedések fordultak elő gyermek-paralizlsben. Több halálos eset Is előfordult. Az ovódákat bezárták és az elemi iskolák megnyitását is fel-lüggesztctic az alispáni hivatal,
íalai <oau6wt
szeptember 12,
A magyar-cnh kereskedelmi tárgyalások
kédvezS mederben haladnak el«re
Budapest, szeptember 11 A kereskedelemügyi mlnlsztérium-ban dw folytatták a magyar—cseh kereskedelmi stewődés megkötésire Irányuló tárgyalásokat. Értesülésünk szerint a tárgyalások kedvező mederben baladnak és minden remény megvan arra, hogy létrejöní a megegyezés.
Ax Om wlasxskér 10 szá. tatákat a kapmáayranáa-lattal alvesrt tiaatéabfil
Budapest, szeptember 11 A Társadalombiztosító elnöksége pétiteken tartolta ülését. Az ülésen ssóbakerült az a kormányrendelet, amely az miami tisztviselők fizetését csökkentette. Az ülésen Odl Benő bizottsági lag Javallata alapján az OTI elnöksége egyhangúlag kimondott*, hogy előterjesztést lett « népjóléti miniszterhez, amelyben kéri, járuljon hozzá ahhoz, bogy a VIII. fizetési osztálytól lefelé pótlék elmén megadhatta a koMlnvréndelellel elvont fizetés 10 dtihpiékát. A Jivas-lalhóz a munkaadók részéről Dd nokl-Kovács Jenő szólt hozzá, aki az előterjesztett javatlatol elfogadta.
Veszedelmesen (erjed Szegeden m tifuaz-JárvAny
Szeged, szeptember 11 (Éjszakai rddlójelentés) A tifusz-megbelegedések száma újból emelkedik. Szeptemberben 28-an betegedlak meg, (kikkel * tífuszban megbetegedettek száma 105-re emelkedett. A megbetegedések nagyobb fek Szeged külterületére esik, de a váró* belterületén sincs olyan réss, ahonnan ne jelentenének naponta ujabb megbetegedéseket, Vannak egyes utcák, amelyekben öt ház van egymás melleit, ahol tifuszjár-vány van. A betegeket beszállították a járványkór házba, amelyben most már csak kilenc férőhely van, a hatóságok ezért olyan Iniézkcdése-ket lettek, hogy szüksigjárvdnykór-házat kell berendezni.
OhmáayMtyashanilaHó-tárraaa*aot laplaxtak la a fováraabsn
Budapest szeptember 11 (Éjszakai ridldjelentés) Az államvasutak egyik föfaitézője helyhatósági engedélyt kért a budapesti elöljáró ságon. Az elöljáróság egyik tisztviselője a kérvény átvételekor megállapította, hogy a rajta levő okmány-bélyeget már egyszer használták, a bélyegző nyomát azonban vegyszerrel eltüntették.
A főintéző vei együtt detektívek mentek ki abba a trafikba, ahol a bélyeget vette és olt mintegy 1000 péngo értékű hatonló, vegyszerrel kezeli, tmjuet már használt okmány-
bűnszövetkezet hatodik tagja ellen, aki megszökött, országos körOzést adott ki a budapetii főkapitányság, A rendőrség feltevése szerint a leleplezett bűnszövetkezet valószínűleg már hosszabb idő óla űzi bűnös manipulációit.
A jövő héten összeül Nagykanizsa takarékossági bizottsága
Befejezi* eUU a város dtmódosttoH fto>t évi költsáivutéee
Nagykanizsa, szeptember 11
A városi főszámvevőségen napok óta nagy munka folyik. Ugyanit a már elkétzűlt 1932. évi városi háztartási költségvetést, az ujabb miniszteri takarékotsági rendelkezések folytán ujabb revízió- és módosítás alá kellett venni ugy, hogy az ujabb költségvetésben még az eddigi takarékossági elvek és intézkedéseken (ul menő lefaragásokat kellett esi-köiölni. A város ezen módosilott költségvetése a legközelebbi napokban teljesen elkészül ét a polgármester elé kerfll, aki felülrevldeálja az összes ügyosztályok tételeit. Ennek elkészülte után a polgármester ŐMzfchtv)* a takarékossági bizottsá-got, amely főleg a ttemélyl meg-takarhááófcat eszközli, amint azt már előző cikkeinkben megírtuk.
A takarékossági bizottságnak kétségkívül nehéz feladata lesz, mert
mlg egyrészt a város adózó polgárságának terhein kell, hogy köny-nyllten, addig másrészt nem szabad izem elöl téveszteni a városi tisztviselők nehéz helyzetét, főleg a kb kategóriákét, akiknek Javadalmazása eddig ls messze volt még a létminimumtól.
Kérdést intéztünk ma dr. Krátky István polgármesterhez a takarékostági blzottiág összehívására vonatkozólag, aki ki|elenlette, hogy a jövő hiten most már feltitlenül sor kerül a takarékossági bizottság ösz-szehtvására.
A lakaiékossági bizottság ülése-után közvetlenül összeül a városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága, amely álttUnosságbaii és részleteiben letárgyalja a vátot jövő évi költségvetései, ugy, hogy a képviselőtestületnek már igen könnyű munkája lesz a közgyűlésen.
Egy snrdl gazda volt a vadorzó, akit a vadaskert őre fegyverével agyonlőtt
A csendőrségnek sikerűit személyazonosságát megállapítani — Az elmenekült vadorzók még nem kerültek cseadőrkézre
lhároaberény, szeptember 11 (Saját tudósítónk tele/unjelenlése) A községet még mindig izgalomban tartja a bárói vadaskertben lezajlott izgalmat tűzharc a vadorzó és uradalmi vadőr között, aki saját életének védelmében kénytelen voll szol-gálati fegyverét használni a támadó vadorzó ellen.
A csendőrség ma megállapította, hogy a vadorzó társaság aurdi gazdákból állolt. Az agyonlőtt vadorzó; Toldy József turdl gazdaember, aki
jó anyagi körülmények között élt, nőt és szenvedélyes vadászember hírében állott Három másik tártát a csendőrség eddig nem tudta kinyomozni. A csendőrség most kihallgatja azokat, akiket valószínűsít, bogy társai lehellek Toldynak. Minden remény megvan arra, bogy órákon betűi cseadőrkézre kerül a bárom elmenekült orvvadász is. A kaposvári törvényszék vizsgálóbirája elrendelte Toldy József hollteitének felboncolását.
Családi viszály miatt elvágta borotvával a nyakát egy 75 éves dióskáli gazda
Safyoe állapotban beszállították a kanizeai közkórházba
Nagykanizsa, szeptember 11 A nagykanizsai mentők csütörtökön éjjel Dióskál községbe szálltak ki, ahonnan átvágott nyakkal, súlyos állapotban beszállították s kórházba Czlgárty Oibor 75 éves jómódú dló«káH gazdálkodót Az öreg gazda öngyilkossági szándékból vágta át borotvával a nyakát, tettét azonban idejekorán észrevette a felesége és Így minden valószínűség szerint sikerűi megmenteni az életnek.
A 75 éves öreg gazdálkodó az utóbbi időben gyakran került nézeteltérésbe
a vagyon miatt a feleségével. Napirenden voltak a perpatvarok és csütörtökön is hasonló családi jelenet zajlott le a Czigány-portán. Az állandó veszekedés any-nylra elkeserítette a szerencsétlen embert, hogy egyszer csak faképnél hagyta feleségét és felindultan berohant a szobába, abol borotvájával átvágta a nyakát,
Czigány Oáborné néhány peic múlva rostzal sejtve szintén bement a szobába, ahol megdöbbentő látvány fogadta. Férje ott ült az atztal mellett, jobbkezében még mindig ott volt a véres borotva, a nyakán éktelenkedő mély sebből pedig patakban folyt a vér.
A megrémült asszony ideiglenesen bekötötte férje sebét, majd orvost hivatott Plósz Sándor dr. járási orvos részesítene első segélyben Czigány Qábort. Az orvos utasitásáia értesítették a nagykanizsai mentőket is, akik még az éjszaka folyamán beszállították az öreg gazdát a kanizsai közkórházba.
ön fényképez ?
Vegyen részt a
Zalai Közlöny
nyári amatőr fotóversenyén. Fettételek Szabó Antal fotóüzlet kirakatában.
Az
állatvédelem érdekében
emberségesebb módszerrel kell kivégezni a vágóhídra kerülő állatokat
Nagykanizsa, szeptember 11
A Nagykanizsai Állatvédő Egyesület fennállása óta csendesen, zajtalanul, de annál élénkebben működik. Ébersége és közbelépése kiterjed az állatvédelemre vonatkozó minden ügyre, térelemre, Intézkedésre. Most a levágásra kerülő állatok vágóhídi kivégzésének eddigi, mindennek, csak emberiesnek nem mondható módjának megváltoztatására törekszik. Aki valaha Látta a vágóhídon történő leölésekel, mind amellett foglalt állási, hogy ezt a mostani barbár lendtzert feltétlenül mát országok modern rendizerével. fel kell curélni.
Ma alkalmunk voll az Unger-Ullmann Elek agilis elnöksége alatt működő Állatvédő Egyetfllet ügyvezető elnökével dr. Villányi Henrik riyug. felsőkereskedelmi iskolai igazgatóval beszélni, aki a kővetkezőket jelentette kl a nagykanizsai állatvédelmi munkáról:
— Az állatvédelem csak csendesen működik Nagykanizsán, minden t*| kizárásával. Minden jelentési, amennyiben az áilatkiniát fogalmát kimerítik, átadjuk a rendönégnek; és helyt li állunk a feljelentésért. A gazdátlan, de felnevelétre alkalisu ebeket nevelétbe kiadjuk Város! Jolánnak (Magyar-utca 3. sz) Ezen a téren Igen szép eredményeket ériünk el a Zalai Közlöny segítségével.
— Fenntartjuk az összeköttette* at állatorvosokkal I*. Azonban a vágóhídi él latölé* körűi mégis vannak bajok, amennyiben a taglóval kivégzalt állatokat — némely mészárossegéd ügyetlensége következtében sokszor 5—6-tzor fejbe ütik, amíg Végre az állat ötiieetlk. Ezt a kivégzést feltétlenül reformálni kellene, még pedig vagy csákánytaglóval kellene kivégezni az állatokat, vagy pedig a németországi módszert használni, amikor az állat fejére egy maszkot (álarcot) kötnek. A homlok tájékán egy éles szög emelkedik kl a maszkból, amelyet egy éles kala-pácsotéssel az állat agyvelejébe lehet beleütni Ez azonnali kimúlást és összerogyást idéz elő.
— Az állatvédelem iránU érdeklődés városunkban élénkítek nem mondható, mert a közgyűlésen 25— 30-nál több tag nem jelenik meg. Az állatvédelem eszméjét mindezek ellenére elejteni nem szabad, meri 30 embernek érdeklődése is elégséges arra, hogy a különben állat-szerető nagykanizsai lakosság állalbaráti érzelmeinek érvényt szerezzen.
— Családi házak, villák, gargon-szobák berendezését egyszerű és di-szes bútorokkal, szolid kivitelben és olcsó árban, kívánatra hosszú fizetési kedvezménnyel: Kopsteln bútoráruház Nagykanizsán, Horthy Miklósul 4. szánt.
1931 szeptember 12
FMlohtáékat •gykatua. fai pásttal isgyanusitotta m kapottsári rsndfirség
« fiatal batarSkiiak azarhaa •IkerCM alibit blmoayltaalak
Nagykanizsa, szeptember 10 A Zalai Közlöny riportja nyomán értesült a kaposvári rendőrség arról, hogy a kanizsai rendőrség elfogta a Deák-téri betörések tetteseit. A Zalai Közlöny akkor azl is megírta, hogy a kél fiatal betörőnél tartóit házkutatás alkalmival Plichlánál egy fúrógépet is találtak.
Amikor a kaposvári rendőrség értesüli a fúrógép megtalálásáról, nyomban összefüggésbe hozta Pilch-táékat a Kaposvárt szeptember l-re virradóra elkövetett betöréssel. Erén sz éjszakán ugyanis furógépes betörök garázdálkodtak egy kaposvári lützerüzlelben, ahol megfúrták a Werlbelm-kasszát Is.
A kaposvári rendőrség most átírt a nagykanizsai rendőrségnek, hogy hallgassa ki Pllchláékal arra vonatkozólag, nem ők követték-e el Kaposvárt a szeptember l-re virradd éjszakán a kasszafurásos betörést?
Az értesítés vétele után egy detektív azonnal átment a klr. ügyészség fogházába, hogy az ott előzetes letartóztatásban levő Pilchiát és Baumgartent kihallgassa. Mind a két gyanusitott a leghatározottabban tagad la, hogy bármiféle közük is lenne a kaposvári betöréshez. Elmondották, hogy azokban a napokban Nagykanizsán tartózkodtak. Megnyugtató módon sikerült allbll btzo-nytlanlok, mire a kanizsai rendőrség értesítette a kaposvári rendőrkapitányságot, hogy Plichtáéknak semmi közük sincs az ottani kasszafuráshoz.
MAfárás
S sagykaabesi ■eteoroMflril •«■ figyeli jalastásak : Pinteken a Mmirtik-J«: Raggal 1 talmi +12, délután 2 Srakoc +1»J, Hte 9 órakor +16-7.
rtMiut: Reggel és délben felhóa, e.te Uaata égboltozat
SttUriny: Reggel délkelet, délben dél, ute uéksead.
(B/uakai nkitytkntto A Mataaral*-i\'al laMast laleaH aala 10 érákén Urillre aayfca Ma »érh.»ó, latjaaakeSi aa«*al.
ni
BIZTOS
eredményt caak ugy ér el, ha hirdetéseit • naponta többezer példányban megjelenő, meaaze vidéken la elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kiadóhivatal P«-ut5.(aa udvarban.) Tel. 78.
ZALAI KQZLONT
Minden olvasónk figyelmébe 1
inini A ^í0\' KüzlSny-t kiadó Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat magába olvasztotta a vidék egyik leg/obbnevü nyomdáját: a ,.í,£ ,e:jy?mJavá\'\'aiatoL kömmel jelentlük vállalatunknak ezzel a n.Z J Í\'!1 m<««tsMifét. amivel a Zalai Közlöny nyomdája .Uutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalat\' néven a Dunán-tui egyik leghatalmasabb Ilynemű üzemévé fejlődött. A fuzló lehetővé lene a nyomda könyvkötészet, vonatozó stb. üzemeink legmesszebbmenő versenyképességét árak, minőség és kivitel dolgában.
„„ j,.J/uií<>vű/ kapcsolatba,i a Zalai Közlöny Impozánssá bővült nyomdájának az eddigi épületben való elhelyezése
az irodák átcsoportosítását tette szükségessé.
Az átalakításokkal kapcsolatban sikerült a szerkesztőséget, kladáhlva-« nyomdát ujbit koncentrálni. A kiadóhivatal kiköltözködött a nyomdahelyiségből és ugyanott az udvaron lévő másik épületben nyert elhelyezést. Ugyanide költöztek át a szerkesztőségnek eddig Sugár-ut 2 sz. alatt volt Irodái is. Az éjjelI szerkesztőség (este 9 tői) természetesen ezután ls a nyomdában marad.
Nyomdánk és összes Irodáink tehát mától fogva a Fő-ut 5. sz. épületben (Korona melleit) vannak.
Telefonszámunk U megváltozott.
Az üzem akármelyik részével bármikor tehet beszélni, ceak a 78-ae számot kell hivnl, honnét háziközpontunk kapcsolja kívánság szerint a szerkesztőséget, kiadóhivatalt vagy nyomdát.
Szőrme-
újdonságok
nagy választéka
SINGER
divaté ruházban.
„A világegyetem Örökké létezni fog"
állapították meg az amerikai tudósok egy kongresszusán
Newyork, augusztus hó Az egyik neves amerikai tudo-mányos egyesület (American Asso-ciatlon for the Advancement of Science) Callforniában, Pasadéiul városában tartotta, kongresszusát. Ez alkalommal Tolman professzor a modern technológia szempontjából szólt hozzá ahhoz a vitához, amely a minap folyt le MUliken tanár, az amerikai Nobel-díjas fizikus és Sir James Jeans, az angol csillagász között arról a problémáról, hogy a teremtés munkája véget ért-e, vagy pedig folyik tovább a világegyetemben? Tolman tanár vizsgálódásai alapján area az eredményre jutott, hogy a világegyetem örökké létezni fog, ha nem íb abban a formájában, amelyben a jelenlegi emberi tudomány Ismeri.
Tolman tanár abból Indull ki, hogv a tudósok egészen a legújabb
Időkig ......- " """
azt hitték, hogy a fizikai
energia megmérhetetlen sebességgel növekszik a világegyetemben egészen addig, amíg elérte maximális sebességét és beáll a stagnálás, majd a puszlulás. Azaz:
elkövetkezik az az Idő, amikor a nap és az égi testek kihűlnek és mozdulatlanul és kfhOltm, elpusztultán áll majd a világegyetem.
Ez a teória Tolman tanár szerint m1r csak azért is helytelen, mert nem okolja meg, hogy miért nem érte el a fizikai energia maximumát már eddig Is és miért nem hall ki például a nap már is?
A iudós professzor ezután Einstein iauár elméletére alapilva fejtette kl a maga felfogását, amely szerint a világegyetemben érezhető és működő fizikát energiák soha nem fogják elérni a maximális sebességüket. Ezek az energiák nem pusztulnak el soha, hanem átformá-
lódnak, átalakulnak és megújítják önmagukat. A világegyetem tehát állatt-dóan terjed; ulnebulák(köd-gomolyok) keletkeznek és uj csillagokká lormálódnak. A világegyetem tehát állandóan megújítja önmagát és a IhermMlinamlkus erők működésének nem szab halárt a fejlődés.
Tolman tanár előadását azzal fejezte be, hogy sok tudományos munkára van még szükség, hogy ismereteinket ezen a téren bővitsük éa eit a tudományos munkát részint a matematikusoknak, részint a fizikusoknak kell elvégezniük.
Mozgószinház
Mesék az írógépről
Ritkán ül le kritikus olyan kedvvel lelkiismeretes beszámolói Írni, mint amilyen elismerés kívánkozik tolla hegyére a Mesék az írógépről nagykanizsai prömlerje után. Amikor a napi gondok mázsás kolosszusa nehezedik fájdalmas nyomással még a legoptimistább kedélyre is, való-ságos felüdülést Jelent egy olyan mindvégig derfls hangulatot árasztó és első jelenetétől az utolsóig lebilincselő filmet végignézni, mint amelyet Szomaházy István hasonló cirnü regénvéből stilizált mozivászonra Wilhelm Thlele, a kiváló német filmrendező. A regény sok apró változáson ment keresztül, mlg el|utott a felvevőgép elé, de ezek a változások a művészi kívánalmaknak megfelelően csak emelik a film értékét és szépségeiL Még azokban is az újdonság érzését kelti ez a film, akik már a színpadról ismerik Békeffy és Lajthay feldolgozásában. A geplróklsasazony öntudatosan álmai felé törekvő kedves alakját en fiatal, tehetséges német színésznő, Renáta Műller varázsolja elénk színes művészetével, mlg a bankigazgató szerepében Hermann Thlemlg, a világhírű Reinhardt-iársulat egyik legkiválóbb tagja nyújt kiegyensúlyozott, tökéletes illúziói keltő, fölé-nyes-müvészetü alakítási. A humorháromszögben F. Bressart támssztja alá groteszk játékával előkelő partnereinek pompás játékát. A fővárosban hónapokig pergett táblás ház előtt ez a film, amely Kanizsán Is hálás publikumra fog találni.
D. M. J.
Szeptember 12., szombat
SxoutafUUcy látván
regénye németnyelvű hangosfilmen :
Mesék az Írógépről
Békefty— Lajlhey operelt)e. Zenéiét Ábrahám Pál komponálta. Rendezte : Wilhelm Thlele. l-\'öizereplók: Renáta Saller, Hereaaan Thlrnlg, F. Braaaart.
előadások T és t órakor. Rendes helyérak.
EALA1 KÖZLÖNY
A Inra- és Dráva-part biztosításának befelezett munkája és elkésrtlt tervei
A nagykanizsai folyammémökség programja uj munkaéve kezdetén
Nagykanizsa, szeptember 11
A nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal nemcsak Zala- éa Somogyvármegyék területén\'működik, hanem a Dráva partblztosltáka és folyamrendezése is egén Baranyán végig hatáskörébe tartozik. Nagyszabású folyamrendezési munkának központja, megtervezöje és kivitelezője a nagykanizsai m. klr. folyammérnöki hivatal, amelynek munkálataira a földművelésügyi miniszter minden év költségvetésében nagyobb lételeket állit be.
Tekintettel arra, hogy a folyammérnöki hivatalnál a folyó hónappal uj munküestlendő kezdődik, érdeklődtünk a btvatar bevégzett munkája és uj munkaprogramja iránt.
Kofnnek Vendel m. klr. műszaki tanácsós, a hivatal főnökének távol-léiében Horváth Sindor m. klr. folyam mérnöklől megtudjuk, hogy
a murakereszturl partbizto-sltás második fázisa 36.589 pengő költséggel befejeződött, a 800 m.üosssu műkőburkolat elkészült.
A harmadik fázis költsége sz 1931-32. évi állami költségvetésbe van beállítva, ha ezt is befejezik, akkor Murakereszlur és vidéke lakosságának nem kell többé rettegnie a Mura szeszélyeitől.
Ugyancsak most fejezték be a Dráván tavaly szeptemberben munkába vett babóesM szakasz pertbtz-toeltását, aminek költsége 55.000 pengő.
Nemkfllömben a napokban ért végei a Barcs melletti Dráva-szakaszon a< Szikmlcs-tanya magyar réslének partblzMsItása, ahol a mun-kálátok pontosan 12 hónap óta folytak és a költség összesen 89.000 pengő voll.
A\' nagykanizsai lolyammérnökl hivatal tervel srtrlnt\' készüli part-bizlosllásl munkák valóságos áldást jelentenek az érdekelt lakosságnak, amennyiben nemcsak a „partrablá-sok\' szűnnek meg a folyó részéről, hanem biztos védelmi vonalai kaptak az ái* eltén.
Hátra vad\' még a D\'ráVa- vdhtony-pusztai-szakaszán a pattOlUoSttási munkálatok befejezése. Ezek" is a legteljesebb tempóban folynak és rövid Időn belül befejeződnek. A munkálatok költsége itt 77.000 pengő.
Az 1931—32. évi költségvetésbe beállított föfyalrtrtrmttWí! munkálatok közül
eddig oüAcMlPa* félsösze-menyet nieilék MüVa\'elzárásI
féfO rtfflVClMtlg] jTttlrtfsttéMtrtw;
amely munkák kb! 30 000 pengőben vannak előirányozva,
Nagy lerve a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnak a Bélavár —Izvárt Dráva-szakasz rendezése, szabályozása, aiMfyröl már több Iz-bert megemlékeztünk és amelynek érdekében ugy a magyar halóságok, mini a jugosttáV álfem műszaki közeget között már évek óla folynak a tárgyalások, amelyek azonban ae-hogyan sem jutnak dűlőre, egyrészt az érdekel! községek elégleien hozzájárulási aránya miatt, ami a jelenlegi anyag? viszonyok közepette érthető, másrészt, mert a jugoszlávok-nak nem érdeke a Dráva szabályozásiakkor, amikor minden < törek-vésflk a Száva\' hajózhatóvá tétele voll. A kérdés megoldása egyhamar nem kecsegtet kedvező kilátásokkal.
Másik (erve a nagykanizsai folyam-mérnökségnek a somogy-baranyavármegyei töltés helyreállítása, ahol ezernél több magyar munkáskezet lehetne foglalkoztatni, de amelynek összköltsége kb. 3 millió pengő lenne. Ezek a toMtMT lafit* még MÍM» Terézia konbelW és az idő vs» foga erősen kikezdlfőket. A nagf= kanizsai folyammérnökség a földművelésügyi miaifcMNmti utasNá* Sára megfelelő\' gíflWtltffvesetet\' ké> szltett a helyreállításra, ami legfelsőbb jóvábagyáal Is nyert. Mos! a minisztérium az érdekelt községekéi kívánná msgMmztatnl arra vonatkozólag, vájjon akarják-e az ármentesítés végratajMUI, ami természetesen mrgtMllő1 hotíájárulást Is jelent.
Naponta adjon növendék éa hlzóállattlnak
„FUTOR"
asénaavaa takarmánytneaact
A „FUTOR" növendékállatoknál a caontképaó^éat elfieegtU, blaáar*
állatoknál étvágygerjesztő^
A -FUTOR* nem orvosság, hanem a legttnomsbbán irtott roészsétáp, amety az\' állatok szervezetében Igen könnyen
felszívódik, s amelyei az * imánál
állatot ero-máttkns anyagtartalmánál fogva szívesen fogyasztanak.
A -F U T O R\' etetése a konyhasó etetéséi feleslegessé teszi A nasyhtzJtlók, ufttMmkk,1 gasdaságok- s .F UT O R\'-l állandóan etetik.
Ars: 1 kilogrammonként 40\'flHér. Zaák vételnél (1 zsák 60 kg.) 9 pengó,
zsák\'á > 190 fitt , vsgy zsákcsere. 1 próbadoboi ára (cca Vi kg.) 30 ti,tér.
Kicsinyben és zsákszámrs luphstó:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédószerek kereskedésébén
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
1 A btróáág mellett. Telefon 130
NAPI HÍREK
NAPIREND
Sxaptamb. 12, axombat
Rém. katolikus: Márta n. Prmestáns: Outdo. Izraelit* : 6062 Ttsrl hó 1
Gyógyszertárt éjjeli szolgálati I bó véjtéfg s Merkty-Belas gyóbasertfr Föat 12.
Városi Színház. .Mesék sz írógépről-Szoiatházy Utván reténye németnyelvű hsngostllmen. Elóadás 7 ét 9 óraksr.
OtaHMAuttra raggal 6 órától stta í óráig (bátM, Mtrtls, pánták délután. Mha ttéu urp nókatkyTéf.r 2-18.
5692. Roshaiónó...
Izraelita vallású polgártársaink ma uj esztendőt ünnepelnek. Ami nagy-nágy ünnep. A zsidó uj év pémek eslé futott be és tart vasárnap es-tlg, vagyis kél teljes napi?. A zsidó időszámítás szerint az 5692-ik esztendőbe léplek. Es ahol izraelita vallású polgártársaink összejönnek vagy találkoznak egymással, már messziről üdvözlik egymást a hagyományos Le sóni riM I köszön-téssetf-aml magyar nyelven azt jele*, IMKy i BtUMg uj esztendőt kívánok I Boldog uj esztendőt I Még sohasdB volt bensőségesebb, igsnbb, sstvtftPjaMbb ex a khrán-sáft-. ez a köszöntés — mini ma, amtUor komat-\' arccal mennek az emberek az utcán és kérdő tekintet furakodik a szembe jövő polgártárs szemelbM. vajjoa. meddig letz ez méií.igyr<É<*Mg»MWt hoz nekünk a ma lefátyolozott .Holnap" titkos méhe?
Boldog uj esztendőt I Mert kemény, törzset gömyesztö, sivár- és halálos volt a lepergett esz-tendő\'— mtnt a számum szele, mttyrlamn befújja, betemeti a sivatag vándorát és Idők multán csak fehérlő csonlmaradványok Jelzik a kis kereskedő-karaván uljál.
Boldog- uj\'esztendőtl Meri az élet mind nehezebbé válik és egyre Jobban ritkulnak soraink, akik a trianoni pusztának áldozataivá estek és sirát, jajj, gyász és nyomorúság maradi az elesetlek után."
Báldog uj-esztendőt ! Mert fekete viharfelhők lepik el Magyarország\' éfcttMtózatáf,\' elzárják a horizontot és nem engedik, hogy a béke és megdyugvás szivárványa keresztül hatoljon a felhőkön és reményi csepegtessen a vértanuk gyermekeinek bánatos lelkébe.
Boldog uj esztendőt I Mert hiába szül a magyar édesanya, csak rabol nevel a magyar szülő, gyermeke ciak\'utódja a trianoni Já-rómban, osztályosa a szerttedések t országútján, amelynek vijjogó, csúf fekete ho!lója> károgja a reménytelen holnapot, a vigasztalan jövőt, a szomorú kilátástalanságot.
Boldog ul esztendőt I Amelyben nincs többé gyűlölet, nincs kaján\'lrigrSégi. gyilkcW bosszúvágy, amefyMn nlnoe válaszfal, nintaen különbségi nincsenek Kalnoki
Boldog uj esztendőt I Ahol leifelé száll a füst az áldözdti oltárról, ahol Ember és Ember1 a\' Szent "Testvériséi; gondolstáttaniös*
1981 szeptember 12
mekel, egymás silvére borulni!11*
Boldog uj esztendői! M»rt Árpid népe kimerül Az Igaz* sagtaian bírák, a poroszlóit, a bakók őrjöngő, vad derviatáncukat járják az ülésektől vonagló, fájdalomtól felszisszenő, porban heverő nemzet teste felett, akinek> Igazság helyett eddig csak reklám-részvét olcsó váll-veregetése jutott osztályrészül.
Botdog uj esztendői 1 Mert a kifosztott nép nem birja tovább a szenvedések ulját. A fájdalom tlkiasztó perzselése elsorvasztja életerejét és az Igéretföld|e — ó, de messze van még.
Bo\'dog uj esztendőt I
Szűnjön meg végre minden: ami elválaszt. Szent kapocs forrassza egybe a magyarral a magyart. Békesség és megelégedettség, nyugalom & Jólét szálljon a családok otthonába, megbecsülés és szeretet legyen úrrá s lelkeken, sikerben és eredményben legyen része s bctfsfl-letes munkának, a fáradságos küzdelemnek, hogy Ismét derű sugiv rozték a bánatos arcok szemeiből és nem egyszerű udvariasság, nem lélektelen Tildeg köszöntés, de Igaz valóság legyen a mai üdvözlet, egy Imádság, amely a létékből feltör:
Le sónó tóvó I
Benedek Rezső
— A megyéspüspök lelkigyakorlatai. Rott Nándor dr, megyéspüspök a boglári templom»-alspkő-letétel és mcgwentelétf utáh Nagy-kapornakra utazott, ahol lelkigyakorlatot tart az ottani jezsuitáknál
— Ipartestületi közgyűlés előtt. KHs Ernő, a nagykanizsai Ipartestület érdemes elnökének lemottdáta után a testület ügyelt a továbbiakig Kertész Béla alaftlök, épllészmérnok vezeti. Értesülésünk szetlnt az-elnöl" ség rövidesen rendkívüli közgyűlést hlv össze, ame\'yetr az összes felmerült kérdések tisztázódni\' fognak.
— A kórházi bizottság ma Ölést tart. A kórházi bizottság ma, szombaton délután fél 5 órakor a halaszthatatlan folyóügyek elintézése véged ülést tart s vátosháza tanácstermében.
— Szószék és szoborszentelés a pacsal templomban: TtMsUink Jekntt: Klsttoldogtrsetorfy napján bensőséges ünnepe volt\' rácsa ka\' tholikus társadalmának. Két gazda* adománnyal gyarapodott ugyanit a pattaltk ssépi templomai* özvi VUa Józsefné- szószéket, Lugosy- Mária -pedig lurdi barlangot Ma«MSa<taO> borral adományozott a teBplínM* amelyeket Juk Béla plébiBOS\'szW telt fel. Az ünnepi prédlkácKPSÉtoa* Lajos káplán mondotta.
— WuAySR-f* WfcsK h»gv«PM*fe. UDomdHf, SHiWrt* . vésznő, vát\'osunlf sztflölTS, fóiylT 16-án délután 4 órakor a-bé«l * dióban hangversenyt ad. Igy HlblKí közöli a Travlafából és "rtiraidotmi áriákat énekel.
— Szép angol szövetetMti&ar divatáruházban vehetünk.
Khrátt minőségű iskola-cipőit
Cegolcsóbb,
meri legfőbb l
ajánlja
Miltényj cipőáruház Főúton,
a város patotájibw.
1631 szeptember 12.
A Bucsuszentlásilól Zarándoklat programja:
Mint je\'entellUk, régi szokáshoz hiven P. Deák Szulplc, ferences plébános és házfőnök az idén is elzarándokol a nagykanizsai hívekkel Bucsuszentlászlóra vasárnap, szept, 13-án, hogy Nagymagyarország visz-szaállltását könyörögje Magyarország Nagyasszonyánál az ősi kegy helyen. A zarándoklat programja a következő : Nagykanizsán vasárnap reggel tj órakor csendes szentmise, utána a Cinktóriumban sorakozás és indulás az állomásra. A különvonat 7-20-kor indul. Megérkezés Bucsuszent-Iászlóra 8-15-kor, majd a kegytemplomba való Ünnepélyes bevonulás következik. Délelőtt 9-kor csendes szentmise, mely alatt szentáldozáshoz járulnak a zarándokok. 10 kor szentbeszéd, majd énekes nagymise, melynek vágtáiéval könyörgések. Délulm tél 3-kor széntkertsztuli ájtatosság, ezt követi a prédikáció és a szentséges litánia. Fél 5 kor kivonulás az állomásra, 5-kor már Indul a különvonat a zarándokokkal hazafelé. Nagykanizsára 6 órára érkeznek. Az ünnepélyes bevonulást a Cinktóriumban szentségi áldás fejezi be. Az esti körmenetben s zarándokok és a hozzájuk csatlakozó hívek égő gyertyát tartsanak kezükben, bogy ezzel is emeljék az ünnepség fényéi.
- A Jeruzsálemi pUspölc Szombathelyen. Érdekes vendége volt tegnapelőtt Szombathelynek. FéUlnger Ferenc niáyreni c. püspök, a jeruzsálemi magyai—német—osztrák zarándoklás vezetője érkezett otja régi Ismerősének, Tauber Sándor dr, kanonoknak látogatásáig- A német szánnúftta püspök több vallásos Intézményt megtekintett és elismeréssel nyilatkozott azok felöl. A Jeruzsálemi püspök tegnap réggel utazott tovább Veszprém felé.
- A frontharcosok ma este 8 ómkor a Korona éttermében fontos értekezletet tartanak, amelyre a vezetőség az összes frontharcos bajtársak pontos megjelenését kéri.
= Vásznai, slffont teljes bizalommal vásárolhat Sthger divatáru-házban.
- A Maróczy Sakk Kör ma, szombaton eate 7 órakor választmányi ülést tart az egyesület helyiségében.
- Epekő-, vesekő- ás hólysgkíbete-I"\' valamint írok, iklk hugysavas sók
hUuinorodfaéha,. í* kn..^..^.. ■•»„_
-mu,u auanao nasxnatau P°t*k enyhülését érhetik el.
vagy
manéffynek
"Ikalmas 2 helyiség olcsón kiadó
a *áp«a kSzepén, azonnal. , Clm a kiadóhivatalban.
ZALAI KÖZLÖNY
r. kT1 h\'r*k\' Nagykanizsán
SflwJS . T összesen 10 gyermek \'la ?*.8 le4"y: Csuka OyiSa ít 68 "«\'lán Máriának
» i \' l?ok™on \'\'oroio löldm éa Varga kíffifiSl. £•,,!?■ Kotol« « korfta-pSÍS3Kdt1? Máriának rk leánya numbort László vasúti kalauz ós Flum-rk- loár|yR. Kremaler Sándor ügynök éa Wrlaz Rozáliának tar. leánya, Török Ferenc löldm. és Anok g^jga**-J«ánya Házasságon kívül született 2 flu és 2 leányi Halálozások: Gödinek Katalin tanuló rk. II
nelschaoker Amália Izr. 71 éves, Góczán Ferenc löldm. rk. 1)1 éves (Dobrl). Bence Sándorné Balog Julianna rk. Sa évea (Gáapárhegy), Hokman IAiraló rk. 1 napos, Samu János kútásó rk. Mrévea, ozv. Szép Ferencné Kováca Rozália rk. 31 évea (Szentmargttfalva), Szokot László utcaseprő rk. 64 évea, Jelinek Sándor vasúti fütő rk. 40 éves, Vlda Katallo v. szegény rk. B4 éves, Kötő Mária rk. 1 napos (Mlhál(l). — Házasságot kötöttek: Hegedűs István csendőrtlazthelyottes rk. és Kónya Ilona ref., Futó Fereno clpáaz segéd és Llszkal Katalin rk.. Takács István szabóaegéd éa Ekler Mária rk., Németh Józsel napazámos éa Fehér Erzsébet rk., Welsz Lajos szabóeogéd Izr. éa Hermán Magdolna rk
— A keszthelyi ref. templom alapkőletétele. Tudósítónk írja: Kétheti földmunka után már el lehet helyezni a keszthelyi ref. templom alapkövét. Az alapkő elhelyezés szeptember 13-án történik meg. Délelőtt 10 órakor Halka Sándor ref. esperes istentisztelelet tart az ev. templomban. 11 órakor, a helyszínen, ugyancsak ö végzi az alapkő megáldását is. Ugyanekkor Németh Károly keszthelyi ref. lelkész az alapkőben elhelyezendő okmányt s a templomépítés történetét ismerteti
=■ Nyelvoktatás. Bécsi egyetemen végzett tanulmányai után, német, francia és angol órákat ad kezdőknek és haladóknak: Balla Klári, Csengery-ut 8.
— A Keszthelyi Szociális Mlsz-sziótársolat szociális kurzusa. A
Keszthelyen, a Szociális Missziótársulat ottani szervezete által tartandó három napos szociális kurzuson, amint keszthelyi tudósilónk Írja, Mutschenbacher Edvln dr. törvényszéki tanácselnök,nem 14 én, (amint eiedetlleg jelezve voll), hanem vasárnap, 13-án délután léi 5 kor tart előadást a patronázsmunkáról. A kurzus többi előadója Ste/alts Aladár apátplébános, Érti Chrlsta S. M. nővér, Szekula Katinka (Budapest), Reischl Imre városbíró és dr. Szerecz Imre prém. tanár.
— Elítélték a Horthy Miklósul! padok rodfálólt Megírtuk, hogy néhány nappal ezelőtt két Utas ember éjszaka a Horlhy Miklós- utou vandál pusztítást végzett a padokk|l kapcsolatban. Feltépték a padokat és szanaszét szórták az úttesten. Csak a rendőrség éberségének köszönhető, hogy nem történi különösebb szerencséUens^g. A padok rongálóit most vonta {jilelösségrc a rendőri kihágás! bíróság és inind a kellőt 30 —30 pengő pénzbüntetésre és kötösen 30 pengő kártérítés megfizetésére Ité\'líe.
— Ha Budapestre utazik első ulja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Donány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfltrödhet, hanem Jól meg Is reggelizhet.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt közönséget, ismerőseimet és jóbarátaimat, hogy az Erzsébat-tér éa Rozgonyi-utoa Barkán lavfi Arniuth-hizban
zománcedény 4s háztartási cikket kereskedést nyltdttam.
Üzletem mindentől nagy választékban «ltfcpttmább áruval van felszerelve, amiről bárki üzletemnek vételkényszer nélkül megtekintése által meggyőződést szerezhet.
Szakképzettségemet a Bettlheim és Outh (Vasember) cégnél egyfolytában töltött 30 évi működésem igazolja.
Szives pártfogást kérve, mindenkit a legelőzékenyebb kiszolgálásról biztosítva vagyok
teljes tisztelettel
Slozárok István.
— Keszthelyi ovónö Sikere a pécsi kiállításon. Keszthelyi tudósítónk írja: Azon a kiállításon, melyet a kisdednevelök országos kongresszusával kapcsolatban Pécsett rendeztek, részt vett Vajda Marietta keszthelyi községi ovónö is. A szeptember 8-án zárult kiállításon mindössze 4 dij került kiosztásra éa pedig 1 pénzdíj, 2 oklevél és 1 kisebb tiszteletdíj. A bírálóbizottság döntése szerint az egyik oklevelet és pedig az elsőrendű elismerő oklevelet VaJds Marietta nyerte el feltűnést kellő anyagával. A 35 kiállított tárgy közt voltak gyermekjátékok, karakterbabák, eredeti színdarabok, saját találmányú szlntáblázal, grafikonok, agyagból formait meseillusztrációk stb. Vajda Marietta kiállítási anyaga Keszthelyen is közszemlére lest léve.
— A kocsis balesete.. Súlyos kimenetelű Szerencsétlenség történt a Horthy Minlós-ut 18. számú ház udvarán. Kulcsár Lajos 30 éves kocsis a lovak körűi loglalatoskodott, amikor az egyik ló ugy megrúgta, hogy eltört a balkarja. A mentők beszállították a közkórházba.
— Felfllvlzagálták aa autókat éa motorkerékpárokat Nagykanizsán. A nagykanizsai rendőrkapitányság felhívta a gépjármütulajdonoeokat, Így az autóval, mint motorkerékpárral rendelkezőket, hogy gépjármüveiket szeptember 16-án délután 3 órakor a fémipari szakiskolában szakértői felülvizsgálás végett mu-taaaák be. Azokat a bérautókat, melyeket ebben az évben már felülvizsgáltak, nem keU bemutatni, csak a magánhaas-nálatban lévő autókat éa motorkerékpárokat A felülvizsgálás díjtalan, ha azonban a szakértő hibát talál, akkor mag keU Űzetni. A . vizsgálatról "Való Indokolatlan elmaradás.* gépjármű kl-Ultását vonja maga után.
JZaUl Ut asenaalt, marad-
AJANLUNK:
j*
l doboz ......
Cttemegevsj
>/4 kgr. ...,..v Trapplatmujt
P 1-04 P — M p a-20
kgr|a T. ............... P
aVEMES LAJOS VIDA LAJOS
c4tek«4i.
rapplataiMJt
teljes zsíros, kfrj. ...... P !■«
samege akáomáz
Szeptember 12 (szombat) Budapaat 9.16 A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangvarsanya. UOaU) A hangv. folyt 11.10 Nemsetközl vlz-jelzőaaűtgálat DáU baratmé, tlOS
jelzéa 17 Novellák. 17.80 Az I. boavád
KWfuaw. ftrrs
NépszlflmQelóadás a Stúdióból. ,Nfal\\ SilnmU 3 lelv, Utána kb. 22 Időjelzés, Idő Járásjelentés. Majd cigányzene. "" B*ce 11 A burgenlandi lariománygytlés ünnepi üléséaek helyazlnl kOxveUtáee. <)J0 Dalok. ,8.49 Zenekari hangverseny. 21X0 Egyfelvonásos. 2219 Jb.
Berlin 16.05 Fmróssene. 18JS0 Hegedűvei aeay. 20 Cigányzene és dgánytmawr. H.iO K. 2220 Zenekari tungveraeny. Brit országos ralaor 16 Hangveraeny.
2U0 K. 2220 Zenekari hangverseny.
Brit orazágoa műsor l(THadgven_.,. 16.46 Orgoiujlték. 17.16 QyermekJra zenível. I8jj Biahma magyar táncai, zoogen-kettóa. 20.16 Zenés k. 21.16 TráOa Z. 22.15 éa 2280 Zenekari hangveraeny.
Milánó 16.45 Gyermekkuckó. 1&60 áa 17.10 a 10.16 Zenekart hangveraeny. 19.46 O. 20.45 Vígjáték E. UtánaZenekarl hangverseny.
Prága 11.30 és U.10 O. 19 Óraütés. 1915 Welnberger-kvartett. 19.40 Szkecrs. 19.55 Vidám est
Róma 17.30 Zenekari hangverseny. 20.10 O. 21 Opera B.
Vsuraó 1110 O. 18 Oy. 16.30 Oyermek-dalok. 17.16 O. ,8 Szoprán-, zongora- áa basszusverseny. 19.25 Q. 20.15 A IBharmó-nlkosok zenekarának hangvcracnye. 22 30 Chopin zene. 23 Zenekart hangverseny.
Legjobb üdítő ital
a közismert
Kapjiató minden füuer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
HÉ HÓI HÚ,
r-stea SÍ Tslefoa 31®.
ZALAI KÖZLÖNY
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mi, fsat, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. Qyuft&cicp: Horthy Mlkiés-ut & Ojártekp: Hunyadl-u. IS.
KÖZ«AZDi8Á«
A lamutl Bank azaplam-bar 7-1 jalantéaa éa a ráta-laazállitáa
Nagykanizsa, szeptember 11 Vasárnapi számunkban — s Nemzeti Bank augusztus 31-1 stáluszá nak bírálatával kapcsolatban — optl-mlsztlkusnak lléllflk meg a Jegylnlé-zet helyzetét.
Megállapításunk helyes voltát legjobban igazolja a szeptember 7-1 jelentés, mely szeiint a bankjegyforgalom augusztus 31 óta lovábbl 21.3 millió pengővel 393 millióra csökkent. A pénzintézetek részéről is minimális volt az Igénybevétel, ugy, hogy a vállólárca la kb. 16.3 millió csőkkenést mutat, mlg az érckéazlct félmillió pengővel emelkedett. Ezen változások által a pengő aranyfedezetének aránya jelentékenyen javult A kedvező adatok arra indították a Jegyintézet vezetőségét, bogy az eddigi 9%-ob bankrátái folyó hó II-ével 8%-ra szállította le.
Bíz a kamatláb leszállitáss teljesen Indokolt voll — a fent közölt adalok alapján — mégis meglepetésként érte a közgazdasági életet, miután Ausztriában Is » várt rátacsőkkenés elmaradt.
Az érdekelt gazdasági körökben őrömmel vették a kedvező hirt, mert a már amúgy is tönk; szélén ál\'ó egzisztenciák csak a végső erőfeszítések árán tudtak a magas kamatot kiizzadni.
A kamat olcsóbbodása nemcsak gazdasági helyzetünkre, hanem külpolitikailag Is óriási jelentőséggel bir, mert annak alapján sokkal elö-nyösebben ítélik meg helyzetünket. S Joggal. . Hlrnő.
(—) Vitézek llgyelmébe. A
földművelésügyi miniszter elhatározta, hogy a nagymérvű elemi karok által sújtott gazdakon öszi-ve.ömagok juttatása által segít. A segélyben részesülő telkes vitézek a vetőmag beszerzési költségét 1932. IX. hó 30 ig tartoznak kamatmentesen visszafizetni. Fentiek értelmében felhivom azon elemi károkat szenvedő megyebeli telkes vitézeket, hogy akik vetőmagot Igényelni óhajtanak, eziránti kérésükkel forduljanak a községi elöljárósághoz, kik a kérvényeket a gazdasági felügyelőséghez fogják eljutatni. Szék kapitány
ZlrieU zárlat
PirH 30-101/1 London 24 9lVs, Ntwvort (12-Srto. Brflttsl 71\'40. Milano 28 SZ Madrid 46*40. Amstsrdam —\'—, Petiin 19080, Wien 71 OS. Ml 371, Prágs 15-lWs, Varsó 57-45, Buda patt M-MVi •elfrid 6 04, Bokára** 3-06»/i.
TermáaytSzsáe
Baza tszv. 40 flll. dt. 35fUL és a rozs 20 flll. emelkedett.
Bua Hsssv. Dl 77-as 910-9-35, TS-aa 9-35— 9 50. 79-«« 9-40- 9-65. 80-aa W0-fr75 dw.S.1. 77-as MS-HIM. 78-aa i90-»05. Tfras 905-920 80-as >15 — »30. Ross 8-70 - 900, lak Itpa nj 14 50-15-00, sörárpe 1MO-17-00, sah 1645-17 00. tangeri 14 00 -14 39. koroe 9-96 -10 10.
A leazetí Bank deTiu-árfolyamal
VAtUTáK
37-70 28-00 TWO-flOOO lfr92-17"C6
Otnk. 152*50-16840 DWr 1041-10-11 DoSár 571-75-575-75 _ f. 33-50-3180 HoB. 339-Srt.33t*80 Ltagysi 68*70-64*20 Laa \'+-39 3-44 Uva 4-10-4-18
38-65-38 96 Márka 11506-136-05 Noorá* 153-50-158 70
AatM -
--- 8000 8060
M<d 1.110^0-111-80 Siti k. 153-70-153-90
DBVUÁK
Asut 329-90-331-30 Belgrád 1004 10-10 M UA*25-136-05 M MSI! 78-15 79 85 ■akanat 3-HM-4I
■apaak.t»ao-lMao
Loadoa 27 69 27 85 Madrid 50-00-5»-00 MOaao 20-80 2906 Newyer 869 80-78 20 Otslo 153-30-158*30 Pária 33-83-33 48 Plán 16-88-16-88 Ma 4*13-4*16 «kx*h.lSJ45-»>-4í Varaó S3 80-64-30 Wien 8007-00-57 111-10-111 80
Barttevásár
r el haltát 660, akKWlaa 374. - Beoltó d« 1*18-1*20, SHdett 1-16-1*20, asadatt kösfa 1*10-1*14, kOanyfl 1-00-1-08, 1*6 tsadá Ont 1-10—1*12, U-od rendit arat 0-04—1*00 angol saldó WO-I-OO, szskxus -tanban 1*32—1*88, mii 1*63 -1*54, hu 1*20-1-00. swloanás Wsartta 1-42—1*52.
Klaája: Báiialai Hyonáa ss UpklaáA
IB31. szeptember 12
apróhirdetések
A, ,ptéhlrdtM««k 4l|a H)M«s m !ot*r. mjssaa további nt dija 3 pllúr. VaUr- <■ taaapaap 10 uíl| »o pn ér. mtotáo további »«6 dl}a 9 PU. Sitríio *• pánl.k.n 10 .löt, 40 HllOr, ralndrt további «ií dili « puér. ClniuO i mindH vaa-I.íibb beiOkbAl állA kát fcitaak uiaalUalik.
Átllit kavMAkiMk BOf. aafadiaáar.
Ebédlő, telfeien modem, szép, kilUnö mlnótégii eladó KUtstady-iltca 17/c. 4171
Klrsksloi utcai helyiség ba listák, vagy Iratfáaak azonnal Ida dó Klrály-nks 34. Kélmánbank melleit. 4169
MUalyAthalyeaés. Ponottbulor, koaér és nsdszéklonás Ülésnél, Pónt 4. 3029
HaMaJaala állandóan kapható Sipoe Andor, Muuel és Priedenthal, Teutsch Gusztáv, vitéz Tóth Béla. Mustos Ferenc kereskedőknél ét a KözHaztvIselók Szövetkezeténél. — Tejközpont 20\'.7
rantlslk, klrindnlók I Btltlonberény-ben s Péll szállódéban Igen olcsón kspják s teljes ellátást szobival t fllrdőkiblnnal 3225
TObb egy tzobés laUi mellékhelyiségekkel kisdó Pelöll-ul 42. altit 1491
F«l8x«tt ta] Ismét ksphstó Tejköz-ponlnáL Telefon 349. 8731
Kél. esellest hérom szép UlKtabeláretu saaks fardószobával, bútorozva, vagy anélkül, Horthy Miklós nl 19. szém alatt kiadó. 41^2
Kényelmes csukott, hat Üléses Balok aatéwal garageból fuvarozást vállalok. Szántó, Csengery nt 6. Telelőn 3-33. 3106
Elegénssn MsrssaH utcai szoba Itlrdószobs baszni lattal október l-re kisdó Rosgonyl-u. 6.__4151
Vigott és cserép >lr*a Horthy Miklósul 15. ssim alatt ktphiló. 4153
■as-Mazetnali megfelelő, 4—9 holdss
főidet város közelében bérbe, vagy megvé leire keresek. Dene Sándor kereskedő kertész, Telekl-ut 86. 4143
Vállalat, link__
Felelős kiadó: Zalai Károly. Mararfcaa tsiafon r Nsgykaniata 70. sa.
Elegénssn ksetapaxatt szoba fOrdő-■zobshssznilattil kiadó — Csinyl Liszló-utca 8., emelei. 4166
Honvéd-utca 33. szimu ház sürgősen -*—" 4170
Mepföttehi a rúaióufdonsáaolc!
Caak napi 84 fillérjéba karfll.
STANDARD 2a hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
ha«l részlet 7-80 paagl.
accio TELEFONOYARI 2 + 1 csöves hangazórós rádió
havi rászlat 7-— pangfi,
ORION 7018. az. 2+1 csöves hangszóros rádió
hasi részlet 7"— pmgg.
Philips klskomblnácló és Modern vevfl Telsfunken újdonságok I KOseveílíölcei aifaxok.
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal
rádlé éa gramofon osztálya.
fegyver és sportüzlet
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Központi fülés Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők Telefonos szobák. Kávéház-étterem Szobák P 4-80. Panalé 8-- P-tfil.
Egyágyas szobáknál 10»/o, kétágyas szobáknál 20% engedmény.
Hallét Haliéi Klbaszálf
Simon István hentes és métsirot érte. tltl Kis- ét Nagykanizsa husvásirló kőiőntégéf arról, hogy a hé IB-ótai kezdve lómlnőtágii mtrhtbutl hoz lot-gtlomba aloaó Arórt.
1 kgr. ulm sarluku kármely rtiiéMl tuk 70 ál 80 Oilár
ét Igy az össses hentesáruimat |t tetemesen leszállítottam. Tisztelettel
smoa istvAh
ksatss éa alat>rss
Vsrazsdl-ut 3. KOzat s kuli la mattan
4144 Ki«K«atzaáa.
értesítés.
Értesílea a nagyérdemű kózónségel, hogy dus raktáramon levő atéraásn és «rssaH síremlékeket leszállított árban hozom forgalomba. — Továbbá aJrfcareteaéet ét alriuH «alM-aót termő, és mákóből legolcsóbban készítek, ugy sz Összes e szakba vágó munkikal szsktzerOea végzem.
Kérem t n. é. közönség szivet pirt-fogisit. Teljes Uzzteleltel
Kováos Jézaaf
taa\'s I k •«. kétarafóMater
tttr.lall
Olcsóbb lett
a trappistasajt, teavaj és juhturó:
1 kg. teljes zsíros trappistasajt . . P 2-40
kg. legfinomabb
feavaj......P —-80
\'/* kg.- legfinomabb
fözővaj.....P —-75
1 kg. legfinomabb valódi juhturó . P 3-—
Miül ís FlHU
cégnél
Pk. 12710/1931. sz. 1931. vghiól 652 ti.
Árverési hirdetmény.
Dr. HL Balázs Dezső budapesti OgyrM ültsl képviselt Diana Ipari ás Kueske-delml R. T. Javára 86 P60 tilt. tőke ét tftbb követelél ét lánlékai ereiéig s nagy-kb nizzai klr. iáiásUróaig 1931. évi M sz. végzésével elrendelt kielégítési régre hajait loiytin régrehattást uenvedJlít 1931. évi JuUut hó 8-én lefoglalt 1368 pengőre becsalt Ingóságokra t nagyítani zssikir. Járásbíróság lenti tzámu v^zéaé. vei az árvetés elrendeltetvén, annak tz 1908. évi XU t-c. 30. J-t aliplán a leni megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvbe kl nem tűnő mát foglalutók jsvárs Is ai árverés megtartását elrendelem, de cttk arra ac esetre, ha kielégítési joguk mi Is fennáll és ha ellenük halasztó hatilyu igénykereset folyamatba ninct, végrehzl-táti tzenvedó hkéaán, üzletében Nigy-kanlzsán, Fő ut 15. tzám altit, l űzetett összeg levoolalval leendő megtsrtisárs hatirtaőül 1831. évi szeptember hó 30. napiának délelőtt 12 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt azletl berendezés és áruk s egyéb Ingőságokst s legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés melleit, esel-leg becsáron alul Is el fogom adni.
Nagykanizsa, 1031, ávt tugusztus 31-ta.
Elek László s. k.
klr. bir. végrehajtó, 4172 mini bírósági IdklIWŐtl-
HIRDESSEN
■ „Zalai K5xl8ny"-bea-
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Feleifis üzletvezető: Zalai Károly).
«
71. évfolyam 206 szám
Nagykanizsa 1931. szeptember 13. vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SKtkeutóítK: nappal Silgár-ul 1., íilcl Fóul S.
Kiadóhivatal: Fiot 5. lUm. Keszthelyt ftókkladdhlvalal: Kossuth-utca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EtólUettat áfa :
TTT
Z pengd ao Hitit.
Teltion- ( «\'• Wie" 78J
eieton. { KlldóhlvlUJ 78 Keazttielyt Ml
22
A traíalgárl ütközet
Irta: Dr. Vákár P. Arthur kormány-fdtanácsoa
Londonban és Amerika Cleveland nevű városában, amely várost — cca 80.000 magyar lakik benne — Amerika Debrecenjének neveznek, egy-egy hatalmas szobor áll. Mindkettő a trafalgári ütközetet Örökül meg, melynek centrumában a hös Nettón admirális állott, . kl a trafalgári útközeiben aratott győzt Imtvel N>po leon ffllé kerekedett s ezzel megmentette és biztoslloita Ani lla tengeri világbegemóniájit. A londoni szobor talapzatán ez a leiirat áll : .Anglia elvárja, hogy minden angol ember teljesítse kötelességét." Az amerikai aiobor méreteiben hasonlatos a budapesti ml.leniuml emlék-alkotáshoz s ha az ezeréves magyar emlékmű talapzatára nincs is odavésve az örök mementó, azért minden magyal ember tudja, hogy az ezeréves magyar mull arra kötelez, hogy .Minden magyar teljesítse kötelességét, — ha hlv 3 haza."
Nehéz időkben, soisdönlő történelmi kataklizmák idején, őseink véres katdot hordoztak széjjel az országban s ez azt jelentette, hogy: a magyar haza elvárja gyermekeitől, hogy mindenki híven teljesítse köte lességél. A világháború halottjai, nyomorékjai, árvái és özvegyei tesznek tanúbizonyságot amellett, hogy a magyar, a történelmi időkben épp ugy, mint most, meg\'etle kötelességét. E kOlelearégvállalásnak súlyos keresztjét hordozza most, amikor a békeszerződésből folyó gazdasági tönkremenés olyan áldozatokat szed világszerte, amely áldozatok egy-egy középkori tatá<j Írással érnek lel. A magyar nemzet Európa oldala mellé áll, hogy védelmezze a düledező épületet s leszi ezt akkor, amikor önvérével tanúskodik amelietl, hogy Európa hatalmasságai vollak okozói annak, hogy dögre leső hiénák üvöltenek és hollók kárognak Európa halálra vált teste kOiül.
Igenis, a békeszerződés, a felborított gazdasági rend legfőbb okozója. A politikai életlel és elrendezéssel még csak valahogy birokra kelhet a gyűlölködés s az elvakult szenvtdély, de a gazdasági rendel már nem kormányozhltja az elvakultság, meit ez aztán mélységesen megbosszulja magát. Mélységen megbosszulta magát, mert akárhová néiünk a béke tizenkettedik eszten-dejében, mindenflll földrengés rázza az államok épületeit. Sehol nincs egységes, átfogó terv. amellyel előbbre lehelne vinni Eutópa elakadt szekerét; sőt igen sok helyen, ahelyett, hogy megfognák a küllőkéi és előre lendítenék az elakad! jármüvét, még mindig az! keresik, hogy kl akadályozhatja meg a haladást s ki boriihalja fel a helyzetet?...
Ml Európa haladását sohasem akadályoztuk, ellenkezőleg, Európa haladását fegyverrel \' biztosítottuk, amikor fegyverrel álltunk őrt az európai egyetemes kuliura bölcsőjéül. És most odáig jutottunk a béke-
szerződésekből folyó ba|ok miatt, hogy amiuián jóvátételekben elszedték javainkat, amelyekből termelhettünk volna; most elzártak a nemzetközi pénzpiac csatornáit s arra kényszerítenek, hogy kifosztotlsá-gunkban önmagunk erejéből éljünk <s termel|ünk s hogy ezt megtehessük, tbből a célból nélkülözésre ís talán Ínségre kell reákényszerl-tenünk a haza polgárait.
Kálvá lás utunlon újból elérkez lünk a nelsoni szózatig, amikor
...............iv -i.*L*L\'j-iAn.i.x\'.
Bzájról-szá|ra adjuk \'a figyelmeztetést: .Hazájával szemben minden magyar tel|esilse kötelességét I" A törvényhozás felhatalmazást adóit egy széles haláskOrrel felruházott bizottságnak s aligha marad az országban valaki, akinek le ne kellene rónia adó|át a nemzet nehíz míg-próbállalásának oltárkövénél. De a majy r nép elvárja és tlvárhaljj, hogy akkor, amikor a nrgy tömegek nagv tömegekben elviszik az utolsó filléreiket is cz ország súlyos
gaidosági helyzetének orvoslásához, hogy akkor a kötelességérzet, az önmérséklet és az áldozatos szivü-■ég oda Is utat tör magának, ahol a szív és érzés páncélszekrénybe zárva él külOn és távol a magyar nép küzdő tömegeitől.
Nekünk a trafalgári ütközetet meg kell nyernünk, nem hegemóniánkért, hanem Nagy-Magyarország ezeréves |övendó)ééri; ehhez pedig arra van szükség, hogy .Magyarország minden fia hűségesen teljesítse kötelességéi!"
Teljes egészében ez inségekclére fordítják e felemelt J6vedelmiedót
Ujabb fizetés-le!
Budapest, szeptember 12 Károlyi Oyula gróf miniszterelnök birtokára utazott, ahol kormányelnöksége óla az első napot tölii családja körében. Héllőn már u|ból hivatalában letz.
A rétsági alánlátok
Itétság, szeptember 12 Rétságon vitéz Keresztes-Flschtr Ferenc belügyminiszter 9463, Huszár Elemér független kisgazdapárti jelölt 1045 a|ánlást kapott.
Az Ipolysági kerületben Tabódy Tibor 1488, Szojdk Géza 430, Lo-sonczy István 319, Renkó Oábor 250 ajánlást kapóit. A választás szeptember 20-án lesz.
Nlnct tzó a tinzlvhelf fizetések ujabb redukálásáról
Az egyik reggeli lap mai számában olyan éilelmü htradásl közöl, mintha az Illetékes körök a tisztviselői fizetések ujabb leszállításának tervével foglalkoznának. Illelékfs he-
Meghallgatták Genfben a magyar pénzügyi helyzetről szóló jelentést
Curllus nagy beszédet mondott a világválságról és az általános leszerelésről
szállítás hírével izgatják
lyen felhatalmazták a Magyar Távirati Irodát annak megállapítására, hogy a híradás minden alapot nélkülöző valótlanság és annak nyilván az a célja, hogy a tisztviselői társadalomban nyugtalanságot keltsen és ezzel Is megnehezítse a kormánynak a gazdasági és pénzügyi egyensúly étdekében kifejlett erőfeszítéseit.
Csökkentik a főváros tisztviselőinek fizetését
Budapest, szeptember 12
A kormány rende ele szerint a fővárosi tisztviselők fizetéséi 10-15 százalékkal csökkentik.
Az ínség-akció
A |övő héten kiadandó rendelkezés fel .mell a Jövedelmi adói. /tz emelés csak erre az évre szól és teljes egészében az luiégenyhilő mozgalom céijalt szolgálja.
Ernszl Sándor népjóléti miniszter kijelenietle, hogy az Inrégeseknek
m tisztviselőket
széles köib;n kíván segítséget nyújtani élelmiszer juttatásával és másnemű ellátással. A jövedelmladó bevételt teljesen az Ínségesek támogatására fordítják. Igy a nagyjöve-dolmek hozzájáiulnak ahhoz, hogy a legszegényebbeken segíteni tudjunk.
Kijelentene még a miniszter, hogy nem engedi uj tankönyvek bevezetését és tartózkodni kell a szülők minden ujabb megterhelésé/Sí.
A MÁV szanálása
A MÁV igazgatóságánál ma ankét volt a különböző érdekeltségek bevonásával. Sen Oltó elnök ismertette a MÁV szanálási tervezetét. A mezőgazdasági érdekeltségek örömmel üdvözölték a tört tarifák megszüntetését és a mezőgazdasági termények tarifájának mérsékléséi. A többi érdekképviseletek általában megegyeztek abban, hogy a mai viszonyok közölt nincs más és Jobb megoldás, mini a MÁV tervezete.
,A Népszövetség sorsáról dönt a
(Jent, szeptember 12 Ma déli 12 órakor a Népszövet ség pénzügyi bizottsága össreüit és a magyar kiküldöttek betfo-násávai megkezdte a megbeszéléseket Magyarország pénzügyi helyzetéről.
A magyar delegátusok közel egyórás expozéban tárták fel az ország helyzetét a NépszövítséR pén/Uf; I bi-7ollsága előtt. Mivel a bizottság még Ausztria llgyél tárgyalja, nem tudni, mikor folytatja Magyarország kérésének tárgyalását.
Curllas a uilág növekvő nyomorúságáról és a nemzetek egyenjogúságáról
követelményeinek. Erre egyik előtte szóló sem mer igennel válaszolni Foglalkozott ezulán a gazdasági és pénzügyi válsággal, a rövidlejáratú hitelek visszavonásával, amely arra kényszerili az érdekelt országokat, hogy a valutavédelem érdekében
egyenjogúságáról
(ionf, szeptember 12 A Népszövetség mai ülésén érdekes nagy beszéd\'.! mondóit Curllus némel külügyminiszter. Többek közölt k>|c!cntelle, liogy kérdés, hogy a Népszövetség munká|ának eredménye megfelel-c a jelen sürgős
leszerelési konferenoia sikere"
deflációs rendszabályokhoz nyúljanak, amelyeknek következménye vásárló erejük megtogyalkorása, a behozatal csökkenést és a deficit nö-vrkedése lelt. Rámutatod ezután arra, hogy a nyomorúság növekszik és támad majd egy hadsereg csupa kétségbeesett emberből, akihez nagyon könnyű hozzáférni mindenféle forradalmi befolyásnak. Senki sem hunyhat szemet az előli, hogy remeg a föld és az az alap amelyen mai gazdasági és valutarendszerünk valamint kuIturánk épült. A nemzetközi politikai problémáknak
ZALAI KOZLONV
1931. szeptember 13,
olyan Általános megoldást kell találni, amely valóban véget vet a válságnak. Ha a Népszövetség be akarja tölteni e téren misszióját, akkor a benne képviselt államoknak mindig szem elöli kell tartanluk, melyek azok az alapelvek, amelyekiöl az államok közt! politikai bizalom függ. A Népszövetségnek kell gondoskodnia arról, hogy ezek az alapelvek hathatósan érvényesüljenek. A magam részéről — folytatta Curtlus — nem annyira annak tulajdonítok fontosságot, amit genfi fáradozásaink során már elértünk, hanem inkább annak, amit el kell érnünk. A Népszövetség rendeltetése az, hogy olt Is az elvek biztosítójaként működjék, ahol nem tartja kezében a gazdasági és pénzügyi problémák anyagi megoldását.
— És itt eljutottam a Népszövetség másik legfontosabb akut problémájához,
a leszerelés
kérdéséhez. Teljesen hiába az a következtetés, hogy a Népszövetség által nyultotl védelem mindaddig problematikus marad, mig a Népszövetség hatásköre és a rendelkezésre álló eszközök alkalmazása nincs pontosan körülhatárolva. Bármilyen békeszervezelet építenek, zárokövét csak akkor lehet letenni, ha a fegyverkezésik bizonyos egyensúlyozása utján megvannak annak biztosítékai, hogy a szövelség hatalmát paritásos alapon minden egyes tag ellen, nem pedig az erösebben felfegyverzett államok segítségével más államok ellen használják fel. A küszöbön álló leszerelési értekezlet feladata a fegyverkezések erós és hathatós csökkentése. A Németország által 1919 ben vállalt kötelezettségekkel szemben áll a másik oldalon a többi államok Ígérete, hogy Németország lefegyverzése egy általános leszerelésnek a bevezetése lesz. A leszerelést konferencia kiinduló pontjának minden állam egyenjogúságának kell lennie.
Csak ha az államok, mindenekelőtt ped1!! a fegyverkezésben hatalmas államok meghozzák a merész és messzetekintő leszerelés és béke során szükséges áldozatokat, csak akkor
szabadulhat meg a világ attól a lidércnyomástól, amely ránehezedik és amely a nemzetközi együtimüködis minden munkájában külön választja a nemzeteket.
Itt a Népszövetség sorsáról van szó. Ha a Népszövetség csődbe jut ezzel a feladattal szemközt, akkor megszűnik annak lenni, amit töle a népek és mi mindnyájan elvárunk.
A német külügyminiszter beszéde igen Jó benyomást tett.
Olaszország azonosítja magát Curtlus álláspontjával
(Éjszakai rádlójelentés) Az olasz sajtó részletesen foglalkozik Curtlus dr. német külügyminiszter genfi bc-i-zédével és rámulat arra, ho. y a német áll spont mindenben fedi Olaszország álláspontját.
Befejezték a leszerelés vitáját
(Éjszakai rádlójelentés) A Népszövetség közgyűlése szombaton délután befejezte a leszerelés általános vitáját, amely 5 napig tartolt.
Dr. Kúllay Tibor nyilatkozik a „Zalai Közlönyének
a Déllvasut államosításáról és a meg nem válaszolt levelekről
Nagykanizsa, szeptomber 12 Az utolsó hetek gazdaságpolitikai válságának kétségtelenül egyik legnagyobb mértékben elfoglalt embere dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője, akinek nagy szaktudására és tárgyilagosságának ulmutató erejére épp a mai helyzelben nagy szüksége van az országnak. Munkatársunknak sikerűit mégis a 33-as bizottságban mondott nagy beszéde után lelefonon érintkezést találnia Kállay Tiborral, aki a Délivasu! hirtelen és elhatározó ( komolysággal szőnyegre került államosítása ügyében a következőket mondotta a Zalai Közlöny számára:
— A lapokból kitűnik, hogy mi az elvi álláspontom a Déllvasut államosítását Illetőleg. Igyekezni fogok, hogy legalább egy átmeneti időt sikerüljön biztosítani a személyzet részére. A kereskedelemügyi miniszter úrral több Ízben nyílt alkalmam beszélgetni erről a kérdésről és bár 6 elvben ragaszkodik az államosításhoz, viszont kétségtelenül a legnagyobb megéitését és jóindulatát helyezte kilátásba a Déllvasut személyzetének minden jogos kívánalmát illetőleg. Részemről azt hiszem,
hogy már csak a vasúti szolgálat érdekében Is kerülni fognak mindent, ami eikedvetlenedé8t idézhetne elő.
— Oien még valamit Excellenciád a kanizsaiaknak? — kérdezte mun-
katársunk.
— Bizony sokat kellene üzennem. Nagyon sok a kanizsai levél az asztalomon, ami mind válaszra vár. De — hiszen az újságokból bizonyára lálják — az ország ügyei mostanában hihetetlen mértékben igénybe veszik minden percemet. Még nyári szabadságot sem tudtam szakítani magamnak. De Írja meg, kérem, hogy minden levélre válaszolni fogok, mihelyt a most szőnyegen lévő nagy ügyek egy pillanatnyi
lélegzethez engednek jutni. *
A kegyelmes ur üzenelét tehát ezennel átadtuk annak a kétszáznál több kanizsai választópolgárnak, aki levelére várja a választ és annak a soksok száz vasutas exlstenclának, akik nyugtalanul figyelik a történendőket.
Teljes ellátással, fürdővel és színházjeggyel, Ingyen tölthet egy napot Budapesten a „Zalai Közlöny" minden előfizetője
A vidéki újságkiadás területén páratlanul álló kedvezménnyel siet a Zalai Közlöny előfizetőinek ragaszkodását viszonozni.
Mától fogva minden előfizetőnk teljesen Ingyen tölthet egy napol Budapesten. Hawnla nyolc előfizetőnek sorsolunk ki egy-egy napol. Igy tehát mindenkire sor kerülhet, aki előfizetőink közül akár írásban, akár szóban, akár telefonon (78. sz.) bejelenti, hogy részt óhajt venni a Zalai Közlöny budapesti weekend-akciójában.
Aki a Zalai Közlöny weekend-ulalványát a sorsolás utján elnyeri, az Budapest egyik legközpontibb fekvésű és családiasságáról közismert szállodájában, a berllnitiri Merán szállóban kap 24 órára lakást, ugyanolt reggelit, ebédet és vacsorál a hotel kitűnő konyhájából, mindezt a Zalai Közlöny számlája terhére.
A Zalai Közlöny weckend-utalványa a teljes ellátáson kivül dijmcnlcs belépőjegyül szolgál két személy részére a Dohány-utcai Hungária fürdőbe.
végül a weekend-utalvány mellé a Zalai Közlöny valamelyik csütörtöki számából ki kell vágni egy kedvezményes jegyutalványt (először jelenik meg szeptember l7-én\\, aminek Budapesten, a Bclhlen-lérl Színpad péoz-iárínál való felmutatása melleit minden előfizetőnk kedvezményes olcsó jegyet válthat két személyre.
A sorsolási minden hó 15-én ejtjük meg és az eredményt legközelebbi számunkban közöljük.
A weekend akcióban való részvételre az újonnan belépő előfizetőink Is Jogosultak.
Az utalványok hal hétig érvényesek.
Ha kedden délig elegendő jelentkező lesz, ugy már mosl szerdai számunkban közölni fogjuk az első sorsolás eredményéi.
A rátkai fergeteg
Irta: BAllBAttlTS LAJOS
Estefelé órákhosszat szólt már a csürbogár a réteken. Egyhangú fű-työrészésével tele volt a határ. Érett töle a szőlő. Mert ugy tartják, hogy amikor a csürbogár szól, akkor éde-sedik a hegyen az áldás. Lehet is benne valami. Az embert is elandalítja az a muzsika, ha kora őszldő-tájt alkonyodó mezőkön viszi az utja.
Marci bácsi ott Ilit a harangláb tövében. Valami birkabilétát faragcsált. A Jegyző ur éppen jött a Mura felől és nagy vidám jóestét köszöntött rája.
— Mi készül, Marci bácsi?
Marci bácsi nem nagyon sietett a válasszal. Olyan ifiurforma ember volt a jegyző, hol volt az még az ember-sortól ? így bizony nem nagyon egyenesedett ki a Marci bácsi görcsös mutatóujja, amikor a kalapja széle felé bökött. A csendes adjisten is alighogy megrezditette a két bajszavégét. „
Mert Marci bácsinak olyan tekintélye van a faluban, hogy a birónak se különb. Csak azt nem bocsátották meg neki holtáig sem, hogy hetvenegynéhány esztendővel azelőtt Mártonnak Írták bc a malrikulába
A -_______
Zalában az Isten is János. Igy aztán észt még csak el ludnak képzelni akármicsoda néven, de tekintély — csak János lehet.
Mard bácsinak pedig kellett a tekintély. Hogyisne kellett volna? Hegy pásztor volt, esküdölt csősz. Arról volt nevezetes, hogy ugy tudott vihar elé harangozni, mint senki fia legalább három megyében. Ki is kerülte a rátkai hegyet a jég emberemlékezet óta. Az istennyila is csak egyszer vágott le a hegyen, egy pince el is égelt tövig, de kárnak az se volt kár, mert a Lőwi zsidóé volt.
Szóval Marci bácsinak mindazonáltal volt tekintélye, még hozzá nem is mindennapi. Igy hát egyáltalán nem lepte meg, mikor a jegyző ur is odatelepedett a harangláb tövébe, hogy megsodorjon egy cigarettát.
— Olyan volt a víz, mint a patyolat, Marci bácsi 1 — kereste a beszélgetés fonalát a jegyző.
Marci bácsi csak ráhümgetett.
— Igy estefelé különösen jó, — folytatta amaz.
— Hát jónak kő lenni, — hagyta rá Marci bácsi — ha eccer az urak mindig benne mártogaiódnak.
— Maga mikor fürdött a Murában, Marci bá?
— Én ? Annak biiony van már tizenöt esztendeje. Ha nem husz.

mogvi gyerek. Hogy csak a disznó fereaik mindennap.
Aztán a mesterségre terelődött a szó. A hegyre meg a termésre.
— Nem unja még? — kérdezte a jegyző.
Marci bácsi szinte megütődve nézett rá:
— Má\' mér unnám ? ölég nagy a felelősség. Az időjárás meg a sok álnok ember miatt . . .
— Az időjárással csak nincs dolga, Marci bácsi ? Az nem igen szokta respektálni a hatóságot. Még akkor se, ha hegypásztor a neve.
— Nem-e ? — kapta rá a szemét sértődötten Marci bácsi a jegyzőre. Erre aztán\'már megindult a szava is.
— Hallgasson csak ide a jegyző url A nyáron öt esztendeje — ugy emlékszem, mintha tegnap lelt volna, becsehell vásárkor — igen lekívánkozott már a lábamrul a csizma. Annyiszor vót az má burittava, hogy a Verga gyerek legutollán visszahozta Kanizsáru, mer aszonta a csizmadia, hogy káryirra a drága fonalat pa-zalni. Háf ezér köllölt vóna bemenni a becseheli vásárra.
. — Igen ám, de hogyan haggyam Itt a hegyet ? Ilién nyári üdőbe ... ?
— Amint igy rágódok magamba, gytln ám ippen a sógorom, a Csordás Gergő. Kérdi fülem, hogy
— Min gondókodlk sógor?
— Mln-e ? — mondok — a csizmámon. Kívánja má nagyon az ujat. Kükacséngat belülle az öregujjam, la. Meg hát a hivatali tisztesség okábul is köllene . . .
— Hát vegyék ke\' I — Igy a sógorom, — máma van ippen a becse-neli vásár, van ott csizma három falura ölögendő.
— Hinnye, megin má az a le okos eszed, — mondok én. — Hát a hegyet nug hogyan haggyam itt? Fél délelőtt is betellik, mig megfor-dunék a vásárbu!
— Itt vagyok én, — inonta a sógor — maj\' megőrzöm én addig a kis üdéig.
— Jó vóna ám, — mondok, — de mi lesz, ha időjárási viszontagság lesz azonközbe?
— Hát — aszongya a sógor — itt vagyok én akkor is. Ugyanúgy ílt vagyok, mint ke\' itt vóna, sógor.
— Ippen ugy ám az ángyod tér-dit, — fakattam rá, mer akkor má keztem méregbe gyünni. — De aztán hogy a sógor egyre csilitott, meg egyre erősködött, magam is keztem rávélekenni, hogy igaza lehel, mér hogy nincs vásár mindennap . • de vihar se talán.
— Jóvan, montam hát a Gergőnek, azzal vettem a kisfejszét, neki-
1931. szeptember 13
ZALAI KQZLONT
A budapesti lóversenytéren fogták el a nagykanizsai váltóhamisitót,
■ki megszökött a liathónapl börtönbüntetés elöl Nagykanizsa, szeptember 12 Nagykanizsán mindenki Ismeri Andrt Ferenc magántisztviselőt, aki
nemrégen még az egyik nagykanizsai ügyvédnél Irodavezető volt. Andrl Ferenc kilünö munkaerő voll, akit főnöke igen kedveli Később azonban Andri megvált az ügyvédi Irodától.
Egyszer aztán Andrl fivére (eljelentette Andii Ferencet, mert az a nevére egy váltót hamlsilolt. A főtárgyaláson a vád beigazolási nyert és Andri Ferencet a büntető tanács halhónap! börtönre ítélte oklratha-mlsltis miatt.
A szabadságvesztés Jogerős lelt és Andrlnak be kellett volna vonulnia a büntetés kitöltése végett a nagykanizsai fogházba. Andrl azonban nem jelentkezett, sőt amikor az ügyészség felhívta a jelentkezésre, a felhívást nem lehetett kézbesíteni, mert Andrt Ferenc eltűnt.
A nagykanizsai kir. ügyészség ekkor körözőlevelet adott ki Andri ellen. Helek multak el, sokan azt mondották, hogy Andri valószínűleg megszállt területre szökött. Már ugy voll, hogy Andri kikerüli a büntetés letöltését.
Tegnap azután történt, hogy az egyik budapesti lakos, aki Nagykanizsáról származóit fel és aki ismerte Andri Ferenc viselt dolgát, a lóversenytéren /elismerte a nézők között szorongó Andri Ferencet.
Nem szólt egy szót sem, hanem odament az egyik rendőrőrszemhez, akinek megsúgta, hogy ott áll az az ember, akit a nagykanizsai ügyészség mir hosszú tdő óta hliba köröz.
A rendőrőrszem nyomban igazolásra szólította fel Andrit, aki eleinte
tem, visszafordulok. Mondok vissza-káltok még a sógornak, hogy a Ko-szednár Abrls pinceablakába tettem egy marok cslgafarkufület, rakja át a másik ablakba, délután jobban éri a nap. Aztán csak elballagtam.
— Hát most flgyejjen jól, jegyző url Amikor a Julián-hegy alá érek, visszatekéntettem. Ahogy nézek, hát, Jézus segéjj meg, Lindává felül látom ám, nagy fergeteg közeledik errefele. Az egész fölhö tele jéggel. No, sógor, gondólam, most mutasd meg, mit tudsz. De akko\' má szori-tott igen a gatyakorc. Bántam, hogy otthagytam a hegvet. Dehát micsi-nájjak mosmá ? Megátam a kanyarba és figyeltem, mit csinál a sógor. Csak nézelödök, csak várok . . . semmi. A fekete föllegek meg má kesztek csomóba nyomakodni a hegy fölött. Isze\' csak ne vónék olyan messzi I . . . Végtire ecce csak hallom ám, becsöndit a sógor a vihar elé.
— Azt hiszik ám.jsgyző ur, hogy minden ember ért a csöndltéshöl. F-rt ám a fenékéi. Oszt aki nem ért, fz jobb ha nem is nyul a harang-kötélhő, mikor vihar van kerekedőbe.
— A sógor is ... Csöndit egyet. J° van, mondok. Mér ugy köll azt, minlha imádság vóna. Hogy a ha-\'ang azt kongassa kü : Is-ten-nek .. . Itt meg költ állni.,, Ne-vé-ben ..,
habozott, de csakhamar beisinerie, hogy valóban ö az, akit a nagykanizsai ügyészség keres.
A rendőr azonnal előállította a főkapitányságra, ahonnan átkísérték a pestvidéki kir. ügyészségre. Az
egyik (oghlzőr még az éjsr.skai vonattal visszahozta Andti Fzrcncct Nagykanizsára, akit kihallgatása után azonnal átadlak a nagykanizsai kir. ügyészségnek hilhónapi jogerős börtönbüntetésének kitöltése végett.
Andrl Forencnek a lóverseny volt a veszte. Enélkül va\'ószlnülrg még tovább bujkált volna bejelentetlenül a buda pesti bérházak rengetegeiben.
Szörme-
ujdonságok
nagy választéka
SINGER
divatáruházban.
Csölléék miatt ártatlanul meghurcoltak egy betöréssel vádolt községi írnokot
Az Írnokot fel is függesztették állásától, mlg most kiderült, hogy tetteim ártatlan
Nagykanizsa, szeptember 10 Az öngyilkosságot megkísérelt Csölle Jánosnak a nagykanizsai be-lötő-duó somogyi vezérének már annyira javult az állapota, hogy a
Ha nem igy megy, akkor kutyát ér a csöndités.
— Szóval az első csöndités |ó volt Azzal hallgatom tovább. Bec6öndlt a sógor még egyet. Idáig is jó, mondok. Hanem akkor azlán abba a mlnutomba rácsönditette a szerencsétlen a harmadikat Isi... Rögvest a második csöndilés után ...
— El is verte a jég az egész hegyet.

Marci bácsi lenyomkodta a pipájában a parazsai, tzlán, hogy hiába szutyoglalla, nem kapott életre a kihűlt szikra, — előszedte a dohányzacskói és rátömött lassan. Mikor már két-három bodor fllslfelhőt ki-kanyarilolt a bajusza alól, az oldalára billentette a tarisznyái.
— Hát csak azér mondom, jegyző url Nem ollan könnyű mesterség az: hegypásztornak lenni.
Azzal nekiegyengette a derekát fölszalajtotla szeméi az öreg haranglábon, tekintetével végigsimogatta az öklömnyi csengetyüf, aztán jóéjszakát köszönt és elballagott a hegytető felé.
Lenn a réten még fütyörészett a csürbogár. A fák az égalján bágyadtan uszó felhőkbe mártották a csúcsaikat. A harangláb alól bőregér röppent ki és titokzatos cikkcakko-kat Irt a sáppadtan mosolygó hold alá,
kórházból átszállították az Ügyészség fogházába, ahol ismételten kihallgatta a vizsgálóbíró. Csölle elmondotta, hogy
betörtek a szenyérl községházába, a gyónki főbírói hivatalba, a sárbogárdi községházára, a csurgói községházára és föbiról hivatalba, a lengyeltóti községházába éa lóblrói hivatalba, a bála-szék! erdőmérnöki hivatalba, a szentlászlói, a zirci és a sásdi községházára.
A betörések elkövetésében Csöllé-nek segítőtársa M. Dénes volt, aki azonban legtöbbuyire csak Jalazott", vigyázott, hogy meg ne zavarják Csöllét munkájában. A betörőbanda harmadik tagja K. József az orgazda szerepét töltötte be.
A Csölle-féle betörésekkel kapcsolatban súlyos kellemetlenségben volt része, egy fiatal községi Írnoknak, akit meggyanúsítottak azzal, hogy a szentlászlól községházára betört. Az Írnokot felfüggesztenék és fegyelmi indult ellene és most Csölle kihallgatása során kiderült, hogy a községi trnok ártatlan és a betörést Csölle és bandája követte el.
K. Józsefet, miután csak mint orgazda szerepelt, szintén beszállították a kaposvári ügyészségre, M Dénessel pedig a csurgói csendőrség már a 8-ik -napja járja a dunán
JtUj
ifjlaici*
PQ[Q
i
mtnöSÉGE CTZDflSflGOSSAGfi
FEiűimöiHflTOTLnn
Képviselet i Sartory Oszkár Uttda Nagykanizsa, Király-utca 39.
tuli községeket. Most már az Összes utóbbi Időben elkövetett dunántuli betörésekkel gyanúsítják a Csölle-bandát,
akiknek egyre szélesedik az ügyük. Most már a szombathelyi csendőr-nyomozó alosztály egy tisztje és három polgári ruhás nyomozója .is belekapcsolódott a nyomozásba.
Ismét elkobozták a Népszavát
Budapeat, szeptomber 12 Az ügyészség szombaton is elkobozta a Népszavát Izgató hangú cikke miatt.
IdAlárás
A nagykantxaal meteorológiai M*f-figyelő jeleotéaek: Szombaton a Matfr-ifffcll Reggel 7 toaara +16-3, délután 2 rakó: +12?, este 9 órakor +11.
PtUHfzrt Reggel éa délben borult, eate lelhós égboltozat. >
liUrany : Reggel délkelet, délben éa este éaxakkeletí aaél.
(Ujunkat róMMeMU) « ■aSsarelé ■lai laUaal faleatl aata M ára-kari Váltaaékeay, kSila, aaalaa léS várhaté aa aalaáa oeSkk. "
A LEGNAGYOBB MAGYAR RÁDIÓGYÁR GARANTÁLJA A
Dtaudavd
2q. és 5al.
TÖKÉLETESSÉGÉT
AJANLUNK i
Medveaaj?
1 doboz ............... P 1-04
Caemegevaj
in kgT............... P
Trappistaaajt
teljen talioa, karfa ...... P S-SO
Csemege ekáomáz
kgr|a V............... P
BVEMES LAJOS VIDA LAJOS
ZALAI KÖ2LŐNV
A Délivasul, államosítása
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur I A lapok hlrflf adlák, hogy a kormány rövid időn belül meg akarja valósítani a Dráva-Száva-Adria Vasul (Déllvasut) államosításit és a 6-os blzoltségban Nagykanizsa képviseltje, dr Kállay Tibor súlyos érveket 10-rakoilalótt lel a kormány ezen pro-grammja ellen,
S -erény nézelem szerint a Dill-vasut államosítása Igen sokat használna Nagykanizsa forgalmának és gazdasági életének és épen ezért szükségesnek találnám, hogy a hiva talos város és azonkívül a kereskedelmi és Ipari érdekképviseletek sürgősen informálják képviselőnket ét kérjék meg, hogy ne csak ne ellenezze, hanem a legmelegebben támogassa az államosítást.
Csak néhány érvel hozok fel. Míjdnem minden kereskedelmi utazónak van évi bérletjegye a magyar államvasutra, a D^ivasuion pedig külön fi rétik a menetdl|it, tehit ha lehel, elkerüli Nagykanizsái, vagy ha üzletkötésre be is jön, rendesen Oyékényesen vagy Munkereszturon alszik és étkezik, s Oyékényes—budapesti n agyar államvasuli vonalon utazik.
Ha a Délivasul államosítva lenne, mert Budapest a Délivasul vonslán Kanizsán keresztül a határszélhez, Murakereszlurhoz vagy Q/ékényes-hez 40—50 kilométerrel közelebb van, mint Dombovár— Kaposváron keresztül, természetes, hogy ugy az áru, mint a személyforgalomnak igy igen nagy része átterelődik a Budapest—nagykanizsai vonalra. Ez nem volna Nagykanizsának igazságtalan előny, mert annak idején a magyar államvasul a forgalom egy nagy részéi elterelte Kanizsáról.
Nagykanizsára mindig hátrányos volt, bogy a MÁV a várostól 40 kilométernyire megy el, ha a Déli vasutat államosítanák, kiegyenlítődne ezen hátrány, amiállal Nsgyksnizsa forgalma legalább megkétszereződne.
Városunk érdekében léhát fogia\'-kozzon Szerkesztő Ur ezen dologgal.
Kiváló tisztelettel Egy olvasójuk.
Az .Illetékes hely" válaszai a panaszokra
Nagykanizsa, szeptember ltl
A Zalai Közlöny panaszkönyve mindjobban téri hódit a város közönsége körében és mind többen keresik fel szerkesztőségünket, hogy hasábjaink nyilvánossága ulján orvoslást találjanak panaszaikra. Igy legutóbb szóvátették ilyenformán a még mindig dívó koldulási, a cigánygyermekek u\'cal hegcdülésél, a temetői panaszokat, a színházi parkban a gyermekek |áték-tilalmál, a Huszti-térl Iskola kérését, slb. A pa-
1931. szeptember 13
nasrok ügyében kérdést intéztünk a polgármesterhez, aki löhbek kijöll a kövelkizökel jelented - ki:
— Ami a koldu\'ást illeti — mm-dolla dr. Králky litván polgármester, — ml minden koldus mellé rendőrt nem adhitunk, hogy no koldulhasson.
Senki ne adjon a koldusoknak,
ez az egyetlen orvosság. Ha a közönség ad, én arról nem lehelek. A közönség adja ide a Jótékonyságnak szánt filléreit a segéiyzö szervezetnek. A közönség maga bánjon el a koldusokkal. A közönségen fordul meg, hogy a kérdés megoldódjék. Ugyanez áll a közönséget az utcán molesztáló hegedülő cigány gyermekekre.
Ami pedig
a temetői panaszokat
Illeti, először is oll nincsen félreeső hely, tehát nem is lehet bezárva, 0/, amit a közönség Iái, az valószínűleg a szerszámkamra. Legalább tudomásom nincsen lóla, hogy oll felreeső hely volna.
Hogy a temetőben randevúznak, az kétségtelenül igen Ízléstelen dolog, de ill a közönségnek és a le-metöörnek kell közbelépnie, hogyha valaki annyira izlétlelen. De elvégre nagyon nehéz megállapítani, hogy randevuzik-e valaki, vagy sem. Ha tényleg ilyen párokat letten érnek lessék a rendőrség figyelmét felhívni.
— Ami a folyton ismétlő vlrdg-lopásokat Illeti, ezekre a lemetöörnek a fokozott figyelmét logom felhívni.
— Ami a színházi parkban
a gyermek-játék tilalmat illeti: a színházi park nem játszótér
Minden olvasónk figyelmébe!
A Zalai Közlönyt kiadó Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat magába olvasztana a vidék egyik iegjobbnevü nyomdáját: a Outenberg-nyomdaváUalaiot. Örömmel jelentjük vállalatunknak ezzel a fúzióval történt megerősödését amivel a Zalai Közlöny nyomdája ,Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalat" néven a Dunán-tul egyik leghatalmasabb Ilynemű üzemévé fejlődött. A fúzió lehetővé tette a nyomda, könyvkötészet, vonatozó slb üzemeink legmesszebbmenő versenyképességét árak, minőség és kivitel dolgában.
A fúzióval kapcsolatban a Zalai Közlöny impozánssá bővült nyomdájának az eddigi épületben való elhelyezése
az Irodák átcsoportoeilátát tette szüksigesei.
Ai átalakításokkal kapcsolatban sikerüli a szerkesztőséget, kiadóhivatalt és nyomdát újból koncentrálni. A kiadóhivatal klköltözködöll a nyomdahelyiségből és ugyanolt az udvaron lévő másik épületben nyert elhelyezést. Ugyanide költöztek át a szerkesztőségnek eddig Sugár-Ili 2 sz. alatt volt Irodái Is. Az éjjeli szerkesztőség (es\'e 9 tői) természetesen ezután Is a nyomdában marad.
Nyomdánk és összes Irodáink tehát málól fogva a FJul 5 sz. épületben (Korona mellett) vannak
Telefonszámunk le megváltozóit.
Az üzem akármelyik részével bármikor lehet beszélni, ceah a 78-ae számot kell hlvnl, honnét háziközpontunk kapcsolja kívánság szerint a szerkesztőséget, kiadóhivatalt vagy nyomdát.
leghosszabbitottok és kezdőkre is kiterjesztettük a „Zalai K&zjöny" nyári fényképpályázatát
Hat dijat tüzünk kl a legjobb nyaralási, week end is egyéb nyári felvitelek beküldőinek
Szeptember 10 én lejári a Zalai Közlöny nyári fényképpályázatának határideje. Tekintettel a még kedvező folo időre, pályázatunkat négy héttel meghosszabbítottuk.
Közklvánságnak engedve, a pályázatot két részre osztottuk: kezdik és haladók pályázatára. Igy a 6 dil közül is 3 a kezdőké, 3 a haladóké lesz.
A pályázat felté\'elel:
1. Az amatőr ténykép versenyen részt vehet bárki, ukl nem Iparszerben fog lalkozlk a tényképezésnél.
2. Pályázni kizárólag saját felvételű képekkel (negatív kívánatra bemutatandó) és nagyításokkal leheL A nagyításokhoz sz eredeti felvétet ls mellékelendő. A képek kidolgozása történhetik totókzaküzlelben.
3. A pályázóknak a fényképeik hátlapjára leiigét kell írni. Egyidejűleg a fényképekkel egy lezárt borítók adandó át. A borítékon ugyanazon Jel-Igo ée a fényképek darabszáma fel-legyzendő. A borítékban a pontos clm helyezendő cl. A borítékot a bíráló bizottság a képek blráláaa után bonthatja fel.
4. Az egy-egy Jollgés fényképek együtt kertiinuk elbírálás alá. Blralat tárgyát képozl a helyes táigy megválasztás, Jó felvétel és szorgalom ls. Egy-
auialőr csak egy Jeligével vehol t, de az ejry Jotlgóre beküldött képekhez bármikor ujakat Is lehet be-
küldeni ugyanazon Jelige alalt
5. A fényképeket a „Zalai Közlöny" szerkesztőségében, vagy Szabi Antal fotószaküzletében lehet leadni. A fény-
képek Szabi Antal kirakatában kerülnek kiállításra. A verseny után az ö»z szes képek kiállítási helyiségben lösznek közszemlére kitéve. A kópoket közszemlére való kilétei után a tulajdonosok visszakapják.
6. Versenyre kerülő képeket ajánlatos felkaschlroznl, esoüeg oslnoa tablóra helyezni. Egy-egy tablón tetszés szerinti képeket lehet elhelyezni.
7. A verseny 1931 auguwstus 10-én vette kezdetéi és ü hónapig tort.
8. Bíráló bizottságot a Mai Közlöny\' szerkesztősége Jelöl kl. Tagjai: egy feetőmüvé«, kél amatőr fényképész, egy az.krényképész éa egy foló-keres-kedő. A bizottság Jelölt kl az egyes dllak nyerteseit, mig a további lü legjobb amatőr dicséretben réezesül. Az eredményt a „Zalai Közlöny-ben közölni fogjuk.
A pályázat dijai :
I. díj: utalvány 30 P értékű toló-
cikkre,
II. díj: 10 kötél Verne-regény dlsz-
kölésben,
III. díj: utalvány 16 P értékű fotó-
cikkre,
IV. díj: a „Zalai Közlöny egynegyed
évi előfizetése,
V. dll: utalvány 5 P ért. totócikkre,
VI. dl):: egy doboz névjegy borítékkal.
Az I , III. és V. dijakat Szabó Antal
lotóüzlele adja, azok ott lesznek beválthatók, a többi a „Zalai Közlöny
dijai, \'
*
A legutóbbi .Milyen szép Nagy kanizsa?" pályázatra készült (elvé lelek, amennyiben tulajdonosaik beküldik őket, résztvesznek a most hirdetett pályázatban.
csak kiaebb jálékok vannak megengedve, amikkel a virágokban kárl nem okoznik.
- Hogy
a Husztl téri Iskolának kis udvara van, — folytat\'a a polgármester — ahol a 10 peices szünetek alalt a gyermekek alighogy elférnek és Igy játszhatnak, ennek a megold tsa Igen egyszerű. Nem kell más, minthogy az Igazgató intézkedjék, ltogy a gyermekek az oltani térre menjenek. Ennek semmi akadálya nincsen.
Az élelmicikkeknek, a süteményeknek. pereceknek be nem fedése
és a közönség által való összefogdossa kihágást képiz. Minden élelmi cikkel le kell takarniI E\'rt rendelkezés van. Aki ilyel lát: Jelentse Hl Egy-két szigorú büntetés után megszűnnek az etéren fennálló panaszok.
A városi kertészei ügykörébe eső panaszok dolgában megkérdeztük Erőss R;zs5 erdőmestert, a-i a következőket mondta:
A suszteréi lé három fája nem vithlány miatt szárad, hanem beleg, odvas fik, amikel fegyelmezetlen és lelketlen emberek valamikor megfaragtak. Mindhárom fa ki lesz cserélve
A sétatéri sOvénykapu elzárására elkészüli a rendes, masszív kerítés. Most már cuk a közönségen lordul meg, hogy olt többé a gyermekeket baj ne érje.
Több kegyeletet a kórházi ravatalozásnál1
Főszerkesztő Uram, nem ludom, helyt ad-e toraimnak nb. lapjukban, de ha nem adna is, kérem, vizsgálja meg panaazomat éa lr|on a tapasztalatairól a maga tollával, mert amiről Informálni szerelném, szomorúan és mindennap aktuális.
A vlrosi közkórházban elhaltak fel-r.i vatalozásáról van sió, SicrkeBzIŐ U. I
Meghal valaki. Kiviszik a hullakamrába. A szljácsos kórházi koporsót leteszik a főidre. Oll s fö don fekszik a halott a koporsóban, gyalupadok és szerszámok kőzött, \'T-i r cssk el nem viszik a temetőbe. Tessék elk\'pielni s halál amúgy Is vigiszlaan és zord ténye mellé ezl s Kegyeledelen, ridegnél fs érzéstelen\'bh .ravatalozást.* Tudom, a kórhlz nem ravatalozhat. De két bakra, egyszál deszkára legalább mégis csak feltehelné azt a koporsói. N m kerülne az pénzbe, csak egy kis lörödés kellene hozzá.
Tegyen valamit ebien ax ügyben, S erkeszlő Ur és sokak hálája log 0 i felé szállhi.
Egy gyászoló asszony:
BENCZE MAGDA
soáera
aa **
FUZ O
Szalonja NAGYKANIZSÁM
Crzaéb«t-t4r 4.
(Régi pislával szemben).
____ZALAI KÖZLÖNY_
Jó minőség választékos izlés divatos szabás olcsó szabott árak
kabát
tulajdonságai.
1931. szeptember 13.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Szeptssnb. 13, vasárnap
Kóm. katolikus : Notbuiga. Protestáns: Ludovlka. Iz/aellta : Ttart hó 2 w
Clyónyezertárl éjjeli szolgálati I hó végéig a Merkly-Belus gyógyazeilái
Fönt 12.
Várost Silnház. .Meiék sz írógépről-Sxomaházy litván regénye németnyelvű hangoslilmen. Elóadás 3, 5, 7, 9 órakor, Uránia Mozgó. .Szemérmes a feleségem", vígjáték. — .Sorsok s ferge-tegben"; vadnyugati történet.
Űőzf&rdó nyitva reggel t> OiAt.il mi . 8 óráig (béttó, szerda, pintek délatán, kedden egász nap nőknek). Tel.: 2—II.
Szeptember 14, hátffi
Róm. katolikus: + leim. Protestáns:
Szerénke. Izraelita : Tlarl hó 3. •
Városi Színház. .Hadzil Murit-, vl lághlrü regény. — .13 hói", Konrsd Veldt atrakclója.
— Herceg Eszterházy Pál Zalá-ban. Az Eszterházy hetcegi hitblzo-mány ura, herceg Eszterházy Pál nemrégiben Zalába érkezeti a hlt-bizomány központi tisztjeivel, hogy megtekintse zalai birtokait.
— A Balatoni Társaság országos elnöke, báró Wlasslcs Tibor Balatonfüredről, ahol a nyarat töltötte, visszatért Budapestre és a legrövidebb Időn belül összehívja a Társaság elnöki tanácsát.
— A városházóról. Dr. Fára József Zalavármegye főlevéltárnoka szombaton hivatalos ügyben Nagykanizsán tartózkodott és-hosszabban tárgyait a polgármesterrel.
— Hlmlő-oltás.Nagykanizsán ma, vasárnap délután 2 órakor lesz az utóhimlöoltás a városházán, Klska-nizsán ugyanekkor a templomtéri iskolában, Az utóoilásra azokat a gyermekeket kell elvinni, akiknek a beoltása a májusi oltáskor bármi okból elmaradt.
— Rehabilitáltak egy volt rendőrkapitányt Pécsről jelentik: Rigó Jözsef volt kaposvári városi rendőrkapitányt a kommünből kifolyóan a törvényszék elltélle, többek között állásvesztésre. Tizenhárom esztendő elmultával Rigó lizsef újrafelvételi kért, ennek alapfan a törvényszék fel is mentette az ellene emelt vád és következményei alól. Az ügyész fellebbezése folylán az Ugy a pécsi lábla elé került, mely most tárgyalta az ügyet és helyben hagyta a törvényszék ítéletét. A felmentő Uélet jogerős.
r- Miniszteri elismerés. A kereskedelmi miniszter Horváth József sümegi ipartestületi jegyzőnek 25 éven át kifejtett eredményes működéséért elismerését fejezte kl. ,
= Vásznat, siffont teljes bizalommal vásárolhat Stnger divatáru-házban.
MEGYEI
KÉPVISELŐKET
keres tlókeló, Jól bevezetett kfll-lóldl pneumattkgyár mindennemű pneumstlk éi különböző mái mtl-•isKt cikkel téliére, kik ugy s megyei kereskedóket, mint autótulaldo-noeokit látogatni képesek adják be ajánlatukét „biztos exlstencla-\' eltgére EretSa Jáxssf hlrdetó Irodájába. Budapest, VI, Teréz, körút 31.
— Félszázados érettségi találkozó. Az 1881-ben a nagykanizsai piarista gimnáziumban végzett Ifjak az Idén szeptember 8-án tartották meg ugyancsak Nagykanizsán 50 éves összejövetelüket. A 23 érettségizett diák közül már csak 9 él. Ezek közül Is csak 5 en jöttek el: Dr. Tarlós Qyörgy ny. államtitkár, dr. OSttinger Rijner ny. táblabíró, dr. Éhn Kálmán v. országgyűlési képviselő, dr. Oáspár Imre vármegyei főorvos és Markos Qyula v. országgyűlési képviselő és szerkesztő. Távolmaradásukat kimentették Topler Oyörgy birtokos, dr. Kiss Oyula főorvos, birtokos, Femvessy Ede fő-esperes és dr. Fehér Henrik főorvos. A megjelenteknek Markos Oyula tartott hálaadó Istentiszteletet a felsőtemplomban. Délben kedélyes ebéd közben elcsevegtek a kedves régi elmúlt időkről és elhatározták, hogy 5, év múlva Ismét összejönnek. De összejönnek minden évben Is ezen-tul, más más iskolatársnál.
— A keszthelyi prémontrel reálgimnáziumba az idei tanévre jóval több tanuló jelentkezett, mint az előző évben. Különösen az első osztályt rohamozták meg a jelentkezők. Az elBÖ osztályban 75-ös lét-
számmal kezdődöli meg a tanítás. A első négy osztályban a tavalyihoz viszonyítva harmincnál többel emelkedett a tanulók száma. Az összes tanulók létszáma 391.
— Jótékonyság. A Mlsszióaház Napközi Otthona Javára augusztus hónapban belolyt adományok: Száva Nán-dornó 5, Lemburkuvlcs Alajos 4, Buulz Andornó 2, N. N. 6 pengő. Természetben: Somogyi Oyulánó 3 kosár körte, 1 kosár alma, Sóllyei Teréz 1 zsák körte, 1 zsák alma, UJnópI Klek Ernónó 1 kosár főzelékféle, 1 kosár alma, Kovács Sebestóriy Miklósáé 5 zsák alma, 8 és tél kg. méz, klr. ügyészség 62 kg paradicsom, Qyenee I.aJOBnó 4 kg. szllvalz, Blltera Béláné 2 kg. cukor, 2 kg. búzadara, Székács Pál né 4 kg. kenyér, Haba József U drb galamb, Vlda I.ajos 5 drb görögdinnye, N N. Sóska éfl zöldségféle, Ziegor Antalnó 8 drb különböző gyormokruhácskák, 1 pár cipó. 1 pár papucs, 1 sapka. 2 pár sokní. Augusztus hónapban 1333 adag obédet osztottunk kl az egész nyár folyamán la len-tartott népkonyhánkon. Minden logcse-kólyebb adományért ezúton fejezem kl leghálásabb köszönetemet a neniesszlvü jótevőknek, kik adományaikkal lehotővé tették a tentl ételadagok kiosztását. A közelgő télre való teklntottel Ismételten kérem, hogy szívós adományaikkal segítségünkre lenni szíveskedjenek. — rönöknö.
— Ha Budapestre utazik első útja legyen a fényesen átalakítóit és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megftlrödhet, hanem Jól meg is reggelizhet.
3
MaghQlésbél származó
betegségeknél, csúzos, köszvényes és idegfájdalmak esetén a Togal tabletták segítenek. Kérdezze meg orvosát I — Minden gyógyszertárban kapható. — Ara: P 180.
Szeptember 13., vasárnap SmomaodMcy látván
regénye németnyelvű hangoslilmen :
Mesék az írógépről
Békffly—Lajthay opemltje. Zenélét Ábrcháa Pál komponálta. Rendezte: Wllhelm Thlele.
Főszereplők: Ranáta Mailap, Nenasss Thlmla, F. Srsssart. Előadások a, S, 7 és a órakor. Rendes helyárak.
Szeptember 14., hétfA Szeptember IS., kedd
HADZSI MURÁT
TalaxtoJ világhírű regénye. Fóizereplók : BSoajukln, Ul Dagooar, Don kásák kéraa.
13 hős
(Az utolsó század)
Attrakció. Főszereplő: OursS Vetél, Előadások B, T és a órakor.
URÁNIF)
Szeptember 13., vasámsp
Szemérmes a szeretőm
Vigjálék 8 lelv.
Sorsok a forgatagban
Vadnyugati történet 8 lelv.
az
AKCIÓ
2-|-l csöves váltóáramú hálózati hangszóróval egybeépített készüléket.
Kaphatö Kiülni iMiiMetölKii.
"" Oyártja:
mmm u, mim.
ZALAI KOZLONT
1931. szeptember 13.
Szigorúan büntetik a lakásbejelentések elmulasztóit
Nagykanizsa, szeptember 12 A nemrégiben kiadott belügyminiszteri rendelet értelmében a kötelező bejelentések elmulaszlása miatt özönével adja kl a rendőri Kihágás! bíróság a bünletőparancsokat. A bejelenlés kötelezettségének az ország egész terű leiére kiterjesztéséről szóló belügyminiszteri rendelet szerint ugyanis minden magyar állampolgár köteles bejelenteni állandó lakhelyének végleges, valamint 3 hónapon tul terjedő megváltoztatását, (elköltözés, beköltözés) továbbá életének 19-ik évébe való belépését azon év január 31-lg, amely évben be (ogja tölteni. Ha léhát valaki 1932, márciusában lölli be a 18. életévél, akkor ezt köteles már 1932. év január 31-ig bejelenteni abe|«lenlöhivalalban.
A be- éa kl|elenlés meglöiténteért nemcsak a bejelenlett fél, hanem a szállásadó Is felelős, ezért 0 is aláírni köteles a be- és kijelentő lapokat.
Ez az ujabb miniszteri rendelet nem érinti azt a régebbi rendeletei, amely szerint még azt Is be kell Jelenteni a bcjelenlőhivalalban, aki csak 24 órára száll meg valakinél. Különösen ennek elmulasztása ad rengeteg munkát a rendőri kihágásl bíróságnak, amely könyörtelenül megbünteti a bejelentést elmulasztó szállásadót.
A bejelenlések megszigorításával épp a közérdeknek akar szolgálatot tenni a rendőrség, hogy llymódon megfelelően ellenőrizni ludjon minden, a városban megforduló idegent. Közbiztonsági szempontból tehát óriási jelentőségük van a bejelentéseknek és épp ezért az ezeket elmulasztó szállásadókat szigorúan bOntetl a rendőrség.
Az uj belügyminiszteri rendeletnek igen sok 18 éves nem lett eleget, miért ls jelenleg több, mint 60 bün-tetóparancsot bocsájtott kl a rendőrség.
A kölelezö bejelentések elmulasztását 200 pengőig terjedő pénzbüntetéssel torolja meg a törvény.
= Nyelvoktatás. Bécsi egyetemen végzeit lanulmányai ulán, német, francia és angol órákat ad kezdőknek és haladóknak: Balla Klári, Csengery-ut 8.
- Betörés a Zrínyi-sporttelepen. Szombatra virradóra ujabb betörés történt Nagykanizsán. Szilágyi József tlazlliclyelles, aki mint pályagondnok kinn lakik a Zrinyi-sport-telepen, szombaton reggel feljelentést tett a rendőraégen, hogy az éjszaka folyamán Ismeretlen tettes betöri a Bzobájába és onnan elvitt 3 pár futbaliclpőt és egy Ismétlőpisztoly!. Szilágyi József szobája a tribün alatt van. Pénteken éjjel nem tartózkodott otthon, szolgálatból éjjel 12 óra tájban ment haza és ekkor legnagyobb meglepetésére kifeszítve találta a szobája ajtaját A betörő ugyanis még csak álkulcsot sem használt, hanem egyszerűen kifeszítette az ajlól. A rendőrség megindította a nyomozást.
= Táncest. Ma este 8 órakor a Kaszinóban Össztáncot tarlók. Különóra egész nap. Oábor lánclanár.
— Felülvizsgálják as autókat <a motorkerékpárokat Nagykanizsán. A nagykanizsai rendőrkapitányság felhívja a gép]ármUtula|dnnoeokat, Igy az autóval, mint motorkerékpárral rendelkezőket, hogy gépjármüveiket Bzeptember 16-án délután 3 órakora fémipari szakiskolában szakértét felülvizsgálás végett mutassák be. Azokat a bérautókat, molye-ket ebben az évben már felülvizsgáltak, nem kell bemutatni, csak a magánhasználatban lévfl autókat éa motorkerékpárokat. A felülvizsgálás díjtalan, ha azonban a szakértő hibát talál, akkor meg kell Űzetni. A vizsgálatról való Indokolatlan elmaradáa a gépjármű kitiltását vonja maga után.
— Hetvenezer pengővel csökkentették Zalaegerszeg költségvetését. Zalaegerszegről felentik: A város takarékossági bizottsága már napok óla vizsgálja felül Zalaegerszeg költségvetését és eddig mlnlegy 70.000 pengő megtakarítási lehelőséget állapított meg. A takarékossági bizottság hétfőn fejezi be munká|ál.
= A külkereskedelmi mérlegünk aktiv tételei közölt mind nagyobb szerepet játszik a nemesitetl magyar báránybőrök kivitele. Ebből a cikkből egy nagy magyar gyár hatalmas téleleket küld szét a világ minden Iájára. A SchOtz Áruház ettől a gyártól nagy mennyiségű exporlra szánl elsőrangú minőségű báránybőit vásárolt, mely prémeket a szezon tartama alall meglepő olcsó árban árusítja.
— Méteres pontyot fogtak Keszthelyen. Tudósítónk írja: Ritka horgász-szerencse érte Novai Imre ny. jegyzői, keszthelyi sporthorgászt. A strandfürdő melletti horgászó helyén egy közel méter hosszú s 15 kg.-ot meghaladó sulyu ponty akadt a horgára. Horoggal mostanában nem fogtak ekkora pontyot. Érdekes, hogy Novai Imre ugyanazon a helyen kb. 5 hét óla nem fogott egyetlen halat se.
Állott állapotban levő lik él llll
anyák a természetes „Ferenc liuel
keserűvíz használata állal rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. A modern nögyógyllás főképviselői a Fereno lóztef vizet igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül halónak találták. A Fereno liuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben kapható.
Irodának
vagy
miihelynek
alkalmas 2 helyiség o\'csón kiadó ■ táros közepén, azonnal.
Cím a kiadóhivatalban.
— Kiégett egy ház és az egész gazdaság. Keszthelyi tudósítónk írja: A régi elővlgyázallan építkezésnek Vindornyalakon egy ház lelt az áldozala. Sas Ferenc földműves-napszámos házán nem volt kémény s a fűst a kürtön keresztül a padlásra távozott el a takaréktüzhelyröl. A kürtből kipattanó szikrától meggyulladt a tető belseje s leégett az egész lakóház a mellette levő Istállóval és pajtával egyült. Az elégett épület és az elpusztult takarmány értéke 2300 pengő.
Szép angol szöveteket Stnger divaláruházban vehetünk.
— A Képzémávéazet szeptemberi száma. A Gyöngyöst Nándor dr. szer-keaztéaében megjelenő Képzőművészet, művészeti folyóirat ezúttal a szokottnál ls gazdagabban Illusztrálva Jelent meg. Hatalmas képanyag kísért azt a két cikket — Jajczay János dr. éa a szerkesztő írásait. — melyek összefoglaló elme Budapest szobrai az utolsó 10 ívben. A cikkírók méltatják a Székesfőváros helyes Irányú művészeti tevékenységét és megállapításaikat az emlékszobrok, dlszazobrok, síremlékek és egyházi szobrok hosszú sorának reprodukaláaá-val Igazolják. A főváros szobrain kívül Kunwald Cézár finom művészetét ls Ismerteti a Képzőművészet Uz pompásan sikerült reprodukcióban. Az állandó rovatok egéazlűk még kl a nívó* folyóirat tartalmát, mely azoroa kapcsolatot tart aktuális művészeti életünkkel. A Képzőművészet évea előfizetési dija 24 pengő.
— Hol vegyünk bútort? Bútorvásárlásnál legfontosabb a cég megbízhatósága. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az évlizedek óta közismert Kopstetn bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Mlklós-u. 4, ahol a modern kor minden igényeit kielégítő óriási választékban találjuk a legegyszerűbb, de jó kivitelű polgári bútorokat, valamint a legkényesebb Ízlésű díszesebb berendezésekel. A bulorok kívánatra legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kaphatók.
A legsúlyosabb megbetegedjek rendszerint a megjelölt helyeken lotdulnsk elő.
Vigyázzon az emésztéséről
Köztudomásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többi szerveket: tökéletes emésztést biztosíthat, ha regedéi vizet iázik. lü£*
Épfiletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnflzem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épületfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtóit és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre száílit:
Dukász Ferenc épületla, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése
Wsgykanlzma, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290, szám.
smrtin
A mai bajnoki mérkfi-xések birói
I. osztály: Zrínyi TE—13 Bocs-kay FC, bíró Bárány. Ékszerész-Barakk, biró Flumborl. Klskanlzsai Levenle—KAOSz, biró Izsák.
II. osztály: Zrínyi—Hunyadi, biró Cvetkó. Törekvés—Bástya, biró Németh.
VároskOzi asztali tennisz-mérkőzés
Keszthely, szeptember 12
(Saját tudósttónktól) Keszthely és Tapolca asztali Annlszezői városközi mérkőzésen mérték össze erejüket. A ping-pong versenyt Keszthelyen a Hullám szálló nagytermében tartolták dr. Iwslts Imre rendezésében. A tapolcai versenyzők erős fölényben vollak a keszthelyiek feleli. Különösen Schwarz István remekelt a verseny folyamán.
Részletes eredmények:
Férfi egyes: 1. Schwarz István (Tapolca), 2. Löwlnger Imre (Tapolca), 3. Reischl Rafael és Iwsits Imre dr. (Keszthely).
Férfi páros: 1. Schwarz—Lövlnger (Tapolca), 2. Reischl—Oppel (Keszthely)
Női egyes: 1. Kolosváry Erzsébet, 2. Oppel Vilma.
Motoros-halál
Budapest, azeptember 12
Schmlnkei az idén számos sikerrel dictekedhetö motorkerékpáros tréning közben oly szerencsétlenül bukott, hogy rögtön kiszenvedett.
(Levente-kupa mérkőzés) Tudósítónk írja: Keszthely leventecsapata ma, vasárnap játsza második bajnoki mérkőzését a vármegyei levente kupáért. EIlenfele a keszthelyi uj futballpályán Balatonfüred levente-csapata lesz. A keszthelyi leventék első mérkőzésüket fölényesen nyerték Sümeg ellen, legutóbb pedig eldön-tetlenül látszottak a Keszthelyi Tö-rekvéstef. Igy a mérkőzésnek a keszthelyi csapat a favoritja.
(A Keszthelyi Törekvés), amint tudósítónk írja, díszes éremmel jutalmazza teniszversenyének és házi uszőversenyének győzteseit. Az érmeket ma (13-án) déli 12 órakor a városháza tanácstermében osszák kl.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
r iiaii:
Klrály-ntea 34.
asi-t
Telefon 310.
1931. szeptember 13.
Zalai közlöny
közgazdaság
Danántul kereskedői nagygyűlést tartanak Szombathelyen
A Szómba helyi K: esked k Tár-sulala kezdeményezésérc tervbe vették Szombathely :n egy kereskedő nagygyűlés megtarlását, mely összegyűjtené a Dunántul kereskedötársa-dalmát, hogy megvitassa helyzetéi.
Az elflkésziiő munka hatalmas tempóban túlad előre. Qyir, Sopron, Veszprém, Szekszárd, Pápa kereskedői jelentették be eddig részvételüket a nagygyűlésre, melynek kerete egyre bővül.
A gyűlés főképen a gazdasági válság folytán bekövelkezcil intézkedésekkel akar foglalkozni, Igy a hiteligénylések, deviza szükséglet, a felemelt forgalmiadó stb. által előállolt helyzettel.
A nagygyűlés előkészítő bizottsága megfeszített munkával készül a nagygyűlésre, mely egyike lesz a kereskedő: rsada\'om legnagyobb meg mozdulásainak.
A gyü\'és október 4 én lesz Siom-balhelyen.
Forgalmladó-váltság alá eső áruk bejelentése
(A forgalmi adóhivataltól) A m. klr. minisztérium 4800/1931. M E sz. rendeletével az általános forgalmiadó ku\'csát 1931. év szeptember hó 14 lől kezdődőleg 3 (három) százalékra emelte fel.
Ezzel kapcfolslossn fe\'emelte az eddig megállapított idóváltságok kulcsát is. A rendelet Intézkedése szerint tehát mindazon adókötelesek, akik adóvállság alá eső áruk forgalombahozásával foglalkoznak, az 1931. szeplember hó 12 én üzlet-zárás után készletben volt, fjrgalmi adóvállság alá erő áruk mennyiségét (ideszámítva a bizományba kl adolt áru! is) 1931. szeptember hó 30-ig bezárólag a forgalmi adóhivatalhoz írásban tartoznak brjelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell az áru nemét, egységenkénti és összesített forgalmiértékét (eladási árát), továbbá azt, vájjon sz áru belföldi, avagy külföldi eredelű e.
Bejelenlésre köteles cikkek a kö vetkezők: Tflrelőanyagok, cukor, gyufa, cukorks, csokoládé és sütemények, gyarmatáruk, üveg és agyagipari termékek, bőripari termékek.
Kéri egyben a forgalmi adóhivatal a szakérdekeltségek vezetőit, hogy s vezetésük alatt álló egyesület, cso-
port stb. tagjilnak ügyeimét kü\'ön is hiv|ák fel a mlnltzteri rendeletben előirl kötelezel Iségeikre.
A vasúti árudd Qgye a kereskedelemügyi miniszter előtt
A nagykanizsai Fützerkereskedök Egyeíűlete a Duna—Száva-Adria Vasul igazgatóságihoz fordult pinaszávai a vasul! áruda illegitim versenye tárgyában. Ai egyesület vezetősége, nviulán a kérdés még mindig nem nyert elintézési, panaszával a kereskedelemügyi miniszterhez fordult és az ügy támogatására felkérte dr. Kállay Tibor és Rassay Károly képviselőket, valamint a budapesti központ elnökségét. A minisz-leiiumhor Intézett beadvány Ismerteti a sérelmeket és kimutatja, hogy végeredményben cBak igen csekély előnyt lud az áruda tagjainak nyújtani, ami s kereskedelemnek okozott károkkal nem áll arányban. Ezzel tizemben annak megszüntetése esetén a kis jOv.-délmü alkalmazottak szociális helyzete lényegesen javítható volna, anélkül, hogy ezáltal a vasút terhel növekednének, mert az esetleges javadalmazási többlel a vasúttársaságnak fuvardíjakban, az államnak ptdig adókban, vagyis kétszeresen visszatérüine. Az adóbevételek fjkozására Irányuló kormányprogramul eltekintve is, nem
Építészek, kómfivesek és építtetők figyelmébe I
Ujabban az Eternit MOvek mindennemű csöveket ho tak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül elönyösségUkníi fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bu\'orok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger fa és Fia takereskedő cégnél kaphatók,
hot mindennemű deszka, léc, épütetla, velsmlnt egyáb építkezést anyagok ■ upl ánát la aloaóhhaa szsrsilistlk ha.
Mindennemű enyvezettlemezek állandóan rsk\'áron Hajópadlógyáilásésbérgyal.iás Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Teleion: S37.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETÁNCI gyógyvizet
igyon.
Kapható: Kövesl Henriknél, Nagykanizsa.
NAGYKANIZSÁN
40 szobával, hideg-meleg vlz, gőzfQté?. Lift. Autógarázs. Caffee Restaurant.
Mérsékelt Arak.
Tulajdonos:
Kiss Ernő.
lehet kétséges, hogy a kereskedelemügyi miniszter az anomáliák sürgős és gyökeres megszüntetése iránt most már intézkedni fog és a kereskedő-társadalom e régi súlyos sérelmének Ugye végre nyugvópontig jut.
■ BilT tol \\rn\\ wmmrl
Kitűnő állapotban lévő személy- és teherautók
Dilién leszállított lukul
írja tel elmünket, mert nem tilidelünk
állandóan. Kérjen prospektust. Autószalon, Budapest, Vilmos csá-
szár ut 26. Oaragetelep: Budapest, V.,Váczl-u 80
Megindult a tűzifa-szállítás Zalából
A nyomott gazdasági helyzetet a vasutak teherforgalma Is száz százalékig érzi. Mis években ilyenkor ősszel már aiegnsgjobb mértékben folyt a gabonaszállítás és az egyéb mezőgazdasági termények vasu\'i fuvarozása. M j$t a gabona-siállitás, a gabonakereskedők túlzott tartózkodása mlatl jóformán a minimumon van. A szombathelyi üzletigazgatóság forgalmi és kereskedelmi osztályának vezetőjétől nyert információ szerint azonban az utóbbi időben nagy tempóban indull meg a MÁV vonalain a tűzifa, szállítás. KülOnó-sen a zalai erdökilermelisekböt szállítják a tízifát hosszú tehervonatok kai szél az országba.
Kiadta: Dálíutlal Rynmda es Lapkiadó Vállalat, ftELgrkaiáUsáa. Felelős kiadó: Zalai Károly. latcrartMn telelőn t Nagykanizsa 7S. sz.
-"ts 30*101/4 Loadea 14 91"/á, Nswrort .1 2S7Vs, Brtlseel 7140 AUeao XII, y- \'fid 4640, AmaMc^m — —, tfedhs 150 50, Wien mi loSs S7I, Pite l5*lM/4, Varsó 57 43, BadatMt M-MVl fa -nad 004. Bokaieat IWi
VALUTAK
Aalál L 37*70-28 00 Sitílh. 7900-80-00 C«kk. 16-92-17*06 IH.k. 162-20 IÍS40 Utaár 10*01-10-11 MKr 571 75-576-75 francia L 23*60-22 80 Holt. 229-50231*30 Latgyal 8370-64*20 Len S-39 1*44 Lsvn 4*10-4*18 Ura 29*65 2990 Márka 18500-136*06 vorvét 153*50-153-70
l\' e<<a -■-•—
fcsMP. 8000 80*60 * \'M-t I. l!0*90.lll\'80 S «*\'k. "S2-70-W3-90
DEVIZÁK Aa*. 22940.331*30 Seáarád 1004-10-10 Veoia 135*25-130*05 ItSlI ti 79-15-79 S5 ■akut S-SO-Wt Kopaak. 162*30-153*80 Loadoa 27-69 27 SS 50*00-5 i*00 3B-80 39 96 Mewyor 5698 ) 73 20 Oszló 163*30-15330 Párta 22*33 22 48 Prága 16-88-16 96 Saófi 4*12-4\' 10 Stockh, 163 46-BS-46 Varsó SS 80-64-30 Wien 8007-80-67 ZSrlflh 111-10-11180
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhetó s lyakok tojáshozsms. Egy tynknsk nsponts csak 6 dekát kell sdul. 1 kgr. á s 30 Iliiéi.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husiiul, vérllut, csukamájolaj, soysbaO-dara, kfltes, bura, zab, árpa, tengert, buzskorpe stb.
Madáreleségek:
(Kevert msdáreleség. kendermag, kiasa zottub, fénymag, édes repce, aslátf mag stb.) t
Futor
vegytluti, konvhasót tartalmazó síén-savas talurminymétx.
P e k k
„D" vtlsmtn készítmény. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növány-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság mellett. Teleion: 130. I <43 _
Bútorvásárlás bizalom dolgai
ín nem fiirdfe/eK soKai.
Reklámom a Jó bútor és ponlos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem Jóhlrneve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, volt Szarvas szálloda
(Erzsébet, tér 18. szám.) Saját Kárpitos éa aoxialos mUQely.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. B2«pletnber 13.
apróhirdetések
Ai laUkWW dija 10 W lováby nd dl|. 3 piíer. Vrnto- fc 1,21. M 0U4r. inladfu toiábM "« dija • J,..<U. «• |I>M,. 10 ..«« » A"«f. további ..é dll« • prrei-. cauií . nü»d.«i ««-Ugabb bfiakMI állo u« Hl uWuk ,«i«IIUia.
AlUat kamttuk SÓ* ..frimlnr mnlehmk 5 fö/; pniiöö oumffu ajui • feloslcgoa ktfnyMl^ —dmldMf
•IkerUle*. w>e«/í ol«r«
Caengery-ulca*18. alatt 774 Ll-01 3460
bútorozott különbé Jiralu utalt szoba azonnal kiadó Arany Jánot-
utca 4.
4300
MM eladirihoz ügyea, |ó megjelenésű ■gynttkflt lehreazek. Saabó Anlal rádlóoaztálya.
4161
■laakk, 2 szoba, konyha ós mellékhelyiségekből illó, még adómentes, víz-vezetékes csalid! hizat keresek megví ■ leire. AJinlalokil a kiadóhivatalba kérek.
IkMII, teljesen modern, azép, kltUnó mlnóségü eladó KUlaludy........
/■ulca Ij/c. 4171
--leszállított viteldíjért modern csukoltat, Kaufmsnn IVaakail rendeljen. Telefon 167. EJJel 671. 3444
H Mayak flayalsseáka I Paplanokat a legszebb kivitelben (a azok itdolgozáait elvállal|a Jutányosán - Freundllchné, Fó-ut 16.__3678
Kirakatot utcai helyiség koltssak, vagy l azonnal kiadd Király ulca 34.
4169
Kálmáabank mellett.
Elegánsan kataraaaH utcai szoba lllrdoasoba haaanálalUI október i-re kiadó Rpagoayl-a. 8. _4181
Paketa as.rglt tóvárosi nívón álló divatszalonja tanulókat telveaz Fő-ut 22. 3688
Fáaxkgloagat bekebelezésre minden öaa tagban a legelónyOaebben (a leggyorsabban folyóalltat Aoaiál l.aáo pénz-kOtcaöaközveUtó Irodája Nagykanlaaa, Horthy Mlklóa-nt 2 azám. 2611
Két, eaelleg három azép kUlOnbeliratu lurdőszobi\' \'
fnrdöazobival, bútorozva, vagy anélktu, Horthy Miklós ut 16. ssam alaít 41o2
lábbelit veazek éa eladok Kívánatra házhoz megyek. Fischer, Kiraly-__ 3946
Bátrak, 5, 4 éa 3 szobás sssagáia-
késak, több nagyobb es kisebb Jovedel-mezó Mrkáaak, aaaalalaa- •• Hala Hsának, >t>a4|llk. Bírlak Zels-bsn 600, 116 éa 160 hold, loiasgrbaa apo, 123, M0 éa 80 bold, Flr.4 mellett 50 hold, kaataraal Járásban 2j, bv, lu áa 100 bold birtok, Basssaadááess 30 hol, laakaakqysa 12, 8, 5 éa 2 hold, rslnden birtok megletető épületekkel, .laae* ■■!»■ somogyi nagyközségben uj laUkéaaal, 4 hold Kiddel, najtSr Wsaágben 8 szobás ház, I.UIU, pajta, 7 hoM HIMal olcsö árban elauók. — Bóvebbet Dafcaa* M,ku Ingatlan köi-vetlló Nagykanizsán, Szemere-u. 3. 3960
Kaatargapaáak, kéziszerszámok sürgősen eladok háromezer pengéért Nsgy-nanlzaán. — Weller, Buojpesl, Benczúrul" 8. 3993
Vágóit és caerip virág Horlhy Miklós ut 16. aaám alatt kaphalo. 4163
i Sugár-ut 12., emeleten egy, vagy kettó ur részere egy elegánsan ouiorozou utcai szoba azonnalra, vagy sicptember l»-re. 4149
I szoba azonnal kiadó —-Királyi Pál-utca 8. azám, ugyanolt sodrony-betétea gyermekigy eladó. 4148
Kartáaa.tnak megfeleló, 4—5 holdas isidet váiua közelében bérbe, vagy megvé-lalre kereaek. Dene Sándor kereaktdó ker-tész, Telekl-ut 86. 4143
Kényelmes caukoll, hat üléses Balok ssastéval garageból luvarozásl vállalok. Szántó, Caengery ut 6. Telefon 3-22. 8472
Iwaaek egy utcai azoba-konyháa lakást fUrdőazobával, vagy anélkül azonnalra, vagy október elsőére, ajánlatokat irmegjelóieaével kérem a kiadóhivatalba.
________4160
Jobb megjelenést! nó, magányos urnái haanaasUnti állás! keres Clm a kiadóban. 4169
Honvéd-utca 23. azámu biz sürgésen 4170
in
BIZTOS
eredményi csak ugy ér el, ha hirdetéseit a naponta
többezer példányban megjelenő, messze vidéken ls elterjedt ZALAI KOZLÖNY-
ben sdjs lel. Kiadóhivatal Fó-ul 5. (ai udvarban.) Tel. 78.
Elegánsan batoroiott szoba flhdő-erobenaazuálaltal kUdó — Caányl Láazló-ulca 8., emelet. 4168
Bár*ssMHtakáa lakásomat a városi bérházban november elólt ls átsdhatom. Somogyi Igazgató. 4120
3 szobás meáara lakás novemberre kiadó Szemere utca 4/b. 3963
Háláaaaka, gyermekigy éa többféle \' \' \' \' l eladók Petőll-ut 43. 4138
bútorok olcsón i
Pilma négyhónapos itvéazelt lajtlazta angol koca alaBá EOtvOe-tér 15.
4210
lalftn piacai, 7 hónapoa betanítón, egy Ida sparherd Julányéean eladó. Fürdőkádak, tllőkidak készen kaphatok Baksa bádogos éa vizvezetékazerelónél, Klnlzay-ulca 16. 4193
Egy azoba, konyha és mellékhelylségek-bőlálló lakáa Mirla-utca 2. aaám alatt
azonnal kiadód
4196
llaáá egy nagy utcai ás udvari lakás mellékhelyiségekkel november l-re Klnlzay-ulca 56. 4IT7
Egy magányon káa eladó Vöröamarty-ulca <16. as. 4i78
Sxaaskatkatlf belterületén modern emeletea bérház eladó. Fódelmea Vásártér 22. 4180
Klsselés íróasztal, ebédlő és háló viilany-cshlár, gyermekftlrdőkád, nyugágy és egy villanyóra, VörOemarty-u. 19. 409/
Vla.lt dpókét átUndóan veazek; kívánatra házhoz megyek. Hhschné, Csengery-ucca 20. 4192
Ksssalatt háromszoaáa modern lakás mellékhelyiségekkel november l-re kiadó Eötvös-tér 80. 4187
Oaaráp kályhák éa berakott tűzhelyhez felazereléa eladó. Kltlaludy-ucca 2&a.
4179
Használt aalnáali kb. 2000 darab eladó Szállngernél, Eöivöstér 31. 4197
Hunyadl-u. 28. azám alatt egy szoba-konyhás laáUha szeptember 15-re kiadó. Bévebbet a Ha|ó vendéglőben. 41t8
Kétszobia lakáa azonnalra kiadó Te-lekl-at 37. 4199
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19044/1931.
Árverési hirdetmény.
A városi Felsőerdö „Cseresznyés" erdőrészében tárolt 1880 ürm. tllzifát folyó hó 14-én d. e. 9 órakor a helyszínen nyilvános árverés utján kis tételekben eladom.
Nagykanizsa, 1931. évi szeptember hó 10-én.
4111 Polgármester.
NE KÍSÉRLETEZZEK!
A jó varrógép gyártása preciziósmunka!
Ezért nem tud minden gyáp varrógépet előállítani!
Singer varrógépek
azonban évtizedes tapasztalatok alapján,
kizárólagosan varrógépeket gyártó üzemben készülnek!
EZéRT ISMÉTELJÜK:
NE KÍSÉRLETEZZEK!
SINGER VARRÓGÉPEK
világhírűek!
Singer varrógép részvénytársaság
MQVMMIZU, FÓ-UT I. SZÁM
Pályázati hirdetmény.
A bagolai iskolaszék illemhely építésére pályázatot hirdet. Határidő: szeptember 18. Feltételek a somogyszent-miklósi plébánián megtudhatók.
^aSSHBBBBBHBBBHHBMBBnBIV^
A nagykanizsai klr. Járáablróaág, mint telekkönyvi hatóság.
3045/lk. 1931. azim.
Árverési hirdetmény és árverést teltételek.
Dr. Orley Oyörgy nagykanizsai klr. körjegyző végrebajlatónak Ssbján István, kiskorú Mayer Jánoa éa kiskorú Ssbján Oyörgy végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-al értelmében elrendel! a végrehatási árverést 103 P 04 f., 31 P 40 f tőkekövetelés, ennek 1930. évi Jullua hó 28-lk napjától Járó Wn kamata, 21 pengő 60 fillér eddig megállapított per ti végrehajtási éa kz árverési kérvényért ezúttal megállapított 15 P 67 tlll. költség behajtiaa végett a nagykanlzaat klr. Járásbfróeig területén levő, Felsóralk községben fekvő, s a lelaórajkl 809. tzl|kvben 39/a. 1. hrsz. biz, 33\'a. sz a. udvarral Ingatlannak végrehajtási aienvedók nevén illó is/is részéin éa as ugyanoltani 614. szljkvben 39/b. hrsz. a. foglalt kert éa bellelekben u. a nevén álló K/iC részére együttesen Í00 P, a felsórajki 614. siljkvben 669\'a. hisz. a. foglalt aránló a II. osztisl dűlőben w/io rétiére 6<14 P, u s. tjkvben felvett 73.\'/b. hraz. .rét és szántó as 1. osztási diliében is/ia részére 460 P, a 849/b. hrsz. rét a isidóberk! dűlőben >/is réezére 80 P, az 167. hrsz. szintó a gyertyinosl láp felső d(Hőben Vn részére 360 P, a lelíóralkl 485. azljkvben 481/a. 2. b. hrsz. aialt foglalt azőló és rét ss öreghegyen Iifia réasére 470 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hslósig as árverésnek Fdsórsjk községházánál megUrtisira 1931. évi azeptember hó 22. napiénak délelőtt 10 óráját tüil kl és az irveréal fehétele-ket sz 1881 :LX. t. c. 1Í0. §-a aUpJán a kövelkeiókben íllapllja meg:
Az árverés slá eső Igatlaníkat éa ptdlg a 39/a. 1. és 39/b. hrsz. Ingatlanokat s kf kiállási ár leiénél, a többi! a kikiáltási ár kétharmadánál alscaonyabb áron dadnl nem lehet (1908. XL1 t-c. 26. §.)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOó.o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c: 42. §-ában meghslároioll áilolyammal számítón dva-dékkéoes értékpspliosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges
bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1906. XLI. t-t 21.§.)
Az. aki az Ingatlanért a kikiáltást árnil magasabb ígéretei tett, ha többet Igéml senki sem akar, kötelea nyomban a kikül tisl ir százaléka szerint megállapított bá natpénzt sz általa Igér! ir ugyanannyi szi zalékilg kiegészíteni (1908: XLI. 25. }.)
Nagyaanlzia, 1931. évi Junlus hó 10! napján
Dr. Bentzlk s. k. klr. Jbtró.
A kiadmány hltdétfl: Mlkó s. k.
kladá.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű
hogy dus raktáramon levő ________.
éa graaH síremlékeket leszállítót\' árban boaom forgalomba. — Továbbá •Irkarvtaiáat és .IHSatt épltá-aát, termő- éa miliőből legolcsóbban készítek, ugy sz összes e szakba vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem a n. é. közönség szivet párt-logáaáL Teljea Baztelettel
KoaAos JÓBMf
teíátk ol11- kéfarasétaaaler
Hsralal t Király-srtoa tg. u.
Újonnan le«aéllltott
boráraim a kővetkezők:
Elsőrendű saját termésQ "" kerecsenyi
tehér asztali bor literje ... P —-S0 Schiller (vörös) asztali bor P —\'50 klltlnö fehér aszlall bor édes P—\'70
Hil JEtlÜ, Kltttj&Httl II.
Varga Nándor
aranyéremmel kitflntetett salát modemül berendezett műhelyében
moB, fest, tiMttt és püstéfoZi
Olcsó, szé^ kltortslnlan matt-kámérl letelflssíget vállalok.
Gallérok 10 és 12 tlllér. Qytljtőtelep: Horthy Mlklóá-ut 8. Cjyárlelep: Huuyadl-u. 19.
1931. sseptembet- 13
Margit fürdő
„m Csengery-ut 19.
^ Nyitva mindennap ^ ™ reggel 6-tól, este 7-ig •
Márvány kádfflniő iÜMEÍ P1 -50
10 jegy Vitelnél......P 1 —
Igényt* ve bstlk egyesületek, vállalatok!*
Tyuktcemvágia......P —-40
Maszlrozás........P —-30
UlMJtt \' Min , - , ■
ftttm umum natniti icnsitl.
Pk. 566/1931. az.
1931. vghtót 565. sí.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bsrths litván nagykanizsai ügyvéd Utal képviselt dr. Ooda Lipót nagykani-usl Iskós javéra 360 pengd léke és tebb követelés és tárutékst ereiéig a nsgy-ksnlzssl kir. járásbíróság t°3t. évi 1643. u. végzésével elrendelt ktetégttésl végre hittál tolytán végrehajtást azenvedőiól 1931. évt juntus hó: 9 én lefoglslt 3700 pengire becsalt Ingóságokra s nagyítani ual klr. járásbíróság fenti izámu végzésével sz árveréd elrendeltetvén, snnsk az 1908. évt XU. L-e. 30. §■« alapján a fent megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem ttlnó más foglaltatok Javára fa ai árverés megtartását elrendelem, de cssk arra aa esetre, hs kielégítési |oguk ma Is fennáll és ha ellenek halsszló hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedd lakásán, üzletében Nagy. kanlzsán, Magyar-utca 8. azám alatt, a Illetett összeg tevonáiávat teendő meg-tartásárs hstártdóai 1931. évt szeptember hó III. napiának dálelótt 10 órája laietlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul ts el fogom adni.
Nagykanizsa, 1981. évt augusztus 2í-én.
Elek László s. k.
klr. bfr. végrehajtó, fin mint bírósági kiküldött.
A tetenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
420/1031.
Végzé*.
A LeteSyei JárásT Hitelszövetkezel vég. rehaltatónsi Bobor Oyörgytlé Horváth Márl és Horváth Márton végreha|tást szenvedők ellen Indított végrehsjtásl Ogyéberr I telekkönyvi hatóság -a végrehajtási érvéréit 300 P tőkekövetelés él járulékai be. hajtása végett a lelenyel klr. Járásbíróság területén levő, Molnári községben fekvő s s motnárl-t 199. sztjkvben A f 4 torsa. 129/c. hnz. a. foglalt s végrehatási szenvedők nevén álló illetőségre 600 P, a molnárl-i 961. satjkvben Af l.soriz. 316/s. hrsz. s. foglalt s végrehijtást szenvedett nevén álló Itletóségre 600 P, a molnárt-l 960. aztjkvben A fi. soriz. 232/a hrsz s. ogtsll a végrehajtást szenvedett nevén álló illeióségre 150 P s végUI s molnárl-t 51. "tjkvben A I. 2-4. sorsz. 509., 384.. 319. >tru. alatt foglslt s végrehajtást szenvedett nevén állTtHetóeégre 1400 P, 700 P és 2100 P kikiáltást árban ; a molnárt 1 961- és 51. sitJMMtr a telekkönyvi hatóját! 288011928. izámu végzéséver Horváth Rémus Javára bekeBetezelt hottlglant ha-izonétvezetf Jog az árverés által nem érintetik.
„Az árverést tttt. évi november hó 26. napján délelőtt VitO órakor Molnárt községházánál- fogják megtartani.
Az árverés alá keMUŐ Ingatlanok s kiklái-ér kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Ai átveretni szándékozók kötelesek bá-nilpénztlt a kikiáltási ár 10°A>-át kéazpénz-Mn. vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. §-ában meg-halároiott árfolyammal izámltott óvadékké-P" értékpapírban a kiküldöttnél letenni, »>Ry a bánatpénznek előlegei blról letétbe helyezéséről kiállított letéti clllmervényt a kiküldöttnek átadni és az árvcréil feltétele-«• aláírni (1881 :LX. l.-c. 147., 150., 170. M-. 1908:XL t.-c. 21. S). Az, aki ai Ingatlanért a kikiáltást árnál
""Sisabb ígéretet telt. ha többet ígérni wnkl sem ,T,,ti koielez nyomban a kikiálts! Ír százaléka szerint megállapított bá-wpénzt «i általa ígért ár ugyanannyi szá-
i A\'8 klte\'"ltenl (1Ö08:XL1. 25. t>.). n, l9il- évi március hó 1.
Ur- Ótajos i. k. kit. Jbilí.
A kiadmány hiteléül: Itanzsattts Józsel a. k. telikksnyvvtitto.
ZALAI KÖZLÖNY
Vetőmagban holdanként 10 kg. busát megtakarít! Kb. 10% terméstöbblelet és üszögmentességet ér el, ha
vetőmagját porpáccal vagy nedves páccal csávázza!
arzopAcI
forzoli
TILLANTIN i
Porpácok ára:
200 gr.-os csomagolásban . dobozonként P 1-20
„ >kg- , . ■ kg-ként .550
5-10 . „ , ... .5-50
25 » » • . , .5-20
200 gr. „ . . dobozonként . t\'lfl
G » . - kg-ként „ 5-80
\' - » ■ .. . - 5-80
25 ■ . . .5-80
200 gr. . . . dobozonként . 1-50
1 kg. . . . kg-ként . 5-50
5-\'° . . . . 515
25 . , . ... .4-80 Nedves pácok ára:
HfaOZAN t 2C0 gr.-os csomagolásban . dobozonként P 2*90
tia . shtih oj, kr\' " " ■ k8"ként " 1250
tillantih I 250 gr. „ „ . dobozonként „2-63
\'/\' kg. „ „ „ 5-20
1 „ „ . kg-ként „ 9-75
5 „ „ „ . „ „ „ 9-50
Az árak ab nagykanizsai raktár értendők. A 2% forgalmiadó klIIOn félsz mllva nem lesz.
Besierezhetök:
ORSZÁG JÓZSEF
msg, műtrágya, termény és növényvédószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn : 130.
Nagykanizsaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Rtidapnt, VI. Podmanlozky-iatoe 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán)
202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST.
Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szálló dábarrétt ere riMtávéhaz és smerlcan bar
Meg/öf/eh a rátMóuJdoneágoUl
Caak napi 24 fillérjébe kerül.
STANDARD 2a hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
ha* eMrt 7-50 peno*.
ACCIO TELEFONGYÁR! 2-fl csöves hangszórós rádió
hawl részlel 7\'— pengi,
ORION 7016. sz. 2-fl csöves hangszóros rádió
havi részlet 7\'— pengft.
Philips klskomblnácló és Modern vevő Telefunken újdonságok I
Köxvetltöket dlfastok.
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal fegyver és sportüzlet
rádió és yremefon osztálya.
FOHTO BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
HÉRÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Rudineitnek leciobb helyin tekvő modern szállója. Lllt. Köiponti Wtés. hideg-meleg tolyóvlz. Fürdők. Teleionos izobák. Kávéház étterem.
Szobák r 4-50. Peneió 8- P-WI.
Esvázvaa szomáknál ltt\'o, kétágyas irobáknát 2C0 o aagaamány a ..Zalai
3Sfía»" lelmutatólnak. A UV. állomástól direkt vllamos (71-es) a szállodáig
Bslázs és MOtter család, vaUalnt alulírottak fájdalmaa sitivel tudatjuk, hogy drága-jo anyánk, Illetve rokonnak
Szv. MQIIer Jánouié
aa. Paagráos Márts
f. évt szeptember hó 11 én éleiének 76 Ik évében, rövid szenvedés é* a halotti szentségek ájtatos felvétele után ss Úrban elhunyt.
Drága halottunk földi maradványát t. hó 13 án d. u. 4 órakor fogjak a temelól kápolna elólt a róm. kaUt. egyház szertsrtáaa izerlnt bessentel-tetni és s helybeli temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Az elhunyt lelkiadvéért az engesztelő szentmiseáldozatot folyó hó ÍWl délelőtt őrskor a szentferenc-rendl plébánia-templomban mutattuk be a Mindenhatónak. Nagykanlzss, 1931. szeptember 12. álaáa éa Mks paralra I
linea áa n«l« B«>, Etal Hrl. Bs
láaoina NifviinliM, Róia f*ri. Chova____
láaosai, JAiaff áa naja R.«no.-Air.. Oáaa ás naja, Kálmán ál naja N.w Vort. 1/ anoka li as Stu.i rokooiis.
A nagykanizsai Ur. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
8489/tk. 1931. szám.
ínrirtil UrM-Urait.
Dr. örky Q legyió végrehsjts!
kanizsai klr. kóa-örő Rozália férj.
á
Vngi Oyőrgyné, kiskorú Törő József Lásiló végrehsjtásl uenvedók ellen Indított végrehajtási Ügyében s telekkönyvi hatóság s végrehajts tó kérelme következtében sz 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. |-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverési 53 P 30 f. tőkekövetelés, ennek 1939. évi izeplember hó 30. napjától Járó 8°Ao ka-msts, 6 P 40 1111 eddig megállapított per és végrehsjtásl és ar árrertst kérvényért ezúttal megállspltott 8 P 60 flIL költség behsjtáss végett, s nsgyksnlssal klr. járáablróiág területén levő, Nagykanizsa megyei városbsn tekvő s a nagykanizsai 7302. íztjkvben foglalt a lenlnevesett vég-rehajtáat ssuvedók nevén álló 9I8tU>. httz. szántó s zstgárdl utt keleti dálőbee Iwt-Isnrs 250 P, 56<P/b. hrsz. szántó s zalglrdi ull nyugati dűlőben Ingatlanra 16® P, 5354/a. hrsz. rét a bsdonkntt nyngsfl dW-ben 300 P, 4993. hrsz. szántó és rét a nsnsarokl keleU dűlőben Ingatl. 400 P. { 63flK hrsz. rét a Császárréten Ingstl. 350 P, 81787b. hrsz. belteleV Ingatlanra 3000 P, u. o. 1997, sztikvben 4063. hrsz. s. felvett szántó a szombatki! dtt\'őben Ingstlsnnak fentnevezettek nevén álló fele részére 800 7902.
. .,.„____________ss Vá
IszotgéNMásából álló s td. Törő József Javára bekebelezett klkötménvl lógnak, valamint ezen éa sz 1997. sst]kvben Biegovlca Rozália özv. Törő Józsefné Jsvárá bekeblezett özvegyi hsszonéhrezell szol-gstmtjoensk lentartáaávsl.
A telekkönyvi hatóság sz árverésnek a kir, Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 11. ajtó) megtartására 1931. évi október hó 8. napjának délelőtt 10 óráját tazl kl éa az árverést teltételeket sz 1881 :LX. t.-c. 190. s-a értelmében a következőkben
renrnevexeuea neven ano rere reazere pengő kikiáltási álSan éa pedig a sztjkvt tnflatlsaokra azok évi termái részének klszotgéttttásából álló s td.
ált^meg,.
érés slá esó tngstlanokat és pedig 8178/b. hrsz. Ingatlant a kikiáltási S felénét, a többit pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alscaonysob áron eladni nem lehet. (1908: XU. t.-c. 36. {.)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOVs-át készpénzben, vagy sz 1881: LX. t.c. 43. § ában meghatározott árfolyammal uámitott óvadékképes érté kos pirosban kiküldöttnél letenni, hogy s bá«stpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított elismervényt s kiküldöttnek átadni és sz árverési felié-teleket aláírni. (1881 : LX. t. c. 147., 150., 170. §§., 1908 :XLI. t. c. 21. §.)
Az, akt sa Ingatlanért s kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyombsn s kikiáltást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt sz általa ígért ár ugyanannyi százatékáig kiegészíteni. (1908 : XU. 35 §.)
Nagykanizsa, 1931. évt lunlus hó 17. nspján.
Dr. Bentzlk a
k. klr. jbtró. ,
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
MMnt.
1*
ZALAI KÖZLÖNY.
1931. tzeptember 13.
Hálószobák
v
EbédlőkV ■» * -- rt"
Kárpitosbutorok
óriási választékban, megbízható jó minőségben és közismert ízléses kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.
Legkedvezőbb fizetési feltételek 1
KOPSTEIN
BUTORARUHAZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 207 szám
Nagykanizsa 1931. szeptember 15, kedd
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
Sieriwsilőstg: uappal Sugárul é||ei Hóul 5.
KUaóhlvitsl: Fiat 5. uim. KeMttxlyl SókkMóhhratil: Komthnta 83.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbsrlts Lajos
Eléllielésl árt: egy hórs a pengi SO (Illír
Teleloo- I «"• «*». »■)
itiuoo. | KUdóblTatal 78. Kcutbelyt Mk 21
A biatorbágyi merénylet előkészítői szombaton délelőtt Nagykanizsán autéztak keresztül Triest felé?
Tovább emelkedik a halottak száma - Külföldi kommunisták követték el a szörnyű gaztettet Egy külföldi és négy biatorbágyi gyanuRltott van őrizetben .
EB\'« Eurépa nyomoz a merértyló kommunlaták utén
Nagykanizsa, szeptember 14 Az Ortcnt-oxpreos ellen u biatorbágyi viaduktnál elkövetett dlnamltos merénylet llgyáhen lázasan nyomoz ne ni ívtak h budapesti tókapltányság. de vele karöltve az ország egész rendőrhatósága. A borzalmas merénylet tetteseinek ugyanis ugy akar nyomáru Jutni a lőkapltányság, hogy az egész országban leellenőrzi azokat az Idegeneket, akik szombaton, vagy vasárnap Itt tar-
tózkodtak. Ezen Intézkedés helyességét ml sem bizonyltja Jobban, minthogy szombaton délelőtt Nagykanizsán olyan négy gyanús Idegen térti autózott ke resztül, nklket erősen lehet gyanúsítani az Orlent-cxpress ellen elkövetott dlnamltos merénylet előkészítésével.
Ebben az ügyben & következőket sikerült kinyomoznia a \'/Állal Közlöny munkatársának.
A rejtélyes Fiat-autó titokzatos négy utasa
Szombaton délelőtt egy szürke, nyílott, Hní-gvártmányu, C—X11I. Jelzésű pozsonyi bérautó állott meg Bojtor József autófuvarozó Klsfaludy-utcai garázsa előtt. A hosszú útról Jött, ti személyes autóban négy férfi foglalt helyet: két Iparos kinézésű ember éa két softór.
Erről a találkozásról a következőket modotta el munkatársunknak Bojtor József.
Igen csikorgó állupotbnn volt az Idegenek autója és megkértek, hogy olajozzam le a kocsit. Mlg az olajozás folyt, az Idegenek idegesen tárgyaltak csehül egymás között, maid térképet vettek elő és aziránt érdeklődtek, hogy messze van-n Nagykanizsától I^tenye. mert nekik még az éllel Triesztben kell lennlök. Közben a soffőrök Is Izgatottan tárgyallak egymással. Egyszer magyarul, egyszer csehül folyt a szó. Különösen oz egyik sottőr volt feltűnően Izgatott Szinte azt a benyomást keltette bennem, mintha félne valamitől. Megtudtam a beszélgetésükből, hogy u két iparosklnézésü férfinak mlrulen körülmények között el kell érnie a Trleslböl Induló hajói
l\'ozsamjlmn tofjaduík teld bérautói és nagyon sürgős leheteti az \' utluk, mert 2 soltőrt ls hoztak mugukkul, hogy éjjel-nappal felváltva haladhassanak. Ipolyságon át jöttek Budapestre, majd onnan tovább Siófokra, ahol reggel 2 órát aludtak uz egyik szállodában. Délelőtt II órakor érkeztek Nagykanizsára, ahol csak az autó leolu-Jozásn miatt álltak meg.
Gyanús kijelentének
Bojtor József egyszer csak a soffőrök szóváltására lett figyelmes. Az egyik sotlör ugyanis kijelentette, hogy sajnálja már ezt az egész vállalkozást.
— Miért sajnálod, kérdezte a másik, hiszen az urak minden pénzt megígértek, csakhogy minél humurább elhagyjuk Magyarországot. Most ukursz meghátrálni, amikor félóra múlva már átlépjük a határt?
— Hát nem bánom, rántott egyet a vállán a másik.
Közben elkészültek az olajozással, mire fizettek és mindnyájan felülve elroboglak.
„Meglátja fogalmazó ur, pár nap múlva lesz még valami
szenzáció..."
A soffőrök különös párbeszéde és az utasok feltűnően sietős dolga gondolkozóba eltette a garázs tulajdonosát. Még szombaton délután találkozott dr. Molnár Kerenc rendőrfogalmazóvul, akinek megemlítette rejtélyes klienseit.
— Meglátja, fogalmazó ur, — mondotta ekkor Boltor József — pár nap múlva lesz meg Itt valami szenzáció, mert szerlntom ezek az emberek- nem Jártak egyenes uton.
Akkor még senki sem merte volna
f:ondolnl, hogy vasárnap reggelre tény-eg beköszöni az Ortent-express véres szenzációja.
Bojtor József értesíti a rendőrkapitányság vezetőjét
Az express elleni merénylet híre vasárnap a kora reggeli órákban elterjedt már Nagvkanlzsán. Bojtor József Is hallott rófu, de ezek akkor még bizonytalan értesüléseken alapultak.
Délután otthon tartózkodott a lakásán és épp hallgatta a rádlóhlreket, amikor a következő szavukat hullja a hangszóróból: „a rendőrség külföldieket Kyamislt a merénylet elkövetésével,
mert u bomba Is külföldi gyártmányú." \' Bojtor egy pillanat nlnit átlátta az összefüggést gyunus kliensei és a mo-rénylet közölt, mire nyomban teleionon érintkezésbe lépett u lakásán tartózkodó Solymossy I-ászló rendőrlunácsos-trnl. Elmondotta a kapitányság vezetőjének u soffőrök párbeszédét, majd felment u rendőrségre, ahol Jegyzőkönyvbe foglalták vallomását.
A nyomozás
Solymossy rendőrtanácsos utasítására a detektívek telefonon összeköttetésbe léptek a tetenyel vámőrséggel, ahonnan megtudták, hogy a szürko Múl kocsi szombuton déluUín 1 ómkor utasaival együtt I,e lényénél elhagyta Magyarország területéi.
A rendőrségnek sikerült Jmegtudnla nz utasok pontos nevelt (s és útleveleik számát.
A nagykanizsai rendőrség, nyomozása eredményéről még nz éjszaka folyamán telefonon értesítette a budapesti főkapitányságot, amely rádlóktt-rözést küldött s trieszti rendőrhutósu-goknak. Mvid Mngi/ar József
Ujabb halott és négy haldokló a Rókus-kórházban
A kormány szigorú rendszabályokat léptet életbe
Budapest, szeptember 14 A hlutorbágyl merénylet sebesültjeinek állapota változatlanul sulyoB. Egész e szaka folytak u munkálatok a romok eltakarítására. Az fi életveszélyesen sebesült áldozat közül Clemcnts llarry londoni kereskedő uz éjszuku meghalt, ezzel u halálos áldozatok számú 28. A
másik négy élclbcnmnrndásábun ullg bíznak uz orvosok.
A rendőrség összeköttetésbe lépett u külföldi rendőrségekkel és ezeknek u nyomozásba való bekapcsolódását kérte. Értesülésünk szerint a kormánynak uz u szándékú, hogy mindennemű kommunista JellegU bűncselekményre, kezdve
az utcai tüntetéstől, uz eddiginél sokkal szigorúbb rendszabályokat és büntetéseket léptet életbe.
Külföldiek voltak u tettesek?
A főkapitányságon most már pontosan megállapítottak, hogy a viadukton ekru/.ll robbant. Egyro orősebh uz a feltevés, liogy a merényletet küllőidről érkezett emberek követlék el. A kora délutáni órákban előállítottak a főkapitányság politikai osztályára egy küllőid! fiatalembert, skl ellen különféle gyunuokok merültek fel.
Négy megbilincselt ember, a grafológus veteménye éa a statárium
Ma délben a főkapitányságra Bla-torbágyról autón négy megbilincselt embert szállítottuk be a csendőrök. A négy embert h merénylet után rögtön menekülni láttak. Közülük egy Buda pesten dolgozó villanyszerelő, másik
három biatorbágyi lokós. A rondőrség most Igyekszik dsztáznl szerepűket, do nincs semmi komoly gyanuok, amelynek alapján számítani tehetne úrra, hogy bármi közük ls lehetne ehhez az Ügyhöz.
A helyszínen talált levél Írójáról egy grafológus megállapította, hogy ubsolut Intelligens ember, aki életében sok viszontagságon ment keresztül.
A hatóságok megóvják a közbiztonságot
Budapest, szeptoinber 14
(MTI) A biatorbágyi kommunista merénylettel kapcsolatban arra a Idrre vonatkozólag, hogy a kormány statáriumot léptet életbe, Illetékes helyen felhatalmazták a Mugyur Távirati Irodát unnak megállapítására, hogy a rögtöni bíráskodás az ígazaágűgyml-nluzler által még Ilö4-ben kiadott 185 I. M. számú rendelet folytán az egész ország területére kltorjedóen hatályban vau lázadáson és gyujtogttta-son felül robbantószer felhasználásával elkövetett gyilkosságra Is. A közvélemény megnyugtatására Illetékes helyen kijelentették még azt Is, hogy minden hatóság fokozott felelősségérzettel fogja teljesíteni mindazon kötelességeket, amelyek u közrend, a közbiztonság és u nyugalom biztosítása szempontjából rájuk hárulnak.
ötvenezer pengtí Jutalom a nyomravezetőnek
Budapest, szeptember 14 (BjMMikat rődiáJeltuUa) A Máv Igazgatósága 50.1100 pengő erejéig terjedő pénzjutalmat tűzött kl azok számára, akik adataikkal előbbre viszik a biatorbágyi merénylet ügyében Indított rendőri nyomozást és ezzel közreműködnek MAMMMMMMMWrMMMMWW
a tettesek leleplezésében.
Nem történt fosztogatás
A csendőrség megállapította, hogy a merénylet színhelyén seinmltélo lopás és fosztogatás nem történt. Az áldozatok ruhái, ékszerei és csomagjai hiány nélkül a torbágyl elöljáróságon vannak letétben.
Ujabb adatokat kértek Qsnfbsn a magyar pénzügyi helyzetre vonatkozólag
Németország egyévi moratoriumot kapott a 12 millió dolláros Jóvátétel fizetésére
Genf, szeptember 14
A Népszövetség pénzügyi bizottsága hétfőn tovább folytatta tájékozódó megbeszéléseit u magyar megbízottakkal Magyarország pénzügyi helyzetéi Illetőleg. A bizottság a magyar delegációtól bizonyos kiegészítő udatokut kért, amelyek már uton vannak Genf felé és azokat ma fogják a magyar szakférfiúk a pénzügyi bizottság ele terjeszteni.
A Népszövetségi tanács hétföl ülésén elfogadta a hltelbízottságnak a nemzetközi államkölcsönöknek u Nemzetek Szövetsége közbenjöttével történő felvételéről szóló Jelentést. A Jelentés
lényegében nz eddigi eljárás fontarlását ajánlja anélkül, hogy u franciák kívánságának engedne, akik általában azt szerették volna, ha az egész hitelnyújtást a Népszövetség égisze alá helyezték volna.
I-ondón, s7.opteinher 14 (Éjszakai rddiójetentés) Az Egyesült Államok kormánya beleegyezett abba, hogy Németoraziir 12 hónapra elhulusszu unnak u 12 millió dollárnak a megfizetését, amely azoknak uz amerikai állampolgároknak Jár, akiknek vagyonát a háború alatt leloglaltak Németországban.
Letartóztatták Starhemberget és Coretta grófot
Miért volt a Heimwehr vasárnapi lázadása?
Bécs, szeptember 14 Starhemberg herceget ma reggel Welssenklrchenbcn Coreth grófnál, u grótful együtt letartóztatták és Bécsbe vitték. A herceg eferdlngl kustélyábun különféle feljegyzéseket és tguzoló Iratokat találtak, amelyeket lefoglaltak. A lefoglalt Iratok Stahrenbcrgre terhelóek.
Amennyire eddig meg lehetett állapítani, a tegnapi puccskísérlettel kupcso-lutbun I\'élsöausztrIában összesen 111 egyént tartóztattak le.
A kormány elrendelte országszerte n Heimwehr (eloszlatását, u vezérek: dr. 1\' f r I e m e r, R a u t c r mérnök vezér-knrl főnök és gróf L a m b e r t főpu rímesnek ellen elfogatási parancsot adott kl. Senki sem tudja, hogy hová tűnt cl dr. PTrlemer.
Hogy ml volt a célja a puccsnak, azzal egyelőre senki sincs tísztáhun, de általános uz a vélemény, hogy dr.
Ifrlemer elébe ukart vágni a köztár: Koságl elnökválasztásnak és mielőtt u poflttkul pártok valakiben megállapodtak volna, akit közösen Jelölnének a köztársasági elnökségre, Ifrlemcr, mint diktátor, magához akarta ragadni u hutáimul.
időldrás
A i.f.gyk»nl**ttt meteorológiai megfigyelő Jelentések: Héllőn n hóm/rií*-It!: Heggel 7 ónkor +102, déloUn 3 ■troko-\' +9-9, este 9 órikoi -J-10.
PtUiíul: Reggel és délben borult, este felhős égboltout.
(HJízakai rádtójtknltt) a MtU«r«U-B al laWaal laliaU mmlm IS éra-kari Erfin 4jj.ll l.hUU., a uál BVMgBUss *a nappali falmela-(ja**a várhat* aarait «s mallatt.
ZALAI KÖZLÖNY
itf.11. szeptember 15
Ahol a napsugár eséséhez tervezik az uj házakat
Hogyan éptll a modern város ? — VárostelepUlósi tapasztalatok Nagy-Berlinben
Irla: Véesey Barnabás városi mérnök*)
A német népnek általános kulturális én szoclállB érzéke mind nagyobb mértékben követeli lakása számára a napot, 11 fényt 6» levegőt. A modern kulturális élet higiéniája, a mai idők fokozottabb munkateljesítménye, u nőt nemnek kifejlődött önállósága éa az általános emberi Individualitás fejlődése még a kla lakások lakólnál is megkívánta 11 külön hálófülkét, ahol zavartalanul kipihenheti a modern élet hajszáját. Megkívánta azt, hogy minden kis lakásnak legyen napfényes erkélye és fürdőszobája. A hálóttllkék mellett legyen a lakásnak világos, nagy nappalija. I10I a csalód étkezik és szórakozik.
Ezen szociális és hyglenlkus követelmények egy uj lakás-típust, ezek uj ház típusokat alakítottak és ezeknek a házaknak egymás mellé való sorako-zásából Jöttek létre a települések.
Herlln uj építést rendszabálya bzo-e.lálls ós nénhlglénlal szempontokból erősen megszigorította a telkek beépítési rendszeréi. Ig.v a vároe belterille tén levő tuldrága telkeken nem lehetett nagy kert- óa udvarterületckkel bérházakat gazdaságosan építeni, kl kellett tehát azokat vinni a környékre, ahol a telek még olcsó volt.
A települések céljára alkalmas területeket Jelölt kl Nagy-Berlin épltósl Igazgutósága. üzen területek kijelölésénél több szempont volt irányadó. A telek lorcpvlszonyalnak ós fekvésének a beépítésre alkalmasnak kellett lenni. A közlekedési viszonyoknak megtele-lőknek kellett lenni. Azokat a helyeket kikerülték, hova az uralkodó szélirány u kültelki Ipartelepek fUstJél hajtotta.
A települési rendszer az Idók folyamán nagy lejlődésen ment keresztül. A fejlődés azzal vette kezdetét, hogy a belső kis IcIekUimböket, a perifériákon fekvő nugvobb telektömbök váltották fel. Közvetlen átmenetet u telektömbök-nek körlllépltése kópezte, közepén nagy udvarral, ellentétben a rógl bérházak apró, levegőUen kis udvarával.
Fejlettebb forma volt a teleklömbfik-nek csak a keleti és nyugati oldalán való beépítése. Az északt és déli oldalakon a telkek beépítetlenek maradtak. Ez volt az első formája a sorház típusnak (Zellenhaus). Ezzel a telekbe-épltést móddal megszűntek az északra fekvő szobák, összes hátrányaikkal együtt. A kővetkező fejlődési tok, amikor a telek csak egyik oldalát építik be. A település telelibeépltésének legáltalánosabb formája a sakktáblarena-szer. A sakktáblákat képező telektömböket kelet nyugat trányhan átmetszik u széles forgalmi utak ; észak-déli Irányban pedig a keskeny lakó utak. A lakó utak mentén épülnek a sorházak.
Az utca Igy elveszti megszokot képét, de igy a szobák nem 11 lármás forgalmi utakra, hanem a szükehb lakó utakra nyílnak. A lukó utak kertekkel, parkokkal vannak szegélyezve és az összes lakások ablakai Így kertre néznek. (Vége kov.)
*) Vécaey Barnabás nagykanizsai városi mérnök az Országos Mérnök Szövetség küldetésében künn Járt Berlinben az építészeti világkongresszuson és Berlin telepítését kapta témájául. Erről seóló érté<es szakdolgozatának egy része fenti clkkflnk. (A izerk.)
A
Regedei viz
nemcsak kitűnő borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeüzletben.
■» Főraktár: 1
A kormány rendeletid korláioxta ax újságok oldalszámát
Mától lógva a „Zalai KtfxWny" Is kisebb rcr/eejeslemben Kénytelen meg/elennl
licméljük, hogy 11 kormánynak ez a korlátozó rendelkezése nem hosszú érvényt! lesz csnk 6b Igy a Zalai Közlöny Ismét mielőbb a normális keretek között kerülhet az olvasó asztalára.
Mondanunk Bern kell, hogy ez a korlátozás 11 lapvállalatok™ nézve igen Bulyos áldozatokat Jelent. Ezt azonban azzal a szent meggyőződéssel vállalják a magyar sajtó orgánumai, hogy áldozatuk egy-egy lógta lesz a magyar gazdasági elet szakadozó gátjainak megtámasztásához. Vállaljuk azonkívül az uj tehorpróbát azzal a biztos hittel, hogv közönsógünk, amely évtizedeken át kitartott a Zrrtaí Közlöny mellett, méltányolva annuk a város mlndon rendű és rangú lakosa érdokolben mindig kifejezett önzetlen tevékenységét — ez n közönség a nehóz napokban Ib kl fog tartant mellettünk ée mindenkor jószándóku é» sokszor eredményes munkásságunk mellett.
Nugyknnlzsa, szeptember 14 A magyar pénzügyi egyensúly biztosítására történt erőfeszítések a lapkiadás terén la korlátozásokhoz vezettek. Minthogy a magyar lapok paplrszük-sóglctUKct küllőidről kénytelenek beszerezni, az Igy Idegenbe vándorló pénz Jelentékeny tóról a devizaforgalomban. Ezért adta kl a kormány a mai nappal már életbe la lépett rendeletét, nincly a mult hólon volt terjedelem (Ml százalékában szabja meg a lapok oldalszámát. A \'/aiIuí Közlöny eszerint mától fogva heti 311 oldalnál többet nem adhat. Vagyis hetenként négyszer négyoldalas lesz\' lapunk, ebből azonban olmsókö-zönséffünkre az eddlyi helyzettel szemben semmi hátrány nem hárul, meri a szöveymennylsey pótlására mától fogva bevezettük az apróbeiils szedést, ugy hogy a szöveg négy oldalon Ib pontosan ugyanannyi marad, mint eddig volt.
Jugoszláv katonai repülőgép repUlt el Kiskanizsafelett
Kétezer méter magasságban valószínűleg eltévedt a szerb pilóta
Héttőn délben, 12 óra előtt néhány perccel ropülőgéplierrcgés zúgott fel Klskonlzsa felett. Ritkán vetődik mifelénk gépmadár, épp ezért néhány perc múlva az utcák ós udvarok megteltek a kíváncsiak százaival, akik égre emelt Bzemekkel kisérték a repülőgép útirányát.
Mintegy 2000 mótcrmngasságbun szállhatott el a gép Klskanizsa felett. A rend-örőrazobából tévcsóvel figyelték meg és megállapították, hogy 11 kávébama-
Bzlnü.duplnfedelü gép Jugoszláv katonai repülő. Északnyugati Irányból érkezett Klskanlzsn fölé éa Murakercsztur leié tűnt el.
Illetékes helyekről nyert Információnk szerint valóa/.lniileg a pilóta eltévedhetett és Igy Ki\'rftlt Magyarország tölé, ami nyilvánvalóan hntarsértés volt. Magyarországon keresztül ugyanis előzetes engedély nélkül csak a Cidna nemzetközi légiforgalmi társaság gépel haladhatnak, megszabott utvonalalkon.
A vilá
kantak a Balaton mellett
Lócxy Lajos szenzációs felfedezés* Balatonfüred és Tihany kSzSH
Veszprém, szeptomber 14 I, óczy I-aJos, a hírneves magyar geológus szenzációs természeti kincsre bukkant Balatonfüred és Tihany között végzett kutatásai alkalmával.
Olyan bőséges, eddig Ismeretlen, szénsavas forrásokra talált, amelyek óránkónt tizenötszörösét szolgáltatják annak
11 szénsavas víznek, amelyet az eddigi balatonfüredi forrás nyújtott. így a torrá* vlzanyaga nagyobb, mint az eddig leghíresebb szénsavas forrásé, Nau-helm-ó.
Értesülésünk szerint az uj Hzénsavas forrás vlzót Balatonfüredre vezetik ós ott fogják felhasználni.
A tábla is elutasította az apjuk agyonveretósével gyanúsított testvérek szabadlábrahelyezési kérelmét
Nagykanizsa, szeptember 14 legutóbbi számunkban megírtuk, hogy Varga György és Foreuc polal testvérek édesapjuk agyonverotósóvel gya nusltva kerilltek csondőrkézre 6a a nagykanizsai törvényszék vádtunáesu elutasította szabadlábralielyezósl kérelmüket. Ur. lloch Oszkár védő utján felfolyamodtak u pécsi táblához, azzal akarván bizonyítani ártatlanságukat, hogy apjuk a velök való veszekedés után még az egyik szomszéd hátán
bakot ugrott, az dobta le őt a háláról ós valószínűleg ebből az esésből kifolyólag lelte halálát.
A pécsi tábla büntotö tanácsa tegnap foglalkozott Vargáék felfolyumodásával és azokat olutásltotta, helyben hagyva tehát az emberölés gyanúja miatt tör térit letartóztatásukul
A két polal gazda Igy a rendkívül súlyos váddal a lőtárgyaláslg fogva marad. Ügyük csak október végén vagv novemberben kerlll fötárgyalásro.
1,
Klrály-stca Jé. Telefon 310.
-----------— - —yjFf^gy^
Teljes ellátással, fürdővel, szlnházjegygyel Ingyen tölthet 1 napot Pesten a Zalai Közlöny minden előfizetője
A vidéki újságkiadás területén páratlanul álló kedvezménnyel siet a Zalai Közlöny előfizetőinek ragaszkodását viszonozni.
Mától fogva minden előfizetőnk teljesen ingyen tölthet egy napot Budapesten. Havonta nyolc előfizetőnek sorsolunk kl egy egy napol Így tehát mindenkire sor kerülhet, aki előfizetőink közül akár Írásban\' akar szóban, akár telefonon (78. sz.) bejelenti, hogy részt óhajt venni a Zalai Közlöny budapesti weekend-akciójában.
Aki a Zalai Közlöny weekend-ulalványát a sorsolás utján elnyeri az Budapest egyik legközpontibb fekvésű és családiasságáról közismert szállodájában, a berlinitéri Merdn szállóban kap 24 órára lakást ugyanott reggelit, ebédet és vacsorát a hotel kitűnő konyhájából, mindezt a Zalai Közlöny számlája terhére.
A Zolái Közlöny weekend-utalványa a teljes ellátáson kivül díjmentes belépőjegyül szolgál két személy részére a Dohány-utcai Hungária fürdőbe
Végűi a weekcnd-utalvány mellé a Zalai Közlöny valamelyik csütörtöki számából ki kell vágni egy kedvezményes jegyutalványt (először jelenik meg szeplember 17-én), aminek Budapesten/a Bethlen téri Színpad péiz-táránál való felmutatása mellett minden előfizetőnk kedvezményes olcsó jegyet vállhat kél személyre.
A sorsolást minden hó 15-én ejtjük meg és az eredményt legközelebbi számunkban közöljük. B
A weekend-akcióban való részvételre az újonnan betépő előfizetőink Is jogosultak. \'
Az utalványok hat hétig érvényesek.
Ha kedden délig elegendő jelentkező lesz, ugy már most szerdai számunkban közölni fogjuk az első sorsolás eredményéi
Weekend és a szépség
A weekend legigazibb hazája Amerika. Azután következik Anglia, Németország, Franciaország, Ausztria, 8vá|c ós Csehszlovákia. Magyarország hányadik helyen van, nem tudom ? Budapest azonban, ha nincs la az első weeken-dező világvárosok között, a ló második helyre sorakozott föl. Ea a legelső helyre Jut fel, ha a maga vulójábau tisztátlan lesz a woekend kozmetikai Jelentőségével. Ha rájön arra, hogy a városi lakos bőrét mennyire rontja, piszkítja a por, a füst és a levegőbon uszó rengeteg vegyt termék. Pete Gray Stear, newvorkl egyetemi tanár mondta: — mindenkinek kötelessége, hogy hetenként legalább egyszer ktazellőztesse a bőrét Igen ló — TejtegeU tovább — ha a weekendezők kirándulásuk alatt naponta többször lemossák arcukat, testüket tiszta alkohollal, amely eltávolítja a kártékony szennyező részeket éa a bőrlélegzést lohetővó teszi.
Arról nem bőszéi a professzor, hogy a weekondezóshez nemcsak hétvége, hanem pónz la kelt. Arról sem beszól, hogy a weekendezés most Amerikában Igen alább hagyott, mert ott Is óriási módon nő n munkanélküliek száma. — Arról la hallgat, hogy amíg ezelőtt egy óvvel a Ford nevll Krőzuanak ós Dáriusnak 000.UUU embere mehetott week endeznl, ma már oaak 40.000 Ilyen arányban apadt le a pénzcézár Fordnál a munkaalkalom. Arról som beszól Stear, hogy nemeaak a megingathatatlan Ford, a világ leggazdagabb embere alatt rengett meg a föld, hanem több kisebb-nagyobb amerikai pénzteledelem is reszket n holnaptól. (Én télek ettől a renzkotéetől, mint a huszárnyárfák az ősztől, de örülök Is ennek a remegés nek: mert ez majd valamennyit rávezeti arra, amire ml nyomorult, küzdő, szenvedő, tartozó, sínylődő magyarok már régen ráeszméltünk: a bajok, a ráz-kódtatások, a nyomor okai, legnagyobb okat a rossz, az Igazságtalan békék pokol konyhái.)
Igaz, hogy azért Amerikában még mindig maradtak weekendezők. Hisz kl tudja, mily ujabb vagyonok keletkeztek máris Ford megingásából ?
Azután meg ott már annyira tlsztá ban vannak a weekend szépítő, erősíti áldásaival, hogy a fiatal nők arról nem mondanak le soha. fliaz — olvastán valahol - az amerikai nők aiért olj bájosak, mert sokat fürdenek, mozog nalt. weekendeznek.
Na ós azután a poézis Is kell. A po-óztst pedig még Amerikában sem tülkölik agyon az autók soha. (Sót ínég t romantikát Bem. Ezórt keresik ujabban a középkori német városok komor, de beszédes szűk utcáit éa a Rajna várai a a tolyót, amelyben Ixireley mossd aranyos haját. Ha elgondolom : nekünk nlog Iston szeméből növokodett, ezüst Biiróuyü, aranyhldas, smaragdhar.igu tavunk van, amelyben árva tündér sir egy elsüllyedt oltár előtt!)
Mondják, hogy az omborből sohasem vész kl az ősnomád, az őskóbor, az ős vándor. 8 vannak, akik Irigylik a ván dnrkomódlást, akinek nyikorgó, rozzanl kocsiját kócosláhu. lógónyelvtl gebe matuzsálem húzza. A1.\', emb rek szabad ságra vágynak és weukend alatt Jelent keznek a rógl. az ezer-, a kétezer óv előtti Indulatok, az öreg atavisztikus szokások. Azt ls olvastam, hogy u Jő vőben a weekend pótolja mindazt s poózlst, amit a modern élet az emberiségtől elrabolt Azt azonban még nem mondották, hogy ópen azért kell vigyázni az elhagyott helyek szépségére Bzüzessógóro ós ezért nem szabad megmarni, megenni a természeti kincseket
Nekünk magyaroknak sem árt a weekend. Már 11. az a weekend, amely a weekendórt van. (Mert alighogy megszületett a weekend, már Is eltorzult. Különösen — a pestiek weekendje).
A hiba ott van, hogy a legszebb, u leghasznosabb, a legüdítőbb weekeud-helyeket kihagyják a számításból. Az amerikai, az angol, az osztrák, ha a mi csudálatos, lótuszvlrágos Hévizünk az övé volna, nem vinne magával szeszt a test szellőztetése céljából, mert már tudná, hogy Hévíz kellemes vize nemcsak az Idegeket nyugtatja meg, hanem a bőrlólegzóst Is előmozdítja. Azután azt Is tudná, hogy abban a magyar Bethczdábnn a legkorább tavasztól, a Jogkésőbb őszig veszélytelenül moshatja tisztára az ember a pólusait, hogy azután több levegőt kapjon a szervezet 6s ezáltal megélénküljön a vérkeringés ós ne petyhüdjön cl a városi bőr.
Héviz weekendnok Is IdeállB. R» Ideális a Balaton Is a maga bársonyos fövényével, kilátóival, romkoszorulval, bazaltorgonólval, szlnzuliatagalvul, szín-
■ ta-. szeptember 15
ZALAI KÖZLÖNY
orgiával, bájos vülgyecskélvel ób örökösen uj forgószlnpadával.
Ideális a Bakony Is. Sok rejlett szépség bánkódik Göcsejben Is.
És — és: minden határban van weekendhely. Csak az a fontos, hogy » weekend weekend legyen. És — holmi pénzecske Is akadjon, mort — hiába — a weekend elsősorban mégis csak pénzkérdés. N. Szabó Ui/ulu
NAPI HÍREK
NAPIREND
Sxeptemb. 15, kedd
„<m. katolikus : Pá|d. asllz. Praestáns Nlkodím. Izrteilta : Tlirt hó 4
Oyógysze\'tárl éllel! uzolralat t i vév-Vg * Mrrkly-Be\'us etfógvsxertili Póu\' 12.
Vároil Stínház. .Hsdul Murai*. fl llgh\'rü regény. — .13 hós\\ Konrád Veldt atrnVclóJa
Qéziaráó nyitva isjjel s orat\'-i ni< I órtlj (lí\'lo. *sard\\ p^i-tek ditután kadd" «»\'"> r«-i nőknalil Tat.: 2—11
— A polgármester Budapesten. Dr. K r ú t k y István polgármester tegnap Budapestre utazott.
— Vannay Igazgató ujabb sikere. Van na,v Jánoa zeneszerző, a nagykanizsai vároil zeneiskola Igazgatójának ujabb sikeréről tudunk beszámolni. Az egvlk vllág-kladócég megkereste, hogy összes megjelent kompozícióit és neg megjelenendő zenemüveinek gramofonra való átültotésénok Jogát adja meg számára. Vannay Igazgató a kiadó-céggel most folytatja a tárgyalásokat.
— A bucsUBzentlászlól zarándoklat. Vasárnap reggel Indultak útra a DSzA vasút különvonatán a nagykanizsai zarándokok, hogy Bucsuszentlászlón a Magyarok Nagyasszonyának ősi kegy-helyén könyörögjenek a régi magyar halárok felszabadításáért. A zarándok-csapatol P. Deák Szulplc plébános-liázfőnök vezette. E zurándokluton a társadalom minden rétegéből rekrutáló-dolt közönség vett részt. Igazi demokratikus alapon, amilyent csak uz egyház lud megteremteni. A kegyhelyen P. Doák Szulplc és P. Ml bölcsek Miklós tartották az istentiszteleteket és ünnepi hitszónoklatokat. Délután ü óru elmúlt amikor a zarándokcsapat lelkileg felfrissülve visszautazott. Este ti óra után futott be a különvonat a nagykanizsai állomásra, ahol a feldíszített vonatot nagy embertömeg várta végig az utmentén, egészen a templomig. lélekemelő látvány volt az égő gyertyás menet, amely énekkel ajkán végig vonult a liosszu uton. A szépen sikerült zarándoklat még sokáig tog rezonálni a részlvettek lelkivilágában.
— Letették a ref. templom alapkövét Keszthelyen. Tudósítónk írja: Bensőséges egyházi ünnepély keretében tolvt le a keszthelyi rel. templom alapkőletétele vasárnap délelőtt. Az ünnepség első része az az Istonl tisztelet volt. "melyet H a I k a Sándor telsősomogyl ref. esperes az evangélikus templomban tartott. A tulajdonkópenl alapkőletétel oz épülő falaknál történt meg. Halka Sándor imája után Németh Jíároly keszthelyi lelkész Ismertette a keszthelyi rel. gyülekezet egész múltját és a há-l»ru Után megindult templomépítés! mozgalmat. Mindezt okmányba foglalva elhelyezték a templom tornyának alapjában. Az ünnepségen az összes ható-"K«k képviselőin kívül nagyszámú közönség vett részt.
, - A Keresztény Jótékony Nőegy-
et október 12-lkl estélyét nagy érdek-IMés kíséri társadalmi körökben. A nagyszabású niUnor előkészületei folynak. A Jövedelem a kórházi kápolna és »z ínségesek téli felruházásának céljnlt szolgálja.
— Orvosok a Balatonon. Az orvoa-szovelségek nemzetközi szervczeleszom-paton délig folytatta budapesti tanácskozásait a Gellért-szálló, szalonjában, délután pedig a kongresszus tagjai Balatonkenesére utaztak, ahol a székes-\'ováros tisztviselői üdülőtelepének vun-üégel voltak. Vasárnap a Halálon körllll kirándulásban vettek részt.
A kórházi kápolna céljaira „Vlg-uuk" :l pengőt küldtek o szerkesztőidbe.
= L-invszobák, urlszoblk, egyes buto "», állandó pszat választék, Olcsó éa |ó Wloroktan Köpetein butoiiruhlzban "■gykami-a, Hotlhy Miklós ul 4.
A gyomorfáláa, gyomornyomáa, bél-•Ixpangá,, nagyfokú eTJedés, rossz emé.z-téa, fehér nyelv, kábutialg, fülzúgás, hal-\'tl\'r ""fi"\' ^"HMsé! • természetes .Ferenc József* keserüvls használiu álul sok esetben elmúlik. Az otvoil világ a legnagyobb elismeréssel nyllstkozlk a mi-avar .Perene József vlsről, mert ls«-tua megbízható í« lend\'.ivlll enyhe A " íi."nc J6l"e\'" keserűvíz gyógyazertá-iákban drogériákban és tllsíerUzlelekben kapható.
— A szociális kurzus megnyitása Keszthelyen. Tudósítónk írja: A Szo-clálls Missziótársulat keszthelyi szervezete által rendezett szociális kurzus első napián, Bzept. 13-án Mutsohenbacher Edvln dr. törvényszéki tanácselnök előadást tartott. Előadásának tárgya a patronázsmunka Ismertetése volt. Az előadó hallgatói elé állította a patronázsmunka lényegét, annak reália oldalát és munkaköreit (állami gvormek-védelein, bűnöző fiatalkorunk megmentése, fogházmlsszló), A uagyszámu és előkelő közönség lelkes ünnepléssel köszönte meg az élvezetes és értékes előadást. A szociális kurzus megnyitó beszédét S t e f a 11 s Aladár apátplébános mondta a szociális gondolatról. Szoknia Katinka és Ertl Chrlsta egy-egy szociális témát fejtegettek nagyon hulásoaan.
— l-evente-zászlóazentelés. A kis Saild községben vasárnap nagy ünnepség keretében zajlott le a levcntezászló-Bzentelés. Az ünnepségre összesereglett a környék lakossága. Jelen voltak báró lnkey Pál országgyűlési képviselő, dr. H aá m (.ajos főbíró, Bahochay Farkas ezredes, a zászlómnál tisztet lnkey Klárika bárónő töltötte be. A szentelést Lukács József nagykanizsai hitoktató végezte, az ünnepi beszédet pedig N á r a y Kálmán mlháldl főjegyző mondotta. Az ünnepség végén a nép lelkesen éltette lnkey Pált, a kerület képviselőjét.
Bethlen és a kanizsai borbély
Bethlen a napokban — nagy fel-tünés közepette — betért az egyik nagykanizsai fodrdszűzletbe.
Másnap az egyik segéd találkozott a konkurrencia segéd/ével, akt Irigykedve mondta neki:
— Na, hallottam, tegnap nagyúri vendégtek volt I Aztán meg Is merted nyírni ?
— Hogy meg e? — Igy a másik — Nemcsak hogy megnyírtam, de a parlamentben ttz esztendő alatt nem mosták meg ugy a fejét, mint én.
H-t5
egzisztenciát biztosit hölgyek részére a modern kozmetikának a megtanulása. Dacára a mai rossz gazdasági viszonyoknak, ebben a szakmában még Igen tág elhelyezkedési lehetőség mutatkozik ugy Is mint alkalmazottnak, de főleg ul kozmotlkal Intézetek alapítása által. IJgyanls még a legtöbb bel- és külföldi városban, dacára az egyre növekvő keresletnek, Igen nagy hiány van és a mai kor nívójának mindenben megtelelő Ilyen Intézetekben, amelyekben az Individuális kezelés Individuális Bzépltőszorck eladásával Jár karöltve. Wton város tanácsának fennhatósága alatt nemrégiben nyílott meg az első Internacionális kozmetikai Iskola, amelyben diplomás kozmetikusnőket
— S/.óji, biztos és nyugodt
ek részére a mo-
S-iíeptembor 19., kedd
HflDZSI HURUT
Talaata] világhírű regénye. Főszereplők : Moajukln, Lll Dagavar, Don koxék kórua.
13 hős
(Az utolsó század)
Attrakció. Főszereplő: Conrad Valdt, Elóadáaok T és 9 órakor.
képeznek kl. Prospektusokat kórésre Ingyen küld a Direkűon der Wiener KosmeUkschule, Wien, l. Kárntner-strosae 21.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult héten S guermek született, 2 fiu, 3 leány : Varga Ferenc téglagyári munkás és Vlnczek Máriának rk. leánya, Kiss Jenő vasúti munkás ós Gregál Erzsébotnek rk. leánya. Tamás József hentes és mészáros mesternek és Benkő Annának rk. [la, Haspel Pál posta se-gédellenör és Talabér Máriának rk. fia, Salamon György napszámos és Salamon Máriának rk. leánya. — Halálozás 6 történt: özv. Kangyalls Lászlóné Ktfaz-tlán Rozália rk. 78 éves, Kunica László nyug. vasúti klscgitő tütő rk. 68 évea, Schrelber Anna Izr. 00 éves, Pintér Lajos uradalmi cseléd rk. 2U éves (Nagyfakos), özv. Müller Jánosné Pon-grácz Mária rk. 75 éves. Farkas István cipész segéd rk. 21 éves (Máriahcgy Zalam.) — Házasságot köt/itt 6 ;xlr: Kopár József Jőv. főellenőr és Sommer ltozálla rk., Horváth Viktor szabó mester és Slnkovlcs Mária rk., Knabel Samu ág. h. ev. szobafestő segéd ós Bognár Kozálln rk., Nagy I*ászlo v. díjnok és Horváth Gizella rk., Pap István napszámos és Krénusz Anna rk.
Divatos szSvatek legnagyobb választéka .
ScGUtxnél.
•PORTÉLET
A ZTE vezet Nagykanizsa labdaragóbajnokságábaa
A sportközönség nagy érdeklődése kísérte a csapatok alvói
küzdelmét
osztály mérkőzései elmaradtak
Vasárnap Indult Nagykanizsa város leventelabdarugó bajnokságáért a küzdelem. Örömmel regisztráljuk, hogy a mérkőzések mindenütt várakozáson felüli nívón mozogtak. Különösen kl kell emelnünk a Klskanlzsal Levente— KAOSz mérkőzést, amely a délnyugati alosztály nívóját norn hogy elérte, hanem Jóval tellll is multa. A levontemér-kőzések Iránt a közönség érdeklődése Is hatványozottan nő, erre legjellemzőbb, hogy Klskanlzsán közel WU néző gyönyörködött a két csapat küzdelmében. A II. osztály mérkőzései a bírák meg nem Jelenéso miatt elmaradtak.
Start után a bajnokság képe Így fest:
1. Zrínyi
2. Barakk FC
3. KAOSz •I. Teleki
5. Klskanlzsal L
6. Ékszerész
7. 13 Bocskay FC
osztály: 1 1---
I 1--
I I--
4:1
2:\'
1--1
1--1
1--I
1:2 — 1:4 — 1:4 -
(Az első oszlop a Játszott mérkőzések számát, 2-lk győzelmet, 8-lk döntetlent, 4-lk vereséget, 5-lk gólarányt, U-ik pontszámot tünteti tol.)
KAOSz—Klskanlzsal levente 2:1
(0:1)
Mindvégig nyílt és nívós mérkőzés. A KAOSz technikai felkészültségét a klskanlzsalak lelkesedéssel ellensúlyozták. Az I. télidőben Horváth egyéni lerohanásával a Levente jut vezetéshez. Utána eredménytelen KAOSz ostromok.
A II. félidő 15-lk percében Török hendsze miatt ll-es a levente ellen, melyet Horváth gólba helyez. A 38-lk percben szép ÖBszjáték után Z l m-mormann a kapus kezéből gólba vágja a labdát és egyben megszerzi csapatának agyőzeimet. Izsák biró kifogástalanul látta cl tisztét.
Zrínyi TE—13 Bocskay 4:1 (1:0)
Szóp szánni közönség Jelenlétében Játszotta első bajnoki mérkőzését a kék-sárgák újonnan megszervezett csapata. KNcntcfo a fuzionált 13 Bocskay FC volt. A Zrínyi szép küzdelem után megérdemelten győzte le ellenfelét, bár az elért gólarány kissé túlzott, mert a 13 Bocskay váratlanul kemény ellenfélnek bizonyult. Különösen a védelme funkcionált kitűnően, addig, míg kl nem merült. A Zrínyi agilis csatársorának első télidőben támadásait csirájában rombolta szét.
Az első lll porc mezőnyjátékkal telik cl. mindkét csapat ér cl Jó helyzeteket, azonban a védelmek jól működnek. A 14-lk percben egészséges Zrínyi támadás, melyből Sülő megszerzi a Zrínyinek u vezetési. Ezulán a Zrínyi fölénye, különösen technikája kidomborodik, azonban a Bocskay kapusa helyén van.
A II. félidő hatalmas Iramban kezdődik, Bocskay erős támadásokat vezet a Zrínyi kapuja leié. Egy Ilyen támadást a\'Zrínyi hátvédje tttulttnl akaszt, a biró 11-cst ítél. melyből Beke kiegyenlít. Ezután a 13 Bocskay erősön visszaesik, kiütközik a tréntnghiány, u
Játékosok kimerülnek, a Zrínyi fölénye nyomasztóvá válik és a tömörüli véde-lom mellet egymásután éri el góljait. Borrendben Vellák, 8üle, Antal.
Bárány biró sokszor akasztotta mog teleslegesen a Játékot, miáltal jl^akran a szabálysértő tél Jutott előny-
Barakk FC—Ékszerész t:t (2:1)
Az első osztályba (eljutott két újonccsapat Játéka elég szép küzdelmet eredményezett. Az Ékszerész szebb, a Barakk viszont eredményesebb futballt Játszott, bár mindkét csapaton észrevehető volt a tréntnghiány. A győztes csapat tagjai erős tlzlkumu Játékosok, különösen belső csatárai áttörök. Fog még néhány csapatnak meglepetést okozni. Az Ékszerész csatársorának széteső Játéka miatt nem tudott eredményt elérni, különösen áll ez a balszárnyra. A két szélső hall gyenge. Góllövők Mészáros. Vass Barakk, T a r ó d I Ékszerész.
FI u m b o r t biró erélytelenül vezette a mérkőzést.
Vasárnapi sportesemények i. liga
Ferencváros—Rudal 11 7:3 (3 :1), 111. kerület 8omogy 2:0 (1:0), UJ-pest-Ktspeat (1:1 (3:0), Bocskai-Nemzeti 3:1 (3:0), Hungária—Attila 5:0 (II :0).
1L liga
Turul-Maglód 2 :1, 8orok»ár-IUkos-paiota 7:1, BAK-Megyer 4:1, Pécsbaranya—ETC 2:0.
Délnyugati alosztály
DVAC—KPAC 2:1 (1:0) botrányba-tult, a kaposvári csapat levonult Dom-bovárl Voge-PSC 2:1 (1:1). Meglepetés! PVSK-4:1 (2:1), DPAC—KTSE 4:1 (1:1). _
(Erem-kiosztás.) Tudósítónk Írja: A Keszthelyi Törekvés szeptember 13-án délben a városháza tanácstermében érem-klosztásl ünnepélyt tartott F^z volt az első eset, hogy a Törekvés érmekkel Jutalmazta versenyei győzteseit. Ez alkalommal a házi unzóver-seny és a tennlszverseny érmeit osztották kl. Az uszószámokbsn kiosztásra került -I nagy arany (bajnoki), -t nagy ezüst, H kis arany es 7 kis ezÜBt érem. A tennlszverseny győztesei 11 nagy ezüst, li kis ezüst és 4 nagy bronz érem
díjazásban és 2 tiszteletdíjban részesültek. Az ogylk tiszteletdíjat (ozüsl cigaretta-tárca) B 111 c r a Béla nagy-
kanizsai versenyző, mint a „férfi cg ves" győztese, kapta. A kiosztást előkelő közönség jelenlétében Terstyánszky Gézáné ny. őrnagy neje végezte. Kiosztás előtt dr. Itolscnl Marccl mondott lelkes és lelkesítő beszédet.
(Levente-kupa.) Keszthelyi tudósítónk ívja : A keszthelyi és balatonfüredi leventék kupa-mérkőzése váratlanul a balatonfüredi csapat győzelmével végződön. A győzelemben nagyobb része van a kcszUielyl csapat rossz játékának. mini a balatonfürediek tudá-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. szeptember 15
•inuk. Az első télidőben egyetlen gól esett Fésűs (Keszthely) lövéséből. Félidő 1: t) Keszthely javára. A második télidőben a balatonfüredi csupnt három góllal terhelte meg a keszthelyi hálót; az elsőnek és a harmadiknak is a keszthelyi csapat vigyázatlansága az oka. Végeredmény 3:1 B«laton(llrcd Javára.
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 15 (kedd)
Budi pest 9.15 A 2. honvéd gyllog-ezred teneksrintk htngveraenye. tuo H 3.45 A nangv. lolyl. II. 10 Nemzetközi tnz-klzöszoigélst rí Déli hsisngszó. 13.05 Orosz balalslkszenekar hangversenye. 13.25 H. 1235 A hsngv. lolyL 13 Időjelzés. 14 45 R 16 .lljusigf verses kőszőnlőz". Irta és előadja özv. Pósa Lajoiné. 16.45 Időjelzés 17 Novellák. 17.30 Clglnyzene. 18.30 Francia nyelvoktatás. 19 Szalonzenekart hangv. 21.00 A Laurisln testvérek hangversenye. 22.15 Időjelzés, ldójirisjelentés. 31.30 Németnyelvű E. UUna cigányzene.
Bécs 11.30 Zeneksrl nsngverseny. 13.40, 13.10 és 15 50 U. 19.05 üíslhangv. 20.15 Vidám est. 32.30 Operettréssle ek.
KÖZGAZDÍ8ÁI
Hzeptemher 1-től kell a dupla kereseti adót fizetni az alkalmazottak fizetése után A városi adóhivatal (elhívása
Nagykanizsa, szeptember 16
Tegnap érkezeti meg a nagykanizsai várost adóhivatalhoz a pénzügyminiszter rendelete, amely a kereseti adót duplájára felemeli. A rendelet szerint a dupla kereseti adó szeptember elsejétől kezdődőleg esedékes. Felhívja ezért a városi adóhivatal a munkaadókat, hogy alkalmazottaik után járó kereseti adójukat legkésőbb szeptember 26-lg feltétlenül fizessék be, mert elleu-esetben azt végrehajtás utján hajtják be.
(—) Országos vásárok. Vas-, Sopron-, Zala és Veazprémmegyében legközelebb a következő helyeken lesz onzAgosvásár: llt-An Pápán (Veszprém) sertés, Juh és klrakóvAsAr; 16-án Városlödön (Veszprém) ló, marha, sertés, juh éa klrakóvásár; 17-én Cnlpkereken (Vas) ló, marha és klrakóvásár; 21-én Alsóságon (Vas) ló, marha és klrakóvásár, Fertőezentmlkióson (Souron) ló. marha, sertés, Juh és klrakóvásár . 22-én Körmenden (Van) és Nemesnépen (Zala) ló, marha és klrakóvásár ; 24-én Szentgotthárdon (Vas) marha, sertés, Juh es klrakóvásár. Keszthelyen és Hahóton (Zala) ló marha és klrakóvásár, Devecseren (Voszprém)ló, marha, sertés é« JuhvAnár, Kapuváron (Sopron) marha, sertés és JuhvásAr, Ősiben (Vensprém) ló, marha, sertés. Juh és VlrakóvAsar.
I—) A FUszerkeresketlők Kgye-sUlete közli: Mai naptól a cukor eladási ára: kristálycukor 1.42, kockacukor 1.46. A torgalmladó vAltsAg felemelésével kapcsolatban felhívjuk kar-lArsalnk figyelmét a kővetkezőkre: Felveendő a szeptember 12-1 raktAr-készlet beszerzési Arakon az alábbi cikkekről: nyula, cukor, cukorka, cacao, csokoládé éa mindennemű sliteménv-áru, kávé, tea, bors, gyömbér, fahéj, vanília én babérlevél, tüzelőanyagok, faszén. A bejelentés a forgalmiad; hivatalhoz nyújtandó be és fonton annak megjelölése, hogy egyes cikkek belloldl vagy külföldi szArma-zásuak-e. A bejelentés határideje szeptember 30. _
A Nemzeti Bank deviza-árfolyamai
VALUTÁK ■ol I. 27-70-28 00 I h. 79008000 ík. 16-02-17*6 Óink. 152-20-1(3 40 iMr 10-01-10-11 ttóláj 571*75-575*75 frtndsf. 22*5022 8U HoIL 229*50-231-30 Learrel (3-70-IM-20 Len 8*39 S 44
Itvs 4*10-4-IS Ura 29 70-30*00 Márta 185 05-136-05 ttavéf 152-50-153 70
Patet* —■--\'—
fchUL 80*00 8060 IváklL. 110-90-I1I-80 siéik. 152-70-153*90
Zlrteki aárlal
k-tits 20-10, sxwtuia 2493, N.wvork 51387, Brttssal 7335, Milano 28 8l»/á, Madrid 46*20, An-atetdatn 206*75, IMIbi 120 40, Wien 7*13, lotta S-72. Prága 15-18, Va\'sű 57-40, Badapaat SO-OIVi «.l»rid 9 04\'/t, Hukarwt 305
Tenaéajtóiiie
Baza tszv. 25 fllL. dl 25fl!L és a rozs 25 flll. emelkedett.
•ss Hsssv. uj 77-es 9-35- 960. 78-es 950-057, 79-es 965- MO. 80-as 9-75—ÍOCO. dsnánt 77-es 000-9 15, 78-as 9*15 — 930. 79-es 930-045, ■ 9*40-965. Rozs 915-035 \'aV. .trpa 14 00-14*25. sörárpa 16-00-1700, sab 1690-1740 tengeri 1450 -14 75, korpa 10 C0 1020.
Sarttwá*ár
rsUultia 3673, eiadsUan 461. — Kső-
sda t\'34-1-25. sudett 1-18—1-30, szedeti kőaép 1-12—1-16, kűnayfl 1-04-108, i-aó itatta öreg 1-12-1*16 U-od randi őiag 096-1*00 angol aSIdő 0-90-100, autoasa nafryhan 1-10-1-30, zau 1-52 -1-54, ha. I 20—1-66. axslosaás tálaartts 1-48-1*50.
Klaája: Délzalal Hytaáa ál Lapklaáá Vállalat, lairkaalzsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. latenáfWa tataion r Nagykanizsa 7R, aa.
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Sedm pácok;
Arzópác Blgrlol
Porzot Higosan
Tillantin Tltlantln
eiedeti gyári árban és csomagolá-ban.
Műtrágyák. Növényvódelmiszerek. Magvak.
Baromfi és serlés trdakarnáiyok.
Futor. P e k k.
Kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védóizerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellet! Teklán 130.
apróhirdetések
Aj *pi6btrd«UMk dt]i 10 „<,l| M Pllér. Mlnd.o további .<ó dtj* 5 pitAr. Vasár- át i«».pc.p 10 >,6i| so Piláf. oilnd.n további hó dl). s PU Si.rdán 1, pátiukán 10 ,iöl« Sfl fillér, mtod.n további ni dili O ftllór. Omnű , ralodtn »»
t.libb b.tOkb&l átlú iti kát uóaák riámttutlk.
A Hált k.,ci6hi>«k Km tdf.draáo,
rrr rdoré.ek 3 (ÖO ponaö suaagea alal u /clealaffM kbnyfeldf. Mdnldsda elkerUMáfl végett nlörr. foraaddk.
nádi* eladlsiboz ügyen, jó megjelenésű OsjnSkSt felveszek. Szsbó Antal ridlóosziálya. 4161
ÜÜVUaj-
AnaL ,129-V0-23r30 Belgrád 10-05 1011 Berlin IS5-25-I3605 Brüsszel 79 20 79 90 Bakarsst 3-39-3-41 Bopanb. 152-30-153 30 Urtdos 27-/0 27-66 Madrid 50 00-53 00 Milano 29-80-29 96 Nswyor 169 80 73-20 Oszló 152-30-153 30 i\'ális 22 33 22 47 Prága 16-88-16 98 8sólS 412-4-16 ltockb. 162-45-158-45 Vatló 63-80-64-20 Wltn 80-07-60-57 Zlblcb 111-10-111 60
Karaaak szép llula 8 aaokáa lakisi.
Címeket a kiadóba kérek.
MOhal jéthalyaxAa. Fonottbulor, kosár is nidszéklonis Ülésnél, Főút 4. 3029
Több egy szobit lakAa mellékhelyiségekkel kiadó PetóN-ut 41 slall 3492
Kiadó Sugár-ut 12, emeleten egy, vagy ketló ur részére egy elegánsan bútorozott utcai szoba azonnalra, vagy szeptember 15-re. 4149
FBMx«tl la] Ismét ksphltó Tejköz-pontnál. Telefon 349;_3111
Jobb megjelenésű nő, mtgányos urnái nusUall Állást keres Clm a kiadóban. _4159
Ház sssaatarl, Irodiszolgal, vagy pótlási állist keretek. Clm s kiadóban. 4261
Rövid Isnuló i Clm s Hadéban.
■a olcsón eltdó.
4262
30 évet, kiképzett lovts és hajléko-oala áliiitt keret uonntlrs, a legjobb blzonyllvlnyokkal ellátva. — Clm a kiadó-ban.____4363
Bsgolal-sor át. ét Rózsa-utca 3. számú ház alaM. Bővebbel BagoU sor 81. 4264
Szép téli kérla 10 Itllér kilója. -Battbyiny-ulca 29. 4265
Clpést és ctizmtdli maakAaob felvételitek Varga Ferencnél, Petőfi ut 36 42f6
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modemül berendezett műhelyében
mos, faat, tiutH és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget váltatok. Gallérok 10 és 12 fillér.
OyUJtőielep: Horthy Mlklds-ul 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Kél. esetleg hárem Bzép kUlönbe|áratu azaba lUrdöazobival, bútorozva, vagy antikul, Horthy Miklós ul 15. arám alstt kiadó. 4152
Háromszobás lakásomat t várost bérházban november elólt la átadhatom Somogyi Igazgató. 4120
19071/1931.
Hirdetmény.
Városunkban a sertéspestis szórványosan megállapittatott. Felhívom a sertéstartó lakós-ságot, hogy sertéseiknek megbetegedését és elhullását a Városházán, II. em., 30. ajtó alatt jelentsék be.
Nagykanizsa, 1931. évi szep-hó 13-án.
Polgármester.
KOszOnetnyllvánitás.
Mindazon ismerőseink, jóbará-taink, kik felejthetetlen jó anyánk
in. Mtttr Jimi r. Piipía Uhi
elhunyta alkalmával a temetésen megjelenni szívesek voltak és fáidalmunkat bármi módon enyhíteni igyekezrek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
Balázs és MOIIer család.
Hallói FlgyolMl Takarékoikodjtuikl
— Szakácsné lelkem, moodjt bovt megy ?-
— Kimegyek Kitksnlssirt, közel t kanális mellell, Varaaadl-a< a. aa. alaH vtn
almon latvéa hentes és mészárotmetter üzlete, ahol e hó 15-én ette 6 órától kezdve kspbató 1 kgr. elsőrendű, jó listai
21/2 éves marhahús 80 fillérért, hátulja 1 pengőért. Továbbá minden Időszakban lehet kapni elsőrendű sertéshúst és egyéb hentes-árukat tetemelen leszállított árakért, pontos ét szolid kitzolgáláa mellett.
Tisztelettel
SIMON ISTVÁN
A Ml bcntca ♦« mé»*áro» mettér.
Keszthelyen 25 éve fennálló
mm«M\\mi\\n
betegség miatt azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalban. <in
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy dus raktáramon levő staáraáaf ét graalt síremlékeket leizállllott árban botom (orgtlombt. — Továbbá alrkarataaéal és alrltoH Apité-aét, termő- ét műkőből legolctobbtn készítek, ugy az ösases e szakba vágó mnnkikat tzakuerüen végzem.
Kérem s n. é. közönség szivet pirl-fogisit. Tel|et Utztelellel
Kowéos Jázsaf
Ata"a\'á<k k8taras4oe«t.r
lltr\'l"! I Klrály-.loa aa. azt.
Meg/Clíek a rddlóii/donsdgofc/
Caak napi 24 fillérjéba knrűl.
STANDARD 2a hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
ha»i részlet 7*BO pangfi.
A C C I O TELEFONGYÁR! 2 ! 1 csöves hangszórós rádió
havi réazlat 7-— pangfi.
ORION 7016. az. 2-j-l csöves hangszóros rádió
hasi réazlat 7-— pangfi.
Philips klskomblnácló és Modern vevő gtí\'K
Tslefvnken újdonságok I
Köxvetlitílceí dlfaxolc.
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet
rátáié és gramofon oaztálya.
FONTO BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budspettnek teg|obh helyin lekvö modern szilló|s. Lili. Körponll Intés. Hldeg-meieg lolycvlz. Fürdők. Telelonoe szobák. Kávéhir. élterem.
Szobák P 4*30. Penaió 8-— P-ifil.
Eívifivsz tzoblknál lto.o, KSslany" lelmutatólnak
, kitágyti szobáknál 2C0 o anggámáni s „Zalai í. A DV. illomittól direkt viltmos (\'l-es) a szillodilg
Nyomatolt a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nain,kitni7itAn íf.i.ia.
71. évfolyam 208 szám
Nagykanizsa 1931. szeptember 16. szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szakeaztóatij: nappal Sugárul}., íjjel Fóut 5.
Kiadóhivatal: M.I S. alám. Kcaathatyt Sókkladóhtralal: KoM.tb-.ka 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elődzatéal ára: cgv hóra S pcngS SO Hlto. / Saerktazlóaég 421. itlm. <é|Jtl 7«J \\ Kiadóhivatal 78 Kcaithelyl UAk 22
Az Operaház megnyitéelőadáea után kigyulladt a hatodik emeleti kellékraktár és ruhatár
Lapzártakor még megfeszített erővel dolgozott a tűzoltóság
Budapest, azeptombor 15 (Ujunkul rádlójelcnlés) Kedden él-azaka nagy tllz pusztított a budapesti m. klr. Operaházban. Kodden eete E r k e I Ferenc Bánk bán jával nyitotta
meg kapuit az Operaház, molynck néző-torét zsúfolásig mogtöltíítték az előkclő-ségok. Klőadás után. amikor a közönség már eltávozott és bezárták az ajtókat la. háromnegyed 12 óra tájban
n <\\-lk omeleten levő nagy kellék- óa ruhatárból lángnyelvek csaplak kl. Nvombnn értesítették a tűzoltókat, akik két nagy gőzfecskendővol láttak az oltáshoz. htptdrlakor még puszilt a lüz.
A blatorbágyi merénylők nyomában
Sikerült kinyomozni a titokzatos levélírót — I.elpnlk Márton szökevény kommunista, a merénylet gyanúsítottja — lígéBz Kurópa rendőrsége hajszolja — Ujabb holttest kerUlt elő a romok alól — Az egész nemzet gyásza kísért utolsó útjukra az áldozatokat — Holnap gydszUnnep a Vérmezőn — Az állítólagos német „mérnök" a merénylet közelében
Az osztrák sajtó minfiaithetatlen mafjyarfalása
Budapest, azeptombor Ifi A blatorbágyi merénylőt ügyében lolyó nyomozás során megállapították, hogy a tettoeok levelót egy lamert kommunista, L o 1 p n I k Márton elektro-technlkua Irta, aki néhány hónappal ezelőtt letartóztatása elől menekült el, de azóta
hamis útlevéllel többször átlépte a határt.
Az utóbbi Időben a Felvldékon ólt a vcazedelmee kommunista éa mivel azt hiszik, hogy cseh tertlletro meneküli tettestársaival együtt,
a cseh hatóságok Is széleskörű nyomozást Indítottak és több kommunista gyanús egyént őrizetbe vettek.
l-elpnik kézírását az írásszakértők Ismerték tel, miután egy korábban elfogott kommunista levél Iránéval öa»ze-hMonlltották. Ttlzctes Bzakértől vize Kálet után kijelentették, hogy 90 százalékban biztosra veazlk, hogy a merénylőt színhelyén talált levél kozolrása. I.elunlk késrekerltésére rádió utján felkérték az egész európai rendőrséget.
linzzegh-HuBzAgh Mlklóa főkapitány ugy nyilatkozott, hogy « hdrom napot nyomozás utón meg van a remény arra, hogu a fáradságos munka meghozza gyümölcsét. r A tettes kézrekeri tőjének kitűzött MJ») pengő Jutalomnak már mutatkozik a hatása, amennyiben (i merénylet "OUéhcti 2BH bejelentés érkezcU a tö-kapttánysdgra, kőztük B o J t o r József nagykttnlzaal kocslgyártó bejolentéae l», moly szerint szombaton egy Fiat gyártmányú gépkocsi rövid nagykanl-Mal tartózkodás után l-etenyénél át-líple a határt.
Előkerül a 22-lk áldozat
Egyébként a kataaztrófa roncsainak eltakarítása közben ma megtalálták a áldozatnak, I v á n o a I c a .lózaef kalauznak a holtteatéL A tegnapi és a ">»l napon mentési múnka közben heton érültök mog.
Letartóztatott hullalosztogató
A csendőrök letartóztatták Klug József blatorbágyi földmüvoat, akit tet-euértok, amint a merénylet áldozatalt
\'osztogatta.
Tlz napig tart a romok eltakarítása
A romok eltakarítást munkálatai olyan nagyarányuak. hogy előrclátha-lt) napig tart. mlg azzal clkéazül-
* fferencMtenül jilrl vonalban Halltlott pénzt, esomaaot és levél-kiilileménut megtaláltak és azonnal továbbították.
A Kzent-ltóku* kórházban ápolt aelie-ntlltek közül hárman már olhagyták a kórházat, lU-nck az állapota olyan, hogy kilehetett hallgatni őket, vallomásuk azonban semmi fontoanhbat nem nyúlt. A merénylet áldozatait nagy ünnepélyességgel fogják eltemetni. A kill-mUtl áldozatokat hazájukba szállítják.
A temetésen megjelenik a kormányzó képviselője, a kormány több tagja, valamint a diptomáclai kar. A kormány nevében Za 11 v ay Tibor lgazságügy-mlnlazter mond gyászbeszédet éB kifejezést fog adni az egész ország részvétének és mélységes fájdalmának a megdöbbentő gyllkoB gaztett felett
Csütörtökön temetik az áldozatokat
Budapest, szeptember 15 A blatorbágyi kommunista merénylet Áldozatainak országos gyásszal való eltemetése Ügyében ma délben a miniszterelnökségen értekezlet volt, amelyen megállapították a polgári gyászünnepély sorrendjét, amelyet az egyházak gyászszertartása fog követni.
A temetést a kormány rendezi. A székesfőváros az áldozatoknak díszsírhelyet ad a farkasréti temetőben. A gyánzünnepély csütörtökön délután 3 órakor lesz a Vérmezőn.
Budapest, szeptember 15 A blatorbágyi gyilkos merényletnek ujabb halálon áldozata van. A tejszövetkezeti központ Horthy Mlklós-utl tolepén szlvonlőtto magát Durlák Nándor főgépész, aki a vasárnapi merénylet óta feldúlt lelkiállapotban végezte szolgálatát. Holtan találtak rA.
Egy cédulára remegő kézzel a következő szavakat Irta öngyilkossága előtt: „A kommünlnUlklól való félelem miatt haulmért halok meg". Hozzátartozói elmondották, hogy a szörnyll merénylet teljesen felborította a főgépész lelki egyensúlyát és a zaklatott Idegállapotban nyúlt a fegyvorhez.
A titokzatos német „mérnök"
Budapest, szeptember 15 | Az osztrák sajtó perficllája
Bécs, szeptembor 15 (Éjszakai rá (Hójelentés) A bécsi la-i)ok kételkednek a blatorbágyi merényletben. Kétségbevonják, hogy robbanás történt. Szerintük az egész csak kitalálás, hogy leplezzék a kisiklás valódi okait és hogy izgathassanak a munkanélküliek ellen.
A cseh lapok erélyes fellépést követelnek a szovjet ellen
Prága, szeptember 15 (Éjszakai rád ló jelentés) A blatorbágyi merénylettel kapcsolatban a cáeh sajtó klfojtl, hogy szégyenletes arcul-csapás volt, amelyet Moszkvából mértek az emberiség arcára. A bolsevisták uj eszközt választottak, hogy minél nagyobb pánikot idézzenek elő. A cseh lapok^KóvetelIk az európai kormányok egyöntetű fellépését a szovjetőrület megfékezésére.
Szerelmi dráma a mohácsi hajón
Budapest, szeptember 15 A Mohács íelé haladó .Szent Gellért utasszállító hajó egyik kabinjában vérbefagyva holtan találták CJuttensteln Ottó 22 éves egyetemi hallgatót és B r u d 8 z I Mária 19 éves orvostanhall-gatőnöt. Mohácson a rendőri bizottság megállapította, hogy szerelmi dráma történt. A fiatalember ós a leány előbb beretvával elvágták karjukon az ereket, azután a férfi a szájába lőtt, majd a nő halántékon lőtte magát. Több búcsúlevelet hagytak hátra, melyeket n rendőrség a címzetteknek kikézbefiltelt.
(/•\'.juta kai rúd ló jelenté*} Mint Ismeretes, a blatorbágyi dinamiton merénylettel kapcsolatban 4 gyanús férfit vott őrizetbe a csendőrség, akikot a merénylet közelében tatáltak. Mind a négyen őrizetben vannak, mert eddig nem tudtak elfogadható alibit igazolni.
Megállapította a csendőrség, hogy szeptomber 7. és 11. között két német diák tartózkodott Blatorbágy környékén, akik gyakran hosszasan álldogáltak a viadukt közelében. A némot diákokat barna bőrtáskával 12-én Törökbálinton ls látták, de 13-án Torbágyról utaztak tovább Győr íelé.
A „német mérnök"
Kgy ószeren bizalmasan közölte a csendőrséggol, hogy szeptember 7-én éjjel tl órakor Torbágy közelében az országúton találkozott egy német mérnökkel, aki felkéredzkedett a kocsijára, hogy vigye magával Budapestre. Az állítólagos német mérnök szavaiból kommunista érzelmekre következtetett. A mérnök megjegyezte, hogy néhány nap múlva nagy esemény fog történni Magyarországon. A csendőrök most keresik az állítólagos némot mérnököt.
A körözött mérnök szomélylelrása a következő: 10 év körüli, őszes barnahajú. 175 cm. magas, sovány, bonnzu-kás barna arcú, aki kalap nélkül, kék ruhában, barim félcipőben volt utoljára.
\\ caendőrnég egyúttal a bányáknál is érdeklődik, hogy az utóbbi Időben nem loptak-e el nagymennyiségű robbanóanyagot ?
Ahol a napsugár eséséhez tervezik az u] házakat
Hogyan épUl a modem váron? — VArontelepUlénl tapasztalatok Nagy-Berlinben
Irta : Vécsey Barnabás városi mérnök*) laátnl telepeket, hol a forgalmi ut déli oldala ls be van építve. Vannak telepek, ahol a ház /HilkóaUiku, középrésze gyönyörű parknak van kiképezve tóval. Ilyen a brltrt település. Itt a park forrasznak Van kiképezve. A patkó alakú ház a terepnek megfelelően a középső körív felé lépcsőzetesen emelkedik. Perspektivikusan nézve igy a hatalmas Ivalaku ház kellemes, nyugodt képet ad.
I<átni telepeket, hol a forgalmi utak északi oldala is be van építve, üzletekkel Az ezer lakással Is bíró hatalmas telepeknek nzüknégük van megfelelő számú közelfekvő üzlethelyiségekre ls. A szélen én közmüvekkel ellátott forgalmi utak hozzájárulási költségeit ezeu üzletek viselik és van bizonyos speciális célzatosság abban, hogy a lakóházakra csak a keskeny laxóutak (összekötő utak) kisebb hozzájárulási költsége esik. A sakktábla rendszerű települések egyhangú képét megszakítják a kellő helyen elhelyezett játszóterek, sport-terek, Iskola, Iroda épületek, vagy az egész telek központi íütését és melegvíz ellátását végző üzemépületek. A 100 és 200 m. hosszú épület nagy ablakokkal, terraszokkal és balkonokkal bőven V&n ellátva. A lapos és nytrefl-lelő rendfefccr azonban váltakozik telepek szerint és ez Jellemzően mutatja ne azt a még el nem döntött harcot, mely a tetőkiképzések körül a német épltészoket két nagy táborba osztja. A házakban pince és pudlásiakások nincsenek. A földszinten vagy a padlás térben, lanostetejü házaknál a felső alacsonyabn emeletsoron vannak a raktárszobák és monókonyhák elhelyezve. »
A telopoknek a házal különböző magasságúak, de a házaknak egymástól való távolsága függvénye a házak magasságának. A házak kél emeletestül lii emeletes magasságúak és olyan minimális tévolságra építhetők egymástól,
hogy a házakhoz 30 fok alatt eső nap-sugár a szomszéd ház földszinti ablakát még elérje és igy biztosítva van nz összes lakAs szAmAra.
A lakAnok nagy ablakai, erkélyei, bejárati kapuk és lépcsőházak ritmikusan Ismétlődő arányos tömegei, a falazat élénk színekkel befestett, vagy Kllnkcr téglával kiképzett nagy íelületel legtöbbször az egyetlen, de. őszinte Igaz és ezért szép alszol a homlokzatoknak. A falak festése azonban sokszor számunkra túlságosan élénk és nem összeillő színekkel történik.
A települések házal két traktussal bírnak, mindkét oldal felé ablakokkal ugy, hogy minden egyes helyiség direkt világítást és levegőt kap. Legtöbbször a nyugati oldalon nyernek elhelyezést a lak-szobák, a keleti oldalon pedig a hálószobák. Azok a kellemes délutáni napsütést, ezek pedig a hüs reggeli napfényt Juttatják lakóiknak.
A német népnek nagy áltános kultu-rára valló szociális és élothlglonlal követelményei, mint hatalmas orő kon-ponensel eredményezték ezoket a településekot és fejlesztették a klslakásos régi bérház kaszárnyákat ezen rendszer napfényes, levegős és világos házaivá. Magyarországon még hasonló települések nem létesültek, de remélhető, hogy ml Is elérjük azt az általános éplténl kulturáltságot és gazdagságot, mely hasonló, de a nemzeti és faji sajátságokhoz megfelelően átalakított klslakásos telopüleseket létrehozza. (Vége.)
(Éjszakai rddlájtUnUt) A ■•f««rel«-alal Intést t lel•••41 ••»• 10 érékor i R*«»b«n felhfte, jevulé Hf várhaté.
ZALAI KÖZLÖNY
KisorsoUuK a „Zalai KöxWny" első nyolc egynapos pesti weeUenú-Jét
Előfizetőink körében már hí cIhö na-pnkban Igen nagy érdeklődés nyilvánult mog u .Zalai KtizUiny" egynapos Ingyen budapesti woekcnd-Jo Iránt, ng.v hogy a szoplombor havi H ulalvAnyt marin kisorsoltuk « kövotkezőknok:
Ültő László postafőellenőr. 0 f o n-b o o k Ferenc váróul tisztviselő, W o 1t-ner Jend borbély, Orllnbaum Kamiin, dr. Dómján l-ajos ügyvéd, Szabados Itózsi, S z (I c 8 László Jogszigorló, Oyergyák Pál bórkereskedő.
Ezek az előfizetőink kiadóhivatalunkban október 6-tól tt)-lg (F6-ut 6. az udvarban) átvehetik az egynapi díjmentes lakásra és étkezésre, 2 szentélye* Ingyen fürdőre és 2 személyes kedvezményen színházjegyre érvényes utalványokat, amelyek II hétig érvényesük. (A színházjegy-szelvényt n „Zalai Közlöny\' csütörtöki Hzámából.......
kell kivágni azon
n héten, mikor az utazás történik.)
Szállás és étkezés n családisa miliőjéről és polgári árnlról kitűnően Ismert ilmln-sulMbau (V., Ilcrllnl-tér 7.). Fürdő (csak október közepétől kezdve) nz újonnan berendezett „Nenlun" Hungária göz és kádfürdőben (VII. Dohányutca 44.). Színházjegy a nagyszerű mil-soru llelhlen-lérí Sziupiuion (VII., Bethlen-tér 8.).
Azok az előfizetőink, kik a sorsolásban való részvételre egyszer Jelentkeztek, mindaddig bonne maradnak az Igénylők névsorában, mlg egyszer a nyerés sorú rájuk nem kerül. Az Igénybejelentéseket tehát Ismételni nem kell.
A sorsolásban vidéki előfizetőink Jelentkezését ls egyenlő esélyekkel szívesen látjuk.
Következő sorsolás október kö/.e|>én.
A forró tagba esett és meghalt egy kisleány
Az anya ellen gondatlanság miatt eljárás Indult
Keszthely, szeptember 16 ISajill twlósllőnk MefonJelnMat) Megrázd módon Italt meg Csorezegto-iiutj egvlk gazdájának kisleánya.
S z a I h 1 Imrénó a konyhában mosott. Ott voltak kis gyermekei Is. Mikor a ruhát a lúgból kivette, a lorró-lugos (azokat otthagyta a földön. Eköz-heti Erzsi nevü kétesztendős klsieány-
kája, mialatt másik testvérkéjének útjából kitért, hátrálva — beleesett a forró Inglia. Édesanyja azonnal bovltto Keszthelyre orvoshoz, ukl nyomban kezelés alá vette. Azonban hluba volt minden, az orvosi tudomány nem tudott már rajta segíteni. Irtózatos kinok közölt kiszenvedett Anyja ellen gondatlanság miatt eljárás Indult.
A ravatalozók begyömöszölték-e a koporsóba az öreg Varga gazdát?
UJ vágányokon a vizsgálat az apjuk agyouverésével vádolt Vargatestvérek ügyében
Tegnapi számunkban megírtuk, hogy a pécsi tábla elutasította az apjuk agyonverotésével gyanúsított és letartóztatott két gazdának, Varga György-nok éa Varga Ferenonek szabadlábra-helyezési kérőimét,
A védelem, amely szünet nélkül dolgozik a két súlyosan gyanúsított gazda ellőni vád tehermentesítése érdekében, most másként Igyekszik védenceinek ártuüanságát bizonyítani, Az áldozat, az örog Varga gazda (a bouojegyző-könyv adatai szorlnt szegycsontüirést és csigolyatörést szenvedett, antl csak vad és durva orőmllvl beavatkozás
folytán állhatott elő, vagyis az öreg Varga gazda halálát agyonverelés Idézhette elő.) Mikor holttestéi a koporsóba tették — Így érvol most a vede-lom, — annyira felpuffadt hogy nem tudták bonne elhelyezni és u ferielét lezárni, azért, hogy kömiyebbeu boldoguljanak, n halott hasát teljes erőjükből benyomták és ebből kifolyólag lá madhatott az a sérülés, amit a két gyanúsított Varga-fiúnak Imputálnak. A letenyel Járásbíróságon most dr. II Itzclberger Sándor Járásbíróság! vezetőbíró Igyekszik a valódi tényállást kideríteni.
Csendtírkézre kerültek az ihárosberényi vadorzók
A lelőtt vadorzót tegnapelőtt eltemették
Ihárosberény, Bzeplemlrer 16 (Tudósítónk telefonjelenlése) A/. Ihárosberényi vadaskert drámájának Izgalmai még nem csöndesedlek ol teljesen. Szabó Nándor uradalmi vadőr, mint ismoretca, salát életének védelmében lelőtte a vadorzó Toldy Józsc
let. A holttestet lelboncotása után Surdra vitték, ahol feleségű és hozzátartozóinak részvételével tegnapelőtt eltemették. Toldy .lózse! egyszeri) föld-milvesembor volt, akinek mindössze kisebb töldje volt.
Az Ihárosberényi csendőrség Surdon
napokon át folytatott kihallgatásainak és nyomozásának mára meglett az eredménye. Sikerült a vadaskertitől Szabó Nándor elöl elmenekült orvvadászok közül kettői elfogni, akikot örl-zetlto vottek és bevittek az őrsre, ahol megkezdték kihallgatásukat Állítólag nz egyik elfogott egy nyugalmazott csendorőrmester, a másik pedig egy sttrdi gazda. Mindketten tagadták kihallgatásuk alkalmával, hogy noklk
1831. szeptember 16
bármi ktlr.ük Is lenne a vadaskert oh
vadászaihoz. A csendőrök most targj bizonyítékokat Igyekeznek szerezni két órimlbe vett egyén ellen. A kihal gntások a községben még folynak t vnlósziuU, hogy még a inal nap lolyi inán a harmadik gyanúsított ls kézrí kerül. Az őrizetbe vottek novét a vízi gálát szempontjából még nem leht közzétenni.
MIRŐL BESZÉLNEK ODAÁT?
Ahogysn a sujysr helyietet Aimtrlákea lágák
Baden, szeptember 10
Klnnt ülök a Kurhaus előtt u Jó meleg szeptemtierl verőlényben. idehalllk u Kurkapelle zenéje, a Bohémeket Ját-nzák. l>e már erőeen meglátszik a salson vége, már csak kevesen hallgatják, legtöbbje sántikáló, némelyik mttnnós beteg, akik Ilyenkor már olcsóbbért lü-rödhelnok a bádcnl kénforráa gyógyvizében. Ülök az áldott koraőszl napsütésben és nem gondolok semmire. A magasból motorbúgás hallutszlk, egy repülőgép száll Bécs (elé. És a repülőgép zúgása, amelyet olyan gyukran hallottam a harctéren, eszembe juttatja u háborút és azt a sok nyomorúságot, amely azóta ránk zudult Én bár a kö-zömu\'g Ausztr iával uiogszUnl, rossz sorsunk közös volta mégis összeköt bennünket. Hbben a kedves Biedermayer városkában, amelyet a fürdővendégek ezrei még ina Is rolkeresnek, talán ke-véabbé érezhető a háború utáni nyomasztó helyzet mint a közeli Bécsbou. Az őszi vásár iátliutólag megnövelte a császárváros utoaforgalinát, de kovée a vevő, kevés a pénz. Kereskedő, Iparos, vendéglős és kávés sóhajtva gondol a háború előtti Időkre, uuf dle altén gulen Krledenszelten.
Amióta a Zollunlon terve megbukott, nagyon nyomottá váll Ausztriában a közhangulat. A németnaclonallsták, sőt még a szoctállsták ls valóságos nemzeU csapásnak tekintik a hágai határozatot és lapjaik dühösen támadják Schobert és követelik lemondását. Es most, hogy az Anschluss gondolatát Oenfbon eltemették. már Itt ls, ott ls hangoztatják a Magyarországgal kötendő vámközöe-ség lettetőségét. Hz az uj Xollunló terve azonban nagy ellenzésre talál az osztrák Bauernpartet-nél, akik a magyar mezőgazdasági termények versenyétől télnek. A badenl és bécsi üzletekben I sllllng 40 garasért adják a szőlő kilóját, sokkal sokkal-sllányabbat, mint a ml hazai szőlőnk, amelyet 16 fillérért adunk el otthon kilónként az osztrák kereskedőknek. De az osztrák nagyipar sem lelkesedik a magyar vámközös-ségért Igaz ugyan, hogy ma az osztrák Iparcikkek olcsóbbak mint a mieink, de az osztrák gyárosok ugy vélik, hogy a kormány által subvonciunált, erős lojlődésben levő magyar Iparral mégsem bírnának versenyezni a magasabb osztrák munkabérek miatt.
legitimizmusról kevés szó esik Itt, még kovósbbé egy ujabb osztrák-magyar monarchia gondolatáról. Bécsben
jártam, amidőn Lipót Salvator tőhoreí get temették. A bécal nép nagy tömés ben állt sorfalat az Opemrlngen, kalap levéve adta meg a tiszteletet a tőhei cegl halottnak, de a hivatalos Béc< sőt a katonaság sem volt képviselve < gyáazmenetben. Bécs ntég erősen szo cíallsla, talán még egy kicsit vörös ii mostani vezetősége hallani sem aka. az osztrák-magyar egyesülésről. Mégli ugylátazik, hogy a háború után urrt lett túlzó szocialista Irány mintha en gedett vulna valamit szigorú elveiből A lapok már nem írják Igy: Leopolt Salvator (gew. Eraherzog) setn így (Orat) Berthold, hanem megadják min den arisztokratának a elmét Egy-ké; év előtt még nem állt volna ekkora tö meg egy llatwburg főherceg temetésén a Hlng hosszában. Magyarországról azonban, mint egy feudális uralom alatti országról lieazélnek, ahol nlnoae nek teljes szabadságjogok éa főleg a nyilt választási rendszerről emlékeznek meg gunyosan. Altalános azonban az a felfogás, hogy Magyarország rövidesen In togja heverni a mostani gazdasági álságot és mihamarább talprá áll. Magyarország még Igy megcsonkítva is gazdag orazág — mondotta egy előkelő osztrák ur — amelynek minden darab röge elsőrangú termőföld, ügy közepesen jó termés, takarékosság az állam-és polgári háztartásiján és önök azonl na! rendbe Jönnek. Ámde ml, akik Iparunkkal egy nagy monarohla szükségletét elégítettük kl, ma az amerikai, német és cseh Ipar versenyében alul maradtunk és a lecsökkent (orgalomhoz még 180.1)00 munkanélkülinek kell segélyt adnunk, ml uram nem egyhamar állunk talpra és lolytonos állarnkölcsö-nőinkkel megmaradunk Kurópa házi szegényének.
En azonban mégis azt hiszem, hogy az osztrák ur túloz egy kissé. Abban a rövid időben, amelyet Itt töltök, azt láttam, hogy az osztrák nép dolgos, szorgalmas és mindenekfelett a viszonyokhoz alkalmazkodni tudó, takarékos nép. Ezekben u nehéz Időkben ls kicsillan belőlük az ősi Qemüthllohkelt és Baden városának kis utcáiban sok helyen kl van tűzve a „Zum Heurigen" cégére, ahol Jó badenl ée vöslaul bor mellett kedélyesen Iszogatnak a Schram-mel muzsika mollett és azzal vigasz talgatják magukat, hogy „es wlrd schon beeser werden." Talán igazuk van.
Dr. Szabó Ztigviond
Három kanizsai diák utazása a Balaton körtll
— Klschel Andor naplójából —
A poros országúton három diák baklat egymás mellett Ilévrütöj) felé közeledik már az ut. Esteledik. A nap lenyugvóban. Enyhe szellő váltja tel a nap Ukkasztó hevét. Vlltar készülődik Utssan közeledik az est és vele együtt a vándorok ls napi céljukhoz. Néha egy-egy autó suhan el a poros országúton, el Is nyeli a homály és a porfelhő, melyet maga mögött felvert Szótlanul mennek. Végre az egyik megszólalt:
— Fiuk! Az ecsérl templom-rom!
— Akkor mindjárt helyben leszünk I
— Másfél — két kilométer az még.
Mennek tovább. Késő van már. vagy
II óra, mire beérnek Révfülöpre.
Hol alszunk? A község még messze és talán Iskotája sincs.
— Szabadban nem alhatunk. Vihar Jön.
— Menjünk a révbe, ott csak akad hely a számunkra?
A hajókikötőben csakugyan megkapták az engedélyt az ott alvásru. íj? a hely azonban nagyon forgalmas, az egyiknek mindig fenn kell lennie, mlg a másik kettő alszik. Most vacsoráznak, kenyér és hagyma. Bizony nyomorúságos kis vacsora, de turistának Jó ez Is.
Megered a nyelvük. Beszélgetnek, találgatják, vájjon mit csinálnak otthon? Már több, mint egy hete nem kupink értesítést hazulról. Visszaemlé-
keznek a hátuk mögött levő útra. Kls-kumáromra, a hamburgi diákokra, a keszthelyi szép napokru és a tapolcai jó ebédekre. De most egyszerre Itajó-szlréuát hallanak s csapot-papot feledve rohannak a mólóra.
Hogy megjött a hajó, kigyulladtak a lámpák l» m mólón. Az egyik tömzsi IzmoB gyerek, szürke vászonnadrágban és barna kabátban vun. 0 a logldőscbb Az ő születésnapján Indultak. A másik barna ruhában van, a harmadik cser keszlugol visel, ő látszik a vezetőnek. Epen a térkép fölé hajolva böngészi az útirányt és nteséll a következőket
— Jullus 3-án Indultunk Nagykanizsáról. llgy számítottuk, hogy 2 hét alatt végigjárjuk a Balaton déli partját De ha Igy megy tovább, 3-4 hétig ls eltart
— Valamennyien kereskedelmi Iskolaí tanulók vagyunk. Már évekkel ezelőtt egyik tanárunk, kl maga Is meglett néhány llyon lurát, magyarázta nekünk, hogy mennyivel többel láthat, tanulhat tapasztalhat az ember, ha gyalog Indul cl utazgatni. Tavaly pedig N. Szabó Oyula ur, a Balaton egyik legjobb Is-murője tartott előadást Kanizsán n Balatonról. Mlndorrc mi annyira felbuzdultunk, hogy összeálltunk hatan, vállalkozó szellemű fiuk és clhatároz-luk, hogy az Iskolaév belejezése után Indulunk. Kiszámítottuk, hogy mindenki kb. mennyi pénzt tud szerezni. Hát bizony, nem volt Bok. Általában mindenki ugy 15 pengőt szánt az utazásra.
•lullus 2-lka virradt Az utolsó nap Itthon. Ezen a nupoa már csak hárman
maradtunk. A többleknek elment a kedve az úttól. Elmentünk Balog Dávid Igazgató úrhoz, aki miután kiállította és hitelesítette Igazolványainkat ellátott néhány értékes tanáccsal és llgyolmoztetett, hogy soha ne feledkezzünk meg diák-voltunkról és szerencsét kívánt az úthoz. Bevásárlások, az útvonal kljolölése, a búcsúzkodás és csomagolás kövotkezett. Hányszor hallottuk eközben a Jövőbelátók baljóslatú szavalt:
— Nyakamat teszem rá, hogy két napon belül vasúton Jöttök vissza.
Ml csak mosolyogtunk ezeken u megjegyzéseken.
Yteggel félhatkor elindultunk világot látni. Első nap Klskomárom volt a célunk. Nem volt nagyon mossze, de fokozatosan kellett belejönni a gyalo-golásba, azért útközben meg Is pihentünk a galamboki erdő szélén. FélUz ora tájban értünk Klskomárombn, ahol Szllvay Oyula körjegyző ur, volt osztálytársunk édesatyja, volt szíves szállást Bzcroznl, sőt vendégül Is látott bonnünket Már Itt dolgot adtunk a falusi suszternak is. Cipőinkből kikotyogott a csigaszeg és eltörött a „bríítdsol." Az Iskolában, ahol cl voltunk szállásolva,\' hilrom hamburgi ilhlkkal találkoztunk, akik ugyanazzal a céllal Járták a Ha latont. mint ml. Miután pihenőre tértünk hol ők daloltak, hol ml, mlg lassan-tHssan ők la, ml Is elaludtunk. Akkor még szokatlan volt Bzalmán aludni, ma már a puszta kövön Is megalszunk.
Másnap reggel 0 órakor Indultunk Keszthelyre, ltidvtyen reggeliztünk.
Sármelléken Dravoczkiéknél pihentük kl magunkat Kste fél nyolckor érkeztünk Keszthelyre. A községi elemi Iskolában kaptunk helyet, sőt szalmazsákot és vánkosokat ls. Bgéaz utunk alatt talán ez volt a legjobb szállásunk. Ot napig maradtunk itt. Az iskolában szálltak meg a siklósi gyerekek ls, akik vonaton Járták az országot s Igy Jutottak el a Balaton mellé.
Vasárnap fölkutattuk a Keszthelyen nyaraló Marosi tanár uraL aki nagyon megörült tanítványainak és nagyon csodálkozott, hogy Ilyen feladatra vállalkoztunk. A sportünnepélyen, melyet épen ezen a napon tartottak Keszthelyen, találkoztunk néhány Ismerősünkkel, diáktársainkkal. Este megnéztük a tapolcai és a keszthelyi boxolók mérkőzéséL
A box-mérkőzés csemegéjeként a tapolcai boxolók kedves meglepetést szoroztok a közönségnek. Négy egész fiatal gyerekot, 0—7 évoeoket hoztak magukkal és ezeket állították egymás sal szemben. Tessék elképzelni ezeket a pöliöm kis gyerekekel a ringben. A boxkeszlyük körülbelül akkorák voltak, mint egynek-egynek a feje.
Másnap nem volt nagy programunk-Kimentünk fürödni a strandra... persze a cigánystrandra. Magunkkal vittük az ebédet is, de az eső elkergetett Mog próbáltunk csónakázni is, de bizony nem ment ütemre az evezés. Igy azután bohuztuk az egyik pár evezőt és magam vontattam a csónakot.
(Folyt köv.)
Ifl3l areplember 16
A kiskanlzsal gazdaközönség panasza
Igen lisztéit Főezerkeeztő Url
Bizonyára méltóztatik tudni, hogy mlriifcm (ívben a város költségvetésébe be van állítva egy tétel az erdő-legelő rovatba, amelyben egy bizonyos öm-szeget felvoaznek az ördögszekér, Ig-rlco, szerb tövis »tb. Irtására a legelőn. Knnek Irtására különben miniszteri rendelet kötelozl a várost. legnagyobb csodálkozásunkra aznnbah az Irtás mindmáig nem történt meg, dacára, hogy a tetet be van állltvH. A tövisek liedlg annyira elszaporodtak a legelőn, hogy annak egy etfp tcklnléiyes része alkalmatlanná iilllk legeltetésre.
Mikor (elmentünk a városházáru és szóvátettük az ügyet, azt a választ kaptuk, hogy nincsen pénz. Ahogy ér-leaWüllk, állllólau faiskolára kuliét! n pénz. Ilyen körlllmények között most már legeltetni sem lehet. Szerkesztő llr nem képzeli ol, milyen nagy elkeseredés dul ezért a kiskanlzsal gazdák kőzött. A magas Icgelőhérck melleit állataink még legelni sem lógnak tudni. Rzekután kénytelenek vagyunk az ügyel a várinegyéhoz áttenni, ahol bizonyára reparáclót kapunk.
Szívességéért előre ls hálás köszönetet mondva a Főszerkesztő Urnák, nkl mindenkor szivén viselte a kiskanlzsal uazdák érdekelt én eddig la mindig a legteljesebb mértékben támogatott ben nllnkot minden ügyünkben, vagyunk hálás tisztelettel aldtnUiok.
Sohasem lesz rend a piaci elővásárlás terén
Ttsztolt Szerkesztőség! Ne tessék haragudni, hogy Ilyen aaszony-dolog-gal zaklatom, de hát ml, aaazonyok vagyunk talán loghüaégeaebh olvasói a ..Zalai Közlöny"-nok éa Igy a minket érdeklő nagy biijbun Is csak a Szor-kesztőaéghez fordulunk.
Ügyen szíven, Szerkesztő Ur, írja meg nb. lapjának Igeu kedves panasz rovatában, hogy a piacon fogják szlgo-rubban a kofákat éa kereskedőket és ne engedték meg azoknak, hogy az ulak mentén, meg ahol csak ul tudják csípni a falusiakat, mindent elitre megvegyenek tőlük éa nekünk, háziasszonyoknak Igy mindent másodkézből kell vennünk, akármilyen korán megyünk Is kl a piacra. TIz őra ugy tudom, az az Idő, nmeddlg nem szabad elővásá-rolnl. Kérjük a halóságol, járjon el szigorúan ebben a tekintetben mert a háziasszonyoknál ma nom puszta lelkl-Ismeretességl ambíció a korai ós első kézből való vásárlás, hanem nagyon Is komoly pénzkérdés a háztartásunkban, amelyben minden fillér fontos.
Szerkesztő Ur szívességét köszönve, maradiam hűségen asszony-olvasója.
ZALAI KÖZLÖNY
ő ezért nomesak lékeiére festett koporsói, hanem még szemfedőt Is szolgáltai. Igy teliét - mondotta Informátorunk, ml mindent megteszünk, hogy semmi huj vagy panasz u közönség részéről ne érjen.
A szentpéteruri gyújtogatás
ügyiben tovább folyik a vizsgálat. a keszthelyi Járásbíróságon
Keszthely, szoptomber 15 Jelentettük, hogy ifjú Bóka Lalos szentpéterurl kádármestert és annak segédjét Horváth Józsefei annak Idején a csendőrség őrizetbe velto éa átadta a nagykanizsai ügyéazaégnek.
Egy napon ugyanla kigyulladt Bóka kádármeeter pajtája, amelyben a műhelye la volt A pajta leégett és benne az ott levő. elkészített éa bebiztosított áru la mind a tüz martaléka lett. A caoudőrségl nyomozás során olyan adatok merültek fel Ifjú Bóka éa segédje ellen, mintha ezek maguk gyújtották volna fel a pajtát A kihallgatás folyamán Horváth azt vallotta, hogy mestere, IIJu Bóka Lajos vélte rá öt arra, hogy gyújtsa fel a műhelyt. Róka vállig tagadta, hogy neki bármi része lett volna a dologban. Dr. Mező Ignác ügyvéd, Bóka védője folfolyamodotl n letartóz-tatáal végzés ellen n lllrvényai.ék vadtanácsához. amely helyi adva a felfo-lyamodáanak. a két gyanúsítottat szabadlábra holyezte, akik azóta vlaaza-tértek Szentpóterurra éa folytatták mesterségüket
Dr. Mező Ignác ügyvéd Bóka I,aJos védelmében • beadványt Intézett a törvényszékhez, amelyben a vizsgálat kiegészítését éa ujabb tanuk kihallgatását kérte. A törvényszék helyt adott a védő kérelmének éa a keszthelyi Járáa-blróaág már foganatosítja a további kihallgatásokat és a vizsgálatot.
A büuügy főtárgyaláaa előreláthatólag október vége felé vagy november elején leaz.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szaptamb. 18, szerda
Róm. katolikus: Kornél. Proleatána:
Edllh. Izraelita: Tlsri hó 3 •
Gyógyszertári éj|ell szolgálati I. t-ó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár Fóut 12.
Vároal Színház. .Poatásllu éa a buga\', közismert világhírű zenéa bohózat. Kiegészítő műsor.
(lőzfirdő nyttva reggel 6 órától osta 6 óráig (bétiő, tsarda, péntek déiatán. kedden egész asp nőknek). Tel.: 1—1*.
— Szabadaág. I)r. B u z á s s y Lajos letenyei klr. Járásblró három heti szabadságra Pécsre utazott
— A város Jelentése a líceum megnyitásáról. A város polgármesteri hivatala ma Jelentést tett a tankerületi főigazgatónak a Városi leányliceum megnyitásáról.
— A minisztérium utalványozta a 9000 pengőt a kórházkápolnára. Dr. lí r n a z l Nándor népjóléti mlnlaztor a mull napokban utalványozta a 9000 pengőt a kórházi kápolna épltkezóaére.
Az Úrasszonyok Mária Kongregációja havi gyűlését szerdán délután 5 ornkor tartja a plébánia fohértormóben. \' — Vérbe fulladt a klakutaal bucsu. \'Anlciegerszegröl jelentik: Vasárnap bucsu volt Ktakutason, amelyre több nagykutasl legény ls átment, köztük S 1 f t c r Ferenc 27 éves nagykutasl legénnyel. A klskulastak, akik egy régebbi verekedésből kifolyólag haragudtak Slfterre, tánc közben mintegy harmincan megtámadták a legényt, akit félholtra szurkáltak. A véres verekedés ügyében nyomoz a csendőrség. «
A hullaház Ugye
Nagykanizsa, szoptember 15 A /Ailai Közlöny panaszrovatába pgjlk olvasónk szóvá tette, hogy a hullaházban a koporsóba tett halotUi-H gyalupad ós forgácsok között erakják a fiSIdro, Btb. és megfelelő iu-Itakedést kért o kegyelotsérlő elbánás
Kbbon az ügyben személyesül) Interveniáltunk a lemetőgondnokságol vógzíi Járosl llsztvisolőnél, aki kijelentette, "Hí u hullaházban semminek nem ""•oad lenni, a koporsón kívül.
"gynnls, amikor a kórházban valaki roeghall, először a boncolóba viszik, aboijnan koporsóba rakják a holttestei, ™>«ly bizonyos Ideig ínég olt költ jogy maradion éa onnét\'viszik kl a JJllaházba. De a hullaházban semmi-™ gyalupad vagy szerszám, stli. nom Wiei. mert a/, csakis a holttestek elhelyezésére szolgál. Mikor pedig a halolt J ravatalozóba kerül, ott semmiféle KUlonbség nlhcson halott és halolt *°z0u, legfeljebb amennyiben, hogy az JjOjik, amelyről hozzátartozói gondosának, díszesebben van felravatalozvu, "JapértUvál mint az a szogónv halott. \'f,11, senkije nincsen és a város le-il " S"1A1 kftllsógén. Miért u "lalkozó 5 pengőt kap a várostól és
Jó minőség választékos izlés divatos szabás olcsó szabott árak
kabát
tulajdonságai.
Szeptember 18., íztrdi
Postás lu és a húga
Köilame-t világhírű zenés bohózat. Filmre Irta: Rcda Roda. Szereplők:
A pmtásllu............ Vlaata Sssrláa
A huea............... áaay Oaira
A mlsluter............ Hada Raala
Előadáaok T és I órakor. CeaxdllMon Oeiydrak t
- UJból alkalmazott állami helyettes tanítók. A vallás- és közoktatásügyi miniszter /.alamegyében az 1881— 32. Iskolai évben folytatólag alkalmazta a következő helyottea Wuttókat: Burlán Kálmánné (AlaósMiinenye), Kornnr-zy Rudolf (Bocaka), Andráaané Lőrlncz Eraaébot, Oombásné Csepreghv Ilona éa Oyarmatliy Ilona (Csabrenaek), Horváth Ilona (Egeraracaa), Kutas Kóza éa Pártos Anna (Egyedutal, Bakoa Fereno (Laaztonya), Örményi Etelka (Révfülöp), Czeglédlné HouU Julla éa Völgyeesy Józaet (Semjénháza), Nagy Miklós (Zala haksa). Forgó István (Zalagalsa), Tanai iBtván (Zalaszentgrót), Caay József (Vaspör-Velencoptiazta).
Befejeződött a keszthelyi axo-elilla kurzus. Keszthelyről jelenti tu-ilósittínk: Ma fejeződéit be a három napos szociális kurzus Keszthelyen. Tegnap dr. Szere ez Imre prémontrel tanár a kathollkus gondolat é« a magyar Irodalom szoros kapcsolatairól tartott nagyalkerü előadáat. Ertl Chrlata a szegényügyi gondozásról mondott el prakUkua gondolatokat 8 z e k u 1 a Katalin előadásának tárgya a magyar
Syormekvédelem volt A mai Befo-ezó napon Szekula Katalin a magyar Iluaágl mozgalmakat Ismertette, KrU Chrlata pedig a kórházban folytatandó szociális munka utlslt Jelölte meg. Nagy tetszéssel találkozott dr. Szerecz Imre előadása, aki a kathollkus gondolat fellegvárait, a kathollkus sajtót éa kathollkus könyvkiadást Ismertette. A záróbeszédet Stefalta Aladár apátplébános mondotta. Indítványára táviratilag üdvözölték dr. Rott Nándor megyéspüspököt A szociális kurzua mindhárom napján részt vett Keszthely Intelligens hőlgyközönsége.
Pofon oaattaat a járAa-blráság Inlyásóján
Nagykanizsa, aaeptember 15 Akt ma délben a klr. Járáablróeág to-lyoeólán volt - pedig voltak elég azép számmal, érdokea esetnek voltak szemtanul. Künn Oyörgy nagyréonel legényembernek valami ügye volt a Járásbíróságon, amelynek hátterében ott huződott meg a „eherehez la remme". A hölgylameroanek egyik közeli rokona, Nóvák Jánoa ugyancsak fiatal gazdalegény, azlntén ott volt a Járásbíróságon éa várta a tárgyalás megkezdéaét.
Küne Oyörgy gyanutlanul várt a folyosón, mig szólítják éa rákerül a aor. Ekkor lépett hozzája Nóvák Jánoa és rövid szóváltás után olyan pofont kent lo a mit aem sejtő, tagbaszakadt Kűne Oyőrgynek, hogy szerelmének azemélve körűi mlrtuskoszorut látott lebegni kínjában. Már már ugy volt. hogy a két nagyrécsel formális bikaviadalt rendez a Járásbíróság folyósóján. de szerencsére ott tartózkodott dr. Hlrachler Jenő ügyvéd. Küne Oyörgy logl képviselője, akit meglátván a vöröaregyult arcú gazdalegény, odament hozzá éa elpa-naazolta a rajta esett sérelmet — Dr. Hlrachler azonnal Jelontéat telt az eaet-ről Szabó Győző alelnöknek éa feljelentette a pofozkodó ellenfelet.
— Nagykanizsára Jött meghalni. Tóth Mária 17 éves vhfékl leánysulyos tlldőbajávnl bejött Nagykanizsára.Mikor a Teleky-uton haladt De vái-osba, hirtelen erős lüdővérzéa lento meg. Bevitték a közkórházba, ahol egy órán belül kiszenvedett. Hulláját a temető lialottastiázátm vitték.
Találtak egy kis erszényt csekély pénzUu-talommal, Széchenyi-téren. Átvehető Bzorkesztóségtinkben.
ZALAI KÖZLÖNY
1981. ttgrtember 16
OlvaaólnltQox I
A kormánynak a hivatalos lap wj-sdrnopl számában megjelent rendelete — mint jelentetlak — arra kényszerít bennünket, hogy ugyanúgy, mint az Bsszes fővárost és vidéki lapok, ml Is korlátozzuk lapszámaink terjedelmét. Szigorú büntetés terhe mellett l/ja eló a rendelet a korlátozás mértékét — Eszerint a .Zalai Közlöny\' egy héten 30 oldalnál oklalnál löbbön nem Jelenhetik meg, vagyis vasárnap 8, szerdán 6 máskor 4 oldalon vagyunk kénytelenek megjelenni. Ezt azonban ugy pótoljuk olvasóinknak, hogy erre az átmeneti Időre lapunkat apróbetüsen szedetjük, vagyis az olvasó egyetlen sorral sem kap kevesebb szöveget, mint amennyit eddig kapott. A magyar lapokat erősen sújtó kormdny-lntéz-kedes kényszerít bennünket, hogy olvasóink szíves elnézését kérjük a kívülünk álló okokból szükségessé vált redukcióért.
— A botul Hi\'vttí inMM croptkl éa botfai fijboiil limét kaphatók leszál-lllott Árban a termelőnél helyben Csengery-ut II. uim fialt
— A nagyknulutal frontharcosok megszervezése. Szombaton este a Korona éttermében összejöttek a nagykanizsai frontharcoaok, hogy megbeszéljék az Intenzív megszervezés mikéntjét Mint a többi társadalmi rétegek és csoportok, ők ls szükségét láflák az egy íáborba való tömörülésnek, hogy egyrészt fenntartsák a mult emlékeit, a szoros cgyüvétnrtozást, másrészt érdekeik megvédésére egy erős szervezetbe tömörüljenek. A közvélemény nagy szimpátiával kíséri a frontharcosok, az élő hősök nemzoli alapon való megszervezését. A szombat esti értckezlot elhatározta, hogy szombaton este 8 órakor újból összolönnck, amikor megalakul a kandidáló bizottság a mcij-alskuló egyesület elnökségének és tisztikarának kijelölése végeit A végleges megalakulás gyűlés keretében szeptember hó 2fl-án a Pannonla-szállodában fog megtörténni. Aki valamikor a frontok vértanúinak útját Járta, akinek bensőjéből még nom veszett kl a bajtársi együttérzés és szivén viseli a frontharcosok komoly és fontos ügyét, az okvetlenül részi vesz az alakuláshan.
— Állami földmérési munkálatok Zalában. Az 1932-ben végrehajtandó állami Töldmérésl munkálatokról a pénzügyminiszter rendeletet bocsátott kl. A rendelet szerint a háromszögelési negyedrendű hálózatot Zalamegyében a letenyol Járásban Bucsután, Oltárcon, Pusztamagynródon, a nagykanizsai Járásban Bocskán. Börzöncén, Csapiban, Galambokon, Klsréesén, Koinárvaroson és Zulaszcntbalázson, a zalaegerszegi Járásban pedig Pusztassenllászlón fejlesztik tovább. A háromszögelési negyedrendű pontok állandósítása Zala-megyében a letenyel Járásban Caömye-löldön es Dobrlban, a nagykanizsai Járásban Korpaváron és Újudvaron, a tapolcai Járásban pedig llegymagason, Kisapátiban, Ilaposkón és Tapolcán történik meg. Részletes felmérés alá kerül \'/alamcgyében a sümegi Járásban Bodorfa, Gyepükalán, Káptalanfa, Nemes-hany, a tapolcai Járásban tlegymagas, Kisapáti, I,esonoe[Btvánd,Leaencenémet-falu, LesencetomaJ, Nomesvlta, Raposka.
vese-, hólyag-, gyomor- és cukor-bajoknái, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül alkalmas. Állandóan friss tóltésl mii a
Főraktár:
Weisz Mór Mániái
Király-utca M. Tsleloa 310.
- Leszállította 2S-a(Wo-kal árait a Városi ralnház.
hely-
— Hogy lesz a bárónőből görl. A
Színházi £lct uj számában érdekes Interjúban mondja ol báró Mctzgcr Kint, az oxíord görlök egyik tagja, pályafutását. A báró Metzgor név most sokai szerepelt a napilapokban, mert báró Mctzger Flnl Motzger Rubinnak, Karácsonyi grófnő titkárának a fogadott testvére. Ineze Sándor hetilapjában uj számában Ismét Nagy Endre számol be a hét összes színházt eseményeiről. Az uj fllmpályázat egész sereg pályázónak a fénykópét ée igen érdekes scenárlnm-ötleteket közöl. A Divat-rovatban Guthy Böske folytatja érdekes párizsi tudósításait Rengeteg érdekes cikken, gyönyört1 mélvnyomásu képeken kívül kotta, kézlmunkaujság és 32 oldalas gyermekújság egészíti kl a Színházi Klet uj számat, amelynek ára I pengő.
— 600 kabát közül vátaszthstla kl mindenki >z Igényének is lites nrk leginkább meglelr\'ői s Schütz áruhíiban.
A pacsal Ipartestület rendkívüli közgyűlése
Pacsa, szeptember IS
{Tudótllónk Jelenti) A pacsal Járási Ipartestület vasárnap déluláa tartotta rendkívüli közgyűlését amelyen F a r-k n s Tibor dr. 01-BzággyUlési képviselő, valamint a bucsuszcnilászlól Ipartestület népes küldöttsége Is megJolenL
A rendkívüli közgyűlést Koronya László elnök nyitotta meg, majd I. a n d I Koronc üdvözölte meleg szavakkal a soproni Iparos-kongresszuson elismerő oklevéllel kitüntetett Koronya 1-ászló elnököt.
Az elnök lelkes éljonzésc után az alapszabályt módosító pontokai Ismertette az Ipartestület jegyzője A közgyűlés egyhangúan elfogadta az elnökség javaslatát
Ezután az elöljáróság kiegészítése következett, melynek során Bucsuszont-lászló és vidékéről Katona Józsefet elöljáróvá, Konrád Kelement holyet-tessé, u lelsórajkl körzetből pedlgTIIz Ferencet elöljáróvá választolta a közgyűlés.
Farkas Tibor dr. az Iparosok gazdasági helyzetéről. Koronya lászlo a soproni li)nros-kongresszus állásfoglalásáról, Rrodlcs Rezső pedig a bu-csuBzcntlászlól küldöttség noveben nz Iparos-Összetartásról beszélt.
A rendkívüli közgyűlés az elnök zúró-szavalval ért véget.
- Méltánylandó, követendő példa. 28 százalékkal szállította le helyárait a városi színház.
=» Karplto* bútorokéi, a tegkényraebb is megtelelő kivi elben, garnitúrákét, reka-mlék\'íl. malracoluH, lüggönyflket slb. leg-olctóbbsn és kívánatra kedvelő llietésl feltételekkel s\'állUunk. Rendeli. előtt lér len díjtalan áriálékoiUtét Kopiltli Butorárahás, Nsgykanlzsa, Hoilhy Mlklós-ut 4.
Irodának
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség o\'csón kiadó a város k&zapén, azonnal.
Clm a kiadóhivatalban.
KÖlfUBASlI
Eltszflralai tartanak a sztléagazdák
\' Az utóbbi Idők állandó esőzései mlntt a szőlőhegyekben a borszőlő Is erős rothadásnak Indult, különösen a Bala Ion mentén. Erre való teklntottel a szőlősgazdák mindenfelé előszüretct tartanak, amelyen a rothadásnak Indult szőlőfajtákat szüretelik le.
A f Sitim AasláaOgfl sninlsz-terlum kadmmányas »e-iSmagakolója
A Kamarához napról-napra érkeznek megkeresések községi előljárósáijoktól. községi mezőgazdasági bizottságoktól és gazdaságoktól, amelyekben felpanaszolják az Idei nagyon gyenge buza és rozs átlagterméseket és felsorolják legtöbbször azokat az elemi károkat, különösen Jég- és egérkárokat, amelyek minit vetőmagot sem tudnak megtelelő mennyiségben és minőségben a gazdaságokból előteremteni. Ezekre a hozzánk érkező megkeresésekre megnyug-tntásképen azt a választ adtuk, hogy kamaránk már közveUenűl az aratás után tett lépésekel és kérelmet terjesztett eló a földművelésügyi minisztériumhoz, hogy a rossz aratási és caép-lésl eredmények alapján kedvezményes vetőmaghoz juthassanak a kisgazdák.
Most Jelent meg a földművelésügyi minisztérium vetőmagot biztosító ren-dolkezéao kamarai körzetünk Baranya-, Somogy- és Zalavármegyélre vonatkozóan. Tolnavármegyo részére még hivatalos rendelkezés nem történt. — Az egyes vármegyék azon községeiben, ahol a huza és rozsvetésekben az eledil károk nagymérvű pusztítást okoztak, aminek folytán megtoldó mennyiségű és minőségű buza es rozs vetőmaggni nem rendelkeznek a kisbirtokosok, a földművelésügyi minisztérium a vármegyei főispánok elnöklete alatt működő központi bizottság kezéhez bizonyos összegű hitelkeretet bocsátott rendelkezésre. A megadott hitelkeret kizárólag őszi busa es rozs vetőmag beszerzésre használható lel és ezen köretbe megindított votőmng biztosításában elsősorban olyan 20 holdon aluli gazdaságok részesíthetők, ahol nz elemi károk 50 százaléknál nagyobb kárt okoztak és a szükséges vetőmaggal nem rendelkeznek és azt gyengébb anyagi viszonyaiknál fogva önerejűklről bemerezni nom tudják es Jégkár ellen biztosítva nem rbltak. Vetőmag csakis a katasztert-birtoklVen szereplő szántóterületnek maximálisan egyharmad részére adható. Az Igények megállapítása és elbírálása után a bizottság a vetőmagmennyiséget vetésre alkalmas minőségben lehetőleg környékbeli nn-g.vobb gazdaságokból, uradalmakból szerzi be és annak szétosztását a vár mogycl m. klr. gazdasági felügyelőség loganaloaitja. A vetőmag megvásárlása előtt a vármegyei gazdasági felügyelőség n votőmagot Igénylő gazdákkal tudatni fogja a buza és rozs q-kéntl árát, amoiyhez (1 pengő gnbonalegy költsége Jön, amely ü pengős boletla árat azonban a vásárlást végző m. klr. gazdasági felügyelőség előlegez. A vetőmag árat, valamint a 6 pengős bolctta értékét a vetőmagot Igénylő gazdák legkésőbb 11)32. évi szeptember hó :*)-lg kamatmentesen kötelesek visszafizetni. A vetőmag vasull szállítási költségét u töldmllveTé„ügyl minisztérium viseli. A községi elöljáróságok a vető-magküldcményckből mintát vesznek és azokat hivatalosan lepecsételik, hogy az esetleges minőségi kifogásoknál ez a lepecsételt minta megfelelően felhasználható legyen. A velőmag kölcsön visszafizetést kötelezettségeért az egyes községek elöljáróságai törvény-
Butorvásárlés bizalom dolgai
Én nem filrdefeft sokat.
Reklámom a Jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem jóhlrneve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, volt Szarvas szálloda
(Erzsébet-tér 18. szám.)
Salát Kárpitos és asztalos mUfiely.
hatóságilag Jóváhagyandó képviselőtestületi határozattal szavatosságot tartoznak vállalni. Azok a gazdi ......W1 hitele
testületi _ toznak vállalni. Azok a gszdáS, akik az lsmortetelt egy|évl hitelezéssel vetőmagot Jegyeztetni kívánnak blrtokterű-I ellik nagyságának belelentéeével a községi ololjároságoknál jelentkezzenek A községi elöljáróság a Jelentkezőkről községenként külön-külön kimutatási állit össze. _
UriaU zárlat
Pírts »10, lMt*m 24 811/1. Nawvorv 512-50. Brossa! 7735, Mlia.o 2882
Mad.ld 46-28, «n.....<«■ 20680, Ma
120 45, Wien 7213, Mla MIVi Prt*. 15 18. Vs\'Só 57-40, Bodapatl M-OtVi • dirád 005 «nkaa«\' 3 OS\'/i.
Terméaytóiiáí
Buta tszv. 05JIIL, dl. OSfllL és a ■ozs — flü. emelkedett.
Baas Hsaa^aj 77-w 940 - 8W TK-as 955 — »80, 78-as 870 — M6, 80-t. 9 80- 10 OS. dar-áat 77-u 805-8 30, 7\'-aa 8-30-8(31. T*-as 9 35- 850 0-u 845 — 8 60 Rom 815-925 s> *rp* 14*00—14\'25. söntrpa 16-50 17 75 sah 1746- 17 60 taagat 1450 14 75. korpa 10 C0 1010.
iMrwsvasar
rtdi\'ltái 865, aladallaa 310. - Osó-nadl 1*24—1"25 aiadett 1-18—1-20. snOatt íösép 113-1-16. köarnyO 1-04- 106, M) I«|X<I Draf 1*12 —1*16. ű-od raadtt Hl| 098-100 angol aflldé 080—1*00,saatoaaa snhan I 34-1-38. sah 1-53 1-54, boa I 33—\'-S4 tn n.nta I4\'sarté> I\'50 -1\'56
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 16 (szerda) Hada (msi 9.15 A Weldlngerssaloazene-ksi hangversenye. 930 H. 9.46 A haagv. folyt. II 10 Nemselköal vtz)elzóuol|ákt 12 Déli hsiangszó. 13J0b Haogv. I2.fi H. 12 35 A hangv. lolyt 13 IdójtUes. 14.45 a 16.30 Moise-lánlolysm. 16 Noveűik 16.45 Időjelzés 17 B. 17.30 A Berend-uslon-tenekar hangversenye. 19.30 Olaa* nyelv-(iktatás IV Cigányzene. 20.30 Ukos (a Mocaányl zenehumoclsták hangversenye. a.30 Időjelzés. 21.45 .A magyar zene tükrözése ktllloldl mesterek müveiben\'. Siklós Albert előadása a rádió házlkvarielljéaei közreműködésével. Utána Idöjárásjelentés. Majd az 1. honvéd gyalogezred zenekarinak hangv. 22.4} Cigányzene.
Bécs 11.30 Zentkari hangverseny. 13.10 U. 18 Haagv. 17 Otass dalok és ár lik. 18.45 Opera E. 32 30 JD.
Berlin 16.30 és 19 Hangveraeny. 3.0 Stlml. uslkarl hangverseny. 22.45 Cigány zene Budapestről.
Brit országos műsor 5.30 Htngveraeny. 16.45 OrgoniTtlék. 17.15 Qyermekórt zenivel. 18.3/ Schnmann dalok. 30 Vlfjáték E. 22.15 éa 23 Zenekari hangverseny.
|laá|a: Bélulal lyoaáa át Uj klzll
SI
Vállalat, Iin__
Felelős kiadó: Zalai Káról Manrt." taMaai (fa^ykaalve
Automata-eleség
etetésével liayegaen emelhető a tyúkok toláshezanu. Kgy lyuknak naponta eatk 6 dekát kell idill. 1 kgr. ára 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, hualltzi, véflisit, csukamájolal. aoyabab-dara, köles, buza, xtb, árpa, tengert, burakorp« stb.
Madáréi eségek:
(Keveri madárekség, kendermag, háao zottzab, fénymag, édes repce, aaláu-mag stb.)
Futor
vegytiszta, konyhasói lirtilmazó Mén-savts uksrmánymész.
Pekk
„D- vitamin kéaillmény. Kicsinyben ét zsikszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növ*ny-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon: 130.
1931. szeptember 16.
apróhirdetések
», awdblid.Uaak dija 10 >ióll .10 ftIMr. Mlodii, lovlbbl nő \'<]• \' fillér. V.Ul h flnmpnip W iiMt **> /IlMr, mlnd<n lovlbbl »iA dl|a • üli. Srafdio H piol.k.n 10 Ilin OIJ piltr, Mlnd«* lo»lbbl aió dija ö /Már. Clmaid « mlndau VM-. .Kb beinkből 1116 i«ó kit Hónak uimilutlk.
Aliid k....4kbtk 50V. aofadmloy.
l/lrde«»«fc S r»0 peno« «!■!
„ |olc»l«s«« fctoyVB"*, M<j-\'ldida alkerfldH Hodfl «I0r« fb«luaiU(
ZALAI KÖZLÖNY
30 éves, kiképzett lovu is h.Jtóka-oai. állást keree azonnalrl, s leglobb bizonyítványokkal ellilvi. - Clm a klidó
ÜÜ______4283
P4a.kSto.eat bekebelezésre minden Összegben > legelőnyösebben (a leggyorsabban lolyóstttat Aoatél lanáo pénzkölcsön közvetítő Irodila Nagykanlaaa Horthy Mlklós-ul 2. iziiir 2S11
OsmM Csaagery-utca 18. alatt 724
CHII Stso
hU.kk, 2 uoba, konyha éa mellék-hetyiaégekbíl illó, még adómentes, vízvezetéked csalid! hint keresek megvételre. A|inlatokat a kiadóhivatalba kérek.
Karnak szép tUlls I aiobia Likált.
ameket a kiadóin kérek.
Aartétaxit leszállított vlteldt|ért modem csukottst, Kautmmn Maaáaál rendellen. Telefon 187. Éjjel 571. 3444
Mlayak flnalmék. I Paplanokát a legszebb kivitelben él azok átdolgozását elvállalta |utányosan - Fretindllchné, Fául 15.____3528
HáasiaataH, Irodairolgal, vagy portáit átláat keieaek Clm a klsdMwt. 4281
Kényelmei esukoll, hal Olfata ■■lak ■írtéval garageból fuvarozást vállalok. Síin tó, Coengery ut 8. Teleion 3-22. 3472
Jobb meejelenéitl nó, magányos urnái hiavu.tliaei illáit keres Clm a ki-
adóban
4159
Clpési éa csizmadia Bsakáuk leivé-tetnsk Varga Ferencnél, Petőit ut 38 4288
Rövid tanuló aaa«ara olcsón eladó. Clm a kiadóban 4282
Eladó házak. Sarokház, bérház, csa-lidlház szólók Bagolán, Steatgyörgyváron, kedveié fizetési feltételek mellett elv"
Balog Jenő utca 21.
Ingatlan közvetítő,
eladók. Hunyadi-4271
Kutha* |ó laesövek húzószerkezettel, vöróalenyó éa diófa padló eladók. BOhm, Batthyány-utea 10. 4274
Nigyobb kaptat keretek hoiazabb bérletre — Sándor kerliaz, Zrínyi Mlkkji. utca 30. 4282
Perfekt ■..kal.Éay, aki 7 hónapos kis leáayom gondoiáaát U vállalja, azon nalra felvétetik Batthyány utca 2Í. 4288
Javított szentgotthárdi rózia (a sárga bariiayi kiphitó — Petermann kert-gazdasigában, Bithory-utca 22. 4289
Vetőmagban holdanként 10 kg. buzit megtakarít 1 kb. 101 terméstöbblelet és üszögmentességet ér el, ha
vetőmagját porpáccal vagy nedves páccal csávázza!
ARZOPÁCi
Porpácok ára:
200 gr.-os csomagolásban 1 kg. .
dobozonként kg-ként
dobozonként kg-ként
n »
dobozonként kg-ként
5—10 25 „
PORZOLi 200 gr.
1 kg
5-10 . 25 .
TILLMMTIM ■ 200 gr
I kg
6 — 10 . . . ... 25 „ m « . n m
Nedves pácok ára:
HIUOZJN i 2C0 gr.-oi csomagolásban . dobozonként
1 k(f. - „ • kg-ként
TILLRHTia i 250 gr. „ „ . dobozonként „
\'A kg. „ . „
I „ „ „ . kg-ként
5 ,, „ n • »i >» »»
Az árak ab nagykanizsai raklár értendők. A 2•/« lorgalmladó külön lelsz tmitva nem lesz.
Besierezhetök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növínyvédöazerek kereakadiiébsn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blrósig mellett Telelőn : 130.
1-20 550 5\'50 5-20 116 5-80 5-80 , 580 , 1-50 , 5 50 , 515 , 4-80
1 2-90 12.50 263 5-20 9-75 9-50
ESTERHÁZY
LERAKAT
Hort&y Mlklós-ui 2. ss.
(Nagytntflh mtlktt) Telefon: 5-93.
Elismert legjobb és megbízható \'
felvágottaké QentesáruK
csemege és tea virsliik, valamint az összes
tfu&áru, Kolbászt és sxalonna
különlegességek állandóan frissen kaphatók.
Vacsoratálak, szendvicsek és vacsorák
összeállítása.
Építészek, kómflwsek és épttMAk ügyeimébe!
Ujabban az Eternit Mllvek mindennemű csOveket hozlak for-g,-lomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva Igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bu\'.orok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. és Fia lakereskedő cégnél kaphatók,
bót mindennemű deaalu, léc, épOlella, valamint egyéb épltkeiisl anyagok a napi iraál la slosátkaa aaaraahatak ka.
Mindennemű enyvezeltlemezek állandóan raktáron Hajópadlógyártáiéabérgyalulia Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Teleion: 337.
Megfőttek a ráOIÓuJdonsái^oKl
Caak napi 84 fillérjéba kai-QI. \'
STANDARD 2a hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
havi részlet 7-SO pangt.
A OC I O TELEFONGYÁR! 2 | 1 csöves hangszórós rádió
havi réaalat 7-— panfé.
ORION 7016. aat. 2 -j-1 csöves hangszóros rádió
havi réaalat 7\'— panpft.
Philips klskomblnáció és Modern vevő \'^TT,\'.
Telefunken újdonságok I
Kötcvclllökci dl/aatok.
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal fegyver és sportüzlet
rádió és gramofon oaztálya.
I isztelettel értesítem a m. t. közönséget, hoxy orvosi rendelőmet, melyben a Dl*. Zaileis r. magasfeszültségű villannyárammal is kezelek, betegeim kényelmére Horthy Miklós ut 15., Dobrin-ház I. emeletjéről
1931. azeplembep hó 7-tól \'readődöleg Nagykanizsa, Bajza-utca 2. sz. (Batthyány-utca sarok) Teutsch-fóle villa
földszintjére, néhai dr. Szekeres orvos ur rendelőjével szemben helyeztem át
Teljes tisztelettel
Dr. ECKENBERG IMRE
«mu tt ím teimi mami its hantul. -b"*""" •""*"""""\' **•—»
ZALAI KÖZLÖNY
183\'. azep ember 16
Hálószobák
Ebédlök
S3L


ja
Ll
Kárpitosbutorok
óriási választékban, megbízható ló minőségben és közismert izléses kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.
B^ Legkedvezőbb fizetési feltételek!
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Feleifis üzletvezető: Zalai Károly).
71. évtoiyam 209 szára
Nagykanizsa 1931. szeptember 17, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SzukcMtóség é« kiadóhivatal: Fóul 5. azám. Keaithclyl Hókkladóhlvatal: Ko»iuih-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóUzeléal ára : egy hóra t pengó •• H Szerkesztőségi és kladóhlvatall telelőn: 78.
fillér.
Temetés vau ina
délután a Vérmezőn éa 22 koporsó lőlött egy ország mélyaégea gyásza fonódik össze. De nemcsak a njagvar nemzet, de mindenütt, az egész világon, ahol emberteatvérek laknak és érző emberazlv dobog — ma délutáu u nagy emberazolldarltásban, it szent emberteslvérüléabcn összetalálkoznak, hogyha csak néhány pillanatra is: a részvét érzetét kifejezésre Juttassák, a kegyelet adóját lerójják, a gyász köny-oyUlt eltaék éa emberi felháborotlásuk Indulatának utat engedjenek.
Ott fekszik a 22 koporsó a Vérmezőn egymás mellett, mint a halál sarlójá nak legfrissebb aratása és körülötte és mellette felhangzik az áldozatok hozzátartozóinak hátborzongató, észtvesztő
(ájdalomslkolya.
HU Vétett a kötelességét teljesítő vasúti kalauz, mit a többi nehezen dolgozó szegény vasutas, a [eltört kezű Iparosasszony, az Igavonó munkás, a gondokba beleőrülő kereskedő, vagy az ártatlan gyermek, akit édesanyjával egvütt halálra nyomott a mélységbe zulianó, összetört vagon órláal súlya mert u sátán ügynökei halálra szánták? Ul bünük volt a szerencsétleneknek, akik egy moszkvai beteg agy képzetének ily szanalomraméltó áldozatai lettek?
Egy összeszabdalt golgotás ország gyötrődő népe kérdezi ezt ma tetemre-nlvúsként az elvetemült gonosztevőktől. A sziklának meg kell Indulnia a 22 áldozat hozzátartozóinak fájdalma láttán. Szinte hihetetlen, hogy akad embert kéz, amely a gonoszságnak ezt a borzalmát elkövette. Hogy van ember, akit édesanya szült és aki gyilkos kézzel vérbe fojtotta az édesanyát
Szociológus, pszichiáter, krlminallsta, teológus - ma gyásszal csordultig telt szívvel áll a 22 koporsó körül némán és hiába Igyekszik az ajkakra tóduló kérdőjelekre választ adni.
De nem is kérdőjul való ma az áldozatok temetése napján, hanem hatalmas, égő, Izzó felkiáltójel, Innen a Vérmezőről, — az egész országnak, a határon tul az összes nemzeteknek. Felkiáltójel, amelynek Irtózatos súlya lecsap a genll asztalra, a nemzetek vezérférflai elé, hogy mene, tekel, utarszlnként figyelmeztesse, hogy elkövetkezett az az idő, amikor minden országnak közbe kell lépni a lenini őrület ellen.
Felkiáltójel n diplomatáknak, az ál-lamlértlaknak, a nemzetek vezérelnek, hogy ma csak egy veszély van. Egy rettenetes, országokat robbantó, világot gyújtó és elpusztulással fenyegető veszély és ez a moszkvai gyújtogató.
Felkiáltójel és halálosan komoly Intelem a vezetőkhöz, hogy nyitott szemmel nézzék az eseményeket és hallják meg a földalatti morajlásokat és dübörgéseket, amelyek az emberiséget fegyverre, ónvédelomro szólítják.
Es ennél a kérdésnél nincs százalék-engedmény, nincs színárnyalat, nincs habozás, nlnca tétovázás, nincs vita "agv alku. Itt nincsenek mellékvágányok, sem türelmi bárca. Az ország népe radikális intézkedéseket vár a felelős tényezőktől, amelyek lehetetlenné teszik, hogy Moszkva keze csokalsla szaiilzmussal a halál prédájául dobhasson oda békés, dolgozó embereket.
A nemzetek cmbertestvérel ma délután lélekben ott találkoznak a Vérmezőn, a 22 ártatlun áldozat koporsói mellett legyen ez a temetés országos gyászu és mélységes bánatú, ahogy ez « ártatlan áldozatokhoz Illik. Ha lenét : záruljanak be ma délután egy negyedórára az üzletek, a műhelyekben ™ Irodákban szüneteljen egy negyedórára a munka, a gyász kifejezése Jeléül. i-JHahlozzunkanlhifártaUan áldozatai nak a meg megmaradt magyar könnyükből « részvétnek egy-egy könnycsepjét.
De a temetés utan kemény dac foglalja el a részvét helyéi bensőnkben és * ártatlan áldozat frissen hantolt "írja felett, legyük esküre kezünket és kiáltsuk oda a gyilkosok szövetségé felé:
h-K> tapodtat se lovább I lll. It.)
A komintern külföldi megbízottja hajtotta végre a biatorbágyi merényletet?
A bombát Magyarországon konstruálták - Győrben már szombaton tudtak a készüld merényletről
Budapcsl, szeptember 1B volt. Ulpnik Mártonnak még nem akad
A hlatorbágyl vnsuli merénylet letteseinek kézrekcrltéuére Irányuló nyomozás során egymás után állítják elő a rendőrségre azokat az egyéneket, akiket mint közismert komunlstákut n rendőrségen Ismernek. A rendőrségnek az a véleménye, hogy a merénylők az express vonalul megelőző grácl vonattal érkezhettek Torbágyra. Ebben az Irányban Is nyomoznak.
A Vérmezőn már építik a hatalmas katafalkot, amelyro az áldozatok koporsóit lógják ráhelyezni. .4 temetés úriíjában egy percre megállnak a innátok u i/yasz jetéill.
Megállapították, hogy Lclpnlk Márton 1005-b en született, nőtlen, vasesztergályos, később pedig vegyésztanonc
lak nyomára. Győrben jelentkezett a rendőrségen egy magántisztviselő, aki közölte, hogy egy győri kommunista már szombaton beszélt a merényletről. Külföld! volt a merénylő
Budapest, szeptember 10 A rendőrségen egész határozott körvonalakban az a vélemény alakult kl. hogy a blatorbágyl merényletet vnlamely nemzetközi kommunista központ külföldi megbízottja hallotta végre olyan segítőtársakkal, akik\' ismerték a terepet és viszonyokat. I.eipnik Márton semmi esetre sem közvetlen részese a pokolgépes merényletnek, vele csupán a levelet Íratták. A nvomozás legíonto sabbnak látszó eseménye egy bejelentés, mégpedig az, hogy Ixdpnlk Mártont
a robbanás előtti napon pénteken látták Budapesten.
A robbantó szakértők véleménye éz, hogy a bombát robbantási szerekben abszolút jártas és gyakorlott kéz konstruálta, mégpedig Magyarországon.
Egy hónapi fogház fosztogatásért
Budapest, szeptember 16 Luhr Józsél blatorbágyl gazdálkodó a vasúti szerencsétlenség alkalmával ugy szerencsétlenül Járt utas podgyá-Hzából két törülközőt és öl zsebkendőt kivett és elrejtett.
Az egyik csondőr észrevette és beszállította a pestvidéki Ugyéazség fogházába A törvényszék Luhr .Józsefet ma egyhónapi fogházra Ítélte.
A 33-as bizottság elfogadta a MÁV szanálási tervezetét
Kállay Tibor nem szavazta nteg a DSzA vasút államosítását
Budapest, szeptember lll A 33-as országos bizottság nia/lél-előtt ,1 uh ász Andor, -elnökletével it parlament épületében ülést tartott, amelyen a kormány több tagja Is részt volt.
Károlyi orvoslást ígér a lapok terjedelmének korlátozásánál
Napirend előtt P o r é n y I Zsigmond báró felvilágosítást kért a kormánytól a napilapok oldalterjedelmének csökkentésére vonatkozó rendeletről. Azok az előnyök, amelyeket a rendelet el akar érni, nem áll arányban azokkal n hátrányokkal, amelyek vele járnak. Itass a y Károly hangsúlyozta, hogy a rendelet nem számolt a sajtó fcladaUÍ-val, sem pedig a tényleges szükséglettel. Nagy Emil rámutatott arra, hogy a selyemharisnyák és egyéb luxuscikkek több valutái visznek kl az országból, mint a papiros. Marschall Ferenc hangsúlyozta, hogy a sajtó ma, mikor a törvényhozás szünetel, fontos Jelentőséggel blr,
ezért aggodalmasnak találja az újságok terjedelmének korlátozását. V ó s z y ■József felszólalása után Károlyi Gyula gróf miniszterelnök válaszában hangoztatta, hogy nem zárkózik el attól, hogy a Jogos kérelmeket teljes elfogulatlansággal megvizsgálja és a kladotl rendelkezéseket ehhez képest orvosolja.
A vasúti problémák vitája
F\'zután áttértek a napirendre. Te-moBváry Imre nem tartja Indokoltnak a lll. osztályú személyvonatjegy árának felemelését. Aggályos a llszt-tarlla felemelése is. Eber Antal azt kívánta, hogv szabadjegyeket és féláru vasúti kedvezményeket csak a lll. onztálvra adjanak kl. M a r s c h a 1 Ferenc \'továbbmonő Intézkedéseket tart szükségesnek az exportlarlták terén. W o I f f Károlv szerint vitatható, hogy időszerü-e az általános tarifareform. Rassav Károly részletcsen toglulko-zott a helyiérdekű vasutak és a Déll-vnsut megváltásának kérdésével. I c-I c s z k v János hangoztatta, hogy nagy sulvt helyez a 3.1-as bizottság működésének helyes megvilágítására es kéri azokat, akik a sajtóra befolyást g.vako-
a/.UMU, lliwft n "<»,»............* , "*
rolnak, hogy ezt a szempontot vegyék Ilgyelembe. Majd a MAv
un >i.iiv.
helyzetével
loglaikozotL
{Hiiuiikiii rildiójetcntésl Kozma Jenő helyesli a DSzA megváltását es n tört-tarítn megszüntetését. l)r Kállav Tibor nem szavazza meg séma helvlérdekü vasutak megváltását, sém a DSzA vasút
Államosítását.
Kenéz Béla miniszter
ezután reflektált a felszólalásokat. Pénzügyi szempontból kellett a tarllát emelni — mondja, de még Igy Is alatta maradt a többi államok viteldíjának Iklvóvc Jugoszlávlát). Ha lehetséges iesz, póttarltávaJ kívánja ellensúlyozni a felemelt lai-lln hatását. A llsztexportra 20 százalékos kedvezmény áll fenn. Nagy kedvezmény lesz a hnromflazálll-tásokrn. A vidéki malmok helyzetéi enyhíteni fogja. Az utazási kedvezmények megszüntetése tekintetében: akár a tanulók, akár a munkások Jegyéi szorítaná meg — ez ilem lenne jelentős. A tisztviselőkre 8 pengős megterhelést nem lehet tokozni.
Súlyt helyez a bekötőutak építésére, amit folytatni fog és a téli Időkben Is ezreket fog lehetni foglalkoztatni.
A MAV nyugdljterhelt a Jövő nemzedékre kívánja róni.
A DSzA vasul megváltását Illetőleg olymegoldásítudott találni, hogy- az egy fillérjébe sem kerUI az államnak.
A Déllvasut személyzetének kérdésével kapcsolatban kijelenti, hogy az átvételnél senkit Jogsérelem nem Ing émt.
Majd a helyiérdekű vasutak megváltásának kérdésére tér át. A helyiérdekű vasutak megváltása nagy gazdasági előnyt jelent számunkra — mondja. A megváltás pénzügyi konzekvenciáit csak 3 év múlva fogluk viselni. A mező gazdaság érdekében meg kell Bzüntetnl a tört tarifát.
A bizottság ezután eltogadta a MÁV pénzügyi helyzetének egyensúlyba hozásáról szóló rendelettervezetet
Holnap a küllőid! követelések bejelentésére vonatkozó rendelettervezetet tárgyalják.
lelhető, szükséges volna azonban, Iiogy kőzöljék a petíciót benyújtó kisebbségekkel azokat a/, észrevételekéi, amelyeket az érdekelt kormány a petícióra tett és hogy a petícióra adott válaszo kat és bizottsági határozatokat hozzák nyilvánosságra.
A kereszténypárt értekezlete
Dudapest. szeptember Ifi {Éjszakul rádiójetenlés) A Keresztény Gazdasági és Szociális Párt szerdán este ütést tartott grót Zichy János elnöklete mellett. Gróf Zichy a blatorbágyl merényletről emlékezett meg,
majd Buday fiezső fejezte kl aggodalmát a forgalmiadó emelésével kapcso-Íatb3n. Részletesen Ismertette ezután az államvasutak szanálási programmját és helyeselte a helyiérdekű vasutak megváltásának tervét.
Ernszt Sándor népjóléti miniszter a gazdasági élet megmentésére Irányuló hizlaló munkalatokról számolt be.
A párt elhatározta, hogy két hét múlva Ismét páriértckezletet tart.
Apponyla kisebbségélt védelméről beszélt Genfben
Genf, szeptember 111
A népszövetségi ülésen Románia képviselője Csehszlovákia, Jugoszlávia, Görögország, Románia éa Lengyelország nevében nyilatkozatot leli, mely szerint nem szándékoznak a Jelenleg érvényben iévő szerződéseken tulmenuleg kötelezettségeket vállalni a kisebbségek védelme ügyében.
A piionvi Albert grót kijelentette, hogy fenntartja azt a deklarációt, amelyet tuvalv telt n kisebbségek védelme és a kisebbségi kérdéseknek a Népszövetség által történő elintézése kérdésében. Örömmel állapltja meg. hogy a kisebbségi panaszoknak népszövetségi elintézése terén bizonyos haladás ész-
Négy pengő lUtésl dijat szednek a középiskolai növendékektől
Budapest, szeptember 16 Ernszt Sándor népjóiéit és közoktatásügyi miniszter rendeletet Intézett az összes tankerületi fólgazgnlókhoz, amelyben az iránt Intézkedik, hogy az -állami középiskolákban mliulcn középiskolai tanulótól a már eddig tlzetett, vagy fizetendő s. Illetve -I pengő tatarozást és fentarulsl dijakon kívül külön pótlólag még -I pengőt szedjenek be. Az Indokolás szerint az 11131 32. évfolyamán az állami költségvetésbe tel-vell összegeket nem lesz módjában biztosítani. Az Igy bevételezendő összegek kUdrúIny a imi.it kczüöltii tanén futö-tiuijtiinlnuk brsterzésére fordítandók.
Ai utasszállító replllőgép borzalmas katasztrólája
Bukarest, szeptomber Ili (l\'rtent Rádió) A l\'áris BukarcsIL utasszállító repülőgép legnun este lezuhant Turn Szeverin közelében. A repülőgép két pilótája és négy. utasa éleiét vesztette. A repülőgép porráegeit.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. szeptember 17.
Az|autóból kipattanó vasdarab súlyosan megsebesített egy urlleánvt
A murakereszlurl állomásfőnök leányának balesete
Nagykanizsa, szeptember III Szerdán délelőtt n óni l/ijbnn sajnálatos kimenetelű baleset történt Pléh István autószerelő Horthy Mtklós-utI műhelye előtt.
Szegő Jenő nagykanizsai autótulajdonos O <17-6(13 szému Btancht-gyártmányu, vörösre festett autóját Javítani vitték n mllbelybe. Az autót u tulajdonos öccse. Szegő György vezette. aki most tette le nemrégen nz autóvezetőt vizsgát. Szegő György az autóval felhajtott n Járdára, hogy bevezesse u műhelybe.
I \'gyanekkor ment ki uz állomás felé Pethő István murakereszturt áltomás-tőnök III éves leánykája, Pethő Krachot, M Illáik ii Pálné, vasúti főtiszt nejének társaságában. Miután az autó keresztben állt a Járdán, Pethő Erzsike megállt néhány, pillanatra, hogy várja az ut szabaddátetelét, mikor az autóból hatalmas erővel kivágódott egy 8 cm-es vasdarab, amely a uriteány Jobb-urcúmik puttant. A vasdarab hosszú vágást ejtttt Pethő Erzsik* arcán, akit a következő pillanatban elöntött u vér.
A balesetnek szemtanúja volt az ópp akkor arra haladó R e a s József detek-tlvfelUgyelő, aki a sérült urileányt be-szálllttatta a mentőkkel a várost közkórházba. Az orvosok nyomban kezelés alá vették\'a sérültet, akinek sebét összevarrták. Pethő Krzsébet u kórházból azonnnl u rendőrségre sietett, ahol gondatlanságból okozott sulyus testi-sértés vétsége miatt bűnvádi feljelentést telt az autót vezető Szegő György elten.
A rendőrség még a szerdai napon lefolytatta ebben az ügyben a nyomozást és megállapította, hogy uz autó kuplungján nem volt védőszerkezet és Így pattant kl a veszedelmes vasdarab, A rendőrség egyúttal etkobozUi Szef/ö Ol/tírpu mitóívzetöl lyazoliHÍumlt (s, miután közhasználatú gépkocsi vezetéséhez kétévi gyakorlat kell, Szegő György pedig csak nemrég tette te a vezetői vizsgát.
Idölárás
A nagykanizsai meteorológiai ossg-tlgyeia Jelentések: Szerdin a DtmtrUk-lei: Reggel 7 órakor +10, délután 1 árakor 4-13, este 8 órakor +11.
Ftmiul: Egész nsp borult égboltozat.
SUUriny: Reggel és délben északkelet, este délkeleti szél.
(B/uakal rádUJtknUt) * ■•(••r.lé-■lal IsUsat lalasaM ssts la érakari VéVtaxéaa falMa léé .ér-haté léayaatalaa héeéHaaéaaal.
Három kanizsai diák utazása a Balaton körül
— l-\'lachel Andor naplójából — 2
Már sötétedni kezdett, mikor let-hangzott mögöttünk az „EJ uhnyem" datiama. Kgy csónak Jött mögöttünk, melyben egy házaspár ült, ez volt a dal forrása, fa ml, mintha csak összebeszéltünk volna, egyszerre folytattuk a nótát Vacsoru utan — Jó keszthelyi szokás szerint — elmentünk zenét hallgatni. A Park szállodában Rigó Jancsi muzsikált. Persze nem mentünk be, mert ahhoz nem volt pénzünk, hanem kívülről hallgattuk, ahogyan a keszthelyiek mondják: „lesőben voltunk."
Kedden magát a vároflt néztük meg. A Gazdasági Akadémiát, a Karmelita templomot, a zsidó templomot, a vasutat, a polgári és elemi iskolát és a hercegi kastélyt, Ezen a napon még két szombathelyi turluta is jött hozzánk és Így már heten voltunk, akár a gelsei ördögök. Este megint elmentünk „le-sőbe," de most váitozato«8ág kedvéért Pert Ica .Jenőt hallgattuk. .
Szerdán reggel indultunk Hévízre. Való«ágo8 kis édenkert ez a vidék. Kürül erdőkkel borított hegyek, a telep pedig gyönyörű purkokkal van tarkítva. A zenepavlllonban a zene szól. a játszótereken gyermekek hancúrozunk. Mindenfelé élet. vigHág, öröm. Itt találkoztunk K ram mer tanár úrral, aki nagyon megörült nekünk és buzdított a további útra. Hévíz határában elmentünk a Mária Boldogságához és Egregy-re. Itt megtekintettük u római sírt és az Árpádok Idejéből való templomot, ami ínég mostiK hasznúlatbuu van
Pénteken U1 össze Nagykanizsán ax adófelsxólamlási blacottság
Több mint SOO fellebbezés érlczetí be a btxotlidgöox
tekintettel arra. hogy több mint 500 adótelszólainlás érkezett lie, tehetetlenség lesz ekkora anyagot c hí végéig letárgyalni. Naponta mintegy 28— 30 fél llgve kerül IctArgyulásru és pedig az egvlk nap délelőttjén, a másik nap délutánján tőrténnek a tárgyalások. Az első napokon a kisiparosok, utána u kereskedők kerülnek sorra szakmai ábc sorrendben.
A bizottság, tárgyalásainál a leg-nagvobb méltányosságot Igyekszik gyakorolni és különös tekintettel van a mai rendkívüli gazdasági vtszonyokrn.
A nagykanizsai ndófeiszólamlásl bizottság értesülésünk szerint szeptember hó íH-án vagyis pénteken ül (toze a városháza kistanácstermében, miként az előző években Is, Orley György kir. kormán vfötnnácsos, klr. közjegyző elnöklete alatt. A bizottság tagjai változatlanok. csupán az elhunyt Bogen-rleder Frigyes helyébe hívnak be más Ingót. A pénzügyi kincstári dr. Molnár László pénzügyi fogalmazó képviseli. Noha a pénzügylgazgatóság arrn utasította a bizottságot, hogy tárgyalásait e hó végéig be kell, hogy fejezze.
A Csölle-banda gyanúsítottja tagad a kaposvári vizsgálóbíró előtt
Kaposvár, szeptember 1(1
Tegnap hallgatta kl u kaposvári kir. törvényszék vizsgálóbírója a Csöl le-betörőbanda egyik tagját: K. József nagykanizsai fiatalembert.
K. József sápadtan, megtörve állott-a vizsgálóbíró elé és elmondotta, hogy nem /-rii maodt bűnösnek, mert u betörők közé véletlenül került és csuk néhány betörésről tudott, amelyekről Is csak a legutóbbi Időben számolt be neki M. Dénes.
M. Dénes Nagykanizsán Járva találkozott K. Józseffel, akivel hamarosan megbarátkozott. Kimondta, hogy kereskedelmi ügynöksége van Kaposváron,
Honvéd-utca 7. szám alatt és szeretné, ha eljönne hozzá irodavezetőnek. Az állást azonnal betöltheti és lmvl 300 pengő fizetést kap. Igy korült Kaposvárra, de u fizetést sohasem kapta meg. Néhány alkalommal azonban kapott 10 211 pengőt.
K. József tugndju. hogy a betörések elkövetésénél nktlvo résztvett volrm és nem ts ér/l magát bűnösnek, mert véletlenül került a betilröbanda közé. A csendőrség M. Dénest még nem kísérte be a törvényszék fogházába, mert helyszint nyomozást folytatnak még a betörővel egyes vidéki betörések színhelyén.
Gyújtogatott egy zalaerdődi asszony,
hogy megkap/a a biztosítási összeget
Zalaegerszeg, szeptember 10 Tegnapelőtt a késő esti órákban hatalmas vihar tombolt Zalaerdód községben ts. ügy éjféltálban félre verték a harangot is, mert tűz keletkezett a faluban. II a g y o r JánoB gazdálkodó portáján pusztított a tüz, amely a nagy-szélben tgen gyorsan elharapózott — Hagyorék lábaspajtája állott lángokban. A pajtában két cséplőgépgarnitura állt egymás mellett és mtndakettő nagy-lánggal égett. A tűzoltók munkájú meddő maradt, mert a szélviharral nem tudtuk megküzdeni és a cséplőgépek, egyéb gazdasági eszközökkel
és a pajtában felhalmozott szénával, szalmával együtt a lángok murtatékává váltak.
A sűmegt esondőrség nyomozást indított a tűzeset ügyében és megállapította, hogy a kárvallott gazda felesége, Hagyor Jánosné gyújtotta fel a pajtát, mert szorult anyagi helyzetében szüksége volt az 50.1)00 pengős biztosítást összegre. Még az urat sem avatta bele tervébe. A cstpUhépeket petróleummal ieöntiUle, majd felnyújtotta.,
Hagyor Jánosnét őrizetbe vették és szerdán beszállították az ügyészség fogházába.
Az örökségi osztozkodás csalódása miatt a kútba vetette magát egy dlóskáll asszony
Az életunt nö ruháit a kut mellett találta meg a térje
Dlóskál, szeptember 18 íTtttlósllónk jelenti) Tragikus kimenetelű öngyilkosság tartja izgalomban szerda reggel óta Dlóskál község lakóit A község egyik Jómódú gazdál-
kodójának, Horváth Jánosnak 45 éves felesége pillanatnyi elmezavarában szerdán hajnalban a portájuk udvarán levő kútba vetette magát.
Mintegy két évvel ezelőtt vataml örö-
Csütörtökön mogfogytunk: asiktősluk. éB a szombathelyi cserkészek elmentek, ml újból egyod 111 maradtunk. Másnap reggel indultunk tovább Tapolca fele. Az eg enyhén borús volt, erős és hűvös szél fujt Bnlatonedertcsen megpihentünk, igy délután 2 és 3 óra között érkeztünk Tapolcára, ahol az Izr. főtisztelendő urnái kaptunk szállást.
Már az első délután megtürödtünk a
Elcal nagy tóban, amely összefüg-en van a híres tapolcai Tavas-anggal Ez a tó mindig egyenlő hőfokú: fit fok. Érdekes, hogy amíg télon gőzölög, addig nyáron olyan htdeg, hogy alig lehet belemenni. Ebben a tóban él egy haltajta, a cselrl, amit máshol nem lehet megtalálni és mesterségesen sem lehet semmiféle vízben tenyészteni.
A barlangban Berger Igazgató ur vezetett körül bennünket. Kimagyarázta a barlang keletkezésének történetét és egyét) érdekességeket. A barlang 14 m-rel vau a föld színe alntL 11102-ben fedezték fel, mikor egy Németh József nevezetű egyén kutat fúratott magának. E kut ásása közben az egyik munkás egy nagyobb kőtömböt mozdított el a helyéről, amely egy nagyobb üreget takart. A munkás ezen az üregen lemászott és a barlang mostani elotermé-ben találta magát. Tovább nem mert meilnt, de nem Ib mehetett volna, mert inár néhány lépésnyire vizet talált, aminek n mélységét a vak sötétben nem állapíthatta meg. A munkás tehát visszament azon az uton. nmelvlken Jött és jelentette az esetet munkafet-ügyelöjének. Ez néhány éi-doklödővel másnap leszállt a barlangba. A leszál-
lók kőzött volt Hergel Igazgató ur- l», akt felismerte, milyen nagy Jelentőségű a barlang az Idegenforgalom fellendítése érdekében. Az ő kezdeményezésére megalakult a Barlangfeltáró Társaság A barlang lejárata a Ktstaludy-utcí-ban van. Kényelmes lépcsőről Jut az ember a barlang előtermébe. Miközben Itt s szebbnél-szebb kőalakulatokat figyeltük, egyszerre iocesanást hallottunk. A nagy csöndben ugy hatott, akár egy puskalövés. Vezetőnk figyelmeztetett, hogy ei, abból a kútból Jön, melynek a barlang felfedezését köszönheti és amit innen egy rácson keresztül látni lehet A barlang eddig ismert legnagyobb terme, a I,óczy-terem. Felette körülbelül 8 m. vastag kőréteg van melynek anyaga harmadkori mészkő Ebből a lőrémből a tóhoz Jutunk. A tó szépségét a hatásos világítás nagyon előnyösen emeli. A vlz alatt mindenféle kik. piros, zöld, sárga buvárlámpák vannak elrejtve. A tó vize olv tiszta és nyugodt, hogy dacára uz erős világításnak, nem lehet látni a ló vizét, csak ha bottal megzavartuk azt Tovább egy alagúthoz értünk, ahol a vlz örvénylik Az oldalfalakon kisebb-nagyobb nvltá-™,™«t»k- Ezek valamikor a tav\'ukut kötötték egymással össze. Az u|abb kutatások ugyanis felderítették, hogy a barlangban nem egv, hanem több yen dolina van. Tapolca területén r> llven földalatti dolinn van. Ebben a tóban is éltek cseti-lk. amelyek azonban érthetetlen módon néhány évvel ezelőtt eltűntek Innen. Mesterséges uton sem leiiet okét Itt újból meghonosítani, mert roviu Ido múlva újból átszöknek 11 tóba (Vrge kov.)
kösödésl Ugy zavarta meg Horváth Jánosné nyugalmát Osztozkodás közben ugyanis kevesebb földet kapott mint amennyire számított. Ez a körülmény tragikus hatással volt a szerencsétlen asszonyra, aki azóta teljeses megváltozott. A máskor vidám usszouy egyik napról u másikra búskomor, Ideges, Ingerült lett, férje azonban remélte, hogy majd csak kihevert ezt a megrázkódtatást.
Az idő azonban nem tudta lecsillapítani Horváth Jánosné felzaklatott Idegeit
Horvátli JánoB, amikor szerdán reggel felébredt, legnagyobb meglepetésére nem találta a szobában feleségét Azt hitte, hogy kinn foglalatoskodik a fejésnél éa utána ment az istállóba. Amint keresztül ment az udvaron, megdöbbenve pillantotta meg feleséire ruháit a kut mellett. Rosszat sejtve rohant a kúthoz és amint lepillantott a vízbe, kétségbeesve látta meg felesége holttestét. A szerencsétlen asszony hajnalban észrevétlenül felkelt, felöltözött, kiosont a szobából, levetkőzött nz udvaron és a kútba vetette magát.
A mélyen sultott család Iránt általános részvét nyilvánult meg Dlóskálon, annál Is Inkább, mivel az életunt nnyát térlén kívül még négy gyermeké Is gyászolja.
Csak egy kutya volt..
...Ma reggol történt. A vidéki gazdaközönség nagy azámban Jött he a kora reggelt órákban a városba, hogy részint termékelt adja el, részint pedig maga Is bevásárlásait végezze, llgves-bajos dolgait a vároBban elintézze.
A Geengeri-utt sínek felé a többi szekerek és kocsik között, egy pátrói gazdaember Is haladt szekerével. tTgv látszik termékelt jött be eladni a városba. Amint a sínek feté ért, épp akkor futott kl az egyik vonat az állomásról és teljes sebességét vette fel. Mikor a vonat már néhány lépésnyire volt a gazda előtt, az egv hatalmas fogással belenyúlt a szekerébe és egy szempillantás alatt valami fekete go-molyagot a sínekre dobott, amiről csakhamar kitűnt, hogy egy nagyobbszerü fekcteszőrü kutya. A dobás ..slkerW volt, mert a mozdony kerekei a szegény állat mind négy lábát lemetszették velőtrázó vonyltás közben, A fekete-szőrű állat nem mult ki, hanem Irtózatos nyöszörgés közepette, ahogyan nyo moruságos állapotában hlrta, tovavonszolta magát csonkjain, vérének éslk-Jával az utat Jelezve, amelyen tova-vonszolta magát A szegény pára Irtó zatosan szenvedhetett, mert vonitásal és kitörései nz arrajárók Idegeire feküdt
Mikor a kínlódó eb egészen a Csen ■ gery-ut 13. számú házig vonszolta magát fájdalomkttörései re kijött a házból uz ott lakó egyik tanítónő, aki látva a kutya kínlódásait, odament a közeihon levő rendőrhöz és arra kérte, hogy egy golyóval váltsa meg a szegény állat szenvedéseit A rendőr utalt arra, hogy egy golyó ma 38 fillérbe kerül (!) igy ezt nem teheti, hanem majd elintézi ezt a „gyepi". Ugy látszik Intézkedett la, mert egy Jő Idő múlva tényleg megérkezett a gyepmester. Azonban addigra a szegény állat már kimúlt Borzalmas kínok között kilehelte páráját.
Mennyit kellett szenvednie a „38 fillér" miatt, mlg a gyepmester megérkezett Holott tegy patron megrövidítette volna kínjait..
Hja, persze, csak egy kutya volt.
Egy teketeszőrü, hűséges tekintetű, ragaszkodó kutya...
SzeptombéP 17., oaűtMtt
Postás\'iu és a huga
Kórisméit világhírű zenés bohózat. Filmre Irla 1 Roda Roda. Szereplők:
A po.tisitu............ Vlaata Burléa
A huga............... Ann, Ónéra
A miniszter............ Roéa Roda
Előadások 7 és 9 órakor. CeszdIUtoA Delydrakf
1931 szeptember 17
ZALAI KÖZLÖNY
FB a rend ..,
Igen tisztolt Szerkesztő Url
A napokban adóívet kaptam. 1 pengő 50 Iliiért koll fizetnem mezőőri Illetmény elmén. Nem tudom ugyan, hol milyen mezőn van valami órdekelt»égem. amire akárkinek ls őrködnie kell, de hát — siló: udő, azt tlzetnl kell. Mog is volt bennem mlndon Jószándék, hogy kiűzessem. Sőt — hetlbér lévőn --- éppen akadt l« a zsebemben másfél pengő. Kelleti volna ugyan a gyereknek vonalzóra meg Irkóru, de olyan Hzlgoruan Jött az adófizetési meghagyás, hogy — gondoltam — mégse lesz Jó kikezdeni a mngas kincstárral.
Igen A ni, de nem megy az olyan ktiny-uyenl Nom lehet azt a másfél penget csak ugy egyszorUon befizetni El kell menni olőször rus adóhivatalba csekkért El is mentem Ott útónban valóságos tömeg ácsorgott Mint megtudtam, azok Is rolnd kaplak Ilyen mezőőri llletmény-brllzelésl felhívást és Így azok Is mind csokklapórt Jüllek. Nem lóvén sok Időm, nom tudtam bevárni, mlg rámkertll a tor. Gondoltam, nem kéaem el én holnap sem. Elmentem másnap. Ugyanaz a helyiét. Ét Igy tovább...
Kérdem tisztel .Kel. Szerkesztő Ur, ha már az a másfél pengő megér annyit, hogy külön meghagyásokat állítsanak kl. azokat külön kézbesítő kihordja, akkor miért nom kézbesítik egyben a csekkispot Is a raoghagyásokksl ogyütt? Nem lonne az Így sokkal egyszerűbb? Ezer éa ezer Ilyen másfélpengös beűzetés tllrlónt ezekben h napokban. Ezer éa ezer embernek kellett külön elmennie azért a t-tekkér\' ós rabolni a saját drága lilojét. dc meg az adóhivatali tisztviselőkét Is. akik pedig enélkül ls tul vannak zsúfolva munkával.
Okot dolog ez\'.\' Praktikus dolog ez? A racionalizálás, leépítés és takarékoskodás idejében semmi esetre sem az.
Azt hiszem, eső ulán köpönyeg as Irátom, Szerkesztő Ur, de a Jövőre még talán használna valamit, ha szíves volna nb. lapjában helyet ailnl néki, amiért előre Is közönetemet fejezem kl és maradok tisztelő híve: adófUctö.
Mozgószlnház
A póstAsliu és a huga
lioila-Koda avatott művészi tollu Irtu ál filmre ezt a vígjátékot és teljes sikerrel. A klspolgAil élet doiütlclkü írója ezt az átdolgozást Is annyi szeretettel végczlo, mintha neiu Is adoptált, bancm édes szellemi-gyermekéről lenne szó. Az adoptálás minden tekintetben Javára vált A póstásflu és liugá-nak, akik ezzel az örökbefogadással ujabb sikerek útjára léptek. A pompás rendezés és a tisztán érthető német szöveg értékes és érdeklődést érdemlő filmmé avatják a Városi Színház legújabb darabját. Anny Ondra, ez a boszorkányos ügyességű német fllmszlnésznő 4H a humoron események központjában Ragyogó Játéka és pikáns szépsége <*ysránt rabul ejtik a nézőt. Groteszk lánca egyik legsikerültebb Jelenete a Ilimnek. A póstásflu szerepében Vls»ta B u r I 4 n teszi próbára a nevetőlzmo-kat. Kitűnő komikus. Akik eddig csak fásaiból ismerték lioda-Kodát, most alkalmuk van szemtöl-szembe Is látJli, miután Jelentós szerepet vállalt a vígjátékban. Diszkrét, joviális Játéka a mhilsztor-szerző ulakltásúban enged be-P Hántást u kiváló Iró sokoldalú tehot-
sénébe.
. Ennek a filmnek még felemelt hely-aruk mellett Is jelentős sikere és látogatottsága lonne Nagykanizsán, lihelyelt azonban n mozi Igazgatósága Is átérezve n nial súlyos gnzdaaágl helyze-már napokkal ezelőtt lényeges aelyarleszAllUAst hajtott végre, hogy "iluilenkl számára lehetővé legye u mozllálogatásl. Reméljük, hogy u mozi igazgatóságának ez a figyelme vlssz-"«"Kra lalAl a kanl/jial köztínség ktíré-A\'- utóbbi hetek műsoraiból klilön-mindenki láthatta, liogv az Igaz-jiaiOKiig mennyire szivén visoll a inozl-wiogató közönség szórakozásra éa """eszi produkciókra szomjas Igényeit.
Ikl-ma
NAPI HIRiK
napirend
Sxaptemb. 17, oaOtBrtBk
Kar». katolikus: Ferenc. Proletlánt:
Ludmilla. Izrtellla : Tltrl hó 6 •
Gyógyszertári éj leli »zolK6!«t: 1. hé ví^Tg A Merkly-Belui Ry%Mertéí röut 12.
Városi Színház, .Postáallu é« a hu-köziamert világhírű zenéi bohó-Mt. Klegéizltő mütor.
UózfArdó nyltvn r«fK<| 0 órától wt< 6 óráit (bátffl, uftdi, pántok délután, egét* mp nófcntk). T«l.: J—18.
bérese a szántásból tért haza. Araikor n major bejáratánál befordult, a hirtelen vihar rettenetes erővel akkor csa-vart kl egy nagy akácfát az ut mellett. A fii rádőlt a szekérre és a béresre. Tóth Péter az ütődéstő) kisebb agyrázkódást, gerincesonlrázkódást és zuzó-dásokat szenvedett.
— Slmn és m ntás cordbársonyok az ös->rca divats/lnek^en Schtitznél.
— A belügyminiszter köszönete a polgármesternek. Dr. K r ti t k v István polgárrncstor dr. Keresztes-Ki « o h e r főispánnak belügyminiszterré történt kinevezése alkalmából meleg táviratban szerencseklvánatult tolmácsolta. Keresztes-Fischer belügyminiszter ma rendkívül szívélyes hangú levélben megköszönte a polgármester sze-rencsekivánatalt.
— ltj. llamiyány-StMittmanu lJkszIrt herceg e hó végén Nagykanizsára érkezik. Értesülésünk szerint ifj. B a 11 li y á n y 8 t r a 11 in a n n I .ászló herceg e. hó végén Nagykanizsára ión, hogy megtekintse Itteni ás környéki birtokait.
Osztott hivatalos Idő a városházán. A nagykanizsai városházán megszűnt a nyári, osztatlan hivatalos Idő. Ezentúl reggel 8 órától déli Mg, délután 3 órától ft-ig van a hivatalos idő.
Papi gyűlés. A zalaegerszegi kerület papsága most tartotta őszi refti"-des tanácskozását Bogács Ferenc prelátua-kanonok részvételével. A folyó ügyeken tul behatóan megvitatták ezt a tételt: Hogyan adjunk tartalmat az egyházközségi életbe.
Halálozás. Lévav Istvánné született mezőközi Zámbó Ida életének 56. esztendejében \'/alaváron elhunyt. Nagy részvét mellett adták át az anyaröldnen.
— A Városi Nőikar ma este í) órakor tartja a zeneiskolában szünet utáhl első próbáját Ez alkalommal uj tagokat is szívesen látnak.
16 év utáu hazajön eay zalai hadirogolY a Kaukázusból. Keszthelyi tudósítónk írja: S z l Miklós (iábor felsözsidi kovács a vilAgháhoru második évében orosz fogságba került Ennyi idő után felébredt lelkében a honvágy és hazajön. A éve fogoly magyar jelenleg a Kaukázusban él, ott
rgazdálkodik, meg is nősült Magával lozza feleségét és leányát is. Az egyszerit falusi kovács mesterember érdekesen Írja le az oroszországi állapotokat. Panaszkodik, hoijy roppant nagy az adó. Szi Miklós Gábor iratai mái-elmentek Oroszországba, hol az azóta megöregedett magvai sóvárogva várja a hazaindulást. Vele együtt akar liuza-jönnl Lelkes András dunakllltll Illetőségű hadifogoly Ifi.
A vihar áldozata. Keszthelyi tudósítónk irja: A mult napok szélviharainak van egy zalavári áldozata ls. Tóth Péter, a zalavári apátság
Pénteken délelőtt
megnyílik a Solymossy képkiállítás
A nagykanizsai közönség előszeretettel taklnti meg Solymossy Márton budapesti képszalon kiállításait, ahol mindenkor a magyar festőművészet legnevesebb reprezentánsainak képel kerülnek kiállításra.
Solymossy Márton ma érkezett Nagykanizsára és holnap, pénteken nyitja meg a í)eák-tér 2. szám alatti üzletben nz idei őszi évad leggazdagabb kollek-clóju kópkiállitását, Komároml-Kalz, Pálya Cölesztln, Kézdl-Kovács Uszló, Hermann Lipót, Pörge György, Vlg Hertalan, Benyovszky és a többi mes-
terek elsőrendű alkotásalt, amelyek mind egy-egy márkát Jelentenek. .Jellemző a Solymossy képklállltásra, hogy
legutóbbi kanizsai kénkiállltáitkor több mint ötven kép kelt el, tunl mindennél szebben beszél.
A kiállítás díjtalanul megtekinthető.
LelöRte a szekérről, mert az ellenjelöltre szavazott. \'/Mlaeaerstcf/-röl jelentik: A lentii válusztás után történt, hogy T ó t h .lános pákai föld-műves tehénlogatu szekerén fáért ment a pördeföldel erdőbe. Tóth a szekér nyujtólűján ült Pördefölde községben odament a szekérhez Mókusz József 3f> éves dönteföldel földműves és megfenyegette Tóthot, hogy lelöki a szekérről, amiért Csák Károly rn szavazott. A szóváltás hevében Mókusz vdlólmn lelökte a szekérről Tóth Jánost, nklnck eltört n lába. Az egerszegi törvényszék most vonta lelelősségre Mókuszt, akit gondatlanságból okozott súlyos testi-sértés vétsége miatt Hll pengő pénzbüntetésre ítélt.
— Divatban, ízlésben, olcsótágban Schlltz vezeL
Olcsó szlnházjejjv Hudttpenten a „Zului Közlüit.v" olvasói számára
A Bcthlni-ttrí Szlnpa-J, amely Budapestnek h-gnépszerübb kis színháza és vldúra műsorai kózkedvultté tették, a Zalai KtilUinH olvasót száméra kedvezményes Jegyeket bocsátolt kl. Már a mai számunkban tettől kezdve pedig minden csütörtökön) megtalálhatják olvasóink a kedvezményes Jegy váltósára Jogosító utalvány szövegét, amely 2 személyre szól. Olvasóink tehát Budapestre utaztukban ne mulasszák el a Jogyutalványt lapunkból kivágni és magukkal vinni, mert e réven Igon olcsón és Igen kitűnő estét szerezhetnek mnuuknak a Bethlen-téri Színházban, melynek moBt folyó műsora általános tetszést váltott kl » közönség soraiból, mely naponta zsúfolásig tölti meg a népszerű színházat. A Bethlen-ténSzInpad a Keleti-pályaudvar mellett van és villamoson, autóbuszon könnyen megközelíthető.
Standard 3 a I
STANDARD
valamint ORION, PHILIPS, !Í TELEFUNKEN, TRT
RÁDIÓK
HANGSZÓRÓK
legelőnyösebb havi résziéire is
QUITTNER
villamos és rádiósz ikllzletében Cnengenr-nt 1. Takarék-épület. Tel. 3-94.
Nagy választókban vannak raktáron villanyoaillúrok, lámpAk
s az összes villamossági cikkek.
Epe- és májbetegségeknél, epekő éa sárgaság eseteiben t termétze\'.et .Ferenc József keserűvíz t hssl szervek mUkó-déitt élénkebb tevékenységre serkenti. — Klinikti tapasslalatok igazol|ik, hogy at otthoni Ivókúra killöntsen httlsos, ha a .Ferenc Józtef" vizel kévét forró vlztel keverve, reggel éhgyomorra isszuk. — A .Ferenc Józtef keserűvíz gyógyszertárakban. drogériákban és luszeruzlelekbea kapható
— A büntetés felemelésétől való félelmében megzavarodott egy vádlott. Z(ilaenenptearfil klrnllk: Az oger-szegl törvényszék hónapokkal ezelőtt zsarolás bűntettének kísérlete miatt Pető Pál 30 éves széeslszlgetl földművest -2 hónapi, Pető .lózsoiet íredig egyhónapi fogházra ttélte. Fellebbezés folytán a tábla elé került az ügy, mely-nok ítéletét kedden hirdette kl itz euer^ szegi törvényszék. Az Ítélethirdetésen csak Pető PAI jelent meg. aki előadta, hogy öccse megzavarodott attól való félelmében, hogy a tábla [elemell a reá kiszabott büntetést, ugy hogy he kellett szállítani a zalaegerszegi kórház clme-oBztályára.
— Családi házak, villák, gar^ »>sz.,bak berendezését egyszerű és díszes bútorokkal, szolid kivitelben ét olcsó árban, kívánatra hottzu tlietésl kedvezméniyel: K u p a t e I n buiorárubár Nafyksrilisln Horthy Miklós ut 4. srám.
Az Izr. Jótékony Nőegylet súlyos helyzete
GyUJtés utján Igyekeznek sz Iskolakonyha kiadósát tedozni Közelodlk a különböző jillékonysági egyesületek nagy téli munkaideje Át nagy-nagy gondja: a téli inségakcióra való felkMxülőde*. A nagykanizsai Izr. Nőegylet ax általános Inségakcló mellett mint ismeretes egy külön Iskolakonyhát állít tel óvok óta, hogy a szegénység gyermekeinek és emellett az aggoknak, a betegüknek ét munkaképteleneknek a nagy téli ínséges Időn át moleg étellel segítsenek. Hogy hogyan, mily áldás dusau működött a It osenfeld Józsefné elnökasszony vezetése alatt működő Izr. Jótékony Nőegylet, azt nem kell külön hangsúlyozni. Az Idén azonban óriási problémát Jelent az egyesület részére a november 10-én megnyíló Iskolakonyha ügye.
Nem ls merünk kérni az Idén. a mai helyzetben — mondotta ltosenfeld Józsefük, pedig az Iskolakonyhát fel kell állítanunk az Idén Is. — Hogy hogyan ? Bizony még nem tudom. Annyian Jönnek hozzám ruháért, kabátért, cipőén és én nem ludok egy kérést sem tellesllenL mert nincsen. Az Itkolnkonyhn kérdését ugy gondolom megoldani, hogy hölgygárdánk személyesen lesz kénytelen gyűjteni Indulni. Hiszem, hogy a megértő k07.önsóg. ha keveset Is, de mégis csak log valamit adakozni.
Probléma, nagy probléma az Idén a szegények segítése, a ruhátlanok felruházása, de az a llölgygárda, amely a Jótékony egyesületekben tömörül, az Idén Is meg fogja találni az utat a szivekhez, az eredményhez. A mult évek lesznek tanúságot emellett.
UHeki láriil
Cárit 2009. Loaoo* av81"ís, Nawort 512 50, Braaatl 71-27V1, Mltanu 26-80, "tadrld 46-25 Amtttldanl 206 771/s, KasSu 12060, Wiaa 7200 lotla 311, Prága 15-lWa. Varsó 57 36, Budapest M-SIVs Mtlgrád SCHVl, ■aaanei 3 0S"a
Terisésylóisde
Búza tszv. 30 flll, dt. 30flU. is a rozs 25 flll. esett.
Basa thaav. aj 77-aa 9 10-9-39. 7S-at 9 25 — 9 50, 79-at 940 —9«, «0-aa 945 -9-7S, danáal 77-at 875 8P0. 71-as 890 — 905. 79-ea 9-05-9 20, •0-as 915 — 930 Rost 8-ÍO —900 a< árpa 14-00-14-28. aOrárpt 1650-l\'-75. tab 17 50-17-70 Isngarl 14 69-\'4 80. korpa 10 00 -1020.
| ZALAI KÖZLÖNY
kedvezményes jegyutalvány*
í 1 B E T H L E H-T É R1 MINID
jf előadásaira, 2 személyre
"if .1 zenekari, zsöllye, lámlássrík, páHtly, * . I erkélyülésre." 1
f (Érvénye* «*«pt. ^
ZALAI KÖZLÖNY
1931. szeptember 17.
K4ZIAZ9ÁSÜ
A kanizsai piac árai
(Hivatalos úr-lista a slerdat hetivásárról)
Zóldságlálák ikllogrammonkint) : bnb uj -•30, mák 0-80, fokhagyma -\'35, vöröshagyma 18, zöldség lü, burgonya (uj) 10, saláta (drb) UO, tejeskáposzta 08, ugorka 20. kelkáposzta 10, paradicsom 10-12 (.
Baromfi (darabonkinl) lyuk 1*50-2*00, csirke 80-1*20, pulyka 2*00-8*00, sovány kacsa 1-00—1-50, hízott 2-5O-3 00,sovány liba 8*60- 0 00, hízott 6 00-7 00, szopós malac 260—3 pengő.
Termények (miltrmázsánklnl): buza 800—, rozs 8.00, árpa OU-14, zab 141X1, csöves tengert 06. szemes tengeri 15—00, széna 71X1-■ 0*00, lóher 000-7*00. lucerna 0-00-7.00, alomszalma 3*50, zsupp-K7jilroa 4"00— pengő.
Tejtermékek: tej It. 18-00, tejfel IL Ml—60, turó kg. 40-50 fillér, vaj kg. 2-80-2-80 pengő, tojás drbja 00-011 flll.
Gyümölcs (kllogrammonklnl) : dió 0 85 pengő, alma 00-15. körte 12—00, szilva 13. szóló 14-20, barack 10, cseresznye - fillér.
Husá\'sk (kllogrammonklnt): marhahús eleje 080, hátulja 180, borjúhús eleje l-OO. hátulja VSt), sertéshús 1 20-rt». Mlr ttu, háj 140. Kslrezaliiniiö I *4l>. birkahús 1*00, kalbásztélék rtXl-800 I\'.
Élőállat (kllogrammonklnt).* l a marha 80—70, II-a marha 60—00. vlrstlls marha 00—40, zslrsertés 1*00-1*05. hússertés OttO-OOO, borjú 80-0-70, birka II\'411 P.
i Isaietl Baak létixs-árlolyamal
valuták i Junl U 27-70 28 00 , islaitr. 79*008000 Csáb k I»«-I7-C6 Dást; 152-20- (340 Dinár 1001-10-11 Dollár 571 76-675-75 ftsnefs 1.22*50-22 80 HotL 229*55-231-35 Lengj"\' 83 7064-20
Len 3-39-3-44 Léva 410-4\'8 Lka 29 70-30 00 Márka 1S5 06-136*05 Honit 152 80-158*70
I 1 80 00 80*60
Mid 1.110-95 111-85 SWÍk. 162*70-16390
d8vula* AaasL 229*15 231 35 Belgrád 10-05 10*11 Berfla US2S-I38 0H Brtssiel 7V-15 79 85 Bakarest 3-39-3*4 Kupénk. 162*30-153 30 London 27-70 27 8 > Madrid 50 00-53 0 Milano 29-80 29 <<8 Newjor S69 80 7311 Oszló 152-3^.53 3" Pária 22W22 4) Prága lb*86 6 9< Ssóls 4*12-4* 1 Slockh. 162 50-153 50 Varsó S3*80-64-2.) Wisn 80*07-80 57 Zflrteb 111-15-11185
DerWnáiír
Fs tinitái 2141, eUoallam 634 — £ls6-wada 1-24—.-26, szedett 1-18—.-20, aiaditt •íaép 1-12-1-16, könnyű 1-04-1 U8, ■ aadU Öreg 1-12—1-16, il-od rt«uu Oraj 0*96-1*08 sa&ol aSIdó 090—1*00, suk.au. ■agyba* t-36-1-38, ulr 1-62-1-64 Du, 1 32—1-6U, axalonnáa Mlsertés 1-62— l*6C.
Kiadta: Déixalal Kyoaáa es Lapkiadó , Vállalat, lankuixsia.
Felelős kiadd: Zalai Károly.
bltrarW, 1.Irton i Nacykaabsa ISl aa.
I.....
Naponta adjon növendék éa hlróállatalnsk
„FUTOR"
Ménsavas takarmánymeszet.
A .FUTOR* növendékállatoknál a csontképiődést elősegíti, hliáara
étvágygerjesztőd
A F U T O R" nem orvosság, hanem s tegrinomabban órtött mészsótáp, amely ax állatok szervezetében Igon könnyen felszívódik, s smelyet sz áltatom sro-mstikos anyagtartalmánál lógva azlve-aen fogyasztanak.
A .PUTOR* etetése s konyhsió etetését kieslegessé teszi. A nagyhlzlalók, aiadatmak, gasdaságok a .PUTOR\'-t állandóan etetik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zaák vételnél (1 saák 50 kg) S pengő,
zsák áis 130 Hll, vagy zsákcsere. I próbedoboa ára (cca </t kg.) 30 fölér.
Kicsinyben és zaákizámra kapható:
orszAo József
mag, mŐtrlágjra. növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A blróíág mellett. Telefon 130.
aphóhirdetések
mmiituk s t»n »»"">>o«» «r«i
II r«l<*«ri-ff">» könyvi**, *Mdm*lOMam
elkerül*** MtooU ctör* px«ri»Mlö*.
Klaabb, 2 szoba, konyha éi mellékhelyiségekből álló. még adómentes, yíl-vezetékei családi házat keresek megvételre. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek.
Karaaak szép Illata I aaskás bútorozatlan lakást. Címeket s kiadóba kérek.
30 éves, kiképzelt lovn és hajtéko-oala állást keres azonnalrs, a legjobb bizonyítványokkal ellátva. — Cím a kiadó-ban. 4263
Héaanaatarl, irodaazolgal, vagy portási álláil keieaek. Clm s kiadóban. 4261
FSMaSM ta] Ismét kspható Tejközpontnál. Telefon 349. 3721
TObbegy szobás Iask4s mellékhelyiségekkel kiadó Pelőll-ul 41 alatt. 3493
Cipész ás csizmadia msakSuk (elvétetnek Varga Ferencnél, Petőit ut 36 42t6
Rövid tanuló asaisra olcsón eladó. Clm a kladcban. 4262
A válóiban egyedQl álló vállalat rendes, vsgy ssasáss társat keres Dm a kiadóban 4292
El«*4 Hsgols-aor 5. szántu szép ess-ládiháx. 4293
Elegánsan bútorozott kai*aib«J4r<rta aioba, esetleg 2 ur részére október l-re kUdó. Clm a klsdóbsn 4297
Magányos 3 szobás, kertes laháa november, esetleg október elsejére kisdó. Clm s klsdóbsn. 4304
Fájlisals. hófehér, kölyök iplcc kutya ala*4. Bővebbet Llcbtacbelndl vaskeres kedésében. -4313
Sa|át termésű tokaji bar 9J fillér literje eladó Caengery ut 6. (Emelet). 4313
A lagelegánaabb ruhákat a legolcsóbb árért - Woilmann Jultaks kéazltl Ktnlxlt-utca 5. 4313
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik gyászomban jóleső részvétükkel megtiszteltek, hálás köszönetemet nyilvánítom.
Ön. ár. Prlei Ödöné.
Árverési hirdetmény.
Az ihárosberényi közbirtokosság tulajdonát képciö nagyvendéglöjét és kiskorcBináját folyó évi szeptember 29-én d. e. 9 órakor a helyszínén nyilvános árverésen 3 évre haszonbérbe adjuk a (öbbigéröknek. A köz-birtokossáK a jogát nem tartja fenn.
Kikiáltási ár 1200 és 600 pengő. Bánatpénz 300 és 150 pengő. Az árverési feltételek a közbirtokosság elnökénél bármikor megtudhatók.
Iharosberény, 1931. szeptember 16.
Uj. Cierssayáflfaos A. Pillám*.
jegjzóí-\'t\' <MI elnök.
Legjobb flditő ital
a közismert
ESTERHÁZY LERAKAT
Horífyy MiKlós-uí 2. ss.
(Nagytra/lk mellett) Tele/oil: 5-93.
Elismert legjobb és megbízható
felvágottaké* QentesáruU
csemege és tea vlrstllK, valamint az összes
f}usáru, kolbászt és sxalonna
különlegességek állandóan frissen kaphatók.
Vacsoraiölalc. sxcndvlcsek és vacsorált
összeállítása.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3848/1931. tkv. szám.
Árverési hirdetmény és árverést feltételek.
Mtlncz és Berger, ugy Berger Miksa marcsll-l bej cégeit végrehajlstóknsk Egyed Dénei és neje Kiss Terézia, Egyed Islván és neje Láiár Hint dióskáll Ukósok vég. rehsltást Bzenveo \'. ellen Indított végre-hajtáal Ügyében .« telekkönyvi hatéiág a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. t.-c. 144., 146. la 147. §-st értelmében elrendeü s végrehatási árverést MUncz éa Berger cég Javárs 494 P 79 1111. tőke, ennek 1929. lebruár hó I-tői Járó 9% kamata, GO pengó és 141 P 60 fillér már megállapított, s az árverési kérvényért ezúttal megállapított 30 P, továbbá Bergei Miksa Javára 443 P 41 I. lóké, ennek 1929. évi lebruár hó Mól Járó 90/o kamata, 16 P és 147 P 60 I. eddig és az árverési kér-vényért ezúttal megállapított 30 P koltiég, valamint az ezennel csatlakozottiuk kimondott Ali és Bohm cég 404 P 12 f és s Vscuum Olt Company r, L 57 P 74 flll. tőkék és Jár. behajtása végett, a nagyítani zsal klr. Járáahlróság területén levő, Dlóskát községben lekvő, s a dlóskáll 919. íztjkv-ben felvett 733. hrsz. nóló s szegfslusl hegyen Égjed Dénes éa neje nevén álló egész Ingatlanra 646 P, a palkonjal 497. azljkvben foglalt 43/1. a. és 43/1. é. hrsz. rét a pataki dalőben Egyed litván és nele Lázár Márta nevén álló egéíi Ingatlanokra együttesen 500 P, u. o. 29/. azljkvben felveti 34. hrsz. rét a pataki dlllóben u. a. nevén átló lelrészére 376 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi balóság aa árverésnek Dlóakál községházánál megtartására 1931. é*l október hó 3. napjának délelőtt 10 óráját ttlat kl és sz árverési fellételeket sz 1881 : LX. t. c. 150. §-s alapján a kővetkezőkben állapttja meg;
Az árverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár telénél alacsonyai)!) álon nem sdhstók el.
As árverelsl szándékozók kötelesek bá. nstpénzül s kikiáltási ár lOWe-át készpénz-ben, vagy aa 1881 : LX. t-c. 42. 6-ábam meghatározott árfolyammal számítolt óva-diklrépes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árveréa! feltéleleket slábnl (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. §§.; 1908; XLI. t-c. 2i.§.)
Az, aki sz Ingsttanért a kikiáltási árnál msgassbb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem skar, köteles nyomban s kikiáltást ár százaléka szerint megállapított bá-nstpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig klegéaziten* (1908 : XLI. 25. §.)
Nsgyksnlzss, 1931. évi Junhll hó 19. Dr. Bentzlk i. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül : Kiss a. k.
Iredatlast.
Keszthelyen 25 éve fennálló
varrűgín éj MiWM
betegség miatt azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalban, tus
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem s nagyérdemű közönséget, hogy dus rsktársmon levő nsAi-vássy éi graalt síremlékeket leszállított árban hozom lorgalomba. — Továbbá alrkarataaáal és alrbelt áplté-•41a termő éa mőkőből legolcsobbsn készítek, ugy aa óssses e szakba vágó munkákat ssakatertlen végzem.
Kérem a n. é. közönség azlvea párt-logását. Teljes Untelet tel
Kovács József
*?•"\'! lk ott. k«araiSa«tir
Hajrslat t Király-satoas SS. >a.
Kapható minden füszer-és cjemegekerejkedésben.
Főraktár:
lf URI
Klrály-alea M. Telelői 310.
Megfőttek arádlóu/donságoK!
Caak napi 24 flllárjábe kerBI.
STANDARD 2a hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
hasi részlet 7-80 pengő
ACCIO TELEFONGYARI 2-j-l csöves hangszórós rádió
havi részlet 7\'— pengő.
ORION 7016. sz. 2 —f— 1 csöves hangszóros rádió
havi részlet 7-— pengő
Philips klskomblnácló és Modern vevő Telefunhen újdonságok I Köxvetitölceí dlfaxok.
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal
r*dió és gramofon osztélys.
fegyver és sportüzlet
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Feleifis üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 210. szám
Nagykanizsa 1931. szeptember 18, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Siakeutfetg és kiadóhivatal: Póul 5. uim. Keszthelyi ttokkladóhlvalal; Koaauth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előftattéal ira: egy hóra * pengő M llllir. Saukeaxtóaigl éa kiadóhivatal! telefon: 78. u.
Elfogtak egy kommunistát, akinél hidpobbantási
terveket találtak
Ujabb ekrazitot fedeztek fel a torbágyi hídnál — Renddrkézre került a titokzatos német mérnök Tízezrek részvétele mellett temették el a gyilkos merénylet áldozatalt
Budapest, szeptember 17 A blatorbágyi gyilkos merénylet ügyében folyó vizsgálat során a merénylet színhelyén egy bokorban a csendőrök
rud siska ekrazitot találtak.
Valószínű, hogy ezen u helyen történt a bomba összeállítása. A rud alakú ekrazitot a talált formában bányákban szokták használni.
A gyanúsított I.otpntk Márton utáni bajsza még nem járt eredménnyel, de
egy másik nyom érdekes eredményre vezetett. Egy férfi bejelentette, hogy néhány nappal ezelőtt a munkaközvetítőnél megszólította egy ember és érdeklődött hogy segítségére lenne-e egy bomba összeállításánál. amely esetben fáradtságát Jól honorálná.
A Népházba hívta meg találkozóra, ő azonban nem ment el. A férfivel detektívek mentek kl a Népházba, ahol leiismerte az Illetőt Szakácsi Géza többszörösen eljárás alatt volt kommunista személyében. A detektívek ífzakdeM zsebében la-UÜUik egy noteszt, amelyben kii-lümbözO vasúti hidak leirdsai, rivall éa méretei voltak feljegyezve, a ívnátok érkezési és Indulási Ida-pontja, tovdbbd egy sereg kémiai képlet
Vele egytltt előállították barátját Is, Kolschner Gézát, aki kommunista bűncselekmény miatt többször volt büntetve.
Kifogták a titokzatos német mérnököt
Szegeden elfogtak egy német embert, ut az állítólagos gépészmérnököt, akit aztntén gyanúsítanak a blatorbágyi merénylettel kapcsolatosan Ez volt az a kommunista, aki egy ószeres kocsi Iára fclkéredzkodctt és a merénylet előtt azt moudolta, hogy /«Jr nap múlva nagu \'esemény fog történni Magyarországon. Kihallgatása után az Illetőt Budapestre szállították.
Egerben tegnap este kót másik német munkást vettek őrizetbe, akik hétfőn érkeztek Egerbe, do a rendőrségen egyikük sem Jelentkezett és útlevelükön sem volt rajta a határrendőrség pecsétje. Azt állítják, hogy a merénylet Időpontjában Budapesten voltak.
A párisi anarchista csoport
A blatorbágyi merénylet ügyében a rendőrséghez eddig 800 bejelentés érkezett Eddigi megállapítás szerint l.elpn ik legutóbb Páriában lárt Ez u|abh feltevésre ad alkalmat. A rendőrség ugyanis egy másik nyomozás során olyan adatok birtokába Jutott, hogy a Párisban élő kommunisták közül sokan egy anarchista csoporttal állnak összeköttetésben. Ennek a csoportnak Adton Directe a neve Most az irányban ls nyomoznak, hogy van-e valami közük ezzel a szervvel összeköttetésben álló embereknek a blatorbágyi merénylethez. Most hallgatják kl Lelpnlk egyik párisi barátját, r-hronreln lAazlót, aki kommunista büntettek miatt most Is fogházban ül.
Az áldozatok temetése
Az egész nemzet részvéte kísérte "lolsó iitjára a blatorbágyi merénylet áldozatait ma délutón. A Vérmezőt ezer rendőr vette körül és a kordonon belül á közönség tízezrei szorongtak. A ka-
tafalkon 19 koporsó nyugodott, előtte rengeteg koszorú. A külföldiek koporsóját nemzeti lobogóik takarta. A gyászoló családtagokon kívül a katafalk közelében helyezkedtek el a különböző küldöttségek, katonaság kép viselői, a képviselőház és felsőház küldöttségei, a kormányzó képviseletében Károlyi Gyula gróf miniszterelnök Jelent meg. 3 órakor megkezdődött a temetési egyházi szertartás, majd a MÁV énekkar és a rendőri zenekar gyászdalal után Zsltvay Tibor Igazságügymlnlszter mondott mélyhatásu beszedet.
Inddena a lemeráanél
A miniszter beszéde közben Incidens történt. A katafalk mögötti Attila-utcá-ban egy teherautó állott tele suhancok-kal. A beszéd alatt nagy zajongással voltak és inlkur a teherautó elindult, gúnyos nevetéssel zavarták a gyász ünnepély méltóságát a közönség nagy megbotránkozására.
A gyászszertartás befejezése után a gyászmenet megindult a farkasréti temetőbe, ahol a díszsírhelyen örök nyugalomra helyezték a gyilkos merénylet áldozatait.
Szerdán este állítólag merényletet akartak elkövetni a zamárdil átjáróidnál a gyorsvonat ellen
A budapesti gyorsvonat egy órát vesztegelt Zamárdln, mlg átvizsgálták a pályatestet
Nagykanizsa, szeptember 17 Szerdán éjszaka a Siófok íelől Nagykanizsára érkező utasok közlései nyomán percek alatt elterjedt a hir a városban, hogy két ismeretlen ember este 7 óra tájban fel akarta robbantani a Zamárditól 8 km.-re ós a 23. számú vaflMtl őrháztól mintegy 1000 m.-re lévő kis átjáró hidat Az utasok szerint a Nagykanizsáról Budapestre rnonő gyors-vonát utasai ellen irányult volna a merénylet
Bár a Zítlul Közlöny szerkesztősége még az éjszaka folyamán értesült ezekről a hírekről, azonban most van csak alkalmunk részletesen beszámolni arról, hogy ml ls történt tulajdonképen, mert az éjjel még senki sem tudott biztos felvilágosítást adni arra vonatkozólag, hogy valóban fel akarták robbantani a hidat.
A kapitányaiig vezetője a „merényletről" Munkatársunk ebben az ügyben csü törtökön délelőtt kérdést Intézett a kanizsai rendőrkapitányság vezetőléhez. S o 1 y m o 8 s y László államrendőrségi tanácsoshoz, aki a következőket mondotta:
— A szerda esti 203. szánni gyorsvonaton kapitányságunk két tisztviselője utazott utíevélellenőtzés céljából. Amikor befutott a gyorsvonat Zamárdi állomásra, ott váratlanul feltartóztatták és közölték, hogy mintegy 8 km.-re, a 23. számú őrház közelében
két Ismeretlen ember fel akart robbantani egy kisebb átláré hidat.
Erről a készülő merényletről az őrházban lakó pályaőr értesítette telefonon Zamárdlt és ugyanakkor a siófoki állomásfőnökséget Is. Közel egy órás vesztegelte után tovább engedték a gyorsvonatot Siófokra érve a két kanizsai rendőrségi tisztviselő Is belekapcsolódott az akkor már lázasan folyó nyomozásba.
A pályaőr kihallgatása
A csendőrség és a rendőrség kihallgatta a jelentést tevő pályaőrt, aki elmondotta, hogy a legújabb utasítások értelmében minden érkező vonat előtt meg kell vizsgálnia a pályatestet és különösen az átjáró hidakat. Szerdán este a Kanizsáról Jövő gyorsvonat előtt ls kiment az őrháztól 1000 méterre levő átjáró hídhoz.
• A sínek közelében, párhuzamosan húzódik el az országút ls. Amikor az őr a hídhoz ért. észrevette, hogy két ember álldogál az országú mellett Ugyanekkor Jött arra egy kivilágított
autó, melynek reflektora elöl a két ember lehúzódott az árokba. Azt a benyomást keltették tehát, mintha bujkálnának.
— Kicsodák mayuk, mii keresnek Ut y kiáltott rá az idős pályaőr az árokban meghúzódó alakokra.
— Semmi köze hozzá, válaszolt egy hang, de
ha kedves az élete, akkor menjen Innen, öreg!
A pályaőrt ugy megrémítette ez a vésztjósló halig, hogy visszarohant az őrházba és, telefonon értesítette Zamárdi állomást, hogy tartóztassák fel a gyorsvonatot mert merénylet készül ellene.
Ugyanakkor jelentést tett Siófoknak is, ahonnan nyomban vasúti és csendőri bizottság ment ki slnautón a 23. számú őrházhoz. A megrémült pályaőr még akkor ls remegett az izgalomtól.
Intézkedik u csendőrség
A siófoki csendőrség parancsnoka amint hírül vetie az állítólagos merénylet tervét, még a bizottság kiszállása előtt Jelentést tett a székesfehérvári csendőrkerületi parancsnokságnak,majd a budapesti főkapitányságnak. Egyúttal gyalogos és lovascsendőrök Indultak portyázásre Zamárdi felé, hogy elfogják az őrt megijesztő két gyanús alakot.
Ugy a kutatás, mint az átláró hídnál megejtett helyszíni szemle eredménytelen maradt Semmi olyan Jelre nem akadtak, amely megerősítené azt a feltevést mintha valóban merénylet készült volna a gyorsvonat ellen.
Ettől eltekintve,
a nagykanizsai rendőrség és
csendőrség egész éjszaka talpon volt.
Amint ugyanis a Budapestre Induló gyorsvonat elhagyta Zamárdlt, az egyik kalauz észrevett egy Iámpanélküll sótét autót az országúton. Az volt a feltevés, hogy abban menekülnek talán az állítólagos merénylők.
Néhány perc múlva már a nagykanizsai rendőrség ls telefonjelenttet kapott, hogy figyelje ezt a gyanús autót és ha feltűnne a városban, Igazoltassa az utasalt. Ezért ugy a rendőrség, mint a csendőrség egész éjszaka permanen-ciában volt. A „rejtélyes" autót azonban mégis a siófoki csendőrség tartóztatta fel, de kiderült, hogy utasainak, akik siófoki kereskedők, semmi közük sincs az állítólagos merénylethez.
Minden Jel különben arra mutat, hogy az idős pályaőr rómlátásnak esett áldozatául és Igy a rendőrség már véglegesen befejezettnek tekinti az ügyet.
Fegyverkereskedést fosztottak kl
vakmerő betörők a Muzeum-köruton
Budapest, szeptember 17 A muzeum-körutl Zubek-féle fegyver-kereskedésbe az éjszaka a pincén át falkibontás utján betörők hatoltak be és elvittek 16 darab pisztolyt te 10 revolvert ezer pisztoly te 2000 revolvertöltényt (30 vadászktet sok cipőt, bőrkabátot te bőrtáskát A betörésnél megtörtént az a csoda, hogy a pénzszekrényhez nem ls nyúllak, bizonyos tehát. hogy a betörőknek nem pénzre, hanem fegyverekre és lőszerekre
volt asükrtgttk. Nagymennyiségű zsákmánnyal menekültek a tett színhelyéről. A betörések történetében szinte példátlanul álló bűneset felderítésére széleskörű nyomozás Indult A nyomozás során több ujjlenyomatot találtak te egy földredobott bőrtáskán, amelyen feltűnő nagyméretű poros lábnyomot találtak, amelynek méreteit felvették előreláthatólag rövid Idő alatt sikerül olyan adatok birtokába Jutnia a rendőrségnek, amelyek a betörők elfogatásához vezetnek.
A DSzA vasút január I-vel kerül állami kezelésbe
A MÁV uj tarifája október l-én
lép életbe
Budapest, szeptember 17 A helylórdokü vasutak megváltásával megszűnik az a hátrányos helyzet, amelyben eddig a HÉV montén fekvő vidékek díjszabási tekintetben voltak te lehetővé válik egy céltudatos gazdasági díjszabási politika. Ezen Intézkedésből kifolyólag a HEV és MÁV fővonalainak egymásközti forgalmában sok viszonylatban 30—40 százalékos díjmérséklések állanak be. Hasonló célt szolgál a Déllvasut magyar vonalainak 1932. Január l én történő üzemi kezelésbe átvétele te az államvasutakkal való díjszabási beosztása, ami mellett egységes üzemkezelés révén lényeges megtakarítások ls várhatók.
Minden gazdasági és vasutpolitlkal reformok folytán beálló jelentékeny díjmérsékléssel kapcsolutbau azonban bevételi kiesések is beállanak, amelyeknek fedezéséről az árudíjszabás bizonyos fokú, 11 százalékos lineáris eme Iteével a helyiérdekű vasutak vonalain kívül a M A v vonalakon kellett gondoskodni, ami a legalsó kocsirakomány osztályokban mérsékelten fokozódik. Ugy a díjmérséklések, mint a díjemelések október hó elsején lépnek életbe. Ugyanakkor megszűnnek a drágító tört tarifák, kivéve a Déllvasuton, amelyre nézve az olcsóbbodást Jelentő átszámítás 1032 január l-én fog életbe lépni.
A külföldi fizetési eszközök bejelentése
és a fizetéscsökkentés az állami színházaknál a 33-as bizottság előtt
Budapest szeptember 17 A 33-as országos bizottság ma délelőtti ülésén Palla v tel ni György őrgróf arra kérte a kormányt, hogy pontos kimutatásokat terjesszen a 3tf-as bizottság elé, amelyben fel vannak sorolva részletesen mindazok az Intézmények, amelyekben a kormánynak részesedést* volt. Sürgette a rádiószerződés revízióját és a 33-as bizottság elé való terjesztését. Ugrón CJábor bejelentette. hogy a hatos bizottság be fogja terjeszteni a kért adatokat.
Az állami színházak kiadásainak csökken léséről szóló rendelettervezet tárgyalása került ezután sorra. A rendelet értelmében a kinevezett szinhjfczl tisztviselők és egyéb alkalmazottak lllctménvcl 10—12, a melléklllctmények
ZALAI KÖZLÖNY
""! azeptemher 18
25 százalékkal csökkennek.
Kövolkezett ezután u küUölili bek-leütésekről szóló rendelettervezet tár-gvalása. A bejelentési kötelezettség tiirgvat: küllőid! flzctéai eszközök, valuták, csekkek, utalványok, úgynevezett kifizetések külföldi váltópénz kivételével. Az 6000 pengő összértéket meghaladó mennyiségű külföldi kibocsátású értékpapírok, kivéve hu IMI. Jullus 15-lke előtt szereztettek, effektív külföldi pénznemre szóló követelések, devizák. A belföldi adó elleni követelés, ha valutára szól is, nem esik bejelentés alá. A bejelentésre u .Magyarországon lakó természetes és Jogi személyek kötelesek, még pedig a tulaldonoa éa a birtokot kezelő személy Is Saz 1031. szeptember hó 15-lk nupján fennállott állapot szerint. A bejelentés határideje szeptember 30, a bejelentést a Magyar Nemzeti liankuál kell megtenni. Az átvételi Igény alól mentesek azok az értékek, amelyekről kimutatják, hogy közgazdaságilag Indokolt célra szükség van rájuk. Aki a bejelentési eljárás alá eső külföldi értékolnek felét az államnak három évre r> százalék mellett kölcsön adja, u másik telerész tekintetében mentesül. A bejelentéseket bizalmasan kell kezelni. A rendelet megszegése, amennyibon a eaelnkmóny súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kl bágást Jelent és két hónapig terjedhető elzárással ós MKJO pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. Rlkobzás-nnk. bűnügyi zárlatnak és biztosítási végrehajtásnak Is helye van.
A délutáni ülésen elhatározta a bizottság, hogy a külföldi követelésekre az értékpapír határt 1000. a belföldi ekre pedig 20U pengő minimumot állapit meg. A Javaslatot általánosaágban, maid részletéiben Is elfogadták.
Holnap, pénteken délelőtt 10 órakor Ismét összeül n 33-as bizottság.
Megkezdték a zalai községek költségvetésé nek felülvizsgálását
Zalaegerszeg, szeptember 17 Most érkeztek Zalaegerszegre a pénzügyminisztérium ós belügyminisztérium kiküldöttel, hogy a vármegye delegáltjával együtt megkezdjék altözségl költségvetések felülvizsgálását.
A bizottság csütörtökön már meg la kesdte a munkát a vármegyeház kistermében. Miután végigtanulmányozzák az összes községek költségvetését munkájuk előreláthatólag 4—5 hétig fog tartani.
A kormány takarékossági programja bizonyosan e bizottság munkájánál la érezteti hatását. Előreláthatólag erősen fog dolgozni a redukciós ceruza a költségvetésekben s ezért nagy várakozással tekintenek a községek a bizottság munkája elé.
Egy családot gombamérgezéssel szállítottak be a nagykanizsai kórházba
A férj fáidalmában örJöngenl kezdett - Egy kovácsmester kezében felrobbant a petróleumos Üveg - Kót súlyos szerencsétlenség Pola községben
Hada János már valóBággal ör Jönfjött a fájdalomtól.
Foloségévot ós kislányával együtt beszállították a nagykanizsai közkórházba, ahol az orvosok gyomormosást végeztek az egész cauladon, Hada .János állapota súlyos, életveszélyes.
Az ógtí kovácsmester Alighogy eltávoztak u nagykanizsai mentők a községből, ujabb szerencsétlenség törtónt Pintér Dezső kovácsmester egy üvegből petróleumot akart önteni a tűzre. Közben a petróleum meggyulladt és szótvágta az üveget.
A szétfröccsenő égő petróleum meggyújtotta Pintér Dezső ruháját, akinek felesége sietett segítségére. Az asszony egy pokrócot terített égő férjére, aki azonban Igy Is súlyos égési sérüléseket szenvedett nr arcán és a kezén.
Pintér Dezső feleségével eg.vütt autóbuszon Jött be a nagykanizsai közkórházba, a hol ápolás alá vették.
Bccst\'hely, szeptember 17
ITudósítónk teietonjeleniése) Csütörtökön váratlanul két szenzációja Is volt a becsehelyl körjegyzőséghez tartozó Pola községnek: egy család súlyosan megbetegedett gombamérgezésben, egy kovácsmcster pedig súlyos égési sebeket szenvedett a mőhelyébon.
Hada János 41 óvea ny. honvédőrmester, polal lakos, szerdán eate gombát vacsorázott a családjával. A va csorából ami megmaradt, azt reggel fogyasztották el. A reggeli után erős rosszullét vett erőt az egész családon. Itada János nagy görcsét ellenőre nyomban átszaladt a községi tanítóhoz, akinek elmondotta, hogy gombát ettek ós azt hiszi, hogy ettől lett rosszul ő, a felesége és 10 éves kisleánya.
A tanító értesítette a bocsehelyl kör-jegyzősógot, ahonnan betelefonáltak a kanizsai mentőkért. Mire a mentők kiértek,
Kérelem Nagykanizsa Jószívű közönségéhez I
Elemi Iskoláink újra benépesültek. A Jó tanító nénik és bácsik azonban sajnálattal látják, hogy ezldón még több a mezltlábim, lerongyolódott, loaoványo-dott tanuló, mint a mult évben. Sőt még azok a szegény Iskolás gyermekek Is. akik az elmúlt tanév rolyaraán a népkonyhától é« Jószívű családok adakozásából az u. n. ebédeltetés! ukcló-tmn legalább mindennap egy biztos darai) kenyérben éa Jó meleg ebédben részesülvén a tanév vógón elég Jó színben voltak, most hulványan, vérszegényen, rosszul tápláltan Jöttek vlsáza. Mellőzhetetlen szükség tehát a nép konyha és az ebédeltetés! akció sürgős megkezdése.
A mult tanévben következő emberbarátok adtak hetenklnt egy, vagy több ebédet elem! Iskolás tanulóknak: Al-másay Jánosné, Argent Jánosné, Arn-berger Hudolfnó, Ármuth Sándorné, özv. Árvái Adoltné, Benedek Hezsóné, vitéz Hentzik Lajosné H, dr. Rertln Ágostonné 4, Hartnos Gyuláné 2, Boér Ousztávné, Berger Benőné, Blzzer Istvánná, Beér Józaefné, Btnder (lózáné, Blttera Béláné, Buday Láazlóné, Buzádl Jánosné, Banekovich Jánoané, Barabás Endréné, Bedekovlcs Józaefné, Bethlen Jánosné, Bazsó Sándorné, özv. Bablcs Józaefné, Bazsó Lajosné 7, Berthóty Lőrlncnó, Bódls Oyörgyné, Czleger An-talnó, Czollner Istvánná, Cautak Elokné, Csánvl Józaefné. Dlppong Károlyné 2, özv. Dreveu lajosné, Dervallca Józaefné.
Három kanizsai diák utazása a Balaton körül
— Plschel Andor naplójából — 3
Amikor elhucsuztunk a barlangtól, tovább menttlnk megbámulni a szép Tapolcát Bizony kevós Uyen szép helyet lőhet találni a Balaton környékén. Köröskörül hegy: Szent György hegy, tluláca, Csobánc, Hegyes, Halap.-Sorra Jártuk Tapolca középületeit Is. Köztük a legszebb az ul Járásblróaágl épület, amely a legmodernebb stílusban épült. Meglátogattuk a török hódoltság Idejéből Tenmaradt őrházat la.
Igen érdekes története van a tapolcai szegényháznak. Tapolca a vidék !>or-kervskotlelmének egyik középpontja és Igy bizony elég nagy a verseny a borkereskedők között Egyik borkereskedőt, aki cukrozta a borát, ogylk ver-Benytársa feljelentette. A hamisítás kiderült, de nem volt olyan veszélyes, hogv amiatt az Iparengedélyét elvették voltui, hanem meghlraagnllák éa pedig olyan módon, hogy kötelezték a borkereskedőt, hogy építtessen egy bizonyos nagyságú és felszerelésű szegényházat. igy azután Tapolcának már szegényháza is volt
Megnéztük még u Klncaesgödröt Is. Ez egy kb. 5 m. mély gödör, melyet a néphit ugyancsak benó|icnüett. látták itt az ördögöt la. amint a lába nyomán szlkrrik pattantak olő a sziklából, sőt a lába nyomát Is megtalálták. (Sziklás talajon.)
Megnéztük még a villanytelepet éB a léggyárai is, másnap meg a tesner-félc borpiacét Ez a borpince a vidéken a legnagyobb. Itt nagyon érdeken dolgokat láttunk. Legérdekesebbek u cc-mcnlhordók voltak. Ebben a pincében 5 Ilyen hordó van és pedig három 300 hl. és két 1000 hl. űrtartalmú. A plnco
terjedelme 4 hold ós raktározókópessége üli fitm hl. Ezután még kimentünk a mészgyárba, majd llalápra tettünk egy kis kirándulást.
Héttőn reggel tovább mentünk Ne-meagulácsra. A 8zt. György hegy tetején ebédeltünk éa fet akartunk menni Csobáncra ts, erről azonban már csak néhány adatot tudtunk szerezni. A várat 1265-ben kozdték építeni és egész 1660-ig a rátóU Oyulafy család birtokában volt, okkor szerezte meg az Eszterházy család h mostani tulajdonosa dr. Eszterházy Pál herceg.
Csobánc ezelőtt 200 esztendővel még kicsiny sziklavár volt, mégis rettegett tőle a német. 1707-ben Rabuttn, az osztrák sereg fővezére, erre vonult seregével. A várban ekkor a környékbeli nemességen kivül csak 30 hajdú volt, mégsem engedték elvonulni az ellenséget a vár előtt, holott az nem Is gondolt e vár ostromára, közéjük lőttek. Erre az oaztrákok meg akarták büntetni u magyarokat és ostromhoz láttak. Az ostromban azonban az osztrákok húzták a rövidebbel, maga Itabutln Is elesett.
Még az est folyamán továbbálltunk és bementünk Tördcmlcre. Másnap, kedden a szigligeti vár-romot néztük meg. Érdekes, hogy a népet a szegénység milyen találékonnyá tette. Minden romot, ami messzebb nyulott a vártól felhasználtak az építkezésnél. Az egyik ház kapuja a régi szigligeti vár díszkapuja lehetett valamikor. Hajta néhány régi. de még most is olvasható felírású kőtáblát találtunk. A felírásokat leírtuk magunknak. A kapu külső oldalán: l[ ktíszill mutattya kit urnák a nevét És mindkettőnek vitézi elmer/! i-MtUm néhai Lengyel Boldizsárét És annak maradiktya Lengyet Imréét Anno I7H7.
Dendyuk Mlklósnó, Dobiuty hleknc, dr. Darás l-ászlónó 2, Dénes Béláné, Dedo-vácz Béláné, Dukász I-aJosné 2, Erdélyi Jánosné, Elek I^szlónó, Francslca Jó-zsefnó 2, Füredi Jánosné, vitéz Falka Forencné, Flló F\'erencné, vltóz Farkas Endréné, Fáim Adolfné, Freyszllnger Agostonnó 2, Fekete Lászlónó 2, l-\'rledl Ferencné, Fntér Mlhályné 2, dr. Fábián Zslgmondné 3, Oyömorey tstvánnó 2. Gospod Sándorné. Oál Istvánné, Oold-berger Józsofnó, tiogl Mária, Oráf Jánosné, Oyurkovtcs Forencné 11, özv. Gorol Frlgyesné (egész éven át naponta 21, Golenszky Jánosné, Gross Forencnó, özv. Gürtler Ferencné 2, vitéz Hollősl Józaefné, lloltóa lajosné, Herczeg Fe-renoné 2, dr. Halszer János. Horváth Jenőné, Hochrelter Kezaőné, Hajas Józaefné, özv. Haspel Ferencné, dr. Halász Pálné, Hetter Uézáné, Horváth Józsofné2, dr. Hegyi Lajoanó 2. dr. Hajdú Gyula 2, Holczer Miksa, Hajnal Jánosné, Hajnal Károlyné, Harsay Oyörgyné 2, Horváth Istvánné, Isa Alinó 2, dr. Jandl Jenőné, Józaa Jenőné, Junker Hezsőné, dr. Ku-hár Ottónó, Kántor Istvánné, dr. Kahán Imróné 2, özv. Ködbaum Lajosné 5, Kúszik Mlhályué, Kisfaludy Józaefné 2. Krátky Oyörgyné 2. dr/ Krátky Istvánné 3. Kirschner Mórné, Karín An-talné, Krausz Salamonné, dr. Krelner Zslgmondné, Kutor Jánosné, Kósa Gyuláné, Kelemen Forencné 2, Kósa Józaefné, Knortzer Oyörgyné, Kanizsai I,ászJóné, Ködbaum UJosné 2, Köhler IJna, Kohn Pálné, Kristotolettv Józserné 3, Kenedl Aura, Kovács Gézáné, Kun-cslc8 Ignácné, kerecsenyl Józsefné 2,
A kapu belső felén három elmer között találjuk a I-engyel család címerét. HALTASAIt LENGYEL I)F, THOTI F.QES AIIRATUS 8ACRAK CESAREAE RF.OIAEQ VEMAJESTIS COLONEIAJS Anno: MDCXXXVIIl. Boldizsár a várban Nemes vagyok kitsziít Magasra vitetett Lengyel nemesilelt Imre? mert leestem Még nemesebb azzal Ide emeltetett Itt felékesített
Szerda reggel már Bodacsony-TomaJ-tól mentünk a badacsonyi kőbányába a kőkapuhoz éa a badacsonyi kereszthez.
Csütörtökön hajón érkeztünk Boglárra, ahol kót napig lestUk a Jó .\'dót, addig pedig körülnéztünk a telepen. Találkoztunk két buda|)C8tt Iluvul ls, akik biciklin Járták a Balaton környékét
Szombaton már Fonyódon voltunk, ahol N. S z u b ó Gyula szerkesztő ur fogadott minket vendégének. Itt kaptuk az elsd híreket hazulról. Vasárnap fürödtünk először a somogyi parton Vn-sárnap este szedelőzködtünk lel, az éjszakát Balatonytenyves állomáson töltöttük. Ezon az éjjelen Ismét utolért a vihar és nem is hagyott el mindvégig Hétfőn reggel Máriára, kedden Bc-rónvbe érkezíünk. Kanizsai ismerősöket Itt Is találtunk, de fürödni az állandó vihar miatt Itt sem leheletL Innen aztán már vonnton rövid volt az ut hazáig A túrán kb. 300 km. utat tettünk meg é« egyikünk sem érzett különösebb fáradságot
Azzal zárom soraimat, hogy még-egyszer megköszönöm a mugam én társaim nevében N. Szabó Gyula szerkesztő ur szívességét, amellyel minket az uton támogatott. (Vége)
Kocsis Józaefné, özv. Kumln Ferencné, Károlyi Jánoané, Kanyar Jánosné 2, Kovács Ferencné, Kaufmann Károlyné, Kopárné 2, Utvay Endréné, dr. Luub hafmer AÍánné 2, I.Ichtacelndl Pál 2, Lukács Jenőnó 2, Lozer Józsefné, l.ong rtdámné, I4nyl Lászlónó: Lohoczky Lajoanó 3, Lausch Károlyné, Lehoczky Imróné, Makovlczky Gyuláné. özv. Má-glcs Jánosné 3. Mráz Kálmán, Molnár Lászlónó 2, Májon Viktorné 2. Májon Jakabnó, Mayer Károlyné 2. dr. MorJrly Belus Józsefné 3, dr. Makó Gáborne. dr. Malek Lászlónó, özv. Matyaslcsné. Mischon Jánosné, Mohácsy Ernőné, Marton Jánosné, Márkus Józsefné. Ma-káry Vllmoanó, Moahammornó, Nagy Béláné. dr. Nnvay Imréné, Németh Já nosnó, Nemea Oyörgyné, Németh András, Németh latvánno, Németh Ferencné, Orbán Jánosné, dr. Ornzágh Lajosné 2. Ortutay Gyuláné, Plander Jánosné 3, Pankáaz Józsefné, Pásztor Zslgmondné, Pusovszky Béláné. özv. Prusek Ferencné, Péter Benedek nó 2, Pogány Istvánné, Polal Józsefné. Pláchl Béláné, dr. Pllliái Viktorné 2, Pcrgcr Nővérek, Polónyl Oyörgyné, Perlsz Dezsőné, Po-leslnszky Emllné, Heas Ottónó 2, Hácz Istvánné 2, Hácz Jánosné, Hátkay Józaefné, Rózsás Jánosné, Ritter Magda. Reznlcsek Józsefné, Rozs Oyörgyné. Hablnek Dezsőné. Hótli Mlksáné. özv. Szanyl Ferencné, Szigeti Pálné. Szaller Ferencné, Szabó Istvánné 2, Szókács Pálné, Szabó Sándorné, Sctilesü Ferencné, Sörlev Zslgmondné, Szűcs Antalné, özv. Szili Györgyné. Szabó Jánosné, özv. Sohwartz Károlyné, dr. Szlgethy Károlyné 7, Seemann Andorné. Szepesy Imróné. Sátrán F\'erencné. dr. Schlchtanz Istvánné, dr. Szabó Zslgmondné, dr. Nzabadv Löríncné, Straner Györgyné, Szentmlhályl Lászlónó 2. Skrllecz Istvánné, Surányl Gyuláné. Szulay Jánoané, Sörley Láazíóné 2. Stelnauer Józsefné, Schlealnger Zol-tánné, Szltár Arpádnó, Ungorl\'llmann Elokné, özv. L\'ngár Henrlkné. Tóth Józaefnó 2, Török Gizella, Tímár Zslgmondné 4, dr. Tamás Jánosné 2, Tóth Istvánné, Teutach Ousztáv, Törők Ferencné, vltóz Tóth Bélánó, dr. Tholwny Zslgmondné, Tóth Jánosné, Tuboly Gyuláné. Vallca Dezsóné, dr. Wolf Sán dorné, Vegele Károlyné, Wlnhnfer Vllmoanó. Városi Sándorné, Várady Józaefné, Vánkoti Jenőné, Wéber Lajosné, Vadász Gyuláné, Vruna Istvánné, dr. Vium Zoltánná, Vámosi Jenőnó. Vas Józsefné, Welszteld és Hscher 3, Veszély Győzőné, Vas Jánosné, Vlczenty Árpádnc, Vlncze Oyulánó, Vojnovlcs Jenőnó 2, Zafuta Jánoané, Zaíán Józsefné, Závodnlk Kerenené, Zollner Jánosné, Zslfkovica Jánosné, Zsoldos Oyulánó.
Midőn eléggé soha meg nem hálálható lóságukért ezúttal is köszönetünket fejezzük kl, felkérjük őket kegyeskedjenek a napokban náluk Jelentkező védenceinket szívesen fogadni ós ellenőrző könyvecskéjükben azt hogy az ebédaegélyt ezldén ls megadni bajlan dók, liejegyeznl. Egyúttal tiaztelettel relkérünk mindenkit aki obédet több szőr ls adhat ós aki eddig nem adhatott de most már adhat hogy Rozgonyl utca 8/a. sz. a. (földazlnt) szeptember 25-éig sürgősen szíveskedjék bejelenteni azt, nogy szegény tanulót hetenklnt hánvazor és melyik napon hajlandó ebódsegélyben részesíteni.
A bejelentendő ebédadományokért a Zalai Közlönvben nyugtázva fogjuk köszönetünket nyilvánítani.
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony NOegylet vezetősége
ItfAJáríS A nagykanizsai meteorológiai itgralő lelantétek : Ciatőrtokön a hómb-"Khi: Raggal 7 órakor +10-8, détntáa 1 irakor -HM, este 9 órskot +13-7. FelMxti: Egész nsp borult égboltoiat Szélirány. Reggel dél délben délkelet eate keleti aaél.
(Éjszakai rddliJtknU*) • ■atoara\'*-■ al laMaet lalxrtl aat* 10 ér— kan Lényagas <éHoa*a »•>" «*r" haté,
szeptember 18
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPIREND
Sxeptemb. 18, pintele
Rém. katolikus: K. lózsef. Proleat.: Tllust. Iiraellla : Tllil hó 7 V
Gyógyszertári é||ell siolgálat: I. hó vég^g a Meik\'y Beint gTögytterUt Főút 12.
(íótfürdő nyitva /eggel 6 óráló\' mís t txMn (hílló, u*rda, péntek délután, kedden egétt nap nőknek*. Tel.l 2—13.
ESTI DAL
Csak be keU hunynom a szemem: Látom sötétló éj haját... Virzö sebhez hasonlatos Két drága, piros ajakát...
Csak be kelt hunynom a szemem, Hogy forró nyárak illata Utána síró véremet Szerit lázadásra hajtsa.
Csak be kell hunynom a szemem: llogv borús esti alkonyon Két saviIny, sápad! arcomon Két könnycsepp végig szaladjon.
Braadnyi Gyula
— Itekvlem a felsOtemplomban a hlatorhágyl vasutas-áldozatokért. A hlatorhágyl borzalmán merénylet alkalmával életüket veszített vasutas áldozatokért a DSzA vasul nagykanizsai mozdonyvezető és fűtől kara szombaton reggel II órakor a felsőtemplomban nagy gyászistentiszteletet tartat, amelyre a város közönségét ls meghívják.
— Zalamegyel orvosok tllése Nagykanizsán. A Magyar Orvosazővetaég zalamegyel flókszövetsóge október első napjaiban Nagykanizsán tartja rendes közgyűlését, amelyen az összes orvosi problémák kerülnek napirendre.
Átadták a Stefánia blllenödéjét. Megírtuk, hogy a Stefánia nagykanizsai intezetének legújabb alkotása a bölcsőde, elkészült és átadásra vár. A hivatalon átadás tegnap délután történt meg dr. Krátky István polgármester Jelenlétében.
— Sima éa u\'ntát cordbáraonyok aa összes dlvat>zlnekben Sehütznél.
— Kereskedelmi alkalmazottak szüreti mulatsága. A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak nagyszabású szüreti mulatságra készülnek. Ismereten, hogy a kereskedelmi alkalmazottak által megrendezett mulatságok mindenkor kitűnnek megrendezetteé-gükkel én színvonalukkal. A mostani szüreti mulatságot egy hatalmas rendezői gárda rendezi, amely arról gondoskodik, hogy minél nagyobb szórakozást biztosítson közönségének. A szüreti mulatság október 4-én a Polgári Egylet termelbóh zajlik le és oly gazdag összeállítású, hogy műsora már előre biztosítja a sikert. Emellott a szüreti mulatság nagy humánus célt ls szolgál: amennyiben a tiszta Jövedelmet az állásnélküli kereskedelmi alkalmazottak fel-segélyezésére fordítják. — A részleten mÜBort legközelebb hozzuk.
— A Nagykanizsai Ipartestületi llalártla ma, pénteken este fél kilenc órakor a polgári Iskolai rajzteremben dalórát turt. Elnökség.
— Kabátvevók olvasták el S I n g e r Dlvatámház mai hirdetését;
— Megtapostak a csikók egy HO eves öregembert. Zalaegerszegről je-lentik: L e n b a c h Ferenc pápai vendéglős a napokban a zalaegerszegi vásártér körül két csikót vézetett, amikor srra haladt Olasz Oyörgy 80 éves baktüttősl földműves. A csikók megvadultak és a Jobb vállán, valamint a hasán súlyosan összetaposták a gazdát.
Beszállították a kórházba.
— ószt dlvatujdonságok, szövetek, telymtk, kordbárnonyok, flanellek, Jankll "»"«>■> nagy válatzlékban étkeztek Singer
Otvatáruhdzba.
Ma nyílik meg a Solymossy-kópklállltóis
A mai nappal nyílik Deák-tér 2. bz. "laltl üzletben a Solymossy-kópkiálli-las, mely mindenesetre meg az elkényeztetett műlzléaü közönséget Is meg \'°g|a lepni.
Solymonsy Márton rnont ls csupa márkás művészek alkotásalt hozta magával, umelyoknok árszabásai lehetővé t?«zlk, hogy a szerényebh anyagi körülmények közölt levő polgári család u díszíthesse fel otthonát a legelső magyar mesterek képelvei.
Olvaaólnkfiojz l
A kormánynak a hivatalos lap vasárnapi számában megjelent rendelete — mint Jelentettük — arra kényszerít bennünket, hogy ugyanugy, mint az összes fővárost és vidéki lapok, mi is korlátozzuk lapszámaink terjedelmit. Szigorú büntetés terhe mellett írja elő a rendelet a korlátozás mértékél — Eszerint a .Zalai Közlöny" egy hiten 30 oldalnál többön nem jelenhetik meg, vagyis vasárnap 8, szerdán 6, máskor 4 oldalon vagyunk kénytelenek megjelenni. Ezt uzonban ugy pótol juk olvasóinknak, hogy erre az átmeneti Időre lapunkai apróbeiüsen szedetjük, vagyis az olvasó egyetlen sorral sem kap kevesebb szöveget, mint amennyit eddig kapóit. A magyar lapokat erősen fujtó kormány-Intézkedés kényszerit bennünket, hogy olvasóink szíves elnézéséi kérjük a kívülünk dlió okokból szükségessé vált redukcióért.
— Nem Javasoljak Hahót vásárát-helyezéal kérelmét. Hahót nagyközség a kereskedelmi ós Iparkamara utján kérte a kereskedelmi minisztert, hogy a Szent Mihály napját megelőző caütör-tőkre nyert vásárát helyezzék át az e napút követő csütörtökre. Azzal Indokolták kérelmüket, hogy a fenti vásár összeesik Keszthely azeptember havi vásárával. A kamara nem Javasolja a vaaáráthelyezéal kórelmet, egyrészt, inert a vásár napjai nem esnek öaaze, másrészt pedig Keaztholy és Hahót olég távol reküsznek egymástól. A haltótlak most kíváncsian várják a miniszter döntéséi.
— Vegyen lakolarnháknak alkalmas szövet- es casánmaradékokst < lesó ársk mellell SchOIznél.
— Hatósági husszéket állítottak lel \'/.alalövön. Zalalövő községben a magas húsárak letörésére hatósági husszéket állíttatott tel a község elöljárósága. A lövői mószároaok éa hentesek sérelmesnek tartják a község elhutározáaát és a rendelkezést Illetékes helyre megfellebbezik.
— Minden tűzoltóparancsnoknak meg kell szerezni az előirt képesítést. Tudvalevő, hogy önkéntes és gyári nlzoltóaág tisztje vagy parancsnoka csak az lehet, aki az 1828-ban előirt kerületi tűzoltó tanfolyamot alkerrel elvégezte. Határidőül 1931. Junlus hó 3-lka tűzetett kl. Mivel ez a határidő lejárt és egyen tűzoltóparancsnokok a képesítést nem szerezték meg, a belügyminiszter a képesítés megszerzésére haloaztást adott, tekintettel arra, hogy a tanfolyamok rendezéae körül néhol nehézségek voltak. A miniszter most utasította a törvényhatóságokat, hogy amint a körülmények megengedik, a kerülőit tanfolyamok megtartása Iránt azonnal Intézkedjék. K moat szervezendő tanfolyamokon mindazoknak a parancsnokoknak részt kell venni, akik a képesítést eddig nem szerezték meg, mert a miniszter ujabb halasztást valószínűleg már nem ad.
— S/ép lakást, Ízlést éa harmóniát Jelentenek a Kopateln butoráiuházban vásárolt Is kisberendezések. Minden Illés ét Igény legtelleaebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hoasrulejáralu fizetési kedvezményeket nyúltunk.
Kerületi tüzoltóverseny volt Natíybakónakon
Nagybakónak községben Bzeptember 13-án zajlott le a harmadik kerületi tüzoltóverseny 7 község tűzoltóságának részvételével. A verseny a tűzoltócsa-patok felvonulásával kezdődött lltána megalakult a zsürlblzottaü, a következőképen: elnök Varga Jenő Jár. tüzr. felügvotó, tagjai: V e c a o r a Antal oki. tüzoltótlszt Knortzer Oyörgy önk. tűzoltó tiszt és K ó a a Sándor körjegyzó. A verseny a legnagyobb fegyelem mellett folyt le és a bemutatott versenyszámok várakozáson felüli oredménye-ket mulattak. A verseny befejezése után Varga .lenő Jár. tüzr felügyelő, mint a zsürl elnöke, lelkes beszéd kíséretében kiosztotta a győztes csapatoknak a versenydíjakat Az első dijat a zalaszenljakabl, u második dlJui a z&laullaki ón a harmadik dijat a zala-merenyel községi tűzollócsapat nyerte.
A dijak kiosztása után a csapatok zeneszó mellell diszelvonulást végeztek és a Himnusz zárószavaival az ünnepélyes verseny befejezést nyeri.
Óriási kedvezmény kabát vásárlóknak!
Kabát Osztályunkat megnyitottuk.
A nagy forgalom érdekében ez év október hó 15.-ig minden készpénz kabátvevőnek
a vásárolt összeg I0°fo-áról
egy utalványt adunk, amelyet a főüzletünkben eszközölt vásárlás összegéből leszámítunk. Akik a megnyitás előtt vásárolták kabátjukat, szíveskedjenek a fent említett kedvezményért jelentkezni.
Feltétlen győződjenek meg Araink olcsóságáról.
Singer Divatáruház
Alapltáa Ilit. NAQYKAMIZSA Alapltáe IMO.
IPORTÉLET
A TIAC motorkerékpár Ügyességi versenye
A Tapolcai Ifjak Atlétikai Clubja okt 4-én szóló éa mellékkoeala motorkerékpárok részére ügyességi versenyt rendez ünnepélyes keretek között. A verseny nevezést zártata okt 1-én van a a nevezéa dija 2 pengő gépenklnt Gyülekezés okt. 4-ón d. u. ü órakor a tapolcai Szt Háromság-téren. Tekintettel a ghymkána országos Jellegére — mint értenlllűnk — máris nagvazámu nevezéa történt. A verseny érdekességét emeli, hogy itt mutatják be előszűr n Konti-
nensen n inaturkerékitáros rotball-Jdté-kot, melyre hetes csanatok nevezhetnek ugyancsak okt. 1-lg Levelezés éa nevezés Hitler Miklós szakosat, vezető elmére Tapolca kU dendők.
— Leesett a létráról - eszméletlenül szállították n kórházba. Csütörtökön délben súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt Klskanlzaán, s Hunyadi-tér 14. számú ház udvarán. A n d r I János napszámos egy létrán állva kukoricát kötözött fel az eresz alatt lévő rúdra. Közben a rud eltörött és Andrtt lerántotta a létráról. A szerencsétlen ember olyan súlyos agyrázkódást és koponyatörést szenvedett, hogy a mentők életveszélyes, eszméletlen állapotban szállították be a közkórházba.
KÖZGAZDASÁG
Megindult a sertésexport Csehországba
Az olasz marhaklvltel teljea atagnáclója — A teherautók ós a munkanélküliség az olasz lóexportot Is lehetetlenné tették
Nagykanizsa, szeptember 17 A magyar állatexport mind slvárabb képet ölt, amelynek kihatását erősen érzi Nagykanizsa város közgazdasági élete, melynek forgalma az olasz exportőrök lemaradása folytán nagyon érezhetően megcsappant. Némi vigaszt nyújt a mai nappal megindult sertés kivitel Csehországba, amely már az első napon éreztette Jó hatását a magyar sertéspiacon.
Alkalmunk volt ma az exportproblémáról Mechner Edével, az egész Dunántúlt legjobban Ismert ólőállatexport-ügynökség főnökével beazélgetéat folytatni, aki érdekesen világította meg a magyar állatklvitel helyzetét
— A magyar állatexportról ne la beszéljünk, Jelentette kl Mechner Kde. Az export olyan mlnlmálla, hogy azt exportnak nem Is lehet nevezni.
A magyar állatklvitel teljea stagnálása folytán termóazeteson az ügynökök ls elestek a Jövedelmüktől. A tehetősebbek maguk próbálnak moat exportálni, de hogy milyen eredménnyel, mutatja az, hogy ráflzotnl kénytelenek üzlote-Ikre. A legutóbbi próbánál az egyik Ilyen nagykanizsai exportáló több mint 7011 Urát fizetett rá az „exportra". Az exportnál mu nem lőhet keresni. Ennek ilusztiálására szolgáljon az én inostanl esetem Tegnap p. o.: távirati megbízást kaptam l.uccából két vagon marha-8zállllásra. Ma délelőtt ujabb sürgöny Jötl, amely arra utasít hogy ne vegyek, mert nem lehet eladni marhát az olasz piacon.
Ugyanis a tavaly én tavalyelőtt kivitt magyar növendékmarhák megnőttek. Most ezek kerülnek olt piacra és mivel ott a belföldön nagy a kínálat, viszont a mugvar marhák kivitelénél sok n költség, kladán: n magyar marhák árai képtelenek az olasz árakkal versenyezni.
Svájc 50 százalékkal redukálta a bevitelt és már Is hírlik, hogy ezt rövidesen köveiül fogja az állalbevltetnek
két-három hónapra való teljes betiltása.
Franciaországba magyar marhát szállítani nem lehet, mert Franciaországban csak zárt vásárok vannak, ahol csak a helybeli szükségletek nyerhetnek kielégítést Mig Franciaországgal nem tudunk kereskedelmi szerződést kötni, az nieyszilnl ezportpiac tenni számukra.
Ami a lovakat illeti, Olaszországba való löexportról nem la lehet beazéfnL Olaszországban elég Jól használták a magyar lovakat teherhueásra, a katonaság meg katonai célokra, most azonban, hogy ott Is a teherautó teljesen kltzo-azorltja a lovat másrészt a munkanélküliség folytán, ami kétségkívül ott la meg van, nem beszélve a katonaság leszereléséről: mind végét Jelenti a magyar lókiviielnek.
Milyen lehetőségek állanak a magyar exportőr előtt? ÍSrdezük tovább.
Lehetőségek ? Ismétli azomoruan Mechner Kde.
Minden kereskedő elveszíti a pénzét
ezek a lehetőségek. Nálunk 4T>- 80 százalékkal estek a marhaárak, ugyanex a helyzet Olaszországban.
A mai nappal azonban örvendetesen megindult a hus én -znlrsorlén kivitele Csenorazágba, ami azt eredményezte, liog.v ma délolőtt a budapesti sertéspiacon
az árak l\'I7, 120 pengőre emel kedtek
vagyis a mull heti árakhoz képest az első napon 1b fillérrel emelkedtek. Nagykanizsáról 18 az egyik sertés exportőr Deutnch AÍberl nagyobb mennyiséget szállított kiviteli jcélra. A aertésklvltel érezhető kárpótlást Jelent a teljesen stagnáló olasz exportért A megindult sertésklvltellel kapcsolatban természetesen megindult a Kereslet a serténekben, amit ugy a magyar állattenyésztő, mint az egész magyur gazdasági éle,* Jótékonvnn érezni taft.
(II. n.)
ZALAI KÖZLÖNY
1IÜ31. szeptember 18
Hlrdeiölnlt figyelmébe l
Korlátozott oldslterjedelem miatt kevesebb és redukált terjedelmű hirdetést közölhetünk. A súlyos p«plrkorlátozáil rendelet miatt a hirdetések közlétére « elhelyezésére Is — legnagyobb Mjnált-tunkra — uj szabályokat kell alkalmaznunk. Hogy a korlátozott lerjedelmö lapban mindenkinek helyet adhassunk, kénytelenek vagyunk ugy Intézkedni, bogy:
1. A hirdetések elhelyezéiére semmiféle klllOn kikötést nem logldhttunk el.
2. Csak azoknak a hirdetéseknek meg-
teleuéaél biztosíthatjuk, amelyeket este 1 óráig feladnak.
Ezek a szabályok hirdetőink érdekelt szolgálják. A kisebb terjedelmű lapban természetesen még nsgyobb ereje és üzleti hatása lesz a hirdetésnek éa ter-mészetes az la, hogy a Zalai KOzlOny tradícióihoz híven nemcsak közönségéi fogja ezután la tökéletesen kiszolgálni, hanem régi hűséges hirdetőit la.
Zalai KBxlBny
kjaúófiivo/ala.
TnrmunfliKEile
Kasa ttsaav. aj 77-aa 920 - 945 TS-v 935 - 960, 79-as 9 60-875, 80-*\' 855-985, danéaL 17-u 8 95-9 10 7»-.l 9 10 — 825, TMa 835-840 t6-ai 835 — 880. Rost 9-10-820 lat. árpa 1400-14-25. lörárpa 1660 1775. aab 1776-1800 Ittgerl 1490 15 30. korna 10 06-1030.
tud L 37-7 ISM h. 7»C Cmb k. ifi
VALUTÁK
7-70 28 00 7800-8000 1^92-17-02 Diak. I52-20-1Í340 Dtaár 10 01-10-11 Dollár 571 75-575-75 Fltadul. 22-50-23 80 Holl, 329-55-331-35 Laagjal 68-70-64-30 Lsa >\'39 í 44 Lava 4104-18 Lka 29 70 30 00 Márka 115 00-136-05 Korvég It3 50-153-70
PtSQta —•---■—
Idilli. 80 00 80 60 tváidL 110-85 111-85 SvMk. 152-70-H) 3-90
devizák
M. 228-95 331-35 Belgrád 10-05 1011 Kutb U5-25-138 05 BtUtial 78-15 79 85 Bakarast 3-39-3-4 Kop*ub.lS2-26 168 25 London 27 69 27-85 Madrid 50 00-63 Ou Milano 29-79 29 97 Nawjor 168 80-73 20 Otslo 152*25-15826 Párta 23 33-32 47 Frági lt>-88-:69rt Saófia 4 12-4-. 6 Hockh. 153 65-153 65 Vuaó 6380-64-20 Wlta 80-O7-80-57 Zflrlcb 111-17-11187
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort ís kellemes itallá varázsolja
Kapható mindenQttl
FAraktár:
Eírály-Btca 34. Telelői 310.
MII_IV
Bútorvásárlás bizalom dolgai
Én nem filrdctek sokat.
Reklámom a jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán lennálló cégem jóhlrneve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
■agykanizsa, volt Szarvai szálloda
(Erzsébet-tér 18. alám.) Saját kárpitos éa aaxtalom mUöely.
Hrfekl zárlat
iHria 3008\'/«, loa-loa 34 90, N-wvorV 512 37, Brflwel 7I-33IA, Milano 2878i/«, Uadrtd 46-15, Amsterdam 20675, Haitin 12065, WMa 7300. tefla 9111 /a, Prátl 15-15, Vmí 57 35, Badanaat M-OtVi Mfrád 804, Bakanal 3 05*/s
roMtáa 2141, aMattaa 634. - Btfr-rMdll-24—1-36, índttt 1-16— i-3o.aamtttt UMp 1M3-1-16, köonyfl 1-04-1-08, l-eő inda Ont 1*13—1*16, D-od raodS Mg W6-1-06 tagol taidő M0-P00,i "
ntííbaa 1*36-118, tata 1*53-1-54, hat 1-82—1-66. attkmaás lálsartfa 1-52-1-60.
UUji: MlzalilRyoaiaMUfklaáó YállalaL Nagykanizsái,
Felelős kiadó: Zalai Károly, latanufcaa taMaa l Nafykaabta 7*. aa.
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Sedrei pácok:
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllantln TIMantln
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Műtrágyák. Növényvédelmiszerek. Magvak.
Baromfi és serlés eriiikarsáiyok.
Futor. Pekk.
Kaphiló:
ORSZÁO JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ét növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telelőn 13a
MegföíteK a rddUóufűonságolc!
Csak napi 84 flllérjéba kardi.
STANDARD 2 a hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
haai részlat 7*50 pengő.
ACCIO TELEFONGYÁR! 2+1 csöves bangszórós rádió
havi részlet 7*— pengB.
ORION 70IB. az. 2+1 csOves hangszóros rádió
hawl részlat 7*— pangft.
Philips klskomblnácló és Modern vevő £,4H1!ffí2 Telafunken újdonságok I Köm>etttöket díjasok.
;„ Díjtalan bemutatás
Szabó Antal fegyver és sportüzlet
rádió éa gramofon oaztélya.
apbóhirdetések
Ctengery-utc* 18. alatt 734 Ö-6I 3460
telek.
•atétaxH leszállított viteldíjért modem ciukottit, Kanfmann Waataál rendeljen, Telefon 167. EJJel 571. 3444
PtaakMeaSat bekebelezésre minden Otaaafben a IcgelAayöaebben éa leggrur-aabbln lolyóslttut Auát Inéa péas-kölcaönközveütő Irodáit Nagjktnlisa, Horthy MlkkW-oi 2. siám. 2611
Cipész és csizmadia astUttk felvétetnek Vtrga Ferencnél, Petótl-ut 36 4266
Perfekt azakalaAay, aki 7 hónapos kis leányom gondozását ls vállalja, tton. ntlrt [elvétetik Batthyány-utca 22. 42Í6
Javított u«tgióH rózsa ét sirga bargaitya kltilMW — Petermann kert-gazdaságában, Bál\'í-jry-nlca 22. 4289
Magyar nlca 99. IX. kés eladó. 4322
Egy tzép uj oaaFéphélyha olcsón eltdő Roigonyt-utn & 4375
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkónyvl hatóságtól.
8304\'tk. 1931. tzám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Schey Vllmoi ét Elt bndtpetll be|. cég végrehijtitómk Zlegler Mór éi neje Luiaüg OUella végrehsjlást szenvedők ellen Indított végre híjtáti Ügyében t telekkönyvi htlótig a csatlakozott Juk Béli végrehajtató kérelmi következtében az 1881 : LX. t-c. 176. § a értelmében elrendeli tz u|tbb árverést 2224 pengő 81 llll. tőkekövetelés, ennek 1929. évi április hó 30. ntpjától Járó 19% kamtlt, 840 P 94 Hű. éa 69 P 90 I. eddig megálltpllolt per ét végrehajtási ét tz árverési kérvényért ei-ulttl megállapított 50 P költség, vitamint a csitlskozotliknsk kimondott Schey Vilmos ét Fit cég 244 P, Köhn Ignác 300 P, Czomt Kálmán 400 P, Pntsl Jóisef 480 P, Deák Udlt 620 P Báron Re.iö 360 P, dr Knaun Látiló 286 P 40 1. Unger Ullmtnn Elek és Tóth cég 60 P, Kohn Ignác 172 P, Németh Mátyás 200 P, Fürit Jenő ügyvéd M B, Flsthl Lipót és I\'la cég 2C00P ét £00 P Luutlg Vilmos 1600 P, özv. Biss Albertné 1040 P, Kárlovlts Ferenc 116 P 50 1. tőke-
követelése és Járulékai behajtási végett, i ntgykanlzsal klr. Jirásblrótig területén lévé Pacsa községben fekvő l a pacstl 1422. sitjkvbea L 1—2. torsi. 107. és 109. hrtz. statt foglalt ház, 51. tz. alatt udvar és kert Ingatlanokra együttesen 3800 P Idkláltáii árbin.
Czomt Kálmán, Báron Rezsó, Kobn Ignác, Unger Ullmtnn Elek ét Tóth cég, Némeit, Mátyás, Fant Jenő ét Kárlovltt Ferenc érdekében tz árverés csak Zleglei Mór nevén álló lelerészére tartandó meg.
A telekkönyvi bitótág tz érverésnek Picsa községházánál megtartására 1931. ávl október hó t2. napjának délelőtt 10 óráját IDzl kl ét tz ánrerétl leltételeket t következőkben állapítja meg:
At érvérét alá kerllló Ingatlan t klkUt-tátl ár leiénél tltcsonyabb lron nem tdbató el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-nttpénzQl a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vtgy tz 1881: LX. t-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított évtdék-képes értékpapfrosban t kiküldöttnél letenni, vtgy a bánatpénznek előlegesen bírót letétbe helyezétéröl kiállított letéti dilin érvényt a kiküldöttnek átadni és u árverési teltételeket aláírni. (1881: LX. L-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.)
Az, aki az ingitlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötelea nyomban t kikiáltási ár tiáialéka Iterlnt megálltpllolt bánatpénzt U általi ígért ál ugytnlnnyl százalékáig kiegészíteni (1908: XU. 29. í.)
Ntgykinizsi, 1931. évi infuutui hó 26. ntpján.
Dr. Révtly s. k. klr. Jblró.
A kltdmány hiteléül: Mlkó s. k. 4295 főtiszt.
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
űallérok 10 és 12 fillér. Oyűjtötelep: Horthy Mlklós-ut a Gyártelep: Hnnyadl-u. 19.
_IQOJ
Halló! flgyelesI Takarékoskodjál*!
— Szikácmé lelkem, mondja bovi megy i
— Kimegyek Klskanluárt, közel t ktnálls mellett, VaraxadUatt I. **. alatt van almon latvéa hentes és métzároimeilei üzlete, ihol e hó 15-án ette 6 órától kezdve kapblto 1 kgr. elsőrendű, Jó lliltl
21/2 éves marhahús 80 fillérért, hátulja 1 pengőért, továbbá minden Idóuakbin lehet kipnl elsőrendű sertéahuit ét egyéb hentes árukat tetemesen leszállított árakért, pontos ét szolid kiszolgálás melleit.
Tisztelettel
SIMON ISTVÁN
4*1 bente* éa métxáro* mcítcr.
ESTERHÁZY
LERAKAT
HortQy Mlklós-ut 2. sst.
(Nagytrofik melktl) Telefon: 5-93.
\' Elismert legjobb és megbízható
felvágottak* QentesáruK
csemege és tea vlrstllk. valamint az összes ŐMBstíru, kolbásx és sszalonna
különlegességek állandóan frissen kaphatók. Vacsoratálak, sxendvlcsek és vacsorák
összeállítása.
Nyomatott a
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Feleifis üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 211 szám
Nagykanizsa 1931. szeptember 19, szombat
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkeaztőjég és kiadóhivatal: Póut 5. síim. Kciithclyl llókkladóhlvatal: Kouulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 10 llllér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! leklon: 78. st.
Az Illetékek felemelését
tárgyalta a 33-as bizottság
Budapest, szeptember 18 A 33-as bizottság pénteki ülésén az egyes Illetékek ujabb megállapításáról szóló rendelettervezetet tárgyalták, amely az állandó összegű Illetékeknek, az Ingó adás-vételi, az áruszállítási szerződéseknek, valamint a munkavállalási szerződéseknek, véizül a köz-Igazgatási és törvénykezési Illetékeknek ujbóT való megállapítását foglalja magában. Többek hozzászólása után dr. Kállay Tibor rámutatott arra, hogy a szóbsnforgó Illetékek túlnyomó részlten ellenszolgáltatást Jelentenek azokért a szolgálatokért, amelyeket a hatósá-
J;ok és hivatalok az Illetők részére tel-esltenek és Igy megérthető ezeknek az lletékeknek emelése, amikor az adminisztrációt az utóbbi években annyira költségessé tették. Varga Imre államtitkár kijelentette,
hogy a felhozott érvek alapján nem zárkózik el a tervezet egyes tételeinek módosításától. Igy az, eddig bélyegben
lerovandó értékhatárokat vagyonátruházási Illetéknél, továbbá a százalékos okirati Illetéknél, a törvénykezési illetéknél, a telekkönyvi bejegyzési Illetékeknél az eredeti 1U0 pongő helyett 50 pengőre mérsékli.
A bizottság ezután a rendelettervezetet ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta.
Napirend után 0 r f f y Imre szóvátette uz ipartestületi székházliilekk kérdését. Varga államtitkár kijelentette, hogy a kérdést a 33-as bizottság elé hozza. Temeaváry felhívta a figyelmet arra, hogy az Iparosok Országos Központi Szövetkezeténél a kisipari kölcsönök folyósítása megakad. Ezt a helyzetet egyos kölcsönközvetltők a kisiparosok ellen használják tel. Varga államtitkár kllelontette, hogy a kérdést megvizsgáltatja. A bizottság legközelebbi ülését szerdán déloiőtt tartja, amikor u Jövedelmíadó felemelésére vonatkozó rendelettervezetet, továbbá a földművelésügyi miniszter exportfejlesztési Javaslatait fogják tárgyalni.
A számUzött spanyol királyi család
ogy tagja sem térhet tllhb* viasza Spanyolországba
Madrid, szeptember 18 (Éjszakai rddlójelentés) A felclősség-revunúblzottság ogylk tagja kijelentette, hogy hazaárulás elmén fognak vádat emelni Alfonz exklrály ellen. A vádnak csak elméleti Jelentősége van, mert a trónfosztással és száműzetéssel ugyls megtörtént a megtorlás. Meg lógják Ultanl a királynak és a királyi család minden tagjának, hogy valaha Is visszatérjenek Spanyolországba.
Fényes nappal kiraboltak
egy fővárosi ékszerüzletet
Budapest, szeptember 18 Vakmerő betörés történt pénteken délben a Szondy-utca 22. szám alatti 0 01 d f I n g e r Manó féle ékszerüzletben. A kereskedő délben lehúzta az Üzlet redőnyét és ebédelni ment. Kövld idő múlva egy munkáskülsejü férfi le-lent meg szerszámokkal, Javítani kezdte » redőnyt, kl és be Járt az üzletbe, maid lehúzta a redőnyt és nyugodtan eltávozott. Amikor a kereskodő vlssza-ótl, rémülten látta, hogy az egész "Irakat üres. Az ablaküvegen talált ujjlenyomatokról dsktlloskóplal [elvételeket készítettek és ezek alapján Indítják meg a nyomozást a vakmerő betörő kézrekeritésére.
A betörés elkövetési módiából arra következtet a rendőrség, hogy régi, ratlnlrozott betörő munkája, akinek \'slószlnüleg még segítőtársai sem voltak.
Uj választások küszöbén áll Anglia
Győzelem tettén MacDonald és Baldwln fittyet cserélnek
London, szeptember 18 tÉjszakai rddlójelentés) Politikai körökben makacsul tartják magukat n közeli választásokról szóló hírek. Győzelem esetén B a 1 d w I n és .M a c D < n a 1 d helyet cserőlnének :
lenne a miniszterelnök, MacDonald pedig a titkos tanácB elnöke. A választást teljes erővel ellenzik a liberálisok, mert azt hiszik, hogy ez a körülmény hátrányosan érintené az angol font ár-Baldwln folyamát.
A miniszterelnök elitéli egyes lapok szenzáció-\' hajhászását a Zubek-féle betörésben
Budapest, szeptember 18 A 83-as bizottság ülésének befejezése után a miniszterelnök parlamenti dol-lában gróf Károlyi Gyula
intik Afl nftmhH* f!v \' r
miniszterelnök és Gömbös Gyula honvédelmi miniszter tanácskozást folytattak, amelynek során a Z u b e k-féle betörés is szóba került. A tanácskozás befejezése után a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a rendőrség minden óvóintézkedési megtett, hogy ilyen és hasonló esetek a jövőben elő ne lordulhassanak. Egyébként is nagyon csodálom — folytatta a miniszterelnök — hogy ezt a közönséges betörést és lopást a sajtó egy része szenzáció haj-hászásból ugy tárgyalta, mintha nagyarányú fegyverrablást követtek volna el. Az ilyen beállítás csak arra lehet alkalmas,,-hogy közállapotainkat ellenségeink a világ előtt hamis színben tüntessék fel.
Kzzel szemben a tényállás az, hogy ugyanebben a fegyverkereskedésben már a mult évben ls követtek el hasonló betörést, akkor azonban senkinek sem tünt fel a dolog, amit ma szenzációs fefA\'verrablásnak minősítenek. A rendőrség őrködik é« a közrend és nyugalom fenntartása hz egén/, vonalon biztosítva van. Zsltvay Tibor Igazság-ügyminlszter szintén kijelentette, hogy a maga hatáskörében minden Intézkedést megtesz hasonló esetek megismétlődése ellen.
Nyomon a rendőrség
Budapest Rzeptember 18 A Z u b e k-féle fegyverkereskedésben talált ujjlenyomatokról megállapították, hogy az egyik tettes a rendőrségen már ismert falbontó betörő, aki három hónapja szabadultai a fogházból. Kézrekeritésére megindult a nyomozás.
A pozsonyi dinamitgyárban állították elő a blatorbágyl merénylet robbanóanyagát
A Nagykanizsán átautózitt négy férfi ls Pozsonyból Jött Nem kofferben, haneír vascsőben volt a robbanóanyag
bánó anyagot, hogy leadva budapesti bűntársaiknak, elmeneküljenek Nagykanizsán keresztül Trieszt felé. A merénylet szálai külföldre vezetnek. A berlini rendőrség már nyomára ls Jött egy terrorszervezetnek, amely állítólag több .bombamerényletet akar elkövetni. A magyar 50.000 pengős Jutalmon kl-vlll Németország 100.000 márkát, Svájc 200.1KX1 fiunk Jutalmat tűzött kl a bia torbágyi merénylet nyomravezetőjének. Komániától ls nagy Jutalmat kap a nyomravezető.
Budapest, szeptember 18 A blatorbágyl merénylet ügyében megindított nyomozás megállapította, hogy a pozsonyi dlnumltgyárban állították elő azt a robbanó anyagot, amelyet legutóbb a merénylet színhelyén találtak.
Ezzel a megállapítással csak alátá masztást nyer a J\'Mini Közlöny munku-társánuk uz a riportja, amelyben a szombaton délelőtt Nagykanizsán átautózott négy pozsonyi férfit gyanúsítja meg a merénylet előkészítésével. Valószínűleg azok hozták magukkal a rob-
Egy Ilatal asszony szenzációs vallomása
Budapest, szeptember 18 A blatorbágyl robbanás után a rendőrség hajtórazzlát rendelt, amelynek során igon sok férfi és nő került a Mosonyl-utcat toloncházba.
Egy fiatal parasztasszony, amikor kihallgatására került a sor. elmondotta, hogy a mult hét végén jött fel faluról Budapestre, olt találkozott egy fiatalemberrel, aki neki régi Ismerőse. A fiatalember bemutatta két barátjának ls, akik
németek voltak,
magyarul egyáltalán nem beszéltek.
Azt mondották neki. hogy elmennek egy mulatságra, amelyre őt Is magukkal viszik. Szombaton este érkeztek a blatorbágyl vasúti hld közelébe. Ott az országúton hagylák őt. A három férfi felment a vasúti hidra.
Nagysokára Jöttek csak vissza egészen sápadtan az izgalomtól. Néhány pillanat múlva robogott arra a gyorsvonat és
megtörtént a robbanás.
Hirtelen sikoltozni kezdett, mire a fiatalemberek rákiáltottak, hogy ha kedves uz élete, senkinek se beszéljen u látottakról. A fiatalemberek ezután elvegyültek a segítségnyújtók kozőlt, majd
Is ezzel a technikai szerkezettel hajtották végre.
A razzián elfogott falusi asszonyról kiderült, hogy már elmegyógyintézet! kezelés alatt állott, azonban ennek dacára utána nyomoznak bemondott adatainak.
A román és német rendőrség ls segít a nyomozásban
Budapest, szeptember 18 A román rendőrség megküldte Buda-
G\'Htre a Bralla—Oalac mellett elköveti pokolgépes vasúti merényletre vonatkozó aktákat, hogy u azokban la Iáit adatokat felhasználhassa a lokapl tánysáu. A berlini bünügyl rendőrség vezetője, aki nnnakidelén a Jüteborgl vasúti merénylet ügyében a nyomozási vezette, ha lőnökel ls szükségesnek tartják, személyesen Budapestre Jön, hogv rendelkezésére álljon a magyar hatóságoknak.
Megszűnt a morinll szondattlz
Bukarest, szeptember 18 (Éjszakai riidtóM\'IrnUs) A morenll petróleumtelepen kétévlg tartó szakadatlan égés után pénteken megszűnt a szondatüz, mert a kráter egyik része beszakadt és eltömte a szondát. Gázok még mindig tőrnek elő. A szonda környékét erős őrizet alá vették.
a hajnali órákban eltűntek mellőle, ö gyalogosan jött vissza a Fővárosba, ahol azután razzián elfogták.
A rendőrségen az első pillanatban kétkedéssel fogadták az asszony vallomását, de edalg minden hozzáintézett kérdésre nagyon összelüggő és logikus válaszokat adott. Mindenesetre rendőrorvossal vizsgáltatiák meg, váljon nem szenved-e valamilyen betegségben ? Valószínűleg még ma délután kiviszik a blatorbágyl országútra, hogy mutassa meg, hogy hol Járt a fiatalemberekkel.
A szenzációs uj vallomás alapján már a kora délutáni órákban lázas munka Indull meg a rendőrségen, hogy a vallomást ellenőrizzék.
Vascsőben volt a robbanóanyag
Budapest, szeptember 18
(Éjszakai rddlójelentés) A katasztrófa színhelyén még állandóan folynak a kutatások. Pénteken ujabb fontos leletre bukkantak: egy méler hosszú és 3 cm. átmérőjű vuseső repedt darabjait találták meg, amelyeken felfedezték az ekruzitru jellemző plktlnsav lecsapódását. Nem vulkánkolferben, hanem ebben a vascsőben volt tehát a robbanóanyag. A külföldi merényleteket
A kiskoiuáromi ipartestület székházszentelése
A Zalamegyel Ipartestületek SzO-vetsóge Klskomáromban tartja
körzeti gyűlését
Nagykanizsa, szeptember 18 Klskomárom ós vidékének derók Iparossága nagy anyagi áldozatokkal felépilotte uj székházát, amely védvára lesz az Iparosság érdekeinek. Otthona az ottani vidék iparosságának, ahol minden ügyes-bajos dolgában útmutatást, felvilágosítást, tanácsol és bajaiban orvoslást fog találni. Az uj székházat szeptember 27-én szentelik fel nagy ünnepségek keretében, amelyen részt vesz nagy küldöttséggel Nagykanizsa Iparoatársadalma ls.
A Zalavármegyet Ipartestületek Szövetsége ezl az alkalmat arra akarja fethnaanálnl, hogy n mostani őszi körzeti gyűlését ebből az alkalomból Klskomáromban a székház felszentelésének napján tartsák meg. Ami nagyon szép gondolat, hogy minél több Ipflrns Jöjjön össze a klskomáromink ünnepén, amely voltaképen egész Zala Iparosságának ünnepe ls.
Az uj székházszenlelésl ünnep programja a következő:
Vasárnap reggel fél II órakor a régi ipartestületből zászlók alatt vonulnak Istentiszteletre az Ipartestület taglal. Az Istentisztelet fél 1(1 órakor kezdődik a plébánia templomban.
Tizenegy órakor Sárközy Lajos dr. esperes-plébános ünnepélyesen felavatja az ul székházat. Utána díszközgyűlés, amelyet a Magyar Hiszekegy tntonálá-sával nyit meg a Komárvároat Polgárt Dalkör. Az elnöki megnyitót Tálos Péter Ipartestületi elnök, az ünnepi beszédet pedig Szllvay Gyula Iparhatósági biztos tartja. A aiékházépltéis történetét IvántBls Kálmán Ismerteti. A dUzköz-gyülés Tálos Péter elnök zárószavalval és a Himnusz elénoklésével ér véget.
Díszközgyűlés után közös ebéd a Hojdu-féle vendéglőben. Délután 2 órakor népmulatság kezdődik a téren, 3 órakor pedig felvonulás ökrösszekerekkel. Eate nagy szüreti mulatság az u] székház nagytermében.
A vidékiek az elszállásolásra vonatkozó Igényükot, valamint az ünnepi disz ebéden való részvétoll szándékukat legkésőbb Bzeptember 24-ig Jelentsék be a klskomárom! Ipartestületnél. Az érkező vendégeket 20-án esto 8 órától kezdve minden vonatnál kocsik várják az ünnepély megkezdéséig
ZALAI KÖZLÖNY
1931 tat pterabcr 19.
Meg kell tenni mindent a
Nagykanizsa, szeptember 18 A liü as bizottság munkája kapcsán a fővárosi Hajtó az egyes törvényszékek összevonásáról Irt a mult napokban. A hlr Nagykanizsán nemcsak a törvény-szókén, hanem a városban Is nem kis
Megint kísért a nagykanizsai törvényszék beolvadásának régóta kísértő réme
leépítés megakadályozására
városra. Mert itt nemcsak a blrákrói éa azok családtagjairól van szó, szó van mind arról az ügyvédről, jelöltről, irodistáról, családtagról, akiknek a törvényszék megélhetést jelent. Szó van a nagykanizsai kereskedőkről, Iparosokról, üzletekről és sok minden egyébről Is, akiknek még a bíróságon megfordulók forgalma is egzisztenciális kérdés.
Nem szabad lebecsülni ezt a híresztelést, hanem az illetékes tényezőknek komoly lépést kell tenniök annak az elhárítására, nehogy, mint annyi más esetben, már csak befejezett tények előtt álljunk.
Fel koll világosítani az Igazságügyi kormányt arról, hogy az állam érdeke a nagykanizsai törvényszék további fenntartása és ha szóba kerül ott a nagykanizsai törvényszék, az csak azzal
Idegességet keltett.
Évek ót* I zsai törvényszéken: hogvt
• "" -*--- izókl
i kísért ugyanis a nagykanl-
_______ _ n: hogy beolvasszák a
zalaegerszegi törvényszékbe. Ugy tudjuk, komolyabb formában is felvetődött már a gondolat, azonban dr. Kállay Tibor felvilágosította az Illetékes tényezőket, hogy mit Jelontene Nagykanizsa városára a törvényszéknek beolvasztása, illetve megszüntetése. Es Így a kérdés, akkor legalább, egy időre lekerült a szomorú szanálási napirendről.
Most újból kisért a beolvasztás, illetve megszüntetés réme. Meglehet, hogy versló, akarás, de a mai körülmények között még akkor sem szabad figyelmen kívül hagyni. Meg kell mozgatni mindent hogy még a gondolatát Is kiirtsák Illetékes helyen ennek az eszmének, amely teljesen nagyközségé fejlesztené vissza Nagykanizsát és gazdasági életé-beu olyan visszafejlődést Jelentene, ami ma kalasztrófális lehetne Nagykanizsa
kapcsolatban Jöhet szóba, hogy az kiegészíttessék a csurgói és marcali járásokkal.
Az Illetékes tényezőknek a legkomolyabb lépéseket meg kell tenniök a való mogállaplfftsára és a kellő védekozésre. Mert Itt már azután komoly önvédelem\' röl van szó.
A biatorbágyi merénylet ügyében Nagykanizsán is kutatott a budapesti osendórkerfllei nyomozója
Nagykanizsa, szeptember 18
A biatorbágyl merénylettel kapcsolatban többszáz detektív és csendőr hajszolja a tettesek nyomait. Ezer és egy szálat le kell nyomoznlok a hatóságoknak, ha eredményt akarnak elérni ebben a tragikus ügyben. A budapesti főkapitányságra az ország minden részéből futnék be a nagyközönség köréből bizalmas bejelentések. Nagy csábereje van a kitűzött MJ.1XJ0 pengőnek. Ezeket a bejelentéseket eíptől-egylg ellenőrzi a rendőrség. Egy ilyen bejelentés szálait pénteken délelőtt Nagykanizsáig követte a budapesti csendőr osztály egyik uyomozója.
A biatorbágyi merénylet színhelyén, a romok eltakarítása közben e«y Szegő Béláné névre szóló útlevelet, benne pedig egy Szegő I^szló névre szóló névjegyet talált a csendőrség. Az útlevél sok fejtörést okozott a hatóságok nak, mert megállapítást nyert, hogy Szegő Béláné ej^általán nem utazott a halálvonaton. Hogy került mégis oda az útlevele?
Erről a rejtélyes útlevélről napokkal ezelőtt megemlékeztek a fővárosi lapok is. Az erről szóló tudósítást olvasta egy Nagykanizsáról nemrégen elköltözött iparosmester Is, akinek eszébe jutott, hogy Ismert ő Nagykanizsán egy S z e -g ő László nevű elektromechanikust A robbantást ls elektromos uton követték el... Szegőnek ls ez a szakmája .. ötvenezer pengő... mit lőhessen tudni! Leült tehát ós Irt egy levelet a buda-
pesti főkapitányságnak, amelyben elmondta, hogy Ismer Nagykanizsán egy Szegő I^ászló elektrotechnikust,
tudja, hogy többször
akiről utazik kül-
Az Erzsébet-tér 22. szám alatt van Szegő l.ászló közismert elektrotechnikai műhelye, ahová pénteken délelőtt beállított a budapesti csendőrkerület egyik nyomozója. De néhány perc múlva már el ls távozott... eredménytelenül, Kiderült ugyanis, hogy Szegő Ixlszló soha életében nem csináltatott magának névjegyet és hogy nem is ismeri azt a bizonyos Szegő Hé lá né t, akinek megtalálták az útlevelét.
A detektív eltávozása után Szegő László családi megbeszélést tartott a rokonaival. Egyik hozzátartozója ekkor megemlítette, hogy a különös útlevélről már ő ls olvasott az egyik fővárosi lapban, ahonnan megtudta, hogy ml áll a gazdátlanul talált uUevél mögött
Egy Szegő Béláné nevű budapesti úriasszony ugyanis a katasztrófa előtt egy vonattal külföldre akart utazni. A határon azonban észrevette, hogy otthon felejtette az útlevelét és a következő vonattal visszautazott. Férje viszont szintén észrevette otthon, hogy felesége nem vitte magával az útlevelet és ezért megkérte a halálgyors egyik kalauzát, hogy vigye az útlevelet a íelesége után és adja át neki a határon. Így kerüli azután Szegő lléldné útlevele a romok közé.
Három autószerencsétlenség Zalában egy nap alatt
Zalaegerszeg, szeptember 18 (Saját tudósilónk telefonjelentése) Császár János bessenyől gazda 15 éves fia B a k k községbe igyekezett az országúton, amikor autójával arra haladt F1 e s c h Salamon sárvári kereskedő. A fiu felkapaszkodott a robogó gépkoíalra, azonban egy zökkenőnél leesett az úttestre, ahol vérében eszméletlenül terült el. Később találtak rá községbell emberek. Beszállították a zalaegerszegi kórházba.
Ma reggel a Zalaszentlván- Kisfaludpusztai vasúti átjárón keresztül Igye-zett egy győri cég gépkocsija Nagy-
kanizsa felé. A kocsiban J u c k e r Zoltán utazó ült, mlg a gépet Kardos Imre vezette. Mikor a gépkocsi a sorompóhoz ért, abban a pillanatban lecsapódott a sorompó, amely lesodorta az autó tetejét és az utazót, valamint a soffőrt megsebesítette.
Ma reggel Indult el n vármegye autója Tihanyba. Az autót Horváth József 8offőr vezette. Amint az autó Pókafa községbe ért a gyermekek épen kiszaladtak az Iskolából. Az autó az egyiket a 12 éves Kovács Imre V. oszt. tanulót elütötte. Súlyos belső sérülésekkel beszállították a kórházba.

A west-virginiai sztrájkmozgalmak halálos áldozata lett egy zalai magyar ember
Hat rwelv«H6»éB««l Ulfltték mm éj aötétjéban
Nagykanizsa, szeptember 18 Az amerikai magyar Inpok Jelentése szerint drámai körülmények között halt meg az egyik magyar euibor, Szabó János, aki a zalamegyel Kerkából származott kl West Virgíniába, ahol a Mor-gantown melletti Scotls IIun nevü bányatelepen kapott alkalmazást.
West Virginiában tudvalevően most nagyszabású sztrájkok folytak a bányatelepen. Történt hogy az egyik éjjel, amikor Szabó családjával nyugovóra tért, az udvarról Járókelők zaja hallatszott be Szabóék lakásába. Szabó félve
attól, hogy a sztrájkolók hozzájuk akarnak betörni, revolverét magához véve, kisietett az udvarra az éjszaka sötétjében. Alig ért azonban kl, Izgatott szóváltás hallatszott majd hat revolverlö-vés dördült el.
A lövések zajára Szabó családja kiszaladt az udvarra, ahol Szabó Jánost vérében fekve, holtan találták a földön. Ismeretlen támadójának golyói szivét fúrták keresztül a szerencsétlen zalai magyarnak. A merénylő pedig eltűnt az éjszaka sötétjében.
Kabát
olcsó és mindig a legjobba
Hangzatos hirdetések helyett közöljük, hogy női télikabátjaink nyersanyagát szállítóinktól a régi feltételekkel kaptuk, ezért közismerten elsőrendű és szabású női és leányka télikabátjain, kat kedvezA fizetési feltétalak mellett olcsón árusítjuk.
Tájékozásul köziünk néhány árat:
PosztAkabát
brocát bólémé!, bunda gallérral éa kézelővel . . . 28 P
Divat Tweed kabát
brokát bélénei, prém gallérral.........35 P
Fekete orepe posztó kabét
kitűnő szabás, duaan szórmézve ........4B P
Eienklrttl angol te Iraacla modell kakálok él bináik hatalmai rálantékbai.
Áru&áx
Dunéntul legnagyobb éa
legolcsóbb aiwatérubéza.
Hat évi fegyházra Ítélték a sógorgyllkos csabrendekl gazdát
Felbujtó tlvére megszökött az Ügyészség logházáhól
Zalaegerszeg, szeptember 18 lSaját tudósítónk tetefonjeleiiU.ie) Ez év április havában történt, hogy Antal János 32 éves esabrendek! lakos, úgyszintén Pusztai György- és P u s z t a I Károly egy tárgyalásról hazamentek. Az uton Antal és Pusztai György szóváltásba keveredtek egymással, amelynek hevében Antal előkapta nagy kését és azt teljes erejével sógorába.
Pusztai Györgybe mártotta, hogy az holtan esett össze. Ma tárgyalta ezt az tlgyet a zalaegerszegi törvényszék, amely Antat Jánost hat esztendei fegyházra ítélte. Pusztai Károly, az áldozat fivérét, akinek biztatására Antal leszórta Pusztai Györgyöt, a fogházból megszökött, Így őt most nem lehetett felelősségre vonni. Az ügyészség most körözi.
/J nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Mtlvésxetl Kör Idei llcedlls programfa
rendi tanár, a Kör társelnöke „A löld helyzete a mlndenségben" címmel tart tudományos előadást.
Február havdban Surányl Gyula tanár, a Kör társelnöke „Emlékezés gróf Széchenyi Istvánról," Surányl következő folytatólagos előadásának olme: „Történelmi korok Irányító eszméi." Dr. Csaba Jenő veszprémi kegyesrendi tanár előadása: „Zrínyi politikája."
Előadást fognak még tartani: dr. Mező Ferenc ollinplal bajnok, dr. Horváth Jenő egyei, tanár, a KUlllgyl Társaság elnöke, Oyömörey István v. országgyűlési képviselő, dr. T h o I w a y Ilonka, dr. H a J d u Gyula, a Vitézt Szék ügyésze, Somogyi István dr. szolgabíró, Szakáll Qyulu, a Kör dlszetnoke, S ü I e Antal, a Postl Hírlap felelős szerkesztője, Blankenberg Imre, az OMKE elnöke, dr. G á r d o n y I Lajos, a Keszthelyi Hirek felelős szerkesztője, dr. vitéz Barnabás István klr. tanfelügyelő, Király Sándor műszaki tanácsnok, K o I r a n e k Vendel m. klr. műszaki tanácsos, a m. klr. folyammérnöki hivatal vezetője, Szle-b e r t h Imre MÁV gépgyári igazgatósági felügyelő vetített képes előadást fog tartani.
Nagykanizsa, szeptember IH
Nagykanizsa város közönsége mindig a legteljesebb elismeréssel volt a Zrlinl Miklós Irodalmi és Művészeti Kör kulturális tevékenysége Iránt, amely az egész város kultuiálls életének tartalmat éa lelket adott.
Dr. T h o 1 w a y Zsigmond ügyvezető elnök most állította össze a Kör Idei oszt ós téli programját, amelyből megállapíthatjuk, hogy nem marad el az eddigi évek kitűnő programjai mögött. Az idén ts csupa elsőrangú előadásokban lesz része a nagykanizsai közönségnek.
Hogy már előre ls tájékoztassuk a közönséget a Zrínyi Kör programjáról, közöljük azt az alábbiakban:
OktóbertHin\': hazafias gyászüiiiiepély, az. emlékbeszédet Surányl Ílyiiía tanár, társelnök mondja, akinek ez lesz az első nyilvános szereplést! sulvos betegségéből történt lelépilléae után.
Október IN: Megnyitó llceálls előadás. Tartja Kelemen Ferenc pénzintézeti Igazgató, a Kör társelnöke.
Október 26: Dr. Csaba Jenő veszprémi kegyesrendi gimnáziumi tanár előadása: „A történelmi békék tanltáaa" címen.
November X: Kazinczy Ferenc halálának 10(1 éyes fordulója alkalmával G y u r á c z Ferenc nagykanizsai kegyes-rendi gimnáziumi tanár méltatta az évfordulót.
November IS: Londoni tauulmány-uttáról beszámolót tart 11 a I o g Dávid felsőkereskedelmi Iskolai igazgató.
November 22: Szent Erzsébet halálának 7011 éves évfordulója alkalmából nagy dlszünnepély a Városi Színházban. A megnyitót dr. Krátky István polgármester, a Kör elnöke, az ünnepi beszédet P. Deák Szulpic plébános mondja.
November 20: Tóth Kálmán költó születésének 100 és halálának 50 éves évfordulójáról való megemlékezés. Előadó H a r t h a István nagykanizsai kegyesrendi reálglmnáziuml tanár.
December 13: Nagyszabású Zrinyl-emlókünnepóly.ünnopl szónok Ke rezsi-Géza polgári Iskolai tanár.
1932. év január havdban Rákosi Jenő emlékünnepély. Szónok dr. W 1 n k I e r hrnö főrabbi. Dr. B a r t ti a iBtván nagykanizsai ügyvéd külföldi útjáról tart előadást. Dr. K e r k a I József kegves-
Terméiytfasie
H«ss ttsxav. al 77-as 9 10- 939. 7S-SS 935 - 960, 7»-»i 940 - 965 80-« 9 45 — 975, dnaánt 77-« 8 85-900, 78-as 900 —9-IS \'9-as 9 15-930 W-as 925 - 9 40 Rm 900 - 910. sk áips 14-00-I4-2S Törárps 18-50-1 r 75 ah 17 75 -18 00 taageil I5-J0-15 50. korpa 10 00-ll>30.
IdSiirfa
A nagykanizsai meteorológlsl »•«" figyslö Jelentések : Pénteken a Mm/riik-}tt: Reggel 7 órskm -t-11\'6, délntto 3 értkor +16-6, este 9 órakor +13 4.
FtlMul: Egész nsp borolt égboltozat-
SxéUrdny: Reegei észsknyugst, délbe" délnyugat, este eszaknyugstt szél.
Cniuakal rddtójtknm) * Peteerslé-Blal htáaet Jalaati ssts KI Arakari Klaabb esik wArfcatók I*-ayaflaa hS.áltaiáa nálkll.
IH3I. ueptembtr 19
Megnyílt a Solymossy-kópklállltás
Nagykanizsa, szeptember 18
Péntek délelőtt nyílt meg Nagykanl-jbAii a Deák-tér 2. szám alatti Üzlethelyiségben a Solymossy-szalon kép-tárlata. El kell latpernl, a kiállításra került ko\'lekcló anyagának elsőrondll--Age és gazdagsága felülmúlta a várakozást. Rég nem volt már Nagykanizsán olyan kiállítás, amely a legtöbb magyar mester alkotásalt magában foglalta és Itt ls termésüknek Java ke kerlllt volna kiállításra. Solymossy mostani kiállítása mindezeket egyesíti és a közönséghez való Juttatásával igazi kulturmisszlót teljesít. A kiállítást már az első napon szépszámú közönség látogatta, amely dacára a mai holyzet-nek, elég szép vételkedvet tanúsított éti sikerült is már az első napon több márkás alkotást elhelyezni.
A három termet teljesen betöltő kép-klállltánon végigmenve, mindjárt szembeötlik nekünk Benyovszky me-levszlnü vásznának Alföldi magyur csikós c. pompás figurája, érdekes Lengj- c I-K e I ll I u b z lluszárjárör c. beszédes klfejezésü képe. Pólya Tibor Számadó Juhásza természetes szlnci-hen szinte él. C s e r n a Károly nagy vászna, u Takarítás, a magyar falu éle lének gyönyörű visszatükröződése. K u kán Gyula mestert ecsetjével nz ogylk képen u Davls-lámpás bányászt mutatja be. mlg pendantján, a l^grobbanásban a fuldokló bányászt örökítette meg drámai színekkel. Feltűnést kelt It. Valdsen dán festő hatalmas vászna: Háborgó tenger, amely csupa erő és finomság,telve természetességgel. Papp Kmll Tükör előtt c. pompás Hleder-mayerle, majd Komárom i-Katz Ede két pomjíáa figurális képpel szere-pel: a leheletflnomságu Merengés és nagyhatású Oplumsátor-ral, úgyszintén két mesteri Interrleurle ragadja meg a szemlélő figyelmét. K ózdi-Kovács (.ászló tavasz és őszi erdei részletében s természet ragyogása. Állami aranyérmes festőnk, O 1 g y a y Ferenc Szántás c. nagyobb vásznával ragadja meg figyelmünket. V 1 g h Bertalan női portréja fátyolozott tónusu és nemesen komponált. Ciencz János Keleti táncosnője (félakt) szép, melegszlnü. A női testnek csodálatos ilnomságu, bársony-sima, érzéki valószínűségben való vlsz-szaadása, G e I g e r Richárd NŐI aAtJa, amely a kiállítás legszebb aktla. Szántó Mária Fekvő nő aktja anatómiai készségével és puha, lágy színeivel emelkedik kl. II o c ni m Rítta két Interrlourje méltán figyelmet kelt. A nemrégen elhunyt Hever Artúr állatképel (bohócot bámuló macska, tyukcsalád, Kutya stb.J komoly, értékes munkák. P a in m e r Jánosé a terem ejrylk reprezentáns darabja A kormányzó életnagyságú portréja. I v á n y 1-0 r ü n w a 1 ü falusi tájképe hangulatban vezet. II d v a r d y Pál Abrakoló lovak és Hazafelé c. vásznai nagyon szépen érvényesülnek. A régi mesterekre emlékeztet Nagy Vilmos Sokác lánva, F r 1 e d 11 n
........y-
omftn
_ . ___ ___, _ Celesztin,
Nei _ „ \' *
Isi, V I sk y János, Benyovszky stb. szebbnél-szebb művel, a Madonna művészet mestere Z u b o r. azonkívül a magyar festőművészet többi kltünő-
« ragyogó női széjiséget juttatja li tökéletesebben kifejezésre a R< cigányleányban. Pálya
rády I*ászló, Neogrády An-
ZALAI KÖZLÖNY
Mindig nagykanizsaiak
Bégé vannak mind megfelelő márkás alkotással képviselve. A közönség minden rétege mcRtalálJa Itt azt, amlfszép-. otthonának díszítésére,
szebbé és hangulatosabbá tételére, azok pedig, akik nom vásárolni, hanem a ül^iT, mo\'lorek ragyogó alkotásalt kívánják megtoklntoni: Igaz gyönyörű íéget fognak telni a gazdag kiállítás megtekintésében, hangsúlyozván, hogy az aktok megtekintése természetesen nem Iskolásoknak való (II. n.)
AUi Peafre utazik,
annak nagyon fontos, hogy elolvassa ezt a pár sorL
f nagy gond a Pestre utazó laknak: hova szálljanak, ahol kényelmesen Is lehet lakni, tiszta. Jó szobát olcsón és olyan helyen, ahonnét a főváros minden része könnyen elérhető. A vidéki számára mindeme szempontokból Ideális a Merán-szálloda. A 71-es villamos direkt odavisz a DV állomásról a Bcrllnl-térre. Maga a szálló típusa a polgári kényelemmel, ízléssel, gonddal berendezett hotelnek, amely-\' Ben szinte körülöleli a vendéget a családiasság Jó, meleg érzése, az otthon puhasága, a szimpatikus és szorgalmas tulajdonos és személyzetének gondossága. Ks még valami: — az olcsó, polgári árak.
Már a szobák berendezése (a csupa szőnyegekkel, virággal, telefonnal, hideg és melegvízzel) elveszi a szálló-szobák szokott rldegségét és Igazán Jól, lakályosan érzi magát a vendég. Ez a barátságosság a legkarakterlsztlkusabb tulajdonsága ennek a szállodának. Igaz, hogy mindenen a tulajdonos szeme őrkódlk, még a pompás konyhán és éttermen ts, ahol valósággal házikoszt csiklandja Igen olcsón a Kényes ínyeket. Nem szégyenll a ga^da. hogy kitanulta ő maga a szállodás-mesterséget a főzéstől a felszolgálásig, de aztán tudja Is ugy Irányítani az üzemét, hogy gyönyörűség.
Ugy látszik, mindezt külföldön Is tudjak, meg Itthon ls széles körben.
a vondéc-a dűssel-törzstlszt-
eg Itthon Mert meg kell csak nézni
doi
könyvel: párisi ügyvédtől dorfl mérnökig, magasrangu tői a szófiai orvosnőig, gyáros, újságíró,
földbirtokos, Ügyvéd, kereskedő minden Bornkozik a lapokon. Es a nevek vissza-visszatérnek. Ami azt bizonyltja, hogy aki egyszer megszállt itt, az visszajött azután Is.
Mort nem hideg sablon-szálló a Merán, hanem Igazi ottnon az utas számára.
— Zuhant n font a newyorkl tőzsdén A newyorkl tőzsdén a külföldi hírek hatása alatt pénteken általános Idegesség uralkodott. Az angol font árfolyama a niatrózmozgalom és a vá-laaztásokról elterjedt,hírek következtében 4\'H5 és háromnegyedre esett.
— Németország éa > világ legelső or-voal szaklapja a Deutsche Meűlzlnliche Wochenichrlll 36 Ik szamában: Ramadler Cliausse llzowuky (Amn. mai. orlelte No. 4VI közli, hogy betegségeknél. melyek a belső flll vérkeringési zavarain alapulnak, a majaa-teszOltségU villanyárammal (Zellels) való kezeléssel eredmények voltak elérhetők. Szédülések ói llltiugáiok vluza fe|lódlrk Ime a villanyos magaileaiultiigü árammal való kezelésnek (ZelTets módszer) egy ujabb diadala.
Felhívom a n. é. vásárló közönség szíves figyelmét e hét folyamán beérkezett
öszi újdonságaimra.
■agy választék bel- és külföldi
férfiSI48ny és raglén kelmékben
Női kabát, kosztom és ruhaszövet újdonságok
pompás színárnyalatokban a legnjabb divat szerint.
Kitűnő strapa férfiszövet _ p
csak korlátolt mennyiségben IfietCPO O ■ Vászon és asztalnemüek
Selymek dus választékban
KIDCrMMFD p,v<tTARUHAz
IVIKJVnnCK Fó-ut 3. »*. alatt>
Óriási kedvezmény kabát vásárlóknak!
Kabát osztályunkat megnyitottuk.
A nagy forgalom érdekében ez év október hó 15.-ig minden késepénz kabátvevőnek
a vásárolt összeg IO°ío-éról
egy utalványt adunk, amelyet a föüzlettlnkben eszközölt vásárlás összegéből leszámitunk. Akik a megnyitás előtt vásárolták kabátjukat, szíveskedjenek a fent említett kedvezményért jelentkezni.
|C Feltétlen gyózódjenek meg á r a ink olcsóságáról. "M
Singer Divatáruház
álapüla ISII. NAGYKANIZSA Al.plUk. ISM.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Sisptsmb. IS, szombat
Hóm. katolikus: Január. Proleat.: Vllhelmlna. luaellU l Tlarl hó 8 .
Gyógyszertári éj\'cll azollálal: I. bó végéig a Merkly- Belus gyógyszertár
Pőnt 12
Vároal Színház. .Bernát barát\' temek dráma. — „Talpig úriember\' vígjáték Wllly Porát főazetepléaével.
OóztArdó nyitva leggai <• "ától l) óráig (MtW, aaarda, pinl\'h dálatán. kedden agési asp oókn. ->1. Tel.: 1—11.
— Hosszunap. Izraelita polgártársaink hosszunapja vasárnap este kezdődik és tart hétfő estig. Ebből az alkalomból az Istentisztelet az Izraelita templomban vasárnap délután ti órakor, hétfőn reggel 7 és 10 órakor kezdődik
— Meghalt a klskanlzaal létrabaleset serültje. Moglrtuk, hogy Andrl János klsksnizaal lakos a Hunyadi-tér 14. számú ház udvarán lezuhant ej létráról és súlyos agyrázkódást, mint koponyatörést szenvedett. A szerencsétlen embert beszállították a köz-kórházba, ahol még csütörtökön éjszaka belehalt sérüléseibe
— HuIvos kerókpárbaleaet a/, országúton. Csütörtökön este U óra táj
E
bau súlyos kimeneteli) kerékpárbaleset történt Nagykanizsától mintegy 4 km-re az országúton. Caere Gorgoly 20 éves
esztcregnyel lakos Ihárosberényből Jött kerékpáron. Nagykanizsától alig lehetett már 4 kilométerre, amikor váratlanul szembetalálkozott egy kocáival, amely szabálytalanul haladt a kocáiul Jobboldalán. Csere Gergely kl akarta kerülni a kocsit, véletlenül azonban nekirohant egy kőprlzmának és kulcscsonttöróst szenvedett, A közeli 00. számú vasull őrház pályaőre telefonon értesítette a nagykanizsai álloinásfőnöksóget. ahol Intézkedtek, hogy mentők szálljanak kl a szerencsétlenség színhelyére. A mentők Csere Gergelyt beszállították a közkórházba.
— Talpig úriember, Wllly Forst vígjáték a moziban.
— Az uj keszthelyi ovoda. Keszthely a régi klskeszthelyl részen (Sop-ronl-u.) u) községi ovodát építtetett. A második községi ovoda elkészült s berendezve várja a külső városrész gyermekseregét. Az uj ovodába az ovonőt a közoktatásügyi miniszter novezl kl; a kinevezés rövid Időn belül mogtör-ténlk. A községi vezetőség azonban nem várja be a kinevezést, hanom addig ls Ideiglenes vezetővel mognyltja az uj ovodát
— A kórházi kápolnára Mllnarlcs Irmuska 1 dollárt adományozott szerkesztőségünk utján.
— 600 kabát kozUI választhatja kl mindenki az Igényének és Illésének leginkább megfelelőt a S c h ti t z áruházban.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet tegnapi ebédakció klmutatáaában génhiba folytán dr. Krátky latvánné-nak heti 3-szor való ebédadását mutatta kl. holott dr. Krátky Istvánné hetenként 7-Bzer adott ingyenebédet a szegény Iskolásoknak.
— Bernát barát, a Pebér barát testvórtllmje a moziban.
— Autószerencsétlenség. Csütörtökön délben súlyos kimenetelű autósxe-rencsétlenség történt Pozva és Zala szentlván között az országúton. ABehüts Frigyes cég személyautója, amelyen Farkas Lajoa aoffőrön kívül Helnrlch Dezső üzletvezető ült, Zalaszontlván felé tartott Pozván lul sz autó előtt haladt llecze Vince 20 éves caácsl
S;azda tehénfogata, amelyen a gazda elesége la rajta Olt. Az autó kl akart térni éa dudált Ugyanakkor a tehén-fogat le akart tárol egy mezol útra. A szerencsétlenséget mar nem lehetett megakadályozni. Az autó összeütközött a tehenekkel. Becze felesége már előbb leugrott s kocsiról, Becze pedig kisuhant Az autó első része erősen megrongálódott, Becze a fejének baloldalaik szenvedett súlyosabb sebet, Helnrlch Dezső pedig ugyancsak a tején sérült meg könnyebben. Beoxe Vincét besxát-lltolták a kórházba. A csendőrség azonnal megkezdte a helyszínén s kihalt galAsokal
=■ Divatban, Illésben, olcaóaágbaa Schült vezet
— Ausztriába Irányuló borszálllt-mányok után nincs fuvardíjkedvezmény. Az Ausztriával kötött vámkeres-kodolml szerződések értelmében az Ausztriába Irányuló borazállltmányok után semmiféle fuvardíjkedvezmény nem engedélyezhető. Ennek következtében azok a fuvardíjkedvezmények, amelyek a Máv részéről fennállottak, hatályukat vesztik és minden egyes oeetben a feladó félnek kell a rendeltetési állomásig a teljes fuvart vlselnlo. A többi országokra vonatkozó fuvardíjkedvezmények változatlanul fennállanak.
=. S sláger, Wllly Forst, Talpig úriember és Bernát barát a moziban.
— A keszthelyi Kalh. Legényegylet előadás-sorozata. A keszthelyi Kalh. legényegylet az Iparostársadalom lelki felvértezésére és a nemzotl öntudat erősítésére 0 előadásból álló előadássorozatban tsmortctl a szociális kérdést minden vonatkozásában. Az előadásokat minden vasárnap este tartják. Elő-adókul tanárok, orvosok, tanltok, mérnökök Jelentkeztek. Az első előadási dr. Szekcros Vince községi állatorvos tartja szentember 27-ón a mai gazdasági és lelki válságról. A legényegylet őszi programját szeptember 20-án szüreti mulatság vezeti be.
— Leányszobák, urluobák, egyes bútoros, állandó pazar választék, olcsó éa )ó bútorokban K o p s t e I n bútoráruházban, Nagykanlzaa, Horthy MlkUa ul 4.
ön I* pdUbszon
a ZALAI KÖZLÖNY foto-veraaayén. Kezdőknek 3, haladóknak 3 díj. Fal-téteek Szabs Antal kirakataim.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. szeptember 19
SPORTÉLET
A Zrínyi Tornaegylet vasárnapi háziversenye
A Zrínyi Torna Egylet ez évi atlétikai háziversenyét e hó 20-án (vasár-nap) léi 3 órai kezdettel a Zrínyi sporttelepén rendezi. A hosszú szünet után ujult erővel működésben levő szakosztály a propaganda céljából belépődíjak nélkül rendezi meg ezen versenyét. Műsor keretében szereplő számok mind meghívásosak s Igv 60 atléta Indul a következő számokban:
IUII m. síkfutás, 40(1 m. síkfutás, 1600 m. síkfutás, magasugrás, távolugrás, diszkoszvetés, gerolyhajltás, súlylökés, olimpiai staféta (ti csapat).
A Zrínyi vezetősége ezúton hívja meg a város közönségét. Versenyelnök: 1 A\'ni berkovics Alajos altanácsnok. Verseny-Intéző : Kzénudvary I*ászló. Időmérők : Horváth Béla. Szépudvary László. Térmérők : Székelyhldy Tibor, Karabélyos Kálmán. Indító: Markó András. Célbíró: Szilágyi József.
Vasárnapi bajnoki mérkőzések programja
Zrínyi /xtlya, Kél 4 órakor Zrínyi T. E. Ékszerész.
Mnnyor-utrni pálya. 2 órakor Hunyadi—Kossuth. Fél 4 órakor Barak— 13 Bocskai F. C.
Telekl-itll íxllm. 3 órakor Bástyu-Z.rinyl n.
Kukanlisai pdlyn. Fél 4 órakor. Teleki— Klskanlzsai levente.
Zirioki zárlat Páila 200S\'/4 London 2490. Newvork 512371/1, Brössel 7120. Mllsiin 26 80, Mwtítd 46-26, Amsterdam 20675, Katiin 12040, Wtsr 72-00. M»IVl. Friei 15-17. Varsó 57 35, BatfeDatl M-OCVl aelfrik1 904, Bekatest 3 05V>
A lesieti Bank iétiia-ártolysmal
valuták
Angol L 27-70 28 00 Bafiáh. 7900-8000 Cseh k. 16*92-17*02 Dáak, 152-20-15340 Dtnir 10 01-10 II Dollár 57175-175-75 PMds 1.22-5022 80 HolL 229-55-231-35 leagyil 63-70^4-20 Lm ii-39 i 44 Lavs 410418 Lka 29-70 3000 "" \\ 18806-136-05 I tt2 50-153*70
80 00 80 60 Stájd l.llu-95-111 S5 Sráak. 152-70-153-90
l UBVtZAK
! AatsL 229-S5 231 35 Belgrád 10-05 10 II
l leitta l»5 26-136 05 Brlsasal 7U-I5 79 85 Bakaiest 3-39 3 41 Kopenb. 162-25 153 25 Loatfoa 27 69 27 65 Madrid 5000 53 00 Mllaao 29-79 29 97 Ntwyof E69 83-73 20 Oszló 162*25-153 25 Pilis 22-33-22 47 Prága 16 88-16 M Saéfla 4 12-4- 6 Stockh. 162 55-153 55 Vsrsó K3 80-64*20 Wkn 8007-80 57 ZOrlch 111-17-111 87
fis4|a: Déitalsl Hyonáa u Lapkiadó Tállala t, lankaaissla. Feleifia kiadó. Zalai Károly, ■ataraitaa telefon i Nagykaabsa 78. sa.
Automata-eleség
etetéséve) lényegesen emelhető a tyúkok tojáshozama. Egy lyuknak naponta csak 6 dekát kell adui. 1 kgr. ára 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halllsxt, husJiszt, véri Isit, csukamájolaj, soy a bab-dara, köles, buza, zab, árpa, tengeri, buxakorpa stb.
Madáreleségek:
(Kevert madáreleség, kendermag, hámo-sotUab, fénymag, édes repce, salátamag stb.)
Futor
vegyttsxta, konyhasót tartalmazó szénsavas takarmánymész.
P e k k
„D" vitamin késaltmény. Kicsinyben és zsáksxámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mltrácya, termény és növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A biróság mellett Telefon : 130.
Dariásrásár
rslbitlis 1165, slsdatlan 446. - Kisorsolta 1-24—1-26, szedett 1\'IB—1-20, szedett köatt 1-12-1-16, köaayu 1-04-1 08, l-eö leadfi Orsc 1-12—1-16, D-od tanán Mg 0-96-1 06 segotsildó 0-90-1*00, szalonna oaitvban 1-36—1-36, ssii 1-52 1-54, bus 1*32-1-66, asalonaás lélsartés 1-62-1-60.
apróhirdetések
A legalecáauabb ruhákat a legolcsóbb átért — Wottmann Jullaka készül Kinizsi-ulca 5. _4314
Ma0linlca 99. sz. hé* elsdó. 4322
Habtalaal- állandóan kapható Sípos Andor, Muszel és Friedenthsl, Teuísch Ouszláv. vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és s Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejköxpont. 2007
Több egy szobás labáa mellékhelyiségekkel kiadó PetöH-nt 42. aistt. 3492
~~FSISsSH t*J Ismét ksphstó Tejköz-ponlnáL Telefon 349. 8721
Egy szép uj oaarépkélfba olcsón eladó Rozjonyt-utra 6._4375
3 szobás asMIarB lakás novembene kiadó Sscmete utca 4/b. 3953
Magányos 3 szobás, kertes lakáa november, esetleg október elsejére Idadö. Clm a kiadóban. 4304
A váróiban egyedBI álló vállalat rendes, vagy eaaatfaá társai keres. Clm a kiadóban. 4292
Hasinál! balért vesz és elsd -özv. Kukeczné, Erzsébet-tér. Ugysnott egy tele háló elsdó. 4319
Héameeteraaeh, vagy műhelyvezetőnek elszegődne uradalomhoz is tanult, 32 éves, nős aaalalaa. Ctm dr. Villányinál, Csengery-ut 23. 4333
HatUl Olcsóiágt hullámi I kgr.nrlma borjúhús 1 P—1*20. Simon litván Iftntes, Ktsksnlzss, Varsasdlut 3. 4338
Káaaaaaatart, kézbesítői, vagy péns-beszedól állást keresek. Clm a llsdóhlva-tslbsn. 4342
Teljesen petfekt ayaea- és gépíró, könyvelésben megbízható munkaerő ftse-tést Igény megjelölésével sdjs le ajánlstát s klsdóbs. -4336
Maaaaalasse, 5 Járstu, nagy körzettel, nsgyobb város közelében elsdó, esetleg bérbeadó Clm s kiadóben. 4337
Jókarban levő rövid, fekete aassgora olcsón eladó. Clm s klsdóbsn. 4343
Klaáá 2 szobás udvsrt lakás november l-re Msgysr utcs 3. 4346
■latfá három izobás magánház azonnal László herceg utca 28. 4346
llárom szobás labáa mellékhelyiségekkel novembet elsejére kiadó Batthyány, utca 22. 4347
2888. sz. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Krelsler Józsel és lárssl ügyvéd által képviselt Blumenthál testvérek Javára 99 P 71 fülét tőke és több követelés és Jár. erejéig a nagykanizsai klr. Járáablróság 1931. évi 2888/1931. számú végzésével elrendeli kielégítési végrehsjtás folytán végrehsltáat szenvedőtől 1931. évi május hó 2Ó án lefoglalt 1360 pengőre becsült Ingóságokra s nsgyksnlzssl klr. Járásbíróság fentt számú végzésével ss árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. L-c. 20. §-a alapján as alább megnevezett a a
foglalási jegyzőkönyvből kl nem tínö más foglaltaink javára la sz árverés megtsr-tását elrendelem, de cssk arra aa esetre, ba kielégítést joguk ma li lennáli és hs ellenük halautó hatályú Igénykereset tolys-malbs nincs, végrehsjtást szenvedő lakásán Nagykanizsán, Rozgonyl-utca 21. sz. alatt a netán flzeten összeg levonásával leendő megtartására hstártdólll 1931. szep. tember 29. napjának délntán 2 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag leloglalt bútorok, 12 uem. ezüst evőeszköz atb. s egyéb tngósá-gokst a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés, mellett, esetleg becsáron slul la el fogom sdnf még skkor Is, hs s bejelentő fél s helyszínén nem jelennék meg, hs csak ellen-kezó kívánságot irázban nem nyilvánít.
Nsgyksnlzss, 1931. évi szeptember 13-án.
Haán Oyula s. k. klr. btr. végrehajtó, a» mint blróságf kiküldött.
ESTERHÁZY LERAKA T
Horíőy MIKlós-uí 2.
(Nagytrajtk mellrll) Telefon: 3-93.
SX.
Elismert legjobb és megbízható
felvágoííaR * QenlesóruK
csemege és tea vlrstllK, valamint az összes
j&usduru, kolbász; és sxalonna
különlegességek állandóan frissen kaphatók.
Vacsoraiölalc, sxenávlcselc és vacsorák
összeállítása.
pécsi tojásszén
teljesen pótol|a a porosz 9zoíiet, amennyiben kalóriája egyforma a porosz szénével.
Kapható:
Halics Lipót
szállító
Nagykanizsa
Deák-tér 6. Telefon: 49.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kilógástalan munkámért felelősséget vállalok. Gallérok 10 és 12 IlIIér.
Uyüjtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep *. Hunyadl-u. 19.
Árverési hirdetmény.
Az ihárosberényi közbirtokosság tulajdonát képező naeyvendégiőjét és kiskorcsmáját folyó évi szeptember 29-én d. e. 9 órakor a helyszínén nyilvános árverésen 3 évre haszonbérbe adjuk a tobbigéróknek. A közbirtokosság a jogát nem tartja fenn.
Kikiáltási ár 1200 és 600 pengő. Bánatpénz 300 és 150 pengő. Az árverési fellételek a közbirtokosság elnökénél bármikor megtudhatók.
lharosberény, 1931. szeptember 16.
II). Cisrsuyái liaos ik. Pál János sk.
jegyző. elnök.
Regedei viz
nemcsak kitti nö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fflszer-és csemegeüzletben.
"" Főraktár: 1
Ié if Nagyin.
Urálr-atea U. TeMaa <M.
Megjöjjek a rádióufőtonsápokt
Csak napi 84 fillérjébe kardi.
STANDARD 2a hangszórós rádió hálózatra kapcsolható
hawl réaxlet 7\'SO pengi-1 csöves hangszórós rádió hawl réazlot 7\'— pengi-2-f-l csöves hangszóró? rádió
havi réazlot 7\'— pengB
ACCIO TELEFONOYÁRl 2
ORION 7018. a>.
Philips kl8komblnáció és Modern vevő gSfK." Telefunken újdonságok I Köxveíliökct áiJaxoU.
Díjtalan bemutatás
Szabó Antal fegyver és sportüzlet
rádió éa gramofon osztálya.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Feleifis üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 212 szám
Nagykanizsa 1981. szeptember 20, vasárnap
Ara 16 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pőul 5. síim. Keszthelyi flókktsdóhlvstal: Kosiuth-utcs 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Lokálpatriotizmus
Nem erény, nom Jócselekedet, nem dicséretet kiváltó polgári tulajdonság, do kötelessé//. Egyenesen erkölcsi kötelesség, amit a helyi polgári mivolta diktál, Bőt egyenesen ráparancsol a polgárra. Mert vannak fontoa, komoly és nagy helyi érdekek, amelyek kiütköznek még az egyetemes nagy érdekek közül, melyek szent kötelességeket rónak a polgárra, anélkül, hogy ezekre ót különösen figyelmeztetni kellene. Ahogynn a hazafiság és a nemzed érzés megalkuvást nem Ismerő ezahályo kat szab és diktál minden magyar polgárnak, ugy a lokálpatriotizmusnak is meg vannak a maga láthatatlan ugyan, de annál egyenesebb és kötelezőbb vágányai, amelyekről a letérést a lokálpatriotizmus érzékeny megsértése nélkül nem engedhetjük meg magunknak.
A lokálpatriotizmus nem puha érzelmekből, follengőfi szavakból, szóvirágokból ós kellő alkalmak gőrögtlV.zel való kihasználásából, do komoly kötelességekből, fontos munkából é8 Bok-szor áldozatokból le áll.
A helyesen értelmezett lokálpatrlotlz-imiKhoz tartozik mindannak a megbe csillése, tisztelete éa pártfogása — ami helyi vonatkozású. Tartozik az Is, hogy segítsük erősíteni, naggyá tenni, érdekelt ulőmozdltanl a ml városunknak.
Tartozik az ls, hogy mlndon flllórün-kot, amit itt helyben keresünk, kapunk és huzunk — varosunkban költsük cl. Itt hagyjuk. Ne Jusson abból csak a legcslegvégső esetben más városnak, Idegen kereskedőnek vagy vállalkozásnak. A ml városunk, a ml pátriánk Iparát, kereskedelmét, vállalkozását erősítsük minden pengőnkkel és fillérünkkel. És hiába Jön Idegen ügynök, más város utazója, vidéki kereskedő a látszólag legkecsegtetőbb ajánlatával, kedvezményével, amely talán fölül Is múlja azt, amit ml saját városunkban el tudnánk érni, kapni vagy beszorozni: a lokálpatriotizmus látatlan, de annál orősebben parancsoló szabályai azt követelik tőlünk, hogy a ml fajtánkat, a ml pátriánkat, a ml városunk kereskedőit, Iparosait, gyárait, vállalkozásait támogassuk. Támogassuk még akkor Ih, hu máshol jobbat, Bzobbet, olcsóbbal és előnyösebbeu tiidnók beszerezni.
l)o erről szó sínesen. A nagykanizsai kereskedelem, Ipar, vállalkozás olyan nívón áll, olyan márka, amit nom kell külön hangsúlyozni, újból bemutatni avagy Ismertetni. Évtizedek és gono-ráclók tiszteletreméltó tényei, Nagykanizsa kereskedelmének és Iparának h szomszédos országokban való hírneve, a nagykanizsai produktumok keresettsége, a nagykanizsai szlnoknek valamikor a tengeren való lengedezése, a/. oceántull országokba való exportja — minden dicséretnél vagy felkínálásnál Bzebben és hangosabban beszél.
De nincs is Bcmm! szükség arra, hogy rámutassunk külön Is, hogy Kevés olyan vidéki magyar város van az országban, amely kereskedelmére, Iparára, vállalkozásaira olyan hüazke lehot, mint "agykanizsa városa.
Hogy mégis hangsúlyozni é» figyelmeztetni tartottuk mlndozekre közönyünket, onnét eredt, mert szomorúan kell tapasztalni, hogy a fentiek dacára Mr mindég vannak szép számmal, akik bedűlnek a Nagykanizsára Jövő "legén ügynököknek, a hatóság közölteinek éberség-.\',! kijátszó, magánfelekel látogató „házalóknak", vásározóknak, akkor, amikor Nagykanizsán sokkal Jobban, szebben, tartósabban, olcsóbban, előzékonyobben és garanciával lehel kapni mindazt, amire mludon háztartásnak, minden nőnek, tértinek, Ryprmoknek szüksége van.
Akkor, amikor a nagykanizsai kereskedő maholnap mint muzeális értékel lesz kénytelen Üdvözölni egy-egy itozá betévedt vevőt, mert teljesen elszokott n vevő látásától, akkor, amikor maholnap már alig lesz Nagyknnl-
Elóflzetési ira: egy hóra I pengő SO Iliiét. Szerkesztőségi ís kladóhlvalall lelefon: 78. az.
zsánt alkalmazott kereskedelmi tlrat-v Belő, Ipari segéd vagy munkás, mert ninöi vevő, nlnca megrendolő, akkor amikor le van lovalva a kereskedő áruja, berendezése, amikor az Iparos házalni Kénytelen munka után, akkor Nagykanizsa közönsége tartozik ezzel városának, a helyi érdekeknek, a lokális gazdaságnak, azoknak a polgártársaknak, akik itt élnek, akik a közterhek alatt roskadoznak és véres vorol-■A,
lékükkel segítették ezt a várost naiigyi -"\'""í- és centrummá tenni.
valakinek valamire szüksége van,
ha valamit vásárolni, csináltatni, rendelni akar: ezt csak nagykanizsai kereskedőnél, nagykanizsai iparosnál, nagykanizsai vállalkozónál tegye. Szól ez ugy az egyedeknek, mint a családoknak, a hivataloknak, a közintézményeknek, B7.Ó1 ez a\'hlvatalos városnak, amelynek e téren mindenkor Jó példával elől kell Járnia. Nagykanizsai csak Nagykanizsán vásárolja, rendelje, csináltassa meg azt, amire szüksége van.
És ha egy nap Idegen ügynök vagy koreskedolml meghízott, házaló vagy bárki Is fölkeresné a nagykanizsai pol-
gár házát, adja neki tudtul egy rövid, de határozott mondatban:
Mi nagykunUsatak csak nuuykuni-is/il kereskedőtől is iparostól wístí-rotunk!
Egyetlen