Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.2 MB
2010-03-03 20:38:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2488
8080
Zalai Közlöny 1931. 221-247. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 221. szára
Nagykanizsa 1931. október 1, csütörtök
Ara 14 ttllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kladóhtvulat: Főút 5. uim. Keuthelyl HókkUdóhlvaUI: Kossuih-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ám: egy hóra 2 pengó 80 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Néhány Igazság
Irta: Dr. Váry Albert országgy. kópv.
Súlyos helyzetünkben a magyar közélet tévedésekre h Igazságtalanságokra hajlamos. Könnyen hibát keres ott, ahol nincs és orvosolni akar olyan bajt, ami nincs. Nem árt tehát, ha egynémely tényt és Igazságot megállapítunk, hogy az ütközőpontokat kisebb területre szorítsuk.
Mindenekelőtt meg kell állapitanunk, hogy //oiUlÁui tni Imin nincs. Van pénz zügyl, gazdasági és hitelválság, van termelési, fogyasztási és értékesítési válság, de politikai váleág nincs. A kormány a gróf Bethlen-féle politikát folytatja, a parlament túlnyomó többsége ezt a politikát változatlanul támogatja és az ország nagy többsége nem akar politikai változást. Nem érdekli az általános titkos választójog, az ugy-novezett politikai szabadságjogok, a demokratikus átalakítás Ma a tömegeket a kenyérkérdés és a megélhetés érdekli. A kormány tudla ezt és egész politikája ma erre szorítkozik. Ihí kell építenünk a túlméretezett állami igazgatást h annak költségeit, mert a felére esett nemzeti Jövedelem a költséges államháztartást ma nem blrla el. Szigorú takarékossági Intézkedésekre kényszerül, hogy az államháztartás egyensúlyát biztosítsa. Ez nem politikai kár és ez közönséges pénzügyi feladat, melyet a termények katasztrófái Is árzuhanása kényszerít kl. A kormánynak ezt a nohéz kötelességét megértéssel, türelemmel s önfegyelommel kell fogadnunk, támogatnunk kell, mert mindannyiunk sorsáról van sző.
Sürün halljuk a vádat, hogy a gróf Bethlen kormány pazarolt és egy milliárd pengót fordított beruházásokra. Csak az állithatja ezt, aki elfelejti, milyen állapotban vette át a gróf Bethlen kormány az ország gazdasági helyzetét Talpra kellett állítani a gazdasági életet! Ezt célozta a beruházási politika. Munkaalkalmakat, kereseti lehetőségeket teremtett! Bárcsak folytathatnók ezt a politikát! Hogy egynémely beruházás nem sikerült talán felesleges volt, erröl lehet szó. Végre Is eg^ milliárdos beruházás során hibák ís történhottek! Nincs ember és Igy nincs kormány, mely nom tóvodhot. L>o nem igazságos dolog csak a hibák alapján megítélni öt éves beruházási politikát. Az pedig egyeneseu igazságtalan, hogy a gazdasági konjunktúrában a 30 pengős búzaárak mellett történt beruházásokat a Ö pengős búzaárak szemüvegén bírálgassuk.
De a legnagyobb Igazságtalanság azt állítani, hogy az országot ez a beruházási politika és a túladóztatás Juttatta bajba. Azt a beruházást akkor végeztük, amikor bírtuk. Az, mint nemzeti vagyon^ megmarad.Ha nem arra költöttük volna, elköltöttük volna másra. Nem volna meg az az összeg sem a magángazdaságban, sem a Nemzeti Bank aranykészletében. Hogy túladóztatás történt, ez Igaz. De téved, aki azt hiszi, hogy ez az összeg ma megvolna egyesek kezében. Dehogy volna! Kiadtuk volna egyéb szükségletünk fedezésére. Legyünk tehát igazságosak: ezek a beruházások, mint nemzeti vagyon, megvannak.
Egyetlen komoly hiba történt. Ez a komoly hiba súlyosítja azokat a bajokat, melyek a gazdasági világválság, hitelválság s a terményárak zuhanása folytán ránk szakadtak. Túlméreteztük állami életünket, feladatainkat Nem vigasztalás, hogy a külföldi államok ls ezt tették! De nem ezt csinálták-e a magánosok, bankok, a gyárak, a vállalatok ls?
IU tévedtünk. Beismerjük ós igyekszünk jóvá tenni. Kemény kézzel leépítünk, takarékoskodunk. Ez nem mei áldozatok nélkül. Életszínvonalunk lycdnl fog, sokan szenvedni fognak,
a nemzet élni fog! A nyomorúságos ls élet és nekünk a sors Ilyen életet
élet I
Juttatott. Ezen nem változtathatunk.
Készülnek a mammutfízetésekre, az összeférhetetlenségre és uzsorakamatra vonatkozó törvényjavaslatok
A kormány legfontosabb feladata előmozdítani az exportot és csökkenteni az Importot A Keresztény Párt bizalmáról ós támogatásáról biztosította a Károlyi-kormányt
Budapest, szeptember 30 (Éjszakai rádió jelen lés) A Keresztény Gazdasági és Szociális Párt szerUaesti ülésén a legaktuálisabb gazdasági pro blémókat tárgyalta. Az ülésen megje-
lent gróf Károlyi Gyula miniszterelnök is, akit gróf Zichy .Jánoselnök meleg szavakkal biztosított a párt feltétlen bizalmáról és támogatásáról.
T h u r y Béla a 33-as bizottság időközben végzett munkájáról számolt be. E r n s z l Sándor dr. népjóléti és kultuszminiszter a pénzügyi helyzetről ós a gabonaexport-kilátásokról tájékoztatta a pártot Hunyady Ferenc gróf két javaslatot terjesztett elO: 1. A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok nál állapítsák meg az igazgatók és aligazgatók Jövedelmeit. 2. Lehetővé kell tenni, hogy Ilyen vállalatoknál felbonthassák a nagyflzetésü főtisztviselőkkel kötött szerződéseket, mert ezek sok esetben veszélyeztetik a vállalatok fennállását.
Ezen Javaslattal kapcsolatban egy H tagu bizottságot küldött ki a párt.
Varga Gábor a határszéli lakosság
nyomoráról és a cukorcserapészésröl szólott.
Károlyi Gyula gróf miniszterelnök hangoztatta, hogy nincs ok aggodalomra, mert a rend fenntartását Kikerült erélyes Intézkedésekkel biztosítani. A statárium nemcsak a közönségei nyugtatta meg, de azokat is figyelmezteti a következményekre, akik meg akarják zavarni a rendet.
Utóbbi Időben a sajtó egyre határozottabban egy mindent átfogó gazda Hágl programot követel a kormánytól. Ilyen program kidolgozása Jelen pénztelenségünk mellett csak teoretikus maradna. A kormány legfontosabb feladata : előmozdítani egy exportot és csökkenteni az Importot. A fi millió q búzánk elhelyezéséért nem kell aggódni, mert még többről ls saA van. A valutaslberek letörése csak ugy érhető el, ha az ország lakossága tudatára ébred kötelességének, mellyel ugy a nemzetnek, mint magának tartozik.
Három momentum van, ahol az állampolgárok kötelességteljesltésének hiánya mutatkozik:
1. a tökevagyon külföldre való menekülése ; 2. a Jövedelmi adóalap részbeni eltitkolása; 3. az adók be nem fizetése. Ezeknél súlyos mulasztás terheli a lakosságot, do a régi kormányt ls, amely megengedte, hogy Igy felgyűljenek az adóhátralékok. A kormány azon állásponton van, hogy akik nem tudnak fizetni, azoknak halasztást, vagy teljes adóelengedést ad. Ahol azonban észreveszi, hogy csak a fizetési készség hiányzik, ott a legszigorúbb megtorlást alkalmazza.
Készülnek a nagyflzetésekrc, az Összeférhetetlenségre es az uzsorakamatra vonatkozó törvények.
— Kívánatos, mondotta a miniszterelnök, hogy olyan Intézkedéseket tudjunk tenni, amelyek megfelelnek a közhangulatnak. Kcmélcm, hogy ezek a törvényjavaslatok nagy tetszéssel fognak találkozni.
A nagy tapssal fogadott beszéd után Zichy gróf elnök arra kérte végül a miniszterelnököt, hogy logyen mindenkivel szemben igazságos es erélyes.
Az ülés 0 óra után ért véget.
Vihar és tnmnituózns jelenet a főváros rendkívüli közgyűlésén
Csik László dr. összeverekedett Kelsz Mór szocialistával
(Éjszakai rádió jelentés) Szerdán délután Budapest székesfőváros rendkívüli közgyűlést tartott, melynek eleién a szocialisták tiltakoztak, mert a folyosókon összegyűlt párthlvelket nem engedték fel a karzatokra. Lázár Ferenc
indokolta meg a Keresztény Pártnak ezt a határozatát, miközben az egyik szocialista azt kiáltotta oda lezárnak, hogy gazsda, amit elmondott. Erre vad lárma tőrt kl és nagy tumultus keletkezett. melynek Izgalmában dr. C s i k
l^ászló összeverekedett Kelsz Mór szocialistával. A rendőrök azonnal ellepték a termet, beavatkozásra azonban nem került sor, mert A n d r é k a főkapitányhclyettes helyreállította higgadt fellépésével a rendet.
Franciaország elégedett a berlini tárgyalásokkal
.A hazaérkező francia államférfiakat lelkes ünnepléssel fogadták
Párls, szeptember 30 L a v a I Francia miniszterelnököt és B r i a n d külügyminisztert Páriaba érkezésekor a pályaudvaron hatalmas tömeg lelkesen ünnepelte. tavai klje-lentette, hogy súlyosak és nehezek a
megoldandó problémák, de mindazok a rendszabályok, amelyek a viláa nyomorúságának megszüntetését szolgálják, nagyobb egyensúly felé vezetnek és megszilárdítják a békét.
(Éjszakai rádiójelentés) Szerdán dél-
ben államtanács volt az Klysée palotában, ahol f.aval miniszterelnök és B r I a nd külügyminiszter beszámoltak berlini utlukról. Az államtanács egyhangú helyesléssel vette tudomásul a tárgyalásokról szóló beszámolót.
A kormány a lakosság olcsó szénnel való zavartalan ellátását biztosítja
t A hazai szón használata sok ezer magyar munkásnak kenyeret Jelent
Budapest, szeptember 30 A 33-as blzotta&g ma délelőtt tárgyalta a szénszükséglet zavartalan ellátásáról szóló rendelettervezetet K e-n é z Béla kereskedelemügyi miniszter rámutatott arra, hogy tavaly 88.000 vagon külföldi szenet és 38.000 vagon külföldi kokszot hoztunk be. Ezt a helyzetet tovább fentartanl lehetetlen, mert vagyoni helyzetünket rontja és valutánkat is károsíin /*>-folyásol ja. A hazai szén mennyisége és minősége megfelel az ország szükségletének. Gondoskodni kíván arról, hogy csekély összegért, vagy csupán bizonyos fajta szénnek kötelező vásárlása ellenében szegényebb háztartások ls szerezhessenek bc olyan magyar kályhákat, amelyek a magyar szenet tökéletesen égetik el. A magyar bányáknak napi 306 vagon többtermelést, az 5 téli hónapban 4700 munkásnak, családtagjaikkal együtt 16.000 em-
beritek akar kenyeret adni a Javaslat
Szterényl .József báró gondoskodást kért a hazai szénárak emelésének lehetotlenné tételéről. Schandl Károly helyeselte, hogy a külföldi behozatallal szemben a hazai termelést fokozzuk és a vidéki napszámosokat kenyérhez juttatjuk. A hazai erdők tulhusználatát kell megengedni a falusi munkások kenyérhez Juttatása érdekében. Nagy Emil elfogadja a rendeletet — még ha ezért a külföldi érdekkörök meg Is neheztelnek. Elég volt abból a kifelé szóló gavalléroskodásból, melyértsemmi ellenszolgáltatást nem kaptunk. Rubinok István felvilágosítást kért arról, hogy a háztartási szón beszerzését korlátozni fogják-e valamilyen módon. C h o r i n Ferenc szükségesnek tartja, hogy a devizaellátás kérdésével mielőbb foglalkozzék a bizottság, mert
lehetetlen, hogy devizanehézségek miatt Iparágak leállhassanak.
A Javaslattal foglalkozva rámutat arra,
hogy az hatnapos munkahetet biztosit a magyar bányáknak- Meg van győződve arról, hogy a szénbányák az uj helyzetet árdrágításra használni nem fogják. W o 1 f í Károly óva inti a bányatulajdonosokat, hogy a kizárólagossági helyzetet az árak emelésére használják fel.
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter
a felszólalásokra válaszolva hangsúlyozta, hogy a rendelettel kapcsolatban kötött gazdálkodásról nem lehet szó, mert a fogyasztás és belső forgalom tekintetében semmHUle korlátozó Intézkedés nincs tervbe véve. A belföldi szén drágulásától nom kell tartani, éppen az árdrágítás! törekvések elhárítására van szükség a miniszteri biztosra. A tűzifa kérdésében a kereske--delmi szerződések alapján történő importtal biztosítani fogjuk a szükséglet egy részét, a belföldi kitermelés liberális alkalmazása pedig pótolni fogja a hiányokat. A rendeletet éppen a kö-
ZALAI KÖZLÖNY
OKKintr 1
zönség megnyugtatása céljából adják ki, liojfy a közönBég lőssa, hogy minden mog fog történni u lohasztó érdekek védelmére és sem úrdrú^ltáH, Bent szénhiány nem fenyeget.
I v á d f Béla földművelésügyi miniszter ii fakitermelés kérdéséről szólva hangsulyoztu, hogy az ország faszUkséglete 275.000 vagon.
Ebból körülbelül 166.000 vagont képes biztosítani a magyar termelés. Anélkül, hogv az erőtökéhez nyúlnánk, bizonyos méretű tuihasználatot engedünk a nelléz Időkre való tekintettel <ft ezt a tuihasználatot szétosztjuk a vágástordulókra.
A bizottság a Javaslatot ezután Általánosságban elfogadta. Magáévá tette 8 z t e r é n y I Józsel bárénak azt az Indítványát, hogy a rendelet korlátozó Intézkedései r.ntk n devizaforgalom kiiiltlloidxtlmik tartamára - arrá való hivatkozással fépuek ÍW"- Vé(íUl elfogadta a bizottság Lakatot Gyűli Indítványát, mely szerint a rendelet kiadása nemcsak a széneliátás érdekében, hanem a lakosságnak az indokolatlan drdrdíritdsMU szemben mid megvédése érdekében Uirténik.
A bizottság holnap délelőtt folytatja tanácskozásait.
Betiltották a Temesvári Hírlapot
Bukarest, szeptember 30 (Éj&zakal rdiiiójelentéi) A temesvári rendőrség szerdán reggel elkobozta a Temesvári Hirlap-ot, mert beszámolót Irt B 0 c u Szevér gyűléséről, amelyben Bocu özovér J o r g á t támadta Ales beszédben. A lap megjelenését is bizonytalan időre betiltották és Igy most a Temesvári Hírlap Ddndti Lapok óimén jelenik meg.
A kosdi bánya áldozatalt
nem slkerUlt felszínre hozni
Vác, szeptember 3<J A kosdl bányában szerencsétlenül Járt hat bányász holttestét még nem tudták lelszlare hozni, mert a tárnát 20 méter magasságban elöntötte a víz és ennek klszlvattyuzása napokat vesz Igénybe. Ma délután bizottság Igyekszik kideríteni a katasztrófa okát
Megőrült a fogházban
a balmazújvárosi rablógyilkos
Hudapest, szeptember 30 A balmazújvárosi hármas rablógyilkos, 8 z a h o Sándor gazdálkodó a debreceni fogházban megorlllt. Ezért az október 12-ére kitűzött főtárgyalás! elhalasztották és Szabót a budapesti bün-Ugyl megfigyelő Intézetbe hozták.
Munkások katasztrófája
egy dunai ladikon
lludapest, szeptember 20 Ma üélílőtt Győr közelében Qyőr-azenliván község határában a l)unán egy ladik, amelyben a folyammérnöki hivatal 10 munkása ült, nekisodródott egy uszály drótkötelének és felborult. Mind a tíz munkás a vlxbo esett. Tamás József 34 éves és 0 y u r 1 k Antal 31 éves munkás a vlzbetult, a többleket slkerUlt kimenteni.
Zogu király merénylői
az osztrák bíróság slclt
Bécs, szeptember 30 A lolHötiusztrlal Kledben külön esküdtbíróság előtt ma kezdték meg a Zogu albán király ellen Pécsben elkövetett merénylet tettesei hünUgyéiiei
nerénylők Ndok GJeloskl és Aglz Gamf volt albán Úsztuk, akik, mint Ismeretes, a király egyik kísérőjét megölték, a másikat súlyosan megsebesítették. Zogu király sértetlen maradt.
A bíróság a tárgyaUsnak arra részére. ameuben a lelt Indlkolásál és az ezzel,, kapcsolatos bizonyítékokat
tárgyalják, a nyilvánosságot kizárta. ................................................
Merényletet kíséreltek meg a galacl gyorsvonat ellen
Bukarest, szeptember 30
Tegnap éjszaka Hralla közelében Ismeretlen tettesek merényletet kíséreltek meg a Bukarest galacl gyorsvonat ellen. Nagyobb távolságon felszedték a síneket és a talptákal. A vasúti őr a merényletet észrevette é» a közeledő vonatot visszatartotta, ugy, hogy szerencsétlenség nem történt.
Teljes erővel folyik a fecskementési akció Kanizsán
Szerdán éjjel 135 lecskét szállítottak Velencébe — Az Iskolák Igazgatói szedessenek hangyatojásokat a tanulókkal
Nagykanizsa, szeptember 30
A Nagykanizsai Állatvédő Egyesület Ismeretes felhívása, amelyet a fecske-mentés érdekélten tett, megállapíthatjuk, hogy a nagyközönség legszélesebb rétegeiben Is visszhangra és a terv örvendetes felkarolásra talált. Az egyesület agilis elnöke, dr. Villányi Henrik és K r á t ky György ny. százados több, fecskcszállltásra alkalmas ládát állítottak össze, ugy hogy ezer férőhelyet biztosítottak.
Az egyesület felhívásának már kedden délután megvolt az első .eredménye. N e 1 c h 11 .lám* 12 éves tanuló, Ciengery-utca 17. szám alatti lakós, délután ai Iskola \\tdvarán két feoskét lógott és (lakát nyomban heszolgáltatta a Horthy Mlkló«-ut l.szám alattiténdír-örszobára. Szerdán már tömegesen hozták be a fecskéket. A Nagykanizsára bejáró pallnl Iskolásgyermekek a kora reggeli órákban apro dobozokban 28 fecskét hoztak be a rendőrségre.
Egyszerű földmüvesemberek, Iparos-asszonyok, elegáns úriasszonyok és gyermekek adják egymás kezébe a
rendőrőrszoba kilincsét Mindenik pa-
KtfiÜ-
plrzsacskót, kalitkát, vagy kis dobozt szorongat a közében és hozzák t másutan a legyengült fecskéket, nősen Uelse es Palin lakossága hozott sok fecskét be Nagykanizsára a rond-őrségre.
Beszéltünk Villányi Henrik dr. elnökkel, aki a legnagyobb elismerés sel nyilatkozott a Közönség megértésé röl áz állatvédelemmel kapcsolatban Nagy gondot okoz azonban az egyesületnek a fecskék táplálása, miután csak a legnagyobb nohézségek árán tudják előteremteni a szükségé® hangyatojásokat. A városi erdíblvatal verttísége Igézetet tett ugyan, hogy beszerez
segl -----------
Egyesületnek és séta közben hangya tojásokat gyüjttetnének a tanulókkal.
Szerdán 135 fecskét szolgáltattak be a rendőrségre és ezeket a megmentett állatokat már az éjszakai vonattal Velencébe szállította a Nemzetközi Háló kocsi Társasék személyzete.
Huszonhatezer méter
sMffon, vásson, inlet, damassit,
xeflr és Ranavásx
mérsékelt árban kardi dadám.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nynjt
Singer Divatáruház
Az ipartestületi válság
Az elöljáróság a Jövő héten tartja meg rendes Itavl Illését
fogja összehívni, amikorréra remélhetőleg .............
Nagykanizsa, szeptember 30
Több Ízben foglalkoztunk az Ipartestület kebelében legutóbb történtok-kel és örömünknek adtunk kifejezést dr. Hegyi Lajos városi főjegyző azon dicséretes fáradozásának, amellyel az Ipartestületi válság kibontakozására Illetve a béke megteremtésére törekedett.
K hónap első csütörtökje lévén, ma kellett volna a szokásos havi elöljáróság! ülésnek lezajlani, azonban az eWlláréság taglal nem kaplak meghívót, anil annyit Jelent, hogy a mai elotjdrdsdgi ülés elmarad.
Kérdést Intéztünk aziránt Kertész Béla Ipartestületi alelnök, építészmérnökhöz aki az elnökség ügyelt most Intézi és aki kijelentette, hogy az októberi elöljáróság] ülést a Jövő csütörtökre
p." ...... nuii^jiain lumutUV"
..leg az Ipartestületen mér úrrá lesz a béke szelleme s teljesen elsimul a mostani válság, amiből adódik, hogy teljesen elmarad á követelt rendkívüli közgyűlés, amelyen a bizalmi kérdést akarták felvetni.
Kertész Béla alelnök ama reményének adott kifejezést, hogy a legjobb kilátás van arra, hogy az ellentétek elsimulnak és hogy rövidesen sikerül a teljes békét megteremteni.
Ezzel szemben alkalmunk volt a nagykanizsai Iparosság egy másik ve-
aJU^kijeíenZtetteVehb06 e^\'f art^í"\'!
Sön és monüjon ItéleUrtá Mmcroít differenciákban.
A motorkerékpár által elgázolt ujudvarl gazda belehalt súlyos sérüléseibe
A vizsgálóbíró elrendelte a holttest leiboncolását — A osendőrséB srioon, vizsgálatot Indított - Ma délután temetik az áWowtot "
tette nokl az esetet. A legyző nyomban betelefonált a kanizsai mentőkneli, akik a súlyosan sérült embert beszállították a Horthy Miklós kórházba.
Az orvosok megállapították, hogy Horváth gazda koponyaalanl törésts
sulyosbelsősérülést szenvedőit és nvom-bau a műtőbe vitték. Azonban az orvosi tudomány nem tudott már ralta < segíteni, mert két órára rá. hogy kórházba kerlllt, sérüléseibe OeMaV.
Nagykanizsa, szeptember 30 Tegnapi számunkban röviden hírt adtunk arról n súlyos szerencsétlenségről. ami az ujudvarl országúton történt, amikor Erdős Endre nagykanizsai lakos, motorkerékpárjával eddig még ismeretlen módon elgázolta Horváth Mihály Idős ujudvarl gazdát, aki összetört tagokkal, véresen törült el az országúton. Erdős Endro azonnal bement a község jegyzőjéhez és jelen-
A kórház gondnoksága Jelentrtto az esetet a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amely a holttest felboncolását Indítványozta a vizsgálóbírónak. Dr. Almássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró rendelkezésére a boncolást szerdán délután meg ls ejtették a klr. törvényszék orvosai.
A gelsel csendőrség az ügyben szigorú vizsgálatot Indított és klhalgatta Erdős Endrét, aki azzal védekezett, hvgy az öreg ember egyenesen a gépe elé szaladt. ^
Viselkedéséből azt valószínűsíti, hogy Horváth Öngyilkosadul szándékból u motorkerékjtárja elé ugrott, él neki már nem volt Ideje arra, hogg fékezzen, mert a gép kérésziül ment az Iáik emberen.
Erdős vallomását jegyzőkönyvbe vot-ték. A csendőrség egy járőre most több tanút Újudvarban hallgat ki a katasztrófa tényénok tisztázására.
Horváth Mihályt, a gázolás szerencsétlen áldozatát ma délután temetik a róm. kath. sírkert halottas házából.
Az idén még Intenzivebb lskolánkivUli népművelésre van szükség
ZalamMyében megkezdődött az Iskolánkéit népművelési munka
Zalaegerszeg, szeptember 30
Zalavármegye Népművelési Bizottsága most bocsátotta ki uj munkaévi (elhívását, melyet megküldött a megye területén működő népművelési bizottságokhoz, kulturális egyesületekhez, valamint a polgári és eloml Iskolák Igazgatóságaihoz. Ezen felhívás nagyjából a következőket tartalmazza:
A vármegye területén íU lakolúnki-vűlt népművelési munka az őszi hónapok folyamán a tanév megnyitásával megkezdődik.
A súlyos gazdasági helyzotbö! eredő s a lelkeket megfogó apathla leküzdése s a lakosság gondolatmenetének helyes Irányba terelése végett a folyó munkaévben fokozottabb népművelési tevékenységet kell kifejtenie a lalu és város kulturális munkásságát Irányító minden egyes arra hivatott női és férfi tagjának.
ftletre, egészséges magyar nemzeti életre kell nevelnünk a falu és város nehéz anyagi körülmények között élő népét,
Hisz az Iskolánklvüll népművelésnek nemcsak az a feladata, hogy az analfabétákat megtanítsa Irnl-olvasnl és az elemi Iskolában ineg nem szerzett elemi Ismereteket nyultsá, hanem emelni koll a vallásos érzést, a nemzeti öntudatot Is.
Rá kell világítanunk a magyar nem zet vérzivataros és időközönként a mainál Is nyomasztóbb dicső múltjára, az Igazi magyar erkölcsre s ezzé! elősegítjük az élnltudást és megkönnyítjük a harcot a mindennapi knnyérért.
Ehhez elsősorban a vezetők egytltt-érző, őszinte megértése szükséges. — Járjunk elől jó példával s kart-knrba öltve — az esetleges ellentétet félretéve — menjünk kl a nép közé, a község, város különböző társadalmi rétegei közé s adjuk át lelkünk és elménk kincseit, mert az arra hivatott erkölcsi ét hazafias érzésben erős, megingathatatlan, önzeUen apostolok népművelési munkájának meglesz a luvánt eredménye.
Bnnak a nagy közös célnak mielőbbi eléréae érdekében tisztelettel felkérjük a kelyi bizottság Elnökét, hogy községében a kulturális egyesület Elnöke
SeatUetében, az Iskolaszék, gondnok-eta&ke pedig — ha a községben a J1 népművelési bizottság nem lenne még megalakítva — hívjon össze értekezletet, amelyre a helybeli Iskolák tanári és tanítói karán klvttl a lelkész, jegyző, orvos, állatorvos, ügyvéd, mérnök, földbirtokos, gazdatiszt urak és a helyi Intelllgenola népművelési munka végzésére alkalmas tagjai Is feltétlenül meghívandók.
Az értekezleten szíveskedjenek megállapodni, hogy az 1931—32. tanév november—mfiolus hónapjai alatt milyen Irányú népművelési tevékenységet óhajtanak végezni. A hozott határozatukat lehetőleg azonnal, de legkésőbb október hó 10-lg Bizottságunkhoz s csatolt űrlapon bejelenteni szíveskedjenek.
rok, tó^vÖÍ!\'\' o^ é« jé bntorothín Koptt«Itt bt)U»iruhAd»J>. Nsgytotnlt*. Horthy Mikk^-ut <•
1931. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Ml lesz a megszüntetett Kazlnczy-utcával ?
A mai postával kaptuk a következő levelet :
lyen tUitell Szerkesilő Uram 1 Bizonyára még visszaemlékezik arra ■ városi képviselőtestületi ülésre, amelyen elhatározták, hogy a Kazinczy (volt Vasút) utca a kormányzó Jubileuma alkalmából Horthy Mlklóe-utnak neveltessék el. A közgyűlés egyhangúlag, a legnagyobb lelkesedéssel magáévá lette az Indítványt Azonban ugyanakkor szó volt arról Is, hogy Kazinczy emlékét más, megfeleli? utcában örökítik meg.
Azonban mai napig nem titrtént még erre Intézkedés. Maholnap Itt van Kai zlnozy halálának 1U0. évfordulója és * Kazlnczy-ufca elnevezésének ügye még qilndlg elintézésre vár. legfőbb IdejJ k-uue most már, hogy ez a kérdés l« elintéztessék. Minthogy ideje lenne több nagykanizsai utca elnevezését revízió alá venni és azoknak más ró-szint történelmi, részint nagyjaink után megfelelő elnevezést adni. Szíveskedjék erre az általam nagyrabecsillt b. lapja utján az Illetékes tényezőket (elhívni.
Szívességéért őszinte Köszönetet mond-va. vagyok
Igen tisztelt Szerkesztő Ur b. lapjának mindennapos hü olvasója : K. J. _____
kabátjai
divatosak, tartósak. Az áruk? Most is a legolcsóbb!
TflRVÍNYSZÉK
A nagykanizsai törvényszék MrtfyaUUai Keszthelyen IS) A keszthelyi választás epilógusa. I)r. M u 1 s z I e r Károly budapesti ügyvéd, a keszthelyi kerület volt képviselőjelöltje „Balatoni UJság" elmen engedély nélkül újságot Jelentetett meg. 81) pengőre Ítélte a törvényszék ; Molzler Keteno mészároeeegédet, »kl a lap kiadójaként szerepelt, a lap engedély nélküli terjesztésééit 20 pengőre. Az ügyész ls, a telek Is fellebbeztek.
IS) Motorkerékpár és tovukocsl karambolja. Szita István vonyarcvashegyi gazda JuIIub 5-én öllel motorkerékpárral erősen nekihajtott C z 1111 József szigligeti lakos lovaakocaljának Oyenesdlás közelében. Czllll lebukott a kocsiról. Szitát gondatlanságból okozott súlyos testisértés vétsége miatt t«> pengőre, a bünügyl és Ügyvédi költségek megfizetésére Ítélte a tör-
Uuntt.
m Adósának a lábáról lehúzta a cipót. SI n k ó József cipész egy pár cipőt talpalt S u b 1 c s Ferenc napszámos 4 éves kislányának. Sublcs 2 pen-
Sóvel adós maradt Slnkóné az utcán tartozás leiéken lehyvta a kt»lápy lábáról az ógylk cipőt Slnkónél zsarolás vétségének kW^elvért go pengőre ítélte a törvényszék, az Ítéletet azonban II évi próbaidőre (ellUggcsztelte.
(I) Ha a legénvek mulatnak. Bődül-József és Takács Ls^pe legények Itezln a képviselőválasztás napján mulatságot rendezték. A csendőröket szidalmazták és éljél megdobálták. Hatósági közeg elleni erőszak vétsége miatt Bődür 1 hónapi, Takács 0 heti fogházat kapott. Megnyugodtak.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Qktábar I, oadllrük
Róm. katolikus: Rímig, Protestáns:
Malvin. izraelit! : Tltrl hó 30 •
OyóosMrtárt <jj«|| szolgálat t I
hó vígéig «i .Őrangyal" gyógyszertár Deik-tér 10.
Városi Mozi. .Perzselívágyik*. nagy dráma Orets Osrbovil -TVízzet fi. jója*, dráma.
QőtfQrdő nyitva reggel fi áritól olt 6 óráig (Wtfí Míriffpíntái dálatán, kedden egétz nap nóicnek). Tel. J—13.
UkH*rt«
A asgvksntrsal meteorológiai a<l-
árakor 4-13 0, asta 9 órakor +7-1.
FtlMtH: Egész nap lelbós égboltozat. SUUrdny: Reggel délkelet, délben délnyugat, este délkeled szél.
(BJtiakal rddl\'JiktUll a I lal !-<*».< MmMÍ m ara Sah kalyap m
■•hMlá^
(MŰ ss^ 10 IW null! kH, ■•Hal MH aaaalea.il, uáru M« eáHaaté.
- itózsaftlzérájtatoeaág a plébániatemplomban. Október havában az Idén is minden este a plébánia-templomban megtartják a szokásos rózsaiQzéráJta-tosságot, amit szentségi áldás követ.
— Kakovazky Iván lemondott a közmunkatanács elnökségéről. Rakó v 8 z k y Iván, a közmunkatanács elnöke, a keszthelyi kerület országgyűlési képviselője gróf Károlyi Oyula miniszterelnöknek beadta lemondását a közmunkatanács elnökségéről. Ra-kovszky régebben már lemondott
Nemzeti Színház Javára belügyminiszteri nyugdijáról és ez az ujnbb gesztusa ugyancsak azt a belátást akarja
bizonyítani, hogy Rakovszky Iván nem akar több helyről huzel jövedelmet a mai sulyoB viszonyok között. Kormánykörökben az a terv merült fei, hogv a tisztséget noblle oOiciumkónt tol ajánlják Rakovszkynak. Hlr szerint a volt belUpvmlnlaztcr hajlandó Is erre a megóvásra, amivel követésre méltó példát nyújt azoknak, akik a tlz és százezrekről olyan nagyon nehezen tudnak lemondani a nélklllözók Javára.
— ünnepségek a keszthelyi karmelitáknál. A keszthelyi karmelitáknál a templom védőszentjének, llzlől Szent Teréznek névünnepe, a templom felszentelésének évfordulója és a templom első búcsújának alkalmából Itáromnapos ünnepség lesz. Az ünnepségek október 2-án, pénteken reggel ti órakor kezdődnek szentségkltétellel és vasárnap délután 5 órakor zárulnak P. Palusosák Pál domonkosrendi teológiai tanár szent-beszédével, Te Oeummnl és helejező körmenettel.
= Halálozás. Völker Mátyásné szeptember 29-én este (I órakor meghalt Temetése október 1-én délután 1 órakor lesz az evangélikus szertartás szerint a temető halottasházából.
— őszt dlvattíjdoosigok, uOvetck,
selymek, kordbámonyok, Tianellek. lanti) anvaqok nagy vilatzMkosn étkeztek Slngtr CMvaUruMzba.
Ingyen
küldjük elmére
Aram«
c. képes folyóiratot.
Előjegyzés és mutatványszám : TranatManubla rt. városi üzletében Csengery-ut 8. Telefon 4-13 -i22-
— A Vendéglősök Szakosztálya ma délután I órakor a szokott helyiségben értekezletet tart. amelyen egyébb fontos tárgyak között u városi hatóság által kidolgozott kávéházi, vendéglői és korcsmai uj szabályrendelet ls felolvasásra, Ismertetésre s tárgyalás alá ls kerül. Miért Is kéretnek a tagok azon saját érdekükben pontosan és teljes számban megjelenni. Elnökség.
— FUszerkereskedök legújabb ár-Jegyzéke megjelent és kapható Muszel és Prledenthal, Neu és Klein, Vallcs és Deutsch, Sárkány Mór, Fischer és I.elt-ner cégeknél.
— Nagysikerűnek ígérkezik a kereskedelmi alkalmazottak szüreti mulatsága. A kereskedelmi alkalmazottak nagykon^sai csoportja október 4-én. vasámsffwe tél I) órai kezdettel rendezi zártkörű szüreti mulatságát a Polgári Egylet öeszes termetben. Az agilis rendezőgárda szórakoztató műsorról is gondoskodott, melynek keretében a legszebb leányok lejtik a magyar és spanyol táncot. A táncokat Gábor tánctanár tanította be fáradhatatlan ügybuzgalommal. A zenét a KAOSz jónevU jazz zenekara szolgáltatja. A mulatság tiszta Jövedelmét a munkanélküli kartársak leisegélyezésére fordltja a rendezőség.
— ftlatunt gazdaember. Uleni/fról Jelenít tudósítónk: Ma reggel B é c z községben, ralg övéi nem voltak otthon, B e I o v I c s Mihály gazdaember felakasztotta magát. Hogy ml késztette a szerencsétlen embert végzetes tettére, a vizsgálat foffta megállapítani.
Üzlethelyiség változási
Értesítem > Usztelt vásárló közönséget, hogy Mhriaégeáltaaáa aaaUH a raktáron leró M m JL I-férfi és gyermek I |l ll Cl K minden kivitelben, rendkívül lauél-IItett érkam kerülnek eladásra.
Haaaaálja kl saját értUk*. ken ssm Maaat alkalmai.
Qrflnfeld Márk
fniuAriháxa
KSzpont-száltó épület.
Korlátozzák a balatoni hajó-járatokat. A Balatoni Hajózási Részvény társa-ag október 4-étőI kezdve korlátozza t hajójáratokat. Siófok—Balatonfüred—Tihany között egy, Balaton-boglár és Révfülöp között kettő, Fonyód és Badacsony között egy hajójárat közlekedik. A Tihany szántód 1 komp októberben naponta négyszer- november elsejétől naponta kétszer közlekedik.
— Restaurált somogyi templomok. Festetics Tasziló heroeg a kegyura sága alá tartozó somogyi templomok közül az utóbbi Időben többel restauráltatott Így most restaurálták Berzencén a régi szép templomot, amelyet a vihar erősen mogrongált. Nagyobbszabásu restaurálási munkálatokat végeztek a csurgói, vízvári templomokon és a ber. zencel plébánialakon. A helyreállítási munkálatokat C a s t e 111 Árpád Igazgató főmérnök vezette.
— A kaposvári törvényszék segédhivatali tisztviselői az illetmény-csökkentés revíziójáért. Kii/wavArról
jelentik: Az Igazságügyi Segédhivatali Tisztviselők Országos Egyesületének
(ISTOE) ugy debreceni, mint pécsi csoportja akciót kezdeményezett a kormány által tervezett illetménycsökkentés revíziója érdekében. Ehhez a mozgalomhoz a kaposvári klr. törvényszék Segédhivatali tisztviselői kara is csatlakozott, kérve, hogy a lineálls mérték
a megélhetésre? Az illetménycsökken
tésl rendeletnek a fenti értelemben leendő revízió alá vételét tehát a kaposvári segédhivatali érdekeltek ls kérik
.. eéljdból t/édltlvalali klsflzetétü tisztviselőknél ei/u kisebb leivndsl kules alkolmnz-tasíék.
VAROS! MOZI
Októbar I., osütSrtSk
Októbar 2., péntek m- Oaak falalttafcnak I *«•
Orda Garbó
PERZSELŐ VÁGYAK
(A vágyik auawp)
Főszereplók: Qr«ta garbó, Nds Astbor, John Mc. Brown, Dorothy Sebastlaa.
VÉGZET HAJÓJA
Dráma 7 felvonásban. — PóaurepWk: Conrad NageJ, Ksy lobnton, Loula Wobi bein
Szívbetegeknek ás árelewzewd* azenvs^óknek > Uratáezetes Pertne J keserlMj használata Hunyt! él t müködtst bUtosfl. Klljkaí tolják, hogy • Ferenc Jói «n agyvffíésre te gutal Idősebb embereknek kliOaő , A Ferenc József kescrflvfz rskb*«, dtagártákbin te
A vasút viteldíja
a mai nappal megdrágult
Budapest, szeptember 90
Holnap lép életbe a MAV módosító díjszabása. Személyvonatokon ISO kilométerig 12 százalék, 250 kilométerig 7\'4 százalékkal, azontúl 3\'3 százalékkal emelik a viteldíjat A gyorsvonatokon az I. és 11. osztály díjszabása 260 kilométerig általánosságban 3*34 százalékkal emelkedik, azonfelül 2 százalékkal csökken. A III. osztályú menetdíj alig változik. A díjszabás átlag 11 százalékkal emelkedik. Számos mozógazdaságl termény tarifája csókkrn. Ugyanez all a DSzA vasút díjszabására ls.
— 600 kabát közül válaaittutla kl mindenki az Igényének te laltetaek leginkább meglele\'őt a S c h fl t z ámhixban.
— A becsületes munka Jutalma.
Szép ünnepély színhelye volt a németied! községi tanácsterem. Ott adta át dr. Pe rezei Győző főszolgabíró a m. klr. földművelésügyi miniszter dlszok levelét és 100 pengő Jutalmát Pető István uradalmi cselednek. Gról Hoyos József felszólalásában köszönetét és elismerését fejezte ki Petó Istvánnak, hogy már dédapjánál kezdve évtizedeken át hűségesen szolgált s most megérdemelt nyugdiját élvezi.
— Kabátrevők olvasták el S I n a e r Divatáraház mai hirdetését.
Magyar diplomata sikere
Párls, szeptember 30 (Fjsiukal rádiójelentési A Nemzetközi Diplomata Akadémia ez évi diját báró Szllassy Oyula rendkívüli követnek Ítélte oda a „Modern diplomácia a gyakorlatban" clmU franclanyeivü munkájáért.
ZtrlcbJ xártai
Párls 20-10, London 20*00, Newyork 510-25, Brílssel 71-20, Milano 25-00, Madrid 4800, Amsterdam 205-60, Berlin iaHM, Wion 71-88\'A, Szófia 370, Prága 1513, Varsó 57-25, Budapeat 90021/t, Belgrád »03, Bukarest 305.
ZALAI KÖZLÖNY
kedvezményes jegyutahinya
2 BETBLER-TEl! SZIRMB
elóadáulrA, 2 személyre
a zenekari, zsöllye, támlissxék, páholy, efkétyUlésre.
(Érvény** okt. 4-tdl-okt,
I. Il-lg) J
etoioi« jáokaiohw
őszi nedves időjárásra legjobb a
MILTÉNYI CIPŐ
F6-uton, a \'város p&lotajábt*
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
8P0BTÉLET
Szépen sikerült a levente lőverseny Nagykanizsán
Vasárnap folyt le Nagykanizsán a lőtóren szép számú közönség Jelenlétiben loventelnk lőversenye, amely ismét nagyon szép bizonyítókat adta annak a dicséretes, nazalias munkának, Hml a leventék táborában [olyik.
A lefolyt veraenyek eredménye a következő: városi levente lőverseny eredményei: 5-8e csapatverseny 1. Nagykanizsa I.—II. ker. levente egyesület A. CMpola, 373 egység. Tagiul: Tamás István, Somogyi Kerenc, Martinec István, Deutscli László, Slnkovlts Sándor.
2. Nagykanizsa 111. ker. levente egyesület (Klskanlzs&l, 302 egység. Tagjai: Borbély Ferenc, Pahocsa László, Kovács Ferenc, Horváth Józael, Dolmányos (lyőrgy. Egyéni verseny: 1. Tamás István 90 egység, 2. Deutsch László 88 egység,
3. Boda Sándor 86 egység.
Járási levente lőverseny eredménye: 5-ös csapatverseny: 1. Iljudvarl levente egyeslllet 37U egység, 2. Nagybakónak! levonto ogyesllIet37l egység, 3. llajcsal levente egyesület 303 egység. 1. taglal: Balázs János, Szentes György. Méhes Fereno, Szentes Imre, Fehér Józael. 2: tagjai: Boros Antal, Urlnc Jenő, Tóth Karoly, lioleuár József, Ooór János. 3. tagjai: Pintér János, Pintér István, Sznopek István, Matotlca György, Nóvák István. Egyéni versony: 1. Matotlcs György Bajosa 85 egység, 2. Pintér István Bajcsa 84 egység, 3. Szentes Imre lljudvar 84 egység.
Oktatók egyéni versenye: 1. Horváth Jenő oktató Nagybakónak 84 egység, 2. Szertica István oktató Hosszúvölgy 82 egység, 3. Szűcs János főoktató ko-márváros 80 egység.
A keszthelyi levente lóverseny lg vasárnap zajlott le
Keszthely, szeptember 30
(Tudósítónk írja) A keszthelyi Járás levente-céllövö versenyének eredményei: 1. Cserszegtomaj csapata 101 egységgel. 2- Keszthely csapata 189 egységgel. 3. Kezl csapata 171 egységgel. Indult 18 község 5-ös csapata. Egyéni verseny győztesei: I. Tóth Péter Imre l\'elsőzsld 44 egység. 2. Bácslcs Józsel Keszthely 43 egység. 3. Bujtor István Vonyarcvashegy 4ÍI egység — Oktatók céllövő versenyében 1. vitéz Jankó Ferenc Cserszegtomaj 47 egység. í Illés István Alsópáhok 45 egység, 3. Budai Ferenc Cserszegtomaj 41 egység. A győztesek nagy éa kis ezüst érmeket és díszokleveleket nyevtek; az egyéni versenyek két győztese ezenkívül tlsz teletdljat Is kapott.
i&ZGAmsla
A határállomáson kivitelre alkalmatlan burgonyát az ellenőrző közegek visszautasítják
Hetenként 60 vagon dunántull burgonya kerül kivitelre — Eddig 20 vagont mint alkalmatlant visszatartottak Nagykanizsa, szeptember 30 A murakereszturl határállomáson az utóbbi napokban még mindég tart a kivitel lanyhaséga, a gabonaforgalom nagyon gyenge, alig hogy valami gabona kimegy az országból, szarvasmarha hetenként 60—60 vagon kerül exportálásra Olaszországba, mlg cukor naponta 15 vagon Indul Indiába (Olaszországon át).
BurgonyaklvltelUnk lendületet vett, azonban nagy baj az, hogy a dunántull burgonya rossz minőségű, loszlós ét nem érett még meg teljesen. Ebből 117 után a szállítónak nagy kellemetlenségei vannak a határállomáson. Amennyiben a m. klr. állami növény, élet és kórtan! állomás és a mezőgazdasági intézet kirendeltségeinek közegei minden egyes kivitelre szánt vasúti kocsit alaposan megvizsgálnak ét a burgonyát csak beható vizsgálat után engedik ki az országból.
Ugyanis nagy súlyt helyeznek arra ugy a magyar mezőgazdaság terményeinek jóhlrneve. mint a magyar szállító érdekel szempontjából, hogy csak megtelelő, elsőrendű burgonya derüljön kivitelre. Eddig az volt a helyzet, hogy ívbb mint husz vayunl az ellenőrző htizet/ck visszautasítani voltak kény-
telenek.
A visszatartott burgonyát azután amit lehetett kiválogatták, másik részét olcsó áron áruba bocsáitolták. a teljesen használhatatlant pedig a Murába lógják önteni. Murakereszturon annyian szereztek be már maguknak ebből az exportra alkalmatlan burgonyából, hogy most már Ingyen sem kell senkinek. A szállítóknak nagyon kell arra ügyeinlük, hogy csak valóban Jó minőségű, exportra alkalmas és megfelelően berakott burgonyát szállítsanak külföldre, mert az ellenőrző közegek a kivitelre alkalmatlant vagy romlottat visszautasítják.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos ár-llsla a szerel hetivásárról)
Zöldségfélék tkllogrammonklnt): bab uj —■16, mák 080, fokhagyma —*80. vöröshagyma 25, zöldség 16. burgonya (uj) 14, saláta (drb) 00, lejeskáposzta 20, ugorka 00, kelkáposzta 10, paradicsom 05—08 f.
Baromfi (darahonkmt\\ tyúk 1 60—200, csirke 60-1-50. pulyka OOO-OOU. sovány kacsa rOO-1 \'60, hízott 3-00-4*00,sovány liba 3-00-6-00, hízott 7 00- 9-00, Bzopós malac 2 50—4 pengő. Termények (m/Uinl,tiutn*tnt) buzn -9-00—, rozs 8.00, árpa 00, zabo0-00, csöves tengeri 06. szemes tengeri 00—16, széna 4-00—7\'00, lóher 8-00-7*00. lucerna 6-00 - 7.00, alomszalma 300, zsupp szalma 0-00— pengő.
Tejtermékek: tej It. 14-16, tejlel It 40-60, turó kg. 25-80 fillér, val kg. 2-20 2-80 pengő, tojás drbja 10—12 HU.
QyQmőlca (klloerammonkint) : dió 030 pengő, alma 10-00, körte 20-30, szilva 18, szőlő 10-26, barack 00, cseresznye - Ullér.
Húsárak (kttogrammonklnt): marhahús eleje 1-20, hátulja 1*60. borjúhús eloje 1 40. hátulja 200, Bertóshus 1 40—1-80, zsír 1*80, háj 1*80, zslrszalonna 170. birkahús 1 00, kalbáazlélék 2*00-4*00 P.
Élőállat (kitogrammonki\'it): I -n marha 45—50, Il-a marha 30—:J5, vlrsllls marha 20-25, zalrsertés 1u0-i10, hússertés OW-lOO, borjú 00-005, birka 0-00 P.
Terménytőzsde
Bura tiszav. 77-cs 8-55- 8-75, 78-as 8-70- 890, 79-es 8-85 9-05, 80-as 8-90 —9-15, dunánl. 77-cs 8"25-8*40, 78-as 8\'40 — 8*55, 79-cs 855 — 8*70, 80-as 8*65 - 8 80, rozs 8*70- 8*85, tak. árpa 14-00--14-25, zab 17-00-17*20, tengeri 15-75—16-25, korpa 10 25-11*35.
A flemietl Bank deTUa-árlolyaBtl
valutAk
Angolt. 2110-22 55 Belga lr. 79*10-80*10 Csehk. 1692-17 06
Dán k. —•---*
Dinár 1000-10-I0 Dollár 571*70-575 70 Franciái. 22-Ü0-22 90 Holl. 228*00- 229 80 Zloty 63*40-64 20 Ui 3 35-3-45 Léva 4*08-4 20 Líra 27*45-28 25 , Márka 13505-13605
Norvég —\'---•--
Peseta —*---■—
Schill. 8000-80*60 Svájci I. 111-50-112-50 Svédk. -•--■--
DEVIZÁK Amsl. 228-40-229*80 Belgrád 1005-10 11 Berlin I3525-I3605 BrUssel 79*40-80*10 Bukarest 3*37-3*45
Kopenh. —*--*—
London 21*75-22-55
Madrid —•--•—
Milano 27*75-28*15 Newy. 509*80-73*20 Oszló —■—•— 22*44-22*58 10-88-16*98 410-4*18
Páris
Prága
Szófia
Stockh.
Varsó
Wien
63-60-64*40 80*07-80*57
ZUrich 111*77-112*47
Ua«Ja: Délialal Rycwta it LapkiaU Vállalat, Imkuiuü
Felelős kiadó: Zalai Károly. W.rirb.r, M«toa 1 N*«y1lataxM TÍ. M.
pécsi tojásszén
teljesen pótolja a porosz szenet, amennyiben kalóriája egyforma a porosz szénével.
Kapható:
Halics Lipót
szállító
Nagykanizsa
Deák-tér 6. Telefon: 49,
fertfertsár
Felhajtás 3415, eladallan 1332. - Elsőrendű 1*40-1*43, szedett 1*26—1*30, szedd! közép 1*12-1*16, könnyű 1*00-1*06, l-ső rendű öreg 1*24-1*26, ll-od rendü öreg 108-1-12, angol süldó 0-80-0-96, szalonna nagyban 1*76-1-80, zsír 1*76-1*80, hus 1-46 - 0-00, félsertés 1*46-1*78.
APBÓHTBBETÉSEK
•aobaiaásit azonnali belépésre — kis gyermek mellé keresek — Unger, Horthy Miklós ul 19.
Váaxoa, altfon, tansait Arak
legolcsóbban — Ooldberger Karollnnil, Huaztl-lér 2.__-4576
HáiUrU.I cikkek. villanylámpák, ágyelők eladók. Klllaludy-u. 17/c., II és 12 közi._______4639
FSISxStt tej Ismét kapható Tejköz-ponlnil. Telefon 349.___3721
Bagolal-sor 51. sz. házhely és László herceg-utca 11. ház ala*6. 4489
Eli mert legkiválóbb minöségll és m>abitK*t4
hentesáruk a felvágott-kfllönlegességek
állandóan frissen raktáron. Esterházy hurka ma kapható.
Esterházy Hentesüzlet
Harthy ■Iklés-Ml t.
TtMIOai S-O.
Két noba, MmCaaaMa butofoaott lak ált keretünk okt. 15 re. AJánlsiokat Krátlcy tfizadébe. 4541
Háromszobás oaalátflh4« sürgősen eladó Oyár utca 28. 4535
Elsőrendű ulanln. bérbeadó. Cim a kiadóban .4Jt>o
Vennék 3-kladóban.
4 méter tvagfalat. Cim a
■4583
El«aa»tt az őrangyal gyógyszertártól EölvOa Ur 19 lg egy aiany nyaklánc, pók és Mária éremmel. A becsületes megtaláló szlveakedjék Jutalom ellenében az őrangyal gyógyszertárban leadni. 4563
Egyszobás modern ulcal lakéa kiadó Husztl tér 7. 4585
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Hefai pácok:
Arzópác Blgrlol
Porzol Higosan
Tlllantln Tlllantln
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Műtrágyák. Növényvédelmiszerek. Magvak.
Baromfi és serlés erStakarnáayok.
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
nu(, Bttrigya, termény ét növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telelőn 130.
Gyepes János
gyulai ká&llag készített csemege hentesáruiból kapkató:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fill.
10 dkg. fUStölt omlós reggeli
szalonna ......... 40 fill.
10 dkg. szárazkolbász... 60 fill.
LásxIA-Mle boatatárakkól:
10 dkg. prágai sonka ... 100 fill.
10 dkg. gép . ... 70 fill.
10 dkg. göngyöli , ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 fill.
1 pár óriás bécsi virslii 28 fill.
H és FliÉÉ
csemege kereskedésében.
(Lópokróook,
aianaalM aétarpsapák, gabonás éa aaalwawaáfcsk) aaloag. te kitálérak
gyári lerakata ISO}
Hiraoh és Izagt cégnél.
h
TÁVIBAT
Mindenkit meghívok megtekinteni azt a szenzációs rddio bemutató tornyot, ami üzletemben van stop egy gomb nyomásra 12 különböző gyártmányú és typusu készüléket és 12 különböző hangszórót 144-féle variatioban tudok bemutatni stop Önt is érdekelni fogja stop díjtalan bemutatás stop
Szabó Antal rádió osztályán stop
Nvomalütt a Délzalai Nyomda és. Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly)."
71. évfolyam 222 szám
Nagykanizsa 1931. október 2, péntek
Am 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerit eaitóaég és kiadóhivatal: Póut 5. uim. Keszthelyi llókkladóhlvatal: Koaiulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflzeléal A a : egy hón I pengó M Iliiéi. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telelőn: 78. az
D Sz A
Valahogy ugy vagyunk ezzel a jelzéssel, amely igen közel áll hozzánk, mint egy kedves hozzánklar-lozó névjegyével, amelynek láttán felújulnak bennünk mindazok az érzések és meleg kapcsolatok, melyek kedves személyéhez, esyénlsé-géhez hoszáfüznek. A MÁV gyermeke a magyar államnak, de mi nagykanizsaiak valahogyan mégis csak inkább a DSzA (elé huzunk.
Hiszen ez természetes is. A DSzA vaiut legnagyobb vidéki állomása a nagykanizsai. A DSzA vasul tiszti és altiszti karának óriási apparátusa van Nagykanizsán, itt él és itt dolgozik, Tlt keres és itt fogyaszt, itt adózik, itt épil, ilt házasodik, részi vesz Nagykanizsa város minden bujából-bafából; baráti, családi, gazdasági kapcsolatai ide fUzik, Ide köllk a nagykanizsai rOghöz, Itl érzi |ól magát, ilt ereszti gyOkerét a földbe és terjeszti ki torzsének ágait; részt vesz minden mozgalomban, akcióban, egyesületben ; áldozik ahol csak áldozni lehet és kell, képviselve van a város képviselőtestületében és mindenból kiveszi a maga részét a magyar vasutas hűséges magyar lelkületével, rgyflvétartozárával, páratlan kOlelességleljesltérével, nemes gondolkodásával, kulturáltságával.
És bárhonnan is jOn Nagykanizsára a DSzA vasút embere, csakhamar beleolvad Nagykanizsa életébe, gondolkodásába, szellemébe; becsüli, értékes és munkás tagjává válik a nagykanizsai közületnek, Nagykanizsához larlozónak érzi ma
§át, megszereti ezt a szomorú arcú,
e annál melegebb szlvU áldott kis várost és eggyé forr vele és Igazi, 14 karátos nagykanizsai válik belOle.
Hogy pedig a DSzA mint Intézmény, mint vasúttársaság mit jelent nemcsak magyar viszonylatban, de mindazokban az országokban, ahol a DSzA sínpárjai keresztül futnak: eléggé Ismeretes. NemzelkOzI értelemben Is fogalom volt mindig a DSzA vasul. Szervezete, klépllése, szelleme, üzleti érzéke, teljesítőképessége, személyzetének kötelesség-tudása, szolgálatkészsége, előzékeny udvariassága — le egészen a |ól kinevelt és az üzlet szellemének megfelelően kiképzett pályaőrig — mind ennek a grandiózus vasútnak nagyszerűségét sugározta ki, mindazok épülésére, utánzására, megnyugvására és biztonságérzetének emelésére, akiknek csak valamilyen összeköttetése, kapcsolata, dolga vagy Ugye volt valamikor a DSzA vasúttal.
Csak természeles, hogy bennünket nagykanizsaiakat - mindeneknél különösebben érdekel a DSzA vasul minden ügye, élele, fejlődése, üzletmenete. Hiszen a város belső életében nagy gazdasági és társadalmi erőt jelent a DSzA óriási nagykanizsai apparátusa, amely erOsen kihal a váro3 mindennemű vonatkozásaiban. Nem is említve a mélyebb személyi, családi kapcsolatokat. Ilyen körülmények között érthető, ha
Nagykanizsa mindig féltő gonddal és aggódással kísérte a DSzA vasul államosításáról szóló híreket, amelyek évek óta kísérteitek, mlg most végre a komoly megvalósulás stádiumába lépnek. Meri Nagykanizsát nem hagyhatja hidegen a DSzA vasúinak állami kezelésbe vételének ténye. Nagy és komoly érdekek késztetik arra, hogy ezt a problémát a legnagyobb érdeklődéssel és figyelemmel kísérje. Annak a Nagykanizsának, amely a mozgóposta, a csendőrparancsnokság leépilésekor hallatta a maga óvását, még az eddiginél is nagyobb mértékben kell hogy síkra szálljon a DSzA vasutasaiért. Hogy minden egyesüket, akik értékes egyedei az itteni közületnek,
a város gazdasági, szociális és politikai életének semminemű hátrány, megrövidítés, megcsonkítás vagy más meglepetés ne érhesse és anyagi ereje, konzumáló képessége ne csor-blttassék. A DSzA vasút állami kezelésbe vételénél fontos szerepe fut a város vezetőségének és a város országgyűlési képviselőjének Is, akiknek teljes súlyúkkal oda kell hatniuk az Illetékei lényetőknél,- hogy figyelembe vegyék tnlndizt az erőt, amit a DSzA vasút alkalmazottai reprezentálnak Nagykanizsa részére és amelynek gyengítése, megfogyatkozása: Nagykanizsa gazdasági életének gyengítését, megfogyatkozását jelenlené.
Nagykanizsa város éleiében hatal-
mas tényező a DSzA vasutassága. A helybeli tényezőknek figyelemmel kell lenni erre és mindent elkövetni, hogy Illetékes helyen még Ideiében rámutassanak arra, hogy mit jelent Nagykanizsa számára a vasutasság és mindaz, ami a vasutasságot éri, a várost is éri és amit a vasutas -ságon akarnak megtakarítani: * város gazdasági élete slnylené meg.
Nogykanlisa város kompetens tényezői kell, hogy a legnagyobb éberséggel kísérjék a DSzA vasút államosításának ügyét, annak minden fázisát és végrehajtási tervezetét és minden eszkOzt latba kell vetnlok, hogy ennek a processzusnak ne legyenek nagykanizsai áldozatai.
(B. R )
A Népszövetségi szakértő-bizottság tagjai Budapesten
megkezdték előtanulmányaikat és érintkezésbe léptek a miniszterelnökkel
Budapest, október 1 Beavatod helyről ugy értesülünk, hogy a genfi népszövetségi szakértő bizottság egyes tag|ai Budapesten ma már megkezdték a szükséges előtanulmányokat. Mr. Royall Typler tegnap este megérkezel! a magyar
fővárosba és ma esle szintén Budapestre érkezett Loweday, a Népszövetség pénrügyi bizottságának Igazgatója. Typler ma délulán eltávozott lakásától és még ma érintkezésbe lépelt a miniszterelnökkel, a kor-
mányzat egyes tagjaival. Következő vendégünk a Népszövetség megbízásából Suvich bizottsági elnök lesz, aki most Triesztben ügyvéd és akiről kOztudomásu, hogv jóakaratú barátja a magyaioknak és Magyarországnak.

A szovjet fegyveres beavatkozása a kínai-japán konfliktusba
Az orotz csapatok átlépték a mandzsúriai határt
Londoni jelentés szerint a szovjet csapatok beleavatkoztak a kínai japán konfliktusba. A szovjei-ornsz had-
crOk páncélkocslkkal és nagyszámú lovassággal átlépték a mandzsúriai határt, azzal az Indokolással, hogy
Mandzsúriában bolsevista ellenes fehér osztagok gyülekeznek, amelyek Szibériát veszélyeztetik.
Szterényi: A búzaterületek csökkentésén fordul meg jórészt az agrárkrízis megoldása
A földművelésügyi kormányzat gazdaságpolitikai tervei a 33-as bizottság előtt
Kudapest, október 1
A 33-as országos bizottság Juhász Andor elnöklete alalt a földművelésügyi kormányzat gazdaságpolitikai terveit tárgyalta. A kormány részéről Károlyi Gyula gróf miniszterelnök, tvády Béla földművelésügyi és Zsltvay Tibor igazsígügyminiszter veitek részt az ülésen.
Schandl Károly arra kérte a kormányt, ulasltsa a közigazgatási közegeket, hogy a kisgazdák ellen Irányuló Indokolatlan és brutális hitelfelmondásokat hozzák tudomására a Pénzintézeti Központnak, amely mindig megtorolta az Ilyen eseteket. A gabonniermeiés minőségi fejlesztésének érdekében sürgősen fel kell venni nzt a munkál, amelyei a velömagnemesitő intézet a mezőgazdasági kamarákkal egyUtt pár éve folytai. Az állattenyésztésre nagyobb gondol kell fordítani, különösen a baromfitenyésztésre, amely kitűnő exportlehetőségedet nyujl.
Somsslch Lásíló gróf gazdasági programmol vár a kormánytól, mert a mezőgazdaság szanálása éppen olyan fonlos, mint az államháztartás egyensúlyának rendbehozatala. A tengeri és lakarmánynemüek termeléséi erőteljesen fokozni kell a búza-
terület rovására.
Slgray Antal gróf tudomásul veszi a földművelésügyi mlniszier expozéját, amely bizonyos fokig kielégíti, mert részletesen Ismerteti a helyzetet, azonban nem mutatja azt, hogy a kormánynak nagy és Összefogó gazdasági tervel volnának.
Pallavlclni Oyörgy őrgróf örömmel vette volna, ha a földművelésügyi miniszter bejelentette volna a boleltaréndszer elejtését, mert nem tartja fenntarthatónak a bolellát,amely egészen másképpen érlnletle a takarmánytermelő és állattenyésztő Dunán-lull, mint a gabonatermelő Duna-Tisza közéi is a magyar Alföldet.
Nagy Emil kifogásolt*, hogy a baromfitenyésztési segélyeket, Illetve olcfó kölcsönöket egy-egy kiválasz-toll egyén között osztják szél. Be kell osztani az országot termelési területekre. Csak az arra alkalmas földön termeljenek a gazdák export-búzát és megfelelő földön tengerit. A bolella elősegilelle azt, hogy az is búzát termeli, akinek rosszmlnő-ségü búzája lerem. Kérte, hogy a kisgazdák ellen tömegesen folytatott árverések megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot sürgősen hozzák a bizottság elé,
Zsltvay Tibor kijelentette, hogy tárcája körében minden olyan intézkedést megtesz, amely a törvényes kereleken belül lehetővé leszi az indokolatlan árverésektől megkímélni az adósokat.
Szlerényl József báró melegen UdvOzli a programnak azt a kardinális ponlj.il, amely a búzaterületek csökkentésére vonatkozik Ezen a ponton fordul meg |órészt az agrárkrízis megoldása. A boleltát nem a búzára killett volna adni. A bornak szeszgyártásra való felhasználású nem gazdaságos.
Varga Imre pénzügyi államtitkár kijelentette, hogy az ugynevezeü szükségadót a 33-as biiollság kívánságához mérlen ujy módosították, hogy a létminimumot 2000 pengőben állapították meg. Az évi 2000 pengőnél kisebb jövedelműeknek nem kell szükségadót fizelniök.
Laval amerikai ntja
„ Párta, október 1 (Éjszakai rádiójelenlés) Laval miniszterelnök október 16-án száll hajóra, hogy Amerikába utazzon.
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
á iont jegyzése Párisban
l\'árln, október 1 (Éjszakai rádiójelenlés) Az angol font árfolyama ma dóiuIán 2 órakor 125 franc volt.
WaÜer Rieeen szabadlábon
Bécfl, október 1 A Neues Wiener Abendblatt jelenti Leobenből: Wdlter Rtesent, akit u Illeni rendőrség szeptember 19 én letartóztatott és akit a biator-bagyi merénylettel gyanúsítottak, szabadlábra helyezték. Riesen klje-lentette, hogy sem a kommunista pártnak, sem más szélsőséges pártnak nem tagja.
A tanító fjylUíosalnaH büntetését felemeltén
Uudspwt, október 1 Kovács Uyula batvam tanító nosz-szu idOn ke.eszttll udvarolt Varjú jánotnénak. Vaiju János bosszúi esküdött a tanito ellen és teivébe beleavatta feleségét es klssoru leányát, akik helyeseltek szándékát. £gy éjszaka Kovács Oyulát lakásukra csalták, ahol mindhármán szörnyű brutalitással agyonverték. Az egri törvényszék Varjú Jánost hat évi fegyhura, feleségei 3 évi börtönre ittíte, mtg kiskorú leányukat felmentette. A tábla mai targyalásán Varjú Jdnos büntetését 10 évi, az asszonyét pedig 5 évi fegyhazra emelte fel. A kiskorú leány leimentését helybenhagyta.
Az angol titkos tanács hozzájárult a takarékossági rendelkezésekhez
Loudoa, október 1 (Éjszakai rádlójelentés) A király ma a titkos tanács tllesen elnököli, amely |óvábagyia a takarekossagl torvény rendelkezéseit.
I/jnüou, október 1 (Éjszakai rádiójelentés) Az angol alsonáz első oivasasban elfogadta az árdrágítás elleni törvénytervezetet, amely rendkívüli intézkedésekre hatalmazza fel a kereskedelmi minlsz-teit az árdrágítókkal szemben.
Nem lehet kiszivattyúzni a vizet a kósdl haláltárnából
Váo, október 1 A kósdi szörnyű katasztrófa helyszínén még minőig folyik a mentés munkálata, ebhez azonuan már mindig kevesebb remény fUzódik. Tegnap az eddiginél is erósebb vlllany-szivattyul helyeztek működésbe, de este mar látták, hogy az elontott kilenc tárnából nem iud|ák kiszivattyúzni a vizet. Megaitapitottak, hogy mindig ujabb víztömegek ömlenek a tárnaba és így valószínű, hogy a szerencsétlenség hat aldozata mindörökre a tarna melyén marad. Egyelőre még az is rejtély, hogy honnan Ömlenek az ujabb viztöme gek a halálbányába.
Csiszár János dr. vizsgálóbíró tegnap délután megérkezett Kósdra, ahol megkezdte a vizsgálatot. Tegnap este 9 óráig folytak a kihallgatások, majd a vizsgálóbíró ma reggel 8 órakor folytatta azokat Kihallgatta a megmenekült munkásokat, a banya igazgatóságát is üzemvezetőjét es néhány aknászt. A kihallgatások még nem derítettek fényt arra, hogy tulajdonképpen ml okozta a szerencsétlenséget.
A csendőrség őrizetbe vette az njndvari gazdát balálra gázoló nagykanizsai motorkerékpárost
A törvényszék vlzsgélóblrája ma hallgatja ki Erdős Endrét és dönt további sorsa felett
Nagykanizsa, október 1 A Horváth Mihály 74 éves ujudvari gazda bolttestét felboncoló klr. törvényszéki orvosok ma terjesztették be a vizsgálóbíróhoz a boncjegyző-könyvet, amely megállapítja, hogy a szerencsétlen öreg gazda olyan súlyos sérüléseket szenvedett a motorkerékpár gázolása folytán, hogy azt orvos megmenteni nem tudta volna. A halált tehát közvetlenül a gázolás idézte elő. Időközben a csendőrség foganatosította Újudvaron több tanúnál a kihallgatást. A klr. ügyészség
a kapott jelentések alapján utasította a csendőrséget Erdős Endre őrizet-bevételére. A nagykanizsai csendőrség még a délelőtt folyamán őrizetbe velte gondatlanságból okozott emberölés gyanúja miatt Erdős Endrét, akit a vizsgálóbíró péntek délelőtt fog kihallgatni, amikor is dönt a továbblak felelt. Szabadlábra helyezi-e a súlyos váddal gyanúsított Erdőst, vagy pedig letartóztatásban marad. A nagykanizsai rendőrség egyben elkobozta Erdős motorkerékpár vezetői Igazolványát.
A polgármester a likvidálás alá kerülő Valkó-birtokból előnyös erdőrészlet vételét tervezi
Nagykanizsa, október 1 A legutóbbi takarékossági bizottsági ülésen dr. Krátky István polgármester többek között bejelentette, hogy előnyös erdóvétel gondolatával foglalkozik. Ugyanis a városi erdővel szomszédos Valkó Ágoston féle erdő kb. 660 holdjának megvételéről >an szó, amelynek kedvező ára alkalmassá teszi a vételt Nagykanizsa számára. A vételi összeget i polgármester ugy gondolja fedezni, hogy a 660 hold egy részét kitermelné, mig a másik részét mezőgazdasági
célokra kihasználandó parcellákra felosztaná, ugy, hogy a vétel a városnak effektive pénzébe nem kerülne.
A polgármester a szóbanforgó er-dőrészletet és (üiiak értékét szakértőkkel felülvizsgáltatta és felbecsül-tette, akiknek véleménye még jobban megerősítette a polgármestert szándékáoan.
Dr. Krátky litván értesülésünk szerint már a legközelebbi közgyűlések valamelyikén kívánja az ügyet a képviselőtestület elé vinni.
■egindnl a téli inségakció megszervezése
A polgármester legközelebb értekezletet hlv össze az Inségakció ügyében
Nagykanizsa, október 1 szegek is mind a nagykanizsai inség-
Nemrégen közöttük a polgármester melegszavu felhivását a város közönségéhez, amelyben utalással az idei tél varható még nagyobb szen-vedéseiie a város nemesszivü közönségét adakozásra hivta fel, hogy ne legyen egyetlen ember Nagykanizsán, aki éhségben elpusztuljon. Dr. Krátky István polgármester telhivasa élénk visszhangot kellett a varos minden rétegénél, ugy, hogy meg van minden temeny arra, hogy dacára a viszonyok nagyobb megnehezülésének és az ellátatlanok megnövekedésének, az idei télen is szépen fog lehetni megoldani az arra valóban rászorultak megmentésére a teli inség-akciót.
A mostani akció teljesen a mull esztendő nyomdokain készül és szerveződik. Megvan a szegények és el-láltatianok katasztere, amelyhez most az élet ujabb mostoháit hozzáveszik. A polgármesteri hivatalban teljes gőzerővel megindultak a szervezési munkálatok, ugy, hogyha a zordabb időjárás bekövetkezik, az inségakció azonnal folyamatba tétessék. A polgármester különös súlyt helyez arra, hogy az Ínségesek élelmet, illetve nalurállákal kapjanak.
Értesülésünk szerint dr. Krátky István polgáimester a legközelebbi napokban Összehívja a Jótékony egyesületek vezetőit, a papságot, az iskolák igazgatóit, 8tö„ hogy a gyűjtés módozaiait behatóan megbeszéljék.
Értesülésünk szerint dr. Krátky István polgármester azt a kérését terjeszti a főispán elé, hogy a kor-manyzóné inségakciójára helyben adakozott illetve helyben befolyt osz-
akaóra vlsszajultattassanak.
Komoly tél előtt áliunk, amely a város minden polgárától még az eddigieknél nagyobb áldozatot kiván. Azonban bármilyen kis jövedelmű vagy fizetésű Is legyen valaki, még abból a kicsiből is kell, hogy filléreivé! emliertársalnak segítségére siessen, mert vannak ezren, akiknek még ez sem jut, akiknek sem munkája, sem állasuk, sem kenyerük és a legnagyobb nélkülözések közepette sínylődnek. A mai viszonyok között még u karé] kenyeret is kell, hogy megosszuk azokkal, akiknek még ez sem adatott. Ezt nemcsak az emberszeretet, de a kötelesség szenvedő emoet tarsalnkkal és emberlestvéreinkkel szemDen, hatalmas szóval diktálja nekUnk.
— 600 kabát közül választhatja kl mindenki az Igényének es Illtetnek leginkább meglelelór a Schlltz áruházban.
VÁROSI MOZI
Október 2., péntek m- Ouk felnőtteknek I "•»
Greta Garbó
PERZSELŐ VÁGYAK
(A vágyak uuonya)
Fóizercplök : OreU Oarbo, Nila Ajlhor, John Mc. Brown, Dorothy Sebastlan.
VÉGZET HAJÓJA
Dráma 7 lelvonáiban. — főszereplők ; Conrad Nagel, Kay Johnson, Louls Wohlhelm,
Dráma az éjszakában
Dombovár, október I Vlazslts Menyhért gazda az éj szaka arra ébredt fel, hogy valaki az udvarban jár. Felkeli, majd ki-menl és hosszú idő múlva sem tért vissza. Felesége keresésére indult és szivenszurva, hollan találta az udva-éon. Az elmenekült gyilkost, aki bizonyára a lakásba akart betörni, a csendőrség keresi.
A bestiális nevelőanya rémtette
Budapest, október 1 Usznyay Káró yné turkevei asszony magához vette gondozásba Flnta Péterné budapesti háztartási alkalmazóit kél leányát. Llsznyayné a két gyermekkel, de különösen a kisebbikkel Igen kegyetlenül bánt. A mull év novemberében a 3 éves Mária belezavarodott az esd imába, mire az asszony addig lltőlte verte a kisgyermeket,\' mig az eszméletét vesztette. A leányka a verés ulán agyvelőzuzódásban meghalt. A szolnoki törvényszék Usznyay Károlynét haláltokozó testi sértés bűntettéért három évi fegyházra Ítélte. Ett a büntetést a tábla a mai tárgyaláson S évi fegyházra emelte fel.
Agyonlőtte a (eleségét,
hogy megmentse szenvedéseltol
Berlin, október 1 A Lokalanzelger jelentése szerint a glatzl hegységben fikvő Wőlfels-grund fürdőhelyen Jenisch Richárd dr. egészségügyi főtanácsos, a fürdő-szanatórium tulajdonosa és főorvosa agyonlőtte 53 éves feleségél, majd követte a halálba. Az 59 éves Je-nischt évek óta kinozta az a gondolat, hogy felesége gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, akinek szörnyű kinolut kellett elviselnie. Fellehető ezért, hogy dr. Jenisch feleségét a saját kívánságára szabadította meg kinjaitól.
A sárospataki főiskola jubileuma
Sárospatak, október I A sárospataki református főiskola ma\' ünnepelte fennállásának 400 éves jubileumát. Az ünnepségre vitéz nagybányai Horthy Miklós, Mi-gyarország kormányzója ls a városba érkezeit és részt vett az ünnepi istentiszteleten. Majd a kollégium ablakából megtekintette a történelmi felvonulást.
Gajda a szovjetnek ajánlotta fel szolgálatait
Prága, október 1 (Éjszakai rádlójelentés) üajda cseh fasclsta vezér, lemondott tábornok, akit a bíróság két hónapi fogházra Ítélt — felajánlotta szolgálatait a szovjetnek.
Farkasfalkák araaazAlnak a falvakban
Prága, október 1 (Éjszakai rádlójelentés) A lapok • szerint a felvidéki falvakban a farkasok falkákban jelennek meg és nagy kárt okoznak az állatállomány-. ban. A lakosság erről a jelről szigorú telet jósol.
Gyilkosság a fülöpszállási határban
Fülöpszállás halárában, Fülöpház pusztán egy átvágott nyakú férfi holdestére bukkantak. A gyilkos kézre-kerltésére megindult a nyomozás.
1931. október 11.
Az én fecskéim
(Tölgyet Ültetek sírjuk fölé)
Hogy örUlton), araikor jöttek: na nu)St már Bzeronosós leszek ón Is, hisz feesko fészkel a házamban...
Milyen gyorsun építkeztek... Milyen serénykedessel hordták a sarat, a nö-vónyszálakat... Folyton néztem a munkát: ha én így tudnék építkezni! Hu " mlinlon ember meg tudná rakni a fészket, mint oz a két fohérraollénytl, frak-kní bársonyszemU, elegáns házi madár! Kz a maidnem súlytalan légi nylll Már a régi magyarok Is szorették. Talán, mert gyorti, mint veszedelmes vesszejük ? Talán, mert tiszta, akár a magyar raenyecsko? Talán, mert a a lecske pirinyó korában Is Illedelmes, rendszorető s piszkot nem tllrő, mint az Itleg- és vérszerinti magyar lányka?
Talán, mort a Tocske is el-elszáll hazulról, mint a karcsú, szélesszllgyU paripákon rohanó magyar és mindig hoz valamit u családnak ?
A későbbi földműves magyar meg szírt szerctto a rovarok szorgalmas kis rendőrét mert korán kol: nem lehet megelőzni. Amire a Nap szétereszti első aranyíolyamát, arra a fecske már temérdek férget temet el végtelenül Unom, lágy, ügyetlennek látszó, de imígls bravúros nyelésével.
Ka az ón fecskéim talán minden fecskénél fecskóbbek voltak.
Állandóan nóztom őket. Az érdeklődésem határozottan tetszott nekik. Illába: minden művész szereti az érdeklődést és az órdoklődőt- A fecske pedig művész. MUvószeto a „grand art" építészeti ágazatába tartozik.
Azután Is néztem a glcselést soha uein mlvoiő kis Irakkosokat, amikor már uj életremónyek fogamzottak, alakultak négy pirinyó tojásban.
KgyBzorcsak nom tudtam kijárni hozzájuk és...
.. .és naponként többször odarepül-tek beteg barátjuk és hátnulójuk a Ella-kara. Megkérdozték: hogy vagyok ?... mii mondott az orvos?... Majd saját órömökot, bánatukat csicseregték cl.
Kgylk ragyogó délelőttön sírva, jajveszékelve csaptak le az ablakra. Felém fordultak és ugy sírtak.
Fülem annyira megszokta már hangjukat, hogy azonnal megéreztem: az nom az öröm, az érdeklődés, a részvét hangja, hanoin a rémületé, a döbbenete. a rettenetes csapásé. - Ml bajotok, kis pajtásaim? Krro berepültek a szobába és pllla-nutra ráálltak ogyik székre. Ugy néztek rám, mint akik már elvesztettek mindent
Hirtelen kirepültek, majd Ismételten visszarepültek a székre. Csicseregtek, ile újra elrebbentek, elcikáztak. — Kzek engem hívnak ?... Nem törődtem a tudós tanár Intelmével : a szív Izmai...
Klmentom 1 .Sohasem folejteném ol, amit láttam. A fészek, az építészeti remek, u földön volt a pirinyó tojásokkal s a két fecske repdesett, csapon-líott. sírt jajgatott. A falu Jutott eszembe, amolyben a napokban leégett a ház é» bontégott ogy lányka. Ott, az üszkös ház körül, ott terjengett Ilyen mélységes bánat. És a cigányasszony l» eszembo jutott, aki a sírra teritette a kondőjét hogy ne fázzon a tegnap eltemetett gyerol^ Azután Nlóbe Is razombe jutott. És mindenki, akinek összedűlt, leégett a fészko.
A fészket visszatetettem, alája deszkát szegeztettem. A kót kis madár odareppent. örültök, do azután Ismét sírlak: a tolások kihűltek...
öt napig sonklsem látta fecskéimet. Kirepültek. Talán az erdők mélyére mentek Imádkozni?
A hatodik nap újra odaszálltak ablakomra. Még szomorúak voltak, de uj jirömök is látszottak a két baosónyl lecskeszemben, amelyben akkora az ártatlanság, a szelídség, mint a bárányéban, mint az őzében és a tubáéban.
A hetedik nap Ismét hívtak; gyere, nézd, ml nem csüggedtünk ol.
Ismét kllépdeltem. És amit láttam, meghatott, amit láttam, klmoshatatlan ■estékkel Irta szemem elé azt, akit a magyar Irodalomban Herzsonyt Dánlel énekelt meg a legerőteljesebben... Azt, amit láttam, olyan megható, olyan lelemelő volt, hogy utána órákig a négy evangélista gránit, tehát örökmüvében ajtatoskodtam. Semmivé törpült előttem nz Egy és Igaz éa Szonten kívül mln-nen és mindenki: a fecskék uj fészket [akták. Nem ketten, hanem hatan. Talán többen is ? Hanem...
■•■hanem Itt jön még valami: a fészket az uj fészket most már rendkívüli
■útidon ragasztották, tapasztották oda 11 mllioz. Számításom szerint, az uj fé-wok iilw.rtr-lmls7.or orftsebb lett a ré-
Kinél,
ZALAI KÖZLÖNY
Az nem Is zuhant alá. Erről azután már sokat tudnók Irnl, sőt prédikálni Is. Uent van abban a szeretőt, a szorgalom, a vasakarat, a munka, az újjáépítés Izgalma, a fajszeretot ogoklg ható himnusza, az otthon megerősítésének mindeneken átözönlő öröme s a szülők vágya a mindent pótló kincsért — a gyermeki gügyögésért ésmosolyórt.
Es olyan szép Is ez, mintha a nyári vizek elnyolnék a nyár szivárványait és a téli jegek visszaadnák a hét szint az egeknek.
Pár hét múlva aranyos boldogság, gyémántos eslcsergés lakott az őrös fészekben.
Amikor a késel fiókák repülni tanultak, mindig az ablakomban plhentok meg. Mennyi, monnyl öröm volt ez nekom.
A napokban azután Ismót az Evangéliumot kerestem : hat fecském : apa, anya, négy gyermek, dermedten liover-tek a megerősített féazek alatt. Egyik még feléledt a szivemen, rám nézett...
Édes, szerető búcsúzkodás volt az utolsó pillantása ls. Amikor azt mondtam neki: ogy sírba temetlek benneteket, akkor halt mog...
A tavasszal, ha élek, tölgyfát Ültetők egy apró kis halom fölé.
.V. Szabó Gi/uUi
Időjárás
A nuykulsul meteorológiai " k: Citllörtö\' áokoi +3-1 6r.km +14 4, MllV>>« +**■
(tgrslfi jelentétek: Csütörtökön a kürfr-
m -. régnél 7
14, délután 1
PtlMztl : Reggel tlaata, délben lelhős, eite tiszta égboltozat.
SUUrdnv: Reggel uílc«nd, délben dél-nyugat, este sieicaend.
(EIsmkal rádtytkntM • alul <-«*-•« (tlaaH ••<• io <r» kéri
kori Nappal tuiMyam malag Ni várható, ai aadkkal.
éaa itarOe, éhol kiaabh
Huszonhfltezcrméter
siffon, vásson, inleí, damasxí,
xeflr és Ranavásx
móraékelt Árban kerfll eladásra.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nynjt
Singer Divatáruház
Begkosszabbitottok és kezdőkre Is kiterjesztettük a „Zalai Közlöny" nyári fényképpályázatát
Hat dija! fűzűnk kJ a leijobb nyaralási, wttk and is eiyib nyári felvitelek beküldőnek
Szeptember 10-én lejárt a Zalai KözlOity nyári fényképpályázatának határideje. Tekintelte! a még kedvező foto időre, pályázatunkat négy héttel meghosszabbítottuk.
Közkivánságnak engedve, a pályázatot két részre osztottuk: kezdik és haladók pályázatára. Igy a 6 dil közül is 3 a kezdőké, 3 a haladóké lesz.
A pályázat felté\'elel:
1. Az amatőr fénykép versenyen részt vehet bárki, aki nem Iparuzerüen foglalkozik a fényképezéssel.
2. Pályázni kizárólag saját felvételű képekkel (negatív kívánatra bemutatandó) ós nagyításokkal lehet. A nagyításokhoz az eredeti felvétel ls mellékelendő. A képek kidolgozása történhetik fotótzaküzletben.
3. A pályázóknak a fényképeik hátlapjára jeligét kell Írni. Egyidejűleg a fényképekkel egy lezárt boríték adandó át A borítókon ugyanazon lei-Ige és a fényképek darabszáma fel-jegyzendő. A borítékban a pontos elm helyezendő ol. A borítékot a bíráló bizottság a képek bírálása után bonthatja fel.
4. Az egy-egy jeligés fényképek együtt kerülnok elbírálás alá. Bírálat tárgyát képezi a helyes tárgy megválasztás, jó felvétel és szorgalom 1b. Egy-egy amatőr csak egy jeligével vehet részt, do az ogy jeligére beküldött képekhoz bármikor ujakat Is lehet beküldeni ugyanazon Jelige alatt.
r>. A fényképekot a „Zalai Közlöny" szerkesztőségében, vagy Szabi) Antal fotószakUzletében lehot leadni. A fényképek Szabó Antal kirakatában kerül-
nek kiállításra. A verseny után az ö«z-szes képek kiállítási helyiségben lesznek közszemlére kitéve. A képokot közszemlére való kitétel után a tulajdonosok visszakapják.
8. Versenyre kerülő képeket ajánlatos felkaschlroznl, esetleg csinos tablóra helyezni. Egy-egy tablón tetszés szerinti képoket lehet elhelyezni.
7. A verseny 1931. augusztus 10-én vette kezdetét és 2 hónapig tart.
8 Bíráló bizottságot a „Zalai Közlöny-szerkesztősége jelöl kl Tagjai: egy festőművész, két amatőr fényképész, egy szakfényképész és egy fotó-kereskedő. A bizottság jelöli kl az egyes dijak nyerteseit, mlg a további 10 legjobb amatőr dicséretben részesül. Az eredményt a „Zalai Közlöny-bea közölni fogjuk.
A pályázat dijai:
I. dlj: utalvány 80 P értékű fotó-
II. dlj: 10 kötet Verne-regény dlaz-
kötésbon,
III. dlj: utalvány 16 P értékű fotó-
cikkre,
IV. dlj: a „Zalai Közlöny" egynegyed
évi előfizetése,
V. dlj: utalvány 5 P ért. fotócikkre,
VI. dlj: egy doboz névjegy boritókkal.
Az I., 111. és V. dijakat Szabó Antal
folóüzlote adja, azok ott lesznek beválthatók, a többi a „Zalai Közlöny■ dijai.

A legutóbbi „Milyen szép Nagy kanizsa ?" pályázatra készlllt felvé lelek, amennyiből tu\'ajdonosaik beküldik őket, részlvesznek a most hirdetett pályázatban.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Október 8, péntek
Róm. katolikus: Órzó ingy. Prolut.:
Petra. Izraelita : TUrt hó 51.

QyóiryizertáH éjjeli szolgálat: I.
hó végéig az -Őrangyal\' gyógyszertár Delk-íér 10.
Vároal Mozi. .Perzatló vágyik", nagy dráma Oieta Oaiboval. — Tvtgzet hajója\', dráma.
Oőtfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel 2—13.
— A városi képviselőtestület rendkívüli közgyűlése. Nagykanizsa város képvlselőtestalete október hó 3-án délulán 3 órakor a városháza nagy közgyüléfi termében rendkívüli közgyűlési tart, amelyen 28 tárgypont kerfll letárgyalása. Legfontosabb a városi tisztviselők lét-számapasztása és fizetésének leszállítása a takarékossági bizottság\' javaslala alapján.
— Személyi hlr. Gombár Qyula táblabíró, a nagykanizsai kir. járásbíróság elnöke szabadságáról a mai napon visszatér és holnap átveszi a járásbíróság vezetését.
— A polgármester tárgyalásai. Dr. Krátky István polgármester két napos budspesli tartózkodásáról szerdán este érkezett vissza. A polgármester a városi tflggőkölcsOnök meghosszabbítása és a Transdanubla Ismeretes Ügyében tárgyalt.
— A rendőrségről. A Sopronba Illetve Qyőrbe áthelyezel! Resch József detekllvfelügyelől és Benkes János detektívet ma mentették fel a nagykanizsai kapitányságon tett szolgálatuk alól. U| állomásukat nyolc napon bellii foglalják el. Wagner Ödön győri delekllvcsoportvezető és Vlrdgh Sándor soproni detektív, akiket a belügyminiszter Nagykanizsára helyezeti, ma szolgálattételre jelentkeztek Solymossy László rend-őrtanácsosnál, a kapitányság vezetőjénél,
— A kereskedelmi alkalmazottak vasárnapi szüreti mulatsága. A kereskedelmi alkalmazottak kanizsai csoportja által október 4-én, vasárnap este (él 9 órai kezdetlel a Polgári Egyletben rendezendő szüreti mulatság előkészületei befejeződtek. A meghívókat már szétküldte az agilis rendezögárda, aki azonban véletlenül kimaradt volna a névsorból, az a meghivó igénylését szombatig még bejelentheti az egyesület elnökségénél.
Üzlethelyiség változási
Értesítem a tisztelt vásárló közönséget, hogy hslfiségváltoxás miatt a raktáron levő .. JL |f férfi és gyermek I U II A IV minden kivitelben, rendkívül leexál-lltott árkán kerülnek eladásra.
Használja kl aaját érdeké-ben ezen kedvexfi alkalmat.
GrUnfeld Márk
ruhaárnháza
Központ-szálló épület.
ZALA! KÖZLÖNY
| Fehér LIpótTj Neve ma a kanizsaiaknak már nem fokai jelent, mi»el míg a háború elölt elköltözött Kanizsáról és a főváros sokadalmá-bat kéretett és lalált exisztenciát. De a Zalai Közlöny olvasóinak régi gárdája emlékezni fog még nevére. A lapnak 35 évvel ezelőtt buzgó munkatársa volt Nevezetei az az Inlervjufa, amelyet báró Wlassies Gyulával minisztersége Idejéo Merán-ban lefolytatott. O.l időzött a miniszter és a riporter is és ez utóbbi felhasználta az alkalmat, hogy a kultuszminiszter hangulatát és egyéni érzelmeit kanizsai bukása miatt kipuhatolja. Felesleges megállapítani, hogy Wlasilcs űyula már 30 évvel ezelfitt Is teljesen meg volt békalve a kanizsai választóival. — Fehér Lipót egyéb iráiai éles megfigyelésről és költői hangulatról tanúskodnak. 53 évet élt és október l én temették Budapesten. — Fehér Lipót Pásztor Miksa zongoralanárnak volt sógora.
- Hétfőn adják bérbe a megüresedett OFB földeket Megírtuk, hogy a földmegváltási eljárás során az< OFB utján földhöz juttatoltak közül számosan lemondtak földjükről. Az igy megüresedett aáncl szántóföldeket s város hétfőn\' délben adja kl a helyszínen Értesülésünk szerint eddig Ii már sokan jelentkeztek.
kabátjai
divatosak, tartósak.
Az áruk? Most is a legolcsóbb!
— Felfüggesztették az ujabb\' adománygyűjtési engedélyek kiadását. A belügyminiszter körren deletet intézett a polgármesterekhez és alispánokhoz, melyben közli, hogy a jövő évi március elsejéig adománygyűjtésre u|abb engedélyt az Inség-abotira való tekintettel nem ad kl és Mhivja őket, hogy saját hatás-körükben se adjanak ki gyűjtésre engedélyt. A már folyamatban lévő adománygyűjtésre, továbbá a jóté-konycélu hangversenyekre, előadásokra ez a rendelet nem vonatkozik.
— Felhívás a leventékhez. Az I9M—1915. évfolyamú leventék a rendss foglalkozási helyen gyülekeznek. Főoktató.
— Nápolyba érkeztek a zala-szentgrótl világjáró leányok. Junius elején két zalaszentgrótl leány. Fehér Erzsébet és Lujza kerékpáron európai útra indultak. Zalaszentgrót-ról Budapestre, onnét Párisba mentek, majd Nizza felé tartottak. Most Nápolyból\' jelentési érkezeit, amely szerint s kft leány a tengerparton át! Nápolyba érkezett. Eddig\' 4 ezer kilóméteres utat" tettek meg.
— Eltűnt egy elemista kisfia. Parti Józsefné Kinizsi-utca 45 szám alatti lakos csülörtökön reggel bejelentette a nagykanizsai rendőrségnek, hogy nevelt fia, Szkemyák Lajos III. oszt. elemi iskolai tanuló kedden este eltávozott otthonról és : azóta sem tért haza. A kisfiút kedden valami miatt megdorgálta a nevelőanyja és valószínűleg ezért\' távozott d hazulról. Eltűnésekor fakószinü izéig ruhái és kék sapkát viselt A rendőrség nyomozást indított az eltűnt gyermek felkutatására.
— Néhány doberman kölyökkutya ajándékba átvehető Városi Jolántól, a nk. állalvédőegyesület ápolónőjétől, Magyar-utó 3.
— A megijedt tehenek árokba borították a kocsit. Csülörtökön délelőtt 9 óra tájban súlyos klme netelű szerencsétlenség történt K«r-kaszentmlklóton, a Kerka-bid közelében. Pankdsz József 44 éves kerkanentmlkto* földműves tehén-fogalu szekerén hajtott az utón, amikor a tehenek megijedlek egy szembejövő lófogatu kocsitól. A tehenek árokba boritolták a kocsit és Pankász József oly szerencsétlenül került a kocsi alá, hogy balcomblörésl szenvedeti. A nagykanizsai mentők szállították be a szerencsét lenül járt embert a kanizsai közkórhizba.
Mozgószinház
PáPiMló vágyak
Nem lehet azt mondani, hogy a Perzselő vágyak lémája amerikai specialitás, mert hiszen a fiatal leányok szerel mii szabadságáért nem kell éppem a tmaaétlUa mennünk. Az egén Wtnnek armyt köze* van Amerikához, hogy Hollyvoodban készült, de épp ugy lehelne a színhelye Európa, mint a zulukafferek földje, mert a perzselő vágyak még a jégmezőkön Is megtalálják a maguk hálás terrénumát: az emberi szivet. Adrienne Stuart, egy san-Iranclscói leány halálosan szerelmes lesz Packy Cannonba, aki festő, boxba|nok és tengerész egyszemély-ben. Hetekig járják a tengert a festő yachtján, aki végül Is ráeszmél arra, hogy életének komolyabb céljai is vannak. Vége az Idillnek és Adrienne visszatérve, gyermekkori pajtásának lear a felesége, aki\' nagy szerelmében még az előbbi szerelmet Is megbocsájtja.
Évek múlnak. Adriennenek már uj életcélja van, a férje és gyermeke, amikor egy nap Ismét megjelen a festő és könyörög az asszonynak, hogy hagyjon olt mindent és menjen vele. Adrienne először megtántorodik, de végül is győzedelmeskedik rajta az anyai szeretet. Ogyes-kezü Író számára hálás téma ez a háromszög és az az idegekre menő haláltánc, amit körülötte jár az asz-szony és a két férfi. Ugy az iró, mint a rendező és a szereplők ki Is használják a kínálkozó lehetőségeket. Oreta Garbó, Nlls Asther és John Mc. Brown elmélyülő játéka az érzések dus skáláját eleveníti meg a vásznon ebben a drámában. Már az első estén is nagyszámú közönség néste végig a filmet. D. M. J.
A zalaegerszegi munkás-biztositó-blrriság nagykanizsai tárgyalásai
Érdekes éa tmiulságos tárgynlAnok Nagykanizsa, október 1 Csütörtök reggel érkezeti Nagykanizsára a zalaegerszegi kir. járásbíróság egyik bírája dr. Vértes Márton, mint munkásblzlositási biró, hogy több ügyben ítéletet hozzon. Mivel a tárgyalásokon több érdekes j-lenet adódolt elő és a bírósági határozat és a tárgyalások lefolyása minden OTI tagot érdekel, rövidesen beszámolunk a tárgyalások lefolyásáról.
Az első Ugy B. I. fiatal tisztviselő ügye, aki Rotschlld Béla dr. ügyvéddel jelent meg a tárgyaláson. B. J. megbetegedett és cége betegszabadságol adott neki. B táppénzt Igényelt a nagykanizsai OTI-tól, azonban ez elutaiitotla ebbeli Igényét. B. most a bírósághoz fordult, a táppénz megítéléséért. Az OTI képviseletében Zalaegerszegről dr. Unstnbold fogalmazó jelent meg, aki az összes tárgyalásokon részt vett.
Dr. Vértes biró javasolja a panaszos B.-nek, hogy menjen be a nagykanizsai kórházba, megfigyeltetés végett, ahol IgényjogosuTtságát (illetve betegségét) megfogják álla-piiani. Utal az olyan esetekre, amikor az ö betegsége keresőképességgel is jár. B. habozik, nem ludja, mit tegyen. Budapesti kezelő tanárával szeretné magát megvizsgáltatni.
A biró röviden meghozza döntését, B. J.-t 42 napra megfigyelés végett a nagykanizsai kórházba utalja. Amennyiben megállapítják kereset-képtelenségét, ugy megítéli neki a táppénzt.
Az OTI képviselője azl akarja, hogy, a. biró az Intézet Uzsok-utcai kórházba utalja B.-t bajmegáiiapltás végettj Beszéd\'kOzben kezelt zsebre-dugja a biró előtt.
Dr. Vértes odafordul dr. Llnsen-boldhoz: Az Uzsoki utcai kórház nekem nem elég. Ez az OTI kórháza, ez ép ugy lenne, mintha az OTI orvosával felülvizsgáltatnám. Én nyugodtan elmarasztalhatnám az OTI-t, meri
nem tett eleget elemi kötelességének.
Majd emelkedettebb hangon odaszól : Vegye kl a kezét a zsebéből előttem, mert ugy áll Itt, mint egy haramiavezér I
B. beszélni akar valamit, de ügyvédje dr. Rotschlld azt mondja neki í — Maga ne beszéljen, mert még azt hiszik, hogy maga nem beteg I Dr. Vértes biró elrendeli egyben Frey d\'. budapesli főorvos szakértői kihallgatását. Sárközi István zalaapáti gépész
1931, október 2.
egy eijész évre kér táppénz megítélést. Az OTI ugyanis megtagadta a táppénz kifizetést azzal, hogy S. kivonta magát az orvosi kezelésbői és dolgozott.
Az OTI képviselőiének be kellelt volna terjeszteni a szükséges iratokat. Vértes biró kérdezi tőle: Mi baja volt Sárközinek? Dr. Llnsen-bold nem ludja megmondani. Az erre vonatkozó iratok nem voltak oll
A biró eskü alatt kihallgat egy tanút, aki azl vallja, - hogy Sárközi nem dolgozott. Mivel panaszos nincs jelen, a biró elnapolja a tárgyalást.
Merslch Ferenc hahóti Iparos egy levelezőlapon kijelentette segédjét. Nem tudta azt, hogy ezt csak szabályszerű kijelentő lapon teheti. A level zőlap nem érkezett be az OTI-boz, amely hónapok múlva követelte a segéd ulán járó járulékot Merslch tol, mert noha a segéd nem dolgozott már nála, de mégis nem volt kijelentve. Mint tényleges szolgálatot tel|esitő segéd szerepeli.
Dr. Vértes biró megmagyarázza Merslchnek, hogy a törvény megköveteli ezek alapján, hogy megfizesse az OTI követeléséi. III csak egyről lehet szó, hogy a 79 pengős követelést 12 havi részletben törleszthet!. Mást nem tudok a maga érdekében tenni — jelenti ki együttérzéssel a biró.
Merslch kijelenti, hogy nem tudja megfizetni. A biró végül Is meghozza Ítéletét. Megítéli az OTI-nak a 79 pengői és annak késedelmi kamatát
Özv Betget Samuné Klskomárom-ban vaskereskedéssel bírt. Csődbe jutván a csődtömeget özv. Welszen-stelner Zsigmondné vette meg, aki az üzletet folytatta, azonban nem tudta azt, hogy az OTI-nak 600 pengőn felüli követelése van Berger-nén. Az OTI most Welszensleiner-nén követeli a pénzt, aszal, hogy ő Betgemének jogutódja. Az alperes képviselője kijelenti, hogy tény, nogy ö vette meg Bergerné üzletét, de azonosságról nem lehet szó, mivel Weiszensteinné nem árul vasal, aak fűszert és igy üzemutódlásról nem lehet beszélni Dr. Vértes a bizonyítékok után alperest az OTI-nak 600 pengős fizetési kötelezettsége alól felmentette és a felperes OTI-t a perköltség megfizetésére kötelezte. Megállapította a bíróság, hogy llzemazonossdg nem forog fenn.
Az egész tárgyalás alatt a magyar
biró meleg szive dobbant meg, aki a gyengéknek a védelmét páratlan ügyszeretettel látta el.
— Oszt dlvatujdonságok, sriWetek, letymek, kordMmoavok, Itanellek, |ankll anyagok nagy vát«asl«kban érkeztek Singet Dtvatáruházba.
MINDENKI
segíthet helyzetén, lu az újonnan kezdtaó magy. klr. o<ztátyMnl*tékra
Milfpoffer Kálmán töciáruauónM
C&engcry-ui 7. (Rapoc0-0<lx) vagy Zrínyi MIkMa-u. 49. mu.
vásárol a közismert ■■•panoMuAm
OSZTACYSOnSJEG VEJKB Ö£
í"nd.®~liEÍs°dlk sor,l*S!y ny«r I • főnyeremény szerencaés cetben SOOíOOO pengő la lehet I •
Sor./eoyok dra. E„<1« n P, Ml ,2 p. „rgyM a P. nyolca* 3 P.
Eli« osztály húzása október 16—19 ott
őszi nedves időjárásra legjobb a
MILTENYI CIPŐ
FA-uton,
a város palotájában
1931. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY

Ut a meggazdagodás és a boldogság felé.
Vegyen osztályaorsjegyet
ifj. Hirschier Miksa osztálysorsjcgy löárudájában, Pö-til
(Korona szálloda épület.)
FSayaraaaaáay kedvező esetben itutaaiv p.ngS és még számos nagyobb nyeremény. — Huzáa október 16. és l»-én.
Sorsjegyek írt: Egész P «.«•-, tél P !«•-. negyed P «•-, nyolcad P a-
SPORTÉLET
Befejeződtek ■ vármegyei levente-kupa eló-dBntó mérkAzései
MagtBrtánt ■ kSiépdöntS aor-
A vármegyei testnevelési főfelügyelőség állal Zalavármegye legjobb levenle labdarugó caapala részére kiirt kupamérkőzések elődöntői lezajlottak.
A középdöntőbe kerültek az eddig győzedelmeskedett kövelkezó levente válogatott csapatok: Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Tapolca is Balatonfüred.
A vármegyei kupa ügyeit intéző leventelabdarugó szövetség intézőbizottság tegnap este ejtette meg a középdöntő sorsolását, melynek ered ményeként Nagykanizsa Zalaegerszeggel, Tapolca pedig Balatonfüreddel kerül szembe. A középdöntőt tartoznak a csapatok október hó végéig lejátszani. A kOzépdOnló két győztes csapata kerül ezután a döntőbe.
Vasárnap ismét itthon játszik az HTE
Ellaafala a kapaevárl Hákásai SC
A mull vasárnapi szép győzelem ulSn ismét honi pályán játszik az NTE, A tavaszi szezonban az NTE-t sorozatos győzelmében a KRSC állította meg, amikor is Kaposvárolt 2:0 arányban győzőit az NTE fölött. A fiatal kaposvári egyesület a meglepetések csapata, nem egy alkalommal szerzett a nagycsapatoknak meglepetést. Az NTE tegnap eröa kétkapus tréninggel készült a vasárnapi mérkőzésre és reméljük, hogy a reváns sikerülni fog.
Síjnós, nélkUIOznl lesz kénytelen Farkast, a csatársor egyik főerőssé-gél, aki tudvalevően a délnyugati válogatottban játszik a jobbszélső poszton, a budapesti .Csikók* válogatott csapata ellen a délnyugati szövetség 10 éves jubileuma alkalmával. Remél|ak, hogy a |óformában levő NTE-csatár Nagykanizsát méltóan fogja képviselni Oilnyugat csapatában.
(Felhívási) Figyelmeztetem f. hó 4-én a vármegyei bajnoki lóversenyre induló SzaM Ferenc levente-oktatót, a kijelölt 5 leventéi, 1 kls-kanlzsal polgári lövészt, 2 öregcser-készt, 2 77-es cserkészt, 2 gimnázium és 2 kereskedelmi Iskolai tanulói, hogy az InduláB 4-én reggel az 5 órai vonallal lesz. Felkérem, hogy 4 óra 45 perckor a felhívottak a pályaudvaron legyenek. Jegyekről én gondoskodom. Teslnevelisí vezető.
— Családi házak, viliik, gatvonazobák \'^rendezését egyszerű éa dlizea bútorokkal, szolid kivitelben éa oldó árban, kívánatra hosszú Itzetésl kedvezménnyel: K o p a t e t n butorárutláz Nagykanizsán, Horthy Miklós ul 4. szám.
UMla: Délxalal Nyomda és Lapkiadó TálUlat, lifTkulitáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. taUrratw IiMm i Nagykaaiaaa 7*. aa.
Ztriehl tárlat
l\'árls 20-10, London 19-75, Newyork ÜIU-OO, Brtlssel 71-25, Milano 2580, Madrid 46-00, Amsterdam 20575, Berlin 119-50, Wien 67-00, Szólia 3 70, l\'rága 15-07\'A, Varsó 57-25, Budapest 90-021/j, Belgrád 903, Bukarest 303.
Terménytőzsde
Buza tlszav. 77-es 8-55-8-75, 78-as 870 - 8-90, 79-es 8-85 - ■ 905, 80-as 8-fl0 —9-15. dunánt. 77-es 8-25-8-40, 78-as 8-40 - 8\\55, 79-es 8 55 - 8 70, 80-as 8*65 — 8-80, rozs 8-70-8-85, lak. átpa 14-00 14-25, zab 17-50-17-75, tengeri 15-75-16-25, korpa 10-25-11-35.
1 Memzeti Bank deviza-árfolyamai 1
valutAk
Angolt. 2150-2300 Belga Ir. 79\'15-80 15 Csehk. 1689-17 03
Dán k. —•---■-
Dinár 1000-10-10 Dollár 571 75-575 75 Francia I. 22-62-22-92 Moll. 228-75-230 55 Zloly 6340-6420 Lei 3 36-3-45 Léva 4-08-4 20 Ura 28-35-29-15 Márka 13505-136 05 Norvég ——■—
Peseta —•---•—
Schill. 8000-80*60 Svájci I. 111-50-112-50 Svédk. ---•-
DEVIZÁK Amst. 229-15-230-55 Belgrád 1006-1012 Berlin !35-25-13005 Brtlssel 79-45-80-15 Bukarest 3-37-3-45 Kopenh. —•—-----London 23-20-23-00 Madrid -•—•_ Milano 28-65-29-15 Newy. 569-80-73-20 Oszló Pária l\'rága Szófia Stockh. Varsó Wien
22-44-22-58 16-88-16-95 410-4-18
63-60-64-40 80-07-80-57
Zürich 111-77-112-47
Btrttnáiár
Felhajtás 3415, eladatlan 1332. - Elsó-rendtl 140-143, azedell 1-26-1-30, szedett közép 1-12-1-16, könnyű 1-00-1-06, l-só rendil öreg 124 1-26, ll-od rendű öreg 1-08-112, angol süldő 0-80—0-96, szalonna nagyban 1-76—1-80, zsír 1-70— 1-80, hus 1-46-000, félsertés 1-46—1-78.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apMMaUaak 411a 10 m«i 30 fll*r. MlaMo lotábíl ut dl), i anar. Va«<- " 10
,i6l« SO JSI14J*. nlaSaa további t»ö dl), a P\'1 St.tdin ét pSnUkau 10 uAls 0" flllór, mlnd.it iovlbbl t\'ó dl)* 6 fillér. Clnttió I mtndta vaa-i.g.bb bttOkbil t!l6 ,iü Ut iiúnak „iuíltuitk.
ÁIUH k.if.ókotk WH ,li|.<lint./ rrtrdareaek 3 (öt) peagö tfukogu almi a felesi egeM könyveli*, Mdnlf)>da elkerülése végett előre flxntonáöM-
•mHkal tSltfkályha elköltözés
miatt Igaa aloaáa ala44. Megtekinthető laaálaitts rézművesnél. 4607
Uaáá Caengeij-utca 18. alatt 724 D-öl telek. 4579
Nyugdíjas özvegy ké*«.«at«»ll állási keres magányos urnái. Clm a kiadóban. 4526
■atrágya éa magrsávázó szerek kaphatók Hlrsch és Szegő cégnél. 4606
Hstbengeres modern csukott autó olcsón eladó. Kaufntann Manó. Teleion 167. vagy 571. 4569
NuhlIoaSat bekebelezésre minden öassegben a legelőnyösebben és leggyorsabban iolyóslttat áoaál laaáo pénz-kölcsönközveUtó Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlklós-nt 2. axim. 4307
Rövid, lekete aongera olcsón eladó Bálhory-utca 20. ____46)6
Saabáaaatl varrótanlolya aara
lanulókat még telveszek. RáU Mariska, Báthory-u. 3., vagy Erzsébet-tér 10 4598
Deák-tér 1. sz. alatt levő HOhn drogé rla ű.l.th.tyl.ég. átkőltöaáa miatt
azonnal kiadó. 4478
Elismert legkiválóbb minőségű és megbízható
hentesáruk é< felvágott-kfllönlegessógek
állandóan frissen raktáron. Esterházy hurka ma kapható.
Esterházy Hentesüzlet
Harthy Mlklóa-u< I.
Teuton t S-H.
Béaraaalom, 5 Járalu, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó. Cini a kudóban. 4437
Bagolal-sor 51. u. htitlely éa László herceg utca 11. hál alaáá. 4489
Kettő szobás lakást keresek Kellékhelyiségekkel. Címeket a kiadóba kérek. 4504
Libamájat veszek legmagasabb árban. Fahn, Zárda-u. 2. 4551
Két szoba, fflraMaxobáa bútorozott lakást keresünk okt. 15 re. A|ánlalokat Králky tőzsdébe. 4541
Kiadó szép lakáa mellékhelyiségekkel nov. l-re Migysr-u. 40. 4540
A nagykanizsai klr. járásbíróság, rnlnt telekkönyvi hatóság.
7211/tk. 1931. aiám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
.A Magyar Jelzálog Hitelbank\' budapesti bej. cég végrebajtaténsk öav Sonkoly Józaetné sj Horváth Rózáit., ösv. Mórica Oyörgy\'ié sz. Sonkoly KaU és Horváth Ernöne szül. Sonkoly Rozália régrehajtáit szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme következtében az 1888:LX. t-c. 144., 146. éa 147. §-el értelmében elrendeli a végrehatási árvetést 141 P tőkekövetelés, ennek 1930 augusztus 35-Ik naplátói Járd 1C0.0 04 kamata, 16 P 30 flll. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési
Jákarhaa lavl háló aUrjSaaa
alaáá. PetóH-ut 43. -4609
kérvényért ezúttal msgállapltott 15 P 76 f. költség behajtáaa vésett, a nagykanizsai klr. Járásbíróság lerUlelén lavö, Zalaazentbaláza községben fekvő, s a zalaszentbalázs! alábbi sztjkvben lelaoroll Ingatlanuknak végrehajtást szenvedők nevén álló alábbi Ingatlan Jutalékokra, úgymint: a 12. aitjkv-229. hrsz. a (elvett szántó a nyárfái dűlőben s/is részére 333 P, a 830. izljkvben 64r. hrss s. (elvett rét a kertaljai lóbánya du\'óben fis rés lére 440 P, a 830. aatjkv-ben 1016. hrss. s (elveit isántó a vízálló dűlőben s/ie részére 200 P, s 830. sztjkvben 1094 hrsz. a. (elveit szántó a malom-aluli dűlőben » re réazére 323 P, a 65. axtjkv-ben 1796. hrsz. s (elvett szőlő és présház a nagy kecel dülóben "/is réazére 167 P, az 1147. sztjkvben 358. hrsz. a. felvett szántó az agarét! dűlőben s t» részére 169 P. az 1121. sztjkvben 1359. Iirsz a lelvett azöló és szántó a kopaszdombi dülíben «/i« részére 293 P, az 1114 sztjkvben 133). hraz. a. (elvett szántó a szőlóhegvmezől dűlőben s/is részéle 223 P, sz 1113. sztjkvben 12/b. hrsz. a. felvett ház, 64. sz. s. udvar, ken éa pa|ta »/:a réazére (78 P, az II12. sztjkvben 545. hrsz. a. lelvett rét a pölöakefől útra dűlőben <10 réazére 265 P, az 1112. sztjkvben 955. hrsz. a lelvett azántó a vízálló dűlőben 01< részére 235 P kikiáltási árban, még pedig Sonkoly Kall éa Sonkoly Rozália a,\'ii od részére a 6203/tk. 1913. sz. végzésééi Osv. Sonkoly JSzselné sz. Horváth Rozália Javára bekebelezett özvegyi haszonélvezett szolgslml jognak lenntartáaával, amennyiben aa Ingatlanokért a haszonélvezetet megelőző tehertételek ledezetére ezennel megállapított 3700 P be nem Igértetnék, ezen szolgalmljog nélkül bocsátandók aa Ingatlanok a kitűzött határnapon árverés alá.
A telekkönyvi hatóság as árverésnek Zalaszentbalázs községházánál megtartásárs 1931. évi október hó 30. napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl és az árverési fel-
tételeket az 1881 :lx. t.< ISO. S-« alapján a következőkben állapítja meg:
Az árveréa alt kerülő Igatlanokat és pedig a 12/b. hru. Ingatlant a kikiáltási ár Ml
nél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1906.
xTTt.-c. ». §)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási át lOO/o-ít kéwpénj-ben, vagy aa 1881: LX. t.-c. 41 6-ában megbatározott árfolyammal számított óvadékit épea értékpa pirosban a UktUdöltnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe betytzáaéról klálHtott ktéU elismervényt a kiküldöttnek átadni ás az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., ISO., 170. «.; 1908.-XU. t-c. 21.).)
Az, aki ai Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, lu többet ígérni senltl sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt aa általa Ígért ár ugyanannyi ezi zalekáig kiegészíteni (1906 fjHi. 25. «.)
Nagykanizaa, 1931. évi Jullus hó 21. Dr. Révtty •. k. klr. Jbtró.
A kiadmány hiteléül: Mlká s. k.
Naponta adjon növendék és htlóéllatslaak
„FUTORM
szénsavas takarmánymeaaat.
A .PUTOR* növendékállatoknál a csontképsődést elöaeglü, hízásra
étvágygerjesztő^
A -FUTOR* nem otvoeaág, haaem a legfinomabban őrtölt mésüJup, amely aa állatok szervetetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet as állatok aro-matlkus anyagtartalmánál lógva szívesen fogyasztanak.
A ,F U T O R- etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszt. A nagyhlxlalók, uradalmak, gazdaságok a .PUTOR\'-l állandóan eleUk.
Ara: I kilogrammonként 40 Hllér. Zaák vételnél (1 tsák 50 kg.) 9 pengő,
zsák áta 130 flll , vagy tsákcaere. 1 próbadoboz ára (cca t/t kg.) 30 Htlér.
Kicsinyben éa zaákaaámn kaphatói
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédőazertk kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Teleion 110.
Halló I
Hallá I
Aki olcsó és elsőrendB Jó fiatal éa kar-Jah ast akar venni, aa gyócőd-Jön meg aaemélyeau, hogy 1 kgr. príma marhahús bármely részáoöl csak I P. Továbbá borjúhús minden szombat áa vasárnap kapható átlag l\'IO. Mindennap friss hus. Pontos éa azolld kiszolgálás. Tisztelettel
Simon István & ffiffíSía
l\'JS Vaxaza4l-«t S.
Gyepes János
(Tolai káxliag kéixitett esesege keaiesándMl kafható:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fill.
10 dkg. füstölt omlós reggeli
szalonna ......... 40 fill,
10 dkg. szárazkolbász... 60 fill.
Lászlá-fále heatesinkkól:
10 dkg. prágai sonka ... 100 HU.
10 dkg. gép , ... 70 flll.
10 dkg. göngyölt , ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 fill.
1 pár óriás bécsi virstll 28 fill.
M és MAal
csemegekereskedésében.
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
Bútorvásárlás bizalom dolgai
£n nem fllrde/ek sokat.
Reklámom a Jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem Jóhlmeve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
lagihanixM, woH Szarvas szálloda
(Erzaábat-tír IS. txám.) Sa/Ot Kárpitos és asseialos mll&ely.
Duna-Száva-Adria Vasnttdrsaság (Elüti H MiM)
MENETRENDJE
Iiflkulw illosáir* érkMi él u ouu lidaló voutokról. Érvény** ■ 1931. évi oktébor hé 4-t6l.
Badapesi—Nagykanizsa
Vj-t A vonat Nagykanizsára érkezik Voaat uiai A vonat 1 neme | Nagykanizsáról Indul Budapestre értetik
216a Szem. v. 21-20 4-29 211a Szem. v. 0-15 7-20
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 6-25 10-15
213 Szám. v. 6-40 13-20 313fc Szem. v. 9-20 1705
314b Szem. v. 1430 2124 215 Szem. vJ 14-29 2100
204 Oyv. 18-13 23-14 303 Oyv. 17-45 21-40
-Trleste között I. II. ID. o. kocsik, - VeaezU . hálókocsi.
A 214b. számú vonat Budapesttől Székeafehérvárlg mint 226. az vonal közlekedik
Közvetlen kocsik: A 201—204. aziirni vonatokkal: Budapest-Nagykanizsa közöli, étkezókocst, Budapeit . -Róma . LII. o. koc*l,
A 202—203. tzimn vonatokkal: Budapest—Veszprém között, L II. III. o. kocát, Szíkeslthírváron át, . -Pragtrsko . étkezökocst é« egy III. o. kocsi, . —Nlce—Cannea . hálókocsi. X11/I5-IÖI-1932. V/14-lg. . —VenUntilla . I. U. o. kocsi, 1932. V/21-lg, . — Nagykanizsa , II. 111. o. kocsi, de csak vasár- és Ünnepnapokon A 2l6/a-21l/s. számú vonatokkal: Budapest— Zalaegerszeg között U. III. o. kocita, Budapest-Bsrcs közölt, I. II. IIL o kocsik
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
235 |Vegyts
1 Nagykanl- I
| zatról Indul |
I IH5 f
Balatooszent\' ért
®SrVeiyí
[{Balatonaz
. _ Jte0.1®^!
egyes» 5M0
itonazent-^ Nagyítani-" I lnd.ilzsára érkezik
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva 0. H.—Wlen S. B. \' " \' iBfcsb.1—r-rrosBji
érkezik
frOO 7-30 I —
1-00 I 8-30 | 14-44
13 60 I 16-25 I —
16-20 18 20 21-40
Indul
Szem. v. J
?»*• ll Szem. v. |
Szem. vJ
8 10
10-55 1940
EmSÜÜ Sö<3
Myrfl Wal raira Maiik
5-10 II 30 14-49 21-33
7-45 13-25 17-25 24 00
Közvetlen kocsik: A 301-302. számú vonatokkal: Wien- Susák között, 11 HL o. kocsik, Wltn-Pta között, I. II. Bt. o. kocsik.
A 318—313. száma vonatokkal .-Budapest—Zalaegerszeg köaölt, II. 111. oazt. kocsik.
A 312—313. számú vonatokkal: Nagykanizsa—Wien között, II. III. oazt. kocsik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
katyla.li.i-i ití Mai Barcsra érkezik Fécare érkezik jlNcsritj Indul Barcsról Indul N>ok»|. laira Maiik
912 902 932 Szem. v. Oyv. Vegy.v. 44, 13 46 18-05 6-42 15-37 21-25 8-48 17-43 911 Ijszem. v.l| - 901 |j0yv. || 12 21 915 |Szem. v. 1 1815 4-38 14-14 20-45 6-43 1605 22-50
Közvetlen kocsik: A 912—915. számú vonatokkal: Budapest—Pécs között, 1. 1L Ul. oazt kocsik. A S0I-902. as. vonatokkal ugyanoljan viszonylatú kocsik lutnak, mint a Nagykanizsa Szombathely—Aglahra oh.—Wien S. B. vonalon közlekedj 301—"—
Nagykanizsa
lagykanf
302. számú vonatokkal Csáktornya ((akovec)—Maribor gl. k.
Í Csáktor- \'IMarlb nyárs érk |: érk
\' Mí i 11*55
1-55 « 1315 \'l 1500 13-30 p 14-55 \'I 17-49 2244 0 14 3-25
Marlb KCaáktornyá-H Nsaykui." Ind. II ról Indul jjiaán Maiik Oyv. \' || 3-lSjl Víil [I " ffffi" 221 fISzem.v. 5.15 806 || 9-34 203 Oyv. 14 23!\' 16-10 17-24 223 JSzem.v. 17-00|! 19-30 I 20-55
Közvetlen kocsik:
A közvetlen kocsik a 201, 202., 203 , 204. számú vonatoknál ugyanazok, mint a Budapeat— Nsgykaniaaa viszonylat alattiak.
A 221 — — — (Maribor glk
A kölfttp23\' 2Í4\' ,llmU vt"",lok kö,vetl«" vonalok NagykanUia-Marbuig
A m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Miniszter 40500/1931. N. M. M. 6zámu körrendekte szabályozta a msgasfrekvencláju (népszerűen tlr. ZelIeU) gyógykezelést. A magasfeszültségű besugárzással elért eredményeim számos be\'.egeimnek adták vissza munkaképességüket, illetve egészségüket.
Ezen gyógykezelést fö\'eg az idegrendszer mindennemű zavarainál, neuralgiáknál, arc és egyéb" teftrészek zsábálnál, migrain-nál, fejfájásnál, szédülésnél, bénulásoknál, hystérlásoknál, álmatlanságnál, aslhmanál, chronicus (Idült) izom és izületi gyulladásoknál, rheumatlsmusnál, ischiasnál, ideges termés zelübőrviszketcgségeknél,elhanya-golt, vagy gyógyíthatatlannak vélt betegségeknél, kiknél azonban pótolhatatlan szervi elváltozások nincsenek.
A kezelés alkalmazhatóságát és válható eredményeit előzetes orvosi vizsgálat állapítja meg.
Dr. ECKENBERQ IHBE
». káét pesti mattorluü fflorvoi.
Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezeléstjegy 25 P.
Nagykanizsán: Bajza-utca 2. szám,
Batthyány-utca sarkán, néhai dr. Szekeres orvos ur rendelőjével szemben, felső templomtól I perc.
Rendelés: 8-12-lg, 2-B-lg, vasár- és ünnepnap 8—12-lg.
Varga Nándor
aranyéremmel kitünteteti salát modemül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit ás plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
(tallérok 10 és 12 fillér, üyflltötelep: Horthy Mlklós-ut 8. üyárielep: Hunyadl-U. 19.
ClOOleum minden aaSrerbu
Hoaolk utasnak Háti imtkak í ocu» MbWrHk Futó MMÖnyooctc <»i CégtutrA vatta
HlrscQ és Szegd cégnél
Salát teméafl A M M ■ MM
b.i.to,.mciiéki poraim
mai naptól literjét 1 pengőért mérem. Szíves pártfogást kér
USJ
Wollák Jenő
vandtftK.
régi elavult
40 pengőt fizetek
hansszórőláért
ha vesz nálam egy Orion elektro-dynamikus hangszórót, gyári áron, 6 havi részletre.
5WT Díjtalan bemutatás.
Szabó Antal
rádió- és gramofon-osztálya.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán íf.i.ia* ____________

71. évlolyam 22S szim
Nagykanizsa 1931. október 3, szombat
Ara 14 flHtr
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Srerkeutőíégél kUdóhlvít,!: Mul 5. uim. Fplplrt* «TPrlr»<i»i« • Ra.ho.lt. I Előfizetési ír.: egy húr. * pengó SO [illír.
Keszthelyi líékklidólilvtilfll: Kosiuth-utci 32. reieiOS SZerKeSZtO . HarbarltS Lajos Szerkesztőségi és ItfadtShlvitsH teleion: 78. sz.
Piedesztál Fizetés napja volt. Amikor már az uj megállapítás" szerint kapták fizetésüket a magvar köz- és városi alkalmazottak. Amikor savanyu ábrázattal nézték a borítékot, amely számukra a leredukált fizetésüket takarta, amelyből nemcsak a 1U százalék, de a szeptemberre eső redukclé levonási hányada Is hiányzott. Valami nagy-nagy komolyság tilt kl arcukra és szemük mintha elfátyolozódott volna. Valószínűleg eszükbe Jutott, hogy bizony a tervezett gyermekkabátvételnek befellegzett, az asszony uj clpöJenek is fuccs, n sok részletfizetésből most néhánynak nem futla és sok minden egyéb elé a Htm lehel 1 sorompót állított. Valahogy egy pillanat alatt ezek és sok egyen gondolatok futották át agyunkat, amikor fizetésnapján megláttuk közalkalmazott és városi-alkalmazott emberies tréreinket, akik ama bizonyos boríték zsebre csúsztatása után arcukat kezükbe temették és hosszan, nagyon hosszan elmerengtek, súlyos gondolataikba mélyedvén íróasztaluk előtt Mennyi mindentől búcsúzhattak, mennyi szép tervezgetés omlott össze és kitudja, otthon, mennyi könny gördült le egy szép asszonyi arcon, ahol senki nem látta. Meleg együttérzéssel néztük a leoperált flzetésU barátainkat, főleg azokat, akiknek liavl (és itt egy csöppet se tessék nevetni!) „Jövedelmük" mellé még a két nulla se sorakozik és néma részvéttel figyeltük a kőz szolgálnak néma. benső tusáját magukkal, énjükkel. — llgy-e, hiányzik, nagyon hiányzik a maguk kis háztartásából a leoperált százalék\'.\' kérdeztük meleg érzéssel. Hosszú, hosszú tekintet, néhány má-■ nflmrwii) t>«Uj.Hiá» MtpWU mi A népszövetségi szal A bizottság október A népszövetségi Bizottság Budapestre érkezett taglal már megkezdték az előzetes tanácskozásokat az Illetékes tényezőkkel. T y 1 e r amerikai megbízóit tegnap Károlyi Gyula gróf miniszterelnököt kereste fel, majd Walko I.a-Jos külügyminiszterrel folytatott hosz- (értök tanácskozásai ff-én kezdi meg üléseit a pénz szabb megbeszélésL Érintkezésbe lé-nett Vargha Imre pénzüot államtitkárral ls. I, o v u d a y, a Népszövetség pénzügyi osztályának vezetőjo ma délelőtt a külügyminisztériumban leikereste Walko l^ajos külügyminiszteri, akivel hosszasan tanácskozott. A nép- a kormány tagjaival ügy minisztériumban szövetségi bizottság többi tagja a legközelebbi napokban szintén megérkezik Budapestre, ugy, hogy a bizottság október 7-én együtt lesz és akkor megkezdheti formális üléseit a pénzügyminisztériumban rendelkezésére bocsátott helyiségekben.
Elkészült Krnszt miniszter nyllatko E r n s z t Sándor dr. népjóléti miniszter több kérdésről nyilatkozott. A Társadalombiztosítóról azt mondotta, hogy a szanálásra vonatkozó tervezet készen van és azt elküldötték az érdekelt mt-nlazterlumokhoz és más érdekelt tényezőkhöz. Néhány kérdést rendeleti uton kíván tisztázni. Deficit szempontjából ma sincs nagyobb baj, mint az előző az OTI szanálási zata az OTI-ról óh a hadlkölesil években volt, sőt újévig kedvezőbb lesz a helyzet a tavalyinál. Az orvosokkal kötött szerződések megújítása ügyében már folynak a tárgyalások. A luitll-kBlttön károsultak az utolsó két hónapban azért nem kapták meg segélyeiket, mert az általános pénzügyi nehézségek miatt az előirányzott összeg a pénzügyminisztériumból nem érkezeit tervezete n-tulajdonosok segélyéről meg a népjóléti minisztériumba teljes összegben, de már intézkedett, hogy az eddig átutuk összegeket azonnal folyósítsák. A kultusztárca kereteibe tartozó kérdésekről szólva kljolentette, hogy a tihanyi biológiai Intézethez hasonló Intézet minden országban van ós külön-bon is ez nem kerül többe, mint egy színész a Nemzeti Színházban.
Önbetörés és biztosítási A gyanúsított a Budapest, október 2 Aranyossy Béla nyugalmazoltal-czredesl tegnap előzetes letartóztatásba helyezték. Aranyossyt a katonai Ügyészségen önbe töréssel és biztosítási csalással vádolják. Azzal gyanúsítják, hogy Pomázon béreli villájából segítőtársai éjszaka az ő irányítása mellett hordták kl az ottlévő bútorokat képeket és rotmnetatleket. Anüezredwi StuXKI pen- csalás vádjával letartózta lezredes tagadja a terhére rótt gős hiányt jelentett be az egyik biztosító társaságnál. Aranyosa y, aki az utóbbi években Bulyos anyagi gondok-ka) küzdött, mindent tagad. Aranyossy nyugalmazott alezredes ügyében a rókául tanyaágra előállították azt a biztosítási tisztviselőt, aki a po-mázl költözködésnél segítőtársa volt mondotta, nogy semmi köze nincs az Itak egy ayng. alezredest bűncselekményt\' ügyhöz. A pomázi lakásban helyszíni szemlét tartottak és lenyomatokat vettek tel a zárakon és lakatokon talált ujjlenyomatokról. Aranyossy nyugalmazott alezredes ügyében Sólyom Ferenc biztosítási tisztviselőt állították ejő a főkapitányságra. Sólyom volt a tanácsadója Arany oesynak anyagi ügyelnek intézésénél, fifeyelőre álftápltínVÍSgon tartják
közszolgálati (városi) alkalmazottunk: — Hlinvzlk, bizony hiányzik, nagyon hiányzik kérem. Nem tudom mit fogok csinálni, de hit ar. államnak kell, az országnak szQJuége van az én kis pár pengőimre Is, szívesen áldozom fel és ha kell, még többet áldozok és megnyugszom benne, ha segíteni tudok ezzel az éri hazámon, az országon, az államon.,. Igy a ml közszolgálati alkalmazottunk. Krre meg ml nem tudtunk rögtön választ adni. Mert bensőnkbén valami megmozdult és szerettük volna nagyon melegen megszorítani ezt a derék becsületes magyar közszolgálati alkalma zottl kezet, amelynek tulajtionosa kőny-nyel közepette Is fel tud emelkedni erre a magaslatra és énjének legvltá llsabb érdekelt ekkora hazafias nagysággal és lelki emelkedettséggel tudja alárendelni a nagy nemzeti szempontoknak, az egyetemes, országos, állami érdekeknek. „Megnyugszom, mert tudom, hogy az államnak szüksége van az én néhány pengőmre és ha kell, még többet adok h magyar államnak, az országnak.. Aranyba kellene vésni a magyar közszolgálati alkalmazottnak ezt ,a mondásat, hűséges magyar szivének eme spontán megnyilatkozását, amely az ő tiszta, Bzép magyar lelkéből tört kl s utat lalált minden magyar hazafi szivébe. Megnyugszom! A hazának, az országnak, az államnak kell 1 Nem tudjuk, hogyha Széchenyi Istvánt és ezt a meggörnyedt hátú családos közalkalmazottat egymás mellé állítanánk: kl lenne nagyobb ... Kz a magyar közszolgálati alkalmazott minden Idegszálával, hozzáférhetetlenségével, tiszta homlokával, nyílt tekintetével, hazaflasságától Izzó becsületes magyar lelkével sziklaszilárdan őrt rog állani a maga posztján. Ks bármit hozna Is a Jövő, a csatorna árja nem csap fol hozzá, nem szenyezl be szép magyar lelkét, mert gránit az alapzata, haJlithataUan a jelleme és szivét a magyar hazaszeretet sugarai fonják körül. U ii kalappal a magyar golgotás, Áldozatos szívű, magyar közszolgálati alkalmazottak előtt! Ifí. fí-l A Magyar Nemi Brrlin mi, Budapest, október 2 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai között nem szerepel az osztrák sllllng árfolyamának Jegyzése, csupán a bécsi kifizetés. Knnek okát Illetékes helyen abban Jelölték meg, hogy amióla Ausztriában megszűnt a valuták szabad forgalma, az ottani magánforgalomban az Idegen pénznemek árfolyamai Igen nagy Ingadozásnak vannak alávetve és ennek következtében a sllllng tényleges árfolyama reálisan nem állaplthutó mog. A Magyar Nemzeti Bank az Osztrák Nemzeti Bankkal egyetértően szüntette meg a Jegyzést. 200 márka a szabad devizavásárlás határa Németországban Berlin, október 2 A devizahelyzet, a Birodalmi Bank téti Bank megszünteti goritfa, Prága hor látat za a devh erős igénybevétele a devizarendelkezések szigorítását teszik szükségessé. A devlzarendelet hatodik végrehajtási utasításában elrendelik ezért, hogy a WU bírotlalml nulrka értéket meghaladd lissreyü itelHxnktozleleket eladni céljd-Ml fel kell ajdnlanl a Bírotlalmi ltunknak. A bejelentés határideje október lti. Október 2-ától kezdve minden külföldön esedékes devizái három napon belül eladás céljából be kell Jelenleni a Birodalmi Banknak. A szaluul devizavásárlás határa, amely eddig személyenklnt és tagonklnt 101)0 márka volt,ezentúl 201 birodalmi márka lesz. A devizagazdálkodás ellenőrzése Csehszlovákiában Prága, október 2 A minisztertanács mai ülésén tekfn- a silling jegyzést aforgalmat tettel arra, hogy valamennyi szomszéd államban korlátozták a devizaforgalmat, a csehszlovák valuta stabilitása erdekében elhatározta, hogy október Kdétől kczdődőlog újból életbelépletl a devizagazdálkodásnak a Csehszlovák Nemzeti Bank utján történő ellenőrzését abban a mertékben, amint a devizaüzlet szabaddátétele előtt 1828-ban beváll. A devizakereskedelem korlátozásának alapján devizák, nevezetesen az exportva!uták és más külföldi bevételek (kamatjövedelem, beváltott szelvények stb. kényszerbeszolgállatása. Külföldi fizetőeszközöket vásárolni csak a Csehszlovák Nemzeti Bank hozzájáru lásával szabad. Külföldre való hitelnyújtás akár csehszlovák koronában, akár külföldi valutában szintén a Csehszlovák Nemzeti Bank engedélyéhez van kötve.
A magyar csoport a parlamentkttzl konlereni Bukarest, október 2 Az interparlamentáris konferencia ma délelőtti ülésén Berzovlozy Albert nagy beszédet mon.i.i!L A leszerelés kérdésével (oglalkoiva rámutatott arra, hogy a Népszövetség előkészítő munkálatai a leszerelési konferenciát Illetőleg nem mentesek minden kifogás alól. Ilyen kifogás például az, hegy a kiképzett tartalékokra nem terjeszkedik kl, hogy bizonyos legyőzött államok részére tiltott fegyvernemek használatának tilalmát kl nem terjeszti és hogv az 53. szakasz u legyőzőit államokra a békeszerződésekben kimondott korlátozások fenntartását a létrehozandó nemzetközi egyezmény alapleltételének Jelöli meg. A magyar csoport nevében készséggel Járul hozzá a bírálata a leszerelési j ia ülésén — Berzevlczy Albert: nélkül illuzórikus tanács előterjesztéséhez, amelyben semmit sem kifogásol, de amelyet — mondotta — ml még mindig nem tartunk teljesen kielégítőnek. Azt hiszem, hogy ha a probléma végleges megoldását tartjuk szem előtt, akkor az összehívandó nemzetközi leszerelési konferenciának tul kell mennie a tanács határozatain. Ma már nehéz fenntartani azt a tételt, hogy előbb kell a biztonságot megteremteni és csak azután lefegyverezni. Ma már mindenki tudja, hogy a biztonság lefegyverzés nélkül Uluzorius és hogv a háborús feuuverkezés legnagi/obb veszélye a biztonságnak. Hngedlók meg, folytatta ezután Berzevlczy Albert, hogy áttérjek az 63. szakaszra, amely a békeszerződés eddigi rendelkezéseit változatlanul avaslat szakaszairól A biztonság lefegyverzés fenntartandóknak mondja. A magyar csoport ez ellen a Javaslat ellen fenntartással él. Helytelennek mondhatjuk a békeszerződésnek azt a rendelkezését, hogy a legyőzött államok az ő kis hadseregüket nem használhatják másra, mint a belső béke fentartására és határrendészetre, Kz azt jelenti, hogy ezeknek az államoknak nincs joguk területüket még támadás cselén sem védeltnezni. lizt az intézkedést megújítani és állandósítani 1.\') évvel a háború befejezése után lqhotetlenség. Ezt az Intézkedést és rendelkezést a nemzetközi leszorelésl konferenciának feltétlenül kl kell küszöbölnie és a magyar csoport nevében csakjezzel a fenntartással járulok hozzá az előterjesztéshez. _ «*
ZALAI KÖZLÖNY
októrcr 3
Nagykanizsára jött meghalni egy pécsi szerelmes pár
Kovács Gábor fogtechnikus és Trencsényl Irén gyógyszerészsegéd morfiummal megmérgezték magukat az egyik szállodában — A lérll meghalt, a leány életben maradt
elnézést kértek azért u kellemetlenség-
Nagykanizsa, október 2 Megdöbdontő szerelmi dráma Játszódott le péntekre virradóra az egyik nagykanizsai szállodában. A szálló két vendége. egy fiatal szerelmes pár öngyilkossági szándékból mortlummal megmérgezte magát. A tértit megölte a halálos dózis, a nö azonban életben maradt és Jelenleg benn ápolják a városi küzkórliázban.
A budapesti gyorsvonat utasai
Szeptember 27-én éljél, a budapesti gyorsvonattal érkezett Nagykanizsára
Kovács Gábor 33 éves pécsi fog-
technikus egy nő társaságában, akit a szállodai bejelentőlapon, mint a feleségét Jelentett be. A társaságában levő nő Trencsényl Irén 28 évesgyógy-szerészaegéddel volt azonos, aki ez év májusáig egy siklósi gyógyszertárban volt alkalmazásban. Az állítólagos házaspár egy kétágyas szobát bérelt a szálloda I. emeletén.
A szálló személyzete semmi kifogásolnivalót nem talált viselkedésükön, mert Jóformán alig mutatkoztak. Egész nap a szobájukban tartózkodtak, ahonnan néha-néha mentek csak kl egy kisebb sétára.
„Szobaasszony, ml megmérgeztük magunkat!"
A szálloda szobaasszonyát pénteken reggel 8 óra tájban Ideges csengetés hívta a fiatal pár szobájába. Amint belépett, meglepetten látta, hogy Trencsényl Irén sáppadt arccal ül az ágyban és alig hallható hangon kéri, hogy hívjon orvost azonnal.
— Minek kell az orvos? — kérdezte a szobaasszony. Talán rosszul van a nagyságos asszony?
— Igen, szobaasszony, ml mind a ketten megmérgeztük magunkat.
Mikor? — kérdezte rémülten a megrémült asszony.
— Még az éjjel, amikor hazajöttünk a mozlbol.
— Ml van a nagyságos úrral?
— Nem tudom, nézze meg!
A szobaasszony odament az ágyhoz és amint felhajtotta a paplant, megrémültei hőkölt vissza.
Ott lekUdt Kovács Gábor, megfeketedett arccal, holtan.
Amikor Trencsényl Irén megpillantotta a mellette levő holttestet, ájultan hanyatlott vissza a párnájára.
Amikor a szobaasszony magához térítene, elmondotta, hogy nem házasok, mert csak
9 nappal ezelőtt szöktek meg Pécsről.
Kovács Uábor a pécsi Irgalmas-rend kórházban volt alkalmazásban, mint fogtechnikus és mint kórházfclügyelő. u még ez év márciusában került betegen az Irgalmasok kórházába és ott Ismerkedtek meg. Egymásba szerettek és 0 nappal ezelőtt egy éjszakán megszöktek a kórházból.
Azt tervezték, hogy állást keresnek valahol és akkor megesküsznek.
Voluik Kaposváron, Siklóson, Siófokon, majd Budapesten, de seholsem tudtak elhelyezkedni.
Elfogyott a pénz
Kovács Oábor a szökésekor 230 pengőt hozott magával, de ezt a pénzt olyan gyorsan elköltötték, hogy Itt Nagykanizsán két napi szoba árával már adósok Is maradtak. A gondok egyre jobban megérlelték azt a már korábbi elhatározásukat, hogy végső esetben a halálba menekülnek.
Készenlétben a morfium
Kováca Oábor még erre az eshetőségre Is gondolt, amikor megszöktek Pécsről. Magával hozott ugyanis 3 üveg 2 százalékos morfiumot és egy fecskendőt. Méreggel egyébként Is bőven rendelkeztek, mort Trencsényl Irénnek, betegségéből kifolyólag szám os fájdalomcsillapítóra volt szüksége, ugy hogy lumlnált, adonalt és pantopont Is talált a rendőri bizottság.
A tragédia színhelyén
A szobaasszony nyomban értesítette a mentőket és h~ rendőrség központi ügyeletét, ahonnan Lakatos Ferenc dr. rendőrfogalmazó, ügyeletes tiszt és Fodoj Aladár dr. tisztiorvos szálltak kl a szerelmi tragédia színhelyére.
Trencsényl Irén szinte magánkívül feküdt az ágyban, amikor kiérkezett a rendőri bizottság. Dr. Fodor Aladár tisztiorvos intézkedésére a leányt nyomban beszállították a mentők a városi közkórházba. Kovács Oáboron azonban már nem lehetett segíteni. A tisztiorvos megállapítása szerint injekciós lüvel fecskendezték be maguknak a morfiumot A leán^ semmiesetre sem kaphatott többet 10 kőbcentlnél, amit erŐB fizikuma könnyedén kibírt. Kovács Oábor azonban 20, de lehet, hogy 30 köbcenU morfiumot fecskondezetí be magának és ez a hatalmas dózis órák
alatt végzett a feltűnően sovány, gyenge fizikummal rendelkező fiatalemberrel.
A hátrahagyott levelek
A rendőri bizottság bárom hátrahagyott levelet talált az asztalon. Mind a három női kéztől származik Egy a nagykanizsai rendőrségnek, egy a pécsi Irgalmasrend perjeljének, egy pedig a szálloda tulajdonosának szolt, akitől
ért, amtt öngyilkosságukkal Idéznek efó. A gyanús pár
A Zalai Közlöny munkutársa czzola tragikus hátterű üggyel kapcsolatban érdeklődött a szálloda szobaasszonyánál, mint aki legtöbbet érintkezett a fiatal párral. A Bzobaaazony elmondotta, hogy neki már az első napon gyanús volt a pár és épp azért két nap múlva szólt Is a portásnak, hogy lllo tormák között, de nyújtsa be a kétnapi számlát.
— Azért volt nekem gyanús a dolog, mondotta, mert leltünőon kevés csomaggal érkeztek. Egy kis táska és ogy női utlkészlet volfaz összes podgyá-szuk. A számlát azonban akkor kifizették rendesen és Igy nem Is gyanakodtunk tovább. Ma reggel 7 órakor a tO. számú szoba vendége, akt közvetlenül Kovácsék mellett lakott, arra kért, hogy helyozzem el ogy másik szobába, mert egész éjjel nem tudott aludni,
ugy lármáztak óh Bírtak
a szomszédai. Akkor még nom Is gondoltam, hogy milyen tragédia Játszódhatott ie a szobában.
Kovács Gábor az utolsó pillanatban orvost akart hivatni, de Trencsényl Irén nem engedte
A szobaasszony egész a rendőri bizottság kiérkezéséig Trencsényl Irén mellett tartózkodott, aki röviden a következőkben mondotta el neki az előzményeket és az öngyilkosság végrehajtását.
Mit mondott Trencsényl Irén ?
— Már amikor megszöktünk, éreztük, hogy nem fogunk tudni megbirkózni az étellel. De nágyon szerettük egymást és utaztunk állandóan. KI akaj-tunk futni a világból. Menekültünk a végzetünk elől. De nem lehetett, utolért és letiport mindkettőnket. Tegnap már csak 4 pengőnk volt Tudtuk, liogy vége mlndonnek. Már három napja alig mozdultunk kl a szobából, hogy a szálló személyzetét hozzászoktassuk ehhoz és ne fedezzék fel idejekorán az öngyilkosságunkat
- Tegnap, csütörtökön délután három levelet Irtunk: az én szüleimnek, az « szüleinek és egy siklósi barátnőmnek.- Ezekben bejelentettük, hogy öngyilkosok leszUnk és olbucsuztunk töltik. Eate 0 órakor még
utoljára elmentünk a moziba. Amikor hazajöttünk, még megírtam néhány búcsúlevelet, miközben Oábor előkészítette a fecskendőt és a morfiumot A rendőrségnek megírtuk, hogy közös elhatározással megyünk a ha-iáiba és kértük, hogy értesítsék a szülőinket, valamint mellőzzék a boncolást Fél 12 órakor lefeküdtünk. Oábor okkor ltl köbcentiméter mortlumlnjek-olót adott nekem és aztán magának ls.
ö azt hiszem azonban sokkal nagyobb mennyiséget fecskendezett be. Alig telt el 6—8 perc. küzdtem rosszul lénnl. Oábor, amikor látta ezt, megbánta az öngyilkosságot és orvost akart hivatni, hogy mentsen meg minket. En azonban nem engedtem, mire zokogva rámbo-rult. Ebben alpiHaiuitban elvesztettem az öntudatomut t-i csak ma reggel 8 órakor ébredtem íel, amikor csengettem magának. Nagyon sajnálom, hogy ón életben maradtam. De ha már Így történt, akkor, kérem, táviratozzon a szüleimnek, hogy élők. Szegények már biztosan megkapták a levelemet és most meg szeretném nyugtatni őket.
Trencsényl Irén rövidesen felgyógyul
A kórházba való beszállítása után ellenlnjekclót adtak Trencsényl Irénnek az orvosok. A lány qríís Hjlkuma különben könnyen leküzdi a morfium hatását és Jgy rövidesen felgyógyulva hagyhatja el a kórházat.
A leány szülei Karcagon laknak. Apja, Trencsényl János nyugalmazott takarékpénztári főkönyvelő. Kovács Oábor szülei Pestújhelyen élnek. Édesapja, Kovács Imre Máv főintéző, Jelenleg le a Nyugati-pályaudvaron teljesít szolgálatot.
A szerencséden fiatalember holttestet a rendőrség Intézkedésére kiszállították a temető halottasházába.
IT — Szombat-vasárnap: Zoro Huru a Városi moziban.
Huszonhatezcrmétcr
siffon, vásson, inlet, damasszí,
szefir és Ranavássz
mérsékelt árban kerül eladásra.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nyojt
Singer Oivatáruház
Gyömörey főispán lemondását nem fogadta el a kormány
Zalaegerszeg, október 2 Keresztes-Flsoher Fereno belügv. miniszter meleghangú levelet Intézett Gyömörey Qyörgy főispánhoz, melyben közli, hogy lemondását a kormány nem fogadta el. Ugy pollttkal, mint közigazgatási kormányzati szempontból nagy Bulyt helyez a kormány a főispán eddig Is tanúsított értékes munkássá-gára és kéri, hogy tiszlaégét továbbra ls tartsa meg 8 a belügyminiszterre és a kormányzatra háruló, felelősségteljes nagy munkában továbbra is vegven részt
Oyömörey Oyörgy, engedve a kormány kívánságának — nyilatkozata szerint— megmarad a főispáni székben.
Vasutasllnnepély
Nagykanizsa, október 2 A példás kötelességteljesítés, hűséges szolgálat ünnepét ülik ma este derék nagykanizsai vasutasaink, amikor nyugalomba vonuló társaikat megfelelő ünnepi keretben búcsúztatják A vasutas. szolgálat súlyos szolgálat, amely egéaz ombert kíván, főleg a mozdonyvezetői pályán. Ezrek élete van kezére bízva és a derék magyor vasutas nagy önfeláldozással végzi mindenkor Idegőrlő szolgálatát. Azok, akiket kartársaik ma este búcsúztatnak, szintén mozdonyvezetők. akik hosszú éveken keresztül példás szorgalommal teljesítették szolgálatukat, feljebbvalóik legnagyobb megelégedésére, mlg most, a Jól megérdemelt nyugalomban, a htl kötelességteljesítés gyümölcsét élvezhetik. A nyugalombavonuló nagykanizsai vasutasaink a következők:
K o 1 o n I c s Ferenc, a Mozdonyvezetők Otthonának elnöke, aki 80 évet szolgált, Cerján János 33 évi szolgálattal, Oparnlca Ferenc 32 évi szolgálattal, Simon József 30 éves szolgálattal. O r ü n f e I d Sándor 31 évi szolgálattal. Borissza Sándor 28 évi szolgálattal, W e r n e r István 20 éves szolgálattal. Mind a hét főmozdonyve-zetőT Fülöp Jenő főművezető, akinek 35 évi szolgálata van.
Az ünnepség pont este 8 órakor a Korona-vendéglő éttermében lesz megtartva a teljes nagykanizsai és környékbéli vasutasság és a központi Igazgatóság kiküldötteinek részvételével.
Üzlethelyiség változási
Értesítem a tisztelt vásárló közönséget, hogy li»lvUég«iltaaéa ml>M a raktáron levő m -. JL I, férfi és gyermek lUnaK minden kivitelben, rendkívül imái. Iltatt árkait kerülnek eladásra.
Haaxaátja kl aajét érémké-kaa mm kadvaaS alkalmat.
OrUnfeld Márk
rmhaánUUi*
Központ-szálló épület.
A játszadozó gyermekek felgyújtották a Jégvermet
Nagykanizsa, október 2
Pénteken délelőtt 11 óra tájban kigyulladt Mészáros Pál vendéglős Magyar-utca 91 szám alatti kertjében a Jégverem. Az ul Jégvermet alig 2 hónappal ezelőtt építették és ezen a télen szándékoztak megtölteni Jéggel. Pénteken délelőtt több házbeli klsflu lenn Játszott a kertben levő Jégverem környékén és egyikük állítólag gyufával felgyújtotta a szalmatetőt
A lángok pillanatok alatt elborították a Jégverem tetejét, melynek közeléből sikoltozva menekültek a megrémült gyermekek. A kitelefonált tűzoltók dr. Prack István főparancsnok. Szépudvar y László alparancsnok és V e-csera Antal tűzoltótiszt vezetésével néhány perc múlva már a helyszínen voltak és két gőzfecskendővel kezdtek hozzá a mentési munkálatokhoz. Hiábavaló volt azonban minden fáradozás, mert a száraz nádtetőt már a tűzoltók kiérkezésekor teljesen elborították a lángok. A tüzet egy óra alatt sikerült eloltani.
A kár 6-71*10 pengő. A Jégverem nem volt biztosítva. A tüzeset ügyében nyomozást Indított a rendőrség.
— 600 kabát közül választhatja kl mindenki az Igényének és Ülésének leginkább megfelelőt > Schütz áruházban.
1631 oktAber 3
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 3, vasárnap
Hón. katolikus: Teréz. Proteat:
Helga. Izraelita : Tlirl hí n •
OyóipraxeiiáH éjj.ll szolgálat, { hó Vígéig az .Őrangyal- gyógyszertár Deák-tér 10.
Városi Mozi. Zo-o (s Huru: Putball hősök. Rendkívül humoroi Ilim. — Re mek kísérő mílsor.
Oösfdrdö nyitva reggel 6 órától eate 8 óráig (bélfó, sierda, péntek délalán, ludden e|éa< nap nőknek). Tel. 1—13.
— Assisi Szent Ferenc llnnepe. A
ferencrendben ma mindenütt nagv ünnepi hangulat uralkodik. A nagy rend-alapltó AbsIsI Szent Ferenc ünnepét ülik holnap, vasárnap a szokásos egyházi pompával. Ma, az ünnep előestéjén délután B órakor Transltus. Utána rózsa-fűzérájtatosság, szentséges Utániéval. Holnap, vasárnap a szent ünnepén délelőtt II) órakor a plébánia templomban egyházszónoklat, amit P. S c h m 1 d t Félix, a tartomány nesztora mond. Utána ünnepi nagvmlse: Eate 6 órakor
Erédikáció, amit dr. P. Szeghy Ernő armellta szerzetes, a kiváló egyházszónok mond. Utána szentséges litánia, rózsatüzér-ájtatoesággal. Vasárnap délután föl 5 órakor az Oltáregylet hölgy-
Járdála műsoros olőadást rendez P. á m b o r András Igazgató rendezésében, a plébánia fehértermében. Az elé-adás Szent Erzsébet Jubileuma Jegyében folyik te, móltó keretben, gazoag ■és nívós programmal. Előadásra kerül Harangi: A Királyleány bosszúja cimü nagyszabású szlnmü. LI n t n e r n é Fltt-ler Vilma Magyar Erzsébetek c. alkalmi énekét az egyesületi énekkar adja elő. legyek Petermann virágüzletében t pengő. IK1 f. és 3(1 r. kaphatók.
— Kállav Tibor dr. ma este érke-zlk Nagykanizsára. K á 11 a y Tibor dr. ny. pénzügyminiszter, Nagykanizsa város országgyűlési képviselője ma este Túl 11 órakor Nagykanizsára érkezik. Kállay Tibor dr. értesülésünk szerint nagykanizsai tartózkodása alatt készséggel áll rendelkezésére a polgárságnak minden ügyeikben.
— A főispán és alispán hazaérkeztek. Zalaegerszegről jelentik: Oyö-m ö r e y György főispán és B ő d y Zoltán alispán budapesti-utjukröl hazaérkeztek. Budapesten az Inségakcló ügyében tartott értekezleten vettek részt.
— A pénzügyi blsottság ülése. A város nénzügylblzottaága péntok délután Illést tartott, amelyen a kitermelt tUzlta értékesítése került tárgyalásra.
=■ Szombat-vasárnap: Zoro Huru a Városi moziban.
— Zalaegerszeg pótadója. Zalaeger-stégről Jelentik . A város takarékossági bizottsága a Javasolt megtakarítások alapián a pótadót ideiglenesen r>5 százalékban, a kereseti adót pedig (I százalékban állapította meg. I\'.z a Javaslat a pénzügyi bizottság elé kerül és az teszi meg a végleges Javaslatot.
— Tilos a hidak alatt tartózkodni, ti) hatósági rendelet Jelent meg. A rendelet értelmében a megengedett és rendes közlekedésen kívül a hidak alatt bármi más okból tartózkodni szigorúan tilos. Nem szabad a hidak alatt sétaszerüen Járkálni vagy álldogálni sem. Ugyanezen tilalom alá esnek- a hIdáktól 50 méteres távolságon bellii eső területek a rendes közlekedésre szolgáló dűlők vagy gyalogutakon való rendszeres közlekedés.
— Frontharcosok figyelmébe. Az Országos Magyar Frontharcos Szövetség nagykanizsai csoportjának vezetősége ma este léi B órakor a Korona-éttermében lontoe megbeszélést tart, amelyre minden bajtársnak pontos megjelenését kéfl h Vezetőség.
— Szép lakást, ízlést is harmóniát lelentenek a Kopiteln bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden liléi é< Igény legteljesebb kielégítésre talál. Hltol-kepes vasátlóknak kívánatra hosazule|irata llzetélt kedvezményeket nyujlunk.
A törvényszék vizsgálóbírója előzetes letartóztatásba helyezte Erdős Endrét
Errlős leifolyamodta a vizsgálóbíró határozatát a törvényszék vádtanáosához
Nagykanizsa, október 2 A nagykanizsai törvényszék vlzsgáió-blráln ma délelőtt maga oló vezettette Erdős Endrét, hogy az ujudvarl halálos gázolás ügyében kihallgassa. Erdős a vizsgálóbíró-előtt Is ugyanugy védekezett, mint a csendőri kihallgatáskor, hogy az öreg Horváth Mihály egyenesen neki ugrott gépének és Így teljesen képtelen volt a katasztrófát ki-
kerülni.
Dr. A 1 m á s s y vizsgálóbíró Jegyzőkönyvbe vette Erdős védekezését, majd utána kihirdette a letartóztatásáról szóló végzését.
Krdős Endre a vizsgálóbíró döntése ellen íelíolyamodott a klr. törvényszék vádlanácsához, amely valószínűleg szombaton foglalkozik a leifolyamodással.
A Zrínyi Irodalmi Kör október 6-lkl gyáaztlnnepe Nagykanizsa, október 2
Mint minden évben ngy az Idén Is október 6-án Nagykanizsa Táros lakossága hazafias kegyelettel adózik az aradi tizenhármak emlékének. A Zrínyi Miklós Irodalmi éa Művészeti Kör haza Has gyászünnepélyt rendez délután t! órakor a városháza nagy közgyűlési termében, amelyen Surányl Gyula felsőkereskedelmi Iskolai tanár mondja az ünnepi beszédet Az ünnepély részletes programját holnapi számunkban közöljük. _
— A magas frekveuclás sugarakkal való gyógykezelés már Hosszú évtizedek óu kincae a hivatalos orvostudománynak, csak régebben D\'Arsonvailsstló név alatt volt ez Ismeretes. Évtizedek folyamán azonban ez.a név már feledésbe meni, ujabban pedig Zellels név alatt váll a nagyközönség előtt Ismeretessé. A hivatalos orvostudomány egyik kiváló reprezentánsa Kowarschik wléni egyetemi tanár a wlenl KsIser-lublUums Spltal llzlkó theráplal osztályának vezetője, maga is magas frekvenciájú árammal már régóta dolgozik és megállapítja, hogy ezzel a módszerrel neuralgiáa és ideges természetű betejíségeket lehel gyógyítani, sőt szervi megbetegedéseknél subjektiv könnyebbségeket Is lehet elérni, amint azt dr. Biró Gyula, .Az Esi" lapok orvos referense .Zellels\'-ék alkonya elmén megírta. — Dr. Baedekker, aki a berlini tudományegyetemen a világhírű dr. Eulenburg prot-fessor munkatársa, már 30 évvel ezelőtt dlabetcsnél (cukorbaj), hystérlinál, neu-raithénlánál és kűlönbözö eredetű neural-gláknál használta. Ezzel a gyógymóddal kiváló eredményeket ért el, amint az a Wiener Kllnlk című orvosi szaklapban olvasható.
kabátjai
divatosak, tartósak.
Az áruk? Most Is a legolcsóbb!
— A pásztortlut félholtra hurcolla a hozzákötllztltt megvadult tehén. Csütörtökön esto súlyos szerencsétlenség történt Somogyszentmikióson. — Szörcsök Ferenc 12 éves pásztorflu egy tehenet vezetett kötőféken haza. A kötőlék végét a kezére csavarta a klstlu. Közben a tehén valamitől megvadult és vágtatni kezdett, miközben többszáz méteren keresztül magával vonszolta a szerencsétlen gyermeket. A klstlu olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy amikor a mentők beszállították a nagykanizsai közkórházba, nyomban operációt kellett rajta végrehajtani. »
— A mai gazdasági viszonyok mellett l« élénk a kereslet az ul 27-lk M. Klr. Osztálysorsjáték iránt, 84.000 sorsjegy közül 42.000 nyereményt, összesen közei 8 millió pengő készpénzt sorsolnak ki A húzások október hó 16-án kezdődőek. — Demblnsky B. főárusiló, Budapest, 11., Zsigmond-utca 8. mai lapunkhoz mellékelt egy kartonlapot, melyről kérjük a .Ren-délólapot" levágni és kitöltve még nta postára adni. Fizetés csak a sors|egy vétele után.
— Betöréses-lopás. H o 1 z I n g e r l-alos somogvhatvanl kisgazda lakásába kóbor cigányok betörtek és mintegy 700 pengő értékű ágy- és ruhaneműt elloptak. A betörő tolvajok kézrekerl-tésére megindult a csendőri nyomozás.
— Öszl dlvatujdonságok, i lövetek, selymek, kordbársonyok, flanellek, Jankll anvagok nagv választékban érkeztek Singer Divatárukéiba.
VÁROSI MOZI
Októbar 3., szombat Októbar 4., waaárnap
ZORO é. HURU
FUTBALLHÖSÖK
Zoro él Huru, mint a világ legelső futballbajnokai, bemutatják utolérhetetlen mesterjátékukat.
KiaérA mflsor.
Nyolchónapi börtönre ítélték
a többszörös ruhatolvajt
Nagykanizsa, október 2
Nemrégen történt, hogy Scsavnl-csár Ferenc nagykanizsai fiatalember több lopást követett el. Ruhanemüeket lopott, azonban a rendőrség elfogta és átadta az ügyészségtifk Ma tárgyalták ügyét a nagykanlz.nl törvényszéken, ahol Cslllaghy vczelőügyéaz vádbe-széde után nyolc hónapi börtönnel sújtották. Az ítélet Jogerős.
SPORTÉLET
KRSC-NTE Nagykanizsán
Vasárnap a délnyugati kerület egyetlen bajnoki mérkőzése Nagykanizsán lesz. Október 4-lke szövetségi nap lévén, a kerület válogatott csapata a „Csikók" válogatott csapatával játszik Pécsett. Eredetileg szentember 20-ára volt sorsolva ez a mérkőzés, azonban a Zrlnylpálya foglaltsága miatt elmaradt éa aazövetség október 4-ére tűzte kJ, tekintet uélkül arra, hogy az NTE ad-e Játékost a válogatottnak vagy sem, Nagykanizsáról Farkas került be a válogatott csapatba, Így most egyik legjobb játékosát kénytelen lesz nélkülözni az NTE.
A Kaposvári Rákóczy a nagy csaj tok ellen szokta igazi tormajái szánt. így múlt vasárnap a Szí eldöntetlenül Játszott Szigetváron, majd a Pécsi DPAC-t verte meg 3. 2 arány-bau. A fentiekből láthatjuk, hogy a Rákóczy az őszi szezont szép eredményekkel kezdte, ennek ollcnére nem hisszük, hogy a szenzációs formában lévő NTE győzelmét megtudta akadályozni. A mérkőzést Kasztl vezeti.
Szombaton és vasárnap
Un vausra
sl|áayasaás«l
a Markóféle vendéglőben
Ky caapa át kilát-ázAK-kal
Abonnensek felvétetnek.
A kínai •xotiaxir ellenkormányt alakit
I/ondon, október 2 (tijszukai rád lője leniéit Tokiói Jelentés szerint 800 főből álló klnal katonacsapat megtámadta New-Chang városát, ahol 350 klnal rendőrrel találta magát szemben. A kínaiak megtámadták a Japán konzulátust őrző rendőröket, akikkel heves tűzharcba bocsátkoztak.
Mandzsúriában teljes az anarchia. Mukdunben az a hlr terjedt el, hogy a klnal fiatal ex-császár titokban elhagyta a palotát és Mandzsúriába Indult, hogy ellenkormányt ajakltaon.
Vadászfegyverével Hzlvenlőtte magát egy vezérigazgató
Budapest, október 2 Pongrácz Mihály, a kisújszállási városi takarékpénztár vezérigazgatója vadászfegyverrel szivenlőtte magát öngyilkosságának okát nem tudják.
Budapesten akartak merényletet elkövetni Izmed pasa ellen
Budapest, október 2 A török rendőrség Izmed pasa ellen Irányuló összeesküvésnek Jött nyomára, Két gyanúsított örménynél talált Iratokból kederült hogy a merényletet Budapesten akarták végrehajtani.
A központi papnövelde uj kormányzója
Budapest, október 2 S e r é d l Jusztinián bíboros herceg-
Erirnás Ernszt Sándort dr. telmen-stte a központi papnevelő Intézet kormányzói teendőitől és utódául Tóth Tihamér apát egyetemi tanárt nevezte ki.
— Szombat- vasárnap: Zoro Hura a Városi moziban.
IMHirás
A nagykanizsai mi>t»nro(Aftal cn««-tlgvalő Tsisatásek : Pénteken a Mmtr-UkUt: i\'tf l 7 órtk. -f8-8. rtéluUn 1 irakni +14 9, eate » órakoc 449.
FttMut Reggel borult, délben Itlbót, este tiszta égboltozat.
Szélirány : Reggel azélcxnd, délbea dél, eate délnyugsü szél.
(Éjszakai rddiójeUnüsl a ■at.aralé-■ al I.M»1 laiaril aata 10 trm-fcan Ráaalsa falba*, law aailia MS várható.
Naponta adjon növendék és hlzóállatalaak
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet.
A .FUTOR" növendékállaloknál a caontképaődéat elősegíti, hlaáaca
»étváflyflerje82től2
A .FUTOR* nem orvosság, hanem • tegnnomabban őriött méaöótáp, amely aa állatok szerveseiében Igaa könnyea felszívódik, s amelyet az állató* aio-matikui anyagtartalmánál lógva szívesen fogyasztanak. A ,F U T O R" eletére a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagyhlzlalólr, aradat mak, gazdaságok a .FUTÓRM állandóan etetik.
Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (1 zsák 50 kg.) 9 pengő,
zsák ára 130 lill., vagy zsákcsere. 1 próbadobol ára (cca >H kg.) 30 ti.Ur.
Kicsinyben éa zsákaaámra kaphatót
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédő szárak kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 130.
őszi nedves időjárásra legjobb a
NILTENYI CIPÓ
F6-utonf a város palotákkal
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
löZflAZDASÁI
A magyar vidék helyzete a pénzvilág tükrében
Nagykanizsa, október 2
Ma, midőn minden ember közpazda-aá#l kérdésekkel kénytelen foglalkozni nem tartottuk érdektelennek felkeresni városunk egvlk legnagyobb pénzintézetének kivAló képzetségéről ismert igazgatóját, hogy nyilatkozzék a bennünket közelebbről érdeklő gazdasági kérdésekről.
Kpen pénteki vásár volt, Ilyenkor élénkebb a forgalom a pénztárban, mégis szívesen állt rendelkezésünkre.
Arra a kérdésünkre, hogy mennyiben érinti a magyar gazdasági életet a .világ legnagyobb államának az arany valutáról vaJÓ letérése, a következő érdekes nyilatkozatot tette:
— Magyarország sajnos már korábban kénytelen volt az arany és devizakorlátozásokat érvéi ybe léptetni. Ennek dacára az egyes államok egymásrautaltsága folytán — bennünket is érdekel és érint e körülmény, miután ugy az államnak, mint pedig pénzintézeteinknek is meglehetős nagy külföldi fizetési eszközökben vállalt kötelezettségei vannak.
Az arany aránytulan elosztása ugv-látszik forduIónonlot Jolont a világ közgazdasági éloteben, mert Anglia után Svédország Is beszüntette az arany-fizetéseket és valószínű, hogy Öt követni fogja Franciaország kivételével minden európai állam.
Franciaország ügyes fináncpolitikájával nemcsak az arany hegemóniát, hanem a világpolitika Irányítását Is magához ragadta és szerény véleményem szerint a világpolitika mikénti folyása ma Brland és tavai mesteri irányítása mellett ugy alakul, ahogy a franciák akarják.
A ml szempontunkból a Józan logika szerint ls feltétlen helyeslem a franciák felé való orientációt, mely különösen a mai helyzetet tekintve reánk nézve előnyös lehet.
Milyen a magyar vidék helyzete a pénzvilág tükrében?
— 8aJnos, nem a legkedvezőbb, azt hiszem, ezzel nem ls mondok ujat. A gazdák érthetően nagyon el vannak keseredve: terményekért olyan minimális árakat tudnak csak elérni, hogy abból még tartozásaiknak a kamatait sem Igen fedezhetik.
Igaz, hogy a bankok ezekben a válságos időkben is törlesztéseket követelnek a gazdaközönségtől ?
Egyes lapok tendenciózus közleményei nem felelnek meg a valóságnak : hogy perléssel kényszerítik a pénzintézetek a feleket a törlesztésre. Annyi Igaz, hogy Igyekeznek megmagyarázni a gazdának, mennyire kettőzött érdeke ma a magas kamatok mellett — a tartozását, ha lehet csökkenteni. Azonban az nem felel meg a valóságnak, hogy perrel kényszeríti őket arra, mert na lehet,a pert minden pénzintézet elkerüli — Sokan fordulnak a gazdák közül az államhoz. hogy tartozásukat konvertálja ?
Tény, hogy vannak lelketlen emberek, akik azzal ültetik fel a hiszékeny kisgazdákat, hogy nem kell kamatot fizetni, sőt nem kell tartozását sem megfizetni, mert az állam kifizeti helyettük. Mondanom sem kell, hogy ez naivság és ennek dacára az utolsó időben mind többen fordulnak az Országos Föld teherrendező Bizottsághoz kölcsönért
Kereskedőink és Iparosaink helyzete sem Jobb, a fogyasztó közönség vásárló erele az általános redukciók hatása alatt annyira minimális, hogy az amúgy Is nagy rezsivel dolgozó Iparos és kereskedő a legnagyobb erőfeszítés árán tud caak Kötelezettségeinek eleget\' tenni. Épen azért ma már nem meglepetés számba megy, ha hallják, hogy egyik vagy másik kitűnő hírnévnek Örvendő cég fizetési zavarokkal küzd. 4 _ Hir-nO
SUtök és fuvarosok figyelmébe
A sütök és fuvarosok figyelmét felhívtuk a vegyesdandárparancsnokság hirdetményére, mely a városház hirdetőtábláján van kifüggesztve. Versenytárgyalást hirdetnek 206.600 kgr. kenyér szállítására és 14.000 métermázsa tüzelő fuvarozására. Ajánlatok benyújtásának határideje október 14. A had biztosság a polgármesterhez intézett átiratában megemlíti, hogy mérsékelt ajánlatokat kér, mert különben kénytelen lesz a szükségletet egy szomszéd állomás utján, illetőleg a fuvarozást valamely más megoldással biztosítani.
ZlrleU lárlii
Páris 20-13, London 20-15, Newyork 510-50 Brüssel 71-25, Milano 2625, Madrid 46-00, Amsterdam 206 00, Ilerlln 119-25, Wien—•-, Szófia —•-, l\'rága 1510, Varsó 57-00, Budapest 90021/1, Belgrád 8-SW, Buksresl 3-05.
Teraéiylázsdí
Buta tlszav. 77-es 845-8-65, 78-as 8-60 8-80. 79-ej 8-7S — 8Í», 80-as H-80 — <K)5, dunánt. 77-es 820—8-30, 7H-as 8-35 - 8-45. 7Q-cs 8 50 - 8 60, 80-as 8-60 - 8 70, rozs 8 70—885, lak. árpa 14-00—1425, zab I780-I8-00, tengeri I6-00-I6-50, korpa 1025-1135.
i Hoazetl Buk tolu-Molyaaal
VALUTÁK Angol I. 21 50-2300 Belga fr. 79-15-80 15 Csehk. 16 86-17 00
Dán k. -----
Dinár 995-1005 Dollár 571-75-575 75 Francia I. 22"60-22"90 Holt. 229-50-231 30 Zloty 6340-6420 Lei 3-35-3-45 Léva 406-4*20 Lira 28*70-29 50 Márka 135 06-13605
Norvég —\'---
Peseta —■— Scblll. -■-—■— Svájci I. 111*35-112-35 Svéd k. -•----
DEVIZÁK Amst. 229-80231-30 Belgrád M9-I005 Berlin 135-25-13605 Brüssel 79-45-80-15 Bukarcsl 3 37-345 Kopenh. —*—— \'— London 22*20-2300
Madrid -•-•—
Milano 2900-29*50 Newy. 569*80-73*20 Oszló _•——•_ Páris 22 44-22*58 Prága 16-88-16-98 Szrwa 4-10418
Stockh, ---*—
Varsó 63-6(^64-40 Wien 8002-60*62 Zürich 111-65-112-35
totttriiár
Felhajtás 2150, eladatlan 1628 - Elsó-rendO I 40-1 44, szedelt 124 -130, szeded közép 1*10—114, könnyll 094— I 02, l-só rendű öreg 1-22 1 26, ll-od réndll öreg 1-04-110, angol stlldó 0*75-000, szalonna nagyban 180-1-90, zalr I 80-000, hus 1-20-1-42, félsertés I 40-1-70
Uaija: Mlsalal lyomdi m Lapklaáé TálliltL linkuiiiii.
Felelós kiadó: Zalai Károly.
•iaaa A m.
APBÓHIFDETÉSEK
ROvtd, lekele Bálhory-utca 20.
olcsón eladó 4606
Nádor u. 7. alatt 3 utcai saobáa lakás I évi november hó l éte Nsg; kanizsai lai. Hitközség HUárl hivatala. 4626
IUMsiIm állandóan kapható Stpcx Andor, Mnazel éa Frledenthal, Teutach Quszláv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél éa a Köztlaztvlaelók Sxö-vetkeieténél. — Tejkftzpont 2007
Bagolal aof 51. az házhely és László herceg utca II. ház alarié. 4489
BM.áf|a éa magraávázó szerek kaphatók Hiivh éa Szegő régnél 46C6
Hánxnuofcáa aealMIUa sUrgösen eladó Oyár utca 38. 4525
Flllzttt «-| Ismét kapható Teikflz-pontaál Telefon 349._ 3751
■UkéoaJ-ulca 29. sz. házban kisebb kalit aaakáa utcai UUs november elsejére klaSM. - Bóvebbet Szeraere-utca 3. szám. 4616
Katonaréten, Bagolal-eor 21. azám alatti Mis, ugyanott oleándtrek, paradicsomos üvegek, uborkát hordó. 4617
Kifogástalan karban levó, elsőrendű
STa«laa4Jmegvételie keresek. Telelőn 110. m a kiadóban. 4618
Egy szoba és konyha botor azonnal eladó VórOsmarty-utca 61.\' 4619
ElaSM |egv duplacsövű belga kakasnél-küll .»4ászt*,,««rl egy u| vadáaatásta,
egy 3 hónapos vizsla, 1 nagy dupla ajló, 5 drb )ókarban levó cemenilépcsó és 10 drb. 30 cm. cementcsó. Clm Józsel tóher-cegut 62. szám. 4622
Klsdó kettó szobás lakáa mellékhelyiségekkel nov. l-re Klnlzsi-u. 85. 4625
Boroahordó, 200 darab klIogásUlan
mlnóséaU, különféle nagyságban, lolyó szüret alkalmával eladásra kerUI Szombathelyen, Hollán Ernó-u. 13. alatt. 4628
ílvaaastt egy mogyorószlnü iralowsr Rozgonyl-utcában. Megtalálói kérjük, adja Roigonyl-utca 1. alá, vagy lapunk kiadó hivatalába. -4682
ElaaAaaaa bútorozott parkettás szoba a Fölíren azonnal kiadó. - Clm a kl-adíban. _ _«30
Egy ló forgalmas utcában a,| tísssr-Oalat teljes berendezéssel és lakással kiadó. Clm a kiadóban. 4631
Jobb nó, kl Qpállóan fóanl lud, mindenesnek Idvéteilk. Böhm, Horthy Miklós-ut 6. 4633
Egy nagy szoba, konyhás lakta november T-re kiadó EötvOa lér 20. 4634
■alatankaraaataraa 2 szoba és
zárt verandából álló téli építkezésű vlUa eladó. — Bóvebbet özv. Oyenes Lajotné. Városháza 4637
Kiadó 2 szobás lakás október 15- re Klnlxal-u. 7. szám. 4638
Elismert legkiválóbb minőségű és
mi£l)i(haló
hentesárnk * lelvágott-kfll&olegességek.
Hólehér, olwntott tertéiulr 180 Oalói Ibttll cieaege ittloaia 260
Esterházy Hentesüzlet
Ntrik, BlkMa-al «.
Tel.foa r 5-SS.
Lópokróook,
vlaanaartaa aátafpaavvák, gabaaáa és aaaliaaaákak, islaav- és kClélérak
gyári lerakata uta
Hirsoh és Szegő cégnél.
Varga Nándor
aranyéremmel kitünteteti saiát modernül berendezett műhelyében
■nos, fsai, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kllogástalan munkámért felelősséget vállalók.
Oallérok 10 é( 12 fillér. Oyfljtótekp: Horthy Mlkl6s-ut 8. Gyártelep; Hunyadl-u. 19.
Meghívó.
A nagykanizsai Izr. szentegylet
f. évi október hó 11-én, vasárnap d. e. >/a1 1 órakor
rendkívüli közgyűlést
tart, amelyre az egylet tagjait tisi-telettel meghívom.
Tárgy: Az alapszabályok módosilása. Nagykanizsa, 1931. október hó 2\'.
Dr. Welsz Lajos s. k.
m.9 elnök.
Halló! Halló! Halló!
Príma nBwandék W
marhahús
állandóan kapható, kgrja P I—1-80 Szives pártfogást kér
Timii Jizuf
hentes és mészáros.
Gyepss JAnos
gyulai káiilai késslttH cseaege kettoiándMl kifkaté:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fill.
10 dkg. ftlsIOIt omlós reggeli
szalonna ......... 40 fill.
10 dkg. szárazkolbász... 60 fill.
László-féle kaattiárakMl:
10 dkg. prágai sonka ... 100 fill.
10 dkg. gép . ... 70 fill.
10 dkg. göngyölt , ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 fill.
1 pár óriás bécsi vlrstli 28 fill.
Mosel is rriednlkal
csemegekereskedésében.
Elsfl-
marhahus
P és 1*0
Légrádl István
hentea és mtaároaoál
Kossuth-tér 4. szám *» éa
Katonarét, Tavasz-utca 19.
régi elavult
40 pengőt fizetek
hnnsszórtWérl
ha vesz nálam egy Orion elektro-dynamikus hangszórót, gyári áron, 6 havi részletre.
mr Díjtalan bemutatás, ^bu
Szabó Antal
rádió- és gramofon-osztálya.
Nyomaloll
i Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezetó: Zalai Károlyi.
71. évfolyam 224 szám
Nagykanizsa 1931. október 4, vasárnap
Ara 16 nílér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sxerkesstőség és kiadóhivatal Keszthelyi ííókkladóhltfatal:
Pőut 5. ixim. Kossuth-ulca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: cgy hóra 2 pengő 80 fillér Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. íz
Klskanlzsa népe
A szorgos háziasszony, aki mindennap megteszi bevásárlási útját a nagykanizsai piacra, de hányszor jólesően, megelégedetten megállapítja, hogy bizony a nagykanizsai piac egész DÜnán-tul legjobb piaca. Meg van itt minden, amit szem, száj, gyomor és háztartás megkíván csodálatos variációban. Csak pénze legyen a jó háziasszonynak, hogy mindazt beszerezhesse, amire szüksége van, umit polgári háztartása megkíván. Valami gazdag bősége n jó Isten áldásának áramlik széjjel őzen a ml nagykanizsai piacunkon, amely — -valljuk be őszintén —- még a mai fojtó gazdasági és pénztlgyl viszonyok között is megkönnyíti a nagykanizsai polgári családok megélhetését, élelmezését, el látását. Csak a mi háziasszonyaink ludnák mogmoudanl Igazán, ml Nagykanizsa lakossága számára a nagykanizsai piac.
Azonban gondolunk-e néha napján hálás szívvel azokra az agyondolgozott tonyerekre, azokra a szorgalmas emberekre, akik még a bolgárokon ls messze túltesznek okszerű gazdálkodásukkal, példátlanul álló munkásságukkal, ösztönös keresni akarásukkal, finom Üzleti érzékükkel, fáradtságot nem Ismerő és az éjt Is nappallá tevő, már hajnalkor esőben-hóban-sárban-fagyban a messzi utat Nagykanizsára megtevő népre, amely Nagykanizsa éléstárát oly bőségesen ellátja, hogy még a legszegényebbnek, a leghosszabb tartamú munkanélkülinek Is valami mégis csak Jut nyomorúságos asztalára?
Gondolunk-e arra a népre, amely már gyenge gyermekkorától kényszerül arra, hogy keressen, hogy mlg egyrészt még iskolába jár, másrészt máj a mezőn dolgozik, segít apjának-anyjának szán-tásnál-vetésnél, a kertben, pincében és belénevelt ösztönös nagy osl magyar munkaszeretetével és keresni akarásával, vas szorgalmával, egész életén át példát ad falunak, városnak, polgárnak, gazdának, munkásnak egyaránt?
flondolunk-e Klskanlzsa szorgalmas népére, amely mindennap bejön „a városba", hogy ellássa lakosságát mindennel a mire estik szüksége van? Amely áldottá teszi még mai nyomorúságában íh ezt a trianoni végvárost. Mert Nagykanizsa éléskamrája, depója, tára kétségkívül — KiskanUsa.
Ha végigmegyüijk Klskanlzsán, lakosságának minden súlyos helyzete mellett ls — a falu békéje, c&ondes nyugalma, dolgos szorgalma, békés megelegedettsége árad felénk1 a ragyogó tisztaságú házakból. Mert példás, tiszta, magára adó, munkásságánuk és értékének tudatában levő Klskanlzsa népe. Szorgalmas embereit sohasem lehet tétlenül, munkátlanul látni. Ha nem dol-
fjóznak a mezőn, munkába járnak, túrák a földet reggeltől estig és ha nincsen munka: otthon a ház körül készítik a szükséges dolgokat. Mert a klskanlzsa! ember nem Ismeri a tétlensé-got A munka fanatikusa Ő, bölcsőjétől a sirlg. A munka az eleme, a dolog az éltetője. Nem ls érzi jól magát, ha nem tud dolgozni, tfs ebben a klskanlzsal férfit tultcszi még asszonya-leáuya. Mert mlg a klskanlzsal ember mint családfenntartó korosl kenyerét, addig a kis-kaniz8ul asszony és leány, becsületes társa a munkában. Amellett, hogy hibátlanul elvégzi asszonyi munkáját, háztartását, a gyermeknevelést és az összos asszonyi teendőit, becsületes megfelozéssel részt kér a férfi munkájából, kenyér utáni kereséséből. A tejből és tejtermékből pénzzel, ha pedig nincs tehene, máshonnan vesz tejet és hozza be „a városba" és azt adja el. Eb korcsl meg ilyen módon filléreit. Baromfit és sertést nevel, minden négyzetcentiméternyi földet kihasznál és ahol más nem tud tormelnl, a klskanlzsal még ott ls kihúzza a földből a Jó Isten áldását.
Meg kell hagyni, nem mlndonnapi nép a klskanlzsal. Duzzad benne u
latétól, de még tölgyeket döngető viharától sem Igen Ijednek meg. A nemzetfenntartó építő kövek értékes és szép példányai ok.
Nagykanizsának, „a városnak" nem szabat! erről megfeledkeznie. Nagykanizsának minden lehetőséget meg koll ragadni, hogy ezt a Józan, dolgos klskanlzsal népet erősítse, segítse, hóna nlá nyúljon, Klskanlzsát fejlessze, né-
magyar őserő. Gyermekei véréből öröklik egyik a máslkától a szorgalom, a munkásság erényeit, a keresési vágy ösztönét, az önállóságra törekvő öntudatot. Gyermekei élelmesek, értelmesek, művelődésre, továbbképzésre alkalmasak, legényei pompás magyar katona-anyag, akikre büszkén tekinthet a magyar haza. Fórfial, asszonyai kemény törzsüek, akik az élet szélfuva-
AI Képviselőtestület óriási többséggel froxszá-/árult a taKarélcosságl blscottság favaslatal&ox
95.000 pengőnél többet takarít mog a város háztartása a létszámapasztás ós a fizetésredukció folytán — Éles vita a különmunkadíj körül
pének terhein könnyítsen és nejp szabad sohsoin éreztetnie vele a»\\;talut." Klskanlzsa dolgos népe évszázados munkásságával métlán rászolgált arra, hogy Nagykanizsa mindenben segítse, támogassa, még Jobban foglalkozzék vele. Kiskanlzsn népe bőségesen rászolgált „a város" szeretetére és^fejka-rolására.
Benedek Rezső
Nagykanizsa, október 3
Szombat délután rendkívüli közgyűlést tartott Nagykanizsa város képviselőtestülete, amelyen beható vita alá került a takarékossági bizottságnak a városi alkalmazottak létszámcsökkentésére és fizetés redukciójára vonatkozó Javaslata. Hogy a nagy közgyűlési terem fűtése megtakarlttassók, a polgármester javaslatára a közgyűlést a kistanácsteremben tartották meg. A mint olőre volt látható, a 28 tárgynont közül csak az olsö tárgypont: a létszámcsök kentés és flzotésleszállltás került éles vita alá.
Napirend előtt
K r á t k y István dr. polgármester megnyitván a közgyűlést, napirend előtt meleg szavakban ádózott az elhunyt Fried Ödö. dr. városi képviselőtestületi tag és a Jogügyi bizottság elnöko emlékének, aki erőssége volt a város képviselőtestületének. A városhoz való nagy szeretete, kvalitásai: magasan kiemelték őt az átlag emberek soraiból. Cselekedotelt mindenkor mélységes emberszeretet Irányította. A közgyűlés a megboldogult emlékét megörökíti és özvegyének részvétét fejezi ki. A polgármester ezután moleg szavakkal omlékezlk meg K o I o v I ts Ferenc DSzA vasúti főmozdonyvezető-ről városi képvinelőtestületl tagról aki nyugállományba lévén, elköltözik Nagykanizsáról. K o 1 o v 1 t b mint városi képviselő mindannyiunk kő/becsülését érdemelte kl.
A takarékossági bizottság Javaslata
A napirendre áttérve H o g y I I^ajos dr. főjegyző Ismerteti a takarékossági bizottság Javaslatát (amit a Zalai Közlöny részletesen Ismertetett) mely szerint 33 állás megszüntetését és az lllet-ménycsökkentésnél a törzsfizetés 10, (Illetve 12) a pótllletmény 25 és a KÜlönmunkaátalány pedig 60 százalékkal csök ken tossék, a városnál alkalmazott nyujdllasoknak ezenfelül még további fi százalék loszállittassék a más közpénztárból fölvett Illetményekből.
F.z a leéplUs összesé* 95JMŐ pengő megtakarítást jeleni a város háztartása szániára, amiből azonnali hatályú 30.478 pengő.
A bizottság működésének befejezése után Jelent meg a pénzügyminiszter rendelete, amely a forgalmi adóhivatal tisztviselői törzsfizetésének és pótll-lletményelnek csak 10 százalékban való csökkontését állapítja mog, Igy a bizottság állal eszközölt 15 százalékos leszállítás ily értelemben módosítandó.
D o m J á n I^ijos dr.: A nyugdíjasok elbocsátásáról nem szól ez a miniszteri rendelet?
Hegyi Lajos dr.: Érről a miniszter külön rendeletben fog Intézkedni
K r á t k y István dr. polgárméstcr ezután a takarékossági bizottságnak megköszöni komoly, értékes munkáját, amit a tárgyalások során klTcjtett.
üjváry nem fogadja el a különmunka-díjra vonatkozó javaslatot
Ujváry Géza szólalt fel ezután hosszabban:
— A választópolgárság előtt annak idolén ígéretet tettünk, hogy a város torholt a minimálisra csökkentsük mondta. Kzt becsülettel megtettük. A múltban olyan képviselőtestülete volt a városnak, amely mlndon közgyűlésen csak flzotósoket emelt. Senki som törődött semlvel, csak ugy szavaztak meg itt mindent, mint a bomlott óra. Azelőtt három polgármesterhelyettes volt. Azelőtt mindenkiből csináltak polgármestert. Sehogyan sincsen megelégedve a kűlÖJUOUQkadljlal, Kzt semmiképen som fogadhatja cl. A takarékossági bizottság Itt elment az 50 százalék levonásig. l)e a rondelct módot ad arra, hogy a bizottság az egészet törölhesse.
- Azelőtt az volt az óhaj, folytatta Ujváry, hogy bárha a városi alkalma-, zott olérhelné a közalkalmazott Jövedelmét Ez nieg ls történt De azután Jött egy ur, aki mindent megváltoztatott 600.000 pengőnél több tiszti fizetésekre, amikor a város Jövedelme 800.000,
az borzasztó mondja Ujváry. A polgármester ígéretet tett, hogy a dologi kiadásokat is megszorítják, hogy le
lehessen szorítani a pótadót. A 06.000 pengő megtakarítás Is csak annyit jelent, hogy a pótadó nem szökik fel 70 százalékra. A város közönsége szogény, eladósodott térjünk már egyszer arra az útra, amely kivezet ebből a helyzetből. Azt ajánlja, hogy a képviselőtestület a pótlllctményt megszavazza, ellenben
u kUlönmunkadiJat nom hajlandó megszavazni.
Prack tanácsnoknak ezen a címen 1800 pongője van, Király tanácsnoknak 3000. Ez — az ő nézete szerint nem Jár. Hasonlítsuk össze a városi alkalmazottak fizetését más tisztviselőkkel. Hz sehol nincsen. Ö a külön munkadíjnak a törlését kérte a takarékossági bizottságban, d« egy szavazattal leszavazták és dr. Kotschild indítványát fogadták cl az 50 százalékos csökkentéssel. Majd kérdezi emelkedett hangon: Ildi van cau lisztviselőnek killön munkadija Y Ha nem Jön egy miniszteri rendelet, kl tudja hová fejlődnek ezek a fizetések. Tudom, hogy a képviselőtestület öiíszc-tételo olyan... (derültség)
— A Kotschild dr. ur no nevessen, mert ő a bűnös — mondja most mosolyogva Ujváry dr. Kotschild felé.
Ha az urak a külön munkadíj 50 százalékos redukcióját elfogadják, akkor nom tettek semmit. Ma ez a külön munkadíj legjobban fáj a város polgárságának. Ha engem le is szavaz a képviselőtestület — a város nom birja. Indítványozza, hogy mondja ki a közgyűlés, hogv a külön munkadíj 50 százalékát az Idén, a jövő évi költségvetésijén pedig a további 50 százalékát törli.
Kovács: A községi párt igy is határozott.
Gaortncr Antal dr. Indítványozza, hogy a nyugdíjasoknál a nyugdíjba beszámítható pótlllotmények ugy csökkentessenek, mint a tényleges alkalmazottaknál.
Ansorgo Anlal felszólalása után K a p o o h Aladárdr. kifejti, hogy Ujváry
fejfogása antiszociális és igazságtalan-Krátky István dr. rámutat arra, hogy
összesen 6800 pengőt tesz kl a különmunkadíj 12 tisztviselőnél.
Gaortncr Antal dr. azt mondja, hogy az aránytalanságot sérelmezik ogyesok. Ez a különmunkadíj azelőtt reprezentációs költség volt. Hu a polgármester tői elveszünk 2100 pengőt (a rendolet szerint! redukción felül) összesen pedig 4000 P-t, a főjegyzőnél 1300 pengőt (a kötelező leszállításon kívül), a műszaki tanácsnoktól 750, közigazgatási tanácsnoktól és főszámvevőtől 450-450 P-t: nem aránytalan és nem Igazságtalan. Ha ezeknek az Illetményeknek most reprezentációs költség lenne a elme, akkor ts levonnának belőle. Nem Igazságtalan tehát a takarékossági bizottság Javaslata.
Mennyit vontak le az egyes tisztviselőktől
Hegyi Lajos dr. főjegyző ezután felolvassa, hogy Krátky polgármester nek eddig évi összllletménye 10.388-00 P volt ebből most 3568 P-t levontak. Hegyi főjegyzőnek eddig volt 10.87(1 1\', lovon tak 2078 pengőt, Prack tanácsnoknak volt 8057, levontak 1614 pen-
ffőt, Novai tanácsnoknak volt (5218. ovontak 1020 pengőt, Király tanácsnoknak volt 9978, íovontak 2214 pengőt, H cmmerl főszámvo vőnek volt 8044, levontak 1014 pengőt, P o 11 y o n d y nl Jegyzőnek volt 4730, levontak 880 pengőt, Szőnyl árvaszéki ülnöknek volt 7068, levontak 1239 pengőt, V é c s e y mérnöknok volt 4718, Íovontak 754 pengőt, Maltz számvevőnek volt 5731, Íovontak 935 pengőt, Erőss erdőmérnöknek volt 4795, levontak 500 pengőt.
A polgármester válasza
Krátky István polgármester ezután válaszol az elhangzottakra.
GUrtnor dr. Javaslatát hogy a nyugdíjasoknál a nyugdíjba beszámítható pótlllotményok ugy csökkentessenek, mint a ténylegeseknél, hozzáhlruL De óvást otnel az olyan beállítás ollon, mintha a tisztviselőknek olyan lenne a fizetésük, hogy azt a város háztartása nem bírja el. Nngykanlzsa státusa sokkal kisebb, mint más hasonló városé. Ujvárynak válaszolva kijelenti, hogy nem lobot a mai tisztviselői Illetményeket a békebeli Illetményekhez összehasonlítani. Ma semmi más mellék-Illetmény nlnbsen. Annak Idején megvoltak a legális mellékjövedelmek. Nem lehet összehasonlítást tenni az azelőtti és a mostani holyzot közölt. A főtisztviselő munkáját kell, Jiogy a város honorálja, Arra, hogy a pótadót leszállítsa, nem tett ígéretet, csak azt mondotta, hogy mindent elfog követni, hogy Yi varos terheit leszállítsa.
— Az 1927. évi tc. .megállapította n tisztviselők illotményolt. Ugyanis azolott ogyes városokban voltak 25—30.(KK> pengős fizetések. Ezért hozta a rendelőt azt a rendolkezést, hogy olyan Illetmények legyenek a városnál, mint az államnál. De Nagykanizsán ci a ven-
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
delet már Wu heh/tetet latdU. Prack tanácanok és társai magasabb személyi pótlékot kaptak, mint az alacsonyabb rangsorban lovók. Az M27. évi tönrény után a képviselőtestület elhatározta, hogy a torvény által engedélyezett Jogcímeken ezeket a régi ülelmtnuekel cngeithrtl. A BSIU pengd évi külön munkadíj 12 ember között oszlik meg. 8800 pengőn nem múlik a város sorsa.
(iondokkal küzdő tisztviselő nem teljesítheti ugy a munkáját, mint akit gondjaitól mentesítenek. De egyébként 6, ez a helyzet ugy som tarthat sokká, kell, hogy egy általánoa megkönnyebbülés álljon be. (vb hogy a külön munkadíjnak a méreg-logát kivegyék Indítványozza, hogy a most megmaradt munkadíjakat pótléknak mtnősilték át.
R o I s 0 h 11 d dr. Indítványozna, hogy a Jelenlegi tisztviselők számára szavazzák meg a külön munkadíjat, az uj tisztviselők részére pedig ne legyenek külön munkadíjak.
lljváry: Ezen nem lehet segíteni! Maid a nagyközség segíti...
Králky: Do kérem, 6800 pengőn mullkl
U J v á r y: Nem ezen. de az Igazságtalanságon mullk. Az egész vonalon el kell törölni a külön munkadíjat I Az Idén 1600 pongővol több adót tizetek. Ezt nem veszik tekintetbe?
K r á t k y polgármester felveti ezután a kérdést, elfogadják c a takarékossági bizottság Javasistát
Ulváry: Mikor megláttam a berendelt képviselőket...
Krátky. Ne tessék Igy beszélni, ez sérti a képviselőtestületet
A képviselőtestület tagjai ezután (elállással Bzavaznnk. Több mint 95 százaléka tnef/szawizza a takarékossági bizottság kél Javaslatát.
Majd a közgyűlés tudomásul veszi az alispán Jóváhagyó határozatát a városi háztartás és egyéb alapok 1930 évi zárszámadására vonatkozólag. Ezután a többi kisebb tárgypontok körűitek letárgyal ásra. (II. Jl)
A kanizsai törvényszék keszthelyi tárgyalásai
(») A holdban levő örökség várományosa. A Keszthelyre kiszállt nagykanizsai klr. törvénvszék most vonla felelősségre Szllvássy István volt gazdatisztet Bzilvássy azt hirdette, hogy 6000 holdas örökség vár rá és birtokára gazdatisztet és erdészt keresett. Varga Géza hévlzszentsndrásl lakost szabályszerű szerződéssel, nnoy fizetéssel, leifogadta erdésznek Persze Jó Ideig Ingyen lakott nála, azonkívül készpénzzel Is megkárosította. Csalás bűntettéért fi hónapi börtönt kapóit. Szllvássyt két csendőr vezette élő rabruhában Nagy-kátáról. ahol most tölti másik U hónapos büntetését
(fi) Kauolóaaédelgő budapesti url-asszouy. Tipikus kauclóslkkaaztásl ügyben hozott ítéletet a törvényszék. Kórod! Péterné budapesti úriasszony apróhirdetések utlán alkalmazottakat keresett a nyárra hévízi villájába. Három jelentkezőtől (elvett fejenként <00— 400 pengőt Ezen a pénzen kibérelt llévlzszentandráson egy villát és egy éttermet. Az alkalmazottak már a harmadik nap követelték vissza a pénzü-kot, de máig se kapták meg. A törvényszék 3 rendbeli sikkasztás büntette miatt III hónapi börtönre ítélte Kórodinét, aki különben elegáns bundában Jolent meg a tárgyaláson.
(A) Az orvhalász példás büntetése. Példás büntotést kapott Sényl István gycnesdlási orvhalász. A nyáron tetten érték, amikor egy bérolt hajóról halá-Bzott. Mivel Sényl már sokszor volt büntetvo orvhnlászatért a törvényszék n hónspl börtönre Ítélte. Társai 8—8
Zl fogházat kaptak.. Sényl megnyugn-: az ítéletben, do kijelentette, hogy többet még cs^k feléje se néz a Balatonnak.
(fi) Vasvillával logadta a bíróság kiküldöttét. Kováos Károly hévlz-szentandrási lakos vasvillával (onye-gette meg Rádl Imre bírósági kiküldöttet a foglalásban. Hatósági közeg elleni erőszak minit 8 unpl fogházat kapott.
(5) Börtön Jár a vasvlliás támadónak. Oroszl Lnjos (elsőzsidl lakos egy vasvilla tulajdonjogának vitatása közben unokabátyját, Kovács Erazmust k vasvillával uiy megütötte, hogy ennek eltörölt a (első combja s sz egyik Iáha8cin.-rel megrövidült Oroszl büntetése 7 hónapi börtön.
Kovács Gábor édesanyjának drámai találkozása Trencsónyl Irénnel a kórház udvarán

Nagykanizsa, október 3
Abban a megrendítő szerelmi tragédiában, melynek élelbon maradt egyik szereplőjo, Trencsényl Irén, halálos áldozata pedig a tragikus végű Kovács Gábor, a szombati nap folyamán ugy a klr. ügyésmég, mint a nagykanizsai rendőrség lezárta az aktákat Az elhuuyt fiatalember édeeap Ját, Kovács Imre Máv. főintéző! táviratilag értesítették a tragédiáról, egyben (elkérték, hogy Intézkedjék a temetésre vonatkozólag,
Szombaton délelőtt hosszú útról Jött, porlopett kék autó állt meg a Hlld-lélc temetkezési Intézet Deák-téri üz-lotholylsége előtt Ezen az autón érkeztek a azorenosétlcn fiatalember porig sújtott szülei, akiket vlgasztalha-tatlanul megvisel! a tragikus eset. Hlld József tometkozésl vállalkozó nyomban kivezette a szülőket a temető halottasházába, ahol felravatalozva állt Kovács (lábor koporsója.
A fájdalomtól mélyen sújtott szülők hosszasan Időztek elhalt gyermekük holtteste mellett, majd Hlld Józscl kalauzolása melleit (elmentők a rendőrségre, ahol átvették gyermekük búcsúlevelét. Könnytől fátyolos szemekkel olvasták a bucsusorokat, majd rövid ideig beszélgetést folytattak a kapitányság vezetőjével, aki feltárta előttük a tragédia hátterét. A gyászoló szülők kijelentették, hogy
eddig sohasem hallottak Trencsényl Irénről.
A leányról ugyanis Kovács Oábor soha nem irt egy szót sem a szüleinek.
Kovács Gábor szülei ezután a rendőrségről átmentek a klr. ügyészségre, ahol megkapták a boncolás nélküli temetési engedélyt, egyúttal átvették az clhunyl értéktárgyait.
Trencsényl Irén beszélni akar Kovács Gábor sziliéivé!
Azon idő alatt, mlg Kovács főintéző és felesége fenn jártak az ügyészségen, a kórházból értesítést küldött Trencsényl Irén a temetkezési intézethez: A leány arra kérte volt vőlcgényo szüleit, hogy látogassák meg őt a kórházban.
Ez a kissé szokatlan kérés láthatólag kellemetlenül érintette a fiatalember édesapját Hki visszníojtott könnyeivel küzködvo kijelentette, hogy nem kívánja látni a leánul. Kovács Imréné azonban erőt vévu fáidalmán, Hlld Józseffel együtt a déli órákban lelkereste u kórházban Trencsényl Irént.
Találkozás a kórház udvarán
A leány állapota annyira javult, hogy szombaton délbon már az ápolónő kíséretében kinn sétálgatott a kórház udvarán. Kovács Gábor édesanyja itt találkozott velük összo és miután nem Ismerte még a leányt, a különös véletlen folytán épp tőle kérdezte meg, hogy hol laldúiatnd meg Trcnesénui Irént r
„Én vagyok Trencsényl Irén 1"
A leány, amint mogpillantotla a talpig gyászban lövő uriasszonyt, azonnal tudta, hogy vőlegénye édesanyjával áll szemben, akinek némaságában Is kiáltóan vádló megjelenése még sáppad-tabbá tette az arcát
— Én vagyok, Trencsényl Irén. Mondotta alig hallhatóan.
Az anya és a másik, hosszú pillanatokig álltak némán szemben ogymás-sal. Ebben a drámai pillanatban egvi-kük sem tudott megszólalni. Csak álltak és néztek mereven ogymásrn. A bennük duló fájdalom, kétségheesés ós bocsánatkérés ott örvénylelt a szemeikben. Végre megszólalt az anya. Halkan, hangjában a legnagyobb (ájdalom rezgésével kérdezte meg:
— Miért le.lUk ezl 1
Trencsényl Irén (ojo lecsuklott és nllg hallhatóan felelto:
— Ne okoljanak egyikünket sem. Nagyon, kimondhatatlanul szerettük egymást és nem tehettünk másként.
Nem gondoltak arra, hogy mllyon fájdalmat okoznak nekünk, aszülőknck?
— Nem gondoltunk akkor semmire, esak arra, hogy együtt menjünk a halálba. Most én vagyok a legszerencsétlenebb. Jaj, miért nem haltain meg én Is.
Egész testében remeg a nngy felindulástól. majd elcsukló hangon fejezi
be szavalt:
— Nagyon azerettem ós nagyon fái, hogy egyedlll maradtam. De rövidesen én Is követni lógom. Az anya szótlanul elfordította a fejét, majd rövid hallgatás után búcsúzott.
— Nokllnk nincs több mondanivalónk, Isten velo 1
— Kezét csókolom... nagyságos asz-szony.
Kovács Imréné egy utolsó pillantást vetott Trencsényl Irénre és sarkon fordulva eltávozott Nem fogtak kezet.
haliteatét Peatujhelyra szállítják
Pestújhelyen temetik
Kovács Gábort
A szülők engedélyt kaptak arra, hogy gyermekük földi hamvalt Pestújhelyre szállíttassák. A koporsót ma, vasárnap délután a Hlld-féáo temetkezési intézel fourgonja viszi Ki az állomásra, ahoi egy külön vagonban holyczlk el és Gyékényesen keresztül Pestújhelyre szállítják. A tometéskedden délelőtt lesz.
Trencsényl Irén Utlán ugyanezen a napon hagyja el a kórházai.
D. M J.
Kesxtőelyvldélcl RUldöiíség Inéiul a földművelésügyi mlntsscierfjex;
Pdtok-Mvld Uörcaaiorna mcgépl/tséíei szükséges dlfomsegély klescklalásére
(Saját tudósítónktól) Október közepén nagyubh számú Keszthely környéki küldöttség keresi fel a földművelésügyi minisztert M a 1 a 11 n s z k y Foronc felsőházi tag és Kakóvszky Iván dr. koszthelyl képviselő vezetésével. A keszthelyi, páhokl, ürmellékl, égon-földl és zalavári kisgazdákból és munkásokból álló küldöttség sürgős államsegély folyósítását fogja kérni a Kls-halaton Vlzrendező Társulat részére, hogy ez az ősz és tél folyamán megépíthesse a már régóta esedékes náhok— hévízi körcsatornát. A zalaszántól völgy-
ből lezuduló víztömegek ugyanis min den tavaaszal elöntik a nagykanizsai országút és az u. n. molegér közti területeket, hol csupa kisembernek van földje. Ezen a területen még málUsban ls félméteres vlz szokott állni. A körcsatorna megépltésénok nemcsak ez az effektív közgazdasági haszna volna, hanem munkát ós jgy téli kenyeret adna az egész vidék kézimunkásainak. Ez a munkálat különben ls szervesen kapcsolódnék bele a Klsbalaton Vlzrendező Társulat eddigi és Jövői munkaprogramjába.
A törvényszék nem Járult hozzá Erdős Endre szabadlábra helyezéséhez
Nagykanizsa, október 3 Megírtuk, hogy Erdős Endre, akit a klr. törvényszék vizsgálóbírója dr. Almássy Gyula előzetes letartóztatásba helyezett gondatlanságból okozott emberölés elmén, a vizsgálóbírói döntés ellen felfolyamodással élt a klr. törvényszékhez.
A nagykanizsai törvényszék tegnap délután foglalkozott Erdős szabad-lábrahelyezési kérelmével és azt elutasította. Ugyanis ogyrószt még nlnceon teljesen tisztázva Erdős szerepo, másrészt esetleges bünösségo esetén a vár-
haló büntetés nagysága Indokolttá teszi letartóztatását, ugy, Tiogy a klr. törvényszék nem adhatott hclyot felfolyamodásának.
Erdős és védőügyvédje a klr. törvényszék elutasító végzése ollen a pécsi táblához fellolyamodotl, amely a Jövő hét első napjaiban hozza meg végleges határozatát.
Függetlenül ettől, a vizsgálat Illetve nyomozás szünet nélkül tovább folyik Horváth Mihály ujudvarl gazda lialálos elgázolásának körülményei tisztázására.
siffon, vásson, inleí, üamasszt,
szGflr és Kanavússz
mérsékelt árban bérül eladásra.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nynjt
Sifiger Divataruház
Ut a meggazdagodás és a boldogság felé.
Vegyen osztélysorsjegyet
ifj. Hlf8Chler Miksa oszlályaorsjcgy lóárudájában, Fő-ul
(Korona szálloda épület )
Fanyaramén* kedvező cselben Usiássisr p.ngó és még számos nagyobb
nyeremény. — Húzás október 16. és 10-én. Sorsjegyek ára: Egész P fél p ,». Mgyed p ny0|c«d P .
1931 október 4
Nagykanizsa köztínsége október tt-án bensőséges kegyelettel adózik az aradi vértanuknak
A Zrínyi Miklós Irodalmi Kör nagy gyászünuepe a városháza dísztermében
Nagykanizsa, október It Nagykanizsa1 város hazafias közönsége az idén trianoni elhagyatottságában Is méltóan készül megülni az aradi tizenhárom vértanú emlékezetét. Az aradi tizenhármak sírjai a nemzet ke-
Syeletének és hazaflnaaágának zarán-okheiyel, ahová október U-án lélekben elvezetjük gyermekeinket, az I Íj-Magyarország alkotólt és megteremtőit, liögy megacélozzuk magyarságukban a Jövő küzdelmeire és meggyújtsuk az
emlékezés hatalmasan lobogó fáklyáját.
\' ---------------- ------ \' Miklós Iro-
nugy gyász-ünnepélyt rendez. Koddon délelőtt Itl
A Nagykanizsai Zrínyi Miklós (lulml és Művészeti Kör
órakor nagy ünnepi gyászmise a plébánia templomban, amit P. Deák Szulplc gvárdlán-plébános szolgáltat,
sir \' \' .........
Azl
fókántör vezetése alatt alkalmi egyházi .......... 10
nagy papi asszisztenciával, Mise alatt az Egyházi Vegyeskar Itácz .lános ntor vezetése alatt alkalmi egyházi gyászdalokat énekel. Ugyancsak 10 órakor közös protestáns Istentisztelet az evnngnllkuN templomban, amit II o r-vátn Olivér lelkész végez.
Délután (1 órakor nagy gyászllnnepély a városháza dísztermében a következő műsorral:
Hiszekegy, ftnekll a Zrínyi Vegyes-kara K o 111 n g Forenc karnagy, polg. Iskolai tanár vezetésével. Barbarlts lajoa, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője, a Kör főtitkára, saját szerzeményű költeményét adja elő. Oyászdal. Énekli a Kör Vegyeskara. Ünnepi beszédet mond S u r á n y I Oyuia, a felsőkereskedelmi iBkola tanára, a Kör társelnöke. Ez lesz a kitűnő Burányi tanárnak első nyilvános szereplése súlyos betegségéből történt felépülése után.
Végül lulnt utúlsó szám: Szózat, amit h Kör Vegyeskara énekel.
A Zrínyi Irodalmi és Müvészotl Kiír vezetősége ozuton Is meleg szeretettel meghívja a város közönségét u keddi hazaüas gyászistentiszteletre és gyász-ünnepélyre.
Nagyszabású lesz a Ker. Jótékony Nőegylet okt 12-lkl műsoros estélye
Nagykanizsa, október 3 A Keresztény Jótékony Nőegylet nagyszabású lótókonycélu előadást rendez október 12-én csto 8 órai kezdettel a Városi Színházban. Az előadás, mint azt már most megállapíthatjuk, kimagasló cscményo lesz Nagykanizsa társadalmának, amelyet a jótékony célon kívül a művészi érdoklődés Is Jogosan log vonzani a Városi Színház nézőterére.
A roudezőgárda lázas szorgalommal készülődik a nagy eseményro. Jellomző az est arányaira, hogy a város url társadalmának mintegy 80-100 tagja működik közre a nemes cél érdekében,
zalai közlöny
akik lilhllal és hazafias lárgyu élőképük keretében lépnek a közönség elé. A ragyogó magyar múlt legkimagaslóbb alakjai és Jézus életének legdrámaibb Jelenetei elevenednek meg ezen az estén. Az élőképek közötti szünetekben zenei alátestés gondoskodik a hangulat teljességéről,. Az ének és zeneszámokat részben V a n n a y János zeneiskolai Igazgató, rémben It á c z János főkántor kíséretével a Városi Zeneiskola tanári kara és énck-kurn, valamint az atsótomploml énekkar szolgáltatja.
A bemutatásra kerüli Szent Erzsébet olmtl élőképnek\' nagy érdokosségot kölcsönöz Vannay János zeneiskolai Igazgatónak a Szent királyleányhoz Irt himnusza, amely keletkezett 1930 év elején, mint a „Nyolc boldogság" című misztérium egyik képének zenéje. Kíséret nélküli női karra van írva. Bemutatták : 1930 április hóban Budapesten, az egész misztériummal egyetemben. PJőadták: 1030 november hóban Párlsban, az ottani magyar kolonla nagy hangversenyén. Ezenkívül 1931 Junlusában Miskolcon. Október 12-én lesz Kanizsán az első előadása. Az 1931—32-es salson folyamán elő fugák adni: Budapesten Ismételten, Aradon és Helsinkiben (finn nyelvre fordított szövoggel). Kanizsán a Városi Nőikar énekli, mely együttesnek ez lesz az első nyilvános szereplése.
A nagykanizsai Oltáregylet Szent Krzsébet Jubileumi Ünnepélye
A P. Jámbor András torenccs-áldozár Igazgutásu alatt buzgón működő nagykanizsai Oltárpgylet nemcsak a szegény templomoknak egyházi ruhákkal és kegyszerekkel való ellátásával, hanem a vallásos élet mélyítésével Is foglalkozik és mint Ilyen, nagyon szép működést fejt kl a többi nagykanizsai vallásos egyesületek mellett.
Ezt a célt szolgálja az általa ma délután fél 5 órakor a plébánia fehértermében megrendezendő magyarhoni \'Szent Erzsibei jubileumi ünnepéin, a nagy magyur szent kultuszánuk mélyítésére.
A szép ünnepély műsora a következő: Mészáros Erzsébet Kemenes: Szent Forenc rózsái o. költeményét szavalja, mlg Motz Erzsébet Bock: Blborsebck hordozója c. vallásos tárgyú költeményét szavalja. Az egyesület énekkara ulkalml énekeket ad elő Rácz János főkántor vezetésével. Táncos IjtJos Slk Sándornak Wartburg Dalnoka költeményét adja elő. Majd utána előadásra kerül dr. Haranghy IAszlónak A király leány bosszúja cimü rendkívül érdekes és megkapó színmüve, hét Jelenetben. Előadják az egyesület taglal, akik már töhh ízben a legszebb látókkal szerepeltek a nyilvánosság előtt Végül I, I n t n e r n é FUttler Vilma Magyar Erzsébetek c. dalát adják elő. Jegyok elővételbenPetermann József vlrág-üzlotében vagy este a pénztárnál kaphatók 1 pengő, 00 és .10 filléres árban, hogy mindenki részt vehessen ezen a lélekemelő, «zép ünnepélyen.
Értesitem a mélyen tisztelt hölgyközönséget, hogy a rossz gazdasági viszonyokra való tekintettel
ár almai lesstállUoiíam.
Kérem nagybecsű megrendeléseiket.
BENCZE MAGDA
fllxÖHxaíonfa, Erxaébet-iér 4. tus a régi postával Memtmn
MINDENKI
segíthet helyzetén, h« az u|onnan kezdődő niigy. kit. osztálysoujátékrs
Mll&offer Kálmán töeiáruaitónái
Csaagery-uí 7. pHapocO-Dá*) vagy Zrínyi Mlltida-u. 49. vásárol a közismert alaramaMlám
OSZTAEVSOnSJEGYEKnÖC
Minden második sorsjegy nyeri i Is leheti
Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 pengő
S°r«/cgye fc ara: Effía* 24 P, rei 12 p. negyed 6 P, nyolcad
Elió oaitály húzása október 10—19.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 4, wasArnap
Kóm. katolikus: Aj l\'erenc Proleit: Ferenc. Izraelita : TI ért thó 23
--Jtrt éjjelt szolgálat: f
ÍJ sí „Őrangyalé gyógyszertár
10.
Várod Mozi. Zoto *« Huruc Futball hóaök. Rendkívül humoros Illa. - Re (mh WiW mllfor.
Qőzlürdő nyitva reggel 6 óidtól eate 6 óráig (hétfő, szerda, péntek,délután, kedden egész nap nőknek). Ti. 2—13.
Október B, hétfő
Róm. katolikus: Piacid. Protestáns: Aurél. Izraelita: Tlsrt hó 21.
— Kállay Tibor dr. megérkezett Nagykanizsára. Kállay TIhor dr. Nagykanizsa országgyűlési képvlselő|o szombat éjjel a budapesti gyorsvonattal Kanizsára érkezett. Az állomáson fogadására megjelent K r á t k y István dr. polgármester és hlvulnok sokasága.
akik a népszerű országgyűlési képviselőt nagy ovációval fogadták és szállására kisérték.
— Nyugalomba vonuló vasutasok bucsmtasAsa, Mégható ünnepély voit szombat este a Korona éttermében, amikor dr. K r á t k y István polgármester, Hegyi l.alos főjegyző és a központi Igazgatóság képviselőiében Z o 1-tán Emil főfelügyelőnek részvételével búcsúztatták a nyugállományba vonuló Kolovics Ferenc, Czerján János, Opar-nlcza Ferenc, Simon József, Orűnteld Sándor, Borissza Sándor. Wcrner István főmozdonyvezetőket és Fülöp Jenő főművezetőt. Az cstun a holyboll vasutns-ságon kívül az egész vidék vasutas-sága, sőt sokan Budapestről Is meg-
Ielentek, akik a nyugalomba vonuló■ íartársakat, érdemelkot méltatva, me-logen ünnepelték.
— Hivatalos órák az Igazságügyi hatóságoknál. A nugykojilzsal klr. törvényszékén a rendet* hivatalos órák reggel 8 órától délután 4-lg, a klr. ügyészségen reggel 8 órától délután 3-ig tartanak osztatlauul.
— Sxtllől értekezlet. A Vécsey Zslg-mond-utoal I. körzeti áll. elemi iskolában ma délután 3 órakor szülői értekezlet lesz. Előadást tart P 1 a n d e r Boldizsár tanítás és nevelés helyes célkitűzés^ • címmel. Majd Neuwlrth Oyörgy cserkésztiszt a cserkészetről értekezik. Az értekezletre a t. szülőket és tanügybarátokat tlsztatnttal hivja meg a tanítótestület.
— A mlnlszterkftzt bizottság kiszállásai. Zalaegerszegről jelealik: A Jelenleg Zalaegerszegen Időző mlnlaz-terközi hlxottság. mely u közegek költségvetését vizsgálta felül, hétfőn Sümegre s ugyanosak a nyere száll kl.
— Téglaadomáuynk a kórházi kápolnára. A nagykanizsai kórházi kápolna építésére legújabban a következők adakoztak: Viktória Oóztégiagyár tisztviselői és alkalmazottal 2000 téglát, May Margit, Horváth Temetkezési Vállalat 500-500 téglát, Dlewoch ovoda 300 téglát, özv, Blndtngor Antatnó, Ftló Ferenc, Oálfy Dezső, Makovlozky Oyu-láné, Mathea Károly, Stelnhardt Istvánná, Szabó Ilona, Vuceák József, N. N. 100\'-100 téglát, üaál Istvánné 50 téglát, tavalyi Telekl-uti V. osstáJy r50 pengőt Isten fizesse mogt Minden még a legkisebb adományt a Zalai-Közlönyben nyugtázunk. A kórházi \'.ápolna festett üveg ablakára néhai Annoffer Oyula városi számvevő emlékére özv. Anhoffer Oyuláné 5-90 pengős adományozott.
— A keszthelyi evang. templom harangavatása. Ma délelőtt 10 órakor avatják lel a keszthelyi evangélikus egyház 3 első haranglát. A harang-szenteléat\'Nagy Lajos zalai ov. esperes végzi.
— Felhívás a frontharcosokhoz I Az Országos Frontharcos SzövetBég nagykanizsai csoportjának vezetősége felkéri a bajtársakat, hogy a kegyoletl staféta ünnepélyen valamennyien vegyenek részt.
I jövő héten l,ete"
(Ulszakat rúdUjilenUs) A alal Itatta** laUatl aeta iu órákon Váltttán falhfla M« vérhaM MSakéat aá^araslnl é« !*«>•«-
= Rheumatlkus fájdalmait . .. enyhítik a Togal tabletták. Rheumatlkus fájdalmaknál fejfájásnál, izom és izllleli fájdalmak esetén a Togal tabletták jól. hitnak. Teljesen ártalmatlan. Kífdezzé meg orvosát I — Minden gyógyszertárban kapható. — Ara: P I \'80.
uíll
po la
minöjeoE.ofizDfisAoossACR
FELÜimŐLHBTRTLfln
Nagykanizsa,
> utca 30s
— Anyakönyvi hírek.\'Nagykanizsán az elmúlt héten 12 gyermek ttUieletl, 7 Tlu és 5, leány. Dervallca Oyörgy röldmüves és Polnl Katalinnak rk: leánya, Keakert l.nh/lú szabómester óa i\'app Ilonának rk. fia, Bonuz Sándor gyárimunkás és Márti Erzsébetnek rk. [la,- Kertész József jxrsLaaltlazt és Máté Klárának rk. fia, Jakab István kávé-gyárlutazó és Kiss Annáuak rk: leánya,1 Kudlch István vasulllakatoa és Slnko-vlcs Erzsébetnek rk. fia. Bolt Ferenc földműves ós Bcnczik Juliannának-rk. leánya. Mulaslos János távlrdamunkás ós Petőfi Rozáliának rk. fia, Klus László vasutlmunkás és Nóvák Erzsébetnek rk. leánya, Zákonyi Károly cipészsegéd és Németh Annáuak rk. leánya. Kovács József földműves és Horváth Olzellának rk. ria. Házasságon kívül született 1 fin. — Halálozások: Szerdahelyi Sándor rk. 7 hónapos, Fülöp János cipészsegód rk. 33 éves, Pőczo Krzsébet női szaoó-segéd rk. 22 éves, özv. Burka Kál-mánné Babati Teréz városi szegény rk. U0 éves, Orsós Rozália rk. 19 hónapos, Nóvák János földbirtokos ág. h. ev. 62 éves, Oudttn Fereno földműves rk. 85 éves. - Házasságot kötetlek-. Orbán Ferenc gépkocsivezető és Oerencaér Ilona rk., Kiss Oyörgy napszámos éa Kerék Terézia rk., Marton József földműves ós Szilajka Katalin rk., Braun Adolf szabómester és Sattler Irma Izr., Korplcs János asztalossogéd és Bálint Mária rk., Kovács József napszámoa és Dóra Jolán rk., Illés Vince géplakatos-segéd éa Horváth Mária rk., Németh János napszámos ée Dobos Mária rk.
— öazi drvatujdonsagok, szövetek, selymek, kordbársonyok, fűnellek, ^ in kii
nyok, fl
anyagok nagy válaszlekban érkeztek Singet Divatá/uhdzba.
— Ne halasaira tovább, hanem próbálja kl szerencséjét éa a XXVII. Öü-tálysorsjátékra vegyen sorsjegyet Hozás már október ltt-án. Egy csapásra gondtalan ember válhattk|tOulwL
2aUi közlöny
1931. október 4
ideges?
Mérhetetlenül mini baj, amit ■ csalid ban, sí államban, as egész világon terhére kell könyvelnünk sí Idegességnek, smely gyűlölködő, nyugtalan korunkban, amikor kényszerű Tempó-Tempó a tromf, magitól nem enyhül, de egyre klnzóbbi lesz. Ehez járulnak a szív zavarai és betegségei, amelyek száma már cssknem raegl laladja a tlldővéazeaekét la. A« életmód melleit térni é«zete»en nagy szerepet játulk a táplál-koxás módja ia Példiul a kávé koffela-Urtalma nem la olyan veszélytelen sok emberre nézve, amint azt talán hinné. Feltétlenül ártalmatlan és garantáltan nem árt szívnek, idegeknek, veséknek, anélkül azon ban, hogy a mély, erőtadó álmot caflppet is zavarná, a koffein mentei kávé — Hag-kávé Ez a pompás, valódi kávé megadja önnek mindazt az élvezetet, amit a kávéban keres és mindama jó Izgalmat, amit a kávétól elvár, de teljesen egészséges módon. Kísérelje meg este. kitűnően alszik majd éa reggel életvidámán ébred. Mintát ktild a Hag Kávé R. T. Budapest. IX., Ranolder u 21.
Minden kávészem kltünó minőségű. Minden csöppje tlsita élvezet Szivet és Idegeket óv. Ez a HAG kávé.
— Betöréses-lopás a Klsfaludy-utcában. özv. R e 1 d 1 n g e r Gyuláné 58 éves budafoki lakosnak Nagykanizsán, a Kisfaludy Sándorutca 33. szám alatt Is van egy kétszobás lakása. Rel-dlngorné Junius 28-án elutazott Budapestre, ahonnét most, október 1-én tért vissza Kanizsára. Távollétében Ismeretlen tettes álkulcs segítségével behatolt a lakásába, ahonnnn :«) pengő készpénzt és 250 pengő értékű ruhaneműt vitt el. Reldingerrié bűnvádi feljelentést telt a kanizsai rendőrségen, amely megindította a nyomozást a betörő kézrekeritésérc.
— Csalás elmén hathónnul börtönre ítéltek egy szobafestőt. Kujwaviirról jelentik: A magyar Iparos-morált cáfolta meg egy kaposvári festőmester: Brúder Konrád, aki mint közmunkák végzője, nem végezte el a vállalt munkát a magyar Iparos lelklismerelessé-
Í[ével, hanem rossz anyagul használva el, megkárosította a közt, amely őt munkához juttatta. Brúder Konrád ugyanis elnyerte a kaposvári közkórház mázoló- és fentőmunkálatalt, a faiakat nem a kiírásnak megfelelően zománcozta, hanem flmlBzfestékkel festette, amivel 1000 pengő kárt okozott a városnak. A kaposvári törvényszék most vonta ezért felelősségre Brúder Konrádot, akit csalás büntette elmén 6 hónapi börtönre Ítélt. Ugy az ügyész, mint az elitéit fellebbezett.
Üzlethelyiség változási
Értesítem a tisztelt vásárló közönséget, hogy h«lylatég*ált*aub> aaalatt a raktáron levó M . . JL I— férfi és gyermek r U II £1 K minden kivitelben, rendkívül laaxél-nUtt árhaa kerülnek eladásra.
Haaaaátja ki aaját érdaké-kaa aaaaa ksévssé alkalmat.
Griinffefd Márk
rahmárnhára
Központ-szálló épület.
— Az Én Újságom a legszebb, legrégibb képes gyermeklap, 0—12 éves flUK és leányok legkedvesebb szórakoztatója, amelyet Pósa Lajos alapított és szerkeszti (1 a á 1 Mózes. Van Az Én Újságomban folytatásos regény, elbeszélés, mese, vers, kis színdarabok, cikkek, játék, sport, rejtvényrovtft gondoskodik a gyerekek szórakoztatásáról. Kicsik és nagyobb gyermekek egyformán találnak "olvasnivalót Az Én ujsá-gom-ban. Az Én Újságom minden szombaton Jelenik meg. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az En Újságom előfizetői 1.20 pengő kedvezményes áron fizethetnek elő a népszerűbb, legolcsóbb gyermekkönyvekre, Az Én Újságom Könyvel-re. Mutatványszámot minden érdeklődőnek díjtalanul küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andráasy-ut 16.
Vagyont szerez NDRflBU keltetőgéppel,
Gf
ha baromfikeltetéssel foglalkozik.
A kellctögép , Amallth" asbcstpalával van belliiről burkolva. Qravltációs központi melegtülés I
lifiaattku MiitmU^. NnWHÍi ü lalllitifo I
Tojások forgatása KÍVÜLRŐL, egy pillanat alatti
MAGYAR RRDIÍTORGYÁR RT.
Bndapesl. - Gyár: X, 8yömrfll-it 76-78.
Városi iroda és mlntaraktár: V, Kálmán-utca 18. Telelőn: 197-08.
SaakaaarO oktatáa 1
SaakaaarO aktaláa 1
Müanyák, ólak, baromfitenyésztés! eszközök.
Oyornor- és bélzavaroknál, étvágylslan-ráwnal, szorulásnál, lölfuvódásnál, gyomorégésnél. lelbölögésnél, szédülésnél, homlok-lajásnil, hányingernél 1—2 pohár természetes Ferenc Józaef keserűvíz alaposan kl.isa* tllja as emesatöutakat. Közkórházi |elenté-sekbeq olvaiauk, hogy a Ferenc József vizet níég a tekvó betegek Is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, urogérlákban és lUszerUzlelekben kapható.
— Sima éa m\'ntás cordbársonyok az öaszea dlvatsztnekben SchüluiiI.
Tizenkét évi külföldi tartózkodás után hazatérve, a legbeváltabb nerlttz gyakorlati módszer alapján
Fuetlkii! angol nyelv tanfolyamot
nyitok kezdők és haladók részére. Garantált, meglepő nagy haladás, tökéletes hangsúly és kiejtés a legrövidebb időn belül. Délutáni és esti kurzusok kisebb csoportokban. Tan-dij havi 5 P. Középiskolásoknak nagy kedvezmény. A tanfolyam kezdete október lö-én. Jelentkezni lehet özv dr. Oroszné kézimunka üzletében a délutáni órákban. ioumml
— Dr. Anton Bum a Wiener Med. Presse szerkesztője és a Lexicon der Phy-sikalischen Thcrapie szerk. bizottságának vezetője erről szóló tankönyve bevezetőjében így nyilatkozik:
A gyógykezelés az utolsó évtizedekben nem is legutolsó sorban a physicalis tudományok fejlődésének köszönheti haladásat. A német klinikáké az. érdem, hogy a természeti erőket mint levegő, fény, hó, mozgás, villamosság, az orvostudomány szolgálatába állította és nincs nagyon messze a» az idő, melyben egyetlen gyakorló orvos nem fogja nélkülözhetni a physicalis gyógymód methodusait, hatá»-m ód ját, technikáját,valamint teljesítményeit Remélhető, hagy hamarosan teljesedésbe megy Ernst von Leiden — a nagynevű és halhatatlen emlékű német tudós —• óhaia, hogy a physicalis methodusi k (ezek közt a magas frekventiáju sugarak is — népicsen Zeleis —) nemcsak a klinikák kiváltságos kezelési módja lesz, hanem közkincse a gyakorló orvosoknak. Tankönyvének a magas feszültségű gyógymódról szóló fejezetében ezen kezelési módot az az alanti betegségeknél javalja: Az idegrendszer és vele rokon megbetegedések mint neuralgiák (zsábák) ischiás, a borda közti idegek bántalma, migrainek, fejfájások, neurasténia, hy&teria, álmatlanság és egyéb funkcionális idegbetegsépek, életuntság (melancholia) sexualis neurasthénia, ideges viszketegségek, izom- és izületi panaszok, köszvény, rheuma, obssitás (kövérség) eccémák, bórgyulladások. deréktáji fájdalmak (lumbagó) stb.
A Kereskedelmi Alkalmazottak ma esti szüreti mulatsága a Polgári Egyletben
A nagykanizsai Kereskedelmi Alkalmazottak vigalmi bizottsága és rendo-zőségn teljesen befejezte hotokon át tartó lázas munkáját és teljes Mk • szültséggel várja a város nagyközöns< • gét a ma este pontosan fél 9 órakor a Polgári Egylelbeu kezdődő nagyszabású szüreti mulatságra, hogy Ismét bebizonyítsa, hogy egv nagyon kollo-mes szórakoztató estéről gondoskodott. A gazdag műsor egyik szép, kiemelkedő része Varga Orécl és klrschner László együttese, Ha2<ijöU a rab. Úgyszintén a gyönyörű magyar ós spanyol táncok, amelvet a város legszebb leányaiból Tont koszorú fog lejteni. Hegybl róné sSte rnbergor Gyuláné, akit Hergor Ilózal fog lelköezöntenl, mlg a hogy bíró Tóth .Józsefet Ofoubook Karoly köszönti. A befolyó tiszta Jövedelem az állásnélküli kereskedelmi alkalmazottak felsegétyezéséretordltutlk.
— Tánrkoszor uoska. B I a g u s 7. Klek október 10-én, szombaton n Polgárt Egyletben nagy koszorúcskát rendez.
— Előadás a keszthelyi Kalhollkua legényegyletben. A keszthelyi Knth. legényegyletben ma este 9 órai kezdettel a mai kor gazdasági ós lelki válságáról előadást tart dr. Szekeres Vince községi állatorvos.
— Tegye meleggé, otthonossá lakását I Vásároljon szőnyeget olcsó árakon a Schüti Áruhilibún.
— Hol v<gyünk bútort? Bútorvásár
l ásnál legbiztosabb s cég megbízhatósága. Olvásólnk ügyeimébe ajánljuk sí évtizedek nta közismert K o p s t e I n bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy MlkkSl-ut 4., ahol s modern kor minden Igényelt kielégítő (rláai Választékban Utáljuk s legegyszerűbb de |ó kivitelű polgári bútorokat, valamint a legkényesebb IzTésü díszesebb berendezéseket. A bútorok kívánatra legkedvezőbb iUetéal leltélelek mellett kaphatók.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, feat, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. Qylljtőlelep ■ Horthy MIMÓs-ut 8. Qyártelep: Hunyadl-u. 19.
Épfiletfa és deszkakereskedés, ásztalosárn&zem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épUlatfa, léc, cement, szigetelő- ég fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különbözö méretekben állandóan raktáron Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc
anyagok kereskedése
Magykanl»aa, Magyar-utca 108. szám. Telefon : 290. szám"
épületfa, deszka és egyéb építkezési
VAROS! MOZI
Október 4., vasárnap
ZORO é. HURU
FUTBALLHŐSÖK
Zoro és Hurn, mint a világ legelső fulballbajnokal, bemutatják utolérbelet-len raesterjátékukat.
Kiiérő műsor.
SPORTÉLET
Ma kegyeleti staféta-verseny
A névtelen hősök emlőkére rendezel! kegyeleti slnfétaverscnyt ma futják h benevezett csapatok.
A verseny programja a kiivetkező: A verseny kezdoíe okt 4-ón, vasárnap délelőtt II órakor lesz u liősttk emlék szobránál. A verseny sorrendje: I. „Háromszor vigyázz" kürtjei, 2. Hiszekegy. 3. .Start, befutás, 4. Díjkiosztás és beszéd, 5. Himnusz, 0. Díszmenet.
Kenztliolyon la ma len* a hősök emlékversenye
(Tudósítónk írja) A keszthelyi leventék unt délután kegyeleti stafétát futnak a hősök emlékére. A stafétában 1(1 erttt
Eut vesz részt 9—9 emberrel. Az egyeit oroBztályok győztesei Itefuláa után megkoszorúzzák a hősi halottak emlék -tábláját a plébánia templom falában. A staféta délután a órakor kezdődik.
Ma KRSC—NTE Nagykanizsán
Ma Ismét szép én Izgalma* futball mérkőzésben lesz része, a sportközon Régnek. A kaposvári Rákóczival látsza le az NTE elmaradt bajnoki mérkőzését. Ez a mérkőzés reváns Jellegű, mert a tavaszi szezonban szépeit szereplő NTE-t Kaposvárott 2:0 arányban legyőzte. Az NTE c héten két tróninget tartott, hogy felkészülten áilhaaaon kl mai mérkőzésére. Hisszük, hogy az NTE a mult vasárnapi f>:0-a« győzelme, Illetve Játéka alapján Ismét több góllal igyőz mai mérkőzésén.
A meccs délután 3 órakor kozdüdlk a Zrínyi pályán Kaszt! bíráskodása mellett
Kiölte I órai kezdettel a KAOSz-Ékszerész levente bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra. A mult vasárnap n K A OS-/. H7.óp győzelmet aratott a Zrínyi felett, ntlg az Ékszerész a Kiskanizsal Leventét verto meg Klakanizsán.
E két Jóformában levó csapat elő-mérkózéae szép sportot Igér.
A Zrínyi TE Klakanizsán Játsza bajnoki mérlíőzését a levente csapattal, melynek eredménye erősen befolyásolja az őíizl forduló helyezéséi. A mérkőzés kimenetele teljesen nyílt.
13 Bocskai a Telekivel Játazik, nem hisazUk, hogy a Teleki meg ludja akadályozni a 13-aaok győzelmét
Blróktlldés a mai bajnoki mérkőzésekre
Zrínyi pálya: I órakor ékszerész — KAOSz, bíró Wolff. Magyar-utcai pálya: tél 2 órakor Egyetértés-Bástya, bíró Fisoher II., 3 órakor 13 Bocskai--teleki, bíró Waldmnn. Telekl-utl pálya: 3 órakor Hunyadi—Törekvés, bíró Cvetkó, Klskanl/Jtán tél 4 órakor Zrínyi TE Klskanlzsal levente, bíró Spitzer.
KettŐH lutballmérkffzéN a keszthelyi pályán
Ma délulán kellős futbailmérkőzés Ies7. a keszthelyi pályán. A Keszthelyi Törekvés revánsmérkőzést Játszik a Marcali SK csapatával. Ezt megelőzőleg a a keszthelyi vasutasok étt a Zolaapátl TC csapata Játszanak barátfiágOB mérkőzést. _
(Felhívás a leventékhez) Felhívatnak a lovcitle staléta-csapatok tagjai, hogy f. hó 4-én, vasárnap délelőtt legkésőbb háromnegyed 1U órakor a Kalit, legényegylet helyiségében okvetlen jelenjenek meg,
(A keszthelyi prém. reálgimnázium) Festetlen cserkészcsapata október IH-án ünnepli lennállásának 10 éves Jubileumát A helyi kereteken túlnövő Julii-lomul Ünnepségen mogjelenlk FeslolM Tassilo lieréeg Is éa rész! vesznek az Országos Cserkész Szövetség vozetől Is.
1931 oklóbei 4
KOzsmisia
(iytlinöles ég szőlöklvltel Keszthely vidékéről
KinithelvrSl írja tudósítónk: A közelmúlt napokban többezer pengős szőlő ín gyűmölcsklvttel törtónt n keszthelyi járás néhány községéből. Burgenlandi é» ausztriai kereskedők autóbuszon Jöttek Alsó- 6b FelsőznH, \'/4>la«zAntó és Karmaca környékére. vásároltak és » megvásárolt árut autókon azonnal el Is szállították. A lenU községekből kivitelre került 360 mm. szőlő, iu mm. dió, \'i mm. őszlbaraok óh 1(1 mm. alma ós körte. _
(- ) Kiosztották n votdniaugabonát. \'/.nluinegyében az Igénylők között befejeződött a vetímug-gabona kiosztása. A kiosztott mennyiség több mint 15 vagonra rag.
(—) Kedvezményes utazás a Borhétre. A budapefltl nemzetközi Boriiét rendezősége Által IMI. évi október bó 13—26-lke között tartandó borkiállítás, liorváaárlással és a bortermelők, borkereskedők és kávésok kongresszusával egybekötött Borbét nlkalmával a DSzA igazgatósáén a társaság valamennyi állomásáról Budapestre és vissza utazók részére 33 százalékos menetdíj-kedvezményt ongndélyor.att.
Hrichi lárltl
l\'áHs 20-13, London 20-15, Newyork 510-50. Brtlssel 7125, Milano 20-25, Madrid 4600, Amsterdam 206 00, Berlin 119-25, Wien —■—. Szóda —•-, Prága 1510, Varsó 57-00, Budapest (10-021/t, Belgrád 8-95, Bukarest 3-05.
TerméiytAsids
Buza tiszav. \'77-cs 8-45 -8-65, 78-as H-60 8-80, 79-cs 8-75 - 8-95, 80-as 8 80 — 9-05, dunánt. 77-es 8-20 8-30, 78-as 8-35 - 8\'45. 7!l-es 8 50 - 8 60, 80-as 8-60 — 8-70, rozs 870 8SÍ5, lak. árpa 14-00-14-25, zab 17-80-18-00, len-gerl 16-00-16-50, korpa 1025-11-35.
A gsnuetl Bank dérlu-árfolyamal
VALUTÁK Angolt. 2150-2300 Belga tr. 79-15-80 15 Csen k. 16 86-17 00
Dán k. —•---•—
Dinár 9 95-10-05 Dollár 571-75-575 75 Punciat. 2260-22-90 Moll. 229-50-231 30 Zloty 63 40-6420 Lei 3 35-345 l.eva 408-4-20 Líra 28-70-29-50 Márka 135-05-13605
Norvég —•--\'—
Peseta —■•——•—
Scblll. —•---•—
Svájcit. 111-35-112-35 Svédk. -•---■-
DEVIZÁK Amst. 22990-23130 Belgrád 999-1005 Berlin 135-25-136-05 Brtlssel 7945-8015 Bukarest 3-37-3-45
Kopenh. —"-•■—
London 22-20-2300
Madrid —■--•—
Milano 2900-2950 Newy. 56980-73-20 Oazlo _•_—•— Párls 22-44-22-58 Prága 16-88-16-96 Szófia 410-418
Stockh. —•---•—
Varsó 63-60-64*40. Wien 80-02-8002 Zürich 111-65-112-35
: Déliül>1 Nyomda él Upklaié TálUlit, linkanlisái
felelős kiadó: Zalai Károly.
Mm ■ N*cykanlua sa.
Legkésőbb
október hó elejéig
ne mulasftiuk el, gyümölcsfáinkra a hernyóenyves gyűrűket felrakni, mert csak így akadályozható meg teljes biztossággal, a mult évben már jelentkezett, a jövő tavasszal mép nagyobb tömegben várható araszolóhernyók pusztítása. A hernyóenyves gKŰrflk Összefogják a fákra igyekvő, araszolók nŐ-céit, (amelyek repülni nem tudnak) ezáltal megakadályozzuk, hogy petéit a gyümylcsfákra lerakják.
A hernyóenyv árai
Vh kg.-os dobozban P l-5*»
\'/2 1
2-86 5-42
kai ható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növényvádőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett. Teleion: laO.
ZALAI KÖZLÖNY
álló választékunk minden egyes darabját a legjobb minőség, a legdivatosabb kiállítás s a legolcsóbb ár jellemzi. Kabátjaink kiválósága ma már a köztudatba teljesen átment.
Választékunk alkalmazkodik a viszonyokhoz, mert kevés pénzért is jét adunk s így lehetővé tesszük, hogy kabátszükségletét nálunk mindenki olcsón beszerezze.
Tájékozásul közlünk néhány árat:
Posztókabát
brocát béléssel, bunda gallérral és kézelővel P 28a-
Divat Tweed kabát
brocát béléssel, prém gallérral . . . . P 35«~~~
Fekete crepe posztókabát
kitűnő szabás, dúsan szőrmézve . . . . P <&3a-
Eredeti angol és francia modellkabátok,
Nutriette, Csikó, Peschaniki, Pézsmahas és hát, Perzsa. Perzsaláb, Seal bundák, nemes prémek, gyermek nutria bundák és boy kabátok hatalmas választékban.
Áruház
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb áruháza.
Látogasson meg bennünket vételkényszer nélkül s győződjék meg olcsó árainkról.
A HANGSZEREK NETOVÁBBJA
x jolofon Standard
APRÓHIRDETÉSEK
^UMM Cauguy-stca 18. alatt 7M g^H
Hltajak ftajslaiéks I Paplanokat a legszebb kivitelben és uok átdolgozását
Freundllchná, F6-3528
elvállal|a Jutáay. ut_l5.
Hathengeres modern csukott mm%* olcsón eladó. Kaulmann Manó. Telelőn 167. vagy 571.____4569
■la*« Nádor a. 7. alatt 3 utcai siobái lakás I. évt november bő l éit Nagykanizsai Izr. Hitközség titkárt hivatala. 4628
H.ktsJasIa állandóan kaptató Sípos Andor, Muaxel ás Friedentbal, Teutsch Gusztáv, vitéz Tó4h Béla. Mailét Ferenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 20j7
P4aakAloatet bekebelezésre mtadaa összegben a legelóayösebbea és Iccgyn-,abban tolyóslttat Aaxál laaáo péna-kölcsön kőzve Utó Irodája Nagvkanlaaa, rtortby Miklóa-ut X szám. «W
■Htrégya és nuurrsáváió szerek kaphatók HliKb és Szegő cégaél. 4808
Kényelmes csukott, hat I aulával garageból fuvarozást vállalok. Szántó, Caengeryut 6. Teleion 3-22. 4102
Vágott, cserepes vlráa, caokrbk Jutányos árban kaphatók Hozta* Miklós ut 15. alatt.__mí
HhmIm, 5 Járatú, ■» körzettel, nagyobb vára* közelében eladó, eaetlcc bérbeadó. Clm a kiadóban. 4437
Bagolal sor 51. az házhely és László herceg utca 11. bál a IMI*. 4489
BalalsnksrasatarSM 2 szoba és
zárt verandából álló téli építkezésű villa eladó. — Bővebbet özv. Qyenes Lajoraé, Városháza. _ _4637
Fakata Margit lővárosl nívón álló divatszalonja tanulókai felvess Fó-ut 22. 3668
Elemisták, középiskolások magyar, német InatraAléaábt és gyoritrás tanítását esetleg lakásért vállalom. Clm a kiadóban. 4277
Haaaraált lábbelit veszek és eladok Kívánatra házhoa megyek. Flscber, Királyutca 49. 4496
Deák-tér I. sa. alatt levfi HOhn droeé-rU Orzlathalf laéga átklIMaáa miatt azonnal kiadó. 4478
Kiadd Bagolasor 5. számú szép családiház. 44 6
Nyugdíjas özvegy hAnaaaHasM állást keres magányos urnáL Clm a kiadóban. 4526
Csinosan bútorozott klltahalárat* utcai szoba kiadó azonnal — Széchenyi -tér 4. 4Í47
Kiadó zzéplakáa melMkbtlyíségckkel nov. l-re Magyar-u. 40. 454V
ZALAI KÖZLÖNY
UMa-Ur IS. számú Igen jól jövedelmező lakóhál nagy udvirral Igen nagy gyümölcsös- és konyhakerttel, ezenkívül több kisebb, nagyobb földszintes éa emeletet laké- éa bérház
A aaaatgyflrflyvérl hegyen egy 111 hoklaa éa egy 1holdas szőlőbirtok a»ép
fUmölcsöoeíTa tanattl ul mentén egy boldti szántóföld, I Itatnak! földekből 40 hold létezés izerintl parcellákban eladó. Bővebbet Jleaél Ignác Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 2.
JUmaHkal tMMkélyka elköltözés miatt Igaa mtomém aladé. Megtekinthető dliNlUaHs rézművesnél. 4607
olcsón eladó 4606
Rövid, fekete Báthory-utca ja
IssUsistl ..rT-éta«f»lias«r.
lkat nic felveszek. Ráli Mtrltki,
u. 3., vagy Erzsébet-tér 10 4598
ac
Egy nagy szoba, konyhái lakáa novem-berTre kUdó Eötvösit/ 20. 4634
Egy ló forgalmas utcában agy fBaaar-Salat teljes berendezéssel és lakással kl-adó. Cin a kiadóban. 1631
I > Borai kardé, 300 darab kifogástalan minőségII, különféle nagyságban, lolyó uUret alkalmával eladásra kutU Szombalhelyen, Hollán Brnő-u. ÍZ alatt. 4618
Kiadó kettő azobás lakáa mellékhelyiségekkel nov. l-re Klnlztl-n. 86. 4625
■inka í, 4 és I aiobáa aáaa«éaa-héaak, több nagyobb éa ktaebb Jövedelmező Urháisk, asaalataa- éa Ba-Mháiabi vaadéalék. Bírtak Zalában 800, 115 éa 150 Md, SaNsagykass 600, Itt, 520 és 80 hold, Férad mellett 90 hold, kaalataal Járásban 20, 50, 70 ét 100 hold birtok, Baasaadédeii 30 bol, SaakadkagyM 12, 8, 8 éa 2 hold, ntaden birtok megtelelő épületekkel,vlaaa. Malawi somogyi nagyközségben uj lakétséaaal, lő hold l&Mdél, aSjtSr könégban 8 tzobái ház, laUHM, pajta, T MÍ MMM olcsó árban eteoók. -Bővebbet Oakéaar Mikaa Ingatlan közvetítő Uagykaatuán, Szemere-u. 3. 4507
Eltemért legkiválóbb minőségű és megbírható
hentesáruk é.íelvágolt-különlegességek.
Hílakir, ohfuxtott Mrttuilr 180 OslftlIWW CMSégt iilloaaa 2 50
Esterházy Hentesüzlet
H.rlhy MHÜéa-X C.
TtUlo., 5*
Elad* egy\'dtljjUaovn belga kakuaél kllli •*4éaaf*B)nw,<gv aj vadáaaUaka, egy 3 hónapos Vizáit, 1 nagy dupla ajtó, 5 dib Jó karban levő cemenUépcsó éa lu drb. 30 cm. cemcntctő. Ctm Józsei tóher ceg-ut 62. szám. 4622
Kllogásttltn karban levő, eüórenda alaalaat megvételre keresek. Teleion I 0 Cím\' a kiadóban, 4618
Eladd* Katona réten, Btgolal-soc 21. tzám alatti kis, ugyanott okánderek, patadl csomot üvegek, uboikáa hordó 4617
KeM szobás lakáal k< resek mtllékhe-lyltégekkel. Címeket a kiadóba kérek. 4504
Egyusba, konyhái lakát kiadó Klnlzal-
CSiO. - Érdeklődni lehet Hlrich éa
uica
Szegőnél.
4663
Egy különbé Járatú ktaebb kutaraaatt szoba kiadó, esetleg glmnázlitántk Unllá-sáért. Clm a kiadóban. 4661
A\' H*M»V MtfcMa-oton klpsrctllá zsndó 88 dafab> tráztelkekre az előjegyzés mii folyamatba*\' van, már sokan\' jegyez, tettek, a még meglevő parcellákra elojegy. lésekel elfogad, tervrajz szerint: Aoaél hjiaéo Ingálfrmfofgahnl Irodáfs, Horthy
Ilaáó Szekerea Józzel ulca 36. alatt egy disznóól ét 2 drb prém anyanyul. 4624
hatéaatl ruhák, kabátok, alkalmi puliik legolcsóbban kétrfllnek Fekete Markit angol 3fnuda divatszalonjiktn Fóut 22. 4639
Karaaak megvételre három-négy vagon vadkörte farönköt ét ugyinsnnylt Juhar-Iából. Méretek: hostza egy métertói fel-leié, átmérd 20 centimétertől felfelé. Alán-latok: .Ortőgyár, Cturgó\' elmére küldendők. 4650
Egy latélé két lóra azonnal kiadó Bóhm Ballyáuyl W 46M
Héa telekkel aladé Rózsa ulca 29 szám alatL 4Hil
Egy szobt-konyháa lakéa október 1 \'-re ktzdo, Petőit utca 34. <652
WEISZ NŐVÉREK1
angol éS francia
női divat és fflxAsza Ionja |
IZrlayl SMkléd \' utoa S4. aa.
Postapalotával szemben.
Egy szobás udvari lakéa november l-re kiadó Hunyadi utca 20. 4656
Szekerei József utca 36. számú ház aladé. Bővebbet ugyanolt. 46M
Nagy karaaplsaoai ugyszln én száraz raktérhalylaég nagy padlással kiadó.
Labor, C»engery-ut 22. -4612
2 szobás, vízvezetékei lakéa november l-re kiadó Caengery ut 33. 4673
Kiadé udvari 2 szobás lakás mellékhelyiségekkel november l-re — Magyar-utca 30. 46)6
Keltő, eaelteg 3 parkattéa ulcal szoba ItlrdóaioMval, bútorozva, vagy anélkül kiadó Horthy Miklós ul 15., L em.
Szabászat! varró-
tanulókat felvesz
WEISZ NŐVÉREK
női divatszalonja Zrínyi M.klót-vtea34.sz. roatapalotával uambcs.
Vlllék, FSIdvéran 4 aiobát villa, ■aglána 2, 3 ét 4 szobái, Bérta-talagaa 8 szobát S haM telekkel, 8 szobás 1600 a-öl kerttel, Baréaybaa 3 uo bái, IsmaksMa 3 ét 2 saobát, raia-d(n villához van vlajag éa ssaallék-kalyaéaak. Klakaalaaéa több klacbb héa Utáló,
ló, pajti ét kerttel, lak BaantgyArgyvérl éa Bagala-
htgysa, 26, 6, 6, 3 éa 1 hold pincékkel, Farktssojzaa 12, 4 éa 1 hold aadlIS-
klrtssk pincékkel, olcsó árban eladók. -Bővebbet Dakéaa Miska Ing, közvetítő Nagykanizsán Szemere. u. 3, szám. 4660
Kováié budtpeitl leilógyár nagykanizsai g>ü|tóteJepét átvettem. Elődöm esetleges hitelezői 3 napon belül Csengery-ut 5. aa. alatt Jelentkezzenek.
Csányl László u. 25. I egyszobás lakát.
, alatt 4664
Egy tzoba, konyha, mellékhelylségtMnl Mária u. 2. szám alatt klmé*lt- 4642
Ingyen
küldjük elmére
Aram«
c. képes folyóiratot. Előjegyzés és mutatványszám:
Trunaűanubla rí.
városi üzletében Caangary-ut 6. Telefon 4-13,
Gyepes János gyulai kázllag kéaiitett cmb«p heateláralból kapható:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fii\'.
10 dkg. füstölt omlós reggeli
szalonna ......... 40 fiil.
10 dkg. szárazkolbász... 60 fiil.
László-féle heifeiáfrtkól:
10 dkg. prágai sonka ... 100 filli 10 dkg. gép , .70 fül. .10 dkg. göngyöl! , ... 50 fili.
10 dkg. párizsi........ 30 \'fffl.
10 dkg. krakkói ...... 50 fül.
1 pár óriás bécsi virslii 28* fiil.
1 11. ktrtutU T&rfljbor 50 111. 1 1L pogányrárl rizling 50 111.
(S
cscmegekereskedésében.
balstonmalféki W O I* « I Ht
msl naptól literjét I pengőért mérem.
Szíves pártfogást kér
Wollák Jenő
Wi vcndéglM.
Árainkat nem emeljük!
Olcsó tűzifa
In I Ul tns trim ratitUfi F 44 80 ......taNm. 34 80
......„III. 24-80
> . n ■ „ lllntlltt bttfl H \'5 20
.....laipbMUM „ 26-20
házhoz szállítva.
Aprított, száraz tűzifa 100 kg-onklnt, házhoz szállítva >
P 2-50.
STBÉM KAROLY
SUQAR-UT 20 TELEFON 127.
MAOYAR-U TELEP TELEFON 160.
Pk. 11417/1930. íz. 1930. vghtól 2028. u.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bertln József nsgykinlztal ügyvéd által képviselt Magyar Hollandi Biztosító R. T. javára 617 pengó 72 fülét lóké és több követelés és lárnlékal erejéig t nagykanizsai klr. jártait MMl IWJ. évi 3133M. u. végzéMMt\'elrendelt kielégítési végrehaj-Us lolytáa végrehzjtáit stanedőtőT 1930. ért jnnlur bő\' 30 ás leloflaH 2300 pen-gőre becsalt Ingóságokra a nagykanizsai klr. lárásbMság lenti tzámu végzésévei az árvttés elrtndeHétvéu, annak az I60fc évi XU t.-c 20. § a alaptta a fent megatvezett s s lófUlátl jegyzőkőnytból kl tusa lUn»\'«áa foglaltatok Javára is az árvefés megtartását\' elrendelem, de csak «n» « etetrt, ha kielégítési jogak mt Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú lataykuwt lolyaatsttw niass» végithaj. ait\'szonwí- bMata, OzSfeea Nsgy kanlzsán, Caengery-ut 29. azám alatt, a fizetett összeg levonáiávil leendő megtartására httártdóul 1931. évi októbar hó 5. napjának délelőtt 10 órája lüzeük kl, amikor t bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb Ingóságokat a legtöbbel ígérőnek k&z-pénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul la el logom adni.
Nsgykanlzta, 1931, évi szeptember 18-án..
Elek László s. k. klr. bü. végrehajtó, tus mint bírósági klkulíötf.
>831. október 1.
MEGHÍVÓ
Ma vaaárnap délután
nagy szSrett mnlatság
az .Utolsó garat* Pelőfl-ul 81. szánni vendéglő összes helyiségéiben. Tekaverseny Édst\'must.
Belépődíj 20 fIffér.
Szíves pártfogást kér
a Rendezócég
3116/1931. szám.
Árverési hirdetmény.
Dr Kreister Józtef ét Unt ügyvéd állal képviselt Olasner A. ét Fia Javán 36 pengő 72 fillér töke és több\' kOwtelés éa járuTékal erejéig 1 nsgyksnlzatl klr. látta, bíróság 1931. évi 31 ít. u. véglésével elrendelt ktelégttétt végrehtjtát folytán végrehajtást szenvedótőr 1931. évi tugaazlui 13-án lefoglalt 6890P.n bacaoit Isgótágokrs a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti izámu végzőével ai árverél elresdeltetvéa, annak ai 1908. évi XLI. L-c. 20. }-« alipján a- fent megnevezett s a loftaÜW Jegyzőkönyvből kl nem tüdő mái fog Utalók tavára la az árverés megtartását elnnde-lem, de csak arra aa esetre, ba klelé-
Étési toiuk ma \' te fennáll ét ha elleaUk ilaszló natályu igény kirótt lotyamstba nincs, végrehajtást mnvi likáséa Ntgy-kinlzsán. Király-utca 80. lián alatt, a netán flzetell ösazeg levonásával leendó megtarUsára hstárUMU 1931. évi október hó 7. napiának délután 2 órája tdaetlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongon ttb. a egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizető melletl, esetiig becsáron alul ls el fogom idnl még akkor ls, ha a bejstaató léi t helyazlnén nem jelennék meg, ht csak ellenkező kívánságot Irásbsa nem nylliántl Nsgykinizsi, 1931. évi tzeptember 2-án.
Haán Oyula a. k. klr. btr. végrsbaltó, un mint blrótági klküldótt.
Eladó ingattauioki
Batagaég miatt eladó dr Szlgethy Károly Balatonmárián 6000 D ÖWn lekví 40 vendégisobát, minden coarforttil, viz-veutékkal, villannyal ellátolt üdülőháza, ugyancsak fóutvoaalon levő 19. száma emeletes bérháza.
Bővebbet kizárólagos megbízottnál:
HoekrsHsfi Daaai
4SS4 ny. |6uS|t.lI(y«iAaál
Naajrkanlsaáa, Baltkráar-slea H.
3187. IS. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kretsler József ét társi agyféd áltil képviadt Dr. Oelcti Jízitf Javára. 69 I\' 64 fiil- tőke és-több követelés éa járulékai erejéig a nagykanizsai klr. járátblrótág 1931. évi 3187. sz. végzésével elrendelt kleié-gltéai végrehajt*! folytán végrehajtást tzen védőtől 1931 évi siebtembtr hó 8-in te-loglalt 1360 pengőre bccstllt Ingóságokra I ntgyktnlzaai klr. járásbtróMg lenti számú végzésével u árveréa elrendeltetvén, innak az 1908, évi XLL L-c. 20, S-aalap-
Síz tlább megnevezett • i foglilásl yzókönyvből kl nem tüaö mát toglillatók tra Is az árverés mtgtarMsát elrendelem, tte csak arra ai eielre, ha kielégítési joguk mi li fennáll él ha ellanak briasztó hatályú Igénykereset folysrnatbln nincs, végr azenv. lakásán Nsgyksnissáa, Rozgonyl-atoa 21. az alatt a netán fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 19. napUMk\'déMőff 12 órája tüzelik kJ, amikor a blnllag\'<etog-lalt bútorok, ezlllt evótizkölök ttbv s egyéb lngóiágokit a legtöbbet ígérőnek készpénzllzalét mellett, eietleg becsáron alul ls el fogom adni még akkor It, ht a bejelentő léi s helysilnán nem jeteanék meg. ha csak ellenkezá kívánságot Írásban nem nyilvánlL Nagykanizsa, 1931. évi íztptember 24-én
Haán Oyula s. k.
klr. jblr. végrehiltó. <su mint. bírósági kiküldött
MEGHÍVÓ,
Petóil éi Bákócxl öreg cisrkéuek
folyó 4-én nagy
táncmulatságot
!rendeinek Felsó Ábelnél, Petőfiül 39., melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghtvják. Belépődíj 20 fiitér.
1931 .október 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Natté! Figyelem! Halló!
Wollák vendéglő össwsJwtlyíségeiben nagyszabású
rendezünk, szépségverseny, konfetti csatával egybekötve. Belépőjegy személyenkint 20 fillér. • ElsArendfl disznótoros vaoiora 80 fill.
Saját termésű baiatonmellékl bor 1 P. Zenél Fouák Feri zenekara szolgáltatja. Aki jói akar mulatni, az okvetlen ott legyen.
Szíves pártfogást kér a Rendezőség.
Linóleum aMu mtriltnn Moxalk u4waak Hd/1 udkok Cacua MMVrMk Futó mMÖwy«oek wi Mgxdnl vatta
HJLrscQ éa Saegö ,„„„*,
Kk.MS.u. 1931. 1931. vghtúl 845. sz.
Árverés) hirdetmény.
Dr. Szenyéri Ernő u|peitl ügyvéd állal képviselt Ksller Fr. Aeroxon légyfogógyár javára 41 pengő 39 IIII. töke és több követeiéi és Jár. erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évi 39S3. az. végzésével elrendeli kielégítési végrehaJUs folytán vég-rehajtáat szenvedőtől 1931. szeptember 4-én lefoglalt 1369 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. |árásblléság lenti aaárau végzésével aa árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. t-c 20 §-a alapján aa alább megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltatik javára la az árverés megtar-láaát elrendelem, de csak arra aa esetre, ha kielégítési Joguk ma la lennáU éa ha ellentik halasztó hatályú igény kereset folyamaiba nincs, végrehaitáal szenvedő lakásán, Uzkiébcn Nagykanizsán. Főul 15. azámjlatt leendő megtartásra határidóul
1931. október hó 12. napjának délelőtt 13 órája tlbatlk kl, ainIfcK a bíróilag k-loglalt Balatl berendesés és áruk a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kétz-pénatiaatéa maUelt, esetleg becsáron alul Is el fogom adni.
Nagykanlzaa, 1931. évi laeplewber 23-án.
Elek Láazló a. k.
klr. blr. végrehal tó, (ni mint bírósági kiküldött.
Eladó
ingatlanok:
A virot belterületén több kisebb-nagyobb magánház, bérház, Üzletház; Balatoni lUrdőhelyen 8 szobás penzió, sdómentes, melyért 3100 F silson bért fizettek 2] ezer, 13 ezerrel átvehető, ugirsnott 1 szobás comlortoa 695 [Jölei 7000,6500 P-ért átvehető, Révlülőpön két 3 szobás magánháa egyenként 9000 P.
cisiákr Balatoni fürdőhelyen 65- 1110—200—30,1 hold, Kanizsához Iá kimre 76 hold Felérmegyében 1400 hold, Somogyban 300 hold, Kanizsához 11 kimre 600 hold.
a*rk«a44k ■ Somogyban 26C0— 270C—2U0 hold. Fejérmegyében St\'O hold, Keszthely melleit 800 hold fele rél.
Kémek bérbe: 150 holdtól 1500holdig.
* Bővebbel:
Hoohreiter DezaA
ny. Jószágleltlgyelő Ingatlan Irodája
Sagykaalataa, Balthyány-u. 10.
£pltsea« Bagjar Tenger
Partién I Előnyős.áron, Ízléses nya-Ifll IJOI1I ralókat épilSzllassy Ujoa
építőmesier Balatonfenyva, Gyöngyszem-villa, állomás közelében. Favázas, höszi-
Rteló, szab. Sabaria rabilzfallal hétvégi z 600 r-tól kezdve. Nyaralók téglából (szoba, veranda) 1200 P-ÍŐL Kérjen ajánlatot I Egyévi Jótállás I ast
KOVALD
budapesti feltógyár, amelynek aagy-kaalual képylsaletét átvettem.
Elvállal ■ férfiöltöny, selyem, zsorzsett, bársony és szövetruhák festéséi és liszlitását, aljak pllszlrozását a legszebben. — Gallérok, kézelők és Ingek legszebb tisztítása. — 50 éves, legmodernebb amerikai gépekkel berendezett cégünk teljes garanciát nyújt arra, hogy a legkényesebb igények is a legjulányosabban kielégíttetnek.
flyt)l6tal«p: Sagykanlua, Csengery-nt 5. Schweltier Kálmánaé-Ugyanott harisnyaszem felszedés, kézimunka elönyomda, függönyök, terítők összeállítása és párnák monlUtözése, endlizés és minden egyéb kézimunkák a legjutányosabb áron készülnek. — NŐI fűzők, melltartók, gummlharianyák olcsón kláruslttatnak.
I
Butopváiáplás bizalom dolgai
JÉn nem 01rde/ek sokai.
Reklámom a Jó bútor, éa pontos kiszolgálás, mit 20 év óta I .Nagykanizsán fennállók cégem JóhlrnevfeJblzonyit.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, volt Szarvas szálloda
(Erzsébet-tér lg. szám.)
Safúi kárpitos és aaxtaloa mUQely.
i
A m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Miniszter 40500/1931. N. M. M. számú körrendelete szabályozta a nwgasfrekvenclálu (népszertlen dr. Zelleis) gyógykezelést. A magasfeszültségű besugárzással elért eredményeim számos betegeimnek adták vissza munkaképességüket, illetve egészségüket.
Ezen gyógykezelést főleg ai idegrendszer mindennemű zavarainál, neuralgiáknál, arc és egyéb testrészek zsábálnál, mlgraln-mál, fejfájásnál, szédülésnél, bénulásoknál, hyslérlásoknál, álmatlanságnál, aslhmanál, chronicus (idült) Izom és IzUletl gyulladásoknál, rheumatismusnál, ischlasnál, ideges természeti! bőrvlszketegségeknél, elhanyagolt, vagy gyógyíthatatlannak vélt betegségeknél, kiknél azonban pótolhatatlan szervi elváltozások nincsenek. \' A kezelés alkalmazhatóságát és várható eredményeit előzetes orvosi vUpgálat állapltja meg.
Dr. ifiXEllBERG IMRE
T.vkiidapMtl miitorlaml főorvos. Vizsgálat 5 P, késelés 3> P, 10 kezelésljegy 25 P.
Nagykanizsán: Bajza-utca 2. szám,
Ba\'thyány-utca tarkán, néhai dr. Szekeres orvos ur rendelőjével szamben, felső templomtól I perc.
" Reodalés: 8-rl2-Ig, 2-6-lg, vasár-és ünnepnap 8—12-lg.
40 pengőt fizetek
régi elavult
ha vesz nálam egy Orion elektro-dynamikus hangszórót, gyári áron, 6 havi részletre,
im~ Díjtalan bemutatás. ~wm
Szabó Antal
rádió- éa gramofon-osztálya.
Vetőmagban holdanként 10 kg. hazát megtakarít I kb. 10% terméstöbbletet és DszOgmenteaséget ér el, ha
vetőmagját\' porpáooal vagy nemes páooal csávázza!
ARZOPÁC
Porpácok ára t
;r.-os csomagolásban
dobozonként kg-ként
dobozonként kg-ként
,1 M
N a
dobozonként kg-ként
200 1.
5-10 . . 25 . „,,
PORlOLt J200p:gr. .
l\'kg. . 5—10 , . 25 . ,
TILLANTIN I 200 gr. ,
1 kg. , 5-10 , „ 25 . ,„
Nedves pácok ára
HISOZAN ■ 200 gr.-os csomagolásban 1 kg. .
TILLANTIN i 250 gr. „
kg. „
1 ,, it n
5 „ „ »„ Az árak abt nagykanizsai rakláí értendők. A 2°/o forgalmiadó külön felszámítva nem lesz.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növényvédöszerek kereskedésében"
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. Teleion: 180.
dobozonként
kg-ként
dobozonként
kg-ként
P 2-90 „ 12.50 „ 2-63 „ 5-20 „ 9-75 „ 9-50
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
Hálószobák
Ebédlők
Kárpitosbutorok
óriási választódban, megbízható jó minőségben és közismert Ízléses- kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában. Legkedvezőbb fizetési feliételek.
KOPSTEIN
bútoráruházak, Nagykanizsa, Horthy Nliklós-ut 4. szám.
Építészek, kőművesek és építtetők ügyeimébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csOvek, mini az ugyancsak ujabban gyártóit Eternlt-nagy-lapok, melyek bulotok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. ée Fia fakereskedő cégnél kaphatók,
hol mindennemű deszka, léc, épflletla, vtlamlnt egyéb építkezési anyagok ■ ■api árnál la aleaákkaa aaaraahaMk ka.
Mindennemű enyvezettlemexekállandóan raktáron. Hsjópadlógyártáa és bérgyalulás Mindennemű anyagot díjmentesen bálhoz szállítunk. Telefon: 337.
S/andard 3a 1
STANDARD
valamint
ORION, PHILIPS, TELEFURKEN, TRT
RÁDIÓK
HANGSZÓRÓK
legelfnyöscbb havi részletre is
QUITTNER
villamos és rádiószakUzictébcn Csíügery-üt 1. Takarék-épillet. Tel. 3-94.
Nagy választékban vannak raktáron villanycsillárok, lámpák
s az összes villamossági cikkek.
NAGYKANIZSÁN
40 szobával, hideg-meleg víz, gőzfűtés. Lift. Autógarázs. Caffee Restaurant.
Mérsékelt Arak.
Tulajdonos:
Kiss Ernö.
AZ UJ XXVII OSZTÁLYSORS IÁTÉ K
l egnagyobb nyeremény szerencsés esetben
5 0 0.000 PENGŐ
Jutalom és nyeremények: 300 OOO fto ooo »R.OOO
200.000 40 ooo 20.000
100.000 80.OOO 15.000
slb. pengő, összesen közel
ffi millió pengfi készpénzben
84.000 sorsjegy kölllll 49.000 klhuzatlk, leliál mindem mA.ndlk a.ora-
l«H» I - A sorajegyek hivatalos ára osztályonként : Egész M P . Fél 12 P a Negyed 6 P a Nyolcad S P
li elli
Klliljf
buzin
1531
gkMir
16 és 19
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71 évfolyam 225. uim
Nagykanizsa 1931. október 6, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkeii tőség és kiadóhivatal: Mul 5. uim. Kuzthelyl flókklidóhtvaUI: Kossuth-utu 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klóflzetéil áll: egy hóra I pengő 80 fillér Szckesztős^gl és kíadóhlvaUII telelőn: 78. u
A nagykanizsai munkanélküliség
olyan probléma, amelynek megoldása mindennél előbbre való. Kétségkívül nagy, komoly és súlyos
Erobiémái vannak a városnak, rend-Ivtll nehéz a helyzete, polgárai a legnagyobb válság alatt vergődnek is a nagy nincstelenség rásüti bélyegét az egész város külső képére és belső éleiére. A nagykanizsai munkanélküliség azonban még ebbOl ls kiütközik és hallatja éles sikolyát, hogy eljusson azok füléhez, akik arra hivatottak, hogy minden eszközzel és teljes erejükkel ezen a téren ls enyhülést, javulási hozzanak.
Tud|uk nagyon jól, hogy a munkanélküliség ma világprobléma. Hogy Amerika óriási gyárleiepeinek kornyékét a kirekesztett dolgozók meg-számiálhalallan ezrei lepik el, hogy Németországban és Ausztriában nap-nBp melleit fokozódik a nsgy munkanélküléség, hogy Budapesten tovább folynak at üremredukciók, a mimkáselbocaájlások, hogy a tObbi magyar vidéki városokban Is nagyon nehéz a helyzet ezen a téren.
Tudjuk mindezeket és éber figyelemmel kiséiünk minden jelenségei, mert Ili húsba vágó, idegeket ótlO, életemésztő dolgokról van szó, melyek előtt a kOz szolgája és a gyengék védője nem mehet el töprengés nélkül.
Azonban bennünket nagykanizsaiakat, bármily emberi érzéssel és részvétlel viseltetünk ls a munkanélküliség vilégkérdésében és folyton nOvekvö áldozataival szemben, bennünket ezek csak másodsorban érdekelnek. Bcnntlnket nagykanizsaiakat elsősorban a nagykanizsai munkanélküliség égető kérdése érdekel. A nagykanizsai munkanélküliek. Mert a nagykanizsai munkanélküliségei nem meglálni — egyenlő lenne a legnagyobbfoku szociális vaksággal, sőt embertelenséggel.
Nem az úgynevezett .köpködő sarkokról" beszélünk, melyek már a boldog és megelégedett békeévekben is megvoltak és amelyekhez a legtöbb esetben hiába fordult a munkásokat kereső polgár munkaerőkért, mert vagy tehetetlen követeléseket támasztotlak, vagy kinevették a munkást kereső polgárt. Azokról sem beszélünk, akik a munkanélküliség parazitái, akik a munkanélküliségből élnek, de szólunk azokról a becsületes szándékú és igyekezelü, dolgozni akaró nagykanizsai. munkanélküliekről, tkknek száma naponként növekszik, mert mint sorvasztó, pusztító, fojtó, gyilkoló járvány grasszál és ler|ed a munkanélküliség. Azokról, akik nem ragaszkodnak ahhoz, hogy ma milyen munkát végeznek, akiknek csak egy a kívánságuk, hogy bármit is, csak dolgozzanak\'. Azokról a nagykanizsai áldozatokról, akik éjjel-nap-pal dolgoznának, csak lenne mii dol-goznlok, akiknek még a betegségnél is nagyobb kin a munkátalan-ság, akiknek dolgos kezei kívánják,
követelik, kiállják a munkál. Azokról a halkszavu, csendes dolgozókról, akiknek arcáról lerí a dolgoini-akírás vágya, a munkakedv, de akiket a nagykanizsai helyzet mün-kátlanságra kényszerilelt, téllenségre kárhoztatott.
A kihűlt műhelyek szorgos méhelre, a munka dalától valamikor hangos és most elcsendesüli lelepekre, vál lalatokra gondolunk, akik é« amelyek voltak, de a békeszerződési kórban lassan elsorvadlak és kimúllak. Azokia az alkalmazottakra, akiknek cégük, üzletük é» vállalatuk valamikor Csáktornyát, Perlakot, Atsó-lendvát Is vallotta a maga piacának és ma munkanélkül állanak, mert ma már alig tudnak egy-egy embeit foglalkoztatni ezek a nagymultu vállalatok. Azokra a nagyszámú dol-goskezü munkanélküliekre, kategóriára való tekintet nélkül, akiknek rettenetes problémává lett a holnap kérdése.
Ezeket nem lehel meg nem ütni. Ezek melleit nem leltet elmenni. Ezekkel törődni kell, ezeken igyekezni kell segíteni I Módot találni
arra, hogy foglalkoztassuk őket. Részvétünkből, értéktelen sajnálkozásunkból, talmi ígéreteinkből ezek meg nem élnek. Itt cselekedni kelll Nem elég a sajnálkozó vállveregetés, a szokásos, obligát részvét. A megcsonkítod Magyarországnak Is jut elég a részvétből, a sajnálkozásból. Mindennap kap egy uj .barátot" ez a szegény, drága, szent orsiág — de egy négyzelcenllmélernyl leiületet az elrablott földből még nem juttattak nekünk vissza. A nagykanizsai munkanélküliek is nem sajnálkozást, nem részvétet, nem Igéi eteket várnak. Ok csak munkát kérnek. Kenyeret, élelmet, ruhát, lakbért adó becsületes munkál.
Oldjuk meg ezt a kérdést ugy Itt helyi vonatkozásban, hogyha nem is tud|uk teljesen eilUntelni a munkanélküliségei (mert ez csodának ls merész volna mostan), de legalább erősen enyhíteni, könnyíteni próbáljunk rajla. Ezeknél a problémáknál nem elég a hivatalos apparátUB, az Íróasztal merevsége, itt is szivre, emberi érzésre, az emberszeretet tiszta olajára, megértő gondolko-
dásra, nagy-nagy szociális érzékre is van szükség.
Azoknak, akiknek hivatásuk és kötelességük ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, hívjanak Össze sürgősen egy értekezletet, amelyben képviselve van ugy a város társadalmának minden télege, mini a munkanélküliek és igyekezzenek a kérdést komoly tanácskozások, életrevaló propoziclók, kivitelre kerülhető egészséges gondolatok kitermelésével megoldásra vinni.
Jó, Jó az inségakció, nagy szükség van a népkonyhára és a téli ellátásra ls. De ez nem minden. Minlahogy a munkanélkülisegély sem enyhülés. Munkát adjunkI Becsületes keresetet tegyünk lehetővé helyi vonatkozásban Nagykanizsán,a nagykanizsai munkanélkülieknek. Munkát és keresetet teremtsünk. Ez nemcsak a munkanélkülieknek, de a városnak Is eminens érdeke. Hogy ez hogyan és miként legyen elérhető, arra való lenne a javasolt nagykanizsai munkanélküliségi ankét.
Törődni kell a munkanélküliekkel is I (B. R.)
Nemzetközi valutakonferenciát hiv össze Amerika
Befejeződött Anglia pénzQgyl szanálása
Berlin, október 5 (Éjszakai rádiójelenlés) Berlini lapok szerint Suckell, amerikai nagykövet felkereste a birodalmi elnököt és Bülow államtitkárt, hogy megbeszélje velük a nemzetközi valuta-konferencia egybehivásának módo-
zrialt. A valutakonferencia összehívását az Egyesült Államok tervezi.
London, október 6 (Éjszakai rádlőjelenlés) A lordok háza harmadszori olvasásban elfogadta a költségvetés egyensúlyinak biztosítására szolgáló törvényjavas-
latot, melyet hétfőn délután már a király szentesített.
A pénzügyi szanálás müve, melynek végrehajtására vállalkozol) a nemzeti kormány, ezzel már befejezettnek tekinlhetö.
A román király súlyt helyez a magyar—román jóviszony további himélyitésére
Budapest, október 5 A bukaresti interparlamentáris konferencia képviselőit tegnap Károly román király fogadta. A király egyebek közt hangsúlyozta, hogy Magyar-
ország és Románia közöli gazdasági léren sok a közös érdek és ezek védelmében együttesen kell fellépni. Örömét felezte kl a felett, hogy Magyarország és Románia közölt a
jóviszony az utóbbi időben megjavult. Ki|elenleltr, hogy súlyt helyez a jóviszony állandósítására és megerősödésére.
Jt mammutfiscetéselcet nagyarányú adóztatással töri le a kormány
A magántisztviselők és alkalmazottak helyzetén törvényes Intézkedésekkel kiván segíteni A kereskedelmi miniszter helyteleníti az Ipar tulracionalizálását
A kereskedelem és Ipar devlxaelláíásánaU problémáid
kőzni — olyan nagyarányú adóz-talást fog a kormány élelbeléplelni, hogy a vállalatok megfogják gon-i dőlni e melódus lovábbi alkalma-
lludapest, október 5 Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter a kcresztényszociálisU munkásság küldöttségének a következőket mondotta:
— Az egyes iparágaknál a devizák mlatl fennálló nyersaghiány pótlásáról már gondoskodtam. Így pamutot Délamerikából kapunk és a munka folyamatosságát minden körülmények közöli biztosítani fogom. Az ipar tulracionalizálását nem he-
lyeslem. Eri nem szabad annyira túlzásba vinni, hogy a munkások ezrei feleslegessé váljanak. Erélyes intézkedéseket tellem a szénbányá-
szat terén, ahol 5000 munkással több fog dolgozni. Útépítéseknél a gyom ctclekvéanek vagyok a barátja. A kőbányákat feltétlenül foglalkoztatni fogom. A mamutfizetések letörésére — bér a magániparnak és a bankoknak ezekre vonatkozó intézkedéseibe nehezen tudunk beleavat-
zásál.
A külföldi munkaerők foglalkoztatását csak a betanítás idejére gondolom, meri a külföldiek tudásával egyenrangú a magyar tehetség és tudás. A magántisztviselők és alkalmazónak helyzetén törvényes intézkedésekkel logok segíteni.
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
A kereskedelemügyi minisztérium-ban ma délelölt tanácskozás volt a kereskedelem és ipar devizaellátása problémájáról, Állítólag két terv van elitérben. Egyik szerint nyersanyaghitelt biztosítanának az ipar számára. A hitelért a kormány vállalná a garanciát. Misik terv szerint pengő leiét alakjában oldanák meg a nehézségeket, ami azt Jelenti, hogy a nyersanyag értékének megfelelő ösz-szeget pengőben helyeznék kl letétben a külföldi hitelezők számára. A tanácskozás után Schober Béla, a Nemzeti Bank vezérigazgatója kijelentette, hogy a tanácskozáson a textilgyárak devizaellátásának kérdésit minden részletében megvitatták.
A Népsszöveiség sxatcériöblxolísúaa
•zárdán kezdi tanácskozásait
Budapest, október 6 A Népszövetség által kiküldött szakértőbizottság holnap már teljes számban együtt lesz és szerdán megkezdi érdemleges tanácskozásait. A pénzügyminisztériumban ma délelőtt la folytatódtak az előkészítő megbeszélések.
Tlxennégytktlllló pengővel ssandl/dk a Jc/s-btrtoKosoKat
Budapest, október 6 A kormány kiadta a bajbajutott gazdák szanálására félretett tizennégymillió pengőt és erről szombaton értesítette azokat az Intézeteket, amelyeknél a 14 milliót tartalékolták. Hir szerint a rendelkezésre álló összeget kisebb birtokosok szanálására fordítják. A nagybirtokosok szanálásának tervét elejiették.
(■•Oviaagélják Mranyoaay ■lursdas elmeállapotát
Budapest, október 5 Aranyossy nyugalmazott alezredes ügyében az eddigi adatok azt mutálják, hogy Aranyossy nagyon el volt adósodva és valószínűnek látszik, hogy uzsorások és felhajtó ügynökök karmaiba került, akiknek működése szintén hozzájárult anyagi romlásához. A detektívek most igyekeznek kideríteni, hogy kik voltak azok az ügynökök, akikkel összeköttetésben állott és nem került-e ezekhez a holmik egy része. Aranyossy védői kérték védencük elmeállapotának megvizsgálását. Az eltűnt holmik egy részét Szentendrén és Budafokon keresik.
„Halálért halált követelünk I" kiáltották az agyonvert oltároi gazdák özvegyei a bíróság felé a teg. napi drámai lefolyású főtárgyaláson
Biztosítási csalással és gyilkossággáI vádolják
«gf bnkarattl lAnányuékl biró Snagyál
Bukarest, október 5 (Éjszakai rádtójelentés) Érdekes biziositási csalás történt Bukarestben. Paraschldescu törvényszéki biró felesége hetekkel ezelőtt a <3;nerale biztosítónál nagy összegre biztosította férjél, aki 2 hél múlva meghalt. A pénzt kifizette a biztosító. Rövidesen névtelen feljelenlés érkezeit a rendőrségre. A feljelentő szerint a biró felesé ge nem a férjét, hanem egy idegen férfit mutatod be a tarsaságnak a biztosítás alkalmával. Férje már ekkor súlyos tudővésszel benn feküdt a kórházban. A rendőrség letartóztatta az asszonyt
Nongyknnlzsa, október 6 Annak idején foglalkoztunk már azzal a véres drámával, ami az 01-tdre melletti Burgó-hegyen történt, Kulfej János és Hegedűs Ferenc fiatal gazdák agyonverték Varga Bálint és Varga József ugyancsak ol-tárci gazdákat. A két gazda szőlőkaróval és kapával ugy agyoncsépelte a két Vargát, hogy a bonc-jegyzőkönyv adatai szerint az arc, homlok és fej borzalmasan széjjel volt roncsolva. Ugy Hegedűs, mint Kútfej a csend-őrségi kihallgatás alkalmával azt vallották, hogy a két Varga támadt rájuk és ők csak védekeztek. Hogy hogyan folyt le a borialmas dráma, biztosan nem tudni, mert a két szerencsétlen áldozat némán pihen az oltárci kis temetőben, a tanuk pedig eltérőleg vallottak. Legtöbbjük c;ak távolról látta a halálos párbajt. Ugy Hegedűs mint Kútfej csendőrkézre kerültek és má|us óta a nagykanizsai ügyészség fogházában vannak előzetes ietartóz-. tatásban.
A kir. ügyészség mindkettejüket a Btk 27. §ába ütköző szándékos emberölés bűntettével vádolta, amely cselekményre súlyos szabadságvesztést Ír elő a törvény.
A két vádloH ügyében hétfőn volt a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék büntető tanácsa előtt. Kútfej védője dr. Dómján Ls|os, mlg Hegedűs Ferencet dr. Hajdú Oyuia ügyvéd védte. A vádhatóság képviselője vitéz SzUy Dezső kir. ügyész. Főtárgyalás! elnök dr. Mutschen-bacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök. Mindkét vádlottat a fogházörök erősen megvasalva hozták fel a .trianoni tárgyalóterembe". (Ugyanis a fűtés megtakarítása végett a főtárgyalást ezentúl dr. Mut-schenbachcr elnök bírói szobájában tartják meg.) Az agyonvert gazdák özvegyei künn szoronganak a folyosón a sok tanúval együtt, akiket a törvényszék a tárgyalásra megidézett. Mit mondanak a vádlottak? A szokásos formalitások elintézése után Kútfej János vádlottat hallgaiji kl elsőnek a biróság, aki bűnösnek érzi magát, — bemondása szerint — de egész előadásában azt vallja, hogy ő nem bántotta a két Vargát. Részletesen elmondja, hogyan mentek „a hegyen" az egyes pincékbe és boroztak. A két Varga is hozzájuk csatlakozott. Mikor már több pincének látogatása után Hegedűs Ferenc pincéje felé tartottak, a két Varga megtámadta őket. Hogy a továbbiakat elhárítsák, bementek Hegedűi pincéjébe, de Varga Bálint és József odaérvén, Hegedűsre rákiáltottak : — Kutya, gyere kl I Hegedűs kiment a pince elé, amikor a két Varga Hegedűsnek támadt
késsel és fejszével, akit véresre vertek. Mikor ő ezt meglátta, segítségére sietett Hegedűsnek. Ekkor látta, hogy az egvlk Varga összerogy. Hogy mi történt azután a nagy izgalomban, nem tudja, ö nem bántotta Vargáékat — mondja.
Az elnök ezzel szemben elébe tárja, hogy az igazság az, hogy 6 Is ütötte és verte Vargáékat. Kútfej azonban megmaradt vallomáBa mellett.
Hegedűs Ferenc bűnösnek érzi magát. Elmondja, hogy Vargáék már régen haragudtak reá. Mijd elmondja a dráma részleteit, amit Zdlai Közlöny már részletesen megírt. Vargáék kapával és karóval verték őt és ö csak védekezett — mondja. Kútfej nem avatkozott bele a verekedésbe — vallja.
Elnök itt rámutit Hegedűs korábbi vallomására, amelyben azt vallotta, hogy Kútfej karóval ütötte az egyik Vargát.
— Hat hogyan lehetséges az, — mondja az elnök a vádlott felé — hogy maga egyedül kél embert agyonvert? Csak nem akarja ezzel azt mondani, hogy maga a Kuko-ricza János. Hogy kél embert agyonüt. De Hegedűs megmaradt amellett a vallomása mellett.
Kapa, szőlőkaró, fejsze: a bűn-tárgyak
Majd egymásután a tanuk kerülnek sorra.
A teremőr felmutatja a biróság előtt a lefoglalt büntárgyakat, a kapát, szőlőkarót és fejszéi, amellyel a kellős halálos drámát véghezvit-ték. Elefánt agyonverésére ts alkalmas eszközök.
Kovács József elmondja, hogy Hegedűs egyszer őt akarta agyonverni. Az egész falu féli tőle. —\' vallja, öreg embereket felpofozott, durva, verekedj embernek mondja.
„A keresztkomám, az a piazok 1"...
Több tanú után özvegy Varga Bálintné, az egyik áldozat özvegye jön be a terembe, ö ls be van idézve. Amint meglátja az egyik vádlottat, odaszól feléje nagy elkeseredetten :
— A keresztkomám, az a piszok, akt ott 01, akt férjemet agyonverte I...
Az elnök figyelmezteti az asszonyt, hogy a biróság elölt tartózkodjék ilyen |eizöktöl. De a szegény asszony nem tud uralkodni magán. Negyedmagával maradt vissza kenyérkereső nélkül — mondja. 1000 pengő kártérítés megítélését kéri a bíróságtól és a temetési költségeket. A szegény aiszony nagyon indulatosan beszél, ugy, hogy Imreffy biró feléje szól:
— De azért ránk ne haragud/on. Mi tiszteljük a maga nagy fájdalmát, de azért fegyelmezze magát.
Varga Bilinlnén azonban nem fog a biró figyelmeztetése, meri szinte odakiáltja a biróság felé:
— Halálért halált követelek I
Drámai jelenet. A vádlottak idegesen megmozdulnak és a súlyos szavak alatt fejüket lehajtva, a földre szegzik tekintetűket.
Mijd Varga Józsefné, a másik áldozat özvegye lép a bíróság elé, talpig feketében. Szelídebb asszony, de őrajta is erőt vesz az Indulat és elkeseredés:
— Halálért halált I — kiáltja ő is a biróság felé, melynek tagjai a dráma áldozatának özvegyével szemben respektálják a fájdalomkitörést.
Borzalmasan Összeverték a két áldozatot Imreffy biró ezután felolvassa az orvosok boncjegyzőkőnyvét, amelyből kitűnik, milyen borzalmas módon verték agyon a két gazdát. Teljesen összeroncsolták a homlokot, fe|et az ütések.
Az egyik özvegy hangosan felzokog, amikor ezt hallja. A közönségen is megdöbbenés fut végig a borzalmas kegyetlenség hallatára.
A biróság az összes kihallgatott tanukat megesketteti.
A perbeszédek A bizonyítási eljárás befejezése után vitéz SzUy Dezső kir. ügyész hosszabb vádbeszédében rámutat arra, hogy ar vádlottak ugy állítják be cselekményüket, mintha önvéde-delemből követték volna el. Pedig az elhangzott tanúvallomásokból la kitűnik, hogy a két áldozat békés, dolgos csendes gazdaember volt, ellenben Hegedűs a falu réme, akitől mindenki féli. Hegedűs még akkor Is ütötte áldozatát, amikor az vérében összerogyott és utolsót lehelt.
Szándékos emberölés bűntettében kéri mindkettőt bűnösnek kimondani.
Dómján Lajos dr. (Kútfej védője) védbeszédében nem látja bebizonyi-tottnak a vádat. Hl a két vádlott agyon akarta volna verni a két gaznál, ezt már előbb megtehették volna az uton a hegy felé. A vádlottak csak védelmükben nyúltak a karóhoz, amely végzetes eszközévé lön. Hajdú Oyuia dr. (H\'-gedüs védője) utal a két Varga provokatív magatartására, amellyel szemben a két vádlott csak védekezett. Enyhe Ítéletet kér védence számára.
Délután két óra volt, amikor a biróság kihirdette Ítéletét, amely bűnösnek mondja ki mindkét vádlottat erős felindulásban elkövetett szándékos emberölésben és ezért Hegedűs Ferencet nyolc évi börtönre, Kútfej Jánost pedig két és fél évi fegyházra Ítélte.
Mindkét vádlott megnyugodott az ítéletben, ugy, hogy az nyomban jogerőssé lelt.
És csörrent a bilincs, megvillant a szurony, két súlyosan bűnözött ember a vezeklés, a bűnhődés útjára lépett. Sopronkőhida felé ... (B. R.)
iWl. október 8
\\
ZALAI KÖZLÖNY
| Október 6. |
Arad... Bus magyarok szomorú Oolgotája I... Felviharzlk szivemben az indulat... A Végzet hatalmától térdre kényszeriive, mea culpázva, bár a tegnapok bűnétől perzselten, mégis öklös kezekkel viharzik ki belőlem az indulat, a megfeszíteti, a keresztre vont magyar lájdalom...
Tizenhárom bitó árnyéka, tizenhárom hősnek büszke halni tudása, tizenhárom legendának minden fá|ó ihlete tombol bennem, viaskodik csltiló akaratommal...
Arad !... Van-e a világtörténelemnek szégyenteljesebb állomása?... Voll-e a sorsnak megalázóbb ilélele világnéppel szemben ? Kisebesedik számon a kérdés, felelj reá hitvány Léi, Ita tudsz... Mert szélesre árkoll medredben mind szennyesebben, mind nagyobb áradással rohan az Élei piszkos vize... Rohan és sohase letz tisztulása ?... Élnek a népek egymás gyűlöletében, kenyerüket az irigy kapzsisig szegi karajosra... Élnek egymásra rohanó iramban és nem ludják, hogy a Holnap méhében még falánkabb szörny vajúdik, amely felfalja minden kapzsiságuk... Iromba kezekkel csak falánk telhe-tellenséggel, körmös kajánsággal ka-parji magához az elosztott kincseket... De hiába halmozza egy halomba, fizikai törvény: önmagái falja fel a sok... És ha Memmon hegyében bomlásnak Indulnak a halmozott indulatok, a feltörő erupció elébe hiába állasz gőgös szörny, elpusztulsz önmagad Is... Légyen bár kapzsiságod öröktől való Is...
Arad... Mulassatok gyönyörűbb helyet ennél a szomoni bánalt,-I, keresztre vonl büszkeséggel koszorúzott helynél, ahova a ielke mélyén még mea kulpázó pár magyar lélek ma is sdrul oldva lépne, ha léphetnék, mert a nagy osztó Igazság Jóvoltából ma bocskorok tiporják szeuy-nyesre ezl a helyet, a kegyelet szent stációit...
Aradi... Milyen hasonlatos sorí... Uram... a Te öröködbe is pogányok Jöttének... A Te Oolgotád körül is a hitetlenek kapzsisága vert Jerichó-falat... És vájjon megharsannak-e Trianon fnlai alatt is egy napon azok a legendás kürtök, amelyek elölt, a Te akaratodból nincsenek ellenállások... Vájjon, Uram, lesz-e a magyar Qolgotának is szinpompás virága, vsgy csak a fájdalom haji azon továbbra Is égig növő szenve-déságat ?
Aradi... Magyar megváltás gyönyörű Golgotája I... Büszkén gondolok, reád... Tizenhárom hőse, megváltója századok tengernyi szenvedésének, nézzelek le ezen a napon az Ur mellől a szerencsétlenségek e szomorú földjére és fordilsátok márlir arcotokat az Ur felé, hadd lássa: Ti vagytok a magyar Szenvedés megváltói : jöjjön el immár az Ö országa, hogy beteljesülhessen az Ö akarata, mert... mert roskadunk a kereszt aulya alatt... Bmuinyí Gyula
Helyes vasúti politika
visszadhatja Nagykanizsa forgalmát ■ Levél a szerkesztőhöz -
Igen tiszteli Szerkesztő Ur! A Zalai Közlöny minden olvasója a legnagyobb megnyugvással olvasta n. b. lapjának szeptember 2-iki számában megjelent D. Sz. A. cimü vezércikkét, amelyből kiviláglik, hogy a Zalai Közlöny szivén hordja városunk és annak minden lakójának vitális érdekeli.
A féltő gondoskodásnak — szerény nézetem szerint — a Jelen esetben Igenis helye van. A 33-as bi. oll-ságnak a D. Sz A. társaság vonalainak á\'laml kezelésbe vételét elr.-r.-deiő határozatát azért fogadtuk rokonszenvvel, mert reméljük, hogy Nagykanizsának ehhez lllzöll érdekei és reményei teljesedésbe mennek, különösen azérl, mert minden oldal-
kanizsa 220 knr., a Budapest—Qyé-kényes 280 km-el szemben. Nagykanizsa—Gyékényei 36 km. és igy a MÁynak akármelyik összeköttetés, akár az olasz, akár a jugoszláv a fonlosübb, elbbblvel 60 km., utóbbinál 24 km. rövidebb vonalon éri el a halárt, ami nem hagyható figyelmen kivül, annál kevésbé, hisz a vasúinak akár személy, akár teherszállításnál csakis a gyorsaság lehet a fontos, nem pedig az, hogy akár az egyik, akár a másik hosszabb vonalon fusson.
A fent említett 3 vonalon Nagykanizsán, Sxombalhelyen és Kaposvárt van fülőház. Lehetetlen az, hogy a kanizsai, központi fülőház le|lesz-tessék vissza, sől ezen centrális fekvésű kelt, hogy bővíttessék, hisz ezt annak idején a Délivasut Is belátta és a Székesfehérvárra helyezeti nagy javító műhely ls csak kicsinyes okokból nem került Nagykanizsára.
Huszonhatezer méter
siffon, vásson, inlet, damasxt,
zzefir és Ranavásx
mérsékelt, árban kerfll eladásra.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nynjt
Singer Divatáruház
ról az a megnyugtatás hangzóit el, hogy minden Intézmény megmarad és mindenki helyén maradhat. Reméljük, hogy ezek nemcsak megmaradnak, hanem Nagykanizsa parancsoló érdekében mindezek fejlesztetnek és a MÁV vonalaival való összeköttetés kedvezőbb lesz.
Élénken emlékszemmégaz 1890-s évekre, amikor Nagykanizsa rohamlépésekkel tört előre. Akkor létesült itt a villanytelep, vezették be a telefont, épült a sörgyár és a 48 as laktanya, de ekkor kapta Nagykanizsa a nagy vasull konkurrenclát a Buda-pest—gyékényesl vonallal.
Ezt a veszteséget van hivatva az államosít/,s kárpótolni. Nagykanizsa sokat hangoztatott földrajzi fekvése, minden közbenjárás nélkül is most kell, hogy meghozza gyümölcsét. Nagykanizsa csak kaphat, de Innen el nem vihetnek vasull Intézményeket.
Nígykanizsa a központban fekszik : ÁRfölva—Nagykanizsa, Buda-pesl—Nagykanizsa és Budapest— Oyékényes vonalon s mig az első vonal 180 kin., Budapest—Nagy-
Sokkan attól Is félnek, hogy Gyékényes fejlődik majd a rovásunkra. Az ésszerűség ellene szól, hogy nagyobb beruházás a közvetlen jugoszláv batáron eszközöltessék I
Kaposvárt a gyékényest vonal megépítése telle naggyá. Ilt az Idő, hogy a vicinálisokat nélkülöző Kanizsára e.ek befussanak. Helyes üzleti politika a MÁV részéről visszaadhatja Nagykanizsának a régi forgalmát I Ilt kell igénybevenni minden összeköttetést a városnak, képviselőnk utján, hogy körforgalmi összeköttetést kapjunk Balatonszentgyörgyön it Marcalival. Somogy-szobon, Csurgón és Gyékényesen keresztül és ellenkező Irányban, ugyanezt Keszthely, Tapolcával és Zalaegerszeggel és a tipbbl idevezethető dunántúli vasutakkal.
A Budapest—gyékényes! vonalon — Kaposvárt kivéve — alig van számotlevő város és nagyobb állomás, mig a Budapest-DV—Njgyka-nizsa vonalon — még a Balaton óriási propaganda jelentőségén fellll is — a városok és közgazdaságilag
VÁROSI MOZI
Október 0., kedd Október 7., uerda
Szivek szimfóniája
felejthetetlen lllmesemény.
Dreyfus kapitány
s Világ legnagyobb kémkedési bünpOre. Kedden» 5-7 Dreyfus, 7-9 Szivek
szimfóniáié, 9-11 Dreyfus, •aerdtai 5 7 Szivek szimfóniája, 7-9 Dreyfus, 9-11 Szivek szimfóniája. Mindkét kép egy műsorban, rendes helyárak.
lontos pontok egész sora fekszik.
A jó közlekftlés előseglll a marcalli és csurgói járásbíróságoknak a nagykanizsai kir. törvényszékhez való, a nagykanizsaiak által rég óhajtott átcsatolásának a megvalósítását, a melyért sokkal nagyobb energiával kellene az összes érdekelteknek, az egész városnak minden lehetőt elkövetni.
Nagyban és egészben leszögezem, hogy a DÍ&A társasággal, annak minden egyes alkilmazoltjával Nagykanizsa meg volt és meg van elégedve, kívánjuk, hogy továbbra Is a hílyUkön maradhassanak, Nagykanizsa életébe állandó letelepedésükkel minél Jobban bekapcsolódjanak, de az ls az óhajunk, hogy a MÁV az átveendő Intézményeket Nagykanizsán ne csak eddigi állapotában tartsa fenn, hanem azokat hivatalok létesítésével, a vezető és klsérősiemélyzet nagyobb mérvű áttelepítésével az igények- és szükségletnek megfelelöleg fejlessze.
Ha a fentiekben csalódnánk, ugy a DSzA társaság visszalérése lenne óhajunk. Dr. Hoch Oixkir
loSüris
K rag/kanizsai meteorológiai meg-figyelő Jelentésed : Hétfőn a himirM-Ut; Keggei 1 áribor +42, délalán 1 tikot +14 6, este II órakor +8-8.
FtIMul. Egész ttsp tiszta égboltozat.
Szálirány: Reggel szélcsend, délben délnyugat, este délluél.
(Éjszakai ridUjtlenUsl * Mataaralé-Q.al tatásai Jalaall eata 10 érakap ■ Váltoaéaa «alh6a, enyhe Mi •árhaU.
Gyepes János
gyulai káxllag kiülteti csemege hentesáruiból kapható:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fill.
10 dkg. füstölt omlós reggeli
szalonna ......... 40 filL
10 dkg. szárazkolbász... 60 HU.
László>féle hentesárukból:
10 dkg. prágai sonka ... 100 HU.
10 dkg. gép » ... 70 fill.
10 dkg. göngyölt , ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 HU.
1 pár óriás bécsi virstli 28 HU.
1 lt. burgundi vörösbor 50 Ml. 1 II. pogányrárl rizling 50 111.
csemegekcreskedésében.
ZALAI KÖZLÖNY
_»_
161 sikerült a KAOSz szüreti mulatsága
Nagykanizsa, október 5
A KAOSz nagykanlzsa csoportja által vasarnap este rendezett szüreti mulatság már hetekkel ezelőtt hatalmas munkát adott előkészületeivel az agilis rendez ögárdáiuk. A munkanélküli kartársak felsegélyezését szolgáló nemes munka minden tekintetben beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ugy, hogy vasárnap este nemcsak a kereskedelmi alkalmazottak, de i város kereskedő-társadalmának színe-java Is, mint munkaadó, megtöltötte a Polgári Egylet Összes lermeit.
A hegyblróné szerepét kedves szeretetreméltósággal töltötte be Slern-berger üyuláné, mig nagyon sikerült hegybíró volt Tóth József. A hegybíró pár bevonulásával megkezdődött a sztlrell mulatság. A műsor első számaként Varga Orécl é» Klrschner Lszló aratlak megérdemelt szép sikert egy megragadó Irredenta párosjel nelbeii, majd Bcr-gtr Rózsika a hegyblrónél, O/enbeck Károly pedig a hegybírót köszöntölte fel ötletes, sok derül árasztó felköszöntővel. A Gábor tánctanár által ügyesen belanilott leánycsoport mulatott be ezután nagy teUzés mellett egy spanyol és egy magyar táncot. A magyar táncot Barabás Elus, Bruncsics Bözsi, Berger Rózsi, Férst Manci, Parkas Ilus, Halász Ilonka, Koller Bözsi, Kukoly Ilus, Magyar Rózái, Molnár Kató, öveges Manci, Sári Magda, Stojkovics Annus, Slojkovica Margit, Szabó Oizl, Varga Orécl, Váradi Olga, Zvlllinger Lili, a spanyol láncot prdlg Berger Rózsi, Barabás Etus, Druzsln Bella, Férst Manci, Farkas I\'ui, Farkas Lulu, Heim Rózsi, Halász Ilonka, Koller Bözsi, Kukoly Ilus, Magyar Manci, Molnár Kató, Szakonyl Oizl, Zvlllinger Lili nagy graclózitással és bájjal lejtették.
A szünetekben Hegedűs Lajos, mint kisbíró, Ofenbeck Károly pedig mint bakter szórakoztatták kacagtató mókáikkal a közönségei.
Műsor ulán csárdásra zendített a KAOSz pompásan összetanult Jazz-kara és kezdetét vitte a táncmulatság. A fiatalság a késő hajnali órákig a leg|obb hangulatban maradt együtt. A szüreti mulatság pompásan sikerült. A rendezőség valóban elismerésre méltó szép munkát végzett.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Októbar 8, kedd
Róm. katolikus: Brúnó. Protestáns:
Brúnó. Izraelita : Tlart hó 23 •
Gyógyszertári éjjeli szolgálati t hó végéig az .Őrangyal\' gyógyszertár Deák-Tér 10.
Városi Mozi. .Silvek zzlmtonláia" felejthetetlen ftlmesemény. .Dreyius kapitány*, kémkedési btlnpfir.
GóaHJrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bét(6, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— A mai gyászDnnepség. A magyarság mai szomorú emlékezési napján, október 6-án, mint azt már jeleztük, Nagykanizsa város hazafias közönsége méltóan kiveszi részét a kegyeletes megemlékezésből a magyarság nagy vértanúival szemben. Délelölt 10 órakor nagy gyászmisé a plébánia templomban. Ugyancsak akkor az evangélikus templomban közös protestáns istentisztelet. Délután 6 órakor a városháza dísztermében nagyszabású gyásxflnnepély a már közölt program szerint. Az Ünnepi beszédet Surdnyi Oyula felsőkereskedelmi iskolai tanár mondja, mig Barbarlts Lajos, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője saját szerzeményű alkalmi költeményét adja elő. Az énekszámokat a Zrínyi Kör vegyeskara Kettlng Ferenc karnagy vezetése alatt énekli. Belépődíj nincsen. — Az aradi tizenhárom vértanú emlékezetét megülik az összes iskolák és tanintézetek. Úgyszintén a Katholikus Legényegylet, amely este léi 9 órakor székházában nagyszsbisu gyászünnepélyt rendez. Az ünnepi emlékbeszédet Lukács Jóistf alelnök, hillanár mondja, A< énekszámokat Arnberger Rudolf karnagy vezényli. Schless Oyula alkalmi költeményt ad elő. Illő, hogy a magyar nemzet e gyásznapján Nagykanizsa közönsége gyász-lobogót tűzzön házaira.
— Kállay Tibor visszautazott Budapestre. Kállay Tibor dr. Nagykanizsa város országgyűlési képviselője, miután vasárnap délelőtt, mint délután a város polgárságának ügyes-bajos dolgaiban rendelkezésükre állott, hétfőn reggel a budapesti gyorsvonattal visszautazott Budapestre.
Sima és mintás cordbársonyok sz Összes díva (színekben Schatznél.
Leányszobák, urlszobák, egyes bútorok, állandó pazar választék, olcsó éa Jó bútorokban K o p a t e I n bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4.
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Hegedűs Ferenc egeraracsal áll. el. Iskolai igazgató tanilót a Sieged—várostanyai áll. el. iskolához áthelyezte és az oltani Igazgatói körzet vezetésével megbízta.
— A vármegye központi választmányának Dlése. Zalaegerszegről Jelentik: Zalavármegye köz-ponll választmánya ülést tartott, amelyen a válaszlói névjegyzék kiigazításával foglalkoztak. Akik kimaradtak a név|egyzékből, de választól jogosultságukat igazolták, azokat fölvették a névjegyzékbe és törölték azokat, akiknek politikai jogait a bíróságok jogerősen felfüggesztenék.
— A Szent Ilona Leányklub műkedvelő gárdája november 16-án a Városi Színházban nagyszabású Szent Erzsébet ünnepélyt rendez. Színre kerül Pohárnok Jenő .Magyar Szent Erzsébet" dmü gyönyörű színmüve. A műsort Szent Erzsébet vonatkozású szavalatok és melodráma egészítik ki. Ez alkalommal lép nyilvánosság elé a Leányklub újonnan szervezeit qintelt-je. A kiválóan szépnek Ígérkező előadásra már most felhívjuk a nagyközönség figyelmét.
— A kórházi kápolna Javára N. N. 1 pengőt adományozott. Utánzásra méltó példát adott özv. Anho/fer Oyuláné, aki a kápolna üvegablakára 590 pengőt adományozott néhai Anhoffer Oyula városi számvevő emlékére.
— öszl dlvatujdon ságok, szóvetek, selymek, kordbársonyok, flanellek, Jankll anyagok nagy választékban étkeztek Slnger Dlvctáruházba.
— Megalakult a frontharcosok nagykanizsai szövetsége. Beszámoltunk arról a dicséretes törekvésről, amely a nagykanizsai frontharcosokat egy táborba tömöríteni akirjai egymás lámpgatás, segítés és állásbahelyezés céljából. A baj-támaságnak ez a szép töiekvése végre meghozta azt az eredményt, hogy szombaton este nagyszámú résztvevővel megalakult a Frontharcos Szövetség nagykanizsai fiókszövetsége. Az ünnepélyes megalakulás október 25 én fog történni, amikor Is az országos központból le|önnek Nagykanizsára gróf Tholway-Takács tábornagy, vitéz Mándoky Pál tábori lőesperes, vitéz Czettler Jenő és vitéz Kertész Elemér vezetőségi tagok. Az u| alakulást, amely nagyon szép feladatot tűzött kl maga elé, csak melegen üdvözölni lud|uk.
JtmU líi ssersllnk, maradion a fdrosban.
_1931, október 6
Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesoványodés, sápadtság, mlrlgybetegségek, bórkliltétek, keléaek, furunkulusok cseleiben a természetes Ferenc József keserűvíz szabályozza s belek annyira lontos működését. Az orvosi tudomány számos vezértérfla meggyőződött arról, bogy a valódi Ferenc Józset víz hatása mindig kitűnően beválik. A Ferenc Józaet keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és IU-szerüzlelekben kapható.
— A József szanatórium tüdő-beteggondozó Intézete szeptemberben a következő működést feltett kl: Rendelési napok száma 8. Oon-dozónö beteglátogatásának száma 15. Az Intézetben a hó folyamán jelentkezett 15 uj beteg. Kezelés alatt állott 77 beteg. Kezelés alalt állott január hó 1-től a hó végéig 1032 beteg. Röntgen-vizsgálat 10. Segélyben részesült e hóban 48 beteg. Segélyezésül kioszlatolt 1100 liter tej.
— Gyógyíthatatlan betegsége miatt felakasztotta magát Czlm-mermann József 73 éves magyar-szerdahelyi gazdálkodó, Hamuszln-pusztán lévő tanyája kamrá|ában felakasztotta magái. Az öngyilkosságot az életunt öregember kis unoká|a, Czlmmermann Annuska fedezte fel, aki a kamrába belépve rémülten pillantotta meg nagyapja felakasztott holttestét. A kisleány beszaladt az édesapjához, aki le Is vágta Czlmmermann Józsefet a kötélről, ekkor azonban már nem lehetett segíteni a szerencsétlen öregemberen. Az öngyilkosság ügyében Indilotl csendőri nyomozás megállapította, hogy az idős gazda már évek óla gyógyíthatatlan betegségben szenvedett és ez keserítette el annyira, hogy öngyilkosságra határozta cl magái.
— Irattáskát lopott. Erdélyi János murakeresziurl vámörörmesler-nek, miközben a szombathelyi vasútállomáson jegyet váltott, ellopták az irattáskáját. A rendőrség csakhamar elfogta a tolvajt üerencsér József 62 éves szombathelyi napszámos személyében.
Legkésőbb
október hó elejéig
ne mulasszuk el, gyümölcsfáinkra a hernyóenyves gyűrűket (elrakni, mert csak így akadályozható meg teljes biztossággal, a mult évben már Jelentkezett, a jövő tavasszal mép nagyobb tömegben várható araszolóhemyók pusztítása. A hernyóenyves gyflrtlk összefogják a Iákra Igyekvő, araízolók nó-céll, (amelyek repülni ríem tudnak) ezáltal megakadályozzuk, hogy petéit a gyUmylcslákra lerakják.
* hernyóenyv Arai
Vt kg.-os dobozban P 1\'55
\'/2...... 2-86
1 ......
karható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, rofltrágys, termény és növény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon: 130. wi_____
Üzlethelyiség változási
Értesítem a tisztelt vásárló közönségei, hogy l»l>la4av*Haa4a Miatt a raktáron levő M m- JL férfi és gyermek T U 11 9 K minden kivitelben, rendkívül I•••Állított *rb.» kerülnek eladásra.
Haaxaaélja hl aajtt árdaké-b«n saaa ksávsat alkalmat.
DMliifeld Márk
t uhMtruház.
Központ-szálló épület.
■agykanizaaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Bisdapeet, VI. Podmaniozky-sitoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefőn: (Interurbán) 202-43, 294-34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltOk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift; telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és atnerlcan bar
r
1931. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
3:1 vezetés után eldöntetlenül játszott az NTE a KRSC-vel
Kaposvári RSC - Nagyhanizsai TE 3:3 (1:1)
Nagykanizsa, október 5
A mult vasárnapi szép játék után mindenki nagy gólarányu NTE győzelmet remélt, azonban a védelem feltűnő bizonytalansága folytán a II. félldöbell 3: l-es vezetés után majdnem vereséggel kellett elhagynia a pályát. A védelem hibái azulán annyira megzavarták az egész csapatot, hogy minden góllal kecsegtető helyzetet elidegeskedtek a csatárok. Farkas helyén tartalékkal állt ki az NTE.
Erös szél ellen j llszik az NTE az első félidőben és a KRSC azonnal támadásba lendül, aminek már a 3 percben meg is van az eredménye. Radlcs a 16 os sarkán rosszul pasz-szol, a KRSC jobbszélső elcsípi a labdát és az máris az NTE hálójában ül. Nemsokiig örülhet a KRSC a vezetésnek, mert az 5. percben Ku-dlch a balszélen leszalad ég ideális szép beadását Szollár 10 mélerrö! kapásból a hálóba vágja (1:1).
A változatos, Izgalmas kezdés ttlán teljesen ellaposodik a mérkőzés, állandó mezőnyjáték, de további eredmény nincs.
A II. félidőben szél támogatásával az NTE sorozatos támadásokat indít a KRSC kapujára. A 3 percben Kudich szép beadását Jakubecz a kapusba vágja. A 4 percben Jiku-becz szöktetI a jobbszélsőt játszó Jámbort, akinek ideális tzép beadá-
sába Púmnak csak a fejét kell odatenni éa máris az ellenkező sarokban van az NTE 2. gólja. A 10. percben Engelleiter a félpályáról szép rúgást küld kapura, a kapufáról visszapallannó labdát Szollár a hálóba vágja. Az NTE most nagyon szépen játszik és mindenki gólzáport vár, de a 18. percben Vellák megsérül, kiáll és a 10 emberrel jílszó NTE 3 percen belül 2 góll kap. A 20. percben a KRSC jobbszélsője leszalad és szép beadását a balszél Csondor melleit a htlóba vágja. Védhető labda volt. A 23 percben Csondor egy veszélyleien helyzetben kiszalad a kapuból és a KRSC balösszekötője az üres kapuba lOvi a kiegyenlítő gólt. Még egy Csondor kifutás teszi p-óbára a nézők Idegzetéi, de a KRSC c«l4r a kapu mellé lövi a biztos gólnak látszó labdát.
Az NTE bizonytalan védelme a biztos győzelmet elkönnyelmüsködte. Csondort« még nem láttuk Ilyen rosszul fédenl. Két gólt védhetett volna. Engelleiter—Cei|án bekkpár feltűnő hibákat csinált. A halfsorból Rltler és Vellák játéka érdemel dicséretel, mlg a csatársorból S.ollár magaBlott ki.
Kasztl bíró betegsége folytán a birótestülel Spilzert küldle ki a mérkőzés vezelésére, aki jól vezette a mérkőzést. (Haprlc)
A KÁOSZ vezet Nagykanizsa levente-labdarugó bajnokságában
A Zrínyi TE ujabb pontot veszített
A bajnokság negyedik fordulója ismét meglepetéseket eredményezett. A Zrínyi és 13 Bocskai döntetlenül mérkőztek és igy a bajnokság képe teljesen megváltozott. A tabella mosl Igy fest:
I. osztály:
t. KAOSz 3 3--11:3 8
2. Zrínyi 4 2 11 12:6 6
3. Barakk FC 3 2-1 0:7 4
4. 13 Bocakay FC 3 111 0:6 3
5. Teleki 3—21 3:4 2 II. Klskanlzsal 1. 4 - 2 2 3:5 2 7. Ékszerész 4 1 — 3 3:14 2
(Az első oszlop a játszott mérkőzések számát, 2-lk győzelmet, 3-lk döntetlent, 4-lk vereséget, 5-lk gólarányt, 0-lk pontszámot tünteti fel.)
/. osztály:
KAOSz-Ékszerész 6:0 (3:0)
Teljesen egyoldalú játék, az Ékszerész csak lerohanásokkal kísérletezett, de teljesen eredmény nélkül. A mérkőzés a második félidőben eldurvult. A sportszerűtlen viselkedésben a KAOSz játékosai járlak elöl. Három játékos kiállítva. Biró Ktuger.
Zrínyi TE—Klskanlzsal Levente 1:1 (1:1) Változatos, szép mérkőzés, melyen a Zrínyi szebben, a Kiskanizsai Levente pedig lelkesebben Játszott. Kiskanlzsa e hízelgő eredményt szenzációsan védő Kuzmdncslk kapusának köszönheti. Az 1. félidő 22-ik percében Poór megszerzi a Zrínyinek a vezetést, melyei a 41 ik percben Czlgler H-esből egalizál.
A II. félidőben a Zrínyi csatársora lendületes támadásokat vezet, de a Klskanlzsal Levente váratlanul jól védekezik. A Bzép és élvezetes mérkőzésért mindkét csapat vala-
mennyi játékosát dicséret Illeti. Bíró Wol/f.
13 Bocskai-Teleki 1 il (1:0)
Mindvégig erős Iramú és változatos mérkőzés, igen jól működő védelmekkel. A 13-asok ními fölényüket nem tudták gólokra váltani, mert csatársoruk széteső |t!ékot produkált, további akciójukat a szerencse sem kisérte.
Jók a Teleklbő Oispár kapus, Radics és Horváth. A 13-asbólBeke és Slrobl III. Biró Waldmann.
II. osztály: Egyetértés-Bástya 3:0 (0:0) A Bistya csak a félidőig iudolt az ostromnak ellenlállnl, auit n megadta magát sorsának. Biró Fischer II.
Hunyadi-Törekvés 7:0 (4"Ö)"
Törekvés nem volt ellenfél, ellenfele játszi könnyedséggel nyerte a mérkőzési. Biró Cvelkó.
Mayiarország-Ausztrla 212 (liO)
Izzó hangulatban szerezte meg a magyar csapat kél Ízben Is a vezetést a nagyszerű osztrák csapat ellen. Bauwens biró fonák ítélkezései állandó forrongásban tartották a közönséget, mely a mérkőzés ulán beronloit a pályára, a bírót rendőrkordon mentette ki. Az első Izgalom : Aknai kivédi Schall 1 l-esét, az első gól P. Szabó 1 l-eséből eseti, az osztrákok a II félidő elején egyenlítettek. Ulánna Spitz szép góllal újból vezetéshez Juttatta a magyar csapatot, majd Zischek hallatlan izgalmak közben kiegyenlített a II. félidő 41 Ik percében.
Egyéb vasárnapi sporteredmények
Magyar—Román amatörválogalott 4:0, Csikók—Dílnyugati amatör-válogatolt 4:1, Budap=st profi komb.
Oraz 3:2, Bocskai—Attila 3:1, S-jmogy—Kispest 2:1, Budai 11— Sabárla 2:1.
Ökölvívóink Berlin csapata felett 12:4 arányban diadalmas győzelmet araltak.
Impozáns volt a kegyeleti stafétaverseny
Kínosan hatott > középiskolák csapatainak távolmaradása
A névtelen hősök emlékére rendezel! kegyeleli stafétaversenyt vasárnap délelölt tartották meg imponáló keretek között. A célnál ottlátluk városunk előkelőségé! és a közhivatalok vezetőit A cél és starthely a 20 as honvédek hősi emlékszobránál volt. 12 csapat három kategóriába osztva futotta végig az 5 és fél kilométeres távot. Eredmények a következők:
A. kategória: I. Zrínyi A. csapata, 2 Zrínyi B, 3. Leven\'e válogatott.
B. kategória: 1. Fémipari szak-Iskola, 2 Cserkész, 3 Levente B.
C. kategória: 1. Polgári Iskola A., 2. Polgári B., 3. Levente C. csapata.
A verseny ulán dr. Krdtky polgármester lelkes és buzdító beszéd kl-sérelében Ismerletle a verseny jelentőségét és kiosztotta a győzteseket megillető érmeket.
Igen visszatetsző volt, hogy a főgimnázium és felsőkereskedelmi Iskolák csapatai nem vettek részt ezen a kegyeletes, lélekemelő hazafias demonstráción.
Vasárnap volt a vármegyei bajnoki lóverseny
A vármegyei bajnoki löversenyek nagy érdeklődés mellett vasárnap Zalaegerszegen zajlottak le. A versenyen Bödy alispán Is megjelent s a dijakat is ö osztotta kL
Részletes eredmények a következők :
Levente bajnoki csapatversenyben
1. Nagykanizsa város csapata 408,
2. Döbröce csapata 405, 3. U|Udvar (nagykanizsai j Írás) 402 egység.
Egyéni bajnoki versenyek: Leventék: 1. Lukacs Károly Zalabaksa 92,
2. Matolics György Bajcsa 92, 3. Somogyi Oyula Balatonfüred 90 egység. Cserkész leventék: 1. Bartók Oyula Balatonfüred 82, 2. Borsos István Zalaegerszeg 80, 3. Varga József Keszthely 79 egység. Középiskolák: 1. Profeld Frigyes zalaegerszegi kereskedelmi 90, 2 Gerencsér Lajos zalaegerszegi gimnázium 88, 3 Paulin István keszthelyi gimnáziu-n 87 egvség. Leventeokta* tón: I. Farkas Lajos Kisszentgrót 95, 2 Ferenc Sindor Karácsonyfa 95,
3. Simon József Kerkakutas 91 e*y-ség. Polgári lövészek: 1. gróf Kor-niss Elemér Óhid 86, 2. Kiss Oyörgy Kiskanlzsa 84, 3. Szentes Antal Újudvar 83 egység.
Tizenkét évi külföldi tartózkodás után hazatérve, a legbeváltabb Berlitz gyakorlati módszer alapján
Mm angol nyelv taololjaiot
nyitok kezdők és haladók részére. Qarantáll, meglepő nagy haladás, tökéletes hangsúly és kiejtés a legrövidebb időn bellii. Délutáni és esti kurzusok kisebb csoportokban. Tandíj havi 5 P. Középiskolásoknak nagy kedvezmény. A tantolyam kezdete október 15-én. Jelcnlkezni lehet özv. dr. Oroszné kézimunka Üzletében a délutáni órákban. SarkaJSasel tu> _
Divatos azBvatak legnagyobb választéka
ScQUtxnél.
Weinréb bankár a tBrvényaaék alótt
Budapeat, október S A budapesti bűntelőtörvényszék ma foglalkozott Weinréb Oszkár bankár ügyével. Welnrébet az ügyészség fizetési eszközökkel elkövetett két rendbeli visszaélés bűntettével vádolta. Weinréb azt állította, hogy külföldön lakó apósának akart kivinni 38 000 pengőt, amely összeg apósáé volt. A (örvényszék elrendelte tobb tanú kihallgatását és a tárgyalást október 16-ára napolta el.
KOzsimsit
Ztrlckl xárUi
Párls 20-16, London 18-50, Newyork 611-00, Brüssel 7160, Milano 2S*90, Madrid 4600, Amsterdam 205-40, Berlin 117-80, Wien —■\'—. Szófia 3 72, Prága 1510, Varsó 5720, Budapeat 90*021/«, Belgrád 8-06, Bukarest 3-06.
Terataytiufa
Bura Üszav. 77-es 8*05-8*26, 78-a» 8-20 8-40, 79-es 8-35 — 8-56, 80-aa 8-40 -866, dunánt. 77 ea 7-80-71*1, 78-as 7-95 - 805, 79-es 8*10—8*20, 80-as 8-20 - 8-30, rozs 8-70—8-85, tak. árpa 1400-14-25, zab 17-80—18-00, tengeri 16-00-16-25, korpa 1029-11-35.
A Heaiett Buk ieiiu-áriolyuuű
VALUTÁK Angol f. 20 55-2206 Belga fr. 79-20-80 20 Csehk. 16 84-16 98
Dán k. —•---•-
Dinár 1001-10-11 Dollár 571-75-575-75 Francia f. 22-60-21-90 Holt. 22950-23130 Zloty 6340-SJ4-20 Lei 3 35-3-45
Léva 4-08-420 Ura 28-70-2950 Márka 13505-13605
Norvég —\'--\'—
Peseta _■—•—
Schill. —•---•—
Svájcit. 111-35-112-35 Svédk. -----■-
DEVIZÁK Amsl. 228.80-23020 Belgrád 1008-1014 Berlin 135 25-136 "05 Brüssel 79--45-80-I5 Bukarest 3-37-3-45
Kopenh. —•-\'—
London 23-20-2300
Madrid —•-—
Milano 2900-29-60 Newy. 569-80-73-20 Oszló —•——■— 22-44-22-58 16-88-16-98 4-10-4-18
Párls Prága
Szófia Stockh. Varsó
Wien —•-■—
Zürich 111*50-112*20
63-60-64-40
fcrttarásár
Felhajtás 5391, eladaUan 2325. - Elsőrendű 1-34—1-40, szedeti 1-22—1-26, szedet! közép 1-08-1-10, könnytl 092-098. l-ső rendű öreg 1-18-1*22, ll-od rendű öreg 100-1-10, angol süldő 0-80-0«), szalonna nagyban 1-80-1-90, zalr 1 70-000, hus 110-1-30, félsertés 1-40—1-70.
tlaája: Mlzalal Byoaáa is Ujklaáó Vállalat, latjkulnáa.
FeleHa kiadó :Zalal Kárai;.
MM I NifJ^UiriMI ^r* M|
ZALAI KÖZLÖNY
APBÓffTFDETÉSEK
Jó meglelenéstel és álámk tuiéll-
kapaaaággal rendelkező úriember Oa»-a#kaak felvitetik. Nagy keieiett lehetőié*. Jelentkezét\' htlodlkán reggel 8—10 ón kőzött ■ Korona uálló szobiplncé-rénél. _<T0l
latóxatl ruhák, kabátok, liktlml ruhák legolclóbbtn készülnek Pekete Marsit angol és (rancls dlvatszslonjiksn Fóut 21. 4639
Balataakarauturoia 2 szoba és sárt verandából álló téli épilkeztsU villa eladó. — Bővebbet ózv. Oyenea Lajosé, Városháza. 4637
Ds|iHaa bútorozott parkettás klllön-bejáralu izoba a Főtéren azonnal klsdó. CJm s kiadóban.__4630
Cgyszoba, konyhái ítkás klsdó Klniztl-Iloia - Érdeklődni lehet Hinch éi Szegőnél. 4663
r«ie*«tt toj Ismét kapható Tejköz-pontnáL Teleion 349. 4587
Vágott, cserepet »lr*a, csokrok jutá-
Sot álban kiplutók Ho.tliy MUlót-ul 15. ,tt__<387
Bagolal-tor 91. si. házhely és Uailó herceg utca 11. ház al»aé. 4489
Elismert legkiválóbb minőségű és m^gb^tli^tó
hentesáruk «* felvágott-különlegességek.
ObIói IbtHt cwsege ixiloui 2\'50
Esterházy Hentesüzlet
Marital MlkMfat ».
Telelői i
Am.rlkal Ittltflkályha elköltözés miatt Igaaa aloaóa alaSM. Megtekinthető Maatflavlta rézművesnél. 4607
Klsdó kellő lioM* laké* inellákb.M légekkel nov. l-re KlnlztU. 85. 4625
Kiad* udvart 3 szobás lik ás meliék-helylségskkel november l-re — Magytr-utci 30. 4676
■araaak megvételre három-négy vígon vadkörte farönköt és ugyanannyit Juharából. Méretek: hossza egy métertől felteié, átmérő 20 centimétertől felfelé. Alán-latok: .Orsógyár, Csorgó* elmére küldendők. 4650
flyarasakvaaAay lehlrTilókkal, két mstricctl, gyermekbőrkibát szőrmebéléssel, 7 éves gyermeknek, etidók, — Clm s kiadóban. 4695
Oiriy-utca 15. azámu ház etsdé, azonnal elfoglalható. Kutson Imréné. 4697
■adaaaalea lakó leányomhoz keresek egy fól főiő mlndenealeányt f. hó 15-re OrAalala ■ ■keJaé, Klnlzal-u. 5. 4698
A város belterületén 2 ablakos utcil elegáns szobi klatfé. Nádoru. 7. 4700
Kiad* kétszobás lakás október 15 re. Ugyanott egy kétszobás, előszobás likát miihellyel, vigv snélktll klldó november l-re Klnliil-n. 7. Slnger méizárot. 4702
■zfilózuiók,
mindennemű gazdasági gép legolcsóbban, legjobb kivitelben
Welser gépgyár,
Sugár-ut 16.
A nagykanizsai klr. lárátblróaáf, mint telekkönyvi hatóság.
8693/tk. 1931. tsám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek,
Dr. Knsusz László nagykanizsai ügyvéd végrehajtltónik Nagy Szilveszterié ízül. Leránt Máris nagykanizsai lakós végrehaj-táat txenvedó ellen Indított végrehtjtáii ügyében l telekkönyvi hatóság I végrehaj-Utó kérelme következtében az 1881 : LX. L-e. 176. i ■ értelmében elrendeli sz ujsbb árverési 91 P 03 tlll. tőkekövetelés, ennek 1931. lunlus 25. napjától táró 12»A> kamata, ezúttal megállapllolt 6 P 10 llll költség, valamint t csatlakozottakrak kimondott Bsgóczky Józsel 30 P. Erdélyi lánot 163 P 82 flll., Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. 200 P tőkekövetelése éa |árulékal behajlási végett, a nsgvksntaaal klr. lárásblrótig területén levő. Nigykaniztt megyei váioibin fekvő t s nigykinliiil 1892. titjkvben 7632/b. hru. ililt togl.ll ház, 24. az. l. udvtr és kert Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló lelerészére 1200 P kikiáltási árban, még pedig sz l37?/tk. 1919. az. végzésiéi özv. Léránt Jánosné tz. Btlázll Évi Javán bekebelezett özvegyi haszonélvezeti szolgalmi Jognak fenntartásival, amennyiben pedig ezen tzolgllmljoe fenntartásával a szolgilmljogót megelőző követelések fedeaelére megállapított 800 P be nem Igértetnék, a izőlgtlmljog fenntartása nélkül.
A telekkönyvi hitósig tz árverésnek l klr. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Iglzságügyi palota, földszint 11. ijló) megtartására 1931. évi november hó 10. nspjánsk délelőtt 10 óráját tuti kl ét az árverési feltételeket at 1881: LX. t e. 150. §-i alipján a következőkben állapítja meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár leiénél ilicsonyibb áron nem adhatók el.
Az irverelni szándékozók kötelesek bánitpénzül i kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, VIgy az 1881: LX. t.e. 42. g-ábln meghatározott árfolyammal izimltott óvt-dékképes értékpipirosban t Idktlldöttnél letenni, hogy l bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított elismervényt s ki küldöttnek átidnl és tz árverési feltételeket lláirnl, (1881 : LX. L-c. 147., 150., 170. §§., 1908 :XLI. t. c. 21. S.)
Az, Ikl íz ingatlanért i kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt sz általa ígért ár ugyanannyi tzázalékálg klegészltent (1908: XU. 25 §.)
Nagykanizsa, 1931, évi szeptember 22. Dr. Bentzik s. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
\' BERLINI-TÉR 7.
Budi pestnek leg|obb helyén fekvő modern szállója. UIL KőaponU lütés. Hideg meleg folyóvíz. Fürdók. Ttfelonos szobák. Kivébáz-élteiem.
Szobák P 4*50. Penaió 8*- P-t&l.
Egyágysi szobáknál IW.\'o, kétigysi szobáknál 2C» o ■Isr«M," telmutitólnsk. AD\' - ......"
állomástól direkt vlíiríos* Mi\'iz\'1iíodáTg
La « husdrégsséggsll
I kgr. príma, Halai elsőrendű zsiros marhahús eleje >0 llll., hálulja I pengő.
I kgr. sertéshús bármely részéből 1-40
I , borjúhús eleje............ 1-20
I . „ combja......... I-40
« « Tisztelettel
Simon István ^Vu.T&T""""
Varlisdt-at 3. asán Hitt, ■ kssiinhoi kOnl.
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért lelelősséget vállalok. Oallérok 10 és 12 llllér.
Oyüjtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
>831. október 1.
Vágja ki ét ieüya «/.
Itaijkanluailttil Aatibtuz yülalaf
MENETRENDJE f
érvényt! 1931. október 4-től
Eraa4kat-tér— VaauUllom*.
Oda Vlsszs
4-H 4\'38
j gM 816
! B85 |-4t
7-M 7 50
900 B 10
11 28 13-M
1310 I3M
14 00 M10
15 M IB\'10
171« 17-30
2110 21 M
2208 2228
22 40 2300
2J« 2400
Vetőmagban holdanként 10 kg. bűzét megtakarít! kb. 101, terméstöbbletet és üszögmentességet ér el, ha
vetőmagját porpáccal vagy nedves páccal csávázza!
ARZOPÁC■ 200 gr.-os csomagolásban . dobozonként P 1-20
1 kg. „ . kg-ként . 550
5-10 „ , „ „ . 5-50
25 . . » » , 5-20
PORZOLi 200 gr. „ . dobozonként . 1-16
1 kg. . . kg-ként „ 5-80
5-10 . . n „ , 5-80
25 . . n m , 580
TILLHMTIN i 200 gr. , . dobozonként . 150
1 kg- , , kg-ként , 5-50
5-10 . . . . m h . 515
25 . . . 4 80
Nedves pácok ára:
HIQOZAN i 200 gr.-os csomagolásban dobozonként P 2-90
1 kg. . kg-ként „ 12 50
TILLHMTIN i 250 gr, „ dobozonként „ 2-63
\'/. kg..... „ „ 5-20
1 „ >i kg-ként „ 9-75
5 n „ „ „ 9-50
Az árak ab nagykanizsai raklár értendők. A 2% forgalmiadó külön felszámítva nem lesz.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ét növényvédötzerek keretkedésébsn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon: 180.
régi elavult
40 pengőt fizetek
hangszórójáért
ha vesz nálam egy Orion elektro-dynamikus hangszórót, gyári áron, 6 havi részletre.
Díjtalan bemutatás.
Sza.bó Antal
rádió- és gramofon-osactélya.

Nyomatott a|Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál
Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71 évfolyam 226 »zám
Nagykanizsa 1931. október 7, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Főnt 5. szám. Keszthelyi ífókkladóhlvatal: Kossuth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klófizetési ára: egy hóra 8 pengő 80 fillér. Szerkesztőségi és kladóhivaUll telefon: 78. sz
Országos vásár volt
tegnap Nagykanizsán, mondották egymásnak az emberek, legalább 1h a Hivatalos megállapítás szerint, mert a városháza hirdetménye Is jelezte. De a legjobb akarat mellett sem lehetett észrevenni valamit abból, amit normális körülmények között „országos vásárnak" szoktak nevezni. Nem láttunk több embert a piacon, több vidéki bejövo-telét, legfeljebb az állatvásártéron lát tunk néhány marhát és lovat leihajtani, no meg néhány\' Idegen cukros, gyolcsos sátort és ogy léggömbös embert Ez lenne egy vásár, egy országos vásár\'.\' gondoltuk magunkban, hiszen egy normális hetivásár kell, hogy kü-lomb legyen, sőt a mindennapi piaci és vásári forgalomnak erősebbnek, pezsgőbbnek kell lennie. — Mert ugy nézett kl a tegnap délelőtt, mint Mindszentek napján a temető bejárata. Csupa szomorú arcú, testét nehezen magaután vonszoló lestrapált ember, aki koszorút vagy virágot visz szerettei sírjára.
Csak nem országos vásár?
Azért bemontünk néhány Üzletije, végig mentünk az iparosok sátrain, hátha találunk Idegen embert vagv olyan élő lényt, aki legalább megközollti a vevő, vagy vásárló ember fogalmát. Ilát Igen, sátrat azt láttunk eleget, az üzletek is telve portékával, teljes felkészültséggel várva a vevőközönséget, az állítólagos „országos vásár" vásárlóközönségét, hogy Jusson egypár pengő, amiből Jövodoleinadót, szükségadót. házadói, boltbért forgalmiadót, Öli Járulékot és a Jó Isten tudná csak megmondani, hogy ml mindenféle adókat tudjon flzotní, hiszen a kereskedő, az Iparos örül, ha annyit képes bovennl, hogy ebből a reáháruló és reá kivetett közUrhekot meg tudja fizetni, de sajnos, vevőt még „ertéknélküll mintának" sem Igen tudtunk felfodeznl. A ml nagykanizsai kereskedőink kinéztek a bolt-alló vagy kirakati üveg mögül és nézték, hogyan veszik a mamák kicsinyeiknek a léggömböket, a 10 filléres csokoládét, vagy a budapesti Kákóczl-utról Idelmportált clpőpcrtllt. Nagykanizsán üzletbe — ha véletlenségből betoppant valaki. Ez Is számlát, vagy ujabb flzotésl meghagyást, felszólítást, v*4íy „kivetést", esetleg a 3 százalékra emelt forgalmi adóról szóló értesítést hozta. Azért a nagy kan Izsaiycereskedő, ha nyílik az ajtó, ma már nem mosolyra nyíló ábrázattal siet a belépő felé, vevőt várva, hanem borult arccal néz a belépőre, várva az ujabb hivatalos írást, amely ujabb közterhek megfizetésére szólítsa fel őt. -
Az iparosok sátrni előtt elmenve, egy vidéki atyaílt láttunk, aki egy órán keresztül próbálta a csizmákat, alkudott, majd eltávozott, visszajött, azután Ismét kezdte az alkut olőlről. A végén pedig egy dühös rossebezéssel íovh-illant. A mi Iparosunknak a szeme pedig könnybelábbadt.
I\\s ahová csak mentünk, amerre csak megfordultunk, mindenütt ez volt a helyzet. Kereskedő, Iparos, üzletes ásítozva nézte az utcán lassan tovaklgyózó embersereget, malmozva állt pultja előtt, vagy egy nagyon beteg ember arcklfejezéséveí nézte tüdőbeteg-lapos-ságu „napi bovéteiét" amelyből ma fedezni gondolta tengercseppsokaságu adótartozását éa mindent, ami arcára gondbarázdát szántott.
Ne mondja nekünk senki, hogy országos vásár volt tegnap Nagykanizsán. Mert csak hivatalosan, papiroson volt meg. Tényleg csak egy nagyon szomorú őszi nap volt, amit ogy pár napsugár felmelegített és tett elvísolhetővé. Olyan nap volt, mint amikor Halottak napján a Mógcr-kert felé cammognak a mázsás bánatteherrel az emberek . . .
Mért így fest ma Nagykanizsán egy ..országos vásár."
(B. R.)
Mozgósítják a japán hajórajt
halórajok készüljenek a mozgósításra. A helyzet egyre veszedelmesebbé vá-lik Távolkeieton.
Az ellentétek elsimítására minden reménnyel (elhagytak.
I.ondon. október II (fijsznkol rdd tó Jelentés) A Japán tengerészeti minisztérium elrendelte, hogy a klnal esemónyekre való tekintettel, a kurel és saséból kikötőkben horgonyzó
A tisztviselői kölcsönök visszafizetéséről tanácskozott a keddi minisztertanács
(Éjszakai rádió jelentési Kedden délután minisztertanácsra Jöttek össze a kormány tagjai. A minisztertanácson a gazdasági versenyt szabályozó 11)31. évi XX. törvénycikket, a kartelitörvény életbeléptetéséről és végrehajtásáról szóló rendeletet, a közalkalmazottak fizetési előlegeiről és a tisztviselői kölcsönök részletfizetéseinek megkönnyítéséről kiadandó rendeletet tárgyalták le.
A tisztviselői kölcsönök visszafizetése tekintetében a rendelet ugy intézkedik, hogy a szeptember 1. előtt felvett elő legeket az akkor megállapított részlot-nok 50 százalékban történő levonásával fogják visszafizetni. A visszafizetés tehát most kétszerannyl Idő alatt fog megtörténni. Ez a rendeleti könnyítés nem érinti azokat, akiknek nem csökkentették a fizetését.
A biatorbágyi merénylettel gyanúsítanak két magyar kirándulót,
akiket egy feketetengeri kikötőben fogtak el a román csendőrök
Bukarest, október fi A Fekete tenger Bumas nevű román kikötőjében két magyar nemzetiségű, állítólagos kirándulót tartóztattak le, akik csónakon érkeztek a kikötőbe és ott élelmiszert akartak vásárolni. A csondőrök figyelmesek lettek a kirándulók feltűnő viselkedésére és letartóztatták őket Semmiféle Igazoló Iratot
nem tudtak felmutatni és csak magyarul beszéltek. A kihallgatásuk során elmondották, liogy Budapestről Indultuk útnak, hogy léevezzenek a Dunán. A hatóságok azt hiszik, hogy a két kirándulónak valami köze van a biatorbágyi merénylethez. Feltűnő az a körülmény, hogy az Illetők még útlevéllel sem rendelkeznek.
Valószínűleg ma feloszlik az angol parlament
Október 27-én lesznek az uj választattok
London, október 11 (f.jszakai rádiójeleméi) MacDonald miniszterelnök az alsóházban bejelentette, hogy a király lelhatalninzln annak bejelen léiére, hogy hozzájárni a ház
(eloszlatásához. Ilii a ház Idejekorán elvégzi a még hátralevő programját, akkor szerdán már (el Is lehet oszlatni. Khbon az esetben október 27-ro tllzl kl
a választást. A választások lezajlása után olyan gyorsan íog összeülni a parlament, amilyon gyorsan csak lehetséges
MacDonald ma, szerdán este Hűti órakor rádlóelőadást tart. A miniszterelnök kijelentette, hogy a mostani választásokon minden kerületben szocialista lobogó alatt Jelenik meg.
A német birodalmi kormány újjáalakítása
Cartias hül&ilymlniazter
Berlin, október II Hindenburg birodalmi elnök a déli órákban kihallgatáson logadta Curtlua külügyminisztert. A kihallgatáson C\'urilus tlr. közölte a birodalmi elnökkel, hogy a birodalmi kancollár-nak benyújtotta lemondását
benyújtotta lemondását
Berlin, október tl Brllnlng dr. birodalmi kancellár meg-kezdte a birodalmi kormány ujfáaln-kltására Irányuló tárgyalásalt. Jólérto-siilt körökben arra számítanak, hogy a birodalmi kormány átalakítása már szerda estig lebonyolódik.
Amerika az európai pénzügyi válság megoldására tiirekszlk
Nagyfontoaaágu tárgyalások u washingtoni Fehérházbatt
Washington, október ti A l\'\'ehérházban ma este 11 órakor (amerikai Idő szerinti nagyfontosságú értekezlet kezdődik, tíoo ver mindkét párt vezető tagjaival tanácskozásra készül az európai pénzügyi helyzet lu-romtettc válság kiküszöbölésére. Minthogy az idő fogytán van, a kormány minél előbb szeretné, még l. it v a I látogatását megelőzőleg, tisztázni azokat tíz elnöki indítványokat, amelyeket Hoover a Iraneiu miniszterelnöknek tenni szándékozik, (iondoskotlás történt arra, hogy a legtávolabbi országrészekben Inka szenátorok és képviselők Is megjelenhessenek a mai értekezleten.
A konferenciát egyébként hosszú hész-letea tanácskozások előzték meg.
Időlárá.
A nagykanizsai meteorológia! megfigyelő Jelentések : Kedden a hőmirték-let: Ktggd 7 órakor +6\'6, délután 3 árakor +16 8, este 9 órakor +11.
Felhőzet: Egész nsp tiszta égboltozat.
Szélirány: Reggel szélcsend, délben délnyugat, este szélcsend.
(Éjszakai rádlójeltnUs) * ■•lo.-roló-glml Inlémml j.l«ntl ••«• 10 Ara-kori Délnyuguti légAramtáaaat Igen gyenge Tdö várható.
A szociáldemokraták a statárium rendelet azonnali visszavonását követelik
(Éjszakai rddiojelentés) A szociáldemokrata pártvezetőség és parlamenti frakció kedden együttes ülésen foglalkozott a politikai helyzettel. Megállapították, hogy a narlament tervezett összehívása nem valósítható meg, mert nem sikerült megszerezni az összehívás alapját képező 50 képviselői aláírást.
Az együttes ülés klmundotta, hogy tiltakozik a statárium és gyűlési tilalom ellen és ezek azonnali visszavonását kérik a kormánytól.
Az Agrárválság megoldásáról tanácskozott az Interparlamentáris Unió
Bukarest, október ö Az Interparlamentáris Unió ma az agrárválság kérdésének tárgyalását kezdto meg. A vitát báró Szforényl József nagyszabású és u kérdés minden részletére kiterjedő előadói beszéde vezotte be. Ismertette azokat az alapelveket, amelyek alaoján az Interparlamentáris Unió tanulmányi bizottsága a kérdést megoldhatónak tartja. Ezek az elvek a következők: 1. A termelés szabályozása a jelonlegi tulprodukcló elkerülésére. 2. A kereskedolmi forgalom megszabadítása minden olyan protekcionizmustól, amely az egyes piacokat a konkurrens országok hátrányára befolyásolhatná. 3. A vlsaaaélések kiküszöbölése a szerződéses határozatok megvalósításánál. 4. A mezőgazdasági érdekekkel számoló kereskedelmi politika az értékesítés biztosítására. A mezőgazdaság cgyenjogositása az Iparral vámpolitikai téren. Határozati Javaslatot terjesztett a konferencia elé és kérto, mondja kl a konferencia, hogy az Unióhoz tartozó nemzeti csoportok a határozati határozati Javaslatokat terjesszék elő kormányuknál és országuk törvényhozásában a határozati Javaslatok értelmében fejtsenek kl tevékenységet.
A népszövetségi bizottság a magyar miniszterelnöknel
Budapest, október (i Károlyi Gyula gróí mlnlszterolnök ma délelőtt fogadta a népszövetségi delegáció tagjait. A miniszterelnököt ma délelőtt felkeresték még W a I k ó Lajos külügyminiszter, Te lesz ky .János, Popovlcs Sándor, Varga Imre és Jakab Oszkár, akikkel órákhosszáig tartó tanácskozás volt az ország pénzügyi helyzetéről, elsősorban a deviza kérdéséről.
Nem lett öngyilkos a miskolci rendőrfelügyelő
Budapest, október 0 A rendőrséghez érkezett bizalmas bejelentés szerint Zeit Dezső miskolci rendőrfelügyelő nem követett el öngyilkosságot. A nyomozás folyamán kihallgatták a bidőrség és a dunai mentő-őrség tagjait, de egyikük sem látta, hogy bárki is a Dunába vetette volna magát a kérdéses Időpontban. Ezt a körülményt megerősíteni látszik egy a rendőrséghez érkezett érdekes bejelentés A vizsgálat tovább íolylk.
A felrobbant benzin súlyosan összeégette egy református lelkész féleségét
Balatonszomes, október 0 Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt a napokban «Ylrágh József balalonőszödl reformáros lelkész lakásán A lelkész felesége ruhát tisztított, miközben a kezében tartott benzines üveg eddig még ki nem dorltett okból felrobbant. A segélykiáltásokra berohanó férj oltotta el felesége égő ruháját. A szerencsétlen asszony súlyos égési sérüléseket szenvedett.
Zalai közlöny
1931. október 7
Október 6.
Mélységes hazafiul érzések szomorú tüze lobbant üt nktól-or tl-án u azorongó, nehéz nupjnlt él ti magyar nemzeten. A lovász feketo lobogói én az ezeréves életerő háromszínű szimbóluma összefonódtak ttz ószl ég alalt a sok keserű gondot takaró háztotők telelt. kW. a megriadt magyar generáció soha Ilyen nehéz kereszttől nem Járt vissza n döbbenetes aradi katafalkhoz mint ma, amikor mlndon lépésén a holnap gyötrő kérdőjelel verődnek véres koloncként golgothajáró lábaihoz. Mcgls elzarándokolt a magyarság az aradi bitók tövébe és a kegyelet áldozata mellé oda-liorgonyozta a hitét, hogy a tizenhármuk és azóta uj éa uj százezrek vére nem omlott lilába.
Nagykanizsa kegyeletes ünnepségét a Zrínyi Miklós irodalmi és Művészeti Kör rendezte. A városháza díszterme zsúfolásig megtolt u város hazafias kii-•/.(ínségével. Olt volt a helyőrség tisztikara is, vitéz Barlay János ezredessel az élén.
Az ünnepi szónok Surányi Gyula felsőkereskedelmi Iskolai tanár, a Kör társelnöke volt, akit a közönség tüntető szeretettel, meleg ovációban részesített althói az alkalomból, hogy hosszú betegsége után először léped a nyilvánosság elé. Ünnepi beszéde ragyogó remekműve volt a köllől szárnyalású szónokiásnak, Az aradi vérlanuk példáját annak a lelki közönségnek a szemszögéből világította meg, amit n tizenhármak éa a többi hősi áldozat Jelent végig a magyar történelmen, aliof rendeltetésszerű értelme, célja, tartalma van minden áldozatnak s az lesz ma is, a feltámadás Ígérete, ha az áldozatban egy tud lenni a magyar nemzet.
Barbarlts Utjos, a „Zalai Közlöny" telelős szerkesztője, a Kör főtitkára „Tizenhárom bitó" clmü költeményét adta elő.
A Kör Vegyeskara gondos betanulásban, K e 11 i n g Ferenc karnagy vezetésével énokszámokkal nyújtott szép keretet a Jól megrendezett, lelkes han-gulatu hazafias ünnepségnek.
Megünnepelte október 0-át a KuUio-likus Ugénycautel ls kedden este az egyesületi széltnázban. Lelkos szárnyalású ünnepi beszédet mondott Lukács József egyházi alelnök , Sehless liyula erőteljes szavalata ós a legényegylet újonnan alakult énekkarának (karnagy Arnherger Itudolt) sikeres bemutatkozása voltuk a műsor többi számai. •
Az iskolák mindegyike méltó keretek közt ünnepelte mog október u-tkát.
Harangot szentelt a keszthelyi evangélikus gyülekezet
(Saját tudósítónktól) A keszthelyi ev. egyház nagy örömünnepet ült október 4-én. Ekkor avatták fel a gyülekezet első harangjait. A. harang-avatási ünnep délelőtt 10 órától 12-ig tartott az ev. templomban, ahol ez alkalommal megjeleni a város vezetősége, a hivatalok és intézmények képviselete és nagyszámú liivö. A harangavatást Nagy La|os zalai ev. esperes végezte Nóvák Elek, Jónás Lajos és a keszthelyi lelkész segédletével. A lelkek mélyéig hatott Nagy Lajos ünnepi prédikációja, amely a megértés hang|án hirdette a felekezeti béke és a magyar összetartás szükségességét. Az esperes harangavató beszéde és imája közben egymásután szóllaltak meg az uj harangok. Menyhár István keszthelyi ev. lelkész a szószékről lelkes hangon Ismertette a harangbeszerzés történetét és Ismertette a harangokat. A négy mázsát meghsUdó sulyu harangot az Ev. Nőegylet által összegyűjtött pénzből vették; az egy mázsánál nehezebb harangot Llpták Béla voit keszthelyi gazdász csináltatta édesatyja emlékére; a 43 kg-os kisharangot dr. Roósz Ádám keszthelyi ügyvéd, az ev. egyház ügyésze adományozta. A nagy precizitással megrendezett ünnepséget a Himnusz zárta be; ének közben a három harang együttes hangja is áldást kért a magyar nemzetre.
A városi bérházak kereskedői memorandumban kérik az üzletbérek leszállítását a polgármestertől
Nagykanizsa, október 0 ismeretes, hogy hónapokkai azelőtt a város „klkerekilette" a bérházaiba Üzlettel biró kereskedők üzlet-béreit. A nagykanizsai kereskedők akkor kénytelen-kelletlen iudomásul vélték ezt. Azóta azonban ismét jobban megnehezült a nagykanizsai kereskedők helyzete, a közterhek még súlyosabbakká lettek, ezzel szemben az üzleti viszonyok, a kereseti lehetőségek a iegmlnlmálisab-bakra estek, ugy, hogy a varos! bér-
házak kereskedői elhatározták, hogy memorandumot intéznek a polgármesterhez, amelyben utalással a nagykanizsai kereskedők rendkívül válságos helyzetére, az Uzletbérek leszállítását kérnik. — A memorandumot, értesülésünk szerint a legközelebbi napokban nyújtják át a polgármesternek.
A városi bérházak kereskedőinek a kérelme annyira jogos, hogy a város nem zárkózhatik el teljesítése elől.
Huszonhatezer méter
siffon, vásson, inlet, áamasszi,
scefir és Uanuvássc
mérsékelt árban kerül eladásra.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nynjt
Singer Divatáruház
Sajtóperben tisztázzák Sohwend Sándor gazdatitkári működését
Dávid Magyar Jrtzset hírlapíró kérelmére a bíróság elrendelte Krátkv polgármester, Laubbalmei\' főszolgabíró és Solymossv rendörtanácsos lunukéntl Kihallgatását
Nagykanizsa, október I!
A nagykanizsai törvényszék M u t-s c h e u I) a c h e r-tanácsa hétfőn délelőtt kezdte meg annak a sajtópernek a fő-tárgyalását, amelyet S c h w c n d Sándor indított Dávid Magyar Józset, hírlapíró, lapunk belső munkatársa ellen. Schwend Nándor guzdutltkárl szereplésével többször foglalkoztunk hónapokkal ezelőtt lapunk hasábjain. Schwend, a Zalai Küzltiny ezévl április 11-lkl számában „Uiubhuimer tö-szolyabiró betiltotta Setiwend Sándor yazaatilkár luulbbi működését" elm alatt megjelent cikkünkkel kapcsolatban indított sajtó utján elkövetett rágalmazás vélaége elmén pert Dávid Magyar József elion. A kir. Ügyészség nem vállalta a vád képviseletéi ebben a sajtóperben és Igy Schwend magán-vádiratban inkriminálta a cikk egyes kitételeit. Már a cikk első mondatát is „sértőnek" Uilálta magára nézve, amelyben az újságíró „csöndesnek" minősítette a gazdatltkár működését.
A következő kitételeket inkriminálta még u lomagánvádló: „l.aubhuimer főszolgabíróhoz sorban mentek panaszra Schwend volt kliensei. A gazdák elpanaszolták a főszolgabírónak, hogy a
gazdatltkár azzal az Ígérettel, hogy szerez nekik gyufukölcsönt, kérvényeket irt a nevükben és ezért klsobb-nagyobb összeget kért tőlük... a főszolgabíró hivatalos hatalmánál fogva betiltotta Schwend Sándor gazdatltkár további működését... Králky István dr. polgármester szintén megindította a vizsgálatot"...
A héttől főtárgyaláson Dávid Magyar József azzal kezdte vallomását, hogy nom érzi bűnösnek magát, mert mint újságíró, a kérdéses cikket legjobb tudása és lelkiismerete szerint irta, közérdekből.
— Mint újságíró és mint ember, -mondotta — mélységesen átérzem u magyar kisgazdának azt a tragédiáját, amelybe a tudatlanság és ügyetogyotl-ság sodorja. Ennek a tapasztalatlanságnak vannak vámszedői, akik tőkét kovácsolnak ebből a gyengeségből. Ahogy Kanizsára kerültem, rövidesen feltűnt nekem Schwend Sándor, aki bejárt a szerkesztőségbe is. liióltünk ugy tüntotto fel pozícióját, mintha hl-vatulos szerve lenne a földművelésügyi minisztériumnak. Amikorazonban szóba hoztuk, hogy kl fizeti tulujdonképen, kitérő, zavaros választ adott, ami en-
MINDENKI
sejthet helyzetin, ha az újonnan kezdődő magy. kir. oíittlysorsjitékra
MHOoffer Kálmán föelárusUónál
Caengery-ul 7. (RapocO-ödx) vagy Zrlslyl MlMóa-u. 49. ax.
vásárol a hólismert ■xerenoscvxém
OSXTÁCYSOnSJEGYBKnÖC
Főnyeremény szerencsés eset-
Minden mAsodlk sorsjegy nyer t ben 500.000 pengő Is lehet I
Sor./eoyck dra. Egt.jc n p, ,é, 12 p ,,„ny„a 8 P, nyolcad 3 V.
Ellő osztály huiása október 16-19. 1KS
gem eank megerősített azon gyanúmban, hogy Itt valami nincs rendben. Egy napon szóba került Sohwend személye a löszolgahlróságon ls, ahol egész véletlenül velem egyldőben kezdtek Ardoklődnl a gazdatltkár Iráni. Tudtommal még a vármegye főispánja Is érdeklődöd a kanizsai rendőrségen Schwend személye Iránt. Ezen értesüléseim alapján irlam mog a kifogásolt cikkemet, amelynek állításait dr. I,a-ub hal mer Alán főszolgabíróval, dr. Králky István polgármesterrel és Solymossy I^ászló rendörtanácsos tanúként! klhallgatáaával kívánom bizonyítani. Tisztelődet kérem a bizonyítás elrendelését.
Schwend Sándort hallgatta kl ezután a törvényszék. Elmondotta, hogy a földművelésügyi minisztérium által Jóváhagyott „Faluszövelség" megbízásából működött és a Klskanlzaal Polgári OI-vusókörrel megegyezve igyekezett segítségére lenni a szorult helyzetbe került gazdáknak. Az Olvasókörrel ugy egyezett meg, hogy a gyutokölcsönök ügyében írandó kérvények után 5 pengőt kérhet a gazdáktól, u telekkönyvi kivonat után 50 fillért. A klskanlzsal
gazdák hozzájárultak ehhez. Bejeien-jttc a megállapodást Illetékes feletteseinél ls és ők Hom találtak ezen semmiféle kifogásolni valót.
Az-etnfik (Se h w o n d h ok); A vádlott hírlapíró kívánja a valódiság bizonyítását. .
Scnwend hozzájárul a teljes bizonyítás elrendeléséhoz.
K u h á r Ottó dr. ügyvéd ellenzi n valódiság bizonyításánál: elrendelését.
Kovács I-ászló dr. védő a közérdek szempontjából Is kéri a bizonyításnak elrendelését.
A törvényszék néhány percnyi tanácskozás után hozzájárult Dávtd Magyar Józset kérelméhez és elrondelte a bizonyítást Nevozetesen elrendelte dr. Králky István polgármester, dr. I, a-ubhalmer Alán főszolgabíró és Solymossy László rendőrségi tanácsosnak kihallgatását. Egyben felhívta a vádlott hírlapírót, hogy 8 napon belül terjessze be bizonyítékait és további tanult o törvényszékhez. Ezzel a inal tárgyalás véget ért.
Meg akarják szUntetnl a balatonfüredi Járásbíróságot ?
Balatonfüred, október II Az elmúlt napokban az a hlr terjedt el Balatonfüreden, hogy a kormány a takarékossági akcióval kapcsolatban a balatonfüredi Járásbíróságot megszűntöd. A hlr nagy lzsgHlmat keltett Balatonfüreden. A különböző testületek gyűléseken tiltakoztak a terv ellen és rövidesen küldöttség megy Budapestre, hogy Illetékes holyen kérje a Járásbíróság fenntartását.
Öngyilkos lett a zalalövöi Kuffler-birtok intézője
Zalaegerszeg, október 6 Szüos Ede 50 éves gazdatiszt, a zalalövői Kutflor-blrlok Intézője hétfőn a lakásán leiakasztotta magát és mire rátaláltak, már halott volt öngyilkosságának oka valószínűleg abból a két levélből derül kl, melyekel az egorszogl Ügyészségnek és a budapesti főkapitányságnak címezve hagyott hátra.
Gyepes János
gyulai básilag készített csemege hentesáruiból kapható:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fül.
10 dkg. füstölt omlós reggeli
szalonna ......... 40 fül.
10 dkg. szárazkolbász... 60 fill.
László-féle hentesárukból:
10 dkg. prágai sonka ... 100 fill.
10 dkg. gép „ ... 70 fill.
10 dkg. göngyölt , ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 fill.
1 pár óriás bécsi virstli 28 fill.
1 It burgundi vörösbor 50 fill. 1 1L pogányvár! rizling 50 fill.
Muxzef és Miiéi
csemegekereskedésében.
1931. október 11.
Egy nagykanizsai Iparos panasza
Igen tisztelt Szerkesztő ur!
Nem érdekel közvetlen, de mivel egyik Iparostársomrúl van szó, megírom Önöknek azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy kltllnö. lapjában, moly annyiszor védőimébe vette a helyi Iparos és koreske-gelml érdekeket, ezen soraimnak ls helyet adni szíveskedjék.
Ugyanis nemrégen történt hogy az egyik Iparostársam munkát kapóit a várostél a tatarozással kapcsolatban. A munka összköltsége nem tett kl lobbot valami 830 pengőnél, ami nem sok, de mégis némi munkadíjat Jelont. Történetesen a kérdéses Iparos, aki ezt a munkát kapta, 280 pongő adóval és az OTI-nál Is valamivel tartozott. A 380 pengős munkára az Illetőnek 200 pengőnél Is töhh készkiadása volt anyagra sth Mikor a munkával elkészlllt és már várta, hogy néhány peagőhöz Jusson, (mert hisz élni ls kell, enni Is kell és családja Is van a szegény Ipar-ősember-nok), amikor Ilzolésro került volna asor, a kis összeget visszatartották az adóhátraléka és OTI hátraléka lejében. — Szegény Iparostársam azt sem tudta, hogy kerUlt haza a városházáról. Meg-logudla. hogy ezek után soha többé nom vesz részt egy úgynevezett közmunka pályázaton, még akkor se. hogyha az egy 330 pengős összegű tétel, amelynél inaga a nyersanyag és kiadása az Iparosnak 250 pengőn felül van.
Ma az Illetőnek adótartozására egy töredéket levontak volna, szlveson vette volna tudomásul, de azt, hogy az egész Járandóságát visszatartják, nem tartom sem szociális, sem Iparosbarát gondolkodásnak.
Az Illető szegény Iparostársam most Interveniáltalril próbál a legkompeton-sebb helyen, lteroélhctőleg, nom lilába.
Hlgylo el, Szerkesztő ur, Uyeu körülmények kőzött nagyon nehéz a közmunkáknál dolgozni. Aldirds
A Keresztény Jótékony Nőegylet estélye a Városi Színházban
Nagykanizsa, október 8
Jeleztük, hogy a nagy agllllásu nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet október 12-én este a Városi Színházban nagyszabású estélyt rendez, amelynek tlszui bevétele a legszebb célt fogja szolgálni, a legszegényebbeken való gyors segl.lés, élelemmel és ruhával való ellátása slb. A rendezőség a 12-1 estélyen olyan müsoi-t produkál, amelyről még sokáig fognak beszélni Nagykanizsai). Célja: elsőrendűt nyújtani, hogy minél több közönség látogassa és minél több könnyűt lehessen letörölni a szenvedők arcáról. Az estély rende-zőségo már hetek óta lázas munkát folytat, hogy feledhetetlenné tegye a nagykanizsai közönség számára az október 12-1 színházi estet Az előadás programján páratlanul szép élőképek Is szerepelnek, amelyeknél a város társadalmának előkeMségelből alakulnak a szereplők. A Nőegylet esté-lyére már előre ls felhívjuk a város közönségének különös figyelmét.
— ÖszI dlvatujdonságok, szövetek, selymek, kordbáraonyuk, flanellek, Jankll anyagok nagy választékban érkeztek Singer Dtvatáruhdzba.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai Zeilelsláda njabb fejezete
Az alispán 240 pengő pénzbüntetésre Ítélte a nagykanizsai Zeilels-lntézet vezetoorvosát Jogosulatlan elmhasználatórt ós szakorvosi felleget feltüntető hirdetéseiért
Nagykanizsa, október 6
Annak idején röviden hírt adtunk arról, hogy az Orv\'osszövetsóg nagykanizsai fiókszövetsége feljelentést adott be a nagykanizsai Zelleis-lntézet vezető-orvosa, dr. Eckenberg Imre ellen azórt, mert röpcédulákon, Intézetét hirdető propaganda nyomtatványain azt a kitételt használta: „magas feszültségű rddiumos sugarakat ontó gép," ez a kitétel pedig a feljelentés szerint a Röntgen és Rádlumsngaras eljárások szakorvosi minősége szempontjából a közönség megtévesztésére alkalmasak. A városi rendőri büntetőblró előtt lefolyt tárgyalás eredményeként dr. Eckenberg Imrét 40 pengő pénzbüntetésre ítélték.
Egy más alkalommal ugyancsak az Orvosszövctség nagykanizsai flókszö-vétségé feljelentést adott be dr. Eckenberg Imre ellen azért, mert Jogosulatlan elmet használt és szakorvosi Jelleget tüntetett fel hirdetményein. Szőnyl .Sándor rendőri büntetőblró ez alól felmentette dr. Eckenberget.
Az Orvosszövotség a felmentő Itélot ellen fellebbezett a vármegye ullspánjá hoz, aki most hozta meg ítéletét.
Az alispán az első esetben Jóváhagyta a rendőrblró által kirótt 40 pengő pénzbüntetést. $ másik esetben a felmentő ítéletet megváltoztatva, dr. Eckenberg Imrét jogosulatlan cimhasz-ndlat és szakorvosi jelleget feltüntető
hirdetmények haszndlula által elkövetelt közegészségügyi kihágásban mondotta kl bűnösnek és ezért 2-/0 pengő pénzbüntetéssel sújtotta.
Az alispán Indokolásában kimondja, hogy dr. Eckenberg az általa klbocsál-tott röpcédulákon a szanatóriumi fo-orvos\'; elmet használta, viszont bizonyítást nyert a büntető eljárás során, hogy a terhqlt ezen clin alapiául szolgáló minőségben nefn. csupán kb. féleszten-dőn át mint a Slesta szanatórium viz-gyógyIntézetének vezetőorvosa szerepelt, kimondottan főorvosi megbízatás és ügykör nélkül, Igy tehát nyilvánvaló, hogy a vád tárgyává tett címzést terhelt önkényesen és jogosulatlanul használta.
Nem szenved kétséget, hogy ez a jogosulatlanul használt címzés alkalmas arra, hogy a terheltnek szakorvosi minősége tekintetében a közönséget megtévessze és tévedésben tartsa. Súlyosbító körülménynek veendő — mondja az Indokolás — a terhelt részéről tapasztalható nagyobb fokú rosszhiszeműség, amely a cselekmény megismétléséből kitűnik ós a népjóléti minisztérium 40.500—1031. az. rendeletét tudatosan ugy Idézi az egyik hirdetésében, mintha annak alapján tartotta volna meg és tartaná üzemben tiltott orvosi rendelőjét.
Az alispáni véghatározatot B r a n d Sándor dr. vármegyei főjegyző, alispán-helyettes Irta alá.
Bonyodalmak egy ismeretlen kanizsai „cserkészcsapat" táncmulatsága körül
Az Igazi cserkészek Jogtalan elmhasználatért feljelentették a cigányutcai aranylfjuságot
Nagykanizsa, október fi
Nom mindennapi clmbltorlásl ügyben folytat vasárnap óta nyomozást a nagykanizsai rendőrség.
Aki figyelmesen végigolvasta a Zaltö Közlöny vasárnapi számát, annak bizonyára nem kerülte kl a figyelmét tíz a uzokatlan meghívó, amelyben az állítólagos „Petőfi és Rákóczi őteacser-készek" bejelentik a n. é. közönségnek, hogy október 4-én, vasárnap este nagy táncmulatságot rendeznek az egyik cigányutcai vendéglőben.
Ez a meghívó sok félreértésre adott alkalmat és azt a meggyőződést keltette sokakban, hogy valamelyik tényleges kanizsai cserkészcsapat rendezi ezt a táncmulatságot. Az a körülmény azonban, hogy a cserkészek egy egyébként kifogástalan, de a város belsejétől mégis csak távolabb fekvő vendéglőt szemel tek kl erre a célra, gyanakvással tölthette el a nagyközönség azon rétegét, amely tisztában van a cserkészet hivatásával. A közönségnek ez a rétege nagyon Jól tudla, hogy egyetlen gyer-meKemberekből álló cserkészcsapat sem rendezhet sehol korcsmában táncmulatságot
Érthető tohát a kanizsai 77. sz. Szent László cserkészcsapat parancsnokának, D o m J á n Gyula ur.-nak meglepetése, amikor értesült a „Petőfi és Rákóczi öregcserkészek" készülő táncmulatságáról. Miután nincs tudomása arról, nogy Ilyen nevű cserkészcsapatok léteznének Nagykanizsán, este felkereste a rendőrség központi ügyeletén Matán ■János dr. rendőrfogalmazót, aki előtt azon gyanújának adott kifejezést, hogy itt valószínűleg visszaélés történik a cserkészintézmény fedhetetlen Jóhlrével.
A rendőrségről egy detektívet adtak Hornján dr. mellé, akivel együtt este fél 0 órakor elment a szóbaníorgó vendéglőbe, hogy felvilágosítást nyerjen a táncmulatságot rendező „öregcserké-
Bútorvásárlás bizalom dolgai
Én nem {Mrtfe/eJc sokat.
Reklámom a jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem jóhlrneve bizonyít.
SZEKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsai volt Szarvas szálloda
(Erzsébet-tér 18. azám.) Sajói Kárpitos és asxíalos mUQely.
székről." A szépen feldíszített vendéglőben csak a bánatos cigánybanda és két haladon várakozott, de hiába, mert a beharangozott táncmulatságot mindössze fi—8 pár táncolta végig.
A vendéglős elmondotta a dotektlv-nek, hogy nem cserkészok, hanem Pe-tőfl- és Rákóczi-utcai fiatalemberek rendezték a táncot, akik szerint ez Jótékony célt szolgált volna. A rendezőség közül azonban egyetlen emborrel sem tudott beszélni a detektív.
Miután Igy kidorült, hogy a rendezőségnek sefiml köze sincs a cserkészethez, Doniján Gyula dr. cserkészparancs-nok Jogosulatlan cimhasználat elmén feljelentést tett a rendőrségen a táncmulatság rendezősége ellen. A rendőrség megindította ebben az ügyben a nyomozást.
VÁROSI MOZI
Október 7., aiepdi
Szivek szimfóniája
felejthetetlen filmesemény. ~
Dreyfus kapitány
a világ legnagyobb kémkedési bünpöre. Sxarrféni 5—7 Szivek szimfóniája, 7—9 Dreyfus, 9-11 Szivek szimfóniája.
Mindkét kép egy műsorban, rendes helyárak.
- Szép lakást, Ízlést és hsrmoniát Jelentenek a K o p 11 e 1 n butorácuházban vásárolt lakásberendezések. Minden Ízlés és Igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú fizetési kedvezményeket nyújtunk.
NAPI HÍREK
NAPIREND Október 7, szerda
Köm. katolikus: Olv. B. A. Protestáns:
Amália. Iziiellti: Tiszt hó 26 •
OyógyarertáH éjjeli szolgálat: f hó végéig az .Orai.gyal" gyógyszertár Deák-tér 10.
Városi Mozi. .S Ivek szimfóniája-felejthetetlen fllmeaemény. .Dreyfus kapitány", kémkedési bünpör.
Oő*fürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (bétáé, szerda, péntek délután, kedden egét* nap nőknek). Tel. 2—18.
— Esterházy Pál herceg az Ínségesekért. Esterházy Pál herceg, aki már a mult évben Is nagy ado-
tásra 6300 köbméter fát, 250 métermázsa lisztet, 100 métermázsa burgonyát és 24 hízott sertést adományozott.
— Missziós hírek. A Szociális Misz-salótársuJut Országos Központja Buda-pcston az Idén ls a Kathollkua Nagygyűléssel kapcsolatosan rondezi Orszá gos Kongresszusát, melyre mindazokat, kik szívesen érdeklődnek a Társulat munkája iránt s a Kath. Nagygyűlésre felutaznak, ezúton is szeretettel hívja meg a vezetőség. A Kongresszus e hó 12-én kezdődik s 14-én fejeződik be. Részletes programot nyújt az érdeklődőnek a nagykanizsai Missziósház főnöknője. — A Szociális Missziótársulat helyi szervezete folyó hó 0-ón, pénteken délután t órakor tartja rendes havi taggyűlését a Missziósházban. A szervezet hölgyeit ezúton hívja meg szeretettel az Elnöknő.
— A kanizsai fecske-mentés. A magyar néples költészetben a fecskének nagy szerep Jutott osztályrészül. Azt mondja Petőfi Is egyik költeményében, hogy Kisasszonynapján üres már a rec8kefészok az eszterhéj alatt: éa az idén csak nem akartak megürülni a fecskcfészkek szeptember 8-lka után sem. Az augusztus 21-én bekövetkezett és szeptember végéig tartó nagy esőzések és északi légáramlatok miatt szegény vándoraink nem mertek útnak Indulni, nem mertek startolni. Emberi segítségre szorultak. A bécslek nagy sikerrel végezték a fecskementést: 200.000 madárnak mentették meg az életét. A Nagykanizsai" Állatvédő Egyesület egészben 160 fecskét szállított délvidékre. Csak annyit hoztak a ml, repülőtérünkre, az állami rendőrség őrszobájába. A hétfőn végzett próbarepülés alkalmával kiderült, hogy 18 szabadon bocsátott fecskéből 10 azonnal délnek vette útját, 8 gyengébb lég-vltorlás 2 órai pihenés után szintén el tudott repülni. Ez az örvendetes tapasztalat arra Indította a Nagykanizsai Állatvédő Egyesület vezetőségét, hogy a fecskemcniést, amelyet a közönség csak Uigymatagon támogatott, beszüntesse.
» Sima és m\'ntás cordbársonyo* aa
összes divatizlnekben Schütznil.
— Egyszerűsítik a nagykanizsai vlzumvízsgálatot. Székesfehérvár köz-Igazgatási bizottsága azzal a kéréssel fordult a Déllvasut Igazgatóságához, hogy a gyakran késedelmesen közlekedő trieszti gyorsvonat késését szüntesse meg és reggel 8 órakor Indítson egy személyvonatot Székesfehérvárról Budapestre. A Déllvasut igazgatósága ma érkezett válaszában értesítette a város közönségét, hogy a gyorsvonat késését okozó vízum vizsgálatokat a batáron egyszerűsíteni fogják és ezzel csökkentik a gyorsvonat késését, másrészről a
;cl 8 órakor Indítandó személyvonat tanulmányozni fogják.
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bulorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppingger I. és Fia lakereskedö cégnél kaphatók,
hol mindennemű deszka, léc, épUletla, valamint egyéb építkezési anyagok * napi árnAI la oloaóbbai. ax.razheták be.
Mindenneműenyvezettleraezekáltandóanraktáron. Hajópadlógyirtisásb&gyalulás Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telcton: 331.
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
— A Vu- óa Fémműnkén Dalárda ma. szerdán este fontos Ügyben megbeszélést tort. A vozotőség.
— TÁNCISKOLA. Karpaszomdnya-sok /önkéntesek) részre a tánciskola rsilUirlfíktín este M 7 órakor kczdinllk II Kaszinó naaylermébcn. Ilelralkozds i-ffész nap. (labor tánctanár.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mull héten U ui/cnnck szillelcll, ■> Hu és 0 leány: HSchlofszky Kálmán téglagyári munkás és Szemllcs Annának rk. fia, Daróozl Ferenc napszámos é» Horváth Máriának rk. leánya, Tota István olpész mester és Varga Annának rk. leánya, Szélig Ferenc kéményseprő Begéd és Borbély Juliannának rk. leánya. Horváth Antal téglavető és Holecz Máriának rk. leánya, FWencz Lajos honvéd tiszthelyettes és Pető Rozáliának rk. leánya, Slmonka József napszámos és Imrei Katalinnak rk. leánya, Molnár János kőműves Begéd és Fődel-mcsl Mariskának rk. leánya, Kőszegi János városi tűzoltó és Dénes Teréziának rk. leánya, l\'roszonyák Ferenc lakatos segéd éa Szakolczal Gizellának rk. fia. Szabó János nyomdai segédmunkás és Szabó Erzsébetnek rk. Ha, Polal Forcne földműves és Marton Rozáliának rk. tln, Skrlvallts János csizmadia mester és Horváth Mártának rk. tln, Balogh János Hzabó mester és Horváth Annának rk. leánya. — Halálozás 16 volt: Flumbort Károly ny. vasúti bognár rk. (K) éves, »zv. Tánczos Ist-vánné Horváth Mária rk. 77 éves, Takács József rk. 2 óves, özv. Katona Vendelné Rooló Julianna rk. Hl éves (Nngyfakos), Németh Jenő rk. 2 kónu-pot), Völker Mátyásné Patzer Terézia ág. h. ev. 70 évos, Variín János tanuló rk. I) éves,\' Horváth Mihály földműves rk. 72 éves (Újudvar), Bébecz Józsel városi szegény rk. 86 éves, Bartal Béla loroncrendl papnövendék rk. 10 óves (Felsősegesd), Vinkó Andrásné Horváth Katalin rk. 40 évoe (Esztoregnyo), Kovács Oábor foKleohnlkus rk. 20 éves IPéce), Henno József zenetanár rk. 85 éves, özv. Szabó Ferenené Pajda Julianna rk. 8t éves. Mlhálecz Oyörgy rk. 1 hónapos. — Házasságot kötött 7 pár: .Szakony Jonő kereskedő segéd és Tömpék Margit rk.. Nagy János vasúti műszaki s. Uszt és Major Anna rk., Kovács Jánoe lelkész és Kroft Anna rof., Major Forcnc földműves és Balogh Katalin rk., Kummer Józsel napszámos és Szmodlcs Terézia rk., Takács Józsel napszámos és Czlgány Mária rk., Hol-landa Sándor honvéd főhadnagy ref. éa Mljazovszky Olga rk.
KttünO és mégis olcsó magyar szövegű gramofon lemezek érkeztek. TRAMS DANUBIA, C8engery-ut 6.
— A vendég nem fizetett a nótáért, meg akurták verni a cigányok. A7. elmúlt éjjel parázs verekedés zajlott le az egyik Ceengery-utl vendéglő előtt. Két fiatalember már a kora esti óráktól egész záróráig mulatott a vendéglőben. Húzatták n cigánnyal és a derék romák ugyancsak elkövettek mindent, hogy koovükbe Járva a vendégeknek, egy kis keresetre tegyenek szert. Zárórakor azonban ditterenciák lámadtak a fizetés körül és a szóváltás az. utcán Ib folytatódott. Néhány perc múlva már el Is csattant az első nyakleves, amelyet általános dulakodás követett. Szeroncsóre a közelben tartózkodott egy rendőr, aki szétválasztotta a verekedőket. Az éjszakai osendhábo-rltásért éa verekedésért 2 cigányt és a két fiatalembert feljelentette a rendőr, akik ellen megindult a kihágás! eljárás.
— Straaanott a kalandor, mint színész. A békeidők hírhedt kalandora, Strassnofl Ignác Mátészalkán- fellépett Radó Béla színtársulatánál. Az Oroszország című drámában Pahlen szerepét Játszotta el. A Színházi filét kiküldötte munkatársát Mátészalkára, hogy végignézze ezt az előadást és megíntervju-volja Strassnoffot, akiről kiderült, hogy teljesen visszavonult a kalandort pályától és most mint Jómódú omber él az altöld! kisvárosban. Nem lett színész, de azért lépett lel egyszer színpadon, mert ugy érezte, hogy Pahlen, a cári birodalom hírhedt minisztere nagyon neki való szerep. Incze Sándor hetilapjának uj számában Indul a 1/,\'lkl szanatórium névon az az u] rovat, amelynek Farkas Imre a vezetője. Kottamelléklet, gyorcklap, kézlmunkarnellék-let van racg a Színházi Életben, amelynek ára 1 pengő.
ön la pdlydxzon
m ZALAI KÖZLÖNY foto-versenyén.
Kezdőknek 3, haladóknak 3 dlj. Fellételek Szabó Anlal kirakatában
Önnek leszállították a fizetését Mi leszállítottuk a női télika6álok árát
Scffütsi áruf)ázz_
LVUUUUl.in.VLV«.UVLAtnVl.................................HOX^AWWIWWWMOMWIW .
SPORTÉLET
Keszthelyi sporthírek
Keszthely, október 0
(Saját tudósítónktól) Nagy érdeklődés mellett futották le a keszthelyi leventék a kegyeleti stafétái. TIz csapat futott kerek 11X1 leventével. A Btaféiák útja kb. két 12) és fél km. hosszú volt. A nagyobb korosztályok közül a minta szakasz, a kisebb korosztályok közül az 1011.-ös évfolyam tutójii ért elsőnek ítél ha. A két gyóztos futó babérkoszorút helyezett ol a hósl halottak emléktáblájára.
A Keszthelyi Törekvés és a Marcali SE okt. 4-én a keszhelyl pályán reváns-mérkőzést Játszottak. Egész mérkőzés alatt a Keszthelyi Törekvés volt állandó fölényben. Az első télidő eredménye 1: II Keszthely Javára. A második félidőben még Jobban kidomborodott u Törekvés fölénye, nmolyot azonban csak a második félidő második felében tudott gótokká érvényesíteni. Egymás után 3 gólt lőtt a Törekvés. Mérkőzés bofejezése előtt 3 perccel, amikor a Keszthelyi Törekvés már 4:0-ra vezetett s amikor már remény so lehetett az eredmény megjavítására, a Marcali SE csapata teljesen Indokolatlanul levonult a pályáról. A mérkőzést Bíró Rándor (Keszthely) szigorúan, de tökéletes pártatlansággal vezotte.
Utána a Keszthelyt Vasutasok csapata barátságos mérkőzést Játszott a TIAfí ll.-ve1 dr Kovács Sándor bíráskodása mellett. A mérkőzés egyenlő erejű csapatok Játéka volt A 0:0 eldöntetlen eredmény hü képe a mérkőzésnek.
1 Nemzeti Bank deviza-árloljamal
VALUTÁK Angol f. 2145-22-25 Belga fr. 79-60-80 30 Csehk. 16 88-10 98
Dánk. —•---■-
Dinár 1009-1015 Dollár 56980 573 20 Pranda 122-44-22 58 Holl. 228-80-23320 Zloty 63 60-64 40 Lel 3 38-3 46 Léva 410-418 Líra 28-75-29 25 Márka 135-25-136 05
Norvég —•--1—
Feseli -•---•-
Schlll. -■---•—
Sváicif. 111-70-112-40 Svédk. -•--•-
DEVIZÁK A mii. 228.40-230-20 Belgrád 10-01-1015 Berlin 135-05-136-05 Brüssel 79-30-80-30 Bukarest 3 36 3 46
Kopenh. —•---•—
London 2075-22 25
Madrid -•--•—
Milano 28-45-29-25 Newy. 571-75-75-75
Oszló —•--■—
Páris 22-60-22-90 Prága 16-84-16-98 Szófia 4-80-4-20
Stockh. —\'--•—
Vsrsó 63-40-64-20 Wien —•——■_ Zürich 111-40-112-40
KÖZGAZDASÁG
A nagyrécsei uradalom likvidálásának ügye
Az egész ország gazdatársadalma nagy érdeklődéssel tekint a nagykanizsai törvényszék döntése elé
Nagykanizsa, október (I Több izben foglalkoztunk a Valkó-féle kényszeregyezséggel, mikor a mull év szeptemberében a legnagyobb meglepetésre Valkóék kény tieregyezaégel kériek. Mint közludo másu, a lépésre nem annyira a passzivitás, mint inkább az a körtll mény késztelte Valkóékat, hogy m Angol-Magyar Bank zárlatol akari foganatosítani Valkóék ellen. Hogv ezt a zárlatol, amely az összhitelezők érdekeit sértette, megakadályozzák kénytelenek voltak kényszeregyezsé-get kérni maguk ellen.
Hogy a kényszeregyezségnek nem a lulajdonképenl passzivitás volt sz oka, mulalja a kényszeregyezségben az Illetékes szervek állal készíteti szakérlfii vélemény, melynek adatai szerint Valkóék összes vagyona 2,910 OCO pengő, mig passzíváik összege 3,008 000 F. Tehát alig 90.000 pengővel voltak passzívak, de ez is csak papírforma voll, mert a nagyrécsei uradalom, amelynek kulturáltságáról és príma termés hozamáról már egyszer hosszabban foglalkoztunk — ma is 1,800.000— 1,900.000 pengői megér.
Ez a vagyoni állapot ma is megvan a nagyrécsei uradalomban, söl, a folytaiolt Intensiv gazdálkodás folytán még emelkedet, növekedett.
Ezt érezte meg a folyó év tavaszán az egyik nagy kvótálls hitelező — egy vidéki pénzintézet, aki áp riiis folyamán anyagiakkal segít \' ségére sietett Valkóéknak, az OHF és a hitelezői bizottsággal egye1 értöleg: hogy ezt az állagot a keit vező értékesítési idejéig fentarisa Ennek köszönheiő, hogy Valkóék vagyonstátusa a már hivatkozoll szakértői mrg\'-\'lapi ásnál nem romlott.
Antótnlajdonos nrak figyelmébe!
Nem kell löbbé Budapestre mennie, ha aulója Javilásra szorul, inert legmodernebbül felszerelt gépjavító műhelyemben garancia mellcll a legpontosabb munkálatokat tudom végezni. Elvállalom bármily gyártmányú aulók generáljavitását, további traktorok, benzinmotorok, gőz-gápek és cséplök |avilását, hengcrfrirásokat és u| hengerek készítését. Készítek bármily rendszerű vasszerkezetű munkákat.
Olcsó árak I
Pontos kiszolgálás I
BABON FEBENC • gépmflhely és ércöntóde
Hagy kani is án, Eniébet-tér 18. iiám, volt Szarra-saálloda.
Ut a meggazdagodás és a boldogság felé.
osztálysorsjegy föárudájáhan, Fö-ut
Vegyen osztAlyaorejegyet
Ifj. Hirschler Miksa
(Korona szálloda épület)
FSnyerem lny kedvező esetben atazáaaiar pengd és még számos nagyobb nyeremény. liuzáB október 16. és 19-én.
Sorsjegyek ára: Egész P *«•-, fél P !«•- . negyed P «■-, nyolcad P 3- ..
\' Szeptember 28-án kellelt volna Valkóéknak teljesíteni a kvótálls fizetési kötelezettségeket, azonban Valkóék a kényszeregyezség diktálta Időpont kedvezőtlensége miatt nem tudták azt teljesíteni. (Tudvalevően a mezégazdasági kényizeregyezi égnél a ,\'eglthclellenebb a gazdasági év elölli fizetési haláridő, amikor a mezőgazdasági termények még lábon állanak és a serlésárak emelkedése folyton folyamaiban van.) Valkóék ennek ludaiában egész vagyonukat felajánlották az ősszhitelezőknek, bejelenlvc az OHE-nél, hogy a ked vezőllen Időpont miatt nem tudják kötelezettségüket teljesíteni, amit az OHF. és a bizottság tudomásul is veit és az OHE átérezve azl, hogy likvidáció esetén nagy vagyonértékeket lud megmenteni, elvállalta a likvlddciit.
ke összhitelezők érdekei azt diktálják, hogy ennek a vagyonkomp-lexumnak értékeiltésl módja ugy választassék meg, hogy erőszakos kényszereladással (írverés, slb,) nagy fokban el ne értéktelenedjék.
A közeli napokban épen ezen értékesítési mód kérdése feleli dönt a nagykanizsai törvényszék kényszer egyezségi bírája. Az egész ország gazdatársadalma és a magyar gazda közönség vezető körei a legnagyobb-foku érdeklődéssel t< klntenek a nagykanizsai törvényizék dönlése elé, hiszen a hozandó határozat iskolapéldája lesz a lövőben1 nagy vagyonok fellikvidálására.
Hogy a likvidációnak kedvező jelel vannak, mulat|a már most is a hivatalos Nagykanizsa legkomolyabb érdeklődése az erdőblrlok iránt és löbb földbirtokos és pénzintézet hasonló komoly érdeklődése.
Zlriokl xíriit
Páris 20-10, London 10-25, Newyurk 51000, Brüssel 71-50, Milano 25-80, Madrid 1600, Amsterdam 205-00, Berlin 115-25, Wien- -, Szólia 3-72, Prága 1512, Varsó 5725, Budapest 90021/?, Belgrád 900, Bukarest 305.
Terménytőzsde
lluza liszav. 77-es 8-05-8-25, 78-as 8-20 810, 79-es 8-35 — 855, 80-as 8-20 - 8-65, dunánt. 77-es 7-80-7-90, 78-as 7-25- 8-05, 70-es 8-10 — 8-20, 80-as 8-30 - 8 30, rozs 8 70-8-85, lak. árpa 14-00-14-25, zab 17-80—18-00, Icn-gerl 16-25-16-25, korpa 1025-11-35.
Sertéarásár
Felhajtás 2U76, eladatlan 1518. - Elsőrendű 1-34-1-40, szcdclt 1-22—1-26, szedeti közép 1-08-1-10. könnyű 0-92—098, l-só rendű öreg 118 1-22, ll-od rendű öreg 1-00-1-10, angol süldő 080-090, szalonna nagyban 1-70-1-70, zsír 1 70 000, hus 1-14 I -40, félsertés 1-48-1-70.
Kisdia: [léiüaJal Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Nigykanlssáii. l-\'elelős kiadó: Zalai Károly, tutirarbau telelőn i Nagykanizsa 78. a>.
1931. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
AfRéHiRDETÉSEK
El.dú Clengery-ulca 18. slalt 724 □ (II lelek. <579
Kényelmei csukott, hat üléaes Bútok ■ utóval gangéból fuvarozást villaluk. Szántó, Ciengery-ut 6. Teleion 3-22. 4102
Hatbengerei modern csukott autó olcsón eladó. Kaufmann Manó. Teleion 167. vagy 571.______4569
Hafctajaaia állandóan kapható Sípos Andor, Musxel és hrledenlhal, Teutsch Gusztáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Saö-vetkeaeténél. — Tejközpont. 20:7
PáisakCIoata* bekebelezésre minden ősszegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóstttat Aoxál laaáo pénz-kölcsönközveUtő Irodája Nagykanlzsa, Horthy Mlklóa-ut 2. szám. 4307
Elismert legkiválóbb minőségű és
nmbíihttó
hentesáruk t> felvágott kOlönlegességek.
Omlói Miit CMUBga iiaionna 2 50
Esterházy Hentesüzlet
Horthy Mlklós-ut I.
T.l.to.i 5-n.
Bizisalon, 5 Járatú, nsgy körzettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó. Clm a kiadóban. 4437
Bagolal sor 51. sz. házhely éa László herceg utca 11. ház aladá. 4489
Balatonkaraaaturon 2 szoba és
zárt verandából álló téli épllkezéau villa eladd — Bővebbet özv. Oyeoea LaJosné. Városháza. 4637
Deák-tér 1. sz. alatt levő llöbn drogéria Oslathalylaéoa átkBIMzáa miatt azonnal kiadó. 4478
■ladó udvari 2 szobás lakás mellékhelyiségekkel november I-re — Magyar* utca 30. 4676
2 szobái, vizveaetékta lakiba november l-re kiadó Csengeryut 33. 4673
Gabona
csávázószerek
ledvu yáook: Blgrlol HIgosan Tina
Potfácok: Arzópdc Porzói
Tlllantln Tlllaritln
eredeti gyári árban és csomágolásban.
Műtrágyák. Növényvédelmiszerek. Magvak.
Baromfi és serlés er(takarmányok
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A Uróság mellett Telefon 13a
Üzlethelyiség változási
Értesítem a tisztelt vásárló közönséget, hogy helylaágváltoztáa miatt
a raktáron levő -.....I. f I
lérli és gyermek T U II S K minden kivitelben, rendkivlll laazál-tltntt árban kerülnek eladásra.
Hasadja ki saját érdaká-kan «aa« kaávaai alkalmat.
GrOnfeld Márk
ruhaát-aháza Központ-szálló épület.
Egy latáló kél lóra azonnal kiadó Bóhm Baltyányl 10. 4651
Karaaak megvételre három-négy va-
f[on vsdkörte farönköt és ugyanannyit luhar-iból. Méretek: houza egy métertől lelteié, átmérő 20 centlmé\'.ertíl lelteié. Anniitok : .OruSgyír, Csurgó" elmére küldendők. 4650
Ivtósatl ruhák, kabátok.Tlkalml ruhlk legolcsóbban készü.nek Fekete Marcit angol és francia dlvalszilonjákan Főül 22. 4639
A város belterületén 2 ablakot utcai, elegáns szoba kiadó. Nádor u, 7. 4700
Vágotl, cserepei vir4fl. csokrok jutányos árban kaphatók HűrUly Miklósul 15.
Bxakáaaatl vaiválailleliasiN
tanulókat még (elveszek. Ráta Mariska, Báthory u. 3 , vigy Erzsébet-lér 10 4598
Hóm telekkel aladó Rózsa utca 29 szám alatt. 4654
Utcai egy szobás, vagy kisebb két szobái lakáat keretek belvárosbsn november I re. Clm a kiadóban. -4715
Jácint, tulipán, nárcls s egyéb virághagyma, virágzó árvácska, nefelejls éa nus évelő virágot szállít a legolcsóbb árban Pelermann kertészet Báthory-u 22. -4712
■•p\' lsható komolyabb nő, lehelő eg egyedül álló, kl a háataríáa minden ágában Jártas, felvétetik. Jelentkezér d. u. 4—6-lg. ........................13
Clm s kiadóhivatalban.
-471:
Nagyatádon, Somogymegyében a Nova-csek-fele Jólorgalmu nettó kemencés sütöd* azonnal bérbeadó. Bővebbet Novacsek litvánnál Nagyatádon. 4711
Eladá órhái utca 15. sz. hál! 4708
Kiadó egyszobás udvari lakái mellékhelyilégekkel november l-re Magyaru\'ca 71. az. 4693
Kiadó Január l-re egy modern Batqt-halflaéfl, -kettő szoba, konyha, plate, Istálló, pajta, raktál és gazdasági melléképületekkel a község legforgalmasabb helyén. Bővebbet Kadanovics litvánnál Mura-keresztur. 4709
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóaág.
5438/lk. 193\'. szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Ozv. Ney Józselné nagykanizsai lakói végrehajtatónarr Nyújtó György dióikáll lakos végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajláll Ügyében a telekkönyvi hatóság a kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 141, 146. és 147. §§ al értelmében elrendeli a végrehajtási árverés\'. 635 I\' tőkekövetelés, ennek 1930. március 1. nap Jától Járó 9% kamata 84 P, eddig mtgálla-pltott per és végrehajtási és az árveréii kérvényért ezúttal megállapított 36 P költség v. az ezennel a csatlakozottak^ ak kimondott Keszthelyi Takarékpénztár R. T. 200 P, Dell Sándor 400 P és Welsz Hermann 50 P tőkekövetelése éa Járulékai behajtása végett, a nagykanizsai klr. lárilbiróiág területén levő. Dlóskál köziégben lekvő s a dióskáll 1543 sztjkvben végrehajtási szen vedö nevén álló tngstlanra 166 hrsz szántó a beltelekben Ingatlanra 70 P, 873 h sz. szántó az erdő közötti dűlőben Ingatlanra 74 P, 3369/a hrsz. szántó a;-Káll hegyen Ingatlanra 80 P, 1685/b hisz. szántó aa Ungl hegyen Ingatlanra 131 P, a palkonyai 436 íztjkvben felvett 45/9 hrsz. legelő a beliőségben egész Ingatlanra házzal 800 P ungjakabtal 244 sztjkvben 291/0 2 hriz. a. foglalt izőiő és nince a felső ungi hegyen Ingallanra 8 0 P kikiáltási árban
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dlóskál községházánál nieglartáiára 1931. évi október hó 21. rúpiának délelölt 10 óráját tilzl kl él az árVfézI leltételeket az 1881 :LX t.-c. 150. §-a .alapján a követ-
kezőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá kertllő Ingatlanokat és pedig a palkonyai 436. íztjkvben foglalt 45/9 hrsz. ingatlant a kikiáltási ár leiénél, a többit a kikiáltási ár kéthaimadánal alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1007:XLI. Ic. 26. §.)
Az árverelni szándékozók kötelesek bá-nalpénzül a kikiáltási ár 10t>/o-át kész-pénzben, vagy az 1881 : LX. t.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal izámltott óvadékképes érték papirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908 :XLI. L c. 21. §.)
Az, aki aa Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi izázalékálg kiegészíteni! (1908: XU. 25 §.)
Nagykanlzia, 1931. évi iunlui 27. napján. Dr. Bentzjk a. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
4619 lrodaII.it.
Pk. 836. sz. 1931. 1931. vghtól 836 sí.
Árverési hirdetmény.
Dr. Neuwlrth Ernő Budapesti ügyvéd állal képvlaelt Varga Láizló rákouzenlmt-hályl lakoa Javára 65 pengő 90 f láke ás több követelés és Jár. erejéig a nagyítani zsal klr.JárásMróság 1931 évi 3WI. iz. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrebsjtást szenvedőtől 1931. sstp-tember 1-én lefoglalt 2000 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fcnntl saámu végzésével as árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XL1. L-c 20. §-a alapján a fennt megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltatik javára la az árverés megtartását eliendelem, de c&ak arra az esetre, hs kielégítési Joguk ms U fennáll éi hs ellenük halazztó hatályú Igénykereaet folya-
maiba nincs, végrehajláat szenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán, Qeák\'ftr 3 szám alatt leendő megtaHására (lalírldőtll 1931. október hó 13. napjának délelőtt 9 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt kopói sók s egyéb lugólágokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul Is el fogom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi szeptember JMn.
Elek László ». k.
klr blr, végrehajtó, «0_mint bírósági kiküldött.
3170. u. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Olriner Antal ügyvéd által képvlaelt Farkas József Javára ISO pengő tőke és több követelés és Járulékai erejéig a nagv-kanizsai klr. Járásbíróság 1931. év13/70n. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtái folytán végrehaltáat izenvedőtől 1931 évi auguiztus hó ái-én leloglall 15C0 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap|án as alább megnevezett ■ a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tünö más loglallatólr Javára Is ss árverés megtartását elrendelem, de csak arra ai esetre, ha kielégítési Joguk ma la fennáll és ha ellenBk halasztó hatályú Igánykeieset folyamatban nincs, vágr azenv. lakásán Nagykanizsán, Otvöi-tér 2. házsz. alatt a netán fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 8. napjának délelőtt II órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt 2 darab motor t egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek késspénzllzatéa meUett, esetleg becaáron alul la el logom adni még akkor Is, ha a bejelentő fél a helyszínén nem Jelennék meg. ha csak ellenkező kl-vánaágot írásban nem nyilvánít.)
Nagykanlzsa, 1931. évi szeptember 15-én.
Haán Oyula s. k.
klr. Jblr. végrehaltó. 1711 mint bírósági Idkítdött
Standard 3aI
STANDARD
valamint
Oai Oa, PHJLL.IFB, TELEFUMKEN, TRT
RÁDIÓK
HANGSZÓRÓK
legelőnyösebb havi részletre is
QUITTNER
villamos és rádiószaküzletében Cseifárr-it L Ttkir^-éflleL Tel. 3-94.
\'Nagy választikban vannak raktáron villanyoaillárok, lámpák
s az összes villamossági cikkek.
40 pengőt fizetek
régi elavult
ha vesz nálam egy Orion elektro-dynamikus hangszórót, gyári áron, 6 havi részletre.
mr Díjtalan bemutatás.
Szabó Antal
rádió- és gramofon-osztálya.
ZALAI KÖZLÖNY
ltttl. oktőbfr 7.
Hálószobák
Ebédlök
íp|ip Kárpitosbutorok
óriási választékban, megbízható jó minőségben és közismert izléses kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.
Legkedvezőbb fizetési feltételek!
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
*
Nyomatott a|Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).-
71 évfolyam 227 arám
Nagykanizsa 1931. október 8, csütörtök
Ara 14 fillér
_ __99 __9V
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szirkeaztőaég éa kiadóhivatal: Pöul 5. izlm. Keszthelyi ffókkladóhivatal: Koaauth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetést Szeikesztóaéj
Ara : egy hőra a pengő Bl •éji is kiadóhivatal! lelefon:
I Iliiéi.
78. az.
A magyar néplélek
józan, magábazárkózott, konzervatív és nagy behatásoknak, eseményeknek és célludalos munkának kell érvényesülniük, hogy a magyar ember télre legye minden józanságát, levetkőzze url zárkózoltságát és szegre akassza konzervatív felfogását, meggyőződését, pollllkáját. A (Oilénelcm legválságosabb napjaiban Is számolni lehetett a magyar néplélek hajllthatailan, törzsökös ereiével éa ha nehéz idOk köszöntöttek az országra, ekkor a magyar néplélek megértő készségére épp ugy leheléit számítani, mint ahogy a leiszántott ugar számithat Isten áldására.
A forradalmak alaltl és uláni évek tulyoa megpróbáltatásnak tetlék kl ezt a népei, de az események tanúsága szerint, a forradalmak csak azokat a gyenge lelkeket ejlették meg, akik ellávolodtak az Osl szellemtől és az OrOk érvényt! magyar evangéliumok helyett, az áiprólélák tanali hallgatták és a tévta\'nok hatása alalt cselekedtek.
Vájjon nem hasonlatosak-e a mostani napoknak eseményei azokhoz az idflkhöz, amikor a nemzet mee-próbáltaláslejjea napjait felhasználják arra, hogy a magyar népből kiirtsák a hitet és elburjánoztassák a bizalmatlanságot ?... Van-e köny-nyebb dolog, mind az élet súlyos keresztlét hordozó embert zugoló-dásra biztatni ?...
Bizonyára nincs. De a magyar néplélek nem tud elszakadni a tradícióktól, éppen azért, csak azoknak a gyengéknek lelkét lehet megmételyezni, akik nem ismerik az egységes magyar nemzet szolidaritásának erejét és akik tévulakon lárva elszakadnak a magyar talajtól, hogy leikuk érzését nemzetközi kufárokra bízzák.
Az ország egyes részein próbálkoznak bizonyos politikai és társadalmi irányzatok ét próbálkozásuk arra irányul, hogy a világgazdasági krizis hatásaiból tömegelégedetlenséget csiholjanak ki 8 azokat a gyomokat, amelyek a nemzetközi moző-kOn elsokasodtak, a magyar talajba ültessék át. Ezek a próféták, legtöbbször, a jóakaró emberbarát álarcában mutatkoznak be s a becsü-leles, Józan nép csak akkor látja meg a báránybőrbe bujtatott farkast, amikor az már kárt tett a nép javaiban. Akárhányszor megtörténik az Is, hogy jószándéku emberek gyűjtik össze .megbeszélésre" a vidék polgárságát, de az alkalmat felhasználják a rendbonlók, a felbéreltek és ílymódon igyekeznek elhinteni átkos tévlanalkal.
A llszlán látó, józan magyar nép könnyen ki ludja választani az egészséges termésből az ocsút és ha a becsületes, eg/szerll, vidéki gazdálkodó nem is dicsekedhetik azzal, hogy a nagy világ járását épp olyan jól Ismert mint derült éjszakában az égboltozatét, azért tudja azt is, hogy sein a külföldön történi merényletek, sem a magyar földön tör-
tént gonosztettek, nem á polgárság müvei, hanem azoknak a gaztettel, akik fold fölött és fo:d alalt, szóval, tettel, gyilokkal, bombával arra törnek, hogy a polgári lársadalom nyugalmát megbontsák és a polgári rend helyett — Isten országa helyett — a pokol birodalmát hozzák el, zudilsák rá a szenvedő emberiségre.
Jól nézzen körül mindenki a háza tájékán, tisztes portáján, mert ott
ólálkodnak az emberi fenevadak, az Írás szaval szerint: .Nézvén akit elnyeljenek I"...
A Józan magyar nép a saját háza blzlonságál, családja, vagyona biztonságát akar|a s amikor ezt akarja, akkor az állam biztonságát szolgálja. Az állam biztonsága, haladása, erősödése azok kezében van biztos helyen, akik most az állam hajójának kormányzására kiválasztattak és megbízattak. Azzal, aki a jobb jö-
vendőről való lemondás1, a széthúzást hirdeti; aki a világválság és a magyar gazdasági krízis leküzdésére alkalmas medicina helyett méregke-veréare számit, vagy ezzel foglalkozik, azzal a magyar nép megtza-kit minden közösséget, testétől eltávolítja, lelkéből kiküszöböli és állhatatosan vallja, hogy a magyar nép megértése és összetartása hozza el a gazdasági rend és megújhodás korszakát.
Feloszlatták asz angol parlamentet
London, október 7 (ÉjszakaI rádiójelenlés) Roskadásig telt padsorok előtt játszódott le az 1929—1931. évi angol parlamenti Időszak zárójelenete. Az interpellációk után megjelent a teremben a lordok leketepálcás hírnöke, aki a lordok házába Invitálta a képviselőket. A lordok házában leiolvasták a trón beszédet, melyben a király bucsut mond a parlament tá-
vozó tagjainak, akiket az Isteni gondviselésbe ajánl.
A képviselők ezután visszavonultak az alsóházba, ahol MacDonald miniszterelnök egyenkint, kézfogással búcsúzott tőlük. Utolsónak vett bucsut a két botra támaszkodó Snowden kincstári kancellár, akinek az összes pártok is meghatottan mondtak IstenhozzádoL
MacDonald választáal szózata
London, október 7 (Éjszakai rádlójelenlés) MacDonald választási szózala hangsúlyozza, hogy a kormánynak teljes szabadkézre van szüksége a vámllletékek, a behozatal csökkentse és a kereskedelmi szerződések megkötése tekintetében. A kormányzatnak nemzeti pártalapon kell nyugodnia!
Az ellenzéki képviselők kivonulnak a 33-as bizottságból,
ha a kormány nem hívja össze a képviselőházat Bethlen a miniszterelnöknél és az egységespártban
Budapest, október 7 Bethlen István gróf ma délelőtt felkereste Károlyi Oyula gróf miniszterelnököt és hosszasan tárgyalt vele. Értesülésünk szerint a megbeszélés nem aktuális kérdés kOrü\' forgott, hsnem inlormaiiv jellegű volt. Bethlen lilván gróf felvilágosításokat adolt az uj miniszterelnöknek egyes ügyeknek előzményeiről, amelyeket annak idején még ö lett folyamatba.
Az cgységespárt holnapi értekezletén résztvesznek a kormány tagjai és megjelenik azon Bethlen István gróf, a párt vezére is. Pénteken a miniszterelnökségen
nn.ni r j, i"i i r i i i \'n i ~ in - i .r,
ujabb gazdaBágl konferencia lesz.
Pallavlclnl GyOrgy őrgróf a 33-as bizottság holnapi Ülésén a képviselőház összehívását fogja sürgetni.
Illr szerint bejelenti, hogy amennyiben a kormány ezt a kívánságát nem teljesül, a 33-as bizottság ellenzéki lagjal kivonulnak a bizottságból.
Kinevezték ax u/ főispánokat
Budapest, októhor 7 A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére Balku Oyula, BAcs-Bodrog vármegye és Baja törvényhatósági joggal feliuházott város főispánját és Jankó Ágoston Tolna-vármegye főispánját etlől az állásától buzgó szolgálatainak elismerése mellett saját kérelmére felmentette, egyben dr. bonyhádi Perczel Béla felsőházi tagot Tolnavánnegyc fő-
Ispánjává nevezte ki, egyúttal Bács-Bodrog vármegye és Ba|a törvényhalósági joggal felruházott város főispáni leendőinek ellátásával is megbizia.
A kormányzó a belügyminiszter előlerjesztésére Feilits Berthold Békésvármegye főispánját etlől az álil-xálól 8a|at kérelmére lelmentetle és Korossy Oyörgy nyugalmazod államtitkárt Békésvármegye főlspán|ává nevezte kL
Szakítani kell a bolettával, a gazdáknak nem kell uj kölcsönöket felvenni és nem kell idegenkedni az orosz export gondolatától,
hangsúlyozta Teleszky a 33-as bizottság ülésén
lluda, október 7 A 33-as országos bizottság mai ülésén az elsO felszólaló Marschall Ferenc volt. Hangoztatta, hogy
még áldozatok árán Is elő kell mozdítani az állatexportot.
Szóvátetle az adóvi6szatérités késedelmes befizetését és sürgette a lejkérdés végleges rendezését.
Éber Anlal és Őrffy Imre után Temesváry Imre a mezőgazdasági hitel kérdésével és a földbirtok meg-
kötöttségének feloldásával foglalkozott. Hangozlatla, hogy a mezőgazdaság szerencsétlen helyzetének egyik legfőbb okozója a vidéki kisebb
pénzintézetek Indokolatlan kamatpolitikája. Magyarországon ma több, mint 1800 pénzintézet működik azon a területen, ahol békében csak körülbelül 500 pénzintézet volt. Az igazgatási költségek ennek következtében iulságosan megnöveked-
tek és ez okozza az elviselhetetlen kamaluzsorál. A Nemzeli Bank és a Pénzintézeti Közponl együltes intézkedéssel segithelne ezen a bajon, ugy, hogy a magas kamatokkal dolgozó és enéikill életképtelen intézeteket a nagyobb vidéki pénzintézetekkel egyesíthetnék.
Teleaxky János oszlja a miniszterelnök náretét, hogy a mai világgazdaságilag teljesen bizonytalan helyzetben szerves átfogó
zalai közlöny
_»_. _
gazdasági programot nem lehet adni. Az ország Józan közvéleménye nem íb várja ezl a kor nánytól, de várja és méllán várhal|a azt, hogy a kormányzat részéről minden megtörténjék, ami a mai viszonyok közöli lehetséges. Az első liBztázandó elvi kérdés
az államhatalom viszonya a gazdasági élethez. A világgazdasági bajok orvoslása térin hagyjuk a kezdeményezést a gazdagabb, fejlettebb közgazdasággal biró nemzeteknek és vegyllk át töluk azt, ami ott bevált. Addig tartózkodjunk olyan ötletszerű állami beavatkozásoktól, amelyekről tapasztalataink meggyőztek, hogy árthatnak. Gazdasági téren engedjünk az egyént kezdeményezésnek és vállalkozást kedvnek nagyobb érvényesülési lehe-tösiget, mint a múltban. A másik tisztázandó elvi kérdés a külállamokhoz való gazdasági viszonyunk kérdése. Ennek a nem kizárólag tőlünk függő kérdésnek eldöntésétől függ, hogy tulayotnórészben mezőgazdasági állam maradhatunk-e, vagy pedig akarva, nemakarva át kell-e térnünk az erösebb tpatpáriolás terére. Vagy biztosítanak a nyugati ipari államok, illetve egy részük számunkra olyan piacokat, amelyeken felesleges mezőgazdasági tömegcikkeinket megfelelő áron elhelyezni tudjuk és az illető államok iparcikkeit és a külföldnek járó kamatokat meg bírjuk fizetni, vagy nem termelhetjük tovább ezeket a mezőgazdasági tömegcikkeket és arra kell törekednünk, hogy minél nagyobb mértékben saját magunk lássuk el magunkat iparcikkekkel, még ha azokat drágán termeljük is, mert hiszen csak igy biztosithatjuk lakósságunk megélhetését és fizetési mérlegünk
ösz...
Irta: HBOBüOS GYULA*)
Ködös novemberi alkonyat Nedves, nyirkos a föld, valami kis sus-lorgó szellő járja a fákat. Fekete, dísztelen az erdő. Ott fekszik a millió szines levél az avaron, tarkán, mint egy gyönyörű perzsa szőnyeg. Csendes a falu. Egy-egy elkésett varjú kurjantása hallik. Meggyúlnak az apró fények, egy-egy kis ablak megvilágosodik, öt órakor öreg este van. A nagy áliában valami jáger ballag hazafelé, a köd megüli a mellét, köhécsel pipára gyújt. Felvillan a gyufa lángja, az-tan megint nem látszik, nem hallik semmi. Egy kis kuvik rikolt a falu szélén valamelyik háztetőn.
Ott, azon. Egy kis verandás házikó áll egymagában. Oyönge fény szűrődik ki a két kitárt ablakán. Betege van a házikónak. Fiatal, 24-25 éves ember. Tüdővészes. Sínylődik már vagy hat esztendeje. Mosl már nagyon rosszul van. Eddig még üldögélt a kertben, vagy
*) Hegedtla Gyulafa magyar szlnlkul-lura nagy halottin, akit csak az Imént kísért ptolsó útjára egy ország gy6s7,u és kegyelete, — irta ezt a novellát, régen, valamikor még boldog békeidőkben, amikor „Komédia" elmen Hbeszé-lég-kötete Jelent meg a magyar könyv-plaoon. (A szerk.)
egyensúlyát.
A mult évek beruházási politikáját nem lehet folytatnunk, meri a beruházáshoz uj tőke kell, ez pedig nem áll rendelkezésünkre, Inflációval és szükségpénzzel csak naiv felfogás szerint lehet a lókét pótolni. A mezőgazdaság helyzete az alacsony terményárak és a kedvezőilen terméseredmények következtében igen súlyos, gyökeres orvoslást csak a tengerentúli államok versenyével szemben védelt piac biztosíthatna. Ez azonban nem tőlünk függ. Mi addig a teendő?
A boletta nem vált be, szakítani kell vele
és ezt mielőbb nyilatkoztassa kl a kormány.
Azokat a termelési ágakat kell támogatásban részesl tenl, amelyek feleslege köny-nyebben exportálható, Igy az állattenyésztést, a baromfitenyésztést, a tojás és tejtermékek és különleges termékek termesztését
Fokozni kell a tengeti termelését is.
olvasgatott a verandán. Nem látták soha senkivel sem beszélni. Csak magával társalgott, szomorú, reménytelen dolgokról, az életről, melyet nem ismeri, a reményről, amely csak pislogott a lelkében és várta-várta a nyarat. Félt az ősztől, rettegett a tavasztól...
A falu másik oldalán is volt egy ilyen nagybeteg. Az idősebb volt vagy öt-hat évvel emennél. Feleséges, családos ember. Három virgonc, kedves, eleven fia volt.
A két tüdőbeteg ember soha sem beszélt egymással. Csak tudtak egymásról. A fiatalabb szegényebb volt és nehezebben ment a doktorozás, padkázás. A tehetősebb segíteni akart rajla. Küldött neki orvosságot, újságot, könyvet. Ha megjelent a lapokban hir egy u| szérumról, azt már küldte neki, hogy reményi keltsen benne. Jóbarálokká lellek. Egyik a máslkat leste. Hogy van? Mit csinál ? Lázas-e ? Él-e, hal-e ?
Az Idősebbnek a felesége vitte el a fiatalabbnak a küldeményeket, az izenelel. Hol egy üveg befőttet, hol egy üveg ipekakuánnál, vagy egy uj grammofon-lemezl. Kikérdezte a belegel, mint egy doktor. Megcsinálta neki a keresztkötést, mert az anyja nem értetle ugy a dolgot; ha szines volt, hozott egy kis ergotlnt, láz ellen tablettás pyramldolt.
És otthon azl hazudta, hogy a
A kamatok magasságát szabályozni kell. Örömmel hallotta, hogy az árverések tekintetében a kormány legközelebb javaslatot fog előterjeszteni. Lehetővé kell tenni a kamattélelek leszállítását. Jelenlegi viszonyok között t
csak azt lehet tanácsolni a gazdáknak, hofcy lehetőleg tartózkodjanak uj kölcsönök igénybevételétől.
Aki teheti, ne szorítsa meg a fogyasztás! a magyar cikkekben, mert ezzel munkaalkalmai, forgalmat teremt. Annál jobban takarékoskodjunk mindenben, ami külfflldl. Ez a helyesen felfogott takarékosság. A kormány legfőbb feladata a nyersanyag biztosítása. Bár tudja, hogy sokaknak a gondolat nem rokonszenves, rámulat arra, hogy az Oroszországgal való kész-áruexporttól sem szabad vlsz-szarladnunk, ha cserébe nyersanyagot kaphatunk.
Természetesen ezt az áruforgalmat ugy kell lebonyolítanunk, hogy al-
fiu Jobban van, a fiúnak azt mondta, hogy az ura javul.
Es várla a flu sóvárogva a hírt, meg az asszonyt egyformán. Hetenként csak egyszer éri rá szegény emezt is vigasztalni, mert az ura mindig rosszabbul lett Aztán már két hét is eltelt, hogy nem mehetett. Aztán lett belőle egy hónap. Megjött a gyilkos tavasz. Az Idősebbik előbb meni el.
Elmaradt az asszony. Nem akart jönni. Fekete, gyászos ruhája elárulta volna amannak, hogy „hogy van" emez. Hordta a virágot a temetőbe. Öltöztette, vetkőztette a kis gyerekelt. Imádkoztatta őkei az édesapjuk örök nyugalmáért. És telt az idő, gyógyultak a sebek, már egy-egy csengő nevetés, egy-egy nóla Is hallatszolt a házban.
A beteg fiúnak csak annyit árult el az anyja, hogy a másik nagyon rosszul van és azért nem jöhet az asszony.
Egyszer aztán felcsendült a hangja az ulca felől. A beteg megremegett az örömtől. Felütölte a fejét, dobogó sziwel figyelt,\'\' Az asszony szép, nagyhajú feje, nevető arca megjeleni az ablakban.
Napsugárral telt meg a szoba, madárdal volt minden szavacsendülése...
— Na, hogy vagyunk?
— Hát csak egyformán... köszö-
\'_ 1831. okiéber 8.
kaimat ne adjunk a kommunista agitátoroknak Illeni elhelyezkedésre. Fizetési mérlegünk javítása érdekében fokozni kell Ipari exportunkat, még némi, de az eredménnyel arányban álló áldozatok árán Is. A kormány feladata a nehézségek elhárítása. Általában ugy ezen a téren, mint a közgazdaság minden egyes terén ne várjon az érdekeltség mindent a kormánytól. Vegye kezébe a kezdeményezési, Jelölje meg az utakat és irányokat, a kormány pedig minden életre való eszmét karoljon fel. Igy küldhetjük le ma|d a fejünk felett tornyosuló nehézségeket a legbiztosabban.
Ezután a vitát megszakították és folytatását holnap délelőttre tűzték ki.
A 9-lki választáson n]ra liklas lesz az osztrák köztársaság elnöke
Bécs, október 7 (Bécsi Távirati Iroda) A nemzeti tanács alkotmányjogi bizottsága elfogadta azt a nagynémet Javaslatot, amely szerint a szövetségi elnök választása még október folyamán a szövetségi tanacs által, nem pedig közvetlenül a nép utján történik. Az elnököt négy évi időtartamra választják meg. A választást pénteken tartja a nemzeti tanácsból és a szövetségi tanácsból álló nemzetgyűlés, mivel a többségi pártok megegyeztek, hogy a jelenlegi elnökre fognak szavazni. Miklas többsége tehát biztosítva van. A szociáldemokraták Renner volt kancellárra fogják adni szavazataikat.
ön fa pdTydMon
a ZALAI KÖZLÖNY foto-versenyén, Kezdőknek 3, haladóknak 3 díj. Feltételek Szabó Antal klrakltibis
nöm... hát a férje, már jobban?
— Egészen jól I
És hirtelen lekapta a fejét, eltűnt. Megeredtek a könnyei és azt nem volt szabad a betegnek látni, hiszen annak az örökké nevelő két szemnek az elborulása mindent elárult volna...
Ösz lett. November. Gyilkos hónap ez is. A szegény fiu olyan volt, mint a csontváz. Az anyja elment az asszonyhoz. Rosszul van nagyon a fiu. Nagyon szeretné látni, ha eljöhetne, csak egy percre legalább I
— Hogyne I Megyek I Csak egy kabátfélét veszek magamra, hogy ne lássa a fekete ruhámat...
Magasra felrakott párnákon, félig ülve fekszik a flu. Szeme behunyva. Sovány, kiaszott kezei ökölbe szorítva. Arca sápadt, halálra vált A gyertya szomorúan pislog a nagy, üres szobában. Az ablak kitárva.
Az ötórás vonal rohan el a ház fölött... Az élet lázas dübörgése elvész lassan a messzeségben. Csend van megint a szobában, csak a beteg rövid lélegzése hallik.
Jön az asszony a falu másik oldaláról. Világos kabátot vett magára, hogy ellakarja külső gyászát Jön az állán ál. Most ér a gyalogúira. A beteg flu kinyitja a szemét Hallgat Érzi, hogy jön. Mlnlba a halál csontos uj|aival galléron ragadná és felültetné az ágyban. Fel-
Buharesti diákok inzultálták Lafonten belga szenátort és feleségét,
meri megjelentek a bukaresti
Bukarest, októhor 7 (Éjszakai rádiójelentés) A Lapta és az Adeverul érdekes cikkben számolnak be Lafonten belga szenátor és felesége Incidenséről, akiket pár nappal ezelőtt az utcán több antiszemita diák megtámadott és inzultált a sötétben. A lapok Bzerint ebben az ügyben minden felvilágosítást megtagadtak a hatóságok. A diákok kijelentették a lapok munkatársainak, hogy azért történt az inzultus, mert Lafonten szenátor, aki az Interparlamentáris Unió ülésein vesz részt.
szabadk6müves páholy ülésért
feleségével együtt megjelent a bukaresti szabadkőműves páholy szombatesti ülésén.
Mlrescu, az Interparlamentáris Unió szociáldemokrata tagja arra kérte az elnököl, hogy ezért a sértésért az Unió nyílt ülésén szolgáltasson elégtételt Lafontennek.
A miniszterelnökség megcáfolta ugyan a szenátorék meglámadtatásá-ról szóló híreket, a lapok azonban megjegyzik, hogy ez a cáfolat nem tudja megnyugtatni a közönséget.
1931. október 11.
ElmenelcUli a gdxoló sofför
Ráckeve, október 7 (Éjszakai rádiójelentés) A ráckevei országúton vérbefagyva találták Hantos Ignác ráckevei kertészi, aki kórházba való szállítása körben meghalt. Több földműves szerint állítólag egy öcsOdi leherauló ittas tof-főrje gázolta el a szerencsétlen embert. A lelketlen soffőr elmeneküli a gázolás után. A csendőrség megindította a nyomozási.
Kígyóra lépett W klstlu, aki magnémult az Ijedtségtől
Kiskunhalas, október 7 (Éjszakai rádló/elentés) A közeli erdőben egy klsflu Játék közben véletlenül rálépett egy kígyóra, amelytől ugy megijedi, liogy megnémult és megbénult a jobboldilára.,A szerencséilen gyermeket a kórházban ápolják.
Szakemberekből illó kormányt alakit Brdnlng
Berlin, október 7 - Brllnlng német kancellár szerdán délelőtt átnyújtotta i birodalmi elnöknek az egész kormány lemondását. Hindenburg elnök a lemondást elfogadta és egyidejűleg Brünlnget megbízta az uj kormány megalakításával azzal az utasítással, hogy\'a kormányalakifás pártpolitikai keretekre való tekintet nélkül történjék. Brtlnlng elvállalta a megbízatást. Hirek szerint szakemberekből álló kormányi akar összehozni, mert a gazdasági életen keresztül reméli majd elérni a parlamenti helyiet feszültségének enyhülését.
ZALAI KÖZLÖNY
A biblia legmeghatóbb jelenetei elevenednek meg zenében és képben
hétfőn a Keresztény Jótékony Nőegylet rendezésében
Nagykanizsa, október 7 Az idők legádázabb zajlása közepette jótékony oázis enyhetadó színeit és lelki melegségét jelenti az a program, amll hétfőn este 8 órára
állított össze a Kereszlény Jótékony Nőegylet. Tiz szebbnél-szebb képben a biblia legsrlvhezszólóbb jelenetei és a magyar hazafias érzés legbeszédesebb szimbólumai elevenednek meg a Városi Silnház remekbe dlulelezell színpadán. A képek sorát és a szereplőkét legközelebb közöljük. Egyelőre csak annyit, hogy a város é$ környék egész társadalmának minden kategóriája a bibliai demokrácia példás értelmezésében vonul a lámpák elé, hogy ennek az
estének jövedelméből az ijesztő téli szegénység réméi elűzni segítsen a nyomorgók házatájáról. A zene és énekkiséretet a zeneiskola tanári kara, Illetve az uj Városi Nőikar fogják az összes képekhez szolgáltatni.
. Helyárak I pengőtől 2 pengőig. Jegyek a színházi pénztárnál már válthatók nsponla délelölt fél U-töl délig és délután 5-től egész este.
— Minden trafikban és sorsjáték üzletben kaphat osztálysorsjegyet. Siessen még ma ét biztosítsa magát. A sorsjegyet húzás előtt mindenki fizesse ki, hogy a nyereményekre való jogait még Idejében biztosítsa.
erőlködik, felül éa merően, sóvárogva néz az ablak felé...
— Jó estét I
A beteg felrikolt örömében és reszkető ajkakkal súgja:
— Jó estét I
— Jaj de megnőtt a szakálla, mióta nem láttam I
Bs ezen nevel, ezüstös, muzsikái nevetéssel és indul befelé a szobába. A beteg arca mosolyra Ionul. Fölemeli sovány karját és várja az asz-szonyt, mintha az életet hozná.
— Na, itt vagyok I — És leül az ágy szélére.
— Isten hozta, — suttogja a fiu. Adja Ide a kezét I
Csontos ujjaival átfogja az asz-siony kis kezél. Az érzi a rettentő forróságot. Nsgy szakértelemmel ál-lapMjá meg magáben, hogy a láz lehet 39 8 1
— Na, hiszen olyan erő van a kezében, mint egy dljblrkózónak.
— Hogy van a férje?
— Köszönöm, jól.
— Nincs láza?
— Nincs I
— Mit Izent nekem?
— Hogy, hogy majd ha maga is lobban lesz, majd akkor... együtt, sokat. .. fognak beszélgetni.
— De soká leszi
— Na-na .. . Nem is olyan sokára ... — És Itt már alig bírta szegény a sírást.
Huszonhatezer méter
siffon, vásszon, iillet, damasszi,
szeflr és Uanavúsx
mérsékelt árban kerfll aladáara.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nyajt
Singer Divatáruház
Ho?y el ne árulja magát, másra terelte a beszédet:
— Csak már ez a rossz, ködös Idő változna meg. Meglálja, hogy mindjárt jobban lesz, ha az idő szárazra, naposra forduL
Megsimogatta az arcát, a haját, és közben beszélt, csacsogott, nevetett, pedig belül facsarodott, kínlódott a szíve
A fiu arcára valsml pirosság ülj ki. A homlokán kiformálódtak az erei és két sovány kezével megfogta az asszony fejét. Görcsösen csimpaszkodott csontváz ujjaival az asz-szony dus, fekete hajába. Sóvárogva húzta magához közelebb, közelebb, a tüzes, lázas szájáig...
Az asszony érezte, hagyta, megcsókolta. A beteg visszafeküdt a magasra rakott párnákra. Zihált a melle, szeme tágra nyílt, az orrcimpái mozogtak éa valami csodálatos átszel-lemfllés, megelégedettség mosolygott le róla ...
— Na, Isten vele. Mostanában nem jöhetek egyhamar. Legyen Jókedvű, ne féljen a haláltól. Nem jön az még úgyse I Egyék sokat. Táplálkozzék Jól, akkor ellenáll a betegségnek ...
És kiperdült a szobából.
Kint az öregasszony sírdogált a pitvarban.
— Na, ugy-e vége van? Nincs Itt mentség. Nem tart már sokáig.
Az asszony szép, formás nyaka szinte fénylett a homályban. Nevető száján valami perverz, keserű dac vonaglott Megfogta az öregasszony kezét.
— Nem soká tart Két három nap. Vagy egy hét is talán. Szegény fiu. Hogy sajnálom I Sajnálom, mert beteg voll. Mert nem élt még. Szeretném szeretni, ölelni, csókolni. Boldoggá tenni, mindent, mindent; mert utálom, gyűlölöm az egészséges férfH, mivel minden gyönyörűség azoké és emezeké semmi, semmi 1
És fogta a keszkenőjét, fejére csapta.
— Jóéjszakát néni I Isten vele 1
átment a másik oldalra. A kiskapun
belépve megbotlott és majd elesett.
— Oh, az ördög vigyen ell — És nevetelt csengő, muzsikás nevetéssel.
— Mari, Nesze a kendő, a fel öltő I Nem viszem a szobába I Vizel a lavórba 1 Szappan t Kezet kell
mosni. Betegtől jövök I...

A beleg fiu magához húzta az édesanyja kezét.
— Anyám, rosszul vagyok I
— Hozok papot, Ham, gyónj meg, áldozz meg.
— Nemi Már megáldoztam...
Reggelre megcsendült a lélekharang.
Halott volt a faluban...
ZALAI KÖZLÖNY
kedvezményes Jegyutalványt
I BETILEH-ÍEII SZI1PII
elóidásslrs, 3 személyre
s zenekari, zsöllye, timlásszék, páholy, ! erkélyülésre.
(Érvényt, oki. Il-tll-okt. IS-fO
A tábla szabadlábra helyezte az njadvarl gázoló!
A halálos katasztrófa szerencsétlen véletlen müve volt
Nagykanizsa, október 7 Jelentettük, hogy Erdős Endrét, altit a vIzsgálóMró letartóztatott, mert Horváth Mihály ujudvari gazdát halálra gázolta molortefékpárjával, a klr. törvényszék vádtanácsa is tovább fogva tartotta. Erdő* Endre és védője, dr. Krausz Aladár a törvényszék végzése ellen felfolyamodásul éllek a péc l klr. táblához, amely tegnap hozta meg döntését dr. Simon Rudolf tanácselnök elnöklele alatt A tábla helyt adott a védőügyvéd érvelnek, nevezetesen, hogy Erdős Endre a gázolásért nem okolható, mert az egész katasztrófa egy szerencsétlen véletlenségnek tudható be, továbbá Erdőt Endre szökésétől nem kell tarlani, mert rendet foglalkozása van, büntetlen, de meg az etet konzekvenciái tem olyanok, hogy szökésétől tartani kelljen, Igy Erdőt Endre tzabadlábrahelyezétét elrendelte.
A pécsi tábla döntése szerdán érkezett a nagykanizsai törvényszékre, amely azonnal szabadlábra helyezte Erdőt Endrét.
IdAlárts
A nagykanizsai meteorológiai SSM ftgysló Jelentések: Sierdáo a hőmirtik-
lei\' Regftl 7 órakor +8-4, délután 1 ónkor 4-20, asta 9 órakor +15.
FlIUrt.\' Reggel tiszta, délben klMs, este tiszta égboltozat.
Szélirány : Reggel dél, délben délnyngtt, este déli síéi.
fstUisl további torjatféaa éa hlaabb ssln hajié lé« vérhaté. A háaséraéklat aaai
véHexIk.
Elismert legkiválóbb minőségű és n^yiti^l^tó
hentesárnk «felvágott-különlegességek.
Omlói Ibiit csemege szalonna ÍIHJ
Esterházy Hentesüzlet
Horthy ■lhlóa»at 1.
Telefon i 5-Kí.
ZALAI KOZLQNY
1981 október 8
NAPI HIRiK
NAPIREND
Köm. katolikus: M. N. A. Protestáns:
Etelka, luxitita : Tlsri hó 2Í •
Várost Mnzetun és Könyvtár nyílva esti törtökön és vasárnap dételöll 10-töI 12 Mlg.
OyónSMrtárl éjjeli szolgálat t I hó végéig az .Őrangyal* gyógyszertár Deák-Tér10. .
QöifQfdó nyitva ■ reggel 6 órától este • éréig (héttő, ssatds. péntek détatán, kedden égési nsp nőtaek). Tel. 2—13.
— Zalai omwgyfllés Nagykanizsán. Az Országos Orvosszövetség Zalavármegyei Fiókszöveliége dr. Jancsi Beiqtfek elnöklésével szombaton délelölt 10 órakor tartja tisztújító közgyűlését Nagykanizsán, i városháza tanácstermében. Megelőzőleg léi 10 órakor választmány! Ölés leaz. A tárgysorozaton egyebek között a Zeilels- rendelők Ogye is szerepel. A gyűlésre nagy számban érkeznek a vármegye minden részének orvosai. Közgyűlés után bankett lesz a Koronában.
— A vasárnapi országos eucharisztikus körmenet. A magyar katboiikus társadalom demonstratív felvonulása lesz az október 11-én, vasárnap délután Budapesten a Szent István Bazilikától fél 3 ónkor kiinduló országos eucharisztikus körmenet. Az idén kettőzött energiával látott hozzá az egész kathotikus társadalom, hogy a XXII. Országos Katholikus Nagygyűlés sikeréi biztosítsa. A körmenetben Sertói bíboros hercegprímás vezetésével részt-vesz a püspöki kar, a főpapság, s főhercegi családok Budapesten tartózkodó tagjai, a katholikus politikai közélet és társadalmi élet minden kiválósága. Ezenkívül többezer cserkész, levente, közel tízezer bányász, sokezer munkás, a Máv. és postás alkalmazottak, katholikus. egyesületek és intézmények, az iskolák növendékei, Budapest és környékének valamennyi plébánlá|a. A beláthatatlan tőn eget, amely a Jóvácot. utcáin fogja végig kísérni az Oltárisreiitoéget, ötven fúvós zenekar fogja kísérni. A Katholikus Szövetség központi Irodája az utolsó héten állandó per-manenclában van, mIndaakinek a legnagyobb készséggel ad felvilágosítást és a Nagygyűlésre érvényes vasuligazolványok és tagsági jegyeket a megrendelés után rögtön postára adja. Az Országos Katholikus Szövetség központi irodája Budapest, IV., Ferenciek-tere 7.
— A Nagykanizsai Iskola Egyesület október 9-én délután 6 órakor választmányi ülést tart, amelyen a most megnyílt leánytfceum ügyeit tárgyalják.
— Postai hlr. Az osztrák posta-igazgatás Magyarországba szőlú utalványforgalmat folyó évi október hó 7-től kezdödőleg ideiglenesen beszüntette. Az ulánvételi és megbízási forgalom változatlanul továbbra íb érvényben marad.
Az aliapán a nyomasztó gazdasági helyzetre hivatkozva enyhítette egv Nagykanizsán házaló pesti kereskedő bflntetését
Egy szövettel házaló budlípestl vásározó portékáját a városi rendőri büntetóblró elkobozta
Nagykanizsa, október 7
Nagykanizsán, mint ismeretes, városi szabályrendelet tiltja a házalást. A hatóságok szigorúan őrködnek a szabályrendelet szigorú betartása felett.
Az egyik rendőrőrszem tegnap előtt észrevette, hogy egy ember szövetekkel és kelmékkel házal. Meg-llgyelte, hogy az Illető házról-házra jár. Igazolásra szólította fel. Rubln-steln József budapesti vásározó kereskedő volt, aki Nagykanizsán igyekezett elsózni szövetjeit. El is adott több helyen, mlg a nagykanizsai kereskedők üres üzletekből kell hogy nézzék, hogyan szedik össze az adójukat.
A rendőr Rublnsteint azonnal
Szinyl Sándor városi rendőri büntetóblró elé állította, aki 10 pengő pénzbüntetésre Ítélte és egyben a nála talált férfi ruhaszövetből három öltönyre valói elkobozott. Rubiniéin megfellebbezte a rendőrbiró ítéletét az alispánhoz.
*
A mult évben történt, hogy a városi rendőri bűntetőblró Blhary Ödön pécsi vásározó kereskedőt egy régi császári pátens alapján 10 pengőre Ítélte és 4 vég vászont elkobozott tőle, mert Nagykanizsán házalt. Bődy alispán fellebbezés folytán 4 pengőre mérsékelte a büntetést, az elkobzást pedig, utalással a mai nyomasztó helyzetre, hatálytalanította.
— Szobrot állítanak Oirdonyl Gézának. Az Országos Oárdonyi Qéza Irodalmi Társaság most tartotta idei közgyűlését Simon Lajos elnökletével. Az elnök jelentette, hogy az idei év jubileumi esztendő, amelyben nemcsak a társaság lizéves fennállását, de Oárdonyi Qéza halálának tizedik évfordulólát ls ünneplik. Bejelentette, hogy az évfordulót a társaság Oárdonyi emlékének szenteli és teMIWtja a nagy iró szobrát, amelyre eddig 25.000 pengő gyüit össze.
— Az Iparművészeti Propsgsndanarnk céllá, hogy azokat a sajátos nagy értékeket, melyeket a külföld minden érté keink közül a legtöbb szeretettel éa csodálattal togad, a hazai közönség mentül nagyobb rétsgével megismertessék és msatitii ISeestt. Be akarták bizonyítani, hogy a MUmiitt gyárt tömegtermékek nemcsak művészt értékben, de árban éa gazdasági értékben sem versenyezhetnek a magyar iparművészek munkáival. Ezt bizonyítják az okt. 10-én rendezendő .Iparművészek Napja" oki K ától hí. Ollől-ut 33. éa Amlrássy-ut 69. sz alatti kiállítások és okt. 10-tS-án naponta d. u 8 érakor az Ollői-ut 33. sz. alatt rendezett votltuttképeo, előadások.
— 73 százalék a pacsal pótadó. Tudóstlink jelenti: Pacsa képviselőtestülete hosszas vita árán letárgyalta és elfogadta az 1932. évi költségvetést. A pótadó 73 °/o. ebből 40 \'/o a vármegyei hozzájárulás.
— Családi házak, villák. garsonszobák berendezését egyszerű éa dlizes bútorokkal, aiolld kivitelben ét olcsó árban, kívánatra hossza tlxetéal kedvezménnyel : K o p s t e 1 n bútoráruház Ntgykanlitán Hdrtny Miklós- ut 4. azim.
— Tánciskola. Korpaszományo-sok (önkéntesek) részére a tánciskola ma csütörtökön este fél 7 órakor kezdidlk a Kaszinó nagytermében. Beiratkozás egész nap. Oábor tánctanár.
— Köszönet a „Zalai Közlönyének A kiskomáromi ipartestületi székház felavatásának ünnepélyeivel kapcsolatban most a következő levelet kaptuk: .A Zalai Közlöny tek. Szerkesztőségének, Nagykanizsa A mult igazolta a jelent és a jelen igazolja a jövőt, — ezzel kell hogy kezdjük sorainkat, amikor kérjük a Zalai Közlöny szerkesztőségének minden rgyes tagját, hogy továbbra is ugy álljon rendelkezésre ugy az Iparosságnak, mint környékünk min-den hazafiaa polgárának, mint amilyen önzetlenül és szeretettel állott a Kis-komárom és Vidéke Ipartestület szolgálatára, amidőn a székházavatási ünnepségek előkészületei folytak. Amidőn ezért\'most utólag köszönetet mondunk, kérjük továbbra is sziv.s jóindulatukat és vagyunk az Ipartestület nevében tisztelettel: Tálos Péter elnök, Nagy László |egyző."
— Az Ojság uj szám" közli, hogy az európai közös pénzegység a Daleaz leaz és egy dal tsz száz Drachmoneszból fog állni. Kell-e keserűvíz? AJvé már a dollár Is t Hogyan gazdagodott meg Krausz 8lml. A tyúkok nem akarnak rádiózenére tojni, a hét legkoserebb viccel, a legjobb arisztokrataviccek és még rengeteg tréta, móka, vicc, aktualitás éa Intimitás Nagy Imre kitűnő vicclapjában. Mutatványszámot Ingven küld a kiadóhivatal VI. 0-utca 12. sz. Budapest.
az uj xxvn. osztAlysorsjAték
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
5 0 0.0 00 PENGŐ
Jutalom és nyeremények : 300.000 50.000 3S.OOO
aoo.ooo to.ooo m.ooo
i*o.ooo so.ooo 15.000
stb. pengő, összesen közel
8 millió pengő készpénzben
84.000 sorsjegy közül 4B.000 kihuzatlk, tehát mlndan máaodik .„rá-
\'•»»« - A sorsjegyek hivatalos éra osztályonként : Egész >4 P . Fél 12 P . Negyed 6 P • Nyolcad * P
SAK
RÖVID IDEIG
houvAth Rum
Oártamüvésx éa xen efcarta
a RÓZSA axálloHa
éitermtbc.n es. (énktnf 0ang-nerseoyei.
— Jótékonyság. A Missziósház Napközi Otthona Javára szeptember hóban a következő adományok folytak be: llrleányok Máriakongregációja 20, l\'raü-csita Istvánná 10, N. N„ Déri Józsel, May Margit 5-0. N. N. 1 pengő. Termi-szélben: N. N 1 kosár paradicsom, Sél-lyel Teréz 3 zsák alma, t drb. sertés, 26 kg. árpa, 8 kg. dió, 1 kosár azőlő és körte, Taál Lőrinc 1 zsák burgonya, „Zalai Közlöny" szerkesztősége ruhanemű, (lyömörey Istvánné a kosár gyümölcs, Kovács Kobcstyén Ml klómé 2 zsák burgonya, 1 zsák alma, 2 zsák paprika, használt gyerrnekruhák, N.N. 8 kg. szóié, gróf Batthyányi I\'álné 3 kosár alma, Fábián Ilona ruhanemű, ttublnt Károly-nél kosár alma. Déri József 4 pár hasi. nált cipő, 1 nadrág, Andó Mihály IhárosI
Slébános 1 kosár körto, 1 kosár alma, zv. Wlaslts Jánosnó t kosár alma, Szabó Sándor 12 pár használt ctpő. Krátky Oyörgyné ruhanemű, báró Inkey l\'ální 1 kosár alma, 12 kg dió, 10 kg tök. Iljnépl FJek Iirnőné 1 kosár alma. Somogyi Gyuláné 1 kosár alma, N. N. sütemény, Hagladl Béla 2 flukabát és ni-hanotnü, Fehér Istvánné ruhanemű, N.N. ruhanemű, Játék, N. N. 0 drb. ulgyer mokszvetter, 8 méter barchet. Bittér* Bélánó használt ruhanemű, Acs Józsetoé használt ruhanemű, Surányl Mlklósné t kg. liszt, Gerencsér Mária 1 zsák burgonya és kukorica. — Szeptember hé napban kiosztottunk népkonyhánkon 14X4 adag ebédet. Illetve vacsorát. -Minden legcsekélyebb adományt ezúton ls hálás köszönettel nyugtáz és a további segítséget nagyon szépen kéri « Mlsazlósház főnöknője, főképen pedig ruhaneműt és cipőt a gyermekek és öre| szegények részére.
— Városi színház. Pénteken éa szombaton Pádual szt. Antal élete és csodál.
Üzlethelyiség változási
Értesitem a lisztéit vásárló közönséget, hogy halyiaégváltMM mlatl a raktáron levő _ n L á If térti és gyermek T U ll Cl IV minden kivitelben, rendkívül tennél-Illett árkán kerülnek eladásra.
Haainálja kl aajét érdeké-bán sasa kedvező alkalmat.
Grűnfsld Márk
ruhaSnüiAxa Központ-szálló épület.
— Sima és mintás cordbársonyok « összes dlvktlztnckben SchlUznil.
— Mi lesz a nemesrádói tanltó-választással ? A Zalai Közlöny jelentette annak idején, hogyan fulladt botrányba a nemesrádói tanitóválasz-tás. Azóla elmúlt öt hét és a választás ügye azonmód van, ahogyan akkor a féktelen izgatás következtében abba maradt. Ha valahol a vidéken tanitóválasztásról esik szó, már csak azt mondják a vérszemet kapóit polgárok: „Drhogy Is választunk I Ugy teszünk ml Is, mini a rádóiak I" A hatóságoknak gyorsa" kellene intézkedniük, mert ez a csorba igy nem maradhat. A törvényes rendnek érvényt kell szerezni még Ne-mesrádón is.
= Pénteken és szombaton a Városi színházban Pádual szt. Antal élete és csodái.
1931. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
i kii teltáége, májtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbél-hurul és sárgaság a természetes „Fereao lélMf keserűvíz használata által megszltntethetők és az agy, a szem, tüdő vagy sziv felé Irányuló vértólulások ellensulyozhatók. Gyomor- és ivélspeciaiisták igazolják, hogy a Ferwc léxtti vízzel, különösen az ülő életmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. A Ferenc JólMf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
— Tilos a világjárók levelezőlap-árusítása. Évek óta valóságos vándorlás folyik az országon át az
Idegen világjárókból, akik uljuk költségeihez levelezőlap árusításával könyöradományokat gyűjtenek. Ennek végétszakltó szigorú rendeletei adott most kl a belügyminiszter, amely szerint az állam érdekeire aggályos gyűjtési módszert beszünteti. Megtiltja, bogy az idegen világjáróknak levelezóhp-árusllásra, vagy basonló módon való gyűjtési engedélyt adhasson a halóság. A rendelet ellen vétő idegeneket kihágásl eljárás alá vonják és büntetésük letöltése után kitoloncolják az országból.
— öizl dlvatujdonaigok, szövetek, selymek, kordbársonyok, flanellek, juiktl anyagok nagy választékban étkeztek Singer üivatdruhdxba.
— Pádual szt. Antal élete és csodál a Városi színházban pénteken és szombaton.
— A férjes asszonyok kenyérkeresetét szivesen látják Amerikában és hogy mennyire támogatják őket munkájukban, érdekesen fejtegeti S. Bárdos Féltoronyi Magda dr. a Dolgozó Asszonyok Lapja októberi számában. Divat, háztartási rovat, sport gazdagítják a színes és tartalmas számot Előfizetési ára egy évre 6 pengő. Szerkesztőség és kl* adóhivatal Budapest, VI. Jókal-u. 4.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Oll már reggel 5 órakor nyitnak és ÍM pengőért nemcsak megfürödhet, hanem Jól meg ls reggelizhet.
rdmogoMuk ua énhaHM koaKaol kareakedelMf <s
Gyepes János lyilal káillag készített csemege keateiáralkól kapkató:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 flll.
10 dkg. füstölt omlós reggeli
szalonna ......... 40 flll.
10 dkg. száraz kolbász... 60 flll.
Lá«zl6-fféle hentesárakból:
10 dkg. prágai sonka ... 100 flll.
10 dkg. gép . ... 70 flll.
10 dkg. göngyöli , ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 flll.
1 pár óriás bécsi virstlí 28 fill.
1 lt. kornádi vttrilbor 50 111. 1 1L pogányvár! rizling 50 IU.
és
csemegekereskedésében.
közgazdaság
Az adófelszólamlási bizottság befejezte idei működését Nagykanizsán
Az adózók most már csak a közigazgatási bírósághoz fellebbezhetnek
Nagykanizsa, október 7 A nagykanizsai adófelszólamlási bizottság, amely dr. örley Oyörgy kir. kormánylőtanícsos, kir. közjegyző elnöklete alatt több héten át a városháza kistanácstermében működött, befejezte munkáját.
A bizottság nem kis feladat elölt állott. Meri mlg egyrészt szem elölt kellett taftanla a kincstár érdekeit, másrészt tekintettel kellett lennie a mindjobban leromlott Jövedelmű adózó alanyokra. A bizottság nehéz feladatát közmegelégedésre oldotta tneg. Mindenütt, shol csak lehet a legteljesebb méltányosságai járt el. Az idén a felszólalások száma a
mult évinél is nagyobb volt, ami a folylon rosszabbodó gazdasági helyzetben leli magyarázatát. A leszállított illetve leirt összegek tekintélyes summát tesznek ki, amit most az adóhivatal keresztül vezet az adóiveken.
A felszólamlás! bizottság határozata ellen most már csak a közigazgatási bizottsághoz lehet fellebbezni, de ilt csak az érhel el eredményt, aki szabályszerű könyveket vezeteti
Dr. Molnár László pénzügylgaz-gatósági fogalmazó, aki a felszólamlás! tárgyalásokon a pénzügyi kincstári képviselte, szombaton utazik vissza Zalaegerszegre.
A nagykanizsai országosvásáron ismét estek a marhaárak
A deviza nehézségek miatt egyetlen sertés sem terült kivitelre
Nagykanizsa, október 7 A mostani országos vásáron Nagykanizsán kb. 1000 szarvasmarhát hajtottak fel és ugyanannyira lehelő a felhajlott lovak száma. A vásárt egyetlen egy olasz exportőr látogatta, azonkívül több uradalom megbízottja. A leihajtásnak Ilyenkor sokkal erö-sebbnek kellett volna lennie, azonban az alacsony árak miatt a gazdák nem hajtották fel állataikat, aki csak lehette visszatartotta, várva, hogy |obb árt kaphasson érle. A csendes orszígos vásár eredményeként 1 vagon szarvasmarha került kivitelre Olaszországba és 1 vagon ló vágásra Ausztriába. Belföldre, főleg különböző uradalmakba 12 vagon szarvasmarha szállíttatott. — Ezeket jobbára tenyészléil célokra
vásárollák Főleg borjas teheneket. Az árak még mindig lefelé tendál\'.ak, kivéve a sertéspiacot, amelynek árai Ismét emelkedtek.
Nagy nehézségeket okez a devizaellátás kérdése, ugy, hogy má, egyetlen egy sertés sem került az élénk serlésvásárról ausztriai kivitelre, ellentétben a mull heti vásárral, amikor egyetlen exportőr 300 sertést szállított kl Ausztriába.
Érdekes megfigyelni, hogy a nagykanizsai piacon az utóbbi hónapokban a marhahús fogyasztás erősen emelkedett. Kétszerte nagyobb a húsfogyasztás, mint a mult év hasonló Időszakában, ami az egyes mészárosok állal életbeléptetett olcsó marhahusdraknak tudható be.
Egyre több gazdaság tér át a célszerű tehenészetre
Az Alsódunánlull. Szarvasmarha-tenyésztő Egyesületek Szövetsége keretében ellenőrzött tehenészetek legutólsó léll időszaki ttjelési átlagai az általános gazdasági válság ellenére is emelkedést mutatnak az előző évekkel szemben. Mind több és több gazdaság tér át az okszerű, szigorúan egyedi, érdemszerinti takarmányozási rendszerre, a termelési költségnek a lejelésl átlag emelése által való csökkentése végeit.
Az elmúl!* téli félév tejeiési átlagai egyesületenként a következők:
Baranyamegye : 23 tehenészet félévi átlaga 1754 kg. lej, 3 75<Vo zsir;
Somogymeaye : 49 lehenészet félévi átlaga 1493 kg. te), 373% zsir;
Zalamegye: 41 tehenészet félévi állaga 1280 kg. tej, 373% zsir;
Szövetségi: 113 lehenészet félévi átlaga 1515 kg. tej, 3-74% zsir.
A Szövetség területén ellenőrzőit hat legjobb állagfejésü tehenészet a legutolsó téli Időszakban (félév):
Dr.\' Mándy Sándor Keresztes-puszta : 2805 kg. lej, 15*24 kg. napi állag;
Stemthal Bernát, Zalaszentml-
hllyfa: 2484 kg. tej, 1372 kg. napi állag;
Oróf Andrássy Mihály, Szent-mlhályfa: 2394 kg. tej, 13 23 kg. napi átlag;
Frigyes Főhercegi Uradalom, Vizslák : 2277 kg. lej, 12-36 kg. napi átlag; Báró Oulman László, TOI-csöny: 2225 kg. lej, 12 29 kg. napi átlag;
Hertelendy Andor, Kulaskozma: 2200 kg. tej, 12 15 kg. napi állag.
Mm a Zalai ttU
II imwitkflyl had—~fin
interparlamentáris kon-
ferenola
A kMfaramt* nagy lap* fclafciK a> siytaiH" tasiaratsa sssallatt
foglalt titánt
Bukarest, október 1 (MTI) Az interparlamentáris konferencia ma délelőtti plenáris ülésén l folytatta a vitát a leszerelési bizottságnak és az unió Igazgatósági tanácsának a leszerelés kérdésében a Népszövetséghez Intézendő indítványa felett. Az indítványt az interparlamentáris Unió általánosságban egyhangúlag fogadta el és nagy tapssal szegezte le álláspontját a nemzetek egyenjogúságának elve alapján történő leszerelés mellett.
A nemzetközi hadsereg felállítása kérdésében élék vila indult meg. Végül ls az elnök névszerinti szavazást rendeli el afelett, hogy a nemzetközi hadsereg felállításának kéidését érdemben tárgyalja-e a konferencia. 189 szavazat közül 96 Igennel, 93 pedig nemmel szavazott. Nemmel szavazóit a német delegáció több tagja, úgyszintén a magyar delegáció minden tagja. Minthogy a szavazásnál nem sikerült elérni a kétharmad többséget, a konferencia a nemzetközi hadsereg felállítására vonatkozó javaslatot nem tárgyalja érdemben
Az interparlamentáris konferencia ma délelőtti ülésén Szterényt József bárót megválasztották a közgazdasági és bénzügyi bizottság elnökévé.
ZUcU tárlat
Pária 2009, London 2000, Newyork 509-87. Brüssel 7150, Milano 2610, Madrid 46-00, Amsterdam 205-75, Bettin 118-25, Wien -•-. Szófia 3-72, Prága 1510, Varaó 57-00, Budapest 90*021^ Belgrád 9-00, Bukarest 3-05.
TenaenTtAuát
Buza tlszav. 77-es 835-8S5, 78-aá 8*50 — 8*70, 79-«s 8*65 — 8-85, 8<V*S 8-70 — 8-95, dunánt. 77-es SlO-OM, 78-aa 8 25 - 840. 73-ts 8 40-8 », 80-aa 8-50 — 8(50, roza 8\'80-8*ift tak. árpa 14*00-1425, zab 17-80-1800, tan-gert 15*80—18-00, korpa 1028-1135.
A Beeteti Baak derlza-árfolyamal
Tizenkét ivl külföldi tartózkodás után hazatérve, a legbeváltabb Berlitz gyakorlati módszer alapján
Fölitta! angol íjA mm
nyitok\' kezdók és haladók részére. Garantált, meglepi nagy haladáa, tökéletes hangsúly és kiejtés a legrövidebb Időn bellii. Délutáni és esti kurzusok kisebb csoportokban. Tandíj havj S P. Középiskolásoknak nagy kedvezmény. A tanfolyam kezdete október 15-en. Jelentkezni lehet 8zv. dr. Oroaxné kézimunka üzletében a délutáni órákban. Barka Jásssl
valutAk
Angolt. 2202-2282 Belga tr. 79-75-80+5 Csen k. 1688-16 98
Dán k. —•--•—
Dinár 1009-1015 Dollár 569-80-573 20 Frandat 23-44-22 58 Holt. 22M0-23I 30 Zloty 63-60-64 40 Lel 3 39-347
Lcva 4-10-4*18 Ura 28*90-29*40 Márka 135-25-13605
Norvég —\'--—
Peseta — •—• -•—
Schill. —•--•-••
Svájci I. 111-75-112-45 Svédk. -----■
DEVIZÁK Amst 229.30-231*3(> Belgrád 1001-10 11 Benln 135-05-136-06 Brüasel 79"45-80"43 Bukarest »38-3-48 Kopenh. ——"—-London 21-35.22 85
Madrid -•-■—
Milano 28*60-29*40 Newy. 571-75-75-75
Oszló —\'--•—
22*60-22-90 16-84-16-98 418-4-20
Pária Prága Szófia Stockh. Varsó
Wien -•--•—
Zürich II1-45 112-45
83-40-64*20
Felhajtás 2583, eladatlan 1075. - Elsőrendű 1*28-1*32, szedett 1-20—1*24, szedett kOzép 1-08-110. könnyít 090—098, 1-S6 rendű öreg 118 1-22. It-od rendit öreg 1-16—1-20, angol süldő 0-80-088, szalonna nagyban 1-65 -1-65, zsir 1 64-OOD, hus tfb-l-40, félserlés 1*0-148.
lyoefa ás Upklaáá \' TáUalat lankaiiztáa.
Felelős UadóTZalal Károhr.
lililnt Magjfcaaám & sa,
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
APHÖHTHDETÉSEK
Fllli(« to) Ismét kapható Te|köz pontnál. Ttlelon 349. 4587
Btgoltl-sor 51. tz. házhely és Unió herceg-utcl 11. ház^latló. 4489
Salataakaraaataraa 2 szoba és zárt verandából álló téli épllkezéstl villa eladó. — Bővebbet tav. Oyeoej U|oiné, Városháza. _ 4637
■laM udvari 2 szobái lakás mellék-heJyitéjrekkel november 1-re — Magyap
ELADÓ
Deák-tér 11, 12 azámu ház Ingstltn kedvezd fizetések mellett. Bővebbet Balaak laal megblaottnál Hunyadi ulcs 21. 4729
IltM Örhás-utca 15. az. hás. 4708
Ketté, esetleg 3 parkattéa utcai szobi fürdőszobával, bútorozva, vagy anélkül kiadó Horthy Miklós ul 15., I. em.
MMafcaJárata "Icai bulorozitian szobát keretek ■ várat belterületén. Clo n kltdóbin. -4725
múrichelyi
tógazdaság
minden pénteken a nagy-Ranixsal piacon élő
™ pontyot
árumii mélyen IsudllUoU dron. Baiketfek él egyéb alhaimahra megrenacié-sekcl elfogad. Clm :
Kórickelvl Tóg&zdaiág, Sonon-ueitalkiói. Tel.: Iigtkulua 6.
Pk.8t5.tx.1981.
Árverési hirdetmény.
Dr. Welttberger Imre budapesti ügyvéd állal képviselt Ooldberger Sím. és Plil budipesti cég Itvárt 65 pengő tőke él lőbb követeiét ét lár. ereiéig s nagyluni zstl klr.Járáiblrósig 1931. évi 1616/46, 1686/47 tz. végzésével elrendelt kielégítési végrehijtis folytán végrehs|tist szenvedőtől 1931. aug, 19-én lefoglllt 4485 P becsült Ingóságokra s nigykinlzttl klr. Járátblrótig fenntl számú veszésével ai árverés ef-rendeltetvén, anntk végrehajtási izenv. Üzletében Nigyktnlzián, Sugár-ut 58. szám ilttt leendő megtartásán határtdóul 1931. évi október hó 10. napjámk délelőtt II órája tűzetik kl, amikor s bíróilag lefoglalt Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés melleit, eletleg bectáron alul Is el fogom tdni.
Nagykanizsa, 1931. évi tzeptember 13-án.
Elek László s. k.
klr. blr. végreha|tó, 1777 mint bírósági kiküldött.
Jolika alkalmi vételt
Keszthelyen egy Jóforgl\'mu
beszálló vendéglő
Im kedvező illzetésl feltételek
mellett eladó — Bővebbet SUjáNSZKY kőnyvkerea-kedétében Keszthelyen.
Naponta tdjon növendék és hlzóállitllnlk
„FUTOR"
szénslvtt tskarmánymeszet.
A .Pl)TOR" növendékállitoknál t ciontképsódést elősegíti, hízásra
^étvágygerjesztő^
A -FUTOR" nem orvostág, hsnem t Icgfinomtbbtn őrlőit mésztóláp, amely ai állttok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s ímeljet u állítok tro-matlkus ínyaglartiimánái fogva szívesen fogyisztintk. A ,F U T 0 R\' etetéte i konyhasó eteté-tét feleslegessé teszi. A nagyhlilnók, uradalmak, gazdaságok l.PUTO R\'-t állandóan etetik.
Arii 1 kilogrammonként 40 fillér. Ziik vételnél (I zsák 50 kg.) 9 pengő,
zsák án 130 flll . vigy zsáketere. : próbidobos ára (cca \'/i kg.) 30 ftdér.
Kicsinyben él zsákisámrt kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
míg, műtrágya, növényvédöszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Teleion 130.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
9298/tk. 1931. izám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Németh István mgyrécsei likói végrehi|-titónak Harmidás István gtltmbokl likos végrehajtást szenvedő ellen Indított végre-híjusl ügyében t telekkönyvi hslótág i l végrehajtató kérelme következtében Íz 1881: LX. t.-c. 141, 146. ét 147. §§ il érielmében elrendeli a végrehajtási árverést 50 P tőkekövetelés, ennek 1930. március 15. mp. Jától Járd 9oh kamata 9 P 55 I, eddig megállapított per és végrehsjtás! és iz árverési kérvényért ezúttal megállapított 10 P költség tőkekövetelése és Járulékai behajtása végett, a nagykanizsai klr. |árásbiróság területin levő, Oslimbok községben iekvő s i galamboki 1956 sztjkvben foglalt 409/t. 1. hm. szántó a Vöroikut dűlőben egész Ingittlnn 350 p, u o. 631 ssl|kvben 1607
régi elavult
40 pengőt fizetek
hnn$szőrőláéft
ha vesz nálam egy Orion elektro-dynamikus hangszórót, gyári áron, 6 havi részletre.
ar Díjtalan bemutatás, "wr
ó Antal
rádió- és gramofon-osztálya.
brsz. a. foglalt tzántó íz I. Aszói dOlőben egész ingatlinra 700 P és sz u. o 981. tztlkvben 2300/b. hrsz. szántó ■ Sssrkl dűlőben egész Ingatlanra 230 P kikiáltást árban ét pedig I 14584/1905 sz. végléssel a gilimbokl 631 tzl|kvben foglalt 1607 hrtz. Ingitlinri t Nagy Ferenc (nős volt Simon Júliával) Javára bekebelezel! haszonélvezeti szolgalmi Jognak lenntartásávil.
A telekkönyvi hatótág iz árverésnek Osltmbok községházánál meglirtisán 1931. évi december hó 3. napjónak délelőtt 10 óráját lUzi kl és az árverési feltételeket tz 1881 :LX. t.-c. 150. §-i ilapján a következőkben Állapítja meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlanokat t kikiáltási ár leiénél, ilicsonyabb áron nem idhsló el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár tOo/o-át kész-
pénzben, vagy tz 1881: LX. t.c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpiplrosbin a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervény! t kiküldöttnek átadni és tz árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150 170. §§., 1908 :XU. L c. 21, §.)
Az, akt az Ingatlanért a kikiáltási árnál mtgiubb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem skar, köteles nyomban t kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánitpénzt az általa ígért ár ugyamnnyi százalékáig kiegészíteni (1908: XU. 25 §.)
Nagykanizsa, 1931. évi szept. 25. nipján. Dr. Bentzlk s. k. kir. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. t»a lAiiut.
Dnna-
MENETRENDJE
Hagykanlua állomásra órkeső él u onnan tilaló fota tokról. Érvényes i 1931. évi október hó 4-tOI.
Budapest—Nagykanizsa
Vonat izima A vonít neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik VomI 1 A vonat uáaa| neme Nagykanizsá- Budapestre érkezik
ról Indul
2161 Szem. v. 21-20 4-23 31 lal Szem. v 0-15 7-20
202 OJT*. 7*50 11*35 201 I Oyv. 6-25 10-15
212 Szem. v. 6-40 13-20 218N Szem. v. 9-20 17-05
1\'4b Szem. v. 14-30 21-25 215 D Szem.». 14-29 21-00
■m Oyv. 1815 22-14 203 Oyr. 17-45 21-40
A 214/b. számú vonít Budlpeiltől Székesfehérvárig nünt 226. tz. vonst közlekedik
Közvetlen kocsik: A 201—204. számú vonltokkil: Budapest -Nagykinizsi között, étkezókocal, Budapest—Trieste között 1.11. IH. o. kocsik, . -Róma . I. II. o. kocsi, . — Venezli . hálókocsi.
A 202—203. számú vonltokkil: Budipest-Veszprém között, 1. II. III. o. kocsi, Székesfehérváron át, — Pngerako . étkezókocsl és egy III. o kocsi, . —Nlce—Cinnel . hátókocil, Xll/i5-töl-1932. V/14-lg, . —VenllmlglU . L II. 0. kocát, 1932. V/21-lg, . —Nagykanizsa . II. 111. 0. kocsi, de csak vasár- és ünnepnapokon. A 216/1-211/1. számú vonltokkil: Budi pest—Ztlteger szeg között a 111. o. kocsik, Budspeit—Birct között, 1.1LI1L o. kocsi k
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Balatontzent-érk
fór
wvrwcs-r "i?
Nagyítani zsáról Indul
H
Vegyei
IBalatonszent- Nagylunl-Ind, ziára érkezik

Nagykanlzsa—Szombathely—Ágfalva O. H.—WIen S. B.
Mifykinizzi-ril l~M I SlMklt- MynMull Bécsbr érkezik fUcsbil\' Indul Szwk.t- IIMM ffykwi-uázs Mull
318 Szem. v. 312 Szem. v. 320 Szem. v. 302 Oyv. 500 700 13-50 16-20 7-30 9-30 16-25 1820 14-44 21-40 317 301 811 313 Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. 8-10 10-flö 16-40 510 1130 14-49 21-33 7-45 13-25 17-25 24-00
Közvetlen kocsik: á 301—302. uimu vonatokkal: Wien- Suták között, U. 1IL o. kocsik, Wlen-Péct között, I. II. Ul. o. kocsik.
A 318-311 számú vonltokkil: Budipest—Ztliegerszeg között, II. ni. otzl. kocsik.
A 312-313. tzámu vonltokkil: Nigykinlzst—Wien között, II. UL otzl. kocsik.
912 902 932
Szem. v. Oyv. Vegy. v.
ról Ixlal
4\'4I | 642
13 46 I 15-37 18 05 21-25
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
iigntuiba-JBircsril Péctre "I (érkezik
érkezik
8-48 17\'43
Szem. v. Oyv. Szem. v.
Indul
Barcsról II indul fs.ir. áriul
1221 18-15
4-38 1414
20-45
6-43 16-05 22-50
Közvetlen kocsik: A 912—915. szimu vonatokkal: Budapest—Péct között, I. II. III. otzt. kocsik.
"í„ÍT,l0kí*1 "W>no!ysn vlszonyliiu kocsik futaik, mint t Nagykanizsa -Szombathely—Agfilvt oh.-WIen S.lB, vontlon közlekedő 301-302. tzámu vonltokkil.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)-
-Marlbor gl k.
Közvetlen kocsik:
Budape\'st^C^n^\'íl^is^ittS; ^ vont.oknál ugy««ok, mlnl
(Maribor gík.\'j yaM^" 2M" ,z4mu von",ok kli*"ll«n vunitok Nagykinizii-Marbn
Nyomatott a|Délza!ai Nyomda és Lapkiadó Vállalalnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).

71 évfolyam 228 szám
Nagykanizsa 1931. október 9, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkeailóség él kiadóhivatal: Fótit S. ízim. Keszthelyi IlókkladóhlvaUI: Kouuth-utci 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési in: egy hón a pengó 80 Iliiéi. Szerkesztőségi és Itlidóhlvilill telefon: 78. sz
Győzők és legyőzöttek
Irta : Dr. Lakatos Oyula ontzággy. képv.
Az államokat két csoportba oszthatjuk külpolitikájuk szükségletei és eszközei szempontjából: azoknak az államoknak csopoit|ába, amelyek külpolitikai Igényeik szempontjából szaturállak, amelyek csak a blttok-állományukat akar|ák megőrizni, amelyek megengedhetik maguknak egy teljesen konzervatív külpollllka folytatását, amelynek egyetlen célja a „nolime tangere" és azoknak az államoknak csoportjára, amelyeknek aktív külpolitikájuk kell, hogy legyen azérl, meri a dolgok jelen rendjét nem akceptálhatják, mert létfeltételei ket a dolgok jelenlegi rendiében nem találhatják meg. Ezeknek az államoknak pedig aktívabb külpolitikára, tehát hatékonyabb külpolitikai eszközökre van szűkséaük, annál is inkább, mert hiszen a Kel-log-paklum, a nemzetek fejlődésében való morál alapján, elítéli és joggal itéll el a háborúi és elvégre lefegy-verzetlségük elméletileg is kizárja azt, hogy nemzeti céljaik szolgálatában éa nemzeti érdekeik védelmében fegyverhez tudnának, vagy akarnának nyúlni.
Ha most megnézzük azt a területet, amelyen a magyar külpolitikának működnie kell a jövő években, akkor látni fogluk, milyen fontos az, hogy teljes értékű külügyi szolgálat lássa el nemzeli érdekeink védelmét.
Európában, még azoktan az országokban Is, amelyek kívülről a nyugalom képét mutatják, politikailag és gazdaságilag lényegileg forradalmasított állapot van. Forradalmasított állapotnak nevezem Európa jelen állapotát azért, mert hiszen minden ország ér?l azt, hogy a problémák között első helyre tolódott gazdaságpolitikai problémák oly súlyosak, hogy a dolgoknak mai rendje fenn nem tartható.
A világtörténelemnek az a fázisa, amelynek határidőponlját a békeszerződések megkötése képezi, amelynek kezdete óla 10—11 év teltei, tulaj-donképen ezzel a tanulsággal zárul és ennek következménye az a kü-lömbség is, amely fennáll ma az eze\'őtt 10 évi helyzettel szemben, ami nagyon érdekes és külpolitikailag igen tanulságos. Ml volt ugyanis a helyzet 10 évvel ezelőtt? A világ államainak kél csoportba való oszlása : a győzök és legyőzöttek cso-pottjára. A politikának ebben a szituációjában egyetlen elv volt a legyőzőitek részére, a vae viclis, a győzők részéről pedig a pillanainyi előnyöknek lehelő legkorlátlanabb kihasználása. Két gyönyörű jelszavat talállak ki akkor ennek a tényleges helyzetnek leplezésére és szépítésére. Az egyiket ugy hivták, hogy securaté, biztonság ; biztonság kelleti nekik arra, hogv a dolgok jelen rend|ét változhatatlanná és Örökössé tegyék és a másik, ami még csábítóbban hangzik: arbitrage, a vitáknak valaszlott-birósági uton való cl-
inlézése a nemzelek között, aminek első produktuma az a bizonyos genli prolokollum volt, amely nem Íratott alá. A genfi prolokollum szinlén mit mond? A vitákat csak meglévő |ogalapon lehet elintézni biroi ulon, meglévő jogalapnak pedig a békeszerződések által teremtett állapotot képzelték I
Ma is létezik Európa nemzeteinek két (rontja, de aki élesebben Ind a dolog mögé nézni, az látja, hogy ez a kél front nem azonos már az előbbi két fronttal. Ebben az ujabb frontban nem a győzők és a legyő-
zöttek állnak mereven szemben egymással, hanem a nemzetek azon csoportjának szembeállítása ez, amely a békeszerződések Jelen állapotával meg van elégedve, azokéval, akik felismerték, hogy a békeszerződések imposszlbllls helyzetet teremlenek a nemzetek együttélése leklnletében. Ez a két front nem azonos, mert abban a táboiban, mely elégedetlen a békeszerződések rendiével, nemcsak a legyőzöttek nemzeteit lál|uk, hanem szerencsére látunk már olyan nemzeteket is, amelyek, noha a győzők láborához tartoztak, felismer-
ték, alkal nazták magukra nézve Talleyrand gunyoros mondisál, hogy amit elkövettek, az több volt, mint bün : hiba volt I Felismerték tehát, hogy a békeszerződések jelenlegi helyzete rájuk nézve is káros és tarthatatlan.
Ma Európa vezető államférfial közt nagyon sok revizionista van oly államok részéről Is, amelyeknek politikusai ezl a szót nem veszik szájukba, hanem érzik és tudják, hogy a békeszerződések által megteremtett rend Európában fenn nem tartható.

/I 6-os bizottság 16G.405 pengői törölt
a miniszterelnökség költségvetéséből
Budapest, október 8 (Éjszakai ráuiójelentés) A IJ-os bizottság csütörtökön a kisebb tárcák költségvetését vizsgálta felül.
A miniszterelnökség előirányzatából 166.405 pengőt törölt, mig a királyi épületek, a legfőbb állami számvevőszék és az év végén megszűnő OFB
költségvetéséből 10% törlést haiá-rozolt el. A 6 os bizottság végül elhatározta a közgazdasági miniszteri állás megszűntetését ts.
Pénzalap létesül a községi alkalmazottak fizetésének biztosítására
A képviselők 15 százalékos fizetésredukciója — Nincs nézeteltérés az egységespárt kebelében
Budapest, október 8
(Éjszakai rádiójelentés) A Keresztény Kisgazda Földműves és Polgári Párt csütörtökön este Pesthy Pál elnöklete alalt ülést lartotl, amelyen gróf Károlyi Oyula miniszterelnökkel együtt a kormány több tagja, valamint gróf Bethlen István, a párt vezére is részt vett. A terembe lépő Bethlen grófot lelkes éljenzéssel lo-gadlák.
Napirend elölt Kornlss Oyula, foglalkozva a napisajtóban megjeleni azon hírekkel, hogy nézeteltérés támadt a párt kebelében, kijelentette, hogy ez nem felel meg a valóságnak, mert nem történt a párl-lagok közölt semmi olyan csoportosulás, amely meg akarla volna bonlani a pártegységet.
Károlyi Oyula gróf mlntszlerelnök hangsúlyozta, hogy a kormánynak Jelen körülmények között a párl fokozottabb támogatására van szüksége, amelynek segítségével kivezet-
heti nehéz helyzetből az országol.
Pesthy Pál elnök megnyugtatta a miniszterelnököt, hogy a párt egységét semmi sem bonlolta meg.
Zsltvay Tibor bejelentene, hogy a kormány rendezni kívánja azokat a kérdéseket, amelyek az állami támogatásban részesített kereskedelmi társaságokra vonatkoznak. Igy ellenőrizni fogják ezen társaságok alkalmazottainak fizetését is. Ügyelnek arra is végül, hogy elősegítsék a befektetett töke gyümölcsözését és a belső tőke képződési!.
Ivády Béla földművelésügyi miniszter ulán Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter bejelentette egy olyan pénzalap létesítését, amely biitosilja a községi alkalmazoltak fizetését.
Végül a párt elhatározta, hogy ha a képviselőház november 1. elölt nem szankcionálná a képviselői fizetés 15 százalékos redukcióját, ugy a párt tagjai ebben az esetben sem vennék fel a pénzt.
Nem terheli politikai felelősség a 33-as bizottságot
Budapest, október 8 (\\Éjszakai rádiójelentés) Az egységespárt elnöki tanácsa csütörtökön délután ülést tartott, amelyen Károlyi Oyula gróf miniszterelnök azokkal a hírekkel foglalkozott, amelyek az ulóbbi időben forgalomba kerültek a 33 as bizottság tagjainak megváltoztatásáról. A miniszterelnök kijelentette, hogy azok a hírek teljesen alaptalanok.
A változtatás már csak azért is lehetetlen lenne, mert a bizottság eddigi munkájába nem tudnáuak zökkenés nélkül beleilleszkedni az uj tagok. Sokan emlegetik a 33-as bizottság politikai felelősségét is.
— Ez helytelen beállítás, mon-dotla a miniszterelnök, mert a kiadóit rendeletekért egyedül a kormányt terheli a politikai jelelősség. A kormány ezt a felelősséget nem oszthatja meg a parlament állal kiküldött bizottsággal.
Jl Népszövetség szakértő bizottsága megvizsgálja az ország adózó és fizetőképességét
A delegáció
Budapest, októbur 8 A Népszövetség Budapestre küldött pénzügyi szakértő bizottsága ma reggel megkezdte tanácskoráSHlt. Előbb Tyler és Loveday informálta a később érkezeit Rtstet és Rombeyt eddigi tapasztalataitól, majd együt-
fogadja a magyar gazdasági élet vezetőit
lesen ntegbeszéllék a leendőket. Az-ulán együttesen a Nemzeti Bir.kba mentek, ahol elvégezték a hivatalos lálogatáíokat. A népszövetségi delegátusok együltesen fogadják a magyar gazdasági éle! vezetőit és azután külön-külön vizsgálják meg az
iparnak, n mezőgazdaságnak és kereskedelemnek, valamint az adózásnak és az ország fizetési képességeinek lehetőségél A bizottság tu-lajdonképenl munkája holnap kezdődik. A népszövetség pénzügyi bizottságának olasz delegátusa, Fulvio
ZALAI KÖZLÖNY
Még ebben a hónapban összehívják a képviselőházat
E hó végéig elkészülnek a közérdekű törvényjavaslatok
erővel támogatja.
Az exportfejlesztés vitájában Hoyos Miksa gróf szólalt fel. Hangoztatta, hogy a földárverések e\'keseredett hangul ttot váltanak ki. Rassay Károly hangoitatta, hogy a miniszterelnök mai nyilatkozata lehelövé teszi a 33-as bizottság t. vJbbi működését. Állást kell fogh.Iiii abban a kérdésben, hogy a mezőgazdaság állami támogatását továbbra is a bolelta segi\'ségével akarják-e megvalósítani.
A törvényhatóságok, megyei, városi és községi üzemek alkalmazottainak llletménycsökkcntésétöl sióló rendelet tárgyalási került ezután sorra A rendelt! lényegi-, hogy az üzemi alkalmazónak fizetését minden mellékllletménnyel legalább olyan százalékkal kell csökkenteni, mint a közalkalmazottakét. A rendelettervezetet elfogadták. A mezőgazdasági exportfejlesztés vitájánál Tomcsdnyl
Budapest, októbor 8 A 33-as bizottság ma délelőtti ülésén napirend elölt Pallavicini Qyörgy őrgróf kérdést intézett a miniszterelnökhöz, hogy szándéko-zlk-e a legrövidebb Idó alall intézkedni a parlament összehívásáról. Szerinte semmi indok sincs arra, hogy a parlament működése t.wábbra is szüneteljen. Az országgyűlés összehívása szükséges azért Is, meri mind sűrűbben hangzanak el a volt kormány tagjai részéről olyan nyilatkozatok és történnek olyan lépések, amelyek arra engednek következtetni, hogy a mull kormányzott rendszer képviselőt a 33-as bizottság odlózus munkájának elvégzése ulán elérkezettnek látják az Időt, hogy a politikai hatalom visszaszerzésében tovább folytassák működésűkéi.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök válaszában hangoztatta, hogy a parlament összehívásának terminusát
Huszonhatezer méter
siffon, vásson, inleti, damas&i,
szeflr és kanavásx
mérsékelt árban kerül eladásra.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nynjt
Singer Divatáruház
_JJ__
Slivlch ma délben érkezeti Bud.-pestre és még a mai nap folyamán összeköttetésbe lépeti a népszövetségi delegátusokkal.
Siudy Elemér sajtófőnök búcsúja
Dr. Hlattky Endre a sajtóosztály vezetője Budapest, október 8 A mlniszlerelnök a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetésével Hlattky Endre dr. miniszterelnökségi miniszteri titkárt bizta meg, miulán Szudy Elemér miniszteri tanácsosi, a miniszterelnökségi sajtóosztály eddigi vezelöjét szolgálatainak teljes elismerése melleit sajál kérelmére felmentenék.
Szudy Elemér ma délben bucsu-zoll el a sajtóosztály tisztviselői karától, amelynek nevében dr. Rákóczy Imre miniszteri osztálytanácsos mondott bucsuztalól. Síuly Elemér meghalott szavakban mondott köszönetei a tisztviselői karnak odaadó munkásságukért. A magyar sajlónak s nektek kell örkodnölök azon — mondolta löbbek közöli, — hogy az a válság, amely hullámaival elöntötte az egész világol és amelynek mére-tell, következményeit és fejleményeit senki nem tudja előre lemérni és meglálni, ez a válság a magyar történelmi gondolaI válságává ne legyen. Srudy Elemér ezután a parlamenti tudósítóktól búcsúzott el.
A balügimlnlsitérium fagyalmi blrésága híwatal-vasztésra (tálte Zavaros Aladárt
Budapest, októbor 8 A belügyminisztérium legfelsőbb fegyelmi bírósága mai ülésén Zavaros Aladár volt székesfehérvári polgármestert saját és hozzátartozói ellátási Igényének elvesztésével összekötött hivatalvesztéssel büntette — Va iga Elemér székesfehéi vári müsza ki főtanácsos ügyében a fegyelmi eljárást a bünOgy jogerős befejezéséig (elfüggesztették.
Kamatlábai emelt aFoederalReservéc
Newyork, október 7 (Éjszakai rádiójelenlés) A Foede-ral Reservéc Bank igazgató-tanácsa a leszámítolási kamatlábat másfél százalékról 2 és fél százalékra emelte fel. Az előbbi kamatláb ez év májusától volt érvényben.
Piccard tanár Magyarországra jön
Brüsszel, október 8 (Éjszakai rádiójelenlés) A Derniere Ilenre jelentése szerint Piccard tanár, a sztratoszféra-repülő ma, pénteken felolvasó körulra indul Ausztriába és Magyarországba.
A török miniszterelnök Budapesten
Budapest, októbor 8 tzmed pasa török miniszterelnök és Tevfik Rüsdi bég ktl\'UgyminUz-ler vasárnap Budapestre érkeznek.
mi mée nem tudja megmondani, de azt megmondja, hzgy milyen előfeltételektől függ a parlament összehívása :
A 33-as bizottságnak először le kell tárgyalnia a hatos bizottság jelentését A másik dolog, amilöl az országgyűlés összehivá át a kormány függővé leszi az, hogy bizonyos közérdekű törvényjavaslatok a Ház ÖBSzeülésekor a plénum elé legyenek terjeszthetők. Ezek a javaslatok előkészítés alatl vannak. Fix terminust mondani nem lud, azt hiszi azonban, hogy a hónap vége előli az összehívás bekövelkezhetlk. Pallavicini őrgróf megjegyzéseire megismélli, amit a bizottságban egy Ízben már mondott, hogy a 33 as bizottságban Ilyen politikai természetű kérdésekről nyilatkozni nem hajlandó. A 33 as bizottságot soha nem lehintette és nem tekinti ma sem szűkebb parlamentnek. A Ház plénumdnak módjában lesz a kormány Iráni bizalmát, vagy bizalmai lanságál kifejezésre juttatni.
Rubinek István reflektált ezután Pallavicini György őrgróf megjegyzéseire. Kijelenti, hogy a párt a miniszterelnöknek a válságból való kivezetésre Irányuló törekvéseit teljes
Vilmos P.rl nem fogadla el «zt sz indítványt, hogy a szovjettel gazdasági é» kereskedelmi kapcsolatbi lépjünk, mert ezzel csak támojatnók a rendszert.
A legközelebbi ülést szerdin tartják.
Gyermektragédia
Szekszárd, október 8 Szalonnás János felsöirekl református lelkész 9 hónapos Judlth leánykája kicsúszott egy sportkocsi karfaja alatt és ott fejénél fogva fennakadva függve maradi. Mire kiszabadították — megfullad!.
Megfojtották az angyalföldi jósnőt
Budapest, októbor 8 Bizonyossá vált, hogy Németh Józsefné angyalföldi jósnőt megfojtották. A gyanú egy 25 év körüli magas fiatalemberre és egy 24—26 év körű i munkásleányra irányul. A 1 rendőrség megindi\'otta a nyomozási.
_1031. október 9
Feledhetetlen szépségeket Ígér a héttől este
Nagykanizsa, októbor 8 A kulisszák mCgölt lázas készülődés, a közönség legszélesebb rétegeiben lázas érdeklődés előzi meg a Keresztény Jótékony Nőegylet hétfő esti előadását. — A Vátosi Szinhiz színpadán elsőnek
Jákob létrája elevenedik meg, harmoniumkisérellel (Vannay). ~
Mária Jézuskával, ének (Fliltner Rózsi), hegedű (Lem-berkoucsné) és Inrmonlum (Vannay) kísérettel. A 3-ik kép
Jézus a gyermekek közt, hegedű és harmónium kísérettel. — Utána Mázol Luiza szavalja
Az ezüst fátyol legendáját, amit az Egyházi Énekkar kisér és Rácz főkántor.
A samarlai asszonyok c. jelenetet Garai Margit gordonkán, Vannay harmonlumon kisérl. Oor-donka, hegedű éi harmónium kíséri a
Jézus Mártha és Máriával c, jelenelet. A müso\' második része egy bájos jelenetlel kezdődik: Őrangyal a gyermekekkel, énekli Oy. Prágay Zsófii és FIHtner Rózsi, Vannay kíséretével. Nagyon szép lesz a
Szent Imre eljegyzése c. kép, ugyancsak ének-klsérettel. Vannay
Szent Erzsébet misztériuma külön kiemelkedő része lesz a programnak. Ez a szám már Párlsban is sikert aratott. Ebben mutatkozik be a Városi Nőikar. Az utolsó szám:
Hiszek Magyarország feltámadásában egy gyönyörű, gazdag irredenta élőkép, melynek egyik nő-szereplője a vértanú Batthyány Lajos feleségének pontosan megmintázol!, ragyogó disz-magyarjában fog színre lépni.
Több mint 80 szereplője van a tiz képből álló, feledhetetlen szépségeket ígérő műsornak.
Jegyek (1—-2 pengős árban) már kaphatók a színházi pénztárnál.
Szerelmese után a halálba meneküli
Béca, október 8 Linz egyik szállodájában nemrégen Demkó Oyula orvos és Zelenka Rózsi budapesti leány morfiummal megmérgezték magukat. A1 orvoa meghall, a leányt életveszélyes állapotban kórházba szállították.
A leány nem mondott le öngyilkossági szándékáról és tegnap este a kórház második emeleli ablakából levelelte mBgál. É\'elbenmaradásá-hoz kevés a remény.
(BJnaka! rádióJeUnUt) a MsersM-fllal lattatt JsWartl ssts 10 Arakari Enyh. éa jóráaxt d.rUtt IdS várható.
1931. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsán 72000 pengő szfikségadót vetettek ki
A fizetési felhívásokat még e héten klkézbesltlk
Nagykanizsa, októbe- 8 Részletesen ismertettük a miniszternek a szükségadóra vonatkozó rendeletét és közöltük, hogy a városi adóhivatalban már napok óla folynak a rendelet alapján a szükségadó-klvelések.
Értesülésünk szerint a városi adóhivatal befejezte munkáját, elkészült a BzUkségadó-kIveléssel, amit tegnap
álküldölt a m. kir. adóhivatalnak, hogy az a lajstromot érvényesítse. A fizetési meghagyások még a hét folyamán kikézbesilleltnek az adózó polgároknak.
A kivetett szükségadó összege kb. 72.000 pengő. A város vezelösége reméli, hogy ez az összeg be Is fog folyni.
Alaptalan vádak kergették halálba a Kuffler-birtok intézőjét
Hűtlen kezelés elmén vizsgálat folyt ellene
Zalaegerszeg, október 8 Megírtuk, hogy hétfőn reggel öngyilkos lett Szűcs Ede 56 éves zala-lövől lakos, a Kuffler-birlok Intézője. Az intéző holttestét hétfőn reggel a kastély parkjának északi oldalán elterülő fenyvesben találták meg egy fenyőfára felakasztva. A csendőri nyomozás során Szűcs özvegye elmondotta, hogy alaptalan feljelentés következtében hOtleit kezelés elmén vizsgá-
lat indult a férje ellen, akit valószínűleg ez keseríteti el annyira, hogy öngyilkosságra határozta el magái. A szerencséllen ember hátrahagyott leveleiben ugyancsak ezl az okot Jelöli meg öngyilkossága alapjául.
Azt irta, hogy
szégyenében menekül a halálba, mert ártatlan.
Az ügyészség megadta a temetési engedélyt.
Repülőgépről izgató röpcédulákat szórtak Letenye vidékén
Mindenki látta, olvasta a röpcédulákat, mégsem lehet egyetlen példányt szerezni i
Nagykanizsa, október 8 Soha olyan könnyű dolga nem volt a felelőtlen Izgatásnak, a konkolyhintésnek, mini napjainkban, amikor a nyomorúság napról-napra növekvő hullámai elöntenek várost és falut egyaránt és keserves próbák nehéz kálváriáját járat|ák a magyar glóbus minden egyes lakó|ával. A zavarkeltés legjobb atmoszférája az elégedetlenség, amit lelkiismeretlen emberek már megkezdték a kipattanásig Izzítani A hatóságok és karhalalmi szervek fokozolt energiával állnak résen, de résen kell állnia a vidék józan polgárságának is, ne-
nyomozás számára
hogy éppen a megtámadott polgárság passzivitása adjon lápot az izgatók munkájának.
Ez a káros passzivitás nyilvánul meg most egy letenyei nyomozás körül, ahol az izgatóknak éppen ez teszi lehetővé, hogy büntetlenül kereket oldjanak.
A mult héten röpcédulákat szórtak ismeretlen tettesek Letenyén és környékén. A röpcédulákat alapos feltevés szerint repülőgépről, esetleg autóról szórták szél. Az impresszlum nélküli nyomtatvány eredetéről csak annyit lehet biztonsággal tudni, hogy Budapesten készülL Tartalma : nylll
VAU OSI MOZGÓ :
Pádual Sxeni Antal élete
OUióbcr 9 és IO-én 5, 7 é» 9 óraKor
izgatás a fennálló társadalmi rend, az urak ellen.
A halóságoknak csakhamar fülébe Jutott a röpcédulák híre és meglndl-tolták a nyomozást. Érdekes, hogy mindmáig egyetlen röpcédula sem került a halóság birtokába. A legerőteljesebb nyomozás ellenére sem sikerül egyetlen darabot sem szerezni a nyomtatványból. Mindenki tud róla, mindenki olvasta, de senki a polgárok közül egyetlen darabot sem iud vagy nem akar feimutatnL Mintha a fold nyelte volna el a röpcédulákat. Már az Iskolásgyermekeket is kikérdezték a tanítók. Azok is sokan olvasták, de majdnem mind látták a röplapokat, egyikük sem tudott azonban egy példányt hozni belőle, holott tudvalevő, hogy a szórócédulák legbuz-góbb gyűjtői mindig a gyermekek szoktak lenni.
A csendőrség megfeszített erővel nyomoz tovább és reméli, hogy a palgárság renitens magatartása ellenére is sikerül közelebbi nyomokat megállapítani.
Vidám kanizsai esetek
1. A pontos tisztviselő
Egy kanizsai tisztviselő gyakran dorgálást kapott igazgatójától, mert kifizetések alkalmával nem vell a felektől átvétett elismervényt
Vele történi, hogy egy záporeső alkalmával egy Ismerős úriasszony, gyermekkocsival az eső elől az llz-lel kapuja alá meneküli, mire az éppen künntartózkodó pénztáros beinvitálta őnagyságát és előzékenyen megengedte, hogy a kocsit addig egyik mellékhelyiségbe legye.
A zivatar elálltával a hölgy a kicsikével távozott.
— A kocsiért majd elküldöm a dadát.
Következő nap Jön a dada s\'kérl a kocsit, mire a precíz tisztviselő így fordul a dadához:
— Mondja, kedvesem, elismervényt hozott?
A pénztárosnak eszébe Julotl az Igazgatójától kapott sok dorgálás és — a gyerekkocsit nem adta kl.
2. Egy eset a bankzárlat Idejéből
Egy jóképű magyar egyik nap beállít a bankba és dollárt kínál eladásra. A tisztviselő Igy érdeklődik:
— Milyen a dollár? USA vagy Can ? Effektív vagy kifizetés ?
Polgártársunk persze egy szól sem ért az egészből, hanem belenyúl a mellényzsebébe és egy csekkel huz kl.
— III vanl
— Ahá I - kiáll fel diadalmasan a bankember — deviza I
Majd Igy folytatja:
— Nézze, Üregem, a 4 280IME. rendelet értelmében devizái és valutái egyelőre fix kurzuson átvenni nem tudok, azt meglehetem azonban, hogy átutalási számlán provizórikusan javára írom s ha akarja, kaphat rá egy conlól Is. Ha pedig a mai kurzus és az elszámolási árfolyam közöli a maga terhére valami differencia mutatkozna, ugy azl boni■ fikáinl fogom. Érti?
— Hál hogyne érteném, — válaszol a magyarunk — de előbb eme-sélcm majd az unyjukomnak. amit ilt az ur emondolt, oszt ha ő beleegyezik, akkor majd visszagyüvünk...
Tessék kitalálni, visszament-e?
Divatos azBvetek legnagyobb választéka
ScQUixnél.
3. Jó az el6vigyáxatot»ág t
Ugyanezzel az úrral történt egyszer hetivásár alkalmával, amikor sok falusi tolongott a pénztárltrem-ben. Az egyik jóképű csizmás, aki a vásárba készült, mindenáron soron . kívül akarta dolgát elintéztetni.
— Üljön le csak .barátom\' — biztatta a cégvezető — sorjában megyünk mint a falusi bíróságon I
Mit leheteti mást a ml emberünk, szép Illedelmesen leült. Várt-várt türelmesen, mig ugy 12 óra felé végre rákerült a sor.
— No .öregem\', most maga Jön, adja Ide a váltóját 1
— Hogy hlvlák ? — szegezte néki az elsőkérdési a beamter, mire esetünk hőse bemutatkozik:
— X. Y. országgyűlési képviselő vagyok I
Nagy elképedés az egész vonalon I
— A... méltóztassék csak helyet parancsolni kedves képviselő ur, egy pillanat alatl készen leszünk.
A dolog krónikájához tartozik az is, hogy néhány perc alatt csakugyan elintézték ,az öreg" dolgát I
4. Kállay és gyakornok
Kállay kegyelmes ur a választások előli udvariassági látogatást lesz az egyik helybeli pénzintézetnél.
Belépése alkalmával az ajtóhoz közel ülő gyakornok — aki Kállayt nem Ismerte — fogadia :
— Tessék parancsolni, váltója van ?
Képviselőnk erre bemutatkozik:
— Kállay Tibor nyugalmazott pénzügyminiszter vagyok.
A gyakornok nem nagyon Jön zavarba, ő Is bemutatkozik. Igy:
— Lukács. H-t
Gyepes Jinoi
gyulai házilag készített csemege hentesáruiból kapható:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fill.
10 dkg. füstölt omlós reggeli
szalonna 40 fill.
10 dkg. szárazkolbász... 60 fill.
Láezl6-féle hentesárukból:
10 dkg. prágai sonka ... 100 fill.
10 dkg. gép „ ... 70 fill.
10 dkg. göngyöli , ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 fill.
1 pár óriás bécsi virslii 28 fill.
1 lt. burgundi vörösbor 50 111. 1 lt. poganyrárl rizling 50 HU.
és
csemegekercskedésében.
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
Héberfeliratu Krisztus-szobor a prágai Moldva-hidon,
am*ly»i egy halálraítélt káromló emeltetelt — Idegen uniformisban strázsáló cseh katonák a Hradzsin előtt — A Janus arcú város — Csodálatos akkusztlka a lipcsei Népek csatája emlékmű oszlopcsarnokában
Nagykanizsa, október t)
Minden emberben él az élmények-u\'áni vágy. Hányszor sóhajt fel az ember: milyen jó lenne ide, vagy oda elutazni; idegen arcok, idegen szokások, Idegen kuliura központjába csöppenni, amely nemcsak kizökkenti az embert megszokott keretei közül, hanem élénk impressziókkal is ellátja egy egész éleire. Sajnos, ezekben a kellemességekben csak igen kevés embernek lehel része, épp ezért elsősorban ezeknek akartunk szolgálatot tenni akkor, amikor fe -kerestük Grllnhut Eleméri, a Trans-danubla városi üzletének vezető-mérnökét, hogy számol|on be nyári tanulmányi kirándulásairól a Zalai KOzlöny olvasóinak, akik, ha valóságban nem Is, de legalább gondolatban vegyenek színién részt egy ilyen érdekes külföldi utazáson.
Orünhut mérnök ulazásának célja tulsjdonképen Berlin voll, ahol a rádiókiálllláson akarta megszemlélni a német rádió-, távolbalátó- é6 gra-mofonipar újdonságai!. Ez a ierv azonban hatalmaH programmá bővült, amelybe elsősorban is
Prága
kapcsolódott bele. Nagykanizsáról Bfcsen keresztül érkezeit Prágába, hogy megtekintse a város klasszikus-szépségű emlékeit. Ezek közül elismeri nevezetesség a régi zsidótemető, amelynek évezredes emlékeit épp ugy mutogatják az idegenvezetők, mint a város egyéb nevezetességeit. Príga legöregebb negyedében fekszik ez a temető, amelyei Orünhut mérnök egy angolokból, franciákból és németekből álló kirándulócsoporttal kereselt fel. Az egész temető egy hatalmas, régi muzeum benyomását kelti a szemlélőben.
impozáns a Moldván álvezető régi Károly-hid, melynek két végén boltíves tornyok alatt haladnak el a jármüvek és gyalogosok. A hid korlátjait szenlek szobrai díszítik, itt áll Nepomuki Szenl János szobra azon a helyen, ahonnan a király parancsára, aki féltékeny voll a feleségére és azt követelle, hogy a Szent árulja el a gyónási titkot, a Moldvába fojtották. Itt áll egy hutai i as Krisztus-szobor is, aranyozott, félméteres héber felirattal. A felirat 3 héber sró: Kodaus, Kodaus, <iKodaus... (Szent, Szent, Szenl).
Érdekes története van ennek a szobornak. Évszázadokkal ezelőtt, ezen a helyen egy prágai zsidó ká-roinolla a Krisztust. Ezért annak idején halálra is iléltók. A szobor emelése és Krisztus szentségének elismerése árán azonban megmenekült a halálos ilétel végrehajlásálól.
A cseh köztársaság elnöke és I
miniszterelnöke a Hradzsinban (vár) lakik. Régebben királyi vár voiL A Prágában időző Idegennek már az első napon szemébe ötlik, hogy a Hradzsin bejáratánál Btrázsáló őrség nem a cseh hadsereg egyenruhájt-ban, hanem mindennap más-más nemzet hadseregének (francia, olasz, angol, orosz stb) uniformisában végzi szolgálatát. Ez a különös szokás a világháborúra való emlékeztetés akar lenni.
A Hradzsinban van az úgynevezett Alchimlsta-ulca, amelyben az egyik verzió szerint a középkori cseh királyok alchlmistái laklak; a másik feltevés szerint azonban régebben a vársánc védőinek szolgált lakóhelyül. Mosl a legszegényebb néposztály tengeti itt nyomorúságos életéi. Abból élnek, hogy levelezőlapokat és nippeket sóznak az idegenek nyakába.
Prága egyik legnagyobb nevezetessége a városháza kapuja lelett levő Apostol, óra, amely nemcsak ül minden órafélben, hanem az óra felső részén egy kis ablakban elvonul a 12 apostol is. Az óra egyébként az éveket, hónapokat, na-piokat és a holdváltozásokat is mutatja. A városhaza előtti tér minden órafélben meglelik kíváncsiakkal és nemcsak az idegenek, de a benn-bzüIöU prágaiak is szívesen megbámulják a hiree órát.
Drezdában
fél napol töltött Orünhut mérnök. Csinos, uj város benyomását kelli a Biemlélőben. Qyönyörü az Erős Ágost állal emeltetett barokslllü királyi vár, amely Pöppelmann Dinlel építész remekműve. Drezda állami képtárában foglal helyet Rafael hires Sixlusi Msdonná|a.
Drezda legújabb nevezetessége a Hygiéniai ,Muzeum, mely a maga nemében egyedülálló az egész világon. Három évvel ezelőtt épült. A muzeum-körüli pavillonokban egész nyáron át tart az emberi egészség védelmére szolgáló dolgok kiállítása.
Hamburg
szintén egyike volt a mérnök állal
felkeresett városoknak. Prága után Hamburg kapja meg szépségével legjobban az idegent. Varos, amelynek Janus-atCB van. Egyik részr!b.;n a nyüzsgő, forgalmas kikötő, a másik részében pedig szebbnél szebb kertek pompáznak. Csupa kert, csupa virág-város. Kellős közepén a két Alster-tó Oyönyörtl paikok, Bétányok, villasorok ejlik lépten-nyomon bámu-, latba az embert. Az Szt. Pauli városrészben csoportosulnak a mulatók. A iegelegánsabbtól kezdve az utolsó kis matrózkocsmáig. Itt van az Elba-alagul bejárata. Az autókat és gyalogosokat hatalmas liftek viszik 4—5 emeletnyi mélységbe a föld alá, ahonnan a folyó alatt át lehet Jutni a másik partra.
Monumentalitásával szinte lenyűgöző a hatalmas Bismarck-szobor, amely Európa leghatalmasabb szobra. Itt van a világhírű Hagcnbeck-ltle állalkert is.
Hamburg Icsivérvárosa
Altona.
Az egész város kertekből és parkokból áll. Akkor Indult el épp a hamburgi kikötöböl Amerikába a 21.000 tonnás „Newyork" hajókolosszus. Méreteire Jellemző, hogy 2 mozija, uszodái és tánctermel vannak a vendégek szórakoztalására i\'s kényelmére.
Lipcse
kissé kiábrándltólag hatott a vásár lezajlása utáni hetekben. Majdnem kihaltnak mondható ilyenkor. A világ minden tájáról összesereglett idegenek a vásár bezárása után elhagyják a várost, amely olyan üres lesz Ilyenkor, hogy szinte alig lüktet benne az élet.
A vásár bezárása után egy héttel már a korutazási auló sem Indult. A nagynehezen összetoborzoit 6 idegent 2 autólaXtft kalauzolták végig a városon.
Lipcse a zene városa, Bachnak volt működési helye. A Qewand-hausban rendezett hangversenyek a legelőkelőbb helyet foglalják el Európa zenei éleiében.
A város impozáns pályaudvara talán a leghatalmasabb egész Európában. Huszonnégy kellős sinpár lul iit össze. A város másik érdekessége a .Népek-csatája" emlékmű, amely 90 méler magas kőkolosszus. Még a világháború elölt leplezték le a lipcsei napóleoni csata 100 éves évfordulóján. Az emlékműben hatalmas oszlopcsarnok van 4 ülő, allegorikus kőalakkal. Egynek a lába-uj|a csak akkora, mini egy fél emberkar. Csodálatos akkusztikája van a7 oszlopcsarnoknak. Az énekhangot 15 másodpercig adja vissza. Gyönyörű hang-hatásokat lehet kihozni. Nagyobb ünnepek alkalmával énekkarok is énekelnek ezen a helyen. (Legközelebb folytatjuk.)
NAPI HÍREK
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai HM-
tlirvelő lelentések : Csütörtökön a MnUr-s!kItt; Regeel 7 órakor +11-2, délután 2 ínkor +15-4, fcste 9 órakor 4-13. Whfott: Egész nap borult égboltozat. StíUrdnv: Reggel és délben északkelet. este déli szél
MINDENKI
íeullhel helyzetén, ha az újonnan kezdódó magy. klr. oaztály«orsJátékra
Milőoffer Kálmán föelárusltóuál
Caengery-ut 7. (HapocS-báx) vagy Zrínyi Mtklós-n. <19. az.
vásárol a közismert szaranoiaszám
OSTTÁLYSOUSJUGYEKn Ö£
Minden második sorsjegv nyeri • Főnyeremény szerencsés eset-hen 500.000 pengő Is lehet 1
S« rs/r,;vcK óra: \' af-1:t 21 V, tej 12
Eliú osztály lluzésa október Ki—19.
r1. nrfiyea <> p, nyolcad .1
NAPIREND
Októb«r 8, péntek
Hóm. katolikus • Dénes. Protestáns:
Dénes. Izraelita: Tlsrl hó 28.

Városi Muzeum és Könyvtár nyitva czUtörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Ovónysaertá\'l éjjelt szolgálat.- I hó végéig az .Őrangyal* gyógyszertár Deák-tér 10.
Városi Mozgó. .Pádual Szent Antal élete és csodál-, lllmjáték 5 részben, 16 felvonás.
Gőzfürdő nyílva reggel 6 órától este 6 óráig (héllo, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 1—13.
Sárga levelek
Hullanak a [alovolek, íirtzl szelek Járnak. . Vallon merre viszik őket, Vájjon hova szállnak? VaRy tán ugyls mindegy nekik : Merre szállnak velük, llo! vész be az ut sarába Halott sárga testtik.
Hullanak a falevelük... Olyan busán nézem, Mintha bizony vlg tavaszom Kohso lett vőn nekem...
Tán nem Is volt a szivemben Soha semmi öröm... Hisz életem bus fájáról ligy-orry marok sárga lévél lehullt minden őszön\':..
1931. szepl. 8.
Brassényl Gyula
— Személyi hlr. Czermann Antal és Csekő Béla pénzügyminisztériumi miniszteri tanácsosok csütörtökön hlvalalos ügyben Nagykanizsára érkeztek. A polgármesternél történt tárgyalások után a városi forgalmi-adóhivaialnál járlak el.
— ínség értekezlet a városházin. Csütörtökön délután 6 órakor a városháza kis tanácstermiben értekezlet volt az inségakció ügyében dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt, az összes Jótékony egyesülelek vezetői, a papság, a tanítóság stb. részvételével, amelyen a meginduló inségakció módozatait tárgyalták meg.
— A Nagykanizsai Iskola Egyesület ma, pénteken délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében választmányi ülést tart. Tárgy: a leány-liceum ügyei.
— Sima és mintás cordbársanyok az
összes dlvatszlnekben SchUtzníl.
— Tanítói kinevezés. A letenyei kalbollkus iskola újonnan szervezett nyolcadik osztálytanítói állására a balalonudvari kalholikus iskolánál létszámfölöttivé vált Marton Dénes tanitót nevezte ki a kultuszminiszter.
— Mezőrendőri kihágások A városi rendőri büntetőblró Hoffmann László-né Körmös-utca 24. szám alatti lakosi, azúrt mert Gozdán Ferencné földjéről 40 cső kukoricát letördelt 8 pengőre, Ooróos l.ászlóné Rozmaring-utca 44 éa Tóth Józaefné Szepetnekl-utca 67. Bzámu lakosokat, mert 60 cső kukoricát a mezőről elvittek. 8—3 pengő pénzbüntetésre és 2—2 pengő kártérítés megfizetésére ítélte. ..
— Hamis pengők Kővágó-őrsön. A kővágóőrsi csendőrség közlése szerint Kővágóőrs községben hamis egypengősök forgalomba. A csendőrség pénz forgalombahozóit.
— őszi dlvatujdonságok, szívetek, selymek, kordbáraonyok, flanellek. Jap"11 anyagok nagy választékban érkeztek SlW" Plvaláruhikba,
kerüllek
keresi a
1931. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
S/l K
növm ideig
hokvAth kuvi
(XtrtamUvéax éa xeneKara
a RÓZSA sxálloda
éttermében c»-ténlcint Oanq-veracnyeM.
VÁROSI MOZI
Péntek 3, 7, 9 érakor Szombat
Páduai Szt Antal élete és csodál
rilmláték 10 felvonásban. - A dicsőséges
szent csodálatos élete és boldog halála. •
A világ legkedveltebb szentje halálának 700 Ik évfordulójára.
A zsns- ét énekklséretet a milanói icsla 100 Ugn zenekara is 900 tagu énekkara szolgál tatja.
És még mi panaszkodunk...
Érdekes hírt közöl az egyik tegnap Kanizsára érkezeit newyorkl újság. Pittsburgh rendőrfőnöke, Peler P. Walsch ur Igen jó barálságban van a város polgármesterével. Ezt a barátságot ugy gyümölcsözlelle, hogy családjának még 10 tagját juttatta álláshoz a városnál, öiszesen tehát a Walsch-farallla 11 tagja huz (izeié it Pittsburgh kasszálából.
0 maga, a családfő, mint rendőrfőnök, évi 6500 dolláros fizetést kap, fia, Thomas L. Walsh, mint tűzrendészet! felügyelő, 2400 dollár évi fizetési, másik Ha, Paul Walsch, mint a rendőri telefonszekrények felügyelője, évi 1950 dollár fizetési, Willlam A. Walsh, a rendőrfőnök harmadik lia, aki életmentő, napi 4 dollár 95 centet, unokaöccse, Willlam Walsh, •ki rendörhadnagy, évi 2910 dollárt, James Walsh, a rendőrfőnök másik unokaöccse, mint a rendörlönökl iroda küldönce, évi 1656 dollár Hze-lést, a rendőrfőnök unokatestvére, M. Hanna, mint a központi rendőrállomás házmestere, évi 1122 dollár fizetést, a rendőrfőnök sógornőjének férje, Mlchael Horan, aki közrendőr, évi 2520 dollár fizetést, John P. Filzgerald, aki szintén unokaöccse a rendőrfőnöknek, mint városi fel-vonógépkezelő, évi 1536 dollár fizetést, Thomas j. Bushell, a rendőrfőnök sógora, rendőrállomás! gépész, napi 8 dollár fizetést, végül a rendőrfőnök egy rokona, Martin Cosgrave, mint felvonógép kezelő, szintén évi 1536 dollár Hzetésl kap a város pénztárából.
— A Reklámélet legu]abb száma változatos és érdekes tartalommal most lolent meg. Kiemelkedő cikkel: Németh Andor: Van o a fogyasztónak szabad akarata, dr Barlnkay Ferenc: Erotika a reklámban, Karagó László: A hirdetési ügynök nálunk és Amurlkában, íiurány Károly : A reklámgarázdálko-itáaról, dr. Verfl Pál: Lipcsében n vásár után. Külföldi reklámötletek, szakcikkek, reklámlntlmltások, hírek egészítik kl a gyönyörű kiállítású lapot, amelyet Balogh Sándor szerkeszt. Kiadóhivatal: Budapest, V. llálvány-ucca 12. Előfizetési tea tétóvív 8 pengi lapunkra való hlvatkozánal a kla.lóhlvátal díjtalan mutatványszámot kllld.
— Leányszobák, uriizobik, egyes bútorok, állandó pazar választék, olcsó és jó bútorokban K o p s t e i n bútoráruházban, Nagykanlzu, Horthy Miklós ul 4.
- 153 év óta csak 1912-ben volt az Ideinél hidegebb szeptember. Dr. Réthly Antal egyetemi tanár, a Meteorológiai Intézel klimatológiai osztályának vezetője, az első őszi hónap időjárásáról a kövelke-zőkel mondja: Az elmúlt első őszi hónap egyike volt a legutóbbi évtizedek legborultabb és leghüvösebb szep\'emberelnek. Amióta ugyanis Budapesten rendszeres időjárási följegyzések történnek, 1789 óla, csak 1912. szeptembere voll még hidegebb. Ezldén nemcsak a nyár, hanem az Ssz Is mintegy egész hónappal előbbre tolódott. Már szeptember végén novemberi Időjárásban volt részünk. Jelenleg újból a magas légnyomás uralma alatl állunk, ami kedvez a nappali fölmelegedésnek a derüli napsugaras ég mellett, viszont éjjel a derültség mellell már erős éjjeli hőkisugárzás áll be és h?.jnalban a talaj menlén a hőmérséklet már többlzben a fagypont alá süllyedi.
Üzlethelyiség változási
Értesítem a tisztelt vásárló közönséget, hogy halfiségváltozás miatt uf raktáron levő « ■■ L X férfi és gyermek I U II 9 K minden kivitelben, rendkívül laszál-(iftott árban kerülnek eladásra.
Has*sálja kl saját árdeká* bön szán kadwaxft alkalmat.
GrUnfeld Márk
ruhaársháza
Központ-szálló épület.
A ütme ti Baik ieriu-árlolyaaul
valuták " ,lf. 2145-2225
Eifr. 79-35-80 05 k. 1688-16 08
Dánk. —\'---•-
Dinár 10 09-1015 Dollár 56980-573 20 Frandaf. 22-44-22 58 Hol!. 220-60-231—. Zloty 63 60-64 40 Lei 339-3 47 Léva 410-418 Ura 29-05-29 55 Márka 136-25-136 06 Norvég —■—-—•— Peseta —\'—
Schlll. —\'----•—
Svájcif. Hl\'70-112\'40 Svédk. -• —-
DEVIZÁK Amst. 229.20-231\'— Belgrád 10-04-1014 Berlin 13505-13005 Brllssel 79-05-80-05 Bukarest 3-38-3-48 Kopenh. —\'—■—•— London 20-75-2225 Madrid ——
28-75-29-55 571-75-75-75
Milano Newy. Oszló Pária
Prága Szólta
22-60-22-90 16-84-16-98 418-4-20
Stockh. Varsó Wien Zürich II1-40-112-40
63-40-64-20
Antótnlajdonos nrak figyelmébe I
Nem kell többé Rudspeslrc mennie, ha autója javllásra szorul, mert legmodernebbül felszerelt gépjavító műhelyemben garancia melleit a legpontosabb munkálatokat tudom végezni. Elvállalom bármily gyártmányú autók gericrállavltását, továbbá traktorok, benzinmotorok, gőz-gápek és csépíők javtlásál, Itcngcrfurásoksl és u| hengerek készítését Készilek bármily rendszeri! vasszerkezetű munkákat.
Pontos kiszolgálás I Olcsó árak I
BABON FEBElfC • gépműhely és ércöntöde
Hagykaalxsáa, Eniéket-tér 18. sxám, rali RiartunáUoáa.
közgazdaság
L Valkó-nradalom Ukvldáclós és csöd-tárgyalása a nagykanizsai törvényszéken
A nagyhltelezők összessége közjegyz,ő közbenjötte nélküli likvidálást kért — A csőd nyitáshoz csak három hitelező ragaszkodik
több tételben való eladását
Nagykanizsa, október 8
Az országos gazdasági élet tényezőinek érdeklődése mellett tárgyalta csütörtökön délelőtt a nagykanizsai törvényszék kényszeregyezségi bírája, dr. Almássy Qyula a nagyrécsel 7000 holdas Valkó uradalom llkvl-dádój ügyét.
A tárgyaláson megjelentek: az OHE képviseletében Kovács Qyula dr. (Budapest) és Bartha István dr. ügyvéd (Nagykanizsa), Valkó Ágoston, az osszhltelezök képviseletében Saluslnszky Oyula dr. (Budapest), Kuhár 0 ló dr. vagyonfelügyelő (Nagykanizsa), a nagykanizsai hitelezők képviseletében Blankenberg Imre, a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár képviseletében Lőwensleln Emil alelnök, a Vasmegyei Cukorgyár képviseletében dr. Malek László, Ring Lipót és Samu cég képviseletében Ring Samu cégtárs, az Angol-Magyar Bankot Hoiphen Jenő dr. képviselte, az OKH budapesti központját Kammtrer Oyula dr. ügyvezető-Igazgató, Somogy-megyei Takarékpénztárt. Zsovrák László dr. és Lánczv Béla* Igazgaló, a Kisbirtokosok Földhitelintézetét Pósa László, Njgy Ignác és Márton Ernői Oőrlner Antal dr„ Ooldber-ger Ödön ügyvéd (Budapest), a Bóhm testvérek (Z tlaegerszeg) céget Mező Ignác dr. képviselte.
Bartha István dr csafolla a OHE okiratát, amely szerint a Valkó-ura-dalom likvidálás lt vállalja
Almássy dr. felolvasta a hllelezők kérelmét, hogy az Ingatlannak egy
Ut a meggazdagodás és a boldogság felé.
Vegyan osztálysorsjegyet
Ifj. Hirschler Miksa osztálysorsjegy lóárudájában, Fó-ut
(Korona szálloda épület.) F6n»«r«m6nj kedvező esetben at«éxastaF pangB és még számos nagyobb
nyeremény. — Húzás október 16. és 19-én. Sorsjegyek ára: Egész P «4—, tél P !«•—, negyed P §•—, nyolcad P »•—.
Bútorvásárlás bizalom dolgai
£n nem GUrHeiel* sokai.
Reklámom a jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem Jóhlrneve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsai, volt Szarvas szálloda
(Erzsébet-tér 18. szám.) Salát kárpitos és asxtalos mllQely-
a bíróság és pedig közbenjöttének mei-
vagy
tegye lehelövé klr. közjegyző lőzésével
Almássy Oyula dr. Ismertette ezután a kényszeregyezség folyamán létrejött bírói egyezséget, mely szerint Valkóék kötelezték magukat arra, hogy 240 napon beim 50\'U-ot egy ősszegben megfizetnek.
Saluslnszky Oyula dr. a hitelezők érdekében szólalt fel. Az egyezség létrejötte óta beállott gazdasági helyzet lehetetlenné tette a hitelezők kielégítését. A gazdaság mindent megtelt a vagyon ériékénéV emelésére, sikerült Is eredményt elérni ezen a léren. Hogy a csődőt elkerüljék, más megoldás nincsen, mint az OHE vezetése alatt a Ukvldáclót végrehajtani Már is folynak bizonyos tárgyalások az erdöbirtok értékesítésére, de honba ezek nem is vezetnének eredményhez, még mlzdég Itt van a fakitermelés lehetősége. Igen jelentéfcChy érdeklődés mutatkozik R.\'csére. Ez mind arra ló, hogy a hitelezők által kéri likvidjeiét elrendeljék. Helyes, hogy az OHE olcsó eljárásával előmozdítja a hitelező érdekélt. Az OHE a likvkiá-dót ugy fdganatoslHa, ahogy ext i hitelezők érdeke megkívánja és trSs a reménye, hogy a hitelezők követeléseiket 50 százalékon tut Is meg fogják Igy kapni.
Kuhdr Oltó dr. vagyonfelügyelő a llkvtdációt a hitelezők érdekében az egyedüli megoldási módnak látta, ha megfelelő módon történik az értékesítés, a hitelezők teljes kielégítést találnak — mondja. A gazdasági kényszeregyezség nem hasonlítható össze a kereskedői kényszeregyezséggel. Nem taldl/a célszerűnek és Jónak a Idi. közjegyző közben-Jöttével való Ukvmm.
Blankenbeig Ifflfe hitelezők igében uti csődöt min kell kertllnCVai a gazdálkodást hitelezők érdeke kívánja ezt.
Bartha István dr. utalt arra, hogy a mai tárgyalásnak voltaképen csak az a célja, hogy megállapítsa, milyen mód mellett történ/ék a llkvl-dácló ? A likvldáció elrendeléséről nem Is lehet szó, mert ezt az OHE már vállalta. A csődkérdést a törvényszék ezekulán nem is veheti H-gyelembe. A csőd elrendelése súlyosan érintené a hitelezőket. Kéri a szabadkézből likvidálást.
Az összes megjelent hitelezők végül Is egyhangúlag kijelentették a bíró előtt, hogy a Bt. közjegyzőnek a teljes mellőzését kérik. Biznak feltéllenül az OHE bizottságának eljárásában.
Almássy Oyula dr. bíró cnun-
a nagykanizsai
hogy a között el k tovább ltomban. A
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
clál\'a, hogy a törvényszék a csődeljárási tárgyalás lefolytatása után fog csak ebben az ügyben határozni.
Fél II óra elmúlt. A tóvárosi és vidéki ügyvédek és hitelezők a folyosón várják a csödnyitási kérelem tárgyalásának megkezdését, ami pont 11 órakor veszi kezdetét az előbbiek részvételével.
Ugyanis a zalaegerszegi Böhm Testvérek cég, a budapesti Hazai KOolajfinomllo RT. és Szerecz Pál nagykanizsai kereskedő, akiket Mező Ignác dr., if|. Tamás János dr. íe Begldsán Emil dr. képviselik — a nagyhllelezök óriási többségének ellenére csídnyltási kérelmet terjesztettek a birósag elé, amely kérésüket most Is fenntartják.
Saluslnszky Oyula dr. kérte a csődkérelem elutasítását. Valkóék ellen temmiléle végrehajtási eljárás nincsen folyamatban — hangsúlyozta. Mezi Ignác dr. ragaszkodik a ciődnyitAthoz.
Salmlnszky Oyula dr. utal arra, hogyha valahol Magyarországon csak kél holdat Összevásárolnak, olt a told értéke letzái, tehát országos éidek ii követeli a csödkérelem cl-lUsltáiát. A bíró csak a közérdeket tarthatja szemelölt, nem adhat helyt • hitelezők erőszakos követelésének. Lehetetlen, hogy ebben az esetben, ilyen nagy csődkomplexumra a csőd elrendeltessék. Kéri a bíróságot, hogy még ma határozzon, hogy megkezdődhessék a likvidáclós munka.
Almássy dr. végül Is kihirdeti, hogy a blróaág határozatát legrövidebb időn belül írásban fogja a felekkel közölnL
Uríeki tárlat
Párll 20-10, London 19-50, Newyork 51000, Brüisel 71-15, Mllsno 2615, Madrid 45-75, Amsterdam 206-50, Berlin 118-00, Wien——. Szólta 372, Prága 1510, Varsó 5710, Budspeat 90U21/I, Belgrád 900, Bukarest 305.
Terménytóiide
Bura tlszav. 77-es 8-60-8-80, 78-as 8-75 — 8-95, 79-es 8-90 — 910, 80-as 8-85 — 9-20, dunánt. 77-es 8-35—8-50, 78-as 8-50 - 8-65, 79-es 865 — 8-80, 80-as 8-75 - 8-85, rozs 8i» -9-0Q lak. árpa 14-00-14-29, zab 17-80-18-00, tengeri 15-80—16-00, korpa 1000-1025.
UiáH: Mhalal Ifnti te U»ki*44 Vállalat, lankailxsáa.
Feleifia kiadó: Zalai Károly. Waraataa UMaa i NaorkaaAasa 7Í aa.
Árainkat nem emeljük
Olcsó tűzifa
En « Ul hü aim uartaiátala P 44 80
34 80 111. 24-80
í-L -ii-
. n IttOunt Htll „ „ lilikülWtl ., házhoz szállítva.
1520 28-20
Aprított, száraz tűzifa 100 kg-onklnt, házhoz szállítva P 2-50.
STBÉM KÁROLY
SUOAR-UT 20. TELEFON 127. MAGVAR-U. TELEP TELEFON 160.
SsrtéiTáiár
Felhajtás 2583, eladatlan 1075. - Elsőrendű 1-28-1-32, szeded 1-20—1 24, szedett közép 1-08-110, könnyű 090 0-96, l-só rendű üreg 118 122, lt od rendű öreg 1-18-1-20, angol süldő 0-80-0-88, szalonna nagyban 1-65—1-65, zsír 164— 000, lius 1-20—1-40, félsertés 1-40—1-68.
APHÓH1BDETÉSEK
Hathengeres modem csukott autó olcsón eladó. Kaufmann Manó. Teleion 167. vagy 571. 4569
Eta** Csengery-utca 18. alatt 724 [J-íl lelek. 4579
réaakSIoaAal bekebelezésre minden Összegben s legelőnyösebben és leggyorsabban lotyóstttst Jtaaél laaée pénz-kől csőn közvetítő Irodája Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 2. szám. 4307
Maseaalaaa, 5 járatú, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, eaetleg bérbeadó. Clm a kiadóban. 4431
Bagotal-sor 51. sz házhely és László herceg ulca II. ház aladé. 4489
Balataaakaraaatsaraa 2 szoba és
sári ve randi b II alló téli épllkezósü villa elsdó. - Bővebbet özv. Oyenes Lajosné, Városháza. 4637
Elismert legkiválóbb minőségű és maghiihaló
hentesárok é. felvágott-különlegességek.
Omlói Kitilt ciemege szalonna 2 50
Esterházy Henteslizlet
Horthy Mlkléa-sst B.
Telelőn i 5-B.
2 ssobás, vízvezetékei lakéa november l-re kiadó Caengeryut 33. 4673
Nagyatádon, Somogy megyében a Nova-csek-féle jólorgalmu kettő kemencés .0-tMa azonnal bérbeadó. Bővebbel Novscsek Istvánnál Nagyatádon. 4711
Kiadó január l-re egy modern Salat-halilaéq, kellő szolja, konyha, pince, Istálló, pajta, raktár és gazdaaigl melléképületekkel a község leglorgilmuabb helyén. Bővebbet Radanovlcs Istvánnál Mura-keresztur. 4709
4708
Elad* Örház-ulca 15. sz. ház.
Keltő, esetleg 3 parkattáa ulcal szoba lllrdósiobával, bútorozva, vagy anélkül kiadó Horthy Miklósul 15., I. em.
Cainos kOIAabaJérata bútorozott utcai szoba nagy előszobával klsdó. Bővebbet Slnger dlvatáruház. 4743
Eladé hármas
P 250.
gőzkazán körfűrésszel -4738
•arlísa november l-re lelvétellk. Qaz-daiágl hivatal, József laktanya. -4737
Egy 3 szob\'s és 2 szobás vlzverelékes lakéa november l-ie kiadó Csengety-ut 67. Bzirn 4/ig
Köszönetny 11 ván Itáa.
Mindazoknak, kik részvétükkel mély gyászunkban fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak ezúton móndunk hálás köszönet.
öí». Bltucenichein lakahné éa családja
Hallói Hallói FigyelemI
A nagyérdemű közönség ludomásárs hozom, hogy f. hé IS-tól elsőrendű
príma zairoa nBvendék
marhahúst
hozok forgalomba kllogrammonkln!
I P és 1-20 P-ért.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását. Tamás jözsef
HcnU* éi méwirot
(t0i Teleki ut 10. nzáin.
Pe
KK
életerőt AD I
Az állatok fejlődéséi elősegíti, az angolkór, bőigyulladás, nyalskodás, gyaplu-lágás, tollrágás kllejlődésél megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődlek, ezeket megszűnteit a a csökött állatokat erőlel|es lejlödéinek Indítja. Malacok felfalását, klmiráil, fuk- és tűlrágtlt, s vályúk és jászlak rágását elhárítja. Fertőző beteglégek ellen az Allatok ellenállóképességét lokozza.
1 kg. „PEKK" elegendő:
1 felnőtt *ertés 2C0 napi adagjára vagy 1 malac -400 600 nap\'g terjedő . „ 100 tolás baromfi 3 hónap! I vemhes tehén v. ka-c* 2 hónapi w I borju vagy csikó 3 hónapi adagjára
Eredeti gyért árban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon: 190.
4546 B. 1930. stb.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások fe|ében lefoglalt különféle órák, ékszerek, dísztárgyak 1931. október 10-én d. e. 9 órakor Sugár-u! 2. sz. alatt elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1931. szept. 12-én.
Lehoczky Lajos
v. ví|V«lu|tó
Értesítem a n. é. közönségei, hogy a
húsárakat leszállítottam
ós pedig:
— 1. r. marhahús 80 llll. M és !•- P. ■ Sertéshús 1-31, I-S2 ^ Borjúhús I.SO, 1-40 és i-sa
Úgyszintén az összes hentesárukat Is a legolcsóbb árrs szállítottam le. Kérve a n. é. közönség további pártfogáséi, tisztelettel
Petrloa Gyula
4.U mSsaáros la hentes.
3180. sz. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dl. Brrlhl István Ügyvéd Altat képviselt Msgysr Belgl AsvlnyoUI ll. javára 172 l> 44 f lóké éi lóbbköveteléi és |árulékil ere-léig i nagykr nlzul klr. láráiblrólág 1931. évi 3180/1931 íz. végsésével elrendelt kielégítési végreha|táa folytén végreha|láil szenvedőtől 1931 évt szeptember hó 2-ln lefoglalt 1630 pengőre beciUlt Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság fenti szá-mu végzésével II árverés elrendeltetvén, innik íz 1908. évt XLI. t.-C. 20. S-a llsp-ján íz alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tűnő más loglsltitók jivárs ls II árveréi megtartását elrendelem, de csak srn sí esetre, ha kielégítési joguk mi ls fennáll és ha ellenük hiluzlő hatályú igénykereset lolyimstbln nincs, végr. szenv. lakásán, üzletében Zalakaroson 138. bázlz. alatt a netán fizetett összeg levonásá-vsl leendő megtiltására határidőül 1931. évi október hó 10. napjának délután 4 órája tűzetik kl, smlkor i bíróilag lefoglal! I traktor, I ló, 1 kocsi s egyéb ingóságokét a legtöbbel ígérőnek kéaipénzlizeléa mellett, esetleg becsáron alul ts el fogom adni mén akkor is, hs a bejelentő léi a helyszínin nem Jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi szeptember 19 én.
Haán Oyula s. k.
klr. jblr. végrehalló. 47(1 mint bírósági klkDIdöll.
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett salát modemül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállatok, üallérok 10 és 12 fillér.
Oyfljtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep; Hunyadl-u. 19.
Hintessen a Zalai KOzlöiybei.
40 pengőt fizetek
honiszóróiáért
régi elavult
ha vesz nálam egy Orion elektro-dynamikus hangszórót, gyári áron, 6 havi részletre.
iaw Díjtalan bemutatás. ~W2
Szabó Antal
rádió- és gramofon-osztálya.
Nyomatott a|Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly).
71 évfolyam 229 szám
Nagykanizsa 1931. október 10, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kiadóhivatal: fóut 5. uim. Keszthelyi flókklsdóhlvatsl: Kowuth-utci 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra * pengő >0 fUlér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! teleion: 78. sz.
Súlyos tél előtt
Irta: Frthwlrth Mátyás országgy. képv.
A forradalmak óta lezajlott esztendők közöli, sohasem álltunk még olyan súlyos Időszak elöli, mini lesz ez a mostani téli Időszak. A saját nyomorúságunkon felill még nyom bennünket az általános nemzetközi pénzügyi válság Is. Gz a nagy krizis nemcsak kicsi hazánkat, hanem a legnagyobb európai nemzetek pénzügyi helyzetét is megingatta. Érzi minden ember, hogy ez az Időszak minden magyar embertől a legnagyobb energiát, a legnagyobb önzetlenséget és a legtöbb áldozatkészséget pénzben, időben, erkölcsi erőkben követeli meg. A magyar államférfiak minden nyilatkozata azt árulja el, hogy ha nincs Is aggodalomra ok és ha nem is kétségbeejtő a heivzet, mégis a nyilatkozatokból az látszik, hogy igen komoly férfias munkára van szükségűnk, hogy a nemzetet a lejlón megállítsuk. Ennek a nemzetnek a létéért és a forradalmaktól való mentesítése, távoltartása csak a polgárt és nemzeti társadalom vezetőinek együttes, egysége* munkájának lehet az eredménye.
Érezzük s látjuk a Jelentésekből, hogy mindenfelé megmozdultak Ismét az 1918-as évnek a hiénái és mindenütt felüti a fejét az a hang és az a megmozdulás, amely ezt a nemzetet tehetetlenségében akkor a forradalmi vizek felé terelte. Valamennyiünknek tehát közös érdeke, hogy a gazdasági és erkölcsi világnak a tengerén céltudatosan törekedjünk a viharnak a lecsendeailé-sére. De ne a régi, ósdi szlmptoma vezessen bennünket, hanem a gyakorlatias és elszánt segíteni akarásnak a gondolata. A falusi szegénységnek küzködése a mindennapi kenyérért kell, hogy mindenkit megindítson és teljes felkészültséggel kell, hogy siessünk elhagyatott népünk segllségére.
Az adózásnak a kíméletes vezetését a nagy adózóknak, a tehetős adózóknak erősebb bevonását az állami terhek viselésébe, a lövőben nemcsak kövelelnünk, de kérésziül is kell vinnünk. A vagyonváltságos földeknek azon embertelen és Igazságtalan módszerét, amellyel az állam követelt egész szegény emberektől, évi 50—60 pengő törlesztést és kamalol, meg kell szüntetni, mert morális szemponlból nem lehet olyanokat követelni atlól a szegény, elhagyatott néptömegektöl, amely munkájával 10 pengő tiszta hasznot sem tud kihozni az egy hold földből.
Az Ideges hangulat, amely most a nemzeten uralkodik, javarészt abból származik, hogy az emberek nagv többsége nem lát kimenekvést ebből a válságos helyzetből. Ennek a nemzelnek minden ételfeltétele meg van ahhoz, hogy ill egy becsületes, szerény megélhetés mindenki számára blzloílltassék. Amikor a magyar buza 6 pengőért kel el, akkor nincs Indokolva, hogy ezrek és
százezrek ne kaphassák meg mindennapi falat kenyerüket. Igazságok, amelyeket mindenki belát, de a megvalósítása tekintetében a végrehajtástól sem szabad senkinek visszariadnia, A nemzet közvéleménye azok mellett fog állni, akik ezen igazságokat konkrétizálni tudják és igazságos, de erélyes intézkedésekkel rendet ludnak teremteni ebben a gazdasági dzsungelben.
Hibák történlek a világ szanálása közben Is, amelyet jóvá kell tennünk. Szetlniem helyes Intézkedés volt, hogy inségadóval sujiották azokat, akiknek jövedelmük van és helyes volt az ls a szanálás érdekében, hogy az államot mentesítették a súlyos terhek alól, azonban amikor az inségadót a legkisebb jövedelmű emberre Is kiterjesztették, amikor a llzetésleszállltás alól a 100 pengő havi fizetésű embereket sem vonták ki, akkor es»\'szerintem gya-
korlati és politikai szempontból ki-reperálandó ténykedése kell. hogy legyen a kormányzatnak. Tízezrek érzik ezt a méllánylalanságot, amelyet a köz érdekében minél előbb meg kell szüntetni. Az arányos teherviselés ne Jelentse azt, hogy aki 100 pengőt keres, akinek tehát még a létminimuma sincs meg, atlól is el kell vennünk, hacsak néhány pengőt Is; ez azt jelenli az Igazság szerint Is, hogy a nagyjövedelműek nyújtsák mindazt, amit ebben a válságos órában a nemzet méltán kövelelhet tőlük.
A közvélemény meg fog nyugodni, ha lál|a az elhagyatott Igazságoknak rigorozus és Igazságos keresztülvitelét. Mindenkinek iehát közre kell működni, hogy a közvélemény megnyugodjék, amelyet azonban csak ugy lehet elérni, ha a fekélyeket, a sebeket jóindulattal, de elszántsággal gyógykezeljük.
Egymilliárd dollár kölcsönt bocsát kl a nemzetközi hitelintézet
Kedden összeül a ,
Genf, októbor 9 (ÉjszakaI rddlójelentés) A kinai kormány kérelmére Lerroux, a Népszövetség tanácsának elnöke keddre rendkívüli ülésszakra hivta össze a Népszövetség tanácsát. A tanács újból állást foglal a japán—kínai konfliktus ügyében, amely nemhogy enyhült volna, hanem még jobban kiéleződött. Népszövetségi körök ugy tudják, hogy a tanácskozásokra Brland francia külügyminiszter is Qenfbe utazik.
Newyork, október 0 A newyorki Federal Reserve Bank jelenti a Hoover elnök által javasolt, 500 millió dollár alaptőkével rendelkező nemzetközi hitelintézet megalapítását. A céget valószínűleg még ma bejegyzik. Az Inlézet székhelye Newyork. Az alapszabályok a hitel-Intézetet feljogosítják ezer millió dollár értékll kölcsönkötvény kibocsátására, amelynek felét Amerika bankjai veszik ál, a maradékot pedig
Népszövetség tanácsa
szükség szerint időről-időre Böcsíit-Ják ki.
Minden hajó le <án foglalva aranyszáilitásra
London, október ő A Oarantle Trust Company ma további 8 millió, a Lazar-cég 4-5 millió dollár érlékü atanyat küldött Franciaországba. Az összes arany-szállllásra berendezett óceánjáró gőzösök már az év végéig le vannak foglalva a Newyorkból Európába irányuló aranykivilelre.
London, október 9 Egy washingtoni R. uler-távirat sicrint a Fehér Házzal szoros érintkezésben álló körök ludomása szetinl az európai haderők legmesz-szebbmenő leszállítása az az eltenérték, amelyet az Egyesült Államok a háborús adósságok terén nyújtandó további engedmények fejében követelni fog. Ez lesz a Hoover és Laval közli beszélgetések főtárgya.
Brflning benyújtotta Hindenburgnak az uj kormány tagjainak névsorát
Berlin, októbor 9 (.Éjszakot rddlójelentés) Brünlng dr. birodalmi kancellár pénteken este 9 órakor bemutalta Hindenburg elnöknek az uj kormány minisztereinek névsorát. Birodalmi kancellár és külügyminiszter: Brünlng dr., helyettese és pénzügyminiszter: Dletrlch, gazdasági miniszter: Warm-bold dr. egyetemi tanár, munkaügyi
miniszter: Slegerwald dr., hadügy-és belügyminiszter: Grőner dr., közélelmezési és földművelésügyi mi-nlszler: Schlele, közlekedésügyi miniszter : Schaelzl dr, igazságügyi miniszter: Goel dr.
Hindenburg elnök pénteken este megerősítette Brüninget hivatalában és hozzájárult az általa alakilotl kormányhoz.
Bethlent megoperálták
Budapeat, október 9 Bethlen István grófot Ádám Lajos professzor ma délelőtt a Fasor-szanalóriumban megoperálta. A műtét altatás nélkül történt és kitűnően sikerűit. A beteg jól érzi magát és előreláthatólag egy héten belül elhagyhatja a szanatóriumot.
Egy alemiata agyonlfitte a nagyanyját, azután a vonat alá feküdt
Kecskemét, október S Cslkay Lajosnét, Cslkay Lajos törvényhatósági tagnak, az ipartestület örökös tiszteletbeli alelnökének SÍ éves feleségél legnap délután Mann-licher-fegyerrel agyonlőtte 12 éves halódik elemista tanuló unokája. A flu a padláson jutott hozzá a fegyverhez, amelyet nagyapja még a harctérről hozott haza magával. A flu játszott a fegyverrel és tréfából nagyanyjára fogta. A fegyver eldördült,\'a golyó Cslkayné mellébe fúródott és egy pillanat alatt megölte.
A gyerek a halálos végű Játék ulán elfutott hazulról és azóta nyoma veszett. Amikor végzetes tettét elkövette, eszét vesztve kiabált:
— Megöltem a nagyanyámat, felakasztom magamat.
Az egész határ csendőrsége és rendőrsége mindeddig hiába kereste. Ma délben az a hir terjedt el a városban, hogy a flu öngyilkosságot követett el és állítólag a várostól messzire megtalálták összeroncsolI holttestét az egyik vasúti sínpáron. Ezt a hirt a rendőrség még nem erősítette meg.
Miklas 109, Renner 93 szavazatot kapott
Bécs, október 9 Az osztrák köztársaság elnökévé 203 szavazat közül 109 szavazattal ismét Miklast választották meg. Renner szociáldemokrata jelöli 93 szavazatot kapott. Egy szavazócédula üres volt.
Nyolc évre Ítélték a kis oukroslány gyilkosát
Budapest október 9 A budaptBli büntelőtörvényszék ma vonla felelősségre a 19 éves Tomkó Bélát, aki ezév áprilisában az egyik budapesti szállóban megfojtotta Szendrey Margit cukorárus leányt. A tárgyalás iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg, A vádlóit bűnösnek mondotta magit, részben
2alai közlöny
1931. október 10
nyílt, részben zárt tárgyaláson tett vallomást a történtekről.
Kenyeres Balázs egyetemi tanár, törvényszéki orvosszakérlfl azt a véleményét adta elő, hogy a vádlott csekély szellemi értékű, degenerált és erősen indulatra hajlamos. Be-számithatósági képessége csökkent.
A perbeszédek zári tárgyaláson hangzottak el, majd a törvényszék kihirdette Ítéletét. Minősnek mondotta ki Tomkó Bélát szándékos emberölés bűntettében és ezért 8 évi fegyházbüntetésre és 10 évi hivatalvesztésre ítélte jogerősen.
Három merénylet két nap alatt a román vaautak ellen
Bukarest, október 9 (Éjszakai rádiójelentés) A román vasutak elten csütörtökön és pénteken három merényletet kiséreltek meg Ismeretlen tettesek. A Bukarest-gyurgyevi vasútvonalon kövekkel és fatönkökkel két helyen is eltorlaszolták a pályát, az Arad—köröstől vonalon pedig kilométer-köveket hordtak a sínekre.
Szerencsére mind a három esetben Ideiében észrevették a pályaőrök a készülő merényletet és Igy nem történt különösebb szerencsétlenség. A sziguranca erélyes nyomozást in* ditott a tettesek kézrekeritésére.
Fal akarták robbantani
ax asuai polgármMtart
Essen, október 9 Dr. Bracht főpolgármester Essen-ben lévő lakásának előkertjében tegnap este a kerítésen át robbanószerrel és sOréttel töltött fémpalackot dobtak be a ház falához és gyújtózsinórral felrobbantották a palackot. Az épület kismértékben megrongálódott és néhány ablaktábla betört. A rendőrség a nyomozást megindította.
■lapén jegyzékben kéri a kínai kormánytól a Japén-ollonoo mozgalmak elfojUaét
Párta, október 9 (Éjszakai rádiójelentés) Tókiói jelentés szerint a kínai csapatok rálőttek felderítő uton levő japán repülőgépekre, mire azok Tin-Csez város eredményes bombázásával válaszollak. A bombák jelentős károkat okoztak a városkában. A japán hadvezetőség azért küldte ki a felderítő gépeket, mert hirül vette, hogy Kina csapatösszevonásokat hajtott végre.
London, október 9 (Éjszakai rádlójelenlés) Japán kinal követe ma, szombaton átnyujlja Nankingban a japán kormány jegyzékét a nacionalista kormánynak, amelytől követeli, hogy vessen sürgősen véget a Kínában mindjobban elharapódzó Japánellenes mozgalmaknak, amelyéit a kormányt teszi felelőssé.
A jegyzékre adandó válaszban a kinai kormány valószínűleg arra fogja kérni Japánt, hogy ne küldjön több hadihajót Kínába. A japánellenes mozgalmak felelősségét is a népre hárítja a kinai kormány.
BecsUletsértés-e, f>a ax exredesorvos nem fog Kexet a Zeileis-orvossal és GumbugnaK minő siti a sugarait ?
Az Eckenberg—Kahán becsületsértésl per nagy Izgalmat kellő tárgyalásai — Nem rendelte el a bíróság a valódiság bizonyítását — A tárgyalást ujabb tanuk kihallgatása miatt elnapolták
Nagykanizsa, október 9 i dás, mindennap megkívánja a maga
Annak idején röviden megemlékeztünk arról a kinos incidensről, aminek folytán a Magyar Orvos Szövetség Zalamegyei Fiókszövetségé-nek nagykanizsai csoportja feljelentést lett a nagykanizsai Zeileis-in-lézet ellen. A polgármester elrendelte, hogy bizottság vizsgálja meg és állapítsa meg az akkor a Centrál-száliodában volt Z:lleis méreteit, hogy rendelő-e az, avagy Intézet? A polgármesterhelyettes Intézkedésére a város képviseletében dr. Pottyondy József városi aljegyző, dr. Ooda Lipót tiszti főorvos, a műszaki hivatal egyik tisztviselője, az Orvos Szövetség részéről dr. Kahán Imre és dr. Szabó Zsigmond szövetségi tagok jelenlek meg a szemlén.
Ml történt a helyez/ni szemlén?
A bizottság megjelenése a Zelleis-ben érthető Izgalmat kellett és a Zeileis vezetőorvosa: dr. Eckenberg Imre tiltakozott ellene, hogy a megjelent urak a helyiségbe bemenjenek. A hangulat túlfutott volt és eközben történt, hogy amikor dr. Eckenberg Imre kezet nyújtott dr. Kahán Imre nyug. ezredes-orvosnak, hogy bemutatkozzék, Kahán kezelt hátratéve nem adott kezet dr. Ecken-bergnek, majd későbben azt a kijelentést tette :
— Ez csalás, humbug és szemfényvesztés I
A hangulat olyan volt, hogy az egyik ur rendőrért ment, de beavatkozására nem volt már szükség. A hivatalos bizottság mindamellett elvégezte megbízatását, lemérte az egyes szobák méreteit és a tapasztaltakról jegyzőkönyvben jelentést telt a polgármesternek.
Dr. Eckenberg Imre, a Zeileis ve-zelöorvosa dr Kahán Imre ezredesorvos kijelentéseit és magatartását magára nézve sértőeknek találta, miért is feljelentést adott be dr. Kahán ellen a nagykanizsai kir. járásbíróságon.
Nagy az izgalom a bíróságon
Ma volt ebben az ügyben a tárgyalás óriási érdeklődés közepette. 12 órára volt kitűzve a tárgyalás kezdete, de már 11 órakor kezdtek szállingózni a jogászok, orvosok és nagyszámú érdeklődő Szabó Oyőző járásbirósági alelnök, büntetőbiró tárgyalószobája felé, amely csakhamar zsúfolásig meglelt érdeklődőkkel.
Dr. Kahán Imre nyug. ezredesorvos védője dr. Bartha István ügyvéd, mig a főmagánvádió dr. Eckenberg Imre jogi képviselője dr. Báron Pál ügyvéd volt. A hangulat, ahogy ilyen nagyobbszerü tárgyalásoknál lenni szokott: izgatott és várakozásteljes. Egy kis pikantéria, egy kis Idegbizsergető az amúgy is ideges kOzönség részére, amely, ml taga-
kis szenzációját.
Betegek a folyosón
Dr. Eckenberg Imre egy ciomó beteget sorakoztat fel, akiket gyógymódjával meggyógyított és akikkel a tárgyalás folyamán bizonyítani akarják, hogy a Zeileis-gyógymód adta vissza egészségüket. Azonban a bizonyításra nem került sor. Szabó Oyőző járásbíróság! alelnök nagyon vigyázott arra, hogy a tárgyalás ne nöjOn kl egy rendes és szokásos becsületsértésl, illetve rágalmazásl per keretei közül és nem engedte, hogy orvosi szakkérdések kerüljenek vita és bírálat alá, iml Izzó hangulatot teremtett volna és az egész kérdést még jobban elmérgesilette volna. Iit csak a kinos incidens büntetőjogi része zajlott le. A többi már nem a járásbíróság, banem a tudomány és a közönség dolga.
Szabó bíró figyelmeztette a megjelent tanukat a vallomás és az eskü szentségére, majd a szokásnak megfelelten békés utoo próbálta elintézni az affért, de kíbékitési kísérletei hiábavalók. Mikor dr. Kahánt erre vonatkozólag felhívja, az kategóriku-san kljelenll:
— Nincs nyilatkozni valóm I
Szabó bíró ezután felolvassa a
vádiratot, amely leírja a kínos incidenst. A vád kél pontja az, bogy nem adott kezet dr. Eckenbergnek és azt a kijelentést tette volna:
— Svindler, csaló, szemfényvesztői
Az ominózus kézfogás története
Dr. Kahán kijelenti, hogy ebben a formában nem léiéinek meg kijelentései. Elmondta, hogy amikor dr. Oodávai és dr. Pottyondyval polgármesteri megbízás folytán felmentek dr. Eckenberghez, az nagyon Ideges voll és kellemetlen fogadtatásban részesítette őket.
— Ebben a majdnem provokatív milliőbcn egyszerre valaki felugrott és kezel nyújtott felém — mondja. Én azt hiszem, hogy meg kell várni, mig az Idősebb nyujíia kezét a fiatalabbnak. Azért mentek fel dr. Eckenberghez, hogy olt megvizsgáljanak mindent Eközben bementek az egyik terembe, ahol az orvosi kart és az Orvosszövetségei mélyen sértő kijelentések hangzottak ei Hogy az Orvosszövetség nem törődik a betegekkel, csak az anyagiakkal, Erre már nem tudott magán uralkodni és kijelentette:
— Ez az Intézmény humbug, szemfényvesztés I
És ezt fenntartja még most is — hangsúlyozza — és ezt az ország első szakembereivel kívánja bizonyítani. Dr. Kahán beszéde végén a nagyszámban megjelent orvosok halk éljenzésben törnek ki. Szabó bíró ekkor figyelmezteti a közönségei,
hogy a tetszés vagy nemtetszés nyilvánítástól tartózkodjanak.
Szabó bíró megkérdezte dr. Kiliántól, mik voltak azok a kijelentések, amelyeket dr. Eckenberg tett.
Dr. Kahán: Eckenberg többek közölt azt a kijelentést tette, hogy .Ide betörnek hozzám.\' Majd azt hangoztatta elöltünk, bogy a betegeknek 97 "h-a meggyógyult. Erre azután elhagyta ót a türelme és azt kiáltotta :
— Humbug, szemfényvesztés I A valódiság bizonyítása
Dr. Báron Pál védőügyvéd kérte a polgármesteri határozat felolvasását, amely a vizsgálatot ■ Zeileis ellen elrendeli Szabó bíró (elolvasta. Dr. Báron kérte a valódiság bizonyításának elrendelését.
— Dr. Kahán mint magánember Jelent meg — hangsúlyozta Biron dr. — ö a bizottság tagja nem volt. Vendégjogot élvezett. Ugyan az Kihánt Is kötelezte udvariasságra. Jogi előfeltétele nincsen annak, hogy a bizonyítás elrendeltessék, noha nem ellenzi, de jogi szempontból ilt helye nincsen. Mi Is tudunk orvosprofesszorokra hivatkozni, mint az ellenfél. De Itt az egyedüli Ítélőszék : a betegek.
Dr. Bartha István védő utalt arra, bogy védence a fómaganvádlól nem személyében sértette meg, hanem azt mondta, hogy az Intézmény, a gyógymód humbug és szemfényvesztés és ezt hajlandó bizonyítani amennyiben á bíróság hajlandó ennen a bizonyítását elrendeinl. , A kir. Járásbíróság a valódiság bizonyításának kérelmét elutasítja, ami ellen dr. Bartha István védő semmiségi okot jelent be.
— A beteg gyógyultan ellávozhatlk — mondja ezután Szabó alelnök csendes derültség közben a felvonult betegek felé, akiknek Ilyenformán a kihallgatásuk feleslegessé vált.
Most azután a tanuk kihallgatására kerül sor.
Dr.. Pottyondy József városi aljegyző az első tanu. Ö képviselte a várost a Zelleisnél megjelent bizottságban, amikor azt kellett megállapítani, hogy rendelö-e vagy intézet. Eckenberg tiltakozott a szemle meg-ejtése ellen. Idegeskedett és Izgatott volt. Kijelentette, hogy „az Orvosszövetség neki nem ad kenyeret. Annak Idején Semmelweiszt ls kárhoztatta az Orvosszövetség." Pottyondy szerint dr. Kahán kijelentései nem a személynek, hanem a gyógymódnak szóllak.
A gyógygép bizományos vallomása
A második tanu dr. Szabó Zsigmond Járási tisztiorvos, aki nagyjában ugy adja elő a dolgot, mint Pottyondy.
Beer Sándor elmondja, hogy épen
1931. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
akkor Nagykanizsán volt. ö ugyanit az Érdi László cég képviselője. Az Érdi-cég a Zelleis-féle gyógygépek magyarországi bizományi ierakata. A* ö megbízása az volt Érditől, hogy mindaddig Itt maradjon Nagykanizsán, mlg Eckthbtrg a részletre megvett gyógygépeket kl nem fizette. Ilyen minőségben vette át a cégnek járó összegeket és továbbította Budapestre. Majd elmondja az incidens történetét. A bizottság a nőt váróterembe akart bemenni — mondja — de dr. Eckenberg nem engedte be őket. Egy ember még a hálószobába is bement méreteket eszközölni — mondja.
Dr. Bartha védő a tanúhoz: ön szedte be a pénzeket a betegektől ?
Beer: Ez nem tartozik Ide.
Dr. Bartha védő kéri a tanú meg-esketésének mellőzését. A biróság mellőzi.
Dr. Eckenberg Imréné QWck Piroska a következő tanu. Calnos, elegáns Halai asszony. Színién részletesen elmondja a kinos jelenetek történetét. Mikor i bizottság bejött hozzájuk, mondja, férje tiltakozott. Az egy orvosi rendelő és nem egy Intézet, hangoztatta. Kahán kijelentése nem ■ gyógymódnak, hanem a személynek szólott, azt mondotta:
— Svindler, csaló, szemfényvesztő I
Időközben egyik-másik orvos eltávozik 4 és 5 óra között, hogy ebédeljen és visszajöjjön. De a többség rendületlenül étlen várja a tárgyalás kimenetelét, illetve ítéletét.
Détaián 5 óra: elnapolás
öt óra van, amikor szükségesnek mutatkozik még dr. Qoda Lipót városi tiszti főorvos és Rithy városi műszaki tisztviselt kihallgatása. A bizonyítási eljárás tehát nem fejeződött még be. A biróság elrendeli a két tanúnak kihallgatását és meg-Idézését és a tárgyalást einapolji.
5 órát ütött az alsótemplomban, mikor a tárgyalásnak vége volt. A legtöbben persze csak most mentek haza ebédelni. Kíváncsiságuk ki volt elégítve. De csak részben. Mert ítélethozatalra nem került még sor. Talán csak belek múlva. Szabó Oyözö járásbíróság! alelnök azonban rendületlenül, éhes gyomorral csak tovább folytatta tárgyalásait. Még két tárgyalása volt hátra. Épen akkor végzett, amikor vacsorára az ebédjét megehette. (B. R.)
- 600 kabát közül választhst|s kl mindenki sz Igényének és Illésének leginkább megfelelőt a SchUtz ámhézbsn.
Üzlethelyiség változási
Értesítem a tiszteli vásárló közönséget, hogy hstvlségsállsiés Miatt
a raktáron levő m ., JL férfi és gyermek íUllaK minden kivitelben, rendkívül Illett *rbnn kerülnek eladásra.
Haexnálja kl on|át érdekéhen ssaa kséisai alkalmat.
Qrdnfflld Márk
rabsárvháu Központ-szálló épület.
Arzénnal akarta eltétetni láb alól törvénytelen gyermekét
Felbérelt agy cigányasszony!, hogy szabaduljon a hasz-pengős tartásai/tói
Szombathely, október 9 A Szombathely közelében levő Dömötöri községben Csejtel Sándor földmüwslegény évekkel ezelőtt hosszafan udvarolt egy leánynak, de amikor viszonyuknak következménye lett, a fiu szakított.
A bíróság 20 pengi tartásdíjat Ítélt meg a gyermek anyja részére, a legénynek azonban terhére volt ez a fizetés, mire elhatározta, hogy ártatlan gyermekét felbérelt gyilkossal eltéteti láb alól.
A napokban a szombathelyi csendőrség egyik járőre Dömötöri közelé-
ben figyefmeB lett egy öreg cigányasszonyra, aki el akart menekülni előlük. A csendőrök elfogták, mire bevallotta, hogy gyilkosságra készült, mert egy Dömötöri legény 300 pengőt Ígért neki, ha megmérgezi törvénytelen gyermekét. A csendörök meg ls találták a cigányasszonynál a mérget. Egy üvegben arzénes légy-paplr kiáztatott nedve volt, amit lefoglaltak bűnjelként. Ezzel akarta megmérgezni a gyermeket.
Csejtel Sándort színién letartóztatták és beszállították a szombathelyi ügyészség fogházába.
Huszonhatezer méter
siffon, vásson, inlei, damasszi,
steflr és Kanavásx
mérsékelt árban kardi eladásra.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nyújt
Singer Divatáruház
A tisztviselői flzetésrednkclót kimondó kormányrendelet visszavonását kérik a zalaegerszegi Iparosok
A nagykanizsai Ipartestület belső harcaiban elsikkad az összlparoaság legelemibb érdeke
Nagykanizsa, október 9 Az október 1-én végrehajtott tisztviselői fizetéscsökkentés ugy Nagykanizsán, mint Zalaegerszegen, vagy az ország bármely más városában egyaránt rányomta szomorú bélyegét az Iparra és kereskedelemre, amely két foglalkozáai csoport ha szűkösen ls, de mindig megtalálta a maga szeré/iyre méretezett számításait a vásárló közönség tisztviselői csoportjánál.
Szóba került ez a kérdés a zaU egerszegi ipartestület legutóbbi elől-járósági ülésén is, amikor Jády Károly elnök Indítványára kimondották,
hogy a közigazgatási bizottság utján kérelmet Intéznek a kormányhoz a tisztviselői fizetések leszállítására vonatkozó rendelet visszavonása érdekében Ha azonban ez az egész vonalon meg nem történhetnék, a rendeletnek olyan módosítását kérelmezik, hogy a klsflzetéseket hagyja érintetlenül a kormány, mert hasonlíthatatlanul több a kistisztviselő, mint a nagy fizetést élvező és a soktól mégis csak több várható, mint a kevéstől.
Nem állanak egyedül, elszigetelten ebben a mozgalomban a zalaegerszegi iparosok. Miskolcnak és Eger-
üt a meggazdagodás és a boldogság felé.
Vegyen oeztálysorejegyet
oszUJy80í«jegy főárudájában, Fő-ut
ifj. Hirschler Miksa
(Korona szálloda épület.) FAnyeremény kedvező esetben fituáxaitr pengA és még számos nagyobb
nyeremény. — Húzás október 18. és 19-én. 8orsjegyek ára s Egész P I4-—, tél P !»•-, negyed P , nyolcad P .
nek, ennek a kél nagyobb városnak iparosai mutattak rá először arra, hogy a tisztviselői fizetések csökkentésével tulajdonképen az iparosok szenvednek, mert nekik jut ezután kevesebb, őket követték más városok iparosai és most az egerszeglek is. A közigazgatási bizottság pár-tolóan fogja a kormány elé terjeszteni a jogos kérelmet.
*
Az ország minden nagyobb városában megindult ez az iparosmozgalom. Sajnálattal látjuk, hogy ebből az akcióból hiányzik Nagykanizsa Iparostársadalma. Ez annál sajnálatosabb mert az egyenetlenkedés teszi lehetetlenné az Itteni mozgalom megindítását. Lemondott az elnökség, lemondott az elöljáróság, közgyűlést még nem hívtak össze, dul a belső harc, miközben elsikkad és szomorúan háttérbe szorul az összi párosság legelemibb érdeke: a megélhetés.
Jól van ez igy?
Mozgószlnház
Pádual Szánt Antal élet. te csodál
(Fimbemutató a Városi Mozgóban)
Az Idén 700 esztendeje a pádual Szent halálának. Az egész vllag ünnepelte a nagy évfordulói s az ünnepből részt kért magának a modem ember uj, hatalmas dfmmenziókra épült világa: — a film is. Megszületett Szent Antal csodálatos éle-lének filmre kopirozolt mása, hogy a jubileumi esztendőben bejárja egész Európát és minden országok népének valláskülönbség nélkül hirdesse a szegénység és szeretetnek szeráfi gondolatokkal áldott evangéliumát. Ez a poétikusan szép, istenien magasztos és emberien Igaz evangélium a tartalma Szent Antal csodákkal teljes életének és ezt az életet, a belőle fakadt csodákat eleveníti lel költöi lendületű rendezésben ez a szép fllmjáték.
Szent Antal életének filmje legszebb talán, mert legközvetlenebb, az élet mesgyéin leginkább megmaradt s igy művészi értékben is legtöbbet nyújtó az eddig látott vallási tárgyú filmek közül. Lüktető, eleven vérkeringése van a filmnek. Nem téved a vallás magas szféráiba, nem ütközik lépten-nyomon abstrakclók mellékösvényeibe, sem jámbor tanításokba, mégis az áhítat nagyszerű emelkedettsége festi alá a film hangulatát és elvezeti a hivő lelket a hit magasztos érzésének Imára gerjesztő csúcsaiig. É zre se igen vesszük, hogy Itt-ott egy-egy erősebb realizmus, máshol a gondos, nagy és nagyszerű rendezésből, a legszebb kosztümös filmekre emlékeztető gazdagságból egy egy elnagyolt kulissza ütközik ela A Szent életének nagy jelenetei (a tengeri vihar, a beöltözés, az első szentbeszéd, az igaz tanuzásra felébredt halott, a feltámasztott fiu, a halaknak tartott prédikáció, a térdreboruló öszvér, a Szent halála stb.) mind feledhetetlen élmény nem csak a hivőnfck, hanem a film l\'art pour i\'art barátjának is. Nsgyon szép a kísérőzene, amit a milanói Scala» zenekara é6 énekkara ad. (bl)
(Éjszakai rdMjeUnt\'s) • I ■\'■I Intését Ialanti aata 10 éne. kori Túlnyomóan derült, Igen enyhe MS várható.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 10.
Hisztéria?
— Tudja már szerkeszti ur, hogy elfogták a blalorbdgyl letteseket? Magyarok voltak. Most mondotta be a rádió.
Ezzel fogadtak egyik híva alban a minap. Alig mentánk a Fó-ulcán, ujabb, örömlöl sugárzó arcú ur jo gott el:
— Hát Igaz ? Ugye, nagyszerű ? MII tudnak Önök erről ? KI fogta
el őket? — ostromolt bennünket.
Az újságírónak nem kellett több. Lóhalálban sietett a redakcióba, hogy felhívja Budapestet, a MTI-t, a rddló-kőzpontol, a stúdiót, a főkapitányságot, a miniszterelnökségei.
— Csak szereinők. Szeretnők elfogni őket, kedves szerkesztő ur — válaszolták.
Hosszura nyúlt ábrázattal tettük le a kagylót. Ugy látszik .vaklárma\' volt. Az Ideges közönségnek egy kép ztte, amil azutdn magába szuggerált és tovább adta és percek alatt meglelt a város az örvendetes eseménnyel: — Elfogták a blalorbdgyl merénylőket...
— Statárium van. Akasztás lesz. Lejön Nagykanizsára a Kozarek.
— JuJJ. kl kapja meg az 50000 pengőt, a 200.000 márkát és a többi jutalmakat...
De alighogy ezek a gondolatok átfutottak az agyunkban, isméi találkozunk valakivel.
— Kedves szerkesztő ur, hál Igaz ? Hát tényleg, hát van szivük ezek nek az embereknek ?
Kérdőjelként meresztjük szemünket a kérdező arcába, de az csak folytalja rendületlenül tovább:
— Tudtam én azt mindjárt. Olyan előérzetem volt. Hál mit akarnak tőlünk voltaképen ? Önöknek fogalmuk sincsen, hogy mit jelent egy ujabb fizetés redukció, — folytatja barátunk rendületlenül.
Most már azután derengeni kezd valami bennünk is.
— Honnan vette ezt a rémhirt kedves X V ur? — kérdezzük a megrémült férfiút.
— Ez rém hir ? Ez? Hiszen most beszéltünk, most tárgyaltunk erről benn a hivatalban.
Ép válaszolni akartunk, mikor valaki vállunkra telte kezét, hogy csak egy pillanatig szeretne velünk beszélni.
— Mondja kérem, ml a fészkes fttlemilél akar a város tőlünk, ml köze neki ahhoz, hogy én éjfélkor fűtetlen katyahldeg szobába megyek haza az én garzonlakásomba, vagy egy lestrapált morózus asszony vár reám és azt kérdezi mindennap, mint egy gramofon lemez: .Apus, hoztál pénzt" ? Hát a takarékossági bízott ság még a hálószobánkba ls be akar avatkozni ?
Ugylátszik barátunk észrevehette, hogy állunk leeső tendenciát mulat, mert csakhamar magyarázólag hozzátette:
— Miért akar a város agglegényadót bevezetni ? Es ausgetlppelt Nagykanizsán ?
Nem tudjuk, hogyan nézhettünk barátunkra, mert tény, hogy Agglegény ur mini a kilőtt nyíl, ott hagyott bennünket és folytatta útját.
Fel se ocsúdtunk barátunk különös kérdése felől, egy Jól öltözött hölgy mosolyogva köszönt felénk. Nem tudtuk, nekünk szól ez a bájos mosoly. Körülnéztünk, de\'*senki körülöttünk nem volt. Kétségkívül nekünk szólt a köszöntés. Pedig Igazán még sosem volt szerencsénk a hölgyhöz...
Vagy szóljunk azokról az előttünk és mellellünk és körülöttünk haladó
embertársainkról, akik kezükkel hadonászva, hangosan beszélve, vitái folytatnak magukkal és olyan arcjátékot produkálnak, amivel Hollywoodban súlyos dollárokat kereshetnének? Vagy arról az úrról, aki a Deák-téren menve, egyszerre hangosan felnevetelt? Szóljunk azokról a többi jelenségekről, amelyeket ma az ember embertársain észrevesz és hol csodálkozással, hol megdöbbenéssel fogadja azokat ?
„Hisztéria" — mondják erre az emberek. „Tömeghisztéria" — lelt szállóigévé.
Kétségkívül olyan jelenségek ezek, amiket nem lehet normálisnak mondani mert a rendes, normális keretek mértékét tulütik és azt a benyomást kellik az emberben, hogy itt nincs valami rendjén.
Hisztéria ? Ó nem, nem és nem I Sokkal több ennél. Szomorú jelenség, kőrtünet, arifít a ml felőrlődött idegzetünk produkál. Amit lehet hisztériának nevezni, sőt lehel tömeghisztériáról is beszélni, de ml tudjuk, hogy nem csak az. Hogy sokkal mélyebben fekvő ok. Hogy a belső szervezetei is erősen megtámadó kór. A holnap rettenetes bizonytalanságának halálrafagyasztó érzése és tudala^z, amely mint a kisgyermek az árnyékát is krampusznak nézi: és még ott ls, ahol semmitől sem kell tartani, rém képeket lát, a suhanó kasza lehelelét érzi. Nem lehet és nem szabad ezen megütközni: a nagy magyar tragédiához tartozik ez Is, csak mélyebb tekintettel kell nézni és az igazi, a helyes diagnózist megállapítani
(B. R.)
Két évig fel sem tudott kelni az ágyból, tegnap felakasztotta magát
Egy 60 éves rezli gazda különös öngyilkossága
Koszlholy, október U
(Saját tudósítónk teicfonjelentése) Különös körülmények közölt vetett véget életének egy rezii öreg gazdaember.
Czlnderl Oábor 60 éves volt. Keszthelyhez közel, Rezlben lakolt. Súlyos betegség szögezte ágyhoz már hosszú !de|e. Két esztendő óta feküdt ugy, hogy fel sem tudott kelni. Betegsége gyógyíthatatlan voll.
Az utóbbi Időben az öreg gazda mind elkeseredettebb lett. Emlegette, hogy legjobb szerelne csak meghalni. Senki sem gondolt azonban arra,
ÍMtrtLET
Vasárnap sportja
m-«nln<IH VOQE
Nagykanizsa, október 9
Vasárnap Dombovároll játszik az NTE bajnoki mérkőzési a VOOE csapatával.
A dombovári csapat saját otthonában nagyon veszélyes ellenfél, igy az NTE-nek minden tudását ki kell fejtenie, nehogy vereséget szenvedjen. Tippünk egygólos NTE győzelem.
Pécsett „derby" mérkőzés lesz. A kerület kétségtelenül legjobb formá-
hogy az öreg esetleg kárt tehessen m gábrn, mert hiszen felkelni sem tudott. Annál nagyobb volt a hozzátartozók meglepetése, amikor tegnap az Idős gazdát holtan találták függve a mestergerendán.
Czinderi Gábor, amikot háznép közül senki sem fartózkodoii otthon, valahogyan levánsiorgolt az ágyról, irtózatos erőfeszítéssel, csúszva, mászva kötelet keresett és az ágya felett a gerendára felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már nem volt benne élet.
ban lévő két csapata, a PVSK és DVAC bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra. Döntetlen eredmény valószínű. A PSC—PEAC mérkőzésen minimális gólarínyu PSC győzelem valószinü.
Kaposvárott a jó formában levő KRSC a PAC ellen biztos győztesnek látszik.
Idóliráa
A nagykanizsai meteorológiai mej-figyelő jeisntécek : Pénteken a Mm\'r-sAM: Heggel 7 órakor +11, délután 3 órakor +17\'8, este 9 órakor +13 7.
Felhőzet: Reggel borult, délben és este Huta égboltozat.
SxéVrdny: Reggel észak, délben él este déli sitt.
40 pengőt fizetek
hangszórójáért
régi elavult
ha vesz nálam egy Orion elektro-dynamikus hangszórót, ,gyári áron, 6 havi részletre.\'
mr Díjtalan bemutatás* ~mt
t> •
Szabó Antal
rádió- és gramafon-osztálya.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Októbar 10, sxomnat
Kóm. katolikus: B Ferenc. Protett.:
Oedeon. luttllls : Tltri hó 39. •
Városi Muzeuni ét KSnyvtár nyílva ciOtőrtőkőn és visárntp délelőtt 10-tól 13 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat i f
hó végéig az .Oringytl* gyógyszertár Deik-tér 10.
Várotl Mozgó. .Pádtul Szent Antii élete ét ciodir, lllmjáték S rétzben, 16 felvonái.
Gőzfürdő nyllvt reggel 6 érától ette 6 óráig (bélfő, tzerda, péntek\' délután, kedden egéiz nap nőknek). Tel. 3—13.
— Miniszteri blzottiág Lete-nyén. A községi költségvetéseket felülvizsgáló mlniszterközi bizottság Letenyére szállolt ki. Kiutazott Le-tenyére Gyömö ey dyörgy főispán és bődy Zoltán alispán li.
— Főurl vadászat Herceg Festetics Tasziló berzencel erdejében ezldén különösen |ól sikerüli a szarvascserkészet. Nem kevesebb, raint tlz szarvas esett zsákmányul. A vadászaton réiztvettek: Herceg Festetics Tasziló, Festetics dyörgy gróf, Gay angol myster, Fürstenberg Károly herceg, Rauch báró, Hohen-lohe herceg és ifj. Festetics Tasziló herceg.
— A Keszthelyi Prémontrel Diákszövetség szombaton este 8 órakor, Budapesten, a Carlton-szálló különtermében közgyűlést tart. Részt-vesz azon Oergye Ipoly csornai prépost, Kelemen Krlzosztom pannonhalmi főapáit koadjutor éa Festetics Oyörgy gróf is. Keszthelyről la felmegy a Szövetség vezetősége, igy Berkes Róbert főigazgató, Relschi Imre városbíró, dr. Oárdonyl Lafos szerkesztő és mások.
— Kanizsai művész siker. A nagykanizsai festőművész-gárdának egyik leglgéretteljesebb, fiatal tehetségéi, Pauk Magdái, felvették a képzőművészeti főiskolára. A 260 jelentkező kőiül mindössze 36-öt vettek fel, miután előbb valamennyinek tehetségét kéthetes, alapos próbának vetették alá.
— Otzl dlvitajdontágok, izflveték, selymek, kordbirtonyok, flanellek, larrkll
I válaazlékbm érkeztek Slnger
- A Leányklub hlrel. A Szent Ilona Leányklub taggyűlése hétfőn délután 4 órakor lesz, utána 5 órakor Kólia János lelki vezető tart előadást, amire vendégeket la szívesen Iáinak. — A Leányklub október 18-in műsoros teadélutánt rendez a Missziósházban.
- Kitüntetett erdóflr. Tudósítónk jelenti: A földművelésügyi miniszter elismerő oklevéllel tűntette ki Vajda Ferenc szakvizsgázótl ettlőőrt, aki 38 éve megszakítás nélkül van alkalmazásban a zalaszántól úrbéres közbirtokosságnál. Az elismerő Oklevelet a zalaszántói községházán dr. Husiár Pál főszolgabíró adta át beszéd kiséretében a derék erdőőrnek.
- Tegye meleggé, otthonotti lakását I Vásároljon szőnyeget olcsó árikon a Schülz Áruházban.
1931. október 11.
VÁROSI MOZI
Szombat
Vasárnap
Páduaí Szt. Antal élete és csodál
Fllmjálék 11 felvonásban. — A dicsőséges
szent csodálatos élete és boldog halála. •
A világ legkedveltebb szentje halálának
700 ik évfordulójára. •
A z«n»- és énekklséretet a milanói seala 100 tagu zenekara és 900 tagn énekkara szolgáltatja.
Szombaton S, 7 és 9, vasárnap ifi, 7 ét 9 órakor.
— A keszthelyi m. klr. gazdasági akadémia 1931—32. lanévl, sorban a 135-lk tanévének október 12-én az akadémia dísztermében lesz a lanévmegnyllója. 1. Délelőtt 9 órakor Veni Sancte a plébánia templomban. 2. Délelőtt 10 órakor tanév-megnyitó. a) Nemzeti ima. b) Beszámoló a mull tanévről. Tarl|a: Sztan-kovlcs János gazd. akadémiai Igazgató. c) „Az állati kártevők vegyszerekkel való Irtása és a növényvédelem országos szervezése." Felolvassa: dr. Kellet Oszkár gazd. akadémiai r. tanár, d) Himnusz.
— Sümegen 82 százalék a pótadó. Sümeg képviselőtestülete letárgyalta a jövő évi költségvetést és a 34 000 pengős hiány fedezetére 82 százalékos pótadót állapított meg.
— A felborult szekér maga alá temette az öreg gazdát Zalaegerszegről Jelentik: Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt Márokfölde községben. Kósa József 69 éves gazdálkodó szekerével a mezőre indult. Alig fordult kl az udvarából, a lovai valamitől megbokrosodtak és felborították a kocsit. Az öreg gazdálkodó oly szerencsétlenül zuhant le, hogy a kocsi alá kerüli. A mentők súlyos csonttörésekkel és belső sérülésekkel beszállították az egerszegi közkórházba.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb
Is megtelelő kivitelben, garnitúrákat, reka-mléket, matracokat, (Oggönyöket stb. legolcsóbban és kívánatra kedvező fizetési feltételekkel szállítunk. Rendelés előtt kér. len díjtalan ártájékoztatót. K o p s t e I n Bútoráruház, Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 4.
Gyepes János
gyilal káillag készített oiemege keatatáraitól kapható:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fill.
10 dkg. füstölt omlós reggeli
szalonna ......... 40 fill.
10 dkg. szárazkolbász... 60 fill.
Lászl6-féle keatezárukból:
10 dkg. prágai sonka ... 100 fill.
10 dkg. gép . ... 70 fill.
10 dkg. göngyölt , ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 fill.
1 pár óriás bécsi virstli 28 fill.
1 H kurnnii Töriikor 50 Ul. 1 H. pogliyvárl rizling 50 fllL
Ital és FriÉniM
csem\'egekereskedésében.
ZALAI KÖZLÖNY
közgazdaság
Szomorn és érdekes számok a magyar közgazdaság utolsó hónapjaiból
A betétek lO\'/o-kal, a búzatermés 25%-kal csökkent — 160 milliós a külkereskedelmi mérleg passzívumának csőkkenése — 30 000 a munkanélküli
Nagykanizsa, október 9
A Pénzlnlézetl Központ — mint a magyar pénzügyek egyik legfontosabb irányítója s pénzintézeteink ellenőrzője — kiadásában megjelenő Értesítő legutolsó számában élénken világítja meg hazánk gazdasági éleiéi.
Igy megemlékezik a munkanélküliségről. A mull év augusztusival szemben
a munkanélküliek száma
21.860-ról 29.412-re emelkedett
Ezen számban természetesen csak a szervezett munkások szerepelnek, mig az ennél sokkal nagyobb számú szervezetlen munkásság, Igy a mezőgazdaságiak nincsenek nyilvántartva. A munkanélküliséggel kapcsolatban érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy hivatalos nyilvántartás szerint — minden 100 munkshelyre — ez évben — 287 lelentkező akadt I A fizetésképtelenségek száma szintén lépést tartott a gazdasági krízissel, s az OHE adatai szerint a m. évi áprilisi 200 fizetésképtelenséggel szemben mosl augusztusban ezen szám már 309 re emelkedett. Mini kuriózumot említjük III meg. hovy a csődök száma az év ele/Ível szemben csekély csökkenést mutat I
Külkereskedelmi-forgalmunk
a különböző korlátozások következtében Irreális adatokat mutat, igy behozatalunk 1930. év elzö 8 hónapjában 550 millió pengő voll, mig az életbeléptetett tilalmak miatt folyó év azonos terminusáig 380 3 P. Normális körülmények között ezen 160 milliós csökkenés nagyon örvendetes tény lenne, akkor, ha ezzel szemben kiviteli forgalmunk emelkedést mutatna, sajnos azonban a bennünket körülvevő államok elszigetelő politikája miatt 243 2 milliónyi minust tüntet fel, a mult esztendeivel szemben I
Oabonatermelésünk a mull évivel szemben lényeges visszaeséit mulat Igy 1930 ban 23 millió q buza termett, mig ez évben csak 168 millió q, sajnos ennek konzekvenciáit saját bőrünkön eléggé érezzük. Mint kurlóiu-mol emlit|ük meg, hogy az általános rossz termés ellenére c.upán két állam tudott emelkedésről beszámolni: USA 16 millió q val s Oroszország 62 millió q-val.
CukortermelésO nk
a rossz termés, valamint a nagy verseny következtében 114.000 q-val csökkeni. Mint sajnálatos tényt kell regisztrálnunk, hogy e fontos cikkben a fogyasztás cca 40 0G0 méter-m ízíAval kevesebb a mult esztendő megfelelő idejéig elfogyasztott mennyiségnél.
Széntermelésünkkel kapcsolatban érdekes ha összehasonlítjuk a m. évi jullusI termelési a folyó évivel, meglepetéssel látjuk, hogy az emelkedés csupán 58.000 q-t tesz kt. A helyzet e tekintetben ma már sokkal kedvezőbb, mert a szénbehozatali-tilalmak hatása alatt bányáink nagyobb munkáslétszámmal, közmegelégedésre Igyekeznek az ország szénellátását biztosítani.
A rendelkezésre álló adatok szerint körülbelül 40 000 vagonra tehető az a mennyiség, amennyit szeptember— január hónapokban importálni szoktunk. Természetesen ez belföldi szénben kifejezve lényegesen többel jeleni, ugy, hogy ezen mennyiség feltárása legalább 4-5.000 munkáscsalád kenyerét biztosítja.
Végül még megemlékezik a bankbetétekről, melyeknek állománya 1931. junlui 30-tól augusztus 31-lg 2,078 8 millióról 197 8 millióval (9 5%) 1.881 millióra csókként. Ezen csökkenés az általános bizalmatlansági krízisnek volt a következménye, s ma már örvendetesen állapíthatjuk meg, hogy ezen kivétek lassan Ismét visszaszivárognak a bankok trezorjaiba.
_ « ]■
■em lesz szénhiáiry
Budapest, október 9
A hazai szénbányák most már annyi szenet termeltek, hogyha az egész télre még nincs is elég fűtőanyag, az első néhány hideg hónap szénszükségleiét máris fedezték. A nagyobb magyar szénbányák az utóbbi Időben mintegy 4000 uj munkást vettek fel, ugy, hogy ma munkanélküli bányász nincs. A legnagyobb bányák berendezkedtek brikett gyártására is és az eddigi eredmények igen kedvezőek. A magyar bányák teljes mértékben el fogják látni a közönséget szénnel és brlketleL
A kanizsai piac árai
(Hivatalos dr-llsta a szerdal hetivásárról)
zőldségtjlék (kllogrammonklnt): bab ul -•18, mái 0-00, tokhagyma —-60, vörös hagyma 20, zöldség 20, burgonya (uj) 12, saláta (drb) 00, feieakápoazta 12, ugorka 00, kelkáposzta 10, paradloaom 00—00 t.
Baromfi (daraboaKInt| tyúk 1 20—200, cslrke.80-2-00, pulyka 0-00-000, sovány kacsa 1-60-200, hízott 8*00-400,sovány liba 3-00-4 00, hízott 8 OOVUiOO, szopós malac 000—0 pengő.
Termények (mélermdzsdnklnt): buza
0—7-00—, rozs 7.00, árpa 00, zab 0000, csöves tengeri 8, szemes tengorl 13—17, széna 700-800, lóher 800-900, lucerna 800-9.00, alomazalma 800, zsupp-azalma 400— pengő.
Tejtermékek: tel It 14-18, tejtel It 40-50, turó kg. 30-40 Wlér, vaj kg. 200-2*60 pengi, tojás drbja 10-11 üli.
Qyüniőlcs (kllogrammonklnt) t dió 0-40 pengő, alma 10-20, körte 20—30, szilva 00, szőlő 10-30, barack 00, cseresznye - fillér.
Húsárak (kllogrammonklnt): marhahús eleje 100, hátulja 1-20, borjúhús eleje
1-20, hátulja 1-40, sertéshús 1 40—180, zsir 2 00, hál 1-80, zslrszalonna 180, birkahús 100, kalbáazfélék 200-400 P.
Élőállat (kllogrammonklnt).- 1-a marha 60-86, H-a marha 46—60, vlrstlls marha 20—30, zslrsertés 1-20-1-30, hússertés 100-106, borjú 60-0-70, birka 000 P.
(—) Egy nap alatt kikel a csirke.
Egyik amerikai egyelem laboratóriumában világraszóló kísérleteket folytatnak a csibekelletéssel. Eleinte béka poronttyal kísérleteztek s azután tértek át a tyúktojással való próbálkozásra és pedig sikerrel, mert a 21 napos keltetésl időt sikerűit 24 óra leszállítani. (A magyar baromfi-farmok tulajdonosai irigykedve hallhatják ez a hihetetlenül hangzó hirt.)
íj { | | ^^Momtxzton ém !1 *] [ jj vasárnap
nagy disznótoros vacsora
J
a „RÓZSAV
vendéglő tea. HOnvATH ttl/DI OarfamUvémM senekantvai 0 an q t>e rseoyea.
Xtrteki tárlat
Párlt 2009, London 19-70, Newyork 51000. Brdssel 71-20, Milano 28-20, Madrid 46 -, Amsterdam 205 50, Beriln 118-25, Wien -■-. Szófia 3-72, Prága 15-10, Varsó 5720, Budapest 90-02tV Belgrád 905, Bukarest 305.
Tenafaytttsáe
Buza tlszav. 77-es 8-60-8-80, 78-as 8-75 - 8-95, 79-ea 8-90 - 910, 80-as 8-95 - 9-20.. dunánl 77-es 8-35-8-50, 78-aa 8-50 - 8-65, 79-ca 8-85 — 8-80, 80-as 8-75 - 8 », rozs 8-90-90(4 tak. árpa 1400—14-25, zab 17-80—1800, lenged 15*80-16*00, korpa 1000-10-25.
A HoeteU latk deTtia-ártolrasal
VALUTÁK DEVIZÁK
Angolt. 2105-2245 Amst. 229.20-23I--
Belgafr. 79-45-80 15 Belgrád 10-07-1017
Csehk. 1688-16 98 Beriln 13500-136*00
Dánk. —•--•- Brdssel 79-15-80-15
Dinár 1011-1017 Bukarest 3-36-3-49
Dollár 56980-573 20 Kopenh. —•-•-
Francia 122*44-22*58 London 2045-22 45
Holl. 22955-230 95 Madrid —•-■—
Zloty 6360-64-40 Milano 28-75-29-55 Lel 3*39Vi-3\'47Newy. 571-71-75-75
Léva 4-10-4-18 Oszló —■--■—
Líra 2905-29 55 Páris 2200-22-90
Márka 135-20-136— Prága 16*84-1606
Norvég —•--•— Szófia 408-4-20
Peseta —•- Stockh. —•--•—
Schlll. -•--•— Varsó 63-40-04-20
Svájcit. 111*70-112*40 Wien
Svédk. -•-■- Zürich 111-40-112-40
Felhajtás 2583, eladatlan 1075. — Elsőrendű 1-28—1-32, szedett 1-20—1-24, szedett közép 108-1-10, könnyű 090-008, l-ső rendű öreg 1-18—1-22, ll-od rendű öreg 1-16-1-20, angol süldő 0-80—088, szalonna nagyban 1*65—105, zsir 164— 000, hua 1^0—1*40, félserlés 1-40-1-68.
Uaáli: Mltalal lyasáa át Lapklaiá Vállalat, linkulat^ Fatetős UadóTzalal Kán
i ásá sásai

APRÓHIRDETÉSEK
Habtejutss állandóan kapható Sípos Andor. Masscl és Friedcathal, Teu&ch Ousstáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Fetenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 2007
FSIBxatt t.J Ismét kapható Tejköz-pontnáL Telefon 349 4587
Bagolal sor 51. sz. házhely és László herceg atca 11. ház »la4*. 4489
ialataaksrssttiraa 2 szoba és
zárt verandából álló téli építkezésű villa eladó. — Bővebbet özv. Oyenes Lajosné, Városháza. 4637
Nagyatádon, Somogymtgyében a Nova-csek-íele Jótorgalmu kettő kemencés sft-tUs azonnal bérbeadó. Bővebbet Noracstk Istvánnál Nagyatádon. 4711
Kiadó Janaár l-re egy modern axlat-halylaáá, keltő azoba, konyha, pince, Istálló, pajta, raktár és gazdaaágl melléképületekkel a község legforgalmasabb helyén. Bővebbel Radanovlca litvánnál Mura-keresztur. 4709
Elad* örhás-utca 15. az. hás. 4708
4 lámpásoa ráaté anódpitlóval, töltővel olcsón eladó. Qn a kiadóban. 4/42
Megvételre keresek 2 kocsi HkH Simon István hentes Klskanlzsa.
-4755
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
Napon ti adjon növendék és blzóilla tatnak
„FUTOR"
uhwu la karmán ymeszet.
A .FUTOR* nővendékillaloknái a esőntképsődést elősegíti, hízásra
^étvágygerjesztő^
A -FUTOR" nem orvomig, hanem a legflnomabban Adott méazaóláp, amely ai illatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, f amelyet ax állató* aro-matíktu anyagtartalmánál lógva nlver
len fogyasztanak. A „F U T 0 R- etetéee a konyhák, etetését felealegeasé leazl. A nagyhlzlalót uradalmak, gazdaságok a ,F UT 0 R\'-t állandóan etetik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (1 isik 80 kg.) 9 pengi,
zsák ita 130 HU., vagy zsikcscre. 1 próbadoboa ára (cca Vi kg.) 30 fülér.
Kicsinyben éa isikuimri kaphatót
ORSZÁG JÓZSEF
ug, mStrigya, nővényvédőazerak kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 130.
Meghivó.
A nagykanizsai Izr. szentegylet
f. évi október hó II-én, vasárnap d. e. \'/ilt órakor
rendkívüli közgyűlést
tart, amelyre az egylet tagjait tisztelettel meghívom.
Tárgy: Az alapszabályok módosítása. Nagykanizsa, 1931. október hó Z
Dr. Welsz Lajos s. k. 4629 elnök.
A nagykanizsai klr. |áráabiróaág, mint telekkönyvi hatóság.
7387/1931. tkv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Epplnger J. és Fis nagykanizsai be|. cég végrehajtatónak öav. Harangozó Istvánná aa. Kele Rósa eszteregnyel lalri
szenvedd ellen Indítóit végrehajiásT ügyé-bú a telekkönyvi hatóság • végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. L-e. 144, 148. és 147. §§ al értelmében elrendeli • végrehajtást árverést 368 P 60 I, lőkekó vetelís, ennek 1930. oklóber 23. napjától Járó lOMo kamata 40 P 40 I, eddig meg-illapllott per éa végrehajtási és azárverésl kérvényéit ezotlal megállapított 28 P 58 I költség tőkekövetelése és (troliki! behajtása végett, a nagykanizsai klr. |irisblrósig területén levó, Estteregnye községben tekvó ■ az eszteregnyel 1386 sztjkvben 114 hrsz. a. (elv. ház 6&6 sz. a. udvarral végrehajtat szenvedő nevén álló 9íl8 ad réaaére és az u. o. 1836 sztjkvben foglalt I16.b. hrsz kert a belteleken u. annak nevén álló fele réazére együttesen 1436 P 60 I, u. o. 848 aatjkvbgn végrehajtási aienvedó nevén álló 1892 hrsz. szántó a Kastély helyi dU-lóben egész Ingatlanra 6\'i P, 2757 hrsl. szántó a Borsót földekben egén Ingatlanra 1*2 P, 2)75 hrss. szántó s Bozaokl földekben egésa Ingatlanra 71 P, 704/a hrsz. szántó a Derék mezőben egész Ingatlanra tS P, 299//a hrsz szántó a Klirétl dűlőben egész Ingatlanra 46 P, u. o. 2148 sztjkvben lelvett 742/lV. hrsz. szántó s Klsmező dűlőben Ingsttannsk végrehajt, szenvedő nevén álló fele részére 38 P, u, o. tjkvben foglalt 199/b. hrsz. Ingatlannak rét az Or-döngősl rétekben lele részére 28 P él 2231(111. hrsz. szántó a Kolomposl dűlőben fele részére, 38 P, a rtgyácl 620 izt|kvbcn 18(3 hrsz. k. lelvett szőlő és pince a Ft renc hegyen egész Ingatlanra 566\' P 28 1 kikiáltási álban éa pedig az 1766 sztjkvben 114 hraa. u. o. 1836 sztjkvben 116/b. hru. u. o. 1837 szt|kvben, 1053/a. hrsz. lngat-lanokra az 1918/tk. 962 íz véfzésévelHa-rangozó István (nős Kele Rozival) javára bekebelezett életfogytiglani haszonélvezeti szolgalmi jognak fenntartásával.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Elateregnye községházánál megtartására 1931. évi október 31. napjának délelőtt
10 órijit és Rlgyác kö.séshdCTauaznjp d, a. 2 óráját tuíl Id éa az árverési fettételeket az 18«1:LX. I. c. 150. §-a alapján a követ-kezőkben illspitla meg: és pedig a 114 éa I16/b. hrsz. Ingatlanokat — melyek ir-veréa alá esnek - a kikiáltás! ár telénél, a többit a kiktiltiil ir kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az irverelni szándékozók kötelesek bi-natpénzdl a kikiáltási ir l(XV>-it készpénzben, vagy az IMI: LX. t.c. 42. íj ában meghatirozott árfolyammal számított óva-dékképes értékpa pirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a binatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket alürnl. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908 :XU. L c. 21. 8.)
As, aki aa IngaUanért a Hkláltisl imái magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikliltisl ir százaléka szerint megállapított
bánatpénzt az iltala Igén ir ugyánannvl százalékáig kiegészíteni; (1908: XU. 25 §.)
Nagykanizsa, 1931. évi |ullus 24. nspján. Dr. Révfty s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mikó s. k.
ffltlsit_
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
8669,\'1931. tk. síim.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
A Néptaksrékpénztir r. t. és csatlakozott tárul végrehaltatóknak Kiss István (nős Ku-ruez Erzsivel) végrehajlist szenvedők ellen Indított végrehajtási ligyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következ-
Dtroa-Száva-ádrla Tasottáruság Ifflil Hü MilM)
MENETRENDJE
láflkáiiua állomásra érkesí él u ouu induló matokrél. Érvényű ■ 1831. ávl oUibw hó 4-t5l.
Budapest—Nagykanizsa
Vcut lilms A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik A vonat neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
216a Szem. v. 21-20 4-25 211a Szem. v. 0-15 7-20
202 Oyv, 7-50 11-35 201 Oyv- 625 1015
212 Szem. v. 6-40 13-20 213b Szem. v. 9-20 1705
214b Szem. v. 14-30 21-25 215 Szem. v. 14-25 21-00
204 Oyv. 1815 2214 203 Oyv. 17-45 21-40
A 214/b. számú vonal Bndapeattől Székesfehérvirlg mint 226 sz vonat közlekedik
Közvetlen kocsik: A 201—204. számú vonalokkal: Budapest—Nagylunlzaa közöli, étkezőkocal, Budapest—Trlesle között I. II. IU. o. kocsik, . -Róma . Lü.o.kocil, . - Venezla . hálókocsi.
A 203—203. számú vonatokkal: Budapest-Veszprém között, I. II. III. o, kocsi, Székeslehérviron át, —Prsgersko . étkeiőkocsl és egy III. o kocsi, . —Nlce—Cannes . hálókocsi, XII/15-IŐ1-1932. V/14-lg. . —VenUmlglia . I. U. o. kocsi, 1932. V/21-lg, , — Nagykanizsa , 11. IU. o. kocsi, de csak vasár- és ünnepnapokon. A 216fe-2U/a. számú vonatokkal: Budapest—Zalaegerszeg között U. Ul. o. kocsik, Budapest—Barcs között, 1.11. III, o. kocsik
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
I Balatonszent-1
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva O. H.—WIen S. B.
II Kagykanksi-|41 Ual ÍU. érkezik BécsWI Indul Su«Sst-katyrát InM ks^W. tsárs Miifli
318 U 312 320 302 Szem. v. Izem. v. izem. v. 500 700 13-50 16-20 730 9-30 16-25 1820 14-44 21-40 317 301 311 313 Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. 8-10 10-55 16-40 510 1130 14-49 21-33 7-45 13-25 17-25 2400
Közvetlen kocsik: A 301—302. számú vonatokkal: Wien— Suzik között ü. UL o. kocsik, Wien—Pécs közölt, I. II. 111. o. kocsik.
A 318—311 száma vonatokkal: Budapest—Zalsegerszeg kösött, IL UI. oszt. kocsik.
A 312—313. számú vonatokkal: Nagykanizsa—Wien között, II. UL oszt. kocsik.
Szem. v. Oyv. Vegy. v.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs IBarcsnl
jyiubiáJBarcsrat Pécsn rát érkezlk)érkezll
4\'41 || 6-42 II 8-48 13\'46 li 15-37 17-43 18-05 21-25 —
911 ISzem. v. 901 |,Oyv. 915 Szem. v.
Wcsrftl Barcsról
Indul Indul
4-38\'
1221 1 1414
1815 | 2*45
6-43 16-05 22-50
Közvetlen kocsik: A 912—916. számú vonstokkat: Budapest—Pécs közölt, L U. IU. oszt. kocsik. A 901-902. sz. vonatokkal ugyanolyan viszonylatú kocsik futnak, mint a Nagykanlzaa-Szombalhely—Ágfalva oh.—Wien S.B. vonalon közlekedő 301-302. számú Vonatokkal.
Nagykanizsa
Csáktornya ((akovec)—Maribor gl. k.
203 |[Qyv. 223 í,Szem. v.
Közvetlen kocsik: A közvetlen kocsik s 201 202., 203, 204. számú vonatoknál ugyanazok mtnt a Budapest—Nsgykanlzsa viszonylat alattlak. \' a
Marburg
A 221., 222., 223., 224. számú vonatok közvetlen vonatok Nagykanizsa (Maribor glk.) között.
Nyomatott a|Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (felelős üzletvezető:
tében az IS81: LX. t.-c, 17S. éa 185. r.,| értelmében elrendeli a késedelmes árverési vevő ellen az ujabb árverést 516 P tőke. követelés, ennek 1931. rnijus 12. napjától Járó tov oa kamata, és az árverési kérvény, ért exuttsl megiUaptlott 20 P 16 f. költsd, behajtása végett, a nagykanizsai klr. Járás-bíróság területén levő, Oreutouy köiség. ben fekvő, s az omztont 54 sztjkvben 688 hrsz. alatt foglalt szőlő és-pince u Aranyhegyen végrehalt. szenvedő Kt», István nevén álló Ingatlanra 1650 P Idkliliiji árban.
A telekkönyvi hatóéig az irverésnek Oroszlony községházánál megtartására 1931 évi november hó 2-tk napjának dél előtt 10 óráját tüll kl és az árverési fel. ételekel u 1881 :LX. I.c. 160. §-» alap. Jin a következőkben illapltja meg:
Az árverés alá kerülő Igatlanok a Idklál. tisl ir kélharmadinil alacsonyabb áron eladni nem lehet
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá. natpénzüt a Ukláltáal ir l<M>-it készpéru. ben, vagy as 1881 : LX. L-c. 41 S-ábz. meghstirozott irtolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a binatpénznek előlegei bírói letétbe helyezéséről IdilUlolt letéti ti-iam érvényt a kiküldöttnek itadnl és u árverési fellételeket aláírni (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. 1908: XU. t-t 21. $1 Az, aki az Ingatlanért a kikliltisl Írnál magasabb ígéretet tett, ha többet Igém! senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ir sziaalélu ezerint megállapított bá-natpénzt az iltala ígért ir ugyanannyi tú zalekálg kiegészíteni (1908: XLf. 25. }.)
Nagykanizsa, 1931. évi szept. hó 22 Dr. Benlzlk a. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mikó s. k. nu liUur.
Kiadó
gyönyörű szép háromszobás
lakás
•somsaira Csengery ut 40. szám alatt.
FIGYELEK I • FIS VELEM I
Hihetetlen olcsón adok elsőrendl
növendék ,m marhahúst
már •• fill ért. I P, l-IO P-ért,
sertéshúst
■■40 P-ért és I.SO P-ért, Szalonna I-M, háj ■••0, zsír l-SO P
Tamás János
hentes és mészáros Telekl-ut 10. sz.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok. Oallérok 10 és 12 fillér.
Gyüjtőieiep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
La a husdrágasággal 1
1 kgr. príma, llatal elsőrendű zsiros marhehise eleje SO flll., hiluljs I pengó-
1 kgr. sertéshús bármely részéből 1-40
1 . borjúhús eleje............
1 . . combjs......... I-*®
«■« Tiszteletlel
Simon István "*gs£áíffií"""\'"
Virazsdl-nt 3. •z&tn alatt, a kanállihox köiei.
Zalai Károly),
71 évfolyam 230 szám
Nagykanizsa 1981. október 11, vasárnap
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőiig is kiadóhivatal: Póut 5. síim. Keszthelyi llókkladóhlvatal: Kounth-utcs 37.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóltzeliil ára : egy hón » pengó SO lllltí. Szerkesztősig! is kfadóhlvatill telefon: 78. sz.
Orvos-gondok
(bl) Aki voll már nagybeteg, vagy aki állt már reszkető fiiakkal, kéztördelve valaki kedves betegágya mellett, az el tud képzelni olyan igazságos társadalmi berendezkedést, amelyben az orvost megkülönbőz-telett bánásmód Illeti meg az anysgl javak eloszlása terén. Mert az orvos kezében embersorsok vannak. Az otvos Idegeinek nyugodtságán élet és halál fordul meg. Élet és halál... Az emberi lét két leghatalmasabb problémája, legörokebb gond|a és legigazabb, legfélelmetesebb ténye.
Mit látunk mégis? Az orvostársadalom nemcsak hogy egyenlően osztozik az egyre keservesebbre váló idők minden anysgl gondjában, nehéz próbáiban, hanem még több Is jut neki a kereszt tértiéből, mint amennyi aránylagosan esne rája
Nem elég, hogy az egyetemek minden évben ontják az uj orvosokat, nem elég. hogy az ezer és ezer existenclá nélküli orvos egészségtelen varsenye az élet-standard leszállítását vonja maga után (s még jó ha ezen az áron lehetővé lesz némT tudományos utánpótlást I) Nem elég, bogr az egyre pénztelenebb betrg tízszer meggondolja, mig orvosra bizza a bálát s ha végre már kényleien Is vele, még mindig felettébb problematikus, hogy az orvos pénzt láf-e munkája nyomán. Mindez nem elég. Az orvostársadalom existenciálTs helyzetét s az orvosludomány tekintélyét még további gondok és sebek kezdték kl. Az orvostársadalomnak meg kell küzdenie olyan szimptómákkal is, amelyek a hivatás méltóságának és mindenekfelett való komolyságának rontottak neki a kenyérharc, a tülekedés sokszor vásári eszközeivel.
Zalavármegye otvosal legnapi gyűlésükön feltárták fájó sebeiket és abból a feijajduiásból meg leheteti állapítani, hogy (bár ez sem volna dehonesztáló I) nem a falat kenyér gondja adta ajkukra a sok felszakadt panaszt. Ha Igy lelt volna, akkor elszörnyüködve kellelt volna a vila porondjára szállniuk, mikor azán:ok sorakoztak lel bizonyítani, hogy sehol az országban nincsenek ugv sújtva adóval az orvosok, mint Zalában. Nem, a zalai orvotok hősi elszánással cipelik a közterhek keresztjét, a maguk élete egyre nehezebb gond-jál, de ugyanakkor óraBzám viláznak a Zeilei8-Ugy felett, mint ami az orvosi etbika és orvosi hivatás, tehát csupa eszmei fogalom kárlevő|e.
Tisztelet adassék az orvosi karnak ebben a harcában. Mert az orvosok ezl a harcot elsősorban nem a maguk vitális érdekeiéri, még csak nem is a ludomány megvédésére folytatják. Elsősorban a betegek százait akarják megmenteni meggyőződésük és ludáauk szerint és annak erejével nagy csalódásoklól és nem csekély áldozatoktól. Másodsorban az orvosi tudomány autoritását mentik ők. Végül — igenl — a maguk cxistenciáját is. Aki nem védi a ma-
gáét, az vessen követ rájuk ezért. Az orvosok ebben a harcukban nem támaszkodhatnak a legfelsőbb hatóságuk egyéb támogatására, mint egy rendeletre, amely egyfelől az orvosok kötelességévé teszi a Zelleis-gyógymód kiirtását, másfelől salvus
conductust ad a Ztilels-rendelőknek.
Csak szomorú, hogy az alsó hatóságok és minden harcban álló fórum Don Quichole hadakozásra kényszerül az orvosludomány egy fantomja ellen, amely vagy van, vagy nincs, de ha van, akkor nyílt sisak-
kal kellene kiállni ellene, ha pedig nincs, akkor minek adnak kl ellene .akarom vemhes, akarom nem vemhes" rendeleteket ? Ennek a kérdésnek tisztázását most már nemcsak az orvostársadalom, hanem az egész magyar közvélemény követeli.
Három nappal az esküvője ntán lelőtte a neveltleányát és annak fiatal férjét egy gyékényest vasntt ellenőr
Az 56 éves vasutas revolverrel akarta kényszeríteni az ifjú párt, hogy ne utazzanak el uj otthonukba — A fialal férj két golyót kapott — Az asszonyka átölelve akarta védeni az urát és eközben őt ls keresztüllőtte a nevelőapja — A két sebesültet behozták a
nagykanizsai kórházba
Véres oaaládi dráma a gyékényest állomáson
Gyékényes, október 10 (Tudósilink telefon/e\'entése) Véres családi tragédia láiszód^ptt le szombaton délben Oyékényesen, Relch Oyula 56 éves állomáselöljáró lakásában, ahol az idős ember pillanatnyi elmezavarában revolverrel életveszélyesen megsebesítette a négy nappal ezelőtt férjhez ment mostohaleányát ás,annak. Járiét, Sári Miklós 25 éves sároki kereskedői.
A véres dráma a gyékényes! állo-más-ípflletlel szemközt levő házban játszódott le, ahol Rilch állomás-előlláró lakik a családjával. Relch mostohaleányát négy nappal ezelőtt, szerdán vezette oltárhoz Sári Miklós. A fialal pár szombaton délben akait hazautazni Sárokra. — Eddig még ki nem derített okokból, az elutazás előtt egy órával hangos családi perpatvar verte fel a ház csendjét. Néhány perc múlva Reich Gyuláné kisírt szemekkel, feldúlt lelkiállapotban rohant ki férje lakásából, ahonnan azonban lovább hallattszott a veszekedés.
Écsy Jenő dr. rendőrfogalmazó, aki az állomáson teljesít szo\'gálatot és az ottani postafönök egyszer csak
vad lövöldözésre lettek figyelmesek.
Álrohantak nyomban Reich Gyula lakásába. Az állomáselöljáró teljesen magán kívül ép akkor lépett ki a lakásból é< sró nélkül el akart haladni a rendőrfo°almazó melleit, aki azonban karonragadta és rákiáltott, hogy mi történt ?
Ebben a pillanatban támolygott kl a lakásból halálsápadt arccal a fiatal házaspár. Egymást támogatták, hogy el ne hagyja őket az erejük. Amikor a fiatalasszony meglátta a rendörfogal-mazót, fuldokolva közölle, hogy öt és a f/rjél agyon akarta tönl a mostohaapja.
Écsy rendőrlogalmazó nyomban letartóztatta Relch Gyulái, ma|d In-téikedelt, hogy a községi orvos részesítse első segélyben a sérülteket. Megállapítást nyert, hogy
Relch Oyula négyszerjlőtt rá a fiatal párra, de csak három golyó talált.
Sári Miklós életveszélyes tüdősérll-lést szenvedett, feleségének pedig jobbcombjába hatolt a golyó
Az állomási rendörörszobán nyomban kihallgatták Reich Qyulál, az exaltdlt embertöt azonban semmit sem lehetett megtudni a tragédia valódi okai felöl. összefüggéstelen, zavaros előadásából csak annyil lehetett kivenni, hogy
második felesége nagyon megkeserítette az életét és ezért le akart számolni az egész családdal.
Letartóztatása alkalmával megmotozták Relch Qyulál, a revolvert azonban nem lalálták nála. Hosszas vallatás után árulta csak el, hogy amikor el akart menekülni, akkor az éjjeliszekrény fiókjában rejtette el, ahol később meg is találta a rendőrség.
Écsy rendőrlogalmazó telefonon érteslietle a nagykanizsai mentőket és a\' zákányi csendőrségef is, amelynek rövidesen meglelem járőre magával vitte Relch OyuláL A nagykanizsai mentők a sérült házaspárt beszállították a kanizsai kórházba.
A zákányi csendőrség azonnal folyamaiba tette a nyomozási a rejtélyes hátterű caládl drámában.
Ax áldoxatok elmond/dk a Zalai Köxlöny tudósítóidnak a dráma lefolyásai
A Zalai Közlöny tudósítójának alkalma volt a helyszínen a kél súlyosan sérült áldozallal közvellen a merénylet ulán beszélni. Sári Miklós 25 éves, igen csinos fiatalember. A merénylet nem ludla eltörölni arcáról a duzzadó élet pirosságát. A golyó tüdejébe hatolt, minden szava lassú és kinos, rrialatt várja az orvos megérkezését. Szavanként, szótagolva mondja el, rövidebb hosszabb szünelet tartva:
— Reich Gyula tulajdonképen nem édesapja a felezégemnek, csak neveltje. Más volt az édesap|a-anyja. Reich G/ula ellenőr, az állomásfőnök ulán közvellen következik, beosztásban.
Három napja, hogy megesküdtünk fiatal feleségemmel,
de azérl én apósomnak otthon segítettem a mezőgazdasági munkákban. Meri ehhez is értek. Ugy volt, hogy a közeli napokban útnak indulunk u] otthonunkba, a baranva-megyei Sdrok községbe és megtettük az utazáshoz szükséges előkészületeket. Ma déltájt azután Relch Gyula Idegesen jölt haza. Ugy tudom, főnöke valami miatt megdorgálta. Reich feldúlt állapotában összeveszett a feleségével, aki harmadik feleRégc neki — kettő meghalt — és annyira ment, hogy
fogta felesége fejét és a falba verte, majd ütőtte-
verte a szegény asszonyt, ahol csak érte.
N<-m mintha ez újság lett volna előttem, mert Reich durva, ideges ember, aki sokszor megverte feleségét. Én odamentem és csitítani igyekeztem ŐL
— Papa ilyet ne tegyen, maga úriember, ne lássák a munkások azt a cirkuszt, amit maga iit lesz.
Reich a csillapító szavakra lassan megnyugodott. Azonban Sáriban a kínos Jelenet megérlelte azi a meg-másilhatatian elhatározást, hogy
a legközelebbi vonattal elutazik ifjú feleségével uj otthonukba. Sári mtg is mondoita Riichnek, hogy a délután 1 órai vonattal elutazik feleségével Reich kapacitálni kezdte nevelt leányát, hogy ne hagyja öt itt, de a fialal asszony, aki rajongásig szerelle az urát, azt felelte vissza:
— Én megesküdtem, hogy mindenüvé kövein! fogom az uramat, aki az én törvényes férjem.
Relch erre azt felelte a fiatal asszonynak indulatosan:
— Tégy amit akarsz, most ugyls utoljára beszéltét velem!
— Nem bánom papa, én kövelem az én uramat I volt a nő válasza.
— Eközben — folytatja Sári — mindent elkészítettünk az 1 órai elutazásra.
Relcli vérben forgó szemek-
ZAU1 KÖZLÖNY
1931. október 11
kel IléftC • fiatalok készülődését,
majd egyszerre odakiáltott:
— Vegyétek tudomásul, hogy nem lesztek boldogok, nem hagy/átok el élve a házamat!
És eszel k\'rohant a méhesbe, ahol 7 lOvéafl browningját szokta tartani. Egy másodperc alalt Ismét benn volt a szobában a töltölt fegyverrel és elállta az ajtót Amikor a fiatal pár kl akart menni, a revolvert felhúzta és feléjllk tartva azt* kiáttolta i
— Ha mentek, meghaltok1
— Magamat nem féltem édesapára, felelte erre Síri, éa katona voltam, csak a feleségemet ne bántsa. Inkább maradunk! A válasz azonban az volt, hogy Reich megnyomta a ravaszt,
a fegyver eldördült a golyó a mellembe fúródott...
— Reich azután leadta a máso-dlk lövést, amely hátba talált.
— Mikor a lelcvégem látta, hogy a golyó talált és Reich harmadszor ls lelem céloz,
elém ugrott, hogy saját testével vádján engem, ekkor dördült el a harmadik iOvés, amely feleségemet találta a combján... Mindketten találva egymásra borultunk és fogtuk egymást A negyedik lövés célt tévesztett. Véresen. ahogy voltam, a síneken végigszaladtam segítségért, mikor egye nesen. az otl szolgálatot teljesítő rendőrtiszt karjaiba futottam... aki az eltö segélyt is nyújtotta nekem.
— Hat durva volt a kedves nejének nevelőapja? — kérdeztük.
— Durva, vad, indulatos természetű, exaltail, aki mellett vértanúság a szegény feleségének élete. A
feleségemet mindig QldOzte
a szerelmével... A fiatal háromnapos asszony, akinek az arcán ott van a dráma minden Izgalma és remegése, ugyanazt mondja, majdnem szószerlnl, mint a férje.
A régi világhírű magyar gyártmány l
Tiszanjlaki „, bajuszpedrő kapható
Vasárnap délutáni tragédia
A fanyarszagu kis cselédszobában két leány duruzsolt csendes egy-mástértéssel. A vasárnap ünnepi csendje komolykodik körülöttük és csillogó zománcot fullat szavaik köré.
Az egyik leány aranyrámás, vakult tükör előtt fésüli napszítta haját. Szeplős, kerek arcából aggodalmas örömmel kémlel ki két szeme. Vékony karján esetlenül mozog hatalmas vörös keze, mint a karcsú száron ringó nagy, buta mákfej. Ö mesél. Szégyenlős, rövid kis mondatokat hullat ajkáról, akadozva, beszédhez nem szokott nyelvvel.
Figyelésre húzott szemmel hallgatja a másik. Virágját vesztett, elnyűtt teremtés. Sárga arcán megkövesült az alázat és ijedség. Mosolyra erőltetett vértelen szá|ából csorbán villannak elö fogai. A nagy-virágu asztalterítőt simogatja begörbült ujaival.
— Aztán odagyütt hozzám — meséli a szeplős. — Azt mondta, li-lAnia előtt várni fog a templomnál. — Szapora mozdulattal csavarja haját egy nevelségesen kemény csomóba és elégedett pillantással szerelmeskedik a Ilikőrbe. Halk nevetés bugyborékol torkából.
— Üldözött engem a nevelőapám
a szerelmével, csakhogy én mUdlg visszautasítottam. Nagyon nehéz volt az élelem otthon..,
A wizaqMtblró kihallgatta a dráma két Áldozatét
Nagykunfataa, október 10 A nagykanizsai közkórházba egy revolverlövésektói sebesült tlatal házaspárt hoztak be Oyékényesről. Tudósítónk Jelentéseihez még a következőket kell hozzáfűznünk:
Értesülésünk szerint az éjszakai
órákban a csendőrség ismételten kihallgatta Reich Gyulát.
Dr. Almássy Uynla a nagykanizsai Mr. törvényszék vizsgálóbíró az esti órákban kiszállt a kórházba, ahol hosszabban kihallgatta Sári Miklóst és ifjú hitvesét. A vizsgálóbíró mindkettejüket megeskette vallomásukra. A felvett Jegyzökönyvet még a mai nap folyamán felterjeszti a kaposvári klr. ügyészségre, ahol a dráma bünügyl részel folytatódnak.
Hah Szllmztcr bécsi magyar kereskedői gyanúsítják a torbágyi merényletlel
Bécs, október 10 A budapesti főkapitányság értesítésére a bécsi rendőrség letartóztatta Matuska Szilveszter bécsi magyar kereskedőt, akii a biatorbágyi merénylet elkövetésével gyanúsítanak.
Matuskát a bécsi lemtörlégen kihallgatták. Matuska tagadta a tett elkövetését és azt mondotta, hogy annak idején maga ls azon a vonaton utazóit. A szerencsétlenség pil ianaiáhan kieseit tz ablakon és
könnyebb sérülést szenvedett.
Megállapították, hogy Matuska Jullus végén 10 kilogramm ekrazitol és gyutacsokat vásárolt, amelyekre állítása szerint egyik gyára kéményének ledöntéséhez vo.t szüksége. Azt allltjs, hogy az ekwitnt későt b eldohla. Matuskát, aki több ellene szóló gyanút nem tudott megcáfolni, őrizetbe vették.
= Szent Antal az Urániában.
HttszoBlmtezerméter
siffon, vászon, inlet, damaszt,
zefír és kanavász
mérsékelt árban kerül eladásra.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nyújt
Singer Divatáruház
— Máma aztán megbeszéljük, mikor lesz a lakodalom — mondia diadalmas örömmel. Konyhagő\'től kifakult arcát boldogság kerekíti, szeme csodavárón ragyog. Buta kis agyában rózsaszín mézeskalácsos álom kavarog és csodálatos sejtelem rázza vékony testéi.
Napsugár ragyog a szoba meszelt faijn, furcsa mesét suttognak az asztalterítő cinóher rózsái. Egy darázs döngve verődik a bezárt ablakhoz, azUlán erőtlenül hull vissza.
A másik leány kezében megrezzen a rozr»arin? és félve pillant föl
— És... hátha nem jön el ? — — motyogja a szeplős felé — mer\' Juli én tudom miien a férfi I — Agyongyötört feje fáradtan csuklik le, szenvedéstismerö megadással. Homlokát ráncok gyűrik öreggé és horpadt mellén gombhoz ütődve csörren az ef.llst érem.
Juli egy pillanatig elnvilt szemmel mered rá, aztán erős hittel bizonyil|a.
— Elgvün mer\' ő mondta. — Töhb szót nein is vesztepet. Kapkodó, ügvetlen kézzel kezd az öltö-zéshez. Fürge szemvillanással veszi számba a szekrényben duzzadó ru-hákal. Áhítatosan simogatja a lAng-szin kimenőt, szikrázó kedve ereiével kívánja, de eszétie jut, hogy a le-
gény a kéket dicsérte. Reszketve nyul utána és óvatosan fekteti az ágyra. Puha mosoly festi arcát hamvasra, mikor derekára kapcsolia a szoknyát és pár pillanatig elégülten figyeli a csipöje körül ringó kék harangot. A réklit már gyorsan veszi magára — sietni szeretne — de ügyetlen ujjai nehezen boldogulnak az apró gombokkal.
— Juli — motyogja megint a m<sik — hátha csak bolondot csinál belőled az a legény? — Nem irigykedésből mondja, csak félti a leányi az élettől, a csalódástól. Nem is mer egyenesen ránézni, csak ugy félighunyl pillái alól oson felé pillantása.
Juli felnevet, hangos paraszti neveléssel, nemtörődömséggel rándit|a vállát.
— Ugyan nyughass mán, ott lesz, mer\' mondta — pattogja kevély életörömben. Már egész készen van, vasárnapi ünnepélyességgel feszül rajta a kék ruha és testében erős bizakodás ágaskodik ; ugv érzi, hogy ebben a buzavirágos ünneplőben csak az öröm jöhet felé Kitárt karral fordítja magát a tükörhöz s ugy áll oll a homályos kis cselédszobában, mini a napfényt imádó tányér-virág. Már türelmetlen is, Kapkodva
Trencsényilrén elhagyta a kórházat
és lemondott Öngyilkossági szándékáról
Nagykanizsa, október 10
A Pécsről kiindult és Nagykanizsán tragikus módon lezárult szerelmi dráma életben maradt hősnője, Trencsényl Irén teljesen felgyógyult és részben lelkileg is kiheverte a megdöbbentő eset izgalmait. Az orvosi tudománynak sikerűit megmentenie a leányt, akinek erős fizikuma győzedelmeskedett a halálos mérgen.
A szánalomra méltó teremtés a tragédia utáni napokban váltig azt hangoztatta, hogy nem akar életben rr arad ni ő sem, ezért a kanizsai rendőrség életvédelmi osztálya figyelemmel kísérte és a kórházból való távozásakor felidézték a rendörségre.
Szombaton délelőtt elegáns, drap-ruhás, barnakalapos hölgy állított be a rendörségre. Trencsényl Irén volt, akit szombaton bocsájlolUk el gyógyultan a közkér házból. Az életvédelmi osztályon az egyik rendőrtiszt fogadta a leányt, akii kikérdezett jövő lervei felől. Elmondta, hogy egyelőre nem szándékozik hazautazni Karcagon lakó szüleihez, hanem Budapestre, majd onnan Nagytéténybe megy, ahol egy barátnőjénél fog tartózkodni néhány hélig.
— Pénze van ebhez az utazáshoz? érdeklődött a rendőrtiszt.
— Nincs egy krajcárom sem, de itt lakik a keresztanyám Nagykanizsán, aki felkeresett a kórházban li és megígérte, hogy rendelkezésemre bocsájtja az utazáshoz szükséges összeget.
A rendőrtiszt ezután hosszasan a lelkére beszélt Ttencsényi Irénnek, hogy tegyen le a további öngyilkossági terveiről, amit meg is Ígért a leány.
Ezután (elment a klr. ügyészségre, ahol a letétben levő értéktárgyait vette át és még szombaton elutazott Nagykanizsáról.

Messziről figyelem, amint lassú, bizonytalan léplekkel áthalad az Erzsébet-téri virágkerien. Az egyik padon kelten ülnek. Lány és fiu. Mind a ketten fiatalok és szerelmesek. Néha szembenéznek egymással
pillant a szekrény tetején, az ócska lomok közt tronoló ébresztőórára.
— Siessünk, menjünk — hajszolja lázas nyugtalamíággal a másik leányt. Az fáradt mozdulattal egyenesíti testét, mii a robot csavart hallottra, körülményesen igazítja el ruhája ráncait. Neki van ideje elég, őt nem várják sehol. Gépies megszokottsággal tolja székét helyére, még a felgyűrt asztalteritöt is lesi-milja. Halk sóhaj feszíti mellét, mikor a iozmaringot imakönyvébe csipteti.
Juli már a kapu előtt van, mire elkészül. Gyors léptekkel surran utána, csendesen, büszkén, mint a bánal. Juli izgatott örömmel siet, szinte alig éri utói. Az örömvárás, a boldogság hajtja előre.
Körülötte lázas ünnepi kapkodás, a hétköznap robotjából kitörő életkedv. Hangos nevetéstől, friss mondatoktól izzik az utca. Juli rögtön belekapcsolódik a forrongásba. Felnyílt szemmel vágja vissza a legények beletüzö kötekedését, szeplős kis arcán mosoly ragyog. Keskeny csípője körül hivalkodva ring a buza-virágszin harang. Most nagyon boldog, friss ugrással kertittv az eső-ázolt föld horpadásnil .és apró sikoltó szavakat pattogtat.
1931 -október
2aLai közlöny
és a boldogságuk, gondtalan, széles kacagásban tör utat magának.
SzInle hallom, amint mondják egymásnak: milyen szemrehányóan nézett reánk. Aztán felkacagnak megint a fiatalság boldog nemtörődömségével.
Talán, ha tudták volna, hogy kl maga előttük, bizonyára csöndesen, részvéttel nézlek volna a távozo után.
Trencsényi Irén alakja már rég elveszelt a járókelők tömegében, amikor magam is utamra Indulok. Egy vidám kis suszterinas fütyörész el melleltem: »4z egyiknek sikerül, a másiknak nem\'... D. M. J.
Holtra itta magát a •zAIÖben
In |M| zalai lUllMtír tra-glkaa halála
Nagykanizsa, október III
Letenyéről rOvid telefonjelentés érkezeti a nagykanizsai bűnügyi hatóságokhoz, hogy a dobrli szőlőhegyen halva találták a 70 évei h\'rankotics Márton dobrii gazdát. Mlulán a halott emberen gyanús szimptómákat látlak, jeltalétt teltek a fószolgabiróságnak, ahonnan csak hamar rendórorvoti bizottság ment kl a helyszínre.
Mkgállapilákl nyert, hogy a 70 éves öreg gazda annyira teleszívta magát a hegy levéből, hogy a szó szoros értelmében megfulladt. CM találtak rá, ahol haláltusájában elesett és hoilan végigvágódott.
A nagykanizsai ügyészség megadta az engedélyt a holttest eltemettetésére.
— „Szerelem a nyereg alatt" és a „A lőnyeremény" a színházban.
la vaAdrnap
nagy tllsxnó-toros vacsora
a„«ÓZS4"
vendégldben. houvAth RUDI OdrfamOvé MHtonlHlI dangveraenyex.
J
A másik leány fáradtan követi. Nem vesz tudomást az utca vidámságáról, aggodalmas tekintettel figyel a templom felé. Ijedség markol belé^ nem látja a legényt.
— Nincs itt — rúgja Julinak csendes remegéssel.
A leány megütődve áll egy pillanatig, kedve földre vágódott mint egy tört cserép, aztán lüktető rémülettel kutat a tömegen, szinte éget a pillantása.
Hirtelen — fuldokló örömmel akad szeme a legény elbizott arcán. Teste rohanó kívánással lendülne felé, lába menekvéssel sietne hozzá, de mégis mozdulatlan és halálos dermedés csavarja össze lelkét. Néz.
A legény hetykére feszitett melléhez két leány simul, két kacagó színes virág. Ingerkedő mosollyal beszélnek hozzá. A férfi öntelt, imádás! ttfrő pillantással simogatja Oka
Juli tébolyodotlan áll olt, nem tudja mi történt vele, csak áll a bu-zavlrágszin ünneplőben, kicsi agyában összezavart, megcsúfolt rózsaszín álmaival.
Meredten néz és sápadt arcán véglggyöngyözik egy könnycsepp, nem az első és nem az utolsó, mely a szerelmes* csalódott nők szeméből fakadt. HtrfH,.
Kihalt ősállat csontmaradványaira bukkantak Somogyszentmiklóson
A leventelőtér ásatási munkálatainál került napvilágra az érdekes lelet — Az Ssállat egy-egy foga 13—16 cm. hosszú és 20—25 deka — A csontvázat beszállították a kaposvári megyei muzeumba
Nagykanizsa, október 10
Érdekes caonlvázlelet tartja izgalomban a közeli Somogyszentmlkió8 lakólt. A levente-lőtér ásatási munkálatainál ismertben őslény csontváza került napvilágra, amelyet megvizsgálás végett már be is szálli-totiak Kaposvárra, a Somogymcgyei Muzeumba.
Két héttel ezelőtt kezdték a so-mogyszentmiklósi levente-lfltér ásatási munkálatait. A leventék mintegy ti méter mélységbe ástak le, amikor váratlanul egy hatalmas állal! koponyára bukkantak. Azonnal jelentették Szlly Károly föoktatatónak, aki megvizsgálva a koponyái, meg-lepeitcn látta, hogy a koponya fogmedreiből 13—16 cm. nagyságú és egyeuklnt mintegy 20—25 dkg. súlyú fiinak meredeznek elö. Azonnal laita, hogy valamelyik kihalt állatfaj csonlmaradványalval áll szemben, mire óvatosan kiásatta az egesz csontvázat.
Sorrogyszentmiklósról értesítették dr. Kerkay József nagykanizsai kegyesrendi tanári, akit megkértek,
hogy tekintse meg az érdekes leletet. Kerkay valóban kiment Somogy-szentmlklósra és megállapította, hogy egy régen kihall állatta] maradványa a csontváz.
Krátky litván dr. polgármester is ludomásl szerzett a leletről és azt biztosítani szerette volna a kanizsai muzeum i észére. A községben meg Is Ígérték, bogy kiadják a csontvázai, közben azonban a csurgói fó-szolgabiróság is felfigyelt a somogy-szentmikló8Í leletre, amiről jelentest tett Kaposváron a vármegye alispánjának. Az alispán erre a főszolga-ciró utján utasította Somogyszent-miklós elöljáróságát, hogy a csontvázat gondosan becsomagolva haladéktalanul szállilsa be a kaposvári Muzeumba.
Az elszállítás már meg is történi, I Somogyszentmiklós község elöljárósága azonban arra kérte a Muzeum igazgatóját, hogy a vizsgálat eredményéről eriesiue levélben az elöljáróságot. Elvégre mégis csak szeretnék tudni, hogy mit is talállak tulajdonképen Somogyszentmiklóson.
„lankáért adni segélyt és csak természetben"
a meginduló nagykanizsai inségakcló jelszava
InaAgankét
Nagykanizsa, október 10 A nagykanizsai városháza tanácstermében a polgármester összehívására inségankét volt, amelyen a város jótékonyegyesületelnek vezetői, hölgygárdája, a különböző vallásfelekezetek lelkészei, az iskolák és
a városházán
tanintézetek igazgatói, slb. voltak jelen. Az Insogankélen dr. Krátky István polgármester elnököli, aki ismertette a mult évi inségakcló eredményét és meleg szavakban kö-szöneltel adózott mindazoknak a lelkes hölgyeknek, akik fáradságot
BUNDA
í
idén nagy diveit
óriási válas-ztélc
nél
Standard
tavatol
a
n
minőségért
Standard
nem ismerő lelkes buzgalommal gyűjtöttek a nemes cél érdekében és igy letwtOvé tették, hogy egy igen szép Összegei tikerült összegyűjteni az inségakció cé Jaira. Elismeréssel szóllott a derék postásokról, akik vállalták az összegek összegyűjtését kézbesítési ulJuk alkalkalmával. Köszönetet mondott mindenkinek, akik részint adományukkal, részint munkájukkal hozzájárullak az Inségakcló sikeréhez, uiy, hogy sikerült elérni a kitűzött ce I: egyetlen ember nem voll, aki télen éhezett volna Nagykanizsán. Az idén ugyanezen elgondolásban és terv szerint gond IJa az Inségakciót megvalósítani. Vezérelve: A segélyezés ellenében munkát adni és természetben adni a segélyezést. Nehéz a helyzet, súlyosak a viszonyok, de ebből a kicsiből is kell, hogy adjunk és mrgmenlsük azokat, akiknek még ez sincsen és akik ezen segitség nélkül elpuszlulnának.
Dr. Tholway Zsigmond postatávir-dal főfelügyelő kijelentette, hogy a posta az Idén is szívesen áll a Jó Ugy szolgálalába
P. Deák Szulplc plébános a katolikus egyházközség részéről kijelentette, hogy a magyar katolikus egyház az idén úgyis az emberszeretet nagy szentjét, Szent Erzsébet jubileumát Ünnepli és igy kettőzötten lógja felhívni a hivek figyelmét a segítésre.
Dr. Winkler Ernő főrabbi az izraeliták részéről Ígérte legteljesebb támogatását, mert hiszen az ö vallásuk is az emberszereteten keresztül törekszik az Islenszereletre.
Horváth Olivér a protestánsok nevében megígérte, hogy az akciót a legmelegebben támog
A nőegyletek Ismét nagy megértéssel vállalták a gyűjtés nem kis
lerhet jelentő munkáját. A gyűjtő hölgyek névsorát most állítják össze.
Zalai közlöny
1931. október ll
A zalai orvosok kimondták a teljes bojkottot a Zeileis orvosokra és minden pártra, egyesületre, melynek Zeileis-orvos tagja van
Magyarországon Nagykanizsa orvosai fizetik a legtöbb adót, minek leszállításáért memorandumban fordulnak a miniszterhez
Nagykanizsa, október 10 Zalavármegye otvostársadalma legsürgősebb problémáinak megtárgyalására összejött Nagykanizsán Sokan nem voltak. Összesen 42 orvos veit jelen az Országos Orvosszövetség zalai fiókjának közgyűlésén. A 42 közül 23 nagykanizsai volt. A kanizsai oivosok közül is iehát hiányzott majdnem a fele. Ez a lény maga szomorú dokumentuma a vidéki orvostársadalom egyre sulyosabn helyzetének és annak, hogy tizenkettedik órája van immár panaszaik meghallgatásának.
A hollektivtzmna fali...
A közgyűlés szombaton délé ölt fél 10 órakor választmányi üléssel kezdődött. Az ezt kötető k.zeyülísl i/<ll órakor nyitotta meg dr Jancsi Benedek elnök (Z ilaegerszek). A meglelentek sorában ott volt dr. Thassy Oábor vm. liszti főoivos,
egészségügyi főtanácsos, dr. Králky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző és mások.
Az elnöki megnyitó rámutatott napjaink gazdasági és ennek nyomán mutatkozó társadalmi válságára.
— Az egyén szabad érvényesülésének, ami az Orvosszövelség leg-kardinálisabb programja volt, a mai világ nem kedvez. A mi régi u. n. ■ iberálls iellogátunk guny tárgya lett idesiova. Ez ellen védekeznünk kell: Kényszerítve vagyunk mi is, feladva eddigi álláspontunkat, a kollektivizmus felé haladni. Egy kollektív, minél szorosabb szövetség kell, ami nem az egyéni szabadságol fogta biztosítani, hanem a létet. E szempontból az orvosi kar legnagyobb része elégedetlen a Szövetséggel. A kötelékes nem elég szorosak. Erősebben fegyelmező, na gyolib áldozattal járó szerv: orvosi kamara kell.
Ax egész orsxágban NagyKanlxsán fizetik ax orvosok a legtöbb adót
Dr. Schlemmer József (Zalaegerszeg) előterjesztette a litkári jelentést. Csupa sötét szin és szó. Az orvosok helyzete rosFz és egyre rosszabb. Csináltak egy orvosi adó-statisztikát. Adómérséklést kértek. A pénzügyigazgatás .g nem adott.
— Az ügyvédeknek adlak I — kiabálnak közbe.
Megtudjuk ezután a jelentésből, hogy Zalaegerszegen mégis sikerűit 10—15 százalék csökkentést elérni az orvosok adójíból Ezzel szemben Nagykanizsán 15—20 százalékkal emelték az orvosok adóját, ugy, hogy ma az a helyzet, hogy a statisztika
A Xellela-Ugy vltáfa
szerint Magyarországon h nagykanizsai orvcok fizetnek legtöbo adót. Ulána következik mindjárt Zalaeger-sreg. A
Fiókszövetség memorandumban fogja kérni a minisztertől a zalai, elsősorban a kanizsai orvosok adójának re-vldeálását.
Dr. Klein Ferenc pénztáros (Z ila-egersztg) jelcnlé»e szerint a Fiók-szövetség összes tagdij-jOvedelme alig több évi 200 pengőnél. Az egész költségvetés 1061 pengő.
Széles vita indult meg ezután a magyar orvoavilág na^y panasza: a Zeileis-rendelők Ugye körül. Dr. Kahán Imte ny. ezredesorvos súlyos érvekkel alátámasztott, alapos előadásban ismertette a .csodaintézmény" ügyét.
— Az emb»rlaég — mondta — nagy megrázkódtatások után. Igy a világháború után Is lobban hallik a miszticizmus teló. \'Iehát a tömeghisztéria kitűnő táptalajra talál a delejes kezű. csodás sárga éa kék sugarakat osztó, mindent gyógyító Zeltelszes alkalmazottak személyében.
.Egy élelmes gépügynök üzleti nyereségre alapított váltalkozdsd" nak minősíti a Zeileia-rendelót, amely „a vásári reklám összes eszközeivel iilrdoll . . . több száz, egymássul som bonctanilaK, sem funkcionálisan össze nem tüggő betegség gyógyításánál. I:z tehát reklám i3 ttztet kérdése és semmi k.lze az orvoslás szubadsdgához\'.
Ismertette az előndás a kanizsai választmány és a közigazgatás harcalt a rendelő ollon. .Sajnos, közvetlenül a második lezárás előtt Jeleni meg az orvosi kar összességénél mély csalódást okozott miniszteri rondelol, amely leheteüonné tette közegészségügyünk nagy kárára a Zeileis Intézmény végrehajtását. A tisztes orvosi rend a mostoha gazdasági viszonyok és nagy adók által agyonsújtva várja ennek a rendeletnek, amely erkölcsileg ls mélyen sérti, mielőbbi Hllrgős revízióját. Bizonyítják és állítják egyetemi tanáraink kitűnőségei és előkelő szakorvo-
Kiváló szemüvegek
MlOr vAlaMUktjan kaphatúk IrguU-ióbban
ZSOLDOS GYULA
ókAs, £kszek£sz és Utszerésznél pö-ut u. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése. «*4l Szakszerű Javítások.
Bok sorozata, hogy a Zellels-féle fi üzemet nem tlleü meg a gyogyíláj szabadsága".
Javasolja végűi az előadó, hogy
a zalai FlókszOvetség tejezze ki elégedetlenségét az Országos Orvosszövetség veze tőségével szemben a népjóléti rendelet kiadása kőrDI kifejtett eredménytelen működéséért.
Javasol|a egyben a büntető szankciókkal ellátóit
orvosi kamara
t»\'öaláhozSsa érdekében a lépések sürgős megtételét.
A nagy tetszéssel fogadolt előadás után Jancső Benedek elnök jelentette, hogy a Fiókszövetség Budapesten kérte a bünteti rendelkezések hiányosságának megszüntetését. Azt mondják ottlenn, hogy
nem olyan fontos a Zelieis-ügy : magától meg fog szűnni az egész
Felkiáltások : Az igaz I Elnök indítványozza, hogy írjanak fel az Országos Orvosszövetséghez, hogy a Zelleis-orvosokat örökre tiltsa ki a Szövetségből. Az
orvosi kar pedig helyezze teljes bojkott alá a Zelleis-orvosokat. Orvos ne tépjen olyan egyesületbe és ne pártoljon olyan politikai pártot, amelynek Zeiiels-orvos tagja van.
Az indítvány körül széles vita Indult meg. Dr. Könlg József, dr.
Krátky István polgármester, dr. Szirmai, dr. Rosenthal Jenő, dr. Radó Qyula, dr. Kahán Imre, dr. Jancső Benedek, dr. Ney Hugó. dr. Welwarth Dezső, dr. Szabi Zsigmond, dr. Thassy Oábor, dr. Berger Miksa felszólalásai után a közgyűlés az indítványt elfogadta.
Nagy tapssal Jutalmazta a közgyűlés dr. Krátky István polgármester beszédét, melyben ismertette a rendelet állat előidézett és az I. fokú halóság kezét megkötő bizonytalanságot. Erős szavakkal ostorozta a tudatlan emberek megtévesztésére és anyagi megkárosítására az orvosi ethika felrúgásával folytatott tevékenységet, hangsúlyozva a bojkott szükségességét.
Indítványok, thztu/itáe
Elfogadták még dr. Szirmai indítványát az OTI orvosok uj szerződésere és dr. Szabó Utván (Nagykanizsa) alaposan Indokolt javaslatát az OTI orvosi fegyelmi tanács összeállítására vonatkozólag.
A tisztújítás során az eddigi tisztikart és választmányt egyhangúlag megválasztották. (A tisztikarban három kanizsai alelnök foglal helyet: dr. Könlg, dr. Kahán és dr. Szabó Zsigmond, társjegyző dr. Ney Hugó.)
VÁROSI MOZI
Vasárnap, okt II. 3, 9. 7, 0 órakor
Szerelem a nyereg alatt
ligslmaa ipoittűm 8 felvonásban.
Főszereplő: Fred Doderleln. •
Ossl Oswalda vígjátéka:
A főnyeremény
Szerelmes vlgtáték 6 telvon áabsu.
URRNIF)
3, 5, 7, 9 órakor
Vasárnap
Páduai Szt. Antal élete és csodál
Filmjáték IS felvonásban. - A d-csőséges
szent csodálatos élete és boldog halála. •
A világ legkedveltebb szentje halálának 700 ik évfordulójára.
A zene- és énekkliéretet a milanói acala 100 tagú zenekara éi 300 tagu énekkara szolgáltatja.
Meghlllásbll származó betegségeknél, csúzos, köszvényes és idegfájdalmak esetén a Togal tabletták segitenek. Kérdezze meg orvosát I — Minden gyógyszertárban kapható. Ara: P 1 80.
Divatos •z&vetak legnagyobb választéka
ScQUixnél. A hétfői élőkép-est
Nagykanizsa, október 10 A Keresztény Jótékony Nőegylet hétfő esti előadásának szines és hangulatos képsorozata a város egész társadalmának érdeklődését napok óta ébren tartja. A nsgyfoku érdeklődés szól az előadás belső értékének és szépségének, de szól annak a szereplő-együttesnek is, amely közel 100 tagu gárdájában a város és a környék társadalmának keresztmetszetét adja. Az első rész bibliai alakjait Józsa Fábián, dr. Krátky Istvánné, Sabján Erna, Krátky Tibi, Qyömörey Ágnes, Barbarits Lajos, Barbarlts Lnjosné, dr. Bolka Andorné, dr. Imrefy Lászlóné, Ratlmorszky Róberlné, Horváth Lipólné, Wjü-gurszky Béláné, a II. részben: Bel-ioni Éci, Pálfy Mária, Waldstetten Didi bárónő, Békefy Fetencné, Hoch-reiter Edit, Pákh Miklósné, Pintér Ibolyka, Schlchtanz Irén, Vegele Márlha, Qyömörey Istvánné, Vécsey Barnabásné, Bitthyány Ilona grófnő, Malllot Margaret bárónő és kívülük az angyalok és gyermekek kórusa.
Az előadás este 8 órakor kezdődik a Városi S.\'inházban. Helyárak 1—2 pengő. Meghívók nem mentek szét.
Idftfárál
A nagykanizsai meteorológiai aseg-I gyelő Jelentések : Szombaton a lUmír-a!kitt ; Reggel 7 órakoi +7 8, Mintán J r.rakot -4-15-8, este 9 órakor +10-?.
ftlMzet Egéaz nap tlaeta égboltozat.
Szélirány : Egéaz nap déü aaél.
(Ujunkat rádtójeknUx) A ■alaeral*-«\'■\' IsWaat lelaatl asU 10 énkor i Aa IdSjéréeban váHoaáa nem •érháté.
Ut a meggazdagodás és a boldogság felé.
Vegyen osztály sorsjegyet
ifj. Hirschler Miksa
(Korona izálloda épület.)
F«n,er«nén, kedvező esetben Bleaéaea.r p.„0ö éa még azámos nagyobb
nyeremény. - Huzáa október 18. éa l»-én. WJegyei éret Egéaz P «*._, fél p ,«._. ntgyKl p , p ,. ,
oszlálysorsjegy tőárudájában, Fó-ut
1911 .\'október 11.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október II, vasárnap
Róm. katolikus: Plscldla. Prolett.:
Brigitta. Izraelita : Tltrl hó 30 *
Városi Muciim éa Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl 12 óráig.
OyónszerUrl éjjeli szolgálat: I
hó végiig az „Őrangyal* gyógyszertár Deák-tér 10.
Városi Mozgó. .Szerelem s nvereg alatt*, izgalmas sportfilm. — .A főnyeremény*, szellemei vígjáték
Uránia Mozgó. .Pádnál Szrnt Antsl élete és csodál1, lllmjáték 5 részben, 16 felvonás.
Oöilürdö nyitva reggel 6 órától este 6 Ariig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 2—13.
Október 12, hétfft
Kém. katolikus: Miksa. Protestáns: Miksa. Izraellts: Msrk hó 1.
— Lord Londonderry családja Keszthelyen. Keszthelyről jelenti tudósítónk: Érdekes is előkelő vendégel voltak e héten a keszthelyi hercegi palotának. Festetics Tassllo herceget látogatta meg Lord Londonderry felesége éa kél leánya. Lord Londonderry a |elenlegl angol kabinetnek egyik legbefolyásosabb tagja. A Lord Magyarországnak mindenkor őszinte barátja voll. Mosl Is elnöke a londoni Angol-Magyar Tái-;aságnak. Lady Londonderry és leányai kíséretében volt Zlchy-Rubldó Iván báró londoni magyar nagykövei és lelesége.
— Megyei kisgyűlés. Zalavármegye klsgydlése október 12-én dél előtt tél 10 órakor Ülést tart. Az ülés tárgysorán kisebb jelentőségű ügyek szerepelnek. A kisgyűlés ulán a közigazgatási bizottság ülésezik.
Oramo/onl emez-köl-csOnséa. - UJ lemezek! Transdanubta, Csengery-ut 6.
— Szezonnyitó llceálls előadás.
Az Irodalmi és Művészeti Kör szezonnyitó liceálls előadása jövő vasárnap, oklóber 18-án lesz. Tartja Kelemen Ferenc bankigazgató, a Kör Iár8«lnöke. Témája: aktuális gazda-sági problémák (világválság, kapitalizmus, Infláció stb). Énekel a Vasutas Dalárda, vezényli Lenz Qyula karnagy.
— 600 kabát közül választhatja kl mindenki igényének és Ízlésének leginkább megfelelőt a S c h ü I z áruházban.
Gyepes János
gyilal házilag kéixltelt csemege hentesáruiból kapható:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fill.
10 dkg. füstölt omlós reggeli
6zalonna ......... 40 fill.
10 dkg. száraz kolbász... 60 fill.
László-féle hentesárukból:
10 dkg. prágai sonka ... 100 fill.
10 dkg. gép „ . . . 70 fill.
10 dkg. göngyölt , ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 fill.
1 pár óriás bécsi virslii 28 fill.
1 11. bargnndi vörösbor 50 fill. 1 1L pogáayvárl riallag 50 fill.
csemegekereskcdésében.
ZALAI KÖZLÖNY
OMOK
HÁLÓZATI RÁDlé KÉSZÜLÉKEK
II W*At Erftu i taglói* .nagy* káwuHk • % hétláapát késcOféfc l6<m*u«t«Mn UWItMn hun » M*y*
MMI í« antanoá.*! aiimo* kú««á<* áAomásl
•iT A» a.ányUgklélárt.p.uám meH.ll ■ r.^j, lslp»«má«y T A VáazüUUk WiMN
a c»4v*fch«i • a baáiMtatt hangaKVóvat s a ItlAaiinilt anyagok kJviM mlnAság* agyáré*!
►>0//áU<um*s ti lmtSmtt.jt.ml A csövek t Aj Orion qyi* .rUgW.0 váltóáramú M USzkadrall lóbUácooa vágaffeM* CtfrtL A baépUatt ksngszófá I A| Ooon gyér 4 potusu Kt^iw rtrwtaMf*, M4* |M|M h
a •gr*nártikw«n .ap/odvkál So-Sasvm forrt, nam wystálllHlféM nsBtasM m«« a kátallMkakat 4s ltél|*« ÖmmmI KnnM * rMóvMaMl Ma váu ot sswmwI a Halmomat* árnyának is UI«m Irtúfem MaU Lgiil*\' l«n.tvt|4 IM * MMialb* ■ iUluW>U<| 6* 16004 s«mm. gond,* ráp. A WfMbb M|*v ■n«g étilvnnáta s-ks »tix»«Q». a »*SJUHMkOI • hátóiatl antanrva H tx van épfcvá. A kUltd ktwltal • >m«uMoll l»tá»é i—n*tM k*«/t>»1 máasHafc* Ü«mutatí« nMtenu
— A kórházi kápolnára Peler-mann József 10, Varga József 5, Deutsch Alfrédné 4, viléz Boros Pál 3, Vresnyák József, Sörgyár, Hiba József, Szmodics László, Oelher János, Bolf György, Baj György 2—2, Kovács István, Kondrlcs Mária, Varga Oyörgy, Varga Ferenc, Bogáli Ferenc, Jámbor Oyörgy, Auer István, Véber Oyörgy, Dolmányos Károly, Koch Józsefné, Mlllel Józsefné, VI-dovics Oyörgy 1—1 fuvar homokot, N. N. 10 pengőt adományozott. — Az építkezésnél kifogyott a homok, szükség lenne néhány fuvar homokra. Áldozatos lelkek valószínűleg segítségül Jönnek további homok-fuvarral.
— Nyilatkozat A Zalaegerszegen megjelenő „Zalamegyel Ufsdg" f. évi auguszlus hó 7 ikt számában , Tűzzel Vussala Zellels orvosok ellen\' című újságcikk azon állilására, hogy .az Orvosszövetség másik kiküldött tagja dr. Szabó még a vizsgálat elején szótlanul eltávozol), quasi ezzel is demonslrálván, hogy nem azono-silji magát a törléntekkel" — az igazsághoz híven kötelességemnek tarlóm a következő nyilatkozatot tenni. Én Dr. Kahán Imre ezredesorvos úrral az Orvos Szövetség megbízásából jelentem meg a Zei-leis rendelőintézetben. — A vizsgálat céljával léhát azonosítottam magamat éa minden tekintetben az Örvös Szövetség felfogása mellett állok. Eltávozásom oka az voll, hogy
Szenzációs olcsón
áruslituk a legújabban nagy meny-nylaégben érkexeii nöl- éa leányka téli kabátokat, ugysxlntén raktáron levő bunáákat
nutriát bárány bunda már 98 pengóárt kapható legújabb faaonokban.
Weísxfnia és Flsc&er
«*\' dlvatáruQáx
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek Örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártóit Eternlt-nagy-lapok, melyek bútorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. és Fia fakereskedó cégnél kaphatók,
hol mindennemű destks, léc, épUlclls, valamint egyéb építkezési anyagok ■ napi árnál la oloaábban aararaxhatAk ba.
Mindennemű enyvezettlemezek állandóan raktáron. Hajópadlógyártás és bérgyslulás Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
rendelő órám lévén, betegeimhez síeltem haza és dr. Kahán Imre ezredes-orvossal távoztam. Nagykanizsa, 1931. október 10. Dr. Szabó Zsigmond jár. tiszti orvos, vármegyei tb. főorvos.
A Nagykanizsai Iskolaaaya-sfllat októbar 17-én tartja elafi kSzgyOlóaét
Ismeretes, hogy a nagykanizsai leányliceum megvalósítása elsősorban egy fenntartásáról gondoskodó szerv létesítéséhez volt kötve Ezt célozta a Nagykanizsai Iskolaegyesület életre-hívása. Meg is felel céljának, ameny-nyiben a leánylleeum fenntartásáról és annak kiépítéséről gondoskodik és előkészíti minden nagykanizsai szülőnek régi álmát: a leánynevelő Mézet megvalósítását.
A Nagykanizsai Iskolaegyesület megalakulásakor csak ideiglenes vezetőséget választolt, hogy módjában legyen a rá háramló feladatokat sürgősen eszközölni. Ezt meg ls lette es mosl az egyesület vezetősége szükségesnek látja a közgyűlés ösz-szehlvasát, hogy beszámoljon eddigi munkásságáról és megtegye mindazt, ami az uj leányiskola érdekében szükséges.
Az egyesület választmánya dr. Krátky István polgármester elnöklete és Magas Mihály Igazgató, piarista házfőnök közbejöttével választmányt ülést tartott, amelyen előkészületekel tettek a legközelebb összehívandó közgyűlésre.
Élénk vitát adott eddig is a tanárok fizetéskérdése. A város vezetősége ezen a téren kissé külöoOa, szinte lehetetlenül .takarékos" álláspontot foglalt el, holott a kellő kvalifikációval biró tanárnőket nem szabad kitenni havi 60 pengős megélhetési gondoknak, ba azt akarjuk, hogy hivatásukat közmegelégedésre betöltsék. Ebben a kérdésben még az anyagilag leginkább érdekelt szülök is azl a felfogást képviselik, hogy a tanárnőknek meg kell adni azl a minimális rendes fizetést, ami hasonló Intézetekben a hasonló képzettségű tanáreröknek Jár. A közgyűlésnek Itt tiszta helyzetet kell teremtenie, amely . közmegnyugvást hoz.
A közgyűlés 9 tárgypontja között szerepel a tisztikar választása, a költségvetés, az iskola szervezetének megállapítása, stb.
Áz ideiglenes vezetőség a közgyűlési oklóber 17-ére szombat délután 6 órára hivja össze a városháza tanácstermébe.
s
ZALA! KÖZLÖNY
1331. október 11.
Hallói Figyelem I Hallal
P. hó II-én nagyszabású
táncmulatságot
rendezünk, melyre tiszteletei meg-hvja a Randaataág BelépSJegy 20 «lér.
Konfetti csata és szépségverseny. Saját termésű balatonmelléki bor 1 pengő.
Jó rád i 6: Transttanub t a - Világítsuk ki a hősi sírokat I
A nagykanizsai ,Move" Lűvész Egylet felkéri a közönséget, hogy a hősök sírjainak kivilágítására szánt adományaikat akár készpénzben, akár természetben Stampf Zsigmond ur üzletében (Fö-ul) leadni szíveskedjenek.
Sugár-uton szép 2 szobás viz-vezetékes
lakás
mellékhelyiségekkel azonnal vagy november l-re kiadó. Cim a kiadóban.
«■ össztánc. Ma délután 5 órakor a karpaszomdnyosok és esle 8 órakor a felnőttek részére össztáncot tartok a Kaszinóban. Oábor tánctanár.
— Akkumulátor töltés éa Javítás, megállapodás szerinti havi átalányban, Szegőnél. (Bosch-szol-gálat) Strém ét Klein féle ház, az udvarban, Erisébet-tér 22.
ántótnlajdonos arak figyelmébe!
Nem kell többé Budipestre mennie, ha autója javításra szorul, mert legmodernebbül felszereli gépjsvitó műhelyemben gartnda mellett a
Xntosabb munkálatokat tudom végezni. Elvállalom bármily gyárt-u autók generáliavitását, tofibbá traktorok, benzinmotorok, gőzgépek és cséplők javítását, hengerfurásokat és ul hengerek készítéséi. Részltek bármily rendszeri! vasszerkezetű munkákat.
Pontos kiszolgálás 1 Olcsó árak I
BABON FEBENC • gépműhely és ércöntöde
lagykialisáa, Emébet-tér 18. itáa, tolt Siarni-iuUloda.
Egy guzddf felnyársalt a sxölökaró
Somogyszentpál, október 10
Tragikus módon ért véget egy jómódú gazda Somogyazentpál községben. Androsits István 56 éves gazda szőllejében felmászott a körtefára, hogy lerázza a gyümölcsöt. — Egy ág kicsúszott alóla és a gazda a 3 méter magasságból az alaita levő szőlőkaróba esett, amely leijeten felnyársalta. Kórházba szállítása után a borzalmas sérülésbe belehalL
— Kifosztották az ötvöskónyl kastélyt Érdekes esemény foglalkoztatja a somogyi bünügyl hatóságokat. Ö.vöskónylban ismeretlen tettesek betörtek özv. Chernel Oyuláné föidbiitokosné kastélyába, mlg az távol volt otthonról és vad vanda-lizmusral felforgatlak mindent majd gazdag zsákmánnyal távoztak. A tettesek a helyszínnel és a viszonyokkal ismerősök leheltek. Nagyszámú értékes ruhaneműt, kabátokat, pré-meket vittek el magukkal.
UmU uyákuk kellő figyelmet kell fordltaniok aira, hogy bélműkö-désflk rendben legyen, ez pedig a természetei „Feroc Itoaf" ketetü-viz használata által érhető eL Nő-orvosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Fereio JAuel vizet, mert könnyen bevehető és rendkívül enyhe halása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Fereae lóxseí keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban ét füszertlzletekben kapható.
— ÖszI dtva tejdonságok, szövetek, selymek, kordbársonyok, flanellek, jankll anyagok nrgy válaszlekbln érkeztek Slngtr Dtvatáruházoa.
— A dömötOrll arzént-, ügyben ujabb letartóztatás történt. Tegnapi számunkban jelentettük azt a gyermekgyilkosság! kísérletet, amit Csejteí Sándor dOmölöiii lakos eszeli kl, hogy elpusztítsa gyermekét. A letartóztatott Csejtein és a cigány-asszonyon kivül ma ujabb letartóztatás történt Kapuy Lajos többszörösen büntetett egyént, akinek része van a bűntényben, szintén letartóztatták. Csejtel és Kapuy régi Ismerősök voltak
Ártalmatlan valódi kávé
mely nem irt a szívnek, az idegeknek, a veséknek, sem az egészséges, sem a beteg embereknek, sem a gyermeknek, sem az aggastyánnak, ez a HAO-kávé, amely lefekvés előtt fogyasztva sem zavarja a nyugodt, mély álmot- Elsőrendű minősége és feltétlenül ártalmatlan volta miatt a HAQ-kivé milliók itala, Mintát kUld a llag Kávé R. T. Budapest, IX . Ranolder u 21.
Minden kávészem kitűnő minőségű. Minden csdppje tiszta élvezet. Szivet ás Idegeket óv. Ez a HAO-kávé.
j!
A legolcsóbb szórakozás a
rádió. Emellett a leggyönyörködte-(óbb és legváltozatosabb is, de csak akkor, ha tökéletes készüléket használunk. Az Orion 7060, 5-j-l lámpás rádió beépített dynamikus hangszóróval minden hullámhosszra tökéletes. 100 küiömbözö állomás teljes hangerővel vehető vele. Jobb teljesítményű nagyobb hangkvalitásu és egyszerűbb kezelésű készülik nincs. Oyártja: Orion Izzóldmpagyár.
— Hol vegyünk bútort? Butorvislr-lásnil legbiztosabb a cég megblzhitósiga. OMsóink Ügyeimébe a|lnl|uk sí évtizedek óta kozlsinrrt Kopsteln butoráruhizal Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 4., ahol a modern kor minden Igényeli kielégítő órüsl választékban találjuk a legegyszerűbb, de Jó kivttelU polgM bútorokat, valamint l legkényesebb ízlést! díszesebb berendezéseket. A bútorok kívánatra legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kaphitók.
Mielőtt ŐSXl és téli ruhaszükségleteit beszerzi, keresse fel szolidságáról elismert áruházamat, ahol ón mindig bizalommal vásárolgat.
\\
A(agy választék angol és skót
férfiöltöny, ragián és télikabát kelmékben.
Nöi kabát, kosztüm ós ruhaanyag különlegességek.
Bársonyok, flanellek, vászon és damasztáruk minden minőségben.
KIRSCHNER
DIVATÁRU HÁZ FÖ-UT 3.
1931. október 11.
zalai közlöny
Vagyont szerez MARABU keltetőgéppel,
/" ""W ha baromfikeltetéssel foglalkozik.
X f Tr A kellelögép „Amallth" asbestpalával van belliiről burkolva. f \\ \\/ Gravitációs központi melegftllésl
[ JJ lutouitUii miitjsiiialywi. pinltgiiiis h ujlfcitfe I
V / Tojások forgatása KÍVÜLRŐL, egy pillanat alatti
VU MAGYAR R ADIÍTORGYÁR R. T.
L— Budapest. - flyár: X, 8y5arói-it 76-78.
Városi Iroda és mintaraktár: V, Kálmán-utca 18. Telelőn: 197 06.
Alacsony Arak, kedvező fizetési feltételek I SaaksxarD oktat*. I 8zaka»r0 oktatás 1
Müanyák, ólak, baromfitenyésztés! eszközök.
SPORTÉLET
i ________________
Alakítsuk meg az MLSz. balatoni kerületét 1
A kerület már a Jövő évben megkezdhetné működését
Nagykanizsa, október 10 A rendkívül súlyos gazdasági viszonyok megyénk labdarúgással foglalkozó sportegyesületeit végpusztulással fenyegetik. A vasuli viteldíjemelés, továbbá az utazásoknál élvezett kedvezmények elvonása kö vetkeztében az egyesületek helyzete még kritikusabbá váll. A megye egyesületei egymásután léplek vissza a bajnokság nemes küzdelmeitől. Zalavármegye néhány egyesülete gigászi küzdelemmel és a vezetőségek anyagi áldozatai révén Igyekszik megbirkózni a súlyos helyzettel, de sokáig a ma még működő egyesületek sem bírják a nagy terheket.
Ald|on itt egy példa: a Nagykanizsai Torna Egyletnek egy bajnoki év leforgása alatt öt Ízben kell ma Pécsre utazni és öt ízben kell a
elcsl csapatokat Itt fogadnia. Nem sebb költségeket emésztenek fel a kaposvári, szigetvári stb. találkozások. Néhány évvél ezelőtt, midőn a sportközönség teherbiróképessége megvolt, nem ütközött a bajnokság lebonyolítási különösebb nehézségekbe. Akkor ezeket a mérkőzéseket a közönség százai nézték végig éi a bevételekből fedezni lehetett a kiadásokat. Ma azonban a mérkőzéseket látogató közönség száma érthetően erősen megcsappant, a bevételek Igy minimálisak. Minden megrendezett mérkőzés súlyos deficittel végződik, melynek előteremtése minden esetben probléma a vezetőségnek. De nemcsak Nagykanizsán, hanem Zalaegerszegen és a megye egyéb sportcentrumaiban is hasonló a helyzet.
Mielőtt e nemes sportág teljesen elsorvad, keresnünk kell olyan megoldást, mely a lerhek lényeges csökkentésével továbbra Is nemcsak hogy biztosítja a működő egyesületek prosperitását, hanem módot ad a jelenleg működésen kívül álló egyesületek uj éleire keltésének.
Egyetlen célravezető megoldás, meg ketl alakilanl a Magyar Labdarugó Szövetség Balatoni Kerületét, mely kerülethez tartozna : Nagykanlzsa, Zalaegerszeg, Tapolca, Keszthely, Zilaszentgrót, Balatonfüred, Siófok és az n| kerület megalakilása után alakulandó és a felsorolt helyekhez jó összeköttetéssel rendelkező egyesületek,
A felsorolt helyek autón és vasúton könnyen megközelíthetők és a távolság Is lényegesen csökkent. A csapatok szállítása gyorslehcrautó-kon történhetne, mely közlekedési
eszköz lényegesen gyorsabb és olcsóbb, mint a vasút. A mérkőzésrendezések legsúlyosabb télele tehát erősen redukálódna. Ennek előnye többek között mfg az, hogy nincs menetidőhöz köive és a játékosoknak ccupán egy délulánját veszi igénybe.
A felsorolt városok sportegyesületeinek számát figyelembe véve, már az első évben minimum 10 csapal részvételére lehet számilanl, kik egy egységes elsőoszlályt alkotnának.
Az u|onnan megalakítandó kerület székhelyéül Nagykanizsát kell választani. Egyrészt mivel a legtöbb résztvevő egyesület Innen kerül ki, másrészt ez a város rendelkezik nagyszámú olyan sportemberekkel, akikből az alosztály tisztikara megválasz-
ható lenne.
Ezzel kapcsolatban a Biró Testület uj alosztályát is meg kell alakilani, ugyancsak Nagykanizsa székhellyel, miután (az ifjúsági leventeblrákat egyelőre figyelembe nem Is véve) a fuiballbirák száma Is itt a legnagyobb.
Az uj kerület megalakításához szívesen hozzájárul. ugy a délnyugati, mint a nyugati LSz, sőt ilyen irányú törekvést hathatósan támogat, mert hisz az ö fennhatósága alá tartozó egyesületek vállairól Is tetemes terhet venne le ezen u| alakulat. Az MLSz budapesti központja, nincs kétségünk aziránt, hogy ne Járulna hozzá e terv keresztülviteléhez, különösen nem, ha azt báró Kray, Zalaegerszeg országgyűlési képviselője és az MLSz országoB elnöke is magáévá teszi.
Az u] kerület megalakilására már most meg kell tennünk az előkészítő lépéseket, hogy a jövő évben a Balatoni kerület megkezdhesse működését.
Az uj kerület megalakításával Nagykanizsán és Zalaegerszegen a futballsport nívója pillanatnyilag csökkenne talán, de még mindig Jobb egy kevésbé nívós és olcsó megoldás, mint a teljes megsemmisülés.
__(Splró)
(Blróküldéa a mai leventebajnoki mérkőzésekre) Zrínyi pályán: fél 2 órakor 13 Bocskai—KAÓSz, biró Wolf, hb. Waldmann, Cvetkó. 3 órakor Zrínyi—Barakk, biró Spltzer, hb. Pischer II., Lőbl Magyar-ulcai pálya : fél 2 órakor Hunyadi—Bástya, biró Szirtes. 3 órakor Ékszerész —Teleki, biró Mandler. hb. Kohn Á , Flumbort. Teleki- uli pálya : 2 órakor Törekvés—Kossuth biró Kemény.
(Keszthely—Rálatonboglár re-vánsmérközés) O itóber 12-én délután a keszthelyi pályán a Keszthelyi
MINDENKI
segíthet helyzetén, ha sz u|onnan kezdódó magy. klr. osztálysorsjátékra
Milj&offer Kálmán löciamsiiánái
Caengcry-uí 7. (SapocO-||dsJ vagy Zrínyi MikWs-u. 49. sj*. vásárol a közismert sKarsaosasaám
OSZ.TACYSOnSJE.GYE.Kn0C
Minden második sorsjegy nyeri • Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 pe igö la leheti
Sarafflffynk dra: FgémM 24 P, tél 12 Ellő osztály husása október IC—19.
P. nogyea D I». nyolcad 3 P.
KOVALD
budapeiti festőgyár, amelynek ülfj-kuluti képviseletét átvettem.
Elvállal i férfiöltöny, selyem, zsorzsett, bársony és szövetruhák festését és tisztítását, aljak p iszirozását a legszebben. — Gallérok, kézelők és ingek legszebb tisztítása. — 50 éves, legmodernebb amerikai gépekkel berendezed cégünk teljes garanciát nyújt arra, hogy a legkényesebb igények is a legjutányosabban kielégíttetnek.
Gyfijtötelep: lagykaalua, Csengerr-ut 5. Sohwelbser Kálmánná Ugyanott harisnyaszem felszedés, kézimunka előnyomda, függönyök, terítők összeállítása és párnák montürözése, endlizés és minden egyéb kézimunkák a legjutányosabb áron készülnek. — Női tűzők, melltartók, gummlharlsnyák olcsón kiáruslttatnak.
Épületía és deszkakereskedés. Asztalosáraflzem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épOlnHa, léc, cement, szigetelő- és ledőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyatulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épűletta, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése tia
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
Törekvés és a Balatonbogiári SE mérkőznek. A boglári találkozón a Törekvés 5:0 arányban kikapott. Most revánsot akar venni. Tekintve a Törekvés jó formáját, ez sikerülni ls fog neki.
(A Zrínyi Torna Egylet) 12-én, hétfőn 6 órakor a városháza kistanácstermében választmányi ülést tart.
Irodának
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó a város kBzepén, azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
ZtrleU aáriai
Pária 2007, London 19-70, Newyork 500-50, Brüasel 71-00, Milano 2Í-20, Madrid 45*75, Amsterdam 206*60, Berlin 118-50, Wien —•—, Szófia 3-70, Prága 1510, Varsó 5715, Budapest 90*02r/t, Belgrád 9-05, Bukarest 306.
TsraéiyMisát
Buza tiszav. 77-es 8-70—8-80, 78-as
8-85-SOS, 79-es 9-00 — 9-20, 80-as
9-05 —9-30, dunánt. T7-es 8-45—8-65, 78-as 8-60-8-80, 79-es 8-75 — 8-98, 80-as 8-85 — 900, rozs 900—91H tak. árpa 14-00—14-25, zab 17-80-1800, tengert 15-80-16-00, korpa .1000 -10-25.
VALUTÁK Angolt. 2165-22*45 Belga tr. 7945-8015 Csehk. 1638-16 98
Dán k. —•---■-
Dinár 1011-10*17 Dollár 569 80-573 20 Franci. 1.22-44-22 58 Holl. 22955-23095 Zloty 63 60 64-40 Lei 3 39 .i-347t/i Léva 410-418 Ura 2905-29 55 Márka 135*20-136-
Norvég —----\'—
Peseta — — -•—
Schili. -■---•—
Svájci I. 11170-112-40 Svédk. —•--
DEVIZÁK Amst. 229.20-231*-Belgrád 10-07-10 17 Berlin 135-00-136 00 Brüssel 79*15-80-13 Bukarest 330 349 Kopenh. —•—■—■— London 2095-22 4S
Madrid -•-■—
Milano 28\'75-29-55 Newy. 571-75-75-75
Oazlo —•--•—
22 "60-22-90 1684-16-96 408-4 "20
Páris Prága Szófia Stuckh. Varsó
Wien -----
Zürich 111*40-112*40
63*40-64*20
Kiadta: Mlxalal lyoaáa ét Ufkiadt
Felelős
Vállalat, lagykuisiáa. Ms kiadó Zalai Károly. Ma faMwri Hacrtia.áan M. m.
20917—1931.
1
Hirdetmény.
Folyó évi október hó 12-től -kezdődően a város erdőhivatalában naponta 8—9-ig különféle kemény és puha hasáb vagy dorong tűzifa olcsón szerezhető be házhoz szállítva készpénz ellenében.
Nagykanizsán, 1931. évi október hó 5-én.
Polgármester.
20458—1931.
Hirdetmény.
A város kertészetében nevelt 3 éves szép gyllmölcsoltványok, melyek a zalai termőhelynek megfelelnek, olcsón beszerezhetők a város erdőhivatalában bármely napon reggel 8 és 9 óra között.
Nagykanizsa, 1931. évi október hó 5-én.
,„; Polgármester,
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 11.
APBÖffniDOTÉSEK
Csengery-ntca 18. alatt 774 □•« telek. 4579
Ktnnlma csukott, hát üléses Balak aasMval gangéból fuvarozást vállalok. Szástó, Cssngery ul 6. Teleion 3.22. 4102
Hathengeres modem csukott aatí olcsón eladó. Kaufminn Manó. Teleion 167. vagy Ml.__«6S
la állandóan kapható Sípos és FriedenUul. Teutsch Tólh Bála, Mustos Ferenc
összegben a legelőayOeebben ás leggyoi-•abban lolyóslttat Jtoaál lassáo pénl-
Vágott, cserepes vlrég, csokrok jutá-njoa árban kaphatók Horthy Mlklói ut^Uk
Elismert legkiválóbb minőségű és magbfoható
hentesáruk *< felvágott-különlegességek.
Omlói Ibtttl oieaege italoua 2 60
Esterházy Hentesüzlet
NsHk| nikt4*»at f.
Taiafon i 5-4S.
MMp
. 9 Járatú, nagy körlettel, Táros kötelében eladó,
Clm a kiadóban.
eaelli
elleg 4437
Bagotal-sor 81, Sz házhely és Lásiló herceg-utca 11. hál alatfó. 4489
Sslataskiraaitai-aa 1 szoba és sárt verandából álló téli épliluxfaa villa sladó. - Bővebbet özv. Oyesea Lakjuié. Városháza. 4637
lábbelit resiek és elsdok Kívánatra házhoz megyek. Flachsr, Klrály-Btca 49. 4498
Deák-tér 1. sz. alatt levfl Höhn drogéria •jsUUs.i,»«í-j. álkaitSsés múlt
azonnal kiadó. 4478
IsaUxatl ruhák, kabátok, alkalmi ruhák ttcokaóbbas) készülnek Fekete Martit angol ás Iraoda divata zaionlá kan Főút 22. 463a
Nagyatádon, Somegymegyében a Nova-esek-léte jótorgalmu kettő kemencés aá. ttds azonaal bérbeadó Bővebbet Novscsek Istvánnál NscynUdOn. 4)11
WEISZ NÖVÉHEK
nAi divat és fflzfiszalonja
angol és francia
I Zrínyi Miklós 1 Mtoa 34. Sz.
Postapalotával szemben.
Kiadó Január l-re egy modern Oalat-lalvlság, kettő szoba, konyha, pince Istálló, pajta, raktár és gszdaságl mellék
épültükkel s község legforgalmasabb helyén. Bővebbet Rsdanovlcs Istvánnál Mura-keresztui. 4709
IlaM Örhás-utcs t5. sz. ház.
4708
Kettő, esetleg 3 parkattéa utcai szoba fürdőszobával, bútorozva, vagy anélklll kiadó Horthy Mlklós-ut 15., L em.
s november l-re felvétetik. Qaz-daságt hivatal, József laktanya. -4737
Eladó ingatlanok.
Város belterületén több kisebb-nagyobb magánház, bérház és üzletház van eladásra előjegyezve.
Keresek eladásra kisebb nagyobb magán- éa bérházat.
Bérbeadó Fejérmegyében 800 m hold príma birtok, Pesthez tiO km., Fejér-várhoz 32 km.
Eladó balatoni lürdóhelyen 100—200— 300, Somogyban 3C0 m. hold és Felérben 1400 bíld jutányosán.
Kisebb birtokok 40-100 holdig Kanizsához közel.
Hoohreiter Oeiti
ny. jószágfeltlgyeló Ingatlan Irodája ■agfkasslaaa, Bsllhyány-u. 10.
4 lámpásos rádió stt ód póttóval, löltóvel olcsón eladó. Qm a Htdóban. 4)42
~Cslnos kBISssbaJAratss bulorozoll utcai szoba nagy előszobával kiadó. Bővebbet Singet dlvatáruház. 4743
Egy 3 szobás és 1 szobás vlzvezelékes ■kába november l-re kiadó Csengery ul 87. szám. 4146
Rahavarréat elfogadok, háahaa Is megyek. Bagolal sor 5, 4778
Alig használt Mrfl rsshák eladók KI
nlzal-ulca 21. -4771
assaakbaa I kétszobás lakás, kocsiszín garázaaak is alkalmas Istálló és sertés ól haaználattal havi 29 P ért azonnal kiadó.
-4775
Szabászat! varrótanfolyamra
tanulókat felvesz
WEISZ NŐVÉREK
nól divatszalonja Zrínyi Miklós-utca 34. sz.
4IS3 Postapalotával lumbn.
Vasutasok figyelmébe I
Közvetlen a vasulállomás bejárójávsl szem ben klparcellizok 38 drb házhelyet. Most még a legjobb parcellák megvannak és Igy s vasutasok nagyon okosan lennék, ha aa állomás kóavetlen közelében tömegesen biztosítanák maguknak ezt a nekik Igazán legjobban megtelelő házhelyet annál ls butább, mert ma még nagyon olcsón juthatnak bozzá. Bővebbel Aoa*l Igaáo ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 2.
Jácint, tulipán, náifls s egyéb virág-hagyma, virágzó árvácska, netelejla és inas évelő virágot szállít s legolcsóbb álban Pelezmann kertészet Báthory-u 22. -4712
Különféle használt bútorok Igen olcsón eladók Sugár-ut 17 sz. alatt.
Clgány-ucca 3. azámu házban löbb lakás kiadó aaatlaa alaM. Bővebbet Kovács kőfaragónál. <783
HAaak, 5, 4 és 3 szobás saaag*a-
hSub, több nagyobb és klsetf) jflsüdel-mezó kárhiaak, assselataa* Aa «a-l.tházak, vaadéglök. Villák FáHrf
•áron 4 szobás, Martatalapaa 3 szobás 5 hold telekkel, 3 szobás 1000 négyzet öl leiekkel, SaglArosa 4, 3 és 2 szobás, Karaaatuross 3 és 2 szobás, minden villához van vlzjog. Klakanlaaaa több olcsó háa isláló, pajta és kerttel. Blrlpk Füred mellett 50 hold, kasslaaal járásban 20, 90, 70 és 100 hold épületekkel, vlalssaaloasa somogyi nagyköiaigben u| lakóháaaal, 10 hold földdel, Saak#-hagyan 12, 8, 5 és 2 hold birtok épllle lekkel, SSJtSr községben 3 szobás ház, laUllé, pajta, S hohá f«M*al olcsó árban eladók. Bővebbel Dtskeaa Miksa Ingatlan kösvetitő Nagykanizsán, Szemere-utca 3. 4783
Kiadó 0alatts*áyla4g rsklárrsl, siobs-
konyltöa lakásuk éa egy szoba. Teleky-ul 54. -4785
Udvari sssfes konyha bútorral október 15-re kUdó Petöfl-u. I. Bővebbet Hunyady-ucca 16. Mosanckernél. -4784
Egy szép nagy ulcal és egy udvari lakaa november l-re kiadó. Klnlzay-ucca 56. -4778
Egy mahagóni asztal éa 2 darab nagy aztntkáp alaM. László herceg- s. 23.
4789
Kettő szobás lakáat keresek mellékhelyiségekkel. Címeket a kiadóba kérek.
Eladó birtokok.
240 boldaa zalamegyei bir.ok, benne 30 hold vágható erdővel, igen Jó gazdasági épületekkel,
luO holdas kózci Nagykanizsához. lOo holdas Somogymegyében, Járásbíróság székhelyen, Igen »iép lakással és gazdasági epületekkel.
2b boidaa Nagykanizsán, benne 8 hold lucernás és 5 hold rét, rajta nagy téglahás és gyümölcsös.
10 hold szántó éa rét szép gyümölcsös, rajta jó lakóház és Istállóval a Szabad-hegyen.
1 i/a és 1 holdas szőllóblrtok szép gyümöl-csösael a aztnigyörgyvárl begyen.
2 hold azöllöbirtok pincével a lörhénd hegyen.
4 . hold i lazsoakl birtokból tetnfcszertnti holdakban kimérve.
Mindezeket a birtokokat, valamint Igen sok nagykanizsai klatbb-nagyobb házat, kózOtttlk Utvfls-Ur lt. azómu házat U ma még igen olcsó árbea lehet venni, bővebbet ftoxél Ignáo ingatlanforgalmi irodája, Nagykanizaán, Horthy Miklós ut 2,
Hitei a IM Közlönyb8D.
Bútorvásárlás bizalom dolgai
Én nem őlröeiek soka/.
Reklámom a jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán tennálló cégem Jóhlrneve bizonyít.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
■agykanizsa, volt Szarvas szálloda
(Erzsébet-tér 18. szám.)
Sa/Oi kárpitos és asztalos mUQely.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
HÉRÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helvén lekvő modern szállója. Lllt. Kösponll lOléa, Hideg meleg lolyóvlz. Fürdók. Teleionos szobák. Kávéház-éiterem.
Szobák P 4\'SO. Pasisió 8— P-töl.
Egyágyas szobáknál l«i, kétágyas szobáknál 200 o In|.dn... a „Zalai KblSat" tctau tatólnak. A DV. állomástól direkl vllamoa (íl-es) a szállodáig
Árverési hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a Zerko-witz Albert cég telepén, Horthy Miklós-ucca 33^5.\' siám alatt tároló ászok- és transzporihordókat f. hó 14-én d. a. 9 áriakor szabad kézből a legtöbbet ígérőnek elárverezzük.
Országol BtelráM Egylet
20012/1931.
Hirdetmény.
A város füztelepeiiek filz-vesszőtermését:
1. a városi alsóerdőn az erdőőri laknál f. hó 13 án d. e. 9 órakor,
2. a városi felsőerdőn a Te-leki-uti erdőőri laknál f. hó 13-án d. e. 10 órakor,
3. a városi alsónyiresi erdőn a csemetekertnél f. hó 13-án d. e. II órakor és
4. a városi gördövényi véderdőben az erdőőri laknál f. hó 13-án d. e. 12 órakor megkezdődő nyilvános szóbeli árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1931. október hó 5-én.
„„ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20.321/1931.
Tárgy: Közforgalmit mértékek és mérőeszközök időszakos hitelesítése.
Hirdetmény.
Az 1907. é. v. t. c. 20. §-ában előirt időszakos mérték-hitelesitést Nagykanizsa város területén folyó évi október hó 19—31-ig és november hó 16 — 28-ig tartja a m. kir. mértékhitelesítő hivatal, hivatalos helyisegében, Csányi László ucca 8. szám alatt. Minden mértéket, illetve mérőeszközt használó fél (kereskedő, gazdálkodó, piaci árus, tejárus, korcsmáros) köteles azokat hitelesítésre bemutatni. Aki ezt elmulasztja, a mérőeszközök elkobzásán kívül, még magas pénzbirsággal is büntettetik.
Azon felek, akik a hivatal névjegyzékében szerepelnek egyenként kapnak felhívást s értesítést a hitelesítés idejéről s felkéretnek, hogy ezen határidőt pontosan tartsák be, mert csak ez esetben vehetnek részt legkevesebb időveszteséggel a hitelesítésben. Akik a hivatal névjegyzékében még nem szerepelnek s igy külön felhívást nem kapnak, azok felhívás nélkül kötelesek mérőeszközeiket hitelesítésre bemutatni. A hitelesítésre vonatkozó egyéb tudnivalókat a városban kifüggesztett „Tájékoztatók" tartalmazzák.
Nagykanizsán, 1931. évi október hó 2-án.
4ísű Polgármester.
1931. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Kiadó
gyönyörű szép háromszobás
lakás
Moansfra Csengery ut 40. szám alatt.
BIZTOS
eredményt csak ugy ér el. ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő, measze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja (el. Kiadóhivatal F6-ut 5. (az udvarban.) Tel. 78.
Építsen a Hagyar Tenger
Dárdán) Előnyős áron, ízlései nyaral IJalll rllóklt épll Szllassy L»joi
énilómesler Balatonfenyv**, Oyöngyszem-vltla, állomás közelében. Favázas, hőazl-prlelrt szab. Sabaria rabilzfallal hétvégi Mi 600 F\'-tót kezdve Nyaralók téglából (szoba, veranda) 1200 P-iól. Kér|cn aián-litol I Hgyévi jótállás I <ui
Dughagyma
(őszt vetéira)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
GyŰmölc8favédélmi szerek
(6sii permetezéshez)
Futor. P ek k.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és n&vény-
rMUznk kerwkeilésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bhóeág mellett. Telefon 130. Néhány dirab ti|tlnU Csincsilla liáil-nyúl elidó
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
(tallérok 10 és 12 fillér. liyű|töteiep: Horthy Mlklós-ut 8. üjárlelep; Hunyadi-u. 19.
NAGYKANIZSÁN
40 szobával, hideg-meleg viz, gőzfűtés. Lift. Autógarázs. Caffee Restaurant.
Mérsékelt Arak.
Tulajdonos:
Kiss Ernö.
régi elavult
40 pengőt fizetek
hansszórólóérl
ha vesz nálam egy Orion clektro-dynamikus hangszórót, gyári áron, 6 havi részletre.
im~ Dijtalan bemutatás. ~wi
Szabó Antal
rádió- és gramofon-osztálya.
■agykanizaaiak találkozóhely* az
IstvAn király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202 43, 294-34. - StlrgOnycim: HOTKLIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi tülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Standard 3a I
STANDARD
valamint
ORION, PHILIPS, TELEFUNKEN, TRT
RÁDIÓK
HANGSZÓKÓK
legelőnyösebb havi részletre is
QUITTNER
villamos és rádiószaküzletében Cgengery-nt 1. Takarék-épület. Tel. 3-94.
Nagy választékban vannak raktáron villanyosillárok, lámpák
s az összes villamossági cikkek.
Értesítem a n, é. közönségei, hogy a
húsárakat I leszállítottam |
és pedig:* I. r. marhahús 80 fill. és !•— Pl Sertéshús 1-36, 1-52 Pl Borjúhús 1-20, 1-40 és 1-58 Pl
Úgyszintén az összes hentesárukat Is a legolcsóbb árra a/állitottam le. Kérve a n. é. közönség további pártfogását, tisztelettel \'
Patrios Gyula |
mlltáros it hentes.
ff
STANDARD" RÁDIÓT
6, 12 éi 18 havi réizletre gyári áron szállít:
HAVAS MIKLÓS
Deák tér 15. izám.
Árainkat nem emeljflk!
Olcsó tűzifa
Ell II kát te nini tutkiiiHi t 44-80
....... lornijli- 34 80
...... „111. 24-80
. ■ . ■ »líjsArtt hiti - IMO
„_...„ talpfa halUátk. 20-20 házhoz szállítva.
Aprított, száraz tűzifa 100 kg onklnt, házhoz szállítva P 2-50.
STRÉM KÁROLY
8U0ÁR-UT 30. TELEFON 127. MAUVAR-U TELEP TELEFON 190.
2803. íz. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Oszkár ügyvéd álUI képviseli Bo|tor Józsel Javára 393 P 10 I tókc és többkövetelés es járulékai ciciéig ■ nigy-k.nlzsat kir. láráiblróság 1931. évi 1753/1531 sz. végzésével elrendelt kielégítési végre-hsjtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1931. évi október hó 12-án lefoglalt 2000 pen-
{őre becsült Ingóságokra a nagykanizsai Ir. lárálbiróság lenti számú végzésével ai árverés elrendeltetvén innak sz 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alspján az alább megnevezel! s I foglalási jegyzőkönyvből ki nem lunó nráa loglaltatok javára la az árverés megtartását elrendelem, de csak irrs is esetre, na kielégítést )oguk ms ti fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset lolyamatban nincs, végr szenv. lakásán, üzletében Nagykanizsán, Klssörház udvarán a netán fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. tjü október hó 23-ik nspjánsk délelílt 12 órája tUzetlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt 1 teherautó pótkocsival s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul Is el fogom adni még akkor te, ha a bejelentő léi a helyszínén nem Jelennék meg, ha csak ellenkező kir vánságol írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi október 6 án.
Haán (lyula s. k.
Ur. |blr. végrehalló. tm mint bliótágl kiküldőit.
1*
ZALAI KÖZLÖNY
1931. oklóbw U.
Hálószobák Ebédlök
Kárpitosbutorok
óriási választékban, megbízható jó minőségben és közismert izléses kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.
m- Legkedvezőbb fizetési feltételek! ^
KOPSTEIN
m y
BUTORARUHAZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklős-ut 4.
Nyomatott a|Dé!zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71 évfolyam 233 szám
Nagykanizsa 1931. október 13, csütörtök
Ara 14 \'"fér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség ís kiadóhivatal: Fóut 5. uim. Keszthelyi llókkladóhlvatal: Koaiuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 80 llllér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! teleion: 78. sz.
Katollkns nagygyűlés
Ahol csak magyar kalolikuB van, mind lélekben egyesül és szivével olt van a magyar székesfővárosban, ahol tízezrek jöttek östze a nagy magyar katolikusság képviseletében, hogy megtartsák országos seregszemléjüket.
Boldogult Zichy Nándor gróf, a nagy magyar koníesszor óta vannak ezek a nagy seregszemlék, amelyek a magyar katolikusok életét felrázni, felfrissíteni, a katolikus öntudatot megszilárdítani, a hi\'élrtet mélyitenl, a testvét! kapcsol erősíteni, az együvé tartozás érzetét fokozni, a hittestvéri szeretet melegéi utánni tölteni van-mk hivatva.
A legnagyszerűbb gondolatok, a legragyogóbb eszmék, az egész országra kiható tervek, hatalmas intézmények megvalósítása, nagy és szent elvekben való határozathozatal, egységes, komoly, mélyrehaló elhatározások kitermeltjei a katolikus nagygyűlésnek.
Az egész ország katolikusságának lelke szólal meg az országos, vezérek és szónokok cjakáról. Megmozdul a katolikus lelkiismeret és megszólal a katolikus szív. Kéz a kézben, fej a fej. váll a váll, lélek a lélek mellett pihen és sorakozik fel és mindaz, ami az országban az utolsó katolikus nagygyűlés, a legutóbbi megmozdulás óla előadódott és összegyűlt: itt utat talál és napvilágot lát.
Tükör a katolikus nagygyűlés, amely megmutatja a valódi ábrázatot szépítés nélkül. Seregszemle, amely felvonultatja a katolikus hadsereget, hogy meRiássák hányan vannak és milyen a vértezetük, felkészültségűk a világnézetek nagy harcában. Méileg, amey a tarlozik-követel rovatot a legőszintébb adatok szerint elénk tárja. Fórum, ahol a panaszok, elégedetlenségek, bajok meghallgatásra találnak. Kivezető ut, a határozatlan kérdőjelek nagy tömegében. Védvár, amelyen a nyilt és még több titkos támadás összeomlik. Fáklya, amely az Igazságot megdönthetetlen világításban mutálj i. Nyílt hitvallás Krisztus istensége és Róma száz százalékos kaiolicitása melleit.
A vasárnap kezdődött nagygyűlésen elhangzott szavak messzire elhangzanak. Egy ország katolikus deklarációjának súlya az egész világ katolikus őrtüzeit lángra gyújtja és mindenütt, ahol a világon katolikusok vannak, a szolidaritás eggyéforrásá-val őrt állanak, a szeretet tüze omlik szét a nagygyűlésről, mint hatalmasan hömpölygő lávafolyam, nem azért, hogy pusztítson és eltemessen, hanem, hogy útjában mindenkit átaljárjon, átmelegítsen, magávr.l ra-gaüjon és megtermékenyítsen Krisztus békéjével, áldásával és szeretetével, mint ahogy irva vagyon Róla: hogy földi játiában, ahol csak megfordult, csak jót cselekedett és áldás fakau. lábanyomán.
A katolikus nagygyűlés! hófehér
galamb szimbolizálhatná, csőrében a béke olajágával és karmaiban a feszület igazságával Mer! a katolikus nagygyűlés a békél, a szeretelet, a testvériséget, a legnagyszerűbb demokratizmust hirdeti, amely a kereszt árnyékában fakadt és mindenütt, ahová szózata elhangzott, ahol a |el megjelent: megelégedettségei, ínegriyugvást, boldogságot teremtett.
Katolikus nagygyűlés: a testvérek összejövetele, a szivek összedobba-náfa, a lelkek eggyéforrása, a gondolatok magasraszárnyalása, a hit erőaílése, a szent láng felujulása, a vértanuk unokáinak megedződése, a látás tisztulása, az erő forrása, meg-pihenés a küzdelem hevében.
Katolikus nagygyűlés: a pünkösdi Lélek szárnysuhogása, a piros nyelvek meglátása, a nagy lélek-restau-
ráció.
Minden magyar katolikus lelki szemeivel olt van ezekben a napokban a magyar székesfővárosban, a szenvedő, vezeklő bűnös Budapesten, ahol a nagy magyar katolikus család nagy tanácsát laitja. Ahol a sötét magyar éjszakában a békét, a szeretetet, a testvériséget, az egyenlőséget, Krisztusnak eme örök igazságát hirdetik. (A R.)
Matuska bevallotta a biatorbágyi merényletben való részességét
Bécs, október 12
Hétfőn délelOlt Matuskát isméi kihallgatásnak vetették alá, de továbbra is mereven kitartott amellett, hogy iemmi köze a merénylethez. A bécsi főkapitányság közbiztonsági hivatalában hétfőn délelőtt jelentkezett az a soffőr, aki |ulíus 30-án a délutáni órákban Matuskát kocsi-Ián szállította. A soffőr előadta, hogy ezen a napon több utat lett Bécsben Matuskával, majd a Hof-gasse 9 alá vitte öt, onnan Talten-dorfba. Rövid olt tartózkodása ulán tovább mentek a wöllersdorfi lőszergyárhoz, ahol Matuska ekrazltot vásárolt, azt a soffőr segítségévei elhelyezte az autóban. A toffőr felismerte a ládái, amelyet Maluskánál megtaláltak. Willlersdorfból azután tovább mentek Biumauba, ahol gyutacsokat tartalmazó ujabb ládát raktak fel a kocsira. Matuska célszerűnek találta a sofförnek elmondani, hogy ezekre az anyagokra egy vasbeton kémény felrobbantásához és egy magyarországi kőbánya céljaira van szüksége.
A soffőrt ezután szembesítették Matuskával, akiben felismerte azt az embert, akivel julius 30-án a felsorolt utakat megtette.
Orvosok tanulmányozzák Matuska lelkiállapotát
A törvényszék hétfőn Matuskát vizsgálati fogságbt helyezte, a nyomozás folytatását azonban továbbra is a rendőrség végzi. Matuska állhatatosan tagad, különböző ujabb alibi kísérletei az ellenőrzésnél nem bizonyultak helytállóknak. Az orvosi vizsgálat Matuska lelkiállapotává is foglalkozik, minthogy a gyanutitoital szemben, teljesen résztehajlailan emberek, vallási őiü\'elről beszélnek.
Ml elmen lehet Matuska elleti vádat emelni ?
Bécsi jelenlés szerint MalusVa gyanúsításával kapcsolatban a helyzet az, hogy közvetlen bizonyíték
nincs, a közvetett bizonyítékok azonban szinte példátlan szabatossággal ellene szólnak. A rendőrség egyik funkcionáriusa igy foglalta össze véleményét:
— Ha sikerül Is Msluskára a szörnyű merényletet rábizonyítani, akkor is nem politikai indító okokból elkövetett merényletről lehet szó, hanem egy piromániákus, szellemileg nem egészen kifogástalan ember cselekményéről. A gyanú alapossága azzal d kérdéssel áll vagy bukik, vájjon Maluska a vonalon volt-e, V8gy pedig az előző vonatok valamelyikével érkezeit Blatorbágyra azzal a lervvei, hogy ma|d a vonat sebesült utasának tünteti fel magát és ezzel megmenekül a rendőri razziától. Annyi tény, hogy nem tudja kielégítő magyarázatát adni budapesti tartózkodásának céljáról. Érdekes, közvetett bizonyíték továbbá, hogy eichgrabeni nyaralója közvetlenül Ansbach mellett fekrzik, ahol a nyugati vasul gyorsvonata ellen a merényielet elkövették. Matuska továbbá augusztus 5 és 17. közti időben, amely alatt a jüteborgi merénylet történt, nem tud alibit igazolni. Jelentős közvetett bizonyíték továbbá az ekraiit is, amelynek hova-
fordításáról szintén nem tud felvilágosítást adni.
Bécs, október 12 (Éjszaka! rádiójelenlés) A rendőrséghez közelálló helyről nyer! értesülés szerint Matuska Szilveszter hétfőn este fantasztikus elbeszélésbe burkolva bevallotta, hogy a jüteborgi és biatorbágyi merényleteknél segédkezett, de a tettes más volt.
Bécs, október 12 (Éjszakai rádiójelenlés) Matuska személyére Heln •budapesti detektív-főfelügyelő lilvia fel a berlini rendőrség figyelmét. A rendőrség ki is hallgatolt több kereskedőt, akiknél Matuska augusztus 6—8. között vascsövet és cscngődrótot vásárolt. A fénykép ulán nem tudták a kereskedők határozottan felismerni Matuskát.
Bécs. október 12 (Éjszakai rádtójelentés) A -Pollzel Korrespondenz jelentése szerint Matuska bevallotta, hogy egy előtte ismeretlen férfi felbujtésira vásárolta meg az ekrazltot, akinek azt ál is adta. Azt is tudta, hogy merénylethez kell az ekrazii. Beismeri, hogy a jüt borgi és a biatorbagyi merénylet alkalmával is a helyszínen tartózkodott.
89 százalékos a megye adóhátraléka
Nagykanizsai ügyek a klsgyülésen A felsőrajkl szölőexport ügye —- Malatinszky Ferenc a kedvezőbb vonatösszeköttetés érdekében
Zalaegerszeg, október 12 (Sóját ludúsilónk telefonjelentése) Z iilavarniegye ki3gyűtéfe ma délelőtt Gyömörey György főispán elnöklete alatt ülésl tartott, amelyen napirend elő I Bosnyák Andor szóvá lette a ncmesrádói tömeges foglaiá-rok U|.yéi ét. a megszorult gazuák megsegítését kérte. Gyömötey ló-ispán válaszában ama reményének adott kifejezést, hogy ~a;,ví.rniegyo feliratára valószínűleg a kormány segítségére jön Zalának. A löispán ezután kegyelettel elparentálta tiann
János árvaszéki elnököt, akinek érdemeit hosszabban méltatta. A tárgysorozat 75 pontján jobbára községi ügyek 8zerepcilek. Közlük Nagy-kfcnizsa kórházának Röntgen-díjszabása, amit a kiígyülér, elfogadott. Szubadhegy hegyközség rendtartását jóváhagyta. Kihirdette dr. Brinich János napykanizshi niagy. kir. honvédfőorvos oivosi oklevelét is. A uarabonci körorvosvc.lasztás ellen beadott fellebbezést elutasították. Bejelentette a főispán, hogy az idén is ntegalc V.itja a vármegyei inségbizott
ZALAI KÖZLÖNY
>831. október 1.
ságol, amely valószínűleg november elején kezdi meg munkáját.
Ziidvárinegyc közigazgatási bizolt-sága ugyancsak ina délelőtt liriolla llltsél a fólspán elnöklete aintt, aki meleg szavakban emlékezett meg az elhunyt Hann János vármegyei árvaszéki elnök érdemeiről. Hosszabb vita indult meg a mult ülésen megszerkesztett kormányfellrat felett, amit a bizollság teljes egészében elfogadott, Dr. Brand Sándor főjegyző az alispáni jelentést terjesztette elő. Bosnyák Oíza szóvátette a Felsőrajkon működött szölöexporláló cég ténykedéséi. A környék szőlőjét összeszedték, hogy Németországba exportálják, de a gazdák még most sem kapiák meg a pénzüket és remény sincs arra, hogy megkapják. Nagyobb összegről van szó, sürgős intézkedést kér. Csák Károly megemlíti, hogy a Kerkavldékén tavaly 114 000 pengő értékű bort „vittek ki." A bizollság ebben az ügyben felir a földművelésügyi kormányhoz és megfelelő eljárásra utasiija az alispáni. Bruzsa Gyula péniügyigazgató lelentése szerint Zilame-gyében 3,511.150 P az adóhátralék, ami 89°/o-nak felel meg. Kérte, hogy a községi közegek anyagi felelősségét mondják ki, de ezl elutasították. Vitéz Barnabás István kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy a nagykanizsai izr. elemi Iskolánál Vajda Jolánt választolták meg tanítónőnek. Majd dr. Thassy Oábor, Sándor Zsigmond teijeszteiték bi jelenlétüket. Malallnszky Ferenc felsőházi tag a MÁV igazíástalan zalai vasuli politikáját tette szóvá és kérte, hogy a megye tegyen lépéseket, főleg a keszthelyi relációban való kedvezőbb vonatösszeköttetések tárgyában.
á nőegyletl élőkép-est
Az utóbbi évek során megszoktuk, hogy az egyesületi társasélet szezonjában a nagy várakozással előkészített rendezések nagy csalódásokat hoznak eredményűi. Az idén a Keresztény Jótékony Nőegylet olyan rendezéssel kezdte meg a szezont, ami csupa ragyogó, derűs arcot, csupa betelt várakozást, az Ínséges tél előtt a nemes célra a pótszékekig zsúfolt házat eredményezett. A ház az utolsó sorig a város és környék lársadalmanak olyan reprezentáns együttese volt, amire csak kivételesen esik példa. A papi, katonai és polgári társadalom szine-java töltötte meg a Városi Stinház nézőterét.
Jólesett látni, hogy minden felekezet és minden vallás különbség nélkül volt képviselve a széksorokban.
Az előadás programja tiz élőkép volt, részint bibliai, részint hazafias tárgyúak. Szebbnél szebb volt valamennyi elgondolásban, kivitelben és beállításban egyaránt. (Dlszletezés, beállítás Szabó István remekműve volt, egyik legszebbje sok nagyszerű kanizsai rendezéseinek) Minden kép kifejezésteljes, szines, a zenei aláfestéssel külön tartalmat nyert.
A Jákob álma ennivalóin kedves angyaifelhőjében Józsa Fábián (Jákob) álmát őrizték mint angyalok : Barlay Magda, Belloni Éci, BrokeBch Má-tyásné, Friesz Manci, Kiss Manci Kö-vjss Izabella, dr. Makó Qáborné, Freiz-linger Csöpi, Gyömörey Ági, Hegyi Baba, Hemmert Dudus, Lilvay Judit, Németh Izabella, Sartory Mária, Varga Klári. Vannay János zeneiskolai igazgató, aki a művészi értékű zenei keretet az egész e6te programjához összeállította, harmo-niumon kísérte a képet, (saját Prae-ludlum-át játszotta).
Az elragadtatás moraja kísérte a
Mária a Jézuskával c. gyönyörű képel. Maria voll dr. Krátky Isl-vánné, Jézufka Sabján Erna, angyalok: Csikós Baba é6 Waligurszky Adi. Filttner Rózsi Mária bölcsődalát cnekclle finoman, lágyan, meleg színezéssel. L. Weber Margit és Vannay János kísérete kitűnő voll.
Aranyos volt a Klsfézus a gyermekekkel. Krátky Tibi voll a Jézuska, Gyömörey Áci Szent János, gyermekek : Akay Ilonka, Barbarits Miki, Berlin Otlla, Bolka Éva, Hegyi Lali, Kelemen Zoli, Krátky Evelin, Németh Izabella, R iliinorszky Márta ét Robi, Sartory Barna és Waligurszky Klári. L Weber Margit és Vannay János kisérték.
Az ezüstfátyol legenddjá-i harmónium (Rí.cz János) és ének (Egyházi Vegyeskar) kiséreltel Mázol Lulu szavalta bensőséggel, gondos előadásban, hatásosan.
Egyik legszebb kép volt Jézus és a t amariai asszonyok. Jézus megszemélyesítője volt Barbarits Ltjos, az asszonyok r arbarits Lajosné, dr. Bolka Andorné, dr. lmrejy Lászlóné és Ratimorszky Róbertné. F. Oaral Margit gordonka és Vannay har-monium-kísérete festette alá a poétikus képet.
Kifejezésteljes, színes kép volt Jézus, Mártha és Mária, amelyet Barbarits Lajos (Jjzus), Horváth Lipótné (Mlrtha) é.i Wallgurszky Beláné (Mária) alakítottak. Kisérték L. Weber Margit, F. Oaray Margit és Vannay.
Stik knnői fhomság volt az őrangyal a két gyermekkel c. képbsn. Őrangyal Belloni Éci, gyermekek : Meiz Magda és Mohos Duci. Kísérel. Oy. Prágay Zsófi is Flittner Rózsi pompáö ének-dueitje.
Nagyon szép és nagyon ízlésesen kiállított kép volt Szent Imre el-
jegyzése, amit Pálffy Mária (Szent Imre), Waldstmten D di bárónő (menyasszonya) és a httcegtiök: Békefy Ferencné, Hochrcitcr Edil, Pjkh Miklósné, Pintér Ibolyka, Schichtanz Irén, Vegelc Márta, Vécsey Barnabasné alakították. Oy. Prag&y Zsófia Koudela „Szűz tiszta liliom"-at énekelte nemes csengésű hang|án.
Az est legnagyobb sikert aratott, leghatásosabb képei közöli van a Szent Erzsébet. Alakította Gyömörey Istvánné (Szent Erzsébet), Vécsey Barnabásné (szegény asszony) és a szegény gyermekek: Bolka Évi, üyömörey Franci, Vécsey Pisti. A pompásán felkészüli Városi Nólkar, (Vannay uj alkotása a kanizsai zene és dalkuliurában) kisérte.
Az utolsó kép betetőzte az egész képsorozat nagyszerű hálását ,Hiszek Magyarország feltámadásában" c. nagyszerű irredenla jelenei. Alakítónak : Batthyány Ilona grófnő (történelmi értéiü diszmagyarban: a vértanú Bat hyány La|os teleségének ruhája után készült) és Malllot Mar-garet bárónő; mini angyalok: Akay Ilonka, Brokesch Mátyásné, Freizlinger Csöpi, Hemmert Dudus, Kövess Izabella, Lilvay Judit, Makó Lóránt, Márki Manci és Metz Magda. A Himnusz akkordjaival finoman kísérte Rácz főkántor vezetésével az Egyházi Énekkar.
Különös elismerés illeti a rendezés körüli sok és sikeres fáradozásaiért Furkas Vilmát, a Nőegylet fáradhatatlan ti,kárát.
Az előadást holnap, kedden délelőtt fél 11 órakor az elemi iskoláknak, ejte 6 órakor felnőtteknek megismétlik. Az esti előadás helyárai: l-V. sor 1-50, VI—VIII. sor 1 pengő.
hogy ép ugy, mint a Kereskedelmi és Iparkamara, vagy az Ügyvédi-kamara, az Aisódunánluli Mezőgazdasági Kamara íb a kenulébe tömörült társadalmi réleg érdekein lul az általános közérdekel szemelölt tartani köteles. Nem szabad egy közszolgáltatásokból fenntartott érdekképviseletnek semmiesetre sem kereskedelmi tevékenykedést kifejteni. Elhatározta a választmány, hogy a helybeli ipartestületet hasonló állásfoglalásra kéri fel é> egy közös erőteljes akciót Indít a kereskedelem és Ipartól ismét egy darab kenyeret elvonó Mezőgazdasági Kamara kereskedelmi tevékenységének megszüntetése érdekében.
Panasz tárgyává telték a tagok, hogy a sok éves gyakorlattól elté-röleg ez évben
az adófelszólamlási bizottság
az adózókat határozott kérésük ellenére sem ha igalta meg személyesen, aminek következtében a felfolyamodóknak nem adatolt meg a lehetőség, hogy felszólalásaikat az élőszó eiejével is alátámaszthatják. Keserű kifakadásra adott o ot az is, hogy az elmúlt év kisebb kereseti lehetőségei ellenére adóemelések történtek. A vezetőség megbízást nyert, hogy ez ügyben az illetékes helyen Járjon közbe.
A forgalmi adó ügyében sajnálattal állapítja meg a választmány, hogy az annyi sérelmet kiküszöbölő egy Lzisu rendszer ínég mindig csak igen szUk téren van megvalósítva. A forgalom állandóan csökken, ennek ellenére az átalányban adózók még mindig a régi forgalom uldn fizetik az 50 százalékkal felemelt forgalmi adót. Elhatározta a választmány, hogy ezt a kérdést állandóan napirenden tartja és tudomásul vette, hogy az elnökség e tárgyban távirattal fordult sürgős Intézkedésért a 33-as bizottsághoz és a pénzügyi kormányhoz.
E/után a beszélgetésenként fizetendő
telefondíj
kérdése kerüli megvitatásra. Statisztikai ad itok igazolják, hogy az uj rend következtében a l\'ostakincstár bevétele kisebb lett, viszont az előfizetők rosszabb helyzetbe kerültek. A jelenlegi kis kereseti lehetőségek nem bírják el a beszélgetésenként fizetendő 12 filléres dijat és Igy a választmány elhaUruzta, hogy a régi rendszer vlsszsállilása ügyében kérelemmel fordul a kereskedelemügyi miniszterhez. Hasonló állásfoglalásra kéri fel a Soproni Kereskedelmi é* Iparkamarát és az OMKE budapesti központ|át is.
Az ülés utolsó tárgypontja
a házbér
kérdés voll. E tárgyat előadó Frieden-Ihat László, a Füszerkereskedők Egyesületének elnöke rámulatott arra, hogy a mostani leredukált forgalom melleit a kereskedők a magas házbéreket megfizetni nem ludják. Véleménye szerint a házbér redukció ügyében elsősorban a városnak kell jópéldával előljárni, amikor is remélhető, hogy a töobi háztulajdonos is követi majd a példát. Előadó közölte, hogy a polgármester, tudomása szerint ezügyben kedvező kijelentést tett.
Végül az elnökség azon bejelentését, hogy az OMKE budapesti központjának főtitkára, Horváth István e hó végén, vagy a jövő hó elején amerikai tanulmanyutjáról ,,Az ember tragédiája Amerikában" cimmel előadást tart, a választmány örömmel vette ludomá8uL
A deviza-rendelet, a DV Áruda, a Kamara-akció, adó-, telefon- éa házbér-ügyek
a kanizsai OMKE kerület vasárnapi választmányi ülése előtt
Nagykanizsa, október 12
Az OMKE nagykanizsai kerülete vasárnap népes választmányi ülést tarlóit, amelyen tekintettel arra a körülményre, hogy fonlos, a jelenlegi gazdasági viszonyokkal összefüggő kérdések keiültek rnegvl\'atásra, a FüszerkereskedSk Egyesületének helybeli vezetősége is részt vett.
A választmányi ülést Blankenberg Imre, a nagykanlzsil OMKE kerület elnöke vezette és megnyitójában rámutatod a jelenlegi nehéz gazdasági viszonyokra, melyek parsneso-lólag követelik, hogy a kereskedő társadalom az egyéni érdekek kikapcsolásával foko\'.otabb mértékben álljon őrt az összeroppanással fenyegető állami szükségintézkedések és az elharapódzó álszövetkezeti mozgalmak ellen.
A legelső kérdés, amely szőnyegre kerüli
a devizarendelei
adta helyzet megvitatása. Az elnökség bejelenlelte, hogy az OMKE nagykanizsai kerülete kéréssel jordult a Magyar Nemzeti Bank budapesti főintézeléhez, hogy a vidéki kereskedelem deviza igénylését is\'elégítse ki és kérte, hogy az igények elbírálásánál az illetékes vidéki Kereskedelmi és Iparkamarák véleményét
kérjék ki, mert a mostani állapot mellett a vidéki kereskedelem a fővárosival szemben határozottan hátrányosabb helyzetben van.
Az ülés második Urgypontja a már tengeri kígyóvá húzódó
DSzA Vasúttársaság helyi án-iájának ügye,
amely ellen már több esztendős a panasz, hogy nemcsak az igényjogosult vasutas személyzetet szolgálja ki, hanem mindenkit kluzolgál, aki ott áruért Jelentkezik. Megálla-piást nyert, hogy ilyenformán a helyi áruforgalom egy tekintélyes része bonyolódik le ezen a mindenesetre illegitim uton. Miulán az érdekképviseletek akciója és többrend-Deli kérelme, hogy az elgondolás és üzletszabályzatok ellen működő áruda, a vasutlgaigatóságnak határozott és többrendbeli szigorú utasítása szerint kizárólag az Igényjogosult vasutasokat szolgálja kl, eredménnyel nem végződölt, a választmányi ülés elhatározta, hogy kül döttség utján fordul a kereskedelmi miniszterhez, a jelenlegi visszás helyzet megszüntetése végett. A küldöttség vezetésé\'e városunk országgyűlési képvisclőjél és polgármesterét kéri fel. Ezután
az Aisódunánluli Mezőgazdasági Kamara akciója
adott hosszabb eszmecserére alkalmat. Általános volt az a felfogás,
1931. október 13
ZALAI KÖZLÖNY
8
A véres orosztonyi házkutatás szereplői a bíróság előtt
Sál György, aki vaníliát fogott a csendőrre, egyévi börtönt, fia, akii a csendőr megszúrt, kéthavi fogházat kapott
Nagykanizsa, október 12
Hónapokkal ezelfitt történt, hogy a inorgánypusztal uradalom tisztje három orvvadász! tetten ért és a csendőrségnél feljelentést tett. Miután a gyanú Sós János orosztonyi gazdalegény ellen is irányult, egy csendőrjárőr, amely Elekes János őrmesterből és Molnár István csendőrből állott, kiment Sősék Orosztony-örömhegyi lakására, hogy ott fegyver után kutasson.
Mikor Sós János apja, S4s György meglátta a csendőröket, akik jövetelük célját előadták, azt kövelelte tőlük, hogy mutassanak fel vizsgálóbírói határozatot a házkutatásra és mivel ez nem volt náluk, azt követelte, hogy a házkutatás község-bell blzalmlemberek jelenlétében folyjon le.
Molnár csendőr el Is ment a községbe két elöljárósági tagért.
Sós János ekkor a lezárt lakás kulcsát reprodukálhatatlan szavak kíséretében odadobta a csendőrök elé. Egyébként ls Sós János oly renitensül viselkedett a csendőrökkel szemben, hogy Elekes kiadta az utasítását Molnárnak, hogy bilincselje meg. Molnár meg la kísérelte ezt, de csak az egyik kezét Blkerült megbilincselni, Sós János a másik kezével dulakodott és Igyekezett kivonni magát a megkötözés alól. Erői dulakodás támadt kettőjük közölt s mind veszélyesebbé vált a helyzet, ngy, hogy az egyik csendőr szuronyát volt kénytelen használni. A csendőr szuronya Sós János gyomrába fúródott, aki véresen összerogyott. Ezt meglátta az öreg Sós Oyörgy. Az Istálló falához állított vasvlllát felkapta, hogy azzal a csendőrnek menjen. A támadó mozdulatra a csendőr fegyveréhez nyúlt, hogy azt használja. De miközben fegyverét megtöltötte, az elsllll és a golyó a tetőbe fúródott. Sós a lövés eldördülése után megjuhászodott. A csendőrök Intézkedésére Sós Jánost súlyos sérülésével a nagykanizsai Horthy Miklós-kórházba szállították, mig édesapját, Sós Qyörgyöt megbilincselve átadták a nagykanizsai kir. ügyészségnek. Hosszú heteken át feküdt élet-halál között Sós János a kórházban, mig sikerült őt az életnek visszaadni. Sós Qyörgyöt később a törvényszék szabadlábrahelyezte.
Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás élénk érdeklődés mellett a nagykanizsai törvényszéken. A vádhalóságot vlléz Cslllaghy Oyörgy kir. vezetőügyész képviselte, mig a védelmet dr. Malek László ügyvéd látta cl.
Sós Oyörgy azzal védekezett, hogy nem támadó szándékkal nyúlt a vasvillához, hanem fájdalmában, hogy "át a csendőr leszúrta. Ezért ment ki az isiállóba, ahol ki akarta ma-
gát sírni. Eközben fogott vasvillát — mondotta.
Sós János pedig azzal védekezett, hogy őt azért akarták megbilincselni, mert nem akarta előadni a nem létező fegyvert.
A két csendőr vallomásából kitűnt, hogy Sós János nemcsak durván gyalázta és szidalmazta a csendőröket hivatalos eljárásuk alkalmával, hanem az egyikei kétszer egymásután mellbevágta, mikor mfg akarta öt bilincselni. Elekes csend-örőrmester azt vallotta, hogy ? tényleg lőni akart a támadó Sós Oyörgy-re, de töltés közben elsüli a fegyvere.
Malek László dr. védő a csendőr fegyverhasználall beavatkozásának jogosságát vitatta, amikor három fegyveres ember volt két fegyvertelen ember ellen — mondja.
Ma|d számos tanú kihallgatására került sor. A tanuk különbözökép adták elő az esetet. A biróság a legtöbb lanut megeskette. A bizonyí-
tási eljárás befejezése ulán a per-beszédekre került sor. Vitéz Cslllaghy Oyörgy klr. ügyész bebizonyítódnak látta a vádbeli cselekményt, mig dr. Malek László hosszú, éles judiciumu védbeszédben utalt arra, högy a helyzet nem volt olyan, hogy a csendőröknek fegyvert kellett volna használni.
Délután 5 óra után a biróság kihirdette Ítéletét, mely szerint Sós Oyörgyöt hatósági közeg elleni erőszak bűntettében mondotta kl bűnösnek és ezért egyévi börtönnel sújtotta, mig Sós Jánost erőszak vétségében és ezért kélhónapi fogházra ítélte. A vádlottak fellebbeztek, -az ügyész megnyugodott.
IdAliráa
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeli jelentések : Hétfőn a MmirM-lel: Reggel 7 órakor +í, délután 3 órakor +18, este 9 órakor +11&
Felhőzet - Reggel botul!, délben felhői, este tiszta égboltozat.
Szélirány: Egész nap déli uél.
(FJszokat ridUJtUnHt) A ■•Uarsli-glal latésst |Alanti ssts 10 érss-kort Reggel arás Urasat, nappal •aytsn, túlnyomóan elerAlt MS várható.
Huszonhatezer méter
siffon, vásszon, inlet, damasszi,
szeflr és Ranaváss
mérsékelt árban kerül eladásra.
Kész kábátoknál nagy kedvezményt nynjt
Sivtger Divatáruház
A merénylő gyékényest vasúti ellenőrt a csendőrség Kaposvárra kísérte
A két fiatal áldozat állapota javult a kórházban
Nagykanizsa, október 12 Jelentettük, hogy a gyékényes! vasúti ellenőr Relch Oyulát, a gyékényest rehdőrség őrizetbe vette és a továbbiak végett átadta a zákányi csendőrségnek. A csendőrség két Ízben is kihallgatta Relch Oyulát, aki nagyon zavarosan viselkedett. Ismételt kihallgatása kapcsán elmondotta, hogy nem tudta elviselni azt, hogy a nevelt leánya elköltözzék a nevelőszülői házból és azt annyira szivére vette, hogy leljesen magánkívül volt. Nem tudta, hogy mit cselekszik. A zákányi csendőrőrs egy járőre a merénylő embert vasárnap reggel beszállította Kaposvárra, ahol
átadták öt a kir. ügyészségnek.
A merénylet két áldozata: Sári Miklós és if|u hitvese állapota a nagykanizsai kórházban javult. Orvosaik feltétlenül bíznak életük megmentésében. Sárit valószínűleg holnap fogják megoperálni, illetve a golyót melléből eltávolítani.
Hétfőn érkezett Nagykanizsára Sári édesanyja is Ujdombovárról, akit a hatóságok sürgönyileg értesítettek gyermeke tragédiájáról. Sári édesanyja találkozása fiával és menyével megrázóan drámai volt a kórházban, az orvosok csak pár percig engedték az édesanyát fia ágyához, annak súlyos volla miatt,
NAPI HÍREK
NAPIREND Óktóber 13, kedd
Rótn. katolikus: Ede. Protestim:
Kálmán. Izraelita : Mark hó 2 •
Városi Muzenm és KSnyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól 13 őréig.
OvómrszertáH éjjeli szolgálati I
hó végéig sz .Őrangyal\' gyógyszertár Deák-tér 10.
Gőzfürdő nyitva reggel S órától este S óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
A Csány-szobor avatása Zalaegerszegen
Nagykanizsa koszorúja a nemzeti vértanú szobránál
Zalaegerszeg, október 12 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Vasárnfp délelőtt avatták nagy ünnepség keretében Csány László voll 1848-as miniszter és Erdély kormánybiztosának, a nemzet nagy vértanujának szobrát. Csányt tudvalevően Haynau kivégeztette. Az ünnepség a Csány-léren folyl le óriási közönség jelenlétében. Az ünnepi beszédet Bosnyák Oéza volt főispán, felsőházi lag mondotta, aki gyönyörű beszédben méltatta Csány nagyságát és magyarságát. Ezután Czobor Mátyás polgármester vet\'e át a szobrot a város nevében. A szobrot Istók János szobrászművész a vármegye közönségének áldozatkészségébőlércbe öntötte. Czobor polgármester ezután átadta Batthyány Pálné grófné gyönyörű babérkoszorúját Istóknak Józan Miklós püspök saját ódáját szavalta. Majd a koszorúk letétele következett. Dr. Mlkula Szigfrid főjegyző Nagykanizsa város koszorúját helyezte eL Ott volt Keszthely, stb. koszorúja Is. Az ünnepség Borbély Oyörgy volt gimn. tanár sírjánál folytatódott, Borbély lelkes fáradozása lette ugyanis lehelövé a szoboremelést. Itt Pélerfy Béla gimn. Igazgató mondott melegszavu einlékbeszédet. Józan püspök imát, Czobor polgármester beszédet mondott
— Ismét pasa és Tevflk Rűsdi bej Nagykanizsán átutaztak vasárnap. Ismét pasa, török miniszterelnök és Tevflk Rlldl bej, török külügyminiszter, akik mostani látogatásukkal viszonozzák Bethlen István gróf v. miniszterelnök egy év elötli látogatását, vasárnap reggel a 6 óra 5 perces trieszti gyorssal utaztak keresztül Nagykanizsán. A magyar kormány előzékenyen két szalonkocsit bocsátott a török előkelőségek rendelkezésére, akik Triesztből Budapestig ezeken a sulonkocsikon telték meg az utat. A Török miniszterelnököt és külügyminisztert nagyszámú személyzet kisérte, akik teljesen megtöltötték az egyik szalon-kocsit.
— Szép lakást, Ízlést és harmóniát jelentenek a K o p s 1 e i n bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden lztés és igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú fizetést kedvezményeket nyújtunk.
ZALAI KÖZLÖNY
4 \'_
_ | Hann Jáno» | Zalavármegyé-nek mélységes gyásza van. Hann János megyei árvaszéki elnök, a vármegyei liszlvlselöl gárda egyik legképzettebb és legkiválóbb főtisztviselője, aki kvalitásai, munkássága, tudása,1 uri modora és előzékenysége miatt köztiszteletnek örvendett, 57 éves korában vasárnap meghall. Halála \' mindenütt mélységes megdöbbenést és igazi részvétel váltolt kl. Temetése ma délután 4 órakor fog végbemenni Zalaegerszegen. Nagykanizsa városát dr. Krátky István polgármester képviseli a temetésen.
— A Magántisztviselők helyi csoporija folyó hó 18-án, vasárnap délután 4 órakor rendkívül! taggyűlést tart, amelynek tárgya a helyt csoport feloszlatása lesz. Határozatképtelenség esetén a taggyűlést folyó hó 25-én tart|uk meg, amikor a taggyűlés minden körülmények közölt határozatképes lesz. A Vezetőség.
— A kereskedelmi Iskolák főigazgatója Nagykanizsán. Szakáll Zsigmond dr., a kereskedelmi iskolák főigazgatója hétfőn Nagykanizsára érkezett hivatalos iskolalátogatásra.
— A polgármester Zalaegerszegen. Dr. Krátky István polgármester ma Zalaegerszegre utazik, ahol megyei értekezleten részt vesz.
A llceálls előadások
sorozata vasárnap megkezdődik. Első előadó, mint minden évoen, a Kör társelnöke, Kelemen Ferenc bankigazgató, aki a mai megrokkant gazdasági helyzet aktualitásaiból fog előadni s épen tárgyánál fogva élénk érdeklődésre tarthat számot.
Az Idei ciklus programját dr. Tholway Zsigmond, az Irodalmi és Művészeti Kör elnöke már összeállította s azt részben már közöltük is ehelyütt. Az elöjdók névsora még a következőkkel bővült: Magas Mihály gimn, igazgató, dr. Szabó Zsigmond társelnök, dr. Kerkal József társelnök, dr. Strim Sándor fogorvos, Plander Boldirsár tanító.
— Cserkész-jubileum. Keszthelyi tudósítónk Írja: Október 25-én nagyszabású ünnepély és hangverseny keretében űll meg a keszthelyi prém. reálgimnázium Festetics cserkészcsapata 10 éves fennállását. A jubileumi ünnepségen részt fog venni Festetics Tassilo herceg is. Az ország cserkész előkelőségei közül bejelentették részvételűket gróf Teleki Pál tb. főcser-kész, gróf Khuen-Héderváry Károly Jelenlegi főcserkész, Rakovszky Iván dr. volf főcserkész, vitéz Veder Mihály tábornok, cserkészkerflleli elnök slb. A jubileum alkalmával indul meg a keszthelyi öregcserkész mozgalom.
— Világítsuk kl a hősi sírokat!
A nagykanizsai ,Move" Lövész Egylet felkéri a közönségei, hogy a hősök sirjaiuak kivilágítására szánt adományaikat akár készpénzben, akár természetben Stampf Zsigmond ur Üzletében (Fő-ul) leadni szivesked-enek.
Október második felében 01 össze a pénzügyi bizottság
Nagykanizsa, október 12
A városi számvevőség lázasan dolgozik a módosilott költségvetésen amely Illetékes helyen nyert értesülésünk szerint október 16-ra véglegesen elkészül Mlulán a polgármester takarékosságból (I) az Idén nem nyomatja ki a költségvetést, hanem csak néhány levonalot késziltet házilag a bizottságok tagjai részére, a pénzügyi bizottság a hó második felében már összeülhet, hogy azt letárgyalja. Kérdés azonban, hogy a takarékossági bizottság és a pénzügyi bizottság együttesen tárgyalja-e a költségvetést, mivel értesülésünk szerint vannsk bizottsági tagok, akik azon az állásponton vannak, hogy a takarékossági bizottság a tisztviselői létszámapasztással és flzelés leszállítással már elvégezte misszióját. A költségvetés letárgyalása pedig csak a pénzügyi bizottság elé tartozik.
— A Nagykanizsai fskolaegye-sfllet október 21-én délután 6 órakor a városi székhíz kis tanácstermében rendes közgyűlési tart, melyre az egyesület lagjait ezulon meghívom. Tárgysorozat: 1. Az egyesületi alapszabályok bemutalésa. 2. A végleges tisztikar, választmány és számvlzs-gálóbizoilság megválasztása. 3. Elnöki bejelentés Nagykanizsán leányközépiskola létesítése iránt telt lépésekről. 4. Nagykanizsa város képviselőtestületének határozata az egyesület leányközépiskolájához városi hozzájárulás megállapításáról. 5. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete, amellyel engedélyt ad az egyesületnek leánylyceum felállításához. 6. A Nagykanizsai Iskolaegye-süleli Leánylyceum szervezeli alapszabályai. 7. A Nagykanizsai Iskola-egyesület 1931. évi költségvetése. 8 Ugyanaz 1932. évre. 9. A nagykanizsai egyesületi leánylyceum 1931 — 32. tanévi költségvetése. 10 A nagykanizsai egyesületi leánylyceumnál tanári állások szervezése. 11. lndil-yányok. Nagykanizsa^ IflSl.\'évi október bó 12-én. Dr. Krátky- István s. k. elnök.
— Letartóztatták a volt tör-demlcl állomásfőnököt. A Tapolcai Lapok vasárnapi száma Írja: Szenzációja van Nemestördemicnek: a volt állomásfőnököl, Petrasovits Bélát, aki a mult hetekben foglalta el uj állomáshelyét Sárvárolt, letartóztatták és a nyomozás lefolytatására visszakísérték vidékünk községeibe. Petrasovits Béla beteges viszonyairól a község lakói már rég suttoglak és végre akadt valaki, aki jelentést tett a veszedelmes szokásról. Az ügyészség elrendelle a vizsgálatot, mely nemcsak a följelentés konkrétumát, de egyéb megdöbbentő eseteket is földerített. A Zalai Közlöny egerszegi tudósiló|ának jelenlése szerint Petrasovits Bélát hétfőn beszállították a sárvári csendörök a zalaegerszegi Ügyészség fogházába.
— Őszi dlvatojdonságok, szóvetek, selymek, kordbársonyok, flanellek, Jasnkll anyagok nsgy választékban érkeztek Singcr DtvaMruMtba.
— A kórházi kápolnára Bagladl Béláné 6 pengői adonnlmo\'o\'t szerkesztőségünk utján.
Főbelőtte a kocsisát. A Ta polcai Lapok vasárnapi sztmj irja : Toronyi Qyuláné diszell lakos, eddig Ismeretlen okból csütörtökön é|jel rálőtt kocsisára, Pintér Györgyre, akit a lövés kupán talált. A golyó a száján jöll ki. Toronyi Qyuláné vé-lellennel menli leltét. Pinlétt a tapolcai kórházban ápolják, állapota rendkívül súlyos.
1981 október 13
Kakaói székrekedés, vastagbél-katarus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, cslpőfájás eseteiben a természetes „Ferenc léssel" keserűvíz, reggel és ese egy-egy kis pohárral bevéve, rendkivül becses háziszer. Klinikai mtgf gyelések tanúsága szerint a Fereno ióuei viz még Ingerlékeny belü belegeknél is fájdalom nélkül hat. A Fereno lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban éB fűszer-üzletekben kapható.
— 600 kabát közül választhatja ki mindenki sz igényének és ízlésének leginkább megfelelőt a Schütz áruházban.
SPORTÉLET
Dombovárott vereséget szenvedett az NTE
DVOOE—NTE 4:1 (2:0)
Nagykanizsa, október 12
Csondor, Jakubecz és Vcllák helyén tartalékkal felálló NTE súlyos vereséget szenvedett a nálánál jóval gyengébb dombovári együttestől.
A veresége! « NTE elsősorban a lehelellenül vérlő Polgár tartalék-kapusának köszönheti, aki három könnyen védhető labdái engedeti be hálójába, majd pedig a puhán játszó csatársornak, akik a nagyszerűen jálszó halfsor támogatása melleit nem tudlak gólhelyzetet teremteni.
Gyönyörű futballidöben, erős dombóvári támadásokkal kezdődik a mérkőzés, amikor is a 4. percben a VOOE balszél beadását a center Polgár mellel! a hálóba guritja. A 15. percben korner az NTE ellen, melyből guruló labda megy kapura, Polgár fogja, kiejll a kezéből, újra fogjs, de a hálóba ejti. A váratlanul bekapott 2 potyagól elkedvetleníti a játékosokat és habár állandó fölényben vannak, az eredmény nem változik.
A II. félidőben az NTE sorozatos támadásokat Indít a VOOE kapujára. A 2. percben Rltter szépen kiugratja Pumot, aki a hálóba vágja a labdái, de a biró offseld elmén nem adja
meg. Most egymás ulán 5 korner az NTE javára, de a csatároknak nincs szivük kapura lőni. A halfsor megunja a csatársor lehelellenségé! és Kudlch 25 méterről Irtó erős lövést küld kapura, de a kapus ment, majd Rltter 30 méteres bombája a kapu felelt süvit el. A 17. percben Kudlch a félpályáról a kornervonallg viszi a labdát, beadása Farkastól Mancsek-hez kerül, aki a tiszta helyzetben levő Szollárnak passzol,, aki védhe-tetlenül belövi az NTE egyetlen gólját. Mindenki NTE győzelmei vár, meri a VOGE jóformán át sem megy az NTE térfelére, de gólt mégis a VOOE ér el. A 35. percben a dombóváriak lerohanásából isméi a center védhetetlen gólt rug, majd a 42. percben ugyancsak egy lerohanásból 20 méterről egy guruló labdát küld a jobbszélsö a kapura és Polgár csak nézi, hogy hogyan gurul a hálóba. Meg sem kísérelte védeni.
A mezőny kimagaslóan legjobb eiftbere Jámbor volt, a halfsorból Rltter magaslolt ki, a csatársorból Mancsek játéka érdemel dicsérelel.
A dombóvári csspat védelme, valamint a két szélső játéka tetszett. Biró Lovag. (Ktprk)
A nagykanizsai leventebajnokság szenzációja a Barakk, FC előretörése
Minden csapat vesziletl már pontot
Nagykanizsa, október 12 Vasárnap zajlottak le a közönség hatalmas érdeklődése melleit az őszi forduló első helyezéseit eldöntő mérkőzések. A mérkőzések nivója és szépsége felülmúlta a délnyugati alosztályét. Váratlanul győzőit a Barakk, a KAOSz is leadta első pontját A tabella most Igy fest (a KAOSz megsemmi8ilett mérkőzésének pontjai levonása ulán):
I. osztály:
1. Butlrfk re 4 8—1 0:9 6
2. KAOSz 3 2 1 — 7:5 5
3- Zrínyi 5 2 12 14:9 5
4. Toloki 4 12 1 7:5 4
5. 13 Hocakay FC 4 12 1 8 7 4 0. Klskanlzsal L. 4—22 3:6 2 7. Ékszerész 4 1 — 3 4:12 2
(Az első oszlón a Játszott mérkőzések számát, 2-lk győzelmet, 3-lk döntetlent
4-lk vereséget, 5-lk gólarányt, ti-lk pont-számot tünteti tol.)
/. osztály: Barakk FC-Zrlnyi TE 4:2 (2:0) Mintegy 700 főnyi közönség előtt
zajlóit le a mérkőzés. Mindvégig kemény, változatos, szép és fair keretek közt mozgott a küzdelem. A Barakk nem várt lendületes és észszerű játéka kellemes meglepetés volt. Nagy győzelmét annak is köszönheti, hogy a Zrínyi védelme ez-
Értesitem a n. é. közönséget, hogy a
húsárakat I leszállítottam [
és pedig:
I. r. marhahús 80 fill, és !•— p| Sertéshús 1-36, 1-52 PI Borjúhús l-ao, 1-40 és 1-88 PI
Úgyszintén az összes he itesárukat is | a legolcsóbb árra szállítottam le. Kérve a n. é. közönség további pártfogását, tisztelettel
Potrioa Gyula |
mészáros és hentes.
1931. október 13.
ZALA! KÖZLÖNY
H
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó • város kBzepén, azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
ultal csődöt moitdolt, a Barakk szemfüles c-iatárai pedig a védelem gyenge momentumait ügyesen kihasználták. A Barakk már4:0-ra vezetett és a Zrínyi csatársorának nagy erőfeszllésébe került, hogy a II. félidő vége felé sikerült szépíteniük az eredményen. Biró Spllzer. 13 Bocskai—KAOSz 2:2 (1:1) Egyenlő ellenlelek erős, helyenként durva mérkőzése. Az I. félidőben inkább a 13-asok vannak fölényben s a vezetést is ők szerzik meg, a KAOSz csak egy szerencsés szabadrúgásból egyenlített Szünet után a KAOSz erősen támad, de a 13-asok tizenegyesből Isméi vezetéshez jutnak. KAOSz ezután fölénybe kerül, öl kornert ér el egymásután, ezek egyikéből egyenlített kl. Három játékos kiállítva. Wolff olró a nehéz mérkőzést jól vezelle. Teleki FC—Ékszerész 4:1 (3:0) A középcsatárát nélkülöző Ékszerész várallcnul súlyos vereséget szenvedett. Ellenfele határozottan jobb volt, mert annak játékosai sokkal állóképesebbek és játékuk egységes. Az egész mérkőzés alatl inkább a Telekit láliuk Idényben, az Ékszerész csupán ierohanásokkal kísérletezett, de nem sok eredménynyel. Bíró Mandler, kl jól bíráskodott.
II. osztály: Törekvés-Kossuth 1:1 (0:0) Egyenrangú ellenfelet küzdelme reália eredménnyel. Biró Kemény. Hunyadi-Bástya 3:0(1:0) Könnyű győzelem. Biró Szirtes.
Egyáb vasárnapi sportosaményak
Labdarúgás: Újpest—III k?r. 6: 4, Hungária—Kispest 6:0, Attila-Budai 11 3:0, Ferencváros—Sabária 3:1, Bocskai—Somogy 1:0.
Délnyugati alosztály eredményei: PVSK-DVAC 2:1 (1:1), PSC— PEAC 0:0, PAC-KRSC 1:1(1:0).
Birkózás: Zombori és Tunyoghy szabad-birkózó Európa-bajnokságot nyertek. A magyar csapat pedig elhozta a .Nemzetek diját" Svájc előtt.
Atlétika: Magyar-osztrák atlétikai viadalt óriási fölényben 80:34 arányban nyerlük meg.
Keszthelyi Törekvés-Balaton-boglári SE 2:2 (1:0)
(Tudóstlónk lelefonjtlenlése) Az eldöntetlen eredmény nem fejezi kl a vasárnap délután Keszthelyen mérkőző csapatok erőviszonyát. A Törekvés nagyobbtudásu csapatától
csak a szerencse segilségével csikarták ki a balatonbogiáriak az eldöntetlen eredményt. Hihetetlen balszerencsével küzdőitek a keszthelyiek, akik a II. félidő első p;rcében egy 1 l-est sem tudtak érvényesíteni. A mezőny legjobb embere a balatonbogiáriak bal-bekkje volt. — Biró : Biró.
KOzflmisii
Idegen ügynök-invázió
Nagykanizsán
A nagykanizsai kereskedők éa Iparosok egységes fellépétére van nzükség
Nagykanizsa, október 12 (Saját tudósítónktól) A szükségadó llzelési meghagyását hord|ák szét a városban, a felemelt 3°/o-os forgalmiadó nagyban fizelödik, a felemelt keresetladó vígan megy a nagy Moloch gyomrába és a többi ujabb és várhaló egyéb adók és meghagyások. Van bővun mindezekből, idestova több, mini amennyit a görnyedő polgárság kibír. Különösen érzik ezt kereskedőink, akiknek érdekében nem lenne elég, ha minden nap felszólalnánk és hallalnók mesz-szlre elhangző*szavunkat. Mert legyen az akármilyen uj adó, közteher vagy Illeték, mindeneseire legelőször a kereskedőt és azután a háztulajdonost sújtja. Ezzel szemben napról-napra kevesebb az üzleti forgalom, a fogyasztás, a vásárlás és ijesztően keveibedlk a bevélel. Ilyen körülmények közölt csak természetes, hogy a hatóságoknak mindent el kellene követniük az adóalanyok fizetőképessége fennlartása és megvédése érdekében. Az állam, az ország érdeke ez, nemcsupán a kereskedőé és az Iparosé. És mégis azt kell látnunk, hogy utóbbi időben egy valóságos idegen ügynök-invázió Nagykanizsán. Nincsen nap, hogy az ügynökök valóságos raja el ne lepné Nagykanizsái, akik végig járják a házakat, hivatalokat, lakásokat, és viszik magukkal a még maradt csekély nagykanizsai pénzt Idegenbe, leglöbbször a fővárosba, mig a ml kereskedőinknek kopog a szemük a
Gyepes János
gyulai házilag készített csemege hentesáruiból kapható:
10 dkg. paprikás szalonna
különlegesség ...... 40 fill.
10 dkg. füstölt omlós reggeli
szalonna 40 fill.
10 dkg. szárazkolbász... 60 fill.
László-féle hnntesémkból:
10 dkg. prágai sonka ... 100 fill.
10 dkg. gép „ ... 70 fill.
10 dkg. göngyöli . ... 50 fill.
10 dkg. párizsi..................30 fill.
10 dkg. krakkói ............50 fill.
1 pár óriás bécsi virstli 28 fill.
1 11. burgundi vörösbor 50 Ali. 1 lt. pogányvárt rizling 50 fill.
Ital és Miéi
csemegekereskedésében.
fizetési meghagyások tömkelegének bemutatásakor. Miből fizessen a nagykanizsai kereskedő, a kanizsai iparos adót, miből legyen eleget helyi kötelezettségeinek, az inség-akciónak, a sok mozgalom követelte anyegi áldozatoknak, amelyek mind legelőször a kereskedő üres üzletébe kopognak be és lőle várnak megértési. Csak a nagykanizsai kereskedő és iparos nsm talál megértést. A nagyközönség sajnos, minden figyelmeztetésünk és propagandánk dacára sem tudja megénenl, hogy mily horrenB városi és közös érdek követeli a nagykanizsai kereskedelem és ipar minden erőből való támogatását Azért nem tudjuk eléggé kárhoztatni a legutóbbi esetet, amikor Idegen házalóktól vettek szövetei hivatalnokaink, akiket kanizsai pénzen fizetnek és hozzájárulnak a helybeli kereskedők adópénzén ahhoz, hogy a helyi kereskedők konkurenciáját erősítsék, a helyi kereskedőkel gyengítsék. A város közönsége térjen tudatára annak, hogy a legfontosabb egzisztenciális és városi probléma a helyi kereskedelem és Ipar legteljesebb mérvben való támogatása.
A Zalai Közlöny ezen a téren évtizedeken kérésziül mindent elkövetett, ami csak módjában voiL Küzdőit és harcolt a komoly sajtó minden súlyával és tekintélyével és felhívta a hatóságok figyelmét mindezekre. Ennek a rendszeres munkának lett az eredménye, hogy hatóságaink és az Illetékes tényezők felfigyeltek és kezdtek a kérdéssel foglalkozni és többet törődni.
Azonban hiába a hatóságaink minden ébersége, törekvése és Igyekezete a helyi kereskedelem és ipar védelmébeu, ha a megyénél hajótörést szenved. A nagykanizsai rendőri bUntetöbiró drákói rendszabályokkal, átuelkobzással sujlja az idevetődött Idegen hazalókat, hogy elriassza őket a Kanizsára való Jövetelétől. De ugyanakkor a megye a fellebbezésekor a büntetéseket a minimálisra szállítja le és az elkobzott átüt kiadui rendeli. Teszi ezl pedig a mai helyzetre való utalással. Pedig épen a mai helyzet teszi indokolttá a nagykanizsai kereskedelem és Ipar hatályos védelmét, a legdrákóibb rendszabályokat és az Idegen Ügynök-inváziótól való megtisztítását a városnak. Ameddig a vármegye nem érzi át a ballódó nagykanizsai kereskedelem és ipar jajszavát, ameddig a helyi halóságaink nem találják meg a kellő támogatást és alátámasztást : addig hiaba Itt minden.
A nagykanizsai kereskedőknek meg kell mozdulniuk. Az összes nagykanizsai érdekeltségeknek egységesen kell ebben a kérdésben eljárniuk, hogy végre megszabaduljunk
a mindennapi ügynök-inváziótól. ________ <" " >
Terménytőzsde
liuza liszav. 77-es 8-95-915, 78-aa 010 930. 79-es 9-25 — 9-45, 80-as 9-30 — 9-55, dunánt. 77-es 8 70 -8 90, 78-as 8-85 - 9-05. 79-es 9fl0 —9-20, 80-as 910-9-25, rozs 9-10—9\'2d lak. árpa 14-00 -14-25, zab 17-80—18-00, tengeri 15-80-16-00, korpa 1000-1025.
Divatos szBwetek legnagyobb választéka
Sc&Utxnél.
UricU zárlat
Páris 2009, l-ondon 19-80, Newyork 509 00, Bilissel 7130, Milano 2020, Madrid 46-00, Amsterdam 206-60, Berlin 118-80, Wien -•—, Szófia 3-70, Prág. 15-09, Varsó 57-00, Budapest 90-02°!, Belgrád 905, Bukarest 3-05.
A Itsietl BáiM eritt-árífllytatl
valutAk
Angolt. 2180-22-60 Belga Ir. 7970-80 4 J Cselik. 1688-16 98
Dán k. —•---•—
Dinár 1013-10-19 Dollár 56980-573 20 Francia I/22-44-22 58 lloll. 231-00-23240 Zloly 63 60-64 40 Lei 3*39 "1-3*471/1 Léva 410-4-18 Líra 29 15-2965 Marka 135-20-136 —
Norvég —•---•—
Peseta---•—
Schlll. —•---•—
Svájci I. 111-90-112-60 Svedk. -—
DEVIZÁK AmsL 230.60-232-40 Belgrád 10-06-10-18 Berlin I35ÍO-I3600 Brüssel 79-40-80-40 Bukarest 3 39-3-49
Kopenh. —•-■—
London 2110-2260
Madrid -•-
Milano 28-85-29-65 Newy. 571-75-75-75 Oszló
Páris 22-60-22-90 Prága 1684-16-98 Szófia 408-4-20
Stockh. —•---—
Varsó 63-40^4-20
Wien -•-•-
Zürich 111-60-112-60
Utált: Mliilal lyesáa ét UpUalé Yállslai, Bánkúinál.
Felelőt kiadó: Zalai Károly.
Metaai NaoáaataM A m.
Pe
KK
ÉLETERŐT AD I
Az állatok fejlődését elősegíti, az angolkór, bőrgyulladás, nyalskodáj, gyapjn-lágás, tollrágás kifejlődését megakadályozza, hi pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszIlnteU • a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Indítja. MiUcok (ellátását, kimarást, fark- és lülrágást, a vályúk és jászlak rágását elhárítja. Fertőző betegségek ellen sz állatok ellenállóképességét fokozza.
1 kg. „PEKK" elegendő:
1 lel nőtt sertés 200 nspl adagjára, vagy 1 malac 400 600 napig lerledő . „ 100 tojás baromfi 3 hónapi . I vemhes tehén v. katcs 2 hónapi . 1 borjú vagy csikó 3 hónapi adagjára
Eredeti gyári árban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-vódősxerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit Telefon: 130.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 2L
Mén**
Felhajtás 4644, eládatlan 1075. - Elsó-rendü 124—128, szedett 1-24—1-23, szedett közép 110-114, könnyű 096-1-04, 1-sö rendű öreg I-I0-I-I2, ll-od rendű öreg 1-00-1-06, angol süldő OSO-OüO, szalonna nagyban 1-60—1-65, zsír 160-000, hus 1-30—1-42, félsertés 1-40-1-62.
APBÓ HIRDETÉSEK
Flllzdt Uj Ismét kapható Tejköz-ponlnáL Telefon 349. 4587
Vágott, cserepes virág, csokrok julá-nyoi árban kaphatók Horthy Miklós ul 15. alatt. 4367
Bagolal-sor 51, Sz herceg-ntcs II. ház •
házhely és László mét. 4489
Meleg időben
még nagyobb
BIZJ1COM
szükséges a hentesáruk vásárlásához.
A közismert legkiválóbb minőségű
felvdtqoíialc
állandóan frissen raktáron.
HERCEG ESTERHÁZY
HESTESSZLET Horthy aikléa-ut «.
TIMHI S4S
______ 3 szoba és
tárt verandából álló téli építkezési villa eladó. — Bővebbet özv. Oyenea Lajosné, Városházi. 4637
.Kettő, esetleg 3 paritsttát utcai rzoba Iflrdösiobival, bútorozva, vagy anélkül kl-sdó Horthy Miklós ul 15., L ent.
, __t november l-re ItlréttUk. Oaz-
daiáji hivatal, József laktanya. 4737
Cslno* kaWakaláMMu bútorozott utcai szoba nagy előszobával kiadó. Bővebbet Singéi dlvsláruhái. 4743
Ba 3 szobás és 2 uotás vltvestlékcs iakZa november l-re kiadó Csengoy-ut 67. szám. 4746
Cigány-occa 2. számú házban több lakáa kiadó aaatU| alatf*. Bővebbet Kovács kőfaragónál. 47S6
Le ahusdrágasiggal I
1 kgr. príma, listát elsőrendű zsíros •aaarfcahaa eleje SO fill., háluljs I paagA.
1 kgr. sertéshús bármely rétzéból 1-40
I . borjúhús eleje............ 1-20
1 . . combja......... 1*40
«« Tiszteletid
Simon István h,KSVt\';.?X"""""
Varaxidl- nt 3. txám alatt, 1 kinillihoi kA,<l.
Ruhavarráat elfogadok, háxhox l8 megyek. Bigolal sor 5, 4776
Perfekt német, gimnáziumot végzett
■ allé------------f " ....... \'
zongors kéret, 5 ket a kiadóba
tkalUntt szeiény feltételek mellett liands tudásul délélólti elfoglaltságot
káies. Magáuvltsgákra Is előkést!). Címe-
•4806
Eladó 1 duplacsövű vadáaaf agyvar
és egy űzletajlónak Is alkalmat kétazárnyu dupla ajtA józsel föherceg-ut 67. -4809
KUtSfibaléra\'u kétibltkcs utcil szoba azonnal kiadó, Erzsébet-tér 14. Somogyi ____4813
Konyhabútor, ágynemű eladó, zongora bérbeadó Balthyány-u- 22. 4814
Pk. 11261/928. sz. 1930. vgbtól 706 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Fodor Antsl nsgyksnlzssl ügyvéd által képviselt Ország és Wldder és Kiss Islván uagyksnlistl lakótok javára 1284 és 288 P tőke éa többkövetelés jázuléksl ere|élc s nagykanizsai klr. Járásbíróság 1627. évi 5316 és7 számú végzőével elrendelt kleléglté.l végreha|tás folytán végrebaltást szenvedő-töl 1928. évi siept. 18-án lefoglalt 2200 pengőre becsült Ingóságokra s nsgyksnlzssl klr. iáiátbiróság lenti tzámu végzésé-vei az árverés elrendeltetvén, annak az 1906. évi XU t-c. 20. 5-a slaplán a feni megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tUnő más foglaltatok Javára is sí árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa esetre, ha kielégítést joguk ms is fennáU és ha ellenük halstzfó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Szepet-nek 94 házss. alatt, s fizetett összeg levő-násávsl leendő megtsrtásárs határidőül 1931. évi október hó 16-lk napjának délután 3 órája tOzeük kl, amikor a bíróilag lefoglalt szekér, gsbons, lovsk s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleti, esetleg becsáron alul Is el fogom adnL Nagykanizsa, 1931.évi szeptember 26-án.
Elek I-ászló s. k.
klr bli. végrehajt/.,
uos mint bírósági kiküldött.
312471931. szám.
Árverési hirdetmény.
Freyler Adolf ügyvéd által kénvlsell Erdőn József és társa javára 74 píifeó 30 fill. töke és több követelés és |áruléksl erejéig a nagykanizsai kii. jálásbltóság 1931. évi 3124. st végzésével elrendeli kielégllétl végiehajlás folytán végiehsjtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 18-án lefoglalt 1249 pengőre becsült Ingóságokra a nagy-ksnUsal klr. járásbíróság fenti azámu végzésével az árverés elrendeltetvén, snnsk at 1908. évi XLI. t. c. 20. t-a slspján a lent megnevezett s a foglalást jegyzőkönyvből kl nem iünó mát foglaltatok javára Is u árverét megtartását elrendelem, de caak arra az eseUe ha klelé-
Slésl joguk ma ls Itnnáll és ha ellenük
ilattlo hatályú Igénykeretet folyamatba nincs, végrehajláat tzenv. lakátán Sormáson 4—5 hátstám alatt, a netán llzelelt Összeg levonátával leendő megtartáiára határidőül 1931. okt hó 14. napjának d. e. 12 órájs tuxctlk kl, amikor a bíróilag leloglali bulorok, uzlelbeiendetés, áruk ttb. s eqyéh
Ingótágokst s legtöbbet ígérőnek kétzpénz-flzetét melleit, esetleg becsáron alul ls el fogom sdnl.
Nagykanizsa, 1931. évi szeplember 11-én.
Haán Oyula s. k.
klr. blr. végrehalló, ,„( mint bírósági kiküldött.
tfaiykanlztavM.éicl Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1931. nktóber 4-től
Erxaébaf-téi— VaautAllomAa
Oda Vlttzs
4-H 4 SS
BOB 616
635 645
7-36 7-50
900 910
It M 13 S»
1310 13 se
14M 1410
15 85 1610
I7i» 17 30
21 10 21 35
22 os 2228
2240 23 00
2345 24 00
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
moa, fest, tisztit és plissérox.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért lelelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Clyűjtóttlep: Horthy Miklós ul 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén lekvő modern szállóit. Lili. Köiponll Intés Hideg meieg folyóvíz. Fürdők. Teleionos tzobák. Kávéház-étterem.
Szobák P 4-50.
S8X
Penaió 8-— P-töl.
szobáknál 1C0/0, kétágyas tzobáknál ?C0 o antjadménv s „Zalai n»" lelmulstólnsk. A DV. állomátlól direkt vilamoi (, l -es) a tzállociálg
régi elavult
40 pengőt fizetek
liaittszöríiÉéil
ha vesz nálam egy Orion elektro-dynamikus hangszórót, gyári áron, 6 havi részletre.
Díjtalan bemutatás, m
Szabó Antal
rádió- és gramofon-osztálya.
NGYEN
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha mOSt előfizet.
2803. u. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Oszkár ügyvéd álul képvltell Boltot József javáia 393 P 10 f töke ét tobbkövetelés és járulékai erejéig a nagy. kinizsii klr. |árátbirótág 1931. évi 1763/1531 iz végtéscvel elrendelt kielégítési végre-hsjtás loiylán végrehajtást szenvedőtől 1931 evi október hó >2-ín lefogltll 2000 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai kit. jáiásbiróság lenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, snnsk sz 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a slspján sz alább megnevezett a a (oglalátl jegyzőkönyvből kl nem tUnő más loglaltalók javára Is at árverés megtartását elrendelem, de caak arra at esetre, ha kielégítési joguk ms ls fennáll ét ha ellenük halssztó hatályú igénykeretet lolysmstbtn nincs, végr tzenv. lakátán. üzletében Nsgykanlztán, Klssörhlz udvartn a netán lizclett összeg levonátával leendő megtartására hatáildóül 1931. évi október hó 26-ik napjának délelőtt 12 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglilt 1 teherautó pótkocsival t egyéb ingóságokét a legtöbbet ígérőnek kéupénillzités mellett, esetleg becsálon alul ls el fogom adnf még akkor Is, hs a bejelentő léi s helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kl* vánaágot írásban nem nyilvánít.
Nsgykanlzts. 1931. évi október B án.
Haán Qyula s. k.
klr, jbir. végrehalló, im mint bírósági kiküldőn.
ÍKl/Ica alkalmi vételt
Keszthelyen egy jóforgalttiu
beszáuó vendéglő
<m kedvező llzelésl feltételek
^^ melleti eladó. — Bővebbet
^^ SUJÁNSZKV könyvkeres-
■ kedéaében Keszthelyen.
nr
BIZTOS
eredményi csak ugy ér el. ha hirdetéseit s naponta többezer példányban megjelenő, messze vidéken ls elterjedt ZALAI KÖZLÖNV-ben adja fel. Klsdóhlvstal Fó-ut 5. (az udvarban.) Tel. 78.
Nyomaloll a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71 évfolyam 233 szám
Nagykanizsa 1931. október 69, csütörtök
Ara 14 \'"fér
ZALAI KÖZLÖNY
Sieikeiitóíég éa kiadóhivatal: Főút 5. uám. Keszthelyi flókkladóhlvata!: Koaauth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
BlóftMléal ára: egy hóra S pengő M fUMr. Szerkeaatőaégt éa kiadóhivatal! telefon: 78. a.
Ankara—Budapest
Irta: Vákár P, Arthur kormányfőtaaácsos
Kit nemzeti lobogó testvéri Ölelkezése hirdeti, hogy Ünnepe van a magyar népnek. A török félholdas lobogó mellé simul a magyar nemzeti trikolór, mintha kél lestvér öle -kezését akarná szimbolizálni. .Keleten nőtt törzsöke fánknak" mondhatja mindkél nemzet, de a kötös törzs ágainak és gyümölcseinek életetadó törzsét a történelmi idők folyamán nemcsak a természet táplálta, ham m gyakorta Onvérünkkel ön -iöztük, mert a történeli elrendeződés ugy akarta, hogy a két testvérnemzet két világrész küzdelmének centrumába kerüljön és két világfelfogás ütközzék meg egymással két testvér-nemzet vére hullása árán. A történelmi Idők véres korszakai lezárultak, a löporfüstös kulisszákat széttologatták és századok óta, századok multán — testvérként állunk egymás oldalán...
Aki volt valaha a csodásan varázslatos Aranyazarv-öbölnél, vagy őszi alkonyaikor elmerengett a sztambull hld korlátjai mellett, innak képzelete a pesti Dunapartot és a gyönyörűséges budai oldalt keresi, ahol a királyi vár tüneményes pompájában átível az ősi citadella felé, hogy a világ legszebb két látványossága páro»ul|on egymással: Szlam-bul—Konstantinápoly, Buda—Budapest.
Aki volt valaha Rodostóban, Rákóczi, Mikes elárvul! sírjinál, az a Márvány-tenger partfal mellől gondolatával felkeresi Oüi-Baba budai rózsaligeles sirját és a két kép lelki szemléleténél ugy érzi, mintha a messze távolba szakadt két testvér sirhalmánál áldozna, az örök emlékezés oltárán.
Azután Ankara, Budapest, két testvér főváro* Irta be nevét a történelembe. Az egyik testvér nevében Kemal pasa, a másik testvér nevében Bethlen István irta alá és pecsételte meg azt a testvéri, barátsági szerződést, amelynek — a vér-Bég jogán — örökérvényűnek kell maradnia, az Idő végtelenségéig.
Most Izmed pasa miniszterelnök és Tevflk Rüsdi bég külügyminiszter Budapestre érkeztek, hogy a magyar fővítoson keresztül lestvéri üdvözletet küldjenek a magyar népnek, amiéri a két testvér nemzet két nsgy fia, Kemal pasa és Bethlen István megnyitották az u| törlénel-mel a két testvérnemzet Bzámára.
A Iegujibb kor történelmének emlékei foglalják aianykeretbe azt az ünnepséget, amelyet a két török teslvér érkezése jelent nekünk, magyaroknak. Abdul Kerim és a magyar nemzet ifjúságának ölelkezése, amikor a diszkardot a magyar küldöllek átadták a török hős vezérnek; Abdul Himid, aki a Corviniákkal örvendeztette meg a tradícióhoz ragaszkodó magyar nemzetet. Azután pedig a kuruc bujdosó magyar vi-lézek porladó hamvainak hazaszállí-
tása Rodostóból, amikor a Szent Sírokat örzö török lestvérek felzokoglak, a ml kettős ünnepünk örömére. Itt pedig, itthon, a történelmi Buda, ahol a rózsák atyja, Qül-Baba alussza örök álmai1, hogy zarándokhely legyen és marad|on a nagy világ tengernyi muzulmánja számára.
Ankara, Budapest, mintha egy
évezredes, közös törzsnek hajtása volna s alatta, körülölte és benne, a két testvérnemzet tradíciói, csodás múltja és biztató jövője. Ankara, Budapest, legyen, maradjon az ldö végtelenségéig két geográfiai stáció, ahová kölcsönös lelki vágyaink ugy sóvárognak, mint testvér szive sch várog a jó testvér portája után. A
testvéri, barátsági szerződés, legyen egy .örök-vízummal" ellátott útlevél, amely arra kötelez minket kölcsönösen, hogy örömben, bánatban felkeressük egymást, lu>gy életünk, országutját testvéri harmóniában járjuk a közös történelem óvatos ságra oktató, de egyben biztató ul-mutatása szerint
Titokzatos fenyegetés tartotta vissza Matuskát egy hónapig a merényletek bevallásától
Az első részletes vallomás adatait ellenőrizték s azok legnagyobbrészt megfelelnek a valóságnak — A JQIerborgl levél kétségtelenül Matuska kezelrása — Megindult a kiadatási eljárás
Matuska Szilveszter teljesen épelméjű
Bécs, október 13 A közbiztonsági szervek tegnap éjszaka óta kutatnak az után az ember után, aki Matuska adatai alapján azzal fyanusilható, hogy jelentős szerepet látszott a biatorbágyi merényletben. A gyanúsított személyről egyelőre nem közölnek semmiféle adatot,
Matuskát ma délben újból kihallgatták. Fenntartotta tegnapi vallomását éa részletcsen előadott még egyéb adatokat, amelyek azonban annyira terjedelmesek, hogy hosszabb Ideig tart, mlg részleteiben is ellen-őiizhetik. A Die Stunde közli Brandl dr., a rendörlgaigatóság alelnökének nyilatkozatát, amely szerint
Matuska tegnapi részletes vallomásának ellenőrzésekor kitűnt, hogy az általa megjelölt adatok nagyrészt megfelelnek a tényeknek.
Matuska kedden délelőtt megnevezett több bécsi és budapesti és berlini egyént, akik részesel voltak a JQterborgl és biatorbágyi vasúti merényletek elkövetésének. A bécsi rendőrhatóságok rádión értesítették ezekről az adatokról a budapesti és berlini rendőrséget, általános vélemény szerint azonban Matuska valószínűleg költött neveket mondott, hogy cinkostársat nyomát leplezze
Családfa Kiirtásával /enyegeMék Matuskát, 0a elárulta a vamutM merényletek tetteméit
Bécs, október 18 Matuska ma délelő ti kihallgatása során kijelentette, hogy már előbb is vallomást lett volna, de arok az emberek, akik ez ügyben szerepelnek, megfenyegették, hogy a merénylet után egy hónapig senkinek se merjen szólani, mert különben feleségét és gyermekét megölik. Ezért vért tegnap eslig, amikor is letelt a
Matuska öntudutlan állapotban, Qlpnóxls Irta a biatorbágyi levelet
határidő és megtelte beismerő vallomását. Egyébként megállapították, hogy
Matuskának 10.000 dolláros élet és balesetbiztosítása volt és megkísérelte magát sebesültként feltüntetni,
hogy a biztosítási társaságtól és a MÁV-tói, melyet beperelt, nagyobb
összeget csikar|on kl.
alatt
(Éjszakai rádiójelentés) A rendőrségnek úgyszólván minden szavát ellenőriznie kell Maiuskának, hogy világosságot lehessen deríteni fantasztikus előadására. A merénylethez szükséges anyagok beszerzési költségeit ő fedezte. Házkutatás al kalmával egy ugyanolyan mércét is találtak nála, mint amilyent a biatorbágyi merénylő használt.
Megmutatták Maiuskának a „Fordító" aiáirásu cédulát. Valószínűnek tartja, hogy ö Irta azt áprilisi berlini tartózkodása Idején, öntudatlan álla-
potban, annak a rejtélyes szúrós-szemű férfinek a befolyása alatt.
Kihallgatása után elbocsátották a vélt biatorbágyi „bűntársat"
Budapest, október 13 A biatorbágyi merénylettel kapcsolatban a déli órákban Biáról előállítottak egy férfit. Értesülésünk szerint a főkapitányságról a kihallgatás után 3 óra tájban elbocsátották.
Berlin is belekapcsolódott a bécsi nyomozásba
Berlin, október 13 (Woiff) A jülerborgi vasúti merénylet vizsgálata Matuska vallomása
következtében olyan stádiumba jutott, amely szükségessé teszi, hogy berlini krlmlnaiisták is résztvegyenek a bécsi nyomozásban. Ebből a célból Donnath rendörtanácsos és Berndorf kommisszárlus ma elutaztak Bécsbe.
Mahrskn\'épdméfi, nftics szükség pszichoanalízisre
Béca, október 18
(Élszakai rádiójelentés) Keddi ki-hal\'gatásai alkalmával Matuika már nem Igyekezett nagyon tiaziázní magát a gyanúsítás alól. Csak akkor hangoztatta az Idegen segítőtársat, amikor a pokolgép felől érdeklődött s rendőrség. Azt állltjs, hogy
egy alacsonv, sovány, púpos, szurószemO Bergmann Joachlm
nevD ember volt a társa. Az osztrák rendőrség egyébként megállapította, hogy azok az emberek, akikre Matuska vallomásaiban eddig hivatkozott, nem-lélezS személyek.
Házkutatást is tartottak Matuika lakásén, ahol találtak
olyan csengőzsinórt, mint amilyent a jüterborgl merényletnél használlak.
Matuska minden kihallgatását hangos zokogás és leikltusa előzi meg. Ilyen lelkiállapotában kedden délelőtt elszólta magát: „csak egy tehervonatot akartam ..Azután elhallgatott és nem volt hajlandó tovább beszélni
Megállapították végül azt is, hogy
a JDterborgl merénylet színhelyén talált levét kétségtelenül Matuskától ered.
Időközben a budapeslí rendőrség teljesen tisztázta Matuskt múltját és elMlelét. A nyomozás azt Igazolja, hogy tökéletesen épelméjű és nincs pszlhianalizlsre szűkség.
Az igazságügyi minisztérium már meg is indította a kiadási eljárást, amelyet valószínűleg 2 hét alatl fognak lefolytatni.
ZAUI KÖZLÖNY
1931. október U
A Népszövetség pénzügyi bizottsága Bnűapesten fll Össze i magyar helyzet megtárgyalására
A readMvüll filét mir a jövő hét elejére ftsazehlvtató lesz — A népszövetségi tanács
stár a
a klnal—japán
helyzettel foglalkozott
Genf, októberlS A Népszövetség tanácsának nyíl vános ülését ma délben 12 óiakor nyitotta meg Spanyolország képvl Belője. Javaslatára az elnökséget Franciaország képviselőiére ruházták. Brland külügyminiszter áttekintést nyujlotl a Japán—kinai konfliktus jelenlegi állásáról.
Xlna képviselőié, dr. Szt megindokolta, hogy Kina miért javasolta a tanács haladéktalan Összehívását Kina torsát teljesen a Népszövetségre bizla és teljesítette is azokat a feltételekéi, amelyeket tőle a Neszelek Szövetsége kívánt.
Brland javaslatira ewián a tárgyalást délutánra halasztották, amikor Japán képviselője, Yoshlsawa válaszol a klnal delegátus {ejtegetésére.
OenL október 13 (Éjszakai rádlójelentés) A Népszövetség tanácsának délutáni ülésén Yoshlsawa japán delegátus (elolvasta a japán kormánynak október 9-én kelt nyilatkosatát, amely szerint Japán szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy a konfliktust a két kormány közvetlenül egymás között Igyekezzék elintézni, minden külső beavatkozás nélkül.
QenI, október 18 (Éjszakai rádlójelentés) A klnal delegátas bejelentette délután a tanácsülésen, hogy táviratot kapóit kormányától, amely szerint Japán repülők ismét tobb kinai várost bombáztak.
Az angol külügyminiszter Javasolta, hogy szerezzen a Népszövetség pontos információi erről a bombázásról.
Briaad ezután bizonytalan időre elnapolta a tanácsülést.
A nyilvános ülésekhez csatlakozóin a mai nap lolyamán Brland
vezetésével folyó magánbeszéléseken
meg, hogy milyen (ormában ívánatos az Egyesüli Államok egyHttinÜlg^K a konfliktus meg-
ír 18 vezetésével fi lyU^1 Jfitatiák: meg,
jkor voTfftfc.fcivána nvl- esrftttmtHNWi
oldásánál.
Oenf, október 13 terjedi el diplomáciai
■Az a hir körökben, hogy á Népszövetség pénzügyi bizottsága legközelebbi rend-ktvűll Uését, amely Magyarország pénzügyi helyzetivel foglalkozik, nem Oenjbtn, hanem Budapesten hívják össze. Ezt az álláspontot különösen
keddi ülésein
alátámasztja az a körülmény, hogy az ideküldött szakdelegátusok munkája az egyes kiküldöttek elutazása miatt csak lassú tempóban haladhat előre. Ha minden rendben megy, a szakdelegátusok e héten elvégzik munkájnkat és a pénzügyi bizottság már a jövőhét elején megtarthatná rendkívüli ülését a magyar ügyben. Esy-két napon belül véglegesen tisztázzák, hogy az ülést hol tartják meg.
Holnap magyar-osztrák kereskedelmi tárgyalások kezdődnek Bécsben
Budapest, október 18 Csütörtökön újból megjelenik a magyar delegáció Bécsben, hogy előterjessze a Juliimban megkötőit
kereskedelmi pótegyezmény miként való alkalmazására vonatkozólag a végleges magyar álláspontot.
A törvénykezés további egyazerOsité^rfil vényjavaslat készül
tör-
Badsjiaaf, október 13 Az feasaágOgymiiiiezler elnökletével értekezlel volt az Igazságügy-minisztériumban a bíróságok és ügyészségek, valamint a törvénykezési osztály vezetőinek bevonásával. Az értekezleten megbeszél lék az igazságügyi szervek ezldei ügymenetét, azonkívül szóba került az is, hogy hogyan lehetne a bírósági eljárást,
áltatában az Igazságszolgáltatás menetét a törvénykezési eljárás egyszerűsítéséről szóló törvény Intézkedésein lovábbmtnikg is egyszerűsíteni. Ezekről az egyszerűsítésekről ujabb törvényjavaslat készül.
Elsüllyesztették a Nautilusl
London, október 13 A norvég partvidéken ma süllyesztették cl a Nautilusl.
ántétnlajdonos arak figyelmébe!
Nem kell többé Budapestre mennie, ha autója Javításra szorul, mert legmodernebbül felszerelt gépjavító műhelyemben garancia mellett a intosabb munkálatokat tudom végezjiL Elvállalom......
bármily gyárt-benzlnmotorok, gőz-
lyu autók generáljavltását, továbbá traktorok, \' i cséplök javítását, hengerfurásokat és t bármily rendszerű vasszerkezetű munkál
Pontos kiszolgálást
BABON FEBENC • gépműhely és ércOntóde
■agykanlssán, Eruekst-ler 18. ssáa, volt Siarvas-axálloáa.
gépek és csépTók javítását, hengerfurásokat és uj hengerek készítet Részltek bármily rendszert! vasszerkezetű munkákat.
Olcsó árak I
A keszthelyi m. kir.
gazd. akadémia I3B. tanévének magnyitása
Keszthely, október la
(Saját tudósítónktól) A tanévet ünnepélyes Veni Sancte nyitotta meg, melyet Stefaics Aladár apátplébános celebrált. Mise alatt Eck-hardt Antal karnagy vezetése alatt az akadémia hallgatósága énekelt. Az akadémián tartott megnyitó ünnepélyen részt vettek Stefaics Aladár apátplébános, Csigaházy Ernő premontrei kanonok a rend képviseletében, Menyhár István ev. lelkész, Relschl Richárd v. orsz. képv. Reischl Imre városbíró, Szekeres Ödön főjegyző, mádi Kovács tábornok, Pa-taky és Vázsony ezredesek, Ugray Oibor csendőr százados, dr. Berzsenyi László klr. közjegyző. Lehr-mann v. akad. titkár, dr. Kozák László v. akad. tanár, Svastlcs Oéza építészmérnök s az Igazgatóval az élén a tanári kar és a hallgatóság.
Sztankavics János Igazgató a 135. tanév megnyílása alkalmából fejtegette azokat az okokal, amelyek a súlyos gazdasági helyzet dacára Is szükségessé teszik a 3 akadémia fennmaradását; a földből élőket kényszeríteni kellene arra, hogy megfelelő iskolákat — akadémiát — végezzenek, hiszen ma 1000 holdra csak 0.089 oki. birtokos jut, tehát a 3 akadémia nem sok, hanem kevés. Akadémiánk a Dunántul központjában fekszik, felszerelése mintaszert), msdern, s fentartása csak 80.000 P-be kerül, amiből tandijak s különféle eladások révén még 43.000 P megtérül, ugy, hogy a tényleges kiadás csak évi 37.000 P, ami egy mamut-jövedelmü pénzember havi jövedelméből is kilelik. Az akadémián kiterjedt szőlőkultúra kísérleteket végeznek, a szomszédos nádas, mocsaras, tőzeges területeken pedig tudományos búvárkodás folyik.
Meleg szavakkal méltatta Faber Sándor tanár országos jelentőségű
á SaB-Iaroo kelostor
Irta : NOLL JÓZSEF
Hnruc, 1931. JuIiuS\'W Amikor Cosimo Medici 1434-ben száműzetéséből hazatért Firenzébe, a múltban elkövetett sok zsarnokosko-dása és az igazságtalanul szerzett mérhetetlen vagyona annyira nyugtalanította lelkiismeretét, hogy a pápához fordult tanácsért.
Megkérte Jenő pápát, javasoljon módot arra, hogy lelki nyugalma ismét helyreálljon. A pápa azt a tanácsot adta neki, hogy építse fel a San-Marco kolostort. Cosimo Medici Michelozzo .firenzei építészt bízta meg a terv kivitelével. Az építkezés 70.000 arany forintba k rült, ráadta még a híres Marciana könyvtárát is a kolostor számáA, amelyet élete végéig a legnagyobb buzgalommal gyarapított
A San Marco kolostor, amelybe a fiezolei dominikánusok költöztek, érintetlen középkori hangulatával, felejthetetlen emlék marad mindazok számára, akik egyszer is átlépték küszöbét. Az oszlopcsarnokos négyszögletes udvara, a falakba illesztett |
márvány síremlékek, a szebbnélszebb falfestmények csodálatos hangulatot ébresztenek a látogatóban.
Künn a Piazza di San Marcon a villanyosok csengése, autók tülkö-lése, a modern világ lármája fárasztotta még idegeinket, idebe mindez nem hallatszik. A disszonancia hirtelen egy csodálatos harmóniába csap át: a középkori kolostor imádságos hangulatába.
Ezt a felejthetetlen hangulatot nemcsak maga a kolostor idézi elő, hanem egy kedves, talán az olasz quattrocentónak egyik legérdekesebb barátfestőjének, Fra Beato Angeli-cinak képel és freskói is. 1408-ban, 20 éves korában lépett a dominikánus rendbe, a Firenze szomszédságában levő Fiesolehan. Innen került a többi dominlcanus testvérrel a San Marco kolostorba.
ö festéssel, freskóképekkel dicsérte és imádta az Urat, amely imádság tényleg vissza is tükröződik képein. Nem hiába nevezték el Beato Angeliconak. ilyen mély áhítatot, ilyen földöntúli boldogságtól áthatott imádkozó arcokat csak ö tudott festeni; az angyali lelkület!! boldog barát. Képein a doininicanu-
sok szelleme nem száraz scolaszli-kus irányban, hanem mint benső, mélységes, vallásos lira jul érvényre. Alakjainak mozdulata mérsékelt, de ritmikus, az arcok kifejezése naiv és áhitatOB. Oiotio és Fra Angellco igazi gótikus festők, a freskó festészet első mesterei Angelicoból hiányzik ugyan Oiotto drámai ereje, inkább a quattrocento lírai festőlének nevez-heljuk. Olyan mély vallásos érzést, mint ő, még a renaissance nagy mesterei sem tudtak kifejezésre juttatni. Színei világosak, ismeri a modern lérproblémát, a perspektívát, szeretettel festi a Firenze környékbeli dombokat és az innbriai tájakat. Qhiberti találóan nevezi „az utolsó gótikus festőnek". Kompozícióinak függőleges tendenciája kezd már bizonyos fokig a renaissance festők felfogásába átmenni, az emberi test táviad rövidülései! is ki akarja fejezni, de kevés eredménynyel. llt már elrajzol. Ezek az el-rajzolások azonban nem bántóak, sőt még jobban kiemelik alakjainak nalvságát.
Beato Angelico a San-Marco kolostort több mini 50 festményével díszítette. Ujabban ide hozták a
Firenzében levő összes képeit, ugy, hogy a kolostor Fra Angellco valóságos muzeumává lett.
A kolostor érdekességét és misztikus hatását teljessé teszi • az is, hogy itt élt a XIV. század legnagyobb szónoka, Ihletett prófétája Glrolamo Savonarola. Az első emeleti folyosó végén van az ő cellája. Az embert valóságos félelem fogja el, amikor a 45 cella előtt elhaladva eszébe Jut, hogy ionén hurcolták el a lánglelkü dominikánus priort 1498. április 8-án éjjel utolsó útjára — a vesztőhelyre.
A mélységes csend az egyes cellákból kiáradó hangulat, Savonarola prior szomorú emléke szinte fojtogató hatással van az emberre, de csakhamar megnyugszik, szinte megkönnyebbülve lélegzik fel, amikor az egyes cellákba benézve meglátja Beato Angeliconak freskóját. Minden cella falára festett egyet-egyet és mindegyik tárgya más és más: Krisztus és Mária életéből veit jelenelek. E képzeltem, milyen boldoggá lehelte Angellco testvéreit, amikor a cella szürke falát bájos képeivel derűsebbé Varázsolta.
(Vége kdv.)
1981; október U
ZALAI KÖÍLONY
munkálkodását a növénytermelés és különösen a rél és legelő művelés terén s most 36 évi működés után betegség követkeltében történt nyugdíjaztatása alkalmiból fájdalommal vesz tőle bucsuf
Ax Ifjúsági segélyzö egyesület 682 P segéiyt osztott ki. A dal- és zeneegyesület hangversenye elismerést váltott ki. A sportegylel nehézségekkel küzdött, mindazonáltal a debreceni gazdászversenyen 2-lk lelt s a pécsi kerületi versenyen Is a a keszthelyi csapat lelt 2-lk azonkívül több 1 és 2 helyezési nyert. A székesfehérvári versenyen elnyerte a vándorserleget. Eredményesen szerepelt a budapesti céllövő versenyen is.
A hagyományokhoz hiven Kellet Oszkár dr. r. tanár tartotta meg a tanév megnyitó előadást, a modern növényvédelemről.
Réaxletesen ismertette a magasabb rangú általi kártevőket, ragadozó emlősöket, rágcsálókat s az ellenük használatos kémiai anyagokat és az adagolás módjait. Majd leisorolta az alacsonyabb rendű állati kártevőket rovarokat, tetveket és az ellenük való védekezés módjait. Végül ajánlotta a növényvédelem országos megszervezését olyképpen, hogy alakuljon egy orsz. növényvédelmi Intézel rovartant, madártani, nOvénykőrtanl, közigazgatási és gyakorlatI növényvédelmi osztályokkal, a melyek a rovarkárok elleni védekezést szerveznék és irányítanák, a hasznos madarak védelmét, a kártékonyak irtását előírnák, madárvédelmi területe-kel és egyesületeket szerveznének. A növénybetegségeket vizsgálnák, s az ellenük való védekezést megállapítanák. Ellenőriznék a növényvédelmi törvények s rendeletek végrehajtását s a növényvédelmi szerek te eszközök forgalmát s utóbbiakat kipróbáló kísérleteket. Ajánlja egy orsz. növényvédelmi tanács alaki tá-sál a közgazd. egyetem, gazd. akadémiák, erdészeti főiskola, kertészeti tanintézet növényvédelmet előadó tanárainak bevonásával, akik egyuUal a kastUeü állomások vezelöl is len-
A beszédet nagy tetszés és éljenzés jutalmazta.
Utána a Hymnus hangjai mellett az ünnepély véget ért
Kúráló »nwlltm*li
•sa válssstákbss kaphatók letolcsöbfcaa
ZSOLDOS GYULA
öRáa, SaszERász ás LáTszaitászNáL rö-ut 14. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése, tűt Szakszerű javítások.
II
STANDARD" RÁDIÓT
S, 12 ós 18 havi részletre gyári áron száUlt:
HAVAS MIKLÓS
Deáktér 19. szám.
A fövő héten ül össze a város takarékossági és pénzügyi bizottsága
Nagykanizsa, október IS Tegnapi számunkban megírtuk, hogy folyó hó második felében ül
össze a pénzügyi bizottság a jövő évi költségvetés lelárgyalására. Megírtuk, hogy a pénzügyi bizottság egyes tagjai azon a nézeten vannak, hogy a takarékossági bizottság elvégezte munkáját és igy a dologi kiadások és a költségvetés többi része most már csak a pénzügyi blzollságra tartozik, illetékes helyről vett értesülésünk szerint bizottsági határozat, hogy a takarékossági és pénzügyi bizottság együttesen tárgyalja le a jövő évi költségvetés dologi kiadásait. A takarékosaági bizottságnak a missziója nem ért végei a létszámapaazlással és fizette
leszáliilással, működése kiterjed a költségvetés összes tételeire. De különben is — mondották nekünk, a takarékossági bizotlaág majdnem minden tagja — egynek kivételével, tagja a pénzügyi bizottságnak is. Szükség van együttes bizottság munkájára, amely voltaképen nagyon megkönnyíti a képviselőtestületi ülés munkáját. A dolgok állása szerint az együttes bizottság ülése nem fog bárom mpnál több Időt Igénybe venni, ugy, hogy valószínűleg a jövő héten közgyűlés elé is kerülhet már a város jövő évi költségvetése, amely a magyar vidéki városok egyik legerősebben, megszorított és lefaragott költségvetése lesz.
BUNDA
idén nagy divat
óriási választék
Felmászott a Szent lózsef szoborra, amely ledőlt a madarat etető fiacskával
Érdekes törvényszéki tárgyalás, amely vallásgyalázásnak Indult és meghatóan bájos fináléval végződött
Nagykanizsa, október 13 Nemrégen történt, hogy egy kls-kanizsai asszony, Szalalné feljelentési telt a. nagykanizsai kapitányságon, . hogy a< gyerekek ledöittotttklat ktskanizsai országúton felállított nagy kőkereszt egyik mellékalakját, amely összetört. Ó megcsináltatta és most a „gonosz gyerekek" szülei nem akarják megflzelni neki a 35 pengőjét, amit kiadott a szobor rendbehozataláért.
Megindult az eljárás és a kapitány-
ság az ügyet áttette a fiatalkorúak bírájához.
Tegnap foglalkozott a fiatalkorúak birája ezzel az üggyel. A két >»Mád-loltr ktt stáJOMuhába bujtatok)..helyes klskaniz8al fiúcska, szüleikkel együtt jelentek meg. Az egyik elsős, a másik másodikos elemista, de egész külsejükön meglátszik, hogy jól nevelt, kedves, ha mindjárt eleven, jóképű fiúcskák. Persze borzasztó nagy a szepegte, a drukk. Ilyen helyen ök még aoha életükben
VÁROSI MOZI
Szóda, CsSIOrtók. Október 14-15.
BÁTRAK KAPITÁNYA
Vadnyugati lórtéssei 7 klwaásban. Főszerepben: Frsá Tfcasasams-
CIRKUSZ-SZERELEM
Szenzáció S felvoaásbsn. Előadások kezdete 7 és 9 órakor.
nem voltak. Még hozzá rendőr la van a teremben. Alig mertek felnézni, caak tépdesték a kalapjukat ennivaló gyermekdedségtlkben te ijedtségükben.
Dr. Multchenbacher Edvin igyekszik belőlük kihúzni a .vádcselekményt " De csak néznek, néznek a földre, egyik aem mer felnézni a bíró arcába. Hiába a mamájuk neki-beszélése, biztatása, a bíró nyájai szavai, sőt humoros megjegyzései egy árva azót nem lehet belőlük kiszorítani.
Végűt ls, hogy az ügyet annak rendje te módja aztrinl letárgyalják, a bíró felkérte az ügyben szereplő rendőrt, aki a kérdéses alkalomkor a helyszínen volt, hogy mondja eia történteket. Igy tisztázódott a nagy esemény.
Szabii lötöfzsörmesler elmondja te a két mama Is tisztázza, hogy a két fiúcska nagyon azerttl a madarakat. A kérdéses napon la uzsonnakenyerükkel etetni akarták a madárkákat, amikor néhány madár felrepült a kőkeresat metlékalakjára, Szent Jó-zaef szobrára. Az egyik fiúcska a kenyerét utánuk dobta a azoborra. De a madárkák elrepültek, a ke-nyérke pedig a szoborra ragadt A fennragadt uzsonna könnyeket csalt Id a máalk gyerek szemeiből, ugy, hogy az egyik, hogy a kenyeret levehesse, felmászott a Szent Józael szoborra. Ám a szobor annyira laza volt, hogy a gyermekkel együtt eldőlt. Valóságos csoda, hogy a fiúcskát nem ütötte agyon a nehéz kőszobor. A szobor persze erősen megsérült, levált egy nagyobb része, amit meglátván a kőkeresztet fel\' állító Szatainé, megbotránkozott rajla, azt hitte, hogy a gyermekek csupa cainylevésből követték el te felszólította az* anyjukat a kár megtérítésére. Ezért jelentette fel az eaetel a kapitányságon is. A jó Szatainé az ö egyszerű szivével nem tudta felfogni, hogy Itt két gyermek végtelenül bájos cselekményéről vau saó.
A biróság persze egy perc alatt tisztában volt az esettel te miután semmi szándékosságát nem látott fennforogni, ugy a két gyermeket, mint édesanyjukat komolyan figyelmeztetve, útjukra bocsátotta őket A két kis sáska nem ls akarta hinni, hogy csak ugy szárazon ussMk meg a dolgot.
ZALAI KÖZLÖNY
ber embert felismer, utána gyors iramban Kanizsa (elöl egy teherautó dettó ennyi idól vesz igénybe a por leszállása, na és azután ? meg magán és bérautók, motorkerékpár és Igy tovább. Tehát ezúton kérem fel az illető tényezőkel, tartsanak egy kis terepszemléi és meg fognak róla győződni, hogy mily egészséges és tiszta, tüdőre jó hatással levő levegő van a klskanlzsal Országúton reggeltől késő estig. Talán abból a kis fölösleges öntözésből, ami nap-nap u\'án a Horthy Miklós-uton, Főtéren, Csengery-uton történik, hogy néha közveszélyes s járás és meri valósággal úszik a viz, az utal síkossá teszi, legalább azzal a kis fölösleggel fúlna Ide Is ki az önlöiö-autó és mulatná tneg magát leg-
alább a kiskanizsal adózó polgároknak, hogy legalább a szinét megismernék. Fel van írva az öntöző-autóra, hogy ne szemetelj, ne köpködj, mert ezzel a baktériumokat szaporítod. Én azt hiszem, k. Szerkesztő Ur, abban a hulladékkal és szeméttel telített kiskanizsai porban Ulán nincs ls baclllus a köztisztaság vezető és felügyelő urak szemüvegén át nézve?...
Kérnénk szíves Intézkedést, hogy naponta legalább kétszer öntözve legyen, legalább addig, mlg az égn* öntöző csatornái meg nem szánnak bennünket, Ország-utl lakosokat.
Maradok a k. Szerkesztő Urnák előre is köszönettel és mély tisztelettel az Ország-utl adózók nevében R. K
Szenzációs olcsón
áruaiifule a legufabban nagy meny-nylaégben érkézért női- éa leónyka téli kabátokat, ugysxlntén raktáron levő bundúHat ^
nutriát bárány bunda már 98 pengfiárt kaphatá legújabb faaonokban.
Welsxfeld éa FiacQer
w dlvufdrtitfdx
A pécsi tábla felmentette Vörös József nagykanizsai rendőrfőtörzsőrmestert,
mert bűncselekménye IdikSzben elévült — A főügyHi megfellebbezte a felmenti ítéletet a Kurtához
fogházra Ítélte családi állapot elleni vétség miatt. Az Ítéletet a Vöröss pár, mint védőjük dr. Hoch Oszkár ügyvéd megfellebbezte a táblához. Dr. Hoch fellebbezésében azzal érvelt, hogy a bűncselekmény elévült és igy Vöröss nem vonható felelősségre. A pécsi tábla most tárgyalta ezt azt ügyet és elfogadván a védőügyvéd álláspontját, felmentette Vörös s József rendőrfÖtörzs6rme8terl és feleséjgtt a vád és következményei alól (elévülés cimén). A pécsi kir. főügyész semmisségi panasszal élt.
Nagykutaa, október IS
Annak Idején hosszabban fd^M-koztunk Vöröss József volt nagykanizsai államrendőrség! főtörzsőrmester ügyével, aki évekkel ezelőtt 14 éves fiát kiiette a keszthelyi parkba, ahol azután nyoma veszett. A szerencsétlen gyermeket még a mai napig sem sikerült megtalálni a hatóságoknak. Nincs llzátva az sem, hogy valahol elpusztult.
A nagykanlzrai kir. törvényszék dr. Mulschenbacher tanácsa VCrösst és feleségét fejenként 6—6 hónapi
A „három gráciát" kitoloncolták Nagykanizsáról
...___
Az ígéret szép szó, ha megtartják ugy Jó Igen tisztelt Szerkesztő Ur I Engedje meg, hogy a .Zalai Közlöny" mull kori számában megjelent, a helyi fOszerkereskedők által megtartott értekezleten elhangzott panaszaikra vonatkozólag, melyeket b, elnökük, Frledenthál László ur ecsetelt, pár szóval a következőket idézzem.
A múltban, amikor a helyi fűszer-kereskedők Friedenthsl László elnök uruk vezetésével tanulmányi látogatási tettek a Tranadanubia Egyrsül! Oözmalmok r.-L telepén, amelyen dr. Krátky István po\'gármesler és dr. Hegyi Lsjos főjegyző urak is részt-vettek, mely alkalommal dr. Krátky polgármester urnák a kereskedőkhöz Intézett buzdi.ó szavaira, melyekben e helyi nagyv. lialat fimogaásál kérte és hangoztatta, Friedenlhal elnök ur, kl mindenkor oly buzgón szivén viseli a fOszerkereskedők ügyes-bajos dolgait, azzal válás olt, hogy e tanulmányi kirándulásnak meg is lesz a kellő eredménye a jövőben.
Sajnos azonban az tapaszfalhaló, hogy kereskedőink nagy mértékben támogatták a vidéki malmokat, amil a szomszéd malmok városunkba érkező lliztküldeményei bizonyítanak. Ugy látszik, kereskedőink nincsenek tudatában annak, hogy a Trsns-d<-nubia, mely minden erejét latba Veti és áldozatot hot, hogy megállja a beyét és a helyi kereskedelem érdekeit szolgálja, tea 100—120 munkált foglalkoztat, akik szükségleteiket városunkban sterzik be, mlg a vidéki malmok által eladott liszt értéke nem kerül a helyi kereskedelem vérkeringésébe, tululán ezek munkásai nem fognak Kanizsára Jönni vásárolnL
Soraimmal nem akarok szemrehányást tenni azért, hogy ígéretüknek nem tettek eleget, hiszen a tanulmányi kirándulás óla sok minden történi kereskedőinkkel és nem tudtak intenzivebben foglalkozni fenli kérdéssel, csupán b. emlékezetükbe akarom idézni, hogy ne hagyják ezt figyelmen kívül, mert mint az ó, mint pedig az összkereskedók érdeke ezl megkívánja, mert mennél több munkásnak ad kenyeret e helyi nagy-Vállalat, annál több fogyasztást je ent.
Szerkesztő ur szíves közléséért hálás köszönetet mondva, maradok tisztelettel tgy hü otruóje.
A klskanlzsal por nem termel baciliusokat ?
Kedves Szerkesztő Url Nagyon kérem, kegyeskedne pár soraimnak n. b. lapjának a .Panaszok" rovatában helyet szorítani. Nem tudom bár mennyi közünk van nekünk, < írszág- uti (Kiskanlzsa) adózó polgároknak az önlözö-autóhoz ? I De ugy gondolom, a ml filléreink is hozzájárultak annak beszerzéséhez. Méltóztassék, kedves Srerkesztö Ur, az Illető tényezők és faktorok n. b. figyelmüket felhívni n. b. lapja utján, hogy az Oiszág-ut mily stá-dtumba áll egész nap. Reggel |0n a letenyel autóbusz és olyan port ver fel, hogy 15—20 perc kell, mig em-
Nagykonlau, október 13 Két héttel ezelőtt 3 fiatal vidéki leány állított be az egyik kisebb kanhsa! vendéglőbe, ahol szobái béreltek. A vendéglő tulajdonosának elmondották, hogy állási jöttek ke-
resni Nagykanizsára. Miulán rendesen fizették a szobát és a koszijukat, a vendéglős nem sokat törődött vele, hogy egymás után múlnak a napok, de a leányok még mindig nem néznek munka után.
1981. október 14
A munkakeresés azonban eszük ágában sem voit a leányoknak, ellenben már a kora esti órákban beültek a vendéglőbe, ahol mulatoztak a vendégekkel. A rendörségen ludo-mást szereztek erről, mire hétfőn éjjel két detektív beállított a vendéglőbe. A leányok ismét Javában mulatlak egy nagyobb társasággal. A detektívek előállították mindhármukat a rendőrségre, ahol kiderült, hogy állásnélküli szobaleányok, akik már hosszabb idő óla munkakerülő élei-módot folytattak. Egyiküket évekkel ezelőtt már kl is lUlotlák Nagykanizsáról.
A rendőrség erkölcsrendészeii osztálya most ismét kitiltotta valamennyit a városbó, ugy, hogy kedden délután már illetőségi helyeikre lolon-colták a kalandos-vérü szcbaleányo-kat. Az egyiket Sopronba, a masikat Cf urgóra, a harmadikat pedig lnáros-berénybe kisérték.
Bemutatkozott az uj német kormény a birodalmi gyűlés elAtt
Berlin, október 13
Loebe, a birodalmi gyűlés elnöke a birodalmi gyűlés keddi ülésé! délután 3 órakor nyllolta meg nagy érdeklődés mellett. A német nemzeti szocialista és kommunista pártok padjai egyelőre üresek maradtak, csupán a pártfrakciók vezetői larlózkodtak bent az ülésteremben, mint megfigyelők. Nsplrend elótt Torgler kommunista képviselő megindokolta azt a javaslatát, hogy a birodalmi gyűlés palotája körüli kordont azonnal szüntessék meg. Az Indítványt vita nélkül elveiették.
Ezu\'án került sor a napirend egyetlen pontjára: a kormánynyilatkozat meghallgatására. Amikor as elnök megadta a szót a birodalmi kancellárnak, Brünlng dr.-t a kommunisták .éhségkancellár I diktátori- kiállásokkal fogadták. A birodalmi kancellár beszéde bevezetésében bemutatta a Háznak az uj birodalmi kormányt. Ezuutn Németország bel- és külpolitikai helyzetével, a világválsággal éa a fontkrlzissel, a német—francia viszonnyal foglalkozott.
A salai orvosok támogatják ogyko-ollonl haraában a ozttléuati ttgyok kor-mányolztoeát
Zalaegerszeg, október 13
(Tudósítónk Je\'enil) Tauffer Vilmos dr. egyelem! tanár, a szülészeti ügyek kormányblz\'osa kedden délelőtt előadást tartott Zalaegerszegen. A vármegyeház nagylermét zsúfolásig megtöltötte Zalamegye orvostár-tárradalmának és a város előkelőségeinek színe-java. Megjelent az előadáson Gyömörey Oyörgy főispin, Bődy Zoltán alispán, Krátky István dr. nagykanizsai és Czobor Mályás egerszegi polgármesterek, a vármegyei tisztiorvosok és a járások fó-szolgabirái. Tauffer Vilmos előadásában rámutatott a magyar faj rohamos pusztulására és élesen kikelt az .egyke" ellen, amely az alsólendvai és balatonfüredi lárásokban lombol erősen. Az előadásért Tassy Gábor dr. vármegyei tisztifőorvos mondolt köszönetet és biztosította a kormánybiztost a zalamegyei orvosok odaadó támogatásáról.
— 800 kabát közül választhatja kl mindenki az igényének és illésének leginkább meglclelól a SchUtz áruházban.
Ut a meggazdagodás és a boldogság felé.
Vagyait osztélysorsjegyet
ifj. Hlrschler Miksa osztálysorsjegy fóárudájában, Fö-ut
(Korona szálloda épület.)
FUnitr.mtn) kedvező esetben at«*é«.i.r paasa és még számos nagyobb nyeremény. — Húzás október 16. és l»-én.
Sorsjegyek árai Egész P 14- , tél P ia-~, negyed P a--, nyolcad P a--,
■ 4< Ó
1931. október 73
ZALAI KÖZLÖNY 8
Cigarettázó gyermekek felgyújtották a bagolai szérűskertet
A k»nIzgat tűzoltók Is kivonultak oltani — Négyórai megleBzltett munkával sikerült megakadályozni a veszedelem továbbterjedését Nagykanizsa, október 18
Kedden délelőtt 11 órától délután 4 óráig veszedelmes Ittz pusz-tilo\'t a bagolai szérűskertben, ahol Ketter József, Ketter Jánoj, Kollár János és Resnyák János bagolai gazdálkodók kárára egy pajta, egy cséplőgépgarnltura, gazdasági e»z-kOzOk, valamint 6 szalma- és szénakazal elégelt, mintegy 10.000 pengó értékben.
Kedden délelőtt 11 óra tájban egy kerékpáros fiatalembertől értesültek a nagykanizsai tűzoltók, hogy tűz van a SzenlgyOrgyváii-hegyen. De hogy hol, azt nem tudla pon-losan megmondani. Ennek dacára a kanizsai tűzoltók kivonultak szerelvényeikkel Vecsera Anlal lüzoltó-tiszl vezelésével év útközben tudták
meg, hogy a tűz Bagolán pusziit.
A szérűskertben már javában pusz-liloltak a lángok, amelyek az egész környéket pusz\'ulással fenyegették, A bagolai tűzollÓBág erejét megfeszítve igyekezel! a terjedő lángoknak gátat vetni, de hiába. A kanizsai tűzoltók nyomban olláshoz láttak és négyórai megfeszített munka ulán végre délután 3 órakor sikerült meggátolni a lüz továbbterjedisél, D-rélt tűzoltóink délután 4 órakor érkezlek vissza Kanizsára.
A nyomban lefolytatott tűzvlzsgá-lat klderitelte, hogy a tűzet játszadozó gyermekek Idízték elő, akik valószínűleg cigarettáztak a szérűskertben. A 10.000 pengős kárból 4000 pengő megtérül biztosítás révén. A nyomozás tovább folyik.
A vizsgálóbiró letartóztatta a gyékényest merénylőt
Kaposvár, október 18 gyékényes! merénylőt, Reich
A
Oyula vaiutl ellenőrt Zefferovlls Jlnos dr. vizsgálóbiió ma délelőtt maga elé vezettette és kihallgatta. Reich Oyula, ugylátszik lecsillapult és csak most ébredt tudatára súlyos bűncselekményének. Reich a vizsgálóbíró előtt is azzal védekezett, mint amit a rendőrség előtt mondott, hogy családi dolgok miatti elkeseredésében nem ludOit magán uralkodni és azért követte el tettét. Reich a kihallgatás alstt azt a kérdést intézte a vizsgálóbíróhoz, élei-
ben vannak-e még leánya és veje? Ugylálszlk, megbánhatta teliét. A vizsgálóbíró ette nem adhatott neki választ. Zefferovlls több órán át hallgatta kl az exiltált embert, azután kihirdette előtte a letartóztatásáról szóló határozatát. R:ich nem folyamodalt fel letartóztatása ellen.
Sári Miklós és fiatal felesége már láthatóan jobban vannak. Sári édesanyja, aki Hát meglátogatni jött Nagykanizsára, miután a kórház kezelőorvosai megnyugtatták, hogy feltétlenül éleiben marid — ma vlsszautarott Dombovárti,
A saját nevelőapját ütötte le és fosztotta ki az országoton egy nemesszentandrási ember
Rablásárt tíz hónapi börtönre Ítélte őt a bíróság
Nagykanizsa, október lí | a vádat Azonban a kihallgatott ta-
Nemrégen történi, hogy idősb. Szokottls István nemesszentandrási lakos, órásmester a falvakra meni munka után nézni. Hozott is magával több Javítani való órát. Amikor az alkonyatban Oelse. és Kllimdn kOzött haladt, egyszerre a c-ser|ések közül előugrott valaki és mielőtt az órás megakadályozhatta volna. Irtózatos dübvel hátulról ugy fejbe ütötte, hogy elszédült és elesett. Még any-nyit érzett, hogy a merénylő a zsebeiben kotorász, az óráját klazakit|a, majd elcsendesüli körülötte minden. Elvesztette eszméletét. Ugy találtak reá arra menő emberek az országúton.
A csendőrség csakhamar kinyomozta, hogy a merénylő a megtámadottnak saját nevelölia, Borovlcza Ferenc, aki 22 éves és ugyancsak a községben lakik. Borovlczát a csendörök behozták Nagykanizsára.
Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék büntető tanácsa előtt. Borcvicza azzal védekezett hogy nevelőapja részeg volt és ittasságában fogta reá
nuk vallomása és a megtámadottnak éskű alatt telt vallomása a vádat legteljesebben bizonyította. A bíróság Fülöp G/örgy dr. véd 5 hatásos védelme ulán figyelembe véve a vádlott körülményeit, mlndöss:e liz hónapi börtönnel su) otta.
— Ha Budapestre utazik első
ul|a legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohán\',;-u. 44.) menni. Olt már reggel S órakor nyílnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól meg ts reggelizhet.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 14, aaerda
Köm. katolikus: Ksllltzt. Protestáns:
Helén, Izraelita : Mark hó 3 •
Városi Mureum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tói 13 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I hó végéig sz „Őrangyal" gyógyszertár Deák-tér 10.
Városi Mozgó. ,Bá rsk kapitánya*, vadnyugati történet — .Cirknsnzete-lera", szenzációs Illa.
Qözftlrdö nyitva reggel 8 órától este 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, keddea egész nap nőknek). Tel. 2—Iá.
— Rendkívüli megyei kisgyűlés lesz a hónap második felében.
Zalaegerszegi tudósítónk jelenti: Ugy volt, hogy a vármegye klsgyűlése hétlón tárgyalja a Nagykanizsa és Z tlsegerszeg városok takarékosságári vonal ozó közgyűlési hatlrozalokat A kisgyűlés azonban közbejött akadályok miatt elmaradt Október második felében azonban rendkívüli kisgyűlés lesz, amely akkor kizárólag Nagykanizsa és Egerszeg takarékossági javaslataival log foglalkozni.
— A Szent Ilona Leányklub műsoros teadélutánja. A Szent Ilona Leányklub október 18 án, vasárnap délután 6 órakor rendezi első őszi műsoros (eadélutánját a Miiz-szlósház nagytermében. A Leányklub bájos tagjai már hetek óta készülnek lázasan a nagy eseményre. A gonddal összeállított műsor komoly és vidám számaival mindenképen nagy meglepetés lesz a közönség számára. Avrendezőség nem bocsájl ki kOlőn meghívókat, hanem ezúton blvja meg az érdeklődőket. Tea-jegy ára I pengő.
— Halálozás. Özv. Luperszbek Jánosné született Orőber Ilona áldá sos életének 74. esztendejében meghalt Halálát nagyszámú rokonság gyászolja. Temetése ma délután 4 órakor fog végbementi! a rőm. kath. sírkert halottasházából. Az engesztelő szentmisét holnap reggel 8 órakor mondják lelklüdvéért a plébániatemplomban.
— Súlyos a balatonvidéki bányászok helyzete. A balatoni bazaltbányák továbbra is rossz hely-zelben vannak. A gulácsi bánya, amely néhány hétre munkához jutott, Ismét beszüntette üzemét és e bocsitolta munkásait. Változatlan a rossz üzletmenet Halápon és Badacsonyban ls.
MINDENKI
segíthet helyzetén, ha az u|onnan kezdődő magy. klr. osztálysors|álékra
Mllffoffer Kálmán töentruaiiónái
Csengery-ul 7. (Xapocill-tldaj vagy Zrtayl Mlklós-u. 49. sx vásárol a közismert aaarsHosaszám
OSZ.TAC*SOnSJEGYEKnÖ£
Minden második sorsjegy nyer 1 ben 900.000 pe.igő Is lehet I Sora/or/yek dnr: J?0«*x M P, Ml 12
Elró osztály húzása október 16-19.
Főnyeremény szerencsés eset-
P, nflűyed 6 P, nyolca* 3 p.
— AnyakOnyvi hírek. Nagykanizsán az elmutt héten összesen 7 gyermek született, ezek között 4 leány és 3 fiúgyermek. Oozdán István vasúti fókocsirendezö és Retzner Máriának rk. leánya, Bolf György földműves és Knausz Rozáliának rk. leánya, Dezső György cipész mester ás tOódor Gizellának rk. fia, Tóth József vasúti kalauz és Ordovics Annának rk. Ha, SzOlke Oyula gépészkovács és Zimló Borbálának tk. leánya, Horváth Boldizsár vasgyári munkás és Magyar Kstalinnik rk. leányi. Házasságon kivűl született 1 Hu. — Halálozások: SzOrciök Fe-lenc rk. 12 éves (Somogy szentmiklós), Cserép Márta rk. 2 hónapos, Kálmán Árpád rk. 5 napos (Inkey-antalfa), Horváth Antifné Horváth Katalin tk. 64 éves, özv. QerMly Ferencné Pető Rozália rk, 90 íves (Sormás). — Házasságot kötöttek: Kiss József napszámos és Snef Erzsébet rk , Kálmán Lajos (elvált) asztalos segéd rk. és Fischer Margit izr., Bencze József kőműves segéd és Keszthelyi Anna rk., Beke Ferenc földműves és Csondor Mária (elv.) rk.
— Clara Bow magyarul beszél szerdán a moziban.
Éitultam a. t
mórlegtnlajdonosokat,
hogy eddigi Aralsassst laaasUIHat-
tasss i igy módjában <11 mlndsokitstk közismert pontos és szolid muakáanat igénybe venni
Tisztelettel Frank Jázsaf
srffWtkásaM •sas eatvts-ttr tte.
- Világítsuk kl a hősi sírokat 1 A nagykanizsai „Move" Lövész Egylet felkéri i kOzOnséget, hogy i hősök sírjainak kivilágítására szánt adományalkat akár készpénzben, akár természetben Stampf Zsigmond ur üzletében (Fő-ut) leadni szíveskedjenek
Jó rdd 16: Tranadanubia
- A városok váltóinak leszámítolása. A Szavatossági Bank felhatalmazást kapott, hogy 10 mtllM pengőt folyósítson a magyar városok és községek váltóinak leszámítolására.
— Pikáns újdonságként hat Clara Bow magyarul.
— „Főbelőtte a kocsisát" drnü tegnapi híradásunkkal kapcsolatban sajnálatos tévedés történt. A hírt ugyanis a Tapolczal Lapok vasárnapi számából vettük át, amely szerint Toronyi Oyuláné diszell lakos az elmúlt héten ismeretlen okból fejbelőtte a kocsisát. Pintér Qyörgyöt. A Zalai Közlöny egerszegi tudóaUója most megállapította ebben az ügyben l való tényállást, amely • kővetkező: Toronyi Oyuláné, ikt hónapok ÓU kttionváltan él férjétől, a kiváló operaénekestől, még i nyáron fogadta fel kocsisnak Pintér OyörgyOt. Pintér udvarolt egy diszell menyecskének, aki körűi viszont Virágh Lajos keszthelyi aofför ls tette a szépet A softőr volt az, aki ft elmúlt héten féltékenységből lejbelötte Pintér Györgyöt, mert azt ott találta a menyecskénél. A csendőrség kedden szállította be Virágh Lajost i zalaegerszegi ügyészség fogházába. Pintér Qyörgy állapota reménytelen.
Zalai közlöny
» 1931. október 74
Tízezer pengős államsegélyt kapott Nagyatád a földgáz-kutatás folytatására
Nagyatád, október 13 Még a tavatszal hírt adtuok arról, hogy Nagyatádon földgáz után kutatnak. Sikerűit is 563 méternyire lejutni, ahonnan 42 C/fokos vlz tört fel fOldgáz kíséretében. Pdvay Vajna Ferenc fögeologvs ugy tudományos, mint gyakorlati szempontból nagyjelentőségűnek tartja a nagyatádi fúrást, mert a Dunántulon kiinduló pontja a szénhidrogének után való kutatásnak. A fúrást, anyaglak hiányában, egyelőre szüneteltetni kellett, mig most érkezett meg a m. kir. népjóléti minisztérium leirata, melybea arról értesíti a község elöljáróságát, hogy .közegészségügyi és nemzetgazdasági szempontból feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a munkát folytassák, de meg méltányolva a község eddigi áldozatkészségét, további 10.000 pengő államsegélyt utalt ki.
— Elhelyezték a kálóctal templom alapkövét. Zalaegerszeg ról jer lentik: Vasárnap nagy ünnepség keretében helyezték el a Kálócián építendő római kathollkus templom alapkövét. A templomépítés céljaira egy Simon József nevű gazda még ŐS éml ezelőtt 80 hold földet hagyott s ebből fedezik az épitkeaés nagy részét, mig a kézi és igás napszámot a község lakossága vállalta, amelynek kőiében nagy az 0r0mt hogy végre templomhoz Jut. Az ünnepélyen a környékből nagyszámú közönség Jelent meg. jelenvolt a hercegség képviseletében Ra/fens-berger József felügyelő és Ronchetll Oá*p|r erdőmesttr, Az ünnepség a templom helyén tábori szentmisével kezdődött, attelyet Holsedl Henrik bsesztregl plébános mondott.
«•" Bátrak kapitánya, FredThomson vadnyugati története és Clrkuax-szerelem, Glara BoW magyarul beszélő artistadrámája egy műsorban szeréén a Városi moziban.
— KltUntttett gazdasági munkás. A löldmttvslésugyi miniszter Tomi* Mihály balatoni űr edl napszámost 40 évet meghaladó érdemes munkáiság* elismeréséül dicsérő oklevéllel éa 100 pengő jutalommal tűntette kLyA. kitüntetést vasárnap adu át a balatonfüredi főszolgabíró,
— Ha itta* ember autóval találkozik. Blopcskz Jenő uzsai lakos ittas állapotban ballagott az országúton. Szembe Jött vele egy személyautó/ amelynek Biopcslcs neki ment. Agyrázkódással és súlyos zuzódá-Sokkal a tapolcai kórházba szállították.
ÖramofonI emez-köl-OBÖnsséa. - Uj lemezek l Tranedanubia, Caengery-ut 6.
— Tragikus halál. Tapolcáról jelentik: Pesti András tapolcai cserepesmester a budapesti vonaton hirtelen meghalt. Polgárdlban temették el.
— Leányazobák, urlazobák, egyei bútorok, áüaajó pmi vllaszUk, olcsó és jó bútorokban Kopsteln bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 4.
— Halálos szüret Klsörsön.
Tudósítónk tilefonjtlentése: Oyengye Sándor monoslorapátil legény Klsörsön szűreiéit. Közben összeverekedett néhány társával, akik közül az egyik nyakon szúrta. A szerencsétlen legényt életveszélyes állapotban szállították be a kórházba, ahol néhány óra múlva megbaU. A esendőtök kedden Huszár Qyula, Huszár Jenő és Varga István klsőrsi legényeket beszállították az egerazegi ügyészség fogházába. A legények voltak Qyenge Sándor lámadói, dc mindenik, tagadta, hogy ö szúrta volna meg. Ennek tisztázásáig mind a hárman az ügyészség foglyai maradnak.
Negyedszer is előadják a Nőegylet élőképeit
Nagykanizsa, október 18
Hogy milyen hatalmas sikere volt a Keresztény Jótékony Nőegylet bibliai és hazafias élökép-esljének, ml sem bizonyltja Jobban, mint ar, hogy az előadást vasárnap délután. 3 órakor meg fogják ismételni.
A keddi két előadás közönségének zöme az Iskolák voltak, de az esti előadás több mint fele felnőtt közönségnek voll fenntartva. A Jegyek ezúttal ls az uhilsó darabig elfogytak, a ház szorongásig zsúfolva volt A műsor az első előadás teljes szépségében pergett le. Az egyes képekhez magyarázó konfe-ranszot fűzött Longauer Imre hitoktató.
Az előadás stílusos zenei keretének összeállítása Vannay János zeneiskolai Igazgató müve. Ezt a zenei részt a számok művészi ériékével és a zeneiskola tanári karának kllünö, gondos előadásában, oroszlánrész Illeti meg a ritka sikerből.
- Akkumulátor töltés ét javítás* megállapodás szerinti havi átalányban* Szegőnél. (Bosch-szol-gálal) Strém és Kiéin féle ház, az udvarban, Erzsébet-tér 22.
— Porrá égett egy taxi az
országúton. Csernyák Ferenc kaposvári autótaxi tulajdonos Kaposvárra igyekezett egy vadásztársasággal. Amint a simonfai tetőre értek, váratlanul kigyulladt az autó karburátorja. Az utasok szerencsére sértetlenül kimenekülhetlek az autóból, amelyet pár perc alait teljesen elboritoltak a lángok. Az autó porrá égett
n A hangosfilm-technika uj etappja, a szájukat angol szöveg szerint mozgató amerikai színészek szájába magyar szöveget adni — a legteljesebb mértékben sikerült. Bámulatos az az iról, rendezői, technikai és színészi munka, amit ez a film nyújt.
— Erdős Rané kis regénye a Színházi Életben Incze Sándor hetilapjának uj száma a szokottnál Is gazdagabb ós terjedelmesebb. A színházi aktualitásokon, Izgalmasan érdeke* riportokon klvűl Erdős Kénének egy gyönyörű regényét ls hozza az uj BZám. Herczeg Pereno Irt vezető cikket, amelynek ktl-lön érdekessége az a képsorozat, mely beezámol Dénes Oszkár londoni slko-relről. A fllmpályázat résztvevőinek egész portróját közli az uj szám, amely darabmeltékteílH a héten a szezon három legnagy(»-e:übb egyfelvonásosát adja. Kottameliéklot, kézimunks-iv, teljes gyermeklap van még csatolva a Színházi Élethez, melynek ára 1 pengő.
BIZTOS
eredményt essk ugy ér sl, hs hirdetéseit s naponta többezer példányban megjelenő, messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY, ben idji fel. Klidóhlvitsl Fó-ut 5. (u udvarban.) tel. 78.
Bútorvásárlás bizalom dolgai
£n nem Hirdetek sokat.
Reklámom a Jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem Jóhirneve bizonyít,
SZÉKELY VILMOS butortelepe
■agykanizaa, volt Szarvat szálloda
(Erzsébet-tér 18. szám.)
Satüt HúrpUoa és aawtalOB mll&ely.
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe I
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendiíivUl előnyösségüknél fogva Igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen C6övek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternit-nagylapok, melyek bulorok és falak védésére kiválóan alkalmasak!
Eppinger I. és Fi a takereskedő cégnél kaphatók,
hol mindennemű deszka, léc, éptlletll, valamint egyéb építkezési anyagok ss ■■pl érnél la olotsébbasa siaraslMMk ha.
Mindennemű enyvezatlkmazekállandóan raktáron. Halépadlógyáttái ás bétgyslulái
Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337,
Utalárái
A nagykanizsai meteorológiai msj-tigyelö jalsntéaek : Kedden a kimér Uk-ÚT: Raggal 7 őrskor +6-8, délután j őrskor +17 8, asta 9 órakor +118. Ptlhöxet: Egész nip tiszta égboltozat. SUMnbtf. Reggel délkelet, délben és este déli szét
(Éjszakai rddlójtltnlé,) » Bstsirsté. I\'al taUaat lalMstl sats M éra-kar ■ Nyugatról éMnMM léa. érasssléa .érháté kMMa«M hS-vétteaé* nélkül.
Kömmiii
Urlekl tárlat
Párls 20*06, London 19-70, Nawyork 509-87, Brdssel 71-30, Milano 26-25, Madrid 45-90, Amsterdam 206-23, Berlin 117-50, Wien —••—, Szólta 3-70, Prága 15-08, Varsó 57-10, Budapest 9002Í), Belgrád 905, Bukarest 3-05.
Terméiytónde
Buza tlszav. 77-es, 8«1—9-15, 78-is 0-10 - 9-30, 79-e* 9^23 — 9-45, 80-as 930 — 955, dunánt. 77-es 8-70-890, 78-aa 8-85-905, 79-es 9-00 — 9-20, 80-as 9-10-9-25, roza 9-10-9-2(1 lak. árpa 14-00-14-25, zab 18-00-18-50, tengeri 15-80-16 00, korpa 1000-1025.
A BemzeU Baakd erlti-árfolytaal
VALUTÁK Angolt. 21-80-22-60 Belga fr. 79-80-80 53 Cseh k. 16-88-16 98
Dánk. -•---•-
Dlnírl0ll>/z-10-17l/s Dollár 569-80-573-20 Frandaf. 22-44-2258 Holl. 231-30-232-70 Zloty 6360-8440 Lel 339-347 Léva 410-4-18 Ura 29-15-2966 Márka 135-20-136-
Norvég -•--•—
Peseta -•—.-•-
SchUI. —•--•—
Svájci f, 111-75-112-45 Svédk. -■--•-
DEVIZÁK AmsL 230.90-232-70 Belgrád 10-07-1017 Berlin 13500-136-00 Br üssél 79-50-8050 Bukarest 3-39-3-49
Kopcnh. —•-•—
London 21-10-2260 Madrid —•—■-■-Milano 28-8ö-2»6ő Newy. 571-75-75-75
Oszló —•--•—
Párls 22*60-22-90 Prága 16*84-16*98 Szófia 4*08-4*20
Stockh. —•-•—
Varsó 63*40-84*20
Wien —•-•-
Zürich 111-45-112-45
Felhajtás 1073, eladatlan 614. — Elsőrendű 1-24-1*28, szedett 1-24—1-26 sze-(Hitt közép 1-10—1-14. könnyű 0-86-900, I-ső rendű öreg WÓ-H2, ll-od rendű önt 1*00-1-06, angol süldő 0-80—1-04, szalonna nagyban 1*09—1*64, zsir 160-/ 000, hus 133-1-40, téJsastés 1\'40-lW.
llaáMi fcUzakilywaáa é« Lapkltáá
Tállaltt. ■ ■ FekJőskiad
Dughagyma
(őszi vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
QyQmőlcsfavédéliii! szerek
(őszi permetezéshez)
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa nSrény-védőszerek kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon ÍM. Néhány darab fajtlazU Csincsilla házinyúl eladó.
1931. október 14.
ZALAI KÖZLÖNY
APBflgfBPETÉSEK
f 1.4* Caangazy-atea 18. alatt 724 ["l-M letolt. __________ 4579
Kényelmei csukott, hat Oléaes Balok ■■Misi gangéból fuvarozást vállalok. Szlntó,.Ct«ngcry-ut 6. Teleion 3-22. 4102
HaküéMbs állandóin kiphitó Stpo» Ande, «* IWedenlhtó, T«*tsch
íluurtav, KüéxTWh Otla, Maatoa Fweoc IceieskadMuiél és a SOztl«á»lsel5k Ss»-velkcatébél. - TeJbfapMt. 8007
Hathengeres modara csukott aat* olcsón eladó. Ksulmann Manó. Teleion 167. vagy 571.__4569
p««skállM*it bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyor-ssbban tolyóstttat Aoacál laaáo pént-Irölcsönkőzvetltő lrodá|a Nagykanlssa. Horthy Miklósul Z szám. 4307
Meleg időben
még nagyobb
mzjicoM
szükséges a hentesáruk vásárlásához.
A közismert legkiválóbb minőségű
íelv&gotíaK
állandóan frissen raktáron.
HERCEG ESTERHÁZY
HCHrE»8ZLET Horthy Mlkl4a-at I.
TsUfon i S 93.
Vágott, cserepes >leá|, csokrok jutányos árban kaphatók Horthy Miklós ut 16. álatL__4307
Libamájat veuek, Fahnné Zlrda utca
2. és aplacou.___
Sgassaoloas, 5 jéntu, *lgT kórtettel, nagyobb váras közelében eladó, esetleg bérbeadó. Clill t kiadóban. 4437
Bsgolal-sor 51. sz. házhely és herceg-utca lt. ház ol
László
hlatMkwsss
2 szoba éa
zárt verandából álló téli éntlkezésO villa eladó. — Bóvebbet özv. üyenes Lajoané. Városháza. 4637
ClráMy-occa 2. szánni bálban Ifibb lakás klsdo aaatlog olodé. Bóvebbet Kovács
kötiragónál. 4788
Rakavarrást elfogadok, hátho* Is megyek. Blgolal sor 6, 4776
■ BI«sakol*rala kétsbtakos ulcal szoba tzonnal kiadó, Erzsébet-tér 14. Somogyi.
4S13
JáoMa tulipán, hagyma, iMgtó hláwks. nelelejts áa mi ívelő virágot szálkt a legolcsóbb árban Pelermaaa kertéaaet Bítboiy-u 22. >4712
I a egyéb Tirág-
" mis

ajánlkozik.
\'4822
at telvaaaak. Clm
•4873
Csánji bejáratú kiadó.
utca 31. sz. alatt külön-tellea ellátással aasaaal -4824
Llkaassé|at ve
gyar-ulca 25. és s piacon.
Wetli |enöné Ma-
-4826
Urlháznál gforsaokuoptotAot vál-l\'tnék (esetleg vidéken Is.) Clm a kladó-ban.___-4827
Árverési hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a Zerko-witz Albert cég telein, Horthy Miklós-ucca 33-35. szám alalt tároló ászok- és transzporthordókat f. hó U-áa d. ■. S Arakor szabad kézből a legtöbbet Ígérőnek elárverezzük.
Omzágos HltelvMÖ Egylet.
Pályázati (firdetmény.
A nagykanizsai m. kir. dohányáru-raktár IB38. éti január____
dsoimbsr 31-lg terjedő időre, eselleg folytatólag IMS. énkra, ■a nagykanizsai vasúti raktárból az állami dohányáru-raktárba és onnan *ism a vasúti pályaudvarra írendö dobányszállilás tekintetében nyilvános pályáiatot hirdet.
lAlánlat\'evők kötelesnek 2 P-ős bélyeggel Kilátott Írásbeli ajánlataikat a nagykanizsai m. kir. dohányáru-raktáífck lekésőbb f. évi október 27-án d. e. 10 óráig benyújtani s ajánlatukkal egyidejűleg 60 pengő, azaz hatvan pengőt készpénzben bánitpénz cimén elismervény ellenében lefizetni.
Legelőnyösebb ajánlattevő bána\'pénze, mely az évi keresmény átlagának 5»/o lesz kiegészítendő, a dohányjövedéki Igazgatóság elbírálása után, biztosítékul vlsszatartatik s vele a szerződés megköttetik.
A dohányjövedék szabadon választhat atekintelben, hogy a szerződést az ajánlattevővel egy vagy két évre köli-e meg.
Azon ajánlattevő, kinek ajánlala nincs az elsősorban figyelembe vehető három legelőnyösebb a|ánlatok között, letett bánatpénzének, még az odaítélés elfilli kiadásit kivénhalja, mely esetben bánatpénze azonnal visszafizettetik.
A szerződési fellélelek a nagykanizsai m. Ur. dohányánwaklár hivatalos helyiségében a hivatalom ó.ált alatt betekJrthetök
Nagykanizsa, 1931. ftkióber 12-én.
i> Husftáftfí Ágoston
Standard 3a 1
STANDARD
valamint ORION, PHILIPS, TELEFUAKES, TRT
RÁDIÓK
HANGSZÓRÓK
legelőnyösebb havi részletre is
QUITTNErt
villamos és ráMószáküzletében ÜMigWT-it 1. Takarik-éfUeL Tel. 3-94.
Nagy választékban vannak raktáron villanyoaillárok, lámpák
s az összes villamossági cikkek.
NAGYSZERŰ TŐKEBEFEKTETÉS!
Az IKEV család közöstulajdonát képező
Balatonfenyves
nyaraló- és Üdülőtelep kBzponti rész villatelkeinek parcellázására kéaatpénzáron, 24 havi és BO havi riulatrs (már havi 14 pengő részletben fizethető).
érdeklődni :
fegyver- éa sportüzletben • Nagykanizsán I
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha MIOSt előfizet.
10219 B. 1930.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások fejében Szabados Mátyásnál lefoglalt különféle textil áruk 1*31. október 15-én d. e. 6 órakor Er-zsébet-tér 22. sz. alatt, a kékfestő gyártáshoz szükséges gépek ugyanaznap d. u. 3 teakor Király-utca 15. sz. alatt elárvereztetni "
Nagykanizsa, 1931. október 13-án.
Lehad*y\'U)M
Eladá ingatlanok.
Város belteiBletén több kisebb muán-t Hiát, bérház *a BzletMz, emaetsaTMt
-utcán njlló átjáró bérház. \'
Somogyban 400—300 hold vasat aki-, lett kisebb teWekbw. )
Balatoni laidóhelyen közvetlen vaaat át lifiütalepnél S4—100-200-300-400\'JMId Kantzaákoa közel 87-76 m hol. Malom gót- éa vlzhajtlara 15 tűid földdel lakóházzal
Keresek bérbe 100 holdtól 1800 holdig vételre kisebb nagyobb hátakat, birtokokat.
ny.j*iH|»IM»llfl Ingatlankod^i stíl ■af»hasilno», Bstlhyány-u. 10.
1548. sz 1930.
Árverési hirdetmény.
Dk. Halpben Jenő Katin KÉsíhr (avára li
által képviselt P töke áa több-
Mvetelés *t járulékai erejéig a asgy-kanlzsal fclr. járásbíróság I93Ű. ért 142837930 ax végiáaávsl elrendelt UeMfitM végre-hattásWjrUn végrehajtást sscawHWl ÍS30
*vl december hó 4-én leloglalt 1900 pengőre beesett Ingóságokra a nagykanizsai Br. Járáabáróaág lenti uámu vígzésévet
Hirdessena ZataiKözlönyben
árverés elrendeltetvén, auak az 1M8. M XLL l.-c. 20. §4 alapján as alább magnevetett s s foglalási jegyzőkönyvből kl ntm tttnó más loglaltatok Javára la aa \' más III Mintását elraWWam, da csak arra -oaMn,fia klelégltáal tank ma Is fennáll ka ealeitQk halasitó bafltyu Igénykcreset folyamatban nincs, végr axenv, lakásán, llt-lelében Nagyksnltsán, Eötvö»-tér 2. házat, alatt s netán Illetett össteg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 24-lk napjának délután 2 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt 3 dib. benzin motoz és 3 drb Werthelm ksssza stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek késapéniflzaléa mellett, esetleg becsáron alul ls el fogom sdol még akkor Is, ha s bejelentő lét a helyszínén nem lelennék meg, ha csak ellenkeiő kívánságot írásban nem nyilvánít. Nagykaoltaa, 1931. *H I III lllllll
tUán Oyula a.*, kir. |Mr. végrehaltó ,„, mint bírósági kiküldött.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 14.
Hálószobák
Ebédlők
Kárpitosbutorok
óriási választékban, megbízható ló minőségben és közismert izléses kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.
Legkedvezőbb fizetési feltételek!
BUTORARUHAZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly)
71 évfolyam 233 szám
Nagykanizsa 1931. október 15, csütörtök
Ara 14 \'"fér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Smkeaitőaég és kiadóhivatal: Fótit S. síim. Keazthelyl flókkladóhlvatal: Koasuth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóltzetéal ára: egy hó<* 8 l*nKó 80 ültét. Sierkcsitőaégl és ktadóhlvalall telelőn: 78. u.
Hatnskaa jüterborgt és biatorbágyi merényletek egyedüli tettese
A magyar hatóságok 23 rendbeli gyilkosság elmén kérik Ausztriától kiadatni — A Jövrt * hétlőre várják Matuskát Budapestre
Budapest, október 14 Bécsben most u berlini, bécsi óh budapesti rendőrség tisztviselői közösen nyomozzák Matuska Szilveszter llgyének részleteit. Matuska álhatatosan megmarad amellett, hogy kényszer hatása alatt caelekedeM, az állítólagos Bergmann tartotta hipnotikus befolyás alatt
Németország nem kéri kl
Matuskát Tartja magét az a hlr, hogy Németország nem kéri Matuska kiadatásét, tekintettel arra, hogy a Magyarorezá-gon elkövetett merénylet volt a legsúlyosabb. Matuskát esetleg szembesíteni fogják Hábtl Júliával, aki, mint ismeretes, azt vallotta, hogy két németül beszélő emberrel végignézte a robbantás előkészületeit, sőt magát a robbantást la.
A merénylő 10.000 dolláros életbiztosítása
A bécsi\'rendőrségnek tudomására Ju-tott, hogy Maiuskának 10.(100 dolláros életbiztosításit volt és a merénylet után a biztosítótársaságnál kérte az összeg kifizetését a vasúti balesetre való hivatkozással, mert a biztosítás balesetre Is érvényes volt
Matuskának bűntársai voltak
Matuska az ansbachi merényletben való réttvételt Illetőleg aUblt Igazolt, ami a felbujtó állítólagos B e r g m a n t 1U»U erről az emberről Matuska valló másán kívül semmi biztosat nem tud a rendőrség. A nyomozás adatai arra engednek következtetni, hogy Matuskának több bűntársa volL Az már kétségtelen, hogy Matuska nem uUuott a halál-vonaton.
Az általa felmutatott Jegy személyvonatra szólott. Matuska idegállapotát általában normálisnak tartják. Ma délben egyébként Blatorbágyon helyszint Bzomlot tartottak.
Récsben ma hallgatják kl a merénylőt
Bécs, október 14 Dr. 0 r a n d rendőrfőnök-helyettes a Stunde-ban tett nyilatkozata hzerlnt Matuskának ma üres napja van, csak holnap, csütörtökön kerül sor kihallgatására, még pedig u budapesti éa berlini rendőrségek képviselőinek Jelenlétében. A rendőrfőnök-helyettes meg van győződve arról, hogy Matuskának nincsenek bűntársai, hanem egyedül követte el a merényletet
Megindult a kiadatási eljárás
Budapest október 14 Matuska kiadatására megtörténtek a hivatalos intézkedések. Tegnap délben terjesztett ető sürgős Indítványt a pestvidéki törvényszék az Igazságügy-minisztériumhoz. Matuskát 23 rendbeli gyilkosság büntette elmén kérik kiadatni. Az osztrák Igazságügyi kormányzat Matuskát kihallgatásának befejezése után haladéktalanul kiadja. A döntés nem lehet kétséges, mert Matuskát közönséges bűncselekménnyel, gyükossá-gokkal vádolják és Így Ausztria kl fogja adni, ugy, hogy Matuska esetleg már a jövő hétfőn a magyar hatóságok elé kerül. A kiadatás után döntenek arról, hogy
statárlálls bíróság elé állítják-e. Matuskának csak az. ansbachi merénylet alól sikerült magát tisztáznia, a Jüter-borgi és biatorbágyi merénylet rábl-
zonyult. A nyomozás Igyekszik azt is megállapítani, hogy milyen pénzforrásai voltak Matuskának.
Béest Jelentés szerint Matuska elvesztette biztonságát és most kijelentette, hogy ezentúl csak magyarul akar beszélni. Engedélyt kért, hogy vallomását a Jövőben csak magyarul folytathassa.
Matuska az egyedüli tettes?
Bécs, október 14 (Éjszakai rádlójelenlés) U e n n a I h, német rendörtanácsos éaS oh woinitzer rendőrtanácsos szerdán kijelentették hogy a nyomozás megcáfolhatatlanul megállapította, hogy Matuska a Jü-
A Népszövetség pénzügyi bizottságának javaslatától
terborgl és biatorbágyi merényletek egyedüli tettese. A merényletek színhelyén talált írások ls tőle származnak.
Matuska kihallgatása a befejezéshez közeledik. Matuska abban az Irányban halad, hogy bevallja az ansbachi merényletet is. A rendőrség szerint ennek elvállalásával azt akarja elérni Matuska, hogy az osztrák törvényhozás szankciói alá essék.
Megállapították, hogy Matuska szimulálja az őrültséget A roham ugyanis mindig pontosan akkor lön rá, amikor arfól faggatja a rendőrség, hogy ő helyezte-e el a pokolgépet?
nagy enyhülést
A földmüvnUsüilyl miniszter bízik az
Budapest október 14
várnak Magyarország
OUuzorBzdgba irányaié
helyzetén
marharxporl favaiátában
A népszövetség pénzügyi bizottsága valószínűleg pénteken, szombuton es vasárnap tárgyalja a szakdelegáctó Jelentését Magyarország holyzeléről. A pénzügyi bizottság Javaslata a népszövetségi Utnács Jelenlegi ülésszaka elé kerül. Illetékes pénzügyi és gazdasági körökben a Javaslat közzétételétől, umely a napokban várható, Mugvuror-szág szempontjáblll, nagy enyhülést várnak.
A Jövedelmi szUkxégadó
Budapest, október 14
A 33-as bizottság mai ülésén ürtty Imre felszólalására válaszolva, K á-rolyl Oyuia gróf miniszterelnök kijelentette, hogy a Jövedelmi szükség-adó rendelet végrehajtási utasítása a legrövidebb idő alatt nyilvánosságra kerül. V é s z y József és Szterényl József báró azt kérték, hogy a bizottságnak legyen alkalma hozzászólani a végrehajtási utasításhoz. A miniszterelnök azt felelte, hogy a kormány az előterjesztéseket a lehetőség szerint honorálni fogja.
Varga Imre pénzügyi államtitkár kijelentette, hogy az adóhivatalt közegeknek a legszigorúbban meghagyta, hogy még csak érdeklődniük sem szabad aziránt, hogy az adózók színházba Járnak-e, mennyit és mit vásárolnak, milyen életmódot folytatnak.
Ivády miniszter nagy beszéde
Ezután Ivády Béla földmlvetésügyl miniszter több mint másfétórás beszédben kimerítő választ adott az exportfejlesztési vitában elhangzott felszólalásokra.
Beszéde elején hangsúlyozta, hogy átérzi azt a rendkívül súlyos feladatot, amelynek megoldására válla\' ozott és csak addig marad a helyén, míg feladatának eleget tud tenni. A mai helyzetben — nézete szerint — nem volna helyes esztendőkre kiható gazdasági programot adni. Az Olaszországba irányuló szarvasmarha kivitelünk visszaesett, de remélt hogy őzen a téren javulás áll be. Ami az osztrák szerződést Illeti, u felmerült nehézségeket Illetőleg kellő mérséklettel Igyekszünk eljárni, de jogaink csorbítását meg fogjuk akadályozni
Mezőgazdasági kivitelünk értékében kétségtelen visszaesés állott be. Ennek egyik oka az árak esése, ujabban pedig a deviza nehézségek, továbbá az. angol font árfolyamának bekövetkezett változása.
Az egységes búzatermelésének megszervezését feladatának tartja, búzatermelés csökkentését igyekszik propagálni, viszont véleménye szerint óvakodni kell az Ipari növények termelésének propagálásától, mert ez a inal viszonyok között halul üthet kl. A bo-letta kérdésében kijelentette, hogy foglalkozni kell a bolettarendszer szanálásának gondolatával. E tekintetben
a tárgyalások a többi minisztériumokkal már folyamatban vannak. Az állattenyésztésre a Jövőben nagyobb súlyt kíván tektetnL A tolásklvitel u szövetkezetek feladata. A szőlőtermelés átszervezésére von szükség. Törekedni tog a caemegeszötőtormelés előmozdítására. A birtoktorgalom kötöttségének megszüntetésével foglalkozik, de a teljes megszüntetésért nem vállathatja a felelősséget. Ingatlanárverések kérdésében az tgazságugymlnlszter tog intézkedni.
A bizottság a legközelebbi ülését holnap tartja, amelyen Varga Imro pénzügyi államtitkár beterjeszti az adó-késedelmi kamatok amnesztiájáról szóló readelettervezoteL Ennek érteimébon mindazok, akik november 15-tg befizetik egén ldojü adólukat a hátralékokkal együtt, mentesítik a hátralékos kamatoknak és költségeknek megfizetése alól, sőt a Jullus elseje óta befizetett hátralékos kamatokat és költségeket szintén beszámítják az adólörlesztésbe.
Tegnap volt az elstí próbaper a Transdanubia és kéí nagyfogyasztó RÖxOtt tfssaesen 33.QQO pengő visszatérítésért
a blrösdg Qarmtnc napi üutanaai aúoíi a ssakértSI véle-mények Merféantésére
Nagykanizsa, október 14
Annak Idején a tatai Közlöny-ben megjelent u közönség felvilágosítására egy közlemény arról, hogy a város és a rransdanubia között fennálló szerződésének 30. pontja akként bzóI, hogy az dram-maydníofíyaszlds után hekto-mitt óránként (Ueteiutö dijakból a yydr arra ili Cselre, hu az egy árammérőhöz tartozó foyuaszióberendezések ét\'l luisziullatl óriíinak átlaga euy nicffluitdrozott összeget elér, az elfogyasztott dram ultin bizonyos engedményeket kötetes adni a (ogyasztónak.
Kiss Ernő, a nagykanizsai Korona éa Pannónia szállodák tulajdonosa ezen az. alapon keresetet indított a Tranodanu-bla villanygyár olleu, amelyben évekre visszamenőleg mintegy 20.000 P visz-szatériUst ki>vetel Ugyancsak ezen az alapon perbe fogták a Tansdanublát a Cenlrdl szálloda tulajdonosai, a Garat testvérek is, akik 13.000 pengőt követelnek visszatérítés elmén.
Ebben az ügyben volt már egy tárgyalás a uagykanlzaal kir. törvényszék polgári bírája, dr. S z a b a d y I>Őrino törvényszéki tanácselnök előtt A villanygyár Jogi képvlselőjo, dr. Darás I>ás7jo Itt orra hivatkozott, hogy a minisztériumi áram-ármegáűaplto bizottság a Transdanubia kerésére foglalkozott a hivatkozott szerződéssel es törvényerővel törölte a ixtros és Transdanubia szerződésének :tO-lk szakaszát. Utalt dr. Darás László arra Is, hogy a fogyosztóbendezések nontcsak 12 év, de sokkalta rövidebb Idő alatt Is olyan változásokon mennek keresztül, hogy az égési árakat nem lőhet pontosan megállapítani.
Ma volt ebben az ügyben a második tárgyalás dr. Szabady I.órlnc törvényszéki elnökhelyettes előtt. Nagykanizsát dr. Praolc iBtván közigazgatási tanácsnok, a villamossági ügyek olő-adója képviselte, akit mint tanút hallgatott kl a bíróság. Dr. Prack István többek között beterjesztette az. áramdíjak táblázatát, amely szerint HllO-ban a gyárral kötött szerződés értelmében a villanyáram egységára (J fillér volt, 1017-ben 10 Hllér, lOltl Január l-től 18 fillér, majd az egymást követő döntő-
bizottsági határozatok alapján 182Ü. végéig 871) koronára szökött. 1(127. Január l-től a mai napig 7 pcnyörtllér.
A tanácselnök kérdésére dr. Prack kijelentette, hogy tudomása van úrról, hogy a szerződés 30. 8-a alapján a Franck kefegyár, Strém Károly faüzeme engedményt kapott.
Dr. Darás ezulán kérdést Intézett dr. Prackhoz.vaJJon felszólltolta-e a kedvezményezetteket, hogy érvényesítsék Jogalkat? Es egyeseknek milyen tanácsokat adott, amikor azok hozzá Jöttek 1
Dr. Prack elmondta, hogy a telszó-lltásnak a „Zalai Közlöny"-ben való köuététele után egyre-másra lőttek hozzá, mint referenshez és érdeklődtek nála, hogy Jár-e nekik engedmény ? O felvilágosította őket iá engedmény kiszámításának módjáról. Volt olyan is, aki jelentette, hogy a Transdanubia nem akar engedményt adni. Ezeknek azt tanácsolta, hogy menjenek Ügyvédhez és pereljenek, mert ez a kérdés nem tartozik a város hatáskörébe.
Dr. B e r 11 n József ügyvéd kérdésére dr, Prack még kijelentette, hogy csak nagyon keveseknél Ithel szó engedményről, csak nagyobb, töleg éjjeli üzemektiéí Ilyen engedményre a fogyasztóknak csak mintegy tl) százaléka tarthat Igényt.
A felek nr. l\'rack István megesketto-téaét nem kívánták, Igy a bíróság mellőzte azt
Dr. Darás László kérte a szakérlök meghlteltetéeét amit a bíróság azonnal foganatosított.
Dr. Szabady tanácselnök enugctálta. hogy Itt az a kérdés, hogy a Jelenlegi berendezés mellett évekre visszamenőleg megállapitható-e, hogy Jár-e engedmény és ha Igen, mennyi a 12 esztendő alatt. Es gazdaságilag nent lehetetlen-e az, hogy az alperes gyár engedményeket adhasson cs ha Igen, akkor melyik gazdasági évekre vált loheteüenné.
Dr. Petrtcs Józset ügyvéd utalt arra. hogy a Korona vlnany-heren-dozéséhen nem történt semmi olyan változás, amely lehotetlenné tenné az engedményfizetést.
Szabó Kálmán budapesti gépészmérnök, hites szakértő azt mondja.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 18.
hogy lehetetlen azl megállapítani...
Dr. Hetrtcs ügyvéd közbeszól: A Transdanubla szakértője!
Majd (\'lónk vita indul a szakértők közölt.
A bíróság vógill Is a szakértőkkel és az összes megjelentekkel a holyazlnro ment, a berendezés megszemlélésére.
Fél óra múlva a biróság visszaérkezett ós a tárgyalás folytatódott.
Dr. Szabady Lőrinc tanácselnök lel-hivta a feleket, nem lehetne-e egyezséget kötni ? Miután óz meddő, feltette a szakértőknek a kérdéseket, amelyekre véleményt kell adniuk: „ ,
t. 1818-tól 1828. végéig Igényelhet-e és ha Igen, mennyi engedményt a panaszos?
2. Az Igényjogosultaág pontosan meg-állaplthato-e ?
a Nem volt-e iehetetlonség az engedmény megadása a gazdasági helyzet folytán és melyik évben?
Űr. Petrlcs ügyvéd kérte, hogy a szakértők mutassák kl, hogy a fogyasz-tó berendezés ben minő változások szükségesek ahhoz, hogy a visszatérítendő százalék 30-ról 20-ra és 20ról 10-re csökkenjen, vagy hogy visszatérítés egyáltalán ne járjon.
Dr. Darás jogtanácsos kérdezte, le-het-e egyáltalán megállapítani az Igény-jogosultságot Illetve az ehhez szükséges számításokat eszközölni V Ha tényleg fizetett volna a gyár engedményt, akkor ez befolyásolta volna-e a döntőbizottság határozatát az áramánneg-állapltáaánál ?
A bíróság ezután kötelezte a Trans-danublát, hogy Üzleti könyvelt bocsáaaa a szakértők rendelkezésére.
A bíróság a szakértők véleményének beterjesztésére 90 napi határidőt engedélyezett.
Déli 1 óra mult. amikor a tárgyalás befejeződött.
Lemondott a spanyol kormány
Egyházellenes a megreformált spanyol alkotmány
Madrid, október 14
A képviselőház bizottsága caak éjfél tájban fejezte be az alkotmánytervezet 24. cikkelyének átdolgozását A végleges szöveg s szocialisták óhajának szem-előtt tartásával készült A cikkely kimondja, hogy feloszlatják azokat a szerzetesrendeket amelyek szervezeU szabályaikban a három kánoni fogadalmon kívül külön engedelmességi 1o-gadalmat is megkövetelnek tagjaiktól, még pedig nem állami, hanem valamely más hatóság Javára. Ez a rendelkezi közvetlenül a Jezsuitákat érinti. A feloszlatott rendek Javalt a cikkely értelmében az dUam veszi tulajdonéba és „Jóléti", valamint oktatást célokra használják. Szavazáskor Z n m o r a miniszterelnök és M a o r a belügyminiszter nemmel szavazott.
Madrid, október 14
(Éjszakai rúdiójehmUs) Á kabinet lemondott. A Kamara határozata alapján a Kamara elnöke, Azana-t az etebbl kormány hadügyminiszterét btzta meg kormányalakítással, aki el ls fogadta a megbízatást
i San-Iarco kolostor
Irta: NOLI, JÓZSEF 2
Firenze, 1931. JuUus 10. A folyosó végén van Savanarola cellája. Három fülkéből áll, amelyet a firenzelek szintén muzeummá alakítottak át és rendeztek be. Savanarola muzeumává. Az első fülkében látjuk a prior márvány emléktábláját, egy mellszoborral. Azután Fra Bar-tolomeo által festett, kitűnően karakterizált portraltjét Fra Bartolomeo Savanarola hatása alatt lépett be a dominikánus rendbe, ahol élete végéig műhelyében a legsííbb kompozícióit festette. Bealo Angeliconál modernebb felfogású. Ö a Renais-saance „Klasszikus slilusának megalapítója".
A második cellában vannak Savanarola ereklyéi. Íróasztala, karosszéke, sajátkezüleg írott imakönyvei. Egy üveg szekrényben kámzsája, ciliciuma és olvasója. Az íróasztal fölölt egy nagyon szép fából faragott feszület. Mind, mind csupa fájdalmas hangulatot keltő emlék. Egy borzalmas kínhalállal kimúlt szerze-
legyen az esküvőn, harmadik napon Sári Miklós táviratot kapott otthonról:
„Gyere haza, hogy Bandi ne kerüljön bajba. Szüleid."
A veje nem adott semmiféle magyarázatot. hanem csomagolni kezdett, hogy elutazzék Uatal teleségével. Ezt
Relch Gyula vallomása ul megvilágításba hocta a
gyékényest családi drámát
Kaposvár, október 14 A kaposvári törvényszéken ZeMerő vlts János vizsgálóbíró tegnap hallgatta kl a gyékényest revolverei dráma tettesét K e I o h Oyulát azemmel-láthatólag megtörte a vlzsgálaü togság és zokogástól kisért előadásban számolt be véres tette Indító okairól. Elmondotta, hogy Jelenlegi ■elesége, l-akics Márta, aki már a harmadik aaaxony, ai esküvő után négy héttel elhagyta öt és Zalaegerszegre költözött Amikor Sári Miklós megkérte a nevelt leánya kezét hazahívta a feleségét hogy Jelen • \' i. Az esküvő utáni
megolőzőolk Kelch Gyula Ismét veezett a feleségével, aki el is távozott Kelch kórtana fiatalokat, hogy legalább ök no hagyják el, tfc r fiatul férj hajthatatlan maradt. Különben b haragudott ae apósára, mert az eileneate a házasságot Relch ezután caak azt kérte még a ftataloktót hogy legalább második teieségének (a leány anyjának) ó&az « »ay-kópót vigyek magukkal, hogy néha gondoljanak reá. A fiatalok aaonban csak az asszony fényképét csomagolták be, az övét visszautasították azzal, hogy nincs rá szükségük. A fiatalasszony el sem búcsúzott, férje pedtg szemébe vágta Keletinek. hogy egy „vadállattal" nem maradnak együtt Kkkor már nem volt ura az idegeinek. Előrántotta a revolverét éa négy lövést adott le, amelyből 9 talált.
Vadáukaland a kut fenekén
Egy kanizsai vadán élete kockáztatásával mentette kl kútba esett kutyáját
Nagykanizsa, október 14
Érdekes esetről beszélnek a kanizsai vadászkörökben. Az eset szereplője B. í. kanizsai lakos aki tagja az egyik vadásztársaságnak. Vele esett meg az alábbi veszedelmes kaland, amely miatt most ugratják a vadásztársai.
Mintegy két héttel ezelőtt B. I. vadászni ment egyik barátjával, T. /..-el Zalaazentmlhályra. Velük volt B. I. hűséges vadászkutyája Is. Vadászat közben nagyon megszomjaztak, mire az egyik mezei gémeskuthoz mentek szomjukat oltani. B. I. felhúzta a vedret azonban a kutyája annyira szomjss volt hogy egy lendülettel felugrott a a kut kávájára és hatalmas csobbanással a kútba zuhant.
A két vadász mindent elkövetett, hogy kimentse a kétségbeesetten kapá-lódzó állatot azonban hiába eresztetiék le a vedret a kutya nem tudott belé kapaszkodni. B. I. nagyon sajnálta hűséges kutyáját és merész elhatározással leereszkedett a veder rúdján a kútba. Ekkor azonban ö került életve-Bzedelembe. Azt hitte ugyanis, hogy legteljebb térdig ér a vlz. A veder azonban egyre süllyedt, ő pedig kétségbeesetten kapaszkodott mind feljebb é« feljebb a rúdon, hogy teljesen alá ne merüljön. Hiábavaló volt azonban minden, nyakig elmerült B. I. nem gondolkozott sokat hanem egyik kezével magához szorította kimerült kutyá-
iét és felkiáltott T. L.-nek, hogy húzza fel mindkettőjüket Barátja azonban képtelen volt felhúzni a kettőe terhet miután a kut rossz építése ml-itl nem Is tudta kitejteni minden erejét
Kétségbeesett próbálkozásokkal teltek a hosszú percek. B. I. már fogytáa érezte erejét a Jéghideg vízben, amelyben valósággal meggémberedett Egyik kezével azonban erősen kapaszkodott a rúdba, mig a másikkal kutyáját szorította magához. T- L. amikor látta, hogy egymaga nem boldogul, segítségért kezdett kiáltozni. Szerencsére cigányok táboroztak a közelben, akik meghallották a segélykiáltásokat A cigányok azután elrohantak az egyik közeli majorba, ahonnan emberekkel és kötelekkel tértek vissza.
Hosszas fáradozás után végre sikerült B. I.-t a kutyájával egyUtt kihúzni a kútból. Hogy elkerülte a blztoa tüdó-gyuftadáat marathóm futást rendezett a zalaszentmlhályl állomásig, ahol azután forró teát és száraz ruhákat kapott Bár erősen tlltkolták ezt a veszedelmes és nem épen kellemesnek mondható kalandot, most mégis kiderültek a részletek. Vadáaztársal most azzal ugrasztják R I.-t hogy foglyásznl küldte a kútba a kutyáját
Ettől eltekintve azonban a legnagyobb elismerés hangján beezétnek II. I. bravúrjáról, aki életét tette kockára azért hogy kimentse hüsóges kutyáját.
Ahol ruháikat, takarólkat zák a
Nagykanizsa, október 14 Érdeke* totonca volt tegnap a nagykanizsai rendőreégnek: Tóth Imre 23 éves zalalövől azljjártósegéd, akit szeptember 2ö-ón fogtak el a szerb határőrök Magyarboly község közelében. Tóth Imre szeptember 26-én nrunka-
és párnáikat ls elkártyáz-loglyok
keresés céljából ment Magyarboly köz-Bégbe, ahol azonban nem tudott elhelyezkedni. Meghallotta, hogy a közeli Berment községben munkásokra van szükség a cementgyárban, mire elhatározta, hogy felcsap cementmunkásnak. Amint Magyarbolyból át akart menni
a földeken IwresztUI Barementbe. az ismeretlen terepen véletlenül áálópte a szerb határt\'és egyszer csak siurouyo* szerb határőrök togták körüli
A szerbek Bélmonostorra vitték, ahol két napig, vallatták Tóth Imrét, hogy mit keresett szerb területűn?\' Miután meggyőződtek róla. Hagy véletlonül lépte át a határt. Dárdára vitték, ahol tiltott határátlépés olmén 8 napra elzárták, majd ennek leüléso után vlsszatoloneel-ták Magyarországra.
A „Zalai Közlöny" muniuUArsáaak alkalma volt beszélal Tóth lmróvek akinek sza*«l érdekes bepillantást engedtek a szerb börtönök kedélyes világába. Elmondatta Tóth\' Imre, hogy a dárdai börtön oellál egy közös, folyosóra, nyílnak, A folyosóra a szabadba vnetó vasajtA állandóan zárva van, a sellák aJtaJaU azonban mindig nyitva hagyják a* őrök. Dinek k&retkesMben a foglyok állandóan meglátogathatják egymást a celláikban. Néha egész kedélyes alsós-partik Verőinek hry össze. Amikor Tóth, Imre benn volt SS volt a fogolylétszám. A legWbb|ük ültott dohánytermelés. vagy orvhalásaat miatt ült a kóterben. Kártya mindig akadt a foglyok köaött. ugy hogy egész nap Kátékkal ütötték agyon az klót A tát mindig valami ruhadarab, párna vagy takaró voJt fijszakánklnt ugyanis olyan hüvflo volt a cellákban, begy fáztak a foglyok ée igy Igyekeztek segíteni magukon.
— Kedélyes volt mondja Tóth Imre a búcsúzáskor munkatársunknak, de azért csak örSlök, hogy Isméi Itthon lehelek Magyarországod. A határ közelében nem la fogok többé munkát keresni.
A török vendégek
Nagykanizsán keresztül elhagyták: aa országot
Budapest, október 14
I z m e d pasa török miniszterelnök ós Tewlik Küsdi bey ma délben tagadták a magyar ós külföldi sajtó képviselőit Izmed pasa köszönetet mondott a magyar sajtónak a rendkívül szívélyes fogadtatásért.
A török miniszterelnök és ktlMgy-mlnlazter szerdán este kíséretükkel együtt Nagykanizsán keresztül olhagyta az országot A rendőrség a nagykanizsai pályaudvaron a szokásos biztonsági Intézkedéseket megtette.
A megnyitó liceális előadás
vasárnap, október 18-án délután 6 órakor lesz a városházán A Vasutas Dalkör énekszáma titán llarbarits Laloa, a Zrínyi Irodalmi éa Művészeti Kör főUtkára megnyitót mond. Előadást tart Kelemen Pereno, a Kör társelnöke, aki témájául a ma mindenkit közveUen közelről érdeklő gazdasági problémákat a világválságot, a kapitalizmust az ln-fláolót éa hasonlókat választotta. Belépődíj nincs, de a Kör vezetősége kéri a Uceálh előadások minden látogató-Iát, hogy a bejáratnál felállított asztalnál önként adott fillérekkel járuljanak hozzá a lloeálls előadás-sorozat rendezéseinek költségeihez.
tes emléktárgyat akinek egyetlen törekvése és egyetlen bűne az volt, hogy a firenzeiek erkölcsét megjavítsa és a humanisták túlzásba vitt szabad szellemét a régi kerékvágásba visszaterelje.
ó, aki bibliával a kezében, Aqui-nói szent Tamás szellemében nevelkedett, természetszerűleg összeütközésbe került a külvilágnak, akkoriban már elég modern értelemben vett gondolkodásával. Ezt még inkább kiélezte az, hogy szónoklataiba politikát is vitt. Később egészen politikai természetűek voltak beszédei — és ez okozta vesztét. Szembe szállt a hatalmasokkal, Medici Lőrinccel is, Corimo fiával, akit, minta nép zsarnokát, valósággal gyűlölt
Beszédeiben elhangzott jóslásai — amelyek egytől-egyik beteljesedtek, valósággal rémületbe ejtette a firenzeieket. Megjósolta, hogy az Ur rettenetes büntetést mér Olaszországra. Ellenséges hadak fognak rajta átvonulni, egész tartományok elpusztulnak és a háborút követő nyomor elviselhetetlen lesz. Jövendölései csakugyan beleljesedtek. Három év múlva VIII. Károly betört seregével
Itáliába. Nemsokára Lorenzo Medici meghalt, a köztársaság vezető emberei érezték, hogy ujfejezet kezdődik Firenze történetében. Savanarola hallgatóinak száma egyre gyarapodott, ugy, hogy a San-Marco temploma már szűknek bizonyult. Akkor a Duomoka vonult és ott folytatta szónoklását.
Itt kezdődött Savanarola diktátor-sága. A nép valósággal bálványozta és mégis retteget dörgő szavainak hallatára. Hideg borzongás futott vígig mindenkin és a hatalmas Duo-mót-ezer és ezer ember sirása töltötte be. A pompa és-\'\'fényűzés egy csapásra megszűnt, a férfiak és nők máglyába rakva égették el drága ruháikat és értéktárgyaikat. A farsangi menetek helyett a nép körmenetekben, zsoltárokat énekelve járta Firenze utcáit.
Ez a hirtelen változás azonban magában hordta a visszahatás magvát. Sokakban, különösen a világias gondolkozású és szabadabb érzületű emberekben nagy visszatetszést szült a barát működése, ugy, hogy ellenségeinek tömege egyre szaporodott.
M98-ban végre leghívebb barátai
a signorla vagyis a végrehajtó Itala-lom, hivatalosan eltiltotta Savanaro-lát a további szónoklástól Firenzében. ö azonban nem sokat törődve a tilalommal, tovább folytatta működését. Végre a compagnaccik, a signoria megbízásából ostrom alá vették a kolostort, Savanarolát foglyul ejtették és börtönbe hurcolták
A könyvtár ajtó melletti emléktábla jelzi elfogatásának dátumát és helyét. Valószínűleg a könyvtárban volt, amikor ellenségei rajta ütöttek.
Több mint öt hétig sínylődött börtönében, a vallatás szörnyű kínjait szenvedve, végre 1498 május 23-án Firenze főterén a Piazza Slg-norldn felállított máglyán fejezte be életét. Sokan, akik látták, azt állították, hogy az utolsó pillanatban áldásra emelte kezét. A firenzeiek tiszteletben tartják emlékét, a ferra-raiak pedig városuk szülöttéről egy teret neveztek el, amelyet az ő szobra diszit.
Jóslala beteljesült: „Mindazok, akik jóslatot mondottak — szenvedlek és megölettek".
(IVége.l
Jk 1931 október 2.1
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai törvényszék elrendelte a Valkó-birtok szabadkézből való likvidációját
A kishitelezők csödnyltósl kérelmét elutasították
Nagykanizsa, október 11 A legutóbbi napokban foglalkoztunk h Valkó-lólo 7U00 holdas birtok llkvl-dáelójátiak ilgyévcl ós részletesen megírtuk a bírósági tárgyalás lefolyását. Dr. Almássy Gyula klr. törvényszéki biró ma liozta meg határozatát ebben az ügyben. A bíróság elrendelte a Valko-blrtok likvidációját és pedig ugy. ahogyan ezt az összhltelezők nevében kérte dr. B a r t h a István nagykanizsai ügyvéd az OHE képviseletében, aki a llkvldáclót vállalta. Elrendelte a bíróság a Valkó-blrtoknak szabadkézből való likvidálását egy ellenőrzi: dr. B e r 11 n József nagykanizsai ügyvéd közbenjöttével. A llkvldáclót 1!K«. év december Sl-lg kell befejezni,
Foglalkozott a bíróság a kishitelezők csixInylUi. l kórelmével Is, amit & zalaegerszegi B a li m Testvérek cég, a bu-
dapesti Huzal Kőolaj RT. és S z e-reoz l\'ál klskanlzsal kereskedő kértek. A törvényszék elutasította a kishitelezők kérelmét.
Megállapította a bíróság, hogy az OKH részben tennálló 270.000 pengó követelése, valamint az OHE 17.645 pengőju nincs kiegyenlítve. Megállapította azt Is, hogy a.kvótát szeptember 17-én kellett volna tlzetnl, mégis eluta-sitandónak tartja a kérelmei, mert a llkvldáclós kérelem az összes hitelezők érdekében áll és a fenti összegre ha lasztást kaptak, tehát nem lehet ezekre a követelésekre vonatkozólag megállapítani a fizetések megszüntetésének lényét
A törvényszék határozata általános megnyugvást keltett, mert Igy mód adódott arra, hogy a hitelezők teljes mértékben megkaphassák követeléseiket. ~ ~ ~ ~ - \' — * * \' - - - \' — - — - — . - - - - -,,-,-,
Szentgyörgyvári szüreten
Valamikor vágtató, hajrás lovak patkót Uporták a selymes pázsitot, a halványlila őszi kökörcsineket... Valamikor lányrabló, szüzprédáa török martai ócok pányváa loval legelésztek ezeken a lankákon, ahol ma, a simoga-lóan meleg őszi napon, a vénasszonyok megkésett verőfényében színes gyer-meksereg kanyarog felfelé. A vasúti soron színes szalagként tekergőznek a plroaruhás klslánykák, katonás oszlu-
Kkba dirigált elemista gyerekek, ftuk
jyózó vonalai a sárga uton, az őszi virággal hímes, kökörcstnes mezőkön, neki a Jószagu, érett szőlőtUrtökkel teli, fűszeres illatú hegyoldalnak.
Valakinek a lelkében kivirágzott egy gondolat éa nyomába ma ott rohan a megvalósított tett: a vendégül hívott pár száz Iskolás gyerek szüretre tgyek-vése...
Mert a hegyoldal tele van szüretelő néppel. Vidám danaszó mellet teltek a szüretelő kádak, a puttonyok méz-édesre érett fürtjei kínálkozva euppau-tak a tágas törőkádakba és folyt a mézédes piros mustlé a csapravert törő-kád öblös gyomrából. A szüretelő gazda egy Jókora „roeaká"-t penderítet elé a csap alá, amibe pirosló Jószívűséggel eresztette belé a vérszínű, mézédes, szinte meleg mustlevet, aztán a kezébe nyomta Béres Jancsi tanítónak: „Nosza, Igazgató ur, mérjen az apróságoknak kóstolót...
Es béres Jancsi mért.. Kár, hogy nem vagyok amatőr fotográfus... Mindenki telekapta a „bögréiét" (mert kivolt adva a parancs: mindenki Ivópo-barát is hozzon. Igaz, hogy némelyik gyerek félllterö* „csuporral Igyekezett a szüret elé. Ez fog az életben legjobban boldogulni—), mig másók pöttömnyi leketekávés csészevei szerénykedtek ele. Kzek kétszer Is kaptak. Türelmes méricskéiéssel csurgatta tanítójuk a ragadóan édes nedűt, mindaddig, mig a csülogó szemű apróságoknak dalra nem csurrant a kis szájuk és amíg kétszer Is kl nem ürült a „rocska"...
Azután pirosló almák kacagó tömege, nyájasan sárguló körték halmaza, ress-re sült kiflik légiói következtek. A vendéglátó házigazda figyelmes, mosolygó arca mindenütt ott volt... KB ebbe a gyönyörűen szép szüreU térképbe ugy Illeszkedett bele ez a tarka szlnfmt hogy másnap, harmadnap, hogy ezután.. mlndltr ott maradion ennek az emléke...
Amikor az apróságok már eleget et-tek-lttak és hogy ennek a mindenképen kellemes kirándulásnak valami gyakorlati haszna ls legyen, Béres tu-nlló „oszlopokra" dirigálta meglehetősen elovenvéril nebulóit és \'megindultak n tágas szőlőskertben „tapasztalni". Ez a tapasztalás abban állott, hogy megnézlek tt vendéglátó Szomolányt Gyula házlgada saját faiskoláját, ahol már a vadonc alanyokba ojtott nemes vesszőkről magyarázhatta el Béres tanító, hogy: „lássátok, gyerekek, ebből
picinyke magból lesz az a nugy, hatalmas fa, amely azokat az édcshusu l\'lros almákat gurllja az iilotekbe". Az-lán „diót szedni" vezényelte őket. Majd végigjárták a hatalmas szőlőskertet, mindenütt elméleti oktatásban részesülve. Végtől betértek a préshásbn, hogy "tt nyerjenek szemléltető oktatást az apróságok arról, hogy lesz. a cslmasz-l\'ól cserebogár, akarom montlanl: a szőlőből butelejtő nedű...
Hogy a fiuk mögött a kislányok se maradjanak el. Béres János kipirult "rcii, az. I\'risten Altul tllroki tanítónőnek teremtett felesége szintén bevezette
csillogó szemű klslánykált a borkészítés műhelyébe, ahol türelmes Ismételgetéssel magyarázta el a borkészítés csodálatosan egyszerű, a kis apróságok által mégis annyira megbámult módját Es hogy szemléltetése intenzivebb legyen, aajátkezüleg megforgatta a fürt zuzó kerekeit és könyeklg beiényuil az öblös kádba, hogy megmutassa a gyerekeknek az összezúzott hamvas szőlőfürtöket, az őszi ünnep eme legszebb aktusát
Én ugy hiszem, hogy ezek a gyerekek ennek a délutánnak sokáig eldé-delgetlk az emlékét éa én ugy hiszem, azt el sohase felejtik.. .
Amikor pedig búcsúzni kellett, fegyelmezett rendben állottak fel (már, amelyik) és a vendéglátó gazda tiszteletére, (Itt disztingválni kell. két gazda volt ugyanis, az egyik Szomolányt Gyula, a tulajdonos, a másik a szüretelő, hoeezu, tatáros bajszú Varga bácsi) tehát a raüretelő gazda tiszteletére (akkorra mar Szomolányit dolgai elszállították, vagy talán csak a „köszönöm" elől lógott meg?) elénekelték az elemista cserkészek legújabb Induló-Ját, amely valahogyan Így szót: „PMts anyám, kedves anyám, csak az a kittiem Túrós csuszái, túrós csuszái csináltasson nékem...
Túrós csuszát sej, haj, jó sok tejfelt rája. Ez csúszik, másilk, csúszik, Ez csúszik, mászik, csúszik a cserkész gyomrába.
A közbeeső apró intermezzók elmondására ebben a paplrkoldus világban nem lehet hely, Igy hát útra kell kellek én Is a vidám kis szllrotelőkkel, akik vidám nóta mellett bámulták a horizont mögé bukó nap pazar szlmpompáját Ahol pedig fáradtaknak mutatkoztak volna, ott telreccsent a tanítójuk kölcsönkért sípjának rekedt füttye és a vezényszava: „utánamI" Aztán hajrái Vagy\' 2-300 métert elfutott velük és a telvlllanyzott apróságok kacagó frls-■eséggel lelték meg az ut hátralevő részét, hogy napvilágon érhessenek haza.
Aki közöttük volt, velük mulatott, megfürödhetett az ártaUan gyermeköröm derűjében, nem bánta meg... Én legalább nem és azt hiszem a vendéglátó házigazda, Szomolányl Oyula sem. Mert kl tudja, mikor volt ennyi BOk vendége, mikor Ivott künn ennyi sok kis piros száj édes, piros mustot nála utoljára...
Én kívánom neki, hogy\' minden bő szüreten legyen ennyi hálás vendége... Es hogy nagyon sok bőezüretje legyen, hogy sokszor invitálhassa meg a leghálásabb szüretelőket..
Brassányl Gyula.
városi mozi
Cslllörtök. Október 15.
BÁTRAK KAPITÁNYA
Vadnyugati történet 7 (elvonásban.
Főszerepben ; Freil Thcmkon.
CIRKUSZSZERELEM
Szenzáció 8 felvonásban.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október IB, oaűtSrtSk
Hóm. katolikus: Teréz. Protestám: Teréz. Izraelita: Mark hó 4.
Városi Muzstun és Könyvtár nyihn csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tü 12 óráig.
Oyóiyazertá-I éjjeli szolgálat: I Deák-fér ltL* *\'O™"***\'" tJÓBtiesiár
Várost Mozgó. .Bátrak kspltáaya*, vadnyugati történet — .Cirkusxazere-tem", uctizádós film.
Góafürdő nyitva reggel 6 órától este S óráig (btat, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
EMKÉKEZTETÖ
Okt. 17. Iir. NSogylot talja ■ Canlrálban 9 órakor. Okt. IS. KereasUajr N4a(Tl« (lóképais.dlu • ailnhiiban 3 Arakor. Laiaj-klab ntww l«i)l a MlaaJlóaháabaa 5
órakor.
M.jnjlló Uoálla elóadia (Ka«ma« r.) ■ vt roabóaóa 0 órákor. Okt. >1. lakol* Esrassiat kSa0Ilia< a vlroaüiaia
6 órakor.
Nov. ZL Siant Eraa*bat 700 ívai írtor duló|ío ak la napa dalalóu II órakor a axfnhiabao.
A kis Ilu beteg
A kit ftu beteg.
A láUkok, babák, falon a képek Olyan szomorúak, mintha könnyeznének Mind-mind — velünk együtt.
őszesti napsugár
Künn az ablaktáblán bágyadtan megreszket. Mintha félni attól, hogy nem tatái helyet Sehol sem Idebenn.
A fájó nagy csendben fdez;
Két lázas gyermekszem némán mennyit kér-Vádlón mintha szólna: mondjátok, ml végett, Miért e szenvedés ?
És mint reámblzott
Kicsiny emberélet — tán hűtlen — sáfár/a Néma alázattal, segítséget várva Hajtom meg fejem...
Nsnksnlas. 1931 oki. Dr. Wlnkltr EmSné Munkácsi Noiml
— Kinevezés. A vállá*- és közoktatásügyi miniszter Oobossy Elek csurgói állami tanltóképző-intézeti megbízott Igazgatót az Intézet Igazgatójává kinevezte.
— Az iparteaiület önsegélyző Szövetkezetének rendkívüli kötfylllóaa. A nagykanizsai Ipartestületnél nagyszerűen működő önsegélyző Szövetkezet elnöke a mindenkori Ipartestületi elnök. K I b s Ernő és az Ipartestületi elöljáróság lemondásával az önsegélyző Szövetkezet ls nehézségekbe sodródott amely szövetkezeti működését meg nehezítette. Hogy a kérdést megoldják az önsegélyző Szövetkezet ebben az ügyben vasárnap délelőtt 10 órakor az Ipartestület tanácstermében rendkívüli közgyűlést tart, amelyen megejtik a tisztikar választást. Értesülésünk szerint ez a közgyűlés nemcsak az önsegélyző Szövetkezet vezetőségének kérdését oldja meg, hanem nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy az Ipartestületben a néhány hét óta mutatkozó válság megoldást nyerjen és a béke Isméi helyreálljon. Minden olyan törekvést és Igyekezetet, amely az Ipartestület egéről a fekete felhőket elriasztla ée megteremti az annyira szükséges békét: csak a legmelegebben üdvözölhetünk. Talán egyik társadalmi rétegnek sincs annyira szüksége a békés együttműködésre és érdekelért valló ogyüttes kézfogásra, mtnt a nagykanizsai Iparosságnak.
— Gondűző teretere. Kendezik folyó Itó 17-én, szombaton est! 9 órai kezdettel K e r t é 8 z I-aJosné és dr K a-n o e. ii Aladárné mint háziasszonyok a Központ-szálloda rohórtermében az Izr. .lótékunu Nőegylet szegényel Javára. Beléptialj nincs. Tea, vagy fekete kávé egy pengő. A Nőegylet taglal és annak pártfogói bizonyára szívesen ragadják meg ezen családias Jellegű évadnyitó estély t, hogy a pár órai kedélyes együttlét és szórakozás felejtesse u napi gondokat, viszont emlékeztesse az emberbarátokat a Nőegylet nyomorúságban sínylődő szegényeire.
— G0U knbst Közül választhatja kl mindenki az Igényének és ízlésének leginkább megfelelőt a Schülz ltuhizban.
Adóba letiltják az Iparosok fe közmunka-Járandóságait
Igen tisztelt Szerkesztő Url Csak nem régen olvastunk nagybecsű lapjában arról, hogy hogyan járt az egyik kanizsai Iparos, aki a városnak dolgozott és adós volt adóban ée OTt aljban. Noha több mint 290 pengői adott kl anyagért a 360 pengős munkára, a város mégis visszatartotta a Járandóságát
Akkor nagyon köszöntük a lek. Szerkesztő urnák, hogy olyan kegyes volt és szóvá tette az ügyet, amely ennek alapján megoldást la nyert
Ha még komolyabb dologról van szó. Ismét a nyilvánosság utján fordulunk.
kedves lapunk, a nagykanizsai Iparosság régi, bevált szószólója utján sz illetékes tényezőkhöz, a város vezetöihes.
Egyik I paros társunknak, egy asztalos mesternek, aki k városnak dolgozott és aki közterhekben hátralékban volt, 72 pengőt kellett volna kapnia. Nehezen várta ezt, mert a háztulajdonos ki akarja lakoltatni, mivel nincsen munkája, nem tudott házbért IlzetnL Iparostársunk ebből s 72 pengőből akarta törleszteni házbértarfozását Mikor a pénzért ment a város nem adta kl a neki Járó 72 pengőt mert az adóhivatal azt előzőleg letiltotta.
A szerencséden ember kétségbe vsa esve, ami érthető ls.
Szeretnők, hs a város vezetőség* gyors Intézkedésével megnyugtatná ax Iparosságot és e téren Is tanúságot tenne az ő helyt Iparpártolásáról.
Fogadja Igen tisztelt Főszerkesztő Ur az összes nagykanizsai Iparosság nevében előre Is legmélyebb köszönetünket.
(Aláírások)
— Sikeres kísértetek s gépekokozta rádiózavarok klkUssöMié-sére. Sopronból jelentik: Rádiózók állandó panasza, hogy a nagyfrekvenciájú gyógyászati gépberendezések tel-
Iesen Tehetetlenné teszik a vételt Ami-:nr egy Ilyen magastrekvenciás gép működésbe kezd, a rádiókészülékben erős zúgás, recsegés támad, mely folytonosan tart, mindaddig, mig a gyógy-készüléket meg nem állítják. Érthető boszuságot okoz ez a helyzet mindenkinek, aki a nappali rádióanyagra ls kíváncsi. Előfordult esetből kifolyólag a soproni postaigazgatóság közölte a kerületébe tartozó rádióelőfizetőkkei, hogy folyamatban vannak a gyógyászat1 gépek-okozta zavarok elhárítására Irányuló kísértetek, még pedig kedvező eredménnyel. Az ujabb külföldi kutatások szerint az Uyen zavarok a berendezésnél létesítendő védőfelszereléssel megszűntethetók volnának, de ennek költsége 500-1000 pendő, amit a zavaró gyógyberendezéa tulajdonosai nem hajlandók vállalni, kényszeríteni pedig nem lehet erre őket Igy a költségeket maguknak az érdekelt rádlóelőflzetők-nek kellene viselni. E lényeges anyagi megterhelést akarja mellőzni a posta és ezért folytat olyan kísérleteket, melyek alapján tisztán komponáctó utján, magánál a vevőkészüléknél lehet majd megszüntetni a zavarokat.
— Novemberben tárgyalják az al-sólendval választás elten beadott petíciót A közigazgatást bíróság november második felében tárgyalja az alsólendval kerületben megválasztott Csák Károly dr. mandátuma ellen N é m e t h y Vilmos dr. agrárpárti Jelölt által beadott petíciót.
— Baleset tutballozás közben. Klein József 23 éves cipész segéd, Kölcsey-utca 19. szára alatti lakos szerdán délután kinn tutballozott a levente-pályán, ahol Játék\' közben ugy megrúgták, hogy Jobb-bokatörést szenvedett A mentők beszállították a köz-kórházba.
— Motorkerékpár—kocsi karambol a lazsnakl-uton. V. o k á r László 20 éves városi szerelő szerdán este 0 óra tájban motorkerékpáron Igyekezett Kanizsára, amikor a lazsnakl-uton véletlenül megcs ti szőtt a kerékpárju és nekirohant egv szembejövő szekérnek. A szekér rúdja felhasította a szerencsétlen fiatalember szálát, akit a mentők beszállítottak a közkórházba.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 2L
Gyomor-, Ml- él anyigcserebetegré
Kknél a természetes .Ferenc József seriiviz az emésztőszervck működését hathatósan előmozdítja s igy mi
egkönnylti, le kerillje-
hogy a tápláló anyagok a vérbe nek. Orvosi szakvélemények hsnftsulyoz-zák, hogy a Ferenc József víz különösen Uló életmódnál igen hasznos gyemor- és bélszabályozó szer. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban ás hlszerlfzletekben kspható.
- Meghalt a Mároklöldön szerencsétlenül Járt gazdu. Jelentettük, hogy Kóea József 69 évés márokföldl gazda loval megvadultak és (elborították a kocsit, amely magsaié temette az öreg embert Kósát beszállították az egerszegi kórházba, az orvosok azonban nem tudtak már rajta segíteni és keddre virradóra meghalt.
— Szép Islásl, Ülést és harmóniát Jelentenek a K o p a t e I n bulorliuluzban vásárolt lakasberendezesei. Minden ízlés és Igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vaaarloknak kívánatra hosszulejárstn fizetési kedvezményeket nyujtunk.
KÖZCAZS18Ü
A soproni kamara a dlszell Máv. kőbánya megszüntetését kívánja
Zalaegerszeg, október lá
A kormány tudvalevően tervbe vette a közüzemek leépítését és ezzel kapcsolatban felszólította a soproni kereskedelmi és iparkamarát la, hogy jelölje meg azokat az üzemeket, amelyeknek megszüntetését megokollnak tartja. A kamara Zalamegyében kívánja a zalaegerszegi villamos üzem szereiéi! tevékenységének megszüntetését vagy legalább Is erós korlátozását. Kívánja továbbá a Máv. dlszell bazaltbányájáoak mogazüntetését. A kamara szerint a bánya súlyos károkat okoz a magán-bányáknak s ugyanakkor a Máv-ra nézve a bánya veszteséges üzletet Jelent.
> Teraéaytízsdn
Buza tiszsv. 77-es 8-96 9-15, 78-15 OIO-9-30, 79-es 9-25 — 9-45, 80-as 9-30 — ^55, dunáni. 77-es 8-70-8-90, 78-as 8-85-m 79-es 900 — 920, 80-ls 910 —9-A rozl 9-10—9"20t tsk. árpa 14-00-14-25, zab 18-00—1830, lengeti 15-80-16-00, korpi 1000-10-29.
toriza-áriolyiMl
á Msnatl iaak
VALUTÁK Angol I. 21-75-22 55 Belga fr. 79-85-8055 Csehk. 16 88-16 98
Dán k. —•---■-
Dinár 10-11-10-17 Dollár 56980-57320 Frsnda 1.22-44-22-58 IMI. 231*25-232-65 Zloly 6360-64-40 Lei 338-3-46
Léva 410-4-18 Ura 29-20-29 70 Márka 135-20-136-
Norvég -----•—
Peseta —•--•—
Sdlill. ----—
Svájcit. 111-73-112-40 Svédk. -•--■--
DEVIZÁK Amst. 230.90-232-70 Belgrád 10-06-1016 Berlin 135-00-13600 Bilissel 79-55^0-55 Bukarest 3-39-3-49
Kopenh. —*-\'—
London 2110-22-60
Madrid —•--—
Milano 28-90-29-70 Newy. 571-75-75-75
Oszló —■-•—
22-50-22-80 16-84-16-96 4-06-4-20
Páris Prága Szófia Stockh Varsó
Wien —•-•—
Zürich 111-40-112-40
63-40-64-20
kriénásár
Felhajtás 1073, elsdáilan 514. - Elsőrendű 1-24—1-28, szedett 1-24—1-26 szedett közép 110-1-14. könnyű 096-9-00, 1-sö rendű öreg 1-10 —1-12, ll-od rendű öreg I -00—1-06, angol süldő 0-80-1-04, szalonna nlgyban 1-60—1-65, zsir I 60—, 000, hus 130-140, félsertés 1-40-1-60.
IbrfU: Mlxalal Ryoaáa és Lapklatt Tállalát, lankaaiuáa.
PeteJös kiadd: Zalai Káról\'
Miralaa taásáaar Nacykaalna

ZALAI KÖZLÖNY kedvezményes Jegyutalványa
I lETILEI-TEll SZÍNPAD
előadásaira, 2 személyre
a zenekari, zsöllye, támlániék, páholy, erkélyülésre.
(Énrésjrvs okt. 18-161 okt. 15 K)
Zferlohf zárlal
Páris 2009, London 19-80, Newyork 509-75, Brtlssel 7I\'60, Milano 2630, Madrid 4600, Amsterdam 207-00, Berlin 11550, Wien —•—, Szófia 3-70, Prági 1510, Varsó 57-20, Budipest 90021/t, Belgrád 905, Bukarest 3-05.
APBÓmPDETÉSEE
FaiSiSM <a| Ismét ksphitó Tejköz-pontnál. Telefon 349._____*ÍST
Bagolal-sor 51. sz. házhely és László herceg-utca II. báz auriá. !_ jU&t
Kaavhabatar, ágynemű eladó, zongora bérbeadó Bilthyány-u 22. 4814
Naponta adjon növendék és hltóáHatatnak
„FUTOR"
szénsavas tikirmánymeszel.
A .FUTOR- növendékáltitoknál l csontképsódést elősegíti, hiaáati
^\'""".étvágyflerjesztflía
állatoknál^
A -FUTOR" lem orvosság, bucin I legfinoaubbaa őriött méstsótáp, amely ai állatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állítok aro-mitlkus anyagtartalmánál lógva szívesen fogyasztanak. A ,F U T O R\' etetése i konyhasó etetését feleslegessé teszt A rngybltltiók, untdalmak, gsaduágok a .FUTOR\'-t állandóin etetik.
Ári: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (1 tsák 50 kf.) » pengő,
zsák án 130 fill., vagy zaákcKK. 1 próbsdobot áll (cca \'/l kg.) 30 HUál.
Kicsinyben és tsákaaámri kiphatót
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, növényvédöszarek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teleion 130. nsa__
ba|aráa« ajánlkozik. Clm~l>eió£u. 78. 4S22
Vaakélyhák eladók József lőherce|-
Teljesen jókarbln levő bálé- és i berendelés, vilamlat »i|in elidó, Józael léberceg-ut 67. 4838
A. ónnal
bokBHÖzhotA
újonnan leslett háromszobás
gyönyBrU lakás
Csengery-ut 40. u. aUtt kiadó.
Deák-tér I. u. aUtt levő Höba drogéria aal.M>al,laá,. átkSMSaéa miatt isonall ktsdó. 4476
Saját termésű nemes szőUóm aaas sssaalJAI kimérem, lllerenkint 48 Ulátárt, Gtotz Sugái-ut 41/B. 4840
Egy esetleg két bútorozott aaaba azonnal kis dó. Bővebbet a kiadóban. -4843
Ki
lika alkalmi vételt
Keszthelyen egy Jóforgalmu
beszálló vendéglő
«n kedvező llzelési leltételek
melleti eladó. — Bővebbet M SUJÁNSZKY könyvkeres-■ kedésében Keszthelyen.
Mm i Zalai Iíiiül
3192. II. 1930.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bellin József ügyvéd által képviselt Magyn Tógazdaságok rt Javán 600 m/m. tengeri vigy 10.000 pengó t6ke és többkövetelés és Járulékil eiejél kanizsai klr. járátbiiótág 1931. ■i. végaésével elrendelt kielégítési végrehajtáslolytán végrehajtást szenvedőtől 1931 évi szép ember Só 4-én lefoglalt 73Í90 pengőre becsült Ingóságokra • nagykanizsai klr. járásbíróság fenti számú végzésével lz áiveiés elrendeltetvén, mmk ax 1908. évi XLL t.-c. 20. §-• alapján u alább megnevezett s • foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más iogllltatók Javára ls sz árverés megtartását eliendelem, de csak srra as esette, ha kielégítési joguk ma Is feaaáll és ba elknlk halasitö hatályú Igényketeset folyamatban nincs, végr. azenv. lakásán, üzletében Nlgykinizsán a majorban, esután folytstvi Ciapiban l majorban a netán fizetett összeg levonátával leendő meg-hutásán határidőül 1931. évi október hó 17-lk napjának délelőtt fél 11 órája tüzelik ki, imikor l bftóUaf lefoglalt töob kazal széni, szalma, gabonák, csikók, lovak, gépek ttb. s egyéb Ingóságokat s legtöbbet Ígérőnek kéttpéntllretés mellett, esetleg becsároa alul Is cl lógom sdal még akkor ls, ha • bejelentő fél a helyszínén Htn jelennék meg, hl csak ellenkező kl-vánaágot írásban nem nyilvánít
Nagykanizsa, 1931. évi szeptember 24-án.
Haán Qynla s. k.
kit. jbir. végrehattó. tut mint bírósági klkaidöll.
ÍIILLÓ !
LE A HUSártUKKALt
Elsőrendű növendék, zsíros mirhahus eleje 80 fillér
Szíves hátulJl I pengft
páitiogást kér
tamAs József xy,2:
<mi Teleki - ut 10. izám.
20052/1931.
VermjtMítí Mm.
A lüzoltólaktanyai gépkocsi-szin kőműves, tetófedó, ács, bádogos és útépítő munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1831. évi október hó 20-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal Iktatóiába kell benyújtani vagy postán beküldeni,
A kiirási müveidet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1931. évi október hó 14-én. Polgármester
Tisztelettel értesítem a könyvolvasó közönséget, bogy Sugárul 2 alatt a Babochay-házban levő
Szerb-féle kölcsönkönyvtárt
átvetlem és azt állandóan uj müvekkel gyarapítóm a közönség kívánalmának megfelelően ugy, hogy az 5000 darabon jóval felüli könyviárban magyar, német, francia és angol nyelven az irodalom színe-javából olvashat csekély kölcsöndljért. Szives pártfogást kér
„„ Kircz Malvin
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
HÉRÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szálló|i. Ult. Köspoatl Intés. Hideg-meleg lolyóvlz. Fürdők. Telelonoi tzobák. Kávéház-étterem.
Szobák P 4*BO. Panaló «■_ P-tAI.
Egy ágyat szobáknál IM,o, kélágyis szobáknál 2C0 o aagsáatáa) a „Zalai
Maltaj" lelmulatólnak. A DV. állomáltól dinkt vllsmot (íl-et) i izáUodálg
NAGYSZERŰ TOKEBEFEKTETES!
Az IMKEV onlid közöstulajdonát képező
Balatonfenyves
nyaraló- és üdülőtelep központi réaz villatelkeinek parcellázására készpénzáron, 24 havi és BO havi részletre (már havi 14 pengő részletben fizethető).
Érdeklődni:
Szabó Antal
Nyomaloll a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71 évfolyam 234 azira
Nagykanizsa 1931. október 16, péntek
Ara 14 nilér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztésig és kiadóhivatal: Fóut S. zzám. Keazthelyl flókkiadóhlvatat: Kouuth-utca 32.
Felelős szerkesztő: BarbarIts Lajos
EtóHzetésI ára: egy hóra a pengó 80 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! teleion: 78. az.
Segítsünk Nagykanizsán!
Ha tehetetlenségi versenyt imának ki és Nagykanizsa is részt venne a pályázaton, ez a város okvetlenül megkapná a nagy dijat. Igaz, hogy kevés magyar vidéki városban olyan súlyos a helyzet, mint Nagykanizsán. Igaz, hogy kevés helyen szenvedlek az emberek olyan keményen a gazdasági krízis folytán, mint Nagykanizsán. Kevés vidéki magyar várost érintett annyira Trianon korbácsa, mint Nagykanizsát. Talán sehol nem vágott annyira húsba és vérbe, egzisztenciába és életbe a gazdasági piac elcsalolása, mint épen Nagykanizsán, amelynek kiszívta az életerejét és teljes gazdasági debac-let okozott.
Panaszokat hallunk eleget, többel is, mint amennyi Indokolt volna és amennyit az emberi flll elbir. Ha kél ember összejön Nagykanizsán, minden második mondai panasz, jajszó, sóhaj. Valóságos jajveszékelési láz Ütött ki a kanizsaiakon.
Nincs ez Igy rendjén. A lehetetlenségnek, a magaelhagyásnak, a reményvesztésnek, a\' komoly harctól való huzódozásnak, az akarástól való félelemnek, az erőteljes szeuibe-szállástól való irlóralnak, a bilincsek lerázásától való félelemnek stigmája mindez.
Egyik a másikától várja a kezdeményezést Mindenki a másikat okolja. Bűnbakot keres, felelősségre vonást emleget, szeretetlenül bírál, elkeseredésében sok mindenre ragadtatja magát.
De gondolnak-e ezek a jó emberek már egyszer arra Is, hogy elég volt már a romok közötti sírásból, jajveszékelésből, egyenesen gyermekes tehetetlenségből, amely egy cseppet sem méltó egy élni akaró, tneg-alázottságában is erőteljes nemzet fiaihoz, a dicső multu Nagykanizsa polgárságához? Gondolnak-e arra, hogy Itt nem jajveszékelni, de Itkedni kell, ha talpra akarunk állani. Módot keresni arra, hogyan bontakozhasson ki Nagykanizsa a Trianon szülte átok és megkötöttség alól.
Elvégre csak meg kell kísérelni. Lépésekei kell tenni, hogy a Halál dermesztő jármát lerázzuk magunkról. Mert ez a halál. Egyszer csak fel kell vélni komolyan a kérdési: hát hová megy Nagykanizsa ? Mi lesz ennek a szép, dicsőséges rnullu, egykor nagyon gazdag és jólétben élő városnak koldusbotra jutóit lakosságával? Egyszer össze kell jönni, megtárgyalni, határozni: mit csináljon Nagykanizsa ? Mit tegyen, milyen utat válasszon, hogyan rázza le magáról a halál jármát, mit cselekedjen, hogy legalább némileg is levegőhöz jusson és munkához, kereskedelemhez, jövedelemhez, keresethez, éleihez. Hogy csak egy lépéssel is előbbre jusson. Hogy végét szakitson az álkos tesjiedlségnek és az élet hatalmas ösztönével nekilásson a pusztából kivezető ut megtalálásához.
Azért hangoztatjuk mindig: — iessék már egyszer talpraállanl. Azért hirdetjük, hogy a város összes tényezői, érdekeltségei álljanak össze, a komoly gazdasági és kereskedelmi tényezők hozzák el az életre való és kivívható, reális eszméiket, adjanak tanácsol, ulmutatást, a kibontakozás mikéntjéhez, gondolatokat a javulás lehetővé télelére. Ne várjunk mindent a kormánytól, a vármegyétől és mindenkitől máslól, de álljunk már egyszer össze komolyan, a közös golgotás ut osztályosai, nézzünk egymás szemébe őszintén és legyünk végre már egyszer tisztában azzal, hogy Nagykanizsán csak Nagyka
nlzsa segHhet. És kevesebb jajjal, kevesebb nyögdicséléssel, de annál löbb életerővel, élelösztönnel és főleg nagyobb mozgékonysággal lássunk hozzá az egészséges eszmék, életrevaló gondolatok feltevéséhez, hogy ezekből kicsiholhassuk azt az irány-jelzői, amely mellett Nagykanizsa városának haladnia kell, hogy a Halál völgyéből kiszabaduljon.
A tehetetlenséget, a mentőöv eldobását jelenti a bánió, folytonos panasz, kishitűség. Már pedig mi élni, emberekhez, magyarokhoz, multunkhoz illően és méltóan élni és ezt a kedves, áldott városunkat kiépíteni, fejleszteni, ismét naggyá,
erőssé, centrummá tenni akarjuk. Hogy ismét a régi Nagykanizsa fénysugarai övezzék körül és a honvéd-szobor két alakja megnyugodva pihentethesse szemeit az előttük kalapot emelő elvonulókra és ismét jólét és megelégedettség költözhessék be a kicsi hazakba es vig kacaj csendüljön kl a virágos ablakok most any-nyira csendes, néma és bánattal teli házaiból.
Több mozgékonyságot, több életerőt, több akarást, több cselekvési vágyat és készséget: ha azt akarjuk, hogy Nagykanizsa ismét talpra-álljon.
(8. R.)
Hold-up témadók 30.000 pangót raboltak a Paati Magyar Kareakedelmi Bank pénztárából
Az egyik rablót elfogták a Zubek-féle fegyverkereskedés betörőjének személyében — A rendőrség pár óra alatt a másik tettest is elfogta
A 18 éves pékinas szeretőjének kellett a pénz
Budapest, október 15 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szabadslgtéri fiókjába ma délelőtt két álarcos férfi halolt be és revolverrel a kezükben kényszert tették a helyiségben tartózkodókat kezük felemelésére. Az egyik 30.000 pengőt markolt kl a pénztárból, majd mindketten elmenekültek. Azonnal üldözésükre siettek és az egyik rablót sikerült is elfogni. Megállapították, hogy Bánya Józsefnek hívják. Megtalálták nála az elrabolt összeget Is. A másik rablót keresik.
A rendőrségen Bónya Józsefet azonnal kihallgatták, ahol beismerte, hogy
ő tőrt be nemrégen a Zubek fegyverkereskedésbe és a mostani bankrablást kísérletnél használt fegyverek is onnan valók. A kihallgatáson a rendőrség kérdésére elmondotta, hogy 18 éves, Debrecenben született, foglalkozása sütő-inas. A sülödében, amikor érdeklődtek az inasfiu ulán, azt válaszolták, hogy a pincében dolgozik. A fiu ugyanis egy szól sem szólva,
hirtelen ellávozott és mialatt gazdája azt httte, hogy szorgalmasan dolgozik, bankot meni rabolni. Detektívek mentek kl a sütödébe, amelynek pincéjében megtalálták a Zubek-féle betDrés alkalmával ellopott tár-
gyak nagyrészét.
A llul aiulán a Szigeti-utcába vitték, ahol állítólag az elmenekült másik rabló rejtette el a ráeső részt. A másik rablót Ondi Sándornak hivják. A detektívek keresik.
Elfogták a másik Úttest is, aki Texasban született és Inas-korában feltűrte a gazdája kasszáját
Budapeat, október 15 (Éjszakai rddlójelentés) A szabad-ságtéil hold-up bankrablás másik tettesét, Ondi Sándori csütörtökön a késő délutáni órákban Pesterzsébeten elfogták a detektívek. Ondi Sándor, aki egy csirkeólban bujnált, elfogatásakor nem tanúsított semmiféle ellenállást A főkapitányságon áronnál megkezdték kihallgatását.
Bonya barátnőiének kelleti a pénz
Budapeat, október 15 (Éjszakai rddlójelentés) Ondi Stn-dor kihallgatása alkalmival elmondotta, hogy Bónya Józseffel gyermekkori barátok. A bankrablást közösen tervezték kl, meri Bónya barátnőjének, Papp Máriának pénzre voll szüksége.
Debrecen, október 15 (Éjszakai rddlójelentés) A debreceni rendőrség kinyomozta, hogy Bónya József és Ondi Sándor, mindkelten péktegédek, Debrecen-bői mentek a fővárosba. Ondi Sándor Texasban született és 2 éves korában került viasza szüleivel együtt Msgyarotszágra. Ondi Sándor Kardos Mihály debreceni pékmesternél volt évekkel ezelőtt alkalmazásban, akinek feltOrte a pénztárát és kétmillió koronával megszökött. Annak idején a fiatalkorúak bírósága egyhónapi fogházra itélle. Megállapítást nyeri, hogy Bónya és Ondi Debtecenben Ismerkedtek meg és együtt mentek Budapestre, ahol el-kövc\'lék a bankrablást.
Ma tusica 1913-ban lászadási sxervexeti a ö. $onvéa gyalogesredlben
Matuska már gyerekkorában vasuti-merényletesdit szeretett játszani
Béca, október 15 Brandl, a bácsi rendőrség fönök-helyelleBe azt a meggyőződését fejezte ki, hogy Matuska az ansbachi merényletben Is bűnös. Ennél az első merényletnél még prímlliv eszközökkel dolgozolt, mlg a jülerborgi és blalorbágyl merényletnél bámulatos precizitást fejtett ki. Maluska ma délelőtti kihallgatásán nem merült lel semmi ujabb részlet.
Budapeat, október 15
Maluska Szilveszler ügyében ma jelentkezett a budapesti főkapitányságon egy csantavéri tanú, aki elmondotta, hogy kisgyermek korukban pyakran együtt Játszottak Mr-luskával.
Matuskának kedvenc játéka volt, hogy kénport szerzett, azt a vasúti sínekre szórta és várta, hogy a vonat robogjon arrafelé.
Természetesen ez még nem jelenti azl, hogy Maluska elmebajos lenne.
A rendőrség minden elképzelhetőt felhasznál, hogy Maluskának a blalorbágyl merényletben való szerepét tisztázza. Ezzel kapcsolatban a rendőrség elkérte azt a 200—300 aéteres filmet, amelyet a Magyar Film Iroda a Magyar Filmhíradó számára készített és amelyből egyes részletek u filmhíradóban levetítésre is kerül-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 18.
tek. Valószínűnek tartják, hogy a filmén Matuska ls rajta lesz és a helyszínen tanúsított magaviseletéből, amely a Ilimen könnyen megállapítható, igyekeznek következtetéseket levonni, vagy áruló bizonyítékot szerezni.
Maitfka múltjából (Éjszakai rddlójelcntis) A budapesti lókapltányság Matuska előéletének tisztázásával kapcsolatban meg-
állapította, hogy 1918-ban a 6-os honvédgyalogezredben lázadísszerfl mozgalmai kezdeményezett és ezért menekülnie is kelleti. A budapesti detektívek megállapították, hogy Matuska 1924. és I92S. években rejtélyes utakon vagyonra menő összegekhez jutott. Ekkor azt mondta egy barátjának, hogy külföldre kell szöknie és ott akarja elhelyezni a vagyonát is.
Felfüggesztették az Ingó és Ingatlan árveréseket
A végleges rendelet szombaton jelenik meg — A kataszteri tiszta j&vedelem ötvenszeresére emelik rendelettel a mezőgazdasági Ingatlanok árverési kikiáltási árát
Budapest, október 16 A 33-as országos bizottság tárgyalta a minisztériumnak azt a tervét, hogy az Ingatlan végrehajtási árverésekbe behozza a fedezeti elv érvényesülését és megakadályozza az ingóknak és ingatlanoknak árveréseken értéken aluli elkótyavetyélését. A bizottság elvileg helyeselte a javaslatot és helyeselte a kormánynak azt a tervét it, hogy e rendelkezések a már most kitűzött árverések tekintetében ls érvényesüljenek. Minthogy a bizottság a tervezet részletes letárgyalását a mai napon be nem fejezhette, hozzájárult az igazságügy-miniszternek ahhoz az indítványához, hogy a minisztérium még a mai napon rendeletet adjon ki, amelyben az ingó és ingatlan árverések megtartását október 16 ától kezdve egész október 20 lg bezárólag függessze fel. Az árveréseket felfüggesztő rendeletet a kormány a pénteki hivatalos lapba teszi közzé. A rendelet a következőképpen szól:
1. Az 1931 évi október hó 16. napjától az 1931. évi október hó 20. napjáig bezárólag végrehajtási árverést foganatosítani sem Ingókra sem Ingatlanokra nem lehet. Az ezekre a napokra kitűzött árverési uj határnapra kell szabályozni.
2. E rendelet 1931. évi október hó 16 napján lép életbe
A 33-as bizottság tárgyalását holnap délelőtt folytatja és előreláthatólag le is fogja tárgyalni az árveréseket szabályozó u| rendeletet, ugy, hogy az a szombati hivatalos lapban meg/elenhellk.
A 33 as bizottság ma délelőtti ülésén a tárgyalás megkezdése elölt Zsltvay Tibor Igazságügyminiszter bejelentette, hogy a hivatalos lap egyik legközelebbi számában rendelet jelenik meg, amely a mezőgazdasági Ingatlanok árverési kikiáltási árát a kataszteri tiszta Jövedelem 50 szeresére emeli fel.
DOntó tárgyalások Budapesten az optánsflgyben
Október végén ösazefll a magyar—román vegyes döntőbíróság
Budapest, október 16 As optánsflgyben csütörtökön dél-
előtt Budapesten döntő tárgyalások kezdődlek. Már tegnap este megérkeztek a hágai egyezményben létesített úgynevezett .A" alap intézőbizottságának tagjai, akik ma délben a Nemzeti Bank tanácstermében értekezletre ültek össze, hogy minél
sürgősebben letárgyalhassák a hágai egyezmény végrehajtásának módozatait. A csütörtöki ülésen igen fontos kérdések kerültek szóba és valószínűleg már október hó végén ösz-szeűl a magyar-román vegyes döntőbíróság és ekkor kerül sor a 122 optánsper tárgyalására.
Budapestre érkeztek a Népszövetség pénzügyi bizottságának tagjai
A bizottság vasárnapig el akarja készíteni a Magyarország pénzügyi éa gazdasági szanálását célzó javaslatot
népszövetségi tanács elnöke írásban közölheli a tanács tagjaival a pénz-
Budapest, október 16 A Népszövetség pénzügyi bizottságának tagjai csütörtökön este érkeztek Budapestre. A delegátusok állandóan tanácskozást fognak folytatni és vasárnapra már el ia akarnak készülni azzal a javaslattal, amellyel a népszövetségi tanács Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzetén segitenj akar.
Külpolitikai és diplomáciai körök ugy tudják, hogy nem szükséges a magyar üggyel megvárni a Népszövetség januári ülésszakát, mert a
ügyi bizottság jelentését, akik ugyancsak Írásban teszik meg észrevételeikel, ugy, hogy az elnök nyomban érvényesítheti határozatát. Magyarországnak fontos érdeke, hogy a határozat mielőbb napvilágot lásson ugy az állam hitele szempontjából, mint belpolitikai okokból. A határozat fogja ugyanis igazolni majd azokat a súlyos pénzügyi renpelkezé-seket, amelyeket a kormány az utóbbi időben tett.
A nyugdijasok összeférhetetlenségét is rendezi
törvényjavaslat, ami elsőnek kerQI ősszel a psrlament elé
Az egyaégespárt éa
Budapest, október 16 (Éjszakai rddlójelentés) Az Egységespárt Pesthy Pál elnöklete alalt csütörtökön este ülést tartott, amelyen gróf Károlyt Oyula miniszterelnökkel élén részt vett a kotmány több tagja.
A blatorbágyl merénylettel kapcsolatban Pesthy Pál elnök megnyitójában rámutatott arra, hogy a magyar eszesség és szívósság Isméi világsikert aratott.
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter az IOKSz kölcsönök ügyében kifejtette, hogy azt a kis- és közép-ipar számára tervezték. A magyar szénbányák a termelés fokozásával 4700 magyar munkásnak adlak kenyeret és teljesen feleslegessé váll a behozatal Elhatároila a miniszter, hogy
olcsó, esetleg Ingyenes kályhákkal fogja népszerűsíteni a magyar szenet a közönség körében
A helyiérdekű vasutak .negváltása nem jelent különösebb megterhelést az államra. A megváltál előnyel már most is érezhetők, igy a tőrt tarifák megszűntetésével a buza ára 20, a tojásé 15, a mezőgazdasági cikkek 15—27, a bor 36, a cukorrépa ára pedig 25 százalékkal olcsóbbodott. A megváltás tehát kiszámíthatatlan gazdasági előnyökkel jár.
Festetics Sándor gróf az összeférhetetlenség kérdését kéri szigorúan szabályozni, mire Zsltvay TiOor igazságügyi miniszter bejelen\'i, hogy a parlament őszi programján elsőnek fog szerepelni az összeférhetetlenséget szabályozó törvényjavaslat,
amelynek a legnagyobb nyilvánosságot kívánja adni, bogy közmeg-nyugvásra nyerjen elintézést. A javaslatnak lesz olyan pontja Is, amely az állami szolgálatban levő nyugdíjas tisztviselők helyzetéi Is szabályozza.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök bejelentette, hogy a látszatadó nem érinti azokat, akik tisztességesen bevallották az adójukat Amikor ezt megalkoltik, elsöiorbban azokra gondoltak, akik fényűző életet folytattak, de kevés adót vallottak be.
A pártértekezlet után pártvacsora volt.
Az agrár blokk meg van elégedve az agrárérdekek védelme terén a törvényhozásban elért eredményekkel
Budapest, október 16 (Éjszakai rddlójelentés) Az Egy-ségespátt agrárblokkja csütörtökön este értekezletet tartott Farkas Qéza elnöklete alalt
Farkas Oéza elnöki megnyitójában örömmel állapitolta meg, hogy azon
az agrárblokk Oléaai
| kivinságok közül, amelyeket az agrárérdekek védelmében jultalott kifejezésre a blokk, szá.r.os már meg Is valósult. Igy rövidesen elkészülnek az árdrágításra, kamatuzsorára és ingatlan árverésre vonatkozó törvényjavaslatok. M >sl folynak tárgyalások a törvénykezés terén elhangzott ujabb kívánságok, a képviselői fizetések szabályozása és a mammuljövedelmek megszüntetése tárgyában.
Schandl Károly kifejtette, hogy az agrárérdekek védelmében rövidesen igen értékes rendelkezések fogna > napvilágot látni.
Herczeg Oéza bejelenlelte, hogy a bizottság a kamatkérdések rendezése ügyében eljárt az illetékes.minisztériumban.
Az elnök indítványára a blokk bizottságot küldött kl, hogy a dohánytermelés ügyében folytasson tárgyalásokat a pénzügyminiszterrel,
A blokk október 22-én délulán ülésezik
Hét aláírás hiányzik a képviselőház összehívására
Budapoat, október 16
A független kisgazdapárt 43 aláírást hozott össze a képviselőház összehívására, A hiányzó hét aláírási most igyekeznek megszerezni.
Emelkedni fogazolasz állatklvitel
Minden Irányban Jelentékenyen csökkent a magyar állatexport
A magyar állalexportot a valutá-rls nehézségeken kivűl az hátráltatja, hogy nálunk az dllatnevelés a velünk versenyző államok között a legdrágább, mert mint tudvalevő, abraktakarmány tekintetében behozatalra szorulunk. A buza árának a kétszereséért lehet csak takarmányt kapni, tehát saját állattenyésztésünk nek teremtünk a külföldön konkurenciát a saját, olcsón exportált és takarmányul felhasznált búzánkkal.
Kiviteli pacainkat vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy kivitelűnk még mindig nem kielégllő. Németország továbbra is elzárkózik állatkivitelünk elöl, Franciaország felé csak reményeink vannak. Olaszország az elmúlt hélen 984 darab magyarországi származátu vágómarhát vett át. Olaszországban azonban a nagy nyáti szárazság folytán igen sok bellöldi marhit dobtak a piacra s ezért az állomány csökkent. Ebből arra következtetnek, hogy a jövő év első hónapjaiban emelkedik Olaszország felé Irányuló állatklvitelünk, ha a szomszédaink versenye nem válik még élesebbé.
Az olasz devizarendelkezések egyelőre semminemű fennakadást nem okoznak, mert az olasz deviza-központ minden legális igénylésnek eleget lesz. Svájcba a mull hét folyamán 220
Jk 1931 október 2.1
ZALAI KÖZLÖNY
darab szarvasmarhát vittek ki, most azonban áltól kell tartani, hogy a kontingenst leszállítják, vagy pedig olyan alacsony árakat fizetnek a szarvasmarhákéri, amilyen árak melleit már csak ráfizetéssel járhat a kivitel. Ausztriával szemben nem tudjuk a marhakiviteli kontingenst elérni, természetesen az dda irányuló kivitelt hátráltatják a mult héten életbeléptetett osztrák devizarendelkezések is. A keddi bécsi sertésvásárra 2058 darab zslrserlést és 257 darab hússertést hajlottunk fel. Csehországba vágómarhát nem viszünk ki, mivel a provizórium csak a serlésre vonatkozik. A provizórium életbelépése, tehát szeptember tizenhetedike óta 6529 darab zslrserlést szállítottunk Csehországba.
Mindenkinek rosszul megy
Akármerre Jár az ember az utcán, vagy társaságban, mindenütt a nehéz megélhetési viszonyokról kell beszélni. Csakugyan olyan rosszul megy mindönkinek ? - teheti fel valaki a kérdést, — mert valakinek csak kell, hogy Jól menjen...
E kételyek eloszlatása végeit felkerestük azokat, akiknek az emberi élet „létkérdést- Jelent
Első utunk logikai sorrendben a fjyor-mekmosékből s címtárakból Ismert ..gólyanénihez" vozetett Midőn megtudja jőveteltlnk okát — bár nem ado-bevaüásért Jöttünk — munkatársunkat a panaszok áradatával zúdítja el.
Hát tetszik tudni, kérem, nom ls hiszik az emberek, hogy milyen rosz-bzuI megy nekünk Is. Foglalkozásunk, sajnos, összefüggésben van a gazdasági viszonyokkal s aki azokat Ismeri, annak a többit felesleges magyarázni..
Megtudtuk, hogy a nehéz viszonyok dacára Inkább a szerényebb viszonyok között élő kiaexlsztenclák azok, akik kevésbé mérlegelve a mát — a Jövőben való bizakodással — családalapításra törekszenek,
— A ..gazdagok", kérem, sokkal óvatosabbak...
— Szóval, Madame, nincs megelégedve On sem a helyzetével?
— Hát hogy lehetnék, — hangzik s gyors válasz, — amikor azt a keveset Is, amit keresek, elviszik forgalmiadóba, házadóba és vagyonadóba?
Mielőtt még felvilágosításait megköszönném, annak a reményemnek adok kifejezést hogy valószínű az Idei „salaon" jobb leaz s már Is sietek a végzet emberéhez : a temetkezési vállalkozóhoz. Remélhetőleg Itt csak nem fogok panaszt hallani, hisz ha ma már nem ls születik annyi ember, mint tavaly, vagy 30 évvel ezelőtt meghalni elvégre még ls csak meghalunk (ha nem ls szeretünk).
Optimista hangulatban lépek bo városunk egyik legrégibb „szaküzletébe" végre egy kis Jó hírt hallani.
Nagy sürgés-forgás a szép érckoporsókkal, fekete keresztekkel és kojno-rukkal dúsan megrakott üzletben. Epen vidékről hoztak „árut". Exhumálás. A jóvágású főnök sietve mégis rendelkezésünkre állt
— Bizony, bizony, kérem, mi ls érezzük a takarékossági lázt. Mert az emberek ott takarékoskodnak, ahol lehet. Mig békében nagyon ritka volt a III-ad osztályú temetés, ma sajnos, azok a társadalmi osztályok ls. akikhez az u. n. jobb körök tartoznak, szintén az olcsó szertartást válasszák. Mindenki redukál, csak az Illetékek, adók emelkednek. Igy pl. a ravatalozást Illetéket mely még a közelmúltban 4 pengő volt, az első osztálynál 20 pengőre, másod osztálynál 10 pengőre emelték. A harmadik osztály — ugylátszlk szociális szempontot figyelembe véve — megmaradt 4 pengő.
Ugylétszlk ma már meghalni Is lukszus számba megy. Kgy vigasztalhat bennünket hogy az utópisztikus egyenlőség egy helyen nem Ismer osztályozást: a alrásásban. Az mindenkinek 6 pengőbe kerül I
Búcsúzóul b. szavamra megígértem, hogy mert olyan Bzives volt ée telvllá-gosltiUokkol szolgált, alkalmilag nagybecsű cégét „üzleti ügyben" ls fel fogom keresni. Persze, hogy mikor, azt nem tudom. Cjiak várjon... Amíg könnyebb lesz a megélhetés... Htr-nö
A Nagykanizsán átutazott török előkelőségek Velencéből hajón mennek Konstantinápolyim
Az ankarai magyar követ felntége, Tahy Lászlóné ls Izmed pasával együtt átázott vissza Törökországba
Nagykanizsa, október 16 Mint röviden megírtuk, Izmed pasa török miniszterelnök és Tew/lk Rüsdt bej külügyminiszter szerdán éjszaka Nagykanizsán keresztül hagyták el Magyarországot a trieszti gyorssal.
A gyorsvonat menetrendszerű pontossággal futott be Nagykanizsára az elökeló vendégekkel. — Solymossy László rendőrtanácsol, a kanizsai rendőrkapitányság vezetőiének vezetésével a rendőrök és defektnek már a kora esti órákban megszállták a pályaudvari.
A török előkelőségek és klsérelük visszafelé is a magyar kormány kél szalonkocsiján tették mrg az utal. Az előkelőségeket Siófoktól Üendyuk Antal kanizsai rendörfogalmazó kisérte Nagykanizsáig. Amint beérkezett a gyors, az egyik szalonkocsi ablakában csakhamar megjeleni Izmed pisa, Tewllk Rüsdl bej és Tahy László ankarai magyar követ felesége, akik nagy érdeklődéssel szemlélték a leszálló utasokat. Izmed pasa kissé gyöngélkedett, miután Budapesten az utóbbi hűvös napokban meghalt, külügyminisztere azonban frissen és jókedvűen beszélgetett Tahy Lászlónéval.
Amikor az érkező ulasok elhagyták a perront, a török politikusok
kísérete és a török detektívek közül többen szintén leszálltak a vonalról, hogy a félórás várakozási idő alatt egy kis sétával felfrissítsék magukat. A török detektívek közül többen \'.titünöen beszéllek magyarul és igy kedélyesen elbeszélgettek magyar kollegáikkal.
A külügyminisztérium részéről Förstner Pál sajtófőnök kisérte a vendégeket, akiket a budapesti török követ ls elkísért a halárig. Försler sajtófőnök szintén leszállt Nagykanizsán és ugy Solymossy László rendőrtanácsosnak, mint Fehér Károly csendörszázadosnak köszönetét és elismerését fejezte ki, hogy példásan látták el a magas vendégek zavartalan utazásának biztosítását.-
Amikor félórai várakozás után megindult a gyorsvonat, ugy Izmed pasa, mint Tewflk Rüsdi bej mosolyogva, két kézzel integetve vettek barátságos bucsut sz állomás per-ronján feszesen llszlelgö rendőröktől és detektivektöl. A török politikusok Velencébe utaztak, ahonnan hajón mennek Konstantlnápolyba. A budapesti török követ és kísérete pedig megszállott a Pannónia szállodában, ahol csütörtökön délig tartózkodott, majd ebéd után visszautazott a fővárosba.
Nagykanizsán Ingyenes gyorslrótaníolyamot, Kls-kanlzsán oktatótárgya mozielőadásokat
rendez a Vármegyei Népművelési Bizottság
Nagykanizsa, október 15 LUlIk Béla, a Vármegyei Népművelési Blioliság titkára Nagykanizsán Járt az elmúlt napokban és ugy a város polgármesterével, mini Thotway Zsigmond dr. postafőnökkel, a kanizsai Népművelési Bizollság elnökévei hosszasan tanácskozott a rövidesen meginduló népművelési munkálatokkal kapcsolatban.
Örömmel reglszlrálhaijuk, hogy a Vármegyei Népművelési Blzoltság ingyenes gyorsírást tanfolyamot rendez Nagykanizsán, amelyre elsősorban köztisztviselőket vesznek fel. Lllllk Béla Itt tartózkodása alatt összeköttetésbe lépett Surdnyl Gyula felsőkereskedelmi Iskolai lanárral, aki készségesen vállalta a gyorsirási tanfolyam vezetését.
Surányl tanár már megbízást ls kapott arra vonatkozólag, hogy október 20-ig készítse el a gyorsírás! tanfolyam tantervéi és azt sürgősen terjessze be a Zalaegerszegen székelő Vármegyei Népművelési Bizottság elnökségének.
A polgári fiúiskola Igazgatósága egy földszinli tantermet bocsájtott a tanfolyam rendelkezésére, mig Krátky István dr. polgármester a város részéről gondoskodik fűtésről és világításról. A tanfolyam valószínűleg már november első napjaiban megkezdődik. Egyébként rövidesen ismer-
tetni fogjuk lapunkban a gyorsirási tanfolyamra való Jelentkezés Idejét és fellételeit.
Az Iskolánkivüll Népművelési Bizottság Klskanizsa lakosságának is kellemes meglepetéssel kedveskedett. Állandó mozit létesít ugyanis Kiskanlzsán, amely kizárólag népművelési célokat szolgálna. A vetítőgépet a bizottság adja, mig a községnek kell megfelelő helyiségről gondoskodnia. Értesülésünk szerint a kiskanizsal Leventeotthon a legmegfelelőbb hely erre a célra. Az otthont rövidesen berendezik a szükséges kellékekkel, ugy, bogy novemberben már meg ls kezdik esténklnl a vetlteltképes előadásokat.
= Akkumulátor töltés és javl tás, megállapodás szerinti havi átalányban, Szegőnél. (Bosch-szol-gálát) Strém és Klein féle ház, az udvarban, Erzsébet-tér 22.
Tegye meleggé, otthonossá lakását 1 Vásirollon szőnyegei olcsó árakon a Schütz Áruházban.
II
a boraiadást ismét megkezdte. — Ugyanott prima minőségű tranaport- és kim-hordók oloaón kaphatók.
Nagykanizsa a közlekedéspolitikában
Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Nagybecsű lapjának október 7-Uti számában azt olvasom, hogy a székesfehérváriak ul vonat beállítását kérik a Déllvasuttól, mert a reggeli gyors gyakran késik a nehézkes vAmvLzsgá-atok miatt Tehát tisztán kényelmi szempont az, ami őket e lépésre készteti.
Nálunk Nagykanizsán másként van. Itt sokkal szerényebbek az emberek. Itt még akkor som beszélnek, amikor kenyerükről, exlstenclájukról van szó.
Az uj menetrend például megszűntetett két személyvonatot a barcsi vonalon. Amilyen szerencsés város Kanizsa, éppen a legjobb vonatok azok amiket a vasút október 4-e óta nem
Iárat. Az egyik háromnegyed tlz óra-;or délelőtt Indult Innen, a másik a kora délutáni órákban érkezett Az elsővel vissza tudott utazni az. aki a teli vonattal bejött s a városban elvégezte dolgát a másodikkal bejöhetett egy délutánra Gyékényes, Csurgó, Berzencze, Barcs vidéke. Most az a helyzet hogy hajnalban kell felkelnie annak, aki Kanlzaán akar vásárolni, orvost ügyvédet felkeresni. Iparossal dolgoztatni, hogy késő éjjel érkezzen haza. Inkább nem Jön be I
A délutáni gyorsvonatot drágasága miatt nem használja a publikum. (Egyebekben pedig rejtély, , miért nevezik gyorsvonatnak, amikor minden állomáson megáll ? 1) Mindez pedig a takarékosság nevében 1
Hát köszönjük az Ilyen takarékosságot I Nem kérünk belőle.
A napokban dr. Hoch ügyvéd ur, most pedig egy orvos szólal fel, de nem látjuk és hallluk a kereskedőket és Iparosokat akik pedig eleget panaszkodnak egyébként Igaz viszont, hogy a panaszkodás kényelmesebb, int a cselekvés. Barcs, Gyékényes, Csurgó vidéke a téU szezonra kikapcsolódott Kanlzaa forgalmából; Marcali ós Balatonpart már reg nem a miénk » vasúttársaság Jóvoltából. Azok közé tartozom, akik a Január elején Ide bevonuló MÁV helyes és a város érdekelt szemelőtt tartó mcnetrendpolltlkátétól várja Nagykanizsa felszabadulását az évtizedes blokád alól.
Ha ez nem következik be, végzetes mulasztás terheli mindazokat akik e téren cselekedhetnének. Minél előbb meg kell Indítani egy energikus aketót, melynek célja a MÁV Igazgatóságát felvilágosítani városunk helyzetéről, egy racionális, u város érdekelt képviselő forgalmi jpolltlka kérdéséről. Áz olveszett Muraköz helyett az adott helyzetben a Balatonpart és Sombgy nyugati részelnek bekapcsolása Nagykanizsa érdekszférájába kell, hogy megmozdítsa városunk minden számottevő tényezőjét Maradtam Szerkesztő Ur kész híve dr. Strem Sindor
A bíróság vagy a közönség vonuljon vissza ?
Igen tisztelt Szerkesztő Ur I
ön valószínűleg Ismeri a tárgyalásoknál szokásos eljárást, hogy mielőtt a bíróság Ítéletét kihirdeti, előbb visszavonul tanácskozásra. Ezek a tanácskozások a legszigorúbban titkosak. Eddig az volt a gyakorlat, hogy a bíróság visszavonult egy szomszéd szobába, a közönség pedig benn maradt a teremben és megvárta, mig a bíróság újból bevonul és kihirdeti Ítéletét Néhány hét óta azonban ez a rend megváltozott a nagykanizsai törvényszéken. A főtárgyalás! terem ugyanis olyan nagy, hogy fűtéséhez két kályha szolgált eddig. A mostani takarékossági elvek alapján a törvényszék vezetősége elhatározta, hogy tüzelőanyag megtakarítás szempontjából nem a nagyteremben tartja a tárgyalásokat, hanem az eddig birói szobát képez; It kisebb terem-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 18.
ben. Nagyon helyes éa Igy Is van ez rendjén. Takarékoskodjunk minden vonalon. Azonban ugy az ügyvédi kar tagjait, mint a beidézett tanukat, de magét a kOzOnségel Is nagyon kellcmetlenfll érinti, hogy a bíróság nem tud a jelenlegi tárgyaló szobájából visszavonulni, mert nincs más kis visszavonuló szobája, ellenben a rendesen nagyobbazámu közönség, sót elsősorban maga a vádhalóság képviselője és a védőügyvédek Is, sokszor Izzadva beszédük hevétől, a hideg folyosóra kénytelenek kimenni, mlg a bíróság a szobában tanácskozik. Eddig valahogyan megjárta, de jOnnek a hideg idők, amikor egy-egy ilyen kivonulás a hideg folyosóra súlyos egészségi következményekkel jár. Ezt a rendszert nem lehet tovább fenntartani, bármilyen tiszteletreméltó legyen is az Indok, meri nem lehet ügyészt, védőt, tanukat és hallgatóságot annak kitenni, hogy egy olyan meghűlést kapjanak, amely őket ágynak dönti.
Fontos a kérdést ugy megoldani, hogy a büntető bíróság egy olyan termet vagy szobát kaphasson, amelyikből visszavonulhat tanácskozásra és ha nem lenne, ugy ezt egy csekély átalakítással okvetlenül meg lehet csinálni. Helyes a takarékosság. Szükség van rá. De tudjunk Is takarékoskodni. A takarékosságnak Is megvan a maga okszerűsége. Nem lehet, hogy tüzelőanyag megtakarítása miait tok ember betegségei szerezzen magénak, akit a hivatása, kötelessége vagy kényszerűsége egy törvényszéki tárgyalásra visz.
Szíveskedik erre b. és általunk nagyrabecsült lapja ul|án az illetékesek figyelmét felhívni.
Jo»<sz-e/dffzef«.
IdéHáris
A aagjkaalasal Meteorológiai ■«(-kgyelő Iskolásak: CaMOriDfcSa a ktmtr-wsjrf: Keggel 7 órakor -(-8-3, délután 3 Irakot +9-3, este 9 árakor +72.
M»M: Reggel éa délben lelbóa, este borait égboltozat. Sxéürdny: Egész nap északkeleti szél (Ujunkat rádtytkxUi) a MstsersM-IMCAsoQ 10 APA*
ksn VMnéktS), aaalaa M6 •Máté UsaM aa»kkat.
— Leánysxobák, urlazobák, egyei bútorok, állandó pazar választék, olcsó ás jó bútorokban K o p s t e I n bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Miklóa-ut 4.
= Kémdráma a .Varsói dta delta" Várkonylval szombaton.
nuikulruTUíU litihau Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1931. október 4-tól
472 százalék pótadó kellene a keszthelyi járás egyik községében a szőlők kipusztulása miatt
A mlnlszterközl bizottság Keszthelyen
Keszthely, október 16 (Saját tudósttónk telefonjelentése) Tegnap járt Keszthelyen Bódy Zoltán alispán vezetésével a községek költségvetését felülvizsgáló miniszter-közi bizottság. A keszthelyi járásból Cserszeglomaj és Rezl községek költségvetését vizsgálták meg. Különösen érdekes megfigyelésekre adott alkalmat Cserszegtomaj költségvetése,
ahol a szőlők kipusztulása folytán olyan alaceony az adóalap, hogy a f. évi költségvetési hiány fedezésére 472 százalékos pótadót kellene kivetni. Tavaly 75% volt a község pótadója és a többi hiányt a községi szegényalapból fedezték. A f. évre valószínűleg 100 százalékos pótsdót engi délyeznek, a többit pedig segélyképen kapja meg a község.
Meg le&et-e állapítani a Jelenlegi berendezés melleit, fiogy Jár-e engedmény a vlllanyáram-togyasxÉónalc ?
HU mondanak a perben sxereplá uakérfdk ?
Nagykanizsa, október 16
Tegnapi számunkban részleteden foglalkoztunk Kiss Ernő és a Oaral testvérek cégeknek a Transdanubla Egyesült Gőzmalmok RT. villany-gyára ellen indított árvlsszatéritésl perével, amely az egész város közönségét érdekli. A tárgyalás kapcsán alkalmunk volt a szakérlökkel beszélni, akik mind okleveles gépészmérnökök és megkérdezni álláspontjukat a keresetre vonal kozóan. Meg lehet-e állapítani a jelenlegi berendezés mellett évekre visszamenőleg, hogy jár-e a panaszosoknak engedmény? — kérdeztük.
Szabó Kálmán budapesti oki. gépészmérnök kljelenlelte, hogy nagyon nehéz megállapítani ezt, mert mit lehessen most ludni, milyen erősségű lámpákat és nem vasa\'ól, vagy
egyebet is haíználtak-e. Fontos, hogy akarta-e n fél a kedvezményi, Igényi tartott-e reá. A félnek Ismernie kell a szerződési. Viszont a gyárnak jogában áll ellenőriztetni, hogy a fél milyen erősségű lámpát használt: teljesen képtelenség. Nagykanizsa város azon kevés városok közé tartozik, melyeknek még nincs ilyenirányú szabályrendeletük.
Sass Gábor oki. gépészmérnök, a keszthelyi Gazdasági Akadémia tanára kijelentette, hogy egy megkO-zelllhetó ériéket azért mégis csak meg lehet Alapítani.
Plósz DSzA felügyelő, oki. gépészmérnök ugyancsak ezt vallja, aminthogy a többlek is ezen az állásponton vannak.
Döntésre a bíróság van hivatva.
A macska nyávogása mentette meg az égő házban alvó családot a pusztulástól
nagykanizsai tör-
A gyajtogatással vádolt oltárcl asszony vinyszih előtt
Nagykanizsa, október 16 Nemrégen történt, hogy egy éj szaka Otldrc községben kigyulladt Cséplő Ferencné oltani asszony háza. A tüz messzire világított a csendes éjszakában, a munkától (áradt lakosság házaiban mélyen aludt. Az egyik éjjeli őr mitsem sejtve végezte éjszakai ellenőrző körútját. Amikor abba az utcasorba ért, ahol Csépiöné háza volt, megtorpant a hatalmai tűztől. Annyit látott még, hogy Csépiöné hiányos éjszakai öltözetben az égő ház mellett volt és olt tördelte kezelt. Azonban egy szó, egy segélykiáltás nem hagyta el ajkát. A tűz már a szomszéd házakat is fenyegette. Az éjjeli őr erre feli ármázta a szomszédokat álmukból, akik oltásra
siettek. Ciéplőék egyik közvetlen szomszédja, Papp Lajosné azt vallotta kihallgatása alkalmával, hogy álmából egy macska folytonos nyávogása zavarla fel. Körülnézett és látta, hogy fejük felelt ég a telő. Ha nem figyel fel a nyávogásra, odapusztulnak az égő házban.
A szomszédoknak Is gyanús volt, hogy Cséplőné egyetlen segélykiáltás) sem hallatott, hanem még ugy látszott, mintha a tehénéi a lüz keletkezésekor elhajtotta volna, ami a ciendőrséget arra késztette, hogy jelentést tegyen és a klr. ügyészség a kapott adatok alapján gyújtogatás elmén eljárást indított Cséplőné ellen. Annál li inkább, mivel a nyomozás azt állapította meg, hogy Csépiöné
MINDENKI
segíthet helyzetén, ha az u|onnan kezdódó magy. klr. osztálysorsjátékrs
MiWoffer Kálmán töelárusllóaál
Caemgery-zzí 7. (KapocO-frlx) vagy Zrínyi Mlklós-u. 40. i%x. vásárol a közismert aaaPanoaeaaAm
OSZ.TJÍCY\'SOllSJEGVEKnÖE
Minden második Borsjegv nyer I a ben 600.000 pengó Is lehet I .sora/ogyok úra: ilgem* 24 p. /él 12 p. Cl só osztály húzása október 10—19.
Főnyeremény szerencsés eset-
"«ffV«t 6 P, nyolc.ad .1 p.
SISS
Divatos azBvatek legnagyobb választéka
Scfiütstnél.
a ház értékéhez viszonyítva magasra
biztosította be a házat.
Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszéken. Csépiönét dr. Kuhár < >ttó ügyvéd védte. A bíróság számos tanul hallgatott ki. Mlulán semmiféle bizonyíték nem volt az asszony ellen, a bíróság felmentette őt.
SO fillér éa I pangó
egy |egy a bibliai és hazafias élőképek vasárnapi, negyedik előadására
Nagykanizsa, október 16 Az a páratlan érdeklődés, ami a Keresztény Jótékony Nőegy et bibliai és hazafias élőkép előadásait kísérte, arra késztette a rendezőségei, hogy a valóban gyönyörű előadási vasárnap délután pontban 3 órai kezdettel megismételje. Erre a negyedik előadásra a jegyeket 50 filléres és 1 pengős áton már árusll|ák a színházi jegypénztárnál. Az első előadások zsúfoltságán okulva. Jól teszi, aki előre gondoskodik a jegyéről. Az előadás a teljes zenekari és énekkari kiséretlei kerül színre. A kifestendő szereplőket a rendezőség 2 órára kéri megjelenni, mert a mozielőadás miatt a műsort ponlban 3 órakor el kell kezdeni.
^zekTÉRieintrleBk. mrartrleiek.
tizedes- és százsdosmérlegek minden célra ujak éa használtak kaphatók:
I Fiuk JlQtf léilqtiuitMl. ENKt * Vl
I hol minden rendszeri! szekrényes-, I tizedes-, százados-, automata- ís I gyorsmérlegekéi, vas-sulyokat a leg-\' pontosabban olcsó árért javítanak.
Az olasz légügyi miniszter ma érkezik Budapestre
Budapest, október 16 Italo Balbo tábornok, olasz légügyi miniszter október 16 án a délután folyamán négy repülőgépből álló raj élén Budapestre érkezik.
Elfoglak Budapesten egy gyilkos román tánctanárt
Budapest, október 15
Néhány nappal ezelőtt Kolozsváron Vulpeanu Ágoston táncmester meggyilkolt egy 18 éves diákot, majd megszökölt. A gyilkost Budapesten csütörtökön elfogták az azonnal megkezdték kihallgatását.
Jk 1931 október 2.1
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 16, péntek
Kóm. katolikus: üál. Prolestám: CHI. Izraelita: Msrk hó 5
Városi Muzeum és Könyvtár nyltvs csütörtökön és vasárnap délelőtt IC-IŐI 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I hó végéig az „őrangyal" gyógyszertár Deák-tér 10.
Qózlürdó nyílva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
EMLÉKEZTETŐ
Okt. 17. Izr. Nócgylet Uijt ■ Ccnlritbjn 0 ónkor, oki. tS. K.reaitSoy Nóegylet ílókíp rló.,ti». > tilnhliban 3 órakor. LeáflyblMb mü.oro. telja ■ Mliailóihiahan %
órakor.
Megnyitó Ikeálla clSadis (Kelaman r.) a vá-roahiián 6 órakor.
Nov. XL Sít,H Emibal 7U0 íva. Jvlordulójin.k Un-napa délrlötl II órakor ■ iilnhiiban
— Változás a keszthelyi gazdasági akadémia tanári karában.
A földművelésügyi miniszter Faber Sándor gazdasági akadémiai rendes tanári, betegségére való tekintettel nyugdíjazta ; tanszékére Kottái Károly adjunktust helyezte át Magyaróvárról. Faber Sándor tanár távozása a keszthelyi akadémiáról, ahol 36 évet töltólt, nagy veszteség az akadémiára, Zalavármegyére, de veszteség a gazdasági tudományokra Is. Faber tanár a növénytermelés és főleg a legelő művelés legmodernebb úttörője és mflveője voll,
— Landl Ferenc előadása a Kath. Tanítók országos gyűlésén. A XXII. Kath. Nagygyűlés alkalmával a magyarországi kath. tanítók Is megtartották országos nagygyűlésüket Budapesten Impozáns keretek között. Zalából Landl Ferenc pacsai igazgaló-tanitó tartott ériékes előadási a pápai szózat gyakorlat alkalmazásáról.
— Egyházmegyei tanítói gyűlés. Tudósítónk jelenti: A veszprémi egyházmegye tanítóságának képviee-leti és küldött gyűlése november 19 én lesz Veszprémben. A gyűlés fontosabb tárgyal: elnök és tisztikar választás, alapszabályok módosítása és a hitvallásos iskolák ügye. A gyűlésen jelen lesz Roll Nándor dr. megyéspüspök és Lukcslcs József dr. egyetemi tanár, egyházmegyei fölan-fel ügyelő.
— Várkonyi Mihály ezévl egyetlen filmje a .Varsói citadella" szombaton.
— Jegyzövlzsgát tett. Lukács János dr. pacsai községi irnok jele5 eredménnyel telte le a jegyzői vizs-[íát a szombathelyi vlzsgablzolleág elötl.
— Tanitól kinevezés. Keszthelyről jelenti tudósilónk: A kultuszminiszter Berel Miklós székesfehérvári lanitól a keszthelyi községi iskolához kinevezte.
— A zalai Ipartestületek és az OTI. A Zalavármegyei Ipartestülelek iiOvetsége panaszt lelt a kormány-tál, hogy az OTI zalaegerszegi ke-ületi pénztára időnként megbizotlak-<al megvizsgáltatja az ipartestületek
segéd- és lanoncnyllvántarlását és ezek eredményeképen sokszor látszó lagos szabálytalanság miatt eljárás indul a munkaadók ellen. Például mcglörlénik, hogy a munkaadó segédje kilépéséi az OTI nak bejelenti, viszont az Ipa: iestületnél való kijelentést a munkakönyv kiadása mellett a segédre bizza. A segéd a kijelentést elmu\'aszlln, az Ipartestület nyilvántartásában továbbra Is mint munkában álló szerepel s ezérl az OTI megbünteti a munkaadót. A soproni kamara foglalkozott a szövetség felterjesztésével és azt pártoló felirattal támogatta. A kamara egyúttal vitaija az OTI nak azt a jogát, hogy az IparleBlüleli nyilvántartásokba betekinthet.
— Sima és m\'ntás cordbársonyok sz Összes divaUztnekben Schiiiznél.
— Csak olvasókönyv kell a szegény Iskolásgyermekeknek.
Budapestről Jelentik: A kultuszminiszter rendeletet Intézeti a tanfelügyelőkhöz, hogy a szegényebb Iskoláztató szülőkkel szemben a legnagyobb kímélettel járjanak el. Meghagyja a miniszter, hogy az olvasókönyveken kívül semmlfé\'e más tankönyv beszerzésire ne kényszerítsék a szegényebb szülőkel, akiktől gyermekeik után belratásl dij sem szedhető.
— „Varsói citadella" kémdráma Várkonyi.
— Megkezdődik a zalai háziipari munka. Zalaegerszegről jelentik : Megalakulása óla keveset hallottunk a Zalavármegyei Háziipari Termelő és Értékesítő Szövetkezetről. Pénz hiányában nem kezdhette meg a szövetkezet a munkát még szerényebb keretek közt sem. Most a zalai háziipari termelés ügye uj for-du\'alol vesz. A kereskedelmi miniszter leiratban közölte, hogy a szövetkezetnél 7000 pengő értékű üzletrészt jegyez s a pénzt ki Is utalta. Ez az összeg a bejegyzett többi összeggel együtt elegendő lesz arra, hogy egy tekintélyesebb munkaprogram kezdetét vehesse és a szövetkezel tényleg megkezdhesse működését. Mihelyt a kiutalt pénz megérkezik, összehívják a szövetkezel közgyűlését és megállapítják a téli munkaprogramot, melynek bizonyára szép eredményei lesznek.
— Menetrendváltozás « küllöldl vasutakon. A küllőidre menő éa külföldről Jövő közvetlen gyorsvonatok és közvetlen csatlakozású vonatok menet-rendjelt és monetáralt Is tartalmazó, 51. évfolyamú Vasúti Utmulafó és MÁV. Menetrend, a magyar klr. Allarn-várultuk hivatalos menotrendkönyvénok zaebuluku kladáaa megjelent. A megszokott pontossággal közli az ösHzea magyar vasutak teli menetrendjét, az uj díjszabásokat. a vidéken közlekedő autóbuszok részletes menetrendjót, hazai utazási kedvezményekre vonatkozó ismertetést stb. Kapható minden könyv-árusltó helyen, dohán v tőzsdékben s az állomások pénztárainál és portásainál. Ara 2 pengő. A Vasúti Útmutató és MAV. Menetrend ugyan ugy, mint a régi 1 pengős Zöld Menetrend, a téli menetrenden érvényességének idejo alatt, többször meglsmétlődően értesíti közönségét az Időközi menetrendváltozásokról és ezzel felbecsülhetetlen szolgálatot teljesít. A nagy „nemzetközi" Vasúti Útmutató, amely az ismert részletességgel közöl hazai menetrendeken kivUl osztrák, német, cseh, olasz, román, Jugoszláv, svájci, francia, belga, lengyel, holland stb. menetrendeket, már szintén kapható. Ara 4 pengő 50 fillér.
gfORTÉLET
Munkában a Zrínyi TE agilis vezetősége
A Z\'inyi TE f. hó 12 én megtartott választmányi ülésén részt vett a Magyar Atlétikai Szövetség délnyugati kerületének előadója Is. A délnyugati kerület előadója örömmel állapította meg a ZTE uj vezetőségének rövid idő alatt elért eredményes építő munkásságál. Kilátásba helyezte, hogy a jövő év tavaszán Nagykanizsán a ZTE által rendezteti meg a kerületek közötti országos atlétikai versenyt, mely versenyen számos budapesli atléta is megjelenik.
A választmány elhatározta, hogy a f. hó 18 án Pécsett rend zendő kerületi Ifjúsági és szenior allétlkai verseny számaiban képviselteti a Zrínyi színei*, azonkívül október hó 25-én Nagykanizsán kerületi Ifjúsági és szenior atlétikai versenyt rendez.
A ZTE most állilja fel a lövő-szakoszlályt, továbbá kard és törvlvó-szakosztályát. Az egyesület ezúton kéri fel tagjait, hogy azok, akik valamely szakosztályban működni kívánnak, szándékukat Jelentsék be Szilágyi József tiszthelyettesnek, a a sportpályán. Tőrvívásra hölgyek is Jelentkezhetnek, kellő jelentkezés esetén a hölgyek részére külön vívó órák tartatnak. _
Vasárnap Nagykanizsán
SzAK-NTE Az őszi szezon utolsó nagykanizsai bajnoki mérkőzése kerül vasárnap lebonyolításra a Zdnyi pályán. A hosszú téli szünet elölt léhát utoljára Jálszlk honi pályán az NTE. Ellenfele a Szigetvári AK jóképességü csapata lesz. A SzAK ol nem kell a nagykanizsai sportközönségnek bemutatni. Az őszi szezonban szebbnélszebb eredményeket ért el. Csak a PVSK csapatától szenvedett vereséget, a DVAC-ol 4:1 arányban megverte, a Turul és a KRSC-vel pedig 2:2 arányban döntetlenül játszott.
Meghűlésnél rheumatikus fájdalmaknál:
Aspirin-
t/ihleHÁk.
tabletták.
Clak VYÓOV"""\'b*" kaehaMt
Aipirin lelülmulhataHan.
Az NTE e héten két tréninget tartott, hogy felkészülten álljon ki a Jóképességü szigetvári csapat ellen.
Az NTE-nek minden ludását kl kell fejtenie, hogy utolsó helybeli bajnoki mérkőzésén szép győzelemmel örvendeztesse meg közönségét
A Zrínyi TE atlétikai versenyének propoziclója
A nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet folyó hó 25-én délután 4 órai kezdeltel házi meghívásos szenior ét Ifjúsági allétlkai versenyt rendez. Nevezési határidő 1931. október 21. Nevezési dij nincs. Dijazás: minden győztes éremdíjazásban részesül, helyezettek eredmény szerint. A) kategória: Meghívásos versenyszámok: 100 m síkfutás, 400 m síkfutás, 800 m síkfutás, 1500 m síkfutás, magasugrás, távolugrás, súlylökés, diszkoszvetés, gerelyhajítás, 4x400 m staféta. B) kategória: Ifjúsági versenyszámok (16 éven alul): 80 m síkfutás, 400 0). tlkfulái, magasugrás, távolugrás, súlylökés 5 kg-os golyóval, 4x80 m staféta. C) kategória: Ifjúsági versenyszámok (16—19 évig): 100 m síkfutás, 400 m síkfutás, 800 m síkfutás, magasugrás, távolugrás^ súlylökés, diszkoszvetés, gerelyhsjltás, svédstaféta (100, 200, 300, 400 m).
- Világítsuk ki a hősi sírokat I
A nagykanizsai .Move" Lövész Egylet felkéri a közönséget, hogy a bősök sírjainak kivilágítására szánt adományaikat akár készpénzben, akár természetben Stampf Zsigmond ur üzletében (Fö-ul) leadni szíveskedjenek.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 2L
i5m_msii
Megindult ■ Zerkowltz bor ■■HkemkwW oég vagyo-námmk likvidálása
Nagykanizsa, oktbber 16
Annak Idején bővebben foglalkoztunk az országos nevű nagykanizsai Zerkowltz bornagykereskedő cég ügyével, azzal a kényszeregyezséggel, amelynek Összeomláséval Du-nánlul legnagyobb borcége megszánt lenni. A mull napokban a helybeli törvényszék előtt a cég 35 kvótálls egyezséget ajánlott lel, amit a hitelezők el Is tagadtak, azonnali, az OHE utján történő likvidiek, mellett.
Miután a llkvidáció jogerőssé lett, az dr. Rotschlld Béla vagyonfelügyelő bevonásával a tegnapi napon meg is kezdődön. Az OHE képviselője, Kovács igazgató tegnap le is uiazolt Nagykanizsára. Ma már hordókat kezdtek árverezni, de eladás nem történt, mert az ajánlatokat először a hitelezői bizottság elé terjesztik.
(—) A Klsfaludl és Krausz cég kényszeregyezsége. A Klsfaludl és Krausz cég kényszeregyezségi ügyében csütörtökön voll egyezségi tárgyalás a nagykanizsai törvényszéken dr. Aimdssy Qyula előtt. A tár?ya-lásra az OHE képviseletében lejMt Nagykanizsára dr. Kiss Ferenc ügyész. Vagyonfelügyelő dr. Bród Tivadar. Dr. Mező Ignác ügyvéd a cég képviseletében aoo/o-os egyezséget nján-lott fel 8 hónapi fizetés mellett. A bécsi hitelezők ezzel szemben 55% ot követellek. Kevés szavazat hiányzott az ajánlat elfogadásából. A bíróság dr. Mező kérelmére ujabb halár-napot fog klIQzni a még hiányzó szavazatok pótlására.
(—) A pacsal országos vásár október 29-én lesz, amelyre az eddigi jelek szerint tömegesen fognak felhajtani hízott és növendék, laj és továbbnevelésre szánt állatokat.
i Htaxeü Bank ievlu-árfolyaiul
valutAk
Angolt, r Belga ír. \'
Angolt. 21 77-22-57 Belga fr. 79-95-8065 Csen k. 16 88-16 98
Din k. —■---•-
Dinár 10-1 1-10*17 Dollár 569-80-573-20 Francia f. 22-44-22 58 Moll. 231 ■00-232-40 Zloty 6360-64-40 Lei 338-346
Léva 410-4-18 Ura 2^25-2975 Márka 135-20-136 —
Norvég —•--■—
Peseta —■--•—
Schill. -•--■—
Svájci f. 111-73-112-40 Svédk. -•---•--
DEVIZÁK
Amst. 230.60-232-40 Belgrád 10-06-1016 Berlin 135-00-13600 Brllsscl 79*65-8065 Bukarest 339-3-49
Kopenh. —--■—
London 2110-2260 Madrid _■——•_ Milano 28-95-29-75 Newy. 571-75-75-75 Oszló Pártn Prága Szófia Stockh. Varsó
Wien —•-•—
Zürich 111-40-112*40
22-40-22-70 16-84-16-98 4*0fM*20
63-40^4-20
teténtoár
Felhajtás 2112, eladatlan 114, — Elsőrendű I-28-I J0 szedett 1*22-1-26 szedett közép 1-12-1-16, könnyű 1-00-1-08, l-só rendű 1-14-1-16, ll-od rendű öreg I-00-^rte; angol süldő 0*80-1-04.\' szalonna nagyban 1-65—1-65, zair 165— 1-65, hus 1-42-1-64, félserlés 1-50—1-66.
Ztrichl zártat
Páris 2009, London 19*75, Newyork 51000. Brüssel 71-70. Milano 2635, Madrid 45-50, Amsterdam 206 80, Berlin 117-00, Wien —•—, Szólla 3 70, l\'rága 1510, Varsó 57-20, Budspest 90-021/1, Belgrád 905, Bukarest 305.
Terménytőzsde
Búza tiszav. 77-es 8*80-9*00, 78-as 8-95 - 9*15, 79-es 9-10 - 9*30. 80-as 9*15—9*40, dunánt. 77-es 8*50-8-75, 78-as 8-65 - 8*90, 79-es 8*80 - 905, 80-as 8*90—9*10, rozs 900-9*10. tak. árpa 14*00-14*25, zab 18*00—18*30. tengeri 15*80-16*00, korpa 1000 -1020.
iraÖFTPMíTÉSEK
Hathengeres modem csukott aaté ol csőn eladó. Kaufmann Manó. Teleion 167. vagy 571. 4569
telek.
Cacngcry-utca ta alatt 724 □ öl
bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban lotyóatttat «saál laaáo plnx-kölcaöa közvetítő Irodája N agyk.nl ua. Horthy MJklóa-ut 2. szám. 4307
lam, 5 Járatú, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, eseUeg bérbeadó. Clm a kiadóban. 4437
Bagoial tcx 51. sí. házhely és László herceg-utca II. hál alaáá. 4489
Egy esetleg két bútorozott aaaka azonnal kiadó. Bővebbet a kiadóban. 4813
Teljesen jókarban levó hálé- és akáallS berendezés, valamint xoss*as»a eladó, Józsel fóherceg-ut 67. 4838
Deák-tér 1. sí. alatt levő Höhn drogéria •alaUsatylaág* Atköltfixéa miatt azonnal kiadó 4478
A mait belekben laláltsk a piacon t literes bögrét éa benne egy pár uj harla-nyát. Igazolt tulajdonosa átveheti lapunk kladóblv--------
ilvalalában.
EUa.it.tt egz lélllmellény Klnlzsl-u. eleiétói 55 számig. Kérem s becsületes megtalálót adja le e lap kladjába. -4850
2 esetleg 3 szobás lakáat keresek fco vember l-re. Schlttz Áruház -4851
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha hlttftt előfizet. <«ti
Dughagyma
(őszi vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
Gyflmölcsfavédélmi szerek
(őstl permetezéshez)
Futor. P e k k.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ét nSvény-
védőtzerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. Telefon 130.
Néhány dtrab Csincsilla fajtiszta házinyúl eladó
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit én plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Qyüjtólelcp: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
ükm a Zalai Közlönyben.
ur
BIZTOS
eredményi csak ugy ér el, ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő, messze vidéken Is el terjedt ZALAI KÖZLÖNY-hen adja (el. Kladóhlvalal Fő-ut 5. (az udvarban.) Tel. 78.
Irodának
vagy
mUhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó ■ város közepén, azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
Le a husdrágasággal I
1 kgr. príma, llalal elsőrendű zsíros marhahús eleje BO fill., hátulja I patsuS.
1 kgr. sertéshús bármely részéből 1-40 1 . borjúhús eleje............ 1-tO
I . . combja......... 1*40
«» Tiszteletlel
Simon István h*áí.tí\'.TA"i\',0\'""\'"
Viraxidl-nt 3. axára alatt, a kiaillihoz kflitl
KIADÓ
is azonnal elfoglalható a város belterületén cirka 40 méter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiség. Esetleg két részben is. Clm a kiadóban.
NAGYSZERŰ T0I KEBEFE m
„ Az IHKEY család közöstulajdonát képező
Balatonfenyves
nyaraló- és üdülőtelep kBzponti rósz villa-telkeinek parcellázására készpénzáron, 24 havi és 60 hawi részlegre (már havi 14 pengő részletben fizethető).
Érdeklődni:
Szabó Antal
fegyver- és sportOzletben • Nagykanizsán
Nyomaloll a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71 évfolyam 233 szám
Nagykanizsa 1931. október 235, csütörtök
Ara 14 \'"fér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Főút ö-iiém. Keszthelyi flókkladóhlvalal: Ko»auth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési éra: egy hóra t pengd •• fillér Szerkesztőségi és Hsdóhlvstall telefon: 78.
Tizenötévi fegyházra mérsékelték
az életfogytiglanra elitéit győri gyilkos leány büntetését
Győr, október 18 A győri tábla pénteken kezdte tárgyalni Molnár Erzsébet bllntlgyét. A leány, mint Ismeretes, 1029 novemberében " késszurásokkal megölte K o n c z Vilmos altiaduagy felesegét. Ezért a törvényszék őletrogyllglanl fegyházra Ítélte. A tábla zárt tárgyaláson foglalkozott az Üggyel.
Győr, október 10 (Éjszakai rddiújelenlés) Molnár Erzsébet btlntlgyében a késő délutáni órákban nyilt tárgyaláson hirdetett Ítéletet az Ítélőtábla. A tábla, az első bíróság Ítéletének azt a részét, amely Molnár Erzsébetet a lopás büntette alól felmentette, megsemmisítette és Molnár Erzsébetet gyilkosság, lopás és Koncz alhadnaggyal szemben elkövetett hamis vád bűntettében mondta kl bűnösnek. Az enyhltőkörülmónyek llgyelembe vételével 15 évi fegyházra mérsékelte Molnár Erzsébet büntetését a tábla. Az Ítélet ellen ugy a vád, mint a védelem semmiségi panaszt Jelenteti be.
A birodalmi gytllég elvetette
az ellenzéki p&rtok bizalmatlansági Indítványát
Berlin, október 18 A birodalmi gyűlésen B r ü n I n g kancellár megköszönte azokat az Indítványokat, amelyek a vita folyamán felmerültek, majd rámutatott arra, hogy felelősségteljes politikusnak az kell hogy a célja legyen, hogv h mostani nehéz hetekben és hónapokban ne ossza Németország népót ellenséges táborra. Emlékiratokkal és beszédekkel nem lehet meggyőzni a világot Németország nyomoráról. Meggyőzni csak az a kormány tudjt amelynek meg van a bátorsága ahhoz, hogy nyílt kártyákkal látazon és meg van a bátorsága arra, hogy nem akarja a rákénvazorltett ter-hoket egyszerre lerázni. Ez a rendszer nem ul, a legyőzött népek célluk elérése érdekeben állandóan iiasználták.
A kancellár tetszéssel fogadott beszéde után a német nemzeti S c h m 1 d t nyilatkozatot olvasott fol, umoly többek között azt mondja, hogy a Brüntng kormány további uralmon maradása és a birodalmi gyűlés szüneteltetése olyan bel és külpolitikai helyzetet teremtene, aminek követkoztében Nómotországot nem lehetne a lejtőn többé megállítani.
Berlin, október 18 A birodalmi gyűlésen az ellenzéki pártok egyesitett blzalmntlanságl indítványát 320 szavazattal 2f>2 szavazat eűenében elvetették.
A népszövetségi bizottság ma kezdi meg tárgyalásalt
Budapest, október 18 A Népszövetség pénzügyi bizottságának tagjai valószínűleg ma este lesznek mindnyájan Budapesten, ugy, hogy a bizottság holnap megkezdheti tárgyalását. Hogy ez mennyi Időt vesz lijén^be, azt méjí nem lel tudni. Ha a
kával, mint az előre küldött Bzakértő. akkor a döntés néhány napon belül megtörténik és nyilvánosságra ls kerül.
Amerika első szereplése a Népszövetség tanácsülésén
Genf, október 18 A népszövetségi tanács ma délelőtti nyilvános ülésén újból tárgyaitA az Egyesült államok meghívásának kérdését ós elhatározta, hogy elküldi a meghívó Iratot. Ez közvetlen az ülés befejezése után meg ls történt. A délutáni ülésen már meg is Jelent az Egyesült Államok képviselője. A népszövetségi tanács illésén elsőLzben tog-lal helyet Amerika.
Ma lép életbe a hitelügyi kérdések szabályozására vonatkozó rendelet
amely az Országos HltelUgyl Tanács megszervezéséről, a kamat - szabályozásról és az lngó-árverésekröl Intézkedik
Budapest, október 18 A 33-as bizottság péntek délelőtti ülésén nem tárgyalta le vóglg az egyes hltolügyl kérdések szabályozásáról szóló rendelettervezetet. A tanácskozást fél 3 órakor megszakították ós déluütn folytatták, hogy a rendelet a mai hlvatulos lapban mar megjelenhessék.
Budapest, október 18 (Éjszakul rddlójelcnlis) A délutáni ülésen Zsltvay Tibor Igazságügyi miniszter olnöklete alatt a 33-aa bizottság letárgyalta a hltolügyl kérdések szabályozásáról szóló rendelettervezetet, amely az Országos HltelUgyl Tanács
felállításáról, a kamatszubályozásról, az Ingóárverésekről és a kétharmadnál alacsonyabb Ingó-árak kiküszöböléséről intézkedik. Az Országos HltelUgyl Tanács véleményadásra és egyes ügyekben érdemleges határozatokat hozni hivatott szerv lesz. A kanuUktrdésl Illetőleg szintén rendet teremt a rendelet. A lejárt kamatokat csak annyiban lehet érvényesíteni, araennyibon a tőke évi 8 százalékát meg nem haladják. Az ezután lejáró ée magasabbra kikötött kamatkövetelést 1ea7eljebb 12 százalékban lehet érvényesíteni Kendezik a késedelmes fizetés esetén
Járó kártérítés mértékét Is, amelyet szintén legfeljebb 12 százalék erejéig lehet érvényeaitenl. A törvény kihágás miatt 2 hónapi fogházzal es magas pénzbüntetéssel sujt|a azt, aki Üzletszerű hitelnyújtás közben a bíróilag meghatározott kamatnál magasabb kamatot fogad el. A rendelet további fejezetei az árverések és zárlatok elhalasztásáról, valamint a végrehajtás módosításáról Intézkednek.
A 33-as bizottság elfogadta a tőrvény-Javaslatot, amely azonnal a póntekeatl mtntaztcrtanáoe elé került A rendelet ma, szombaton már életbe Is lép.
A DSzA vasút állatni kezelésbe vételénél a személyzetet semmi jogsérelem nem fogja érni
A kereskedelmi miniszter megnyugtatta a nála tisztelgő DSzA küldöttséget
Budapest, október 18 Ma délelőtt Pogány Sándor vezér-Igazgató vezetésével a Duna -Száva-Adria vasul U tagu küldöttsége .kereste fel Kenéz Béla kereskedelemügyi minisztert és azt kérte, hogy a Dana-Száva- Adria vasútnak tervezett állami kezelésbe vétoie alkalmával a személyzet erkölcsi ós anyagi érdekelt Jóindulatú támogatásban részesítse, nehogy a
Duna Száva Adria vasút személyzete az átvétel kupcsán hátrányt szenvedjen.
K c u ó z Bóla kereskedelemügyi miniszter a Duna—Száva—Adria vasút személyzetének működéséről a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott. Az előadott kérelmekre vonatkozóan biztosította a személyzetet, hogy az átvételnél jogsérelem senkit nem Tog érni és a rangsorozásnál sem tognak hát-
rányt szenvedni. Meg fogja akadályozni azt, hogy a Duna Száva—Adrlu vasút vonatainak viszonyait nem Ismerő emberek talán kényelmi, vagy vólt kényelmi és egészségi szeaipontból u Délivasul vonalaira való áthelyezésre törekedjenek.
A miniszter ismételten biztosította a ■Duna- Száva Adria vasút alkalmazottait a legteljesebb Jóindulatáról.
Rögtőnitélő biróság elé kerül a két budapesti bankrabló
Teljes beismerő vallomásuk után a rendőrség átadta őket az ügyészségnek
Budapest, október 18 A két bankrablót, 0 n d y Sándort és B ó n y a Józsefet a rendőreégen kihallgatták. Mindketten teljes beismerő vallomást tettek. Papn Márlát, aki az álarcokat készttette es akinél több lopott holmit helyeztek el, bünsegódi bün részesség és orgazdaság miatt letartóztatták.
Budapest, október 18 A rendőreégről ma délután szállítot-
ták át Ondy Sándort és Bónya Józsefet az ügyészségre. Bary Zoltán ügyész ma délután megkapta az ügyre vonatkozó Iratokat és ezek áttanulmányozása után nyomban referál B a r ó t h y Pál főügyésznek. Ondy és Bónya valószínűleg atatárlálls bíróság elé kerülnek.
Az eljárás a legrövidebb Idő alatt lebonyolódik, még pedig azon az uton, hogy az ügyész értesíti a rögtönltélő bíróság elnökét, Töreky Géza törvényszéki elnököt, hogy a statAriálls
bíróság összeülésének szüksége merült fel. A stA tártál Is bíróság előtt azután az ügyész szóbelileg terjeszti elő a vádat ós a bíróságnak három napon Itelill döntenie kell, illetve, ezen az Időn belül a meyhozotl ítéletet is végre kell hajtani Ondy Józseffel szemben a statárlálln törvények teljen szigora érvényesülhet Bónya azonban nem kaphat halálbüntetést mert még nincs 20 éves. A reá kiszabható btlntetés legnagyobb foka 15 évi fegyház.
lainska az osztrák bíróság elé igyekszik kerülni, hogy megmenekülhessen az akasztófátöl
A gonosztevőt a legközelebbi napokban Budapestre hozzák
Budapest, október 16
Arról az állítólagos Bergmannról, akiről M a t u 8 k a beszélt, a bécsi rendőrség megállapította, hoey a leírás Bergmann bécsi tudósra illik rá- Az is kiderült azonban, hogy Bergmannt nem ismeri Afatiiska, létezéséről valószínűleg egy harmadik szomélytől nyert tájékoztatást, mert közöttük semmiféle kapcsolat nem állott fenn. A nyomozásban egyébként ujabb esemény nem merült lel.
A bécsi rendőrigazgatóság külön fu-tárral terjedelmes iratot küldött Budapestre, amelyben a blatorbágyi merénylettel kapcsolatban kérdőpontokat sorol lel és ezekre a budapesti rendőrségtől kér választ. A rendőrigazgató-
ság kérdései azt célozzák, hogy Matus-kának egyes állításait a rendőri nyomozás tükrében világítsák meg. Ezeknek a kérdőpontoknak a feladása ugy-Iátszik szoros összefüggésben van a kiadatás problémájával. Az eddigi eredmények mind azt mutatják, hogy Ma-tuskának nem volt szerepe az ansbacnl merényletben és ezen a téren zaváJrt Igyekszik kelteni, hogy az osztrák biróság elé kerülhessen és megmenekülhessen az akasztóíától. A magyar hatóságok már elküldték a kiadatási kérést, az osztrákok már foglalkoznak vele és csak néhány kérdést akarnak tisztázni a döntés előtt. Budapestre érkezett hírek szerint minden valószínűség amellett szól, hogy ki fogják adni
Matuskát, aki igy hrmarosan lluda-pestre kerül.
Bécsből érkezett, még meg nem erősített hlr szerint araint még a hátralevő formalitásokat befejezik, átadják Matuskát a magyar hatóságoknak.
A közeli napokban Bécsbe viszik a blatorbágyi események egyik koronatanúját, Acsay Istvánt, aki MalusMt a üia<luktlól vállán vitte a biatorbámri állomásig. Bécsben a tanút szembesíteni fogják Matuskával, hogy Matus-kának a merényletet követő órákban tanúsított viselkedését teljesen felderítsék. A vizsgálat móg hátralevő részében már csak az orvosszakértői vélemény a lényegesebb kérdés.
Megkezdődött a Vay-ügy törvényszéki tárgyalása
Czlllér és Littke tagadják bűnösségüket — Vay Kázmér nem kapott tőlük pénzt, vallották a bíróság elótt
Budapest, október 18 A budapesti büntető törvényszók ma délelőtt kezdte tárgyalni Vay Kázmér ée társat bűnügyét. Az Ügyészség Vay Kázmért, Halaayt Gézát, Littke Kázmért, Klausck Kezsöt Auguszt Józsclet, Kovács Itezsőt, Czlllér
Antalt, B o g d d n f f y Gézát és S e 11 g-mann Gyulát különböző építkezési | visszaélésekkel kapcsolatban megvesztegetéssel, csalással és közoklratliaml-sltással vádolja. A tárgyaló teremben caak az ügyvédek és újságírók helyei í volUik volüik zsúfolásig telve. A közön-
ség részéről nem nyilvánult meg tul-nugy érdeklődés.
Czlllér tagadja bűnösségét
A személyi áriatok felvétele után Czlllér Antalt hallgatták kl elsőnek. Czlllér elmondotta, hogy Vay Kázmér-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 18.
rel Halasy lakásán Ismerkedett meg. Nem érzi magét bűnösnek egyetlen vádpontban sem. Halasival azon az alapon társult, bogy nml munkát Halasy kijárás utján kap, annak tiszta hasznából 4U százalékot tizet neki. Sok állami inunkat kaptak, de mint legolcsóbb ajánlattevők. Tagadta azl, hogy Vay-al ei/i/illt dalyazotl volna. Vay még hivatalban sem fogadta soronUvUl. Halaay soha nem tett előtte olyan kijelentést, hogv a haszonrészesedésből Vay Kázmér kapott volna valamit Vallomása további során ls a vádnak minden állítását tagadta. Haiaayval később azért bontotta fel a társas viszonyt, mert rendkívül terhesnek tartottá Halasi 40 százalékes részesedését. Arra nem em-lékszlk, hogy Halasy említést tett volna, hogy Vay felszólítása miatt akarja felbontani a társasvlszonyt, noha Valószínűnek tartja, hogy Vay összeférhetetlennek minősítette sógorának olyan vállalkozóval való kapcsolatát, aki a belügyminisztériumnak dolgozik. Egy Ízben Halasy naguon feldúlt állapotban szaladt fel hozzá ét arra kérte, hogy tüntesse el azokat az adatokat, amelyek szerint 6 jutalékot kap tőle, mert ha ezt Vay megtudja, akkor 6 föbeWheti magát.
Ezekkel együtt feltüntetett olyan kiadásokról szóló Iratokat Is, amelyek között kártyaadósságok Is éa nők nevel ls szerepeltek.
Llttke Kázmér vallomása Czlllér után 1,111ke Kázmér kihallgatására került a sor. 0 U tagadta bűnösségét. Vay Kázmérral csupán hivatalosan került össze néhányszor.
Tagadta, hogy Halasynak haszonrészesedést ígért volna. Halasy a vállalati összeg 3 százalékát kérte Jutalék elmén és azt meg Is kapta. Tagadta azt, Ituyy Raldssynak 1S.000 pengő ajándékot adotl volna. Ezt osak kölcsön adta. Klauseknek 10—10 üveg pezsgői küldött ajándékba.
Az elnök ezután Llttke Kázmér elé tárta az ügyéaz előtt tett vallomásét Llttke azonban úgyszólván teljes egészében visszavonta aa azokban előadottakat Most azt állította, hogy semmiféle olyan Irányú befolyásolást nem kért, nogy Vay Kázmér az ő érdekében intSw el a hozzákerült ügyeket és Halaay a haszonrészesedésről szólva nem mondta, hogy abban benn van Vay ls. Azt beismerte, hogy HaUtsíj eoyszer arra kérU, hogy at építkezéssel kapesolutban soha se mondja azt, hogy neki pénzt adott, mert h ngyls le \' fonja azt tagadni Vay valóban jólndulatulag kezelte a dolgokat, de nem vesztegetési alapon. Azt mondotta még Llttke, nogy Klauseknek nem megvesztegetési szándékkal, hanem kölcsönképpen adott 4 -5000 pengőt.
A tárgyalást holnap folytatják.
Nagy tUz pusztított egy zalamegyql községben
Zalaegerszeg, október 1B Ma hajnalban fél 3 órakor Zalaegerszeg közelében levő Vltenyód községben veszedelmes tttz pusztított A nagy viharban kigyulladt Szalay Istvánnak a falu közepén levő pajtája, amely teljesen leégett. Mire az éjjeli őrök a tüzet észrevették és a lakosságot felverték. már két lakóház, BZámos melléképület ós több kazal állt lángokban. Sok lakót csak az utolsó pillanatban sikerült kimenteni az égő házakból. A zalaegerszegi tűzoltóknak két órai meg-feszített munka után sikerült a tüz továbbterjedését megakadályozni. Jelek szerint a tüzet gyújtogatás okozta. A csendőrség egy gyanús embert őrizetbe vett. A tüz okozta kár 16.000 pengő.
Mls8zlóRnap az egész világon
Budapest, október 16 A katolikus egyház október 18-án tartja meg egéaz világon az úgynevezett mlsszlóH vasárnapot. Az ezt megelőző napon, szombaton délelőtt 10 órakor a pápa a Vatikán rádióállomásáról buzdító missziós beszédet Intéz a világ katolikusaihoz-_
Laval elindult Amerikába
Páris, októbor 16 I,itval miniszterelnök és a francia delegáció ma 12 óra 30 perckor elindult Amerika felé.
toölátái
(Éjszakai rádMjilinUs) a ■ataarol*-Blal listásat lalaatl aata 10 ára. kar t a nappali falmalagadAa laaau fokaatöaáaa éa a falhAaa* oaSkkanéaa várható.
A rejtélyes módon meghalt WolH Ferenc pogány-várl földbirtokos hozzátartozóinak megítélték a tízezer dolláros életbiztosítást
Szombathely, október 16 Tavaly országos feltűnést keltett Wolff Ferenc dr. földbirtokos rejtélyes halála, aki pogányvár! szőlőjéből Budapestre akart utazni az éjszakai személyvonattal éa Fonyód közelében kizuhant a vonatból. Halála után a Pátria Biztosító nem akarta kifizetni hozzátartozóinak a 10.000 dolláros életbiztosítást arra hivatkozva, hogy öngyilkosság történt.
Most hangzott el ebben az ügyben az első bírói ítélet, amely Wollí hátramaradottjai Javára megítélte a 10.000
dollárt . v
A család egyébként kártérítésért be-porelte a Duna—Száva—Adria Vasúttársaságot Is, amelyet a pécsi tábla a kártérítés megfizetésére kötelezett, miután megállapította, hogy nem öngyilkosság, hanem azerencaotlenség történt.
Mint értesülünk, a Pátria fellebbez éa a legfelsőbb fórumig elviszi az ügyet A Pátria közlése szerint az ítélet- rámutat arra, hogy vannak gyanús momentumok, azonban ezek nem elegendők annak bizonyításán, hogy valóban öngyilkosság történt.
a
Első SMarelem — elsS osalódás
Egy 16 éves kislány megmérgezte magát, mert Ideálja nem akarta feleségül venni
Nagykanizsa, október 16 Az alábbi eset hű Hlkre a mai vtszo-nyoknak éa élénk bizonyítéka annak, hogy ml mindenre képes egy fiatal leány, ha-, szeret
Az eset tragikomikus hősnőié egy kanizsai kislány, aki most 16 éves és nemrégen még az Iskola padjait koptatta. Egy napon váraüanul elélje toppant a „mosebell herceg." álmokba (ojtott, fiatal szivének mesebeli hercege, akinek feltűnése egyszerre megzavarta borzaa fejecskéjében az amúgy la bonyolult algebrai képleteket Szivének mesebeli hercege nenéz munkával kereste kenyerét a prózai életben éa a kislány illúzióit még az sem tudta lerombolni, hogy ideálja legalább kétszer olyan Idős, mint ő.
A gyakori találkozások mind közelebb hoztak a fiatal sziveket egymáshoz és t napon szóba Jött a házasság kér-le la. Ennél a kényes pontnál a Fiatalember, aki nyílt szemmel Jár az életben és mindenképen komoly gondolkodású, kijelentette a leány hozzátartozóinak, hogy caak akkor lehet erről szó, ha jövendőbelije egy azoba—konyha bútort kaphozományul. Ezt meg Is ígérték, mire megtörtént az eljegyzés..
Közben azonban a vőlegény meggyőződött arról, hogy nem nagyon számíthat a beígért bútorokra. Erre nyíltan, becsületesen kijelentette, hogy ebben az esetben szó sem lehet házasságról és leibontotta az eljegyzést.
A kislány azonban sehogysem tudott belenyugodni a szakításba éa többször talált alkalmat a találkozásra. Ilyenkor azzal Ijesztgette volt vőlegényét, hogy ha nem veszi feleségül, akkor öngyilkos lesz, mert nem tud nélküle élni, annyira szereti. Volt vőlegénye Igyekezett lebeszélni erről a meggondolatlan tervéről és igyekezett meggyőzni arról, hogv csak szerttlemből ugy sem tudnának megélni. A szerelmes kislánnyal ázom-ben azonban hiábavaló volt még a leg-loglkuaabb érv ls.
Két nappal ezelőtt Ismét találkoztak és a leány behívta a szüleihez volt vőlegényét akit ismét kérlelni kezdett, hogy vegye el feleségül. Mikor az kijelentette, hogy nem, a leány Idegesen felugrott éa kirohant a konyhába, ahol elkeseredésében néhány pasztilla lumlnállal megmérgezte magát.
Ezután bement a szobába és megmondta, liogy bevette a mérget. Kijelentette azonban, hogy
ha szerelmese elveszi öt (eleségül, akkor ellenmérget vesz be.
A volt vőlegény azonban hajthatatlan maradt, majd szólt a leány hozzátartozóinak, akik bevitették a kis elkeseredett szerelmest a közkórházba Az orvosok nyomban gyomormoBást alkalmaztak, ugy. hogy semmi következménye nem lesz az öngyilkossági kísérletnek. amelyet azóta biztosan megbánt már a kis életunt Is.
A OabaUten^énytöl a revolverig mindent loptak, most súlyos börtönnel bűnhődnek a kanlsesal Üzletek betöröl
Kalandos bttnlajstrom elevenedett meg a bíróság előtt — Két kanizsai fiatalember Nlck Carter-I Üzelmei után pontot tett az Igazságszolgáltatás
Nagykanizsa, október 16
Az elmúlt hónapokban a nagykanizsai kereskedők, amikor esténklnt bezárták üzleteiket, félve mentek haza, nem várja-e őket reggel üzletnyitáskor valamely kellemetlen meglepetés: be törés és üzletkifosztás alakiában. Mert akkoriban az volt a helyzet Nagykanizsán, hogy minden hétre ewett egy-egy üzleti betörés, fosztogatás, vagy annak kísérlete. Hiába volt a rendőrségnek minden ébersége és hajtóvadászata, nem sikerült a vakmerő tetteseket kézreke-ritenl, amíg egy véletlen megadta a nyomot, amelynek alapján negyedórák alatt sikerült a nagykanlzaal kereskedők rémeit, akik különben mindketten jómódú és tlaztesaéges nagykanizsai családok gyermeket P11 c h t a István és Baumgarten Elemér azemélyében elfogni.
Szatócs-kirakat a bírósági asztalon
Pllchta és Baumgarten hetek óta előzetes letartóztatásban vannak. Kihallgatásuk alkalmával mindent bevallottak. Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék előtt. Sok tanút hallgattak kl, jobbára a sértett kereskedőket, akik a bírósági asztal előtt látták viszont áruikat Olyan volt a bírósági asztal, mint egy kisebb szatócsüzlet. A csokoládétól es a fogkrémtől, a szalámin át egészen a cipőig és revolverig volt ott minden. Még az ellopott pénz maradványaiból la volt néhány pengő. De a lopott tárgvak melleti ott voltak a két fiatal haramiának szerszámai ls; a feszítő vas, a fttró, a kulcsok lömege. Egy kitűnően felszereli kis betörő-üzem minden seültő-eszközc.
Pllchta István védőié dr. V 11 Ferenc (Knausz-lroda), míg Baumgartent dr.
Krausz Aladár ügyvéd védte. A két vádlottat fegyveres fogházőrök hozták fel a terembe. Pllchta a megbánás minden lele nélkül, mlg Baumgartenen meglátszott hogy bánja súlyos cselekményét.
Nem kis dologról volt szó. A két vádlott fiatal kora dacára olyan cselekményeket követett el, amelyeket régi, rutlnlrozott nehézfiuk visznek véghez. Es szüleik semmit sem tudtak fiaik üzelmeiről. Mikor leazálit az éjszaka, az alvó házból kilopakodtak 4 elindultak éjszakai körutjukra, zsákmány után, ahogy ezt Nlck Carterben éa a többi ponyvaregényekben olvasták, vagy a Burllngfoni Jaguárban a moziban látták. Ea valóságos rémei lettek a város üzletoeelnek, mlg utolérte őket a rendőrség vaamarka.
A püspöki biztos revolverétől a nagytrafikig .
A Zalai Közlöny réslletésen foglalkozott a betöréseik sorozatéval, igy azokat nem akarjuk most újból Ismertetni, csak a tárgyalás lefolyásának leírására szorítkozunk.
Pllchta Istvánnál kezdi a büntető egyesblró. Pllchtát egy alkalommal Gazdag Ferenc püspöki biztos, mint hitoktatója, magához hivatta. Oazdag a rnáslk szobában volt. Pllchta ezt az időt arra használta fel, hogv Oazdag éjjeli szekrényéből kiemelt egv revolvert, amit a püspöki biztos a \' felsőkereskedelmi iskola egyik növendékétől elkobzott.
Pllchta nemsokára rá Ács Józaef vaautaaékhoz is ellátogatott, ahol egy-dobozt elomelt, amelyben ezüst kanalak voltak. Nem sok Időre reá W e I n b e r-ger Lajos cselédjének kabiltjából kilopott 5 pengőt
Egy alkalommal Baumgarten barátjával elhatározták, hogy betörnek a dobánynagyárudába és azt kifosztják, mert tudlak, hogy ott nagy a forgalom és Igy pénz van a kasszában. Blbujtak éjBzaka a dohányládákban és megvárták, mlg minden elcsendesedik, leütötték a lakatot, de akkor zalt hallottak. A kővetkező percben már mesz-szlre Jártak ... Illa berek ...
Egy vasárnap éjszaka a Köztisztviselők Szövetkezetébe próbáltak betörni. Baumgarten egy fogóval leverte a lakatot, mlg Pllchta falazott De itt sem szegődött hozzájuk Fortuna araszon?, mert valamely éjszakai vándor
lUVUl, iuvii tniniimij vjhwmh vuj
arra felé ment, akitől a két tolva) _ megijedt, hogy miként a kilőtt nyl hazaszaladtak.
35
As „elad sikerek"
Április 7-én történt, hogy Kelemen Rezső üzletét látogatták meg. Senki nem volt a közelben. Hátulról hatoltak be a ház udvarába. Ketten fúrták meg az ablakrácsot Baumgarten széjjel-teszltette, elsőnek Pllchta mászott be nagy sobrljóskal lendülettel, majd utanna Baumgarten. Az üzletben mindkettő a pénztárnál tisztelgett és amit benne találtak: zsebrevágták.
A bíró szembesíti őket egymással. Baumgarten szemébe mondja mindezeket Pllohtának.
— Egyszer ő, egyszer én furtuk a rácsot, mondja Baumgartner. Pllchta bement az üzletbo és adogatta kl a szalámit sajtot, azardlnlát és a többit.
— Akkor te voltál a gonoszabb I — mondotta Pllohtának a bíró.
De tovább folytatódik a bünlajstrom. Julius 4-én - folytatja a bíró — éjszaka Szabó Antal üzletébe akartak betörni. A püspöki biztosság udvarából átmásztak a hercegi ház második udvarába éa Szabó Antal üzletének hátsó bejáratához mentek. Baumgarten felfeszítette az ajtót Pllchta bemászott, majd Baumgarten Is követte. Amit csak össze tudtak szedni, azt összeszedték. A Naclonál-szekrényben levő váltépénzt, a könyvelő kisasszony fiókjában levő 80 pengőt, Dorcé-clpőt, fényképezőgépeket. vadáazharlsnyákat, villa nyelemekei, stb. mind összecsomagolták,
Baumgerten azt mondotta, hogy Pllchta a Werthelm-Bzekrénnyol próbálkozott, mlg ő a fiókokra vetette magát. Á werthelm azonban csődöt mondott.
Dagad a bünlajstrom
Atiguaztus 19-én é/félkor H I r s c h és S z e g ő cég üzletét akarták kifosztani. Az udvari ablakhoz mentek, Baumgarten leütötte a lakatot, de nem bírtak az üzletajtóval megbirkózni, Mivel Időközben zajt hallottak, megszöktek. Munkájuk eredménytelen volt
Szeptember 1-én éjjel H a h n Helén üzletébe próbáltak betörni. A terv-ugyan az volt hogy Makovlckyéket tisztelik meg az éjszaka lovagjai, diákkor ott voltak és Igy nem tudtak „dolgozni".
Másnap éjjel azután tényleg meglátogatták Makovlckyékat. Pllchta hozott magával egy csomó kulcsot és Így fel-szőreivé montek éjszakai munkájukra. Az udvaron keresztül behatoltak az üzletbe, az édességek birodalmába. Baumgarten feszegette a kasszát — vallja maga Baumgarten, mlg Pllchta hozzálátott a sütemények fogyasztásához. De mivel Baumgarten nem bírt a kasszával, PUchta aegitaégére ment Kl ls nyitotta az acélszekrényt Majd a fiókokat nyitogatta kl és ami ott volt, magához vette.
Pllchta azt vallja, hogy épen Baumgarten volt az, aki őt mindig biztatta ezekre a cselekményekre, Baumgarten viszont ráplrlt PHchtára, hogy 6 volt az, aki azt tanácsolta, hogy vigyen magával feszitővasat
Majd a Vailtsch éa Deutsch üzletre került sor, Itt különböző árut Kelemen Rezsőnél Pick-szalámit, húsneműt és sok mindenfélét loptak el.
A bünlajstrom felolvasása szinte nem akar véget érni.
A bíróság egyre-másra hallgatja kl a sértetteket.
Slrvatakad a betörö a#*1téletlilrde-téa előtt
A bizonyítási eljárás befejozésc után Baumgarten Elemér slrvalakad. Sosem lógok tlyot elkövetni — fogadja a bíró előtt.
Vitéz C s 111 a g h y Ovörgy klr. vezetőügyész vádbeazédében szigorú büntetési kér. Súlyosbító körlllménv, — mondja — hogy nem volt szükségük a lopásra, mert otthon mindenük megvolt, mégis lopkodtak mlndont. ami csak a kezük ügyébe került, a habos süteménytől a revolverig, [hiloiiházba
1931. október 17
ZALAI KÖZLÖNY 8
mtó utalásukat Is kéri.
Dr. V 11 Ferenc (I\'llchta védőié) utal arra, hogy védencének édesanyja korán elhunyt, az apa meg nem tudta az édesanya nevelését pótolni, enyhe ítéletet kér.
Dr. Krausz Aladár (Baumgarten védője) rámutat arra, hogy « büntetés nemcsak a vádlottakat, hanem ». azülő-kct ls érinti éa sebzi meg. A vádlottak meggondolatlanságukban követték el tettüket. A dologház mellőzését kért, fiatal voltukra való tekintettel.
Déli 1 óra után hirdette kl a bíróság az ítéletet, amely mindkettőt bűnösnek mondja kl a vádbell cselekményekben és P11oh ta Istvánt és Baumgar-t e n Elemért egyenként 1 évi & 10 hónapi börtönre, 8 évt Jogfosztásra éa a felmerült perköltségek megfizetésére ítélte, a dologházba való utalást egyelőre mellőzte.
Majd az ítélet hosszabb Indokolása köveikezelt
Miután ugy a vádhatóság képviselője, mint a két vádlott éa védője megnyugodott az ítéletben, az Jogerőasé vált, A sértettek nyomban vissza ls kapták a tőlük ellopott holmijukat
A nagykanizsai kereskedők egy Időre Ismét nyugodtan alhatnak: a kanizsai üzletek rémei biztos helyen vannak. A Javulás utján.
A gyékényét) merénylfi nem kerül statárlális bíróság elé
Kaposvárról jelentik: Kelek Gyulát a gyékényesi merénylőt mint Ismeretes, letartóztatásba helyezte a kaposvári törvényszék vizagálóblrája. Reioh leifolyamodott a törvényszék vád tanácsához, de az ls elutasította a szabad-lábraholyezéal kérelmet Először ugy volt hogy Relch bűnügyét statártálls módon tárgyalja a btróság, azonban a klr. ügyészség nem tett Ilyenirányú Indítványt. mert Ilyen ügyekre nem terjed kl k statárium lletch Gyulát tehát a rendes bíróság vonja felelősségre véres tettéért.
SPORTÉLET
Vasárnap Nagykanizsán látszik az NTE a Szigetvári AK-kal
A délnyugati kerület legérdekesebb mérkőzése Nagykanizsán kerül lejátszásra. Az NTK eddig lejátszott mérkőzései alapján a bajnoki tabella 3. helyezettje, mig a SzAK a 4. helyen van. Tehát a két egylorma képességű csapat találkozása feltétlen Izgalmas és szép sportot fog nyújtani. Mindkét csapat érthetően amblolonálja a győzelmet, mert az NTK győzelme esetén a 3. helyet megtartja, veresége esetén pedig a 4. helyezett SzAK-kal helyet cserél.
A mérkőzés délután 3 órakor kezdődik Biró K a u I m a n n.
Pécsett „derbv" mérkőzések lesznek. A DVAC—PSC mérkőzésen a DVAC biztos győztesnek tekinthető, mig a DPAC-PEAC mérkőzés eldöntetlent ígér. Kajxisvárott a KTSE ellen a baj nok PVSK folytatja győzelmi sorozatát.
Dombóváron a VOGE -KR8C mérkő zésen a honi csapat győzelme valószínű.
Leventelutballbtról tanfolyam Nagykanizsán
A levente labdarugó szövetség bíró-testülete elhatározta, hogy blrótantolya-mot tart A tanfolyamra minden 18 éven felüli sportegyén jelentkezhet. A tanfolyam után a Jelöltek vizsgát kötelesek tenni. A tanfolyam, valamint a vizsga díjmentes. Jelentkezni lehet Schnltzer és Göndör ékszerész cégnél, vagy bármelyik nagykanizsai szövetségi bírónál.
A tanfolyam a Jövő hét elején veszi kezdetét.
VÁROSI MOZI
Szombat, vssfmsp. Október I\'^I8.
varkonyi mihály
egyetlen ezévi hangosfilmje :
VARSÓI CITADELLA
Izgalmas kémdrAmi 8 felvonásban.
Meni/ország pilótája
Trükfilm 2 lelvonAsban.
NAPI HÍREK
napirend
Október 17, uombat
kom katolikus. Hedvig. Protestáns: He<Jvlg. Iziaelhs : Msrk hó 8
Városi Múzeum és Könyvtár nyitva
csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl 13 óláig.
OvótrysMrté\'l éjjeli szolgálat • I hó végéig az .Őrangyal* gyógyszertár Deák-tér 10.
Várost Mozi. .Varsói dtadella\'. Izgalmas kémdráma. — .Menyorazág pl. lóUJs-, trükkfilm.
OőjKImU nyílva reggel « Arától este 6 óráig (bétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel 2—13.

Okt 17. Isr. NSafyM talja a Caatrálbaa 0 ári tor. Okt. IS. KsrtMteay NSagrlat élókip-rl&adlaa ■ iilnhltban 3 Arakor.
Lokayklab mQioro* rrjja ■ MUsilóatilibin 8 Makor.
M.f.yltí llcallla ilUli |U„. r.l a rl-roakáila 0 arakor.
Okt. & Dr Caaba IroS (Vruprlal IkritU al&adiu
a vátoshiaáfl 6 örakor. Nor. S. KajIscar-ccoUanirinm. dr. Ormán r.raot llcallla aU«Uaa a rlnahlala S Srakór.
Nor. II Sarnt CraaSM T00 Svaa évfordulójának Sa-oapa dll.IAU II őrikor a aalnfaiibin
Ooc. IS. Zrínyi ttnMkflanapSly
Gyömörey tő Ispán hlvatalvlzs-
Sálata Balatonfüreden. Gyömörey
yörgy főispán csütörtökön hivatal-vizsgálatot tartott a balatontüredl főszolgabírói hivatalban. Ugyanakkor szállt kl Balatonfüredre Bődy Zoltán alispán vezetésével a mlnlszterközl bizottság, hogy felülvlzsgáljs » község költségvetését
— Járási tiszti értekezlet. Október lU-én, hétfőn délelőtt járási tiszti értekezlet leaz Laubhalmer Alán dr. főszolgabíró elnöklete alatt a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban.
— Bibliai esték az Izraelita kls-templomban. Hétfőtől kezdődóleg minden hétfőn este fél 9 órakor az Izraelita klstemplomban bibliai esték lesznek, melyeknek célluk a vallásos élet mélyítése és megszilárdítása. A bibliai estékre ezúton la meghívja az izr. hitközség a hitközség tagjait.
— Orvosi hlr. Tisztelettel közlöm, hogy orvosi rendeléselmet melyben dr. Zellels r. sz. Is kezéltem, mai napon beszüntettem. Dr. Eckenberg Imre.
— Kémdráma a „Varsói citadella" Várkonylval szombaton.
— A Szent Ilona Leáuvkluh teája vasárnap délután B órakor lesz a Missziósházban. A műsor csupa kedve« szórakoztató szám lesz. Teajegy 1 pengő. A loánygárda nemes céljain kívül a rendezőség szeretetreméltósága Is teljes sikert ígér.
— Nőegylet! estély a Centrálban. Mint már Jeleztük, a nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet évadnyitó családias estélye ma, szombaton le«z a Centrál szálloda fehértermében. A kedélyesnek ígérkező estélv hangulatát a szabad bemeneten kívül fokozni fogja a Centrál jeles házizenekaránuk szellemes szórakoztató és táncra hívó közreműködése.
U, Divatos Ing az elegáns térti bflsz kesége I Ing zcfflrek, Poupliuok, Oxfordok a legszebb mintákban Schütznll
— Ingyen nyírják a sz"ffénv gyermekeket u keszthelyi Borbélyok. Tudósítónk írja : A keszthelyi fodráBz-mesterek úrdeKes módon kapcsolódnak bele az Inségakclóba. Szakosztályi üló-sllktln elhatározták, hogy n \'szegény-sorsu Iskolás gyerekeket Ingyen nyírják meg.
— Betörök Jártak Oák Károly dr. képviseld Irodájában. Zalaegerszegről jelentik: Csák Károly dr. országgyűlési képviselőnek Zalaegerszegen a várkör 5. szám alatt van az ügyvédi Irodája. Csütörtökön délben, mialatt senki sem tartózkodott az Irodában, Ismeretlen tettes álkulccsal behatolt és a felfeszített íróasztal fiókjából 137 pengőt elvitt. A rendőrség megindította a nyomozást
— Fejbeverte az Ideálját a vissza utasított udvarló. Néhány nappal ezelőtt a kora reggeli órákban visszataszító Jelenet Játszódott le a Batthyány-utcábnn, ahol egy fiatalember rövid, Izgatott szóváltás után botjával többször fejbevert egy fiatalasszonyt. Az asszony nyomban feljelentést tett támadója ellen a rendőrségen, ahol előadta, hogy az már leánykorában udvarolt neki, később azonban ő máshoz ment feleségül. Leánykori udvarlója most megtudta, hogy ő válófélben van az urától, mire közeledni próbált hozzá, do ő visszautasította. A bántalmazás reggelén la találkoztak a Batthyány-utcaban, ahol a fiatalember rövid szóváltás után botjával Inzultálta őt. A „lovagias" szerelmes ellen eljárást Indított a rendőrség, ugy hogy a tetUeges-ség mezején tévedi szerelmi ügynek s Járásbíróság előtt lesz folytatása.
— Munkanélküliek, nyugdíjasok figyelmébe I Pénzkeresésre kitűnő alkalom a naptár árusítás, mely 3 hónapig szép és Jó Jövedelmet biztosit, minden különösebb befektetés nélkUl. Felvilágosítással készséggel szolgál Méhner Vilmos naptárkiadó vállalat Budapest IV., Egyetem-u. 4.
— Elítélték az aszalói Hangya hűtlen UsletvasatöléL Lukács I-ászló, a somogyaazalól Hangya-szövetkezet üzletvezetője sorozatos vlsszséléseket követett el a rábízott üzletben. Kiderült hogy különféle árukat tulajdonított el, majd tat s hivatali sikkasztáson, még nagymennyiségű sört Is vásárolt melynek az eladásiból befolyt pénzt a saját céljaira használta fel. A kaposvári törvényszék most tárgyalta Lukács I.ászló bűnügyét, akit sikkasztás és hűden kezelés elmén egyhónapi fogházra Ítélt. Az ítélet Jogerős.
Véres éjszakai harc halőrttk és orvhalászok között
Marcali, október 17
Gróf Széchenyi Andor Pál Marcalihoz tartozó gyótapuaztal halastavainál véres harc volt halőrök és orvhalászok között
Tóth György és Flder Józaef már régebben éazrevettek, hogy orvhalászok garázdálkodnak az uradalom halastavainál. Lesbeálltak éa sikerült Is két orvhalász! ott togniok a halastónál. Mikor éjjel 10-11 éra között az orvhalászok látták, hogy a halőrök el akarják őket fogat, több lövést adtak le Tóthra és Ftdsrre. A halőrök viszonozták a lövéseket melynek során az egyik orvhalász. Hagyanek József súlyosan megsebesült Társának, Baumgartner Lajos kelevárl lakosnak semmi baja nem történt
Hagyanek és Baumgartner tagadják, hogy orvhalásztak volna. Megindult a szigorú nyomozás az éjszakai tűzharc részletelnek tisztázására.
— „Az Írás" gyorsírás! szaklap, amely havonta kétszer Jelenik meg, októberi első számában a gyorsírás különböző tokaihoz alkalmazkodó gyakorlatain kívül beszédlrásl rövidítésekkel hoz mlntasztenogrammot és alacsony fokú és magosabb német gyorsirási szöveget áttételekkel együtt. A lap előfizetési ára egy évre 8 pengő. Csak a gyorsirási rész 4 pengő. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal (Budapest. II., Mar-glt-körut 58. I. t.
— Várkonyl Mihály esévl egyetlen filmje a „Varsói citadella" szombaton.
— Hat évi (egyházra ítéltek egy gyújtogató földművest. Ez év április 8-án Igrtlban kigyulladt Rlba Ferenc szomszédjának a szalrnakazls mely teljesen leégett A megindított nyomozás során bejelentések történtek, amelyek szerint Rlba Ferenc földművest a lángok felcsapódása után a helyszínről látták elszaladni és a tüzet egy közel! bokorba húzódva nézte. A kaposvári törvényszék most vonta felelősségre Rlba Ferencet, akit gyújtogatás büntette óimén 6 évi fegyházra ítélt Ugy a vád, mint a védelem fellebbezést Jelentett be.
— Slata és mintás cordbársonyon si összes divatszlnekften SchMinit.
— Falbontó betörök Toponáron. Csütörtökre virradóra Toponar község éjjelt őre észrevette, hogy két Ismeretlen ember bontja a Grllnbnum-féle vendéglő falát A betörők, amikor észrevették a közelodő éjjeli őri, elmenekültek, mlro az többször utánuk lőtt. Az egyik betörő valószínűleg megsebesült Ugy a toponári csendőrség, nlint a kaposvári rendőrség megindította a nyomozást.
— „Varsói citadella" kómdránia Várkonylval szombaton.
iözga msAt
A fuvarlevél és üzleti könyvllleték
felemelése ellen lelterjesztésael toe-dult a kereskedelmi éa Iparkamara a kereskedelmi miniszterbe*
A 33-as bizottság — mint Ismeretes — az Illetékemelések közt Javasolta « üzleti könyvek és a fuvarlevelek Illetékének felemelését ls. Ezt az Illetékemelést kormányrendeletlleg nir ™ is valósították. Különösen a tuvarlevfl bélyegllletékének felemelése olyan nagy \' - 8 tUUrról 1 pengi SÓ fUUrrt
hogy a soproni keree-arkamara szűkségesnek
mérvű, — emelkedett — ha
kedelml és Ipart-----
tartotta az amúgy ls vajúdó kereskedelem érdekében szót emelni. Feltei Jeaztést Intézett a kamara a kereskedelmi miniszterhez, a melybea IdfeiU a fuvarievélllleték nagymérvű emelésének súlyos hátrányait
— Ennek az Illetéknek emelése — mondja a felterjesztés — nemcsak a közgazdasági érdekeket érintené rendkívül hátrányosan, de kedvezőtlen hátast gyakorolhatna a vasutpénzügyl — közvetve az állam pénzügyi - érdekre Is, mert alkalmas volna arra. hogy különösen rövid távolságokon a vasutakkal elsősorban a MÁV-val szemben az autóversenyt fokozza és súlyos megterhelést Jeleni s kereskedelemre. Kéri a kamara az emelés elejtését vagy legalább Is tetemes mérsékléaét
Az üzlett könyvek bélyegllletékének felemelésére vonatkozóan a következőkre hivatkozik a felterjesztés:
— Az Uletékemelés súlyos terhet Jelentene a kereskedelmi törvény áltat OzleU könyvvezetésre kötelezett azokra a kereskedőkre és Iparosokra, aklkaek anyagi teherbtróképességét az állam-pénzügyi egyensúly megteremtését éa fen tartanát célzó adóemelések amugyts az elvlselhetőeég határait túllépni látszó mértékben kívánják Igénybe venni.
— Mindenképpen méltányosnak ítélnők ezért érdekeltjeink ama kérelmének teljesítését, amely a kereskedelmi könyvek bélyegllletéke fokozásának mellőzésére Irinyul.Méltányosnak annyival Is Inkább, mert a magas Illeték a komplikáltabb könyvvezetéssel btró vállalatokat de általában a könyvvezetésre kötelezett kereskedőket és iparosokat könyvvezetési rendszerük egyszerűsítésére, nevezetesen ogyes könyvek ve-zetéoének megszüntetésére kényszerítheti. Az üzleti könyvvezetési rendszernek ez a kényszerű egyszerűsítése viszont Igen könnyen a vállalatok Igazgatásának és pénzügyi helyzete áttekinthetőségének megnehezüléséhez vezethet nem utolsó sorban azonban az államkincstár részéről a kereskedelmi könyvek Illetékének emeléséből remélt bevételi többlet elmaradásában, sőt egyenesen az eddigi bevétel csökkenésében Is megnyllatkozbatlk.
Végkövetkeztetésül az üzleti könyv-Illeték régi nívón való megtartását kérte felterjesztésében a soproni kereskedelmi és Iparkamara.
A román állatexport konkur-renclája
A Magyarországon átmenő állattran-zltónál, mint Bukarestből Jelentik, vá-raüan nehézségek támadtak. Magyar részről azt kívánják, hogy az állatokat csak ugy- szabad keresztül szállttant ha az olasz vagy a francia kormány (aszerint, hogy az állatokat hová exportálják), előre kijelenti, hogy a szállítmányokat akkor ls bebocsátják, ha azok a magyar állatorvosok szerint beteg egyedeket tartalmaznak. Román részről ettől az Intézkedéstől a szállítás megdrágulását várják. Tartanak továbbá attól is. hogy a tul olcsó román marhaárakkal szemben uz osztrák kormány a kvóta nagyobb arányú redukcióját tervezi.
(1 Magvar szöld Finnországban. Az idén először jutott cl 5 vagon kecskeméti szőlő Finnországba. Kecskemétről augusztus óta összesen 2:13 vagon csemegeszőlő ment a külföldre.
™ Tegye melegge, otthonossá lakását I Vásároljon szőnyeget olcsó árakon a Schülz Áruházban.
— Családi bázak, villák. Karon szobák berendezését egyszerű és diizes bútorokká , szolid kivitelben és olcsó átbsn, kívánatra hosszú fizetési kedveimén lyel : K u p s t c i n bútoráruház Nigykanlssáa, Horthy Miklós ut 4. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 2L
A kanizsai piac árai
(Hivatalos úr-lista a szerdal Mivósárrót)
Zöldséutélék ikllogrammonklnt): bab u) -•16, mik 0 00, fokhagyma —-40, vliröa-hagyma 20, zöldség 20, burgonya (uj) 10, saláta (drb) 00, tejaikáporata 14, ugorka 00, kelkáposzta 10. paradlcnom 06-10 t.
Baromfi (darabonkinll tVuk 1 OO-IW csirke 60—160, pulyka 2UŐ-4 00, sovány kacsa 1-20-21)0, hízott 2-00-3 OO.sovány liba 3-00-4 00, hízott 6 00-1U-00, szopóe malao OOO-O pengd.
Termények (méieimázsánkint): búza
0-W0-, rozs 8.U0, árpa 14, zab 15-00, csöves tengert 7, azemee tengeri 14—16, •zénaOflO-MO, lóher 8-OO-OTO, lucerna 8-00- 9.00, alomszalma 2 80, zaupp-azalina 3—3 50 pengő.
Tejtermékek : tej It 12—14, tejtel It 40-50, tűrő kg. 26—SO fillér, vaj kg. 21X1—2"40 pengő, tojás drbja 10—11 Ilii.
Oyűmölcs (ktlogrammonkint) r dió 040 pengő, alma 10-20, körte 30-36, szilva 00, szőlő 08-20, barack 00, cseresznye - fillér.
Húsárak (kllogrammonklnt); marhahús eleje 100, hátulja 120, borjuhua elete
1-40, hátulja 2-00. aertéshuB 1 40—190, zsír 2110, hál 2 00, zidnaalonna 1-80, birkahús 1 00, kalbásztélék 2-00-4-00 P.
Élőállat (kltogrammonklnl). I-« marha 46-60, U-a marha 30-32, vtrstlla marha 20-25, zslnrertés 110—115, hússertés OSO-0-90, borjú 60-065. birka 000 P.
teljesen pótolja a porosz szenet, amennyiben kalóriája egyforma a porosz szénével.
Kapható:
Halics Lipót
szállító
Nagykanizsa
Deák-tér 6. Telefon: 49.
Urlekl sárlat
Párts 2009, London I&75, Newyork 51000, Brtlssel 7160, Milano 2640, Madrid 4575, Amsterdam 207 00, Berlin 116-25, Wien -•—, Szófia 370, Prága 1510, Varsó 57-10, Budapest 90-021/1, Belgrád 9D5, Bukarest 3U5.
Terménytőzsde
Buza tiszav. 77-es 8-90-9-20, 78-ss
8-05 - 9-35, 79-es 9-20-9-50, 80-as
9-25 — 9-65, dunánt. 77-es 8-50-8-75, 78-ss 8-65-8-90. 79-es 8-80-9-05, 80-as 8 00 010, rozs (H0- 9-20, t«k árpa 14*75—15-25, zab 18-00-18-30, tengeri 15-80 1600, korpa 1000-1020.
á Nemzeti Bank derlza-árfolyamal
VALUTÁK Angol I. 21-70-22 50 Belga Ir. 79 90-80 60 Csen k. 16-88-16 98
Dán k. —■---•—
Dinár 1011-10-17 Dollár 569 80-573-20 Fnnda 1.22-44-22 58 Holt. 23090-23230 Zloty 63 60-64-40 Lei 338-3-46
Léva 410-418 Líra 29-30-29 80 Márka 135-20-136 — Norvég —\'—— Peseta —— -•—
Schlll. -■--•—
Svájcit. 111-73-112-40 Svédk. —•---•
DEVIZÁK
Amst. 230.50-232-30 Belgrád 1006-10-16 Berlin 135-00-13600 Brtlssel 79-60-8060 Bukarest 3-39 3-49 Kopenh. —•——■— London 21-10-2250
Msdrid —■--•—
Milano 29-00-29-80 Newy. 57075-74-75
Oszló —•--•—
Páris 22-35-22-65 Prága 16-84-16-98 Szófia 4-08-1-20
Stoc|r.h. —■■--•—
Varsó 63-40-64-20
Wien —•--•—
ZOrlcll 111-40-112-40
Bsrttarásár
Pelliajlás 653. eladatlan 266. Elsó-rendtl 1-28-I-.30 szedelt 1-22—1-26 szerien közép 1-12—1-16. ktlnnyü I OO 108, 1-ső rendű öreg 114-116, ll-od rcndtl öreg 1-00—108, angol Htlldó 0-80-1-04, s/.alonna nagyban 1-65—1-65, zsir 165—, 1-70, hus 1-40-1-60, félsertés I-46— I-60.
Kiadta: Bálsalai Syoaáa es Lapkiadó Vállalat, ImUiluú
Felelős Hadó: Zalai Károly. MIIMSI *■!«<—i N«aryk«»A*», zs. u.
APRÓHIRDETÉSEK
Habtejaxtis állandóan kapható SIdoí Andor, Muszel és Prledenthzl, Téútsch Gusztáv, vitéz Tóth ttéla, Mustoe Ferenc kereskedőknél és a Ktfzllsztvlselők Szö vetkezeténél. — Tejközponl. 20C7
MzallralaiaaDttakaak 20 pengőért készít zakkóöltönyt divatlap szerint Tisztítást és vasalást Is vállsl Jutányos áron Tibola urlszabó, Telekl-ul 1. 4«60
FMiMt «*j ismét kapható Tejköz pontnaL Telefon 349. 4387
ESTERHÁZY hentesáruk
a
legjobbak!
BagoUl-sor 51. sz házhely és László herceg-utca II. ház mtméé. 4489
Saját terméaü nemei szóllóm mustját kimérem. Illerenklnt 48 fillérért, Oroez Sugár-ut 41/B. 4840
Egy vaskályha és egy serlésót Caengery ut 65. alatt.
eladó,
4862
•trn|sa aiUMy !0 P-tól, valódi angol divatollény 80-tól, fekete télikabát 80-ról, rövid télikabát Ml, átmeneü kabátokat 66 P-lől vállal Tibola szabó, Telekl-ut 1. 4860
Tisztelettel értcsllernT"n~T_^[ közönségei, hogy a mai napon .Szarvas- vendéglőben
éttermemet
Ízletes ntagynr konyhával
megnyitottam. Ma és vasárnap dlznótoros vacsora, P 1\'— Szivei pártfogást kér
hAry j Api o s
• vendéglő* •
Abonensek (elvétetnek
Íalló i
LE A HUBAlt*KmH-l
Elsőrenda növendék, zsíros marhahús eleje 80 fillér
Szíves hátulja | penoft
pártlogáat kér
TAMÁS JÓZSEF
4S41 Telekl-ut 10. szám.
Irodának
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség o csón kiadó ■ város kfiaepin, azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
Értesítem a n. é.
közönséget, hogy a
húsárakat I leszállítottam |
és pedig: 1. r. marhahús 80 fill. és !■— PI Sertéshús 1-38, 1-82 PI Borjúhús 1-20, 1-40 és 1-88 Pl
Úgyszintén az összes hentesárukat is I a legolcsóbb Arra szállitotlam le. I Kérve a n. é. közönség további pártfogását, tisztelettel
Petrlos Oyula |
Oll atuirn 4s beates.
rga Nándor
. aranyéremmel kitünteteti salát modernül berendezett műhelyében
MIM, fMt, tisxtit ét pliaaéroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oyfljtötelep: Horthy Miklósul 8. Gyártelep; Hnnyadl-u. 19.
MEGHÍVÓ.
A nagykanizsai Izr. Szentegylet f. évi október hó 2S-én, vasárnap d. e. i/sl I órakor
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre az egylet tagjai! tiszteletlel meghívom.
Tárgy:
Az alapszabályok módosítása. Nagykanizsa, 1931. okt. hó 16, Dr. Welsz Lajos s. k.
Az állatok ltjlődéiét elősegíti, az angolkór, bőrgyulladás, nyalskodis, gyapjú-rágás, tollrágás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszBntetl s a csökött állatokat erőteljes lejlődésnek Indítja. Malacok feifaláiát, klmarást, fark- és lutrágást, a vályúk ét Jáizlsk rágását ethárltjs. Fertőző betegségek ellen az állatok ellenillóképességét fokozza.
1 kg. „PEKK" elegendő:
1 felnőtt sertés 200 nspt adagjára, vagy 1 malac 400-600 napig terjedő . „ ICO tolás baromfi 3 hónapi . - . I vemhes tehén v. ka-ca 2 hónapi , 1 borjú vagy csikó 3 hónapt adagjára
Eredeti fvírt árban kapható:
ORSZÁÖ JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növényvéd ószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Teletont 130.
Keszthely leglor-galmaabb helyén
agy modern psrtáloa
üzlethelyiség
tmwbar l-re kiadó
ut Cim: Bsaes Kesithely.
KIADÓ
és azonnal elfoglalható a váró* belterületén cirka 40 méter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiség. Esetleg két részben Is. Cim a kiadóban.
Az IMKEY család közöstulajdonát képező
Balatonfenyves
nyaraló- és üdülőtelep központi rész villatelkeinek parcellázásárá kéizpénkáran, 24 havi és 60 Havi részletre (már havi 14 pengő részletben fizethető).
érdeklődni:
Szabó Antal
fegyver- éat sportüzletben • Nagykanizsán
Nyomaloll a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71 évfolyam 233 szám
Nagykanizsa 1931. október 236, csütörtök
Ara 14 \'"fér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Főút 5. síim. Keazthelyl Hókkladóhlvalal: Kosiulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengő BO (liléi Szerkesztőségi is kiadóhivatal! telelőn: 78. az
Re takarékoskodjunk!
(bl) Elnyűtt, fáradt mosollyal válaszolt az úgynevezett vagyonosabb osztály a kereskedelemügyi miniszternek arra a Jótanácsára, amellyel a túlzásba vitt takarékosságot ostorozta. Túlságba vitt takarékosság? Akinek nem muszáj takarékoskodnia, az, ha spórolós természetű is, csak a legritkább esetben viszi túlzásba a takarékosságot. Zsugorga-lók mindig voltak, de áltól igazán nem kell félnie a kereskedelemügyi miniszternek, hogy a nagy .takarékossági láz" eredményeként Magyarországon is fognak éhhalállal vivódó öreg koldusasszonyt találni, akit épen azért kapóit szárnyára a hír a napokban, mert amikor az ulcán összeesett — persze Amerikában — és bevitték tgy kórházba, mikor levetkőztették, félmillió dollár papírpénz és valami hihetetlen összegről szóló takarékkönyv hullott kl a rongyos ruhája alól.
Nem, — ettől Igazán nem kell félteni a magyar .takarékossági járvány" szomorú betegeit. Még akkor sem, ba .vagyonosabb" a nevük. Mig akkor sem, ha van még egy rend vasait mhájuk. Először ls a magyar nem ilyen fajta. Az tud dolgozni, tud kuporgatni, szerezni és tud megtartani ls, de csak titkán tud zsugorl lenni a saját bőrére. A magyarban van valami ősi, pogány ur-természet, ami ma már ugyan inkább kártékony anakronizmus, de ami mégis oda vezetett, hogy minden felső és még felsőbb felelős helyen éveken át ostorozták (bagoly a verébnek I) a világháboiu óta felfokozódott igényeket, a magyar nép minden rétegének egyre emelkedő élet-standaid-jét.
Igények ... standard ... ez igen I Ezektől lehet félteni a magyar népet. Elsősorban természetesen a most szőnyegre került .vagyonosabbakai", ma már a .iátszal\'-vagyonok uralt. Ámbár hiszen minden vonalon csak kulturáltságban, az emberi élet nívójában és értékében való elflre-ha-ladást jelent sz Igények racionális gyarapodása, az élet-standard okos és erkölcsös emelkidése. Mégis ugy emlegettük éveken át ezeket, mint valami kártevő mumusokat Az igények és a standard voltak csendes bűnbakjai a magyar társadalom lassít anyagi Iezüllé6ének. És bele is nyugodott az egész közvélemény, hogy csakugyan, van ebben valami, talán a tempó erős, talán az altalaj nincs eléggé megmunkálva, talán a biztonság hiányzik a nagy Iramból és igy tovább. Szidtuk tehát az igényeket és — éltünk tovább. Máig. Most aztán megzökkentünk. Az egész magyar élet zátonyra feneklett. Most kapkodunk fühöz-fához. Kezdve a boleitától a látszatadóig mindenfajta medicamentumot kipróbálunk. De hiába minden. A hét "szűk esztendőre csak nem harmatoznak csodatévő mannái a viharoktól zajló egek. Pedig ezt a mannát várja minden: — pénzt. Pénz pedig kate-
Matuska tagja volt a bécsi kommunista-pártnak
A bécsi kommunista pártlroda volt küldöncének a merénylet előtt 2000 pengőt ígért, ha segit neki
Valóban tehervonatot akart robbantani Ma^
Bécs, okióbor 17 (Éjszakai rádlójelenlés) Matuska, szombati vallomásában elmondotta, hogy először a mult év decemberében támadt az az ötlete, hogy merényletet kövessen el vonatok ellen. Rövidesen Ansbachba utazott, ahol a Wesibahnsirasse egyik helyén
meglazította a síneket. Amikor a vonat azután elhaladt, meglepetten látta, hogy nem történt semmi. Erre visszautazott Bécsbe és megkezdte a jtlterborgt merénylet előkészületeit. Először * heggesztőkészOlékkel kísérletezett, de mindkét lábán égési sebeket szenvedett. (Ezek az égési sebhelyek ma Is láthatók a lábain).
Ezután elhatározta, hogy ekrazit-tal hajtja végre a merényletet. Augusztus elején ekrazltot és drótot vásárolt, majd 8-án Jülerborgba utazott. Amikor elhelyezte a robbanóanyagot, a közelből figyelte a robbanás pusztításait.
A következményekre való tekintetlel elhatározta, hogy nem követ el több merényletei, de rövidesen ismét feltámadt az az érzése, hogy Magyarországon ls megkísérel egyel. Szeptember 8-án Nagytéténybe utazott, ahol a szállodában elkészítette a pokolgépet. Háiom napig figyelte Blatorbágyon a forgalmat, mert nem személy, hanem tehervonatot akart felrobbantani. Megfigyelése szerint 12-én az éjjeli személyvonal ulán egy tehervonat haladt át a viadukton. Azt hitte, hogy Így Ie6z másnap is, mire 13-án a személyvonat elhaladása ulán elhelyezte az ekrazitot. A közeitől f gyclie a robbanást. Odasietett az összeroncsolt kocsikhoz és
amikor látta, hogy egy gyorsvonatot robbantott fel, összekarmolta az arcát, hogy azt a látszatot keltse, mftttha ő is az utasok között lett volrw.
Bécs, október 17 Matuska Szilveszter tegnap esti
tuska Biatorbágyon
és ma reggeli kihallgatása során-bevallotta, hogy ugy az ansbachi, mint a jüterborgi merényieleket egyedül követte el. Később visszavonta azt a vallomását is, hogy egy Bergmann nevű ember volt a felbujtója. Előkészületekéi lett egy amsterdami, egy ventlmlgllal vasúti merényletre Is. A rendőrség megállapította, hogy Matuska kommunista volt.
Budapest, október 17 Ma Budapestre hozták Kerekts István paczlnl asztalost aki bejelenlelte a csendőrségen, hogy évekkel ezelölt Bécsben a kommunista pártiroda küldönce volt és Matuskával, mini a párt tagjával jóbarát-ságba került.
Matuska néhány héttel ezelőtt felkereste öt és 2000 pengőt ígért neki, ha egy titokzatos ügyben segítségére lesz. Az ajánlatot visszautasította. Kerekes kihallgatását a rendőrség folytatja.
Vay Kázmér teljesen ártatlannak vallotta magát
Az ügyész hamis vád elmén vádlottjai
Budapest, október 17 A büntető törvényszéken ma délelőtt folytatták Vay Kázmér és társai bünügyének főtárgyalását. Klauschek kihallgatása következett, aki kijelentette, hogy nem követelt el semmiféle kötelességszegést, a kincstárt
eljárást akar Indíttatni Halasy ellen — A szombati tárgyalás is megtagadták a korábbi vallomásaikat
gorikufn és katasztrófáiban: — nincs. Ha volna, nem jutottunk volna el a látszatadónak még a gondolatáig sem.
És lám, a látszatadói
Ha a látszólagos élet-standard után lehet adókivetés gondolatának egyáltalán felmerülnie, (ami egész Jó gondolat, ha a rejtett vagyonok, a mammut-jövedelmek adó alá vonását Jelenti I) miért nem veti fel valaki az ideát, hogy az a kispolgári |ólét, a .vagyonosabb osztálynak" az a vagyona, a jól világitolt üzletnek a jövedelmezősége, a fél-kiló hust vásárló iparos megélhetése, — mindez színién csak — látszat s ha egyfelől a látszat adóalap lehet, akkor másfelől viszont le kell szállítani az adót ott, ahol a jómód, a vagyon, a jövedelmezőség, a forgalom, a megélhetés íb mind csak látszat, arr.i mögött a kegyellen nincs, a holnap emésztő gondja, a tehetetlenség őrjitö érzése sodorja
sem károsította meg és tudomása szerint Lilikétől soha semmiféle pezsgőt nem kapóit. A belügyi -fc csendőrségi építkezésekre vonatkozó ajánlatokra ő adta a müs aki véleményt és mindig a legjobb tudomása szerint minden befolyástól
mentesen.
tlalasy Qéza elmondta, hogy Czillér Antallal közös vállalkozásai voltak, Vay Kázmérral rokoni viszonyban volt, azonban Vay neki semmiféle előnyt nem nyújtott az építkezési megbízások megszerzésénél. Kc-
a pusztulás örvénvébe az emberi élet látszatához még görcsösen kapaszkodó existenciákat.
Nem, — amig az állam pénzügyei a látszatból is vámra szorulnak, addig nem kell félteni ezt az országot a túlzásba vitt lakaré\'tos-Bágtól. Itt mindenki annyira takarékoskodik, amennyire kénytelen vele. Nem rakja senki élére a garasait. Különösen a mai ideges időkben nem. Kivételek természetesen vannak, akik havi hétszázra redukált fizetésűkből nrm tudnak megélni és ezért — redukálnak. De lessék csak megnézni: mit rcdukálnak|? Az ínség-hozzájárulást, az egyesületi tagdíjakat, a színházjegyet az ujBágot, — szóval minden olyan liiskiadást, ami csak másnak fá|. A maguk belső élet-standard-jét ezek a kevés és kivételes lakatékosok nem szorítják mrg. Ellenben megszorítja azt az a kisfizetésű, kisjövedelmű, nagycsa-ládu, ezergondu hivatalnok, földbir-
tokos, kereskedő, iparos és gazda, akinek a takarékossfga nem a látszatadótól való félelem, nem önmagáért való mammon imádat, nem shylocki szenvedély, hanem egyszerű kénytelenség.
A nemzet zömét alkotó rétegeket nem kell félteni attól, hogy túlságosan le találják rontani az életük színvonalát. Azok már lejjebb nem igen szállíthatják igényeiket. Nem kell tehát óva inteni őket a túlzásba vitt takarékosságtól. A keveseket és kivételeseket pedig nem érdemes.
Tegnap még a végletekig menő takarékosság volt a JetSzó. Ma félünk tőle és hadat üzenünk neki.
Bizony furcsa dolog ez igy I És mindennek — a „látszat" az oka. A látszat, amire uj Eurőpát akartak építeni elvakult hatalmasok. És a látszat, amire a magyar szanálási mú az államháztartás egyensúlya nevében évtizedeken át rakta a terhet a magángazdaság roskatag vállaira.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. október 18.
rábbi vallomását aszerint mondotta, ahogy azt (öle az Ügyész kívánta.
Vitéz Széchy István erre feláll és szemenszedett hazugságnak mondja az állitást. Kéri, hogy Halasynak ezt a vallomását pontosan foglalj tk jegyzőkönyvbe és azt legyék át az ügyészséghez, hogy hamis vád cimén a bűnvádi eljárást megindítsák.
Szemák elnOk, hogy a további Izgalmaknak elejét vegye, enunclálja, hogy a törvényszék az ügyész Indítványa felelt később határoz.
Következik Vay Kázmér kihallgatása. Ugyanúgy, mini az előző vádlottak, szintén azzal kezdi vallomását, hogy egyetlen vádpontban sem irzl magát bűnösnek. Llttke Kázmér
összesen három levelet intézeti hozzá. Az elsőt akkor, amikor a neki küldött pezsgőt goromba levél kíséretében visszaküldte, a másodikat, amikor megköszönte Llttke gratulációját a kitüntetése alkalmából, a harmadikat pedig a makói építkezésből kifolyólag. Halasytól soha semmiféle címen pénzt nem kapott, kölcsönt azonban veti fel, összesen minlegy 3000 pengői, amelyei azonban visszafizetett. Senki érdekében kedvezményt nem adott, visszaélést nem követett el, csak az állam érdekeli védte. Lelkiismerete teljesen tiszta, készen áll fOldl bírái és Isten előlf.
Szemák elnök ezután bejelentette, hogy a kihallgatást hétfőn reggel folytalja a törvényszék.
Még a héten végezni akar Budapesten a Népszövetség pénzügyi bizottsága
Szünet nélkül tanácskozik a bizottság, hogy még a hiten elkészíthesse a Magyarország helyzetéről szóló jelentést
\' Budapest, október 17
A Népszövetség pénzügyi bizolt-sága ma délelőtt ülést tartolt és délután Is ülésezett a magyar kormány egyes tagjainak a bevonásával.
A bizottság mai ülésén Suvlch elnökölt és azon Teleszky János, a 6-os bizottság elnöke Is megjelent A bizottság a reggeli óráktól kezdve állandóan tanácskozik és holnap, vasárnap Is ülést tart. Az ülésen részt vettek a Népszövetség pénzügyi bizottságának tagjai, továbbá azok az előre küldött delegátusok, akik a mai ülésen lelték meg előterjesztéseiket a pénzügyi bizottság Ideérkezett tagjainak. A bizottság munkájában részt vesz Avenol, a Népszövetség pénzügyi főtitkárának helyettese, továbbá Loveday, a Népszövetség pénzügyi osztályának vezetője Is. Ezenkívül a Népszövetség titkárságának több tagja érkezeit
Budapestre. Itt van továbbá löbb jogi, pénzügyi és gazdasági szakértőié a Népszövetségnek. Rajluk kívül az egyes pénzügyi bizottsági tagok Is elhozták saját szakértőjüket. Megérkezett Adrián Pelt, a Népszövetség sajtóoszlályának a tagja, aki a sajtó informálását végzi, azonkívül több titkárnő, gyors és gépírónő. Amint látszik, a pénzügyi bizottság meglehetősen nagy apparátussal dolgozik, de erre szükségük van, ba munkájukat sürgős tempóban akarják elvégezni.
Értesű\'ésünk szerint a pénzügyi bizottság munkája előreláthatólag a jövő héten véget ér és a jövő héten elkészül a Magyarország pénzügyi helyzetéi tárgyaló jelentés is.
Valata ügyi tanácshozások a miniszterelnöknél
Budapest, október 17
Károlyi Oyula gról miniszterel-
nöknél ma délelőtt nagyfontosságú pénzügyi tanácskozás volt, amrlyen Popovics Sándor, a Nemzeti Bank elnöke és Varga Imre pénzügyi 41-lamlitkár is részi vett. Hir szerint a Nemzeti Banknál bejelenlelt külföldi
Készfii már az akasztófa bankrabló
Budapest, október 17 A szabadságiéri bankrablásai kapcsolatban az ügyészség intézkedett, hogy rendelkezésre álljon egy orvos, egy lelkész éi Kozarek állami itélelvégreha|ló. Az akasztófa elkészítéséről is történt intézkedés. Az nem
valuták kérdésével van kapcsolatban. Csak a különböző problémák elintézése után lehet megállapítani, hogy milyen nagy lesz az az összeg, amely a bejeleniett valutákból a Nemzeti Banknak jut.
az egyik szabadságiéri számára
jelent feltétlenül halálos Ítéletet ezzel, csupán a statáriálls rendelet előírásainak tesznek eleget. A rögtönitélő bíróság hétlön kezdi meg a tárgyalást és dönt arról, hogy gyorsított eljárás alapján vonja-e felelősségre a vádlottakat vagy pedig, mint rendes büntetölanács tárgyalja a pert.
Japán Inkább kilép a Népszövetségből,
de nem vonja kl csapatait Mandzsúriából
London, októbor 17 (Éjszakai rádiójelentés) Tokiói távirat sze int valószínű, hogy Japán inkább kilép a Népszövetségből, minthogy beleegyezzék csapatainak a mandzsúriai zónából való kivonulásába.
Oent, október 17 (Éjszakai- rádiójelenlés) A nagyhatalmak jegyzékei küldtek a nan-kingi és toklói kormányokhoz, melyeket felszólítanak a Kellog-paktum betartására.
árusítjuk a legújabban nagy meny-nylségben érkexett nöi- és leányka téli lcabátoltat, ugysxlntén raktáron levő bundákat
nutriát bárány bunda már 98 pengfiórt kapható legújabb ffaaonokban.,
Weisxfeld és Fiscfier
™ aivuiúruö áx
Nyikoránénak igaza lett
Irta: BARBAU1T8 LAJOS
Ha pirosbetüs ünnep lett volna április ötödike, akkor sem lehetett volna nevezetesebb, mint azzal a kis kereszttel, amit Nyikoráné rótt oda ammellé a keddi nap mellé. Valahányszor ráesett a tekintete a konyhai falinaptárra, mindig felbuzogott benne az önérzet — Majd én megmutatom neki I És örült, hogy nem bízta az urára az egész dolgot. Az bizony, a jámbor adótiszt, inkább megfizette volna azt a hat pengőt, az ócskásné meg a markába nevetelt volna. Hogyisne I Nyikoráné nem hallgatott az urára és nem is avatta bele a terveibe. Egyszerűen önállósította magát. És rendkívül büszke volt arra, amikor egy délelőtt beállított a bírósági kézbesítő és Nyikora Tamásné szül. Gáborka Erzsébetet kereste.
Szinte érezte, hogyan nő a tekintélye a házbeliek elölt, amikor a kézbesítő megnyálazta a hivatalos Íráson az aláírás helyét és ö az aktatáska hátán tintaceruzával oda-kanyargatta a nevét.
Azelőtt még a gondolattól is irtózott volna, hogy megidézzék a bíróságra. Az ő családjukban ilyesmi nem szokott előfordulni. Apját, any-
ját is eltemette, Isten nyugossza szegényeket, anélkül, hogy egyikük is valaha bíróságon megfordult volna.
De most az egyszer nem lehetett kitérni. Először is a mai világban hat pengőt nem lehet csak ugy az ablakon kidobni. Másodszor mégis csak szemte enség, ahogyan az az ócskásné kikiabálta a piac kellős közepén:
— Tetszeti volna előbb meggondolni. Én a poriékát vissza nem vehetem. Tőlem sem veszik vissza. Különben meg akinek nem tetszik az avétt, az vegyen Ujat, nagyságám I
Ezt merte mondani neki. Pedig határozottan emlékszik, hogy amikor azt a cselédágyat megvette, kikötötte, hogy csak ugy tartja meg, ha nincs benne valami féreg. Azlán, hogy pár nap múlva kiderült, hogy poloska van benne, visszakövetelte a pénzét.
Igy történt.
Mikor az urának elmondta, az bosszúsan legyintett.
— Nézze fiam, hagyjon nekem békét a maga cseledágy-problé-máival I
— ló, jó, — csak ne idegeskedjék I Úgyis ludom, hogy magát az én dolgaim nem érdeklik.
— De érdekelnek, szivem. És én nem idegeskedem, szivem. Csak so-kallom, hogy már két hete minden
nap a cselédágy ügyében kell nyilatkoznom. Hogy jó lesz e, ha ki-huzósat vesz? Hogy az asztalos drágán csinál, nem tudok-e egy olcsóbb asztalost? Hogy ajánlottak egyet kéz alatt és mit gondolok, hat pengő nem sok-e érte? Az Isten áldja meg, szivem, más gondjaim is vannak nekem...
— Tudom. Magának mindig más gondjai vannak. Magának a felesége gondjaihoz semmi köze. Magának a felesége se probléma. Magának a felesége annyi, mint egy jó panzió...
Nyikora ur türelme fogytán volt már.
— Probléma... Édes liam, maga nekem probléma volt addig, amíg nem volt a feleségem. Amikor elvettem, attól fogya a probléma meg van oldva. Hova jutnék én, ha azóta is mindennap uj probléma lenne a feleségem? Elvégre igazán más dolgom is van, mint mindennap problémákat oldogatni.
Mire Nyikora ur ide ért, a felesége már a sezlon sarkában sirt. Mire aztán kisírta magát, egyedül volt. Az urába nem volt ugyan szerelmes, csak — mint mondani szokta — némi szimpátia-többlet volt, amit érzett iránta. Most mégis bántotta nagyon a dolog. Az ő. ura eltűri. Hogy egy piaci ócskás gorombáskodjék a -feleségével I Nos hát, majd
ö igazságot szerezi Majd ő megmutatja annak a semmiházi fehér-személynek I Meg a saját urának is! Igen, annak is megmutatja, hogy mi lett volna a kötelessége.
Másnap fogta magát Nyikoráné és el elakadó lélekzettel, de hősi elszántsággal megjelent a járásbíróságon. Előadta a panaszát. A pénzét követeli. Tanuja van az egyezségre.
Mikor a panaszát felvették, ugy jött ki diadalmasan a járásbíróság unottan tátongó kapuján, mint aki ugy érzi, hogy most már köny-nyebben forog a világ is, mint mielőtt azon a kapun belépett.
Ennek a pörnek az idézése szólt április ötödikére.
Három éjszaka nem aludt előtte. Az ura nem tudott az egészről semmit.
Április ötödikén megnyerte a pört.
A biró először próbálta békíteni őket. Egyezzenek meg valahogyan. Az ócskásné felajánlotta a fele pénzt, három pengőt. Nyikoráné hajthatatlan volt. Neki teljes igazság kell.
— Érdemes azért a három pengőért? — csóválta a fejét a biró.
— Nekem érdemes, — inakran-coskodoit Nyikoráné.
Mikor jó másfél óra múlva vége volt a tárgyalásnak, alig állt már a lábán, ugy kalapált a szive az izgalomtól.
itol.\'olitábtr 18
zalai ki
Kanizsai ékszerüzletben fogták el egy alezredes zamárdli villájának betörőjét
Az egyik kanizsai detektív épp akkor lépett az ékszerüzletbe, amikor Maul Adám értékesíteni akart egy vekkerórát
Nagykanizsa, október 17 A kiszámíthatatlan véletlen érdekes körülmények közölt juttatott rendőrkézre egy fiatal betöröt, aki néhány nappal ezelőtt kifoszlotta egy alezredes zamárdii villáját.
Már az esti őrákban egyik kanizsai detektív nyomozásból kifolyólag belért egy kanizsai ékszerüzletbe. Az ékszerésszel éppen egy gyarius fiatalember alkudozott, aki egy pengőért akart értékesíteni egy vekkerórát. A detektlvnek gyanús voll a fialalember, aki hóna alatt egy tömött zsákol íb szorongatott. Igazolásra szólította fel, mire elmondolta, hogy Maul Ádám 20 éves bajai ha-tisnyakötó-segéddel azonos és mun kál jőlt keresni Nagykanizsára.
A detektív elöállitotia Maul Ádámot a rendőrségre, ahol meglepetten állapították meg, hogy különféle 0. V. monogramos törülközők, női
és férfi íehérnnmük és ruhadarabok vannak a zsikjában. Hosszas vallatás ulán Maul Ádám bevallotta, hogy ezek a holmik betörésből származnak. Október 7-én belört egy villába, amelyről ugy tudja, hogy egy alezredes tulajdona. A villa teljesen elhigyatott volt és igy egy egész napot tőltölt cl benne. Sorra feltörte a szekrényeket, melyekből 75 pengő készpénzt és az értékesebb ruhadarabokat is magához vette. Ulközben mAr eladogatót! egyet-misl és a pénzből is elköllölt 50 pengői.
A kanizsai rendőrség őrizelbe velte M i uI Ádámot, egyulial értesítette az elfogatásáról a zamárdii csendőrségel is. A zamárdii csendőrség egyik járőre legnap reggel már magával is vitte Maul Ádimot, akiről tzl hiszik, hogy még más betörések is terhelik a lelkét.
A jugoszláv gyorsvonat halálra gázolt egy fityeházi embert
A ülnek mentén járt Utat állapotban, amikor a vonat atolirte ifa Hzétroi\'CBolta
vonat és elgázolta. A mozdony da-
Nagykanizsa, október 17 Borzalmas szerencsétlenség történt tegnap a murakereszluri állomás közelében. A 202. számú jugoszláv gyorsvonat, amely Nagykanizsáról II óra 50 perckor Indult rendes menetsebességgel, a murakereszluri 14. és 15. cikk közölt elütötte és halálra gázolta Horváth dyörgy fityeházi lakost, a Sós-malom alkalmazottját. Megállapítást nyert, hogy Horváth kissé boros állapotban a sínek mentén haladt, amikor utolérte őt a Nagykanizsáról kiindult gyors-
rabokra tépie a szerencsétlen embert, akit a vonat megállása után a kerekek alól szedlek ki a vasutasok.
A szerencsétlenségért senkit felelősség nem terhel.
A csendőrség jelentette az esetet a nagykanizsai klr. ügyészségnek, amely megadta a temetési engedélyt.
(BJuakal rádlóJiltnUs) A Hi,Ihi«I<-|iai IstUat lalastl 10 óra-
kar I Váltoaáan Isthfla 1*8 várható lényagtaUn hS»élto«*«»al.
zalai közlöny
íy alezredes
jét
ékszerüzletbe, vekkerórát
ük és ruhadarabok >an. Hosszas valla-lám bevallotta, hogy jetörésből származ-én belört egy vll-ly tudja, hogy egy na. A villa teljesen és igy egy egész Jenne. Sorra feltörte Helyekből 75 pengő értékesebb ruhada-roz velte. Ulközben egyel-mist és a ölt 50 pengői, rendőrség őrizelbe tol, egyulial értesi-lásáról a zamárdii A zamárdii csend-■őrc legnap reggel
AKI bevált rádiói uKar, ax
ORION
Részletre Is kaphatói
lámpás, hangszórós Európa-vevő
vesz
Minden Jobb szaküzlet árusítja I
Kisorsoltuk a „Zalai Közlöny" hat egynapos budapesti weekendjét
zett „Neptun" Hungária gőz és kádfürdőben (VII. Dohány-utca 44.), Színházjegy a nagyszerű müsoru Belhien-térl Sdnpadon (VII. Bethlentér 3).
Azok az előfizetőink, kik a sorsolásban való részvételre egyszer jelentkeztek, mindaddig benne maradnak az igénylők névsorában, mig egyszer a nyerés sora rájuk nem kerül. Az igénybejelenléseket tehát Ismételni nem kell.
A Sorsolásban vidéki előfizetünk jelentkezését is egyenlő esélyekkel szívesen látjuk.
Következő sorsolás november közepén.
Eddig tehát voltak már. Csakhogy akkor meg — hiába voll az ítélet — az ócskásné nem fizetetL Kétszer is elmúlt a tizenöt nap, — az ócskásné már régen visszakapta a poloskás cselédágyat — Nyikorá-né azonban csak nem látta a hat pengőjét.
Megint elment a bíróságra. Mi most a teendő, hogy a pénzéhez jusson? Megmagyarázták neki, hogy és mint: végrehajtást keli kérni. Éz is megtörtént. Ujabb határidők jöttek és ahogy jöttek, ugy el is multak. Végre is kitűzték az árverést. Nyikoráné szinte gyerekes örömmel várta. Előre elképzelte, milyen csendes lesz majd az a nagyszájú asz-szony, ha legközelebb elmegy a piacon a kirakodó helye előtt. Á hat pengőn pedig megveszi azt a székpárnát az urának, amit kinézett már neki a névnapjára.
. — Nem is ám hagyni csak mindent! — gondolta. — Az- uram szerint akár a fejem tetején táncolhatna az egész zsibvásár... De én ellátom ntost a baját. El én, tudom Istenem I
Csak akkor csendesedett el kissé a győzelem mámora Nyikoráné lelkiben, mikor elérkezel! az árverés előtti nap délutánja. Épen rendbe lelte a lakást ebéd után, az ura a szomszéd szobában az emésztés
fáradalmait pihente. Nyikoráné odaüli a tükre elé, hogy magát is rendbeszedje. Szembenézett önmagával.
Holnap — jutott eszébe.
Ez a szó, most, amikor azt a tükörből feléje révedező asszonyt nézte, ugy hullott hirtelen az agyába, mint tavaszi szántás felett varjúcsapat közé dobott kőv Megbolygatott benne egyszerre mindent. Nagy összevissza zavargás támadt a nyomában.
Holnap...
Annak az asszonynak biztosan sok gyereke van. És mindegyiknek az arcáról biztosan leri az éhség. Az ura biztosan iszákos. Talán veri is. Elissza, amit az asszony keres. Mosl odamennek a végrehajtók. Meg koncra éhes árverési hiénák. Körülnéznek a dohos odúban. A nyomorúság penészvirágai ijedten bújnak az anyjukhoz, akiből kilör a sírás, mikor az öreg sifonérra lecsap a könyörtelen „senki többet..." Hat pengőért... A Nyikoráné hat pengőjéért ...
Másnap reggel Nyikoráné ugy eselt be a járásbiró hivatali szobájának az ajtaján.
— Az Istenért, biró ur, ne árve rezle8sen árinál az asszonynál I Minden költséget megfizetek, csak kérem, hagyják az egészet.. .
Nagykanizsa, október 17 A Zalai Közlöny egynapos ingyen budapesti weekend- |ére jelentkezelt előfizetőink közöli 6 ulalványl sorsoltunk ki a következőknek :
Pollyondy Lajos m. tlszlviselő (Tolnamőzs), Lidiit Samu kereskedő, Szegi5 Mór kereskedő, Weillsch Jenő kereskedő (Orosz-tony),
örv. Molvarecz Jenöné, Kiss Karoly vasutas. Ezek az előfizetőink kiadóhivatalunkban október 19-től 25 lg (Fö-ul 5. sz udvarban) átvehetik az egynapi dl|mentes lakásra és étkezésre, 2 személyes Ingyen fürdőre és 2 személyes kedvezményes színházjegyre érvínyes utalványokat, amelyek 4 hétig érvényesek. (A szlnház|egy-szelvényt a .Zalai Közlöny" csütörtöki számából kell kivágni azon a hélen, mikor az utazás töriénik.)
Szállás és étkezés a családias miliőjéről és polgári árairól kilünően ismeri Merán szállóban (V., Berlini lér 7.). Fürdő az újonnan berende-
A biró csodálkozva bámult Nyi-koránéra.
— Hát akkor .. . akkor miérl volt szükség az egészre?
Nyikoráné leejtette a két szeme-pilláját és adós maradt a magyarázattal. Leszurkolta a kevés híján öt pengő bélyeg és miegyéb költséget, aztán hazasietett.
Délután pedig odakuporodott az ura mellé a heverőre és halkan, alázatosan elmondta neki, hogy szót-fogadolt és felhagyott az egész cse-lédágy-ltistóriával, azért a hat pengőért úgyse érdemes... Eltnondla a bíróságot, az idézést, a tárgyalást, az árverést is.
— Ugjíí jól teltem? — kérdezte a végén is mély, meleg szemét az urára emelte.
Nyikora a karjába kapta az asz-szonyt és csókolt rajta talán százat is.
— Okos asszonyka... Jószivü asz-szonyka... szófogadó asszonyka... aranyos asszonyka...
Ugy látszott, sohasem ereszti el többet.
Nyikoránénak kevés szava volt az egészhez. Szinte felolvadt az ura rázáporozó szeretetében, amit olyan régen, olyan keserűen nélkülözött. Csak annyit mondott, amikor végül kibontakozott a forró ölelésből:
— De azért mégis nekem lett igazam I

Oki. 18. Kereaztény Nagyiét élókip-elóadlsa a
silnháaban 3 órakor. Leányklub mQsoros teája a Mlaaalóaháaban 0
órakor.
Megnyíló llceálla elöadia (Kelemen F.) a vá-roahiain 0 órakor. Okt. 21. Iskola Egyesület kOagyQléac a városháain
4 órakor.
Okt. 21 Dr. Csaba Jenó (Vesaprém) llceilla előadása
a viroshiiin 6 órakor. Nov. Káxlntiy-teiiletmiiluiu, dr. Oyuráca Ferenc
llceilla elóadi4« a viroshiiin 6 órakor. Nov. 15. Balogh üivld llceilla elóadisa a viroshiiin 0 órakor.
No*, n. Sxenl Briáábet 700 ávea évfordulóiinak Ünnepe délelőtt II órakor a silnhiiban. Nov. n. Tólh Kálmán centcnnirium, Bartha lilvin
llceáll. előadása a viroshiiin 0 órakor. Oec. IS. Zrínyi emlikOnnepály
Idői Arái
A nagykanizsai meteorológiai Megfigyelő Jelentének : Szombaton a hómtr-tfkkt; Reggel 7 órakoc +4, déiatán 1 órakor -4-7-6, taté 9 órakor +6-3.
Felhőzet: Egész nap borult égboltozat
SUUrdny: Reggel észak, délben északkelet, este étzaki szél.
Jxt újlaki "igjj
1 - -1
| 1 minö5ÉCE.cflzofl5Aco55rtGn 1 FELULnriÚLHnTflTLfln l.nRGVBáTOnV-UJLflKT 1 EGVESÖLT IPfinmÚVFK RT-■ BUDAPESTV.VUmOSOAyPRmj?
Képviselet: Sartory OszkárUtóda
Nagykanizsa, Király-utca 39.
Zalai közlöny
1931. oktáber 18
Felhívás a város közönségéhez
A tavalyi Inségakclóról már beszámoltam. Ugyanakkor kérlem városom közönségét, hogy most se feledkezzék meg szerenoéilen munkanélküli embertársainkról.
Tavaly óta a viszonyok lényegesen súlyosbodtak Nemcsak az Ínségesek száma nö\'t meg, de csökkent azok teljesítőképessége Is, akik a múltban adakozni tudtak és szoktak. A súlyos viszonyok dacára ls bizalommal fordulok városom közönségéhez és kérve kérek mindenkit, hozza meg a tehetségéhez mért áldozatot és ajánlja meg hozzájárulását. Bármily nehezek Is a viszonyok, ha szerelettel gondolunk szűkölködő, önhibájukon kivitt szorult heiyzelbe ju1 ott embertársainkra, akkor a legcsekélyebb jövedelemből Is fog julnl adomány az Ínségesek részére.
A gyűjtés a legközelebbi napokban megindul. Kérek mindenkit, fogadjtk szeretettel a gyU|tés fárasztó munkájára vállalkozoll hölgyeket.
Az idei akció is 5 hónapig fog tartani s most ls 5 havi részletben fogjuk sz adományokat begytlj\'enl. A gyü|tő Ívbe most -, csak azl kell bejegyezni, hogy ki-ki mit a|ánl meg egy egy hónapra, a megajánlott havi összegeket aztán november elsejétől kezdve öl hónapon át derék póslá-saink fogják összegyűjteni.
Bizonyára sokan lesznek, akiknek nem áll módjukban pénzt adni, de lermészetbeniekkel azért tudnak segítségei nyújtani. Ezeket az élelmiszer, ruhi stb. adományokat is kérem a gyUJtölvbe belegyezni, beszedésük iráni majd Intézkedni fogok Különösen kérek mindenkit, aki c<ak teheil, hogy iskolásgyermekeknek ebédeltetését vállalja. Talán még ez az a megterhelés, amit mindenki legkönnyebben elviselhet, viszont hatásában igen eredményes, hisz a jövő nemzedékel részesitt az olthon nélkülözött meleg, tápláló ételben.
Aki hajlandó iskolásgyermekeknek ebédet adni, szíveskedjék a gyüjő-ivbe>.bejegyezni, hogy mely napokon és hány gyermeknek hajlandó ebédet adni; a gyermekek beosztása iránt az iskolaigazgató urak meghallgatásával fogok intézkedni.
A szegényakció, amely a kolduso\'t eltartását célozza s amely megindulása óla Immár egy éve sok eredménnyel folyamatban vaq, az idei inségakcló mellett is tovább folyla-tódlk. Azo\'i között, akik erre a szegényakcióra állandóan adakoznak, bizonyára sokan lesznek olyanok, akik a szegényakcióra állandóan adott hozzájáruláson felül az 5 hónapos inségakcióra is tudnak és hajlandók is lesznek adakozni. — Mindenesetre kérem a szegényakcióia adakozókat, hogy a gyűjtő hölgyek megjelenését ne vegyék tolakodásnak ; a gyüjlők minden házba, minden lakásba elmennek s technikailag keresztülvihetetlen az, hogy a szegényakció adakozóinál ne alkalmatlankodjunk. Ismétlem, akik a sze-
gényakcióra adolt adományon felül további áldozatot nem hozhatnak, ne vegyék tolakodásnak a gyűjtök megjelenését, viszont akik képesek és hajlandók is azon fölül az ínség-akcióra is adakozni, megajánlásukat a gyűjtő Ívbe szíveskedjenek bejegyezni.
Amit erre az akcióra adunk, azl utolsó fillérig nagykanizsai Ínségesek kapják, akik jóban, rosszb n együtt élnek velünk e város filal közölt. Az idén se fog elmenni admlnisztracióra egyetlen fillér se s
az idén is elvként fogom Rem elölt tartani, hogy a segélyt mtnka ellenében adjuk éB hogy legfőképen lermészetbeniekkel történjék a segélyezés.
Ismételem, gondoljunk szeretettel Ínséges embertársainkra, s akkor ezen a télen se lesz éhező ember városunkban.
Nagykanizsán, 1931. évi október hó 15-én.
Dr. Krátky István polgármester
A városi flzletbérek leszállítását kérte a nagykanizsai kereskedők küldöttsége a polgármestertói
Nagykanizsa, október 12 A nagykanizsai kereskedők küldöttsége tisztelgett dr. Krátky István polgármesternél Blankenberg Imre OMKE elnök és Frledenthal László a Fü8zerkereskedök Egyesülele elnökének vezetése al tt. A küldöltség szónoka hosszabban utalt a mai
gazdasági helyzetre, amely a nagykanizsai kereskedelmet különösen sujljt. Évről-évre mind kevesebb a forgalom, alig van bevétel éB mégis rendkívül magasak a terhek. Különösen érzékenyen érinlik a kereskedőket a. magas üzletoérek. Kérik tehát, hogy a város álljon elő Jó példával és bérli \\zaiban az tlzlet-bérekel szállllsa le 10 százalékkal.
Dr. Krátky István polgármester hosszabban válaszolt a küldöttségnek. Mindenekelőtt utalt atra, hogy a városi házakban levő üzlethelyiségek bére a magánházakban levő üzlethelyiségek béréhez vlszonyitva nem mondható magasnak. A város már akkor elöljdrt Jó példával, amikor a mai árakat állapította meg, de mégsem érte el azl, hogy a többi háztulajdonos revízió alá vette volna az üzletbéreket. Másfelől figyelembe kell venni azt is, hogy a városi köllség-velés mai helyzetében minden fillér bevételéhez ragaszkodnia kell a város közönségének, ha azt akarj t, hogy a pótadó kulcsának emelése nélkül egyensúlyban tudja tartani a város háztartását. Mégis, a városi háztartás nehéz helyzetének figyelembe vétele mellett ls szívesen pártolná kérésüket, ha tudná, hogy ennek meg lesz az a morális balása, amit a küldöttség remél.
Másrészt azonban az a nézete, hogy a kérelem teljesítése esetén se lehet a mérséklés olyan mérvű, hogy az a kereskedők helyzetén akár csekély mérvben ls segítsen. Ugyanis még 10 százalékos mérséklés ls csupán évi 200—300 pengőt lesz ki egy-egy kereskedőnél. Viszont ha
EUTESITES.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hőlgyktlzönséget, hogy Stégé r éa Takdcs női szabóságból kiléptem és saját nevemen Ertcaébei tér IS. sztfm alatt a
nőisszabó&ágot
tovább folytatom.
Midőn a nagyérdemű Mlgy közönséget a szolid és pontos munkámról előre ls biztosítom, kérem továbbra Is a n. é. hOlgyk/lz/ínség szíves pártfogását. Kiváló tisztelettel
STÉGEK JANÖS
aöÉ axabó Miifjykanlacma, Cr«s«be/ /ér 15.
NAPI HIRiK
a város generálisan adja ineg ezt az engedményt, néhány 1000 pengőt tesz ki az az összeg, amit a városnak más forrásokból kell biztosítania. Mindezek dacára, beiálva a kereskedők nehéz helyzetéi, készséggel terjeszti elő kérésüket, ha azt írásban neki álnyujlják, de kevés a remény arra, hogy a képviselőtestület azt megszavazza.
A varsói oitadella
(Várkonyl filmje s Várod Színházban)
Felesleges ezt a filmet Várkonyl Mihály egyetlen l<Vsi hangosfilmjeként reklámozni. Egy becsüleles, véges-végig gyönyörűen felépített némafilm ez, alkalmazott kísérőzenével és itt-ott zörejek meghangosilásával. Se Várkonyit, sí mási senki beszélni ne várja. De nem is hiányzik senkinek. Sőt...
És nem ls Izgalmas kémdrámi. Mert igaz, hogy izgalmas. Ámde a szó irodalmi értelmében az. Kémek világa is felcsillanlk benne. De csak per tangentem. A magasztos eszményt amin ennek a szép drámának egész cselekménye nyugszik: — a hazaszerelet. Szabadság és szerelem labdáznak embersorsokkal. A varsói citadella kazamatáinak sölél odvából felsír az elnyomott lengyel nép fáidalommal tele himnusza és megtermékenyít, harcra edz egy generációt az orosz csizma, a kozák szurony ellen. Egy halk, romantikus és egy érzéki, perzselő szerelem csapnak össze a szabadsághősök predesllná-clóját hordozó főhős (Várkonyl Mihály) feje körül. A cari tiszti élet ragyogó pompája, az orosz titkos rendőrség boszorkánykonyhája, a lengyel nép szenl honszerelme pergeli a miliőt a fókusban állók sorsának meséje mögé. Sromoru mese ez, amit nagy fellángolások és felujjongó rokonérzés örömei tarkítanak.
Elsőrangú színészek a nagy posztokon és közülük is messze kimagaslón Várkonyl nemes, markáns alakítása. Vele fej fej mellett a titkosrendőrség nőt kém|enek brilliáns alakja.
Rendezés lüklető, eleven és szép. Csupa hatásos, szép kép.
Kisérö-müsorban kacagtató Miki-
film és fürge hiradó.
(s)
NAPIREND
Oktélwp 18, vasárnap
Kóm. katolikus. Lukira. Prolettám:
Lukáct. Izraelita : Mark hó 7 ■
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön éa vasárnap délelélt lO-tőt 12 óráig.
ayóKysiertá\',1 éjjeli szolgálat: I hó végiig az. .Őrangyal" gyógyszertár De*k-tér 10.
Városi Mozi. .Vartól citadella\', Izgalmat kémdránia. — .Menyorszig pilótáit", trükkfilm.
Gőzfürdő nyílva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, pénlek délután, kedden egész ntp nőknek). Tel. 2—13.
Október IB, hétfő
Róm katolikus: Péter. Proteiláns: l.udus. Izraelita: Mark hó 8.
PROFÁN VÁGY
Uram! .. (Igy szerelnék néha A helyodben Intőn lonnl, Sok azonvodő azlvbo egy kis Boldogságot belotcnnl... Elfeledni, hogy az a azlv Bűnben fogant, bűnért hevül... Mindenkinek megadni azt, Mit titkon ead Istenéiül... Szomorkodót vigasztalni, Kiolt árvát felaegltnt... Sok-sok csalta, hideg asszonyt Hua páriához melegttnl... Gőgös embert megalázni, Sok jámbort fölmagasztalni .. Szegény, koldus bus világnak Teli kézzel adui ., adni...
Uram... Előtted nem titok. Mért hull a könny... a kinek ml kell... Mért bánsz olyan könyörtelen Mégis o sok embernzivvel ?
Nem lehet majd neked telaző, Ma korUlnok ítéletre, Összetörve teázik majd a Szivük a l&bod olébn...
...Uram... Néha ugy szeretnék To helyedben : latén lenni, 8 magam szivébe la egy kla Boldogságot beletenni...
Brassányl Qyula
— Ma: megnyitó llceális előadás. Mb, vasárnap délulán 6 órakor kezdődik az Irodalmi és Művészed Kör liceális-clklusa. Előadó Kelemen Pe._nc, a Kör társelnöke: . AkluáliBgazdaságl problémák". Megnyílót mond Barbarlts Lajos, a Kör főtitkára. Énekel a Vasutas Dalkör. Belépődíj nincs.
— Az Izr. Jótékony Nőegylet áldásos munkássága eddig sem pihent (nem pihenhet ott a jótékonyság, ahol Rosenfeld Józsefné meleg szive és faradatlan keze dirigálja a tempót), csak a télire induló társaséletbe mosl kapcsolódott be, a tegnapi tea-esléllyel. Igen kedélyes, családiasan meleg han-gu\'alu lea volt a Centrál fehértermében, ahol diszes és nagyszámú közönség jölt össze a Nőegylet hívó szavára. A legelső teaest a Nőegy-letnek ezidén felette megszaporodott kötelezettségei számára anyaglakban is eredményes volt.
iniaalttcaa.
álUtMJmttfá!
stóttiasaír"*
Jk 1931 október 2.1
Ma negyedszer i
a bibliai éWképek, leszállított helyárakkal
Nagykanizsa, október 17 A ritka sikert aratott bibliai és hazafias élökép-sorozalot, az. első előadás teljes, művészi értékű zene- és énekklséretével ma, vasárnap délután pontosan 3 órai kezdettel megismétlik a Városi Színházban. Jegyek még kaphatók a szinházi pénztárnál. A Jelekből Ítélve negyedszer is zsúfolt ház nézi végig a feledhetetlenül szép előadást. — Helyárak 50 fillér és 1 pengő. _
— Operaénekesnö éneke a fel-sőtcmplomban. A bécsi rádió kedvenc operaénekesnője, Zuber Mária ma délelőtt a felső templomban fél 11 órai nagymisén két betétet énekel. És pedig Qounod—Bach : Ave Marlá-t, Both József tanító hegedű és ifj. Rdcz János orgonaklsérelével. Ilovszky : Ave Maria duett. Éneklik Zuber Mária és Ifj. Rdcz János, utóbbi orgonakiséreltel.
Ne Járjon többé kopottan,
mert rendkivül olcsó áron kap: elegáns férfi- és fiu Huberlust, ragián!, hosszú és rövid télikabátot, öltönyöket nagy választékban <«■
SCHWARZEHBEO MllMl
Deák-tír ét Sogár-nt sarkán.
Külön mérték-osztály I
— A középltkezésl bizottság Illése. Nagykanizsa város középilke-zési bizottsága dr. Könlg József elnöklete alatt pénteken űléát tartott, amelyen kisebb ügyek szerepeltek.
— Elkészült a városi költségvetés. Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága a legközelebbi napokban ülés! tart, amelyen a költségvetés kerül tárgyalásra. Az ülés a takarékossági bizottsággal egybtles lesz.
Építsen a Bágyar Tenger
DoetUnt Előnyős áron, Ízléses nya-
ráriján i ,aiók.n épít szn«»»y ujoa
építőmester Balatonfenyvm, Győngyszem-vllla, állomás kőzetében. Favázas, hőszigetelő, szab. Sabaria rabilzlallal hétvégi ház 600 P-töl kezdve. Nyaralók téglából (szoba, veranda) 1200 P-től. Kér|en alán-tatot I Egyévi jótállás I <ut
zalai közlöny
Egészséges
mély alvást... ?
Ma a kávétól nem tud nyugodtan aludni, próbálja meg egyszer a koffeintől mentes IIAQ-kávét, mert oi bizonyára nem zavarja maid meg nyugodt mély álmát. Elsőrendű minőségű valódi kávé a HAU-kávé, kiméit a szivet és az Idegeket Mintát ktlld a Hag K-ivé R. T. Budapest, IX , Ranol-der utca 21.
Minden kávészem kitűnő minőségű. Minden caőppje tiszta élvezet. Szivet éa Idegeket óv. Ez a HAG kávé.
A legszebb bundákat vásárolhatja nálunk. Peschaniki, Natur-osikó, Pézsma has és hát, Bibrette, Seal, Perzsa ós Perzsaláb bundák óriási választékban.
Mutriette bundla ...........95.— p-tői
Legújabb fazonú pongyolák, ruhák dus választókban.
7\'50r 12SO p 16.— p
Gyapjú georgette ruhák
Eavea modelldarabok ..................
Tweed ruha
divatos gallérral, kézelővel, ízléses díszítéssel
Tweed ruha
fess fazonokban, szép kivitelben.........
Cordbársony ruhák
Ízléses mintákkal, elegáns gallér- és kézelővel
druida
Oundn/ul legnagyobb éa legolcsóbb áru&áxa
Tekintse meg vételkényszer nélkül dus raktárunkat
Dugulás éi aranyerei báataliuk,
yomor- és bélzavarok, máj- és lép-uzzadás, hát- és derékfájás ellen a természetadta „Fereno lólisi" keserűvíz, naponként többször bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megtfigyelések beigazolták, hogy a Fereno ÍÓXSel viz albasl megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. A Fereno lónd keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
A keszthelyi Katolikus Legépy egylet őszi előadássorozatában ima este 9 órakor dr. Berket RóberV\'a Központi Sajtóvállalat Igazgatója tart előadást a sajiókérdésröl.
— Pápai ajándék egy magyar tábornoknak. Keszthelyt tudósítónk írja: Kedves és értékes meglepetésben részesült dr. Klempa Károly keszthelyi prémontrel tanár édesatyja, a Győrben lakó Klempa Kálmán ny. tábornok. XI. Plus pápa a magyar tábornok névnapjára arcképét küldte ajándékba. A kísérő levelet Van Rozsum blbornok irta, aki a prémonlrei rend biboros-protektora. A pápa nemcsak Klempa Kálmánnak, hanem egész családjának áldását küldte. A pápai ajándékban részesült tábornok, aki különben a Mária Terézia rend lovagja, buzgó kongreganista.
— Szülői értekezlet. Az izraelita elemi iskola tanítótestülete ma délután 5 órai kezdettel tartja meg az első szülői értekezletet az iskola nagytermében. Értekezési tart Havas Rezső Igazgató ,A sititől ház és az Iskola együttmükődésé-<ö\\. Utána dr. Wlnkler Ernöné „ A tehetség felismerése" címmel tart felolvasási. Ezen értekezletre a szülőket és tanügy-barátokat tisztelettel meghívja a tanítótestület.
— A Leányklub teája ma délután 6 ótakor kezdődik a Missziósházban. A műsoron egy hegedű-zongora duett, „A szerenád" t. igen kedves vígjáték és egy bájos bider-t meier tánc szerepelnek. Teajegy 1 pengő. A vasárnapi litánia ezúttal & órakor lesz.
ZALA! KÖZLÖNY
365 olcsó nap az „ELEFÁNT" dki^^„iru
NAGYKANIZSÁN, Erzsébet-tér, adóhivatallal szemben.
Én nem emeltem, én leszállítottam az árakat I
Harisnyák, trikó- és kötött kesztyűk, férfi-, női és gyermek kötött kabátok, sapkák, sálak, ingek, nyakkendők, ernyők, kézi-, uti-és iskolatáskák, rövidáruk, csipkék stb. stb. Női posztó és olcsó jó gyermekcipők.
Én pártolom tisztalt vevőimet a lehetőség határáig olcsó áraimmal, pártoljon a t. közönség saját érdekében vásárlásaival.
Teljes tisztelettel Perlsx Vilmos

arxi If#ilnn alukUdioka/ lega/abb divat
PHUM AlllCIfM warint «lci4n vdtlol, uf kólókat olcsón drailt
Verlsx Uóxsa kalapsxalonfa
<195 Zrínyi MIJklóa-ucca 56.
•_
Leszállították a kórház ápolási dijait
Nagykanizsa, október 17 Nagykanizsa város kórházi bizottsága szombaton délben Babocfiay György elnöklete alatt ülést tartott, amelyen többek között a kórházi ápolási dijai a jelenlegi 4.20 pengőről 3.80 pengőre szállította le, egy negyedévi próbaidőre. Ha lehetséges, valószínűleg tovább ls leszállítják az ápolási dijat. Szerepelt a tárgysorozaton több szállítási és adminisztrációs ügy.
— Az Oltáregylet Szent Erzsébet előadása Klskanlzsán. A nagykanizsai Oltáregylet október 4-én rendkívül sikerűit Szent Erzsébet ünnepélyt rendezett a plébánia fe-hériermében. Szinre került „A királyleány bosszúja* cimű szinmü. Az előadást ma délután léi 4 órakor Klskanlzsán a Polgári Olvasókörben megismétlik. A bevétel a kiskanizsal templom egyházi ruhabeszerzését fogja szolgálni
— Akkumulátor töltés és javítás, megállapodás szerinli havi átalányban, Szegőnél. (Bosch-szol-gátat) Strém és Klein féle ház, az udvarban, Erzsébet-tér 22.
— Egy pár csizma kalandjai.
Kovács József 21 éves llatalember nemrégiben egy pár csizmát vett Lirlnczl József nagykanizsai lakós-tól. A csizmát azonban csak abban az esetben vihette volna el, ha kifizeti az egész árát, 60 pengőt. Addig Lőrinczlék ládafiában pihent a pár csizma. Kovács József ennek dacára meg akarta szerezni és kileste, hogy Lőrlncil József mikor nem tartózkodik otthon. Ekkor beállított a lakásba és Lörinczl rokonától, Bölcskey Margittól, kérte a pár csizma kiadását A leány nem volt hajlandó pénz nélkül kiadni, sőt rá Is űlt a láda tetejére. Kovács József azonban nem jött zavarba, hanem leemelte Bölcskey Matgilot a láda tetejéről és kivéve a csizmát, azt a leány minden ellenkezése dacára elvitte. Kovács József míg azon a napon Ismeretlen helyre távozott Nagykanizsáról. A kanizsai rendőrség kinyomozta, hogy jelenleg Rábakéthelyen lakik és rablás elmén megindította ellene a bűnvádi eljárást.
=3 Schűtz kabátban minden hölgy elegáns.
Klwéló azemavegek
ugy vAlasxtékbes kaphatók IcíoIcóbban
ZSOLDOS GYULA
órás, ékszerész és látszerésznél rÓ-ut 14. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése. 4741 Szakszerű javítások.
= Ha látni akar dlvalos anyagokat, legszebb fatjonu kabátokat, elegáns férliszöveleket és szép keleti mlnláju szőnyegeket, tekintse meg kirakatainkat. SchUlz áruház.
— Az Iparos önsegélyző Hitelszövetkezet ma délelőtt 10 órakor az ipartestület helyiségében tisztújító és alapszabálymódositó rendkívüli közgyűlést tart, melyre ugy a Hitelszövetkezet tagjait, mint az összes érdeklődő iparosokat tisztelettel meghívja az elnökség.
— Köztudomásu, hogy köhögés, rekedtség, elnyálkásodásnál legbiztosabban halnak a világhírű Egger féle Mellpasztltlák, melyek a gyomrot nem rontják és kitűnő Ízűek. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. Gyártja:Dr. Egger Leó és Egger I. Budapest, VI., Révay-ucca 12.
— Betörtek egy Hangya-üzletbe. Az elmúlt éjszaka nagy vihar vonult keresztül Somogytárd felelt. A viharos éjszakát ismeretlen tettesek arra használták lel, hogy betörtek a községi Hangya-üzletbe, amelynek pincéjéből sört és pálinkát vittek el. A nyomozás megindult.
«> össztánc. Ma délután -6 órakor a karpaszomdnyosok és este 8 órakor a felnőttek részére össztáncot tartok a Kaszinóban Gábor tánctanár.
— Arzénnel kiirtottak egy uradalmi tehenészetet. Veszprémből jelentik: Veszprémvármegye közigazgatási bizottságának ülésén az emberi elvetemüllség döbbenetes jelenségéről számolt be a vármegyei fő-állatorvos, aki közölte, hogy Szllas-balháson a Droppa Kálmán-féle uradalomban Ismeretlen tettes Tillantin csávázószert, amely arzén és lőleg higanytartalmánál fogva halálos méreg, kevert bele az állatok takarmányába. Ennek eredményeként több, mint 60 darab állal, közlük 47 kiváló tejelöképességü tehén pusztult el. A tettes eddig Ismeretlen.
— Hol vegyünk bútort? Bútorvásárlásnál legbiztosabb a cég megbízhatósága. Olvásólní figyelmébe sjánljuk az évllzedek óta kóilsmtit K o p s t e I n batorárahásal Nagykanliaa, Horthy Mlklós-ut «., ahol a modern kor minden Igényelt kielégítő óriási választékban találjuk a legegyszerűbb, de jó kivitelű polgári bútorokat, valamint a legkényesebb izlástl dliztaebb beiende-zéseket. a bútorok kívánatra legkcdvexóbb fizetést feltételek mellett kaphatók.
_ 1931. október 18.
8P0KTÍLET
Ma a Szigetvári AK-kal
játszik az NTE
Nagykanizsa, október 17 Az NTE utolsó nagykanizsai bajnoki mérkőzése értékes csemege lesz a sportközönségnek. A jóképes-ségü szigetvári csapatnak formája tetőpontján sem sikerűit még az NTE felelt győzedelmeskedni, igy a műit bajnoki évben Nagykanizsán 3:0-ra, mlg Szigetváron 2: l-re szenvedeti vereségei az NTE-től. A SzAK ma a kerület egyik legjobb formában levő csapata, amit eredményei is igazolnak, hisz csak a bajnok PVSK-tó: szenvedett az őszi szezonban vereséget. Papírforma szeiint a két egyforma képességű caapal küzdelme eldöntetlent igér, azonban a honi pálya előnyét számítva, minimális gólkűlönbségű NTE győzelem várhaló.
Az NTE-nek minden tudását kl kell lejtenie, hogy utolsó őszi nagykanizsai mérkőzésén szép győzelemmel örvendeztesse meg sportközönségét. Biró Kaufmann.
Előtte 1 órai kezdettel a levenle bajnokság egyik derby mérkőzése kerül lejátszásra. A KAOSz játszik a Barakk\' csapatával. A KAOSz az őszi szezonban csak 1 pontot veszített, mlg a Barakk 1 vereséggel és az utóbbi szép és nagycsapatok felett elért értékes győzelmével a bajnok-ság legjogosabb aspiránsa. A KAOSz-nak nagyon kell vigyáznia, nehogy elszenvedje első vereségét. Három Zrínyi atléta indul
ma, Pécsett A Pécseit ma megrendezésre kerülő atlétikai versenyen Nagykanizsa három Zrinyl TE atlétával képviselteti magát. Magas és távolugrásban Lausch, 100 méteren Szobonya, 1500 és 3000 méteres síkfutásban Szobonya indul.
(Blrókűidés a mai leventebajnoki mérkőzésekre) Teleki-utcai pályán: 2 órakor Bástya—Kossuth, biró Lőbl. Zrínyi pályán : 1 órakor Barakk-KAOSz, biró Böhm, hb. Lackenbacher. Magyar- utcai pályán : 1 órakor Egyetértés—Hunyadi, biró Bárány. 3 órakor Zrinyl—Teleki, biró Fischer II , hb. Kluger és Jeszek. Klskanlzsán : fél 3 órakor Klskanizsal Levente-13 Bocskai, biró Szirtes. NTE—SzAK, hb. Cvetkó, Waldmann.
(Keszthelyi sporthírek) A keszthelyi Törekvésnek ma a Balatonfüredi SE jóképesBéga csapata lesz az ellenfele a keszthelyi pályán. — A keszthelyi Polgári Lövészegylet nov. 8-án versenyt rendez Keszthely lövészbajnoki ciméért. A versenyre a tréningek a mai napon megkezdődtek.
Miiz m m
a boreladáat Ismét megkezdte. — Ugyanott prima minőségű tranaport- és kla-hordók olcsón kaphatók.
ifltátnlajdonos arak figyelmébe!
Nem kell többé Budapestre mennie, ha autója javításra szorul, mert legmodernebbül felszereli gépjavító műhelyemben garancia mellett a legpontosabb munkálatokat tudom végezni. Elvállalom bármily gyártmányú autók generál|avitását, továbbá traktorok, benzinmotorok, göz-gápek és cséplök javítását, hengeriurásokat és ul hengerek készítését. Részltek bármily rendszerű vasszerkezetű munkákat.
Pontos kiszolgálás 1
Olcsó árak 1
BABON FEBENC • gépműhely és ércöntöde
m lagykailuái, Erzsébet-tér 18. szán, volt Szaryat-iiállol*.
Épflletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnfizem.
Állandóan raktáron minden méretben daazka, épOlatfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések tel|esen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállit:
Dukász Ferenc épDletfa, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése |u
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
|ZJMHSIM OTtiMnek.
tizedes- éa srázadosmérlegek minden célra ujak és használtak kaphatók: i. i „ . ,,,,......... 11, <
t tnit juhi stmunntmi. utw-itt m,
Ihol minden rendszerit szekrényes-, Itizedes-, százados-, automata- ás Igyorsmérlegeket, vas-sulyokat a leg-" pontosabban olcsó árért javítanak.
1931. október 18
közgazdaság
„Isten óvjon meg bennünket még egy inflációtól!"
Látogatás egy nagykanizsai bankház főnökénél
2ALMJKÖZLÖNV
Nagykanizsa, október 17
Pár heti szünet után újból felkerestük lapunk barátját, az Ismert nagykanizsai bankház fönOkót, hogy aktuális kérdésekről informálódjunk.
Elsi5 kérdésünkre, hogy a több oldalról felbukkanó Inflációs javaslatokról ml a véleménye? ezt a választ kaptuk :
— Isten óvjon meg bennünket még egy inflációtól, akármilyen formában ajánlják is nekünk és akárminek is hívják az uj pénzeket, államjegyeknek, ezüst-utalványoknak, vagy bárminek.
Az egész világ Idegenkedik az inflációtól, akár a méregtől, hál miért lenne az épen nekünk jó? Nem találunk a világ pénzügyi szaktekintélyei között egyetlenegyel sem, aki veszedelem nélkül ajánlani tudná az inflációi, meri kormányozható Infláció nincs, ha a prés megindu\', akármilyen kis mértékben is, alig van hatalom, mely azt megállíthatja.
— Tudom, hogy sok embernek élénken emlékezetében van az 1920-as évek inflációs keresete s sokan szívesen üdvözölnék, mert hasznothajló volt részükre, azonban sokkal löbb embernek, különösen a d ílgozó, komoly elemeknek, nyugdíjasoknak, Özvegyek és árváknak, kellemetlen emléket hagyoll vissza : a teljes tönkre jutási.
— Egyetlen fix-pont válságo; helyzetünkben, a körülbástyázott pengőnk, ha ezt meglazítanánk, a kibontakozáshoz vezető ut fonalát ejtenénk el.
Másik kérdésünkre, hogy kritikus gazdasági helyzetünkből miként látja a kibontakozás lehetiségell, ilykép válaszolt:
— Nemzetközi Begltség (hosszúlejáratú kölcsön) kell hozzá, anélkül államháztartásunk egyensúlya és a gazdasági élet vérkeringése helyre nem hozható. Mérvadó köreink szerint a Budapesten Időző népszövetségi bizottságtól olyan javaslatokat
ESTERHÁZY hentesáruk
a
legjobbak!
remélhetünk, amelyek alkalmasak pénzügyi konszolidációnk utjának egyengetésére. Ha ez valóra válik, akkor lassú javulásra számiihatunk.
A bedugult hitelforrások újból megnyílnak részllnkri; és gazdasági életünk u| erőre kap.
— Nem mondom, hogy míról-holnapra jöhet a segítség, annak még nagy sora van éa sok-nehézséget kell leküzdenünk; de el fog következni, mert az egész világ krízise csak a kölcsönös segítséggel és megértéssel nyerhet megoldást.
Vagyont szerez MARABU keltető géppel.
ha baromfikeltetéssel fogta kőzik.
A keltetógép, Amalith\'ssbestpalával van belülról burkolva.. Oravítációs kózponü melcgftllés I
lilMilttii ulntuUljnis, Mrel*|titéi éi wlllrtitfa I
Tojáaok forgatáia KÍVÜLRŐL, egy pillanat alttt\'
MAGYAR RADIÍTORGYÍRR.T.
Budapest. - öyár: X, 6yönr4l-at 7í-7a
VSrmi Iroda é» mlntaraktár: V. Kálmán-utca 18. Telefon: 197-08. Alacsony árak, kadrazó fixstéai feltételaki
Sxakazai 0 oktatás I SaakaaarO oktatás 1
Mílanyák, ólak, baromfitenyésztési eszközök.
Halló I Figyelem ! Hello I
Ma vasárnap este, a Wollák vendéglő Összes helyiségeiben
rendezünk 20 fillér beléptidij mellett. Koniettl csata és szépségverseny.
Aki igen jól akar mulatni, ott legyen.
ElsőrendO olcs6 jó ételek, saját termésű balatoni borok és édes must.
Szíves pártfogást kér
■ RendezAtfég.
MINDENKI
segíthet helyzetén, ha az u|onnan keidódő magy. klr. osiUlyaorsjátékra
fiíll&offer Kálmán toeiarusttóntu
Caengery-ut 7. (KapocO-O***) vagy Zrínyi Mlklds-n. 49. mm.
vígról a koalanieil a.veranoaaaaám
OSZ.TACYSOIlSJEGY!E.KnÖC
Minden mis >dlk sorsjeg/ n; ben 500.000 pe -gó Is lehet I
nyert • Főnyeremény szerencsést
Sora/egyek dra: Egémx 24 P, fél Í2 P, acgyed 6 P, nyolcad 3 P.
Ellő osztály húzása október 16—19. u»
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek, mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlfcnagy-lapok, melyek bulorok és falak védésérc kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. ée Fia fakereskedó cégnél kaphatók,
hol mindennemű deaaka, léc, épOletla, valamint egyéb építkezési anyagok ■ napi árnál la otoaóblMMa azeraxhatek ba.
Mindennemű enyvezettlemezek állandóan raktáron. Hajópadlógyártái és bérgyaluláa Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
JSS----
VÁROSI Wllgg
vasárnap. Október 18,
VÁRKOHYI MIHItLY
egyetlen t
VARSÓI
Izgalmai két
Menyorszájj pl
egyetlen ezévl hingoalUanje:
Izgalmai kémdráma 8 lelvouáikaa.
a fitt
Trüklüm 2 lelvonátbaa.
33 fokoa must ■ kaszt-
helyi aksMlémle eaAlté-ajrstábw
Keszthely, október 17
(Saját tudósítónkul) A kasithelyi gazdasági akadémia szölléstetében különböző klsérleU termelések folynak. A szakszerű szölOmüKlés az Idei kedvezőtlen időben is meglepetésben részesítette az akadémia szőlő kezelöségét. Mig általános a panaar, hogy az idei mustok nagyon alacsony cukortartalmuak, addig az akadémia szőlőben 33 cukorfokos mustot la mértek. Keszthely vidékén a 28—30 cukorfokos musl még kedvező Időjárás esetén is ritkaság.
(—) A gyümölcsösök helyes telepítésiről ir a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. Ismerteti az idei szőiőrothadás következményeit, s az ennek lolytán fellépő bo.be.egségeket, a gyümölcs elraktározásának kérdését,- a rózsa téli p :rmetezésíl, a fiatal fák koronájának a visszavágását slb. A dúsan illusztrált két szaklapból egy alkalommal a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, Földművelésügyi minisztérium) díjtalanul küld mutatvány-számoi. ____
Urlekl tártat
Pária 2008\',i, London I96Ő, Newyork 309-87. Brlllsel 7160, Milano 26-40, Madrid 4580, Ainlterdanl 207-00, Berlin 117-50, Wien —•—. Szófia 370, Prága 15-10, Varsó 5710, Budapsst -90-021/t, Belgrád 905, Bukarest 3-06.
Teraéaytéuís
Buzs tlszav. 77-es 9-20—W0, 78-««. 9-35-9-75, 79-es 9-50 —990, 80-as 925 — 965, dunánt. 77-es 8-50-8-75, 78-as 8-65 - 8-90, 79-«s 910 —9-4S, 80-as 920-9-50, rozs 9-40-9-501 tak. árpa 15*00—15\'50, zsb 18-00-18-30, tengeri 15-80-16-00, korpa 10-00-10-20.
A Nemzeti Bank ievlu-irfelyuul
VALUTÁK Angol f. 21 75-22-55 Belga Ir. 79-90-8060 Csehk. 16-88-16 98
Din k. —•---•-
Dinár 10 11-10-17 Dollár 568.80-573-20 Francia f. 22-44-22 58 Holl. 231 15-232 55 Zloly 63 60-64-40 Lel 339-349
Léva 4-10-4 18 Líra 29-30-29-80 Márka 135-20-13600
Norvég —\'--\'—
Peseta —■•--•-
Schiii. —\'--•—
Svájci f. 111-72-112-42 Svédk. -•--
DEVIZÁK
Amst. »J.75-232-55 Belgrád I0-06-I0-I6 Berlin 135-80-136 00 Brüssei 79-60-80-60 Bukarest 3-39-3-49
Kopenh. —•-•—
London 21-05-2255 Madrid -•——•— Milano 29-00-29-80 Newy. 570 75-574-75
Oszló —•-■—
22-35-22-66 16-84-16-98 4-084-20
Pária Prága Szófia Stockb. Varsó
Wien —•-•—
Zürich 111-40-112-40
63*40-64-20
Kiadja: Délzalal Ryonta és Upklaáó Vállalat, Maxjkaalzááa.
Felelős kiadó: Zalai Károly

zalai közlöny
1931. október 18.
APRÓ HIRDETÉSEK
Hiakkead* készítés, műatoppoláa
mindennemű riaiixtéi, Welsz Hermln lparmüvésznó KOlcny u. 17.___4868
Mnulam, 5 Járatú, nagy körzettel, nagyobb város kőidében eladó, enetleg bérbeadó. Cim a kiadóban. 443/
Bafolal-sor 51. sz. házhely és László harteg utca 11. ház aladé.__4489
Deák-tér 1. sz. aUlt levó Höhn drogéria Balatbeljlaége átkOltBiéa miatt azonnal kiadó.__4478
taté**ti ruhák, kabátok, alkalmi ruhák letokaóbban készülnek Fekete Margit angol éa traada dlvatazalonjákan Főút 23. 4639
Saját termésű nenet szőllőm Mas aa Maiját kimérem, Uterenklnl 48 Iliiéiért, Orosz Sugár ul 41/B. 484U
Teljesen Jókaiban levó modern Mié- és sMáll berendezés, valamint aaagara elköltözés miatt eladó, esetleg réezlelllze-tésre Is. József lóherceg-ul 67. 4838
Hathengeres modern csukott aaté olcsón eladó. Kaufmann Manó. Teleion 167. vagy 571. 4566
Mxalkalimaaottakaak 50 pengőért készít ukkóöltönyt divatlap szennt. Ttsz-tltást és vasalást Is vállal |ulányos áron Tibola uilszabó, Telekl-ut 1. 4860
Mabtalaala állandóan laphaló Sípos Andor, Muszel és Frledenthal, Teutsch Qusatáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 20.7
Kényelmes csukott, hat Üléses Balok asrtéval gangéból luvsrozást vállalok. Szántó, Csengery-ut 6. Teleion 3-22. 4102
Claéé Caengery-utca 18. alatt 724 Q-íl telek.____<876
Naaklloslat bekebelezésre minden önzegben a legelőnyösebben és leggyoz-aabban lolyóslttat Aoxál laaáo pénz-kölcsönközvetltó Irodája Nagykanizsa, Horthy Miklósul 1 szám. 4307
Egy vaskályha éa egy sertésól aladé, Caengery-ut 65. slalt. 4862
■trap* «ít*ar bO P-től, valódi angol dlvatoitöny 80-tól, fekete télikabát 80-tól, rövid télikabát 50, átmeneü kabátokat 65 P-től vállal Tibola azabó, Telekl-ul 1. 4860
Paklssal fsjkacsák elsdók, esetleg el-cserélendők. Szalmagyár Hajcsár-ut 10. __-4677
Hésr—aatart keresek gyeimektelen, kőművesek előnyben, Szemeie-u. 4/b. Jelentkezés 9 órától. -4870
Begblarható Jól főző mindenes, kis családhoz felvételik. Jelenlkezés délután 3-5-lg. Cim a Idadóban. -4871
Qarai-utra 27/a számú ház slaáá. 48S0
ik, 8, 4 és 8 szobás j több nagyobb és kisebb Jövedelmező bárkáaak, amalataa- éa ii-lathéaiak, »ailé|IU. Villák FIM várass 4 szobás, ■árlatalepoa 3 szobás 5 hold telekkel, 8 szobás 1800 négyzet 61 telekkel, Baglároa 4, 3 is 2 szobás, lamilim 3 és 2 szobás, minden villából van vizJog. Makaalaaéa több olcsó hát Utáló, pajta./s kentei. Birtok Farad melleit 50 hold.\' kaalxaal Járásban 30, 80, 70 és 100 hold épületekkel, vtahaaalMB somogyi nagyközségben uj lakéháual, 10 hold földdel, Szab*. hagyaa 12, B, 5 ét 2 hold blitok épüte lekkel, MJMr községben 3 azobát ház, laUUlé, fialta, S hoM fáiddal olcsó álban eladók. Bővebbet Dukáax Mlkaa Ingatlan köavqjátő Nagykanizsán, Szemcre-utca 3. 4892
Lakásomat Klnlzzl-ucc* 5. szám siói Erzsébet-tér 16. alá (Slelner é> Kardos ház) alá teltem. Hat-omegaé ruhatlsiütó. Egy férfi óltóny üszUlása éa vasalása 4 pengő. __________-4897
A azepelnekl kastélyban emeleten szép 3 szobás lakéa az ablakok megjavításáért, megállapodás szerinti ideig ingyen kiadó. Ertekeenl lehet Hodlcanénál, Teleky-
ut 37.
-4896
Héromaaobéa lakát vizvezetékke. lebruár 1-ére kiadó. Csengery-ut 33. Kel reaek megvételre egy használt vaskályhát-4490
■ladé egyszobás udvari lakás mellék helylaégekkel november l-re Migyar-ucca 7L___-4888
Külömbözó bátorok, szép Ukőr eladók. Vermes, Klsfaludy-u. 17/c. emelel. 4885
Tisztelettel érlesitem a könyvolvasó közönségei, hogy Sugárút 2 alall a Babochay-házban levó
Szerb-féle kölcsönkönyvtárt
átvetlem és azt állandóan uj müvekkel gyarapítóm a közönség kívánalmának megfelelően ugy, hogy az 5000 darabon jóval felüli könyvtárban magyar, német, francia és angol nyelven az irodalom szine-javából olvashat csekély kölcsöndljért. Szives pártfogást kér
i Kircz Malvin
KOVALO
budapesti lentögyár, amelynek nagykanizsai képviseletét átvettem.
Elvállal i férfiöltöny, selyem, zsorzsett, bársony és szövetruhák festését és liszlilását, aljak pllszirozását a legszebben. — Oallérok, kézelők és ingek legszebb liszlilása. — 50 éves, legmodernebb amerikai gépekkel berendezett cégünk teljes garanciát nyújt arra, hogy a legkényesebb igények is a legjulányosabban kielégíttetnek.
fljüjtótelep: Hagykanlssa, Cseagery-ut 5. Sehweltur Kálmánaé Ugyanott harisnyaszem felszedés, kézimunka elönyomda, függönyök, teritök összeállítása és párnák montüiözése, endlizés és minden egyéb kézimunkák a legjutányosabb áron készülnek. — Női fOzők, melltartók, gummiharisnyák olcsón klárusittatnak.
Bútorvásárlás bizalom dolgai
Én nem filrde/ek sokat.
Reklámom a Jó bútor és pontos kiszolgálás, mit 20 év óta Nagykanizsán fennálló cégem jóhirneve bizonyít.
SZÉKELY VILHOS butortelepe
Nagykanizsa, volt Szarvas szálloda
(Erzsébet-tér 18. szám.)
Safdt kárpitos éa aaxtaloa mU&ely.
nagykanizsaiak találka
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugull pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlorl. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
KIMÓ
és azonnal elfoglalható a várót belterületén cirka 40 méter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiség. Esetleg két részben is. Cim a kiadóban.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
HÉRÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helvén lekvő modern szállója. Lllt. Központi flltéa. Hideg me.eg lolyóvlz. Fürdők. Telefonos tzobák. Kávéház-étterem.
Szobák P 4-80. Pensfó 8- P-t8l.
Egyágyas szobáknál lWo, kétágyas szobáknál 2C,o.o sngadmáav a „Zalai Mxlíay" felmutatóinak. A DV. állomástól direkt vilamoi (71-et) s szállodáig
Eladó birtokok.
2(0 holdas zalamegyei blr.ok, 240 eselleg 3S0 holdra kiegészíthető, benne 30 hold vágható erdővel, igen |ó gszdsságl épületekkel.
100 holdas kózel Nagykanizsához. 100 holdas Somogymegyében, |árátbiróság székhelyén, Igen szép Iskistal ét gazdasági épületekkel.
25 holdas Nsgvksnlzsán, benne 8 hold lucernás és 5 hold rtt. rajta nagy téglahái és gyümölcsöt.
10 hold isántó és rét tzép gyümölcsös, rajta Jó lakóház ll Istállóval a Szabad-hegyen.
4 hold szőlőbirtok Igen szép épületekkel és gyümölcsös a szenlgyörgyvári hegyen. 2 hold szántó a vadalmtsl dlllöbcn 2 hold szőllőbiitok pincével a löihénd hegyen.
4.i hold a lazsnakl birtokból tetszésszerlnli holdakban kimérve
Mindezeket a birtokokat, valamint Igen tok nagykanizsai kisebb-nagyobb házat, közöttük Eat*Ba-t«r I*. szőmu házat It nts még Igen olcsó árban lehet venni, bővebbel Aoaél Ignác ingatlanforgalmi irodája, Nagykanizsán, Horthy Mlklót ut 2.
Előírásos gimnazista aapkák drb-kint a-BO pengőért kaphatók Szabó Antal sport-üzletébe rt.____
Komplett, Üvegezett Irodafal tetővel, valamint nagy amerikai rolót Iréaaxtal rendkívül Julányoe áron eladó. Cim a kiadóban. __4883
Egy Jó karban levő szép gyaratak-kooal eladó. Csányl László ucca 6/a. sz. alatt. _____4887
Rákóczi-uccit 29. sz. házban kotta aaabéa !.»\'-*• kisebb lakás november elsejére kla>:4. Bővebbel Stemtre-uccs
3. sz.__«93
KUlönbeJáralu 2 szobás udvari lakáa november 15. vagy december 1-ére kiadó bútorozva vagy anélkül. Nádor ucca 4. alatl. _____4894
Vasutasok figyelmébe I
Közvetlen a vasútállomás bejárójával szemben klparcellizok 38 drb házhelyet. Most még a legjobb psrcellák megvannak éa Igy a vasutasok nagyon okosan tennék, ha az állomás közvetlen közelében tömegesen biztosítanák maguknak ezt a nekik Igazán legjobban megtelelő házhelyet annal ls Inkább, mert ma még nagyon olcsón Juthatnak hozzá. Bővebbet Aoxél laaáo IngatUnlorgalml Irodája, Nagykanizsán,
Horthy Mlklós-ut 2.
Tisztelettel értesiténTáTT^^Í közönséget, hogy a mai napon.Szarvas\' vendéglőben
éttermemet
ízletes msgyar konyhával
megnyitottam. Ma és vasárnap dlznótoros vacsora, P t-— Szivet pártfogást kél
hAry jAn 0 8
4Ut e vendig! öt •
^^ Abonensek felvétetnek ^
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21387/1931.
Tárgy t Föidblrtokrendezéa sósán Juttatott és lemondás folytán megüresedett föld\' területek hasznosítása.
Hirdetmény.
A földrendezés során juttatott s lemondás folytán megüresedett szántóföld és a ref. egyháznak juttatva volt 5 hold rét f. év október hó 19-én d. e. lü órakor a városháza tanácstermében (I. em. 12. ajtó) újból- kiadatnak, illetve 1 évre haszonbérbe adatnak; amely időre és helyre a földhöz jut-tatottak választmányát és a földigénylőket ezennel meghívom.
Nagykanizsán, 1931. évi október hó 16-án.
<m Polgármester.
Jk 1931 október 2.1
ZALAI KÖZLÖNY
Köszönetnyilvánítás,
Mindazoknak, kik részvétükkel mély gyászunkban fájdalmunkat enyhiieni szívesek vollak, ezulon mondunk köszönetet.
Luperszbek család
Dughagyma
(öszi vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
Gyümölcsfavédélmi szerek
(ősxl permetezéshez)
Futor. P e k k.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-
védöszerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-t<r 10.
A bíróság mellett. Telefon 130. Néhány dsrab Csincsilla fajtiszta házi. nyúl clsdó
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oytijtötelep: Horthy Mlklós-nt a Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
pécsi tojásszén
teljesen pótolja a porosz szenet, amennyiben kalóriája egyforma a porosz szénével.
Kapható:
Halics Lipót
szállitó
Nagykanizsa
Deák-tér 6. Telefon: 49.
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó a város kfizepén, azonnal.
Cim a kiadóhivatalban.
A súlyos gazdasági helyzel kívánja, hogy
fldshér gondjaitól ttxabadul/on I
Mindenki szerezhet
KAMATMENTES és (elmondhatatlan KÖLCSÖNNEL
családi otthoni, saját házat. — Rövid várakozási Idö után a folyósított kölcsönböl már most épUkezések vannak folyamatban.
„SAJÁT OTTHON" Épitfi Takarék SsBvatkazat
Budapest. VI.. Vilmos császár-ut 45. Telefon : 24-8 71. szám,
ur» Vezérképviselők és munkatársak, eselleg nyugdíjasok felvétetnek.
Mindenki err61 beszél I
TELEFUNKEN121V.
a rádiópiac szenzációja.
KUIse|e megkapó, Qttnyla HltUnö,
tel/esUménye /elUlmul&ata/lan, Ara minimális.
Kérjen díjtalan bemutatási:
Szabó Antal
fegyver- él sportárnugyktreikedéi, rádió- és graaofoa ouláljáa
II HU
NAGYKANIZSÁN
40 szobával, hideg-meleg viz, gőzfűtés. Lift. Autógarázs. Caffee Restaurant.
Mérsékelt Arak.
Tulajdonos:
Kiss Ernő.
STANDARD
valamint ORIO ■, PHILIPS, TELEFUNKEN, TRT
RÁDIÓK
HANGSZÓRÓK
legelőnyösebb havi részletre is
QUITTNER
villamos és rádiószoküzletében Cnengory-ut 1. Takarék-épület. Tel. 3-94.
Standard 3a 1
Nagy választékban vannak raktáron willanyosillérok, lámpák
s az összes villamossági cikkek.
Mh esle a „Bárány" ■a«áá|lllMa
8 órai kezdettel, szépségversennyel- és konfetti" csatával egybekötött
táncmulatságot
rendelünk. Szíves pártfogást kér
m Rsstfss6sá|
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18643/1931.
Árverési hirdetmény.
A Petőfi utcai Stern-féie téglagyárnál lévő 144 Dől, 98 Döl és 979 Dölnyi ingatlanokat 3 évre a városi gazgasági hivatalban f. évi októSer hó 20-án tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsán, 1931. évi október hó 8-án.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20349/1931.
Árverési hirdetmény.
Árpád-u. 22. sz. házban megürült 1 szoba és kamrából álló lakást, f. évi okt hó 20-án d. e. a v. gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1931. október hó 9-én.
Polgármester
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20536/1931.
Árverési hirdetmény.
A szentgyörgyvári-uti hid mellett lévő 1139 Döl terjedelmű, részben szántó, részben rét területet f. évi okt 20. napjának d. e. 10 órájakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1931. évi október hó 9-én.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21226/1931.
Hirdetmény.
Október 23-án reggel 6 órától délután 6 óráig a Tölgyesben harcszerű éles lövészet lesz. Ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1931. évi október hó 10-én.
Polgármester.
1*
ZALAI KÖZLÖNY
1931. oklöb«r 18.
Hálószobák
Ebédlők
Kárpitosbutorok
őrlési választékban, megbízható jó minőségben és kOzismert Ízléses kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégebb bútoráruházában.
Legkedvezőbb fizetési feltételek!
BUTORÁRUHAZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklős-ut 4.
Nyomatolt a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (t-\'elelös Üzletvezető: Zalai Károly).
71 évfolyam 233 szám
Nagykanizsa 1931. október 20, csütörtök
Ara 14 \'"fér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkeaztóség él kiadóhivatal: Póut 5. szám. Kuithelyl líókkladóhlvalal: KoMuth-ntea 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő BO Itllér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! teleion: 78. u.
Ez Is helyi iparpártolás?
(bl) Több nagykanizsai keretktdő már tavaly beadvánnyal fordult a polgármesterhez, kérve, hogy a helybeli gimnázium a torna-felszerelései!, 400 gyerek tornaruháját (trikó, nadrág, cipő, sapka) helybeli kereskedőknél, iparosoknál szerezze be. Mintegy 4—5 éve ugyanis a gimnázium bevezette ait a siokást, hogy mindezeket Budapesten vásárolja meg az egész intézet növendékei számára. A polgármester akkor átírt a gimnázium akkori Igazgatójához, hogy legalább ajánlattételre szólítsa lel a helybeli kereskedőket. Ennek dacára, bz Idén már megint meg-történt a szóbanforgó felszerelések beszerzése, anélkül azonban, hogy a helybeli cégeket csak ajánlattételre is felszólították volna. Mintegy 400 kanizsai és környéki gyerektől be-ízt dtek fejenként II pengőt erre a célra és ezért a keservesen megszolgált kanizsai pénzért Budapesten veitek a sapka kivételével mindent. (A sapka Is Pesten készalt, de azt legalább kanizsai kereskedő hozta forgalomba.) Most aztán újra depu-tádó meni ebben az agyben a városházára. A városházán újból Intervenciót helyeztek kilátásba. A párezer pengős üzletet azonban már zsebrevágta valamely budapesti cég.
Kérdjük, miből éljenek meg a kereskedők, ha még azt a kevés pénzt is, amit kanizsalak a boltba vihetnek, Budapestre hordják?
Aztán ha semmire sincs is pénz, de a lanulógyerek hazajön, erre vagy an-a pénzt kér, arra mindig muszáj pénznek lenni. Igy tellett kl többízáz szülő zsebéből a 11 pengő is a lornaruhára. Szabad-e egy olyan intézménynek, mint a helybeli gimnázium, ezt a temérdek gond árán kiizzadt pénzt kivinni Nagykanizsáról? Még ha nem volna versenyképes a kanizsai piac, akkor is a kanizsai szülők egyetemes érdekei megkövetelnék azt az .áldozatot", hogy kanizsai szükségletekel kanizsai pénzzel minden lehelőség halárán belül Kanizsán elégítsenek ki. Elsősorban áll ez a gimnáziumra, mint közintézményre, amit Nagykanizsa pénze tart fenn.
Ebben a városban egymás ulán dőlnek ki a . orból a borzalmas gazdasági világégés hősi halottai. Csak a napokban maradlak zárva egy nyo\'c évtizedes lisztes kanizsai cég tolói. Mikor utolszor legördültek, megdöbbent lélekkel állt meg előttük az egész város. Mert ezzel az üzlettel, ezzel\'^6 céggel egy darab kanizsai iörténelritet, a puritán, becsületes, hangyaszorgalmú üzlelvezelés elvét, az ősi kereskedő-város tiszteletreméltó tradícióinak egy darabját követelle áldozatul az életünk rettentő zajlása. Nem első voll a sorban, fájdalmasan sokan előzték meg, és reBzkelve gondolunk arra. ki következik holnap és ki azután?
Az existenciák pusztulásának eb ben az apokaliptikus fcrgelegében inegcngedheli-e magának ez a város,
annak mindet) egyes lakója és megengedhetik-e maguknak különösen a közösség pénzéből fennálló köz-inlézmények, hogy a mind rémületesebb nlncshől klsa|loll filléreket más város kereskedője, más város iparosa rakja zsebre?
A nagykanizsai kereskedők és
iparosok méllányos panasza ezidén másodszor került a váiosházára. Ha történik is valami most ebben az ügyben, eső után köpönyeg lehet csak Mégis az egész nagykanizsai közvélemény megnyugtatására szolgálna, ha illetékesek megtalálnák a módját, hogy ne csak magánosoktól
követeljük az Itthon való vásárlást, hanem, elsősorban tegyük azt kötelezővé közintézményeink számára, hogy azoktól lássuk példaadásul ennek a mindnyájunk sorsához fűződő, ma szomorúan követelő erejd gazdasági princípiumnak gyakorlati alkalmazását
Kivégezték az egyik bankrablót
TArsét 15 éwi fegyházra
Budapest, október 19 A büntető törvényszék, mint rög-tönltélő biróság, ma tárgyalta Ondy Sándor és Bónya József bankrablók és a bűnrészességgel vádolt Papp Mária ügyét. Az ügyész előadta a vádat, majd Ondy és Bónya elmondották a rablás körülményén. A fegyvereket a Zubek-féle fegyverkereskedésből hozták. Lopolt volt az egyik bicikli Is. Mindketten hang-
Ondy Sándort
Hélte a statáriális
súlyozták, hogy csak a levegőbe lőttek, senkit megölni nem akarlak. Az álarcokat Papp Mária készilelte. A fegyverszakértők véleménye sze-tint a revolverek feltétlenül alkalmasak voltak emberélet kioltására. A tanúkihallgatások után az ügyész mondotta el vádbeszédél, amelyben a törvény legteljesebb szigorát kérte.
Délután fél 3 óra után hirdette ki a bíróság Ítéletéi, amely szerint
halálra, Bónya Józsefet 15 évi fegyházra Ítélte.
Az indokolás szerint kétségleien bizonyítást nyert, hogy Ondy Stn-dor, miután a bankrablást társával egyült végrehajtotta, Hergovics rendőrre rálőtt, de nem találta, majd meneküléa közben Sleiner Ferenc soffőrre is rálőtl és ezzel elkövelte a kétrendbeli szándékos emberölés bűntettének kísérletét és a hatósági közeg elleni erőszak bűntettét. Bónya József ugyanciak rálőtt a rendőrre és a soffőrre is. Bónya Józseffel szemben azért nem alkalmazhatta a biróság a halálbüntetést, mert 20. életévét még nem töltötte be. Vele szemben a kiróható fegyházbüntetés
maximumát alkalmazta a biróság, mert enyhíti körülményt egyáltalán nem állapíthatott meg.
Az elnök megkérdezle Ondyiól, hogy klván-e kegyelmei kérni, mire Ondy haloltsápa.llan. könnyeit visszafojtva felelte: Igen 1
Papp Máriil a mai tárgyaláson csak mini tanul hallgatták kl, az ő ügye rendes biróság elé kerül.
Nincs hegyelemI
Budapest, október 10 (Éjszakai rádiójelenlés) Az ítélet kihíidetése után a slaláriálls biróság kegyelmi-tanáccsá alakult ál. A kl-
biróság
szivárgóit hirek szerint Ondy Sándort nem terjesztették fel kegyelemre.
A fiatal bandita a siralomházban
A fialal bandilát ezután a gyűjtőfogházba kisérték, ahol a celláját siralomházzá alakították át. Egyedül Móré Károly református lelkészt és a fiu édesapját engedték be. A lelkész részesítette utolsó vigaszban Ondy Sándort, aki ezután elbúcsúzott az apjától.
A hóhér 14 perc alatt végzett a bankrablóval Délután fél 6 óríkor kivezették az
elitéltet a gyűjtőfogház udvarán felállított bitófához, ahol a kir ügyész átadta Kotarek Ítéletvégrehajtónak. Ondy Sándor teljes apátiával fogadia az itélelvégrchajló közeledését. Fellépett a zsámolyra, mire Kozarek Ondy nyakára illesztette a kötelet.
Kozarek a következő percben jelentette az ügyésznek, hogy végrehajtotta az Ítéletet. A fialal bandita 14 percig agonizált. Holttestét kél óráig hagylák függni a bitófán, majd koporsóba helyezték és eltemették.
Matuska bűntársai után nyomoznak a hatóságok
A merénylőt a
Budapest, október 10 Matuska Szilveszteri vasárnap átszállították a bécsi országos töivény-szék fogházába és a rabkórházban helyezték el, mert kezelést igénylő betegsége van. A nyomozás egyéb-
bécsl törvényszék rabkórházába szállították
valószínű bűntársak
ként most után kutat.
A Wiener Sonn- und Monlags-zeitung közli, hogy a bécsi magyar követ szombaton átadta az osztrák külügymlniszleriumban Maluska Szil-
veszter kiadatási kérelmét. A hatóságok, a lap közlése szerint, olyan állá8ponlol foglaltak el, hogy Ma-luskát nem adják ki, mert az ansbachi vasull merénylet kísérlete miatt az osztrák hatóságok vonják felelősségre.
A nagyhatalmak jegyzékben figyelmeztették Japánt és Kínát
hogy a Kellog-paktum a konfliktusok békés elintézésére kötelez
Budapest, október II) A kinai kormány, tekintettel a mandzsúriai helyzetre az állal\'inos hadkötelezeltségi lörvénynek megszövegezését rendelte cl. A Japán kormány elrendelte a haditengerészei részleges mozgósítását. Tokiói jelen-lés szerint a japán kormány nem
lép ki a Népszö\'.e\'séghől.
Gént, okióbor 10 A Népszövelség tanácsának mai titkos ülése körülbelül 1 órahoss-.atl tartott. Briand hir szerint beszámolt azokról a megbeszélésekről, amelyeket va\'árnap folyamán Japán és Kina képviselőivel folytatolt, még
pedig mindegyikükkel külön-külön. Briand-t tanácstag társai megbízták, hogy folylassa fáradozásait.
London, október 10 (Éjszakai rádiójelentési A tokiói angol nagykövei hétfőn reggel meg-lálogaltn Sidehava j\'pán külügyminisztert, hogy felhívja kormánya
Zalai közlöny
1
_»_.
figyelmét a AWto/í-egyezmény 2-lk szakaszéra.
Franciaország, Anglia, Olaszország, Németország és Norvégia azono6 szövegű Jegyzékben figyelmeztették a japán és kinai kormányt arra, hogy a Kellog-paktum minden viszálynak békés utón való elintézésére kötelez
Edison meghalt
Newyork, október 11)
Hetekig tarló betegség és többnapos agonizáiás után vasárnap hajnali félnégy órakor meghalt a 84 éves Edison Alva Támla, a világ legnagyobb feltalálója. A mesterséges eszközök, amelyekkel hetek óta hosszabbították meg az életét, vasárnap már nem használtak és a nagybeteg teljesen eszméletén kívül volt, amikor befejezte földi életét.
A szomorú pillanatban a halálos ágy körűi tartózkodott a család minden tagja és ott voltak az elhunyt vezér barátai, kint a w.-storangei villa előtt pedig hatalmas tömeg várta a blreket a betegágy mellől. A tömeg megrendülten, levett kalappal hallgatta végig, amikor a család egyik tagja közölte, hogy a halál bekövetkezett. Edison özvegye elájult a halottaságy mellett és Ford, az elhunyt legjobb barátja, keserves zokogásra fakadt A halál hirére az Egyesűit Államok minden városában kitűzték a