Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.42 MB
2010-03-03 20:40:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2108
5871
Zalai Közlöny 1931. 248-271. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 248 izám
Nagykanlw 1931. november 3, kedd
Ara 14 Hl tér
zalai közlöny
SmkeaatMf éa kiadóhivatal: Fflut 8. szim. Keszthelyi flókkladóhtvatal: Kouulh-utca 32.
POLITIKAI NAP-ILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 penna 80 lUlél\' Szerkesztőségi és kiadóhivatalt teleion: 78. a.
Statóriálls utón halálra ítélték
házal motoros merénylőjét
A merénylA bűntársát felmentették
az oros-
Gyula, november 2 A gyulai törvényszék, mint rögtön-itélő bíróság, ma tárgyalta Laki litván é« Héjjas Mihály szentetornyal földművesek agyét, akik október 28-áról 29-ére virradó éjszaka a Mezőhegyesről Orosháza leié baladó molorosvonat ellen merényletet kísérellek meg. A vád szerint Héj|aa felbujlására Laki vasrudat helyezett a sínekre, szerencsétlenség azonban
nem történt, mert a vezető idejében fékezett. Laki beismerte bűnösségét, Héjjas azonban tagad.
Kozartk Ítéletvégrehajtót Qyulára rendelték, ha halálos ítélet lenne, azt végrehajtsa.
Békéscsaba, november 2 (Éjszakai rádiójelentés) A gyulai törvényszéken este háromnegyed 7 órakor hirdetett Ítéletet a stAtárlális bíróság, amely Laki István löldmü-
vest kötétdltall halálra itéltc, Héjjas Mihály vádlottat pedig felmentette. Az ítélet kihirdetése után kegyelmi tanáccsá alakult át a bíróság.
Este egynegyed 10 órakor a kegyelmi tanács elnöke közölte Tompa Qyula dr. klr. ügyészségi elnökkel, hogy a kegyelmi tanács Laki István kegyemi kérvényét felterjeszti a kormányzóhoz.
Kállay Tibor lesz a pénzügyminiszter ?
A legrövidebb időn beid! betöltik a pénzügyi tárcát
Nagykanizsa, november 2
A Népszövetség pénzügyi bizottságának jelentése olyan keresztmetszetet adott a magyar pénzügyi állapotokról, hogy a kormány most már «Mgha litdkMérui -a pénzügyminiszteri tárca betöltése elől. A pénzügyminiszteri tárca, mint ma a legsúlyosabb és legfelelősiégteljesebb miniszteri mandátum, nehezen talál gazdát. Ami érthető Is, mert az uj pénzügyminiszternek egy leza|lott korszak terhes örökségéi és ódiumát kell átvennie.
A kabinet megalakulásakor Károlyi miniszterelnök felkínálta a pénz-\' agyi tárcát dr. Kállay Tibornak, aki azonban azt nem vállalta. Most, amikor a tárca betöltése komoly tormában akluállissá vált,megint minden oldalról találkozunk Kállay nevével,
mint aki Icgposslbillsabb a pénzügy miniszteri székre részint a pártpolitikában elfoglalt független helyzete miatt, amiért a koncentrációs törekvések Idején Is, benne minden oldalról (gyesül a poliUfed Múlom,-másrészt európai látóköre éa közgazdas gi szaktekintélyének súlya Is predesztinálják a nehéz időkben a roppant felelősségű poszt elfoglalására,
A fővárosi lapok hasábjain egymás után jelennek meg kombinációk a pénzügyi tárca sorsára vonatkozólag. Abban mindannyian megegyeznek, hogy Kállay Tibort elsőhelyen jelölik a pénzügyminiszterségre. Igy az UJ Nemzedék után most a Reggeli UJsdg közöl hosszabb cikket a pénzügyi tárca sorsáról és mint legvalószínűbb kombinációt, Kállay Tibort említi a következőkben :
.Kdltay Tibor kinevezése áll elitérben, aki hir szerint esetleg elfogadni is hajlandó a pénzügyminiszteri tárcát. Kállay személyét szimpatikusán fogadnák az ellenzéken is, mert.egy fce. volt azoknak, akik kritikával illették a Bethlen-kormányt már akkor, amikor az ország közvéleménye még nem volt tájékoztatva azokról az állapotokról, amelyek pénzügyi téren uralkodtak.
Ha Kállay mégse fogadná cl a megbízási, f\'app Qíza báró kinevezése jön tekintetbe.
A pénzügyminiszteri tárca betöltése kérdésében előreláthatólag jövő
héten lesz döntés".
*
Mondani is felesleges, hogy Nagykanizsa nagy örömmel látná képviselőjét újra a miniszteri székben.
Megvan a bánokszentgyfirgyi véres cigány-háború tetteae
A* 1QT
Nagykanizsa, november 2 Negyedik napja, hogy Bánokszent-györgyőn három áldozatot követelt a vendetta és a nyomozás az egész vármegye izgatott figyelme mellett szakadatlanul folyik, hogy a tettese ket kézrekeritse és az igazságszolgáltatás elé állítsa. A csendőrség a legszélesebbkörü nyomozási folytatja. Részt vesznek a nyomozásban a pákai, a nagykanizsai, a letenyei, a bánokszentgyörgyi és a szombathelyi csendőrök, akik ebben a sziszifuszi munkában bámulatos szívóssággal dolgoznak.
Vasárnap kiszállt Bánokszentgyörgyre vitéz Cslilaghy György klr. vezelőflgyész is. a négynapi nyoino-
■ligha kardi atatArlálla bíróság *lé
zásnak nagy eredménye az, hogy
az őrizetbe vettek körömszakadtáig való tagadásával szemben sikerült megállapítani a tettest, aki a halálos lövéseket leadta. Az illclö határozottan tagadja, hogy neki bármi része lenne a dologban, aionhan a nyomozás olyan tárgyi bizonyítékokat produkált, amellyel szemben hiába lesz minden tagadás Szó van
még két-három bűnrészesről
is, akik ellen ugyancsak most pro dukál bizonyítékokat a csendőrség. A tettes egymaga több mint 20 lövést adott le, Innét van az, hogy a lövések számából soitüzrc Következtettek első Izbcn. t
Az egyik pincében egy nadrágot találtak a csendőrök, amelyben ugyanolyan Manllcher-töHények voltak, mint a milyeneket az átlőtt cigdnyputri közelében és az áldozatok holttestében talállak.
A csendőrök órákon keresztül a cigányok segítségével keresztül kutat lak a község patakját, hogy nem e odadobták a hulálos lövéseket leadó fegyvert, azonbun
mlndezldelg nem akadtak a
fegyver nyomára. Kérdési intéztünk ebben az üfcy-ben az ügyészséghez, ahol elmondottuk a helyszínen szerzett Információink eredményét. Az ügyészségen kijelentenék előttünk, hogy információnk nagyjában fedi a tényállást.
Mivel még sok lisztázni való kér-
dés van hátra, a csendőrség tovább folytalja a nyomozást és ctak ennek befejezte után hozza be a teliest és a bűnrészeseket a nagykanizsai kir. ügyészségre. Ilyenek után természetesen vitássá válik a rögtönbiráako-dás ügye Is, miulán kedden már a nyomozás ötödik napja lefolyt. Megkérdeztük erre vonatkozólag az ügyészségen, hogy váljon a slalárlá-IÍ8 eljárás alá kerül-e ezek után a tettes, ha bíróság elé állítják? A következő válaszl kaptuk:
— A bizonyítékok beszerzése olyan nehéz, hogy az llgyet aligha lehet slatdrldlls bíróság elé vinni.
HaloiíaHnapfa Nagykanlsesán
Nagykanlzss, november 2
Nagykanizsa kegyeletes ünnepié-geinek sorozatát a Piarista Diákszövetség nyitotta meg délelőtt 11 órakor a piarista hősök virágdíszbe öltöztetett emléktáblája elölt a gimnáziumban. Az ünnepélyen megjelentek a város társadalmának reprezentánsai közül a volt piarista diákok és a tanulóifjúság nagy számban. Az ünnepi beszédet dr. Hegyi Lajos főjegyző mondta. Komor színekkel, sziv-bemarkoló szónoki erővel méltatta a hősi áldozat nagyságát, hogy abból a lelkesedés közvetlenségével mutasson rá a mai generáció útjára és feladataira. Az ifjúság soraiból Gonosza János VIII. a t. fiatalos hevülettel tele beszéde, Bolf Ferenc VIII. o. t. szép szavalata cs az Ifjúsági énekkar számai alkották a további műsort.
Délután 3 órakor a gimnáziumi ifjúság a piarista síroknál tartott kegyeletes megemlékezést Szpttár István VIII. o. t. nagyhatású szavalata, Klausz István VIII. o. L komoly beszéde, Wágner László II. o. t. kedves szavalata éa az Ifjúsági énekkar számai adtak ünnepi keretet az ifjúság kegyeletének.
Talabér papköltő sírjánál a gimnáziumi Önképzőkör tartott ünnepélyt. Orlutay Oyula Vili. o. t. meglepően mély .arlalmu ünnepi beszéde u\'án Darás Endre VII. o. t. az átér-zés lendületével alkalmi költeményt szavalt.
A hőst temetőben hatalmas tömeg jelenlétében zajlott le a Move Lövész-egyesület által lendezett gyászünnepély. Az emlékbeszédet t Gyurácz Ferenc kegyesrendi tanár mondta a bazalias érzés lélekbemarkoló lendületével. Grabant István Move-lövész saját versét szavalta lelkesen. Hegedűs Endre gimnázium VIII. o. t. szép szavalatán kívül Parti La|os karnagy vezetésével az Ipartestületi Dalárda énekszámokat adott elő dicséretet érdemlő, gondos betanulásban. Az ünnepély alatt már égtek a közönség és a város adományaiból minden egyes hősi sírra került gyertyák és a hősi temető köröndjén a kis lángok százai égiek azok emlékezetének, kiket idegen országok csataterein temetlek el.
A Ztinyi Irodalmi és Művészeti Kör küldöttsége elnökének, dr, Thohvay
m ZALAI KÖZLÖNY
1031. november 3
Zsigmondnak vezclésével a kör halottainak sírjait kere«le fel.
A polgári flu és leányiskolák a hősi temetőben hódoltak a névtelen hfls emlékének.
A temetői késő estig nagy tömegek látogatták. A kivilágítás azonban messze mOgOtte maradi más évek pompájának, sőt a természet is mostohán bánt az idén a halottaknapjával: más évek pazar virágdíszéből az Idén alig hagyott valamit az idő-járás a halottak ünnepére.
leg akart halni egy fiatal asszony, mert nagyon „ránehezült" az élet
Nagykanizsa, november 2 Dragovecz Józsefné 25 éves asz-szony a somogymegyei Berzencéről került Nagykanizsára, ahol a Csen-gery-utca 2. sz. házban hat héttel ezelOtt egy vállalkozó szolgálatába állott. Mindene megvolt, teljesen Önállóan vezette a háztartást. A munkaadói is nagyon megszerették a csinos arcú, szomorú szemű asz-szonyt, aki a házbeliek előtt már az első napokban hangoztatta, hogy öngyilkos lesz, mert annyi mindenen ment már keresztül, hogy nem bírja tovább az életei. Különösen azt vette a szivére, hogy van egy jómódú testvére, akt sem vele, sem az édesanyjával nem törődik, mlg 6 minden fillérjét hazaküldi a magatehetetlen öregasszonynak. Annyiszor hangoztatta azonban az öngyilkossági szándékát, hogy a végén már senki sem vette komolyan a szavalt.
Dragovecz Józsefné vasárnap este elkéredzkedett az asszonyától a moziba. Onnan kijövet azonban hajnali 3 áráig Ismeretlen helyen tartózkodott. Reggel 8 óra tájban, amikor mindenki eltávozott otthonról, Dragovecz Józsefné lugkőotdatot ivott, majd kirohant a lakásból és kétségbeesetten kiabált segítségért.
Al életunt asszony egy levelel hagyott hátra a konyhaasztalon, amelyben bocsánatot kér a vállalkozótól, de bejelenti, hogy nem tehet másként, mert nagyon ránehezült az élet.
A házból közben telefonon értesítették a mentőket, akik Dragovecz Józárinét rövidesen beszállították a városi közkórházba.
Agyonverte doronggal a haragos szomszédját
BolatonbofftAr, november 2
Csural József és Kántás Ferenc tzötiósgyOröki gazdálkodók .már évek óta haragos viszonyban voltak egymással. Ez ax áldatlan viszálykodás véres tettben robbant ki néhány nappal ezelőtt.
Mind a két gazda künn tartózkodott portája udvarán, amikor Kántás átkiáttolt Csuraihoz:
— Oyere át, adok egy pohár bort; máshol úgysem ihatsz, meri nincs pénzed.
Szó szót követett, miközben súlyosabb sértések is elhangzottak. A veszekedés hevében Kántás három tégladarabot vágott Csuraihoz, majd kivette zsebkését és azzal támadt a szomszédjára.
Amikor Kántás közeledett Csurai felé, az egy farakás mellől felkapott egy olt heverd dorongot és kétszer ugy ütötte fejbe Kántásl, hogy az veresen, eszméletlenni esett össze.
A súlyosan sérült ember négy nap múlva, szombaton este meghalt sebeibe.
A balatonbogiári csendőrség a helyszínen őrizetbe vette Csurai Józsefet.
A polgármester tájékoztatta a bizottságokat a kanizsai villany-ügyről
Hármat kiadtak a négy részre osztott Flschel üzlethelyiségből,
Nagykanizsa, november 2
Nagykanizsa város takarékossági és pfiixflgyi bizottsága szombaton délután együttes ülést tartott. Az ülésen ujnépl Elek Ernő, a takarékossági bizottság elnöke elnökölt.
Az ülés elé a város közönsége nagy érdeklődéssel tekintett, mert a közművek költségvetésének letárgyalása volt napirenden. Az ülés Igen élénk és mozgalmas lefolyású volt, azon a bizottságok tagjai teljes számban vettek részt. Miután a miniszterelnökség rendelkezései szerint vasárnap reggel a lapok nem jelenhettek meg, a szombati ülésről csak ma van módunkban röviden beszámolni.
A tárgysor első pontjaként szí repelt a
Flachel-féie üzlethelyiség
felett való döntés. Dr. Prack István tanácsnok Ismertette az ügyet. A polgármester ugyanis, mint azt a Zalai Közlöny a mutt héten közölte, három alternatívát állított fel: a teljes egészében, kétrészben, vagy há-romrészben való kiadást. Az ülésen az az álláspont győzött, hogy az üzlet négy részre osztassék. A sarok helyiléget az Etektron cég, másik két üzlethelyiséget Flschel Ede és Pischtl Teri kapták, mlg a negyediket még nem lehetett odaítélni, mert erre meg uem volt árverés. A megoldásnak ez a módja közmegnyugvást keltett, mert mlg egyrészt a varos magasabb üzlelbérhez jutott, az üzlethelyiség átalakításával néhány iparoskéznek munkát Is teremtelt, lóként pedig lehetővé tette a nagymuttu és a város kulturéletében lí nem kit érdemeket szerzett Flschel-cégnek újból való lalpraállását. Noha a varos szempontjából elónyosebb lett volna egy tőkeerős rcflcaiánsnak odaadni az egész üzletet, mégis és helyesen az emberi és szociális szempontok győztek. Ezután a
városi kOzművek
költségvetésére került volna a sor. Azonban nem állt annyi költségvetési példány rendelkezésre, hogy minden bizottsági tagnak jusson. Újváry Géza szóvátelte ezt és hangsúlyozta, hogy ne Ilyeneken takarékoskodjon a város, hanem nyomassa ki a költségvetést, hogy azt a bizottság minden tágja gondosan áttanulmányozhassa és hozzászólhasson. Hosszas vita Indult meg erre, mig a bizottság elhatározta, hogy sokszorosító készüléket szerez be sürgősen és ezen elkészítteti a rész-leies költségvetést. Mihelyt az elke-szül, a polgármester újból összehívja az együttes bizottságot es akkor letárgyalják a közmüvek költségvetését.
Majd a rendeletre . Elásnál
a Transdanubia elleni per
bélyegköitségeinél dr. Weisz Lajos és dr. Rolschltd Béla bizottsági tagok felvetették a kérdést, hogy a város négy hónapra szünetelteti perit a Transdanublával szemben.
Ujváry Oéza közbevetette, hogy a város kényszerhelyzetbe fog kerülni, ki lesz szolgáltatva a Transdanu-blánik.
A kérdés élénk vitára adott alkalmat.
Dr. Ktitky István polgármester
hosszabban reflektált az elhangzottakra. Kijelentette, hogy a per négy hónapi szüneteltetését bejelentette a szeptemberi közgyűlésen, ennek az ügynek a tárgyalása során. Erre az intézkedésre azért került sor, — mondotta — mert a per jelenlegi stádiumában már a szakértői bizonyítás elrendelése következnék, ami pedig rendkívül nagy költségekkel jár. Ha ezek a kölwegek elkerülhetők, — mert hiszen ezeket a város közönsége fizeti meg — minden alkalmat meg kell ragadni a város közönségének azok elkerülésére. Miután a villanyáramszolgáltatásra vonatkozó versenytárgyalás alapján való megkötésre az előkészület megtörtént és a tervezetet a kereskedelmi miniszterhez felterjesztették, nyilvánvaló, hogy a város kOxOaaégére semmifele kár nem baramllk, mert a szüneteltetési idő leteltével már ismeretes lesz a versenytárgyalás eredménye. Egyébként Is még két és fél év van hatra a szerződés lejártáig. Lehetetlennek tartja a polgármester, hogy ezen tdó alatt az ügynek végleges elintézése meg ne tOrténjtii. KI van zárva tehát az, — és ezért a polgármester vállalja a teljes felelősséget — hogy ezen 4 hónapos szüneteltetés miatt olyan kényszerhelyzet álljon elő, ami miatt a város a koncessziót a Transdanublá-nak lenne kénytelen *dnl az 1934. utáni idóre is. Egyébként pedig bármi lörtéajék Is — az energiatörvény értelmében a kereskedelmi miniszter gondoskodik arról, hogy a város kényszerhelyzetbe ne jusson és a város világítása biztosíttassák. Erre azonban nem fog sor kerülni, mert a versenytárgyalás rövidesen nyilvánosságra kerül és igy módjában lesz a képviselőtestületnek az egész kérdés lelett dönteni, ugy, hogy a felmondás tekintetében rendelkezésére álló végső dátum előtt a képviselőtestület tisztán fog látni ebben a kérdésben és a város közönségének jól felfogott érdekének szem előtt tartásával foglalhat állást a továbblak tekintetében. A város vezetősége állandóan foglalkozik ezzel a kérdéssel és a varos közönsége érdekeinek megvédésére a legnagyobb gonddal ügyet.
Öngyilkosságakeszthelyicsendőrlaktanyában
Egy csendőrtörzsőrmester agyonlőtte magát, az oh: nő
(Saját tudósítónktól) A keszthelyi csendörszakasz egyik fiatal altisztje önkezével vetett véget életének.
Németh József törzsőrmester egyik áriékes tagja volt a szakasznak Nőtlen ember volt, parancsnoki engedéllyel azonban a laktanyán kívül lakott. Szombaton reggel a rendes időben megjelent szolgálatra a csendőrlaktanyában. Nemsokára ra hatalmas dörrenés hangzott végig a folyosókon. Az elősiető bajtársak a laktanya félreeső helyén átlőtt
halántékkal találták Németh Józsefet, mellette hevert szolgálati revolvere.
A szerencsétlen törzsőrmestert azonnal beszállították a kórházba, megmenteni azonban nem lehetett, délután meghall.
Németh József közvetlen öngyilkossága elölt néhány sorban elbúcsúzott bajtársaitól, arról azonban nem Irt, hogy miért követte el tettét. Az eddigi jelek szerint nőügy van a szimpatikus csendőrtörzsörmester Öngyilkossága mögött.
Cigányok
Bánokszentgyörgyön a feldühödött, az agyon keserített, a türelmét vesztett lakosság agyonlőtt három cigányt...
Az olvasó megborzad, mint mln-d\'g, ha embervér fotvt. Ftttevad az ember, .de azért a vér mégis Irtózatos neki Akkor Is, ha látja, akkor Is, ha hall róla.
Kétségtelen, hogy a bánokszent-györgyi sortüzelők megsértették az isteni törvényt, de az emberit Is. öltek. Onblráskodtak.
Azonban én védelmükre Mek. És nem aktom, amióta ezt a véres 10-vSUOzétt olvastam Nem alszom, mert Ismerem a derék bánokszent-györgyteket és most — statárium van.
StatáriumI Jajt... és talán épen azt a\'.nyájasarcu, azt az okosszemü legényt állítják a rögtönitélő bíróság eU, aki nekem egyszer azt mondta: .arra ne tessék menni, mert arra tanyáznak a cigányok. ...ronda nlp slg... egyedül nem Jó arra Járni... néha még kettesben sem ajánlatos... tönkreteszik a falunkat .■\'
Sajnálnám, sajnálnám ezt a derék legényt... Sajnálnám a máilkat, a harmadikat, a negyediket Is...
Sajnálnám, mert Ismertem a cigányt. Évekig tanulmányoztam. Ravaszabb a rókánál.
ÁUandóan lopáson, rabláson töri a fyét.
Azt a falut, amelynek szélén, vagy határában tanyáznak, tönkreteszik. Annak a falunak többé nincsen nyugodalma Abban a faluban mindig tűzvésztől rettegnek. A cigány mindig azzal fenyegetőzik: .felgyújtom a pajtádot... vigyázz, ne a vereskakasnak hozd be a búzádat... adj a szénádból, mert akkor nem ég el..."
Persze csak titokban beszél Igy.
Sokszor tudja a falusi asszony, hogy cigánytanyán van a tudja, a tyúkja, a kacsája, a szoknyája, a kolbásza, de nem mer szólni se bírónak, se csendőrnek, mert fél a tűztől.
Cigányos vidéken asszony, leány fél a távoli mezőn maradni. Sok szomorú eset bizonyltja, hogy nem alaptalanul.
A sáskajárás egyszerre teszi tönkre a falu népét, a cigány lassan-lassan. Előbb azonban elsorvasztja a takarékos, az ezer sebtől, gondtól vérzi falu Idegzetét.
Hát én már csak azért sem tárgyalnám le statdrláilter a bánok-szentgyörgyi pogromosok ügyét, mert sem Bánokszentgyörgyön, sem más faluban, ahol cigányok tanyáznak, gorombáskodnak, fenyegetőznek és topnak a mezőn és csórnak a háznál —- nincs épidegü ember.
A falusi cigánytanya fölér valami kis vanddlsereg pusztításával, ke-gyetíenségéveL
A falu undorodik tőlük. Tudja a falu, hogy minden cigány vébajos. Tudja, hogy a cigány a szabadszerelem állati levegőjében él. Fia és anya, lány és apa, testvér és testvér pokoli összevisszaságban üzi a vérfertőzést. Bujább az egyiptomi hulla-gyalázókndl.
Ha este vagy éjjel magányos leánnyal vagy asszonnyal találkozik, hát inkább halna meg azonnal az a szeiencsétlen nő. Sok Ilyen rettenetes eset van. Csak Igen sokat eltitkolnak. Nem akarnak még nagjUbb szégyent.
KI tudja, nem történt-e Ilyen szomorú eset BánokszentgyOrgyön és Várföldén ? KI tudja a most elsült puskák, nem-e egy — három, esetleg több tönkretett liliomért álltak bosszút?
Örökös háború folyik cigánytanya és falu között. A nyertes mindig a
ZALAI KÖZLÖNY
IÖ31 november 3.
cigány, mert állandóan lop és az I eseteknek csak kis része bizonyul rá.
Mernék fogadni, hogy Ránok-szentgyörgyön, Várföldén nincsen olyan ember, akli a cigányok meg ne károsítottak, meg ne sértettek volna. Csuda-e ezután, ha a rengeteg keserűség egyszer lobbot vet? Nemi Az emberi türelem véges.
Ezt tudhatták volna azok Is akik a cigányt, ezt a tolvaj, gyilkos, dög-evő, vérbajos, vérfertőző, gonosz, vallást, Ment nem Ismerő, a törvényt tudatosan tlpró, bosszúálló, vakmeri, de komoly erővel szemben végtelen gyáva söpredéket a magyar falu mellé telepítették.
Mert ennek a programnak itt az eleje. Nem volna szabad a becsületes, dolgos, kis vagyonát annyira szerető, mezejét, terményéi annyira féltő magyar falu mellé — cigányfalut telepíteni.
Magyar és cigányt Két külön világ. Egyik oldalon a piszok, az aljasság, a ffrftaVansdg, a nő/ellenség, a lustaság, a szemérmetlenség, az állatiasság, a lopás, rablás, érzékellenség, kegyetlenség és a másik oldalon ezek ellentéte.
És ezt a sok gyalázatot odazárták a dolgozó falvak mellé.
Alig furcsább ez, mintha a gyerekszobákba borotvát, töltött revolvert tennének, az Iskolák udvarán korcsmát építenénk és az éttermekbe zsákszám hordanák be a legyet.
Alig furcsább ez, mert a cigány elvette a falu nyugalmát, a falu békéjét.
Nem régen egy hollandiai írónő jár! nálam. A cigányok érdekelték. Azokról akart előadásokat tartant Hollandiában. (Hollandiában az írók előadásainak mindig nagy közönsége van. Fizető közönsége. A hollandi szívesen és Jól fizet a szellemi szórakoztatásért).
Többek között ezeket mondottam neki.
— Cigánykérdés? Igen Is van. Megszűnik, ha a cigánytanyákat kéveként tépik szét Ugy kell megoldani ezt a kérdést, hogy egy családnál egy falu mellett több ne tanyázhasson. így nem tudják tönkretenni a falukat. Igazságos lenne ez az elosztás, mert most pár falu és annak jegyzője megőrül a cigányok miatt s a falunak nagy része pedig alig érzi a cigányok szemielenségét, amióta nem kóborolhatnak.
— Ez a piszkos fa] annyi munkát ád törvénynek, csendőrnek, köz-Igazgatásnak és annyi pénzébe kerül az államnak, hogy nevetséges minden érzékenység és minden humanizmusra való hivatkozás Ezeken a börtön nem segtt. Csak egy mód van: a cigánytanyákat szétosztani a falvak között és pedig cigányosan.
— Természetesen ez az Intézkedés csak akkor lesz sikeres, ha a cigánycsalád nem hagyhat/a el a falut.
— Más mód nem volna? — kérdezte a hollandus.
— Igen, ha összeszednék őket, kijelölnénk az országban nekik egy nagy területet és hatalmas fallal körülkerítenénk, akkor nemcsak ml, hanem a Föld is megszabadulna tőlük.
A hollandinak azt Is mondtam, hogy a cigány kivesző faj: megöli a vérbaj, a tüdőbaj, a kuliura, de elsősorban a vándorlási tilalom.
Amely része kl nem vész, az lassanként, a fuvarozás, vályogvetés, föld. munka, kereskedés utján lassan-lassan elveszít clgányjeltegél, elkeveredik. Igen dm, de ez hosszú folyamat. Addig a cigányügy rengeteg pénzbe kerül. Addig még sok falu érzi a cigány nyűg átkát, mint
Bánokszentgyörgy Is.

A bánokszentgyörgyi pogromot évtizedes rettegés, szenvedés robbantotta ki. A robbanást közvetve a cigányügy mindmáig tökétellen rendezése, közvetlenül pedig a cigányok szemtelensége Idézte elő.
Azért — ha statárium van Is — ez nem statárlálls ügy. Ez nehéz és keserves osztályűgy. Ezért a bánokszentgyörgyi elkeseredett önblrásko-dók ügyét rendes bíróság elé kell utalni. Meg vagyok róla győződve, hogy a várható nagyszabású tárgyalás sok olyan ériékes adatot tár föl, amelyek közelebb viszik az országot a cigányügy gyökeres rendezéséhez. Ez a várható nagy haszon maga megérdemli a rendes törvényszéki tárgyalást.
Bánokszentgyörgy. Várfölde unnyit szenvedtek már a cigányoktól, hogy a statárlálls ítélkezés annyira megrázná, annyira elkeserítené őket, hogy megingandnak hitükben, mert azt éreznék, hogy sok-sok szenvedésük, melyekel a cigányok okoztak, nem
hatotta meg az urakat.
*
Igen I a sok rémüldözés, lakarulás
Idején az a sok rettegés ki fogja váltani az Irgalmai.
*
Még elmondom pár tapasztalatomat.
A cigány nem tartja magát magyarnak. Nyíltan ezt nem vallja be, hisz azért cigány, de titokban gyűlöli, utálja a magyart.
A pap kereszlelése, temetése náluk — semmi. Ezt Is csak cigányságból csinálják. Az igazi keresztelést, esküvőt (helyei ebben összeállást), temetést a maguk szokása szerint csinálják. Ezek a szokások részben még Ismeretlenek.
Annyira durva, hogy lelkiismerete nincs.
Szava sincs. Az u. n. betyárbecsű-letet sem Ismeri.
Hazug. A csendőrségi vallomását a bíróság előtt a legszemtelenebbül tagadja. Mindig óriási verésekre, kínzásokra hivatkozik.
Egyszer előttem mosolyogva beszélte el egy csácsbozsoki cieány valamennyi betörését, de a bíróság előtt mindent Magadott Vérei verésekre hivatkozott, holott én halálos ágyamon Is megesküszöm, hogy verés nélkül, bámulatos pontossággal és helymemóriával sorolta el bűntetteit. *
Tudom, hogy a bíróság ezeket mind tudja és azért azt hiszem, hogy az ítélet bölcs lesz.
A bánokszentgyörgyiek öltek, de ellenséget és csak átkos nyűgeiket veszélyeztették, de a társadalmai nem.
n. Sjtbi Gyula
S
beismerte, hogy meggyilkolta a kisfiút. Az eset ugy történi, hogy a kis Molnár János az 6 fiával látszott. Közben véletlenül lugkőoldalot Ivott, mire ö nagyon megijedt, a gyermeket bevitte a kamrába, ahol megfojtotta, holttestét pedig éjjel elásta.
Tamás Sándort, aki a törvényszéken visszavonta vallomását, szándékos emberölés bűntette miatt 10 évi fegyházra Ítélték.
.VVVWWWV^WWWWW^^^
NAPI HÍREK
NAPIREND lonmbír 8, kedd
Róm katolikus: Hubert. Protestáns: üyőiö. Izraelita : Mark hú 23.
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva
csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl 12 óráig.
OyÖKTSzerttrl «])••< alolgálat: 1
hójégétg^s^Msrráltő\' gyógyszertár
Oőiltlrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—18.
Bethlen lökére érkezett
*Jetrykanlzaa, november 2
Bethlen Utván gról volt miniszterelnök hétfőn délelötl 11 óra tájban Nagykanizsára érkezett. Autója a városháza sarkán állt meg, mig a volt miniszterelnök több üzletbe ment, ahol kisebb bevásárlásokat eszközölt. Kevéssel dél után gróf Bethlen látván autóján elrobogott Inke felé.
— Fflurl vadászat Bcrzencén.
Herceg Festetics Tassilo berzencei vadászterületén most tartják a nagy fácánvadászatokat. A vadáazaton résztvesznek : herceg Hohenberg Emő, herceg. Hohenlohe Ervin és neje, herceg Fürslenberg Tassilo és nővére Fűrstenberg Antonette hercegnő, gróf Széchenyi István, ifj. gróf Bethlen István, gróf Collaltó és ne|e, báró Gautsch Oszkár és neje, a háziúr: herceg Festetics Tassilo és fia gróf Festetics Qyörgy.
— Ma vármegyei kisgyűlés van Zalaegerszegen, amelyen a nagykanizsai városi tisztviselők fizetésredukcióját fogják másodfokon letárgyalni.
— A Szanatórium Egyesület nagykanizsai tűdőbeleggondozó Intézete október hó folyamán 31 uj belegel vett fel. Ezekkel együtt összesen 116 beteg állt kezelés alatt. Az év elejétől 1148 tüdőbeteg vette igénybe az intézet rendeléseit Röntgen-vizsgálat 14 volt októberben, egyéb laboratóriumi vizsgálat 15. Segélyben részesült 48 beteg, akik 1131 liter tejet kaptak.
— Férfi és női szövetek minden árra kaphatók Slnger dlvatáruházban.
— Virágállványok eladók I Fehérre lakkozott, masszív szobai virágállványok eladók. Bővebbet a kiadó-
Kabátok, szőrmék,
női és férfi szövetek.
Nagy választók, olcsó árak
SIHGER mvotMzlion
Cseresznyefát fiitettek a meggyilkolt gyerek holtteste fölé
Megfojtották a gyermeket, aki véletlenül lugkövet Ivott
Kaposvár, november 2 A kaposvári törvényszék 13 évvel ezelőtt elkövctclt gyilkossági ügyet tárgyalt ma.
Még 1918. juliusában történt, hogy a somogymegyei Csököly községben eltűnt Molnár János 9 éves kisfiú. Már akkor íTamás Sándor földmű-
vest gyanúsították azzal, hogy meggyilkolta a kisfiút, de abban az időben a nyomozás eredménytelen volt. Nemrégen találták meg Tamás Sándor ajtajától három méternyire a meggyilkolt gyermek csontvázát, mely fölé Tamásék cseresznyefát ültetlek.
A nyomozás során Tamás Sándor
Őszi nedves időjárásra 53 év óta legjobb a
MILTÉNYI CIPŐ
Garantált tartós és olcsó. Fő-ut, Városház.
m ZALAI KÖZLÖNY
1031. november 3
Idöjáris
A aagykan\'ital ■ataorotóftal mag-tlgjelfi Jelentétek: Hétlőn a Mm/riU-14: Keggel 7 ónkat —1-6, délatin 3 drakai +5 8, este 9 órakot +4.
ftUUU í Reggel lelllön, délben és este Huta égboltozat.
SitUriny: Reggel szélcsend, délben délkelet, este déli uél.
(munkát riiUJtltnHs) » ■•tearaM-alal latén) Jalaatt ••«• 10 Ara-kari Laaaaa .«jhDI», o»•■<•» Id6 várhv.M Jilentéktalaa csapadékkal. _
— Az Irodalmi és Művészeti Kör Énekkarának énekpróbája (férfílagoké) közbejött akadályok miatt nem ma, hanem holnap, szerdán este lesz.
«= CsfltOrtökön, lolyó hó 5-én akció nap a Schütz Áruházban.
— Keszthely halottaknapi kegyelete. Tudósilónk Írja: Keszthely keresztény társadalma a régi hagyományokhoz híven áldozott a halottak emlékének. A gyönyörű napsütéses Időben egész nap valóságos népvándorlás volt a temetőbe. A ritka szép fekvésű temetőt virágerdövé varázsolta a kegyelet. Az emlékünnepélyek sorát a prémontrei reálgimnázium nyitotta meg délelőtt 10 órakor, a prémontrei tanárok sírboltjánál, Vaszary Kolos hercegprímás szarkafágjánál és Oaldon Károly intézeti jótevő sírjánál. Ugyanezen időben a gazdasági akadémia aulájában a gazdász hősi halottak emlékmüve előtt folyt le az akadémiai emlékünnep. Itt az ünnepi beszédet Relschl Rafael ifjúsági elnök mondotta. A társadalom ünnepe délután fél 4-kor volt a temetői hősi emlékműnél, ahol Slefálts Aladár apátplébános tartolt mélyérzésü ünnepi cmlékheszédet. A iparosság testületileg kereste fel elhunyt nagyjai sirjait; mindegyiknél az Iparosok Dalköre énekelt gyászénekeket. Vasárnap este kivilágították az összes hősi emlékeket (plébánia templom, akadémia, reálgimnázium, ipartestület); a hősi sltok is pazar fényárban úsztak. Feltűnés! kellett a hatalmas temetőkapu kivilágítása. Az artisztikus keretbe foglalt keresztdiszitésről ezer villanylámpa szórta szét sugarait. A művészi Ízlésre valló díszítést és kivilágítást Stauber Richárd, a városi villamosművek vezető főmérnöke tervezte és kivitelezte.
— A Szent Ilona Leányklub november 8 án, vasárnap délután 5 órai kezdettel műsoros teadélutánt rendez a Missziósház nagytermében. Teajegy ára I pengő. A műsor keretében énekszámok, szavalatok és táncjelenelek kerülnek bemutatásra.
Nov. 4. llubertui d e. 9 ónkor.
Nov. 7. A/ OMKE vlóadáia (dl. lioivith lilvln) »
Kaulnóban ctle léi 0-koi. Nov. B. Kailnray-ccntenntrluiii, de. Oyiuici Tcrcnc llc.-llli clAadita .1 vifoiliájin II ónkor A leinykliibtíilitoioi ltl|i a MUizióililiban d n. órakor.
Nov. 15. Halojli Dávid IkíáHt elóadiu a viioUiiián I) órakot.
Nov ló A Lcinyklilb Sacnt líiaaibtl luionpi-lyo a
,/liiharbaii .\'itt K ólakor Nov. ?L Si.nl r.míbíl 7111 évei évloidulójáiuk On-
ntfic délt-lMl 11 ótakoi a .íliilii ib.u Nov. !ÍS. rólli Kilitian Cíiilroiiiiliitn. llatllia lilváu
lliválla clóadiaa a vái.tabiaiu 11 óiakoi Dtc. 13. Ziluyt cioliküiinepíty.
jaWjModáMil, kUiréiyié] ikorbetegségeknél a természí
onkorbetegségeknél a természetes „Fereac lóuel" keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést. Az anyag-cserebántalmak gyógyító tljárásai-
megállapiiotta, víz-kúra
nak több kutatója hogy a Fereic József
nagyon szép eredményre vezet. A Ferenc lélMl keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban es füszer-üzletekben kapható.
— Resch József detektivfel-ügyelőt elmegyógyintézetbe szállították. Csak a mult napokban történt, hogy Resch József detektlv-felügyelő, a nagykanizsai kapitányság detektivtestületének ez a kiváló tagja, Oyflrbe való áthelyeztetése kapcsán elhagyta Nagykanizsát. Resch József nagyon szerelte Nagykanizsát. Piát Itt iskoláztatta. Itt is szolgál a honvédségnél. Számos rokoni kapcsolat köti ezenkívül a családot Nagykanizsához. Itt épített magának a Sugár-utón házat is, amit az áthelyezés kapcsán eladott. Az áthelyezés után a derék tisztviselő szinte búskomorságba esett, a mult napokban pedig Resch Józsefet elmegyógyintézetbe kelletV\'szállltani. Fiát sűr-gönylleg hívták le Oyörbe. A jobb sorsra érdemes detekttvfelügyelő tragédiája az egész városban nagy részvétet váltott ki.
— Bársony, llanell és parget újdonságok SIngcrnM.
— A kórházi kápolnára Borsos UH és May Margit 5-6, Csiza Qyörgy 2 pengőt adományozott.
— A kanyaró-járvány miatt a
pacsai iskola bezárását november 10-ig meghosszabbították.
= Remek hangja van a Farrand Induktor Dyna-míc hangszórónak. Olosól Transdanubia, Csengery-ut 6.
~ A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület tisztelettel tudatja, hogy elhunyt tagjai lelkiüdvéért a szokásos gyászmise november 4-én (szerdán) déielö\'t fél nyolc órakor a felsőtemplomban lesz megtartva. Elnökség.
= A Schütz-féle akció nap csak egy napig tart, sem. eWStte, sem utána ax e napon érvényben levó kedvezményes áron vásárolni nem lehet.
— Baleset az Erzsébet-téren. Ungdr Kálmán 57 éves csizmadia hétfőn délután 5 óra tájban rosszul lelt az Erzsébet-téren és összeesett. A szerencsétlen ember ugy összetörte az arcát és a fejét, hogy a mentők szállították be a városi közkórházba.
— Szurkálás a keszthelyi vásártéren. Keszthelyi tudósítónk írja: Mindenszentekre virradó éjszaka véres verekedés színhelye volt a vásártér sarka. Jankovlcs László, a városi villamosmüvek segédszerelője és egy négytagú társaság valami miatt össze* különböztek. A szócsatának verekedést lett a folytatása, vége pedig saoikálás. A túlerő győzött. A társaság tagjai három szúrást ejtettek Jankovics László hátán.
VÁROSI MOZI
grock
a világ leghiresebb artistája
Szerdán és csfitOrtfikOo
SPORTÉLET
A szenzációsan játszó NTE lehengerelte az otthonában játszó DVAC-ot
NTE-DVAC
Egyheti szünet után Pécsett játszotta le vasárnap DVAC elleni bajnoki mérkőzését az NTE. Habár az utolsó ba|noki mérkőzésén gyönyörű játékkal lepte meg a nagykanizsai közönségét az NTE, mégis a legvérmesebb NTE drukkerek sem merték gondolni, hogy a bányatelepi otthonában szinte legyőzhetetlen éa a bajnoki tabella előkelő 2. helyén- lévő pícai csapat ellen ilyen fölényes gézeimet arasson.
Az NTE szenzációsan játszó half-sora Rltter irányítása mellett szinte lelépte ellenfelét. Szebbnél-szebb labdákkal tömték a csatársort, akik
lövések egész sorozatát zúdították a pécsi kapura. Csak a pécsi kapus nagyszerű védésének tulajdonitható, hogy nem ismétlődött meg a szigetváriak elleni nagy gólarányu győzelem. Az NTE a következő feláliilás-ban kezdi a játékot: Csondor — Jámbor, Engellelter — Radics, Rit-ter, Kudlch — Farkas, Jakubecz, Szollár, Pum, Harangozó.
Szél támogatásával azonnal az NTE lép fel támadólag és fölényes játékát egész félidőn át meg is tartja. A sorozatos támadásoknak már a 6. percben megvan az eredménye, amikor Szollár a védők közölt kiugrik és védhetellenül a sarokba vágja az NTE vezető gólját. Jakubecz szenzációsan irányit, akinek akciójábóla lO.p.-ben Pum megszerzi a 2. gólt. A DVAC már megsokalja a bekapott 2 gólt, lerohanásokkal kísérletezik, de Jámbor fölényesen veri vissza a pécsi támadásokat A játék most szemkápráztatóan szép, csak Farkas panaszkodik, hogy fázik, mivel nem kap labdát. Ezt meghallja Kudich, aki a 16. percben a balhalf posztról szép keresztlabdát ad Farkasnak a Jobbszélre, az 20 méter,öl ballábbal irtó bombát küld aa ellenkező sarokba. A kapus nem foghatta. Most a kornerok sorozata következik, melyből Farkas gyönyö-I rüen ívelt, csavarl kornerét a kapai
4; 1 (4:1)
csak érinteni tudj), de fogni nem.
(4:0).
A DVAC most egy lerohanásbói megszerzi a jobbösszekötője révén a becsületgólt. Kudich ezt nem birja megállni szó nélkül, azt mondja: .Jaj, de dühös vagyok, már nem lehet 10:0." Az NTE még egy pár szép támadást vezet, de a lövéseket a nagyszerűen védő kapus menti.
A II. félidőben az NTE erős szél ellen játszik és a pécsi közönség csapatának kiegyenlítését várja. Ez azonban elmarad, mert az NTE az erős szél ellen is legalább annyit van támadásban, mint ellenfele. A lövéseket most már nem kiséri szerencse, amit bizonyít a 16. percben Harangozó gyllkoserejű bombája a kapufára.
Az utolsó 10 percben a DVAC van fölényben, de Csondor a biztos gólnak látszó labdákat ártalmatlanná teszi.
Az NTE csapatának minden tagja dicséretet érdemel szép és lelkes játékáért. Csondor kevés dolgát kifogástalanul végezte, Jámbor—Engel-leiter hátvéd-pár sziklaszilárdan állták helyűket. A halfsor minden tagja szenzációs volt Rltter és Kudich a mezőny kimagaslóan legjobb emberei voltak, mig Radics sem maradt sokkal alattuk. A csatársor !eg|obb embere Jakubecz volt, aki mesteri Irányításával a győzelemnek förészese volt. Farkas az első félidőben nagyszerűen játszott, a második félidő elején lerúgták és tovább csak statisztált. Szollár áttöréseivel, Pum agilitásával, mig az öreg Harangozó rutinjával tűnt ki. Bíró Kemény.
(Kiprlc)
— Találtak egy kulcsot a SzentgyBrgy-vári-uton, Elvtsxtít ogy tárca fontos Iratokkal, kóreUk leadni a kiadóban.
.. 11 házak, villák, garfonazobák berandexéaét egyszerű él dlizea bútorokká), szolid kivitelben él olcsó álban, kívánatra hosszú fizetési kedvezménnyel : K o p b t e 1 n hutoráruház Nsgykanlssán, Hortny Miklós ul 4. azám.
1931. november 3.
ZALAI KÖZLÖNY
4 leventobajnokság őszi fordulója véget ért
A KAOSz egy pontot Ismét leadott
Nagykanizsa, november 2 Vasárnap játszották a nagykanizsai leventebajnokság utolsó mérkőzéseit. Az I. osztályban az újrajátszott KAOSz-Ékszerész mérkőzésen a bajnokaspiráns váratlanul pontot adott le és igy csupán 3 pont előny-nyel fordul a tavaszi találkozókra.
Az óul forduló végleges táblázata Így (est:
I. OttUUy: •
1. KAOSz ti 4 2 - 12:7 10
2. Zrínyi 6 3 1 2 15:10 7
3. BanOkk K 0 3 1 2 11:12 7
4. 13 Bocakay FC 0 2 2 2 12:10 0
6. fbkánlxsal U 0 1 3 2 0:7 r> «. Teleki 0 1 2 3 8:8 4
7. Ekmerész 0 114 6:10 3 (Az elsí oszlop a JáüiroU mérkőzések
•simát, Mk győzelmet, IHk döntetlent, 4-lk vamáset, (V-lk gólarányt, fl-lk pont-uáaot Ittnleu tel.)
Ékszerész PC—KAOSz hl (ltO) A bajnokjelölt csapat elbizakodottan látszott a váratlanul kemény ellenfélnek bizonyult Ékszerész ellen. A KAOSz csupán szerencséjének , MeaOobeti, hogy nem vesztesként Ihagyta el l kttidóteret.
Ax f. félidőben az Ékszerész Ját-síik széHei hátban, a* egész féHdö alatt ttitoyben tolt, ds< csatárba* nem slkeriltei a lövését. Igaz, hogy ( KAOSz védelme nagyszerű raun-kát Esetlen góljukat Tarád!
lőtte Ü stből.
A II. télidőben , mindenki súlyos Ékszerísz vereséget vár, annál is inkább, «ert a szél. mely eilan most ók játszanak, megerősödött. Ehelyett változatos mezőnyjáték alakul ki, mindkét csapatnak akad komoly helyzete, melyet a résen álló védelmek paríroznak. Kemény és kinos küzdelem után a II. félidő 20. percében egy tévesen megítélt szabadrúgásból sikerült a KAOSz- nak Horváth révén kiegyenlíteni. További gólt egyik csapatnak sem sikerült elérnie.
A KAOSz Játéka csalódást keltett, annál kellemesebb voll az Ékszerész csapatának feljavulása. Minden embere lelkesen {átszólt, csatársoruk Is egységes voll, csak kapu előtt határozatlanok. Leg|obb része a védelem és a középfedezel. Vllcsek mai Játékával kiérdemelte, hogy a válogatott csapatba kerfll|ön. Szirtes biró elmerengve vezette a mérkőzési.
II. osztály: Egyetértés—Törekvés 9:0 (5:0)
Egyetértés lelépte ellenfelét. Törekvés csapata nem volt ellenfél, csupán durvtskodással Igyekeztek nagyarányú vereségüket megakadályozni. Két játékos kiállítva. Biró Kohn.
Hubertus vadász-UwagUa lagikiniuén
A m. kJr. .Juritkh Miklós- 3. bon véd tüzérosztály parancsnokság a helyőrség számára f. évi november hó 4-én Hubertus vadászlovsglást
.lAvasok gyülekezése 9 órakor a I «>. WO atMerre nyugatra
Jáaá,
>\' fcicn.
kb. 10 óta 30 perckor, fetkéretmk, hgn nei idő gyalogsági lövöldénél gyüle-A kifutó helyét a nézök-megmutatja a rendezőség a
Oksó
tűzifa
fel M kW uira tmlutWi P 44-80
.....„tamu» 34 8U
.......11. 24-80
.!.» . . „ htntatt Mb . 15-20
.....Wthm „ 26-20
házhoz szállítva.
arttott, száraz tOzlIa 100 -onklnt, házhoz szállítva
P 2-50.
STBfffl KÍR0LY
mbafhrr 20. telefon 127.
MAOVAR-U. TELEP TELEFON 160.
Egyéb vasárnapi eredmények /. liga: Ferencváros—Hungária 4:2, Újpest—Budai .!!•• 3:1, HL ker.—Vasas 4:2, Kispest—Bocskai 1: 1.
Délnyugati alosztáty: PVSK—D. PAC 1 : 1 (1 :0). A nap meglepetése. A bajnokcsap.it csak szerencsével nea-tiipotl kt. PfcAC-SzAK 3:0.
amvlvdt .-Magyarország—Morvaország -8 : 8 döntetlen. A mérkőzés tate volt blról tévedésekkel.
ftA

Hfl&Bí
(R»rldlt黫k) H - hírek. kOtginU-ság. Hangv. — hangverseny. E — eMadái Qy — gyennékekvak. A — sjaxonyok--uk. Z — «oe. Mg. — mtTÜgiiitorig t tt|. - ifjúsági elAxfll. F — felolvasás. I 0 — gnunofoniene. jb — luz-faaxL K - kabaré, nZ. — népsiert KM. j
November 3 (kedd) w
Budspest 9.15 Hangv. 9.30 Hírek, ll.lt NtmictkOzi vtzKlzAiioigálaL 12.0) DM haiuguö. 12.06 A Mandllsuslonxenekar hangversenye. 12.23 a 13 td6)eüés. 14.44 H. 15.30 Mtltón, 16.45 Időjelzés 17 Elbeszélés. 17.30 Komlóssy Emun msgysr ndtásst énekel clginyienekUétellel. 18 30 FiukU nyelvoktatás. 19 B. 19.30 A Vakokat üyámolttó Orsságos Egyesület „Homc-m\' níl- és vegyeskarának hangversenye. Máikul Emília és Olt Gyula előadó estje. 21.80 Idójelaés. 21.44 Énéi- és zongora-hangverseny. SiBnetben kb. 22.15 Időjárás. 22Ml Cigánytene.
Bécs 11.30 ZenelurI hangverseny. 12.40 0. 17 Nemzetek zené|e. 19 Opera ÍL.22.40 Zwagarl bangve»ttiy.
Berlin 16.30 4a 20 Zenekart\'hangver-sa^f. 21.30 Hangv.
Brit országos raáanr 17.90 Zenekari hangverseny. 18.15 üyermekixlnrnU itná-vel. 19.30 Zenekari hangv. 20.20 Zanel K. 22.20 és 23.34 Zenekari hangvesstay.
liiumiMU
Kedvezmény adófizetőknek
Nagykanizsa, november 2
A hivatalos lapban most jelent meg a rendelet, amely kimondja, hogy mindazok az adózók, akik adóhátralékaikat, valamint folyó évi előírásaikat november 15-ig teljes egészében kifizetik, abban a kedvezményben részesülnek, hogy az 1031. Julius 1. óta befizetett adók után a késedelmi kamatokat és behajtási illetékeket elengedik. As Julius 1. óta már elszámolt késedelmi kamatokat és illetékeket a most fizetend* összegekbe tudják bt
Még egy hozzászólás a kereskedői moratórium gondolatához
A Zalai Közlöny október 31-1 számában egy fiatal banktisztviselő a kereskedői moratórium eszméjének felvetését tette kritika tárgyává.
Mint minden nemhivatott, ő is abba a hibába esik, hogy közismert tények felsorakoztatása után megfelelő kiutat nem ajánl, hanem egyszerűen azt javasolja, hogy a helyzet megoldását pedig bizzuk azokra, akik értenek hozzá. Nagyon helyes I De hát ki. más hivatott a kereskedelem tyafeinsk feltárására, mint éppen a kereskedő és az ö érdekképviseleteik ? Foglalkoznak is ezen kérdések megoldásával és bizony a 3 százalékra emelt forgalmiadó, a megduplázott jövedelmiadó, a különösen a bankzárlat, majd a köztisztviselői fizetések redukciója okozta általános és nagymérvű forgalomcsökkenés mellett érthető, hogy a moratórium eszméje is felvetődött. Hogy kereskedőink moratóriumról egyáltalán még csak beszélnek is, annak fóoka természetesen a közelmúltban elrendelt gazdamoratórium. Elképedhető-e, hogy as a vidéki
kereskedő, akinek vevőköre Jóré»zt gizdaközönségből áll s követelés i-nek behajtása lehetetlenné vált, kötelezettségeinek meg tudjon felelni? Hogy képzelhető ez el akkor, ami-dón egyes gyárosok, kartellek a bankzárlatkor máról holnapra készpénzfizetési feltételeket vezettek bt, mely condltiók azóta is <sák elvétve enyhültek ?
Megnyugtathatjuk a cikkírót, hogy a helyzet aggasztó volta mellett is érdekképviseleteink tudatában vannak, hogy (bár nem az 0 okfefléw alapján) a moratórium egy kétélű fegyver és helyette Inkább a kartellek hitelpolitikája, de főleg az egyo!dalu gazdamoratoriwn eflaa foglalnak állást, annak visszavonását követelve. Mert s gazdasági é|et egysége nem tür el oty erőszakos beavatkozást, mely az adósok egyrészét mentesül a fizetés kOteleaettaége alól, mig a többit sorsára bizza.
.Bármily nagynevű és nagytekintélyű férfiak zsirálják is ezl a gazdaságpolitikát, azt mégis végzetesen veszedelmesnek kell minősítenünk* — mondotta legutóbb Éber Antal elnöki megnyitójában.
A helyzet megold isit azokra bízzák, aUk értenek hozzá? Mi Is ezt szeretnénk I
Hm Mi
a FúatrkenskvUk EgfatUtUnek titkán
Sok pénzt takarít meg,
ha kopott, rongyos, foltos nyakkendőit a
liakksaáHaalsiibaa
jutányosán rendbe hosatja. Győtődjőn mag agy próbaklaérlsttol I
ÍíMza *r«Msaááftsaloa"
SUrKA ULA g—jjj^jaE»S«|avlUa.»-«
MkssraMrvir,Lakates-i.l.
JUrtaW zárlat
M fl^\'V^Í
Madrid 45s0, Amsterdam 306-80, Berlin 12130, Wien -•-. SiMá 3-72, Prága
wiirM^rw, Dunrvn aw,
m
ZALAI KÖZLÖNY
1031. november 3
Dughagyma
(teli vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
GyQmölcSfavédélmi szerek
(ószl permetezéshez)
Futor. Pekk.
|
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
wug. mttrágya, termény h nóvásy-
lUtamt kwwksdáaábra Ntgykanlisa, Erzsébet-tér 10.
A Wróaág Mttttt TeMfti t» Néhány darab Calncsllla ta|tlizta háti-nyúl eladó.
il
valotAk
Bttk énta-átMyuuü
Angol t. »75-2MS Belga tr. 78-85-79 8•> Clit, I6*W-I6\'98
D4ok. ----•-
Dinár 1000-10*10 Dollár 96800572 50 Franciéi 22-25-22 55 Hotl. 229-15-23095 Zloty 63 35-84 15 Lel 338-3-48 Léva 4-08-420 Líra 28-75-29-55 Márka 135-00-136-00
Norvég —•--•—
Peaeta —•--•—
SdUII. —\'--
Sfájdt. lKWö-IU-65 Svédk. -•--
dsvoak
Amit m»-230«S Belgrád 1003-10 09 Berlin 13^20-138-00 BrOaael 79-15-79-85 Bukarest 339-3-47 Konok. —\'——\'— London 2145-2225
Madrid -•—
Milano 2905-29-59 Newy. 58980-573-20 Oszló —•—_•_ Pária 22-40-22-54 Prága 22-40-22-54 Siófla 4-11-419
Stockk. —•--•—
Varsó 83-56^4-35
Wien -•-•-
Zürichi 10-85-111-86
Ter>«ayt6ud«
Bura tiazav. 77-ea l«5—10-85, 78-aa IM0-11-00, TO-ea 10-95—11*15, 80-aa 11-00—11-20, dunánl. 77<a 1000- 1025, 78-aa 10-15—1040, 79-es 1030—10-55, 80-as 10*36 -1080, roia 1130—1140, tak. árpa 1600—18-29, rab 17 80-1R-20, lengéi 15-75-18-00, korpa 10-10-10-30.
Faibaitás 538, eladatlan 149. - Elsőrendű 1-22—1-26, azedett 112—114, szedett kOzép IW-I IO. könnyű 090 1 "00, l-afi randi Areg 108-110, ll-od rendO fing 100—1-06, angol tüldó 1-00 —110, szalonna nagyban 1-50 -Í M, zalr I 70— i n, husTife-l-ae, lélaerlés 1*36-160.
fcWte UaddTZalal Károír.
akii Ú. m.
APRÓHIRDETÉSEK
AI urfi.i.a.ifcrt iif ui
to.ftbi ..« <«• W fllier. VMlr- *• 10
„ai, H pnir, «uu.» UTiku •
twtdáe fc p4BKk.a K utlt #0 dlrer, mind* MMNiI ><4 <l|> * UIl*r. ŰÍKIÍ > tnlndtu >.|Ub b.iattíl Itiuí Ul laúnth ulaUUUL áBfcl k.n.Uaak M+ Ufxlnfai
FtltsiH taj Káét kaoható TeJkOz pontnál. Teleion 349. ^ 4587
Tekkl-al 19. szám alatt egy azonnal elfoglalható >éa>a»oká> lakáa kiadó.
5098
Egy 14 tiszta khUari, nappal fotel, áUeligy eládó. Clm a kiadóban. 5131
MaaAaaak
•égben eladó R
Rákóczi utca
nagyobb mennyt-a Í3. 5133
Elad* Deák-tér 11—13 tzániu ház. -Bóvebbet Balogh Jenó Ingatlan köivetttó. Hunyadi-utca 21. (136
Elismert legkiválóbb mlnóségll
hentesáruk
filTílittkíílíiliinsÉitk
állandóan frissen raktáron. Elsőrendű
teavaj
naponta érkezik.
Heroeg Esterházy Hentesüzlet
Horthy BlkUa-at t. Talahai Ml.
Elad\'> aaáafáMMal keretek a vároe
lel tó, vagy alsó tgyagmezelén, I kalász trálls hold, vagy K0<f[>«llg. Clm a kiadóban. 5 38
témm WHtt állandóan kapható. Nagyréttel Uradalom, Nagyrécae. I
Caengerv-ulon egy Mt|áNhái, üzletnek la alluilmat, áronnal eladó. Clm a kiadóban. SI93
Paaáayvárl édes csemege must kapható litert nk Int 511 fillér Kóial FereacnH, Csengciy ut 6. Ugyanott egy ktllönbejáritu utcai azoba kiadó tzonnalra. 5140
Llaat átvételt könyvet ébresztettem, mivel az a megtalálónak értéktelen, kérem azt a kiadóhivatalban jutalom ellenében leadni. S143
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN121
2 hl otBvei
szelektív nagyteljesítményű
Budapest * külföldvevő
RÁDIÓ REMEKMŰ
váltó- és egyenáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
legyrer- és íjorttxiet, rádió- él gramofon osztályán.
Értesítem a t. vevőközönséget, hogy ezután minden kedden
há/ilag készült
friss hurka kapható.
Adler keatííiruyár.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy
divatszalonomat
l-\'óut 24. szám alól KleUsKlrtoa II. •kint al* bilftiUn ál.
Kétem további szíves pártfogásukat. Kiváló tisztelettel
Németh Jolán >inii«
Tanulóleánvokat felveazak._
Maitenógiisn
szárított ttniri
eladó. Nagykanizsai Közraktárak R.JT.
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett saját modemül berendezett műhelyében
mos, fnt, tlutit és plitaérox.
Olcsó, tzép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. Oytijtóteiep i Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 18.
Eladó ingatlanok.
Város belterületén több kisebb magánház, bérház és Ozletház, emeletedét utcára nyíló átjáró bérház.
Somogyban S00—3C0 hold mit melleit kltebb tételekben.
Balatoni loidóhetyen Wzsetlen vasat éa fardötelepnél 24-100—MO—«CO-400 hold Kanlzaáhoa kául «7 m. hol. Malom góz éa vlzliajlásra 10 hold tdlddel lakóhizaal.
Kereaek bátba 100 holdtól 1500 holdig Vételre kltebb nagyobb házakat, birtokokat.
Hrlil Nagykanizsához közel, tOO katautrálla hold bérbeadó
Vatkapu vendéglő öregtég miatt aladó
Hoohreitar Omxmé
ny. )ótzágleUgyei4 Ingatlan lrodá)a tan H«nfc»»l»»as Batthyánys. lO.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budspetlnek legjobb helyén lekvó modern szálló]a. UH. Központi fOtá*. Hideg-meleg Wyóvlr. POrdók. Teleloooa szobák. KáráhSs élterem.
Szobák P 4-BO.
P-tM.
Egvágyaa azobáknál IWo, kétágyas szobáknál 200 o sa|aáeáa| a „Zalai Ufeltaj" felmutatóinak. A DV. állomittól direkt vilamot (>l-ea) a szállodáig
Most permetezze gyümölcsfáit!
Tisztelettel felhívom Heveimét, hogy a gyümölcsfák téli permetezésének Ideje november hóban (lombhullás után) kezdődik. Bö és féregmentes termést csak a téllparmetezée után várhal, mert a lombhullás után és a rügyfakadás előtti permetezéssel a kártékony rovarok petéi és álcái, valamint a. kártékony gombák legnagyobb része elpusztítható.
A mostani védekezés a legegyszerűbb, legolcsóbb és leghatásosabb. I
A gyümölcsfák lellsztogatása után, fagymentes és szélcsendes Időben 10—15°/o-o»
gyOmfilcsfakarbolineumma!
keli a fákat megpermeieznl. Tanácsos ezen permetezést 2 héttel a rügyfakadás A vértetves sebhelyek kltisztogatás után, giOná Byat kenendfik be. f J ^
Rózsafákat
betakarás elölt — ha már vesszőit, hajtásait, a téli takaráshoz >| visszavágtuk — tehát ha a rózsafa már nyugalmi állapotban van permetezzük 3«/o-o« SolbAr-oldattal vigyázva arra, hogy sok permellé ne folyjon a gyökerekhez. Ezáltal elpusztítjuk az áttelelő pajzs-, levéltetveket és ezek petéit és az átfelélö gombák csiráit. I
OyamSIcstskirbollnaumok : Dendrin, Neo-Dendrin, Enda. (lyűmölcafakátrányok : Pomrln, Almoll. — KénvegyOlat: Solbár, Amonil, Sulfarol. — VértetO Irtószer: Aphidon. Hernyóenyv i Sáror. — Hernyóenyv-papir. — Magasnyomású háti és kézi permetezőgépek. — Fakéreg-kanarók, drótkefék. - Kaphatók:
>"atriB»«. •«T 4a n«>áar*i«<»»rak kvraa-
kaáéatkan HtYIMIIá, EraaáktMár I*; (A bíróság mellett)
TELErONj ISO.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly).
71. évfolyam 249 szám
Nagykanizsa 1931. november 4, szerda
Ara 14 fUlér
zalai közlöny
Sserfceutflsig <• klsdólilvsUI: FSut 5. uim. Kessthelyl flókkUdóhlvtUl: Kowilh-uta 32.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 80 ültét. Szerkuxtőség! é> EftdőblviUU teleion: 78. u.
Egy békési wasut-vonalon 200 méteres szakaszon kiszedték a sinszegeket
Barcsnál cementoszlopot fektettek a robogó vonat elé
Eddig nem kapott kegyelmet a mezfihegyesi motoros merénylője
munkások személyiben, akik bevallották, hogy illas állapotban a vasúti töltés mellett belebotlottak a vas-rudba, ait félrerugták és igy került a vasull sinek közé.
Szándékos cselekmény nem történt, igy a két munkás ellen csak testi épség elleni kihágás miatt indult meg az eljárás.
Még nincs kegyelem a mezőhegyes! halálos Ítéletben
Budapest, november 8 A mezőhegyest motoros vonat ellen elkövetett merényletért halálraítélt Laki István löldmflves ügyének Iratai ma délig még nem érkeztek meg az igazságügyminisztérlumba.
Békéscsaba, november 3 (Éjszakai rádiójelentés) A békés-löldvári Máv. vasulvonal pályafelvigyázója ellenőrző körut|a alkalmával kedden reggel észrevette, hogy mintegy 200 méternyi hosszulágban ismeretlen tettesek kiszedték a talpfákból a síneket rögzilö szögeket.
A pályafelvigyázó azonnal értesítette a csendőrséget. A gyulai klr. ügyészség elnöke, Tompa Oyula dr. személyesen Irányítja a nyomozás munkáját. Eddig 20 gyanúsítottat vettek őrizetbe.
Somogyban b.„
Barcs, november 3 A Somogyszobról Indult személy-
vonat tegnap este Barcs állomás előtt a sínekre fektetett cemenloszlopba ütközött. Szerencsétlenség, vagy kár nem történt. A csendőrség megindította a nyomozást.
A bánhidal vasdorong ügyében nem less statáriálU Ítélet
Bánhlda állomásnál az elmúlt héten egy 9 méter hosszú, 3 centiméter vastag vasrudat találtak a vasúti síneken. A Budapest felé haladó gyorsvonat neki lg izaladt a vasrudnak, azt 200 méternyire maga előtt tolta. A vonatvezető megállította a vonatot és eltávolította a rudat. A csendőrség kikutatta a tetteseket Holló József és Károly üllői
A Bethlen-kormány felelősségrevonásáról, az ország eladósodásának okairól és a népszövetségi támogatás Jelentőségéről
beszélt Teleszky Jánoi a 33 as bizottság keddi ülésén
hanem azt, hogy mit kell csinálni Jól, ma és holnap
A 33 as bizottságot — folytatta Teleszky — közelről érdeklik a népszövetségi bizottság jelentésében foglalt megállapítások, javaslatok és levonható következtetések. Álláspontlát ebben a kérdésben a felsőházban fogja kifejteni, de meg|egyzi, hogy a Népszövetség pénzügyi támogatását igen értékesnek tartja.
Teleszky János ezután \' áttért a pénzügyi bizottst|» jelentéséből levonható következtetések tárgyalására. Kereskedelmi mérlegünk aktívvá válásának előfeltétele a bizottság né-zele szerint az, hogy a hitelező államok kereskedeM mérlege pasz-Bzivvá váljék Ha csak ujabb külföldi kölcsönt nem veszünk fel, amit azonban a Jelenlegi viszonyok közöli nem tart lehetőnek, rövidesen nem fizethetjük vissza a rövid lejáratú külffrtil kölcsönehket. Magyarország meg akar felelni összes fizetési kö telezettségeinek, de ennek előfeltétele és ezt be kell Idtnlok a hitelezőknek, mezőgazdasági terményeinknek megfelelő árakon külföldön való elhelye-
Budapeat, november 8
A 38-as országos bizottság ma Juhász Andor elnökletével ülést tartott.
Elsőnek Teleszky János szólalt fel és polemizált Rassay Károlynak a muít ülésen elhangzott kijelentéseivel. Nem feladata megvédeni a lemondott kormány pénzügyi és gazdasági politikáját, — mondotta — sőt azt mindig kifogásolta, de igazságtalanság ugy beállítani a dolgot, mintha egyedül a mull kormány volna felelős a gazdasági helyzetért. Legnagyobb bajunk a külföldi eladósodás. Az ország egész közvéleménye szorította a kormányt külföldi hitelek Igénybevételére és azok segítségével munkaalkalmak teremtésére. Minden uj hitel (elvételéről szóló jelentési pártkülönbBég nélkül nagy hozsannával fogadta. Az elkövetett hibákért a politikai felelősségrevonás a kormány bukásával megtörténi. — További felelősségre vonás, eltekintve attól, hogy nagyon is kétséges volna a törvényes alapja, nem állna az ál am érdekében. Ne azt kutassuk, most, mit csinállak tegnap rosszul,
Megkerült a bánokszentgyörgyi vérengzés tettesének bűntársa is
A nyomozó hatóságok elölt teljesen tisztán áll az egész bűncselekmény — A tetteseket ma hozzák
be a csendőrök az ügyészségre
zésl lehetősége.
Ezután Nagy Emil szólalt fel, aki kijelentette, hogy a miniszterelnök iránt olyan bizalommal viseltetik, hogy nemzetmentő törekvéseinek alá támasztására még bizonyos politikai népszerűség elvesztése árán is hajlandó.
Rassay Károly Teleszky Jánosnak válaszolva kijelentette, hogy sem az ellenzék, sem ő, sem politikai barátai soha nem követeltek túlköltekezést a kormánytól, ellenkezőleg állandóan tiltakoztak az improduktív kiadások ellen.
Teleszky János ujabb felszólalásában kijelentette, hogy nagymérvű külföldi eladósodásunkért nem egyedül az előző kormány fele\'03, de elsősorban a közvélemény, amely a bankokat Is diiandáan szorította bőségesebb klhllelezésekre, aminek a bankok csak külföldi kölcsönök igénybevételével tehettek eleget.
A 33 as bizottság ezután tudomásul vette a népszövetség pénzügyi bizottságának és a 6-os bizottságnak jelentései.
Bánokszentgyörgy, november 3 (Saját tudósítónktól) A várföldel— bánokszentgyörgyl vérengzés ügyében, amely három ártatlan emberáldozatot követelt, a nyomozás a befejezés felé közeledik. Az ügy példátlan nehéz feladat elé állitotta a nyomozó hatóságokat, főleg a csendőrségei, amely a legnagyobb ambícióval vetette magát az Ugy kiderítésére. Sajnos, a csendőrség minden
igyekezete rendkívül nehézségeket talált a falu szolidaritásán, másrészt a cigányok félelmén, mert mig a közeégbellek fajtájukbellek ellen nem akartak vallani, addig a cigányok, akik sok értékes adatokat tudtak, nem mertek vallani, a község népének retorziójától való félelmében. E két malomkő közölt őrlődölt a nyomozás, amely hihetetlen nehézségekkel kellett, hogy megküzdjön, mig
hét nap multán odáig éri, hogy a tetteseket odaállíthatja a klr. ügyészség, illetve a vizsgálóbíró elé.
Azok is, akik eddig terheióen vallottak a gyanúsítottak ellen, mintha megbánták volna az elmondottakat,
visszavonták a bűncselekmény elkövetőjével szemben tett vallomásukat,
amikor már arról volt szó, hogy a
tetteseket, illetve bűnrészeseket behozzák Nagykanizsára. Soha még oly nehézségek, akadályok, mint amilyenekkel derék nyomozó csendőreinknek meg kellett küzdeniük. Szívósságuk azonban felülkerekedett és ennek köszönhető, hogy az egész ügyre sikerült nemcsak fényt deríteni, hanem, hogy
a tettes és már annak tettestársa is megvan. A nagykanizsai, bánokszentgyörgyi, pákai, ielenyel és a szombathelyi csendőrök páratlan munkát végeztek, amely minden dicséretet megérdemel.
Szinte példátlan az a konok tagadás, ami a tettes éri tínta réstírói történt. Minden szavára vigyáztak, hogy az terhelő ne legyen. Persze a csendőrség gondosan vigyázott arra, hogy a kezük között levő bizonyítékokról ne szerezzenek tudomást, amelyek kétségtelenné teszik a két embernek a szerepét. Az egyik leadta a halálos IBvé-seket, amihez a másik adta neki a töltött puskát.
Nevek, a nyomozás sikeres befejezésének biztosítása érdekében még mindig nem közölhetők. A helyzet jelenleg tehát az, hogy ugy. a tettes, mint a társa, megvan. Tagadásuk mit sem mond. A bánokszentgyörgyl csendőrök valószínűleg már ma vagy holnap behozzák őket a nagykanizsai kir. ügyészségre,
ahol most már a továbbiakra nézve a helyzet kulcsa van.
Ugyanis a nagykanizsai kir. ügyészség a tettesek behozatala és az egész nyomozási- jelenlés áttekintése után mérlegelés tárgyává teszi, vájjon statárlális bíróság elé állltja-e őket, vagy pedig rendes szakblróság elé viszi az egész bűncselekményt.
A nyomozás az előre megfontolt szándékú gyilkosságot látszik valószínűsíteni, azért még mindig erősen kisért a tetteseknek a rögtönbi-ráskodás elé való állilása. Más kér dés azonban, hogy az ötöslanács tárgyalás alá veszi-e az ügyet, vagy pedig leszállítva a maga illetékességét, szakblróság elé utalja. A cselekmény rendkívül súlyos lévén, llt Is halálos ítéletre lehet kilátás.
Egyébként a csendőrség a tetteseknek a megállapítása után is tovább folytatja a nyomozást a két községben, amely azonban már csak befejezése a nyomozásnak, de nem lehetetlen, hogy a további nyomozás ujabb bűnsegéd! bűnrészest fog megállapítani,
esetleg ujabb őrizetbevételt eszközölni. A csendőrségi nyomozás azért még koránlslncsen lezárva. Aminthogy meglehel az is, hogy az Ugy, a tettesek megállapításán kívül Is — tovább dagad.
Lukács Gergely gazda és fivére l.ukács Ferenc, akit a cigányok vé-
ZALAI K02L0NY
1931. november 4.
resre verlek, még mindig
súlyos Állapotban vannak.
A községbeli orvos kezelése alatt állanak. Az egyiknek a keze el van törve. A cigányok rettenetes vandalizmussal vetet lék magukat a kél Lukácsra. Oergelynek a feje még mindig erősen be van pólyázva, Fe-
renc sérülései is súlyosak, ugy, hogy hosszú Időbe telik, míg ismét munkabíró emberek lesznek.
A bánokszentgyörgyi cscndőrör-. sön tovább folynak a kihallgatások. A nagykanizsai kir. ügyészség fogházában már készilik a cellákat az uj lakók számára....
(B. R.)
Egy zalai férjgyilkos asszony halálbüntetését a tábla életfogytiglani fegyházra mérsékelte
Qyfir, november S A győri Ítélőtábla ma Ítélkezett Ráberhoffer Mihályné és Ka\'már Oá bor felett. A zalamegyel Sáska községben 1930. november 6-án Kalmár Oábor Ráberhoffer Mihályné felbujtására meggyilkolta az asszony gyengeelméjil férjét.
Raberholferné és Kalmár már hosz-azabb idő óta viszonyt folytatlak és az asszony állandóan arra biztatta Kalmárt, hogy férjét ttgye el láb
alól. Kalmár végUI is az asszony biztatására utána ment Ráberhoffer-nek, amikor az az erdőbe ment vadászni és vadászfegyverével lelőtte.
A zalaegerszegi törvényszék az asszonyt kötél általi halálra, a férfit pedig életfogytiglani fegyházra Ítélte. A győri tabla a férfi büntetését helybenhagyta, az asszony büntetését azonban életfogytiglani fegyházra szállította le. Az elitéltek fel iebbeztek.
Leesett a szekérről, kitörte a nyakát
Balstonhenye, november 3 Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt szombaton délután Ká rofyLlgnic 65 éves balatonhenyei gazdálkodó udvarán. Az időt gazda
kukoricaozárat rakott le a kocsija le éjéről, miközben véletlenül megszédült és három méter magasságból oly szerencsét énül zuhanta földre, hogy nyakcsigolyatörést szenvedett
Agyonütött a kidéit fa egy földművest
Zalanántó, november 3 A nemesbűkki erdőben Kása Jó-isef odavaló földműves egy jókora fa kivágásával foglalkozott. A munkában segítségére volt testvére is, ugyancsak nemesbűkki lakos. Mái annyira előrehaladt a munka, hogy minden pillanatban lartani lehetett a fa kidöiésétöl. Kása József ekkor
távslabb Igyekezett jutni a fától, amely azonban hirtelen, nagy robajjal kidőlt, nem egészen abba az Irányba, amelybe számították é< Igy történt, hogy a lezuhanó nehéz törzs Kása Józsefet agyonütötte. Mire sikerült kiemelni a fa alól, nem volt benne élet. — A vizsgálat megindult.
Gyermekek, akik Szent Antal perselyt és revolvert loptak, dinnyeíöldön és avasgyárban garázdálkodtak
Egy nap ■ fiatalkorúak bíróságán
Szinte ijesztő, mennyi gyerekember kertll ismét a fiatalkorúak bró-sága elé. Pedagógusnak, lélekbúvárnak érdemes egy-egy ilyen tárgyaláson tanulmányokat folytatni.
Mindegyiket szülője vagy nevelője kiséri. Ott van a kékfátyolos misz-sziós-nővér is, akinek felügyelete alá helyezik a próbára bocsájtoltakat. Minden ilyen tárgyalás megszokott refrainja: a szülök munka után mennek, a gyermekek magukra vannak hagyva, rossz társakkal érintkeznek, alkalom van elég a bűnözésre. Vagyis a legtöbb cselben a szegénységből adódott helyzet hozza és viszi őket először a fiatalkorúak bírája, majd később, ha nem sikerül csirájában elfojtani a roszra való hajlamot: a börtönbe, a dologházba, vagy, amint a fiatal péksegédek esete bizonyítja: a satáriáiis bíróság és a vesztöhely felé... Néhány mozaikot a tárgyalásról.
(§) A legenyhébb esel. 14 éves fiu. Nemrégen bocsájtották próbára, de az apja feljelentette, hogy elszökött otthonról. A fiu azt mondja, hogy két hónapja Kiskanizsán dolgozik, egy hónapja pedig már ismét otthon a szüleinél tartózkodik. Apja megbocsájtott neki, csak azért jelentette fel öt, — mondja a gyerek a biró előtt — hogy .ha valamit csinálni találnék" a szülői háztól való távollét alatt, akkor ne öt büntessék meg, mert az uj törvény nemcsak a bűnöző fiatalokat bünteti, hanem a szülőket is felelősségre vonja.
Igy a fiu. Mint egy kis öreg.
A biró kijelenti, hogy a rendőrség utján meggyőződik a mondottak valódiságáról és ha igaz, akkor pontot tesz a feljelentés után.
(§) Javítóba került. N. P. a Principális csatornában fürdött. Mikor visszament a partra, a ruháihoz, a revolvere hiányzott a zsebéből. Valaki kilopta. Pénzét is. Két fiúra gyanakodott, akiket feljelentett és
akik ma felelnek a bíróság előtt.
— Valóságos tolvajbanda, akik az egész Principálist végig lopkodják, — mondja a károsult. Kiderül, hogy az egyik már próbára volt bocsájtva, mert nemrégen egy bolti leánnyal cipőt lopott. Itt már nem használ cnyheség. A biró javitónevelésre (Aszódi) Ítéli. A fiu fellebbez, nevelőapja és az ügyész megnyugszik.
(§) A kis orgazda. 15 éves fiu. Barátja egy nap kerékpárral Jött hozzá azzal, hogy Budapestről kapta a kerékpárt, de eladjd 13 pengőért. A 15 éves, akinek régi álma egy ilyen finom kis kerékpér, kapva kap az alkalmon, nem kutatja honnét vette barátja a kerékpárt, csak az összeget, a nevetséges 13 pengő vételárat és — apjának pénzesládájából kiveszi a 13 pengőt és megveszi a kerékpárt. Mikor apja hazajön, elmondja a „kedvező vételt". Az api elmegy az „eladó" fiúhoz, aki megnyugtatja a bicikli származása felől. De csakhamar kiderül, hogy a bicikli lopott és az eladó eltűnik. A 15 éves mint orgazda a biró elé kerül.
— Becsületes, jó fiu — vallja az apja a biró előtt.
Most még az egyszer próbára-bocsajtással menekül.
(§) KI lopta el a Szent Antal perselyt? Egyenes nézéifl ftu. Mu-rakereszturi. Anyjával együtt jött a tárgyalásra. Azzal gyanúsították, hogy ő lopta volna el a templom oltáráról a Szent Antal perselyt. A fiu állhatatosan és nyilt tekintettel tagad. Társai, akik most tanukként szerepelnek: azt mondják, hogy a nála talált pénzt részben tőlük kapta. Semmi bizonyíték nincs ellene. Csak gyanú, csak látszat. A biró az ügyész vádelejtése után megszünteti ellene az eljárást. Boldogan megy haza édesanyjával.
(§.) Akik a mairól szerzik be dlnnyeszUkségletakJt. Négy fiatal kölyökember. Mind Iskolás. Az a vád ellenük, hogy a Dolmányos György földjéről dinnyéket loptak több alkalommal. Egyszer azonban gazda felesége elfogta az egyiket és a menekülő társait is sikerűit utolérnie. Most a birósáe előtt szepegnek. Dolmányos gazda elmondja, hogy már tarthatatlan volt, amit a tolvajok földjén véghez vittek, ugy lopták a dinnyéket. 80 pengő kára van. A biró .a négyest" most még az egyszer próbára bocsájlja. Dolmányost kárigényével polgári kere-I setre utasítja.
Kabátok, szőrmék,
női és férfi szövetek.
Nagy választék, olcsó árak
SltlGER dtuatúruhúzban
(§.) A bezárt Merkúr tolvajai. Ismét egy ujabb kis „transport* gyerek. Fiuk. A Károly laktanyában a szemétdombon jöttek össze, ahol a baromfiak részére kenyeret kerestek. Olt határozták el egy napon, hogy elmennek a Merkúr-vasgyárba és .szereznek" maguknak szerszámokat. Be is hatoltak a lezárt gyártelepre és bemásztak az Irodába, műhelyekbe és amit lehetett, összeszedtek. Nem értékes, sőt hasznavehetetlen dolgokat. De loptak. Összeütköztek a törvénnyel. Most felelnek. Egyik a másikának mondja a szemébe a biró előtt;
— Te mondtad, hogy gyerünk a Merkur-ba és .szerezzünk magunknak". A biró végül is kénytelen kijelenteni a dolog tisztázása után:
— Szép kis madarak vagytok ti I
Az ügyész javitóncvelést követel.
A szülők erősen fogadják, hogy ezentúl szigorúak lesznek és jobban vigyáznak a csemetéjükre. A biró respektálja a szülök kérését. Most az egyszer még. De szigorúan meginti ugy a szülőket, mint a gyermekeket. A legkisebb panasznál Rákosszent-mihályra kerülnek.
A szülők pedig nagyon vigyázzanak gyermekeikre. A bíróság most nemcsak a fiatalkorúakat bünteti, de megbünteti a szülőket is és a gyermekeik okozta kárt a szülők kell hogy megtérítsék.
Orsós Rozál esete a régi embörével
Rózáinak hiába teszik a szépet) nem lehet őt visszacsalni, mert csak a káposzta jó kétszer melegítve, a szerelem nem
Orsós Rozál 45 éves. Cigányasszony és tegnapig büntetlen előélettel dlcsekedhétetl. Di csak tegnapig. Ma már nem. Az országos bűnügyi nyilvántartóban a mai naptól kezdve már 6 hónappal szerepel. Negyvenöt évig nem volt baji a törvénnyel és most, amikor ott áll dr. Mutschenbacher Edvln büntető egyesbiró előtt, kétségbeesett védekezéssel igyekszik kibújni a közvetlen és közvetett bizonyítékok sdrfl hálójából, hogy sikerüljön megőriznie továbbra is a büntetlenségét.
Mintegy három héttel ezelőtt, október 10-én történt, hogy Pap István becsehelyi gazdálkodó kiment szüretelni a szőlőjébe. Távolléte alatt valaki behatolt a lakásába, ahonnan 100-120 pengő értékű ruhadarabot vitt el a feltört szekrényekből. Pap István még azon a napon Jelentette a betörést a csendőrségen, melynek egyik jlrőre másnap délután Becsehely halárában elfogta Orsós Roziit, akinek ralyujAban megtalálták az ellopott ruhaneműket. A clgányasz-szonyt, akit azonnal letartóztattak, tegnap vonta felelősségre a nagykanizsai (Orvénysztk egyesblrája.
Csokoládébarna, viharvert arcából kétségbeesetten villognak ki fehér szemgolyó!, amint széles beszéddel igyekszik meggyőzni a bíróságot ártatlanságáról.
Bevezető szavai bármelyik táv-szónokot is megszégyenítették volna. Kerek háromnegyed órán át magyarázta, hogy Ő Letenyére ment tuíaj-donképen, ahol fel akarta keresni a leányát. De nem találkoztak Erre bement több házba és néhány .deget* (hullott csirkéi) összeszedett, majd átgyalogoll Becsebelyre. Tízéves kisfia, akit kézenfogva vezetett, egyszer csak a község közelében felkiáltott.
— Icsanyám, ehun gyün a régi emböre.
— Hál ámint odánlzek, folytatja
1931 november 4
VÁROSI MOZI
Nowamnar 4., utpda November 8., oaOtBriOk
GROCK
a világ leghíresebb artistája
A világhírű zenebohóc groteszk ötletei mögül kivillan minduntalan • zenevlrtuóz, aki • hingizerek sokaságán Játszik bámulatos mdvéasetteC
Az ötpeosétes levél
Uax, > kalandorok királyának, i Lu.
detekttvkutyának brarurjal 8 letv.
Mlcky és a gorillák
Rajzfllm.
Metró Hiradö
Orsós Rozál a vallomását, meglátom am, hogy linyleg ál egyik régi fir-lem gyln. in ki ákárlam keriini, de I meglátott és rámsólt, hogy áli|ak meg. Hát micslnálháttám vóna ? Vót egy nágy bátyú á hálán és ászonta, hogy nlkem hozta ázokat a női ruhákat. Én ászontam neki, hogy nem kell semmi, mert há nem adott rigebben, ákko most se ággyon. Megmontám, hogy híjába teszi á szlpet, úgyse tud vissicsilni mágá-hón. Csák á káposlá jó kitser melegítve. Erre I ászontá, hogy nem ii kellesz mi, mer vin vágy, de ázé csák fogádd el á ruhákát, mer megverlek.
Bíró: Erre maga elfogadta a ruhákat?
Orsós Rózái várta már ezt a kérdést és most szinte mámorosan csap le rá.
— Hát ipen ez áz. In nem fo-gádtám el, mire I nekemgyltt és ugy megdegenyezett, hogy csák ugy slkrázott á semem.
— Na, de aztán csak elfogadta a ruhákat?
— Nem in, tekintetes méltóságos tervénysékl ur, kérem. Még ekkó Is elutásltásbá vólam. De ástán áz á pokollájzátlyá elővette ás bicskáját és ászontá, letúr, mint egy málá-csot. Hát mit tehettem in védtelen ásszony ezután, megkirdem siipen á tekintetes tervinyuiket. Hát mit tehettem. Elfogádtám, hogy életben hágy|on. Aztán nemsokárá találkoztunk á csendérékkel, kezlccsókolom, mire á régi émberem elsekett mellélem, éogem meg elfogtak á csendérék.
A bűnügy koronatanuja, özv. Molnár Istvánné következik, aki a károsult Pap István szomszédságában lakik. Az ö vallomása volt ebben a bűnügyben a dinnyebél, amelyen a vádlott cigányasszony elcsúszott.
Mulnárné ugyanis elmondotta, hogy a lopás napján egy plrosszoknyás cigányasszonyt látott kiosonni nagy batyuval a szomszédja udvarából. Azon a napon pedig Orsós Rozál volt az egyetlen plrosruhás cigánynő, aki megfordult Becsehelyen.
Vitéz CslUaghy ügyész vádbeszéde után a bíróság már hirdeti az Ítéletet.
— A klr.\' törvényszék bűnösnek mondja ki Orsós Rózáit lopás bűntettében és ezért öt 6 hónapi börtönre Kéli.
A vádlott nő kezel rémülten lendülnek a\' magasba. Fájdalmasan felszisszen.
— Jáj, ázs sok kezicsókolom, ázs "ágyon sok.
— Akkor fellebbezzen, talán majd többel is kap.
— Isten erlzzen, dehogy fenneb-bezek.
Az őr már vezeti is ki a teremből Orsós Rózáit, aki az ajtóból még CRyszer visszafordul és illemtudóan meghajlik a bírói emelvény felé:
— Minden jót kivánok I
ZALAI KÖZLÖNY
Az alispán nyilatkozik a községek eladósodásáról
Más megyékhez képest Zalában nem nagy az adósságteher
A községek költségvetéseit felülvizsgáló mlnlszterközl bizottság hat heti munka után tegnap befejezte munkálatalt. Bődy Zoltán alispán a munka eredményéről a következőképen nyilatkozott lapunknak:
— Felülvizsgáltatott 367 községnek 1931. évi költségvetése, azoké, amelyeknek háztartási szükségletei 76 százalékon felüli pótadót igényeltek. Ezek közUl 357 község pótadó szükséglett 75—100 százalék kOzOtt véglegesen megdllapltlatoll, 10 községé pedig kormányhalósdgl döntés végett a belügyminiszter elé terjesztetett. (Letenye, Bajcsa, Za!a-8zentmihályfa, Zalabesenyő, Bo fa, Zalalövő, Aranyod, Csáford, Zalabér, Sümeg.)
— A miniszterközi bizottság a legnagyobb megértéssel viseltetett a községek szükségletei iránt. Ha kellőkép elő voltak készítve az ügyek, azokat a lehetőség szerint mind honorálta, akár községi beruházások voltak azok, akár Iskolaiak, vagy felekezetlek. És ha a sok segély ellenére Is emelkedett a községek
pótadója, az annak tudható be, hogy kisebb lett a községek adóalapja, megfogyott a községek bevétele kereseti adó, forgalmi adó, vadászati haszonbér, korcsmabér stb.).
— Megelégedéssel konstatálta a bizottság, hogy
más megyék községeihez képest a községek nincsenek eladósodva. Az összes zalamegy el kSzségek eredeti köl-csőne 975.984 pengőről ma már 778.950 pengőre csökkent és ennek törlesztésére jelentékeny összeg lelt a költségvetésekben előirányozva.
— Hogy tehát a községek nálunk ma nehéz helyzetben vannak, az
nem az adósságuknak, hanem annak tudható be, hogy legtöbb helyen Igen nagy az
adóbátralék. Az alispán elmondotta végül, hogy s bizottság a legnagyobb elismeréssel emlékezeti meg a Jegyzik munkájáról, akik a legnagyobb kitartásul és lelkiismeretességgel végzik nehéz feladatukat.
A kanizsai gyors maldnem belerohant egy zsníolt személyvonatba Sopron közelében
Hajszál hiján végzetes vasuli karambolt sikerült az utolsó percben elhárítani a soproni állomás közelében.
A Nagykanizsáról Bécsbe tartó gyorsvonat teljes sebességgel robogott Sopron felé. Szombaton este volt, amikor a vonat a mindenszentek! meglehetősen erős forgalomra tekintettel sok utast vitt.
A robogó gyorsvonatot a nádor-fasort átjárónál, Sopron közelében nyilt pályán a vasúti őr megállította. A kis őrháznál hirtelen megállt gyorsvonat utasai i|edten ugráltak le a vonatról. Ekkor tudták meg, hogy a gyorsvonattal szemközt ugyanazon a vágányon robog a Sopronból kiindult burgenlandi személyvonat, zsúfolásig tele utasokkal. Ha a gyorsvonat csak pár perccel később állt volna meg, a katasztrófa elkerülhetetlen lett volna.
Az történt ugyanis, hogy a Sop-
ronba a mindenszentek! erős forgalom miatt késve érkezett osztrák személyvonat szabályszerű Inditás nélkül, az Inspekcios vasúti tiszt tudta nélkül, helytelen váltón futott ki az állomásról. A soproni állomásra ugyanekkor mát beérkezett a kanizsai gyors jelzése. Pillanat veszteni való idő sem volt. Az állomásfőnök azonnal intézkedett, hogy a kanizsai gyorsot a legelső őrháznál tartóztassák fel. Ez szerencsésen meg Is történt. A rossz váltóra futott osztrák vonat vezetője Is észrevette s tévedési, megállt, a gyorsvonat pedig addig vesztegelt a nyílt pályán, mig az osztrák személyvonalot visszatolatták a soproni állomásra.
ki osztrák vasulasok fegyelmezetlenségéből borzalmas Katasztrófa származott volna, ha ugyanakkor a soproni magyar vasutasok gyors elhatározással és lélekjelenléttel nem álltak volna hivatásuk magaslatán.
Sehütí
akció-
na/i
MMMdli
KMÚ
NAPI HÍREK
NAPIREND Immbar 4, aiaráa
Kón. katolikus: Károly. Protestáns:
Károly, laisellts : Mark hó 34. «
Városi Mucum ás Könvftár nvttn
citttörtökön és vasárnap díklSlt 10-töl 13 óráig.
OvAKTSUirtért ájtstl szolgálati f hó végéig a .Megváltó\' gyógyszertár Erzsébet-tér 31.
Városi Mozi .Orock", a világ leghíresebb artlstála. „Az ötpecséteaWT" btavnrtllm .Mlcky ti s gorillák", rsjtl.
Oöalürdó nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (héti6, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 3—IS.

No*. 4. Hubartiu d. a. 9 órakor. Nn. 7. Km OMKE iUím (dl. HorráUi lalaáa) > Kaiiladbaa aata l« 9kor. Bánkotok Uija 0 árikor a Cantrálbaa. No*. B. Kaj|nciy-c«nl«nniflum. dr. Gyurit, hnac tkaálb aldadáaa a váro.hl.1., 6 énkor.
OllimraaSM laila S drakor a plabánla raüda-tannábaa.
A lalnrklub alaoraa laá|a a Mlaaaldafcáabaa d. a.
5 ót.kor
KH. 19. Dalold Dávid Ikaálla altadáaa a viioahiada
6 diakor
Hot. II A LUnyklub s,.nl Eliadbat Onoapálja a
aalakáabaji aata 8 drakor No*. II. Si.nl Ersa4kal 700 1»a. ávtorduldjdnah ka*
napa díl.lfin II dfakoa a uinhiaban. Nor. as. Tóth Kálmán cantannáriun, Bartha lahráa
Ikaálla aldadiaa a vároaháaán fl diakor. Dac. IS. Zrtgyt amtdkQanapály.
— Megalakult a megyei segttő-blzottaág. Oyömörty (Jvörgy lőls-pán megalakította Zalavármegye területére a törvényhatósági segilő-blzottságot. A bizottságnak a közigazgatási bizottságból 19 tagla van, köztük dr. PUhát Viktor felsőházi tag és Csőlhl Oéza apát. A klsgyű-lésből 13 tagot nevezett ki a tölspán, köztük Somogyi Oyula földbirtokost és Oyömörey István v. országgyűlési képviselőt. A főispán lovábbíM tagot is kinevezett, Nagykanizsáról dr. Krátky István polgármestert, Kalmár Zoltán építési vállalkozót és BarbarUs Lajos felelős szerkesztőt
— A rendőrségről. Deli Károly dr. rendőrorvos november 1-én visszaérkezett budapesti tanulmányukéról és megkezdte hivatalos működését
— A Leányklub Szent Erzsébet ünnepélye. A Szent Ilona Leányklub november 16 án, hétfőn este 8 órai kezdettel nagyszabású Szent Erzsébet ünnepélyt rendez a Városi Színházban. A műsor keretében két-felvonásos színdarabot mutat be a Leányklub műkedvelő gárdája Szent Erzsébrt életéből. Az ünnepi beszédet Kolla János kegyesrendi tanár, a klub lelki-vezetője mondja. Ezal-kalommal mutatkozik be a Leányklub u|onnan alakult zenekara. Az előadásra már elővételben kaphatók a jegyek a Missziósházban délelőtt fél 10-től 12-lg és délután 3-6-lg. Jegyek 2 pengőtől 80 fillérig kaphatók.
— Pálvázat A lenti-1 főszolgabíró pályázatot hirdet a szentgyörgy-völgyl körjegyzői állásra november 15-iki határidővel.
— A nagykanizsai Oltáregylet teadélutánja. A nagykanizsai Oltár-egyesület folyó hó 8-án délután 5 órai kezdettel műsoros teadélutánt rendez. A gazdag programban sok zeneszám, szavalat, melodráma, énekszám kerül előadásra. Teajegy 1 P.
Kiváló •zemüvagak
nagy válaaatdkban kaphatók tcgolcadbbaa
ZSOLDOS GYULA
| ÓRÁS. ÉKSZERÉSZ ÉS I.ATSZERÉSZNÉL PÖ.UT tt. BIZTOSÍTÓ PALOTA
Orvosi receptek elkészítése. | am SzakazetQ Javítások.
ZALAI KÖZLÖNY __1981. november A.
«
Épül már a tOzoltóuertár
Ebben helyezik el a hordójeiző hintáit
Nagykanizsa, november 3
Mini JeknlettOk, a nagykanizsil tüzoitőszertárat kibővítik Az 5000 pengős és régóta égetően szükséges épllkezésl mar vállalatba is i.didk Kalmár Zollán építészmérnöknek. A munka megkezdődött és november végére kész lesz.
Ebben az u| tüzollószerlárban helyezi el a város a törvényhatósági hordójelző hivatalt Is, aminek kezelését a taroltóságra bízták. (Egyik előző számukban tévesen mértékhitelesítő hivatalt Irtunk, holott az, mint állami Intézmény, továbbra Is eddigi helyén, Csányi László utca 8 szám alatt marad)
— Az Izr. Nőegylet II. teája szombaton este volt l Central fehér-termében. A sorozatos egyesületi teák történetében kimagasló sikere volt ennek a teaestnek ugy hangulat valamint látogatottság dolgában. A két háziasszony, Frank Jenöné és dr. Vajda Béláné páratlan kedvességgel és figyelemmel töltötték be a másfélszáz vendég közepette sok körültekintést igénylő háziasszonyi lisztet.
— Bársony, flanelt é» parget újdonságok Singeméi
— Bankotok teája. A nagykanizsai pénzintézeti tisztviselők folyó hó 7-én (szombaton) este 9 órai kezdettel a Centrál fehértermében, tánccal egybekötött teaestélyt rendeznek. Minthogy a pénzintézeti tisztviselők agilis gárdája igen nagy közkedveltségnek örvend, ezen es-télyük előreláthatólag a szezon egyik legsikerültebb teaeslélye lesz.
—■ öngyilkosság a határban. Torvaj község határaban az elmúlt napokban egy fára felakasztva, holtan találták Virág János 48 éves torvaji gazdálkodót. Az öngyilkosság oka ismeretlen. v
— Vadász-szerencsétlenség Gödreszentmárton határában. Súlyos szerencsétlenség történt Qödre-szenlmárton határában, ahol egy kaposvári vadásztársaság, közlök Kincses József vendéglős és Vlncze Pál henteamester, vadászott. Vadá szat közben egy nyul véletlenül Kövecses felé futott, mire Vincze elsOtölte a fegyverét. Kövecses alsólábszáraiba összesen 97 drb serét fúródott. A szerencsétlen embert autón szállitötták haza Kaposvárra. A vadász-szerencsétlenség ügyében nyomozást Indított a csendőrség.
— Férfi é> nőt inövet\'k minden árra kaphatók Slnger dlvatáruházban.
— Megszüntetett postaautóbuszjárat A m. kir. posta november 15-ével megszünteti a Keszthely—Sümeg— Vindornyaszőliős közölt! auió buszjáratot, mert fenntartása nem rentábilis. A többi zalai autóbuszjáratnál nem történik változás.
— Suhancok garázdálkodása a lakodalmas háznál. Balatonja-redrót jelentik: Tolnai Sándor balatonfüredi lakos házánál lakodalom voll. Közben négy tatabányai suhanc beállított és ennivalót követelt. A tolakodó suhancokat kitessékelték a házból, mire azok köziport zúdítottak a násznépre. A vendégek közül Gácser Jánosné és ennek Dezső nevfl jegyzőgyakornok fia súlyosabban megsérültek. A csendőrség eljárást indított a bosszúálló suhancok ellen.
— Leányszobák, urlazobék, egyet bútorok, állandó pazai választék, olcsó és jó bútorokban Kopstetn bulotáruházban, Nagykanizsa, Hoithy Miklós ul 4.
= Mindenkinek, minden percben szüksége van csütörtöki akció cikkünkre. Schütz Áruház.
— Tetten értik a karádl Hangya betfrAJét Néhány nappal ezelőtt az egyik élszakán arra lett figyelmes a karádl Hangya Szövetkezet vezetője, hogy betörft (ár az üzletben. Azonnal segítségül hívott több szomszédos gazdálkodót, akiknek segítségével elfogta és a csendörségre vitte a betörőt. A csendőrség megállapítottat hogy a betörést Torma
Íózsef hajtotta végre, aki az ablak eresztvasának lefeszitése után hatolt be as üzletbe. Semmit sem tudott elvinni a betörő, mert közben tetten érték. Torma Józsefet kihallgatása után bekísérték a kaposvári ügyészség fogházába, ahol a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezte.
— Virágállványok eladók I Fehérre lakkozott, masszív szobai virágállványok olcsón eladók. Bővebbet a kiadóban.
A Nyugat november 1-t számát Németh László Osvát portréja vezeti be, Osvát Emó halálának második év-fordultja alkalmából B a h I ta Mihály Tranaylvanlzmus" elmen Ír tanulmányt, Joó Tihnr Spangler u| könyvét Ismer-teU Bálint György Arthur Sohnltilert méltatja. Irodalmi, színházt ós képzőművészeti kritikák teszik tellessé a gazdag szám tartalmát, melynek külön dísze Budiy György négy fametszete. A sxám bejelenti még azokat a rendkívüli kedvezményeket, melyekben a Nyugat 25 éves jubileuma alkalmából kívánja olótUetőit részeattenl. Kiadóhivatal : Budapest. V., Vilmos császárul 34. télemelet
RÁDIÓ-MŰSOR
November 4 (szerda)
Budapest 9.15 Ai országos poatiszene-kar hangversenye. 9.30 hírek. 11.10 Nem-aetköxl vizlelifisiolgálat 12 Déli harangau). 12.05 O. hang\'. lift H. 13 ldó|oliéi. 14 tó H. 16 A magyar cserkiss-sxOvettég mU-soros előadása. i« « Idójelzés 17 E 17 25 Szalonzenekart hangverseny. 1830 Olasz nyelvoktatás. 19 Cigányzene. 20 E. 20.80 Honrálh Atilla-emlékest. As Op-raház tag
elból alakult zenekar koileniüiödésível. tána 22 Idójelzés, tdöjárásjelentés, majd dgányaenc.
Becs 11.30 Zenekari hangverseny. 12,40 és 13.10 O. 16.30 lf| 17 Zenekari hangverseny. 19.45 Színit, hangverseny. 20 40 Falusi Játékok zenével. Közvetítés diáéból.
Berlin 16.39 Zenekail hangverseny, 17.50 Versek. 18.2) Beetbovcn-hsngverseny. 20.30 Hangjáték, utána a berlini Mzoltóbál közvetítése.
Brit országos műsor 17 45 Orgona-Játék. 18.15 Zene kall hangverseny. 18.30 Schumann: Flu-szonáta. 21.15 Szitáló-nlkus zene. 23.4) Zenekart hangverseny.
München 18 2) Qv óra. 17.20 zenekari hangverseny. 19.20 Fétllkar. 20 Tatka est. Utána zeneksrí hinev.
Prága II áa U.I\'J G. 17 10 Bibaalnllál 19 Opera E.
Róma 17 Zenekari hangverieny. 19.50 Qraoofon. 21 Nagy olasz haagv. a nemsetl ünnep alkalmából
Varsó l.-JS) O 16 40 és 17.35 Zenekari hangverseny. 19.50 Orsnoion. 20 15 Dalok. 21.05 Kamarazene. 22.15 O. 23 Zenekari hangverseny.
— Mindenkinek, minden órában szüksége van csütörtöki akció cikkünkre. Schdiz Áruház.
ótxi divat a
Női
t>oKa cipő
fekete barna ét drapp színben kapható: \\
Sxabó
Cipőáruim*, Bortoy Miklósul I. aadm *
A novemberi nagykanizsai országosva&ár
Nagykanizsa, november 3 A keddi nagykanizsai országosvásár nagvon lanyha volt Felhajlottak 1147 szarvasmarhát éa 1534 lovat, azonban nagyon csekély érdeklődés mutatkozott, nagyon lanyha volt a vételkedv, kevés állal cserélt gazdát. Az olasz és egyéb kaifBIdl kereskedők teljesen elmaradtak a mai vásárról, mindössze egy bécsújhelyi kereskedő vett vágási célokra lovakat. Néhány belföldi uradalom nö-vendékmarhákal vásárolt plr vagon-tételben. Az állalárak a legutóbbi országos vásár áraihoz viszonyítva Ismét estek. A termény és élelmicikk felhozatal Is gyengébb voll, mint a megszokott.
Klskomáromban téli gazdasági tanfolyamot szervezett a gazdasági felügyelő
Nagykanizsa, november 3 Vasa Zoltán dr. gazdasági felügyelőt, mint Ismeretes, hónapokkal eselött Budapestre helyezte telettes hatósága, hogy a földművelésügyi minisztérium növényvédelmi osztályán fejtsen kl értékes működést Hoeexas távollét ulán, elvégezve feladatát, most Ismét viasza-érkezett Nagykanizsára Vasa Zoltán dr., akt az elmúlt napokban már kinn Is járt Klskomárombaa, ahol értekezletre hívta öaaze a gazdákat.
A gazdaértekezleten olbalározták, hogy a téli gazdasági tanfolyamot Kts-komáromban rendezik meg és nyomban hoszá ls kezdtek a tanfolyam megszel-vetéséhez. A tanfolyamra nagyszámú
Jelentkező akadt a gazdik köréből. -Előreláthatólag november végén, vagy december elején kezdődik a tanfolyam. A tanfolyam előadóival, akik legnagyobbrészt klskomáromi szakemberek, már meg Is állapodott a gazdasági felügyelő.
Tanácsos tenne, ha a környező községekből minél nagyobb számban vennének részt az Idősebb gazdák ezen a téli tanfolyamon, akik azzal nemcsak a saját gazdasági tudásukat gyarapítanák, de a fiatalabb gazdagene ráció körében Is terjesztenék a tanult hasznos dolgokat é« Igy minden nagyobb fáradozás nélkül belekapcsolódnának abba az akcióba, melynek célja előbbre vinni a magyar mezőgazdaságot.
(-) Oyümölcsk.áltttái. A Magyar Kertészek Orazágos Gazdasági Saíveiaége az idei téli gytlmölcsökertékesttéeére akciót szervezett amelynek folyamán már eddig Is nagy mértékben sikerült a gyümölcstermelőknek segítségére lennie. A szövetség folyó hó 14—18-ig ér tékeeltéssol kapcsolatos téli gytlmölcs-kláltltást rendez Budapesten a Nemzeti Szalon Erzsébet-téri kiállítási helyiségeiben. Akinek értékesítésre váró télt gyümölcse van és a kiállításon részt óhajt venni, az ezen ssándékát lehetőleg postafordultával Jelentse be. A kiállítás résztvevői áruik lehető értékesítés® metlett külön elismerő Jutalmazásokban Is részesülnek. *
Zürichi zárisi
Pária 20-16\'íi, London 119-00, Newvork 513-25, Brüssel 7140, Milano 26-20, Madrid 4530, Amsterdam 206-40, Berlin 120*90, Wien --•-, Szófia 3\'72, Prága 15-18, Varsó 57-30, Budapest !XMŰ\'/», Belgrád !H)5, Bukarest 3-06.
KÖZGAZDASÁG
A zalai szüret eredményei
A borászati felügyelő jelentése a szőlőtermésről
Zalaegerszeg, november 3
Jankó István, a tapolcai kerület botászali felügyelője most terjesztette az alispán elé Jelentését a szőlőtermés eredményekről.
A jelentés szerint a helyenként későbben megkezdett szüret a kedvező Időjárás követke7tében mennyiségben kisebb, de minőségben 5—8 cukorfokkal nagyobb eredményt hozott, amely körülmény azokat iga-2 olja, akik nem siettek a szürete-léssel.
A szüretet mindenütt befejezték. Musteladás 14-22 filléres árakon, szórványossn történt a balatonmel-léki borvidéken. Az elöszüreti mustokból tapolcai borkereskedők 8—10 filléres árakon nagyobb mennyiséget vásároltak. A termésmennyiség nagy átlagban eléri a tavalyit; homoki és slk szőlőkben kat. holdanként 20-26 hl., hegyi szőlőkben 10-15 hl. termett.
Napszámos munkás bőven van — mondja a jelentés, — azonban pénzszűke miatt a munkaalkalom nagyon kevés. Sokan szőlőjük fedését sem tudják már fedezni.
A borpiacon a helyzet változatlan. Óborárak 25-38 fillér közt mozognak Fajborok, gyenge kereslet mellett 40-45 filléréit kelnek. Az óborkészlet helyenként nagyon tetemes.
A borértékesítés általáben kedvezőtlen, épp ezért abbahagyják az ulóbbl években megindult szőlő-ujltásokat Svájcz vörösbor Iránt érdeklődik, Ausztria azonban nem vásárol.
Az elmúlt héten Lesencelstvándon kisebb tételekben 10—20 fillérért vásárolták a mustot. Hahóion 10—15 filléres mustárakat értek el. Révfülöpön 18 és 22 fllér között mozognak a mustárak. Az óborok iránt nagyobb az érdeklődés, mint a mustok iránt.
Szenzációs nagy kabátvásár
megkezdődött.
Már most raktáron levő kabátokat mélyen leszállított árban árusítjuk. Nutriette bundát már 92*— pengőért és feljebb. Mult évről visszamaradt kabátalnkat 20— pengőtől kezdő-dőleg leszállított árban adjuk.
Weisxfeia és Flscfier
ülvatdru&áx
1831. november 4.
A HeawU Bank icrlia-árfolyamiü
VALUTÁK
Angolt. 20 05-2155 Helga tr. 78-85-79 8Í Csen k. 1684-10 9«
Dán k. -■---•-
Dinár 1000-10-10 Dollár 508 50 572 50 Prsndaf. 22-25-22 05 Holl. 228-90-230-70 Zloly 6335-6415 Hí 3-38-3-48 Léva 4-08-4 20 Ura 28 05-29-45 Márka 13500-136 00
Norvég -•--
Peseta —••----•—
Schlll. -■•—
Svájci f. 110-75-111-75 Svéd k. -•---•-
DEVIZÁK Amst. 229-30-230-70 Belgrád 10 05-10 11 Berlin 135-20-136 00 Hrűasi-I 79-15-79-85 Bukarest 3 39 3 47 Kopenli. —•—-London 20 75-2155
Madrid -•—
Milano 28-95-29-45 Newy. 569-80-573-20
Oailo --•-
22-38-22-52 16-88-16-98 411-419
Pária Pl
Stockh. Varsó Wien Zürich 110-95-111-75
63 55-04-35
Teraértytóude
Buza tv. 80 /III., dt. 60 flll., a rozs 50 flll. emelkedett.
Búza tiarav. 77-es 11-25-11-65, 78-a« 11-40-11-80, 79-es 11-55—11-95, 80-as 11-80-12-00, dunánl. 77-es 10"65 — 1095, 78-aa 10-80-11-00. 79-es 10-95-1115, 80-as 11-00-11-20, roia 11-65-11-90, lak. árpa 16-25—16-50, rab 18-00—1840, tengeri 15-75—16-00, korpa 10-30-10-50.
hriéiTáiár
Felhajtás 2376, eladatlan 1046 - Elsőrendű 1-22—1-26, szedett 112—1-14, sze-dett közép 1-06—1-10. könnyű 0-80-1-00, l-ső rendű öreg 1-08—1-10. Il-od rendll öreg t-00—1-06, sngol sUldő 1-00-110, szalonna nagyban 1-46—1-30, z«lr I 75— 1-80, hus 1-30—1-44, félsertés 1-38-1-54
Mb*lal gyomét «i Lapkiadó Vállalat, linüuluái.
PeMte kiadó: Zalai Károly.
IWkaalass A m.
1PBÓ HIRDETÉSEK
Oeageryotoa 18. alatt 734 Q-öl 4579
tsiak.
A legjobb aranylsaayl óboraim literje ^ \' \' • 40 fillér. Sálián, Magyar 4996
tárt palackokban utca 74.
Magyar-utca 92. száma háa eladó. — Bővebbet ugyanott. Í077
Bécsi mellé adóba
kisasszony gyermekek \' keres. Ctrn a ki-
állást
5151
Hathengeres modern csukott aastá olcsón eladó. Kautmann Manó. Telelőn 167. vagy 571. Sitt
latáaatl ruhák, kabátok, alkalmi ruhák legolcsóbban készülnek Fekete Margit angol és francia dlvatualonjálun Főút 2}. 4639
Ilaáé Bsgo\'at sor 5. számú ház. 505i
i nast állandóan kapható. Nagy-récsei Uradalom, Nagjrrécae. 1
MisikHaalat bekebelezésre minden Gaazegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóalttat áUxazél lassáo pénzkölcsön közveUtő Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlktós-ut 2. szám. 4307
ZALAI K0ZL0NY
HabUJuzIn állandóan kapható Sípos Andor. Muszel és Prledenthal, Teutsch Ousstáv, vitéz Tóth Béla, Mustos l\'erenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 2007
Blanalon, 5 Járatú, nagy körzettel, nsgyobb város közelében eladó, esetlea bérbeadó Clm a ktadóbjn. 5134
Prlwálpén.t diszkréten, csakis biztos helyre kiadom. Clm a kiadóban 5090
Salát termésll áberalmat kisebb Tételekben eladom 16 tUléres árban, huszonöt liternél kevesebbet nem adok. Orosz Horthy Miklós ut 37. 5086
Káposzta
elsőrendű, kőkemény, egészséges szabolcsmegyei azonnai kapható nagyban 8 fillérért kicsinyben 10 fillérért
BECK EMILNÉL
Kissőrház udvarban (Ritser vendéglő).
_ 6isj
Csenge ry-uton egy mauánhá*, üzletnek la alkalmas, azonnsl eladó. Clm a kiadóban. 5139
Elsőrendű édes kerecsenyi must 25 litertől 20 fillérért Luszllg Ödön, Magyar-utca 126. Teleion 2i3. 4i53
Eladó Jó karban keményla bútor, ágyak, éjjeliszekrények, drlmo, kasznl. UJvásártér. _____6149
Ügyes, leho.óleg család nélküli b.-Járán* Eötvös tér 16. szám alatt telvé-"\'»\'__-5160
Négy, esetleg háromszobás, fürdőszobás lakás város beliertlletén május l-re kiadó. Clm a kiadóban. .5166
Ellamert legkiválóbb minőségű
hentesáruk
állandóan frissen raktáron. Elsőrendű
teavaj
naponta érkezik.
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Horthy Mlklóa-ut 2. Talafaa 1 B-QI.
Standard 3 a 1
STANDARD
valamint
ORION, PHILIPS, • TELEFUNKEN, TRT
RÁDIÓK
HANGSZÓRÓK
legelőnyösebb havi részletre is
QUITTNER
villamos és rádiószaküzleti yen Cüeimery-nl 1. Takarék-épület. Tel. 3-94.
Nagy választékban vannak raktáron villanyosillárok, lámpák
s az összes villamossági cikkek.
A csodálatban mindenki 1
mily iwmjiás a
TELEFUNKEN 121
2 + 1 osSves
sielektiv nagyteljesítményű
Budapestkülföldvevfi rAdióremekmü
váltó- és egyenáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
fegyw- él iporttalet, rádió- él gramofoi outályá*.
Hernyóenyv -
Hernyóenyv-paplr
Műtrágyák.
Gyümölcsfavédélmi szerek
(öszi permetezéshez)
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, Uifltrágya, termény éa növény védőszerak kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon 13a
Néhány dsrab Csincsilla fajtiszta házi nyul elsdó.
Sok pénzt takarít meg,
ha kopott, rongyos, foltos nyakkendőit a Nyakkendő-Szalonban
Jutányosán rendbe hozatja. Győződjön meg egy próbaklsérlettet I
tui
ayttiiii,.!,,: Hyikk«lM-Sx »
SUPKA BÉLA
Sp*cliUiiyiUaa46|av<i<lumt
KSKtt 8iéksafsliérvár,Uk«tM-«.l.
Mesterság eeen
szárított ttutri
eladó. Nagykanizsai Közrakttrak R/T.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy
a agai áa frassota
divatszalonomat
Főút 24. szám alól Blnl.al-atoa II. alá hatyajstaas át.
Kérem további szlvea pártiogásukst. Kiváló tisztelettel Németh Jolán ,imm Tanulóleányokat felvesz* k. im
Építészek, kőművesek és építtetők Ügyeimébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rcndkivtll előnyösségüknél fogva Igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bulorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. és Fia fakereskedő cégnél kaphatók,
hol mindennemű deszka, léc, épflletia, valamint egyéb építkezést anyagok as napi árnál la aloaáfcbaa axaraahatCk b«.
Mindennemű enyvezettlemezek állandóan raktáron. Hajópadlógyártás és bérgjralulás Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
Vásároljunk bizalommal
SZÉKELY VILMOS BÜtóhteCEPÉIÍ
iRfykuliu, Eriié bet-tér 18. iiía alatt (volt Surrai-isiUMU),
hol óriási raktárt találunk a legegyszerűbbtől y — a legfinomabb kivitelt! bútorokban I —
Elsőrendű aaját kárpitos ás asxtalos műhely II
A legegyszerűbbtől a legfinomabb IcIvUelV bútorokban a legolcsóbb árak melletti
Kedsezft fizetési faltátelek I
iSBii Kárpitosbutorok
óriási választékban, megbízható 16 minőségben és közismert ízléses kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.
0*" Legkedvezőbb fizetési feltételek I
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Nyomatolt a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető : Zalai Károly.)
71. évfolyam 250 szám
Kormányrendelettel oeBkkentett terjedelmű szám
Nagykanizsa 1931. november 5. csütörtök Ara ]A Hllér
zalai közlöny
POLITIKAI NAPILAP
SlufceuUMy hi kiadóhivatal: Pőul 5. uim. Keszthelyi riókkladóhivatal : Koianth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
Előfizetési ára : egy hóra 8 pengő 80 lllltl. Szerkesztőségi és ^adóhivatali telelőn: 78
Ax egységes búza, a hússertés és a csemegeszőlő
a lövő magyar termelés alapja, — mondta lvády földmllveléstlgyl miniszter lem oafikkentík tovább a tiaztwiaalS-fizetéMket
Budapest, november 4
(Éjszakat rádiójelentés) A kereszténypárt szerdán este Illést tartott, amelyen lvády Béla földművelésügyi miniszter kifejtette, hogy ma, átfogó mezőgazda-Kád programot felállítani utópia. Leszögezheti, hogy a buza még sokáig a [ő termelési ág lesz Magyarországon, mert a Jó tiszavidéki búzának még mindig megvan a piaca. Reméli, hogy lövőre már 301*) vagon nemes vetőmag lesz és 5- 6 év múlva elmúlik az a veszély, hogy minden vagon másfajta búzát tartalmaz.
A miniszter Inti a kisgazdákat, hogy
térjenek át a hússertés tenyésztésre és a zslrsertés tenyésztését hagyják a nagybirtokosoknak. A bor-kéraes megoldását ugy tervezte, hogy 6— 800.IXX) hektót szeaszé feldolgoztat.
Ez a terv azonban Idő előtt nyilvánosságra Jutott és Így meghlusult. A húsfogyasztást adó eltörlése nein oldja meg a bor-kérdést, \'tízmillió pengőt Jelentene, ha csak a felét ls engednék el ennek az adónak. Át kell fokozatosan térni a csemegeszőlő termelésére.
További megtakarításokra van sztlkség
(Éjszakai rddiójelentés) A képviselő-
ház pénzügyi bizottsága Bíró l\'ál elnöklete alatt tárgyalta a kormány fontosrendeleteit. Fábián Béla, dr.Farkas Tibor, dr. Kállay Tibor és Fenyő Miksa felszólalásai után gróf Károlyt Oyula miniszterelnök kijelentette, hogy a nópszövotségt delegációval való megbeszélés után az államháztartás eddigi költségvetése fenn nem tartható. További megtakarításokra van szükség. A kormánynak meg ls van hpzzá a terve — de ezt a tisztviselőt fizetések további redukciója nélkül akarja keresztül vinni.
Gróf Károlyi viharos fllésen mondotta el expozéját
„Okosabb lett volna a takarékosságot akkor megkezdeni, amikor feleslegeink voltak" —
hangsnlyozta a miniszterelnök
Budapest, november 4
A képviselőház inai ülésén az elnöki előterjesztések elhangzásaután Károly I Gyula gróf miniszterelnök kezdte raog expozéját.
Rámutatott arra, hogy amikor nemrégiben átvette a Bethlen-kormánytól a külügyminiszteri tárcát, ezzel mintegy annak a felfogásnak ls kifejezést adott, hogy
belyeall a Bethlen-kormány beiéi külpolitikáját.
A képviselők idáig a legnagyobb csendben hallgatták a miniszterelnök nzavalL Ezen utóbbi kijelentéire azonban
nagy zajt
Iállott ki a szociáldemokraták padsoraiból. Az elnök csak hosszas csengetés után tudott csendet teremteni.
A zal csillapultával a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország az elmúlt évek külpolitlkájaTiövotkeztébon kiléphetett Izoláltságából. Igen sok kiváló államférfiú részéről hangzott el « közelmúltban Magyarországgal szemben megértő nyilatkozat. Nagyon sok példa van már arra, hogy nagy állam-lérflak nagy érdemelt kis tévedések és balsikerek esetleg pillanatnyilag elhomályosíthatlak, a történelem azonban ezeket minden esetben reparálni szokta. £n hiszem és remélem, — mondotta a miniszterelnök, — hogy a magyar nép a történelmi távlat bevárása nélkül is elismert Bethlen István gróf kimagasló érdemelt (Éljenzés a Jobboldalon és középen. Nagy zaj a szociáldemokratáknál.)
Az ourópal unió gondolatával kapcsolatban kijelentette a miniszterelnök, hogy gazdasági együttműködés mindaddig nem képzelhető el és célra nem vezet, mlg azok a kirívóan bántó po-
Mit cslndltak az ország ptnzévelY — Hogy lehet Bethlent védeni!
Vád ald a Bethlen kormánnyal! és ehhez hasonló közbeszólások hangzottak el a szocialisták padjaiból.
A vihar lecsillapultával a miniszterelnök rámutatott arra, hogy a kormánynak első kötelessége gazdasági kérdésekkel foglalkozni Átfogó gazdasági programot a mai viszonyok kőzött senki sem tud adni. A boletta-rendszert a kormány meg tudja szüntetni és a mezőgazdaság megsegítését ugy mozdítja elő, hogy a segítség általánosabb lesz és minden termelő ágra kiterjed.
A kereskedelmi szerződések megkötésénél bizonyos akadályok mutatkoznak Oroszországijai már a világnak csaknem valamennyi állama csereforgalmat létesített, nem volna helyes részünkről ab ovo olzárkóznl e lehetőség eiől.
A pénzUgyl helyzet Ismertetésére áttérve hangoztatta, hogy
az eddigi pénzUgyl költekezést folytatni nem lehet Ha a mult kormány maradt volna a helyén — az sem folytathatná. Az eddigi pénzkezelésről nem kapott tiszta kepei, szent meggyőződése azonban, hogy visszaélések vem fordultak rlö. Az volt a helyzet, hogy az alapok külön kezelése miatt magának a.kormánynak sem volt egész tiszta képe a helyzetről. (Nagy zaj a baloldalon, a miniszterelnök szaval a zajban elvesznek.) Okosabb lett volna bizonyos takarékoskodást akkor megkezdeni, amikor lelealegek voltak,
(tüntető taps a baloldalon). A beruházások túlnyomó része hasznos volt, a megváltozott gazdasági körülmények és áresés következtében azonban a beruházások haszna alatta marad a kölcsönök kamutsznlgdltaldsi terheinek.
A közelmúltban az állam, a községek és magánosok versengtek abban, hogy kölcsönöket vehessenek fel. Azt hitték,
hogy a konjunktúra állandó leaz. A túlzott optimista felfogás azt eredményezte, hogy most olyan adósságok vannak, amelyeknek kamatait, csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudjuk megfizetni, pedig még néhány évvel ezelőtt feleslegeink voltak. Ami a Népszövetség jiéniügyl blzott-
llletl, az nem Jutott más megállapításokhoz, mint amelyekre a 33-as bizottság és a hatos bizottság Jutott el. Igen sok előnye van a kibontakozás keresésénél annak, hogy a Népszövetség pénzUgyl bizottsága zslrálja mindazt, amit a magyar kormány mogállapltott A Népszövetség pénzUgyl bizottsága megállapítja, hogv Magyarország hitelképes és Stllloallcn-ra van szüksége. Adósságaink kamatalt Igyekezünk |t«l-Jesen visszafizetni, de (I gazdasági életünk mükMéséhcz szilkséges devizákat biztosítani akarjuk magunknak.
Ha az ország minden lakosa meg-leszltl erejét és át van hatva a Jövőbe vetett bizalomtól és köteiességteijesl-téstől, akkor Ismét megvan a kilátás arra, hogy megéri a Jobb Jövöt. (Hosszantartó taps a Jobboldalon és a középen).
A miniszterelnök Jelentését a pénzügyi bizottsághoz tették át és tárgyalására kimondották a sürgősséget.
F. .Szah;ó Géza napirend előtti felszólalás keretében
a blatorbágyl merénylettel
kapcsolatban megemlékezett a magyar tűzoltók és rendőrök kiváló teljesítményéről A tettes kinyomozásával a magyar rendőrség világraszóló sikert éri el. Gróf S o m s s I o b I-aioa kérte, hogy a blatorbágyl hós vasutasok emlékére az egyik legszebb mozdonyt Morvay Lajos nevével Örökítsék meg
Buchinger Mano a kivételes Intézkedések ellen szólalt fel.
Vitéz K e r esztea-Flac h c r Ferenc belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a törvényes rendet minden eszközzel fenntartani kívánja.
A Ház legközelebbi ülését holnap tartja.
Az ülés 2 órakor ért véget.
Iltlkai ellentétek, amelyek ogy országot elválasztanak a másiktól ki nem küszöbölteUiek.
Az elhibázott békeszerződések
Idézték elő a középeurópai gazdasági helyzet megingását. A gazdasági krízisnek természetszerű folytatása a pénz-krizls. Nagyon nagy hibának tartaná az ország szempontjából, ha el akarnánk hontályosltanl azt, hogy mai nehéz helyzetünk nem a békeszerződés és az általános gazdasági krízis következménye, hanem azért a magyar kormány okolható és ha olyan színben tüntetjük lel a mult kormányt a világ előtt, mlnthu annak rossz gazdálkodása okozta volna a mai helyzetet.
A miniszterelnök ezen szaval
Ismét nagy vihart keltettek a szociáldemokraták között.
Szőke Jóska toborozta a cigányok ellen a bftntetó-expedfclAt, 6 adott le tizennyolo lövést, Kele Géza csak segített neki
A nyomozás legnehezebb részét sikeresen befejezték — Tovább kutatnak a bUntető-expedlció többi tagjai után — A két legény nem árulja el a cinkostársakat - A Csendőrség a fegyver nyomában van — A bűnsegédek kinyomozása után együtt hozzák be a tetteseket Kanizsára
„Ham akartuk őket agyonlőni,
Bánokszentgyörgy, november 3 (Saját tudósüónktól) Teljen nyolc
eaak mag akartuk IJaaztaal a büdialkat...
nap kellett, inig a falu népének tartózkodása miatt a csendőrök tiszta képet nyerhettek a mult hét Bzerdáján lezajlott véren dráma ügyében. A falu népe tisztában volt azzal, hogy Btatáriális eljárás alá kerül a fajtájabellje, ha rá-blzonyul a halálos lövések leadása. A csendőröknek hosszú nyomozási tapasztalataik egész arzenálját kellett latba vetnlök, hogv megszólalásra birják a klhallgatottakat. Így sikerült nemcsak terhelő tanúvallomásokhoz Jutniuk, a gyanúsítottak körömszakadtáig való tagadásával szemben, hanem olyan tárgyi bizonyítékokat is szerezn lük, amelyek láttán a gyanúsítottak is feladták eddigi taktlkájukot és ma már őszintén, töredelmesen bevallották, hogy Igenis ök voltak a tettesek.
A csendőrök szigorúan előírásszerűen Jártak el és a kihallgatás mindenkor bizalmi ember jelenlétében történt, nehogy esetleg későbben azt mondhassák,
hogy a csendőrök bántalmazták Őket Mikor a gyanuaitottak látták, hogy mindazokkal szemben, amit a csendőrök eléjük tárnak, tagadásuk tovább hiábavaló, először az el»őrendU gyanúsított,
egy telfeles szájú, kékszemű, 21 éves legény: Szőke József Ismerte be, hogv Ő volt az, aki a lövéseket leadta.
Az első beismerő vallomás után természetesen jött a másik. K e 11 e Géza 23 éves legény, az egyik Jómódú és tisztes várföldel gazda fia, aki nagyon gyakran ellátogatott Szőkéékhez, mert Szőke nővérének udvarolt, — bevallotta, hogy ő Is használt fegyvert a cigányokkal szemben.
Csakhamar megoldódott a nyelvük és mint a patakból bugyborékoló viz, ugy jött ajkukra a teljes, minden réazletre kiterjedő vallomás, amely tiszta kópét adott az egész drámára. Kimondották, hogy egyik a máalknak adta oda a fegyvert, hogy lőjjön.
Szőke József kb. 18 lövést adott le, mlg társa, Kelle Géza mindössze hármat.
Saját vallomásuk szerint legalább ls.
Mikor a csendőrtiszthelyettes megkérdezte tőlük, miért követték el borzalmas cselekedetüket, kijelentették :
Nem akartuk őket meyölni, e*ak rájuk akartunk Ijeszteni a büdösökre!...
Mikor a tiszthelyettes elébük túrta, hogy három emberéletet oltottak ki és ez az ö lelkiismeretüket terheli, megrendülve sütötték le szemüket és az egyik, a Jóska gyerek — mert így hívják Szőkét a Íaíuban
könnyezni kezdett. A megbánás minden Jelét mutatta. Majd amikor a csendortiszthelyettes lelkére beszélt éa rámutatott cselekményének rendkívül súlyos voltára, hogy embert ölt, hogy a cigány Is ember, akinek lelke van, a legnagyobb megbánással ismételte:
— Nem akartunnk mi kérem ölni, csak alaposan meg akartuk ókét ijeszteni!... Egyszer egyikünk, egyszer a
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
másik lőtt... Így volt kérem.,.
A húrom halálos áldozatot követelt véres cselekmény háttere kétségkívül a kél Lukács tlvérnek a megveretése volt. Mikor kitudódott a faluban, hogy az a szégyen érte a községbelieket. hogy a cigányok vére»re vertok két magyart.
S/üke Jóska toboi-oznl ment a faluba
a legények között, hogy most már elég volt a cigányok terrorjából, valamit kell ellenük csinálni. Sok házban ineg-tordult a „.lóska gyerek", de a legtöbben nem akartak részt venni a büntető expedícióban. Szó sem volt megöletésUkról, csak ke-ménv leckét akartak a cigányoknak adni. Az adatok szerint azonban valószínű. hogy voltak, akik mégis csaUa koztak Szakéhoz. Sem Szóké, sem Kele senkit nem akarnak berántani az ügybe. Még beismerő vallomásuk után sem. Olvan erős a falu szolidaritása, vagy minek nevezzük, hogy Inkább vállalták ketten az egészet, de társaikat nem árulják el. Ezt tehát most a csendőröknek kell még kinyomozniuk, kik voltak az esetleges bűntársak. Megnevezték azt az egyént Is, akitől a Iegy vert szerezték és elmondották, hogyan adta egyik a másiknak lövésre a fegyvert
A nyomozásnak a két tettesre vonatkozó része tehát befejeződött, most még csak a tegyver klkutatása van még hátra. Itt Is ugylátszik azonban, hogy Szőkéék nem akarnak más embert berántani. Mivel azonban többen la erősen gyanúsítva vannak a cigánypogromban való részvételben, a csendőr ségl nyomozás azirányban folyik most tovább és valószínűnek látszik, hogy kisebb bűnsegédek is szerepelnek ez ügyben. Ugylátszik a csendőrök ezeknek a kiderítését várják és akkor együt-
tesen szállítják be őket a nagykanizsai klr ügyészségre. Természetesen most már a vizsgálóbíró elé lógnak kerUlni, aki a továbbiakban Intézkedik.
A nyomozás nyolo napja telve van érdckcsen-izgalmas, olykor megrázó epizódokkal, amelyeket a nyomozó közegek gyakorlatukban la hasznosítani tudnak majd, mert páratlan eseménynyel Alltak szemben bűnügyi nyomozás szempontjából, amolylknél egész egyéniségüket és minden leleményességüket kellett latbn vetniük, hogy célhoz érjenek. Minden csendőrőrs embere elsőrendű munkát végzett Voltak,akik három napon keresztül nem aludtak, mert szüntelen talpon voltak. Talpon kellett lenniük, ha eredményt akartak elérni. Ismét bebizonyosodott a zalai csendőrség elsórendüaége. A zalalak mellett ki kell emelnünk a szombathelyi csendőrségi nyomozókat, főleg és elsősorban pedig Fa sah Ing Gyula nyomozó századost aki az egész nyomozásnak lejövetelekor triss lendületet adott
A bánokszentgyörgyi cigánypogrom ügye tohát most már teljesen tisztán áll a nyomozó hatóságok előtt.
Dr. H o c h Oszkár nagykanizsai ügyvéd ma délelőtt megjelent a törvényszéken és belelentette, hogy a tettesként gyanúsított Szőke József védójo.
Hogy kik a bUntetőexpedicIó további taglal, rövidesen szintén kiderül. Vár-tömén az emberek szomorúan néznek a bánokszentgyörgyi csendőrőrs telé, ahol két íalujukbell várja az igazságszolgáltatás fejleményeit Mikor Bánok-szentgyörgyön autónk a cigánysoron tovahaladt, ahol a várföldetek menedéket leltek a talu haragja elől, az egyik vályogputriból fájdalmas nyöszörgést hallunk. NrtlkulAtían hangok, mint amikor valakinek a bensejéből teltör a tájdalom és nem tud magán uralkodni. A nagy. tagbaszakadt cigány volt aki párját siratva hördült a tovarobogó autónk után... (B. R.)
Schiiti
akció*
nap
MlrtSkh
KwMt
5 drb cérnaszélü zsebkendő
40/40 cm. nagyság, közép minőség ........
5 drb finom zsebkendő
42X42 cm. nagyság, prima minőség ........
I drb Frottier törülköző
44X78 cm. nagyság, rojtos széllíl...........
I drb háziszőttes tördlkAzfi
44X107 cm. nagyság, igen jó minőség, kis hibával P ■60
Minden vevőnknek egy-egy cikkből legfeljebb 5 darabot szolgálunk ki.
1.—
2.— la—
Kanizsai sportember beszél a Klu-Klux-Klanról, az amerikai ügynökökről, a rejtélyes fajvédő szervezetről, a keményszívű Fordról, az amerikai erkölcsökről és a titokzatos szektákról
Áruffást
Dunéntul legnagyobb legolcsóbb áruháza.
Két heto angol nyelvtanítás tolyik a Sugár-utl fémipari szakiskola egyik földszint! termében. A tanfolyam vezetője Berke Józset, vagy amint a tanítványai nevezik „Mlazter Börkt", a Jólismert kanizsai sportember, aki hosszú évekig élt kinn Amerikában, ahonnan most Jött néhány hónappal ezelőtt haza.
A kaiul Kőilöny munkatársa felkereste Berke Józsotet, hogy az ő érdekes meglátásain keresztül mutassa be Amerikát a maga kiábrándító valóságában a kanizsai közönségnek.
Berke József, amikor 1924-b«n másodszor kiment Amerikába, newyorkl sportbarátai révén 2 hét alatt sikerült bejutnia a világ első biztosítóintézetéhez, a detrolU Metropolitan Life Insurance Co-hoz, melynek 5 évig volt az üzletszerzője. Érdekes dolgokat mond Berke Józset az ügynökök kiképzéséről. Ame-
A Klu-Klux-Klanok
Az amerikai közélet egyik legfélelmetesebb Jelensége a Klu-Klux-Klanok misztikus szervezete, akik amerikai „fajvédők". Protestáns egyesülés, amely a katolikusok, zsidók és négerek ellen Irányul. A szervezet azt akarja, hogy mindenki amerikai és protestáns legyen.
Ez a szervezet réme a házasságtorők-nek. A tagok mind erkölcs csőszök. Ha megtudják valakiről, hogy megfeledkezett a házastársi hüségeskürol, klhur-colják a közeli erdőre, ahol szurokba mártják és tollban meghempergcllk. A Klu-Klux-Klanok, akik büntető akciólkat és (elvonulásaikat kámzsaszerü fehér ruhákban végzik, amelyektől nem lehet telismerni az arcukat a politikában Is Jelentős szerepet akarnak vinni.
A protestánsok Józanabb része azonban minden közösséget megtagad ezzel a szervezettel.
Csikágó közelében egy néger merényletet követett ol egy 8 éves iskolásleány ellen. A Klu-Klux-Klanok kiszabadították a négert a börtönből és elvitték az Iskolához. Az épület tetején
Eóznát állítottak tel, a négert hozzá-
otözték és leöntve petróleummal, meggyújtották. A közönség valósággal őrjöngve táncolta körül a borzalmas látványt. Még az égett hus szaga sem tudta lecsillapítani a kedélyekot.
A legérdekesebb az, hogy dacára a szervezet protestáns színezetének, a Klu-Klux-Klanok még azokat a protestánsokat ls üldözik, akikről megtudják, hogy liberális érzelműek.
rlkában ugyanis sokkal nehezebb az űzlotszerzós, mint itt és ezért eröseb-bou Is fölvértezik az ügynököket Ennek a biztosítónak Detroitban 400, egész Amerikában pedig 20.000 ügynöke van. Nagy a fegyelem az agenfek között. Minden reggel uontban H órakor Jelentkezni kellett az összes ügynököknek. IgazotaUanul nem volt szabad hlá nyoznl. Mindenkinek be kellett szá-molnla az előző napi munkájáról. Eszerint dicsérték, vagy dorgálták meg ott a többiek előtt Ezután következett a kiképzés. Minden nap 2 órán keresztül oktatták a legkülönfélébb trükkökre az Ügynököket Szónoklatokat kellett tar-taniok és beszélni tanították őket. Ezután munkába mentők az előre meg állapított tervek szerint Ilyen telké szültség után természetesen szép eredményeket lehetett elérni.
misztikus szervezete
Ford Igazi arca
Az európai ember fantáziájában mint valami csodálatos emberi nagyság él az autóklrály Ford képe. Berke Józset sserlnt Fordról közmondásos Amorlká ban. hogy milyen csekély intelligenciával rendelkezik, aki egyébként s vagyonát nem ls annyira a zsenlalltá sának, mint Inkább a szerencséjének köszönheti. Egy sajtóper alkalmával az újságíró védője műveltség-próbának vetette alá Fordot, akiről akkor ki derűit még azt sem tudja, ki volt Washington György.
Ford egyáltalán nem Jótékonykodó ember. Csak akkor ad, ha azzal magának reklámot csinálhat Azt hangoztatja mindig, hogy ő nem alamizsnát, hanem munkát ad az embereknek. Ezzel szemben egy télen, amikor éhező munkások gyűltek össze a gyára előtt és munkáért könyörögtek, tűzoltók segítségével kergette szét a szerencsétleneket. A vizes ruha kemény Jégpáncéllá fagyott az amugyls összegembe redetl embereken.
Ford még az otthonaikban is ellenőrizteti a munkásalt Dearnbornl kastélya mellett tánciskolát állíttatott tel a munkásai számára. A tánciskolában csak watcert és polkát szabad táncolni. Körülbelül egymillióra tehető azoknak a munkásoknak a száma, akiket Ford Amerikában, gyáraiban, bányáiban és egyéb érdekeltségeiben foglalkoztatott. A gazdasági helyzet 100.000-200.000 emberre redukálta ezt a tömeget.
Lincoln a leketéket felszabadította, a fehéreket elfelejtette felszabadítani
Két tipikus amerikai specialitás: az utak és az iskolák. Kgész Amerikát aszfaltozott országutak hálózzák be. Ezeken 24 millió nutó szaladgál. Az elemi és középiskolák a legmodernebb
szempontok szerint épültek. Az iskolák ban hideg-meleg víz, zuhany, uszodák, sporttelepek és lonntszpályák Alinak a tanulók rendelkezésére. Az Iskolák Ingyenesek. Még a tankönyveket Is díjtalanul kapják r diákok. A szegénysorai gyermekek Ingyen kapnak tejet és ozsonát. a többiek pedig negyed-árban.
Amerikában szinte túlzott a gyermek és nőkultuBZ. Az Iskolákban nem any-nylra az elméleti, mint Inkább a gyakorlati tárgyakra helyozlk a fősúlyt. Rengeteget Játszanak és sportolnak" a diákok, akik épp ezért egészségesek, Jókedvűek, bátrak, de viszont nagyon csintalanok is.
Minden a gyermekért: ez a Jelszó Amerikában. Es bizony nagyon sok felnőtt Irigyli a gyermekkornak ezeket a kiváltságait. Amikor a leány és flu a középiskola elvégzése után bekerül az életbe, enp olyan rabszolga lesz, mint a többi felnőtt. Mondják ls, hogy Lincoln lilába szabadította fel a feketéket, a fehéreket elfelejtette felszabadítani. Az amerikai a világ legnagyobb hlpo-
krltája: a liftben semmi pénzért som tartaná a fején a kalapját, ha egy nó Is Jelen van ; de azért fejletlen gyer-meklányokat lelkllsmeretfurdalás nélkül dolgoztai éjjel a műhelyében. Ott már semmi respektusa sincs a nőnek. Teljeson kl van szolgáltatva és éhbérért dolgozik.
A leányok és fiuk egylltt tanulásának következményei
Berke József szerint nagyon helytelen az a szokás, hogy az Iskolákban a leányokat együtt nevollk a fiukkal. Ennek következményei, hogy beleszeretnek egymásba, megszöknek, a leányok szabados viselkedést vesznek fel, együtt Járnak titkos tánclokálokba inni és tán colnl a fiukkal.
Razziák alkalmával a legjobb családok alig serdült gyermekeit szedi össze a rendőrség. Gyakran lőhet olvasni, hogy a diákok alkoholcsempészettel foglalkoznak. Főleg az egyetemisták, akiknél az sokszor szükségszerűség, mert Így ke reslk meg a tandíjaikat Az erkölcsi süllyedésben nagv részük van a szU löknek épp ugy, mint a tanítónőknek. Az amerikai ifjúság óriási erkölcsi vajúdásban van. Fájdalmasan érzi ennek a hátrányait és kétségbeesetten koreai a kibontakozást.
Cowboyok és cowglrlek mint szekta-alapítók
Amerikában a legnagyobb vallásszabadság uralkodik. Többezer a Bzekták száma, mert mindenki bárhol alapíthat uj vallást Ez természetesen súlyos vlsz-szaélésekre vezet és Igen sokan vannak, akiknek egész Jó „buslnes" (llzlet) a prófétaság. Az alapítók nagyrésze kétes
egzisztencia, vagy egzaltált lélok. Ezek az alapítók fiatalabb korukban nem sokat adtak az Isteni és emberi törvényekre. Legtöbbjét valamelyik fegyintézetben szállja meg a „vallási Ihlet" Ilyen híres próféta lllll Sumlau, aki valamikor cowboy volt és larraról-larm-ru Járva, valamint vásárokon Is hirdeti
az „Igét". A prédikáció után gyűjtést rendez. Ma már milliomossá prédikálta és gyűjtötte magát. Egyébként szuggesztív egyéniség és nagyszerű szónok.
Jellemző egyes próféták alacsony szel-
lemi nívójára, hogy pl. az egyik azt hirdeti: tányéralaku a föld, ő tudjfcmer\' beutazta a világot és elért a szélire.
A vörös démon prófétanő
Nemrégen tűnt fel a szekta-dzsungel-ben Ami/ Mr. Phersoii, a 3!i éves vürös-liaju szépség, aki egy klnal misszionáriusnak az özvegye. A gyermeke Járványos betegségbe esett és megfogadta,
íBl «ovember 5
ZALAI KÖZLÖNY
ha életbon marad, akkor a veszendő lelkek megmentésének szenteli életét. A gyermek meggyógyult ós Amy Mc. I\'her-son [elcsapott nrotétanőnek. llövldesen hatalmas tomplomot éplttot U>s Angelesben. llalalmas hitközsége van, melynek lélmlllló dollárnyi vagyonát ő kezeli.
A prólétunő nemrégen nagy botrány központjába került, amikor a lapok hl-rül hozták gúnyos füszerezésben, hogy Amy Me. Phersont az egyik strandról elrabolták az Antikrisztus ördögei. Közben az egyházközség vezetősége lovolet kapott, melyben Ismeretlen banditák bejelentik, hogy ők rabolták el a pró-létanőt, de 50.000 dollár váltságdíj ellenében szabadon engedik. A rendőri nyomozás azonban kiderítette, hogy a vö-röshaju. démoni Bzépségü prófétanő a templom mechanikusával, aki házasember volt, szökött meg Arizónába, ahol két hetet töltöttek a sivatagban, valamelyik kis eldugott oázison. Amy Mc. Pherson két hét múlva összeezaggatott ruhákban lamét megjelent és azt híresztelte. hogy sikerült megszöknie a banditáktól.
Az amerikai lapok ekkor ugy agyon-gunyolták a prófétanőt ezért a kis kiruccanásért, hogy az amúgy la hisztériás nőt hónapokig ápolták Idegszanatóriumban. Gyógyulása után Ismét összeszedte szétzüllött nyálát, majd átlőtt Rurópába btlnöa lelkeket menteni, l\'á-rlsban végigjárta az ösazea montmartrel mulatókai, ahol kétes alakokkal vétette magát körtll. Amikor megelégelte a pezsgőzést, vlanzahalókázott Amerikába, ahol tovább folytatta a kétea lebujok látogatását. Amikor emiatt kikezdték Ismét az ujaágok, azzal érvelt, hogy először magán próbálja kl az ördög csábításait, mert Így eredményesebben téríthet majd másokat.
Klng Dávid háremje Benton Harbor-ban
Az amerikai nróféták koronázatlan királya „Klng Dávid", akinek rejtélyes üzelmei moat Z éve jutottak napvilágra. „Dávid követői" elmen alapított egy ó-Izraelita hitközséget kommunista alapon. Követői, minden vagyonukat a hitközségnek adományozták. Azt hirdette, hogy Isten csak 400 kiválasztottat ereszt a mennyországba, siessen tehát mindenki hozzá, nehogy lekéssen az üdvösségről. A világ minden részéről sereglettek a hiszékeny emberek, de a próféta csak a legvagyonoaabba-kat választotta kl.
A hivek egy hatalmas farmon, Benton Harbor-ban élnek teljes vagyonközösségben, Dávid korlátlan uralma alatt. A betépő szülőknek még születendő gyermekeikről la le kell mon-<laniok. A leányokat egy titkos lakoaz-tályban nevelteti fol a próféta. Amikor a leányok bizonyos kort (15—16 év) elértek, akkor a próféta, feleségének, „Marv királynőnek" segítségévei misztikus körülmények között felavatja -őket. „Avatás" után a leányt férjhez Adják a hitközség egyik tagjához.
Klng Dávid bűnös üzelmei ugy Jutottak napvilágra, hogy amikor egy volt ausztrállal gazdag mérnök család 10 éves leánya a „felavatás" után férjhez ment, az első találkozás alkalmával részletesen beszámolt szüleinek az avatás körülményeiről. A szülők, felháborodásukban kl akartak válni az egyházközségből és követolték a vagyonukat Is. Klng Dávid nem adta kl, mire pereskedésre került a Bor és az amerikai sajtó részletesen foglalkozott azokkal a bűnös üzelmekkel, amelyek a tárgyalás során derültek kl a 80 éves prófétáról.
Klng Davld ellen bűnvádi eljárás Is Indult, de nagy vagyona révén, különféle politikusok megvesztegetése után, sikerült megmenekülnie a méltó büntetés alól. Az izgalmak azonban rövidesen az életét kívánták cserébe.
(Legközelebb folytatlak)
városi mozi
Nommbar 8., oa(H8rt6k
GROCK
a világ leghíresebb artistája
Az Otpecsétes levél
Lux, a kalandorok királyának, 3 Lux, detektlvkutyának bravúrjai 8 (elv.
Micky és a gorillák
Metró HiradA
Ax élete árán meniette lel testvérét a ráxuöant fa alól
Egy 17 éwis legény /raglicus fialdla a neroesbUkkJ erdőn
Szűkszavú telefonértesítés alapján Jelentettük tegnap a Zalaszántó közeiébon fekvő nemosbükkl erdőben favágáa közben történt halálos szerencsétlenséget. Tudósítónk a tragédiáról most a következő részleteket Jelenti.
Keszthely, november 4 A két Kása testvér kiment az erdőre, hogy ott egy nagyobb fát kivágjanak. Munka közben azonban nem voltak elég elővlgyázatoaak. Amikor a törzs először dőlni kezdett, az időseb-bik testvér nem ugrott félre s igy a fatörzs alá került. A fiatalabb testvér a jajveszékelésre bátyja segítségére sietett és a fatörzset Igyekezett róla le-
emelni. likkor elszakadlak a fa tartó gyökerei s a fatörzs a fiatalabb testvért maga alá temette. Közjón az lilősebblk testvér elvesztette az eszméletét és Igy nem Is látta, hogy ml történt körülötte. Csak amikor magához tért, akkor látta, hogy öccse halva fekszik mellette.
A tragédia áldozata. Kása József mindössze 17 éves volt. Az Idősebb testvér csak zuzódásokat azenvedett
— Fllmmatlné. Szombaton délután 5, vasárnap délelőtt tél lt órakor A repülés története, Blérlottói Endreezlg, Az Alhambra csodál, Magyar híradó, Rajzfilm, Burleszk, Metró híradó. Ifjúságnak 20, felnőtteknek 50 fillér.
Kabátok, szőrmék,
női és férfi szövetek.
Nagy választók, olcsó árak
SltlGER díuoHúzban
A megyei kisgyűlés lényegesen enyhítette Nagykanizsa képviselőtestületének a. fizetésredukcióról szóló határozatát
Az összeB pótllletmények és különmunkaátalányok csak 25 százalékos csökkentést szenvednek
Zalaegerszeg, november 4 üyömörey György főispán elnöklete alatt a törvényhatósági kisgyűlés kedden tárgyalta Zalaegerszeg és Nagykanizsa városoknak a létszámapasz-tásra és takarékoskodásra vonatkozó rendeletek alapján meghozott határozatait.
Kinőnek Tamka Jáuos dr. tb. főjegyző előadásában Zalaegerszeg képviselőtestületének határozatát tárgyalták. A tisztviselői fizetéscsökkentést illetőleg a kisgyűlés azt javasolta, hogy egyrészt a rendelet szerint 1932. év lunlua 30-ától újból blz-tosltandók lesznek a melléklllet-mények,
másrészt az összes mellékilletmények egyöntetűen, mindenkinél csak 26 százalékkal csökkentendők, ami mindössze 4 százalékos pótadó többletet Jelentene.
Gyömörey főispán a javaslat mellett felszólalva az egyenlő elbánás elvét hangoztalta és az állami tisztviselők helyzetével hasonlította össze a városi tisztviselők kedvezőtlenebb helyzetét.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Javaslatot.
Bertha Jenő dr. tb. főjegyző ismertette ezután Nagykanizsa képviselőtestületének határozatát.
A kisgyűlés Jóváhagyja a 83 állás megszüntetését, melyne\'K során 64.978 pengő megtakarítás áll elő.
A képviselőtestület Nagykanizsán, 11)32. Junius Jty-ig tartó hatállyal, a következőképen csökkentette az illetményeket :
ttendes illetményeknél a VI. fizetési osztályban 12 százalék, a többinél 10 százalék. A pótilletmények a zeneiskolai tanerőknél 50 százalék, az összes
többi tiszltviselőknél 25 százalék. Különmunkaátalány mindenkinél 50 százalék, a képviseleti átalány pedig átlagosan 33 százalék. A tisztlügyész tiszteletdíját 50 százalékkal csönken-tették.
A kisgyűlés határozata szerint az összes pótilletmény 25 százalék és az osszos különmunkaátalányok 25 százalék csökkentést szenvednek! A tiszti-ügyészi tiszteletdíj 50 százalékos csökkentését 10 százalékra változtatták.
A kegydliakat 25 százalékkal, a nyugdijasok mellékilletményeit 25 százalékkal csökkentette Nagykanizsa Azoknál a nyugdíjasoknál pedig, akik valahonnan 100 pengőnél magasabb mellékkeresettel birnak, további 5 százalékos csökkentést határoztak el. E határozatokat a kisgyűlés jóváhagyta.
A határozatok felett véglegesen a belügyminiszter fog dönteni.
Kazinczy-centennárium
Nagykanizsa, november 4 Kazinczy Ferenc halálának századik évfordulóját Nagykanizsa is megünnepli. A centennáris ünnepélyt a Zrínyi Irodalmi és Művészeti kör rendezi vasárnap, november 8-án délután 0 órakor a városháza dísztermében. Az ünnepet dr. Oyurácz Ferenc kegyesrendi tanár méltatja. Kazinczy kétköltemónyét és egy róla szóló emlékezést szaval Bölcsföldy Sárika. Énekel a műsorhoz stílusosan illeszkedő számokat az Ipartestületi Dalárda, vezényel Parti Lajos karnagy.
— Jótékonyság. A mlsszlósnővérek napközl8tái és a Kcr. Jótékony Nőegylet elemista ebédakciójára névnapi megváltás cimen Longauer Imre 10—10 pengőt adományozott.
NAPI HÍREK
NAPIREND
November 8, oaOUpMk
Kóm katolikus: Imre. Protestáns: Imre. Izraelita : Mark hó 25
Vároal Muxeum é« Kflnvvtár nyitve
csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Óvón szertári éjlell szolgálat: I hó végiti a .Megváltó\' gyógyszertár Erzsébet-tér 31.
Vároal Mozi .Orock\', a világ kg-hlrexbb artistája. „Az ötpecaétes levél\' bravurfilm. .Mlcky é, a gorillák", rajai.
OőitOrdő nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (bétfS, azerda, péatek délotáa, kedden egész nap nóknek). Tel. 2—IS.
— Kitüntetés. A kormányzó L e 1 p o 11* Imre ny. vámőrezredeat 40 évi szolgalata után a aaját kérelmére történt nyugdíjaztatáaával kapcsolatban a haza érdekében kitellett lelentöe szolgálataiért a harmadosztályú érdemkereszttel tüntette kl.
A Törvényhatósági Segltö Bízott ság elsó ülését IVén, a kflzlgazgatáai bizottság ülése után tartja.
— Halálozás. TudóiiUnk jelenti: Klskomárom egyik tekintélyes polgára. Marton Péter kisgazda, Zalavármegys törvényhatósági bizottságának választott tagja, szerdán, Klakomáromban meghall Hosszú Ideig kezelték Budapesten szanatóriumban de nem lehetett a gyilkos kórt szerv ercéből kiküszöbölni. Csütörtökön délelőtt 11 órakor temetik.
— Halácsy Dezső előadása a lövőről való gondoskodás problémairól.
Hazánk egyik legrégibb altrulsztlkua alapon működő szöveikozete a Magyar Elet ée Járadék Biztosító Intézet külföldi mintára vidéki előadás sorozatokat rendez. Városunkba az előadás megtartására az Intézet központi felügyelőiét, H a I á c 8 v Dezsőt, fővárosi nlriap-Iró kollégánkat küldto kl, aki a városháza tisztviselői részére tegnap tartotta meg előadását a városháza tanácstermében, majd pedig délután a bírósági tisztviselők részére. Előadását a kapitalizmus és a marxizmus harcával vezette be, majd pedig kitért a legutóbb lezajlott angliai választások eredményére, amelyek mogmutatták, hogy a marxi tanokbél kiábrándult tömeg azl-vesen tér vissza az egyéni munkateljesítményt nagyraértékelő, tehát egészségesen gondolkozó kapitalista rendszerhez. Ezzel párhuzamosan rámutatott arra, hogy a kapitalizmus sok hasznos berendezkedése mellett módot nyújt az egészséges eszmék gyakorlati megvalósítására és Igy a Jövőről való gondoskodásra Is. Az előadó hangsúlyozta, hogy hazánk is már felvette a versenyt a külfölddel Ily Irányban is, mert hiszen nálunk ls több oly Intézmény működik, amelyek lehetőséget nyújtanak a Jövőről való gondos <odásra és ezek között az első helyen áll a Magyar Élet és Járadék Biztosító Intézet. Az előadást a mogjelent közönség érdeklődéssel hallgatta, majd pedig annak befejezése után a megjelenteknek részletes tájékoztatást nyújtottak Postl Ernő az Intézet nagykanizsai képviseletének vezető vezértitkárja és lovag S t c r n á d Miklós központi főtisztviselő! Az előadást a nagy érdeklődésre való tekintettel ma, csütörtökön este az Ipartestület székházában Halácsy Dezső megismétli.
— A Vendéglősök Szakosztálya ma (csütörtökön) délután 4 órakor fontos tárgyban értekezletet tart.
Mindenkinek, minden percben szüksége van csütörtöki akció cikkünkre. Schütz Áruház.
Grock;
Világrészeket kacagtat meg ez a nagyszer ü német artista, Grock, a világ legnagyobb zenebohóca. A hangosfilm elhozta ezt a szenzációs embert a maga ragyogó műsorával Nagykanizsára la. A tegnapi este kütönsége szakadatlan kacagással kísérte a groteszk humornak és a sokféle vidám zenei trükknek ezt a virtuózát. Ezt a filmet csakugyan érdemes megnézni mindenkinek. Grock egy-egy estélyénok Jegyéért súlyos ősz-szegeket fizetnek három kontinens nagyvárosaiban és Kanizsán egy moziheiyár filléreiért élvezhotő egy estén át Grock pompás film-effektusokkal Is bővült művészete. A kisérő műsor ls Jó, különösen a Miki-film. ( o)
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
Székelési zavarok, bélgórcs, puffadl-ság, gyomorszédülés, izgalmi állapotok, szlvldegésség, félelemérzés, bódultáig és általános rosszullét esetén a lermészéles ..Fereao József keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozdítja s tarlós megkönnyebbülés! szerez. Korunk legkiválóbb orvosai a Ferenc József vizet ugy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél felles eredménnyel alkalmazzák. A Fereao Jázaaf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
blrek. Nagykanizsán az elmúlt \'héten 8 gyermek született, 4 flu és 4 leány: Blllege Ferenc kőműves segéd és Mlhálecz Juliannának rk. leánya, Tóth Boldizsár napszámos és Kellermann Katalinnak rk. fia, Iván Lajos kereskedő segéd ős Beirecz Margitnak rk. leánya. Sásvári János vasúti munkás és Pintér Margitnak rk. fia, Issak János napszámos és Józsa Katalinnak rk. fia, Kovács István villanyszerelő segéd és Vellák Katalinnak rk. fia, Weisz I,aJo8 szabó mester és Hermán Magdolna Izr. leánya. Házasságon kívül született 1 leány. — HaldloüU 7 volt: Hltter György molnár rk. 84 éves, Oyurka József bolti szolga rk. 55 éves, Szlszka Gyula nyug. honvéd főregyver-mester rk. 63éves,özv. Pteller Henrlkné Pőcze Ilona rk. 89 éves. Bóha I.ászló kovács mester rk. 82 éves. Gazdag Já nos honvéd gyalogos rk. 88 éves, Király József kocsis rk. 99 éves. — Háiussd-got kötött 2 pár: Tarabó József mészáros és hentes mester és Balla Julianna rk., FUle Ferenc napszámos és Szalóki Erzsébet rk.
— Bársony, flanell és pargel újdonságok Singemét.
— A kórházi kápolnára Longauer Imre tlaztelendő ur névnapjának tiszteletére az ő kedves kórház kápolnájára 5 pengőt küldött a szerkesztőségbe B e n t z I k Lali és Laci.
— Elveszett Vlnczek József arcképes rikkancs-Igazolványa. A másra értéktelen Igazolványt a szegény ember kéri leadni a „Zalai Közlöny" kiadóhivatalában.
— Férfi éa női azővetfk minden árra kaphatók Singer divatáruházban.
— Kárpitos butarokat, a legkényeaebb is megfelelő kivi eibes, garnitúrákat, reka-mléket, matracokai, függönyöket stb. legolcsóbban (a kívánatra kedvező fizetési teltételekkel arállliunk. Rendelés elölt tár len dtjtaian ártájékoztatót K o p a t e I n Butorárnháa, Nagykanizsa, Hurtby Miklós ul 4
— Autóbői lövöldöztek Zalabéren. A minap délben egy autó érkezett 4 utassal Zalakoppányból Zalabérre. Amikor az autó áthaladt a községen, mind a négy utas előrántotta revolverét és lövöldözött. A lövések nem tettek kárt emberéletben. A lövöldözők után nyomozást Indított o csendőrség.
— Hátbaazurta az urát. Tóth József 38 éves náprádfal gépészkovács vasárnap délben kérdőre vonta a feleségét, hogy miért num főzött ebédet. Ebből heves szóváltás támadt a házastársak között, melynek hevében Tóth Józsefné felkapott egy zsebkést az asztalról és azzal liátuaszurta az urát. Tóthné ellen megindult a bűnvádi eljárás.
Közgazdaság
SMeU zárlat
Pária 20-16, London 19*I7\'/i, Newyork 512-75, Brüssel 71-40. Milano 2645, Madrid 45-30, Amaterdam 206-60, Berlin 121-70, Wien —■-, Szófia 371, Prága 15-22\'*, Varaő 57-20, Budapest 90-021/1, Belgrád 905, Bukarest 3-05.
i Seaxeü luk
VALUTÁK Angolt. 20-30.21 80 Belga fr. 79-00-80 00 Caehk. 1684-16 98
Dán k. —•---•—
Dinár 10-02-1012 Dollár 568 50-572 50 Francia f. 22-25-22 55 Holl. 229-45-23125 Zloty 6335-64 15 Lei 3\'38-3-48 Lcva 4-08-4 20 Lira 28-95-29 75 Mirka 135-00-136 00
Norvég —\'--\'—
Peseta —•--•—
Schill. —•---*—
svájcif. no-ao-iii-w) Svédk. -•--•-
ierlja-árloljamai
DEVIZÁK Amst. 229-85-231-25 Belgrád 1006-10-12 Berlin 13520-136-00 Brüssel 79*30-8000 Bukarest 3 39-3-47
Kopenh. —■-•—
London 2100-21-80
Madrid —•-•—
Milano 2905-29-75 Newy. 56980-573-20 Oszló —•——
22-41-22-55 16-88-16-96 4-11-419
Páris Prága
Szólta Stockh. Varsó Wien Zürich 111-10-111-80
SP01TÉLET
A Hubertus vadászlovaglás
Nagykanizsa, november 4 Pompásan sikerűit Hubertus falkava-dászatot rendezett szerdán a helybeli tüzérosztály a helyőrség tisztikara számára az állomásparancsnok felügyeletével és messzemenő támogatásával.
A leggyönyörűbb őszi verőfényes reggel kedvezett a vágóhídi meetnél a szép szá rban összegyűlt lovuscsoport-nak. A város közönségének képviseletében ott volt dr. Krátky István polgármester és neje.
9 órakor vitéz A k a y László tüzéralezredes master üdvözölte pár szóval a megjelenteket, kiknek soraiban a majdnem teljes számú helyőrségi tisztikaron kívül örömmel láttuk a város és környékének lovasalt: Batthyány Ilona grófnőt, Walds tetten Ellnór bárónőt, Dornlnger Hugó, Gőzön István, ujnépl Elek Pál, Háry Dezső, M e r k 1 y-B e I u s I-ajos és Fodor l.ász!ó urlovasokat. Mögöttük Bzép számú altL.ztl csoport sorakozott.
Az őszi nap közben áttörte a még kissé hűvös reggeli ködpárákat és az Ideális síkság közepette beragyogta a piros frakkokkal ékesen tarkított vadásztársaságot
A hunatman: Tanító Árpád tüzér-főhadnagy a Principális-csatorna gázlója után megadja a már türelmetlenül szagláló kopétalkánik a vonszalék megkeresésére a „hajrá" lelt, mire a kopók hangos csaholással Iramodnak el a pályán.
A legszebb terepen, a legváltozatosabb akadályok ugratása közben folyt le a vadászlovaglás három runben, puha réteken, őszi színekben pompázó erdő-szegélyek mellett, SorináH községen keresztül vissza a lövölde felé.
A vadászlovaglás befejezését csoportonkénti kifutás követte, melyedet a master egyenkint Indított el.
A tüzértisztek és vendégek csoportjában első T a n 11 ó Árpád tüzérlőhad-nagy, második Fodor i*áazló, harmadik Ratlmorszky K. Lukács ny. tüzérszázados.
A gyalogos tisztek csoportjában első vitéz Farkas Endre szazad-.h, második Reuter Pál Bzázados, harmadik M e d g y e s Károly főhadnagy.
Az altisztek és tisztesek csoportjában első Nemes Pál tűzmester, második Nagy Antal József tűzmester, harmadik O y I m 61 h y JánoB tüznvAter.
A Halallnál a város és Környékbeli társadalom nagyszámú és igen előkelő csoportja várta teszült figyelemmel a befutókat, majd a fényes autó és kocsi-tábor közepette felvont markotányoa-sátor alatt a késő déli órákig maradt együtt a legjobb hangulatban és a leg-keliemesebo emlékekkel távozott
Nagykanizsán ezeket a kedves és értékes lovassport-napokat S c h m 1 d t Frigyes ny. huszárezredes honosította meg 8—7 évvel ezelőtt. Örvendetes, hogy a Hubertusok az évek folyamán ti fejlődés inal fokáig Jutottak, amikor már a falkavadászat nemes és nrl sportjának hódol olyan Illusztris társaság, ail eseményt jeleni (és bízvást Idugen-forgalml szempontból le!) Nagykanizsa szürke hétköznapjaiban.
Ma délután a Zrínyi pályán Levente válogatott—NTE
l-evente válogatott csatunk ma délután fél 3 órakor az NTE-vel játszik tróningmérkőzést. Ezen a következő játékosok tartoznak büntetés terhe mellett megjelenni. Pápai II., Csáki, Antal, Poór (Zrínyi), Kovács, Vllhelm, Flumbort, lyégradl (KAOSz), Varga, Kuzrna (Kis-kanlzsa), Beke, Jakubecz.Gozdán, Stróbl III. (13 FC), Benkö (Barnk), Vllcsck (Ékszerész). A Játékosok tartoznak fölszerelést magukkal hozni.
A trénlngmérkőzés után állítja össze a szövetség elnöksége a vasárnap Balatonfüred ellen kiálló csapatot.
lertéiváiár
Felhajtás 2376, eladatlan 1046 - Elsőrendű 1-22—1-26, szedett 1-12—1-14, szedett közép 1-06-1-10, könnyű 0-90-1-00, l-ső rendű öteg 108 -110, ll-od rendű öreg 1-00—1-0(5; angol süldő 1-00—1-10, szalonna nagyban 1*46—1-50, zsír 175— 1-80, hufl 1-30-1-44, lélsertés 1-38—1-54.
63-55-64-35
ilmája: belzalal nyomás «i Lapklaéá
Tenaeayl rizsáé
Buza tv. 15ftll., dt.\'15 fiit, a rozs 10 fiit. esett.
Buzi tlszav. 77-es 11*10—11*50, 78-ls 11*45-11*65, 79-es 11*40-11-80, 80-as 11-45—11-85, dunánl. 77-es 10-50- 10-70, 78-«s 10-65—10*85, 79-es 10-80-11-00, 80-as 10*85—11*05, rozs 1165—11*80, tak. árpa 16-25—16-50, zab 18-40-18-65, len-gerl 15-75—16-00, korpa 1030—10-50.
Elismert legkiválóbb minőségű
hentesáruk
ÍBlfyltttlIillipÉISll
állandóan frissen raktáron. Elsőrendű
teavaj
naponta\' érkezik.
Herceg Esterházy Hentesüzlet Hortfar ■ikiés-Mt a. TsMmi a-aa.
APRÓHIRDETÉSEK
ki .pcttkMMi dl|. 10 M4*c 3« M2t*r. Htalia UtvábW dl|» 3 011 ér. v«íf- 4a liniM\'f 10 uMf SO 011 ér. mlaé*m további mS dl], S 011. Ufdtm u p>l»a«i 10 oo 011 ér. Misa**
további >>6 dllá « 01I4I*. ClmuS i mladaa la|dbb twtflhból á04 wó U4 tt&uk iiáalruilb ÁII4.I kndáuk BO* \' \'
Bécat sémái kisasszony gyermekek mellé aionnalia állást keret. Clm a kiadóban. 5154
---aiaat állandóan kapható. Nagy-
récsel Uradalom, Nagyrécse. 1
Egy fiatal b*|ér«M alkatmazáit keres. Attila utca 31. 5185
FMteMt t.j Ismét kapható Tejkőz. pontnál. Telefon 349. 4587
Elsőrendű édea kereoenyl mat 25 litertől 20 fillérért - I tisztig Ödön, Magyar-utca 128. Teleion 223. SIM
Vállalat, lakyl Felelős kiadó: Zalai
UM> i Hwkulu
Károly.
ataaa m. ml.
Perfekt aéaiat glmnáalumot végzett okieve lej tanítónő gyenge, Intőre álló tanulók correpe látását tzerény leltételek mellett vállalja latinból, (randából Is. -Leveleket .Sikeres tanlUs\' jeligére a kiadóba. 5161
Telekt-ot 24. alatt egy aaép uj a«. " lakáa december l-re kiadó. 5ie>
A I
ZALAI KÖZLÖNY
kedvezményes Jegyutalványt
I IETILEHÉII SZÍNID
előadásaira, 2 személyre
a zenekari, xsöllye, támlásszék, páholy, erkályUiéare.
(Érvéayaa nov. »-!ÓI-nov. 15-lg)
23361/1931.
Árverési hirdetmény.
A volt Fischel-féle üzlethelyiség megosztása folytán keletkezett és Horthy Miklós-ut felőlit bejáratú üzlethelyiséget f. évi november hó 6-án délelőtt 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsán, 1931. évi november hó 3-án.
hm Polgármester.
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
GyflmÖlcsfavédelmi szerek
(flsil permetezéshez)
Futor. P e k k.
Kapható:
orszAq József
mag, műtrágya, termény és aSvány
védőszerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon 13a
Néhány darab Csincsilla fa|tlazta házi-nyal eladó
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFÜNKEN121
8-rl osBves
szelektív nagyteljesítményű
Budapest „küllőid vevő
RÁDIÓ REMEKMŰ
váltó- és egianiramra
Kedvezó részletfizetésre kapható
Szabó Antal
fegyver- él iportUlot, rádió- éa gramofon osztályán.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 251. izim
Nagykanizsa 1931. november 6, péntek
Ara 14 H"«r|
zalai közlöny
Smkesstóaég és klndóhlvntal: Főút 5. uim. Keszthelyi flókklsdóhlvatsl: Kossuth-utcs 32.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési in: egy hóra a pengd 80 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telelőn: 78. u.
Statáriális bíróság ítél két álarcos rabló felett
Nyíregyházán
Két napszámos rálövöldözött az Ehrenfeld-fatelep tisztviselőire
Nyíregyháza, november 5 Nyíregyházán tegnap este a sokat emlegetett Ehrenfeld-léie fatelep Irodájába belépett két revolveres álarcos férfi, akik az irodában levfl
pénzt akarták elrabolni. Az ott tar
tózkodó tisztviselő azonban ellenszegült, mire a rablók menekülni kezdtek és kétszer rálőttek a tisztviselőkre. Az egyik támadó elvesztette a sapkáját, amelyet az eset hírére ősz-
szegyült emberek megismertek és
megmondták tulajdonosa nevét. Néhány perc múlva már megláncolva kisérték a rendőrségre a kél gyanúsítottat, ósz József napszámost és társát. Az álarcos rablók slatárlális bíróság elé kerülnek.
Györky Imre gyilkosnak és betörőnek nevezte Korodl-Katonát a képviselői fizetések viharos parlamenti vitájában
A földművelésügyi miniszter a prágai deviza-konferenciától vár megoldást az állatexport ügyében — A 6-os bizottság jelentését mégis csatolják a 33 as bizottság jelentéséhez — Heves szocialista ostrom a képviselői fizetések ellen
Vihar vihart ért a képviselőház oadt&rtBki ülésén
Budapest, november 5 A képviselőház mai ülését néhány perccel 10 óra után nyitotta meg Almdssy László elnök. A napirend előtt Brigii József a Pécs bányavidéki bányáítszlrájkkal foglalkozott és kérte a modern igényeknek megfelelő munkavédelmi törvény megalkotását.
CsUbs ás parlamenti viharba Jutott az állatexport
Marschall Ferenc az állatkivitel nehézségeit telte szóvá. Utalt az ál-latexportőrök tegnap esti határozatára, amelyben kimondották, hogy a devlzahlány miatt az állat-exportot egyelőre beszüntetik. Az országos mezőgazdasági kamara tegnap este szintén megállapilotta, hogy a devizaforgalomban beállott zavar miatt osztrák is cseh viszonylatban az dllatklvllel úgyszólván teljesen megbénult. A 33 as bizottságban már többször rámutatott arra, hogy állatexporlunk teljes csőd elölt áll. A nemzeti banknak llberáildab-ban kellene kezelnie a devizapolitikát, mert különben a mezőgazdaság látja ennek kárát.
Marschall Ferenc beszédének befejezése után nagy zaj támadt a baloldalon. A szocialisták padjairól ilyen közbeszólások röpködtek a jobboldal felé:
— Önök a felelősek ezérl a gazdasági politikáért.
Ivády Béla földművelésügyi miniszter felállt, de a zaj miatt nem tudta megkezdeni
beszédét. Oaál Oaszlon dühösen fordult szembe a szocialistákkal:
— Nem az uraké a parlament, hanem az országé kiáltotta feléjük.
Az elnök a nagy zajban egész sor képviselőt utasított rendre. A földművelésügyi miniszter s zaj elültével kijelentette, hogy minden irányban azpn van, hogy megvédje a mezőgazdasági érdekeket. Reméli, hogy a nemzeti bankok prágai tanácskozásán a devizaforgalom tekintetében olyan megoldást találnak, amely lehetővé leszi számunkra, hogy állatainkat továbbra Is értékesíthessük a külföldi piacokon.
Ml Ingyen a 8-os blzott*áo jelentésével T
Ezután Temesváry Imre beterjesztette a pénzügyi bizottság jelentését a miniszterelnök expozéjáról és ezzel kapcsolatban azokról az intézkedésekről, amelyeket a kormány a 33-as bizottsággal Ikaröltve tett. A szélső baloldalon ekkor többen közbekiáltottak :
— Ml van a hatos bizottság Jelentésével ?
Hatalmas lárma kerekedik, melyben a következő felkiáltások hallhatók:
— Ml küldtük kl a 33-as bizottságot I Ne akarjon fiók- parlamentet játszani!
Frledrkh István: Ide atl a Jelentést, mert különben hazamegyünk I
Temesváry Imre előadó a lárma elültével hangoztatja, hogy a hatos bizottság jelentése készen van és ha
a 33 as bizottság ugy dönt, be lehe terjeszteni. Ezekre a szavakra újból a heves.közbeszólások Özöne kezdődik és a zaj csak akkor csillapodik le, amikor Almássy elnök bejelenti, hogy egyelőre nem határoznak Temesváry bejelentése lelett, hanem megad|ák a szót azoknak, akik a házszabályokhoz kértek felszólalásra engedélyt.
Farkas Tibor hangsúlyozta, hogy ezt a kérdést nyugodtan kell megvitatni és nem szabad esetleg na gyobb haláskört és jogot tulajdonítani a 33-as bizottságnak, mint amennyit számára előzetesen megadni kívántak. A 33 as bizottság csak tanácsadó szerv.
Az elnök ezután szünetet rendelt el, mely alatt
pártkOzt értekezleten tárgyalták meg azt a kérdést, hogy a kormány a hatos bizottság Jelen -lését Is csatolja a 33-as bizottság jelentéséhez. Szünet után a miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány a kívánsághoz készséggel hozzájárul Ezután Zsitvay Tibor igazságügy-miniszter beterjesztette
az uzsoráról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Ház tagjai nagy helyesléssel fogadtak.
Za/os vita a képviselői flxeléselt Körlll
Napirend szerint következett a képviselők tiszteletdijának leszállításáról szóló jelentés tárgyalása. A javaslat az, hogy a képviselők tiszteletdíját november 1-től 15 %-kal
külf,n tiszteletdíjat pedig olyan mértékben csökkentsék, mint a miniszterek, illetve politikai államtitkárok fizetését.
A bizottság jelenlésével szentben
csökkentsék, a választott tisztviselők Kabók Lajos és Dinnyés Lajos ki-
sebbségi véleményt terjesztettek elő, amely azt javaso Ja, hogy
a külön tiszteletdíjakat a pénzügyi viszonyok javulásáig évi egy aranypengőben állapítsák meg.
Kabók Lajos az államfő tlsztelel-dliának ujabb fendezését is kivánta. Az elnök figyelmeztette Kabók La|ost, hogy az államfő személyéi ne vonja bele a vitába. Az államfő kötelességéi a törvény halárán lul teljesítette. Az elnöknek a bejelentését lelkes éljenzéssel fogadta a többség.
Kabók Lajos ezután külön véleményt terjesztett be, amelyben javasolta, hogy a
képviselőknek közpénztárak-ból folyósított Járandóságalt a képviselőség tartama alatt szüntessék be.
Mihályffy Béla: 35 évig dolgoztunk érle.
Esztergályos János: Mond|on le képviselői lizetéséröL
Fáy István: Önös pedig mondjanak le szakszervezeti fizetésükről.
Kabók Lajos u\'alt arra, hogy a képviselőháznak mintegy 100 tagja van, akik állampénztárbői nyugdijai, vagy más Javadalmazást élveznek. Egy milliónál nagyobb összeget lehetne ezen a réven megtakarítani. Ma|d felolvasta azoknak a névsorát, akik
kétszeres fizetést húznak.
A jelentéshez elsőnek Vázsonyi János szólalt fel. Szóvátette, hogy azok a képviselők, akik az előző ciklusban is tagjai voltak a képviselőháznak előzetesen és utólagosan is felvették tiszteletdijukat.
Esztergályos János és Szeder Ferenc felszólalása alán az elnök javasolta, hogy a legközelebbi ülést kedden tartsák és azon a pénzügyi bizottság jelentését, \'továbbá Hadik János grólnak a felsőházban már cllogadolt indítványát tárgyalják a kormány felhatalmazásának szabatos megállapításáról
Eckhardt Tibor szegélyes kérdésben felszólalva kijelenlette, hogy nem veszi fel miniszlerlanácsosi nyugdiját, ezérl őt nem lehel azok között emlegetni, akik többszörös fizetést húznak az államtól.
Györki Imre Kotodi Katona Jánosnak válaszolva azl mondja, hogy ő nem az államtól kap nyugdijat, hanem a budapesti kerületi munkás-pénztártól, ahonnan klkényszerltették őt azért, hogy Korodi Katona Jánosnak és egyéb gyilkosoknak és betörőknek adjanak ott helyet.
zalai közlöny
1931. noVember 6
Györki Imre szavaira viharos felháborodással válaszollak a Jobboldalról, az elnök pedig Györkit erélyes hangi n rendreutasította. Korodi Katona János határozottan visszautasította Oyörkl Imrének leávonalkozó állításait.
Az Ölés fél 3 órakor ért véget
Oróf Károlyi nem kedvetlenedett el
Festetics Sándor kilépett az érdektelenek közOl
Petró Kálmán kilépett a kereszténypártból
Budapest, november 5 Az egyik reggeli lap gróf Károlyi Gyula miniszterelnök elkedvetlenedé-sériI és esetleges visszavonulásáról ir. A miniszterelnök a Ház folyosó-Ián kijelentette, hogy nem engedi magái eltéríteni attól a feladattól, amelyre vállalkozott is feladatának elvégzése nem a népszerűséghez, hanem az ország érdekeihez Igazodik.
Délelőtt a parlament folyosóján nézeteltérés támadt Festetics Sándor gróf és a Kozma Jenő személye körül csoportosult frakció tagjai között, akiket érdekteleneknek neveztek. Ennek az Incidensnek következménye, hogy Festetics Sándor kilépett ebből a csoportosulásból. A gróf a kilépésről a következőkép nyilatkozott: — Ezentúl a magam ulján akarok járni, természetesen az egységespárt keretén belül.
Petró Kálmán egri képviselő bejelentette a Keresztény Qizdasági Pártból való kilépését, mert a Népszövetség pénzügyi bizottságának jelentéséért nem hajlandó a felelősséget vállalni a kormánnyal. Amennyiben a párt kívánja, hajtandó lemondani mandátumáról Is.
Ohandl úszónadrágban jelent meg a királyi banketten
London, november 0 (Éjszaka! rádlójelentis) Az angol király csütörtökön bankettet rendezett a kerekaiztal-konferencla résztvevőinek tiszteletére. A banketten, minden kapadtálás ellenére, úszónadrágban és lebér lepelben jelent meg Ohandl, aldt a király az ajtóban fogadott A bankett alatt az angol királyi pár hosszasan és szívélyesen elbeszélgetett India úszónadrágot szabadsághősével. , «
MAjárás
mataorolAglal mm-kArnb-
C»(ltAr tőkön a . 7 őrskor -t-3-3, délután 1
Arakor -H0-4, aate 9 Arakor -f-t-2.
MMz4: Reggel tiszta, délben lelhSa, eaie tiszta égboltozat
StéUrúm : Reggel dél, délben éa eate északi szél
(BJuakai rddiáJtUnlit) A ■lat latéval JalMsU aate 10 Arakar ■ Raggal kUBs, aappat aayha Ma sárháté^
PEITlIX-gyártaáayi uoátelepe
mellett használjon saját érdekében
UARTA gyártmányú füt6akkumulátort
Bolti árnál 1X> D-kal oloaókk ár mellett szerezhet bc uj várta fUtS-talapat hordfogóoal al-lAtott kaaaAawfaaxakráaykaa rMlékaraakaaAJéaál. ha Igénybe veszi a VÁRTA fOTÖTELEP-OSERCFOLTAHATOT.
__61 \'7
Az elfogott Szőke Jóska édesanyja beszél a bánokszentgySrgyl olgányirtásról
Egy várföldei polgár egy titokzatos Idegent látott lövöldözni a véres esemény Idejében?
Nagykanizsa, november 5
Megfeszített munkával sikerült a nyomozásnak — mint jelentettük — eredményt produkálni — a bánok-szentgyörgyl clgánylrtás tetteseinek felkutatása terén. A két fiatal legény, Szike József és Kele Qéza a csendőrség őrizetében várják, mlg kiderül a büntető expedíció többi tagjainak kiléte és mig az eddigi beismerő vallomásokat tárgyi bizonyítékok is alátámasztják.
A közvéleményt most már főként afc a kérdés izgatja: lesz-e statárlá-lis ítélkezés Nagykanizsán vagy sem?
Jogászi vélemények szerint nem valószínű ebben az esetben a sta-tárlális eljárás. A rendelet szerint ugyanis — mond|ák — a lettes csak azesetben állitható statárium elé, ha letten érték, vagy legalább is ha bűnössége minden valószínűség szerint, haladéktalanul bizonyítható. A blnokszenlgyörgyi esetnél tettenérés esete nem forog fenn, a nyomozás pedig már 9 napja folyik.
A fiatal Szike József édesanyja tegnap Nagykanizsán járt a fia ügyében. A kétségbeesett asszony minden módon igyekszik fiát tehermentesíteni. Azt mondja, hogy fia a lövöldözi} Időpontjában, otthon volt, égisz ij/el otthon aludt is ezt az égisz család bizonyítani tudja. Sírva mondja el, hogy az ő fiának sohasem volt puskája, a töltényhüvelyek, amiket egy nadrágja zsebében a pincében találtak, egy levente iskola-puskából valók és azért voltak a Jóska gye-
rek zsebében, mert sipot akart csinálni belőlük. Ellenben az asszony azt állitja, hogy egy várföldi polgár a lövöldözit Ideje táján látta, amint egy magas, vállas ember állva lövöldözött a cigányputrikra. A védelem most ennek az állítólagos idegennek a kilétét próbálja kinyomozni, közelebbit azonban Szókéné nem tud mondani róla.
Az asszony szerint azon az estén, amikor a Lukács-lestvéreket Várföldén félholtra verték, a cigányok részegek voltak és 10—12 egyszerre támadt a kél fivérre. Mikor ez után a véres etet után jöttek a csendőrök, megkezdődött a nyomozás és 2 cigányt elvittek, akkor a várföldei cigányok elmenekültek. Tehát eszerint nem a faluslak elől, hanem a nyomozás elől menekültek volna a cigányok. A lövöldözés meg még csak kedden este volt.
Hogy Szókéné Igyekszik minden módon menteni a Hát, az természetes. A csendőrség azonban közaégi hivatalos embereket állított bizalmiférfiak gyanánt a Szike és a Kele gyerek beismerő vallomásaihoz, nehogy később eszükbe juthasson be-Ismerésüket azzal vonni vissza, hogy csendőri erőszak hatása alatt vallottak.
A védelemnek minden etetre nagyon nehéz dolga lesz. Ámbár mindenki példás megtorló Ítéletet vár, a közvéleményre mégit megnyugtató, hogy slaláriálls ítélet a dolgok mai állása szerint nem valószínű.
Amíg egy pengő eljut odáig...
KOrmOnfont szélhámotság ügyében nyomoz a kanizsai rendórséf
Nagykanizsa, november & Érdekes csalási és közoklrathami-sitási ügyben Indított nyomozást a nagykanizsai rendőrség. A bűncselekmény kivitele nem csak ötletes, hanem egyedülálló is a msga nemében, ugy, hogy uj fejezetet nyit a szélhámosságok annaleselbtn
A kanizsai társaság egyik ismert tagja, a szimpatikus és szolgálatkész fiatalember, évekkel ezelőtt megismerkedett Sz. Á. tapolcai fiatalemberrel. Az elmúlt napokban Sz. A. váratlanul beállított nagykanizsai ismerőséhez, akinek rövid beszélgetés után felmutatott egy 100 pengőről kiállított feladóvevényt
— Nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, öregem, mondotta. Egyik tapolcai nagybátyámmal ugy egyeztünk meg, hogy felad nekem 100 pengőt postautalványon Nagykanizsára. Miután még nem tudtam az illeni elmemet," utólagos jóváhagyásod reményében a le elmedre küldettem a pénzt. Mint láthatod, itt van nálam a feladóvevény.
— Én még nem kaplam meg a pénzt, válaszolta Sz. Á. kanizsai barátja.
— Éppen ezért akarlak egy kis szívességre kérni. Nincs ugyanit Időm megvárni, mig a pénz ideérkezik, mert még a mai napon tovább kell utaznom ét miután ninct egy fillérem sem, megkérlek, add ide nekem a sajátodból azt a száz penpőt, azután ha ideérkezik az én pénzem, te szabadon rendelkezhetsz az összeggel.
Sz. Á. kanizsai barátja a legnagyobb készséggel fogadta ezt az ajánlatot,, miután azonban nem volt momentán pénze, az összeget ugy kérte kölcsön másoktól, csakhogy kisegíthesse Sz. Á-t szorult helyzetéből.
Másnap valóban beállllott a pénzeslevélhordó, a fiatalember meglepetésére azonban nem 100, hanem csak egy pengői kézbesített.
Nézegették, vizsgálgatták a feladóvevényt, de bizony azon csak egy pengő szerepelt. Á fiatalember ezután elmondotta a postásnak az előző napi esetet, mire az megjegyezte, hogy valószínűleg szélhámosságnak esett áldozatul, mert biztosan egy pengőt adtak fel Tapolcán és csak azután hamisítottak rá a feladó-
vevényre az egyes számjegy mellé két zérót.
A károsult fiatalember nyomban felment a rendörségre; ahol bűnvádi feljelentést tett ismeretlen lettes e\'len csalás és közoklratbamlslfás elmén, A bonyolult szélhámosság! ügyben már meg is Indította a nyomozást a kanizsai rendőrség. Legelsősorban természetesen országos körözést adlak ki Sz. A. ellen, akinek feltalálásától remélik az ügy megoldását
A nagykanizsai cipészek a bórdrágnlás dacára fenntartják eddigi áraikat
Az általános helyzet és a nagykanizsai cipésziparosok válsága — Vita egy nagykanizsai cipészmester ajánlata kflrfll
Nagykanizsa, november ti
Mi, akik évtizedek óla mindenkor becsülettel küzdöttünk az Iparosság érdekeiért és mindig ott voltunk, amikor a nagykanizsai Iparosságért dolgozni és tikraitállanl kellett, mindig hangoztattuk, hogy az Iparoséig szakmánként minél többször jöjjön öttze ét vitatta meg a tenni valókat. Az ilyen gyakori tukmál összejövetelek nemcsak a szakmai egyűvétartozás szellemét mélyítik, hanem a közös gazdasági érdekek védelmében valóságos védbástyái a szakmáknak.
Ilyen tukmál összejövetel volt az, amit a nagykanizsai ipartestület cipészipari szakosztálya szerdán ette az ipartestület székházában Papp Oszkár elnöklete alatt tartott. Részt vett azon Stern Mlku ügyvezető\' elnök It. A taggyűlésen nagyszámban vettek részt a cipésziparosok.
Tárgyalták a clpifelsirészkészllik között történt drmegállapodást, amit bizonyos pönálé mellett igyekeztek érvényben tartani, ami azonban a gyakorlatban a mai súlyos gazdasági viszonyok mellett felborult.
Foglalkozott a rendkívüli taggyűlés a nagykanizsai cipészmesterek súlyos helyzetével. Ninct rendelő, nincs pénz, nincs munka. És ilyen körülmények között a birnagykereskedik és a gyárak ujabb áremelésekkel állottak eli az utóbbi betekben, ami végeredményben 35 száuléknak felel meg és a lábbeli készítő iparosok helyzetét még súlyosabbá fetzl. A nagykanizsai lábbeli készítők ilyen körülmények között előbb-utóbb kénytelenek lesznek a közönségre át-hirltanl az ujabb drágulátt, egyelőre azonban tovább lartják a régi árakat még a legnagyobb áldozatok mellett Is és a legminimálisabb munkabérrel is megelégszenek, csakhogy lehetővé tegyék a közönségnek a csináltatást és az Iparosoknak, hogy ne legyene-nek kénytelenek munkásalkat a téf előtt a legnagyobb ínségbe taszítani.
A nagykanizsai cipésziparosságnak ez a határozala méltánylást érdemel a nagykanizsai közönség részéről.
Majd a népjóléti minisztériumnak szállított 400 pár gyermekmenhelyl dpi elszámolását ejtették meg. A
1931 november 6
ZALAI KÖZLÖNY
mull évben a kanizsai cipésziparosok 30a az idén 400 pírt kaptak. Elsőrendű teljesítményük jövőre kétségkívül az eddigieknél is nagyobb kvantum odaítélésére fogja indítani a minisztériumot.
Papp Oszkár elnök ezután bejelentene, hogy az egyik nagykanizsai jótékony egyletnek, az eddig leszállítói! 50 pír cipőn kivfll még 138 pár cipőre volt szüksége, azért felhívta a szakoszUUyt, hogy ugyanolyan mlnöségd cipőre, mini a múltban, tegyen ajánlatot. Noha a szak-ositály a drágulás dacára, 50 fillérrel olcsóbb ajánlatot adott be, mint előzőleg, mégis sajnálattal vette tudomásul, hogy a munkát (olcsóbb anyagból) 1 pengővel olcsóbb ajánlattal az egyik helybeli nagyobb ci-pészmühely kapta meg. A nagykanizsai lábbellkészltök sérelme Itt az, hogy ha az olcsóbb anyagra Is felhívták volna a szakosztályt, feltétlenül versenyképes ajánlatot tudott volna adni. Még sérelmesebbé teszi az Ogyet, — mondotta Papp elnök — hogy tudomására jutott a szak osztálynak, hogy a munkát elnyert cíg alvállalatba adta mind a 138 pár cipőt egy mesternek.
Az ügy felelt erős vita indult meg, ami sokszor szenvedélyességlg fajult éi személyes térre Is átcsapott
Nagyon sok szakosztályi tag sérelmezte, hogy nem kapott a munkából, már azért li, mert a jobb időkben a fenfi munkákat a nagykanizsai lábbeli szakosztály tagjai teljesen Ingyen készítették a jó Ugy Iránti szeretetből.
Ezután még több kisebb beliö tlggyel foglalkozott a szakosztály.
A business, a morál, a szerelem Amerikában\'\'
Horváth István, ■ OMKE kflip. titkárának előadása Nagykanizsán
Nagykanizsa, november 5 .Amerika császárja" cimfl nagy feltűnést kellett, sok oldalról pertraktált darabjában 0. B. Shaw az Ur 2000-ik esztendejébe jósolja meg Európa annektálását Amerika által. Sokan sokkal közelebb fekvőnek vélik ezt a veszélyt, Így többek között a neves francia Iró Duhamel is, aki legutóbbi amerikai utján szerzett tapasztalatai alapján megállapítja, hogy Európa jövendő élete ugyanaz lesz, mint a mostani Amerikáé.
Többek közölt erről a problémáról fart előadást a nagykanizsai OMKE felkérésére Horváth István, az OMKE budapesti központjának főtitkára, november 7-én, szombaton este 9 órakor a Kaszinó dísztermében.
Horváth István személyes amerikai impresszió alapján mutatja be Nagykanizsa közönsége előtt az amerikai embert és ismerteti ennek a nékünk még annyira idegen embertípusnak Üzleti, családi és érzelmi világát. Beszámol, milyen a business, a morál, a szerelem Amerikában.
Az előadásra a helybeli OMKE vezetősége szívesen lát érdeklődőket, hölgyeket is. A belépés díjtalan.
Meghalt egy 101 éves asszony
Ette megérezte a halálát is elbúcsúzott a hozzátartozóitól, reggelre holtan találták
Kaposvár, november 5
Herlncs Qáborné sz. Lippal Erzsébet, aki 1830-ban szuletelt és mindeddig makkegészségnek örvendett, halottak napján 101 éves korában meghalt Jákó községben.
A Jákól matróna csendben, szinte észrevétlenül hagyta itt egy éjszaka az árnyékvilágot. Esle még jóízűen megvacsorázott, majd hozzátartozói legnagyobb meglepetésére kijelentette, hogy elbúcsúzik mindenkitől, meri közeledni érzi a halálát. Bár nem vették komolyan a mindeddig egészséges öregasszony szavait, kérésén: a fia mégis felolvasott neki a bibliából, mire Herlncs Qáborné teljesen meg-
nyugodva lefeküdl. Másnap reggel holtan találták az ágyában.
Herlncs Uábornénak Jó emlékezőtehetsége voll és szívesen elbeszélgetett a régi időkről. Apjáról szokta mesélni az elhalt, hogy 93 éves voll, amikor egy rablótámadás áldozata lett. Mint 93 éves öreg ember, olyan jó egészségnek örvendett, hogy dacára magas korának, még vásárokra tárogatott. Egy Ilyen alkalommal, amikor a nylmi vásárán ökröket adolt el, betyárok lesték meg és az uton megtámadták, pénzét elvették, majd meggyilkolták.
Az öreg mairónát kedden temették el, a község nagy részvéte mellett
Kabátok, szőrmék,
női és férfi szövetek.
Nagy választék, olcsó árak
SINGER MtiruMzbM
Magalakul a frontharcosok kanizsai fiókaxBvetaége
Nagykanizsa, november 5 A nagykanizsai frontharcosok között már hosszabb Idó óta mozgalom van a helyi frontharcos szövetség megalakítására, mely egyrészt a multak emlékein a bajtársiasság ápolását és gazdasági érdekeik megvédését van hivatva előmozdítani, az országos központba való bekapcsolódással. A frontharcosok törekvéseit mindenki a legnagyobb rokonszenvvel kíséri. Hiszen Ok voltak azok, akik dalolva mentek csatáról csatára és életüket vitték a becsület mezejére, az Itlhonmaradottakért. Nem rajtuk mullolt, hogy ugy történt, ahogyan történt. Az ő áldozatuk, az ő fáradozásuk, az ő szenvedésük megmarad annak az aranyértéknek, ailielyröl egykor a magyar történelem krónikása azt fogja irnl, hogy a nemzet büszkeségei voltak.
Ezek a nagykanizsai frontharcosok holnap, szombaton este 8 órakor a városháza kis tanácstermében ünnepélyes keretek közölt megalakítják a nagykanizsai frontharcosok szövetségét. Az alakuló gyűlésre lejönnek az
országos központ vezérel. Az alakuló gyűlés ulán bajtársi vacsora a Korona éttermében.
Komoly, nemzed munkáról van szó, egyetlen frontharcosnak sem szabad kivonnia magát alóla.
A szervezőbizottság felkéri a bajtársakat, hogy ma, péntek este fél 9 órakor a Koronában fontos értekezletre megjelenni szíveskedjenek.

Nov. 7. \\M O.HKE clóadáia (dr. Horváth litván) a Kaaafnóban cile tál ö kör Bánkotok teája 9 órákor a Cánlrálban. Prnuthercoiok alakuló syüláic a vároaháaáo tií-H ólakor.
Nov. 8. Kaalncay-ceulcnnárlum, dr. Oyuráca Ferenc Ikeálii elóadáaa a vároiháián 0 órákor.
OltárcgyciOlcl teája 5 órakor a plébánia t-ehír termában.
A leányklub mdforoa teája a MtMilóiháiban (1. u.
5 órakor.
Nov. 13. Balogh Dávid llceálla etóadáaa a vároahái&rf\'
6 órakor.
Nov. 16. A Leányklub Sicqt Kmábet llnficpálye a
(Hulláiban eata 8 órákor. Nov. 21. Sxcnt Eraaábet 700 ávea ávfordulójának ttn-
nepe dáklóit II órakor a nlnháiban. Nov. 29. Tóth Kálmán ccntcnnártum. Bartha litván
llceálli elóadáaa a várothálán 6 órakor. Dec. 13. Zrínyi emlákünnepíly.
— Ktlmmatlné. Szombaton délután 5, vasárnap délelőtt fél II órakor A repülés története, Blériottól EndrcszI^, Az Alhambra eaodrtl, Magyar híradó, liajztllm, Burleszk, Metró híradó. Itju-aitgnak 20, felnőtteknek 5U llllér.
Szervezkednek a kanizsai ebtulajdonosok
Mélyen tisztelt Szerkesztő Url Hosszú töprengés után rászántam magamat, hogy a Zalai Közlöny nyilvánossága utján forduljak az egész város ebtartó közönségéhez és innét felhívjak mindenkit szervezkedésre a tűrhetetlenül magas eb-adók ellen.
Aki megfordult más városokban és beszélt ottani ebtulajdonosokkal, tapasztalhatta, hogy mindenütt elbámulnak, amikor az émber megemlíti, houy Nagykanizsán 25 pengő a kutyaadó. Horribilis összeg ez egy kutyáért. És hozzá még az a lehetetlen rendelkezés, amely Nagykanizsán nem ismer el házörső kutyát. Mi itha a nagykanizsai ebadó rendszer direkt arra lenne beállítva, hogy a kutyákat kipusztítsák ebből a varodból. Amikor az ember hallja, hogy más hasonló városokban 2 (kettő) pengős évi ebadót vetnek ki, csoda-e, ha az igazságérzet fellázad az ellen, hogy amihez másik magyar állampolgár 2 pengővel szerezhet jogot, ugyanazt a kanizsai
Íiolgár 25 pengőért szerezhesse meg. oxos a kérdés: ki tudja ezt megindokolni és mivel? Azzal, hogy ,HJa, ez szabályrendelet" — a kérdés elintézve nincs. Elég baj, hogy ilyen szabályrendelet egyáltalán létrejöhetett. Ennek a szabályrendeletnek megváltoztatása érdekében sorompóba kell lépni minden nagykanizsai ebtulajdono8nak. Ehhez a szervezkedéshez kérem, kedves Szerkesztő Uram, a segítségét. Nem hihetem, hogy ha a város minden érdekelt ebtulajdonosa csatlakoznék aláírásával egy közös akcióhoz, akkor ne kérhetnék sikerrel illetékes helyen a szabályrendelet megfelelő korrigálását.
Minden ebtulajdonos, aki az adómérséklést kérő beadványt aláírni hajlandó, jelentse nevét és lakcímét a .Zalai Közlöny" szerkesztőségében.
Többszázunk nevében fogadja Szerkesztő Ur előre is köszönetünket.
Dr. H. Z.
Lelövöldözik K utca) villanykörtéket
Az igen tisztelt Szerkesztő Urnb. lapjában helyei adott a nagyközönség panaszainak is. Így legalább van számunkra is egy sarok, ahol kipanaszkodhatjuk magunkat. Nagyon hálásak vagyunk ezért sokan, mert temérdek bajaink közepette már az is némi enyhülést jelent, ha valahol kiönthetjük panaszainál.
Arra akarom i. t. Szerkesztő Ur figyelmét felhívni, hogy a város perifériáin gyakorta egész ulcarészek esti világítás nélkül maradnak. Megfigyeltem ugyanis, hogy vásott utca-kölykök céldobást, meg csuzlipus-kával céllövöldözést rendeznek az ulcai villanykörtékre. A legutóbbi időben a Katonaréten három utca maradt sötétben ilyen éretlen csiny-levés miatt.
Jó lenne, ha a közönség éberebb figyelemmel vigyázna a mindnyájunk közös tulajdonát és közös érdekét jelentő közmüvekre és nem nézné tétlenül, amikor suhanc gyerkőcök kedvtelése miatt értéket és
«
ZALAI KÖZLÖNY
1981. november 6
AJPIRIN-
tabl.Hik „úlón<M»n Jól beválnak msghOMiM m»sb^«9«d4i»k-n*l él U|dallTWfcl>ál.
nrví > wktiiieM *JítieM
tnd.UMIIM i
biztonságot jelents köivagyontár-gyak megsemmisülnek. Csak egy-két ilyen suhancot kell átadni a rendőrségnek, majd meg fognak szűnni a hasonló panaszok. A nagyközönség érdeke elsősorban, hogy megvédje az utcai világiló berendezé-sekct. KitUnö tisztelettel
_ özv. H.-ni.
Vígan megy a koldulás Kiskanizsán
Kedves Szerkeszti Ur, legyen szíves Írja meg a lapjában, hogy ezekkel a koldusokkal tűrhetetlen a helyzet Kiskanizsán. A polgármester ur, amikor tavaly rendezte a szegény-ügyet, eltiltotta a koldulást, mert attól fogva mindnyájunk havi hozzájárulásaiból minden arra szoruló tzegény rendes segélyt kap a városi segélyakcióból. Koldulni jphát sen kinek nem kell, de nem is szabad.
Ennek ellenére Kiskanizsán alig múlik el nap, amikor 5—6 koldus ne járna végig az utcákon. Aztán nem elég, hogy koldulnak, hanem egyik-másik még külön fel is bosz-szantjajaz embert. Tessék elképzelni: a minap is beállított hozzám egy koldus (a harmadik már azon a vasárnapon). Nézem, hiszen ez jobban van öltözve, mint én. Mondom is neki, hogy aki ilyen jól fel tud öltözködni, annak nem kell koldulni járni. Tetszik tudni Szerkesztő Ur, mit felelt erre az én koldusom ? Azt mondta, hogy vasárnap nem akar olyan rongyos ruhában végigmenni bz utcán.
Hát kérem ilyen és hasonló emberek és asszonyok járnak koldulni Kiskanizsán.
A polgármester ur azt mondta, ne adjon nekik senki, akkor majd elszoknak a koldulástól. Hát ez nem egészen igy van, mert az ember le sem tudja rázni a nyakáról az ilyenfajtát. Inkább ad neki az ember pár fillért, csak hogy szabáduljon tőle. Ellenben a halóságoknak kellene intézkedni, hogy akit kolduláson érnek, vagy |^it koldulásért feljelentenek, azt szigorúan büntessék meg. Egyet-kettőt el kell zárni és a büntetést publikálni, akkor majd megszűnik ez a kiskanizsai koldus-invazió.
Kiskanizsa ugy látszik védett terület a koldusoknak, messze van a várostól. Azért vetették rá magukat a kéregelők, mert ott biztonságban érzik magukat a rendőrségtől. Munkakeresés címén, vándorló iparoslegény, tüzkárosult és Isten tudja, mi minden címeken járnak házról-házra.
A közönség ne legyen rest a hatóság kezére juttatni a koldusokat, a hatóság meg járjon el velük példás szigorúsággal. Nem szivtelenség ez, mert minden arra szorulói feP vettek a városi szegénykataszterbe, aki pedig abban nincs benne, az néni olyan szegény, aki a jószivek garasait megérdemelné.
Soraim szíves közléséért köszönetet mondva, maradiam a mélyen tisztelt Szerkesztő Urnák
őszinte tisztelője: Aláírás
NAPI HÍREK
NAPIREND
■ovembar B, péntek
Rém. katolikus:\'Lénárd. Prolejtána:
Lénárd. Iz/aellu : Mark hó 26. •
Várost Muzeum és KSnvvtár nyitva csütörtökén és vasárnap délelőtt 10-től 13 óráig.
OvógTsrertári éjlell szolgáin:: f hó végéig a .Megváltó* gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
Oöafürdó nyitva reggel 6 órától este 6 éráig (héttő, szerda, pénlek délután, kedden egéli n«p nőknek). Tel. 2—13.
— A zalai vitézek uj szék-kapitánya. Az Országos Vitézi Szék november elsejével vitéz Békéssy Rudolf ny. alezredesi Zalavármegye vitézi székkapitányságának vezetésével megbízta.
— A Balatoni Társaság irodalmi, művészeti és tudományos egyesület dr. báró Wlasslcs Tibor elnöklésével, Budapesten, november 13-án délu\'án fél 5 órakor központi elnöki tanácsülést tart.
— Decemberben tárgyalják az alsólendval petíciót. A közigazgatási bíróság december 18-án tárgyalja az alsólendval választás ellen beadott petíciót, melynek előadója Márffy Béla dr. biró lesz.
= Ham Stttve a Takarodóbaa.
— A kórházi kápolnára Lon-gauer Imre hitoktatónak, a sikeres akció fáradatlan apostolának névnapja alkalmából gyermekek és felnőttek egymás után hozták ma is a szerkesztőségbe adományaikit. Kovács János és neje 10, Plánder J4-nosné 5, Ketting Ferenc 5, Mlinartcs Irmus 5, Kósa Annus 2, Horváth Qlzi 1.50, K. Z. 1 pengőt.
= Charlotté Sua i Takaróiéban.
— Éjszakai autókarnmbol Keszthelyen. Tudósítónk Írja: Szerencsés véletlen folytán tragédia nélkül folyt le egy autó és egy lovaskocsi éjjelt összeütközése. Foaor Ferenc gyenesdlt\'tsl földműves kocsijába a keszthelyi akadémia majorja melletti országúton belefutott egy autó, melyben egy keszthelyi orvos ült. Fodor Ferenc hatalmas Ívben kirepült a kocsiból, azonban az árok puha földjére esett s Igy nem történt baja. Az autó az árokba futott, de nem borult fel s Igy utasa íb ép bórrel úszta meg a karambolt. Ellenben súlyosan megrongálódott az autó Is és a kocsi is. Az összeütközésnek Vastag Ferenc sortőr az oka.
-= Tere bei Ernő a Takaródéban.
Nem értem, kérem,
abszolúte nem értem a bíró urakat. Kaposvárott — olvasom — elitéltek egy embert, akiről kiderült, hogy háromszor nősült. Először megnősült, aztán elvált. Másodszor is megnősült, de akkor már egyszerűsítette a dolgot és nem vált el. Csak otthagyta az asszonyt. Mikor aztán a harmadik asszonnyal állt az anyakönyvvezető elé, az első házasságából származó válási okiratokai mutatta be. Persze nyugodtan összeadták őket. Mlg most kiderült a turpisság és két-nejü barátunkat nyolc hónapi börtönre Ítélték.
Én, kérem signum laudist adtam volna neki. Akit egyszerre két nősü-lésbe bele lehet ugratni, az megérdemli. Az bátor ember. Ezt meg, szegényt, becsukják. No, és mi lesz a többi öngyilkosokkal ?
— Jótékonyság. Krátky Tibi 3 pengőt adományozott a szegények részére. Az összeget egy kilenc gyermekes, nyomorgó magyarutcai családnak Juttattuk.
— Férfi és női izövetek minden árra kaphatók Slnger divatáruházban.
— Holtnaknyllvánltások. Jandó József puszfamagyaródi földművest, aki a 48. gyalogezredből orosz fogságba esve, 1915-ben ellflnt, a lete-nyel klr. járásbirósJg és Belovárl György sármelléki földművest, aki a 48. gyalogezredből az orosz harctéren 1917-ben eltűnt, a keszthelyi kir. járásbíróság holtnak nyilvánította.
= Karla Solveg a Takarodóbaa.
— Plncetüz a Kinizsi-utcában. Csütörtökön este 7 óra tájbafi nagy Ijedelmet keltelt a városon véglg-szirénázó tűzoltóautó. Szerencsére csak egészen jelentéktelen lüz volt a Kinizsi-utca 15. számú ház pincéjében, ahol egy láda eddig még ismeretlen módon meggyulladt. A kivonult tűzoltók néhány perc alatt eloltották a tüzet.
Útközben porrá égett a nagybajom! autóbusz
Nagybajom, november 5 Szerencsés kimenetelű baleset történt kedden Jákó állomás és Nagybajom közölt a nyilt országúton, ahol egy személyszállító autóbusz benzlnrobbanás közben kigyulladt és percek alalt porrá égett. Ugy az utasoknak, mini a soflörnek sikerüli még idejekorán kimenekülniük az égő kocsiból és igy emberéletben nem történt kár. Nyomozás Indult annak megállapítására, hogy terh:l-e valakit felelősség.
— Diagonal, Rlpsz stb. szövésű divatos női kabátszövetek hatalmas választékban Schütznél.
— Megjelent a Színházt Élet „Fehér ló" Bzáma. Az Idei szezon legnagyobb sikere lett a Király Színház újdonsága, a „Fehér ló". Ineze Sándor hetilapja most mogjelont uj számában közli a szenzációs újdonság legérdekesebb Jeleneteinek felvételeit pompás fényképekben. A szokottnál is gazdagabb és változatosabb a Színházi fiiét uj száma. Szomory Uezső „Egy színésznő emlékkönyve" elmen Irt ctkket Képes beszámolót hoz a lap a hét színházi eseményeiről. Kengotcg érdekeaség van az uj Színházi Életben, amelyben kottamelléklet, darabmelléklet, gyerek-lap, kézlmunkalv is van. Ára 1 pengő.
- Slegfrled Artto a Takaródéban.
— Töltött fegyver a gyermek kezében. Tudósítónk írja: Az em beri gondatlanságnak könnyen áldozata lehetett volna egy kisfiú. A keszthelyi járás csendőrsége erélyes nyomozást folytat az. engedély nélküli fegyverek után. Ezért mostanában a járásban sok a .talált" fegyver. Egy Ilyen talált fegyver, egy katonai Manlicher, töltölt állapotban a vállusi erdöszélen Nemes Ferdinánd 5 éves fiu kezébe került. A gyerek a töltölt fegyver ravaszával játszadozott, amikor meglátták nála és elvették tőle a puskát. A nyomozás annyit kiderített, hogy a most megtalált fegyver 1919-ben a proletárdiktatúra alatt a vállusi községbiró tulajdonában volt.
— H. Itmkermann a Takaródéban.
Divatos szövetek legnagyobb választéka
Sc&Uíxnél.
*************............... «,«
Nem értem, hérem,
abszolúte nem értem ezt a Matuskát. Hallom, szerzőjogi pert Indít a bécsi törvényszéken, mert az ő engedélye nélkül futott a mozikban egy film, amely az ő családját ábrázolta. Kártérítést követel Matuska a film-társaságtói. Erkölcsi kártérítést. Mert ez a nyilvános szerepeltetés árt az ő családi presztízsének.
Nem ériem azonban, miért ilyen szerény Matuska ? Ha én lennék a helyében, én kártérítési peri indítanék azért ls, amiért azok a hullák olt Blalorbágyon, közvetlenül a hulla -halmazállapotba való átmenetet előtt különféle hörgésekket és jajveszékelésekkel rongálták őmatuskasága fen-köll Idegeit. Pert indítanék Matuska helyében azért Is, hogy miért építették oda azt a viaduktot ? De ha már odaépltették, akkor pert Indítanék azért Is, meri mégis csak disznóság azzal gyanúsítani Matuskát, hogy jegy nélkül szállt fel a gyorsvonatra.
És általában véve...
Hogy jön Matuska ahhoz, hogy moziban, újságban, mindenütt hurcolják a nevét 7
Hécsben már kórházba tették, szegényt, hogy kipihenjék az idegei azt a sok herce hurcát azzal a Blator-hággyal. Vattában őrzik, hogy az Isten világáért csorba ne essék oz önérzetén. Bécsben divat leli a ,szegény Matuska". Ha Igy megy, Bécsben reggel egy órával később fognak Indulni a villamosok, hogy Matuska aludni tudjon.
És akkor jön egy mozi és...
Nem kérem, ez leheletlen dolog! Matuska erkölcsei nem birják ki az ilyen Inzultust.
Nem is értem, eddig Is hogy btití erkölcsi kártérítés nélkül ?
Szegény Matuika*..
Borzasztó, ml minden történik efl emberrel ebben a mai világban...
— Rársony, flanell és parget újdonságok Singemét.
— Virágállványok eladók I Fehérre lakkozoit, masszív szobai virágállványok olcsón eladók. Bővebbel a kiadóban.
■= Hollay Catnilla a Takaródéban.
— Ar. eddig hsaméit 4 Voltos, ketlós üvegedényekbe épített lülöakkumulator-telepeknck az volt a hátránya, hogy » telep töltésre vitelénél és ethozstalanal. az üvegedény odaütödéínek, s Igy törésnek volt gyakran kitéve. Ezen hátrányon a VARTA olykép segített, hogy a (iné-telepekre vonatkozó cserefolyamatot létesített. Ezzel nemcsak olcsóbb beszerzés árai biztosit a tcleptulajdonosnak, hanen a kettős üvégedénvekbe épített fütőlelope ket díjmentesen ki is cseréli liorütogéw ellátolt keményfaszekrénybe helyezett lUto telepekre.
1931 november 6
önti divat a
Női boKa
cipő
fekete barna drapp axinben kapható :
Szabó
clptUlrutHtm, Horthy Mlkltfi-at 1. utfm
Cigány-élmény
egy nyugdijai községi főjegyző é étéből
Nagykanizsa, november 4
As 1896. óv körüli Időben törtónt velem. Nagybakónakon voltam körjegyző. Egyik napon Oalambokról montom neza Csapi közeégen keresztül, egyedül gyalog. A Csapt-UJhegyen kell átmenni, melynek szélén terül el az újlaki erdó. Esteleié értem oda, ahol több sátorral kolompárcigányok tanyáztak. A férfiak vágták kímélet nélkül a szép [latul Iákat ás halomszám hordták a tűzre, a melynél asszonyok, gyerekek melegedtek. Bántott a dolog önkényes íw káros eljárásuk miatt, amiért ts kezdtem őket korholni. Nyomban körtlltogtak vagy dz-tlzenöten s mtnd közelébb Jutva, cigánynyelven tanakodtak és öklükkel Fenyegettek.
Életveszélyes, szorongatott helyzetemet átérezve, már elveszettnek hittem mázamat, amikor Is a pár lépésnyire lekvő hegyből egy bskónnkl emberem hajtott felem kocsiján. Ez volt a tneg-mentőm. Gyorsan Bakóuakra hajtottunk « rövid Időn belül fegyveres emberekkel siettünk vissza a helyszínére, de már akkor ott a olgányokonk csak a liült helyét találtuk.
Megérintem még, hogy azldóben tűnt el a soha elő nem került „Kálók" nevű »Arezegi helyettes körjegyző az akkori hírek szerint azért, mert a körjegyzősége területén tartózkodott kolompárcigányokkal szemben erétyeeen Járt el Dint Bétm nyug. csáklornyal kOuigl főjegyző
— Szép lakást, lzlist rs hiimonlát Jelentenek s Kopiteia bntoriruhftzban vásárolt lakásberendezések. Minden illés és Igény legteljesebb kielégítésre tslál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hoeaiulejáratu fizetési kedvezmény eket nyuJtunk.
8P0ITÉLET
Vasárnap „Vármegyei Levente Kupa" dfintfi-mérkAxés Kanizeán
■alateaMraé-lsnknlasa
Nagykanizsa, november 5 Zalavármegyei Levente Kupáért kiirt labdarúgó-mérkőzések, megyénk legjobb levetlte csapatai között, a döntőig Jutottak el. A döntőbe került Balatonfüred és Nagykanizsa levente válogatott csapata. Balatonfüred legyőzte az elődöntőben Keszthelyt, a középdöntőben pedig Tapolca csapatát. Nagykanizsa az elődöntőben erővesztő volt, a középdöntőre pedig kisorsolt ellenfele, Zalaegerszeg nem állt ki és igy küzdelem nélkül jutott a döntőbe. A döntő mérkőiés első találkozőjs Nagykanizsán lesz, mig a második találkozó Balatonfüreden valószínűleg f. hó 15-én.
Városunk sporttársadalma hatalmas érdeklődéssel várja a két nagyszerű csapat találkozását, mely előreláthatólag még a legkényesebb igényeket .8 ki fogja elégíteni
ZALÁI kOZLÖNY
közgazdaság
A szőlősgazdák válsága egymillió embert sújt
/.nini bortermelők küldöttsége tutiul Budapestre
Nagykanizsa, november 4 Az adóhátralék! kimutatások szerint, ahol túlnyomóan u szőlőből, a borból ólnek az emberek, ott a legnagyobb az adóhátralék. Illába várják a balatonvidéki bortermelök a kereskedőket, nem vásárol senki sem bort és Igy a tavalyi borok legnagyobb része Is érintetlenül fekszik a pincékben.
A szeszipart érdekeltségeknek siko-rlllt eltéríteni a kormányt attól a szándékától, hogy 800.000 hektóllter könnyű bort feldolgozzanak szesszé és Így helyet adjanak a Jobb boroknak a piacon.
Ezek után most országos megmozdulásba kezdtek a szőlősgazdák. Vál-Báguk enyhítése annál is Inkább orszá-
gos érdek, mert majdnem egymillió ember egzisztenciájáról van sző.
A badacsonyi plncoHzövetkozot, a budaesonyl, balatonmcllókt, de az összes zalai szőlősgazdák h Jövő hét folyamán hatalmas küldöttségbon monnek tol Budapestre a töldmüvclésl miniszterhez, hogy átnyújtsák a pinceszövetkezet vezetősége által szerkesztett momo-randumot mely minden sérelmüket feltárja és a segítés útjait Is megmutatja.
A küldöttség támogatására megjelenik a miniszternél a főispán én megjelenik a három zalai borvidéki képviselő Is, hogy kieszközöljenek vntnml segítséget a tönk szélére Jutott szőlősgazdák számára.
Hozzászólások a kereskedői moratórium kérdéséhez
1.
A Zalai Közlöny október 30-i számában megjelent moratörlum-tervvel és H. J. okt. 31-i válaszával kapcsolatban kívánnék hozzászólni én is a Z. K. t. szerkesztősége által felvetett eszméhez : miképpen lehelne a helyi kereskedelem és ipar talpraállását elősegíteni ? Véleményem szerint azonban nem beszélhetünk a helyi kereskedelem és ipar fellendítéséről, hanem csak általános gazdasági fellendülésen keresztül Nagykanizsáról.
Mindenki tudja, mily passziv fizetési mérlegünk. A kiút a gazdasági válságból ezt aktívvá tenni. S ha csak egy példát hozok fel, mely az egyik budapesti napilap okt. 28-i számában megjelent cikk, beláthatjuk, hogy ez nem is olyan lehetetlenség. A cikk szerint ez évben eddig már 12 milliót adtunk ki kukoricáért, 20 milliót adtunk ki dohányért — holott szakértők szerint helyes talajműveléssel a legfinomabb dohányfajták is termelhetök, vagy káposztáért, mákért 40 milliót vittünk ki, selyemért, gyapjúért 5 milliót, gyümölcsökért 5—6 milliót (nem déligyümölcsökért) stb i S egy miniszteri rendelettel esetleg meg is szüntethető lehetett volna ez. Az agrárállam Magyarországnak pedig ilyen körülmények között is évente 280 milliót kamatért kell fizetni szintén valutában I Ez év végén pedig majdnem 20 millió kamat esedekes, holott a Nemzeti Bank valutakészlete 8 millió s mint azt a Pester Lloyd Írja: „von wo ? das wissen die Qötter I"
Be lehetne szerezni a kölcsönök esedékes annuitására szükséges valutát, de ez nem lenne elég egy fél évnél tovább. Kormányremielet folytán ugyanis bejelentették a külföldi követeléseket. 300 millió pengőt lesz ki az az idegen valuta, amit oz üzemek és magánosok bejelentettek. Hogy mit jelent a gyárak valutakészletét lefoglalni? 10 és 10 ezer ujabb munkanélküli. A gazdasági krizist pedig enyhíteni és nem sú-
lyosbítani akarjuk. Ha már most — mondjuk — a magánosok követelése 150 millió (külföldi valutában) s az állam ebből fizetné tartozását, az bizony csak fél évig elég. De ez az Idő eiíg Is I Mert ez alatt az idő alatt Közép-Európának össze kell fogni a Dunakonföderációra. S ha ez megvan, akkor kellene az államnak egy 1 vagy mísfél évi fizetési moratorlumot ké ni, hogy alkalom legyen a belföldi tőkeképződésre I Azután egy uj törlesztési tervben az almaradt másfél évi kamatot tőkésíteni hosszú lejáratú kölcsönné. Véleményem szerint ez az ut a gai-daságí depresszió klküfzöí ölésére és Nagykanizsa fellendítésére is. Mert hogy mit jelentene pl. városunknak a Muraköz, nem kell megmagyarázni.
IV. M.
2.
A gazdasági élet válságai között mindnyájan keressük a helyes megoldást, mely a kibontakozás felé vezet. A .Zalai Közlöny", mint a h .lyi sajtó vezető organuma, ezúttal is szabad teret engedett az ideák f-i-vetésének s azok nyilvánot megvitatásának. Igy az elmúlt héten egyik htlybeli nagykereskedő a „kereskedői moratóriumot" ajánlotta megoldásul.
Ezen megoldá t, mint a moratóriumnak bármely formáj\'t, hel,le-lennek tartottam az ország hiteléletének megóvása miatt s ezzel kapcsolatos hozzászól isomal azial fejeztem be, hogy „bizzák a helyzet megoldását azokra, akik értenek hozzá".
Hozzászólásomra a füszerkereske dök titkára bizonyos személyes éllel — válasz .11,
Érdekes, hogy mig a vita e kérdésről folyt, időközben Budapesten „az arra hivatott érdekképviselet" Sándor Pál elnöksége alatt az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés" igazgatósági illésén ugy a nagy- mini a kiskereskedelem képviselői elulasiiollák maguktól az általános moratorium gondolalát", miután a moratóriumban nem látták a helyes kivezető utat.
Tehát döntöttek azok „akik hozzáértenek". Hirschl Jenő.
Vásároljunk bizalommal
SZEKELY VILMOS Kupén
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. uán alatt (volt Szanai-izáiloda),
hol óriási raktárt találunk a legegyszerűbbtől — a legfinomabb kivitelű bútorokban I —
Elsőrendű maját kárpitos ás asztalos műhely I
A legeayssertlbMöl a legfinomabb UuilelD bu/orokban a legolcsóbb drah mellett t
Kedvezft fizetési föltételek I
A télre munkához jut a Kls-balaton-vidék földmunkássága
Keszthely, november 5
(Saját tudósUónktól) A Kisbaiaton Vizrendező Társulat, amint annak Idején megírtuk, az őszi és téli munkanélküliség enyhítésére nagyszabású programot dolgozott ki, amihez küldöttségileg államsegélyt kért a földművelésügyi minisztertől.
A miniszter válasza most érkezett meg és közli, hogy az állam mai helyzete nem engedi meg, hogy segélyt adhasson, ellenben a lantos fs közérdekű munkák elvégzésére előnyös kölcsönt kínált fel.
A Vizrendező Társulat váaszt-mánya mos tartott ülésében foglalkozott ezzel a nagyhorderejű Kérdéssel és elhatározta a kölcsön azonnali felvételét. A szükséges előmunkálatokat már megkezdték s a jövő héten megindul a munka. Ilyenformán egy egész vidék munkanélküli földmunkássága az Ínséges hónapokban munkához és kenyérhez jut.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos ir-lista a szerdai hetivásárról)
Zöldségfélék ikllogrammonklnt): bab uj -•18, mák 0-80, fokhagyma —-86, vöröshagyma 80. zöldség 20, burgonya 6-10, saláta (drb) 00, lejeskápoesta 12, ugorka 00, kelkáposzta lö, paradicsom 00-00 L
Baromfi (darabonktn!) tyúk 160—2-00, csirke 80-1-60, pulyka 8-00—4-00, sovány kacsa 1-20-1-80, hízott 2-50-3-00, sovány liba 3-00—4-00, hízott 8 00—12-00, szopó* malac SOO—6 pengő.
Termények (milermázsénklnt): buza 9—ODO—, rozs 9.00, árpa 15, zab 16D0, csöves tengeri 9, szemes tengeri 15—00, széna 4-00-7110, lóher 6-00—7-00, lucerna 8-00 -7.00, alomszalma 2-80, zsupp-szalma 0—4-00 pengő.
Tejtermékek t tej tt 18-20, tejtel IL 40-60, turé kg. 80-40 tUiér, vaj kg. 2*00—2-80 pengő, tojás drbla 10—11 üli.
Gyümölcs (kllogrammonkinl) t dió 0&0 pengő, alma 10-90, körte 30—10, szilva 00, szőlő 10-80, barack 00, caereaznye - fillér.
Húsárak (kllogrammonkinl): marhahús eleje 1-00, hátulja 120, borjúhús eleje 1-tó, hátulja 1-60, sertéshús 080—140, zsír 2-00, háj 2-00, zalnzalonna 180, birkahús 100, kolbászfélék 2-00-4 00 F.
Élőállat (kllogrammonkinl): I-a marha 45 -55, M-n marha 25-30, vlrstUs marha 15-20, zslrsertés 0-80-100, hússertés 0-fl0—0*70, borjú 40-0-80, birka 0-00 P.
(-) Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara november hó 14-én, szombaton délelőtt 10 órakor tartja ez évi őszi rendes közgyűlését Pécseit, a vármegyeháza közgyűlési termében. Megelőző napon, 13 án, pinteken délután 3 órakor az elnöki tanács, ezt követöleg délután 5 órakor az Igazgató-választmány tart ülést a Baranyavármegyei Gazdasági Egyesület székházának tanácstermében. Az elnöki tanács a legutóbbi ülésében hozott határozatával ugy intézkedett, hogy a rendes közgyűlések és az azokat közvetlenül megelőző egyéb ülések a jövőben felváltva tartatnak meg a kamarai kerülethez tartozó vármegyék székhelyein.
(-) A téllgyűmölcs értékesítése céljából felhívja a Magyar Kertészek Országos Oizdasági Szövetsége a gyümölcstulajdonosokat, hogy a folyó hó 14 én megnyíló kiállításra anyagjaikat a mennyiség és ár megjelölésével mielőbb, de legkésőbb folyó hó 10-étg küldjék be a Nemzeti Szalon Budapest V„ Erzsébettér elmére.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Buda-peat, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak é» 1.40 pengőért nemcsak megfUrődhet, hanem Jól meg is reggelizhet,
ZALAI KÖZLÖNY
RÁDIÓMŰSOR
November 6 (pintek)
üudapeat 9.15 Q. hangv. 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközt vlijeliónolgálat. 12 DeU harangszó. 12.05 Orozz balslajkszenekar hangversenye. II» ri. 13 Időjelséi 14.46 H. 1b Novellák. 16 45 időjelzés 17 E 17.30 Cigányzene. 19 A Budapeall Koncert Sia-lonsenekar hangversenye 20 Klőadáa a Stúdióból. „Széihámoa keresltük". VigJA-tik 3 lelv. UUna Időjelzfe. 22 Népszerű kamarazeneeat. Uráns kb. 23 20 Clgánysene.
Béea 11.50 Zenekari hangverseny. w 10 ia 13.10 O. 15.35 Hanglátík. 17 1. 20.05 Dakal. 21.35 és 22.o6 Zenekari hangverseny.
Brit orszájoa mOsnr 18.15 Qyermek-dafok. 19 30 Zenekari hangverseny. 21 Zongoraverseny. 22J5 Operett B. 23.05 Zene kaii hangverseny.
München 18.20 Divatos dalok. I7.0P, 19.30 éa 20.15 Zenekart hangverseny.
Prága 11.00, 11.66, 13.15 és 11.10 U. 17.05 Vonósnégyes. 19.20 Vldámaágok. 20.20 és 22 20 a. 23 ÓraQlés.
Róma 17.30 Zenekari hangverseny. 19.50 0. 21 Operett E.
Varsó 15.50 Oramofoa. 16.40 és 17.35 Zenekari h.ogvezseoy 1930 U. 20 15 A lllharmóntkus zenekar hangvtraenye.
Zlritkl sárlal
Pária 20-16, London 19-25, Newyork 512\'25, Brtlssel 7140. Milano 28\'Í7Va, Madrid 4520, Amsterdam 20645, Berlin 12145, Wien--. Szófia 3"7I, Prága 1519, Varsó 5735, Budapeat 9002r\\ Belgrád 905, Bukarest 3-05.
Terrnéajtóísde
Buza tv. 30 fill., dl. 40 fitt., a rozs 20 fitt. emelkedett.
Bum dsiav. 77-es 11-40—1180, 78-aa 1I-55-1I-96. 79-es 11-70—12-10, 80-aa 11-75-12-15, dunánt. 77-es lOSO-ll lO, 78-as 11-00-11-15. 70-es 11-20-11-40, 80-aa II-2&-11-45, roza ll-90-120ft tak. árpa 16-50—16-75, rab 18^5-1900. tengeri 13-00-13-25, korpa 1030—10-50.
VALUTÁK Angolt. 2040-21 00 Belgafr. 7900-8000 Cseh k. 16-84-16 96
Dán k. -•---•-
Dinár 1002-10-12 Dollár 5«8 50-572 50 Francia f. 22-25-22\'55 Holt. 22M1-23I I5 Zloty 63 35-64 15 Lei 3-38-3-48 Léva 408-4 20 Ura 29*05-29 85 Márka 13500-136 00
Norvég —•--•—
Peseta —•--•—
Schlll. -■_—■— SvájciI. IKm-lll-95 Svédk. -•----—
ieviu-irlolyaiuű
devizAk
Atnal. 229-75-231-15 Belgrád 1008-1012 Berlin 135-20-13600 Brtlssel 79-30-8000 Bukarest 3-30-3-47
Kopenh. —\'-•—
London 2110-2190
Madrid -■-■—
Milano 29-35-29-85 Newy. 569-80-573-20
Oazlo —■--•—
Pária 22-41-22-55 Prága 16-88-16-98 Szórta 4-11-419
Stockh. —•-•—
Varsó 63-49-64-29
Wien —•-•—
Zürich 11115-111-95
krtáérásár
Felhajtás 4460, eladatlan 1600. - Elsó-rendü 116—120, szedett 102—1-08, szedett közép 090-098, könnytl 0-75 -0-88, l-só rendit öreg 102-104, ll-od rendű öreg 0-92—09Í angol süldő 090—1112. szalonna nagyban 1-42—1-46, zsír I 80-1-85, hus 120- I-3B, félserlés 1-34—1-52.
EMja: Délxslal Byomtfa á| Lapkiadó Yállalat, Bmktalute. Felelót Hadó: Zalai Károly. kaáaraWa teltf*. r Nacykaaixaa n. aa.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fsat, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámírt felelősséget vállalok.
Uallérok 10 és 12 (Illír. OyüjiőitJep; Horthy Mlklós-ut 8. Oyáttelep: Hanyadl-u. 19.
Hernyóenyv Hernyóenyv-paplr Műtrágyák.
GyQmölcsf&védelmi
szerek
(Sasi permetezéshez)
HFutor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfitrágya, termény éa növény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 13a Néhány darab Csincsilla la|tlazta háal-nyul eladó
APBÓHIBDETÉSEK
Aj aprMIfd.táMk dl|i 10 i.Wa JO 0Uér. Ml«4«a további ni 1I» a (tnar. v.táf- u Ham 10
,,.\':[ SO fillér, raiud.n további uó dija a PIL Si.rdéD M pánt-*.. 10 uót* aO további iiá dili 0 flírer. Clmud * tnlnd.o íig.bb bítttkbAt álla Ifd kát .időik iiámtiuuk.
Alláil kMMÖkn.* 00*i* inf*diDáa]>. ttlrűelfek 3 (Ot) prnyíí B.M.g.o almi a fcluietrei könyvel*!*, udmld.da elkerülés*! véi/ell előre Scofemftfa.
Elméé Caengery ntca 18. alatt 724
□-81 4579
A legjobb aranyhegyi óboraim literje lárt palackokban 40 fillér. Sátrán, Magyar-
utca 74.
Hathengeres modem csukott aatt olcsón eladó. Kaufmann Manó. Teleion 167. vagy 571. 5111
A nagyérdemű közönség szíves tudomására hozzuk, hogy a
kenyér kgr.-kéot
nagyban ........... 30 fillér
kicsinyben ......... 34 fillér
siss Sütök szakosztálya.
PésakBIoalnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben ea eggyor-ubban lolyóslttat Aoaál InisAo pérur-kölcsónközveütó irodája Nagykanlaaa. Horthy Mlklóa-ul 2. szám. 4307
Maauloa, 5 Járatú, nagy köraettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó Cim a kiadóban. 5124
Éálsia must állandóan kapható. Nagy-récsel Uradalom, Nagyrécse. I
Salát termést! óboraimat kisebb tételekben eladom 16 filléres árban, huszonöt Illírnél kevesebbet nem adok. Oroaz, Horthy Mlklóa ut 37. 5CB6
■rfl^ft de jobb és egészségeid UAU sebb, mint fűző nélkül.
WEISZIÉIEK
Enöi divat-szalonjának fUzfi-osztAlya
Modell újdonságok megtekinthetők.
Zrínyi Miklós-utca 34.
Poata palotával n.mben. 617S
Eladó aaéntófdldat keresek a város
felső, vagy alsó agyagmezelén, 1 katasztrális hold, vagy 20C0 U-Ollg. Cini a kiadóban. 5 36
■éhak eladók, 40 család kis boconsdl kaptárban, fiatal anyákkal, mézzel beletelve. 64. órház, Bajcaa. 5162
Prlsna balkaros gép 1(0 pengőért eladó Petőfi-ut 32. 5150
Elismert legkiválóbb minőségű
hentesáruk
állandóan frissen raktáron. F.lsőrendU
teavaj
naponla érkezik.
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Horthy Mlkléa>set «. Talafoas S-M.
Sok pénzt takarít meg,
ha kopott, rongyos, foltos nyakkendőit a Nyakkendő-Szalonban
jutányosán rendbe hosatja. Győződjön meg egy próbaklaérleltel I
sopkabé,* sykk«»m-suloí
Naarkanlzaa sP«l\'""r»1»"<«|avtMB..»t Hui.b.t-tái tu Székesrehérvár.Lakataa s.l.
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN121
2 i I csöves
szclekliv nagyteljesítményű
Budapest. külföldvevő
RÁDIÓ REMEKMŰ
váltó- és egyenáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
fegyver- és sportüzlet, rádió- és gramofon outályán.
1931. november 11
, . ■ . /f.\'flw-tjt.\'i. -
Irodának
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó a vAroa közepén, azonnal.
Cim a kiadóhivatalban.
Pk. 754/1931. az.
1931. vghtól 754. az.
Árverés! hirdetmény.
Dr, Tamáa János nagykanizsai ügyvéd által képviselt Magyar Általános Hitelbank R T.
budapeatl bel. cég Javára 2000 P tőke éa több követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1881. évi 6765. az. végzéaé-
vel elrendelt kielégítési vésrebajtáa lolylin végrehajtást szenvedőtől IB3I. aug. B-án lefoglalt 3750 P-n becadll IngóOgokra a nagykanizsai klr. Járásblróaág fenti tsámu végzésével aa árverés elrendeltetvén, aaaak az 1908. évi XU. L e. 20. 6-a alapján a fent megnevezett a a foguláal jegyzőkönyvből kl nem tünö más loglaitatók I svára la az árverés megtartáaát elreade lem, de csak arra aa esetre, ha kielégítési joguk ma la fennáll és ba ellenlk halasztó hatálya lgénykereaet folyamaiba nlnts, végrehajtást szenvedő lakásán, Morgánypusttán, a Hzetstt öaaieg levonásával leendő meglaztáaára határWal 1931. évi november hó U. napjának délatán 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok a egyéb Ingóságokst a legtöbbet ígérőnek készpénzilzeléa mellett, esetleg becsáron alul la el fogom adni.
Nagykanlzaa, 1931. évi október hó 9-én.
Elek László s. k.
klr. btr. végrehaltó, s.íö mint bírósági kUrlildötl.
10314/930. B. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. Ic. 56-58. §-ai értelmében eazkOzlendö nyilvános elárvereléséról.
A végrehajtást szenvedő neve: Deáky Sándor.
Lakása: Király-utca 26.
Az első árverés helye: Klrály-
ulca 26.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1931. évi november hó 11-én d. e.
9 óra.
A második árverés helye: Erzsé-bcl-lérl piac.
A második árverés Ideje (nap és óra): 1931. évi november hó 20-án d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
Kocsmai berendezési tárgyak, bútorok, különféle borok és boroshordók 1209 pengő 88 fillér összes becsértékben.
ÁrveresI feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3 A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényüzéal adó Is.
Kelt Nagykanizsa, 1931. október hó 27. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
5,81 városi végrehajtó.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
HIRDESSEN
« „Zalai KBzl0ny"-ben.
71. évfolyam 252 izám
Kormányrendelettel osBkkentett terjedelmU aiám
Nagykanizsa 1931. november 7, szombat Ara ttllér
__ ^ _ __•• _ mm .___
zalai közlöny

SzakessMség éi kUdóhlvitsl: Fönt 5. uim. Keszthelyi flókkUdóhlvitsl: Koaulh-uto 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMbetM ára: egy hóra t pengd M III Sierkesitóeégl él BadóhlvaUU telefon: 78.
tlUér.
Sajószentpéter közelében ki akarták siklatni a miskolci személyvonatot
Két alacsony térllt gyanúsítanak a meghlusult merénylet elkövetésével
Budapest, november 6 November 3-én Sajószentpéter község keleti részén a községtől 600 méter távolságra a Sajószentpéter és Miskolc között levő vasúti sínre két Ismeretlen tettes egy 5 centiméter vastag, 0 centiméter széles és 27 centiméter hosszú lötyyfaikel helyezeti el, amelyre egy 31 centiméter hosszú, 4 és fél centiméter széles, duplán összehajtott hordó-
abroncs volt párhuzamosan rászegezve. Az Ismeretlen tettesek ezután az éket dróttal a sínhez kötötték, majd a két sin összetétele közé egy kapütközót ékeltek belo és az ék végét erre támasztották. Nyilvánvalóan azért, hogy a vonatkerekek azt a sínről le no tolhassák.
A 21 Óra 46 porckor Sajószentpétcrről Miskolcra közeledő személyvonat mozdonyának taplóké az éket a sinröl le-
szaktíotla és pár méterre elUikle. A vonat anélkül, hogy kisiklott vagy megállt volna, tovább haladt. A vasúti sínben, vagy mozdonyban kár nem esett.
A» eddigi megállapítás szerint a cselekményt két alacsonytermetU térti követte el, akik közUI az egyik rövid, mig a tnásik hosszú kabátot viselt. Kézrekeritésük végett a nyomozás to lyamatban van.
Vakmerő rablást kísérlet egy budapesti bérház lakásában
Budapest, november ti A Slp-utca 7. számú ház eltó emeletén az ötödik számú lakásban, amelyben R e I s z Henrik, a négy emeletes bérház tulajdonosa lakik, becsöngetett három rosazulöltözött fiatalember. Amikor a cseléd ajtót nyitott, mindjárt revolvert rántottak és megfenyegették a caelédleányt, majd betuszkolták a konyhába, ahol fojtogatni kezdték és meg Is szúrták. A cseléd sikoltozni kezdott, mlro a három Ismeretlen eí-meneküU. Kettő a földszint felé, egy
a negyedik emelet leié menekült, lagy lárma támadt, becsukták a kapukat és értesítették a rendőrséfet. A házat detektívek kutatták át, de eddig egyik tettest sem találták meg. Vali-szinti, hogy a tettesek rabolni akartak, de semmit sem vittek magukkal. A háztulajdonos különben otthon tartózkodott. A megtámadott S z ő k c Ilona cselédleány aerüléselről a rendőrorvosok mondanak véleményt. A nyomozás tolyik. Az ügy egyes részletelt bizonyos vonatkozásban fantasztikusnak tartják.
Budapest, november 8
(l.upzdrtajtur érkezett) A Slp-utca\' állítólagos rablótámadás Ügyében telje* erővel lolylk a nyomozás, de konkrét \'eredményt még Alndlg nem sikerült elérni. Szőke Ilona szakácsnő kihallgatása még a késő éjszakai órákban ls tart a rendőrségen.
A nyomozó hatóság körében azonban az a vélemény alakult kl, hogy a rablótámadás Úfat törtéét meg, hanem az csak a s/ükfesofl rémlátása volt.

Ötmérföldes fronton dul a harc Mandzsúriában
Tokió, november H A mandzsúriai katonai hatóságok közölték a külügyalBlsatérliimmnlj hogy a Nonnl-folyó hldjánál lejátszódott harcokért az egyik klnal csapat parancsnoka felelős, aki vonakodott Macs-Ang-Sen klnal tábornoknak a visszavonulásra vonatkozó paranosát teljesíteni. A harcok Tahs 1 an kornyékén a folyó északi partján kezdődtek kora reggel és változó hevességgel. A késő délutánig tartottak. A Japán katonai parancsnokság Jelentése szerint a klnal
csapatok az ogész vonalon visszavonulóban vannak Agabost Iránjában. A második Japán hadosztály parancsnoka Csangesunból elindult a megerősítő csapatokkel, hogy személyesen ellenőrizze a Japánok hadműveleteit.
London, november 9 (Éjszakiti rddloieUmUt) A legújabb, de meg nem erősített Jelentések Bzerlnt a klnal csapatok egy ötmérföldes fronton ellentámadásba mentek át és sikerrel haladnak előre. Az eddigi har-
cok során 2011 klnal és 10U japán katona elesett
London, november u
(lapzártakor jelentik) A Press Asso-claclon értesülése szerint a klnal angol nagykövet és a nanklngl kormány között a területenkívüliség kérdésében fontos tárgyalások folynak.
A tárgyulások szerbit Anglia lemondana a Kínában élvezett területi kiváltságairól az angol polgárok élet- és vagyonbiztonságának garantálása ellenében.

A miniszterelnök bizalmas tanácskozást folytatott Rassayvat
A löldteherrendezésl eljárás alá vont Ingatlanokra egy évig ném lehet árverést tartani — A 33-as bizottság illése — Az OT1 rendezését a kormány rendeletileg kívánja életbe léptetni
Budapest, november 0 Károlyi Gyula gróf miniszterelnök ma több mint egy órán át tartó tanácskozást folytatott Kassay Károllyal, aki hivatali helyiségében kereste fel a kormány elnökét. A Jövő heti minisztertanácsot a szokásos keddi nap helyett hétfőn tartják.
A 33-as bizottság ülése
Budapest, november 6 A 33-Ó8 bizottság mai ülésén Temesváry Imre előadó ismertette a löld-leherrendezéssel kapcsolatos egyes batáridők meghosszabbítására vonatkozó rendelettervezetet, amelynek lényege az. hogy a löldteherrendezésl eljáras alá vont Ingatlanokra és gazdasági felszerelésekre a leherrendezés elrendelésének telekkönyvi feljetnjzésétfil kezdődőiét) 1932. október 31-ig árverési ItirUini nem lehet,
Indokolja ezt az a körülmény, hogy a röldteherrendezésl országos bizottsághoz beérkezeti 1X.000 kéretem ügyében a teherrendezési eljárás rövid idő alatt alig folytatható le.
A hiányok póUása miatt visszaadott kérelmek ügyében november 30-lg állapítsa meg azt a határidőt, ameddig] a teherrendezési eljárást meglndlts.ru lehet.
Papp Géza báró kijelentelte, hogy a 100—150 százalékon felüli eladósodottak rendezése aligha lesz megvalósítható.
Csizmadia András a 100 százalékon felüli adósok szanálásának fontos-
ságát hangsúlyozta. Egy másik fölszólaló kijelentette, hogy amennyiben a rendezés alá vont birtokok első helyen zálogloveles adóssággal vannak terhelve, Itt az akció csak arra Irányul, hogy o tartozások bizonyos hosszabb Időre nyugalmi állapotba kerüljonek, esetleg az annuitások kitolásával, más átlagban 20 százalékban történik készpénzfizetés. A többi követolésről kötvényt kapnak.
Többek felszólalása után a bizottság a rendelettervezetet elfogadta.
Ezután S z t e r é n y 1 Józsi báró terjesztett be indítványt arról, hogy olyan biztosítások után, amelyekkel hazai biztosítótársaságok nem foglalkoznak, ne az illetékrendeletben előirt 2 százalék Illetéket, hanem csak n biztosítási prémium 4 százalékát llzessók. Laka-t o s Gyula azt követelte, hogy a záloglevele* kölcsönök adósai annuitásukat magyar pengőben fizethessék. Kozma Jenő azt kérte, hogy a Nemzeti Bank az állatkivlteliel tegyen
könnyítéseket a devlzabeszol-gáltatás terén és hogy azok a nagybirtokosok is kapjanak kamatfizetési1 halasztást, akik birtokaikat parcellázták. Bíró Pál aggályosnak tartja a moratórium szerinti rendelkezések szélesebb körben való alkalmazását. A bizottság Ülése ezzel véget ért.
Az OTI kormányrendeleti uton való rendezése
A 33-as bizottság legközelebbi ülésén
E r n s •/. t Sándor népjóléti miniszter beterjeszti az OTI-ról készült Javaslatot. A miniszter a javaslatot ujabb átdolgozásban nyújtja be és stlruösséaére való tekintettel rendeleti uton kivonja életbeléptetnL A Javaslat Ügyében Ernszt Sándor miniszter hétfőn ankétet tart, amelyre a parlament több pártjának és a szociáldemokrata párt képviselőit ls magához kérette. A szocialisták tiltakoznak az ellen, hogy az OTI rendezését a kormány rendeletileg léptesse életbe.
A Jövő héten nagy vita Indul a Házban
A Jövő hét elojén a képviselőházban nagy vita indul meg a 33-as bizottság intézkedéseiről szóló miniszterelnöki jelentéssel kapcsolatban, amellyel együtt kiosztják a tí-os albizottság Jolentését Is. Már eddig 34 szónok Iratkozott fel a vitához, amelyben 24-cn a Jelentés mellett szólalnnk fel. A p p o n y I Albert grót kijelentette az újságíróit előtt, hogy szintén felszólal a vitában.
Megállt az orosz gabonadumjfing
Bukarest, november t) (Éjszakul rddiójelenlés) Constnnzal hírek szerint Oroszország nem szállít többé külföldre dumping-gabonát Ennek tudható be a gabonaárak utóbbi napokban történt emelkedése. Oroszország annyira kifogyott a kukorica készletből. hogy most külföldtől kénytelen kukoricát importálni.
Nem tudnak alibit bizonyítani
a nyíregyházi rablók
Mlkót éa Ösat ott látták ólálkodni a latelep körül
Nyíregyháza, november 8 (Éjszukai rddiójelenlés) A volt E h-r e n I e 1 d-latelepen történt rablótáma-dáal kísérlet ügyében többen a leghatározottabban azt állítják, hogy a helyszínen talált sapka Osz József tulajdona. Több szemtanú azt állltla, hogy a rablás napján délután ugy Mlkó Józsefet, mint Osz Józsefet a fatelep körül látták ólálkodni.
Pénteken délelőtt két vasúti munkás jelentkezett a rendőrségen, akik határozottan azt állítják, hogy Ou Józsefé a sapka. Ugy Osz, mint Mlkó konokul táradnak és kétségbeesetten igyekeznek alibit bizonyítani, de nem sok eredménnyel. Osz József balarcán karmoláal nyomok látszanak. Ezek valószínűleg akkor keletkeztek, amikor a fatelep egyik Usztvlselője letépte a rabló álarcát.
Német-trancla pénzügyi tárgyalások folynak Párlsban
Párls, novembor (i (Éjszakot rddüilelenlés) Hoesch német nagykövet pénteken délután felkereste I, a v a I miniszterelnököt, akivel folytatta a kedden moglndult megbeszélést Laval felkérésére Hoesch a tanácskozás után felkereste P1 a n d I n pénzügyminisztert, akivel szintén hosz-szabb megbeszélést folytatott.
Ellopta a primadonna ruháit, majd öngyilkos akart lenni egy szigetvári cselédleány
Kaposvár, november B A szigetvárt színtársulat primadonnája, Boros Ica, Klein Imruszigetvári lakosnál lakik albérletben, Klelnék-nál szolgál Nagy Mária " 2A éves cselédleány Is, akinek ugy megtetszettek a primadonna ruhái, hogy elhatározta, ha másként nem, hát büntts uton Is megszerzi őket.
A leány el ls lopott löbb ruhát és a zsákmányt egy furnkás mögé rejtette a pincébe. A primadonna feljelentésére nyomozást lndltqtt a csendőrség. Amikor a csendőrök megjelentek a lopás színhelyén, Nagy. Mária észrevétlenül magához vott egy konyhakést és leszökve a pincébe, ott öngyilkossági szándékból mellbeazurta magát.
Nagy Mária egy elkeseredett sikoly kíséretében szúrta mellbe magát. A sikolyra lesiettek a csendőrök a.piftcébe és orvost hívtak Nagy Máriához, akinek sérülése azonban nem volt életveszélyes. Nagy Mária bevallotta később, hogy nem tudott ellentálinl a szép ruhák csábításának és ezért mindenáron meg akarta őket szerezni magának. Amikor azonban megjelentek a házban a nyomozó csendördk, annyira megijedt tette következményeitől, hogy kétségbeesésébon Öngyilkos akart lenni.
Nagy Márlát pénteken délelőtt bekísérték a kaposvári ügyészség logházuba.
Idólárás
A nagykanizsai meteorológiai nje.q-flgyető Jelentések: Pénteken a htmir-MM: Hegtrel 1 értkor +G-8, délután ] ■inkor 4-12-1, este 9 őrskor +6\'8. Felhőzet: Hgélz ntp tiszta égboltozat. Szélirány : Reggel és délben dél, este délkeleti síéi.
(Éjszakai rádliJtknUt) a aetesnlá-glai lirtáaal |«laatl aatf 10 áru-kér i Továbbra la enfhe, Márt hajló Idá várhaló.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
Folyik az alku a Polgári Egylet és az Ipartestület között
Asztalosipari szövetkezet van ké*xtll0ben - Az Ipartestület novemberi előlJáróaágl-Mése
A nagykanizsai ipartestület elöljárósága tegnap cate tartotta november havi eJGljároságl Ülését Kertész Béla alelnök, építészmérnök elnöklete alatt a tagok elénk részvétele melleit. Az egész illés örvondeteaen a legteljesebb megértés Jegyében zajlott le. A tárgyalás alá kenílő tárgypontok között a\' legfontosabb a Polgári Egylet elnöksége által tett ajánlat volt a székházvétel dolgában, mely kérdésben az elöljáróság egyöntetűen foglalt álláat A Polgári Egylet elnöksége ugyanis olyan ajánlatot tett az Ipartestületnek, hogy vegye meg az egész épületkomplexumot székház céljaira. Feltétel: az Ipartestület engedte át 25 évig teljesen díjtalanul egyesületi helyiségül az első-emeletetZ teljesítsen 38.000 pengi fizetést és vállalja a mintegy 14.000 pengőt kitevő kötelezettségei!, amely után kamatot nem kell fizetni.
Az ajánlathoz számos hozzászólás történt. Az elöljáróság hajlandónak mutatkozott az igényelt vételi összeg megfizetésére. azonfelül az épület átalakítására és tatarozására, azonban a 26 esztendős díjtalan lakáshasználatot oly aulyos feltételnek találta, hogy abba bele nem mehetett, annál ls Inkább, mivel az Igényelt lakásrész a Polgári Egylet házának legértékesebb részét képezi. Ezzel szemben az elöljáróság hallandó volt felajánlani — minden más feltétel elfogadása mellett — az emeleti lakásnak tlz esztendőre való díjtalan átengedését
Az érdekellentétek Ilyenformán meglehetősen nagyok. Hogy sikerüljön a mutatkozó ellentétek kiküszöbölése, az elöljáróság egv szűkebb, négv tagu bizottságot küldött kl, amely hivatva lesz a tárgyalásokat kedvező mederbe terelni. Ugyancsak megkeresi az elöljáróság a Polgári Egylet elnökségét Is egy négy tagn bizottság kiküldőjére, amellyel a tárgyalások nyomban folyamatba teendők. A négy-négy tagu bizottság tárgyalása vagy meghozza a kedvező eredményt az ügylet lebonyolítására, vagy pedig unnak végleges elejtésére. Ez utóbbi esetben az Ipartestület kisebb házakat szándékozik vásárolni.
Asztalosipari szövetkezet Foglalkozott az elöljáróság még az asztalosipari szakosztály beadványával Is. Az asztalos szakosztály ugyanis most megszervezi és megalakítja a szövetkezetét Azért arra kérte az elöljáróságot hogy az Iparteetület is vegyen részt e munkában és támogassa törekvéseit Az elöljáróság többek hozzászólása után ugy határozott, hogy magáévá teszi a szakosztály törekvését, hajlandó teijoa erejével megvalósításában részt venni és azt előmozdítani, azonban anyaglakról az idei költségvetés terhére gondoskodni nem tud. Az ügyet egyébként a legközelebbi közgyűlés elé utalja.
Az előljáróságl ülés a késői órákban ért véget.
Kiválóan tinóm
hentesáruk, felvágottak
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea vlrstll ......... 30 fillér
1 „ csemege vlrstll...... 24 .
10 dkg. gépsonka ......... 60 .
10 , göngyölt sonka ... 60 ,
10 . bőinélkflll tész tsonka 54 .
10 . gyógysonka ...... 100 ,
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Horthy ■Iklás-Mt 2. Talafoai B-9S.
Szőke Jóxaefet és Keíe Géxát a csendőrök beQoxiáh; NaayHanlxsára
Sxorul a Dúrok a gaxda UUrUl, aM a fegyvert adta a legényeknek
Bánokszentgyörgy, november 6
(Saját tudósítónktól) A bánokszent-györgyl csendőrség ogy Járóra pénteken este vasraverve szállította be Nagykanizsára a cigánypogrom tölteteiként gyanúsított ket várföldöt legényt, a 21 éves Szőke Józselct éa a 23 éves Kele Oézát. Az eskort délután 3 órakor indult el Bánokszentgyörgyről éa 8 óra tálban érkezett be Nagykanizsára.
Valószínű, hon kettejük mellé a mai nap folyamán behozzák a harmadikat la, azt a gazdát, akitől a két legény a Manllcher fegyvert szerezte. Ugy Szőke mint Kele szemébe mondták neki a csendőri kihallgatás során, hogy tőlo van a fegyver és hogy a cselekmény után neki is adták vissza, de a gazda ezekkel a vallomásokkal szemben Is következe-
tesen tagadja, hogy ő adott Volna fegyvert. Ellenben olyan adatokVlllanak rendelkezésre, amelyek nagyon gyanússá teszik a szerepót, mert olaonyoa elővt-gyázatl szabályokkal élt, számítva azzal, nogy a kilőtt patronok árulói lehetnek. Tagadása azonWn hiábavaló még akkor la, nabár a fegyvert ugy sikerült eltüntetnie, hogy azt még mai napig sem lehetett megtalálni. A caendőreég azonban bízik abban, hogy a gyanúsított gazda minden taktlkázáaa éa fondorlata mellett ls sikerül ezt az utolsó döntő (mert tárgyi) bizonyítékot ls megszerezni.
Szőke József és Kele Oéza további sorsa felett ma döntenek a bllnügyl hatóságok, mialatt Várföldén é« Bánok-szentgyörgyön rendületlenül tovább folyik a csendőrség! nyomozás.
* -A
os y SV
Péntekre virradóra betörő Járt az Izraelita elemi Iskola négy osztályában
A kifosztott perselybe régi osztrák 10 filléreseket tett az agyafúrt tettes, aki helyén hagyta az értékes ezllst női órát
Nagykanizsa, november 6 Pénteken reggel kellemetlen meglepetés érte a nagykanizsai izraelita elemi iskola tantestületét. Ismeretlen tettes behatolt az Iskolába és négy osztályban feltörve u tanítók asztalait, azokból pénzt vitt el összesen 16 pengő értékben.
A betörést reggel 8 órakor Havas Rezső Igazgató fedezte fel, amikor kl akarta nyitni és nyitva találta a katedrán levő asztalát. A fiókban minden szanaszét hevert a legnagyobb összevisszaságban.
Havas igazgató azonnal átment a mellette levő osztályban tanító dr. Vajda Bélánéhoz, akinek elmondotta, hogy Jeltörték az Íróasztalát
— En Is ugyanezt akartam újságolni, mondotta a tanítónő, mert az én fiókomból Is kiloptak 7 pengőt
Az Igazgató és dr. Vajdáné most már együtt mentek át Vajda Jolán osztályába, ahol megtudtak, hogy a fiatal tanítónő asztaitlókjából Is 2 pengőt vitt el a tettes. Amint nézegetik a feltört fiókot egyszer csak I,&zár Arthur tanító állít be és közli, hogy ő Is nyitva találta az osztalffókját, de semmljo sem hiányzik, mert a szekrényben tartotta a pénzt
Havas Igazgató nyomban értesítette a rendőrsegot A kiérkező detektlvnek Javában magyarázgatta, hogy milyen állapotban taJálta az asztalfiókját, amikor véletlenül kezébe vette az Íróasztal fiókjában lövő gyüjtöperselyt és azt meglepően könnyűnek találta, bár csörögtek benne pénzdarabok. Amint kl akarja nyitni a perselyt, akkor látja, hogy azt is felfeszltotte a tettes. Az Igazi mcglopotés azonban csak akkor következett, amikor kiborította uz asztalra! a persely tartalmát. Mintegy 411 db. régi osztrák lü filléres volt ugyanis a perselyben. A betörő ugylálszik nem
akarta, hogy azonnal felfedezzék a persely feltűrését éa ezért a kivett aprópénz helyébe régi 10 filléreseket helyezett A perselyből mintegy 4—6 pengőt kitevő 2 filléres aprópénzt vitt el a betörő.
A botörés ügyében erélyes nyomozást Indított a rendőrség. A tottes kézrekerltése mindenesetre nagy nehézségbe fog ütközni, mert ravaaz betörővel áll szemben a rendőrség. Jellemző a tettes rutinjára, hogy az egyik asztalfiókban értékes kia ezüst nöí óra volt, amelyet nem vitt magával, nehogy később árulója legyen.
— Árverés a rendőrségen. Közhírré teszem, hogy a rendőrkapitányság tt-os számú szobájában folyó évi november hó 13-án 16 órakor az alábbi kiselejtezett tárgyak, u. m.: 2 legénységi asztal, 4 tapad, 4 szék, 6 mosdótál, 2 korsó, 1 spanyolfal, 12 köpcsésze, 6 farács 1 kerékpár 1 éjjeli edény, 2 vlzesdézsa, 4 nyergelő pokróc (4 soroa), 2 vasvilla, 8 festékpárna, 7 asztali lámpa nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek elfognak adatni. A vevő a vételáron felül a forgalmiadét Is köteles megfizetni, Solvmossy rendórtanácsos, a kapitányság vezetője.
Szombaton és vasárnap
Dloros na
ol|te|nȇ<il
* Markó-féle vendéglőben
Rbonnenselt felvitetnek.
NAPI HIRIK
NAPIREND - November 7, szombat
Köm. katolikus: Engelbert ProresUni: Rezső. Izraelita: Mark hó 27.
Városi Múzeum és KSnvvtár nyllvs csütörtökön é» vasárnap délelőtt 1ÍMÖI 12 óráig.
OvAjtytzartári ájlell szolgáiét: f Mjégéjg^a ^Megváltó\' gyógyszertár
Városi Mozi. .Takarodó utáa" vidám a hangos kjtofu Hlm Burleszk. Híradó. Délután 6 ólakor fUmmatlné.
Qóitflrdö nyitve reggel « órától este < óráig (héttő, szerda* péntek délután, kedden egéez nap nőkaek). Tel. 2—13.
A betűk jönnek érted
Látod Inf a Műk már eljönnek éried, Mint feketén nézi marcona vnézek És kézen fogra — jaj — elvisznek tőlem, fii vlsznek-vlsznek állat mesék ködén A szavak csengő bllvO* zenéjével A gondolat ércpalotdjóba.
Óh de messze az al és a tüske sebez Fáji suhanással közelit a bánat És minden betűben — jaj — egy könny-[csepp remeg.
Egyedül méstz te ls társtalanul, némán Hiába tárom kl trlálló kél karom, A kapa nyitva ét te elsuhansz melletlem ..
Dr. Wtnkler Erntn*
MunUai Noémi
\' — A Kazlnczy-centennárlum nagykanizsai ünnepét a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör rendezi meg ünnepélyes lloeálls előadás keretében, november 8-án, vasárnap 6 órakor a városháza dísztermében. Cnnepl előadó Gyurátz Ferenc dr. kegyearendl tanár, > szaval B ö I ca f ö 1 d y Sárika, énekel az Ipar-testületl Dalárda. Belépődíj nincs,
— A Polgári Egylet választmányi ülése. Székházának eladása ügyében a Polgári Egylet választmánya Hajdú Gyula dr. elnöklete alatt ülést tartott A választmány ragaszkodott az Ipartestületnek tett ajánlata feltételeihez. Olyan felszólalások is történtek, hogy a Polgári Egylet nagy Ingatlankomplexumát a város vegye át A Jelenvolt dr. K r á t k y István polgármester kijelentette, hogy a város Jelenlegi helyzetében a kérdés nem időszerű. Később, kfedvezőbb körülmények között lehet erről szó. A tárgyalások a Polgári Egylet és az Ipartestület között a székházvétel tárgyában folytatódnak.
— Halálozás. I.öwensteln Ignác zalaegerszegi gabonakereskedő 63 éves korában elhunyt Zalaegerszegen. Az elhunyt mig betegsége el nem hatalmasodott szervezetén, fontos szerepet töltőit be a város gazdasági életének Irányításában. A Kereskedelmi Körnek Is hosszú Időn át volt elnöke. Halálával súlyos veszteséig érte Zalaegerszeg kereskedői társadalmát Holttestét pénteken délután helyezték örök nyugalomra az egerszegi izraelita temetőben.
lapzártakor kaptuk a gyászhírt, hogy S o h n e r r Sándor nyűg. tanácsos, a nagykanizsai kereskedői társadalom egyik értékes, köztiszteletben álló tagja pénteken Budapesten elhunyt Temetése vasárnap délután fog végbemenni. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja.
— A tllmmatlnék látogatása a gimnáziumi tanalók számára engedélyeztetett
— Bankosok teája ma esteqCentrál-ban. Ma este tartják a bankosok szezonnyitó teájukat A hangulatról a Centrál kitűnő kombinált zenekara gondoskodik. Belépődíj nincs.
— A kórházi kápolnára N. N. 6 pengőt adományozott
— 8 liter borért hét havi börtön. Drága árat fizetett BI c s á k György letenyel földműves néhány liter borért. Blcsák már sokszor volt büntetve. Egy alkalommal egy évet ült lopásért. Mint visszaeső bűnös, egy alkalommal bemászott egy gazda présházából a szomszéd B 1 a g u « z András plncéjébo és onnét egy 8 liter bort tartalmazó kancsót lopott A bort többcdmagával elfogyasztotta. Blcsákot feljelentették és lopásért ma vonták felelősségre. Tekintettel büntetett voltára a torvényszék a legenyhébb büntetést, hét havi börtönt szabott kl rája. Blcsák fellebbezett.
— Bársony, flanell és parget újdonságok Singeméi
november 7
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai városi Zeneiskola a szaksajtó tükrében
Nagykanizsa, november (1
A Vároel Zeneiskolával és annak teljesítményelvei már sokszor foglalkoztunk. Most az egyik tekintélye* fővárosi »z.aklap, A Zene otmll folyóirat november t-t száma la foglalkozik a vároel zeneiskolával és párhuzamot von közte én a többi magyar városok zeneiskolái közöttMegalakulást tekintve első helyen áll a soproni zeneiskola, amely 102 éves, a nagykanizsai a 11. helyen áll: fennállása hatodik évébe lépett. Ezzel szemben azonban a növendékek tekintetében a nagykanizsai zeneiskola a 4-ik helyen áll. Mert mlg a nagy Debrecen zet>eiskolájábun az Idén ifel, Szegedon 314, Miskolcon 283 Iratkozott be, Nagykanizsán 206 a növendékek száma. Utánuk Jön Sopron, Oyőr. Székesfehérvár, Pécs, stb. Tanári létszám tekintetében a 691 növendéku Debrecennek 30 tanárul álló tanárt testülete van. Pécsnek a lrtfl növendéke mellett 7, Kecskemétnek 141 növendéke mellett 11. Sopronnak 183 növendék mellett !l, Győrnek 182 növendék mellett 9, Székesfehérvárnak 179 növendék mellett 9. Nagykanizsának a maga 206 növendéke mellett 8 tanára van az Igazgatóval együtt, akt szintén tanít. Majd foglalkozik a kimutatón a vidéki zenekultura Izmosodásával.
— Szombat és vasárnap disznótoros vacsora 80 fillér WolTáknál.
— Hallás csendélet s llákóczl-utcábun. A szerencsés véletlennek köszönhető csak, hogy nem halálos kimenetelű verekedés zajlott le s Hákóozt-utca Ki. számú ház udvarán. Ebben a házban lakik Tarnóczal Oáborné és A n d r I Boldizsár Is. A két lakó valami miatt összeszólalkozott, melynek hevében Andrl Boldizsár felkapott egy baltit és az asszony felé sújtott. Tar-nóczaínó szerencsére a balkarját védekezésül maga elé tartotta, ugy hogy csak az\' vágta meg a balta. Tamóczalné sebével nyomban orvoshoz sietett, majd a látlelettel együtt felment a rendőrségre. ahol feljelentést tett a veszedelmes szomszéd ellen.
— A gimnáziumi Ifjúság számára a nagyságos és WtlssteleMW Igaz Kató ur a lllmmatlnék látogatását engedélyezte.
— Férfi és női szövet\'k minden árra kaphatók Sláger dlvatáruházban.
Nem értem, kérem,
abszolúte nem ériem
ezt a Gandhit. Azt Irklk róla az újságok, hogy egy szál ttírdbnadrágbun Jelent meg azon a banketten, a mii az angol király rendezett a kerckwutal konferencia tagjainak tiszteletére. — Kzzct a fílrdOnadrággal ugyan milr évek óla rémítgeti Európát, de azt őrért mégsem hitte volna senki, hogy tu angol király asztalához Is lengemagyarban üljön le.
Még majd csakugyan art hiszik ról/i, hogy Muuyurortzágrál Illetlenkedett a kis ji hő kiint n a kerekasztal konferen-cldra. Mert Londonban, hu egyebet nem, annyit Uilán mégis csak hídnak Magyarországról, hogy itt is divat a Gandhi-féle díszmagyar, minthogy ami azon kívül volt rajiunk, azt már lehúzta a végrehajtó.
— Felvágta lábain az ereket egy életunt földműves. Szokatlan módon vetett véget megunt életének a somogy-megyel Pata községben lakó Balog Józsel töldmüves. November 3-án este nyugodtan megvacsorázott s családjával, majd pihenőre tért. Hozzátartozót másnap reggel holtan találták a vértől átázott ágyban. A szerencsétlen ember ugyanis éjszaka felvágta a lábain levő ereket óh halálát elvérzés Idézte elő. Az öngyilkosság oka: gyógyíthatatlan betegség.
— Dlagonál, KIpsz stb. szövésű divatos női kabátszövetek hatalmas választékban Schütznél.
— Családi házak, villák, gar(onazobák berendezését egyszerű és díszes bútorok -ka\', szolid kivitelben és olcsó áibsn, kívánatra hosszú fizetési kedvezménnyel: K o p s t e I u bútoráruház Nagykanizsán, Horthy Miklós ut 4. szám.
Ztiichl zárlat
Páris 20-14, London 19-30, Newyork 51212, Brtissel 7140, Mlla.ro 26\'50, Madrid 4500, Amsterdam 206-70, Berlin 121-25, Wien-\'-, Szófia 3-71, Prága 1517, Varsó 57-30. Budapest 90"02l/i, Belgrád 9-05, Bukarest 305.
KÖZGAZDASÁG
Két fillérrel megdrágult a kenyér Nagykanizsán
Ulább kenyéráremelés várható a Jövö héten
Nagykanizsa, november 6 A nagykanizsai Ipartestület sütőipart szakosztálya tegnap délután ülést tartott. Szóvá totték ezen a liszt árának emelését, amit a mai viszonyok közepette képtelenek viselni é« Igy kénytelenek azt a vevőkre lüetve logyasz-tókra áthárítani. Ennek folyományaként
a félbarna kenyér kllogramlát a mai naptól kezdve vlszontárusltóknak 28 fillérről 30 fillére, közveüen fogyasztóknak 32 fillérről 34 Illlérre emelték.
Tekintve, hogy ma a Hszt-árak újból emelkedtek, ugy értesülünk, hogy a kenyér ára rövidesen, valószínűleg már a jövő héten újból emelkedni fog.
A világgazdaság áralakulása
Magyarország gazdasági helyzetéről é« a kibontakozás lehetőségeiről érdekes megállapításokat tett a Népszövetség nyilvánosságra hozott jelenlése.
A Jelentés többek között megemlíti, Hogy a fizetést mérlegünk passzivitását csakis az Import megfelelő leredukálá-sával s exportunk emelésével tudjuk eltüntetni. Arról azonban a Jelentés nem nyilatkozik, hogy az exportunkat rnlképen növelhetnénk, hisz nagyon Jól tudjuk, hogy a bennünket környző államok ugyancsak súlyos gazdasági válsággal küzdőnek.
Ausztria tudvalevőleg szintén Népszövetségi bizottságot kért nz ország státuszának megvizsgálása Illetve szanálás céljából. Nem lehet semmi kétségünk aziránt, bogy Ausztriának ugyanazokat a tanácsokat fogják adni, mint nekünk, lévén a betegsége azonos, csupán az orvosság bevételeben lesz differencia, mert Magyarország agrárállam, mlg Ausztria Iparállam.
Jugoszlávia — sokkal betegebb, mint hinnők. Megbízható forrásból vett értesülésem szerint mind a hitelllgyl, mind pedig pénzügyi helyzete Jugoszláviának meg talán súlyosabb, mint n mienk. Bár Itt még csak most tartanak ott, ahol ml Jullusban voltunk, a krízis sokkal mélyebb hatású. A pénzintézetek — Immobilak, annyira, hogy jugoszláv pénzintézetnek garanciáját külföldi pénzintézet (pl. francia, angol) el nem fogadja.
Románia helyzete maidnem azonoa Magyarországéval, s Csoh-Szlovákla sem dicsekedhetik, mert ott sem rózsásak az állapotok.
így tehát teljesen teortkusnak látszik az a tanács, hogy Igyekezzünk a bennünket környező államokkal az export-forgalmat felvenni.
Nagyon jól tudjuk, hogy Importunk lecsökkentése nemzeti érdek, épen ezért gyáriparunk további fejlődése volna kivonatos. Ezzel egyszerre a munkanélküliség kérdése la megoldódnék, ezek azonban egyelőre csak htu reménységek, mert ma minden állam elzárkózó politikát folytat s a nyersanyagok beszerzése nehézségbe ütközik. Minden állam Igyekszik belső fogyasztását önállóan, Import nélkül ellátni, védővámok segítségével.
A világ kereke ma egyet megint fordult, — azonban — visszatoló!
Hova lett Brlapd P&neurópa gondolám ?
Ml lett az európai nagy vámunióval ? E gondolatok ma már a múlté.
Az eddigi termelési rend teljesen megváltozik. Az az ország, párt vagy politika, amelyik ezzel Bzembehelyez-fedtk, már Is megbukott!
Vége a szabadkereskedelemnek I
Oroszország az ő u. n. „ötéves tervével" le akarja hengerelni a kapitalista világgazdaságot. Bar megbízható adatok Oroszországról nem Igen vannak, egyes világlapokban megjelenő tudósításokból ugy értesülünk, hogy ott a munkanélküliség ma úgyszólván Isme-reüen, mert Oroszország Igyekszik ln-dusztriálnl magát s az uj gyárak építkezésével kapcsolatban rengeteg munkásra van szüksége.
Németország szintén a válsággal küzdő államok közé tartozik, do az ő közmondásos szívósságuk Igyekszik a nagy nehézségeket leküzdeni. A munkanélküliség Itt óriást, számuk 4 és félmillióra rug. Mlg Oroszországban a mezőgazdasági munkások nagy részét iparlakká képezik kl, addig Németországban az Ipari munkásokat, olcsó földbérletekkel Igyekszenek talukra kitelepíteni, hogy Igy foglalkoztassák őket.
Jönnek a vámsorompók !
A napokban zajlott le az angol választás, amelyet az egész világ közvéleménye érdeklődéssel figyelt.
E válaszUts n\'etn volt más, mint a sza-badkoreskedelem harca a védővámos politikával. Az oredlnóny már Ismert s nagyon meglepő volt Anglia volt a sza-badkereskédelem legnagyobb hlvo s ma
visszatért a XVI. század elzárkózó gazdasági politikájához. Amikor megvotet-ték a világhírű angollpamak az alapját. VIL és Vili. Henrik, Erzsébet és III. Vilmos már a védővámos politika hlvel voltak. Anglia erőszakos gazdasági politikájára legjellemzőbb volt az 1651-ben alkotott Cromwell-féle hajóatörvény, mellyel tengert vllághatalraát alapította, meg. Ma, mikor az angol világhatalom oszlopai meginogtak, kénytelen volt az Idők szavára hallgatni.
Kétségtelen, hogy Anglia gazdasági politikáját a legtöbb európai állam átveszi.
Franciaország most már tiszta bort öntött a pohárba. Világosan láttuk, hogy a Briand-féle vámunlo-proposlcló csak tátyot volt az érdekeltek szemeire, nmolytől nem láthatták a Brland-I,avn( duo impertalisztlkus szándékalt
Mlg Napoleon nyíltan hirdette a harcot Anglia ollen, amikor a „szárazföldi zárlatol" elrendelte, amellyel Franciaországot akarta a világpiacok urává tenni azáltal, hogy Pétervártól -Szlcl-llálg minden angol hajót kitiltott a kikötőkből, s angol területtel minden érintkezést megtiltott, addig a Brland-l.aval duo az arany hegemóniájával akarja célját elérni. Hogy ez végeredményben mennyiben fog sikerülni — az még a Jövő titka.
Ugy hisszük, a világ termelésének uj Irányát végeredményben az Újvilág
fogja megszabni. Az Egyesült Államok, Franciaországgal ellentétben, minden tekintetben sokkal loyállsabb, megértőbb. USA nagyon Jól látja, hogy a világ gnzdaságl krízisét a békeszerződések revíziója nélkül megoldant nem lehet E felfogásának legutóbb Ijval amerikai utla alkalmával Borah szenátor eléggé félre nem érthető módon kifejezést adott. Benne Magyarország egy hathatós, tekintélyes barátra teli szert
Nekünk, magyaroknak, meet kettőzött erővel kell hozzáfognunk, hogy bajbajutott hazánk léket kapott hajóját révbe vezessük. Minden magyarnak köteles-
halló szimpátiáját Támogassuk a hazai
ipart ée keres-
kedelmei, tnagyar ember csak magyar árut vegyen, akkor közelebb luttuik a nagy leszámoláshoz. Hinchl Jenő
Igen nagy a forgalom az adóhivatalban
Az ország minden részéből érkező Jelentések szerint az adóhivatalokban mindenütt óriási forgalom bonyolódik le a novemberi első napokban. Az adófizetők valóságos ostrom alatt tartják a nagykanizsai városházán Is az adóhivatalt, ahol a tisztviselők alig győzik a hirtelen feltorlódott munkát. A hivatalos órák alatt egész nap tömegek lepik el az adóhivatal helyiségeit. Egyrészt sokan sietnek kihasználni a hátralékokra nézve november 16-lg engedélyezett késedelmikamat elengedését, másrészt qegyed vége lévén, soknak a körmére égett a fizetés.
(—) Kénrszeregyezség. Dr. 81 m o n
Géza keszthelyi ügyvéd és földbirtokos kérelmére a nagykanizsai törvényszék elrendelte a csődönklvüll kényszeregyezséget. Vagyonfelügyelőül I m r 1 k János dr. keszthelyi ügyvédet rendelte kl a törvényszék.

SPORTÉLET
Három helyen áll sorompóba Nagykanizsa futballsportja
Nagykanizsa—Balatonfüred levente válogatott Nagykanizsán — NTE-PEAC Pécsett — Eknerées Keast-helyt Törekvés Keszthelyen
1. Nagykanizsán
Ritka szép sportélvezetben lesz része vasárnap Nagykanizsa sportközönségének. Zalavármegyei levente kupa döntő-méfkőzése kerül lejátszásra Balatonfüred—Nagykanizsa levente válogatott csapatai között Ez a mérkőzés Igazi erőpróbája lesz derék leventéinknek, mert levente válogatottunk ezúttal Játszik először tiszta leventékből összeállítva Ugyanis a kupaszabályzat értelmében a loventoegyesületeknek csak azon Játékosai szerepelhetnek kupamérkőzésen, akik leventekötelesek. Balatonfüred csapata elsőrangú Játékosokból áll, amit bizonyítanak az elődöntőkben elért Bzóp eredményei. Keszthely ellen 3:1 és 5:0 arányban győzött, mlg a középdöntőben a Jó hlrü Tapolca ellen 2:0-ra és 5: l-re győzött. Az elért 4 szép győzelemből lathatluk, hogy megérdemelten kerültek a döntőbe és méltóan fogják tutballsportlukat a zala-megyel kupa döntőjében képviselni.
Nagykanizss 14 levente futballcsapata olyan elsőrangú játékosokat nevelt, hogy nem volt nehéz feladat egy jó válogatott összeállítása. A szövetség elnöksége csütörtök délutánra válogatott trlálra hívta össze a játékosokat. Az NTE ellen játszottak 2x45 perces mérkőzést és az 2: 2-es döntetlen eredménynyel végződött A levente válogatott nagyon szójátékot produkált
A tormák alapján az elnökség a köv játékosokból állította össze a válogatott csapatot: l\'ápai II. — Kovács, Varga Csáki, Wllhelm, Ileke - l\'oór. Uenkü, Jakubecz 11., Stróbl 111., AntaL Tartalékok: Gozdán, Flumborl, Ur/rddi, Kuzma és Tollár.
A mérkőzés délután tél 3 órakor kezdődik a Zrínyi pályán.
2. Pécsett
az NTE Játszik bajnoki pontokért a PEAC ellen. A DVAC felett vasárnap aratott 4 : l-es szép győzelem után Ismét idegenben játszik a nagyszerű for-mábun Tevő NTE. Ellenfele a PEAC Jó-nevü együttese lesz, akik az őszi szezonban csupán egyszer szenvedtek
vereeéget, mlg a többi alkalommal győztek és kétszer döntetlenül játszottak. Dacára a jó tormának, az NTE-nek minden tudását latba keli vetni, hogy előkelő 2. helyét tovább tarthassa.
Az NTE vasárnapi győzelmével Ismét bajnokaspiráns lett, amennyiben csupán 2 pont választja el az első helyen alló PvSK-tól. Igy hs ezen, valamint a Jövő vasárnapi PVRK mérkőzésen győz. ugy lobb gólarányával az őszi szezon első helyezettje lesz. 1
3. Keszthelyen az Ékszerész a Keszthelyi Törekvés meghívására barátságos mérkőzést játszik a Törekvéssel. Hisszük, hogy az utóbbi Időben nagyszerű formában levő leventecsapatunk dicsőséget fog szerezni Nagykanizsa lovontosporijának. A csapatot Schnltzer egyesületi elnök kísért.............
VÁROSI MOZI
Szombaton délután 5 órakor Vasárnap délelőtt t/zl 1 órakor
FILMMATINÉ
a kővetkező műsorral:
A repülés tBrténete
(Blértottót Endrssstg) JU ftlhambra oaodál Terméazelfelvétel Családi OrSm Jazxbaaasl
Burleszk Rajzfilm
Iiiyír ét letro Híradó
Helyárak: Itjasáiask 20, ralaittsksak 50 áll.
lowmbsr 7., ai Novambar 8., vasárnap
Hans Stfive Slegtried Arno Cbarlotte Sasa Hoilay Camltla Maria Sotveg Verebes Ernő HansJunkermann
T.
Jtauband Tangóba»d Táncattrakciók
akarodó
után
Kat*i I (Sel >t3alsl
Hat aalsláger
Vidám és hangos szerelmi bonyodalmak a katonaéletből.
Híradók Burlaukak
ZALAI KÖZLÖNY
nuvcrnoer /.
Ma éa halnap
disznótoros vacsora
a KlaadpMxbaa.
Zenét a közkedvelt aaeakalkalyl HareAUa Mla teljes zenekara azol-gáltatja. — Elsórendtl balalounellékl 6- éa ujborok. Mélyen leszállított polgári árak. Szíves pártfogást két sím Rltser Mór vendéglós.
TaméayMude
Buza tv. 15 ftlt., dt. — fitt., a rozs — fitt. emelkedett.
b.nz tlszav. 77-es 11-60-12-05, 78-aa il-75—12-20, 7&-es 11-SO—1ST2S, 80-as 1200-12-40, dunint 77-es 1000— 1110, 78-as 1100-1115, 79-es 1V20—ll\'-éa 80-as 11-29-11-45, rozs 1I-90-120Q lak. árpa 18-50—16-75, zab 18-90—19-00, tengeri I3H0-13-25, korpa 1030-1050,
A lesieti luk (etiu-ártolyiaal
VALUTÁK Angolt. 20-45-21« Belga tr. 79-IM0-15 Cseh k. 16-84-16 98
Dánk. ------
Dinár 1003-10-13 Dollár 568-50-57250 Francia 122*25-22*55 Hott. 22965-23145 Zloty 63-35-6415 Ld 3-38-3-48 Léva 4-08-4 20 Ura 2905-29 85 Márka 13500-136 00
Norvég —•--•—
Peseta —•--■—
Schlll. --•—
Svájcit. UIOO-U200 Svédk. _•—_•_
DEVIZÁK Amst. 23002-231-42 Belgrád 1007-1013 Berlin 135-20-13600 BiUaael 7^45-8015 Bukarest 3 39-3-47
Kopenh. —•-•—
London 21-l!>-2l-95
Madrid -•-•—
Milano 29-35-29-88 Newy. 569*80-573-20 Oszló _■__•— 22*40*22*54 16*88-16*96 4*11-4*19
Páris Prága
Szófia Stockh. Varad
Wien —*-•—
Zürich 111*20-112*00
63*5ö-64-35
Felhajtás 1968, eladatlan 1248. - Elsőrendű 1*19—1*20, szedett 102—1-08, szedett közép 090—098, könnyű 075-088, 1-eö rendű öreg 102-104, ll-od rendU öreg 092-09Í angol süldő 090—102, szalonna nagyban 1-42—1-46, zsír 180— 1*85, hus raO-136, félsertés 1-38—1 48.
FeteMí kiadó: Zalai Károty.
Ml Naplraalaia A m.
A nagyérdemű közönség szíves tudomását a hozzuk, hogy a
kenyér kgr.-ként
nagyban ............ 30 fillér
kicsinyben ......... 34 fillér
w SMftk uakoaxtálfa.
tál
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
Gyümölcsfavédelml szerek
(ösil permetezéshez)
Futor. P e k k.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védÖBxcrck kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Ji Mróság mellett. Teleion 130. NéhAny darnb Csincsilla fajtiszta háil nyal eladó.
MM
APRÓHIRDETÉSEK
a, ,~tu,iiu><i touAa M mzar. mm
UráM u« dl). 3 HMr. V«á<- u Iwma „51, M fillér, ataM tartkW iiá dl|« a filL
Mi * pOi.k.a 10 M fillér, lovlbbl „6 Jl|. • AlMr. Cfmuó i mbdm (i|.bb ím Itt U1 uéwk Hinwa
Am.i uidua aw.
| llaakáoaalt keresek november 15., esetleg december l-l belépéssel. Unger, Horthy Mlklóa-ut 19. 5190
Vlllaayóra kifogástalan ld állapotban iadd a Zalai KOzlöny kiadóhivatalában.
Olcsó hus!
I. rendű hizlalt húsok
1 kg. "birkahús......... 60 fill.
I kg. marhahús 80—100 fill. I kg. borjúhús 120-140 fill.
Sohtwaroz Adolfnál
Piactéren.
Páaaaaakráail kicsit, rsgy ItlzbUtoa kazettát vennék. Cin a kiadóba*. SUM
Habtajaala állandóan kapható Stpo. Andor, Muszcl éa Frledenthal, Tcaích Qosztáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Saö-vetkezelénél. - Tejkftzpoat. 3007
rflvA de Jobb és egfazaége-FIMb** sebb, mint ttlz« nélkül.
Íweisz Mm
női divat-szalon|ának
fflzA-osztálya
Modeil_uJdonaágok megtekinthetők.
Zrínyi Miklós-utca 34.
PoaUpaloUrml >i*inb«o. 617S
FSláaM tal Iámét kapható Ttjköz-pontnál. Teleion 349 \' 4587
Eladó vtrág-aeáa 1 kg. 84 1111. éa méhviasz. Királyi Pál-utca 2. -6175
E.ng.ra eladó. Cta a kiadóhivatal, ban. 6182
Értesitem a n. é. közönséget, a húsárakat Ismét leszállítottam.
I. oszt. sertéshús P 1-12—1-28 1. , borjúhús P 1—1-20—1-40 I. . marhahús P — 80 és 1 P Naponta hurka kgrja 80 fill. Húsos kalbász P 160
Kérem a n. é. közönség további pártfogását. Tisztelettel
Petrios Gyulai.
Taljaaaa külőabejáralu szobát keresek november 15., esetleg december l-re. — Slamptel, Horthy Mlklós-ut 15. 5194
Héraasaxobáa, kátaaaMa utcai vízvezetékek lakás aionnal kiadó Csen-gery-ut 67. 5199
Kanizsainál
ma és vasárnap nagy
disznótoros vacsora
• 0 fillér
munkanélkülieknek 60 fillér. Meghívom szíves vendégeimet nagy meglepetésre.
LACI BÁCSI
siói Kinizsi-utca 22.
Olcsó husi
Értesitem a tisztelt közönséget, hogy az oIoaósAgl hullám hozzám is megérkezett.
Elsőrendű marhahas 80 fiil. és 1 P sertéshús P 120 és P 140
Tiszteletid Dervallcs József hentes és mészáros si« Petőfi-ut 23.
Alkalmi vétel.
Elhurcolkodás miatt egy előkelően berendezett lakás nagy része
WagykanlMa, Horthy BBMós-nt 35.
(jobboldali épület) nagyon olosón eladásra kerül.
Hálószoba. schleiflack, Louis XVI. Ebédlő, Adamstil UriSZOba, gazdag figurákkal,
florentini renaissance
Szalo f|« angolstil Ibach-zongora, mesteri phonolával Hall*, el6aioba> és konyhabútor,
perzta és imyriiiufinyegak különböző nagyságban képek, osillárok stb. stb.
Megtekinthető: Csak holnap, vasárnap (november hó 8-án) d. e. 9-től d. u. 6 óráig.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modemül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztít és plissérox.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Gallérok 10 és 12 nilér. Oyfljtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hnnykdl-u. 19.
Szombaton és vasárnap
disznótoros vaosors
Vasárnap eate 8 órai kezdettel
tánomulstság
Szíves pártfogást kér \'
Kanrálh Faraao
HSS readéglda, Talakl-ut a.
Három utcára nyiló
emeletes ház
szabadkézből alad*. Ugyanott egy antik akMI«aaatal (páratlan Nagykanizsa városban), 2 dupla szobaajtó és kai«a«é:a , Clm a kiadóban. 3
IA csodálatba^ mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN121
2 + 1 esBwes
szelektív nagyteljesítményű
Budapest * külföldvevő
RÁD IÓ REMEKMŰ
váltó- és egyenáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
legyver- él iportfixlet, rádió- éa gramofoo osztályán.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 253 izim
Nagykanizsa 1931. november 8, vasárnap
Ara 16 fillér
zalai közlöny
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőiéi (I kiadóhivatal: Fíul 5. szám. Keszthelyi ÍTókkladőhlvaUi: Koaauth-utca 37.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára Szerkesztőségi és
tgy hóra • pengő «0 llllér. kiadó hivatali telefon: 78. u.
Borah, szenátornak
az Amerikai Külügyi Bizottság elnökének Laval francia miniszterelnök látogatásával kapcsolatosan a francia újságírók elélt tett nyilatkozata és határozott állásfoglalása a békeszerződések s elsősorban a trianoni békediklálum revíziója melleit, mélységes hatást gyakorolt az egész magyar közvéleményre. E nyilatkozat további munkára és kitartásra acélozta a magyar lelkeket. Borah szenátor e nyilatkozatával az összes államok lapjai foglalkoztak, tekintélyes államférfiak nyilatkoztak és igy a gazdasági vllágkrlzis közepette is a trianoni békeszerződés revíziója előtérbe nyomult. Borah szenátor nyilatkozata ma bizonyára az összes külpolitikai tényezőket foglalkoztatja s igy megerősödött az a folyamai, amely lassankint kell, hogy a jobb belátáshoz, az igazságtalanságok kiküszöböléséhez és a lelkek megnyugtatásához vezessen. Borah szenátor erős egyénisége biztosíték arra, hogy a revíziós probléma most már felszínen fog maradni.
A magyar népnek a revízió mellet való egységes állásfoglalása és * * * .... . i . 1.1. ... .1 evesen Keresztül roiyratott manó
munkája lord Rothermere és Mussolini mellett olyan hatalmas támogatót kapott Borah szenátor személyében, akinek támogatása nagy lépésekkel fogja elörevinni a revíziós mozgalmat s ezzel Kelet-Európa konszolidációját.
A magyar nép átérezte és megértette Borah szenátor nyilatkozatinak nagy jelentőségét s éppen ezért a magyar társadalom minden rétege siet Borah szenátort üdvözölni s levelekben és táviratokban rója le háláját nagy pártfogójával szemben. A Magyar Revizíós Ligához, amely elsőnek üdvözölte Borah szenátort, naponta érkeznek be jelentések arról, hogy a Ligához csatlakozott egyesületek, testületek és különféle szervezetek üdvözöllék Boiali szenátort. Hogy az üdvözlésből egy társadalmi szerv sem maradjon ki, e végett a Magyar Revíziós Liga körlevélben felszólította a Ligához csatlakozott összes egyesületeket, testületeket és szervezeteket, hogv táviratokban, vagy levelekben Fejezzék ki h-ilájukat Borah szenátornak. De e mellett a Maiiyar Revíziós Liga ezúton is felkéri az összes magyarországi közületeket, községeket és városokat, hogy táviratokban é6 levelekben üdvözöljék a nagy amerikai államférflut. Borah szenátor angol cime a következő: Mr. William E. Borah Senator of the United States, Chairman of the Foreign Relations Commlttee, Washington U. S. A. A Magyar Revizíós Liga a táviratok és levelek angolnyelvü fordítására készséggel vállalkozik és az angol szövegeket sürgősen visszajuttatja az illetékes szervezetekhez továbbítás céljából.
díszes albumot küld Borah szenátornak. A Magyar Revíziós Liga arra kéri a tehetősebb egyesületeket és közületeket, hogy a vád példa nyomán ugyancsak albumot vagy díszoklevelet készítsenek és küldjék be
a Magyar Revíziós Ligának továbbítás céljából.
A magyar nép hálája meg fogja győzni Borah szenátort, hogy igazságos ügyet támogat és meg fogja erősíteni tt további munkájában.
Laki István kegyelmet kapott
A Sip-utcai rablótámadás: — fantázia?
Budapest, november 7 A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó .1 mai napon kelt elhatározásával a gyulai klr. törvényszék mint rögtönitélő bíróság által Laki islvánra kiszabott halálbüntetést kegyelemből elengedte és megengedte, hogy az elítélten halálbüntetés
helyett életfogytig tartó fegyházbüntetés hajtassák végre.
Budapest, november 7 A Sip utcai rablótámadás ügyében olyan gyanuokok merültek fel, amelyek valószínűvé teszik, hogy a rablótámadás meg sem történt és az egész csak egy idegbeleg szakácsnő fantáziájának a szüleménye.
folyik a Kanizsára hozott két legény és két cigány kihallgatása az figyészségen
Az ujabb nyomok Is eredménytelenek a fegyver felkutatása irányában — A cigányok bekísérték őrizetbe vett társalkat Kanizsára
IU Oiyésxság nsm triszi az Ogyet •tatárlálls biréaág el*
Bánokszentgyörgy, november 7 (Saját tudAiUénMt} ** UwiQva kéthetes cigányháboruság második fejezete is lezáródott Bánokszenl-györgyön. A csendőrök pénteken este — mint a Za\'al Közlöny jelentette — bevitték Nagykanizsára a cigányirtás két tettesét, Szőke Józsefet és Kele Qézál
Behozták azonban a későbbi esti órákban a csendőrök a cigánytábor két fökolompo-sát ls,
akiknek kezdeményező szerepük volt a clgánylrlásl kirobbantó megelőző eseményekben, a Lukács-testvérek véresre verésében. A két cigány egyike Horváth János Györgye, az agyonlőtt cigányszépség 37 éves ura, aki csak két éve szabadult a börtönből, ahol azért ült 10 évig, mert egy hegypásztort agyonlőtt. A másik unokaöccse, Horváth Sándor, nős, 30 éves cigány. Mindketten gyermektelenek, mindketten hangadói voltak a cigányoknak és annak Idején ők tüzelték a füstős tábort a Lukács-fivérek ellen.
A helyszínen és környékén külön-
ben lázasan folyik a nyomozás a fegyver felkutatása érdekében. Szőke és Kele tanuk elölt megmutatták a n< omozás folyamán, hogy hol álltak fel, hogyan tartották a puskát, hogyan céloztak, hogyan lőttek. Mindketten azt állították azonban, hogy
a puskát a véres eset után az erdőben a falevelek alá dugták.
A csendőrök azonnal kimentek velük az "crdO megjelölt helyére, felkutatták az avart nagy területen, de a puskának nyomát sem találták. Hogy a Kele Gízának puskája volt, azt tanuk állítják, akik még azt is megmutatták, hoíy hol szokta tartani Kele a fegyvert az Istállóban a jászol alatt.
A bánokszentgyörgyi cigánytelep még mindig nagyon népes. A várföldei cigányok még most sem mernek hazamenni, ugy hogy |elenleg mintegy 50 cigány lakik a bánoki 4 putriban. É|szska kinn alusznak a férfiak a mezőn, mert a kicsiny kunyhókba az asszony és gyereknép is alig fér be.
Folynak a KlQallgaiásolc a kanizsai Ügyészségen
A Váci Revíziós l.iga Szentgyörgy Gusztáv igazgató kezdeményezésért
Nagykanizsa, november 7 A kir. ügyészség vezetője szombat délelőtt maga elé vezettette a két gyanúsítottat. Először
Szőke Józsefet hallgatták ki. F.gészen gyerekember, akit inkább az Ismétlőiskola padjaiba, mint a szuronyos fogházór mellé képzelne az ember. Szinte eltörpül a szép szál logházör mellett, amikor
a fogházból az utcán ál felkísérték az ügyészségre. Hosszú félórák tellek el kihallgatásával és a jegyzőkönyv felvételével. Utána
Kele Géza következeit. Kele erős, jól megtermett i legény, akinek arcán azonban — elleniéiben Szőke szinte gyermeteg-ségévcl — a viharos szenvedély stigmái ülnek. Kele Oéza udvarolt
Szőke Jóska éfeylk nővérének, a Marinak. Kele el Is akarta venni a leányt, de édesapja, aki jómódú várföldei gazdaember, ellenezte ezt és azért történt, hogy Kfle, apja tilalma ellenére, tovább udvarolt Szőkéiknél.
Kele kihallgatása délután 2 óráig tartott, amikor is mindkettőjüket visszavezették a fogházba.
A kél várvöldel legénnyel együtt péntek este Kanizsára hozott várföldei cigányok a kihallgatás alkalmával azzal védekezett, hogy a Lu-kács-fivérekkel szemben önvédelemből nyúltak fejszéhez és doronghoz, mert Lu-kácsék késsel támadták meg ökel
Hogy mennyiben igaz ez a védekezésük, azt a további vizsgálat fogja megállapítani.
Várföldéről ma reggel egy csomó cigány, lérfl, asszony vegyest gyalogosan útra kerekedett Nagykanizsára, hogy itt figyelemmel kfaér|ék, mi történik a két fa|tá|ukbelivel. Persze a cigányok a két őrizetbe vett társukat a világ legártatlanabb embereinek tartják.
A röglönblráskodásnak a tettesek előállítástól három napo.i belül van helye. Mivel a gyanúsítottakat péntek éjjel hozlák be, hétfőig még mindig összeülhet a rögtönitéió biróság. Dr. Hoch Oszkár ügyvéd, Szőke Jóska védője ma délelölt több Ízben is felkereste a kir. ügyészséget, azonban akkor épen tartottak a gyanusitotiak kihallgatásai.
Illetékes helyen kérdési intéztünk a bünügy további fejleményeire vonatkozóig. Azt a választ kaptuk, hoRy
a klr. ügyészség ugy döntött, hogy nem viszi az Dgyet a statlriálls bíróság elé, hanem rendes szakbiróság elé utalja.
Ilyenformán dr. Atmássy Gyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró ma vagy holnap vezetteti maga elé Szőkét és Kelét, nemkülömben a két cigányt és kihallgatja őket.
A helyszínen még mindég a fegyvert kutatják és a többi bűnrészest keresik a csendörök.
A nyomozás első fázisa tehát befejeződött, most a másik része folytatódik. Nem lehel kétség, hogy hasonló kedvező eredménnyel. l-.KiartöxlattiIk a kél HorvatOot
Dr. Atmássy Oyula vizsgálóbíró szombat délután maga elé vezetette Horváth J. Györgyei, aki már egy súlyos ügyből kifolyólag tiz esztendőt ült, mint rokonát Horváth Sándort, akik véresre verték Lukács Gergelyt és Ferencet és másfélórai kihallgatásuk után előzetes letartóztatásba helyezte őket.
ZALAI KÖZLÖNY
|
Hegalaknlt a Frontharcosok kanizsai csoportja
Nagykanizsa, noramber 7
Hoaizu vajúdás után megalakult végre Nagykanizsán a Frontharcos SzOvetség croportji. Örömmel üdvözöljük a legnehezebb próbát kiállolt polgárainknak ezt az ideálisan demokratikus tömörülését, ami a mai nehéz napokban a magyar életerő szimbólumaként, a magyar holnap biztos alapjaként lett\'része e határváros életének.
Az alakuló gyűlés szombaton este 8 órakor volt. A városháza tanácsterme zsúfolásig megtelt minden rendö és rangú frontharcosok lélekemelő együttesével.
Vágó András söiárnok korelnöki megnyitójs után a közgyűlés lelkes és egyhangú „igen P-nel kimondta a megalakulást, majd megválasztotta a következő tisztikart: diszelnök dr. Krátky István, elnök QyOmőrey István, alelnökök Szépudvary László és Vécsey Barnabás, a v. alelnök és szervező tiszt Németh Zoltán, titkárok HUd József és Kiss Lászlói pénztáros Waligurszky Béla, ellenőrök Boros László és SOrley Oyuia, ügyész dr. Kovács László. Választmány: Bágyoni Szabó Ödön, Biró Ferenc, viléz Bentzik Ls|os, Bruncsics János, viléz Czifra Qyörgy, Csuka Béla, Erdélyi Béla Kiskanizsa, Eröss Rezső, dr. .Fodor Aladár, Fekete László, Oorza István, Lausch Károly, Lövenfeld Lucián, viléz Nádasi József, Németh Mihály, Németh P. Pál, Petrics Vilmos, Sághy Oyuia, Scblosser László, Tabak József, Vágó András, vitéz Vlgh Dávid Kiskanizsa, Wastell Károly, Oarzó József, Takács Ferenc. Póttagok: Budai János, Francslcs Zsigmond, Froislin-ger Gusztáv, Kovács János, Neumann Rezső, Németh Jenő, Sörlei Gyula,
Ki fia a Károlyka?
Irta: OYUTAY ISTVÁN
Padlótól a mennyezetig nyúlik fel a csillogó, szép karácsonyfa. Apró gy< rtyácskák ragyogják be az aranyos diót, almát és a tarka cukor-figurádat. A csillagszórók ezer meg ezer csiila^ocskái röpködnek szerteszét.
A ragyogó fa körűi az öreg Latorczai szorgoskodik. Éppen ugv, mint régen, amikor rajta és fele*é gén kivül még más is örült a szép ünnepnek : a csl\'iogó fának, a karácsony boldog örömének. Felesége révedezve i.ézi a fát. Körülnéz, mintha keresne valakit Valakit, aki hiányzik.
Latorczainé a sublótbói ólomkatonádat vesz elő, a karácsonyfa alá állítja őket. Az övé volt... a Károly-káé. Kitudja már hányadszor rak|a a fa alá a rokkant, öreg játékokat.
A két öreg elfáradt. Leülnek. Elnézik a fát. Olyan szép, olyan messze röpteti a gondolatokat.
Elvonul előttük gyermekkoruk, ifjúságiik. Eszükbe jut a műit sok boldog karácsonya. Az öreg Latoicai megtörli szeméi, megtöri a csendet.
— Emlékszel?...
— Emlék-zem. igen, emlékszem... Szegény Károlyka...
ilyenkor mindegyre csak ö körll-
Tóth József, Vörös Oábor, Wagner Jenő.
Dr. Krátky István dlszelnölr nemzeti érzéssel telített \'beszédében az angol választások eredményéből vont le tanulságokat a magyar nemzet sorsdöntő órái számára. A magyar alkotmányos élei, a történelmi szellem és a hagyományok tisztelete, ezek közt a legdrágább, a magyar vitézség és a fajtánk szeretete kell vezesse a frontokat járt polgárokat a .béke" napjaiban, amikor mindenkinek kell vívni a harcot a trianoni sors ellen.
A lelkesen fogadott beszéd után OyOmOrey István tartolta meg elnöki székfoglalóját, fogadalmat téve az egész tisztikar nevében a becsületes munkára, a tisztségek lelkiismeretes betöltésére. i
lőtte forog a gondolatuk. Mert hogy még mindig neki csinálják a karácsonyfát.
— Szegény Károlyka, — stMiajl Latorczai, — milyen jó liu volt. . . Emlékszel ?...
— Emlékszem... Mikor karon ülő, kicsi gyermek volt... He|, hogy örült az első karácsonynak, a karácsonyfának... Emlekszei?...
— Emlékszem,... s te akkor azt mondtad: az anyja fia...
— Ugy volt,... emlékszem,... szegény Károlyka... Azután nőtt... Már iskolába is járt .. Emlékszel?...
— Emlékszem... Már nagy volt, egyszer ilyenkor, a karácsonyi-gyer-tyagyujtáskor eltörte a falovát s te azt mondtad: az apja fia.
A kicsi gyertyácskák elég\'ek a karácsonyfán. Csak egy-ketlő pislog még. Az öreg Latorczai felkel, ujabbakat gyújt. A karácsonyfa ismét
ertyafényben ragyogott. Helyére ül. Sóhajt. Mintha csak magának beszélne:
— Multak az évek. Károlykából Károly lett... Egyetemre járt... Még akkor is hogy örült a karácsonynak!... Emlékszel?...
— Emlékszem. . Milyen boldog volt... Elnézte sokáig a szép karácsonyfát... Itt ült mindig a fa alatt... 0 gyújtogatta a gyertyácskákat... Boldogok voltunk... Azután,.:, iölt az utolsó karácsony... Emlékszel?...
— Ma is frontharcosokra van szükség — mondta — a mai nehéz órákban is minden erőnek a porondon kell lenni. Ki mulasson példát ebben a harcban, ha nem a frontharcosok, hogy minden igaz magyarnak hogyan kell az áldozatot kívánó időkben viselkednie?
A zajos tapssal honorált beszéd után Bágyoni Szabó Ödön üdvözölte keresetlen szavakkal a tisztikart, majd dr. Krátky István beszédére OySmörey István hangsúlyozta, hogy kitűzött célja az egyesületi kereteket élettel megtölteni.
A gyűlés a Himnusszal ért véget, Utána népes társasvacsora volt a Korona éttermében, ahol az eltő felköszöntőt Oyőmörey István elnök mondta a kormányzóra.
— Emlékszem... Igen, Károly már a harctérről jölt... Karácsony volt... Mennyi kitüntetés voll a mellén I .. Megint boldogok voltunkI...
le pedig azt mondtad: az anyja fia... Emlékszel?...
— Igen. igy volt... Emléks-em...
A szobát lassankiht kellemes fenyő-
illat tö ti be. Kint a hideg téli szél söpri a havat. Meg-megrázza az ablakokat, mintha csak kocogna valaki ... A két ö eg elmereng. Csak léit kzetük hallatszik. Latorczai kezé e hjjtja fejét s szól:
— És azután,... azután két karácsonykor Károly helyett csak levél jött... O maga a harctéren töltötte a karácsonyt... Mi akkor is boldogok v ltunk, csak \'aggódtunk .. Emlékszel?...
— Emlékszem... Róla beszélgettünk... Akkor már azt mondtuk: a mi fiunk...
— Több levél aztán\' nem jött... És Károly sem...
Latorczai lassan fölemeli fejét. Feleségére néz. A szemük találkozik. Nem szó nak, de tekintetük míRis mintha csak mondaná egymásnak :
— Károlyka... a Károly pedig már egyiküké sem... A hazáé... csak az emlékek a miéink!...
A gyertyácskák utolsót lobbannak. A szobára homály borul. Távolról a szél az éjféli misére hivó harangszót hozza...
_1931. november 8.
A pénzügyi bizottság letárgyalta a városi vízmű, osatornamO és ■zesafAzde jBvfi évi kBltségelfiirányzatát
Nagykanizsa, november 7 A város pénzügyi bizottsága szombat délután gyenge érdeklődés melleit ülést tartott, amelyen kevés lel-szólalás hangzott el. Az ülésen először UJváry Qiza, későbben dr. Rotschlld Béla elnökölt.
Király Sándor tanácsnok előterjesztette a városi vízmű jövő évi költségelőirányzatát, amelyből kitűnik, hogy az üzemi bevételekre (a folyó év 161.065 pengőjívdl szemben) a jövő évre 169881 pengő van előirányozva. Ezzel szemben a kiadás 169 881 P a |elen év 159 525 pengőjével szemben.
Uialt Király tanácsnok arra, hogy a vízkitermelés■ kóllsége emelkede.t, két uj kut létesült.
A költségvetés egyes tételeihez Babochay György, UJváry Géza, dr. Dómján Lajos, dr. Rotschlld Béla, dr. Bartha István, Dtdovácz Béla stb. szóltak hozzá.
UJvdry Géza a vizdlj leszállítását kérte, Krátky polgármester kijelentette, hogy szivesen tenné, de akkor nem lesz belőle amortizáció...
A csatornamű költségelőirányzatát • ugyancsak Király tanácsnok ismertette. Bevételi előirányzat a jöyö évre 193.695 P(a folyóév 181 897 pengőiével szemben). Kiadisok ugyanennyit ebből 43.000 pengő üzemköltség-, 144.700 pengő kölcsöntörieszfé*.
Hemmert Károly főszámvevő előterjeszti a városi szeszfőzde köilség-előlrányra\'ál. A mult év Ismét 10000 pengő veszteséget tüntet ful. De a mostani költségelőirányzat ugy van előirányozva, hogy a Jövő év nem fog veszteséggel zárulni.
A bizottság egyes tagjai a szeszfőzdének intenzivebb kihasználását hangsúlyozták, mire dr. Rotschlld abbeli elvi állásfoglalását hangoztatta, hogy amit a magánvállalkozásnak át lehet engedni, azt enged-JUk át a magánvállalkozásnak. Dr. Krátky István polgármester megszívlelendőnek tartja U|váry Gézának a szeszfőzdének a város által való gazdaságosabb kihasználására irányuló felszólalását.
A pénzügyi bizottság szerdán délután 56rakor tartja legközelebbi ülését.
1441 iris
A nagykanizsai meteorológiát meg-fliysté Jelentések: Szombaton a hőmdr-ukld: Reggel 7 órakor 4-2, déhitfn 2 iraki* +IM, este » órakor +8«.
PelMtri: Reggel tiszta, délben és este fethfts égboltozat
Szélirány : Egész nap délkeleti aiél.
(Éjszakai nUUJilmHs) a ■ataaretS-B\'sil hatteat letaHt M órm-
kari Enfha MlaáriisU •»•«!•-|M aaSaéaakfealt
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfllrödhet, hanem jól meg is reggelizhet.
Gondjai a halálba kergettek egy falusi kereskedőt
A pincében felakasztotta
Keszthely, november 7 (Saját tudósítónktól) Feltűnést keltő öngyilkosság történt Karma-cson. A pincéjében felakasztotta magát ifjú ^cs János vegyeskereskedő, a község egyik vezetőembere.
November 5-én estefelé Kasza Lajos igazgalóianitó kereste if|u Ács Jánost. Az üzletben azt mondották néki, hogy a tulajdonos átment a jegyzői Írod >ba. Amikor kitűnt, hogy Ácá János nincs a jegyzöségen s a házból senki se látta eltávozni, keresni kezdték. Kasza Lijos lenézett a pincébe is, honnét világosság szivárgott ki. Lement és legnagyobb megdöbbenésére
ott találta a kereskedőt a pinceboltozatba vert kampósszegen felakasztva.
Az Igazgató azonnal elvágta a kötelet és Ács Jánost mesterséges lé-
magát a karmacsl boltos légzéssel igyekezett életre kelteni. Már késő voll.
Ács János, aki cigarettázva ment le a pincébe, öngyilkossága előtt a félig elszül cigarettát, sapkáját és az égő gyertyát rendben maga mellé tette. Mir régebben készülhetett az öngyilkosságra, mert hosszú búcsúlevelet hagyott httra.
Egy levél a feleségéhez, egy a sógorához t egy Pallér János körjegyzőhöz van intézve. Utóbbiban azt kéri, hogy ne boncolják fel.
Az öngyilkos kereskedőnek régebben jómenetelü üzlete volt.,Amint a falusi lakosság szegényedett, ugy csökkent áz ö üzleti forgalma is. Mostanában már
anyagi gondokkal küzdött. Érért lett öngyilkos.
1931 november 8
Az individuális és a kollektív elv a modern Államszervezésben
Irta: Dr. SOMOGYI I8TVÁN szolgabíró Az ember céljai valósllásár.t közületeket alkot, ezek: a család, a község, a város, vármegye stb. valamint á lepnagyobo emberi közület: az állam. Közületeinek méretei a megvalósítandó célok s megoldandó problémák dimensióltól függnek; a család a legsajátosabb, egypár ember egyéni céljait hordozó, kicsi, érzelmi alapjainál fogva txkluslv közület — mig az állam nagy embercsoportok szükségleteinek kielégítésére és problémáinak megoldására alkotott organizáció. Az államproblémák az államok kötelékébe tartozó népek faji tulajdonságai, műveltsége, az állam terüleli nagysága, földrajzi fekvése stb. szerint változók. Más a szervezete, kormányzata, anyagi, szellemi, erkölcsi és vallási elete a nomád állam népé nek és\'társadalmának, aminihogy más a palrimoniális, a feudális, avagy a Iheokrallkus, valamint a bourgeois-kapilalisla modern európai államnak. A polilikai tudomány akármelyik irányának: akár az organikus, .a mechanikus, avagy a történelmi iskolái ak megállapításai i kérésziül nézzük az államot, annak életét, valamint konstrukcióját, igy-öntetüen megállapíthatjuk, nogy az térben és időben változik.
A bourgeois-kapitalista mai európai állam szerteágazó problémái közt kétségtelenül legérdekesebb az individuális, illetöleu kollektív államszervezési elv problémájának kérdése. Ezen probléma szellemi alapjai a történelmi kausalilás iár colalán keresztül elmúlt századokba nyuln k vissza, mig a két elv praktikus küzdelme századunkban zajlik le, eszmei felállítása a 19-ik század tudományosságának gyümölcse. Az individuális államszervezés! elv á történelmi ideálizmus gondolata, mig a kollektív államszervezési elvet a történelmi materializmus dobta felszínre. A történelmi idealizmus nagymestere: az angol Carlyle és másik jeles mivelöje, az amerikai Emerson hirdették a nagy ember kizárólagos történelem formáló erejének elvét. Müveik „Un Heroworship" a „Re-
Eresentativ Matt" az emberóriások áprázatosan szép ódája. Megénekelték az emberiség sorsát és történetét indító gigászokat, azon történetszemléletből kiindulva, hogy az emberiség sorsát kizárólag a nagy emberek intézik. A történelmi materializmus viszont tagadja a kiváló individuumok elhatározó jelentőségéi, azt mondván, hogy minden emberi történés az anyaglak függvénye, illetőleg következménye. \'
A történelmi idealizmus a 19-ik századi európai államberendezkedést akarta igazolni. A felvilágosodás korának polilikai gondolkodói tarthatatlannak hirdették a középkori feudális állam kollektiv (testületi) államberendezkedéséi. amelyet az 1688-i .dicsőséges" angol forradalommal meginduló európai forradalmak meg is döntöltek, a polgári szabadság proklamálás&val s törvénybe iktatásával. Az a páratlan szellemi és anyagi elörelörés és mindent átfogó társadalmi érvényesülés, amely az angol állami átalakulást a brit szigeteken követte, csábitolt t az európai népeket — elsőrenden a franciákat — az angol példa követésére, ami a polilikai praktikum szempontjáoól ugy jelentkezelt, hogy a középkori kollektív társadalmi és állami berendezkedéseket félredobva, az individuumot, az egyedei telték meg
2ALA1 KÖZLÖNY
minden jog és akció hordozójává, megtagadva és elvetve minden társadalmi korporáció szükségességéi, söt létjogosultságát is.
Talán azok a nehézségek és hiányok, amelyek a liberális államberendezkedés! követték, vetették felszínre a történelmi maleriálizmusból kiinduló szocialista államideológiát, amely a mindent átfogó egyéni érvényesülés helyébe újból a kollektív államszervező elvet kívánja iktatni, természetesen nem középkori korporációs, hanem szocialisztikus, söt kommunista organizációk formájában. Ez a törekvés végső céljaiban teljes tagadása az egyénnek; jogok, kötelésségek, valamint akciók forrásává és hordozójává kizárólag az emberi kisebb-nagyobb organizációkat kívánja beiktatni. Szintetikus meglátása az emberi dolgoknak, ezeket a törekvéseket egyáltalában nem Igazolják, hisz kl merné tagadni Asóka király, Buddha, Konfuclus, Xerxs, Attila, Kolumbus emberi nagyságát, történelmi indukcióját, sorsdöntő szereplését.
Az Individuális és a kollektív ál-
hogy „a géniekét -a kor és az anya szüli", vagyis a geniek vannak hivatva korok nagy problémáit önmagukon kérésziül megoldani embertársaik javára. Tehát a megoldandó
£ obiémákat a társadalom állítja fel a genle oldja meg azokat. Azon elme előtt, amely ismeri az .Embert" és a történelem szellemét, az utóbbi álláspont látszik igazoltnak.
A két elv bizonyos korrelációba hozatala lehet az egyedali helyes álláspont, amely eredményezi, hogy egy bizonyos időben a térben szervezett emberi társadalom az állam utján a lehető legnagyobb jótétbe jut, amikor is elérte célját, hogy lakossága népe, a lehelő legnagyobb anyagi, fizikai, szellemi és erkölcsi erőkifejtésre képes. Ez a modem állam végső célja, melynek megol-dása századunk feladata. Európa népei ezt megvalósítandó, két szélsőséges uton Indultak el. Az egyik ut a 19-ik század Individuális konstrukciójú állama; de az válságba jutott, mert egyoldalúan a nagy kapitalizmusra alapitott, szükséges és cél szerű — főként bizonyos gazdasági

*
sv
lamszetvező elv egybevetése mellett ama két kérdés merül fel, vájjon az államszervezés kizárólagosan a nagy emberi individuumok kifejtését tegye lehetővé, avagy a testületi tömegek érdekeit s>olgálja-e kizárólag.
A végletnézetek — habár érvényesülésre törnek — sohasem Igazak. A genle-kullusz művelése mellett a tömegérvényesülés válna lehetetlenné s nem lennének nagymérvű szellemi, erkölcsi és anyagi etők, amelyet mind a helyesen szervezett társadalom termel ki önmagából, amely eiók helyes organlzálásával old inak meg geniek korszerű emberi kérdésekéi. Viszont a geniek félrevezetésével az e( yoldalu Iömegérvénye6ű-lés keresésevei az énibeii problémák nem oldatnának meg, aminl nem is oldattak meg sohasem. A történelmi realizmus polilikai rendszere ezen két szélső felfogást korrelációba igyekezett hozni azon megállapításával.
célú — korporációkat nélkülöző gazdasági élete mélyrehaló zavarokat okozott, amelyek korunk válságához vezetlek. A másik ut: az előző állameszme ellentéte, a kollektiv elv végső normáit alkalmazó szocialisztikus állam, mely Európa népei bizonyos nagy rétegei előtt most kisért. Dí a kérdett ez az államberendezkedés sem ludja megoldani, mert ezen államszisztéma az .Emberi" áldozta fel céljainak, az .Embert", aki sajátos társadalmi arregá-clók utján önmagát akarja megvalósítani. A történelmi realizmus mindent álfogó szemlélete nyújt eszmei és praktikus szempontokat s elveket, egy olyatén társadalmi, gazdasási ét államszervezéshez, mely gigantikus társadalmi erők kifejtéséhez egyrészt, másrészt elhatározó jelentőségű geniek klfejléséhez vezet, ezáltal biztosítván az elérhető legnagyobb emberi jólétet.
Értesítés. Tisztelettel értesítem a t hölgykőzönsé-get, hogy a Stéger és Takács nói szabó cég megszllnt és mOlaalyaanal az eddigi helyen Ffiut 84., ai Rónsa >»diglinl areaha,
saját nevem alalt lovább vezetem. Kérem a t. hőIgyVOzönséget, hogy b. megrendeléseivel bizalommal felkeresni szíveskedjek. Előre Is biztosíthatom a legjobb kiszolgálásról és legolcsóbb munkadíjakról. Alakításokat jutányosán vállalok — Hecses pártfogást kírve, vagyok tisztelettel
sm Talcdcs látván női szabó, Föuí 1
típusban válogathat
&kmd(m$ * tladio
„Ax ember tragédiája AmerÉlcában"
elmen rendkívül érdekes előadást tartott szombaton este 9 órakor dr. Horváth István, az OMKE központi főtitkára, Kanizsa kedves Ismerőse, a Casinoban, az itteni OMKE-fiók rendezésében. A terem széksorai benépesüllek a város kereskedő és pénzvilágán kívül a város vezetőségével, az érlelmiség minden ágának képviselőivel. A széles intellektust ragyogtató előadó igazán érdekesen, stílusában és fordulatosságában Iro-dalmlan, derűs humorral és a nagy műveltségű ember alapos és sokoldalú meglátásaival muiatla be a prosperyti hazáját, az egyéniség temetőjét, a fordizált életet, a standardizált embert, annak alacsonyrendü materializmusát a vallásban, családban, szerelemben, üzletben és morálban. (A rendkívül érdekes előadásból az előadó szives készsége folytán módunkban lesz néhány részletet a héten közölni) Az előadáshoz Blankenberg Imre helyi OMKE-elnök mondott bevezetőt.
Elhangzott a vádbeszéd a Var-Ügyben
.Az ítéletnek l« kall törnie azt a tévhitet, hogy csak a kla bűnösök bűnhődnek ..
Hudapest, november 7
A büntetőtörvényszéken ma fejezték be Vay Kázmér és társai bűn* ügyében a kihallgatásokat. Ezzel a bizonyítási eljárás véget éri. Vitéz Széchy István dr. ügyész megkezdte vádbeszédét, melynek végén rámutatott arra, hogy a világgazdasági válságtól és Trianontól agyongyötört magyar nemzet bizonyos rétegei közé indokolatlanul belopakodott az a romboló tévhit, hogy csak a kisebb bűnösök veszik el miliő büntetésüket, mig a nagyok menekülnek a büntetés alók Ennek a látszatnak el kell tűnnie. Kéri a törvényszéket, hogy hogy hozzon megfaielö igazságos Ítéletet.
A vádbeszéd befejezése után az elnök a tárgyalási hétfő délelőttre halasztotta.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
NAPI HIRIK
NAPIREND
November 8, vasárnap
Róm katolikus: Gotltried. Prnlestánu Oottíricd. Izraelita: Mtrk hó 28
Várotl Muzeum él KOnyvtár nyitva crütörlflkfln és vasárnap délelélt lö-től 12 óráig.
Oyójnr szertárt é||ell szolgálat: I
l végéig a J......
tér 21.
Városi Mozi. .Takarodó után" vidám ét hangon katona H\'m Burleszk. Híradó. Délelőtt lét ti órakor lllmmatlné.
Oöilürdő nyílva reggel 8 órától este 8 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egétz nap nőknek). Tel. 2—13.
November B, hétfő
Róm katolikus: Tivadar. Protett.: Tivadar. Izraelita: Mark hó 29
hó végéig a .Megváltó- gyógyszertár Erzsébet-C
Virágok az Ivóban
Királyi rakok a korcsma gőzén.. lelkem értetek butul és sirat, mint a slratók haldokló leánvt, akt most járja az élet-hldat
Ravatalotok hófehér s tiszta, békén pihentek ragyogó ölén. Illatos gyanta helyett szivarfüst, káromkodástés borgőz a tömjén
Ussu halál a U halálotok és mégsem láttáin Ily csodaszépet, mert Itt előre halállndulót húznak néktek a cigánylegények.
KönnyU a halált nótával várni, rajta hát, szóljon a cigánynóta s az asztaloknál megannyi ember kínzó bánatát a borba fojtja.
TI caak nózltek a tarka képet, tlde szirmotok fonnyad a perccel, menekülnétek, haj, de nem tehot, mert a sorsotok huz, nem ereszt el.
Rátok merednek a részeg szemek, pedig álmotok mást tgért talán: meghalni, mint egy szerelmi zálog egy csókos asszony Illatos haján.
Hazug az Élet, kicsiny virágok; száz csodás álmot szivünkbe éget; hallgassuk tovább a cigánynótát s temestük el a tündérmeséket.
Dávid Magyar József
— ószl vadászatok Festetics hercegnél. Tudósltink írja: Festetics Tsssllo herceg keszthelyi lácánossl-ban november 5 én és 6 án tsrtolták az őszi vadászatokat. Az idei fácán-vadászslokon is előkelő vendégsereg veit részt. A vendégek közt volt lord Chllston budapesti angol nagykővel és neje is. A magyar arisztokrácia közül gróf Zichy János és neje, gróf Erdődy Péter és a hercegi család több tagja vett részt a vadászaton.
— A polgármester Budapestre utazik. Dr. Králky Istvjn polgármester ma esie hivatalos ügyben Budapestre utazik, hogy résztvegyen a kórházak fenntartása \' ügyében a magyar városok polgármesterei által tartolt értekezleten.
— Halálozás. Zala uri társadalmát súlyos gyász érte. Bogyay Kornél nyug. huszáralezredes szombaton délelölt Kiskomáromban nemes lel két visszaadta Teremtőjének Bogyay alezredes előkelő társadalmi szerepet játszott Zala életében Mindenült köztiszteletnek örvendett., Temetése iráni még nem töiténl imézkedés.
— Az OltáregyesOlet ma délután 5 órakor a plébánia fohértermében műsoros leaestélyt rendez. Teajfgy 1 pengő. A műsoron ének és zeneszámok, szavalatok szerepelnek.
— Az IPOSz nagyválasztmánya
Budapesten ülést tartott, amely Igen éles lefolyású volt, mert az összes Iparos sérelmek szóba kerültek. Nagykanizsa város Iparosságát Samu Lajos ipartestületi alelnök képviselte, aki fel ls szólalt az iparos kérdésekben.
— Műkedvelő és bál Klskanl zsán. A P. Kocsis Ödön ferenceslelkész vezetésével élénk kulturéletei folytató kiskaniz8ai ifjúság november 22-én este 6 órakor nagyszabású műkedvelő szlnelőadást rendez a Polgári Olvasókor színpadán. Szinre kerül a .Három naplopó" c. Igen vidám szlndirab. Az előadás után a Polgári Olvasókör bálja következik.
— Férfi ét női izővetek minden árra kaphatók Slnger dlvatáruházban.
— A Klskanlzsal Polgári Olvasókör ma esle 7 órakor közgyűlési tart.
— A Leányklub mai teája elé nagy várakozáBBal tekint a kanizsai fiatalság. Már msga a kedves műsor sok látogatót vonz. Thury Bibsii énekel, Magyar Margit szaval, a klub legbájosabb 7 tagja .Ámor cilnytevésel a babás boltban" elmü pantomimet táncolja. A tea 1 pengó.
— Bársony, flanelt és parget újdonságok Singemét.
Nem értem, kérem,
abszolúte nem értem ezeket az amerikaiakat. Olyan praktikus emberek szoktak lenni, most meg olvasom róluk, hogy az egyik államban szénával meg kukoricával fizetik az útadót
Itt van léhát a széna-valuta Akinek nincs, válogathat a kukoricavaluta, borju-valata és hasonlók között.
Milyen jó lenne például most adó-negyed végén nálunk Is valami ha sonló. Teszem fel a must-valuta. De adót fizetni mégis legstílusosabb lenne talán a sárgarépa-valuta. Mivel hogy azl se szereti senki.
Városhelyen persze nehezebb a dolog. Mert borjú még csak gkad Kanizsán Is elegendő. De a sJéna, az már kevés. És az a kevés sincs egészen rendben.
Kanizsán a rongy valuta lenne a legeredményesebb. És a bolond-gomba-valula azok számára, akik azl hiszik, hogy a késedelmi kamatelengedés hírére kezünket-lábunkat fogjuk törni, hogy adót fizethessünk.
Kexinozy-cantennárlum
ünnepét üli ma a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör és ebből az alkalom ból ünnepélyes liceálls előadis lesz délután 6 órakor a városháza disz-termében. Ünnepi előadó Oyurálz Ferenc kegyesrendi lanár. Szaval Bölcsföldy Sárlka. Éne\'tel az Ipartestületi Dalárda. Belépődíj nincs.
— Bibliai est az Izraelita kis templomban. A nagykanizsai Izraelita Hitközség klstemplomtban hétfőn este bibliai estét tart dr. Wlnkler Ernő főrabbi.
— A bankosok teája kellemes, családias hangulatban folyt le szom bston este a ccntrálban. A fiatalság vidám gondatlansággal perdült láncra
1 a kitűnő muzsikára és s gondos rendezőség örömmel lálhitta, hogy ami a vendégek számában hiányzik, azt pótolja a jelenvoltak vidám hangulata.
— Tanulmányi kirándulás Kopsteln bútoráruházban, l^en érdekeB és tanulságos kirándulásuk volt immár másodszor a polgári leánylsko\'a növendékeiről:. Tanár nőjük kíséretében megtekintették a Kopslein butoráruhizat, ahol elragadtatással szemlélték a szebbnél-szebb modern háló, ebédlő, uriszoba berendezési tárgyakat, valamint a mai kor igényelnek megfelelő szalongu-nllurákat és figyelemmel hallgatták a cég alkalmazottainak szakszerű felvilágosításait. Távozáskor a klrán dulást vezető tanárnő köszönetet mondott a szíves fogadtatásért és a szolgálatkész szakszerű msgyaráza-tokért.
Polgári Egylet
étterme
jból megnyílt.
Zóna-reggeli kenyé-rel és 1 pohár sörrel 00 fillér.
Ital: 120. Ebéi-vacsora 2 P.
Kitűnő, olcsó borok.
Szenzációs nagy kabátvásár
megkezdődött.
Már most raktáron levő kabátokat mélyen leszállított árban árusltjuk. Nutriette bundát már 92 — pengőért és feljebb. Mult évről visszamaradt kabátalnkat 20— pengőtől ,kezdő-dőleg leszállított árban adjuk.
Weisxfeld és Fiscöer
"" . dlvaiáruQóx
Vasárnap délelőtt Vili órakor
FILMMATINÉ
a következő műsorral:
A ropüléB története
(Btérlotlól Endrestlg)
Az JUhambra csodál
Terméazelíclvétel
Családi flrflm Jazzband
Burleatk Rajzfilm
■agyar él Istro Híradó
Htlyárak: lf]utá|tak 20, rilaáttekaekMflll.
November 8., vasárnap
Hant Stüve Siegfrled Arno Charlotts Susa Hoflay Camllla Maria Solveg Versbea Ernő Hant Junkermann
akarodó
Katonazene tOt töri Hat dalaltf.r
T.
jattba ad
Tfln sóban cl Táncattrakciók
után
Vidám éa hangos szerelmi bonyodalmak a katonaéletből.
Híradók
Burlesrtak
Jó rádió. Jó gramofon : TranBdanubia.
— Táncest. Ma délután 5 órakor a karpaszományosok, elte 8 órakor a felnőttek részére össztánc a Kas inóban. Az uj kurzus megkezdődött, hétfőn este ón lesz.
A társadalmi megrázkódtatások idejét éljük, amikor a létért való küzdelem felörli az idegekel. A me^nyOtt Idegrendszerérzékeny szeizmográfja a gyomor. A gyomor-mirigyek átveszik a megzavart ideglm-pulzusokat és fokozott savtermelés-sel reagálnak. A legújabb orvosi tudományos kutatások megállapították,
igazolltk, hogy nthiny héten belül gyógyulás következik be.
— Feltétlen tekintse meg a Schütz Áruház fővárosi ízléssel dekorált kirakatait.
Nov. 8. KaxIncxy-cenUnnárium, dr. Oyuráct Ferenc liceálls elósdása a vároiháián 0 órakor.
Oltáregyesület teája 5 órákor a pltbánla Fehér-tarméban.
A Leány klub mOtoroi teája a MUaxióaháiban d. u. 5 órakor.
Nov. 15. Balogh Dávid llccálla előadása a vároiháián 0 órakor.
Noy. 16. A lm ínyklub Sienl Eri»éb«t ünnepélye i ailnháiban este 8 órakor.
Nov. U. Sient Ernébtt 700 évaa évfordulójának ön-oefK délelőtt 11 órakor a színházban.
Nov. 28. Tóth Kálmán cenlennárlura, Bartha István liceálls elóadáu a vároiháián 6 órakor.
Dec. 13. Zrínyi emlékünnepély.
újlaki;
pala
IminösÉCE.cflzoflsAccasrtofl FELüLmúLHfrraTLfln .nRGVBrtTOnV-WLAM
EGVESOLT I PPPmÚVEK RT BUDRPEMV.VUmOíÖSa\'ftR UTi? Képviselet: Sartory Oszkár Utóda Nagykanizsa, Király-utca 38.
1931. november 8
ZALAI KÖZLÖNY
— Bucsu, bor, nóta, nádpálca, verekedés, fogház. Nemrégen bucsu volt Felsörajk községben. Vigh József, Kovács Imre és Horváth Ferenc legények a korcsmából hazafelé menel Utas állapotban dalolni kezdtek. Szembejött velünk Tltz Ferenc községi elöljáró, aki különben a község tűzoltóparancsnoka él csendre intette a triumvirátust. Az egyik helykén odaszólt Tltznek: Hol van a meghatalmazást, hogy maga nekünk parancsol? Titz, aki hatalmas testalkatú ember, válaszul a kezében levő nádpálcával végig vágóit a kérdezósködőn. Erre mind a bárom legény rálámadl a községi elöljáróra, akii a töldrelepeiiek és megrugdoslak. Az egyik rákiáltott: Hogyha maga hetvenhétszer is elöljárósági tag, azért most kitiporjuk a beleitl Tllzet alaposan helybenhagyták. Az elöljáró erre beperelte a bucsus hangulalu társaságot, akiket ina vont felelősségre a nagykanizsai törvényszék. Mindegyiküket 8—8 napi fogházra Ítélték. Nyomban ott is maradtak. _
Nem értem, kérem,
abszolúte nem ériem
ezeket a beduinokat Palesztinában valahol, lul a Jordánon, agyonlőttek egy újságírói. Egy dán újságíró volt a szerencsétlen, aki évek , óta tudományosan kutatta Elódzslát
Tudniillik azért nem ériem a beduinokai, mert mindeddig nem tudtam, hogy azok ennyire civilizállak. Azt Miiem, hogy ók még ott messze Keleten nem tudják, hogy az újságírók az okai a rossz datolya-termésnek, a kolerának, a gazdasági válságnak, a bublfrhurának, a stalá ilumnak, a Vay & Comp panamáknak, Biatorbágynak és a kínai árvíznek és minden rossznak, aminek gazdája különben nem akadna
Ezek a beduinok olt Ázsiában, lám. okos emberek. Agyonlőnék...
Jó recept 1
Mintha csak Magyarországon írták volna. ■■
őszi divat a
Nöi boRa
cipő
fekete barna és drapp azinbtn kapható i
Sscabó
cIptídrutHlx. HoríOy Ml Mónii/ 1. udm
meglepetéssel szolgál ezen hirdetésünk.
A nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel, elhatároztuk, rendkívüli kedvezményt nyujtunk vevőinknek azzal, hogy
200drb női és leányka kabátot
a kanizsai piacon még sohasem létezett olcsó árban árusítunk.
Posztőkabát
brocát béléssel, bundagallérral 38.— P helyett.....................
Szines poszftókabát
brocát béléssel, finom bárány bundagallérral 50.- P helyett.....................
TUkörposztó kabát
dus prémezéssel, elsörangu kivitelben finom béléssel .....................
Divatos angol kabát
elegáns prémezéssel, ramona béléssel 100.— P helyeit ..................
Egyes IHodelldarabok
legszebb prémekkel diszilve crepe de cbine béléssel TK 120.- P helyeit...... .................. P «!•■-
Leányka kabátok 12 peng6t6l.
Meleg váll és sálkendftk hatalmas választékban, a legolosébb árakon
p 25.-p 32.-p 45.-p 65.—
■Dunántúl legnagyobb és legolcsóbb áruöáaa.
UTEIEFUNKEN
2+1 CSÖVES
RÁDIÓ KÉSZÜLÉK
E O V E N - t t VÁLTÓÁRAMRA
Kardpárbaj ■ sörgyári katakombákban
Nagykanizsa, november 7 Érdekes párbaj zajlott le a héten a sörgyári katakombákban Sdjrán László és Perlsz Pál fiatal nagykanizsai tisztviselők közölt. A párbajra egy tettleges inzultussal végződött összeszólalkozik adott okot. Feltételek: könnyű lovassági kardok, teljes bandázs, végkimerülésig. Segédek Perlsz Pál részéről dr. Hajdú OyOrgy ügyvéd és Kovács János tisztviselő, mig Sáfrán részéről Szépudvary László taniló és Taschner Ferenc irodaliszt. A felek hevesen csaptak Össze. Négyszeri összecsapás folyamán azonban csak lapos vágások estek. A párbaj tehát sebesülés nélkül végződött. A párbaj után a két fiatal tisztviselő kibékült.
Rendkívüli sikert aratott a
Városi Színház a .Repülés története" kiváló kulturális filmmel s a többi, hozzácsatlakozó, igazán élvezetes képekkel. Hovatovább olyan kedveitekké válnak ezek a filmmatinék, hogy látogatásuk kullurszükségletté növi ki magát s igy a mozi vezetősége s minden a korral haladó intelligens ember elérte a célját Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor a szezon igazi slager-müsora a .Takarodó". Az idei hangosfilmek legklválóbbja.
Triotro/on 3+1 csöves lángszórós rddló: Jó és olcsó. - Transdanubia rt.-ndl, Csengery-ut 6.
Ma vasárnap elsőrendű
a Wollák
vendéglőben •
Disznótoros vacsora 80 fillér
Elsőrendű saját termébü Ibalatonl borok
• 5
Szives pártfogást kér
• Rendezőség
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
100°/ biztos élvezel
„A Hag-kávé valódi babkávé, csak a koffeintartalma van lecsökkentve*, ezt álls-pil]a meg a Z.-I egyetemi laboratórium vizsgálati jelentése. Ha alkotó részeire bontjuk, ugy a Hag-kávé és a közönséges kávé között nincs különbség. A llag-kívé azonban egészen a hatásnélkUli nyomokig koffeinmentesltett. Alig van élvezeti cikk, mely oly sokoldalú és alapos vizsgálatnak leit volna alávetve, tudósok, orvosok, hivatalos élelmiszer-kémikusok által, mint a Hag-kávé. Igy oly garanciát tud önnek nyullanl, amilyet egyeden más kávé sem. A nag-kávé elvezete után soha sincsen álma megzavarva, nem kap szívdobogást; ideg- vagv veseirritádókat. Ezen kávé Ize és aromája felülmúlhatatlan és kiadósság tekintetében sem hagy semmi kívánni valót hátra, elsőrangú, káveélvezetet nyújt a káros koffeinhatások nélkül — ez a Hag-kávé. Kiépített szervezel gondoskodik arTól, hogy minden jobb élelmiszerüzletben kaphasson Hag-kávét, teljesen friss állapotban. Szállodákban és vendéglőkben Is felszolgálják kívánatra. Ingyen mintái ktlld a Hag Kávé R.T., Budapest, IX., Rsnolder-utca 21.
Minden szeme minőség. Minden caöppj*
élvezet, Kíméli a szivet is
Idegeket, Ez a HAGkávé.

— Kit farkaakatya-kölyők. hét hetes, ápolási díj megtérítése ellenében az állatvédőegyesUlel ápolónőjénél, Városi Jolánnál. Magyar-utoa S átvehotő. Nagykanizsai Allalvédö EgyaUlet
— A volt Flschel-üzlethelyiség negyedik részének kiadására árlejtést hirdetlek. A reflektánsok közül értesülésünk szerint Krausz Vilmos bőrös cég fogja ezt a részt megkapni.
«= Nemesprémekböl készült bundák, hatalmas választékban, legolcsóbb árak melleit Schütznél.
legllUéMél, náthaláznál, mandola-lobnál, torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmaknál és szaggatásnál naponta fél pohár természetes „Ftreao lóxseí" keserflviz rendes gyomor- és béltndkOdést biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ftreao lóisef vlz hatása gyors, kellemes és megbízható. A Pereme léuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszer-Üzletekben kapható.
— Az volt aztán a pofon I Zalakaros községben Szabó József 19 éves legény a szőlőhegyről munkából hazajövet összetalálkozott egy kerékpáros legénnyel, aki az árokba szorította öt társával egyetemben. Az ügyből csakhamar közelharc fejlődött kl és Németh József 22 éves legény két olyan hatalmas pofont adolt a teljesen ártatlan Szabó Józsefnek, hogy az a földre esett és még ott Is tovább két pofont kapott. A pofonok olyanok voltak, hogy Szabó egyik fUléte megslketüll és még ma is orvosi kezelés\' alatt áll. A durva legényt a törvényszék hat heti fogházra Ítélte.
Elönyomdai munkát
és mindennemű kézimunkát vállalunk
Csillag Jenőní és Ktsln Olga
5m CMflcarr-at 19. I. «»«lct
Ejmrtital fiflMniTtlItaiíit íjinrtoíljt EysMfieivtUklpzÉst
— Hot vegyünk bútort 1 Bútorvásár, lásnál legbiztosabb s cég megbízhatósága. Olvisólnk figyelmébe ajánljuk sí évtizedek óta közismert K o p s t e 1 n bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4., ahol a moaein kot minden Igényelt kielégítő értásl választékban találjuk a legegyszerűbb, de Jó kivitelt) polgári bútorokat, valamint a legkényesebb Ízlésű dlsxescbb berendezéseket. A bútorok kívánatra legkedvezőbb tizeiéit feltételek meüett kaphatók.
gy&gyft
LIKVOZIL
TABLETTA
Kérdezze meg orvosát! Minden gyógytárban kapható!
0 jártja: „8POLIO" 8POLÍBICH É8 1Á1TOIFFT 6TÓ8T82EMÖVKI »__Baáayat, TOL, Barois-aloa 11._
Vásároljunk bizalommal
SZÉKELY VILMOS buním
Hagykatüxia, Erzsébet-tér 18. uáa alatt (volt 8un»-uállotU).
hol óriási raktárt találunk a legegyszerűbbtől — a legfinomabb kivitelű bútorokban I —
ElsArandO saját kárpitos ás asitalos műhely I
A legenyuertlbhMU a lei lmtorÖMbon a lcgot
mabb IdiiUelB drak melle//1
Kedvező fizetési feltétetek I
jÉpflletfa és deszkakereskedés, isztalosároflzem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épdletfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épületla, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése < ,„
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
KitrálA nimflv»||»k
niy vitasxtékban kaphatók Icgoteióbbia
ZSOLDOS GYULA
ÓRÁS, ÉKSZERÉSZ ÉS LATSZeRÉSZNÉL rÓ-UT 14. BIZTOSÍTÓ PALOTA Orvosi receptek elkészítése. 4M1 Szakszerű Javítások.
SPORTÉLET
Ma zalavárraegyel levente kupadöntő mérkőzés Nagykanizsán
Balatonfüred Nagykanizsa válogatott csapatai kőzött
Érdekes sporteseményben lesz része ma Nagykanizsának. Levenleválogatott csapatunk játsza le kupadöntő mérkőzését Balatonfüred leventeválogatott futballcsapata ellen. A balatonfüredi együttes nagyszerű képességét már tegnapi számunkban ismertetlük. Mos! csupán még annyit említünk meg, hogy az elődöntők folyamán aratott négy szép győzelme bizonyítéka annak, hogy jogosan és megérdemelten került a döntőbe.
A Nagykanizsán működő 14 levente csapat az évek hoiszu során olyan naggyS nőtte ki magái, hogy annak bármelyik 1. osztályú csapata a délnyugati kerületben Is megállná a helyét. E 14 csapat válogatottja áll ki ma a Zrínyi pályán Balatonfüred leventéi ellen. A levente labdarugó szövetség elnöksége a mutatott formák alapján állította össze a válogatott csapatot, mely méltóan fogja reprezentálni Nagykanizsa levente futballsportjit.
A csapat felállítása a következő: Pdpal //. — Kovács, Varga — Csáki, VJIlhelm, Beke — Poór, Benkő, Jakubecz 11, Slribl III., Antal. Tartalékok: Oozdán, Légrádt, Ftumbort, Kuzma, Tollár.
A mérkőzés délután fél 3 órakor kezdődik a Zrínyi pályán A belépődijak a legmlnimállubban vannak megállapítva, hogy azl mindenki megnézhesse. Tribün 60, állóhely 40, levente, katona és diákjegy 30 fillér. Hölgyek belépése díjtalan.
Pécsett az NTE ba|nokI mérkőzést játszik a PEAC csapatával. Minimális gólkülönbségü NTE győzelem várhaló.
Szigetváron a PSC játszik és Kaposvárott a KRSC—KTSE mérkőzés kerül lejátszásra. Mindkét helyen pontosztozkodás valószínű.
(Sportélet Keszthelyen) Tudósítónk Írja: Ma kettős futballmérkő-zés lesz a keszthelyi pályán. A keszthelyi Törekvésnek a nagykanizsai Ékszerészek csapata lesz az ellenfele. Ez a mérkőzés fél 3 órakor kezdődik. Ezt megelőzőleg a keszthelyi vasutasok csapata és a helybeli leventeegyüttes játszanak barátságos mérkőzést. A keszthelyi Polgári Lövészegylet ma, november 8-án rendezi bajnoki lövészversenyét. A verseny, mely Iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg, délután 2 órakor kezdődik.
(Zeneiskolai leventék) hétfőn este 8 órára teljes Bzámban kötelesek megjelenni a zeneiskolában. TtstnevtUsi vtzetö.
f
KÖZflAZfiiSÁf
Űszi apaállat-vizsgálat a kanizsai Járásban
Nagykanizsa, november 7 A nagykanizsai járásban már napok óta folyamatban van a rendes őszi apaál\'at-vizsgálat. A bizottság, Laubhalmer Alán dr. főszolgabíró vezetésével sorra Járja a járás községeit. — A bizottság \' szombaton délelőtt Zalaszenljskab, Zalasárszeg, Klsrécse és Nagyrécse apaállatállományát vizsgálja felül.
Az ellenőrzés során behaló vizsgálat alá kerülnek a községek köztenyésztésre szolgáló bikái, kanjai és kosai, úgyszintén egyes birtokosoknak csak kizárólag alkalmazottaik anyaállatjai számára tartott bikái, kanjai és kosai.
Hétfőn délelőtt rendkivüli ménvizsgálat lesz a nagykanizsai főszolgabírói hivatal előtt, ahol a rendes őszi ménvizsgálatról elmaradt kanizsai járási méneket fogja felülvizsgálni a bizottság.
UJságpapir-gyárat
akar létesíteni^ejgr egerszegl pénz-
Zalaegerszeg, november 7 Az egyik zalaegerszegi pénzintézet azzal sz érdekes tervvel foglalkozik, hogy ujságpapir-gyárat létesít Zalaegerszegen. Ha a pénzintézet kivihetőnek találja a tervet, ugy a saját erejéből, még kolsö támogatás nélkül is hajlandó megcsinálni a gyárat, igy sok embernek biztosítana kenyeret és nem kellene a pénzt sem külföldre vinni újságpapírért.
(—) .A világgazdaság átalakulása*
c. cikkűnk tegnap szadéshlba folytán „A világgazdaság áralakulása" olmmel Jelent meg, amit ezennel helyesbltUnk.
(A kereskedői moratórium) körül megindult vitához Neu Pál, s Fűszerkereskedök Egyesülete titkára még a következők közlését kéri: .A kereskedői moratórium ügyében válaszomra viszonválaszt kaptam, olyan beállításban, mintha én a moratórium mellett nyt\'atkoztam volna, holott álláspontom éppen az OMKE-ével azonos. Ismételten hangsúlyozom: én nem helyeslem a moratórium gondolatát, de hogy a helyzet mennyire aggasztó, hogy mennyire csak az „audiatur et altéra pars" alapján lehet e bajokról beszélni, annak jellemzésére idézem a Pesti Napló utolsó .Iparos és Kereskedő Napló* mellékletének .Kereskedő és Iparosmoratórlum* c. cikkét, melyből láthaló, hogy egy másik igen komoly fővárosi érdekképviselet Igenis foglalkozik evvel a gondolattal". ,
(—) Megegyezés a Kisfalud! kényszeregyezségi ügyben. A Kls-faludl és Krausz nagykanizsai cég kényszeregyezségi ügye a törvényszék előtt most folyt le folytatólagosan dr. Mező Ignác ügyvéd és dr. Bród Tivadar vagyonfelügyelő részvételével. A tárgyalás megegyezéssel végződölt 50 százalék mellett 8 hónapi fizetéssel. Az egyezség létrejötte lehetővé teszi ennek a jeles kanizsai cégnek teljes talpiaállását.
1981. november 8.
ZALAI KÖZLÖNY
»
ZftrlcU sárlat
l\'Aria 20*1 l\'/á, London 19-45, Ncwyork 511-75. Brtlssel 71-45. Milano 26-47, Msdrld 4500, Amsterdam 206-80, Berlin 12105, Wien 71-50, Szófia 3-71, Prága 1516, Varsó 5730, Budapest 90021/z. Belgrád 905, Bukarest 3-05.
Tarafaytiirio
Buza tlszav. 77-es 11-60-12 05, 78-as
11-75-12-20, 79-cs I1-90-I2-25, W)-as
12-00—12-40, dunánl. 77-es 10-90-11-10 78-as 11-00-11-15. 79-cs 11-20-11-40, 80-as 11-25-11-45, roza 11-80-11-90, tak. árpa 18-50—16-75, zab 1800-1900, tengeri 1300—13*25, korpa 1030-10-50.
A lesieti Bank tterisa-ártoljamai
VALUTÁK Angol f. 21-30-2210 Belga Ir. 7945-801!) Csehk. 16-88-16 98
Dánk. -•---■—
Dinár 1007-1013 Dollár 569 80-573 20 Francia f. 22-39-22 53 Holl- 22900-23130 Zloty 63 55-64-35 Lel 3 39-3-47 Levs 411-4-19 Líra 29-25-29 75 Márka 137-20-13600
Norvég —*--•—
Peseta -•--•-
Schlll, —•_—■— Svájci f. 111-27-11207 Svédk. -•---■--
DEVIZÁK Amst. 229-50-231-20 Belgrád 1003-10 13 Berlin 13500-136 00 Brtlssel 79-15-80-15 Bukarest 3-38-3-48 Kopenh. —■——•— London 20-60-22-10
Madrid —•-•—
Milano 28-95-29-75 Newy. 568 50-572-50
Oszló —•---•—
22 25-22-55 16-84-16*98 4-084-20
Pária Prága Szóira Stockh Varsó Wien Zürich 111 -10-112*10
63 35-64-15
Klafe: MixalaJ lyosta és ü>klaá« VáD*t linkuk*.\' l kiadó: Zalai Károly, i tsMeai Hecftaaisss A aa.
Olcsóbb lett a husi
1 kg la lertéshsi F 112-128 1 „ „ korjihu P 1120,1\'4U 1 „ „ marhahal P - 80, 1-
Kérent a n é. közönség további salvea pártfogását. Tisztelettel
............ Rein Andor
kfita Sa saásaároa.
F1ít«1«m! PUolérl hoakódé ktiepfa
APRÓHIRDETÉSEK
Aj afrtkkMlnk í
I ru uOt M pilis Ml
toraríM atja s sriar. Vmít- *• Imrf 10 aa fillér. »ia4»a MAS Mi a 011. SnrtSa Sa pártákra 10 aitta «0 fillér, mimén további ni 411a « fillér. Omnó a wladra tagabb baiDkbdt állá *a« kát aataak uimtttitlk.
Álli.1 kaeaalbnab a0* «nz»d»á«y. nuAMaak 3 (91) pémg* tiuagaa almi a fetbarapea hSayMtlSa, aadaüdada (irkflratéaa végei! aUrg IiMMSa.
Ilaái Ceengery-utca 18. alatt 724
telek.
Q-01 5117
A legjobb aranyhegyi óboraim literje fárt palackokban 40 fillér. Sátrán, Magyar
utca 74
4996
Magyar-utca 92. saámu hé* eUdó. — Bővebbet ugyanott. 5227
áaték bárhova, csukott, hat személyesek, legolcsóbban teleion 167. éa 571. saámon rendelhetők. Kaufmann aanné, Nádor-u 6. 5111
HaMoIszla állandóan kapható Sípos Andor, Muszel és FtledenUul, Teutsch Ousatáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Ssö-vetkeseténél. — Tejközpont 2007
aalasa, 5 Járatú, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó, dm a kiadóban. 6124
Intézeti ruhák, kabátok, alkalmi ruhák legolcsóbban készülnek Fekete Margll angol éa francia divatszalonJikan Föut 22. 4639
Hosaaált lábbelit veszek és eladok. Kívánatra házhos megyek. Fischer, Királyutca 49. 4936
Elad) uáaMHKst keresek a város lelsó, vagy alaó agyagmeze|én, I katasztrális hold, vagy 2000 (]-0llg. Cim a kiadóban. 5 36
tangóra eladó. Cim a kiadóhivatalban 5182
Hérosasaobéo, hétaanháa utcai vlzvezelékes lakás azonnsl klsdó Csen* gery ut 6\'. 5199
Használt lekete télikabátok, nöl kabát, zsaket, férll öltönyök olcaóérl eladók. Batthyány u 10. 5234
|TÍ1|7n (lc iu,il) és egészsége-■ sebb, mint lUző nélkül.
IWEISZ KÖVÉREK
női divat-szalonjának
filzA-osztélya
Modell_ujdonságok megtekinthetők.
Zrinyl Miklós-utca 34.
PoitapaloLával azemben. 6)78
aso holdas fejérmegy el elsőrendű birtok 3 kmre vasútállomáshoz, Igen szép urilakkal, élő éa holllelazereléf, olcsón átvehető.
<■0 holdas somojymegyel birtok, n\'g,községben, szép urilakkal.
IS holdas első endu birtok, ra|U lakás ét mellékhelyiségek, közvetlen Nagykanizsa határában.
4 holdon szőlőbirtok a szentgyörgy-várl hegyen, Igen jó éa szép épülettel.
10 holdon szántó és tél a Szabad-hegyen, ntj\'a lakható épülettel ét külön U>állóval.
A város belterületén több emeletea éa földszintes üzlet és bérház ma mfg minden nigyon olcsón óladé. — Bővebbet: • szél Iflaáo ingatlanforgalmi irodája,
Nagykanizsáit, Horthy Miklós *it 2. szám.
Eladé egy azép különleges csls roll nsgy IU tör. Férlr és nöl ruhák tisztítását és vasa-lasál éa mozist Is vállalok. S elner éa Kardos házban, Erziébet tér 16.Tisztelettel Hercegné. 5231
Kiválóan finom
hentesáruk, felvágottak
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea virslii ......... 30 fllfér
I „ csemege vlratll...... 24 .
10 dkg. gépsonka .....1 ... 60 .
10 „ göngyölt aonka ... 50 , 10 , bő nélkül tész aionka 50 . 1° • gyógysonka 100 ,
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Hnrthy ■Ihléa-at 1. Talsfoni S-93.
Héaak, 5, 4 és 3 szobás magánházak, több nsgyobb éa klaebb jövedelmező béa-héaak, smslatas- éa Ba-Uthéaak, vs»dénl«k. Birtok Z-U
ban, 300, 250, 140. 224 éz 50 hold, Somogyban 800, 500, 300, FOrod melleit 50 hold, minden birtok megtelelő épO-letskkal, Saobadhanyan 12, 8, 5 és 2 hold birtok épülettel, Férhénoon 10. 4 és 2 hold saélé-blrtok, OaorMa 2 és I hold szőlő, pincével, sasntay4rsy-vérl és bogolal hegyen 6, 5, 3 és I hold pincékkel. Vlaoamnlom somogyi nagyközségben, uj héaanl éa 10 hold föld deí, slesé álban eladók. — Bővebbel: Dnkéox Mlkaa Nagykanizsán, Szemere-utca 3. szám. 5216
Telekl-ut 24. alatt egy szép uj söy-" \' lakás december l-re kiadó. 5163
Kllánbsjérntn bútorozott szoba n -vember Itó 15*ére kiadó Sugár-ut 34 5238
Elsftrnngu kóser ntarltahus 80 lillér, 1 pengő. Slnger httsbodé.
latéllé kél lóra azonnal kiadó Arany Jánoa-utca 12. - Bővebbet Batthyány, utca 10. 5235
ElsSrnngu kóaer marhahús 80, lelaár
1 P. Borjúhús I P, 1*20, 1-40. Sitller mészáros piactér 6232
Sa|át lermésll netnea, édes rlzUng bar kapható, literje 48 IIIL Sugár-ut 4t/b. 6221
Ktnlssl-u\'ca 3\'. számú Jól Jövedelmező ház aladé. -6214
Király-utca I4az. alatl I. emeleten egy két szobás lakén öaszea mellék helyeiméi azonnal kiadó. 5222
Egy Jó tiszta BohSberl, nappal fotel, éjjel ágy eladó. Cfrn a kiadóban. 5131
ElMIMaéa mUtt eladó Máday-féle villa a kórház mellett Érdeklődni lehet a tulajdonosnál, Budapeat, Logodl utca 27/b, vagy a Néptakarékpénstár Részvénytársaság Nagykanizsán Igazgatójánál, | 5225
2 darab vadonatúj Studebacker-Eraklne hathengeres anté tél áron, kedvező fizetési leltétellel eladó. — Megtekinthető: Dolmányos, Ország ut 10. -5197
Egyszsbés utcai lakás december l-re kiadó Kossulh tér 3. -5208
Egyedül álló úrinő lakétér Kossuthtér 5. Kohn.
>at keres.
-5217
Otaaobén Iskáa fürdőszobával má|ua hó elsejére kudó Deák tér 10 5318
Klsdó ssy atonl sasba Klnlatl utca
20. Érdeklődni lehel Su<ár ul 41/b. 5220
HALLÓI
Fürge lábak, száraz gége ... Száz szónak ls egy a vége:
TARKA BÁLBA
ma estére Menj a BÁRÁNY vendéglőbe.
Értesitem a n. é. közönséget, a húsárakat Ismét leszállítottam.
I. oszt. sertéshús P 1-12—1*28 i. , borjúhús P 1—120—140 I. » marhahús P —80és 1 P Naponta hurka kgrja 80 fül Húsos kalbász P 1 60 Kérem a n. é. közönség további pártfogását. Tisztelettel
Petrios Gyula.
Simon Lajosnál
Somogy-SzentgyOrgy váron, első hegyhit, 2 Ik pince
Jó b O P 25 liter vételnél,
uj 16 fillér, ó 80 fillér.
Minden csütörtökön és vssárasp dél előtt 12 óráig éa csütörtökön délután tm 2 óráig kapható.
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
Gyflmölcsfavédelmi szerek
(össl permetezéshez)
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
bu|i nfltráura, termény és növény-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. . A bíróság mellett. Telefon 13a Néhány darab Csincsilla fajtiszta hást nyúl eladó
Borain i]ikk MM árai:
F.lsflrenda saját termésű kereosesyl
asztali fehérbor literje... P —-40
(csak 25—30 hl. a késsiet)
asztali fehérbor literje... P —-50
asztali siller (vörös) bor P —*50
asztali fehérbor (édes) lt. P - 60
liki JnUM-ici 10.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett ma helyeben
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért ItlelAtUget vállalok.
Oallérok 10 «s 12 fillér. Qyüjtöteiep: Horthy Mlklót-nl 8. Gyártelep; Honyadl-U. 19.
HIRDESSEN
a „Zalai K5zlBny"-ben.
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN121
8 + 1 osBves
s:elekliv nagyteljesítményű
Budapest éskülíöldvevő
RÁDIÓREMEKMÜ
váltó- és sgyaaáramni
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
legyrer- és íjorttilíl, ráiló- él grasoloa otítályáa.
8
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 8
bt"
BIZTOS
Építsen a Magyar Tenger
\' Pariién I lilSnyös áron, ízléses nya-rmljalll „Miut épit Szllaasy Ujos építőmester Balatonienyves, Gyöngyszem-villa, állomás közelében. Favázas, hőszigetelő, szab. Sabarla rsbltzlallal hétvégi ház (500 P-tfll kezdve. Nyaralók téglából (szoba, veranda) 1200 P-löl. Kér|en ajánlatot! Egyévi Jótállás I mi
Hagykanlnavliékl Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
érvényei 1631. október 4-tól
Erxaébat-tér—Va.ulAllomá.
Oda VIjszs
4-18 4-36
6 06 816
6 36 B«6
7-3Í 760
900 910
11 26 13 SS
1310 13 38
14 00 1410
1556 1810
17-16 17 30
21-10 2136
2208 2226
2240 23 00
23« 2400
Három utcára nyiló
emeletes ház
szabadkézből «iadé. Ugyanott egy antik ofeédlftaaatal (páratlan Nagykanizsa városban), 2 dupla szobaajtó és kHIAafé\'a kufárok. Clm a kiadóban. 3

A idei szezón rádióiból
dfatidard
2+1 CSÖVES HÁLÓZATI RADIO 18 havi részletre áralja
QUITTNER
VILLAMOS ÉS RÁDIÓ SZAKÜZLETE CSEHQEHt-UT I. TELEFON 3-»4.
NAGY CSTÜAR-VÚSAR!
■agykanizsaiak talélkozóhalya az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Kózpontl ftltés, folyó hideg-meleg vlz, lift, telefonos szobák. Teljei komfort A szállodában étterem, kávéház és american bar
Most permetezze gyümölcsfáit!
Tisztelettel felhívom figyelmét, hogy a gyümölcsfák téli permetezésének Ideje november hóban (lombhullás után) kezdődik. Bö és féregmentes termést csak a tAlipermetazéa után várhal, mert a lombhullás után és a rügyfakadás előtti permetezéssel a kártékony rovarok petéi és álcái, valamint a kár.ékony gombák legnagyobb része elpusztítható.
A mostani védekezés a legegyszerűbb, legolcsóbb és leghatásosabb. A gyümölcsfák letlsztogatasa után, fagymentes és szélcsendes időben 10— 15»/o-os
gyttmölcsfakarbolineummal
kell a fákat megpermetezni.
Tanácsos ezen permetezést 2 héttel a rügyfakadás előtt megismételni. A vértetves sebhelyek kitisztogatás után, gyOin&IoafakAtr Any-nyal kenendök be.
flózaafAkat
betakarás -előtt — ha már vesszőit, hajtásait, a téli takaráshoz visszavágtuk — léhát ha a rózsafa már nyugalmi állapotban van permetezzük 30/o-oa SolbAr-oldattal vigyázva arra, hogy sok permellé ne folyjon a gyökerekhez. Ezáltal elpusztítjuk az áttelelő pajzs-, levéltetveket és ezek petéit és az áttelelő gombák csiráit.
Gyümótcsfak\'trbollneumok : Dandrin, Neo-Dendrln, Enda. QyQmölcsíakátrányok : Pomrin, Almola. — Kénvegyület: Solbár, AmonlL Sullarol. — Vértetfl Irtószer: Aphidon. Hernyóenyv: Sáror. — Hernyóenyv-papir, — Magasnyomású háti és kézi permetez, gépek. — hakéreg-kaparók, drótkefék. - Kaphatók:
maiji műtrágya, larmény éa n0vényv4d8.x.r.k k.r..ka-
dé.Ab.n\'SABYKANIZSA, Erxa*bet-I*r 10. (A bíróság mellett)
TELEFON: ISO.
Alkalmi vétel.
Elhurcolkodás miatt egy előkelően berendezett lakás nagy része
Nagykanizsa, Horthy Miklós-nt 35.
(jobboldali épület) nagyon olosón eladásra kerül.
Hálószoba. schleiflack, Louis XVI. Ebédlő, Adamstil Uriszoba. gazdag figurákkal,
florentini renaissance
Szalon. angolstil Ibach-zongora, mesteri phonolával Hall-, előszoba és konyhabútor,
perzsa és amyrnesxfinyegek küjjJnböző nagyságban képeli, osillárok stb. stb.
Megtekinthető: Csak ms, vanárnsp (november hó 8-án) d. e. 9-től d. u. 6 óráig.
1931 november 8
ZALAI KÖZLÖNY
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Mövek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bulorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger I. és Fia fakereakedő cégnél kaphatók,
bol mindennemű deszka, léc, épBMIa, valamint egyéb építkezési anyagok a ■api árnál la oloaábkaa uaraahaték be.
Mindennemű enyvezettlemezek állandóan raktáron. Ha|ópadlógyárUi é> bérgyalulás
Mlirde. nemű anyagot díjmentesen házhoz ezállltunk. Telefon: 337.
Irodának
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó ■ város kSzepén, azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
10.005/930. B. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. tc. 56—58. §-ai éneimében eszközlendö nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást 6zenvedö neve: Ritser Mór. Lakása: Horlhy Mlklós-\'ut 29. Az elsfl árverés helye: Horthy Miklós-ut 29.
Az elsfl árverés Ideje (nap és óra): 1931. évi november hó 11-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsé-bet-térl piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1931. évi november hó 20-án d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként
Kocsmai berendezési tárgyak és bulorok 776 pengő összes becsériékben.
Árveresl leltételek.
1. Az elsó Árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul IS. a legtöbbet Igérónck mindeneseire eladatnak. \'
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevó által fizetendő a forgalmi adó és az cseüeges fényűzési adó is.
1931. október
Kelt Nagykanizsa, hó 27. napján.
5215
Lehoczky Lajos s. k.
városi végrehajtó.
Árverést hirdetmény.
Zerkovilz Albert, Zerkovltz Lajos és Tátsai nagykanizsai borkereskedő cégek Ingatlanai:
Központi szálloda épület Nagykanizsán, Eizsébet-tér 23.
22 tkvl sz. 9374 hrsz. 504a/709a lakóház melléképületekkel
504b/709b lakóház melléképületekkel
9344a hisz. Sörház 504 sz. melléképület, udvar, kert
9345b hrsz. melléképületek udvar, kert a belsőségben
278 hrsz. ház 802 sz. udvarral, Nagykanizsán az elrendelt likvi-dáció folytán 1931. november hó 18 án d. e. 10 órakor és ugyanaznap d. e. U órakor kbi. 2100 hl. borkészlet és kbl. 4000 hl. ürtartalmu ászokhordó Nagykanizsán, a cég Qzlettelepén szabad kézből nyilvános árverésre kerülnek az Országos Hilelvédö Egylet közbenjöttével. — Ajánlat ugy az ingatlanokra, mint az ingókra tételekben is tehető. Az ingatlanokra 5®/o, az ingósátrokra 10% bánatpénz lefizetése mellett tehető ajánlat az OHE-hez. A bánatpénz az árverés előtl is lefizethető a helyszínen az OHE megbízott kezeihez.
A borkészlet és a hordók megtekinthetők a helyszínen. A leltár és az árverési fellételek megtekinthetők a helyszínen és az OHE-nél Budapesten (V. Alkotmány-utca 8.)
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helvén fekvő modern száUója. LIIL Kösponll lutés. Hideg meleg lolyóvlz. l\'Urdók. Teleionos szobák. Kávéház-étterem.
Szobák P 4-80.
Peneió 8-— P-tM.
E«yá|»as szobáknál tCo/o, kétágyas szobáknál 2Co o enjsdmíni a ..Zalai Koxtöny" felmutatóinak. A DV. állomástól direkt vllamos (M-es) s szállodáig
Dnna-Száva-Adria Vasúttársaság (azctftt Dili MaM)
MENETRENDJE
Nagy hullta álloméira érkezó él u eaui Induló voutokréL
Érvényes ■ 1931. évi október hó 4-tól.
Budapest—Nagykanizsa
Vout ■Ilma A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Voast •slas A vonat neme Nagykanizsa-; ről Indul | Budapestre érkezik
216a Szem. v. 21-20 4-25 211a Szem. v. 0-15 7-20
202 Qyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 625 10-15
212 Szem. v. 6-40 \'.3-20 213b Szem. v. 9-20 17-05
714b Szem. v. 14-30 21-25 215 Szem. v. 14-29 21-00
204 Oyv. 18-15 22-14 2U3 Oyv. 17-45 21-40
A 214/b. számú vonal Budapesttől Székesfehérvárig mint 226 sz vonal közlekedik
Közvetlen kocsik: A 201—204. számú vonalokkal: Budspest—Nagykanlzsi közölt, étkezőkocsi, Budipest—Trleste között I. II. III. o. kocsik, . -Róma . I.ll.o.kcc l, . - Venezla.. hálókocsi.
A 202—203. számú vonstokkal: Budspest—Veszprém között, I. II. III. o. kocsi, Székesfehérváron át, . —Prsgersko . étkeiókocsl és egy III. o kocsi, . —Nlce—Cannes . hálókocsi, Xil/15 tól-193?. V/14 lg. . —Ventimlglls . 1. 11. 0. kocsi, 1932. V/21-lg. , -Nagykanizsa , II. Ili. 0. kocái, de csak vasár- és Ünnepnapokon. A 216 a—211/a. azámu vonatokkal: Budspest—Zalaegerszeg közölt II. III. o. kocsik, Budapest—Barcs közölt, LII. III. o. kocsik
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Balatonszenl-\'őrgyre érk
WTVégyST
Nagykanizsáról Jndul
TSW
IjBalatonszent* II Nagykant-1 györgyrőt ind.! zaára érkezik
f 1-8T5~
Nagykanlzsa—Szombathely—Ágfalva 0. H.—WIen S. B.
-. .... ■ .—L-. II Oi-Ui S,M.bil- Itifyksal-
Uiyrál M.I jates htsift
llllfrksalltl-| lloalal- II BáCSbt rfl taS«t Myretrkwlvjérkezlt
Szem. v.ll 5\'00
Szem. vJ 7\'00
Szem. vil 13-50
Qyv. 1 16-20
730
W30 1625 1820
14*44 21-40
lí Bécsbil Indul
317 USzem. v. I
301 BOyv. I 8-10
311 fSzcm. v. 10-55
313 ISzem. v.ll I6\'40
510 11-30 14-49 21-33
7-45 13-25 17-25 24-00
Közvetlen kocsik: A 301—302. számú vonatokkal : Wien- Susák között. II Ili o. kocsik, Wien—Pécs kősöll, 1. U. lü. o. kocsik.
A 318—313. számú vonstokkal: Budapest—Zalsegertz\'.g kösölt, II. III oszt. kocsik.
A 312--313. a»/mu vonstokkal: Nagykanizsa—Wkn közöli, IL III. oszt. kocsik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Pécsről (BarcsrAlFlu^r Indul indul || r.4/a trkeill
| Barcsra! Pécsref érkezik érkezik
912 Szem. V. 4-41 || 6-42 902 I! Qyv, | 1346 I 1537 932 II Vegy. v. 18-05 21-25
8-48 17-43
911 ISzem. v. ] 901 llOyv. 915 Szem. v.
- II 4-38 6-43 12 21 I 14-14 | 16-05 18-15 20-45 II 22-50
Közvetlen kocsik: A 912—915. számú vonatokkal: Budapest—Pées közölt, t. ü. IU. oszt kocsik. A 901—902. az, vonatokkal ugyanolyan viszonylatú kocsik lutnak, mint a Nagykanizsa Szombathely—Ágfalva oh.—Wien S. B. vonalon közlekedő 301—302. számú vonatokkal.
Nagykanizsa—Csáktornya ((akovec)—Maribor gl. k.
Nagykani- Csáktor Msrlb Msrlb Csáktornyá- Nagyhirl.
zsáról Ind. nyára érk érk Ind. ról Indul lUra Maiik
\'W Szem. v. 4:Í5 \' 8-58 | ílll 501 Qyv. 318 4-M
907 Qyv. 11-55 13-15 15-10 221 Szem. v. 5.15 806 9-34
??4 Szem. v. 13-30 14-55 1 17-44- 203 Qyv. 1423 16-10 17-24
204 KJjrv. 22-44 l 0-14 3-2í| 223 Szem. v. , 17-00 I 19-30 1 20-55
Közvetlen kocsik:
A közvetlen kocsik a 201, 202., 203, 204. számú vonstoknál ugyanazok, mint a Budapest—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
A 221., 222., 223., 224. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa—Marburg (Maribor glk) között.
KIADÓ
is azonnal elfoglalható a város bei-területin cirha 40 miter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szip helyisig. Esetleg kit rrf« ben is. Cim a .kiadóban.
u
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 8.
Hálószobák
Ebédlők
Kárpitosbutorok
óriási választékban, megbízható ló minőségben és köalsmert Ízléses kivitelben kaphatók az orszóg legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.
Legkedvezőbb fizetési feltételek!
KOPSTEIN
BUTORARUHAZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
^ « *
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsát^. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 254 uám
Nagykanizsa 1981. november 10, kedd
Ara 14 fillér
zalai közlöny
POLITIKAI NAPILAP
SaafceutMg é. kUdóhlvital: Féut 5. uim. Keszthelyi Mkklidáhlvatal: Kouuth-utci 3X
Felelős szerkesztő: Bi
Előfizetési ára: egy hóra I pcagA Hl Szerkesztőségi éi kUdóhlvalaU telílon: 78.
miét.
A belügyminiszter Intézkedést Ígér a községi alkalmazottak és tanítók fizetésének biztosítására
Bethlen István nem Jelent meg az egységespárt értekezletén
Budapeat, november 9
(Éjszakai rádiójelentéi) Az egységeipárt héllOn este ülést tartott, amelyen a kormány tagjai közül Károlyi Oyula gróf miniszterelnök, Ivády Béli, vttéz Keresztet-Fischer Ferenc és Zsltvay Tibor vettek részt.
Peslhy Pál elnök kifejtette, hogy az ország mai neAéz helyzetében szükség van egy fix pontra, amit csak i kormányzó párt összefogása adhat meg. (Helyeslés.) Vdry Albert hangsúlyozta, az országnak érdeke, hogy erös és öntudatos többség legyen a parlamentben. Az eltávozott kormánynak egy szétdúlt nemzetet kellett rekonstruálni és ezt a feladatát el is végezte. A volt kormányt
bizonyos optimizmus Jellemezte, viszont előrehaladni csak ezzel az optimizmussal lehet. Az egységespártnak is ezzel az optimizmussal kell szolgálnia a kibontakozást. (Zajos éljenzés.)
Tóth Pál, felszólalásában hangoztatta, hogy sokan vannak, akiknek nincs tudomásuk arról, hogy tartozásuk van ■ Társadalombiztosítónál. Azoknak, akik záros batáridőn betűi megllzetnék tartozásukat, el kellene engedni a késedelmi kamatot.
Meskó Zoltán szóvá telte, hogy a jegyzik nagyrésze nem kapja meg pontosan a fizetését és a felekezeti Iskolák tanerőinél is ugyanez a baj áll fenn.
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter kijelentette, a kormánynak tudomása van hasonló esetek előfordulásáról, azonban intézkedés fog történni, hogy a jövőben megfelelően biztosíttassák a községi alkalmazottak és a felekezeti Iskolák tanerőinek fizetése.
A párt tudomásul vette a belügyminiszter válaszát, majd Peslhy Pál berekesztette az ülést. Utána pártvacsora volt.
Mlniszttrlanéci Az egységespárt értekezletét megelőzően, délután 5—7-ig minisztertanács volt, amelyen kizárólag folyó-ügyeket tárgyaltak.
Nem lesz a tavasszal választás
A kormány nem a választójogi reformon, hanem az ország szanálásán munkálkodik
Budapeat, november 9 Az egyik hétfői reggeli lap oly értelmű híradást közölt, mintha a miniszterelnöknek szándékában állana a tavasz folyamán az országgyűlési választások kiírása. A közlemény tudni véli azt is, hogy addig a kormány gondoskodni kíván a választójogi reform megalkotásáról, amelynek alapján a választások megejthetök
lennének.
Illetékes helyen ezzel szemben kijelentették, hogy a miniszterelnöknek ilyen terv egyáltalán nem áll szándékában. A választójogi reform időpontja tekintetében változatlanul az a felfogása, hogy a mai gazdasági viszonyok által követett kibontakozás és ennek elérésére szükséges kormány-Intézkedéseknek minden más problé-
mát meg kell, hogy előzzenek. A kormány nem foglalkozik semmiféle választási tervvel, hanem kizárólag az ország gazdasági szanálásával.
Bethlen Budapesten Bethlen István gróf ma délelőtt Budapestre érkezett A vidéki pihenés láthatóan használt neki és egészségi állapota teljesen helyreállt.
Az NFB rövidesen életbelépteti az osztrák-magyar clearing-et
Nem tartják sürgőinek Bázelben az Ausztriának nyújtandó ujabb kölcsönt
Bázel, november 9 A Nemzetközi Fizetések Bankjának igazgató tanácsa mai ülésén az Ausztriának nyújtandó ujabb 60 millió schillinges kölcsön ügyében az igazgató tanács tudomásul velte Brulns szakértő Jelentését, melynek értelmében Ausztria valutaügyi helyzetének pillanatnyi állása szerint ilyen hitelnyújtásnak nincs stlrgős jellege. Az Igazgató tanács inkább
bevárja azoknak a reformoknak eredményét, amelyeket az osztrák kormány előkészll. Ezenkívül bevárják, hogy milyen módon használta fel a felkért nemzetközi szervek tanácsait.
Az igazgatótanács ülésének további folyamán Bruce-nak, a Magyar Nemzeti Bank tanácsadójául történt felkérését tudomásul vette, nemkülönben a prágai deviza konferencia jelentését anélkül, hogy ebben a te-
kintetben külön határozatot hozott volna.
Bécsi jelentés szerint az NFB bázeli igazgatósági ülésén ugy határoztak, megvalósítják a közép és délkeleteurópai devlzaclearing tervét, még pedig először Ausztria és Magyarország között létesítenek Ctearing-intézményi, amely már legközelebb meg fogja kezdeni működését.
kincstár képviselője anyagi kártérítést követel a Vay-per vádlottal tói
Budapest, november 9 A Vay-ügy hétfői tárgyalásán a kincstár képviselője, Takács Károly klncslári alügyész bejelentette, hogy a kincstár igényt tart az egyes vádlottakkal szemben az okozott kár HeRtérilésére, Igy Uttkével kapcsolatban 102356, Vay Kázmértól
12,600, Klauschektől 6826, Czillérlől 1300, a Halassy és Czlllér cégtói pedig 10.000 pengőt követel a kincstár kártérítés fejében.
Ezulán Kulmann Sándor, Czlllér védője mondotta el védöbeszédél. Felmentő Ítéletet kért, mert szerinte Czlllér kifogástalan munkát végzett,
visszaélést nem követeli el, a meg-veszle^eiésre semmiféle bizonyíték nlncr. Lilike védője, Róna Ödön azt mondotta, hogy nincs bizonyíték arra. hogy Vay kedvezett volna Linkének és arra sem, hogy Uttke Vaynak pénzt adott volna, hogy megszegje kötelességét. Szintén felmentő Ítéletet
kér. Klauschek védője ugyancsak védence felmentését kérte azzal, hogy semmi bűncselekményt nem követett el.
Holnap kerül sor Vay és Halassy védőjének beszédére.
Kasctncxy Ferenc emlélteateíe
Nagykanlzaa, november 9
Kazinczy Ferenc a nagy nyelvújító, a magyar irodalom útnak indítója, az Ízlés mestere, a széphalmi irodalmi vezér, a kufsteini rab ezelőtt száz esztendővel hunyta le szemét. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délután hat órakor áldozott a halhatatlan vezér emlékezetének, örvendetes tényként állapítottuk meg, hogy a városháza dis.termét teljesen megtöltötte a kegyeletes közönség. Kazinczy Ferenc emberi és irói, helyesebben irodalmi vezéri nagyságát Qyurátz Ferenc dr. kegyesrenaí tanár méltatta. Tüzes, lelkes beszédében tömören, de igen találóan jellemezte Kazinczy korának komor politikai és irodalmi viszonyait. Biztos és művészi ecsettel festette meg a hallgatóság előtt Kazinczy hatalmas es hervadhatatlan munkásságát, soha ntm lankadó tevékenységet. Erőteljes, napfényes szinekke^ vetítette elénk azt a rettentő fekete sirl, amely mar ott látongott a pórnak hagyott magyar nyelv előtt. Etiől a slrtöl mentette meg Kazinczy a magyar nyelvet. Oigászi nuinka volt, hisz a magyar követek abban az időben már nem értették meg Mezzofantl magyar üdvözlő beszédét. Azután a szeretetnek, a magával ragadó magyar érzésnek gyújtó szavaival airól a háláról beszélt, amelyei Kazinczynak örök adósa a magyar. Ezért nagyon fáj neki, hogy Nagykanizsa város megszüntette a Kazlnczy-utcát és nem gondoskodott arról, hogy más utcát nevezzen el róla. A magyar nyelv megmentője, a magyar irodalom elővarázslója megérdemli azt, hogy minden magyar város egy utcája Ka inczy nevét viselje. Oyurdtz Fertnc dr. egyenes, szabatos, lelkes beszéde tokáig emlékezetünkben marad.
A beszéd elött Böicsföldy Sárika Kazinczy Ferenc három versét szavalta. Az volt az érzésünk, mintha nagyanyáink zenélő órái szólallak volna meg a kakukfüves, levendulán szobákban. Aki ilyen kedves érzése-ki t tud ébreszteni, az tud szavalni. Különösen tetszett az, hogy a három verset, amelyei mi a kegyelet patinájával vontunk be, ő is betakarta leányos lelke illatával. És mi ezt éreztük is. Ezért azután szívből tapsoltunk a bájos szavalónak. És talán egy-egy kony is csillogott a tapsok közölt.
Az Inai testületi Dalárda (vezényelte Parti Lajos karnagy) három nagyszerű énekszáma finom árnyalataival teljesen hozzásimult a bensőséges ccntcnnáriumhoz.
(N. Sz. Gy)
Zalai kózlónY
1031. november ló
Az adófizetés és a téli Ínség problémái
■ kisgyűlés, a közigazgatási bizottság és a megyei segítő bizottság előtt
Felirat megy a kormányhoz a hiteléleti korlátozások megszüntetése és a kamatmentes adótörlesztés meghosszabbítása érdekében
Zalaegerszeg, november 0 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye klsgyülése Gyömörey György főispán elnöklésével tartolta ülését hétfőn délelőtt 10 órakor.
Napirend előtt Mesterházy Jenő a gazdák súlyos helyzetét és az adóbehajtás tempóját tette szóvá.
Bódy Zoltán alispán hangsúlyozta, hogy az adóbehajtásokra befolyást nem gyakorolhat, ez a pénzügyi hatóságok dolga. Ezek a hatóságok kímélettel és belátással vannak, de legyenek belátással az adófizetők Is.
A vármegye havi szükséglete 126.000 pengő, ennek nagy részét segélyként megkapta, mégis csak egy részét tudta kifizetni a javadalmasoknak.
Ilyen körülmények közt a megye adminisztrációját nem tudja biztosítani. Tudomása van arról, hogy egyes vidékeken valóságos Izgatás folyik az adófizetés ellen.
Ezügyben leiirt már a kormányhoz.
Bruzsa Oyuia pénzügyigazgató kijelentette, hogy az adóbehajtásnál nem tesznek kivételt, csak a konok nemflzetókkel szemben köveilka legsúlyosabb eljárást.
GyömOrey főispán kifejtette a súlyos helyzet összefüggését az egész világgazdaság helyzetével.
Horváth Oergely kisgazda indítványozta, hogy
a kamatmentes adótOrlesz-tés terminusát december 15-lg hosszabbítsák meg.
A főispán bejelentette, hogy a kívánságot Indokoltnak látja és már tárgyait is ezügyben a minisztériumban.
Következett a rendes tárgysorozat. Községek határozatai, az egészségügyi bizottság jelentése.
Brand Sándor főjegyző ismertette a 6 pengős inségbuza-akcióra vonatkozó rendeletet. Zalában 27.000 lélek kenyér-szDkségletéröl kell gondoskodni,
vagyis 120 vagon liszt kelt. Ennek lisztben való kiutalását kérik. A főispán és az alispán tárgyaltak Is már a nagykanizsai Transdanublá-val és három vidéki malommal, melyek együttes ajánlatot adlak. Az ajánlatok feleit a kisgyűlés hosszú vita után ugy határozott, hogy sürgősen uj tárgyalásokat keli a malmokkal kezdeni a feltélelek enyhítése végett. A tervek szerint az akc;ió lebonyolítása 72.000pengőbe kerülne. Az inségakció keretében a vármegye több helyén útépítések lesznek,
a kavics és kő kitermelő munkák már meg is kezdődtek. Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok 8—8000 pengő értékű inséglisztért végeznek
közmunkát.
A kisgyűlés az inségakció tervezetéi elfogadta.
A kisgyűlés után a közigazgatási bizottság ülésezett. A szokásos jelentések közt legszomorúbb érde-kességü a pénzügyigazgatóé: az idén októberben 176 000 pengővel kevesebb adó folyt be, mint tavaly ilyenkor.
Nagykanizsa adóhátraléka 93 százalék. (Qyenge vigasztalás, hogy Zalaegerszegé 97 százalék.) A pénzügyigazgató 112 községre kérte kimondani a vagyoni felelősséget.
A főispán javaslatára elhatározták, hogy felírnak a kormányhoz a kamatmentes adótörlesztés meghosszabbításáért.
Malatinszky Ferenc indítványára a bizottság felír a korminyhoz, hogy kérje a vidéki hiteléletet guzsbakötő rendelkezések megszűntetését,
ami nélkül kereskedő, ipsros, kisgazda nem tud forgótökéhez jutni. Szentmlhályl Dezső javaslatára
a bizottság a 112 községre nem mondta ki az anyagi
felelősséget. A közigazgatási bizottság után déli 12 órakor a vármegyei inség-bizolt-ság tartott ülést GyömBrey főispán elnöklésével, aki ismertette a bízott ság feladatalt. A főispán 102.000 P-t kért a népjóléti minisztertől. A járásokban és városokban november 15 én megindul a gyűjtés.
Brand Sándor főjegyző előadta az inséggabona-akció állását. Nsgyka-nlzsa részére 46.820, Zalaegerszeg 40.490 P segélyt kértek a minisztertől. A két város népkonyháinak a 120 vagon búzán klvűi m^ 2-200 q buza kell. Nagykanizsán 4635, Zalaegerszegen 2948 emberről kell a népkonyhának gondoskodnia.
Bármennyit is adakozik a megye közönsége, annyi nem jön össze, hogy az akciói segély nélkül le lehessen bonyolítani. A főispán
Nagykanizsa példáját említette fel, dicsérettel adózva város jótékony egyesületeinek házról házra gyűjtő hölgy-gárdájának.
Malatinszky Ferenc javasolta, hogy a bizottság a kivetett inségadiból kérjen bizonyos visszatérítést az akció céljaira.
A nagykanizsai ezred tnegOnnepli az olasz király születésnapját
D. dl Marco olasz vezérkari százados megkoszorúzza a kanizsai hősök szobrát
Nagykanizsa, november 9 A Nagy Lajosról elnevezett nagykanizsai 6. honvéd gyalogezred ezidén először ünnepli meg uj ezredtulajdonosának, III. Viktor Emánuel olasz királynak a születésnapját. Ezredünk ünnepe a város ünnepe is lévén, Nagykanizsa egész közönsége meleg együttérzéssel csatlakozik az ünneplökhöz és érdeklődéssel kiséri a nap programját.
A katonai parádé szerdán délelőtt 10 órakor Istentisztelettel kezdődik a felsőtemplomban. Utána diszes elvonulás lesz a hősi szobor előtt,
majd a laktanyában as ezred szűkebb-körű ünnepe következjk. Délben ebéd a tisztiétkezdében, ahova a polgári társadalom néhány vezető tagja is hivatalos.
Az ünnepségre ugy volt, hogy megérkezik Oxl.la olasz katonai attasé is Budapestről. Minthogy azonban Időközben az attasét visszarendelték Rómába, helyettese; D. dl Marco olasz vezérkari százados vesz részt a kanizsai ünnepségen. A százados kedden délután 2 órakor érkezik Nagykanizsára és a katonai parádé során koszorút helyez a nagykanizsai hősök szobrára.
Csak 12.000 pengői tudott törölni a tízes bizottság Keszthely költségvetéséből
62 százalék helyett 58 százalék lesz a pótadó
Keszthely, nov. 9
(Saját tudósítónktól) Keszthely képviselőtestülete szombaton este tartott ülésén tárgyalta le a város jövő évi költségvetését. A költségvetési tervezet egyszer már a képviselőtestület előtt volt; akkor ejgy tíztagú bizottság lett kiküldve- a tervezet átvizsgálására.
A képviselőtestület az előirányzaton a tizes bizottság javaslatainak elfogadása után is csak 12.000 pengős csökkentést tudott eszközölni. Az ellogadott költségvetés szerint Keszthely jövő évi kiadásai 369.000 pengőt, bevételei 254.000 pengőt lesznek ki. (A községi üzemekkel együtt a költségvetés végösszege a 600.000 pengőt megha-
ladja.) A hiány pótlására 58 % os pótadót fogadolt el a képviselőtestület
A jövő évi költségvetés kiadási tételei az ideihez viszonyítva 14%-os, a bevételek azonban 15%-os csökkenést mutatnak. A pótadónál 4°/o os a csökkenés.
A nagymérvű bevételi Csökkenést elsősorban a kisebb adójövedelem okozza. A forgalomcsökkenés és a fázisrendszer bevezetése folytán pl. oz eddigi évi 20.000 pengő forgalmiadó részesedés 12.000 pengőre szállt le.
A kiadási tételek emelkedésénél legszámottevőbb a vármegyei hozzájárulás ujabb emelkedése 7827 P-vel. Keszthely vármegyei hozzájáru-
lása 1932-re 85.000 pengő.
A háztartási költségvetéssel kapcsolatban tárgyalta le a képviselőtestület a községi villamos müvek és a fürdő költségvetését is, amelyeket változtatás nélkül elfogadott. A balatonparti szállodákra vonatkozólag Malatinszky Ferene indítványára azt a nagyfontosságú határozatot hozta a képviselőtestület, hogy a szállodákat már a kővetkező nyárra vízvezetékkel szerelik fel.
Költségvetés után a szombati rendkívüli közgyűlés administrativ ügyeket (apátföld parcellázása tárgyában határozott, a községi rendőrség és tűzoltóság szolgálati szabályzata stb.) tárgyalt
Érdekes Indokolással mentették (el az lstrándll gyilkos szerb őrmestert
Péos, novomber D
A Zalai Közlöny hónapokkal ezelőtt beszámolt srról, hogy a magyar hatóságok őrizetbe vették Mlhajlo-vlcs Origor volt szerb őrmestert, ski nemrég jött át Jugoszláviából Magyarországra.
Az ügyészség gyilkosság cimén emelt vádat Minajlovics Origor ellen, aki a vádirat szerint 1918 ban Istvándinál agyonlőtte az akkori de-marktclós vonalon Klrschner József volt hadifoglyot, aki Oroszországból Jött haza a családjához. A hazatérő hadifoglyot elfogta a szerb járőr, melynek Mlhajlovics Origor volt a parancsnoka. Mlhajlovics őrmester azért lőtte le Kiracbnert, mert az állítólag meg akart szökni tőle.
A kaposvári törvényszék mintegy kél hónappal ezelőtt tárgyalta ezt az ügyet és a volt szerb őrmestert bizonyítékok hiányában felmentette.
Felebbezés folytán most tárgyalta az ügyet a pécsi kir. tábla, amely nem bizonyíték hiányában mentette fel Mlhajlovics Origort, hanem azért, mert az állítólag szökésben levő Kirschner agyonlövéae nem bűncselekmény, mert a megszálló csapatoknak a nemzetközi egyezmény értelmében joga van a rendészeti intézkedések megtételére. És az sincs megcáfolvs, hogy Kirschner meg akart szökni.
Az Ítélet jogerős. Mlhajlovics Origort szabadlábra helyezték és már el Is hagyta Magyarország terűletét.
A vonat elí vetette magát
Zalaegerszeg, november 9 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Vasárnap délután 5 órakor Zaialövö közelében a vonal elé velelte magái Palkovlcs János 50 éves zalabáshágyi gazda, akin az utóbbi időkben az elmebaj tünetei vonatkoztak. A vonat darabokra tépte.
Id6|árát
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld jelentések: Héttón a MmériA-kt: Remi 7 Írskot +6 2, óílotin 1 inkor +11, sete 9 órakor +9 6.
FtlMzei: Egész nap borult égboltozat.
Sz/ltrány: Reggel és délben kelet, este délkeleti iz(l.
(EJtxakal rádUJtkiOM a BUtaaralé-■lal Mtnt lolMrtf Mta 10 éra-kar ■ Eayha Ma várhat* déli aaa-•kkal, sskhsl|itl aatval.
Elönyomdai munkát
és mindennemű kézimunkát
vállalunk
Csillag Jenóné és Klein Olgs SMl C««.ry-«t tt. I. «m«l«t
1931. november 10
ZALAI KÖZLÖNY
Látogatás Nagykanizsa legöregebb bázában, ahol a legfiatalabb Intézmény virul
Élet a még meg sem nyílt Stefánia-bölcsödében
Nagykanizsa, november 0 Sajlóbemutató volt a Stefánia nagykanizsai bölcsödéjében. A 14 apró lorok, mint legfenségesebb orchester,
mintha csak tudta volna, hogy szé lesre tárult szív nyitotta rájuk sz ajtil. A hófehér kicsi ágyakban a gyereksírás gyönyörű élet-muzsikája
fogadia az újságírót.
«
Meglepő, amit a Stefánia-fiók az iltolső látogatás óta fejlődött Alig látni a hosszú, egyfronlon fekvő teremsor végére, ahogyart össze van nyitva a csupa fehér szoba. Amivel bővüli: a bölcsőde (3 szoba) és az anyák otthona (I szoba). Hivatalosan még csak egy hónap múlva nyílik meg, mert még sok minden vár beállításra, szerelésre és — pénzre.
Tehát a bölcsőde...
Huszonöt pötlömnyi rácsos ágyikó. Tizennégynek lakója is van már. Van közttlk olyan, rnlnl a duda. És van öklömnyi, ráncos, a halál száléról visszamelengetett kis öreg, akit csak az orvosi tudomány és a szerelet tartott meg az életnek. Az uj gondozónő, Olga nővér a napokban érkezett meg. Az 0 birodalma ez. Minden csöppség ágyán ott van a törzslapé rajt rejtélyes gtafikonok, fura élelmezési tabellák, orvosi hieroglifák. Egyik ablakon csupa pohár viz sorakozik. Minden poháron egy név. És minden pohárban egy cucli.
Külön fehér lakószobája van a gondozónőnek.
Az anyák szobájában egyelőre csak 7 ágy van, lakója pedig 4. Itt s kórházból szülés után kikerült anyák szedik össze magukat. Sokszor lehet innét szoptatósdajkát szerezni.
Mindezek a helyiségek az Oroszlán-házból a Stefániához kapcsolt fionton vannak, özv. Rosenfeld Józsefnél Utáljuk olt, intézeti ruhaneműkbe hímezi a jelzéseket. Ott sürög-forog dr. Krdlky Isivánné a bölcsők között, ök ketten a leglelkesebb és legmunkásabb tagjai a hölgy-gárdának.
Fürdőszoba is van. Ez is ul. — Benne nagy kádak és kicsi kádak. Terhes anyák (bárki, nem csak tagok) ingyen fürödhetnek Itt. Tuss Is van. És öltöző. Minden higiénikus és modern.
A tejkonyhán ls történt változás. Van egy kis külön konyha, ahol a személyzet és az anyák ebédjét főzik. Az egész, a példás rendben kezelt tejkonyha is, központi melegvíz/ütésre van újonnan berendezve. Még nézni is gusztus I Ma 51 gyereknek főzik, keverik, szűrik a tejet, Írót, horten-slmel, miegyebei 26 recept szerint.
Egyebekben mindenen a régi gond és törődés látszik. Minden sarokban, a berendezés.,minden darabján meg-1 Alszik a gondoskodás és ügyszeretet.
— Hogy csinálták ezt a mai pénzszűke világban? — kérdem Wlnkler Ernő dr.-l, aki mióta a Stefánia ügyvezető elnöke, talán még álmában
is a bölcsődén, meg a lejkonyhán töri a fejéi.
—- Koldultunk, szeikesztő ur, kuporgattunk. És megcsináltuk mindezt ugy, hogy a rendes támogatáson klvfll egyebet nem kérlünk a várostól.
Impozáns méretűvé nőtte ki magát a Stefánia nagykanizsai intézete a régi Oraslc8-féle házban, a legelsőben, amit néhai való jó Oraslcs várúr a lerombolt kanizsai vár köveiből uri kúriájának épittetett.
Aztán nem csak a méretek impozánsak. Nem csak a berendezés felel
meg a mai higiénia követelményeinek. A munka is Impozáns, ami itf folyik. Egész embereket, egész lelkeket követelő, nagyszerű, áldott munka ez. Csak természetes, hogy amikor az intézmény mégegyszer-akkorára nőit, amikor munka-kapa-citása ez:el hatalmasan megnöveke-delt, ugyanakkor a város közönsége nem gondolhat az Intézmény eddigi támogatásának redukciójára. —• Ha emelni nem ludjuk a jó szivek adóját és a köz köteles hozzájárulását, akkor legalább ne csökkentsük meg azt, amit a hivatása teljes nagyszerűségében kibontakozó intézet, a kanizsai egészségügyi Intézményeknek ez az életerős Benjáminja eddig kapóit. (bl)
„Ilyen magas ebadó se Párisban, se Londonban, se Bécsben, se Budapesten nincs"
A Nagykanizsai Állatvédő Egyesület elnöke nyilatkozik az ebadóról
Nagykanizsa, nov. fl
Igen széles visszhangot keltett egész Nagykanizsán az a panaszos levél, ami a Zalai Közlöny hasábjairól a tu\'magas ebadó ellen való szervezkedésre hívta fel az ebtu-lajdonosokat. A cél: közös kérvénynyel fordulni illetékes helyre a horribilis adó leszállítása érdekében.
Megkérdeztük ebben az ügyben dl. Villányi Henrik ny. felsőkereskedelmi igazgatót, a Nagykanizsai Állatvédő Egyesületnek páratlan ügy-sieretettel tevékenykedő elnökét, aki az ügyre vonatkozólag a következőket mondta;
— Már többször felirt a közönség, sót egyizben a hivatalos város is a földművelésügyi miniszterhez, azonban válasz egyszer sem érkezeti. Az évről-évre emelkedő ebadó-val lehetetlenné teszik az ebtartást. Pedig — habár igaz, hogy nem minden kutya hasznos állat, egyikmásik luxus is — figyelembe kell venni, hogy az emberi szeretet első megnyilvánulása az emberben at állatvilág, a kutya iránt történik. Okkal-móddal tehát az eblartás nevelési eszköz is. Hiába hivatkoznak az emberbarátok folyton arra, hogy a szegényeket kell először támogatni. Ezek elfelejtik, hogy az embert védi a törvény is, a kutyát meg semmi.
Különben sem kéri senki, az állatvédő sem, hogy az ember iránt köteles gondosságot csorbítsák meg az állatok javára. Csak az ember megsegítése mellett ne bánlsuk az állatot.
— Zalában a magas ebadó lehetetlenné lette a kutyatartást. Ilyen magas ebadó se Párisban se Londonban, se Bécsben, se Budapesten njnes. A feudális vadászkutya, amely pedig par excellence luxus-kutya, csak 8\'50 pengő adót fizet, de az a
Íiul, ami falun a kanász mellett nőtt el, Nagykanizsán már 25 pengő adóval sújtott luxus-kutya. Ez lehetetlen és igazságtalan helyzet. Éppen ezért örömmel üdvözlöm és támogatom az akciót, amit a Zalai Közlöny sokszáz ebtulajdonos nevében és érdekében megkísérel a magts
ebadók mérsékléseért.
*
Már az első napon sok ebtulajdonos jelentette be a Zalai Közlöny szerkesztőségében, hogy aláírásával csatlakozik az akcióhoz, amelynek célja az alispánhoz intézendő kérvényben kérni megfelelő intézkedést. Az ebtulajdonosokat kérjük további jelentkezésre.
= Kisérje figyelemmel a SchDtz Áruház „Akció nap" hirdetéseit,
NAPI HÍREK
NAPIREND
Isssmbsp IO, kedd
Róm. katolikus: András. Protestáns:
L. Márton. Izraelita : Mirk hó 30. •
Városi Mnzeum és Könyvtár nyltvi csütörtökön és visárasp délelőtt 10-től 12 óráig.
OyóKvszartárt állati szolgálat: f.
hó végéig s .Megváltó\' gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
Városi Mozi. .A vágyak aaszonys* Oreta Oarbó hangosfilmje : Anna Chrls-tle. — Kiegészítő műsor.
Oözlürdó nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Egyházi hlr. Roll Nándor dr. megyéspüspök Weinhoffer Jánost Buzsákról Zalamerenyére, Egyed Lajost Zalamerenyéról Dégre, Tüll Lászlót Káptalantótiból Buzsákra, Magyar Jánost Kiskomáromból Marcaliba és Nárnay Lijost Klskomá-romba rendelte kikápláni minőségben.
— A város pénzOgyl bizottsága szerdán délután folytatja a város jövő évi költségvetésének további tárgyalását.
— Előadás Bscsányl János zalai kapcsolatairól. Tudósttónk írja: A keszthelyi Szociális Misszió Társulat első őszi teaestjén, november 7-én, Erdélyi Irén prémontrel tanár előadást tartott Bacsányi Jánosról. Az előadó érdekesen és találó vonásokkal rajzolta meg a Tapolcán született, Keszthelyen gimnáziumba járt, Kufsteinben raboskodott és Linzben elhunyt irodalmi forradalmár portréját. Külön kiemelte az előadó Bacsányi János összeköttetését Festetics Oyörgy gróffal és a nyelvújítás korának keszthelyi irodalmi körével. A Hungária nagytermét teljesen megtöltő előkelő közönség nagy élvezettel hallgatta és utána lelkesen ünnepelte az előadót. A teaest különben Is kitűnően sikerült, amiben főrésze a dr. Lénárd Jánosné elnök köré csoportosult rendezöbizoftságnak volt. Az est sikeréhez dr. Tóth Bertalan lelkes beszéddel, Balázs Zslgmondné és Balázs Oyula művészi zongora-számukkal 8 négy lelkes színjátszó: Czlmmermann Manci, Plcldell István, Kórössy Dánlel és Stranszky János az .Évforduló* c. Nóti-vígjáték előadásával járultak hozzá.
Garbó : Anna Chrittie csak kedden.
— Jótékonyság. Egy névtelen úrhölgy 5 és özv. Könlg Frigyesné 5 pengőt adományoztak a Szanatórium Egyesületnek.
— Férfi és nól szövetek minden árra kaphatók Slnger dlvaláruházban.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
Mté*h«« egy •árariu,
nisrt ■ ludak elszaggatják ■ villanyvezetékeket
Nagykanizsa, november 9 Érdekes közüzemi zavarról kap-tunk hírt Kiskanlzsáról. A mull hét egyik napján a Cigány-ulca sarkán egf falka lud megijedt valamitől, nagy robajjal /elröpültek, egyenest a villanyvezetékeknek. A drótok elszakadtak és Kiskanizsa nagy része sötétben maradt.
Hétfőn este ugyanazon a helyen ugyanez az eset megismétlődött. A klskanirsal rendőrség telefonon jelentette, hogy ugyanannak a gazdának a lud-falkája megint olyan erővel repült neki a villanyvezetéknek, hogy a drótok leszakadlak és Kisksnlzsa több utcája megint villany nélkül maradt. Természetesen azonnal villanyszerelők mentek kl a helyszínre, a hibát kijavították.
— A nagykanizsai Oltáregye-sület szépen sikerült teaestéiyt tartott vasárnap délután a plébánia fehértermében a közönség élénk részvétele mellett. Az egyesület dslárdája Rácz János karnagy vezénylete mellett hangulatos dalt adott elő, Ma-tyaslcs Mária meleg érzéssel szavait, Artner Margit zongorán játtzott ruti-nirozottan. Nagy tetszést arattak az egyesület énekkara által előadott magyar népdalok. Hatásos volt Orbdn Erzsébet sok átérzéssel előadott melodrámája Artner Margit zongorakisé-rete mellett. A szép műsor után teához látott a nagyszámú közönség kellemes, Intim hangulatban.
— Anna ChrUttt Garbóval ctak k*dáwn.
— A Szent Ilona Leányklnb teadélutánja. Nagy érdeklődéstől kiséive és a legteljesebb siker jegyében zajlott le vasárnap a Szent Ilona Leányklub műsoros teadélutánja. A művészi Ízléssel összeállítóit műsort Magyar Margit megkapó szavalata nyitotta meg, aki mély átérzéssel interpretálta Móra Ferencnek egyik szép szimbolikus versét. A szokásos műkedvelői képességeket jólesően felülmúló teljesítményt nyújtott Thury Babszy, aki kellemes hangján szólaltatta meg Arnberger Rudolf leg: ujabb nótáit, a szerző zongorakité-rete mellett. Thury Babszy szines, bő hanganyaga erős alapja lenne egy zeneiskolai továbbképzésnek. Ebből a nyers anyagból értékes drágakövet csiszolhat a hozzáértő kéz. Ugy Thury Babszynak, mint az ügycskezű, melegszívű szerzőnek őszinte sikere volt. A művészi műsort Szabó István rendezésében egjr nagysikerű pantomim zárta be, a meiybenWWn Viky, Klein Juliska, Hajas Kornélia, Kanyar Erzsi, Markó Lujzl, Kulcsár Mid, Matollcs Lujzl, Perlaky Oabi és Berlin Elluska nyújtották tudásuk legjavát. Az ügyesen betanítóit táncok nagy tetszést aratlak. Műsor után teát szervíroztak a Leányklub serény tagjai. A színpadi mézeskalács-dísz-lel Fekete iparművész szép munkája.
— Bársony, llancll és parget újdonságok Singeméi.
— Fejszével támadt az adóellenőrre. A nsgykanizsai városi fogysszlási adóhivatalnak bizalmasan Jelentették, hogy Oadl József helybeli lakos mintegy 300 liter bort kapott, amit az a pincéjébe szállítóit. A bizalmas értesítés alapján Kopár József főellenőr egy ellenőrrel elment Oaát lakására, előadta jövetele célját, de Qaál kijelentette, hogy pála nincsen bor. Kopár erre viszont szt felelte, hogy akkor kénytelen utána kutatni. Mikor aztán a pincébe értek, Oaált annyira dflhbe hozta, hogy az ellenőr nála kutat, (annál ls inkább, mert nem volt nála bor, amit a kutatás is igazolt) hogy Kopár József főellenőr! nemcsak srculűtötte, hanem állítólag fejszét is fogott rá és felsietve a pincéjéből, az ajtót rázárta a városi közegekre, kiket aztán Oaál hozzátaitozól eresztettek kl a pincéből. Oaál József ellen a Ur. ügyészség személyes szabadság tMgpértéte, könnyű testisértés és hatáaágji közeg elleni erőszak miatt indttotl pert. Most tárgyalta ezt az ügyet a Muischen-bacher-ianács. A vároa képviseletében dr. Sabján Oyula városi tiszti ügyész, kir. kormányfőtanácsos |elent meg, a vádlottat dr Aczil István ügyvéd védle. Qaál József azzal védekezett, hogy nem tudta, hogy azok akik nála megjelentek, hatósági közegek voltak. A bizonyítási eljárás befejezése ulán a törvényszék bűnösnek mondotta ki Qaál Józsefet a háronuendbeli vádbell cselekmény vétségében és azért 100 pengő pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.
— Az elmúlt hét csütörtökién akció napot rendezett a SchOtz Áruház. városunkban ezidelg teljesen újszerű volt ezen intézmény, mely a fővárosi skció napokat juttatta eszünkbe. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a közönség szimpatikusán fogadta ezt a napol, mely iránt fővárosi érdeklődés is nyilvánult meg. Az akció nap nagy sikere arra indította a SchOtz Áruház vezetőségét, hogy e hét csütörtökjén, azaz 12-én isméi egy akció napot rendezzen. Ez az akció nap minden háziasszonyt érdekelni fog, mert hasznos, a háztartásokban szükséges cikkek kerülnek meglepő olcsó árban eladásra
— Baleset fadöntésnél. A lég-rádi erdőben lalrtás közben egy led ülő la ráesett Orsós Sándor galamboki munkásra és annak mindkét lábát súlyosan összezúzta. Dacára a gyors orvosi segélynek, Orsós állapota mind súlyosabbá vált, ugy, hogy tegnap be kellett szállítani a nagykanizsai kórházba. Állapota igen súlyos.
Értesítem a t. vevőközönségei, hogy ezután minden kedden házilag készült
friss hurka kapható.
Adler bentesárngyár.
QARBO
ANNA CHRISTIE
Csak kedden. Csak egy nap.
VÁROSI IHIOZI
— Akit nem tehet kidobni Kanizsáról. Mint nem kívánatos elemet, a nagykanizsai rendőrség szombaton örökre kitiltott Nagykanizsa területéről egy fiatal, 16 éves leáayt, akit még sznap Illetőségi helyére, Bucsuszenllászlóra to-loncottak. Vasárnap este a kitiltott leány hmét nagyobb társasággal mulatott ss egyik kanlzssl korcsmába. Nyomban előállították s rendőrségre, ahol tiltott visszatérés miatt 10 napi elzárásra ítélték.
Eloltották a tüzet, aztán félholtra verték a tűzoltóparancsnokot
Zalaegerszeg, november 9
Az óbudavári tűzoltók Sientjakabfa községben lüz:t oltottak. Az oltás befejeztével a szentjakabfalak összekülönböztek az óbudavárlakkal, akiknek parancsnokát, Mayer Qábort ugy összeverték, hogy koponyaalapi lö-réssel kellelt kórházba száliilanl.
— Nyilatkozat Mlllényl Sándor H Fia cég kéri közölni a kővetkezőket: „Az Ipartestület lábbellkészitö Iparosainak szakosztályi ülésén történtek azerint bizonyos tendencia van cégUnk ellen. A szakosztály lébörból (lésovrébiSl) tett ajánlatot, de a célnak meglolelöbb téli használatra a zsíros borlubör azért ml a lóbör mollott borluborre Is tettünk ajánlatot azonos árért. A szakosztálynak tudni Illenék, hogy minőségben a lóbdr a borjubőr után következik, tudni illenék, hogy 03 éve mn Iparengedélyünk, őzért Jogunk van megrendelést vállalni, ebben elgáncsolni Joga nincs. A törvény az ipartestületet — melynek lentartásához üzemünk nagyságához mérten kell anyaglakkal járulnunk — és annak szakosztályát minden tag érdekelnek pártatlan védelmére rendeli, méltatlan tehát hozzánk és a szakosztályhoz Is az Ismeretes eljárás. Mlllényl Sándor és Fia."
= Csak kedden Garbó: Anna Christie.
— Tűzvész pusztított Karácsonyfa kOzségben. Nováról jelentik: Szombatra virradóra veszedelmes tűzvész pusztított Karácsonyia községben, ahol kigyulladt Ferincz Józsel |ómódu gazdálkodó hármas pajtája. A lángok átcsaptak Czigány János pajtájára is. A tűz olyan nagyarányú volt, hogy a környező kazlak révén az egész utcasort elhamvadás fenyegetle. A novai, mlkefai, zebeckei és náprádfal tűzoltóság segédkezett az oltási munkálatoknál. A kár többezer pengő. (
Étfáfitaluiágaál. rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Fereac láuel" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet s felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány több uttörŐ|e meg-állspitotts, hogy a r«re»e József víz abszolul megbízható hashajló. A Fareao lózsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lűszer-üzletekben kapható.
— Elütötte a szekér. Hétfőn este 6 óra tájban súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt a Magyar-utcában. Szekeres Erzsébet 45 éves, Ma-gyar-ulca 135. szám alatt lakó napszámosasszony este a munkából hazajövet, ál akart menni a kocsiúton, miközben egy srra jövő szekér elütötte. Szekeres Erzsébet oly szerencsétlenül esett el, hogy az egyik ló patájával az asszony bal felsőkar-jtra lépett és egy hatalmas szakított sebet ejteti a testén. A sérültet a mentők részesítették első segélyben, majd beszállították a városi köz-kórházba.
— Verekedés a bor miatt. Pénteken &le 9 óra tájban véres verekedés játszódott le Kiskaniz\'a közelében. Nagy József kiskanízsai lakos a homokkomáromi szőlőhegyről jött haza, egy üveg borral a kezében. Útközben találkozott két kiskanízsai Ismerősével, aktk ittasan jöttek a hegyről. Az ismerősök erővel el akarlák venni a bort Nagy Józseftől, de az nem akarta odaadni, mire nekiestek mind a ketten és ugy összeverték, hogy 8 napon tul gyógyuló sérüléseket szenvedett Nagy Józsel segélykiállásait meghallotta az arra haladó Kepe István nagykanizsai \'akos, akinek sikerült az összevert embert kiszabadítani a támadói kezéből. A garázda lám dók ellen megindult a bűnvádi eljárás.
— Leányszobák, urltiobák, egyes bútorok, állandó pazar válaazték, olcaé ét Jó bútorokban K o p s t e I n bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Mlklös-ut 4.
Nov. J4. Ur. Nőegylet feketekávé-e*télye a Kaszinó-ban D órakor.
Nov. 15. Balogh Dávid llccália előadáta a városházán 6 órakor.
Nov. 16. A l.einyklub Sicnl Eriiébet Ünnepélye a ixinháiban eile 8 órakor.
Nov. 22. Sienl Eriiébet 701 évei évfordulójának ün-uepe délelőtt 11 órakor a nlnháiban.
Nov. 39. Tóth Kálmán centennárlum, Barlha litván liccálli előadása a vároiháián ti órakor.
Dcc. 2. Domány Sirl ária éi tljle>»|c a Kaszinóban
Dec. 13. Zrínyi emlékünnepély.
IÖ3Í. november iÖ.
2ALA1 közlöny
Jtl
SPORTÉLET
Leventeválogatolt labdarngó csapatunk fényes győzelmet aratott a Zalavármegyei Kupadöntőben
Az NTE Pécsett, az Ékszerész vereséget
A kupadöntő első mérkőzésén mutatkozott be teventeválogatott csapatunk a nagykanizsai sportközönségnek teljes sikerrel. A nagykanizsai csapat az elsó 10 perctől eltekintve magánál tartotta a játék Irányítását, szinte lelépte ellenfelél. Balatonfüred csak a szenzációsan védő kapusának köszönheti, hogy nem két számjegyes vereséggel távozolt első nagykanizsai kirándulásáról. A Zalavármegye által adományozott szép és értékes kupa
— mely Szabó Antal sportárukeres-kedö kirakatában látható — bizlos győztesnek tekintheti a nagykanizsai levente csspatot, melytől Balatonfüred csak ugy hódíthatja el, ha a f. hó 22-én Balatonfüreden megtartandó revánson nagyobbarányu vereséget mérne a nagykanizsai csapatra.
A levente labdarugó szövetség elnöksége üdvözölte a vendégcsapatot, mely után a következő felállításban állt kl a teventeválogatott: Pápai II.
— Kovács, Varga — Csáki. Wilheim, Beke — Poór, Jakubecz II., Beukő, Stróbl III, Antal.
A Balatonfüred kezdi a játékot és veszélyes támadást vezet, de Pápai II. birlos gólhelyzetben ment. A 3 percben Antal a kornervonalról gólt lő, de a határblró jelzi, hogy a labda kint volt és a bíró nem adja meg gólnak, majd a balszárny szép támadásából ismét Antal a kapu fölé lő. Most néhány szép ellentámadás következik, de a nagyszerűen látszó Varga minden támadást szétrombol. A 15. percben Poórt biztos gólhelyzetben meglökik, melyért a tulszigo-ruan megítélt 11-est Beke góllá értékesíti. A 22. percben Antal szép beadásába jakubeeznek csak a fejét kell odatenni és máris gól, majd Ismét Antal erős lövését védi robln-zonáddal a kapus. Benkő Irányítása mellett a leventeválogatott elsőrangúan játszik, lövések sorozata megy az ellenfél kapujára, de a kapus mindent ment. A 36. percben Benkő Itép átadását Poór nehéz szögből a felsősarokba vágjs.
A II. félidő sorozatos kanizssi támadásokkal kezdődik, balfsorunk minden lagja szenzációsan játszik, ugy hogy az ellenfél egész II félidőn át alig jutott tul a félvonalon. A 10. percben Benkő hatalmas lövését, majd Jakubecz biztos gólnak látszó bombá|át védi a kapui. A 16. percben Beke keresztlabdáját Poór 20 méterről védheletlenül a felsősarokba vágja. Nagy gól volt. A 30. percben Csáki bombá|Jt védi a kapu;. A 32. percben Stróbl tiszta labdát ad Poórnak, aki közelröl berúgja az 5. gólt. A 36. percben a jobbszárny támadásából Benkö 20 méterről lövi a mérkőzés legszebb gólját, majd hogy mélló legyen a befejezés, az utolsó pillanatban Stróbl kiugrik és közeiről belövi a 7. gólt.
A győztes csapat minden tagja dicséretei érdemel szép és lelkes játékáért. Pápainak nem volt alkalma ludását bebizonyítani, a hátvédek közül Varga elsőrangú volt. A hali-sor minden lagja nagyszerű, mégis ki kell emelni Csákit, aki a mezőny legjobbja volt. A csatársor leg|obb embere Benkő, Jakubecz méltó partnere volt, míg Antal és Poór szép lerohanásaikkal és lövéseikkel vonták magukra a figyelmet.
Balatonfüred csapatában nagyszerű
Keszthelyen minimális arányú szenvedtek
volt a kapus, valamint a cinterhalf játéka érdemel dicséretet.
Bíró Wolff.
PEAC—NTE 2 :1 (0:1)
Az utóbbi Időben szép eredményeket elért NTE meg nem érdemelt vereséget szenvedett Pécsett a nálánál jóval gyengébb egyetemistáktól.
A mérkőzés 3. percében Kudlch átadásából Farkas megszerzi a vezetési. Továbbra is az NTE marad támadásban, de a csatárok biztos gólhelyzetben hibáznak.
A II. félidő 2. percében a PEAC balszélsö 1-poB lövése a velő Jő Csondor hass alatt a hálóba gurul. Az 5. percben Farkast a bíró teljesen Indokolatlanul kiállil|a, ennek ellenére a 10 emberrel jttszó NTE hatalmas fölénybe kerül, szinte kapujához szegezi a pécsi csapatot, de gólt mégis a PEAC rug. Csondor kezéből kirúgja a pécsi kapus a labdát és az a hálóba gurul. Az NTE-nek még mindig volna alkalma az egyenlítést megszerezni, de a csatárok tehetetlenek.
Az NTE csapatából Jámbor, Rlt-ter és Jakubecz |átéka érdemel dicsérelel. _ (Kiprlc)
Keszthelyi Törekvés—Ékszerész Lev. F. C. 2:1 (2:1)
A keszthelyi Törekvés vasárnap a kanizsai Ékszerészek csapatát látta vendégül. A mindvégig izgalmas, fordulatokban gazdag m&közést 6 -700 főnyi közönség nézte végig, állandóan lelkesítve Keszthely csapalát. A Törekvés két gólját az első félidő első 5. percében éri el, az elsőt, egy mindent elsöprő leroha-násból, a másodikat szabadrúgásból, mely sz Ékszerész kapusának hibájából jutott a hálóba. A 25-lk percben az Ékszerész lő szépen kidolgozott helyzetből védhetetlen gólt Ezulán a két csapat egyenlő ellenfélnek bizonyul s egyiknek sem sikerül a másik fölé kerekedni, mert a mindkét oldalon kitűnően dolgozó védelem minden támadást sikerrel
az araszoló hernyó teljes elpusztítással fenyegeti. Csík
hernyóenyv gyflrfiknek
— a fagyok beállta elölt történő felrakásával — védekezhetünk ellene.
Lombhullás után permetezzük
gyümölcsfáinkat
oyioiölEsfa-kariialjBeoHmal
vagy
Solbár-ral
Beszerezhetők:
ORSZÁGJÓZSEF
mag, mfltrágya, termény és növényvéd őszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon: 130.
iSehim
nafi
akció*
i\'Mik
ver vissza. Dicséret illeti a Törekvés vezetőségét, mert a viszonyokhoz mérten kitűnően szervezett és jól fegyelmezett gárdát állított a küzdelembe. Nagy nyeresége volna megyénk szépen fejlődő sportjának, ha mindenütt ily lelkes és hozzá-éitö férfiak vennék kezükbe a sport Irányítást. A kanizsai sporttlukat szép fogadtatásban részesttették és kedves emlékekkel tériek vissza.
Magyarország—Svédország 3:1 (2:1)
12000 néző előtt a magyar csapat csak nehezen tudta fölényét győzelemre váltani. A svédek lendületével szemben a mieink álmosan játszottak. Spitz hamar megszerezte a vezetést, de a svédek pompás góllal gyorsan kiegyenlítettek. A vezetést Avar szerezte meg a 35-lk perc ben. A harmadik gólt a II. félidő 11-lk percében ugyancsak Avar lőtte.
A délnyugati alosztály fut-balleredményel
DPAC-PAC 1 : 0 (1 :0), SzAK— PSC 5: 1 (2: 0), KRSC—KTSE 1 : 0 (0:0). A mérkőzés a ll.feudó 15 Ik percében botrányba fult.
Keszthelyi lövészek versenye
Keszthely, november 9
Tudósítónk trja: Nagy érdeklődés mellett folyt le vasárnap délután a keszthelyi Polgári LOvéuegylet versenye, amelyen 25 lövész indult az elsőségért. Bár a keleti szél erősen befolyásolta a versenyt, mégis szép eredményeket értek el egyes lövészek. A verseny győztese Varga József lett 47 ponttal. A második dijai Beke Ferenc nyerte 43 ponttal, többi helyezett: dr. Széli László (43 pont), Kovács István (42 pont), Schwelger Miklós (42 pont). A dijakat dr. Barcza Béla szolgabíró osztotta ki.
Tertnénytöiido
Buza tlszav. 77-es 11*40—11 "85, 78-as 11*55—12*00, 79-es 11-70-12-15, 80-as 11-80—12-20, dunánt. 77-es 10-80-1100, 78-as 1005—1115. 79-es 1110—1130, 80-as 11-15—11-35, rozs 11-80—120Q, tak. árpa 16-50—16-75, zab 18"00—19KK), tengeri 13*00—13"25, korpa 10-50-10-70.
Közgazdaság
Fizetésképtelen ■ budapesti Gólya-áruház
A budapesti Oólya-áruház bejelentette fizetésképtelenségét a Magyar Hitelezői Védegyletnél. Az áruház 800.000 pengővel tartozik hitelezőinek, amivel szemben áruraktárának értékét 300.000 pengőre becsülik. A tulajdonosnak ezenkívül mintegy 650.000 pengő értékű ingatlana van, ezeken azonban 300X100 pengő a teher. A hitelezők száma 160.
ZMtkl zártai
Párls 20*12, London 19-45, NewyOrk 511-50. Brüssel 71-90. Milano 26-4714, Madrid 45-00, Amsterdam 20630, Berlin 12100, Wien 71-50, Szófia 3-71, Prága 1515, Varsó 57*40, Budspeal 90021/t, Belgrád tM», Bukarest 3«S.
VALUTÁK DEVIZÁK
Angolt. 2060-2210 Belga fr. 7t>i5-t» lb Csehk. 16 81-16 98
Dánk. -•---•-
Dinár 1010-10*20 Dollár 568 50 572 50 Franda 122-25-22 55 Itoll. 229-20-23100 Zloty 6335-6415 Lel 3-38-3 48 Léva 4-0B-420 Ura 29 00-29 80 Márka 135-00-13600
Norvég —4--1—
Peseta —■--•—
Schlll. —•--•—
Svájdf. UI\'15-112-15 Svédk. -•-
Amst. 229*60-231 "00 Belgrád 1013-1019 Berlin 133 20-136*00 Brüssel 79*45-80*13 Bukarest 3X-9A7
Kopenh. —*-\'—
London 21*30-22*10
Madrid —*-*—
Milano 29*30-29*80 Newy. 569*80-573*20
Oszló —*-•—
22-40-22-54 16*88-16*98 4*11-4*19
63*55-64-35
Párls Prága
Szófia Siockh. Varsó
Wien —•-
Zürich 111*32-112*12
hriásváiár
Felhajtás 5366, eladatlan 1368 — Elsőrendű 1*18-1*24, szedett 1*02-1*08, szedett közép 030-0*98, könnyű 0-72-0*84, 1-só rendű öreg 1*02-1*04, ll-od rendű öreg 0*88—Oflí angol süldő 0*90-1*00, szalonna nagyban 1*42-1*46, zsir 185— 1*90, hus 1*04 -1*16, félsertés 1*30-1*48.
Olcsó hus!
I. rendű hizlalt húsok
I kg. birkahús......... 60 KII.
1 kg. marhahús 80—100 fill. I kg. borjúhús *120—140 fill.
Sohwaroz Adolfnál
Piactéren. _
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legtöbb helyin lekví modern szálló|l. Lltt. Köspontt látás. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdő*. Ttktoooe szobák. Kávéház-étterem.
Szobák r 4-80. Psaslá 8-— P-t6l.
Egy ágyú szobáknál 10%, kétágyas szobáknál SW.í Maadnén • itaHay" felmutatóinak. A DV. állomástól direkt vtlsmos (71-ea) a azillodálf
APBÓffTWTVBTtSEl
FSISxStt tol Ismét kapható Tsjköz-
pontnál Telefon _iUt
Náramaobáa, Utaaabás utcai vízvezetékei lakás uonnal kiadó Caen. gery-ut 67. 5189
MltaMárafcs bútorozott szoba no-veabsr M lEétl Hsdé Sugár-át 34. 5238
l||m»» utcai tatái december l\'-ie kiadó Komlh-léi 3. 9108
alól
a Vórösaurty-ntca 14. szám - \' -Hálót 92S5
vasárnap eate egy liba. A megtalálót kérem a lenti dmre leadaL S2S5
nS» nsmeT szőrme, tp kabát béléi-n«k. Clm a kiadóban. 5257
Kiválóan finom
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea vlratlf ......... 30 fillér
I . csemege vlrstll...... 24 .
10 dkg. gépsooka ...... ... 60 ,
10 , göngyölt sonka ... 90 , 10 . bö.nélkQ Itéaztaaonka 90 .
10 , gyógy aonka ...... 100 .
Herceg Esterházy Hentesüzlet
M.rth, ■Itlto-at |.
TsMaat Ml.
Hirdetmény.
Az Országos Társadalombiztosító Intézet nagykanizsai kirendeltségénél (Nagykanizsa, Batlhyány-ulca 2. sz.) 3 darab használt vaskályha eladó.
Megtekinthetők naponként d. e. 9—12 óráig.
Nagykanizsa, 1931. évi november hó 9-én.
üst A kirendeltség vezetője.
Varga Nándor
ani|émw«iel kitűntetett salát ffloétermn berendezett mflwtyeben
mos,
tisztit kroz.
és
Ilii**
talán mun-_ it vállalok. OáWérófc 10 és 12 fillér.
OySííWeps Horthy Mlklós-ut 8.
Oyártelap: Hunyadl-ii. lg.
Olcsói szép kltoi kimért felelőss
■a m Uaatrkáakan
HALÁSZLÉ
a fillér
•UMballliélTl Horwéth Béla
cigányzenekara muzsikál. Szíves pártfogást kér m Rltser Mór vendéglős.
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóaág.
2484/1931. szám.
imrfe! btrdetBÉiy-ktTual.
Katona Pál végrebsjlatónak Kuruci látván végrehajtást azenvedó ellen Indítóit végrehaTUal ügyében a telekkönyvi haló-aig a végrehajtási árverést 12 P 34 fillér tőkekövetelés éa járulékai behajtása végett a lelenyel klr. Járásbíróság területén levő, Letenye községben fekvő, a a letenyel 1137. aztjkvben Afl. aorsz. 131/b. hraa. alatt felveit Kuxucz Anna nevén álló hál 1200 P kikiáltási álban a 84. aorsz. alatt 4370. (1330.) tk. 1928. az. végzéaael Ozv. Király Ferencné u. Kurucz Anna (avára bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi jog fenntartásával elrendelte.
Az árverést 1031. évi november hó IS. napján délelőtt 10 órakor Letenyén, a telekkönyvi hatóság hlvauűoi helyiségében fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő IngaUanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a Ukláltáal ár tOtv^ét készpénzben, vagy az 1881: LX. t.c. 42 §-ában megbatározott árfolyammal axámltott óva-dékképcs értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges biról letétbe befyeséaéröl kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árveréil feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 190., 170. §§., 1906: XLI. t. c. 21. 6.)
Ai, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni! (1908: XLI. 29 §.)
Letenye, 1931. évi junlua hó 3 nap|an. Dr. Aniautinovlts a. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Hanzsallta a. k.
UH UUkköny vv.i.ló.
Előkelő kereskedelmi szakmától
középiskolát végzett ifjú
gyakornokul
felvétetik. Sajátkezüleg irt ajánlatok .Oyakornok" Jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek.
Pk. 999/1931. sz. 1931. vghtól 999. sz.
Árverési hirdetmény.
követeléa és Járulékai ereiéig a nagykanizsai klr. láráablnMg 1931. évi 3(95, sz. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. okL 13-án lefoglalt 4920 P-re becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság fenti számú végzésével aa árverés elrendeltetvén, annak ai 1908. évi XLI. L e. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tllnö más toglailatók
Kira Is sz árverés megtartását elrende-, de csak arra ai esetre, ha klelégitéal loguk ma la fennáll éi ha ellenük ha-iasstó hatályú Igénykereset folyamaiba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Morgánypuaitán leendő megtartására határidőéi 1931. november 26. napjának d. u. 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, hordók a egyéb Ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek készpí, :■.!>, «té« mellett, eacűeg tecaáion alul \'Is rl Ingom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi október hó 31-én.
Elek László s. k. klr. blr. végreha|tó, S2&2 mint bírósági klkOldött.
Pk. 12634/931. sz. 1931. vghtól 723. sí.
Árverési hirdetmény.
Dr. Lówy Róbert budapesti ügyvéd által képviseli Fel beit Gyula rl. budapesti be|. cég |avára ifi pengő 81 llll. tóke is több követelés és Jár. ereiéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1930. évi t.66/36 sz. végiéaével elrendeli klelégitéal végrehaj. tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi lullus hó 3 I án lefoglalt 1009 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság fenü számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1S08. évi XLI. L-c 20. § a alapján a feni megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem lllnő más Toglaltatók jivára li ai átveiés megtartáaát elrendelem, de cuk arra az eaetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasitó hatályú Igénykere-set folyamatba nlnca, végr. azenv lakásán Nagykanizsa, Csengcry.nl 29., folytatva Nádor u. 7. és folytatva Városház-épület, a fizetett ősszeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó 21 napjának d. e. 11 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefogla t bútorok, üzleti berendezés s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, eaetieg becsáron alul la cl fogom adui.
Nagykanizsa, 1931. évi október bő 29-én.
Elek László s. k.
klr. blr. végrehajló, asi mint bírósági kiküldőit
Lött vadat
minden mennyiségben
y1
a legmagasabb napi árban megveszem.
É» Antal
fegyver, lőszer üzlete.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
556/1931. Ut. szám.
ínétól kirtitnöj-kimai.
Id. Hóbor András végrehajtatónak klak Szabó Ilona végreha|láat szenvedő allén Indított végrehalláal ügyében a telekkönyvi hatóság a végiehajtáal árverést 146 P tőkekövetelés és (áruiéiul behajlása végett a letenyel klr. járásbíróság területén levő, Letenye községben fekvó, s a letenyel 1279. aztjkvben A-f 1-2. aorsz. 180/lM. éa 180/lfyi, tusa. autt foglalt éa végrehajtást aaenvedó nevén álló Ingatlanra 2200 P klklálláil árban elrendelte.
Az árveréat 1031. évi november hó 18. napján délelőtt 0 órakor Letenyén, a telekkönyvi hatóság hivatalos helylaégé-ben fogják megtartani.
Az árveréa alá kerülő Igatlan a kikiáltási ár felénét alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár ÍOUVHU készpénz ben, vagy aa 1881: LX. L-c. 42. S-ában tnegh átárazott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban ■ kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ktküldotlnek\'átadni és az árverési fellételeket aláírni (1881: LX. t. c. 147., 190., 170. §$.; 1906: XLL L-c. 21. W
Az. aki ai Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni aenkl sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár azáaaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ngyinannyl százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 28. }.)
Letenye, 1931. évi március bó 3. napján.
Dr. Olajos Nándor a. k. klr. járásblró.
A kiadmány hiteléül: Hanzsallta a k.
SXO UI.kk6nyvvM.li.
A letenyel klr. Járásbíróság, vknlnt telekkönyvi hatóság.
1529/lk. 1031. szám.
Unttól iHiMtfM.
Kállai UJos motor- éa gépgyári buda-peail bej. cég végreha|tatónak Szakony Uyörgy végrehajtat szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtáal árverést 72 P 46 I. tőkekövetelés éa Járulékai behajtása végett a letenyel klr. Járásbíróság terűielén levő, BánokszenigyOrgy községben fekvő s a bánokazentgyörgyl 856. aztjkvben Afl. aorsz. 102. hrsz. ház udvarral Ingatlannak végreha|láat szenvedő nevén álió illetőségére 600 P kikiáltási árban, az u. o. f 3. soriz. 131. hrsz. alatt felvett kert a neltelekben, végrehajtást azenvedó nevén álló Illetőségre 129 P kikiáltási árban, as u. o. f 4. soraz 140. hraa. alatt felveti kert a bellelekben végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségre 20 P kikiáltási árban, az u. a f 5. sorsz 233. hrsz. alatt felvett rét l horssztl dűlőben vígrehaltást szenvedő nevén álló Illetőségre 50 P kikiáltás1 árban, az u. o. f 7. sorai. 333. hrsi. alatt felvett azántó a kertek alaűi dűlőben végrehalláal szenvedő nevén álló Illetőségre K5 P kikiáltási árban, as n. o. 8. aorsz. 462. hnr. alalt felvett szántó a Szabóveime dűlőben végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségre 125 P kikiáltási árban és az u. o. 9. so-sz. 682. hrsz. alafl felvett vég-rehaltást szenvedő nevén álló Illetőségére 85 P kikiáltási áiban elrendelte.
Az árverési 1931. évi november hó 30. napján délelőtt 10 órakor Bánok szentgyörgy községházánál fogják megtartani.
Az árveréa alá kerülő ingatlanok a kikül-tás! ár felinél, Illetve kéiharmadánál ala-isonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/Mt készpénzben. vagy az 1881 :LX. L-c. 42. §-ában mtg-hntáiozott árfolyammal számított óvadékkc-pcs értékpapírban a kiküldöttnél lelenni, vigy a bánatpénznek előleges blról leiéibe helyezéséről kiállítóit leléll elismervényt a kiküldöttnek áladnl éa az árveréal leltéfeleket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., I908:XL. t.-c. 21. §.).
Az, aki az Ingatlanéri a kikiáltási árnál magasabb Ivdrelet lelt. ha többel ígérni senki sein akar, kötelei nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Igéit ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908:XLL 25. §.).
Letenye, 1931. évi április hó 30. napján.
Dr. Auguaztlnovlcs a. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Balassa a. k.
lel. kkQoyvv.1*16.
71. évfolyam 265 izám
Nagykanlzu 1981. november 11, szerda
Ara 14 HU*-
zalai közlöny
Szerkesztőség és klsdóhlvatal: Póut 5. szám. Keszthelyi Bókkladóhlvstal: Kossutb-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő; Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengő «0 Iliiéi. Szerkesztőségi és Idadóhlvatall teleion: 78. sz.
„Az uj kormánynak gyökeresen meg kell változtatnia a volt kormány rendszerét és magasabb etikai alapra kell helyezkednie"
mondotta gróf Zichy János a felhatalmazási javaslat vitájában — Gratz Gusztáv szerint fizetni kell a külföldi adósságokat, de csak addig, amíg ez nem veszélyezteti a termelést — Szocialista Indítvány a honvédelmi tárca költségvetésének csökkentésére és Bethlen
vád alá helyezésére
Bethlent hatalmas lárma fogadta a Házban, de az uj elektromos harangok leszerelték a vihart
kijelentette, hogy az OTI-ndl a közeljövőben változások lesznek, mert az orvosi szerző .íseket meg kell ujitanl. Ebben az esetben talán szóbakerülhet a szabad orvosválasztás kérdése.
Ezután megkezdlék a felhatalmazási (Örvénnyel kapcsolatosan Hadik János gróf határozati javaslatának, valamint a 38-as és 6-os bizottság jelentésének együttes tárgyalását.
Budapest, november 10 A képviselőház mai Illésén napirend előtt Szabóky Navratll Dezső az orvostársadalom nehéz helyzetére hívta lel a Ház figyelmét. Kéri a népjóléti minisztert, hogy változtasson a mai rendszeren és esetleg az OTI-nál vezesse be a szabad orvosválasztást.
Ernszt Sándor nép|ólétl miniszter
Ml van a 0adlrokkan/ah 270.000 pengő/ével ?
Fábián Béla, mint a kisebbségi vélemény előadója sajnálattal állapította meg, hogy az ország gazdasági rendszerében és politikájában a kor-mányvdllozás nem hozott semmiféle változási. Élesen bírálta a látszatadó rendeletet. Majd arról beszélt, hogy
a népjóléti minisztériumban előfordult szabálytalanságok vizsgálatát befejezték, de a következményeket nem vonták le.
A hadirokkanlak hozzátartozói részére kiutalt 270000 pengőt nem kapták meg a hadirokkantak
Ernszt Sándor nép|ólóli miniszter nyomban válaszolt a felszólalásra és hangoztatta, hogy a szóbanforgó ügyben a vizsgálatot befejezték. A jelentést most tanulmányozza és rövidesen meghozza a döntést. A 270 000 pengő hadirokkant-pénz nem tűnt el és nem hiányzik. Ezt meg kell tudnia a közvéleménynek. Ami rendelkezésre álll, azt a hadirokkantak megkapták. Az egyik tisztviselő a minisztériumban felbontott egy aktát, azt nem is tagadta. Senki sem kifogásolhatja, hogy ezzel a tisztviselővel szemben eljárt. Nem
vigyenek ki a minisztériumból.
— Nem fogom tűrni, hogy az országot deslruálják — mondotta erélyesen Fábián Béla felé fordulva.
Fábián Béla uj-ibb felszólalásában hangoztatta, hogy ö esik azt állította, hogy a 270.000 pengői helytelenül ulalták kL Az egyik pénztárnapló hiányzik.
Itt Varga Imre [íénzügyl államtitkár, aki a vizsgálat vezetője volt, hevesen közbeszólt:
— A pénztárkönyv Is el-
tflnt, ellopta valaki, hogy másoknak bemutassa,
ezért nem tudtuk megvizsgálni
Általános zaj, felkiáltások:
— Hol van az orgazda ?
Ernszt Sándor: Nem tsgadla,
hogy szabálytalanságok történtek, épp azért folyt a vizsgálsl. Egyes tisztviselők abban hibázlak, hogy nem az Illetékes fórumhoz mentek |elentést tenni, hanem a minisztériumon kivül akarták elintézni a dolgokat és például a kaszinóban indítottak egyik szereplő ellen eljárást. Ezt nem lehet helyeselni.
Fábián Béla újból fel akar szólalni, de az elnök csak a napirend elfogadása után adta meg neki a szót.
jobboldali padsorban fllt le. A szocialisták amikor ezt látták, kórusban kiáltoztak jelije: Bíróság elé, bQnOs, bDnOsf
A polgári ellenzék fíg|al közül Vázsonyl Jínos és Kun Béla kiáltoznak a volt miniszterelnök felé. Az elnök csenget és ebben a percben általános meglepetésre
fogja tűrni, hogy tisztviselők aktákat
Beífilen a terűmbe lép, megsxólal az elek/romos Őarang
egy elektromos harang szólalt meg a teremben, amelynek hangja minden más zajt eleyom. Kiderült, hogy a. elnökség sziréna-szerű hatalmas hangú elektromos harangot szerelletett fel a teremben, amely egyetlen ujjnyomásra sokkal hatásosabban működik, mint a rendesen használI elnöki csengő. A szo-ciállsták egy ideig igyekeztek túlharsogni a harang szavát, de néhány elnöki rendreutasllás ulán elcsendesült a lárma és C6ak a jobboldal tüntető tapsa hallatszott Bethlen István gróf melleit.
Gratz Ousztáv beszédéi általános csend és figyelem között kezdte meg. A mai helyzetért a felelősséget egyet-
len pártra, s a kormányra, vagy emberre, vagy rendszerre nem lehet álhdrilanl, — mondotta — másutt Is gazdasági nehézségek mutatkoztak. Bekövetkezett ez ott is, ihol munkáspárt volt sz uralmon, nálunk még különös oka is van a válságnak: a trianoni szerződés. Fizetési mérlegünk passzivitásának csökkentésére egész politikánkat a mezőgazdasági helyzet megjavítására kell beállítanunk. Helyesli azt, hogy a kormány külföldi kötelezettségeinek ameddig lehet eleget tesz, de ha elérkezik az az Idő, amikor választani kell a termelés fentartáaa, vagy a külföldi fizetések között, akkor már csak hitelezőink érdekében Is a termelés fentar-Itását kell választania.
(Általános helyeslés). Ezután vitéz Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter beterjeszlelte a vármegyék területének megváltoztatásáról szóló törvényjavaslatot.
Propper Sándor beszédében azt fejtegette, hogy mlg rendszerváltozás nem következik be, addig nincs remény arra, hogy gaz.\'asági téren javulás jelentkezzék. A szociáldemokrata párt nevében két határozali javaslatot terjesztett be. Az egyik, hogy
a honvédelmi tárca költségvetési hitelét már ebben a a költségvetési évben 20 százalékkal csökkentsék,
A másik határozati javaslatban a szociáldemokrata párt nem tartja alkalmasnak a kormányt a gyökeres rendszerváltozás végrehajtására. — Propper végül javasolta a Bethlen kormány vád afá helyezését.
Gróf Zlcfiy János súlyos kritlKá/a ax. elöxö Kormány pénxtlyyl polUlká/áról
A keresztény gazdasági párt
Ezután folytatták lésének tárgyalását, állott fel szólásra.
az elnök jelen-Gralz Gusztáv
Ebben a pillanatban lépett a terembe Bethlen István gróf
és a miniszterek széke mögölt levő
Utána gróf Zichy János szólalt fel. Megállapította, hogy
a volt kormány, különOsen a legutóbbi időben elhanyagolta a konszolidáció leg-kardlnállsabb részét, az ország pénzügyi érdekelt.
Ennek főleg az a sajdls.lgos optimizmus volt az oka, amely pénzügyi kérdésekben csak azt látta, amit látni akart. Még akkor is igen súlyos helyzetben lennénk, ha a mull kormány teljes kötelességét 100 °/o-ig teljesítette volna, de mégis az a meggyőződ ?se, ho^y ha a kormány pénzügyi kötelességeit Is ugy teljesítette volna,- mini ahogy egyéb politikai feladatokat teljesíteti, amelyek terén nagy sikerekel ért el, akkor nem állanánk olt, ahol ma állunk.
a mai súlyos helyzetért nem vállalhatja a felelősséget.
Reméli, hogy az uj kormány tsgjai tekinlet nélkül a múltra és minden érzékenységre, a rendelkezésre álló eszközlkkel igyekeznek megmenteni azt, amit a nehéz viszonyok közöli a nemzet számára meg lehet menteni. Az uj kormány elhatározása tiszteletreméltó férfias elhatározás,
az uj kormánynak azonban gyökeresen meg kell változtatnia a volt kormány rendszerét és magasabb etikai alapokra kell helyezkednie.
(Taps a balközépen) A keresztény gazdasági párt támogatja az uj kormányt, mert meggyőződése az, hogy azl a munkát, amelyre a kormány
ZALAI KÖZLÖNY
1931. novefober II.
vállalkozott, minden erejével, minden rendelkezésre álló eszközzel teljesíteni fogja. A 33 as és 6-os bizottság jelentését tudomásul veszi.
Tttrchdnyi Egon volt a kővetkező
felszólaló, majd Kornlss Gyula reflektált Zichy jlnos gróf felszólalására.
A Ház ezután elhatározta, hogy a holnapi illésen folytatják a mai vitát.
Borzalmas motorszerencsétlenség áldozata lett egy budapesti ügyvédjelölt és hölgyismerőse
Budapest, november 10
(Éjszakai rádiójelentés) Kedden délben halálos kimenetelt! karambol történt Dunakeszi határában, ahol egy teherszállító autó összeütközött egy oldalkocsis motorkerékpárral. A motorkerékpáron Schmldt István dr. 27 éves budapesti ügyvédjelölt, az oldalkocsiban pedig egy hölgyismeröse Zakdl Dénesné ült.
Az ügyvédjelölt motorkerékpáron igyekezett Vácra, ahol a járásbíróságon tárgyalása volt. Megyeri elhagyva, az országúton szembetalálkoztak egy Vác felöl jövő teherautóval. Amikor kölcsönösen kerülni akarták egymást, a teherautó faralni
kezdett a sáros országúton, ugy, hogy nem lehetett már elhárítani a katasztrófát és a kerékpár teljes erővel nekirohant az autónak.
A teherautó első kereke elkapta a motorkerékpárt és mintegy 20 méteren át . magával vonszolta. Amikór végre siketült megállilani az autót, a motorkerékpár alatt már c*ak két borzalmasan összeroncsolt lest feküdt. Schmldt dr. a helyszínen meghalt, Zakdl Dénesnét pedig, akinek fejét roncsolta össze a motorkerékpár, haldokolva szállították az újpesti kórházba, ahol este fél 10 órakor meghalt. A karambol ügyében megindult a nyomozás.
A balatoni borvidék megsegítését kérte a badacsonyi szőlősgazdák küldöttsége a földművelésügyi minisztertől
Budapest, november 10 A badacsonyi borgazdák és a badacsonyi pinceszövetkezet ma küldöttségileg kereste fel a képviselőházban Ivády Béla földművelésügyi minisztert es Varga Imre pénzügyi államtitkárt. A küldöttségben, amelyet Oyömörey Qyörgy főispán vezeteti, részt veitek a balatonvidéki képviselők is. Vitéz Szentkirályi Qéza memorandumot nyújtott át a küldöttség nevében Ivády miniszternek, amely feltárja a borgazdák sérelmét és panaszait és arra kéri a minisztert, hogy a bortermelők nehéz helyzetére való tekintettel szüntesse meg a bor és sörfogyasztást adó közti aránytalanságot, a badacsonyi borvidéket pedig támogassa ugyanugy, amint az a tokaji borvidékkel történt További kérése a badacsonyvidéki borgazdáknak az, hogy enge-
délyezze a kormány számukra azt, hogy termésüket közvetlenül /uttat hassdk a fogyasztóhoz.
A földművelésügyi miniszter válaszában a legnagyobb jóindulatáról biztosította a küldöttséget és megígérte, hogy a küldöttség állal telvetett kérésekkel behatóan foglalkozik és igyekezni fog megoldást találni Varga Imre pénzügyi államtitkár szintén jóindulatáról biztosította a küldöttséget.
Időjárás
A nagykanlzaal meteorológiai met-flgyelő lelentéwk: Kedden a MmirUk Itt: Heggel 7 Őrikor -fs-fl, (Mintán 3 úrékor +12\' 8, ette 9 óraKoi +104.
Ftlhóiet. Egéu nap borult égbolton!.
SUttrány: Reggel dél, délben délnyug.t, eale déli uél.
(BjMinkai rádliJelenUtí a ■•tMrdé. ■iat lattul lalMtl ••<• 10 érakar l Változékony I4S (árkaié k«-aailga*éaaal éa ■« ••< oaflkka-aéaéval.
A vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte Szőke Józsefet és Kele Gézát
A hit letartóztatott egyenlőre nem folyamodott fel a vizsgálóbíró végzése ellen
Nagykanizsa, november 1H Dr. Almássy Oyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró tegnap délelőtt maga elé vezeltette a bAnokszent-györgyi halálos sortűz leadásával gyanúsított Szőke Józsefet és Kele Qézát és órákhossiat kihallgatta őktl. Mindkettő .megmaradt a vizsgálóbíró előtt is a csendőri kihallgatás alkalmával leadott vallomása mellett, hofy iwn akarlak ölni, csak egy nagy lealét akartak adni a cigányoknak, akikkel már alig lehetett, bírni Várföldén. Fogalmak sem volt arról — mondották — hogyá\'fegyver golyója átütheti a cigányputrik vályogfalát és gyilkossá lehcii őket. Bármilyen 6ulyos is a bűncselekmény, amely miatt most felelni fognak, lehelellen nem a részvét érzésével ezt s két gardalegényt nézni, akiknek egyike sincs tudatában annak büntetőjogi hörderejével, ainlt ők csak amúgy „bflnletőfxpedlció"-nak, amolyan legényvlrtui-lélének [ gondolnak. Pedig a magyar büntető-
törvénykönyv az ő cselekedetüket, amennyiben rájuk bizonyul a tettesség, minimálisan, a legnyomaléko-sabb enyhltőkörülmények mellett is tiz esztendei fegyházzal sujlja. De minden részvét melleit is: három ember .életébe került a legények retorziója.
Dr. Áknáwy Oyula a kihallgatásuk után mindkettejük elölt kihirdette a letartóztatásukról szóló végzést. Egyelőre \'nem folyamodták fel a vád tanácshoz a letartóztatás ellen. v Egyelőre megnyugodtok. Valószín Meg mig mindegyik a védőjével beszél. Szőke Jóska véd je dr. Hoc/t Oszkár, mig Kele Oezáé dr. Hajdú Qyula ügyvéd, Miután a végzés kihirdetésétől számítva nyolc napig van ide i jük a leifolyamodásra, valószínű,! hogy ők Is felfoíyamodással élnek. \' Talán nem is tudják, mit jelent felfolyamodni, lehet-e fellolyamodnluk?
,A csendőrség mindakét községben szünet nélkül nyomoz. Bámulatos kitartásának rövidesen meglesznek a kézzelfogható eredményei...
Szenzációs nagy katótvásár
megkezdődött.
Már most raktáron levő kabátokat mélyen leszállított árban árusítjuk. Nutriette bundát már 92— pengőért és feljebb. Mult évről visszamaradt kabátalnkat 20 — pengőtől kezdő-dőleg leszállított árban adjuk.
Weisxfeia éa FlscQer
dlrafdiuOdz
A standardizált ember
(Kivonat Horváth litvánnak, az OttKE főtitkárának Nagykanlzián tartott előadásából) 1
1 .Azuma-Zi csodálatos története
Horváth István előadása bevezetésében Wells egyik csodálatos története" emlékeztetelt. A történet Azuma-Zi-röl szól, erről a Keletről Jött félvérröl, aki az egyik nagy angol villanytelepen dolgozott és istenként Imádja a Nagy Dinamót, amelynek ősei vallási parancsa szerint emberáldozatot mutat be. Feláldozza a dinamóféiis tiszteletére a villanytelep felvigyázóját, akit a vallásos őrület szent megszálllságá-ban a gép drótjai közé dob. Átn a dlnamóisten ujabb áldozatot követel és ez az ujabb áldozat maga Azuma-Zi, aki holtrapörkölten hull kl a hatalmaB isten acélkarmaiból. „Igy végződött Időnek előtte a dl-namóislenség imádása, amely (alán a legrövidebb életű volt valamennyi vallás között, mindazonáltal — állapítja meg Wells csodálatos története
végén — legalább egy máriirral és egy emberáldozattal dicsekedhetett".
2. A Dlnamo-tsten
De ebben a megállapításában Wells súlyosan tévedtli. A dlnamóistenség él tovább, imádása egyike a legelterjedtebbvallásoknak, hivdnek száma több mint százhuszmillió. Azuma-Zt emberáldozata nap-nap után rneg-ismétiödodik az istenség csarnokaiban. Mirlirjainak száma nem egy, de megszámlálhatatlanul sok.
A vallas neve : Prosperity. A gazdasági siker, a Sucess Istenitése ; főpapjai: a sucesJull businesman-ek, a Forduk, Morganok, Oouldok, Rockefellerek ; prófétái: a Hearst-ök es Brisbane-k ; minisztránsai: a sa-Ie8man-ek, a minél nagyobb tömegben, minél többet eladó üzletemberek ; kinyilatkoztatása: a Service evangéliuma; hivei, — a tömegtermelés legtipikusabb produktuma, a világ nagy olvasztótégelyében gyárilag előállított, szabványos minta szerint kiöntött, normalizált tömegember, a gcpkullura koronája: a standardizált ember. A dinamóisten: az
amerikai indusztrlalizáit civilizáció istene, akinek hivei a legnagyobb, a legkönyörtelenebb álüözalul mjgát az embert áldozták fel, az isten arculatára teremlett lelkes lényt és feláldozták az egyéniség igazi kultúrát fakasztó, teremtő erejét, de vele egyült mindazt, ami a mi euró pai felfogásunk szerint az életet élni érdemessé teszi. Milyen döbbenetesen igazzá lesz itt a Lucretius keserű szava: Propler vitám vitae perdere caususl
Amerika valóban a superlatlvusok országa, a technikai rekordok, a gazddsagi erőkifejtések felsőfokának a világa. Dj amilyon bámulatos a csodálatosan kifejlesztett technika — annyira primiliv itt az élet technikája. Amilyen korlátlan lehetőségek kínálkoznak a vállalkozás, ötletek értékesítése és megvalósítása, technikai rekordok megteremtése, pénzszerzés terén, olyan szűk korlátok közölt folyik az élet.
3. A Boom zenitjén Már ilt elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy mindaz, ami itt el-
mondandó vagyok, másfél év előttről datált impressziók. Ezeket az impressziókat 1929. nyarán szereztem, a nagy fellendülés, a Boom zenitjén, amikor a diadalmas Prosperity, amelyiknek örökké tartó kontinuitását kétségbe vonni minden százpercentes amerikai szemében megátalkodott haerezls lelt volna, — ö orgiáit űlle, 1929. októberében állott be ennek a diadalmas Boom-nak, az amerikai Succisí isteneinek Wallhalláját hamuba hamvasztó reakciója, az a ciklikus erejű krach, amely megremegtette Manhattan bazaltalapjait és a Wallstreet páncéltermeit, amely bebizonyította, hogy nemcsak a fák, de még a Wallstreet felhőkarcolói sem nőnek az égig és amely talán a Prosperity Inienhitének az alkonyát is jelenti. De a mi szemponlunkből illusztrali-vebb, ha a standardizált embert, ennek a — lehet hosszú Időre letűnt korszaknak legtipikusabb produktumát, — abban a környezetben vesz-szük szemügyre, amely öt magát
IMI
II
ZALAI KÖZLÖNY
88 — 1
„Tanéttó-fogadáí" Felsörajkon
Mintha téli reggel vopa. A nap a felső-rajkt hegy gerince fülé emolkedett, amikor bekopogtatok a hegy lábán épült plébániaiakba.
Wache Ernő esperee - tanfelügyelőt éppen nagy munkában találom. Minősítési táblázatot kéezlt a tanítókról, mert hogy a hitközeégnek fontos napja yan : „tanéttó-fogadás* lesz ma.
Harmino év után nyugalomba vonult Oszoly Mária tanítónő. A helyére pályázatot hirdettek. Nagy akta-osomora mutat az osperos.
— Ez mind pályázó, ügy kenyérre 88. Köztlltlk 40 térti és 48 nő. A nők közt több Jetea polgári Iskolai tanárnői képesítéssel. A férfiak közt van gazdasági akadémiát végzett, aki azután szerezte meg a tanítót képesítést.
A kántortanítót állásra viszont alig akad pályázó. Mert a kántortanító terményben kapja a fizetését Bármiféle Járulék legyen, azt mind 21 pengős búzában számítják. Igy a kettős munkájáért az egy tlzelSse sincs meg tulajdonképpen. Ezért nincs pályázó.
Kilenc órakor van a választás az Iskolában. ünneplőbe öltözött polgárok komoly arccal várakoznak. Fontos és messze kiható dolog az a falu életében, hogy most kire esik a választás.
Az Iskolaudvaron több pályázó sétál. Szorongva, reménykedve mindegyik azt várja, hogy ő lesz a szerencsés, neki Jut a darab kenyér.
A szavazás titkos. Az első futam nem hozza meg a döntést Nincs abszolút többség. A második menetben egy férfi és egy nő ktlzdenek. liecaeg-ropog a fekete Iskolatábla, törik a kréta, mikor Hadi Jenő vezetőtanltó a választás tintsh-óben trja óe összeadja a szavazatokat
A férfi győzött: Baranyai Géza. Három szóval.
Nyolovanhöt tanító kenyér nélktll maradt, egy reménnyel megint szegényebben.
Novemberi költözködéaek
A köztisztviselő! és maakáscsaládok változtattak leginkább Iskfst a novemberi negyedben
Nagykanizsa, november 10
A tisztviselői fizetéscsökkentés és az egyéb ujabb adók kivetése súlyos anyagi helyzetbe juttatta a magyar családokat. A kereskedőtől kezdve a háztulajdonosig mindenki érezte ennek a következményeit. Leépítés, takarékosság és redukció minden vonalon.
Ennek a nyomasztó közgazdasági atmoszférának előrelátható volt a hatása a lakásviszonyokra is, ami valóban be is következett a novemberi negyedbea KUlönöaen a köztisztviselők és az alsóbb néposztálybeli családok változtattak lakást november 1-én. Mindenki kisebb lakásba költözött, hogy igy állítsa helyre megbillent pénzügyi egyensúlyát
Érdeklődve a nagykanizsai bejelentőhivatalban. azt a választ kaptuk, hogy dacára a rossz gazdasági helyzetnek, a novemberi lakásváltoztatók száma meg sem közelíti azok számát, akik az augusztusi negyedben változtattak lakást. Augusztusban mintegy 700—750 személy változtatott lakást Nagykanizsán. Ezzel szemben november 9-ig naponta átlag 40— 50, összesen mintegy 400 ember jeleittelt be lakásváltoztatást a bejelentőhivatalban.
Nem volt tehát költözködés! invázió, ellenben a munkásosztály és a köztisztviselői családok igen nagy számban változtattak lakást
Jó rádió, Jó gramofon : Transdanubia,
A hévlzszentandrási halálos falbontás a törvényszék előtt
A bíróság elrendelte a Nagykanizsa, november 10 Ez év márciusában történt Héviz-szentandráson, hogy az örl László és Vogl Hermann keszthelyi kereskedők tulsjdonát képező telken egy fallebontás közben az olt dolgezó Szívós Ödön ácsmestert és Wdgner Károly munkást a leomló fal agyonnyomta. Szívós 6, Wágner 4 apró árvát hagyott maga után.
Miután egyrészt a tulajdonosoknak a lebontási munkához nem volt engedélyük és a kellő óvatossági rendszabályokat is elmulasztották, a lebontáshoz nem képesített kőművesmestert alkalmaztak. Örl és Vogel tulajdonosok ellen megindult az eljárás gondatlanság miatt.
Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszéken. A két vádlott kereskedőt dr.
NAPI HÍREK
bizonyítás kiegészítését
Hochstűdter keszthelyi ügyvéd védte. A vádlottak azzal védekeztek, hogy ők nem adtak megbízást a fal lebontására és azért nem kértek erre engedélyt és nem foganatosították a szükséges óvintézkedést. Az áldozatok özvegyeit dr. Vld Ferenc képviselte, aki megfelelő kártérítést jelentett be a kenyérkeresőt vesztett kél család nevében. A bíróság számos tanút hallgatolt kl. Igy többek között Szívós Ödönnél, Kláninger Györgyöt, Nyirő Jánost, Tolnai Györgyöt.
Makdry Vilmos szavazóbiró felolvassa a boncjegyzökönyvet, mely »szerint a szerencsétlen áldozatok gerinccsigolya és bordatöréseket stb. szenvedtek. Halálukat szívszélhűdés okozta. ítéletre azonban nem került sor, a bíróság a bizonyítás kiegészítését rendelte el.
Amíg haldokló anyjának a haloti rnbát mosta, kisgyermeke halálra égett a forrévlzben
Egy másik gyermek a disznóknak főzött burgonya levében égett halálra - Mindkét édesanyát 40-40 pengőre ítélték
Nagykanizsa, november 10 Nemrégen tOrtént, hogy Cserszeg-tornaj községben Szalal Istvánné édesanyja haldoklott Hogy a nagy útra megfelelő ruhát adhassoi. a koporsóba, mosási végzeit. Eközben a forróvizes edényt letette a konyha padlójára. Ekkor történt, hogy a nagyobbik leánya a szekrényhez akart menni, igy el kellett mennie a forróvizes edény mellett, ahol a 2 éves kis Erzsike állott. Erzsike félre akart állani nénje elöl és eközben beleesett a forróvlzes edénybe, amelyben halálra égett. Szilái Istvánné aznap temette az édesany|át, másnap meghalt a két éves Erzsike. A hatóságok gondatlanságot láttak fennforogni és Szalainé súlyos váddal került a nagykanizsai törvényszék elé: Qondatlanságból okozott
emberölés vétségéért. A biróság azonban tekintettel volt a nyomatékos enyhitö körülményekre és azért mindössze 40 pengőre Ítélte és ennek végrehajtását is felfüggesztette, e
Hasonló eset történt Balatongyörökön. Horváth Istvánné a sertéseknek burgonyát főzött és a forróvizes edényt letelte a konyhába, amikor az udvarról beszaladt az anyjához a két és fél éves Károly gyerek. Szaladgálása közben megbotlott és a forróvlzes edénybe esett, amelyben annyira összeégett a kis ártatlanság, hogy borzasztó kínok közölt kiszenvedett. Oondatianság miatt vonták ma felelősségre a kis áldozat édesanyját, akit szintén 40 pengőre Ítéltek.
NAPIREND
lonmhar II, szerda
Róm. katolikus: Márton. Protestáns: Márton. Izraelita : KM. hó 1.
Városi Mtuaum és Könyvtár nyitva etil törtökön és vasárnap délelőtt tD-tfit 13 őriig.
Oyógyszertári éjlell szolgálati I. ErzséÍMUér* ^.Megváltó" gyógyszertár
Qőzltlrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétttf, szerda, péntek délután, kedden egéu nap nőknek). Tel. 2—11.
— Felkéretnek a háztulajdonosok, hogy ax olasz király képviseletének megjelenésére való tekintettel házaikat lobogózzák tel
— Szent Erzsébet ünnepe. Az Idei Szent Erzsébet ünnepségek sorában kimagasló lesz a nagykanizsai Szent Ilona Leányklub ünnepélye, november 16-án este 8 órakor a Városi Színházban. A klub műkedvelő gárdája elöad|a Pohárnok Jenő Magyar Szent Erzsébet c. 2 felvonásos színjátékát, teljesen korhű jelmezekben. Ezalkalommal mutatkozik be a Leányklub uj házi vonószenekara is. Jegyek a Misszlősházban válthalók naponta délelőtt 9—12 és délután 3-6 óráig.
— Különbözeti vizsgák a leány-líceumban. Dr. Mátray Rudolf klr. tankerületi főigazgató hétfőn Nagykanizsára érkezett, hogy a leány-ilceum különbözeti vizsgálatait levezesse. A Nsgykanizsal Iskolaegye-sü\'et részéről dr. Hegyi Lajos városi főjegyző vett részt a vizsgákon. A vizsgák kedden folytatódtak.
= Ügyvédi hlr. Dr. Kovács László ügyvédi irodáját Erzsébet-tér 11. sz. alól Sugár-ut 12. sz. alá (Rlumenschein-ház) helyezte át.
— A Szent Ilona Leányklub szép kiviteta, piros-fehér-zöld zászló-szslagot csináltatott a Párisi Kölcsönösen Segélyező Magyar Egyesület zászlajára. Az egyesület zászlaja a háborús időkben elveszett,\' most csináltatott ujat és Nagykanizsa várostól is kért rá szalagot. Ezt készíttette el a Leányklub.
— Szent Ferenc Harmadik Rendje égi fövédöje megdicsőülésének hétszáz éves jubileumában Nagykanizsán is díszes ünnepséggel vesz részt 14-én esle 6 órai és 15-én délulán 5 órai kezdettel ének és szavalatok keretében szinre hozza Pohárnok Jenő .Magyar Szent Erzsébet" két felvonásos remek színjátékát. A rend a fehérterem színpadát ez alkalomra álalakilolta, hozzá Ketltng Ferenc tanár korhű kulisszákat festett. A 25 tagu szereplő-gárda hetek óta serényen készül, hogy minél tökéletesebb alakításban tüntesse fel a világszerte ünnepeit szent asszony Irgalmas tevékenységét. Jegyek szombat délig Szomolányi Oyuia Főúti üzletében, attól fogva a rendi könyvtárban kaphatók: első sojok 1 pengő, többi 60 fillér, állóhely 30 fillér. 18 án délután 3 órakor az előadást az Ifjúságiak megismétlik.
= 48 fillérért kaphat 1 méter házivásznat pamutból, vagy ebből készült 58X65 nagyságú törlőruhát a csütörtöki SchOtz Akció nap alkalmával.
ZALAI KÖZLÖNY
1981. nwtttbv 11
A raaxnakl tflzvéaz
elítéltje perújrafelvételt kért
Zalaegerszeg, azeptember 10
Mint Ismeretes, a resinekl borzalmas lüzvész ügyében az egerszegi törvényszék lüzvészokozás vélsége elmén fogházbüntetésre ítélte Tóth Pál reszneki gazdálkodói és Breglecz István szentgyörgyvölgyl gépészt. Az ítélet indokolása szerint abból a btlnös könnyelműségből származóit a szörnyű kataszlrófa, hogy Tóth Pál nem akadályozta meg Breglecz gépészt abban, hogy a cséplőgépet olyan közel állítsa szalmatetös házához. Annakidején mlndakél vádlotl megnyugodott az Ítéletben. A napokban váratlan fordulat történt ez ügyben. Tólh Pál ugyanis az ügyvédje utján újrafelvételi kérelemmel járult a bíróság elé és másokat nevez meg, mint akik a tűzvész okozásával gyanlthatók.
Nem értem, kérem,
abszolúte nem ériem ezeket a milliomosokat. Csináltak most egy Iskolát Londonban. Ez az u n. milliomos-akadémia. A nagyipar és nagykereskedelem vezeti nagyjai alapították ezt az újfajta Iskolát és a Bank of England finanszírozza, mert az iskola célja, hogy a milliomosokat megtanítsa arra: ml a hivatásuk, mit vár tőlük a közgazdaság és az emberiség ? Harminc hallgatója van Is már — írják a lapok — a milliomos-akadémiának.
Hát én tisztelem a milliomos urakat, de a londoni milliomos-Iskola komolyságában nem hiszek. A hivatás kérdése ugyanis eddig se nagyon Izgatta őket. Akinek egy millió fontja van, az megél belőle anélkül is, hogy ehhez különös hivatása lenne. Azt pedig maguk a milliomosok eddig Is a legpontosabban tudták, hogy mi mindent vár tőlük az emberiség. Csakis Igy lehetséges, hogy mindazt hajszálnyi pontossággal mindig kl tudták kerülni.
A milliomos főlskqldnak különben Is csak ugy volna értelme, ha mindenki beiratkozhatna a mlUlamos-dedőba, aztán az Iskolák további fokain keresztül készülne a milliomos-mesterségre, egészen az akadémiáig, ahonnét mint kész milliomos kerülne kl.
_ (?)
— A Magántisztviselők SzSvet-ségében folyó hó 15-én, vasárnap délután rél 4 órakor Kertész Miklós országgyűlési képviselő, a Szövetség főtitkára ,A gazdasági válság és a magánlisztvlselik" címmel tart előadást. Belépődíj nincsen. Vendégeket szívesen látnak.
— Férfi éa női szövetek minden árra kaphatók Stnger dlvatáruházban.
Triotrofon 3-\\-l csöves tiangszóros rádió: Jó és olcsó. - Tranadanubia rt.-ndl, Csengery-ut 6.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán
13 gyermek született a mult héten, 4 Hu és 0 leány: Bagonyal Mihály íöldm. és Szolár Juliannának rk. leánya, Muczer .József földm. éa Kováca Annának rk. tia, Magyar Ferenc földm. é« Mlhálocz Rozáliának rk. leánya, Snelt Sándor földm. é» Dani Katalinnak rk. leánya, Sándor Lajos honv. őrmester ée Boros Máriának rk. leánya, Varga György föld. és Samu Rozáliának rk. leánya. Protár József háziszolga éa Rrdődl Reginának rk. fia, Horváth Jenő vasúti munkás és Kovács Annának rk leánya, Víi8ka István kómüvessegéd ós l,elch Paulának rk. fia. Házasságon kívül szü-letett 8 loány éa 1 tlu. — Halálozás 7 történt: Flolscher Ferencné Clráky Katalin rk. 44 öves, Bukovecz István nap-wámoa rk. 4r> óves, özv. Sárközi Péterné Köcso Auna v, szegény rk. ito éven, Tenk Ferencné Szerdahelyi Katalin rk.
Schüti
akció-
na/t
MfrHkft
Házi vászon pamutból
58 cm. széles, törlőruhának, törülközőnek, konyha- «jf Q ruhának, függönynek nagyon alkalmas, métere ...... P 40
Kész törlőruha ,A&
piros fonállal dlszilve 65X58 nagyság ............ P ™ ™»ö
Ifiaszosvászon ..0ft
abrosznak megfelelő, 115X85 nagyság, szép mintákban P
Padlókárpit (Linóleum)
80X65 nagyság, ajló, mosdó elé alkalmas méretek, A 0% mosható, jó minőség, kis hibával .................. P JL *rU
■kdén mMoek g törlflrnhákból legfeljebb 5 darabot szolgálunk kl.
Scípütsz AruQáx
Dunántul legnagyobb ás lagoloaóbb áruháza.
69 éves, Tóth Mihály napszámos rk. 55 éves (Nagyrlnyn-puszta), özv. Kooh Józaefne Németh Rozália rk. 80 éves, ttzemllcs Sándor rk. 18 napos. — Házasságot kötött 4 pár: Lenkel Ferenc ker-téazsegéd és Wolf Mária rk., Borslts József napszámos és Fllák Mária rk., Tölösi Péter Bzabó mester (özv.) és Mazur Rozália rk., Szentes József napszámos és Molnár Ilona rk.
= A Telefunken 121 E egyenáramú készülék osztatlan ellsmetésre talált. Ezen kis 2 csöves gép hihetetlen teljesítménye az uj indirekt fűtőszálas csövek és az 5 Wattos végerősltőcsó igen nagy teljesítményében rejlik. Ezek a csövek már 110 Volt hálózati feszültségnél is meglepő teljesítménnyel dolgoznak. A készülék természetes hangvisszaadását a már fogalommá vált .Telefunken" névnek köszönheti.
— Bársony, flanelt és parget újdonságok Singemet.
- Megkezdődött Klskanlzsán az IskolánklvOll népművelés. Vasárnap délután nagy érdeklődéstől kisérve kezdődött meg Klskanlzsán az Iskolánklvüll népoktatás. Az előadások vezetését Kovács Illés elemi Iskolai Igazgató vállalta, aki fáradhatatlan buzgalommal vette kezébe a népmüvelés munkáját. A vasárnapi el6Ő előadásra nem csak az előadótermet, de még a folyosót Is zsufo-lásig megtöltötték az érdeklődők, különösen a fiatal anyák. Ez a nagy érdeklődés Berlin Emma klskanizsai anya- éa csecsemő-védőnő előadásá-
nak szólt, aki tartalmas előadásában a csecsemők védelmét fejtegelte. A nagy telszéssel fogadott előadás után szép szavalatok és énekszámok következtek, majd Kovács Illés Igazgató a további előadásokra li kéne a közönség érdeklődését.
= Egyik legnagyobb magyar viaszosvászon és padlókárpit gyár bizonyos cikkek gyártását beszüntette s ez alkalommal Áruházunk főnökének sikerült ezen cikkek meglevő készletét megvásárolni. Csütörtöki akció napunk alkalmával mintás és sima viaszosvászon maradékokat, melyek abrosz nagyságnak megfelelnek —• 115X85 nagyság — 3.20 P-ért, Padlókárpltot 80X65 nagyságú maradékokban 2\'40 P-Ő8 meglepő olcsó árban árusi-lunk. Schülz Áruház.
Nov. 14. A Harmadrtod Szent Erzsébet ünnepsége 1 plébánia fehértermében 6 órákor.
Iir. Nőegylet feketekávé-esfélye a Kaszinóban 9 órákor.
Nov. 15. A Harmadrend Szent Krzsébel ünnepsége a plébánia fehértermében 5 órakor.
A Magántisztviselők előadása (Kertén Miklós országgy. képv.) salát helyiségükben, fél -í kor. Nov. 10. A Leinyklub Sienl Erzsébet ünnepélye a
színházban est* 8 órakor. Nov. «. Llcellla előadás, a trianoni év\'fotduló gyász-
Ünnepélye a városházin 6 órakor. Nov. 28. Szent Erzsébet 700 éves évfordulóiénak ünnepe délelőtt II órakor a színházban, üec. 2. DománySirl ária és dalestje a Kaszinóban. IJcc. 13. Tóth Kélméit cenlennlrlunt, Barlha István llceilU előadása a városhizáti ci órakor
Zrínyi emlékünnepély.
Közgazdaság
Katasztrófád* áresések a milánói vásáron árzékany waaztaaágakat okoztak a
magyar axportBrBfcnak
ötven fillérre esett a magyar marha élősúlyban — Takarmányhiány miatt
az olaszok kénytelenek állataikat piacra dobni
Nem kell külön rámulatni arra, hogy mit Jelent a magyar állalexportőröknek, a magyar állattenyésztőknek, de különösen a nagykanizsai állatkereskedőnek az Olaszországba való állalkivetel. Hogy Nagykanizsa nem merült el még teljesen a gazdasági válságban, annak nem kis mértékben az állatexport az oka. Hogy az olasz kereskedők itthagyták Nagykanizsát, az egész városon meglátszik. Visszaesett idegenforgalmát az egész város érzi. Azóta állatkereskedőink a legnagyobb erőfeszítéssel igyekeznek üzleteket kötni az egyes olasz nyílt vásárokon, az utódállamok konkurrendája mellett. Az utóbbi két héten még az olasz belföldi marhákat kezdték piacra dobni. Erre a nagy takarmányhiány kényszerhelte az olaszokat. Így olyan áresés állott be az állatvásárokon, amely katasztrófádnak mondható. A tegnapi hétfői milánói marhavásáron, amelyen több nagykanizsai állatexportőr is erősen érdekelve volt, a mult heti 2.20 lírás árakkal szemben az élő á\'lat kilogramja átlagban 1.66—1.80 Urára esett vissza, ami magyar pénzben kb. 50 fillérnek felel meg, amivel szemben a magyar exportőrnek vagonoként ott kb. 4000 líra (1200 P) vlm, fuvar és egyéb költsége van.
A katasztrofális áresés a magyar marhaexporfOröket rendkívül érzékenyen érintette, üzleteikre nagyon ráfizettek.
Ilyenformán a magyar marhaklvilel teljes megszűntnek mondható, ami nemcsak elsősorban a nagykanizsai, dunántuli, de az egész magyar állattenyésztő gazdakőzönséget, mint az állatexportörőket is kataszlrófálisan sújtja. y
Nagykanizsai marhakereskedő körében .a milánói vejeség" nagy deprimáltságot kellett
Ausztriában rövidesen életbelép az uj magasabb szarvas-marha-váni
Osztrák forrásból lövő értesülés szerint a gazdák kívánságának engedve rövidesen életbelép az uj magasabb szarvasmarha vám, amely az eddig érvényben volt 30 atanykorona helyett 45 aranykoronában lesz megállapítva. E rendelkezés nem érinti a kontingenseke!, amelyek még a jullus előtti vámtételek szerint vámoltatnak el, Állítólag az aulonom vámtételnek emelése ujabb kontingens tárgyalásokat fog maga után vonni.
<-) Téli gyümölcs kiállítás.
Az értékesítéssel kapcsolatos téligyümölcs kiállítás iránt az érdeklődés oly nagy, hogy az anyag összegyűjtése és elrendezése mlalfa kiállítás megnyitását november 29-ére kelleti elhalasztani. A kereskedelemügyi minisztérium a kiállítás nagy fontosságát méltányolva, a kiállítás tartamára kedvezményes vasúti Jegyet bocsájtott a kiállítók és a kiállítási megtekintők részére rendelkezésre.
™ Kárpitos bútorokat, a legkényesebb Is megleleló kivitelben, garnitúrákat, reka-mléket, matracokat, függönyöket stb. leg-olcsóbbsn és kivánstrs kedvező fizetési leltételekkel szállítunk. Rendelés elótt kérjen díjtalan ártájékoztatót. K o p s t e I n Bútoráruház, Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4.
Saját termésű nemes, édes rizling bar kapható, literje 48 lill Sugár-ut 41/0. 6221
szobái, kon december 1
r»«garl, raoraaoll már P 14--njá r 5— ét minden más gil [olcaóbban hástaoi szállítom.
1SLA0CVI
:dálko-
KIrály-utca 20. az. alatti ház | dásra és üzletre Is alkalmsa, sza! azonnal alaáá. Bővebbet ugyanott. 6278
Egy szobás lak4a raellékhelylséaLkkel kiadó Sugár-ut Wa,
1931. november 11.
Ősz/ divat a
Női boka
feketé barna Ú8 drapp szirtben kapható:
Sszabó
clp4drii(kti, HonTfiy Mlklóa-ui 1. ajcdm -
Uiiehl sáriit
19-55, Newyork Brtlssel 71-45, Milano 26-47 ■/•„
Páris 20-11V«, London 511-75, Brüsi Madrid 45-00, Amsterdam 206-30, Berlin 121-10, Wien 71-50. Szólla 3\'71, Prága 15-15, Varsó 57-20, Budapest 90*02i/i, Belgrád 9-10, Bukarest 305.
Terménylőssdo
Buza tlszav. 77-ca 11-20—11*60, 78-as 11-35-11-80, 79-cs 11*50-11*95, 80-as 11*60-1200, dunánt. 77-es 10*70-1090, 78-as 1085—11*05, 79-es 11*00-11-20, 80-as 11-05-11-25, rozs 11-90-12-10 tak. árpa 16-50-16-75, zab 18-90—19-00, tengeri 13-00-13-25, korpa 1065-10*80.
i Hemxeü Bank Jeviza-árlolyamal
VALUTÁK Angol f. 20*60-22*10 Belga Ír. 79-15-80 1b Csehk. 16-86-17 00
Dán k. —•---•-
Dinár 1010-10-20 Dollár 568 50-572-50 Frsncls 1.22-25-22-55 Holl. 229-30-23110 Zloly 63-35-64 15 Lel 3-38-3-48
Lcva 4 08-4 20 Líra 28-95-29-75 Márka 13500-136 00
Norvég —•--*—
Peseta —•--•—
Svájc! f. 111-10-112-10 Svédk. —•---•-
DEVIZÁK Amst. 229-70-231-10 Belgrád 1013-1019 Berlin 135-20-136 00 Urüssel 79-45-8015 Bukarest 3-39-3-47
Kopenh. —■-•—
London 21-30-22 10 Madrid -•__•_ Milano 29-25-29-75 Newy. 569*80-573-20
~ Jo —---
22-29-22-53 16-88-16-98 4-12-4-20
Páris Prága Szófia Stockh. Varsó
Wien --
Zürich 111-27-112*07
63*55-64-35
IsrUsTisár
Felhajtás 1336, eladatlan 768. — Elsó-rendU 1-18-1-24, szedett 102—108, szedett közép 090-098, könnyű 072-084, l-sö rendll öreg 1-02-1*04, ll-od rendü öreg 0-88-09Í angol süldő 090-100, szaronna nagyban 1Í0—1-45, zsír I 85— 1-90, hus IA4-1-16, félsertés P3Q—1-48
EM*: Bélulal Syosida él Lapkltié Tállalát, Ssrrkuluái
dfe kiadó: Zalai Károly.
NagykaalzM A aa.
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea vlrstll ......... 30 fillér
I „ csemege vlrstll...... 24 ,
10 dkg. gépsonka ......... 60 .
10 , göngyölt sonka ... 50 .
10 . börnétkQlltésztasonka 50 .
10 . gyógysonka ...... 100 .
Herceg Esterházy Hentesüzlet Horthy Mlkléts-ut t. Telefonz B-BS.
ZALAI KÖZLÖNY
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN121
8 + 1 osBves
szelektív nagyteljesítményű
Budapest .külföldvevő
RÁDIÓREMEKMÚ
váltó- és egyenérsmra
"Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
fegyver- és sportiUlet, rádió- él graaoloi outályái.
APRÓHIRDETÉSEK
Az aprúblrdatiaak dija 10 uúi( 34 |m«r. NMsa loribbl nó 41]* 9 fillér. Vulz- fc óoaepiup 10 •ail| ao fillér, mladtn lorlbbl uS dl|a S filL SlardSa S ps.takau 10 ndlf OO fillér, mlo4aa
\'ovlbbl HÓ dija a fillér. Omwö a njíndan vas-■ Z«bb batOkb^l ÍIM azó két aaónak aximlUatÜL álliat karaaSknak SVh mzadntaf
Elad A Csengejy-utca 18. alatt 724 Q-öl lelek. Jf 5117
A legjobb aranyhegyi óboraim literje zárt palackokban 40 fillér. Sálián, Magyarutca 74. 4996
Magyar-utca 92. SlámU hái eladó. Bővebbel ugyanott.
6227
Hahtalaxln állandóan kapható Sípos Andor, Muszel és Frledenthal, Teutsch OuszUtv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 2007
Vaakélyhék sohanaottabéléaa éa Jaelténn nxnkazzarUaa Snrtory Oaarfcér Uftéda cégnél, Ragyka-■Irély-u. "
Qfiarnsolom, 5 járatú, nagy köraettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó. Cim a kiadóban. 5124
Atkdltdaéobél vlssasmaradl háatar-
tásl apróságok olcsón eladók. — Horthy Mlklós ut 35. Jobbszárny. 5269
Kínáló sssmflwish
naty vátauUkban kapkatök lafolcsóbb..
ZSOLDOS GYULA
órAs, ékszerész és lAtszerésznél
FÓ-UT 14. BIZTOSÍTÓ PALOTA
Orvosi receptek elkészítése. 4MI Szakszerű Javítások.
Vásároljunk bizalommal
SZEKELY VILMOS ii\'ii
Rinkaaliia, Eruéket-tér 18. txin alatt (volt Surns-nilloda), hol óriási raktári találunk a legegyszerűbbtől — a legfinomabb kivitelű bútorokban — a legolcsóbb Órait mellett.
ElsftrendO ssját kárpitos és asztalos műhely I Kedvező fizetési feltételek I
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit. MUvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyöaségükflél.fogva Igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eiernlt-nagy-lapok, melyek bútorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger la és Fia takereskedő cégnél kaphatók,
hol mindennemű desaka, léc, épülella, valamint egyéb épltkeaéal anyagok ■ ■api érnél la olawébbaaa azzeraahaSBkba.
Mindennemű enyvtMttlcraezek állandóan rakláion. Hajópadlógyártáaéabéigyalulás Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk.v Telefoni 337.
Készpénzért veszünk
2 drb National pénztárt
\'kézi és motorosat.
tok lypua éa gyártszám, valamint legjelöléssel „S.évatkanaf < I ;ére a kiadóhivatalba kéretnek.
Ajánlatok ármegji jeligére
11
az araszoló hernyó teljes elpusztítással fenyegeti. Csak
hernyóenyv gyflrflknek
— a fagyok beállta előtt történő felrakásával — védekezhetünk ellene.
Lombhullás után permetezzük gyümölcsfáinkat
lyiiíIMrliDiiiiii!
vagy
Solbár-ral
Beszerezhetők:
ORSZÁO JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nörány-vádőazerek ki
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon: 180.
Három utcára nyiló
emeletes ház
szabadkézből
(páratlan hlagykanlzsa városban), 2 dupla szobaajtó éa kOlénféla bútorok. Cim a kiadóban. 3
^andÖHÍ
2+1 KÖVES HÁLÓZATI RÁDIÓ 18 havi részletre áralja
QUITTNER
VILLAMOS t» RÁDIÓ •ZAVjOZLfTI OWRBfcRMlT I. TUIfOK M4.
nagycsSvAsAri
ZALAI KÖZLÖNY_______1931. november 11
Hálószobák
Ebédlők
fSSg; Kárpitosbutorok
óriási választékban, megbízható ló minőségben és közismert ízléses kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.
pr* Legkedvezőbb fizetési feltételek!
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. r(FeIelös üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 266 szám
Kormányrendelettel oeSkkentett terjedelmű »i*m
Nagykanizsa 1931. november 12, csütörtök Ara 14
zalai közlöny
Szerkesstőséj: ti kiadóhivatal: Főút 5. alám. Keszthelyt flókkiadóhlvatal: Kounth-utca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
í
Előfizetési ára: egy bófs ■ pengő SO Iliiéi. Szerkesztőségi él kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Valamit tenni kell.-
(bl) Kemény szavak hangzottak el tegnap a magyar parlamentben nőt Zichy János ajkáról. A no^zet lelkületét — mondotta — fel kell szabadítani a lidércnyomás alól, a kormánynak gyökeresein meg kell változtatnia a volt kormány rendszerét és magasabb etikai alapra helyezkedve kell utat taposnia az ország jövője számára.
Igen: — változtatni keltene. Az egész ország pattanásig feszült Idegekkel válla, hogy változtassanak a sorsán, llogy akik most oU ülnek a kormány-keréknél és mindazok, kiknek szava, súlya, keze- odáig elér, hagyjanak fel a múltért való céltalan lovagiassággal és a másik oldalon ls hagyjanak fel a műit felelősségének hiábavaló hánytorgatá-sával. Sem a mult mindenáron való mentése, sem a felelősség konkrét megállapítása nem visz közelebb egyetlen magyar exlstenclát sem annak a borzalmas kérdőjelnek a megoldásához, arai Jnaholnap senkit sem kímélve mered minden gazdasági egyed elé.
Lássák végre, hogy a magyar közgazdaság minden frontján bena kezek MSlfiáek a holnap rohama elé. Lássák végre, hogy lépten-nyomon hullanak el azok, kikre a holnapot építeni ukarták.
.\'Változtatni kellene azon a gazdasági pálitllcán, amely a terhek folytonos tokozásán kívül más reniedlumot nem talál a válság megoldására. Nem vár senki csodát a kormányzattól. Hogy a világválság nem elkoptatott Jelszó, mln-awuii tudja, mindenki látja annak apokaliptikus méretett. Csak azt sürgeti a halálosan tikkadt magyar élet minden egyes kereszthordozója, hogy a kataklizmából kivezető uton a kormányzat minden Intézkedésével, azokkal ls, amiket tett é* még Inkább azokkal, amikre szomjasan vár az egész gazdasási front, — raclonallsabban, rugalmasabban, a Jószándékok mellett több eredménnyel simuljon a világválság hullámveréséhez. Közben pedig, az állam Ügyelnek rendbehozatalára Irányuló sziszifuszi és mindenek felett szükséges munkája mellett ne. hagyla teljesen elsorvadni a magángazdaságot, mert ha a magángazdaság romlása a mai tempóban folytatódik, akkor maradnak-e gazdasági egyedek, amelyekre az állami berendezést újra fel lehet építeni?
Eddig csak a terheket halmozta a válságból kiutat kereső kormány minden gazdasági alany váltaira. De most már tenni keli valamit Tenni kell valami mást Tenni kell valami felszabadítót, valamit, ami most már ne csak hogy további terhet ne rakjon a kimarjult vállakra, de enyhítse meg azokat a terheket Is, amik közvetve és közvetlenül agyonnyomnak lassan mindent, ami munkát, termelést, mozgást életet Jelent körülöttünk.
Zichy János gróf megmondta azt Is, hogy mit kell tenni, hogy a lelkek a sokat Idézett mult és a vigasztalan ma halálos lidércnyomása alól felszabaduljanak. Bizalmat kell önteni a nemzet agyába, szivébe, dolgos kezébe. Bizalmat hogy a gyötrődés napjai nincsenek hiába. Bizalmat hogy az utolsó erőfeszítések mögött Jobb holnapok várnak minden golgothás magyart. Bizalmat, hogy minden magyarnak Joga van egy darab élethez és lesz hozzá helye és levegője Is. Bizalmat hogy minden foglalkozású, mlndon hltü, minden rendit és rangú magyarnak egyformán viselik gondját egyformán és igazságosan mérik a rosszat és a Jót ott, ahol egy nemzet minden anyagi és erkölcsi Java fölött sáfárkodnak
Valamit tenni kell, ami változást Jelont a tegnaphoz képest. legelőször ls meg kell nallanl Zichy János kiáltását és rá kell lépni az útra, amelyen a nemzeti élet gazdasági organizmusának mlndon kis sejtjét ugy kezelik, mint értéket, mint i> haza testének egy darabját, aminők az élete fontosahb, mint egy lezajlóit mult hasztalan számonkérése vagy meddő Igazolása.
A titkos választójog és a titkos házasságok, Matuska és ax OTI orvosainak Ogya, a numerus olausus ós mm ipari nyersanyag-beszorzás
voltak ló pontjai a Ház este 8 óráig tartott Interpelládós ülésének
Az Kiséflsspárt szónokai válaszoltak gróf Zlohy János kritikájára
Budapest, uovember 11 A képviselőház mai ülésén Esztergályos Jáuos napirend olőttl felszólalás keretében a pécsi báuyáazaztrájk-kal foglalkozott
Áttérve a napirendre, Sándot Pál hosszasan polemizált gróf Zichy János tegnapi felszólalásával. Gróf Zichy 10 éven át támogatta a volt kormányzatot és tegnapi felszólalása uzt a látszatot kelU, mintha elsőnek akarná elhagyni a süllyedő hajót. Váry Albert rámutatott arrá, hogy Bethlen István és kormánya a felbomlott ós összekuszált világgazdasági helyzet nem Ismerésének, vagy félreismerésének és váratlan eseményeinek eaett áldozatul,
ebben a hibában azonban osztozik csaknem valamennyi külföldi kormány.
Lázár Miklós az agrártömegek nyomorúságáról beszélt. Helyesebb lett volna ezek nyomorának enyhítésére költeni a pénzt, mint Irredenta elmén más hazafias Jelszavakra. (Mozgás a Házban.)
0 a á 1 Jenő azt hangoztatta, hogy az uraság nem képes megtlzetnt külföldi tartozásait t
Bessenyei Zénó csodálkozását fejezte ki, hogy egyes ellenzéki képviselők a vitát kihasználják politikai célokra, elfelejtve azt, hogy
most is lolynak tárgyalások a küllőiül hitelezőkkel.
Gróf Ztoby Jánbs tegnapi beszédében magasabb etikai alapot hirdetett Ma-
fiasabb etika volna azonban viselni a elélősséget, nem pedig az alól kibújni. Ha gróf Zichy János azt mondotta volna, hogy Bethlen István gróf nem volt szerencsés -minden miniszterének, vagy minden pénzügyminiszterének megválasztásában, akkor krtUkála elfogadható lenne, ő azonban Jónak látta azt, hogy erkölcsi ostorral vágjon végig az egységespárton. Ezt a hangot az egységes-párt nem fogadhatja el. Azokat
az adósságokat, amelyeket Ma-
Sarország külföldön és beltöl-n felvett, a mai értékesítési viszonyok és mai határok mellett megfizetni nem tudja.
A Nemzeti Jegybanknak meg kellene változtatnia a politikáját, Igazodnia kellene a körülményekhez. A Jelentéseket tudomásai veszi.
a mat nehéz helyzetben.
Interpellációk özöne este 8 óráig
Az elnök ezután félbeszakította a vitát és rövid napirendi vita után áttértek az interpellációkra. Hegymeghy Kiss Pál a legutóbbi választásokkal kapcsolatban különböző atrocitásokról terjesztett elő Interpellációt V o 11 n e r Jakab
a választójogi törvény módosításit és az általános titkos választójog bevezetését követelte Interpellációjában.
Károlyi Gyula gróf miniszterelnök válaszában hangsúlyozta, hogy a kormány álláspontját ebben a fontos kérdésben egy Interpelláció szűk keretében nem szegezheti le, mert ezt a fontos
Erobiémái csak tárgyilagosan, Jelszavak angoztatása nélkül, csak az ország érdekét tartva szem előtt kell alaposan letárgyalni, mielőtt a kormány végleges álláspontlát preelzlrozhatná és a kérdést a Ház elé hozhatná. A kormányzatnak ma a gazdasági és pénzügyi kérdések a fő feladata. B ü c h 1 e r Józset
a hadirokkant Járulékok emelése
táreyában Interpellált.
Ernszt Sándor népjóléti miniszter hangsúlyozta, hogy a badlárvákkal együtt több mint 800.000 emberről kéli gondoskodnia a népjóléü minisztériumnak. Nem tartja maga sem helyesnek, hogy a trafikokat magasrangu nyugdíjas katonatisztek kapják meg, ez
Aki ezt megszegi, elbocsátják. Ennek következtében titkos házasságok létesülnek. Ez a helyzet a házasság Intézményének megcsúfolása.
Gaál Jenő: Mennyi keserűség a oukor körül! (Derültség.)
D I n 1 c h Ödön : A gyár Igazgatója nőtlen ?
Gaál Jenő : Újfajta cukorbetegségI
Kenéz Béla kereskedelemügyi ml-ntsztor válaszában utal arra, hogy az Iparvállalatok legnagyobb része meg-
Ml lesz az Ipari nyersunyail-beKzerzéHRel T
(Éjszakai rddiójelenUs) V á z so n y 1 János az orvostársadalom nehéz helyzetére való tekintettel a
ml-hogy
követeli alkalmazottaitól családi viszonyaik bejelentését Ez az alkalmazottak érdeke Is. A felhozott eeetekel egyébként kivizsgálja. Nem engedi mog, nogy az erős hatalmával visszaéljen a gyengébb rovására. Ostör JózSef
Matuska kiadatása ügyében interpellált
Zsltvay Tibor igazságügyi nlszter válaszában hangsúlyozta,
Matuska ügyében világraszóló k____
Bégos bűncselekményről van szó. A kiadatás kérdésében minden müveit államban oaak egy lehet a felfogás. Hízik benne, hogy megkeresésünknek: osztrák részről eleget tesznek. Gaál Jenő
u statáriálls eljárás hatálynn-klvUl helyezését
kérte, mivel megdőlt az a feltevés, hogy a blatorbágyi merénylet politikai bűncselekmény volt Ondy Sándor elítéléséről, mint az igazságszolgáltatás eltévelyedéséről nyilatkozott
Zsltvay Tibor Igazaágügymlnlsz-ter kijelentette, hogy nem észleli, hogy a statárium nyugtalanságot keltene, Usztességos emberokot ez nem nyugtalanít.
G á I Jenő második interpellációjában a gyülekezési Jog felfüggesztése és a sajtójog korlátozása
miatt interpellálta meg a belügyminisztert. K eresz tes-FIscher Ferenc belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a gyülekezési Jog korlátlan fenntartása az ország nyugalmát voszélyeztetné. A sajtószabadság korlátozása tekintetében semmiféle rendelkezést nem lép tetett életbe.
ellen küzdeni fog.
V á z s o n y I János az
egyetemi felvételek körül tapasztalt visszásságokról mondott Interpellációt Ernszt Sándor kultuszminiszter hangoztatta, hogy a tőrvény szerint nemcsak a Jelesen éretteket kell előnyben részesíteni a felvételeknél, hanem hadiárvákat, harctéri szolgálatot teljesítettek gyermekeit és más hasonló kategóriákat. — Nagymagyarországon 14.81X1 volt az egyetemi hallgatók száma, ma 18.000. Szükség van tehát bizonyos mérséklésre.
Vázsonyl János ujabb interpellációjában elmondotta, hogy a Magyar Cukoripar vállalatainál a tisztviselőkre házassági tilalom van.
szabad orvosválasztást
Indítványozta. Hangsúlyozta, hogy az OTI nívója sokkal alacsonyabb a hasonló Intézetek nívójánál. Ernszt Sándor dr. népjóléti miniszter bejelentette, hogy a maga részért! már ls a szabadválasztás leié hajlik, de a kérdés még nincs abban a stádiumban, hogy a végső szót kimondhassa. Az OTI nincs válságban és egy tokkal Bincs mögötte a hasonló külföldi Intézményeknek.
M a I a s i t s Géza
a kartellek ellen elmondott interpellációjára Kenéz Béla kereskedelmi miniszter rámutatott arra, hogy a tej ára 84-ről 33 fillérre, a llszto 42-ról 37 fillérre esett. A cukor ára 12 fillérrel drágult de ennek nem a kurtell, hanem a kincstár az oka. Minden kartell ellen, amely veszélyeztetné az ország érdekelt, erélyesen fel fog lépni.
P r o p p e r Sándor azon kérdésére, hogy miként bonyoUtJák le az
Ipari nyomanyag beszerzését.
Kenéz Béla kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy a korlátozások óta nagy nehézségekbe ütközik a nyersanyag beszerzése. Legsürgősebb teendője, hogy a nyersanyagbeszerzést biztosítsa. Ezért tiltotta meg a külföldi szén és koksz behozatalát, mert ezzel
ilynak a tárgyalások. A tárlényege, hogy az Észak és ából, Egyptomból és Német-
ujabb devizakészlet szabadult tel. Ez azonban nem Jelent gyökeres megoldást A gyökeres orvoslás érdekcTwn sikerrel folynak a t\' \'
gyalások lényege DélamerlkábőlVEi , orezágból behozott áruk ellenértékét pengőben fizetnénk ki. Kedvező tárgyalások folynak az áru-csereforgalom érdekében Is. A Ház tudomásul vette a választ. Szeder Ferenc
a mezőgazdasági lakosság nyomoráról
interpellált
1 v á d y Béla földművelést!(fyl miniszter kijelentette, hogy a legutóbbi minisztertanács 4000 vagon gabonát bo-csájtott rendelkezésére, hogy azt 6 pengős árban ossza szét az ínséges lakosság között Éber Antal Indítványozza, hogy
a kormány legalább részletesen szüntesse meg a devizakorlátozásokat.
Tegyék szabaddá az Import és export devizák clearing forgalmát. Az Illés este 8 órakor ért véget.
Idfilárás (Éjszakai rddBJtUniis) A latasi a\'al tartásai latwtl mmtm 10 kari Darálással ás fotéarSkkal enyhe IdS várható.
ZALAI KÖZLÖNY
IW1. november
Nagykanizsa megünnepelte ezrede tulajdonosának, az olasfe királynak születésnapját
D. dl Marco olasz vezérkari százados, az olasz katonai attasé helyettese megkoszorúzta a kanizsai hösök szobrát
ellépett az olasz nemzet küldötte a felsorakozott zászlóalj előtt, majd a pol-
Sri társadalom megjelent reprozen-nsalnak csoportjánál megtörténtek a bemutatkozások. A város képvlsolotében dr. Hegyi
Nagykanizsa, november lt
Lobogóülszbe öltözött szorila reggelre egész Nagykanizsa. Az ünneplő disz és ünneplő hangulat az egész város sajátjává tette a kanizsai ezred ünnepét, az ezredtulajdonos III. VI k t o r E minueI olasz király születésnapját.
Tömegek lepték el a Fő-utcát és környékét. Ulszslsakos gyalogos és lovasrendőrök tartották szabadon az utvonalakat.
D. dl Marco vezérkari Bzázados O x 111 a alezredesnek, az olasz katonai attasénak helyettese már kedden délután 2 órakor megérkezett Nagykant-zsára. A kíséretében lévő követség! titkár, mint tolmács érkezett vele.
Szerdán délelőtt háromnegyed 10 órakor U. dl Marco százados a kanizsai tisztikar küldöttségének élén hatalmas, gyönyörű babér és pálma koszorút helyezett el a nagykanizsai hősök szobrának talapzatára. Az impozáns koszorú kék szalagján egyiken az olasz király koronás monogrammja van, a máslkon a következő felírás: .Ai Yuloroal Honvéd Cadull" (A dicső elesett honvédeknek).
Tiz órakor a lelsőtemplom előtt vitéz B a r I a y János ezredes kíséretében
Lajos főjegyző és dr Prack István tanácsos, dr. 11 it n n 1 g Alfréd törvényszéki elnök, vitéz S z 11 y Dezső kir. ügyész, a Járásbíróságot Gombár Gyula olnök és S z a b ó Győző alelnök képviselték, dr. 1. a u b h a 1 m e r Alán főszolgabíró, dr. Tholway Zsigmond postatönök, Solymossy lAszló rend-örtanáoso5 és mások foglaltak helyet a felsőteinplom szentélyében, a tiszti családok hölgytagjaival és a gyalogos és tüzér tisztikarral egyetemben. A háromnapos csendesmlset Lukács József hitoktató mondotta G a z d a g h Ferenc püspöki biztos és Longauer Imre hitoktató segédletével.
Istentisztelet után a hősi szobor előtt dlszelvonulás volt. (Ezúttal először: katonazene nélkül, a kanizsai katonazene la áldozata lett a takarékosságnak).
Délben díszebéd volt a laktanyában, melyen a polgári társadalom néhány meghívott reprezentánsa Is részt vett.
Nagykanizsa pénzügyi bizottsága 10.000 pangóval leszállította a falaméit vármegyei hozzájárulást
Vita a telefon és villanyszámlák és a polgármester utlszámlál körül
Nagykanizsa, november 11 A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága szerdán délután folytatta a város Jövő évi költségvetésének tárgyalását A bizottság ülésén dr. Dómján Lajos elnökölt, t
11 e m m e r l Károly főszámvevő Ismertette a város Jövő évi költségelőirányzatát, amely szerint
Nagykanizsának 1932. évre a szükséglete 1,928.927 pengő, erre ledezet 1,657.913 P, a hiány 271.014 P, amit 50 százalék pótadóval fedez. Hangsúlyozza, hogy a város bevételeinek visszaesése kb. 200.0UU pengő, ami a közszolgáltatások csökkentésére vezethető vissza. A kövezetvámnál egymagában 32000 pengő csökkenés mutatkozik. A költségvetés ugy van összeállítva, oly reális alapon, hogy a város nyugodtan várhatja be a Jobb idők bekövetkeztét.
A bizottság Blankenberg Imre, dr. Dómján I-aJoa és dr. Krátky polgármester hozzászólásai után megkezdte az általános tárgyalást.
Az általános Igazgatás csoportjánál a csökkentett illetmények utáni kárpótlásra 1400 P van beállítva. Itt Krátky polgármester bejelenti, hogy 8 fiatat tisztviselő van a városnál akt Ingyen dolgozik abban a reményben, hogy ogyazor caak mégis bekerülnek a rendes létszámba. Gzeknek szerény Jutalmazására a polgármester 380 P beállítását kéri. A bizottság hozzájárult.
A dologi kiadásoknál alaposan la pasztalható a redukció. Samu Lajos a telefonbeszélgetések diját sokallja.
Dr. K rá tk y utal arra, hogy megtakarítás csak a város rováaára történhetne. A bizottság meghagyta az eredeti összeget. Dr. K r á t k y kijelenti, hogy az irodákban 40-nél erősebb gyertyafényü villanyt csak az ő engedélye alapján lehet égetni. Legközelebb a tüzelés és világítás megtakarítása szempontjából Ismét az osztatlan munka-Időt vezeti be.
A polgármester ekkor odanéz a csillárra, ahol több körte ég. Odamegy és egy, két, majd egy harmadik körtét lecsavar. Dr. Hegyi I,a]08 főlogyző ugyanezt csinálja a másik csillárnál. — Takarítsunk! — mondják kedves
derültséggel a bizottsági tagok.
Az évi ÖO.OtXI Hw órák számát a bizottság 40.000-re szállította le.
Az utazási költségek
V
tételénél az előző óv 4000 pengőiével szemben most 3000 pengő van beállítva. Ennél a pontnál élénk vita indul meg. Egyes bizottsági tagok 2000 pengőre való leszállítását kérik. Dr. Krátky István polgármestor utal arra, hogy ennél a tételnél nemcsak a polgármester, hanom a városi tiszti ügyész, stb. hivatalos utazásai Is szorepelnek. Rámutat azokra az eredményekre, amit hivatalos utjai alatt sikerült elérni a város számára. Nevezetesen a közmunkáknál 200.000, az lnségakotó számára 10.1100 pengőt, stb. Kijelenti, hogy kimutatást fog csinálni utazásai eredményeiről.
I)r. Dómján Itt megjegyzi, hogy a költségek redukciója nem Jelenti az utazások korlátozását
Több hozzászólás után dr. Krátky polgármester maga kéri az utazási költségek tételének 2000 pengőre való redukcióját A bizottság azonban természetesen nem fogadta ezt el, hanem meghagyta sz eredeti 301*1 pengős tételt.
Nom kis megilletődést keltett, amikor a vármegyei hozzájárulásnál bejelentik, hogy a lolyó évi 09.180 pengő vármegyei hozzájárulásával szemben a lövő évre 100.000 pengő a megyei hozzájárulás.
Unnunk: És semmi ellenszolgáltatás!... Számos hozzászólás következik ezután. Mindegyik az elkeseredés hangján teszi szóvá a rendkívül súlyos terhet Dr. Schlélffer Imre végül Is azt Indítványozta, hogy a bizottság szállítsa le a kibírhatatlanul magas megyei hozzájárulást.
Égy hány: Ennél csak Nyíregyháza fizet nagyobb arányban megyei hozzájárulást, de utána nyomban Nagykanizsa következik.
A bizottság végül ls kimondja, hogy leszállítja 10.000 pengővel a megyei hozzájárulást, tekintettel a város közönségének rendkívül súlyos helyzetére.
Majd az általános Igazgatás, a rendészet, stb. következik. A bizottság mindenütt kisebb-nagyobb redukciót végez.
— Valóságos takarékossági düh — mondja az ogylk bizottsági tag és ezzel az ülés 8 óra után ért véget.
Értesítés. Tisztelettel értesítem a t. hölg/közönsé-get, hogy a Stéger és \'lakára női szabó cég megszűnt és mBhalyamat az eddigi helyen FSut S4., a RAaaa vemUglSval uinibn,
saját nevem alatt tovább vezetem. Kérem a t. hölgyközönséget, hogy b. megrendeléseivel bizalommal felkeresni szíveskedjék. Előre Is biztosíthatom a legjobb kiszolgálásról és legolcsóbb munkadíjakról. Alakításokat Jutányosán vállalok — Uecses pártfogást kérve, vagyok tisztelettel
sw_Tokdca látván n6i nzabá, Föui 24.
Schiití
aktió-
Jiaji
Mi
Házi vászon pamutból
58 cm. széles, törlőruhának, törülközőnek, konyha- <áa ruhának, függönynek nagyon alkalmas, métere ...... P t O
Kész törlőruha • .A&
piros fonállal díszítve 65 X 58 nagyság ............ P
Viaszosvászon
abrosznak megfelelő, 115X85 nagyság, szép mintákban P <3 AW
Padlókárpit (Linóleum)
80X65 nagyság, ajtó, mosdó elé alkalmas méretek, mosható, jó minőség, kis hibával .................. P £t
Minden vevőnknek a törlőruhákból legfeljebb S darabot iiolgálank kl.
Aru&ásc
Dunántsil legnagyobb éa legoloeóbb árakáza.
A standardizált ember
(Kivonat Horváth Istvánnak, az OMKE főtitkárának Nagykanizsán tartott előadásából) 2
4. A fordtzáll élet Az amerikai egész életberendezése, minden Intézménye, sőt közfelfogása is a tömegprodukclo, a standardlzálás, a tipizálás, ha ugy tetszik a fordlzálás elvére van felépítve, szemben az európai kulturemher egyéni, InvidualisUi felfogásával. Az amerikai élet épugy sematizálva van, mint egy autógyár.
Ha valahol, ugy Itt, Amerikában kap átható értelmet a Spengler keserű szava: Dle Monscheit ist oin zoolo-
fehor negrifT, oder eln leeres Wort. standardizált ember valóban Inkább természetrajzi, mint szociológiai tanulmányt Igényel. ClvUlzációJa, társadalmi, gazdasáigi elete a legjobban egy mlrlád-nylra nagyított hangyaboly életéhez mérkotő. A kollektív ember divatos, ma már sokszorosan komplikált Jelszava, a maga brutális realltásábun, sivárságában mutatkozik itt meg. Az ogylk tömogeipber éppúgy hasonlít a másikhoz, mint az egyik nzériagyárt-mány a másikhoz. A normalizált autógyártásnak nagy előnyei lehetnek, a normalizált ember, a gyárilag előállított ember — a lcgemoertelenebb Jelenség. Valóban a nitzschei Ubermensch antipodusaképpen csak mint az Unter-menschröl lehetne róla beszólni. Ha az embert csak, mint termelőgépet, vagy a másik oldalon, mint fogyasztógépot ismerjük el, ugy ez Jelentheti a tömegtermelés, a nagy áruházak, a Mail Or-der, a Fordok, Woolworth-ok Sears-Roobuck-ok diadalát, de egyúttal az emberi öntudat rettenetes lealázását. Ahol a gép és nem az ember uralkodik, ott a szó igazi értelmében vett demokráciáról éppúgy nem beszélhetünk. mint a 17, század pionírjainak
nemes Liberty eszméjéről. A Liberty ma már halott fogalom, amelynek csupán hazug szimbóluma, a Newyork kapujában oromló, a világszabadság szent fároszát lobogtató szabadságszobor. Tényleg annokaz öUetes franciának vau Iguza, aki midőn először hajózott be a Hudson öblébe, ezt mondottu ogylk yankee útitársának: „Valóban csodálatos szobor 1 Ml is emléket emelünk dicsőséges nagy halottainknak, akár csak Önök. Es a Statuo of Llberty-nél sokkal több, őszinte, ha akaratlan szimbólum van 1b abban, hogy az amerikai váltópénzekon a Liberty Jelszava fölött a régi Amerika két kivesző példányát pUlanthatJuk meg : a sastolldl-szos mohikánt és a bozontos bölényt
5. Az Idedi: Der Mann von der Strasse
Egy nép, amoly Ideáljává nem a szellemi élet kimagasló harcosalt tette, hanem az Ismeretlen Járókelőnek emelt szobrot, visszafejlődést Jelent az emberi civilizáció történetében. Mert az ideái Itt valóban a szabványon átlagember, a Der Mann von der Strasse, egy valaki az utcáról, egy a sok közül és a hangsúly Itt nem n valakire, hanem az egy a sok közülro tevődik.
Az amerikai nép clean startja, ahogy Wells nevezi, ez a tradícióktól, történelmi emlékektől mentes start tette valóban gazdaságilag egyedül lehetővé az autók, traktorok, Írógépek, gramofonok, porszivógépek, töltőtollak, kon-zorvek, rágógumi és a rádió minden konzervatív ellenállás nélkül való ol-fogadását. De ez az élotnek egy na-gyohbfoku uniformizálására, ha Bzabad ezt a purodox szxit használni, polgári nillltarlzálására beldegzetté vált drlll-jére vezotett, mint amit az u porosz militarizmus tekinteti ideáljának, ami ellen Amerika állítólag az emberi Jogok védelmében harcba Indult. Es az a mechanizált élet csak külsőségeiben más, lényegében ugyanaz, mint min-
1931 november 12
ZALAI KÖZLÖNY
den más mechanizált életforma, hívják azt klnnl mamtarlnlzmusnak, porosz ntl-lltarlzmusnak, vagy orosz szovjellz-musnak. A vógletok valóban találkoznak ós Igy találkozik Stalln „felszabadító" proletárdiktatúrája és lloovor .standardizáló demokráciája, amelyek-bon az egyón szabadsága nem sokkal több, mint u polgárháború előtti rabszolgatartó államoknak volt a rabszolga, de legjobb esetben a rabszolgatelügyelő .szabadsága. tVolyt nov.)
NAPI HIPEK
NAPIREND
hnmhtr 19, osMtrilk
Hóra. katoi.\'.us: Jónás. Protestáns:
Jónás, Izraelita : Klsl. bő 2 •
Városi Muzeum ás Kőnvvtár nyitva cső törtökön ás vasárnap délelőtt 10-töl 12 óráig.
Orónazertárl áJMI szolgálat: t
hő végéig s .Megváltó\' gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
Városi Mozi. .Az utolsó kaland\' színmű. .Jlmmy Valentin, a kazszafuró\' rendkívü l élményei.
Oózfttrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétfŐ, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Zalai küldöttség a somogyi főispán Installációján. Szapáry Lajos gróf somogyi főispán beiktatásán Zalavármegye törvényhatósági bizottságát Malatlnszky Ferenc, Stefalcs Aladár, Itelschl Imre, dr. Berzsenyi László, Somogyi Gyula és Kövess Jenő képviselik.
— Hírek u llceálla előad ás-sorozatról. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör llceálls előadássorozatában a kővetkező változások álltak be: Balogh Dávid felsőkereskedelmi Iskolai Igazgató előadását november 16. helyett kéaőbbl Időpontban fogja megtartani, Így most vasárnap nem lesz llceálls előadás. A Szent Erzsébet ünnepéin november 2í>-ro marad. Ehelyett november 22-én lesz a trianoni évforduló yydszünnepe, amikor dr. Szabó Zsigmond, a Kör társelnöke tart megemlékezést. A Zrínyi-Ünnepély Jövő évre marad, helyette december 13-án Bartha István kegyesreidl tanár előadása lesz
Sóth Kálmán centennárium). Kerezsy
Sza polgári Iskolai tanárnak Is készül egy nagyon érdekes előadása. Január lolyamán lesz dr. Somogyi István szolgabírónak a diplomáciai fogalmakról és ezzel kapcsolatban a világháború okairól tartandó előadása.
— Ezüst menyegző. Szerdán tartották 28 éves házassági évfordulójukat dr. K ő n I g József togorvos és neje szül. rábabogyoszlól Vajda Valéria. A Jubilánsokat 0 a z d a g lt Ferenc püspöki biztos áldotta meg hálandó szentmtso után kedves, meleg szavak kíséretében.
— Ügyvédi hir. Dr. A\'owfrs László ügyvédi Irodáját Krzsébot-tér 11. m. alól Sugár-ut 12. sz. alá (Blumenscheln-ház) helyezte át.
= Orvost hlr. Dr. Bencdtg Árpád, a wlenl fogászati klinika volt orvosa folyó hó 16-án Deák-tér 3. szám alatt fogorvosi rendelését megkezdi Ugyanott orvosi kozmetika rendelés ls.
— Jlmmr Valentin: _A kassr.afuró rendkívüli élményei", Városi Színház.
—\' Körjegyzöválasztás. A szent-györgyvölgyr körjegyzői Állás, amely Punk István körjegyző halálával üresedett meg, folyó hó 18-án kerül betöltésre.
= Házasság. Simon Mária és Harballts Antal vendéglős (Klska-nlzsa) ma, 12-én délután 4 órakor házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Képkiállítás. Szombaton nyílik meg a tóutt Dobrovlcs-ház egyik üzlet-helységében két kanizsai festőművésznek, Faragó Mártonnak és F e k o t e I.ászlónak együttes kiállítása. Mindkét művész változatos és gazdag anyaggal áll ezúttal Is a nyüvánosság elé.
=■ 48 fillérért kaphat 1 méter házl-ví-tnat pamutból, vsgy ebből készült S«X\'5 nagyságú törlőruhát a csütörtöki SchBtz Akció-nap slkalmával.
Előnyomdai munkát
és mindennemű kézimunkát
vállalunk
Csillag Jenőné és Klein Olga W.\'J Cscnzery-ut as. t. emelet
A kormány nem tud többet költeni a vidéki kórházak ra
Nagykanizsa, novombor 25 J elöntettük, hogy a belügyminiszter akórháztenntartó városokat és törvényhatóságokat értekezletre hívta ösíze Budapestre, amely értekezleten 14 város képviselői vettek réazt Nagykanizsái dr. K rátky István polgármester képviselte. Az értekezleten maga a belügyminiszter elnökölt, aki klfejtotte, hogy az országos betegápolási alapot és államkincstárt terhelő gyógydljak-nak azt a részét, ami a kórházaknak adott átalányösszegén felül esik, valamint a szegény betegek részére rendelt gyógyszerek megtérítését áthárítja a kórházakat fenntartó városokra és törvényhatóságokra. A belügyminiszter felhívta a figyelmet, hogy a takarékoskodást a kórházakra Is teljes mértékben kl kell terjeszteni. Azt kívánta, hogy a meghatározott költségvetés kereteit tul ne lépjék. A kormánynak
nem áll módjában a meghatározott állami segélyen kívül, többet költeni a vidéki városok kórhózszükséglotelre. Majd meghallgatta az egyes kórházfenntartók Jelentéseit a kórházak állapotairól.
Dr. K r á t k y István polgármester hosszabban Ismertette a nagykanizsai Horthy Miklós közkórház állapotát, fejlődését, kiépítését és elsőrendüségéi, maid odanyllatkozott, hogy ha az uj kórházi osztályt (szemészetet) megnyitják és ennek megtelelő összeggel a meatanl átalányt felemelik, akkor a kórház az eddigi keretek mellett a város további megterhelése nélkül fenntartható lesz. A belügyminiszter a továbblak során megelégedéssel vette tudomásul, hogy Nagykanizsa város pót-adója a Jövő évben Is 50 százalék marad.
A polgármester szerdán délben érkezett vissza Budapestről.— Nőegyletl szórakoztató estély.
A nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet emberbaráti céljaira dr. Balla Janosné és Welaz Rrnőné a vigalmi bizottság elnökei — mint háziasszonyok — folyó hó 14-én, szombaton fekete-kávé-estélyt rendeznek a Kaszinó helyiségeiben. Az estély igen hangulatosnak ígérkezik, amennyiben a zenét szívességből a közvetlen Londonból érkezett, világhírű Gr. Amafon fogja szolgáltatni.
— Fredertk Lonsdute színmüve, az .Utolsó kaland\' Norma Shearer főszereplésével ma a Városi Színházban.
— Bársony, flanelt és parget újdonságok Singeméi.
Nem ériem, kérem,
abszolúte nem ériem a képviselőház elnökségéi. Valami ménkil harangokat szereltetlek be a parlamentbe. Csak meg kell nyomni egy gombot és az ördöngös villanyos szerkezet azonmód olyan harangozást visz végbe, hogy az ellenzék a saját szavát nem hallja, mire inkább abbahagyja a zajongás!.
Pedig nem helyes dolog ez. A villany-drótnak néni szabadna ilyen nagy szerepel adni a mai egyre drollalanabh világban, rí klotür-ldmpa még csak a szónokot Allllolta meg, ae ezek a vihar-nyelő harangok már igen sok képviselőnek egyetlen honatyai működését, a közbeszólás! is lehetetlenné teszik.
Az Igy összedrótozol! parlamentben meglepetések mtír nem érik az embert.
Viszont ha az uj kormány annyira konzervatív, hogy a viluir ellen anno 193J. a korongozásnál Jobb orvosságot nem UiUíl, akkor talán nem tenne stil-szerilllen, sem haszontalan, a Ház asztalán, szembe az ellenzéki padsorokkal egy — vihuráffyul felállítani
Egyszerűbb lenne azonban egy elektromos süllyesztő. Tessék elképzelni, milyen ideális lenne, ha a házelnöknek csak egy gombot kellene megnyomnia és a szerkezet abban a pillanatban szőröstül-bőröstül elnyelné az egész ellenzéket... (?>
— A letenyel rilrrcédulák ügye. A
szombathelyi csenaőrkerület nyomozó alosztálya a következők közlését kért: A csendőrség minden Irányban lefolytatta a nyomozást, hogy — mint a Zalai Közlöny rzeptember elején közölte — szórtak-e Izgató röpcédulákat Letenye. vidékén. A nyomozás szerint röpirat szórás sem repülőgépről, sem autóról nem történt. ,
— Megnyitották a pacsal Iskolát,
ami három hétig volt zárva a Járványos kanyaró miatt.
-> „Utolsó kaland", Norma Shearer filmje ma a Városi Színházban.
Egyik legnagyobb magyar vlaazos-r és psdlókárplt gyár bizonyos dkkek gyártását beszüntette s ez alkalommal
vászon és
Áruházunk (önökének sikerült ezen cikkek meglevő készletét megvásárolni. Csütörtöki akció napunk alkalmával mintás és sima vlasxosváazon maradékokat, melyek abrosz nagyságnak megfelelnek — 116X85 nagyság - 3 20 P ért, padlókárpttot 80X65 nagvságu maradékokban 2 40 P-óa meglelő olcsó árban árusltunk. Schfltz

Faragó-Fekete képkiállítás nvltva oov. 14-tól kezdve uspontz a Fó-utl Dobrovics-hlzban.
Nov. 14. A Harmadrend " Sxent Erzsébet ünnepsége a plébánia fehértermében 6 órakor.
Ur. I.eányegylet mesedélutánja a Kaszinóban 3 órakor.
Ur. Nóegylet feketekávé-estélye a Kaaxlnóban 0 órakor.
Nov. 15. A Harmadrend Szánt Erzsébet ünnepsége a plébánia fehértermében 5 órakor.
A Magántisztviselők elóadása (Kertész Miklós országgy. képv.) saját helyiségükben, léi 4-kor.
Nov. A Leányklub Szent Erzsébet ünnepélye a színházban este 8 órakor.
Nov. 22. Mceália elóadás, a trianoni évforduló gyászünnepélye a városházán 6 órakor.
Nov. 29. Szent Erzsébet 700 íves évfordulójának ünnepe délelótt II ótakor a színházban.
Dec. 2. Dotnány Sári ária tt dalestje a Kaaxlnóban.
D«c. 13. Tóth Kálmán centennárium, Bartha Istváa llceálls elóadása a városházán 0 órakor.
Zrínyi emlékünnepély.
VÁROSI MOZI
Iot. 12., estttOrtfik Cisksgyatpl
Az utolsó kaland
Fredertk Lonadale azlnmtlve 7 felv. Főszereplő: Sorma Shaarar.
Jimmy V.l.nlin
■ kaasxafuro io leiv. Főszereplők: Wllllam Halnea. Llonet Barrymore, Lella Hyams, Kart Dana.
SzsavsSé alkaél a természetes „Fereao lázast" keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélkiürfllést Idéz dó é»
ezáltal sok esetben rendkívül Jótékony hatással van a beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos Irodalom több megalkotója írja, hogy a Fsrsao Jézsaf viz kitűnő hatásáról a saját kísérletei alapján Is alkalma volt meggyőződést szerezni. A Fsrsao lárasf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban éa füszeruzletekben kapható.
— Éjféli árvíz a Magyar-utcában. Kedden éjtel órákig tartó felhőszakadás vonult el Nagykanizsa felett Mintha dézsából öntötték volna, ugy zuhogott az eaő. A város magasabb pontjairól szinte árvtzszerüen zudult alá a mélyebb fekvésű helyekre n szennye* áradat A Magyar-utcában szolgálatot teljesítő rendőrőrszem, amint ellenőrző körútját végezve ugy éjféltájban az 57. azámn ház elé ért, meglepetten konstatálta, hogy az 57., 50., 61. és 63. számú házak \' előtt félméteres viz áll a Járdán. Az eső még Javában zuhogott és minden let arra mutatott, hogy ha ez igy tart továbbra la, akkor a házakba is behatol a viz és kiönti ágyaikból a gyanútlan alvókat. A rendőr látta, hogy sürgős intézkedésre van szükség, nyomban értesítette a tűzoltóságot, ahonnét Mátyás UJos tűzoltó szállt kl terepszemlét tartant. A tűzoltó megállapította, hogy a Magyar-utca 01. száma ház van legjobban veszélyeztetve, azonban ez a ház lakatlan, csupán egy asztalQsmllhely áll az udvarán. A viz bohatolt ebbe a műhelybe. Mint utólag kiderült, az áradást az Idézte elő, hogy az utcának ezen a mély pontján eldugult a szennyvlzlevezető csatorna. A víznyomás azonban időközben utat tört magának és a több, mint félméteres víztömeg másfél óra alatt teljesen elvezetődött. Igy a tűzoltóságnak nem kellett kivonulnia. Az 67., 69., 61. és 63. számú házak lakói csak szerdán reggel értesültek arról, hogy az éjszaka folyamán árvíz veszedelem fenyegette őket.
Közeledés a Polgári Egylet ée ipartestület között a székházvétel Ügyében
Nagykanizsa, november 11
A Polgári Egylet székházának megvétele ügyében kedden este összejött a két testület kiküldött szűkebb bizottsága A Polgári Egylet rósz érői dr. Hajdo Gyula elnök, vitéz Cslllaghy György kir. vezetőügyéaz, dr Tholway Zsigmond posta-távlrdal főfelügyelő éa dr. Malek Láazló ügyvéd vettek részt mlg az Ipartestület réüzéról Samu Lajos é« Kertész Béla alelnökök, Kalmár Zoltán, Gerő Soma és Varga S. elöljáróság! tagok.
A bizottság hosszai tárgyalás után hajlandó volt dr. Hajdú Gyula elnök indítványát elfogadni, mely szerint a már iBmert feltételek épségben tartása mellett az Ipartestület 25 helyett caak 15 évre adja díjtalanul rendelkezésre a Polgári Egyletnek az elsőemeleti helyiségeit A közeledés tehát mindkét részről megtörtént Szerdán délben az Ipartestületi bizottság mégegyszer megtekintette az egész épületkomplexumot és a helyiségeket és azt az Ipartestü et céljainak bizonyos átalakításokkal megfelelőnek találta.

A
ZALAI KÖZLÖNY
k«d»ezmtnyes Jegyutalványa
i BETHLEH-TE81 IZIIPII
elóidáialra, 2 személyre
a lenekari, zsöllye, lámláuzék, páholy, erkélyülésre.
(Énré«y*« aov. IS-MI-.ov. «M«)
— Férfi éi női izövet> k minden árra kaphatók Singéi dlvatáruházban.
XlrickJ zárlat
Pária 20-12, London 19-40, Newyork 511-75, Brtlsael 71*40, Milano 26471 íz, Madrid 44-85, Amsierdam 20625, Berlin 12110, Wien 7l\'50h Szófia 371, Prága 1516, Varsó 5745, Budapeat 90-021/1, Belgrád 9-10, Bukarest 305.
TmrifrMrifo
Buza tiazav. 77-ea 10-80-11-25, 78-aa 1095 11*40, 79-es 11*10 11*55, 80-aa 11-20-11-60, dunánt. 77*1 10*30-10*50, 78-ai IO-4\'>-l(MM. 79-es 1060-10-80, 80-aa 10-65-10-85, roza 12*00-12*2(1 tak. árpa 16*50-1675, zab 18-75—1900, tengeri 12*75—12-00 korpa 1065-10-80.
A lesieti Buk ieTiií-árfolyuul
valutAk
Angol t. 20*60-22*10 Belga Ír. 79*15-8015 Ceen k. 1686-17 00
Dánk. ------
Dinár 1010-10*20 Dollár 598-50-572 50 Francit!. 22*25-22 55 Holt. 22930-231 10 Zloty 63 35 64 15 Ld 338-348
Léva -,4*08-4 20 Ura 28*95-2975 Márka 135-00-136 00
Norvég —•--•—
Peseta —*--*—
Schlll. -•---
Svájci I. 111*10-112*10 Svédk. -*---*
DEVIZÁK Amst. 229*70-231-10 Belgrád 10*13-10*19 Beflln 135*20-136*00 Brtlsael 79*45^0*15 Bukarest 3*39-3*47
Kopenh. —\'-*—
London 21*30-22*10 Madrid -•—-*— Milano 29-25-2975 Newy. 569-80-573-20 Olzlo ——•— Párls 2239.22*53 Prága 16*88-16-96 Szófia 4*12-4*30 Stockh. —•__■— Varsó 63*55-64*35
Wien —•-•—
Zürich 111*27-112*07
PelhaJUs 2216, eladatlan 392 - Elsőrendű 1*16-1*20, szedett 1*04-1*06, szedett közép 01)0—0*96, könnyű 072-0*84, l-tő rendű öreg 1*02-1*04, ll-od rendű öreg 088 096; angol sül dó 068 078, szalonna nagyban 1*40—1*45, zair 185— 1-90, hua ltM-l-16, télsertés 1*30-1*48.
: Mfaqüal lytBáa M LapkUié Vállalat, lintnluái
Me UadóTZalat Károíy. Ma ........ ............ A m.
az araszoló beqjyó teljes elpusztítással fenyegeti. Csak
heroyóenyr gyűrűknek
— a fagyok beállta előtt történd felrakásával — védekezhetünk ellene.
Lombhullás után permetezzük
gyümölcsfáinkat
niiilcsía-kirkoliiiiiiiil
vagy
Solbár-ral
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény védöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bitósig mellett Telefon: 130.
APBÓHTBDETÉSEK
rwaw tol Ismét kapható Tejköz-poatnáL Teleion 349. 4587
y szobán lakás mellékhelyiségekkel \' Sugár-nl 3»a. 5279
Bviiistl egy pli barna férfi bír-
~..............r
ZALAI KÖZLÖNY
.. - -
1681. november 12
kesztyű Felsőtemplomtól a Polgári Egyletig. A becsületes megtalálót kérem adjale Horváth hlrlipárudában
>287
Of azobia komplett lakás lürdösiobá-val azonnalra, vagy mJJua l-re kiadó. — Cin a kiadóban._____ _ _ 4
Fiatal perfekt aaakéosag, kl minden munkát végez, bejárónőnek ajánlkozik Cin a kiadóban. -5292
finom
hentesárukjt^
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea vlrstll ......... 30 fillér
1 . csemege vlrstll...... 24 ,
10 dkg. gépsonka ......... 60 ,
10 . gftagvölt sonka ... 50 ,
10 . bfenélkftll tésztasonka 50 .
10 . gyógysonka ...... 100 ,
Herceg Estorháxy Hentesüzlet
HarMlf llklés-at i. Tslstaai ■•!<.\'
Értesítés.
Élö- és m&virágkoszorukat és csokrokat sajátkezüleg készítek a legolcsóbb árban és legszebb kivitelben már 30. éve, de sohasem volt ily mostoha életem, mint most. Egy Idö óta észrevettem, sót tapasztaltam is, hogy csak hazugság és rágalmazás utján keletkezett az én veszteségem. Azt híresztelik, hogy nem dolgozom, nem csinálok semmit és már nem ls létezem. — Kérve könyörgök a jólelkű ismerőseimhez és pártfogóimhoz, hogy rendeléseiket hozzám juttatni szíveskedjenek. Tiszta lelkiismerettel fogok mindenkit kiszolgálni
A legalázatosabb tisztelettel B». Betttxik Mihályit* ufll. Löclnczyjlnna, Koseoth-tér 3.
Káposzta
elsőrendű, kőkemény, egészséges szabolcsmegyei azonnal kapható nagyban 9 fillérért kicsinyben 10 fillérért
BECK EMILNÉL
Klasörház (Ritser vendéglő).
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23448/1931.
Tárgy: Könyvkötési munkák biztosítása 1932. évre.
Ajánlati felhívás.
Nagykanizsa város hivatalai és intézetei részére 1932. január 1-től T932. december 31-ig szükséges és előre meg nem határozható mennyiségű könyvkötői munkák szállítására zárt Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Részvételi feltételek a következők:
1. A versenytárgyaláson csak Nagykanizsán műhellyel biró könyvkötő Iparosok vehetnek részt.
2. \'Csak az ajánlati mintának megfelelően kiállított és pecséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett, közvetlenül vagy pósta utján beadott ajánlatok vétetnek tárgyftfá§.. alá.
3. A boríték „Ajánlat 23448/1931. sz. versenytárgyalási felhívásban kiirt könyvkötési munkákra" felírással látandó el.
4. Ajánlatok legkésőbb 1931. évi november hó 26-lk napjának déli 12 órájáig nyújtandók be a városi iktatóba.
5. Ajánlat valamennyi munkára tehető.
6. Az ajánlati minta és kiírási műveletet magábafoglaló szerződési tervezet a hivatalos órák alatt a v. iktatóhivatalban megtekinthető.
7. Bánatpénzt letenni nem kell, de ajánlattevő ajánlatával
A csodálatban mindenki 1
i £ mily pompás a x
TELEFUNKEN121
2 + 1 osdves
szelektív nagyteljesítményű
Budapest, külföldvevő
RÁDIÓREMEKMÜ
váltó- és agyanápamra
Kedvező részletfizetésre kapható
LSzabó Antal
fegyver- él iportüilet, rádió- él gramofon osztályán.
a döntésig kötelezettségben marad.
8. Az ajánlatok 1931. évi november hó 27-én d. e. 11 órakor fognak felbontatni a városi gazdasági hivatalban. Felbontásnál az ajánlattevők, vagy képviselőik jelen lehetnek.
9. Fenntartom magamnak azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az ajánlati árakra való tekintet nélkül szabadon választhassak, vagy azokat mind visszautasíthassam.
Nagykanizsa, 1931. november hó 6 án.
Polgármester.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Kölcaey-utca 9. sz. alatt
mm attatnzitíikat ti-
A nagyérdemű közönség szives párlfogását kérem.
Öit. Fmmtms ferwcit.
A nagykanizsai kfr. iárátMróeáe, mint telekkönyvi hatóság.
848C/I93I. Un. síim.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Kiskora Fábián Márton végrehaltatónak özv. Fábián Mlhátyné az. Béke Katalin* diósUll lakói végrh. aseav. ellen Indított vég rehajtásl ügyében • telekkönyvi hatóeitt végrehajtató kérehae következtében az 1881: IX t.-c. 144, 146. áe 147. fal értelmében elrendeli • végrehajtási árverési 113 P 48 fiil. tőkekövetelés, ennek 1930. évi Január hó á-tk napjától Járó M kamata, l« P » fiit eddig megállapított per és végrehajtási éa ü árverfil kérvényén eiuttal megállapított 13 P költség behajtásé végett, a nagykanizsai Mr. járásbíróság tejrtUetén levő. Dióekál községben lekvő » a dlóskáll m. satjkvben felvett 812. hrtz. ház, 71. sz. a. ad var át hattal Ingatlannak végreha|tá» t szundi aevéa állóVl rétiére 6C0 P, 770. hm. szántó a szeglslusl delében Ingatlan i/a ráezára <3 P, 8803. hraz szőlő a Kálibegyea lagstlan Vi részére 66 *P 3606 hraz. berek a iflllhegyen lagatlan >tí rétiére 26 P, a dtóakill 1636. sztjkvben 718/c 1 hraz. a. loglalt szóló a izegfaluai dűlőben egét* IngsUtart 167 P. sz 1044/b. hrsz. Hántó a Klmódl keleti dűlőben egén Ingatlanra 71 P, a palkoayll 489. szt|avben 20/33. 3. hm. t. loglalt tiáató éi vlimo-sásos gödör egéaz bgatlaart 183 P. 20(39. 7. hraz. síin tó a vfzaaotátot gödör egész Ingatlanra 854 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatótág az árverésnek Dióekál községházánál megtartására IMI. ári november hó 27. napjának délelőtt 10 óráját tűzi kf ét az árverési kitételeket tz IMI :LX. t-t 160. S-a iltpjla a következőkben állapltja meg:
I. az árverés alá eső iagsllanokal ét pedig t 811 hraz. Ingatlant t kttUltási ár leiénél, a többit t kikiáltási ár kéthtrmt-dáaál alacsonyabb áron tladnl nem lehet Az árverelal szándékozók köteletek bánatpénzül a kikiáltási ár 101/s-it készpénzben, vigy tz IMI: LX. te. «. §-ában meghatározott árfolyammal szimltott óva-
Nvomalolt a Délzalai Nyomda és Lápkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
íyexéséről kiállított eUioervényt a kiküldöttnek átadni és lz Irreréii feltételeket aláírni. (IMI : LX. t-t 147., 150., 170. §§., 1908: XLI. t t 21. §.)
Az, aki ai Ingatlanért a kikiáltási árnál magiaibb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem skar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka azerlnt megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig klegéizllenH (1908: XLI. 25 §.)
Nagykanizsa, 1931. évi azepl. 12. nipjin. Dr. Bentzlk i. k. klr. Jbiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. lölllll-
71. évfolyam 257. szám
Nagykanizsa 1981. november .13, péntek
Ara 14 fillér
zalai közlöny
SKrkesitőség él kUdóhiváUl: Keszthelyt flókkladőhlvstsl:
Főút 5. Kim. Kouuth-utca 8Z
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarits Lajos
st iri: egy tiöri t pengő aO Miér. tőség! éj kudóhlvátali teleion: 78. u.
Csendes Illés a Házban
A Bethlen kormány védelmében szólalt fel a szónokok többsége
Budapest, november 12 A képviselőház mai Ülésén folytatták a 33-as bizottság jelentésének vitájáL Az első felszólaló Fenyő Miksa volt, aki bírálta a 33-as bizottság működését, amelyben a parla-mentárlzmu8 veszedelmét látja. A kormány politikájában nem találja az erös átfogó nagy közgazdasági programnak körvonalait.
Senki sem várhatja azt, hogy azok az Igen magas adók amelyekkel az államháztartás egyensúlyát helyre akarja a kormány állítani, befolynak. Erre nem lehet felépíteni egy kormányzati politikát Az ország szanálása csakis a termelés fokozása révén képzelhető el. A termelés fokozása maga után vonná az államháztartás és az állam pénzügyi mérlegének egyensúlyát. Nem tud JMzfJommal lenni a kormány Iránt" mindaddig, mig a politikái ki nem kapcsolja gazdasági programm-jábót. Nézete szerint az uj kormánynak bemutatkozása alkalmával azt kellett volna mondani, hogy az ország mai súlyos helyzetében nem elegendő egy pártnak az ereje, hanem pártokon felülemelkedve, egy teljesen átfogó politika jegyében a nemzet Összességéhez folyamodik. A jelentést nem veszi tudomásul.
Kozma Jenő hibáztatta, hogy egyes pártok nem vetlek részt a 33-as bizottság munkádban és ezáltal kivonták magukat a felelősség alól. Bizalommal van a kormány iránt azért, mert magáévá lette a mull kormánynak kül- és belpolitikáját. (Nagy zaj a baloldalon.) Ezután
állandó zaj közepette fejtegette, hogy a Bethlen kormány in ilyen munkát végzett 10 esztendő alatt. Közbejött azonban a világgazdasági válság, amelyért a kormány nem felelős.
Magyar Pál gazdasági szempontból szólt hozzá a |avaslatokboz, bár hangoztatta, hogy csak demokratikus politika segítheti elő a gazdaság! kibontakozást.
Örffy Imre nagyszabású beszédben védelmezte meg a mull kormány beruházási politikáját, amelyért — mint mondotta — az ellenzéket is felelősség terheli. A beruházásokkal kapcsolatban hangoztatja, hogy az erre /ordított 930 millió
pengóból 606 millió szorosan veit gazdasági célokai szolgált, a többi szociális és kulturális célokra ment. Ezeknek legnagyobb részét az ellenzék sem klfogáso\'.ta. A szocialisták viszont munkanélküli segélyt sürgettek, amely az utóbbi években az ö követelésük alapján 230—250 millió pengőre rúgott volna, ez pedig soklul nagyobb összeg, mint amit a beruházások közül kritizállak.
A népszövetségi bizottság jelenlésének végső következtetései azt mutálják, hogy itt a hitelezők tárgyaltak az adósokkal. kell hivnl a figyelmet arra, hogy
671 millió külföldi államkölcsön! vettünk fel és már eddig is 679 millió pengőt
m
fizettünk vissza törlesztéses kamatra.
A hitelezőknek számolniok kell a rossz gazdasági helyzet következményeivel és kereskedelmi mérlegünk passzivitásával A szónok végül rámutatott arra, hogy az elmúlt Időszak épitőkorszak volt. Ha történlek esetleg hibák, azokat a gyors épilés hevében követtük el.
Östör József a kultusztálca túlméretezése tekintetében felhozott vádakra reflektált. Rámutatod azokra Sz állapotokra, amelyek a világháború és a forradalmak utáni időkben iskolák és Intézmények hiányos felszerelése tekintetében fenáiiottak, mind pótolni kellett. Hunyady Ferenc gróf hangoztatta,
hogy
Magyarország pénzügyi politikáját csak Franciaországgal, közgazdasági politikáját csak a németekkel való együttműködéssel biztosíthatja.
A hitelezőkkel méltányos megegyezést kell kötnünk. Felszólította végül a szónok a miniszterelnököt, jelentse ki, hogy az ország politikáját ö irányiija és nem azok, akik jelenleg a felelősségben nem osztoznak. A jelenlésl nein veszi tudomásul.
Az elnök ezután napirendi javas-lalot tesz, amihez Farkas Tibor kért szól és az alberllrsal választásokat tette szóvá.
Az ülés negyed 4 órakor ért véget.
A Kanizsa vidéki szőlőexport vállalat egyik vezetője volt az Öngyilkossággal fenyegetőző dr. Nagyiványi budapesti ügyvéd
A kanizsai szőlősgazdák által feljelentett exportvállalatnak eltűnt vezetője nem lehetetlen, hogy Oroszországba szökött — Károlyi Mihállyal együtt, mint összekötő tiszt tárgyaltaméban a~ franciákkal Belgrádban
Zalai Közlöny
Nagykanizsa, novomber 12
Nagyiványi Zoltán dr. budapesti ügyvéd egyik főembere volt annak a gyümölcs-export vállalatnak, amely Zalamegyéből nagyban szállitott bi zományi szőlőt ki Bécsbe, a szőlő árával azonban még a mai napig sem számolt el a cég a gazdáknak, akik ezért tömegesen tettek ellene bűnvádi feljelentést. Az ixportcég ellen először OyőmOrey líiván v. országgyűlési képviselő, majd később több nagykanizsai és kiskani-zsai gazdálkodó tett feljelentést.
Az Ogyvéd bejelenti az öngyilkosságát
A Budapestről Nagykanizsára szerdán éjjel érkezett fővárosi esti lapok megdöbbentő riportban számoltak be Nagyiványi Zoltán eltűnéséről, aki levélben jelentette családjának és. a budapesti rendörségnek, ahol szintén teltek ellene feljelentési, hogy öngyilkos lesz, mert nem tud hugblr-kóznl az élet nehézségeivel. Nagyiványi Zoltán dr. szombaton azzal távozott el budapesti lakásáról, hogy Székesfehérvárra utazik. Azóta nyoma veszett. Még a holttestét sem találták meg.
A Zalai Közlöny néhány héttel ezelőtt nagy cikkben számolt be azokról a bűnvádi feljelentésekről, amelyeket a nagykanizsai szőlőbirtokosok tettek sikkasztás cimén az exportvállalat ellen. Erre az ügyre é6 Nagyiványi ügyvéd személyére vonatkozólag a kővetkezőket sike-
rűit kinyomoznia munkatársának:
Nagyiványi ügyvéd fantasztikus tervei a zalamegyei exportpiacról Augusztus közepe táján megjelent Nagykanizsán Vaszllvjevlls Milán budapesti lakoz, akt Ismerőseinek, mint volt huszáiföhadnagy mutatkozott be. Vaszilvjevits felkereste Szabó Oyuia nagykanizsai lakost, akiről hallotta, hogy gyűmöJcsüzletekkel foglalkozik és azt ajánlotta, hogy kapcsolódjék bele a szölőexport munkába. Vaszilvjevits utasítására Scabó Oyuia néhány nap múlva Felsórajkra utazott, ahol akkor már javában folyt a szöiö és almaexport. Itt találkozott Szabó Oyuia először Nagyiványi Zoltán dr. budapesti ügyvéddel, aki a legelőkelőbb politikusok neveire, valamint Nagy Vince kelebiai földbirtokos, Bentcky Ödön volt főispán, gróf Hadik János és Walter István ismert budapesti terménykereskedő nevére hivatkozva, elmondotta, hogy Gyöngyöshöz és Kecskeméthez hasonlóan
Zalamegyében is be akar szervezni egy exportpiacot, amely holland és dán mintára bizományi alapon működne.
Nagyiványi szerint a szőlősgazdák 20 -25 fillért kaptak volna a szőlő kilójáért. Azzal is biztatta Szabó Oyulát, hogy
a budapesti exportcégnek liókja Is lesz Nagykanizsán,
amelynek Szabó Oyuia lesz a vezetője. Neki csak be kell szerveznie a gazdákat és a földbirtokosokat, hogy lépjenek be a szövetkezetbe és jegyezzenek réazvényt A megyei gyümölcsexportot ugy szerveznék meg, hogy ládát, papirt és zsineget osztottak volna szél a gazdáknak, akik gyümölcseiket gondosan becsomagolva az exportvásári nspokon beszállították volna Nagykanizsára. Az irányítást a budapesti központ végezte volna.
Felesleges hangsúlyoznunk, hogy ezek a kilátások még a legpesszimistább lelket is meghódilotMk volna a tervnek. Szabó Oyuia is látva, hogy milyen nagyjelentőségű nemzetgazdasági munkáról van szó, elfogadta az exportcég feltételeit és belekapcsolódott a szállítási munkálatokba. Igy Klskomárom, Oalam-bok és Komárvdros községekből mintegy 13 vagon szólót és almái vettek ál bizományba a gazdáktól.
„Megbízható cég" A kiskomáromi gazdák az első napokban bizalmatlanok voltak az exportcéggel szemben és tömegesen fordultak tanácsért grőf Somsslch Antalhoz, hogy odaadhatják-e bizományba a gyümölcseiket a cégnek. Somssich gróf nyomban érdetyödölt a cég után Budapesten, ahonnan a legjobb Információkat kapta a vállalat jónevű vezetőiről. Ilymódon a gazdák gyanullanul adták át gyümölcseikéi a cégnek.
ZALAI KÖZLÖNY
...ü\' _
A szállításokat Vaszllvjevlts Milán ellenőriite Nagykanizsán éa gyakran örömmel újságolta a gazdáknak, hogy Bécsben milyen jó árért sikerült értékesíteni ■ szőlőt. A gazdák azonban már látni la szerelték volna a pénzüket és ezérl sűr-getöleg fordultak a céghez. Rövidesen levél érkezett Budapestről, hogy ne nyugtalankodjanak, legyenek csak türelemmel, mert a pénz megvan, de a devlzadlulalds és az elszámolás sok idSt vesz Igénybe bmét elmúlt egy hét, de a pénz még mindig nem érkezell meg Kanizsára. Egy napon Vaszllvjevlts Milán Is elutazóit Kanizsáról, mire a gazdák naponkint telefonálgattak fel Budapestre a pénzükért. A cégtől azonban egyebet sem kaptak biztatá-
A standardizált ember
Kivonat Horváth Istvánnak, u O HKE Stltkáránsk Nagykanizsán tartott élé-adásából) 8
6. Amit nem szabad Labor Day után...
Hogy ez nem túlzás, azt amerikai utamnak egy szerintem nagyon jellemző, kis epizódjával illusztrálom. Néhány barátom kíséretében szeptember első hétfőjén, a Labor Day estéjén érkeztem meg Detroitba. Fejemen azzal a Budapesten vásárolt szalmakalappal, amelyet bizony alaposan patinássá edzett New-York szörnyűséges, szinte szilárd atmoszférája. A hotelból való elindulásunk előtt a portás jóindulatu mosollyal figyelmeztetett, hogy hagyjam olthon szalmakalapom Vegyek helyelte másikat a fejemre. Nincs más kalap velem, utasítottam vissza ezt az egyéni jogaimba való beavatkozási. Ügy találja, hogy nem illik jlyen vedlett kalappal járni ? — kérdem tőle. Oh, a világért sem, — volt az udvarias válasz — de Labor Day után Amerikában nem lehel szalma-kalapban járni. Az igazai megvallva, nem egészen értettem ezt és inkább a kalap deformállsága, no meg a nyomasztó kánikulai hőség, mint ennek az ismeretlen törvénynek a
son klvBI.
A nagykanizsai szőlősgazdák szinte naponta lartottak értekezletet egymás közöli, liogy mitlevők legyenek ebben az ügyben. A kanizsaiak közül Simon Lajos klskanizsai szőlőbirtokos károsult a legnagyobb mértékben, amennyiben 3000 pengő értékben adott át szólót bizományba a cégnek. Simon Lnjos, egyik ismerőse utjtn megállapította, hogy a kanizsaiak szölő|ét Felgelstock és Porjes.btctí cég vásárolta meg és annak már régen kifizette az árát. Amikor az exportcég még ezek után sem akart fizetni, Qyömörey István v. országgyűlési képviselő, Simon Lajos gazdálkodó, valamint több szőlősgazda bűnvádi feljelentést tettek sikkasztás elmén a cég ellen a kanizsai rendőrségen.
tisztelete blzl rá arra, hogy kalapomat a kezemben vigyem. Sieren-csére. Mert a következő utcacarkon az egyéni akciók korszakának éjszakai Igazoltatásai óla nem látott jele -net hívta fel figyelmünket. Több ember nagy odaadással és sok meggyőződéssel ütötte egy ember fejét. Helyesebben a fején dlsztelenkedő szalmakalapot És ütötték mindaddig, amíg a szalmakalap szétlépett rostjai mellé az aszfaltra került tulajdonosának vérző bevert feje is. Végig az .utcán részint önként elhajított, részint hasonló módon eltávolított szalmakalapok éktelenkedtek. Az amerikai mob tirranizmasa megkövezte a vakmerő eretnekeket, akik fe\'lázadtak a tnmegtörvény parancsa ellen : Labor Day után nem szabad szalmakalapot viselni I — ha min-gyárl 120 Fahrenheiiol mulat is a hőmérő.
Az ilt jelenlevő Heller Gedeon barátom, aki tanúságot tehet az esetről és aki — mint vérbeli divatárukereskedő — korántsem voll ugy felháborodva az eseten, mint én, — igaz, hogy az ő fején már akkor — velem ellenlétben — egy kitűnő Steltson nyulszörkalap díszelgett, — ugy igyckezell az eselel a praktikus kereskedő logikájával megmagyarázni, hogy ez bizonyára a nyulszőr-
ban, Japánban, Franciaországban, Afrikában és Angliában.
Hét nyelvet beszélt perfektül. Amikor Károlyi Mihály 1918 ban szégyenszemre Belgrádban tárgyalt, ezeknél a tárgyalásoknál Nagylványl dr. is tevékeny részt vett, mint Károlyi Mihály összekötő tisztje.
Szabó Oyuia szerint a szövetkezetet ért veszteségeknek egyedül a szövetkezet hanyagsága voll az oka, mert hol láda, hol papír, hol kötöző zsineg, vagy fuvarlevél nem volt és Így a szőlő sokszor 3—4 napig is állt, ami természetesen erősen lerontotta a minőségét
Mintegy száz ember lir a pénze után
A szövetkezet nem csak a szőlősgazdákkal nem számolt el, hanem mintegy 1000 pengővel adója maradt azoknak a földhözragadt napszámosoknak is, akik segítettek a szedésnél és a szállításnál.
Mindazok száma, akiket valamilyen módon megkárosított ez a szövetkezel, száz emberre tehető. A Zalai Közlöny munkatársán Jk értesfíiése szerint ha később ugyan, de a péntK-ket mégis megkapják a károsultak, mert a szövetkezet többi vezető tagjai vagyonukkal is felelősek. Ezek közölt akadnak jómódú földbirtokosok is. Igy ha hossiu pereskedés ulán, de mégis van kilátás arra, hogy pénzhez jutnak a károsullak.
Dávid Magyar Jóiuf
Koós ezrede* ad|a át Hlndenburgnak a fehérvári ezredet
Berlin, november 12 Koós Olló ezredes ezredparancsnok vezetése alatt a székesfehérvári 3 királyi magyar gyalogezred küldöttsége érkezik Berlinbe, hogy felajánlja a birodalmi elnöknek az ezredlulajdonosi elmet. A lapok kiemelik, hogy a birodalmi elnök megtiszteltetése Horthy Miklós kormányzó megbízásából történt.
kalapgyáraknak egy kollektiv akciója, egy meggyőző actlon direct-je a megrögzött szalmakalappirliak ellen. Bármily logikus volt ez a magyarázat, nem volt helyes.
7. A társadalmi mimikri
A helyes magyarázat a kollektiv embernek, a minden rendkivüliséget elítélő, minden egyénitől óvakodó irtózásában rejlik, amely — mint az elmondott esetb;n is — valósággal tömegpszihózissá válik és egyénileg az Angst-pszihózls szlmptomait mulatja, amelyet a tudat alatt az a félelem váll ki, hogy nem fogják mini százpercentes clllsenl akceptálni, annaka dacára, hogy minden igyekezetével megjátssza az Amerikara olyannyira jellegzetes társadalmi mimikril.
És ezt a mimikrit tessék szó szerint, természettudományos egzaktsággal érteni. A tipikusan amerikai külső megjátszása általánoo\'Jelenség. Minden honette home nak kötelessége a társadalommal és ambíciója önmagával szemben. Ezérl rág mindenki rágógumii és persze csak Wrighley-félet, amelyet mindenki ugyanabban az ülemben rág a Sub-way-n és ugyanazzal a mozdulattal .parkol* a pad alá kiszállás előtt. Ezért hord mindenki ugyanolyan szabású gallért és persze csak
1931. november 13
Érdemelnek-e szánalmat a cigányok ?
Tisztelt Szerkesztő Url Mint a Zalai Közlöny szorgalmas olvasója és előfizetője, szabadjon nekem Is a köz érdekében néhány cigány esetei, aminek szemtanúja voltam tn aminek véletlenül központjába jutottam becses lapjukban közzé adni Igaz, hogy nem most történt, azonban a cigányvér, a cigányfaj most is ugyanaz.
Istenben boldogult Király Elek hahóli plébános és c. kanonok felkért, hogy helyettesítsem öreg tani-lójukst, mig pályázat ulján kapnak valakit. Ilt volt alkalmam sokszor látni kegyetlenségeiket, lopásaikat, rab\'ásalkat és vérfagyasztó verekedéseiket.
Több Ízben láttam, hogy a legnagyobb dologidőben, mikor a lalu népe mind kinn voli a mezőn, ilyenkor lepték el a községet és hozzá fogtak a lopáshoz. A szegény nép szárnyasjószágát, kukoricaszemeket hintve csalétekül, összefogdosták a clgányassionyok és a szoknyák légiói alá elrejtve, elmenekültek.
Itt egy másik eset: Jajveszékelve jöttek asszonyok az IsVolámba, hogy ludjalkat összefogdoslak a cigányok. Haza szalad\'am ismétlő pisztolyoméri, de mire visszajöttem, a cigányok már mind kocsin ülve elnyargaltak és röhögve a lopott ludakat mutogatták felém. A mikor megfélelmi-. tésül a levegőbe lőttem utánuk, sortüzet tdlak le reám.
Egy Ízben látogatóba menteni Szentbalázsra és amint megjek,. három cigány kerül elibém, ttüsl kanalakat kínállak megvélelae. Ént hivatkoztam arra, hogy nlnct pénzem,, nem tudom megvenni, azonban asak nem akartak nyakamtól lemenni,, végül megfenyegettek, hogy nmp megnézik a mélámat.
Még egy eset: Iskolából mentem a lakásomra. Amint az udvarba be-
Arrow-gallért. Ezért kötelező a fehérnemű alatti B. V. D.-nek, az egybeszabott Jáger-komblnénak a viselete. Ha reggelente belépsz a Pull-mann-kocsl természetszerűen közös mosdószobájába, a mösdótálak előtt négy vagy öt B. V. D.-be öltözöll gentlemant fogsz találni. Mindegyiket ugyanabban a szabású ujjatlan és furcsa ferde kivágásu alsóruhában. Ha rajtad nem ugyanaz van, abban a pillanatban elhallgat a szokásos, persze szintén standardizált reggeli eszmecsere, tudják nem vagy amerikai. Ezért van az, hogy minden s erényebb jövedelmű ember nem gondolhat másra, mint Ford négyüléses T. modelljének a megvételére. Ezért beszél mindenki tulhangosan a jó citízen fej- és orrhangján, amely a legrellenetesebb idiomává teszi Schakespeare klasszikus nyelvéi és amelyet az angolok a talkle első kísérleteinél, amikor amerikai színészek amerikaiul beszéllek, nem érlellek meg. Ezért van lehetőleg minden succesfull businessman-nek - egyformán akaratos állkapcsa, beretvált arca, kemény, erőszakosan a szemedbe kapcsolódó tekintete és ugyanolyan szabású öltözet.\'. Ezért szív mindenki Camel cigarettái, mert végül is az emberek meggyőződésévé válik, amit a város és autóutak tiz-
Kanlmsat portré ate eladósodott Nagylványl Ügyvédről
A Zalai Közlöny munkatársa megtudta, hogy Szabó Oyula, amikor a pénzét követelni é8 az elszámolásokat sürgetni Budapestre utazott, napokai töltött Nagylványl Zoltán dr. ügyvéd társaságában, akit eközben alkalma volt alaposabban megismerni.
— Az exportcég hivatalos helyisége Budapesten Nagylványi dr. Veres Pálné-ulci 16. szám alatti ölszobás lakásának irodájában volt — mondta Szabó Oyula. — Majdnem egy hétig jártam mindennap az irodába, amig sikerűit megkapnom a pénzemet. Et alatt az egy hü alatt igen lurcsa dolgokat tudtam meg. így többek között beszéltem emberekkel, akik panaszkodtak, hogy abban a reményben, hogy Nagylványl dr. állást szerez nekik a fővárosnál, 1000-2000 pengőket adtak az ügyvédnek.
Nagylványi dr. azonban sem állást nem tudott szerezni, sem a pénzt nem ludta visszafizetni, mert idő-
közben elköltötte. Megtudtam azt is> hogy az exporlcég egyik vezetőembere szerény albérleti szobában lakik és már hat hónapja adós a házbérrel. Hallottam, hogy Nagylványi ügyvéd Igen el van adósodva és hogy nagyon szorongatják a hitelezői. Amikor beszéltem vele hangoztatta, hogy eddig kettő volt biztos : a halál és az angol font. Most ebből Is megbukott az egyik, ami a kapitalizmus csődjét jelenli.
— Nekem az a meggyőződésem, — mondotta Szabó Oyula, — hogy Nagylványi ügyvéd ntm lett öngyilkos, hanem kiszökött Oroszországba. Érdekesnek találtam különben ennél az embernél, hogy ugy az egységespárt, mini a szociáldemokrata párt egyes tagjaival a legszorosabb nexusban volt. Egyébként végtelen megnyerő modorú ember benyomását kellette. Nagyon jó családból származik. Az apja táblabíró volt. ó maga
Járt Oroszországban, Kiná-
___ZALAI KÖZLÖNY_
Nagykanizsán Is segélyt kapnak a szervezett munkanélküliek
Készül már ■ munkanélküliek katasztere
1831. november 13
megyek, elöl volt egy szegényes ház, pajtaszerü előszoba, erre két ajtó nyillott Egy szegény vincellér lakott benne, aki nem voll otthon, csak szegény öreg anyja. Amint jövök, véletlenül bátra ítézek és uramfla, mit látok, az egyik cigányasszony az öregasszonyt fojtogatja, a másiknak szőlőkaró a kezében, őrt áll; s harmadik a szobában a sublalból kiszedve a ruhákat, összekötözi azokat, a földön a sok pénz, amivel a munkásokat kelleti volna kifizetni. Hogy megláttak, elfutamodtak. A szegény asszony a nagy ijedségtől nem tudott szóhoz jutni.
Egy, Ízben meg két ellenséges dgánvtábor vérfagyasztó verekedést csinált, beillett volna egy kis háborúnak. Folyt a vér, sírás, jajgatás hallatszott, hozzám Jöttek panaszra, hogy az urát borzalmasan megcsonkították. Csináljak rendet, mert elpusztulnak I Én a jegyzőhöz utasítottam őket. Ekkor megint megfenyegettek, hegy a májámat kiveszik.
Szóval ezen megtörténteket azért Irom le, hogy nem érdemlik meg a váiföldl cigányok a részvitet, a velük érzést, meg a mai humánus világban sem, mert biztos, hogy őkelmék sem sokkal különbek s Deákné-vásznánál Ezzel maradok kiváló tisztelettel
Érdit! Bálint
ny. néplsk. Igazgató-tanító

rarasó-Pokoto képkiállítás mlln nov. Kitt kaitlva ujponli i FS-üll Dobrovlci háibin.
Nov. 14. A llarmadrend Sí,ni griiébat Qnaeptíge a plébánia fahértarméban C órakor.
tar. I eánytgyltt maaedélulánja a Kaailoóban 3 órakor.
tar. Niatjrlat lakatakávé-aalélya a Kai linóban 0 órakof.
Nqv. IS. A tUrmadraod Saant Eraadbat flnnapaéaa a plébánia tabértaruébcn 5 órakor.
A Mafáatlaatviaalók alóadiaa (Kartíai Mlklóa ocaaigzy. képv.) aajit htlyiaégQkban, fél 4-kor.
Nov. Iá. A Leinyklub Saaal Eraaébat ünnepélye a aalablaban eata 8 órakor.
Nov. 21. Utaitia elóadár, a trianoni évforduló plu-ünnepélye a vároeháeán 0 órakor.
Nov. S. Saenl Krr.ébel 70) irt, évfordulójának fln-napa délelótt II órakor a aalobáaban.
Dac. 1 Dornány Sári Irta éa da!att|a a Kaaaloóban.
Dac. 11. Tóth Kálmán cenlennárlum, Bariba Ülvén tkaátla tlóadáea a vároibiaén 0 drtkor.
Zrínyi emlékünnepély.
Idölárái
(Bjzxakaí rtUUJeknUt) * IslHrslá. I\'al krtáari |iM Mto M éra-kar i taika M* lárkaM kltaá •rásabt á]J«lt lábaiénál.
ezernyi, emeletes fényreklámja szuggerálnak belé: l\'d walk a mile for a Camel. És lehet, hogy tényleg szívesen tenne egy mérföldet egy Camelért, ha nem ütközne minden sarkon bele a természetesen szintén uniformizált United Cigar Stores valamelyikébe. Ezért használja a nyugat leánya ugyanazt a rúzst és ugyanazt a vanity caset, mint New York szépe, a Broadway flappere és a Wilgwest tegnapi bőrnadrágos cowboya ma mar ugyanazért csak egy kllsélenyomala a Conney island smart divatarszlánjának, éppúgy szopogatja az icecreamot és ugyanazokra a Paul WJiitman slágerekre járja a jazz-ritmusokat. Ezért rohan mindenki akor is, amikor a dolgától nyugodtan ráérne sétálni. Ezért very busy mindenki akkor is, amikor fogalma sincs arról, hogy mivel Üsse agyon azt a néhány órát, amely elválasztja áltól a pontosan fixiro-zolt időponttól, amely előtt valamirevaló bu8Ínes8tnan nem jelenhetik meg a klubjában. Ezért és nem a sport műveléséért tagja az Athletic-Clubnak és főleg ezert, nem belső humanisztikus szükségletből tagja valamelyik fralernal-organisation-nak vagy valamelyik fantasztikus nevű
Nagykanizsa, november 12 A téli hónapok beköszöntése minden évben, ezidén fokozott mértékben a munkanélküliség emelkedését is jelenlL A népjóléti minisztérium ezidén munkanélküli segélyekkel is igyekszik a téli ínséget enyhíteni. Budapest szakszervezetei részére már kl is utaltak 150.000 pengőt novemberi munkanélküli segélyekre.
Mint értesülünk, Nagykanizsa Is jelentősebb összeget kap a mlnlsz-
Nagykanizsa, november 12 Egy hónappal ezelőtt a Zalai Közlöny elsőnek számolt be arról az
egyesületnek, mint a Titokzatos Ereklyeszekrény, vagy ajávorszarva-sok Egyesületének, a Furcsa Legények Független Rendjének, a Co-lumbus Lovagjainak, a Hét Bölcs Javított Rendjének, vagy az előkelő görögbetüs szervezeteknek, pl. a Piti Delta Opsilonnak, amelynek látható jelvényét minden társadalmi pozíciójára valamit tartó amerikai ugyanazon a helyen és ugyanabban a kivitelben viseli.
Van az amerikainak egy szólásmódja, amelyet nagyon gyakran hall az ember és amelyet a standardizált ember a meggyőződés mély mell-hangján vág oda: I am just as good as you are. Magyarul: Vagyok olyan legény, mint te. Szószerinti fordításban : Vagyok olyan Jó, mint amilyen te. De hogy olyan jó legyek, nem szabad egy jottányival sem jobbnak lenni.
Végigvezette ezután az előadó hallgatóit a standardizált ember éleiének minden megnyilvánulásán. Bemutatta a standardizált ember standardizált otthonát, elvezette a hallgatókat a standardizált ember munkahelyeire és szórakozóhelyeire. Beszélt a standardizált ember szerelmi életéről, moráljáról, üzleti etikájáról és társadalmi berendezéseiről. Végcktw.
teriumból a munkanélküliség némi enyhítésére. Amint a polgármester megkapja a pénzt, a szakszervezetek delegáltjainak bevonásával alakult bizottság javaslatai alapján és ellenőrzésével megtörténik a segélyek kiosztása. A segélyezés decemberben is folytatódik, előreláthatólag a novemberinél nagyobb összeggel.
A nagykanizsai szervezeit munkanélküliek kataszterét most állítja össze a szakszervezet.
érdekes őskori caontleletről, amelyre a somogyszentmlklósi levente lőtér ásatási munkálatai közben akadtak. A somogyszentmlklósi ásatások egy
Ismeretlen, őskori állat koponyáját, bordáit és lábszár-csontjait hozták felszínre,
amelyeket beszállítottak a kaposvári megyei muzeumba.
Miután nem sikerült a lelet nevét pontosan megállapítani, annak első megszemlélöje, dr. Kerkay József nagykanizsai kegyesrendi tanár felírt a Magyar Nemzeti Muzeu-n állattani osztályának, ahová szintén (elküldték az állat egyes csontdarabjait, hogy közöljék vele az állat nevét.
Dr. Kerkay József most kapott választ a Nemzell Muzeum állati mi osztályától. A levél szerint alapos vizsgálat alá vették a beküldött csontokat és megállapították, hogy azok egy
igen ritka hsrmadkorbell ló-fajtának, az Equus Abeli-nek maradványai.
Ez az állat annyira ritka, hogy I Magyarországon nem is akadtak eddig a nyomaira. A Magyar Nemzeti I Muzeum állattani osztálya Is nagy
_ »
örömmel venné birtokába a somogyszentmlklósi leletei, azonban a kaposvári megyei muzeum nem hajlandó megválni etlöl a ritkaérlékü csontváztól.
A Zalái Közlöny híradása nyomán a fővárosi lapok is foglalkoztak a somogyszentmlklósi lelettel, legújabban pedig
egy angol tudományos lap
is felvilágosításért fordult a
magyar tudományos körökhöz
az Equus Abeli csontvázával kapcsolatban; ilymódon Somogyszent-mlklós kiugrott az Ismeretlenség homályából és egyszerre az európai genealógusok érdeklődésének központjába kerüli
Részletes kimutatás a vármegye Ínségeseiről
Zalaegerszeg, november 12
A vármegyei segélyakció első lépéseként a járási föszolgabirák és a megyei városok polgármesterei megállapították, hogy a hatáskörükbe tartozó közigazgatási területeken hányan szorulnak segélyre a tél folyamán.
A főispáni hivatalhoz beérkezett jelentések szerint az egyes járásokban és a megyei városokban a segélyt igénylők száma és az inség-buzából reájuk jutó fejadag szerinti buzamennyis\'gakövelkezőkép alakul: alsólendvai Járás: 281 egyén, — 16.869 kg. buza, balatonfüredi: 1295, — 51 800, keszthelyi: 1653, — 67.740, letenyel: 2331,-93.240, nagykanizsai: 1410, — 56.400, novai : 87, — 5220, pacsal: 709, — 28 310, sümegi: 2508, — 100.320, tapolcai: 6510, — 26a400, zalaegerszegi: 1964, — 75.560, zala-szenlgróti: 1603, — 96.135, Nagykanizsa város 4635, — 231.750 és Zalaegerszeg város 2948, — 147.400. Ebből a kimutatásáól megtudhatjuk, hogy legkisebb a segélyre szoruló ínségesek száma a novai, legnagyobb a tapolcai Járásban.
A bejelentés szerint ruházati cikkekre, tüzelőanyagra, népkonyhafenntartásra Zalaegerszegen 40 400, Nagykanizsán 46.826 pengő volns a szükséglet; a két városnak pedig a 120 vagon inségbuzán kivül még 200—200 métermázsa lisztet kér a főispán, öt Járásban ruhanemű és tüzelőanyag-szükséglet volna 14.775 pengő, azonban ez olyan szám, amelyei kifogásoltak a Segitö Bizottság ülésén s amelynek kiigazítására van szükség ujabb adatok beterjesztése alapján.i*
Ö >s
■ *> #

Angol tudományos körök is érdeklődnek a somogyszentmlklósi lelet ntán
A Nemzeti Muzeum megállapítása szerint az Equus At harmadkori lófajta csontváza az a ritka lelet
Abell nevű
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
A város a legradikálisabban igyekszik megakadályozni a borcsempészést
A váró* pénzügyi bizottságának csütörtöki ülése
solja, hogy a város a termelőknél tartsa finn továbbra ls az átalányo-zást, mig a nemtermelőknél szüntesse azl be. Rd kell térni a fokozottabb ellenőrzésre. A bor
Nagykanizsa, november 12 Csütörtökön délután 5 őrakor harmadízben ült össze Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága a |övő évi költségvelés tárgyalására. Ma az ülés elnöke dr. Rotschlld Béla volt.
Az Igazgatás ulolsó tételei kerültek\'napirendre. Dr. Krátky polgármester indítványára törölték a kiskanízsai bérlslálló tételél, ami 530 pengő megtakarítást Jelent. Az adó hivatal csoportjánál
a rendkívüli segély tételénél UJváry Géza felszólalt :
— Én és a többi polgár olyan nehezen élUnk és ml még Jutalmat adunk I...
Hemmert főszámvevő kifejtette, hogy ez olysn .jutalom", hogy ha valamelyik adóhivatali alkalmazottat valami rendkívüli csapás ér, betegség, vsgy más, skkor 30—40 pengős segélyt kaphat ebből az alapból.
Dr. Rotschlld Béla hangsúlyozta, hogy ez egy önhibáján kivül bajba julott alkalmazottnak a rendkívüli segélyezésére szolgál.
Dr. Krátky utalt arra, hogy a városi alkalmazottak ezen a téren rosszabb helyzetben vannak, mint sz államiak.
A bizottság végül meghagyta a tételt.
Egy másik
600 pengős „jutalmak" tételnél dr. Rotschlld felveti a kérdést, hogy. a miniszteri rendelet nyitva, hagy-e egy kaput a rendkivdll munkásság honorálására. A bizottság erre a holnapi ülésen log kitérni.
Dr. RotsctiiU sérelmezte a klr. adóhivatali tisztviselőknek az Ingatlan átruházási városi pótllfcték kiszabásáért beállított 2 százalékot
Nem végezhetné-e ezt el a városi apparátus.
Több hozzászólás következett erre, mig dr. Krátky javasolts, hogy békés uton 1 %-ban próbáljon a város kiegyezni. A bizottság függőben tartja a kérdést, mig a polgármester ilyen értelemben eljár.
UJváry Oéza szóvá teszi a Trans-danubia ellen lolyó pert.
Dr. Krátky rámutat arra, hogy a Transdanubia azzal érvvel, hogy a leszállított vlllanyáramdij után nem jár még külön áramdi|kedvezmény, illetve visszatérítés. Hemmert főszámvevő kijelentette, hogy
a Transdanubia elleni pert nem Is a szállodások, hanem
a város Indította meg. A fogyasztási sdóhivalal tételénél szóba kerüli a borfogyasztási adó erős visszaesése, ami érzékenyen érezhető a város háztartásában. A polgármester rámutatott arra, hogy a vidéki polgárasszonyok teleskannákban hozzák és csempészik-be a bort a városbai Igy akarván kikerülni a fogyasztási adót. Azt java-
nem
közszükségleti cikk, hanem élvezeti cikk, itt radikálisan el kell járni a csempészők ellen. A bor olcsósága mellett fizessék meg a fogyasztási adót a borivók.
Dr. Dómján Lajos, dr. Rotschlld Béla, Dedovácz Béla és többiek hozzászólása ulán Hemmert főszámvevő javasolta, hogy
zárják el a határt és csak reggel 7 órától este 7 óráig lehesaae bort a városba behozni,) meghatárolt utvonalakon,
aki este 7 óra/ után bori hoz be a városba, annak a borát kobozzák el.
Dedovácz Béla ellen*szóit a tervnek. Dr. Krátky hangsutjrada, hogy a boicsempészet erősen érinti a várost, meri
mig 1926 ban borfogyasztási adóból 180.000 pengő folyt be a városhoz, addig a folyó évben 75.000 pengő. A visszaesés- tehát óriási. Ujváry Qéza a nagykanizsai boriét melök részér* kedvezményt kért. Hemmert főszámvevő a legszigorúbb intézkedéseket helyezte kilátásba a bor-csempészők ellen. Végül a polgármester kijelentette, hogy a kérdést az érdekeltségekkel Is meg fogja tárgyalni.
A vigalmiadó tételénél szóba került az Uránia ls. A polgármester Itt kijelenti, hogy
az Uránia mint Ilyen meg fog; szOont.
A Városi Színháznál az a helyzet, hogy ha jó filmeket mulatnak be, többen látogatják, |obban megy. Keresnek egy megoldást, hogy ne házikezelésbevétel, hanem üzlettárs utján oldják tneg a mozgószlnház ügyéi.
Erősen eseti a húsfogyasztás! adó. Ellenben késedelmi kamatok elmén befolyt a vároihoz több mint 36.000 pengő. A kövezetvámnál óriási visszaesés mutatkozik, ami a rendkívüli forgalommegcsappanásban leli ma gyarázalát.
A közegészségügyi csoport tételeinél alig van módosítás. A temető tételénél Szmodlcs László figyelmébe ajánlotta a bizottságnak a kiskanízsai temetőt. Ujváry Qéza megjegyezte: — Nagyon nehéz esztendő következik. És kérdés, hogy a polgárság fizetni tudja-e közterhelt, adóját. Ahol csak lehel, azért óvakod|unk a kiadásoktól I
Dr. Rotschlld Béla a szegények és betegek érdekében emeli fel szavát, nagyobb összeg beállítására.
Ujváry Qéza az Erzsébet-téri piacra egy. ivókutnak a felállítását követelte. Király tanácsnok megfelelő intézkedést Ígért.
Esle 8 óra után az ülés végit ért, Pénteken délután 5 órakor folytatják a költségvetés tárgyalását.
NAPI HÍREK
NAPIREND
lavsmlwr 13, péntek
Köm. katolikus: Szsnlazló. Protejlánt:
Színiuk). Izraelita : Klsl. hó 3 *
Városi Muzsum és Könvvtár nyitva csUtartókon és vssáinap délelőtt 10-tfil 12 óláig.
Gyógyszertári éjlnll szolgálat: I hó végéig s .Megváltó\' gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
Oóatürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
ELMÚLT
igazat kacag a hamis szemed... En fáradtan, árván tovább megyok.
Nem Int a karod, néma sz ajkad..■ Hogy messze Járok, csak Te akartad.
Tavasz éleit/ lilre sincs a nyárnak Lábaim hervadó sárga őszben Járnak...
Szent dalom fájó, már magam nak Be Bzóp I Elkorhadt a ráma, elkopott a kép...
Némán rámhajolnak a azürko öreg óvok S az Ifjúságba busán vlsaaanósek. .
igazat kacag a hazug szemed I... Eu magamat siratva- tovább megyek.
KrAmer Endre
— DomAny Sári dal és ária-estélye a Kaszinóban. Domány Sári koloralur-énekesnő, az ulmi opera.voli tagja, december 2-án a nagykanizsai Kaszinóban opera és ária dalestátytr rendez Erlch Meller tanár, a bécsi Slaatsoper karnagyának és Fáblánné Pásztor irma zeneiskolai tanárnő kOzremOkAdésévcI.
— A Leányklub Szent Erzsébet ünnepélye még öt nap múlva, hétfőn este 8 órakor lesz csak a Városi Színház színpadán, de a Missziósház Irodájában máris rgész nsp cseng a telefon, veszik a jegyeket (olyan olcsók I) elővételben. Pazsr látványosság lesz a sok szereplő a korhű, gyönyörű jelmezekben és kedves, szívhez szóló a szép színdarab, amit elősdnsk.
— Karambol a keszthelyi országúton. Nemrégen történt, hogy Sümeg és Keszthely közölt a cser szegtomaji halárban Csikós Béla egylovas kocsiján hajtott Keszthely leié. Előtte haladt egy másik kocsi, amelyet el akart kerülni és azért a jobboldalra tért ál. Ekkor jött vele szembe egy motorkerékpár, amit Sass Sándor budapesti lakos vezetett és amelynek hátulsó ülésén De-szenszky Qéza budapesti tisztviselő ült. Sass több kürtjelzést adott le, Csikós azonban nem tért ki, mert előzni akarta a másik kocsit. A széles ulon a két kocsi elég távol volt egymástól ahhoz, hogy közöttük a kerékpár áthaladhasson, amit a motorkerékpár vezetője meg is kisérelt. Csikós azonban ekkor lovát a kerékpár elé fordította, ugy hogy Sass Sándor, hogy az összeütközést elkerülje, motorkerékpárját hirtelen áz ut széle felé volt kénytelen fordítani, miközben Deszenszky Qéza az ut melletti árokba zuhant és súlyos sérüléseket szenvedett. Most volt ebben az ügyben a (örvényszéki tárgyalás, amelyen a vádlottal dr. Báron
ASPIRIN
TAULfcTTÁK
fájdalmak ellen |
Pál ügyvéd védte. A törvényszék Csikóst a bizonyítási eljárás ulán bűnösnek mondotta kl goudstlan-ságban és ezérl öt 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
— Menetrendváltozás, A MÁV több vonalán egyes vonatok menetrendje megváltozott és változás történt a DSA Vs sut menetrendjében is. Ezeket a változásokat tartalmazza az Időközi Menetrendváltozások címmel most megjelent fűzetecske. Minthogy a füzetecskét csak az kaphatja meg díjtalanul, aki a MÁV Menetrendben, Vssuti Ulmtila\'óban és i régi Zöld Menetrendben lévő szelvényt beküldi, ezért felhívjuk az érdekelt közönséget, hogy az emiitett menetrendekben lévő szelvényt — póslabélyeggel együtt — a kiadóhivatalhoz (Budapest, VIII, Eszter-házy-ulca 4.) haladéktalanul küldje el.
Nem értem, kérem,
abszolúte nem értem ezt az egész Zavaros-ügyei. Hiszen Székesfehérváron — mini olvasom — olyan okos emberek vannak, hogy ha azokat annak Idején szóhoz engedték volna julnl, akkor az ősi koronázó város szénája ma Is rendben lehetne.
Meri az direkt csoda, hogy milyen zseniális ötletet termeli ki az egyll városatya az ulolsó fehérvárt Közgyűlésen, ahol arról volt szó, hogy kivel, hogyan töltsék be a polgármester! széket. Vita közben felállott egy városi képvielő és azt az indítványt terjesztette be, hogy a polgármesteri állásra írjon kl a város ár leltéit. Aki kevesebbéri elfogadja a pályázók közül, az legyen a polgármester.
No, lessék I És Itt még az egész magyar közvélemény harcol, verekedik, agltái és — tehetetlen a mam-mut-fizetésekkel szembúi I Pedig bocsátották volna csak árlejtésre a Folkusházy állásál, havi kettőszázért de sokan áriejtettek volna rd.
Kíváncsi volnék azonban, mii csinálnának a fehérvári városatyák akkor, ha tegyük fel csakugyan árlejtés utján töltenék be a polgármesteri széket és kiderülne, nogy megjárták az uj polgármesterrel?
Szerény nézetem szerint akkor csak egy megoldás lenne. Az árlejtésen vett polgármesteri el kellene árverezni.. m
őszi divat a
Női boRa cipő
fekete barna és drapp színben kapható i
Sxabó
ciptíárutHtx, HoríOy MltKlóa-ut 1. sxdm
1931, november 13
ZALAI KÖZLÖNY
A zákányi revolveres dráma
tetteséöek megvizsgálják elmeállapotát Kaposvár, november 12
Mint ismeretes, egy hónappal ez-elSII véres revolveres dráma játszódott le Reich Oyula zákányi vasuli pályafelvigyázó lakáén, aki mostoha leánya esküvője után a távozni készülő fiatal párt több revolverlövéssel életveszélyesen megsebesítette. Reich Qyulát beszállították a kaposvári ügyészség fogházába. Az ügyben szereplő tanukat Is kihallgatta már a vizsgálóbíró, aki most Rdch Oyula elmeállapotának megvizsgálását rendelte el.
— A Reklámélet szokásosan pompás kiállítású, legújabb számába Németh Andor, dr. Hermann-Czlnner Altoe, Faragó László, dr. Barlnkay Ferenc, Ligeti Kornél és dr. Verő Pál Írták értékes és nívós cikket. Minden vidéki ke-reakedó érdeklődésére számot tartó, gazdag kirakat-rovatot ls hoz ez az uj szám. amelyet néhány válogatott Illusztráció kísér. Dus hírrovat, könyv- és lapszemle, valamint az állandósított „Külföld" rovat beszámol mindenről, ami a reklám terén az elmúlt hónapban emlltésreméltóan történt A lapot Balogh Sándor szerkeszti. Előfizetési dija félévre 6 pengő. A kiadóhivatal: V. Bálvány-utca 12. kérésre díjtalanul küld mutatványszámot.
Nem értem, kérem,
abszolúte nem értem
a hódmezővásárhelyi kereskedőket. Azt írja róluk valamelyik újság, hogy bojkottálták a drága villanyt és már napok óla gyertya ég esténként minden üzletben és irodában. Oyertya mellett vakoskodik a főnök ur, a könyvelő, a segéd. Csak a vevő nem. A vevő az már régen nem jár boltba. Nappal sem, nemhogy este gyertyavlldgnál.
Ugy néznek kt mostanában a hódmezővásárhelyi főutcán petroleum-iámpafényben szendergő üzletek, mintha csupa dlogenesek laknának sorban egymás mellett. Igaz viszont, hogy Dlogenes keresett valamit. MII keres azonban ma egy boltos ?
Ha pedig nem keres, akkor egyáltalán minek neki a lámpa ?
Ha ez még tovább ls igy tart, akkor rövidesen ugyts örök világosság fényeskedik valamennyiünknek _ (f)
— A „Rádió és Foto Amatőr" novemberi száms vaskos könyv terjedelmű. A rádió-részben a szakembert Is kielégítő, az amatőr által ls tel|esen megérthető feldolgozásban közli a rádió-technika újdonságait, érdekességeit, hibákat, rajzokkal és képekkel a szerkesztési módokat, a graraofon-élet hireit, az amatör ludni-valólt. A foto-rész ugyancsak képekkel tarkitva az amatőr-fotogralusnak nyújt élvezetet és gyakorlati tanulságokat. A vaskos szám ára I pengő. Előfizetés félévre 5 pengő, kiadóhivatal : Budapest, Vili., Stáhty-u. 13.
= Ügyvédi hlr. Dr. Kovács László ügyvédi irodáját F.rzsébet-tér 11. sz. alól Sugár-ul 12. sz. alá (Bltimensclicin-hiz) helyezte át.
— Bársony, llanell és parget újdonságok Singeméi.
— A címlap rejtélye, üazdag tartalmával, szép képeivel bizonyára méltó feltűnést fog kelteni a magyar nők kedvenc kézimunka-ujságának, a Tündérujjak-nak most megjelent novemberi száma, A szép, sok színben nyomolt címkép azonban nemcsak a szinvonalat emeli, hanem egy rejtélyt is tartalmaz. Gyönyörű, divatos Kelim-himzéaü szőnyeget ábrázol ez a cimkép s a lap belsejében azt olvassuk, hogy a szőnyeget, mely igazi ékessége lehet minden lakásnak, valamennyi egész éves előfizető megkapja — ajándékba. A páratlanul népszerű kézimunka-ujság eddig is meglevő kedvezményekkel szolgált előfizetőinek. De, hogy miképen lehet egy évre P 14 40-ért (melyet egy összegben kell a Tündérujjak" elmére Budapest, IV. Szervita-tér 3. beküldeni) a stép havi folyóiraton kívül még egy kontúrozott és megkezdett KelTm szőnyeget li ajándékozni, a ki hímzéshez való Futár-védjegyű Szádánefonallal együttesen, az olyan rejtély, mely megérdemli, hogy minden olvasó maga törekedjék a megfejtésire.
— Fártl és női szövetek minden árra kaphatók Stnger dlvatárúházban.
— Belezuhant egy üvegcserépbe. Csütörtökön este 6 órs Újban súlyos kimenetelű szereneSétlen-Bég történt a Szemere-ulcdban. Tóth József 70 éves favágó napszámos hazalelé meni a sötétben, amikor véletlenül megbotlott és végigzuhant a járdán. Az Öregember oly szerencsétlenül esett el, hogy rázuhant egy üvegcserépre, amely a jobbkarján felvágta az ütőerét. A mentők részesítették első segélyben Tóth Józsefet, akit ezután beszállítottak a közkór-házba.
— Tegye meleggé, kellemessé otthonát, vásároljon szőnyeget a legolcsóbb árak mellett ;Schűtz Áruházban.
— A szervek kapcsolata Napjainkban tapasztaljuk a legjobban, hogy nincs a világnak oly része, mely bizonyos szentpontból össze nc függne egymással. Mint az órában a fogas kerekek, ugy ogymáaba kapcsolódik minden és alkot egy szerves egységet Ha egy Ilyen szerves egység bármely pontján zavar, vagy hiba keletkezik. az egészre kihatással van, a tovább-müködéat megbolygatja, sőt teljesen meg is akadályozhatja. Ezt láthatjuk ma a gazdasági éléiben is. Van azonban valami, ami nemcsak a gazdasági életet, hanem az egész emberiséget összekapcsolja, egymáshoz közel hozza, — s ez a rádió. Ma a rádió az emberiség éleiében nélkülözhetetlen és rendkívül fontos szerepet tölt be. Éppen erre való tekintettel egy rádió készüléknek ugy kell megszerkesztve lennie, hogy a nap bármely szakában tetszés szerint beállított állomásokat teljes hangerővel, abszolút tisztán hozza és kezelése még egy gyermeknek se legyen probléma. Ilyen, jelenleg cssk egy van: az 5-J-l lámpás, dinamikus hangszóróval egybe-épitett 7050-es Orion rádió.
Vásároljunk bizalommal
SZÉKELY VILMOS ÍtortelepeÍ
Ragykailua, Erzsébet-tér 18. izám alatt (volt Saarm-ixálloda), hol óriási raktárt találunk a legegyszerűbbtől — a legfinomabb kivitelű bútorokban — a legolcsóbb árait melleit.
Elsftrendd saját kárpitos ás asztaloa műhely I Kedvez A fizetési faltételek I
— Az Olság uj száma folytatja mulatságos cikksorozatát egyes magyar családok meggazdagodásának trükkjé-ről. E héten : Pap Géza, Miért kell még egy Jövedelmi adót fizetni? Oh tempóra olt córeszl Ml a különbség a Bethlenkormány és a Károlyi-kormány között? Kell-o a parlamentbe hangerősítő? Remek ul arlsztrokrata vlceok, a hét leg-kóserobb viccei és még rengeteg tréfa, móka, vicc, aktualitás & Intimitás Nagy Imre kltttnő vicclapjában. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI. O-utca 12.

November 13 (péntek)
Budapest 9.15 O. hangv. 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközi vlz|elzösaolgálsL 12 Déli hsrsiwszó. 12.06 Cigányzene. 12.29 H. 18 Időjelzés. 14.45 H. 16 DÍvatludésltái. 16.49 Időjelzés. 17 B. 17.30 Hangverseny. 19 A Mándlti szalonzenekar hangversenye. 20 Norvég nemzett est Az oslói rádióállomás műsorának közvetítése. 21.50 Cigányzene. 22.10 Időjelzés. 2Í Az I. honvedgyalog-ezred zenekarának hangversenye.
Báes 11.50 Zentkari hangveraeny. 12.40 és 13.10 O. 19.20 Bábszínház. 17 és 17.45 O. 20 30 Operett E. ím Zenekari hangverseny.
Brit országos műsor 17.30 Z. 18.15 Qyermekóra zenével. 19.30 Walesi revü. 21 Zenekari hangverseny. 22.30 Szlnmtl E. 24.06 Zenekari hangveraeny.
München 19 20 Sióllsták. 17.30, 19.30 és 20 4 ) Zenekart hangverseny.
Prág. 11.00, 11.59, 12 iá és 14.10 O. 20.25 Dalok. 22 20 O. 23 Óíaütés.
Róma 17.30 Zenekari hangveraeny. 19.60 Q. 21 Kálmln : „A csárdáskirálynő* dmtl operettje.
Varsó 15J0 fa 16 41 Oramofon. 1735 Néptáncok. 19 30 O. 2015 A fllhsrmónl-kua zenekar hangversenye. 23 Zenekari hangverseny.
IllWIOfl
legszebb választékban
ScQUtxnél.
— Szép lakást, ízlést és harmóniát jelentenek a K o p a 111 n butoráruhlzbaa vásárolt lakásberendezések. Minden lalfa és Igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú fizetést kedvezményeket nyujtuak.
***-- - - -- **--- - -i— —.—r-.—.-.-n-i —n—M—, i— n n.-i. iyu IJ ,
közgazdaság
November 18-án árverezik a Centrál-épületet és a többi öt Zerkowitz-házat
Ugyanekkor 2100 hl. bor és 4000 hl. űrtartalmú ászokhordó kerül árverésre
Nagykanizsa, november 12 A Zerkowltz-ügybon érdekelt hitelezői bizottság Budapesten Jött össze, ahol véglegesen elhatározták azokat a módokat, melyek Bzcrlut a Országos Hitel-védő Egylet a Zerkowltz-vagyon Ukvl-dálását végrohajtja.
A Zerkowitz vagyon likvidálásának elhatározása után több ajánlatot tettek az ingatlanok megvételére. Így beszél
tok arról, hogy a Centrál iránt egy nagykanizsai ügyvéd, több biztosító intézet, egy gazdag amerikai magyar
ős végül, egy budapesti vendéglős\' érdeklődött Minthogy azonban u bizottságnak az volt az álláspontja, hogy az Ingatlanokat árverés utján bocsátja eladásra, a most tartott hitelezői értekezleten llyon értelemben határoztak.
Az Országos Hitelvédő Egylet ugy döntött, hogy árverés alá bocsátja az összes ingó és lngaüan vagyont Az
árverést mely a maga nemében Nagykanizsán az utóbbi évek legnagyobb árverése lesz, november IR-ára tűzték kl és azt két turnusban tartják meg. November tS-án (szerdánl délelőtt 10 órakor árverozlk a Centrál-épületet és a többi öt Zerkowitz-házat Ugyanezen nap egy órával későbben, délelőtt 11 órakor kerül árverés alá 2100 hektó bor és kb. 4000 hl. Űrtartalmú ászokhordó.
Az OHE feltétele szerint ajánlat ugy az IngaUanokra, mint az Ingóságokra tételekben Is tehető. Az Ingóságoknál 10 százalék, az ingaüanoknál 5 szazalék a bánatpénz, amit az árverés előtt Is le lehet tenni az OHE-hez.
Megütik tehát a kalapácsot Ismét egy nagy vagyon felett, amelynek gazdája nem Is olyan régen még Nagykanizsa legtöbb adót tizétől között foglalt helyet.
Minősíthetetlen támadás
a m\'gyar Ipar ellen egy német szaklapban
A Lipcsében megjelenő .Zeltschrlft für Bürsten-, Pinsel- u. Kammfabri-katlon" legújabb száma „Ml megy végbe Magyarországon ?\' elmen, láthatólag a cseh kefeipari érdekeltségektől sugalmazott, otromba támadást közöl a magyar valuta és a magyar ipar hitele ellen. Állítólagos .pengő-romlás"-ról és az ennek következtében beillőit áremelkedésekről ir. Ha csak egy tört-mondatot idézünk Itt a hosszú cikkből, elég ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljék annak a magyar ipar és általában Magyarország hiteléi rombolni szándékozó tendenciája. A külföldi áruk drágulását azzal indokolja ez a cikk, hogy a valutában való fizetés — „ha ugyan
egyáltalán fizetnek a magyar megrendelők" — megnehezedett. Vagy egy másik mondata a cikknek: „...Magyarország maga keveset tud exportálni kefe-áruban és amit szállít Is, a német, osztrák és cseh áruval szemben teljesen sekélyes értékű (nur ganz mlnderwertige Konsum-ware)." Végső konklúzióként megállapítja a cikk, hogy minden magyar megrendelés teljesen bizonytalan üzlet a külföld számára. Magyarab-bul: „rendeljetek kefeárut kizárólag Csehországban I"
Az a cseh kefeipar sugalmazta ezt a minősíthetetlen támadást a magyar ipar ellen, amely már a háború előtl eltörpült a magyar kefeipar mellett. 1913-ban az Angol-Osztrák Bank értekezletre hivta Osttq
ZALAI KÖZLÖNY
a monarchia Összes kefegyáralt. Magyarországon volt akkor 7, Ausztriában (beleértve akkor még a mai Csehországot Isi 16 Ilyen már volt. A monarchia összforgalmat kefeárukban 72%-ban a 7 magyar gyár bonyolította le, a maradék 28 %-ot forgalmazta a tObbl 16 gyár, Ezt a számarányt .teljesen sekélyes értékű* produktumokkal a magyar kefeipar aligha érhette volas el.
Fnuik Jenő nagykanizsai ketegyáii igazgató most a soproni Kereskedelmi & Iparkamarához fordul a lipcsei szaklap otromba támadásával (sajnos, magyar szaklap, amiben válaszolni lehetne reá, nfcs) és kérni fogja, hon az egész magyar közgazdaság külföldi reputációja érdekében sürgősen tegyen megfelelő intézkedéseket.
Az egész magyar közvélemény kíváncsian várja * Kamara lépéseit, mert a támadás megtorlása messze túlnő a kefeipar pgrakulárls érdekein, ellenben érdeke Magyarország nemzeti piesztlzsének.
A kanizsai piac árai
(Hivatok* ir-Utta a utrdal hetivásárról) Zöldségfélék (kUogrammonklnt): bab u] fokhagyma — 86, vöröe-dség 20, burgonya 6-10,
—\'18, mák 090. fokhagyma — 36, vöröshagyma 26, zöldség 20, burgonya 8-10, saláta (drb) 00, fejeskápoelta 12. ugorka
00, kalupónta 10, pariuUosom 00—00 L Baromfi (darabcnkln!) tyúk 160-300, csirke 80-1-60, pulyka 800-600, sovány
\' LÍSO-..............\'
_____0-200, hízott 3-00—4*00, sovány
Uba 3-OO—á-OO, hízott 8 00—1000, Bzopée malac 300—8 pengő.
Termények (ruHermtUsdnklnl): buza 9—000—, rozs 9.00, árpa 00, zabOOOO, osövee tengeti 9, szemes tengeri 16—16, aséna 4*00-7*00, lóhor 7*00-5 00, lucerna 7-00-8-00, alomazalma 300, zsupp-
ssslmaO—4
Tejtermékek i tej 1L 16-18, tejtel IL 40r-60, turf kg. 80-00 Hllér, val kg. 200—2*00 pengi, tojáa drbja 11—12 110.
Qyflmölcs (küoorammortklnl) i dió 060 ígö, alma 18-80, körte 20-40, asllva szőlő 10—20, barack 00, caereeznye - fillér.
Hasérak (UioerammoMnt): marhahús elele 100, hátulja 1*20, borjúhús eleje 1-A hátulja 1*80, sertéshús 1*00-1*20, zrir 2*00, hál 2*00, zslrnzalonna 1*80, birkahús 0 aoTkalbászlélék 200-400 P.
Élőállat (kUorrammonktní) .* I-a marha 45—60, H-a marha 36—40, vlrsüts marha 16—20, zalraertéa 090-100, hússertés OTO-O-aoTborJn 50-000, birka 000 P.
Xbiekl zárlat
Pária 20-llVa, LondonJI9*30, Newyork SlfrtJO, Brtlssel 71*40, Milano 26*40, Madrid 44-tiö, Amsterdam 206-20, Berlin lapoo, Wien 71*50, Szólít 3*71, Prága 15-16, Varsó 57*45, Budapest 90021/l Belgrád 9*10, Bukarest 305.
Yemésyiiude
Buza tlszav. 77-es 1060-11*05, 78-as 1075-11*20, 79-es 10*90-11*35, 80-as 11*00-11*40, dunánt. 77-es 1030-1050, 78-as 1045-10*65, 79-es 10*60-1080, 80-as IO65-I085, rozs 12-10—1290 tak. árpa 16*30—16-75, zab 18*55—18*75, tengert 12-75-12*90 korpa 1065-10*80.
A leszetl Báik
VALUTÁK Angolt. 2045-21*95 Belga fr. 79*05-8005 Csen k. 16*86-17*00
Dánlc —•---•-
Dlpár 10 09-10*19 Dollár 568 50-572 50 Francia f. 22*25-22*55 Holl. 229-10-23090 Zloty 63-35-64*15 Lel 3*38-3*48 4*08-4 20 Ura 28*95-29*75 Márka 135*00-13000
Norvég ---•-
Peseta —*--•—
Schlll. -■--•-
Svájci f. 111-05-112-05 Svédk. —---
áerlza-áriolyasal
DEVIZÁK Amsl. 229*50-23090 Belgrád 10*12-10-18 Berlin (35:20-136-00 Brllssel 79-35-8005 Bukarest 3-39-3-47
Kopenh. —*-•—
London 21*15-21*95 Madrid —•__•— Milano 29*25-29*75 Newy. 569*80-573*20
Oszló —•-—
Páris 22*29-22*53 Prága 16*88-16*98 Szófia 4*12-4*20
St(jnh. -•--•—
Varsó 63*55-64*35 Wien —•__•_ Zürich 111*22-11202
TSSSfi
MaUadd
IPilWW
ffiftÉfir*
I: Zalai Károly.
A aa.
lariéniiár
Felhajtáa 2358, eladatlan 170. - Elsőrendű 1*16—1*18, szedett 1*06-1*08, szedett közép 090-096, könnyű 080-090, l-sö rendi öreg 104- 106, ll-od rendű öreg 0*92—1*00, angol süldő 082—090, szalonna nagyban 1 -40— I -44, zsír 190— 1-95, hus 106—1-20, félsertés 1-30—1-50.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modemül berendezett műhelyében
MM, «»»«, tisztit é« plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért IcleMMgct váHaiok.
Oallérok 10 éa 12 fillér. Oyejtöteiept Horthy Mlkl6s-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa aMtiMM at|s 10 uUa » m!««. MMaa tortbM ni ar|. % fillér. Vadc- U tnufaaa 10 uSlf aa fillér, nlnSra Hrákbl «»ú dl). 8 filL SaanUa éi ptauk,* 10 u«lf eo fillér, alailaa
rovUM i«4 ails • fillér. Ouzü • mlnd.a v«-ugabb Mákból áru uA k4t Móosk »rimtt\'lttV Xllisl k««Ska.k 30* tnz^taí.y.
telek.
Caengery-utca 18. alatt 724 Q-öl 5117
_________ legazebb helyén egy világot,
déli lekvéaü, csendes bútorozott szoba axonnal kiadó. Cim a kiadóban.
QSa sasaimat, 5 Járalu, nagy körsettel, nagyobb város kötelében eladó, eseUeg bérbeadó. Cim a kiadóban. 5124
öt szobás komplett lokéa fürdőszobával azonnalra, vagy május 1-rc kiadó. — Cim a kiadóban. , 4
Vízvezetékei utóul szotss
bútorral, vagy anélkül ölesén klsdó
Csengery-ut 27/a., földszint Jobb. sno
AtkSItSaéabai vissaamaradt háztar-táal apróságok olcsón elsdók. — Horthy Mlklós-ut 33. Jobbszárny. 5269
Elaéé Sánd utca 18. számú háa. (Katonarét). Bővebbet ugyanott 5301
Téz-aat keretek 1500-2000 P befekle-téssel. Jól Jövedelmező vállaltihoz. Kockásat ellen blzlotltékot nynllok. Cim a kiadóban. -5302
Korosnsa, mészárszékkel bérbeadó Jtnuár l-re Oroszlony községbeit (Zala-megye). Bővebbet Máté Sáodornál, Pécs, Sít Vlnce-u. 14. 5803
Kiválóan finom
hentesáruk, felvágottak
állandóan frissen raktáron. 1 pár tea vlrstll ... . 1 „T csemege vlrstll
30 fillér 24
10 dkg. gépaonka ......... 60
10 , göngyölt sonka ... 50 .
10 , bőrnélkűll tésztasonka 50 ,
10 . gyógysonka ...... 100 .
Herseg Esterházy Hentesüzlet
Horthy ■Ikléa.ut 2. Telefon z 8-93.
II niiitt
az araszoló hernyó teljes elpusztítással fenyegeti. Csak
hernyóenyv gyűrűknek
— a fagyok beállta előtt történő felrakásával — védekezhetünk ellene.
Lombhullás után permetezzük gyümölcsfáinkat
Ijiiilcsfa-kartoliiiiiiil
vagy
Solbár-ral
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ét növény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon: 130.
Mm a Zalai KöMn.
Irodának
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó s város közepén, azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
1931. november 11
A letenyel klr. Járálblrótág, mint telekkönyvi hatóaágtól.
1529/tk. 1931. szám.
M iMeMy-Ufmt.
Kállai Lajos motor- és gépgyárs budapesti bej. cég végreha|tatónak Stakony György végreha|tást szenvedő ellen Indítóit végrehajtáat ügyében a telekkönyvi balóság a végrehajtási árverést 72 P 46 I. tőkekövetelés éa járulékai behaltisa végett a letenyel klr. Járásbíróság teiűleléa levő, Bánokszentgyörgy községben fekvő a a bánokszentgyörgyl 856. aztjkvbea A fi. sorsi. 102. hrtz. háa udvarral Ingatlannak végrehaltáat szenvedő nevén illó lllelBsé-gére 800 P kikiáltási árban, az «. o. fj sorsz. 131. hisz. alstt felvett kert a bei-telekben végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségre 129 P kikiáltási árban, az u. o f 4. sorsz. 140. hrst. altit felvett kert a beltelekben végrehsltást szenvedő nevén álló Illetőségre 20 P kikiáltási árban, aa u. o. f 5. sorsz. 233. hrez. alatt felvett rét Horassll dűlőben végzebsjtáat szenvedő nevén álló illetőségre 60 P kikiáltási álban, az u. o. + 7. torta. 333. Iksz. alatt felvett aiántó a kertek alatti dűlőben vég. rehajtást szenvedő nevén illő Illetőségre 85 P kikiáltási irhán, az u, o. 8. sorai. 462. hrai. alatt felvett taintó t Subó-verme dűlőben vé*rehajtiat tatnwdő uevéa illó Ulelőtégre 125 P klklálUtl irban ét az u. o. 9 sora. 6(2. hrsa. alatt tilvett végrehaltáat szenvedő nevén illő Illetőségre 85 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1031. <W november bő 30. napján délelőtt 10 órakor Bápoltueut-györgv községházánál fogják megtartani
Az árverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár felénél, Illetve kétharmadánál tlt-csonyabb iron nem sdbatók al.
Az irverelnl szándékozók köteletek bá-natpénzül a ktklilláal ár lOoAyát készpénzben, vagy az 1881 :LX. L-c. 42. frában meghatározott árfolyammal azámltott óvadékke-pes értékpapírban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról leiétbe helyezéséről kiállított leiétI elismervényt a kiküldöttnek átadni és aa árverési teltételeket aláírni (1881 *.LX. t.-c. 147., 166., 170. §§.. 1908:XL t.-c. 21. §).
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magaaabb Igézetet tett, ha többet ígérni aenkl sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt aa általa ígért ir ugyanannyi aiá-ulékálg kiegészíteni (1908:XU 25. §.).
Letenye, 1931. évi iprlllt hó 3a ntpjin. Dr. Augusztlnovlcs s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Balassa s. k.
USS ItUkkSayvvtzaU.
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN121
2 + 1 osBves
szelektív nagyteljesítményű
Budapest««kUlffildvevff rAdió remekmű
váltó- és egyenáramra
Kedvező részletfizetésre kaphaló
Szabó Antal
fegyver- él sportüzlet, rádió- és gramofon outályáa.
KIADÓ
rés axonnal elfoglalható a várót belterületén cirka 40 méter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiség. Esetleg két részben is. Cim a kiadóban.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 258 szám
Kormány rendelettel osBkkentett terjedelmO izém
Nagykanizsa 1931. november 14, szombat Ara 14- ""f
ZALAI KÖZLÖNY
SitfkesrtMs tt kiadóhivatal: Fóat S. ixim. Keszthelyi ffckkladóhlvatal: Kouuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BÓMzetéil ára: tgy hóra a ptngó aa Iliiéi. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! teleion: 78. u.
A restaurációt sürgették a Házban
Lehetőleg mellőzik a téli kilakolta tásokat
Budapest, november 13 A Ház pénteki lllósén naptrend előtt J á u o s s y Gábor szólalt tet ós megemlékezett a trianoni békeezerződes beiktatásának 11. évfordulójáról. Utalt arra. hogy ez a békeszerződés az emberi gonoszság müve volt. Mint a ma-
fyur közélet egyszerű napszámosa, inély éláját ós köszönetét tolmácsotiu a magyar Igazság bátor hirdetőjének, az olasz nemzet lánglelkü vezérének, Kothermere lordnak, MacDonald-nak és Borah szenátornak.
Ugyancsak napirend előtt szólalt tel K é 11 y Anna, aki a tóli hónapokra a kflakoftatások felfüggesztését kérte. E r n s z t Sándor népjóléti miniszter kijelentette, hogy csak a legvégsőbb esetben lordul ehhez az eszközhöz. \' Áttérve a -napirendre. F í 11 n o r Pál léaaleteesa foglalkozott a gazdasági helyzettel és rámutatott arra, hogy kereskedelmünk tellerdltése érdekóben csökkenteni kell a készáru-Importot, a bazal togyasztóközönségnek pedig csak belföldi árukat kellene vásárolnia.
K r U g e r Aladár sőrgotte a bankjegyforgalom növelését, mert a bank-jegyhlány megbénítja a gazdasági életet.
P a 11 a v 1 o 1 n I uyőrgy tírgrol a teljes magyar alkotmányosság helyreállításában látja a kibontakozás útját. A restaurációt nem máról-holnapra kívánja megvalósítani, de olyan kormányzati politikát kíván, amely elhárítja ennek belpolitikai akadályait. Erről a kérdésről Igenis lehet beszélni és a külhatal-mak Jóakarattal tekintenek a törekvésünkre, a kisebb hatalmak idegessége pedig csak megerősít bennünket abban, hogy holyee uton Járunk. Francia orientációt sürgetett.
Andaházy-Kasnya Béla védelmébe vette a mull kormányzatnak müvésznártoló politikáját.
F a r k a s Tibor hangoztatta, hogy a mult kormány költekező volt. Banktörvényünket meg kell változtatni és az ország agrárjeltegéhez alkalmazni.
Bozharűt Tibor helyeselte, hogy az ogységespárt agrárblokkja a kültöldl kötelezettségek teljesítése ellen foglalt állást. Nem klváu a népszövetségi Jelentéssel szembeszállni, ele szükségesnek tartja, hogy ratnt becsületes adós klje-leutse azt, hogy mennyit tudunk maximálisan fizetni.
Az ülés fél 3 órakor véget ért. legközelebbi ütés kedden.
Az adóhátralék-kedvezményt
november 16-ig meghosszabbították
Budapest, november 13 A pénzügyminisztérium az adóhátralékok befizetésénél nyújtott kamatkedvezményt tekintettel arra, hogy a beűzetés határidejénél megállapított november 16-lke vasárnapra esik, november 10-lg meghosszabbította. Az adóhátralékosok tohát még hétfőn Is Igénybe vehetik hátralékaik kiegyenlítésénél a Jelentős kedvezményt. A határidőt azonban a pénzügyi kormány semmi szín alatt sem togja hétfőn tul meghosszabbítani.
Mandzsúria trónjára illtetik
a Japánok az ttju klnal excsászárt
London, november 13 A lMiily Express szerint a japánok héttőn Mandzsúria (rónjára akarják Ültetni az llju klnal excsászárt, akit e célból torpedórombolón Tloncsinből kicsempésztek. A tiencslni zavargásokat csak azért rendezték, hogy eltereljék a kínaiak ügyeimét az oxcsászárról.
Tokiói jelentés szerint a kínaiak ostrom alá vették u etclkarí Jnpán konzulátust és foglyul ejtették a konzult egész személyzetével együtt.
A pénzügyi bizottság 10.000 pengő szubvenoiét szavazott meg a nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola fenntartásához
A város vezetőségének is beleszólási Joga lesz az Iskola Ügyvitelébe — Tárgyalások Indulnak meg az Iskolának városi kezelésbe való vételére — 20%-al csökkentették az Iskolák ttlzlfajárandóságát — A piarista tanárok ellátási megváltását ls a 10°/o-os redukció alá vonták — TanUgyl kérdések a pénzügyi bizottság péntek esti Ülésén
kedeiml Iskolának át és a kereekedelmi tanonciskola a tanoncok csekély számára való tekintettel olvasztassék he az Iparostanonciskolába. B1 a n k e n-b o r g lmro szóvá teszi, hogy nem-e lesz hátrányára a kereskedelemnek az, hogyha 3(1 év multán a kereskedő tanonciskolát az Iparoetanonctskolába olvasszák be. A polgármester róvkl vá lasza után dr. W e I s z Lajoe köszönettel voszl dr. Krátky Igyekezetét, a régi kulturtradtclókat szolgáló Intézmények megmentésére. Téves az, hogy ők kényszerhelyzet elé állították a város vezetőségét, amikor kénytelenek kijelenteni, hogy kénytelenek lesznek az Iskolát beszüntetni. Ml nem bírjuk, azért kérjük, hogy járuljon hozzá a város.
Blankonberg Imre ezután bocsánatot kér az erősebb klfejezésoért. B a rt h a dr. Ismételten kórt, hogy ne mondják még kl a kereskedelmi tanonciskola megszüntetését
Dr. Doniján l.ajos kérdi, nem-e lehetne más módon, eseüeg a tandíjnak ielemelésével a nehézségekon segíteni. Ugyanígy szólal lel UJváry Géza Is. Dr. Krátky Indítványára ezután
a bizottság megszavazza a ÍO.OGO pengő évi nozrájárutást
a felsőkereskedelmi Iskola fenntartásához és hogy a város vezetősége lépjen érintkezésbe a hitközséggel az Iskolának városi kezelésbe való vétele tárgyában. Megszavazza a bizottság a 10 wt) pengőt azzal, hogy a városnak beleszólást biztosit az Iskola ügyeibe.
Dr. Hegyi I-aJos főjegyző ezután még szóváteszi, hogy a felsőkereskedelmi Iskola fenntartása 200 pengős tandíjával sokba kerül, szemben a gimnáziummal, nmolynek kb. 500 növendéke vait és évi 00 pengő tandíjat szed.
Ezután még több kisebb hozzászólás történt. Az ülés este 8 óni után ért véget a polgármester lelkes éltetése közben. (B. R.)
A Jóvátételtől függetlenül bírálják el a hitelfenntartási kérvényeket
Hétszázmillió pengőről szól a magyar hl te) rögzítő kérvény
Newyork,\' november 1.3 Az Exchange Telegraph Newyorkból jelenti, hogy az amerikai tényezők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a hitelfenntartási kérvényeket a Jóvátételtől fUggetlenUl bírálták el. Ez alapon a megegyezés már körülbelül véglegesen megtörtént. Annyi bizonyos, hogy a rövidlojáralu magyar és német hiteleket prolongálják. Még csak arról van szó, vájjon a prolongaeló az esedékes összegnek 100 százalékára, vagy 75 százalékára vonatkozzék-e. A niá-gy» r hltelrögzlto kérvény 700 millió pengőről szól.
Megérkezett a hitelmoghosszabbi-tásl szerződéstervezet
Budapest, november 13 A budapesti nagybankok már megkapták a hltelmeghosszabbitásra vonatkozó szerződés tervezetét, amelyet most aláírással kell ellátni és New-yorkba visszaküldeni. Az amerikai bankok az elfogadvány hiteleket a lejárattól számított három hónapra hosszabbították meg, de természetes, hogy a hitelek az ujabb lejárat idején ujabb I meghosszabbítást nyernek.
Nagykanizsa, november 13
A váróul képviselőtestület pénteki (negyedik) ülésén először UJváry Géza, majd dr. Rotschlld Béla el-, nökölt. Előadó H e m m e r t Károly fő^ számvevő. Az ülés elég mozgalmas és élénk lefolyású volt
A közegészségügyi csoport folytatódott. A vásártéréi az országos vásárok alkalmával a szolgálaton túlmenő Igénybevett szabadnapos rendőrök díjazására beállított tételnél dr. D o m 1 á n Lajos megjegyzi: Ezért fizetünk ml oly súlyos rendőrségi hozzájárulást? UJváry Oéza is hasonló értelemben beszél. De a tétel megmarad. Dr. Krátky István rolgármester bejelenti, hogy Dénes állampíraztári főtanácsossal folytatott tárgyalásai sikerre vezettek, amennyiben az átruházási városi pótilleték kiszabásáért beállított 2 százalékot Illetően Dénes főtanácsos beleegyezett annak 1 százalékra való leszállításába. A vásártér dologi kiadásait dr. D o m J á n tulmágasnak tartja.
Lefogják szállítani a kéményseprési dijakat
UJváry Géza előhozza, hogy tt háztulajdonosok jövedelmének megcsappanása folytán le kellene szállítani a kéményseprési dijakat. Dr. Krátky is magivá teszi ezt. Dr. Hegyi l^jos íőjegvző bejelenti, hogy máris tárgyait a kéményseprőkkel és legközelebb pozitív formában terjeszti elő az erre vonatkozó Javaslatát.
20 százalékkal csökkentik a tüzlfa-ellátmányt az Iskoláknál.
A közoktatásügy csoportjánál B1 a n-k e n b e r g Imre szóváteszi a nagy tüzelőanyagrogyasztást az iskoláknál és megfelelő ellenőrzést Javasol. Hemraert főszámvevő utal arra, hogy van egy miniszteri rendelet amely szabályozza az Iskolák fűtését, légUrköbméterenkónt. De a város annyit som enged elhasználni. Blftnkenberg Imre Indítványozza, hocy az euész vonalon 20 százalékkal csökkentsék a fadeputátumot. Rotschlld dr. hajlandó megszavazni az előirt mennyiséget, de annak csak 80 százaléka használható fel. Éles vita indul meg ekörül. Számos hozzászólás után a bizottság 20 százalékkal redukálja az iskolák részére előirt tüzlfaszükséglotet
Dr. Hegyi főjegyző kéri azonban, hogy a gimnáziumot vegyék kl ez alól, mert ott a mult évben mar történt Ilyen redukció. A bizottság ily értelemben határoz.
Tanügyek
Hosszabban foglalkoznak az iparos-tanonciskola ügyével, az osztályok esetleges összevonásával. Dr. K r á t k y ennek kapcsán rámutat arra, hogy az egyik terv szerint a leányliceum bemegy az Iparostanonciskolába. Ha azonban a miniszter beszüntetné u íómiparlt, akkor a leányiskola ott nyerhetno elhelyezést. igyekezzünk azonban egy intézményi meosziintetni, ami nekünk nem kerül pénzbe, hangsúlyozza.
Dr. Weisz Lajos arra kéri a város vezetőségét, hogy bizonyos taneszközök, könyvek, stb. ne csak egy cégnél rendeltessenek mee, szinte uniformizálva. A polgármester megígéri, hogy ily értelemben megkeresi az Igazgatókat.
Leszállítják a gimnáziumi tanárok ellátási diját Ik.
A piarista reálgimnázium tanári illetményeinél dr. I) o m j á n Lajos felveti
a kérdést, hogy a tanároknál nem lett a lOo/o-os fizetésredukció végrehajtva ? Dr. Krátky Jtt megjegyzi, nogy a hót tanár után fejenként havi 200 jaengő ellátási Illetményt a rend kapja. He címer t főszámvevő hangsúlyozza, hogy ez nem fizetés, hanem ellátási megváltás. Dr. B a r t h a István kéri a bizottságot, hogy utasítsa a polgármestert, hogy lépjen érintkezésbe a rendfőnökkel, hogy az ellátási dii legalább 10 százalékkal leszállitassék. A polgármester utalt arra, hogy folytak már Ily értelmű tárgyalások a rendfőnökkel, aki azonban a tanári ellátások megnehezülésére való tekintettel kérte a redukció mellőzését Többek hozzászólása után a bizottság a piarista tatulrok ellátási megváltását 10 százalékkal csökkenti.
Az iskolák általános fenntartási szükségleteit, 11.000 pendőt, 10 százalékkal csökkentik. Ugyancsak a fémipari szakiskolánál 500 pengővel.
A felsőkereskedelmi Iskola Ugye
Majd a bizottság foglalkozik a felsőkereskedelmi Iskola ügyével, mely szakintézetet az lzr. hitközség tartja fenn. Dr. Krátky , üitván bejelenti, hogy megállapodást kötött az izraelita hitközség vezetőségével, hogy az eddigi évi 5000 pengő Wiroei segélyt NOOO pengőre emelje lel a város. Blankenberg Imre azt nem fogadja el. J0.500 P-nek a megszavazását kéri. Elleneseiben az izraelita hitközség el van határozva, hogy az iskolát beszünteti Az lzr. hitközség Ily értelmű kérvényt ls adott be a város vezetőségéhez. Kéri egyben, hogy a mult évi 9000 pengő elmaradt Iskolasegélyt ls utalja ki a város.
Dr. K r á t k y István polgármester erre kijelenti, nagyon sajnálja, hogy a hitközséggel valő megállapodása után Ilyen ultimátumszerű Követeléssel lépnek elő. Október végén Jöttek fel hozzá és meg is állapodtak abban, hogy januárban kiutalják nekik a felemelt szubvenciót. Azért no állítsák be ugy a kérdést, hogy ha nem kapják meg a felemelt segélyt, akkor egyszerűen ue-szüntetlk az Iskolát,
Dr. B a r t h a István ezután hosszabban kifejti, hogy
a felsőkereskedelmi iskolának a megsegítése városi érdek.
Utal arra a misszióra, amit az intézet Nagykanizsán betölt Majd azt mondja, hogy a város vegye át az Iskolát saját kezelésébe. Mondja ki a bizottság, hogy a polgármester ily értelmű tárgyalásokat folytasson a hitközséggel. Dr. W e 18 z Lajos szóváteszi, hogy Ö már régen azon az állásponton volt, hogy a hitközség ne tartson fenn egy szakiskolát. Miután azonban az izraelita hitközség most annyira elszegényedett hogy nem képes tovább fenntartani az Iskolát, kéri az eddigi szubvenciónak évi 10.500 pengőre való emelését. Majd több hozzászólás után dr. Krátky polgármester megjegyzi, hogy azzal mindenki tisztában van. hogy az iskolát fenn kell tartani, de ha ml 10.500 pengőt adunk, — mondja ^ akkor kell, hogy
a városnak beleszólást biztosítsanak az Iskola ügyeibe.
Nem várta azt a hitközségtől, hogy miután már megállapodott vele, most utólag ilyen kérelemmel Jöjjön. Indítványozza, hogy az OMKE által fenntartott kereskedelmi tanonciskolának adott 251)0 pengőt adják a felsőkcres-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
Szigorított dologházra ítélték a nyaraltató Fenyves tanárt
Budapest, november 13 (Éjszaka I rtldiojelentés) A Nagykanizsán i« Jól Ismert Fenyves Ferenc középiskolai tanár bűnügyeiben pénteken hozott másodtokon Ítéletei a budapesti tábla.
Fenyves Ferenc, mint Ismeretes, pénzeket vett lel magánosoktól, társasutazásokat rcsdezétt Montreaux-ba, SzL Moritzba, Velencébe és Abbáziába; nyelvtanfolyamokat és nyaralt^tási akciókat Indított stb. Ezek az úgynevezett ftrilndolások mind ftlstbementék, mire
^HndoMsMt_______________
a károsultak bUnvádl leljelentést tettek ellene. A budapesti ügyészség két vád-Iratot adott kl Fenyves tanár ellert, akit a törvényszék az első teybeji tó rendbeli csalás büntette és 12 rendbeli csalás vétsége miatt két és félévi fegyházra ; a második ügyben pedig 3 rendbeli csalás büntette es egyrendpdl lás ViSÖÍJé taiatt egyévi börTö\' FelleDbtóés tólVtái
ügy k \'WMAéatl tybii
vádpont a,ól fdmt_______,
megállapította a vádlott bűnösségét és ét«rt össZbUntetésül szigorított dólog-hUra ítélte A nvaráltató tanárt. A szigorttett dologház legkisebb mértéke 3 esztendő.
rév 1 börtönre Itfen.
LtfOTg
Stte, de atölbtWn
A román anyakirályné átutazott Budapesten
Budapest, november 13
ti ár la román anyakirályné pénteken délben Bukarestből Pártba utaztá-ban kereeztűtutazott Budapesten.
Ujabb Wrteaztéai engedményt kérnek a földhözjutott gazdák
Budapest, november 18
Pénteken délelőtt a képviselőházban értekezlet volt, amelyen a földhözjutott gaz ták megsegítése érdekében teendő Intézkedéseket tárgyalták.
Az értekezleten fölkérték a pénzügyminisztériumot, dolgozzon ki megtelelő tervet a földhözjutottak megsegítése érdekében. A mai gazdasági helyzetre való tekintettel a múlt évben kedvezmény kiszélesítését kérték.
A mult évben a törlesztési részletet 33 százalékkal csökkentették, de ez ma már kevésnek bizonyult, ugy hogy ennek további csökkentésére van szükség. Varga Imre államtitkár kijelentette, hogy a kérdés most van tárgyalás alatt és előreláthatólag már a jövő héten döntés történik ezügyben.
Negyvenezer pengős kasszaturás a fővárosban
Budapest, november 13 A Magyar Pamutlpar Arany János-utcai irodájába az éjszaka betörtek és megfúrták a páncélszekrényt A pénzszekrényből 40.000 pengőt vittek el. A betörőket, akik a legmodernebb eszközökkel dolgoztak, keresi a rendőrség.
Az IPOSz vezetősége gróf Hadiknál
Budapest, november 13 Az Ipartestületek Országos Szövetségének vezetői P a p p József elnökkel az elükön ina délben megjelentek Hadik .János gróf előtt, akit arra kértek, hogy az IparoHság nehéz helyzetében, mint az ÍOKSz és az Országos Kézműves Testület elnöke álljon az egységes tömörülés végett az iparosok élére. Hadik János gróf a küldöttségnek adott válaszában kijelentette, hogy örül, hogy erre az álláspontra helyezkedtek.
Már régóta hangoztatta, hogy az iparosság egységét meg kell teremteni. A mai válsugos helyzetben Igazi eredményeket csak egyesült erővel lehet elérni. Ha az iparosegység már előbb meg leit volna, már előbbre lennénk.
Sem mi nem csatlakozunk Önökhöz - :r.ondotta — sem Önök mihozzánk, hanem elhatározzuk azt, hogy összefogunk tartani és közösen fogunk doldoz-nl. A kisgazda társadalmat éa a kisiparos társadalmat kell először megmenteni, mert ezek alkotiák a nemzet gerincét és ha ezek elbuknak, velük bukik az ország. Mindent el fogok követni, hogy az iparosság jogos érdekelt közös erővel dindalra vigyük.
A Budapesttől elvágott Kcr.zíhely a MÁV-val szemben a miniszterhez fordul panaszával
Keszthely, november 18.
(Saklt tudós Hónktól). Keszthely elöljárósága feliratban kérte a Máv. elnökségét, hogy orvosolja azokat a sérelmeket, amelyek a téli menetrend öez-szeállitása által Keszthelyt és a keszthelyi Balatonpart községeit érték. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy aki a Máv. vonalon délután indul Budapestről Keszthelyre, csak másnap érhet célhoz, mert csatlakozás hiánya miatt egy éjszakát Tapolcán kénytelen töl-
teni. Hasonlóan elakadnak Tapolcán azok a keszthelyi és kcszthelykörnyókl birtokosok, akik badacsonyi szőllejük-ből délután akarnak visszatérni. A Máv. elnöksége technikai, de főképen takarékossági szempontból elzárkózik Keszthely kérésének teljesítése olől s nem állítja vissza a beszüntetett összekötő vonatokat Keszthely azonban nem nyugszik bele ebbe a döntésbe s méltányos kérésével most már a kereskedelmi miniszterhez fordul.
Fizetésképtelen lett ■ psosei hitközség
Nem tudják behajtani a 11.000 pengd hitközségi adót
Pacsa, november 13. (Saját tudósítónktól). A gazdasági Válság hullámai nem kerülik el a mindén üzleti vonatkozástól távol álló közületeket sem.
\'JtSWÉ
ségnek 11.000 pengő kivetett adója van,
Megőrült egy patacsl vasiúuukás Amerikában és lelőtt két ápolöt
A páncélcellába sári dühöngőt a rendőr egy lövéssel leürítette
■unit azonban a mai viszonyok között behajtani nem tud, végrehajtó hatalma nincs a hitközségnek, a községi elöljáróság pedig a megszorító rendeletek
Jeléntette te é gínízl főhatóságnak és a Hr. lantéi ügyeGláéiilek lí.
Nagykanizsa, november 19 A* egyik newyorkl napilapnak dja 4jpykulzsára érkezett számiban meg-
klvándorló- tragédia
Lengyel György még egészen gyérekember votL amikor szüléivé! a u-rauyamegyel Pataos községből klkertllt Amerikába. A fiatal magyar 1822-től 1925-ig az amerikai hadsereg katonája volt, leszerelése után mint vasmunkás helyezkedett el. Legutóbb a Du Pont gyarbáh. Brldgeporthan dolgozott, mint mechanikus. Tavaly augusztusban ionban munka nélkül maradt. Azóta folyton romlottakaz Idegei. Kényszerképzetet voltak. Egy ízben a salát szülei ellen pert Indított, azzal vádolva őket, hogy pénzt adott át nekik megőrzésre és szülei egy orgyilkost béreltek fel az összegért
Lengyel György Idegállapota lassan annyira leromlott, hogy a minap meg-
figyelőbe utalták. Am
i bridgeportl
közjóléti hit gyéjt az h WfiLhó
Lewliazonnal I__D____
lés 8 lük ke r életveszélyes átlaj kórházba került.
Mlkpr a lövöldözés zajára r«L szaladtak, F1 n k e motortaréi ropdőr érkezett elsőnek a helyi Egy intézeU alkalmazottal ketten vállalkoztak a dühöngő megfékezésére. Fin ke közeledelt elsőnek a páncélcella ajtajához. Mikor Lengyel meglátta, rálőtt az ajtó rácsán keresztül. A golyó nem talált. Ekkor már a rendőr Is belőtt a cellarácson, az ő golyója azonban talált. Lengyel megsebesült Még Igy ls csak formális ökölharc árán tudták adtthöngőkezéból a fegyvert kicsavarni.
Lengyel sebesülésével a rabkórházba került. Ügyében az eljárás folyik.
Veszedelmes tOz pusztított ■emesbOkdki
Egy emberre rázuhant az égő gerenda — ötezer pengő a kár
Keszthely, november 13 (Saldl tudósítónktólI Veszedelmes lüz pusztított Nemesbük községben. A község legsűrűbben lakott részén kigyulladt özv. Vasas Gergelyné pajtája. A tűz pillanatok alatt átharapódzott a lakóházra és istállóra. Csakhamar lángba borult Lázár Vendel szomszédos haza. Istállója és pajtája ls.
Ugy iátszott, hogy a tűz nem fog megállni, hanem elpusztítja a zsúppal fedett házak egész sorát A község veszedelmes helyzetében segítségül Tölt a szomszédos Kustány. Karmacs és Héviz-
azentandrás tűzoltósága. Csak Igy egyesült erővel és a község minden lakóéá-uak segítő munkájával sikerült a nagyobb katasztrófát elkerülni. A tüz által okozott kár épületekbeh, terményekben és gazdasági eszközökbén igy Is lóval meghaladja az 6000 péngőt amelyből biztosítás révén egyetlen fillér se térül meg.
Tűzoltás köztien egy sebesülés ls történt. Réz Jánosra rázuhant egy égő gerenda. — A tüzet Játszó gyerekek okozták.
Saját halotti torára vitte a bort
Pacsa, november 13 Salamon Bódi Károly 48 éves Bzentpéterurl gazdálkodó kocsival ment kl a hegyen levő pincéjéhez, hogy onnan egy hordó bori és hulladék ágat szállítson haza.
Amint a pincében rendezgetett, odajött hozzá Kopasz János vörrüi fiatalember, akivel poharazni kezdett. Beszélgetés közben Salamon elmondotta Kopasznak, hogy meghalt a nagybátyja a zalaegerszegi kórházban, de a holttestét hazaszállítják, hogy Szentpéter-uron temessék el. O is halottvlvó lesz, ezért visz haza bort a halotti torra.
Salamon és Kopasz ezután Jól megrakták gallyakkal a kocsit és felülve a
tetejére, hazafelé Indultak. Az egyik Igen meredek útszakasznál Salamon nem láncolta le a kocsi kerekét és igy történt, hogy a lovak megcsúsztak éa s szekér gyors Iramban Indult lefelé. A vágtatásban mindketten egyensúlyt veszítve a kocsi alá kerüllek.
Salamon oly szerencsétlenül esett le, hogy ruhája beleakadt egy kiálló szögbe, ugy, hogy a lovak 4li lépésnyire vonszolták. Kopasz János, aki csak könnyebb sérülést szenvedett, kocsira tette Salamont, akit a községben M a ndl Sándor dr. részesíted első segélyben. Hiábavaló volt azonban az orvosi beavatkozás, a szerencséUen ember belehalt súlyos bolső sérüléseibe.
ld«|ír»s
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő lelintéiek : Pénteken a Mmértik-let\' Régnél 7 itr.kni +4-8. délotin 2 írator +96. ajte st órakor +y-4.
PtUidlti: Egész napon át borult égboltozat.
Szélirány: Egész nap északkeleti szít.
SfSIszakai rádlójelentts) fl Kilói nyálai InUnt lalaali nta 10 ára-ari Egyelőre eaSa, kéoBbb -eál-toaékony éa hOvBaee IdS várható.
Szombaton és vasárnap
óton
oi||*nyxen4vel
i Markó-féle vendéglőben
Rbonnensek felvételnek.
legszebb választékban
Sc&Utxnél. A standardizált ember
(Kivonat Horváth litvánnak, az OMKE főtitkárának Nagykanizsán tartott előadásiból) 4
8. A standardizál! gondolat.
A standard érc törvénye a gondolatot Is standardizálja. A gondolat kltejcsőjo odaát a schlagwort a slogan és az átlagember, ha gondolkozik, ugy headllnea-okban, az újságok vastagon nyomott elmeiben gondolkozik csupán. Az Artúr Brlsbane-k. Frank Crane-k 30 mUlló példányban elhelyezett vezércikk szólamai azok, amelyek elhatárolják, lezárják és betölUk a standardizált ember gondolatkörét éa ezzel megteremtik azt a llkemindedness t, azt a szellemi hason-szőrüséget, a normaloy-t, azl a szellemi norinallzáltságot, amely az emberi Bzel-lemet a gépkultura futószalagjához, gördülő láncához bilincselve vonszolja és amely eléri azt hogy a gondolkozó ember helyét gonoolatnélkull gépalkatrészek töltsék be és akinek egyetlen hivatása zajtalanul beUleazkednt a Nagy Gép monoton működésébe.
Miért mondottam mindezt el Önöknek. Hölgyeim és Uraim? Hogy beleessem az Amorikajárt turisták szokásos hibájába ? Akik azt hiszik, kötelességtik. hogy Columbus .után újra és újra felfedezzék Amerikát? Nem...
9. A Sz/lnx kérdez — Ml a válasz 1
Itt állunk dermedt meghasonlottság gal Európa Jövendő sorsának szflnx-szerü rejtélye előtt és azoktól, sklk a szfinx kérdésére megkísérlik megadni a választ gyakran halljuk, hogy Európa Borea — Amerika.
Duhamell brltllánsan megírt könyvében : a „Scénea de la vle Future"-ben ettől a kínzó aggodalomtól gyötörve Írja: „Nem lehet kételkedni abban, hogy ez az Indusztriális civilizáció mindenesetre képes lesz és rajta Is lesz, hogy meghódítsa az óvllágot Ez az Amerika [elönti a ml lövőnket A ml. jövőnk I... Nem telik bele husz esztendő és Európa minden tagján fel fogjuk fedezhetni ennek a puszütó civilizációnak a sllgmá-Ját Szemben azoknak a férfiaknak ma roknyi csapatával, akik ezt a Jelenséget aggódva és bizalmatlanul nézik, ezrek és ezrek hangosan kiáltozva kívánják.\'\'
Shaw az Applecart-ban ugvanerre a következtetésre Jut Igaz nőni husz. de ötven év múlva, amikor Wanhatlan, az Egyesült Államok követe egyszerűen bejolenll a lezüllött a demagógia és panama fertőjébe került Anglia királyának, Magnusnak, hogy Amerika egyszerűen annektálja Angliát az l\'rnak 2000. esztendejében.
He nem erre az óvre-o. az Ur 2000-lk
II novtmbcr 14
ZALAI KÖZLÖNY
Tsztendojéro álmodta me» és Igérto meg Biró Lalos a maga lán$ló embersze-
retotétől táplált, nemes úmberfilvó optimizmusával annak a newyorki fiatal-embernek a/, eljövetelét, aki egy tlsz-tultabb, boldogabb, egészségesebb kor gátlások\'nélkül vu.o, Jotiban táplálkozó és Jobban kéjizeit szimpatikus fiatalembere lesz, aki n fékevesztett gépet megfékezve, a társadalom céljaivnL szolidáris elégedett ember lesz. . Valóra válhnt-e, Blrú Lajos nndalllö álma? Valóiji válhat-e a ffiró Lajos ; scnlftoiek tényében I4|tákr/lz« délibáb I lóiíláfu\'.\' Viitfy n Dúhámflf rémlátása íegy-e szörnyű teljesedésbe? A nagy ú JB, .cinizmusának torzító Jllkrtbeq lkrözödlk-c a JövőVugy annak a remiben székelő vörös diktátornak •sz-e Igaza, akit Artlnir Holitseher Jü éa ök odaát - éa ök alatt nertkát értette —, ml é« ék vagyunk mai ülök két pólusa. De egyszer meg-fflillnk nótúádk lenni, A W&l(» két glet egymásna esapva égymáitoá\' olv így lesz és et fogja az emberiség
. U Odvözltőprosperlty hamis bálvá\' yalt, elindul Kurótté felé a magukkal egbaaonlott Doddsworthok serege, agy az Újvilág columbusalként folfo-< »zzék Európái a maguk számára?
ogy felfedezzék Amerika számára azt, t nlt a renalssZance műveltsége revel-I Jt a ml számunkra: az ember egész,
Jl!elt*,íoS9 Aiierfka mostani sulyok ■paágl megrendülése ei fog vezetni .ndardlzált ember nagy lelki vál-lioz éa a SwnVédések, megalázó-.utján a lelki. Katarzishoz. Lehet, y igaza lesz Ráyserná^nék, hogy a amerikai tlpua kl fog veszni és az
IMiBPÖ^
zl demokrácia. Am . . maga tafcénjtajpn ohmér-
ól azt az Ijesztő hasonlóságot, amoly a kommunizmus koliattlv embere é« Amerika iíaníarílzflt embé\'re között mutatkozik. A standard lehet különböző — a standardizáld Itt la, «tt ls ugyanaz.
Itt a demokrata Babblttok üzleti ce-zarlzmusa, ott a „felszabadító\'\' Stallnok osztályharcos cárizmusa. Hlnd a kettő egyformán végvessélyt Jelenthet a vergődő Európára.
De nem ltell-e akkor minden Jó európainak hangos szóval követelnie az európai államok éazretérését éa összefogását Bffrópa megmentéaóre? fis nem kell-e rqMópoItdt, kérésztrevont euró-palságufcMndán megmaradt öntudatával háSSÖs siíval vétót kiáltanunk egy több évezrede* kultúra, az egyéni •ég azent Jogának védelmében a standardizált ember annektáló diktatúrája eűen: Ne hagyjuk, ne engedjük amerl-knnlzálnl ozt a szegény, de nagyszerű Európát! \' (Vígé)
Miért su]tott a (okos az ujtídvari szőlők között ?
Nagykanizsa, november 18 Rejtélyes verekedés ügyében Indított nyomozást pénteken reggel az ujudvarl csendőrség.
Csütörtökön a késő délutáni órákban történt, hogy az ujudvarl szőlőkből
jövő gazdálkodók útközben összetalálkoztak Raj Séf Jttod ?a éHa újudvart gazdálkodóval, áld vértó, liévert
fejlel támolygott hazaleló. A szeren cséűen ember Fején három hatalmas
seb éktelenkedett. A gazdálkodók karon fogták Helner Jánost és hazavezették a lakására.
Útközben faggatni pl kivel verekedett lm meg ? Relner eünonooi t e s István liegypásztói ilssze, de hogy ml volt a verekedés okn, arról egy szót sem volt hajlandó elárulni. Itelner elmondotta még, hogy a hegynásztor őt háromszor fejoeverte « rézfoKosával.
Itelner Jánost a hozzátartozói még csütörtökön este beszállították a nagykanizsai kiizkórházba. ahol nyomban megoperálták. A gazdálkodó állapota annyira súlyos, hog.v Almássy Gyula vizsgálóbíró még az éjszaka folyamán kihallgatta.
A rejtélyes hátterű eset nagy feltűnést keltett Újudvaron, ahol a hegypásztori mindenki békés. Jóindulata embernek Ismeri és el sem tudják képzelni, hogy miként kerülhotolt verekedésre a sor közte és Itelner .János között. A megindult csendőri nyomozás Igyekszik világosságot deríteni nz ügyre.
NAPI HÍREK
NAPIREND
■lovamban 14, szombat
fóm katolikus: Jozilát. Protestáns: Ktementln. Izraelita: Klsl. hó 4
AlLIMs SS
12 óráig, i * i i
ESTI IMA
És add, hogy ne ktUja.Bá gondolnom ébren is álmomban folyton.
Liftét se lestem őrökké, j
mikor tudom, hogy ugye 7*1.
Barna-meleg a lelkemben megi
És ne mindig őt láttam Unt ákmkBzt, ütmét te kerestem a ctfítagok közt.
Függöny mögül sohase lestem, segíts Uram, hogy ne tterettem I
Udttt Julin
Meghlusult a Polgári Egylet székházvétele
Nagykanizsa, november 13
A nagykanizsai Iparteetület székháZ-épltóblzotlsága szerdán" este Samu Lajos elnöklete alatt ülést tartott, amelyen u kiküldött bizottság beszámolt a Polgári Egylet «d hoc bizottságával folytatóit tárgyalásairól és a helyszíni szemle tapasztalatairól
A kérdéshez számos hozzászólás MSr-tént. Az a nézet alakult kl, hogy a Polgári Egylet nem szolgálná az Ipartestületi székház célját ugy, ahogyan azt a Jövőre nézve is kontemplálják és Igen súlyos teltételnek találják az elad emeleti helyiségnek 15 évre való Ingyenes átengedését Is. Az Ipartestület ragaszkodni kénytelen a 10 évhez. — Miután azonban a Polgári Egylet ezt nem hajlandó akceptálni, a Polgári Egylet székház megvételének ügye egyelőre tárgytalan éa mint Ilyen lekertlit az Ipartestület napirendjéről.
M
NŐegyl _ _ ..... .
által rendezendő teketeká vé-estély elflre-
kávé avagy teautalvány etfy pengő.
- Orvosi klr. Dr. Bemedig Árpád, a wtenl fogászati klinika volt orvosa Deák-tér 3. szám alatt fogorvosi rendélését megkezdte. Ugyanott orvost kozmetika rendelés la.
V A?


— A nóta vége, Tudósítónk Jelenti: As elmúlt napokban hét balatongyörökl legény munkaután ittasan tért haza a szőlőhegyről. Énekszóval voi a községen, amikor szembei FI István Hajit Mihály bdHftngyö-rökl legényekkel. Az ittas legények közül négyen bicskát rántottak, mire a két legény futásban keresett menedéket A lámadók azonban nem hagyták annyiban a dolgot, hanem Bán MlUly lakása
vonultak, ahol róla és aff falubeli _iyról gúnydalt énekeltek,„ A guny-
.1 egyes kitételei beleütUtÉek a Btk. paragrafusaiba és így a ktűoflös szerenád ügyében a bíróság fogja kimondani az utolsó szót.
— UJ vendéglőse van a Polgári Egyletnek. A Polgári Egylot uJ vendéglőst kapott Bakó Lajos személyében. Ahogyan a htre megelőzto: — Jó gazdái kapóit benne tus egyleti vendéglő. Bakó IjiJob ugyanis elsőrangú szakemboro a bornak és Bzép múltja van a vondéglós-szakmában. Badacsonytomajon ls voll üzlete. Mosl meg Révfülöpről JM, ahol az övé n balatonparti eredeti Ifalász-esárda. Olyan fürdővendég messze vidéken nincs, aki ezt azon a tálon járva fel ne keresse. Az uJ vendéglős szándéka uj életet önteni a Polgári Egylet vendéglőiének falai közé. Ha törekvéseit és becsületes üzleti elveit a közönség méltányolja, ugy tervének sikerülni kell.
— Műsoros teadélután. A Református Níegyesdlet november 22-én délután & órai kezdettel az Evangélikus Gyülekezeti Otthonban műsoros teadélutánt rendez. Teajegy ára 1 pengő. A befolyt összeg az ínségesek téfl segélyezésére forditlatlk. Az egész város közönsége nagy érdeklődéssel tekint a Jótékony célt szolgáló teadélutád elé, amelynek műsorán Vannay János zeneiskolai Igazgató és dr. Pendlerné Garay Margit zenetanárnő művészi zeneszámai, S u r á n y 1 Gyula tanár mindig eseményszámba menő előadása szerepelnek ; B r a s 8 á n y 1 Gyula pedig költeményeinek legjavát mutatja be.
— Ma délután 5 órakor fllmmatlné érdekes műsorral a Városi Moziban.
— Hat héten tul sem lehet betegség elmén felmondani az alkalmazottnak. A munkaadók körében általános nz n nézet, hogy abban az esetben, ha nlkalmazottuk betegség elmén hat héten tul távolmarad munkahelyétől, az állást fel lehet mondani. Ebben a kérdésben most elvi jelentőségű döntést hozott a budapesti törvényszék, amoly szerint hat heten tul tartó betegség sem ad okot a munkaadónak a felmondásra. Ezzel a Jogávul esak abban az esetben élhet a vállalkozó, lia alkalmazottja gyógyíthatatlan botegséghen szenved, amely esetben hat hét előtt Is érvényesítheti a felmondást.
VÁROSI mozi
Hót. 11, siombat Csak egy uap I
Kl A TIGRIS
Hangosfilm..— Rejtelmes bűnügyi történet 10 lelvooásban.
Kösz,: CksrUtts Sasa, Harry Frank
Egy éjszaka emléfce
Szerdal történet 10 Isivooáibaa. Főszereplő: Lillán Hsrssy
otnbaton délután 5 órakoí i délelőtt i/ill ffrítto?
?
Szemelvények A fehér • nagy hssgóé .0 ~
Ax állatvilágtól. • PMkilJálétók.
TermészetraJaból. ■ KurfésxlL
tfinír U ÍátréÜN»
Hslyárak: lf]ssá«*ak », «Ms«Mmk MM.
.......................................—^iX
— Aa lari Leányegylet nssssdél uWnJal minden esztendőben nagy szenzációja a gyermekvilágnak. Most Is lesz. egy Ilyen kedves meiedélután, november 15-én, vasárnap délutáM S óWűtóf « Caalno alsó termében. Metél Vajda Jolán és az apróságok szavalnak. A mesedélutánnak Igen sok látogatója ígérkezik.
— fUrsony, llanell és parget újdonságok SlngtrniL
— Esküvő a halálos ágyon. Szom-balhelyröl jelentik: Megható esküvő volt a minap Sxombatftelyen. Egy fiatal szakaszvezető rég udvarolt egy leánynak s leszerelése után terveste az esfcá-vőt. Két nap előtt a katona lebnkott a lóról és a kórházba korült, ahol soivosn fordult állapota. A szakaszvezető erre való tekintettel magához kérette tsllebb-valólt ás engedélyt kért as esküvőre. Az engedély tegnap megérkezett a honvédelmi mlnlnlertől és az esküvőt még aznap délben megtartották a kórházban. Kevéssel utóbb a szakaszvezető meghalt
Nm értem, kérem,
abszolúte nem értem, ezeket a feltalálókat. Már megint felfedezték a rdk károkozóját, Tulajdonképpen hány kórokozója van a ráknak f Mert Hetenként átlag felfedeznek egyet. Most — mint olvasom — egy angol orvos fedette fel.
Az az angol orvos eredetileg hordár volt egy kit vamtl állomáson. De aztán tamilt is orvos lelt Nagyon tokai tanulhatott, mert okot ember, ahogv a lapok Írják.
De ha még többel tanult volna, akkor tudná att is, hogy nem etak a rdk megy visszafelé, hanem ugy látszik a rdkbaeilut is.
Én legalább it ast hittem: az at oka annak, hogy minél többet felfedetik, annál kevésbbé tudnak védekezni ellene. __(T)
— Fért! és női szövetek minden árra kaphatók Slnger dlvatáruházban.
- Haleset a sármelléki o rsságuton.
Sulyoe kimenetelű ssarencsétlenség történt a sármelléki onoáguton, a községtől alig néhány Ulónléternylre. Németh János pályamunkás hazafelé gyalogolt Sármellékre, amikor az országúton egy kőbe megbotlott és oly szerencsétlenül esott el, nogy jobblábán a szárkapoos-caont vége porotörés következtében lo-vált. Egy arra haladé szekér szállította haza lakására a sérültet

ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 11
- Végső (Hintés a nemesi-átlói ta-nltóválasztás Ügyében. Tudósítónk jelenti . Megemlékeztünk két hónappal ezelőtt arról a \'különös taottéváiaeztás-ról, ami Nemesrádó községben zajlott le. A hitközség tagjai ugyanis ellenezték, hogy betöltsék a 3-lk tanítót állást Is és ezért, amikor szavazásra került volna a sor, két tag kivételével elhagyták a termet. A két visszamaradt választó ezután egyhangúan megválasztotta Horváth György okleveles tanítót A választás ügyében most mondta kl a végső szót az egyházi főhatóság, amely érvényesnek nyilvánította a választást Horváth György november Iáén foglalja ol az állásat
— Tegye meleggé, kellemessé otthonit, vásároljon szőnyeget • legolcsóbb árak mellett SchOtz Áruházban.

Farart-Fekete képkiállítás wllw nov. 14-161 kcxdve uaponta a Pó-utl Dobrovlca-háxban.
Nov. 14, A Harmadreod Szent Erzsébet ünnepsége a plébánia fehérlennében 0 órakor.
Iir. Nóegylet feketekávé-estélye a Kuzlnóban 9 órakor.
Nov. 15. A Harmadrcnd Sxent Eri»ébel ünnepiért a plébánia Itbértermében 5 órakor.
Ur. Mnyefylel ineaedélutánla a KMilnóban 3
■ érakor.
A Magintlsxtvlselók el&adási (Kertész Miklós ortiiggy. képv.) Mját helyiségükben, (él 4-kor.
Nov. 15. A Leányklub Sxent Erxaébet ünnepélye a színházban este 8 érakor.
Nov. 22. Liceálla elóadiá, a trianoni év/orduló gyásx-ünnepélye a városháxán 0 órakor.
Nov. 28. Sxent Erzsébet 700 éve* évfordulóiénak Dn-nepe délelőtt II órakor a színházban.
D*€. 2. Domány Sári ária ét dalestje a Kauinóban.
Dsc. 13. Tóth Kálmán ctn lenn ári ura, Bartha latváa lkeálls elóadáu a viioaliázán 0 órakor.
Zrínyi eralékOnnepély.
SPORTÉLET
NTE-PVSK Pécsett
Utolsó bajnoki mérkőzését Játs/.u uz őszi szezonban az NTE. Elleniele a Pécsi Vasutas Sport Klub Jóképességü csapata, mely ertek óta a délnyugati kerület bujnoka. A vasutas csapat az utóbbi Időben tormájában visszaesett mlg az NTE csapata ép ellenkezőleg, a szezon végére érte el formája tetőpontját
A bajnokcsapattól Csupán 2 pont választja el az NTE-t, Igy érthető, hogy futballistáinkat nagyon fütt a győzelem, annál Is Inkább, mert ebben az esetben Jobb gólarányával a bajnoki tabella élére kerül.
Az NTE a bajnokcsapat ellen szokta mindig a legjobb formáját kijátszani, Igy az elmúlt bajnoki évben Is Pécsett 2:2 arányban döntetlenül Játszolt, mlg Nagykanizsán 5:2 arányban verte a bajnokcsapatot. Az NTE kénytelen lc«z ezen a mérkőzésen nélkülözni legjobb csatárát, Farkast, akit a fegyelmi bizottság 1 hétre eltiltott a játéktól a PEAC -NTE mérkőzésen történt kiállítása folytán.
Reméljük, hogy a tartalékosán télálló NTE tisztes eredménnyel fejozT be az őezl szezont.
Bíró Pauncz.
Dombóvárolt a SzAK lesz a VOGE ellenfele. A VOGE többgóles győzelme valószínű.
Nagykanizsán a leventeválogatott Játszik a szenior válogatottal. Ugyanis e hó 22-én Balatonfüreden játsza le leventeválogatottunk kupadöntő mérkőzését és Igy akarja a csapatot tréningben tartani az Intézőbizottság.
RÁDIÓMŰSOR
November 14 (szombat) Budspest 9.15 Szalonzenekart hangverseny. 9.30 Hírek. 11.10 Neinsetközl viz-Jeizőszolgálat. 12 Déli harangszó. 1205 O. hangv. 12.25 H. 13 Idólelzés. 14.45 Hitek. Itt „Rí didólet" gyermekjátuóórája 16.45 ldó|elzés 17.15 Cigányzene. 1S.1S Mit tizen a rádió. 19 Az Óbudai Dalkoszoru Dalegy-lel hangversenye. 19.60 E. 20 20 Tsrks est. Utána kb. 22.20 Időjelzés. Majd cigányzene Bécs 11.30 és 13.10 Zenekari hangverseny. lő.\'O Szlml. í ínekari hangverseny. I9Ín Opera E. 2J Jb.
Brit országos műsor 18.15 Oyermekórs zenével. 1930 Modern zongoraművek. 2t.3ö Zenri kabaré 21.45 Humoros zongoraművek. 22.50 Bécsi keringik. 23.35 Zenehuri hangverseny.
Prága ll.Ofi O. 12.C0 és 12.31 Hangv. 21.1U 0 1825 és 19 Hsngv. 1S.55 Tarka eat. 20.55 Hangv. 21 Zenekari hangverseny. 12 éa 22 20 Hangv.
Közgazdaság
Zala Vármegye Móhész-egyestllete
választmányi ülésén állásttoglalt a cukornak méhetetéa céljaira való használata ellen ée a cukor minden káros méhtAphatását feltüntető felterjesztésében kéri a pénz- és földművelésügyi kormánytól, hogy oukrot méhetetes céljából ne utalványozzanak.
Megnyugvással vette a választmány azt az előterjesztést, hogy mézértéke-sltő szövetkezet alakítása céljából Gö-döüőről útnak Indított mozgalom erősödik s ma már az orsz. egyesületnél Is, a hivatalos és téves álláa]ionttől eltérő, — kedvező fordulat észlelhető; tagjai tömegesen közelednek a gödöllői tervezethez. Szükségesnek tartja azonban a választmány a mozgatom egyöntetűvé tételét ugy, hogy a magyar méhészek egy független és üzleti vállalkozásoktól mentes szaklap köré tömörüljenek. Felkéri azért az összes ma-
fyar méhészeket hogy a szövetkezet
aladék nélkül történő megalakitha-tása érdekéből, a Gödöllőn megjelenő Méhtenyésztést, mint az egyoüen érdektelen hazai szaklapot támogassák, miután az a szervezési munkálatokat el Is vállalta.
A gödöllői 4 hetes világ cserkész-táborozással kapcsolatban, az 11)38. évben rendezendő, mézértékesltéssel egybekötött mézbemutatón a részvételt ajánlja a választmány az egyesület tagjainak és hogy caaUakozáaukat az egyesület vezetőségénél Jelentsék be.
A mézklvltel elömozdltáscélzó mézmárkázás éa hogy a kivitelre korülő méz után kgkéntlO fillért térit vissza az állam\'Jutalék olrnén a termelőknek, a kis- és Közénméhészek szempontjából csak akkor Jelentene előnyt, na a méhészeknek a mézértékcsltő szövetkezete megvolna és működne. Addig, amíg ez oo tog következni, ezek az állam nyújtotta előnyök csak a meglevő mézkereskedetml vállalatoknak fognak kedvezni, amelyeknek u méhészek nem lehetnek részesei.
- Családi házak, villák, gat(ooazobák berendezését egyszerű éa díszes butocok-kal, szolid kivitelben éa olcsó árban, kívánatra hoaszu llsetést kedvezménnyel: K o p s t e I n bútoráruház Nagykanizsán, Horthy Miklós ul 4. szánt.
Zürichi zárlat
Pária 20-llS\'i, London 19-25, Newyork 512-25, Brűssel 71-40. Milano 26-42\'/!, Madrid 44S0, Amsterdam 206 15, Berlin 12115, Wien 71-50, Szófia 3-71, Prága 1516, Varaó 5730, Budapest 90-021/1, Belgrád 908, Bukarest 308.
TeraéayMude
Bura üszav. 77-es 1060—11 05, 78-as 10-75 11-20, 79-el 1090—11-35, 80-as 11 "00— 11 "40, dunánt. 77-es 1030—1050, 78-as 10-45-10-60, 79-es 10-60-10-80, 80-as 10-65-10-85, rozs 12-10—12-301, tak. árpa 16-50-16-75, zab 18-55—18-75, tengert 12-75—12 90, korpa 1075-1090.
i lemuitl Bank áevlita-ártolyamal
VALUTÁK Angol f. 20"50-22-00 Befgatr. 7900-8000 Cseh k. 16-86-17 00
Dánk. -•---■-
Dinár 1008-10-18 Dollár 568-50-572-50 Francia f. 22-25-22 55 Hol!. 228-85-23065 Zloty 63 35-64-15 Lel 338-348 Léva 408-420 Ura 28-95-2975 Márka 135-00-13600
Norvég —*--•—
Peseta —■■--•—
Schlll. —•--•—
Svájcit. 11100-112-00 Svédk. -■---•-
DEVIZÁK Amst. 22925-230*65 Belgrád 1012-1018 Berlin 135-20-13600 Brűssel 7930-80-00 Bukarest 3-39-3-47 Kopenh. —--——-— London 21-20-22-00
Madrid -•-•—
Milano 2925-2975 Newy. 569-80-573-20
Oszló —•--•—
22-39-22-53 16-88-16-98 4-12-4-20
Páris Prága
Szófia Stockh. Varsó Wien Zürich 111-17-111-97
63-55-64-35
Ssdásvásár
Felhajtás 515, eladallan 133. — Elsőrendű 1-16—1-18, szedett 106—1-08, szedett közép 0-90-0-96, könnyű 0-K0-0-90, 1-só rendű öreg 104 1 06, il-od rendű öreg 092—1-00, angol süldő 082—990, szalonna nagyban 1-40—1-44, zsir 190— 1-95, hus 1-10-1-20, félserlés 1-36—1-50.
kisdia: !)*1ísíe! ílyonda «.i tokiadé Tállalat, HagykimiiKiin. Feldös kiadó: Zalai Károly.
MerrxWjc Mafwt, Ha^ykuiua 78. ML
APBÓ&7SBETÉSEK
SaháMB legszebb helyén egy világot, déli fekvésű, csendes bútorozott sióba azonnal kiadó. Clm a kiadóban.
\' HaMaJaalsa állandóan kapható Sípos Andor, Musiel és Friedenthal, Teutsch Gusztáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők 9.0-vetkeseténél. — Tejkőzpont 2007
Vlmzstékss utoal szoba
bútorral, vagy anélkül olosAn kiadó
Csengery-ut 27/a,, földszint Jobb. stx
Ot szobás komplett lakás fürdőszobával azonsaira, vagy május l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
Ismét kapható Tejkőz
pontnál Telefon 349.
4587
Eladó Sárid-utca 18. számú ház. (Katonarét). Bővebbet ugyanott. Í301
Kiválóan finom
hentesáruk, felvágottak
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea vlretll ......... 30 fillér
1 . csemege virslii...... 24 .
10 dkg. gépsonka ......... 60 .
10 „ göngyölt sonka ... 50 . 10 . bórnélküll tésztasonka 50 . 10 » gyógy sonka ...... 100 .
Heroen Esterházy Hentesüzlet
Horthy ■Iktécut I. Talefni Ml.
Varga Nándor
aranyéremmel IdfUntetett saját modernül berendezett műhelyében
naos, faátp tisztit és pllsséroz.
Olcsó, szép klloeástalan munkámért felelősseget vállalok. Oallérok 10 és 12 t0Íér.
Oyűjtöteiep: Horthy Mlklós-ut 8. Qyártelep: Hnnyadl-u. 19.
Ma és vasárnap
disznótoros vacsora
Szíves párttogást kér
Kanizsai László
mii Klnlzsl-utca 22. szám.
ii miöicsfÉt
az araszold hernyó teljes elpusztítással fenyegeti. Csak
bernyóenyv gyűrűknek
— a fagyok beállta elölt történd felrakásával •— védekezhetünk ellene.
Lombhullás után permetezzük gyümölcsfáinkat
IliiMitaliuiiiil
vagy
Solbár-ral
Beszerezhetők:
ORSZAO JÓZSEF
mag, alttrágya, termény éa növény-védöazernk kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér la
A bíróság melleit Telefon: 130.
Három utcára nyíló
emeletes ház
szabadkézből alaM. Ugyanott egy anük aMeHCaasttat (páratlan Nagykanizsa városban), 2 dupla szobaajtó éa aaieaMia buioroa. Clm a kiadóban. j
Irodának
vagy
mll helynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó a várss Mzepéit, azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
Lőtt vadat
minden mennyiségben
a legmagasabb napi árban megveszem.
Szabó üliita, 1
fegyver, lőszer üzlete.
Nyomaloil a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 259 szám
Nagykanlzw 1931. november 15, vasárnap
Ara 16 Illír
zalai közlöny
Sxerkeaztóeég éa kiadóhivatal: Póut 5. azám. Keszthelyi flókkladóhlvátzl: Kownth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bódultai át a : egy hóra 1 pengő SO tUM>. Szerkraztóségi éa kladóhivatsii telelőn: 78. n.
LEFELÉ...
Irta: KELEMEN FERENC
Évek óta milliók éa milliók ereszkednek lefelé a lejtőn. Valamikor, nem ls olyan régen, ott sütkéreztek ezek az embermllllók a relatív, polgári jólét, az alkotó munka, a biztos mindennapi kenyér Ararát hegyének éltetó napfényében. Homlokukon a munka emberének ónluda tos ereje, szivükben a gondtalanság zsongiló melege terjengett. Az élet horizontján az égbolt kristálytiszta párnája ragyogott s bent a kezek és lelkek műhelyében a munka himnusza zengett. Az ifjúság szent lendülettel, türelmei len paiipák módjára készült az élet nagy útjára, a féifiak elszánt akarattal, bizakodó hittel, törtetlek a nagy cél felé s az Öregek egy élet dolgos, munkás, de eredményes robotja uiján, a szenvedélyektől megtisztult, tapasztalatokban meggazdagodott és anyagi javakban bővelkedő csendes elvo-nullság jótékony magányában várták a nagy és végső — felszabadulást I És ma I
Milliók és milliók ereszkednek lefelé a lejtőn. Hatalmas embertörae-gek, egész nepizetek, nagy népek, tatén at egész világ lassan csttszik lefelé a napfényben csillogó hegycsúcsról, mely ugy ragyog a gondokba lakait ember milliók sötét táborának hátterében, mint a boldog túlvilág mesebeli álomországa. Egyre mélyebben sülyed ez az emberkaraván, egyre sötétebb gondfelhök burkolják a szakadék felé ereszkedő világ kontúrjait, hol és mikor fog megállani az emberiség ezen a pusztító szakadék leié vezető ösvényen? 1 Millió kérdés ostroma vár ránk az utcán, a műhelyben, az irodában, a pult mellett, amelyeknek harsogó chaoszából, mint a primhegedü hangja a vonós zenekarból kicsendül a: meddig ? I Meddig tarthatnak még ezek az ítlapolok, meddig tülyedhelünk továbbá lejtön? Nagy kálváriajárás lett az emberiség élete. Kálvária, amelynek stációit egy meredek lejtő vérző göröngyei jelzik. Lassan-lassan egyre lejebb |u unk ezen a lejtőn, amelynek véginél mélységes szakadék fenekellen sírja tátong felénk. TOrlénelml fálum teljesedik be rajiunk. A világháború lelleneles nagy bűnééit embermil-liók vezekelnek, világok bűnhődnek. Ez a generáció nemcsak gyilkos embermarakodások és érdekhajszák tehetetlen játékszere, hanem a világhistória lelkiismeretének vezeklő, bűnbánó eszköze. Aljas emberi indulatok és irigy érdekek parancsszavára vérrel hintettük tele a föld termékeny humusát s porrá égett emberi erények szürke hamujával hintjük most tele gondokba borult homlokunkat. Vétkeztünk és megbűnhődünk. Mi voltunk a nagy világháború aktív tényezői, nekünk kell elszenvednünk a legnagyobb állagtörténelmi botlás anyagi és erkölcsi konzekvenciái!. Valami felsőbbrendű láthatatlan hatalom, talán
az emberiség élő lelkiismeretének pogány Istene ostorral ver végig ra|!unk. Meddig kell még lürnünk ezeket az ostorcsapásokat, meddig zuhanunk még lefelé, hol és mikor lesz a megállás?! Az emberi arcokon a sölét kétségbeesés dúl, a szemekből vad szenvedély kékes lángja csap elő, a lelkek megalázva várják a felszabadulás ünnepi pillanatát, vagy a pokol nagy koncertjét. Csak rajiunk, embereken múlik, hogy most a válaszúton sz évezredes civilizáció, a felemelő kuilura, vagv a humanizmus, az emelkedett életfelfogás nirvánájának ösvényéíe térjünk. Csak rajtunk múlik, hogy visszaforduljunk a lejlön s haladjunk u|ból napfényes csúcsok felé, vagy leszakadjunk a feneketlen, sötét szakadékba. Csak rajtunk, a ml emberi felsőbbségünkön, a ml lelki erőnkön, ethlksi érékeinken múlik az emberiség sorsa. Európaszerte megállt a munka éltető üteme, felborult a termelés és fogyasztás boldog egyensúlya s megbeteeedett a gazdasági organizmus éltető ereje : a pénz. Mindenfelé gond és elégedet-
lenség teregeti ki a maga vésitjósló szárnyalt. A gazdasági élet egén sötét viharfelhők tornyosulnak. Az éltető nap elbújt a felhők mögé. Nehéz, történelmi órák fátuma szakadt ránk. És mégis ugy érezzük, hogy nem szabad csüggednünk, nlnci okunk a kétségbeesésre!
Igaz, lefelé, egyre lefelé haladunk a lejtőn. Évek óta alig van pillanatnyi megállás ebben a fatális vllág-csuszamlásban. Oe már egész közel vagyunk a hegy lábához A mélypontot egv-keltöre el fogjuk érni. S itt a lefelé ereszkedés végső stációjánál, ennél az oly sokat emlegetett mélypontnál, a kálvária utolsó állomásánál fog megváltozni a világ helyzete. Itt fognak megfordulni az emoermllllók, hogv u/ból meginduljanak Ily csalogató, hívogató, napfényes hegycsúcsok feli. A lelkek ereje diadalmaskodni fog a gazdasági világ pusztító tébolyán. Az ember ethlkai fegyverei legyőzik az anyagi hirc gyilkos tank|alt. A lélek úrrá lesz a matérián I
Lefelé ? I — Nem, csak felfelé vezethet az emberhég utjai
A kereskedelmi tanonoiskola, zeneiskolai mozi és szegényház Ügyei a pénzügyi bizottság előtt
Leszállították a kórház és szegényház ápoltjainak élelmezési diját — A felsőkereskedelmi-iskola problémája mégegyszer napirendre kerül — A polgármester a Városi Zeneiskola elsőrendűségéről nyilatkozott
Nagykanizsa, november lé
A pénzügyi bizoitság szombat délutáni ülésén Ujváry Oéza elnököli. A tanügyi csoport folytatólagos tárgyalásánál a bizottság visszatéri a felsőkereskedelmi és kereskedelmi tanonciskola ügyére. Dr. Krdtky polgármester amellett foglalt állási, hogy
szűntessék be a kereskedelmi tanonciskolát
Blankenberg Imre annak további fennmaradása érdekében szólalt fel. 1000 pengő szubvenciót kért a várostól, amihez 500 pengővel esetleg még az OMKE ls hozzájárulna.
Dr. Krátky reflektálva Blankenberg felszólalására, azt mondja, hogy a város vezelöségének nagyon kelle-mellen, ha egy intézmény megszüntetéséről van szó. azonban az anyaglak nem engedik meg az Iskola^ fenntartását. A kereskedelmi tanoniskola 25 növendékét az Iparostanonc-iskolába teszik át. Nem lehet 1000 pengői kidobni akkor, amikor ez a 25 íiu Igen jó elhelyezési talál az Iparostanonciskolában. Ennek az Iskolának a fenntartásához nem fűződik oly nagy közérdek, hogy ezért oly nagy áldozatot hozzunk. A beszüntetés természetesen csak átmeneti lenne Blankenberg kijelentette, hogyha 500 pengő szubvencióval fenn lehet tartani az iskolát, akkor 500 pengő segély megszavazását kétl. Dr. Krátky kijelenti, hogy a város
vissza fog még térni a felsőkereskedelmi Iskola ügyéhez, mert a helyzet az, hogy mig a felsőkereskedelmi Iskolában egy növendék fejenként évi 90 pengőjébe kerül a városnak, addig a piarista reálgimnáziumnak egy növendéke csak 14.50 pengő. Valami okának kell ennek lenni. Ezt a kérdést ismét tárgyalni kell és akkor a kereskedelmi tanonciskolára is visszatérnek. A helyzet különben is valószínűleg upy fog alakulni, hogy az 500 pengő szubvenciót megszavazzuk a tanonciskolának. A felsőkereskedelmi iskola kérdését kidolgozzuk. Majd azt mondja, hogy a város elvégre 100% erejéig nem segélyezheti a felsőkereskedelmi iskolát, akkor inkább átveszi.
a ixlrotl xenelakoldndl
elég élénk a felszólalás. Dr. Hegyi Lajos főjegyző ramulat az inlézmény elsörendüségére és a tanári kar kiválóságára. Hemmert főszámvevő Ismerteti az iskola számszerű adatait. 22.569 P bevétele volt, deficitje mindössze 4900 pengő. A növendékeknek a felső tagozatba való átlépése folytán a viszonyok erősen javulni fognak. Dr. Hegyi főjegyző utal arra a misszióra a város zenekultúrájának életében, amit a zeneiskola kifejt. Dr. Weisz Lajos a tandíj felemelése mellett foglal állást. Krátky polgármester hosszabban foglalkozik ezután a zeneiskola ügyével
Nem lehet azt mondani egészen, hogy a zene luxus, az általános műveltség, a kultura követelménye. Vannak városok, ahol 30-40.000 pengőt ráfizetnek a zeneiskolára. Nagykanizsa ezen téren odáig jutott már, hogy az 1932. évi költségvetésben már csak 4900 pengő a deficit. Blankenberg Imre azl kéri, hogy a zeneiskola tanárai fel legyenek véve az országos nyugdíjalapba, nehogy a várost terhelje a nyugellátásuk. A polgármester kijelentette, hogy ez a kérdés még nem időszerű. Dr. Hegyi fö|egyző kéri a zeneiskolának az előirt famennyiség meghagyását, amit a bizottság, tekintettel az ,estl órákig való előadásokra, meghagy.
A továbbiakban ls élénk vita folyik, amihez majdnem minden bizottsági tag hozzászól. A polgármester kijelenti, hogy
a nagykanizsai városi zene-Iskola rövid fennállása dacára, az országban a negyedik helyre küzdötte fel magát.
Mozi, színház, sport következik ezután. A sportegyesületek a polgármester indítványára évi 420 P-re felemelik. A cserkészcsapatok támor Hatását dr. Domlda Latos oáitoió szavaira szintén 500 P re felemelik.
A mozinál a polgármester abbeli véleményének ad kifejezést, hogy nem idegenkedik áltól a gondolattól, hogy ideiglenesen a város vegye kezelésébe a mozit. Mindenesetre oly szerződést kíván kötni, melyben a városi érdekek kellő biztosítást fognak nyerni. A bizottság az Uránia tételénél haszonbér, tatarozás! költség, hozzájárulás és eeyéh megtérítés elmén beállított 12.150 pengőt 6000 pengőre csökkenti. A vallásfelekezetek csoportja minden vila nélkül átmegy.
CeaaM>IIi/attdk a kórfd* és sxeeényMx aapl elliUdsl áltál
A segélyek tételénél dr. Kráiky indítványozta, hogy a kórházi ellátási dijat, a napi 90 fillért 80 fillérre kell leszállítani, amihez a bizottság hozzájárult A szegényházi lakók fejenkénti napi 60 filléres élelmezési költségeit 50 fillérre szállítják le. Az 5 ápoló napi 1 P-ös fejenkénti élelmezését napi 80 fillérre csökkentik. Redukálják 20 százalékkal a tűzifát és a világítás évi bw óráit. A szegénysorsu főiskolások segélyezésére beállított 500 pengőt a bizottság törli. A gyermeknyaraltatási beállított 700 pengőt 500 pengőre szdlUt/ák le.
A város polgársága nyugodt lehel, a pénzügyi bizottság 100 százalékig megtelelt a választások alatt tett Ígéretének. Ott, ahol csak lehetett és mód volt rá, mindent a legminimálisabbra redukált. A mostani költségvetésből még redukálni, takarékossági művész legyen, aki még valamit lefaragni tud. A képviselőtestületnek már nagyon könnyű munkája lesz a jövő heti közgyűlésen. A bizottság hétfőn folytatja ülését.
ZALAI KÖZLÖNY
A mexicói forradalmak érdekes kulisszatitkai
Ahol a bánátidból htt hadügyminiszter a legtisztább hexO ember — Mexicó gentleman banditái — 1. Ferenc József öccsének bátorságáról legendák keringenek a nép körében : Ahol a világ kgszebb pincérnőI találhatók
kosság 80 százaléka mcszlle (Indián és spanyol keverék). Ebben a keveredésben az Indián elves?!etle ösz-szes régi jó tulajdonságait, viszont a spanyol fal összes rossz tulajdonságait örökölte (irigység, kapzsiság, bosszúvágy, tehetetlenség, lustaság). Majdnem minden vállalkozás idegen kézben van. Ezért a bennszülöitek nagyon gyűlölik az Idegeneket, fő-leg a spanyolokat és amerikaiakat. A spanyol és mexicói csapatok futballmeccsei rendszerint óriási botrányba fúlnak.
— Miért f rong mindig ez az ország?
— Ennek magyarázata a nép nyomorában ét a vezetők kapzsiságában rejlik. Mexicóbau, akárcsak Kínában, üzlet a forradalom, amely mindig az illetó, halalomra törekvő
Nagykanizsa, november M
Berke Józseffel, az Ismert kanizsai sportférfivel lefolytatott interjúnk során előző cikkünkben a Klu-Klux-Klanok titokzatos szervezetéről, Ford-rol, az autókirályról és az Amerikái-ban erősen elburjánzott különféle szektákról, szok vezetőiről Irtunk. Alábbi sorainkban Berke József mexicói impresszióiról számolunk be.
Berke József 1928-ban futballtré-nernek ment Mexicóba, thol 2 évet töltött. Kevés magyart talált itt, azok Is szétszórva, szegényen élnek. A németek és franciák azonban majdnem mind vagyonosak. Ennek dacára az ameriluiak tartják ke/ükben Mexlcó gazdasági és politikai életének irányítását. Az összes bányák, petróleum kutak és gyárak amerikai kézben vannak. Egy ország, ahol
Vegyen szőnyeget!
Fővárosi választékú raktárunkban minden nagyságú és minőségű szőnyeget megtalálhat. Ebédlő-, szalon szőnyegek, spárga szőnyegek, boudé futók, összekötők hatalmas választékban.
ÁgyelAk már ..... P 2-80-tól FutészAnyegek . . P I-— -tői
Kirakatainkban állandó szönyegkiállitás.
Arulyáx.
a
Aktuális apróságok
I. A moratórium
Két kereskedő beszélget
Az egyik: Mondd kérlek, tulajdonképpen ml az a moratórium ?
A másik: Az kérlek, hogy a tartozásokat nem kell egy Ideig meg fizetni.
Az egyik: No, és ezért van az a nagy gezeresz az újságokban ?
A másik: ...??
Az egyik: Van neked fogalmad, hol tartok én már attól, hogy .egy Ideig" nem fizetek 7 Én nekem mór, barátom, a moratórium fiatal. Én már ennél ujabb módszert vezettem be
A másik: És az?
Az egyik: Az, barátom, a — nullatórium.
2. A konkarrenda
Ursprtnger Jakabnak rosszul ment az üzlete. Elment tehát tanácsért a Bölcs Hobbihoz, aki a kivetkező példázatot mesélte neki.
Megboldogult öregapád, mikor már a végét járta, maga köré gyOjtitte a gyermekeit és Igy szólt hozzájuk :
— Édes gyermekeim, tudom, hogy tl mind becsületes, jő gyermekeim voltatok, megálljatok majd a helyeteket az élet rögös utjain ls. Csak a Samui féltem, it kissé gyámoltalannak tartom... Te, Samu fiam, te csak ugy boldogulsz majd, ha minden rosszat híresztelsz — a konkur rens bótos segédjéről.
— De papa leben, — feleltek erre kórusban a többi gyerekek — hiszen az egy rendes, becsületes, tehetséges emberi
— Az a baj éppen I — sóhajtott jel az öreg és kilehelte lelkét.
3. Az bizolvencia
Mostanában sokat vitatkoznak afelett keréskedől kőtökben, hogy ml segíthet Inkább a súlyos helyzeten: — a moratórium-e vagy az tnzol-vencla?
Akik ezen vitatkoznak, agy vannak körülbelül, mint az egyszeri ember, aktt halálra ítéltek, de mielőtt felhúzták volna, megkérdezték tőle, hogy nem venné* szívesebben, ha golyó által végeznék kl?
4. A statárium
Mióta divatba jöttek a vasúti merényletek, azóta a pályatestet mindenfelé fokozottan ellenőrzik.
Minap az egyik pályaőr bandukol ,a strecken," amikor egy sötét alakot pillant meg a síneken.
— Mit keres ott? — kiáltott rá erélyesen.
A sötét alak hebegett, dadogott, a végén kiderült, hogy a vonat elé akart feküdni
A vasalt rend őre Igy Intette le:
— Akkor menjen haza az ur I Nem tudja, hogy a síneken statárium van?
5. A várföldei cigány
Egy sebesült várföldei cigányt hallgatnak kl a csendőrök. Kérdik tőle, nem Ismert-e fel valakit a lövöldöző legények közül ?
— Jáj drágá náccsdgos urák, Isen in ott se vótam, — mondja a cigány megszeppenve.
— Nem ls voltál ott? — Igy a csendőr. — Hiszen a lábadat Ts átlőtték.
— Já, ktrem stpen, ázs nem In vótam I — válaszolt a cigány szemrebbenés nélkül.
Idftjárás
(EJtzakal nWSJticnUt) * Sttemlé. a\'al tstéssl Istsrt Mte 10 érs. k>r • SokhelylH mm* vrhat* a hS-wéraéfclet némi osSkksnétivsI.
nincs papír, csak arany és ezüst pénz.
Mexicó, az ellentétek furcsa országa. Lakosságát a következő három kategóriába lehet sorolni: az uralkodó, gazdag osztály 5—10000 ember; a középosztály, amely aránylag tisztességes emberi életet él 1,000.000 ember; az állati sorban tengődő proletáriálus száma pedig 14 millió lélek.
Jó üzlet a forradalom
A borzalmas nyomor az örökös forradalmak következménye. A forradalmak mialt nem lehet kiaknázi ennek a csodálatosan gazdag országnak a természeti kincseit. Igy előáll az a helyzet, hogy ebben az országban, ahol minden megterem, a föld legkoldusabb népe él. A lakosság szerencsétlen keveredése is nagyban hozzájárul a nyomorhoz. A 1a-
f;enerálisnak jövedelmez. Amerika s lehúzza a maga sápját ezekről a forradalmakról, mert a harcoló feleknek ö szállítja a fegyvereket. Az alsó néposztályn )k is Jó üzlet a forradalom, mert kiszemeli az elrabolandó legjobb szamarat és legszebb leányt, valamint az ellenségét, akit fejbe fog kóllntani.
Mexicóban évek óta katonai diktatúra van. Egy katonai klikk tartja a hatalom gyeplőjét. A népnek tlt kos választójoga van ugyan, azonban akiről nyilvánvaló, hogy más pártra akar szavazni, azt egyszerűen nem engedik az urnákhoz. Mexicó a tábornokok hazája. Minden szakasz bakára esik egy tábornok Tiszt csak az őrnagynál kezdődik.
Mexicóban minden közhivatalt választással töltenek be. Aki elnyer
1931. november 15.
egyet, az arra használja fel a rövid r esztendőt, hogy tele lopja a zseT it és hogy minden rokonságát elhelyezze alegj >bb pozíciókba. Hallatlan panamák folynak az országban. Azt a közhivatalnokot, aki nem lop, nerji is tartják normálisnak.
Egy karrier...
Morones, kereskedelmi miniszter, szegény kis munkás agitátor volt. Szegényen ült a miniszteri székbe, ahonnan dúsgazdagon távozott. Négy év alatt Mexicó leggazdagabb embere lett. Ezt nagyban elősegítette az a rendelete, hogy minden liter tej után 3 cent vámot követelt ma-ganak. Aboan az időben, amikor Berke József Mexicóban tartózkodott, még a hadügyminiszter volt a legtisztább kezű ember, aki gyilkos, utonállóbó! verekedte fel magát tábornokká, majd hadügyminiszterré. A legtisztább kezű kormányférfi voll. A családi élei Mexicóban. Mexicóban a kormányok üresen, kifosztva veszik át az államkasszát és Igy sem beruházásokra, sem népművelésre nem jut pénz. Ezért sok az analfabéta, nagy a gyermekhalandóság, a felnőtteket pedig a vérbaj tizedeli. A közerkölcsök hihetetlen alacsony nivón állanak. A korán fejlett leányok 12-14 éves korukban mennek férjhez, legtöbbször egy 35—40 éves emberhez. Felesleges hangsúlyozni, hogy mennyi b.j származik ebből. Az is nagy tragédiája a családi életnek, hogy a nők hamar megöregszenek és ezért szinte divat Mexicóban a „többnejűség". Ritka az a mexicói férj, akinek törvénytelen felesége, illetve baráinöle ne lenne. A férfiak ezen csapodársága természetesen gyakran véres félt&enységi drámát eredményez. Altalaban az idegen férfiaknak nagy keletjük van Mexicóban. A leányok s\'ivesen mennek egy idegenhez feleségül, mert tudják, hogy megbecsülésben lesz részük.
A tMMdásUrS mexioói banditák
Sok bandita van Mexicóban. Egyik-másik az udvariassága és ga-vaflériája révén srinte legendás hírnévre tett szert. Gazdag amerikaikat rabolnak, hogy busás váltságdíj ellenében engedjék szabadon őket
Egyszer egy bányatulajdonost raboltak el. A katonai csapatok őserdőkön át napokon keresztül üldöztük a rablókat, amikor a fogoly nagyon nélkülözte a-közbsn elfogyott cigarettát. Erre a vezér utasítására
az egyik bandita 40 km.-t gyalogolt, hogy cigarettát szerezzen.
Egy másik alkalommal 40—50 főnyi, fiatal amerikai tanítónőkből álló kirándulócsoport érkezett Mexicóba. A várostól mintegy 30 kilométerre banditák ütöttek rajtuk és napokig tartották fogságban őket. Ezen pár nap alatt azonban olyan kedvesen és előzékenyen bántak a fiatal és tagadhatatlanul csinos tanítónőkkel, hogy azok visszatérve Amerikába, a legnagyobb elragadtatással nyilatkoztak kalandjukról. A következő évi tanulmányútra annyi nő-jelentkező akadt, hogy a legnagyobbrészüket vissza kellett utasítani. Mint érdekességei emiitjük meg, hogy a jelentkezők feltűnően nagy része 40—50 év között mozgott. Kíváncsiak voltak a .gavallér" Banditákra.
Az indiánok nyugalma és önuralma szinte lenyűgözően csodálatos. Ha a forradalmárok elfognak
— \'^iwrf^ —

Í931 rtovember ifi.
ÍALAI KÓ2LÖNY
egyet, cigarettázva megy a vesztőhelyre. Ket éve egy llose Tolar nevü Indián agyonlőtte Obregon elnököt. Hiába kínozták hónapokon át, nem árulta el felbujtóit. Ezt a tulajdonságukat őseiktől örökölték.
A monda szerint, amikor Corlez Ferdinánd leverte s- asztékokat, akkor »z elfogott Ouatemac királyt és első miniszterét kínpadra fektete, hogy •
válogatott kínzásokkal csikarja ki belőlük az elrejtett királyi kincstár titkos bejáratát A félholtra kinzolt miniszter már-már ingadozott és könyörgött a királynak, hogy árulja el a titkos bejáratot, mert már nem bírja tovább a szenvedéseket
A király csak ennyit válaszolt borzalmas kínjai között:
— Azt hiszed, hogy in rizsa/igyon fekszem ?
Mexlcónak érdekesen tragikus köze van a régi osztrák-magyar Monarchiához. — Miksa Ferdinánd József mexicói császár unrnls, akit a mexi-cói rendek III. Napoleon terveinek megfelelően I8ö3-ban császárrá választottak, öccse volt L Ferenc Józsefnek. Juarez, a volt efhök azonban csapatot szervezett Miksa császár ellen, aki végül is a kezel közé esett és 1867-ben kivégezték. Miksa császár oly bálran halt meg a vesztőhelyen, hogy emlékét még ma is a legnagyobb tiszteletben tartja a nép és legendákban emlékszik meg bátorságáról.
A azaxiiálls forrongásban la»B Amarika
Ha az ember rövid összefoglalást akar adni Amerikáról és az oltani ba|okról, akkor kénytelen megáMapl-tani, hogy minden bajnak oka az emberek minden téren megnyilvánuló oktalan korlátozása. Amerika szexuális forrongásban van, mert mindent eltiltottak. Tilos a bor, a csók és a szerelem. Mig Európái a vén emberek, Amerikát a vén asszonyok kormá-
nyozzák. Klnbbokba tömörülve befolyást gyakorolnak a polltil és a társadalmi életre. Mindenbe
nagy lkára
belekontárkodnak. — Természetesen mindent Irigyelnek a fiatalságtól.
A különféle korlátozások és a fiatalság visszafojtása sokszor csúnya dolgokban robban ki. Sehol nincs annyi kélgyilkosság, mint Amerikában. A cslkágől fetefonoskisasszonyokst éjjel fegyveres férfiak kisérik haza, hogy megvédjék őket az esetleges merényletektől. Amerikában
az embernek addig van értéke, mig fiatal. Ezért költenek sokszázmillió dollárt s kozmetikai szerekre. A szesztilalom is hozzájárul az erkölcsi nívó süllyesztéséhez. A 12 éves iskolás-gyermektől kezdve mindenki Iszik. Az egyetemeken többet Isznak, mint tanulnak. A fiatalság, kirándulásai alkalmával a legvadabb orgiákat rendezi.
Nagy mozlláz vin Amerikában. Az anyák Jövendőbeli sztároknak nevelik a gyermekeiket. Sok gyermek szökik Hollyvoodba, de el is zülllk valamennyi, mert nem tud elhelyezkedni. Los Angeles
a legszebb leányok városa.
Itt vannak a világ legszebb pincérnő!, akik éhbérért dolgoznak abban a reményben, hátha valamelyik nap felfedezi őket egy filmrendező.
A film általában rengeteg embert vonz Californiába. Itt vannak a világ legszebb női és férfiai. Valamennyije azonban hihetetlen nyomorban tengődik. Rengeteget kell szenvedni, mig valamelyik .befut" közülük. Akiknek nem sikerül, azok a morfiumhoz, kokainhoz, vagy az öngyil-
kosságba menekülnek csalódásuk elöl.
A filmsztároknak sincs gyöngyéielük. A lapok ól olvasott nagy gázsikból egy szó sem igaz, de ha igaz is, akkor azt fel is emészti a reklám éa a reprezentáció. A legtöbb sztárnak több az adóssága, mint a vagyona. Idegileg is szörnyen tönkre mennek, mert kora reggeltől késő estig dolgoznak.
Mintegy 2 év óta nagyon pang a film szakma. Az idegen sztároknak sokat ártott a beszélöfilm. Ezek most kétségbeesetten tanulják az angol hangsúlyt és a kiejtést
Ime, ez Amerika I
Faragó-Fekete képklállltAoa n»llva naponta ■ l\'óutl Dobrovica-házban
Nov. 15. A Harmadrend Szent Erzsébet flnneptége • plébánia fehértetmében 5 órakor.
lzr. I.eányegylet meaedélulánja a Kaszinóban 3 órakor.
A Magántlazl viselők előadása (Kertész Miklós orstággy. képv.) saját hetylaégükbea, Ml 4-kor.
Nov. 10. A Leányklub Szent Ernákét ünnepélye a színházban este 8 órakor.
NOV. XL Llceális előadás, a trianoni évforduló gyász-Oflnepétye a városházán 6 órakor.
Nov. >9. Szent Erzsébet 700 évea évfoidulójáuak Du-nepe délelótt 11 órakor a színházban.
Dec. 2. Dornány S4rl áfla és dalestje a Kaszinóban.
Dec. 13. Tóth Kálmán ceoleMáfU Ikeálls előadása a vároaházán 6 6 Zilnyl emlékünnepély.


V
H >sv
50 százalékkal több az elláttatlan Nagykanizsán, mint a mult évben
December közepe táján kezdődik a városi Inségakció — A város erdejében folyik az ínségesek erdölrtásl munkája
A nagykanizsai inségakció (vagy hivatalosan: .az ellátatlanoknak a városi inségakció által történő ellátása") az laen sokkal nagyobb mérvű lesz, mini a mull esztendőben. Tavaly körülbelül 1100-an kaptak ellátást a városi inségakcióból. Az eddigiek szerint ez a sz-m az idén mintegy 50%-kal emelkedni fog. A mult tanulságai után a város illetékes ügyosztályai idin minden egyes, az ellátatlanok kataszteribe felvett Insigest gondosan ellenőriztet Az Idén az eddigieknél Is jobban érvényesül az az elv, hogy csak munka ellentben adnak szegényellátást. A városi erdőben máris folynak az erdölrtásl munkálatok, amit az ellátatlanok kataszterébe felvettek végeznek. A mult évben az Igy teljesített munkanapok 20 000 pengő értéket jelentettek. Aki egy hétig dolg> zott az erdőben, annak már igénye van az ellátásra, utalványt kap egy heti munkának megfelelő ellenértékű ellátásra az inségakcióból.
A városi inségakció értesülésünk szerint a jövő hó közepetáján kezdődik.
A vármegyei In. _
kanlzsa is megkapja^ a maga részét és a lisztnek stb. megfelelő adagolását. és kiosztását a mlss> lósnővérek fogiák végezni.
Nagykanizsa szivét mutatja az, hogy az inségakcióba bekapcsolódnak az összes társadalmi egyesületek is. igy elsőnek a Zrínyi Miklós Irodalmi is Művészeti Kör, amely a Városi Színházban rendezendő nagyszabású Szent Erzsébet ünnepélye tiszta jövedelmét a városi inségakció céljaira felajánlotta. Az ünnepély gazdag és értékes keretben fog lefolyni, a megnyitó beszédet dr. Krátky István polgármester, az ünnepi emlékbeszédet Deák Szulpic plébános fogja mondani.
A városi Inségakció sikere érdekében fontos, hogy minden egyesület és testület elsősorban az Ínség-akciót, mint a szegények, az Ínségesek, az ellátatlanok gondozásának központját támogassa. A fáradságot nem ismerő Hőlgygárda a gyűjtés nem csekély áldozatot kívánó munkáját ezidén Is odaadó buzgósággal végzi.
Értesítés. Tliztelettel értesítem a t hfllgyközönsé-get, hogy a Stéger és Takács női szabó cég megszűnt és ■Ikatysm.t az eddigi helyen Fftut 14., ■ Rá«aa v«n**Ql*v«l asaiabaa,
saját neveti" alatt tovább vezetem. Kérem a t. hölgvközflnséget, hogy b. megrendeléseivel bizalommal felkeresni szíveskedjek. Előre is biztosithalom a legjobb kiszolgálásról és legolcsóbb munkadijakról. Alakításokat jutányosán vállalok — Becses pártfogást kérve, vagyok tisztelettel
51„ lakács István női szabó, Ftíuí 24.
JUTHAT A LEQNEP6ZERUBB
, KESZŰLÉKHEZ.. , , CSEREIJE BE 3al- re PADiOJAT!
dtandard
Kadto
Nem értem, kérem,
abszolúte nem irtem a tudós urak ambícióját. Kipesek egy-egy életet elpepecselni csak azért, hogy találjanak egy u] elemet, ami azonban nincs, csak — a napban. Minden Ilyen tudós megérdemelné, hogy az államtól örök éleiére .......
kapjon — a holdban.
Newyorkból Jelentik most, hogy az Alamaba állambeli Anburn-poly-technikum vezetője felfedezte az utolsó hiányzó elemet, amit .halogén\'-nek keresztelt el, mert valami rokonságban van a chlor, Jód, bróm stb. úgynevezett halogén-elemekkel
Hát ez a fttfedtzH mindenesetre érdekes Csak azt nem tudom, hogy honnan tudja az amerikai tudós, hogy a jövő héten nem fedeznek-e fel megint egy utolsó elemet. Mert hogy ezelőtt pár hónappal Is felfedezték az utolsói, arra biztosan emlékszem.
Ugy látszik tehát, hogy az elemek világában sem Ismeretlen fogatom a .kétes elem\'...
Az emberiséget különben nem is izgatja a kéfely, hogy melyik uz utoisó. Az emberiség a feje felett duló válság viharában méla rezig-nádóval áll a halogén bölcsője felett is fáradtan Icérdl:
—■ Csakugyan ez az utolsó, ami mig hányzott? Semmi... semmi több nem hiányzik most már?
__(V
— Táncest Ma délután 5 órakor a karpaszományosok, 8 órakor a felnőttek részére össztánc a Kaszinóban.
— Hol v egy ölik bútort? Bútorvásárlásnál legbiztosabb a cég megbízhatósága. Olváaólnk ügyeimébe a|áolJuk az évtizedek óta kazlamért Köpetein bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4., ahol a modern kot minden Igényelt kielégítő óriást választékban találjak a legegyszerűbb, de Jó kivitelű polgári bátorokat, valamint a legkényesebb tzTisll díszesebb berendezéseket. A bútorok kívánatra legkedvezőbb Kiélés! leltételek mellett kaphatók.
ZALAI KÖZLÖNY
a 1931. november 15.
NAPI HÍREK
NAPIRENP
■onmb«p 18, ««iirnap
Hón. katolikus Oert-ud. Prolealám: Lipót izraelita : Kist. hó S
Városi Múzeum éa Kőnvvtár nyitva ctlltöelökön éa vasárnap délelőtt 10-tSI 12 óráig.
Oyónuertárl éjfetl szolgálat i I
Városi Mozi. .A Irhérhegvek lia*. hangos sportdiáma. ,Caeinpé*zmeny-asszóny", dráma. D. e. tti II órakor
OAzfflrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (béUÍ, szerda, péntek délután, kedden egéiz nap nőknek). Tel. 2—13.
Ronmbap 16, hétffi
Róni katolikus: Ödön. Protestáns: Olhmár. Izraelita: Klsl. hó 6.
Előttük tflelkezUnk láthatatlanul
éa mégsem tudnak raeulesnl minket Szemeink: elöltük szórják u haragos vlllámnkat: .■lőttük könyörögnek meghocaájtáirirt egi roetz.tzó miatt, amivel egymásba martunk : előttük kergetőznek, mint Játékos lepkék a nyíló Jázminok között; előttük birkóznak ájulásig: előttük Imádkoznak, kárhoztatnak, Udvözltnek, megbocaájtanak, örwzeomlanak éa kigyúlnak, mint meedzl páazloriUzek az őral éjszakában; mint piros itzemaforók, melyek előtt kínlódva, (rikoltva torpannak meg vágyaink acélkolosszuaal. Feljajdul bennük a lenyűgöz* lehetetlensége, mert valaki tiltó akaratát állította a száguldás gyönyöre elé Közömbös szavaink mélyén szerelmi blmnuazok halk melódiája ujong . éa ha nem szólhatunk, akkor szomoruaágunk még a napfényt is fátyolba vonja: mert ml a azóban Is egymáat simogatjuk, vidáman szomorú ez a játék, melyben a labda: bolondot szivünk Ugy dobjuk mindig, hogy el ne kapják. AruiUanul-bUuOe ez a játék, mert büntelenaégünkért többet hazudunk, mintha btlnösek lennénk
Divtd Magyar József
— A f Ispán hazaérkezett Zala egerszeeről Jelentik: Gyómflríy QyOrgy főispán hazaérkezett budapesti útjáról.
— Városi közgyűlés előtt Tekintettel a pénzügyi bizottság beható alapos munkájára, amely tobb napot tog még Igénybe venni, mig az egész költségvetés letárgyalásra kerül, a polgármester valószínűleg csak a hét végére hívja össze a képviselö-testdletet rendes közgyűlésre, amelynek főtárgya a jövő évi költségvetés lesz. \'
— Orvosok értekezlete a polgármesternél. Ismeretes, hogy a szegényalapra történő orvosi rendelések eddig szinte korlátlanul történtek. A város vezetősége ezt is szabályozni kívánván, a polgármester értekezletre hivta össze szombat délre a szegényalapra rendelni jogosult orvosokat. Dr. Krátky Islván polgármester az orvosokkal együll megtárgyalta az uj rendelkezéseket.
— A különbözeti vizsgák a leányllceumban befejeződtek. Minden egyes 5 osztálybeli növendék keresztülment a vizsgán. Dr. Mátray Rudolf tankerületi főigazgató, a vizsgák elnöke visszautazott székhelyire.
— Tegye meleggé, kellemessé otthonát, vátároljon szőnyeget a legolcsóbb árak mellett Schütz Áruházban.
Vay Kázmért, Halassyt és Chiliért felmentette a törvényszék
Llttkét 11, Klauscheket 8 hónapi fogházra Ítélték
Budapest, november 14 A büntető törvényszék Szemák-tanácsa szombaton hirdette kl Íteletét Vay Kázmér és táráai ügyében. — Ltttke Kázmért 11 hónapi fogházra, Ktauschek Rezsői pedig 8 hónapi
— A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációjának november havi rendes gyűlése e hó 18 án (szerdán) délután lesz megtartva. Délután 4 órakor tanácsülés, 5 órakor pedig közgyűlés lesz. Sient Erzsébet asszony ünnepén (november 19 én) pedig reggel 8 órakor a plébániatemplomban hálaadó istentisztelete tesz a Kongregációnak, mely alatt\'a tágok a szenláldozás-hoz járulnak.
— Tarányl főispán gyásza. SárkBzy Imréne szül Tarányl Mária, Sárkózy Imre nagybajomi löldblito-kos felesége, Tarányl Ferenc dr. vasmegyei főispán nővíre Budapes len varailanul elhunyt. Már régebben betegeskedett, de baját nem vélte súlyosnak. A napokban feiulatott Budapestre, hogy megvizsgáltassa inagat. Ekkor kiderült, hogy betegsége súlyos. Megoperálták, de ezzel már nem sikerült megmenleni.
Veszek vadat
minden mennyiségben a legmagasabb napi árért.
Sipoe Undor
Nagykanizsa
— A Piarista Diákszövetség a
bajtársi együttérzés erősítésére folyó hó 19-én (csütörtökön) esti fél 9 órai kezdettel összejövetelt tart a Polgári Egyletben. Vacsora ára 1 pengő. Jelentkezni lehet a szövetség titkáránál vagy a Polgári Egyletben. A lagok megjelenését kéri a titkárság.
— Al Itr. Leányegvlet meaedél-utánlal minden esztendőben nagy szenzációi a gyermekvilágnak. Most ls leaz egy Ilyen kedves mesedélután, november IIVAn, vasárnap délután 8 órakor a Caalno alsó termében. Meeél Vajda Jolán éa az apróaágok szavalnak. A mesedélutánnak Igen sok látogatója Ígérkezik.
fogházra és hivatalvesztésre Kélték. Vay Kázméri, Halassy Qízát és Czlllér Antal a törvényszék felmentene A magyar királyi kincstárt kártérítési perével polgári perre utasították.
— A Kisfaludy Irodalmi Kör
Darnay Kálmánt, az atioiai Dairuy múzeum alapító igazgaiojat tudományos és irodalmi sikereinek ehsme-re.eként tiszteletbeli tagga választotta. Az irodalmi társasag tolyó hó 29 én Oyörött felolvasó dlszUlésl tart, melyen dr. Oálos RezsO igazgató, egyetemi tanar részleteket olvas fel Darnay Kaimán .Elkéselt csók* cimu Kisfaludy itjuaaganak és aggkoranak szerelmi törtenetei niegötoKitö — sajtó alatt levő — regényéből. Az ünnepi ülésre a szerzői u meghívtak.
■=■ Orvost hír. Dr. Benedtg Árpád, a wlenl lugáazuU klinika volt orvoaa Deak-tér ». azám alatt fogorvosi rendeletét megkezdte. Ugyanott orvosi kozmellkh rendelét is.
— Az Izraelita népkonyha megnyitása. A iiagykanizsa\' izraelita Joiekony Nőegylet jóléu ioiczaiényet, a népkonyhát ma, vasárnap délben adja át emberbarati hlvaiásanak. A népkonyha uj oilhona a Zrinyi Mmios-utca 24. sz. alatti „Agggk hazában" lesz. Mintegy 60 szemeiy tog naponta a nepaonyha jóléleme-nyéoen teljeseu díjtalanul részesülni.
— Férfi és női azövettk minden árra kaphatók ö\'/nger dlvatáruházban.
— A Szent Ilona Leányklub Szent Erzsébet ünnepélye novem-oer 16-an, ueifon este 8 órakor lesz u Vároaí Színházban. A Leányklub jótésonycéiu ünnepélye, mint meg-aliapi. haljak, Nagykanizsa társadalmának osziaiián érdeklődését váltotta ki, ugy hogy az elOadáya csak korlátolt szambán kaphatók a jegyek, Heitőii este muiaikozlk be a Leány-klub újonnan alakúit vonószenekara. Az ünnepi szónok Kotla j^nos kegyesrendi tanar, a Leányklub lelki vezetője, a rövid idő alatt közkedveltté valt egyházi szó.iok lesz. Művészi rendezesDen es korhű ruhákban kerül szinre Pohárnok Jenő: Szent Erzsébet színdarabja, amelynek szereplői a Leányklub müked velő gárdájának tagjaiból kerültek kl. Jegyen a Missaióshazban "és este a pénztárnál kaphatók.
Szenzációs nagy kabátvásár
megkezdődött.
Már mí>st raktáron levő kabátokat mélyen leszállított árban árusítjuk. Nutriette bundát már 92—- pengőért és feljebb. .Mult évről visszamaradt kabátalnkat 20 — pengőtől kezdő-dőleg leszállított árban adjuk.
Weisxfeld és Flsc&er
dlvatáruGóx
legszebb választékban
ScQUtxnél.
— A Magántisztviselők nagykanizsai csoportjának a kívülállókat Is érdeklő eseménye lesz ma, vasárnap délután fél 4 órakor, az egyesületi helyiségben, Kertész Miklós országgyűlési képviselőnek,, a Szövetség főtitkárának előadása .A gaz-daságivátságésarfiagánfíszf viselők" elmen. Belépődíj nincs.
— Hlvatalvlzsgáfatok. Az slispán kedden a zalaegerszegi, szerdán a pacsal főszolgabírói hivatalokban hl-vatalvizsgálatot tartott s mindent a legnagyobb rendben talált A hlva-talvlzsgálatokat a föbbi járásokban a jövő héten folytatja az alispán.
— Schütz kabátok, olcsósága, Jó minőségű és divatos szabása már a köztudatba átment
— A Vas- és Fémmunkás Dalárda vezetésében változás állt be. A dalárda tovlbbl vezetését ugyanis Lehrmann Ferenc karnagy vállalta. A Munkás Dalosszövetség Budapesten 1932. év május 14—15—16. napjain ünnepli fennállásának 25 éves jubileumát, amelyen a kanizsai Vas-és Fémmunkás Dalárda Is részt vesz. A vezetőség felhívja a dalkedvelőket, hogy amennyiben be óhajtanak lépni a dalárdába, ugy e hó végéig, szerdán és pénteken este 8 órakor jelentkezhetnek a munkásotthonban.
— Köhögés, rekedtaég ellen elismert, gyora éa biztos hatásnak a világhírű és közkedvelt Egger-téle mell pasztl Mák.
A gyomrot nem rontják, kitűnő tztlek. Dohányzók, énekesek, azónokok állandóan használják. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
Kalapszalonomban az előrehaladt Idény miatt
OSZI
kalapjaimat
Igen mérsékelt áron kiárusítom.
Hoffmann Anny
Zrínyi MttMt-utco 40.
1931. november 15
ZALAI KÖZLÖNY
Amennyit tjak akar... ... nélkül
A kávépórkölés művészet, melyet meg kell tanálnl. Az Összes alkatrészek, melyek a kávéétvezelre lontosa\'i, 100 s/izalékig kifejlesztendő1\' Ez a pörkölő-űstbon korintsem lehetséges, mert a szemek egyenetlenül pörkőfódnek és az aromaanyagok jórésze elszálL Az okos, számító házl-ssazony eltekint a gyakorlatban nagyon drága, hizilag végzeit pOrköléslól. A koffeinmentes Hag-kívét veszi, melyei a legújabb módszer szerint elektromosság és forró levegő felhasználásával pirkfllnek és utina rőgtőn tisztán elcsomagolják. Hag-kivé azzal az előnnyel Is szolgil, hogy a sokaknak káros koffeintől meg-szabaililottik. A valódi kávé legmagasabb élvezete; elsőrendű zamat, nemet aroma Jellemzi a Hag-kávét, melyből annyit ihal, amennyit akar. anélkül, hogy ez szivére, Idegeire, veséjére, vagy emésztésére valaha Is fciros hatiasal lenne. Kiépített szervezet gondoskodik arról, hogy Hag-kávét minden jobb élelmiszerüzletben frissen kaphasson Vendégi..............
lOlgálji
lld a Hag-K Ranolder-u. 21. Minden szeme minőség, Minden cadppje
élvezet, Kíméli a szivet éa
Idegéket, Ez ■ HAQ-kávé.
Vendéglőkben ét kivéhizakban Is fel azolgiilák, hs ugy kívánja. Ingyen mlntá küld a Hag-Kávé R. T. Budapest, IX.,
yen mintát
j
— Megnyílt a Faragó—Fekete képkiállítás. Szombaton este nagy érdeklődéstől kitérve nyílt meg Faragó Márton és Fekete László festőművészek kollektív képklállllása a Dobrovics féle házban (Fő ut 10.) A két művész nyári és őszi munkásságának Összterméke zsúfolódik össie ezen a kiállításon. A képek száma jóval százon lelni van. Faragó mester 12 balatoni és mintegy 38 falusi és kanizsai képpel szerepel, melyekben a kornyék jellegzetességeit dolgozta fel. Érdekesek Fekete László friss és színpompás akvarelljei. A kiállítás célja, hogy a kanizsai műpártoló közönségnek módot nyújtsanak a kiállító mOViStek arra, hogy olcsó és művészi karácsonyi ajándékokhoz juthasssnsk még idejében. A kiállítás 10 napig tart Megtekintés díjtalan. A tártat bírálatára még visszatérünk.
— ^Ráraon^r, flanelt ét parget ujdonaá-
— Elfogott körözött egyén. A nagykanizsai hatóságok kötözték bűn-részesség gyanúja miatt Adorján Viktor zalaszánlói lakost. A csendőrség most elfogta és átadta öt a nagykanizsai ügyészségnek.
VÁROSI MOZI
Vasárnap délelőtt Vili órakor
FILMMATINÉ
Szemelvények A faltér nagy hangos
falsé r kaMÉBtr fia
m tportfiltniK*
I. a FlzIkaWékol ból. a BUfleszk,
Az állatvilágból. • FlzIkaWtékok. Természetrajzból.
■agyar ét letro Híradó
Helyirak: lf]sti|sak 20, ftlllHtkltk 50 flll.
■ot. 15., viiim) Ciak egy Dtp I
Renata Műller, Félix Bressart (Mesék az írógépről szereptől), Lult Trenker, Marta Solveg:
Nagy hangot spoitdránn 8 lelv.
Csempészmenyasszony
Drima 6 lelv. Főszereplő: Jenny Jugo.
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen Bzájiz, homlokfájás, láz, székszorulás, hányás, vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes „Fertao lóltáf\'keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A gyakoriali orvostudomány igazolja, hogy a Fereac léttel viz használata a sok evés és ivás káros következményeinél Igazi jótéteménynek blzo • nyul. — A Pereio listai keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerűzletekben kapható.
Az Izr. Nőegylet feketekávé-
estje nagy érdeklődés jegyében zajlott le szómban este. Szépszámú és előkelő közönség iöltötte meg a Casino termeit, ahol dr. Balla Já-noiné és Welsz Ernőné, a vigalmi bizottság elnoknői töltötték be kedves közvetlenséggel a háziasszonyi lisztet. Vidámság és kellemes, közvetlen hangulat uralta a Nőegylet szombati kávéesljél, amelyen az aranyifjúság is szép számban vett részt. A jelenvoltak a késő hajnali órákig a l\'gjobb hangulatban maradtak együtt.
— A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda holnap, hétfőn este fél 9 órakor a szokott helyen tartja énekóráját. Pontos megfeletiést kér az elnökség.
Itytibrttptuflr léintytM Kfflkuizúi
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Leányintézett Alapíttatott az 1008. évben. a*a
betéteket
a legjobban gyümölcsöztetünk
kAlocAhAket j
a legjulányotabbtn folyósítunk Foglalkozunk
ii bakkOzlet
minden ágával
Ma vaaa Urna a»a, JSJJSa ka kaaaáak, vagy Irjsa aeMaki
claUaki NagvSaaliaa, Can(«Tnt 4. aaán
T.Mo.,iái..«t i Hinkuliu IM. Távtratctmlak r Ntrtakartk Nasykaatssa.
— Keszthelyi vasutasok mér közé te a zalaszentgr A tla kkaL A
keszthelyi pályán na délután a Kt azt helyi Vasutasok csapata a
Zdlaszen\'gróti SE-vel barátságos fut-ballmérközést tart. A mérkőzés fél 3 kor kezdődik.
— Kerékpárlopás a pénzügyőri palota elóL Koszttlitz Jenő Csen-gery-Utca 90 szám alatt lakó borkereskedő szombaton délelőtt feljelentett tett limeretlen tettes ellen a rendőrségen, aki őrizetlenül hagyott kerékpírját ellopta a p\'nitl győri palota elöl. A kerékptrlopls flfyé-ben nyomoz a rendőrség.
■a A Zerkowltz féle és Ingó-Árverésre vonatkoz?
létetek dr. Bartht Istvln ű Irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
— Barátságot szomszédok. Mátyás Anna 67 éves szabadhegyi lakos szombaton délelótt könnyű teslisértés elmén feljelentést Ml a nagykanizsai rendőrségen szomszédja, Horváth István Jlnos ellen. Mátyás Anna pénteken este szóváltásba keveredett a szomszédiával, miközben az egy karóval ugy f íj bevágta, hogy könnyebb sérülésedet szenvedett. A verekedés ügyében nyomozást indított a rendőrség.
— Munkát keresett éa lopott
Kozdrt János 51 éves nspizámot az elmúlt napokban munkakeresés céljából Kiskanizsán járt. Kozári a házaknál kéregetett ls, miközben ai egyik ház verandájáról elemeit egy nadrágot A rendőri kihágást bíróság csavargás miatt 5 napi elzárásra Ítélte^ msjd szombaton délelőtt átkísérték a nagykanizsai Járásbíróságra, ahol a lopás miatt fogják felelősségre vonni.
KÖNYVEK, LAPOK
I. Szabó Qyula nagy balatoni éa hévisi munkája
Hihetetlenül hsngzott az a nagy munka, amelyre N. Szabó Qyula, a ,,Zalaország■ lilg-vérlg írója vállalkozott: megírni a Balaton—Hévíz— Btkony- vidék monográfiáját. A gyönyörű munka első része már a napokban meg Is Jilenik. Cime: HMz monográfiája. A komoly munkát olyan művészettel, annyi sliluskész-séggel irta meg, hogy olvasása felár a wgtinomabb regényével Jókaii olvastuk valamikor akkora élvezettel, mint azt a rendkívül tartalmat, nemet verető művel Színes, eleven stílusával valósággal elibénk vetíti Hévizgyógyfflrdó múltját, Jelenét, csudálatos keletkezését, a hatalmas melegforrás óriási értékét. Nemcskk azt bizonyltja be ez az erőteljes Wó, hogy Hjvíz a csontbetegek, a rcumá
sok és tok bűléses betej ......
hanem káprázstos szituul szlnorgiákban fesll bámulatos mocsári életét, Tátika, R;il és az ösdolomitok ősi vidékét. Ez a Jeles munka élvezet a tudósnak, a turistának, de az a betegnek is, mert N. Szabó Oyula azokat a betegségeket ii elsorolja benne, ame-lyek elmúlnak Héviz 10 holdnyi vizében,
Világos mű ez. A balatoni tűzhányók keletkezésével kapcsolatban olyan világosan magyarázza meg Hévíz thermáiit forrásának eredetét, hogy a kis elemista is könnyen meg-
beteg Mekkája, Inzunatagokban, a Ktsbafaton
Megnyíltak Bakó éttermei
a Polgári Egylet vendéglő Helyiségeiben.
Menürendszer.
Zóna reggeli kenyérrel, 1 pohár tőrrel, vagy egy \' zamatos frőccsel 056 fillér.
Eb árira s Leves, sűll kör., főzelék v. saláta, tészta v. sajt v. fekete P 1\'20 V non ara s Sült körettel, salátával........................ P -\'80
■hanama a Nagy menü kenyérrel (ebéd és vscsora) ...... P 60 —
t K|> mCTU keny£.rcl w h(ir, (ebéd é8 vict0rl)... p 44._
(Reggelivel kávé, sütemény v villás) liz pengővel drigibb.
Az ételek étlap utin tetszés szerint választhatók 1
Házias főzés, bőséges adagolás. Az ételek kivánalra házhoz szállítva
Et.8r.ndO flgfalsasaa klaxalgéléa. Barraralé naaaa kívántatik. .
Lakodalmak éa bankettek klszolgilisát vállalom.
A Jé barsaak nana kall négér I
A nagyérdemű közönség szíves támogatását kéri
Bakó Cafos unastiiu. 22!__—.
ITr
A 2+1 csöves -
EGYEN- £8 VALTÚAMAMU
TELEFUNKCN
PÍÉn^ü
érti. Hogy a kép teljes legyen, megírta ebben a műben a Balaton eredetét is. N. Szabó Qyula abbén a műben nemcsak tok uj adatot tár elénk, hanem megbecsülhetetlen tudomány-népszerOiitést is végzett. Sok ilyen Íróra volna szűkségünk a magyar fürdőkért, a magyar tájakért és az — Idegenforgaloméit. A munka I (festészeti részletei elbűvölök. Keresni kell azt az irót, aki annyira meglátja a Ujak karakteréi, mint N. Szabó Qyula.
pusztával, Keszthellyel, Zalassántó, Rezi, a Keszthely—tapolcai ösdolomitok változatosan gazdag vidékével.
Ml ismerjük a csodálatos Hévízi, annak bájos vidékét, de amikor N. Sisbó Oyula könyvét elolvastuk,
repülni akaridűk, l .......""
suk. És moat már
Ltháa-
X
látni. Ez a varáza teszi nagyon tékessé N. Szabó Oyula málfc nagy bsisloni művét ls. a „Qyémántég alatt" dmOt is, amely a tavaura Jelenik meg Pesten. Az előbbi jeles munka a Közgazdasági R. T. Ou-tenberg Nyomda H Délzalai Lapkiadó Vállalatnál készült, Igen linóm IzlésseL A Jeles munka gazdag ál»e-gának felkulatásál és magJeleiiMt Reixhl Imre keszthelyi vároaMió éa Relschl Richárd v. országgyűlési képviselő nagy áldozatkészsége segítette elő. Ha több ilyen mecsnása volna az országnak, akkor a magyar tájak nem maradnának „terra incognitá\'-k ét igen megizmoíodaa a turistáskodáa és a hazai föld szerelme. Az olyan kiváló mfi, mint .Hévíz Monográfiája", nemcsak a tudományt népszerűsíti, hanóm a tá|ak forgalmát ls nagyban emeli. Már ezért is kiváló műnké? teljesített az iró és kiváló munkál támogattak a derék mecenások. Egyébként eaen munkájával N. Szabó Oyula belépett a legfinomabb tollú Irók kOzé. (Dr.)
ixul ujlalcL
pala
min^cc.^dMMouAcA FEiOLműmnfftTLnn nHGvpHíorw-uji
-----TjTlPflU- "
Képviselet: Saitory Oszkár Utóda Nagytaakaa, KMljr-atsa M,
ZALAI KÖZLÖNY
a 1931. november 15.
érkeztek t . s „
Miltényi Sándor és Fia cipőraktárábaiFő^utCVáiwhái)
közgazdaság
Ham Járt eredménnyel a soproni kamara akciója a Mezógazdasági Kamara kereskedelmi j vállalkozásival szemben
Nagykanizsa, november 14
Gazdaságunk lelve van panasszal. Egyszer panaszkodnak a gazdák, másszor a kereskedők és iparosok.
A Kereskedelmi és Iparkamara soproni kerületének legutolsó jelentése élénken tükrözi vissza a nehéz gazdasági helyzetei. Ezúttal hosz-szabban foglalkozik nagykanizsai kereskedők panaszával Is, melynek eredete visszanyúlik a tavaszi hónapokra.
Ismertette ann. k idején a Zalai Közlöny azt az ellenakciót, amit a helyi kereskedelmi érdekképviseletek indítottak az Alsódunántuii Mezőgazdasági Kamarának ama tevékenysége ellen, melyei a gazdáknak Ipar cikkekkel és különböző mezőgazdasági termékekkel va\'ó ellátására indított.
A kereskedők élénken tiltakoztak ez ellen s a Kereskedelmi és Iparkamara Intervencióját kérték az akció megszüntetése érdekében.
Most megtudjuk a jelenéiből, hogy a soproni kamara az Alsó-dunánluli Mezőgazdasági Kamarához többizben fordult a kanizsai kereskedelem jogos panaszával, de hiába, ugy, hogy kénytelen volt az illetékes
miniszterhez la felterjesztéssel élni, tekintettel arra, hogy a .törvény a mezőgazdasági kamarákat érdekképviseleteknek szánta és ekként szervezte. Árukereskedelmi áruköz-vetítöl vagy ehez hasonló feladatokat a törvény a gazdakamarákra nem rótt, őket a kereskedelem versenyviszonyai! bármiképen megzavaró akciók szervezésére és folytatására lel nem jogosította".
Munkatársunk ez agyben felkereste ax OMKE helybeli lőtllká-rát Rajkt Istvánt, aki az egész ellen-mozgalom megindítója volt és akitől megtud.uk, hogy ez a fellerjetzlés sem járt sok pozitív eredménnyel.
A tavaszból tehát majdnem tél lett, mig kereskedőink jsjszava a bürokratizmus retorláin át az liléié* kesekhez jutott. Természetesen a Mezőgazdasági Kamara időközben bőven ellátta tagjait áruval.
Szükségesnek tartottuk e szembeötlő esetet az Illetéke* körOk figyelmébe ajánlani azzal, hogy mindnyájunk kívánsága a sok bajunk mellett az lenne, hogy a bürokratizmus lassú tempójú kerekét kissé megolajozzák I H. J.
Párta 201 l\'/i, London 19-29, Newyork 513-00, Brüssel 71-40. Milano 26-40, Madrid 44-20, Amsterdam 206 15, Berlin 121-70, Wien 71-50. Szófia 3 72, Prága 15-19, Varsó 57-50, Budapest 9CrtMi/Z Belgrád 910, Bukarest 3-07.
i HeieU gaaklcTlza-ártolymaal
valutAk
Angolt. 2040-2190 Belga fr. 78-95-79-95 Csen k. 1686-17 00
Dánk. —■---
CHnár 1006-10-16 Dollár 568-50-572-50 Francia I.22-20-2Í50 lioll. 228-55-23035 Zloty 63-35-64-15 Lel 3-38-3-48 Léva 4*00-4 20 Lira 28-80-29M Márka 135-00-13600
Norvég -■--•-
Peseta —---•—
Schlii. -■--•—
Svájci f. 110-80-111-80 Svédk. -•-—
DEVIZÁK Amst. 228-95-230-35 Belgrád 10-10-1016 Berlin 135-20-13600 Brüasel 79\'25-7995 Bukarest 3-39-3-47
Kopenh. —\'-
London 21-10-21-90
Madrid -•--•-
Milano 29-10-29-60 Newy. 569-80-573-20
Oszló —•-•—
Pária 22-35-22-49 Prága 16-88-16-98 Szófia 4-12-4-20
Stockh. -•--•—
Varsó 63*55^4*35
Wien -•-•—
Zürich 111-00-111-80
Ilaála: Mbafcj NytatU es Uj>Jüitti<> Vállalat lagTkaaiuáa. FeieMa ktadóTZalal Károly. taWaai NtoáuahaM A. m.
őszi divat a
Női
boka cipő
fekete barna is drapp színben kapható:
S szabó
clpöáruQáx, HoriOy Miklósul 1. azdm ./•
Teraéaytííiií
Buta tiszav. 77-es 10*70-11*15, 78-m 10-85 11-30, 79-es 1100-1145, 80-as 1110-11-50, dunánt. 77-es 1040-1060, 78-ss 105-1-10-75, 79-e» 10-70--10-90, 80-as 10*7S—10*95, rozs 12-10—1230, lak. árpa 16-50-16-75, zab 18-55—18-75, tengeri 12-75-12-90, korpa 10*75-1090.
Kiváló szemOvegek
n>D vilsaxtéfcban kspkstók lagolcsékbaa
ZSOLDOS GYULA
órAs, ékszerész ás lAtszerészn&i. rö-irr h. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése. 4>4i Szakszerű Javítások.
APRÓHIRDETÉSEK
kl vrtUSMM dlj. 10 M»H M üli ér. MUu
UTábU uA Alj. 3 gllér. Vul>- 4. anufur I SO fillér, aüilu lorlbbl .lű dl). • fill
n«t SO fillér, al»d.a lorlbbl ..ó dl).
Snrdifl fa plnl.k.n 10 uMf M fillér, miatai további IM dl|. • fillér. Omuó a alnd.s VM-ugabb MBhMl 1W uó kii uduk ulallliUk Iliin k««íko.k WV. tsf*aéay.
Kiadd Caengery-nles 18. slatt 724 D-öl telet. 5117
Balaéraa legszebb helyén egy viligoj, déli fekvésű, caendea bútorozott aiobs azonnal kiadó. Om a kiadóban.
Magyar-utca 92. számú hája eladó. — Bővebbel ugyanoil. 522/
Szoba, konyha él mellékhelyliég december elsejére ktadá Katonaréten. Anaorge Antal, LáizkS herceg-utca 28 53/3
1 pár uj vadász* bakancs, 1 hosszú 1(1-réaz, I pléh kályha ea egy dmtábla at-adA Ktntzal-ulcs 85.
Intéaatt ruhák, kabátok, alkalmi luliák legolcsóbban készülnek Fekete Marcit angol és francia divatszalonjában Föut 22. 4639
Otaaobáa tllrdószobás lakáa má|una kiadó Deák-tér 10. 5322
Eladé Sáncl-utca 18. számú ház. (Katonaiéi). Bővebbet ugyanott. 5301
GAxmalovn, 5 Járatú, nagy körzettel, nagyobb vároe közelében eladó, eselleg bérbeadó. Clm i kiadóban. 5121
Öt szobás komplett Isiké* türdösiobá-val azonnalra, vagy május I-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
HaMalsala állandóan kapható Sípos Andor, Musiel és Frledentbal, Teulsch Qusatáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél ét > Köztisztviselők Sift-vetkezeténét. — Te|központ. 2017
Háraasaaokáa, ŰtüfMs utcai vízvezetéket lakás áronnál kiadó Csen-gery-ut 67. 5199
fOző
de jobb és egészségesebb, mint füzö nilküi.
WEISZ NŐVÉREK
női divat-szalonjának
filzA-oaztálya
Modell újdonságok megtekinthetők.
Zrínyi Miklós-utca 34.
PoiUpalolávil nemben. 5178
I
Magyar utca 32. uámu hátnál utcai 2 szobás, koniháa lakáa azonnalra, vagy december 1 íre kiadó. 5271
a iétaaé legjobb sniaBaégban fehér éa .llégaakék o«..é|akaly-hék alkalmi árka a Sarlóry Oaakár Utéda, Hagrkao Vsa, Kl-ráty-utoa a*. 5274
Hssanált fürdőkályhát és vtlianyórít keresek megvételre. Tóth mérnök, Folyammérnökség. -5351
Vizvazatákaa utoal szoba
bútorral, vagy anélkül oloaón kiadó
Csengery-ut 27/s., földszint Jobb. uoo
ElkaitBaáa mUtt eladó Mádaytéle villa a kórház mellett. Érdeklődni lehet a tula|donotnál, Budapest, Logodl-utca 27/b., vagy a NéptaWarékpénitár Részvénytársaság Nagykantiaán Igazgatójánál. 622j
Vaakélyhék aehamsttekéléta éa fanrMéaa aaakaaaréaa Sartory Oaakép Utéda oágaél, Naayka-
nlaaa, Királya, a*. 5275
Haaaaált lábbelit veszek és eladok. Kívánatra házhoz megyek. Fischer, Királyutca 49. 53tó
Sok pénsci
takarít meg, ha téli kabátját
Welax Nővérek
női divatszalonjában mérték után rendeli. Modellujdonságaink megtekinthetők;
ZrlafI HUtlém-uicm M. 1us pvilupu lotú L\'ii l u.abea.
Deák-tér 1. aa. alatt levő Hohn drogé rla éalathalf laága étkait«aéa mull azonnal kiadó. 4839
Haaaaált ruhákat vesze< és eladok. Hívásra házhoz megyek. Máikm, Királyutca 31. 5310
Taajréaakaa, magyaióvárl york t éves 30 drb. I éves anyagóbé olcsón eladó. — Belua gyóg)szutár. 5324
Kaiaakalératia bútorozott saoba november hó lo-ére kiadó Sugár-ut 34. 5347
Madara négy szobás, tllrdószobás lakás május l-re kiadó Csengery ut 4. i-aő emelet. M3ti
Kélyha, salgótarjáni öntött és chamot-tosott olcsón eladó. Clm a kiadóban. 5337
Telckl-ut 24. alatt egyszobáa\' takéa december l-re kiadó. 534S
AklakOvagaaéat, képkereltzéat legolcsóbb árban vállalok Baláza Pál Föut 4. M5ü
Kiválóan tlnom
hentesáruk, felvágottak
állandóan Irináén rakUron.
1 pár tea vlrsttl ......... 30 fillér
I ■ csemege virstll...... 24 .
10 dkg. gépsonka ......... 60 .
10 . göngyölt sonka ... 50 . 10 . bőrnétkfllt tész\'ssonka 50 . 10 . gyógysonks ...... 100 ,
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Harthy Mlkléa-aat t. Talafaaa S-SI.
Varga Nándor
aranyéremmel kitflntetett saját modemül berendezett mtlhelyraen
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan muo-kámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 is 12 fillér. Oyüjtöteiep *. Horthy Mtklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19. \'
Buraii íjakk leuillititt árai:
Elsőrendű saját termésű karaosan|l
asztali fehérbor literje... P —\'40
(cuk 25 -30 hl. a készlet)
asztali fehérbor literje... P —\'50
asztali siller (vörös) bor P —•S0
asztali fehérbor (édes) It. P - 60
Vásároljunk bizalommal m
$
Jfitű. üatikríiHa
SZEKELY VILMOS íírtelepeh
Higykailtia, Erzsébet-tér 18. uás alatt (volt Siami-ixálloiá), hol óriási raktárt találunk a legegyszerűbbtől — a legfinomabb kivitelt! bútorokban — a legolcsóbb árak mellett.
ElaörnndO aaját kárpitos és aszialos műhely I KedwezS fizetési feltételek I
Hallói Hallói
Ma estére a „BáráOy"-ba, Iparkodj a ,, ■áH BÁL" ba Olcsón ehetsz, olcsón ihatsz,
ÓHIDY -nál jól mulathatsz I
Az Idei szezói rádióiból
Három utcára nyitó
emeletes ház
szabadkézből ilali. Ugyanott cíy antik ■kMttautai (páratlan Nagykanizsa városban), 2 dupla szobaajtó és fcftMattta bütsrsh. Cim a kiadóban 3
1081 november 15.
A Daaáalsll Sudaságl 8<eii-gyárosok Sieitllaomltó Réu-Yéajlártaiágáaak Igazgatósága, Feltlgyelóbizottsága és Tisztviselői kara nagy szomorúsággal jelentik, hogy a vállalat raktárosa
Weisz Viktor
kl tevékenységét lankadatlan odaadással és fáradhatatlan buzgósággal vállalatunknak szentelte, elhunyt.
EmlAkAt kegyelettel fogjuk megftrlznl I
A temetés vasárnap, november 15-én d. u. 3 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
22691/1931.
Árverési hirdetmény.
A bakónaki ut melletti 784 □-öl területű szántóföldet f. évi november hó 18-án d. e. 10 órakor a helyszínen bérbeadom.
Nagykanizsa, 1931. november hó 11-én.
m » Polgármester.
az araszoló hernyó teljes elpusztítással fenyegeti. Cssk
hernyóenyv gyűrűknek
- a fagyok beállta előtt lörténő felrakásával — védekezhetünk
ellene.
Lombhullás után permetezzük gyümölcsfáinkat
lyiifilnfi-kirteliiiiiiiil
vagy
Solbár-ral
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény él növény-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telelőn: 13a
■a, vasárnap
TÁNCMULATSÁG
Szíves pártfogást kér
Horváth Faraao
«a» Telekl-tit 13.
„STANDARD" RÁDIÓT
6, 12 éa 18 havi részletre gyári áron szállít:
HAVAS miklós
un Deák-tér 15. szám.
ZALAI. KÖZLÖNY
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbaráloknak, valamint ismerőseinknek, kik szerelelt feleségem, illetve édesanyánk temetésén megjelenni szívesek voltak és részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják hálás köszönetünket
Haftner Ferenc éa gyászoló családja.
Építsen a Magyar Tenger
Dárdán l Előnyős áron, ízléses nyaral IjdUI raiókat épit Szllaasy Ujos építőmester Balatonfenyvoa, Gyöngyszem-villa, állomás közelében. Favázas, hőszigetelő, szab. Sabaria rabilztallal hétvégi fiáz 600 P-től kezdve. Nyaralók téglából (szoba, veranda) 1200 P-től. Kérjen ajánlatot I Egyévi Jótállás I «s
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23857/1931.
Árverési hirdetmény,,
A Vörösmarty-utca 35. és a József főherceg-ut 74. sz. telkeket folyó évi november hó 17-én d. e. 10 órakor a
József föherceg-ut 74. sz. telek- / nél tartandó nyilvános árverésen bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1931. november hó 10-én.
Mí9 Polgármester.
A csodálatban mindenki
11
mily pompás a
TELEFUNKEN121
2 + 1 csBvai
szelektív nagyteljesítményű
Budapesté, külföldvevő rAdiöremekmü
váltó- és egyenáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
fegyver- ii sporttxlel, rádió- és gramofon ositályáa.
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csOveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél fogva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eterolt-nagy-lapok, melyek bulorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppinger f. és Fia fakereakedő cégnél kaphatók,
hol mindennemű deszka, léc, éptUetla, valamint egyéb épltkeaéal anyagok a
■api áraál la aloaóhkaa aasrsaliattk ba.l
)
Mindennemű enyvezetűemezekállandóan raktáron. Hajópadlógyártáaésbérgyaluláa Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
Ép&letía és deszkakereskedés. Asztalosárnfizem.
Állandóan raktáron minden méretben deuka, épületfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett\'lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyaluiás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épűletta, deszka és egyéb építkezést
anyagok kereskedése na
Nagykanixea, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
[díattáan
2+1 CSÖVES HÁLÓZATI RÁDIÓ 18 havi részletre áralja
QUITTNER
VILLAMOS ÉS ItálNt flMtlUTI
cacasEat-UT i. tcufoh s-m.
NAGY CSILLÁR-VÁSÁRI
Nagykanizsaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
87. JÓ rÉKONYCétlU M. KIR. ÁLL4MI
SORSJÁTÉK
m
főnyeremény
40.000
ARAN*PENdő
AZONKÍVÜL 90.000 ARANYPENOÖ 10.000 ARANVPENOÖ 0.00 0 ARANVPSNUÖ
ÖSSZESEN 17.000
k0l0nbözó hveremíny eoész SORSICÜ v Ara S.— ARANYPENOÓ féi. sorsjegy Ara I.BO ARAN YPENOÓ
1931. DECEMBER 10. T a N 3 ÓRAKOR.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi flllés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és american bar
HUZAS D É L U
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 29.
Hálószobák

Kárpitosbutorok
óriási választékban, megbízható Jó minőségben és közismert Üléses kivitelben kaphatók áz ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.
Legkedvezőbb fizetési feltételek!
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.

Nyomatott a Dél zalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 260. szám
Nagykanizsa 1981. november 25, szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
--1 I I
SStfUJÍ^JSL"?: Felelős szerkesztő: Barb.rlt. L.Jo. SSSSU5VtóU^&M:
Félmilliárd belsA kölcsön
Irta: dr. Deoez Ákos országgy. képv.
A mai nehéz gazdasági helyidnek kétségtelenül egyik legégetőbb kérdése a hiteidlátás. Vonatkozik ez egyaránt a kOz- éi magánhitelre. Magyarországon a belső tőkeképződés sohasem volt elegendő a felmerülő szükségletek kielégítésére, ezért évek óta mindig tőkebehozatalra szorultunk. Amig azonban arányban állott a termelés az értékesítéssel, a gazda megtalálts számításait, anyagilag erősödőit, tőkéje gyarapodott, aminek nyomán Ipar és kereskedelem föllendült, ami végső fokon az államháztartás megerősödését Is |elentette, a behozott töke termelt, jövedelmei hozott, töke és kamattörlesztése semmi veszélyt nem le-lentett.
Amikor s múltban egy-egy állam nehéz anyagi helyzetbe jutott, adósság nyomta, valutája megromlott, bajából könnyebben kimenekülhetett, mert a tőkeerős állsmok segítségére jobban számithatott, mint mostanság, Ma ez a tőkeerő vajmi ritka, hiszen talán Franciaországot kivéve, az egész világon mindenütt gazdasági ba|okkal találkozunk. Kl wttevöna, hogy például a gyMes Anglia is megrendüljön anyagilag és sz aranyfont értéke csökkenjen.
A háború után többször találkoztunk a gszdaiágl megsegítés egyik vagy másik tormájával, az úgynevezett szanálásoknak jótékony kihatásait, velünk együll, már több más állsm érezte. A hitelforrás volt mindig az « bűvös eszköz, smellyel a gazdasági megkönnyebbülést elérhettük. Amikor a külföldi szakéttök nálunk leltárt készítettek, valóban nem gondolhattunk másra, mintegy előnyös hosszúlejáratú külföldi kölcsönre. Síjnos, a pénzpiac mai helyzete már nem az, ami a múltban volL A sterling megingása Anglia tőkekivitelét, legalább egy ideig bizonytalanná tette. A semleges állsmok, Hollandia és Svájc, többször jöttek segítségünkre, most ezekre aligha számíthatunk, mert a korábbi pénzbőség (tt ls megcsappant.
Az Északamerlkal Egyesült Államok szintén küzdenek a gazdasági bajokkal, a nyolcmillió munkanélküli nyomasztó teher az Unióra, anyagi forrásai azonban még mindig elég bőségesek ahhoz, hogy kölcsönt nyújthasson. A Federál Reserve Bank aranykészlete oly tekintélyes lökeerőmérö most is, hogy azzal bármikor segítségére jöhet a hitelkereső államnak.
Franciaország élvezi korlátlsnul a győzelem és a béke gyümöleseit. A Világ aranykészletének közel 60 százaléka fekszik páncélszekrényeiben, Irankvalulája szilárd, hitele kl- éa beleié ezldőszerint megingathatatlannak látszik. Tartja is hatalmát a pénzpiacon, amelyei rendkívül megszilárdít az a törhetetlen bizalom, amellyel állampolgárai a francia frankot körülveszik. Franciaországhoz való barátságos viszonyunk minden
reményt megsdhat ahhoz, hogy külföldi kérelmünket meghallgatják és segítségünkre |önnek. Cionkaorszá-gunk középeurópai helyzete — eltekintve a trianoni nagy igazságtalanságtól — egyenesen megköveteli, hogy az országot, önhibáján kívül ért gszdaságl megnyomorliásáért kárpótolják és a nyomasztó adósságok útvesztőjéből kivezessék.
De nekünk magunknak is meg kell tennünk kötelességünket. A belföldi kölcsön ügye mind gyakrabban kerül felszínre. Teljes joggal, meit számosan vannak olyanok, akiktől például félmilliárd pengi belső kölcsön, minden különösebb
megerőltetés nélkül megszerezhető volna. Meg vagyunk arról győződve, hogy ez az akció, amelynek hire mind sűrűbben leibukkan, végre egyszercsak megindul és céljához érkezik. A hazafias áldozatkészség mellett nem lehetnek utolsók az Üzleti bonllds feltételei sem.
Bár múlhatatlanul kívánatos lenne s hadlkölcsönök rendezése, ez a körülmény nem lehet most akadálya az ország bellöldi kölcsön utján való tslpraállltásának, éppen ezért olyan körökben kell tapogatóznunk, ahol ennek a hitelnyújtásnak as alapjait, a hsdlkölcsönöknek Ideiglenes kikapcsolásával is megtaláltatjuk
Az elnöki Jelentés beszámolt a Társaság egész évi működéséről, a balatonfüredi Kisfaludy-színház cen-tennáris ünnepéről, a Badacsonyért Indított akcióról, a VIII. Balalon-áluszásról, a Wesselényi-emlékversenyről stb. stb. Bejelentette, hogy herceg Batthyány Strattmann László, gróf Bethlen István és gróf Klebels-berg Kunó a Társaság védnökségét elfogadták.
Barna Szőgyén Bertalan miniszteri tanácsos bejelentette, hogy bár a kereskedelemügyi minisztérium ma nem tudja folytatni
a balatoni útépítéseket, a programm nem maradt abba, csak a kedvezőtlen viszonyok talán pár évre megakasztották. Az Idei programon 80 kilométer ut volt felvéve, ami 7 kilométer hiányával el Is készüli. Dr. Káli Nagy Dezső (Sióiok) a bürokrácia túltengése miatt kell ki élesen, ami sok munkának, fejlődésnek és smbidónak kerékkötője a Balaton ügyeiben. Sokszor csak szabálytalansággal lehd védekezni a bürokrácia polipja ellen. Azonkívül nálunk megöl mindent az ellenirzés drágasága.
A magyar ur az ethlka legmagasabb és a kereskedelmi tudáa legmélyebb pontján III,
pedig ma csak fokozott munkával és a gyakorlati üzleti szellem érvényesülésével lehet a Balaton ügyeit előbbre vinni.
A bejelentések során sz elnöki tanács tudomásul vette, hogy a kultuszminiszter báró Wlassics Tibort az országos fürdő- és forrásügyi bizottság tagjává kinevezte.
Az elnöki tanács Kenéz Béla ke-reskeddemügyl minisztert, Vargha Imre államtitkárt és gróf Eszterházy Móric képviselőt védnökei sorába választotta.
A megjelentek lelkes ovációja közben üdvözölte az elnök az ülésen megjeleni dr. Vázsonyl János országgyűlési képviselőt, a Balatoni Társaság régebbi titkárát, aki válaszában továbbra is ugy a törvényhozói, mint magánemberl működésében legteljesebb odaadását Ígérte a Balaton ügyelnek.
Sándor Imre a balatoni statisztika néhány érdekes számadatát ismertelte. A Balaton egyes fürdőhelyein 46 és 85 százalék között mozog a pestiek száma. A somogyi oldalon 30—40 százalék a gyerek, a zalaln 13 százalék A somogyi parton a vendégek 66 százaléka ni, a zalain jelentékenyen kevesebb. Az
Születésnapi szerelmi tragédia a fftvérosban
Egy volt kereskedő a születés napi uzsonna után agyonlőtte menyasszonyit, majd magával Is végzett
Budapest, november 16 (Éjszakai rddiójelenlés) Rádai János 39 éves budapesti kereskedő\', akinek nemrégen még a Rákóczl-ulon üzlete voll, hétfőn este 6 órakor felkereste a Peterdi-ulcában menyasszonyát, Slnger Margitot Miután hétfőn volt Rádal János születésnapja, vldámsn megozsonnáz-tak, majd a leány éa a kereskedő átmentek a másik szobába. Alighogy beértek, Rádal előkapta
a revolverét és háromszor a leányra Ifilt, majd fejbelötte magát. Rádai nyomban meghalt, Slnger Margit pedig a kórházba való szállítása közben, a mentőkocsiban szenvedd! ki.
A tragédia oka állítólag az volt, hogy a feltűnően szép leány szülei a nagy korkülönbség miatt dlenez-ték a házasságot. Rádai János hátrahagyott leveléből kitűnt, hogy már napok óta készült tragikus tettére.
A Balatoni Társaság tiltakozik a keszthelyi akadémia megszüntetése ellen
A magyar tenger bajai, panaszai, tervel és ünnepnapjai a Balatoni Társaság elnöki tanácsülése etótt
Budapest, november IS
Rendkívül élénk, érdeklődés kisérte a Balatoni Társaság itodalml, művészeti és tudományos egyesületnek Budapesten meetarlolt központi elnöki tanácsüléséi. Napirend előtt dr. Oonda Béla Író, a Társaság ügyésze
a balatoni házépítő sorsjáték tervezetét mutatta be, ami ma, mikor állami segítségre az építkezések megindítása érdekében számítani nem lehet, nagyba,, elflaeglthetné, hogy a deviza-korlátozások miatt itthon-nyaralásra kényszerűéit fürdővendégek a Balaton körül megfelelő elhelyezést találhassanak. Az eredetileg 7 millió pengőre kontempláll, de a gazdasagi viszonyok kedvezőtlen változása folytán átalakítóit tervek szerint 2—3 szobás villák kerülnének kisorsolásra. Az elnöki tanács felhatalmazást adóit az elökészitö bizottságnak egy pénzcBoporttal való tárgyalások felvételére.
Dr. báró Wlassics Tibor, a Tár-clnöke. a Balaton minden
ügyének egész lélekkel szerelmese, elnöki mtgnyitójában helyteleníti az optimizmusnak az emberekre mindenáron való rákényszeritéséL Optimizmusra ma nincs ok, — mondotta — ma csak hinni, imádkozni és dolgozni kell. Az elnöki jelentés kiiért a Balaton ügyeire részletesen. Vázolta halaionfüred moslohs helyzetéi, a Klr. Balatoni Intézi Bizottság és a Balatoni Iroda ügyét és a velük kapcsolatos anomáliikat. Kifakadt az ellen, hogy
a Balaton kapott végre mentőhajót, de az eg&z nyáron a szárazföldre vonszolva hentergett a parton,
nem lehet vizrebocsltani. Kifogásolta, hogy Balatonfürtdin az éjféli órák u\'án kinyúlnak a hangos mozi-előadások, holott cigánynak nem szabad eBte 11 után játszani. Erőszakkal éjjelező üdülőket akarnak csinálni a Balatonon pihenést keresőkből. A balatoni közlekedés lehetetlenné teszi a turisztikát.
zalai kózlónv
lítól. november 17
Társasig nagykanizsai fiókjának megalakítására indilult akcióról.
Tagsági és egyéb ügyek letárgya-lásával az elnöki tanácsülés végetért.
Kazinoxy-Onnap
Az elnOki tanácsülés után a Balatoni Társaság Kazinczy-centennáris ünnepsége következett. Megnyitóul báró Wlasslcs Tibor elnök olvasta fel maradandó érlékü megemlékezéséi Kazínczyról. C. Baán Jolán színművésznő nagy letszés mellett előadta Darnay Kálmánnak Kazinczy és Kisfaludy kibéküléséröl szóló Írását és Oy. Czlkle Valéria finom hangulalu balatoni költeményéi. Sebestyén Gyula udvari tanácsos a Kazinczy-korabeli balatoni irodalom és a Mondolat összefüggésére mutatott rá értékes előadásban.
Elfogták a kanizsai törvényszék kasszafnróját
Budapesten került kézre egy egész kasszafuró társasággal
Budapest, november 18 Veszedelmes betörő- és kassza-furóbaudát fogott el a budapesti rendőrség. A főkapitányság betörési ügyekkel foglalkozó egyik csoportja szombat éjjel lesbe állt egy kültelek! korcsmánál, ahol betörök adnak egymásnak találkozói. A detekllvek-nek sikerült is elfogniok Szabó István 35 éves Szabó Imre 34 éves bőrdiszmüárus segédeket. A két fiatalembert megkötözve vitték be a főkapitányságra, ahol beismerték, hogy számos betörést követtek el harmadik társukkal, Kardos István 40 éves bőrdiszmüárukereskedóvel, aki most Lajosmlzsén tartózkodik.

Szabóék vallomása alapján a főkapitányság rádión értesítette a lajos-mizsei csendőrségei és egy óra múlva már Jelentették a csendőrök, hogy Kardost őrizetbe vették, A két Szabó beismerte, hogy
1026-ban törtek be először Nagykanizsán a törvényszék pénztárába, ahol 80 millió koronát raboltak el.
Ugyancsak 1926 ban Celldömölkön a járásbíróság pénztárát fosztották ki kasszafuráB utján. Innen 28 millió koronái zsákmányoltak. Ezután Budapestre tették át székhelyüket, ahol számos nagyobb kasszafurást követtek el. ók fúrták meg a Chmura-cég kasszájá\', ahonnan 18 ezer pengői rabollak el, a Columbia Orama-fonlemez Társaság kasszájából 7000 pengői, betörtek iz Egyesült Izzó budapesti központi irodá|ába is, olt azonban nagyon kevés pénzt talállak. Felfeszítették a Szent Domonkos-rend Irodájának kasszáját is, ahonnan 1700 pengőt vittek magukkal Beismerésük szerint legutoljára Budapesten az Arany János-ulca 30. sz. alalt levő Aczél Jenő Itxtiláruüzlelébe hatoltak be, de miután készpénzt nem találtak, nagyobb mennyiségű tex\'llárut loptak.
A főkapitányságon azt hiszik, hogy a három kassrafurót még számos más bűncselekmény Is terheli s ugy látják,
ők a tettesel annak a mintegy ötven klderlttetlen kaasza-furásnak, amit legutóbb a fővárosban elkövettek. A lajosmlzael csendőrök Kardost is Budapestre szállllolták s vasárnap este átadták a budapesti főkapitányságnak.
I<iő|árái
(BJnakal riWóJtltnHt) a MataaraM-
Élal Imtnt Jalaatl aata 10 trm-ari HMaa, Aaxakl ISaAramUko vrfc.tA klaabb laoaapMáaokkal.
*
egész esztendőben a Balatonon megfordult fürdővendégek száma az Idén nem érte el az 50.000 et. (összehasonlításul: Badgasteinban magában 60.000 volt az tvi forgalom). A fürdővendégek között meglepően kevés volt a külföldi : 2500, ezek legnagyobb részben Siófokot látogatták. Az idén Kínából Is volt 3 magyar vendég a Balatonon.
Az elnöki tanács állást foglalt ezután
a Bethlen-kormánynak a Balatont negligáló politikája ellen,
melynek keretében Klebelsberg is csak Tihanyt és a halblologiát akarta fejleszteni a Balaton egyetemes érdekeivel való komoly foglalkozás nélkül. Az elnOki tanács véleménye szerint a Balaton ügyének nincs jó helye s népjóléti minisztériumban, ahol orvosok adminisztrálnak. Jogászok kellenek a fürdő-közigazgatáshoz. Tiltakozik a Balatoni Társaság a pécsi egyetem megszűntetése ellen.
Barbarits Líjos, a „Zalai Közlöny" felelős szerkesziője kifejtette, hogy a Dunántul ősi kultúrájának tervszerű leépítése során a keszthelyi gazdasági akadémiára is kl akarják mondani a halálos ítéletet. Indítványára az elnOki tanácsülés zajos lelkesedéssel elhatározta, hogy tiltakozó memorandummal fordulnak Illetékes helyre a kél évszázados Qeorgikon csak pár éve újból kiépített utódjának, a történelmi tradíciókat ápoló, első magyar mezőgazdasági felsöbbfqku iskolának fennmaradása érdekében.
A balatonfüredi Járásbíróság elvitele ügyében szerkesztett memorandumot az ülés helyeslőleg vette tudomásul.
Foglalkozott még az ülés a Balaton irodalmának kérdéseivel, majd Barbarits Lajos beszámolt a Balatoni
Gondolatok
Irta: NOLL JÓZ8EF Dr. Pastelner Gyula, a budapesti egyetem volt művészettörténet tanára, egy előadás ciklusát a következő mely értelmű gondolattal kezdte meg: „Uraim 1 Az emberiség kulturális fejlődése egy folytonos hullámvonalat mutat, amelynek vannak legmélyebb pontjai, ez a stagnálás kora és vannak legmagasabb pontjai ez a virágzás kora." Eszerint az emberiség kulturélelében nemcsak egy Renais-sance volt, az olasz Rlnascimento, hanem volt az asbyroknál, az egyiptomiaknál, a görögöknél, a rómaiaknál és a legutóbb Olaszországban a XV-ik században.
Ha ezt a legutóbbi Renaissance-t közelebbről figyeljük meg, azt látjuk, hogy volt egy előfejlődése a korai Renaissance a XIV. században, virágzást ko,ra a XV. században és egy késői Rénaissance, az elvirágzás kora, a XVI. században. Ez a fejlődési vonal körülbelül olyan mint a földrengésjelző készülék grafikonja, ahol szintén van egy előrezgési, egy főrezgési és egy utórezgési stádium.
Az előrezgési stádiumban szerepel még a gótika, a főrezgési stádium-
ban ennek helyét a római-görög klasszikus kuüura foglalja el. Az utórezgési stádiumban uj elemek és törekvések vegyülnek. Ezt már ba-rokK művészetnek neve\'zük. Wésöbbi magassági pontok még a rokokó, amely a barokk művé zetnek elfinomodott, elerötlenedett folytatása, végül a neoklasszikus kor a XlX-ik század végén. A grafikon egyes pontjainak kilengési halára — amplitúdója — a virágzás korában a legnagyobb, később mindig kisebb lesz, mig végre teljesen elerőtlenedve a legmélyebb vonalon, vízszintes irányban halad tovább.
Érdekes, hogy ezeket a mozgási görbéket megtalálhatjuk a természet eletében és fejlődésiben is. A hullámvonalat a viz mozgásában, a levegő áramlásiban, a spirális vonalat a forgószél járásában, a növények ágainak elhelyezkedésében, a napraforgó virágjának mozgásiban. Sőt a fák és növények fejlődésében is megvan a spirális mozgás. Az olasz Renaissance nagy mestereinek képein is megtaláljuk a spirális vonalai, a rolációs kompozíciót. A kép közepén levő főalak körül a mellék-alakokat spirális vonalon helyezték el, hogy a mozgás hatását fokozzák.
Az olasz Renaissance nagymesterei megtalálták az Alkotót nemcsak a templomban, hanem a természetben is, de nemcsak megtalálták, hanem felismerték csodálatos geometriáját is.
A magyar aquarell- és pasztell-Jeslők kiallitása nemr.g nyilt meg Budapesten a Műcsarnokban. Ka-cziány Aladár képei két termet töltenek meg.
Ez a két terem nagyon tanulságos müvés etkrltlkai szempontból. Látjuk, hogy a művész honnan Indult el: a természet legmlnuclózusabb megfigyelésétől éa eljutott az egész nagy méretű, nagyvonalú, szimbolikus ábrázolásáig. Határozottan monumentális alkotások. Ehhez a művészethez csak az tud eljulni, aki a természet legpontosabb ábrázolásán kezdte.
A művész lelkében egy nagy át-alakiUWolyamat i-dul meg, amikor képel alkot. A természetet abstra-hálja és helyébe a lelkében születelt konkrétumot teszi. Ez a szimbolikus ábrázolás teljesen ellentéle a natu-ralisztikusuak: a természellől csak az lud eltérni, aki azt alaposan ismeri.
Kacziány Aladárnak, a nagykani-
zsai tüzérlaktanya falait diszitö képeinek kartonjai is itt láthatók. Nyilazó ősmagyarok sorakoznak egymás me lett, egyszerű lendületes vonalakban, archaikus egyszerűségben. Az eljárást, amellyel a képek készüllek, sgraffUó- vagy grafflló-nak nevezzük.
A görögök már ismerték ezt az eljárást; kerámiai tárgyak, főleg edények díszítésére használták. A Renaissance kornak építőművészei alkalmazták először sz épület falain.
Technikai lényeg; abban áll, hogy egymásfölé több rétegben, különböző színű vakola ol raknak fel, aszerint és amilyen színre van szüksége, levakarják a fölölte levő réteget. Hatása erősen dekoratív — és csak megfelelő távolról hat egységesen. Epületek külsó falainak díszítésére a legalkalmasabb eljárás. Tarló\', az idOjárási viszonyoknak cllentálló.
Ugyanilyen eljárással készüllek a Városi Színház falain levő képek is.
A művész az ősmagyarok életéből meritelte témáját. Visszatért azokhoz a kemény járású, bátor lekin-tetlü magyarokhoz, hogy tőlük tanuljunk bátorságot, meg nem alkuvó tetterőt, vérig menő határozottságot és összetartást.
1081 november 15.
ZALAI. KÖZLÖNY
Faragó éa Felceie tcépJalálltíása
Aki csak egyszer is érezte magában az alkotó munka kielégített gyönyörét, az csak áhítatos lélekkel tudja átlépni egy képtárlat küszöbét. Mintha a művészet szent templomába lépne az ember, ahol elfúló lélek-zettel figyeli a művész és az anyag harcának váltakozó jeleneteit. Jó megfigyelés és nem kisebb lélekismeret kell ahhoz, hogy ennek a harcnak különféle megjelenítései alapján bizonyos következtetéseket tudjon levonni a megfigyelő.
Valahogy ezek az érzések kószáltak bennem, amikor a kritikus kíváncsi elszántságával átléptem a kanizsai piktúra két ismert tagjának Faragó Márton és Fekt e László kollektív képviállltásának küszöbét. Zsúfolt egymásmellettségükben is az elsó pillanatban általános kedvező benyomást keltenek a falakról alá-mosolygó képek. Alámosolygó. Ez a legjobb kifejezés, mert ezek a színek valóban az optimista mosoly színei.
Fekete László képein fiatal,.vidám, széles ez a mosoly, mig Faragó vásznait a lehiggadt ember kissé fáradt, kissé kesernyés, kissé önámitó, önvigasztaló derűje vonja be.
Faragó tipikus, zsuppos parasztházai és falusi részletet most is kiemelkedő darabjai a tárlatnak, öszi szinek és Szóllóhegyen cimü vásznai a téli pihenőre tért öreg föld első, színes, könnyű álmát hozza elénk azzal a túlzott szubjektivizmussal, amelyből mindén őszintétlen bizakodó hangulat ellenére is mindent szupprimáló erővel lép előtérbe a tudat alatti keserűség és elégedetlenség. Ez a hazugság, ha csak a közönségnek lenne szánva, még megbocsátható lenne, de Faragó önmagát, salát belső nyugtalanságát akarja narkotizálni ezzel a gondtalan vidámságot mimelő tulszlnezéssel. Igy százszoros bűnt követ el, mert önmagát akarja megcsalni. Sokkal, de sokkal értékesebb alkotások kerülnének kl az ecsetje alól, ha őszinte egyszerűségre tompítaná szlnorgiáit. Ezzel nyomban levegősebbekké válnának azok a képei, amelyek most valósággal fuldokolnak a vastagon rájuk nehezedő valószipütlenü| kék ég tömörsége alatt. Vlrág-csendéle-teiben kifogástalan átértékelést kapnak a ragyogó, üde szinek. Balatoni képein az ismeretlen területre tévedt ember elszánt tapogatódzása érezhető. Faragó mávészetének ez az achllleai sarka. A Balaton olyan, mint a vad széplány. Sok szeretettel és elővigyázattal kell hozzá közeledni, mert könnyen félreérti a hevességet és védekező karmolásalval nevetségessé teszi a közeledőt. Aki meg akarja hódiiani a Balatont, annak korábban kell elkezdeni a hosz-szu málkaságot igénylő udvarlást.
Fekete László olaj, pasztell és akvarell képei előtt igen vegyes érzelmek fogják el a szemlélőt. Talán egy-kettő kivételével a többi valamennyi magán viseli a forrongó, ide-oda kapkodó fiatalság stigmáját. A szemlélőt szinte idegesiti az a lázas kapkodás, az a tanácstalanság, ami Fekete vásznairól árad. Erezni, amint kétségbeesett kereséssel latolgatja, hogy a szerteágazó utak melyikén induljon el vájjon a cél felé. Ez a kínos dilemma régóla kínozza már a fiatal festőt, aki minden erőlködése ellenére sem tud végső elhatározásra jutni. Ezektől eltekintve azonban még a megfelelő iskolai stúdiumok hiánya is erősen érezhető Fekete képein. Tehetsége kétségtelen, azonban a tehetség is csak "gy tud kibontakozni, ha megfelelő
alappal rendelkezik. Fekete tehetsége még az alap hiánya dacára is meglepő erővel bontakozik ki egyes képeiből. A pasztell alkotások közül Krisztus megkorbácsolása és a Kiskanizsai téli tájkép a legerősebbek. Az olajképek közül a Naplemente és a Kiskanizsai őszi hangulat a legmegkapóbbak. Az iparművész boszorkányos kézügyessége és szines, meleg derűt árasz\'ó fantáziája sugárzik azokról az akvarel-lekről, amelyek témáit maga is becsületesen, minden zavaró mellék-
fondolat nélkqi akarta megoldani, zek közül azonban csak hármat emiithetünk meg: Ökrök az istállóban, Tavaszi vadvizek és Szalmakazlak.
Sokat, lelkiismeretesen tanulni és végérvényesen rálépni a három ut valamelyikére: ezt adhatjuk utravalóul. a néhány percre figyelmünk védőárnyékában megpihenő fiatal művésznek. DMd Magyar József
Faj-agO-Pekate MpMálMáaa rnrltva naponta a
Pó-utl Dobrovice-hlaban Nov. U. Mceálte •Ü.Jii, a trianoni MordriU fyíu
Dnnapiljre a viroebiaiir 6 Órakor. Hfiv. n. Sauli Cradtal 100 i«aa ÍWordulOJlaak In
nape délelőtt II Órakor a nlnhlrtan. Dac. Z, Domlay Sáli írt, M daleatje a KeailnOban.
Zrínyi. anUMriuptiy.

s*


» aA >

é

Lemondott a nagykanizsai izraelita hitközség elnöke
A legutóbbi pénzügyi blzotteági ülésen történlek hullámai
Nagykanizsa, november 16 Vasárnap délelölt elterjedt a városban n hlr, hogy dr, Bród Tivadar agyvéd, a nagykanizsai Izr. hitköz-
ség köztiszteletben álló elnöke lemondott elnöki llszléríl.
Dr. Bród Tivadar mintegy 8 év óta áll a nagykanizsai iir. hitközség élén. Annak idején mikor dr. Rot-schlld Jakab örökébe lépeti, megválasztása az egész város osztatlan tetszésével és örömével találkozott. Mert dr. Bród Tlvadsr jelentette a békéi, a megértési, az Igazi vallásos szellemet, amelynek kiépítésén mindenkor meleg szeretettel (áradozott. A nagykanizsai hitközség nagyon sokat köszönhet annak a férfiúnak, aki mindenkor az egész várossal való szoros együttműködést kereste.
Megdöbbenéssel fogadta mindenki a hírt a váiosban és kutstta annak okát. Értesülésünk szerint dr. Bród Tivadar vasárnap délelőtt levelet Intézett az Izr. hitközség alelnökéhez, Hirschler Sándor kir. kincstári tanácsoshoz, amelyben röviden bejelenti az elnöki tisztéről való lemondását.
Értesülésünk szerint dr. Bród lemondó levelében utal arra, hogy bizonyos jelenségek már régebben
elkedvtelenltcllék, de kerülni akarván a belső béke megbontást!, ugy határozott, hogy mandátumának lejártakor azt visszaadja. A felsőkereskedelmi Iskolával kapcsolatban a legutóbbi napokban történtek azonban eletették abbeli elhatározását, hogy véglegesen lemond elnöki tisztéről.
Ugysnis az alapszabályok értelmében az Izr. hitközséget az elnök képviseli és csak nagyon kivételes alkalmakkor törlénhellk meg az, hogy a hitközség valamely tag|át tátija el különös megbízatással. A legutóbbi napokban azonban az történt, hogy az ő tudta és beleegyezése nélkül, vagy az elöljáróság határozatának kikérése nélkül, egy nem Is elíljáró-ságl tagot a gazdasági bizottság elnöke felruházott azzal a joggal, hogy a város pénzügyi bizottságában a hitközség nevében és annak meghatalmazottjaként lépjen fel.
Miután ez az eljárás súlyosan érintette az elnöki |ogkört: levonja a konzekvenciákat és már most lemond az elnöki tisztéről, kérve, annak az elöljáróságnál leendő bejelenlését.
Hangsúlyozza még dr. Bród elnök azt is, hogy ezen elhatározása végleges és megmásíthatatlan és azért
minden annak megváltoztatására irányuló kísérlet mellőzését kéri.
Alkalmunk volt több tekintélyes Izr. hitközségi taggal beszélni, akik megerősítenék ebbeli Információnkat és kijelentenék, hogy dr. Bród Tivadar a történtek után nem cselekedhetett máskép, mert 6 a felsőkereskedelmi iskola ügyében már korábban felktresie a polgármestert és kérte az évt 5000 pengő szubvenciónak felemelését A polgármester kilátásba is helyezte a szubvenciónak 8000 pengőre való f.\'lemeltetését a képviselőtestület által. Az Izr. hitközség szűkebb bizottsága, amely akkor (ennjárt a polgármesternél ezt köszönetül tudomásul Is vette. Annál kellemetlenebb voll a polgármesternek, amikor ezen, szinte megállapodás Jellegű megbesrélés után a pénzügyi bizottság egyik tagja azzal állott elő, hogy a város emelje fel ax 5000 pengő szubvenciói 10.000 pengőre, mert elleneseiben az ixr. hitközség beszünteti az Iskolát Ugy, hogy dr. Králky István polgármester a pénzügyi bizottsági ülésen sajnálatosnak tartotta és ultimátumnak je&lette kl a történtek után ax ujabb és Uyen tönusu követelést.
Felkerestük izek után dr. Bród Tivadar elnököt, hogy felvilágosítást kérjünk lemondásának okairól, igaz-e, hogy s pénzügyi bizottságban történtek miatt mondott le elnOkt tisztéről, amelyet nyolc év óta közbeesőié* mellett tölt be?
Dr Bród Tivadar eleinte szabadkozott minden nyilatkozattól, később pedig megerősítette Információnkat lomondására és annak okaira vonatkozólag.
— Az utóbbi időben bizonyos dolgok nagyon elkedvtelenitettek — mondotta, azután betegeskedésem Is megérlelte bennem a gondolatot a lemondásra illetve elnöki jnegbiza-tásom lejártakor annak visszaadására. A pénzügyi bizottságon történtek azonban siettették lemondásomat. — Elnöki működésemet mindenkor becsülettel végeztem és igaz szeretettet A lemondás hullámai — értesülésünk szerint—ezzel még nem ültetél.
<a. ttj
„Likvidálni kell a multat terhes Örökségeivel..."
Kertész Miklós képviselő előadása a nagykanizsai Magántisztviselőknél
Nagykanizsa, november 16
Vasárnap délután a Magántisztviselők helyiségében Kertész Miklós szövetségi főtitkár, országgyűlési képviselő nagy érdeklődés mellett ,A gazdasági krízis és a magántisztviselők\'1 dmmel tartotta tudományos előadását. Büchler Mór ügyvezető elnök üdvözlő szavai után Kertész Miklós országgyűlési képviselő előadásának keretében rámutatott a mai gazdasági krízis két főokára, amely egyedülálló a közgazdaság történetében, mert amig az egyik oldalon termelési válság, addig a másik oldalon fogyasztási válság sutya nehezedik az embermllltókra. Abszurdum
ZALAI KOZLONV
IMI
17
sieriott, bogy akkor, amikor te nyert-anyag, se áruhiány nincsen, sót mindetekben felesleg van, ugyanakkor millióknak éheznie kelljen. Hosszasan magyarázta, hogy a pénz, az arany nem MM be azt a szerepei, melye* hivatott lenne betölteni. A válság Hatját as export nevelésével megtalálni nem Mm), mert minden áHamnak közgazdasági politikája erre Mnyul, ellentétek merőinek let ét a kérdés igy értfcető okoknál logvt megoldhatatlan. Nagy súlyt betyst Magyarország mai gazdasági helyzetének megismertetését, swf-álhpitja, hogy liánjrt Ml nem sxab-hatank, lusta a nagy világáradattal hatathatnak. .Likvidálni kell a mai-tat Iséci OiOkvégetot" bwihIJ®! — mert ma Már csak a lét vagy Mariét kérdése áll ekKtflek. Ismertette a magántisztviselő tábor fontos-sáfÉt a höiyndiiá^ éictétKo éi ssjnáMM állapi* mag, hogy ez t táMKttlml mlilf as, indytot • válság taiáa » teguiyoaafcban érint.
vtedO mindvégig érdeket ét értéket eUadását a tzáp txámban megjelent I ilfrdhlg tmgy iiáikHáátad Imit, gallt, aajd ennsk brfejeaiq* uláa
Kekmm Pmik, t Wyi oitport nlks fejezte M JtjMOnetát a csoport
A éÉémMU tanító aKMMval
november 14
DUtkdí
"l|fi#lil|
kOnqnfMi*\'aemrégen a irodába Hkédaeritetttk Pécsy Béla Áa György áOitása szerint a fOtetiHó átvette a listát és a nevét is aláirta a véttvre. Idöközbea az egyék MM taa körjegyzőnél az IskoUkOteiestk IMáját, mire Marton körjegy tó kijelentette, hogy azt már régen klkézbesiltette a főtanltó-nak. A körjegyző (el Is mutatta a véttvet, amin ott tolt a fOtanHÓ aláírása. A taritó at ügyet íróvá tette Pécty főtenitó aiött, aki ita^áelten kijelentette, km 6 nem kapta kézhez az Iveket Snem irta alá a vét-ivet. Marton körjegyző erre köteles-téganrOen firtatni kezdte a dolgot, mart ka Pécsy fotenltt nem irta alá a véttvet, a kézbet kő kisbíró körül lehet a kj ha. Végül it Marton feljelentési tett ax Ugy miatt. A nyomozás adatai is azt bizonyították. Ina a véttvet Pétsf fótenttt az irát-szakértő szerint is igcaát aláirta. Erre viasont a Mnbkó pert Indított Pécsy főtanitó ellen rágakaazás miau.
Ptcty Bála a nagykanizsai törvényszék előtt igen izastottan viselkedett. A bizonyítási eljárás befejeztével a bíróság Pécsy Béla 64 éves dióakáii fötanltot bftnösnek mondotta ki a
nenyben
100 pengő pénzbüntetésre és az östses perköltségek megfizetésére Ítélte.
A főtanitó fellebbezett az ítélet ellen.
Clgánylrtás Hevesben
Kfor, november la A hevesmegyei Verpelét községben egy lakodalomban véres verekedés támadt a cigányok és a fOkt-művet legények közölt. Eközben Zstnoros József HHdmttves legény Putoma János cigányt agzontxurta, Pusoma Líjptt pedig késtel étetve* szélyeten megsebesítette.
NAPI HIRIK
NAMREND
17, kadd
*: Oertdy. Pn
, Izraelita: Kltl. hó 7. •
a étKtawtár nyílva p délelőtt tWSt
Oyóffy szertári MMI szotaáUt, t
Várost Mozi. ,A király parancsot*, dráma „Banditák", kstandorttlm. „Mfcky motdotyvueté" burkaik ét egy rsjsfllia
4MMMS nllM Mfgsl « árátf este S éráig (MtK sMxa, pétiek détatárr, kedden egésa nap nőknek). Tel. 1-13.
ÖSZI ÉNEK
Szivembe sírja zokogva sírva minden halk vágyát, felejtett álmát avar haiataton, erdőn mezőn át arany Msnyekben a fáradt nyár. Olyan etetdte kihalt sivár a ködben tt* Mér határ ...
Beleszorul moet Mréii szivembe hulló levélkék álma keserve
Hasadt kzlvtl kit \' ...... " I "i
a boldogságuk bennets áhaodják. Fülembe mesél a kóeza saH, nekem kiált a zőrgő levél Ha kél a hold
a tátvlat felold, i
a kék nagy égen merengve aézem csillaggá dermedt tok szép emlékes, nyári euátkem.
MegálmoMt bot emlék csak minden szeretve MM, becézett kincsem?
Qrabmnt litván
— 2jajty Fenne Indln kutató előadása Keuflialycfl. Tudósttónk
Uja-. Érdeke* rióadás tesz ttecembtr &-áu Keszthelyi* Ezen a napon Keszthelyre érkezik Zajty Perenc, s nagy India-kutató, akt Aania britelében ráakadt a magyar nép ősi rokonaira. Zajly Ferenc keszthelyi előadásában be fog iiimftini ássiti tudományos éa művészeti kutatásairól. A nagy érdeklődésre számot tartó előadást a keszthelyi wabad-tgyetem vezetősége rendezi.
— Az Oltáregylet Szent Erzsébet-Ünnepe vasárnap délután volt I plébánia fehértermében. A kedves és gonddal Összeállított műsor, at egyes szereplők teljesítményei bizonysága annak a szeretetteljes nevelésiek, amit az Oltáregylet olyan eredményesen végez. A rendi kar szép énekszáma után Jámbor P. András rendi igazgató nagy oktatóértékfl előadásban, szónoki lendalettel Ismertette az ünnepelt Szent életének tanulságait Németh leuka meglepően ■gyes szavalata után színdarab következet, melyben Iván Bözsi, Kun Ernőné, Imrei Józtef, Tóth Márle, Szerdahelyi A., Németh leuka és Magdi tflntek kl kedves, finom alakításukkal, szép kotztOmelkkel. Az Oltáregylet veietőségét minden elismerés megilleti a nagysikertl előadásért, amit szerdán délután 3 órakor megismételnek.
— Az Izr. Leányegylet mese-délutánja. Az Izr. Leányegylet agilis vezetősége minden alkalmat megragad, hogy szociális céljaira pénzt teremttaiwclő akár a föld alól ls. Ilyen alkalom volt a Casinóban vasárnap megrendezett mesedé\'után is, amelynek megrendezésében a dr. KotschUd Béláné elnök, a Leányklub közkedvelt .Manci nénije",
| Roseafetd Berti és Bartha Rózsika
alelnökök, valamint Vajda Jolán ta-nitónő működött közre sikeres eredménnyel. Eredetileg a Caslnó kistermében akarták megrendezni a mesedélutént, tzomban oly nemvárt érdeklődés nyilvánult meg, h gy a-gyermekek és kísérőik még a Casinó nagytermét is ztutolátig megtöltötték. A sikeralt m&sort Koszto-tltz Ibolyka prológjs nyitotta meg, majd Vajda Jolán tanítónő kedves közvetlenséggel tanulságos mesékkel szórakoztatta a csillogó szemekkel figyelő hálás kis pjbHktmoL Ország Lilike és Bencze Évik* kedves na-valatal után Jelűnek Ptczu, Wtnkkr Szonja, Ottnsberger Ilonka, Ktetn Edit, Khs Perkó és Kluger TIbl.egy gyermekszoba jelenetben arattak lelkes elismerést; Fodor Oéza, Oaram-vtllgyl Bandi, Lusztlg Sanyi, Wollák Gyuri, Neu Tommy és Bíró Miki pedig katonaéletből mutattak be nagy tetszéssel fogadott jeleneteket. — ,* Leányagdet mesedélotánja ugy anyaöl, mtnt erkölcsi szempontból Jól sSeiüll. *
MegnylBraz Izrutts Nöegylel népkonyhája Nawfcanltsa, november 16
Vttárm* délben ünnepélyesen nyit! meg « hraellla Káegylet nép-Hnyhája a Zrínyi Mlklót-tücti izr. «Kgok házában. A megnyitásán részt vna dr. WlnUer Ernő főrabbi, a Szentegjáet részérdl dr. Welsz Lajot dtiök fc a» egyestltet lelkes hölgy gárdája.
A Mákon otMselik Kossuth Lajos, az aradi vértant* él a szabadságharc több képe, a Mgy humanista Hlrtch, sz alapító képéarf együtt. Kaufmann Mtksáné, az a^t háza intézőjének felesége, akit az aggok csak tz ő angyali jóságú ápolónőtöknek neveznek, jelenti, hogy az ebéd kész. Kővetkeihetik a megnyitás.
Rosenfeld józsefné elnökatszony jóságot tekintettel nézi végig a szegényeit, vaonak vagy 95-cn már ma (a tél folyamán lesznek 100-120-tn ls) és egyenként szólítja őket a konyha alá, ahol hatalmas Ott ben párolog az Ízletes gulyás. Oulyás a menü és nagy darab friss kenyér. Az elnökittzony megkóstoltatja velünk it a meglelent vendégekkel. Akármelyik polgári konyha sem főz ktllöobet. Ízletes és emellett az adagok bőségesek. Ha marad még, akkor az idegen átutazó szegényeknek it jut t meleg ételből. A szeretet, az igazi humanizmus áradt Ut széjjel a lelkes bOigygárda fáradhatatlan nemes munkássága folytán. Dr. WlnUer főrabbi meleg szavakat Intés az étel mostoháihoz, akiknek a nehéz tortái ly nemesen könnyíteni kívánja a Nőegylet
Mialatt a szegények kanalazzák az illatot gulyást, sőt egyik máslka még egy adagot is kap, azalatt a megjelentek megnézik az aggok maaházát, ahol ugyancsak 14 szegénynek biztosított a tiszta emberszeretet emberséges otthont és pihenést.
,Á2 Isten áldja meg minden lépését" — áldják a nők és férfiak Rosenfeld Józsefné elnökatszonyt és a kíséretében levő fáradhatatlan hölgy-gárdát...
És ez az áldás lg» szívből fakadt.
Itr. 17., kaáá Csak s«y asf l
Rsnaie RtMter Ottó QebOfir
parádét filmje, a „Magyarországi Hírlapírók Nyugdlttotézete" ünnepi előadásának klmagatl* eseménye ; M UFA érdékes tartalmú, mtvétal reodaaéitl, tSkéklsa technikai bravúrja:
A kinti? ponmcsol
A „FrMertaate Mas" lest-vérfflmle, még színesebb, Humorosabb, Izgalmasabb a még rokkát Mgyobbswbátt, mtnt etédje.
■.......... t háwaág-
tóró né sasrtpébM fetedbetstlsu. A Imwmm futár BldOzése tsbb lovasizázid által, otvtn kép, ftadyhu foghatót eddig flhubeu nem piotfakáktk.
BANDITÁK
Ktltndtwflfm B lehraoálbta.
Mloky mazdonywazafA
Burlttzk.
RvJZtUm.
Szent Erzsébet flnnep a gimnáziumban. A nagykanizsai tóm. kaik. reáigimnáriaai 1931. november 19 én, attörtökön kódol Szent Eizsébri emlékének. Az Oniie-pet reggel 9 órakor tzenlmite veteti bey utána 10 órakor az intézetben etnléfcdnnepélyj melynek mflsssán a zenekar és énekkar szerepel, neva-latok és Onnept beszéd vitittlk.
— Orvotl tdr. Dr. Korda Utstóné StttL dr. Btray Piroska, r. ktfnlkst m kották, !o#arroa, reotetéMtti Kaniirt-Slttia, Segár-ut 12. aa. a. aegkMtte.
— Jőa a SterKiványl-tárt utat Kanlcsára. Aa oraság városait a legtltztább művészet szent fanatizmusával járja a Saentiványi-stsggioae. Ismerik Ktoteaán Is : — a Casino tennében rögtönzött színpadon vo» a ttenapoa saesonja. Most 6 napra pn a társulat. És végre igazi tzfn-padon, a Városi Szlohizbatt lálhaljuk
S kltflaö erőktől előadott klttUtő, iro-áalmi értékű műsort. Acritőelőedát november 30-án len. PSkks Ml-kályné, a társulat titkára (első női színházi Utkái Magyarorstágoa I) ma megkeidi a bérletek gyOjtéséi.
— Zob Mihály dr. elhagyta ax agersaegt fogházat. A Kárte október 21-én tárgyalta Zob Miháfy dr. sümegi ügyvéd és 3 társának ügyét. Zob dr.-t különféle bOncselekmények miatt 3 évi hgyháara. Ítélte ae egerszegi törvénystéh, három lássál pedig Wmentették. Ugy a tábla, mint a Kurta helybenhsgyla ezt az ítéletet. A kúriai Ítélet kihirdetése után 28 hónapi kifogástalan magaviseletére hivatkozva, Zob Mthlly dr. feltételes szabadtábralrelyérését kérelmezle, amit engedélyezett is sz Igazságügy-mlnitattr. Ax ügyvéd mott hagyta el az egemegi börtönt ét mint mondott*, egyelörtfSümegve megy pihenni
— Férfi ét nöl az»vettfc minden árra kaptaMk Stogt* dlvattraháziun.
1081 november 15.
zalai. közlöny
Gyengélkedés Ideién, különösen, ha a rosszullétet szorulás fokozia, a természetes „Fóréit léxsef" keserűvíz fájdalommentes székürülést és kielé-gitö emésztést hoz létre. Hire6 nő-orvosok a legnagyobb elismerés hangján Írnak a valódi Fereio IóimI vizröl, meri ez a kritikus korban Is hosszabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitünö eredménye válioz-nék. — A Fereao lózsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerűzletekben kapható.
— A fíltóházlak nemes példája.
Derék vasutasságunk mindig elöljárt jósziv-dolgában, ahol áldozatot kellett hozni. Ennek a nemes szívnek spontán megnyilvánulása az a 27 pengő 20 fillér, amit ma behoztak a szerkesztőségbe a Szociális Missziótársulat részére, a szegény gyermekek karácsonyi felruházására. Fülöp Jenő főművezető és Hodks Ferenc villamossági felvigyázó ugyanis 35 becsülettel kiszolgált esztendő után nyugdíjba mentek és a FUtSházi Kézmü-vesegylet ezalkalomból tiszteletükre társasvacsorát rendezett a Msrkó-vendéglőben. Ezen a vacsorán megjelent Rubint Károly főfelügyelő, fűtöházi főnök és Klosz János felügyelő is. A vacsora meleg, bajtár-slas hangulatában Töri József egyleli elnök és Vincze Ferenc gyü|tötték össze ezt az összeget a vacsora résztvevői közölt, hogy llymódon jótékonysággal tegyék emlékezetessé két kedves kartárstól vsló bucsuzásukat.
— Keresek azonnalra két- esetleg háromszobás fürdőszobás lakást. Cim a kiadóban.
— Leányszobák, nrtuobik, egyet buto rok, állandó BUM vAlassték, olctó ét Jó bútorokban Kopsteln butoráruháibin Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 4.
— A gyékényes! dráma egyik sérültje még mindig a kórházban fekszik. Már több, mint egy hónap eltelt a gyékényes) revolveres családi dráma óta, melynek két szenvedő hősét, Sári János kereskedőt és Halai feleségét a nagykanizsai kórházba szállították. A fiatalasszony, aki csak könnyebb sérüléseket szenvedett, már október 28 án elhagyta a kórházat, férje azonban, akinek Relch Qyula golyója átfúrta a tüdejét még a mai nsp Is benn fekszik a kórházban Fiatal szervezete szerencsésen megbirkózott a súlyos tűdölövéssel, ugy hogy már a teljes javulás utján van. Vilóazinüleg egykét, héten belül szintén elhagyhatja a kórházat.
— Ismét hatalmas meglepetést tartogat a Schütz Áruház csütörtöki akció napja.
— Halálos tűzgyújtás. Kandi Manó 28 éves tabi péksegéd tűzet akart gyújtani a szobájában lévő kályhában. A nedves fs nem akart meggyulladni, mire Kandi petróleumot öntött a fára és anélkül, hogy letette volna kezéből a kannát, meggyújtotta a tűzet. A tűzhelyből kicsapódó lángtól felrobbant a keiében tartott petróleumos kanna és a szerencsétlen fiatalember oly súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy haldokolva szállították kórházba, ahol rövidesen meghalt.
— Bársony, flanelt és parget újdonságok Singeméi
— Jótékonytál! A Missziósház napközi ottliona Javára október hó folyamán befolyt adományok /. ktsrpinzben : dr. Szlgetiiy Károlynó 10. Száva Nán-dornó fi, Berlin Agostné 3, Luperszberg Etelka, N. N , dr. Ttévfy Zoltánné, N. N. 2-2, N. N„ Mágles Etelka, Csizmadia VUma, N. N. 1—I pengő, N. N. 70, N. N. 60, N. N. 20 fillér. II. termésűiben : Porc-dus Antalné hüvelyes bab, dr. Mutschen-bacher Edvlnné 2 kg. liszt, 2 kg. dara éa ruhanemű,Hofrlchter Emma és Krisoh Annuska ruhanemű, Bertln Agostné ruhanemű, Brand Jánosáé .1 befőtt, 4 kg. HazL 2 kg cukor, Blttera Béláné 2 kg. rizs, 2 kg. árpa, 1 kg. cukor, Török Rózsi 2 kg. búzadara, 2 kg. rlza, N. N. 4 kg. liszt, 1 kg. cukor, Horváth Istvánná 1 kosár alma, Brand Jánosné 4 kg. kenyér, negyed kg vaj, Makovlczky Gyu-láné ruhanemű, „Pletáa" olvasó és kegyszer vállalat 32 pár gyermekharisnya, N. N. 4 kg. finom liszt, Bay Istvánná 1 kosár gyümölcs, Kolomon Ferenoné 10 kg. szőlő, Gyenes Lajosné 6 kg, tarhonya, fél kg. vaj, 1 kosár körte, özv. Krátky Józsefné használt ruhanemű, N. N. 1 kg. lencse, Radlcs Istváoné 1 pár használt olpő, Mlltényl Oyuláné ruhanemű, Czlnder Piroska 3 pár harisnya, N. N. 2 kg. kenyér, báró Inkey Pálné 6 mm. burgonya, Szabó Antalné 2 pár olpó, Iskolatáska, Barbarlts l,ajosno 1 fluruha és cipők, Hűd Józsefné 3 gyertya, 2 liter must, 8zabady Lőrlncné 6 kg. liszt, 8 kg. búzadara, Grál Jánosné ruhanemű, cipő. Somogyi Mária 1 liter must. Sommer Ignácné 8 liter ecet, Kovács-Sebestyén Miklós 3 zsák kelkáposzta, Halvsx Gyulánó 6 szál kis gyertya, N. N. 1 kosár alma, Horváth Qyő-zőné 1 kabát, Bálint Margit I ruha, Kalamár N.-né 1 aszparágusz, Ker. Jót Nőegylet vezetősége 10 pár cipő, 28 pár harisnya, dr. Tamás Jánosné 1 vadnyúl, Száva Nándorné 1 vesepecsenye, N. N. fél kg. töpőrtyü. - Október hó folyamán kiadtunk: 1437 adag ebédet. 83 adag reggelit, 1123 adag ozsonnát. 124 adag vacsorát. 30 esetben adtunk felnőtt szegényeknek Illetve gyermekeknek cipő- és ruhasegélyt. — Ezúton Is fogad-Iák végtelen hálánkat mindazok, akik szeretetadományalkkal a mai nehéz viszonyok között Is lehetővé teszik Napközi Otthonunk fenntartását.
2-es számú eladó.
Megtekinthető a Zalai Közlöny nyomdájában.
flA

November 17 (kedd)
8.15 A Mándlts mlonzene-kar hangversenye. 9.30 Hírek. 11.10 Nem-letközi vlzjetzőssolgálat. 12 Oéű hitisgtzó. 13.06 O. hangv. 1120 H. 13 Időjelzés. 14.45 Hírek. 15.30 Meseóra. 10.49 Idójel-zéi 17 B. 17.30 Kelemen Lajos magyar nótákat énekel dgányzenekiiérettei. 1T30 Francit nyelvoktatás 19 E. 19.30 Siakn-lenektrl hsagverteny. 30.30 E. 21 Idójel-sét. 21.Ifi A msgyar trió hangversenye. Utána 22.33 Idöjárátjelenlét. Majd dgány-tene.
Berlin 16.30 Kamara Z. 18.35 Zongoraverseny. 19.40 K. 31.10 Ssimfónikus
Bées 11.30 Zenekari hangverteny. 1240 ét 13.10 O. 17 Hsngv. 17.35 O. 19.35 Zenekari hangverseny.
Brit országos műsor 18.15 Oyeimekóra. 1930 Angol népdslok. 20.30 Zenekart hangverseny. 21J0 Tenor ének. 23JS Zenekari, hangv.
Préga 13.15 O. 14 Opera E. 17.35 Oy. 19.30 Délszláv dalok. 19.40 0. 31.10 Hangverseny. 31.30 Zongorshangv. 32.20 O. 23
Róma 17.30 Zenekari hangverteny. 19.60 Q. 31 Vonótnégyes. Utána O,
Varsó 16.40 Gramofon. 1735 Silml. zenekari hangverseny. 19.300. 20.15 Hang-vrrseny. 23.10 Vonóinégyei. 33 Zenekari hangverseny.
SPORTÉLET
Utolsó mérkőzéséi vereséget szenvedett az HTE a bajnokcsapattól
PVSK Vogykonlxtal TE 2 : O (isO)
Farkas helyén tartalékkal felálló NTE az őszi szezon utolsó bajnoki mérkőzésén meg nem érdemelt vereséget szenvedett a PVSK-fól. Az eredmény nem hű kifejezője az erőviszonyoknak, mert az NTE, kültv-nösen első félidőben, sokkal többet volt támadásban, mini ellenfele és szép Játékával nem egy Ízben ragadtatta tapsra a nagyszámban megjelent közönséget.
Az NTE vereségét a lehetetlenül bíráskodó bírónak köszönheti, aki az első félidőben egy szabályos NTE
f;óll nem adott meg, mig a 11. fél-dőben a PVSK 2-flt gólja 10 méteres ofseldböl esett. A mérkőzésről a Nemzeti Sport a következőket Írja:
„PVSK—Nagykanizsai TE 2:0 (1:0). Pécs. Síró Pauncz. 800 néző. Az első félidő góllát a 40. percben szabadrúgás után Bedekovlcs fejelte, a második féildőjét pedig a 33. percben a lesállásból megszökő Puszpán szerezte. Az NTE már a 9. percben rúgott egy teljesen szabályos gólt, de az Igen gyenge napot kifogó Pauncz biró nem adta meg. A PVSK végeredményben megérdemelten győzött, de az NTE kis szerencsével legalább az egrik pontot megmenthette volna. A PVSK-ban Jankovics és Vekler, az NTE-ben Jámbor emelkedett kl társai közül.*
Az NTE a kővetkező felállításban szerepelt: Csondor — Jámbor, Engeiieiler — Radlcs, Rltter, Czerján — Czigler, Jakubecz, Szollár, Pum, Kudlch.
Az NTE már az első percben veszélyes támadást vezet, melyből Kudich 10 méterről tiszta helyzetben főié 10, majd Isméi egy gyönyörű támadás következik, mely az NTE térfeléről ugy kerül a PVSK kapuja elé, hogy azt ellenfél nem Is érinti, de Kudich szép bombá|át védi a kapus. Különösen a balszárny van elemében. A 22. percben Pum ha-
talmas lövése kapufáról vágódik gólba, félméterrel beljebb volt a gólvonaltól és a biró nem adja meg gólnak. Az NJE-t ex nagyon elkedvetleníti, ugy hogy továbbiakban Inkább a PVSK van támadásban és az NTE ellen megítéli szabadrúgást Radlcs Bedekovlcs elé fejeli, aki a hálóba küldi.
A 11. félidőben a szép számú közönség buzdítása mellett ismét az NTE lendül támadásba, de a csatárok adótok maradnak lövéseikkel. A 33. percben a PVSK betszéisóje 10 méteres ofteidből leszalad — Jámbor a bírónál reklamál .— ás nyugodtan a hálóba vágja a gólt
Az NTE csapatában Jámbor, Rltter, Radlcs és Pum Játéki érdemel dicséretet
Levente válogatott—Szenior Levente válogatott 2:1 (1:0)
A vasárnap Balatonfüred ellen kupadöntő mérkőzést Játszó levente válogatót! tréning mérkőzést Játszott a szeniorokkal és 2:1 arányban megérdemelten győzött. A leventék az első félidőben megszerzik a vezetést, Antal beadását Jakubecz II. a bálóba vágia. A II. félidőben Vellák egyen-lités Stróbl átadásából Benkómegszerzi a győzelmet jelentő gólt
__(Keptlc)
Egyéb vasárnapi sporteredmények
I. liga: Ferencváros—Attila 4:0. U|pest—Nemzeti 2:1, Somogy— Vasas 3 :2, Sabárla-Kispesl í: >, Hungária-Bocskai 3:1.
Délnyugati alszűvetség: SzAK— Dombóvári VOOE 3:2.
Eszék—Pécsi amatirválogatott 8:1 (3:1). Az eszéki csapat fényeién játszott, a győzelmet megérdemelte, bár a gólarány túlzott.
Olaszország—Csehszlovákia 2:2 (0:0).
KAZQAZDASAG
Moratóriumot leért a* crdöatoJtonyal Sxéc0eayi- uradalom
Budapest, november 16 Az erdöcsokonyal gróf Széchenyi uradalom örökösei moratóriumot kéréssel fordullak a hitelezőkhöz. A 8000 holdas uradalom legalább négy millió pengő értékel képesei. A tartozások nem tesznek ki egészen másfél millió pengői sem. A halaszt-
hatatlan kifizetések összege mindössze 192.000 pengő. A moratóriumra azért van szükség, mtrt az egyik birtok bérlője csődbe aont és a bérleti dijai az uradalom nem tudta megkapni. A hitelezők most tárgyalnak a moratóriumot kérelemről.
A Fflszerkereskedfik Országot Egyesülete nem fogadta el Frledenlhal László lemondását
Nagykanizsa, november 18 A Füszerkereskedők Egyesülete vasárnap választmányi ülést tartolt, melyen elsőnek vitéz Tóth Béla alelnök Frledenthal Lászlónak az egye-sü cl agilis elnökének lemondóleve-lét olvasta fel. A választmány egyhangú határozata szerint a lemondást tudomásul nem veheti, meri Frledenlhal elnök agilitását, fárad-hatallanságát nem nélkülözheti és erről öt egy többtagú küldöttség állal átnyújtott meleghangú levélben értesítették. Majd Neu Pál titkár ismerteti a kartársak kűlönfé e kívánságát és sérelmét, mely ügyekben egy
többtagú küldöttség kereste fel hétfőn délelőtt dr. Králky polgármestert, aki a szokott megértéssel karolván fd a nehéz helyzetben levő kereskedelem sérelmeit máris megnyugtató Intézkedéseket telt folyamatba
Ajánlatos óvlitttzka-déaak a aartéaak fart6x6 •Iv«t6léaa aHaa
Nagykanizsa, novemberié Tekintetlcl arra, hogy Nagykanizsa körzetében a járványos, fertőző elveiélés ugy a husiertések kőit, mint valószínűleg ezeknek fertőzése következtében a mangalicák közt Is nagyon elterjedt, fezen Járványos elvetélést a Bang-féle fertőző baktériumok okozzák) a szükséges óv-intézkodétekre vonatkozó utmutalástf
zalai közlöny
1931. november 29.
melyet a földművelésügyi minisztérium most küldött még Vasi Zoltán dr. gazdasági felüt yelöntk, egész terjeoelmeten leköiöjük azon reményben, hogy citn veszedelmes és sok kárt okoró betegséget a szükséges óvintézkedések betartásával sikerülni fog leküzdeni.
A gazdasági felügyelő ezúton ls kéri a gszdakOzőnséget és a velük foglalkozó vezetőket, oktatókat, hogy Igyekezzenek ezen óvintézkedések betartására azokat a kisgazdákat is figyelmeztetni, akiknek nincs módjukban a Zalai KfzBhy mai száirát rttegwereznl.
A sertések fertőző elvetélése elta a kővetkező óvintézkedések ajánlá-tosak: Minden elvetélést ugy kell tekinteni, mintha fertőző természetű lenne. A sertések tartózkodási helyét állandóan tisztán kell tartani és a járvány tarlama alatt többször kell fertőtleníteni és kimeszelni. A fertőtlenítésre legcélszerűbb 2-3 százalékos fonó lúgot használni
A betegség behurcolását megakadályozhatjuk, ha sz újonnan vásárolt állatokat nem engedjük a meglevő régebbiek közé, hanem elkülőnitve egy időn át megfigyeljük őket. A már elvetélt állatokat és az elvetélni készülőket szintén el kell különíteni a még el nem vetéltektól. Nem szabad engedni, hogy az elvelélt magzatokat és a magzatburkokat a többi sertések felfalják. Ezeket felforralással, vagy mélyre való elásással kell ártalmatlanná tenni.
Az elvetélt állatokat a teljes gyógyulástól, illetve kltlsztulástól szá-ihllva, legalább 2—4 hónapig nem tanácsos újból felbugatnl, mert ha ez röviddel az elvetélés uhn történik, Sz állatok nem fogamzanak, vagy fogamzás esetén lOvidesen Ismét elvetélnek.
Az elveléit kocákat nem tanácsos évente két Ízben felbugatnl, mert akkor nincs ideje a teljes kltisztu-lásra, illetve gyógyulásra. Minthogy a Bang-féie atwrtus-bacillusok here-gyulladást okozhatnak a tenyészkanoknál és ezek a kocát is meg-fertözhetlk, a bugatás előtt a tenyészkanok alapos megvizsgálása és vérük vizsgálata is szükséges. Az apaállatok vérét tanácsos időközönként még akkor ls megvizsgáltatni, ha az Ivarszervek épeknek látszanak. A tenyészkanokat nem tanácsos a kocákkal együtt larlani.
A vérvizsgálat alapján fertőzöttnek bizonyult hlmekef, meg az ép nemiszervekkel rendelkezőket Is, ajánlatos a tenyésztésből kirekeszteni. Uj tenyészkanokat csak előzetes állatorvosi vizsgálat és negatív eredményű vérvizsgálat után tanácsos a tenyésztésbe állítani.
Oondoakodni kell arról Is, hogy ott, ahol a lebenek között is vannak fertőző elvetélések, a sertések ne juthassanak a tehenek elvetélt magzataihoz és magzatburkaihoz, továbbá, hogy a vemhes) kocaállomány ne járjon azon a legelön, melyen a fertőzőit tehénállomány legel. Hasonlókép nem szabad a fertőzött kocák legelőjére vemhes teheneket láratnl. Minthogy a fertőzött tehenek teje tartalmazhat abortus-bacillusokat, nefn\' szabid á vemhes kocákat nyers
Értesítem a t. vevöközönséget, hogy ezután minden kedden háiilag készült
frisli hurka
kapható.
i •
Adler hesteiársgjár.
tejjel táplálni.
Az elvetélt állatokat nem kell kl-selejtiznl, mert azok természetes immunitásra tesznek szert és csak kivételesen vetélnek el újra.
Sajnos ezidősierint nem rendelkezünk olyan védőoltással, mely ■Inden tekintetben klelégilö lenne. Az elölt cslrás oltások eredménytelenek voltak, mig előcslrás oltással csak ugy lehel 5—7 százalékra csökkenteni az elvetélést, ha az oltás mellett az általános hygléou óvszabályokat ls alkalmazzák. Az óvszabáfyok nélkül ugyanis sz oltott állatok továbbra Is ki vannak téve az állandó fertőzésnek. A mesterségesen fertőzőit anyaállatok Ivadékai épp olyan csökkent ellenállóképességgel születhetnek, mint\' á természetesen fertőzöttekéi és igy különböző fiatalkori balokban (vérhas, huratos tüdőgyulladás) megbetegedhetnek. Az apaállatokat nem szabad egyébként élöcsirával oltani, mert a szervezetbe vitt élő bacillusok letelepedhetnek az Ivarszervekben és ott heregyulladást okozhatnak. Nagy hátránya az éiőesirás oltásnak az is, hogy vele a ragályt állandóan fenntartjuk az állományban és éveken keresztül nem tudunk szabadulni föle.
Ezek után megállapíthatjuk, hogy sokkal helyesebb a hyglénes rendszabályok következetes keresztülvitele utján megszabadulni a bajtól, mint azt oltással állandósítani.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
fest, Muciit és
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok. Gallérok 10 és 12 fillér.
Oyfljttttlep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep; Hnnyadl-u. 19.
XMoU zárlat
Párls 20i2Vá, London 19*37\'/i, Newyork 813-50, Brtlsael 7145, Milano 2640, Madrid 44-90, Amsterdam 20610, Berlin 121-70, Wien 7150, Szóiia 372, Prága 15-20, Varsó 57-50, Budapeat 90-02?!, Belgrád 0-10, Bukarest 300.
TerssajUiuie
Buta tlszav. 77-es 10-70-11*19, 78-as 1066-11*30, 79-es 1100-11-45, 80-as 1110—11-50, dunánt. 77-es 10-40-1060, 78-as 10-56-10-75. 79-ea I0-7O-11M0, 80-aa 10-75—1095. rozs 12-10— 1Z3Q, tak. árpa 16-50-16-75, zab 18-70—18-90, tengert 1270-12-80, korpa 10-80—1090.
t ijsgjtl Baak ágrtssjrisjyuul
VALUTÁK Angolt. 20-45-2195 Belga fr. 78-85-79-85 Csehk. 1686-17 00
Dán le. —•--•-
Dinár 1006-10-16 Dollár 568-50-572 50 Prajlda 122-15-22-45 Holl 22830-23010 Zloty 63-35-6415 Lel 3-38-3-48 Léva 4-08-4-20 Ura 28-85-2965 Márka 13500-136 00
Norvég -•---■—
Peseta —•--■—
Schlll. -•---•-
Svájci 1. IIO-75-III-75 Svédk. -•--—
DEVIZÁK Amst. 228-70-230-10 Belgrád 10-10-1016 Berlin 135-20-13600 Brtlsael 79-15-79-85 Bukarest 339-3-47 Kopenh. —*—-—•— London 2115-21-96 Madrid -■—•— Milano 29*15-29-65 Newy. 569-80-573-20
Oszló —*--—
Pária 22*32-22-46 Prága 16-88-16-98 Szófia 412-4*20
Stockh. —*--•—
Varaó 63*55^4*35 Wien —■—•_ Zürich 11005-111*75
Isrtásfásár
Felhajtás 5858, eladatlan 1553 - Elsőrendű 1*14-1*18, szedett 1*02—104, szedett közép 090-096, könnyű 0-74 -0*84, l-só rendű öreg 096-1*00, ll-od rendű öreg 0-86—0«; angol sűldó 080-090, szalonna nagyban 1 40—1*44, zsír 188-1*93, hus l-tfo 116, félsertés 1*28—1*44.
APBÓHTBPETÉSEK
Balvára* legszebb helyén egy világot, déli lekvésí. caendea bútorozott azobá azonnal kiadó. Cim a kiadóban.
öt szobát komplett laké* fflrdöttobá-val azonnalra, vagy májút l-re kltdó. — Cin a kiadóban.__4
Kataaált ruhákat veszek és eladok. Htvátra házhoz megyek. Márkus, utca 31.
Klrály-5S10
Szoba, konyha és mellékhelyiség december elsejére hlaM Katonaréten. Antorge Antii, László herceg utca 2a 53Í3
Bagolal-sor 35. az. alatt egy udvari kit takaa melkkbelyt Bégekkel együtt december Irt olcsóért k adó 6362
"lé plaalaa bérbeadó. - On a kiadóban. 6363
ll niiölEstákat
sz araszoló hernyó teljes elpusztítással fenyegeli. Csak
hernyóenyv gyűrűknek
— a fagyok beállta előtt lörténö felrakásával — védekezhetünk ellene.
Lombhullás után permetezzük
gyümölcsfáinkat
HíiiMirkiliiniiil
vagy
Solbár-ral
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ás növény-védfoxerek ksresksdé*ében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A birótág mellett Telefon: 130.
Kiválóan finom
hentesáruk, felvágottak
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea vlrtUI ......... 30 fillér
1 „ csemege vlrstll...... 24 .
10 dkg. gépsonka ......... 60 .
10 , göngyölt sonka ... 50 . 10 . börnélküll tétzlatonka 90 . 10 . gyógysonka ...... 100 ,
Heroeg Esterházy Hentesüzlet
Horthy Mlklta-at a. TatafMi S-SS.
5475/1931.
Felhívás.
Alulírott városi Adóhivatal felhívja mindazon helybeli lakos adóhátralékosokat, kik az adó-fökönyvekben előirt s a folyó évi IV-ik negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert a határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Nagykanizsa, 1931. évi november hó 16. napján.
Városi Adóhivatal.
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN121
2 + 1 osSves
szelektív nagyteljesítményű
Budapest«, kOlfftldvevő
rádió remekmű
váltó- és egyenáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
fegyver- él sporttilef, rádió- és gramofos osztályán.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapealnek legjobb helyén lekvö modern szállója. Lift. Központi fűtés. Hideg me eg lolydvlz. Fűrdók. Teleionos azobák. Kátéház-élterem.
8>ob«k P 4-50. Panaió 8" P-töl.
Egyágja, szobáknál ipvo kéláRya, szobáknál 20» o .ng.ámé., a „Zalai M.ISa," felmutatóinak. A DV. álloméitól direkt vllamos <M-es) a szállodáig
Nyomatott a Dél zalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 261. szám
Nagykanizsa 1981. november 25, szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség is kiadóhivatal: Főnt S. azim, Keszthelyi flókklsdóhlvatal: Kossuth-utca 3Z
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési éra: egy hóra * pengő 80 II Szerkesstőségl és kiadóhivatal! telefon: 78.
fillér.
Szt. Erzsébet szociális tanítása
Irta -, dr. Rótt Nándor veszprémi püspök
Hétszázados emlékünnepet UtUnk. Asszonyt dicsőítünk. Szentel ünnepelünk. Magyar nőt és szentel. Klráyl vérből származott, Árpád törzséből fakadt, kl azonban soh sem feledkezett meg arról, hogy Istenhez király és pór, hercegnő és szolgálóleány egyformán igy imádkoznak: .Ml Alyánk, kl végy a mennyekben... I" Tehát mindannyian Istennek gyermekei és egymás közölt testvérek vagyunk 1
A Szent, kit halálának hétszázados fordulóján ünnepelünk: Szenl Erzsébet asszony, II. Endre magyar király leánya. Csak néhány évet élt hazánk földjén. Már zsenge kisleány korában elviszik Thünngiába, Warburg várába, mint Lajos Ibtíringlai őrgróf-nak jegyesét. Olt nevelkedik Istennek e kiválasztott gyermeke. A kegyelem bőséges harmata állandóan élteti, Illatossá, kedvessé leszi őt már gyermekkorától az emberek elölt De legkedvesebbé Isten elölt, kihez a gyermeki szívnek ártstlan szerelmével ragaszkodott, kinek a kedvéért már gyenge korában játékról, aptó örömökről korát meghaladó öntudattal lemondott.
Rőyí4 volt élete. Már 14 éves korabán asszony, 19 éves korában három gyermekei anya és özvegy, 24 éves korában pedig befejezte gazdag éleiét, s alig néhány év után már a szentek sorába iktatja az Egyház. Keveset élt a földön, mert azok közé tartozónak számilotta öt az Ur, .kikre nem volt méltó ez a világ".
Rövid idő alalt elérte a földi életnek célját: a lelki tökéletességet, s nem volt többé dolga e világon, Itten dicsőilését, a földön küzdők támogatását sikeresebben végezhette már a boldogság és hatalom országából. Hívta tehát az Ur: .Veni sponsa Chrisli, acclpe coronam". Jöjj Krisztusnak jegyese s vedd ál a Te koronádat, győzelmes életednek diadaljelét.
De rövid éleiével ilt tündököli a földön, s példájával olyan lanilást Hagyott hátra, mely hétszáz évnek ködös távlatán is átragyog, a jelenben is fénylik, s síinie rámutat a mi társadalmi, szociális ba|ok orvosságála: a segítő emberszerelelre 1
Tudjuk, hogy egyedül alamizsnál-kodással, jótékonykodással nem lehet megoldani a ml szociális problémákat Tudjuk azonban azt ls, hogy a bájok egyrdtll eredményes orvosai és orvossága az önzetlen, istenfélői a ezért emberizerető lelkekben van. Ha vannak sokan, kiknek ugy, mint Szent Erzséhplnek fáj, hogy jobb életük, jobb dolguk van, mint más száznak éa ezernek, ha vannak sokan, kik az Evangéliumot komolyan vesiik és szószerint is érlelmezik, akkor a szociális bajoknak is megtaláliuk orvosszerét. Ezek az Önzetlen, evangéliumos lelkek a bajok orvosai.
ruháit, metszi, ludjon
Szent Erzsébet kincseit, díszes öltönyeit darabokra hogy minél több mezítelent ruházni. Szenvedélye az alamizsnálkodás, a 8 regények segélyezése, betegek gyógyítása és ápolása. Mily tanítás a mai rideg, önző, kapitalista világnak, mely csak az oszlalékol, a hasznot keresd Nem ostornak és elrettentő bírónak jelentkezik-e a kommunizmus, mely az emberi hírvággyal szemben, a gazdagok és birtoklók keménységének megbomlására éppen a tulajdont tagadja, annak megsemmisítéséi hirdeti s
azt kívánja, hogy senkinek te legyen vagyona, amely fölött rendelkezhetne. — íme a tulajdonjog önző érvényesítésének méltó büntetése.
Ne is keressük, meri nem is kereshetjük a szociális bajok orvoslását mtsulf, mini az Ur Jézus tanításának megtartásában. A gazdasági bajok gyökere nem pusztán ilyen vagy amolyan számítás eredménye, hanem bizony annak mélységes erkölcsi okai is vannak. Nem lehet a keltőt egymástól síé.választani. Amig a mai helyzetnek hatalmasai és intézői nem lépnek a valláserkölcsi álláspont útjára, addig nem várhalunk javulási a gazdasági válságra. Szent Erzsébet nem szavakban mu-
tatja, hanem lettekben gyakorolja az evangéliumi tanítási. Életmódja példa és utmutatás a mai materiális gondolkozású embereknek, hogy nem Írásokkal, nem irka-firkákkal, nem eszmefuttafásokkal, nem szólamokkal kell a nehéz problémák meg oldásához nyúlni, hanem gyakorlati kereszténységgel, mely nem ajakán hordja az irgalmasság cselekedeteit, hanem a valóságban, a mindennapi éleiben mulalja be azokat
Erre adott nekünk példát Magyarország dicsősége: árpádbázi Szent Erzsébet, kinek ünneplése Indítsa meg mindnyájunk szivet, hogy egymáshoz közeledve, egymást jobban megértve váltsuk valóra a karltást: a felebaráti szereleteti
,yJlz ország biztonságát az adja meg, ha minden társadalmi rátog összefog ás a nápet bevonják
az alkotmányba"
Apponyi Albert gróf egy óránál hosszabb beszédben vázolta az u] kormány politikai és gazdasági feladatait —.Nagy viharokat eredményezett a munkanélküli-segélyek ügye — Szilágyi Lajost sikkasztással vádolták meg
Efl*mA«t érték m botrányos jelenetek a Ház keddi ülésén
Budapest, november 17 A képviselőház mai ülése Igen élénk volt és bővelkedett irgalmas leienelekben.
A kereskedelmi miniszter szerint kevesebb a forgalmiadó Fábián Béla niipirend előtti felszólalás keretében a közüzemek megszüntetését éa a forgalmiadó átalányok revízióját kérte, kifogásolta a srövelkezetek állami támogatását.
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter válaszában kijelentette, hogy a szövetkezetek semmiféle előnyben és támogatásban nem részesülnek a magánkereskedelemmel szemben és a legnagyobb elismeréssel adózott a szövetkezetben rejlő egészséges erkölcsi elgondolás iránt, A továbbiakban rámutatoll arra, hogy forgalmi-adó terhek nem növekedtek, hanem csökkentek, majd kijelentette, hogy minden Irracionális szövetkezel megszüntetése programjában van.
A munkanélküli-segély
Szilágyi La|08 aggodalmát fcjfzlé ki az iránt, hogy a ko mány az Ipari munkásság részére a szakszervezeteken keresztül nyújt munkanélküli segélyt. Beszéde közben
éles szóváltásba keVerkdétt a szociáldemokrata kép viselőkkel, majd
Rassay Károly és Payer Károly tűztek össze Ingerült közbeszólások során. A napirend előtti felszólalásra Ernszt Sándor népjólítl miniszter válaszolt Kljelentetle, hogy a kormány a legnagyobb igazságosságra törekszik a munkanélküli segély kérdéstben. A szakszervezeti tanáccsal semmiféle l megállapodási a kormány nem kö-
tött. Nagyon Igazságtalan dolog volna ha a munkásság segélyezésével Bzemben adófizetők filléreire hivatkoznának mert hiszen a rnunkástársadalom épp olyan jogú tényezője az államnak, mint minden más társadalmi réteg. (Taps a Jobboldalon és a baloldalon). A munkásság szervezeteinél mrg-
vizsgálták azt, hogy "a szervezetek valóban fejtettek-e ki szociális tevékenységet és osztottak-e ki segélyeket. Miután erről meggyőződtek és látták azt is, hogy a szervezetek a segélyezési nem ludják folytatni az eddigi mértékben, határozták el magukat, hogy ezekre a szervezetekre bízzák a munkásság segélyezését
Apponyi Albert nem tart helyesnek egy uf választást a Jelenlegi válásitól törvény alap/án
Nagy érdeklődés melleit szólalt fel
gróf Apponyi Albert. Beszéde elején rámutatott arra, hogy az előző kormány működését illetőleg nem vállalkozik sem a vádló, sem a védő szerepére, de tagadhatatlan, hogy a mult kormány hibái között sok van, amit előre nem ludlunk, nem láttunk és nem láthattunk. Mélységes meggyőződése, hony annak a pénzügyi és gazdasági krízisnek, amelyben vagyunk, összefüggése van a világ-krizissel. A mi helyzetünket még súlyosabbá teszi a trianoni szerzi dés Ma még nincs meg az a lélektani atmoszféra, amely a mult kormányzat teljesen Igazságos meg-blrálására alkalmas Kijelentette, hogy
a miniszterelnöknek azt a felfogását, hogy átfogó gazdasági programot nem lehet adni, nem teheti magáévá.
Senki sem ringathatja magát abban az il\'U\'ióban, hogy a mai súlyos helyzet egy fél év múlva elmúlnék : hosszú nehéz Időket kell átélnünk és ennek következtében nem szabad elhanyagolni a kiizis enyhítésének lélektani oldalát. A kormánynak most az a feladata, hogy az államháztartás egyensulydl rendbehozza és a
közgazdasági erőket fenntartsa.
Az államháztartás egyensúlyának kérdésével Kapcsolalbanhangsulyozta, hogy tekintetbe kell venni a lélektani momentumokat is.
Nem vár nary hatást a vagyonosabb társadalmi rétegek nagyobbarányu megadóztatásától, mert Magyarországon kevés a vagyon, de az emberek szívesebben fizetnek adót, ha tudják és látják, hogy elsősorban azok viselik a terheket, akik elönyösebb helyzetben vannak.
(Helyeslés.) Minden természetit és eredeiü jövedelmet meg kell fogni. (Általános helyeslés.) Az adóllzetésnél a fizetni nem akarást kérlelhetetlenül kell büntetni, a fizetni nem tudással szemben méltányosságot kell tanúsítani,
mer! ez a termelés érdeke Is. (Taps.) Hosszabb Időre kell számítanunk azzal, hogy nehéz lesz a helyzet, azért a terheket oly módon kell megszabni, hogy azok ne merítsék kl egyszerre a társadalom erejét.
A miniszterelnöktől nem > lehet kívánni, hogy kijolenlse azt, hogy egészen uj politikái kezd. Ez csak
Zalai kózlónv
ltól. november IS
uj választás mellett volna lehetséges, már pedig
az ország reputációja érdekében sem tartaná helyesnek, hogy a jelenlegi választól törvény alapján most újra válasszunk. A pénzügyi politika terén gyökeres változás állott be. A külpolitika terén nem kíván változást, eteklntetben ■ Bethlen-kormány bátran állhal a történelem ItélA-széke elé.
VégUI kívánatosnak mondotta Ap-ponyi Albert gróf, hogy a belpolitika a demokratikus haladás tekintetében eltérést mutasson attól a politikától, amelyet a mult kormány kOvetett. N;m szabad jónak bélyegezni a vá-
lasztójogi kérdést, amely fontos realitást jelent. A nemzet hangulatának kifejezésre kell jutnia a parlamentben. (Taps a baloldalon.) Jobb ha a parlamentben jutnak kifejezésre a bajok, minisem hogy, mint a métely, titokban terjedjenek tovább. Nem szabad, hogy abban a nyomasztó tudatban éljen az ország lakosságának egy része, hogy jogsit nem tudja gyakorolni. III rendszerváltozásra van szűkség és etéren megbarátkozik átmeneti Intézkedésekkel Is.
Az ország biztonságát az adja meg, ha minden társadalmi réteg Összefog és a népet bevonják az alkotmányba.
Ezután Apponyl Albert gróf befejezte több mint egyórás beszédét. Igen sokan gratuláltak az ösz államférfinak.
Rassay SsMeíflsése a szocialistákkal
Peyer Károly Szilágyi napirend előtti felszólalására válaszolva tiltakozott az ellen a beállítás ellen, hogy a szakszervezetek politikai szervezetek.
Rassay Károly felszólalásában visszautasította az egyik képviselőnek azt a megjegyzését, hogy 0 sajnálja az 5 pengőt a szocialista munkásoktól. 0 csak azt a kérdési vetette fel, hogy ml lesz az ügyvédekkel, orvosokkal, kereskedőkkel, Iparosokkal és a mezőgazdasági mun kások segélyezésével?
Peyer Károly; A szellemi munkások kapnak sztlkségmunkát a városházán.
Bródy Ernő (hevesen szembefordulva Peyer Károllyal): Az semmi, kérem.
Rassay Károly ezután részletesen ismertette azt, hogy különböző alkalmakkor mindig sürgette az lnség-akció helyes elintézését. Különös aggodalommal tölti el most, hogy a kormány — amint a Népszava ezt Írja — áttért a pénzbeli segélyezésre anélkül, hogy a kérdés alkotmányos lórum elé került volna. (Nagy zaj az egész Házban.)
Kabók Lajos átkiált a jobboldalra: Mennyit herdáltak el?
A zaj tokozódlk,
a szocialista képviselők a padokat verik, az elnök hiába csenget.
Jánossy Oábor: Egy kis viharcsengőt kérünk.
Rassay Károly : A baloldal mindig azt kifogásolta, hogy ilyen kérdéseket ne hozzunk a parlament elé.
A szoclallsUk újból zajon-
g ássál akadályozzák meg
Rassayt beszédének folytatásában,
akinek egyes kijelentéseit a jobboldal megtapsolja.
Rassay Károly: A szocialisták 5 millió pengőt kértek a kormány,ól.
Peyer Károly : Ez valóllan.
Rassay Károly: Olvastam ilyen beadványt. (Nagy zaj.)
Buchlnger Manó: Még sok ilyet fog olvasni.
Rassay Károly : Tudomásra jutott, hogy szocialista részről kijelentetlék, hogy nem jó néven veszik, ha ezzel a kérdéssel a polgári lapok foglalkoznak.
Kertész Miklós: Az Önök lapjaira lesz veszedelmes, ha ilyen értelemben foglalkoznak vele.
Rassay Károly: Engem nem lehet azzal fenyegetni, hogy a munkanélküliek mit fognak csinálni. Erre
óriási Izgalom támad az egész Házban.
Rassay : Tudomásomra jutott egy olyan szocialista kijelentés, hogy
4000 munkanélküli meg fog jelenni a szerkesztőségben és szétveri a szerkesztőséget.
— Hazugság I Hazugság I — kiáltják kórus\'Mn a szocialisták.
Peyer Karoly: A Kurírt arra sem érdemesítik a munkanélküliek, hogy leköpjék I (A zaj fokozódik.)
Rassay Károly csak hosszas szünet ulán folytathatja beszédét és
kifejti, hogy nem helyesli, hogy különböző munkásszervezetek igénybevételével osszák szél az állam pénzét Ö hozzá sokszor fordultak nyomorgó középosztálybeli emberek, ezeket nem küldheti a szakszetve-zetekbe segélyért.
Nagy figyelem közben emelkedik szólásra
Károlyi Gyula gróf
miniszterelnök. Bejelenti, hogy a kormány nem gondol a munkanélküli segély behozatalára. Munkanélküli segélyt az ország nem aahat, mert nincs miből. Arról van csupán szó, hogy az inségakcióba lehetőleg az összes Ínségben levőket bevonják. Az inségsegéiyek kiosztásánál sem-tnlléle párt, vagy egyéb szempontokat nem lógnak tekintetbe venni, kizárólag maga az ínség a mérvadó. Kétségtelen, hogy a szakszervezetekben tömörült munkások közül Is sokan vannak, akiket az Ínség-akcióba be kell vonni. Ezek részére a segély szétosztását a szakszervezetek vezetőségére bízza. Természetesen a kormány ellenőrzi a szétosztást.
Botrány szem élysa ügyben,
felfüggesztik az Illáét
Az ülés végén személyes kérdésekkel foglalkozott a Ház. Bűchler József azzal vádolta meg Szilágyi Lajost, hogy közpénzeket saját céljaira használt fel. Ezt az állítást
Schiití
ím^I
tjitöfrti
akció*

Parget maradékok
divatos szép minták, blousra ruhára alkalmas M
méretek, métere csak ....................................P J,"""™
Lepedő
ia. minőségű vászonból, komplett nagyság, M jy
tartós, jó minőség, szegve darabja ..................P tp.OV
Lepedőből egy-egy vevőnek legleljebb 2 darabot szolgálunk kl.
Aru&áx.
Dunántul legnagyobb éa legolcsóbb áruQáxa
LV
S15
&
Gyilkosság a Stúdióban.
Szilágyi Lajos hazugságnak minősítette.
A szenvedélyek oly magasra csaptak, hogy az tlnök az ülést kénytelen volt felfüggeszteni és személye; en kérte a szembenálló leieket, hogy őrizzék meg nyugalmukat.
Bűchler József az ülés megnyitása után eseteket említeti, amelyekben Szilágyi a városházán közben járt.
Szilágyi Lajos válaszában kijelentette, hogy leplezetlen nyíltsággal pártolt egyes ügyeket, nem a maga érdekében, hanem mindig közérdekből. Felszólítására Bűchler kijelentette, hogy módot ad Szilágyinak arra, hogy elégtételt vehessen magának.
Az ülés léi 4 órakor végződött. Nem mondott le a kormány
Budapest, november 17 (Éjszakai rddiójelenlés) A délelőtti parlamenti eseményekkel kapcsolatban az a hlr lerjedl el a budapesti városházán, hogy a kormány lemondott. Illetékes helyen kijelentették a Magyar Távirati Iroda munkatársának, ezt a hirt annyira fantasztikusnak tartják, hogy cáfolásra sem érdemesítik.
A keresztényszoclálisták is kapnak támogatást
Budapest, novomber 17 Ernszl Sándor népjóléti miniszter megigére, hogy a keresztény szocialista szakszervezetek tagjai ugyanolyan átányu támogatásban részesülnek, mint a szociáldemokraták.
Véletlenül nyakonlőtte leventetársát
Siófok, november XI Vatárnap levente iögyakorlat volt Siófokon. Éles tölténnyel lőttek. Kep-llk Ferenc 21 éves levente az egyik legyverrei ct Ingatott, amelyről nem tudta, hogy töltve van. Célozgatás közben a fegyver elsült és a golyó a közelben áiló Fehér Oyula 15 éves levente nyakába fúródott. A kis sérültet eszir.é\'etlen állapo bin szállították be a székesfehérvári közkórházba. A szerencsétlenség ügyében vizsgálat Indult
FsnsMrsMs UfMáiiittu mim naponta " PS-utl Dobrovlca-hubait
Klfkanhaai Ifjúiig raak«dveló-aat|a 6 órikar 1 Pol«iil Olratókírbai. Nov. 2L t.ktilla el&adii, > níanoni ívlorduló fyiir-
(Inr,. virothiain S órakor. No». A SichI BriiiM 100 ív,. MorduMlioak «ö-
napa déUtAtl I] ótakor a aatnbiiban. D«. ». DomJny SiH ida ét daUalla a Kaajloóban-04c. IJ. Tóth kiírnia catitannirtura, Bartha Utvi« Ikailli (lóadiaa a viroabixin fl órakor.
— Jőváhagyott vadászterDletl bérletek. Murakerésztur község és a hozzátartozó Síiget nevű dűlő vadászati jogának bérbeadását, melyeket Sllmecz Lajos murakereszturl és Oszten Lajos örtiiosi lakosok veitek kl bérbe 6 évi időtartamra, |óváhag>lt Zalavármegye alispánja.
1931- november 18.
ZALAI KÖZLÖNY *
Héiftfn délalán 111 Össze a város képviselőtestülete
A pénzügyi bizottság Ölése
Nagyksnlzu város pénzUgyí bizottságának hatodik OI\'\'se iránt már kevesenb volt .< érdeklődés.
D . Dómján Lajos szóvátette az :!eml Iskola faszükségletének redukcióját, ami bosszú vitát provokált. A napirend a közvágóhíd csoportjával kezdődött, amelynél szöba került a laszUkséglet kérdése. Közben ráterelődött a vita a legutóbbi Kovács-Pahocsa allérre is. Dr. Králky István polgármester tobb Ízben hangsúlyozza, hogy vitéz Kovács János lei-Ügyelő talpig megbízható, minden tekintetben becsületes ember, aki nagy megtakarításokat eszközölt a városnak.
UJváry Qéza ezzel szemben rámutatott arra, hogy lehetetlenség, hogy egy városi képviselőt lecsukja nak azérl, mert az jót akart és bizonyos dolgokst szóvá tett a közgyűlésen.
Králky polgármester: Itl arról van szó, hogy a városi képviselő meggondolatlanul beszélt. A képviselőnek Ide kellett volna jönni és megmondani, hogy mii hallott, mit beszélnek és kérni, hogy indilsunk vizsgálatot. Egy városi képviselőnek elvégre meg kell gondolnia, hogy mit beszél. Felelőtlenül valakinek a becsületébe gázolni nem lehet. Pa-hocsa ahelyett, hogy az ügy kivizsgálását kérte volna,- egyszerűen állított és vádolt.
Az ügyből kifolyólag éles személyi vila támadt UJváry Oéza és dr. Rotschlld Béla között
A bizottság végűi a vágóhíd fa-jirandósigát, amit mlr a beállításnál is csökkentettek, ujabb 20 százalékkal csökkentette. Leszállították az állalorvos fuvardf|át is havi 40 pengőre. UJváry Qéza az Erzsébettéri piac téglaburkolatát birálta. Szmodlcs László a piaciéri árusítás Időtartamának meghosszabbítását kérte, amiben a polgármester azonnali intézkedést Ígért
A kertész fajárandósága körül is vita folyt. UJváry Qéza szóvá tette, hogy a kertészeti bizottság még mindig nem Olt össze, dacára hogy i\'yen bizottsága is van a városnak.
Babochay Qyörgy: Azért van ez a hizottságl tagság, hogy « névjegyére, avagy az özvegy a partéra rányomathassa, hogy a megboldogult .bizottsági tag" volt. (Derültség.)
UJváry sérelmesnek találja a DSzA 10 százalékos kövezetvámbeszedési jutalékát
A kövezetvám rendkívül megcsappant. A folyó év 93.000 pengő előirányzásához képest a lövő évre már cuk 60.000 pengőt irányoztak elő. Hemmert főszámvevő hiszi, hogy a jövő évben mégis csak megélénkül » forgalom és Javulás log ezen a tlren Is mutsikozni.
Közmunkavállság címén készpénzben 28.261, természetbeni szolgáltatások elmén 5073 pengő van előirányozva.
A polgármester bejelentette, hogy a költségvetés hétfőn kerül a képviselőtestület elé.
A hétfői ülés délután 5 órától este
egynegyed 9 óráig tartott. *
A pénzügyi bizottság kedd esti üléséről szóló tudósításunk anyag-lorlódás miatt holnapra maradt.
Idftlárás
I * ■«U»r«l6-
(Bjuakal rádiói l\'al lnM»at jalaaM aata 10 öra-kari HOwBa US várhat*, a Duaáa-tKlM klaabb aaákkat.
Halálos vizivás a förhénchegyi gémeskutnál
Vizmerités közben ■ kútba szédült egy nagybakónaki föld-müvesasszony, aki almát akart hozni a kanizsai piacra
Nagykanizsa, novembor 17 Minden tekintetben rejtélyes és halálos kimenetelű eset játszódott le hétfőn délelőtt a Förhéncz-hegy alatt levő u. n. Tellkutnál.
Délelőtt 10 óra tájban haladt el a kut elölt Kodbőnl Alajosné, Eötvös-lét 7. szám alatti lakos, aki Nagykanizsáról a förhénczl hegyre igyekezett. Amint Kodbónlné a kut közelébe ért, egy gazdátlan kosarat pillantott meg a földön, majd nem kis Ijedelmére segélykiáltásokat hallott a kútból.
Ugyanakkor érkezeit oda Bolf József gazdálkodó is, Amint lenézlek a ku tu megdöbbenve látták, hogy a mélyben egy fuldokló aaz-szony küzd az életéért. A közelből rövidesen sikerült kötelet és létrát keríteni, mire a fuldoklót nagynehezen kimentették a kútból. Az eszméletét vesztett asszonyt a közeli erdösbázban helyezték el, majd értesítették a nagykanizsai mentőket, akik beszállítottak a közkórházba.
Hosszas kísérletezés után az orvosoknak sikerült magához térileni sz asszonyt, ski elmondotls, hogy Mátés Jónásné 56 éves nsgybakónaki föld-művesasszonnyal azonos.
— Miért akart öngyilkos lenni ? — kérdezték az orvosok.
— Dehogy akartam, tiltakozott Mátésné, almát jöttem be eladni Nagykanizsára és ulközben megszomjaztam. Megálltam a Förhéncz-hegy alatti gémeskutnál és
amint fel akartam huznl a
vödröt, a kútba szédültem.
Mátésné ezután csakhamar elvesztet\'e ismét az eszméletét és csak a kétó esti órákban tért magához, mikor is azonnal értesítették Almássy Oyula vizsgálóbírót, aki nyomban kihallgatta.
A szerencsétlen asszony olyan sok vizet nyeli, hogy már a beszállítása alkalmával sem fűztek sok reményt életbenmaradásához az orvosok. Kedd reggelre azután valóban bekövetkezett a tragédia. Mátés Jónásné sz éjszaka folyamán meghalt.
A Leányklnb Szent Erzsébet ünnepélye
Nagykanizsa, novembor 17
Fiatal leányszívek légkörének minden kedvessége, derűs tisztasága és bája benne volt annak az esti műsornak a hangulatában, amivel a Szociális Missziótársulat Szent Ilona Leányklubja áldozott Szent Erzsébet emlékének. A színház széksoralt zsúfolásig megtöltötte a kanizsai közönség ünnepi együlteí:.
Kedves meglepetésként hatott a Leányklubnak ezen a műsoron bemutatkozott vonós zenekara. Ez a legfiatalabb kanizsai zenekar Arn-berger Rudolf vezénylésével a legszebb várakozásokra jogosit a klubélet zenekulturális vonatkozásában. Kedves volt Hajas Kornélia szava-lila. Szinre került Pohárnok : .Magyar Szent Erzsébet* c. kéifelvonásos színjátéka, Celesllne házfőnök-nővér finom, gondos betanításában és Szabó István Ízléses, szép rendezésében. Bájos Szent Erzsébet volt Zrlma Ilona. Baksa Márta és Kanyar Erzsébet nagyon finoman alakították gunyoros szcáipelket. Nyiltszini tap-
solt kapóit az aranyos Bertln duo. Mint örgrófné Máglcs Mária, mint kulcsárnő Horváth Erzsébet, mint Lajos őrgróf Muzlkár Sándor Jeleskedtek. A korhű toalettek (özv. Kovács Alajosné, a budapesti Nemzeti Színház v. varrónőjének munkája) nagyban hozzájárultak az erkölcsiekben és anyagiakban egyaránt nagyszerűen bevált előadás sikeréhez.
A programnak különös Bulyt és értéket idolt Kolla János kegyes-rendi tanár ünnepi beszéde, melyben költői Ívelésű mondatok szárnyán állította hallgatósága elé Szent Erzsébet nemes erényeit, azok közül is a legcsudálalosabbat, a karllas gyakorlati szellemét, a szegényen való segítés örömét, a vagyon jogát és kötelességét a mai nyomorúság Ideiében.
A Leányklub derék munkát végzett, mint ahogy minden alkalommal azt végez, amikor a porondra áll. A közönség pedig, amely a színházban együtt volt és sokat és szívesen tapsolt, ezúttal Is megmutatta a
Kanizsa egész társadalmának a Leányklub Iránt érzett őszinte szimpátiáját.
(A Leányklub lenokaránsk taglalt, valamint a színdarab szereplőit kérik, hogy ma, szerdán reggel 9 órakor jelenjenek meg a Mlsezlóaházban.)
NAPI HIRiK
NAPIREND
Róm. katolikus: Péter, Pét Protest.t Ödön. Izraelita: Kist hó S.
Várod Mura is Könyvtár aTitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tót 12 óráig.
Qyónazartárl ájjall szolgálat i f. EmiSt tár* 1JMtgT*"0\' traPMftáf
OözMrdó nyitva reggel < órától este « órál( (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. >-11.
— A veszprémi püspök Sümegen. Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök néhány napi tartózkodásra Sümegre érkezett. A püspök lálogitást tett a reálgimnáziumban és u állami elemi iskolábsn.
— Trianon évfordulója a U-ceálls ciklusban. A trianoni béke becikkelyezésének szomorú évfordulóját ezidén Is megüli emlékezte-tésül a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör. Az ünnepély november 22-én, vasárnap délután 6 órakor lesz a városházán. Ünnepi előadó dr. Szabó Zsigmond társelnök, a Revíziós Uga nagykanizsai fiókjának ü. v. elnöke, aki „Mult, |elen, |övö" cimen mond megemlékezést Trianonról, Barbarits Lajos főtitkár egy hazafias költeményét szavalja. A Vasutas Dalkör énekel Lenz Qyula karnagy vezénylésével. Belépődíj nincs, csak önkéntes adományokat kér a Kör a további rendezések költségeinek fedezésére.
— Rendőrségi áthelyezés. A m. kir. belügyminiszter Rácz Kázmér dr. rendőrkapitányt szolgálati érdekből november 16-án Nagykanizsáról Kőszegre helyezte át és az ottani rendör-kapltáuyság vezetésével bízta meg. Rácz Kázmér dr.-t még a nyáron helyezték Nagykanizsára, de alig 2—3 hét után már vidéki helyettesítésekre kspott megbízást, mig most véglegesen s kőszegi kapitányság vezetését vette át Rövid ideig tartó nagykanizsai tartózkodása alatt is sikerült kivivnla uri modorával és közvetlenségével mindazok megbecsülését, akiknek csak egyszer Is alkalmuk volt beszélni vele.
— Tanítói jubileum. A pacsai iskolában megható ünneplésben volt része Bukvlchné Etelváry Mária tanítónőnek, aki 25 évet töltött a községben s ez alatt az idő alatt az egész vidék becsülését érdemelte kl munkásságávsl. A hitközségi képviselőtestület dlszgyülést tartott a jubiláns tiszteletére.
— Misszió. P. Bécsy Vazul és P. Nagy Ernő zalaegerszegi ferences hitszónokok Nagy Virgil 25 éves plébános! Jubileuma emlékére Zalaszentjakabon és Miháldon péntektől kezdve népmissziót tartanak.
— Egyházmegyei tanítói közgyűlés. A Veszprém-egyházmegyei rk. tanítóegyesület november 26-án tart|a Veszprémben a várjjpháza tanácstermében képviseleti nagygyűlését. A tárgysorozaton szerepel Landi Ferenc pacsai igazgató felolvasása is: .Ha a lex Horváth valóban törvény lesz" címmel.
— Férfi éa női szövetek minden árra kaphatók Slriger dlvatáruházban.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult héten 10 gyermek aSkteit, 7 tlu (m 8 leány: Marlo* J6»eet gépéeskovács ós Káplár Katalinnak rk. leánya. Kla Ernő olpéezmeeter éa Uránt Máriának rk. .fia, Tlssal Jőzaet vaauU munkán é« FüUSp Katalinnak rk- leánya, Kulcsár l-ajos kocsis és Bártoa Mariának rk. fia, Borgor Aladár kereskedő éa Klaln Rozáliának lzr. Ha, Kálka Ferenc tíUdrn. éa Horváth Annának rk. tta, Dávldovlos Ultw kereskedő éa Flamm Józsánsk rk. fia, Horváth Dezső népienéaa éa Oláh Eraébetnek rk. leánya, Vaaa Inra rendőréé*! díjnok és Drímók Máriásak ág. h. ev. fia. Házasságon kivül született 1 Bu. — Halálozús iTvotí: Vajda Aladár kereskedő tar. 50 éves, Laaky Oyőrgyné Sflhőnbeln Zsuzsánna rk. 83 éves, Haff-n«r Fenoeaé Sohatodt Henalaa rk. 57 éaee. Pint Jánoené Tuskaneoz Juliánná rtc 75 éves, Takáoa Mária tanuló rk. 9 ó*ce, Mayer Jánoe ny. vasúti segédtiszt rfa 81 évet, Bagonyal Mária rk. 18 napi, fittel Ferene ny. vaaatl fékező tar. STévee. Darázs György ny. vasúti váltó kezelő rk. 59 éves, Ternovecz József urod. kocsis rk. 18 ávee (Kerettye), őzv. H«Oer Károlyné Tóth Terézia rk. 68 éves, Ráchnltzer Ignáo kereskedő tar. 71 évea (Habét), Saennyeei Sándorné Baka* Anna rk. 28 ávee (Debreoen), Walaa Viktor msgántlaztvlieW tar. 48 éves. — Hátat-«1tol kötött 3pár: Fülöp Antal földm. ée Mlhaleos Juliánná rk., Barballos Antal vmiálnHs éa Mmoa Márta (elv.) rk., Fülöp György napsz. éa Horváth Hálta rk.
— A hűség ünnepe. Vasárnap, november 22 én déleMtt gazdasági caelédkilUnleiés átadás less Oetsén, Szmodlts Viktor földbirtokos uradalmában. ahol LuMedmu, Alá» dr. föaaolgabiró Rózsás Fasaac uradalmi gazdasági estédnek, aki már 40 éve áll a földbirtokos szolgálatában, át fogja adni a földművelésügyi miniszter 100 pengős pénzjutalmát és a dicsérő oklevelét.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb Is megtelelő kiviéiben, garnitúrákat, reka-mféket, matracokat, ISggtlnyöket stb. leg-
1 "■ él kívánatra kedvelő ftzetSl
teltételekkel atáliliunk. Rendelés előtt kér-
ri díjtalan árUJákaatatót Kopsteln
u t o r á r a h i t, Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 4,
- Bányászhalál. Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt a csOndessűrül kőbányában. Egy robbantás alkalmával Marki József sümegi ilietőségfl bányamunkás oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy néhány óra múlva meghalt. A szerencsétlenség ügyében megindult a vizsgálat.
— Az utolsó 1-2 hónapban sokat hallottunk a textildkkeknek általános áremelkedéséről. — Városunkban a ScflUíx AruOáM, ugy látszik valóságos hadjáratot Indított ezen leifogás dlen, mert amellett, hogy árait nem emelte, hetenként — csütörtökön —- egyszer megrendezett .akció nap\' alkalmával, hihetetlen olcsó árban árusított egye* cikkeket Nem véletlen müve tehát, hogy az eddig megrendezett akció napok nemcsak varosunk közönségének érdeklődését keltették fel, hanem vidékről ls sokan keresték fel sz áruházat. A ScfitUM jtra&kM honorálni akarja a közönségnek ezt a szíves pártfogását s ezé»t f. há 10-áa, eaatCrtó-kőa megrendezendő akdó nap alkalmával, az eddfjlekoél sokkal kelendíbb cikket áruilt. Scgtlfaék e heti akdó hirdetése lapunk 2. oldalán található.
— Szerencsétlenség az alsó-őrsi állomáson. Németh Antal tapolcai szobafestő egy társával együtt az alsóörtl állomáson a víztorony javításán dolgozott, Az áUváay, amelyen dolgoztak, Összeomlott és mind a ketten a mélységbe zuhantak. Németh Antall, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett, beszállították a kórházba. Vizsgálat Indult annak meg -állapítására, hogy a szerencsétlenségén kit terhel a felelősség. — Bársony, flanelt és perget ujdonsá-■nél.
gok Singem
Mriehi zárlat
Páris 201 l\'h, London 19-42V», Newyork 513-62. Brtlssel 71-40, Milano 28\'40, Madrid 44-50, Amsterdam 206-20, Berlin 121-70, Wien 7150, Szófia 3-72, Prága 15-20, Varsó 57-30, Budapest 90-021lí Belgrád 9-10, Bukarest 303.
ZALAI K0ZL0NV
1981. novembar 18
KÖZGAZDASÁG
A Í50 pengős tehenek és a Nemzeti Bank deviza - politikái a
Erélyesen követelték a külföldi államokba ktvttt magyar vahta vteszahozatalát a* Alsódunántuii Mezőgazdasági Kamara köz gyűlésén /
Pécs, november 17 Az Alsódunántuii Mezőgazdasági Kamara ezidei őszi rendes közgyűlését Pécsett tartotta meg a vármegyeháza nagytermében.
Oróf Benyovszky Móric elnöki megnyitójában rámulatott a hitelviszonyok rendezetlenségére s a mai
Íazdaságj válság okail kutatva meg-Ilapította, hogy a világkrizlsen kívül speciális magyar hibák is okozták a mai szomorú gazdasági helyzet bekövetkezését. Kifogásolta, hogy
a OyOSz sokkal erősebb pozíciót foglal el a nemzetgazdaságban. mint a mezőgazdaság szervezete.
A mezőgazdasági kamarák a múltban megtelték kötelességüket és felhívták az Illetékes kOrök figyelmét azokra a tennivalókra, amelyeket a mezőgazdaság érdekében foganatosítani kellett volna. Sajnos, a kamara jóslásai bekövetkeztek, előterjesztései azonban nem igen nyerlek meghallgatást. Jelenleg a kamarák nem rendelkeznek olfte anyagi eszközökkel, hagudnden téren meg-felelhetnáMfc hivatásuknak. Elkeli azonban Ítélnünk mln-olyan törekvést, amely megszűntetésükre kényül, mivel a kamarák a magyar gazdatársadalomnak erős, hazafias szervezetei, amelyeket céUudatosaa tovább kell% fejleszteni.
Ezután az elnökség maadáluiaa lejárván, nMgejtették az uj elnökválasztást éa egyhangú lelkesedéstel a/ből Benyevaky Móric grófot választották meg a kamara elnökévé, valamint az addigi alelnököket is újból megválasztotok.
Kiss Eiaaaér kamarai igazgató az Igazgatóválasctiaány határozatalt terjesztette eló. A kaaMU-ai körzetet igen érzékenyen sulija az állatexport tatles pangása. A vásárok, szórnom tanulságai szerint
a gazdák egészen nevetséges árakon kénytelenek megválni jóazágaiktóL ISO pengős áron kótyavetyélik el tahaadket
A vásárokon különben is alig van forgalom — hangozlalta, hogy a Nemzeti Banknak tekintettel kell lenni devizapolitikájában az állatexportra.
Dr. MarscJiall Ferenc országgyűlési képviselő nagyszabású beszédé\' ben megállapította, hogy az állat-export csőd előtt áll, ennek pedig nem szabad bekövetkeznie, mivel ma még az állattenyésztés a legren-tábllisabb gazdasági ág. Éles szavakkal kelt ki a külföldi államokkal kötött kereskedelmi szerződések egyoldalú kezelése ellen. Kifogásolta, hogy az ausztriai konlingens leszál litásának kérdésében a mezőgazdasági kamarákat meg sem kérdezték s szerinte gyengeségünknek adtuk tanújelét azáltal, hogy az osztrákokkal egyáltalában tárgyaltunk. Rámutatott arra, hogy ai exporlkérdés ma lulajdonképen devizakérdéssé vált s a devizapolitikát összhangba kell hozni a mezőgazdaság érdekeivel. Szerződéses politikánkba vigyünk be erőt, gerincet s ne legyünk lojálisak ott, ahol a másik oldalon fim lojálisak Indítványára a köz-gvWésezdgvtotn táviratot iniézalt gróf Mrafyf Oyuia miniszterelnökhöz, valamint Ivády Bála földm üvelés-ilgyi mininlrrhez, A táviratokban a Kamara állatklvltclOnk életbevágó érdekeitek le/erélyesebb megvédését sürgstl. nemkülönben tiltakozását fejezte ki azAusztriámi fennálló szerződésünknek minden olyan megváltoztató ellen, amely állatktvltelünk életbevágó érdekeitek úgyszólván teljes feláldozására vezet. Kérjük, hogy a Nemzett Bank devizapolitikájának mesétgazdpságl kivitelünk nagy érdekel dldeealul ne essenek
Kiss Elejrtft kamarai igazgaió bejelentette, hoffy a tisztviselők önként lemondattak tDnsftzetésUk 33 százalékáról a Kamara adósságainak ren-dezhetése végett. Az 1033. évi költségelőirányzatban 93.000 immbő helyeit 63.000 pengő van caika liszt viselők illetményére előirányozva. A tisztviselők eme gesztusáért a közgyűlés köszönetet szavazott.
Palacsl Dénes országgyűlési kép viselő
felháborodottan tiltakozott
Szenzációs nagy kabátvásár
megkezdődfitt.
Már most raktáron levő kabátokat mélyen leszállított árban árusítjuk. Nutrlette bundát már 92*— pengőért és feljebb. Mult évről visszamaradt kabátainkat 20— pengőtől tíezdő-dőleg leszállított árban adjuk.
Wei&xfeldL és Flsc&er
"" aivatáruöáx
őszi divat a
Női boHa
cipő
fekete barna és drapp színben kapható:
Szabó
cipööruOé*. HoriOy Mlklős-ut t.
a kamarák megszüntetésének terve ellen.
A kamarák foglalkoznak, mondotta, a legintenzívebben a gazdabojokkal, ez a legdemokratikusabb szervezete a gazdaközönségnek, amelyet minden körülmények között fenn kell tartant. A közgyűlés élénk helyesléssel fogadta el ama indítványát, amelyben küveteii a külföldön levő ma-
5yar valutának záros határ-ón belül való vlsszahozatalát
Aki ennek kellő idóben eleget tesz, azt ne érje semmi bántódás, a pénz kerüljön a magyar bankok utján a gazdasági élet vérkeringésébe olcsó hitel alakjában, ellenben aki ezt nem cselekszi, 15 évi fegyházzal és minden néven nevezendő vagyonának elkobzásával legyen büntetendő. Tiltakozását az elien a megállapítás ellen, hogy a külföldön elhelyezett tőkeösszeg nem szolgálhat adóalapul s végül kifogásolta a végrehajtások körüli visszásságokat.
A többi fe!siólilók mind élénken tiltakoztak a mezőgazdasági kamarák megszűntetése ellen s kívánták annak minél tökéletesebb kifejlesztését.
A közgyűlés folyamán Juhos Lajos gazd. akad, tanár előadást tartott, amelyben beszámolt a keszthelyi üzemstali8ztlkai központ működéséről.
Tsraéaytttaás
Buza tiszav. T7-es 11-10—11-50, 78-as 11-25—11-65, 79-es 11-40—11-80, 80-as 11-50-11-85, dunánt. 77-es 1070—1090, 78-as 10-85—11-05. 79-«s llTO-li-20, 80-as 11-05-11-25, roza 12^)6-12-2^ tak. árpa 16-50—16-75, zab 18-90-1900. tengeri 12-80—12-90, korpa 1090—11-00.
á IggaB Baak árrlza-árfolyaaal
VALUTÁK Angolt. 20*55-22-05 BeTgafr. 78*85-79*85 Csehk. 1686-1700
Dánk. -*---•-
Dinár 1006-10*16 Dollár 568*50-572*50 Prandaf. 22*15-22*45 Hol). 228*25-230"06 Zloty 63 35-64*15 Lei 3*38-3*48 Léva 4*06-4*20 Ura 28Í5-2965 Márka 135*00-13600
Norvég -*--•-
Peseta —*--•—
Schlll. —*--•—
Svájdf. 110-65-111*65 Svédk. -•-—
DEVIZÁK Amst. 228*65-230-05 Belgrád 1009-1015 Berlin 135*20-13600 Brüssel 79*15-79*85 Bukarest 3 39-3*47
Kopenh. —*--\'—
London 21*25-22*05
Madrid ---—
Milano 29-15-29-bS Newy. 569-80-573-20
Oszló —*--\'—
Páris 22-31-22-45 Prága 16-86-16-98 Szófia 412-4-20
Stockh. —•-
Varsó 63*50-64-35
Wien —•-•-
Zürich 11085-111*65
Felhajtás 1845, eladaUan 921. - Elsőrendű 1-14—1-18, szedett 102—1-04, szedett közén 000—096, könnyű 074-084, l-ső rendű Oreg 096-100, ll-od rendű öreg 086—092, angol süldő 080-090, szalonna nagyban l*fo—1*44, zsír l«5— IOO, hus 100-1*10, félserlés 1*28-1*40.
Kiaája: Délzalai Hyoaáa és Upkiadé
Vállalat, lankaa
Felelőt kiadó: ZaJal Káról*.
tat-vrta. WH, Nankaatkaa * as.
2+Íkove5 hálózati rádió
18 bayl részletre áralja
KULCSÁR ÉS iUPPEBT
•MtmM tad>i«tl v«syti»»tttá. ráta-faatt h Mámal-tisztltt Minta .
nagykanizsai gydjtótelepe Fhchtl Ttréz, Nádor-utca T.
ClaAllal ■ Oallérok, kézelők éa Ingek legszebb tisztítását Selyem, zzorzaett, bársony és szOvetrohák, férfiöltönyök,
bundák, katonazubbonyok stb. un festését és tisztítását.
Dughagyma
(őszi vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-paplr
Műtrágyák.
Gyfi mölcsfavédelmi szerek
(őail permetezéshez)
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁO JÓZSEF
Mg, műtrágya, termény «s söréay-védő szerek kersskedésébaa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Tetetoa 130.
Néhány darab Cslnesüla fajtinta hást-nyal etedé.
sjq
1931. november 18
zalai közlöny
Az Idei szezón rádióiból
APBflSH?DETÉSEK
Clssdé Csengery-utca 18. alatl 724 n-ÖI hlek. 5117
Bvlváraa legszebb helyén egy világos, déli fekvésű, csendes bútorozott sióba azonnal kiadó. Clm a kiadóban.
Magyar-utca 92. számú h*a eladó. — Bővebbet ugyanon. 5227
Szoba, konyha és mellékhelyiség december elsejére klaHlé Katonaréten. Anaorge Antal, Uazló berceg utca 38__5323
Isrsssh azonnalra kél, esetleg háromszobás, fürdőszobás lakást. Clm a kiadóban. ______5867
H.ht.Jula állandóan kapható Sípos Andor. Maszel éa Frledentbal, Teulsch Uusitáv, vitéz Tóth Béla, Mtrstoa Ferenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Te)k0zpont. 207
Maissaloaa, 9 |ársW, nagy körzettel,
ugy............
bérű
aSxissalaas, 9 Járatit, nagy körzettel, ragyobb város közelében eladó, eaetleg lérbeadó Cim a kiadóban. 5134
Öt szobás kompteH lakáa fürdőszobával azonnalra, vagy május l-re kiadó. — Cim a kiadóban. 4
Deák-tér I. sz. alatt levő Hőhn drogéria a>lathalyi«4a« átkSItlsáa miatt azonnal kladő.
m»lm*r Ima et\'átással feíiéleUk Clm a kiadóban. 7
KiwAló iismBssask
nsgj riUWUUi kapkatök laptlesMkaa
ZSOLDOS GYULA
örAs, feaszRfrész és lAtszer£sznél fő-ut m. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése. <mi Szakszeri Javítások.
Egysr itca 20,
szobás utcai lakAa kiadó Klnizal-
Saját boraim
terméas homoki édes rizling lllerenklnt 48 fillér, 10 liternél 44 fillér. Orosz, Sugár-ul 41/b. 10
lak
ber
Bagolal sor 35. sz. alatt egy udvari kis ikaa mellékhelyiségekkel együtt decem-:r I-re olcsóért kiadó. 5362
f^ál\'áH saját termésű klttlnö csemege must a ulbor 50, ő asztali 60 fllL llterenklnl, ezenkívül kiváló pecsenye ó borok kaphatók Csengtry-ol 38. Kótal. 5371
Kinizsi-utca 19. számú házban kta*4 egy szobából éa mellékhelyiségekből álló udvart lakás.__5*74
Régen fennálló barMUBalat Kls-kanlzaán, SzentflórUo-ttr 18. saim alatt azonnal kiadó. 5373
Fiatal, megbízható ualsalaAavt december elsejére felvesz Welas Érnóné, Caengery-nt 29. 1. emelet._5376
Egy teljesen uj rahUsss^ssspss, trallk letzéssel, fáiáron eladó Caengery-at 81. 5877
Kétszobás, ISeMuebáa lakáa febr. t-re kiadó Caengery-nt 33. 8379
Egy 0 ás péMuakréssyt megvételre keresek olcsó áron. Cim a kiadóban. 5380
SLAGtR\\
1239,/fökv. 931. szám. Árverési hirdetmény a közlaitozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. Ic. 56 -58. §-al értelmében eszközlendö nyilvános elárvereléséről. A végrehajtást szenvedő neve: Flschel Fülöp Fial. Az első árverés helye: Főút 2. sz. Az első árverés Ideje (nap és óra): 1931. évi november hó 23-án d. e. 9 óra. A második árverés helye: Főút 2. A második árverés ideje (nap és óra): 193L,évl december hó 1-én d. e. 9 óráWI folytatólag. A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként. Ozletl berendezés, állványok, pultok, írógép, sokszorosító gép, ellenőrző pénztár, Iskolai, irodai, Ipari, gazdasági és szépirodalmi könyvek, ímakönyvek, képek, dísztárgyak, irodai és Írószerek, tinták, játéktárgyak, fali térképek, fényképészeti cikkek, hangjegyek. ArveresI feltételek. 1. Az első árverésen az egyes Ingóságok csak akkor 1 óvnak eladatni, Ira a qecsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik. 2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul Is, a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatnak. a A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is. Kelt Nagykanizsa, 1931. november hó 7, napján. Lehoczky Lajos s. k. 5375 városi végrehajtó.
Eladó ingatlanok. Város belterületén kisebb-nlgyobb magán-, bér- és üzlelházak. Somogyban 50 holdtól 600 botdlg príma birtokok. — Kanizsához közel 500 hold, Zalában vasúthoz 8 km. kövesut mellett 235 hold legelő és rét, holdja 200 P, ugyanott 60 hold szinti ezenkívül halastónak Is alkalmas területek. Kanizsához közel malom gőz- éa vtz-haltásra 15 hold tőiddel, lakóházzal Eladó betegség miatt a Vaskapu vendéglő és szálloda. Nagykanizsához 18 km. átadó 1000 holdas bérlet Batthyány-utcáben háztelkek eladók. Keresek vétel e városhoz közel, 10— 12 hold szántót. Keretek bérbe 200-100 holdas birtokokat, kisebb-aagyobb magán- és \'bérházakat. Hoohrsiter DszsS ny. )6fi4flalfigyal6 tnf atUn bodila nos Naifkaalzaa, Batthyány hu 10.

Vásároljunk bizalommal SZÉKELY VILMOS mmmmi Jtagykaalua, Erxsébet-lér 18. náa alatt (volt Sxarras-siáUoéa), hol óriási raktári találunk a legegyszerűbbtől — a legfinomabb kivitelű bútorokban — t a legolcsóbb árak melleit. ElaBrendO saját kárpitom és asztalos műhely 1 Ksdvszft fizetési feltétslek 1 5110
i pár tea vtrattl ......... 30 fillér
1 . csemege vlrstll...... 24 ,
10 dkg. gépsonka ......... 60 ,
10 . göngyölt sonka ... 50 . 10 . bórnélküll tész\'asonka 90 . 10 . gyógyaonka ...... 100 ,
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Horthy HlkUa-art *. Tatafaai Ml.
Építészek, kőművesek és építtetik ügyeimébe!
\' Ujabban az Eternit MQvek mindennemű csöveket hoztak for-
{[alomba, melyek olcsóságuknál és rendkivűl előnyösségüknél fogvs gen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bútorok és falak védésére kiválóan slkalmasak,
Eppingep I. éa Fia fakereskedó cégnél kaphatók,
hol mindennemű deszka, léc, épaktta. valamint egyéb építkezési anyagok ■ ssapt árss4t la atoaébbaa aaarealwtik ka.
Mindennemű enyvezettlemezek állandóan raktáron. Hajópadlógyártás éa bérgyaluláa díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN 121
2+1 osBwes
s.elektiv nagyteljesítményű
Budapest é. külföldvevő
RÁDIÓ REMEKMŰ
váltó- és egyenáramra
\' Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
iegyrer- és nporttalet, rádió- és puaoloa osztályáé.
állandóan frissen raktáron.
QUITTNER
VILLAMOS á* RAM* SXMÜIUTI oacaaciti-uT t. Tcuroa s-aa.
NAGY CSÍLLíi-VÍJÍR!
KÖZLÖNY
1931. november 15.
Óriási választékban, megbízható Jó minőségben és kőttiriiétt Itléses kivitelben kaphatók ex ország leg-nagyobb és legrégibb bútoráruházában.
Legkedvezőbb fizetési fettételéit!
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)\'
71. évfolyam 262 teám Nagykanizsa 1981. november 22, vasárnap Ara 16 BIMr
Kormányrendelettel csökkentett terjedelmű szám
Nagykanizsa 1931. november 19, csütörtök Ara 14
ZALAI KÖZLÖNY
Sttikeattótég ét kiadóhivatal: Fóol 5. azám. Keszthelyi Tfckkladóhtvatal: Kouuth-ntca 82.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési án: egy bórt • pengi SO B Szerkesztőségi és BtdóhlraUU telefon: 78.
tUt£(. sz.
A névtelen adófizető
(bl) Soha Uyen nohéz helyzetben nem vergődött a magyar magángazdaság, soha nem volt olyan keeervea az egyesek exlatenciája, mint ma. Mindamellett soha nem követelt a nemzet annyi áldozatot mlndenegyea tagjától, soha nem halmozott annyi terhet azok roskadozó vállaira, mint ma. De — tul most minden politikán éa rekrlmlná-ción — soha nem Is volt ekkora szükség mindenegyesnek minden ereje meg-fetzitétére ét mlndeu áldozatkétzségo Igénybevételére, mint ma.
Sok az adó, terhes az adó, a legfelső Intézkedéstől kezdve a legutolsó tollvonásig tok helyen kellene ét lehetne az adórendszerben több Igazságot, a a végrehajtásban több méltányosságot, az adminisztrációban több célszerűséget és az ulUma raUo alkalmazásában a paragrafusok rideg betűin felülemelkedő legetlegtöbb humanitást követelni. Ezektől tüggeUenül azonban, soha Uyen mértékben nem volt hazafias kötelesség ax adófizetés, mint ma. (Sajnos, hogy ezt a kötelességet nem mindig csak azok számára állítják fel kegyet lenül kategorlkua parancsként, akik ma még fizetni tudnak.)
Hogy azonban vannak még, akik II-zetnl tudnak éa hogy a magyar fajtában megvan a nemzeti életösztön parancsszavának öntudata, - megmutatta a novemberi adónegyed. Megmutatta ez a negyed, hogy ezázszázalékos hátralék-statisztikák daoára la nem csökönyös nemfizetéssel állnak szemben a hatóságok,_ mert akinek van, az tudta a kOleletségét és tfset, amennyi ereje-bői telik ét elviszi akár az utolsó garatét it az adóhivatalba, mert Jól tudja, hogy akármi hibák történtek a múltban és akármi Jogot tok elégedetlenség ma La, mégis ma a haza oltárára folyik az adó-obulut éa ma — a „basa oltára" nem tzép szólam csupán.
Ma egy ország léte vagy nem léte, fennállttá vagy összeroppanása fordul meg önflainak kitartásán éa áldozatos hazaszeretetén. Ma gazdasági világháború folyik, amiben kontinensek mérkőznek éa évezredet formák éa elvek recsegnek-ropognsk az arany éa az éhség pergőtüzében. Bnnek az nj, minden eddiginél borsai masabb ét minden eddiginél több éa keserűbb áldozatot követelő világháborúnak vértelen sebesültjel. névtelen frontkatonái, hőt ro-hamotzlopal: — az adófizetők. Szenve déeükeL gondráncot homlokuk verlték-csöpplelt, álmatlan é)szakálk lidérces gyötréselt nem örökíti meg senki márványba aranyozott betűkkel.
A névtelen adófizető Nagykanizsán az utolsó hetekben 4(10.000 pengőt hordott össze a városi adóhivatal pénztárához. Négyszázezer pengőt I Amennyit a Jobb években se aoha. Kl hozta. kl fizette, honnét vette, maradt-e otthon holnapra, ha eteüeg a sora meglátogatja...? Nem ls kérdi aenkL A névtelen adófizető fizetett.. Négyszázezer pengőt fizetett Olyan teljesítménye ez a mai nehöz napokban a kanizsai adózópolgáraágnak, ami minden elismeiéat megérdemel.
A névtelen adófizető nuKmulatto, hogy a gazdasági háború legoldöklőbb rohamában sem kevesebb hős a magyar, mint volt ott, ahol élettel éa vérrel fizették a magyar aors adóját.
Éa mert a névtelen magyar adóllzető Ilyen hőse tud lenni a gazdasági erök Interkontinentális összecsapáaának.any-nylval szomorúbb, hogy ebből a munkába feszülő éa kötelcsséglsmerő fajtából, ebből a névtelen harcosból úton-útfélen ma már nem csak sebzetteket, rokkantakat, bénákat találunk, hanem egyre több az elvérzett, a hőal halott, az elpusztult exlatencla, a rombadőlt élet
Négyszázezer pengőt lefizettek Kanizsa névtelen adóflzotől, két üzletet meg becsuktak tegnap, mert nem tudtak adót fizetni.
Igen, a törvény, a bekezdés, a sza-
kasz pontosan Bűmmel. Az összes iratok teljeaen rendben vannak. Aki elrendelte, a törvény parancsára tette. Valami mégsem stimmel. Valami
mégtlnca rendben. Onnan felülről, ahol a torvénynek a szavát évszázadok számára edzlk acélossá, nem látnak le a két kanizsai bolt bezárt ajtajáig és tő-
ként nem még azon ls túlra, a két ajtó mögé, ahol a névtelen adófizető összeroskadt a saját hőéi áldozatának aokéven át hordozott keresztje alatt
Kállay: „Gazdasági lehetetlenülés következtében nem birjuk teljes egészében fizetni a külföldi kamatokat"
Az Öngyilkos gimnazistától a szólásszabadságig, a szovjet-kereskedelmi kapcsolatoktól a faluHl Jegyzők anyagi felelősségéig mindenről Interpelláltak a Ház sserdal Ülésén
Budapest november 18 A politikai eUcntétek hullámai, amo-lyek a tegnapi ülésen oly magasra csaptak «t
az Inaégaegélyek
kiosztása közül olyan Izgalmat Idéztek elő, mára caaknem teljesen eltlmultak. Az ülét elején N1 e m e s n y 1 Mihály napirend előtti lulnzóialáaában leszögezte az egytégespárt álláspontlát. A deklaráoló szerint a párt azt kfvánja, hogy a segélyeket pártpolitikai hozzátartozások ét foglalkozásra való tekintet nélkül osszák azét az arra rászorulók közt
Ezután áttértek a népszövetségi pénzügyi bizottaág Jelentétének vitájára. Az első feltzólaló Oaál Gaaxton volt Hangsúlyozta, hogy nézete szerint háromféle válság van: általánot gazdasági válság, aminek következménye az államháztartási válság ét egy nagy politikai válság. Az államháztartás váltágának legfőbb oka az államot fenntartó rétegek teherbír* képettégének megetökkenése, másik ok a bürokratizmus túlméretezése, a katt"-----
tek, az álláshaliaocások, a vitt centralizáció és tőleg a köll lét tulméretezéte. A külföldi tartozásokkal kapcsolatban nyíltan kiJelenU, hogy fizetésképtelenek vagyunk, nem azért, mert nem akarunk, hanem axért, mert nem tudunk
Űzetni.
Nézete axerlnt valamilyen úton-módon a fizetési eszközöket kellene szaporítani.
Petracaek Lajos a mult kormány működését védte.
Zaj a Habsburgok ét Mussolini körül
Buchlnger Manó hangoztatta, hogy a Habsburgok visuahoiataldt a nemzetközi helyzet ma még egyáltalán nem engedi meg. Beszédében az olaszbarát külpolitikát la támadta, de MuiszoUnt-ről tett kijelentéseit a keresztény párton éa Jobboldalon tiltakozással fogadtak. Az egvtégeepárU képviselők közül Lányi Márton utasította viasza Buchlnger Manó szavalt és a Ház éljenzése közben mutatott rá arra, hogy Musszo-llnl mennyire kiérdemelte a magyar nemzet háláját éa eUtmeréaét
Báró I n k e y Pál volt a következő szónok, aki határozaU Javaslatot terjesztett be, amelyben azt kívánja, hogy a tisztviselői fizetéscsökkentéseket az eddigiek hatálytalanításával másképen valótitsák meg. A legalacsonyabb ka legórták ban egyáltalán - ne legyenek redukálások, a felsőbb kategóriákban pedig fokozatosan emelkedjék a redukció. Hottzasan foglalkozott ezután t mezőgazdaság bajaival és kívánságaival. A Jeienteat\'nem veszi tudomásul.
Óról Festetics Sándor mezógaz-daaágl kérd étekkel foglalkozott
Kállay a ktlllöldl kamatokról és a tlsztvUelőllzetésekröl
A következő szónok Kállay Tibor volt Hangsúlyozta, hogy a népszövetségi bizottság Jelentése több szempontból Igen előnyot Magyarországra. A Jelentét megállapítja, hogy régebbi köl-otöneinket ossk ujabb kölosöuökből tudjuk fizetni. A hitelezők tehát láthatják, hogy ha uj kölcsön felvételének a lehetősegét megszüntetik, nehézségek nek keU Jelentkezniük. legértékesebb megállapítása a Jelentétnek az, hogy életképesek vagyunk. A költségvetésben még ujabb 72—73 millió pengő megtakarítást kell elérnünk. Ha nem akartuk s köztisztviselők fizetését ulból redukálni, amit ó lt helytelennek tart, akkor a külföldi kamatszolgáltaiéit keí csökkentenünk, mert nem bírjuk el tarStt • Utxtvl-teMSk ét a külföldikamatok csór bitatlaa fizetését. A devizagazdálkodásban nem lát megfelelőprogramot Akkor, amikor régebbi köicsoneinket amelyeket a háború előtt
4 százalék mellett vettünk fel, nem tudtuk teljes mértékben megfizetni, nem Indokolt hOgv a 7-8 százalékos kölcsönöket fizessük. Nincs nó transfer moratóriumról, csak arról, hogy a gazdasági leheteUenülés következtében, amit a népszövetségi Jelentés ls megállapít nem tudjuk teljes egészében teljesíteni
kötelezettségeinket. Bnnek azonban nem ml vagyunk az okai, kuM az általános gazdasági helyzet Bvenklnt 100-120 mUlló pengőnél több törlesztést nem váltslhatunk. A továbbiakban kifejtette, hogy
nem helyes, ha a kormány a kiadások egy rétiét áttolja a közületekre és községekre.
Eael csak látszólagosan mentesíti az államháztartást Megkell állapítani, hogy a gazdálkodás fenntartására mennyi devizára van szükségünk és ehhez kell f"rsImsT^snk *tfT\' " \'
Csak szélesebb körű gazdasági program alapján tudjuk megáBaplfsnl, milyen exportra számithalunk ét mennyi devizát fog produkálni a mezőgazdaság ét Ipar. Sztlkaég van tehát átfogó közgazdasági programra, hogy ax emberek kalkulálni tudjanak. A nyersanyagok beszerzésének kérdését Satxe kellene kapcaolnl egy
belföldi kölcsönnel,
amellyel rendezni tudnók függő adósságainknak azt a részét, amely különösen akadályozza gazdálkodásunh rendes menetét. Mivel nem Iát kibontakozási programot nem fogadja el a Jelentést
Zajos Interpellációk özöne
Áttérve az Interpellációkra Oaál Jenő a budapesti Berzsenyi reálgimnáziumban lejátszódott
diák tragédia ügyét tette szóvá. E r n s z t Sándor kultuszminiszter kijelentette, hogy a túlságos szigort uem helyesli, de föltétlenül szükségesnek tartja, hogy az Iskolákban rend legyen.
Kertész Miklós a
magánalkalmazottak Jogviszonyával foglalkozott. Z a 11 v a y
Tibor Igazságügyinlulszter válaszában kijelentette, hogy a munkaügyi pereket sorouklvül Intézik el.
K a h ó k Lajos a nzocláldemokrata képviselői
beszámoló gyüléaek betiltása miatt Interpellált. Kereaztes Flacher Ferenc belügyminiszter rámutatott arra, hogy utasítást adott olyan értelemben, hogy a képviselőknek salát kerületükben tartandó beszámoló gyűlését ne tiltsák he.
Györki Imre a
statárium
batályonklvül helyezését kérte. Kifogásolta, hogy a belügyminiszter nem tartja be a gyüléstllalml rendeletet, mert részt vett egy titkot társaság
Sülésén, amelyen 260 ember volt Jelen, egész országban titkot alakulatok azervezkednek.
Keresztes Flscher Ferenc belügyminiszter kijelentette, hogy nem tartott semmiféle titkos tártatág gyüléet és semmiféle gyűlésen nem vett részt képviselői programbeszéde óta. Mindenféle szervezkedést meg fog akadályozni. A statárium ellen nem lenet panaszuk azoknak, akik a törvénnyel nem Jönnek összeütközésbe.
Reitinger Ferenc kifogásolta, hogv egyet etetekben a szociáldemokraták politikámén tea előadásalt ls betiltottak. Követelte a statárium megszüntetését Keresztes-Fltcher Uercnc belügyminiszter azt válaszolta, hogy tudni kellene a képviselő uraknak, hogv u statárlumrendelet éa a gyülésUlalom két különböző dolog.
- Nem vállalkozom felnőttek oktatá-sára — fejezi be szavait a miniszter.
Keis Inger Ferenc (magából kikelve kiáltja vissza): Ne gorombáskodjék az url ,
Óriási lárma keletkezik a teremben ét a szocialista képviselők a sértő közbeszólások özönét zúdítják a miniszter felé. Reitinger Ferencet az elnök Javaalatára mentelmi bizottság elé utasították. A belügyminiszter kijelentette, hogy az a tapasztalata, hogy kulturális előadások elmén politikai előadásokat tartanak. P r o p p e r Sándor az orosz raaayar kereskedelmi kapcsolatok felvételét sürgette.
Szeder rerene kifogásolta, hogy a ceglédi rendőrség
Károlyt Imre gróf könyvének olvasása miatt egyesek eüen eljár. A belügyminiszter válaszában hangoztatta, hogy a azóbanfergó esetben egy többszörösen büntetett előéletű ember a könyv együttes olvasása közben izgató beszédet mondott
Szeder Ferenc másik Interpellációjában a szociáldemokrata pártszervezetek működési szabadságát Sürgette.
Lázár Miklós szóvátette, hogy most, amikor a társadalom teherbíró képességének végső határát elértük, a falusi Jegyzőket anyagi felelősséggel kötelezték a közadók
behajtására. SzakácB Andor kifogásolta, hogy a pénzügyi hatóságok a létminimum figyelembe vétele nélkül eszközölték az adókivetést és igy sok esetben egzlaz-lenolájában lámadták meg az adózót. A
létminimum adómentességét sürgette a mezőgazdaságnál Is. Varga Imre pénzügyi áülamütkár kijelentette, hogy a fölif és házadóknál a létminimumot épp ezek különlegessége miatt nem lehet bevezetni. Az ülés este fél 8 órakor ért véget
Az USA hajlandó a háborús adósságok leszállítására
Az Exchange Telegraph Jelenti Washingtonból, hogy annak a hírére, hogy Franciaország és Németország közel vannak egymáshoz a Jóvátételek revíziójának Kérdésében, az amerikai kor-
zalai közlöny
a 1931. november 15.
mén y Jegyzéket küldött Párlsba, amelyben hangoztatja, hogy Washington hajlandó a háborús adósságok leszállítását megfontolás tárgyává tenni, mihelyt Európa megegyezett a Jóvátételekre vonatkozólag.
Nem engedélyezték az iparos-nagy gyűlést
Budapest, november 18 A november Í2ére tervezett buda-
Kesti országos Iparoe-nagygyülést a 16-apltányság nem engedélyezte, mert tartani lőhet attól, hogy az Iparosság közé furakodó telelótten elemek a közrendet megzavarják. A határozatot megfellebbezték a belügyminiszterhez.
Megszökött a cigányprímással
egy sikkasztó városi tisztviselő
(J aál Nagy József, a kaposvári városi üzemek Iktatója, mint tegnap kiderült, a város pénztárából 6000 pengőt vett fel és megszökött Kaposvárról. T ó k I József cigányprímás, akivel Oaál Nagy József autón Budapestre ment, értesült arról, hogy az Ikiató a nála levó pénzt sikkasztotta. Közölte még azt Is, hogy Oaál Nagy ma reggel vonatra ült, hogy linkónt visszatérjen Kaposvárra. A sikkasztó elé Dombóvárig detektívek mentek ós bekísérték a kaposvári rendőrség fogházába. Qaál Nagy a sikkasztott pénz nagyrészét mar elmulatta.
Már a szovjet érdekszférában nyomulnak előre a győztes japán csapatok
A Jspáaok dSnUI osapást -értek a klsal haderőre éi elfogUttk a ketettdaal vaut legfontosabb góopontját
London, november 18 (Rissukai nidiájelentés) A japán csapatok végzetes i<sapást mértek Ma-Csang-Szen tábornok csapatára és elfoglalták Anganesit, a keletkinal vasút legfontosabb gócpontját. A lapán csapatok bevonultak Cicikarba Is, ahol lefegyverezték a klnal rendőrséget. Ma-Csang-Szen tábornok nyomtalanul eltűnt. •
A harc során a Japán repülők valósággal lekaszálták a kínai lovasságot. A Japán haderő ellenállhatatlanul nyomul előre a keletkinal vasútvonal mindkét oldalán és mélyen behatolt már a szovjet érdekszférába. A szovjet négy nappul ezelőtt jegyzéket küldött a japán kormánynak, amelyben tiltakozik az ellen, bogy a Japán csapatok átlépjék a keletkinal vasutvonalaL
Loudoni politikai körökben diplomáciai bonyodalmaktól (ártanak annál ls inkább, mert Szovjetoroszország nem tagja a Népszövetségnek és Igy nem veuet részt a mandzsúriai bonyodalmat elimlnáló tárgyalásokon.
Megtörtént a Zerkowltz-házakra az árlejtés
Három ajánlat felett dttnt a hitelezők bizottsága
Nagykanizsa, november 18 A/, európai viszonylatban ls Jelentós Zerkowltz-vagyon összeomlása Nagykanizsának Is meghozta a maga szomorú közgazdasági szenzációját A mult héten áruba kerültek a Zorkowltz-lakás értékes. gyönyörű berendezési tárgyal és ma megvolt az árlejtés az összes kanizsai Zerkowltz-lngaflanokra.
Az árlejtés a Horthy Mlklós-uU Zerkowltz-náz Irodahelyiségében folyt le, Jolen volt azon Kovács Béla, az Országos Hitelvédő Egylet kiküldött Igazgatója éa dr. Rotschlld Béla vagyonfelügyelő. Az árlejtés szóbelileg történt.
A Centrál-épületért H a I p h e n Jenő dr. tlgyvéd itW.000 pengőt,
a Horthy-uti Zerkowitz-ház jobboldali szárnyáért B r a n d 1 Mór es Izidor zalaegerszegi bor- és terménykereskedők 48.000 pengőt, Szomolányl Oyuln nagykanizsai kereskedő 17.000 pengőt, ugyanennek az lH&ntlannak baloldali szárnyáért (a Lőwenstcln-lnkás) B ra n d 1 40.000 pengőt,
a Hangya-házért dr. II n I p h o n Jenő 1Ö.U0O pengőt,
a Kissörházért K o s z t c 111 z Ipartestületi vendéglős 2MOO pengőt ígért.
Mind az öt Ingatlanért összevéve I) r a n d I (Zalaegerszeg) 300.(100 pengőt, dr. Halphen Jenő 280.000 pengőt ajánlott
Tiz napon belül iohet még feiül-Igórni, azután az ajánlatokat a hitelezők bizottsága elé törlesztik. A döntés 15 napon belül várható.
400.000 pengő adót fixeíie2c be Nagy-kanlxsdn a novemberi negyedlcor
Ax egységes szllkségadónak 75 ssdnilékdf be/lzették
Nagykanizsa, november 18 Az adófizetés terén életbeléptetett kamatelengedés országszerte Jótékonyan stimulálta az adófizetések fórgalmát A kormánynak erre vonatkozó rendelete várakozáson felül eredményesen befolyásolta az adóalanyok tömegeinek fizetési hajlandóságát
Más éves novemberi negyedében a nagykanizsai városi adóhivatalnál coa 28GOOO P szokott befolyni. Ezldén az október 1-től november lö-ig történt befizetések összego mintegy 400.000 P.
Szükségadóban 370.000pengőt vetettek kl Nagykanizsára. Ennek tudvalevőleg egyharmada volt most november 16-lg esedékes. Még pedig esedékes volt 45.000 P a Jövedelmladók alapján és 78.000 P ház-szükségadó. Az esedékes
harmadból mintegy 90.000 P (tehát 75 százalék) befolyt.
Ha végiglapozzuk a vidék újságjait látjuk, hogy héroszi orőteazltésével nem áll egyedül Nagykanizsa. A pécsi statisztika szerint az ősi város lakossága Is valósággal ostrom alatt tartja adóhivatalát, ahol 70 százalékban sikerült behajtani a szükségadót
Szombathelyen 550.000 pengőt fizettek be az utolsó két hét alatt és év végéli elérik az év elejétől számított 3 millió befizetést
Kaposvárott október 1-tól november közepéig 260.000 pengő adót fizettek, ami az adóhátralék 7 százalékának felel meg. Igy maradt a városnak 25 százalék adóhátraléka. Szükségadóban 39.528 pengő folyt be Kaposvárott
Nagykanizsa rendkívüli erdőkltermeléssel és parcellázással csökkenti öt és félmillió pengő adósságának terhelt
Leszállították a legelőbéreket és mérlegpénzt
Nagykanizsa, november 18 Nagykanizsa város pénzügyi bizottságának utolsó ülésén gyors tempóban tárgyalták dr. Rotschlld Béla elnöklése alatt a költségvetés hátralévő csoportjait
A vagyonlgazgatás csoportjában épületek fenntartására az Idei 18.2811 helyett 10.720 P van előirányozva, ugyanezek közterhel azonban 24.7D8-róI 44 682 P-re ugrottak. A iaktanyalcnntartás költségei a tavalyi 18.245 P-ről 6300 P-re csökkentek.
A szántók, rétek elm alatt 12.451 P-vel szerepel 7 pár ló ellátása, 8 ko-
csis évi bére pedig öaazesen (1244 P összeget Jelent. Vagyis egv városi kocsis napi 2JS0 fillérből él. Érdekes, hogy ugyanekkor egy lónak csak a napi zab, széna és alom szükséglete 2.10 P-be kerül a költségvetés Indokolásának szám adatai szerint. Még a létszámcsökkentésnél ls Jobbau Jártak a lovak; azokból csak egyet „bocsátottak el", mint ennél a cimuél az lnr okolásban olvasható, viszont kocsist u-\'-gyet menesztettek, mog még egy majorosgazdát is. Az erdőgazdaság rovatnál UJváry
fchiiti
akció-
Srtiikh
ÜhMk
l—
Parget maradékok
divatos tzép minták, blousra ruhára alkalmas méretek, métere csak .................. p
Lepedő
la. minőségű vászonból, komplelt nagyság, 0% tartós, jó minőség, szegve darabja ......... p
Lepedőből egy-egy vevőnek legfeljebb 2 darabot szolgálunk kl.
Aru&áx.
Dundntul legnagyobb éa legolcaóbb áruQáxa
Qéza kifogásolta, hogy vidéki munkáaokat vesznek
fel.

Erőss Rezső erdőmérnök kijelentette, hogy ezt azért kénytelen tenni, mert a kanizsaiak válogatósak a föltételekben Az erdőgazdaságnál 10.843 P személyi és 21.298 P egyéb kiadás van előirányozva, utóbbiból 7820 P esik erdőkezelésre és erdősítésre, 5820 P kitermelésre.
A legelők ügye kerülve szőnyegre Szmodlos György
a legelöbérek leszállítása
érdekében emelt szót
Dr. Krátky polgármester: A mezőgazdaság mai súlyos helyzetében csakugyan szeretnék erre valami módot találni. Bár Klskanlzsa nincs ugy megadóztatva, mint Nagykanizsa...
Szmodlos (közbevág): Mikor térdig Járnak a sárban ?
Krátky: De összegezni kell, bog mit ad Klskanlzsa és mit kap? kanlzsa adója 33.000 P.
Dr. Rotschlld: Ebből ugyan nem telne önálló adminisztrációra. Sőt, nekünk csak előnyös volna, ha Klskanlzsa elválna... Szmodlos: És az erdeink... (Zaj.) Hemmert főszámvevő: Maguk mindig Igy beszélnek: „a legelőink," „az erdeink." Maguk azertnt Nagykanizsának olt van a Fő-utca, a többi meg Klskanlzaáé. Pedig ha osztozni kell, akkor a vagyon is megoszlik, megtelelő arányban.
Szmodtcs végül ls megnyerte a vitát, mert a bizottság leszállította a legeltetési tarifát. Eszerint a 800 kiskanízsai szarvasmarha és 120 ló 20helyettl5,a 100 sertés után 6 helyett 4 pengő, a nagykanizsai 100 marha után 42 P helyett 30 és a 70 sertés után 10 helyett 0 P lesz az évi legeltetési taksa.
Rotschlld Béla dr. keveseite az erdőgazdaság Jövedelmezőségét (37.909 P kiadás, 52.248 P bevétel).
Olcsóbb lesz a mérlegelés
A hasznos Javak csoportjánál UJváry Oéza indítványára a bizottság kimondta, hogy a kocsinként! 70 filléres mázsálási dijat leszállítja. Ezer Dengőt töröltek Itt a mérlegház bevóteloioől s ennek meg-foielő losz a leszállítás. A httolügynél kldorült hogy Nagykanizsa minden adósságainak végösszege 5,412.500 P, ezek 8 százalékos kamata egy évben 462.270 P, évi tőketörlesztés 1711.875 P.
Dr. R o t s o h 11 d Béla az itt felmerülő számokat jelölte meg, mint Nagykanizsa város háztartás-problémájának ugrópontját A 6-os bizottság tárgyalásai alapján romény van a városi kölcsönügyek valaminő rendezésére, mert ha a terhek Igy maradnának, ugy a magánháztartás soha rendbe nem Jöhet a közületi terhek mugassága miatt.
Dr. Krátky polgármester Itt azt a fontos és érdekes bejelentést tette, hogy
a földművelésügyi minisztertől sikerült kieszközölnie 166 k. hold erdő rendkívüli kitermelését és 138 holdnak mezőgazdasági célokra való kl parcellázását.
Ez a követkoző 2 évre 2-300.000 P bo-vételt Jelent és vele csökkenteni fogjuk a tüi(gőkölc8Ön-terhelnket
Ujváry Oéza: Aztán csak ugy ne legyünk ezzel, mint egyszer már voltunk. Hogy az erdőt kitermeltük, aztán a végén nem volt fa, de pénz se volt (Derültség.)
A személyi Illetmények osökkentése 95.000 P megtakarítást Jelent ami 16 százaléka a város adminisztrációs kiadásainak. Megszüntettek 33 állást.
Ezzel a bizottság a költségvetés tárgyalását befejezte.

Nov. 2*. Liceálls elóadás, a trianoni évforduló gy*«-ünnepélye a városházán 6 órákor.
Kiskanízsai Ifjúság mOkedvelÓ-estJé 6 órákor « Polgári Olvasókörben.
Nov. 2fi. Szent Erzsébet 700 éves évfordulójának fln-uepe délelőtt 11 órakor a színházban.
Dec. 2. Doniány Sári ária és dáleslja « Káizlnóban.
Dec. 8. Ker. Tllitvlselőnók Jubiláris díszközgyűlése II órakor a Missziósházbán.
Dec. 13. Tóth Kálmán ctnlennírlutn. Bartha litván llccálls elAadáu a vároibázán 6 órakor.
ti/sxakal rádtóJelenlM M M 16-
g\'mi |olon«l aile 10 éra-
kor i LinytgUUn hftváltoxá* várható jobbára borult lifftvol.
1931- november 19.
zalai közlöny
*
NAPI HIRiK
NAPIREND
November 19, osOtSrtBk
Wóm katolikus: Erzsébet. Protestáns: Erzsébet, Izraelita: Klsl. hA 9
Városi Muzeuor és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig
Ovóuyaxortárl í||«U szolgálót i I hó rtgéjg^a^.Megváltó- gyógyszertár
Városi Mozi. .Gyilkosság a Stúdióban". bűnügyi történet .Faszeres Katica\', vígjáték.
Oőalllrdő nyitva reggel <1 órától este 6 óráig (héttő, szerds, pintek délután, kedden egéai nsp nőknek). Tel. 2—13.
— A nagykanizsai esperes! kerület őszi gyűlése. A nagykanizsai esperes! kerület papsága ma tartja őszi tanácskozásait Nagykanizsán K reu tzer Dezső kerületi esperes elnöksége alatt. Délelőtt 9 órakor az alsótemplomban Ünnepélyes nagymisét mond Kreutzer Dezső tényea papi segédlettel. Az ün-nopi bcszódol ü a ó t h 1 Oóza ruura-kereszturl apát mondja. A papi gyűlésen 0 a z d a g Ferenc püspöki biztos tart szociális tárgyú előadáat a Korúm novarum pápnl korlevéllel kapcaolatban.
— Meghívó, őfelsége fiatal királyunk születésnapja alkalmából, folyó hó 20-án délelőtt 111 órakor az alaótemptomban Istentlaztelet tartatlk. Tekintettel arra, hogy az Istentiszteleten való részvételre a varos hivatalos körei ls felhívatnak, felkérem tagtársainkat la, hogy lehetőség szerint teljes szálúban jelenjenek meg, hogy ezzel királyunk és a magyar szent korona királyság eszméje mellett Impozánsan megnyilatkozzunk. Ezen ünnepséggel kapcsolatban másnap, folyó hó 21-én, szombaton este 8 órakor a Centrál éttermében, ősi magyar szokás Bzorlnt, egy szerény közös, vacsorára kérem az urak megjelenését, ültözet: utcai, a vacsora menü P 1.60-ért. vagy étlap szerint 20 százalék engodménnyel, Ital nélkül. A vacsorán résztvenni óhajtók ebbeli szándékukat Krátky György titkár úrral lolyó hó 20-án estig közölni szíveskedjenek. Toklntette) a mai, a társadalmat széthúzó szerencsétlen világgazdasági viszonyokra, szükséges, hogy társadalmunk minden rétege az összefogás érzésétől áthatva legyen, miért Is szent Ügyünk érdekében minden egyes tagtársunk és érdeklődő megjelenését a közös vacsorán elvárluk. Kérem az Igen tisztelt tagtársainkat, hogy ezen estén összetartásunk és a királykérdésben lankadatlan, hü kitartásunk Jegyében, teljes számú megjelenésükkel demonstráljanak. Hazafias üdvözlettel: PrzIblBlawsky Ferenc ny. ezredes, elnök.
— A nagykanizsai Iparostanonciskola kitüntetése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a nagyknnlzsal községi fiu- és leánylparostanonclskola kiváló Igazgatóját, Poredus Antalt és a rajztanltáat ellátó tanerőket: Ke111 ng Forencot, Ováry Józsefet, C s u t e Ferencnél, G r a s t y á n Istvánt, TIbol t Boldizsárt, Torday Jánost, V á r o s y Sándort, S z é k o 1 y Nándort, S U r 1 c 1 Jenőt elismerő oklevéllel tüntette kt, mert „a szakemberekből álló bírálóbizottság megejtett vizsgálata szerint az Iskola tanulólnak rajztanmcnetel az. átlagos eredményt túlszárnyalva kiváló teljesítményt mutattak fel." Az Iskolának 35 év alatt ez a 8-lk kitüntetése.
■= Orvosi hlr. Dr. Kavics Láazlóné szül. dr. Bucsy Plroeka, v. klinikai gyakornok, fogorvos, rendeléseit Nagykanizsán, Sugár-ut 12. sz. a. megkezdte.
— Nyugalomba vonult tanító. Tudósítónk lrla: Komárváros község volt Igazgató-kAntortanltóJa. Draskovlts Márton 40 évi szolgálat utón nyugalomba vonult. l89K-ban választották meg tanítónak Komárvároson. Évtizedeken át volt a komárvároel tűzoltók lőparancanoka, a szövetkezett Ügyek lelkes munkása, u Klskomárom—nagykanizsai EspercskerüloU Tanítói Körnek 1K éven át volt elnöke. O szervezte meg az Ifjúsági dalárdát Komái-városon. Az iBkolánklvUll népmüvelés terén nagv érdeme! vannak már abból az Időből Is. amikor az nem volt még hivatalos program. Az. iskolu és a község lakossága megható Ünnepségek keretébon vettek bucsut a ritka munkán életű közéleti férfiútól, u zalai tantestület kitűnő tagjától.
— Bársony, tlanell és parget újdonságok Sí/ikernél.
Az Országgyűlési Muzeum
felhlváHH
Az utóbbi években a magyar alkotmányos élet történeti emlékeinek összegyűjtésére és megőrzésére Országgyűlési Muzeum létesült az Országháza épületében. Már eddig Is Bzép léptekkel haladt előre az anyag egybegyűjtése, ugy hogy Kossuth Lajos Idolétól a legújabb korig terjedő parlamentáris életünk emlékeinek kiállítása hét termet töltenok be. Ezek a klAUItdsl termek bármely nupon d. e. D—t-ig díjtalanul megtekinthetők. A Muzeum vezetősége most a gyűjtemények további fejlesztésén és kiegészítésén munkálkodik és ebben a munkájában a hazaflaaan érző közönség adakozó kőzremüködéaéro Is számit. Hivatásához képest gyűjti a Muzeum a magyar országgyűlések bármely korbál származó emlékei!, u. m. képekel (festményeket, metszeteket, fény képeket) az országgyűlések székhelyeiről és tagjairól, továbbá az országgyűlési vonatkozású könyveket, hírlapokat és röpiratokat, a hasonló tartalmú okiratokat, levelezéseket és kéziratokat, a választási küzdelmek emlékeit, röviden minden olyan tárgyat, mely az országgyűlés múltjával bolső összefüggésben áll. Ilyen relikviákat méltányos dr mellett vásárol is a Muzeum. Mín-dennomü fölvilágosítást szívesen megad az Országgyüléal Muzeum vezetősége, Budapest, V. Országháza, XVII az. kapu
— Itattler, pult és tarkaakutya-
kölyök, 3 hónapos az ápolási díj megtérítése ellenében az Állatvédő Egyesület ápolónőjénél, Városi Jolánuál. Magyar-utca 3. tulajdonba vehető. Nagykanizsai Állatvédő Egyesület.
— Az utolsó 1—2 hónapban sokat hallottunk a textilcikkeknek általános áremelkedéséről. Városunkban a SC0UI* Aru&áx, ugy 1 Alszik valóságos hadjáratot Indított ezen falfogás ellen, mert amellett, hogy árait nem emelte, hetenként — csütörtökön — egyszer megrendezett .akció nap" alkalmával, hihetetlen olcsó Árban árusított egyes cikkeket. Nem véletlen mllve tehát, nogy az eddig megrendezett akció napok nemcsak városunk közönségének érdeklődését keltették lel, hanem vidékről Is sokan keresték fel az áruházat. A ScfftUx 4rnffdx honorálni akarja a közönségnek ezt s szíves pártfogását s ezért f. hó 10-án, «stlt0rtö-kön megrendezendő akció nap alkalmával, az eddigieknél sokkal kelendőbb cikket árusít. ScOUtaéH e heti akció hirdetése lapunk 2. oldalán található.
Ha rtj a feje éa szédül, ha teltséget, bélizgalmat, gyomorégést, metlszorulast, vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „Fertao József" kesertlvlzet. Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Farsno iózasf víz remek terméazetalkotta haahajtó. A Fsreao Jázasf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszertlzle-tekben kspható.
— A Református Nílegyesület vasárnap, november 22-én délután 6 órakor, az Evangélikus Otthonban teadélutánt rendez kedves műsor keretében. A rendezés célja: az ínségesek segélyezése. Surányl Oyula felső-kereékedelml Iskolai tanár szabadelő-adást tart. V a n n a y János zeneiskola! igazgató és F. Garal Margit zeneszámokat adnak, Brassányl Oyula verseiből szaval. Teajegy 1 pengő.
— A VárOBl Nőikar ma este 9 órakor a zeneiskolában próbát tart.
— Fárll és nőt szövetek minden árra kaphatók Slnger dlvatáruházban.
— Műkedvelő Klakanluán. Nagy a készülődés Klakanlzsa Ifjúsága körében. Műkedvelő előadáa leaz november 22-én, vasárnap este 6 Arakor a Polgári Olvasókör azlnpadán. Egy pompás, vidám színdarab kerül színre. Belépődíj 1 pengő. A bevétel a téli felrubázásl akciót szolgálja. A lelkes mükedvelA-gárda buzgósága ét a rendezőség munkája minden érdeklődést megérdemelnek.
VÁROSI MOZI
Rov. 19,20. Csütojrtök, piatek
Gyilkosság a Stúdióban
BUnÜgyl és nyomoiáil löfténet, — 90 pere; 30 meglepetés; hangosfilm a hangosfilmről.
Fűszeres Katica
Vígjáték 7 lelv. — Ffttxertplók : Ahny Ondra, Sigfrld Arao.
«« .Hol legnagyobb a veszély, ott van legkO\'elebb a segély" — mondjs a példabeszéd. Vegyen államsoralegyet és szerencsés esetben gondjától szabaaul. Ha nem nyer, jótékonyságot gyakorolt, mert az államsorsjáték bevételét jótékonycélra fordítják.
KÖNYVEK, LAPOK
„Válasz" Károlyi Imre gróf könyvére
OrAI Károlyi Imre „A kapitalista világrend válsága" oimü könyvére „Válasz" Jelent meg. Ez a ,,Válasz" kO-lömböző szemszögekből Ítéli meg Károly! gróf megállapításait.
A problémához elsőnek Czeltler Jené egyetemi tanár, a keresztény világnézet előkelő exponense szól, a mai gazdasági éa társadalmi rend megreformálásának szükségességét hangoztatva a ellene melMzhetetlennek Jelezve a tőke egészségesebb eloszlásának elősegítését »
Czeltler Jenő tudományos alapon folyó fejtegetései során az öncélú termelés helyébe a fogyasztást kívánja a gazdasági rend sarkpontjává tenni, a termelést nem mint « vagyongyűjtés lehetőségét fogva fel, hanem annak egyetlen céljaként az emberlaégnek elsőrendű szükségletekkel valé ellátását Jelölve meg. Ennek a célkitűzésnek érdekében a gazdasági szabadság fenntartásával a magántulajdonnak a termelők érdekében történő korlátozását elkerülhetetlennek tartja.
Éber Antal a balok okát a kapitalista termelési rendbe történt erAazakoa beavatkozásban látja. Nem hisz más rendszerre való áttérés egészségesebb voltában. A holtkézi Javak és hltblzo-mányok fenntartása mellett foglal állást Friedrich István »a tőle megszokott rapszódlkus Tormában foglalkozik a nagy kérdéssel, anélkül azonban, hogy annak mélyére nyúlna, vagy csak valamelyest ls elfogadhatA prepozíciót tenne.
Szocialista szemszögből Oyörki Imre dr. és Monus Illés foglalkozik a kérdéssel, a Károlyi-elgondolásoknak a szocialista programmal rokon részelt nyomatékosan ugy állítva be, mint onnét elidegenített reformterveket
A „Válasz" éppúgy, mint maga a hl-reaaé lett „Sárga könyv" alkalmaaak arra, hogy a világszerte előtérbe került gazdasági problémákról tájékoztassák a kérdést nem értő, de rájdalmaaan érző közönséget Hogy a felszínre került különböző rendszerek melyike fog megoldást s ezzel tűrhetőbb helyzetet teremteni, arra nézve találgatásokba bocsátkozni felesleges, de ugy gondot-
Iuk, ha a mai nagy Idők előbb-utóbb .(termelik a maguk nagy embereit azok minden esetre meg fogják találni a gyakorlati megoldáanak a teoretikus fejtegetéseknél értékesebb éa a nemzetnek hasznosabb kulcsát, Ennek a kulcsnak keresésében a „Válasz" csakúgy Irányt mutató lehet mint Károlyt grof könyve, mely a kapitalista világrend válsága körül egyelőre legalább az Irodalmat keltette életre.
)( A Képzőművészet novemberi száma közel 80 oldalon, több mint 60 Illusztrációval a szokott luxurlős kivitelben Jelent meg. A vezető cikkben a kitűnő folyóirat azerkeszlőle, Gyöngyösi Nándor dr. fulmináns vádiratot ir a művészeti adminisztrátorok tehetetlenségéről. Felvlnczl Takács Zoltán dr. fordításában Yaahlro Yukyo professzor tömör cikke következik a Japáni feető-müvészetről. Mihályi Ernő dr.. a Szent látván Akadémia tagja, Croveval polemizál a barokkról nagyazerü felkészültséggel. Az aktuális tárlatok brlHkáL Gazdag a nívós folyóirat llluntráclAs anyaga. A legfinomabb krétapaplroo nyomott a nyugati nagy művészeti revükkel vetélkedő folyóirat évea előfizetési dija 24 pengő.
)( Premierek hete. Nem kevesebb, mint öt premierről boz beszámolót a Színházi Elet most megjelent száma. Aa öt ujdonaág legérdekesebb jelenetelt pompás fényképekben mutatja be. Hatvány Ull, Bródy MII. Szász Zoltán, Ernőd Tamás és mások érdekesebbnél érdekesebb oikkel, rengeteg kép van még az uj Színházi Életben, mely darabmellékletül a szezon öt legnagyobb sikerű egyfelvonásosát adja. — Kézlmunkalv, gyermeklap éa kottamelléklet van még az uj Színházi Életben, melynek darabonkénti ára 1 pengő.
M Az Én UJaágom a legszebb, legrégibb képea gyermoklap,6—12 évea fiuk ée leányok legkeilvesebb szórakoztatója, amelyet Pósa Lajos alapított éa szer koazü Gaál Mózes. Van az Én Újságomban folytatásos regény, elbeszélte, mese, vers, kis Bzlndarnbok, cikkek, Játék, sport rejtvényrovat Az Bn Újságom minden Bzombaton jelenik meg. Előfizetési ára negyodévre 2 pengő. Mutatványszámot ktlld a kiadóhivatal. Budapest, Andrássy-ut 16.

V
ot-♦
*

ZALAI KÖZLÖNY
1931. november 29.
KÖZGAZDASÁG
December 31-ig meghosszabbították az adófizetési kedvezményt
November végéig 3, azon tul 6 százalék a kedvezménye* késedelmi kamat
Nagykanizsa, november 18 Hétlón járt le ax a határidő, amelyet a kormány adott az adófizetőknek tartozásaik késedelmi kamatmentes lefizetésére. Minthogy azonban sokan egyéb fizetési kötelezettségeik miatt még mindig nem tudtak pénzt szerezni az adófizetésre, a kormány meghosszabbította a fizetési határidőt, még pedig december 31-ig.
A tegnapi hivatalos lapban megjelent u] rendelet ugy intézkedik, hogy aki adóhátralékát ée as 1931. évre
elóirt köztartozását november végéig kieuymHU, az mindössze 3 százalék kedvezményen késedelmi kamatot, aki pedig december hónapban teszi ezt, az 6 százalékot fizet.
A tartozás teljes kiegyenlítése esetén az 1931. iuilua I. óta már elszámolt késedelmi kamatoknak a kedvezményes 3, illetőleg 8 százalékon felüli részét, valamint a már elszámolt adóbehajtási Illetékeket a tartozás kiegyenlítésekor fizetendő ősszegbe betudják.
Becsuktak két kanizsai boltot adótartozás miatt
Nagykanizsa, november 18
Ujabb két áldozata van a világon átsöprő gazdasági válságnak. Két kanizsai kereskedő megint kidőlt az egyre ritkuló sorokból.
Ma reggel nem nyitotta tel rolóit egy király-utcai füszeres-Oxlet és ugyanekkor zárva maradt az Eőtvös-téren egy fa- és vegyeskereskedés. Mindkét üzletet hatósági i Intézkedés folytán zárták le, a lezárás Indoka: köztartozás.
Népszerű gazdehágl előad Ások Zalamegyeben
A keszthelyi gazdasági akadémia tanárai a tél folyamán néples gazdasági előadásokat tartanak Zalamegye egyes községeiben, a fStdmttvelési miniszter rendelkezése alapján.
Előadásokat tartanak:
Zaiavdron dr. KukuIJevlcs József február 14-én és Zl-én;
Karmaeton Oslkl László Január 10-én éa február 7-én;
Zakuzdntón Csíki Lásxló december 20-án és január 3-án, valamint 31-én;
Alsópdnokon Soltész Sándor december 20-án és február 7-én;
Balatongyörökön Hajós Qyula leb-ruár 21-én;
NemesbüMn Hajós Oyula február 7-én;
Sümegen Juhos Lajos december hó \' 204a;
Vkkon Juhos Lajos Január 10-én:
Mihályt alván dr. Kukuhevlca József december 20-án, Január S-in;
SUmegcsehlben úr, KukuIJevlcs J. december 13-án, Jf n\'lár 17-én;
Ceabrtndeken Oslkl László deoember 13-án, Január 17-én és Z4-én;
Lesenceiomajon Juhos Lajos Január 17-én;
Tapolcán Jnhos Lajos február 7-én;
Balatonedericsen Soltész Sándor Január 10-én;
Badacsonytomajon SóU István február 27-én;
NemetguUcsan SÓU István március 5-én;
Altődörgícsén Náray Andor december 20-án és január 0-án;
Nemesiécselyen dr. KukuIJevlcs Január 24-én és 31-én;
Csopakon Hajós Gyula február l^én.
(-) Jatshaaaáa végett összeírják a 25 éve sírhelyen lakó cselédeket
A földművelésügyi miniszter as Idén le, mint minden évben, a 25 évig egyhelyen lakó gazdasági cselédeket pénzjutalommal & szolgálati díszoklevéllel ttksteU ki. Ax erre vonatkozó felhívásokat a nagykanizsai főszolgabírói hivatal már ki [s ktlidte a községek elöljáróinak. Az adatok beérkezte után az arra ér-demeseket Jutalomra fogták előterjeszteni a vármegye főispánjához.
(-) Miről szoktak megfeledkezni a téri gTUmölcmtaápoláaTmunkálatoknál f Ezt Ismerteti a Növényvédelem és Kertészet legújabb . Cikkeket közöl gyümölcsöseink
ZALAI KÖZLÖNY kedvezményes jegyutalvinya
I BE I KL E H-T EBI SZÍ HP Q D
előadásaira, 2 személyre
t i lei
s seneksrl, zsöllye, támlásszék, páholy, 4 erkélyulésre.
r (Érvé.y*• nov. tt-tét—B9V. IS-tsJ
telepítési hibáiról, a savanyu borok savtalanitásáról, a azőlőlugasmUvelé-séről, az újonnan ültetett fák téli kezeléséről, Idősebb fák átültetéséről és koronaalakításáról stb. A dúsan Illusztrált két szaklapból egy alkalommal a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, Földművelésügyi minisztérium) díjtalanul küld mutatványszámot
RÁDIÓ-MŰSOR
November 19 (csütörtök)
Badspast 9.15 A Weldinger-szaloiizene-ksr hangversenye. 9.30 Híres. 11.10 Nem-setkösl vlzjetzőeaolgálat. 12 Déli haiaafszó. 1106 Hsngv. 12.25 H 13 Időjelzés. 14 45 Hírek. ISMssák. 16.45 Idójelzéi 17 E. 17.3-, Clgányzsas. 18 40 Angol nyehroktitás 19 10 Dr. KondelaQáSft Ismerteti s Szent Erzsébet-tegendát. ISO) Sejádl JosztloUn hercegprímás bevezető tlsJds. 1936 Szent Erzsébet hsUlánsk 700. Jvfsatalójs alkalmából a Fóvttrosi Zenekar hangversenye a Vigadó nagyterméből. Szünetben Mu 31 00 IdőjsMa. A Hangverseny alán kb. 2U0 Idójáráajelen-
Bées 1IJÖ Zenekart hangverseny. 12.40 a 17 Zenekari hangverseny. 1934 A bécsi szint, énekkar. 22.10 Hangostllmréazletek.
— Szép lakást, ízlést és harmóniát Jelentenek a Kopstsia batocáraházbsa vásárolt lakárixrewkxesek. Minden IsUs éa Igény legteMcsebb kielégítésié taUU. Hltst-képes vaakfckask kívánatra hoaazuk Járati ...... * ■" nyujtunk.
Zártett sárfal
Párta 20-Loodon 19*42, Newyork 514-50, Brüaasl 71-40. Milano M<l>/|, Madrid 44 36, Amsterdam 20660, Berlin I2ID0, Wien 71-50, \\ Szófia >72, Prága 15-22, Varsó 57*50, \\Bsdapeat 90-CÍWÍ Belgrád 9-10, Bukarest1306.
Temáaytfatids
Buza tlazav. 77-ea 11-10—ll\'SO, 78-aa 11-25—11-65, 70-ss il\'40-11-80, 80-as ll\'SO—11-86, dunánt 77-es 1070-1090, 78-as 1085 —11-06, TB-ss 1100-11*20, 80-as 11*06—11*26, rozs 1*06-122* tsk. árpa IfrSÖ-lfrTS, zab I»«0—1M0, tengeri 12-80—12-90, korpa U-00—U IO.
I lamll mk"áwlM-ári»lyfsl
VALUTáK Angolt. 2095-2200 Betafr. 7W0-7M0 CaAk. 1666-17*00
Oánk. —•--•-,
Dinár 1004-10-14 Dollár 56850-572-50 Franda 122-15-22-46 Holt Z2fr45«0*2b Zloty 63-3S-64I5 Lei • 338-3-48 Léva 4-08-4-20 Ura 28-00-2&70 Márka 13600-13600
Norvég —•-•—
Peseta —•--•—
Schlll. —•--•—
Svájcit. 11050-111*50 Svédk. -•-■-
DEVIZÁK Amst 228*85-23026 Belgrád 1008-1014 BerHn 135*20-136-00 Brüsael 79-10-79-80 Bukarest . 3*38-3-46
Kopenh. —■-•-
London 21*20-2200
Madrid -•—
Milano 2^20-29*70 Newy. 569*80-573*20
Oszló —■-*-
Párts 22*31-22*45 Prága 16*88-16^8 Szófia 4*12-4*20
Stockh. —•-•—
Varsó 63*6^64*40
Wien —*-•—
Zürich 11067-111*67
felhajtás 2855, eladatlan 1120 - Elsőrendű 1*14-1*18, szedett 0*98-1*00, szedett közép 090-094, könnyű 0*74-0*84, l-ső rendű öreg 036—1*00, 11-od rendű öreg 0*86—090, angol aüldő 080-0*90, szalonna nagyban 1*40—1*44, zalr 145— 1*90, hus IÍÍ4-1-I6, félsertés 1*30-1*40.
Uaá)s: kélzalal Nyoada *s Ui^uais Vállalat, láávkaalzsaL felelős UadóYZalsl Károly.
m a. m.
Apréhirdeté«ek
Elsőrendű Ella tsrnna P 6 50, Wolt-msn burgonya P 5Í0 házhoz szállítva Rsktárból átvéve 20 Ulléml olcsóbb. -Megrendelhető Wollák vendéglőben. Tele-Ion : 166. 6M3
öt szobás komplett lakás fürdőszobával szonaalrs, vagy májtía I-n kiadó. — Clm a kiadóban. 4
Deák-tér I. SS. alatt levő Hótan drogéria Salatkslilséss áUtWSaéa mlall azonnal kiadó. _ S
ruhákat veszek és eladok. Hívásra házhos megyek. Máikua, Klrály-• 31. siío
Pagáapári saját terméin kltOnó csemege must s ujbor 10. t asztali 60 ült llleienklnl, ezenkívül kiváló pecsenye ó borok kaphatók Caesgery-at 36. Kótat M7I
Rövid Clm s kiadóban.
keresek megvételre.
6U4
(laáé Sánd-ntca 18. saáau ház. Bővebbet agysnott. 5399
TlsatmtiH) rendszerető bejárónőt keres háromtagú család. Clm a kiadóban. 5392
Kiválóan finom
hentesáruig
állandóan frissen raktáron.
1 pár tsa virslii ......... 30 HUér
I . eaemege vlrstU...... 24 .
lOdkg. gápaenk. - ...... 60 .
10 . tMfvölt sonka ... 50 . 10 . bórnstkSH tészt aaonks 00 . 10 . gyógysoaka ...... 100 ,
Haroag Estsrházy HantaaDzIet
SS •■•«.\'

5520/1931.
Hirdetmény.
A városi Adóhivatal felhívja azokat a háztulajdonosokat, akik 1931. évben uj házat építettek, hogy házbérvallomási ivük átvétele és kitöltése végett haladéktalanul jelenjenek meg az alúlirt hivatalban.
Nagykanizsa, 1931. november 16-án. V4rosJ Adóhivatfű>
Dughagyma
(őszi vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
Gyflmftlcsfavédelmi szerek
- (ösíI pvnnvtn^shn)
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
smc, ■iliágys, tsnaány és iMay*
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A Wróság nsUstt Tslsfaa 130.
Néhány darab CsfacsUla fajtiszta házinyúl eladó.
Hertfcy aiklás váresl Hrkárkái WagykMlzsa.
572/1931. Ikt szám.
lsasiaJ<MMU«I Ll-J-ál.
Rnujliilialafl lineío.
A nagykanizsai Horthy Miklós városi közkórház nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet:
I. kb. SjOO mtr. len és pamut vászonnemBek szállításárat
II. az 1932. tv folyamán szüksé-
r: a) kötszer, b) gyógyszer, c) seb injectiós tok, calgut, selyem stb. szállítására.
Az sjánlatokst 1931. december 10-én déli 12 óráig kell a közkórházhoz beküldeni. Ezen batáridőn tul érkezeti ajánlatok nem vétetnek figyelembe. Ajánlatot minden csoportra külön lehet tenni. Szállítási feltételek a közkórháztól beszerezhetők díjmentesen.
Nagykanizsa, 1931. november hó 15-étL
Isrthy Uklás fM kfckérbás
Három utcán nyiló
emeletes ház
szabadkézből Ugysooe egy antik ikiaisislil (páratlan Nagykanizsa rárosbsn), 2 dupla szobaajtó és kMftaMla
" Clm a kiadóban. s
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFÜNKEN121
2 + 1 os8m
szelektív nagyteljesítményű
Budapest M külföldvevő rAdiöremekmü
váltó- és aeyaaáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
fagyra- ás syorttslsl, rádió- és grsaefoa osztályáa.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 263 teám
Nagykanizsa 1981. november 22, vasárnap
Ara 16 BIMr
ZALAI KÖZLÖNY
SaoteutMg éa kiadóhivatal: Póot 5. nim. Keaxthelyl ffckkiadóhlvatal: Kossutb-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: így hóra I pengő H fillér. Sxerkeaitóaégl te fladóhlvttail telelőn: TS. u.
Drébr államtitkár ellen ls kiterjesztik a fegyelmi vizsgálatot
a népjóléti minisztériumban történt szabálytalanságok ügyében
Budapeet, november 18 A képviselőház mai 0léiének vége-leié az dnöklö Czetller Jenő bejelentette, hogy Ernszt Stndor népjóléti mlnlszler Drihr Imre volt nép-Jóléti államtitkár mentelmi Jogának
felfüggesztését kér! a Háztói A belelentét meglepetést ét mozgolódátt keltett a jelenlevő képviselők toraiban. A folyosón elterjedt hirek szerint a népjóléti mlnitzter azért kérte Dréhr Imre mentelmi jogának fd-
fflggesztését, mert a népjóléti minisztériumban előfordult szabálytalanságok ügyében lefolytatott vizsgálatokkal kapcsolatosan Dréhr Imre ellen ls kl akarja terjeszteni a fegyelmi vizsgálatot.
Ai agrárblokk a 19 pengős busa tervével 3 millió métermázsára tudná csökkenteni buaaffeleslegOnket
Érdekes terv a blokk tegnap esti ülésén a buza-probléma megoldására
(Éjszakai rádiójelenlés) Az egységespárt agrárblokkja csütörtökön ette ülést tartott, smelyen KáUay Miklós volt kereskedelmi államtitkár a búzatermésünk értékesítésének problémájával foglalkozott. Előadta, hogy Magyarországon évente átlag 26 millió q buza és rozs lerem. Ebből 4 millió q a vetőmagizükséglet, 15 millió q a bel tő fogyasztás szükséglete ét 7 millió q az a feleslegünk, ami el-helyeaétr* vár.
A belső fogyasztásra 15 millió q-át eddig 25 százalékban öröltünk
ki és ebből 12 és félmillió q lisztéi nyertünk. Kállay Miklós ízt Javatolta, hogy térjenek át a malmok a 60 százalékos őriétre ét ekkor 19 millió q búzára volna tzttktége a belső fogyatztátnak. Ilymódon a 7 millió q buza feleslegünk 3 millióra etökkenne, amit könnyebben el tudnánk helyezni. Ezáltal lényegesen emelkedne a buza ára, ugy, hogy terv* szerint 19 pengős búzaárai remél déral-dyldes*!. Az Őrlésből fennmaradó 40 százalék korpál 6 pengős árban lehetne a mezőgazda-
ság rendelkezésére bocsátani. Igy elősegíthetnénk az állatexportot It.
Ivády Béla foldmüvelétügyl mlnitzter örömmel fogadta Káilay Mi klót gondolalát ét kijelentette, hogy azzal behatóan fog foglalkozni. Végleget válaut egyelőre nem adhat, mert a tervet alaposan ál kell előbb tanulmányozni. Kívánatosnak tarlja, hogy a blokk a következő ülésen is foglalkozzék Kállay tervével.
A blokk tagjai közül többen felszólaltak és valamennyien a felvetett gondolat mellett foglallak állást.
A Bethlen-kormányt vádolják és védik a Ház szónokai
A miniszterelnök beterjesztette a külföldi követelések bejelentéséről szóló törvényjavaslatot — Dréhr Imre mentelmi jogának fellüggesztése — Sürgős interpelláció az ásványolajtermék-kényszerkartellről
Budapeet, november 19 A képviselőház mai ülésén a 33-as blzolltág jelenlétének vitájában Pet-rovácz Oyula a Jelentést birálva leszögez, hogy a gyózó és legyö-zBtt nemzetek egyaránt rájöttek arra, hogy a háború likvidálása nem történt szerencsés módon. A munkanélküli segélyek kiosztása tekintetében azt tartaná helyesnek, ha a kiosztást hatósági tzervek végeznék a szakszervezetek ellenőrzése mellett. Zichy Jánot gróf betzédével foglalkozva kijelentelte, hogy Zichy János grófnak nem volt szándékában, hogy az egységetpárton „erkölcii ostorral vágjon végig\'. Ilyenre egyáltalán nem gondolt és a kereszténypárt teljes lojalitással van az egységespárttal szemben. (Helyeslés a Jobboldalon). A Jelentést tudomásul veszL
Vázsonyl János élesen kifogásolta a rault kormány tízéves működését és hangoztatta, kogy csak a polgárság, a Jöldmüvelóosztály és a munkásság összefogásával lehet a mai súlyos helyzetből kimenekülni. A jelentést nem logadta el.
Herczeg Béla rámutatolf arrt, hogy ha a mult kormányzatban történtek it hibák, a beruházátokal nem lehel támadni. A támadások méltatlanok Bethlen István gróf személyéhez ét ahhoz a tragikus Időhöz, amelyben az egétz világ él. A jelentési elfogadja.
Kélhly Anna hangoztatta, hogy komolytalan a kormányzópárlnak az a védekezési módszere, amellyel az ellenzéki követelésekre akarja hárítani a túlköltekezések felelősségét. A jelentést nem fogadja el.
Kelemen Kornél « kormány ellen felhozott vádtkkal foglalkozva kiemelte, hogy annak Idején a Fehér-váry-kormány ellen lettek vádlndit-ványt, ami érthető is volt. Most azonban a darabont-kormánnyal egy színvonalra akarják lerántani a Belhlen-kormányt, pedig Belhlen István gróf 10 esztendőt szentelt életéből ennek a nemzetnek, hogy a forradalom romjaiból az országol talpraállltsa és megépítse a hidakat azok felé a négy nemzetek felé, melyek tudni sem akartak rólunk. (Az egy-ségespdrt zajosan éllelI Belhlen István grófot.)
ki|elentette, hogy bajok forrása az
Sándor István nézete szerint a volt, hogy
éveken keresztül többszáz millióval több adót szedlek be, mint amennyire az államnak szüksége volt A Bethlen-kormány beruházásainak Jelentős része lmproduktl i beruházás volt.
Kórody Katona János javasolta, hogy
kdftlienek kl bizottságot a trafikengedélyek felülvizsgálására,
mert nem helyes, hogy nagy nyugdíjjal rendelkezők is trafikengedélyt kapnak.
Ezután Károlyi Oyula gróf miniszterelnök törvényjavaslatot terjesztett be a külföldi fizetési eszközök és a külföldi követelések bejelentéséről. Az elnök bejelenlelte, hogy Ernszt Sándor népjóléti miniszter Dréhr Imre volt államtitkár mentelmi Jogának felfüggesztését
kéri a Háztól.
Oál Jenő kifogásolja, hogy a Dréhr Imre mentelmi Jogának felfüggesztésére beérkezett kérelmet a Házban bejelentették és ezáltal előzetes találgatásokra adtak okot.
Az elnök hangsúlyozza, hogy maga sem tartja helyesnek, ha Ilyen ügyben találgatásokra adnak alkalmai, ezért a vitát ebben a kérdésben nem ls engedi meg és az ügyet máris a mentelmi bizottság elé utalja.
Következett Eckhardt Tibor sürgős Interpellációja
az ásványolajtermék-piacon tervezett kényszerkartel
ügyében. A tervezett rendelkezés a finomító vállalatok kizsákmányolási lehetőségeit még korlátlanabbá tenné.
Varga Imre államtitkár ideiglenes válttzában hangoztatta, hogy a kényszerlársulás bevezetésének egyetlen motívuma az állam bevételeinek tzapoiitása. A tervezet biztotif|a a kincstár jövedelmeit, de megvédi a fogyasztók érdekeit Is.
Az fllés fél 4 órakor ért végei.
A kOlfSIdi fizetési tsz-kBsdk éa kSwstsMssk hajsteaHsa
Budapest, november 18
Oróf Károlyi Oyula miniszterelnök a képviselőház mai ülésén törvényjavaslat nyújtott be a külföldi fizetési eszközök és kOlföldi követelések bejelen téséröL
A törvényjavaslat a korábbi renddel szerint bejelentési kötelezettség alá eső külföldi fizetési eszközök, értékpapírok és külföldi pénzértékek, követelések bejelenlétére a törvény kihirdetését követő nsptói számított 15 napra terjedő uJ határidőt állapit meg. A törvényjavaslat kimondja, hogy a megállapított bejelentési kö-telezeitség nem teljesítése, vagy a tudva valótlan adat bejelentése bűntett és 5 évig terjedhető fegyházzal büntetendő, ha pedig a kötelezettel csupán gondatlanság terheli a cselekmény vétség és egy évig terjedhető fogházzal büntetendő.
A törvényjavaslat felhatalmazza a kormányi, hogy a Magyarországon lakó magyar állampolgárok és a Magyarországon székelő jogi személyek külföldön levő, korábbi rendelet szerint bejelentés alá nem eső minden vagyonának és külföldről eredő minden jövedelemének és a jövedelmek forrásai vagy e vagyonok, Jövedelmek ét egyéb forrátok egyet csoportjainak bejelentését a rendelettel elrendelhesse. Aki az erre irányuló rendeletben megszabott kötelezettséget megszegi, vagy kljátsza, az vétség miatt hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő.
ZALAI KÖZLÖNY
a 1931. november 15.
Kállay pénzügyminisztersége előtérben
Nehézaég, hogy Kállay nem lagja az egyaégespártnak, de a miniszterelnök szerint ez áthidalható
Budapest, november 19 A pénzügyi tárca betöltése körül legújabban Ismét Kdltay Tiborral folytak tárgyalások. Kállay pénzügyminisztersége elé a hírek azerint azért gördültek nehézségek, mert Kállay ezidőszerlnt nem tagja az egységespártnak. Károlyt miniszterelnök azonban azon az állásponton van, hogy a nehézségeket át lehet hidalni és amennyiben Kállay Tibor
vállalná a pénzügyi tárcát, ezt a megoldást örOmmel fogadná. A tárgyalások még nem fejeződtek teljesen be.
Időközben felmerült Imrédy Bálának, a Nemzeti Bank igazgatójának neve is, azonbsn vele kapcsolatban olyan aggályok merjiltek fel, hogy a parlamenti rutin hiánya nehéz helyzetet teremtene számára.
A nyugdíjtörvény és a Dréhr-ügy az egységespárt tegnap esti értekezlete előtt
Ntm kétzül végleges nyagdljtSruiny — Dréhr Imre hajlandó
Budapest, november 19 (Éjszakai rádiójelentés) Az egységespárt csütörtökön este értekezletet tartott, amelyen Károlyi Oyula gróf miniszterelnök az Inségsegélyek ki-oszlása agyében tett megnyugtató kijelentéseket, amit egyhangulsg tudomásul vett a párt.
Farkas Elemér a nyugdíjtörvény revíziójának elkerülhetetlen szükségességét hangoztatta. A miniszterelnök válaszában kifejtette, hogy a nyugdijasok sem maradhatnak ki azon intézkedések sorából, melyeket
tU t
az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében teltek, a mai helyzetben azonban nem lenne helyes végleges nyugdíjtörvényt hozni. Ideiglenes tervről szó van ugyan, de a végleges törvényt csak sokkal később, kedvezőbb Időben kívánja megvalósítani.
Dréhr Imre be|elentette végül, hogy a Hiz pénteki ülésén bizottságot kér kiküldeni Ügyének megvizsgálás tra és hajlandó magát alávetni a független magyar bíróság ítéletének.
Az ülés után pártvacsora volt.
IdAiárás
K aagykaatssai mstsorolégtal M|* ttgysM IsUatéeak: Csfllö tökön a kimér-•MM; R*et*l 1 énko« +M. ^étstáa 1
ófskoi +8-2, Mis I érakor +2-2.
MM.\' Reggel boralt, délben telMe, este borult égboltozat.
SMtránf. Reggel és délben északnyugat, este Aazakl eatí (EJuakat nkUWwW A MaanM-
glal lalái.l |al Matt tata I kara Sarait, Is aaáraa M katé.

Nov. n. Ut.411. iltali,, ■ triuonl 4vlofdnl4 nráu.
Törj----------------
OttixmhM.
3 nnépétre a vároakisáa 0 ónkor. A Ref Nőegylet mOsoroe teája fi Arakor az Ev.
pa-syjgs
Dm. t Domiov Sirt áit, éa dikttj* a Kiulnóban.
Dae. S-S. A KamiMijr Jnrtkcmj MimM Kir»-taonjl ytun.
Dm. a. K«. TIuIvImIííiMc JubUirta diiikOiiyOUa* II takar a MlaaiUaUibai.
Dac. U. TMk Kilraln tMtanirlua, B.rlh. latyta tkaália ilUa ■ vlrMUUn « óribor.
Valószínűleg Nagykanizsára hozzák a kanizsai törvényszék Budapesten elfogott kasszafnrélt
Ezesetben Összes bűneikért a kanizsai törvényszéken felelnek
Nagykanizsa, november 19 1926 május 18-áre virradó reggel, amikor a nagykanizsai törvényszék szolgái az irodák takarításához akartak lálnl, észrevetlék, hogy az elnöki Iroda Werlhdmrszekrénye hideg uton kl van lurva, hatalmas rés tálong s zár körül és a benne levő pénz és egyéb értéárek eltűntek. Meg-állapitást nyert, hogy csak a készpénz tObb mint 92 millió koronára rngott az arany és ékszer letétek éa egyéb] értékeken kívül.
Az ellopott pénzek közOtt több nagykanizsai kereskedő kényszeregye-zésl befizetése volt, ugy, hogy az igazságügyi kincstárt súlyos kár érte. Mint jelentettük, most végre sikerült évek multán a budapesti rendőrségnek elfognia sz utóbbi Idők legvakmerőbb kasszaluróif, Szabó Istvánt, Imrét és társukat, aldk bevallották, hogy többek között a nagykanizsai törvényszék elnOki Irodájának kasszafurásai is az 0 lelkiismeretüket terheli. A nagykanizsai hatóságok ismét elővették az Ot év előtt történt, páratlan vakmerő kasszafurás aktáit. Értesülésünk szerint valószínű, hogy a társaságot Nagykanizsára hozzák és Itt vonják felelősségre nemcsak a nagykanizsai kasazafurásért, hanem az Összes eddigi tettelkért Ugyanis most állítják Össze a bűnügyi halóságok a jómadarak részletes bűnlsjitromit és amennyiben kiderül, hogy a nagykanizsai kasszafurás volt a legsúlyosabb esetük, ugy a triót lehozzák Nagykanizsára, hogy ili feleljenek összes bűneikén A nagykanizsai bűnügyi balóságokhoz most érkeztek meg ezügyben
Budapestről az akták és napok kérdése, hogy a budapesti kir. ügyészség ebben a kérdésben meghozza döntését.
És akkor az Ot év óta minden hatóságot félrevezető raffinált kassza-furótársaság rövidesen viszontlátja a nagykanizsai törvényszéket.
A keraiáayiéaé Aylmlrsy
fdsaáat kérte fal a „Horthyiaé-lnaéaskoló" salai lebonyolítsa irat
Zalaegerszeg, november 19 A kormányzóné a sxárnysegédi hivatal utján felkérte OyOmBrey Oyörgy főispánt, hogy a neve alatt folyó In-ségakclót Zalamegye területén bonyolítsa le; egyben kOzOlie az akció lebonyolltásávsl kapcsolatos Intencióit is. A kormányzóné több oldalról előterjesztett kérelemre ugy határozott, hogy ezenlul nem csak a természetben befolyt adományok, hanem
a pénzadományok Is vlssza-tartandók a gyűjtés helyén s ott használandók feL
Ennek alapján a fölspin rendeletei küldöli ki a főszolgablrákhoz és s polgármesterekhez, hogy a kormányzóné akciójára befolyt adományokról havonta tegyenek jelentést. A befolyt sdományokat a főispán s Törvényhatósági S:gltő Bizottság és a vármegyei számvevőség bevonásával fogja szétosztani s ugy as adományokról, mint annak felhasználásáról esetenként a főméltóságu asszonynak Jelentési tesz.
Az Intézkedés célja: megrövidíteni s segélyezések útját sa vármegyében a, legilletékesebb kezekre bízni az itt befolyt adományok szétosztását. — A gyüjtőlveket klküld-
Asszonybarátság
Irta: MARGÓ
Tudok egy történetet a gúnyosan emlegetett, idézőjelbe zárt s férfiemberek által fölényesen lemosoly-
gott asszonybarátságról.
*
Amik .r Olga minden indok és összefüggés nélkül már vagy tizedszer említette a Bognár András nevét, akkor Luci féloldalt hajtotta kedves, szemtelenül okos kis fejét s egy hirtelen támadt barátság erejével mondta:
— Te szerelmes vagy ebbe a Bognár Andrásba. Ne Is próbáld tagadnL
Mire Olga ugy felelt, ahogy az ő helyében kevés asszony felelt volna:
— Tagadni? Nem is akaromI
Igy kezdődött a barátságuk. Ami
kor legközelebb társiságban találkoztak, messziről Összekapcsolódott a szemük. Asszonyé^ tudnak csak igy mosolyogni egymásra. — Mindent elmondtam neked, — ragyog emlékeztetön az egyik mosoly. A másik mosoly megnyugtatón, melegen visszafelel: — Mindenre emlékszem.
Sokat voltak együtt És persze, legtöbbször erről a szerelemről beszéltek. Asszonyok mindig szívesen beszélnek szerelemről, még akkor |s, ba ez a szerelem a másé. De
azért Luci ellenezte az Olga szerelmét. Az elfogulatlanság biztonságával és aggodalmaskodó szeretettel próbálta megmagyarázni neki:
— Nem hozzád való ez az ember. És főleg nem az, akinek te látod. Megmondjam mi ez? Kará-csonyfa-diszités. Minden vágyad égő gyertyáját, minden szép érzésed csillogó díszét ráaggatod és ünnepelsz. Szép, meleg, nagy ünnep ez, — elhiszem. De ennek az ünnepnek is megvan a maga vlzk resztje s nincs szomorúbb, mint a ragyogótól megfosztott, tépett, suta karácsonyfát kidobni a szemétre. Nem egész ember ez, Olga. Te azt mondod, 8zenzibllis lélek, hangulatai vannak. Ugyan I Egyszerűen határozatlan. Meg hogy nem tud érvényesülni a hivatalában, mert büszke. Ambicló-hiány, nem egyéb. Férfi legyen erős, törtető, harcos. Akkor majd lehet büszke Is. De ilyen emberre nem lehet támaszkodni. És igazán nem ajánlom, hogy hozzá menj feleségül. Nem Is hiszem, hogy ez szerelem nálad, csupán részvet az ő nem egészen szerencsés sorsa iránt...
— Honnan is tudhatnád te azt ? —-mondta kipirultán Olga. Részvét I A részvét gondoskodó, anyás, simogató s egy egészen kicsit, alig észrevehetően leereszkedő. De bennem csak alázat van, nagy készség min-
den áldozatra és boldogság. Honnan is tudhatnád te, hogy mennyi melegség van egyetlen tekintetében, mennyi becézgetés egyetlen kézcsók-
Iában s mennyi sok sok szerelem a ti nem mondott szavaiban is. Láttam büszkének és láttam alázatosnak, láttam erősnek gyengédségében és gyengének szerelme erejétől. Engem szeret legjobban, — sokszor mondta — meg az édesanyját. Tudót] mit jelent az, ha egy férfi szereti az anyját? Azt, hogy hozzá lehet menni feleségül. E< én hozzá Is megyek...
A férfi alakja felragyogott köztük az asszony szerelmének glóriájában. A másik megfényesedett szemmel, félig nyílt ajakkal hallgatta...
— Luci, drágám — kérlelte Olga — hiszen te Tiem is Ismered. TI ketten vagytok nekem a legdrágábbak. Többször van alkalmad találkozni vele. Ismerd meg öt I Az én kedvemért Lucll Ugye megteszed?
— Meg — mondla csendesen Luci, a kedvedért...
Most már mind a hárman sokat voltak együtt. De ugy estefelé, amikor a két karosszék várakozón simult a kályha mellé — olyankor cs«k ketlen voltak jó meleg, szélesen ömlő, ajándékozó asszonybeszélgetésben. De egy ilyen estén Luci sirva találta Olgát. A félhomályon keresztül is
megérezte, hogy a másik sirt.
— Nem bírom tovább — tört ki belőle. , Régen titkolom előtted és magam előtt is András nem ar, akinek hittem. Beismerem, neked volt igazad. Szeszélyes, kiszámíthatatlan, ok nélkül haragszik, ok nélkül elrohan és a szerelme szinte gyűlölködő néha.
Mentegetőzve, vádolva sokáig panaszosan sirt.
De Luci • nem engedett Becézte, vigasztalta, megmagyarázta, hogy lehetetlenség, amit mond, mert Andrásban hinni lehet, András kicsit hangulatember ugyan, de András jó, gyengéd, Igaz, milyen kedves tud lenni ugve, milyen meleg és...
És elakadt A sirás Is elhallgatott. Egészen beesteledett már. Akkor a sötétből megszólalt a Luci hangja, vigyázva félénken és aggódón, mint ahogy beteghez szólnak.
— Olga... drágám... szereted még?
A kályhatüz fényében Olga bágyadtan elmosolyodott, mint a beteg, aki rem akarja hozzátartozóit megijeszteni.
— Talán nem... és igyekszem majd...
Égy másik estén az ablaknál állt az áttetsző fehérlő függöny mögött s a hosszú, elhagyott utcát nézte. A sarkon most fordult be Luci. És András. A férfi hevesen magyarázott,
1081 november 15._
lék a\' városok és járások vezetőinek..;
Adjon mindenki a nemes célra, amennyit megenged a helyzete; az irgalmattágra, könyörületre most van a legnagyobb szükség.
Tapolca baroa a járás két községéért
Megmarad a szentgróti járásbíróság
Mini Ismeretei, az a terv merült lel, hogy a kővdgóirsl és köveskáü körjegyzőség községeit a balatonfüredi járásbírósághoz csatolnák, ezáltal megmentenék ezt a járásbíróságot a megszüntetéstől. A terv ellen Tapolca és vidéke élesen tiltakozik.
Legutóbb a ügyben a főispánnál járt kűldrtttiég, mott pedig Esterházy Móric gróf képviselő vezetésével az lgazságügymlnisztert kereste fel Tapolca és az értékelt községek küldöttsége. Zsttvay igazságügymlnisz-ter kijelentelle, hogy hlvalalotan még nem foglalkozott az üggyel, csak hallomálból tud róla. Ha a takarékotsági intézkedésekre tényleg tor kerül, Igyekszik a kérdést ugy megoldani, Hogy a jelenlegi állapot fennmaradjon.
A takarékossági Intézkedéiekkel kapcsolatban a zalaszentgróti járát-blrótág megszüntetésének terve It felmerült Az érdekelttégek tiltakoztak a terv megvalósítása ellen, s ennek eredményeképen az igazság-ügymlnlszter most — blr szerint — értesítést küldőit, hogy a zalaszentgróti Járásbíróság megmarad.
Zalaraegye szükségadója
Zalaegerszeg, november 18 Az Idén etedéketsé váló izflktég-sdók Összege Zalamegye területén 403.152 pengő. Ebből #*házadóra esik 178.479 pengő, a jövedelemadóra pedig 224.673 pengő. Zalaeger-neg szükségadóla összesen 55.673 pengő, Nagykanizsáé U 8.437 pengő.
Lud a cipője orrát nézte rendületlenül. Andris csak Ludt nézte, ót egyikük sem látta meg a függöny mögött. Amikor a ház közelébe értek, búcsúztak. A kei ük szorosan összekapcsolódott, sokáig. Olgának ugy tant, nagyon sokáig. Aluor a férfi egy bosszankodó, ideges pillantást vetett az ablakra és sietve elindult visszafelé.
Idebent ulra meleg volt éa félhomály. A két karosszék most is ott állt várakozón a kályha mellett. Csend«iea beszélgettek. És amikor Lúd minden indok és összefüggés" nélkül már vagy tizedszer említette a Bognár András nevét, akkor Olga valami régi visszaemlékezés hatása alatt — a megismerésen túli megértéssel, kicsit anyásan és nagyon melegen, bátorltón mondla:
— Lud, te szerelmes vagy Andrásba. Ne is próbáld tagadni!
És akkor Lucl ugy felelt, ahogy az 6 helyében kevés asszony felelt volna.
Szégyenkezve, bocsánatkérőn, boldogan, a szerelem elragadtatott extázisában dadogta:
— Tagadni... Olga, drágám... nem is akarom I
Az ékszertolvaj Szerecz Mária utja a nagykanizsai Petőfi-utcától a pestszentlőrinci villáig
Klein Imréné sz. Szerecz Mária nem várpalotai úriasszony, hanem egy gornyakovaslcal gépészkovács leánya
Nagykanizsa, november 19 Néhány nappal ezelőtt az összes fővárosi lapok részletesen foglalkoztak annak a rejtélyei párnak az el-fogatásával, aklkd egy elegáns pestszentlőrinci villában veit őrizetbe a budapesti rendőrség. Ebből a villából egy Mlskolczy Oyula nevü jómódú vidéki családból származó fiatalembert és Klein Imréné sz. Szerecz Máriát állították elő, akiknél többezer pengő értékű, bűnös uton szerzett ékszerekel találtak s detektívek. Legutóbb a Váci-utcában loplak U egy nő kézitáskájából egy egész Igazgyöngysort
Hogy került Szerecz Mária
Nagykanizsára Kldn Imréné sz. Szerecz Mária 24 évvel ez«iött a jugoszláviai Oor-nyakovasicán született. Édesapja ebben a kis községben volt gépész-kovács. A kii család 1909-ben el-vetztelle a kenyérkeresőjét, mire sz akkor még csak 2 éves Szerecz M#ia testvéreivel és özvegy édesanyjával együtt Nagykanizsára kerüli. Az anya éveken át nehéz munkával kereste kenyerét, hogy becsülettel felnevelhesse a gyermekdL
Áx első apróbb topátok Szerecz Mária fiatal életében végzetet szerepet játszik a bün. A lopások sorozata tzinie vörötfonálszerüen húzódik végig a múltjában. A feltűnően eszes és csinos leány, bár csak négy elemi iskolát végzdt, egyik apró cilnyt a másik után követi d.
Éveken keresztül lakott a kit család a Petőfi-utca 22. szám alatt A Zalai Közlöny munkatársa többekkel beszélt a házbdiek közül, riik jól Ismerték Szerecz Máriái. A lakók valami őszinle részvéttel beszélnek a szép Szerecz Máriáról. Sajnálják, de csak azért, mert olyan szép volt, hogy .festeni sem lehddi volna szebbd."
Elmondják a lakók, hogy egy alkalommal detektív kísérte haza a kislányt. Akkor egy barátnéja édesanyjától pénzt lopott állítólag. A pénzt a Petőfi utca 22. számú ház kapualjában, egy pincei szeleiőlyuk-ban dugta d. A detektív felszólítására azután innen is vette elő.
Lopni, vagy meghalni akart ?
Szerecz Máriának néhány évvd ezelőtt különös kalandja akadt az Eötvös-téri Kutassy-té\\e vaskereskedésben. Az Old tulajdonosa, néhai Kutassy Kálmán egy este zárás után betűt az üzletével szemközt levő WínAo/ftr-vendéglőbe.
Amint ott üldögél, véletlenül kitekint az ablakon és meglepdten látja, hogy villany gyul fel az üzletében. Nyomban átment és kinyitva az üzldel, az egyik sarokból egy siró-szepegő, megrémült fiatal leányt huz elő. Szerecz Mária volt.
— Mit keresel itt és hogy kerülsz ide ? — kérdezte az üzld tulajdonosa.
Szerecz Mária ezután iflrü könnyhullát között elmondotta, hogy nagyon el van keseredve és öngyilkos akar lenni. Még nappal besurrant az udvarról nyíló rakiára|tón a raktárba, ahol egy sarokba húzódva megvárta, míg esle lezárják az üzletet. Ezután előbújt rejtekhelyéről ét behatolt az üzldbe, ahol felcsavarta a villanyt, hogy keressen magának egy revolvert, amivel végrehajthatja az ön-gyllkottágot
Szerecz Mária ezekei mondta későbbi kihallgatása alkalmával is. Mosl azután, hogy lopni, vagy pedig valóban öngyilkos akart-e lenni, arra egyedül az tudna válaszolni, aid a lelkekbe tát.
KOtSnBe léánykérée Az apró csínyeknek az lett a vége, hogy a leányt javítóintézetbe adta az édetanyja. Kél évig voll a rákospalotai leányjavllóban, majd amikor onnan hazakerült, néhány hétig ismét az édesanyja házában élt
Nyugtalan vére nem hagyta tokáig tétlenül pihenni a fiatal leányt, aU egy szép napon anyja minden ellenkezése dacára is fdutazott Budapestre. Hosszú hónapokig hallgatott magáról. Végre 1927. évben megjelent egy Klein Imre nevü fiatalember özv. Szerecz Ferenc né nagykanizsai lakásán és megkérte a leány kezét Elmondotta, hogy Szerecz Máriával Budapesten Ismerkeddt meg, nagyon megszerették egymást ét mott már csak az anya beleegyezése hiányzik, hogy egy pár legyen belőlük.
— Miután a házasságkötésünkhöz csak a Mand keresztlevele hiányzik, kérem azt ls, hogy magammal vihettem.
A fiatalok talán egy évig élhettek együtt. Az asszonyt tovább hajtolta a kalandvágy és dhagyta a férjél, akitől rövidesen el is vált. A kisleányát magával vitte az asszony. A házaséld fdbomlását talán az a kellemetlenség ls siettette, smi Várpalotán történt a házatpánraL Kldnék vendégségben voltak ugyanis egy várpalotai ismerősüknél, akit a fiatalasszony szintén meglopott
Megkazd&dlk IMs Imréné kalandor élata
Amikor egyedül maradt a gyermekével, rossz társaságba keveredett Klein Imréné. Ekkor kezdte meg nagyszabású lopásainak a sorozatát. A fővárosi rendőrségnek az a gyanúja, hogy Klein imréné vqli az.
legszebb választékban
ScQUtxnél.
aki lakáskeresés ürügye alatt beférkőzött egyes lakásokba, abol váratlanul .rosszul lett\'. Amikor a lakás tulajdonosai vizért rohantak, azalatt az .ájult nő\' kifosztotta a szekrényeket. A lopást természetesen csak távozása után vették észre a károsultak.
Kldn Imréné sz. Szerecz Mária vidéken Is követeit el lopásokat Még dfogatása alkalmával is két körözét voll ellene folyamatban. A pestvidéki ét a kecskeméti törvényszék körözte lopások miatt
A budapesti alvilágban ismerkeddt össze Mlskolczy Oyulával, akii különféle .ballépések" miatt kitagadott a családja. Mlskolczy állítólag csak\' azoknak az ékszereknek az értékesítésében tevékenykedett, a mely ekd Kldn Imréné szerzett különféle bűnös utakon.
Amikor a pestszentlőrinci villábsn dfogták az .ékszeres párt\', Kldn Imréné sirva könyörgött a főkapitányságon, hogy engedjék hozzá a négyéves kislányát, akit nagyon szeretne látnL
A detektívek teljesítették az asz-szony kívánságát, ald sírva esküdözött, hogy kiszabadulása után már csak a gyermekére való tekintettel is .meg fog javulni és hl hagy bűnös életmódjával.
Az anyai ösztön és kalandvágy harcában vájjon melyik fog győzni ?
d. n. j.
Jíyfmulcdtu&tc.:...
hogy van itt alkotó erő, ime: a 2-lámpáa 7029-e* és az 5-lámpáa 7050 ea Orion hangszóró* rádiók.
ZALAI. KÖZLÖNY

Férje* asszony lehet-e tlaztvlsddnd ?
Igen tisztelt Szerkeszti Urt Arra kérem, adjon hdyet e pár tornak b. lapjába, mivel a témája olyan, hogy nem ártana, ha (Obben foglalkoznának vele.
Minap hallottam, hogy a pénzintézetek ujabb rendelw megvalósításával foglalkoznak. Mégpedig azzal, ha valamelyik tisztviselőnő férjhez megy, el kell hagynia hivatalát. A mai nehéz Időkben százával sétálnak az érettségiielt fiatal erők és nem tudják mihez fogjanak, nincs sehol semmi remény, hogy valami állást kapjon. De hova is mehetnének szegények, mikor minden Irods tele van női személyzettel, holott azoknak otthon a helyük. Tanuljanak házimunkát és családot nevelni.
Mellékesen még az ügyvédi Irodákról is lehetne beszélni, habár a fizetés ott elég kevés, de mégis jobb lenne a semminél
Visszatérve a pénzintézetek tisztviselőire; ott nemcsak, hogy csupa lányok vannak, még pedig sokszor olyan lányok, a kik egyáltalán nincsenek ráutalva a kenyérkaresésre, de mivel ott volt egy „Jfc ismerős\', " r hát bekerültek. De ez még hagy-i, hanem ha valaki férjhez megy és tovább Jár hivatalba, azt már nem kellene megengedni, ez ellen tenni kellene valamit.
Most kérem ennek elbírálását, hogy igazságos dolog-e az: egyik családnak dupla kenyérkeresetT s másiknak nincs betevő falatja sem. Az ilyenek után nem lehet csodálni, ha az az Uju rosszrahajló lesz, vagy valami bűncselekményen töri s fejti, de mit is csináljon, mihez fogjon, mikor ilyen Igazságtalan világ van.
Ha ezt az intézményt megvalósítanák, hogy a női személyzetet elküldenék, különösen a férjezetteket, én nem hinném, hogy ez nem segítene egy kicsit a nyomoron. Sokan megőrölnének annak a kis 80—100 pengő fizetésnek, amit most a lányok és asszonyok kapnak meg. Reméljük, nem fog ez sokáig tartani, mert be fogják látni ezt azok is, akik tudnak erre gyógyirt találni.
Kérném a Szerkesztő Urat, támogassa ezt az ügyel, hozza a nagyközönség elbírálása elé és foglalkozzon ezzel a témával a b. lapja hasábjain. Kiváló tisztelettel _ Aláírás.
A Kisfaludy-utca panasza
Milyen tisztelt Szerkesztő Ur I Mint lapjuk hű olvasója, őszinte érdeklődesel olvasom mindenkor sz ebben a rovatlukban felvetődő közérdekű panaszokat és ez bátorít fel arra, hogy most én ls hasonló közérdekű panaszt hozzak rovatjuk utján a nyilvánosság elé. A Kisfaludy Sándorutcai adófizető polgárok nevében vagyok bátor felhívni Szerkesztő Ur figydmét arra a lehetetlen állapotra, ami az utóbbi Időben ott szinte állandóvá vált már. Ha véletlenül nem turkiá Szerkesztő Uram, hát Itt hozom tudomására, hogy a mi utcánkat Jelölték ki annakidején a csorda állandó utvonalául. Azt túazem felesleges bővebben fejtegetnem, liogy köztisitasági szempontból mit jelent ez. a caordajárás, a Kisfaludy Sándor utcára.
ZALAI K0ZL0NY
19*1. november 20.
Ez ellen azonban nem szólhatunk semmit. De azt igenis jogunk van kifogásolni, hogy ha mér ez a helyzet, akkor legalább állandó utca-söpörtejéssel igyekezzenek rendben tartani a kocslutakat,\' nehogy napokig, sőt hétszámra éktelenkedjék ott a szemét Ml is épp olyan adófizetői vagyunk a városnak, mint a belváros bármelyik h (zlulajdonosa, ugy vétem léhát, joggal hívhatjuk fel erre a botrányos allapotraaváros minden igazságos ügyéért Idkesen küzdő polgármesterének a figyelmét. Kérjük tehát a polgármester urat, hasson oda, hogy legalább minden második napon felseperjék a Kisfaludy Sándor utcában a kocsiutal
Soraim közléséért előre is hálás köszönetet mondva vagyok a Szerkesztő Urnák készséges híve
Egy Olvasójuk.
A várföldi bíró a cigányokról
Nagyságos Szerkesztő Ur I Szeretetfel üdvözlöm, mint Várfölde község birája Nagyságos Szerkesztő Urat, minek után a Zalai KOzlOny több számában olvastam a községem iránt kifejtet buzgalmát és jóindulatát. Fogsdjs érte ugy a községem mint a magam részéről hálás köszönetemet.
Már igazán hálával tartozom Nagyságos Szerkesztő Urnák, minek után olyan hősiesen sikra szált a községemnek hazafiaságáért, a cigány banda rovotmultuságávsl szemben.
Igazán megfelel a tényeknek. Szerkesztő Ur Írása szerint, hogy köz-séfemet olyan szorgalmas és munkás nép lakja, hogy az ritkaság. Hogy a cigány banda milyen, azt Szerkesztő Ur cikkeiben szépen bevilágította. Sajnos, ha a törvény nem intézkedik a cigányok letöréséről, akkor hamarosan a clglnyok akarnak parancsolni, mert ezek csak a környéknek rémei.
Végül is hálás köszöndemet fejezem kl a Zalai KBzIOny Iránt és kérem továbbra Is, hogy szíveskedjék a községemet a telfietöség szerint Igazságában pártfogolni.
Maradtam hazafias tisztelettel a község lakossága nevében VárfOlde, 1931. XI. 15.
Tánczos Péter
k. tori
- At Ojság o| iiiw közű a Nix-sthlerek pártjának álláspontját a külföldi Moratórium kérdésében. Miért tár Bethlen olyan szorgalmasan a parlamentbe. Ways as építészek színházában. Kritika a Ktltelkl ssMról. A parlamenti vlharoeengö következményei Miért nyogdllasták a pénzverde Igazgatóját, A hét legkóeerebb vlcoel, a legújabb arisztokrata viccek ée még rengeteg tréfa, thékt, vtoe, aktualitás ée Intlmltáa Nagy Imre kitűnő rloo-laplában. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Bedapeet, VL, Ö-ooca 12.
— Nemes prém ékből készült bandák, hatalmas választékban, legolcsóbb árak mellett SchtUznéi.
őtxi divat 0,
Női boKa
cipő
fekete barna éa drapp extnben kaphatót
SsEoJbú
clpéMrutXta, HoriOy Máriásul 1.
NAPI HÍREK
NAPIREND
lovemher 20, péntek
Kém. katolikus: Félix. Protestáns:
Jolán. Izraelita: KIsL bó 10.

Városi Maxasn és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től II Mlg.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat • I
Várost Mozi. .Oyllkoeság s Stúdióban*. bSnügyl történet .Faszeres Katica-, vígjáték.
OősMrdő nyitva reggel S érától este 6 óráig (hétKl, szóda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 1—13.
— Szent Erzsébet emlékezete a papi gyűlésen. Szent Erzsébet halálának 700 éves évfordulóján tartotta őszi gyűlését a nagykanlzssi esperest kerüld papsága. Délelőtt 9 órakor Kreutzer Dezső kerületi esperes ünnepélyes szentmiaét mondott P. Deák Sxulpic, plébános és P. Király Lőrinc vikárius segédletével. A szentmise fényét nagyban emelte s II. kondi és a HuszH-téri elemisták 120 tagn énekkart. Szentmise közben Csóthi Qéza murakereszturi apát Szent Erzsébetről, mint a középkor nagy szociális szentjéről mondott klasszikus Kiépítésű szentbeszédet. A szentmise után a plébánia fehértermébenmegtartott gyűlésen Kreutzer Dezső esperes fokozottabb lel kiéletre buzdította a kerület papságát, hogy a nehéz időkben mintaképül szolgáljanak a híveknek. Deák Szulpic nagykanizsai plébános .Szent Erzsébet és az Oltáriszentség* címmel tartott előadást Gazdag Ferenc püspöki biztos alapos fdkésxűltségű előadásában ax égető szociális problémák megoldásával foglalkozott. A töke Is tegye meg a kötelességéi s a munkásban necsak a gépd, hanem az embert Is lássa meg. Adják meg a munkásoknak a tisztességes mun-kabért és létminimumot. Ezután még több belső, egyházi vonatkozású űgyd tárgyalt a kerületi papi gyűlés,
— A kormányzó Somodorban vadátzik. Siófokról Jelentik: Szerdán reggel kezdődött meg Somodorban gróf Rá \'ay Qedeon országgyűlési képviselő birtokán a több napra tervezett őszi vadászat, melyen, mint minden évben, ugy az idén is résztvesz vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó. A kormányzó szerdán reggel érkezett Somodorra.
— A vasárnapi llceálls előadást Trianon évfordulójának szenteli az Irodalmi és Művészeti Kör. Dr. Szabó Zsigmond ünnepi beszéde, Barbartts Lsjos költeménye és a Vasutas Dalárda énekszámai szerepelnek a műsoron.
— Esküvő. Fényes esküvő lesz vasárnap délután 3 órakor az izr. klstemplomban. Akkor esküszik OrOk hűségei a nagykanizsai fiatal ügyvédi társadalom rokonszenves tagls, dr. Mező Ignác ügyvéd Schwartz Bözsike urleánynak.
—. Diagonal, Rlpsz stb. Szövésű divatos női kabátszövetek hatalmas választékban SchtUznéi.
Tűz volt a fatelepen
Elégett ax éjjeliőr házikója
Nagykanisss, november 19
Csütörtökön délután fél 6 óra tájban kigyulladt a városon kivűl, a Magyar-utca végén lévő fatelep ha-sábfa-depojának éjjeliőr-házikója. A deszkatdős kis vályogház nagy lánggal égétt A tűzoltók pillanatok alatt teljes szerelvénnyel a helyszínen voltak. A házikót megmenteni már nem lehetett ugyan, de a tűz tovaterjedésnek meggátlásával egy veszedelmes fatdepi tűznek sikerűit dejét venni. A házikóban, amdy az éjjeli őrnek állandó lakása volt, bennégett az öregember órája, 50 pengő pénze és egyéb holmija is. Az éjjdiór a fatelepen dolgozott a tűz keletkezésének idejében, de előzőleg befűtött a kis kályhába és valószínűleg az ebből kipattant szikra okozta a tűzd. A kár nem jelentékeny.
— A vlrillaek 1932. évi névjegyzéke. A nagykanizsai virilisták névjegyzékét Összeállító bizottság tegnsp délután UJváry Oéza elnöklete alatt ülést tartott a városházán, s melyen megállapították a virUisek 1932. névjegyzék tervezetd. Ez a legközelebbi városi közgyűlés elé kerül.
= Közkívánatra még csak ma: Oyllkosság a Stúdióban.
— As Úrasszonyok Mária Kongregációja folyó hó 28-án délután 5 órai kezdetid Szent Erzsébet tisx-teletérc műsoros tesdélutánt rendez a Koronában. Teajegy 1 pengő. Ax egéss bevétel s ssegény öregek részére beszerzendő cipő és bakancs árára fordítják. Felkérjük tehát a jószívű közönséget, hogy a nemet célra való tekintettel azon minél nagyobb számmsl megjelenni szíveskedjenek.
— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Kobzlnek Jánot várod dkal-mázott ctaládi névének .Kertész\'-re vdó átváltoztatását megengedte.
— Oyllkosság a Stúdióban közkívánatra még egy nap.
— Családi házak, vtUák. garsonaiobák berendezését egyszerű ét díszes bátorokkal, szolid kivitelben ét olctó árban, kívántra hőtan tizet éti kedvezménnyel: Koptltlt bútoráruház Nagykanlaaán, •\' r i Miklós ut 4. szia.
IŐ31. november 20.
zalai közlöny
VÁROSI MOZI
November SO., péntek
Gyilkosság a Stúdióban
Bünügyl éa nyomozási történet. — 90 perc; 30 meglepetés; hangosfilm a hangosfilmről.
Fűszeres Katica
Vígjáték 7 felv. _ Főszereplők : Ánny Ondra, Slgfrld Arno.
Éjszakai szurkílás a sandi szőlők között
Nagykanizsa, november 16
Kálmán Oyuia 33 éves közbirtokossági pisztor, sandi lakos, szerdán délután elment egyik ismerősének, Lénárt János szőlőbirtokos pincéiébe, ahol a késő esti órákig el-borozgatott a házigazdával.
A sötétben Kálmán Oyuia egymaga Indult hazafelé, azonban alig tett néhány lépési, amikor váratlanul tobb legény közrefogta és leteperte a földre. Az egyik támadó még a bicskáját is előkapta és kétszer a loldonfekvő ember mellébe döfte.
Lénárt János a verekedés zajára elősietett, de ekkorra már elmenekültek a támadók. Kálmán űyulát csütörtökön hajnalban beszállították a nagykanizsai közkórháiba, az éjszakai támadás ügyében pedig nyo-mozá.t indított a miháidl csendőrség.
Nem értem, kérem,
abszolúte nem értem ezeket az öngyilkosokat. A leglehetetlenebb dolgokat UUdlják ki, csak hogy minél biztosabban megszabaduljanak az életük-töt. Az öngyilkosságnak ls kifejlődött már a maga sajátos perverzitása. Az egyik itt Révfülöpön vagy hol láncokat kötött a derekára ét ugy ugrott a Balatonba. A másik az elé a vonat elé feküdt, amelyikkel az apja utazott. (T. I. csak Igy hitték el neki, amit a búcsúlevelében irt, hogy: ....ezért aztán az öregem folyton utazott rám.") A harmadik mérget ivott, felvágta az ereit és Igy leugrott az ötödik emeletről. (Ez, amíg jól ment neki, egész biztosan áliúshatmozó volt.) A negyediket tagnap hozták a lapok. Fodor Lajos kabarészerző, a felesége és az anyása gázzal megmérgezték magukat. Vagy umlnl az újságok írják: .együtt mentek a halálba."
Csak azt nem értem, mtt akart az a Fodor Lajos? Talán stílszerűen akarta megrendezni a halálát ? Elvégre egy vérbeli színpadi író befejezheti-e másként, mint csoportképpel u végin?
A perverzitás azonban ott van, hogy az anyását ls vele vitte a halálba. (Vagy talán másként nem tudóit szabadulni tőle ?) (?)
— A tábla felmentette Eben-spanger Jakabnét. Annak Idején foglalkoztunk Ebenspanger Jakabné nagykanizsai lakos esetével, akli a nagykanizsai torvényszék két hónapi fogházra Ítéli. Fellebbezés folytán az Ugy a pécsi tábla Simon Rudolf-tanácsa elé került, amelyen a gyanúsított fiatal asszony védőjével,
dr. Hirschier Jenő nagykanizsai ügyvéddel (Hoch iroda) jelent meg. A pécsi tábla rövid tárgyalás után felmentette Ebenspanger Jakabnét az ellene emelt vád és következményei alól. Az Ítélet jogerős.
— Eltűnt, kl tud róla? Dezső György Petőll-ulca 37. sz. alatti cipészmester CBűtörtOkön bejelentette a nagykanizsai rendőrségen, hogy a nála teljes ellátásban levő Boncz István 14 éves cipésztanonc november 8 án minden bejelentés nélkül eltávozott és azóta nem adolt magáról hirt. Az eltűnt fiu szüld Úszón laknak, de ők sem tudnak semmit Boncz Istvánról. A rendőrség országosan kOrOzi az eltünlet.
= Még egy nap közkívánatra Gyilkosság a Stúdióban.
— Egy év egy emberéletért. Kaposvárról jelentik: A göltei Alsó-heténypusztán dolgozó zalamegyei Időszaki munkások kOzül október 17 én ölen elmentek Általára borozni. Hazafelé menet Lukács Károly és Varga József ittas állapotban Összeverekedtek, miközben Varga nyakon-szurla Lukácsol. A szerencsétlen ember nyomban elvérzett. A kaposvári törvényszék most tárgyalta ezt az ügyet és Vargát halált okozó súlyos testisértés bUnlette miatt egy évi börtönre Ítélte. Az Ítélet jogerOs.
SPORTÉLET
Leventeválogatott futballcsapatunk vasárnap kupadöntőt játszik Balatonfüreden
November 8 án játszották le Nagykanizsán Balatonfüred—Nagykanizsa leventeválogatott futballcsapatai első kupamérkőzésüket, amely tudvalevőleg Nagykanizsa 7 :0 gólarányu győzelmével végződött. A revins-mérközés folyó hó 22-én Balatonfüreden kerűi lebonyolításra, mely találkozás van hivatva eldönteni, hogy a szép és értékes ezűstkupa, melyet Zalavármegye adományozott, az 1931. évre kinek a tulajdonába kerül.
Kétségtelenül óriási előnnyel indul leventeválogaloltunk a küzdelembe, hisz Balatonfürednek 8 gólkülönbségre kellene győzni, hogy megnyerje a kupit, ez pedig teljes tehetetlenséggel határos. Saj.it otthonában verhetetlennek tartják ugyan Balatonfüred csapatát, de mégsem hinnők, hogy a nagyszerű formában levő válogatottunkat sikerüljön nekik megadásra kényszeríteni.
A leventeválogatott a következő felállításban játszik: Pápai II. — Kovács, Varga — Csáki, Wilhelm, Beke — Poór, Jakubsr.z, Benkő, Pum, Antal. Tartalék Stróbl III.
Indulás reggel fél 8 órakor a Zrinyl sportpályáról. A játékosok tarloznak alsó felszereléseikkel pont fél 8 órakor a Zrínyi sportpályán megjelenni.
Reméljük, hogy leventeválogalott csapatunk nagykanizsai játékához hasonlóan szép játékkal és értékes gyözelemmeldlcsőséget szerez Nagykanizsa levente-fulballsportjának.
Értesülésünk szerint a döntömér-kőzésen Csorba István, Zalavármegye testnevelési fótanácsnoka is részt vesz, aki ünnepélyes keretek közOtt adja át a győztes csapatnak az ezüst serleget.
Mozgószinház
Gyilkosság a Stúdióban
.Hangos film a hangos filmről\', igy Jellemezhetjük talán legtalálób-bjn a Városi Színház legújabb műsorát. A pergő filmszalag egy hangos film ateliét hoz a közönség elé és ebben az érdekes miliőben gyilkosság játszódik le, melynek ravasz tettesét a mikrofon leplezi le. A cselekmény sablonmentes, mert mindazt a humort és lélekzetállltó Izgalmat olyan újszerű keretben hozza elénk, ami eddig teljesen Ismeretlen volt a közönség elölt. Msguk a filmemberek tudtak róla, mert benne élnek, de a nagyközönség számára érdekes
közgazdaság
Sikerrel jár Zalimegye közigazgatási bizottságinak felirata a vidéki hitei-ellátás figyében
A kamara felhívása Zala kereskedőihez és Iparosaihoz
újdonságot Jelent ez a film, mert bevezeti az ateliék forró, fülledt, bohém, intrikus, hisztériás világába. Ebben a filmben nincs sztár, Itt mindenkinek egyformán fontos a maga kis szerepe. A szereplök közül Gerda Maurus és Harry Frank régi ismerőseink, azonban a többiek Is egytől egyig |ól megállják a helyüket.
Kiegészítő műsorként Anny Ondra .Fűszeres Katica" című néma vígjátékát mulatja be a mozi igazgatósága. Minden némasága dacára is beszédes bizonysága az egészséges német humornak el az oilel es meses .0vésnek. Mindkét filmet közkívánatra ma pénteken ls bemutatja a Városi Mozi Igazgatósága. (D.)
Zalavármegye közigazgatási bizottsága a bankzáriát feloldása alkalmából Idirt a kereskedelemügyi és a pénzügyminiszterhez annak érdekében, hogy a bankbetétek felszabadításával kapcsolatosan a vidéki hitelintézetek oly mérvű hitelekkel láttassanak d a Nemzeti Bank részéről, hogy az Intézetek ne legyenek kénytelenek a mezőgazdasági és ipari termelést, valamint a kereskedelmet a kölcsönök fdmondásáva-zaklatni és hogy ne kényszerüljenek a kihelyezett kölcsöneiket peres ulon érvényesíteni. Ez a vidéki mezőgazdaság, ipar és kereskedelem teljes tönkretételét és kihatásaiban klszámlt-halatlan|kellemeilenségekd idézne dó.
A pénzügyminiszter leljes egészében honorálta a kérelmet és megfelelő intézkedésekkel gondoskodott arról, hogy a vidéki Intézetek régebbi hiteleit nemcsak, hogy fenntartották, hanem azokat még fel Is emelték. Igy a betétfelmondások folytán a kötelezettségeknek a vidéki Intézetek zavartalanul megfelelhettek.
A kereskedelemügyi miniszter pedig a pénzügyminiszter felkérésére most utasította a kereskedelmi és iparkamarákat, hogy az Ipar és kereskedelem hitellel való ellátásának zavartalanságát tartva szem elö.t, hassanak oda, hogy a kamara tagjai saját jól felfogott érdekűkben betéteiket gazdasági szükségleteik kielégítésének és az életfenntartásuk igényelnek mérvéhez képest vegyék csak igénybe s azon tulmenöleg azokat ne vonják el. Továbbá pedig azok az adós Iparosok és kereskedők, akik fizetésképességük adottsága folytán képesek fizetni, a fennálló tartozásalkat megfeldően fizessék, Illetve tOrlesszék.
A kamara a kereskedelemügyi miniszter renddkezéséhez képest fd-hlvja ezért a kereskedőket és Iparosokat, hogy Baját érdekükben a megjelölt módon Járjanak el bdétdk
Igénybevételénél, valamint adósságuk törlesztésénél.
(-) A tapolcai háziipari kerület megszüntetése. A kereskedelmi miniszter a tapolcai háziipari kerületi felügyelőséget folyó évi de cembe- i-évd megsiüniette s Zala-megyét a győri m. kir. háziipari kerületbe utalta. A tapolcai fdügye-lőség vezdöjét, Szlgethy Ödönt a kereskedelmi miniszter egyidejűen Miskolcra helyezte át és az ottani felügyelőség vezetésével bizta meg.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakítóit és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Oll már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak meéfűrödhet, hanem jól meg Is reggelizhet.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha mOSt előfizet
zalai közlöny
1931. november 29.
2-es számú eladó.
Megtekinthető a Zalai Közlöny nyomdájában.
RÁDIÓ-MŰSOR
November 20 (pintek)
Budapest 8.15 O. hangv. 9.30 Hírek. 11.10 Nemaetkflil viz|tlió«tolgálst. 12 Dűl harangszó. 12.05 A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangversenye. 12:28 H. 18 Időjelzés. 114.45 Hírek. 16 Novellák. 16.45 Idójelzáa 17 B. 17.30 Az 1. honvédgyalog-esred zenekarának hangversenye. 19.20 Vidám egyfelvonásosok. 20.40KerMlyJertó g< rdonkamüvéas hangversenye. 21.25 B. A hsngv. alán kb. 22 15 Idó|el«é«. 22.30 As Operaház t«g|alból alakult zenekar
Berlin 18.30 Zenekari hsngv. 1750 Atkáiul ára. 19.10 éa 21.35 Zenekart hang-
Mcs 11.30 Zenakari htMrvwseny. 12.40 ét 13.10 CL 1525 Or. Tb3o A klssnllrus ókor zenéle. 17 SzóÍMék. 19.40, 20.3S ét 21.20 Zenekari hangverseny. Brit országos mdsor 18.15 Overntek-1930 Walc........
_________ Valesl és breton aépdslok.
21 Dtvitos dalok. 23.05 Szerenádok. 24.00 Zenekari hangverseny.
MSnehen 18.20 Dalok. 17.20 Zenekari hangverseny. 19.30 Vígjáték B. 21.50 Oltár-
Prága 11.00, 1IJB, 12.15 (a 14.10 a 17.05 Vonósnégyes. 19.00 Orilltét. 19.20 Fuvó* zenekar. 20.20 és 20.25 Haagver-seny. 21.10 \'Zenekart hangverseny. 22.20 O. 23.00 Órsütéa.
Róma 17.30 Zenekari hangverseny. 19.60 O. 21 Operett E.
Varsó 1SD0 Qramofon. 17.3S Lehár ■ Cárevtca. részletek. 19.30 O. 20.15 A III-hsnnóoilnuok hangversenye. 23 Zenekari hangverseny.
sárfal
Páris 2014, London 19-40, Newyork 514-75, Brüssel 71-45, Milano 2652\'/i, Madrid 43-80, Amsterdam 206-60, Beriin 122-20, Wien 71-50, SióHa 3-72, Prága 15-25, Varsó 57-50, Bndapest 9002i7«, Belgrád W6, Bukarest 3-05.
Temésytáuáe
Buza Uszav. 77-«s 11-10—11-90, 78-as 11-25—11-65, 79-íS 11-40—11-80, 80-ss 11-50-11-85, dunánt T7-es 1080-11-00, 78-as 1095-11 15, 79-«s 1110-11-30, 80-as H-15—11-35, rozs 1206—12-23, tak. árpa 16-50-16-75, zab 18-S0—19-10, tengeri 12-80—12-90,-korpa IW0-1I-20.
A ■eaietl Baak ierlis-árfoljamal
VALUTÁK Angol 1. 2045-2095 Belga fr. 7870-7970 Csen k. 1686-1700
Dán k. -•--•-
Dinár —---•-
Dollár 568-50-572 50 Frtncl.122-15-22-45 Hotl. 22845-23026 Zloty 63 35-64-15 Let 3\'38-3\'48 Léva 4-08-4-20 Ura 28-90-29 70 Márka 135-00-13600
Norvég —\'--•—
Peseta —•--•-
Schlll. --
Svájci t. HO\'45-111\'45 Svéd le. -•-•-
DEVIZÁK Amst 228 85-23025 Belgrád —•—_•— Berlin I35-20-I3600 Brüssel 7W0-W70 Bukarest 3384-46 Kopenh. —■—-—•— London 2115-21-95
Madrid -•-•—
Milano 29-20-29-70 Newy. 569-80-573-20 Oszló —\'\'—.—•— Páris 22-27-22-43 Prága 16-88-16-90 Szófia 412+20 Stockh.
Varsó 63-60^4-40 Wien —■_•_ Zürich llO-eZ-lll^
Felhajtás 4415, eladsüsn 1329. — Elsőrendű 1-14—1-16, szedett 0-96—1-00, szedett közép 086—09/, könnyű 070-080, l-ső rendtl öreg 094-M6, It-od rendű öreg 082—088, angol sttldó 080—090, szalonna nagyban 1-40-1-44, zsír 175— 1-80, ha, 0%-I IQ,i félsertés 1-26-1-40.
ttulla: Bélsalal tysaás és Lajtklgié Tállala t, laokaaUsás. fleMía UadóTzalal HUbóto.
• I lll|)tlÉai Ú. m.
APHÖHIKBFTÉSEK
tnmsMwa »r»o >««• o\'"1
a 1—MB— Ufmvalsm. mmámlOMám elk«rríM*o v*Q«t/ Blírt flMvtendtíU.
Umé* Caengery-utea 18. sUtt 724 n-«> telek. 5117
ElsórendQ Ella barqaaia P 6 50, Wolt-msn burgonya P 550 nizhoa szállítva. Raktárból átvéve 20 ü,lénal olcsóbb — Megrendelhető Wollák vendéglőben. Tele-Ion: 166. S393
legszebb helyin egy világos, déli fekvést!, csendes bútorozott izoba azonnal kiidó. Cim a kiadóban.
Pogány vári fajboraim
árusítását megkezdtem, literenkint . 30 és 30 fillérért. Legkisebb tétel É 25 It. Megrendelésre házhoz küldöm. Sraaa Bérelj, lattk|á>)-», BS.
flSamalom, 5 Járatú, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó. Cint i kladóbin. 5124
öt szobás komplett lakáa ftlrdósxobá-val izonnslrs, vagy május l-re klsdó. -Cim • kiadóban. 4
Deák-tét I. u. alatt levő HOhn drogéria S>I.Ui.lyl>áB> MhaitS««a miatt azontúl lüadó. 6
Inas ellátásul kivétetik. Cim
7
Elad* Sánci-utca 18. uámu ház. Bővebbet ugyanott. 5393
Kiválóan finom
hentfl8&ruk,felvágottak
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea vlrstll ......... 30 fillér
1 . csemege vlrstll...... 24 .
10 dkg. gépacika ......... 60 .
10 . göngyölt sonka ... 50 . 10 . bornslkfill tész asonka 50 . 10 . gyógysonka ...... 100 „
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Horthy Blklás-at 1. Talafoa ■ B-SS.
Dughagyma
(őszi vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
Gyömölcsfavédelmi szerek
(őul permetezéshez)
Futor. Fekk.
Kaphaló:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növényvédő szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130. Néhány darab Csincsilla fajllizta hásl-nyul eladó.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modemül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kllogistalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 llllér. Qyüjtötelap: Horthy Mlklős-ut 8. Gyártelep; Hunyadi-u. 19.
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó a wároa klzepán, azonnal.
Cim a kiadóhivatalban.
HUltaiMttl litiksi lillalat MENETRENDJE
érvényes 1931. október 4-től
Eraaébat-tér—VaaaatAIIoaiéa
Oda Vissza
4-1 s 43S
805 815
835 l«
7-38 750
900 flIO
11 25 13-35
13\'10 13 35
1400 1410
1558 1810
1715 17 30
2110 2135
2205 2225
22-40 23 00
2345 2400
HIRDESSEN
■ „Zalai KBzl8ny"-ben.
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN121
2 + 1 osBves
Síelektlv nagyteljesítményű
Budapest«, kíílíftidvevff rAdió remekmű
váltó- és (gyeaáramra
Kedvező részletilzetésre kapható
Szabó Antal
fegyver- és iporttslel, rádió- is graatoloa ositíljáa.
■agy kanizsaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlezky-irtoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi lütés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és american bar
KIADÓ
is azonnal elfoglalható a város belterületén cirka 40 méter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiséi. Esetleg kH részben ls. Cim a kiadóban.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 264 teám Nagykanizsa 1981. november 22, vasárnap Ara 16 BIMr
Kormányrendelettel csökkentett terjedelmű szám
Nagykanizsa 1931. november 21, szombat Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sserkeutteg él kiadóhivatal: Póut 5. szám. Keszthelyi flókkladóblvalal: Koaautb-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BóHzetési ára: Szerkesztésig! ét I
78. u.
Kenéz: „Általános kereskedői moratóriumra gondolni sem lehet"
A kereskedelemügyi miniszter nyilatkozata a kereskedelmi ,Stlllhalte"-ről
Budapest, november 20
Különböző forrásokból hírek terjedlek el, mintha a kereskedelmi kormány az úgynevezett kereskedelmi Stlllhalte megvalósításának gondolatával foglalkoznék. A magyar hitelélet szempontjából dOntó fontosságú kérdés tisztázása céljából a Magyar Távirati Iroda munkatársa megkérdezte Kenéz Béla kereskedelemügyi minisztert, miként vélekedik e kérdés felfii. A miniszter a kővetkező nyilatkozatot lette:
— Valótlan jártak nálam egyes kereskedelmi érdekképviseletek képviseld, skik hivatkoztak arra, hogy a mai viszonyok kOzOtt nemcsupán a mezógazdaság jutott fizetési nehézségekbe, hanem a kereskedelem ls súlyos válsággal küzd, amit a gazdamoratórium részleges elrendelése még súlyosbított. Felvetették azt a gondolatot, hogy szükséges volna egy úgynevezett kereskedelmi Stilhaite megoldást létesíteni, amely az önhibájukon kívül fizetési zavarbaJutott, de akttv vagyonállagu kereskedőt megsegítené és lehetővé tenné számára a fizetésképtelenné válás elkerülését.
— E kérdéssel behatóan foglalkoztam. Igen sajnálatosnak tartom, hogy
e bizalmas tárgyalásokról IdO elölt közlések kerültek nyilvánosságra, mert e közlések nem szolgálják az Ugy elóbbrevitelét. Bár a kereskedelmi Stlllhalte kifejezés is szerencsétlen, mert Stlllhalte alatt a közvélemény általános kereskedelmi moratóriumot ért, már pedig általános moratóriumra a fizetőképes kereskedelem, de az egész magyar hitelélet érdeke szempontjából Is gondolni nem szabad. Az Önhibájukon kivül a jelenlegi súlyos világválság következményeképpen fizetésképtelenné vált keres-kedök helyzetével szemben a legnagyobb megértéssel viseltetem és mindent hajlandó vagyok elkövetni, hagy ezek helyzeten könnyítsék. De a nagymultu és nagyjOvOjU magyar kereskedelem érdekében nem nyújthatok segédkezet ahhoz, hogy egyrészt bármiféle Intézkedés segítségével a fizetésképtelen cégek vagyoni helyzetük rendezése nélkül továbbra is változatlan körülmények kOzOtt vigyék üzletüket, mert ez a gazdasági helyzet felboritására alkalmas bizonytalanságot teremtene, másrészt pedig netp JámJfoMt hozzá ahhoz sem, hogy a fizetés képes cégek jogcímet nyerjenek arra, hogy
fizetési kötelezettségeiknek teljesítésénél különleges kedvezményeket vehessenek Igénybe. A kereskedelem legfőbb erkölcsi tőkéje és legerősebb üzleti támasza a bizalom. Ezt megrendíteni semmi körülmények között sem szabad. A kereskedelem terén áll az, hogy a hitelezők védelme fontosabb, mini az adós védelme, nem az egyént kereskedő, hanem a kereskedelem általános érdekel szempontjából. Ezek megóvása pedig a kereskedelmi kormánynak legelsőbb feladata.
— Ha tehát foglalkozom Is azzal a gondolattal, hogy aktív és csak az említett rendkívüli viszonyok következményeképpen, különösen pedig az utóbbi Idfiben megjelent egyikmásik rendelet következtében immobillá vált kereskedőkön segilsek egyedileg, illetőleg az erre irányuló akciókat támogassam, ugy ezt elsősorban azért teszem, mert ezáltal a kereskedelmi és hitelélet alapját képező bizalom megóvásához vélek hozzájárulhatni. De távolról sem gondolok arra. hogy a kereskedők fizetést kötelezettségeinek szabályozása terfn bármiféle általános fellegü Intézkedést készítsek elő.
Nyugdíjas közpénztárból havi ezer pengőnél többet nem kaphat
■malsautt slslixtsrek és államtitkárok syuálját, ka Uxlgsigstási téren jövedelmeik rasak, felfiggesitik
Budapest, november 20 A nyugdllrevlzió-lervezel hir szerint intézkedik arról, hogy a már nyugdíjazott, de valamely más köztisztviselői állásban Ismét aktív szerepet játszó közhivatalnokok köz-
pénztárból uj fizetésüket nyugdijukkal legfeljebb ezer pengős össz-mennyiségig egészíthetik kl. Azok a nyugdijasok, akiknek más köztisztviselői állásból élvezett havi jövedelmük meghaladja az ezer pengőt,
egyáltalán nem kaphatnak nyugdijai Azoknak a nyugalmazol! minisztereknek és államtitkároknak nyugdiját, akik a közgazdasági éleiben helyezkedtek el, nyugdljál átmenetileg felfüggesztik.
******** -,i^-ri-i-i-iV-i*i~>rir-B*rrrir>i"ir>nnArvüxaru-ü
Rassay az infláció elkerülését és belső nemzeti kölcsönnel a nemzeti újjászületés politikáját sürgette
Dréhr Imre államtitkár mentelmi ügye ajból foglalkoztatta a képviselőházat•
Budapest, november 20
A képviselőház mai ülésén napirend előtt Dréhr Imre szólalt fel és parlamenti bizottság kiküldetését kérte államtitkári működésének megvizsgálására. Hangsúlyozta, hogy mint volt politikai állanílltkár, tisztviselőkből álló fegyelmi bizottságot nem tarthat Illetékesnek vele szemben lefolytatandó vizsgálatra.
Áttérve a napirendre, Rassay Károly szólalt fel, aki nagy érdeklődés mellett, telt padsorok elölt feltette ki álláspontját az ország mai helyzetéről.
Megállapította, hogy gróf Károlyi Qyula miniszterelnöktől csak olyat lehet kivánni, ami a lehetőség határán belül megvalósítható. Nem kívánható töle, hogy meg nem történné tegye a multat, a háború, a forradalmak és a békekötések pusztításait. Amíg az adós és hltelezfi államok közölt most folyó harc el nem dől, önámilás volna gazdasági
programot kiépíteni. Ehelyett a ma és holnap programját kell megállapítani. Qlyan termelési polilikát kell követnünk, amely csökkenti a termelési költségeket és nem szabad egyes termelési ágak rentabilitását az ámlvő mesterséges emelésével biztosítani. Haladéktalanul meg kell Indítanunk a költségvetésben a szervezeti reformokat, mert különben nem lehet a kormány állal vállalt mértékben a kiadásokat csökkenteni. Az aranystandardról le kell térnünk, ugy, amint azt sok más állam tette. Ez azonban nem jelenthet inflációt, amitől óvakodnunk kell. A válságot csak belső nemzeti kölcsönnel lehetne megoldani és ennek sikere érdekében teljes lelki összhangot kell teremteni a kormány éB a nemzet között. A miniszterelnöknek kell kezdeményeznie a nemzeti uljászülelés politikáját, de nem pártokra, hanem a nemzetre támaszkodva.
Szeder Ferenc, Homonnay Tivadar,
Niamesnyi Mihály és Lázár Andor vettek még részt ma a vitában. Homonnay Tivadar ajánlotta a kormánynak, hogy a nyugdljterheklől biztosítás utján mentesítse az államkincstárt.
A napirendi vita során Dréhr Imre ügye mégeiyszer foglalkoztatta a Házat. Oál Jenő Dréhr Imre mentelmi jogának megsérlését jelentette be amiatt, hogy a mentelmi megkeresést az elnök nyílt ülésen bejelentelte. Váry Albert ulalt arra, hogy ebben a kérdésben meg kell várni a Háznak a mentelmi bizottság javaslatát. Az a lény, hogy a mentelmi jog felfüggesztését a népjóléti miniszter kéri, arra mulat, hogy nem bűncselekményről van szó Dréhr Imre esetében, hanem bizonyos hivatali szabálytalanságokról és ezt a közvéleménynek Is tudomásul kell vennie. Czettler Jenő alelnök egyébként Qál Jenő bejelentését a mentelmi blzoltsághoz lelte ál.
•■n -Ji\'í/v \'
Temesváry Imre sürgős Interpellációjában a földhöz futottak számára ugyanazoknak a kedvezményeknek biztosítását kérte, amelyeket a mult évben ls megadott á kormány és kérte még azt is, hogy a gazdasági lehetetlenülés következtében okozott kácok egy részét hárítsa át a kormány a megváltás! szenvedőkre is.
Varga Imre pénzügyi államtitkár válaszában kijelenteUe, hogy csak törvényhozási uton tehet ezt a kérdést megoldani. A kormány törvényjavaslatot nyújt be, amelyben figyelemmel lesznek a felhozott kívánságokra.
A Ház legközelebbi Ülését kedden tartja.
A posta ás vasat beszüntette a külföldi utánvétele* forgalmat
Budapest, november 20 A m. kir. posta vezérigazgatóság közlése izerlnl a kolföldrőr eredő és Magyarországba szóló utánvételes küldemények és postai megbízások forgalmát folyó évi november 21-étől beszüntette.
Az államvasutak Igazgatósága a többi hazai vasút nevében is közli, a devizaforgalommal kapcsolatban ez év novemtwr 22-étöl kezdödöleg ai eddig fennállolt korlátozó rendelkezéseke! a továbbiakban szigorították meg.
Ez év november 21-lke után a külföldi állomásokon feladásra kerülő magyarországi állomásokra rendelt gyors és teheráru, valamint express-áru küldeményeket sem készpénz-előleggel sem utánvétel lel megterhelni nem lehet és az ilyen szállítmányokat a vasutak a határállomásokhoz csatlakozó vasutáktól át nem veszik.
Felmentefték a Uatca-xugi arzénes asssooy/
NIucm blMOmyltva, a mergexra
meg a* mmyémAt
Szolnok, november 20 A szolnoki törvényszék ma tárgyalta D. Szabó Mária Uszazugi asz-szony ügyét, áld a vádirat szerint anyéisál, Cservenka Józsefnél 1917-ben arzén tartalmú légy porral megmérgezte. A törvényszék a vádlottat felmentette, mert bár az orvos-szakértők véleménye szerint bizonyos, hogy Cservenkáné arzénmérgezés kövelkeztében hall meg, azonban nem igazolható minden kétséget kizárólag, hogy D. Szabó Mária mérgezte volna meg öt. A tanuk sem Igazolták a vádlott bűnösségét, aki állandóan tagadott.
Ujabb vasot-rongálAgok
Budapest, november 20 Mazányl János tamási MÁV pályafelvigyázó u tamási csendörörsöt arról értesítette, hogy a tamási Majsa-miklósvár és adorjánpusztai vasúti megálló közöl! Ismeretlen tettesek egy betonszelvénykövet és hikOvet eldöntve a helyén hagylak. Ugyancsak
zalai közlöny
Kéi éa félévi fegyöáxra líélték a slKKasxíó slmonfai fjcgysöí
Kaposvár, november 20 Sziklai István slmonfai körjegyző sorozatos sikkasztásokat és csalásokat követeti el Simonfa községben. Hogy nagyúri, fényűző életet élhessen, hozzányúlt a hivatalos pénzekhez, a község pénztárába befizetett vagyonváitságföldek haszonbérét
nyugta kiadása nélkül vetfe át, a könyvekben hamis tételeket tüntetett fel és fiktív, ki nem űzetett elszámolásokat könyvelt el. A körjegyzői, aki 11.356 pengőt sikkasztott, most vonta felelősségre és 2 és félévi fegyházra ítélte a kaposvári törvényszék. Úgy vád, mint a vedelem fellebbezelt.

Egy asszony a fajba
Katonaréten kalapAoosal varte m kisfia JátszApajtAsét
a___
ismeretlen tettesek a pári vasúti megálló közelében egy slpjelzö oszlop kldöntésit is megkísérelték, de a főttből nem tudták kivenni. Szerencsétlenség nem tőrtént és a forgalomban sem állott be fennakadás. A nyomozás eddigi adatai szerint vslószinűleg a vasúti vonal mellett marhákat iegettetők követték el.
Bomba ^robbant
•* slsss MkHial Misái PtrlbMshlátaa
1 Newyork, november 20 Philadelphiában bombamerényletet követtek el az ellen a ház ellen, amelyben az olasz fökonzul lakik, aki ma délután hivatalosan üdvözli Grandit. A robbanás nagy anyagi kárt okozott, de emberéletben nem esett kár.
Levették a napirendről az ásványolaj-kartell rendeletet
Budapest, november 20 Az agrárblokk végrehajtó bizottságának tagjaival folytatott megbeszélés eredményeként a kormány elhatározta, hogy az ásványolaj termékek eladására vonatkozó kényszertársulási rendelet-tervezetet ujabb megfontolás tárgyává leszi, azt a 33-as bizottság szombati napirendjéről leveszi és egy későbbi időpontban fogja a kérdést tárgyalás alá bocsátani.
Pofon osattant a nagykanizsai korzón
Nagykanizsa, november 20 A siófoki strand konvencionális szezonnyitásához hssonló csattanás hangzóit el tegnapelőtt a nagykanizsai korzón délután, amikor kezdett már lassan élénkülni a korzó.
A csattanós argumentumnak a következő előzményei vannak:
Zerkowltz Endre, a kaposvári Shell-fiók tisztviselője minap bútoréit Nagykanizsáról Ksposvárra szállitatfa a Bencze-féle autófuvarozó vállalat teherkocsijával. Bencze meg Is felelt a megbízatásnak. Mikor a kialkudott szállítási bér kifizetésére került a sor, Zerkowltz — értesülésünk szerint — egy utalványt adott át Ben-czének azzal, hogy a szállítás diját s nagykanizsai Shell-fiók fogja kifizetni. Bencze átvette az utalványt, de Nagykanizsán állítólag azt mondották neki, hogv a követelésre a cégnek számlája van. Vagyis Bencze nem kapott egy fillért sem Shelléktől. A dolog érthetően fel-boszantotta Benczét, aki a nagykanizsai korzón találkozott Zerko-witzzal és indignálódva szóvá tette az ügyet. Szó-szót követeti, mlg végül a vita két csattanáéban ért véget. Az utalványozó jelen esetben Bencze vállaikon) volt, mig a címzett Zerkowltz Endre.
A dolog a korzó közönsége előtt játszódott le és nagy tumultust okozott.
Értesülésünk szerint a dolognak valószínűleg a járásbíróságon lesz folytatása.
Időjárás
A nagyítania— t meteorológiai nM-ttgyelé Jelaatisak: Pénteken a MmtrUk-kV. Rrosl r őrskor +3, délután 7 őrskor +7\'8, asta S órakor +3.
Htlhöxti: Egétz nap borult égboltozat.
Sxillrdny : Egész nap éazakkeletl utl.
(Bjaakal rátUijtUiMi) A ■ ■«a.r.l. ■la! laMatl lalaatl sala 10 éra-kar, Saéraz, jobbéra darOH Id* .érháté.
Nagykanizsa, november 20 Andrl Máris a Katonarélen lakik. Egy alkalommal Gyuri nevfl fia ösz-szeveszeit az ott lakó Herczeg Ká-rolyné Mariska nevü leánykájával, akit téglával megdobott és ostorral megveri A leány a durva pajtás elől hazamenekült és persze kiabált
Andri Mária erre a kisleány után futott és Herczegék konyhájában utolérve, egy kalapáccsal ugy a gyermek fejére ütött, hogy véres lett sz ülés nyoma. Idegen ember csavarta ki a durva asszony kezéből a kalapácsol. A bíróság ma háromhónapi fogházra Ítélte Andrl Máriát.
1931. november 21.
Az egyik napon a gimnáziumban oagladl Béla diák kerékpárjáról leszerelték a Bosch-lámpát, Széketyhidy Tibor főhadnagy kerékpárjáról pedig ugyancsak egy Bosch-lámpát és a dinamót. Valaki látta A-nál a dinamót és jelentette Kalmó tsnárnak. Erre a két diák kerített egy pékinast, akinek 5 pengit fizettek le azért, hogy a tanárjuk előtt az vállalja a dinamó esetet. Ez meg is történt, a kis .önfeláldozót" a bíróság ki ls hallgatta.
Egy további eset: Mlg Kovács Oyula nagykanizsai lakos az egyik üzletbe bement gépét künnhagyta, mire kijött, a gép tzámyakal kapott Eltűnt. 240 P-ös gép volt. Ezt A. vitte el, aki fel és alá sétált az üzlet előtt és csak várta a pillanatot, hogy elvigye a szép gépet
Vitéz Szlty Dezső kir. ügyész szigorú fogházbüntetés kiszabását kéri vádbeszedében. Erkölcsileg teljesen romlottaknak nevezi, főleg az elsőrendű terheltet Ezekre a fiukra nincsen szüksége a társadalomnak. Ezeknek nem szabad bejutniuk a vezető társadalomba — mondotta.
Dr. Balázs Zsigmond ügyvéd hatalmas védbeszédben kitér az egész esetre. Egész ügyvédi pályáján Ilyen esete nem volt még — mondotta. Rejtély előtte az eset. Sosem volt védence ellen kifogás, mlg egy napon kerékpárokat lop, mint más a rovarokat gyűjti. Ugy látja, hogy a sokkal nagyobb intelligenciájú B. lehetett védencére hatással, ez lehetett a spiritus rector. Ne kutassuk azt, hogy ki volt Itt a tettes, kl volt s bűnrészes, hanem mentsük meg őket a társadalom számára. Súlyos fogházbüntetés kivégzés lenne számukra. Ha a bíróság Irgalmas lesz velük szemben, akkor lehetővé teszi számukra, hogy Ismét visszatérhessenek a tisztességes társadalomba. Védence ismét visszs fog térni abba a földműves környezetbe, ahonnan édesapja Is a harctérre indult, ahol elesett Meg fog maradni földművesnek és nem fog akarni többé ur lenni...
A védőbeszéd olyan megrázó erejű volt, hogy nemcsak a diákok, hanem a szülők, a hallgatóság szemébe is könny szökött.
Dr. Odrlner Antal védő kifejti, hogy semmi bizonyíték nincsen védence ellen, mint társának terhelő vallomása. Hosszabban foglalkozik az üggyel, majd ő is azt a kérést tolmácsolja, hogy védencét meg lehessen menteni a társadalom számára. Fogházbüntetés helyett enyhe büntetést, próbára bocsájtás nélkül való megszüntetést kér.
Várakozásteljes, Izgalmas percek után a bíróság kihirdeti ítéletét. A.-t bűnösnek mondja kl 6 rendbeli lopásban és próbára bocsájtla, B.-t bűnösnek mondja Id 2 rendbeli bűnpártolásban és 4 rendbeli orgazdaságban és ezért dorgálásra ítélt.
Indokolásában kimondotta a bíróság, hogv a törvényszék kivételes bánásmódban Uvánta részesíteni a két fiút és nem akarta, hogy lehetetlenné legye számukra a társadalomban való elhelyezkedést, azért elfogadta a két védőügyvéd érvelését és ugy Ítélkezett, hogy a fiatalkorúak boldogulni tud|anak az életben.
És mintha a hallgatóság szivében feltört volna valami melegség.
Két embert mentettek meg ma a fiatalkorúak bíróságán. (B. R.)
Havazik
A Bükk hegységben tegnap egész nap nagy havazás volt és a bánkull menedékház környékén 25 centiméter vastag a hóréteg.
öt pengőért fogadtak egy péklnas-strohmaant a bloŰül-Tolva] diákok, mikor a tanároknak fülébe Jntott az egyik „eset"
Az egyik flut hatrendbeli lopással próbára bocsátották, a másikat bűnpártolás és orgazdaság miatt dorgálásra Ítélték
Nsgykanlzaa, november 20
Két súlyosan megtévedt diák állt a kanizsai törvényszék elöti többszörös kerékpárlopás miatt. Az elsőrendű terhelt egy hadiárva fiu, csak édesanyja él egy közeli közaégben. Egyik Kinizsi- utcsi szabómesternél volt szálláson és ellátáson, mialatt gimnáziumi tanulmányait végezte. A másik terheit egy szomszéd uradalom gazdatisztjének fia. Középső gyermeke az ötgyermekes családnsk. Igen intelligens, okos fiu, osztályának legjobb tanulója. Ki tudná ezt az eltévelyedést megfejteni ? Valószínűleg olyan társsságba keveredhettek, amely lerombolta a gondos nevelői munkát és lelépte róluk mind -azt, amit a meleg családi otthon, a szülői szeretet épített fel bensejük-ben. Ma mindkettő felett a Hutai -korúak biróságs, dr. Mutschenbacher Edvln törvényszéki tanácselnök Ítélkezik. Az ő kezében van letéve, vájjon visszatérhetnek-e még szégyenbélyeg nélkül a tisztességes társadalom munkás tagjai sorába. A fiatalkorúak bírósága ismét gyönyörű tanújelét adta annak, hogy a törvény szakaszai nem ölni akarnak, hanem a megbánó bűnös számára lehetővé teszik a vezeklés után újból való felemelkedést.
A mai tárgyalás Iránt a közönség élénk érdeklődéssel viseltetett A bíróság számos tanút idézett be. Az elsőrendű terheltet dr. Balázs Zsigmond ügyvéd, a másodlkat dr. Odrtner Antal védte, mlg a vádhatóságot vitéz Szlty Dezső kir. ügyész képviselte. Megjelent a tárgyaláson az elsőrendű terhelt özvegy édesanyja és másodiknak tisztes édesapja ls.
Dr. Mutschenbacher a szokásos formalitások után felovassa a két diák iskolai bizonyítványait Az elsőrendű terhelté törhető, mlg a másodrendű terhelté tiszta jeles.
— Tudjátok-e fiuk, hogy miért vagytok Itt? — kérdi tőlük dr. Mutschenbacher.
Válasz: néma szótlanság.
Mialatt a tanuk a folyosóra mennek ki, az elsőrendű terheltet veszi elő a fiatalkorúak bírája.
Az .első esetre" térnek át. Azt mondja a diák, hogy társa beállított hozzá egy napon Kinizsi-utcai szállására azzal, hogy a Magyar-utcai trafik előtt van egy kerékpár, vigyék azt el...
Könnyebb tájékozódU végetI nevezzük az elsőrendű terhettel A-nsk, a másikat B-nek, (lévén mindkettő fiatalkorú).
Elmenlek a „vadászaira" és ellopták Blen OSbor kerékpárját, amelyet Bucsutára, A. rokonaihoz vittek, ahol azt mondolták, hogy A. egy flut korrepetitdl és ezért kapta díjazásul a kerékpárt.
B. ezzel szemben tagadja a bűnrészessé get.
— Hát miért Ismerte akkor el a detektívek előtt? — kérdi tőle dr. Mutschenbacher.
— Hát én nem tudom, hogy mii irt a detektív ur.
A .második eset" : Kosztelltz Jenő kerékpárjának ellopása volt A. ílt is azt mondja, hogy B. hívta fel a kerékpárra a figyelmét. A kerékpárt Bocskára vitték, ott leszerelték a gummlt és a kormányt és B kerékpárjára szerelték fel. B. pedig a sajátját Havas kereskedőhöz vitte, hogy azt visszaadja neki (Ugyanis B. Havastól részletre vett egy kerékpárt és Így felszabadult volna a további részletek alól, bői talán még pénzt is kapott volna vissza)
Kosztelltz Jenő, a sérteti, azt mondla, hogy kerékpárja a Magyarutca 26. sz. alatti ház elölt állt, mig ö telefonon benn Budapesttel beszélgetett. Mire kijött, a kerékpárja eltűnt
A .harmadik esei" Balog Jenő nagykanizsai lakos lakást ment nézni. Kerékpárját ezalatt künnhagyta. A. meglátta a gazdátlan kerékpár\' és felült rájs és in dulce iubilo elhajtott vele. Itt B. nem vett részt a mókában, hanem csak eladni segített A.-nak Korpaváron. Mivel az üzlet nem sikerűit, A. a lopott jószágot kivitte az erdőbe, ott leszerelte. B. a bicikli eladás kínálásánál hamis nevet használt, hogy ne tudjanak egyhamar nyomra jutni.
Dr. Mutschenbacher ismételten kérdi A.-t, hogy B. tudott-e a lopásokról ?
— Igen I — feleli az határozottan.
Dr. Balázs Zsigmond védő kérdést
intéz Takács János tanúhoz, A. nagybátyjához: magára vállalja-e, hogy A.-bóI embert farag, hogy becsületes parasztot nevel belőle otthon.
Takács János ígéretet tesz erre.
A. elmondja azután, hogy B. említette neki, hogyan lehetne egy Bosch-lámpát szerezni a kerékpárra.
1081 november 15.
zalai. közlöny
NAPI HÍREK
NAPIREND
Hovsmbor M, szombat
Hóm. katolikus: B. A. ben. Proteat.: Olivér. Izraelita: Kist. hó II.
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vaaárnap délelótt tO-töt 12 óráig
Ovogryusrtárl ájlell axol«álat i I hó végéig ^.Megváltó\' gyógyaxertár
Városi Mozi. .Leányasszony", hangos film. „Valencia" eilnmü. Délután S órakor lllmmatlaá.
Qóafardő nyitva reggel II órától este « óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéaa nap nőknek). Tel. 2—IS.
Nem értem, kérem,
abszolúte nem ériem : hogy van az, hogy ha, teszem fel, Honoluluban felemelik a vasúti tarifát, vagy Kamcsatkában a dohány árát, abban a pillanatban Ma
a halál, a másik pedig, hogy egy héten MM Itt Is felemelik a vasúti tartfát vagy a trafik-árakat. (Vagy ha ezeket nem, akkor lega\'ább Is a keresetiadót T. t. az Is előfordulhat, hogy nálunk a vasutat vagy a trafikot éppen egy nappal azelőtt emelték).
Már előre rettegek, hogy mi lesz ttl a télen, ha az eszkimóknak eszébe jut bevezetni — mit mondjak ? — a szmoklnd adót\'? Vagy ha a lappok adópótlékot vetnek kl a fürdőszobákra ? Avogy a Szaharában felemelik a báránybekecs vámját...
Ha viszont a Jópétda Ilyen ragadós, akkor"jnost volna Itt egy nagyon Jó dolog. Odaát Ausztriában nem csak a gazdák kaptak moratóriumot és nem csak a gyárak és bankok szeszeregnek egy szélesebbkörü moratóriumtól, hanem az adófizető Is moratóriumot kapott az adójára. Ezzel együtt felfüggesztették az Osz-szes adóvégrehajtásokat.
Tehát most van mit utánozni!
Csakhogy egvelóre nem ér rá a kormány. Látott ugyanis valami okosabbat. Azt t. !., hogy Kajak-földön egyáltalán nem hordanak ruhát az emberek. Egy szál madzag az összes ruhájuk a Jó négereknek. Mióta ezt a pénzügyminisztériumban megtudták, azóta az egész mtnlsz-téru im állandóan azzal van elfoglalva, hogy Kajak-ország mintájára rólunk Is lehúzzon mindent, ami lehúzható. Az utolsó madzagig. — Persze nem bezárólag, mert az utolsó madzag, az kell. Hogy legyen mire felkötni magunkat, ha nagyon megtalálnánk irigyelni az osztrák sógort azzal az adómoratóriummai... (?)
— A vármegyei költségvetés a minisztériumban. A vármegyei költségvetést folyó bó 24-én Urgyal|ák a belügyminisztériumban. A tárgyalásra meghívást kapott Bődy Zoltán alispán & vitéz Márk Ferenc vármegyei számvevőségi főnök is. Ugyancsak meghívót kapuk a keszthelyi, sümegi és tapolcai bányaigazgatók Is.
2-es számú eladó.
Megtekinthető a Zalai Közlöny nyomdájában.
— Vér Ferenc Iparművész Nagykanizsán. Vér Ferenc temesvári oki. iparművész bebarangolta már temperáival és akvarelljeivet jóformán az egész Európát. Most Nagykanizsára érkezeit és Itt pióbál szerencsét. Nyilvános tárlatol nem rendez, hanem felkeresi képeivel az intelligenciát A fiatal iparművész megérdemli, hogy támogassák.
— Az „űzemvezetó nr" fogházba került Az egyik nagykanizsai kovács-üzemhez mint segéd került Pozsgal fiatal kovácslegény, Pozsgal fiatal kora dacára értette a munkát, a főnöke Is csakhamar felfigyelt az ügyes kezű munkásra, aki csakhamar az egész műhely üzemvezetője lett. Nagyszert! ember volt Pozsgal mint .üzemvezető* is, kitűnően tudott parancsolni a segédeknek, akik keze alá kerüllek. Azonban egyszerre csak feltant a főnőkének, hogy rendkívül kevés a naponként befolyó jövedelem. Figyelni kezdték az ifjú üzemvezetőt % csakhamar rájöttek, hogy alaposan megcialja a kenyeret adó főnOkét Igy, ha valaki valamit rendelt vagy csináltatott a műhelyben, rendszerint kevesebbet Irt be a napi könyvbe, mint amennyit bevett vagy számlázott ugy hogy nagyszerű mellékjövedelemre telt szert. Mig a korsó a kúton el nem tOrt. Mikor Pozsgal manőverei napfényre kerültek, főnöke feljelentette őt. Most volt ebben sz ügyben a törvényszéki tárgyalás. A biróság Pozsgalt három hónapi fogházra, egy évi jogvesztésre és az okozott kár megtérítésére Ítélte jogerősen.
Veszek vadat
nt índan mennyiségben a leg-magasabb napi Árért.
Sipos Andor
Nagykanizsa
= Eljegyzés. Welss Magda és dr. SzOUŐsI Pál jegyesek. (Minden külön ertesités helyeit.)
— Megbékélve halt meg a tárgyalás után. A kaposvári lárásblró-ság tegnap tárgyalta Sándor János 68 éve* és Letenyel Pál 52 éves kaposvári lakosok ügyét. A peres felek, akik egy lakásban laknak, kölcsönösen feljelentették egymást könnyű testisértés miatt, mivel ittas állapotban összeverekedtek. Az eljáró biró megható szavakban vázolta a pereskedő felek előtt, hogy nem szabad haragot tartani a szívben, mert az ember sohsem tudja, hogy mikor hal meg és akkor feldúlt lélekkel kerül az OrOkbiró elé. A biró szavaira felragyogott az Öregember arca és kibékült a haragosával. Amikor tárgyalás után Sándor jános el akarta hagyni a törvényszék épületét az ajtóban Oftzeeseát és néhány perc múlva meghall. Megbékélt lélekkel, tiszta sziwel került az örOkbiró elé.
= Nemesprémekből készült bundák, hatalmas választékban, legolcsóbb árak mellett Schűtznél.
— A Frontharcosok nagykanizsai csoportja ma este fél 9 órakor a Polgári Egyletben (pntos ügyekben választmányi ülést tart.
— Kllenszáz pengőt találtak a kaposvári slkkasztólakásán. Megírtuk, hogy Gál Nagy József, a kaposvári városi üzemek Iktatója 6000 pengőt sikkasztott. A pénz nagyrészét elmulatta, majd Budapestre szökött. Két napig tartó budapesti tartózkodás után OáT Nagy józsef visszautazott
Kaposvárra és önként jelentkezett a rendőrségen. A detektívek tegnap házkutatást tartottak Oál Nagy József lakásán, ahol az ágyban, a lepedő alá rejtve 900 pengőt találtak. A sikkasztót már át is kisérték az ügyészség fogházába, abol a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezte.
= Köhögés, rekedtség ellen semmi mást, csak dr. EQQER féle mellpasztlilát I
— Leányszobák, srlaaobák, egyes bútoros, állandó pazar válaazték, olcsó és Jó bútorokban Kopsteln bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4.
A szülők lépjenek be a Nagykanizsai Iskolaegyesületbe 1
A nagykanizsai leányliceum már az eddigiek tanúsága szerint is nagyon szépen bevált és a legbiztatóbb reményekre jogosít, amit a klr. tankerületi főigazgató legutóbbi napokban tett nyilatkozata i< alátámaszt A város vezetőségének meg van a legaprólé-kosabb részietekig kidolgozott lerve a jövőre, a leányliceum kiépítésére és továbbfejlesztésére vonatkozólag. A leány líceumot azonban a Nagykanizsai Iskolaegyesület tartja fenn. Az 0 védőszárnyai alatt kell hogy kinője magát a nagykanizsai iskolaügynek ez az uj híjtása. Az iskolsegyesület azonban ciak ugy lud sikeresen működni, ha erős tábora van, hl kellő számú tagjai vannak és igy súllyal és tekintéllyel blr. Azért minden szülőnek saját jól felfogott érdeke, bon ha még nem lépett volns be az iskola-egyesületbe, ezt minél előbb tegye meg és siessen Ily módon is srőssé tenni az iskolafenntartó egyesületei. A Nagykanizsai Iskolaegyesületi tagság mindössze évi 2 pingő tagdíjjal jár. Belépési nyilatkozatok az egyesület titkáránál, dr. Novai Imre városi tanácsnoknál kaphatók, városház (I. emelet, ajtó 9. szám).
EmlékaxtaM
Nov. 22. Llceália előadás. a trianoni évforduló gyáu-Qnntpélye a városhálán 6 órakor.
A Ref. Nőegylet műsoros teija 5 órakor az Bv. Otthonban.
Kiskanlzsal Ifjúság műkedvelő-estje 0 órakor a Polgári Olvasókörben. Nov. Szent Erzsébet 700 év*a évfordulójának ünnepe dMelóit II órakor a színházban. Dec. 2. Dornány Sári ária és dalest]* a Kaszinóban. D«c. 5—6. A Keresztény Jólékony Nőegylet Kará-
csonyl vására. D«c. 8. Ker. Tlutvlselónók jubiláris , díszközgyűlése
II órakor a Mlssilósházbau. Dk, IJ. Tóth Kálmán canUnnirium, Bartha István Kccálls előadása a városházán 0 órakor.
VÁROSI MOZI
■«». 2L, ssaakat Cwk sgy aa»l
LEÁNYASSZONY
Cecil B. de HlHe
< MmíFloruw"R#lub^<"etdÍáK
gsl. ■ Főszereplők: Courad Nag* K»y Johnson, Chartss Btcktord, Julin Psys.
valencia Színmű 8 Wv.
Rendezte: Dtaltrt Buchowstzkt Főszereptől Ma
Szombaton délután 5 órakor Vasárnap délelótt i/zll órakor
FILMMATINÉ
Iramszsnaank hazája
Expedíciós Ilim 8 felv. ■fikadoalA rmd&r
Burleszk 2 felv.
PeruaaUké»ek Klaal tormásam, ■agyar és Ilin Uraié
Helyárak: Itjaságsak 20, falaíttakaekSSSII.
ágyoalttts magát V»»-msgys árvasml WrMw
Szombathely, november 20 Ma reggel hivatali szobájában átlőtt mellel holtan találták vitéz dr. Horváth Sándor vármegyei árvaszéki ülnOkOl, ki gyógyíthatatlan betegsége miatt lett Öngyilkos.
RÁDIÓMŰSOR
November 21 (szombat) Budapest 8.15 A rádió háiikvartettjé. nek hangversenye 9.30 Hírek. 11.10 Nem-letkOzi viz|elzőaiolgálat 12 Déli harangszó. 12.05 A Városi Silnhát kamarakíruaa férfikvartettjének hangversenye. 12.25 H. 13 Idólelzés. 14.45 Hírek. 16 A .Rádtóélef gyermekjitszóórája. 1845 Időjelzés I7.CO Irodalmi délután. 18 Oroiz balila|kazenekar hangveraenye. 19 Rádlóamatórposts. 19.45 India muzsikája 20.30 A Budapesti Hangversenyzenekar hangversenye. Utána kb. 2115 Időjelzés, maid O. hangv.
Bées 11.30 és 13.10 Zenekari hangverseny. Iá.45 a. 15 20, 17 és 19.45 Zenekari hangverseny. 20.40 Operett B. 22.05 Jb.
közgazdaság
FelfUggeaxieiíék; ax el/drdsí a ValRó-félc csődfloyben
A tábla részben megváltoztatta az elsSblráság végzését
Nagykanizsa, november 20 Ismeretes, hogy a Valkóék llkvi-dációjával kapcsolatban az OHE is megfellebbezte azokat a módozatokat, melyek mellett a nagykanizsai torvényszék elrendelte a Valkóék vagyonának kényszerértékesítését, — Ismeretes az is, hogy a nagykanizsai l örvény szék llkvidíclós végzésével szemben — a likvidációs kérvény benyújtása előtt is — három kishitelező, akiket dr. Mező Ignác és dr. Ifj. Tamás János képviselt — cs(kinyitást kértek a bíróságtól, követeléseik kielégítésére, amit a nagykanizsai törvényszék elutasított. Fel-lebezés folytán az ügy a pécsi tábla elé került, amely most hozta meg határozatát Eszerint alábla az első-
biróság végzését részben megváltoztatja és a csődnyitás kérdésében az eljárást az értékesítési eljárás befejezéséig vagy sz OHE-nek a likvidá-ciótól való visszalépéséig felfüggeszti.
Indokolásában kimondotta a biróság, hogy Valkóék bejelentették, hogy fizetéseikel megszüntették. Ez ok a csődre. Azonban mivel kényszerértékesítés van elrendelve és a szerződésben ez ki van kötve, addig nincs helye, a csőd elrendelésének.
ZtrieU sárlat
Párta 20-13}%, London 1923\'fr, Nowyork 514-50, Brtbsel 7130, Milano 26-521/a, Madrid 43 80, Amstantam 206-52\'/«, Berlin 122-15, Wien Szóda 3-72, Prága
15-26, Varsó 57-50. Budapest 90021/1. Belgrád 905, Bukarest 307.
JtyftoutatfuJL*....
hogy a jó munkának ma ia van eredménye; igazolja ezt az 5-iámpás 7050-os éa a 2-lámpás 7029-68 Orion rádió.
zalai közlöny
1931. november 29.
cégnél óriási tétel pullower és gyermek kőtstt áru P 4-ért kapható, mig a készlet tart.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos úr-lista a sxerdal hettvisirról) Zöldségfélék ikilogrammonklnt): bab uJ —-17, mák 0-80. fokhagyma —-40, vöröe-hagyma 26. zöldség 15, burgonya 6-10, saláta (drb) 00, fejeskápossta 10. ugorka 00, kelkáposzta 08, paradicsom 00-00 f.
Baromfi (darabonklnt> tyúk 100-2-00, osirkc 80-1-60, pulyka 4-OO-UDO, sovány
___11-00-260, hízott 3-00—6*00, sovány
Uba 4-00-6 00, hízott 6 00-12-00, ssopé* malao 200-4 pengi.
Termények (mtíermdxsánklnt): buza
9—0*00—, rozs 10.60, árpa 16, sab 16 00, oeővee tengeri 9, szemes tengeri 14—16, széna 4-00 -7-00, lóher 600-7-50, luoer-na 700 - 750, alomszalma 2-80, zsupp-szalma 0—3-60 pengi.
Tejtermékek: tel It 18-20, tejlel 1L 40-60, turó kg. 26-30 fillér, vaj kg. 2<»-M0 pengi, tojás drbla 11—12 ML
Oylraölca (klIogrammorMnt) i dió 0-50 pengő, alma 16-60, körte 40-60, szilva 00, esőlö 12—30, barack 00, osereesnye - flllér.
Húsárak (kttogrammonkint): marhahús eleje 0-80, hátulja 1-00. borjúhús eleje m hátulja 200, sertéshús 112-1-96, olr 2-00, háj 2-00, talrszalonna 1-80, birkahús OOoTkalbáazfélék 2-00-4-00 P.
Elöáűlai (ktlogrammonktnf): l-a marha 40-60, íl a marha 30—40, vlrstlls marha
10—20, sslreertée 0-90-1-00, hússertés 0*70—090, borjú 60-066, birka 0-00 P.
a kovetnező cégek ellen: Braun és Tsa rőfös és divatáru zalaegerszegi bej. cég ellen, november 20-lkl joghatállyal. Vagyonfelügyelő Boschan Emö dr. Ogyvéd. Silfyey Sándor vegyeskereskedő, tapolcai bej. cég ellen november 18-iki joghatállyal. Vagyonfelügyelő: Vdzsonyl Emil dr. Ogyvéd Tapolca. Bonyhdrd Jenő zalaszent-groti szabóiparos ellen, november 20-fld Joghatállyal. Vagyonfelügyelő: Lux Béla dr. ügyvéd Zalaszenlgrőt.
TeraéayMzsáe
Buza Mazav. 77-es 11-60-12-00, 78-aa 11-75-12-15, 79-es 11-90-12-30, 80-as 12*00—12-35, duoánt. 77-es 1110-11-30, 78-as 11-25—11-45. 79-es I|-40-tr60, 80-as 11-45—11-65, rozs 12-01^ 12-23, tak. árpa 16-50-16-75, zab 18-90-19-10, tengeri 12-80-12-90, korpa 1110-11-20.
á leaueM Ba«k áerlza-árfolyasul
VALUTÁK DEVIZÁK
Amst. 228-75-23015
Belgrád -•--
Berlin 135-20-136-00 Brüssel 78-90-79-60 Bukarest 3-38-3-46
Kopenh. —•-•—
London 21-05-21-85
Madrid -■-•—
Milano 29-20-29-70 Newy. 569-80-573-20 Oszló —-_—•-Pária 22-29-22-45 Prága 16-88-16-98 Szófia 412-4-20
Stockh. —•--•—
Varsó 63-60-64-40
Wien —•-•—
Zürich 11067-111-47
Angol f. 2035-21-85 Belga fr. 7860 79Ü0 Caen k. 1686-17 00
Dán k. —•--•-
Dinár -•---
Dollár 568 50-572 50 Francia f. 22-15-22-45 Holt. 228-35-230-15 Zloty 63-35-64 15 Lel 3-38-3-48 Léva 4-08-4-18 Ura 28-90-29 70 Márka 135-00-136-00
Norvég —•--\'—
Peseta —•——•—
SchilL —\'--•—
Svájdt. 11050-111-50 Svéd k. —•--•-
hriináiár
Pelhaitás 1602, eladatlan 624. - Első-rendü 1-14—116, szedeti 096-1-00, szedett közép 086—0*92, könnyll 0-70 - 0-80, l-aő rendű öreg 0-94 096, ll-od rendű öreg 0-82-0-88, angol aUldö 0-80-090, szalonna nagyban 1*40—1-44, zalr 175— 1-80, hua 100—114, télserlés 1-20-1-36.
: Báltalal Bywaás H Lapklsáá Táüalat, larrkaaizsáa. PeWöe UaddTZalal Károíj.
í
áPBÓHIBDETÉSEK
HlnTortMk s í»0 pamgö Bmmmamm alal
a loiotíao— atSayvaiea. Md»ra«aa eIkortire«e végvtl elürc «na«lt.
Belváros legtzebb belyén egy világos, déli fekvésll, cacadea bútorozott azoba azonnal kiadó. CJm a kiadóban.
ÓrafceafvaMat, vagy elhelyezkedétt :rcs a legminimálisabb tízeiéiért mérleg-_.ípes könyvelőnő, aki perfekt gép- és gyorsíró Is. kiadóban.
keres . —___ ___________
képes könyveiállá aki perfekt gép-
Vidékre la elmenne. Clm a __9411
Ot szobás komplett lakás fürdóuobi-val azonnalra, vagy május l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
Deák-téTl. ss. alatt leró Höhn drocé-rla a<uthalylaés« MfcgHSaáa miatt azonnal kiadó. 6
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, lilerenkinl . 20 és 30 fillérért. Legkisebb létei 8 25 It. Megrendelésre házhoz ktlldöm. Irtsa Unly, S«IUl|S«|.a. >*.
Halrtajaala állandóan kapható Slpoa Andor, Muazel is Frledenlhal, Teutsch Gusztáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és a Köztleztviaclők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 5113
Sáncl utca 18. számú ház. Bővebbel ugyanott. 539 J
Tsaaarl, Igen azép, száraz, legolctób-ban kapható, vagontétel ls. — Szerecz. Teleion 330. 6410
Cseagery-ut 6. az. alatt azonnal kiadó egy tágaa lalatkalilaág, egy hódinak
vagy klxbb üzletnek; tavibbá egy udvari be|árattal műhelynek vagy raktárnak alkalmat belylaég. Érdeklődni lehet ugyanott az emeleteo. £416
Kiválóan Unom
hentesáruk, felvágottak
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea vtratll ......... 30 fillér
1 . csemege vlratll...... 24 .
10 dkg. gépsonka ......... 60 .
10 „ göngyölt aonka ... 50 . 10 , bómélkfllltésziaaonka 50 . 10 „ gyógysonka ...... 100 .
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Marthy IlkUa-at a. Talafaai S-IS.
Varga Nándor
aranyéremmel IdtOntetett saját modemül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztít és plisséroz.
Olcsó, szép kllogáatalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 lllfér. Qyüjtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: tiunyadl-u. 19.
........... disznótoros vacsora,
80 fillér. Munkanélkülieknek 60 fillér. M" Agglegények szintén kedvezményben részesülnek
Szives pártfogási kér Kanizsai Láazló.
]
Meghívó.
A nagykanizsai Izr. hitközség I. hó 29-én, vasárnap d. e. Vall órakor, a hitközségi tanácsteremben
rendes közgyűlést
tart, melyre van szerencsém a hitközség tagjait tisztelettel meghívni.
Tárgyi
1. Az 1932. évi költségvetés.
2. 3 nsppal a közgyűlés előtt írásban benyújtott esetleges indítványok.
Nagykanizsa, 1931. november 20.
Hlrschler Sándor s. k.
5408 hitk. h. elnök.
Dughagyma
(tel vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
GyQmölcsfavédelmi szerek
(öazl permetezéshez)
Futor, Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-vádteerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 130.
Néhány darab Csincsilla fajtlazts házinyúl eladó.
MEtiHIVÓ. A Nagykanizsai Uránia Mozgóképszínház R. T. Nagykanizsa, a Vároal Színházban levő heMaégében I. áv november 30-án d. n. 5 órakor read. khriUl klanlMat tart. melyre • részvényeseket ezúttal meghívja az Igaiga-tóaág. — Tárgysorozat: I. A taraaaág telasamolásinak kimondása IránU határozathozatal 2. A felszámolók kirendelése. 3. Az alapszabályok 14 Ik § ának módosítása. 4 Eaetlegea Indítványok. A közgyűlésen csak azon réazvényes blr azavazattal, aki részvényeit a köagyűléat megelózóeo a Vállalat pénztárinál letétbe helyezte.
2888/1931. azám.
Árverési hirdetmény.
Dr. Krelaler Józiel és táraal ügyvéd által képviselt Blumenthál Teatvérek tavára 34 P 90 fUl. töke és több követelés és Járulékai
--------- nagykanizsai Ur.Jiiátblrósáalttl.
az. végzésével elrendelt IrieAglttai .la folytán végrehajtást szenvedő-1931. évi májua hó 20-án lefoglalt 1360 pengőre becsült Ingóságokra s nagykanizsai klr. Járásbíróság lenfl azánravb-zéaével as árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL L-c 20. &-a alapján a lent megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyv ból H nem tűnő nüa foglaltatók javára la as árverés megtartáiát elrendelem, de cssk arra as esetre, ha " \'
gltéal joguk ma Is fenniű éa ha ellenük nalaaato natilyu Igénykereaet folyamatba nlnca, végrehajtial azenvedó lakiain Nagy-kanlzain, Rozgonyl-utca 21. az. alatt a netán fizetett öaaaeg levonásával leendő megtartására batáridőül 1931. évi tfeeember hó 1-ső napjának d. •. 12 órája lllzetlk kL amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, 12 személyt* esett cvőeasköa stb. s egyéb Ingóeágoatt a legtöbbel ígérőnek Menfaz-fizetés melleit, eestkg becsáron alul Is el fogom adni, még akkor Is. ha a bejelentő, fél a helyaainén nem Jelennék meg, ha csak ellenkező klvánaágot liáaban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1831. évi november 12-éa.
Haán Oyula i. k.
klr. blr. végrehaltó, mii mint bírósági kiküldött.
3187. az. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Krelaler lózael ét tártai ügyvád áltat képviselt dr. Oaleta Jóaaef Javára 59 pengő 64 flll. töke éa löbb követelés és (árulékai erejéig a nagykanizsai klr. láráablróaág 1931. évi 3187. az végzésével elrendelt kielégítési végreha|tás folytán végrehaltáat azenvedőtől 1931 évt azepi. hó Ma lefoglalt 1360 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai ki. Járásbíróság lenti számú végzésével az átverés elrendeltetvén, annak az 1901 évi XLL t.-c. 20 g-a alapján az alább megnevezeti a a toglaláal jegytőkönyvból kl nem tünő más logUllatók Javára ls as árveréa megtartáaát elrendelem, de csak arra sa esetre, ha klelégitéal Joguk ma la fennáll éa ha ellenük halasztó baUlyu Igénykereaet folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő
Nagykanizaán, Rozgonyl-utca 21. azim alatt, a fizetett öaszeg levonásával leendő megtartáaára határidőéi 1031. évi /december hó 1-ső napjának délelőtt- 12 órája lOzcűk Id, amikor a bíróilag lefoglalt bototok, eaüat evőeszközök atb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek Itészpénzflzalét mellett, eactleg becairoa alul Is el fogom adni még akkor la. ha a bejelentő fél a helyszínén nem lelennék meg, ha caak ellenkező klvánaágot Irisban nem nyllvinlt.
Nagykanizsa, 1931. évi november 14-én,
Haán Oyula s. k.
klr. Jblr. végrebaltó Hü mint bírósági Idkoldölt.
Lőtt vadat
minden mennyiségben
a legmagasabb napi árban megveszem.
Szabó Antal
fegyver, lőszer üzlete.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 265 teám
Nagykanizsa 1981. november 22, vasárnap
Ara 16 BIMr
ZALAI KÖZLÖNY
Sxerkeaatóaég éa kiadóhivatal: Föut S. tzám. KeaitheJyl Bókkiadóhlvatal: Koaauth-ulca 82.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElófUetéal in: e, Szerkeaztteégi éa
:gy hóra * pengi ao MKf. kiadóhivatal! telelőn: 78. az.
Iparpártolás a városházán
Már megint támogatják a helyi ipart a kanizsai városházán. Odafenn ugy látszik kifogyhatatlanok az Ötletekben, amelyekkel még azt a csekély Ipari tevékenységet is megszüntethetik, ami eddig átvergődött valahogyan a nagy gazdasági kataklizmán.
A város Iparossága a városi rezsim megújhodása ota naponta érzi a városi adminisztráció sok mindenféle vonatkozásában, hogy az iparos-pártolásról annak Idején elhangzóit nagy biztatások szép szavak maradtak csupán. Tessék csak kimenni az Iparosok kOzé, beszélni azokkal az elkeseredett emberekkel, akiknek mindennap kevesebb a munkalehetősége, mindennap kisebb a falai kenyere, mindennap tobb az adója és mindennap mélyebb a gond barázdája a homlokán. Ezek az emberek elmondják, hogyan félnek már minden városi munkától, meri a város olyan ajánlatokat kényszerit ki a munka nélkül álló iparosokból, amelyek mellett városi munkán keresni ma már teljes lehetetlenség. Városi munka csak arra jó, — mond-játr-2--hc*y az twem ne álljon. Nem egy iparost Ismerünk már, akf, ha városi munkára érkezik ajánlattételi felhívás, nem Is ad|a be pályázatát. Nem adja be azért, mert ha egy Irreális áron el is nyerbelné a munkát, de a számlája kiegyenlítésére akkor is félévszám kell várnia, akkor is Ponciustól Pilátusig kell lótnia-futnla, amíg a pénzéhez jut. Amikor meg már a pénzéhezjjulna, akkor jOnnek köztartozások fejében a levonások. Az iparos kap pár pengőt, a követelése négyötödét meg betudják az adójába. Hogy annak az Iparosnak a követelése Összege nem tiszta keresel, hanem abban munkabér van, abban anyagárak vannak, sokszor kölcsönpénz van benne — — mindez a városnak nem fonios szempont. Az iparos dolgozzék lelkiismeretesen, szállltsón pontosan,hogy a munkást és az anyagot miből fizeti, hogy maga és család|a miből eszik és miből fizet társadalombiztosítót meg a jó Ég tudja mit, — az mind nem fontos. Egyetlen dolojj a fontos: hogy a város levonta a követelésből azt, atni neki jár.
Engedelmet kérünk, bennünket soha nem lehetett a felelőtlen hangulatkeltés vádjával illetni, sőt e hasábokon a város jelenlegi vezetőségének intézkedései majdnem mindig megtalálták a közvélemény igazoló melléállását, — de ami sok, az sok. Az iparpártolást illető panaszoknak nem előszOr adunk hangot, ehelyütt, bár eddig mindig igyekeztünk azokat is fékentartanl. Ugy látszik azonban, hogy a városházán félreértették ezt a józan és az ellentétek közt is békés utakat kereső politikánkat é". ennek következtében ma már odáig ment a város az ipar-pártolásban (aminek jelszavát pedig éppen a |elenlegi rezsim tette nagy álfllöereiUvé a választások idején I),
hogy felállította a városháza saját küiOn nyomdáját.
Ne érttessünk félre I Mindenki tisztában van azzal, hogy a kanizsai nyomdavállalalok egyike sem a városi munkákra bazlrozla megélhetését. A mai súlyos viszonyok kőzOtt azonban, amikor a város a maga adminisztrációjának hatalmas terheivel fokozott teherviselési ró az egyes vállalatokra Is, csak természetes, hogy a nyomdáknak is érzékeny veszteség minden darab munka, amit nem kapnak meg. De mert a nyomdák nem voltak hajlandók rájuk dömpingéit árak alapján ráfizetni a városi megrendelésekre, ezért minden munka teljes elvonásával és házi nyomda felállításával .büntetni\' őket, — ez mindennek nevezheti) csak éppen a sokat hangoztatott Iparpártolásnak nem. Csak természetes, hogy sikra szállunk a magunk kenyeréért ls és ezt be Is valljuk szégyenkezés nélkül. Kötelez azonban bennünket a nyilvános állásfoglalásra az a körülmény is, hogy ha ezt megtehette a város a helybeli nyomdákkal (melyekre ugy látszik utazik a város, mert aa áj waate- el»61 dalga^-twlt Kaposvárra vinni a kanizsai nyomdal munkákat I) — akkor holnap felállíthat a város egy házi szabómfihelyt, holnapután egy házi villanyszerelőt tarthat, majd házi kőműves-üremet állithat munkába és Igy tovább.
Nsgykanizsa iparosai jól gondolják meg a minden kanizsai Iparágat fenyegető veszedelmet. Ma, amikor
a kormány minden vonalon a közüzemek radikális leépítésével igyekszik gátat szabni a katasztrófális Ipari munkanélküliségnek, Nagykanizsa városnak .Iparpártoló" vezetősége nem tenyésztheti mesterségesen az ipar nyomorúságát.
Tudjuk, hogy a pénzügyi bizottság eredetileg nem kívánta a házi nyomda felállítását, hanem a város vezetősége hozta azt |availatba. Reméljük, lesz a képviselőtestületnek tag|a, aU — nem a nyomdák érdekében, bár hiszen azok Is teherviselői ennek a városnak és országnak — az egyetemes kanizsai Ipar érdekében nót emel a helyi Ipar amúgy Is pusztuló sorainak szándékos ittása ellen.
Hogy azt a párszáz pengőt, amit majd öt év múlva megtakarít a város nyomtatványokon (mert egyelőre a beszerzett gépek és a máshonnét elvont munkaerő súlyos ezreket jelentenek a kiadás-oldalon) hol lehetne akár ma, rögtön megtakarítani, minden közérdek sérelme nélkül, azt nagyon |ól tudják azok Is, akik a házi nyomda ötletének szülői, de tudja a képviselőtestület is. ii mindenesetre bizonyos.
nak is súlyos hiba attól a városi vezetőségtől, amelyik az Iparpártolás jelszavával birjr. mandátumát.
Arra az ellenvetésre pedig, hogy a nyomda drága, egyrészt kalkulációkkal, másrészt azzal volna módunkban válaszolni, hogy a városi adminisztráció sokkal drágább, mégis meg kell fizetnünk.
A nyugdljterheknek ötven évre vató elosztása a miniszterelnök szerint ls megvalósítható
Csak január 1-én lép életbe a nyugdíj rendelet
Budapeat, november 21 Politikai körökben nagy megérlés-sel tárgyalják Homonnay Tivadar nyuedljiervezetél, amelynek lényege az"nogy az állam költségvetéséből emeljék ki ,a nyugdij\'.erheket és azt 50 évre szélofzlva nem egy, hanem töbh nemzedék is viselje.
Károlyi Oyuia gróf miniszterelnök ugy nyilatkozott, hogy a nyugdijak-
nak a költségvetésből való kiemelést elvileg helyes és megvalósítható.
Értesülésünk szerint a kiadandó nyugdijrendeleten fontos módosítások történtek.
Varga Imre államtitkár kijelentette, hogy a nyugdljrendeietet december 1-ére életbe léptet ni teljes lehetetlenség és legkorábban csak január 1-én léphet életbe.
A deviza-rendelet tárgyalása függőben marad
amíg a kormány teljes képet nem ad a 33-as bizottságnak a deviza-helyzetről
A külföldi tartozásokról szóló javaslatot alfogadta a bizottság
Budapest, november 21 Az országos 33-as bizottság ma délelőtt ülést tartott, amelyen a deviza-rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet tárgyalták. A rendelettervezet lényeRe az, hogy a jövőben a 300 pengő értékhatáron aluli exportált áru és értékcikk után is be kell szolgáltatni az export-valulát. Ha az exportőr az export-
valutát be nem szolgáltatja, akkor az áru pengő-értékének 50 százalékát kitevő kötbért tartozik fizetni. A kölbér lefizetése azonban még nem mentesíti az exportőrt az export-valula beszolgáltatása alól, sőt tekintetben a büntető szankciók is fennállnak. Ha aggályosnak látszik az exportált áru helyes ériékének bevallása, akkor az exportőr kötelez-
hető arra, hogy a kivitelre szánt árat vagy értékcikket az általa bejelentett pengő-érték ellenében az államkincstárnak átengedje.
Báró Szterényl József hangsúlyozta, hogy a legkomolyabb aggodalmai vannak a devlzahetyzet tekintetében, mert ugy látja, hogy a kibontakozás helyett mindig erősebben kompllkálá-dlk a helyzet. Ilyen intézkedésekhez nem hallandó hozzájárulni ét ezéit a javaslatot nem fogadja el.
Biró Pál felvilágosítást kér a jugoszláv viszonylatban beállott változás okairól.
Rassay Károly kéri, hogy a devizarendelet tárgyalását a kormány tartsa függőben mindaddig, mig a devizahelyütről és gazdálkodásról teljes képet nem ad a bizottságnak.
A bizottság Károlyt Oyuia gróf miniszterelnök hozzájárulása után ebben az értelemben határozott Rassay Károly Indítványt leli, küldjön kl a kormány ad hoc zottságot, amely a pénzügyi gazdálkodás és valutáris helyzet tekintetében szakvéleményekkel támogatná a kormányt.
Károlyi Oyuia gróf miniszterelnök tnyteatHlc,\' hogy. a\' kormáttr a bizottság összeállítására a 33-as bizottság legközelebbi ülésén javaslatot fog tenni. Ezután a bizottság Rassay Károly Indítványát elfogadta. Áttérlek ezután a külföldi hitelezőkkel szemben fennátlő tartozások rendezése tárgyában kiadandó rendelet vitájára. A rendelettervezet lényege az, hogy a külföldi viszonylatban fennálló rövid- és középlejáratú hiteleknek lehetőleg egységes elvek szerint történő rendezése tétessék lehetővé A célt leghatásosabban országos bizottság létesítésével lehet elérni. A rendelet intézkedései egyelőre csak vármegyék, városok, községek, állami, vagy községi üzemek és bankügyletekkel foglalkozó egyéb bejegyzett cégek külföldi tartozásainak rendezésére terjednek ki, de pénzügyminiszter felhatalmazást nyerne arra, hogy a bizottság hatáskörét kiterjeszthesse. A bizottság javaslatot változtatás nélkül elfogadta.
Rublnek István rámutatott ezután arra, hogy az adóvédelml Intézkedések Igen súlyos helyzetbe hozták azokat az Intézményeket, szövetkezeteket, amelyek gazdaváltó leszámítolásával, általában gazdahitelekkel foglalkoznak. Kormányintézkedést kér, esetleg oly intézmény megalakítását, amely az érdekelt pénzintézetek és szövetkezetek anyagi Összeomlásának elhárítására alkalmas.
Örffy Imre hasonló értelemben szólalt fel.
A bizottság legközelebbi ülését hétfőn tartja.
Péchy Erzsi férjhezment
Budapest, november 21 Péchy Erzsi operettprlmadonna és báró Oariboldy Leo csütörtökön Budatétényben házasságot kötöttek.
ZALAI KÖZLÖNY
a 1931. november 15.
A takarékossági bizottság a belügyminiszterhez fellebbez a városi tisztviselők kfilöniannkidija ügyében
Ax úr. hitközség megszűnteti ■ kereskedőtanonc - Iskolát — A város 10.000 pengő szubvenciót ad, de hajlandó házi kezelésbe venni a felsőkereskedelmi iskolát
A pénzügyi bizottság 477o-ra faragta la a pótadót
meri sz iskola költségvetésében vannak tételek, amelyet még csökkenteni lehet. Egyébként nem idegenkedik attól a gondolattól, hogy a város vegye át a felsőkereskedelmi Iskolát, mert az a meggyőződése, hogy a városi kezelésnél sem kerülne többe, mint 10.000 pengőbe.
A bizottság a polgármester rezüméje után egyhangúlag megszavazta a 10.000 pengő szubvenciói.
A város Jogügyi btzoltstga szombaton délben dr. Hegyi Lajos ló-jegyző hivatalos helyiségében ülést tartott, amikor letárgyalták a
Nagykanizsa, november 21 A város takarékossági bizotlságs ujnépi Elek Ernő elnöklete alatt pénteken délután ülést tartolt a városháza kis tanácstermében. A városi képviselőtestület ugyanis a városi alkalmazottak különmunka-diját 50 százalékra szállította le, mlg a vármegyei kisgyűlés ezt a határozatot megváltoztatta és csak 25 százalékos redukciót rendelt el. Ezt a kérdést tárgyalta most a takarékossági bizottság. Sok felszólalás történt és élénk vita volt a tárgy kOrül. A bizottság végül is ugy dOnlOtt, hogy
a kisgyűlés határozata elten fellebbezést Javasol a belügyminiszterhez,
mert a takarékossági bizottságnak javaslatánál a város anyagi helyzetének alapos figyelembevétele lebegett szeme előtt.
A bizottság ezután áttért Jutalmak és segélyek lételére. Miután ezek a tételek a városi slkslmazottak legalacsonyabb kategóriáinak segítését szolgálják és 25 százalékkal redukálva is vsnnsk, a bizottság javasolta a tételek megszavazását.
A takarékossági bizottság rövid ülése után a pénzügyi blzo\'tság utolsó ülése következett, dr. Rolschlld Béla elnöklete alatt, amelyen Hem-mert Károly városi főszámvevő Összegezte a lefolytatott ülések anyagát és kimutatta a pénzügyi bizottság takarékossági munkájának ujabb eredményét, amely a polgármester álta\' összeállított költségvetésből még sny-nyit lefaragott, hogy
Uh*t6c4 tette a kontemplál! 50 százaléka* pótadónak 3 százalékra való leszállítását. Ugy, hogy Nagykanizsa pótadója a jövő évre 47 százalék lesz.
Majd a bizottság visszatért az izr. hitközség által fenntsrtott felsőkereskedelmi iskola és kereskedelmi tanonciskola Ismeretes ügyére Blankenberg Imre bejelentelte, hogy elhatározták a kereskedelmi tanonciskola beszüntetését
Kérte, hogy azt a szubvenciót, amely-lyel a város eddig a kereskedelmi tanonciskolái segélyezte (évi 2500 pengőt) csatolja a felsőkereskedelmi Iskola szubvenciójához. Ezzel szemben izraelita hitközaég azt kéri, hogy az Összes kulturális kiadásai nak fedezésére 10.000 pengőt Irányítsanak elő segélyként.
Dr. Rotschlld Béla ahhoz a feltételhez kéri ezt kötni, hogy az Izr. hitközség adja át városi kezelésbe a felsőkereskedelmi Iskolát.
Dr. Welsz Lajos ezt a kikötést feleslegesnek tartja. Késiséggel hajlandó átadni az Intézete* akár állami, akár városi kezelésbe, ó Is a 10.000 pengő slubvenció megszavazása mellett van. \'
Több felszólalás után dr. Krátky István polgármester hozzájárult a 10.000 pengő kulturális szubvencióhoz azzal a feltétellel, hogy a város vezetőségének az iskola gazdaság és Igazgatási ügyvitelébe beleszólása legyen Illetve ellenőrzést gyakorolhasson,
szállodások és vendéglósOk szabályrendeletét,
amely értesülésQnk szerint már a legközelebbi közgyűlés elé kerül. A nagykanizsai szállodások és vendéglősök nagyon sokat várnak az uj szabályrendelettől.
A város képviselőtestülete holnap, hétfőn délulán 3 órakor a városháza nagy közgyűlési termében
rendes közgyűlést
tart, amelynek tárgysorozata 21 pontból áll. Köztük a vlriilsta névjegyzék kiigazítása, a földművelésügyi miniszter rendelete az erdei terület csere és rendkívüli fahasználat ügyében, a kisgyűlés határozata a személyi kiadások apasztása tárgyában, a 643.100 P fflggökölcsön meghosszabbításának ügye, az izr. hitközség iskoisfennlsrlási szubvenció kérelme, a város 1932. évi költségvetése, a vendéglősök szabályrendelete, stb.
Várospolitikai körök szerint, dscára a nagy lefaragásoknak, a költségvetés vitáján élénk felszólalások várhatók.
■eghozták Kanizsán az első Ítéletet valnta-flgyben
20 000 lírát adott el tiltott uton egy kanizsai űgynOk egy olasz kereskedőnek
Nagykanizsa, november 21 Szombaton délelőtt érdekes tárgyalás zajlott le a napvkanlzsal klr. járásbíróságon, Szabó Oyözó járásbíróság! alelnök elölt. Érdekességet kölcsönzőit a pernek az a körülmény, hogy a valutaforgalmat korlátozó rendeletek óla ez az első ilynemű bírósági Ítélet Nsgykanizsán, ahol pedig a határszéli forgalomban a valuta-üzletek korábban napiren-
den voltak.
Horváth Mihály nagykanizsai ló-ügynök és egy olasz állalkereskedő ismerőse kötötték s tillott valuta-ügyletet Az olasz 20 000 Urát vásárolt az alkusztól a napi áron, pengőért, holott ilyen üzletet kizárólag csak a Magyar Nemzeti Bank közbenjottével lehet létrehozni
A bíróság Horváth Mihályt 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
Vasárnap délelőtt </:ll Órakor
FILMMATINÉ
Iramszanasok hazéja
Expedíciói Ilim 8 telv. Hütisdvaltt rsndör
Burleszk 2 telv.
Perzsa atlkéyek Ilasl Is na sp«trum ■agyar él létra Hintáé
Helyárak: H]nsá|ask 20, fílaltUkaek 00 SII.
Hot. 22, wárnp Csak egy aay 1
Illficker hslbatsllan operelt|c:
KOLDUSDIÁK
Katona-vig|éték 10 lelvonátbarr.
ZOLA regénye:
Hölgyek öröme
Szlnmü S felvonásban. — Főszereplő: Dita Parts.
IdOlárás
a nagykanizsai meteorológiai raeg-tlgyatő Jelen\'éask: Szombaton a kimér-uklet: Kernel 7 órakor +3, délután 2 órakor +7-8, este 8 órakor +3.
HctMzrl Reggel tinta, délben tclhöa, eate tiszta égboltozat Szélirány. Egész nap északkeléit izil (B/áznia/ rdMJtlvitU) • WcUsrvté-a>al latiail IsUaU aala 10 érakari léeMréabaa agy-két napig •áltezáa nem (érháté.
Kutya-temetés
Manapság egyre sűrűbben hallja az ember az elkeseredett mondatot: „De szeretnék kutya lenni..."
Régebben ezt mondogatták a sorssal elégedeUenek: De szerelnék gróf, Rotacbild. főispán lenni... Ma: Kutyák lennének az emberek, ha tőlük függne.
Ennek a különös komoly-komolytalan vágynak sok alapja van. A leirnq-gyobb aUn a tulteugő, egészségtelen és Igen sokszor ízléstelen kutyakultusz.
Moat hallom, egy Ismerősömnek megdöglött n kutyája. Koporsóban temettette el. Még szemlödót la leintett a hullára A sir egy üreg diófa alatt van és kereszt áll rajta. Amikor ezt meghallottam, ezt az embert őrökra kihúztam ötezer Ismerősöm névsorából.
Kutyaslrra keresztet tenni vagy a vallásos érzés és Ismeretek hiányát Je-lenU, vagy az agy éa lélek együttes fogyatékosságát
■Ennél Is elszomorítóbb Jelenet vadított meg tavaly. Egy öreg hölgynek kimúlt a foxlja és fölravatalozia és
csak 48 óra oltelte után temettette el. Fekete ruhát varratott éa fél évig gyászolt
Voltam olyan helyen Is, ahol a kutyának külön ágya. drága paplana, értékes szflnyogo van. Ezt a drága, aranyos állatot minden hónapban megvizsgálja az állatorvos. Asszonya olyan aggodalmasan áll a doktor mellett, hogy azt mondják (talán csak a rossz nyelvek?) a férje halálos ágya mellett sem különben, sőt...
Meg merem mondani: az undort az utálatot érzem, ha a máslis, kabátos, mellényes, sapkái-, sőt ékszeres kutyákra és azok tulajdonosaira gondolok. Elszorul a szivem, amikor a kutyatemetókról, kutyarendelőkről, kutyafürdök-ről, kutyaborbélyokról és a cslkágól komfortos kutyaszállodáról olvasok.
A nyomor, az Ínség, a kétségbeesés között pillanatonként reás halál vigyorog és akkor aFöldön kutyakultnss van.
Emberbarátok, Jótékony Intézmények nem tudnak már elég pénzt könyörögni és akkor némoly kutyára ezrekei költenek.
Sok ember hetenklnt csak egyszor eszik mclog ételt és akkor a nagyságoa és méltóságos kutyahölgyeknek és uraknak külön rzakács főz diétás ételeket
En la szeretem a kutyát do csak mint kutyát. Szeretem, ha a kutyának a szőre la. a bőro Is, a helye Is, az edénye la tiszta, do nem szeretem lobban az ebet az embernél Már pedig a kutyabeteg-aégben szenvedők az ombart utálják a a kutyától még a csókot sem tagadják meg.
Merem állítani, hogyha a kutyaőrü-letre, eblmádatra költött pénzösszeg felét embe\'baráti célokra fordítanák, a nyomornak nem volna Ijesztő sárga az arca és nem zörögnénsk a csontjai.
Ha tultengeno a Földön a Jólét a boldogság. ha egyetlen éhező aem akadna sorainkban, akkor sem tudnám megbocsátani a kutyatmádatot.
— kl merem mondani ezt ls — aki ma kutyára költi a pénzét az megér demll, hogy csak a kutya csókolja meg az arcát
A múltkor egyik fővárosi lapban egy hölgyről Irtain, akt aelyemplncstjét vezette. Szembe ment vele egy alig lézengő gyerek és elfordult tőle. Megkérdeztem tőle: miért tette ezt amikor pont kutyát vezetett?Ezt mondta: a „CoaeÉs" ei a pincsi neve nem szenti a piszkos ruhájú gyerekeket... Tudja, undorodik a^ éden
Hát ez a hölgy levelet Irt nekem: hogy miért haragszom ugy a kutyára?
Asszonyom, nem a kutyákra haragszom, hanem Magára.
Tudom nébn a „Zalai KttzPnyt"-t Is olvaasaa. Maid ezt a számot ugattaasa meg a „Cosela\'-asl.
ti. Szsbó QyuiM
A szakszervezet megkezdte a segélyek kiosztását
Budapest november 21 A vasmunkások székházában ma kezdték meg annak a segélynek kiosztását, amelyet a kormány a szakszervezet rendelkezésére bocsá tolt. A munkanélküliek fejenkin 4-6 pengő segélyt kaplak.
Szenzációs nagy kabátvásár
megkezdődött.
Már most raktáron levő kabátokat mélyen leszállított árban árusítjuk. Nutrlette bundát már 92 — pengőért és feljebb. Mult évről visszamaradt kabátalnkat 20 — pengőtől kezdŐ-dőleg leszállított árban adjuk.
Weisxfeld és Fiscfier
Mvatúru&ásc
1081 november 15.
zalai. közlöny
Nagykanizsa kereskedelmi iskolája
Nagykanizsa fényes múltjának tiszteletre méltó emléke feisö kereskedelmi iskolája. Ez az intézet nemcsak mint letűnt idők áldoratkész-ségének, kulturális lendületének tanúsága jöhet figyelembe, hanem hivatása teljesítésének, valamint a város és környéke érdekeinek szempontjából Is. Az iskola megnyitása után hamarosan kinőtt a neki szánt szUk keretből; többet és magasabb célt valósított meg, mint a melyet létrehozói kitűztek eléje. Mert nem egyedül Nagykanizsának tett kiváló szolgálatokat, hanem közvetve és közvetlenül a magyar kereskedelmi, pénzügyi, közgazdasági éleinek Is, amennyiben hazánk — gyakran a külföld — előkelő vállalatainak tekintélyes vezetői ebben az Alma Materben nyerték kiképezietésükel. Elvltázhatatlanul nagy az a befolyás, melyet az Iskola, mely intelligens, öntudatos, szakképzett kereskedői széles réteget teremtett Nagykanizsa és vidéke korszert! kereskedelmi éle lének kifejlesztésére gyakorolt. Az országban kevés intézetet találunk, mely a jó hatások tekintetében vek-versenyezhetnék. Amint múltjáról, jelenéről is csupán a méltánylás hangján lehet beszélni, jövőjének biztosítása kell, hogy elsőrangú feladat legyen, amelyért Nagykanizsa polgárainak, leküzdve minden gátló akadályt, össze kell fognlok. A felsőkereskedelmi iskola nem luxusintézmény, hanem az életnek hasznára váló intézmény, mely megérdemli a fennmaradást, a ráfordítandó áldozatokat.
Aki napjaink súlyos gazdasági viszonyaira való hivatkozással akarná eltörölni, az ugy |árna el, mint a beteg, aki ahelyett, hogy biztos gyógyulását bevárná, ereit metszi fel, hogy elvérezzen. Mindaz, ami jelenleg ai életet gondjaival, harcaival elkeseríti, átmeneti, a javulás előbb-utóbb okvetlenül bekövetkezik. Az Ideiglenes válság miatt feladni egy régi, hivatását betöltő intézetet, meggondolatlanság lenne, Nagykanizsa és vidéke életszervezetéuek helyrehozhatatlan megrongálása.
Nemrég hallottuk Irányadó helyről a kijelentést, hogy ha Iskoláról van szó, azt csak felépíteni, de nem leépíteni szabad a válságos Idő dacara, mert Iskola fenntartása nem jelent pusztán pénzt, hanem szellemi, gazdasági hatalmat ls, melyet nem gyengíteni, hanem a legnagyobb erőfeszítéssel is megszilárdítani kötelességünk. Nagykanizsa, mely a trianoni kegyetlenség folytán elveszítette hlnterlandját és vele érzékenyen megkárosult jólétében, nem engedheti meg, hogy megsemmisüljön a megmaradt kereskedelmi és gazdasági életére kiható as az erős vár, melynek felsőkereskedelmi Iskolája bizonyult. Nagykanizsának éppen a mostani viszonyok közt érdeke, hogy számos családja ne kerüljön abba a
helyzetbe, hogy gyermekeit idegenbe küldje oly szaktudás elsajátításáért, melyet a felsőkereskedelmi iskola évtizedek hosszú során át megelégedésre nyújtott. Mert bizonyos, hogy a kereskedelmi éleire való kiképzés vágya Nagykanizsán a multak tradíciói köve\'keztében elapadni soha se fog.
Ha elmúlik majd tőlünk a keserű pohár és kiderül leletlünk, ugy nem azokat lógják majd bölcseknek tartani, nem azoknak fognak hálálkodni, akik egy koppanástól megijedve a .szalad] pajlás te ls"-t kiáltottak, hanem azokat, akik higgadtak, tisztánlátók maradtak a megpróbáltatások közt is, akik a jelen bajai teözt megóvni tudták azokat az érdekeket, melyeket a jövő se nélkülözhet. És hogy a magyar tanügy, a magyar kereskedelmi és gazdasági élet len-maradásra érdemes értéke a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola, azl a tárgyilagos Ítélet ké\'ségbe nem vonhatja.
MILLIÓK KEDVENCE A
rádió
Támogassak cu kaaiwal kareskednlsut és laot
SlNGER
karácsom! vására,
mely olcsóságban mindig vezetett, a napokban megkezdődik.
Nagymenny iségQ,^_____
maradák kerül eladásra, meglepő olcsó árban.
Hogyan /lze/i a tlaxivlselőlí Pécs öogyan NuayKanlxaa?
éa
Nagykanizsa, november 21
A kisgyűlés nem egyezett bele a nagykanizsai takarékossági bizottságnak abba a határozatába, amellyel a város tisztviselőinek minlegy 7000 pengőre rugó kOIOnmunkadljait felére redukálta. A kisgyűlés csak 25%-os redukciói engedélyezeit. Az ügyben most a miniszter log dönteni, de foglalkozik azzal a héttől képviselőtestületi közgyűlés is.
Ennek kapcsán a .Pécsi Napló• I. é. nov. 5-lki számának adatalt nem lesz érdektelen, ha közöljük annak dokumentálására, hogy ott is tudnak takarékoskodni, de azt a, város a saját adminisztrációjában is példásan végrehajtják.
Pécseit például a polgármesternek 2416 pengő havi fizetése volt. Ma kap 1539 pengői. A főjegyzőnek már csak 530 pengő volt a havi össz-llletménye, amit ma 427 pengőre redukáltak.
Nem szabad elfeledni azt sem, hogy Pécs 50.000 lakosú törvényhatosági jogú város, ahol tehát minden tisztviselő egy kategóriával feljebb tartozik, mint a megyei városban. Pécsett az Illetmény-csökkentések átlaga 20%. Legmagasabb a csökkentés (36.3%) a polgármesternél és fokozatosan lefelé 10%-lg az
alsóbb kategóriáknál.
Egy kis összehasonlítás a pécsi és nagykanizsai városi tisztviselők egyhavi összilleiményeirö! a redukció ulán:
polgármester
főjegyző
tanácmok
aljegyző
árvaszéki ülnök
közgyám
műszaki tanácsos mérnök mérnök főszámvevő
h. .
Pécs Nagykanizsa
1539 P 1066 P
427 402 253 662 . 231 . 537 . 240 . 204 , 556 , 345 „
725
566
321
488
241
647
330
324 ,
610
400
Ennyi talán elég is az összehasonlításból. És elég annak eldöntéséhez is, hogy méltánytalanság-e Kanizsán a külön munkadijak redukciója.
Ma délelőtt fél 11 órakor: filmmatiné gazdag műsorral
Hiába sorakoztatta lel hárpm gyermekét a bíróság előtt az asszony, ald nekiment a végrehajtónak
Nemrégen történi, hogy Elek Uszló nagykanizsai kir. járásbíróság! végrehajló FábUn jóiselné Horváth Anna ötgyermekes asszonyhoz ment végrehajtant. Egy tehenét akarta elvezetni ki nem fizetett közjegyzői illeték miatt. Az asszony dühösen nekitámadt Eleknek olyannyira, hogy az hivatását nem gyakorolhatta. Elek leijelentette a renitens asszonyt, aki három gyermekével állított be a bírósághoz, de ott Is ugy viselkedett, hogy az elnöklő bíró nem tudott eleget rászólni.
Háromheti fogházzal fizetett semmivel nem menthető renltendájáért. Okulásul azoknak is, akik a hatóság bármily közegével szemben renitensen viselkednek hivatalos eljárás alkalmával.
Magyar—osztrák gazdasági bizottság alakul
Bndapast, november 21 A magyar és osztrák kormány közölt megállapodás jött létra; hogy mindkét kormány saját országa területén gazdasági bizottságot nevez ki, amelynek az a feladata, hogy a másik állammal való gazdasági együttműködés lehetőségeit és felteieleit tanulmányozza.
Bányarobbanás, 28 halott
London, november 21 Az angliai Doocaster
közelében
lévő szénbányában súlyos robbants történt, amelynek több mini 20 ba-lálos áldozata van. 40-en súlyos sérülést szenvedlek. Az egész bányatelep lángokban áll.
London, november 21 (Éjszakai rddiójelenlés) A Don-casler környékén lörtént bányarobbanás hsláios áldozatsinak száma 28-ra emelkedett. A súlyosan sérült és kórházban ápolt 20 ember közül öt megvakult. Az eltűnt munkások megmentésére minden reményt feladtak. Az aknát már be is falazták, hogy megakadályozzák a dühöngő tűz továbbterjedését.

hogy a jó rádióért nem kell külföldre menni; ezt bizonyltja a 2-lámpáa 7029-ea éa az 5-lámpáa 7050-as Orion hangazóróa rádió.
zalai közlöny
1931. november 22.
legszebb választékban
ScQUtacnél.
Filmmaíinék
Okot gondolat A mozit közelebb vitte legnagyobb ét legazebb céllához a — tanításhoz. Műhelyek Utkat. tálak szépségei, ortzágok érdekességei, népek szokásai tárulnak töl a közönség előtt Megismeri a közönség — ha szorgalmasan látogatja ezeket a Kanizsán Is bevezetett matinékat — mindazt amit a tudomány tanít és mindazt, ami Mmre vihető — népszerűsítse. Ezért ezek a fllmmatlnék, leszámítva a szórakoztató rétieket/ Igazi népakadémlal (ontosságuak. Egy-egy fllmmatlnéből a ügyeimet közönlég rendkívül sokat tanul. Ha pedig végignéz 20 -30 matinét már összehasonlításra Is képes. Pl. észreveszi, hogy s lappoknál ls gémes-kutak vannak, mint a ml Aliöldelnken stb. Az lfluság nevelétének egyik aar-kalatot része lehet a tilmmatlné. A fölnőtt közönség tudását Is gazdagltja. Nagy előnye: látszva, megerőltetés nélkül tanít Utolérheteűen előnye, hogy tzülőnek ét gyermeknek közös Iskolájává fejlődhet Nekem az az érzésem, hogy a fllmmatlnék Igen népszerűek lettnek, mart az emberek pár maüné után maguktél rájönnek arra, hogy azért a tok anyagért, melyet nyújtanak, érdemes pár fillért áldozni
Ezért nagyon helyes, hogy a nagykanizsai mozi hetenként kétszer ftirn-mattnét rendez. Igazi kulturraisszlót végez ezzel. Cssk...
.-..csak valahogy azt oldja mog a figyelmet Igazgatóság, hogy Iskolás lányok ét Iskolás fiuk no ülhessenek egymás mellé a matinékon, mert akkor a tilmmatlné, amit kulturális téren épít, azt mát téren lerombolja. Azt hisszük, erről felesleges többet mondani. (n—la)
Ma asta
.„KATALIN BÁL"ha
gyere a „BÁRÁNY" -ba I nyulvaosorára.
Aki buját, báját el akarja üznl. Próbálja meg magái OHIDY-ra blznl, Olcsóért ad ételi, olcsóért ad italt. Az it táncra perdül, aki félig meghall.
Rendezőség.
Cigány kézfogó után cigány-törvény szerinti „Ítélet",
amiből rablás és zsarolás lesz, mire a törvény elé kerül
Nagykanlzaa, november 21
Nemrégen történt, hogy Fáraó népe kézfogóra ült össze a zalamegyei Molnári községben. Balog Imre volt a boldog vőlegény, aki fajtája egyik legszebb leányának akarta bekötni a fejét. Az ilyen napot azonban clgányéknál is ünnepélyesen tartják meg. Azért Bogdán Imre pénzt adott Bogdán János cigánynak, hogy vegyen egy akó bort. Bogdán János eleget is tett megbízatásának, azonban mivel ittasan Jött a hegyről haza, a hordó bor egy részéi kiloccsantotta, amiért a cigányok büntetést szabtak ki reá. Összeültek a vének és cigánytörvények szerint az okozott kár megtérítésére, vagyis négy pengő megfizetésére „ítélték" Bogdán Jánost. Másnap beállított Bogdán putrijába Balog Ferenc, Balog József és Csonka István és követelték tőle a kiszabott négy pengőt. Persze nem ugy polgári módon, polgári kamattal, hanem Balog Ferenc odaállt hatalriias rtagy fejszével Bogdán elé és rákiáltott, hogy adja neki oda a 4 pengőt, mert különben összeaprítja őt és a kunyhóját egy órán belül. Miközben pedig ezt követelte, társai elálllák a putri ajtaját — ablakát — hogy senki segítségére ne mehessen Bogdánnak. Bogdán szorongatott helyzetében mégiB csak előkotorta a pénzt és odaadta a követelőző Balog Ferencnek. A pénzen a tar-saság ismét bort vett és folyt tovább a muri amúgy cigánymódra. Bogdán azonban feljelentette Balog Ferencet, Balog Józsefet és Csonka Utvánt rablás miatt és a törvényszék, miután a cigányok szökésétől tartani kellett, mert a határszélen laknak, mindnyájukat letartóztatta.
Most volt ebben az ügyben a főtárgyalás. A vád súlyos volt: rablás. A tárgyaláson a vádlottak azzal védekeztek, hogy azt mondották Bogdánnak, hogy beperlik öt, ha nem fizet.
— Szó sem volt fejszéről vagy fenyegetésről, csókolom a kezsit tekintetes méltóságos bíró ur.
— Hát miért nem mondotta ezt Igy a csendörök előtt Is? kérdezte az elnök.
— Csókolom a kezsit a nagyságos urnák, a nagyságos ur megirt bennünket, de a csöndérek nem Ir-tenek meg bennünket, a nagyságos biró ur jó...
— Orsós Irén, hány éves maga? — kérdi az egyik cigánytanutói a főtárgyalási elnök.
— Hát én tudom ? — feleli az vissza. — Pici voltam én még akkor, amikor születtem, kedves, szép nagyságos uram I...
A bírósági termen végig fut egy mosoly.
A tárgyalás telve derűs cigány-epizódokkal. A tanukkal nem szeretnénk éjjel egyedül találkozni: olyan a külsejük.
A vádbeszédet v. Szlly kir. ügyész, a védelmet dr. Begidsdn Emil (Hoch-iroda) látta el.
A bíróság nem látta fennforogni a rablás bűntettét, mert a panaszos, illetve cigány törvények szerint megbüntetett Bogdán János maga is ivolt a tőle erőszakkal elvett pénzért vett boron és azóta is Jóban van az egész társasággal. Igy csak zsarolásnak minősítették a cselekményt és ezért hat hónapi börtönnel sújtották Balog Ferencet, mig társait Balog Józsefet és Csonka Istvánt felmentették az ellenük emelt vád alól.
Mikor dr. Mutschenbacher Edvin főtárgyalási elnök kihirdeti az Ítéletet, \'Balog Ferene összeteszi a két kezét és azt mondja:
— Jaj, kedves nagyságos ur, inkább elmegyek én katonának csak engedjenek el engemet I... Majd odafordult védőjéhez, dr. Begidsán-hoz és összetéve két kezét, könyörögve .
— Kérem, engedjenek házsá, van egy kis rajkóm otthon...
A fogházör karonfogja őkelmét és eltűnik veie.
NAPI HIRIK
Divatban, mlnAségban, olosösAgban
Sc&Uix
vezet
Önkeitsési oron
szállítjuk önnek nagy tömegben készült, szép kivitelű
^ cégnyomásos fali és elő-iA jegyzési naptárainkat.
Képes naptárak szakmánként nágy változatban.
A legolcsóbb és legpraktikusabb karácsonyi és újévi ajándék
kereskedők és iparosok
részére.
NAPIREND
■owambar 88, vasárnap
Róm. katolikus: Cecília. Proleatána: Cecília, izraelita: Kltl. hó 12
Városi Muzeum és Könyvtár nyílva caütörtökön és vasárnap déielólt 10-től 12 óráig.
Ovograzertárl éjleli szolgála! i f
hó végéig a .Megválté" gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
Városi Mozi. .Koldusdiák", eperért .Hölgyek öröme", Zola regény. Délelőtt léi 11 órakor fUmmatlné.
0ózftlrdő nyílva reggel 6 órától este 6 éráig (héttő, szerda, péntek délntán, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
Novambar 88, Hétfő
Róni katolikus : Kelemen. Protestáns: Kelemen. Izraelita: Klsl. hó 13.

Nov. XL Ucaálla «16«dái. a trianoni ávtorduló lyátr Qnn.píiye ■ vároihiiin Ű önkor. A kel N6.2,1.1 müfoTM LJJa S árikor ai E*.
Otthonban.
Klikinliiil Ilimig m0k*4v<lá.«itl« A Arikor ■ Poijáii Olv.lákorb.11. Nov. a. Si.nl Eritibet 700 évt. (vlorJuló\'ln.k fl„-
ntpi dO.IAU H úrikor a ulnhiibin. Dac. 2. Uominy Sirl Irii íi diieitj, a Kuiinóbin. Dm. S-t. A Ktmiliny Jdlékony Nft.gyl.l Kirí
cionyi viaira. D«c. 8. K«r. Tiiitvlwlőnák JubUirlf dliikOxaytMi.
II órakor a Mluilálháibin. Dcc. 13. Tóth Kilmin c.nl.nníilum, tUrtha lityin
Ildin cli.dlu a yirothizin 6 árakor. Dec. lt. l-\'íliókerrikedclmll Vifiitl.k mütotoi ri-Ulya a Kmlaábin.
— A bajor herceg Keszthelyen. I.uitpold bajor kir. he:ceg, a bajor király öccse és felesége a héten meglátogatták Keszthelyen Festetics Tassllo herceget.
= Esküvő. Dr. Mezi Ignác ügyvéd és Schwarz Böcsike ma délután 3 órakor tartják esküvőjüket az lzr. hitközség tanácstermében. (Minden külön értesítés helyett.)
— A Ref. Nőegylet ma délulán 5 órakor tartja műsoros teáját az Ev. Olthonban. Teajegy 1 pengő.
— Orvosi hlr. Dr. Kovács Lászlónó
— Domány Sári hangversenye december 2-án nagy érdeklődéssel várt zenei eseménye a kanizsai téli szezonnak. A kitűnő művésznő tehetségének szélesre tárult skáláját hozza el ezúttal ls szülővárosába.
— Az lzr. Leányegylet teája. A nagykanizsai lzr. Leányegylet ma délután 5 órakor teát rendez a Casino földszinti kistermében. Házikisasszonyok : Schiller Kató, Szabados Magda, IVélsz Jolán, Welnberger Manci.
— A Nagykanizsai Felsőkereskedelmit Végzettek Szövetsége
december 19-én a baráti érzés ápolása céljából a Casinoban műsoros estélyt rendez, amelyen a szövetség tagjait és barátait szívesen lát|a. Műsor után lánc. Belépődíj nincs.
— Műkedvelő és táncmulatság Kiskanizsán. A kiskanizsal ifjúság ma, vasárnap esti szlnelöadása és a Polgári Olvasókörnek utána kővetkező Katalin-bálja (50 f. belépődíj) sok érdeklődőt vonz Nagykanizsáról Is. Épen ezért fél 6 órakor Kiska-nlzsára autóbusz indul a Cinlrál elől.
Kiváló szsmllvsask
nagy választékban kaphatók lafolcrtbbss
ZSOLDOS GYULA
órAs, ékszerész és Utbzerésznél fÓ-ut u. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése. 4Mi Szakszerű Javítások.
1081 november 15.
zalai. közlöny
A koffein az oka...
Európában csak a XVII. század óla isinerik a kávéi. Dél-Abbesziniából származik, aluinnan már a VII. században eljutott Arábiába és Indiába. Ma Délamerikában termelik a legtöbb kávéi. A kávé világol-álíogó jelentőségéi a benne levó élvezeti értékeknek köszönheti Az orvosi tudomány mindazonáltal idejekorán felismerte, hogy a kávé gyakori élvezete az ember különböző szerveinek ártalmára lehet. \' Ennek a kodein az oka. Ezért lalíllák fel a Hag-kávét. A Hag-kávé soha sem okoz álmatlanságot, szívdobogást, izgatottságot, ideg- vagy veseizgalmakat, sem semmilyen bántalmakat. Ezért valóságos jótétemény egészséges és beteg embernek egyaránt a Hag-kávé. A Hag-kávé a legnemesebb kávéla Iák keveréke. Ize, Illata, minősége épp olv \\ ilághirü, mint az a körülmény, hogy iniíidcnlcire nézve teljesen ártalmatlan. Különleges szervezel ügyel arra, hogy minden jó élelmiszerüzletben állandóan friss I tag-kávét lehessen kapni. Kívánatra szállodákban és kávéházakban Is felszolgálják. Ingyen mintát küld a Mag-Kávé R.T. Budapest, IX., Ranolder-u. 21.
I] tffeiSÍJ lilfe teli m b miit
Htoril illUI.
A Hag-kává óvja űnt.
Trianon évforduló] At
ma, vasárnap Ünnepli meg a llceálls program keretében sz Irodalmi és Művészeti Kor. Dr. Szabd Zsigmond megemlékezése lesz a mtlsor gerince „Mull, jelen és jövő" címen. Barbarlts Lajos .Apukám, ml az a Trianon ?" c. kölleményét adja elö. A Vasutas Dalkör énekszámokat ad. Belépődíj nincs. Az előadás délután 6 órakor lesz a városháza dísztermében.
— A Kiss Ernő—Transdanubia-per ujabb tárgyalása. Tobb Ízben foglalkoztunk a Korona tulajdohosának, Kiss Ernőnek Ismeretes perével a Transdanublával szemben. Pénteken volt ujabb tárgyalás ebben az Ügyben dr. Szabady Lőrinc lörvény-székl tanácselnök előtt, amikor dr. Petrlcs József bejelenlelte, hogy Kiss eddigi szakértőjének lemondása folytán Klósz János DSzA vasull főfelügyelő, oki. mérnököt delegálja szakértőjéül a perben. A bíróság ezután az uj szakértőt bevezette a per anyagába.
Építsen a Magyar Tenger
Danii Anl Előnyös áron, Ízléses ny>-railjdUl ralókat épít Szllaasy l.-jos építőmester Balatonfenyves, Gyöngyszem-villa. állomás közelében. Favázas, höszl-geleiő, szab. Sabaria rabitzfallal hétvégi ház 600 P-től kezdve. Nyaralók téglából (szoba, veranda) 1200 P-tól. Kérjen ajánlatot! Egyévi jótállási sast
Ideál18 kombtndotó : Standard 3x ós Farrand induktor-dunamlo hangszóró. Transdanubia rt. Csenger\\j-ut 6.
— Egy szép virágállvány, hatkosaras, 15—20 cserépnek elegendő, masszív, fehérre lakkozott, eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban.
— Tizennégy napot kaptak, mert vonatot akartak siklatni.
Felde jános és Fejes Oyula bonnyai legények ez év március 5-én este
7 órakor a bonnyai állomás közelében köveket és dorongokat raktak a sínekre. Szerencsétlenség a vonatvezető elővlgyázata következtében nem történt. Felde Jánost és Fejes Oyulát tegnap vonta felelősségre és fejenként 14 napi fogházra ítélte a kaposvári törvényszék. Az ítélet jogerős.
Készül a Karácsonyi Nagyvásár
Egész asszonytábor áll munkában .
Nagykanizsa, november 21 A nagykanizsai téli társas és jótékonysági élet legnagyobb és legérdekesebb eseménye minden esztendőben a Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vására volt. Az idén is az lesz. Az idén még sokkal inkább, mint máskor Meri az Idén nagyobb a nyomorúság, több az éhes száj, több a fülellen lakás, löbb a mezítlábas gyerek. Épen ezért az asszonytábor nagyobb leleményességére van szükség a vásár megrendezése körül, hogy ujat, vonzót és érdekeset adjon a vásári program és — ami a legfőbb — mindent olcsón, hogy a pár garasával mindenki hozzájárulhasson a léli Ínség enyhítéséhez egy kedves vásári szórakozás apró örömeinek megválásával. A hölgypárda már helek óta munkában áll. ötleteik és szorgos kezük munkája kifogyhatatlan.
A vásár december 5. és 6-án lesz. Részleteire még visszatérünk.
— Tánciskola. Blagusz Elek december 1-én nyílja meg lánciskoláját a Polgári Egyletben.
— Lépfenében meghalt egy gazda. Felllnger Károly dombóvári gazdalkodó egyik borjúja elhullott. A gazda lenyuzla az állat bőrét, közben azonban a borjú megfertőzte és a szerencsétlen ember lépfenében megbetegedett. Felllnger Károlyon nem lehetett segíteni és néhány napi borzalmas ^szenvedés után meghalt.
Mptakartkpíiztir RMjtfoasíii taíjkutziái
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Leányintézete
Alapíttatott az 1906. évben. •••
BETÉTEKET
a legjobban gyümölcsöztetünk
KÖLCSÖNÖKET
a legjutányesabban folyósltunk Foglalkozunk
A BANKÜZLET
minden ágával Ha van Ilye. UBf«, JSjjSn be hoaaáak, vagy írjon ashtakl
Clmflnk i Nafrkanlisa, Cseng«nr-ut 4. síim
Ttletoasximiuik i Nsukinliii 13*. Táviratcímünk i NSpUkmrik N>a,ksnlssa.
— Hol vegyünk bntort ? Bútorvásárlásnál legblztoaabb a cég megbízhatósága. Olvásólnk figyelmébe ajánljuk az évtizedek óta közismert K o p s I e I n bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 4., ahol a modern kor minden Igényelt kielégítő órllal választékban találjuk a legegyszerűbb, de jó kivitelű polgári bulorokst, valamint a legkényesebb IzTésü díszesebb berendezéseket. A bútorok kívánatra legkedvezőbb (Ue\'ésl leltételek mellett kaphatók.
őszt divat a
Női
boka cipő
fekete barna és drapp színben kapható:
Sszabó
cJpéJdrugdx, Uortby Miklósul 1. szdm j-
Aláott állapotban levfl ifik és Uji
atyák a természetes „Ferenc léssel"
keserűvíz használata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. A modern nőgyógyitás főképviselői a valódi Ferenc lójssef vizet Igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül halónak találták. A Ferenc lélief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
Egyelőre lekerült a székház Ugye az Ipartestület napirendjéről
Nagykanizsa, november 21
A mult napokban a nagykanizsai ipartestület rendkívüli elöljáróság! ülést tartott, amelyen megállapodtak, hogy az Iparteslület is részt vesz a Zerkowitz-féle házak árverésén. Az ajánlatot be Is nyújtották a Klssör-házra és a Hangya-házra. Mindkét objektumért 40 000 pengőt Ígértek. Mivel mások magasabb összeget ajánlottak, az Ipartestület ajánlatát most már tárgytalannak tekinti Értesülésünk szerint a nagykanizsai ipartestület ezzel egyelőre leveszi napirendjéről a székházvétel ügyét, mlg megfelelő, alkalmas házvétel kínálkozik számára.
Jó rádió:Transdanubia.
— örökké hálás lesz, ha megfogadja tanácsunkat: köhögés, rekedt-ség és torokfájás ellen használjon családjával együtt dr. Egger féle mellpasztllldt. Minden gyógyszertárban és drogériában kapható.
Közgazdaság
Jugoszlávia gazdasági válsága és Magyarország
Talán sohasem bosszulta meg magát annyira egyetlen békeszerződés sem, mint a gyalázatos trianoni. Ml már megalkotása alkalmával.láttuk ezt, s hiába tiltakoztunk ellene, a .győzők" diadalmámoruktól ittasan érveinket meghallgatásra sem méltattál:. Az idő kereke azonban tokkal gyorsabban forgolt, mint azt r llenelnk hitték volna. Ma már ott tartunk, hogy a gazdasági válság epldémiaszerüen vé^igsöprl az egész világol, s mint a hilál, nem tesz differenciát szegény és gazdig között, ugy nem nézi, győző, vagy legyőzöttel áll-e szemben.
Ovenge vigasz e körülmény számunkra, mert bennünket kétszeresen bujt a krízis, lelkileg és gazdaságilag. Az utódállamok közüijugosz-lávla van most a soron, s mai állapota egyáltalán nem mondható rózsásnak. Jugoszlávia e pillanatokban ott tart, ahol ml Jullusban voltunk. Most éli át azokat az izgalmakat, melyeken mi már lul vagyunk. Bankzárlat, valuta és devizakorlátozások. Export-iniporililalmak, slb.
Magyarországol, Jugoszlávia válsága meglehetősen érinti, lévén határ-államról szó. Export szempontjából főképen mezőgazdasági, elektrotechnikai Iparunkat, mlg import szempontból faiparunkat, tűzifa és szén-ellátásunkat érinti.
Bennünket, zalalkat, főképen kanizsaiakat is, közelebbről érinti ez az ujabb forgalmikorlátozás, mert határmenti községeink elég élénk forgalmat bonyolítottak le Jugoszláviával, s Igy a bevételezett összeg nagy része Nagykanizsa és vidéke gazdasági vérkeringésébe került.
Az idö kereke gyorsabban forgott, mint elleneink gondolták, talán most rájönnek, hogy ml a válság oka I ti, j,
Tninli II ,1
xerasaytMMs
Buza tlszav. 77-et 11\'40-11-89, 78-as lltfO-IMO, 79-es 11-73—12-15, 80-aa 1I-8S—12-20, dunánt. 77-et 11-00—11-30, 78-as 11-15—11-30. 70-et 11-20— 11-S0, 80-aa 11-35—11-55, rozs 12-00-12-20, tik. árpa 16-50 -16-75, ztb 18-90-19-I0, tengeri 12-80-12-90, korpa 11-10-im
DEVIZÁK Amst. 228-75-230-15 Belgrád _•——•_ Berlin I35-2O-13OT0 Brüssel 78-90-7frOO Bukarest 3-38-3-48
Kopenh. —■---i-
loodon 21-05-21-85
Madrid —•-■—
Milano 29-20-29-70 Newy. 569-80-573-20
Pária 22-29-22-45
Prága 16-88-16-98
Szóflt 4-12-4-20
Stockh. —•-
Vartó 63-60-6440
Wien —•-•—
Ztlrlch llO«7-lll-47
valutAk
Angolt. 20 35-21-85 Beigsfr. 786-0-79 60 Csehk. 16 86-17 00
Dánk. --
Dinár -•---•-
Dollár 568-50-572-50 Frandal 22-15-22-45 Moll. 228-35-230-15 Zloty 63-35-64-15 Lei 3-38-3-48
Léva 4-08-418 Ura 28-90-2970 Márka 13500-13000
Norvég —•---•—
Peseta —•--•—
Schlll. —•--•—
Svájcit. 110-50-111*50 Svédk. —•——•--
vi 3 jlal ki*
í dala
1 mtnflsÉGE.owtMsAoojsAon FEiQLmöLHfmmnn .nncvpúTonv-üJiAKi\' ECWE50LT IPPRIT1ÓVEK RT BuoB«sivwwoKsrezBB-urv
Képviseleti Sartory Oszkár Utóda Nagykanizsa, Ktrály-ntca 38,
Divatkabátokban, bundákban
nagy választék
ScŐUixnél.
zalai közlöny
a 1931. november 15.
87. JÓTÉKONVCÉLU M. KIR. ÁLLAMI
SORSJÁTÉK
FŐNYEREMÉNY
40.000
ARANYPENOÓ
AZONKIVOL
3 0.0 00 ARANYPENOŐ 10.0 00 ARAHYPHNOÖ
B.OOO ARANYPENOÓ
ÖSSZESEN 17.600
kOlOnböző nyeremény eoész sorsjeov jIra 3.— ARANYPBNQÖ fél soRSJenr Ara I.BO ARANYPENOÓ
HUZAS 1831. DECEMBER 10. DÉLUTÁN S ÓRAKOR.
APRÓHIRDETÉSEK
Ownwwrtei 18. atstt tm n-öi 9117
telek.
legszebb helyén egy vllfgoa, dili fekvésű, csendes balorozolt iiabs szonnsl Idádé. Cim ■ kiadóban.
Magyar-utca 92. ssáau Ua eladó. — Bővebbet ugyanott
Óraklayvaliat,
keres
«ír
iklsyvslést, vagy elbeiyezkedéat a legmlnlmállaabb fizetésért mérlegképes könyvelőnő, aki pcilekt gép- éa gyorsíró Is. Vidékre la elmenne. Cim a kiadóban.
MII
Men/ ma
egy zónareggellre
és
egy vacsorára
Bakóhoz
(Polgárt Egylet).
üsMsIsala állandóan kapható Sípos Andor, Masael és Prledeathal, Teutsch Ooaatáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Szövetkezetinél. — Te) központ. 5113
HaaaaéH ruhákat veszek is eladok. Híviara házhoz megyek. Márkua, Királyaién 81.____5310
Deák.tér 1. aa. abtt levő Höhn drogéria BaMM|lai|S iMMats miatt aaooaal kiadó. 6
ellátással kivitetik. Cim 7
Egy 0 ás éa 2 ta riaaaaakriait
megvételre keresek olcsó áron. Cim a kiadóban. _ 6380
IEQHIVÖ.
Ma vasárnap Bástya FC csapata
táncmulatságot
rendez az .Utolsó garaa- Petőfi-ut ül. számú vendéglő Összes helyiségeiben.
Dlajcnó/oroa vacaora. Szíves pártfogást kér
a fUntfaaSaig
.9 Járatú, nagy kóraetlel, nagyobb vároa közelében eladó, bérbeadó. Cím a kiadóban.
Salát termésű homoki édes rizling baraliaa llterenklnt 48 fillér, 10 liternél 44 fillér. Orosz, Sugár-ut 4t/b. 10
etleg 5124
Haazzaaélt lábbelit veszek és eladok. Kívánatra házhoz megyek. Fischer, Királyutca 49. 5326
Ot szobás komplett lalzéa fürdőszobával azonnalra, vagy május l-re kiadó. — Cim a kiadóban. 4
Prlvétaéaat diszkréten, caakla blzloi helyre kiadom. Cim a kiadóban.)
Vlda kalapmUhelybe tanuld fiu felvételik._______»«6
Egyszebás utcai lakéa kiadó Kinizsi-utca 20. 9
Sok pétíxt
takarít meg, ha téli kabátját
Welsz Nővéreit
nőt divatszalonjában mérték után rendeli. Modellujdonságalnk megtekinthetők:
Zrínyi HUMa-alcil M. uze paaMpaiardMii uuau.
Héaak, 5, 4 is 3 szobás xaaáa-
béaak, több nagyobb és klaebb Jövedel-
mező Mrkáaak, aa alataa- éa ■«-latbéaak, narféaltt. Bírtak Zali
ban 300, 250, 140, 224, •oastagybau 800,
500, 300, Flni melleit 10 hold, minden birtok megfelelő épllatakkal, Saabaé-hanaa 12, 8, 9 és 2 hold blrlok épülettel, Vérhéao.u to is 2 hold aatlé-birtok, Oaarffia 2 is 1 hold szőlő, pincével, anaartaiérayiérl és baaalal hegyen 6, 5, 3 és I hold pincékkel. Vlal-isaalaaaa somogyi nagyközségben, uj héa-aal éa 10 hold földdé). Héatalkok a bel viroibaa olcsó árban eladók. Bővebbet: Dakéaa llkaa Nagykanizsán, Szemere utca 8. szám. 5430
PogAnyvAri fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt - 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel i 29IL Megrendelésre házhoz küldöm. Oraaa Ursly, SatthiSara. IS.
Sind-utca 18. saárzru ház Bővebbet ugyanott. 5390
Caengery-ut 6. az. alatt azonnal kiadó egy tágaa éalatbalytaég, egy Irodának vagy kiaebb Üzletnek; továbbá egy udvari bejárattal mtlhelynek vagy raktárnak alkalmaz helylaég. Érdeklődni lehet ugyanolt az emeleten. £416
Taagorl, Igen azép, azáraz, levő let óbban kapható, vagonlétei la. — Saereca.
Teleion 380.
5410
rAvA de jobb és egészsége-■ aebb, nilul lOzó nélkUI.
IWEISZ llVEüEK
női divat-szalonjának
fUzA-oaztAlya
Modell újdonságok megtekinthetők.
Zrínyi Miklós-utca 34.
PoaUpilotival ufinUu. 6179
KlISakaJáratu, csinosan bútorozott szoba december l-re kiadó Szichcnyl-tir 7. azám alatt. &42U
Egy Jókarban levő Slnger karlkahajóa *arré«ép dadó, Teleky ut 81. 542/
Egy szobés-koayhis lakéa azonnal kl. adó Magyar- álca ». alatt.
£445
Kétazobia lakéa olcsón azonnal kiadó KInltay-u. 7. 5442
■épbaadé szonnalra la a báaal éa borsfal határban elterülő volt Breuer-léle földbirtok lelazerelézsel, végy anélkül. La-kóháa Bánokaaentgyé\'gyön. Feivliágosltáat ad a Néptaksrékpénzlár Részvénytírsaaig, Nagykanizsán. 5432
Kélyba, salgótarjáni öntött éa chamot-toxott olcaón eladó. Cim a kiadóban. 5J37
Klárié Cseogery-ut ta. egy szoba, elő-aioba, konyhás lakás december l-re. 5<4t
3 saobis lakéa öwzes mellékhelyiségekkel, vlzvezetélikel azonnalra vagy későbbre kiadó. Mráz, C.engery-ut 83. — Upyanolt eladó burgordl répa, mlg a kérzlet tart. 5433
Kiválóan finom
hentesáruk,felvágottak
állandóan frissen raktáron.
1 pár tea vlrstll ......... 30 llllér
I . caemege vlrstll...... 24 .
10 dkg. gépsonka ......... 80 .
10 . göngyölt tonka ... 50 . 10 . bornclUÜII tész aaonlra 90 . 10 . gyógysonka ...... 100 .
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Horthy Olkléa-art I. Talafaa ■ »-»».
Elaéé iaflatlaaak. Házak: Flutoo
3 utcára, gabonapiacé rre nyúló átjáró emeletes bérhia, magtárral, emeleten II, földszint 10 azoba és mellékhelyiségekk<l. .-• Ugyanezen lelken emeletea ház 4 azoba és tóldaaintcn nagy teremmel, mellékhelyiségekkel tlaztin 120/i) ot Jövedelmez U»aa-oaak főútvonalon kit utcára, gabonapiac-térre nyúló emeletea bérház, emeleten 20, földszint II szoba, egy Uzletbelylaég. ház mestsrtak, udvari tiaxea raktár, piactéri ri-saen raktár felett 2 szobás lakás, mellékhelyiséggel, tisztin Jövedelmez ICOfo-ot M-rélt-utoékaa Vaikapu vendéglő ta szálnál loda leljea berendezéssel, vagy anitkOl. Emeleten 4 szoba, udvart részen étteremmel, mellékhelyiségekkel, nagy étteremmel, 6 ven
dégazobival, mellékhely liígekkel. Város b«l-terülelén 6 szobás, meltékhelytiégea magánház nagy gazdaaágt udvarral, udvart takás-
aal. Ezeken kívül a város belterületén mindenhol kisebb nagyobb magánház és üzletházak, Balthyány-utcábau tűzhelyek. Eladó kIrtattak ■ KanUaáboa 20 km. 500 hold, esetleg bérbeadó, >8km 113 hold, 119 hold, 78 hold. Malom vtz éa gőzhajtással, 18 hold töddel Balaton metlelT eladó SOohold, So mogyban 700-500- 300 hold, Zalában 235 hold, holdja 200 P. Kereaek bérlatat 100-300 holdig, Utermelheió erdőterületet, tölgy, bükk is ikicozL Haohraltar D.ioé ny. jószágfelBgyelő Ingatlan Irodája, Nagy ka-irizaa, Battbjány-u. 10. M28
Épületla és deszkakereskedés, ásztalosárnfizem.
Állandóan raktáron minden méretben deazke, épOI«tf«, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajopsdlógyirtás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulís a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épületla, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése )3S
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
JÉrtesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget,
hogy assetalos mUQelyemei
Eraaébat-tér IS. aaém alatt Reagál ltottaia. A legmodernebb b u t a r s k kéaaHéaét éa antik bútorok aifSMvaaéaét Jutányosán vállalom. — Nagyon szép modell-albumjaim megtekinthetők, — Kérem a nagyérdemű kpzönség pártfogását. Tisztelettel Hetyel Imre.
Melczer Jakab Dr.Oroszné Rácz Ilonka Singer József és Társa Székely Vilmos Transdanubia R. T.
1931. iate 5-6-H-a
Kaszinó nagytermében
rendeznek.
Bútorok, csillárok, szőnyegek, függönyök, porcellán- és QvegdiszmQ-
áruk, ágyneműk, ágyteritők, rádiók, kézimunkák, villamos háztartási készülékek,
textiláruk, párnák, gramofonok, stb. stb.
■yitwa egész nap.
BalépAdij ninoo.
■aponta
hangversenyek.
Dughagyma
(ötzi vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
Gyfimölcsfavédelmi szerek
(őaal permetezéshez)
Futor. P e k k.
Kapható:
orszAq József
mag, műtrágya, termény éa aSvény-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon 13a Néhány darab Csincsilla fajtiszta házinyúl eladó.
1081 november 15.
zalai. közlöny
Hirdetmény.
Az Országos Társadalombiztosító intézet nagykanizsai kirendeltségénél (Nagykanizsa, Batthyány-utc» 2. sz.) 3 darab használt vaskályha eladó.
MeglekinthetSk naponként d. e. 9-12 óráig.
Nagykanizsa, 1931. évi november hó 9-én.
kW A kirendeltség vezetője.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kllogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Qallérok 10 és 12 Hllér. Oyfljtötelep j Horthy Mtklós-ut 8. Oyártetep: Hnnyadl-n. 18.
4649-931. B.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Németh P. IMI szabó nagykanizsai lakósnál köztartozások fejében lefoglalt és 795 pengőre becsült 42 m. különféle férfiszövet 1931. évi november hó 28-án d. e. 9 órakor Deák tér 4. szám alatt a becsérték »/< részén alul is el fognak árvereztelnl.
Nagykanizsa, 193 i. évi november hó 16-án.
Lehoczky Lajos s. k.
Ml váio.1 végrehajtó.
9018. B/1930. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1921 évi VII. tc. 56—58. §-ai értelmében eszközleitdö nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve: Furmen Imre cipészmester.
Lakása: Nagykanizsa, Kölcsey-u. 5.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Kölcsey-ulca 5.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1931. évi december hó 3-án d. e. 10 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-téri piacon.
A második árverés ideje (nap és óra): 1931. évi december hó 16-án d. e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
1. 1 drb. 0 60018. számú Itala gy. személyautó 3000 P.
2. I. drb. kredenc 120 P.
3. I drb. sezlon 100 P.
4. 40 pár férfi cipő 400 pengő összes becsértékben.
ArveresI leltételek.
1. Az első árverésen az egyes Ingóságok csak akkor fonnak eladatni, ha a qecsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1931. november hó 20. napján.
Kengyel s. k.
fi S31 városi végrehajtó.
Nagymennyiségű gyönyörű
modern hálószobáink
érkeztek különböző színben és minőségben, melynek megtekintését kérem. GaraaJúU ló mlnömég I * Cefjolcadbb ciralt I
SZÉKELY VILMOS butortelepén
Rsgykaalsss, Eruébel-tér 18. isáa alatt (volt Szarvas-tzálloás), Elsőrendű saját kárpitos ás asztalos műhely I
A legkeduesObb nzetóal teltételeit. /
fONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MEPÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek Itgjobh helvín fe\'tvó modern stálló|l. LIIL Kóipontt fűtés. Hideg meleg folyóvíz, fürdők. Telefonos izobák. Kávéház étterem.
Szobák P 4-80. Pansló P-tHI.
Egyágyas szobáknál ÍM, kétágyas szobáknál 20° o •ngarfmény a „Zalai UlKn," felmutatóinak. A DV. állomástól direkt vllamoi (/l-es) ■ szállodáig
Építészek, kőművesek és építtetők figyelmébe!
Ujabban az Eternit Müvek mindennemű csöveket hoztak forgalomba, melyek olcsóságuknál és rendkívül előnyösségüknél lógva igen nagy keresletnek örvendenek.
Ugy ezen csövek, mint az ugyancsak ujabban gyártott Eternlt-nagy-lapok, melyek bútorok és falak védésére kiválóan alkalmasak,
Eppingen I. és Fia fakereskedő cégnél kaphatók,
hol mindennemű deszka, léc, épQietla, valamint egyéb építkezési anyagok m ■api árnál Is olosóbh.n •■•rsxhstAk be.
Mindennemű enyvezettlemezek állandóan raktáron. Hajópadlógyártáa éa bé/gyalulát Mindennemű anyagot díjmentesen házhoz szállítunk. Telefon: 337.
HaBykanlxtalak (alálkoiéHaly* az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (interurbán) 202—46, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUNKEN121
2+1 osBves
szelektív nagyteljesítményű
Budapest külföldvevő rádióremekmü
váltó- és egyenáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
fegyver- él sportüzlet, rádió- és gramofon osztályán.
A súlyos gazdasági helyzet kívánja, hogy
UililriiiiiilltliHliUlliil
Mindenki utfUk.t
kamatmentes és felmond-hatatlan kölcsönnel
caládl Otthont. S.I4I hint.
Rövid virakoiiil Idő ulitt a folyOeltott kolcaftnból
már építkeznek Is.
„uin ittmt ínrt-rmiöi-aimnn
Bndap«t, Vilmos cOnárHit «. ltokkal randalkaafl munkát, vufaUpvtuUt kamllak.
Az idei szezóo rádióiból
tö 2a
íöramara
2+1 CSÖVES HÁLÓZATI RÁDld 18 bavl részletre áralja
QUITTNER
VILLAMOS ÉS MtOlá SZAKÜZLETE CSEHBERI-UT I. TELEFOS I-M.
NAGY CSÍLLÜR-VUSIÍRI
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó fiunk
Pap Zsigmond
temetésén megjelenni szivesek voltak, valamint a gépkocsi vezetőknek, ezúton mondunk hálás köszöneteL
A gyászoló család.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
24512/1931.
Árverési hirdetmény.
A Hunyadi-utca 16. számú házban egy 1 szobás lakást november 24-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadok. A lakás f. évi december hó 1-én elfoglalható. „
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad. Nagykanizsa, 1931. november
Polgármester.
zalai közlöny
1931. november 29.
Hálószobák
Ebédlők
Vtf * \'
1»*» \'■»
YJ*
t_» UJ
Kárpitosbutorok
óriósi választékban, megbízható jó minőségben és közismert ízléses kivitelben kaphatók az ország legnagyobb és legrégibb bútoráruházában.

Legkedvezőbb fizetési feltételek!
m
KOPSTEIN
BUTORARUHAZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 266 teám
Nagykanizsa 1981. november 22, vasárnap
Ara 16 BIMr
ZALAI KÖZLÖNY
Sttrkeuiteg t) kiadóhivatal: Kóut 5. aim. Keszthelyi Bókkladóhlvilil: Komtb-ntca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos

Magyarország városai közül Nagykanizsád nak legsúlyosabbak a kfilcsfin-terhei
A városnak mindenáron csökkentenie kell a kamatterheit — Tervek: a városi erdők ésjegyéb vagyontárgyak rendkívüli kihasználása, a világítási koncesszió értékesítése, sorompóvám, a borcsempészés megakadályozása, kedvező vasúti politika — Dr. Rot-schlld Béla a kölcsönkamatok mérséklését, a megyei és egyéb hozzájár