Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.47 MB
2010-03-03 20:42:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1778
5982
Zalai Közlöny 1931. 272-294. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 272. szám
Nagykanizsa 1981. december 1, kedd
Ara 14 Ml*
ZALAI KÖZLÖNY
SiakeutMg kl»dóhiv«ul: PSut S. uim. Keuthelyl flókkUdóhlvaUl: Kouuth-ulca 83.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizeti*! ára: egy bóri 2 pengő B« UUél. SierkeulMgl it tUdóhlVíUU teleion: 78. B.
Uj vasutpolitika gócpontjában
Irta: dr. Hocn Oszkár
A .Zalai Közlöny- nov. 26 ikl és 27-lkl számában .Ml lesz a kanizsai állomással az államosítás után ?" és .Ml lesz a kanizsai állomással ?" dm alatt megjelent cikkek megmutatták BZ utal, hogy milyen Irányú mMmoxdulásra van szükség, hogy a DSzA vasútnak állami kezelésbe való vétele esetére Nagykanizsát — amely a rossz gazdasági viszonyok miatt napról-napra kev&hbé tudja a polgárainak szükséges anyaglakat biztosítani — a fenyegető redukcióval érő gazdasági válságtól visszatarthassuk I
A .Zalai Közlöny" nov. 26-iki é« a .Pesti Napló" nov. 28-lkl száma regisztrálja, hogy a MÁV vegyes bizottsága Nagykanizsára érkezett és dr. Horánszky MÁV forgalmi Iónok elnöklete alatt beható tanácskozásokat folytatott az átvélel ügyében. Bizonyos összevonások várhatók I Ez a közlemény a vonalaknak az űzletvezetőségek közötti elosztásával végződik éi Így abbeli féltó gondoskodásnak, hogy városunknak (rdekel és reményei, amelyeket az államosításhoz füzötl, — meg is valósuljanak — most van az utolsó órája.
Ezt nemcsak az az ígéret támogatja, hogy a szóban forgó akció megindulásával hivatalos helyról az a kijelentés történt, hogy minden intézmény megmarad és mindenki a helyén marad, hanem Nagykanizsa sokat hangoztatott földrajzi fekvésének Is most kell kamatoznia, most kell annak gyümölcsét azzal beszedni, hogy ne csak megmaradjanak a meglevó Intézmények, hanem a MÁV vasúti politikája érdekében tovább fejlesztessenek és a MÁV vonalaival való kedvező Összekötetéssel jobban ki is használtassanak és igy íjagyobb jövedelmet is hozzanak.
Nagykanizsa csak kaphat uj vasúti iniézményeket, de innen semmiféle vasuli hivatal el nem vlbctó I Most van meg az alkalom ahhoz, hogy a Budapest—gyékényest vonal okozta konkurrenctát a helyes vasúti politika a kellő értékére leszállítsa és megadja a Budapest—nagykanizsai vonalnak azt az értékeléséi, amelyet ugy belföldi, mint a külföldi viszonylatot Illetőleg megérdemel és tőle elvonni semmiféle indokolással sem lehel.
A budapesti közponltól Nagykanizsa a centrum, akár Ágfalvát, akár Gyékényest tekinljük I De Nagykanizsa nemcsak cenlium, de kö/elebbi távolság Budapesthez, mint Gyékényes, még pedig a< eddigi Déllvas-uli vonalon 60 km-el, sőt e vonalon is Gyékényes közelebb van Budapesthez 28 km-el, mint a Buda-psst—gyékényeni vonalon. Ily helyzeti előnyt semmiféle indok sem tüntethet el, míg akkor sem, ha a három vonal mindegyikén van Kanizsán kívül is eev-egy fűtőház.
A Budapcs1—Nagykanizsa vonal elsőrangú helyzetét a mellette fekvő
gazdasági gócpontokon kivül a Balaton felvirágoztatása, a küiföldl propaganda jelleg:!. amely érdekek helyes üzlell politikával gazdaságilag hasznosíthatók és Igy Kanizsára Intézményeket kell hozni, a meglevik pedig el nem vthetók I
Nagykanizsáról kell a helyes menetrendi politikának alapját megvetni és üzleti éidekből az összes zala—somogyi he:yl érdekű vasutakat mindkét irányban induló körforgalmi kocsikkal, sőt vonatokkal beállítani. Lehetetlen helyzet volt és a vasuli konkurrenciában lelte magyarázatát, hogy Nagykanizsáról a varmegye szélére nem lehetett egy nap megfordulni és a DS:A vonalai után érkezteit be a helyiérdekű vonalok akátmelyik csomóponti állomásra.
A MÁV-t is csak a jövedelmezőség lrányllhst|a minden Iniézkedé-sében s kell, hogy Kanizsa fejlesztését vegye programjába és Igy mód
kínálkozik a megye és az egész somogyi résznek Nagykanizsához való kapcsolásához, ami nemcsak Nagykanizsa, hanem az emiitett országrész
érdeke, aminek keresztülvitele a vasul jobb kihasználásához és Igy jövedelméhez vezet.
lsmer|0k a MÁV tervéből, hogy a Déli vasút összes személykocsijait és mozdonyalt az eddigi pályáról az egységes fékezés érdekében elvinni szándékozik és Igy reméljük, hogy ily kényelmes és tiszta kocsikat kapunk; várjuk a Budapest—nagykanizsai vonalnak kettős vágányra való kiépítését\', amit az ország szegény helyzetében is sürget az ehhez fűződő fontos forgalmi érdekeken felül a megfelelő munkaalkalom teremlése.
Ily körülmények között, amikor még Nagykanizsa közvetlen szomszédságában találkozik a három üz-lelvezelősée, Nagykanizsára feliétle-nfll kell, hogy az eddiginél magasabb hivatalok, Intézmények, tiszti, kísérő és műszaki személyzet kerűl-
lódnánk és innen bármit Is difiimének, ugy annak káros következményei a MÁV részére mielőbb mutatkozni fognák.
Így virulhatna fel Ismét Nagykanizsa, füstölögnének a magti kémények, lenne munkaalkalom a gyári munkásnak, forgalom a kereskedőnek és iparosnak, keresete a szabad pályán levőnek, — de egyben lenne bevétele a MÁV-nak is.
E fontos, a város érdekdn túlmenő kérdést a fentlek alapján tegye megfontolás tárgyává a város, a megye, a MÁV, — sőt az állami kormányzat is — mindenki, akinek csak módja és szerepe van, képviselőnkkel egyetemben, — mert nem felesleges munka az eIOadottak és a város különleges helyzetének feltüntetése az e kérdésben dönteni hivatottak előtt és mielőtt a döntés megtörténik, annak vázolása, hogy mily összeköttetés létesíthető városunkba és Innen Zalaegerszeg, Keszthely és a megye többi része, ugy Marcali, Lengyeltóti, Tab, Csurgó és Somogy-szob irányában.
jenek, mert ha feltevésünkben csa-
Fegyveres puccskísérlet készült diktatúra „ ———életbeléptetésére
Az összeesküvők november 28-án akarták tervüket végrehajtant — 46 embert letartóztatásba helyezlek - A középületeket és a laktanyákat akarták elfoglalni — Kik állnak
puccskísérlet hátterében ?
(MTI) A szombatra virradó éjjel, továbbá szombaton és vasárnap történt letartóztatásokkal kapcsolatban jól informált helyen közlik, hogy a rendőrség és a nyomozó hatóságok már régebben észrevették, hogy bizonyos szervezkedés folyik predzen meg nem határozható célra, amely kifelé hazafias jelszavakkal dolgozott A rejtett céljai azonban — amint az mindig jobban és jobban kiderüli, — olyan természetűek voltak, amelyek állal a meglevő társadalmi rendet veszélyeztették, általában pedig kOzOnséges bűncselekménynek
voltak minősíthetők.
Néhány héttel ezdőtt ez a mozgalom, amely eleinte Igen szétfolyó volt, konkrétebb fprmát öltött és ekkor a rendőrségnek
a
jutott a kezébe, amelyet állítólag meglevő, az országgyűlésben azonban nem képviselt politikai p.trtok nevében adlak kl, amelynek hangja nyilvánvalóan a jelenlegi politikai és gazdasági rerulazer ellen Irányult. A halóságok ludtak arról, hogy a legulóbbi hetekben már végrehajtó-bizottság is alakult, amely hivatva lett volna a mozgalmat vezetni és annak sikerét biztosítani. Ennek a végrthajlóbizotlságnak Vannay László gardászatl tiszt, Molnár Ferenc ut-biztos, Raad Árpád magántisztviselő, Tóth Ferenc vívómester, Kovács Sándor kőműves és Polyák Jenő elektrotechnikus voltak a tagjai, tízek az egyének a forradalmi Időből\' ismertek, cgyrészük már büntetett előéletű és amint az eddigi vallomásokból kitűnik,
egy felhívás
tervük az volt, hogy hamisított parancsokkal beférkőzzenek a honvédség és csendőrség laktanyáiba, ott fegyvereket Igyekeznek szerezni és ezek segítségével magukat a karhatalmi központnak, a középületek, a posta, tavlrdq, rádió birtokába helyezik, azután diktatúrát, még pedig valamilyen szovjet-rendszerO állami berendezkedést léotetnek életbe.
szervezőinek
Az anysgi eszközökről ugy véllek gondoskodni, hogy a Magyar Nemzeti Bank és magánbankok pénztárainak birtokába helyezik magukat, de tervrajzokat találtak olyan kereskedelmi és magánházakról is, ahol
a mo/galom szervezőinek nézete szei Int pénzre lehetett volna szert tenni.
A rendészeti hatóságok értesülése szerint
a mozgalomnak november
21-én kellett volna kitörnie,
ekkor azonban elhalasztották, mert ugy vélték a mozgalom szervezői, hogy nincs még minden kellően előkészítve.
Közben azonban neszét vették, hogy a halóságok figyelik őket és ezért elhatározták, hogy a kísérletet november 28-án minden körülmények között végrehajtják.
A kormány a szükséges és ilyen esetekben szokásos óvintézkedéseket már pénteken megtette és hozzálátott a mozgalom vezetőinek és résztvevőinek letartóztatásához,
már csak azért is, meit egyrészt elejéi kellelt vennie annak, hogy tájékozatlan elemeket hazafias jelszavak űrügye alatt bűncselekményekre csábítsanak, másrészt, hogy mindenkire, aki zavargásra Irányuló kísérletet tesz, kijófanilólag hasson az a gyors és erélyes elhatározás, amellyel a kormány megmutatta, hogy a jogrendet és biztonságot minden zavaró kísérlettel szemben meg lud|a védelmezni.
Az eddigi kihallgatásokból is megállapítható, hogy
a résztvevők mögött nem állottak tOmegek
éa hogy nem tartoznak az országgyűlésben képviselt egyik politikai párthoz sem. A letartóztatottak kö-
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1 »
zött egyformán találhatók olyanok, akiket 1920 ban a szélső Jobboldalhoz számítottak és olyanok, akiket most a szélső baloldalhoz tartozóknak számítanak.
A letartóztatottak száma 46, akik közül hetet szabadonbocsálol-tak és valószínű, hogy a mai nap folyamán még további szabadon-bocsátások torténnek. Eddig 10 egyént hallgattak kl. Vallomásukból
megállapítható, hogy a hat tagból álló vezérlő-bizottságon kívül mintegy 150-200 személyre becsülhető csoport állolt a mozga\'om vezetői mögött, akik azonban nem ismerték a vezetők terveit.
A vezérlő bizottság azonban ugy látszik mindenre el volt szánva, mert egyes vallomások szerint rabláson éa gyilkosságon kl-vQI tObb vezető jobb és bal-
oldali politikust akartak őrizetbe venni, vagy meggyilkolni.
Etekintetben a további nyomozás hivatott a további tényállást tisztázni. S letartóztatottak közt, Vannay László gazdászati tisztet kivéve, katonai személy nincs és a nyomozás adatai szerint ilyenekre gyanú nem is eshetik. A kihallgatások folyamatban vannak.
„Magyarország nem köteles elfogadni egy teljesen egyoldalú békeszerződést és Olaszország nem fogad el egy olyan szerződést, mely Magyarországot megakarja fosztani a lélegzettől" A. Monti báró előadása Nagykanizsán Trianonról és az olasz-magyar szövetségról
Nagykanizsa, november 30
Zajos .éljen I" és „evvival" kiáltások fogadták A Monti bárót, a magyar szabadságharc 48-as ezredetének unokáját, amikor hétfőn este 6 órakor a nagykanizsai városháza emelvényére lépett. Dr. Králky litván polgármester az olasz és magyar nemzet, valamint a Monti-család és a magyarság közti kapcsolatokat fejtette U, majd olasz nyelven üdvözölte lelket ováció közben az illusztris olasz vendéget, aki „Ewiva la Ungherial* kiáltással köszönte meg az Üdvözlést.
A. Monti báró olaszul tartotta előadását ét dr. Szabó Zitgmond tb. Vármegyei tiszti főorvos, a Revíziós Liga nagykanizsai csoport|ának a. v. elnöke tolmácsolta azt. A beszédűek majdnem minden mondatát zajos taps és tetszésnyilvánítás követte.
— Nem csak a szív, hanem az ész is axt kívánja, — mondta Monti báró — hogy két nép, mint az olasz és magyar, amelyek érzelmekben összeforrtak, egyszersmindenkorra szövetségesek legyenek. Minden olasz tudatában von annak, hogy milyen rettenetes Igazságtalanság történt Trianonban Magyarország feldarabolásával. Ez a szerződés nem más célt szolgált, mint Magyarországot, egy ártatlan nemzetei bűnbakul kiszolgáltatni három más nemzetnek, amelyek mögött egy nagyhatalom álL A magyar nép elbalkánlzálásra, halálra volt ítélve, mielőtt meghallgatták volna. Az olaszok tudják, hogy a jugoszlávok elraboltak félmillió magyart és a legjobban termő földeket és tudják, hogy a dalmáciai olaszok, akiket a jugoszlávok elszakítottak Itália testéből, ugyanugy kl vannak szolgáltatva a szerb barbárságnak és kulturálatlantágnak, mint az elszakított magyarok. Ezekkel a szerbekkel szemben semmisem tartja vissza többé Olaszországot az őszinte nyilatkozattól.
— Mussolini azt mondta: „A ml barátságunk és egyezségünk abszolút érték. Ml tiszta politikát folytatunk, hátsó gondolatok nélkül s ha a fascisták egy szerződést aláirtak, azt meg is tartják." Az olasz felfogás az, hogy szem előtt tartva mindent, ami nem csak közös érdekeinknek, hanem közös mentalitásunknak is megfelel, ezt a szerződést mindenkor
megtartsuk Magyarországgal szemben
— Magyarország és Olaszország ebben a balkanizált Európában olyan két nép, melyek természetszerűleg egymásra vannak utalva. Magyarország nem köteles elfogadni egy teljesen egyoldalú békeszerződést és Olaszország nem fogad el egy olyan szerződést, amely Magyarországot meg akarja fosztani a lélegzettől
Rátért azutan az Európlt Oroszország felöl fenyegető veszedelemre.
— A szovjet-veszedelem — mondta — csak olyan nemzetnél találhat ellenállásra, amely, mint Magyarország, egy történelmen ál királyhu volt és kitartott a monarchikus eszme mellett. Ilyen nemzet Olaszország is. Ennek a két országnak egyesülése a szovjet ellen példát adhat egész Európának az egyetlen lehetséges
védekezésre a közös veszedelem ellen.
— Magyarország és Olaszország szövetsége lehet az az erős alapkő, amire fel lehet építeni Európa békéjét. Bulgária máris hajlik eme szövetség felé. Ha Ausztria leveti a szabadkőműves és szocialista gátlásokat, biztosan az is O\'asz- és Migyar-ország mellé áll. Idővel Jugoszlávia is meg fogja találni a maga helyét és Romániában is felal fog kerekedni a régi latin vér, csak egyelőre bizonyos dolgok visszatartják. Ez rövid skicc a Jövendő dunai politikájáról, melynek alapja Olaszország és Magyarország barátsága, erős alap egy jövendő politikához, ami a teljes egyesülés alapján fog kifejlődni.
Széles tájékozottsággal ismertette ezután az olasz és magyar nép történelmi és kulturális kapcsolatait,
nagy mennyiségű
maradék
gyűlt össze, ezeket karácsonyi vásárunk keretében
hihetetlen olcsón
árusítjuk.
Aru&áx.
"Dunántúl legnagyobb ém legolcsóbb áruOdxa
majd Igy folytatta:
— Megerősítem önöket abban, amit Mussolini mondott, hogy minél előbb jönnie kell a repardclónak és minden körülmények közi meg kell IBrténnl, hogy Magyarország Jogos kívánságai valóra váljanak, mert semmiféle békeszerződést nem kötöttek még örök Időkre. Nemzetek egységéről pedig nem lehet beszélni, amíg felfegyverzett népek állanak szemben teljesen lefegyverzettekkel. Hogyan lehet Európában békéről beszélni addig, mlg olyan szerződések vannak, melyek halálos kétségbeesésbe kergelnek nemzeteket és a bosszút, az Igazságtalanságot, félelmet állandósítják?
A tomboló tapssal fogadott előad Ist olasz nyelven dr. Szabó Zsigmond köszönte meg lendületes, rövid beszédben.
A Vasutas Dalkör a Hiszekegyet és a Szózatot énekelte.
A közönség soraiban ott voltak hivatalos ét társadalmi életűnk katonai és polgári előkelőségei is nagy számban.
Nagykanizsa bálás dr. Szabó Zsigmondnak, a revíziós gondolat fára-datlan harcosának, hogy lehetővé tette ennek az előadásnak Kanizsán való megtartását.
Fényes sikerrel zajlott
le Nagykanizsa Szent Erssóbet Dnnepe
tu-fívkanlMa, november 30
Méltó keretek közt ismertette Nagykanizsa Szent Erzsébet halálának hétszázados évfordulóját. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör kimagaslóvá tette ezt a szép magyar Ünnepet itt, a kanizsai végeken. A. szentferencrendi templomban istentisztelettel kezdődött az Ünneplés. Deák P. Szulplc plébános fényes papi segédlettel misét celebrált a város hivatalos reprezentánsainak és a templomot zsúfolásig megtol lött közönség jelenlétében. Mise alatt az Egyházi Vegyeskar szép énekével emelte az istentisztelet áhítatos hangulatát Rácz főkámor vezetésével.
A műsoros ünnepség Vsl2-kor kezdődött a Városi Színházban, melynek széksoralt — az 1 pengőtől 20 fillérig terjedő belépődíj ellenére is — teljesen megtöltött a közönség, élén a város szellemi hivatali és társasélctének legjobbjaival. A belépődíjakból elért jövedelmet a Kör a város téli inségakciója céljaira adományozta, igy kötve össze nemes gesztussal a szegények szentjének ünneplését, a szegényeken való segítéssel.
A műsor a Hiszekeggyel kezdődőit, amit a Kör Vegyeakara énekelt, majd dr. Králky István polgármester megnyitó beszédet mondott. Megrázó színekkel ecsetelte a történelem mai válságos korszakában a minden emberre sulyosodó gondoV, nyomorúság és bizonytalanság próbatevő érzéseit, a terme/és és fogyasztás megbomlott egyensúlyát, amikor elégetik a gyapotot, tengerbe sülyesz-lik a gabonát, a kávét, míg másutt az emberek százezrei éheznek.
— Mindene van ennek a világnak — mondta — csak nincs emberien elosztva. A föld javai nem Juthatnak el oda, ahova Isteni rendelés azokat szánta. Van pénz is. Csak néhány dúsgazdag állam trezorjai őrzik. A bizalom és megértés
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
pédíg nem tud úrrá lenni a népek kötött. Ml hozza meg a szükséges kiegyenlítődési ? A szociális szentek, szent Ferenc, szent Antal, szent Erzsébet példaadása, ami belevilágít az egész mai társadalom problémáiba, megmutatja, hogyan kell leszállni a trónról a földön fetrengő nyomorulthoz. Az irgalmasság, a Jóság krisztusi törvényeivel kell az emberiség sorsának intézéséhez nyúlni. A szociális, gazdasági, társadalmi és egyéb aránytalanságok megsemmisítésére kell törekednie Szent Erzsébet 700 éves példája nyomán a XX. század emberének.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után P. Deák Szulpic plébános mondta el Ünnepi beszédét. A franciskánus lelkület sszép színeivel tele beszéd Szent Erzsébetet, mint a keresztény caritas angyalát, a krisztusi aszkézis hősét és mint assisi Szent Ferenc életprogramjainak hitvallóját állította hallgatósága elé. Felolvasta a Fioreltl-bői az Umbrla evungellumá-nak csudálatosan szép lapjait és azok nyomán kibontotta hallgatói előtt Szent Erzsébet áldott életének gyönyört! tanulságalt. Az elragadtatás heve röpítette szónoki szavait, amikor az eisenachi barátok malulinumát, az özvegyi sorsra jutott Erzsébet sorsát festette le, hirdetve az önmegtagadás tökéletes boldogságát, a jótékonyság és krisztusi szerelet csodatevő erejét.
A műsor meglepetése volt a Liszt Ferenc: .Szent Erzsibet legendája" c. oratórium egyes részleteinek előadása. Azt hittük, erejét túlhaladó munkára vállalkozott a frissen újjászervezett zenekar, amikor a vegyeskarral együtt a magyarországi Szent Erzsébet ünnepségek legkiemelkedőbb zenei programjához nyúlt a Kör muzsikusainak lelkesedésével, de a feladathoz képest igen rövid idővel. Meg kell állapítani: az együttes teljesítménye meglepően felülmúlt minden várakozást. Ketttng Ferenc karnagy, ez a rajongó lelkű muzsikus, hatalmas és minden elismerést érdemlő munkát végzett és — munkája nyomán a zenekar és az énekkar a legnehezebb részeket is gondos precizitással, fegyelmezett összjátékkal vitte sikerre. A közönség tüntető melegséggel hosszan ünnepelte a sok Idő után újra pódiumra lépett zenekart, énekkart és lelkesen éljenezte azok karnagyát. Kijutott az elismerés bőven Büchler Mórnénak, a Vegyeskar egyik leglelkesebb dalosának is, aki a rendkívül nehéz szóló-áriákat nagyszerű készültséggel énekelte.
Dávid Magyar József, a Zalai Közlöny belső munkatársa meleg Bikert aratolt ezalkalomra irt, finom színekkel és erős hatásokkal tűzdelt költeményének szavalásával.
A Vegyeskar elénekelte még a Szózatot és ezzel a lélekemelően szép ünnepség végétért.
Nem lenne teljes beszámolónk, ha nem mondanánk ehelyütt köszönelet dr. Tholway Zsigmond postafőnöknek, a Kör elnökének, aki az ünnepség megrendezése körül az ö megszokott agilitásával fáradozott.
Hálás köszönetlel kell megemlékeznünk minden másvallásu közreműködőről, kik a kathollkus egyház szentjének megünnepléséhez hosszú helek önzetlen és lelkes munkájával hozzájárultak, elismerést érdemlő példáját állítva annak a megértésnek, ami az egymás hitének megbecsüléséből fakad s aminek összefogó erejére talán soha nagyobb szükség nem volt, mint a ma testi és lelki Ínségének vigasztalan napjaiban.
A Missziósház egy esztendeje a számok tükrében
A missziós nővérek, a szervezeti hölgyek és a Leánykhzb munkássága
Nagykanizsa, november 80 .Sok küzdelemben, de Iiten végtelen jósága Iránt telve bizalommal..."
Igy kezdődik a nagykanizsai Mlsz-sziósház és a missziós szervezet együttes évi jelentése, amit a vasárnapi II. közgyűlésen terjesztettek elő Sok küzdelem és sok hit... Csakugyan I A ma gondgyötört emberének élete és életerői vannak ebben a szerény mottóban. S hogy a küzdelem és a hit még ma Is csodákat művelhet, bizonyltja az az áldávlus eredmény, amit a pihenéstelen szorgalmú Missziósház és annak mun kában, hitben hűséges szerveiele végzett az 1930/31. évben.
A köigyű és vasárnap délulán 5 órakor voll. A Missziósház díszterme a jól végzett munka ragyogó örömé-
és a szervezet áldozatrakész hölgyet végeztek.
fiz elmúlt évben (októbertől októberig) 806 környezet-tanulmányt végeztek, 4139 személyes megbeszélést folytattak. A városi szegényakció hatalmas munkájához is a nővérek nyújtottak segítséget a pénz é> natu-rállak kiosztásával, minek során havonként egyszer 269, azonkívül hetenként 134 szegény kapott pénzt vagy élelmiszerjegyet. A Missziós-házhoz segélyért fordulók 192 esetben 655 P készpénzt, 5060 esetben 3751 P értékű élelmet, fát. ruhát kaptak gyorssegélyként. A Napközi Otthonban 70—75 gyermek az állandó lélííám. Az egész évben fenntartott gyermek-konyhán 13.460 adag, ebédet osztottak ki 2154 P értékben. K6r-
SINGER hatvanegyedik karácsonyi vásárét
naponta sok vev6 látogatja.
Jó minőségű mosott sifton
kis vég karácsonyi ár P 9-80
140 cm. széles férfiruhaszövet
métere karácsonyi ár P 250
Kanavász ágyhuzátnak
métere karácsonyi ár P —.80
Nagy mennyiségű mintás műselyem
P 2-90 helyett karácsonyi ár P 1-35
Jó minőségű tennisflanell
karácsonyi ár Ingoxfordok divatos mintákban
príma minőségben Ágylepedő rendes méretben
darabja Damasztabrosz fehér
karácsonyi ár karácsonyi ár karácsonyi ár karácsonyi ár
70
P 1-20
P 3-50
P 4-— P 1-60
P 1 —
P »•— P --80
Nagy tétel ingzefir
P 2 50 helyett Mintás divatflanellek
karácsonyi ár Flanelltakarók rendes méretben
darahja karácsonyi ár
Törülköző jó mosható anyagból
karácsonyi ár
Szövött kockás pohárruha
karácsonyi ár P —-60
Ingzefirek szép mintákban
métere karácsonyi ár P —-80
Angin métere karácsonyi ár P 1>—
Ágyneműnek való szép fehér damast
métere karácsonyi ár P 1-50
Príma férfi téllkabátsxOvetek 30%-kat napi áron alul.
NŐI kabátok 20-30%-kaI áron alul.
Szőrméknél nagy drkednezmény.
Maradékok,
mint a múltban kadwaaS árban.
Is, pandkiwfll
nek színeibe öltözölt. Megtelt a terem a szervezet tagjaival és a városi caritaliv élet reprezentánsaival. Olt volt a város részéről dr. Hegyi Lajos főjegyző, a világi papság Gazdag Ferenc püspöki biztossal, a piaristák Magas Mihály Igazgatóval az élen.
A Leányklub zenekara a Hiszekeggyel vezette be a közgyűlést, majd dr. Sztgethy Károlyné elnöki megnyílója ulán Kornélia nővér olvasta fel a titkári jelentést. Kibontakozik ebből az a hatalmas és teljes odaadással folyt munka, amit Celesttne főnöknő-nővér irányítása melleit a Missziósház jóságos lelkű nővérei
házi látogatást 59 esetben végeztek. A munkaközvetítés során 104 munkakereső volt 34 munkaalkalommal szemben. Sürgeti a jelentés a cselédotthon felállítását. A patronage-munka során 115 törvényszéki tárgyaláson vettek részt a nővérek. Rendeztek 3 törvénytelen házasságot és el|áríak egyéb hivatali ügyekben. A fogház-
ban 21 előadást rendeztek, bevezették az ének-oktatást, a rabok kara énekel a fogház-miséken, karácsonykor és húsvétkor 137 szeretet csomagot osztottak kJ. A rendezések során 2 fllmelőadás, lelkigyakorlat, konferenciák, gyermeknyaral talás Balatonbogláron, karácsonyi stb. ünne pélyek a kiemelkedők.
A pénztári Jelentést Barabás Kálmánná pénztáros terjesztette elő. Az évi 13 146 pengős bevétellel 12.152 P kiadás áll szemben. A bevételekből 6400 P városi segély, adományokból 2014 P, rendezésekből 1362 P folyt be.
A fiatalság lelkes munkaképessége és mozgékonysága jellemzi a kedvet Leányklub évi működését, aminek adatait Kanyar Irma titkári jelentéséből tudtuk me». A Leányklubnak 27 hétfői előadása volt, szerdánként vannak a munka és énekórák. Rendezlek 6 teát, egy táncestélyt és 4 vallásos ünnepséget, zene- és énekkart alakítottak, lelkigyakorlatot tartottak, zarándoklaton vettek részt, kirándulásokat tartottak, 7 gyűjtésben segédkeztek, a Stefánia\' bölcsődéje számára varrtak, mikulási karácsonyi ajándéktárgyakat készttettek stb. stb. Elsorolni is sok azt a sokféle, önmagában látszólag nem nagy, de összességében igen jelentós munkát, ami a Leányklub esztendejét kitölti.
A Leányklub pémtári jelentését Kanyar Erzsi pénztáros terjesztette elő. A megyéspüspök megbízásából Oazdag Ferenc püspöki biztos lendülettel szárnyaló, szép záróbeszédben méltatta a Missziósház kőrtU csoportosu\'ó szociális tartalmat és munkásságot. A Himnusz és a Leányklub Indulója fejezték be az Istennek tetsző számadással lezárt esztendő sáfárkodásáról szóló beszámolót.
Fe10tvdaí
A rendkívül megsutyosodottgazdasási viszonyok ellenére Is, a „Zalai KözlSny" ezidén Is gondoskodik karácsonyt ajándékról előfizetői részére. Az általános óhajnak megfelelően — bár ez nagyobb anyagi áldozatot ró reánk — az Idén nem karácsonyi könyvet adunk előfizetőinknek, amit elolvasnak, aztán eltesznek a könyvespolc fentkére — hanem díszes kivitelű, tetszetős és praktikus alakú, álló íróasztali vagy tetszés szerint falra akasztható heti előjegyzési naptárt Ezt a naptárt minden előfizetőnk megkapja, de megkapják mindazok Is, akik december 24-ig belépnek előfizetőink sorába.
Mindenki, aki városát szereti és annak jó vagy rossz sorsát a magáéval összeforrottnak érzi, jöjjön a „Zalai Közlöny" táborába, amelv 71 esztendeje küzd ennek a városnak, a város minden rendű és rangú lakosának érdekelért.
A kiadóhivatal

váltóáramu feszültségre beállítható a 3-lém-pás, 7033-as Orion hangszórós rádió. -
Qyártja : Orion Izzólámptqyár,
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1 »
SZÍNHÁZ
A „Kreutzer »zonátá"-val
megnyílt Szentlványl Országos Mflvéas Színházának hatospos ksnlzssl Bzezonji
Hétfőn este pár napra megint színészek költöztek be a kanizsai Városi Színházba. Szentlvdnyl Bála országos Művész Színháza nyitotta meg rövid szezonját. Szentiványit Ismerik Nagykanizsán. Iimtrik azt a lelkes rajongást, amivel pár Izig-vé-rlg művész-ember a slagglone rögös, tOvises, gondbarázdas uljaln is szent lelkesedéssel, a hivatás benső rajongásával hordozza lelkében a legtisztább művészet Ideáljait, vállán az országot rovó mdvész-sors kesertl gondját
SzenUványlék lelkesedését nem tépázta meg a válságos idők járása. A színház Jóformán üres, de azért ők Játszanak olyan odaadással, mintha zsúfolt ház tapsa és elegendő kenyér a kasszában lenne az ellenérték
Kevesen voltak az első estén. Talán azért Is, mert a Kreutzer szonátát mindenki látta, olvasta, aki Irodalomért is elmegy színházba. Pedig Ilyenek egyre kevesebben vannak. jó volt mégis végignézni a ritka közönségen és összekapcsolódni egy pillanatra Ismeretlenek szemével és érezni egy magasabbrendű igény közösségét; a tolsztojl magasságok és cinikus tolsztojl elme széditö ragyogásában Jólesett érezni, hogy vannak néhányan, akik rajongó esküvéssel esküdni tudnak a szép mulhatal-latnágára.
Az előadás jó volt. Ennek a megállapításnak a gerince maga Szent-Iváayl, aki Poszdnisev szerepében nemes, szép Játékstílusát sokszor szinte megdöbbentő realizmussal vitte érvényre. Finom, belülről fakadt, intelligens alakitás volt Sz. Salgó Ilonáé: Jó volt Boronkay Ilona és Tihanyi Mária. Rajz Ferenc a zeneszerző szerepéből egy valószlnűtle-nul komikus figurát csinált Földes és Deák nevét keli még megemlítenünk. (bl)
Időjárás
* sssyksalxaal ■•Uoroláflal m«a-tlKral8T.l.aH«*S HttMn « kómtriü-Itt: Kt(r<> 7 dnkot —0-7, délután 1 c rakor -0-4, esto • órát* —2.
(Wtzakal rddüjtltnUt) « I QÍSI Ittft^Mrt yAtoffil \'M kan * hSarfraáktet aSlliaMaa és klMkk kaiaiáa várhat*.
— Idők jele. Az egyik erdélyi apban olvassuk, hogy a kézdivásár-helyi polgármesteri hivatal a városi mozi bérletére árlejtést lOzött ki. Sajnos, egyetlen egy ajánlat sem érkezett be, az áriejtés eredménytelen maradi, ugy, hogy a polgármesteri hivatal ujabb árlejtést kénytelen tartani.
KSnjjokiMtft.
Raktáron levő
szépirodalmi, Ipari, gazdasági, orvosi szakkönyvek, kétnyelvű klasszikus, magyar, modern és olcsó könyvtári könyvek nagyon oloaó áron kiérusittatnak
1PJ. WAJD1TS JÓZSEF UTÓDA
OFEHBECK VILHOS
könyv-, papír-, Iró-éa rsJzszerkereikeMse NAOYKAN1ZSA.
A kereskedelmi Iskolától vagy az Ingatlanaitól váljon-e meg a nagykanizsai Izraelita hitközség
Erős vita a hitközség költségvetését tárgyaló közgyűlésen
Nagykanizsa, november 90
A nagykanizsai izraelita hitközség vasárnap délelőtt közgyűlést tartott székházának tanácstermében, amelyen a lemondott dr. Brőd Tivadart he-lyelteaitö Hlrschler Sándor kincstári tanácsos, hltk. alelnök gyengélkedése folytán az elnöki tisztet GrOnfeld Miksa elöljárósági tag töltötte be; aki elnöki megnyitójában többek között utalt a lemondott elnOk kitűnő szolgálataira. ,,
Fábián Miksa titkár beterjesztette a hitközség 1932. évi költségvetését, melynek tételeit a Zalai KBiIBny már a mult héten ismertette.
A vita során dr. Rohchlld Béla szólalt fel elsőnek. Nincs megelégedve a büdzsé tételeivel. Dacára, hogy nagy gondossággal lelt összeállítva, nem számol a való élettel. Attól tart, hogy nem fog befolyni az az adó, ami elő van ltftyoava. Ugy látja, hogy a hitközség egyes Intézményeit szüneteltetni kell. Elsősorban a kultuszra kell a fősúlyt fektetni, azután a vallásos elemi iskolára. De van egy Intézménye a hitközségnek, amely idejét multa, amelynek szép tradíciója van, patinás, nagy multu, kebeléből kerültek ki a közgazdasági élet kiválóságai, de ma már felekezeti Jellegét elvesztette: ez a nagymultu felsőkereskedelmi iskola.
Elérkezett az Ideje annak, hogy ezt a feleslegessé vált Intézményt leoperálják a hitközség testéről. A város vezetőségében megvan a jóakarat és ha|!lndóság arra, hogy átvegye ezt az intézményt a maga kezelésébe. A hitközség anyagi létét és jövőjét nem teheti ki veszélynek a felsőkereskedelmi Iskola miatt — végzi be szavait.
Dr. Rapoch Aladár másodrendű Intézménynek mond|a a felsőkereskedelmi iskolát Igaz, — folytatja — hogy a város nobilisán hajlandó átvenni az iskolát, de nem hiszi, hogy ehhez az átvételhez a mai gazdasági viszonyok mellett a miniszter hozzájárulna. Nagy tévedése a városnak, ha azt hiszi, hogy az iskola az átvételnél nem kerülne többe, mint a mostani 10.00Ű pengő szubvenció. Ma|d felveti a kérdést, nem lenne-e helyesebb, ha a kttközség Inkább valamelyik objektumától válna meg és Ilyen módon lehetővé tenné a hitközség költségvetésének egyensúlyát. Ha választani kell tradíciók között, akkor válasszuk ezt: adjuk el az egyik objektumot, fizessük ki az adósságot és ameddig lehet, tartsuk meg az Iskolát I Mert a mai helyzetnek ugyls meg kell változnia.
Dr. Weisz Lajos hangoztatta, hogy ma nincs helye annak, hogy ebben a kérdésben döntés történjék. Majd ha a város meglesz! a kezdeményezi lépéseket, lesz idő arra, hogy a kérdéssel behatóan foglalkozzanak. Nagykanizsa város megszavazta nobilisán azt az összeget, amely az Iskolát
erre az évre fenntartja. Kéri, hogy ennek a kérdésnek az elintézését bízzák az elöljáróságra, amely a kérdést úgyis a közgyűlés elé hozza.
Székely Nándor bizonyos egyoldalúságot lát a kérdésben. Tévedés van a tárgyban — mondja. A kereskedelmi Iskola a város hozzájárulásával ma egyetlen fillér terhet sem Jelent. Több Ízben vetődött már fel az, hogy a hitközség a maga felesleges objektumaiból adjon el. A hitközségnek 38.000 ezer pengi adóssága van, amire kb. 5000 pengi kamatot kell fizetnie, tehát egy olyan objektumot kell eladnia, amely legalább 40.000 pengőt hoz. Szó volt a hitközségi ház eladásáról Is, a mai körülmények közölt azonban ezt eladni bűn laotie. A 38000 pengő adósság hasznos befektetésekből állott elö. Nem az Ingatlanokat kell eladni, mondja, hanem a házbéreket emelni. Tiltakozik azon fellevés ellen, hogy a kultuszhoz ragaszkodjunk, de a Jótékonyságtól tekintsünk el.
Miklós Qyula bankigazgató szélmalomharcnak mondja a vitái. A városi segély folytán nagyon csekély teher háramlik a hitközségre, tehát a hitközség a várossal együtt tartsa fenn a felsőkereskedelmi Iskolát. Nem látja a megfontoltságot és gazdasági előrelátást bizonyos dolgokban.
Hoffmann Henrik egy szűkebb körű bizottság kiküldéséi javasolja, amely a várossal állandóan kontaktusban áll, hogy a tavaszi közgyűlés már intézkedni tudjon.
Dr. Rolschlld ujabb felszólalásában rámutat arra, hogy nem bizonyos, hogy az állam fenntartja segélyezéseit, Igy számolni kell azzal, hogy általánosságban bizonyos fize-téskiegészitéseknél az állam takarékoskodni fog. Hogy a város is egyensúlyba hozhatta ma az ő költségvetését, azt a drákói lefaragásoknak köszönheti. Ezért rámutat arra, hogy egy olyan intézménytől szabadul meg a hitközség, amely Jogi kött-tezettaégekkel Is Jár és amely kötelezettségekkel számolnia kell a hitközségnek.
Dr. Rapoch Aladár osztja Rot-schíltf aggályait. Majd válaszol Miklós felszólalására. Nem tartja kizártnak, hogy még súlyosabbak lesznek a viszonyok, azért egy Ingatlannak eladását és az iskola fenntaitását javasolja.
Qrünfetd elnök kijelenti ezekutáa, hogy a hitközségi elöljáróság a kérdéssel behatóan foglalkozni fog.
A közgyűlés ezekután ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta a hitközség Jövő évi költségvetését.
Elfogadta a közgyűlés az elöljáróság javaslatát, hogy a hitközségi adóhátralék után a közadók késedelmi kamatait számítsák fel a késedelmesen fizetőknek.
A közgyűlés az elnök zárószavaival véget ért. (B. R.)
NAPI HÍREK
NAPIREND
Dsosmbsr I, ksád
Kóm katolikus\' Elegy Protestáns:
Elia. Izraelita : Kist hó 20 *
Városi Múzeum ás Könyvtár nyitva ctUtöftOköa éa vasárnap délelölt 10-161 13 óráig.
OyégvazorUrl é|Ja!l szolgálat; ( hó végéig a .Mária\' gyógyszertár Királyát 40.
Oóilürdó nyitva reggel 6 órától eate 9 óráig (bittó, szerda, péntek délután, kedden egiai nap nőknek). Tel. 2—11.
Szent Erzsébet Asszony
Ne sértse az újságolvasó nemét e szó: szent. Ne azért, mert Erzsébet neve előií áll, akit Ünnepel Kanizsa váróé. Mennyire ráoáfol Erzsébet arra a nyers szájjal kimondott ítéletre: * szentek caak maradjanak az Egyházban I Szent Erzsébet életében la a megtestesült Irgalmasság volt: kapcsolta a lennt-lévőket a várhoz, Cl Alit középen, melegen dobogó, könyörülő sztvéxel. Ilyet Ünnepelhet egy város, ünnepelnie kell Kanizsának la, hogy a csokor, amelyet már az egyházi ünneplés kezdett készíteni. teljessé legyen a ma megtört emberének nom Usztán éa épen vallási buzdulásából.
Magyar volt Erzsébet a honfoglaló Árpád házból. Mennyi magyar Erzsébet született azóta éa van ma u, ó bárcaak mind tényleg Erzsébet lenne, nemcsak névleg. Ma kellene egész sor, akik nem bravúrral, repüléssel akarják megközelíteni az eget, hanem példás, Enaébe-tes Igaz élettel.
Németország magáénak vaűja, de Magyarország sem enged ! Gyökerében magyar, vére, amely nagy szivét mozgatta, tüzes, hós magyar vér. Ezért ünnepli ma a város la Hogy tanuljunk, felbuzduljunk az ósók példáján. Amikor hallani is elég, nem megtenni, amit 6 tatt. Ezek vagyunk mtl O betakart szegényt, ápolt beteget, megcsókolt bél-poklost sajgó sebekre Irt tett éa Irgalmas szamarttánuKH volt minden szenvedő embertársnak a ml magunkon sem akarunk segíteni. Nem kegyetlenéi ez? nem szánalmas Idók? ("i szenvedett, mert akarta és azután tudta énekelni szlvból a barátok templomában a Te Deum-ot Ml megfutnánk a azenvedés előli
ó, Te szent Eraébet I Arpádhásl Szentünk! Ihlesd meg Hrzsébetolnket, varázsold el őket azzal a Te Igaa szellemeddel. Vesd el szivet magvsld a szivek talajába, hogy Erzsébetek sarjad Janak a To nyomaidban: kegyes, Irgalmas, Jó lelkek I Tiszta, kincsüket féltő leáayok, hű. áldozatos, szenvedni tudó hitvesek I Nem sokat kérünk Tőled, Magyarország szentje, caak most • válságos órában sleaa segítségünkről Támassz életre, mert elestünk, hozz Irt sebeinkre, mert szenvedünk I
P. Mlho/csek Mikiit o. J. m. \'
— Csilléry András előadása Zalaegerszegen. Az OTI orvosoknak az OTI-val szemben folyó harcában az egész országban erőteljes mozgalom Indult meg. A Magyar Orvos Szövetség nevében dr, Csilléry András nyug. miniszter vasárnap délelőtt Zalaegerszegen előadást tartott erről a kérdésről és ismertette a zalamegyei OTI orvosok elölt a helyzetet. Utána bizalmas megbeszélés volt Délben bankett volt, amelyen Gyömőrey Oyörgy főispán és a megye és Zalaegerszeg számos tényezője is részt vett. Nagykanizsáról dr. Dlskal Imre, dr. Szabó Zsigmond, dr. Neu Hugó, dr. Szabó István és többen vettek részt.
— Róráték a plébániatemplomban. A hétfőt nappal megkezdődlek a szokásos Rórálé istentiszteletek a plébániatemplomban, amelyek pontosan mindennap reggel 6 órakor kezdődnek karácsonyig bezárólag. A Rórátét P. Mlholcsek Miklós ferencesatya végzi.
IMI. december
Zalai közlöny
Légiháboru Nagykanizsán!
Nagykanizsa, novembor 90
Ma olyan világol élűnk, hogy az ember nem tudja, mit hoz a holnap, ügyet biztosan hoz: — légiháborut Nagykanizsán. Ez a légiháboru december 5-én és 6 án lesz. A léggömbök lövöldözése izgalomban fogja tartani a hiboru összes résztvevőit, de még a távol szemlélőket is. Túlságosan azonban nem kell félni ettől a harcikedvtöl, ami nem lesz másutt, mint a Polgári Egylet emeleti termeiben, a nőjgylell vásáron. Az egyik díjkiosztás délelőtt lesz, a második délután, harmadszor pedig este. Mlndháromszor értékes dijakat kap, aki legtöbb léggömböt eltalál.
Egéax Nagykanizsa készfll
dec. 5-én és 6-án ■ ■ftagyU*\' Vémérrm
— Domány Sári szerdal hangversenyén közbejött akadályok miatt professzor Meller helyett a kíséretei Pogány Tibor, a budap;stl rádió karnagya lógja ellátni.
— NŐI télikabátokat már 25 P-től kezdve kaphat a SchQtz Áruházban.
— Az Irodalmi és Művészeti Kflr Vegyeskarának férfitagjai ma este 8 órakor a polgári fiúiskola rajztermében megjelenni szíveskedjenek. Az elnökség.
— Halálozás. Fájdalommal megtört szivvel jelentjak, hogy szeretett édesatyánk, Berger Károly életének 81-lk évében Siepetneken elhunyt. Temetése kedden délelőtt II órakor lesz a nagykanizsai temető halottasházából. A gyászoló család.
— Köhögés, reked tség ellen semmi máit, csak dr. EQOER féle mellpasztlilát I
— ötven gyermek kapott ruhának valót a Slnger cégtől. A nagykanizsai társadalmi egyesületek után a város kereskedői is kiveszik részüket a városi inségakció támogatásából. Slnger József is Társa cég, amely a mult évben fennállása 70 éves |ublleumát ugy (Innepelte, hogy a szegények felruházására nagyobb mennyiségű kelmét juttatott, az Idén Is kivett? a részét a jótékonyságból. Hélfőn délben négy nagy csomag flanellt küldött dr. Králky István polgármesterhez, hogy abból a négy Iskola kb. 50 szegénysorsu gyermeke részére meleg alsó ruha készíttessék. A kisérő levelében az elosztást ugy kéri eszközölni, hogy abból mind a négy elemi iskola igazgatóihoz egy-egy csomag juttassék, aki a sajít körzetében az arra legjobban rászorult gyermekek kOzött ossza szét. A polgármester köszönettel fogadta Slnger József és Társa cég ujabb nagylelkű adományát, amelyet az adományozó intenciója szerint nyomban továbbított az iskolák igazgatóihoz. Az adomány legszebb bizonyítéka annak, hogy még a mai súlyos viszonyok közepette sem veszett ki a szegénység iránti meleg emberi érzés. A humánus cselekedet bizonyára másoknak Is példaadásul szolgál.
= NŐI kabátokat a karácsonyi vásár keretében mértékelt árban vásárolhat Slnger dlvatáruházban.
Amyérail és az evvel járó b41-dugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési Inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülés! rohamoknál a természetes „Fersac lixssf" keserűvíz használata kellemes megkönnyebbülést eredményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású Pereao Jósul vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy filpohárnyi mennyiségben rendelik. A Fereac IÓZl«f keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben lúpható.
BUDAPEST.
KARÁCSONYKOR
iinciinTtU SZEZONBAN
1 heti teljes ellátás
hideg-meleg folyóvízzel ellátott újonnan renovált csinosan berendezett szobival é» uipl 3 étkezéssel
7 napra
P 65
-tfli.
Borravaló 10Vo-al megváltható.

DM. 1. .JMdbliooi ■ Wnlpia- koMiat S Sntn
• Viral Stlnhiibu. Dm. «. IJominjr Sári Irta ét dilut]* i Kauluftbai. H*im M<M«r: „TQitk" 8 önkor a Vároat Sata-hlabaa (tMk MaStMMfc)
D«€. I. ..Si«i<njf linyl utm lehat alvannl1\' S ólakor a Vlioal Sainhlabae.
Aa In. N4ajytat lai)a a K..ita4b.„ > bakot.
D*. i-t. A Karaaitinjr JAUkoay N&agylal Karf-caonjrl riaira.
Dt. • Kar. Tlaalvlaalfinök lubillrta dliikOiofiMM II órakor a Mlaaildahirbao.
D««. la. TÓU, Kllmla trntaaoirlum, Bartka laWil Uraalla aVUdtaa • klioahialn < 6..ke.
Dm. I«. FaUókaraakadalmlI VtfiMUt mOaoroa **■ tity a Kaaalaóbin.

ftá


December 1 (kedd)
Budapest 9.16 Szalonzenekart hang. verseny. 9.30 Hitek. 11.10 Nemzetközi vlz-jelióatolgálat 12 DÍB harangszó. 12.08 Hangv. 12.25 Hírek 13 ldó)tlaéa. 14.45 Hlrck. 15.30 A .TUndénásir" meaeóréla. 18.49 Idójelzél 17X0 E. 17 30 Zentkait hangverseny. 18 30 Francia nyelvoktatás. 19 .Elóadtielóll". Etil kéiztllódéj a Nera-aetl Silnbizban. 19.3) Magyar nóták. Eló-■d|a Németby Ella clgányienckluércttcl. 2U.15 Idólelaé. 21 Kétzongorás hungvnr-»eny. Utána kb. 22 Idó|áraa|eknté>. Majd tzalon , Jazz- és dglnyienebangverseny.
— Az asztalosmesterek szakosztálya december 1-én, kedden este 8 órakor tartja rendes havi ülését, amire a kartársakat meghívja Balogh Károly elnök,
— A kórházi kápolnára Turko-vlcs Mária 5 pengőt ídományozott.
— Pénzéért 100%-os valutái vesz, ha szönyegszükségletét Schlltz-nél szerzi be.
SPORTÉLET
Vasárnapi eredmények
/. liga.
Hungária—Nemzeti 4 :0, Ferenc-várss—Kispest 5 : 2, Újpest—Somogy 1 :0, Bocskai—Budai 11 4:1, Sabárla—III. ker. 1 : a Atilla-Vasas
2:1.
Dilnyugatl alosztály KTSE-PAC 6; 1 (4:1), PEAC—DVoge4:1 (0:0), PSC-DPAC 0:0.
Ausztria-Svájc 8:1 (2:1)
Ausztria válogatott futbalcsapata nagy arányú győzelme révén elbódította tőlünk az Európa kupa tabelláján az első helyet. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ml eggyel kevesebb mérkőzést játszottunk, vesztett pontok do\'gában viszont eggyel Jobban állunk. Torinóban iz olaszok ellen vissza Is lehet szerezni az első helyei de csak győzelemmel, mert Ausztria gólaránya a svájci 8: 1 folytán veszedelmesen feljavult.
A gyengén Összeállított és még gyengébben Játszó svájci csapat ellen könnyen érte el nagy gólarányu győzelmét az osztrák válogatott
Dughagyma
(őszt vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
QyQmÖlcsfavédelmi szerek
(flazl permetezéshez)
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
nug, műtrágya, termény és növány-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. a bíróság mellett Telelőn 13a
Néhány darab Csincsilla tajtlazta házinyúl eladó. 9
értesítjük a m. t. a Hercegség a mai
Tisztelettel vevőinket, hogy naptól
mélyen leszállította
az összes hentes.\' ruk és felvágottak Arait.
Mély tisztelettel Herceg Esterházy Hentesüzlet
Herthi Mlklta-ut I. TiMiai Ml.
Értesítem a t. vevőközönséget, hogy ezután minden kedden házilag készalt
friss hurka kapható.
Adler
Közgazdaság
(-) Hibaigazítás. Vasárnapi számunkban elbelyOtt közöltflk az aktuilis lnzolvenclák»t. Ebben a közlésünkben sajnálatos hiba esett. A Betllhelm is Oalh vaskereskedés helyeit Outh Amold vaskereskedő neve került a többi fizetésképtelenségek közé. Ezt a hibát annál Is inkább helyreigazítjuk, mert Outh Arnold eg/énl cége, amely hosszú fennállása alatt mindenkor a leg-puritánabb üzleti tisztességről volt közismert, évekkel ezelőtt megszűnt s Így a mai kereskedők szomorti sorsa, az elhiri hatatlanul reájuk nehezedő trianoni végzet, a legbecsületesebb és legszolidabb Ősieteket sorra összeroppantó válság Outh Arnoldot! ma már nem Is érhette.
(—) Kényszeregyezség. A zalaegerszegi kir. törvényszék kényszeregyezségi eljárást Indított Neumann Mór és fia Lajos zalaszentgróti rőfös-és dlvatárukereskedö ellen.
— Családi házak, vUIák, garfoossobák berendelését egysiertl és dUies bútorokkal, szolid kivitelben és olcsó álban, kívánatra hosaxn Uaetéal kedvezménnyel: K o p s t e I a bútoráruház Nagykanizsát, Horthy Mlklóeut 4. szám.
Zártai tártai
Pirii 2016, London 18-12, Newyork 515-50. Rrüssel 71-55. Milano 26-52, Madrid 43-50, Amsterdam 207\'15, Berlin 122 20, Wien -•—, Szófia 3-73, Prága 15-30, Varsó 57-60, Budapeal WKBl/l. Belgrád SKB, Bukarest 3-07.
Tensáaytéuá*
Buu tlszav. 77-es 12-20-12-70, 78-as 12-35 12-85, 79-ea 1250-1300, 80-as 12-60-13-05, dunánt. 77-es 11-85-12-05, 78-aa 12-00-12-20. 73-ea 12-10-12-35, 80-as 12-20-1240, rozs 12-85—ÍJ-10, tak. árpa 16-50—I6T5. zab 20-50-21-00. tengert 14-40-14-50, korpa 11-75—12-00.
i Nemzeti Baak áeTiza-ártolyaaal
valutAk
Angolt. 19 15-2065 Belga tr. 7885-7985 Csen k. 1680-17 03
Dánk. -•---•-
Dinár 1002-10-12 Dollár 569 50-573 50 PrancUt. 22-20-22-50 Holl. 228 75-23045 Zloty 63 60-6460 Lei 341-3-51 Léva 410-422 Ura 28-80-2970 Márka 138-30-136 30
Norvég -•--•—
Peseta —•--•—
Schlll. -•--■—
Svájci I. 110-30-111-30 Svédk. -•---•-
DEVIZÁK Amit. 229-12-23052 Belgrád 1006-10-12 Berlin 13550-136 30 Brtlssel 79-15-79-88 Bukarest 3"39-3-47
Kopenh. —•-—
London 19-82-2062
Madrid -■-•—
Milano 22-10-22-70 Newy. 570-80-674-20
Oszló —•-•—
Párii 22-30-22-46 Prága 16-91-17-01 Szófia 4-13-4-21 Stockh. —•-—■■— Varsó 63-80-64-60
Wien —•-•—
ZDrtch 11059-111-30
tertMvásár
Felhaltál 6600, eladaUan 1608. - Els6-rendű 1-00-1-08, szedett 092—096, szedett közép 0-88-0-94, könnyű 0-74-0-Í4, I-iö rendll öreg 096-1-00, ll-od rendn öreg 086-09Í angol atlldó OflO—1-05, szalonna nagyban 1-40—1-44, zsír 165— 1-70, hui 1-10-1-26, télserlés 1-28—142
liaija: MUalal Mytmi* t§ láfkUit TállalaL toSiiT^ «s kl»<k)Tzalal tUn^.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 11.
APRÓHIRDETÉSEK
HIDfAr.
... _ w
IS. alatt
t aanH aloaAa Csengery ut
toTooI lelek. (Ungefr 5117
l helyin egy vllígov, déli lekvéiu, csendet bútorozott azoba Honnal kiidA Clm a kiadóban.
| lEalélyi é. báli otlakák, dinek nagy választéka Kauhainn Károly cégnél. 5ÍÍ8
A bottal HUvöi uradalom termééiből kl-ttlnó édes Mai oaapakl kar U már
kapható Jutányos áiban a termelőnél helyben Csengery-nt II. az. alatt. 5477
Ot szobát komplett láluk* Mrdóstobá-val azonnalra, vagy má|nt l-re kiadd. — Clm • kiadóban. 4
Tárház- la Vaant-ulca tarkán, faragénak, vagy raktárhelyiségeknek alkalmsa nagy ház lelparcelláihaló telekkel együtt alatfé. Bővebbet Hotlmann, Zrinyl Mltlós-utca 40. 55*9
Ztlruriáaak, igen szép fiatal man-
S(Icákat ala*ak, privát vev&nek la alános megnéani. Szerecz, telelőn 330. 5533
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, litere nkint _ 20 ét 30 fillérérl. Legkisebb tétel 9 25 It Megrendelésre házhoz kflldOm.
Braat Kéről,, bWnálva. 1*.
Szarvaibőr, kutyabőr kaaatjkk óriási váltaztéka olcsó átban Kaufmann Károly cégnét. 5557
Deák-tár\' I. u. alatt levő Hoha drof^ rta 1,1*4.. átkilUtáa miatt
atomul kiadó. 6
Férfi lagak divatot minták is anyu P 5-S-S-ért Kaufmann Károlycégnél. 55\'B
kiadó. BA-5M9
Egy szobás, konyhás___
vebbet Deu\'sch, Deáktfr ÍZ
» Iáját ttriaáil btralwl kisebb tételekben eladom I* fillér lltaraaklat
25 liternél kevesebbet nem tdok. Orosz. Horthy Miklós ut 37. 5SW
Eladó vlrAgaaaéx kgr|a 80 fiit. Királyi Pál-utca 2. 5547
MMM kabátok éa pullowtrok P 4-ért Kiutat nn Károlynál. 5555
Rákóczi utca 23, számi sarokozkt-hu szabadhézből ala*ó. Bővebbel ngysnott.
5565
HA- ás sárcipá szakszertl um javítását garanciával vállalok. Onatká Mtyáa gumhrnikantzáló üzeme, Fő-ut 4. száp (Rosenleld ház.)
Havasi Sándor
Ml Mrlirikaárilásákati
bundás kabátok
fekete hosszukabátok gazdász faconu meleg
mlkádók téli kabátok bélelt gazdász kabátok Hu boy kabátok elsőrendű lengyel nadrágok bricses nadrágok
mindennemű téilruhák és öltönyök
kitUnö szabásban, nagyszerű minőségben, a nagy áruraktar miatt olcsón áruslftatnak.
^ Havasi, Barár-épllst
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
inm, fást, tiákttt és pltssárox.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Oallérok 10 ét 12 fillér. Oyfljtőtelep: Horthv Mlklós-ut 8.
Qyártskp: HndVadl-u. 19.
_
Hé, éá aár, gartrlaslzmák
szskszerü |avllásit. sarkalásáf, talpalá-sát legszebb kivitelben, legpontosabban vállalok. Tisttelettel Baiyar Jéaaaf
Mio cipészmerter, Erzsébet-tér 15.
■ziraték már 2 P-tóI teljebb Kanf-mann Károly cégnél. 5554
Két szoba konyhás lakát kiadó Magyar-utca 11a
Elad* i egyes léderes kocsi. szi| Islián-got lószerszám, bunda takaró, haUna csizma, engedélyetett hét milliméterei pltztoly. — Clm t kiadóban. (Ml
Csinosan bútorozott kitiakaJArata utctl uoba azonnal kiadó. SzéchenyMérl trafik. 5562
■«aasél klharSMaét házaktól állandóan legolcsóbban vállalom. — Kossottt-tér 5. 5577
Házinsstsrask keresek gyermektelen hiisspárt. — Orűnfcld Miksa, Klnlzal-utca 5. 5575
Ismeretség hiányában ezúton keres uri-ielhy tánc éa szórakozó partnert. Csak ■rlMkarak levelét poat restante kérem Szabó I. címre. 5579
Kit 1 szobát, konyhái takáa olcsón asonnal kisdó Magyar-utca 43. Ortlnbaum KatsHn. 5581
Utassutjat a legmagasabb napi írbsn veszek KtugerStmoaiw, Klnlzsf-ti. 40/ 5582
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TELEFUMKEN121
2 + 1 osftvss
sielektiv nagyteljesítményű
Budapest á. kOlíaidvevff
HADIÓ REMEKMŰ
váltó- és egysnáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
fejyrer- és i^rttzlet, rádió1 ét grtaofoi otíttlyái.
Szobák P 4"50.
Penaló 8-— P-iöl.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZŰK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek tegiobb helyén fekvő modern szállója. UH Kftipontt fűtés. Hideg meleg folyóvíz Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház étterem.
Egyágyas szobáknál ÍM, kétágyas szobáknál 21 o o an»a4aa«*y a „Zalai UaTéay" felmutstólnak. A DV. áilomáttól direkt vilamos (M-es) a szállodáig
ÖnKBltsési tiron
szállítjuk önnek nagy tömegben készült, szép kivitelű
fali és elő-naptáralnkat.
Képes naptárak szakmánként nagy változatban.
A legolcsóbb és legpraktikusabb karácsonyi és újévi ajándék
kereskedők és iparosok
részére.
Megrendelhető a ZALAI KttzIlftlY nyomdájában
MEGHÍVÓ.
A Tranatfaaafcla EgfaaO\'l Ut-
aialmok RéattánjrláfsaaSo Nagy-kanlaaa, 1931. évi december hó tO-én déli 12 órakor tartja meg a vállalat telepén levő Igazgatósági épület tanácstermében
XXL évi rendes mm,
melyre s I. részvényesek ezúton meghívatnak.
Tárgysorozat:
1. Az Igazgatóság és feltlgyelöbizottság jelentése, zárszámadások és évi mérleg előterjesztése, az Igazgatóság és lelUgyeló-blzottságnak adandó felmentésről való határozathozatal.
2. A feltlgyelöbizottság tiszteletdíjának megállapítása.
a Az alapszabályok 44. és 45. §-ának módosítása.
4. Igazgatósági és felügyelóbizottságl tagok választása.
5. Indítványok.
Nagykanizsa, 1931. december 1.
Az alapszabályok 19. §-á értelmében, csak azon részvényesek szavazóképesek,
akik részvénjí"".....\' \'
pal a közi pénztáránál zetnél (Rudepesf, V , Bálvány-utca 7) le-télbe helyezik. uao
ron részvényesek szavazóképesek, szvényéftet legkésőbb1 három nap-özgytfles hiegtartása élÖtt a vállalat áriái, v&y a Magyar Taidhltellnté-
Melczer Jakab . Dr. Orosz nó Rácz Ilonka Singer József és Társa Székely Vilmos fransdanubia R. T.
1531. december 5—6—7—8-án
Kaszinó nagytermében
rendeznek.
Bútorok, csillárok, szőnyegek, függönyök, porcellán- és üvegdlszmü-
áruk, ágynemük, ágyteritök, rádiók, kézimunkák, villamos háztartási készülékek,
textiláruk, párnák, gramofonok, stb. stb.
■yitva egész nap.
Belápfidij ninos.
Naponta
hangversenyek.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
Hirdessen a Zalai KiMo.
71. évfolyam 273 arám
Nagykanizsa 1931. december 2, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkeutíség 4« Hídóhlv.til: Fóul 5. uim. Keizlhctyl nókkiadóhivnUI: Kouulh ulo 32.
POXITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy Mra a pengi M fUlítr Sierkeutőjígi ín kf.dóhiviUU telefon: 78. u
Harcra készen
A politikai élet zajlása során egyfelől a szélsőjobb érellenel, másfelől a baloldal radikálisai olyan magatartást tanúsítanak az utóbbi időben, ami arról győzte meg a polgári gondolkodású emberiket, hogy a magyar nép gyermekeinek, a polgári politika vezéielnek é> képviselőinek egy táborban van a helyük.
Van egy latin közmondás: Inter duos lltigantea terliui gaudet. Magyarul ez azt Jelenti, hogy amíg ketten verekszenek, addig a harmadik őrtll. Ha a polgári társadalom képviselői nem látják azt a veszedelmet, amit a polgárság széthúzása jelent, akkor egyszer majd arra éb redhetUnk, hogy a polgárság széthúzásából a szélsőségeit főzögetik a maguk pecsenyéjét.
A politikai felfogás mindig szétválasztotta az embereket. Mindenki a saját politikai felfogásának érvényesülésétől várta a boldogulást. Do ma a politikai élet nem csak mint politika érvényesül, hanem vállán hordozza az évszázad legválságosabb gazdasági terhét és azt a világkrl-zlsl, amely alól egyetlen ország sem tudta magát emancipálni. Tehát amikor az ellentétes politikai irányok egymással izembe kerülnek, már nem is az ellentétes politikai meggyőződés vivja csatáját, hanem a gazdasági élet terheitől roskadozó emberek kerülnek szembe egymással.
Természetes, hogy ebból az at-mosi f érából nem születik meg a megértés, az Összefogás szelleme, amire pedig ma az országnak olyan nagy szüksége van. A szélsőségeknek és fegyverbarátaiknak éppen az a céljuk, hogy a polgári tábor egységét minél inkább megbontsák és az ország közvéleményét egymással szembe állítsák. Ha a figyelmeztető jeleket nem mérlegelik kellőképpen a polgári pártok emberei, akkor Igen könnyen megtörténhetik, hogy az ország közvéleményét sikerülni fog annyira megmételyezni, amennyire ez a titkos aspirációk letéteményeseinek céljaik eléréséhez szükséges Viszont ha egy dolgozó parlament működése nem merül ki sz^csaták-ban és a dolgozó kabinet működése a terhek folytonos emelésén lul Is talál kormányzati eszközöket egy világválság hatásainak lehető klparlro-zására, akkor a politikai közéletben és közvéleményben könnyen alakulhat kl a polgári egységnek olyan erős frontja, aminek egyöntetű állásfoglalása el fogja némítani a zavartkellő és bomlasztó törekvéseket.
Ehhez természetesen a polgárság bizalmán gyökerező kabinet és törvényhozás a nélkülözhetetlen alapfeltétel.
A polgári politika irányitóinak tehát mindent el kell követniük, hogy a közvélemény |ózan ítélete biztosítva legyen és arra kell törekedniük, hogy a józan magyar nép széleB rétegei ne a rendbontók szólamait és áligazságail, .hanem a polgári társadalom demokratikus kiépítésén fáradozók szavait hallgassák meg és
azokat segilBék telire.
A magyar közvéleménynek és a polgári politikát irányító politikusoknak számolniuk kell azzal, hogy újból két egymástól nagyon távol álló világfelfogás akarja összemérni erőit Európa felett. Ilyen Időkben a szélsőséges kihívásra és harci készülő-
désre nem lehet mással felelni, csak a polgári erők öntudatos tömörítésével.
Ha a perifériákról harcot provokálnak és minden erővel arra törekszenek, hogy az orBzág nyugalmát és a gazdasági válság ujabb romhalmazán való felépítését megzavar-
ják és kockára tegyék, akkor készen kell lenniük arra, hogy a polgári társadalom ii megállja a helyűt a mérkőzésen, mert tudatában van annak, hogy ebből a mérkőzésből csak az európai demokrácia alapján (elépülő polgári ttrsadalom, a (órán magyar nép kerülhet kt győztesen.
A lakbérekre is kiterjed az n) nyugdíjcsökkentés
A régi nyugdíjasok és a többi csoportok legalacsonyabb rangú nyugdíjasai nem esnek az uj redukció alt
gresszlv kulcs alapján redukálják. A legalacsonyabb rangú nyugdíjasok illetményét az uj és legújabb csoportban sem érintik. A kormány kényleien a nyugdíjasok lakáspénzét is csökkenteni a szolgálati ldS alapján felveendő kulccsal.
A rendelet-tervezetet szerdán tárgyalja le az egységespárt és a kereszténypárt, pénteken a 33 as bizottság.
Budapest, december I (Éjszakai rddlójelentés) A sa|tó ban a nyugdijak ügvével kapcsolatban megjelent különböző híradásokra a következőket Jelentették ki a MTI munkatársának:
Mint Ismeretes, a kormány kötelezettséget vállalt a Népszövetséggel szemben a költségvetésnek 890 millióra való csökkentésére. Megállapítást nyert, hogy ezt a keretet az
ellátási dijak ujabb csökkentése nélkül elérni nem lehet. A nyugdijter-hek 1924 óta 81 millióról 129 millió pengőre, tehát 58%-kal emelkedtek. A szeptemberi csökkentéskor a régi nyugdíjasoknak 5, az ujaknak 10, a legu|abbaknak 15°/o-kal redukálták az Illetményét. Az u| csökkentésnél a régi nyugdijakat egyáltalán nem fogják érinteni, a többit 2 százaléknál kezdődő pro-
Tanácskozások folynak a külföldi tartozások ügyében
Budapeat, december 1 Károlyi Oyula gróf miniszterelnöknél tegnap este nagyfontosságú fa-\' nácskozáa volt a magyar pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos kérdésekről. A miniszterelnök a HVz folyosóján kijelentette, hogy a tanácskozások cs«k egy része azoknak a tárgyalásoknak, amelyek külföldi kötelezettségeink tekintetében eddig Is folyamatban voltak és tovább
Bethlen Bécsbe és Párisba utazott
folytatódnak. R szletekről addig, mig a tárgyalások be nem fejeződnek^ nem tehet nyilatkozatot.
Hir szerint Bethlen István gróf ma reggel Bécsbe utazott, ahol állilólag rövid tárgyalásokat folytai, majd tovább utazik Párisba. Egyesek szerint Bethlen magánügyben utazik Franciaországba, mások szerint pedig szíri, hogy régi összeköttetéseit Magyarország Javára értékesítse.
Tilot a vahta-c—re A magyar Nemzeti Bank ma ujabb
szigorú korlátozásokat léptetett éleibe a valutaforgalom terén és arról értesítette a bankokat, hogy a valuta-csere szigorúan lllos. Bizonyos fajtájú valutákért tehát másféle valutát cserélni tilos, illetve csak a Nemzeti Bank közbejöttével lehet Ilyen üzletet kötni.
Gyanns fiatalemberek SOmbös és Keresztes-Fischer miniszterek lakásán
miniszter magánlakásán az elmúlt csütörtökön két gyanús viselkedésű fiatalember Jelent meg és a miniszter távolléte alatt tüzetesen átvizsgálták a lakást, maid eltávoztak. A rendőrség szigorú vizsgalatot indított a helyszint szemlét végzett fiatalemberek kézrekeritésére.
Budapest, december 1 Ma délben a parlament folyosói,1n híre terjedt, hogy tegnap este Gömbös Oyula honvédelmi miniszter lakása előtt egy gyanúsan viselkedő egyéni tartóztattak le, aki 5 órától 9 óráig ólálkodott a lakás előtt. A rendőrség az Illetőt elfogta. Kiderült, hogy rovotlmultu, többszörösen bün-
tetett előéletű egyén, aki csalás és lopás miatt körözés alatt áll.
Gömbös Gyu\'a honvédelmi miniszter arra a kérdésre, hogy vájjon a letartóztatás összefüggésben van e a puccskísérlettel, rövidesen csak ezt válaszolta.
— A vizsgálat folvamalban van.
Keresztes-Fischer Ferenc belügy-
Za]os szocialista támadások a Házban a pnccs kapcsán a belügyminiszter ellen
„A magyar Államhatalom elég erős ahhoz, hogy minden rendbontó kísérletet megakadályozzon"
Budapest, december 1 A képviselőház mai ülésén Pakots József napirend előtt szóválelte a napokban leleplezett puccskísérletet.
Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter válaszolva kijelentette, hogy az egész szövetkezés oly jelentéktelen, hogy semmiféle forradalmat sem tudott volna csinálni, mert a szövetkezés mögött nem állottak tömegek. Megnyugtathatja a közvéleményt, hogy a magyar államhatalom elég erős ahhoz, hogy nemcsak Ilyen, de mindenféle kísérletet megakadályozzon és az állam rendjét biztosítsa.
Ezután áttérlek a napirendre. Györki Imre arról kezdett beszélni, hogy nem lehet hinni olyan belügyminiszter kijelentésének, aki elitélt ugyan a desperádók és kalandorok működését, de maga Is titkos társa-
ság tagja, aki be|elentelte, hogy a szociáldemokrata pártot és a szakszervezeteket feloszlatja, csak az alkalmas Időpontot várja. Bejelentette a belügyminiszter azt is, hogv februárban Németországban Hitller-kormány, Ausztriában ugyanakkor Starhemberg veszi át a hatalmat. Ezt követi nálunk Gömbös miniszterelnöksége, aki hahlmát olasz és török barátságra Fonja építeni. (Gúnyos nevetés a jobboldalon, nagy zaj a szocialistáknál.)
Tabódy Tibor kijelentette, hogy nemzeti szempontból ír aggályosnak tartaná a tisztviselők és nyugdi|asok illetményének további cfökkenlését.
Zsilinszky Endre szerint mai helyzetünkön csak gyökeres, színié forradalmi mélységekig liatő átalakulásokkal segíthetünk. Első lépés az
átfogó blrtokreform lenne. A német orientáció helyeit a francia barátság idejének kell elkövetkeznie
A ülés végén napirendi vita volt.
A legközelebbi ülés szerdán lesz.
Csltári főjegyző lett Székesfehérvár polgármestere
(Tudósttónk telefonjelentése) Ma, kedden délután választolt polgármestert Székesfehérvár. Az első szavazáson dr. Csltári főjegyző 61, dr. Incze Nándor ügyvéd 34, dr. Say Qéza festőművész 20, dr. Paulovics Béla gazdasági tanácsnok 14 szavazatot kapott. Nem lévén abszolút többség, a két első között újra választoltak. Ekkor Csltári 81, Ipcze 48 szavazatot kapott. Csilári polgármester az elnöklő főispán kézébe mindjárt letelte az esküt.
zalai közlöny
11))) december 1 »
á nagykanizsai NyUKOSz közgyűlése
Nagykanizsa, dccomber 1 A Nyugállományú Katonatisztek Országos Szövetségének nagykanizsai főcsoportja megtartotta szokásos évi közgyűlését. Sztgriszt László ny. százados elnök üdvözölve a megjelent bajtársakat, rámutatott a nyugdijasok kritikus exlstenclális helyzetére. Ismertette az uj nyugdíjtörvény tervezetet ét a nyudijasokat érintő Jóléti intézményeket. A tárgyhoz Dorningtr Hugó és Tretber Kálmán ny. ezredesek, dr. Kahin Imre ny. tólörzsorvos, Jókuthy ny. alezredes és dr. Dómján Lajos Ügyvéd szóltak hozzá. A közgyűlés bizalmát fejezte ki az országos elnökségnek, felkérte, hogy a nyugdijak tervezett csökkentésének mérséklésére folytassa tovább 1* az eddigi energikus küzdelmét. Ugyancsak a közgyűlés meleghangú átiratot Intézett a nyugdíjasok felkarolásáért i helybeli gyalogezred parancsnokához, vitéz Barlay János ezredeshez. Tagváltozások és pénztári jelentés letárgyalása után a jelenvoltak abban a reményben búcsúztak egymástól, hogy a jövő évi közgyűlésre jobb és boldogabb időkben fogják egymást viszontlátni.
A munkanélküliekhez!
A munkanélküli ínségesek segélyezése december 10—15-ike táján fog megkezdődni. Ezen Időig nem áll módomban senkit se segélyezni, a mondott Időig tehát senki se jelentkezzék se nálam, se Potlyondy aljegyzőnél segély, vagy összeírás végett, mert csak az előkészítés munká|át késlelteti.
Módomban lesz — természetbenlekkel — mindenkit segíteni s szolgáljon megnyugtatásul, hogy éhező ember nem lesz Nagykanizsán, kivéve, aki irtózik a munkától.
Már most hangsúlyoznom kell, hogy a munkabíró egyéneknek cutk akkor adhatok segélyt, ha valamely munkabeli ellenszolgáltatást nyújtanak. Egyelőre erdei irtási munka áll korlátlan mennyiségben rendelkezésre. Az itt dolgozók larészt kapnak s családjukra az Intégakcló tartama alatt élelmiszer segélyt. A munka máris megkezdhető, jelentkezni az erdőmesternél kell naponta reggel 8 és 9 óra között (városház Lem. 18 ajtó;. Akik valamely elfogadható okból az erdei munkára nem vállalkozhatnak, az első hóesés alkalmával, akár megkezdődött már a segélyezés, akár nem, reggel 7 órakor lapáttal jelenjenek meg a Zárda-utcai köztisztasági telepen. Munkanélktll csak a munkaképtelenek részesülhetnek segélyben; akiknek munkaképtelensége nem szemmel látható, azoknak orvosi bizonyítványt kell magukkal hoznlok, amelyet a városi tisztiorvosok díjtalanul állítanak ki.
A segélyosztás a Rozgonyi-utcal népkonyhában lesz. Az első napokban kizárólag az erdei munkások kapnak, azután kerül sor a munkaképtelenekre.
Ismételem, hogy munkabíró egyéneknek csakis akkor adunk segélyt, ha már előzőleg valamely munkát végeztek.
Nagykanizsa, 1931. november 18.
Dr. Krátky István polgármester.
Kikaptak a Csikók
Zágráb, december 1
(ÉjszakaI rddiójelent(s) A magyar Csikó labdarugó csapat Zágrábban 7:1 (3:1) arányban vereséget szenvedett.
Nagykanizsai diák volt Hozmecz Ferenc, a „Kaszás-mozgalom" egyik vezére
A Fővárosi Operettszínház botrányhőst Nagykanizsán mii »*m árulta el széluMíet hajlamait
kanizsai diákot.
— Jól emlékszem Hozmeczre, — kezdi Villányi Igazgató az emlékezést. Ott ült az utolsó padban, a fal mellett. A soproni kereskedelmi iskolából jött hozzánk Kanizsára. Eleven eszű flu volt, azonban nem lehetett akkor észrevenni rajta, hogy hajlamos lenne szélsőséges kilengésekre. Akkor némelre és franciára tanítottam. Egyetlen évig járt csak itt nálunk iskolába, azonban az összeomlás után 1920—21 és 22. években gyakran lelátogatott Kani-zára. Akkor mindig tányérsapkában járt, bár ugy tudom, hogy nem volt egyetemista. Neketn sokszor dicsekedett, hogy részt vesz a különféle szélsőséges mozgalmakban és alakulatokban, mert másként nem tud megélni. A Fővárosi Operettszínházban egy alkalommal az ifjúság tűntetést rendezett a szInrekerUlt darab ellen, ekkor az oltani botrányos viselkedése miatt sokat foglalkoztak Hozmecz Ferenc nevével a lapok.
— Az Iskolában sohsem volt különösebb baj vele. Nagyon vidám természete volt, ő töltötte be az osztályban a tréfacsináló szerepét. Egyébkent a tártai Scherlock Hoi-mecznek is nevezték. A kanizsai kereskedelmi itkolának tokezer volt tanítványa közül egyedül Hozmecz Ferenc volt az, aki részt vett az ilyen
Nagykanizsa, docember 1
A fővárosi rendőrség, tnint ismeretes, nagyarányú puccsmozgalomnak jött a nyomára, melynek megkísérlését november 28 ra tervezték a mozgalom rétzlvevöi. A köznyugalom megóvása érdekében a prevenció eszközéhez kellelt nyúlni s ezért a tervezett puccs éjszakáját megelőző é|szakán a rendőrség őrizetbe vette a mozgalom 46 főkolom-posát. A „Kaszás\'-mozgalom és „Magyar Szabadságpárt" néven dol-doztak a puccsisták. Az eredetileg Kecskemétről kiindult Kaszás mozgalom egyik vezére Hozmecz Ferenc volt, akinek neve Nagykanizsán sem egészen ismeretlen.
Hozmecz Ferenc a világháború alatt 1917—18. tanévben a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola tanulója volt. Édesanyja, özv. Hozmecz Vlncéné, szülésznő volt a jelenleg megszállt Perlakon. A Zalai Közlöny munkatársa felkereste dr. Villányi Henrik ny. kereskedelmi iskolai igazgatót, aki ann kidején tanára is volt Hozmecz Ferencnek.
Villányi igazgató, akinek szellemi frissesége bármelyik 30 éves fiatalembert megszégyenít, már Hozmecz nevének ellő emlitétekor is élénk szemekkel néz vissza a múltba ét blztot kézzel ragadja ki emléket tárházából a név viselőjét, az egykori
nagy mennyiségű
maradék
gyűlt össze, ezeket karácsonyi vásárunk keretében
hihetetlen olcsón
árusltjuk.
Aru&ax.
Uundn/ul legnagyobb és legolcsóbb áruQúza
szélsőséges mozgalmakban.
Villányi igazgató lakásáról jövet, amint elhaladok a kereskedelmi iskola elölt, vidám nevetéssel, éhesen csillogó szemekkel tódultak ki a diákok. Az egyik csoportban egy lömzsl, huncutszemű rövidnadrágos valami humoros csinyéröl számol be, mert a többiek jót kacagnak rajta. Tizennégy évvel ezelőtt Hozmecz Ferenc ls Ilyen gondtalanul vidította fel a társait. Azok is épp ugy nevethettek akkor, mint most ezek a kis tömzsi elbeszélésén. És száz év múlva is lesznek, akik az Iskolában neveltetni és nevetni fognak. A diák mindig diák marad, mig együtt van a társaival; de ha szétválnak az útjaik, mindenik önálló, ktllön útra lép, amelynél nem a tanár őrködő szeme vigyáz már többé a botorkáló diákra, hanem az ösztönei hajtják — igen tokszor a helytelen u\'ra. D. M J.
Kanizsán nem gond a Mikulási
Nagykanlzaa, december 1 Lázas készülődései van tele a város. A gyerekek a tigizgatottabbak. A Mikulást várják. De izgatottak a szülök is. Azok meg a gyermekeik örömét várják ünneplő szívvel, de — sok-sok üres zsebbel. És Itt jön közb: jótékonyan a nőegylet! vásár első napja: szombat délután 5 óra, amikor is a kétnapos program ellő nagy attrakciója lesz, a Mikulás apó érkezése. A vasáron olyan potom pénzért lehet mikulási ajándékokat vásárolni, hogy a szülők gondja egyszeriben megszünhetik. Az ünnepélyes Mikulás-bevonulás kedves műsora kereiében az összes gyermekek ott a helyszínen megkapják a Mikulás bácsitól a nekik szánt ajándékokai A nem ott vett ajándékokat it minden gyermeknek kiosztja a Mikulás bácsi és kísérete
Egyébként szombaton délután már nagy forgalom lesz a vásár minden részében. Egész délután és este zene. Beléptödlj 40, gyermekeknek 20 fill.
II ■agykaitbcaai „Maróozy" Sakk-KBr bajnoki varaanyén
I. Wettzfcld, 11. Stolzer, III. dumllár Nagykanizsa, december 1 Nagy érdeklödét mellett feleződött
be a Nagykanizsai ,Maróctym Sakk-Kör ezévi bajnoki versenye. A játékok mindvégig izgalmasak és nyíltak voltak, amennyiben már a fiatal játékosok Is annyira feljavultak, hogy veszélyes ellenfelei voltak a régi, gyakorlott játékotoknak ls. A verseny 2 fordulós volt, igy a helyezéseket elég reálisnak lehet tekinteni.
A versenv végleges eredménye: I. Welszfeld Ferenc 10, II. Stolzer Emil 8. Ili. Oumilár Mihály 7\'/j, IV. Makó Qábor dr. 6\'A, V. Ltchtensteln S.indor dr. 5Vs ponttal.
Welszfeld régi, jó játékos, megérdemelten került az első helyre. Elméleti tudását most gyakorlatilag ls jól érvényesítette. Stolzer fiatal, megfontolt, jó játékos, azonban ha nagyobb önfegyelemre tesz szert, még első is lehet. Oumilár szintén fiatal és jól kombináló erő, csak a verseny elején rosszul kezdett és igy meg kellelt neki elégednie a harmadik hellyel. Makó dr. és Llchtensteln dr. régi, jó Játékosok, jelenleg gyengébb formájuk miatt nem szerepeltek ugy, mint szoktak. hm
<d«|<rás
(Kínokat rádló/tknUt) A Mala~ralé-glal laUxal |.l«rtt ute 10 *rm-kar. Sz*ra> hidas l/a >*rlia«4. raggal kU.
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1_
Hogyan áll a dolgozó nök
ögye .egy aranyifjú" szemszögéből ?
Igen tisztelt Szerkesztő Url
Engedje meg, hogy a .dolgozó nők" védelmében felszólaló bank-tiszIviBelónfinek b. lapjában megjelent levelére néhány sorral válaszoljak.
A nöi nem Iránt érzett kiváló nagyrabecsülésem és határtalan tiszteletem mindenkor visszatartott attól, hogy hölgyekkel szemben ellentmondásokkal éljek s ezáltal velük vitába keveredtem, de a fent emiitett levél elolvasása után szinte megégette tollam a kezemet, hogy haboztam a válasz Jogával élni.
Szolgáljon mentségemre az, hogy egy teljes napi lelki tusa után vetem csak papírra szerény válaszomat az .otthon verőfényében sütkérező" .aranyifjak" nevében.
Sajnos a konyha kOrüli elfoglaltságom, melynek küszöbét .magamat megtagadva, félelmemet leküzdve és könnyeimet elnyelve" léptem át és léptem az asszonyok, illetve nők sorába — nem engedi, hogv hosz-szabban világítsak rá a mélyentisztelt levélíró levelében említett érem mindkét oldalára; azonkívül a hor-golásommal Is el vagyok maradva és még ■ fehérneműim meg monog-ramozása is hátra van s még egy párnát is meg kellene montiroznom. Igy tehát csak röviden I
Mondja csak, mélyentisztelt levélírói Kinek van tobb Jogosultsága szellemi, illetve adminisztratív munkát végezni, kl 12, illetve 16—18 évig készült az Iskola padjai kOzt a hivatali pályára, vagy annak, ki 4, legfeljebb 8 évig készült erre ? Azt hiszem ennek az étemnek mindkét oldala egyforma.
És mondja csak, mélyentiszteit levélíró I Csak egy munkát Ismer ön, mellyel hozzátartozóin segíthet, az irodai munkát? Ha Igen, ugy kérem szíveskedjék egy kicsit körülnézni és azonnal látni fogja, hogy mennyivel tobb munkaalkalom és kereseti lehetőség nyiilk a nők számára, mint számunkra. Vagy talán szégyen 4 polgárival varrni tanulni, vagy más fizikai munkát végezni? Ha Igen, ugy tessék felkérni az Összes 4 középiskolával rendelkező Iparosokat és kereskedőket, hogy hagyják abba mesterségüket, mert fizikai munkát végezniök szégyen. Nem szólva arról, hogy Ismerek érettségivel, sőt diplomával rendelkező Iparosokat Is.
Az pedig, hogy kl biztosítja Önöket a férjhezmenésre, csak azt válaszolhatom, hogy senki, de valami és pedig a munkaszeretettel és ma-kulallansággal páresuló családszeretet erénye és a férfiak elhelyezkedési lehetősége, amit ép Önök akadályoznak meg.
Beszélhetnénk még arról is, hogy a Nagykanizsán hivatalba, illetve irodába járó hölgyek 90°/o-a Jómódú családok gyermeke, kiknek valóban megadatott az ég Urától az a jótétemíny, hogy .hlmezgetve és főzőcskét jálszva sütkérezzenek az otthon verőfényében".
Tarlson egyszer, mélyentisztell levélíró, seregszemlét a .dolgozó nők* tábora és az állásnélküli .aranyifjak" szüleinek sokasága felett s akkor rá
fog jönni, hogy melyik tábor van jobban rászorulva arra a havi pár pengő segítségre. Ennek az éremnek az oldalai is csak egyformák lehetnek.
Távol áll tőlem mindennemű személyeskedés, de lehetetlen állapo\', hogy mikor érettségivel és diplomával rendelkező férfiak állás nélkül sétálgatnak, akkor jómódú szülők leánygyermekei és közhivatalnokok feleségei elzárják előlünk az érvé-
nyesülés lehetőségét és ezzel ujabb családok alapítását.
Vagy megfordult a világ ? Igen ? Na jó. Hát tessék:
Jól főző, varrni és kézimunkázni tudó 23 éves fiatalember megnősülne, önálló keresettel rendelkező hölgyek megkeresését kérem".
A kérőnőket tárt karokkal várva maradok az igentisztelt Szerkesztő Urnák hálás köszönettel, alázatos szolgája: Ortbtnl litván
»
Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás dr. Mutschenbocher Edvin elnöklete alatt Védő dr. Makk László ügyvéd, a vádat vitéz Szity Dezső ügyész képviselte. A 19 éves legény Töredelmesen beismerte a bíróság előtt is tettét és azzal védekezett, hogy annyira bántotta, bogv apja megverte őt, hogy bosszút forralt.
Dr. Mutschenbacher elnök: Tudja-e, hogy maga az akasztófa alatt állott és csak az ügyész urnák köszönheti, hogy rögtonitélő bíróság elé nem került, amely vagy halálra vagy életfogytiglanra ítélte volna?
A vádlott láthatóan megrendült. Ács János, a vádlott édesapja azt mondja, hogy nem tudja, ml történt a fiával, annyira Ittas volt, hogy amikor 61 megverte, azt mondotta neki: .Üssön engem agyon, apám!
Az apja vallomása közben a tiu sirva fakadt. A bíróság ezután Steffer Klroly, Tóth Lajot, Steffer Ilonka, Steffer Mária tanukat hallgatja ki. A bizonyítás befejezése után vitéz Szity Dezső klr. ügyész i BTK. 422. § ban kéri a vádlottat bűnösnek kimondani. Makk László dr. védőügyvéd rámutatott a tok enyhítő körülményekre, amelyek fennforognak és enyhe ítéletet kér.
A bíróság délután 5 órakor hirdette ki Ítéletét, mely szerint Act Józsefet bűnösnek mondotta ki gyújtogatás bűntettében és öt ezért figyelembe véve a fennforgó körülményeket négy esztendei fegyházra és a perköltségek megfizetésére Ítélte.
karácsonyi ár P 1-60
SINGER hetvenegyedik karácsonyi vásárát
naponta «ok vewA látogatja.
Jó minőségű mosott siffon
kis vég karácsonyi ár P 9-80
140 cm. széles férfiruhaszövet
métere karácsonyi ár P 2 50
Kanavász ágyhuzatnak
métere karácsonyi ár P —.80
Nagy mennyiségű mintás műselyem
P 2 90 helyett karácsonyi ár P 1-35
Jó minőségű tennisflanell
karácsonyi ár P — 70 Ingoxfordok divatos mintákban
príma minőségben karácsonyi ár P 1-20
Ágylepedő rendes méretben
darabja karácsonyi ár P 3\'50
Damasztabrosz fehér
karácsonyi ár P 4\'—
Nagy tétel ingzefir
P 2-50 helyett Mintás divatflanellek
karácsonyi ár P 1*— Flanelltakarók rendes méretben
darabja karácsonyi ár P 5\'—
Törülköző jó mosható anyagból
karácsonyi ár P —-80
Szövött kockás pohárruha
karácsonyi ár P —"ÖO
Ingzefirek szép mintákban
métere karácsonyi ár P —-80
Angin mélere karácsonyi ár P >•—
Ágyneműnek való szép fehér damast
métere karácsonyi ár P 1-50
Príma férfi téltkabátizOvetek 30%-kal napi áron alul.
NŐI kabátok 20—30°/o-kal áron alul.
Sztfrméknél nagy drkedvesmény.
Maradékok, mint a múltban It, rendkívül kadvwttt Árban.
Statárium helyett négy évi fegyházat kapott a kar-macsl legény, akt felgyújtotta édesapja pincéiét
Csak az ügyészségnek köszönheti,
Nagykanizsa, december 1 A mult napokban a zalamegyei Karmacs községnek szomorú szenzációja volt. Ács János jómódú gazdaember és pálinknfózdetuiajdonos 19 éves József nevű legény fia kis öccsével patkoltatni vitte a lovát, majd a szekérre felraktak egy rakomány káposztát. Eközben történt, hogy Ács József, mert kis Öccse nem akart neki engedelmeskedni, a korbács nyelével megverte. A kis flu hazafutott és elpanaszkodolt édesapjának, Mikor azután Ács József később erősen it\'as állapotban hazatért a szőlőhegyről. Ács János felelősségre vonla a fiái, hogy miért bántolta a kis Öccsét A feleselés során az öreg fogolt egy karót és alaposan elverte vele legényfiát. Ácb Józsefet nagyon bántotta a megszégyenítés. .Elmegyek és soha többé nem, jövök vissza" mondotta és elment hazulról. Senki nem vette komolyan a fenyegetést, aminthogy Ács József is meggondolta a dolgot. Ám a legényben dolgozott a bor Is, ami bosszúra sarkalta. Felment a szőlőhegyre, ahol
hogy megmenekült az akasztófát ól
édesapjának pincéje, présháza és háza is van és felgyújtotta azt. A lángok csakhamar átterjedtek a szomszéd Steffel Károly gazda Ingatlanára is, ugy, hogy csakhamar két község tűzoltósága vonult ki a ftatal-mas tűzet oltani, ami nagynehezen sikerült is. A csendörök órák alatt kézrekerltették a lettest Ács József tzemélyében, aki ott a helyszínen be Is vallotta, hogy bosszúból gyújtotta fii apja pincéjét.
Ács Józsefet behozlák Nagykanizsára és csak a kir. ügyészségnek köszönhette, hogy az ügy nem keiű.t rögtonitélő bíróság elé, mert az ügyészség tekintettel volt a legény fiatal korára és Így az ügyet rendet bíróság elé utalta.
SZÍNHÁZ
Rádblzom a feleséget!?
Melléfogás volt a direkció részéről, hogy pont ezzel a vígjátékkal lépett a kanizsai közönség elé. amelynek az itt elvérzett Fodor-szintársulat alig 4—5 hónappal ezelőtt mutatta oe többször Is egymásután és pedig pompát szereposztásban Vaszary János darabját. Nagyrészt ennek tudható be, hogy a vendégszereplés második estéjén it Igen gyenge ház tapsolta végig az előadást. Az elismerés központjában kétségtelenül Boronkay Ilona ét Szenttványl igazgató álltak rutlnlro-zolt, részleteiben it kidolgozott játékukkal. A vígjáték légkörébe Kovács Árpád Igyekezett elfogadhatóan beleélni magát. Erős a gyanúnk, hogy ezt is inkább a szegedi deszkákról hozta magával, mint a rendező tarsolyából. A szakácsnő jelen-téktelenségében is nehéz szerepéből Oabányl Böske próbálkozott kihozni valami elfogadhatói Nehezen birkózott a nem rászabott szereppel. (Rendező 11) Játszottak még Tihanyi Mária, Rajz Ferenc, Halász és Deák. Az igazgatóság igen tapintatlanul ét talán Indokolatlanul ls egy Igen fontos jelenetet cenzúrázott az L felvonásból, ugy, hogy akik nem Ismerték a darabot, azok kétségbe vonták Bt11 üldöző szerelmesének létjogosultságát. , D. M. J.
J*1 A „Ttaek". Az Országos Müvée*-
nház előadás*ban szerdán este 8 órakor, Hans Müller 3 felvonásod színmüve a „Tüzek" kerül mlnre. A darab csak felnőttek réexére van Jelezve. A szerdal előadás olyan élményt tog nyújtani a totál közönségnek, amelyben évek óta nem volt része. As előadás Iránt oly nagy az érdeklődés a városban, hogy a jegyek nagyrésze már elővételben
hangszórós a 7033-as
Európavevő Orion rádió.
Qyárt|«: Orion Izzólámpa gyár
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1 »
NAPI HÍREK
NAPIREND
Dtosmfaer 8, anrda
Hóm. katolikus Bthlaiu. Protestáns:
Auréllá. Iiraellta : Klsl. M 50 •
Várod Muteum ét Könyvtár nyitva csütörtökön él vssárrup délelőtt 10-től 12 éráig.
Ovógvsiertárl illeti dolgttal, f hó végéig a .Mária\' gyógyszertár
KJrály-utiO.
Oősftkdő nyitva reggel 6 érától este 6 éráig (bétfő, szerda, péntek délután, kedden egén náp.nőknek). Tel. 2—13.
— Doktorrá avatás. Köriig Zoltán jogszigorlót a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen kitüntetéssel doktorrá avatták.
— Egyházmegyei hírek. A megyéspüspök Magyar János káplánt Kiskomáromból Marcaliba hasonló minőségben áthelyezte, Vdrnay Lajos székesfehérvári egyházmegyei lelkészt pedig ideiglenes szolgálattételre, mint káplánt, Kitkomáromba küldötte.
— Jegyzői hlr. Az alispán az elhalálozás folytán megüresedett gelsei körjegyzőség vezetésével Takács Ernő adőügyi jegyzőt bízta meg, annak helyére pedig dr. Lukács János pacsal jegyzőt rendelte kl.
— Missziók Homokkomáromban. Homokkomárom községben hétfőn délután nyolc napos misszió kezdődött a község népének Mánk részvétele mellett. A missziókat P. Deák Szulpic plébános tartja.
» Mai Dotnány Sári hangversenye. A nagykanizsai Casinoban ma este fél 9-kor kezdődik Domány Sári hangversenye. Meller helyett nem Pogány, hanem Polgár Tibor, a rádió népsze rü karnagya fog kitérni. A jegyelővételből Ítélve zsúfolt házra lehet számítani.
— Feketekávé-estély. Az lzr. Jótékony Nőegylet által rendszeresített feketekávé estélyek mlndea alkalommal olcsó és néhány órai kellemes szórakozást nyújtanak a Nőegylet megjelenő vendégelnek. Ennek tudható be az estélyek népszerűsége és nagy látogatottsága. A legközelebbi, családias jellegű estély /. hó 5-én, szombaton lesz a Kaszinó helyiségében. Háziasszonyok lesznek: Blankenberg imréné és Neumann Aladárné, a választmány agilis tagjsL
« Házasság. Musza József szabómester (Nagykanizsa) és Horváth Rózsika urleány (Szombathely) házasságot kötöttek. (Minden külOn értesítés helyett.)
— Mikulás ünnepély. A Missziós-ház NapkOzistáinak Mikulás-ünnepélye folyó hó 5-én, szombaton délután 4 órakor lesz a Mlsízlósházban. A kicsinyek már szorgalmasan készülnek a jó Miklós püspOkbácti fogadására versekkel, énekekkel. A kedves szttfőkön kivül ezúton hívja meg szeretettel mindazokat, kik szívesen érdeklődnek a Napközi Oilhon apróságai Iránt, a Missziósház fó-nökníje. — „Prohászka naptár" az 1932. évre darahonklnt 1 50 P-ért már kapható a Missziósházban.
— Versenytárgyalási hirdetmény. A szegények és ínségesek élelmiszer stb. szükségletének biztosítására versenytárgyalást tartok. Szükséglet: bab, cukor, só, paprika, vöröshagyma, pelroltum, gyufa, szappan. A cikkek kiszolgáltatása utalványok ellenében a szállító kötelessége. Felmondási Idő: kölcsönösen két hét. Nyugtabélyeg illeték a szállítót terheli. A kellően felbélyegzett zári írásbeli ajánlatokat folyó évi december hó 5-én déli 12 óráig a v. Iktató hivatalba kell beadni. Az ajánlatok felbontása ugyanaznap fél 1 órakor lesz dr. Pottyondy aljegyző hivatali helyiségében. Az ajánlatok felbontásinál •> ajánlattevőknek jelen kell lenniük s bab, paprika, hagyma, gyufa és szappan mintáikat magukkal kell hozniuk. Nagykanizsa, 1931. évi november hó 30-án. Dr. Králky István polgármester.
— Pénzéért 100%-os valutát vesz, ha szőnyegszükséglelét SchDtz-nél szerzi be.
— Szent Erzsébet ünnep Pa-csán. A pacsaiak is megülték Szent Erzsébet ünnepét. A aktuális műsoron Szokol László káplán mondott ünnepi beszédei, délután pedig az iBkoiásgyermekek Qombos Károly tanító rendezésében színdarabot adtak elő.
Felszámol az .Uránia"
Nagykanizsa, december 1 A nagykcnlzsal .Uránia" mozgó-fényképizinház r. I. hétión délután ülést tartott, amelyen egyhangúlag kimondották a felszámolást.
b^JliilM^fsdo^
D«c. 2. Dotniny Sírt irta ét dtltilft ■ Kattinóbm.
Mint Műlkr : „tllltk 6 órakor a Viroal Sstn-hátban (ccak telnSltaknek).
Dac. 3. Stanca: „Háitbarát" "bohóra! 8 órakor a Viroil Silnhltbtn.
Dm. t. Klabund: „KrUtk&r S órakor a Vlrotl SitnMiban.
Ott. s. „Siaglny Uuyt nem lehal tlvenni" ö órakor a Viroal Silohitban.
Aa tar. NAasytvt !aá|i a Kaatinóban 0 órakor.
Dec. fl—S. A Kar atilla? Jótékony Nótftltl Kará-ctonyl vittra.
Dac. 8. Kar. Ttittvtialónók Jubllltlt iliiiköigyolíit II órakor a Mltttlóthiibin
Dac. ÍL NTE hu! Ictatlélya t l\'olgirl Kgylctbin.
Dee. Ií. Tóth Kilmia caalatuUriuin, Banht Itlvis Iktilli elóadlta a virothttin 8 órakor.
Dec. I*. t-\'aliókcrcakcdalmll Vígitllak mQtoioi el-lélya t Kttitaiban.
Véletlenül agyonlőtte a leánytestvérét egy kisfiú
Kaposvár, december 1 Megdöbbentő gyermekiragéJia tö -tént Klskereszluron. HM Ádám le-venlefőoklaló 10 éves kisfia a levente fegyverrel varjura akart vadászni. Amint a töltött fegyverrel kl akart menni a kertbe, vélellenül megbotlott a küszöbön, mire a fegyver elsült. A lövedék oly szerencsétlenül találta a közelben álló 11 éves Hírt Annát, hogy átfúrta a nyaki ütőerét. A szerencsétlen kislánya elvérzés következtében meghalt. A szerencsétlenség ügyében nyomozás Indult.
Égisz Nagykanizsa készOl
dec. 5-én és 6-án t ■ MAegyleti Vásárra
= NŐI kabátokat a karácsonyi vájár keretében mérsékelt árban vásárolhat Stnger divatáruházban.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult héten 12 gyermek ízületeit, 9 flu én 3 leány: Mráz Jenő kereskedő ós KIsfaludI Stefániának rk. Ha, Otártlcs Iván lakatossegéd éa Stce Margltnnk rk. fia, Varga György várost tűzoltó ée Téri Rozáliának rk. Tla. Veres István zenész és Németh Rozáliának ref. Na, Kubos Ignác utazó és Qrűnbniim Arankának lzr. tla, Orácz Ferenc kőmüvessegéd 6a Plánder Rózsának rk Hu, Dergesz Károly vasúti pályaőr ée Lukács Annának rk. fia, Müllor Imre kereskedő és Holl-mann Rresébetnek lzr. flu, Volsz József kerekedő és Szabados Annának lzr. leánya, S/abó látván napszámos ós Pintér Teréziának rk. fia. Házasságon kívül született 2 leány. — Hatálozás 6 vall: Horváth Tibor rk. 2 hónapos, Schless Antal Ferenc kereskedő Hí. 38 éves, tjzv. Zettner Mártonná Noubauer Katalin lzr. 88 éves, LAng Berta vu-.nU takarítónő rk. 02 éven, Btcsák János napszámos rk. 54 óves. Kulcsár Jánoané Szekeres Anna rk 38 éves (Alsósánc). — Házasságot kötőit 2 pár • dr Mező Ignác ügyvéd éa Sehwarz Erzsébet lzr., Somod! János tflldm. és Veit Mária rk.
— NŐI télikabátokat már 25 P-tól kezdve kaphat a Schfltz Aruházhaa.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb ls megfelelő kividben, garnitúrákat, reka-mléket, matracokat, foggfiay&kct stb. legolcsóbban éa kívánatra kedvelő llzetői feltételekkel átállítunk. Rendelés előtt ké>-len dt|taian ártájékoztatót. K o p s t e. n Bútoráruház, Nagykanizsa, Horthy Miklós ut 4
Nagy karácsonyi vásár
mélyen leszállított árakkal.
Tennisa flanellok ................................................72 fillér
Kis vég jó minőségű vászon ..............................9\'50 pengő
Kis vég ptima moso\'.t vászon..............................11-50 pengő
Konyharuha kockás, darabonkint........................60 fillér
Törülköző damaszt, kockás, darabonkint............80 fillértől
Női Ing, himzett ............................................1*10 pengőtől
NŐI bugyi ............................................................1-10 pengőtől
Szines női hálóing......... ..............................3"60 pengőtől
Színes ingbugyi ......... ..............................2 20 pengőtől
Kávés garnitúra 6 személyes minden színben 6-50 pengő
Raktáron tartunk férfi és női szöveteket, tlanellokat, mindenféle selymeket és nól kabátokat. Nutrtettc bunda 85 P.
Weiszfeld és Fischer P5IÍÍ5
Telefon: 258.
Ma
Erzsébet-tér.
Telefon: 258.
Hócipő
Nőt-, Úrfi- és gyermtk-hódpók nagy választékban kaphatók :
Sszabó ctpöárahdzban líoriöy Mlltclós-ut
(Városház-palota)
NóMxet meg MraUalalmal, m*ff fog gyöxödnl ol(.*ó áraimról.
Kifosztották Budapesten, mire öngyilkos lett elkeseredésében
Toponár, december 1 Borzalmas módon veteti véget az életének Király Perenc 68 éves ny. Máv. váltókezelő, szulimáni lakos. Király a gyékényes! személyvonattal jött haza Budapestről. Amikor a vonat Taszár állomásra éri, Király Ferenc kiszállt a vonatból és az éjszaka sötétjében az álló szerelvény egyik kocsija elé feküdt s fejét a vágányra fektette. A meginduló vonat kerekei teljesen levágták a fejét a törzsről. A törzsnélküll testei virradatkor találták meg a vasutasok. Megállapítást nyert, hogy Király azért lelt öngyilkos, mert Budapesten való tartózkodása alkalmával kifosztották. Elvették tőle az újonnan vásárolt télikabátját és 100 pengő készpénzét.
— Megverte az apósát Oréczl István 73 éves, Magyar-utca 4. szám alatt lakó ny. vasul! fékező bűnvádi feljelentési lelt a rendőrségen veje, Mlkula Oyula l-ereskedősegéd ellen, aki annak d cira, h\'gy már egy hónapja élvezi az öregember vendégszeretetét, mégis bántalmazta Qréczi István. A szerencsétlen öregember 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség áttette az ügyet a járásbírósághoz.
RÁDIÓ-MŰSOR
December 2 (szerda) Ballaput 9.15 O. hangv. 9.30 Hírek. 11.10 Ncmietküil rtz|clifljiolgálat 12 Déli harangszó. 13.05 A Mindlts-uitonzenekar hangversenye 1Z25 Hírek 18 Időleliés. U.tó Hírek. 6 F. 16.43 ldő|elzéa 17 N«-velts. 17.35 Cigányzene. 18 30 Olasz nyelvoktatás. 19 B 19.25 A\' Operaház előadásának közvetítése. .A mosoly országa". Regényes operett 3 felv. A II. lelv. után Idojeliés Aj eláadás után Időjáristekntés, majd cigányzene |
Bécs 11.30 Zenekari hangverseny. 12.40 éa 13.10 O. 17 Zenekari hangverseny. 19.30 A bécsi Schubert-szövetség ^hangversenye Mozart halálának 140. évfordulója nsplán. 21 Zenekari hangverseny.
Közgazdaság
A kanizsai vásár
Nagykanizsa, december 1 A keddi nagykanizsai országos vásár nagyon gyenge volt. Felhajtottak kb. 800 szarvasmarhát és 850 lovat. Kevés állat cserélt azonban gazdát. Volt több olasz kereskedő Is, akik azonban csak kisebb vételeket eszközöltek. Ami vélel volt, belföldi uradalmak eszközölték nagyobbrészt, Az árak tartottak voltak.
Világhírű TDBTOPN svéd hócipők megérkeztek.
• • Tretorn cipő puha, könnyű, tartós, törhetetlen.
Egyedöikapható: W| LTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA cipőüzletében.
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
Zftrieil zárlat
Pária 2013, l.ondon 17-25, Newynrk 51475, flrüsael 71-45, Milano 2M7\'/«, Madrid 4320, Amsterdam 20fi!*>, licrlin 121-95, Wien —, Szólla 3-75, l\'rága 15-2(1, Varsó 57-60, Budapest 90-021/1, ilclgrád ÍMÖ, Bukarest 3-07.
TeméaTtAude
Buu tlszav. 77-es 12-50-13-00, 78-as 12-65 1315, 7»-es 12-80-13-30, 80-as 12-90 -13-35, dunánt. 77-es 1210—12*30, 78-sb 12-25—12-45, 79-es 12-40-12-60, 80-as 12-45—12-65, rozs 13-20-13-35, lak. árpa 16-85-17-20, zab 2175—2200, len-KCri 14*00-14-80, korpa 1225-12-50.
A Nemzeti Baak íerlu-4rlolT*a»I
valuták
Angol I. 17-90-19-40 Bíígafr. 78-75-79 75 Csehk. 10 89-17 03
Din k. -•--•-
Dinár 1005-1015 Dollár 569-50-573 50 Frandal. 22-20-22-50 Holl. 22915-230 95 Zloty 63 55-64 55 Lei 341-3-51 Léva 410-4 22 Ura 28-80-29 70 Márka 13530-136 30 Norvég Klrt0-I(»50
Peseta —•--•—
Schill. —•--•—
Svájcit. 11045-111-45 Svéd k, 104-50-107 50
devizAk
Amst. 22055-23095 Belgrád 1009-1015 Berlin 13550-136 30 BrQssel 79 05-79-75 Bukarest 3-39-3-47 Kopenh.104-00-106 00 London 18-60-19 40 Madrid -•—■•— Milano 29-10-29-70 Newy. 57080-574-20 Oszló 103-00-105-00 Páris 2230-22-46 Prága 16-91-17-01 Szófia 414-4-22 Stockh. 105-00-107-00 Varsó 63-75-64-55 Wien _•_•— Zürich 11075-111-45
hriétrbár
Felhajtás 1896, eladatlan 521. - Első-rendU 1-00-1-08, szedett 092-096, szedett közép 088-094. könnyű 074-084, l-aő rendű öreg O-96-lflO, ll-od rendű öreg 086 092, angol süldő 090-105, szalonna nagyban l\'ÍO—1-44, zsír 1 60— t-70, hus ltfe—1-20, félsertés 1-24—1-34.
UaiK: Béltalal SyoaU m Upkiaáá Vállalat. Iinkuiuát Nlctö* Idadó: Zalai Károíj.
APRÓHIRDETÉSEK
awmuli J CO pmm0S ■««»»■— Mimi
a r«lMl««M UajvalH aanraada "tbwaMifl uéffazt alSn nn^inmtSÖM-
ílméÁ H|fM ■Io*Ar Cacngery-ut
18. aUtt 724 U-OI telek. (Ungerl. 5117
Balvároa legszebb helyén egy világos, déli lekvétll. csendes bútorozott szoba uonnai Hadó. Clm a kiadóban._
Prl.4lyi.Ml diszkréten, csakis blztoa helyre kiadom. Clm a kiadóban.
nagy k
\'Óbb város közelében eladó,
■lamf 5 Járatú, nagy körzettel, b napi
veazek Kluger Slmonné, Kinlzsl-u. 40.
nagyobb bérbeadó.
Clm a kiadóban.
esetleg
3124
Llbamilat a legmagasabb napi árban ......... 5582
Ovál, kör és szögletes bápkarttné. aaktt minden azln és szélességben, olcsó árak mellett vállal — Slern üveges, Tele-Ion 196 . 5497
Kínáló »»BmflvB«h
nagy WUauUttu kaphatók legolcsóbban
ZSOLDOS OTULA
ÓRÁS, ÉKSZERÉSZ fcö LATSZERÉSZNÉI. PÓ-UT 14. BIZTOSÍTÓ PALOTA
Orvost receptek elkészítése. 4\'4i Szakszerű Javítások.
HaM.J»«la állandóan kapható Sípos
Andor, Mnsicl és Frledenthal, Teutsch Oosatáv, vitéz Tóth Béla, Mustoa Ferenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 8118
Ot szobáa komplett laké* fűrdöazobá-val azonnalra, vagy május l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
Deák-tér 1. az. alatt levó Höhn drogéria Bxlathalylaága átkSItS.áa miatt azonnal kiadó. 8
Hatóságilag engedélyezett
Yorkshlre tenyészkan,
hét hónapos, csodaszép példány eladó. Fehér Samu, Bakónak.
Maissár Isaaa ellátással felvétetik. Clm a kiadóban. 7
szobáa utcai takáa kiadó Kinizsi-
Egyas
Ica 20.
Saját termésű homoki édes rizling boraim lllerenklnt 48 fillér, 10 liternél 44 fillér. dioaz, Sugár-ut 41/b. 10
uabáa lakta mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó — Sugár-ut szám.
5612
klaáá, azonnal elloglalbató egy utcai üzlethelyiség, két kétszobás udvari lakás, ugyanott kb. 6)0 Q-«I Jó mlaóaégű konyhakert, részben nemes gyümölcsössel Bővebbet Magyar-utca 20. 5609
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt - 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel I 25II Megrendelésre házhoz küldöm, üríti láral), laMqráafHS. «•.
Egy szobás, konyhás lakás kiadó. Bővebbet Deu sch, Deáktér 12. 5529
•aját Urasáét boraimat kisebb tételekben eladom l« fillér IHaraaklat
2i liternél kevesebbet nem adok. Orosz, Horthy Mlklóe-ut 37. 5526
Rákóczi utca 23. azimu jarokUzlet-ház szabadllézböl ataéé, Bővebbet ugyanott 5W
Libamájai veszek legmagasabb napi árban Pahnné. Zárda-utca 3. 5629
ériesitjük a m. t. a Hercegség a mai
Tisztelettel vevőinket, hogy naptól
mólyen leszállította
az összes hentesáruk és felvágottak árait.
Mély tisztelettel Herceg Esterházy Hentesüzlet
Horthy Mlkláa-at B. Talafaas s 5-9*.
Nagymennyiségű gyönyörű
modern hálószobáink
érkeztek különbözó színben és minőségben, melynek megtekintését kérem. Caroo/dU /<J minöatg 1 , Legolcsóbb drak I
SZÉKELY VILMOS butortelepen
Hagykanlua, Erzsébet-tér 18. ixáa alatt (volt Sun&MiáUotU), Elsőrendű aaját kárpitos *a aaataloa műhely I
A leglceűvexöbb flníéal teUételelt I
Józsel tőherceg-ut 57. szám alatt levő magánháx 1 szoba, mosókonyha és
mellékhelyiségekből áUÓ kiadó. A lakás újonnan van kifestve.
lakással azonnal 5621
Férfi bassáa keveaet használt, félboeazu, szőrme béléazel olcsón eladó. Megtekinthető Kaufmsnn Manónál, Májon raUköizö-rtts melleit -5616
a000 kötet modern könyvekből álló
kölcsönkönyvtár s
vármegye székhelyén, főtéren eladó. Clm megtudható: Erdős Irodájában, Budapest, feréz-körut 35.
[ózaef hirdetési
Dughagyma
(őszt vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
QyQmölcsfavédelmi szerek
(őazl permetezéshez)
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mai, m fi trágya, termény ée nBvény-védőszerek kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A büóeág mellett Telefon 13a Nélyány darab Cslncatlla faJUazU házinyúl eladó.
Hó- éa sárcipó szakszerű
ueo Javítását garanciával vállalok.
Oamtfcá Hátyáa gumi vollanlaá] üzeme. Fő-ut 4. szám (Roaenleld ház.)
\\
/r
ldtatujaM
2+1 CSÖVES HÁLÓZATI RAŰld Az Idei szezón rádióiból 8 havi részletreainllrl
QUITTNER
viLuiBoa éi iiAiMé uaaOzLCTC oacaatai-uT l Tcucroa I04.
NAGYCSILÜR-VáStR!
Hó, I
Urak figyelmébeí
Van szerencsém értesíteni a t. urakat, hogy
modern divat-szabóságomban
a legelegánsabb Öltönyök készülnek szolid árak mellett Príma szóvetekből már 80 pengőért készítek Öltönyöket kétszeri próbával.
Mussea Jóxscf modern dtvat-Mzabó Nagykanlzta, Erz*éb*t-Ur 4., II. em.
A csodálatban mindenki 1
mily pompás a
TEIEFUNKEN121
2 + 1 oaBtea
szelektív nagyteljesítményű
Budapest * külföldvevő rádió remekmű
váltó- és egyenáramra
Kedvező részletfizetésre kapható
Szabó Antal
legyrer- éá i»orttilet, rááli- át grtaofoi acttályáa.
ZALA) KÖZLÖNY
1931. november 29.
Tekintse meg
Meggyőződhet arról, hogy:
a legszebbet,
a legtökéletesebbet, a legjobbat
a legolcsóbban
ax ország legrégibb és legnagyobb bútoráruházéban vésérolhat
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa
Horthy Miklós-ut 4.
Sopronm KaHin h r
9iu in Uaintn#
Kedvező fizetési feltételek!
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Váliatatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 274 szám
Nagykanizsa 1931. december 3, csütörtök
Ara 14 Wlér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SufkmUMg é. kiadóhivatal: Ffiot S. aám. Keszthelyt flókkladóhlvatal: Komth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóHieléal ára: egy hóra • pcngó aO Hl Sitrkeaittegl tt Hadóhlvalail telelőn: 78.
flUét
Károlyi i „Sintérmunkát végez a kormány, de ninoa más kivezetfi ut"
Mindenkép keresztQl kell vinni a költségvetés 32 millió pengős csökkentését, mert csak ez ment meg az inflációtól
mány, de nincs mis kivezető ut. Kéri s pártot, hogy járuljon hozzá a rendelet termeihez, mely csak egy fél évre szól.
Homonnay Tivadar szerint a jól-Nzetett állásokban levS nyugdljaso-
Budapoet, december 2
(Éjszakai rddlijelentis) A kereszténypárt szerdán este Zichy János gróf elnöklete alatt ülést tartolt, amelyen Varga Imre pénzügyi államtitkár Ismertette az uj nyugdijrende-let tervezetet. Rámutatott arra, hogy az dllam nem képes fedezni az előirányzott kiadásokai is ezirt van szBksig a kiadások csökkentésire. A rendelet végrehajtását csak május 1-töl tervezik.
Wolff Károly tiltakozik a lakbérek rendeleti uton való csökkentése ellen. Indítványozta, hogy a párt ne fogadja el a javaslatot, hanem bocsátkozzék uj tárgyalásokba a kor-
mánnyal.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök kijelentette, hogy a népszövetségi bizottság nem adott utasítást a csökkentés végrehajtására, hanem a magyar kormány telt Igiretet arra, hogy
32 millióval csökkent! a költsigvetist. Ezt mindenkép végre kell hajlani, mert ha nem követünk el mindent a kiadások csökkentésére, akkor még rosszabbul járnának a tisztviselők, meit Jönne az Infláció és bár kapnának egy kosárravaló papírpénzt, de annak nem sok lenne a vásárló-irtike. Hetek óta tárgyalják, miként vigyék keresztül a 32 millió csökkentéséi. Sintérmunkát vígez a kor-
kon takarékoskodjék a kormány.
Óról Zichy János indítványára elhatározta a párt, hogy ma, csütörtökön délelőtt a képviselőházban folytatja a tanácskozásait.
Az egységespárt
ugyancsak ülést tartott szerdán este és azon a nyugdljrendelet tervezet megvitatása szerepelt.
A magyar püspöki kar munkát és kenyeret követel a dolgozók számára
„A közhatalom feladata a dolgozni akarókat munkához, az éhezőket pedig kenyérhez juttatni"
Budapeat, december 2 A magyar püspöki kar őszi konferenciáján közös pászlorlevél kiadását határozta el, amelyben a mai Időket teszik szóvá és amelyet az ország vslamennyi templomának szó-sjtékéről^plvasnak fel a híveknek. \' A pásztorlevél szerint talán irég soha nem nyomta a lelkeket akkora gond, mint most. A baj oka az el-
hibázott békeszerződéseken kívül még más mélyebben fekvó betegségben rejlik, sőt a békeszerződések lehetetlen rendelkezései Is ezekből a sölit mélységekből keltek iletre. A bajok oka a földi javak viszonyának helytelen szemlélete, a tulajdonjog téves magyarázata, a földi javak felosztása és értékelése kérdésének teljesen elhibázott felfogása. A föld
Javalt Isten mindenkinek szánta. A gazdagoknak rá kell eszmétnlők kötelességükre, hogy munkát és kenyeret adni Itteni törvény, ha pedig megfogyatkozott az emberséges érzés a tehetősök lelkében, akkor a közhatalom feladata olyan Intézkedéseket tenni, amelyek a dolgozni akarókat munkához, az éhezőket pedig kenyérhez juttatják.
Az inségakclóról, a pénzhiányról, a buzanemesitésről, az állatkivitel nehézségeiről és a mezőgazdaság problémáiról nyilatkozott a földmüvelésügyi miniszter a Házban
A jövő évben többezer mezőgazdasági munkás részére sikerűl munkaalkalmai
teremteni Németországban
Budape«t, december 2 A képviselőház mai ülésén Dlnlch Ödön a tömeges munkáselbocsát sok ügyében szólalt fel. A csepeli Welsz Manfréd-gyár az elmúlt napokban 2000 főnyi munkást és hivatalnokot bocsátott eL A fővárosban több mint 5000 diplomás ember állás nélkül van.
Holltscher Károly a mezőgazdaság bajaival foglalkozott.
Zsigmond Qyula határozati Javaslatot nyújtott be ideiglenes pénztárjegyek kibocsátásáról, amelyeket a földteherTendezés utján kellene forgalomba hozni.
* Ivddy Béla földművelésügyi mi-
niszter válaszolt a felszólalásokra.
A miniszter válasza
— Két feladat állott előtlem — mondotta. Egyik, hogy a természeti csapások által sújtott vidékeken megszüntessem az őszi velőmaghiányt 118.000 q vetőmag kiosztásával sl-kerllll biztosítani az arra leginkább rászorulók jövő évi termését. A másik ilyen feladat volt az Inségakcló előkészítése és lebonyolítása. A segély első részét egyes vármegyék már kiutalták és ebben a hónapban megkezdik a buza és gabonakiosztást. A népjóléti minisztérium ulján 8, a földművelésügyi minisztérium utján 5, a kereskedelmi lárca utján 2 millió pengő keretlel kívánja a kor-
mány lebonyolítani az inségakciól. 4000 vagon búzát bocsátott a kormány az Inségakcló rendelkezésére és Így remélhető, hogy mindenki, akinek komoly igénye lehet az országban segítségre, azt megkapja.
A mait nagy hibája
Nagy hibája volt a múltnak, hogy nem gondoskodtunk arról, hogy agrárnépességünket agrár szellemben neveljük és a falu lakosságának szaktudását biztosítsuk. A magyar termelés reneszánszáról csak akkor \'jehet szó, ha a magyar népet és a magyar földet alkalmassá tesszük arra, hogy olyan jelszavak, mint
például a termelés átszervezése — testet ölthessenek.
A pénzhiány lefogja a miniszter kezét
Ma nem lehet nagyszabású programot végrehajtani, mert a pénzügyi nehézségek minden megmozdulásnál le fogják s miniszter kezét, de legalább meg keli kezdeni s jövő programját Hacssk egy lépéssel is előre vihetjük — ez nagy sikert Jelent.
A baza problémája
A földművelésügyi miniszter ezután a buza problémájával foglalkozott és hsngoztstts, hogy Magyarországnak éghajlati és földrajzi helyzeténél fogva
meg kell tartania a búzatermelést fő termelési ágnak.
Mély meggyőződésem — folytatta — hogy a mull években megkezdeti buzanemesltésl akcióval két-három év múlva az egész országban olyan standard búzánk lesz, amellyel a régi osztrák-magyar vámterület nélkül Is sikeresen vehetjük\' fel a versenyt az európai piacokon.
A kiviteli kérdéseket illetőleg, utalt az osztrák-magyar kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban beállott
álfatklvltell nehézségekre. A kormány a kereskedelmi szerződésben megállapított állatkonlingens ideiglenes csökkentésébe kénytelen volt belemenni, mert Ausztria felvevő képessége e téren csökkent.
Az uj megállapodás perfek-
tuálása már csak napok kérdése.
Négy hónapra terve tett megállapodásról van szó, amelynek érlelmé-ben vágómarha kivitelünk átmenetileg mrglehelősen csökkent és a hell kontingens 354 darab lenne. A megállapodás nagyon súlyos fellételeket tartalmaz, de kénytelenek vollunk az adott helyzetet elfogadni Sertések tekintetében sérelem nem ér bennünket,
az egyezmény a zslrkontln-genst felemeli.
A mintegy 150 000 métermázsa kivihető liszt vételárát dollárban fogjuk megkapni. Ezzel valutahelyzelünkön is javlthalunk. A cseh—magyar kereskedelmi tárgyalásokról részleteket még nem mondhat.
A szőllö és borgazdálkodást Illetően kijelentette a miniszter, hogy el kellett ejteni 800 000 hektoliter bornak párlattá való feldolgozása iránti tervet. Ezt más alapon, szegényebb keretekben kívánja megoldani. A borfogyasztást adó kérdését csak akkor lehel rendezni, ha az állani-
zalai közlöny
1881. december 3
pénztár más forrásból tudja biztosítani ezt az Összeget. Abban az irányban kíván dolgozni, hogy szöllőt csak kizárólag bortermelő vidéken termel jenek.
Mezőgazdasági kivitelünk
tekintetében kimutatta, hogy a kivitel távolról sem zsugorodolt Össze annyira, mint az szociáldemokrata oldalról be akarták állítani. Ami a szérum kérdését Illeti, a folytatott tárgyalások eredményeként 30 százalékkal fog csökkeni. A Németországgal folytatott tárgyalások eredményeként jOvS évben többezer mezőgazdasági munkás kap munkát Németországban. Hiszi is remill, hogy ha i mostani nthiz Idők elmúlnak, rövid egy-kit év alatt elfelejtjük ezeket a bajokat is keserüügeket, amelyek sújtanak bennünket
A minisztert nemcsak az egységespárt és kereszténypárt, hanem az egész polgári ellenzék viharos ovációban részesítette.
A napirendi vitában a képviselők hangoztatták, hogy a nyagdijkirdis eUntitMnil lehetőleg kímélni kell a köztisztviselőket. Minél eredményesebben kell megoldani az álláshalmozások és dupla jövedelmek kérdését Majd sz interpellációkra kerfllt sor.
Izgalmas szembesítések a puccs-ügyben
Ujabb nevek kerültek felszínre a fantasztikus ügyben
Budapest, december 2 A puccskísérlet ügyében a hatóságok főleg Vannay László, Raád és Molnár szerepét akarják pontosan megvilágítani. Azt akarják megállapítani, hogy a maguk elé kitűzött célokból mennyit hajtottak már végre, mert az 6 szerepük látszik ebben az ügyben a legsúlyosabbnak, A hatóságok azt is kutatják, hogy a leleplezett fantaszták kikkel álltak összeköttetésben és volt-e valamely pénzforrás, amely a közös terv végrehajtóit anyagilag támogatta volna.
A mai kihallgatások során az előállítottak közül néhányan ujabb vallomást teltek, ujabb neveket említettek, amelyek miatt szükségessé vált főleg az alföldi szervezkedésre vonatkozóan ujabb kihallgatások elrendelése. Az ügynek ezt a részét a rendőrség a csendőrség segítségével igyekszik tisztázni. Ma már különben sor került szembesítésekre ls, amelyek Izgalmas és drámai lefolyással történtek. A fantasztikus szervezkedésben állítólag szerepet Játszott egy tisztviselő ls, akit még nem lehetett kihallgatni, mert nem tudják hova utazott. Az ő szerepét távollétében ls igyekeznek tisztázni. Egyébként a puccskísérlet ügyében őrizetbe veitek közül ma ismét szabadon bocsátottak 9 gyanusitotalt.
Vré&r államtitkári Kiadta a mentelmi bizottság
Nagy vita után, 15 szavazattal
Budapest, deeeml>«r 2 A képviselőház mentelmi bizottsága ma tárgyalta Drihr Imrenyug. államtitkár mentelmi jogának felfüggesztését. A bizottság meghallgatta Dréhr Imrét is, aki nem kérte kiadatását, mert előadása szerint csak politikai felelősséggel tartozik és ezért parlamenti bizottság kiküldését kérte!
9 ellen hozták a határozatot
Nagyobb vita után a mentelmi bizottság 15 szavazattal 9 ellenében akként határozott, hogy Dréhr Imrét a népjóléti miniszter megkeresése folytán kiadja a fegyelmi eljárás lefolytatása céljából. Külön véleményt jelentett be Disy Qéza és kisebbségi véleményt terjesztettek elő Vá-zsonyl János és Oyörkl Imre.
jjj.v.wj-\'jwtnnnrn—~ ** ■ - - ■ ............
Csak jövő májustól csökkentik a nyugdíjasok lakbéreit
Budapest, december 2 Eddigi tervek szerint a nyugdíjasok lakpénzének ciö\'tkcnlése, hogy a nyugdíjasoknak idejűk legyen megfelelő olcsóbb lakásról gondoskodni, csak jövő év májusában fog életbe
lépni. Az ujabb nyugdíjcsökkentés pénzügyi eredménye körülbelül 6 millió pengőre tehető. Ez a megtakarítás a teljes költségvetésben a nyugdíjszükségletnek még csak nem egész 3 százalékát jelenti.
.• jv jv jv -r.nr.r n r nr i~n"i— -----------------------
Lemondott vagy nem mondott le Fodor Oszkár a kanizsai kerületről ?
Érdekes dilemma a nagykanizsai szlnlkerületről
pott az Országos Szlnészegyesületlől, amelyben közli, hogy Fodor Oszkár színigazgató Nagykanizsát a Oyör— Szombathely—Pápai színi kerület Igazgatójára, Halmi Jenőre ruházta
Nagykanizsa, december 2 Jelentettük, hogy Fodor Oszkár színi direktor lemondott a nagykanizsai színi kerületről. Ugyanis a mult napokban Nagykanizsa viros polgármesteri hivatala értesítést ká-
di, mely tényhez az országos egye-
K&rácsonyi vásárunk során a még raktáron levő összes
női és leányka télikabátokat, ruhákat és bundákat
eddig még sohsem létezett mélyen leszállított árakon árusítjuk.
Leánykabátok már.....p 12-toi
Női télikabat, bundagallérral . . P 25-től
Modellkabátok hatalmas választékban.
Áru&ásc.
sttlet hozzájárult és a kultuszminisztérium is jóváhagyta. Ennek alapján Halmi Jenő direktor megjelent dr. Krdtky István polgármester előtt és szóbelileg is bejelentelte az átruházást, egyben játszási engedélyt kért január havára. Halmi erre a polgármestertől bizonyos Ígéretet Is kapott. Egyidejűleg azonban a zalaegerszegi szinlkerület színigazgatója. Deák Lőrinc is reflektált Nagykanizsára, úgyszintén Outyás Menyhért Nyíregyháza—kaposvári direktor. Dr. Krátky István azonban még mindég nem döntött véglegesen ebben az ügyben, miután az ügyben még információkat akart szerezni. — Fodor Oszkárnak a nagykanizsai kerületről való lemondásával foglalkozott a budapesti sajtó ls. Fodor igazgató olvasván a budapesti híradást nagykanizsai lemondásáról, ma levelet Irt a polgármesternek, amelyben — mint Írja — különösnek látja a város előkészületeit egy uj színtársulatra és.ha-mís beállításnak mondja azt, mintha ö lemondott volna a kerületről. Ilyenformán most Nagykanizsa város vezetősége zavarban van. Előtte fekszik a kultuszminisztérium okirata arról, hogy tudomásul veszi a nagykanizsai színháznak Halmi Jenőre való átcedálását, másfelől pedig Fodor Oszkár ugylátszlk mégis ragaszkodik tovább Nagykanizsához. A polgármester most nyilatkozattá\' telre hívja fel Fodor Oszkárt, ml a szándéka, ml «igaz abból, amit a> Országos Színész Egyesület irt, illetve a minisztérium is jóváhagyott és amit Fodor direktor levelében megcáfol.
A város most érdeklődéssel várja Fodor direktor válaszát.
Követ raktak a sínekre
az elbocsátott munkások
Budapest, december 2 Az elmúlt héten Nagytálya és Klstálya állomások között mintegy 40 kilogramm sulyu kődarabot kötöttek dróttal a sínekre. Szerencsére a mozdonyvezető Idejében észrevette az akadályt. Nagytályán elfogtak U-rom fiatalembert, akik beismerték a merényletet, amelyet azért követtek el, mert azelőtt pályamunkások voltak és elbocsátották őket a szolgálatból.
öngyilkos diákleány
Budapest, december 2 Ma délután 2 órakor a Meteorológiai Intézet negyedik emelet magasságában levő terraszáról leugrott Marczell Ilonka, az intézet aligazgatójának VIII. gimnázlsta leánya. Azonnal meghalt. Semmiféle Írást nem hagyott hátra, Így nem tudják öngyilkosságának okát.
— Szép lakást, Ízlést és hirmontát Jelentenek a Koptteln bqtoriruhiztan vásárolt lakásberendezések. Minden liléi él Igény legteljesebb kielégítésre lilái. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hoswulejáritu fizetést kedvezményeket nyuJtunk.
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
Hí O Hé ragyasfl lat értékes munkát fsjtett ki az simult évben
Nagykanizsa, december 2
P. Jámbor András ferences atya vezetésével most tartotta évzáró köz-Kyülését a nagykanizsai Ónálló Oltár-cgyesület. A titkári jelentésből megállapítható, hogy az agilis tagok jelentós munkát végeztek a nagykanizsai hitélet fejlesztése terén.
Most, március 15 én a népinisz-szló befejezésekép P. Böle Kornél szentdomonkosrendi prior, lélekemelő SJép ünnepség keretében avatta fel az egyesület 45 uj tagját. Jelenleg 136 tagja van az egyenletnek. A műsoros és teaesték közül legkiemelkedőbb volt az október 4-lkl, amelyet Szent Erzsébet 700 éves jubileumára rendeztek a magyar szent tiszteletére. Az előadást október 18-án meg kellett Ismételni Kiskanizsán is.
Az egyesületi énekkar vezetését ez év junlusában Rdcz N. János főkánlor vélte át és munkájával egyre szebb reményekre jogosít. Minden második hétfőn kézimunka-délután voll. A tagok szorgalmasan dolgoznak, hogy minél szebb anyagot hozzanak össze a májusban rendezendő kézimunkakiállltásra.
A barakk-kápolna, klskanizsal templom, kórházkápolna, fogházkápolna és a plébánia templom részére különféle egyházi dolgokat adományozott az egyesület. A juliusi hévízi kirándulás alkalmával szintén több egyházi dolgot adományozott az egyesület a keszthelyi kármelita templomnak. Ugyancsak egyházi dolgokat kaptak ajándékba a bucsu-szentlászlói .és homokkomáromi templomok ii.
Az első szent áldozás emlékét 425 gyermek számára tette feledhetetlenné izeretet-reggpli révén is az egyesület. Ugyanekkor 5 szegény kislánynak és két fiucskának adott áldozási ruhácskát.
Az egyesület jövő évi tisztikarában a következők foglalnak helyet: elnök: Pttermann józsefné, alelnök : Pelrlcs Vilmosné, titkár: Orbán Erzsébet, jegyző: Venczel Anna, mun kavezető: Csöke Erzsébet, kincstáros: Török Anna, ünneprenderő: Horvrffft Mária, pénztáros: Dlttmayer Karolin, helyettes*: Varga Mária, számvizsgálók: Gráf Jánosné, VoJ-kovlcs Jánosné és Darnay Antalné.
MftIMt
A aagfkeeieeat Meteorológiai asf-tlgy«lö Ittsatáask i Sserdán a MmfrM-
Ut . R»m«I 1 ó«kot —1, délután 1 órakor — l-2,,sste R órakor —44.
Felhőzd: Reggel te délben borult, eita tUxta égboltozat.
Szélirány: Reggel éa délben dél, eate délnyugati uél.
(Éjszakai rddíójiltntés) A ■alaarot*-|lal fartkaat ialaatU mmtm 10 kaaa Uaraaaaabk aáUaiáa •árhaté.
Bizottság vizsgálja felül Nagykanizsa költségvetését
A többnapos vizsgálat megkezdődött a városházán
Nagykanizsa, december í Szerdán reggel vármegyei számvevőségi bizottság érkezett Nagykanizsára vitéz Udvardy Rezső számvevőségi tanácsos vezetésével, hogy a vármegye felügyeleti szerepénél fogva felülvizsgálja Nagykanizsa város 1932 évi költségvetését. A bizottság elő-
ször dr. Krdtky litván polgármesternél tisztelgett, majd megkezdte a több napra terjedő felnivizsgálatot. Ugyancsak a szokásos felülvizsgálat alá kerfli a várót általános vagyonkezelése és ügyvitele. A bizottság, ténykedésének befejezésével megteszi jelentését a tapasztaltakról.
SINGER hetvenegyedik karácsonyi vásárát
9-80 250
naponta sok wswA látogatja.
Jó minőségi) mosott siffon
kis vég karácsonyi ár P
140 cm. széles férfiruhaszövet
métere karácsonyi ár P
Kanavász ágyhuzatnak
métere karácsonyi ár P —.80
Nagy mennyiségű mintás műselyem
P 2-90 helyett karácsonyi ár P 1-36
Jó minőségű tennlsflanell
karácsonyi ár P — 70 Ingoxfordok divatos mintákban
prima minőségben karácsonyi ár P
Agylepedő rendes méretben
darabja karácsonyi ár P
Damasztabrosz fehér
karácsonyi ár P
Nagy tétel ingzefir
P 2-50 helyett Mintás divatflanellek
karácsonyi ár P Flanelltakarók rendes méretben
darabja karácsonyi ár P
Törülköző jó mosható anyagból
karácsonyi ár P —-80
Szövött kockás pohárruha
karácsonyi ár P —"60
Ingzefirek szép mintákban « métere karácsonyi ár P —-80
Angin métere karácsonyi ár P !•—
Ágyneműnek való szép fehér damast
métere karácsonyi ár P 1\'50
Príma férd téttkabátszővetek 30%-kal napi áron alul.
Női kabátok 20—30%-kal áron álul.
Sztfrméltnél nagy drkedvemmény.
■aradákok, mint a múltban la, raadkhrlll ksdvezS árban.
karácsonyi ár P
1-20
3-50
4-— 1-60 1 —
5-—\'
A csendőrség örlscetbe vett és Budapestre szállított valutaUseérlcedés gyanúja miatt Két fugosxldv állampolgárt
Lelenyén is nagy vahztaüzérhedés ügyében nyomoznak
1*1 ad mt/um k IU0a».z>e knid->Sk
Nagykanizsa, december 2 Tegnap a magyar határállomáson, Murakereszturon a vámőrség szokásos ellenőrző Bzemléjét tartotta a vonat utasai között. A vámőrség közegeinek gyanúsaknak tűntek fel Mikolecz Jakab és Matlsics István állítólagos kotori-i jugoszláv gazdák, akiknél 5500 dinárt és kb 1570 pengőt találtak. A vámőrség kérdezős\'rö-désére nem tudtak a pénz eredetére és hováforditására m\'gfelelö választ adni. Alapos a gyanú, hogy a két jugoszláv ember valutaüzérkedés céljából hozta ál a dinárokat. A vámőrség a két gazdát átadta a mura-kereszluri csendőrségnek, amely őrizetbe vette Mikoleczel és Mati-
sicsot. Miután kihallgatták őket mindkettőt behoziák Nagykanizsára. Tekintve, hogy valulaüzérkedésről van szó, amelynél a budapesti bíróság illetékes, mindkettőjüket felszállítják Budapestre és az illetékes bíróság elé állítják őket
Ugyancsak nyomozást folytat de-vizaüzérkedés gyanúja ügyében a letenyel vámőrszakaiz is. A vámőr-szakasz bizalmas jelentést kapott arról, hogy Budapestről nagyobb pénzszállítmány érkezik Letenyére és megnevezle az illetőket is, akik a Budapeslről kapott nagyobb pénzösszegért devizákat akarnak venni a Magyar Nemzeti Bank kikerülésével. A vámőrszakasz azonnal megtette a
szükséges intézkedéseket a deviza-üzérkedés meggátlására. Miután az tlgy nyomozási stádiumban van, erről részleteket még nem közöltetünk.
SZÍNHÁZ
TUxek
Ez a darab sokkal inkább tartozik a pszichopata, mint a kritikus bonckése alá. Egy hisztériái utcalánynak érthetetlenül kusza és fárasztóan rapszodikus lelki és testi életéből ad merész keresztmetszetet. Ha ez a keresztmetszet igaz volna, még érdeket is lehetne. Sót: Irodalom Is lehetne. Így csak Irodalmi kísérlet. De nem erotikum a bflne, mint ahogyan a reklám hirdette. Hol van ez mind az crotlkumtól ? Egy Irodalmi mázzal meghamisított kórbonctani kép Hatásában pedig: sűrített blologiai és pizichotogfai undor mindentől, ami olyan népen magasodott és tisztult Irodalommá például a .Két lány az utcán\'-baa Ét még valamit: — ha már egyszer az Író (Hans Mfliler) elkövette azt 11 Ízléstelenséget, hogy unos-untalan Szűz Márlát és Krisztust szerepelleti szóban ét képben a vére utolsó cseppjéig romlott utcalány rottzlehe-letfl históriájában, a iegimmorálltább paradox beállításokban, — akkor legalább 1 rendezői pirosceruia lenen tekintettel 1 közönségre, amelyik a vallást, akárkié és akármilyen legyen lt, az ctak tisztelni tudja.
Hans Mflller nagy és nehéz problémát vetett fel: az utca lányának hisztériáját, olcsó szenümentallzmu-sát, fékezhetetlen vérét akarta megfejteni. Belegabalyodott a témába és
— a kérdőjel kérdőjel maradt tn semmiképen sem erkölcsös tanítással : a vére hajtotta az utcára ét letiporva szerelmet, anyaságot vallási,
— ■ vér visszahajtja az utcára. Tehát 1 vér, mint predesztináció.
Ez a kétes értékű erkölcsi .tanulság" azonban nem változtat azon a tényen, hogy az Országos Művész Színház együttese nagy ambícióval teljes sikerre* vitt mindent, ami a darabból a színjátszásra tartozik. SztnUványlné az őmély lelkiségében gyökerező, drámai exlázistal a színpadi játék magasiskoláját mutatta. QyönyöriJen beszélő, szép slilusu, férfias, telje* sulyu művészként mutatkozott be Kovács Árpid. A sikerből kivette részéi Boronkay Ilona halkszavu, Igen finom anyaszerepében. Oabányl Böskének és Halász Kálmánnak is volt egy-két szép je-lene e. Epizód-szerepében nagyon sikerűit volt Rajz Ferenc és Tihanyi Mária.
A színészek produkciója megérdemelte a jól megtelt házat és a* közönség lelkes tapsaiL (bl) *
(*) Ma: a „Házibarál". As Orarigos Mtlvész Színház előadásában ma este Szenes Béla legtöbb vígjátéka, a „Házi-barát" kerül színre. A korán elhunyt kitűnt) neraó ezt a vígjátékát nem tudta egészen befejezni, a befejesés munkáját NóU Károly az Ismert kabarálró végezte, ki Ismert humorával még mulatságosabbá tette Szenes Bála kltünó vígjátékát A mai előadást a közönségnek peroenkint meguJuló viharos kacagása fogja kiséml.
Keszthely képviselője lemondott egyik jövedelméről
Budapest december 2
Rakovszky Iván, a közmunkatanács elnöke bejelentette, hogy a székesfőváros közmunkatanácsától élvezett javadalmazásáról lenond,
ZALAI KÖZLÖNY
1981, december 3.
A kistolmács! erdei dráma utolsó fejezete
A\'Kurla hozzájárult a 3 orvvadász súlyos fegyházbüntetéséhez
Nagykanizsa, december 2 Véres dráma lOrlénl a kistolmács! Eszterházy hercegi erdőben. Boros Jenő, a hercegi uradalom fialal vadőre szolgálat közben tetten ért három vadorzói, Németh Miklósi, Németh Jánost és Németh Istvánt. Németh Miklós fegyverét használta és golyója arcán érle a vadőrt, aki szemevilágát veszítette, majd később a másik szemére is megvakult a 10 vés folytán. Hosszú hónapokig kezelték a kórházban a kötelességteljesítés áldozatát, mlg sikerült őt az életnek visszaadni. A hercegi uradalom axóia a szerencsétlen emberről bőkezűen gondoskodik, hogy családjával meg iudjon élni.
A három orvvadász ellen megindult a nagykanizsai torvényszéken a büntető eljárás és a bíróság Németh Miklóst 6 évi fegyházra, Né-me h Jánost másfél évi bőrlönre és Németh Istvánt 1 évi börtönre ilélle. Fellebbezés folytán az Ugy a pécsi Ítélőtábla elé kerüli, ahol a fellebb vitelt bíróság felemelle a törvény szék által kiszabott büntetést Németh Miklós 8 évi fegyházai, Németh János 5 évi fegyházat és Né meth István 3 évi fegyházat kapott.
A három brutális ember semmiségi panaszt jelentett a kúriához, amely most dOnlött végleg ebben az Ügyben és jóváhagyta Németh Miklós és János fegyházbüntetését, mlg Németh Istvánéi 8 hónapi börtönre szállította le. Az Ítélet jogerős.
vrfsd&r
n«. 4. Klabuod: „KrfUkBi- S órakor a Vároal , SalaMaban.
Dac. S. „Si«tfíny Uiiyt rum labat alranar S Arakor a Váfoal Satnhlabaa.
A Napköil Otthon Mlkutia-Onoapa a Mlaaatóa-háiban 5 órakor. Aa tar. NÓOfrtat taija a Kaaataóbao 9 órakor. Dac- S-S. A KarcaiUny JOUkony Nóafylal Kari-
tkaálla atóadiaa a viroabiaán S órakor. Dac. IS. PataókaraakaSalmlt Vlfaattak rallaoroi aa-Útja a KaaatoóbaR.
1*A<

December 3 (csütörtök)
Budapest 9.U Az I. bonvédgyalogez-red zenekarának hangversenye. 9M Htrek. 11.10 NemaetkOii vlzTelzOasolgátat 12 Déli harangozd. 12.00 Clgínyzene. 12.28 Hírek. 18 MAIaMe. 14.46 Hírek. 16 Oy. neaék. 16.48 I<tt|elzés 17 E. 17.30 A Weldlnger szalonzenekar hangversenye. 1840 Angol nyelvoktatás. 19.10 E. 19.45 DalkerlngSk. Kőszegi Teréz hangversenye. 20J0 Cigányzene. 2150 Idéjetzéa. 22.30 Másftlóra könnyUzene.
B*e<; 11.30 Négyea. 12.40,13.10,13.30 0. 15 30 Arlaeat. IÍ05 Hangveneny. 19.40 Zenekari hangverseny, 21.10 Színit.; zene. 22.25 Zenekari hangverseny.
Brit orazágos műsor 18.15 Oyermek-óra zenével. 1B30 Beetheven c-moll azonl-U|a. 21 Rtdgeway parade. 22 50 Bariton-észongoraveneny. 23.30 litentlsztelet. 23.45 Zenekari hangverseny.
Amikor a Jós-sátorból üres bugyellárlsok hallanak a rendőr lábal eló
Veszedelmes zsebtolvaj-párt
Nagykanizsa, deoember 2
A rendőri szemfulesség vakmerő zsebtolvajt tett ártalmatlanná a keddi országosvásáron.
Az egyik rendőr az Erzsébet-téren felállított jós-sátor környékén teljesített szolgálatot. Benn a sátorban nagy volt a tolongás. Amlnl a rendőr ott áll a sálor közelében, egyszer csak egy sárgabőr patkóerszény esik a lábai elé. Felvette a pénztárcát, de az üres volt. Amlnl széttekint és keresi az erszény tulajdonosát, egyszer csak egy másik szarvasbőr erszény esik a lábaihoz. Ennél már észrevette, hogy a sátorból dobta Iri valaki. — Ei az erszény is Uras volt.
Néhány perc múlva egy izgatott fiatal földműves legény lépett a rendőrhöz és elpanaszolta, hogy benn a jós-sátorban valaki kilopta a kabátja külső zsebéből a sárgabőr patkóerszényét, amelyben 19 pengő volt A lopás csak benn a sátorban történhetett, mert még ott váltatta fel a 20 pengőjét, amelyből 1 pengőt adott a jósnőnek Viszont amikor kijött, fckkor már eltűnt a zsebéből a tárcája. A rendőr felmutatta az
fogtak el a kanizsai vásáron
egyik pénztárcát és abban a legény a sajátját ismerte feL
A rendőr nyomban intézkedett hogy senki se hagyhassa el a jóssátrat és egy odahívott detektiwel együtt mindenkit Igazoltatott. Az egyik jósoltató emlékezeit arra, hogy feltűnt neki egy cigánylegény, aki egy cigánynövel együtt színién benn volt a jósdában, ott gyanúsan tolakodtak ,a várakozók közöli, majd hirtelen,\' anélkül, hogy jósoltattak volna, eltávozlak.
A késő délutáni órákban sikerűit előállítani Farkas Imre 25 éves pöt-rétel cigányt és vadházastársát. Az uszony bstyujában egész csomó újonnan vásárolt holmit találtak a detektívek. Hosszas vallatás és köntörfalazás után Farkas Imre végűi bevallotta, hogy 0 követte el a zsebtolvajlásokat a jós-sátorban és az Így szerzett pénzen vásárolta vad-házastársának a holmikat. Farkas még azt I? bevallotta, hogy a felsö-rajki vasútállomáson egy Mdrkt Imre nevű pacsai földművestől 3 pengőt lopott.
Ugy Farkas Imrét, mint a vadházastársát Őrizetbe vetle a rendőrség.
A Balatonba veszett egy keszthelyi halász
A balatoni tél első áldozata
Keszthely, december 2 (Saját tudósítónk tekfonjelentése) Megrendítő halálos szerencsétlenség történt tegnap a Balaton keszthelyi részén. A Balatoni Halászati Társaság szokásosan végeztette halász-bárkáin a halászatot. A Balaton csendes volt és minden a legnagyobb rendben folyt le, bőséges zsákmány került a hálókba. Az egyik bárkánál összevonták a hálót, amit Kovács látván 27 éves fiatal halász, keszthelyi lakos húzott össze. E művelet bizonyos szerkezet segítségévei történik. Kovácsnak nagy erőt kellett kifejtenie, mert a háló nagyon súlyos
volt. Húzás közben egyensúlyt vesztett és beleesett a Balatonba, amelynek jéghideg vizébfn nyomban görcsöt kapott, ugy, hogy mire társai segítségére sietlek, Kovács a mély vizbe fulladt A halászok kivették a holttestét, amely csonttá nserevedett a hideg vízben, feltették a bárkára, amellyel partra szállították. A tragikus halászatról nyomban jelentést tettek dr. Huszár Pál főszolgabírónak, aki a rendőri hullaszemlél megejtette. Miután gondatlanság nem forog lenn, Kovács holttestét beszállították a hullaházba. A hatóságok megadták a temetési engedélyt.
Kót évi fegyházra Ítélték a gyújtogató kádár segédet, aki felgyújtotta mestere mlltaelyél
A mestert felmentették a felbujtás vádja siói
Hagykanlzaa, december 2 Annak idején történt, hogy Szent-péterur községben kigyulladt ifj. Bóka Lajos kádármester műhelye és raktára. A megindított nyomozás eredményeként Horváth Ferenc 24
éves kádársegédet bűntettesként, ifj. Bókát, a mestert pedig felbujtás gyanúja miatt őrizetbe vették, de később mindkettőt szabadlábra helyezték. Mikor a csendőrök Horváth Ferencet meg akarták bilincselni, a fiatal kádársegéd állítólag a kútba ugrott, azonban a csendőrök kilógták, ugy hogy setnmi bajainem történt. A csendőri kihallgatás alkalmával Horváth Ferenc mindjárt bevallotta, hogy ő követte el a gyujtogatást, de azzal
védekezett, hogy tettét mestere biztatására követte el, aki cselekményéért 800 pengőt ígért neki és azt, hogy egész életén át majd nála maradhat. Bóka azonban tagadta, hogy neki bármi része lenne a gyújtogatás körül és segédjének terhelő vallomását > aszúnak mondta.
Ilyen előzmények után ma kerfllt az egész űgy a nagykanizsai törvényszék bűnletőtanácsa elé. Bókát dr. Mezi Ignác, Horváthot dr. Báron Pál ügyvédek védték. A vádat vitéz Sztty Dezső kin ügyész képviselte.
A két vádlott a bíróság előtt is megmaradt a nyomozás és a vizsgálat folyamán hangoztatott vallo-
másuk mellett. Horváth elmondotta még, hogyan gyújtotta meg a pajtát, amely a műhelyt magában foglalta és utána lelekűdl, majd amikor a lángok hatalmasan terjedtek, ő is felugrott és segített oltani. Bóka 2800 pengő kárt jelentett be a biztosító társaságnak, holott fele kára sem volt
Dr. Mutschenbacher mindkettői szembesiti egymással, de mindegyik kitart vallomása mellett.
A tanúkihallgatások sqrán Lukács Károlyné elmondta, hogy\' Horváth több ízben kérte Bókát, hogy biztosítsa be műhelyét és raktárát Molnár László azt mondja, hogy Horváth a tűz előtt figyelmeztette őt: vigye el a hordóit, mert el fognak égni. Nemsokára azután tényleg tűz ütött ki. Kiss István látta, hogy Horváth a tüz előtt Összeszedte a szerszámalt, hogy el ne égjenek.
A perbeszédek után a bíróság bűnösnek mondotta kl gyujtogatásban Horváth Ferencet és ezért kétévi fegyházra ítélte, ifj. Bóka Lajost azonban a kellő bizonyítékok hiányában felmentette a vád- és következményei alól.
A klr. ügyész megfellebbezte a felmentő Ítéletet. Horváth és védőié enyhítésért fellebbezett.
Anglia fedezetlen banklegyet boosát kl
London, deoember 2 Az Angol Bsnk dreember 15-ig ler|edö felhatalmazást kapott arra, hogy arannyal nem fedezett 15 millió fontnyi uj bankjegyet bocsáthat kl.
Egáu Nagykanizsa kész01
dcc. 5-én és 6 án a Nőegylet! Váeárra
— Jönnek a karácsonyi szent ünnepek és tslán még sohsem voll oly kevés a pénz, mint most. Gon-doskodjék már most előre, hogy szeretetttinek gondtalan, boldog karácsonyt varázsoljon. Fillérenként megtakaríthat 3 pengőt és ha egy kis szerencséje van, az 57. állam-sorsjátékon, melynek húzását december 10-én feltétlenül megtartják, 40.000 pengőt nyerhet s a szent ünnepeken meleg otthonában boldog és elégedett srcok veszik körűi.
KOnyvkliMtils.
Raktáron levő
szépirodalmi, Ipari, gazdasági, orvosi szakkönyvek, kétnyelvű klasszikus, magyar, modern és olcsó könyvtári könyvek
nagyon oloii áron kiárueittatnak
IFJ. WAJDITS JÓZSEF UTÓDA
0FENBECK VILIOS
kdayv-, papír-, irá-áarajzusrkaraaksdáse
NAGYKANIZSA.
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND \'Daoemb ar 3, oaOtSrtOk
Róm. katolikus: X. Pcrtnc Protestáni: Ollrla. Izraelita: Kist. hó 31
Városi Muzeum ás Könyvtár nyitva c«tltörtökön és vasárnap délelölt 10-töl 12 óráig.
Oyógvazcrtárl ÍJJoll szolgálat: ( hó végéig a .Mária\' gyógyszertár Király ul io.
Oöittlrdő nyitva reggel 6 órálól este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egén nap nőknek). Tel. 2—13.
Nem irtam, hírem,
abszolúte nem értem az angolokat. Olyan praktikus nép hírében állnak, aztán sokszor mégis olyan dolgokkal lepik meg a világot, hogy az embernek égnek mered a hajaszála Most például a legújabb, amit kitaláltak, hogy üvegből Is lehet ruhát csinálni. Tessék elképzelni, ml lesz, ha ma/d valaki üvegruhában elesik az utóin és összetörik — a nadrágja. Vagy ha valaki snejdlgul Összeüti a bokáját és összetörik — a fuszekllja. És — urambocsá 1 — ha a komblnék Is törékenyek lesznek. ■■
Mindamellett én azt hiszem, hogy ez a buta dtvat megint a hölgyek találmánya. A rövidszoknyának ugyanis befellegzett. A hölgyek ennek nem túlságosan örülnek, mert ennek következtében egyre kevesebb látszik kl belőlük. Most hát megmutatják, hogy rajtuk azért sem lehet kifogni A szoknya bokáig érő lesz, a nyak állig gombolt, ellenben mindez — üvegből.
A női dlvat-kreáclő nagymestereinek eme újításában nem csak a tendencia lesz állátsző...
Hogy ezt az uj ruhadivatot a férfiakra ts kiterjesztenék, azt nem hiszem. Rájuk nézve némileg kényelmetlen lenne ez a viselet
Csak a pénzügyminiszter ur meg ne tudja valahogyan, hogy üvegből Is lehet ruhát csinálni I Mert ha az megtudja, biztosan kötelezővé teszi az üveg-egyenruhát minden adófizető számára. Rögtön nem lenne szükség a látszatadó mumusára. Az adóhivatal anélkül Is belelátna menten minden adóalanynak a zsebébe.
— Kanizsai főrabbija van Székesfehérvárnak. A székesfehérvári Izraelita hitközség vasárnap iktatta főrabbivá dr. Hlrschler József eddigi helyettest. A beiktatást dr. Heller Bernát szemináriumi tanár végezte. Nagykanizsáról részt vett a beiktatott egykori tanára, dr. Wlnkler Ernő főrabbi is. Székesfehérvár uj főrabbija nagykanizsai: fia néhai Hlrschler József nagykereskedőnek.
INGYEN
Vatea •ctfvtk
Telefongyártód
Standard hangiióiómrkszet
Kodak., 9 fényképezőgép
Zeiss-lkon 3x4 fényképező^*
mlndtiikluck. aki e*é*s évre előfizet
- RÁDIÓ- ÉS FOTÍ AMITŐL
Kífjtn rauUlvlnyuámol a kliddhlvilaliól
i VIII, SUhlf-iitoaia
Tikion: MnM 37W0 Í1 Jóiul U5-Ü
Nagykanizsa 2000 pengőt kap
a téli háziipari munka megindítására
Zalaegerozeg, december 2
A Zalavármegyei Háziipari Termelő és Értékesítő Szövetkezet kedden délelőtt értekezletet tartott Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző elnökletével. Az értekezlet a téli hlziip.rl munka megindítása érdekében teendő intézkedésekről tárgyat és elhatározta, hogy a földmlvelésl miniszter 7000 pengős hozzájárulásából hitelt nyújt a háziipari foglalkoztatásra. Nagykanizsa városnak 2000, Zila-egerszeg városink 2000, Stlmeg községnek 300 pengőt juttat a szövetkezet, ezenkívül a Zalavármegyet Oazdasági Egyesület által javaslatba hozandó tiz község lakossága 100— 100 pengőt kap, hogy ebből a házi-Ipari munkát megkérdje.
— Domány Sári hangversenyéről az Idő előrehaladott volta miatt holnap számolunk be.
— jubilál a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete tlz éve működik Nagykanizsán. Ezt az évfordulót december 8 án díszközgyűlés keretében ünneplik meg, a Missziósház nagytermében.
— Jegyzői hírek. Nagy Károly galamboki körjegyző megrongált egészségi állapotára tekintettel nyugdíjazását kérte. Helyettesül dr. Laub-haimer Alán főszolgabíró Babay Andor sormáBl segédjegyzöt rendelte kl. A hlvatalátadás tegnap a főszolgabíró jelenlétében megtörtént. — Lapunk tegnapi számában félreértésre okot adható sajtóhiba esett. Egy szó kimaradt tudósítónk kéziratából, amit mosi Így helyesbl\'ünk: ,Az aliipán az elhalálozás lolytán megüresedett zalaszenttvánl körjegyzőség Ideiglenes vezetésével Takács Ernő gelsei segédjegyzöt bízta meg."
— Misszió Polán és Becsehelyen. A lelenyel Járás két községében, Polán és Becsehelyen a hívek áldozatkészségéből 8 napos missziót tartanak P. Helm és P. Tímár jezsuita atyák. _
FeWlvás!
A rendkívül megsulyosodolt gazdasági viszonyok ellenére is, a „Zalai KSzlSny" ezldén is gondoskodik karácsonyi ajándékról előfizetőt részére. Az általános óhajnakmegfelelő en — bár ez nagyobb anyagi áldozatot ró reánk — az Idén nem karácsonyi könyvet adunk előfizetőinknek, amit elolvasnak, aztán eltesznek a könyvespolc fenekire — hanem díszes kivitelű, tetszetős és praktikus alakú, álló Íróasztali vagy tetszés szerint falra akasztható heti előjegyzési naptárt. Ezt a naptárt minden előfizetőnk megkapja, de megkapják mindazok Is, akik december 24-lg belépnek előfizetőink sorába.
Mindenki, aki városát szereti is annak Jó vagy rossz sorsát a magáéval Osszeforrottnak érzi, Jöjjön a „Zalai KSzlSny" táborába, amely 71 esztendeje küzd ennek a városnak, a város minden rendű és ranga lakosának érdekelért.
A kiadóhivatal
Valódi Telefunken rádiót akar vásárolni?
Akkor tudnia kell, hogy oaak az a rádió w a I 6 d i
TELEFUNKEN
a m a I y • n
védjegy látható.
Minden ettől elütő jelzés csupán csak annyit jelent, hogy a Telefunken gyár, mint a szabadalmak tulajdonosa, rádiókészülékek gyártására építési engedélyt adott.
Vásárlásainál vigyázzon és Telefunken készüléknek csak olyat logadjon el, amelyen a Telefunken csillag lenti minta szerint látható. Eredeti Telelunken rádió beszerezhető a következő cégeknél: SZABÓ ANTAL NAQYKANIZSA, TRANSDANUB1A BOYESÖLT GŐZMALMOK R. T., QUITTNER ÉS Dr. KARCZAQ NAQYKANIZSA.
ágj- ál ulvérelaeiMUááikea UMTMÍ egjéaskaek a természetes „rersic lóztel" keserűvíz megbecsülhetetlen szo\'gálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolltja el. Tudományos lapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc lóuef vlz számos féloldali hüdésben fekvő betegnél Is megtette a ha ást s így nagy megkönnyebbülést okozolt. A Fereno lózsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle-tekben kapható.
— Az Irodalmi Kör Vegyeskarának női tagjai ma, csütörtökön este lét 9 órakor próbára megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— KBszOnetnylIvánltás. Ezúton\' fejezzük ki hálás köszönetünket Oyer-tyánffyné Prágay Zsófia és Hollandánt MJazovszky O\'ga úrasszonyoknak, ugy Barbarlts Lajos főszerkesztő urnák, akik a nagyszerű műsorban közreműködtek, továbbá mindazoknak, akik pénzbeli és egyéb adományaikkal, belépőjegyek vételével és megjelenésükkel a mull hó 28-án tartott müsoroi teaest erkölcsi és anyagi sikerét és azt, hogy 40 munkaképtelen öreg szegény téli lábbelivel ellátható lett, lehetővé tenni kegyeskedtek. Az Úrasszonyok is Urleányok Márta Kongregációja.
— A Városi Nőikar ma esle 9 órakor próbát tart a zeneiskolában.
— Pénzéért 100%-os valutát vesz, ha szönyegszűkségletét SchQtz-nél szerzi be.
— Vasutasok Betegségi Biztosító Intézete. Értesítem az összes OSzA. Vasultársaság kö:elékébe tartozó tényleges és nyugdíjas állományú személyzetet, hogy 1932. évi január hó 1-töl a Betegségi Biztosító Intézet tagjainak nagyobb gyógyászati kedvezményt biztosit. Ezen nagyobb kedvezményhez mérten a tagdíjkülönbözet a DSzA. vasút Igazgatósága által kiadott hivatalos lapban (Körözvénytárban) van ismertetve s ennek tanulmányozására felhívom az érdekellek figyelmét. Akik ezen nagyobb kedvezményt nem óhajtják, azok sürgősen, de legkésőbb folyó hó 15-ig lemondásukat jelentsék be hivatalomnál. Az állomásfőnök.
Az Iskolák karácsonyi szünetét meghosszabbítják
Budapestről Jelentik: A kultuszminiszter legközelebb rendeletet ad ki arról, hogy a középiskolák ezldel karácsonyi szünete december 21-től január 7-ig tartson.
= N6I kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Slnger divatáruházban.
— Ajándék az öaazea Iskoláknak és
könyvtanknak. Dr. Légrády Ottó a „Pesti Hírlap" tSeserkeeztóJe a* általa a bókorevlzló eszméiének kül- és belföldön való néps/.orUflltóse érdekében kiadott „l|<aaaágot Magyarországnak" olmtl albumát az öeaxea alsó és középfokú Iskolák lUusájrf éa laolCóL Illetve tanári könyvtárai, valmlnt az 1927. év óta létesített népkönyvtárak részére ajándékképen felajánlotta. Az albummal egyidejűleg megküldi az iskolai helyiségekben való klHIggoatéa végett az album tartalmát tömör ttsazefoglaláe-ban és Bzomléltetó módon tartalmazó térképet la. A ma s a térkép teljes é* világon öaazefogása mindazoknak a történelmi. kulturális éa gazdasági gondolatoknak, amelyek nemlétünk nagy tragédiáját a maga egészében éa megdöbbenti nagyságában tárják a* olvasó elé. Ezért az oktatás folyamán azok felhasználhatók. Az album a a térkép aiét-küldóeértl as ajándékozó gondoskodik éa a Pesti Hírlap expedíciót oeztálya közvetlenül fogja azokat deoember 15-lg esetleg 1832. január 8. után posta utján megküldeni, vitéz dr. Barnabás István vezető klr. tanfelügyelő.
— Mese-órát adott a Trans-danubla a gyermekek egész kis hadseregének tegnap este a Csen-gery-utcal csillárűzlete előtt. A kirakatban egy szenzációsan ügyes és hatásos, mozgó és világitó krampusz kacagtatta az apróságokat (i pompás mechanizmus a Transdanubla egy fiatal tisztviselőiének ezermester-munkája), kiknek a hangosanbeszélő rögtönzött előadást tartott a kicsinyek vidámságára és épülésére.
— Női télikabátokat már 25 P-től kezdve kaphat a Schütz Áruházban.
ZALAI KÖZLÖNY kedvezményes JegyuUtvinya
I 1EIILEMEI1 mim
előadásaira, 2 személyre
a zenekari, zJöUye, támláazzék, páholy, \' erkélyUIésre,
(árWajrn dt. S-I4I *K.
WWW
f
QfgfafOÉUfOfcS/
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 11.
közgazdaság
Két nap alatt 43 vagon szarvasmarhát szállítottak Nagykanizsáról Illanóba és Rómába
A kereslet folytán u élőmarha ára 8 fillérrel emelkedett A hétföl milanói vásár megint nagyon rosx volt
Nagykanizsa, december 2 A keddi nagykanizsai országos vásáron s felhajtás gyenge volt az alacsony árak miatt Csak aki nagyon rá volt szorulva, dobta piacra Illatait. Tekintve, hogy Ot olasz állat-kereskedő jelent meg a nagykanizsai vásáron, akik élénken érdeklődtek a hízott marhák után, az élőállatok ára kilogramonként 6—8 fillérrel emelkedett. Zslamegyében általában 30-tól 50 fillérig, uradalmi marháknál 80-90 filléren áll a marba ára. Az olaszok vásárlásai folytán 28 vagon szarvasmarha került exportra Milánó és Róma rendeltetéssel. A szerdal kanizsai heti vásárról pedig 15 vagon állat ment kl. Megfelelő felhajtsa mellett több állat Ts kelt volna eL Az olsszokon kívül belföldi uradalmak vettek még állatokat tenyésztési célokra. A zalaegerszegi országosvásárról hétfőn 19 vagon marhát vittek kl Olaszor-
szágba, 7 vagon nóvendékmarhát belföldi uradalmakba, 5 vagon borjut Budapestre.
Az exportnak ilyetén való élénkülése csak látszólagos, sót szomorú jelenség. Egyes országokban ugyanis kontingentálva van a magyar marha, Németországba nem lehet bevinni, ugy, hogy csak az olasz piac áll rendelkezésre a magyar állatkivitelre, ahol szabadon mozoghat a magyar marha, minimális vámtétel mellett, mlg a többiek maximális vámok mellett vihetik csak be állataikat Legalább is 1932. év jullusáig, amikor kereskedelmi szerződésünk Olaszországgal lejár.
A milánói hétfői vásár ismét rendkívül rossz volt s magyar kereskedőkre nézve, sz alacsony árak miatt. A 1450 darsb felhajtásból 993 magysr, 733 jugoszláv és 228 román marhi volt.
Felszámol a Somogymegyel Takarékpénztár
Kapusvár, december 2 A Somogymegyel Tsksrékpénztár elhatározta Önkéntes felszámolását. A bank önkinles felszámolásához a Pénzintézeti Központ hozzájárult. A törvényszék a bejelentés slap|án egyelőre 30 napi előmoratoriumot, ennek lejártával pedig egy tvl moratorlumot engedélyezett.
A íetenyel és kanizsai Járások mezőgazdasági bizottságának értekezlete Nagykanizsán
Nagykanizsa, december 2 A Idényéi és nagykanizsai járás mezőgazdasági bizottsága az Alsó-dunántuli Mezőgazdasági Kamara közbejöttével december 4-én, pénteken délelőtt 10 órakor Nagykanizsán a városháza tanácstermében együttes járási mezőgazdasági bizottsági értekezletet tart u|népi Elek Ernő nagykanizsai és Kovács Sebestyén Miklós letenyei járási mezó-gszdssági bizottsági elnökök elnöklete alatt _
Mriskl sár isi
Párta 20-ll\'/t, London 16-72, Newyork 514-25, Brüssel 7135. MIImo 2845, Madrid 43-20, Amsterdam 207-20, Berlin 12200, Wien Szófia 3-72. Prága
15-23. Varsó 57-60, Budapeat 90-021/!, Belgrád 905, Bukarest 3-07.
1 Hsmetl Bank áeTtzi-árfolyaaul
valuták
Angolt. 17 60-19-10 Belga fr. 78-80-79 80 Csen k. 1689-17 03
Dán k. -•---•-
Dinár 1006-1016 Dollár 569 50-573-50 Francia f. 22-20-22-50 Holt 22940-231 20 Zloty 63-55-64 55 Lei 3-41-3-51 Léva 410-422 Ura 28-80-29 70 Márka 135-30-136-30 Norvég 102-50-105-50 Peseta —■——•_
schin. -•--■—
Svájcit. 110-45-111-45 Svédk. 102-50-105 50
DEVIZÁK Amit. 229-80-231-20 Belgrád 1010-10-16 Ben In 135-50-136-30 BrUssel 7910-7980 Bukarest 3 39-347 Kopenh.10300-105 00 London 18-30-19-10
Madrid -■-•—
Milano 2910-2970 Newy. 570*80-574*20 Oszló 103*00-105*00 Párta 22*30-22*46 Prága 16*91-1701 Szófia 4*14-4*22 Stockh. 103*00-105*00 Varsó 63*75-64*55 Wien
Zürich 110*75-111*45
Tsririijttuáe
Buza tiszav. 77-a 12-70—13-10, 78-as 12*85-13-29, 79-es 1300-13*40, 80-as 13*10-13*45, dunánt 77-es 12*20—12*40, 78-as 12-35-12*55, 79-e» 12-50-12*70, 80-as 12*55-12*75, rozs 13*45-13*65, tak. árpa 16*85—17-20, zab 2*00-22*50. tengeri 14-90-1510, korpa 1250-12*75.
Isrtásvásár
Felhajtás 2950, eladaüan 604. - Elsőrendű 1*04-108, szedett 1*12—096, sze-dett közép 0*84—0*90, könnyű 0-70-0*80, l-ső rendil öreg 094 -0-96, ll-od rendű .öreg 0*84-09? angol süldő 0*70-0*80, szalonna nagyban 1*40—1*44, zsír 1 65— 1*70, hm I04—1*14, félsertés 1*20-1*34.
APRÓHIRDETÉSEK
kl tftikfafell** 4
Ml
Wr. Vi
M fOMr. IH>
U»UM u6 áifa a tUIér. V«át- U 10
•«óla H #114r, IMttW ui dlji • SMrtia pteukM IC MÜt tUIér. ■!■<»■ U>v4bM dl), 4 piltr. CtauA ■ txlixUfl rm-l-tM MM U ut U ujuk CTimtl*. \'....... l[J0V.i
M4Mft 3 (ÖO HM lliaiaw mlml
a fnlMlo^fls Itlnvi-flléi. mMdmlúntf
elk«rfl»M t>*ff«ll eltfre SMIMMlL
IS. alatt 724 ü öt talek. (llnger)
Salwápoa legszebb helyén eg déli fekvésű, csendes butorozo azonnal klndó. Clm • kiadóban.
Caengery-ut er). 5117
világos, sióba
Ot szobás komplett lakáé fUrdÓBzobl-val azonnalri, vagy május l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
^Tárház- éi Vssut-utcs mrkán7
__, garage-
nak, va„y raktáiheiylségeknek aikaloaa nagy ház lelpercellázható telekkel egyHlt elad*. Bővebbel Holtmann, Zrlayl Mlklós-
Klaájs: Mlsalal SyoMái és lapklaáá _ Vállalat, Isfjksalssáa.
Wí« ktaoóTzalal Káró*.
■ iá,
Poflánisári fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnl u 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel 5 25 It. Megrendelésre házhoz küldöm, tresi Károly, SatUványa. IS,
Eo* >lrágállsáay. hatkosaras, masszív, fehérre lakkozott, eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban.
Deák-tér 1. Sl. alatt levő Höhn drogéria üzlethelyisége álkllttiáa mbtt azonnal Idadó. 6
Molnár Inae ellátással felvétetik. Citu a kiadóban. 7
Rákóczi utca 23. számú saro lUzlet-ház szabsdhézból eladó. Bóvebbet ugysnott.
5S65
Sxemát kihordását házaktól állandóan legolcsóbban vállalom. — Kossuthtér 5. 5577
Jóuet fóherceg-ut 57. szám alatt levő mafláahás 2 szoba. mosókonyha is mellékhelyiségekből álló Iskáisal azonnal kiadó. A lakás ujonnan van kifestve. 5621
Boreladás
25 litertől feljebb I 30 fillér literje, háthoz szállítva. mii a bor elsőrendű eiőa, Jó zámatu, fehér, édes, nohsmentes ojtvány. Megtekinthető és megrendelhető: • IMOM IBTWáB hentes és szőlő-birtokosnál, Kiskanlasáa, Varszsdl ut 3.
Herceg Esterházy
Hentesüzlet
■18
3-10
Reklámárak!
10 dkg. csemege trappista sajt, teljes zsíros ... P
1 liter Esterházy lerakat rumja ............ P
1 liter Esterházy lerakat finom likőrje minden Ízben P 4\'—
10 dkg. Esterházy prágai győgysonka......... P —-80
10 dkg. Esterházy gépsonka ......... P —-60
10 dkg. Esterházy göngyöltsonka...... P —-48
és az összes felvágottak és hentesáruk mélyen leszállított árban.
Dughagyma
(őszt vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
Gyflmölcsfavédelmi szerek
(őszt permetezéshez)
Futor. P e k k.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mán, mátrágya, termény éa növényvédő szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon 13a Néhány darab Csincsilla fajtiszta házinyúl eladó
HÓ- és sárcipA szakszerű ssso Javítását garanciával vállalok.
Omtké Bátyáé gumlvulkanlsálő Üzeme, Pő-ut 4. szám (Rosenleld-ház.)
A legszebb karácsonyi ajándék
a már fogalommá vált nagyszerű
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Telefunken körzetképviselőnél:
Antal
fegyver- és sportfixlet, rádió- és grtaofoi osztályán.
Önköltségi áron
szállítjuk önnek nagy tömegben készült, szép kivitelű
cégnyomásos íall és előjegyzési naptárainkat.
Képes naptárak szakmánként nagy változatban. \\
A legolcsóbb és legpraktikusabb karácsonyi és újévi ajándék
kereskedők és iparosok
részére.
Megrendelhető a ZALAI KÖZLÖNY nyomdájában
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 276 uám
Nagykanizsa 1981. december 4, péntek
Arm 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sittkeaitóaíg 4a kiadóhivatal 1 Pöul 5. uim. Ktuthelyl SókkUdóhivatal: Kotauth-atca 82.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést ára: egy hóra * pengő >0 fillér. Sicrkcsxlőaégl éa kiadóhivatalt telefon: 78. u.
Hz egységaspárt bizottságot küldött ki ujnyugdij-javaslat kidolgozására
Károlyi Gyula gróf: ,A kormánynak nincs módjában teljesen elállni a nyugdijak csökkentésétől"
Budapest, december 3
(Éjszakai rádiójelentés) Az egy-légeapárt csUlörlökesti értekezletén Pesthy Pál elnök bejelentette, hogy a vezetőség egy régebbi párthatározat értelmében klegészltéskép gróf Bethlen litvánt, Sztranyavszky Sándori, báró Perinyl Zsigmondot, gróf Klebelsberg Kunót, gróf Festetics Sándort, Illés Józsefet, Komis Gyulát és Temple Rezsót az elnOki tanácsba beválasztani ajánlja. — A párt egyhangúlag Jóváhagyta a beválasztást.
Varga Imre pénzügyi államtitkár Ismertetve a nyugdijrevlziós rendelettervezetet, rámutatott arra, hogy a
magyar állam nyugdljterhel legnagyobbak egész Európában. Természetes, hogy az uj törvénynél a szociális siemfioiilokat Is tekintetbe veszik. A lakbérekről Is intézkedik a rendelet. Ezek szintén igen nagy terhet Jelentenek az államnak. A lakbérnyugdijakat csak 1912-ben rendszeresítették. Az özvegyek azonban csak a háború alatt kapták meg férjük lakbérének 60 százalékát. Ily-módon az állam évente 50 millió pengőt fizetett nyugdíjra.
Kozma Jenő hangoztatta, hogy a pártnak meg kell védenie a nyugdíjasokat és tisztviselőket. Ma már az iparosok és kereskedők is kérik,
hogy ne csökkentsék a tisztviselők jövedelmét. Kérte a kormányt, járuljon hozzá egy bizottság kiküldéséhez és ezzel dolgoztasson ki egy olyan javaslatot, amely osztatlan tetszéssel találkozna.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök helyeselte a bizottság kiküldésének eszméjét, de hangoztatta azt is, hogy a kormánynak nincs módjában teljesen elállni a nyugdijak csökkentésétől, mert erre Ígéretet tett a népszövetségi bizottságnak.
Pesthy Pál elnök javaslatára ezután megválasztották a bizottságot.
Lakatos Oyula, Bodó János és Varga Imre felszó\'alásával ért véget párlérlekezlet.
A kereszténypárt nem tartja elfogadhatónak a nyngdljrendeletet
„Az állam és a tisztviselők közötti kétoldalú szerződést nem lehet egyoldalúiig megváltoztatni"
Budapest, december 3 A Keresztény Oazdaságl és Szociális Párt Zichy János gróf elnökletével ma délelőtt a parlamentben folytatta a nyugdljrendelet-tervezet ügyében tegnap félbeszakított vitát. Kray István báró hangsúlyozta, hogy a nyugdl|ak további csökkentése esetén a legmesszebbmenő módon levonja a következményeket. Wolff Károly nyugdíjcsökkentés helyett a jutalmak, a kiküldetési költségek és a többszörös állásból élvezett jövedelmek megszüntetéséből kíván fedezetet teremteni. Kiemelte, hogy a párt megkövetelheti, hogy ne állitták befejezett tények elé. Petrovácz Oyula arra mutatott rá, hogy az állam és a tisztviselők közötti kit oldalú szer-
ződést nem lehet egyoldalulag megváltoztatni. Felfogása szerint a most tervbe vett csökkentés csak elöljárója lenne a tisztviselői fizetések ujabb csökkentésének. A Népszövetségnek nem lehet kifogása az ellen, ha nem 800, hanem 830 milliós színvonalon történik a költségvetés egyensúlyba hozása. Mint bevételi forrást említi a rádiódijaknak egy pengővel való felemelését, mert ez még mindig méltányosabb lenne, mini a szerzett jogok elvétele.
Tury Béla, Hódossy Oedeon, Ra-kovszky Tibor, Huszár Mihály és mások csatlakoztak Wolff Károlynak a nyugdíjcsökkentést elutasító Javaslatához. A Keresztény Oazdaságl Párt e;ulán egyhangúlag a követ-
kező határozatot hozta:
A Keresztény Oazdaságl és Szociális Párt fenntarlja azt az álláspontját hogy az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében a kormány jelenlésében meghatározott költségvetési keretet szem elölt kell tartani, azonban a kormány által Ismertetett nyugdljrendelel-tervezetet Jelen alakjában elfogadhatónak nem tartja. Kl|etenli, hogy mielőtt a rendeleiet a 33-as bizottság elé terjesztenék, készséggel rendelkezésre áll javaslatainak előterjesztése tekintetében.
A párt megbízásából Zichy János gróf közölte ezt a határozatot a kormányelnökkel.
Asc állás^almoxásolc és dluplafisteíéselc mcQ-sszilntetését Követelték a Háx sxónoKai
Friedrlch István középeurópai gazdasági konferencia tervét vetette fel a válság megoldására — Kray István a magyar-osztrák vámunióról beszélt
takarékosság elvének nem elég ság, a féltékenység uralkodik
Budapest, december 3 A képviselőház mai ülésén napirend elölt Tóth Pál azt kérte, hogy mérsékeljék a földreform során föld-hözjutott gazdák számára a vételárai. Bródy Ernő pedig azt kívánta a kormánytól, hogy találjon módot
a kilakoltatások megszüntetésére.
Ezután folytatták a vitát a miniszterelnöki jelentésről.
Kray István báró elismerte, hogy a maliban történtek hibák, például
szigora érvényesítése, a felhatalmazás nélküli beruházások és külföldi eladósodásunk ellen hathatós védekezés hiánya, azonban ügyelni kell arra, hogy egyoldalú kritikával el.ne homályosítsuk gazdasági válságunk tulajdonképenl Igazi okát, a trianoni békeszerződést. A győző államok még most ls mindent elkövetnek, hogy a legyőzöl! országok ne tudjanak gazdaságilag talpraáliani. A kölcsönős bizalom helyett a bizalmatlan-
ság, a féltékenység uralkodik az utódállamok között és nagyon természetes, hogy ilyet- légkörben egészséges, tartós gazdasági együttműködés nem tud kialakulni
Magyarországnak és Ausztriának egyformán érdeke a legszorosabb gazdasági kapcsolatok létesítése. Nem áll az, hogy esetleges magyar-osztrák vámunió tönkretenné az osztrák mezőgazdaságot és a magyar ipart. Az európai politikát Irányító
nagyhatalmak, elsősorban pedig Franciaország politikai érdekeivel is ösz-szefér az osztrák-magyar közeledét.
Friedrlch István azt fejtegette, hogy a szomszéd államokkal sürgősen létesíteni kellene valamilyen gazdasági modus vivendit. Javasolta, hogy a kormány a Népszövetségnél tegyen Indítványt középeurópal gazdasági konferencia összehívására Magyarország részvitelével és azon oldják meg a valulárls is közgazdasági kérdéseket.
Usetty Béla hangsúlyozta, hogy Magyarország is hajlandó lett volna a szomszéd államokkal megfelelő szerződéseket kötni, de sajnot az a helyzet, hogy például Auizlria a megkötött szerződést sem akarja megtsrtanl. Ausztriával szemben ke-vésbbé engedékeny magatartást kellene tanusltanunk.
Beszélt még Peyer Károly a szociáldemokraták részéről.
A napirendi vitában a felszólalók foglalkoztak a nyugdijak kérdésével \'és hangoztatták, hegy kíméletesen kell kezelnie ezt a kérdést a kormánynak és elsősorban az álláshalmozásokat és a dupla fizetések megszüntetésit követelték.
A legközelebbi ülés holnap lesz.
Őrizetbe vettek több pesti detektívet
mert a táját zsebükre tartottak valuta-razziákat
Budapest, deoember 3
A rendőrségre panasz érkezett, hogy három detekllv felajánlotta egy kereskedőnek, hogy hajlandók pénzét kicsempészni. A kereskedő át is adott 27.000 pengőt, de az Összeg nem jutott el rendeltetési helyére, mert a pénzcsempészek azt állítják, hogy azt elkobozták tőlük. A három detektívet előállították és megkezdték kl-hailgalásukat.
Budapest, december 3
Az előállított detektívek és rendör-dijnok ügyében az a tényállás, hogy négyen beállítottak egy Rombach-utcai kávéházba és ott egyéni valutarazziát tartottak. Frledmann József ószeresnél 480 dollárt találtak, amelyet magukhoz vetlek azzal, hogy előállítják a rendőrségre. Később azután rimánkodására elbocsátották az ósze-rest. Friedmann később megtudta, hogy illetéktelen valutarazzia volt és fenyegetőzni kezdett, mire 160 dollárt visszaadtak neki Ebben az ügyben folytatott nyomozás során megállapították, hogy ugyanezek a személyek még Wlnter Sándor tanítótól is el-
ÍALAI KÓZLÓNV
1931, december 4
szedtek 400 dollárt és ezután futni engedték.
Az őrizetbe vei lek sorsáról holnap döntenek a rendőrségen és ugyanakkor döntenek arról la, hogy mi történjék azzal az egyénnel, aki az őrizetbe vetlek részére besúgó szolgálatol teljesített.
32 smber van őrizetben
■ paoaa-a»MI klfalytlag
Budapest, december 8
A katonai fogházból ma délelőtt ismét elbocsátottak három fiatalembert, akikről megállapították, hogy a szervezkedésben semmi szerepűk sem volt. A Marglt-köruti fogházban még 32 ember van őrizetben. A fogva levők vallomásaikban egymásra hárítják a felelősséget Az ügy iratait néhány nap múlva átteszik az ügyészségre.
Mint értesülünk, a puccs-terv ügyben Chikán Kálmán kosdi kisgazdát Is kihallgatták. Mivel megállapították, hogy semmi köze sem volt az ügyhöz, még tegnap elbocsátották a Margit-körüli hon véd ügyészségről.
A íelsőgallal drámát
csslédl viszálykodás robbantotta ki
Győr, december 8 A Felsögallán történt gyilkosság ügyében a vizsgálat megállapította, hogy az családi viszálykodás következménye volt. Szokodl Mihály 36 éves bányász felesége gyakran leitta magát és a harcias asszony Ilyenkor mindig nekitámadt férjének. Az asszony iszákossága miatt legutóbb is veszekedés keletkezett, amely azonban látszólag elsimult. Este, amikor a (érj lefeküdt, az asszony a konyhából bebozott egy hatalmas kést és 10 éves fiúgyermekük jelenlétében szúrta agyon férjét. Az ágyban fekvő Szokodi Mihály mellére Irányzott egy hatalmas szúrást, amelyet a férfi elütött, ugy, hogy a kés combját találta, de oly szerencsétlenül, hogy átvágta a fő ütőeret A 10 éves kisHu sikoltozva szaladt el a közelben lakó nagybátyjához, akinek elmondta a történteket. Mire a mentők megérkeztek, Szokodl már elvérzett. Az asszonyt letartóztatták és beszállították a győri kir. ügyészség fogházába. Kihallgatása során azzal védekezett, hogy az ura támadt őrá és önvédelemből szúrta le. Ezt a védekezését a kisfiú, aki szemtanuja volt az egész eset lefolyásának, megcáfolta.
lMláris
A nagykanizsai meteorológiai «g-MgyelS Jelentések : C»tllórt0k8n a Umlr-Ukm: Reggel 7 tokot -7 8. (Mintán 1 órakor —2 4, a«te 9 órakor —8-2.
PttMxH: Reggel és délben leihas, este tiszta égboltozat
Szélirány: Reggel és délben délkelet, este déli asU.
(RJrzakai r<UM]tknW A Sstssnli. |lal lattaal Jalaati mU 10 érakar ■ Lái)tgta sáltoiáa még aarn •ál-haté.
-= Pénzéért IOOVo-08 valutát vesz, ha szőnyegszükségleté! Schütz-nél szerzi be.
A házi vágás megszigorítását és hatósági hnsszék felállítását kérték a hnslparosok a polgármestertől
A nagykanizsai huslparosok küldöttsége a városházán
Nagykanizsa, december 3 A nagykanizsai huslparosok népes küldöttsége tisztelgett csütörtök délben dr. Krátky István polgármester előtt, Babits Lajos szakosztályi elnök vezetésével. A küldöttség rámutatott a mai súlyos helyzetre, amit a hus-Iparosokra nézve súlyosbítanak az utóbbi Időkben rendkívül elszaporodott házi vágások, amelyek a hus-Iparosokat egzisztenciájukban támadják meg. Ugyanis a magánvágásoknál a nagyközönség a saját nevelésű sertéseknek nemcsak a húsát méri ki, hanem a melléktermékeket is töpörtyűt, kolbászt, zsírt, stb. Majd rámutatott a küldöttség a magánvágások káros voltára egészségügyi szempontból, mert a legtöbb esetben a házi vágások az állatorvos közben-jötte nélkül, azonkívül sokszor a fogyasztási adóhivatal megkerülésével történnek. A utóbbi héten Nagy-
és Kiskanizsán 40 sertést vágtak le házilag, amelyek húsát kimérték — mondották. Végűi arra kérik a polgármestert, hogy szigorítsa meg magánvágást és husklmérést és állítson fel a város hatósági husszéket, amelyben orvosi ellenőrzés mellett mérjék ki a magánvágás ulján leölt sertés húsát a fogyasztóközönségnek.
Hozzászóltak még a kérdéshez Pd-rlcs Oyula, Fürst Lajos, Németh Lajos.
Dr. Krátky István polgármester azonnal Intézkedett és utasításokat adott a városi közegeknek a magánosok részére való sertésvágások megszigorítására.
— A városnak kötelessége, hogy a súlyos adókat fizető husiparosokat megvédje egzisztenciális érdekeikben — jelentette ki a polgármester.
A küldöttség köszönetét fejezte ki a polgármesternek gyors és radikális intézkedéséért
Százhúsz vagon felőrölt inséggabona kerül néhány nap múlva kiosztásra
A vármegye főispánja ét alispánja rendeletileg szabályozta a HtzIMoeztát lebonyolítását
Zalaegerszeg, december 8 A minisztérium teljes mértékben honorálta Zalamegye kérését és az inségbuzát a kért mennyiségben ki-
utalta. A felörlés folyik. Néhány napon belül minden járás részére, körjegyzőségek szerint kiutalja a vármegye alispánja a december hóra
szükséges lisztmennyiséget az ínségesek részére.
A szétosztás és felhasználás helyes lebonyolítása céljából az alispán, a főispánnal egyetértöleg, elrendelte a következőket:
A teljesen munkaképtelén családfőknek és ez?k családtagjaiknak,
I
nagy mennyiségűi
maradék
gyQlt össze, ezeket karácsonyi vásárunk keretében
Hihetetlen olcsón
árusítjuk.
Aru&áx.
Dunúniul legnagyobb é* legolcsóbb druQdxa
akik tehát teljesen ingyenes ellátásban részesülnek, a decemberi liszt-szükséglet, havi 6 kilogrammos fejkvóta alapján (4 és fél kenyértiszt, másfél fozőltszt) a liszt kézhezvétele után azonnal kiosztandó. A munkaképtelenek elbírálásánál a legszigorúbban kell eljárni.
A női családtagok és feleség,ke -resetképteleneknek tekintendők, vagyis helyi jellegű közmunkákra nem kötelezhetők.
A munkaképes ínségesek csakis helyi jellegű közmunkák ellenében kaphatnak inséglisztet. Az egy munkanapra munkabér elmén kiosztandó Ihzt 4 kg, ebből I kg. főző és 3 kg. kenyérliszt.
A havonta végzendő munkateljesítményt Illetően a rendelkezés a következő: egy személynek önmaga után másfél napot, két személy után 3 napot kell dolgoznia. De ha a családban az eltartásra szorultak száma az ötöt meghaladja is, a családfőnek a havi lisztellátás ellenében csak 4 munkanapot kell teljesíteni.
Ha a családban 16 éven felüti munkaképes családtagok vannak, a saját kvótájuk erejéig ők is tartoznak közmunkát teljesiteni.
Többet, mint a havi fejkvóta, senki sem kereshet. Ha a munkaalkalom december hóban még nem biztosítható, akkor is ki kell osztani a lisztet s a munkát utólag kell teljesíttetni.
Aki a munkib iliivásnak nem engedelmeskedik, kizárandó az akcióból.
A munkák egy részét a törvényhatósági útalap terhére az állam-épltészeli hivatal végezteti A városok autonom Jogkörűkben Intézkednek azon munkák tekintetében, melyekre költségvetésükben fedezetről gondoskodtak
Mivel minden községnél előirányzott munkák nincsenek és a közúti költségvetés keretében előirányzott munkák még nem voltak megkezdhetők, a községek által végeztetendő munkákat a rendelet utcák és terek rendezésében, árkok, közlegelök tisztítása, erdörendezés, vízpartok rendbehozása, faápolás, szőlőhegyi utak helyrehozása stb.-ben jelöli meg.
Az Inségmunka keretében olyan napszámos munkák is végeztethetek, melyek községi és közbirtokossági épületek helyrehozására, tatarozásárai irányulnak.
A rendelet ezután részletesen rendelkezik a munkák vezeíéséről, ellenőrzéséről, az inséglisztben részesítettek igazolványáról.
A rendeletet azzal végzi az alispán,, hogy az akció helyes lebonyolítását mindennél fonlosabb hivatali feladatnak kell, hogy tekintsék az alárendelt hivatalok, hogy a földművelési miniszter nemes intencióinak teljes mértékben eleget tehessen a vármegye a mezőgazdasági lakosság átmeneti megsegítésében.
II kanizsai háztulajdonosok kérelme a pénz-Ogyiaazgatóhoz
Igen tisztelt Szerkesztő Url
Alulírott háztulajdonosok örömmé! olvastuk legutóbb, hogy a Zalai Közlöny oly hathatósan a háztulajdonosok mellé áll és pártfogásába vesz bennünket. Ez bátorít fel arra, hogy bizalommal a Zalai Közlöny utján az llléíékes zalaegerazeg! pénzügyi hatóságokhoz forduljunk.
Ugyanis löbb nap óta különös vendégeket kaplak a nagykanizsai háztulajdonosok. A zalaegerszegi pénzügylgazgatóság egyik fogalmazó
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
tisztviselője egy másik hivatalos közeggel végigjárt sok háztulajdonost és a helysiinen méterrel felmérték a háztulajdonos által használt lakásokat. Olyan precizitással végezték ezt. mintha legalább Is adóelengedésről lenne szó. Ehelyell azonban az hírlik, hogy a ténykedésnek az a célja, hogy ellenőrizzék a háztulajdonos által lakására vonatkozólag bemondott adatok helyességél. Magyarul: az ilyen lakásmérés eredménye rendszerint a háztulajdonos lakása után fizetett adó felemelése.
Egy alkalommal már végigmérték s háztulajdonosok lakását, de akkor ezeket a méréseket abbahagyták. Érdekes, hogy most meg, smlkor a házbérek lefelé esnek, akkor a háztulajdonosok lakása után az adót emelik.
Kérjük a Zalai KOzlOny nyilvánossága ulján a zalaegerszegi m. kir.
;ató urat, hogy intéz-
ődni szíveskedjék, hogy a nagykanizsai háztulajdonosok megkíméltessenek a további adóemelések kísértő
nyugtalanságától. A nagykanizsai háztulajdonosok már ugyanis olt állanak, hogy a Talbotcenlrálénak vagy a Speyer-csoportnak fogják házaikat rendelkezésre bocsátani, mlg ők maguk barlanglakásokba vonulnak vissza.
Soraink közzétételéért előre is hálás kösiOnetdnkel tolmácsolva, kérjük további szíves jóindulatát a Zalai Közlöny szerkesztőségének és vagyunk kitűnő tisztelettel Aláírások.
Domdny Sári Hangversenye
Ha valaha egyáltalán, ugy ma fokozottan Örvendetesek, sőt jelentőségteljesek voltak azok a tomott széksorok, melyeket Domdny Sári szerda esti hangversenyén láthattunk a Kaszinóban. A telt házat jelentő érdeklődés egyaránt szólt a szereplők kanizsai vonatkozásainak, mint és nem utolsó sorban művészetüknek, Így meghitt és meleg hangulat kísérte végig az egész műsort.
Domány Sári a kanizsai koncertlátogató publikum régi ismerőse, aki azóta, amióla legutoljára hallottuk, elismerésreméltó utat telt meg és figyelemre keltő és érdemlő fejlődési mutatott. Mozart, Verdi, Strauss Richárd és Strauss János stb. műveiben gondosan fejleszlett hanggal, különösen a könnyed stilusu számokban, zajos és megérdemelt sikereket ért el.
Kongenlalls zongorakiséretében Polgár Tibor, a budapesll rádió karnagya remekelt.
Az est sikerében ugyancsak érdemes rész jutott Fáblánné Pásztor Irmának, zeneiskolánk kitűnő tanárának, aki Chopin, Dohnányl, Siklás, Vannay és Sapellnlkoff zongoraműveiben pompás technikáját és virtuóz készségét ragyogtatta, hatalmas lapsorkánokat aratva.
A hangverseny félórai késéssel kezdődött, jóllehet a közönség zöme tartotta magát a jelzett fél 9 órai kezdethez I Pedig a hangversenyek és ünnepségek színvonalát emeljük azzal, ha fokozott gondot fordítunk St műsorok pontosabb megketdésére.
Vnnty Jinoi
Megszűnés fenyegeti a balatoni hajózást
A Máv-tóf, a minisztériumtól és a három balatoni vármegyétől kérik a 150.000 pengó deficit vállalását
A Balatoni Szövetség legutóbbi közgyűlésén szóbakerüli a Balaton egyik legválságosabb problémája, a balatoni hajózás kérdése Is. Cséplő Ernő, a szövetség igazgatója kifej tette, hogy a balatoni hajózást a teljes megszűnés veszedelme fenyegeti. Javasolta, hogy a népjóléti minisztérium, a MÁV igazgatósága és a három balatoni vármegye vállalja a 150 ezer pengő hiány fedezését, mert különben az egész balatoni közlekedés megbénul. Az ldeg-n
forgalmi Szövetség alelnöke hangoztatta, hogy a fürdőket, amelyektől csak 50 ezer pengő hozzájárulást várnak, nem lehet hasonló megoldásnál ilyen súlyosan terhelni, amikor különben is a legnagyobb bajban vannsk. A népjóléti minisztérium képviselője közölte, hogy a minisztérium képtelen a hiány- eltüntetéséhez hozzájárulni. Végűi kimondották, hogy részletes, megokolt memorandumban kérik Illetékes helyen a balatoni hajózás fenntartását.
SINGER hetvenegyedik karácsonyi vásárét
naponta sok vevft látogatja.
Jó minőségű mosott siffon
kis vég karácsonyi ár P 9\'80
140 cm. széles férfiruhaszövet
métere karácsonyi ár P 2 50
Kanavász ágyhuzatnak
métere karácsonyi ár P —.80
Nagy mennyiségű mintás műselyem
P 2-90 helyett karácsonyi ár P 1-35
Jó minőségű tennisflanell
karácsonyi ár P —-70 Ingoxfordok divatos mintákban
príma minőségben karácsonyi ár P 1-20
\'lepedő rendes méretben darabja karácsonyi ár P 3 50
Damasztabrosz fehér
karácsonyi ár P 4\'—

Nagy tétel ingzefir ----"lelyett
karácsonyi ár P 1-60
P 2-50 helyett Mintás divatflanellek
karácsonyi ár P !•— Flanelltakarók rendes méretben
darabja karácsonyi ár P 8-—
Törülköző jó mosható anyagból
karácsonyi ár D —-80
Szövött kockás pohárruha
karácsonyi ár P —-60
Ingzefirek szép mintákban
métere karácsonyi ár P —-80
Angin mélere karácsonyi ár P t-—
Ágyneműnek való szép fehér damast
métere karácsonyi ár P 1-50
Príma férfi télikabátszóvetek 30%-kat napi áron alul. Női kabátok 20—30%-kal áron alul.
SaMrméltnél nagy drkedvesmény.
■aradékok, mint a múltban la, rendkívül kadvaxft árban.
Vöröskatona is volt Hozmetz Károly, a volt kanizsai diák
A MZéltöjabb forradalmár karrierjének a) rétzletei derültek kJ
Nagykanizsa, december 3
Csak tegnapi számunkban irtuk meg, hogy Hozmetz Károly, a mosl leleplezett szélsőjobboldali puccs egyik fővezére valamikor Nagykanizsán diákoskodott, mint muraközi fél árva vend gyerek, Itt koptatta a felsőkereskedelmi Iskola padjait.
Sopront híradásból megtudtuk mára, hogy az egyetemi verekedések főhősének a kanizsainál terhesebb emlékei Is vannak fiatal életében. Hozmetz Károly ugyanis a forradalmas esztendőket Sopronban élte ál. Olt is a kereskedelmi iskolába |árt, ahol a Nagykanizsán megkezdett tanulmányait kellett volna folytatnia, ehelyett azonban már akkor a politika sodrában érezte jobban magát.
Volt akkoriban Sopronban egy diákulság, ebben tűnt fel Hozmetz nagyhangú cikkeivel. Különben is feltűnő volt a viselkedése és a forradalmi zavarosban a középiskolai élet is — természetesen az 0 irányításával — politikától volt zajos. Mikor pedig kitOrt a kommunizmus, akkor Hozmetz Károly beállt vöröskatonán ík. Ez volt az utolsó ténykedése Sopronban, mert a kommunizmus után többé nem került oda vissza, a kereskedelmi ulolsó évfolyamát már nem ott végezte s rövidesen, mini a közgazdasági egyetem hallgatója, Budapesten tűnt fel kétes diákmozgalmak élén. Most a Margit-kOruli fogházban várja sorsát a puccskísérlet többi letartóztatottjával együtt,
VART
MINDEN RAO^
Standard
R\'A O I O
■6Y«N*nAM-V/ÍLTOWRAM
BalatonfenyvM kBxalé-ben kisuhant a robogó vonatból egy póazllgySr
Nagykanizsa, deoamber 8
Könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történt kedden hajnalban Balatonmária és Balatonfenyves között a vasúti sinekeu. A hajnali vonattal Nagykanizsára igyekezett Kugovics Imre pénzügyőr vigyázó, aki a hosszú éjszakai utat átaludta az egyik 111. osztályú kocsiban. — Balatonfenyves után felébredve, rosz-szul érezte magát és kiment a kocsi folyoaójárs, ahol kinyitotta az ajtót A következő pillanatban valahogy megtántorodott és kizuhant a robogó vonatból.
A kora reggeli órákban szokott ellenőrző kOrutját végezte az egyik közeli őrház pályaőre, amikor a sínek közelében ráakadt a vérzőfejü, eszméletlen emberre. A pályaőr Kugovics Imrét bevitte az őrházba, ahol magához térítette, majd feltette egy pályakocsira és Balatonmáriára szállította.
Az állomás személyzete ezután felsegítette a sérültet a Kanizsa felé induló legközelebbi vonatra. Kugovics Imrét Jelenleg benn ápolják a városi közkórházban. Állapota súlyos, de nem életveszélyes.
FeWlvúsl
A rendkívül megsulyosodott gaz-
dasági viszonyok ellenére Is, a „Zalai Közlöny" eztdén Is gondoskodik karácsonyi ajándékról előfizetőt részére. Az általános óhajnak megfelelően — bár ez nagyobb anyagi áldozatot ró reánk — az Idén nem karácsonyi könyvet adunk előfizetőinknek, amit elolvasnak, aztán eltesznek a könyvespolc fenekére — hanem díszes kivitelű, tetszetős és praktikus alakú, álló íróasztali vagy tetszés szerint falra akasztható heti előjegyzési naptárt. Ezt a naptárt minden előfizetőnk megkapja, de megkapják mindazok Is, akik december 24-lg belépnek előfizetőink sorába.
Mindenki, aki városát szereti és annak jó vagy rossz sorsát a magáéval össieforrottnak érzi, jöjjön a „Zalai Közlöny" táborába, amely 71 esztendeje küzd ennek a városnak, a város minden rendű és rangú lakosának érdekeiért
A kiadóhivatal
4
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1 »
FereicvárMSomogy 6:1
Budapest, deeember i Ferencváros-Somogy bajnoki mér közéi 6:1 (2:0) eredménnyel v:g-zödölt 2500 néző elölt.
Holnap kezdődik
a nagyszabású N««flrMI Váair a Polgári Egytalbu
Nagykanizsa, deoevber 3 A temérdek, lázas gond «s etAké
szülét holnap, szombaton érik valósággá a Keresztény Jótékony Nőegylet vásárán a Polgárt Egyletben. A vásár már délután 3 órakor megnyílik lenével és temérdek látnivalóval ét egész estig nyitva marad. Közben, 5 órakor lesz a Mikulás-bácsi megérkezése és ai ajándék oMás (akár a helyszínen igen olcsón kapható, akár beküldött ajándékokat kiotdanak a gyermekeknek). Gyermekeknek 20 fillér a belépődíj.
A rendezőség kéri, hogy a cukrászdának .és btltfének azánt adományokat már szombaton délután 3 órától, vasárnap pedig délelőtt (Mól kezdve szíveskedjenek felkQldeni a Polgári Egyletbe.
Soha ilyen szükség nem volt Irgalmat szivekre, mint az Idei télen. Ezért igyekszik a Nőegylet az idén vásárát ugy rendezni, hogy senkii se terheljen meg az azon való részvétel, hanem mindenki megforduljon ott és á nagy forgalomból Jusson érdemleges összeg a kanizsai tél Ínségeseinek. A gazdag ét szép látnivalók, a szórakoztató program mindkét nspon bőven megért a 40 filléres crekély belépődíjat.
SZÍNHÁZ
A öáxtbarát
Kellemes, vidám estét szerzett teg-nrp az Országos Művész Színház együttese a színház széksorait meglehetősen megtöltő közöniégnek. Szenet Bélának ez az 1931. pesti zsargonjával tarkított vígjátéka rengeteg derűt, rengeteg humort áratzt magából még igy it, ahogyan a második felvonás Komikumban tobzódó, nagy kibomlása után a harmadikban kissé kifullad a nagy iram és csendet közmegelégedésre bekövetkezik a happyenü. (Az egyébként sikerült vígjátékot ugyanis Szenes halála után Notl Károly fejezte be.)
Az előadás gördülékeny, Jó volt. Szentlványl direktor nagyszerű humorral, biztos poénekkel remekbe játszotta a férji sorban botladozva mozgó kereskedő vidám figuráját. Sz. Salgó Ilona ebben a szerepkörben is finom, mérséklő Ízléssel, kitűnően állt a helyén. A címszerepben a raelegszavu, szépmozgásu Kovács Árpádot Láttuk szívesen. Jó maszk és Jó Játék volt Boronkay Ilonáé. Oabányl Böske, Deák Ferenc becsületes figurákat adtak. Kitűnő epizód alak volt Rajz Ferenc és sok kacagással Jutalmazta a közönség Halász Kálmán Bohanckjét.
(bl)
(*) Ma: • „Krétakör" előadása fog bizonyára nagy házat vonzani a színházba. A „Krétakör" parádés előadása a Szentlványl-társulatnak.
V<lntn>r|i<nkmSsn.iM tira-
NAPI HÍREK
I............................-.........-■■•
NAPIREND
Dsoemher 4, péntek
Hóm. katolikus: Borbála. Protestáns:
Borbála. Izndlta: Klal. hó 72 •
Városi Muxsum és Könyvtár nyitva
wütöitőkon és vasárnap délelőtt lO-tól 13 óráig.
Oyóefv szertári <Malt szofgálnt i I. hó végéig a .Mária\' gyógyszertár Király át 40.
Oóitflrdő nyitva reggel 8 órától este 6 óráig théUÓ, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
Megjöttek a karácsonyfák,
árulják óket a piacon. De mintha ezek a fenyőfák nem lennónok a régi, szép, erőteljes, friss Illatú fenyők, mint akkor, araikor a piros-fehér-zőld Felvidékről, vagy kínosra Erdély erdeiből hozták és öröme volt nagynak, kicsi nek a szép magva* fenyák láttán, amikre a jó Jésasta maJTMbké ko-vésbbó hókeaOalániMrait liewa. A szeretetnek, az embertcstvérlességnek, a békének ragyogó megnyilatkozásait, amit a karácsonyfa évről-évre Jelent, kloslnek, nagvnak, szegénynek, gazdagnak egyaránt Mert a Jézuska nem Ismer osztálykülönbségek nem szalont, nem hideg szegény-szobát. Nom Ismer kunyhót, sem palotát, mert ó egyformán hozza éri mindegyiknek Juttat a Jó laton gazdag ajándékaiból. És ezek « fenyők, amelyek most megérkeztek, mintha sokkal klsebbok, so kai véko-nyubbak, törpébbek, ványadlabhak Ion-nének, mintha csak éreznék, hogy az Idén kevesebb, sokkal kevesebb család asztalára Jutnak.mint a mult övben, amikor pedig már ugyancsak megcsappantak. Szerényen húzódnak össze s vonvl-nak vissza egy fsán közé. Mintha szivük lenne a fenyőfáknak és nem akarnának mutatkozni a szomoruarcu gyermekseregek ctdtt, amelyek közül hány száz gyermeke a Jó Jézuskának ma hiába toklnt vágyódva a zöld fenyő felé, mert kis otthonoknak nem Jut a Jézuska ragyogó ajándékából, csendes szomorú Ifjúságunk megédeeltőléből, gyermekszemekot kápráztató csillogó sok szépből ói édességből, ami mind még aggkorában la könnyeket csal kl a múltra visszatekintő szemekből. Mintha az a sok száz és száz fenyőfa sóhajtozva, szomorúan várná azt a kiváltságost, akinek ma még karácsonyfára ls Jut. Mert odajutott a magyar nemzet sépe. hogy gyermekeinek ma a karácsonyfa ls áldozat, az apróságok arcocskájára mosolyt\'varázsolni, szemelt megcsillogtatni, a Jó Jézuska so* szép drága ajándékaira rámutatni, örömöt okozni es meleg boldogságot Árasztani a meghitt kis családi otthonban, a szeretet melegét klfejezésr* Juttatni, ma kiváltságos emberek privilégiuma. Oazdagok kiváltsága.
Sóhajt a fenyő és ez a sóhaj megmarkol minden magyar BzUlőt és megremegteti bensőjét. Hát Idejutottunk a trianoni országúton, hagy gyermekeink arcára mosolyt sem tudunk tőbhó varázsolt!? Hogy elérheteUen a kis magyarok számara a karácsonyfa, a kis Jézuska üzenethordozója a mennyországból, bogy ártatlan gyermekeink It azonvedlék a gyűlölet átkát, a magyarok elleneioek minden dühét és bosszúvágyát Hogy no legyen mosoly, ne legyen Bzont plr, ne legyen dsrü és tiszta kacagás a magyar gyermekarcon. Hogy szent Karáosony napján könny bugyogjon a kis magyar család szerény asztalán, amely az Idén de sok ezer családuál karácsonyfamentes lesz, •mert nem Jut még arra sem, hogy a Szeretet Isteni kisdedének hírvivőié, a Békesség angyalának előfutárja, az Ég üzenetének közveUtőJe szerepet kapjon a kis magyar családok kicsi asztalán, szerény gyermekszobák szüzt falat között. Hogy ne Ismerjék a Szentest báját, varázsát, ragyogását és hamvas arcukon ott legyen a trianoni bün-tetőexpedlció vóroa bagnobélyege.
Sóhajt a fenyőfa éa sóhajára megrendül a magyar Kelvidék erdeje, amo-lyet bitang cseh kér. tarol lo és hatalmas águ, szép magyar fáit elszállítja Prágába, [dogon népek karácsonyi asztalára, ellenség gyermekeinek örömére, magyar családok bánatára.
Sóhajt a fenyőfa ós sóhaja szivlg érint minden magyart és végigutlvil a vigasztalan 14 kla magyar árvn \'ár-megyén és ahová sóhaja eljut, a magyarok mosolya ajkra fagy és mint
vlztó, megjelenik a multak minden em-
léko: Kassa, Kolozsvár, Bácska Adria... As mindaz, ami nagy, szent és MJóe a magyarnak...
Ó, fenyő, szent karácsonyi fenyő, csendesen gubbasztasz ezer testvéreiddel a csendes, halkszavu piacon, ne kerüld el a sápadt arcú, szomorú magyar gyermokok kicsi házalt, a szegénység penésszagu odvalt. Keresd fel azoknak hajlékait, akik ma annyira rászorulnak egy-egy mosolyra, Úszta, makulátlan, szent őrömre, égi vigaszra. Koresd fel azokat, akiket a gyűlölet még arra Is kárhoztatna, hogy Szent Karácsony napján kiirtsa az ártatlan gyermekszívekből és durva kézzel letörölje arcukról az Ég hímporát éa a keserűség tövisével ejtsen kiesi gyer-meksr.luükön inólyaé^oM fájó sobet...
0. fonyő, szép mavyar felvidéki fenyő, no menj el n kis magyarok szomorú házacskái mellett . (B. ff.)
— Keszthely képviselője a Balatoni Társatágban. Rakcvszky Iván ny. minlszMf, a Hvárotl közmunkák tanácsának elnMe, a keszthelyi kerület országgyűlési képviseltje báró Wkastcs Tiborhoz, » Balatoni Társaság országos elnökéhez intézett iratában a társaság központi elnöki tanácsának tagjául történt választását elfogadta. A megtiszteltetésért hálát kötzönetet mondott, egyben kilátásba helyezte, hogy az egyesületet kutlurlörekvéíelben és szép munkájában támogatni kívánja.
— A rendőrségről. Hajós Ferenc államrendőrségi hivatali főtiszt hónapokig tartó betegszabadságáról visszatérve átvette ismét a segédhivatal vezetéséi
— A zalai újságírás köréből. Dr. Gárdonyi Lajos, a Keszthelyi Hírek felelős szerkesztője lapjának legutóbb megjelent számában belelentette, hogy egészségi állapotára való tekintettel a lap további szellemi és anyagi vezetésétől visszalép. Ezl követőleg Gárdonyin tegnap súlyos vese-mfltélet hajtoltak végre. Állapota a sikeres operáció után kielégi 6. Dr. Gárdonyi Lajos megválása a szerkesztői széktől a keszthelyi közéletnek súlyos vesztesége. Azok közé az újságírók közé tartozik, akiknek tollát a lelkiismeret, a közérdek mindenekfelett való szolgálata, becsületes, emelt homlok, önzetlen odaadás és fáradatl n munkaszeretete Irányította. Most, minthogy betegsége tartamára a lap továbbvezetésének ügyelt megfele-löképen biztosítani nem tudta, kénytelen volt szerkesztői tisztéről lemondani. Ezzel a Kaszthelyi Hirek forsa pillanatnyilag bizonytalan. A zalai ujságir.\'.s reméli, hogy dr. Gárdonyi Lajost mihamarabb friss munkaerővel és töretlen munkakedvvel láthatja a zalai sajtó aktív munkásainak sorában.
Dec. 4. Klabund: „Krétakör 8 órakor a Városi Színházban.
Dec. 5. „Szegény lányt nem lehal elvenni- 8 órakor a Városi Színházban.
A Napközi Otthon Mikulás-Ünnepe a Mltiilót-házban 5 órakor.
A* Izr. Nóegyict teája « Kaszinóban 0 órakor.
Dec. B-«. A Keresztény Jótékony Nóegylet Karácsonyi visára.
Dec. 8. Ker. Tisztviselőnők jubiláris díszközgyűlése II órakor a Missziósházban.
D«c. 12. NTE házi tcaeslélyo a Polgári Egyletben.
Dec. IS. Tóth Kálmán centennárlum, Bartha litván llctálls előadása a városházán 6 órakor.
Dec. 10. 1\'eUókcrcikcdcltnlt Végzettek mlUoros estély* a Kaszinóban.
— Ha Budapestre utazik első
ut|a legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak é» 1.40 pengőért nemcsak meéfllrOdhet, hanem Jól meg ts reggelizhet.
i nc7i ÍÍ»k w,»«rt
LHjlLU krateiiragyár
közismert kitűnő gyártmányaiból
10 dkg. prágai gyógysonka —-70 10 . göngyölt sonka . . —-44
10 . párizsi.......—-24
1 pár nagy bécsi vlrstll . —-26
1 liter tearum.......2-80
1 „_ kaszinó likőr . . . 3 60
kapható:
Teutsch Gusztáv
fllsier és csemegekeresk< diisében.
— A bíróságról. Az Igazságügy-miniszter a nagykanizsai törvényszéken és járásbíróságon alkalmazott bírósági dtjnokokat, Scheffer Lajost, Várady Istvánt, Martinék Istvánt és Bernát Lajosi automatikus előléptetésben részesítette.
— Gyónl Géza emlékének áldozott a nagykanizsai Kle. A Keresztyén Ifjúsági Egyesület nagykanizsai fiókja kedves űyóni Géza emlékünnepélyt rendezett az evangélikus Olthonbán. Az ünnepélyen megjelent TDItéssy Zoltán ref. lelkész, a Kle országos főtitkára is. A fő-tiikárt Horsetzky Jenő szívből fakadó szavakkal üdvözölte. Oyóni Gézáról Máhácsy Ktlmán tartott élvezetes felolvasást. A felolvasás keretében Kreft József érzéssel énekelte el Oyőnl Qé a Magyar Katonák dalát Honetzky Jenő, Babits Fer.nc, Máhácsy Kálmán, Kreft József Gyónl költeményt szavaltak lelkesedve és lelkesitöen. A Kle zenekarát Ülő Sándor diri.ál\'a. Mind az ügyes karmester, mind a fegyelmezett zenekar dicséretet érdemel. A Vegyeskar (verényelte: Vánkos Jenő) ének-tudása nivós. A meleg ünnepély után TDItéssy Zoltán ériékes vetítőgépes előadást tartott a Kle hatalmas munkásságáról.
— Zalamegyei jegyzők közgyűlése. A zalavármegyei községi és körjegyzők egyesülete 1931. december 10-én délelőtt 10 órakor Zalaegerszegen a vármegyeháza gyü-léstermében rendes évi közgyűlést tart. Megelőzőleg választmányi ülés lesz. A tárgysorozaton a jegyzőtár-sadalom több problémája, a községek gazdasági helyzete slb. szerepelnek.
Hócipő
NŐI-, Hrfí- és gyermek-hócipők nagy választékban kaphatók:
Szabó cipőáruházban Hort&y MIMós-ut
(Városház-palota)
NéMMo may HlraUaíalmal, mog Ion ayüxödnl olcmó .1 mim; ól
Itf\'Jt december 12
zalai közlöny
Holnap
• •te 8 órakor
nyílik mag
a
Kaszinóban
Díjtalan belépés.
— A kereskedötanoncok az Iparostanondskolában. A kerei-kedőtanonclskola megszüntetésével kapcsolatban az ott Iskolába járt 28 tanoncot a tanügyi halóságok a nagykanizsai szakirányú iparostanonciskolába utalták. A kereskedötanoncok már tegnap az iparosUnondskola előadásain veitek résit.
= NŐI kabátokat a karácsonyi visár keretében mérsékelt árban vásárolhat Slnger divatáruházban.
E|4u Ragfkaalna kéuBI
dec. 5-én él 6-án a NóagyUti Véaáira
— A tfldőbeteggondozó Intézet
forgalma Kanizsán is megnöveke-detl a tél beálltával. November folyamán 131 beteg állt kezelés alatt, ebből 21 volt az újonnan |elentkező. Az év ele|étöl fogva 1279 a kezelt betegek száma. Novemberben 48 beteg kapó t 1131 li\'er tejet természetbeni segélyként.
— A levente Ismeretterjesztő ciklus az Idén is meglesz Flló Ferenc Igazgató buzgalmából a Roz-gonyi utcai Iskolában. — Kezdődik december 27-én és minden vasárnap van előadás d. e. fél II-tői fél l-ig. összesen 60 előadás lesz, melyre a tantestület tagjain kívülálló előadókat ls nagy számban sikeralt megnyerni.
— NŐI télikabátokat már 25 P-től kezdve kaphat a Schfltz Áruházban.
— llj magyar kézimunka-ujság jelent meg Muskátli elmen, a m. klr. áll. nőlpariskola kiadásában, Zulaw-sky Elemérné, az Iskola Igazgatójának szerkesztésében. A lap minden száma vaskos fazet, a legelsőrendttbb szakcikkekkel, a legkülönfélébb kézimunkák fényképeivel, mlnla-rajzalval. Valóságos kincsesháza ez a folyóirat a kézimunkáknak. Minden asz-szonynak igaz öröm lapozni és tanulni belőle. Előfizetési ára félévre 6 pengő. Minden számhoz színes mümelléklelek és külön nagy minta-ivek, szabásivek. Szerkesztőség: Budapest, VIII. Rákóczi-tér 4.
— A Szociális Missziótársulat helyi szervezete ma pénteken d. u. fél 5 órakor tartja rendes havi gyűlését a Missziósházban. A gyűlés fontosságára való tekintettel, kéri a vezetőség a tagokat, hogy minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni. — Qyülés után 6 órakor első pénteki litánia a Mlssztóshlz kápolnájában. Szentbeszédet mond Kolla Jinos kegyesrjndl tanár.
— Iparoaszékházat építenek Lentiben. A lenti Iparos Olvasókör elhatárolta, hogy székházat épít és a szüktéges telket már meg Is vá-sáiolta. A legutóbbi választmányi ülés bizottságot küldött ki a székház tervének és költségvetésének elkészítésére. Tavasszar már saját házába költözik a 30 éves egyesület.
— Novella pályázat A .Novellák Könyve\' Könyvkiadó Vállalat (Budapest, VIII., Silgetvári ulca 20 II. 12.) .ötven magyar tró novellája\' clm alatt 300 oldalnyi terjedelemben diszet kivitelű könyvsorozatot *<) kl, melynek első kötete ötven válogatott novellával hitnarosan könyvpiacra kerül. A kiadóvállalat ai öt legjobbnak ítélt novellát (200, 100-100. 90-50) összesen 500 pengő pályadíjjal jutalmaiza, A pályázaton nem hivatásos Irók ls résztvehetnek. A kéziratok fenti dmre küldendők, válaszbélyeggel.
— Megölte az alkohol. Horváth István Söjtör község sertéspásztora szerdára virradóra rárallaaul meghalt. Mint az orvos megállapította, az alkohol ölte meg a szerencsétlen embert.
— Baleset fadöntés közben.
Könnyebb kimenetelő baleset történt Szepeineken faiöntés közben. Matek Ferenc 60 éves földműves több tár-sával együtt fát döntött, miközben véletlenül oly szerencsétlenül csúszott el, hogy rázuhant a ballábára. Malek Ferencet, aki csonttö.ést szenvedett, beszállították a mentők a nagykanizsai közkórházba.
— Nem tudják megállapítani egy öreg koldus személyazonosságát Néhány nappal ezelőtt egy ismeretlen, süketnéma öregember érkezett Szepetnek községbe, ahonnin N gykanlzsára akart jönnL Csütörtö kön reggel a községi kisbíró egy Kanizsára jövő tejeskocsival küldte be az Ismeretlent a városba. Amikor megérkeztek, a kocsis le akarta tenni az Erzsébet-téren az öreget, ekkor derült kl azonban, hogy nem tud lábraállnl, mire behatott vele a rendőrségre. A rendőrség a város gondviselésébe helyezte az ismeretlen öregembert, akinek most igye;.z-nek megállapítani a személyazonosságát.
Egy pengőért vettek lovat a babócsal vásáron
Barcs, december 3 A maga nemében páratlan lóvá-sárlás történi hétfőn a babócsal vásáron. Egy vízvári gazdálkodó ugyanis, miután nem tudta már takarmánnyal etelnl sánta lovát, ejvitte a lovat a babócsal vásárra, hogy ott eladji. Hiábavaló volt azOnbM: qU-den igyekezete, nem tudott Juladnl a Jószágon, mire\' hogy ne kelljen hazavezetnie, egyetlen pengőért adta el az állatot egy barcsi lókeres-kedőnek.
Vasutasok részére arcképet-
Könyukldrusltds.
Raktáron levő
\' szépirodalmi, Ipari, gazdasági, orvosi szakk&ayvak, két. nyelvű klasszikus, magyar, modern és olcsó könyvtári könyvek nagyon olosi áron kióriaaittatnak
1FJ. WAJDÍTS- JÓZSEF UTÓDA \'
OFENBECK VILMOS
klayv-, peplr-, Iré- áe ra]ziierkareaksdésa
NAOYKAN1ZSA. Üt
December 4 (péntek)
Budapest 9.18 Hangv. 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközi vlzjelröazolfálat. 12 (MII ha-magazA. 13 00 A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangversenye. 13.25 Hírek 13 Idójelsés. 14.45 Hírek. 18 E 16.45 Idólel-tés 17 B. 1730 O. hangverseny. 18 36 A Latheránta vegyeakar hangversenye a Deák-tárt evang. templomból. 19.40 B. 20.10 „A kukuilöl csata". Zenés hangláték 3 telv. 2150 Időjelzés majd dgányZene. 22.20 PrandsnyelvU B.
Béca 11.30 Zenekari hangveneny. 12 <0 és 13.10 Q. 15.65 Zenés Itjuaágl óra. 16,60 0 19.40 Dalesl. 21.10 Qnerett £. 22.03 Jt>.
Berlin 16.20 Dalok. 17.10 Zenekari hangverseny. 19.10 Rapszódiát 2030 Opera fi. 21.20 Szinmlt E 22 46 Hégedíjálék, hangv.
Brit országos műsor 18.15 lOyermek-óra zenével. 19 30 Hangverseny. 21 Katonazene zongoraszólóval 22.35 Operett B. 24.09 Zenekari hangverseny.
Prága 11.00, 11.85. 1Z1S ée H.10 O. 17.05 Hangverseny. 19.C0 ÓraBléa. 19.40 Mandolln- és gitárzene. 20.25 Eneknégyea. 21.05 Szakaiolonverseny. 21.30 Hegedí-és csellóverseny.
Varsó 15.50 Oramolon. 17 Utentlaztelet. 18.30 Oyermekzene. 19.30 a 20.15 Zenekari hangverseny. 22.10 Chopln-mQvek zongorán. 23. Zenekari hangverseny.

t I
»» «\'


.MIM
Aöfiűgi*
Közgazdaság
Harc a termelőszövetkezeti gondolatért
saság kiadványai ^ábarTmegjelent az a nagy érdeklődéire számottartó kötet, amely a magyar szövetkezeti eszme reformgondolatait tárgyalja. A szövetkezeik gondolat kidolgozása eddig nálunk cionka voU, mert hiányzott belőle a termelés és az ezzel összefüggő gazdasági feladatok megszervezésének propagálása és kidolgozása. A Magyar Mezőgazdasági Társaság vezető féllial, akik mind régi munkásai egy modern, életképes magyar szövetkezeti reform megvalósításának, évek óta vívják szellemi küzd-lmüket abból a célból, hogy a szövetkezeti mozgalmat életképesebbé tegyék. , A mai rendkívüli válságban kormánynak, társadalomnak. de különösen a falvaknak nélkülözhetetlen a szövetkezeit gazdasági erők tílfasxMldsa. Az ijesztően . növekedő szellemi ét fizikai proletáréul, a munkanélküliek százezrei kényszerítő erővel szorit|«-a társadalmai a gazdasági szervezkedés útjára.
A most megjelent kötet Ster-níd Istvánnak, a Szövetkezeti reform egyik előliarcosának nagy feltűnést keltő memorandumát tartalmazza, amely kiterjeszkedik mindazokra a társadalmi es gazdasági segélyforrásokra, amiket a szövetkezeti termelés nyujihJt Szól az Intelligencia veszedelméről, az Állsm és a szövetkezés viszonyairól, s arról a munkamegosztásról, amelyben . nem ellenségek, hanem barátok gyanánt vállvetve dolgozhatnak együtt az egymásra utalt ipar, iriCTŐgsiittság és kereskedelem, a szövetkezeti reform alapján, az ország megmentéseért. A kötet számos hozzászólást közöl, amelyek mind a szövetkezeti reform eszméket sürgetik. Élén áll ennek a reformtörekvésnek maga Horthy Miklós kormányzó is,akl a mostani országgyűlés megnyitásakor már leszögezteálláspontját a termelési reformok Irányában. Tartalmazza továbbá a kötet dr. Borbás Oáspár, dr. Erdélyi Aladár, dr. Erntzt Sándor, Halász Elemér, Klrschanek Ödön, Kocsán Károly, dr. Lányi Márton, Lázár Miklós, dr. Miklós Aladár, dr. Nagy Emil, dr. Nagy Ferenc, Relther József, Serényi Ousz-táv is dr. Szabó László számos szövetkezeti tanulmányát és hozzászólását. A kötet végül közli a Magyar Mezőgazdasági Táisaság alakuló közgyűléséről szóló beszámoló jelentést
(—) A Zalamegyei Molnár-szővetség december 18-án, pénteken délelőtt 10 órakor ülést tart a zalaegerszegi ipartestületi székházban.
— Leányaxobák, urízzobák, egyes bátorok, állandó pazar választék, oldó is (ó bútorokban K o p s t e I n botoráruházban, Nagykanizsa. Horthy Miklós ul 4.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos dr-ltsta a surdal hetivásárról)
Zöldségfélék (kllogrammonktnt) : bab u] —•22, mák 0-80, tokhagyma —-40, vBrOe-hagyma 28, zöldség 15, burgonya 6-10, saláta ídrb) 00, teleekáposzta 12, ugorka 00, kelkápoazta 10, paradlosom 00- -00 L
Baromfi (daraöonktnt) tyúk 1 60—±00, odrke 60-^1-60, pulyka 3-00—6-00, eoriny kacsa 1-20—1 60, hízott 8-00-400, aovány liba a-00-4-00, hízott a 00—12-00, azopón m&lao 3D0—6 pengd.
Termények (métermáisánkInt) S bujsa 10"00—, rozs 11.00, árpa 15, zab 15111). csöves tengeri 00, szemes tengeri 16—16,
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 11.
széna 4-00-7-00, lóher 6-00—7-60, lucerna 8-00- 7-60, alomszalma 2-80, saupp-szalma 0—4-OOlpengő.
Tejtermékek: te] It 18-20, tejlel It 40-60, toré kg. 80-00 tlUér, vaj kg. 2-20-2-80 pengi, tojáa drbja 12-13 Iin.
Gyümölcs fkllogrammonklnl) t dlé 060 pengO, alma 16-80, kOrte 40-00, szilva
00, szOIO 00-00, barack 00, oaereeznye -
Húsárak (kUogrammonktnl): marhahús eleje 0-80, hátulja 1-20, borjuhna eleje 1-40, hátulja t aö, sertéshús 1 20-1-40, zsír 2-00, háj 1-90, zslrszalonna 160, birkahús 0 00, kalbászlélék 2-00- 400 P.
Élőállat (kilogrammon/M): I-a marha 40-60, II-a marha 90-40, vlratlls marha 20—28, zalrsertéa 0-80-0-90, huaaertés 0-80-0-70, borjú 40-0-60, birka 0-00 P.
Zártai zárlat
Pária 20-11\'«, London 17-18. Newyork 8I4-, Brossal 7140, Milano 20-45, Madrid 43--, Amsterdam 207-40, Berlin 121-88, Wien Szófia 3-73, Prága
15-23, Varsó 87-80, Bidapsat 90021/1, Belgrád 008, Bukarest 307.
TsrneaTtfzsda
Buza ttszav. 77-es 1300—13-40, 78-aa 13-18 —13*88, 79-ss 13-30-13-70, 80-as 13-40-13-73, dunáat. 77-es 12*60-12*80, 78-as 12*75-12*95, 7»-«s 12-90—13-10, 80-as 12-95-13-18, rozs 13-90-14-20, tak. árpa 17-18-17*401 zab 23-80-2378, tengeri 15*40—15-flOt korpa 1300-13-25.
A HmuoU BaakTérlia-árlolyaml
VALUTÁK Angolt. 17-98-1945 Belga Ir. 78ÍO-7MO Caehk. 168&-I703
Dánk. ----•-
Dinár 1007-1017 Dollár 569-80-87350 Prandaf. 22-20-2280 Holl. 229-88-23l«5 Zloty 6358-6485 Lel 3-41-3-51 Léva 4-10-4-22 Ura 28-75-2968 Márka 138*30-136 30 Norvég 103 50-KXM0
Pesets —•--•—
Schlll. -•-
Svájdf. 1K> 45-111-45 Svéd k. 103-80-106 80
DEVIZÁK \' Amat 230-25-231-65 Belgrád 1010-10-16 Berfln 138-80-136-30 Brtlssel 7MO-7MO Bukarest 3*39-3*47 KopenhJ04-00-106 00 London 18«M9-45
Madrid -
Milano 2906-2W6 Newy. 870-80-574-20 Oszló 104-00-106-00 Pária 22-31-22*47 Prága 16*91-17-01 Szófia 4-14-4*22 Stockh. 104-00-106-00 Varsó 63*7^64*56
Wien __ _
Zürich 11075-111-48
Pelhajtás 2774, eladatlan 150. - Elaó-renda 1-06-1-08, szedett (m—1-00, szedett kOzép 0*80—090. kőnnyO 074-082, l-s« rendű öreg (m 0U6, ll-od rendtl öreg 084-0ÖÍ angol aUldí 090-HX>. szalonna nagyban 1-40—1-44, zsír 1 65— 170, hua HÍ4—1*20, félsertés 1-24—1-36.
KlaOt: Mhalal lytaria és U»U«Üá TillakL liiiimljBrti PeWfla kladóTZalal Károly, háinirtia SaSW—i WsqH i> i i lL m.
Dughagyma
(5axt vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-paplr
Műtrágyák.
Gyflmölcsfavédelmi szerek
(flazl permetezéshez)
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mátrágya, termé 7 és nSvény-védöazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Teleion 13Q. Néhány darab Csincsilla faJHazta házinyúl eladó.
mtm DETÉSEK
[laáá Nagyon >lasa» Csengerv-ut Iá. alatt 724 telek. (Unger).
5117
El»*é 1 egyes féderes kocal, szl| latrán-sos lószerszám, bunda takaró, halina catzma. engedélyezett bét milliméteres plaztoly. -Ctm a kiadóban. (861
_ 8 iáratu, nagy körzettel, nagyobb város \' közelében eladó, esettel bérbeadó. Ctm a kiadóban. 5)24
PoflAnyvárl fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt - 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel 5 28 It Megrendelésre házhoz küldöm. Brsai lársty, MtMm-s. SS.
Kn Ilrásállaáar, hatkoaaras. mami v,
lehérre lakkozott. eladó. Megtekinthető a
kiadóhivatalban.
a kiadóban.
ellátással (elvétetik. Ctm 7
Deák-tér 1. aa. alatt levó Höhn drogéria a»l*tfc.lrts4«« átkSHSsés miatt azonnal kiadó. 6
Ot szobás komplett lakás fürdőszobával azonsaira, vagy május l-re kiadó. — Cin a kiadóban. 4
József fóherceg-ut 87. szim alatt tevS aiasásház 2 szoba, mosókonyha és mell&helyleégekből álló lakáaaal s/onnsl kiadó. A lakáé ujosnan van klleatve. 5621
Tárház- éa Vaaat-utca sarkán, nrage-nak, vagy raktárhelyiségeknek alkalmai nagy ház felparcellázható telekkel együtt •laaaM. Bővebbet Hotfmann, Zrínyi Miklós-utca 40. 8549
Islrsartés, 1
Magyar ntca 49- al
tlma, kb. 130 kg. eladó tt 5650
Herceg Esterházy
Hentesüzlet
Reklámárak!
10 dkg. csemege trappista sajt, teljes zsiros .,. P
1 liter Esterházy lerakat
rumja ... ■■s^é- \'..\'.\' P
1 liter EsterUázy lerakat finom likőrje minden Ízben P
10 dkg. Esterházy prágai gy^ysonka......... P —*80
10 dkg. Esterházy gépsonka ......... P —-60
10 dkg Esterházy góngyóltsonka...... P —-48
és az Összes felvágottak és hentesáruk mélyen leszállított árban.
18
3*10
4-
H legszebb karácsonyi ajándék
a már fogalommá vált nagyszerű
IMI m i
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
fegyver- ál lyerttslst, ráilé- éa gramofon outáljáa.
Uvaaaatt
belejezetlen
kép a Ciengery-uton. Kfea „ lom ellenében Kovács étkezdében, gery-ut 39.
IillB-
Jula-Csen-•5663
Ingyen zetéaét
vállalnám
vazet
mat Ctm a kiadóban
egy klrebb báztartáa egy éve a klaleányom-
Llkaaiájal veszek legmagasabb árban
Welszaé llbahusketeikedl, Magyar-u. 26.
-5654
Petóft-at 30. számú ház gsidaságl épületekkel slaM. Bővebbet ugyanott 6655
Somogyszentmlklós kőzaég elöljáróságától.
2175,931.
Arw eréai hirdetmény.
- Somogyszentmlklós volt úrbéres blrlo-kossága megbízásából közzéteaazük, hogy a volt úrbéres birtokosság tulajdonát képező kvroama-épBIat a hozzátartozó üzleti felszereléssel, mészárszék, Istálló, pajta, Jégverem, sertésóllsl egyült 1932. évi lanuár hó l-től 1934. évi december hó 31-lg bezárólag 3 évre haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 300 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 100/o-a.
Árverés Ideje 1931. évi december hó 8-án délután 2 órakor a községi korcsmánál.
Egyéb feltételek a somogvazentmiklósl körjegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők, avagy 1 pengő beküldése ellenében az árverési feltételek megkaphatók.
Somogyszentmlklós, 1931. december 3.
Zóks Sándor s.k.
kAtjcfysA.
Spollár litván s.k. kOaalfl bliil.
Önkoltsési áron
iA
szállítjuk önnek nagy tömegben készült, szép kivitelű
cégnyomásos fali és elit-jegyzési naptárainkat.
Képes naptárak szakmánként nagy változatban.
A legolcsóbb és legpraktikusabb karácsonyi és újévi ajándék >
kereskedők és iparosok
részére.
Megrendelhető a ZALAI KÖZLÖNY nyomdájában
Hó- és eárcipő szakszerű HSO Javítását garanciával vállalok. Osiatké Mátyás gumlvulkanlzáló üzeme, Pó-ut 4. szám (Rosesteld-ház.)
Pk. 1028,931. az. 1931. vgWÓI 1028. u
Árverési hirdetmény.
Dr. Mező Ignác nagykanlzaal ügyvéd által képviseli Potocnlk Ivén breznól lakó. Javára 400 pengő töke él több követelés éi Járulékai
ereiéig a nagylunlzaa klr. Járásbíróság 1931. évi 5325. számi végzésével elrendelt klelégltéal végreha • tál folytán végrehajtást szenvedőtől 1931 október hó 23-én lefoglalt 3934 pengőn becsalt ingóságokra a nagykanizsai klr Járáablróiág fenti izámu végzésével az ár veréa elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t-c 20. § a alapján a fent megoeve-zett a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nerr tttnő mis Toglaltalók Javára la aa érvérét megtaitáiét elrendelem, de ctak arra esetre, ha kielégítési Joguk ma Is fennáll éa ha eUenük hálaadó hatélyu Igénykere set folyaméiba nincs, végr. azenv lakásán Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 23. sz. alatt leendő megtartóira határidőül 1931. évi december hó 5. napjának d. e. tl órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglal! bútorok, fagyapol, deukék, gyümőlcsl fdák s egyéb Ingóságokat a leglöbbet ígérőnek készpénzflzetéa mellett, esetleg becsáron alul Is el fogom adni.
Nagylunlzaa, 1931. évi november 13-án
Elek László s. k.
klr. blr. végrehajtó, uia mint bírósági kiküldőt!.
Pk. 1022/1931.
1931. vghtól 10ÍJ. az.
hirdetmény.
Dr. Mező Ignlc nagykanizsai ügyvéd agykanl
Árverési
igyfc
által képviselt dr. Mező Ignác nagyítani-zsal lakói Jivára 150 pengő tőke ts több
követelés és lárulékal ereiéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évi 11818. a \' \'
itzé-ifoly-
sével elrendelt klelégitéil vi tán végrehajtás szenvedőtől "1931." október 23-én lefoglalt 3600 P-re beeiUlt Ingóságobn a nagykanlzaal klr. |érásblrósig fenti számú végzésével az árveréi elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. t-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltaik Javára li az érverés megtsrtásét elrendelem, de csak arra ai eietre, ha klelégitéil loguk ma la lennáll éi ha ellenük ha-laaztó hatályú l|<énykereaet folyamatba
nincs, végreha|téit szenv. Nagykanizsán, s klr. Járásbíróság hivatalos helyiségébem folytatva Horthy Mlklói-ut 23. izám alatt
leendő megtartaaára határidőül 1931. évi december hó 6. napjának d. s. II órája
tüzelik kl, amikor a bíróilag leloglall bútorok, ékszerek, fagyapol, deszks, gyü-mötciládék 1 egyéb Ingóiágokat a legtöbbet Ígérőnek k&zpénzllzetéi mellett, eaet-leg becaáron alul ia cl fogom adni. Nagylunlzaa, 1931. (vl november 13-án.
Elek László s. k.
klr blr. végrehaltó,
r k......
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
mint bírósági kiküldött.
71. évfolyam 276. szám
Nagykanizsa 1981. december 5, szombat
Ara 14 flHér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Ssokesstőeég és kiadóhivatal: Főnt 5. alám. Keszthelyi íókkladóhlvatal: KoMutb-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóia s pengő SO Iliiéi. Szerkesztőség! és EbdóhlvaUU Idefon: 78. U.
Revolverharc rablókkal egy budapesti postahivatalban
Hold up támadás zsákmány nélkül és sebesültek nélkül személyleírás alapján keresik
Budapest, december 4 (Éjszakai rddlójeltnlis) Pénteken este 6 óra elótt 5 perccel két ismeretlen, magai, 20—24 éves fiatalember közvetlenül zárás elótt beállított az egyik fővárosi postahivatalba. A postán Antal Qyula postamester, valamint Elch Mária és Adorján Oizella postakezelónők tartózkodtak, akik a napi mérleget készítették. A két flstalember: .Fel
a kezekkelI\' — kiállással revolvert szegezett a megrémült leányokra, majd
gyors egymásutánban háromszor elsütötték revolvereiket. A golyók szerencsére senkit sem talállak.
A két tisztviselőnő sikoltozva keresett menedéket, de a postamester nem vesztette el lélekjelenlétét, hanem előkapva a revolverét, vlszo-
A vakmerő betörőket
nozta a lövéseket.
A rablók erre zsákmány nélkül megfutamodtak. A postamester még az utcán ls küldött utánuk lövéseket. A tetteseknek sikerült elmenekülniük a sötétben.
A postamester nyomban feljelentést tett a rendőrségen és pontos személyleírás) adott a rablókról. Kézrekerllésükre erélyes nyomozást Indított a rendőrség.
Ugrásszerűen szökik fel a magyar népszövetségi kölcsön
Lltban a cseh—magyar vámbéke felé
London, december 4 A Daily Telegraph szerint az Idegen értékek piacán esemény a ma-gyar népszövetségi kölcsön iránti élénk keresU, amely 8 ponttal 50-re szökkent fel. A Financial News ugyancsak kiemeli, hogy ugy a ma-
gyar népszövetségi kölcsön, mini a többi nemzetközi magyar értékek ls, ugrásszerűen emelkedtek.
Prága, deoember 4 A tegnapi cseh minisztertanács foglalkozott a kötelező llsztkeverésre vonatkozó törvény ideiglenes hatály-
talanításáról szóló törvényjavaslattal, amely rövidesen a nemzetgyűlés elé kerül. Mint ismeretes, a liszlkeverésl törvény volt a legnagyobb akadálya s cseh—magyar kereskedelmi szerződés megkötésének.
Megjelent az elsft kimutatás ai állani ás az Ozemek gazdálkodásánál
Az állami közigazgatás 58, az üzemek 5 millió pengő deficittel dolgoztak julluf— augusztusban
Budapeat, december 4 A kormány a Nemzetek Szövetségének pénzügyi bizottságával október folyamán folytatott tárgyalások során kilátásba helyezte, hogy az állam és az üzemek bevételeiről, valamint kiadásairól, továbbá az egyes tárcák utalványozásairól és pénzkészletéről havonkint kimutatásokat fog közzétenni. Ezenkivül negyedévi kimutatások fognak közzététetni az állam és állami Ozemek külföldi és belföldi hosszúlejáratú adósságairól, függő-adósságairól és egyéb kötelezettségeiről. A Jullusra és augusztusra vonatkozólag összeállított első két köz-
lemény most egyszerre jelent meg és ezt rövidesen kövell a szeptemberre és októberre vonatkozó is. A közlemények szerint jullusban az állami közigazgatás kiadása 817 millió pengő, bevétele 43 millió pengő volt. Augusztusban a kiadások 87-5 millió, a bevételek 68 6 millió pengőt tellek kl, vagyis az állami közigazgatásnál jullusban 38-7 millió, augusztusban pedig 18-0 millió P hiány jelentkezett.
A közleményekből kllünőleg az úgynevezett 5 millió fontos klncstár-jegykölcsOnböl jullusban 29 7 millió
pengő, augusztusban pedig 888 millió pengi) folyt be.
Az állami üzemek jullusl kiadásai 29-3 millió pengőt, bevételei pedig 31 6 millió pengőt lettek kl. Augusztusban a kiadások összege 41 2 millió pengő, a bevételeké 34 3 millió pengő volt, vagyis jullusban az Qzemeknél 2—3 millió pengő felesleg, augusztusban pedig 6-9 millió pengó
hiány jelentkezett. A nagyobb üzemekre vonatkozó statisztikai táblázatok szerint ugy jullusban, mint augusztusban a vasutaknál, valamint a postánál a forgalom az előző évvel szemben Jelentékeny visszaesést mulatott.

„Adóemelésekkel nem lehet a helyzeten segíteni"
Hunyadi Ferenc gróf sürgős Interpellációban kért felvilágosítást a kormánytól, hogy mit szándékozik tenni a gazdasági válság enyhítésére
Budapest, deoember 4 Az egységespárt tegnap esti értekezletén elhangzottak folytatásaképp a Ház mai vitájában Is nagy szerepet játszott a tisztviselői és nyug-dljkérdés.
Kun Béla azt vitatta, hogy a független kisgazdapárt részéről nem érték támadások a tisztviselőket Ez a párt
a tisztviselők lelkiismereti és anyagi függetlenségét kívánja.
A Bethlen-kormány tízéves uralma alatt a mezőgazda tág, a kisipar, a kiskereskedelem a legsúlyosabb helyzetbe került. Itt az Ideje annak, hogy az egységespdrt az önfeláldozásban kövesse Dugonics Titusz példáját, aki az ellenségei átkarolva a
mélységbe ugrott és ezáltal megmentette a nemzeti gondolatot egy szebb jövő reményében Épp Igy az egységespárt Is ölelkezzék össze rendsze révei, ugorjon a mélységbe, hogy a nemzetre szebb jövő virradjon. (Derültség a Ház minden oldalán, laps a baloldalon) A jelentést nem veszi tudomásul.
Szilágyi Lajos hangsúlyozta, hogy
voltak olyanok, akik agitáltak a lisztviselők ellen. Tény az ls, hogy
a választásokon ellenszenvet keltettek a tisztviselőkkel szemben
és felhánytorgatták a tisztviselők nsgy létszámát, amelyről pedig ők nem lehelnek. A háború utáni Időkben a tisztviselők helyzete teljesen rendezetlen volt, de ők tudlak hallgatva nélkülözni, szenvedni és meg-áUták helyűket, nem Irigykedtek azokra a társadalmi osztályokra, amelyek az Infláció előnyét élvezték. A tisztviselők a szanálási törvény óla még függőbb helyzetbe kerüllek, mint addig voltak, azért szükség volna a szolgálati pragmatika megalkotására. A lisztviselői llzetéaek legutóbbi leszállítását egyes rétegek szimpátiával fogadták, de azután rájöttek a kisiparosok, kiskereskedők, kisgazdák, hogy a vásárlóképesség csökkenése nekik árt. Beszéde második részében Szilágyi hangoztatta, hogy a mull kormány vád alá helyezéséről csak akkor lehelne beszélni, ha vád alá helyeznék a háborús kormányokat, a forradalom és diktatúra vezetőit, mert mindannyiuk felelősek azért, hogy ide jutottunk. A titkos választójog hívének vallja magát, de erélyesen szembeszáll szzal a gondolattal, hogy a kormány a mai körülmények között uj választásokat rendeljen el, meri ez csak a nyomor kihasználóinak kedvezne.
Somogyi Béla hangoztatta, hogy a kormány intézkedései nem alkalmasak aira, hogy a helyzetet tisztázzák. Adóemelésekkel nem lehet a helyzeten segíteni.
Majd hangsúlyozta, hogy a rendel biztosítani kell minden áron és a köznyugalmat a Jelentkező kommunista és legitimista mozgolódásokkal szemben . egyaránt meg kell óvni. A legitimistáktól elvárná, hogy ilyen Időkben nem igyekeznek növelni a zavart próbálkozásaikkal.
Hunyadi Ferenc gróf: Vakmerő rágalom a legitimistákkal szemben I Somogyi Béla végül a titkos választójogról beszélt. A jelentést nem fogadta eL
A vitában résztvettek még Pintér László, Marschall Ferenc, akik erélyesebb kereskedelmi politikát sürgettek, továbbá Szakács Andor és Dinnyés Lajos, akik ellenzéki szempontból mondottak kritikát.
Hosszabb napirendi vita után elhatározták, hogy a legközelebbi ülést
2íalai kózlónv
1931, december S
szerdán tartják. Az ülés végén
Hunyadi Ferenc gróf mondott sürgős interpellációt a gazdasági válság ügyében. Kérte a kormányt, tájékoztassa a Házat azokról a pénzügyi és gazdasági intézkedésekről, amelyekkel a helyzeten segíteni óhajt. Az interpellációt kiadták a kormánynak és ezzel az Illés végeiért.
TBmegea husmárgazés
S4 aiaéay batef ■ rtSfllSH rilaraé
iSISI, 11.........
I állapota élatvaazélye*
Szarvas, december 4 Nagy Pál szarvasi cigány kél or-báncban eldoglott disznót vásárolt. A cigány a disznókat feldolgozta kolbásznak és forgalomba hozta. A kolbásztól 11 család 34 tagja hus-mérgezést kapott. Tizenkettőnek életveszélyes az állapota. A cigány ellen megindult az eljárás.
Statárium elé
kerülnek ai u/peaii llslef-fourogaldk
Budapest, december 4 A tegnap esti újpesti Uzietloszto-gatás tettesei közül hármat, Kornó Ferencet ás kát társát elfogták: Magánosok elleni erőszak büntette elmén indul meg ellenük az eljárás. Valószínűleg statáriális eljárás alá tartozónak fogják nyilvánítani az agyét.
10.000 p«ng6 eHQnt
TífcsrékMI a kailjtfitk sseHIrsites kMn
Budapest, deoembsr 4 A Községi Takarékpénztár Igazgatósága leijelentést lett a rendörségen arról, hogy a pénztárhelyiségből 10.000 pengő ellünt. Az egyik altiszt a bankjegyeket szortírozta és közben egy pillanatra kiment a helyiségből és mire visszatért, a 10.000 pengő már hiányzóit. A tolvaj kézre-keiitésére a nyomozás megindult.
Nem mond le Ernszt miniszter
Budapest, december 4 (MTI) Egyes lapok ismét azt a bírt közölték, hogy Ernszt Sándor a népjóléti és munkaügyi, valamint a vallás és közoktatásügyi minisztérium vezetésétől visszavonul, sőt, hogy a lemondását be is jelentette. Illetékes helyen ismét felhatalmazták a Magyar Távirati irodát annak kijelentésére, hogy ez a hir a valóságnak nem felel meg.
Török—bolgár barátkozás
Szófia, december 4 A lapok jelentése szerint Kemái pasa Musanoff révén meghívta Borts királyt, hogy látogasson el Ankarába, egyúttal pedig maga is befejezte azt az óhaját, hogy Szófiába látogasson.
Meghalt Révész Kálmán református püspök
Mlskolo, december 4 Révész Kálmán, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke ma délután >/<5 órakor életének 72-ik évében Miskolcon elhunyt. Temetése hétfőn délelőtt 11 órakor lesz.
Az összes Zerkowtíz\'ingatlanokért 350.000 pengőt Ígértek a tegnapi árverésen
A nagykanizsai iparleetület a Hangya fpüttiéra adott bt ajánlatot
Nagykanizsa, december 4 A nagykanizsai Zcrkowltz ingatlanokra tegnap volt az OHE állal eszközölt árverés Budapesten, amelyen Nagykanizsáról is többen részt vettek. így dr. Halphen Jenő, dr. Rotschtld Béla nagykanizsai ügyvéd, Dukdsz Ferenc mérnök és Bazsó Józsel vezetőjegyző a nagykanizsai ipartestület részérő\'. Az OHE természetszerűen arra törekedett, hogy minél többet hozzon ki az Ingatlanokból és Így a követelések kielégilést nyerhessenek. Különböző alkudozások után az ajánlatok végső eredménye a következő volt:
Brandl zalaegerszegi borkereskedő a Horthy Miklós- ulcai házéri 52.000 pengőt ígért, a nagykanizsai Ipartestület a .Hangya" épületért 17 000
pengőt, Kosztetttz Oéza vendéglős a Ritscher-féle korcsmaépületért és lelekért 35.000 pengői, (az Ipartestület Is reflektált erre, azonban a testület megbízottéinak nem volt megbatalmazáauk nagyobb összeget Ígérni), dr. Stlrllng szombathelyi ügyvéd a Centrál-szállod i épületéért (megbízója nevében) 200 000 pengőt ajlnlotL A Zerkowitz-ház Löwenstein-féle traktusáért Stomo\'.ányi Oyula 45.000 pengőt Ígért.
Az összes Zerkowitz-lngatlanokért együttvéve 350.000 pengőt ajánlottak. Perfektuilás azonban nem történt még, mert a hitelezők nem egyeztek bele, hanem fenntartották maguknak a döntés jogát, Értesülésünk szerint a döntés az ajánlatok telelt jövő héten fog megtörténni.
...........
„Honnan merítsen az Iparosság reményt a helyzete javulására, ha még válaszra sem méltatják?"
— kifogásolták elkeseredetten a soproni kereskedelmi és iparkamara közgyűlésén
8opron, december 4 A soproni kereskedelmi és iparkamara, amelynek hatáskörébe tartozik Zalamegye Ipara és kereskedelme li, most tartotta Spiegel Szigfrid kormányfőtanácsos elnökletével az évi közgyűlését, amelyen Nagy-
kanizsáról Welser János, Zalaegerszegről Jddy Károly, Keszthelyről pedig Melsler Károly vetlek részi
A közgyűlés kegyelettel emlékezett meg az elhunyt LOwenstein Ignác zalaegerszegi kamarai kültagról, majd Spiegel Szigfrid elnök a nép-
Karácsonyi vásárunk során a még raktáron levő összes
női és leányka télikabátokat, ruhákat és bundákat
eddig még sohsem létezett mélyen leszállított árakon árusítjuk.
Leánykabatok már.....p 12-wi
Női télikabat, bundagallérral . . P 25-től
Modellkabátok hatalmas választékban.
Áru frász.
szavazásiévfordulóról emlékezett meg.
Lődör Jenő szombathelyi Ipirtes-tületl elnök szóvátette, hogy a kereskedelmi miniszter nem veszi tekintetbe az Iparosság felterjesztéseit. Még csak választ sem adnak a kereskedelmi minisztériumhoz Intézett felterjesztésekre. Honnan merítsen tehát az Iparosság reményt a helyzete javulására, ha m/g válaszra sem méltatják.
Kluge János körmendi kültag helyteleníti, hogy az Inségakcló során kiosztásra kerülő ruhákat és cipőket Budapestről akarják iekOldenl, ahelyett, hogy ezeket a holmikat a helybeli Iparossággal készíttetnék el.
Indítványára elhatározta a kamara, hogy lépéseket tesz ebben \'az irányban és felkéri az országgyűlési képviselők támogatását is.
Welser Jinos nagykanizsai kültag azt panaszolts, hogy
sok vidéki kdzhlvatl Is Pestről rendeli meg a nyomtatványalt és egyéb dolgokat Is.
Taszter Oyula csornai kültag az adóvégrehajtások miatt szóialt fel. Az adóvégrehajtás — mondotta — rettenetes. A nyomorgó iparosok véletlen kis keresetét is elviszik adóba.
Horváth Ferenc soproni szabómester arról beszélt, hogy nemcsak munkás-, hanem
munkaadói munkanélküliség Is van. Az Iparosmesterek közt Is vannak, akik épugy rászorulnak a segélyre, mini a munkanélküli munkások.
Ezután Talzs Károly dr. kamarai főtitkár terjesztette elő az iparkamara 1932. évi költségelőirányzatát, amelyet 12000 pengővel csökkentettek.
Végül Jddy Károly zalaegerszegi kültag
a kontár-kérdés megoldását sürgeti. A behajthatatlan kamarai Illetékek öaategét azért i» kellett emelni, mert a kontárok elveszik a munkát azok elől, akik a terheket viselik.
A költségvetést a közgyűlés elfogadta.
FclQiváal
A rendkívül megsulyosodotl gazdasági viszonyok ellenére Is, a „Zalai Közlöny" ezldén Is gondoskodik karácsonyi ajándékról elófizetól részére. Az általános óhajnak megfelelően — bár ez nagyobb anyagi áldozatot ró reánk — az Idén nem karácsonyi kOnyvet adunk előfizetőinknek, amit elolvasnak, aztán eltesznek a könyvespolc fenekére — hanem díszes kivitelű, tetszetős és praktikus alakú, álló Íróasztalt vagy tetszés szerint falra akasztható heti előjegyzési naptárt. Ezt a naptárt minden előfizetőnk megkapja, de megkapják mindazok Is, akik december 24-ig belépnek előfizetőink sorába.
Mindenki, aki városát szereti és annak Jó vagy rossz sorsát a magáéval összeforrottnak érzi, jöjjön a „Zalai Közlöny" táborába, ametv 71 esztendeje küzd ennek a városnak, a város minden rendű és rangú lakosának érdekelért.
A kiadóhivatal
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
Az állástalan fiatalság küldöttségben megy a polgármesterhez
és kéri ■ kenyérkeresetre rá nem utalt női munkaerők helyébe az alkalmaztatását
Mélyen Tisztelt Főszerkesztő Url
A .Zalai Közlöny .Ezt Írja meg Szerkesztő Ur" c. rovatában felvetették a legégetőbb és sürgős megoldásra váró probl\'mát, a szellemi munkanélküliek, az érettségizett és állásnélkül álló fiatalemberek elhelyezésének a kérdését. Már eddig is elhangzottak pro és kontra vélemények. A gazdasági válság következtében mindenhol, államnál és magánvállalatoknál csak leépitik a személyi létszámot, redukálják a fizetéseket. És mi lesz a fiatalokkal? ÁllásnéikUl vannak vagy a legjobb esetben protekcióval bejutnak valahová, ahol a jövő fizetés reményében ingyen dolgoznak, hogy milyen lelkülettel, tessék elképzelni? Pedig a fiatalságot el lehet és cl Is kell helyezni, hacsak nem akarjuk az\', hogy szélsőséges kommunista ele-mell hálójába kerüljön.
A probléma megoldásánál mindenki a női munkaerőkre gondol és jogosan. Csak az Igazság megköveteli, hogy a női munkaerőknél is különbséget tegyünk. Vannak tisztviselőnők, akik teljesen egyedül vannak, nem mentek férjhez s keresetükből saját magukat vagy igen sok esetben az apa elhalálozása vagy munkaképtelensége mlalt az egész családot szűkösen ugyan, de eltartják. Le a kalappal előttük I A legnagyobb igazságtalanság lenne a családfentartó tisztviselőnőkel állásukból kitúrni. Azonban a mostani viszonyok között szociális igazságtalanság, hogy mig az egyik családban gyermektelen házaspár, férj és feleség kap fizetést és lakbért vagy ha van lány, ez is jár hivatalba 8 ugyanakkor 6—7 éve érettségizeti fiatalemberek ökölbeszorított kezekkel várják .hát ml lesz"? Mostanában az egyik kanizsai cégnél fölmondták 4 segédnek, de a 320 P segédet és a feleségét, aki a cégnél könyvelőnö 160 P fizetéssel, megtartották.
Itt nem arról van szó, hogy az asszony vagy lány megérdemíl-e a fizetési ? Persze hogy megérdemli, erről kár vllatkozni. Csak az az igazságtalan, hogy mig az egyik családban gyermektelen férjnek és feleségnek három fizetése és két lakbére van (Kanizsán is van ilyen) 6 ugyanakkor az .aranyifjú" fiatalember, aki végeredményben szeretne családot is alapítani, ha nem akar lezüllenl s még 80—120 P-ős fizetéshez sem tud jutni.
A legnagyobb tisztelet és hála édesanyáinknak, akik egy fizetésből, egy kenyérből tudtak többgyermekes családot fölnevelni. Művészileg sajátitolták el a .főzőcske" tudományi s egész hónapra tudták beosztani a ,erfi keresetét. Csak továbbra is jól főzni és háztartást vezetni tudó lányokat neveljenek.
Vegyék észre Nagykanizsán a vezető állásban levő urak ugy a városházán, mint a többi hivatalban és vállalatnál, hogy a kanizsai fiatalembereknek kell munkát adni. Nekünk minden erőnkből támogatni kell a fiatalemberek jogos törekvéseit. Megérdemlik, hogy a magyar haza nekik is juttasson sovány ke-
Elaórendü
HÁZTKOSZT
kapható Csengery-ut 29. SMJ Ctllleg JtnSné.
nyeret.
A .szegény aranyifjúság" a napokban megbeszélésre fog összejönni. Most irják össze, hol lehetne a nők helyeit férfi munkaerőt alkalmazni. Küldöttségileg fogják felkérni a Polgármester Urat és a vállalatok vezetőit, hogy a női munkaerők helyett férfiakat alkalmazzanak. Nagy-
kanizsán körülbelül 40—50 olyan nő van, akinek vagy jómódú szülei vannak, vagy a férj kap tisztességes fizetést s ezek helyett ha férfiakat alkalmaznak, Nagykanizsán meg van oldva a szellemi munkanélküliség kérdése s igy lehetne az egész országban is megoldani.
Hála és köszönet a Zalai Közlöny Tekintetes Szerkesztőségének, hogy eddig is helyt adott sorainknak s meghallgatta az ifjúság munkát kérő jajklállásalt.
Maradok mély tisztelettel H. E
SINGIR hetvenegyedik karácsonyi vásárát
naponta sok vevft látogatja.
Jó minőségű mosott siffon
kis vég karácsonyi ár P fl\'80
140 cm. széles férfiruhaszövet
métere karácsonyi ár P 2 50
Kanavász ágyhuzatnak
métere karácsonyi ár P —.80
Nagy mennyiségű mintás műselyem
P 2 90 helyett karácsonyi ár P 1-35
Jó minőségű tennisflanell
karácsonyi ár P —-70 Ingoxfordok divatos mintákban
príma minőségben karácsonyi ár P 1-20
Ágylepedö rendes méretben
darabja Damasztabrosz fehér
karácsonyi ár P 3 50 karácsonyi ár P 4\'—
karácsonyi ár P 1-60
P 1\'—
P «•—
P —-80
Nagy tétel ingzefir
P 2-50 helyett Mintás divatflanellek
karácsonyi ár Flanelltakarók rendes méretben
darabja karácsonyi ár
, Törülköző jó mosható anyagból
karácsonyi ár
Szövött kockás pohárruha
karácsonyi ár P —-60
Itigzefirek szép mintákban
métere karácsonyi ár P —-80
Angin mélere karácsonyi ár P !•—
Ágyneműnek való szép fehér damast
métere karácsonyi ár P 1\'50
Príma férfi téllkabátszOvetek 301/o-Ítal napi áron alul.
Nfll kabátok 20-30°/o-kal áron alul.
SxOrmélcnél nagy drkedueimény.
■aradákok,
mint a múltban kedvező Árban.
idMwM
his-
Életével fizetett a nyul-lesért a tolmácsi orvvadász
Klsradán tgy hírtelen halál okának kiderítésére boncolás lesz
Nagykanizsa, december 4 Nemrégen megírtuk, hogy Németh György kistolmácsl legény az erdőbe ment nyul-leare. Eközben a vadőrök ulána lőttek, a fiatal legényt a lövések hátán és combján találták. Némethel eleinte oithon ápolták, de csakhamar be kellett szállítani a nagykanizsai kórházba. Az orvosi tudomány azonban a fiatal legényt nem iudla megmenteni az életnek, ma meghall. Miután az Ugy bttnügyi útra terelődik, a kir. ügyészség a holttest felboncolását indítványozta. A boncolás pénteken délután 3 órakor n temető hldegházában megtörtént. N :meth Oyörgy holltestél hozzátartozói Inzaszállitják, a bűnügyi vizsgálat pedig tovább folytatódik.
Ugyancsak ma, szombaton reggel a nagykanizsai törvényszékről kiszáll dr. Imrcffy László vizsgálóbíró és a törvényszéki orvosok Kisrada községbe, ahol dr. Plósz járásorvos jelentése szerint Horváth János 32 éves gazdát, egy életerős, hatalmas embert, aki még életében sosem volt beteg, halva találták ágyában. Mlulán halálának körülményei gyanúsak, a járásorvos jelentette a hirtelen halált a kir. ügyészségnek, amely boncolást Indítványozott a halál okának kiderítésére.
Moscgalom a fca/onasenéér/,
amit <el/es csendben elulf/ok Magykanlssdról
Nagykanizsa, december 4 Az olasz király születésnapi parádéján döbbent rá először Nagykanizsa közönsége, hogy iulajdon-képpen nincs katonazenekarunk. A kedvei, a várossal évek óla össze-forrolt, egyizben már a közönség áldozatával megmentett, katonazenekart elvezényelték Nagykanizsáról Pécsre. A\'dozatul esett az is a takarékosságnak.
Hs jól emlékszünk, 1925 ben ugyanez a veszély fenyegette a katonazenekart, de akkor a nyilvánosság idejében- értesült róla, megmozdult az egész társadalom és sikerült kiverekedni, hojy a katonazenekar megmaradt. Attól fogva a honvédzenekar évi 2600 P szubvenciót kapott Nagykanizsa várostól.
Természetesen sem katonai, sem polgári körök most sem nyugodtak bele a lenekar elvitelébe és mindeu lehetőt elkövetnek, hogy a zenekart visszaszerezzék Nagykanizsának. Illetékes helyeken többfelöl is komoly eredménnyel kecsegtető mozgalom folyik, aminek sikeréért a város egész közvéleménye latba veti akaratát a közönség szeretelével egybeforrott katonazene visszaszerzésére.
SZÍNHÁZ
A krétakBi*
Sokszor láltuk már Kanizsa színpadán is, de értékéből és szépségeiből sohasem vészit Klabundnak, a zseniális német neoromantikusnak ez a kínai mesejátéka. Csupa finom, törékeny Ura, bűnök és erények primitív formái közt csupa elslmogató Igazság és |óság. Hajtong bájos cseresznyevirág-alakját Sz. Salgő Ilona halk, meleg színekkel, szépen adta vissza. A gonosz Jüpei szerepébői Boronkay Ilona öntudatos, komoly művészete az\' egyűltes legsikerültebb alakját faragta. A két főszereplő mellett Szenllványl, Kovács, Rajz, Deák, Földes alakjai voltak jók. Maga az előadás vontatott és hiányos volt. (bl)
Tűzvész Floridában
Jaoksonvllle (Florida), december 4
Tegnap este itt heves tűzvész tört ki, amelyet több robbanás követett. A tüz az egész kikötőt fenyegeti.
M0|iris
A nstyksalcsst meteorológiai nsg-f g/clfl lelciitSnck : Pinteken a MmirUk-Ux: Meszel 7 •órskír —6, délután 3 orakoi —1"8, este 9 órskor —1\'8.
Felhőzet: Egén nap borult égboltozat.
Szélirány: Reged délkelet, délben dél, eite délnyugat! izél
(BJaakal rMlóJtlenUz) A ■•IserstS.
Etái IhUhI IsImH aata 10 Ara-
őri ■■■élénkült ualskkal hS-amalkatféa éa aa«ka élmaaaó ksisiés várható.
Tzée&eJ
és kellemes hangszínezet jellemzik az Európavevő 7033-as Orion rádl«t.
Qyírtja : Orion Ijzólémpajyár
zalai közlöny
11))) december 1 »

Kaposvár is bórbeadja villamos üzemét,
hogy megszabaduljon nyomasztó adósságaitól
Kaposvár, december 4 A nemzetközi pénzpiacon beállott katasitrótálls feszültség, illetve pénzszűke nemcsak az államháztartás egyensúlyát borította fel, hanem súlyos helyzetbe hoita azokat a városokat, amelyek annak Idején dollár-kOlcsOnt vetlek fel.
Ksposvár kétlzben vett fel hossiu-lejáratu dollár-kölcsönt 2,195100 pengő éttékben és késóbb rövidlejáratú függőkölcsönöket 1 millió 989.574 P értékben. A város ezt a két kölcsönt évró-évre> törleszti is, fizeti a kamatokat s mégis a fennálló tartozás egy év alatt a törlesztés dacára sem csökkent, hanem emelkedett, aminek oka a kamatláb emelkedésére vezethető vissza.
Kaposvár vezetősége most, hogy megszabaduljon a nyomasztó adósságoktól, azzal a tervvel foglalkozik, hogy az elószOr Nagykanizsán felmerült eszme alapján bérbeadja a villamos koncessziót.
A veszprémi egyházmegye népiskolai statisztikája
A veszprémi egyházmegye Iskoláira vonatkozó adatok most jelentek meg. Az egész egyházmegyében 596 katolikus jellegű tanintézet van. Ebből tanitóképző 2, női felsőkereskedelmi iskola 1, polgári fiúiskola 1, polgári leányiskola 5, ovoda 26, elemi népiskola 561.
Az egyházmegye területén van 95.611 katolikus beiskolázott tanköteles. A tankötelesek kOzOtt van 40.850 fiu és 38 847 leány a mindennapi ibkolában és 15.914 gyermek az ismétlő iskolában. A katolikus gyermekek a tapolcai esperes! kerület 8 plébániájában kivétel nélkül katolikus iskolába járnak, a csóti esperesi kerületben pedig csak egy gyerek jár más iskolába. Van az egyházmegyében hat esperesi kerület a csótín és tapolcaln klvfll (köztük a balatonfüredi és Idskomáromi), melyekben nincs egyetlen állami iskola. Másik hat esperesi kerületben, köztük a sümegiben nem találunk egyetlen községi iskolát sem. Ellenben igen sok az állami és községi iskolába járó katolikus tanuló a nagykanizsai kerületben. Tekintélyes számú községi Iskolát találunk a keszthelyi és nagykapornak! esperesi kerületekben ls, 1885 tanuló pedig protestáns Iskolába Jár. A szórványosan előforduló esetektől eltekintve 65 községben \' járnak a katolikus gyermekek protestáns iskolákba, nagyobb számban azonban cssk egyes veszprémmegyei és somogyi községekben. Az összes iskolakötelesek 74\'5 százaléka jár katolikus iskolába, 13 8 százaléka községi iskolákba és 2 százaléka protestáns iskolába.
A tekintélyes számadatok bizonyítják, hogy mily hatalmas kultur-munka folyik a katolikus Iskolákban. Az összes Egyházmegyei népiskolák ügyelt a megyéspüspök bizalmából Lukcslcs József dr. egyetemi ny. r. tanár, apátkanonok vezeti, mint egyházmegyei főtanfel-Ugyelő. Munkádban Breyer József irodatlszl és 29 tanfelügyelő seglli.
NAPI HÍREK
NAPIREND Deoentber 5, szombat
Kón. katolikus: Siabbaji. Protestáns: Vilma. Izraelita: Kist. hó 23 t •
Városi Muzeum és KSnvvUr nyitva csatOrtOkSu és vasárnap délelőtt 10-tít 17 óráig.
Gyógyszertárt á|jell szolgálat i I. hó régéig a .Mária\' gyógyszertár Király át 40.
OSsfflKtó nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 1-18.
ELSŐ HÓ
Tegnap még dideregve álltatok A lakón bus puszta köröndön. A rohanó szál, mint feszített húron, Csellózott barna Mrötökön...
Tognap még minden reményvesztést Kölcsönvett Miietek, aki Vmótényee nyárból bukkant reátok ... Vagy arra tévedt valaki...
Tegnap még ólmos eeó paskolta Aranyruhátok lenn az avaron... 8 ma n friss reggeli szélbe\' UJra ott álltok gazdagon ...
Koldus-vállatok ezUst prémet ringat, Klrály-hermelln simul rajtatok . Mégis betegen nyöszörögtök... Bus ligeti Iák... mit akartok?...
Brassányt Gyuía
— A rendőrségről. A belügyminiszter a Nagykanizsáról elhelyezett Kiss Ödön rendőrfelügyelő helyére Túri Endre magyaróvári rendőr-felügyelőt helyezte át a nagykanizsai államrendörséghez szolgálattételre.
— A város testnevelési blzott-isága pénteken délben dr. Ktdtky
István polgármester elnöklete alatt ülést tartott, amelyen bemutatkozott Rumpf tanácsnok, az uj testnevelési vezető.
— A Keresztény Tisztviselőnők jubiláris díszközgyűlése előtt nem 1Q, hanem fél 10 órakor lesz a szent\' mise a Missziósházban. A díszközgyűlés ünnepi beszédét Lukács József hitoktató mondja.
— Feketekávé-estély. Ne felejtse el, hogy sz Izraelita Jótékony Nőegylet családias |ellegű fekelekávé-estélye ma, szombaton lesz a Kaszinó helyiségében 9 órai kezdettel. Saját magának használ, ha eljön, mert ott olcsón és hamar fel fog melegedni a szórakozások izzó hevében és nem fog|aéreznl az általános hldetf közönyt.
Ma kezdődik a Nőegylell Vásár
Az elsA délután tS attrakciója: a Mikulás, vásár és kiosztás
Nagykanizsa, deoember 4
Ma délután kezdődik a Polgári Egylet emeleti termeiben a tradicionális Nőegylet! Vásár. Jóságos szivek is kezek Irányítása és munkája mellett a vásár az Idén sem lesz szegényebb, a termek az Idén sem lesznek ko-pottabbak, ragyogó, szép díszbe öltözött minden s az emberek szivéből az Idén a tavalyinál is ragyogóbban log sugározni a jóság.
A vásár ma, szombaton délután,
4 órától kezdve nyitva álL 5 órakor van a parádés Mikulás-bevonulás és az akár ott vett, akár oda hozott ajándékok kiosztást). Gyermekeknek a belépődíj 20 fillér, .■■nőiteknek 40 fillér.
A bűffébe szánt adományokat már ma délután 3 órától kérik (elküldeni.
— A kath. hitközség gyűlései. A nagykanizsai róm. kath. hitközség tanácsa december 15 én, kedden délután 3 órakor a plébánia fehértermében tanácsülést tart,\' melynek tárgya a válaszlói névjegyzék záradékolása. Ezt követöleg 5 órakor képviselőtestületi gyűlés lesz ugyanott, a tárgysorozaton elnöki megnyitó, a képviselőtestületi választások óta beállott változásokról jelentés, az 1932. évi költségvetés, az 1929-ben választott képviselőtestületi tagok felének kisorsolása, a választás napjának kitűzése és Indítványok szerepelnek.
— A Missziósházban m i délután
5 órakor lesz a kis napközlslák igen kedves, műsoros Mlkulás-űnnepél/e.
— Frontharcosok! Inspekció 5-töl 8-ig a Polgári Egyletben lévő hlva\'alos helyiségben.
- Az Ipartestületi elöljáróság ülése. Csü örtökön este tartott*, de-cember havi rendes ülését a nsgy-kanizsai Ipartestület elöljárósága. Az elnöklő Samu Lijos meleg szavakban parentálta el Schless Ferencet, a számvizsgáló bizoltság tagját, aki értékes munkásságával felejthetetlen érdemeket szeneit az iparosság annaleseiben. Emlékét kegyelettel fogja megőrizni Nagykanizsa iparossága. Bazsó József vezetőjegyző a székházvétel dolgában referált a Zerkowltz-árle|tésen történtekről, ahol az Ipartestület Is beadta ajánlatát. Papp Oszkár vigalmi bizottsági elnök jelentette, hogy az iparosság az idén ls meg akarja tartani szokásos farsangi mulatságát. Majd számos kisebb űgy került letárgyalásra.
£e0lce<fz>eaeI>I>
karácsonyi afdndélt
Festmények
minimális áron alul
még osak M« és kstaap
Faragó-Fekete hipMáUttáe
Pt-ut 12. uilm alatt
Robbanóanyagot és gyujtó-zslnort loptak
•«} lapátul kSbéajébél
Tapolca, december 4 Néhány nappil ezelőtt Ismeretlen tettesek feltörték Rcchnttzer Rezső tapolcai köbányatuiajdonos deszka-bódéját/ ahonnan elvittek 2 kg. rob-bantóányagot, gyujtózslnort, olajai és löbb köteg vattát. Egyelőre nem tudható, hogy milyen célból lopták a robbantóanyagoL A nyomozásba bekapcsolódott az egerszegi rendőrség Is. _
Déc. 5. „Sxcgány lányt nem l«h«t alyannl" 8 érakor a Városi Színházban.
A Napközi Otthon Mlkulá»-ünnep« a Miauiét-házbán 5 érakor.
Az Ixr. Nőegylet teája a Kaszinóban 9 érakor.
D«c. A Keresztény Jétékony Nóatfylet Kará-csonyl vására,
Dec. 8, K«r. Tisztviselőnők Jubiláris dlaxkÖzgyOláse II érakor a Mluxléshásban.
Dcc. ÍJ. NTE házi teaestélye a Polgári Egyletben.
Dac. IS. Téth Kálmán c«nt«nnárlum, Bartha István liceálU előadása a városházán 6 órakor.
D«c. U. Kath. hitközség képviselőtestületi ülése .1 érakor (3 érakor UnJciüléa).
D«c. I®. Felsőkereskedelmit Végzettek müxoros cl-télya a Kaszinóban.
Szombaton és vasárnap
fltgáeysaeáwt
a Markóféie vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
Halló! Figyelem! Halló!
Ma, szombaton és holnap, vasárnap
háziasan készült kitűnő
ŐZVACSORA
vadasan, gombóooal BO fillér. mmm^^mm^m Holnap, vasárnap maeiHa
TÁNCMULATSÁG
Mindenki jól érzi magát, olcsó ételek,/Ss italok mellett kitűnően szórakozhat.
Zenét Sárközy János zenekara szolgáltatja.
Szives pártfogást kér
Wollák Jenő vendéglős.
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
LÁSZLÓ"6 >ída?<,,,
hsittsáragyár
közismert kitűnő gyártmányaiból
10 dkg. prágai gyógy sonka -70 10 , göngyölt sonka . . —-44
10 , párizsi.......—-24
I pár nagy bécsi vlrstll . —-26
1 liter tearum.......2-80
1 „ kaszinó llkór ... 3 60
kapható:
Muszel és Friedenthal Sipos Andor Teutsch Gusztáv
(Uszer és csemegekereskedésében.
— „figy kisfakosi gazda vasvillával támadt az apósára" dm alatt aug. 29-lkl számunkban közlemény jelent meg, amiben téves Információ slapján azt irtuk Hajdú János kisfakosi gazdáról, hogy szóváltás közben vasvillával megütötte az apósát, Horváth János kiskanlzsal gazdálkodót. Miután meggyőződtünk róla, hogy fenti tényállításunk téves volt, ez uton kívánunk elégtételt adni Hajdú Jánosnak.
Ma éa
holnap nsánup
disznótoros vacsora
■ Róxsábnn.
— Pénzéért 100%-os valutát vesz, ha szCnyegsztlkségletét SchOtz-nél szerzi be.
— Meghívás. Bánokszentgyörgy és Vidéke Keresztény Fogyasztási Szövetkezet XXX. évi rendes közgyűlését 1031 december 13-án dili 12 órakor > plébánián tartja meg, melyre az Uzletréaztulajdonosokat tisztelettel meghívj* li Igazgatóság. — Tárgyak: I. Az igazgatóságnak a mult Uzletévre s a szövetkezet állására vonalkázó leienlése. 2. A telllgyelóblzottság jelentésével a zárószámadások bemutatása, a vagyonmérleg végleges megállapítása, a mutatkozó veszteségnek a tartalékalapból való törlése. 1 A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése. 4. Háromtagú fel-Ugyelóbizottság választása 1 póttaggal egy évre. 3. Esetleges indítványok. — Vagyon: Pénzkészlet 301-04, Áru 1750-43. HadlkOt-csön —-16, Saitórészvény —02, Veszteség 1042-67, Teher: üzletrész: 340--, Tartalékalap 2754-32.
— Hamis kétpengós Csabren deken. Alig néhány nappal ezelőtt adtunk csak hírt arról, hogy egy nagykanizsai kereskedő hamis két-pengöst szolgáltatott be a rendörségre. A jelek szerint valószínűleg megszervezett pénzhamisító banda mdkOdlk Zalában, mert most kapjuk a hiti, hogy Csabrendeken is találj tak egy megtévesztésre alkalmas hamis kétpengöst. A csendőrség megindította a nyomozást.
Kényszerképzetei gyermek-gyilkosságba kergettek egy galambok! anyát
Páca, ducomber 4
Molnár Oábor galamboki gazdálkodó, aki csak 1926-ban nősült, igen rossz viszonyban élt a feleségével, akinek a brutális férj megkeserítette az éleiét. Az elmull év nyarán, augusztus 21-én Molnár Oábornén annyira erőt vett az elkeseredés, hogy szinte öntudatlan állapotban felkapta nyolc hónapos kislányát és az ártatlan gyermeket a kútba dobta, ahonnan csak hollan került már elő.
Molnárné, szörnyű leltének tudatára ébredve, napokig bujkált, végül is kerülő uton Nagykanizsára gyalogolt és önként jelentkezett az ügyészségen
Molnár Oábornét szándékos emberölés elmén vonta felelősségre a nagykanlzsii törvényszék és ezért két és félévi fegrhizra Ítélte. Fellebbezés folytán moit került az űgy a tábla elé. Az Íratok Ismertetése és a perbeszédek clhmgzása ulán hirdette kl Ítéletét a bíróság.
A tábla megsemmisítette a törvényszék ítéletét és Molnár Qáborné bűn-tetisét két évi fegyházra szállította le, mert orvost szakvélemény alapján megállapítást nyert, hogy Molnárné-nak kényszerképzetei voltak. Az Ítéletben a főügyészi helyetles és a Vádlóit\' megnyugodott, mlg a védő semmiségi panasszal éli.
= Nól kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Slnger divatáruházban.
- Családi házak, villák, gar(onuobák berendezését egyszerű éa dliiea bútorokkal, sulid kivitelben ét olcsó árban, kívánatra hosszú Itaetáit kedvezménnyel: K 0 p S t e I n bútoráruház Nagykanizsán, Horthy Miklós ul 4. szám.
i
MA
•■te B órakor
nyílik meg
a
Kaszinóban
Díjtalan belépés.
- Svéd világjáró Nagykanizsán. Hatalmas szál cserkész, el sem hinné az ember, hogy 20 éves Schwennlng Johnsson svéd torna-tanlló és főiskolai hallgató. Messze északi hazájából elindult, hogy bejárja a világot. Az északi országokat már be is barangolta. Legnagyobbrészt gyalog. Most Budapestről jOn, megrakodva kis utikönyvében a bűbájos magyar főváros szép emlékeivel. Tegnap érkezett 4 napi gyaloglás után Nagykanizsára és innét indul ma tovább Olaszország felé.
— Az 0|ság n) s\'áms részletes hadi Jelentést közöl a Zsabka-azoroeból. Ml újság a Néproeazullóü minisztériumban? Hogy áll a dollár? Mit hoz az Idén a Mikulás? Mit csinálna Kohn, ha a Mátravidéki Szanatórium-ügybe bele lenne keverve ? A legújabb arisztokrata viccek, színházi pletykák éa rengeteg trétc. éi Intimitás Nagy Imre IdtUnó lapjában. Mutatványszámot tnnryen küld a Kiadóhivatal, Budapest VI. ö-uooa 12.
■ EQHIVÓ.
Ma, B-ésa szombaton
disznótoros vacsora
BarbalHa wáégUsaál
(Klikanlzaa, Országin 13)
Hallói Figyelem 1 Vasárnap padlp mama • én
BarbalHs vendéglőjében
TÁNCMULATSÁGOT
rendezlnk, melyre tlaatelettel meghívjuk
a nagyérdemű kSzönaéget Kl Jól akarja sajtát érezni, okvetlen
Olcsó átelekrOl ás Italokról gondoskodik • vendéglős. T^fcfcttei
t«a Rendezőség.
— Nól télikabátokat már 29 P-től kezdve kaphat a Schflta Áruházban.
közgazdaság
Te|gyfl)tó és vajgyártó telep Nagykanizsán
i kaalxial él leteayel jirái
Nagykanizsa, december 4
A nagykanizsai és letenyel járásokhoz tartozó mezőgazdasági bizottságok elnökei pinteken délelőtt a kanizsai városháza tanácstermében értekezletet tartottak, amelyen sz Alsódunánlull Mezőgazdasági Kamara részéről Horkay Lajos kamarai titkár veit részt. Az ülés ujnépl Elek Ernő, majd Kovács Sebestyén Miklós járási elnökök elnöklete alatt folyt le.
Ujnépl Elek Ernő, elnöki megnyitójában foglalkozott a mai súlyos gazdasági helyzettel és méltatta Ivády Béla földművelésügyi miniszter legutóbbi parlamenti beszédét, amelyben elítélve a mult bflnOs mulasztásait, megjelölte a jövőben követendő utat.
Az elnök indítványára sz ülés elhatározta, hogy
táviratilag Üdvözli Ivády földművelésügyi minisztert.
Horkay La|os kamarai titkár ismertette azokat a feladatokat, amelyek az újonnan alakítandó községi mezőgazdasági bizolttági elnökségeknek a termelés irányítása szempontjából feladatai lesznek. Ismertette azt a bizonyos szervezetet, amelyet a kamara azon célból lélesilett, hogy a nélkülözhetetlen üzemanyagok beszerzése a mindenkor biztosítható legolcsóbb áton legyen lehetséges.
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara olcsó Qzem-anyag akcióját a nagykanizsai körzetben Artner Sándor, a kiskomároml körzetben Skopál Lajos, végűi a letenyel körzetben az ottani Hangya Szövetkezet bonyolítja le.
Laubhalmer Alán dr. főszolgabíró
a tejvlzsgálaU dijak mérséklése ügyében
aezigaiáuágl klioltiágaliak érUkexUts
szólalt fel, mert maholnap az lesz a helyzet, hogy két tehenet lehet megvásárolni egyetlen te/vizsgálat dl/d-nak az összegéből. ,
Vass Zoltán dr. gazdasági felügyelő tett ezután tobb tárgyban részletes előterjesztést. így felszólította a komárvárosiakaf, hogy minél többen vegyenek részt
a kiskomároml téli gazdasági tanfolyamon,
mert az teljesen bizonytalan, hogy Komárvárosban is rendelnek egyet jövőre. A szőlő és gyümOlcsértékesl-
kapcsolatban kifejtette, hogy az eladó kötelességeire kell kioktatni a gazdákat, nehogy oktalan kapzsiságukkal veszélyeztessék egy-egy vidék gyümölcsértékesítés! lehetőségeit
A kérdéshez Oross Ferenc nagybérlő szólt hozzá, aki konkrét esetekre hivatkozva egyultal óvatosságra Is Intette a gazdákat.
Vau Zoltán dr. ezután igen érdekes tervet vetett fel a tejértékesités-sel kapcsolatban. Rámulatott
egy Nagykanizsán létesítendő tej- & vajgyártó telep
rentabilitására, amely feldolgozná a kanizsai és környékbeli gazdaságok tejhozamát. Jelenleg Budapestre szállítják fel a tejszint és ott feldolgozva, külföldre viszik ki ismét. Stámszerü adatokkal kimutatta, hogy ezzel az utaztatással évente 73.000 pengővel drágulnak a tejtermékek.
A mezőgazdasági bizottság elhatározta, hogy foglalkozni fog ezzel a nagyjelentőségű gondolattal.
A hússertés értékesítésével kapcsolatban Mus Zoltán dr. kifejtette, hogy a jelen nehéz helyzetben legcélszerűbb, ha a
HÓCIPŐK
nöi-, férfi- és gyermekszámokban ""
-valódi XRETORN selyemgummi hócipő különlegességek
CSttUSBUE IHILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA cipöUzletében Föuton, a Városházban.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 11.
gazdák vagontételekben Budapestre küldik a sertéseket A gazdasági felügyelő bejelentene végül, hogy csak azok az 1—lo holdas kisgazdák részesülnek a
8 pengős segély-korpából, akik elóióleg a községi mezőgazdasági bizottságnál bejelentik az igényeiket.
As ülést, smely háromnegyed 1 órakor ért véget, Kovács Sebestyén Miklós elnök rekesztette be.

Mozgalom Indult a felszámolni készülő Somogymegyel Takarék szanálására
A betevőket nem árt károsodás
Nagykanizsa, deoember 4
Mint ismeretes, a Dunántul egyik legrégibb pénzintézete, a jó hírnévnek örvendő Somogymegyel Takarékpénztár igasgatóiága november 30 án tartott ülésén elhatározta ^z Intézet önkéntes felszámolását. Ksposvár érdekeltségei teljes erővel hozzáfogtak, hogy miként lehetne a város és a megye közgazdasági élete érdekében az intézetet a felszámolástól megmenteni. Értesülésünk szerint a Mezőgazdasági Kamara, a Kereskedők EgyesüleJe és a kaposvári Ipartestület közös memorandumban kérik a pénzügyminisztert és a Pénzintézeti Központot a Somogymegyel Takarék szanálására.
Egyébként a felszámolás és s moratórium kapcsán a bank betétesel nem fognak kárt szenvedni, mindenki meg fogja kapni a pénzét, a felszámolást éppen ss igények kielégit-hetése szempontjából is mondták M.
Lanyha kereslet dacára gyenge áremelkedés a borpiacon Zalaegerszeg, december 4
A tapolcai kerületi szőlészeti és borászati felügyelő november hóról szóló jelentése szerint a badacsonyi borvidéken a gazdák a lehetetlen borértékesítés! viszonyok miatt any nyira pém.lelenek, hogy már a fon-tosabb szőlőmunkálatokat sem bírják végeztetni. A borárak novemberben emelkedést mutsttak. Miután az Idei termés erősen hajlamos s barnatörésre, Inkább az óbort keresik, de a kereslet általában nagyon gyenge.
Nagyobb eladások történtek Badacsonyban (13 Malllgandos uj borért 25 fillér), Révfülöpén (14 Malllgandos uj borért 29 fillér), Balatonfüreden (16 Malllgandos u| borért 53 fillér, ugyanott 1930-as óborért, 14 Malllgandos, 55 fillér).
RÁDIÓ-MŰSOR
December 5 (szombat)
Budapest 9.15 A 2. honvédgyslogeired zenekarának hangversenye. 9.30 Hírek. 11.10 Nemietküil vizjelzőssotgálat. 12 Déli harangszó. 12.05 O. hangverseny. 12.28 Hírek. 13 időjelzés. 14.45 Hírek. 16 A .Rádlóélef gyefmekjátszóórájs. 16.45 ldí|elzés 17 E. 17.30 Hangv. 18 30 Rádlóamatórposta 19 A Mándlts-szalonzenekar hangversenye. 20 A rádió külügyi negyedórá|a. 20.15 Az Országos Magyar Dalosszövetség hangversenye Ulána kb. 22.10 Időjelzés, maid dglnyzene. 23.00 Helyszíni; közvetítés s NenueU Színház Kamaraszínházából.
Aki az igazán jót, megbízhatót és linómat szereti,
Esier0dxy
hentesárut és felvóflottet
veszi.
lélgMHeMAIIItoHArakl
Esterházy Hentesüzlet
NAGYKANIZSA Horthy Miklós át 2. Teleion t 5-M.
Pária 20-lOVi, London 1720, Newyork 513-50. Brüssel 71-40. Milano »25, Madrid 42-75, Amsterdam 207-15, Berlin 121-30, Wien -•-, Szófia 372, Prága 15-23, Varsó 57-60, Budapest 90-021/t, Belgrád 905, Bukarest 307.
Tsnaéaytíisde
Buza tlszav. 77-es 1315-1415, 78-as 13-90-14-30, 79-es 1405-14-45, 80-as 1415-14-50, dunánt. 77-e« 13-20-1340, 78-as 13-35-13-55, 79-e» 1350-1370, 80-as 1355-13-75, rozs 14 80— 150Q Uk. árpa 17-50-17-80, zab 23-75—2400, tengeri 15*90—16*20, korpa 1350-1380.
A Hsasstl Btsk áevtu-ártolyatui
valutAk
Sf. 1805-1955 Ir. 7890-7990 k. 1689-17 03
Dán k. -•---•-
Dinár 1007-1017 Dollár 569 50-573 50 Frsndsf. 22-20-22-50 Holl. 22985-231-65 Zloty 6355-64 55 Lel 3-41-3-51 Léva 4-10-422 Unt 28-75-2965 Márka 135-30-136 30 Norvég 103 50-106-50
Peseta —■--•—
Schlll. -■-—•— Svájci I. 110-45-111-45 Svéd k. 103-50-106 50
DEVIZÁK Atnst 230-25-231-65 Belgrád 1010-10-16 Benln 135-50-13630 Brüssel 79-20-79 90 Bukarest 3-39-3-47 Kopenh.104-00-106 00 London 18-75-19-55 Madrid -•-—■_ Milano 2905-2965 Newy. 570-80-574-20 Oszló 10400-106-00 Páris 22-31-22-47 Prága 16*01-17-01 Szófia 4*14-4-22 Stockh. 104*00-106*00 Varsó 63*75-64*55 Wien _•_•— Zürich 110-75-111-45
IsrtásTásár
Felhajtás 679, eladaUan 163. — Elsőrendű 106-108, Bzedett 0-94—1-00, szedett kOzéu 080—000, könnyű 0-74-ü-S? l-ső rendű öreg 0*94 -0-96, ll-od rendű öreg 0*84—090, angol süldő 0-90—100, szalonna nagyban 1*40—1*44, zsír 165— 1*70, hus 104—1-20, létserlés 1-24—1 36.
Vállalat, IszTksalzsáa.
Ptidös tiadd: líalal Károly.
I NacykulM A, HL
Fiatal marhahús
80 és 80 fillér caak
Kovácsnál
Telekí-nt 43.
HA- 6* sárcipA szakszerű
ísm Javítását garanciával vállalok. Oavetké lályás gumlvulkanlzáló üzeme, Fó ut 4. szám (Rosenfeldház.)
Ma ée vasárnap
disznótoros vacsora
Munkanélkülieknek 60 llilér. Szíves pártfogást kér
Kenlaceai László
vssj Klnlzsi-ulca 22. saám.
APRÓHIRDETÉSEK
k, .pdUMat dij. 10 u«K » MŰ*r. UvlkU „t \' 0H*r- Vai* ét S—ff W ,xüt M Pll*r, KliS.i InikW M dl|» • áll Ml> fa H»l<t*a 10 U«s SS fillér. aUa lovtbbl ni dll« a m>*r. OnuS > mln4M VM-[.(■bb b«iakb4l állt ui m u«uk Hl»m»l*.
Állit! kw«4*Mk 80* tugUmimj.
Eladó nagyon oIobón Csengery-ut
18. alatt 724 DM lelek. (Unger). 6117
Seleársa legszebb helyén egy vllágoi, déli lekvésS, csendes bútorozott szoba azonnal klsdó. Clm a kiadóban.
Ot szobás komplett lakás lűrdőszobá. val azonnalra, vagy májns l-re kiadó. — óim a kiadóban. 4
VEIM lÜVfilEI
■rrt Tg A de Jobb és egészségc-rUtU sebb, mint fűző nélkül.
Inől dlvat-szalon|ának
fflzt-osztálya
Modell ujdonaágok megtekinthetők.
Zrínyi Miklós-utca 34. PotUpiloUvtl ntmbtu. I17S
HaMeleaia állandóan kapható Stpos Andor, Mosset és Friedentbal, Teutsch Qusatáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és s Köztisztviselők SaS-vetkeieténél. — Tejközponl. 5113
KBiSabalérafaa utcai szoba bútorozva, vagy buior nélkül kiadó Szemereu. 4/b 5522
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt r 20 és 30 fillérért. Legkisebb lélel S 25 It Megrendelésre házhoz küldöm. Bv-eaa Urely, Sattkrán-v. (a.
Tárház- éa Vasnt-ntca sarkáé, earage-nak, v«.y raktárhelyiségeknek alkalmas nagy ház felparcellázható leiekkel együtt eladó. Bővebbet Hollmann, Zrii yt Mtklós-ulca 40 5549
ZelpaertAe, príma, kb. 130 kg. eladó Magyar u>ca 49. alatt 5650
használt férfirahátat. Károly szabómester, Főnt 19.
Miller 5668
Kinizsi utes 19. szám alatt, udvari lakás.
5Sí
Ma ós vasárnap
disznótoros vacsora
a Klsplpóban.
Kitűnő borok. Figyelmes kiszolgálás. Szíves pártfogást kér
Jáger József v«»<»i»s.
Dughagyma
(őszi vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
GyQmölcsfavédelml szerek
(őszi permetezéshez)
Futor. P e k k.
Kaphaló:
orszAq József
sug, aitrigya, termény és növényvédő szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blróeág mellett Telelőn 13a Néhány darab Csincsilla taJUssta házinyúl eladó
ttnralariáa » litertől feljebb i Durplautre 20 fillér literje, HaaH házhoz szállítva. hi> A bor etaőrenda erői, Jó zamaln, fehér, édes, nohsmentes ojivány. Megtekinthető és megrendelhető:
■ IMOS ISTVáS hentes és szőlőbirtokosnál, Klikanlasán, Varazsdl ut 3.
KOnyvklMtib.
Raktáron levő
szépirodalmi, Ipari, gazdasági, orvosi szakkBnyvek, kétnyelvű klasszikus, magyar, modern és olcsó könyvtári könyvek
nagyon olesA áron kiárueittatnak
1FJ. WAJDITS JÓZSEF UTÓDA
0FEHBECK VILI0S
klayv-, papír-, Iré- is rajzszsrksresksdéss NAOYKANIZSA.
Régi bármilyen rádióját vagy
gramofonját
70 pengAért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3*
rádiót
nonusz hangszóróval,
melyet így 18 havi0
I2 "» pengős
havi részletre
Szabó Antal
rádlóosxtályában.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 277. szám
Nagykanizsa 1931. december 6, vasárnap
Ara 16 nȎr
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkeaitóaég él kiadóhivatal: hóul fi. uim. Keszthelyi flókkladóhlvatal: Koeauth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
Elóflxetéil ára: egy llóra . _ Sxerkeaatóaégl éa Hadóhlvatall telefon
a pengó ao Iliiét.
78. u.
Nagyidók-kis emberek...
Irta: KELEMEN FERENC
Világtörténelmi Időket élünk. Ez a kor, a maga gondjaival, bajaival, termelési és fogyasztási katasztrófájával, pénz és hitelrendszerének agóniájával ugy fog bevonulni a vÜághlBlória lapjaiba, mint az em-beii történelem egyik legtragikusabb fejezete.
Nem mintha a szenvedés, a vagyoni és erkölcsi pusztulás eddig Ismeretlen fogalom volnának, hiszen az emberiség élete tele van milliók lajjával, százezrek pusztulásával, hanem, mert korunk válsága ma már nem egyes népeket, nem egyes nemzeteket, vagy világrészeket fenyeget elpusztulással, hanem a gond, a kétségbeesés lassankint az egész kulturált világra kiterjeszti a maga vészes árnyékátI Kulturált világ?! Micsoda anakronizmus I Ott, hol százmilliók munka nélkül tengődnek, a doktordiplomák utcaseprőkhöz nyúlnak, a természet bőséges termése éhes gyomrok, epedő szájak helyett fenekellen tengerek mélyébe sülyed, a királyi kenyérmagvakat disznók fogyaszt|ák, a hegy nemes levét sárba öntik, miközben millió és millió gyomor korog és az éhezők, a munkanélküliek öklei vihart suhogtatnak, lehet ott kultúráról, kulturált világról beszélni ?l A géptechnika csodákat produkál, a tudomány óriás léptekkel halad előre, az emberi akarat legyőzte a vizel, a levegői, tepUIÖ gépmadarak száguldanak a világűrben, London-New-York a straosférán át már csak egy-két óra, a levegő hőse és tudósa a szomszédos plánétákkal kokettál, a Mars maholnap csak egy átszálló állomás, a kihűlt hold nyári kirándulóhely lesz, minden csodálatos, megdöbbentően szép, de nem kuliura, nem a fejlődésnek, a haladásnak az az ulja, mely milliók nyomora, nélkülözése helyett az egész világ relatív boldogságához, a föld népeinek mindennapi biztos kenyeréhez és nyugodt álmához vezet. Igaz, ennek az utópiának a paradicsomi élettel vége lelt. Az ember sorsa örökös küzdés a létért és az emberiség, utja hosszú kálváriajárás. A .történelem "Véres tanulságai szerint mindig voltak éhező milliók, nyomorgó embertömegek. A mull olyan, mint egy rém s fanlom. Fáraók korbácsa százezreken ver végig, az egyiptomi gúlákat nyomorgó rabszolgák csordahada épili, a Pestis milliók fejire gyászlepedöt tereget, az Éhség halmokat sodor össze ellankadt éhezők hullaiból, a Háború minden tizedik ifjút eltipor, az emberi gonoszság tőrrel szurkálja a sziveket, — a mult retlenetesl De az embermilliók jajjából mindig előlör egy-egy boldogító ige, fel-felemelkedik egy-egy alkotó ököl, ki-kisu-gárzik egy-egy szuggesztív akarat, mely az emberi múltnak ezl a rettenetét egy jobb jövő reménységével, egy biztatóbb élet káprázatlával váltja fel I Sorsunk legsivárabb órái-
Kalapáccsal zavarta el a rablókat egy újpesti trafikosnö
Budapest, december fi (Éjszakai rádlójelentés) Újpesten, a Deák Ferenc-utca 81 szám alatti trafikban szombaton este 8 órakor megjelent két ismeretlen fiatalember. Cigarettát kérlek. Miközben a trafi-
kosnö, Kdldl Lajosné egy pillanatra elfordult, az egyik fiatalember rávetette magát, a másik pedig feszegetni kezdte a pénztárfiókot.
Káldi Lajosné nem vesztelte el a lélekjelenlétét, hanem előkapta a
pult alá rejtett kalapácsot, amellyel többször a rablók felé sújtott. A merénylők féltek, hogy a dulakodás zaja felkelti az utcai járókelők ügyeimét, mire zsákmány nélkül elmenekültek a trafikból.
Az OTI adminisztrációjának egysxarOsitését
követeli az Országos Ipartanács állandó bizottsága
Budapeat, december 6 Az Országos Ipartanács állandó bizottsága báró SUcrényt József elnökletével ma délelölt tartott ülésé-
ben foglalkozott az OTI szanálása érdekében kiadandó rendelettervezettel. A vitában az állanddfblzoltság minden tagja résztvett. Az adminisz-
tráció egyszerűsítése és leépítésének kérdésével kapcsolatban egyhangúlag az a vélemény alakult kl, hogy a Társadalombiztosító Intézet költségvetési egyensúlyának helyreállítása céljából elkerülhetetlen az adminisztráció egyszerűsítésének fegyveréhez nyúlni. Hogy ennek az egyszerflsités-
nek, illetve leépítésnek mértéke milyen legyen, erről az a felfogás alakult ki, hogy ennek a kérdésnek a rendezését az önkormányzat hatáskörébe kell utalni, amelynek továbbépítése általános közérdeknek tekinthető.
Korányi Londonba utazott a Stillhalte-tárgyalások folytatására
A deviza és nyersanyagellátás ügyében kedvezően folynak a tárgyalások a küllőiddel
thutepeM. december S rőt fog tárgyalni.
Károlyt Oyula gróf miniszterelnök elnökletével a kormány tegnap gazdasági minisztertanácsot tartott, amelyen Korányi Frigyes báró beszámolt azokról a tárgyalásokról, amelyeket mint az úgynevezett Stillhalte-blzott-ság elnöke folytat a rövidlejáratú hitelek meghosszabbítása ügyében. A külföldi hitelezők képviselőivel Budapesten folytatott tanácskozások már nagyrészt befejeződlek és Korányi Frigyes báró Londonban folytatja tovább. Ma reggel már el Is utazott Londonba, ahol az amerikai és angol hitelezők részéről Magyarországnak nyújtott rövldlejáralu hitelek meghosszabbításának feltételei-
ban mindig akadt egy-egy nagy ember, aki vállára kapta a milliók életét és átmentette a világot a kétségbeesés, a pusztulás Jeremiás völgyéből Dante napsugaras hegycsúcsára. A pusztuló lómai birodalom népét igy vezette ki Krisztus a keresztény hit magasztos igazságaivei, felemelő tanításaival egy emelkedettebb erkölcsi világrendbe, igy emelte ki a középkor, sötét bigottéi iájából Luther a lelkeket, egy tisztultabb vallási atmoszférába, a renalssance mesterei, a Raffaclck, a Mlchelangelok kellő időben iay tűntek fel, hogy uj utakat jelöljenek ki a gondokban vergődő milliók számára.
Gutenberg nyomdája, Rousseau felvilágosodottsága, Voltaire espritje, Nagy Frigyes genleje, Goethe uni-versálls tehetsége, Kant filozofiája, Slephenson találmánya mind igy jelentek meg kellő pillanatban a világ-
A gazdasági minisztertanácson a devizakérdést is tárgyalták Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter és Vargha Imre pénzügyi államtitkár előadásában. A kereskedelemügyi miniszter Informálta a kormány tag-jalt a nyersanyagellátás ügyében folytatott tárgyalásokról. Megállapította a konferencia, hogy ezek a tárgyalások kedvezően haladnak előre a különböző államokkal. Beszámolt még a kereskedelemügyi miniszter arról, hogy az országnak belföldi szénnel való ellátása kielégítő, a téli szén-szükséglet hiánytalanul biztosítva van és a belföldi szénellátás megszervezése nagy eredményekkel járt.
történelem színpadán, hogy embermilliók sötét életét a felsőbbrendűség, a kuliura, a magasabb emberi hit egy-egy fénylő sugarával megvilágítsák.
Hol vaunak most ezek a nagy emberek? Nagy világtörténelmi órákat élünk A világ gazdasági, társadalmi éB kulturális rendjének tartó oszlopai recstgnek-ropognak. Az öreg vilíg u| terhekben vajúdik. Valami rendkívüli világhistóriai történés előtt állunk. Nagy katasztrófák között még nagyobb összeomlásokat szimatolunk. Tudatalatti ösztönünk azt súgja, hogy az emberiség sorsának elhatározó fordulópontjához értünk. Mindenki érzi, hogy ez a világ igy nem maradhat fenn tovább. Valóban nagy Időket élűnk, — de csak kis embereket látunk a süllyedő hajó kor-mánykerekénél. Pedig, mint a világ-historia annyi ezer éve alatt, most is csak egy nagy, az egész világ
Végül elhatározták, hogy az ás-
ványolafrendeletet u| szövegezésben a 33-as bizottság héttől ütése elé terjesziik. Erre a gazdasági évre a kormány elejti a kényszertársulás megvalósításának tervét az ásványolajpiacon.
Lázadás cimén tartóztatták le a puccsistákat
Budapest, december fi A főkapitányság bűnügyi osztályán meghozták ma a döntést a puccsisták ügyében. Az összeesküvőket lázadásra való szövetkezés büntette elmén tartóztatták le.
A Margit-körüli katonai fogházból ma este 19 letartóztatottat a Markó-ulcal fogházba visznek. Vannay László a Mirgll-köruti fogházban marad.
nyomorúságát átérző, milliók szenvedéseit megváltani tudó, cihatározó emberi cselekedet fog bennünket a jobb emberi sors, a kevesebb nyomor és több kenyér igéretföldjére elvezetni I
Mikor és hol fog kirobbanni ez az emberi köntösbe bujt isteni erő, nem tudjuk, de érezzük közeledését. Mint minden nagy kornak, napjainknak is eljön a prófétája 1 Nekünk, gyenge, törékeny, szenvedő és nélkülöző embermillióknak nem lehet fonlosabb feladatuk, minthogy nyugodt, emelkedett, emberi önérzettel viseljük a Sors által ránk mért terhes igát, s türelmesen, bizakodó hittel, a mult tanulságaiból merített emberi szívvel várjuk a nagy embert, aki a mai nagy idők — kis emberei helyeit kezébe veszi a vajúdó világ sorsának irányítását 1 Várjuk türel-meseti az uj Megváltót 111
*
zalai közlöny
11))) december 1 »
Mi lesz a kanizsai mozival ?
Két héten belOI a
városi közgyűlés elé szerződés tervezete
kerOl az uj bérleti
Nagykanizsa, december 7
A gazdasági válság legelsösorban a szórakozásra szánl helyek (ízleli forgalmát kezdte ki. A színházak, mozik, mulatók, kávéházak végtelen sorában, amelyik nem Is esett áldozatul a .krízisnek, a legsúlyosabb gondok között vergődve toldozza az Üzemét, ameddig bírja.
A katasztrófális üzletmenet nem kimélte meg a nagykanizsai mozgó-szinházat sem. Az Uránia R-T, amely a város két mozijogát (Városi és Uránia) bérelte, a veszteséges évek után a hétföl közgyűlésen
— mint jelentettük — kimondta a felszámolását.
A város most uj kereteket keres mozijogának értékesítésére. A tárgyalások már folynak is Kozma Igazgatóval. A polgármester a legrövidebb időn belül dűlőre akarja vinni a dslgot, ugy, hogy a Kozmával kötendő egyéni bérlelnek szerződési lervezele két héten belül már a képviselőtestület elé kerül.
A város a mozi-vállalkozó terheli az uj szerződésben csökkenteni fogja, ami a mai üzletmenet mellett csak helyeselhető. Mert hiszen az a mozi csak ugy tud a tömegek szórakoztatója és oktatója, mindennap hasznos barátja lenni, sőt a mai viszonyok között egyáltalán fennmaradni is csak ugy tud, ha az engedményes — jelen esetben tehát a város
— a bérlet feltételeinek a mai időkhöz szabásával azt lehetővé teszi. Ez a józan belátás Nagykanizsa kultúrájának az Ugye is. »
Eddig az Uránia R. T. M 8800 P bért fizetett a városnak. Ezek a terhek most némileg apadni fognak. Maga az Uránia-mozi teljes megszűnése Is megszüntet bizonyos terheket. A jövőre ugy tervezi a polgármester, hogy a jövedelem 4°/o-a és a lO\'/o-os vigalmiadó lesz a város lárandósága. Ez Is 4—5°/aOS csökkentésnek felel meg.
Ha a polgármesternek sikerül Kozmával a megállapodást létrehozni, (ami kívánatos volna, mert hiszen Kozma kitűnő szakember és a megfelelő agilitása és üzleti érzéke ls megvan) akkor az uj szerződésben kiköti a város, hogy a színházat egy 2—3 hetes téli szezonra is át kell engedni színészeknek.
A mrgállapodást a polgármester megfelelő gsranciával, egyelőre azonban csak 1—2 hóuapos próbára kölné s csak azután flxlrozná, ha az a gyakorlatban megfelelőnek bizonyulna.
Szó volt Kozma—Magyar együttes bérletről Is, ezt a tervet azonban a polgármester elejtette. Idegen bérlővel a polgármester tárgyalásokat nem folytat, amíg mód van a Kozmával való megegyezésre.
Reméljük, hogy a tárgyaló felek mindegyike elmegy a méltányosság és engedékenység utolsó haláráig, hogy a régóta beteg nagykanizsai mozi-ügynek ezt a sokéves, szomorú fejezetét végre egyszersmindenkorra le lehessen zárni.
Óvodai tandijhátralékból rágalmazás! per
Egy hátralékost 40 pengőre Ítéltek, mert meggyanúsította az adóhivatali főnököt
Nagykanizsa, december 5
Ötvös Qyula nagykanizsai vasutas, hét gyermek apja, nemrégen, mint sok száz más szülő, felszólüást kapott a városi adóhivataltól, hogy fizesse meg a hátralékos ovodatan-dljat, amely nála kb. 16 pengőt tett ki. Ötvös haladékot kért és kapott négy hónapon át való részlettörlesztésre. A tartozásra Ölvös 4 pengői fizetett, amiről nyugtát kért, mire Polat József adóhivatali főnök azt mondta neki, hogy majd ha az egész összeget letörlesztette, akkor kaphatja csak meg a nyugtát. Ötvös később a 4 P-ért meggyanúsította Polait, ugy, hogy az adóhivatali főnök saját reputációja érdekében is kénytelen volt a dolgot a bíróság elé vinni.
A kir. járásbíróságon Ötvöst rágalmazásért vonta felelősségre Szabó Qyőző járásbiróságl alelnök. A várost dr. Sabfán Oyula lisztiügyész képviselte.:*
ötvös hangsúlyozta, hogy nem gyanúsította meg Polait, csak a 4 pengöj*!! keresle, amiről nem kapott nyugtát. A járásbíróság a bizonyítási
eljárás után Ölvöst rágalmazásért 40 pengő pénzbüntetésre és a perköltségek megfizetésére Ítélte. Dr. Sabján a büntetés súlyosbításáért fellebbezett.
Nagy karácsonyi fátélt vásár
Ármuth Sándor és Fia
áruházában
Bazár-udvar. Külön 96 filléres osztály.
♦ Gyermekkooaik ▲
a legújabb kivitelben. * ^^
BOr- és QóclpöK Képkeretezés
olcsó árban. nagy választékban.
6 03______
Éjszakai ütközet egy rendőr és három nótáskedvü legény között
A rendőr, miikor a köz érdekében el/ár, mindég szolgálatban levőnek tekintendő
Nagykanizsa, december 5 Egy szeptemberi holdvilágos éjszakán szolgálatából haza Igyekezett Sasvári József nagykanizsai rendőr főlörzsörmesler. Amint József főher-ceg-ull lakásába be akarl menni, nagy datwást hallóit Bevárta mlg az éjszakai szerenád elkövetői odaérnek és akkor látta, hogy a vidám társaság három emberből áll: Kovács János, Kovács József és Czetthoffer József kőművesekből. Sasvári csendre Intette őket, azonban a boros társaság közül Kovács János rákiáltott a rendőrre: mMI közöd hozzá!" És azzal pofon ls ütötte a hatalmas szál rendőrt, gyalázó szavak kíséretében. Ebben a pillanatban a rendőr is arcul találta támadóját, mire Kovács József ls odaugrott és ő is megrúgta a rendőrt, majd az arcába akart ütni, de Sasvári támadójának ezen mozdulata közben Kovács ujjába harapott ugy, hogy annak elment a kedve a további támadástól. Czetthoffer volt a legokosabb, amlk.Oí ugyanis látta, hogy itt valóságos közelharc fejlődik ki a kél Kovács és a rendőr közölt, árkon-bokron keresztül elszaladt.
Nagy karácsonyi vásár
mélyen leszállított árakkal.
Tennisz flanellok ......... ..............................72 fillér
Kis vég jó minőségű vászon ..............................950 pengő
Kis vég prima mosolt vászon..............................11-50 pengő
Konyharuha kockás, darabonklnt........................60 fillér
Törülköző damaszt, kockás, darabonkint............80 fillértől
NŐI ing, hímzett ................................................1-10 pengőtől
Női bugyi ............................................................1-10 pengőtől
Színes női hálóing......... ... ........................3-60 pengőtől
Színes ingbugyl ......... ..............................2 20 pengőtől
Kávés garnitúra 6 személyes minden szinben 6-50 pengő
Raktáron tartunk férfi és női szöveteket, fianellokat, mindenféle selymeket és női kabátokat. Nutrlette bunda 85 P.
Weiszfeld és Fischer
Teleion : 258.
SOS]
ErxsébeMér.
Telefon: 258.
Hatósági közeg elleni erőszakról szólt a vádlndltvány. A két Kovács azzal védekezett, hogy először a rendőr ütötte arcul őket, ezt azonban eskü alatt megcáfolták a kihallgatott tanuk. Sasvári rendőrfötörzs-örmester elmondta az egész esetet és ekkor kllünt, hogy amikor az incidensnek vége volt, Kovács még-egyszer visszament a rendőr lakása elé és két kővel bedobta az ablakot. Alvó felesége a váratlan éjszakai támadástól ijedtében elájult. Czet-hoffernek, Sasvári vallomása szerint nem volt seinmi része az éjszakai támadásban.
Dr. Berlin József ügyvéd hatásos védőbeszéde után a törvényszék Kovács János elsőrendű vádlottat őssz-bűnlelésűl egyhónapi fogházra. Kovács Józsefet 8 napi fogházra itélle, Czelhoffert pedig felmentette. Indokolásában kimondotta a bíróság, hogy a rendőr, amikor a köz érdekében eljár, mindig szolgálatban levőnek tekintendő. Az Ítélet jogerős.
Felff Ivást
A rendkívül megsulyosodott gazdasági viszonyok ellenére Is, a „Zalai Közlöny" ezldén ls gondoskodik karácsonyi ajándékról előfizetői részére. Az általános óhajnak megfelelően — bár ez nagyobb anyag! áldozatot ró reánk — az Idén nem karácsonyi könyvet adunk előfizetőinknek, amit elolvasnak, aztán eltesznek a könyvespolc fenekére — hanem díszes kivitelű, tetszetős és praktikus alakú, álló íróasztali vagy tetszés szerint falra akasztható heti előjegyzési naptárt. Ezt a naptárt minden előfizetőnk megkapja, de megkapják mindazok Is, akik december 24-ig belépnek előfizetőink sorába.
Mindenki, aki városát szereti és annak jó vagy rossz sorsát a magáéval összeforrottnak érzi, jöjjön a „Zalai Közlönyt táborába, amelv 71 esztendeje küzd ennek a városnak, a város minden rendű és rangú lakosának érdekeiért.
A kiadóhivatal
1B31 december ti
ZALAI KÓÜLÓNV
12 partécédula a törvényszéken
A nagykanizsai lörvétiyszé\'uiek van egy hirdetőtáblája, az épület bejárójában, amelyen ki vannak függesztve a főlargyalások terminusai, az ügyrend, a beosztások. Olt van a statáriumot hirdető miniszteri rendelet is. És nem messze tőle, a nagy táblának felét elfoglaló kényszeregyezségi hirdetmények. Egymásmellé sorakoznak, mint a hősi temetőben a haottak sírjai, szépen sorjában. Csak a fekete keret hiányzik róluk. Ugy vannak kifüggesztve, mint a temetési intézetek kirakataiban a parlécédulák, az emberek kíváncsian, dc megrendülve nczik mindennap, hogy növekedell meg a holtak regimentje, ki a legújabb áldozat, akit a kérlelhetetlen halál angyala elvilt közülünk, nem tekintve a sokgyermekes édesapát, a kenyérkereső családfői, vagy a csecsszopó kis emberbimbói. És ahogyan mindennap bővül a temető parcellája, ugy bővül a törvényszék hirdető tábláján a nagy magyar gazdasági válság nagykanizsai frontján r lesetlek száma. Hetek óta 12-re szaporodott fel a törvényszék hirdető tábláján a „partécédula", az elesetlek hirdeti je, a kényszeregyezségek gyászjelenlése, mindmegannyi temetés és elhantolása sok hozzáfűzött egzisztenciának, további családoknak, ujabb ember-sortoknak.
iróniája a sorsnak, vagy akaratlan szimbólum, hogy nem messze a statárium hirdetmény melleit vannak ezek a szerencsétlen elesettjei a közgazdasági és magyar kereskedelmi életnek kifüggesztve. Meri tényleg a gazdasági statárium felebbezhetetlen ítélete juttatta oda őket »rra a táblája, ahol naiategy veszlsgzár alatt vannak, mig a kényszeregyezség vagy megtörténik, vagy csőd lesz es bekövetkezik az üzletember halála.
12 partécédula van kifüggesztve a törvényszéki hirdetőtáblán, ann\'ly némaságában is messzire kiállja a maga SOS segiiségkiáltását és arra kötelez minden t agykanizsai polgárt. hogy melléjük álljon, akik a gazdasági front legsúlyosabb h ircát vívják — a pénzügyi Sc llák ís Charibdisek közölt. Ez a 12 partécédula hatalmas felkiáltó jel és Intés különösen most, karácsony előtt, hogy amikor még a legszegényebb kunyhóban is megajándékozzák egymást, amikor a karácsonyi ünnepekre bármit is vásárolunk, pénzünket másnak ne juttasuk: mint nagykanizsai kereskedőnek, nagykanizsai Iparosnak és vállalkozónak. Olyasvalami ez, mint a hazafiság, aine.y rendelet nélkül sok mindenre kötelez, amire a magyar szív figyelmezteti a magyar polgárt, 3 lokálpatriotizmus parancsa diktálja, a polgári szolidaritás és együttérzés követeli, a 12 partécédula pedig egyenesen kötelezi a nagykanizsai polgárt, hogy ami még van pénze-fillére a kará-Ceonyi vásárlásokra, azt máshol, mint nagykanizsai üzletekben, műhelyekben, nem köllheti el. Egyetlen fillérnek sem szabad Nagykanizsáról idegenbe menni. Egyetlen pengőt sem szabad Budapestre küldeni vagy pláne külföldre kivinni, amikor alig van már Nagykanizsán kereskedő vagy iparos, aki azt mondhatná magától, hogy még nem eset át a kényszeregyezség vagy csőd súlyos epidémiáján.
Kettős célt érünk el ezzel. Pártoljuk városunk kereskedőit és iparosait, segítjük őkel nehéz kü del-meikben és emellett díszesebb,
fényesebb ragyogóbb lesz az a karácsonyi vásár, az az ajándék amil vásárolunk, mert nagykanizsai áru, nagykanizsai munka és nagykanizsai izzadságcseppek fűződnek hozzá.
Ez a törvényszéki hirdetőtábla 12 partécédulájának intő figyelmeztetése mindenkihez, aki nagykanizsai és annjk érzi magát szívvel, lélekkel, ami mindenkit kötelez, aki Nagykanizsán lakik és nagykanizsai kenyeret eszik. (B. R.)
Idófáris
A oivv> knnlzsal meteorológiai mofc-llgyoló Jelentetek : Szombaton a Mmér-UkUt: KCtfgel 7 óraeol -(-0-7, délután 3 órakor +5, ette S órakor +3 2.
Felhőzet: Reggel borult, délben felhóa, ette tltzta égboltozat.
Szélirány: Egéaz nap délnyugati izél.
(Éjszakai rádlóJtUntét) A aatarp^M-gial laUiel ialaartl aata 10 éra-kari A saél H)klMeet éltttana-lllaa tarka éa aaéraz IM vérhat*.
SINGER Hetvenegyedik karácsonyi vásárát
naponta aok vawő látogatja.
Jó minőségű mosott siffon
kis vég karácsonyi ár P 9\'80
140 cm. széles férfiruhaszövet
métere karácsonyi ár P 250
Kanavász ágyhuzatnak
mélere karácsonyi ár P —.80
Nagy mennyiségű mintás műselyem
P 2 90 helyett karácsonyi ár P 1-35
Jó minőségű tennisfianell
karácsonyi ár P —-70 Ingoxfordok divatos mintákban
prima minőségben karácsonyi ár P 1-20
Ágylepedö rendes méretben
darabja karácsonyi ár P 3 50
Damasztaorosz fehér
karácsonyi ár P 4-—
Nagy tétel ingzefir
P 2-50 helyett karácsonyi ár P 1-60
Mintás divatflanellek
karácsonyi ár P 1*— Flanelltakarók rendes méretben
darabja karácsonyi ár P 8\'—
Törülköző jó mosható anyagból
karácsonyi ár P —-80
Szövött kockás pohámtha
karácsonyi ár P — 60
Ingzefirek szép mintákban
métere karáceonyl ár P —"80
Angin métere karácsonyi ár P !•—
Ágyneműnek való szép fehér damast
métere karácsonyi ár P 1*50
Príma férfi téllkabátuOvetek 30%-kal napi áron alul.
NŐI kabátok 20—30%-kal áron alul.
Szőrméknél nagy drkedveatmény.
Maradékaki mint a múltban Is, randkivM kadoaxA árban.
Az njndvart halálos gázolásért két hónapot kapott egy kanizsai bérantés
Nagykanizsa, december 5 Halálos kimenetelű motorkerékpárszerencsétlenség történt ezév szeptember 29-én Újudvar és Kdmdncs-puszta közölt. Erdős Endre 30 éves nagykanizsai bérautófuvarozó Zala-koppdnyból jött visszafelé motorkerékpárján, hátsó ülésében Nagy Lajos nagykanizsai fiatalemberrel. A motor Újudvar alall elütötte Hor-vd/AMIhály 72 éves ujudvari gazdát, akinek a jobb koponyáját valósággal szélroncsolta. Erdős és Nagy is kiesett a gépbői, őket azonban zuzódáion kivül más baj nem érte. Horváth Mihály még aznap meghalt, Erdős Endrét pedig őrizetbe vették, később azonban szabadlábra helyezték. Kihallgatása alkalmával Erdős azzal védekezett, hogy nem tudta kikerülni a szerencsétlenségei, meit az öreg gazda szinte a gépe
elé ugrott
Most volt ebben az ügyben a büntető főtárgyalás dr. Mutschen-bacher Edvin törvényszéki tanácselnök előtt. Erdőst dr. Krausz Aladár ügyvéd védte, orvosszakértő dr. Nls-ponszky Béla törvényszéki orvos.
Erdős Endre a főtárgyaláson is büntetlenségét hangoztatta, ö mindent elkövetett, hogy a szerencsétlenséget megakadályozza, de mintha az idős gazda egyenesen nekiment volna a gépének.
Török József ujudvari lakos azt
mondja, hogy az öregember lassan bandukolt az uton, talán nem is velte észre a kerékpár közeledtét. Nagy Lajos azt mondja, hogy ha az öregember a helyén marad, semmi baja nem történik. Horváth Mihályt, az áldozat 43 éves fiát hallgatják kl ezután, aki kárigényét dr. Miklós Sándor ügyvéd utján érvényesili polgári perben. Karlkó Pálnét, Rákos Oábornét, Radó AnUlnét, Bonczok Istvánt hallgatják ki ezután. Plth István szakértő elmondja, hogy ezzel a motorkerékpárral 2 méterre meg lehet állni. A legterhelőbb volt Kovács István ujudvari kovács vallomása, aki elmondotta, hogy Erdős gépe egyenesen nekiment az öregembernek. Ha egy helyben állt volna Horváth, a gép akkor is nekiment volna — mondta. Az öreg ember nem is lépett kl, csak megfordult.
A vád és védelem beszédei után a biróság Erdős Endrét bűnösnek mondotta ki a vádbell cselekmény-hen és öt kéthónapl fogházra Ítélte.
Az ügyész és a vádlott is fellebbeztek.
Willy Forst és Uane Haid
legnagyobb Hímje közkívánatra:
VÉGE A DALNAK
A szeretem, a dal éa az elegancia filmje 11 fejezetben. Rákért Stoti zenéje Rendezte: Sebéri Béva.
Rajzfilm Trükkfilm Híradó
Jolánt otthonában, a 3-limpáa, 7033-as Orion hangszórós rádió.
Gyártja : Orten Izaólámpagytr
zalai közlöny
11))) december 1 »
A líit.d..li lókA*!!.
r.k«4i«*f li bwrnl i|*b kKtiM bonbonok Mind.. |vAtr«i«rU>bM U drallulbii ut\'i l.ph.ióW
lartiuit in»«taf
névnapja
Fáklyás aaerenádot adott a Levente i Zenekar
\'o-^Nagykanlzsa, december 5
As ujoonamlakult Levente Zenekar (Vaonay járna zeneiskolai igazgató legojabbi-mnve) tegnap es\'e meglepetésként ható fáklyás, lamplonos, zenés takarodót adott a város löbb utvonalain \'« kormányzó névesléje alkalmából. A testűi felvonulásnak nagy köaönsége voll. A zenekar a hósók szobránál a Himnuszt látszotta.
A bemutatkozás kilOnóen sikerült. *
Ma, vasárnap nagybányai Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának névnapja alkalmiból a felső-templomban háromnegyed 10 órakor ünnepi Istentisztelet lesz. Ezt megelózóleg 9 órakor az evangélikus templomban lesz közös református és evangélikus Istentisztelet. Vitéz Barlay János ezredes, állomásparancsnok az ünnepi istentiszteletekre szétküldte a hivatalos meghlvókst.
SZÍNHÁZ
A Művész Színház búcsúelőadása
Zágon István finom bumoru vígjátékával, Szegíny lányt nem lehet elvenni búcsúzott SuntMnyl társulata. Z ágon vígjátéka nagyon elmésen és szellemes, finoman végighúzódó humorral tárjs elénk a i szegény leány nagy problémáját:: kenyérkeresetre szett tenni, mert\' szegény leány nem mehet férjhez. Z\'gon ép az ellenkezőjét igyekszik bebizonyítani erkölcsi keretben tartott aktuális , vígjátékával és a becsületes munka himnuszát zengi. A színészek minden igyekezete odairányult, hogy minél élethűen adják vissza a való élet igazságalt és játékakkal egy hangulatos estét teremtettek. Oabdnyl Böske a főszerep szemé-lyesitöjének természetes játéka és kellemes bája, Deák Ferenc, Rajz Ferenc, Halász Kálmán, Kovács Árpád, Földes Mihály, Szenilványi Béla, Román Ferenc, Tihanyi Mária szép játékukkal vitték sikerre a darabot A közönség sokat tapsolt a színészeknek. A bucauelőadis alkalmával Viszontlátást mondunk a távozó társulatnak. (B. R)
Ha Budapestre utazik lelsö utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyílnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem Jól meg Is reggelizhet.
Egy darab Budapestet varázsolt Nagykanizsára a helyi lakberendezési és reklám-kiállítás
Minden várakozást felülmúló kiállítás a
Nagykanizsa, december 5 Szombaton délután dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Li|oi főjegyző, Blankenberg Imre OMKE elnök, Bazsó József és Samu Lajos vezetésével az Ipartestület küldöttségének és valóban díszes közönség-\' nek jelenlétében megnyílt a Caslnoi dísztermében a nagykanizsai cégek által niendezdt ellő lakberendezési és reklámkiállítás.
Az embernek, amint a ragyogó terembe belépett, meg kellett dön zsölnle a szemét, hogy csakugyan a halódó Kanizsán van e, vagy Budapest, Bécs, Berlin valamelyik Internacionális nevezetességű vásárának egyik helyiségébe csöppent ? A különbség — ezt bizton állithatni 1 — csak a kiállítás méreteiben van. Anyagánál és annak gyönyörű elrendezésénél fogva bátran lehelne ez a kiállítás a fővárosban la.
B.széd.\'i, minden propagandánál hatásosabb bizonyiiéka ez a klil Ilii annak, hogy Nagykanizsa kereskedelme és ipara, amely ezt a kiállítást kl tudta termelni, tud produkálni mindent, ami e város lakólnak kell, ugy hogy semmiéri nem kell innét Idegenbe adni a pénzt. Minden szög-
sikerrel nyilt meg a négynapos Caslnoban
let, minden darab (dc minden ár Isi) és a kiállítók üzleti neve és egyéni modora: mind-mind amellett tanúskodnak, hogy Jobb áru, szebb áru, olcsóbb áru, tisztességesebb kereskedelem és Ipar, a vevőhöz való becsületesebb viszony nincs és nem feM"áA»fuazolu számára, kiknek lakóhelye Ilyen fejlett kereskedelemmel és Iparral rendelkezik.
A kiállításra bemenve első Dukász asztalos mesterien szép, praktikus konyha-berendezése. A nagyterembe lépve egy világvárosi mintára elrendezeti és azt lehet mondani művészi ízléssel dekoratív hatásúvá varázsolt kiállítás fogadja a látogatót. Egymás után a résztvevő cégek pa-vlllonjal. Első a Mekzer üvegescégé. Elkáprázik a izem a sok drága, szép, nemes holmin, a sok gyakorlati értékű, mindennapi porcellán, flveg, stb. árun, a lakás százféle díszén. Aztán a Slnger-cég esztétikai élménynek is pompás három pavtl-lonja. Az egyikben vásznak, törülközők, asztalneműk, a legfinomabb-tól a legegyszerűbbig, a másikban csodálatot szín és anyag halmaiban női anyagok, a harmadikban a kész kabátok, bundák, a tértiszövetek vi-
MEGHÍVÓ.
Ma, vasárnap 8 Arai kaxdettel
a Wollák vendégifi Összes helyiségeiben nagyszabású
TÁNCMULATSÁGOT
rendezünk. Beléptidíj 20 fillér.
Zenét Sárkflzy János zenekara szolgáltatja.
Olcsó és jó ételekről, italokról a vendéglős gondoskodik,
Özvaosora vadasan, gombóccal 60 fillér, i ■BHmanaMHaaaaaaaaiH
Aki igen olcsón és jól akar mulatni, ott legyen.
Szives pártfogást kér
a Vendéglő*.
KIADÓ
ét azonnal elfoglalható a várót bal területén cirka 40 méter hossza, vilá gót, műhelynek vagy raktárnak használható nép helyiség. Esetleg két részben Is, Clm a kiadóban.
lágmárkál. Kivetkezik dr Oroszyné Rácz Ilonka kézlmunka-paviilonja. Mini egy színes, poétikus álom-világ. Minden sa|át készítménye. A függönyei csudálatosak. Specialitása (a fővárosba Is rendelik töle) a kézi szövésű gyapju-ruhik, kendők, sálak. A terem közepén a Transda-nubla nagyon hatásos, szép, nagy gondra valló pavillonja, tele a vila-mosberendezések ismerős és Ismeretlen szerszámaival. Van ott a Zeilels-géplől sz elektromos hajnylró-gépig minden. Aztán perize rádió és grammofon. Qyönyörűek Székely Vllmoi bútorai, egy url-, egy hálószoba és ebédlő, csupa modern, finom Ízlésű, szép és praktikus datab.
Kanizsa méltán bűizke erre a kiállításra éi bűizke a város egész kereskedelmére éi Iparára és elismeréssel adózik azoknak, akik, néhányan, a kiállítás ötletét megvalósították.
A kiállítás négy napig egész napon át díjtalanul megtekinthető.
Áll a vásári
Ritka hangulat és hatalmas forgalom a Nőegyletl Vásáron
Nagykanlzáa, deoember 5 Szombaton délután megkezdődött a Keresztény Jó\'ékony Nőegylet karácsonyi vására. A megnyitásra előkelő közönség jött össze. A Mikulás-ünnepség váratlanul nagy forgalmat hozott. A Dobrovits Milán v. országgyűlési kép vitető Ízlését és munká|át dicsérő, szépen dekorált terembe sok öröm és sok szorongás közben vonult be a Mikulás apó (Onkó Bandi) és a fekete ördög (Lajpzig Ilus) a piros krampusszal (Lukács Magda). Bájos jelenetek hoiszu sora érte egymást az ajándékok kiosztásakor. A gyermek-sereg boldogsága leírhatatlan volt.
A szebbnél-szebb és gazdag sátorokban a vásári forgalom már megindult és az előjelek Igen |ó vásárt Ígérnek.
Nagy gaudium volt a csizma-sorsolás, amit vasárnap az eleven bárányka (ez különben a terem egyik favoritja I) és egy egész baromfi-farm követ toron. Kisorsolnak egy gyönyörű menyasszony-babát ls. Tréfás lesz nagyon a léggömb vadászat 9 díjjal. És még sok mindenféle móka.
Meglepően szép és hangulatos az Idén Is a bar, ahol maga a stílusosan és ízléssel dekorált mlHÖ elegendő ahhoz, hogy az embernek jókedve kerekedjék. Körűi a falon Batthyány Ilona grófnő ötletes és ügyes rajzai. A bar-dekorádó különben egészében a grófnő ötlete, amit Waldslűtten Didi bárónővel együtt hajlottak végre.
A vásár vasárnap reggeltől fogva tart egészen addig, mlg vége nem lesz.
HOCIPOK
női-, férfi- és gyermekszámokban , mr
valódi jhitorN selyemgummi hócipő különlegességek
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA cipöUzletében Ftíuton, a Városházban.
Itf\'Jt december 12
Hita mni alibés
........\',. i|u. ,,.i
■ma chmi ttom
Hiti! latot fa Mwbl
ZALAI KÖZLÖNY
Ha még nem kóstolta a Mag kávét, kérjen e lapra hivatkozással mintát Ingyen és bérmentve a HAO KáVE Rt. tói Budapest, IX , Ranolder-utca 21.
Qyüjtst a HAO kivé csomagokhoz mellékelt értékea utalványokat.
A nők sem szórakozásból járnak irodába
Igen fisztelt Szerkesztő Url
Mint b. lapjának mindennapi olvasója, már gyakran megbotránkozással olvastam azokat a vádakat, támadásokai és azt a felfogási, ahogy a nők Irodákban való kenyérkeresetét nézik, megbírálják és elítélik. T. L én Is egy vagyok a sok közül, akt már régóta az Irodaasztal főié görnyedve keresi mindennapi kenyerét.
Azt hiszi az a rok állásnélküli fiatalember, hogy a leány ifjúkorában arról ábrándozik, hogy majd összes gondolatalt, érzéseit s tevékenységéi az irodaasrtal melleit görnyedve — kötelességérzete tudatában a feljebbvalói megelégedését keresve -i- reggeltől eslig a négy fal között robotolja el ? Dehogy I Ábrándozni csak a boldogságról szokott a leány; arról a szép álomképről, hogy jön érte egy férfi, aki majd sz ö kenyérkeresetével megossza az ő kenyerét s ugy éli le az életét és várt, várt. De az Önök elődjei, tisztelt Uraim, kiknek még módjában lett volna a leánynak ezt az ábrándját valóra váltani,inkább választották a gondnélkall, kötclezettség-nélktlli legényéletet. S a leány, ki annyi Ideig várt, ráeszmélt arra, hogy neki kenyérkeresel után kell nézni s mivel már az a bizonyos főzési, varrást s kézimunkai pálya túlzsúfolva volt s az utcára nem óbajtolt kijutni, kezdett az Irodában magának elhelyezkedési találni a kenyere megkeresésére. Mivel lelkiismeretessége, kötelességérzete, megbízhatósága első rendű, be is váltak s folytatódik most a megrosszabbodolt gazdasági viszonyokban. Nagyon tévednek, t. Uraim, ha azt hiszik, hogy a nő csak szórakozásból megy irodába. Dehogy I Minden nő, aki irodába
Mire vágyik a n6 I
Hogy mindenkit meghódítson.
Ha ezt elakarja érni,
.I....O ftizöjét BESGZE MAflDA
füzflszatonjában, Erzsébet-tér 4., régi postával szemben magraadatni.
mellett árusítjuk a még raktáron levő összes nAi télikabátokat és bundákat.
Mélyen leszállított áraink a fővárosi nagyáruházak áraival versenyeznek s mindenkit meggyőznek arról, hogy mi kevés pénzért kiváló minőséget adunk.
Árajánlatunk a következő:
Leányka kabátok
jó minőségű kelméből, prémmel díszítve 12-— Pengőtől
Női télikabát
brocát béléssel s bundagallérral , . . 25-— Pengő
Elegáns faconu télikabát
ramona béléssel, bundagallér és kézelővel, divatszinekberi.......40-— Pengő
Fekete ffényposztókabát
seal gallér és kézelővel\'......65\'— Pengőtől
Csikóbundák
elegáns kivitelben, crepe de chine béléssel 12S\'— Pengőtől
Modellujdonságok hatalmas választékban.
Nutriette, csikó, pézsmahát és has,
Peschaniki, fóka, vadmacska, perzsaláb bundák nagy választékban.
Arujfőia:
megy, arra rá van szorulva, akár leány, akár asszony s mindegyik nő, aki erre adls a fejét, szívesebben választaná az otthoni, kényelmesebb foglalkozást, mint ezt a rideg, néha még az Önérzetével is összeütközésbe kerülő száraz kenyérkeresetet.
Igen, Uraim I Hs Ónok az állás-nélküllségükkel a nők ellen fordulnak, ez a legnagyobb Igazságtalanság. Mert ők ép oly emberteremtményei az Úristennek, mint Önök, ók is élni akarnak, mint önOk s ha egyet esetleg sikerül kiemelni az állásából, azt csak a leglgazságtala-nabb kenyéririgység leheli. Mert az a sok dolgozó nő abból a gyenge keresetéből ugyls busássn leadózik a munkanélküliek részére s ha öt kiieszik az állásából, akkor ő marad kenyér nélkül, esetleg nem is kerül betöltésre az állás.
K mai kor azomoru jelensége a nagy munkanélküliség, aminek megszűntetését cssk az időtől várhatjuk s a biztosan elkövetkező jövőtől remélhetjük. Nem állithatjuk ennek okául előtérbe a női, L Uraim, mert hlgyjék meg, hogy az a nő, akár leány, akár asszony, az életkörülményei kényszerűségéből küzd ily alakban az élettel. Most a jelszó: takarékoskodni, összefogni és dolgozni mindenek fölölt I Dolgozni I Van más munks is, mint az irodai, hagyják azt a gyenge nőnek. A férfi előtt van a nagy tér, keresse az ö erösebb, férfiasabb természetével más-oldalú munkában az ö megélhetését.
TltmluHnt
Dec. f. A Keresztény Jótékony NfegyUt Karácsonyi vására.
Dec. 8. Ker. Tisztviselőnők jubiláris diszköxgyflléae !! órakor a Mlasaiósbáabso.
Dec. 11. NTE háxl teaastéiya a Polgári Egy Wt bee.
Dec. 15. Tóth Kálmán cantennárlum, Barthá látván Uccália előadása a városházán 6 órakor.
Dec. 14. ElemlaUk pásztorjátéka a Városi Szlnááz-ban 5 órakor.
Dec. 18. Kalh. hitközség képviselőtestületi illése 4 órakor (3 órakor tanácsülés).
Dec. 19, Felsőkereskedelmit Végzattek mlUorot télyc a Kaszinóban.
:Dunántúl legnagyobb és legolcsóbb áruQáxa-
újlaki*
pala
IminösÉGE gazdaságossága
FElŰLmuiHfiTRTLfln
nncvBúTonv-ujiAKi\'
EGYESOLT IP0RÍT1ŰVEK RT-
BU>APtsiv.viimc&<3Í%zflR-urs?
Képviselet: Surtory Oszkár Utóda Nagykanizsa, Ktrálv-utc 30.
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1 »
NagykanlzsaLSegélyegylet Szövetkezet
Csengery-ut 7.
Alapíttatott 1862.
Telefon 597.

A NftGYKAMZSJU SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
1632. január hó 1-én nyitja meg
71. évtársulatát.
Egy hell üzletrész ulán hctenkint I pengő. Egy havi üzletrész után havonklnt 10 pengő fizetendő. A heti könyvek 4 évre, a havi könyvek 20 hónapra szólnak, de kívánatra minden év végén felszámolhatók, mely esetben a befizetett tőke kamattal együtt folyósittatik.
U| könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Csengery-ut 7., dr. Rápoch ház) mindenkor kaphatók.
"" Az Igazgatóság.
Egy rítta -képkiállítás
készül Nagykanizsán. Sass Ferenc és Sassné Farkas Böske összegyűjtik 23 esztendős nagykanizsai müvész-pályafulásuk minden magántulajdonban levő termését éti azt a mai anyagukkal együll egy nagyszabású tárlaton kiállítják Nagykanizsán. Külön érdekessége lesz a tárlatnak* azi Indiában élő Sassné onnét hnza-kUldött anyaga. A művész-pár leánya, Sass Baba is kiállítja anyagát az igen nagy érdeklődést kiváltó tárlat keretében. a részletekre még visszatérünk.
—- Felkérem ndndazokst a műgyűjtőket, kiknek a tulajdonában Saaané Farkas Böske, illetve Sasa Brunner Ferenc festőművészektől képük van, szíveskedjenek velem egy kártyán folyó hó 10-ig tudatni. Sass Fereno, József-főherceg-ut 60.
— Mikulás az ovodában. A Nádor-ulcat ovodlban végtelenül kedves Mikulás-Ünnepély volt tegnap délután. Lajpczlg Ilus ovi5r,ő remekelt az 50 aprósággal, akik verteket szavallak, színdarabot játszottak, énekeltek ennivaló aranyos komolysággal. Nagy volt az Orörn az ajándékok kiosztásakor Ai ünnepélyem sok szülő osztozott kicsinyei vlgságában.

NAPIREND
Dtcemlter e, vasárnaf
Kőn), katolikus: Miklós Protestáns:
Miklós. Izrssffla : Ktsl. hó 26 •
Városi MntsunrSs Könyvtár nMtvs
csütörtökön él vasáfnap délelőtt 10-töl 1] óráig.
OyónszmUVI éjjeli szolgálat: f hó végiig s .Márts" gfSgyszWttr
Király ul40.
Váróit Mozi. .Vége s dalnak", Wllly Porit éa Llane Hald legnagyobb filmje. Rajrfllm. Trűckfllm. Híradó.
QöifOrdő nyitva reggel 6 órától eite 6 óráig (bétfí, szerda, péntek délután, kedden egén nap nőknek). Tel. 2—13.
Deosmlnp 7, hétffl
Róm. katolikus: Ambrus. Protestim: Ambrus. Izraelita: Klsl. hó 27.
Virágaim kacagó gyilkosa
jöjjenek ma a rózsaszín ködök, zúgjanak körül gomolygó árnyak; dér érte szivem virágos kertjét a elcsípte sok-sok fiát a nyárnak.
Vtígoiro kis kölykök, én óvtam őkot, minden szirmukban a szivem égett, együtt látszottunk, hazudtunk csókkal és együtt lestük meg az estéket.
Kis kalandokba ragadt a vágyunk és lovagoltunk sok röpke percen: omlékoinknek szentelt gyertyáján az égő kanóc utolsót sercen.
Dércsipett kedvünk aléltan áll még, de Jönnek titkos, fekete árnyak, bánatos, hideg, egyedül-csték és Jelzik, hogy már vége a nyárnak.
Durva lábaktól megvédtem kertem, messzi vidéken nem akadt mása s mikor legszebb volt, eljött egy asszony b mindent legyilkolt a kacagása
Dirid Magyar József
— Róm. kath. vitézek számára az Istentisztelet nem 10 órakor, ha\' nem 9 óra 40 perckor lesz a felső-templomban.
— A Keresztény Tisztviselőnők jubiláris díszközgyűlése kedden délelölt 11 órakor lesz a Missziós^ házban. Ünnepi szónok Lukács József hitoktató. A közgyűlés előtt fél 10-kor mise lesz a Missziós-kápolnában. Délután 5 órakor műsoros tea a Missziósház nagytermében, I pengős teajegyekkel a napközi otthon célL jaira. A Tisztviselőnők tízéves fennállásának Őröméből a város társadalmának széles rétegei kérnek részt maguknak.
— Mikulás-est az evangélikus otthonban. A nagykanizsai reformátusok és evangélikusok vasárnap délután 4 órakor tartják jótékony Mlkulás-esljűket az evang. otthonban. Az estélyen N. Szabó Oyula író mond beszédet.
— Az Izr. Nőegylet teája díszes közönséggel töltötte meg a Caslno termelt. A háziasszonyok, Blanken-berg Imréné és Neumann Aladárné gondot figyelemmel tették kedvessé mindenki számára az együttlét pár óráját. Az egyesület,, melyben Rosen-feld józsefné elnöknő agilitása lükleló életet teremtelt, a téli nyomor enyhítésére fordítja sikerűit teája bevételéi
— Elemi iskolások pásztorjátéka a Városi Szlnkihbui. Az. I.
és II. körzet elemi iskolai tanulói december 14-én, hétfőn délulán 5 órakor mutatják be a Városi Színházban szokásos évi pásztorjátékukat. Az előadáson, amaiyet OogV Mária, tanítónő és Horváth József tanító ren deznek fáradhatatlan ügyszeretetlel, 130 szereplő fog közreműködni.
— Az NTE táncteája. Az NTE lelket hölgygáfdája elhatározta, hogy az izraelita Leányegylct táncteájainak mintájára Borozatos táncleákat rendez. Az első Ilyen házi teaesiély december 12-én a Polgári Egylet földszinti katakomba helyiségében lesz megtartva a tagok és azok által meghívott vendégek részére.
— Sakk-hlr. A nagykanizsai Ma-róczy Sakk Kör december 6-án fél 4 órakor választmányi ülést tart.
= NŐI kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Stnger dlvatáruházban.
itsen a Magyar Tenger
—IIAnl Elönyfo áron, ízléses nya-rlJHIIi ralókat épit Sz laasy Lajos építőmester BalBtuntcnyvre, Uyöngyszem-vllla. állómás közelében, favázas, hőszigetelő, szab. Sabaria rabitzfallal hétvégi fiái 600 P-től kezdve. Nyaralók téglából (sióba, veranda) 1200 P-től. Kérjen ajánlatot f Egyért jótállási wi
— Mikulás a Missziósházban.
A Napközi Ollhon kicsinyel és az ovodáBrgyermekelbmttgkaué MlktJHs-ünnepélyt remftztek a MIssziíJMíáz nagytenuébsn, amelyet szép közönség töllölt meg. Az apróságok énekszámokkal, szavalatokkal és kis jelenelekkel szórakoztatták a megjelent nagyokat, majd Miklós püspök tartolta bevonulását. A két angyaltól vontatott szánkón érkezett száz gyermek részére az édességekkel töltölt szereletcsomag, melynek megpillantásakor vidám üdvrivalgásban törtek ki a kicsinyek. A gyermekek szülei megíratott hangon mondtak köszönetei a kedves ajándékokért a Mlsz-sziósház jóságos fönökttőjének.
Epeké-, Teleki- él bólyagkóbele-
gek, valamint azok, akik hugysavas sók lulszaporodásában éa köszvény-ben szenvednek, a természetes „Fereno lÓXMf" keserűvíz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az. orvosi gyakorlat számos kiváló férfla bosszú megfigyelés alap|án megállapította, hogy a Fereso József víz biztos és rendkívül kellemesen haló hashajtó s ezért prostatabetegségeknél is ajánlják. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzletekben kapható.
A kórház karácsonyára
az Irgalmas szivekhez fordulnak ez-Idén Is az angyali jóságú Irgalmas nővérek. Kemény Idők, nehéz gondok előzik meg a szerelet Idei ünnepéi, de a könyörület melegéből kell, hogy maradi légyen azok számára, kik a kórtermek vigasztalan számkivetésében kényszerülnek eltölteni a szentesléjüket. Sok a szegény beteg, sok a lelki vigaszra szoruló, akinek az otthona karácsonyi hangulatát szeretnék a nővérek áldott kézzel visszavarázsolni a szenvedés óráiban. Isten nevében adjon erre a célra pár fillért, aki ha gondok közt érte !b meg a karácsonyt, de legalább az Isten egészségben hagyta. Minden adományt nyugtázunk a Zalai Közlöny-ben.
N. N. 20, a Néplakarékpénztár 10, N. N. 2 pengőt, a Transdanubla 50 kg. finomlisztet adományoztak.
\' Mái, vasAfHVp .........
disznótoros vacsora
■ Rózsában.
w<
— össztánc. Ma a Polgári Egyletben össztáncot tart Blagusz Elek.
— Szállodai tolvajlás. A Korona-szálloda szobaasszonya vakmerő lopás ügyében telt feljelentési a nagykanizsai rendőrségen. A feljelentés szerint pénteken este 6—7 óra között ismeretlen tettes ellopta a Korona-szálló földszintjéről az I. emeletre felvezető lépcsőre kiterített 15 méteres lenvászon szőnyegvédőt, ezenkívül az emeleten nyílva hagyott vendégszobákból ls elvitt 8 köpőcsészét. A lopás ügyében nyomozást indított a rendőrség.
— Az elektromos Ipari bevezető tanfolyam folyó hó 9-én, este 7 órakor nyílik meg a fémipari szakiskolában (Su-gár-ut 9, földszint). Az esti órákban tartandó előadások folölelik az elektrotechnika alapvető törvényeit, rendszeresen foglalkoznak az egyen-, váltakozó- és forgóáramok tulajdonságalyal. Laboratóriumi gyakorlatok alakjában minden résztvevő megismerkedik az összes mü-szerekkol és önállóan elvégzi az anyaghoz tartozó kapcsolásokat es méréseket. A tanfolyamra még az első előadások előtt, az előadó tanárnál lehet Jelentkezni.
■= Pénzéért 100%-os valulát vesz, ha szőnyegszükségletét Schlltz-nél szerzi be.
Nagymennyiségű gyönyörű
modern háiósiobálnk
érkeztek különböző színben és minőségben, melynek megtekintését kérem. Garaoiaii Jó minőség t ^ fegolcMbb Oratc t
SZÉKELY VILMOS butorlekpén
Nagykanizsa, Ernékst-tér 18. szán alatt (toK Szarvas-szálloda), Elsőrendű •mjti kárpitos ós asztalos műhelyt
a fegkeibes«M tlxeiéal teltételek I
siet___ ____
A közelgő karácsonyra ^_____IM.SH 30^ al o"o»6bban adom.
való tekintettel, az 0JSZ(!$ raKtarOIl 00 aruimat KAUFMANN KAROLY 1
ZALAI KÖZLÖNY
1031. december G
Szülők figyelmébe!
A legszebb, a legjobb és legértékesebb Mikulás-, karácsonyi és újévi ajándék a
Könyv.
A gondos és gyermeke nevelésére kényes bzüIÖ veszendő csecsebecse helyell maradandó ériéket: konyvat vesz a gyermeknek
ifj. wajdits József utóda
OFEHBECK VILMOS
kísyv-, papír- és Irésierksresksdisélisa
NAOVKANIZSA.
Társulat legutóbbi közgyűlésén megfellebbezte a reá kirótt, járulékot, ugy, hogy a közgyűlés egy bizottság kiküldését javasolta. A bizottság, amelynek tagjai kózőlt dr. Krátky István polgármester és Király Sándor mostan tanácsnok és dr. Fülöp QyOrgy is helyet foglal, szombaton délben kiszállt a bajcsal malomhoz, hogy a fellebbezésben foglalt indokolást a helyszínen megvizsgálja.
XtricW sáriit
Párls 20*10\'/l, London 1720, Newyork 51350, Brűssel 7140, Milano 26 25, Msdrld 42-75, Amsterdam 207-15, Berlin 121-30, Wien -•-, Szófia 3-72, Prága 15-23, Varsó 57 60, Budapest 90-021/,, Belgrád »05, Bukarest 3-07.
TwaasYÍfc&ilo Busa ttszav. 77-es 13-75-14-15, 78-as
13-90-1430. 79-es 14-05-14-45, 80-as
14-15—14-50, dunánt. 77-es 13-20-13-40, 78-as 13-35—13*55. 79-es 13 50 -1370, 80-as 13-55-13-75, roza 14-80—15-00, lak. árpa 17-50-17-80, zab 23-75—24-00, tengeri 15-90-16-20, korpa 13 50-13 80.
A Hemxell Bank detlxa-árfolyamal
valutAk
Angol I. 18-05-19 55 Belga tr. 7890-7090 Cselt k. 1889-17 03
Dánk. -•---■
Dinár 1007-1017 Dollár 569-50-573 50 Frandaf. 22*20-22 50 Holl. 229 85-23105 Zloty 63 55-04 55 Lei 3-41-3 51 Léva 4-10-4 22 Líra 28-75-29 S5 Márka 135 30-136 30 Norvég 103 50-10650
Peseta --•—
Scltlll. —•----■—
Svájdf. 110-45-111-45 Svéd k. 103 50-100 50
devizAk
Amst. 23025-231-65 Belgrád 10 10-10-16 Berlin 135-50-136 30 Bilissel 79-20-7990 Bukarest 3*39-3*47 Kopenh.104\'00-106 00 London ib-75-1953
Msdrld -•---
Milano 21hö-29-65 Newy. 57080-574-20 Oszló 10400-10600 Párii 22-3i-22-47 Précs 16-91-17-01 Szólta 4-14-4-22 Stockh. 104 00-106 00 Varsó 63-75-64-55 Wien
Zürich 11075-111-45
Kiaája: tielulal Kyoaula ea U^Wái Tállala t, Iinkaaluáa.
Pelelós kiadó: Zalai Károly.
sas ss.
Mfttíarttptotíi: Itatoytánaiái Hsnkiitzia
A Pesti Mscysr Kereskedelmi Bsnk Leányintézete
Alapíttatott az 1906. évben. •••
BETÉTEKET
a legjobban gyümölcsöztetünk
KÖLCSÖNÖKET
a legjutányosabban folyósítunk Foglalkozunk
A BANKÜZLET
minden ágával
Ha vsa llyiaa Ogys, jSljSa ka hossánk, vagy írjon aakOaki
ClmBmhi Nagykaalaas, Caamarj-ot 4. aaim
TalatouaaAmunk i Nagykaatau I3S. TSvtratdalak i Néptak.rik Hagjkanlaaa.
APBftffTKDETÉSEK
[Isáé aagyaa oloaás Csengery-ut i». alatt 724 Q-61 telek. (Ungerl. 5117
Ovál, kör és szögletes képkarataxé-
aakat minden ssln és szélességben, olcsó ársk meneti vállal — Stern Üveges, Telefon 196. 5497
Gslsthslylséa a Csengery-ut és Ná-dor-utcs sarkán 1B32. mélua 1 ín kiadó. Bővebbet a nagykanizsai lzr. hitközség titkári hivatalában. 5548
Habtajaala állandóan kapható Sípos Andor, Mussel és Frledenthal, Teulsch Ouaatáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedóknéi és a KOzIlsztvtsdők Szövetkezeténél. — Te|központ _5113
Hmalssi, 5 járatú, nagy körlettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó. Ctm a kiadóban. 5124
öt szobás komplett lakás fürdószobá-val azonnalra, vagy május l-re klsdó. — Cim a kiadóban. 4
a kiadóban.
ellátással felvétetik Clm 7
Talakl F. C.
TÁNCMULATSÁGA
asa aata ■ érakar Slallaar
•aaatésislók.a, Telekl-ut végén. Szíves páriioglst kér I70] a vendéglős.
Egyszobás utcai lafcáa kiadó Klnlzsl-utca 20. 9
Salát termésű homoki édes rizling karaim llterenklnt 48 liltér, 10 liternél 44 flUér. Orosz, Suglr-ut 41/b. 10
PrMtaésit diszkréten, csskts biztos
helyre kiadom. Clm s kiadóban. 56C4
Számét kihordását házaktól állandóan legolcaóbban vállalom. — Koaiuth-tér 5. __5577
Térház- éa Vaaut-utca sarkán, garage-nak, vagy raktárhelyliégeknek alkalmsa nagy ház felparcellázható telekkel egyatt •ladé. Bővebbet Holfmann, Zrínyi Miklós-utca 40. 5649
Petflfi-ut 30. saámu ház gazdasági épületekkel sladé. Bővebbet ugyanott. 5W5
HaaaaáH ruhákat veszek éa eladok. Hívásra házhoz megyek. Márkus, Király-utca 81. 5310
HaaaaáH lábbelit veazek és eladok. Kívánatra házhoz megyek. Fischer, Királyutca 49. 5325
■a, vaaáraaa
nagy táncmulatságot
rendezünk Telekl-uton. Szlvea pártfogást kér
altass zaaa. Balaton! berak.
Horváth Farssa
vandéstSa.
Hézak, 5, 4 és 9 szobis aaaagSa-
háaak, több nsgyobb éa kliebb jövedelmező kérhézak, aaaalataa- éa Qa-lathézak, vaauféalók. Bírtak Zalában 300, 250, 140, 224, Somagykaa 800, 600, 300, Fiira* mellett Í0 hold, minden birtok megtelelő épuiatakkal, Szakad-hagyaa 12, 8, 5 és 2 hold birtok épülettel, FSrhéaoaa 10 és 2 hold azSIS-blitok, Caarftn 2 éa I hold szőlő, pincével, aaantsyárgfvlrl és kaaalal hegyen 6, 5, 3 és 1 hold pincékkel. VIzl-malorn somogyi nagyközségben, uj házzal éa 10 hold földdel, Héztalkak a bel-váróiban olcaó árban eladók. Bővebbet: Dukáaz Miksa Nagykanizsán, Szemere-utca 3. szám. 5430
Zalraartéa, |ól elelelt, elsdó Vöröl-marty-utca 17/a. 5698
Szemere utca 9. azlm alatti 2 szobás előizobls utcai lakAa az Összes mellékhelyiségekkel együtt február l-re klsdó. 5701
Club-garaHara valódi bőrből teljesen uj, eladó. Clm a kiadóban. 6695
Egy llatal aalraartéa e!ad<V Klrály-u. 21. alatt 5684
Pogényvérl isjiitermésü kitűnő aaz-tall fehérbor u|évlg 44 lUlér llterenklnt kapható Caengery-utca 36. 5691
18 kötetes Pallaa Laxikoa eladó. — Bővebbet Fő-ut 16, Németh Rezső. 6693
Eötvös-tér 18. as. héz nagy udvarral és ketltel, eielleg feleréizben Is, valamint több kisebb nagyobb migén és bérház a vlros belterületén ma még nagyon olcsón elsdók. Bővebbet «ozél Igaia Ingatlan-forgalmi és pénzkölcsön közvetítő irodálá-ban, Nagykanlzu, Horthy Mlklós-ut 2,^iz
Egy Warthalaa izekrény eladó. Bővebbet Sermáu Antalnál, M. Idr. adóhivatal. 5717
Pogány vári fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt - 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétd 5 25II Megrendelésre házhoz küldőm. Bross Károly, Batthyéay-a. M.
Zalraartéa dadó Suglr u. 29. Blcses Oábov. 6704
Klnlziy-n. 37. Slámu háa eloaéa al-sdé. 5710
Alig hssznált hosszú lekete női oalké-kaaaa olcsón eUdó Petőfi-utca 73. 5636
Alig baaznált két Umpásoa, tdepes ré-dló teleppel, 2 ftllba\'gatóval jnUnyosan eladó. Vojnovlti, Magyar-u. 24 5718
Lakáaért hásaa.start élléat elvál-lslna nyug. vasutas. Clm a kiadóban. 6648
Oloaó karéoaonyl ruha-aakolé.
Félti dublé felöltő 28 és 36 P. Tekete hosszú télikabát 40 éa 60,P. Lidiit, Királyutca 17. 6708\'
F* atvoaaloaa oaaléall héa eladó. Cim a klsdóhivsialban. 6714
Aki az igazán jót, megbíz-hatót és finomat szereti,
az Ester&áxy
hantaaárut és felvágottat
veszi.
Mélyen laazállltoH Arak!
Esterházy Hentesüzlet
NAGYKANIZSA
Horthy Mlklós-ut 2. Telefoni 5-93.
MEGHÍVÓ.
Ma esté a „IIKI BÁL -ból,
El ne maradj a
„Bárány"
-ból I
Favilla, fakanál, fstányér, Meghslunk az Ó\'ilDY jó boréért. Ha bsrugunk, bora bennünk nem teáz khl, Olcaó ára a ziebünknek meg nem Irt. Favllia, fatányér. lakánál, Nincsen jobb hely Kanizsán s Bárány nál
Rendezőség.
Rlt °
Dughagyma
(őszi vetésre)
Hernyóenyv
Hernyóenyv-papir
Műtrágyák.
GyQmölcsfavédelml szerek
(őszi permetezéshez)
Futor. Pekk.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-
védőszerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefoa 130. Néhány darab Csincsilla fa|tltzta hiti nyúl eladó.
Lazsnakban
ma, vasárnap
vadnyúl vacsora
gombóccal SO fillér. I it kllüaő tehér vagy vőrőabor 50 fDL Szlvea látogatást kér
a vendéglős.
Épflletfa és deszkakereskedés. Asztalosámfizea
Állandóan rakláron minden méretben átsaka, ápdlatfa, léc, cement, szigetelő- és tedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különbözö méretekben állandóan raktáron. Konvhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot .helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épBletfa, deszka és egyéb épIlkeiW
anyagok kereskedése
Magykanizaa, Magyar-ut^ 108. szám.
Telefon: 290. siám.

■agykanlzaaiak találkozóhely* aa
István király Szálloda
Bssdapeat, VI. Podmanlozky-iatoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43; 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árát mérsékeltOk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és american bar
^■HHHHHHSi
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
A Nagykanizsai Kaszinó
folyó évi december hó 15-én délután 2 órakor a saját helyiségében tartja meg
évi rendes közgyűlését,
amelyre a Kaszinó t. tagjait ezulon meghívjuk. Ha a lágok e közgyűlésen határozatképes számban nem jelennének meg, akkor 1931. évi december hó 26-án délelőtt Vall órakor ujabb gyűlést tartunk, amely az alapszabályok 7. §-a értelmében a mi jelentek számára való tekintet kai határozatképes lesz. Nagykanizsa, 1931. december 5.
Az Elnökség.
meg-nél-
A közgyűlés tárgyal:
1. A választmány évi jelentése.
2. A számvizsgáló-bizottság jelentése, elöl \'
[{terjesztése
3. A költségelőirányzat én megáll plláaa.
4. A felvételi *« lagaágl rflj megállapítása
5. Elnök, alelnök, 28 választmányi tag és 3 számvizsgáló-bizottsági tag választása.
számvizsgáló-bizottsági tag i. Eaetlegea Indítványok.
Indítványok az alapszabályok 7. ü-a elmében 8 nar elnökséghez írást
értelmében "8 nappal a közgyűlés előtt az iba n adandók be.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
25781/1931.
Hirdetmény.
Mindazok, akik a sánci erdő Besenyő erdőrészének irtási munkájában részt venni óhajtanak, folyó hó 7-én, hétfőn reggel 9 órakor jelentkezzenek Bódog Ferenc fűerdőőrnél a felső lesháznál.
Nagykanizsa, 1931. évi december hó 4-én. rb Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
26052/1931.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 10-én az aisónyi-resi erdő alsó lesházánál délelőtt 9 órakor megkezdődő árverésen 120 halom ágfát eladok.
Nagykanizsa, 1931. évi december hó 5-én.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
24302-1931."
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Zálogkölcsön Intézetnél zálogba helyezett és lejáratig ki nem váltott zálogtárgyak 1931. december hó 10-én d. u. 4 órai kezdettel az intézet Erzsébet-tér 16. sz. alatti helyiségében elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1931. november hó 13-án.
Polgármester.
xmsanHHBBBB.
flinta a Zalai Közlönyben.
BOR
és
SZfiVET
BUNDÁK
mikidók, boykabátok, fekete télikabátok, gazdászkabátok, lengyel nadrágok, brlcaesnadrágok, mindennemű téllruhák és öltönyök karácsonyi olcsó árakon a
Havasi Sdnúor
hu férfiruhaéruházában, BaiárépUlet.
67. JÓTÉKONYCÉLU M. KIR. ÁLLAMI SORSJÁTÉK
m
FŐNYEREMÉNY 40.000 ARANYPENQÖ AZONKÍVÜL 3 0.0 OO ARANYPENOŐ 10.000 ARANYPENQÖ S.OOO ARANYPENQÖ ÖSSZESEN 17.000 KOl-ÖNBÖZÖ NYEREMÉNY EdfeSZ SORSIEOV ARA 3.- ARANYPENÜÖ Fái. soasJi«y Ara I.BO ARANYPENQÖ
HÚZÁS 1931. DECEMBER 10. D É L U T Á N -S ÓRAKOR.
Tejeladás.
A Oaraboncl Tejszövetkezet december 13-án reggel 8 órakor saját helyiségében tejeladást hirdet évi kötésre.
Napi átlag 600 liter. uu, Igazgat&ság.
HÓ- é* SárcipA szakszerű
S6VO javttáaát garanciával vállalok. Omtki Bátyá. gumlvulkanliáló Üzeme, Pő-ut 4. szám (Rosenleld-ház.)
1489. sz. 1931.
Árverési hirdetmény,
Dr. Malek László ügyvéd által képviseli Almásy Jánoi tavára 360 pengő tőke ás több követelés él lárulékal ereiéig a nagykanizsai klr. Járáablróaág 1929. évi 9M6. 1929. azámn végzésével elrendeli klelégt-téal végrehajts folytán végreha)táat szen-vedőtóf 1929. évi március hó 21-én lefoglalt 1120 P-re becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járáablróaág lenti számú végzésével az árvetés elrendeltetvén, annak as 1908. évi XLI. L-c. 20. $-a alapián a fent megnevezeti s a foglalási legyzókönyvból kl nem Kinő más foglaltatok Javára la as árverés megtartását eltendelem, de csak atra as rseüe, ha kielégítési Joguk ma ls fennáll és ha ellenük lislaaztó hatályú Igénykereact lolyamatba nincs, végrehajtás! szenvedő lakásán, Nsgykantzsán, Katonaréten a fizetett ösazeg levonásával leendő meel\'rlására határidőül 1931. évi december hó IS-lk napjának délelőtt 12 órája lUzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt 20 darab serlés 8 egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kéazpénzllzeléa melleit, esetleg becsáron alul Is el fogom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi nov. hó 25 én.
Haán Oyula s. k.
klr. blr. végrehajtó, Hm mint-bírósági kiküldött.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7. >
Badapestnek legjobb helyén lekvő modern szálló|a. Lift. Központi futéa Hideg meleg lolyóvlz. Fürdők. Telelonoa szobák. Kávéház-étterem.
&3zf£n
Sxobák P 4-BO.
raa szobáknál lOYo, kél " leimutatóinak. A D
Panaló 8-— P-töi.
szobáknál 200 o „gadnéai a „Zalai állomástól direkt vllamos (7I-ea) a szállodáig
Régi bármilyen rádióját vagy gramofonját
70 pengfiért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3al
rádiót
oonusz hangszóróval,
18 havi
I2"50 pengős
havi részletre
Szabó Antal
rAdióoaxtályában.
á 2a
2+1 CSÖVES HÁLÓZATI RÁDIÓ Az idei szezón rádióiból 8 havi részletreaánllrj
QUITTNER
VILLAMOS ÉS RÁDIÓ SZAKOZLCTK CSENQERI-UT I. TELETOB I-M.
HAGY CSILLAR-VMÍRI
1239/931. fkv.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Flschel Fülöp Fial cégnél köztartozások fejében lefoglalt üzleti berendezés, sokszorosító gép, pénzszekrény, ellenőrző pénztár, Iskolai és irodai szerek, ipari, gazdasági, iskolai, ifjúsági és szépirodalmi könyvek, imakönyvek, képek, tinták, játéktárgyak, fényképészeti cikkek, koitált, üzleti könyvek stb. 1931. évi decemir-r hó 7-én d. e. 9 órakor a becsérték % részén alul Is el fognak árvereztetni.
Nagykanizsa, 1931. november 23. Lehoczky Lajos s. k. v. végrehajtó.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Artner Sándornál lefoglalt üzleti berendezés, állványok, pultok, pénzszekrény, fűszer, gyarmat, festék és egyéb áruk 1931. évi december 9-én d e. 9óra-kor Póut 15. sz. alatt elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1931. december 1. Lehoczky Lajos s. k. v. végrehajtó.
Hirdetmény.
Sormás! közbirtokosság tulajdonát képező kovAoamOhaly lakással
együtt nyilvános árverésen 1931. évi december hó 20 án délután léi 2 órakor a közs/gházán jogfentartás-sal bérbendalik
Kikiáltási ír 40 pengő, melynek telét bánatpénzül az árverés előtt le kell tenni.
Érdeklődni lehel a sormási közbirtokosság elnökénél. „w
Tekintse meg
Meggyőződhet arról, hogy:
^legszebbet,
a legtökéletesebbet, 8? ieoi
a"
az országlegcégibbés lignagyobb bútoráruházában vásárolhat


íb i ISi
jts. JW ^■x-v/r.

*V.l«id
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa
Horthy Miklós-ut t4„.
Sopron


Hl t.
K
V

Kedvezőt fizetési feltételek!
Nyomatott a Délxalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 278 uim
Nagykanizsa 1931. december 8, kedd
Ara 16 Ulér
ZALAI KÖZLÖNY
Srcikeutó^g él kiadóhivatal: főút 9. Kim. Kesathelyl flókktrdóhlvatal: Kouuth-utca 3Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóHzetésl itt: egy hón * pengó S0 Hl Sierkeaitóeégt éj KidóhlviUll telefon: 78.
fillér.
Hegértésre, bizalomra vau szűkség
Irta: KÁLMÁN LEÓ
Ivády Béla földművelésügyi miniszter expozét mondott e napokban és értékes előadását az egész parlament tetszésnyilvánítása melleit a következő szavakkal fejezte be: Hiszem, hogy csakhamar elmúlnak fö-löttunk a mai nehéz idők és elfogjuk felejteni a balokat, melyekben most szenvedünk. Erős hitre, bizalomra van szükség. Nem szabad, hogy erőt vegyen lelkűnkön a de-fetizmus.
Arany szavak ezek, kell, hogy minden magyar ember megszívlelje és a kishitűek és rémlátók, valamint a csüggedt lelkűek nyerjenek belőle irányítást és megnyugvást. A defe-tlzmussal csak romlásunkat segítjük elő, mig bizalommal és megértéssel a legsúlyosabb krízist is eredményesen leküzdhetjük.
Nézzünk csak körül a szomszédos államokban, Jugoszláviában és Komániában, ugyanazon nehézségeket és nélkülözéseket találjuk, m]nt nálunk. Jugoszlávia mezőgazdasága még a miénknél is lobban szenved, terményelt, állalált alacsonyabb áron értékesíti, mint ml, bankjai hónapok óta bezárultak a hitelkeresők elöl, a betét szabadforgalom rég szünetel, legfontosabb kiviteli cikkét, a fát, sehol nem tudja értékesiténl, az egyes országokban fennálló kiviteliéi deviza-korlátozások miatt. Románia helyzete pedig annyira súlyos, hogy gyakran hónapokon keresztül nem tudja alkalmazottai egy-egy kategóriáját Javadalmazni. Mindkét állam külföldi adóssága sulyos-sabb a miénknél, mig ugyanis hazánkban egy főre 57 dollár, addig Jugoszláviában 59 dollár, Romániában 64 dollár tartozás esik. Beleértve a közületek és magánosok tartozását Is.
Ezer és ezer sebtől vérzik mindegyik, s mégis mit kell látnunk, hogy ezekben az országokban a kishitűség, a rémlátás korántsem éit el olyan fokot, mint nálunk. Valutájuk ugy a bel, mint a klflföldön egyformán szilárdan áll, nem ássák alá önmaguk az oktalan és káros féle■ lemmel. Tudom, hogy sokan azzal érvelnek, győző államok és mellettük a francia barátság és pénzeszsák. Nem, ma már csak egy győző állam van: Franciaország, a többi egyformán ssenved. a válságos idők nyomasztó súlya alatt. A pénzeszsák pedig azok. részére ugyanúgy bedugult, mini a mi részünkre.
Megértésre, bizalomra van szükség. Lássuk be, hogy pengőnk körül van bástyázva, vezető egyéniségeink féltve őrzik minden inflatórius kísérlettől, a vásárlóereje teljesen intakt, sőt azt mondhatjuk, hogy javult.
Jöhet bármily kormány, inflációra nem térhet át, mert öngyilkosságot követne el, — s nem tudok elképzelni olyan bankvezetőséget, mely ahhoz hozzájárulna.
Megadással, nyugalommal vírjuk be a nelyzet |avulását, el kell jönnie a fordulatnak, soká már nem váraihat magára, hisz az egész világ beteg és az egész világ gazdasági-orvosai dolgoznak, kulalnak az orvosság után. Le kell dőlnie a
sorompóknak, mely a népeket egymástól elválasztja és nyomorba döntötte. Gyógyulásunk közeledik, sokkal közelebb vagyunk hozzá, mint bárki gondolná. Ausztriával való közösségünk nem késhetik már soká, sőt merem hinni, hogy a többi környező
államokkal is csakhamar megtaláljuk az egységes gazdasági frontot
Félre a kishitüekkel, bizalommal várjuk az Idők javulását. Ahol legnagyobb a veszély, ott legközelebb a segítség I
Az országúton gyújtották i
benzinnel leAntAttók ós meg-i galambok! postamestert
Egy galamboki legénynek késsel elmetszették a száját
Qalambok, deoember 7 (Saját tudósítónk tele/onjelentése) Megdöbbentő esemény tartja Izgalomban szombat este óta Qalambok és a környező községek lakosságát. Vitéz Farkas László galamboki postamester nős, családos ember 2 gyermek atyja. Siombalon este 8 óra körül a galambekl utcán egy csoportot hallott beszélgetni. Azt mesélték, hogy a komárvárosi vasúti állomáson rosszul lett agy öreg asszony, akit kendőkbe bugyolálva, kocsin vittek be a klskomáromi körotvos-hoz. Minthogy a postamester édesanyja ls Oalambokon volt és éppen pár órával előbb távozott el Farka-séktól, a postamester megijedt a beszéd hallalára, meri attól félt, hogy esetleg az édesanyját érié valami baj. Ezért fogta magát és elindult üls-komárom felé, hogy utánanézzen a dolognak. A csöntel csapáson, az lparvágágány mellett haladt. Egyszer csak utána kiált valaki:
— Hova megy?
Visszafordul, kél alakot lát a sötétben.
— Mindenki a dolgára, — válaszolta a postamester, nem is gondolva semmi rosszra.
— Álljon meg I — folytatták azok és vitéz Farkas még mindig azt hitte, hogy csak arra járó emberek akarnak szóba elegyedni vele Gyanút-
lanul meg Is állt. Addigra azonban
már öten voltak az emberek, majd utóbb még kettó csatlakozott hozzájuk.
így mentek egy darabig tovább. Az Ismeretlenek kezdetben csakugyan mintha csak beszélgetni akarlak volna, de aztán kezdtek mind szemtelenebbek lenni.
— Volt-e katona? — kérdezték. Aztán megtapogatták a rövid kabátját -.
— Jó kabát 1 Jó rnhst Ezt még biztos katonáiknál szerezte.
— Hogy hivják magát? — kérdezték aztán.
— Ha akarják tudni, vitéz Farkas Józsefi — válaszolta s postamester, aki nem ijedt meg az árnyékától.
Amint s 7 Ismeretlen a .vitéz" szót hallotta, durva módon szidalmazni kezdték a kormányzót és követették, hogy ugyauezt tegye Farkaa Is.
— Ilyent én nem mondok, Inkább meghalok I — felelte a postamester. Erre az egyik elkiáltotta magát:
— Végezzelek vele1
Ahányan voltak, nekirohanlak a postamesternek. Az a túlerő dacára is jó darabig dulakodott támadóival. Már a nyitott
kiskabátot és rövid télikabátot ls lehúzták róla,
Farkas még mindig védte magát és osztogatta az ökölcsapásokat. A végén
a postamestert gyomron rúgták olyan erővel, hogy leesett a földre. Ekkor az útonállók lefogták,
zsineget hurkoltak a nyakára
majd benzinnel leöntötték a ruháját és meggyújtották.
Ebben a pillanatban egy kocsi Jött arra. A banditák egyike odakiáltott:
— Ne jöjjön közelebb, mert belelövök.
A kocsis nem hallhatta, vagy nem félt, de közeledett a földön lángokban fetrengő postamester felé, aki
kétségbeesetten tépte macáról az Inget, a ruhát.
A hét zsivány ebben a pillanatban tovább állt az este sötétjében.
Vitéz Farkas égő ruhájában egy vizesárok felé rohant, majd a kocsi súlyos sebelvei orvoshoz vitte. A nyakán és mellén szenvedett a látlelet szerint ls súlyos égési sebeket.
A postamester a támadók közül egyet sem ismert fel. A csendőrség a legszélesebb körű nyomozást indította a banditák kézrekeritésére. •
Különben betyár-virtusban nem lehet hiány Oalambokon. Minap este egy falusi legény a boltba ment valamiért. Amint a boltajtón be akart lépni,
a sötétből előugrott ismeretlen férfi és késsel a legény fejének szúrt
A szúrás célt tévesztett, de igy is elvágta a legény száját. A csendőrség a késelói keresi
Zalavármegye kisgyOléae a 33-as bizottság összeállításának revízióját kári
Viharos ülése volt Zalavármegye kisgyQlésének
Z&laegor&zog, december 7 (Sajdt tudósítónk telefonjelentése) Zslavármedye kisgyülése hélfőn délelőtt ülést tartolt Oyomörey György főispán elnökletével. A kisgyűlés el-halározla, hogy a megyéhez befolyt pénzeket azoknál a bankoknál helyezi ei, amelyek segítségére vollak a vármegyének.
Bosnyák Andor dr. Javasolta, hogy
Ivády Béla földművelésügyi minisztert üdvözöljék, a kisgyűlés azonban leszavazta a Javaslatot.
Tárgyalták Békés átiratát, a titkos választól Jogról. A kisgyűlés nem tartotta a kérdést Időszerűnek, mert sokkal fontosabb ügyek vannak ennél. A megye Javasolta, hogy a törvényhatóságok területén korlátolt
lajstrom szerint válasszanak.
Fejérmegye azt követelte, hogy a Mezőgazdasági Kamarákat szűntessék be. A kisgyűlés ezt nem javasolta.
Kövess Jenő a dióskáli útnak |s-viláaát kérte, mert Keszthely az autóbuszjáratot Dióíkál és környékére is be akarja vezetni. Elulasilották.
A vármegyei tisztviselők lélszámá-
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1 »
ról alkotolt szabályrendeletei akként módosították, hogy szerveznek I aljegyzői, 3 fogalmazói, 7 dl|noki állást, hogy Igy a léhzámapasztás a megyénél 19 állás legyen.
Az Indítványok során Bosnyák Andor feliratot javasol a kormányhoz, amelyben
kifogásolják a kormány munkáját és bizalmatlanságát fejezze kl a 33-as bizottság iránt.
Dr. Brand Jlnos fójegyzö olyanformában támogatja a javallatot, hogy írjanak fel a kormányhoz, hogy tegyenek valamit a válság megoldására és a 33-as bizottság összeállítását vegyék revízió alá és a földművelő lakosságnak adjanak abban nagyobb képviseletet.
Bosnyák súlyos szavakkal kritizálta a kormányt és a 33-as bizottságot. Kijelentette, hogy a főjegyző javaslala csak csűrés-csavarás.
A főispán Bosnyákot rendreutasította, de az megismételte kijelentésen. Erre
nagy vihar
támadt, a főispin erélyesen rázza a csengőt, ma|d \'újból rendreutasítja Bosnyákot és kijelentette, hogy az a hang, amit Bosnyák Itt használt, hasonló az 1918-ban használt tenorhoz.
A kisgyűlés Bosnyák javaslatával szemben Brand főjegyző javaslatát fogadta el.
Jogsris a balatonmáriai halálsorompé wáltóArének kétévi fegyházbüntetése
Budapest december 7 Mini ismeretes, 1930. szeptember 6-án borzalmas autókatasztrófa történt a balatonmáriai vasull átjárónál, ahol Budahdzy Miklós, Dánér Béla, Ozv. Budahdzy Miklósnéés a soffőr lelték halálukat.
Budabázy és társasága vadászni mentek autón és hajnalban érkeztek a balatonmáriai vasull átjáróhoz, ahol a lezárt sorompó közeledő vonalot jelzett. A társaság tagjai addig kérték Cser József váltóőrt, hogy húzza fel a sorompói, mlg az az előkelőségeknek megtette ezt a szabályzattal ellenkező .szívességet". Amikor az auló a sínekre ért, abban a pillanatban ért oda a hajnali személyvonat és megtörtént a katasztrófa.
A kaposvári tőrvényszék annakidején kétévi fegyházra ítélte Cser József váltóőrt, akinek büntetését a tábla is jóváhagyta. Most került az űgy a Kúria elé, amely elutasítva az összes semmiségi panaszokat, jogerőre emelte az elsőfokú bíróság ítéletét.
A román király 40 perces kihallgatáson fogadta Temesváron Bethlen István grófot
A bukaresti olasz követ is Temesváron tartózkodott akkor — A román sajtó Európa legnagyobb eseményének tartja Bethlen audienciáját Károly királynál
Bukarest, december 7 A Curentul szerint gróf Bethlen Islván volt msgyar miniszterelnök vasárnap reggel gróf Kendeffy Gáborral együtt Temesvárra érkezett. Vaaárnap délután Mosonyl Károly, a király fóvadászmestere felkereste gróf Bethlenéket a szállodában, majd mindhárman a Magyar Házba mentek. Este 6 órakor kimentek sz állomásra, ahová akkor érkezeit meg a király vonata. Az állomásról visz-szatérve Bethlen István gróf cáfolta az egybegyűlt újságírók előtt, hogy kihallgatáson lelt volna a királynál.
Bukareat, december 7
(Éjszakai rádiójelentés) Az Adeve-rul is foglalkozik Bethlen István gróf temesvári látogatásával, smely különösen a politikai kOrOkben keltett nagy feltűnést. A lap szerint a király
40 perces kihsllgatáson fogadts gróf Bethleni.
Lehet, hogy ez csak informsllv jellegű kihallgatás volt, mert máskép a kormányelnök, vagy a kormány egyik tagja is jelen lett volna Feltűnőnek tartják, hogy a bukaresti olasz követ Is Temesváron tartózkodott ebben az Időben.
— Most várjuk a cáfolatok tömegéi — írja a lap, — épp ezért helyesebb lenne, ha hivatalos kommüniké kiadására határozná el magát a román kormány.
Bethlen audienciája a román királynál óriási feltűnést kelleti és a román sajtó Európa legnagyobb politikai eseményének minősíti, mint amelynek nagy jelentősége van egyes európai államok külpolllikájára.
18.000 pengőt, 160 öltözet ruhát, 730 pár lábbelit, 480 méter szövetet kaptak Zala Ínségesei
Nagykanizsa 6000 pengőt kapott a tegnapi ínség-ankéten
Zalaegerszeg, dccember 7 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye törvényhatóságának Ínségbizottsága Oyömörey Oyörgy főispán elnöklete alatt ülést tartott. A főispán bejelentette, hogy a népjóléti miniszter 18.000 pengőt utalt kl a zalavármegyei Ínségesek részére, ezenkívül 160 öltöny ruhát, 230 pír cipót, 500 pár hakkancsot, 480 méter szövelet. Egyben bejelentette, hogy ujabb segélyért fordul! a mi-
niszterhez.
Dr. Brand János főjegyző javaslatot tett a kiosztás módjáról.
Nagykanizsa képviseletében résztvett az értekezleten dr. Krátky István polgármester. Nagykanizsa 6000 pengőt kap, a nagykanizsai járás 20 pár cipőt, 20 ruhát, 75 pár bak-kancsot. A ruhaszövetet felerészben a nagykanizsai, felerészben a zalaegerszegi ipsrosok kapják feldolgozási végett.
lég ma sorompóba kell lépnie Nagykanizsának a Jöfő évi menetrendért
évi menetrend összeállításán érkezett kívánságokat a lehetőséged határain belül teljesíteni óhajtja, csak természetesen az érdekelteknek nem szabad a megfelelő időpontot elsza-lasztaniuk. Itt van tehát az utolsó óra, hogy városunk vezetősége az OMKE elnökségével karöltve haladéktalanul érintkezést keressen ezűgy-ben a MÁV Igazgatóságával. Amint Székesfehérvárról jelentik, az ottanlak máris eljártak illetékes helyen és — Ismerve Nagykanizsa város vezetőségének ez ügyben a múltban is mindig tanuiitott késrenállását — nem kétséges, hogy Kanizsa kívánságai is a legrövidebb időn belül a helyűkre találnak.
Az sem lenne talán felesleges, ha a törvényhatóság valamelyik kanizsai tagja már a holnapi megyegyűlésen szót emelne Nagykanizsa kedvezőbb vasúti politikája érdekében.
A MÁV már dolgozik az 1932.
Nagykanizsa, december 7 A Zalai Közlöny többlzben megmozdulásra hívta fel az illetékeseket a nagykanizsai vasútállomás és menetrend ügyeivel kapcsolatban. A résen állást a DV január elsejei átvételével kapcsolatos változások teszik aktuálissá. Legutóbb dr. Hoch Oszkár ügyvéd mulatott rá a megmozdulás szükségességére és felkérte cikkében a kanizsai közületeket, egyesületeket és magánosokat, hogy a város érdekében menetrendi előnyök biztosítása végett interveniáljanak.
Most arról értesülünk, hogy a MÁV már dolgozik a jövö évi menetrend összeállításán, minélfogva ilt az idő, hogy a szavak teltre váljanak és a hatóság, összefogva az érdekeltségekkel, sorompóba lépjen. Ugy tudjuk, hogy a MÁV a hozzá
Vége a vásárnak
Nagykanizsa, december 7
A sanyarú, gondterhes napokban jóleső oázis volt a Keresztény Jótékony Nőegylet kétnapos vásárja — Aránylag várakozáson felüli volt a forgalom, nem különben az anyagi siker, de főként a hangulat.
A vásár második és fö napja, a vasárnap, méltó folytatása volt a szombati vidám, szép kezdetnek. Délelőtt, de főként délután igen élénk volt s látogatottság, a szalon-barban pedig a kitűnő Arnberger-jazz muzsikájára egész nap Ozte táncos kedvét a város aranyifjusága.
A szebbnél-szebb és gazdag teher alatt sorakozó sátrakat talán nem fosztották ki sz idén annyira, mint más években, de s hűffé, s cukrászda, a söntés egész nsp, az utolsó falaiig, az utolsó csöppig ostrom alatt állt.
Sok vidámságra adtak slkalmat a különféle sorsolások. Legnagyobb népszerűsége volt a luffballon-vadá-szatnak, aminek I. diját Brokesch Mátyás százados, a II. dijat Farkas Oszkár gépészmérnök nyerte el. A nagy- csizmát a Berttn-babdk nyerték meg, a menyasszony-babát Mátés imréné, sörgyári sörmester neje (ugyanaz, aki tavaly megnyerte a babaszobát). Nsgy izgalom előzte meg a vásár legkedvesebb hősének, s hófehér barinak a kisorsolását: megnyerte dr, Hoffmann János. Az ötletesen kossrakba helyzett étő baromfi sor.olásnak több boldog nyertesén kivűl amerikai árverés izgalmai is hozzájáiullsk a vásári időtöltés kellemessé lételéhez.
A vasárnap délutáni program kedves, szines része volt a Oá bor-tánc-iskola növendékeinek nagy tetszéssel újrázott orosz és bidermeyer táncszámai.
A vidám láncmulatság éjfél ulán 2 óráig tartott.
Az eredmény, a szegények hálateljes imádsága és sok felszárított könny édes öröme legyen a legszebb elismerés a Nőegylet áldott lelkű vezetősége és a karitatív munkában fáradtságot, áldozatot nem Ismerő, nemesszlvfl hölgygárda jutalma. Nevüket — kívánságukra — nem Írhatjuk ide, de feljegyezte tzt a jó Isten, akinek áldása legyen számukrs a legtöbb elismerés.
Értesítem a t. vevőközönséget, hogy ezután minden kedden házilag készült
friss hurka kapható.
Adler heatesáragyár.
A közelgő karácsonyra való tekintettel, az
összes raktáron levő áruimat
30°/«-al olcsóbban adom.
KAUFMANN KAROLY
1031 december 8
2ala! közlöny
~r
Eltörendő
HÁZIKOSZT
kapható Csengery-ut 29, mű Cillltg Jenőaé.
kérhette ■ gazdaközönség, nem volt szüksége közvetítőre, a kérvények megfizetésére.
Tótszerdaheyen szinte, forradalom volt a lakosság között. Dr. Pozsogdr Rezsi országgyűlési képviselő panaszkodott erről Oyömöreynek. — Schwend künnjárt azon a vidéken is és
a kérvényekért 20 pengőt la fizettetett magának.
Q)őmőrey ezután röviden ismertette a bíróság előtt a gyufakűlcsön mibenlétéi, hogy általában kevés gazda kaphatott ebből a kölcsönből, mert az igénylés óriási volt. Amikor Oyömörey a földművelésügyi miniszternél szóvátette a Schwend ügyet, a miniszter kijelentette neki: — Rúgjátok kl ezt az embert I Dr. Laubhaimer Alán főszolgabíró
A valódiság teljes bizonyítása után az ujságiró felmentésével végződött Schwend gazdatitkár és a „Zalai Közlöny" sajtópere
Nagykanizsa, december 7 Schwendl Sándor nagykanizsai gazda titkár sajtópert indított a Zalai Közlöny belső munkatársa, Dávid Magyar József ellen, mert megírta, hogy a járási főszolgabíró és a polgármester megtiltották a gazdatitkár működését. A tilalmat különben a községekben a Jegyzik kl Is dobol tatták.
Ma volt ebben az ügyben a második tárgyalás dr. Mutschenbacher Edvin elnöklete alatt. A megvJdolt újságírót dr. Kovács László, a fő magánvádlót dr. Kuhár Ottó képviselte.
Dr. Mutschenbacher elnök ismertette az inkriminált cikket és ismertette a per eddigi anyagát
A törvényszék elsőnek dr. Soty-mossy Lászlót, a nagykanizsai kapitányság vezetőjét hallgatja ki. Elmondja : hogy március 5-én, r .Zalai K0zlöny"-bcn megjelent egy cikk, amelyben az volt Írva, hogy a gazdatitkár a földművelésügyi minisztériumnak egy szerve. Erre ő a felsőbb helyről utasítást kapott, nézzen utána, hogy valóban a földművelésügyi minisztérium hivatalos szerve-e a gazdatitkár, működésének vsn-e valami alapja ? A rendőrség ekkor megállapította, bogy Schwend a Faluszövetség megbízottja és semmiféle bizonyítékot nem tudott produkálni arra vonatkozólag, hogy a földművelésügyi minisztérium megbízottja lenne. Soly-mossy erre telefonált dr. Krátky polgármesternek,aki kijelentette, hogy Schwend Orabovszky miniszteri tanácsos tudtával van itt. Ez neki elég volt Schwend igazolásához. Egy alkalommal
dr. Czlgánv letenyei főszolgabíró telefonált Solymosay-nak, hogy nála megjelent egy ember és kijelentette, hogy hivatalból van kiküldve, 6 százalékos kölcsőnl tud szerezpl
és a kölcsönkérő iveket kéri köröi-tetnl. Dr. Czlgány aziránt érdeklődött, hogy legálisan működik-e ez u ember? Erre 0 azt a választ adta a letenyei főbírónak, mint amit felettes hatáságának is ebben az ügyben jelentett
Oyömörey István v. országgyűlési képviselő a következő tanu. Elmondta, hogy az egyik közeli község Horváth nevű gazdája hozzáfordult panasszal, hogy Schwend olcsó köicsön-űgy-ben felkereste őt Később többen fordullak hozzá hasonló dolgokkal. Erre Oyömörey személyesen megkérte a földművelésügyi minisztert megfelelő Intézkedésre. Mert hiszen ezt a kölcsönt rendes uton
működött. Tud ar Zalai Közlöny cikke
Gazdakörben ról, hogy a utáll
a polgármester Is betiltotta
Schwend működését Barbarlts Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője a következő lanu. Bejelentette, hogy dr. Krátky István polgármester, mint tanu, nem jelenhetett meg, mert városi érdekből el kellett utaznia a mai zalaegerszegi megyei lnség-ankélre. Tanúvallomásában elmondta Barbarlts, hogy Schwend, amikor bejárt a szerkesztőségbe, viselkedésével nemcsak mutatta, hanem maga kl Is felentette, hogy ő a földművelésügyi miniszter szerve. Tud sitóI, hogy Schwend Keszthelyen Is működött és ott sem a legjobb emlékeket hagyta hátra. Pandúr Béla államrendőrség! detektív elmondta, hogyan nyomozta ki utasításra, hogy a gazdatilkár valójában nem a földművelésügyi minisztérium szerve, hanem csak a
oi«ó karácsonyi mi
Singer József és Társa
divatáruházAban.

Nagy tömeg maradékból választhat
Nfii kabátok leszállított árban.
a harmadik tanu. Elmondta, hogy a gazdák hozzájöttek panaszra, mlreő magához kérette Schwendet, aki előtt szóvátette, hogy sem az alispántól, sem máshonnan nem kapott értesítést működését Illetőleg. De csak jöttek hozzá tovább Is a panaszok, hogy Schwend szedi a pénzűket a kérvények után. Miután jogi érzékét sértette az egész dolog, felkérte Gyömörey és Pozsogdr képviselőket, hogy járjanak el ebben az ügyben Illetékes helyen, ami meg is lörtént. A miniszter válasza az volt:
— Fogassátok le ezt az embert!
Erre ő eltiltotta Schwend további működését.
Makdry biró: Schwend hogyan intézte el a kérvényeket?
Dr. Laubhaimer: Szabályszerűen megírta a kérvényeket és felterjesztette azokat. Ez lény I Nagykanizsa területére volt megbízása a polgármestertől és Így Klskanlzsdn a
Faluszövetségtől van megbízása.
Anek József, a kiskanizsal Polgári Olvasókör elnöke elmondta, hogyan Utálkozott össze a polgármester előszobájában Schweaddel, hogyan folytak a tárgyalások a Kör részéről Schwenddel és a vele való megállapodását, hogy a Kör nem fizet Schwendnek, de ha valami munkát végez, akkor megállapodásszerű honoráriumot kap. Tudott arról, hogy a titkár kölcsönközvetitéssel foglal kőzik. Mivel a Körnek 38.000 P adóssága van, felkérte öt arra, hogy Interveniáljon, hátha ök is kapnának ebből a gyufakölcsönből. Ö felment, a titkárral a minisztériumba, ahol Welsz Iván miniszteri titkárral be-
Dec. 8., kMU
Osaksgyuil
Hívjon és jövök
Zenéjét txerielte: Habart Meti. Pfluereplö: ■llly Feret. Rendelte: SelvAry (Maa.
Főtierepló:
Petrovich
AZ ORFEDI HERCEGE
Meurtce Dekobra regénye 7 felvonásban Pőuerepklk: Petrovich Sivettuláv, Marcella Albánt.
széliek, aki megmondta, hogy a Kör nem kaphat ebből a kölcsönből, csak a kisgazdák. Schwend neki és sok gazdának gyufakOlcsOn szerzésben eljárt, de eddig pénzt nem kaptak. A munkadíjat illetőleg megállapodlak abban, hogy 3 50—5 pengői kérhet kérvényenként. Valami 160 gazdának irt kérvényeket.
Makáry biró felolvassa a Falu-szövetség levelét Schwendhez, amelyben azt Írja, bogy a tisztessége ellen nem merült fel semmi kifogás és hiszik, bogy ügye valószínűleg rövidesen rendbe jön. Majd több akta kerül felolvasásra.
Dr. Kuhár Ottó rövid vádbeszédében hangsúlyozta, hogy a valódiság bizonyítva nincs.
Dr. Kovács László védő ezzel szemben kifejtette, hogy Dávid Msgyar József igazat irt, amit irt, azt minden vonalon be is bizonyította.
Amit Schwend elkövetett, az nem más, mint a nyomorúság vámszedése és nem más, mint zuglrászat.
Nem csoda, ha a gazdák szorult helyzetükben 20—30 pengőt adnak, ha nekik valaki kölcsönt Ígér. Holott a Jegyzők ezeket a kérvényeket Ingyen készítik, a szükséges Iratokat a a minisztérium ingyen szerzi be.
A bíróság rövid tanácskozás után kihirdette ítéletét, mellyel
Dávid Magyar József hírlapírót felmentette az ellette emelt vád alól,
kimondva az Ítélet Indokolásában, hogy
a\' valóság bizonyítása teljes mértékben Igazolta a .Zalai KBzIOny" cikkében foglaltakat
Kötelezte egyben a bíróság Schwend Sándort 80 P perköltség megfizetésére. Schwend fellebbezett az Ítélet ellen.

csak magyar árut fogadjon al. Rádióváaárláanál 3-lámpáa, 7033-aa Orion hangszórós vádlót kérjen.
Gyártja : Orion luólámpefyár
zalai közlöny
11))) december 1 »
N. Iiabi Gyula balatoni könyve
Tiszteletreméltó az a nagy munkásság, melyet N Szabó Qyula folytat a Balatonért és Hévízért. N. Szabó Qyula, mint zalaegerszegi lapszerkesztő, Göcsejt hámozta ki a sötétségből s ma mint pár fővárosi lap munkatársa, a Balatonért küzd tollal, szóval. Batran szegezhetjük le, hogy ez az ízig-vérig iró és újságíró egy maga nagyobb szolgálaton tett nagy nemzeti kincsünknek, mint ezer és ezer gyűlés, százezer puffogó toaszt és hivatali apparátus. Annál tiszteletreméltóbb N. Szabó Gyula mun kássága, mert a maga erejéről, a maga pénzével folytat) i ezt a nagy munkát. És folytatja tűzzel, hévvel. Tömegesen írja szebbnél-szebb cikkeit. Lapunk olvasói is több cikkében gyönyörködtek már. Most N. Szabó Oyuta könyvekel irt a Balatonról Az első most jelent meg. Cinte: llévlz monográfiája. Ez az Ízléses, komoly munka azonban nemcsak a hatalmas meleg forrás, a lótuszvirágos tó eredetét, történetét Írja meg, hanem alaposan szemlélteti a Balaton eredetét, a Kisbalaton csudálatos madár- és orvhalászéletét is.
Az olvasó elé vetiti az elmúlt mocsári várak, az ősi zalavári apátság múltját, régészetél, Tálika, Rezl, Pogányvár, Zalaapáti, Kőorra, .Balatongyörök lebilincselő táját. Sok komoly adat díszíti ezt a pompás könyvet, amely a természetfe tés terén a költészet szfnt berkeibe jutott el. Csupa élet, csupa erő, csupa mozgás ez a könyv. Nem lehet le tenni. S amikor elolvastam, azt sajnáltam, hogy nincs tovább. És ez igen nagy írói érték. (N. L)
Itt említjük meg, hogy N. Szabó Oyula december közepén oplszkópos előadást tart a Balaton műkincseiről és természeti szépségeiről Nagykanizsán.
A puccsisták nem kerülnek rflgtftnblráskodás elé
A lázadók a kormányt elakarták távolítani helyéről
Bndapeet, deoember 7
A budapesti kir. ügyészség ayulal Molnár Ferenc, Aaáb Árpád, Temes-váry László, Martlnyi József, Pogány Ferenc, Kovács János, Temesváry Lászlóné szül. Bajna Emília, Erdélyi Imre, Onderka Nándor, Hanza György, Sebők Endre, Pollák Jenő, Szönyi Mihály, Korom József és Mullcs Falko ellen lázadás előkészítésére létrejött szövetkezés címén a vizsgálat elrendelését Indítványozta a vizsgálóbírónál. Hasonló indítvány történt Balázs Péter, Czátlcs Avid, Enderich Abdülah és Fflrszt Jenő szabadlábon levő vádlottak ellen Is. Az űgyéazség a letartóztatásban levő Erdélyi Zoltánt, Kürthy Endrét, Hoz-mecz Ferencet és Felján Jánost héllőn szabadlábra helyezte.
A nyomozás eddigi adatai (.lapján megállapítható, hogy a hadbírósági eljárás slá tartozó Vannay László és társai a magyar kormányt erőszakkal el akarták távolítani helyéről és a végrehajtól hatalmat csellel és erőszakkal akarták a hatalmukba keríteni, hogy a rendel felborítsák.
A gyorsított el|árás szabályai szerint az 1915. juliua 17-ikl 9550/1B15. Igazságügyminiszleri rendelet 30. §-a értelmében a terheit csak akkor állitható rOglönltélö bíróság elé, ha tettenérték, vagy ha bűnössége haladéktalanul bebizonyul.
Nagy karácsonyi fÚÍÓlí. vásár
Ármuth Sándor és Fia
áruházában Bazáp-udwaPs
Külön 96 filléres osztály.
♦ Gyermekkocsik ▲
a legújabb kivitelben. ^^
Bőr- és Qóclpök Képkere/esés
olcsó árban. nagy választékban.
A szive mellett két háborús golyóval mostig tanított Valhonya tanitó/a
Haldia atdn a helyettest 30 pengő havi fízelétért lett a falii tanllófa
R.-snyák József most meghalt. A kornyék tanítóságának és falujának őszinte részvéte kísérte korai sírjába, ahova a világháború laposia számára az ulat.
Letenye, december 7
(Saját tudósítónktól) A magyar lanitó-sors Iragédlás epizódja ért véget és helyébe egy másik szomorú epizód kezdődik a letenyei Járás egyik kis falujában. Epizódok csupán, mert hiszen a nagy magyar sors-közösség kálváriájának a többi milliókhoz hasonló kereszthordozói.
Resnyák József Valkonyán volt tanító. A világháborúból, mint tartalékos tiszt hősi részét kivelte s ennek dokumentumaként két golyót hordott a testében. A golyókat még csak tavaly operálták ki, egyiket a tüdejéből, másikat közvetlenül a síiv-burok mellől. Egészen addig két golyóval a mellében látta el a magyar falusi tanító nem könnyű mesterségét.
Az elárvult valkonyal tanítói székbe helyettest fogadott a község. A tanítói, mint csonka országunkban minden pálya túlzsúfoltsága okozhatta csak, hogy az uj lanitó helyettesi minőségben havi 30 pengő fizetést kap a községtől, tehát napi egy pengőből kell megélnie, napi egy pengőért kell egy határszéli magyar falu kulturáját, a jövő reménységét minden erejével, a falu kulturéleté-ben legfőbb sáfárként istápolnia Mindezt pedig azért, mert reményi), hogy a tanitóválasztáskor véglegesen ó lesz az elhunyt utódja.
Nem tndott biciklit Tenni a vőlegényének, a cigányasszony „segített", a szerelmes leány a Inrába ölte magát
Lopott és meghalt a szerelméért a 19 éves Kertész Mária — A cigányasszonyt a csendőrök őrizetbe vették
Letenye, deoember 7 (Saját tudósítónktól) Egy fiatal cselédleány tragikuB öngyilkossága tartja Izgalomban Letenye község lakólt.
Kertész Mária 19 éves vörcsöki
cselédleány áll a község részvétének központjában. Az Ugy előzményeihez tartozik, hogy Kertész Mária beleszeretelt az egyik falujabell legénybe, aki szintén nem Idegenkedett a leánytól. Miután mindketten szegé-
Nagy karácsonyi vásár
mélyen leszállított árakkal.
Tennisz flanellok ......... ..............................72 fillér
Kis vég jó minőségű vászon ..............................950 pengő
Kis vég prima mosott vászon..............................11-50 pengő
Konyharuha kockás, darabonklnt........................60 fillér
Törülköző damaszt, kockás, darabonkinl............80 fillértől
Női ing, hímzett ................................................1-10 pengőtől
Női bugyi ............................................................1-10 pengőiől
Szines női hálóing......... ... ........................360 pengőtől
Szines ingbugyi ................................................2 20 pengőtől
Kávés garnitúra 6 személyes minden szinben 6-50 pengő
Raktáron tartunk férfi és női szöveteket, flanellokat, mindenféle selymeket és női kabátokat. Nutrlette bunda 85 P.
Weiszfeld és Fischer
Telefon: 258. Erzsébet-tér. Telefon: 258.
K»1
nyek voltak, Kertész Mária
szolgálat utján akart, megszerezni a kelengyéjét
és igy Letenyére ment szolgálni Wortmann János kereskedőhöz.
A szerelmes vőlegény minden vasárnap meglátogatta menyasszonyát. Egy napon azonban kijelentette, hogy nagyon hosszú néki az ut Vörcsökröl Letenyélg begyalogolni.
Csak ugy hajlandó továbbra bejárni, ha a menyasszonya szerez neki egy kerékpárt.
A leány nem tudott pénzt előteremteni, mire a legény faképnél hagyta s többet csakugyan nem jelentkezett.
A vőlegénynek ez az eljárása nagyon bántotta a szerelmes lányt, aki napokon át búskomor volt. Megtudta ezt Horváth Mária Lujza letenyei cigányasszony, aki elhatározta, hogy kihasználja a leány Bánatát. A cigányasszony egy napon felkereste Kertész Máriát, akinek elmondotta, hogy ő vissza tudja neki hódítani csodaszerei segítségével az elhütlenkedett vőlegényt. Ezért azonban Kertész Máriának áldozatot kell hoznia, mert a „Nagyszellem" másként nem hallgatja meg a kívánságát.
A hiszékeny fiatal leány, hogy meg tudja hozni az áldozatot, ezüst kanalakat, fehérnemüeket és különféle holmikat hordott el a gazdájától és mindezeket a saját maga 20 pengőjével átadta a cigányasszonynak.
A kereskedő néhány nappal ezelőtt rájött a lopásokra és elhivatta a leány egyik letenyei rokonát, akivel együtt megdorgálta Kertész Márlát. A leány annyira szégyelte a törlénteket, hogy -r- bár a gazdája mindezek ellenére továbbra is megtartotta volna a szolgálatában, szerdán reggel megszökött a szolgálati helyéről.
Az eltűnt leány után nyomozást Indított a csendőrség, melynek eredményekép
szombaton reggel megtalálták Kertész Mária hátrahagyott ruháját Alsósteme-nyén, a Mura partján.
A jelek szerint a szerencsétlen teremtés öngyilkossági szándékból a folyóba vetette magát. Holttestét még nem találták meg.
A tragédia\'tu\'ajdonképeni előidézőjét, a .Nagyszellemmel" cimboráló cigányasszonyt már őrizetbe ls vette a letenyei csendőrség.
Miklós román herceg lemondott rangláról?
Bukarest, deoember T A Curentul szerint Miklós román herceg lemondott minden jogról és rangról, mely őt, mint a királyi család tagját megilleti.
Miklós lemondásának\'hátterében ott húzódik meg szerelmi regénye, házassága Dumitrescu asszonnyal, amibe Károly király sem egyezett bele, hanem felszólította öccsét, hogy mondjon le rangjáról és jogairól, amit Miklós hlvatalossn Is megtett.
Bukarest, december 7 A miniszterelnökség hivatalos közleményt tett közzf, melyben cáfolja, hogy Miklós román herceg lemondott volna rangjáról és jogairól
Itf\'Jt december 12
zalai közlöny
NAPI HÍREK
NAPIREND
DuMibar 8, kmdd
Róm. katolikus Sxtpl Pog. Proteatána:
Mida. Inaellta : Klsl. hó % •
Városi Múzeum él KOnyvtár nrttva
csfltSrWkOn és vasárnap déklOtl 10-MM
13 óláig.
Oyógvazertirl éjjeli AtNeál.i • f hó végéig • .Mérle\' gyógyszertár Király ut 40.
Városi Mozi. .Hívjon és (óvók" tt .Az orfeum hercege" Mindkét film f5* zzereplófe Petrovicb SznUnliv.
Oöxfllrdó nvltva reggel S órától este 6 óráig (MllS, azerda, péntek délután, kedden egész nap rtökuck). Tel. 2—13.
December 9, szerda
Róm. katolikus: F. Páter. Proteatina : Natália. Izraelita: KtaJ. hó 29.
MEA CULPA...
Mllytn Jó, mttytn szép szomorúnak lenn!, sohase kérdezni h sohase felelni... Mllytn jó, mllytn- szép Hint mozdulatlan, estit vállal, befordult szemmel, konok ajakkal (ami ugy zárul össze, mint tengtrl kagyló cifra héja, ami titkos kincset órU kábán, szent fájdalommal s néha nagy, bolond éjszaka k&epéőt ragya részegre Issza magát a zajtás orgonáján).
Mllytn jó, mllytn szép ttlnl számolatlan órákon át irts pohár mtitttt s mikor a szomszéd asztalnál Oaztkacagnak halkan, felkelni és meakulpázva btltrohanni az éjszakába...
Bsrbsrits Ltjos
— M« : Keresztény Tisztviselőnők jubileuma. Ma délelőtt fél 10 órakor a Mleezlósházban Istentisztelettel, ezt követőiig 11 órakor jubiláris disskösgyalássel ünnepli a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete tízéves fennállását Délután 5 őrskor műsoros les ugyanott.
— Chánuka-ünnepély. Vasárnap délután tartotta szokásos Chsnuka-ünnepélyét a nagykanizsai Izraelita ifjúság a kistamplomban nagyszámú közönség jelenlétében. A gyertyagyújtás énekét a vegyeskar sok me-legséggel és áhítatos érzéssel adta elő Ardal karnagy vezénylete alatt. Utána Fürst Magdus polgári iskolai tanuló dr. Wlnklerné Munkácsi Noémi költeményét adia elő eleven, friss szavaló készséggel, a szerzőnek és előadónak ls szánt sok-sok meleg tapstól kísérte. Berger Qyula felsőkereskedelmi Iskolai tanuló ünnepi beszédet mondott, amely általános figyelmet keltett. Stern István keresk.
HíptüaittM KfalftQlíIUjll hokolnta
A Peatt Magyar Kereskedelmi Bank Leányintézete Alapíttatott az 1006. évben. •S>
BETÉTEKET
a legjobban gyUmOlcsftztetllnk
KÖLCSÖNÖKET
a leglutányosabban folyósítunk Foglalkozunk
A BANKÜZLET
minden ágával
Ha na Uján lkai., lajjda b. heaaéak, vagy lrjea aafeaaki
Clalmfe t r Nazyleauaa, CM«ftr,-.< «. ,Oa
TlMuulaiu i NioUilm IN. TávlralctmRiik t NipUkartk NagjkanUsa.
nagy mennyiségű
maradék
gyQlt össze, ezeket karácsonyi vásárunk keretében
hihetetlen olcsón
árusítjuk.
Am&áx.
Dundn/ul legnagyobb és legolcsóbb áru&áxa
lsk. tanuló hatásosan, mély átérzéssel szavalt Kahdn Ágoston gimn. VIII. oszt. tanuló felolvasása következett ezután „Oörög szellem, zsidó szellem" címmel. A gondosan felépített előad is történelmi és vallásbölcseleti értekezésnek ls belliét volna. Büchler Margit gimn. VIII. out tanuló vallásos költeményeket szavalt bensőséges erővel és finom női lelkiséggel.
— Eljegyzés. Oramllng Izabellát (Baja) eljegyezte vitéz Csülaghy György, a nagykanizsai kir. ügyészség elnöke.
aa Róbert Stolz zene, Willy Forst, Bolváry Oéza, Petrovich Szvetlszláv, Dekobra egy műsorban.
Idölirás
A nagykanizsai meteorológiai meg-figyeld Jelentések i Hétfőn a hámérM-ki: Reggel 7 érakor 4-5-2, d tintán ] árakor +10 6, ute 9 órakor +67.
Mf.iM: Egész nap bonilt ágbokozat.
Szélirány: Reggel délnyugat, détoen dél, eate északnyugati szil
(EJuakul rádlú/tkniés) A SSeSseaalé-alai latéaeá Isiset aata 10 éréken ggyeMre zéHeaékeen eaa-lea Mé vérhaté némi tié.aitya-téeeet.
Nem ériem, kérem,
abszolúte nem értem, hova fog ez Igy vezetni. Hiszen már az egesz világ a fejetetején álll Most olvasom, hogy már a zálogházak Is csődbe mennek. Igaz ugyan, hogy egyelőre nem nálunk, hanem csak Holland-Keletln-dldban, de hát látott-e már valaki olyan északhonolululflzetésleszállüást, amit ne sirassanak meg Magyarországon a tisztviselők ? Hallott-e már valaki olyan lisztáremelést Koklnchlna legtávolabbi csücskében, amire a magyarországi pékek ne emelték volna fel a kenyér árát ?
Éppen ezért gondolom, hogy a hollandkeletlndlal zálogházak példája sem marad elszigetelt Jelenség s ha máshol nem ls, de Magyarországon okvetlenül lesznek a szomorú példának követőt.
Pedig kár ám a zálogházakérti Ml lesz, ha még ezt az egy Jövedelmiforrást ls becsukják az emberek orra előtt ?
Az ember szinte hinni sem akarja. Zálogház, ami csődbe megy---
Egy vigasztaló azonban van a dologban. Ha már minden csődbe megy mainapság, még a zacl ls, akkor komoly remény van arra, hogy legközelebb — az adóhivatal Is csődbe megy. (T)

PUMÍMltUi . Sas&titfíx) í
Agyrértódilás, szivszorongás, nehéz légzés, félelemérzés, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság a természetes "Perese Jfaiéf" keserűvíz használata állal igen sokszor meg-szüntethetök. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Fer«a« lóssef viz a makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A Fereac lóiseí keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben kapható.
A felrobbant kézigránát
súlyosan megsebesített egy badusgyot
Kaposvárról Jelentik: Szomajom határában gyakorlatoztak a kaposvári 7 es honvédek. Az egyik had-nagy egy éles gránátot dobott el, hogy bemutsssa a katonáknak a kézigránát dobását. A gránát az előirt időben nem robbant fel, erre a fiatal oktatótiszt kidugta f<jét a fedezék! öl. Ebben a pillanatban robbant a gránát és a szerteröppenö szitánkok súlyos sebet ejtetlek a hadnagyon, aki a szerencsétlenség, következtében bal szemére azonnal megvakult. A szerencsétlenül járt tisztet azonnal bevitték Kaposvárra s ott vették gondos orvosi ápolás stá.
— Mikulás est az Evangélikus
Otthonban. A nagykanizsai protestánsok sikerült műsoros Mikulás-estet rendeztek vasárnap az Evangélikus Olthonban. Horseczky Jenő kedves bevezetője után Babits Ferenc és Ütő Sándor ügyes zeneszámokkal szórakoztatták a nagyszámú közönséget. Boros La|os, Szabó István, Boros Ferenc, Helyei József, Babits Ferenc, Domlna Ferenc, Boros István, Ifj. Horváth Olivér,.Mayer Frigyes, Kreft József, Ifj. Vánkos Jenő és József és Böhm László a .Nyárfás ur villája" c. egyfelvonásos vígjátékkal állandóan derültségben tartották a közönséget. A Mikulás bácsi Ütő Sándor voll, aki a közönség minden egyes tagjának juttatott va-lami kis tárgyat és virgácsot. Az ünnepi beszédet N. Szabó Oyula Iró mondotta.
— Orfeum hercege, Stolz zene, Willy Forst, Bolváry Oéza, Petrovich Szvetlszláv, Dekobra egy műsorban.
FelQlvás t
A rendktvül megsulyosodolt gazdasági viszonyok ellenére ls, a „Zalai Közlöny" ezldén Is gondoskodik karácsonyi ajándékról előfizetői részére. Az általános óhajnakmeg-felelően — bár ez nagyobb anyagi áldozatot ró reánk — az Idén nem karácsonyi könyvet adunk előfizetőinknek, amit elolvasnak, aztán eltesznek a könyvespolc fenekére — hanem díszes kivitelű, tetszetős és praktikus alakú, dUó íróasztali vagy tetszés szerint falra akasztható heti előjegyzési naptárt. Ezt a naptárt minden előfizetőnk megkapja, de megkapják mindazok is, akik december 24-ig belépnek előfizetőink sorába.
Mindenki, aki városát szereti és annak Jó vagy rossz sorsát a magáéval összeforrottnak érzi, jöjjön a „Zalai Közlöny" táborába, amelv 71 esztendeje küzd ennek a városnak, a város minden rendű és rangú lakosának érdekeiért.
A kiadóhivatal
zalai közlöny
11))) december 1 »
Hócipő
N6Í-, férfi- és gytrmtk-McfpSh nagy választékban kaphatók:
SXObó cipóáruházban Hort&y Mlltlóa-uí
(Városház-palota)
NéMM* meg kirakataimmal. u»g ríj gyámmal olcaO aralmrOL

Dvc. 1L NTE bal U...UI,. > Polfirl E,,l.lb.„ Dk IS. Tóth KililiJu i.bl.uuiilum, fU/fh. Ulvia IfceiH* etSadáu a vlfMbáiin S ónkor.
DM. IS. Kith. hllkfinéK MpvÍMtótMtnWU alfa. A úrikor (3 ónkor UrUciMfa).
Ift. Kelíókcf.ikedflmll Vézulttk mlUorof m-t«r* ■ Kuttaótua.
— össztánc. Ma a Polgári Egyletben 50 fillér beléptldij mellett össztáncot tart Blagusz Elek.
— Az Irodalmi Kör Vegyeskarának férfi-tagjai kedd helyett szerdán este tsrt|ák próbájukat. Elnökség.
— A kórházi kápolnára N. N.
10 pengőt adományozott.
= Hívjon és Jövök, Orfeum hercege, Slolz zene, Wllly Forst, Bol-;váry Qéza, Petrovich Szvetisziáv, Dekobra egy műsorban.
— Az elektromos Ipari bevezető lantot yam folyó hó 9-6n, este 7 órakor nyílik meg a fémipari szakiskolában (Su-
^-0(0, földszint). Az esti órákban tar-dó előadások felölelik az elektrotechnika alapvető törvényeit, rendszeresen foglalkoznak az egyen-, váltakozó- és forgóáramok tulajdonságaival. Laboratóriumi gyakorlatok alakjában minden résztvevő megismerkedik az összes műszerekkel és önállóan elvégzi az anyaghoz tartozó kapcsolásokat és méréseket. A tanfolyamra még az első előadások előtt, az előadó tanárnál lehet Jelentkezni.
— Pénzéért 100%-os valutát vesi, ha szőnyegszűkségletét Schfltz-nél szerzi be.
— Felhívjuk olvasóink szives figyelmét a december 10-én megtartandó jólékonycélu államsorsjáték húzására. Ha még sorsjegyük árát nem küldték be, ugy azt haladéktalanul adják postára, nehogy elveszítsék igényüket a nyereményre.
= Nöl kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Slnger dlvatáruházban.
— Fiatal anyáknak Id étlenül tudniok kell, hogy a koffein mérge még az anyatejbe is átszivároghat és a mértéktelen kávéiogyasztásnak — ha közvetve is — a csecsemő érzékeny szervezete kárát vallhatja. A gyermeke egészségét féltve öntő anyának tehát kizárólag csak a koffeinmentes Hag-kávét — amely ezenfelül Ízletes és aromatikus is — volna szabad innia.
— Petrovich Szvetisziáv, Dekobra regényében. Willy Forst, Róbert Slolz zene a legújabb Bolváry filmben
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb ls megtelelő klvlielben, garnitúrákat, reka-mléket, matracokat, függönyöket stb. leg-olcaóbban éa kívánatra kedvező fizette! feltételekkel szállítunk. Rendelés elótt kérten díjtalan ártájékoztatót. K o p s t e 1 n Butoráruház, Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 4.
SPORTÉLET
Vasárnapi eredmények
/. liga: Bocskai—Vasas 2:2, III. ker.—Nemzeti 3:1, Újpest—Attila
4:0.
Magyar Kupa: Tatabánya SC— Somogy profi 5 : 2.
Délnyugati alosztály: KRSC— KTSE 2:0(1: 0).
Külföld: Slavis—Ferencváros 2:1 (2:1)., Az első negyedóra ragyogó játéka után elhalványodott a Ferencváros Játéka, szünet után pedig csak védekezett a zöld-fehér csapat Prágában.
Kiwáló s*emOvefl«k
MO válautMfcaa kaphatók iagolesWku
ZSOLDOS GYULA
OrAs, ékszerész és lAtszerésznél rö-irr u. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése. smi Szakszerű Javítások.
Közgazdaság
Az adózás Zalában
Zalaegerszeg, december 7
(Saját tudósítónk telefonjeíentése) Zalavármegye közigazgatási bizottsága Qyömörcy György főispán elnöklete alalt tartolta december havi ülését. — Napirend előtt OyOmörey Sándor egyes pénzintézetek magas kamatigbalt lette szóvá.
Dr. Bruzsa Oyula pénzügyi igazgató előterjesztette jelentését az adózásról. Eszerint állami egyenes adóban befolyt 2,843.120 pengő. December elsején az adóhátralék 3,633.512 pengő. Szükségadóból befolyt a nagykanizsai adókerületben 86.030 pengő, az egész megyében 214.390 pengő, a hátralék 188.000 pengő.
(—) A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület december 9-én déli 12 órakor Zalaegerszegen, sz egyesület székházában rendes közgyűlést tart. Tárgysorozat: Elnöki jelenlés az egyesület anyagi helyzetéről s az ezzel kapcsolatos intézkedések fölött határozathozatal. Miniszterelnöki és földművelési miniszteri leiratok. A Magyar Nemzeti Btnk és a Pénzintézeti Központnak a vidéki pénzintézetek hitellel való ellátása tárgyában érkezett állrata. Tagsági ügyek Folyó ügyek, indítványok.
Sziilfik figyelmébe!
A legszebb, a legjobb és legértékesebb karácsonyi és újévi ajándék a
Könyv.
A gondos és gyermeke nevelésére kényes szülő veszendő csecsebecse helyett maradandó ériéket: , könyvet vesz a gyermeknek
1FJ, WAJD1TS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK TILIOS
kőayv-, papír- és Iréazerksrseksdéaéksa
N AO Y KANIZSA.
Nagymennyiségű gyönyörű
modern hálószobáink
érkeztek különböző színben és minőségben, melynek megtekintését kérem. Garantdlt ftf minőség I - teffolcsóbb drak l
SZÉKELY VILMOS butortelepén
Itgykailm, Erzsébet-tér 18. uás alatt (roll Siami-szilloás), EleArendU saját kárpitee és f^ptalos műhely I
A leffkeAwsőU fluetésl lélMtelek t
XtrieU tárlat
Párls 20-151/!, London 18-85, Newyork 5I4-00"/!. Brllssel 7|-47\'/j. Milano 2605, Madrid 42-74, Amsterdam 20715, Berlin 118-75, Wien -•-. Szófia 373, Prága 15-25, Varsó 57-60, Budapest 90-021/t, Belgrád 005, Bukarest 3-07.
Terménytőzsde
Buzs tlszav. 77-es 13-00—13-40, 78-as 13-I5-I3-5Ö, 79-«s 1330-13-70, 80-as 13-40-13-57, dunánl. 77-es 1*20-12-40, 78-as 12-35-12-55. 79-es 1250-1270, 80-as 12-55—12-75, rozs 14-10—14-301 tak. árpa 17-75-1800, zab 23-00-23-50, tengeri 15-00-15-25, korpa 13 25-13 50.
A iMuetl Baak ievlsa-árfolyamal
VALUTÁK Angol f. 17 60-1910 Belga fr. 7890-79-90 Csehk. 1689-17 01 Dánk. 100-50 103-50 Dinár 1008-1018 Dollár 569-50-573-50 Frandaf. 22-20-22-50 Holl. 229-45-231-25 Zloly 63-55-64-55 Lel 341-3-51
Léva 4-10-4 22 Unt 28 15-28-95 Márka 135 30-136 30 Norvég W0«)-K»00
Peseta —•--•-
Schtll. -•-—•— Svájdl. 110*45-111-46 Svédk.K»50-KH50
DEVIZÁK Amst. 229-85-231-25 Belgrád 1009-10-15 Berlin 135-50-136 30 Brüssel 79-20-79-90 Bukarest 3-39-3-47 Kopenh.101 00-103 00 London 18-27-19-07
Madrid —•-■—
Milano 28-45-28-95 Newy. 570-80-574-20 Oszló 100*50-102-50 Párls 22-34-22-50 Prága 16-91-17-01 SzOTla 4*11-4-19 Stockh. 101-00-103-00 Varsó 63-55-04-55
Wien —•---
Zürich 110-75-111-45
Utál*: MlialaJ lyosia és La»klsáá Tállálat. Msgrkaiitsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. MllaiSii Meéaai MlajUl I m *. m.
APRÓHIRDETÉSEK
A* as> to MS4I m
loTlbW «|a « ar\'Sr. Vnif. fa \'"TT >0 uófa M 0H*r. akM wrtMI mt S «UL Si.tdia fa félmtm 10 ufa< — SIMr, -M-tovlM uó ai). • W«r. Clau4 ■ mMm ns-Ufkbb MSkMt illó uó kit \'
Állfal toattali S0V. MJrdeJSwIr 5 fSO fwm« l»in(|ia almi a retutege* kSayvelS^ —áSUSaSs vlkerstfao ingott aUn fUntmmtUUt.
UaSá aagyss aloaéa Csengery-ut IS. slatt 724 U-öl telek. (UngeD. 5117
Ovál, kör és szögletes kápkarataa*-sskat minden szín és szélességben, olcsó árak mellett váüal — Stern üveges, Telefon 196. S497
Fiatal, i\'/i kiló iuIju Mxlayatak (cslncslllák) darabonként I SO és I SO pengőért eladók. Erzsébet-ttr 10. Í732
Bslváros legszebb helyén egy világos, déli fekvésű, csendes bútorozott siobs azonnal kiadó. Clm a kiadóban.
Eladd klUlnA karban levó fekete bór léllödeles és börüléses hintó és egy gyárilag késsalt urasági szán csengőkkel. Felvilágosítást szívességből ad PoUák M. Emil, Bazárépület. -6737
Habtajaxla állandóan kapható Sípos Andor, Mtüzel és Frledenthal, Teutsch Gusztáv, vitéz Tőül Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél él a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Te| központ. 5113
Mmasalaaaa, 5 Járatú, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó. Clm a kiadóben. sfiOö
Ot szobás komplett Ukáa fürdöszobi. val szonnalrs, vagy május l-re kiadó. -. Clm a kladóbsn. 4
Clut>-«arattara valódi bőrből leljesa uj, eladó, cím a kiadóban. 56»
Szemere utca 9. szára alatti 2 szobás előszobás utcai lakás az öaszes mellék-helyiségekkel együtt február 1 re kiadó. 5701
PoBányvéri fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenkinl . 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel g 2511. Megrendelésre házhoz küldőm. Broaat KAraly, BaMhyA.y-u. tS.
Molnár laaa ellátással felvélellk. Clm a kiadóban. 7
Egyszobás utcai lafcéa kiadó Kinizsi-utca 20. 9
Saját termásü homoki édes rlzUng ralssa Uterenklnt 4S IlUér, 10 liternél 44 fillér. Orosz, Sugár-ul 41/b. 10
Tárház- és Vasnt-alca sarkán, garage-alkalmas
nagy ház lelparcellázhaló leiekkel együtt
;eknek
nak, vagy raktárhelylaégi nsgy ház felparcellázható alatf*. Bővebbet Holtmann, Zrínyi Mláiós-utca 40. 5549
fQzö
de iobb és egészségesebb; mini- fUrő nélkül.
WEISZ 1ŰVEBEK
Inól divat-szalonjának
fOzfi-osztélya
ModeU_uJdonságok megtekinthetők.
Zrínyi Mlldós-utca 34.
PostspjüoUvat unnbM. SITS
Paaáar»árl aajátterrnésu kitűnő aaz-tall fehérbor újévig 44 fillér Utereakint kapható Csengcry-utca 36. 5691
16—18 éves fiút leváaaaak keresek. Belos gyógyszutár.i 5729
\'Aú. eladó Salakkal Rózsa-utca 19. szám alatt. -5730
Főiskolás, nagy gyakor lattal középiskolás laatrssáláaál vállalná. Clm a kiadóban. -5733
Miklós-ut
rdatákn matracokkal, eladó Horthy Ss-ut 67. -5734
Petőfi-ut 30. saámu hás gazdaaágl épületekkel alaM. Bővebbet ugyanott. 5645
Aki az igazán jét, megbízhatót és flnemat szereti,
az Esíer0úizy
hentesárut és felvágottat
veszi.
Mélyen leszállított érek I
Esterházy Hentesüzlet
NAOYKANIZSA Horthy Mlklós-ut 2. Teleiont 5-03.
lüál. december 8
ZALAI KÖZLÖNY
T
Régi bármilyen rádióját vagy gramofonját 70 pengAért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3al
rádiót
conuiz hangszóróval,
18 havi
|2\'°° pengős
havi részletre
Szabó Antal
rMiéoizUlyábM.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyin fekvő modern sxlllója. I-fIt. KSipontl futta. Hldfg meleg folyóvíz. FUrdík. Telelonoe szobák. Kávéház étterem.
Szobák P 4-00.
Panaló B- P-tül.
Egyágyas szobáknál IOcVo, kétágyas szobáknál 200 o > ,,Z>
■¥.7é.," felmutatóinak. A DV. állomástól direkt vltamos (7 l-es) • azillod
ital
.llodétg
Mire vágyik m nA I
Hogy mindenkit meghódítson.
Ha ezt elakarja éml,
ftizAjét BEIGZE KA6DA
ffiző szalonjában, Erzsébet-tér 4., régi postával szemben MagraaSalal.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok i. Egy lyuknak napont* csak l adni. 1 kgr. ira 30 fillér.
tojáahoxama.
fi dekli kell
Erőtakarmányok
(Halllaxt, huallazt, vérlisxt, csukamájola), soyabab-dara, köles, buza, zab, árpa, tengeri, buzakorpa stb.)
Madáreleségek
(Kevert madáreleség, kendermag, hámo-zottzab, fénymag, édea repce, salátamag stb.)
Futor
vegytiszta, kouyhasót tartalmaző axén-savaa takarmánymész.
P e k k
„D- vitamin készítmény. Kicsinyben és zsákszámra kspható:
orszAg József
mag, műtrágya, termény és növényvédő szerek kereskedésében
Erzsébet-tér 10.
Telelőn 13a
Nagykanizsa,
A bíróság mellett. IMI
Mim a Zalai Közlönyben.
Kaszinóban
az óriási érdeklődésre való tekintettel,
azerda estig marad nyitva.
A mnnkanélkfillekhez!
Mindazokat a munkanélkülieket, akik az inségakcló torán természetbeni segélyezésben akarnak részesülni, összeírom.
Az összeírás a Rozgonyi- és Hunyadi-utcák sarkán lévő népkonyhában történik folyó hó 9., 10., 11. és 12-én, tehát most szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton.
A nagykanizsaiaknak a mondott napokon délelőtt 9 és 12 óra között, a klskanizsaiaknak délután 3 és 5 óra között kell jelentkezniük.
Kizárólag csakis azoknak a csalá-
doknak kell az összeírásra jelentkezniük, amelyekben munkaképes férfi családfő, vagy 16 éven felüli munkaképes férfi családtag van.
Az összeírtak igazolványt kapnak, s ott mindjárt intézkedem a munkára való beosz\'ásuk Iránt
Azoknak a családoknak, amelyekben a családfő munkaképtelen, vagy pedig asszony a családfő és a családtagok közt sincs 16 éven felüli munkaképes férfi, nem kell az összeírásra Jelentkezniük. Ezeknek összeírása a segély utalásával egyidőben fog megtörténni. Azok a férfi családfők azonban, akiknek a munkaképtelensége nem szemmel látható, előzőleg kérjenek orvosi bizonyítványt a tiszti orvostól.
Természetbeni segélyek osztása december 14-én fog megkezdődni. Az oszlás a népkonyhán lesz, mindig délután 2 órakor Hétfő, kedd és szerdai napokon mindig a munkások kapnak, (klskanlzsalak szerdán) csütörtök, péntek és szombati napokon pedig a munkaképtelenek és nők (kiskanizsaiak szombaton).
A munkaképesek csakis munka ellenében kaphatnak segélyt, az összeírásra tehát okvetlenül jelentkezzenek.
Nagykanizsa, 1931. évi december hó 7-én.
sas Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Felhívás a fuvarosokhoz!
Az inségakció során elvégzendő munkákhoz szükségem van fuvarra is. Nem pénzzel, hanem liszttel fizetek és pedig egy napi kétfogatú fuvarért 12 kiló 6-os kenyérlisztet és 4 kiló főzőliszlet adok. Akik a fuvarozásra Ily feltételek mellett vállalkoznak, Összeírás végett folyó hó 9 én és 10-én okvetlenül jelentkezzenek : a nagykanizsaiak a szegénygondnoknál (Városház, Horthy Miklós-uti kapu, I. em. 1. ajtó), a kiskanizsaiak pedig a kiqkanizsai városházán.
Nagykanizsa, 1931. évi december hó 7-én.
un Polgármester.
Hó- ás sárcipA sukutru
uso Javítását garanciával vállalok. OanHté MHyás gumlvulkanlaáló üzeme, Pí-ut 4. szám (Rosenltld-hás.)
Az idei szexén \'rádióiból
# 2a
dfatukm)
2+1 CSÖVES HÁLÓZATI RADI 18 havi részletre árnl]i
QUITTNER
VILLAMOS te RÁDIÓ SZAKÜZLET! OSESDUMIT L TELEFON 144
HAGY CSIliÜR-VáSAR
IRIGYEM
Vatea -csövsk
Telefongyárra^ Standard
Kodak.. 0 fényképezőgép Zeiss-lkon 3*4 (ényképoxógáp
ntlndtnklnek, aki «gé*z évre alőfljut
.lilli- ÉS FOTÍJINIIÍL
K4rf«n raulalvánj.iámot a kUdöblvaUllól
MspeX VIII, SUkly.ato> la
TaUfoe: JóiMf 378-30 í. JSimí M5-38
Önkoltsési úron
szállítjuk önnek nagy tömegben készült, szép kivitelű

szép
cégnyomásos fali és előjegyzési naptárainkat.
Képes naptárak szakmánként nagy változatban.
A legolcsóbb és legpraktikusabb karácsonyi és újévi ajándék
kereskedők és iparosok
részére.
Megrendelhető a ZALAI KÖZLÖNY nyomdájában
ZALAI KÖZLÖNY
1931, december &
Tekintse meg
Meggyőződhet arról, hogy:
a legszebbet,
a legtökéletesebbet, a legjobbat
a legolcsóbban
az ország legrégibb ás legnalgyobb bútoráruházéban vásárolhat
BUTORARUHÁZAK
Nagykanizsa
Hortl
Sopron

\'l-rppwyv^ -- 33.
* * >■ *
U TJ \' JL.
Szombathely
Kedvező fizetési feltételek!
Nyomatod a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 2 79 szam
Kormányrendelettel caSkkenteti terjedelmű szám
Nagykanizsa 1931. december 10. csOtortők Ara 14
_ •• ••
ZALAI KÖZLÖNY
SaokeaztMg <1 kladóhlvstal: Fóut 5. uim. Keszthelyi Mkkladóhlvatal: Kossuth-utca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy bóra » pengi •• Iliiét. Szerkesztőségi és Eísdóhlvatsll telefon.\' 78. SZ.
A nyugdijak és lakbérek csökkentésének nj tervezete
Bethlen garanciát követelt, hogy ez az utolsó áldozat, arait a kormány a tisztviselőktől kíván A kereszténypárt az uj nyugdijrendelat-tervezetet aem fogadta el
BudapeeL december 9
(Éjszakai rádtójelentés) Az egyaé-gespárt szerdaestl ülésén Varga Imre pénzügyi államtitkár az ismételtén átdolgozott nyugdijrendeletet ismertette. A VIII. osztályban 8. a IX-ben 5, a X ben 4, a X-en aluli osztályokban pedig 2 százalékkal csökkentenék a nyugdijat.
Az aktív tisztviselőknél progresszív kulcs szerint történnék a további csökkentés. Az I—III. osztályokban u|abb 5 százalékkal, az IV-VII.-ben 3, a VIII—lX.-ben 2 százalékkal csökkentenék a fizetési. A X osztálytól lefelé, a kezelőszemélyzetnél és altiszteknél nem lenne további csökkenés.
A nyugdíjasok és aktlvok lakbére 1932. február l-löl 5 százalékkal csökkenne. A karácsonyi Jutalmskal ezévben nem adná kl a kormány.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök bejelentette, hogy a jelzett csökken-tések az egyetlen garancia arra, hogy az Idei kiadásainkat 890 millióra csökkentsük.
Bethlen István gróf garanciát követel a kormánytól arra, hogy ez az utolsó áldozat és hogy a kormány többet nem fog kívánni a tisztviselőktől.
Lekerekítik a családi pótlékot
Budapest, december 9 (Éjszakai rádtójelentés) A keresz-
ténypárt szerdaesll ülésén a kormány nevében Walkó Lajos külügyminiszter Ismertette\' az újonnan átdolgozott nyugdijrendeletet, majd bejelentette, hogy a családi pótlékot ugy a ténylegeseknél, mint a nyugdíjasoknál a fillérekről lefelé kerekítenék egész pengőre.
A kormány egyébként foglalkozik a nyugdíjügy szerves rendezésével. A mostani rendelet csak junlus 30- ig szól. Felvetődötl az a terv Is, hogy esetleg a biztosító intézetek bevonásáról tárgyaljanak.
A párt rövid vita után kimondta, hogy a nyugdijrendeletet a most Ismertelett alakjában sem tartja elfogadhatónak.
Bethlen nem nyilatkozik a Házban a román király előtti audienciáról
A magyar kormány tudott Bethlen erdélyi útjáról, de a Károly királlyal való találkozás
csak véletlen müve
Budapest, december 9 Bethlen István gróf tegnap este Erdélyből visszatért Budapestre. Ma délelőtt megjelent a parlamentben, ahol a képviselők különböző kérdésekkel ostromolták. Bethlen azt mondotta, hogy a román király elitti kihallgatásáról nyilatkozatot nem tehet, mert a királyon és rajta kívül
len műve volt. Bethlen István gróf utazásának semmiféle politikai célja, hivatalos jellege nem volt és igy a román királlyal való találkozásnak sincs politikai kihatása.
A bukaresti Orient Rádió ls azt közli, hogy Bethlen István kihallgatásának semmiféle politikai jellege nem volt. MMWMIMMMMMMIMl^^
a beszélgetésnél senki nem voltjelen és Igy arról csak Károly király hozzájárulásával szólhatna bármit.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök kijelentette, hogy a kormánynak tudomása volt arról, hogy gróf Bethlen István rokonai látogatására Erdélybe utazik, de hogy ott Károly román királlyal találkozott, az csak a vélet-
KészOl a törvény az álláshalmozások ellen
Károlyi nagy beszédet mondott a Házban — Az Infláció elkerüléséért minden áldozatot meg kell hozni Eata B-ig tartottak az Intarpelláoiók a Ház Oléaán
Budapest, december 9 A képviselőház mai ülésének elején Zsltvgy Tibor igazságügyminisz-ter beterjesztette az OFB megszüntetéséről és a hitelsértésről szóló törvényjavaslatokat, majd folytatták a kormányjelentés vitáját.
Eckhórdt Tibor kijelentette, hogy véleménye szerint az ország gazdasági helyzete aggasztó, de még nem kétségbeejtő. Még nagyon sok lehetősége van az országnak, amelyet ha kellő időben használunk ki, eredményre vezethet. Hangsúlyozta, hogy nem a mult érdekli és kizárólag a lobb |övö útjait keresi, de ha a mult bármilyen formában vissza akarna térni, akkor az ellen minden eszközzel harcolni fog. Rámutatott ezután arra, hogy a kulturalkolásokat Igényeinkhez és lehetőségeinkhez kell szabni, mert azok túllépik Csonkamagyarország kereteit. A jelentést nem veszi tudomásul
Somsslch Antal gróf adózási kérdésekkel foglalkozott, majd hangoztatta, hogy meiőgazdaság ellenesnek látszó javaelalokat nem szabad megszavaznia a parlamentnek. A kormány bálran haladjon előre, ugorja
át a régi rendszert. A jelentést nem fogadja el.
Farkas István kövelelte az egyházi vagyonok szekularizációját és uj választások elrendelését.
A vita utolsó szónoka Payer Hugó volt, akinek beszéde után az elnök a vitát bezárta és
Károlyi Gyala gróf miniszterelnök
szólalt fel, aki rámutatott arra, hogy a Népszövetségnek jogában lett volna megkérdezésünk nélkül is ellenőrzőt küldeni az országba. A Népszövetség kél esetben gyakorolhatja az ellenőrzés jogát. Ha nem látják teljesen biztosítottnak az államháztartás egyensúlyát, vagy ha nem lát|ák biztosítva a népszövetségi kölcsön kamatainak fizetéséi. Ami az első esetet illeti, hónapok óla egyebet sem teszünk, mint államh/lzlarlásuiik egyensúlyát Igyekszünk helyreállítani. A kamatok törlesztése feltétlenül biztosítva van, mert a lekötött Javak és Jövedelmek feltétlenül sokszorosan felülmúlják a szolgáltatások összegét. Nem látszott és nem látszik azonban blzlosiiva az, hogy ezeket
a kamatokat valutákban leszünk képesek fizetni. A felszólalók közül sokan kifogásolták, hogy a népszö vetségl bizottság nem emlékezett meg a tulajdonkénen! legsúlyosabb okokról, az elhibázott békeszerződésekről. A szakbizottság ilyen nagy twderejű nemzetközi pollllkai megállapítás nem fektethetett le jelentésében.
A kormány pénzügy! politikájának sarkalatos tétele az, hogy minden erőfeszítéssel fenntartsa a pengő vásárló ériékét és ne csússzon az infláció területére. Államháztartásunkat reális számitások mellett 800 milliós színvonal felelt tudjuk egyensúlyba hozni. Ma 890 millió pengővel akarjuk kiegyensúlyozni, de ehhez is körülbelül 100 milliós csökkentésre volna szükség az eddigi állapottal szemben. Ehhez az év hátralevő részében még további 32 millió pengő lefaragására lesz szükség. Ebben a gazdasági évben azért ludluk magasabb nívón is kiegyensúlyozni a háztartást, mert a legutóbbi időben külföldi kölcsön is rendelkezésre állott, viszont a Jövő gazdasági évben már kizárólag belső jövedelmeinkre
leszünk utalva, a redukció tehát elkerülhetetlen. A kormány kénytelen volt az illetmények leszállításához hozzányúlni. A jövedelmek biztosítása kötelességévé lette a kormánynak, hogy az adókat behajtsa, mert deficit részben azért állt elő, mert több mint 200 millió volt az adóhátralék.
— A kereskedelmi szerződések ma már nem nyújtanak olyan biztos számításokra alapot, mint régebben, hiszen egész Európa a gazdasági védelmi háborúban van. Magyarország mezőgazdasági ország és igy nem tud alkalmazkodni elég gyorsan a változott helyzethez, mert a mezőgazdaság marói bolnapra nem tebet ugrásokat. A búzatermelésnek meg kell maradnia főtermetést ágnak, de szükség van gyümölcs- és szőlőtermelésünk intenzivebbé tételére.
Áttérve a napirendre, felolvasták Walkó Lajos külügyminiszter válaszát Propper Sindor interpellációjára Orosz-magyar kereskedelmi kapcsolatokról. A külügyminiszter kijelentette válaszában, hogy a magánkereskedelemnek llyt.h irányú törekvéseit a kormán,}\' nem ellenzi.
Sándor István, Szakács Andor, Kun Béla, Hegymeghy Kiss Pál és Dinnyés Lajos mondották el ezután Interpellációjukat, amelyben
a gyülekezési tilalom felfüggesztését kérték. Valamennyién hangsúlyozták, hogy a tilalom legsúlyosabban a polgári pártokat érinti, annak fenntartása titkos agitáC!&a vezet és a szociáldemokrata pártól erősiti.
Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter kijelentette, hogy a kormány a tilalom elrendelésénél a nemzet érdekeit tartotta szemelőtf. A gyűlések betiltásával az izgatást akarta lehetetlenné tertnl. A kormánynak nem áll módjában megszüntetni a gyűlés tilalmat.
BudapeeL december 9 (Éjszakai rádlójelentés) Pintér Lajos szerint
5000 diplomás ember végez nehéz testimunkát, mlg a 33-as bizottság tagjai együttvéve 191 Igazgatósági tagságot képviselnek.
Kérdezi, mit akar tenni a kormány a többfizetés és álláshalmozás immorális rendszere ellen ?
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök válaszában bejelentette, hogy
az álláshalmozások megszüntetésére rövidesen törvény-Javaslat kerül a Ház elé.
Az adatgyűjtés már megtörtént. Legközelebb már érdemben bővebbjn is nyilatkozhat erről a kérdésről.
Propper Sindor amnesztiát sürgetett az emigrán ok részére, de a miniszterelnök kijelentette, hogy ezek visszatérése még a mai súlyos helyzetnél is nagyobb veszedelmet jelentene.
Az ülés esle 9 órakor ért véget.
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1 »
Zalamegye feliratban
hogy a kormánynak adjon megfelelő irányítást oldására irányaid mankójában
kéri a kormányzót,
válság meg-
Zalaegerszeg, december 9
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zilavármegye törvényhatósága ma délelőtt tartotta negyedévi gyűléséi GyOmörty György főispán elnöklete alatt, a bizottsági tagok élénk részvétele mellett. Nagykanizsáról is szép számmal jelentek meg a törvényhatósági tagok, közltlk dr. Králky István polgármester.
A lóispán bevezető beszédében arra kérte a megyebizottsági tagokat, hogy minden politikai pártállást félretéve, hitet, reményt és kitartást kér a vármegye közönségétől, főleg a legnagyobb válságba jutott kis-gazdalársadalomtóL .Nem maradnék ezen a helyen, — mondotta a főispán — ha a gazdatársadalom nem állana mellettem.*
Napirend elölt dr. Farkas Tibor javasolta, hogy felterjesztésben kell fel/ilvnl a kormányzó figyelmét a súlyos helyzetre és kérni, hogy adjon a kormány munkájának olyan irányítási, ami a válságból való kibontakozásra nagyobb reményeket tud nyújtani. Rá kell mutatni a kormányzó előtt aira, hogy minden termelési ág krízisben van és abból ki kell jutni és pedig kicsinyes párt-szemponlok nélküli összefogással.
A közgyűlés elfogadta dr. Farkas Tibor javaslalát és a felirat szerkesztőbizottságába dr. Mázy Engel-bert tihanyi apátot, dr. Farkas Tibort, Malatlnszky Ferenc és Bosnyák üéza felsőházi tagokat, valamint Horváth Qergely kisgazdát küldték kl.
Gyömörey Sándor Bosnyák Andor hétfői javaslala dolgában szólalt fel és kifogásolta, bogy az Ivády miniszterhez Intézendő üdvözlő lelirat-ból kimaradt a blzalomnyllvánltásl kitétel. Élesen támadta Bosnyákot és társait.
Az alispáni Jelentéshez tobb felszólalás történt. Pehm József apát és Szabó Károly után dr. Dómján Laios nagykanizsai ügyvéd a kormányzóhoz Intézendő felirati |avaslat ügyében szólalt fel, támogatólag.
Pető Antal az adóbehajtások enyhítéséi kérte. Nem tartja elegendőnek a kapott Ínség-gabonát.
Bödy alispán megnyugtató válasza után Gyömörey főispán kijelentette, hogy oz árverések Ügyében a kormány segíteni fog és az adóbehajtásokat kíméletesen fogják eszközölni. Arra kéri a lakosságot, hogy tartózkodjék pénzének a bankokból való kivételétől.
A közigazgatási bizottság lejárt mandátuma tagjait újból megválasztották : Bosnyák Qéza, Csóthl Oéza. Farkas Tibor, Gyömörey Sindor, Malatlnszky Ferenc A jelölő bizottság tagjai lettek: Udvardy Jenő dr., Koller Islván dr.. Kovács Sebestyén Miklós. Az igazoló választmányba Nagykanizsáról dr. Hajdú Gyulát választották.
A 33-as bizottság működésével kapcsolatos felirat ügyében Bosnyák Andor ismeretes javaslatával szemben az előadó dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző javaslatát fogadia el a közgyűlés, amely kéri, hogy a bizottságot több mezőgazdasági taggal egészítsék ki.
Bosnyák Andor Gyömörey Sándornak akart válaszolni, de erre nem kapott engedélyi. Bosnyák Andor ezután indokolta a 33-as bizottságra vonatkozó indítványát, birálla a bizottságot, a kormányt, a Nemzeti Bank agrárellenes politikáját, az ujabb devizarendeletet stb. Legyen a kormánynak bátorsága a gazdákon se-
gíteni I — hangsúlyozta.
Dr. Mázy EngelDert tihanyi apát azt hangoztalta, hogy m ma a megyének a kormány vállalt alá kell támasztania.
Farkas Tibor a 33 as bizottság megszüntetését kívánja.
Csóthl Oíza apát nem helyesli Farkas Tibor követeléséi, sem Bosnyák síigoru bírálatát, vigyázni kell a szavak súlyosságára, — mondja — ezt klvir.ji a vármegye mulija. Nyugalomra és türelemre inti a lakosságot.
A közgyűlés Bosnyák Andor Javaslalát elvetette és elhatározta, hogy szeretettel üdvözli székében Ivády minisztert. A közgyűlés délután 3-kor ért véget.
Rejtélyesen bonyolódik a galamboki postamester ügye
Vitéz Farkas László visszavonta a feljelentést, de sebeit bemutatta a szerkesztőségben
Nagykanizsa, december 9 Megyeszeite élénk feltűnést kellett vitéz Farkas László galamboki lakosnak, az oltani postamesternő férjének kalandos éjszakai esete. Vitéz Farkast ugyanis — állítása és a megtett feljelentése szerint — ismeretlen legények a csontéi csapás és a vásárállás közölt megtámadták, leteperték, zsineggel fojtogatták, maid benzinnel leöntötték és meggyújtották.
Az egész dologban az volt a legfeltűnőbb, hogy a postamester 7 támadója közül egyet sem ismert fel, ami faluhelyen szokatlan.
Ma, szerdán délután meglelent a Zalai Közlöny szerkesztőségében vitéz Farkas László a nagykanizsai Egry Gyula postalöllszt kíséretében. Farkas a redákcióban 3 tanú előtt u|ra elmondta rgegtámadtatasának történetét ugyanugy, mint ahogyan
azt keddi számunkban jelentettük. Majd kinyitotta az Ingét és a mellén megmutatta az égési sebeket. A sebek távolról sem olyan súlyosak, mint ahogyan az állítólag történtek alapján azt gondolni lehetett volna. A nyakán is mutatott egy körbefutó vörös csíkot, ami állitása szerint a zsinegtől származik, amivel fojtogatták.
Rejtélyessé teszi az ügyet az a körülmény, hogy mindezek dacára vitéz Farkas Líszló — visszavonta a csendőrségen tett feljelentését.
Ezzel kapcsolatban különlél|hirek keringenek, amelyek valóságát azonban ezidöszerlnt megállapítani nem lehet. A hatóságok hihetőleg a vlsz-szavonl feljelentés ellenére is — sőt talán éppen azért I — igyekezni fognak a titokzatos ügyre világosságot deríteni.
Jogerős az önbetöréssel gyanúsított becsehelyi kereskedő felmentése
Nagykanizsa, december 9 Tavaly szeptember 23-án reggelre kifosztották az Odor-üzletet Becsehelyen. Az üzlet ifj. Odor Józsefné nevén van, kinek férje öt és fél évig községi Írnok volt, most pedig mini az egyik nagy biztosiló társaság ügynöke dolgozik a társaság teljes megelégedése mellett. Annak idején a nyomozó hatóság Odor Józsefet fogta gyanúba. Az önbetörés súlyos
vádját azonban nem Jikerült reá-bizonyítani, ugy hogy a nagykanizsai klr. törvényszék a fiatal emberi felmentette. Az ügyész fellebbezése folytán az ügy a pécsi táblához kelült, ahol most volt a tárgyalása. A táblai tanács az elsőfokú felmentő Ítéletei helybenhagyta s minthogy a másodfokú Ítéletben az ügyész Is megnyugodott, a felmentés Jogerőssé vált.
Ausztria kiadta Ágoston iózsefat, a nagykanizsai kSxrsndásjroti kórház sikkasztással gyanúsított tiszthelyettesét
Ágostont a szombathelyi törvényszék fogházába szállították
Nagykanizsa, december 9
A nagykanizsai közrendészeti kórházban nemrégen rájöttek arra, hogy az ápolási díjak körűi szabálytalanságok vannak, egyes ápoltak dijait nem fizették be, főleg azokét, akik készpénzzel egyenlítették azt kl a manlpuláns liszthelyettes, Ágoston József kezeihez. Nyomban megindult a hlvatalvlzsgálat, amelynek folyamán Ágostont gyanúsították a nem kis összegek elsikkasztásával.
Mikor Ágoston megneszelte, hogy ö a sikkasztások gyanúsítottja, azzal védekezett, hogy valószínűleg elszámolási hibák történhettek és ezeknek pótlására 2 napi szabadsá-
got kért, hogy hazamehessen édesapjához a szükséges pénzt előteremteni. Ágo\'ton József azonban nem ment haza a zalamegyel Vörrü községbe, hanem megszökött Pisenbe, egy nőismerőséhez, aki a Skodagyár tisztviselőnője volt. Pilsenből sürgönyt küldött feleségének és randevút adott neki az egyik bécsi pályaudvarra. Azonban a találkozásból férj és feleség között nem lett semmi, mert a detektívek Ágoston feleségét a nagykanizsai állomáson elfogták és a nála talált pénzt és két útlevelet a kapitányságnak leadták. Egyben sürgöny ment a bécsi rendőr-igazgatósághoz, amelynek értelmé-
Mjafr.t xsgsBönnnnDr «> jKmmivC^ sm
IIUN
mtantttz aa, ólAozrxtÁcnágéá
ECKSEIt
SctssctiCCtt)
Kásisasiír*"*"
ben még aznap elfogták Ágoston Józsefet abban a szállodában, ahol randevút jelzeit feleségének.
Ágoslont a bécsi Landesgericht foghazába szállították, ahol azonban tagadta a terhére rótt bűncselekményt. Megindult a kiadatási eljárás, amely hosszú hónspokig tartott, míg végűt is Ausztria — közönséges bűncselekményről lévén szó — kiadta Ágoston Józsefei Magyarországnak. A gyanúsított tiszthelyettest a határon átadták a magyar hatóságoknak, akiktói a honvédség egy járőre átvette és a szombathelyi honvédtörvényszék fogházába szállította.
Értesülésünk szerint Agosion ügyében a honvédügyészség befejezte a vizsgálatot és legközelebb már a vádirat megszerkesztésére kerül sor. A honvédtörvényszék azonban ez-ügyben a főtárgyalás! csak a jövő évben folytatja le.
Ágoston Józsefnél tudvalevően a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte. A szerencsétlen asszony — aki kél gyermek any|a — tudtán klvűi keveredett férje ügyébe. Kihallgatása alkalmával többször azt vallotta, hogy sejtelme sem volt arról, hogy a férje mit csinál. Azok, akik Ismerik az Ágoston-családot, tudják, hogy a szegény asszonynak sokat kellett szenvednie férje miatt és most Is férjének áldozata. Ágostonná védőügyvédje dr. Darás László.
Értesülésünk szerint a letartóztatott Ágoston József tiszthelyetles családja a legsúlyosabb anyagi körülmények közölt van, azért most védője utján azzal a kéréssel fordul a bűnügyi hatóságokhoz, hogy a rendőrség által tőle lefoglalt pénzösszeget, ami az ö jogos tulajdonát képed, amihez tehát férjének semmi köze nincsen, ad|ák ki neki, hogy családját fenntarthassa. A minden jel szerint önhibáján kivűl súlyos bajba jutott családanyának kérését valószínűleg teljesítik is bűnügyi hatóságaink.
A kultuszminiszter
figyelmét felhívják ■
zalai iskolák zsúfoltságára
A vármegyei közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén a tanfelügyelői lelenlés hatalmas emelkedésről számot be a tankötelesek létszámában.
A jelenlés a lankerülelekröl statisztikát közöl. Az elemi iskolák összlétszáma 387, ebből 39 állami. 67 községi 248 ik., 19 ev. ref., 12 ág. ev., 2 It. Jellegű. A szervezett tanítói állások száma Igy oszlik meg: 178 állami (91 férfi, 87 nő). 143 közsé-gileg szervezeit állás (78 férfi, 53 nő), 474 rk. állás (286 féri;, !66 nő), 23 ref. tanítói állás (21 férfi), 12 ev. állás (11 férfi), 8 izr. állás (3 férfi). A betöltetlen állások száma 38.
A folyó tanévi mindennapos tan-kőtelesdr száma 46.426. Tavaly 44.066 volt. Az emelkedés 2359. Az emelkedés állandó jellegű. 1927-28-ban még csak 33.457 volt a tanköteles. Az utolsó öt év emelkedése 12 968 tanköteles.
A Jelentés kapcsán a főispán Javaslatára elhatározta a bizottság, hogy az Iskolák túlzsúfoltságára felhívja a kultuszminiszter figyelmét és kéri, hogy amint arra mód kínálkozik, építkezésekkel, iskolák létesítésével, a lehetetlen állapotokat szüntesse meg.
Csóthl Géza javaslatára ugyanezen jelentésben örömmel állapítja meg a bizottság a tankötelesek örvendetes szaporodását, aminek nemzeti szempontból nagy jelentőséget kell tulajdonítani.
•"II december 10
ZALAI K0ZL0NY
A Keresztény Tisztviselőnők tízéves jnbileoma
Nagykanizsa, d«o«mber B
Fennállásának tízéves fordulóját ünnepelte kedden a nagykanizsai Keresitény Tisztviselőnők EgyesUlcIc. Az 1920 táján alakult egyesületek egész sora múlt el azóta a csendes íeledésbr. mlg a Keresztény Tisztviselőnők Egyet űlele, ha működését ■itt-ott kényszerítő okok szüneteltették it, eredményekkel tele múltra és jól megalapozott jövóre tekinthet a ■decenniumon.
A jubileumi ünnepi mise a Mlsszós-ház kápolnájában volt. ahol Kolla János kegyesrendi tanár intézett szép beszédet a tisztviselőnőkhöz. Utána a nagyteremben (ahol valamikor u egyesület, még az akkori Keresztény Otthonban megalakult) volt a disz közgyűlés. Ott volt azon többek közöli dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lsjos főjegyző, dr. Tholway Zsigmond postafónök. dr. Hajdú Oyula ügyvéd, FIM Ferenc iskolaigazgató és mások.
A Hiszekegy eléneklése után Bertln Gizella, az egyesület ügybuzgó elnöke megnyitó besrédében vázolta az egyesület célkitűzéseit és a nói hivatás összeegyeztetését a szükségszerű kenyérkeresettel.
Lukács József hitoktató erőteljesen költöi színezéssel és fantáziával, nagy szónaki lendülettel fejtette ki a nőiesség és kereszténység kritériumait, azok okozati összefüggését és kizárólagos összetartozását, a nő és a keresztény nő hivatását, a nőiesség, a kereszténység és a munka fölséges háromságát tűzve programul az egyesület elé.
A nagy lelsz/ssel fogadott beszéd után Barbarits Lajos, a Zalát Köz-■löny felelős szerkesztője olvasta fel a Keresztény Tiiflvlstlőűők tizével történetéi magában foglaló Jubileumi Jelentést.
Mázol Lulza a pénztári Jelentést terjesztette elö, msjd felolvasták az egyesület alapítását annak idején inspiráló dr. Weber Pál kanonok és a tíz éven át az elnöki széket soksok odaadással betöltött Migot Vilma üdvözlő leveleit.
A gyűlés az elnök zárószavai után a Himnusszal ért véget.
Délután 5 órakor a társadalom szine-javából nagy szántban regiutá-lódott közönség jelenlétében Igen kellemes hangula\'u műsoros tea voll. Itt a Leány klub zenekara játszolt dicséretreméltó tudással, Mázol Lulza nagy ét megérdemelt sikerrel szavalt, WaUgurszky Béláné és Szabó Oyörgy kitűnő muzikalitásuk teljes felkészült ségével zongora-hegedű duettet játszottak. A tea bevételét a Missziósház Napközi Otthona kapta. (Ilt említjük meg, hogy a Tisztviselőnők Otthona alapjára N. N. 5 pengőt adományozott).
vrisdtb
Dcc. 1L NTE bázi UattUlye a Polgári Egyletben.
Doc. II. Tótb Kilraán ctateanárlura, Bartha István Uc«álU elóadása a városházin 6 árakor.
Dtc. 14. Elorolitik pátrtorjátéka a Városi Silnáái-ban 5 órakor.
D*c. 18. Kath. hitközség kipvitttótcatOlcU ülése 4 órakor (3 órakor tanác«OI<«).
D«c. 19. P«Wókcr«»ked<lmU Végzettek wtUoro* ««• Uiye a Kaaitaóban.
Idófftrás
A M0ktslnsl meteorológiai nea-Hgyaló lataatéaak: Szerdán a MmtrM-Kastel 7 órakor —1-2, délntán 2 órakor +3 8, aata 9 órakor —0-1
(Munkai ritWjikntU) * ■slaaraté-fial lattaat ftlwtl aata HJ ára-kart Uaragaaabb váltoaáa alla vArhata. L.af.lj.bb klaakk la-aaaptSáaak.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Deoambar 10, osCtlrtlk
Róm. katoltkua: Melklades froteatána: Judit. Izraelita : Klsl. hó 30
Városi Muzaunt éa KSnyvtár nyitva caBIflrtókSn és vasárnap délelStl 10-töl 12 óráig.
Ovögvszotiárl é|Jsll asolfálst: I hó végéle a .Mária\' gyógyszertár Klráiy-utlo.
Városi Most. .Kaliforniai cowboyok* vadnyugati lőtténél. .Deuny benósül" kacagtató vlg|álék.
Oóitürdó nyitva reggel 8 órilól este 8 óráig (béttö, szerda, péatek délután, kedden egész nap nóknek). Tel. 2— IS.
— Tiszti értekezlet a megyénél. Zalaegerszegen a megyénél ma, csütörtökön délelőtt tisztiértekezlet lesz amelyen dr. Krátky István polgármester Is részt vesz.
— Gárdonyi Ella portré-kiálll-
tása nyílik meg a Cisino alsó kistermében december 20 án. A tehetséges művésznövendék kiállítja itt a magántulajdonban lévő portréit és kompozícióit is.
— A nőegylet! váfcár menyasz-szony-babájának nyertese, Mátés Imréné nem sórmeslernek, hanem sörgyári gépkocsivezetőnek a neje, amit kérésére szívesen Mlgazilunk.
— Elemisták karácsonyi pásztorjátéka. Az I. és II. körzeti áll. elemi iskolák tsnulói szorgalmasan készülnek a december 14-én (héttőn) megtartandó karácsonyi színlelő-adásra, mikor a Városi Színházban a felnőttek részére délulán 5 órai kezdettel előadják az .Angyali sziv" elmü darabot a II. körzeti tanulók (Oogl Mária rendezése mellett) a .Szent Karácsony" clmO színdarabot
Paz I. körzeti tanulók (Horváth fné és Horváth József áll. tanítók rendezése mellett) A befolyt tiszta jövedelem a szegénysorsu tanulók segélyezésére Tesz fordítva. Az előadásra a jegyek már kaphatók a körzeti igazgatóknál és az előadás előtt a színházban.
= Női kabátokat a karácsonyi vájár keretében mérsékeli árbtn vásárolhat Singet divatáruházbán.
— Llceális előadás. Az idén 100 esztendeje, hogy szülelett és 50 esztendeje, hogy meghalt Tóth Kálmán, a mull magyar generáció egyik legerőteljesebb tehetségű poétája. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délután 6 órakor llceális előadás keretében ünnepli meg az évfordu\'ót. Előadó lesz Bartha István kegyesrendi tanár. Tóth Kálmán költeményét szavalja Varga József kiskanizsai levente. Énekszámokai a kiskanizsai Levente Dalkör ad, Lenz Oyula karnagy vezénylésével. Belépődíj nincs.
— Felvételi ünnepély. Szeplőtelen Fogantatás napján délulán 4 órakor tartotta a Márta Leányok Társulata azokásos felvételi ünnepélyét a kórház kápolnájában. A szertartást a Társulat igazgatója végezte, aki meleg szavakkal üdvözölte az uj tagokat és rövid beszédben méltatta a nap fontosságál. Azután vallásos tárgyú színdarab következett Mészáros Annus sikeres rendezésébea s végűi a .Mária induló."
— Felbontották Miklós herceg
házasságát. A bukaresti törvényszék felbontotta Miklós herceg és Dumitrescu Jofyuina házasságál.
—Óvodai szlnelőadás a Barakkban. A barakktelepi magánóvodában kedves ünnepség zajlott le kedden délután. Zsúfolásig megtelt az ovoda helyisége szülőkkel és gyermekekkel. A csöppségek két színdarabot adlak elö Igen aranyosan. Az átlagos ovo-dai teljesítményen messze felülemelkedő ünnepség Fait- Erzsi óvónő eredményes működését dicséri.
— Az NTE házi teaestélye. F. hó 12-én, szombaton este 8 órai kezdettel tartja az NTE lelkes hölgy-eárdá|a Idei első házi teaestélyét a Polgári Egylet földszinti katakomba helyiségében. A NTE ezen első házi teaestélye Iránt nagy érdeklődés mutatkozik a nagykanizsai táncked-velö ifjúság körében.
Dw. 10.. oiütírtSk Csak egy api
Kaliforniai cowboyok
Vadnyugati történet 10 felv. Főszereplő: KEH UTUWO
Denny benősül
Kicagtató vígjáték 6 felvonásba*.
Bezárult a lakberendezési kiállítás
Mintegy 7000 látogatója vatt a kiállításnak
Nagykanizsa, deoember
A valóban és örvendetesen fényes sikerű nsgykanlzssi lakbei endezési és reklám kiállítás szerda estével bezárult A rendezőség maga sem várt akkora érdeklődést, mint ami hat napon ál megnyilvánult. Voltak órák, amikor le kellett zárni a tolongás miatt az ajtókat és turnusonként bebocsátani az érkezőket, összesen mintegy 7000 ember fordult meg a kiállítás termében.
A hat kiállító példája és sikere legyen necsak a kanizsai kereskedelem és ipar életerejének dokumentuma, hanem ébresszen hitet kereskedőben és Iparosban, hogy érdemes dolgozni és ébresszen bizalmat a közönségben, hogy minden kanizsai Iliiért nyugodt líékkel kanizsai kereskedőnek és Iparosnsk adjon.
A hat kiállítónak és a kiállítás rendezési munkáját elvégzőknek elismerés jár azért, amit produkállak és köszönet a kiállítás tanulságaiért.
— Eltűnt földműves. Tóth Imre 21 éves szentadorjáni földműves még április végén eltávozott hazulról munkakeresés céljából és azóta nem adott életjelt. A pákai csendőrség keresi.
— Pénzéért 100%-os valutát vesz, ha szönyegszűkségletét Schütz-nél szerzi be.
— Stttők Szakosztálya értesitt a n. é. közönséget, hogy a kenyér árát kicsinyben 36 és nagybani eladásra 32 fillérre emelte fel.
— Majdnem halottá harangozta magát a kisbíró. Kisbank József 35 éves kaposujlakl kisbíró vasárnap délben a falu közepén álló harangláb alatt délre harangozott. Haran-gozás közben leszakadt a harang szive s oly szerencsétlenül esett a kisbíró fejére, hogy eszméletlenül terült el a földön. A súlyosan sérült embert beszállították a kaposvári közkórházba.
— Szép lakáat, ízlést és harmóniát Jelentenek a Köpetein bntofáruházba* vásárolt Iskásberendezések. Minden Ízlés ás Igésy legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hossiulejárstii fizetési kedvezményeket nyu|tunk.
a 3-lámpás, 7033-as Orion hangszórós rádió. Minden •rádiókereskedő készséggel bemutatja.
Oyártja : Orion tszélám|>sgr*r
oicsú karácsonyi m
Singer József és Társa
divatáruházában.
Nagy tömeg maradékból választhat
Női kabátok leszállított árban.
ZALAI KÖZLÖNY
1<í»1 december 10.
Silrketegeknek és érelmeszese-lélbea szenvedőknek a természetes „Ferenc lóisef" keserűvíz használata könnyű és pontos bélmüködést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Fereao lóttef víz különösen agyvérzésre és gulaütésre hajlamos idősebb embereknek kllünő szolgálatot tesz. A Ferenc láziéi keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és rflszerűzletekben kapható.
— Meghalt a csordás, akit fel-öklett a bika. jelentettük, hogy Egeráracsán Szabi József községi csordást egy feldühödt bika felöklelte és megsebesítette, hogy válságos állapotban beszállították a nagykanizsai Horthy Miklós kórházba. Szabó József sérülései olyan súlyosak voltak hogy az orvosi tudomány nem tudta megmenteni az életnek, nagy Unok között meghalt. Miután a csordás haláláért senkit gondatlanság nem terhel, a nagykanizsai kir. ügyészség megadta az engedélyt a halott eltemettetésére.
- Ml télikabátokat már 25 P-től kezdve kaphat a Schfltz Áruházban.
SPORTÉLET
A pécsi alosztály amatőrder-blje döntetlenül végződött
PVSK-PEAC 3:3 (211)
Nagykanizsa, deoember 9
Hatalmas érdeklődés mellett játszotta Pécseit a kél csapat az őszi forduló első helyét eldöntő mérkőzést. Szép és heves iramú küzdelem volt, melyen a PVSK játszotta az iskolázottabb, a PEAC pedig a lelkesebb futballt. Végeredményben az eredmény reális.
Az öszi forduló helyezései a következők: 1. Pécsi Egyetemi AC. 2. Pécsi Vasutas SK. 3. Nagykanizsai Torna Egylet
összeállították a magyar válogatott labdarugó csapatot Olaszország ellen
Budapest, december 9 Márlássy dr. szövetségi kapitány a vasárnap Totinotan Olaszország ellen a következő csapatot állította össze: Újvárt, — Mánál, Dudás, — Borsónyi, Sárost, Lázár, — Titkos, Takács II., Kalmár, Avar, Híres. Tartalékok: Háda, Turay.
A válogatott csapat és kísérete pinteken diletótt 11 óra 35 perckor érkezik Nagykanizsára és 12 órakor folytatja útját. Torlnoba szombaton délelőtt érkeznek.
Asztali tenniszverseny Dunán-tul bajnokságáért Tapolcán
Tapolca, december 9 A Tapolcai Ifjak Atléiikai Clubja 1931. évi december 25, 26, 27-én pénteken, szombaton és vasárnap asztalt tennlszversenyt rendez 1931— 32 évi dunántull bajnokságért. Versenyszámok : csapatverseny (négyes), férfi egyéni bajnokság, férfi páros bajnokság, Ifjúsági csapatversenyek 18 éven alullak és középiskolai tanulók részére, ifjúsági egyes, í" páros, vlgaszversehyek, Az egyéni és páros száihok végig kieséses rendszerűek. A helyezettek érem, oklevél és dísztárgyakkal lesznek jutalmazva.
Nevezést határidő 1931. december 23. Nevezések Írásban, a nevezési dijak egyidejű beküldése mellett Schwarz István sz. o. vezető elmére Tapolca, Deák Ferenc-ulca 19. küldendők. Nevezési dijak szenior számokben a csapatverseny 5 pengő, egyéni verseny 1 pengő.
A verseny iránt Dunánlul pingpongozó! között nagy az érdeklődés.
— A száj és torok fertötelenl-tésére — Analorm.
KÖZGAZDASÁG
\\aoykanizsdn fteíenkén/ csak ÍO sertést mérfielnek KI magánosok
A polgdrmesfer mngsutigorUotta a magónoaolc serMsvdgdsdt
Nagykanizsa, december 9 Megírtuk, hogy a nagykanizsai hutlparosok küldöttsége a magánsertésvágások megszigorítását kérte a pótgáhnesterlöl, mert azok az utóbbi időben annyira megszaporod lak, hogy egzisztenciájukban támadja meg őket, , annál is Inkább, mivel a magánosok nemcsak a levágott sertés húsát mérik ki, hanem a melléktermékeket is árusitjak. A polgár-mesteméi tett közbelépésnek meg is volt a foganatja, amennyiben a polgármester értekezletre hlvla az
érdekelteket és intézkedett, hogy Nagykanizsán hetenként csak 10 sertést lehet levágni kimérésre magánúton és ezt is csak a gazdaközönségnek, akik kimulatni tartoznak azt is, hogy a levágásra kerülő állat olyan minőségű, hogy azt huslparos nem veszi meg. A magánvágókat ezenkívül szigorúan ellenőrzik, hogy mást, mint hust, ne árusítsanak.
A polgármester intézkedése a nagykanizsai husiparosok körében megnyugvást váltott ki.
Ztrtcki zárlat
Páris 20-14, London 16\'721/z, Newyork 514-25, Rrflssel 71-40. Milano 2620, Madrid 42-30, Amsterdam 207-35, Berlin 12000, Wien -•-, Szófia 373, Prága 15-23, Varsó 57-65, Budapest 90-021/1, Belgrád 906, Bukarest 3-05.
****
ZALAI KÖZLÖNY |
UtBVerrnéhyes jegyutalványa f
a BEIBLEMÍRI SZIIiPAD
előadásaira. 2 személyre
a zenekari, zsöllye, lámlásszék, páholy, crkélylllésrc.
(Érvéajea dec. 13-lrtl - dec. 30-lR) jf
Terményeit: »de
Bura tlszav. 77-es 12-80-13-20, 78-as
12-96—13-35. 79-es 1310-13-50, 80-as
13-20-13-60, dunánt. 77-es 1200-12-20, 78-as 12-15-12-35. 79-ea 12-30-12-50, 80-as 12-45-12-60, rozs 1410-14-301 lak. árpa 17-75—1800, zab 2250-22-75. tengert 14-50-14-70, korpa 1300—1325.
tartás vásár
Felhajtás 4284, eladatlan 1880 — Elsőrendű roO-t-04, szedqtt 0-88-a-ÜÜ. szedett közép 0-82- 0-96, könnyű 0-70-0+0, l-só rendű Öreg 086 -090. ll-od rendű öreg 0-75—0-82, angol sűldó 080- 0-95 szalonna nagyban 1-30- 000, zsír I 55— 1-60, hús 1-04-1-16, félsertós 1-20-1-30.
íKöja: Bélzalai Nyomda bt Lapkiaáá Vállalat, Kankaalzsáa. Felelős kiadó: Zalai Károly.
Ú. m.
k BcmzeH Bank dwlsa-áriolyaMal
valutAk
Angolt. 18-40-18 80 Belga Ir. 79-25-7985 Csehk. 16 92-17 02 Dánk. 102-65-10365 Dinár 10-10-10-18 Dollár 570-50-573 50 Francia 1.22-30-22 50 Holl. 23005-231-45 Zloly 63-85-64 35 Lel 3-44-3-50
Léva 4-10-4*20 Ura 28-15-2895 Márka 13545-13625 Norvég 101*65-10265 Peseta —■——■— Schlll. —•_—■— Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 102*40-103-40
DEVIZÁK Amst. 220*25-231*45 Belgrád 1010-10-16 Berlin 13555-136*25 Brtlssel 79-35-79-85 Bukarest 3-41-3-45 Kopenh.102-85-10365 London I8-60-1880 Madrid _•——•— Milano 28-95-29-15 Newy. 571-00-574-00 Oszló 101-85-102-65 Páris 22-37-22*49 Prága 16-92-17*00 Szófia 4*13-417 Stockh. 102-70-103-40 Varsó 63-95-64*35
Wien —■-•-
Zürich 110-80-111-40
APRÓHIRDETÉSEK
öt szobás komplett lakás ftlrdfeiobá-val azonnalra, vagy május l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
ruhákat veaiek éj eladok. Htriua bázboa megyek. Márkus, Királyutca 31. 5310
Siemere-utca 9. axám alatti 2 előszobás utcát laké* az Összes mellékhelyiségekkel együtt február l-re kiadó. 5701
Hunyadl-u. 16. u. alatt aatrantáeek aaonaal eladók. .\'■750
iáSl
Pogányti
árusítását
S20 és 30 niiererr. LegKiseoo letel 2511 Megrendelésre házhoz ktlldóm. Sraaa lánty, Sattkráar-e. as.
Aki az igazán jót, megbízhatót és finomat szereti.
az Esier&áxy
hentesárut és felvágottat
veszi.
Mélyw ttjMlHjH Arak 1
Esterházy Hentesüzlet
NAGYKANIZSA Horthy Mlklós-ut 2. Telefon: 5-93.
Fájdalomtól megtört szívvel Jelentem ugy a magam, mint áz alulírottak nevében, hogy szeretett leányom
REIZNER IRMA
életének 32-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt.
A meg......
esMörtöl a róm. örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmiseáldozat a megboldogult lelldüdvéért folyó hó 10-én, csütörtökön reggel 8 órakor fog a azentferencrendlek plébániatemplomában az Egek Uranak bemulattatni.
Nagykanizsa, 1931. december 9-én.
özv. Relzner Mlhátyaé anyja, Stelnauer Jánotne nővére, Stelnauer János sógora
és az összes rokonság gyászolja.
■ra(x<l«k MkákMl
Hó- *» sárclpfi szakszerű
ítao javítását garanciával vállalok. Oxvatké *ítjáa gumlvulkanlzáló Üzeme, Fü u* 4. szám (Roeenleld-ház.)
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok tojáshozama. Egy lyuknak naponta eaak 8 dekát kell adut. t kgr. ára 30 lillér.
Erőtakarmányok
(Halllaat, husllizt, vérllsat, csukamSjola). aoyabab-dara, kölea, buza, zab, árpa, tengert, buzakorpa atb.)
Madáreleségek
(Kevert madáreleaág, kendermag, bámo-zottzab, fénymag, édes repce, saláta-mag atb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó szénsavai fakarmánymész.
P e kk
„d" vitamin készítmény. Kicsinyben éa zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
niK. műtrágya, termény H nflvény-rédőlzerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 13a
IM)
Nvomalrtll a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál
Régi bármilyen rádióját vagy
gramofonját
70 pengfiért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3"
rádiót
conusz hangszóróval,
18 havi
I2"S0 pengős
havi részletre
Szabó Antal
Pádióoaxtályában,
i Károly).
71. évfolyam 280 szám
Nagykanizsa 1931. december 11, péntek
Ara 14 HJIér
ZALAI KÖZLÖNY
Sicrkuitóaég éi kiadóhivatal: Fóul 8. alám. Keaxtbelyl ffókkladóhivalal: Koaauth-utca 82.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElöfUctéal áfa: Sxcrkeutóaégl éa
egy hóra 1 pengó i uadóhivatali teldon;
• (lilét. 7S. U
A 33 as bizottság béri a kormányt, kötelezze a szesztermelőket bizonyos mennyiségű borpárlat klfőzésére
A szeszrendeletet elfogadta a bizottság — A szombati ülésen tárgyalják tovább a nyugdljrendelet-tervezetet
Rudapeet, december 10 (Éjszakai rddlójelmtés) A 33-as országos bizottság csütörtökön délután Ugrón Qábor elnöklete alatt ülést tartott, amelyen Marschall Ferenc napirend előtt azt a kérdést vetette (el, hogy a mezőgazdasági szesztermelés megsegítését célzó rendelet és a kormánynak a petróleum-termékek árának felemelésére Irányuló törekvése közt mennyiben áll fenn összelüggés? Minden ere|ével tiltakozik a petróleum megdrágítása ellen, a szesztermelés önálló elintézése ellen azonban nem emel kifogást.
Károlyi Qyula gróf miniszterelnök bejelenti, hogy a maga részétől nem kifogásolja a szeszrendelet uj tárgyalását. Többek felszólalása után a bizottság a rendelet tárgyalását határozta eL
Varga Imre pénzügyi államtitkár utalt arra, hogy a rendelet a bajban levő mezőgazdasági szesztermelés istápolására van hivatva és ez a
motalkó árát csupán néhány fillérrel emelné fei.
Woljf Károly ellenzi a szeszrendelet kiadását, mert a fogyasztási árak emelésével nem lehet fokozni a termelést.
Schandl Károly Indítványozta, hogy a kormány a szeszrendelettel kapcsolatban kötelezze a szesztermelőket bizonyos mennyiségű bornak borpárlattá való klfőzésére. Eszterházi Móric gróf Is hangsúlyozta, hogy ezt a kérdést összhangba kell hozni a borkérdéssel, őrffy Imre arra kérte a földművelésügyi miniszteri, hogy ne járuljon hozzá addig a szeszérdekeltségek kéréséhez, tnlg a borpárlat kérdésében meg nem egyeztek a bortermelőkkel.
Pttlhy Pál javasolta, hogy a bizottság fogadja el a javaslatot, de kérte a földművelésügyi minisztert, hogy mig a borpárlatban nincs megegyezés, addig ne járuljon hozzá a rendelet életbeléptetéséhez.
Ivddy Béla földművelésügyi miniszter kérle a bizottságot, hogy fogadja el a rendeletet, mert ez ugy a mezőgazdasági, mint az ipari szeszgyártásnak létkérdése. Bejelentette egyébként, hogy a szesz- és bortermelök közölt folyó tárgyalások rövidesen megegyezésre fognak vezelnl.
A bizottság, Schandl Károly javaslalával együtt elfogadta a szeszren-delet-javaslatoi.
Áttérve a napirendre, Egri Aurél Ismertette a nyugdljrendelet-tervezetet Bejelentene, hogy a kormány elakarta, ke; ülni a nyugdíjcsökkentést.
A kérdést életbiztosítási tranzakcióval akarták megoldani, de kiderült, hogy néhány évi előny után később Súlyosabb terheket róna ez a kormányra.
A tárgyalási szombaton délelőtt 10 órakor folytatja a bizottság.
Schill Ferenc tábornokot letartóztatták
Oyulat Molnár és Rsib továbbra fogy marad, a többi puccsistákat szabadlábra helyezték
Hudapeat, december 10 A katonai ügyészség javaslatára ma előzetes letartóztatásba helyezték a puccskísérlettel kapcsolatban SchlU Ferenc tábornokot, volt csendőrség!
felügyelőt. A többi letartóztatott puccsisták, Oyulat Molnár Ferenc és Raád Árpád kivételével szabadlábra helyezte a vizsgálóbíró.
A szabadlábra helyezeti puccsisták
még nem hagyhatták el a fogházat, mert az ügyészség fel folyamodott a vizsgálóbíró döntése ellen a vádtanácshoz.
Még egy magas katonai személyiség ellen folyik nyomozás.
MKMM
A Ház megszavazta a devizaellenftrzfi Javaslatot
A Ház elfogadta a miniszterelnöki jelentést — Éber Anlal támadta a kormány valutapolitikáját — Fábián Béla Ismét a népjóléti visszaéléseket hozta elő
A pénzügyi tároa rövidesen betöltésre kerül
Budapest, december 10
A képviselőház mai ülésén napirend elölt Lázár Miklós a Tiszaszabályozás ügyében, Esztergályos János az adóvégrehajtások felfüggesztése érdekében szólalt fel. A miniszterelnöki jelentésről szóló vitánál a zársző jogán Temesvdry Imre előadó beható összefoglalásban válaszolt mindazokra a kérdésekre, amelyek a vita folyamán gazdasági és különösen pénzügyi kérdésekben felmerültek és megvédte a kormány devizapolitikáját ai elhangzott támadásokkal szembsn.
Fdblán Béla mint a kisebbségi vélemény előadója Magyarország kül-
politikai feladatát abban jelölte meg, hogy a bolsevizmusnak egész Európát fenyegető veszedelmével szemben Magyarországnak kellene összefogásra sürgetnie az európai államokat. Csak Románia választ el a minket és egész Európát fenyegető bolsevlzmustól.
Tégldssy István: Bethlen István gróf figyelmeztette erre a román királyt? (Zaj a baloldalon, felkiáltások: Honnan tud[=i ? 1)
Peyer Károly : Mondják meg, hogy miről beszéllek. Fábián Béla ezután a bürokrácia tultengésével foglalkozol! és hangoztatta, hogy a
népjóléti minisztériumban történt események csak az öncélú bürokrácia atmoszférádban történhettek meg. A népjóléti minisztériumban tartolt vizsgálat megállapította, hogy olyanok nevére állítottak ki nyugtákat, akik egy fillért sem kaptak. Az elitélt tisztviselőknél enyhllö körülménynek tudták be, hogy az Illetők felsőbb utasításra cselekedtek. (Zaj a baloldalon ) Végül hangoztatta, hogyha a miniszterelnökben meg van a hil, hogy az országot kl ludja vezetni a bajból, akkor oltsa be ezt a hitet mindenkibe, terjessze szét az egész országban, hogy\'az emberek remélni tudjanak.
A képviselőház 86 szavazattal 37 ellenében elfogadta a miniszterelnök jelentését, úgyszintén Hadik János grófnak a felsőházban előterjesztett javaslatát, hogy a felhatalmazási törvényjavaslat csak gazdasági és pénzügyi kérdésekre terjed kl, poliükai területre azonban nem. Elfogadták még Marschal Ferenc határozati javaslatát arról, hogy a nyugdljkérdést törvényhozási útra terelik.
A külföldi fizetési eszközök és külföldi követelesék belekntéséről szóló törvényjavaslatot őrffy Imre előadó ismertette, aki kijelentette, hogy a Javaslat csak kiegészítője az eddigi rendelkezéseknek és a régebben megállapított bünlelő szankciókat szigorltja a valutavédelem szolgálatában.
Éber Antal annak a véleményének adott kifejezést, hogy a javaslat nem hozza meg a várt eredményeket. Kifogásolja, hogy a kormány részéről a legkisebb megnyugtatás sem érkezett atekinletben, hogy a kormánynak van-e valami elgondolása
a pengő stabilitásának fenntartása
érdekében. A kormány devizagazdálkodása nem Jelent egyebei, mint az export megbüntetését és az Import megjutalmazúsát. A Ház a törvényjavaslatot általánoaságban, majd részieleiben Is elfogadta, majd törvénybe iktatta Széchenyi Emil gróf koronaőrré történt megválasztását. Majd áttérlek a sürgős Interpellációkra. A legközelebbi ülést holnap tart|ák.
Betöltik a pénzügyminiszteri tárcát
Budapest, december 10 A parlament folyosóján a kora délutáni órákban híré terjedt, hogy Károlyi Oyula gróf miniszterelnök rövidesen betölti a pénzügy! tárcát A miniszterelnök az újságírók kérdésére a hírt megerősítette.
Varga államtitkár a lövő évi költségvetésről
Budapest december 10 Varga Imre pénzügyi államtitkár a parlament folyosóján ujBágirók előtt kijelentette, hogy a Jövőévi költségvetés összeállításának munkálatai mar megindullak. Arra törekszik,
hogy az 1932-33 évi költségvetés a 830 millió pengőt ne haladja tul.
A kérdés megoldásánál nagyon kell vigyázni, mert Intézmények és hivatalok megszüntetésével sokat elérni» nem lehet, viszont az emberek százai maradnának munka nélkül és elzáródnék az Ifjúság elhelyezkedésének útja Is. Reméli! hogy a Jövő évben nem le.íz szükség Inségakciókra. Ezen a téren tehát mintegy 15—20 millió pengő lesz megtakarítható.
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1 »
A belügyminiszter 84.000 pengőt ntalt kl a zalai községi illetményekre
Javaslatok hosszú sora került a megyei jegyző gyűlés elé
Zalaegerszeg, december 10
(Saját tudósítónk telefonjelentése.) Ma délelölt tartottá rendes évi közgyűléséi a vármegyeházán a Zalamegyei Községi és Körjegyzők Egyesülete Vajda Ákos hévizszentandrásl körjegyző elnöklete alatt, a tagok csekély érdeklődése mellett. A közgyűlésen megjelent Oyömörey György főispán, Bődy Zoltán alispán, Czobor Mátyás polgármester, Budapestről Komoróczy Péler Igazgató és Pogány József dr. központi titkár.
Vsjda körjegyző elnöki megnyílója után Oyömörey főispán hangsulyozts, hogy s jegyzők körében ugy érzi msgát, mint az apa családja körében. A nemzeti gondolat mellett való kitartásra buzdította a jegyzőket, kérve, hogy ne veszítsék türelmüket.
Bődy alispán örömmel jelentette, hogy éppen ma utalt kl a belügyminiszter 84.000 P előlegel és így módjában lesz néhány napon belül a községi Illetményeket folyósítani.
Kovács Sándor letenyel jegyző sz elnöki jelentést terjesztette elő, amely foglslkozik az egyesület működésével.
Dr. Pogány József az Országos Egyesület üdvözletét tolmácsolta.
Komoróczy Péter az Árvaház Egyesület fontosságát hsngoztstta.
Kósa Pál (Batyk) azt mondotta, hogy nem Igaz, hogy a falu eltávolodott a várostól. Aki Budapesten él, sz nem tudja, hogy azt a tejet, amit ott 32 fillérért árusítanak, Itt 8 fillérért szedik össze és 30 fillérért a bőrt, ami Budapesten már 8 pengő. A város ne tanítsa a falut Usztes-ségre, hanem fogjon össze és segítse.
Az elnöki jelentés elfogsdása után Takács Mihály alsópáhoki főjegyző a községi ügyvitel egyszerűsítéséről terjesztett elő javaslatot.
Zombák János nagykspornakl főjegyző a telefonálás tágabb engedélyezése ügyében feliratot javasolt a miniszterhez.
Csizmadia Oyörgy novai jegyző azt Javaaolta, hogy a kormány hasson oda, hogy a községek háztartási költségvetéseit már az év elején vizsgálják felül és az államsegélyeket előre utalványozzák.
Az Indítványok során Vajda Ákos Indítványozta, hogy a jegyzőket mentük fel a végrehajtási leendők alól.
Takács Mihály alsópáhoki jegyző a fizetésredukcióval kapcsolatban azt indítványozza, hogy az Iparcikkek árát Is csökkentsék 20 százalékkal.
Élénk vita folyt a közmunkaváltság ügyében, amely Igazságtalanul magas. Mikor Oöcsejben egy ló ára 24 pengő, akkor ugyanannyi itt a kive-
tett közmunkaváltság. Kérik a kormányt, hogy a 16 százalékban maximált útadót emelje fel Bődy alispán helyeselte ezt a javaslstot, mert ezáltal 140.000 pengő állana elő.
Szilágyi Lajos tótszerdahelyi és Ruts Sándor zalabesenyől Jegyző javaslatára kimondották, hogy ameny-nyiben Csáktornya és Alsólendva
Ismét az anyaországhoz csaloltatnék, ugy a legközelebbi jégyzőgyűlést ott tartsák meg, elleneseiben Zalaegerszegen.
A tisztlkarválaszlásnál elnök lett Vajda Ákos (Hévlzszentandrás), alelnökök Takács Mihály (Alsópáhsk), Beznlcza Péler (Páka), Kovács Sándor (Letenye), jegyzők: Csizmadia Oyörgy (Nova), Vöczköndy Jenő (Kiskomárom), pénztáros Bognár Imre (Zalaapáti).
A közgyűlés 1 órakor ért véget.
Az 0HE elfogadta a nagykanizsai Ipartestület ajánlatát a Zerkowitz-féle „Hangya"-épületre
A Centrált Halphen ügyvéd vette meg 180.000 pengőért
Nagykanizsa, december 10
Megírtuk, hogy a Zerkowltz-árve-rés kapcsán a nagykanizsai ipartestület s Horthy Miklós uton levő Hangya-épületért 17.000 pengőt Ígért, döntés azonban még nem történi, mert az OHE fenntartotta azt magának. Ma azután levél érkezett a nsgykanlzsal Ipartesttllethez, amelyben az OHE igazgatósága közli, hogy elfogadja 17 000 pengős ajánlatát s nevezett ojjektumra és kéri, hogy a vételárat szombat délig fizessék be az OHE budapesti pénztárához.
Miután az elöljáróság ebben a kérdésben már akkor döntött, amikor az ajánlatot megtette, az ügylet máris perfekluáltnak tekinthető. Miután azonban bizonyos alakiságokra van
még szűkség, azért ebben sz ügyben csütörtökön délután 6 órakor az ipsrteslület székházépltö bizottsága, esfe 8 órakor pedig az elöljáróság rendkívüli ülésre alt össze, hogy a szankciót megsdjs és a vételi összeg szonnal kifizethető legyen.
Az ipartestület ily módon megfelelő átalakításra alkalmas, kedvező objektumhoz jutott, ami minden körülmények között szerencsés vételnek nevezhető. Értesülésünk szerint, ezenkívül még egy megfelelő ingatlan vétele lehet esedékes.
A Polgári Egylet székházának megvétele végleg lekerült a napirendről.
A Cenlrál-szálloda épülete dr. Halphen Jenő ügyvéd tulajdonába került 180.000 pengőéit.
Hatóság félrevezetése címén folyik a nyomozás a galambohi merénylet ügyében
Miért vonta vissza vitéz Farkat László a feljelentési ?
Nagykanizsa, december 10
Mentől inkább tisztázódik a galambok! benzines merénylet ügye, snnál bonyolultabb lesz abban vitéz Farkas László, az eset szenvedő hősének szerepe.
Mint Jelenteitűk, vitéz Farkas László az ismeretlen lettesek ellen megtett feljelentéséi visszavonta. Rendkivflt érdekes volna az ügyben tudni, hogy miért vonta vissza a feljelentési.
Jogilag L i. az a helyzet, hogy a sérülések 8 napon aluliak voltak, rablás, gyilkosság kísérlete vagy más súlyos deliktum nem történt, igy a csendőrségen jelentett támadás csak magánlndttványra volt üldözhető. Vitéz Farkas ezt a magánlndllványt meg Is tette. A támadás szerinte 9 óra körül történt, ö pedig csak éjjel 1 óra tájban jelentkezett panaszával a csendőrőrsön. Mikor a csendőrök fegyvereik után nyúltak és azonnal ki akarlak menni vitéz Farkassal a helyszínére, akkor Farkas hirtelen
zavarba Jött és nem akart a csendőrökkel menni.
— Ilyen éjazaka nem megyek ki, — mondta — ráér reggel is, most ugyls lilába...
Röviddel azután pedig aláirta a feljelentés visszavonását. Ezzel a csendőrőrs számára az Ugy egyelőre befejeződön, nem lévén jogalap a további eljárásra.
Ez a kérdés jogi és alald oldala.
Hogy pedig milyen belső Indító okok vonatták vissza vitéz Farkassal a feljelenlését, az ezidőszerint a nyomozó halóságok elölt Is problénta.
Tény az, hogy vitéz Farkas éjszakára nem ment haza, hanem reggelig ott maradi önszántából az őrsön. Felesége caak nemrégen kelt fel gyermekágyból.
Beszéltünk az ügyben a látleletet felvett orvossal, aki megállapította, bogy vitéz Farkas égési sebei nem benzintől, hanem petróleumtól származnak.
Ma délelőtt megjelent r nagyka-
nizsai ügyészségen a kiskomáromi csendőrőrs egy főtörzsőrmestere, aki referált vitéz Farkas feljelenlésének körülményeiről.
Jelenleg a helyzet az, hogy az ismeretlen lettesek után, a támadás ügyében a hatóságok a nyomozási lezárták. Hivatalból üldözendő bűncselekmény nem történt, a magán-inditványt pedig a feljelentő visszavonta.
Ugy értesülünk azonban, hogy a kiskomáromi csendörőrs utasítást kspott, amelynek értelmében haladéktalanul meg kell Indilania a nyomozást olyan Irányban, hogy nem történt-e ebben az esetben-^ a hatóságok szándékos félrevezetési ? Ameny-nyiben a nyomozás ezt igazolná, ugy ezen a elmen azonnal eljárás indul vitéz Farkas László ellen.
A közvélemény nyugalmának helyreállítása és a zalai közbiztonsági áll potok helyes megvilágításba állítása érdekében feltétlenül kívánatos volna ennek a misztikus ügynek
mielőbbi teljes leiderítése.
*
A pécsi postaigazgatóság annak közlését kéri, hogy (amint tegnapi számunkban megírtuk) vitéz Farkas Lászlónak a felesége a galamboki postamester, Farkas s postával semmiféle vonstkozásban nincs.
Az állástalan fiatalság
férfi-tábora szombston este 8 őrskor Oazdag Ferenc püspöki biztos lakásán megbeszélésre jön össze. Itt keresik meg s módokat, amelyekkel a kanizsai állástalan fiatalemberek panaszaikkal és javaslataikkal illetékes helyre fordulhatnak. A megbeszélésre eiuton hívják meg az érdekelteket.
A Burkaidnál Meteorológiai mag-tteyeta fetentSMh: CeUtOrtokOn a Mmfr-UUH -. Ne*«el 7 érakor —1-4, déMáa 1 arakor +1S, Mii « órakor —I.
PtlMxrt: Reggel borait, délben éa «te tiszta éfbottozat.
StéUránr: Reggel iszik kelet, délben dél este délnyugati siti

Hócipő
N61-, férfi- és gyermek-hó^Mt nagy választékban kaphatók:
Sxabó cipőáraházban HoriQy MIMós-ut
(Városház-palota)
NÓMMfi aioo hlraltaíalmal. aop /#0 gylsMal oIcmó araimról.
A közelgő karácsonyra való tekintettel, az
összes raktáron levő áruimat
30%-al olcsóbban adom.
KAUFMANN KAROLY
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY


Hát a férfiak csak szórakozásból .dolgoznának"?
Igen tisztelt Szerkesztő Url
Csendes derűvel olvastam ib. lapjában Irt vitacikkeket egy olyan problémáról, amit eddig a világ összes tudósainak-sem sikerült megoldani. Az utolsó vita-Írás volt egy névtelen .Tisztviselőnő* teljesen\' téves és félreértett alapokon nyugvó cikkben a férfinépet az irodákból egyenesen kl akarja közösíteni. Az önérzetében megsértett férfinép nevében erre én lS\'felemelem tiltakozó szavamat és i azt mondom: .Haiti* Mindenaek van határa.
Kedves .Tisztviselőnői* Az ön cikkének az az alap-motívum^ hogy mivel a férfiak nem váltják valóra a leányok álmait, ezért a férfiakat kl kell küszöbölni a hivatalokból. Arra persze nem gondolt a dkkiró, hogy eteklntetben esetleg nem Is mindig a férfiben volt a hiba. Ei-i tekintve attól, bogy még a háború előtti boldog békeévekben sem hallottam arról, hogy a férfiak klzáró-lag agglegény-életet éltek volna. -Megnősüllek azok, amint a hozzá-
Sk illő, házias, családias életpár-
kra rátaláltak.
A háború alatt nemzeti kötaies|ég volt a férfiaknak harcolni, a nőknek pedig a harcoló férfiak.márkáját pótolni. Hogyan van az, hofcr átal-ókor a férfiakr kötstoségak Afr teljesítése után hazajöttek, .JuMoail, azt kapták, hogy a .pótlás* benn maradt az állásokban, de ugy, hpgy a mai napig sem lehet onnan öket le-váitani. Pedig ml nem Is lgazság-utalanságot akarunk, csak egy ItD statisztikát arról, hogy hány nő van tényleg rászorulva a hivatalára (objektív vagyok, elismerem, hpgv ilyenek Is vannak) — és hánynak csak < szórakozás az, vagy pénzszerzési lehetőség divatra és egyebekre olyanoknak, kiknek esetleg otthon mindene i*egv*n, a szülői vagyon vagy a férji kereset, amiből észszerűen, takarékosan, szorgalmas munkával — amit nekünk ajánl a kedves .Tisztviselőnő", — szépen meg lehet élni. Statisztikát kértlnk arról, hogy a nőknek ez az óriási .munkakedve\' hány százalékkal nyomta le a munkabérekel, a fizetéseket, de szeretnék egy statisztikát arról Is, hogy ugyanez hány százalékkal rontotta az Önök álmai-teljesedésének, a férjheunenq-telnek az esélyeit Mert a férfiaknak Is megvannak . a vágyai, az álmai a .boldogságról, szerelemről, szeretetről,\' saját kis családi fészekről, .hűséges*, „házias", , „takarékos", „megérlö", .férjének és családjának élő?, asszonykáról, göndörfürtü apróságokról, békés családl.életról, akikéért, amiért érdemes élni, küzdeni, dolgozni. De a józan ész azt diktálja) hpgy a családalapításhoz alap > la<kell)<amire > a kis családi fészek felépülhet. Ez a bázis pedig nem lehet már, mint az állás, a munka. -Kedves .Tisztviselőnő", ön is -"megérti-ezti-Mszen Ön is akar munkát adni" a férfiaknak. „Erösebb, férliasabb", szóval Ipari munkát. A hivatalt persze bölcsen és önzetlenül a nőknek követeli.
Hát köszönjük a gondoskodást, de nem kérünk belőle. Elsősorban is az Isten a nőt nem hivatalra teremtette, éppen ugy, mint ■ a férfit
nem a gyerekdajkálásra. Maradjon a suszter a kaptafánál, a nő a családanyai, a férll a családfenntartói kötelességénél s ha Indokolt esetben el Is tekint a társadalom ettől a munkabeosztástól, ne tessék a kivételből általános Jogokat vindikálni.
Másodszor, nézzük meg, ml lehet az a férfiaknak ajánlott, erösebb, férfiasabb munka? Az Ipar pang, a kereskedelem csőd előtt ált tehát nem marad más hátra, mint ai utcaseprés nyáron, s hólapátolás télen, tavasszal és ősssel a favágás és talán annak az irodahelyiségnek a kitakarítasz, ahol őnagysága a „Tisz-vlselőnő dolgozik*.
Érettségizett, főiskolát végzett férfiak, akik 20-30 éves korukig tanultak, keressenek maguknak „erösebb", „férfiasabb" munkát, hogy a hivatal megmaradjon a 4 polgárit és egy kereskedelmit végzett leányoknak. A .Tisztviselőnő* ajánlatára
ml férfiak ugyanolyan joggal tehetünk egy másik ajánlatot. Ez pedig igy szol: Mindazok a nők, akik körülményeiknél fogva nincsenek teljesen rászorulva, hagyják ott a hivatalt, az állást, nekünk, erős, arra hivatott és képesilett férfiaknak, hogy élhessünk családalapilói és fenntartói kötelességünknek, a nők pedig, ha mindenáron önállóak akarnak lenni, válasszanak valami nőies foglalkozást. Van ilyen Is elég. Ha pedig m jgasabbrendű állást akarnak elérni, tanuljanak, fáradjanak annyit, mint a férfiak eddig tették s veszekedjenek kl maguknak egy állást a férfiak elöl ugy, ahogy most a férfiaknak kell ezt a nők elöl tenni.
Kedves Szerkesztő Uram, szívességét köszönve vagyok
kiváló tisztelettel
Dr. Oomjin Qyult
oicsó Karácsonyi m
Singer József és Társa
divatáruházában.
Nagy tömeg maradékból választhat.
Nffl kabátok leszállított árban.
Revolverharc a munkás-szanatórium betörője és az éjjeliőrök között
két
ZalMgertzeg, deoembor 10 (Sa/át tudósítónk telefonjelentése) Az éjjel 1 órakor két egyén hatolt be a zalaegerszegi Vass József mun-kásszsnatófiumba és az udvaron feszegetni próbálták a pénztár ablakát. Fodor Miklós, a szolgálatot teljesítő éjjeli őr észrevette a két alakot és lassan közeledett feléjük. Mikor a két betörő ezt lítiía, szökni próbált, de FOdor riasztó lövéseket adott le rájuk. Erre a két gonoszlevő megkerülte Fodort és revolverből rája lőttek. A golyó h feje mellett süvített el anélkül, hogy talált volna. Mikor az éjjeli őr futni kezdett előlük, a támadók közül az egyik mégegysrtr közvetlen közelből rálőtt, de ez a lövés sem talált. — Eközben Fodor segítségére odasietett egy másik, Kovács nevű éjjeli őr és most már mind a ketten revolverükből a támadók után lőttek. Az egyik lövés talált Is, amit a vérnyomokból lehetett megállapítani; A lövések zajára a szanatórium egész személyzete kiszaladt, majd üldözőbe vették a
két vakmerő merénylőt, de azok az éjszaka sötétségében elmenekültek. Most az egész vármegye csendörsége Üldözi őket. A legutolsó hírek szerint Kemendollár és Szepezd között látták őket menekülni az országúton.

D.C. II. lm hlit luatUy. i Polgári Ejyl.lt*,,.
órakor (3 árikor Unitiölí,).
IS. r.uSk-------------
Ííy, ■ Kulin
A Városi Moziban szombaton „Pokol hősei", flltnszenzáció
1
Előnyös
Aspirin-t
tabletta alak* ban kérni \'
Minden tablettán
látható a BAYER\'kereszt.
Hem lesz 6 órai záróra a fflgzerszakmában
A Nagykanizsai Füszerkereskedők Egyesülete tagjai körében megnyilvánult és a mai viszonyok között érthető kívánságra lépéseket lett a soproni Kereskedelmi és-Iparkamaránál, hogy a szakma keretében a téli Időben vezessék be az este 6 órai zárást, ami a napi rezsiben egy órai fűtés és világítás megtsksrltá-sát jelentené. A Füszerkereskedők Egyesületének ez az intenciója nem vezetett eredményre. A kamara most küldte meg válaszát a kanizsai beadványra. Eszerint a záróra megváltoztatását, ha ahhoz a kereskedők ragaszkodnának, az alkalmazottakkal való megegyezés után a kereskedelemügyi minisztettöl kell kérni. Figyelmébe ajánlja azonban a Kamara a kereskedőknek a következőket:
.Nyomatékosan figyelmeztetjük a tek. Elnökséget, méltóztassék alapos megfontolás tárgyává tenni szt a kérdési: célszerű lenne-e a füszer-és vegyeskereskedések köznapi záróráját. akár az évnek csak kél hónapjára is, este 6 órában megálla-pittatni. A törvény értelmében ugyanis a túlnyomóan élelmiszereket árusító üzletek záróráját a miniszteri rendelet sem tehetné este 7 óránál továbbra. Minthogy pedig a füszer-slb. kereskedések között kétségtelenül vannak olyanok, amelyek túlnyomóan élelmiszerkereskedésnek minősülnek és vannak olyanok, amelyek túlnyomóan élelmlszerkereskedéiek-nek nem tekinthetők, a záróra este 6 órában történő megállapítása esetében az ugyanazon szakmabeli üzletek egyik csoportja este 6, a másik csoportja pedig este 7 órára tevő, az üzleti versenyviszonyokat megzavaró rendelkezés nyomán a leghevesebb panaszok merülnének fel a nagykanizsai fűszer- és vegyeskereskedői érdekeltség körében. Ezeket a panaszokat pedig akkor, amikor a kieszközölni kivánt — az este 6 órakor való zárást rendelő — miniszteri rendelettel már megjelent, orvosolni nem lehetne, mert amint azt az Idevágóan 10 év alatt szerzett tapasztalatok bizonyítják, a megrövidített nyitvatartási Idő újbóli meghosszabbításához az alkalmazottak hozzájárulását megszerezni nem volna lehetséges.* „
jt&nejémyrtumJ
rádiója, érdeklődjék mit nyújt a 3-iámpáa 7033-as Orion hangszórós rádió.
Oyártja: Orion lii4IS«pagytr
ZALAI KÖZLÖNY
11))) december 1 »
Nagy karácsonyi fútéit vásár
Ármuth Sándor és Fia
áruházában ,
Bazár-udvar. Külön 96 filléres osztály.
♦ Gyermekkocsik ▲
a legújabb kivitelben.
Sör- és OóClptíM
olcsó árban.
Képkereiexés
nagy választékban.
Oroszországba toloncoltak vissza egy zalai hadifoglyot
Az Ittrekedt Lltra Tamást örökre kitiltották Magyarország területéről
lés elmén őrizetbe vette és a nagykanizsai föszolgablróságra kísérte a volt orosz hadifoglyot. A főszolga-blróságon azután végzést hoztak, amely szerint Lltra Tamást, mint nem kívánatos elemet, közveszélyO munkakertllés miatt örökre kitiltották
Nagykanizsa, december 10
A gelsei csendőrség néhány nappal ezelőtt, mini nem kívánatos elemet, őrizetbe vette Lltra Tamás 35 éves volt orosz hadifoglyot, aki 1916 ban Tarnopolnál esett magyar hadifogságba. Éveken keresztül volt a zalaegerszegi Internáló tábor lakója, majd amikor onnan kiszabadult, a városban telepedett meg és - mint mezőgazdasági napszámos kereste a kenyerét.
Lltra Tamás Időközben folyékonyan megtanult magyarul, sőt még egy másik ágrólszakadttal is összehozta a sors, akivel azután megosztotta a nyomorúságát. Az asszony is dolgozgatott és Így siűkösen csak megéltek valahogy. Szeptemberben vándorútra keltek. Faluról-falura vándoroltak. Ahol munkát kaptak, ott megrekedtek egypár napig, aztán ismét tovább rótták az országutat
Néhány nappal ezelőtt a gelsei csendőrség közveszélyes munkákért!-
Magyarország területéről. A Intáro-zat foganatosítására a zalaegerszegi rendőrséget kérte fel átiratban a nagykanizsai föszolgabiróság.
Lltra Tamást szerdán egy csendőr kísérte vonalon Zalaegerszegre. Az elnytltt, rongyos kis asszony hűségesen kisérte a vasúti állomásra az emberéi, aki mellett éveken át tartolt ki jóban-rosszban. Aztán ö is nekivágott az országúinak, hogy gyalog menjen haza egy kis somogyi faluba. Most már egymaga gondoskodhat isméi a megélhetéséről, mert elvilték a párját vissza Oroszországba, ahonnan tizenöt évvel eielőtt söpörte magyar földre a világháború vér-zivatara.
Vigyázat! Tizpengős szélhámos garázdálkodik Nagykanizsán
Ismerősök, jóbarátok nevében telefonon vagy levélben kér kölcsönt és egy kisfiút kQld a pénzért az ismeretlen szélhámos
aki egyébként a pénzt a kisfiú által kérte eljuttatni, megígérte, hogy a bevásárlásai után belátogat a vendéglőbe.
Deáky Sándor jól ismerte Kósa Sándor bánokszentgyörgyi erdészt és ezért a levelet hozó kisfiúval elküldte a kért 10 pengőt. Néhány nap múlva azonban kiderült, hogy valaki visszaélt az erdész nevével, mire a vendéglős feljelentést tett Ismeretlen tettes ellen.
Csütörtökön délelölt ujabb hasonló feljelentést tettek a rendőrségen. Monok Adám kávégyári portás bejelentette a rendőrségen, hogy szom-
Nagykanlzsa, december 10 A nyomor és a bűn százféle változatát találja kl a pénzszerzésnek.
November 29-én történt, hogy egy 14—15 éves kisfiú beállított a Király-utcai Vaskapu vendéglőbe, ahol egy levelet adott át Dedky Sándor vendéglősnek. A ceruzával Irt sorokból arról értesült a vendéglős, hogy egyik régebbi ismerőse, Kósa Sándor bá-nokszentgyörgyl erdész bevSsároini Jött a városba, közben azonban hirtelen szül,lége lett 10 pengőre és ezért, mint régi ismerőséhez, Deáky Sándorhoz fordul, hogy segítse ki pillanatnyi pénzzavarából. A levélíró,
baton délután egyik ismerőse — akinek a nevét is megmondla — felhívta öt telefonon és sürgőse t 10 pengőt kért tőle kölcsön azzal, hogy még nem kapla meg a dec.mberi fizetését és szüksége van a pénzre.
— Egy kisfiút fogok majd küldeni a pénzért, mondotta az ismert hang, legyen szíves adja majd neki oda.
Valóban néhány perc múlva egy Ismeretlen, 14-15 éves kisfiú Állított be Monok Ádámhoz, akitől átvette a 10 pengőt és eltávozott. Másnap, vasárnap a portás találkozott az Ismerősével és megkérdezte, hogy megkapta-e a pénzt ?
— Milyen pénzt?
— Hát a 10 pengőt, amit tegnap kért telefonon.
Hosszas magyarázgatás után végre kldertlit, hogy nem az Ismerőse kérte Monok Ádámtól a 10 pengői, hanem másvalaki, aki visszaélt a nevével. •
A kanizsxl rendőrség, amely mind a két szélhtiiosság ügyében megindította a nyomozást, ezúton is figyelmezteti a közönséget, hogy vigyázzon és ne üljön fel a hasonló trükkökkel dolgozó szélhámosoknak.
Hogyan gyfljtOtt előfizetőt
a Pénzügyi Szaklap budapesti ügynöke Zalában
Nagykanizsa, december 10
Nemrégen történt, hogy Algner József, a Budapesten megjelenő Pénzügyi Szaklap ügynöke, Zalamegyébe jött előfizetőket gyűjteni. Kőrútjában elment Sármellékre ia, ahol felkereste a Keresztény Fogyasztási Szövetkezet vezetőjét, Kübecker Jakabnét, akinek ajánlotta lapját. Az üzletvezetőné szabadkozott, majd kijelentette^ hogy a rendelvény aláírása csak ugy érvényes, hogyha azt a szövetkeret elnöke Is aláírja. — Algner azt mondotta, hogy ha csak ez kell, akkor ö elmegy az elnökhöz és megszerzi a rendeléshez az aláírást. Algner el is ment, csakhogy a rendelési ó Irta ali az elnök nevében.
Mikor nemsokára az elnök eljött a szövetkezetbe, a legnagyobb csodálkozással hallotta, hogy ö aláirt volna egy előfizetési megrendelés. Feljelentést tett a csendőrségen a budapesti lap ügynöke ellen, akit az egyik községben el is fogtak, őrizetbe vettek, de ötödnapra szabadlábrahelyeztek. Most volt ebben az ügyben a tárgyalás a nagykanizsai törvényszék előtt Aignert dr. Oyulay Bélá nagykanizsai ügyvéd védte. Algner beismerte cselekményét. A biróság magánoklrathamlsi-tás és csalás miatt 5 napi fogházra és 30 pengő pénzbüntetésre Ítélte. A fogházbüntetést az előzetes letartóztatással kitöltöttnek vették.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Deoember II, péntek
Róm. katolikus: Damáz. ProteiUm:
Árpid. Izraelita: Teb. hó 1.

Városi Muzeum és Könyvtár nyílva oütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl II óráig.
Gyógyszertári é|Jetl szolgálat i I hó végéig a .Márta* gyógyszertár Klrály-ut Í0.
Góatfirdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bétiS, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Személyi hírek. Spiegel Szigfrid, a soproni kereskedelmi és iparkamara elnöke, kir. kormányfőtaná-csos csütörtökön látogatást tett a kanizsai ipartestületben. — Erdély Zsigmond, sz Agrár Induslrla R. T. vezérigazgatója csütörtökön délben hosszabb tárgyalásokat folytatott dr. Kráiky István polgármesterrel a Transdanubla ügyében.
— Halálozás. Ozv. Szalmay Ká-rolyné sz. Mayer Teréz 93 éves korában, a csendes Jótékonyság áldásaiban bővelkedő, kivételesen hosszú élei után Nagykanizsán elhunyt. Vóghi Ignác ludovlkal ezredes-tanár özvegye édesanyját, dr. Mondada Jenő hadbíró özvegye pedig nagyanyját siratja az elhunytban, akii kiterjedt rokonság gyászol. Temetése szombaton délután fél 4-kor len a kath. temetőből.
— Volt kereskedelmistáJt műsoros estélye A Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetségének e hó 19-én este 9 órakor a Kaszinóban tartandó műsoros estélye Iránt városszerte nagy érdeklődés mutatkozik. Taglalt és azók barátait szívesen látja a szövetség. Külön meghívók nem küldettek szél. Műsor után lánc. Belépődíj nincs.
— Nem szabad betölteni a községeknél megüresedett állásokat
A belügyminiszter körrendeletet adott kl, amelynek értelmében a miniszter rövidesen megállapítja a községi normálstátust. Addig is a községeknél megüresedett jegyzői, kezelői, dijnoki, orvosi, állatorvosi és egyéb állások betöltését függőben kell tartani.
INGYEN
Vatea -csövek
Telefongyári íssssi Standard tungMÓrémricexel
Kodak.. 9 Ifaykiptiittp Zeiss-lkon 3x4 (ánykápízőgáp
mindenkinek, aki eglsi évre elóflxet
. Mllí- ÉS F 0T0 A M ATÖB.
Kírjtti muUtváoyiiámol a kiadóhivataltól
Budapast VIII, •téhlraatoa »
Taletoa: Jóiul JTSJU fa Mu«I M5-38
Karácsonyra a legfőbb gyermeKclpöK,
őóctpölc, posxiócipük. öáxlcIpöMc, vixfiaílan vaddsxclpüli
Aliltényi Sándor és Fia cipőüzletében Fö-uton, Városházpalota.
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
Veszek vadat
minden
mennyiségben a legmagasabb napi érért.
Sípos Andor
■agykanixsa
— A Keresztény Jótékony Nőegylet köszönete. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ezuion kéri bálás köszönettel Isten áldását mindazokra, kik a karácsonyi vásár anyagi és erkölcsi sikerét bármi módon elősegíteni szivesek voltak. Ugyanilyen köszönettel nyugtázza a Nőegylet részére a következő adakozásokat : Orbán Istvánné 10, N. N. 10, N. N. 8, Schuhel LsJosné ö. Farkas Andorné 2, Kisfaludy Józiefné 2, N. N. 1.20, Ozv. Windisch Jánosné 1 pengő. Az elnökség.
— Megjelent a JUszerkereskedők legújabb árjegyzéke, mely 10 fillér ellenében kaphstó: Sárkány Mór, Valics és Deutsch, Fischer és Leltner, Muszel és Friedenthal kereskedésében.
= Női kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Slnger divatáru házban.
— Anya- és csecsemövédő Intézet Letenyén. Az Országos Ste-tánts Szövetség Letenyén anya- és csecsemövédő intézetet állított fel gróf Andrdssy Imréné támogatásával és az intézet már meg is kezdte működését. Orvosul Marton Oyula dr. községi orvost kérték fel.
— A Szociális Missziótársulat helyi szervezete ma délután 6 órakor tartja pénteki konferenciáját a Mlsz-sziósházban. A szervezet hölgyeit s az érdeklődőket ezúton hívja meg a Missziósház főnöknője.
— LeAnyszobák, nrtazobák, egyes bútorok, állanod patai választék, olcsó éa |ó bútorokban K o p a t c 1 n bútoráruházban, Nagykanizsa, llmthy Mlklóa ut á.
— Elfogott betörő. A Komár-városhoz tartozó szőlőhegyen ismeretlen tettes behatolt és betört Hajdú gazda hajlékába és onnét több dol-gott ellopott. A csendőrök csakhamar elfogták a betörőt Fekete Sándor 31 éves bányamunkás személyében, akli a kiskomároml csendőrség egy járőre beszállított a nagykanizsai törvényszék fogházába.
8—12 éves gyermekek részére
GOMBOS ALBIN fcJSflJi.)
Hálu Iikl a lááákaa P 120
A jégvilág rejtélye . „ 120
Islóciks i tsagersa . „ 1*20
i Ungkai állá Adrián „ 120
■agyarok * jigeraiágbu 120
Képei áa ■Háaklayvsk már 90 miértéi
kaphatók: írj. WAJDITS JÓZSEF UTÓDA
OFENBEGK VILI0S
klayv-, papír- áa Irésisrksrukedésébsa NAGYKANIZSA.
Közgazdaság
A Transdanubia közgyűlése
Nagykanizsa, decomber 10
CsUlörlök délben tartotta rendes 1930—31. évi közgyűlését a nagykanizsai Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R.-l. a vállalat székházának tanácstermében, amelyen résztvettek Erdély Zsigmond az Agrár-Indusiria vezérigazgatója (Budapest), Kakujay Károly a BESZKART igazgatója (Budapest), Pongor Henrik kir. kormány-főtanácsos, Spiegel Szigfrid kir. kor-mányfötanácsos (Sopron), Fischer Félix Igazgató, Szdva Nándor vámszaki főtanácsos, Ádám Róbert nagykereskedő, Balog Dávid felsőkereskedelmi Iskolai igazgató, dr. Darás László loglanácsos, Hlrschler Andor főtisztviselő, stb. stb.
Erdély Zsigmond vezérigazgató lendületes szavakkal nyitottj meg a közgyűlést és bejelentette, hogyHoyos Miksa gróf elnök a 33 as bizottság ülésén, ujnépi Elek Ernő pedig a Szeszértékesltö ül\'sén való részvé-
Megjelent
az u]
4+1 csöves
Evrópavevl
agyán- áa váltóáramra
Autóskála
az állomások náv-azarlntl beállltáaával
Magyar ifirtaiav-
Kapható a kővetkező cégeknél:
IM bili. IwkMBi Tiuttaéii Ejjelll Wailailt It. Jiittni b Dr. Káron, Iiutiitai
TELEFUNKEN 340v
(—) A Zalavármegyei Uazda-sági Egyesületnek december 10-re kitűzött közgyűlését a vármegyei közgyűlés elhúzódása miatt december 30-án délelőtt 10 órára halasztották.
MEGNYÍLT - TÓTH-BAZÁR
M HORTHY aiKLÓS UT II., DOBRIM-HAZ
GYERMEKJÁTÉKOK 20 fillértől 15 P-ig
^fi-
leie miatt nem jelenbetelt meg. Elnök meleg szavakban parentálja el dr. Sebestyén Samu Igazgatósági tagot, akinek érdemeit és emlékét jegyzőkönyvileg öröklük meg. Az igazgatóság jelentéséi dr. Darás László terjesztette ezután elő, amely utal arra, hogy a rossz gazdisági viszonyok nyomasztó hatását a vállalat fokozott mértékben érezte, mert a forgalom egyrészt a fogyasztóképesség csökkenése következtében vissza esett, másrészt az életbeléptetelt ga-bonajegy-rendszer nyomán kialakult zugforgalom li károsan befolyásolta az űzleleredményt. A felülvizsgált mérleg 84.627 36 P veszteséggel zárult, amit a töketartalékból kér leírni. Majd a felügyelöbizottság jelentését terjeszti elő. Erdély elnök abbeli reményének ad kifejezést, hogy jobb idők fognak bekövetkezni. A közgyűlés a jelentést elfogadja, tudomásul veszi és a felmentvényt megadja. Majd kisebb alapszabliymódosliás következett, főleg a mérlegkészítésre vonatkozólag. A lejárt mandálumu igazgatósági és feiügyelőblzolfsági tagokat egyhangúlag újból megválasztották: Pongor Henrik, Hoyos Miksa gróf, Erdély Zsigmond, Kuku-Jay Károly, Spiegel Szigfrid, Hirsch-ler Sándor, ujnépi Elek Ernő, Fischer Félix, — a felügyelőblzottságba dr. Darás Lászfő, Balog Deuö, Rech-ner Árpád, Koller István dr. Száva Nándor vámszaki főtanácsos lemondván a felügyelő bizottsági tagságáról, a közgyűlés sajnálattal vette tudomásul és jegyzőkönyvi köszönetet mondott tevékeny ügybuzgalmáért.
A megjelent igazgatósági tagok a közgyűlés után igazgatósági ülésre ültek össze.
(—) Kényszeregyezség. A rettentő gazdasági válság zalai frontjának ujabb áldozata van. Benátzky Ottó keszthelyi kereskedő ügyvédje, dr. Sztnlgdly-Faur Aurél utján cső-kön\'xlvüll kényszeregyezség megindítását kérte a nagykanizsai törvényszéktől.
: Bélzalal Ryoaáa és Upklaáé Vállalat, lagykaalssáa.
FeWős kiadó: Zalai Károtv.
ss MankaalBsa m m.
Enda vagy Dendrin
(nttmOkstakarbolIncumok) elpusztítják a fákon áttelelő kártékony rovarokat, azok álcáit és petéit atb.
Amonil és SuHarol
bordói léhez keverve a gombakártevőket Irtja.
■ o v e n d a
(inagaa kéntartalmú gyUniOtcstakaibotl-neum) kártevő rovarok és gombák irtására.
S o I b a p
(kéntartalmú baryumsulfld készítmény). Megöli a fákon áttelelő rovar éa gombakártevőket
Almola vagy Pomrin
(vértett káUány). Vágott és vértelves sebhelyeknek légmentesen való bekenásére,
Háti é* kézi Blünillosfa-iwnnstszt* gépek.
Fakéreg kaparók. Fakéregtlsztltó drótketék.
Beszerelhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény* védöazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bitóság mellett. Telefon: ISO.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos dr-Usta a szerdal hetivásárról)
Zöldségfélék tkllogrammonklrtí): bab uJ —\'22, máz 0 80, fokhagyma —-40, vttrte-hagyma 26, zöldség 16, burgonya 6-10, saláta (drb) 00, fejeskápoota ti, ugorka 00, kelkáposzta 10, paradicsom 00—00 f.
Baromfi (daraöonklnt) tyúk 150-3-00, csirke 80-1-60, pulyka 200-8-00, sovány kacsa 1-60-3 00, hízott 8-00-5-00, továny liba 3-00—á-00, hízott 8 00—12-00, szopós, malac 200—8 pengó.
Termények (mtlermdzzdnklnt): busa 11-00-, rozs 11.00, árpa 15, sab 15D0, caövee tengert 13, szemes tengeri 16-17, •zéna á\'00—7\'(X), lóher 7-00-8-00, ;luoer-na 7-00-8-00, alomszalma 8-00, zsupp-szalma 0—4 00 pengi.
Tejtermékek: tej It 18-20, tejtel It 40—60, turó kg. 80-00 HUér, vaj kg. 2-20—280 pengi, tojás drbla 12—13 tlH.
Gyümölcs (kllogrammonklnl) i dió 060 jó, alma 15-80, körte 40-80, ezllva szóló 00—00, barack 00, cseresznye — fillér.
Húsárak (kllogrammonklnl): marhahús elejo 080, hátulja 1-20, borjúhús elete 1*40, hátulja 1-80, sertéshús 100—1-40, zalr 1-90, háj 1\'80, zairazalonna 1-60, birkahús 0 00, kalbáazfélék 240-4-00 P.
Élőállat (kllogrammonklnl): I-a marha 60—55, II-a marna 40—80, vtraűls marha 20—25, zslreertée 090-095, hueeertéa 0-70-0-80, borjú 60-0-65, birka 000 P.
ZkrlsW tárlat
Pária 20*15\'/*, London 17-00, Newyork 61412, BrUssel 71-50. Milano »«, Madrid 42-S0, Amsterdam 207-30, Berlin 121-25, Wien -•-, Szófia 3-72, Prága 15-22, Varaó 5760, Budapest 00*031/^ Belgrád Bukarest 305.
TeraéaytAuás
Buza tlsr.av. 77-ea 12-80-13-20, 78-aa
12-09-13-35, 79-es 1310—1350, 80-aa
13-20—13-60, dunánt. 77-es 12*00-12*20, 78-as 12-15-12-35. 78-es 12-30-1250, 80-aa 12*45—12*60, rozs I41&-1430, Uk. árpa 17*75-1800, zab 22*25-22*50, tengeri 14*40-14*60, korpa 12*80-1300.
A Semsetl Bank deviza-árfolyamai
VALUTÁK Angolt. 1860-1900 Belga Ir. 79*25-79 85 Caehk. 1692-1702 Dánk. 10365-104 65 Dinár 10*10-1018 Dollár 570*50-573-50 Prunci.l. 2230-22 50 Moll. 230 05-231-45 Zloty 63 85-64 35 Let 3-44-3-50 Léva 4-10-4 20 Líra 2910-29-40 Márka 135-45-13625 Norvég 102 90-10390
Peseta —•--•—
Schlll. -•--
Svájci i. 110-70-111-40 Svéd k. 103-40-104 40
DEVIZÁK Amst. 230-25-231-45 Belgrád 10*10-10-10 Berlin 135*55-136*25 BrUssel 79*35-79 85 Bukarest 3*41*3*45 Kopenh.103*85-104-65 London 18*80-1900
Madrid -•-•—
Milano 29-20-29-40 Newy. 571-00-574-00 Oszló 10310-103-90 Páris 22-37-22-49 Prága 16-92-17-00 Szófia 413-417 Stockh. 103-60*104*40 Varsó 63*96-64*35
Wien —*-*—
Zürich 110*80-111*40
Isrtásrásár
Pelha|táa 4998, eladatlan 2209. - Elsőrendű 0-98-1-02, szedett 0-84—0-88, szedett közép 0*78—082, könnyű 070-0*75, 1-ső rendű öreg 0*82 -0*86, ll-od rendű öreg 072-0*76, angol süldő 080-01)0, szalonna nagyban t-ÍO—1-24, zalr 1 55— 1-60, hus KÍ4-116, félsertés 1*16—1*27.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 11.
APRÓHIRDETÉSEK
A> ifrtUMW 41M 10 "Ma *zz*r. továhM ut W. 1 «IMr. V»fc- «• »
mM, M 011 ir. Wv*hU wí dl). • HL
1M.II. é. ptaM** ""I •• "*»*~
iDYábk. u* díj. • azier. ami i i.gibb b.iíim Ut k« »4»> .il»ttuü* Xlll.1 InlUl 50*.
■•hám legszebb helyin egy világol, dili fekvése, csendes bulorozott sxobe SLSonnel klsdó. Cbn a kiadóban.
Maaaalasa, 5 Járatú, nagy kórseltel, nagyobb város kdeiében eladó, eaeUeg bérbeadó. Clm a kiadóban. 5600
öl szobás komplett laklka fOrdóazobá-val szonnalra, vagy május 1-r
Cim a kiadóben.
■re kiadó. -4
i ellátással felvétetik. Clm 7
PogAnywAri fajboraim
árusítását megkezdtem, Uterenklnt - 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel É 25IL Megrendelésre házhoz küldöm, ■raaa lárely, BMk|á«v-a. *•.
Szemere utca 9. azám alatti 2 szobás eJószobáa utcai lakás az ösazea mellékhelyiségekkel együtt február l-re kiadó. 0701
BagoU-sor 5. tzámn kéa eladó. 57B6
Héraasaaakáa takáal kereaek leb-
rnár t-re. Cim a Idadóban. 5758
■aaérkaatak sz olcsó karáoaaBT-
fák 2U—50 fillérig Köztisztviselők mellett Horváthnál. 9760
lasélat legmagasabb árban veaaek, Erzsébet-tér 21 Welazné. 5761
átvétel
Aki az igazán jót, msgblz-hatAt éi finomat szereti,
az Esterfpáxy
HantaaArut és falwAgottat
veszi.
laazAllitott Arakl
Esterházy Hentesüzlet
NAGYKANIZSA
Horthy Mlklóa-ut 2. Telefont 5-83.
Csődtömeg árverési hirdetmény.
Vb. Szabados Mátyás csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 76-85. t. a. felvett kékfestőgyárl gépekei és egyéb berendezési tárgyakat 1931. évi december hó 21. napján d. u. 3 órakor Nagykanizsán, Királyutca 15. sz. a. házban a helyszínén Haán Oyula bírósági végrehajtó közben jöttével tartandó és a végrehajtási árverés joghatályával bíró nyilvános árverésen eladom.
Venni szándékozók az elárverezendő ingók jegyzékét irodámban, magukat az ingókat pedig közbenjöttömmel a helyszínen bármikor megtekinthetik.
Az árverésen résztvenni srándé-kozók kötelesek az árverésre kerülő ingók becsértékének 10»/o-át a bírósági végrehajtó kezéhez az árverés megkezdése előtt bánatpénzül letenni. Az árverés alá kerülő ingóságok becsértékük kétharmadánál alacsonyabb áron nem adatnak el. Vevő köteles a beigért vételárat és annak 3%-os forgalmiadóját a bírósági végrehajló kezeihez azonnal lefizetni.
Mivel az árverés alá kerülő ingók egy része á kékfestőgyári ingatlannal tartósan össze van kapcsolva és elvitelük leszerelés utján eszközölhető, vevő a megvett gépet az árverés napjától számított 10 nap alatt köteles a helyszínről elszállíttatni, azonban már az árverésen történő leütéstől kezdve a megvett tárgyat érhető mindennemű veszély a vevő terhére esik.
Dr. OSrtner Antal ügyvéd, 5763 csődtömeggondnok.
Régi bármilyen rádióját vagy gramofonját
70 pengfiArt
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3al
rádiót
oonutz hangszóróval,
18 havi
12"° pengős
havi részletre
Szabó Antal
rAdióoaztályAban.
Duna-Száva-Adria Vasottársaság (izültt NI VuMuUg)
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkező éi az onnan Induló mátokról, ÉrvAnyaa ■ 1931. AvI októbar hó 4-tBI.
Budapest—Nagykanizsa
Voaat A vonat Budapestról Nagy kant- vonat A vonat "á°u neme Indul llzaára érkezik neme
216a
202
212
214bj
204
Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv.
21-20 7-50 6*40 14-30 18-15
4-25 11-35 18-20
21-25
22-14
j Budapestre érkezik
0-15 6-25 9-20 14-2S
\'í*6
7-20 10-15 17-05 21-00 2140
A 214/b. számú vonat Budapesttől Székesfehérvárig mint 226. az. vonat közlekedik
Közvetlen kocsik: A 201-204. számú vonatokkal: Budepeat—Nagykanizsa közölt, étkezökocsl, Budapest—Trieste között I. IL UL o. kocsik, . -Róma . I.1J.O. kocsi, . — Venezia . hálókocsi.
A 202—203. számú vonatokkal: Budapest-Veszprém között, I. II. III. o. kocsi, Székesfehérváron át, . — Prsgersko . étkejókocsl és egy III. o kocsi, . -Nke—Cannes . hálókocal, XII/I5-IÖI—1037. V/I4-. —Ventlmlglla . I. II. o. kocsi, 1932. V/21-lg,
—Nagykaiuzaa . 1L UL 0. kocal, de csak vaaár- és ünnepnapokon. A 216/a—211/a. számú vonatokkal: Budapest—Zalaegerszeg között II. 1U. o. kocsik, Budapest—Barca között, I. II. UL o. kocsik
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Balatonazent* érk
\'14- tg.

1 zaágl Indul Vegyes i| ltfTS

itonszent* | Nagykanl-ilIndJzaira érkezik
TT
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva 0. H.—WIen S. B.
ISifyks^oi-( rét Indul SlMfet- Hcsi* érkezik SW! Indul iioafcit-Uyrfl Wrl thsyU-néra árksiik
318 Szem. v. 5-00 7-30 _ 317 Szem. v. 510 7-45
312 Szem. v. 700 9-30 14-44 301 Oyv. 8-10 1130 13-25
320 Szem. v. 1350 16-25 — 311 Szem. v. 10-59 14-49 17-25
302 Oyv. 16-20 18 20 21-40 313 Szem. v. 16-40 21-33 24-00
Közvetlen kocsik: A 301—302. számú vonalokkal: t
Wien- Susák között, II. I1L o. kocáik, Wlen-Pécs között, L 0. UL o. kocsik.
A 318—313. számú vonstokkal: Budapest—Zalaegerszeg kösött, IL UL oszt. kocsik.
A 312-313. számú vonatokkal i Nagykanlzaa—Wien között, II. III. oszt. kocsik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
□ | Itiani iTTTTR UHi KEBHL2ZU L2E3J m MB\'iiün ■ WM tsárs
912 | 902 932 Szem. v. Oyv. Vegy. v. 4-41 6-42 13 46 | 15-37 18 05 1 21-25 8-48 17-43 911 901 915 Szem. v. Oyv. Szem. v. - II 4*38 12-21 1 14-14 1815 j 20-45 643 1606 22-50
Közvetlen kocsik: A 912—915. számú vonatokkal: Budapest—Pécs közölt, I. U. III. oazt. kocsik. A SOI-902. az. vonatokkal ugyanolyan viszonylatú kocsik lutnak, mint a Nagykanizsa Szombathely—Aglalva oh.—Wien S. B. vonalon közlekedő 301—302. aaámu vonatokkal.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor gL k.
Nagy kant-!| Csáktor- IMartb tsáról Ind-ünyára érk |[ érk. Marlb Ind. Csáktornyáról Indul UwU- uárs Műt
202 224 204 Szem. v. Oyv. iSzem. v. Oyv. 11 55 13-30 22-44 13 IS 14-55 0-14 15C0 17-49 3-25 221 203 223 | Oyv. Szem. v. Szem. v. 5.15 1423 11-00 806 16-10 19-30 9-34 17-24 20-55
Közvetlen kocsik:
A közvetlen kocsik a 201, 202, 203, 204. számú vonatoknál ugyanazok mint a Budapest—Nagykanizsa viszonylat alattlak.
A 221., 222., 223., 224. azámu vonatok közvetlen vonatok Nagykanizsa—Marburg (Maribor gtk.) közölt
KIADÓ
és azonnal elfoglalható a város belterületén cirka 40 méter ho*sza. jHlá-gos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiség. Esetleg két részben is. Clm a kiadóban.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 281 szám
Kormányrendelettel csSkkentett terjedelmű szám
Nagykanizsa 1U31. december 12, szombat Ara 14 llllér
ZALAI KÖZLÖNY
Szetkesatóaég it kiadóhivatal: Póul 5. txím. Keszthelyt Hókkladóhlvatat: Kouultt-ulca 35.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Szerkeaitóaigl
\'éa\'&i
idóhlvaUU telefon: 78. u.
Károlyi miniszterelnök legfőbb programja:
a pengő megóvása, az Infláció elkerülése, a. külföldi kötelezettségek teljesítése, az álláshalmozásról és a részvénytársaságokról szóló törvények megalkotása
A miniszterelnBk bejelentéaei az egyaégeepért péntek aati értekezletén
(Éjszakai rádió Mentés) Az egytí-gespárt pénltkenil alésén Károlyt Oyula gróf miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány a karácsonyi azflnel alatt be akarja fejezni azoknak a javaslatoknak előkészítését, amelyeket már többször kérlek a párt tagjai. Ezek: az álláshalmozások rendezése, az összeférhetetlenségi törvény revíziója és a részvénytársasági reform. Ezek a javaslatok februárban már a plénum elé kerülhetnek. Ezek letárgyalása után nyomban sor kerül a jövőévi költségvetés letárgyalásara. A kormánynak legfőbb programja : a gazdaaági fejlődés biztosítása, a magyar állam hitelének megóvása, a pengő vásárlóértékének megtartása, végül az Inflációd-kerülése.
— Legfontosabb az Államháztartás egyensúlyának biztosítása, — mondotta a miniszterelnök, — mert minden külföldi kötelezettségünknek eleget akarunk tenni.
A külföldi hitelezőkkel javában folynak a tárgyalások és rövidesen sikerül is kedvező megoldási elérnünk. A tárgyalásokról meg nem Informálhatom a pártot, mert még a kormány sem értesüli minden részletről. Amint azonban befejeződnek a tárgyalások, nyomban tájékoztatom a pártot. Kérem a párt lag|alt, cáfolják meg mindenhol azt u lépten-nyomon felmerülő téves felfogást, amely a gazdasági helyzet javulását az inflációtól várja.
Az infláció vesztébe* vinné az országot. A korniány semmi körülmények közölt nem akar erre az útra térni
és ezért ennek elkerülésére minden eszközt felhasznál.
Scltondl Károly felszólalása után Koikta Jenő kérte a kormányt, hogy óvakodjék olyan rendeleteket kiadni, amelyek alkalmasak a közvélemény felizgatására. A nyugdljkérdést sem rendelettel, hanem a törvényhozás utján kell megoldani.
A 33-as bizottságra sincs már szükség, meri a kormánynak mód|ában áll elsőrangú szakemberektől tanácsot kérni.
Ülés után pártvacsora volt.
Minisztertanács éj Mlg
Az egységestiáit értekezletét megelőzően a délután folyamán gazdasági értekazlettt .tartottak a kormány tágjai. A mlnlááte/ianáes éjfélig tárgyalt aktuális közgazdasági ügyekről.
Az intelligencia veszélyeztetett tömegeinek megélhetéséről és az inflációról beszéltek a felsőház pénzügyi bizottságának szónokai
Budapest, deoember 11 A felsőház pénzügyi bizottsága Popovlcs Sándor elnökletével ma délelőtt ülést tartott, amelyen tárgyalás alá vette a miniszterelnöki jelentést.
Berzevlczy Albert kijelentette, hogy végzetesnek tartaná bármely egyetem megszüntetését.
Szterényl józsef báró a legnagyobb eréllyel szembeszáll az Inflációs törekvésekkel.
Olattfelder Oyula azt hangoztatta, hogy nemcsak a belső kultúrintézmények megszüntetésétől kell óvakodnunk, hanem a leépítéstől Is.
Csak ha arra nézve kgp biztatást, hogy a kormánynak van program|a az Intelligencia veszélyeztetett tömegei szerény megélhetésének biztosítására és a közgazdasági élet minimális kielégítésére, fogadja el a jelentést.
Balogh Elemér hangsúlyozta, hogy külföldi kötelezettségeinknek csak q termelés és export fejlesztése ulján tudunk eleget tenni. Felveti a kérdést, hogy el kellene rendelni az aranypengő hivatalos Jegyzését. Igaz, hogy ez talán átmenetileg a bankjegyek szaporítását vonná maga után, de nem bizonytalan, hanem egy elöre
meghatározott mértékben, vagyis a dlszázslónak megfelelő százálékkal. A rendelkezés életbeléptetésé után igen rOvId időn belül automatikusan belyreállana az arany pengő és t papjr-pengfl 1—1 aránjra, amelyet ri*a csak mesterségesen lehet ttnhWrfani. A mai helyzet lág teret nyit a spekulációnak. Nálunk nincs pénzhiány, hanem csak tőkehiány. Külföldi töke nem jön be, a belső tőkeképződés pedig túladóztatás által végtelenül meg van nehezítve.
A bizottság ezután a jelentést tudomásul vette.
Kállay és a 33-as bizottság többi ellenzéki taglal közös levélben Indokolták meg a bizottságból való kilépésüket
Sem Igazságosnak, sem célravezetőnek nem találják az ujabb Intézkedésekkel kirótt áldozatokat
Igazságosaknak, sem célravezetőknek nem találják.
Almássy László
a képviselőház elnöke kijelentette,
hogy a 33-as bizottság ellenzéki tag-j, inak kilépéséről hivatalosan még nem kapott étlesilésl, a Ház azonban holnap és a jOvőhéten Is ülést tart, igy valamelyik ülésen módjában lesz a kilépő tagok helyébe uj tagokat választani.
Még egy lemondás (Éjszakai rádiójelentés) Somsslch László gr öf felsőházi tag lemondott a 33-as bizottságban viselt tagságáról, amire az a szokatlan eljárás indította, hogy az indítványára napirendről leveli szesz-kérdés.! 3 nap múlva isinél tárgyalás alá velle a bizottság.
\' Budapest, december 11 A 33-as országos bizottság ellenzéki taglal, név szerint Rassay Károly, Pallavlclnl György őrgróf, Kállay Tibor, Nagy Emil és Sigray Antal országgyűlési képviselők ma levelet intéztek Ugrón Oáborhoz, a 33-as bizottság elnökéhez, akinek bejelentették, hogv a 33-as bizottságban viselt tagságukról lemondanak. Elhatározásuk indoka az, hegy a miniszterelnök tegnapi záróbeszéde és a legutóbbi pártközi értekezleten tett nyilatkozata után a bizottság tárgyalásaiban való részvételüknek célját nem látják. Megállapítják, hogy indítványaik közül gyakorlatilag csak n8gyon kevés valósult meg annak ellenére, hogy azoknak célzatával nem egyszer sz országos bizottság is azonosította magát. Hangsúlyoz-
zák továbbá, hogy az elkerülhetetlenül szüksé-
Ses szervezeti reform, a ilesleges intézmények, az államháztartásban elburjánzott bántó kiadások, pz állami protekcionizmusnak megszüntetése tekintetében a kormányzat részéről jelentékeny lépés nem történt
Azzal fejezik be levelüket, hogy bár sz ország súlyos helyzetének ismeretében nyíltan kijelentik, hogy az anarchia elkerülése az ország polgárainak végső erőfeszilésével remélhető, mégis a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban elhárítanak magukról minden felelősségei, mert az azokkal kivánt áldozatokat egységes szanálási program hiányában sem
Az ipartestületi szék-héx-kBIoa&nBk, a pénzügyminiszteri tárca As
az OFB megszűnése
foalalkoatatUk a Uplullhlnt a páatahl Blaaaa
A képviselőház mai ülésén Tég-lássy Bela napirend előtti felszólalásában sürgette a falvaknak jó Ivóvízzel való ellátását és kérte, hogy a falvak orvosi ellenőrzését biztosítsák
ajabb körorvosi állások létesítésével.
Váry Albert ugyancsak napirend előtti felszólalása után megkezdték
az Ipari székházak kölcsöneinek konvertálásáról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Több leiszólaló után Bródy Ernő kifogásolta, hogy
a kormánynak nincs pénzügyminisztere.
Meskó Zoltán: Megvan már a pénzügyminiszter I
— Kl az? — kiáltották többen.
— Ha én mondom, elhlhetlk — válaszolta Meskó Zoltán.
— Talán Korányi ? — hangzanak a további közbeszólások.
Bródy Ernő; Az iparotoknak munkát adjanak, ne ázékbázakat.
A felszólalásokra Vtirga Imre államtitkár válaszolt. Hangoztatta, hogy a jobb Idókben egész sor ipartestületi székházat építettek az országban, amelyekért maguk az iparotok vállalták kezességet. A súlyosabb viszonyok bekövetkeztével a helyzet tarthatatlanná vált és a törvényt most kiegészítették olymódon, hogy a lakásépítkezés céljaira biztosított őszszegből az Ipari székházak kölcsönei Is fedezetet nyernek.
Ezután a törvényjavaslatot elfogadták és áttértek
az OFB megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalására. A törvény javaslslhoz Szeder Ferenc szólott hozzá uj földreformot sürgetve.
Élénk napirendi vita során elhatározták, hogy holnap, szombaton is ülést tartanak és folytatják az OFB Javaslat vitáját. Az ülés végén Zsilinszky Endre sürgős interpelláció keretében a vásárjog kérdésének rendezését sürgette, Kéthy Anna pedig a tüdőbeteg-felvételek csökkentése miatt interpellált. Az interpellációkat kiadták a minisztereknek és ezzel az ülés fél 4 órakor véget ért.
35.000 pengőre Aa egyheti elzárásra ítéltek oaem-páazéeárt egy plánért
Budapest, december 11 A vámigazgatóság már hosszabb ideje figyelte a Bécs—budapesti étkező és hálókocsi sstmélyzetél. Gát Rezső pincérről megállapították, hogy több izben szállítóit csomagokat Spalz Béláné lakására. Egyszer 10 kilogramm tűzkövet találtak nála. A bíróság Oál Rezsőt egyheti fogházra és 35 000 pengő pénzbirságra, Spatz-nét 100 pengő pénzbüntetésre és 15 000 pengő bírságra ítélte.
ZALAI KÖZLÖNY
S_
Egy családfenntartó nő az „arany if\'uság" szemszögéről
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur I
Engedje meg, hogy b. lapjában folyó .Hogyan áll a dolgozó nók agyé?" vitájához, mint családfenntartó, dolgozó nó, e helyütt hozzászólhassak.
Ugy látszik az .otthon verőfényében sütkérező aranyifjaknak" Irigy-lésreméltó dolguk lehet. Látom, aranyos humortól sziporkázó tollal kedélyeskednek erről a súlyos, sokat emlegetett problémáról. Mulsttam is volna szívesen rajta, csakhogy éppen nem értem rá. T. i. azzal voltam elfoglalva, hogy 100 pengőn jóval innen levő fizetésemet hogyan la osszam be. Lakbért fizessek, villsny-számlát, a testvérkém tandíját tör-lesszem-e, a cipőmet is talpaltatni kéne, mert ahogy a hivatalos ügyekben futkosok, dpeg-cupog a cipőmbe szivárgóit hólé. Aztán valamit a kosztra Is félre kéne tenni, mert hát... talán... esetleg... mégis valamit enni is kéne 1—31-ig. Talán. Még nem biztos. Nem ludom, hogyan jövők kl a pénzemmel. Most jut eszembe, a testvérkémnek téll-kesztyü is kellene. Lefagy a kis ujja, ahogy a rajztábláját cipeli. Meg aztán... hiába 1 ne haragudjék kedves levélíró .aranyifjú" Ur, nem tudok mulatni aranyos levelén, annyi halaszthatatlan megaztán jutott eszembe. Egészen elkeseredik a szám ize.
No, debeszélgessünkkicsit. Mondji kedves .aranyifjú" Ur, miért vannak Maguk .kirúgva" éppen miránk, hivatalnoknőkre? Miért tessékelnek olyan grsclózus kézmozdulattal egy másik pályára minket? .Vagy falán szégyen 4 polgárival varrni tanulni, vagy máB fizikai munkát végezni?" írja ön. Vagy talán szégyen Maguk nsk, érettségizett .aranyifjaknak" kaptafát, vagy szabóollot a kezükbe venni? Kérdem én. S ha ezen a pályán se tudnak munkaalkalmat találni, annak is mi, hivatalnoknök leszünk okai ? Igenis, több barátnőm van, aki ipari munkával tartja el szüleit. Láthatja, mi nem kényesdünk. .Oyenge kezecskéinket," amik .montirozásra s horgolásrs" alkalmasak, nekifeszítjük sz élet nálunknál sokkal erősebb vállainak és megpróbálunk megbirkózni vele. Nézzen csak ön ki az .otthon verőfényes ablakai" mögül. Otl láthat bennünket a porondon. Lobogó hajjal, fényes szemekkel birkózunk az élettel, aki pedig, fizikai erőnket tekintve is, csak Önöknek, férfiaknak lehet egyenlő egyenfelük. S ml mégis megbirkózunk vele. Szüléinkért, testvéreinkért, magunkért
S hogy kl mennyi iskolát végzett, van érettségije vagy nincs, négy elemit tanult, vagy egyáltalán nincs iskolája : nem fontos. Mindenki ott helyezkedik el, ahol tud, ahova betudja verekedni magát, csak az a fontos, hogy megállja a helyét.
igaz, vannak kivételek, akik elfoglalják az Önök s a mi helyünket. Boldog kivételek. De nem 90%, mint ön Írja, hanem igen-igen kevesen vannak. De ilyeneknek is kell lenni, akiket irigyeljünk. A lakkcslzmájukat, frissen ondolált frizurájukat, hogy utánuk forduljunk, utánuk sóhajtsunk kicsit ml, családfenntartó, dolgozó nők és...és talán maguk is kedves,
méltatlankodó .aranyitjak".
Végül kérem: ne bántsuk egymást : Hlgyjék el, ml nem tartunk Önökkel haragosdlt. Anélkül, hogy tehetnénk róla, aftélkül, hogy okai lennénk, a ml szemünk megrebben, szivünk is összeszorul kicsit, mikor hivatalos ügyekben járunk s elsietünk Maguk, korzózó .aranylfjak" mellett. S mint akkor, ugy most is gondolatban együttérzéssel szorítjuk meg az Önök kezét.
Maradtam Főszerkesztő Urnák tisztelő híve Udltt Julit
— mondotta az elbocsátott Nagykanizsa, december 11 Szentllszló községben történt egy vasárnap. Tuboly Lajos községi bíró épen a templomba készült, amikor az utcán találkozott a községi mezőőrrel, Rákos Istvánnal, akinek a község a szerződését felmondotta és aki ezért a pénzjárandóságát követelte. Mikor Rákos a bírót meglátta, követelte tőle a pénzjárandóságát, mire a biró a körjegyzőhöz utasította. Rákos ezen annyira dühbe gurult, hogy
(Fenti hozzászólás szem elöl téveszti, hogy a megindult vitában senki sem kívánja a családfenntartó, de mig az önfenntartó nőknek az állásokból való kiszorítását sem. A vita kizárólagos célja a közvéleményt és Illetékeseket meggyőzni arról, hogy nagyon sok állas van arra nem szoruló nőkkel betöltve, amikor a férfi fiatalság kenyér nélkül lézeng és nem tud családot alapítani, talán épen azokkal, akik az irodákban várnak a mesebeli hercegre.
A szerk )
mezőőr a községi bírónak
többek előtt rákiáltott a bíróra, miközben gyalázkodó szavakkal Illette öt:
—■ Te Is olyan akasztófára való vagy, mint a körjegyző, össze vagytok beszélve, ti akarjátok az én fizetésemet eltenni...
Tetejébe még meg Is fenyegette őkeL A bíró feljelenlelte a mezőőrt, akit most vont felelősségre a nagykanizsai törvényszék.
Felhatalmazásra üldözendő két-
I«31. december 12
rendbeli rágalmazás volt a vád és a vádlott nem is igen tagadotL Azzal vídekezett, hogy elkeseredésében mondotta a gyalázó és becsmérlő kifejezéseket.
A bíróság a bizonyítási eljárás befejezése után Rákos Istvánt 10 napi fogházra s 100 P pénzbüntetésre Ítélte.
La akarta vetni ruháit a biró séd előtt a másfél
évre alitélt suhanó,
akt ököllel édesapjának arcába sújtott. Megrázó drámai tárgyalás a nagy-kanlzaal törvényszék flsta! korúak bírósága előtt
Nagykanizsa, deoember 11
Döbbentetes kép tárult minap a nagykanizsai törvényszék fiatalkornak bírósága elé. Jó növésű és elég intelligens külsejü és modorú if|ut hozott szuronyos fogházőr dr. Mul-schenbacher Edvln kir. törvényszéki tanácselnök, a fiatalkorúak birája elé. Az illető egy nyugalmazott nagykanizsai DSzA vasull főmozdony-vezető fia. Édesanyja súlyos betegen fekszik hosszabo idő óta. Édesapja ugylálszik már qem blr a fiával, aki annyira a fejére nőtt, hogy nem egy esetben durván inzultálta szülőjét.
Csak nemrégen 6 hónapi fogházat töltött ki a fiatalkorúak fogházában, amiért egy alkalommal megverte édesap|át. Most Ismét hasonló bűncselekmények miatt kell felelnie — Édesapjának öklével az arcába sújtott, megverte, ugy, hogy két foga is kitörött. A fogházőr melleit olt áll a gonosz flu, megjuhászodva a villanó szurony láttán és a kilátásban levő ujabb fogháztól. Nem messze tőle az édesapja, akit ez a fiatal ragadozó megvert.
A flu. valóságos vádbeszédet tart a bíróság előtt édesapja ellen, részegséggel és miegyébbel vadolja. Azt mondja, hogy csak azért jelentette fel ót az apja, mert tönkre akarja tenni. Azonban pörölycsapásként hangzottak az apa >ulyosvád|ai gonoszlelkü, durva fia ellen, akivel szemben: a törvény védelmét volt kénytelen kérni. Drámaian megrázó volt az apa és fiának egymáBra licitálása a biróság előtt. Végül Is a fiatalember a bíróság felé fordult:
— Esküszöm, hogy meg|avulok, nem akarok többé a börtönbe kerülni I
A fiatalkorúak bírája a bizonyítási eljárás befejezésével bűnösnek mondotta kl felmenő ágbeli rokonon elkövetett súlyos testisértésben és ezért másfélévi fogházra itélle, amit a fiatalkorúak fogházában Nyíregyházán kell kitöltenie.
— Megmutatom, hogy azirt ls ember lesz belólem I — kiáltja apja felé az Ítélethirdetés után.
Ma|d le akarja vetni a rajtalevö ruhát, hogy az se legyen rajta, amit az apjától kapott, de az apja nem fogadja el. Leveti a felsőksbálját és kezdi vetni a mellényét, hogy azt is odadobja apja lába elé, mikor a bíró rászól, msjd figyelmezteti:
— Ma|d kap a fogházban ruhát és cipőt I
Az apa még mindig dörmög, amikor a fogházőr megfogja a fiát és kiviszi, hogy talán sose lássa többé viszont...
Borzalmas kép az élet mélységeiből...
Kettős szerelmi tragédia
Eger, december 11 Egerben Kormos András bádogos segéd agyonlőtte Tóth Mária elvált asszonyt, mert nem akart felesége lenni. Kormos ezután magára IOtt és pár órával később a kórházban ő is meghalt.
oicsó karácsonyi vásár
Singer József és Társa
divatáruházában.
Nagy tömeg maradékból választhat.
Női kabátok leszállított árban.
Gazdát cseréltek az összes Zerkowltz-lngatlanok
Tegnapi számunkban már jelentettük, hogy a Zerkowltz-féle Ingatlanoknak az OHE utján eszközöli árverésén a Centrál-szállodát dr. Halphen Jenő ügyvéd, a Hangya-épöletet a kanizsai Ipartestület vette meg. A további vélelek a következőleg történtek : A Zerkowitz objektum LÖwen-
stein-féle traktusát Szomolányl Qyula nagykanizsai kereskedő 45 000 pengőért, a Zerkowltz-féle Iroda és lakás traktusát 51,000 pengőért a zalaegerszegi Brandl bornagykereskedő, a Klssörházat Koszlolltz O íza, a nagykanizsai ipartestület vendéglőse 37.000 pengőért vetle mtg.
S—S napi úllamtogOdscra Ítéltek Két pdrba/oxó fiatalembert
Nagykanizsa, december 11 Nemrégen történi, hogy levente-foglalkoztatás után az oktató valamit szolt az egybegyűltekhez, amire Perlsz Pál fiatal kanizsai tisztviselő egy megjegyzéssel reflektált Erre a mellette álló Sdfrán József érettségizett cipófelsőrészkészitö gyakornok rákiáltott: .Kuss, zsidói" A dologból tettlegesség lett, majd párbaj, amit a katakombákban folytattak le. Gyalogsági kardokkal, bandázs, végkimerülésig — volt a fel-téteL Meg Is vivták a párbajt, de sebeiülés nem törlént, utána pedig
a felek kibékültek. A párviadalt azonban bünteti a törvény é* igy került a két fiatalember ma Szabó Qyőző járásblróságl alelnök, büntető-biró elé. A tárgyalás az ügyészi megbízott, dr. Krausz Aladár jelenléiében folyt le. Mindkét párbajozó elmondotta, hogyan történt az affér éa a párbaj. A bíróság mindegyiküket bűnösnek mondts ki párvisdsi vétségében és ezért, flgyélembevéve büntetlen előéletüket és a társadalmi erkölcsi kényszert, mindegyiket 8—8 nspl államfogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.
Te is olyan akasztófára yaló vagy, mint a körjegyző,
Itf\'Jt december 12
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND Dooombor 18, szombat
Hóm. katolikus: Ottllla. Protestáns:
OibricIÜL Izraelita: Teb. hó 2. •
Városi Mouum éa Könyvtár nyitva csütörtökön ós vasárnap délelőtt 10-töi 12 óráig.
Qyógy szertári éjjall siolgál.t . I.
hó végéig ■ .Mária\' gyógyszertár Király*ut 40.
Városi Mozi. .Pokol hősei", fllm-szeniádó 10 felv. .Akadályverseny", dráma 8 (elv.
OőiHIrdő nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (héttő, szerda, póntek délután, kedden egéai nap nőknek). Tel. 2—13.
VALAHOL...
Valahol... Oh milyen Édes, drága hlr ez... Két parányi kacsó Kicsi kendőt hímez... 8 mikor egymaga van, Nem látja ueuklse: A kék nelelejtseket ■Csókjával hinti be...
Valahol, óh milyen Boldog, kl hisz benne: Valakire várnak Minden áldott eete... Az asztal terítve Éa a karosszékbe Nincs oly nagy boldogság, Helyik be nem férne ■
Valahol esténkint Bezárul egy ablak, S ni lg suhan a szárnya Buy báuatos dalnak, Lehullik a tüggöny, Kialszik a lámpa... És reggelre mindig Könyes lesz egy párna...
Brassányl Gyula y t
— A rendőrségről. A szombathelyi rendörfőkapTtányság részéről Forgács József rendörkertlleti ör-személyzeti főfelügyelő pénteken délelőtt hivatalos látogatást lett a nagykanizsai rendőrségen, ahol felülvizsgálta az őrszemélyzet! osztály működését. Forgács főfelügyelő mindent a legnagyobb rendben talált és elismerését fejezte ki a látottak felett. A kerület kiküldöttjét Czéginyl Károly rendőrfelügyelő, az őrszemélyzet! osztály parancsnoka kalauzolta.
— Uj törvényhatósági bizottsági tag. Kemény János piarista gimnáziumi lanar áihelyeztelése folytán lemondott a vármegyei törvényhatósági bizottsági tagságról. Helyére dr. Rolschlld Béla nagykanizsai ügyvéd póttagot hívták be.
— Kórházi bizottsági ülés. A kór házbizottság ma délután fél 5 órakor a városháza kis tanácstermében Babochay Oyörgy elnöklete alatt ülést tart, amelyen 26 tárgypontból álló tárgysorozatot tárgyalnak le.
— Nagykanizsa költségvetése a minisztériumban. Megírtuk, hogy a vármegyei számvevőség egy bizottsága a helyszínen felülvizsgálta Nagykanizsa város jövő évi költségvetését. A bizottság a felülvizsgálatról megtette jelentését az alispánnak. Bődy alispán a város költségvetését felierjesztette a minisztériumba.
— Valódi angol, dlvalos férfi-szövetek minden árban kaphatók SchOtznél.
Szombaton és vasárnap
ol|iayiMÍv«l
i Markó féle vendéglőben
Bbonnensek felvétetnek.
— A Stefánia nagykanizsai Intézetének szemléje. Welsz Qyuláné, a Stefánia országos fővédönője pénteken Nagykanizsára érkezett, hogy az itteni intézet összes Intézményeit megszemlélje és felülvizsgálja. Az országos fővédönő dr. Wlnkler Emő főrabbi, ügyvezető elnök kíséretében végezte szemléjét és elragadtatással nyilatkozott a helybeli Intézet elsö-rendüségéről.
— A Kath. Férfiliga ma nem, hanem december 19-én este 7 órakor tart ülést.
— Kanizsai talentum beérkezése. A Neue Frele Presse keddi számában Josef KorngolJ, a bécsi zenekrltlkusok elseje, kritikái Irt az uj bécsi konzervatórium növendékeinek operaelőadásáról. A nagykanizsai Fischer (Forlnl) Böskéről ezt írja: .Porini Erzsébetnek, ennek a nagyon erős ének- és színpadi tehetségnek Butterfly-Je olyan teljesítmény volt, ami messze felülemelkedett minden Iskolai zerDségen. A Puccini-opera II. felvonása alkalmat adott néki, hogy kifejezze érzelmei gazdag regiszterét a ragyogó ujlongástól a könnyteten kétségbeesésig." Flscber Böske (mert a kanizsaiaknak ez a tKve marad kedvesebb) ezzel a kritikával beérkezettnek tekinthető, Korngold véleménye a művésszé avatást jelenti számára
— Egy klskanizsal hentesmester jótékonysága. Simon István klskanizsal hentesmester bejelentette a polgármesteri hivatalban, hogy karácsonyra a nagy- és klskanizsal szegények számára egy marhát akar ttljesen ingyen levágni. Simon István a mult évben Is példát adott bőkezű adományaival és jószívűségével. A jótett minden dicséretnél szebben beszél.
— Frontharcosok figyelmébe! Az Országos Magyar Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja ma, szombaton este fél 9 órakor a Wollák féle vendéglő (Horthy M.-ut) hátsó éttermében választmányi ülést és egyúttal bajlársias vacsorát tart. A tárgy fontosságára való tekintettel a választmány feltétlen megjelenését kéri az Elnökség.
Nem ériem, kérem,
abszolúte nem értem, kinek hiányzanak a dollár milliomosok? Mert egy washingtoni jelentés nagyon panaszkodik. Az embernek slrnl volna kedve, mikor olvasst, hogy Amerikában az utolsó nagy tözsde-krach óta 28.496-lal kevesebb olyan ember van az USA területén, akinek a vagyona meghaladja az egymillió dollárt. Volt ugyanis a boldogabb Időkben (1928-ban) 43.184 doUármilllomos és ma van mindössze (I) 19.688.
Szegény... szegény dollármllllomo-sokl Hogy rájuk Jár a rud szegényekre!? Direkt borzasztói
MI Is lesz a világból, ha ez Így megy tovább? Ml lesz velünk, ha Jövőre ujabb tízezer Jenki kerül abba a szánandó helyzetbe, hogy a vagyona nem fogja túlhaladni az egymillió dollárt?
Nem... az már katasztrófa lenne... Akkor már Amerikának a saját üzleti presztízse érdekében tennie kell valamit.
De mit?
Talán Importálni kellene friss milliomos-anyagot Európából.
Ha csakugyan olyan nagy a hiány odaát, én Is tisztelettel jelentkezem. És még vagyunk páran, akik szívesen hagynánk sajnálni magunkat a dollármllliomosok szomorú sorsáért.
(?)
A marcali gyilkost megölte a szive
Marcali, december 11
Ez év tavaszán történt, hogy Marcaliban a Brekovics-\\t\\e vendéglőben Zrínyi Márton gazdálkodó szóváltás közben agyonszúrta Szutyor Istvánt. Ugy a törvényszék, mint a tábla másfélévi börtönre Ítélte a gyilkost. — A táblai Ítéletet december 14-én akarták kihirdetni a vádlott elölt, azonban most értesítést kapott a törvényszék a marcali hatóságoktól, hogy az elitélt Zrínyi Márton szervi szívbajban meghalt.
— Anyaköayvl hírek. Nagykanizsán
a mult héten 7 gyermek született, r> tlu ée 2 leány: Nagy István bognármester és Lőrincs Viktóriának rk. Ha (Borsfa). Tlslér József napszámos és Berke Rozáliának rk. leánya. Varga József asztalossegéd ésHerbal Máriának rk.leánya, Vas József vasúti munkás és Dávldo-vlca Katalinnak rk. fia. Házasságon kívül született 3 tlu. - Halálozás 9 volt: Lodner Foreno kőmüveeaegód rk. 22éves, Trojkó flóza ny. áll rendőr rk. 88 éves, Csordás János tanuló rk. 0 éves (Galambok), FlIISp József clpéezsegéd rk. 62 éves, Németh Oyörgy töldm. rk. 28 éves (Kistolmács), Horváth Józaef földműves rk. 87 óves, Vancaura Imrénő Qyud Aranka rk. 88 éves, özv. Csordáa Józsefné Konor Juliánná rk. 78 éves, Németh István ny megyei altiszt rk. 82 évee. — Házasságot kőt/Itt 3 pár: Szabó Oyula bolti szolga rk. és Sípos Terézia ág. h ev., Végh Pereno napaz és Szívós Hermina rk., Qrácz Béla kereskedő aegéd és Bogatln Rozália rk.
— Az NTE táncteája. Ma este 8 órai kezdettel tartja a Nagykanizsai Torna Egylet hölgygárdá|a idei első házi teaestélyét a Polgári Egylet földszinti katakomba helyiségében. NTE körökben nagy érdeklődés nyilvánul meg az estély iránt.
— A Keleti pályaudvarról Indul a nagykanizsai vonat A MÁV igazgatóságától veit értesülés szerint újévtől kezdve az Olaszország felé Induló vonatokat nem a Dilivasut-ról, hanem a Keleti pályaudvarról indítják
— Jugoszláv utazási kedvezmény. A pécsi kir. jugoszláv konzulátus közli, hogy a jugoszláv tengerpartra december és január 20. között utazók, ha legalább öt napot töltenek a tengerparton és január 27-lg visszatérnek, egy pengős vizumdij mellett visszafelé bármely útvonalon Ingyen utaznak olymódon, hogy a megváltott teljes jegy díjtalan visszatérésre jogosít.
= Nól kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékeli árban vásárolhat Slnger divatáruházban.
A Magyar Művészet legújabb azá-mu a hazat művészeti vagyon alig Ismert értékelnek bemutatására van szánva. Varjú Elomér mintaszerű tanulmányban az esztergomi főezékesegyház tulajdonában lévő sztaurotékát Ismerteti, az ezóvl párisi bizánci kiállításon la bemutatott ritka kincset, egy zománcos táblát, szerző szerint tulajdonképpen hordozható szentelt képet, ikont, melynek korát a X, század derekában, a tábla keretét pedig a XVI. század első telében állapltja meg. A pazarul Illusztrált füzetet a szokásos értékes rovatok zár-Iák be. A legelső külföldi művészeti orgánumokká! egyszlnten álló ée a külföldön Is Igen elterjedt magyar folyóiratból Illusztrált tájékoztatót szívesen küld a kiadóhivatal: Budapest, VII. Erzsébet-körut 7.
= Köhögés, rekedtség ellen semmi mist, csak dr. EOOER féle mellpasztillát!
Ma éa holaap
disznótoros vacsora
BŐ fillér.
Jó magyar konyha, figyelmei kiszolgálás. Abonnenseket ebéd és vacsorára felveszek, háton kívül Is. Szíves pártfogást kér
Kanizsai László
mtgju utUtsmciUf é» korc*náro4 ím_Klnlzsl-utca 22.
Bee. 12., MMkat Csak egy aap I
POKOL HŐSEI
Szenzáció 10 felvonásban. Főszereplő: ■llllaaa l^sr.
Akadályverseny
Dráma 8 felvonáiban. Főszereplő: Harlaa Itiaa.
A balatonberányi
gysrmak-irsgéála
kártérítési pere eredménytelmU végződött Nagykanizsa, december II
Elsőnek és részletesen jelentette annak Idején a Zalai Közlöny, hogy 1928. nyarán Balatonberényben három kisgyermekre, Hket Budapest székesfőváros nyaraltatott, rászakadt a homokbucka, amiben játszottak és mindhárom gyermek ott lelte halálát
Mint most Budapestről jelentik, az egyik gyermek anyja, Ott. Békési Lászlóné 10.000 pengős kártérítési pert indított a főváros és Balaton-berény község ellen. A törvényszék az asszony keresetét elutasította, mert egyik alperes sem volt oka a szerencsétlenségnek.
— Kifosztottak egy balatoni villát Alsóörs községben a november 26-tól december 6-ig terjedő idő közben Ismeretlen tetlesek betörtek Machammer Oltó budapesti lakos villájába és kifosztották. A tettesek valószínűleg a fővárosból rándultak le Alsóörsre. A csendőrség nyomoz.
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 125 P-ért SchOtznél.
— Agyonlőtte magát egy gazdálkodó. Móri József geliéuházal gazdálkodón már régebb idő óta buskomorságot észleltek a hozzátartozói. A szerencsétlen ember tegnap fejtwlfitte magát és néhány perc múlva meghalt. Tettének oka ismeretien.
— Családi házak, villák, garfonazobák berendezését egyszeri! és diues bátorokkal, szolid kivitelben és olcsó árban, kívánatra hosszú llietésl kedvezménnyel: Kopsteln butoráruház Nagykanizsán, Horthy Mlklóa ut 4. siám.
Pogáiiyvári fajboraim
árusítását megkezdtem, literenldnt , 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel S 25IL Megrendelésre házhoz küldöm. Graai Károly, SaMh,áai-a. >•.
Időjárás
A
flayi
aankaalnal meteorológia! bhc-_,alő laleotéaek: Pénteken a MmirM-Irí : Raggal 7 órakor —0 4, délután 1 érakor —r4, este 9 órakor —2 6.
felhőzd: Reggel tiszta, délbea boralt, este tiszta égboltozat.
(Bjuakai rádlójeUniist • ■aiaaral*-■lal lalásat lalaaatl aaSa 10 ára-kar l Vátlaiáaa IsMs M« •Ár-ható klaakk haraaáaaal.
Dec. IL NTE háxl teaestélyo a Polgári Egyletbea.
Dec. IS. Tóth Kálmán ctnlsnniriuts, Bartha Istváa Ik.álls előadása a városházin 0 órakor.
Dec. 14. Elemisták pásztorjátéka a Vároal Silaááx-baa 5 órakor.
D«€. 15. Kath. hitközség képviselőtestületi ülése 4 órakor (3 órakor tanácsQléa).
Dec. 17. A zeneiskola I. nóvtndákhaagvertenye a Caslnóban • órakor.
Dec. I*. Felsőkereskedelmit Vágaettek műsoros e»-téiye á Kaszinóban.
ZALAI KÖZLÖNY
1»81. deceinix\'r 12.
SPORTÉLET
A magyar válogatott futballcsapat Nagykanizsán keresztül utazott Olaszországba
Menetrendszerű pontossággal délelőtt 11 óra 35 perckor dübörgött be a triesti gyors tegnap a nagykanizsai pályaudvarra. Több mint 200 főnyi szurkoló had szívszorongva várta a magyar válogatott tizenegynek Nagykanizsán keresztül, az olaszországi Torlnóba való átutazását, ahol Olaszország válogatott 11-ével mérik össze erejüket az európai futbatt-kupáért.
Egy II. osztályú kocsi nyitott ablakaiból bizakodó fiatal magyar fejek tekintenek ki és örömmel üdvözlika miattuk kifáradó kanizsai szurkolókat. Az elsó ablakból dr. Mdrtdssy szövetségi kapitány leje látszik ki. Mindjárt megragadtuk az alkalmat, hogy tájékoztatást nyerjünk a válogatott csapat hangulatát és játék kutyát illetőleg, Dr. Márlássy szövetségi kapitány szerint nagy bizalommal Indulnak a fiuk e fontos njérkőzésre, mert be szeretnék bizonyítani, bogy a tavaszi 5:0*ás vereség csak a balszerencsének tudható be. Minden játékos egészséges és a legjobb tudásává! fog ktUdeni a piros-tehér-jöld színek becsületéért
a zöld-fehér-piros színek ellen. A csap Ital utazott kísérőként dr. Fodor, a PLASz főtitkára is, aki szintén sikerültnek tartja a csapat Összeállítását és bizlk benne, hogy a magyar fiuk becsülettel állják meg majd a helyüket.
Az első kocsiban a debreceni utazptt Olasz-öt olaszországi aieg a magyar
futball-kuilurát.
Nagykanizfán a hivatalos vámvizsgálat után a vonat lassan megindult és az autogrammot kérő szurkolók nagy éljenzése és szerencse-klvánatai között vitte a magyar fiukat — Isten ugy á<lja — a győzetem felé
Közgazdaság
Angol cégek baromfiban fogadják el a magyar tartozásokat
London, december 11 A Mornlngpost szerint néhány angol cég, amely eddig Is szokott Magyarországba . árukat importálni, hajlandó a nekikjáró vételárat áruban Is elfogadni. Ezek a cégek most főként a baromfikereskedelem lehetőségeit tanulmányozzák.
jyiegkezdódOti a Somogy-megyel Takarék szanálása
Kaposvár, december 11 Nem csak Somogyban, de egész Dunántúlon nagy megdöbbenéssel
megyei Takarékpénztár beszüntette fizetéseit és a rossz gazdasági helyzet miatt fel akar számolni.
Az intézet nagyrészvényesei és igazgatósága most értekezletei hívott össze, amelyen elhatározták, hogy az intézet rekonstrukciójára az intézet részvényeseivel és betéteseivel karöltve sürgős és haihatós lépéseket fognak tenni A közhatóságok képviselői és az érdekképviseletek teljes aktivitással kapcsolódnak a munkába.
A szanálási program már elkészült. Ennek az a lényege, hogy az intézet 700.000 pengős alaptőkéjét 50 szá zalékkal csökkentik és ehhez az összeghez hozzáveszik az egész
350.000 pengőt levő tarlaléklőkél, valamint egyéb látenciákat is. Igy körülbelül egymillió pengő állana rendelkezésre. A szanálasi akció máqik része az alaptőke ujabb leiemelése és ebben a nagybetétesek Is résztvennének a betétük 25 százalékával, amelyért elsőbbségi részvényt kapnának. Persze a terv lényegéhez tartozik, hogy a régi részvényesek is hozzanak áldozatot és bekapcsolódjanak az alaptőke felemelésébe. A ^öntést a szanálási program fejelt az Intézet december 21-i közgyűlése fogja meghozni.
(—) Kényszeregyezségek. Az illetékes törvényszék a csödönklvOli
törvényszék kényszeregyezségi eljárást elrendelte Wolf Qyula, lextll és dlvstáru kereskedő, mint Wolf Sándor és fia lapol-
i divatáru keres-
cai bejegyzett cég ellen. OotUeb
Páhié szül. Stnger Terér baki szatócs elkk — Morgenstern Mór kéthelyi vegyeskereskedő ellen.
"""."fii marhaüns so-oo™. sertéshos w»p
Kovácsnál
Telekt-nt 43.
Xárteki urla i
Páris 20-18, London 17-00, Newyork 312, Brüaael 71\'47\'ft. Milano 26 40, Madrid 42-75, Amsterdam 20710, Berlin
121-50, Wien -•-„ Szólta 3-72, Prága 15-20, Varsó 5750, Budapest 90021/s, Belgrád M6, Bukarest 3-06.
TemearMtsáe
Buza tiszav. 77-es 13-30-13-80, 78-aa 13-45-13-flS, 79-es 13-60-14-10, 80-as
13*70—14*20, dánánt. T7-e« 12*50-12*80, 78-as 12*65-12*85, 79-es 1280-13*10, 80-as 12-90—13-20, rozs 1450—14-60, talt.
árpa 17-75—18*00, zab 22-75—23*00, \'.teo-gert 14*80-15*10, korpa 1300-13*20.
á Bemseti Bank áevtu-árielysaal
valuták
Angolt. 18*70-19*10 Belga fr. 79*35-7995 Caehlc. 1692-17 02 Dánk. 103*90-104*90 Dinár 10*12-10*20 Dollár 570*50-573*50 Francia f. 22*40-22 60 Holl. 230*45-231*85 Zloty 6385-6435 Lel 3*45-3*51 Léva 4*10-4 20 Lira 29*20-29*50 Márka 135*45-13625 Norvíg 102*40-103*40
Peseta —*--•—
Schlll. -•--•—
Svájci f. 110*70-111*40 Svéd k. 103 90-104 90
DEVIZÁK Amst 230-65-231-85 Belgrád 10-12-10-18 Berlin 13555-1362S BrOssel 79-45-79-95 Bukarest 3-42-3-46 Kopenh.104-10-104 90 London 18-90-19-10
Madrid —•-•—
Milano 29-30-29*50 Newy. 57ITO-57400 Oszló 102-60 103-40 Páris \' 22-46-22*58 Prága 16*92-17*00 Szóba 4*13-4*17 Stoekh. 104-10-104-90 Varsó 63-95-64-35
Wien —•-•—
Zürich 11080-111-40
lartéSTásár
Felhajtás 2510, eladaUan 1290. — Elsó-rendű 096—102, szedett 0-84—0-88, szedett közép 078—0*82, könnyű 0*70-0*75, l-só rendű öreg 0*82- 0*86, ll-od rendű öreg 0-72—076, angol süldő 080-090, szalonna nagyban 1-20—1-24, zsír I 55— 1*60, hus H)4—116, félsertés 1*16—1*27.
RÁDIÓ-MŰSOR
December 12 (szombat) Bndapest 9.15 A rádió halkvartettjének hangversenye. 9.30 Hírek. 11.10 Nemaetközl vlzjelzóssolgálat 12 Déli harangizó. 12.05 Oroaa balalajkazenckar hangversenye. IZ25 Hírek. 13 Idójelzéa. 14.45 Hírek. >6 A .Rádióólt t- gyemrekjátszóórája. 16.45 Idójelzéa. 17 A Magyar Cserkészszövetség mtlioros elóadása. 17 45 Káipith Zoltán magyar nótákat zongorázik. 1R30 Rádlóamslórpoata 19.15 0. hangv. 19.45 Mlliteln Natbanlel hegedt)estfe. 21.15 Idójelzés. H, majd cigányzene. 23 Az Orizágos Postáizenekar Hangversenye.
Kiadja: Dólzaitl Hyomüj ei Liipklaáá Vállalat, lajykaclsiáa.
" " : Zi
Felelős kiadó: Zalai
Károly.
aána aa.
APgégTRPFfÉSEK
Ot szobás komplett lahéa fürdőszobával azonnalra, vagy május l-re kiadó. — Cím a kiadóban. 4
■aréoMia*l ajiadékal nagyon alkalmas, nagyon aaép, masszív. fehérre lakkozott virágtartó (15—20 cserépnek) olcsón ..... ------- -"hivatalban.
eladó. Megtekinthető a kiadóhlvatall
■agárksaUk az olcsó karéoaaay-
ták 2t —50 Iliiéiig Köztisztviselők mellett Horváthnál.__5760
HaMalaala állandóan kapható Sípos Andor, Muszel és Frledenthal, Teutsch Owatáv, vitéz TAtk fléta. Masina Ferenc kcreakedókaét és a Köztisztviselők SaO-vetkexeténél. — Tejközpont. 5111
Szemere-utca 9. szám alatti 2 szobás előszobás utcai lakás aa összes mellékhelyiségekkel együtt február l-re kiadó. 5701
Ari aajátterméaü kltünó asztali leíérbör újévig 44 lülér literenktnt kapható Csengery-utca 36. 6691
Hunyadi u. 16. sz. alatt aalreartéaalj azonnal eladók.
67BO
bás takéal keresek feb-rnár l-re. Clm a kiadóban. 5768
eladó Rákócat--5789
ntca 23.
Klnlzzl utcalgraktt~kUa« egy udvari _____ 5774.
■aiaaba|érata utcai bútorozott szoba fürdőszoba használattal olcsón kiadó — Sogár-ut 34. 5774
Pk. 2163. sz. IMI. 1931. vghlót 824. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Nóvák Béla ügyvéd által képviselt Klein Henrik és neje éi az öesaes telül-toglaltatók javára 198 pengó 02 tilt. tőke és több követelés és Járulékai ereiéig l keszthelyi Idr. ji.áablróság 1931. évi fenti azámu végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán vágrehaltáat szenvedő-tói 1931. évi március hó »-én lefoglalt 1540 pengőre becsült Ingóságokra a keszthelyi kir. Járásbíróság lentf szému végzésével aa árverés elrendeltetvén, annak aa 1908. évi XLL t-c. 20. }-a alapján a lent megnevetett • a loglalisl Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltatók javára l> az árverés megtartását étrendedé csak árra az esetre, ha kielé-
gítési (oguk ma ti fennáll ás ha ellenük Ealaaató hatályú igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Reztben leendő megtartására határidőül IMI. évi december hó 14-lk napjának d. u. 3 órája tüsellk IU, amikor a bíróilag leloglalt Üzletberendezés, fűszeráruk, bor, lovak, kocsi, sertések s egyéb Ingóságokst a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eaaUeg a kikiáltási ár tyi részéért ls el lógom adni.
Keszthely, 1931. évi november hó 17-én.
Varjú József s. k.
Idr. btr. vénrebalró, usi mint bírósági kiküldölt.
Aki az igazán jót) megbízhatót és finomat szereti,
az EsterGáxy
hentesárut és felvágottat
veszi.
MAlyow loaaállltott As-alz I
Esterházy Hentesüzlet
NAGYKANIZSA Horthy Mlklós-ot 2. Telefoni 5-83.
Hó. ás sár cipó szakszerű
uao javítását garanciával vállalok. Oavalka MátyAa gumlvulkanlzáló üzeme. Fő-ut 4. szám (Roeenfeld-ház.)
Naponta adjoo növendék és hlxóállatalnak
szénsavas takarmánymeszet.
,FUTOR\'
A „FUTOR- növendékállatoknál a csontképzódést előeegltt, Maásra
SS0n2iétvágygerjesztö|2í
A -FÜTOR" nem orvosság, hanem a legtinomabban órlött méazaótáp, amely ai állatok szervezetében Igen könnyen tetazlvódtk, a amelyet az állata aro-matlkus anyagtartalmánál fogra szívesen fogyasztanak. A.PUTOR- etetése a konyhaaó etetését lelealegeaté teazt A nagyblzlaiók, uradalmak, gazdaságok á,ruTORM állandóan etetik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 fűiét. Zsák vétetnél (I zsák 60 kg.) 9 pengő,
zsák ára 130 fül., vagy zaákcsere. 1 próbedoboa ára (cca \'h kg.) 30 fl.lér.
Kicsinyben és zaákszámra kaphatói
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Teleion 130.
Régi bármilyen rádióját vagy
gramofonját
70 psngMrt
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3al
rádiót
conusz hangszóróval,
18 havi
I2\'S0 pengős
havi részletre
Szabó Antal
rAdióoeztályában.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 282. szám
Nagykanizsa 1981. december 13, vasárnap
Ara 16 MUér
ZALAI KÖZLÖNY
Sxerkesztdaég és kladdhlvaUI: PAut 5. uim. Keszthelyt flókktadóhlvatsl: Kowuthutca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ira: egy hófa a pengi SO lllléz. SzerkeaztSaégl éa Hadóhlvatall telefon: 78. u.
Kulturális leépítés?
(bl) Meglepetésként hatott a napokban a hír, hogy a pécsi színigazgató lemondott a kanizsai állomásiról. A koncesszióért nyomban erós versengés Indult meg. Három vidéki direktor jelentkezett igényével, az egyik, állítólag már a kultuszminiszter hozzájárulásával, tisztelgett Is Nagykanizsa polgármesterénél. A polgármester azonban nem foglalt állást ebben az ügyben, éppen a Mbb relleklánsra való tekintettel. Hogy ez a tartózkodás helyénvaló volt, blzonyitotla a meglepetés még meglepóbb másnapja, amikor Fodor direktor bejelentette a polgármesternek, hogy esze ágában sem volt lemondani a kerületébe tartozó Nsgy-kanlzsáról.
Már most, hogy hogyan intéződik el ez a kérdés, hogyan sem, — e pilianatban|nem tudjuk, mert nem Ismerjük a háttérben re|iözö rugókat, amik állítólag a Szinészegyesű-let és a kultuszminiszter imprlmátu-rát Is meg tudták szerezni egy — Fodor szerint —■ meg nem tortént lemondáshoz. Annyit azonban — minthogy ennek a kulturális leépi-tésnek a lehetősége váratlanul felbukkant — minden esetre le kell szögeznünk, hogy Nagykanizsának nem érdeke az Ilyen kerületi változás és éppen ezért Nagykanizsa nem csak hogy nem kívánja azt, hanem a tehetőség határain belül hadatüzen minden olyan alkunak, ami Nagykanizsa kultur-nlvójának bőrére folyik.
Tisztelet és becsület adassék a vidék minden más társulatának, de Nagykanizsát nem csak a sokéves kapcsolat fűzi a pécsi kerülethez, hanem az a körülmény Is, hogy Kanizsa a pécsi társulatban olyan együttest szokott meg, amely a vidéki színészet relációiban bizonyos kul-tur-márkát, bizonyos művészi garanciát jelent.
Igaz, voltak felmerült kívánságok a társulattal szemben az utolsó szezonban is. Azonban éppen mivel Nagykanizsának igényei vannak, nem csinálhat olyan csírát, amelyben még több s talán sokkal inkább lényegbe vágó kívánnivalók támadjanak. Különben pedig minél kulturáltabb valamely város színművészeti közvéleménye, annál több Igény ostromolja a színpadot. Olyan társulat pedig egyáltalán nincs a világon, amelyiknek a teljesítménye mindig minden igényt kielégíthetne. A mai viszonyok között, amikör a színházak körül nem csak és főként nem kulturális, hanem igen katasztrófálls mértékben gazdasági harc ls folyik, — a közönség és a kritika is tisztában van azzal, hogy a sanyarú viszonyok szükségképpen nem csak a nézőtérre, hanem a színpadra ls ráütik szomorú stigmájukat. Ez azonban sem a közönség, sem a színtársulat kedvét nem veheti el attól, hogy folytassa azt a küzdelmei, ami terhea, kereszthordozó misszió ma a vidék kultúréletének egyre rögösebbre váló ösvényein. \'
Általános zűrzavar a politikában a ma mog> Jelenő nyugdijrendelet miatt
Ernizt Sándor lemond — A kereszténypárt levonta a konzekvenciákat a kormánnyal szemben — Tagjait a 33-as bizottságból ls kivonja — Szó van a népjóléti minisztérium megszdoletéséről — Sztranyavszky kilépett az egységetpártból
Dr. Kállay Tibor lesz az uj pénzügyminisztert
Budapest, december 12
A kereszténypárt ma délelőtti folytatólagos értekezletén egyhangúlag elhatározta, hogy miután a párt taglalnak nem volt mód|ában a 33-as országos bizottságban a párthatározatnak eleget tenni, abban az esetben, ha a nyugdljrendelel a párt előterjesztésének figyelmen kívül hagyásával megjelenne, korábbi pátt határozatát fenntartja és felhivja a 33 as bizottságban helyet foglaló tagjail, hogy u/abb párthatározat bevárása nélkül azonnal Írásban jelentsék be a 33-as bizottságból való kilépésüket. Mivel a kormányhoz közelálló körök véleménye szerint a nyugdllrendelet kiadásához a kormány fellétlenül ragaszkodik, való-szfiifl, hógv már á Tiolnaj) reggeli hivatalos lapban megjelenik, bizonyosra veszik, hogy kereszténypártnak a 33 as bizottság lulyet foglaló tagjai vasárnap folyamán bejelentik a bizottságból való kilépésüket.
Ha meg/eleölte a nyugdl/-rentfelel
Budapest, deoember 12
Károlyi Oyula <?rúf miniszterelnök ma a parlament folyosóján kijelentette, hogy a kereszténypárt állásfoglalása ellenére a nyagdljrendelet a holnapi nap folyamin meg fog Jelenni. A parlament folyosó|án hírek terjedlek el arról, hogy Ernszt Sándor népjóléti miniszter lemond és lemondását még a mai nap folyamán írásban bejelenti. Károlyi Oyula gróf miniszterelnök erre vonatkozólag kijelentette, hogy Ernszt lemondását még nem vette kézhez, ha Etnszt a lemondást írásban is bejelenti, gon-
Az az egyelőre felderítetlen alku, ami Nagykanizsa nélkül folyik Nagykanizsa bőrére, azt az egyetlen értéket: ennek a városnak* kulluráját fenyegeti, amit még a lerongyolódas keserves esztendeiben ls sikerült nem csak megőrizni, hanem intézményekkel gyarapítani. A zeneiskola, a színház, a leányliceum, mlndegvik egy-egy nehéz időkben elért mérföldköve e város kulfur-hlstóriájának s ez a nagy áldozatok árán megtett ut nem csak a fejlődés büszkeségét jelenti Kanizsának, hanem jelenti a megtartás kötelezettségét ls. Ha a mostoha viszonyok nem Is engedik meg a színtársulat megfelelő szubvencionálását és ezzel a kanizsai szezonnak biztosabb anyagi és szélesebb művészi alapokra való helyezését, mégis ez a város semmi körülmények között nem engedheti meg azt a luxust, hogy kulfurája darab-
doskodnl fog a néplólétl és kultusztárca betöltéséről. Oondoskodni kíván a 33-as bizottság kiegészítésétől Is. Én a kilépések ulán Is továbbmegyek a magam utján — hangsúlyozta. Mindenki saját belátása szerint cselekszik: Beléphetnek, kiléphetnek, csinálhatnak amit akarnak, én meggyőződésemet követem és mindenekelőtt az ország érdekét tartom szemelőtt.
Ernaxt Stfndor lemondása
Budapest, december 12
Zichy János gróf a kora délutáni órákban Wolff Károly és Tury Béla társaságában felkereste lakásán a betegen fekvő Ernszt Sándor minisztert, hogy elkérjék tőle lemondó le-
, i,f, . .. , i\'iii ■,,.in .... . .
vrirr. — iiaiuin sepmeiu Bijansanas
eredményéről még nem érkezett semmi hlr. Politikai körökben valószínűnek tartják, hogy Ernszt Sándor mielőtt lemondó levelét eljuttatja a kormány-elnOkhOz, még tárgyalni fog vele.
SxiranyavMlty kilépett am egyaégempdriból
Budapest, december 12 (Éjszakai rádtójelentés) Sztranyavszky Sándor volt belügyi államtitkár, országgyűlési képviselő szombaton este levelet Intézett Pesthy Pálhoz, az egységespárt elnökéhez, akinek bejelentette, hogy kilép a pártból. Sztranyavszky elhatározása a nyugdijtOrvényrendelettel van ösz-szefüggésben.
i nyuf/dl/randeler lekerllll a 33-as blxollMlg napirendiéiről
A 33 as bizottság ma délelőtti
ülésének napirendjén a nyugdijren-delettervezet szerepelt.
Károlyi Oyula gróf bejelentette, hogy a kormány a nyugdijrendelet-tervezetet az egyes pártokkal Ismertette, most pedig véleményadás céljából a 33-as bizottság elé terjeszti. Mivel azonban a rendelettervezetnek bizottsági tárgyalása hosszabb Időt venne Igénybe, viszont a rendeletnek gyors életbeléptetése elkerülhetetlenül szükséges, a rendelettervezet tárgyalását a bizottság napirendjéről leveszt.
Ezután Ugrón Qábor elnök az ülést berekesztette.
a ad* nié«a
Budapest, deoember 12 A képviselőit*! mai ülésén a\'napirenden levő OFB megszüntetéséről szóló törvényjavaslatnál Sándor István annak a véleményének adott kifejezést, hogy a földreform végrehallása elhibázott volt. Szakács Andor helytelenítette, hogy a gyufa-kOlcsOnt csak azért vették fel, hogy az eredeti földtulajdonosokat kártalanítsák és készpénzben kifizethessék. Dinnyés Lajos hangsúlyozta, hogy nem lehet tűrni azt, hogy a nagy hltblzományok mellett ezrek és ezrek éhezzenek és legyenek munka nélkül.
Az elnOk bemutatta Ugrón Qábor levelét, amelyben kOzlI, hogy Kállay Tibor, Nagy Emil, Pallavlchinl György őrgróf, Rassay Károly és Slgray Antal gróf kilépnek a 33 as bizottságból.
— Nincs szükség a 33 as bizott-

jalt megkérdezése nélkül csereberélni engedje. A szlnlkerületi beösztást a kul tuszminlszterállapllotta meg. Nagykanizsa a pécsi társulatot mindenkor mint magáét tekirffctte és alapvelö vonásokban mindig meg is volt vele elégedve, nincs tehát ok — ha csak a szubvenció elmaradása nem — arra, hogy Fodor direktor egyszerűen átadja Nagykanizsát. Sajnos, a kuliura és a művészei Is csak ugy istápolható, ha kenyeret lehel kapni érte, anyagi okok azonban nem szoríthatnak hátra a kullur-ranglétrán egy várost csak azért, mert egy pár hetes nyári szezon deficitjének nem lehet a város a mecénása. Ha jobb Időkben jó -volt.,Nagykanizsa nyári állomásnak, legyén jó akkor is, amikor vékonyabban csurranik a falat kenyérre való. Amfnt jobb idők következnek, ez a város nem csak szeretettel, hanem anyagiakkal is
lógja jutalmazni színtársulata kvalitásait és lelkesedését. Addig azonban a színtársulatnak Is le kell fokoznia a várossal szemben az Igényeit és kl kell tartania a gondtalanabb időkből való barátok mellett.
Nagykanizsa város vezetősége részéről helyénvaló s talán eredményes is lenne, ha az egyelőre tisztázatlan lemondás ügyében a minisztériumot informálná azokról a szempontokról és érdekekről is, amelyek a kerület feleit folyó alkuban Nagykanizsa kulturéletét is felettébb közelről érintik. Minthogy a lemondás kérdése még nincs tisztázva, a miniszteri placetum sem tekinthető végleges intézftdésnek, van tehát remény arra, hogy Nagykanizsát egy kuliuráli* leépítésnek még a lehetőségétől Is megmentsük a minden egyéb leépítések amúgy ú szomorú korszakában.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 13.
ságraI Nem kel! nekünk külön parlament! — kiáltják ai ellenzékről az elnök lelt.
Az interpellációknál Ivády Béla miniszter hangoztatta, hogy gondja van arra, hogy mindazokon a vidékeken, ahol a gazdákban meg van a hajlandóság, hogy áttérjenek a csemegeszőlő termelésére, az állami telepek minimális áron szolgáltassanak ki oltóanyagot. A borértékesítés előmozdítását kívánja szolgálni az a megállapodás, amelyei a tegnapi napon perfektuállak a szőlősgazdák éa a szeszérdekeltségek között. Ennek alapján kllálás van arra, hogy 3— 400.000 hektoliter bort párlatnak főzhetnek kl, amelyet megfelelő áron értékesíthetnek. A bortermelők tehát lökéhez jutnak, lövő évi termelésüket megindíthatják és a borpiacon megmozdulnak sz árak. A legközelebbi ülést kedden tartják.
Kdllay vagy~KomayM less as n/ péMttgyiliilMfar
Budapest, december 12 (Éjszakai rádiójelenlés) Az egységes pártban ugy tudják, hogy Károlyi Oyula gróf miniszterelnök vasárnap, vagy hétfőn keresi lel a beteg Ernszt minisztert. Hir szerint a lemondás már annyira elhatározott tény, hogy
a miniszterelnök meg sem kísérli maradásra blrnl a
távozó minisztert. A. jövő héten nevezi ki a kormányzó az u| pénzügyminisztert. A tárcára Kdllay Tibor, vagy Korányi Frigyes báró neve van kombinációban.
Kállaynak ugyan most csökkent az esélye,
miután a 33-as bizottságból való kilépésével nyíltan szembefordult a kormánnyal.
Hogy kl lenne Emszt utóda, errenézve még nem történt döntés. Az ügyeket egyelőre Petrl Pál államtitkár vezetné. Előtérben van a népjóléti minisztérium megszüntetésének terve is.
Eszterházy Móricz gróf az újságíróknak szombaton adott Interjúiéban apósáról, Károlyi Oyula gróf miniszterelnökről klletentette, hogy hozzá viszonyítva Thza István hajlékony nádszál volt.
Tömegesen térnek vissza a magyar kivándorlók
Budapest, december 12 A kivándorlókat védő iroda közli, hogy Kanadából hsvonla 250—300 magyar tér vissza és igen sokan jönnek Belgiumból, Németországból és Svájcból is. Kivándorolni senki sem törekszik, mert mindenki ludja, hogy sehol sincs munkaalkalom.
posjctAoipAk és leseazir házioipAk
legolcsóbban az
cMpőetruOáxban
m Fő-ut 12. sz.
Az állásnélküli kanizsai fiatalság memorandumban fordul a társadalomhoz, a kormányhoz, a főispán hoz és a polgármesterhez
Nagykanbsa, december 12
Mintegy 70-80 tagu küldöttség kereste lel szombaton este Oazdag Ferenc püspöki biztost, a fiatalság melegszívű és tevékeny pártfogóját A csupa állás nélküli, végzett fiatalemberből álló deputáció felkérte a püspöki biztost, hogy álljon melléjük tanácsaival és közbenjárásával az elhelyezkedésért folyó nehéz küzdelmükben. Kívánságuk: l.a kettős állások és javadalmazások, 2. a nem ráutalt női állások, 3. a nyugdijasokkal betöltött állások helyébe, alkalmazzanak a vállalatok, közületek állástalan, végzett fiatalembereket.
Oazdag Ferenc válaszában biztositolta a deputációt segítségéről.
— Ne kalapáccsal, ne csákánnyal akarjátok kívánságaitokat érvényesíteni, — mondotta — hanem legyen fegyveretek az Igazság és méltányosság. Anélkül, hogy mozgalmatok a kenyérkeresetre ráutalt nők ellen irányulna, le kell szögezni Széchenyi álláspontját: .A toll és a kard a férfit illeti, a nőt a bölcső és a háztartás."
A fiatalság kívánságára még
Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője beszélt, figyelmeztetve az Ifjúságot, hogy a próba nehéz napjaiban Is őrizzék meg nyugalmukat és tartsák távol ma guktól azokat az elemekel, kik politikai sápot szeretnének húzni az Ifjúság kenyér nélkül maradásából.
Az állástalanok most memorandumot fognak készíteni s azt Oazdag püspöki biztos közbenjárásával eljuttatják a kormányhoz, s parlamenti pártokhoz, a főispánhoz, a polgármesterhez és a -város társadalmához.
A fiatalságlelkesen tüntetett Oazdag Ferenc és a Zalai Közlöny mellett
örvendetes, hogy a kanizsai fiatalság ebben a keserű kérdésben Is megőrizte józanságát és a püspöki biztos személyében olyan férfiú kezébe adta a Zalai Közlöny hasábjairól útnak indul! mozgalmat, aki — bár minden vallású van az állástalanok közölt — szeretetlel, befolyással, de amellett a szükséges mérséklettel és megfontolt irányítással fogja a közérdekű ügyet minden lórum előtt képviselni.
i vonat elé akarta vetni magát egy 16 éves^leány,
aki ujszDIOtt gyermekének holttestét az erdő avarjában rejtette el
Nagykanizsa, december 12
Izgalmas esetről beszél a Kanizsával szomszédos Somogyszentmlklós község lakossága, ami egy gazdag és tekintélyes ottani gazda 16 éves leányával történt és amiről a csendőrség tegnap beterjesztette a nyomozási jegyzőkönyvét a kaposvári klr. ügyészséghez.
A nagyon szép leány egy 21 éves, jómódú gazdalegénnyel volt bizalmas ismeretségben, aminek meglett a maga természetes következménye. A leány szüleinek nem mert szólni a dologról, mert félt az édetapja haragjától. Elkeseredésében a vonat elé akarta magát vetni. El is indult végzetes útjára, hogy a Budapestről
Nagykanizsára befutó vonal kerekei elé dobja magát. Eközben azonban meglepték a szülési fájdalmak, ugy, hogy nem Is tudott a sínekig el jutni, hanem elterült a Nagykanizss melletti erdőben. Percek multán megszületett fiúgyermeke, aki rövidesen ott a helyszínen meghall. A 16 éves fiatal anya a kis halottat belakarta száraz galyakkal és ott hagyta sz erdőben, maga pedig a Szentgyörgyvárl-hegy felé vette útját, ahol egy napig bujkált Azonbin annyira legyengült állapotban volt, hogy fogta magát és nagy elszánással visszafelé tartott a szülői házba. Mikor édesapja felelősségre vonta távolmaradása miatt, a szerencsétlen fiatal leány
Nagy karácsonyi vásár
mélyen leszállított épekkel.
Tennisz fianellok ........................ 72 fillér
Kis vég jó minőségű vászon.......í..............9-50 pengő
Kis vég prima mosolt vászon............... 11-50 pengő
Konyharuha kockás, darabonkint............ 60 fillér
Törülköző damaszt, kockás, darabonkint...... 80 fillértől
Női ing, himzett ................................................1-10 pengőtől
Női bugyi .............................._ 1-10 pengőlöl
Színes női hálóing............ ........................3-60 pengőtől
Színes ingbugyi ...........................2 20 pengőtől
Kávés garaitura 6 személyes minden szinWn 6-50 pengő
Raktáron tartunk térti és női szöveteket, flanellokat, mindenféle selymeket és női kabátokat. Nutrlette bunda 85 P.
Weiszfeld és Fisther Í5ÍÍSÍI!
Teleion: 258.
6061 _
Erzsébet-tér.
Telefon: 258.
töredelmesen bevallotta a történteket. A megdöbbent apa szigorúan rászólt, hogy azonnal teremtse elő az újszülöttet. A leány erre visszafordult, elment az erdőie, előrzedie a kis holttestei és hazavitte édessplá-nak. Az esetet jelenteitéka csendőrségnek, majd megejtették a rendőrorvosi hullaszemlét, amit dr. Szokol Edgár körorvos és ZSka Sándor községi Jegyző végeztek. A csendőri jelenlés alapján a kaposvári Hr* ügyészség megadta az engedélyt a kis holttest eltemettetésére. ~
Az a hir, hogy a kis csecsemő erőszakos halállal mult volna kl, nem felel meg a -valóságnak.
A gazdák, a házi sertés-vágás és a szakoktatás
Ugytátszik Magyarországon már uzus, hogy amikor csak lehet, a földművelőn ütnek egyet. Most Kanizsán Is érte egy olysn Intézkedés a gazdákat, ami fájdalmasan érinti őket A napokan, a hentesmesterek kérésére kimondta a város polgármestere, hogy a termelőknek havonta csak 10 drb. sertést szabad kimérniük, azt Is különféle megszorítások keretében.
Csodálkozhatunk ezen abban az országban, ahol ludja mindenki, (bár ha az érdekkörét sérti, azonnal nem akarja tudni) hogy az ország agrárállam, ahol elsősorban a földművesek érdekelt kellene megvédelmezni, mert hiszen ez az ország életének alapja, ez a megélhetésünk bárisa. A közelmúltban láttuk és sajnos, érezzük ma, hogy meg akartuk magunka! hazudtolni, nem tetszett már az agrárállam voltunk, kfllpoHtiksi előnyöket, kulturtölényt akartunk és elértük, hogy munkátlanok, szegények, ke-nyérnélküilek vagyunk. Ha az állami nagy kiadásokat a fő d termékenységének fokozására és termékel érté-kesithetésének eszközeibe fektettük volna, ma nagyon sok munkáskéz lenne tele szerszámokkal és igen sok nélkülöző család nyerne biztos megélhetést.
Minden szakmának, minden rendű-rangú foglalkozási ágnak megv-n a szervezete, megvan a képviselete s ha valami sérelem éri őket, megbeszélik s sérelmeiket és egyöntetű megállapodásuk alapján képviseleteik állal érdekeiket hathatósan tudják védelmezni és arra, hogy ezt meg tudják tenni, képezik is őket Hiszen, amint látjuk és tudjuk, mindenféle mesterséghez ma már nem elég a mesterség Ismerése, hanem a mesterség tudósa kell, hogy legyen minden mesterséget tanulof mert hiszen minden inasnak remekelnie kell, Iskolákát kell járnia a rendes elemi Iskolákon Idvfll, hogy legény lehessen. HM! van s földműveseknél? Ott nem követelnek semmit Mindenki szabadon nyúzhatja a földet és minden előképzettség nélkül bitorolhatja a földműves nevet anélkül, hogy valaki még csak meg Is kérdezné, hogy érte-e hozzá, vagy valaki ellenőrizné, hogy az a földművelő, aki a ml agrárállamunk alapja, nem suszter-e a földművelésben. A földművesnek iskola nem kell ahhoz, hogy földműves legyen és Igy természetes, hogy előkészület és szakmai ludás nélkül, Iskolai Ismeretek hiányában
A közelgő karácsonyra való tekintettel,|az
összes raktáron levő áruimat
30%-al olcsóbban adom.
KAUFMANN KÁROLY
1931 december 13
2alai közlöny
a többi szakmák és foglalkozások (elkészüli szaktudásukkal, nagyobb iskolai képzettségükkel és szervezett voltukkal mind a földművest nyomják el.
De mint ha ezt a tudatlanságát felülről is, hivatalosan ls elösegite-nék, hiszen tudjuk, hogy a város vezetősége évek hosszú során hiába küzdölt azért, hogy egy földműves iskolát kapjon.
Nagy sérelem a földművelőkre ez a vágásokat korlátozó intézkedés, amelynek reparációjára meg kell mozdulnia a földművelőknek is. A kormány is belátta a földműves tarthatatlan helyzetét, mikor megengedle, hogy a lisztjét eladhassa, hogy borál kimérhesse, mert hogy milyen a helyzete, az bizonyltja legjobban, ha közöljük, hogy egy teljesen kifejlett élö marha ára 30—40 pengő. Nem azt akarjuk, hogy más szakmabelinek, más foglalkozási ágaknak rosszul menjen, de azt akarjuk, hogy a földművelő helyzete se legyen leheletlenné téve. Ha eddig beváil az a gyakorlat, hogy a földműves kimérhette a sertését, most sem kell a;t Ilyen erősen korlátozni, mert azzal, ha ezt a rendelkezést fenntartjuk, a földműves rovására más foglalkozási ág jut nagyobb hsszonhoz.
Dr. F. <3y.
Mégis tél lett...
Lámpámon fekete üveggel Járok (talán ezért lett Ilyen korán tótéi) az Ösvényre ls mar alig vigyázok... Csak az a/kam ég mint Uzó, vérpiros pecsét, amit az életemre ráütöttek.
A lámpámat magasra sohse emeltem. Az ajkammal senki nagyurat, sem kántáló koldus énekét megzavarni sohase mertem. Mégis fejemre tette a kezét, hogy megáldjon — a Bűn.
A szememben vértelen csend didereg és szegényes álmok gyűrött ágyamon. A szememben nem égnek vágyak, lázadók, az ágyamon még tort sem flff a csók, Mégis tél kU. És az ajkamon — minden hláka I — vérvörösen zuzmaráz a Bún.
BMlbnrits Lajos
Frontharcosok
választmányi Dlése és vacsorája Nagykanizsa, deoember 12 A nagykanizsai Frontharcosok szombaton este Véaey Barnabás alelnök elnöklésével népéi választmányi ülést tartottak a Wollák-vendéglö külön szóbájában levő helyiségükben. Németh Zoltán ügyvezető szervező tiszt sdla elő a tárgysorozat egyes pont-isii, smelyek az alapszabályok jóváhagyására, a szegény laguk téli segélyezésére (ruha, dpő, pénz) és folyó ügyekre vonatkoztak, Erdély János és Bdgyont Szabó Ödön felszólalása illán Kiss László titkár az előző ülés Jegyzökönyvét olvasta fel. — Utána Németh Zoltán bajtársi vacsorán látta vendégül az Osszejötteket. A kitűnő menü közben felköszöntök sora hangzott el. Vécsty Barna dr. Krátky István polgármester dlsz-elnököt és QyömOrey István v. orszgy. képviselő elnököt köszöntötte. Szép-udvary László a Zalai KBzIBny re emelte poharát Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője a ma nagy háborújának vértelenül pusztító frontján a frontharcos egység szükségességét fejtette kl. Németh Zoltán dr. Márki Imrét, a MTI vezetőjét köszöntötte, Bdgyonl Szabó Ödön a lelkes és odaadó ü. v. alelnökre, Németh Zoltánra emelte poharát, zajos ováció közben. — A bs|társlssan meleg hangulatú vacsorán 15 P-t gyűjtöttek össze egy nagy-csiládu, szegény bajtárs száölára.
Tisztújításra készül az ipartestület
Jövő vasárnap rendkívüli közgyűlés elé kerül a házvétel ügye
Nagykanizsa, decomber 12 A nagykanizsai Ipartestületi elnökválság nemsokára megoldás elé kerül. A jövő hónapban összeül a nagykanizsai ipartestület rendes évi közgyűlése, amelynek többek közöli egyik tárgypontja az elnök-, Illetve llszlikarválasztás lesz. Miután Kiss Ernő ragaszkodik a lemondásához, megkezdődött már most s kombináció. Igy elsősorban Samu Lsjost kandidálják az elnöki székre, azonban Samu Lajos alelnök értesülésünk szerint teljesen vissza akar vonulni az Ipartestület vezetésétől. Nagyon posszibilis jelölte az elnöki széknek Kalmár Zoltán mérnök, akiben megvan minden kvalitás, hogy az iparosság vezére legyen. Kívülük
más neveket Is emlegetnek.
A nagykanizsai iparosság helyzetéről szóló jelentés sz Idén a mull évinél Is sötétebb és vigasztalanabb. Több mint 50 iparbeszüntetés és szüneteltetés van bejelentve, mig az uj Iparengedélyetek száma 80 at teszi, ami csak a mai szomorú gazdasági viszonyokst dokumentálja, amennyiben az iparos segéd, munka hiányában, kénytelen önállóságra törekedni, abban a reményben, hogy talán Igy előbb jut mttitKához, ami a
legtöbb esetben csak ujabb csalódás. •
Egyébként az ipartestület december 20-án délelőtt 11 órakor rendkívüli közgyűlést tart az Ingailan-vétel jóváhagyása ügyében.
oicsö karácsonyi m
Singer József és Társa
divatáruházában.
Nagy tömeg maradék!)61 választhat.
Női kabátok leszállított árban.
A keszthelyi választás ujabb sajtóperei is felmentésekkel végződtek
dást Intézett Wlnkler Márton zala-apáli községi főjegyző élfM, "akiről azt Irta, hogy a válsáitásik\' alatt Meisler kortesell eiWUttsf SfeNtb-tá borba kényszerMHe.\' \'UgyWMik megtámadta WinkKM ta egpik íála-egerszegi újságban Ndttit Szabó Oyula hírlapíró is. VWiWfci ugy Melzler, mint Náral Szabó ellen sajtópert Inditott, a zalaegerszegi törvéhysték azonban mindkettőt felmentette azzal\'sz indokolással, hogy az állítások valódisága a tárgyalás folyamán beigazolást nyert.
Nagykanizsa, december 12 A legutóbbi keszthelyi képviselőválasztás sajtópereinek sorozata ugy látszik, kifogyhatatlan. Csak nemrégen volt két ügynek a tárgyalása a nagykanizsai törvényszéken. Tegnap a zalaegerszegi törvényszék ítélkezett két ujabb keszthelyi választási sajtóperben.
Az országgyűlési képviselőválasztások idején ugyanis dr. Melzler Károly budapesti ügyvéd, aki jelöltként lépett lel a keszthelyi kerületben, egy alkalmi röpiratában éles táma-
400 pengős adomány az inségakclóra
Nagykanizsa, december 12 Soha olyan szükség nem volt azok jószlvére, akik két falatból az egyiket még oda tudják adni, mint az idei léi kemény küszöbén. Éppen ezérl soha még olyan értéke példaadásnak nem volt, mint amikor a lölspán az idén kiadta a jelszót a\' zalai inségakcló lebonyolítására. Az első nagy zalai példaadás kanizsai vonatkozású. A Schatz-cég 400 pengős adományt ajánlott fel az akció élén álló OyOmSrey Qyörgy főispánhoz Írott levelében. A 400 pengő felét Zalsegerszeg, felét Nagykanizsa ínségesei kapják. Dr. Krátky István polgármester már meg is kapta az értesítést sz inségskeló központi
vezelőségélöl. Eszerint a Schütz cég adományából Nagykanizsán 120+80 pengő kerül kiosztásra ugy, hogy a cég 40 darab olyan utalványt nyújt át a polgármesternek, amely utalványok tulajdonosa teljesen Ingyen fognak megfelelő értékű téli ruházati cikket kapni a cég kanizsai üzletében. A polgármester az utalványokat a téli nyomor legrongyosabbjal
CSERELJE BE RÁDIÓJÁT
Standard 3al-re
között fogja kio8ztsnl.
Amikor ezt sz sdományt ehelyütt Is regisztráljuk, örömmel teszük ezt, mert egyrészt példaadás, másrészt pedig s háromnegyed századnál Idősebb adakozó cég, mint két városban 35 csalid kenyéradója is, megérdemli, hogy a közvélemény elismerése legyen jutalma nemes gesztusáért. A Schütz-cég nem csak üzlete külső formájával és belső kereskedelmi tartalmával jelent fővárosi nivót Kanizsa közgazdasági életében, hanem a jószívűség és emberszeretet kötelességét ls ugy gyakorolta, ahogyan azt üzleti hírneve és egy .kereskedő-dinssztla tisztes tradíciói, de meg a cég mostani vezetőinek egyéni lelkülete ls diktálja.
t Utálta, ugy, iri Egylet haj-a 20 évi idő-
á Polgári Egylflt a Tárosnak ajánlja lel székházát
Nagykanizsa, deoember 12
Ismeretes, hogy a nagykanizsai ipartestület korábban hajlandónak mutatkozott a Polgári Egylet épületét székház céljára megvenni. A Polgári Egylet feltétele az volt. hogy az ipartestület az elsőemeleti helyl-ségekel 20 esztendeig Ingyen engedje át a PE-nek. Az Ipartestület ezt nehéz feltételnek találta, hogy később a Polgári lanaónak mutatkozott tartam leszállítására. Az Ipartestület Időközben\' arra a meggyőződésre jutott, hogy sz még sem lesz megfelelő céljainak és azért végleg elállott a vételtői.
A mult napokban a Polgári Egylet választmányi ülést tartott, amelyen az a nézet alakult ki, hogy a Polgárt Egylet székház-próbiémájának megoldása ügyében az egyesület vezetősége forduljon s városhoz azzal az ajánlattal, hogy a város vegye birtokába az egész ingatlant, annak terheivel együtt és megtelelő bérért adjon benne helyiséget s Polgári Egyletnek. Dr. Krátky István polgármester, aki jelenvolt a választmányi ülésen, ugy nyilatkozott, hogy az Egylet foglalja ajánlatát Írásba, amikor is azt készséggel bocsátja a városi képviselőtestület döntése elé.
jfem. vtffmáp/uxcáof?
most vehat: de előbb hallgassa meg az 6 lámpás 7050-«a Orion rAdiffl
Sydrifce: Orion ixtoJiaurpagyb
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 13.
Nagy karácsonyi fútéhi vásár
Ármuth Sándor és Fia
áruházában
Bazár-udvar. Külön 96 filléres osztály.
♦ Gyermekkocsik ▲
a legújabb kivitelben. ^^
Bör- és QóclpőK Képlcereiexés
olcsó árban. nagy választékban.
Dec. 13., wáriaj Ciik egy lap 1
Végzetes pillanat
Az örök asszonyi élei: a régi, ragyogó pompa. Dráma 6 felv.
Hogy\' teli a nikkel bánni
Tanulságos történet 8 felv. Főszereplő: Oleun Tryon.
NAPIHÍREK
— Kállay Tibor Nagykanizsán.
Dr. KdUay Tibor országgyűlési képviselő még ebben a hónapban Nagykanizsára érkezik. Valószínűleg még a karácsonyi ünnepek előtt.
— A polgármester a megyés-püspöknél. Dr. Krátky Islván pol-pármester értesülésünk szerint még ebben a hónapban tisztelgő látogatást tesz dr Rott Nándor megyéspüspöknél, aboi tárgyalásokat is folytat több aktuális ügyben.
— Liceálls ünnepély. Az irodalmi és Művészeti Kör llceálls-so-rozatában ma délután 6 órakor Tóth Kálmán költő cenlennáriuma kerül megünneplésre. Előadó Bartha István kegyesrendi tanár. Énekel a Levente Dalárda. Ezen kivfll szavalat van műsoron. Belépódij nincs.
— A Kath. Egyházközség kedden délulán 3 óranor tanácsülést, 4 órakor képviselötesiűleti ülést lati.
— Halálozás. Bocsárl Svastlls Oéza dr. ny. törvényszéki tanács elnök, földbirtokos, volt megyebizottsági tag, a nemesi pénztár választmányi tagja rövid szenvedés után 69 éves korában Keszthelyen meghall.
— Sassék képklállltása decem ber 20-án nyílik meg a Polgári Egylet nagytermében. A tárlat rilkt érdekessége lesz, hogy a művész-családnak egész pályafutását fogja illusztrálni a magántulajdonból begyűjtőit közel másfélszáz kép. Sassné és leánya Indiából küldenek anyagot a kiállításra.
= össztánc. Ma a Polgári Egyletben össztáncot tart Blagusz Elek.
Mjttiattpíutir MjtM Hankulzsái
A P.stl Magyar Kereikedelml Bank Leányintézete Alapíttatott az 1906. évben. .1.
BETÉTEKET
a legjobban gyümölcsöztetünk
KÖLCSÖNÖKET
a legjutányosabban folyósítunk Foglalkozunk
A BANKÜZLET
minden ágával Ha van Ilyen Ogya, jöjjön b. hoaxánk, vagy írjon nakünki Ctraflnki N.DkaalEM, Cieiigfry.ut 4. ula
T.ltloncxamnak t Nagjrkknliu I3S. Táviratcímünk i N«ptakar4k Nafrkaaliu.
- A NTE teája a vidám hangulat jegyében zaiiott le szombaton este a Polgári Egylet földszintién. A nagymullu egyesület a sanyarú mai napokban nem csak Igen kellemes szórakozást biztositott a vele érző flalals ignak, hanem-némi anyagiakat Is a gondokkal küzdő egyesületnek. A táncoskedvü,szép sikerű este beszámolójához tartozik, hogy azon megjeleni dr. Krátky Islván polgármesler, a NTE ügybuzgó elnöke is.
— Eliflnt, kl tnd róla ? Imrei László nagykanizsai napszámos bejelentette a rendőrségnek, hogy Ferenc nevtl Ha, akt egy szepetnekl pékmesternél volt, mint tanonc alkalmazóéban, már három hónappal ezelótt eltávozott munkuho-lyéról és azóta nem adott magóról életjelt. TAvozáaa olótl többeknek azt mondotta, hogy kivándorol Németországba, hátha ott sikerül megalapítani szerencséjét. A rendőrség országosán körözi az eltUntet.
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 125 P-ért Schütznél. J6 rddi6:Transdamtbia.
A közkedvelt, köhögés, rekedtség és hurut ellen igen hatásos bonbonok minden fcyógyszer-táiban és drogériában újra kaphatók I
I laoake SO fillér, I doboa P 1-80
— Nincs az idén karácsonyi segély a városházán. A városi dljnokok küldöttsége Nagy László vezetésével megjelent dr. Krátky István polgármesternél, akit arra kértek, hogy tegye lehetővé számukra karácsonyi segély kiutalását. A polgármesler kijelentette, hogy bár teljesen átérzi kérelmük méltányosságát, mégis a város anyagi helyzete olyan, hogy az idén még beszélni sem lehet karácsonyi segélyről.
— Kérelem. A Missziósház főnöknője ezulon fordul a jólelkű adakozókhoz, hogy akik még nem rótták le a szeielet adó|ál, nem juttatták el használt, kiselejtezett, de még kijavítható meleg ruhadarabjaikat a kis napközislák, - iskolásgyermekek és elaggott szegények számára, azok szíveskedjenek leadni azt a Missziós-házban mielőbb, hogy legyen Idő azt karácsonyig rendbehozni, kijavítani. Továbbá kéri a szervezet hölgyeit s mindazokat, kik a karácsonyi kiosztáshoz finom Unt, cukor, sza-loncukorka slb. szívjs adományaikkal eddig minden évben segítségére voltak, az Idén se vonják el megértő támogatásukat s a lehelőség szerint legyenek segítségére a Mlsz-silósháznak.
o" Férfi cipők minden kivitelben legolcsóbban az .Ideál" cipőiruház-ban, Fóut 12. sz.
— Elemisták szlnetőadása lesz hétfőn 5 órakor a Városi Síinházban. Az érdeklődésből Ítélve zsúfolt ház nézi végig az aptó emberkék igen kedves pásztorjátékait, amivel az a cél, hogy segítsenek u tél nyomora idején mezítláb is és éhező iskolatársaikon.
— Foghuzót koboztak et egy galam-, boki gazdától. A klskomároml csendőr-óra néhány nappal ozolőtt arról értesült, hogy Varga István galámbokt gazdálkodó titokban fogat nuz azon Ismerőseinek, akik őzért ő, felkeresik. A csendőrség házkutatást tartott a gazdálkodónál, akt az első kérdésre nyom-,buu előadott egy „foghuzó mUszert". azt azonban tagadta, hogy ő az utóbbi években bárkinek la fogat húzott volna. Azt bolsmorte, hogy 1926. évben foglalkozott foghúzással. A caondőrség elkobozta a foghuzót, amely nom egyéb, mint egy hajdani ollóból foghuzóvá kalapált mtlszor. A csendőrség most nyomozást Indított annak megállapitátárH, hogy Varga István mikor húzott utoljára fogat. Ha űz utolsó foghúzás időpontja nem esik az elévülés alá, ugy tostl épség olloni kihágás elmén megindítják ellene az eljárást.
Gyomor- él bélzawokiál, étvágytalanságnál, szorulásnál, fölfuvódas-nál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfá|ásnál, hányingernél egy—egy poh\'r természetes .,Fereio lóuel keserűvíz alaposan kitisztítja az eméiztóutakat. Közkórházi jelenlésekben olvassuk, hogy a Fereno lónef vizet még a fekvő betegek Is nagyon szives- n is«zák és általánosan dicsérik. A Ferenc lóxiel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füBzerüzletekben kapható.
— A zeneiskola nOvendékhang versenye. E tanévi elsó növendékhangversenyét folyó hó 17-én, csütörtökön este 9 órakor tartja a zeneiskola a Kaszinóban. A műsorban csupa magas osztályú növendék lép fel változatos szamokkal, igy e hangverseny a salson zenei eseményei közé fog tartozni. Jegyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky tőzsdében válthatók.
QuOnuOrü cullldrok : Transdanubta.
— Elitéltek egy kiskanizsai leányt. Tenk Anna kiskanizsai leányi, aki törvénytelen viszonya következményeitől erőszakos ulon szabadlt-tatta meg magát, a nagykanizsai törvényszék egy hónapi fogházra Ítélte. Magyar Lászlónál, akinek a lakásán löiténl volna a dolog és Farkas Fe-rencné fiatalasszonyt, aki állítólag közreműködött volna, felmentették.
— Valódi angol, divatos férfi-szövetek minden árban kaphatók Schütznél.
— A „Magyar Kultúra" dec. 5-lkl számának csoménye Bangha Béla erőteljes, nagy lendületű tanulmánya a Szent Erzsébet ünnepek tanulságairól. Az aktuális mai problémák sorra kerülnek szőnyegre, valamennyi azzal a súllyal ée komoly alapoeaággal, a kathollkus szemszögnek azzal a bátorságával, ainl mindenkor Jellemezte a < Magyar Kultúra hasábjait. Nagyon érdekea az uj számban a munkanélküliség lelki okairól irt cikk a házasságokról Összeállított statisztika, a bankokrácla szerepéről írott cikk, a nagyszerű kritikát rovat. Szerkesztőség Budapeat V. Honvéd-utca .10. Egyes szám ára 80 fillér.
— Női selyemcipó újdonságok érkeztek az .Ideál" cipőáruházba, Főút 12. sz,
— Felmentették a sormást erdő vadőrét Németh Islván, a nagykanizsai Tiszli Vadásztársaság vadőre, mint jelentetlük, lövöldöző vadorzókra bukkant a sormási erdőben. A vadőr felszólítására Szekeres Péter sormási gazda és társa olyan mozdulattal kaptak fegyverükhöz, hogy Németh önvédelemre gondolva, rájuk lőtt és egyiküket meg is sebesítette. A nagykanizsai törvényszék a vadőrt dr. Hajdú Oyula védelme után jogos önvédelem elmén felmentette.
— Hol vegyünk bútort? Bútorvásárlásnál legbiztosabb a cég megbízhatósága, Olvisótnk figyelmébe ajánljuk as évtizedek éta közismert K o p s t e I n bntorárnhiaat Nagykanizsa, Horthy Mlklóa-ut «., ahol a modern kor minden Igényelt kielégítő íirlial válasz\'ékban találjuk a legegyszerűbb, de jó kivitelű polgári bútorokat, valamint a legkényesebb Izlísü dlueaebb berendezéseket. A bútorok kívánatra legkedvezőbb fizetési feltélelek mellett kaphatók.
= Női kabátokat a karácsonyi visár kerelében mérsékelt árban vásárolhat Slnger divatáruházban.
Tartsa aeg telepes készülékét, de vegyen hozzá
PEBTRIX anódtelepet,
melyet pl. egy 3 csöves készüléknek átlag 2 órai használatánál évenként csak
agyazar kell cserélni és ™ kQldnlagaa
Ti RT A ffltő-telepet,
melyet ily Igénybevételnél évenként csak háromszor kell árammal feltöltenj. Kaphatók minden rádlók.r.akedónál.
/Jfw
zjasütiCCu)
mr
MEGNYÍLT - TÓTH-BAZÁR
j | I i I I HORTHY MIKLÓS-UT IS., DOBRIH-HáZ
III GYERMEKJÁTÉKOK 20Hiiértöl 15 P-ig
l93l. december 13
ZALAI KÖZLÖNY
Misén sasi aimtg liléi tnpjji (Inal liiWi i nintéi Hutlil
Ei a M M
Hl még nem kóstolta a II a K kávéi, kérjen e lapra blv^tkozáasal mintát Ingyen éa bérmentve a HAO KÁVÉ Rt. tói Budapest, IX, Ranolder-utca 21.
OyDjtac a HAO kávé csomagokhoz mellékelt érlékea utalványokat.
Közgazdaság
87 vagon Állat, BO vagon burgonya megy Isi, I vagon citrom éa 20 vagon kéluiu dióbél jón ba hetenként
a murakereazturi határállomáson — 22 pengós marhának 33 pengó a böre Murakereeztur, december 12
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Az Olaszországba való állalklvllel továbbra Is lassan emelkedő tendenciát mutat. Mig a mult héten 63 vagon, addig ezen a héien 87 vagon élö szarvasmarhát szállítottak ki a murakereazturi halárállomáson Olaszországba, nevezetesen a milanói és római vásárokra.
A tegnapi szállítás alkalmával egy bevagonlrozott 550 kg-os marhán kényszervágást kelleit végrehajtani. A jó kondíciójú marhát, amelynek böre maga 33 pengőt ér a mai bőrárak szerint, az egyik vendéglős 22 pengőért velte meg.
Burgonya kb. 50 vagon Indul ki az országból hetenként. Más alig megy ki. Viszont az országba befutott ezen a héten 1 vagon citrom és 20 vagon kopra (kókuszdióbél) budapesti szappangyárak részére.
Szőlő helyett dohányt termelnek a Balaton vidékén
A Balaton melletti uradalmakban már régóta kísérleteznek dohánytermesztéssel. A kísérletek központjában a finomabb keleti dohányfajok állanak.
Most megállapították, hogy a clga relladohány termeszlésének fellételei megvannak a Balaton mellett. Ha az idén sikerUI a kísérlet, jövőre nagyobb területeken fognak áttérni — a szőlő termelése helyett a cigarettadohánytermelésre.
I—) Január elsején lép életbe a borfogyasztási adózás szigorítása. Több Ízben foglalkoztunk a város vezetőségének azzal az elhatározásával, amely a borfogyasztási adó kijátszása elleu szigorú intézkedéseket léptei életbe, hogy így elkerülje ázt az adómegcsappanást, ami érzékenyen érinti a város háztartását Érlesülésünk szerint az erre vonatkozó intézkedések kidelgozása máris folyamatban van és a javaslat a legközelebbi közgyűlés elé kerül, ugy hogy január 1-től már életbe-léphessen a kontemplált óvintézkedés és szigorítás,
Gramofonok, lemezek : Transdanubia.
Mire vágyik a nfi I
Hogy mindenkit meghódítson.
Ha ezt elakarja érni,
•\'«••» íttzöjét BEKCZE MAGDA
fflxóazatonjában, Erzsébet-tér 4., régi poatával szemben isiegrenaalai.
Hatalmas selyem árusítást
rendezünk karácsonyi vásárunk keretében. Még az általános áremelkedés előtt sikerfilt egyik legkiválóbb magyar selyemgyár készletének nagy részét lekötni s igy módunkban áll az alant hirdetett rendkivtl olcsó árak mellett árusitani.
Műselyem CrepO 06 CttÍl16
alig látható szövési hibákkal az összes divatszinekben, métere . .
P 4*50
MG selyem
Georgette
apró szövési hibákkal az összes divatszinekben, métere . . . . P 4-SO
Mouslin Amourette
kiváló minőség, gyönyörű szép mintáR, métere P 3*—
Divatos csikós nyers selyqiek, tiszta selyem crepe de chinek és georgettek, tiflisz, marocain, crepe romáin, crepe satin az összes színekben.
Női télikabátok és bundák
mélyen leszállított árban.
Csődtömeg árverés.
A néhai Kutassy Kálmán hagyatéka csödügyében a csödválasztmany a csőd leltár 338-1346, továbbá 1348, 1349 és 1351-3838 t. a. felsorolt különféle vaskereskedésben áruknak nyilvános Hnagánárverésen leendő eladását rendelvén el, annak foganatosiláskép ezen ingókat a következő feltételek mellett adom el: Az összes feniirt tételek alatti összesen 55.747 82 P beszerzési értékű és 29-529-75 P-re becsüli áruk, azért, hogy a közadós ki ünö helyen levő, csupán a tulajdonos elhalálozása miatt nem folytatott s kitűnő forga mu, nagyon régi üzlete mindjárt tovább folytatható legyen s hogy ez üzlet vevőköre ne csökkenjen, egyszerre, egy összegben a legöboet Ígérőnek eladatnak oly módon, hogy a kikiáltási ár a becsár, továbbá, hogy fentartom magamnak a jogot ahhoz, hogy ha 12.000 pengős vételi\' ajánlat nem tétetik, a fentirt ingókat és üzletet nem adom el.
A venni szándékozók tartoznak az árverés megkezdése elölt 2000 P bánatpé.izt kezeimhez letenni.
Vevő tartozik a vételárat egyszerre és egy összegben a vételkor nyomban kezeimhez lefizetni.
Vevő tartozik a vételár 3%-át Is vételi, illeték elmén, továbbá az árverésről felvett jegyzőkönyv 2 P bélyegilletékét a vételkor azonnal kezeimhez lefizetni.
A megvelt Ingók a vételkor nyom-bjn a vevő tulajdonába mennek át.
A lörneg az eladott ingók esetleges hiányos voltáért, továbbá az áruk mennyiségéért és minőségéért szavatosságot nem váll 1.
Az 1931. december 1-töl a vevő tartozik az üzletbért s az ezzel járó közterheket (pld. csatorna használati dijat st!>.) a sajátjából viselni.
Az árverést az üzlethelyiségben Nagykanizsán Eötvös tér 30. sz. a. tartom meg s annak foganatosítására határnapul 1931. évi december 23. napjának d. u. 2 óráját tűzöm kl. A leltár és üzlet az árukkal együtt minden nap d. u. 3—4 óráig az előbbi ponlban irt üzlethelyiségben megtekinthetők.
Nagykanizsán, 1931. évi december hó II-én.
Dr. Málék László
sím csódtömeggondnok
Dunántúl legnagyobb és legolcsóbb áruQáxa.
Kirakatainkban állandó Olvatklállltás.
BUOflttStW Képviselet: Sartory Oszkár Utóda Nagykanizsa, Király-utca 90,
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 13
Hócipő
N<U-, férfi- és gytrmtk-hócipik választékban
Sstabó cipőáruházban HortQy Mtlclóa-ut
(VároshiL-palotaj
NéMMe Mg Mlralcatalma/, meg Jog gytMOQnl olcad dralHrU
Kiváló iudi
0vegek
mo rUuiUkbin kaphatók UgolcaóbMa
ZSOLDOS OYULA
ÓRÁS, ÉKSZERÉSZ ÉS LáTSZERÉSZNÉl
ro-ut 14. biztosító palota Orvod receptJk elkészítés*. tr«i Bankszerű Javítások.
XtrieU zárlat
Párts 2018, London 17-00, Newyork 513-12, Brflaset 71\'47i/t, Milano 2640, Madrid 4275, Amsterdam 207 10, Berlin 121-50, Wien -•-, Szófis 3-72, Prága 15-20, Varsó 57-50, Budapest 90021/*, Belgrád 9-06, Bukarest 3-06.
TtmtarttzUt
Buza Hszav. 77-ea 13-20—13-70, 78-aa 13-35-13-85, 79-es 13-50—14 00, 80-aa 13-60—14-10. dunánl. 77-ea 12-35—1/65, 78-aa I2-50Í-12-80. 79-es 12-6—13-00, 80-as 12-80-13-05, roza 14-50-14-6Q lak. árpa 17-75—18 00, zab 22-75-23 00, tengert 14-80—15-10, korpa 1300—13-20.
A Seazotl Bank áerlia-árlolyaatal
VALUTÁK Angolt. 18 70-1910 Belga fr. 79-35-7995 Csehk. 1692-17 02 Dánk. 103DO-104-90 Dinár 10-12-10-20 Dollár 570-50-573-50 Frandat. 22-40-22 60 Holl. 230-45-231-85 Zloty 6385-64 35 Lel 3-45-3-51 Léva 4-10-4 20 Ura 29-20-29-50 Márka 138-45-136 25 Norvég 102-40-103-40
Peseta —•----•—
Schlll. —--•-
Svájci 1. 110-70-111-40 Svéd k 103-90-104 90
DEVIZÁK Amat. 230-65-231-85 Belgrád 10-12-10-18 Berlin 135-55-136-25 Brtlssel 79-45-79-96 Bukarest 3-42-3-46 Kopenh.104-10-10490 London IMO-19IO Madrid -•——•— Milano 29-30-29-50 Newy. 571-00-574-00 Oszló 102-60-103-40 Pária 22-46-22-58 Prága 16-92-17-00 Szófia 413-417 Stockh. 104-10-104-90 Varsó 6395-64-35
Wien -•-•-
Zürich 11080-111-40
_ Mlsalal Syoaiáa M La,klaá* TáHital. larrkaílzzáL PektO* kiadó: Zalai Károly.
sis. Ú. m.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető ■ tyúkok tojásbosama. Egy tyúknak naponta caak 6 dekát kell adui. 1 kgr. ára 30 Hlléf.
Erőtakarmányok
(Halliszt, huallazt, vérliut, caukamájola), •oyabab-dara, köles, buza, xab, áipa, tenged, btua korpa »tb.)
Madáreleségek
(Kevert madáreleaég, kendermag, hirao-zottiab, fénymag, édes repce, aaláta-mag atb.)
Futor
wgy Malis, konyhasót tartalmazó szénsavas takarmánymész.
* Pekk
„D* vitamin készítmény. Kicsinyben éa zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mátrágya, termény éa «vény-védőezerek kereakedétében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
^A büósi* melleit. Telelőn 130
Nyllt-tér.*)
Érteeités.
Tisztelettel értesitem a tisztelt közönségei, hogy özvegy Rekettye Pélné és Kocsis Józsefnéért semmiféle felelősséget nem vállalok. Tisztelettel
Kocsis József 5788 máaziros.
•) E ront alatt közlattekért sem a ster-" \' , sem a kiadóhivatal nem vállal
keastőaéa, a< leMdeaégat.
APRÓHIRDETÉSEI
Ai álla lOuaia » 0itér. aw>
toribVI „4 atj. S JMldr. Vssir- is \'"W » M4I. éo /illér, mlmtm WribW aé dija • *ZL TMfái. k pliUtw lO uSlf WSMr,
tó.ábbl I1Ó dili * flllór. Omiií • mM~ Upbb MOkMI " ......
AtUit
kél uloik ui^tMflL
IMHM1 S\\aD J>«uoO Sssssoa. alul a relulsgu. HaXdA asiaMsas •USKIUH veaxt .Hn Swiaaau.
Kaiáaaaayl aláaáékal nagyon alkalmsa, nagyon szép, máaaiiv. tehene lakkozott virágtartó (16—20 cserépnek) olcsón eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban.
Ovál, kör éa szögletes kdpkarataxé-
aakat minden szín és szélességben, olcsó árak mellett váUal Stern üveges, Erzsébet-tér 14. M97
Oilathalf ladg a Csengety-utés-Ná-
dor-utca sarkán IV32. raliul l ére liladó. Bővebbel a nagykanizsai Ur bllköuéf titkári hivatalában._ 5546
Hakta|aala állandóan kapható Sípos Andor, Miiszel éa Frledentbal, Teutach Quaatáv, vitéz Tóth Béla, Mustot Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Te] központ. 6113
Aki az igazán ját, megbízhatót és finomat szereti
az Esíer&dtízy
haateeárut és M>á|*ttst
veszi.
Mélyen leszállított érek I
Esterházy Hentesüzlet
NAQYKANIZSA Horthy Mlklós-ut 2. Telefoni 5-93.
Maaaalaas, 5 járatú, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó. Clm a kiadóban. 5600
öt szobát komplett lakta Klrdőaaobá-val azonsaira, vagy május l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
MolaAr laaa ellátással felvétetik. Clm a kiadóban. 7
. kiadó Klnlzal-9
Egyszobás utcai la ca 20.
utca
-----lábbelit veszek éa eladok.
Kívánatra házhoz megyek. Flacher, Királyutca 49. 6686
Saját termésű homoki édes rizling boraim llterenklnt 48 fillér, 10 liternél 44 fillér. Orosz, Sugár-ut 41/b. 10
--------ruhákat veazek éa eladok.
Hívásra házhoz megyek. Márkus, Király-utói 31. SSiO
Szemere-utca 9. szám alatti 2 szobás előszobás ulcal lakáa az Összes mellékhelyiségekkel egyut! február l-re kiadó. 5701
Hérosnaaobáa lakáat keretek február l-re. Clm a kiadóban. 5758
nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezel
Csengery-ut 7. Alapíttatott 1862. Telefon 597.
A MJtflVKMIZSAI SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
1932. Január -hó 1-én nyitja meg
71* óvtársulatát.
Egy-heti \'üzletrész után hetenkint I pengő. Egy havithletrész ulán havonklnt IO pengő fizetendő. A heti könyvek 4 évre, a havi könyvek BO hónapra szólnak, de kívánatra minden év végén felszámolhatók, mely esetben a befizetett töke kamattal együtt folyósittatik.
UJ könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Csengery-ut 7, dr. Rapoch ház) mindenkor kaphatók.
<*" Az Igazgatóság.
aaiaabajaratss utad bútorozott szoba fürdőszoba haszaálattal olcsón kiadó -Sngár-ut 34. 5774
llatM kitűnő karban Itvó fekete bőr félfódeles éa börtlléaes blntó és egy gyárilag kéntltt urasági asán csengőkkel. Felvilágosítást ad szívességből Pollák M. Emil, Bazárépület. 6737
adók Si
takar ét egyéb bútorok el -nt 19. -5788
Kiadd Sugár-ut 12., emeleten efr -íe-
Eánsan bútorozott utcai szoba eaj íny ét nr rimin jaawár 16 re. «?Sl
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt . 30 és 30 fillérért, l egkisebb tétel S 25IL Megrendelésre házhoz küldőm. Unna Károly, Batlk|áa|-a. SS.
22 éves urlleány Ismertség hiányában ezúton kares séta- éa táncpartnert. Caak arlaMbarsk írjanak, Poate realante Szabó J. címre. 5783
aUebUha««, rendszerető bejárónő azonnal felvételik 3 tagu családhoz. Clm a kiadóba. 5812
Használt bsstart veszek és eladok. Er-zsébet-tár 15. Fényképész Balét. 5810
ElsHld olctóa í hónapos vadász hlm
kutya pedigrés (Re* vom Waldrend 2634.) kölyke. Mráz, Csenged ut 63. (807
F-gy b*l«aaaba bútor eladó Caengert-ut 25. sz. 5808
Rézágyak, matracok, konyhaszekrény art. iékHi rthy Mlklót-ul 57. M09
r eladó, 1 tele háló, garderob szekrény, 1 garnitúra, Erzsébet-tér 15. Fényképész üzlet. 5811
KitOnft béalfcaaat olctón kapható Kiss BMnénét-tinaati-ir*. UC0
Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik elhunyt Bzv. Szalmay Károly né
az. Mayer Teréz
temetésén Jóleső részvétflkkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
Bagolal-sor 5. számú Ma elrdó. 5710
NárasattusabA* fürdőszobás magánház nagy udvarral, |anuár elsejére klsdó. Batthyány-ulaa 1], szám. 5793
Olcsón vállalok *laaa«aiéat házaknál, Llchtfusz Nándor, Rákóai-u. 87. 57H
Vennék a várót belterületén egy jó ál-lapotban levő oaaládl kául ügynökök kizárásával. Clm a kiádóhlvnUlban. (5792
Byarmakkoeal eladó. Clm a kiadó hivatalban. 5784
8—12 éves gyermekek részére
GOMBOS ALBIN
Há u likl 1 Uááku P 120 A égvilág rejtélye . . „ 120 Bo Doika a teagerea . „ 1*20 A áigkaa állá Aárláa „ 120 ■agyarok i Jégorsságbu i 20
Képes ét ■taitkiayvik aár 50 Sllértil
kaphatók: 1FJ. WAJD1TS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK VILMOS
klayv-, papír- át irészerksrtsktdftaébea
NAQYKANIZSA.
MEGHÍVÓ.
T. F. O. rendezősége
tisztelettel meghívja a n. é. közönséget a Rózsa wandéglAben
tartandó
UflcmulotsdSAv
Szépségverseny, confeltl csata.
Klttlnö ételek és Italok. Disznótoros vacsora.
Belépődíj 20 fill. Tánc reggelig.
A zenét Foszák Ferenc zenekara szolgáltatja.
Szives pártfogást kér
a rendezőség és a vendéglős.
Épflletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnfizem
Állandóan raktáron minden méretben deezke, ápOletfa, léc, cement, szigetelő- és ledőlemezek, furnér, enyvezett lemezek és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajopadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszinre szállít :
Dukász Ferenc épaietfa, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése
■agyfcaalzaa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. számi
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY
»
Régi bármilyen rádióját vagy gramofonját
TO pangóért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3al¥
rádiót
conuiz hangszóróval,
18 havi
I2\'B0 pengős
havi részletre
Szabó Antal
rAdióoaatAlyAluin.
Vúsárolfon bizalommal
r 7ri/r||| llll IflflC ell,mer,en jóhtrnevü
JLtKtLl VILMUj bntortelepében,
hol garantált jó buíorí kap a legolcsóbb árak mellett.
Msgykaslssa, Ersiábst-tár 18. isási alatt (volt Bssrrss-ssáUoás).
ElaAraisdO aajAt Ur«Hss ém aaataloa snOhalyl A lefSdSS^HI ttafésl AiMleleki
Hó- ós sárcipó sisksicrw i
tao Javítását garanciával vállalok. Onatké Mfta guralvulkanlsááó
üzeme, P«-ot síim (Roeenfeld-háJ.)
26439/1931.
Árverési hirdetmény.
Az Eötvös-tér 7. sz. házban megürült 1 szobás lakást folyó évi december hó 15-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadóm. A lakás azonnal elfoglalható. Nagykanizsa, 1931. évi december hó 12-én. lt0, Polgármester.
rA^A de lobb és egészsége-r U&U sebb, mint lUzó nélkül.
IWEISZ KÖVÉREK
női dlvat-sialonjónak
tflzA-osztólya
Modell újdonságok megtekinthetők.
Zrínyi Miklós-utca 34.
PoilipaloUril ucrab.0. StTS
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23500/19317
Hirdetmény.
A v. kézbesítők és szolgák
részére sötétkék posztóból mérték után készítendő 16 darab köpeny szállítására versenytárgyalást tartok.
Mintával felszerelt zárt ajánlatok folyó évi december hó 18-án^éli-12 óráig a v. Iktatóhivatalban nyújtandók be.
Nagykanizsa, 1931. évi november hó 30-án. s7si Polgármester.
Ka, 13-ás est* a BárásylM
táncmulatságot
rendeztlnk, melyre a nagyérdemu közónséget tisztelettel meghívjuk.
Rendezőség.
Belépődíj 20 üli.
» tl
mm BUDAPES1E BÜZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
HÉRÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern széllója. Utt. KOiponU ttltés. Hideg-meleg lolyóvlz. Fürdők. Telalo«ioe azobák. Kávéház-étterem.
Szobák P 4-BO.
PassalA 8" P-tftl.
Egyágyas szobáknál IWű, kétágyas szobáknál 2C0 o snssémáai a „Zalai
Koalán," lelmutatótnak. A DV. állomástól direkt vilamoa (71-es) a szállodáig
Legjobb és legolcsóbb
horotva-KéseK, ollóR
és mindennemű soHngeni acéláruk
állandóan / raktáron
MpMtfrt.
■agykanizsán,
Erzsébet-tér 1.
Postai megrendeléseket pontosan eszközlünk.
MEGHÍVÓ.
Ma, vasárnap
Bdatya OC csapata
táncmulatságot
rendez az .Utolsó garaa- Petőfl-ut 81. számú vendéglő összes helyiségeiben. BaláptldlJ 10 flltár.
aismnóioro* vacsora. Szíves pártfogást kér S7SS a Baaéaaiaél
Eladó ingatlanok.
A város belterületén több klaebb-ni-gyobb magánház, bérhás és üzletház.
Eladó Kantijához közel 600 hold (eaet-teg bérbe) 900, K0 és 115 hold jutányos álban éa egy gőz- és vlzhajtásos malom 15 hold földdel.
Keresek megvételre 20.161 lOOtholdg birtokot, valamint kisebb-nagyobb földbérleteket.
Ügyes taftfaa Sáyslklk ugy helyben, mint vidéken tyj jutalékra felvétetnek.
Eladó Vaskapu vendéglő és szálloda.
HOotiraltas- Oazaft
ny JóuZfíatOgytifi tnj.ttin Irodiji aw Basykaalaaa, Batthyány-u. 10.
KarAoaassyl
olcsó árak
■tarn J. Kálmán
üveg- és porcellánSzletáben Eraaékat-Mr 14. - Talafaa ISS.
6 pár finom porcellán csésze P 4 80 8 . . , . P seo
fi szem. . kávés készlet P 12-50 3 csiszolt üveg készlet 6 aaem.
I likőrös, 1 boros. 1 vlzea P 10— 3 sima üveg készlet 6 szem.
1 likőrös, 1 boros, 1 vizes P T— 6 drb csiszolt vizespohár P 1-80 « . . borospohár P 1-44 8 , alma borospohár P t*—
6 . „ vizespohár P 120
1 gyümölcskészlef 8 szem. át-
vánnyal, préselt Oveg P 2-90 I téaztás készlet 8 szem.
préaett üveg P 2-20
1 compót késsiet 8 szem.
práelt üveg P 2 20
1 llkőrkészlet 8 szem. préaelt
üveg P 2-50
8 drb borospohár, préseli Oveg P —-S0 (ápkarataaés asladaaMla kl-vHalkan. - SaalM klaaolgáUa.
Haevkasalxaalak talAlkaaAhalya u
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanloakfntoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34, - Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lipra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Nem tudja, milyen rádiót vegyen?
Forduljon bizalommal Qutttner villamos-és rádiószaküzictéhez I A iegönzetleneb* btil azt a készüléket fogja kiszolgálni, mely az ön igényeinek és erszényének legjobban megfelel I Qatttnor minden jó gyártmányt tart, nem lerakata, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetékét. Qatttnar nél igénybeveheti az összes gyári csert- és részlet-kedvezményeket, ftenj-csak rádiókban talál nagy választékot Qtttttner-nél, de minden más villamossági cikkekben is. Qalitner a legrégibb villamos magánvátlalkozó Nagykanizsára-Gondos, szolid és olcsó /
Quittnér
villamos- és rádiószaküzlete Csengery-ut 1. Telefon 3-94.
Tekintse meg
Meggyőződhet arról, hogy:
a legszebbet,
a legtökéletesebbet, a legjobbat
a legolcsóbban
az ország legrégibb és legnagyobb bútoráruházában vásárolhat
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa - nron
Horthy Miklóa-ut 4. jOPlUll
Szombathely
Kedvező fizetési feltételek!
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
71. évfolyam 283. szám
Kormányrendelettel csökkentett terjedelmű szám
Nagykanizsa 1981. december 15, kedd Ara 14 ""ér
ZALAI KÖZLÖNY
Saerkesstóség ti kiadóhivatal: Főnt S. ssáro. Keszthelyi HókkladóhlvaUl: Kouuth-utcs 32.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ál a : egy hóia a pengő 80 fillér. Szerkesztőségi ós kladóhivataU telelőn: 78. sx.
Scfirelber ászért aKarí megsxabaüulnl Nagy Máriától, Qogy gascáagon nősülhessen
A kofferes gyilkos nem volt féltékeny, ha Idős urak kissé bizalmaskodtak Nagy Máriával MegkexdtfdSM a ko/feres gyilkosság tölárgyalása
Budapest, december 14 A budapesti bllnietft törvényszék ma délelőtt keidte tárgyalni nagy érdeklődés mellett Schrtlber Tamás, „a kofferes gyilkos" és Wrsalnak bllnügyél.
Schrtlber Tamás kihallgatásakor azt adla elö, hogy bűnösnek nem étzi magát, majd áttért áldozatával, Nagy Máriával való megismerkedésének és együttélésének történetére. Mint mondotta, mindent ö vett a leánynak és hogy pénzhez jusson, még sikkasztott Is.
Két gyermekQk született, az egyik azonnal, a másik három hónap múlva halt meg.
Utoljára a Hernád-utcában laktak. Nagyon féltékeny volt Nagy Máriára, de
volt Is oka rá, bár azt nem tudja, hogy a leánynak más szeretője lett volna.
A gyilkosság napjának reggelén Nagy Máriát meglepte, hogy egy Idegen férfi fényképét szorongatja kezében és emiatt olyan méregoe jött, hogy
nekiesett és a nyakát addig szorította, mig a két keze meg nem merevedett.
Amikor látta, hogy mit telt, megijedt
és igyekezett a leányi élesztgetni, de hlaba.
Ezulán elmondotta Schreiber, hogy hogyan vásárolta a böröndöt és hogyan gyömöszölte bele abba a leány holtleslét és hogyan szállt vonalra vele. Végül ismételte, hogy Nagy Márlát nem akarta megölni.
A többi vádlottak közül Vlaszák József vlcebázmester azt mondotta, hogy Schreiber! nem ismeri, egy Eros nevű ember hozott hozzá csomagokat, de fogalma sem voll arról, hogy a táskákban meggyilkolt nö ruhái vannak. Vlaszákné hasonló vallomás! tett.
Hajnal István azt mondotta, hogy a gyilkosság utín Albertfalván Schreiber felkereste öt blronyos pénzbeli követelés behajtása végett és cssk amikor elment, jutott eszébe, hogy gyilkossal beszélt és értesítette a rendőrséget.
Topat Ilona, a Hernád-utcai lakás föbérlöje azt vallotta, hogy Schreiber Nagy Máriáról azt mondta, hogy Veszprémbe utazik. A gyilkosságot csak a lapokból ludta meg.
Ezulán Mlnnlch Károly és Németh Ödön orvosszakértök terjesztették elö véleményüket, mely szerint a halál oka megfojtás. Schreiber nem szenvedett és mosl sem szenved elme-
zavarban.
A kővetkező lanu Lengyel Ernő volL Neki Schreiber azt rnundta, hogy ha meg tud szabadulni Nagy Máriától, gazdagon nösQI. Polónyl János tanú silntén arról vallott, hogy Schreiber egy gazdag niről beszélt, akli elvehetne.
Schokmann Márkus ékszerész kihallgatása következeit most. Állítólag az ö fényképét csókolgatta Nagy Maria. Az ékszerész elmondta, hogy Nagy Máriái a Klauzál-téren ismerte meg, ahol betegen ült az egyik padon. Többször segítene pénzzel a leányt, aki elpanaszolta neki, hogy nincs lakása és alkalmazása. Azt mondta Nagy Mária neki, hogy
ha Idős urak egy kissé bizalmaskodnak vele, ezért Schreiber még nem féltékeny.
Körülbelül máslél évvel ezelőtt adott fényképet a leánynak.
Két tanú arról vallott, hogy Schokmann nem adott értékes ajándékokat Nagy Máriának és szó sem lehet arról, hogy ö tartotta volna kl. Egy másik tanú azt állította, hogy Nagy Mária azt mondotta neki, hogy viszonya van egy ékszerésszel. Schreiber ezt megtudta és megverte ezért. A tárgyalást holnap folytatják.
Károlyi felszólítja az ellenzéket, hogy vegyen részt a 33-as bizottság munkéjában
Magyary Zoltán éa Kornlss államtitkár a kultusztárca jelöltjel — A népjóléti minisztériumot likvidálják — Szerdán kiegészítik a 33-as blzottaágot
A ksraszUnypárt mag fogja firUni fOggetlanségét,
nem tolódik
Budapest, december 14 A politikai helyzetnek még mindig ilszlázstlsn kérdése, hogy a kereszténypárt milyen magatartást fog tanúsítani a kormány politikájával szemben a jövőben. Van több lagja a pártnak, aki szeretné, ha a párt ellenzékbe menne át, ezzel szemben áll azonban Zichy János gróf pártelnök nyilatkozata, amelye! a leg-mfttékadóbbnak kell elismerni a párthoz tartozók nyilatkozatai közül és amely szerint szó sincs arról, hogy a párt ellenzékbe menjen. A kereszténypárt többségében az a vélemény alakult kl, hogy meg kell óvni a kereszténypárt teljes függetlenségét, ezzel azonban nem kívánunk sem jobbra, sem balra eltolódni. Elfogadják a kormánynak minden olyan javaslatát, amely megfelel a páil felfogásának.
Jólinformált helyen közölték a sajtóval, hogy Károlyi Oyula gróf miniszterelnök számára lehelellenség
volt elfogadni azokat a Javaslatokat, amelyeket a kereszténypárt a nyugdijak csökkentése helyett ajánlott. Ezeknek a javaslatoknak jórésze szintén a tisztviselő társadalmai érintetle volna. így a tisztviselők segélyének további redukciójáról és az úszási napidijak csökkentéséről lelt volna szó. A helyzet azonban ugy áll, hogy segélyekel már csak a legszükségesebb esetekben adnak, például súlyos betegség Idején és a kiküldetéseket Is csak a legszükségesebbekre korlátozták. Ezek a korlátozások már december 1 óta érvényben vannak ezen a ponton tehát ujabb megtakarítás már nem volt elérhető.
Temesváry Imre a 33-as blzollság előadója ma délelölt az újságírók előtt ugy nyilatkozott, hogy tudomása szerint egyáltalán
nincs szó a 33-as bizottság teljes újjáalakításáról, csupán arról, hogy a hiányzó tagsági helyekel újból betöltsék.
Károlyi Oyula gróf miniszterelnök
da asm Jobbra, asm balra
fel fogja szólítani az ellenzéket, hogy vegyen részt a 33 as bizottság munkájában
és előreláthatólag már a Ház szerdai ülésén megtörténik a blzollság újjáalakítása.
Károlyi Ovula gróf miniszterelnök ma délelőtt Zsilvay Tibor Igazság-ügymlnlszlerrel tárgyalt, majd Gömbös Oyula honvédelmi miniszter Jeleni meg nála. A tanácskozáson a holnap esti minisztertanács anyagát beszélték meg. Egyébként
a miniszterelnök már megkezdte a megürült miniszteri tárcák betöltésére irányuló tárgyalásalt.
Ernszt Sándor és Mayer János miniszterek lemondása a holnapi minisztertanács elé kerül és a felmentésről szóló legfelsőbb kéziratok szerdán vagy csütörtökön lelennek meg a hivatalos lapban. Poli\'ikai körökben mindinkább megerősödik az a fellevés, hogy
a kormány a népjóléti tárcát nem fogja betölteni éa a népjóléti minisztériumot Uqul-dálja.
Most elterjedi hírek szerint a liqui-dálást Kenéz Béla kereskedelmi miniszter végezné.
A kultuszminiszter! tárcára
ké! név van kombinálva: Magyary Zolián, a racionalizálás kormánybiztosa és Kornlss Oyula volt államtitkár, egyetemi tanár.
Korányi Frigyes bárót, a Pénzintézeti Központ elnökét a hét végére várják vissza londoni tárgyalásairól. A tárgyalások eredményei csak visszaérkezése után kerülnek nyilvánosságra.
H párisi antHasoisták merényleteket terveztek Olaszországban
Letartóztattak egy banktisztviselőt és egy teatőt, akiknél robbanóanyagot találtak
Róma, december 14 (Éjszakai rádiójelentés) A fasdsta rendőrség letartóztatta Sandrl banktisztviselőt, akinél robbanóanyagot és ... - ...... .... —. .. ...
pokolgép osszeaitt asanoz szusseges
műszereket találtak. Sandrl bevallotta, hogy a robbanóanyagot a párisi „Anlifascisla Concentrátlótól" kapta azzal s megbízatással, hogy egy északola«zországl városban robbantásokat hajtson végre.
A francia—olasz batáron őrizetbe vette a fasclsta rendőrség Guldó Mazzochl milánói festőművészt, ski Franciaországból robbanó-tölténye-ket akart átcsempészni. Vallatása során beismerte, hogy a robbanó-töltényeket a pirisi Anlifascisla Con-centralió megbízásából egy voll posta-tisztviselőnek kelleti volna átadnia.
Szilárdult a font a Mwyorki Maiadén
l-ondon, december 14 (Éjszakai rddUjilentés) A héttői nap pénzügyi Bzenzáclója a font ugrásszerű emelkedése volt A font hétfőn 3.42 árfolyamon zárult Newyorkkan. Ezt a Bzllárduláat véglegesnek teklnUk.
A miniszterelnök nem ad több pénzt a szociáldemokrata pártnak
Budapest, december 14 (Éjszakai rádiójelentés) Károlyi Oyula gróf miniszterelnök hétfőn délután fogadta Peyer Károlyt, Ka-bók Lajost és Rothenstein Mórt, akik elmondották, hogy a szociáldemokrata párt részére kiutalt 150 000 ezer pengőt szétosztották a párt munkanélküli és Ínséges tagjai közölt és a segély megújításába kérték a kormányt. .
A miniszterelnök kijelentette, hogy az inségsegély kiosztása egységes elvek szerint történik a jövőben.
időközben ugyanis teljésen kir alakultak az inpégakcló tervel, épp ezért nem adhat külön segélyt a szociáldemokratáknak. Hangoztatta,
4 ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 13.
hogy a kiutalt 150.000 pengő nem munkanélküli, hanem kimondottan inségsegély volt.
Nem kerülnek szabadlábra a puccsisták
Folyik > vizsgálat Schlll tábornokink a katonai fogházban elkövetett öngyilkossága miatt
Budapest, deoember 14 (MOT) Schlll Ferenc tábornok volt csendőrség! felügyelő a 13-ára virradó éjjel fél 1 óra körül a Margit körúti fogházb <n, ahol vizsgálati fogoly voll, a fogház illemhelyén, a vízvezetéki csóré, törülközővel felakasztotta magát és meghalt. A vizsgálat azonnal megindult és folyamatban van.
A tábornok sem levelel, sem más feljegyzést nem hagyott hátra. Valószínű, hogy letartóztatása miatt követte el végzetes tettét.
A letartóztatott puccsisták ügyében a vádtanács valamennyi gyanúsítottal szemben lázadásta való szövetkezés miatt elrendelte a vizsgálatot és valamennyivel, még azokkal szemben Is, akiket a vizsgálóbíró szabadlábra helyezett, fenntartotta a letartóztatást, ugy, hogy azok sem kerülnek szabadlábra.
Leszállították a kórház élelmezési dijait
Döntött a kórházi bizottság • szállítások felett
Nagykanizsa, december 14
A város kórházi bizottsága Babochay György elnöklete alatt dr. Krátky István polgármester jelenlétében igen tátogatott ülést tartott a városháza kis tanácstermében, amelyen 27 tárgypontot tárgyaltak le. Dr. Takács Zoltán igazgató bejelentette, hogy a város a kórházi élelmezést dijat 95 fillérről 80 fillérre leszállította.
Armuth Náthán utalt az élelmezési cikkek árainak lefelé menő tendenciájára és ezért az élelmezési díjnak 60 fillérben való megállapítását indítványozta.
Dr. Novai Imre tanácsnok bejelentette, hogy a kórházI élelmezési dijakat ezentúl havonta fogják megállapítani. A bizottság tudomásul vette az árleszállítást.
A betegápolási dijak leszállítására vonatkozólag a blzotlRág most nem határozott. Magánbetegeknél a napi betegápolási dlj 4 80 P, rnig külön-szobásokénál napi 6 P. Bzügyben valószínűleg a legközelebbi ülés fog határozni.
A kórházi szállításoknál a Röntgenfilmek szállítását Szabó Anlal és Juszt László nagykanizsai cégek kapták, a thermos-edényeket ifj. Wasiell és Oróza nagykanizsai mesterek, a nagyobb szállításokat, sajnos, Idegenek kapták, mert a nagykanizsai ajánlatok 10—15 százalékkal magasabbak voltak.
Hosszabb vita volt a kórházi szegény halottak temetkezését végző vállalkozók ajánlatánál. Horváth és Htldék között folyt a küzdelem. Végül a bizottság a polgármester javaslatára ugy határozott, hogy megosszák a temetéseket a két vállalat között oly módon, hogy Horváth az év első négy hónapjában végzi, mig Hild az év többi résziben.
Az ülés élénk és mozgalmas volt.
Hogyan lesz a díjtalan „frontharcos"-taggyü)tő Ívből kétesztendős könyvrészlet ?
Egy pesti könyvügynök újfajta trükkje Zalában
Pacaa, december 14
(Saját tudósítónktól) A napokban megjelent Pacsán egy aktatáskás ur, aki sorra járta főként az iparosokai, mindenütt mint a Frontharcosok budapesti kiküldöttje mulatkozott be, nagyhangú előadást tartott a frontharcosok szövetkezéséről, a végén mindenkit felszólított, hogy lépjen be a Frontharcos Szövetségbe. A gyanútlan emberek elé tett egy Ivet, hogy írják alá, a belépés tagdíjfizetésre sem kötelez.
Pár nap múlva mindazok, akik a .belépési nyilatkozatot" aláírták, nagy c-omag könyvet kaptak postán Budapestről egy könyvkereskedőtől. A
csomag értéke 66 pengő volt, fizetendő három 3 pengős havi részletekben.
Ami még érdekesebbé teszi az ügyet, olyanok is kaptak 66 pengős könyvcsomagot, akiknél az ügynök egyáltalán nem Is járt, akiknek a nevét a cégtáblákról irta le.
A pacsai csendőrség most erélyes nyomozást indított áz ügyben.
Hangsúlyozni felesleges, hogy a tiszteletreméltó Frontharcos Szövetségnek az egészhez semmi köze, minden jel szerint az történt, hogy egy élelmes pesti könyvügynök szemfényvesztésül használta a frontharcosok nevét.
A lovak kirúgták az ülésből a motorkerékpár két utasát
A kocsis visszanézett, aztán nyagodtanlelhafloH — Egy hónapi fogház
Nagykanizsa, december 14 Hetekkel ezelőtt történt, hogy Dómján István és felesége hahótl lakosok Nagykanizsáról motorkerékpárjukon hazafelé tartottak. Kámáncs-puszta és Újudvar között szembejött velük egy kétfogatú kocsi, amit Benke István 19 éves kocsis vezetett Dómján már messziről adott le jelzést a szembejövő kocsinak, aki azonban ugylátszik, elbóbiskolhatott a bakon. Mikor már közel volt egymáshoz a kél jármű, a kocsis hirtelen megrántotta a lovakat és a motorkerékpárt annyira az ut szélére szorította, hogy a kocsi rúdja neki-
ütődött a motorkerékpírnak, a két ló pedig valósággal kirúgta az ülésből Domjánt és feleségét, akik a sövénybe estek és mindkettő, olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy kihivták hozzájuk a nagykanizsai mentőket, akik beszállították őket a kórházba. Érdekes, hogy Benke az összeütközés után még hátranézett a bakról, azután a lovak közé csapott és minlha mi sem történt volna, elhajlott. A nem messze dolgozók azonban észrevették a balesetet és igy került Benke István a nagykanizsai törvényszék elé, amely öt egy hónapi fogházra Ítélte.
Vadászbérletet váltott az elsikkasztott adópénzekből a gálosfal főjegyző
Három évi fegyház 12.000 pengő elslkkasztásárt
Kaposvár, december 14 A kaposvári törvényszék mosl vonta felelősségre Györkös Oéza dr. volt gálosfai főjegyzőt, aki ellen 21 rendbeli sikkasztás büntette miatt emelt vádat a kir. ügyészség.
A voll főjegyző adópénzeket, iskolaadót és a községi alkalmazónak fizetési alapja javára befizetett 1600 pengőt RiKkasztatta el. Ö kiesen 12.000 pengő sikkadt el a kezén. Hogy sikkasztásait fedezze, hivatalos könyveket, nyugtákat, csekkeket és elismervényeket hamisított. A nyomozás során kiderüli, hogy Oyörkös
Oéza dr. az elsikkasztott adópénzekből fizette kl a saját vadászbérlelé-nek a diját ls A főtárgyaláson azzal védekezett a vádlott, hogy a 12.000 pengős hiányt nem ő sikkasztotta el, hanem az u;>y áll! elő, hogy a kasszából érihetetlen módon pénzek tűntek el és hogy ő fedezze valahogy a hiányt, csekkeket és nyugtákat hamisítóit. A törvényszék folytatólagosan elkövetett, minősített hivatali sikkasztás büntette miatt 3 évi fegyházra Ítélte a vádlott főjegyzőt. A vádlott fellebbezett az ügyész megnyugodott az ítéletben.
Egy ktskomároml gazda megpofozta és megrugdosta a 80 esztendős édesanyját
Vödör vlz, vasvilla és 40 pengő pénzbüntetés a gyermek-zsivaj vége
Nagykanizsa, december 14 Klskomáromban Kafka József jómódú gazdaember udvarán a gyermekek játszadoztak. Ahogy már a gyermekek játéka lenni szokott, ezek ls hangosak voltak, ami Kafka gazda 80 éves édesanyját annyira Idegesített*, hogy először vizzel leöntötte a sivalkodó gyermekeket, majd mikor ez sem használ\', vasvlllát fogott és ezzel hessegette ki a kis magyarokat. Meglátta ezt Kafka gazda felesége
és miután az ő gyermeke ls köztük volt, kiszaladt és az anyósa kezéből a villái ki akarta tépni. Amint a kél asszony huzakodott egymással, ezt meglátta Kafka gazda, pillanat alaft künn termett és ugy csinált rendet, hogy kilépte öreg édesanyja kezéből a villát, hasbarugla, majd becipelve a lakásba, ott megpofozta és megverte. Kafka Józsefet saját édesanyja ezért feljelentette. Most volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagyka-
nizsai lörvény8zékdr. Muischenbacher-egyeshirósága előtt A bíróság Kalka Józsefei bűnösnek mondotta ki és azérl 40 pengő pénzbünletésre Ítélte és kötelezte az összes felmerült költségek megfizetésére. Kafna védője dr. Elek Mór, a sérteti aszony jogi képviselője Ifj. dr. Tamás János volt Az ítélet jogerős.
A szerelem furcsa jószág...
Elfogyott a lopott holmi, mcgaiükött az Ideál,
osendUrkérro került a szerelmes legény
Nagykanizsa, decembor 14
Kalló Ferenc 19 éves cigánylegény már 3 éve állott, mint tehenész, özv. Krakauer Láazloné nagykanizsai lakos szolgálatában. Három év alatt nem volt rá panasz, mlg néhány hónappal ezelőtt mog nem Ismerkedett ogy cigánylánnyal.
Kalló Voronc udvarolni kezdett a lánynak, majd elhatározták, hogy megszöknek Kanizsáról és máshol próbálnak együttesen elhelyezkedni. A gavallér el akarta látni fehérneművel ai. Ideálját ós ezért Igénybe vette a gazdasszonya készletét. Sot, hogy útközben kl ne fogyjanak az elemózsiából, móg öt tyúkot le magukkal vittek.
A lopott holmikkal októbor 4-ón szöktek meg Nagykanizsáról. Ozv. Krakauer Lászlónó természetesen feljelentést tott a clgányfogóny ellen.
A szerelmesek csak 2 hónapig bírták kl egymás mellett. Ennyi Idő untig elég volt ahhoz, hogy közben a nélkülözés elhldegitae közlük a legforróbb érzelmeket ls. A leány ott la hagyta a legényt egy ójüzaka.
A meg mindig szerelmes elgányle-gény egészen Berzence községig követte hűtlen szerelmese nyomalt. Még az éjBZukált ia feláldozva rótta az országutat, hogy megtalálja vógre a leányt Rövid, vékony klskabátban vándorolt. Mit bánta ő a hideget, amikor a leány kót szeme Izzott a szivében. Hiszen fiatal volt, III óves.
Derzcncón sem sikerült elérnie a szökevényt, ellenben az egyik csendórnok feltűnt a házról-házra kilincselő cigányfiú, mlro előállította a csendőrőrsre. A csendőrségen tövlről-hegylre kikérdezték Kalló Ferencet, mire a kerosztkór-dósok nlatt olmondotta az ő nagy-nagy szerelmi csalódását. Bovallotta azt ls. hogy meglopta a gazdasszonyát mire a csendőrség őrizetbe vette és pénteken beszállította a nagykanizsai rendőrségre.
A nünűgyl osztályon még a dólelőtl folyamán kihallgatták a gyanúsítottat Töredelmesen, szinte dühösen, önvád-lónn Ismerte be a kanizsai lopást. Nem vigyázott a szavaira, nem kereste az enyhítő körülményeket, nem ügyelt a kibúvókra, hanem vallott döhöson, elkeseredetten, mint aki a börtönbe akar menekülni a csalódása elől.
Azt hiszi, hogy a cellából kl lehet rekesztonl az emlékeket, annak a lánynak az omlókét akiórt lopott, akiért kezébe vetto a bizonytalan vándorlás koldusbotlát ós aki... most... talán... valaki mással rója mór nz országutat Dá—ma
Miklós román herceg Budapesten uj házasságáról és lemondásáról nyilatkozott
Bukarest deoember 14 A Cuvantul szerint Miklós herceg a Sragoveanu, vagy Brosteanu nevet veszi fel és lakhelyét a király Jelöli kl. A lemondás aktusa után újból házasságot köt Dumitrescu asszonnyal.
Budapest deoember 14 Miklós román herceg ma reggel inkognitóban Budapestre érkezeit és német autón rögtön tovább ulazott. A herceg kijelentette, hogy Jogairól történt lemondása egyelőre végleges elhatározása, hacsak különösebb változás nem történik.
Karácsonyra a leafobl> gyermeKcipöK,
"" HócipőZc, poaxtócipöK, GáxtclpöU, vix&ailan vadásxclpöJc
Miliényi Sándor és Fia cipóüzletében Fö-uion, Városházpalota.
lü)l drcember 15
ZALAI KÖZLÖNY

NAPI HÍREK
— KOvetendö példa. Lélekemelő szép kis Ünnepély zajlott le vasárnap délután a Blumenscheln féle vendéglőben. Egy oltani asztaltársaság az év folyamán fillérekből olyan összeget gyűjtőit össze, melyből hét szegény gyermeket ruházott fel Az első korzeil elemi iskola igazgatója, Poleslnszky Emil néhány tanítóval elkísérte a gyermekekel a vendéglőbe, ahol az asztaltársaság minden tagja jelen volt. Feldíszített karácsonyfa várta a gyermekeket. A fa körül volt lerakva minden gyermek részére egy öltözet ruha, egy pár cipő, egy pár harisnya. Ezeken kívül a leányok részére még kötött kabátka és sapka. A gyermekek ozsonnát és a karácsonyfa cukorkáil, almáit Í6 megkapták. A boldog gyermekek hálalelt szívvel mondtak köszönetet a Jószívű adakozóknak. Az igazgató és tanítók szintén megköszönték a nemesszivü emberek Jóságát. Ha Nagykanizsa többi asztaltársasága is követné a szép példát, legalább ötven gyermeknek szereznének boldog karácsonyt.
— Elemisták pásztorjátéka a Városi Színházban. Tegnap délután 5 órakor voll a Városi Színházban az 1. és 11. körzet elemlstálnak pásztorjátéka. Először a Rozgonyi-ulcaiak (Ftló Igazgató körzete) játszottak el egy 4 felvonásos színdarabot, azután a Vécsey-utcaiak (Poleslnszky igazgató körzete). Mindegyik Iskola tantestülete és apróságai hatalmasan kitettek magukért. A színdarabok nagyon szép, gazdag Bzlnpadi kiállításban, tarka, mozgalmas, bá|osnál bájosabb képek sorozatával gyönyörködtették a zsúfolt széksorokat. Oogl Mária a II. körzeti, Horváth József és felesége az I. körzeti színdarab rendezésével és betanilásával valóságos csodál produkállak. Apró emberkékből Ilyen összefüggő, értelmes, nagy, minden parányi zökkenő vagy megakadás nélküli, bátor fellépésű elöadíst nem láttunk még. A száznál jóvsl több szereplő mind megérdemelné, hogy ideírjuk a nevét. Az énekkar Németh jenő tanító fáradságos munkájának
oicsó karácsonyi mi
Singer József és Társa
divatáruháacában.
Nagy tömeg maradékból választhat.
Női kabátok leszállított árban.
340V
Európavevő
jLrupbu 9
hangszóró
121V
népvevő ^^
mmmm
1 1 magyar gyártmányai
■ rádióipar utóléihetetien teljeiltőképewégét nyújtják.
Oloó~áratc. Kedvezd fizetési feltételek.
Ismertetési szívesen «d minden
TELEFUNKENMIHemtaH
NAPIREND
OsosmlMP IS, kedd
Róm. katolikus: Váiérlán. ProletUiu: Johanna, luxllta : Teb. hó 5.
Városi Muzeum ét Könyvtár nyitva ciiltörlökOn é> vaiárnip délelőtt 10-101 12 óráig.
OyónturtArl éjjeli szolgálat i f. hó végéig ■ .Márta\' gyógyszertár KlnUy-ul 40.
Oőiftlrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bittó, szerda, péntek délután, kedden egéu nap nOknek). Tel. 2—13.
— A polgármester Budapesten.
Dr. Králky lslván polgármester vasárnap két napi hivalalos tartózkodásra Budapestre utazott.
— A bíróságról. Dr. Atmássy Oyula kir. törvényszéki bíró, a kényszeregyezségek bírája és törvényszéki vizsgálóbíró, hosszabb betegeskedése után felépülvén, hétfőn Ismét elfoglalta hivatalát.
— Tóth Kálmán centennáriu-
mát vasárnap ünnepelte a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör. A városháza díszterme teljesen megtelt a llceálls előadásra. Az előadó Bartha István kegyesrendi tanár volt, aki teljes felkészültséggel és BOk szeretettel nyúlt Tólh Kálmán éleiének, lelki berendezésének és költészetének taglalásához. Érlekezé6e egyik legkomolyabb értéke a llceálls-sorozalnak. Varga József kiskanlzsai levente lelkesen szavalta az ünnepelt költőnek egy versét, a kiskanlzsai Levente Dalkör pedig sok dicséretet érdemlő tudásával és gondos őssze-tanulságával énekszámokat adott elő.
— A nagykanizsai törvényszék kiszállt Keszthelyre. A nagykanizsai törvényszék büntetőbírósága dr. Mutschenbacher Edvln tanácselnök vezetésével hétfőn kiszilll Keszthelyre, ahol több napon át büntető tárgyalásokat folytatnak le.
— Magánvlzsgák a gimnáziumban. A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium Igazgatósága ezúton is értesíti azon magántanulókat, akik december havában lesznek magánvizsgálatot, hogy az Írásbeli magánvizsgálat december 16. és 17-én, a szóbeli pedig december 19-én tartallk meg. A vizsgálatok mind a három napon reggel 8 órakor kezdődnek.
— A Magyar Kultur Liga női csoportja december 17-én kulturdél-utánt tart Budapesten, a szerbulcsi helyiségében. Ezalkalommal Gy. Czlkle Valéria írónő, a csoport elnöke, báró Wlasslcs Tibor költészetéről tart előadást.
Az flzlethelylséi ítépltésélí
az
árusítást
ideiglenesen Ciengery-nt 6. ixámn ktlyUértea
folytatjuk.
FISGHEL kiimeuskiüL
— A zeneiskola növendékhangversenye változatos és csupa magasabb osztályú növendék szántával a saison zenei eseményei közé fog számítani. Igy fuvóquartett, énekkeltősök, hegedüegyüttesek, 2 zongorás verseny fogja a szólószámokat változatossá tenni A hangverseny csütörtök este pontosan 9 órakor kezdődik a Kaszinóban, melyre jegyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky tőzsdében válthatók.
Ketten beszélgetnek:
Egyik: Jó hírem van számodra...
Másik: Csak nem adja oda Franciaország aranykészletét a mi sze-génvségünkért...?
Egyik: Dehogy I Sokkal jobb hirem van ... 19-én este a Kaszinóban tartja a Felsőkereskedelmit Végzettek Szövetsége műsoros estélyét tánccal egybekötve, belépődíj nélkül I
Hazafias finnep Magyarlzerdahe-lyen. Tudósítónk jelenti: Hogy milyen Jó raagyarérzéaü nép lakja Magyarszorda-holy községet, bizonyltja az az egész talu Jelenlétében lezajlott ünnepség, amit a kormányzó nóvnapla tiszteletére rendezett Papp Józaet, a falu agilis, odaadó éa lelkes magyarsággal tele igaz-gatótanltója, minden hazafias mozgalomban a község népének Igazi atyla éa vezetője. A »ikerült ünnepségen Is 0 maga mondott a mai helyzetben la kitartásra buzdító beszédet.
eredményeként nyújtott jeles teljesítményt. Az előadás jövedelméből szegény iskolások téli segélyezése történik.
A bal nem /ár egyedül
Klein Móric, aki pár héttel ezelőtt egy milliomos leányát vette el feleségül, tald kozlk barátjával, a Grosz-szal.
— Te Orosz, — mondja — bemutatom neked a feleségemet.
A bemutatkozás után Grosz nagyon fancsali képet vág.
— Hát neked ml bajod ? — kérdi barátja, a Klein.
— Nekem ? — felel amaz suttogva. — Nekem ugyan semmi. De le. .. hogy tudtál elvenni egy Ilyen csúf nőt ? Hiszen ez a te feleséged púpos, az egyik szemén hályog van és sánta.
Klein fagyos nyugalommal Igy szót:
— Bátran mondhatod hangosan is, mert — síiket.
Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesoványodás, sápadtság, mirigy-betegségek, bőrkiütések, kelések, fu-runkulusok eseteiben a természetes „Ferenc Misei" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezér-férfla meggyőződött arról, hogy a valódi Perese léssel viz hatása mindig kilünöen beválik. A Fereno léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.
— Benzin vagy petróleum ? Dr. Kecse Tibor galamboki orvos annak közlését kéri, hogy a vitéz Farkas László sebesülésére vonatkozó adatokat, bár a látleletet ö vette fel, nem ö adta a „Zalai Közlöny" munkatársának, éppen igy a köteles orvosi tiloktartásra tekinlettel nem nyilatkozott arról sem, hogy az égési sebek benzintől vagy petróleumtól eredtek-e.
— Az Erzsébet-téren az éhségtől összeesett egy őreg napszámos ember. Az Erzsébet-téren már napok óta javíttatja a város a piactér téglaburkolatát. Itt dolgozott héttőn délelőtt Holl István 68 éves öreg napszámosember is. Alig kezdtek hozzá a munkához, amikor a teljesen legyengült szervezelü öregember összeesett az éhségtől és oly szerencsétlenül terült el a földön, hogy a fejét beverte egy tégladarabba. A vérzőfejü, eszméletlen embert a mentők részesítették első segélyben, majd beszállították a városi közkórházba.
= Női kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Singer divatáruházban.
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, tlterenkint „ 20 éa 30 fillérért. Legkisebb tétel § 25 It. Megrendelésre házhoz küldöm. Groax Károly, StaMkyAar-a. IS.
IMIárts
A nagykanlxaal meteorológiai MS-llfjelflleientÍMk :\'Hétfőn a Mmdr,ihlet-. itemel 7 órakor 4-0-4, délután 1 érikor +4 2, esti 9 órakor 00.
PtíhüxH: Reggel borult, délben leihói, este tiszta égboltozat.
(Hjuakal rádlijtknltt) A ■iImhU glal laMaat lalaatl oa*o M Arakor ■ VáKoxékoar, oaaha Ma >ár-haté kloakk looaapMáaakkal.
rítt- nyúlt a speciális 9-es Orion hangs:
Érdeklődjék, mit nyúlt a speciális kapcsolásé 2 lámpás 7029-as Orion hangszórós rádió
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 31.
Nagy karácsonyi fútéit vásár
Ármulh Sándor és Fia
áruházában
Bazár-udvar. Külön 96 flllóres osztály.
♦ Gyermekkocsik ▲
a legu|abb kivitelben.
BOr- és f>ócipöK Képkeretezés
olcsó árban. nagy választékban.
tíktaÉdo^
D«c. 14. Kath. hllköxtlg képvUelóle.MWtl 0Ms« A
órakor (3 órakor UnicsOléa). D«c. 17. A zeneiskola I. növendékhangversenye a
Catinóban W órakor. Dtc. 1®. Pelsókereskedelmll Vtgxetlek mtlsoros «a-
t«y« a Kaulnóbaa. DAC. 20, Kltkanlital Iskolák pásztorjátéka 4 órakor
a Polgári Olvasókörben. JftH. 1 Ai tv, Nóegyltt Icája a Ontrllban.
SPORTÉLET
Olaszország—Magyarország 5:2(1:0)
Torinóban 36000 néző előtt Játszotta a két válogatott csapat Európa kupamérkőzést.
A H. télidő 47. percében esett szerencsétlen góllal vesztettük el a biztosnak hitt pontot. Az I félidő az. olaszoké, a II. félidő a mlonk volt. Döntetlen lett volna a Játék képének megfelelő reália eredmény. Mercet svájci biró nyomta a magyar csapatot A mezőny legjobb embere Sárost volt, az olaszoknál Orsi Játszott fényesen
Magyar profiválogatott— Görögország 4:2 (2:1)
Mind a két csapat nagy Játékot nyújtott Remek Iramban folyt a mérkőzés. A görögök 1 l-esből szerezték meg a vezetést, Kovács II. egyenlített s Jakube 11-eaből javított. SzUnet után Kovács II. két ujabb góljával biztoean nyerttik a mérkőzést. A magyar csapat közvetlen védelme remekelt.
Bocskai—Florenzla 5:2 (2:0)
Firenzében szép Játékkal győzött a magyar csapat A mérkőzés szouiuru eredménye a Stanzl lábtörése.
Egyéb vasárnapi események
Magyar kupamérkőzés: Ferencvároe —Klapest 2:0 (2:0).
II. liga bajnoki: Turul—Terézváros 5:1, BAK—VAC 2:1, Maglód-Mcgyer 4 3, Soroksár—Szeged 1:1. Kzekután a II. ligában az őszi forduló végleges helyezése: 1. Soroksár, 2. Szeged, a TuwL
Válogatott blrkózócsapatunk Wlenbon erős küzdelem után 4: 3 arányban győ-
erős küzdelem után 4: 3 arányban gy zőtt az Mátrák válogatott birkózók ellen. Az olaaz-magyar tornavladalou a csa-
nagyi
patversenyt Olaszország, az egyénit Magyarország nyerte. Soha nem tátott bravúros, raüvöezl gyakorlatokkal a tornasport meghódította a közönséget
Szerkesztő^ üzenetek
Sz. Valter. Verse tul hosszú és a tenorja tul erős ahhoz, hogy közölhetnők. látogatását szívesen várjuk.
Régi előfizető Lakrészt albérletbe adni sem Bzq^ad. ha a háztulajdonos ez ellen tiltakozik, még kevésbbé szabad az albérlő száraára a háztulajdonos kifejezett tilalma ellenére sparherdet állítani a parkettás szobába. Ha a tiltakozás nem elég, a Járásbírósághoz kell fordulni.
„Aranyifjú". A nőkkel betöltött állá-•ok körül folyó vitában minden hozzá-•zAlónak csak egy cikkét fan módunkban közölni.
L. J. Novellái megütik a mértéket, Így közlésre várnak.
K. M íí\'ölöskefö). Alkalomadtán keressen fel bennünket más prózai Írással.
Közgazdaság
(—) A nagykanizsai FDszer-kereskedök választmányi Ölése.
A nagykanizsai Füszerkereskedök Egyesülete Friedenthal László elnöklete alatt választmányi Ölést tartott, amelyen szőnyegen levő szakOgyek kerültek letárgyalásra. így az elnök bejelentette, hogy az tnsigakclóval kapcsolatos szállításokat (a vármegye által szállítóit liszl kivételével) mind a nagykanizsai kereskedik kapták meg, amit örömmel veitek tudomásul. A választmány elhatározta, hogy teljesen csatlakozik a budapesti kalaposmesterekkel azonakctójához, amely azt kéri a kormánylói, hogy a hdz-tuta/donosok az üresen álló üzletek után Is fizessenek adót. Majd több belső ügyre került sor.
(—) Exportőrök figyelmébe. A Magyar Nemzeti Bank felhívja az exportőrök figyélmét arra, hogy a Schweizba irányuló exportnál az áruk ellenéréke, ciearing egyezmény értelmében a Schwelzerische Natlonaí-banknál Zürichben, a Magyar Nemzeti Bank számlájára fizetendő be.
— Leányszobák, uriaxobák, egyea bútorok, állandó pazar választék,. olcsó ée Jó bútorokban Kopsteln bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Miklós ut 4.
Urlckl zártai
Pária 2014, London 17-65, Newyork 913-29, Brűasel 71-40, Milano 26-35, Madrid 42-90, Amalerdam 207-40, Berlin 12175, Wien - -, Szófia 3-72, Prága 19-20, Varsó 57-59, Budapest 90021/j, Belgrád 905, Bukarest 3-05.
Tersjéaytízsie
Buza ttszav. 77-es 13-20-13-70, 78-aa 13-35—13-85, 79-ea 13-90-14-00, 80-as 13-60—14-10, dunánt. 77-es 12-35—1265, 78-aa 12-50-12-80. 79-ea 12-65-13-00, 80-as 12-80-13-05, rozs 14-50—14-60 tak. árpa 17*75—1800, zab 22-75-23 00, tengeri 1470-14-80, korpa 12-90-13-20.
i lenueti Baik derlza-árfolyamal
VALUTÁK Angolt. 19-40-19-80 Belga Ir. 7930-79-90 Cseh k. 16-92-1702 Dánk. 107-40-108-40 Dinár 10-12-1020 Dollár 57050-573 50 Franda 1.22 35-22 55 Holt. 23050-23200 Zloty 63 85-64 35 Lel 3-46-3-52 Léva 410-4-20 Líra 29-10-29 40 Márka 135-45-136 25 Norvég 106-40-107-40
Peseta —■--•—
Schill. --•—
Svájci I. 110-70-111-40 Svédk. 107-90-108 90
devizAk
Amst 23080-232-00 Belgrád 1012-1018 Berlin 135-59-136-25 BrUssel 79-40-7990 Bukarest 3-42-3-46 Kopenh.107-60-108\'40 London 1860-19-80 Madrid -•——•_ Milano 29-20-29-40 Newy. 57100-57400 Oszló 106-60-107-40 Párls 22-41-22-53 Prága 16-92-1702 Szófia 4-13-4-17 Stockh.l08\'l0-10tt90 Varsó 63-95-64-35 Wien —•_—_•_ Zürich 11080-111-40
Kiadja: lélialal Ryoeáa ét Lapklaáé Vállalat, lankaaloáB.
felelős idadó: Zalai Károtj.
APHÓffTBDETÉSEK
Zongora, Bösendorler, Jókaiban tevő eladó. Clm a kiadóban. 5815
400 Q-ől telek a város belterületén eladó. Bővebbet Batthyány-u 29.
6813
Elegáns női kiadóban.
eladó.
Clm a 5789
öt szobás komplett lakás fürdőszobával azonnalra, vagy májns t-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
UJoaaaa «pait magánház, 2 szoba, előszoba, Összes mellékhelyiségekkel, konyhakertiéi azonnal, vagy február l-re kiadó. Értekezni lehet Telekl-ut 46. szám. 5816
KfllflabeJératM utcai bútorozott szoba fOrdőaioba használattal olcsón kiadó — Sngár-nt 34. 9774
Klnizal utca 19. alatt klatfó egy udvart lakás. 5770
HáraaazaMa fürdőszobás magánház nagy udvarral, Janeár elsejére klsdó. Batthyány-nlaa 12. szám. 6793
KlaM Sugár-nt 12., emeleten egy ele-gánsan bútorozott utcai azoba egy, vagy két ur részére január I6 re. 57aI
3 darab utca 60.
eladó Magyar-
Egy nagyobb áa egy kisebb bérfaAi olcsón, elónyöa faltátelek mellett azonnal eladó. Clm kiadóban. 5828
tUraasaabás és ItMsssUs lakás
kiadó Csengery ut 67. 5829
elad
y Slnger-Bobln i Zrínyi Mlklóe-utca 60.
olcsóért 5830
Aki az igazán jót, megbízhatót és finomét szereti.
hentesárut és felvágottat
veszi.
Mélyen leeeéllHett érek I
Esterházy Hentesüzlet
NAOYKANIZSA Horthy Miklós-nt 2. Telefon: 5-93.
Értesiiem a t. vevőközönséget, hogy ezután minden kedden házilag készült
friss hurk& kapható.
Adler henteiángyár.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok tojáshozama. Egy tyúknak naponta csak 6 dekát kell adni. 1 kgr. ára 30 llllér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husllszt, vérllsat, csukaoájolaj, soyabab-dara, köles, buza, zab, árpa, tengeri, buzakorpa stb.)
Madáreleségek
(Keveit madáreleség, kendermag, háoo-zottzab, lénymag, édes repce, saláta-mag atb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó szénsavai takarmánymétx.
P e k k
„D* vitamin készítmény. Klcslgybcn és zaákaaámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
u|, műtrágya, termény és nővány-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130 üss _
Hó- és eércipA szakszerű uto javítását garanciával vállalok.
Oanatfcé Bátyás gumlvulkanUáló üzeme, Pő-ut 4. azám (Roaenfeld-ház.)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
25935/1931.
Árverési hirdetmény.
A városi ácstelepen össze-
PUlt különféle selejt anyagokat .. évi december hó 18-án d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1931. évi december hó 5-én.
a,,, Polgármester.
Régi bármilyen rádióját vagy gramofonját 70 pengAért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3*
rádiót
ooiiuu hangszóróval,
18 havi
I2 B0 pengős
havi részletre
Szabó Antal
rAdlióoextAlyáben.
Nyomatott a Délzaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlíletvezetö: Zalai Károly).
71. évfolyam 284 szám
Nagykanizsa 1031. december 16, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sierkeaatóatg <i kiadóhivatal: Fóut 5. uim. Keszthelyi ffókkladóhlvatal: Konutb-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Eldflxclésl ál a: egy hóra a pcngó 80 Ulltr. Sitrkeaitóaégl éa Eladóhlvatall telelőn: 78. al.
A kereszténypárt
kezében van ebben s pllanatban a belpolitika zavargó bizonytalanságinak a kulcsa. A kereszténypárt az asztalra tltött, mert ugy érezte, hogy a sok beszéd, a meddő viták Ideje lejárt, a válság tizenkettedik órájában nincs idő és nincs ideg a tétovázásra.
A kereszténypárt nem lovsgol .a program" üres szalmáján, mert jól tudja, hogy Károlyi a kevés eredmény dacára is becsületes törekvésekkel igyekszik árvizi hsjósa lenni a katasztrófának s hogy a menlö szándékok csónakjs nem mindig oda jut, ahova leginkább kellene, abban nem Issnnylra á hajós akarala, programja, mint inkább a hullámverés esetlegességei a hibásak.
Tény, hogy a kormány eddig — és s mulalkozó lelek szerint ezután is — más remedlumot nem tudott, mint csak olyant, ami az államháztartás és a pengő mindenek felett való érdekeiért minden alkalommal feláldoz egy darabot a magángazdaság kenyeréből, levegőjéből. Tény, hogy a magángazdaság fuldokolva kiált segítségért és kiáltása belevész, eredménytelenül, a világkatasztrófa irtózatos zajába. Tény, hogy halaszthatatlan szükség van olyan intézkedésekre, melyek megemeljék a pusztító terhek keresztjét a sorvadó, eleseit társadalom vállán. Tény, hogy találni kéli utat és módot a költségvetés és a pengő olysn rendben tartására, ami az állami gazdálkodás más terrénumain is tud olyan kategorikus hajllthalatlansággal lefaragni, mint ahogyan az áldozatot megkövetelte a tisztviselők, a nyugdíjasok és ezeket kövelöleg a kereskedő, az iparos és mindenki falat kenyeréből. Kell más ulnak és módnak is lenni. És van Is. A parlamentben, a 33-as bizottságban, a közélet sok más porondján napról-napra hangzanak el kétségbevonhatatlan auktorlláeu agyak kritikái és javaslatai. Mindezek ugyan csak részleteit oldanák meg a válságnak és a tüneti kezelés pillanatnyi segítségén tul gyökeres orvoslást aligha jelentenének, de el nem hanyagolhatók akkor, amikor a tünetek: csupa szélfoszló egzisztencia, csupa halott gazdasági erő, csupa pusztuló magyar élet.
Nem „a program" mindenhatóságára esküdött a kereszténypárt, amikor a nyugdíjasok ügye kirobbantotta a pértból a netovábbal. Amikor egyik napról a másikra kontinenseket ráznak meg váratlan gazdasági események, amikor egy newyorki fonljegyzés kilengéseire az egész világ gazdasági strukturája reagál, amikor Hitler egy szsvára világpolitikai konstellációk megremegnek, — ilyenkor nem a messzeható, nagy tervek menleslthelnek egy országol a megrázkódtatásoktól, hanem a helyzet minden pillanatban gyors felismerése és a gazdasági és pdMHkal főtt rengésnek megfelelő elasztlcilással való elviselése.
Tagadhatatlan, hogy áldozatot
minden egyesnek hoznia kell. T gad-hatatlan azonban az Is, hogy eddigelé az állami és magánélel standard-Jének leszállítása nem történi a szükséges aránylagossággal. Ez ellen állt fel a kereszténypárt és nem követelt úgyis hiábavaló .programot," hanem mutatott utat és módot egy súlyos lépés elölt megnyugtatóbb, a nagy vllágrengés áthidalásához biztatóbb megoldásokra. Nem szalmatüz- hadakozás volt ez, hanem konkrét ut-mulatás. A kormány nem vette figyelembe, a kereszténypárt kivonult a kormányból és a 33-as bizottságból, kezébe ragadva ezzel a belpoli-
tikai zajlás kulcsát.
Most aztán folyik a kereszténypárt körül az ostrom. Vannak, akik jobbfelé szeretnék rángatni, vannak, akik balfelé ugratnák, ha hagyná magát. Megy-e ellenzékbe, nem megy-e? Mer-e végleg szembefordulni a kormánnyal, nem mer-e? Ilyen kérdések ugrálják a pártot mindenfelől. A kereszténypárt azonban nem ugilk. A kereszténypárt a nevében viselt program méltóságához híven csak azt tette (debulsset prldem I), hogy független tényezőként állította bele magát sz ország sorsának Inlézésébe. Nem elkötelezettje tehát a kormány-
nak, de nem is ellenzéke, mert hiszen vannak helyzetek, amikor Igaza van a kormánynak és vannak helyzetek, amikor nem. Erre a független, józan kritikára és ugyanolyan független és ugyanolyan Józan támogatásra sokkal inkább szüksége van a kormánynak, mint a százszázalékos felhajtásra és sokkal inkább Szüksége van rá az ország egyetemes érdekelnek, mint arra a szélsőbalra, a löugratókra, akiknek nem az a fontos, hogy ml lesz Jó és mi sem, hanem csak az, hogy a zavarosból politikai előnyt halásszanak.
Jl keddi minisztertanácson sem dBntSttek az uj pénzügyminiszter személye felett
A miniszterelnök felajánlotta a kultusztárcát Ciettler Jenőnek
Budapest, deoember 16 (Éjszakai rádiójelentés) Pártpolitikai berkekben kedden délután Izgalmas találgatások folytak arranézve, hogy miként alakul a viszony a keresrténypárt és egységeBpárt közölt. Találgatták azt ls, hogy ki lesz az uj pénzügyminiszter. Ezzel kap csolatban az a hir terjedt el. hogy a kedden este megtartott minisztertanácson már döntöttek is az uj pénzügyminiszter személye feleli.
A Magyar Távirati Iroda munkatársának kijelentetlék, hogy a mi-
nisztertanács kizárólag aktuális gazdasági ügyekkel foglalkozott és miután a politikai helyzetben semmi érdemi határozat nem történi, Igy a pénzügyminiszteri tárca betöltése továbbra is lüggöben van.
A kereasMaypitri aonlö Arlekealeíe
Budapest, deoember IS A kereszténypárt szerdán délután 6 órakor döntő fontosságú értekezletet tart. Akkor dől el, hogy ellenzékbe megy-e át, vagy pedig semleges marad a kormánnyal szemben.
Értesülésünk szerint gróf Károlyi Oyula miniszterelnök a tegnapesti órákban fogadia Czellltr Jenőt, a képviselőház alelnökéi, a keresztény-szociális és gazdasági párl egyik vezérét.
Ma azután hire terjedt annak, hogv gróf Károlyi felajánlotta Czett-ler Jeninek a. közoktatásügyi tárcát. A hirt kereszténypárt! körökben is megerősítették azza\', hogy Czettler továbbra Is benn marad a pártban és csak mint független magánember lép be a kormányba.

Schreiber Tamást tizenöt esztendőre Ítélték
A többi vádlottat felmentette a törvényszék
Budapest, deoember 15 A büntetőtörvényszékon Rnhrnlbor Tárnán ügyében a mai lolytatótRgns főtárgyaláson végeztok a Unubihullga-tAsoknal és elhangzottak a perbeszédek
Is Kllb Latos tanácselnök délután negyed 2 órakor hirdette kl a bíróság Ítéletét, amely szerint bünOnnen mondta kt íjchrolber Tárnául szándékot* uiuber-ölés bUntettébon, oklrutliamlsit&s bűn-
tettében, csalás vétségében, .\') rendbeli kihágásban és ezért ÖMzbüntetéaOI lr> esztendei fegyházra Ítélte. A többi vád oltat a bíróság felmentette.

Vallott a kecskeméti postarablás tettese
Kecskemét, december 15 (Éjszakai rádióleienlés) A kecske-méten őrizetben levő Kovács János postaalliszl kétnapi tagód.la után kedden bevallotta, hogy egytdüW
követte el a kecskeméti postán az álkulcsos betörési, melynek során 50 000 pengő érlékü pénzeslevelet vett magához. A betörés után kerékpárra üit és kiment az állomásra,
ahol egy épületben elrejtette a pénzt.
A beismerő vallomás után a rendőrség nyomban szabadon engedte xz ugyancsak őrizetben tartojt Jó Ferenc postatisztei

„A magyar nemzet legfontosabb problémája a magyar földkérdés
helyesebb megoldása"
Csak a kereszténypárt szerdal értekezlete után töltik bp a 33 as bizottság megüresedett helyeit
Budapest, december 15 A képviselőház iuai ülésén napirend előtt T e 1 e k y Sándor gróf a munkanélküliségről beszélt.
Peyor Károly ugyancsak napirend előtt a munkanélküliek segélyezéséről foglalkozott.
Áttérve a napirendre, P e t r o Kálmán, Lázár Miklós éa Koesán Kái-oly szólalt fel az OFB megszüntetéséről szóló törvényjavaslathoz.
Bekharat Tibor rámutatott arra, hogy a magyar nemzet legfontosabb és legnagyobb problémája a magyar földkérdésnek helyesebb megoldása. Ezt a kérdést csak szeretettel, a nemzeti szolidaritás iegyébonvali&iennyiünk; összefogásával leuet mogoldanl. he kel-\' lene szállítani a földreform során meg** állapított magas véltságárakat. A ház-helyakciói nem szabad abbahagyni,
állandóan napirenden kell tartani. Igen súlyos kérdés a földbirtokok eladósodása és a magas kamatteher.
Az olnök ezután Javasolta, hogy a Ház holnapi illésének napirendjére a 33tas bizottságban megüresedett tagsági helyek betöltéséi is tűzzék kl. Payr Hugó azt Indítványozta, hógy a 88-as bizottság megüresedett helyeinek betöltését holnap ne tilzzék napirendre. A Ház Igy le határozott. Holnap esto ugyanis a kereszténypárt értekezletet tart. amelytől azt váriák, hogy holnapután, már a kereszténypárttal teljes egyetértésben történhetik meg a 33-as bizottság kiegészítése.
Az Ulóe 4 órakor ért véget
Kik lécnek a 33-as bizottság uj tagjai?
Ma délután Pestiig Pál és Darányi
Kálmán megállapodtak annak az 5 képviselőnek a személyében, akiket a 83-as bizottsági tagságukról lemondott ellenzéki képviselők helyeire kívánnak megválasztani. Az 5 képviselő a következő : Somssich Antal gróf, Petro Kálmán, Beck 1/tjos, Szilágyi tajos és Strausz István.
A sxoclalta/dJk HliaUoxnalc a népjóléti mlnt&fériuaa mofjaszUníeíésc ellen
¥ Budapest, december 15
(Éjszakai rádiójelenlés) A szociál-demokratanárt vezetősége kedden este tartott értekezletén ugy határozott, hotry a párt részére a 33-as ttzottsálrttoii felajánlott helyet nem fogadja el, egyben tiltakozik a népjóléti minisztérium esetleges megszüntetése ellen.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 13.
A hitéleti mnnka és a felekezeti béke legyében zajlott le a nagykanizsai katholikns hitközség képviselőtestületének ntoisó ülése
Január vígén lesz a választás — A képviselőtestület telét kisorsolták — A költségvetést vita nélkül fogadták el
Nagykanizsa, deoember 16 Hároméves mandátuma lejáriával utolsó gyűlését tartotta kedden délután a nagykanizsai róm. kalb. egyházközség képviselőtestülete. Előzőleg, 3 órakor tanácsülés volt, amelyen egyedüli tárgyként elhatározták, hogy nem készítenek kUlőn választói névjegyzéket, hanem az adófizetők betüsoros kartotékja fogja azt helyettesíteni.
A képviselőtestületi gyűlésre megtelt a tagokkal a plébánia fehérterme. P. Deák Szulpic elnöki megnyitója után dr. Dómján Lajos gondnok Jelentést telt a képviselőtestületben elköltözés és halálozás folytan beállott 20 változásról.
Az 1932. évi költségvetés a várakozás ellenére vita nilkül ment át a gyűlésen. Az 1931. évi költségvetés 14.000 pengő volt, az 1932. évi már csak 12.730 pengő, de ezt ts a tanács (mint arról a .Zalai Közlöny" részletesen beszámolt) lefaragta 11.430 pengőre, amely ösz-szegben 7200 pengő az elmciradt hátralék, csak a többi a tulajdonképpeni jövőévi költség.
Longauer Imre lelkész a szegény gyermekek nyaraltatására valahol még 200 pengő megtakarítását Javasolta.
Varga hlván poslaellenőr a hitközségi adók arányosítását kérte. (Helyeslés.)
Deák P. Szulpic plébános válaszában kijelentette, hogy a hitközség jelen anyagi helyzetében még nem gondolhat nyaraltatásra. A hitközségi adókivetések pedig évről-évre Igazságosabbak lesznek.
Barbarits Lajos, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztője kifejtette, hogy amig a képviselőtestület mindig körültekintő gonddal vitaija meg az egyházközség anyagi dolgait, addig a hitközségi tömörülés tulajdonképpeni tartalma, a hitélet elmélyítése és a katolikus egység demonstrálása körül nem történik semmi. A nagy katolikus megmozdulásokba, körmenetekbe, karácsonyi, húsvéti gyó-násokba, ünnepi istentiszteletek reprezentatív alkalmaiba a hitközség nem kapcsolódik bele. A feltámadási körmeneten legutóbb 7 képviselőtestületi tag ment az umbella mögött, a közös gyónások pedig teljesen elmaradtak.
Közbeszólás: Nem hívtak meg bennünket
Barbarits: Ez nem meghívók, nem adminisztráció dolga, hanem elsősorban a lelkiismeretéi Minden katolikusnak, de legfőként a képviselőtestület tagjainak kell hitvalló bátorságuknak lenni különösen ma, amikor talán még soha ilyen szükség nem volt a katolikus tábor egysét gére. indítványozta végül, hogy a jövőben az egyházi elnök útmutatása szerint a hitközségi élet etéren Is meginduljon 4s kezdődjék meg a karácsonyi közös gyónással.
Zajos laps és helyeslés fogadia az indítványt, amihez pártolólag szó-
lalt fel dr. Dómján Lajos, Somogyi József főkalauz, Kovács Zsigmond sóhivalali altiszt, Lausch Károly DV. tiszt és Deák P. Sulplc plébános.
A költségvetést a képviselőtestület változatlanul elfogadta. Kisorsolták ezután a képviselőtestület taglalnak felét. Az alapszabályszerü
sorshúzás utján kiesett a
húzás sorrendjében a következő 42 képvlseló:
Neualedler Jenő, Németh Mihály, Unger Ullmann Elok, Kovács Zsigmond, Berün Ágoeton, vitéz Bentzlk Lajos, Bronts Lajos, l\'intarios Márton, Gyömö-rey István, dr Haha Antal, Viozenty Árpád, Varga Lajos, Somogyi Imre, dr. Kévffy Andor, MeU Ferenc, Metz István, Wliumer József, Nemes György, dr. Fábián Zsigmond (a hitközség világi elnököl, Kalamár Mátyás, Halvax Oyula, Iván János, Oombár Qyula, Kerezay Oéza, dr. Almáaay Gyula, dr. Hegyi Italos, Kelemen Ferenc, Geróos György. Algner Géza, Zelgmond István, Rozs Lajos, Fatér Mihály, Pusoviizky Béla, Zrlmm János, Horváth Imre, Plander Boldizsár, Varga István, Rledlmayer Károly, dr. Pllhál Viktor, Koreosényl József, Barbarits Lajoa, Bazaó József.
Vlczenty Á pád javasolta, hogy a Jelöléseknél majd csak olyanok jöjjenek számba, kik csakugyan törődnek a hitközséggel és a hitükkel. (Helyeslés.)
A választás idejét a képviselöteslűlet január utolsó leiének egyik vasárnapjában határozta meg.
Longauer Imre hitoktató rámulatott az Azzio Caltolica szükségességére. Javasolta, hogy
a képviselőtestület járjon
közbe a város vezetőségénél
egyes aránytalanságok megszüntetéséért, amilyen például az Is, hogy 27.000 katholikuanak 7000, az 500—500 főnyiprotestánsnak pedig 1000-1000 pengő a városi segélye, az izr. kereskedelmi is most kapott 10.000 pengőt, a kórházi kápolna meg egy fillért sem.
Ujváry Oéza veszedelmesnek tartja, hogy a vallási béke egy ilyen értelmű Javaslatnak a városi közgyűlés elé terjesztésével megzavartassék.
Deák P. Szulpic oszlla U|váry Oéza felfogását. Hálásan Ismeri el a város vezetőségének a kathollkus ügyekért hozott sokféle anyagi áldozatát, de be kell látni, hogy ma a város több lerhet nem blr. Különben is
a leghelyesebb valláspolitika: — a béke. A harc pillanatnyi hasznot hozhat ugyan, de sebei évtizedekig nem gyógyulnak meg. A más vallásúak nem tehetnek arról, hogy milyen vallásban szűlellek, sem nekünk nem személyes érdemünk, hogy katholikusoknak születtünk. Ne bántsuk senki más vallását, Iparkodjunk minddel békében és szeretetben élni.
Végül köszönetet mondott a plébános a képviselőtestületnek 3 éven át kifejtett buzgó működéséért és annak hangsúlyozásával, hogy
a jOvő demokráciájának az egyházközségek élete lesz a gerince az egész világon,
a közgyűlést bezárta.
Szivbemarholó jelenetek a kanizsai pályaudvaron, ahová tömegesen érkeznek külföldről a lerongyolódott, kiéhezett magyarok
A magyar államnak aofyoa ezrekbe kerül a IttBri kivándorlók hazahozatala — A külföldi munkaadók minden magyar mankóénak felmondanak, hogy helyet blztoeittanah az ottani nrnnkanélMuUkntk
Nagykő: *sa, december 16
A vasárnap délutáni gyorsvonattal 30 tagot számláló 8 kivándorló család érkezett vissza teljesen lerongyolódva, kiéhezve, egyetlen fillér nélkül Franciaországból. Tanácstalanul, a megváltozhalatlanba történt beleegyezés bizonytalan, kínzó érzésével jelentkeztek a nagykanizsai rendőrségen, kérve az ügyeletes rendőrtisztet, hogy szállíttassa őket tolonculon haza Sárvárra, ahonnan mintegy másfél évvel ezelőtt, mint munkanélküli selyemgyári munkások vándoroltak ki Franciaországba.
Másfél évvel ezelőtt minden kis vagyonkájukat pénzzé tették, hogy megszerezzék a kiutazáshoz szUksé-
nr
MEGNYÍLT ■ TÓTH-BAZÁR
M HORTHY ■ IILÓS-UT II., DOBRII-HAZ
GYERMEKJÁTÉKOK 20 miértfii 15 P-ig
Nagy karácsonyi vásár
mélyen leszállított árakkal.
Tennisz flanellok ........................ 72 fillér
Kis vég jó minőségű vászon ..............................9-50 pengő
Kis vég prima mosott vászon.... ......................11-50 pengő
Konyharuha kockás, darabonkint\'............ 60 fillér
Törülköző damaszt, kockás, darabonkint...... 80 fillértől
Női Ing, bimzett .....! ....................................1-10 pengőtől
Női bugyi ............................................................1-10 pengőtől
Szines női hllólng................................................3-60 pengőtől
Szines ingbugyi ................................................2 20 pengőtől
Kávés garnitúra 6 személyes minden színben 6-50 pengő
Raktáron tartunk férfi és női szöveteket, flanellokat, mln-deniéle selymeket és női kabátokat. Nutrlette bunda 85 P.
Weiszfeld és Fischer "BEJ*"
Telefon: 258. «xi
Erzsébet-tér.
Teleion: 258.
ges útiköltséget. Odakinn slkeiült Is nagynehezen elhelyezkednlők, de hónapokkal ezelölt valamennyiüket elbocsájtották, mert Franciaországban ls nag/ a munkanélküliség és a munkaadók hatósági presszlóra tömegesen bocsájtották el Idegen munkásaikat, hogy munkaalkalmai biztosítsanak a francia munkásoknak. Éa a magyar családok már hónapok óta nyomorognak. Hiába szaladgállak a férfiak inunkaután, sehol nem tudtak elhelyezkedni. Lassan eladogatták még a rajtuk levő ruháikat ls, csakhogy egy darab kenyeret tudjanak adni éhező családjaiknak. Most már nem volt semmi eladnl-valójuk, mire felmentek a párisi magyar követségre, ahol előlegezték a 8 magyar családnak az útiköltséget. Ilymódon sikerült hazajönnlok Magyarországba. — Nagykanizsától kezdve azonban már nem telt tovább a vonatköltség, mire a rendőrség utján toloncoltatlák magukat haza Sárvárra.
Ugyancsak a vasárnap délutáni gyorssal érkezeti Nagykanizsára kit mezőkövesdi matyó család. Egy évvel ezelőtt mentek kl szintén Franciaországba. Részvét szorongatta az ember torkát, amint végignéz ezeken a csalódott, letört, szomorú embereken. Az asszonyok, mint hűséges kutyák kullognak az embereik nyomában és apatikusan néznek maguk elé.
Egy évvel ezelőtt mind a négy matyó, ugy a nők, mint a férfialt, jellegzetes mezőkövesdi hímzett ruháikban indultak szerencsét próbálni Franciaországba. A nyomor elvitte a szép hímzett matyóruhákat. Kellett a kenyér és lassan áruba kellett bocsájtani az asszonyok gyönyörű, ünneplő kendőjét, a férfiak hímzett kötényeit és most elnyűtt, kopott ruháikban olyan árvák, olyan esetlek, olyan szürkéit, mini a tél fagya elöl eresz alatt gubbasztó verebek.
Az utóbbi hetekben Olaszországból, Franciaországból, Svájcból és Délamerikából tömegesen érkeznek vissza a részben kiutasított, részben anyagilag teljesen leégett magyar kivándorlók. Különösen Rió de Janel-
Karácsonyi szezonra, valamint a nagy raktárra való tekintettel,
raktáram tekintélyes részét 221Ü3! leszállítottam
KAUFMANN KÁROLY.
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY »
róből és Monterkleóból menekülnek tömegesen baza a magyarok.
Ezeknek a szerencsétleneknek a hazaszállítása nagy pénzáldozatába keiül a magyar államnak. És ha most haza Is jönnek, nincs egyetlen fillérjük, amivel hozzákezdhetnének valamihez.
Ennek dacára vasárnap egy építészekből, ra/zolókból és mérnökökből dUi 8 tagú társaság utazott kérésziül Nagykanizsán. Az utlevél-ellen-örzésnel kiderült, hogy Délamerlkdba vándorolnak kl szerencsét próbálni. Egyiknek sincs még biztosítva az állása, de remélik, hogy sikerül elhelyezkednek.
Ok még telve vsnnak reménnyel. Az útleveleiket ellenőrző rendőrtiszt szinte testvéri aggodalommal figyelmezteti őket az esetleges csalódásokra és két kézzel tarfaná vissza valamennyit, mert ugyls tudja, hogy odakinn csak tengernyi szenvedés, csalódás, éhezés vár mindnyájukra.
Nem hallgatnak a jóliululalu tanácsra. Mennek, nyugtalanok, kergeti őket a tétlenség és nem utolsó sorban az a reménykedés, amely a mindent kockára levő játékosokat Is odaülteti a kártyaasztal mellé.
Hazardörök. Az élet hazardörjel.
o. rt j.
Az u] szabályozással több sertést lehet házilag kimérni, mint amennyit egy év alatt valóban kimértek
Válasz dr. F. By.-sak a sertésvágások Ügyében
Teljes mértékben meg kell engednem, hogy a 13-án megjelent olkk szándékai lojálisak és ha nem is tud kibontakozni nz egyoldalú érdekszemlélct torzító hatása alól, a Jószándók megvan benne, hogy mások erdekeit Is respektálja.
Ahhoz azonban, hogy oz a lojalitás holyes végkövetkeztetésre Jusson, a tárgyat nemcsak hangulatból, mondjuk első kapásból, kell megítélni, hanem a kérdés-komplexumnak alaposabb Ismeretére van szükség.
A kérdés nem uj. Már az 11)07-ik évi budapesti „mészáros és hentes kongresszus" ta foglalkozott vele. Az 1934— 1886. földművelési, ipar ós kereskedelemügyi miniszteri rendelet ugyanis azt mondta, hogy az otthon hizlalt sertéseknek bizonyos időszakban való le-öléso és kimérése nem Ipart foglalkozás. Érthető volt, hngy a telepengedélyhez, sokévi tanuláshoz kötött mészáros-Ipar ebben súlyos sérelmet látott. A tovahaladó Idővel párhuzamosan egyre Jobban éa lobban kifejlődtek azok a gyakorlati korlátozások és előírások, melyek mindenek felett és nagyon helyesen a hyglenlai szempontokat tartották szem előtt és manapság már a mészárosoknak majdnem olyan gondosan kell betartania a hygtenlal előírásokat, mint a sebésznek a műtőasztalnál. Ks ez Igy rendbon van, mert emberek eszik a hust ós ez minden partikuláris érdek felett áll. A későbbi rendelkezések már tekintettel Is vannak erre ós megfelelő megszorításokkal igyekeznek megakadályozni, hogy visszaélésekkel tulmenjenek a rendelőt oredetl Intencióin. Ennek megfelelően tt most érvényben levő rendelet csupán a gazdáknak engedi meg a saját nevelésű állat húsának kimérését, ha állatját másként értékesíteni nem tudja. Ez. elten a rendelkezés ellen a mészárosoknak nincsen kifogásuk, hiszen teljesen tudatában vannak az ehhez füződö általános gazdasági érdekeknek.
A gyakorlati klvltelbon azonban anyl visszaélés volt tapasztalható, hogy ennek közegészségi szempontból és nem utoljára a súlyos adókkal terhelt hus-Iparosok Jogos érdekelnek megvédése céljából gátakat kell vetni. Nemcsak gazdák, hanem a társadalom minden rétege üzletszerűen foglalkozott hus-klmeróssel. A megvett sortést egy hétig tartották hamis okmányok alapján, mint saját nevelésül mérték kl. Ezt rendszeresen megismételték. Olyan állatok húsát mérték kl, amoiyek eladását meg som kísérelték, hiszen már azzal a szándékkal vették, hogy kimérik. Nemcsak hust, hanem szalonnát, zsirt, különféle töltelékeket In árusítottak, rendszeres hentesüzletet tartottak fenu. Világos, hogy nem a vágások telepe, sem a kiárusítás helye, raégkevésbé oz
alkalmazott eszközök tisztaságé, n mérlegek hltoloesóge, - nem felelt meg azoknak az előírásoknak, melyekhez a mészárosoknak súlyos büntetések terhével alkaliuazkodnlok kell. Mielőtt egy mészáros üzletet nyithat, mindenekelőtt hyglonlkusan berendezett szuró-telepre, műhelyre, drága Uzletholyl-sógre, gondosan ellenőrzött vágó- és mérfl-eszközökro van szüksége. Igazolnia kell, hogy képesítéséi hosszú óvek nehéz munkájával megszerezte. És ez az a pont, ahol a cikkíró legnagyobbat tévedett. Én nem tudom, mit szólna ahhoz a t. cikkíró ur, hu a föltl-müveaséget szintén képesítéshez kötnék? Ha megjelonne egy nap egy rendelet, moly kimondaná, hogy földműves csak az lehet, aki 3 óvlg Inaskodott valamely földművesnél, ha szakiskolát kellene látogatnia és vizsgát kellene tennie mielőtt felszabadul. Valóságban erre nincs szükség, a tudnivalókat már gyermekkorában megszerzi éa mielőtt ebben a szakmában önálló munkát vállal, vizsgát Is kell tennie. Hogyne volna tehát sérelmes, hogy mindez a szenvedése, tanulása teljesen hiábavalónak bizonyult és a szakmával teljesen Ismeretlen polgártársak minden áldozat nélkül jutnak azokhoz
a Jogokhoz, amelyekért nokl annyi óvlg szonvodnlo kollett.
Az a rengeteg adóteher, amely a mészáros-Ipar vállain fekszik, közór-dokké teszi, hogy keresetüket ne vo-gyék ei. A polgármester urnái történt közbenjárás célja nem az volt, hogy teljesen szüntessék be a magánosok husklméréselt, hanem csak azokat a visszaéléseket kívánták megakadályozni, amelyek a rendelet fölhasználásával, sőt mogkerülósóvol nemcsak a huslpa-roaság, hanem a közérdek kárára ls elburjánzottak. A polgármester urnák az a határozata, hogy hetenklnt csak 10 8ortés kimérését engedi meg, rendkívül bölcs ős minden tekintetben tapintatos elhatározás volt, mert egyrészt lehetővé teszi, hogy a kontár-verseny no pusztítsa el Nagykanizsa régi, súlyos adókat fizető, tisztes húsiparát, másrészt elegendő mennylsógot biztosított arra, hogy a magánklméró-sok legális keretek közölt ki. iRazI szükséglet natárálg megengedtessenek. Tudni kell azt ls, hogy 1930-ban mindössze 350—360 drb sertés lott magánúton kimérve, az engedélyezett heti 10 drb tehát lényogeson túlhaladja a szükséges mennyiséget. ^
oicsó karácsonyi mi
Singer József és Társa
divatáruházában.
Nagy tömeg maradékból választhat.
Női kabátok leszállított árban.
550 losóges dolgozik a városi erdókltermelésnél
Előkészületben 110 holdnak a felparcellázása kisgazdák számára — Nagykanizsán senkinek nem kell éhezni, akt dolgozni akar
Nagykanizsa, december IS
Jelentettük, hogy november elsejétől kezdve megindult a nagy kitermelési és tisztítási munka {Na;y-kanizra város erdeiben. Azóta 550— 600 tmb.T dolgozik a nagyszabású program végreha|tásán, amit Erőss Rezső városi erdömesler dolgozott ki és ami a város jövedelmeinek minél intenzivebb fokozását szolgálja. A mult évben Is többezer pengőt képviselt az az összeg, amit az ínségesek erdei munkája jelentett és amiért a város természetben élelmei nyújtott nekik ellenértékül. Krdlky István dr. polgármester ezzel az elgondolással kettős célt ért el. Nemcsak a város járt jól a tömegmunkásokkal, hanem a munkanélküliek Is, mert mégis sikerült nekik a legsúlyosabb téli hónapokon át élelmei biztosítani és igy őket az éhezéstől megmenteni. Az Idén a gazdasági helyzet folytonos rosszabbodásával sokkal több az Ínséges, a munkanélküli. A város valamennyit tudja foglalkoztatni az erdőkitermelési munkáknál, férfiakai és nőket Is. A természetbeni ellátáson kívül minden munkás fajárandóságot is kap munkájának arányában.
Az erdei munkák az idén nagy
területen folytalódnak. Igy a nagy-récsel állomás melletti erdőrészen 106 hold rendkívüli erdővágás folyik. Aterdólési munka folyik az Alsó-erdőben kb. 150 hold területen, ahol a beteg, száraz fákat megtisztítják, hogy az erdő további fe|lődését biztosítsák. A Pick-féle erdő 200 holdján Is folyik a tlszlltóvágás. A Felső-erdő úgynevezett Cseresznyés-részében 190 holdon folynak az erdőlésl munkák. A klskanizsal erdőben, a bajcsal határon 80 holdnyi területen ugyanezek a munkák folynak. A Békástónál 150 holdnyi területen legelő céljaira fairlás folyik. Ezen 150 hold helyeit tudvalevően az OFB ulján juttatóit práteri legelőnek a beerdősilését rendelte el a földművelésügyi minisztérium.
Mindezek a munkák a városnak jelentékeny jövedelmet |elentenek, mely munkák végzéBére a városnak
Dec. 16-17.
Burda, cafttOrtOk
HARRYPIEL
ujabb kalandjai. Nagykanizsán először t Nem repríz I
REJTEL1ES GARÁZS
Nagyvárosi történet 10 felv.
TITKOK ASSZONYA
Regény 9 fejezetben. Főszereplő:
OLAF FÖMSS
nem ls lenne fedezete.
Előkészítés alalt van a Stern-féle téglagyár melletti 71 bőid és a nagy-récsel állomás melletti 40 hold területnek a felparcellázása a kisgazdák számára.
A városi erdöhlvatal olyan munkát végez, ami a várost minden befektetés és nagyobb anyagi áldozat nélkül jelenlékeny jövedelemhez juttatja és amely jövedelem évről-évre jelentékenyen fokozódik az erdőbirtok okszerű gazdaságos kihasználásával.
Látogatás egy u] kanizsai üzletben
Néhány nappal ezelőtt ui villanyfény gyúlt kl a kanizsai kirakatok sorában. Ili bazár-üzlet nyilt a Horthy Mlklóe-ut 15. bz. alatti Dobrln-házban, melynek tulajdonosa Tóth József, 26 évig volt as Armuth-téia bazár alkalmazottja. Az ízlésesen elrendezett kirakatok minden Járókelőt megállítanak egy percre, hogy bámulatba ejtsék domináló olcsó áraikkal. As uj üzlet nevezetessége, hogy 20 fillértől kezdve 16 P-ig lehet válogatni a legtökéletesebb gyermek-Játékokban.
Érdekes látványosságot nyújt benn az ezerféle gyermekjátékkal és csillogó csecsebecsékkel zsúfolt üzlet. Hatalmas mackó-kollekció és szebbnél-szebb Játékbabák sorakoznak egymás mellett színes, Ízléses elrendezésben, gazdag választékban, melyeknél sikerrel Jut érvényre a tulajdonos egyéni ízlése ls.
Amikor látogatást tettünk az uj üzletben, épp a bahaklinlka ambülnnclA-
^a toppantunk be. Szegény kis boteg
bák — nz egyik fol. a másik láb, vagy kar nólkül — fájdalmas szemekkel várták Tóth József szakavatott kezelt, hogy türelmes munkával visszaadja egészségüket Van Is nagy kereslet a törött babák Ugyeakezü orvosa iránt
Tóth József az ezermester, modern kereskedők azon fajtájából való, aki bazárűzlete és babaktinlkála mellett a legkényesebb képkoretezósl és üvegezés! Igényeket Is kl tudja elégíteni. Ezen nem ls lehet csodálkozni akkor, amikor valakinek negyedszázados mult van a hátamögött a bazár-szakmában.
Meg kell említenünk ezen a helyen a feleségét, Tóthni Jámbor Annát ls, aki mint üzletasszony Is, mindenben méltó párja a férjének. Kanizsa url hölgytársadalmának színe-java keresi fel állandóan Tólhuó lüzősz&lontát, egészségügyi- és keztyü-üzletét, ahol szolid és ízléses áruk dicsérik a tulajdonosnő korrekt tlzleü etikáját
A Tóth-bazár és Tóthné füzőszalonja órtókes tényezői Nagykanizsa kereskedelmi és Ipari életének. (=•)
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 125 P-ért SchOtznél.
magyar munka, a 2-|ámpás 7016-os Orion hangszórós rádió; erről Ón is meggyőződhet.
Gyártja : Orion Izzólárnpagyár
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 13.
NAPI HÍREK
Nagy karácsonyi fátéli, vásár
Ármufh Sándor és Fia
áruházában
Bazár-udvar. Külön 96 filléres osztály.
♦ Gyermekkooaik ▲
a legújabb kivitelben. ^^r
Bőr- és Qóclpök Képkereíeaés
olcsó árban. nagy választékban.
Hócipő
Női-, férfi- és gyermek-hócipők nagy választékban kaphatók:
Sscabó cipóáruházban HortOy Mlklós-ui
(Városház-palota)
NAmmo mfli; klrakataljmat. m«p /o® gy&Mödnl oliaú áraimról.
NAPIREND
DsetmlMP 16, szsrda
Köm. katolikus: Etelka. Prolestáni:
Alblna. Izraelita: Teb. hó 6 •
Városi Mázsám és KSnvvtár nyitva csütörtökön és vasimap délelűll 10-151 II Mlg.
Gyögyaxertárl ájjett szolgólnt• I hé régéig a „Mária" gyógyszertár
Klrály-ut 10.
Városi Mozi. .Rejtélyes garázs", uj Harry Plel-kaland. — .Titkok asszonya* regényes film.
A kormányzó Ha Nagykanizsán
Nagykanizsa, deoember 15
Mint értesülünk, a kormányzó legidősebb fia, ifj. vitéz nagybányai Horthy Miklós, az Angol-Magyar Rank központi igazgatója ma, Szerdán a déli gyorssal hivatalos minőségben Nagykanizsára érkezik. Ez-alkalommal az Intézet helybeli flók|a a megye és a város vezető egyéniségei részvételével mn este a Központ-kávéház fehértermében háromnegyed 9 órakor vacsorát ad.
— Az uj pacsai plébános. Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök Kovács Imre kaposvári káplánt pacsai plébánossá nevezte ki.
— Evangélikus nőegylett tea. A kedvetlenül, eseménytelenül induló téli társaséletbe egy estére hangulatot, szint fog hozni az Evangélikus Nőegylet. Nem lesz az idén a hagyományos, nagy bál, helyette a Cenlrálban belépődíj nélkül, 1.50 pengős teát ad az Ev. Nőegylet, az előjelekből Ítélve azonban ennek sikere annál nagyobb lesz, mert kevés lesz az Idén az alkalom a vlgadozásra és mert a teaeslély senkire nézve sem jár különösebb költséggel, amellett a téli ínség enyhítését szolgálja mindenki az erre áldozott filléreivel. A rendezőség dr. Krátky Istvánné elnök vezetésé vei serényen dolgozik, a meghívókat a héten szétküldik.
— A volt kereskedelmlsták szombati estélye méltán érdemli meg már csak művészi értékű műsoránál fogva Is a mutatkozó Igen széleskörű érdeklődést. A megnyílót Jetiinek Miklós bankigazgató mondja. Havas Andor és Artner Margit zeneszámot adnak elő. Surdnyl Oyula lanár „A magyar renaissance* elmen tart szabadelőadást. Rosenfeld Berty zongorázik, Babits Mihály .A mozgólénykép" c. költeményét és Barbarlts Lajos két versét szavalja Perlsz Pál. Egy triót látszik Pallos Klári, Vajda Jolán és Hlrschler István. Műsor után tánc. Az estély a Kaszinóban lesz, 9 órakor. Belépődíj nincs. Külön meghívók nem mentek szét, minden tagot és barátaikat szívesen lát a rendező Szövetség.
-— A zeneiskola növendékhangversenye holnap es\'e 9 órakor a Kaszinóban. Jegyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky tőzsdében válthatók.
— A Református Nőegyesület december 19-én, szombaton délulán 4 órakor Nagykanizsán, az Ev. Gyülekezeti Otthonban a ref. szülők gyermekei részére műsoros kará-
KiwAló siemüveaek
0«u válaaitékban kaphatók legolcsóbban
ZSOLDOS QYULA
ÓRáS, ékszerész és Utszerésznél rŐ-UT H. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése. 4mi Szakszerű javítások.
csonyfaünnepélyt rendez. Műsor után szerelelcsomagokat osztanak kl. Be-lépildij nincsen.
= Női kabátokat a karácsonyi vájár keretében mérsékeli árban vásárolhat Singer divatáruházban.
— A Leányklub szilvesztere. A szokástól eltérően ezldén a Leányklub is megünnepll a szilveszterestét a Missziósházban, igen hangulatos műsor keretében. Tombolára Is készülnek, aminek minden száma nyerni fog.
— A Városi Nőikar e héten kivételesen nem csütörtökön, hanem ma este tart próbát a zeneiskolában.
— Ismét elloptak egy kerék\'-párt Sárecz Ferenc 17 éves kifuló-ilu ismeretlen tettes ellen feljelentést lett a nagykanizsai rendőrségen, hogy kedden délelőtt a Wcto-féle vendéglő udvarán őrizetlenül hagyott kerékpárját ellopták. Az ellopott kerékpár: Pálma gyártmányú. A nyomozás megindult.
— Elütötte a vonat. Maurer Mihály csopaki gazda a tapolcai vonatra várakozott az állomáson. A befutó vonat elkapta a vágányokhoz közelálló gazdát, akit súlyos sérüléseivel beszállítottak a tapolcai kóihizba.
— Perselyt fosztottak a becse-helyi templomban. Néhány nappal ezelőlt Ismeretlen tettes behatolt a becsehelyl katholikus templomba, ahol két perselyt feltört és elvitte a tartalmukat. A perselyfosztogatás ügyében nyomozást Indított a letenyei csendőrség.
— Valódi angol, divatos férfi-szöveiek minden árban kaphatók Schütznél.
— Sósavat Ivott szerelmi bánatában. Bari Irén 21 éves balaton-arácsl leány Balatonfüreden szerelmi bánatában, öngyilkossági szándékból sósavat Ivott Súlyos belső sérülésekkel, életveszélyes á Ha pótban, szállították be a kórházba.
— öngyilkosság a hegyesdl hegygerincen.Rózsa József hegyesdl gazdálkodó néhány nappal ezelőtt eltűnt hazulról. Hozzátartozói két nap múlva találták meg a szerencsétlen embert a hegygerincen, ahol egy fára felakasztotta magát. Két nap alatt a hó ls belepte az életuntat. Rózsa Józsefnek semmi oka sem volt az öngyilkosságra és igy hozzátartozói most a csendőri nyomozástól remélik a rejtély megoldását.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb ls megfeleld kivi elben, garnitúrákat, reka-miéket, matracokat, függönyöket stb. legolcsóbban és kívánatra kedveaő fizetési feltételekkel szállítunk. Rendeléa előtt kér-len díjtalan ártájékoztatót Kopsteln Butoráruház, Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4.
Közgazdaság
A tffrvénvsjték alrendelte m ValkA- birtok likvid Aolóját
A törvényszék kényszer egyezségi tanácsának végleges döntése a VaTkó-llkvldácló ügyében
Nagykanizsa, december 15
Megírtuk, hogy az OHE előterjesztést tett a Valkó-blrtok ismeretes ügyében a törvényszók egyesblrája által ol-rendelt llkvldácló módjára, úgyszintén a kishitelezők ls kórtók Vafkóékkal szemben a csőd megnyitását
Most foglalkozott ezzel az Üggyel a nagykanizsai törvényszék kónyszer-egyezsógl tanáosa dr. Hennlg Alfréd klr. törvényszéki elnök elnöklete alatt, a Jogáazvllág nagy érdeklődése közepette. A törvényszék elrendelte a Valkó féle vagyon-komplexum értékeeltósét akként, hogy nzt klr. közjegyző mellőzésével az OlIE bonyolítsa le. A hitelező Bőhm Testvérek zalaegorszegl cég (dr. Mező Ignác), a Hazai Kőolajlino-mltó H.-t. (Itj dr Tamás Jánoe) ós Sze-rocz Pál (dr. Hooh Oszkár) csődnyitásl kérőimét pedig a törvényszék elutasította.
A tanács döntése végleges ós jogerős.
(—) Kényszeregyezség. A zalaegerszegi klr. törvényszék a csődönklvtlll kónyszeregye-zsógl eljárást özv. Bőhm Gáspárnó szili. Rolalnger Irma sümegi tűszerkereskodő ellon, december 14-lkl joghatállyal elrendelte.
Xtrichl zárlat
Páris 2015, London 17-80, Newyork 51337, Brtlssel 71-40. Milano 2625, Madrid 43-25, Amsterdam 207-15, Berlin 121-80, Wien -•—, Szófia 3-72, Prága 15-20, Varsó 5755, Budapest 90021/!, Belgrád 905, Bukarest 3-07.
Hatalmas Am isii
rendezünk karácsonyi vásárunk keretébea. Még az általános áremelkedés előtt sikerült egyik legkiválóbb magyar selyemgyár készletének nagy részét lekötni s igy módunkban áll az alant hirdetett rendkívül olcsó árak mellett árusitani.
Műselyem Crepe de chine
alig látható szövésl hibákkal "
az összes divatszinekben, métere . . . . P 4-50
Műselyem Georgette
apró szövési hibákkal
az összes divatszinekben, métere . . . . P 4-50
Houslin Amourette
kiváló minőség, gyönyörű szép minták, métere P 3\'—
Divatos csikós nyersselymek, tiszta selyem crepe de chinek és georgettek, tiflisz, marocain, crepe romáin, crepe satin az összes színekben.
Női télikabátok és bundák
mélyen leszállított árban.
Dunánlul legnagyobb és legolcsóbb áruQdxa
Kirakatainkban állandó divatkiállitás
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY
»
Kiváló finom, prágai módra pácolt
Es/erfiday
sonkák, fflstöltbnsok és felvágottak
o I o ■ ó n.
I pár óriási csemege vlrstll 24 fillér. A legfinomabb dabraoani kalbáaz állandóan frlssan raktáron.
EsiertHíxy HenicaUxleí
Telefon : 3-93. Hartky Mialéa-sst S.
Teraésytfuáa
Bma ttszav. 77-ea 13-00-13-50, 78-aa 13-18-13-66, T9-tt 13-30—13-80, 80-a» 13*40—13\'90, dunánt. 77-es 12-30-1255, 78-aa 12-45—12-70, 79-es 12-60-12-81, 80-as 12*70—12-99, rozs 14-55—14-7a lak. árpa 17-75—18-00, zab 22-75-23 00, tengert 14*40—14-80, korpa 12-75—13-00.
A leazetl Buk deviza-árfolyamai
VALUTÁK Angolt. I95.VI995 Belga Ir. 79-30-7990 Caehk. 18-92-17 02 Dánk. 107-40.108-40 Dinár 10-12-10-20 Dollár 57080-573 50 Frandaf. 22-35-22-55 Holl. 230-50-23200 Zloty 8385-64 35 Lel 3-46-3-52 Léva 4-10-4-20 Ura 29-10-2940 Márka 135-45-13625 Norvég 106-40-107-40
Peseta —•--•—
Seb III. —■ ■ ■— Svájcit. 110-70-11140 Svéd k. 107-90-106-90
DEVIZáK Am»t. 230-80-232 00 Belgrád 10-12-10-18 Berlin 135-55-136-25 Brtlaael 79-40-79-90 Bukareat 3-42-3-46 Kopenh.107-60-108-40 London 19-75-19-95 Madrid -■——■■— Milano 29-20-29-40 Newy. 571-00-574-00 Oszló 106-60-107-40 Pária 22-41-22-53 Prága 16-92-17-02 Szófia 413-4-17 Stockh. 108-10-108-90 Varsó 63-95-64-35
Wien —•-■-
Zürich 11080-111-40
Isrtásrisár
Fdhajtáa 773, eladatlan 265. - Elsőrendű 098-1-02, szedett 0-84-0-88, szedett kOzép 0-78-0-82, könnyű 0-70-0-75, l-ső rendű öreg 082-0-86, ll-od rendű öreg 0-72-0-7Í angol aüldő 0-80—0-90, azalonna nagyban l a> -1-24, zsír I 55— 1-60, hua HÍ4-116, télsertés 112-1-24.
és.UpklMé sl Káro^.
APHÖHIHDETÉSER
Ovál, kör és szögletes kápkarataaá-
aakat minden szín és szélességben, olcsó árak mellett vállal Stern Üveges, Erzsébettár 14. 5497
JáMkéralasat mélyen leszállltvs áru-sltom. Kautmann Károly. Í8J8
Naktajamia állandóan kapható Sípos Andor, Muszel éa Friedenthal, Teutach Ouaaláv, vitéz Tóth Béla, Mustos Fereoc kereakedöknél éa a Köztisztviselők Ssö-vetkazeténál. — Tejkflzpont. 6113
Blzaalsa, 5 Járatú, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó, dm a kiadóban. 660Ö
Ot azobáa komplett lakáa fürdőszobával azonnalra, vagy május l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
Pogányvári fajboraim
árusítását megkezdtem, literenkint r 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel 9 25 IL Megrendelésre házhoz küldöm. Braaa Károly, Batthyány-u. f S.
Használt katari veszek és eladok. Er-zaébet-tér 16. Fényképész üzlet. 5810
a kiadóban.
i ellátással felvéleUk. Clm 7
Egyszobás utcai utca 20.
lakáa kiadó Ktnlzst-
Bator eladó, 1 tele háló, garderob szekrény, 1 garnitúra, Erzaébet-tér lő. Fényképéaz üzlet. 5811
Saját termésű homoki édes rizling kanalas literenkint 48 fillér, 10 liternél 44 llllér. Orosz, Sugár-ut 41/b. 10
Bagolal-sor 5. számú kás eladó. 5756
Zaaaara, Bösendorfer, Jókaiban levő eladó. Clm a kiadóban. Sí 15
klaéé Sugár-ut 12.. emeleten egy elegánsan bútorozott utcai szoba egy, vagy két ur részére január 15-re. 57yl
■taéé egy utcai üzlethelyiség, 1 nagy él 2 kis raktárhelyiség Magyar u. 20. 5814
Vaaaák kisebb családiházat 2—3 lakóval. Közvetítők kizárva. Ajánlatokat a kiadóba kérek. 5836
Héroaaaaakéa lakás belvárosban február elsejére átadó. — Bővebbet Zaoldoa ékszerésznél. Biztosító palota.; 6839
Petőfi-ut 30. asámu ház gszdsaágl épületekkel staSé. Bővebbet ugyanotl. 5655
(Mlnd.n kálSa *rtcatMs helyett.)
Rothschild Samu a maga és az egész család nevében szomorodott szivvel jelenti, hogy sógornője
fiz*. MM ZsiQsiiidiá
nlL Isiiéi* Anna
rövid szenvedés után folyó hó 14-én elhunyt
Temetése f. hó 16-án d. u. 3 órakor lesz az izr. sirkert halottasházából. Csendes részvétet kérünk. Nagykanizsa, 1931. december 15-én.
özv. Dr. Rothschild lakabné, Láng Miksa és neje Rothschild Ida sógora éa aógornót, Dr. Rothaehlld Béla éaneja Lázár Margit, Dr. Havas Béla éa neje Ung Katinka, Havas Klára, Havas Endre, Havas Zsuzsi és Rothschild Oábor öccsei éa hugal
Hó- ós sárcipö szakszerű 56<o javítását garanciával vállalok.
Cavatká Mátyás gumlvulkanlaáló üzeme, Fő-ut 4. azim (Rosenfetd-hár)
Enda vagy DendHn
(gyümölcsfsksrbollneumok) elpusztítják fákon áttelelő kártékony rovarokat, azok álcáit és peleit stb.
Amonil és Aulfarol
bordói léhez keverve a gombakárlevőkel Irtja.
■ O w a n d a
(magas kéntartalmú gyümöleafakarboll-neum) kártevő rovarok éa gombák IrláBára.
8 o I b a r
(kéntartalmú baryumsulfid készítmény). Megöli a Iákon áttelelő rovar éa gombakártevőket.
Almola vagy Pomrin
(vértetü kátrány). Vágott és vérielves sebhelyeknek légmentesen való bekenésére.
Háti és kézi gyOmtlosfa-permetezö-gépek.
Fakéreg kaparók. Fakéregtlsztltó drótkefék.
Beszereshetök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit Telelőn: 130.
A legszebb karácsonyi ajándék
a már fogalommá vált nagyszerű
IFID ni l
egyszerű beállítás páratlan hangtisztasá\'g 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
legyrer- él iportUlet, rádió- is grsaolon eiztályás.
Legjobb és legolcsóbb
boroiva-Ké&eK, ollóK
és mindennemű solingeni acéláruk állandóan
raktáron
■agykanixsán,
Erzsébet tér 1.
Postai megrendeléseket pontosan eszközlünk.

Vásárolfon bizalommal
SZEKELY VILMOS
elismertei) jóhirjievll
bnlortelepében,
hol garantált jó buiori kap a legolcsóbb árak mellett. Hagykanlzsa, Erzsébet-tér 18. nám alatt (volt 8wT»l-uállo4s).
ElaSrandO aajAt kárpitos éa aasctaloa műhely I
t
a lcgtccdvcmObb flseMal feUé/elek t
Nem tudja, milyen rádiót vegyen?
Forduljon bizalommal Qutttner villamoséi rádiószaküzletéhez I A iegönzetleneb-büi azt a készüléket fogja kiszolgálni, mely az ön igényeinek és erszényének legjobban megfelel i Qutttner minden jó gyártmányt tart, nem lerakala, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetékét. Qatítnernél igénybeveheti az összes gyári csere- és részlet-kedvezményeket. Nemcsak rádiókban talál nagy választékot Qatttner-néi, de minden más villamossági cikkekben is. Qutttner a legrégibb vili \'amos magánvállalkozó Nagykanizsán. Gondos, szolid és olcsó I
Quittner
villamos- és rádiószaküzlete Csengery-ut 1, Telefon 3-94.
ZALAI KÖZLÖNY
Tekintse meg
1931. december 16.
Meggyőződhet arról, hogy:
a legszebbet,
a legtökéletesebbet, a legjobbat
a legolcsóbban
az ország legrégibb és legnagyobb butoréruházóban vásárolhat
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa .
Horthy Miklós-ut 4. jOPPOll
Szombathely
Kedvező fizetési feltételek!
Nyomatott a Délzalai Nyomda és I-apk\'adó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Uzletvezclő: Zalaj Károly.)
71. évfolyam 285. szám
Kormányrendelettel oaBkkentett terjedelmű nim
Nagykanizsa 1931. december 17, csütörtök Ara 14
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Saetkcaztóaig és kiadóhivatal: Fönt 5. uim. Keazthelyl flókkladóblvatal: Koaauth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EMfUetéi! ára: egy hóra a pengő M fillér. Szerkeaztóaégl éa Efadéhlvatall telefon: 78. u.
A kereszténypárt megőrzi függetlenségét — igy szél a szerdaesti párthatározat
Czettler nem lesz miniszter — Károlyi ezután csak az egységespártra baziroz
Budapest, deoember 16 (Éjszakai rádiójelentés) A kereszténypárt szerdán este értekezletet tartott, melyen megjelent Ernszt Sándor és Czettler Jenő la. Hosszú vita után, melyhez a párt majdnem minden tagja hozzászólt, egyhangúlag a kOvetkezó határozatot hozták:
.A kereszténypárt tudomásul véve Ernszt Sándor lemondását, köszönetet mond működéséért. A párt több-txben elfoglalt álláspontját fenntartja, politikai függetlenségét megőrzi és
minden olyan törekvést támogat, ami az ország mai súlyos helyzetét keresztény és nemzeti alapon van hivatva orvosolni"

A keresztény gazdasági párt és az egységespárt jövőbeni viszonyát Illetőleg olyan hírek látnak napvilágot, hogy megszakadnak ugyan a formai kapcsolatok, de a kereszténypárt lényegében ugyanazokon az utakon jár, mint eddig. Támogatni fogja a kormányt azokoan a kérdé-
sekben, amelyeknek a kormány által tervezett megoldását helyesnek tartja. A formai kapcsolatok meg-változtaiása annyit jelent, hogy Károlyi Oyula gróf kormányzásának egész bázisát az egységespártra kívánja helyezni A megüresedett miniszteri tárcák betöltésénél tehát kizárólag az egységespárt tagjai jöhetnek számba. Ezzel megdől a Czettler miniszterségére vonatkozó kombináció is.
Budapeet december 16 A képviselőház ma csekély érdeklődés mellett 8 órás ülésben folytatta az OFB megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitáját. Napirend elölt Tóbler János « népjóléti minisztérium tervezett meg szüntetése ellen szólalt lel. Nem megszüntetni kellene
a munkaügyi minisztériumot, hanem hatáskörét ki kellene terjeszteni.
Sándor Pál a kereskedelem válságos helyzetét tette szóvá és tiltakozott a részleges moratórium kiterjesztése ellen. Hivatkozott arra, hogy ez a lépés nemcsak a kereskedelemre, hanem az országra is végzotes lenne.
Garancla-Jtaalc fog/a xalrálni a beíagyo/i váltókat
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter kijelentelte, hogy tulajdonképpen nem Is moratóriumról van szó, hanem arról, hogy kötelezettségeik teljesítésére halasztást kapjanak olyan gazdák ls, akik elemi csapások következtében fizetésképtelenek lettek. Maga is hangsúlyozta, hogy az általános jellegű moratórium megsebesítené nemzetközi hitelűnket, ezért arról szó sem lehet. Egy általános moratóriumot a nagymullu és nagylövöjü kereskedelem sem kőve-telh% ez csak a lel|esen leromlott és fizetésképtelen cégeknek volna jó. Külön szerv felállításával Igyekszik segíteni a kereskedelem helyzetén. Ez a felállítandó külön szerv venné gondjába azokat a kereskedőket, akik önhibájukon ktvűl. Jóllehet akltvok, Immobillá váltak. Ez csak ugy válik lehetségessé, ha az úgynevezett befagyott váltókat mobillá lehet tenni. Ezt a célt szolgálná a garancia banknak megfelelő kiépítése, vagy egy uj garancia banknak a létesítése, amelynek tőkéjéhez a nagykereskedelem, a pénzintézetek, a gyárak, esetleg az állam ls hozzájárulna. Ez a bank zsirálná azután a befagyott váltókat.
Az OFB javaslat
A napirenden levő törvényjavaslathoz 8 képviselő szólt hozzá, majd Zsltvay Tibor igazságügyminiszler válaszolt. Megállapította, hogy a vitában mindenről volt szó, csak a javaslatról nem. Ebből azt kell látnia, hogy a javaslat jó és azt helyesnek tartják.
A Ház a javaslatot álfalánosság-ban, majd részleteiben is megszavazta. A napirendi vitában Malaslcs
Oéza nyilatkozatot kért á kormánytól, hogy igazak-e azok a hírek, hogy az opiánsok birtokaikért kapott külföldi valutájuk 50%-át megtarthatják. Ennek a hírnek kedvezőtlen hálása máris mutatkozik a valuta piacon. Ezután áttértek az interpellációkra.
Mi legyen a tévesen kivetett ie behajthatatlan adókkal?
(Éjszakai rádlójelentés) Zsilinszky
Endre az adókivetések igazságtalansága ügyében interpellált. Kérte a behajthatatlan adók törlését és az adóügyi reformot.
Varga Imre pénzügyi államtitkár válaszabau hangsúlyozta, hogy ha téves kivetés történt, akkor menjen panaszra aa adóeó, mart azt nem lehet kívánni, hogy a pénzügyminisztérium minden adókivetést felülvizsgáljon. Egyszer már eltöröllek 16 millió adóhátralékot. A reformra nem alkalmas az idö. Egyébként minden konkrét esetet, amelyben aránytalanságokat hoznak a tudomására, felül fog vizsgálni.
Szeder Ferenc a kíméletlen adóbehajtások tárgyában Interpellált, amelyet kiadtak az illetékes miniszternek. Kertész Miklós a nyomorgó szellemi munkások ügyében interpellált, mlg Mojzes János az általános titkos választójogot sürgette.
fnícrpelfdcfó Sc01Il tábornok SnoyHIcossdgdról és a titkon társaságokról
Oyörkl Imre kérdést Intézett a honvédelmi miniszterhez Schlll tábornok halála ügyében. Felvetette a kérdést, hogy ml volt a jelentősége a puccsnak, melyet a belügyminiszter lekicsinyelt, a honvédelmi miniszter pedig komolynak tartott? Azt állították, hogy az öngyilkos Schlll tábornok nem hagyott hátra levelet, mlg most kiderült, hogy Igenis hagyott. Igaz-e, hogy
Schlll tábornok ls tagja volt annak a titkos társaságnak, amelynek a honvédelmi miniszter ls a tagja ? Kérdezi, milyen szerepe volt a puccsban a Turáni Vadásztársaságnak és több más titkos társaságnak ? Általános figyelem között állott fel
Gömbös Oyula,
hogy válaszoljon az interpellációra. Rámutatott arra, hogy egyes külföldi sajlóotganumok olyan beállilásban írtak a puccsról, mintha ekörül titokzatos dolgok történnének. A belügyminiszterrel azonos felfogása van a puccsról. A látszólagos ellentmondások csak onnan származnak, hogy
azok az ügy különböző fázisaiban hangzottak el. A rendőrséget nem zárták ki a nyomozásból, sót a rendőrség közegei ajánlották, hogy a Margit-körüli katonai fogházban helyezzék el a gyanusitottakaL Az egyik külföldi lap, — mondotta QOmbös — még azt is állította rólam, hogy a honvédelmi miniszter azért rendeztette a puccsot, hogy bebizonyítsa, hogy diktatúrára van szükség. Hangsúlyozta továbbá, hogy
ahadaeregbenaemraUéle politikát nem tür,
meUéktelcintetek nélküliszabad folyást enged a katonai törvények szerinti büntető eljárásnak. SehiU tábornokot — folytatta Gömbös
nyugdíjazásakor 0 maga kérte, — mert tudott arról, amibe keveredett, — hogy hagyjon lel Ilyen dolgokkal. Schlll azonban semmibe vette a tlgyelmeztetést.
A belügyminiszterrel együtt tudtak a készülő puccsról, de korábban azért nom léptek közbe, mert tudni akarták, kiklöl ered; nem tételezhették fel i. (., huyy csupa kisember akarja átvenni a hatalmat
Hangsúlyozta Gömbös, hogy nem tagja semmiféle titkos társaságnak és
Este tízig folyt a zajos vita a Házban Schill tábornok öngyilkossága és Gömbösnek a puccsügyben való szerepe körül
nem tagja Uuennek senki, aki a hadsereg kötelékébe tartozik.
SchlU tábornok ruhájában csakugyan találtak feljegyzéseket özekben tudatja családjával, hogy ki vezette ót tóvutra : Tóth vívómester, aki akadémikus társa volt Többet ezügyben, vizsgálat alatt lévén, nem mondhat a biróság tudni lógja kőtelesséi/él.
Györki Imre lelkllsmereUenaégnek minősítette, hogy tudták és mégis hagyták vesztükbe rohanni a naiv embereket. Mesterségesen tenyésztették a pucs-MOl, mint a haiaUlnUnkat U. (Na,7 zaj.)
Gömböt Oyula válasza után Györki az egéaz Ház viharos zajongása közben fejtegette, hogy Gömbös miniszter Is részt vett a forradalomban, egy volt a felfogása a Károlyi-kormányával. Gömbös Gyula válaazolva kifejtette, j i\'jgy 1918-ban mint zágrábi katonai oltásé, parancsra állt a helyén, onnét Is figyelmeztette a magyar kormányt, hogy ne hlrdeaaenek Budapesten baloldali eszméket mikor köröskörül a nacionallata gondolat ébredt az országokban. Mint pollükua pedig az egységespártból Indult kl éa oda tért vissza. Som mint katonának, sem mint politikusnak nincs takarnivalója.
Több kisebb interpelláció után az ülés este 10 órakor ért véget
■ikes pflspök jnbllál
Szombathely, deoember 16 Mikes János grót szombathelyi megyéspüspök most érkezett el püspökké való kinevezésének 20. évfordulójához. Ebből az alkalomból szentmise és Te Deum voll. Szentmise után a püspöki várban Tóth József nagyprépost a székeskáptalan nevében, majd a lelkészkedő papság nevében Pehm József zalaegerszegi apátplébános üdvözölte jubiláló püspököt. Mikes János gróf megköszönve az üdvözléseket lelkükre kötötte papjainak, hogy szeretetteljes
fondozással Igyekezzenek átvezetni iveiket az uj korszellembe, amely most kialakulóban van. Az \'egyházmegye papsága a Jubileum alkalmából 4200 pengőt gyűjtött össze az Inségakció céljaira.
lagyar-oszlrák-cseh gazdasági szövetség
lehetőségéről tárgyalt Grata Gusztáv és Benes Prágában
Budapeet december 16 Oratz Ousztáv — mint ismeretes — a napokban nem hivatalos minőségben Benes cseh külügyminiszteriénél Prágában találkozott. A beszélgetésen, amely kizárólag általános kérdések körül mozgott, hir szerint, Benes kifejezésre Juttatta felfogását a legaktuálisabb külpolitikai kérdésekben a Magyarország felé való vonatkozásban Is.
Oratz Ousztáv azt az álláspontját hangoztatta, hogy nem megfelelő olyan megoldás, amely egyedül Ausztriával kívánna szoros gazdasági kapcsolatokat létesíteni. Szerinte tárgyalni kell a magyar-osztrákcsehszlovák gazdasági összefogás lehetőségének megteremtéséről.
Benes állítólag kifejezte Csehszlovákia hajlandóságát Ilyen megoldás előkészítésére.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 16.
EgykfllOn&s pár kalandja a kanizsai jószlrekkel
Kaposvári feleiig és pécsi férj balul végződött kOnyOradomány-akcIAJa
Nagykanizsa, december le fiz utóbbi időben mind gyakran kerülnek rendőrkézre engedélynélküli kőnyöradománygyüllők. Legnagyobb-részuk erős, munkaképes fiatalember.
A kanizsai rendőrség klhágási bírósága Mendl Ferenc 25 éves földmüveslegényt és Nagy Lajos 19 éves péksegédei, akik Berzencéről Indultak munkát keresni és eközben Nagykanizsán is koldullak, 1—1 napi elzárásra Ítélte, melynek kitöltése után Berzencére toloncolják őket.
Ugyanekkor egy kaposvári fiatalasszony és egy pécsi szabósegéd is gyUjtölvvel járlak házról-házra Nagykanizsán. A férfinek ván otthon felesége és az asszonynak is van férje Kaposvárul). Kaposváron ismerkedtek össze és Nagykanizsára jöttek szerencséi próbálni. Egy gyűjtőivel készítettek a .Jószívű társadalomhoz" megszólítással, háromgyermekes özvegyasszony aláírással és az asszony ezzel járt házról-házra, a férfi pedig kinn várakozott azalatt az utcán, mígnem előállították őket a rendörségre. Egy-egy napi elzárásra Ítélték, azután pedig illetőségi helyeikre toloncolják őket
MegsxUnt a ZeJIeis-KaQán-per
Nagykanizsa, december 16 A Zeileis-intézel hatósági betiltása kapcsán kelelkezelt rágalmazás! perben, amely dr. Kahin Imre nyug. ezredesorvoe és dr. EcJcenberg Imre, a Nagykanizsáról Időközben elköltözött Zellels-orvos között folyt le, ma kellett volna az utolsó tárgyalásnak lefolynia Szabó Oyőző járásblróságl alelnök elölt. Mindenki érdeklődéssel várta a per kimenetelét. Mindenki tisztában volt ugyanit azzal, hogy Kábán nem az orvos személyét, hanem a Ztileis gyógymód ellen kelt ki felháborodásában. Ma azután sem az egyik, sem a másik fél nem jelentkezett a bíróság előtt. Szabó Oyőző járát bírósági alelnök ilyenformán a pert megszűntette.

50 gyermeket ét sok szegényt ruháztak fel az izr. Jótékony egyletek
Nagykanizsa, december te Megható ünnepély keretében adózott a jótékonyságnak a nagykanizsai Izraelita Leányegylet és Izr. Jótékony Nőegylet a hitközség székházának tanácstermében, ahol jelen volt özv. Rosenfeld Józsefrté elnökasszony és dr. Rotschild Béláné elnöknö, a két egyesület lelkes hölgygárdája. Az egyesületek 50 szegény gyermeket ruháztak fel, a hitközség pedig cipőket adotL A gyermekeken kívül sok felnőtt szegény is kapott ruhát és cipőt, majd valamennyiüket megvendégelték. A Chanuka gyertyagyújtást Ábramovlcs Márkus főkántor végezte, dr. Wtnkler Ernő főrabbi költői lendületű beszédet mondott. A jótékonyság és adakozásból különösen kivette rtszétaSdWtz-áruház, amely 100 pengő értékű kelmét juttatott a felruházás! akcióhoz. A szegények felruházás! akciójánál özv. Rosenfeld Józsefné elnökasszony mellett különös érdem illeti Bűder Józsefné és dr. Halphen Jenőné szakosztályi vezetőket.
=• Reftélyet garázs Harry Pietlel
A kormányzó fia Nagykanizsán
Este az Angol-Magyar Bank fiókja vacsorát adott a Centrálban
Nagykanizsa, december 16 Tegnapi szamunkban hirt adtunk, hogy a kormányzó idősebb fia, ifj. vitéz nagybányai Horthy Miklós, az Angol-Magyar Bank központi igazgatója, az illeni fiók meglátogatására Nagykanizsára érkezeit.
Az állomáson a fiók vezetője, Jetiinek Miklós igazgató fogadta s kalauzolta Centrálban levő szállására.
ifj. Horthy eredetileg is a gazdasági pályára készült s a keszthelyi gazdasági akadémiát végezte. Nemrégen gróf Károlyi Imre leányát vette feleségül. Az illusztris vendég liszteletére az
Angol-Magyar Bank fiókja vacsorál adott a Centrálban. A vacsorára hivatalosak voltak: dr. Krátky Itlván, dr. Hegyi Lajos, Qombár Gyula, Réhner Vilmos, dr. örley György, Surgolh Miksa, Biró Ferenc, dr. Laubhaimer Alán, dr. Hajdú Qyula, Sóiymossy László, Blankenberg Imre, dr. Rapocb Aladár, dr. Halphen Jenő, Jellinek Miklós és Potzner Qyula. Oyömörey Oyörgy főispán és Bödy Zoltán alispán táviratilag közölték közbejött akadályoztatásukat, ugyanezt jelentette helyből dr. Hen-nig Alfréd és dr. vitéz Csillaghy Oyörgy.
Folynak az előkészületek a Déllvasnt átvételére
A polgármester Nagykanizsa érdekelnek szem előtt tartását kérte a MÁV igazgatóságától
Nagykanizsa, december 16 Nagykanizsa több mint 8U0 vasutas-családja érthető izgilommsl várja DSzA vasút átvételei szabályozó rendeletet. Hogy mit tartalmaz a rendelet, még nem tudni, csak annyit, hogy rövidesen, talán még karácsony előtt meg fog jelenni. Tény azonban, hogy felelős tényezők, igy elsősorban maga a miniszter Is több ízben határozottan hangsúlyozta, hogy a DSzA vasúti alkalmazottaknak nem kell félniük, minden a régI marad és csak annyiban lesz változás, hogy a DSzA helyett a MÁV Intézkedik.
Értesülésünk szerint Nagykanizsán a forgalmlfönökség nem marad meg, mert a budapesti ÜV hatásköre Murakereszturig terjed. A forgalmi-
főnök azonban továbbra is itt marad, akinek egy vonala Légrádig meg-\' marad, Murakeresztur—Barcs a pécsi 0V alá esik. — Jelenleg az átmenet rendjének zavartalan biztosítása folyik és megvan minden remény arra, hogy ez minden személyi, egzisztenciális károsodás nélkül fog történni.
Dr. Krátky István polgármester tegnap budapesti utja alkalmával Samarjay MÁV elnökigazgató helyettesével Szenn Ottóval a város érdekelnek védelmében hossrabo tárgyalásokat folytatott, nyomatékosan kérve a váras érdekelnek figyelembevételét személyi és forgalmi kérdésekben. A polgármester nagyon Dizakodóan nyilatkozott a MÁV elnökigazgatóhelyettesével folytatott beszélgetéséről.
Miniszteri elismerés a NMV vasutőrző szolgálatáért
Zalában is szerveztek figyveres vasút őrségeket, melyek * hó elefétg működtek
Az egész müveit világot megrázó, gyászos emlékű, blatorbágyi vasuli merénylet után, már csak a felizgatott közönség megnyugtatása végett is, szükségessé vált még csak a lehetőségét Is megakadályozni annak, bogy hasonló ördögi merényletek megismétlődhessenek. Szigorú őrizet alá kellelt venni a vasutakat.
\'Miután erre a vasút saját, a közlekedési szolgálattal elfoglalt személyzetével képtelen lett volna, a csendörséget és rendőrséget pedig az oly fonlos közbiztonsági szolgálattól még csak részben sem lehetett elvonni, a belügyminiszter szeptember 15-én munkába szólította a nemzet munkavédelmi Intézmény egy részét, a vasútvonalak és a főbb vasúti műtárgyak őrzését arra bizván.
A kaposvári nemzeti munkavédelmi hivatal (amelyhez Nagykanizsa is tartozik) területén Zalavármegyében szinfén állított fel őrségeket. Délután 3 órakor érkezett a munkába szóll-tási parancs Kaposvárra és este 8 órakor már fegyveresen állottak derék, nemzeti szinü karszalagos őreink az őrizetükre bizott műtárgyak mel-
lett. Sokszor fázva, de lankadatlan buzgósággal teljesítették szolgálatukat, mig november 30 án a.t a belügyminiszter, más módon gondoskodván a vasutvontlak biztonságáról, beszüntette.
A munkabeszünte\'és után a belügyminiszter ajábbl rendeletet bocsátotta ki a nemzeti munkavédelem tagjaihoz :
A blatorbágyi vasúti szerencsétlenség folytan a nemzeti munkavédelem részleges munkábaszólitását rendeltem el a vasúti vonalak és műtárgyak biztosítása végett
A Nmv. Intézmény alkalmazottal, körzet alkörzet vezetői és u munkába szólított tagjai a haza és a közbiztonság érdekében az ezáltal rájuk háramlót! feladatot a legnagyobb lelkesedéssel ée odaadással fogadták.
A két éa fél hónapig tartó ée a legnehezebb viszonyok között teljeeltelt szolgálat alatt ugy az alkalmazottak, mint a tagok lankadatlan önfeláldozással, sokszor hiányos felazerelésekkel és egészségük kockáztatásával végezték el e rájuk bízott feladatot.
Ezáltal a Nmv. Intézmény megbízhatóságának ée használhatóságának olyan tanúbizonyságát adu, ami megnyugvást biztosit arra, hogy az Intézmény bármily nehéz viszonyok között bármikor

feltétlenül rendelkezésre áll
Amidőn az Intézmény alkalmazottainak. körzet és alkörzet vezetőinek ée tágjainak köszönetemot ós teljes ells-merósomet felezem ki, nma reményemnek adok kltejezést hogy a neinzeU munkavédetem Jövőben is változatlan lelkesedéssel éa odaadó buzgalommal hivatása magaslatán állva eredményesen fogja feladatát teljesíteni. Budapest, 1991. december 5-én.
Keresztes-Fhcher s, k. Szolgáljon ez az elismerés a nemzeti munkavédelem tagjainak buzdításul a jövőre nézve. A nagyközönségnek pedig megnyugvásul, hogy a hivatalos állami szerveken kivUl, még egy erős társadalmi szervezet áll a háta megett, mely szükség esetén őrködik biztonsága felett.
A földművelésügyi miniszter üdvözléséről
a legutóbbi megyei kisgyűlétkor tudósítónk telefonjelenlése alapján beszámoltunk. Ezzel kapcsolatban Zalavármegye alisjjánja a következő helyesbítés közlését kéri: .A m. kir. földművelésügyi miniszter ur bemutatkozó leirataval kapcsolatban előterjesztett előadói |avaslat annak kimondását és hstározali javaslatként a törvényhatósági bizottsági köz-gyRIéshez való előterjesztését kérte, hogy Zalavármegye törvényhatósági bizottsága a m. kir. földművelésügyi miniszter urat kinevezése alkalmával üdvözli, hivatali működéséhez sok sikerl kiván és kifejezést ad annak, hogy iránta a vármegye közönsége a legteljesebb bizalommal viseltetik. Az előadói Javaslathoz Bosnyák Andor bizottsági tag szólott hozzá, aki a javaslatol elfogadta azzal a módosítással, hogy a feliratból a blzalomnyitvánitás klhagyassék. A törvényhatósági bizottsági kisgyűlés az előadói javaslatot a Bosnyák Andor bizottsági tag által Indítványozott módosítás elfogadásával tette magáévá. Nem felel meg tehát a tényeknek a közlemény azon megállapítása, hogy a törvényhatósági bizottsági kisgyűlés Bosnyák Andor bizottsági tagnak a m. kir. lötd-művelésűgyl miniszter ur Üdvözlése iránt előterjesztett indítványát elvetette volna."
Kinevezték ■ vidéki rendfirfAkapítányt
Fsrsaozy Tlbar a kalyattaa
Budapest, december 16 A belügyminiszter a Budapesten felállított vidéki rendőrfőkapitáifség vezetésével Ohyczy Tihamért, a debreceni kerületi főkapitányság eddigi vezetőjét, állandó helyettesítését*! pedig Perenczy Tibort, a szombathelyi kerületi főkapitányság eddigi vezetőjét bizta meg.
Kommunista röpiratok az egyetemen
Budapest, december 16 A tudományegyetem bölcsészeti fakultásán ma reggel ismét kommunista röpcédulákat találtat. A röpcédulákat lefoglalták és a terjesztők kézrekeritésére megindult a nyomozás.
Uaiárts
A aagyfcanlxaal meteorológiai meg-ügyelő Jelentések : Szerdán a n4mlr>it-kt: tierol 7 órakoi -1-6, délután J érakor +22, sete 9 órakor —1-6. Mhöut: Egéaz nap felhős égboltozat SaOtrdnv: Reggel és délben délnyugat ette délkeleti szél.
piai KUaal (alaaati aata IS éra-kar ■ Caatpkl Maéraaaléaaal taaóaa Mikit, fcltlafl Márti-Haté, aayaa halyaksa klaafeb Itavaaéa lihwttéiiiH-
decemüer 17
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍMEK
NAPIREND Deoambap 17, oafltSrtOk
Mm. katolikus: Lázár. Proleitina:
Lilit. Izraelita: teb. hó 7.

Városi Muzeum ét KBnyytár nyltvt c«tl törtökön ét vatárnap délelöil 10-tól 13 óráig.
Gyógyszertári «||ell nolgálat: I hó végéig t .Mária- gyógyszertár
Klrály-ut 40.
Városi Mozi. .Rejtélyes gtráu\', u| Harry Plel-ktlind. — .Titkok aiaronyt* regényei Ilim.
Oöittirdó nyitva reggel « órától eate 6 óráig (bittó, szerda, péntek délután, kedden egéiz ntp nőknek). Tel. 2—13.
Dec. 17. A aenelakota I. nóvenáJkhaatveraeRjra <
Caalnóban w órakor. Dec. It. fetaókcrcekedetmlt Váfaatlefc roüaoroe ea. lílr. i kaiitnóbin.
Ret. Nőegylet karácaonjrta-Anoepélje is Evinf, Otthonban 4 órakor. 0*0. 10. Kiakaulaial lakoUk plaatorjtUka 4 órakor
a Potflrt Otva,ókorban. Dec. \'(. tar. Nóagylat Ua-aaurja a Catluóban <í, u.
órakor.
Dac 31. A Leányklub ■nivraitereü rattaoroe teáta
a Mieerlóahiiban 0 órakor. Jan. 5. Aa Ev. Nócnlet teája fl órakor a CanUilbaa.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációja, mint minden évben, az idén is kivette részét a szegényse-gélyezé&hól. Qyenge anyagi eszközei dacára sikerült 42 nagyon szegény és arra rászorult öregnek |ó, meleg és tarlós lábbelit készíttetni. A láb-bélit most osztották ki a 42 öreg szegény között. Az úrasszonyok Mária Kongregációja egyébként is minden alkalommal, amennyire ezl szerény eszközei megengedik, mindenütt olt van, ahol a felebaráton segllenl lehet.
— A Városi Zeneiskola növendékhangversenye ma este 9 órakor kezdődik a Kaszinóban. A nagyobb igényű műsorszámokat le-kinlve az est zenei eseménvnek Ígérkezik. Jegyek 50 lillértöl 1 pengőig a Králky tőzsdében és este a pénztárnál válthatók.
= Harry Ptel a Városi Színházban.
— Uj képklállltások. A karácsony előtli szezon élénkséget hoiott az egyébként eseménytelen kanlzsnl képzőművészen éleibe. A sikeres Faragó Fekete kiállítás ulán most két u| tárlat készül. A Sass-csatád tárlata december 20-án nyílik meg a Polgári Egyletben. Ennek a kiállításnak az ad ritka érdekességet, hogy Sassné Farkas Böske és leánya, Sass Baba Indiából küldték el .csudálatosan színes, izzó levegőjű képelkel. Ezenkívül Stss Fprenc és felesége 23 év óla magántulajdonba került képeiket is kiállítják. — Ugyanezen a napon, vasárnap d. e. lesz a Caslno alsó termében Gárdonyt (Qóldsteln) Ella gazdagnak, szépnek Ígérkező kiállításé, amelyen ugyancsak több évnek magántulajdonban lévő képeit 1b ki fogja állítani.
— Olaf FSnss a Városi Sztn-házban.
posztóoipAk és tasanir házioipik
legolcsóbban az
»I<fetí I«
clpöáxu&á aiban
iim Fö-ut 12. sz.
Egy pohár borért egy emberélet
Jogerős a 69 íves bánokszentgyörgyi gyilkos 12 évi büntetése
Nagykanizsa, december 16
A tavasszal történt áprilisban a BánokszentgyBrgy melletti szőlőhegyen borzalmas gyilkosság történt. Devecz György gazda felment a hegyre szomszédjának, Németh Istvánnak pincéjébe, ahol vígan mulatoztak. Nemsokára csatlakozott hozzájuk Bussa István (Pálinkás) 69 éves gazdaember és most már hármasban folyt a mulatság vig nótaszó mellett. Bussa fel akart kelni, hogy a szomszéd pincéből hozzon bort, de Devecz rászólt, hogy nincsen erre szükség, mert ,van elég bor Itt a pincében". A boros állapotban levő Bussát ez annyira felingerelte, hogy felkapott egy ballát és azzal teljes erejével Deveczre sújtott. A szerencsétlen ember véresen terült el a földön
Bussa az eszméletlen vérző- emberre baltával még néhányat rává gott, ugy, hogy teljesen szétroncsolta a koponyáját. A szerencsétlen gaz-
dát beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol meghalt.
Bussa Istvánt a csendőrök vasraverték. Kihallgatása alkalmával kiderüli, hogy már egylzben hatévi fegyházat ült hasonló bűncselekmény miatt. Devecz áldott állapotban levő feleségét és 2 gyermeket hagyott hátra.
A nagykanizsai törvényszék Bussa Istvánt szándékos emberölés miatt 12 esztendei fegyházra Ítélte. Bussa es védője, dr. Bakoss Oéza ügyvéd megfellebbezték az ítéletet, aronban a tábla helybenhagyta azt. Semmiségi panaszok folytán most foglalkozott az üggyel a Kúria Zeőke-ta-nácsa, amely szintén hozzájárult az elsőfokú bíróság Ítéletéhez. Kimondotta a Kurta indokolásában, hogy tekintettel volt a gyilkos Idős korára és azért nem emelte fel a büntetést, súlyosbító körülménynek vette a cselekmény brutális voltát ét azt, hogy az áldozat nagyobb, ellátatlan családot hagyott maga után.
oicsó Karácsonyi vásár
Singer József és Társa
divatáruházában.
Nagy tömeg maradékból választhal
Női kabátok leszállított árban.
„A Géza vitte a Jóskát a gyehennába", mondta Szőke larls, a gyönyörű várföldei leány, Kele Géza menyasszonya
Nagykanizsa, december 16
A várföldei legények . büntető-expedíciójának" szomorú hírnévre Szert tett két hőse, Szőke Jóska és KMe Oéza hetek óta foglyai a nagy-kanizsaj kir. ügyészség fogházának, ahol védőik dr. Hoch Oszkár és ilr. Hajdú Uyula már többször felkeresték őket. A vizsgálat még szüntelenül folyik mindkél községben, Várföldén és Bánokszentgyörgyön. A vizsgálat tovább kutatja, kik voltak a két fővezérnek a tettestársai, mert minden bizonyíték amellett szól, hogy tettestársaik Is voltak. Mindketten vallomásaikat már számtalanszor megmásították, ugy hogy a bűnügyi közegek a legnagyobb feladatok előtt állottak már sokszor emialt. És ami szinte példátlan: a fegyver, vagy fegyverek, amivel a halálos töveseket leadták, mai napig sem kerültek -elő.
Ugy Szőke, mint Kele hozzátartozol több Ízben meglátogatják a vizsgálóbíró engedélyével a dráma két főhősét. Ennivalót visznek be nekik a fogházba, mert letartóztatásuk
tartama alatt kűnnröl élelmezhetik őket. Nemrégen történt, hogy Szőke Mária Kele Oéza szép és fiatal menyasszonya ennivalót "itt be fivérének, Szőke Oézának, aki a szomorú ügyben elsőrendű vádiolt. Megkérdeztük Szőke Máriától, hogy csak fivérének visz be ennivalót, vőlegényének nem ? A szép leány bánatosan, csendesen válaszolta:
— Annak ? Annak nem I Az vitte a Jóskát gyehennára I...
— Hát nem bocsátott meg Kelének ? — kérdeztük tovább a várföldei szépséget.
— Nem, nem annakI... volt a válasz.
Néhány nap múlva pedig Szőke Márta Kele Gézának is vitt elemózsiát a fogházba.
CifcttrUk Dee. 17.
HARRY PIEL
ujabb kalandjai. Nagykanizsán először I Nem repríz 1
BEITELIES
Nagyvárosi történet 10 fetv-
TITKOK ASSZONYA
Regény 9 fejezetben. FítzerepK):
OLAF FÖNSS
A fogház karácsonya
Még egy hét van bátra a karácsony ünnepéig. Ilyenkor mindenkinek jut valami a szeretet tárházából. Nincs ember, akinek legalább egy meleg mosoly, egy meleg szó ne julns a Szeretet Isten születésének emlékezetére. Ilyenkor a szeretet és jóság azokról sem feledkezik meg, aidk a bűnhődés és engesztdödés útját járják, a fogházakban és börtönökben. Nekik is Juttatt a megbocsátó emberszeretet a karácsony melegéből, hogy akkor, amikor mindenki örül a Megváltó születésének, őnekik is jusson a betlehemi fénysugárból. A kanizsai fogháznak is legyen az idén karácsonya, mint ahogyan azt az előző években is nemes szivek lehetővé tették. Aki bárminő pénzbeli vagy természetbeni adományt szánt a fogház karácsonyára, küldje azt be a kir. ügyészségre. Minden adományt hlrlapilag nyugiázunk.
— Férfi cipők minden kivitelben legolcsóbban az .Ideál" cipőáruházban, Főút 12. sz.
— A nagykanizsai Izr. Nőegylet az idén is megrendezi hagyományos karácsonymásnapi zsurját a
, Kaszinóban. Az elnökség már előre gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát.
— Valódi angol, divatos férfiszövetek minden árban kaphatók SchOtznél.
— Frontharcosok I Szombaton este 5 tői 8 óráig inspekció lesz a Wollák-féle vendéglő különtermében. Minden bajtárs ügyes bajos dolgát, felszólalását meghallgatják.
= „Titkok asszonya" Olaf FönsseL
= Női kabátokat a karácsonyi vás^r keretében mérsékelt árban vásárolhat Singer divatáruházban.
= Női selyemcipó újdonságok érkeztek az .Ideál" cipőáruházba. Főút 12. sz.
Schill táboraokot
■ zalamegyei Mlhályfán temetik el
Zalaegerszeg, december 19
A puccs-üggyel kapcsolatban letartóztatott és a Margit-körúti katonai fogházban öngyilkossá lelt SchiU Ferenc ny. tábornok holttestét a Sümeg melletti Mihályiéra szállítják, ahol csütörtökön helyezik CXOk nyugalomra a családi sírboltban.
juttatja a magyar munkást; mindennapi szórakozást szerez önmagának a 7033-as Orion rádió váaáriója.
Gyártja: Orion
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. decembrr 17.
A hu teltlén. májtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbél-hurut és sárgaság a természetes „Perese léssel kesertlvlz használata által megszüntethetek és az agy, a szem, todő, vagy szív felé irányuló véiKVulások ellensulyozhatók. Oyo-mor- és bélspecialisták igazolják, hogy a Fereao lóisef vízzel, különösen az ülö életmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. A hruc Wssal keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
Éhező asszonyok
a csendőrkordon eli vetették magukat egy romániai tüntetésen Bukarest, deoember IS
Janiban a pénzügyigazgatóság épülete elölt nyugdijatok és háborús rokkantak tömegesen vonultak fel. Pénzt és kenyeret követellek. Az asszonyok a kivonult csendörök elé vetették magukat és könyörögtek, hogy itjjik óket agyon, mert nem tudnak gyermekeiknek kenyeret adni A csendőrök megakadályozták, hogy a tömeg behatoljon az épületben.
2000 pengős lopás egy keszthelyi patikában
A keszthelyi csendőrség őrizetbe vette Janzsó Lajost, a keszthelyi Cséby-gyógyszertár laboránsát, aki ellen az a gyanú merült fel, hogy a kézipénztálból apránkint 2000 pengőt ellopott és azt állítólag a barátnőjére költötte.
— Megkezdődött a llsztklosz-tás ínségesek számára. A nagykanizsai ínségesek számára megkezdődött a lisztkiosztás, amit sz Uránia helyiségében dr. Pottyondy József városi aljegyző jelenlétében osztansk ki a missziósnövérek az arra igényjogosultaknak.
— Találtak egy kulcs-csomót as Eötvös-téri Zstly borbély elótt. Átvehető a kiadóhivatalban.
— OlafFönaa a Városi Színházban.
— Kézrekerfllt az egyik tlz-pengös szélhámos. Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy egy ismeretlen szélhámos egy kisfiú utján töb-bektAI 10 pengő „kölcsönöket" csalt kl. Deáky Sándor vendéglős is el-küldötte neki a kért pénzt. Kósa Sándor erdöór, akinek nevében küldték a pénzkérő levelet, a szélhámos keze írását megismerte, mert az egy Sz. Józsel nevű ismerősétől származik. Igy jutottak a szélhámos nyomára, aki ellen meg is Indult a bűnvádi eljárás.
— Szép csikó bundák, crepe de cblne béléssel már 125 P-ért SchOtznél.
— Harry Piti a Városi Szin-házban*
— Családi házak, viliik, garfonsiobák berendezését egyszerit (a diixea bútorokkal, azolld kivitelben és olcsó árban, kívánatra bosszú llieléal kedvezménnyel : Kopltcln bútoráruház Nagylunliaán, Horthy Mlklóaut 4. szám.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, Vll., Dohány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megftlrödhet, hanem Jól meg ls reggelizhet.
Terménylfizjüs
Buta Üszav. 77-es 1320-13-60, 78-as 13 35 13 75, 79-ea 13-50—13-90, 80-as 13-60—14-00 dunánt. 77-es 12-30—12-55, 78-as 12-45-12-70. 79-ca 1260-1285, 80-as 12-70—12-95, rozs 14 35—14 55. lak. árpa 17-75—18-00, zab 22-25-22-50. tenger! 14-40—14-50, korpa 1275-13 00.
Kiváló finom, prágai módra pácolt Eaíerffáxy
sonkák, füstölthusok és felvágottak
o I o a 6 a.
1 pár óriási csemege vlrstll 24 fillér. A legfinomabb debrsoml kalbász állandóan frlasan raktáron.
Esíerfiday HenteaUxict
Telefon: 5-83. Hartfcy aiklóa-ait t.
közgazdaság
Részvények jegyzésével a betétesek reorganizálják a Somogymegyel Takarékpénztárt
« SatátmkkSI klkarOia SS.000 ■ régi 14.000
Kapoevár, december 16 Most zajlott le nsgy érdeklődés mellett a Somogymegyel Takarékpénztár betéteseinek sz értekezlete. Stephalch Pál alispán elnöki megnyíló beszédében utalt a fonlos közérdekre, mely parancsoló kötelességgé teszi a 67 éves tsksrék megmentését, nemcsak azért, hogy a közgazdasági élet válságát ne fokozzuk még jobban, hanem főleg azért, hogy az intézet betétesei száz százalékig hozzájuthasssnsk megőrzésre elhelyezett pénzükhöz.
Zsobrdk János dr. a Somogymegyel Takarékpénztár jogtanácsosa Ismertette azt a kibontakozási javaslatot, amely szerint az újjáalakuló intézet mostani 14.000 részvénye
■I réuvéay tSkka4«ba karai
mellé a betétesek 33 százalékos hozzájárulásávsl más, uj érdekeltek bekapcsolódása melleit 22.000 db. uj részvény kibocsájtása módot ad arra, hogy az eddigi 1.062000 pengő saját tőke helyett 1,300.000 pengős saját tökével induljon meg a reorganizált Intézel működése, llymódon a betétesekből kikerülő 22.000 uj részvényes többségbe kerül a régi 14.000 részvénnyel szemben és saját akarata szerint fog msjd az Intézet vezetésébe befolyni.
Minthogy a betétesek is elfogsd-ták teljes egyhangúsággal az előterjesztett kibontakozási tavaslatot, az alispán lelhivására nyomban megkezdődött sz uj kibocsátású részvényeknek a betétesek részéről való lejegyzése
A kanizsai piac árai
(Hivatalos ár-lista a szerdal hetivásárról) Zöldségfélék tkllogrammonkint) : bab u] —•20, mák OUO. fokhagyma --40, vöröshagyma zöldség 20, burgonya 6—12, saláta (drbj 00, lejeekáposzta 12, ugorka 00, kelkáposzta 10, paradicsom 00-00 L Baromfi (daraöonklnl) lyuk 1 60—300, csirke 80—1-60, pulyka 400-600, sovány kacsa 1-20-2 00, hízott 3-00-6-00, sovány liba 3-00-4 00, hízott 6 00-12 00, szopós malac 200—6 pengő.
Termények (metermázsdnklnt): busa 11-00-, rozs 12.00, árpa 17, zab 17-00, csöves tengeri 12, szemes tengeri 16—17, széna 6-00 -7-00, lóher 7-0Ö-O00, luoer-na 7-60-000, alomszalma 3 60, zsupp-szalma 0—4-60 pengó.
Tejtermékek i tel 1L 18-20, tejfel It 40-60, túró kg. 30-00 Hllér, va] kg. 2-40—2-60 pengi, tojáa drb)a 12-13 öli.
Gyümölcs tkllogrammonkint) t dió 060 pengő, alma 20-00, körte 00—00, ssllva 00, ssölö 00-00, barack 00, oseresznye - Hllér.
Húsárak tkllogrammonkint): marhahús eleje 080, hátulja 1-20, borjúhús eleje 1-20, hátulja 1-60, sertéshús 100—120, zsír 1-80, haj 1\'80, zslrazalonna 1-60, birkahús 0 00, kalbászfélék 2-00-400 P.
Élőállat (kllogrammonklnt): 1-a marba 40-60, Il-a marha 30—40, vlrsüts marha 16—20, zslrsertés 060-0-00, hússertés 0*60—0*80, borja 46-0-60, birka <HX> P.
sárlat
Párls 20-15, London 17-75, Newyórk 513-50, Brllssel 71-40. Milano 26-20,
Madrid 43-40, Amsterdam 205-50, Berlin 122-00, Wien -•-, Szófia 3-72, Prf 15-20, Varsó 57-55, Budapeat B002I Belgrád fKtt, Bukarest 307.
A leazell Baak áerUa-árfolyamsl
VALUTÁK DEVIZÁK
AmaL 229-30-230-50 Belgrád 1012-10-18 Berlin 135-55-136-25 BrUssel 79-45-79-85 Bukarest 3\'42-3\'46 Kopenh.108-10-108 90 London I970-I9-90
Madrid -•-•—
Milano 29-10-29-30 Newy. 571-00-574-00 Oszló 105-90-106-70 Táris 22-41-22-53
Angol I. 19-50-1990 Belga fr. 79-35-7995 Caehk. 1602-17-02 Dánk. 107-90-108-90 Dinár 10-12-10-20 Dollár 570-50-573 50 Frandaf. 22-35-22-55 Holt. 229-10-230-50 Zloty 63-85-6435 Lei 3-46-3-52
Léva 410-4-20 Ura 29-00-2930 Márka 135-45-136 25 Norvég 105 70-106-70
Peseta —■--•—
Schlll. -•--■—
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 109-40-11040
Prága 16-92-17-00 Szófia 413-417 Stockh.109-60-11040 Varaó 63-95-64-35
Wien -■-•—
Zllrlcb 110-80-111-40
Fell.ajtáa 2407, eladatlan 107. — Elsőrendű 0-98—1-02, szedett 090—0-94, szedett közép 0-82-0-86, kOnnytl 0-74-0-80, l-sö rendű öreg 0-86-090, 11-od rendű Oftf 0-75—(HU, angol sllldő 080-006, szalonna nagyban 1-20—1-24, xalr I 45— t-50, bus 1-10-1-20, télsertés I-16-I-26.
Daája: Mtsalai VyssUa és Layklaáá
Mm*- teWw, W.Qkiil.i. m.
APBÓHTBDETÉSEX
_______________ mélyen leazáUltva áru-
altom. Ksnfmsnn Károly._{888
Ot szobás komplett laké. Hlrdósiobá-vsl azonnslra, vagy má|ns l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
U|*>
épatt magánház, 2 azoba,
laaaara. Bfltendoder, Jókaiban tevó eladó. Clm a kiadóban. 5818
FSatmaatéa jól jövedelmező ház eladd. Clm a Idadóban. 5SS4
400 a-öl falak a város belterületét, eladó. Bővebbet Baltbyány-u. 29. J8I3
Jól lőló Mlnriama szakácsnő azoonall épéare felvétetik Batthyány-u. 10. 5851
Pogány vári fajboraim
árualtáaál megkezdtem, literenktnt r 20 és 30 fillérért. Legkisebb létei g 25 It Megrendelésre házhoz küldöm. Broaat Károly, BaHhyáaya. SS.
1 kélfha eladó Caengerynt 65. PSrzse Oyörgy. -6SS3
2 dlb. aalraarM. alatdé Józsel K-
berreg-ut 11. 5855
Hé. éa aárcipA szakssertl Mao javítását garanciával vállalok.
OavatkA ■átféa gumlvulkanlaáló Üzeme, Fő-ut 4. szám (Roaenleld hái.)
Naponta adjon növendék és hlióállatalnak
„FUTOR"
szénsavas takarmáaymessat.
A .FUTOR- növendékállatoknál a csont képződést előtti, hlaáara
^étvágygerjesztőt^
A .FUTOR\' nem orvosság, hanem a leglinomabban őrlőtt mészsötáp, amely u állatok tiervesetében Igen könnyen lelaalvódlk, a amelyet as állatok aro-matlkua anyagtartalmánál lógva axlve-aen fogyasztanak.
A .FUTOR- etetéK a koayhaaó etetését feleslegessé teszt. A nurybtalslók, uradalmak, gaidaságok a ,F UT O R\'-i állandóan etetik.
Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél <1 isák 50 kg.) « pengó,
zsák á.a 130 fill., vagy uákcstre. 1 próbadobos ára (oca >/i kg.) 30 HJér.
Kicsinyben a zsákssámra kaphatói
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nővényvédőacerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér la
A bíróság mellett Telelőn 130.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Artner Sándornál lefoglalt üzleti berendezés,, állványok, pultok, pénzszekrény, fűszer, gyarmat, festék és egyéb ámk 1931. évi december 19-én dTe. 9 órakor Főút 15. sz. alatt elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1931. december 1. Lehoczky Lajos s. k. v. végrehajtó.
A legszebb karácsonyi ajándék
a már fogalommá vált nagyszerű
Hifii 121II
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselönél:
Szabó Antal
fegyver- és sjortUlei, rádió- és graaoloi osztályéi.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
71. évfolyam 286 izám
Nagykanizsa 1931. december 18, péntek
Ara 14 HU\'
ZALAI KÖZLÖNY
politikai NAPILAP
toerketiMtég <4 kiadóhivatal: Póut 5. szám. Keaatbeljl lókkladóhlvatal t Koasotb-atcn 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElSflzetíal ára: egy hóra a pengó SO fillér. Sscrkesitóaégl 4s EbdóhlvataU teleloa:
78. i
A lelkiismeret szava
Évek során ál s .Zalai Közlöny\' vitte köztudatba a Jelszót: .Nagy kanizsai polgár csak nagykanizsai árut vásároljon I Egyetlen fillérnek sem szabad Idegenbe 1 mennie I" Örömmel regisztráljuk, hogy nemcsak a város legszélesebb rétegeiben keltett visszhangot ej a Jelszó, hanem a szomszéd városok vezetőségeit is arra késztette, hogy a nagykanizsai példán okulva, ök is leiébresszék a lokáipatilotlzmus lelki-Ismeretét.
Előttünk fekszik Székesfehérvár törvényhatósági város löispáiijának, gróf Széchenyi Viktornak és Csttáry 0. Emil polgármesternek felhívása városuk közönségéhez, amelyben utalással a mostani karácsonyi flnne-pekre, külön felhívással arra kérik a város mihden egyes polgárát, hogy legyenek tekintettel a helyi kereskedelem ét helyi ipar nyomasztó helyzetére és amikor most a karácsonyi ünnepek alkalmával szeretteiknek vásárolnak valamit, ugy pénzüket ne küldjék idegenbe, más városba, hsáéin támogassák fllléwik-itel a ÍSyi kereskedőket, a helyi Iparosokat, akik nemesik a súlyos adók alatt roskadoznak, hanem minden jótékonysági akcióból is elsősorban veszik ki részüket. Vagyis Probászks Ottokár városának vezetősége is azt vallja, amit évek óta hirdet a .Zalai Xözlöny* bátor tollal, semmiféle mis tekintetet maga előtt nem lábra, mint a véres tuiáját vivó helyi kereskedelmet, Ipart és vállalkozást. Jól esik látni, hogy más városokban is talajra, követökre tatái ez a fanatikus harc, amit soha nem fogunk levenni a napirendről, mlg csak a város piaca ismét ki nem lerjeszkedhefik Csáktornyáig, le egészen Zágrábig, a régi terrénumáig, akol mindenütt hangosak voltak a piacok a nagykanizsai kereskedelem és ipar dicséretétől.
De előttünk fekszik dr. Ujváry Ede szombathelyi polgármester mai felhívás; városának közönségéhez, amelynek rövid foglalatja: ne menjünk Idegenbe, mis városba vásárolni, amikor ugyanezt kapjuk helyben, falán sokkal jobb minőségben és olcsóbban. Jelszava: szombathelyt pengőért szombathelyi drutl
Mintha a .Zalai Közlöny" évek során át Irt cikkeit látnók viszont mindenütt Mindenül! megmozdul a lelkiismeret szava, amely erősebtfen mint valaha, azt kiállja felénk, hogy aki nagykanizsai kenyeret eszik, aki Nagykanizsán lakik, Itt adót fizet, itt él és tagja a helyi társadalom bármelyik osztályának: csak nagykanizsai, kereskedőtől vásárolhat, csak nagykanizsai iparostól rendelhet, csak nagykanizsai vállalkozói vehet igénybe. Ez nem fráíii. nem jelszó, nem ssáMMa* akar lenni, de rettenetesen koraslf iaaatfg. A naal viszonyok és körülmények közölt kátéja legyen ez srindea kanizsainak, amely erkölcsileg és tártad álmltag kölélez; Nagy-
kanizsai csak Nagykanizsán vásárolhat/
Most, amikor már teljes eiövel megindult a karácsonyi vásár, amikor mindenki, még oly nyomorúságos anyagi szituáció között levő
ember ls valamit vesz a karácsonyfa alá, hogy szeretteit megajándékozza, hallgassa meg a lelkiismeret szavát, amely követelőleg, parancsolólag azt diktálja, hogy egyetlen fillérnek sem szabad Nagykanizsáról kivándorolnia.
A lelkiismeret szava diktálja, parancsolja ezt mindegyikünknek. Ez minden nagykanizsai polgárnak lelkiismereti törvényt kell hogy legyen.
(n. tn)
Londoni hlr szerint Magyarország újév után moratoriumot hirdet
Megújították Magyarország ma esedékes dollártartozásalt
London, december 17 Daily Herald szerint Magyarország Január elején moratoriumot fog kihirdetni. Külföldi adósságait fizetni
fogja, de nem valutában.
Bázel, december 17 Ideiglenesen megújították Magyarország december 18-án esedékes 20
millió dolláros tartozását A Magyarország nyújtott 30 millió dolláros kölcsönt hat hónappal hosszabbították meg.

983 tüntetőt állított elő a rendőrség Budapesten,
akik a tilalom dacára munkanélküli tüntetésre csoportosultak
Budapest, deoember 17 A szocialista szakszervezeti tanács mára munkanélküli gyűlésre kéri engedélyt, amit azonban a rendőrség nem adott meg. Ma azután a tilalom dacára tüntetést terveztek. Az erős karhalalmi készültség dacára a
Petőfi-téren kisebb csopoitok gyülekeztek a főváros minden részéből. Legtöbbjük az első rendöil felszólításra visszavonult, voltak azonban, akik nem tettek eleget a rendőri felszólításnak — ezeket előállították a Petőfi-téri városi ház udvarára. Ezek-
nek számuk 983-ra emelkedett. Azokat, akik nem ludlák magukat Iga-zolel, toloncaulón a toloncházba szállították.
A rendőrség a néma tüntetést megakadályozta és a rendet teljes mértékben fenntartotta.
IWMiMMMMMtl^^
A lentii Olaser-uradalom eozinált búzából készült cseléd-kenyere a Ház asztalára került
A földművelésügyi miniszter táviratilag Indított vizsgálatot
Budapest deoember 17 A képviselőház mai ülésén napirend elölt Kun Béla a búzaliszt is borkivitel kérdését tette szóvá. Beszéde elején felemlítette, hogy az egyik zalamegyei uradalom (a lentit Qlaser-uradalom) cselédsége euzlnált búzából kiszült kenyeret kap konvencióba. Kun Béla egy ilyen darab kenyeret letett a Ház asztalára. A képviselők köréje csoportosulva, nagy érdeklődéssel nézték a kenyeret és többen meg ls kóstolták. Bródl Ernő magából kikelve kiáltotta:
— Hallatlan dolog, ilyen kenyeret adnak az embereknek I
Kun Béla kérte a földmüvelésügyi minisztert, vizsgáltassa meg az esetet,
az illető uradalommal szemben pedig a legszigorúbban járjon el.
Ivddy Béla földművelésügyi miniszter válaszában utalt arra, hogy az euzlnált bu/a takarmányozási célokra szolgál, emberi táplálkozásra felhasználni tilos. Amint erről az ügyről tudomást szerzett, nyomban táviratban Intézkedett a vizsgálat Iránt, ha vtsszailis törtint, a legszigorúbban megtorolja.
Andaházy Kasnya Béla az adóbehajtások körüli visszásságokról szóiolt. Pakots József a tüdővész elleni védekezés további kiépítését sürgette.
Harmadszori olvasásban is elfogadták az OFB javaslatot.
A képviselőház a felsőház üzenetének átvétele céljából \' december 22 én, kedden délelőtt tart ülést.
Tauffer OSbor sürgős Interpellációjában a nélkülözhetetlen gyógyszerek behozatala céljából megfelelő összegű deviza kiutalását kérte.
Varga Imre pénzügyi államtitkár válaszában kijelentette, hogy a de-vlzakiulaló bizottságban a gyógyszerészek képviselője is helyei fog kapni.
Hegymegl Kiss Pál interpellációjára válaszolva Petrl Pál Miamiitkár kijelentette, hogy az egyetemi tandíjak felemeléséről nincs sző, csupán beiratáBi és egyéb dijiknál történt kismérvű emelés.
Az ülés negyed 2 órakor ért Véget.
Teleszky János az infláció ellen mondott nagy beszédet a felsőház csütörtöki ülésén
Budapest, december 17 A felsőház mai ülését Vili órakor nyitotta mejj Wlasslcs Oyula báró elnök. Nagy érdeklődés melleit Te-leszky János szólalt fel a miniszterelnöki jelentés vitájában.
A minlazterelnök programjának legfőbb pontjával, amely at egész program gerince, az infláció eltett küzdelemmel teljes mértéltben egye>» ért. Szilárd meggyőződése, hogy a jelenlegi Igen súlyos helyzetet a
nemzet kl fogja heverni, ha az Infláció! meg tudta akadályozni. A nemzet kibírná ugyan az ujabb Inflációt, de a jelenlegi és a következő nemzedék sorsa teljesen tönkre volna téve.
A miniszterelnök infláció ellenes álláspollija toflfK kormányprogram, sőt egyatfeti reális kormányprogram\' a mai időkben, magában rejti az államháztartás egyensúlyának arányos
és Igazságos uton törlénö helyreállítását, a gazdasági élet folytonosságának biztosítását, megmaradt cse-kfly nemzeti tökének konzerváfását a jobb jövő számára.
Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az egész közvéleménybe bele kell vinni azt a tudatot, hogya mai gazdasági bajok nem as InBádó-eiftmss politikából szirmainak é» ha dtlir-nénk az Inflációra, csak látszat-eredményeket érnénk el, de i
ZALAI KÖZLÖNY
helyzetet megjavítani nem sikerülne.
A pénz csak forgalmi érték, nem pedig mágikus hatalom és a forgalmi eszközöket hiába szaporítjuk, ha nincs mit szállítanunk. Majd sorra vette a többi gazdasági kérdéseket. Elmondotta, hogyan le-bet lassú és következeles munkával elérni gazdasági helyzetünk javulását. Rámutatott arra, hogyan rendezhetjük belső adósságainkat, hogyan kell gazdálkodnunk devizakészletünket addig, mig nem áll elég deviza rendelkezésünkre. Áttért ezután a kai-földi adósságok kérdésére. Ezen a téren is teljes mértékben helyeselte a kormány eljárását Be kellett bizonyítanunk fizetési készségünket — mondotta — és ez az erkOlcsi előny sokkal tObbet ér, mint néhány millió deviza, amelyet elvesztettünk. A miniszterelnök nagy hidegvérrel és nyugodt Idegekkel vezette s hitelezőkkel folytatott tárgyalásokst, amig végre elérkeztünk a transfel-moratórlum megoldásáig. Még az van hátra, hogy kijelentsük, hogy a legkedvezőbb esetben ls csak 100 millió pengő értékű deviza törlesztésére vállalkozhatunk évenkénL Teleszky Jánost beszéde végén lelkesen megtapsolták.
A mai vitában egyébként Végvásári József vett részt, aki a mezőgazdaság súlyos helyzetével foglalkozott, azonkívül Székács Antal, aki az adópolitika revízióját sürgette. Zsellnszky Róbert gróf betegen, tolószékben olvssts fel beszédét, smely- -ben a kormány takarékossági politikáját helyeselte.
A felsőház legközelebbi üléséi holnap tartja.
Jugoaz la vla—Ferencváros 3:1 (1:0)
Belgrád, december 17 (Éjszaka! rádiójelentés) A Ferencváros, téli túrája első állomásán, a belgrádi Jugoszláviától 3:1 (1:0) arányú vereséget szenvedett. A mecs-cset 5000 főnyi közönség nézte végig.
Robbanás a bukaresti arzenál egyik mOhelyében
Bukarest, december 17 (Éjszakai rádlójelentés) A bukaresti katonai arzenál egyik mOhelyében, ahol 7 katona és egy őrmester tartózkodott, felrobbant egy tüzérségi gránát. A benntartózkodók közül az őrmester sebesülése a legsúlyosabb. A robbanás ereje a műhely fedelét is teljesen magával sodorta.
((EJtzakai riidlóJtUniétl • tat lattnt jslMrtl ••«. 10 érm-•r ■ Váltóidat MMs, ■>■*•« 144 •ár ha lé aaatUo j.l.aUkt.1.. wk-
A házinyomda, az üzletbérek leszállítása, az urbéres-ügy
és egyéb aktualitások a város pénzügyi bizottsága előtt
Nagykanizsa, docember 17
Tegnap délután tartolta a városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága ülését UJváry Oíza, majd dr. Rot-schlld Béla elnöklete alalt.
A házinyomda ügye
Dr. Prack István előadta, hogy a város egy sokszorosító gépet szerzett be nyomtatványai előállítására. Azonban a nagykanizsai nyomdák olyan helyzetben vannak, hogy fel kell vetni a kérdést, vájjon nem kel-lene-e a kisebb nyomtatványokat mégis azok utján csináltatni.
Dr. Krátky István polgármester utalt aria, hogyha a város továbbra is ezen a gépen végzi nyomtatványszükségletének előállítását, akkor a helybeli nyomdák — mint azt a nyomdai munkások küldöttsége feltárta elölte — kénytelenek ujabb mun-káselbocsátásokst eszközölni. Sokféle, főként kisebb nyomtatványnál amúgy is gazdaságosabb a nyomdal előállítás.
Hemmert Károly főszámvevő utalt arra, hogy sok nyomtatványt nem Is lehel Cyklostillel előállítani. A költségvetés és zárszámadásnál azonban jelentékeny megtakarítást jelent
Armuth Náthán szerint ha a differencia nem nagy, akkor Inkább s nyomdákat kell foglalkoztatni.
Dedovácz Béla is azt hangoztatja, hogy nem azért vették a Cyklosfllí, hogy most minden munkát azctr. állítsanak elö.
Hasonló értelemben szólalt fel dr. Dómján Lajos.
UJváry Oéza azt mondja, hogy mindent a város szemüvegén kell és szabad nézni. A városnak kötelessége minden fillért megspórolni, A város a legelső I — ezt kell irányelvnek venni.
Dr. Rolschild Béla ezt az egész problémát a polgármester belátására kívánja biznl.
A polgármester ismételten hangsúlyozta, hogy a vett gép elsősorban a költségvetés és zárszámadás előállítását szolgálja. A bizottság ezután kimondotta, hogy ha nincs lényeges differencia, akkor a város a nyomdák ulján készíttesse el a szükséges nyomtatványalt.
Házbér-redahdá
Juszt László és Oyula látszerész-cég a városház-palotában birt üzlethelyisége bérének 20 százalékkal való leszállítását kérte, amihez a bizottság hozzájárul.
Adóhivatali adminisztráció
A városi adóhivatal irószerszük-séglete tételénél UJváry Oéza felveti
a kérdést: Nem lehet-e az adminisztrációt még jobban leegyszerűsíteni ? A polgármester azonban utall arra, hogy a súlyosbodó élet mind több adminisztrációs munkát követel.
A tűzoltólakianya Javítása szükségessé vált. Erre a költség 500 P hitelátruházással volna fedezendő.
A polgármester javaslata, hogy az Erzsébet-térnek azon a részén, ahol a mészárosok vannak, állítsanak fel egy
Ivásra alkalmas kőzkutat,
a tér déli oldalán pedig egy kertl-csapol. Ugyancsak egy ivó közkút állítandó lel a Sétatéren. A bizottság ezeket a javaslatokat elfogsdta.
A városi bérépűletek fenntartására
költségvetésben 18 200 P van előirányozva. Szükség vsn most
3000 P htteltallépésre halaszthatatlan javítási munkák miatt A bizottság ehhez hitelátruházással hozzájárult.
A tüzérlaktanyához vezető u\'akra 135.000 pengőt Irányoztak elö. Mivel a város csak a legszükségesebbeket csináltatta meg, ez az összeg
70.000 pengővel kevesebb. Ez 10 éves függOkölcsön formájában kerül törlesztésre. Az trrt vonatkozó kötelezvényt a bizottság elfogadta.
Hemmert Károly főszámvevő ezután bejelentette, — amiről a Zalai Közlöny is részletesen beszámolt — hogy
Nagykanizsa határában vasércet fedeztek fel, de amit iparilsg használható ércnek minősítettek Mennyiségének megállapítása végett felkérték Kutassy egyetemi professzort, aki lejött és megállapította, hogy az érc oly cse-
1931. december 16.
kéty mennyiségben fordult elő, hogy annak feltárása nem érdemes. A geologiai kutatás során 300 pengő költség merült fel. A bizottság megszavazta ezt az összeget.
Az arbéres-ügy
Az erdőkezelés tételénél 6000 P van beállítva erdősítésre. Mivel fontos munkákat kellett végeztetni, amelyek a város anyagi előnyét jelentik, 4500 P többletköltség merüli fel. A bizottság hozzájárult a póthitel hez.
Ebbe a léteibe be van állítva az urbéres-Ogy felülvizsgálatából eredő 500 pengő ls.
Hemmert főszámvevő itt megjegyzi:
— A klskanizsal urbéres-ügy, azt hiszem, el van döntve I
Szmodlss László: Ds Fülöp ügyvéd urnák nagy reménye van I A városi üzletbérek
A nagykanizsai OMKE kérte a a városi bérházakban levő üzletek bérének 25 százalékkal való leszállítását, tekintettel a rendkívül nehéz üzletmenetre.
Dr. Rotschtld kérte ad acta tenni a kérvényt.
Hemmert a kérvény ama passzusára, hogy a város jó példát mutasson, kijelentette:
— A város eddig ls mindig jó\' példát mutatott ezen a téren I
Több hozzászólás után a bizottság a kérelmei nem találta elfogadhatónak, azzal, hogy a mai viszonyok kőzött is a városi üzletekben olcsóbb sz üzletbér, mint másutt.
A Oallus Vállalat kedvező vir-használatot kért. A legközelebbi ülésen döntenek.
A téglagyárak eladási irodája teljes kövezetvámmentességet kért a várostól, mert megyei és városi, tehát dupla kövezetvámot fizet A bizottság ehhez egyévi tartarara hozzájárult.
8 óra elmúlt, amikor a bizottság
ülése véget ért.
keszthelyi direktóriumi elnök és képviselőfelölt sajtópere
Keszthely, december 17
A nagykanizsai törvényszék Keszthelyre kiszállt büntetőlsnácsa nagy érdeklődés mellett tárgyalta Melzler Károly dr. ügyvéd, keszthelyi képviselőjelölt és Fodor Imre, a keszthelyi direktórium voll elnökének sajtóperét, akik a legutóbbi választási harcokból kifolyólag kölcsönösen indítottak egymás ellen bűnvádi eljárást sajtó utján elkövetett rágalmazás cimén.
A választási harc idején s Zala-megyei UJság egyik rendkívüli kiadásában cikk jelent meg, amely Fodor működését is érintette. Fodor röpiratban válaszolt és abban sértő hangon támadta Melzler Kárpiy dr.
képviselőjelöltet
A biróság számos Isnut hallgatott kl, akik igazoltak Melzler állításait, viszont bizonyították, hogy Fodor kijelentései nem felelnek meg s valóságnak.
A törvényszék a perbeszédek után bűnösnek mondotta ki Fodor Imrét sajtó ulján elkövetett rágalmazás vétségében és ezért 400 pengő pénzbüntetésre, továbbá 300 pengő ügyvédi költség megfizetésére kötelezte. M^ler Károly dr. ügyvédet a bíróság felmentette. Elrendelte s törvényszék az ítéletnek a Keszthelyi Hlrek-bein való közzétételét. Az Hélet ellen a lelek fellebbezést jelenleltek be.
Karácsonyi szezonra, valamint a nagy raktárra való tekintettel,
raktáram tekintélyes részét leszállítottam
KAUFMANN KÁROLY.
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY »
Hogyan kerfilt csendőrkézre a keszthelyi Cséby-patika laboránsa ?
2000 pengőt sikkasztott és a pénzt a barátnőjére költötte — Izgalmas tettenérés után még Izgalmasabb autóhajsza Keszthely és Kaposvár között — Mlndaketten a nagykanizsai fogházban kötöttek kl
A parfftmBa hajú giógyszariu „amerikai flrfiksáys"
Nagykanizsa, december 17 A keszthelyi csendőrség egy járőre ma szállította be Keszthelyről Janzsó Lajos keszthelyi laboránst, aki az ottani Cséby-gyógytárban volt alkalmazva és szép, fiatal barátnőjét, Bán Katalint
Janzsó már hosszabb Idő óta költekező életmódot folytatolt és nagyúri passziókai UzOtt Nevezetesen barátnőjét, Bán Katalint tüntette ki gavallér gesztusaival, akit
nemcsak urlmódon öltöztetett hanem lakást Is tartott nekL
Főnökének eleinte nem Is tűnt fel a dolog, csak amikor a gáláns gesztusok mind feltűnőbbek lettek, kezdett érdeklődni Janzsó felöl, de ezek az információk nagyon megnyugtatók voltak: Janzsó Lajos örökölt egyik gazdag amerikai nagybácsijától.
Nincs kizárva, hogy maga Janzsó voll az, aki ezeket a híreket terjesztette. El Is érte velők célját: a gyanú eltűnt és mindenki Irigyelte a dollárjaiért.
Azonban a nemezls csak utolér mlndénkit és Irgalmatlanul lecsap. Történt a mult napokban, hogy főnöke, Csiby gyógyszerész, aki az utóbbi hetekben nem tudott szabadulni a Janzsó ellen táplált gyanútól, figyelni kezdte emberét és igy tegnapelölt a gyógyszertár melleit! szobában
rajta csípte, amikor laboránsa a pénztárban kutatott. Az ügyesen a szobába Ilesztelt tükör mindent visszaadott, amit Janzsó csinált. Cséby indulatosan berohant a gyógytárba, ahol felelősségre vonta az in flagranti ért alkalmazottját, aki erre illa berek autóba vágta magát barátnőjéhez rohant, azt ls felvette maga mellé és Kaposvárra hajtattak.
De nem volt köszönet a menekülésben, mert az Időközben értesített rendőrség telefonon érintkezésbe lépett a kaposvári kapitánysággal és
Hócipő
N6i-, férfi- és tíytrmok-hóctpSk nagy választékban kaphatók:
SxabÓ clpSáraházban HoríOy Mlklós-ut
(Városház-palota)
Mézxe meg kirakataimat, neg Jog uyöxödnl olc*ó áruimról.
mielőtt a turbékoló pár megmelegedhetett volna Kaposvárott, már menekülniük kellett az elfogatás elöl. Szorult helyzetükben
visszautaztak Keszthelyre, amelynek állomásán már ott álllak a kakastollas legények, akik tárt karokkal fogadiák a fiatal „nászutas-párt". Janzsót nyomban az őrsre vitték, ahol kihallgatták öt. Bevallolt mindent Elmondotta, hogy
2000 pengőre rug azaz összeg, amit apránként kivett fönöke pénztárából.
Azzal védekezett, hogy a nőre kellett a pénz. Bundát, cipót és egyébb finom luxus fehérneműt vásárolt őnagyságának, akinek persze a lakását ls fizelte a laboráns „ur."
Miután az volt a gyanú, hegy a szép Bán Kató is tudott uri „barátjának" viselt dolgairól, mindkettőt beszállították a nagykanizsai fogházba.
Janzsót állítólag 1927 óta körözték valami miatt. — Bán Kató azonban valószínűleg ártatlan a dologban, amit gavallérja Csébynél elkövetett Igy valószínű, hogy még ma szabadlábra kerül. A parfümö-zött ha|u laboránst dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró ma délelőtt hallgatja kl és azután kihirdeti előtte végzését.
Janzsó és barátnőjének esete élénk beszéd tárgyát képezi most a kies balatonmenli Heldelbergában.
oiöó karácsonyi m
s
Singer József és Társa
divatáruházában.
Nagy tömeg maradékból választhat.
Női kabátok leszállított árban.
Hiport azokról, akiknek végre friss, zsíros vacsoráink volt tegnap este
Szalonna-osztásra sorban álló ínségesek között egy hentesüzlet előtt
Nagykanizsa, december 17 Csütörtökön délután zsírt osztottak
kl az egyik Deák-téri hentesüzletben az Ínséges családok részére. Mintegy negyven asszony szorongott várakozva az üzlet elölt. Fázósan húzták össze a nyakukon vékony, kopott kendőiket és összebújlak, hogy legalább melegítsék egymást. Várnlok kellett, mlg megérkezik a kiosztásra kerülő zsír.
Fiatal, hidegtől elkékült ajkú, sápadt arcú leányok, fiatal és Idősebb asszonyok, öreg anyókák szorongtak egymás mellett és várakozással ve-lettek egy-egy pillantást az üzlet belsejébe, ahol gusztusos füstöltszalonnák, csokoiádészinü, illatos sonkák és a legrafflnáltabb felvágottak sorakoztak Inycsiklandóan a pultokon.
Várnak türelmesen. Miért sietnének? Úgysincs dolguk otthon, máshol\'még annyi se...
Már másfél órája álldogálnak itt ebben a várakozásban. Csak melegebb lenne egy kicsit, hogy ne fázna ugy az ember lába. Topognak ls félénken a rongyos, szakadozott, vékonytalpu cipők. Várakozás közben megismerkednek egymással és lassan megindul a beszélgetés. Asszonynépnél könnyen megy az Ismerkedés.
Az újságíró észrevétlenül közéjük áll. Először gyanakodva nézegetik, aztán amikor látják, hogy látszólag ügyet sem vet reájuk, hanem türelmetlenül kémlel az üzletbe, mintha ö is várna a kiosztásra, bizalmukba
Sec. 18., fiitek Csak így nap I
Csak felnőtteknek I
OLGA CSEHOWfl
mesteri alakításában:
LEÁNYBECSOLET
Erkölcsrajt az élet forgatagából 10 felvonásban. Főszereplők: Olga Csahowa, Elaa Tamary, Iga Bint.
fogadják és nyugodtan beszélgetnek tovább.
Miről beszélnek? Hát Istenem miről is beszélne egy csomó asz-szony, akinek otthon 5—8—10 gyermeke várja éhesen haza az anyját. Miről beszéljen egy csomó asszony, amikor egyik-másik már napok óta nem tud meleg ételt adni a családjának; amikor maga a családfő is éhesen, korgó gyomorral dolgozik naphosszal az inségsegély reményében.
A nyomoruságukról beszélnek. Nem lázitón, nyugtalanul, elkeseredve, hanem azzal a fásult belenyugvással, amire az elmúlt, félig átkoplalt telek nyomorúsága szoktatta őket. Mert hiszen tavaly, tavalyelőtt és azelőtt sem volt rózsás a helyzetük. Akkor ls ott ólálkodott házuk körűt az ínség, de akkor néha-néha mégis csak el lehetett kergetni, mert ha nem Is mindig, de olykor-olykor csak akadt egy kis munka.
Az idén semmi sincs. Egyedül a város Inségakciója tartja bennük a lelket. Aztán a jótékony egyletekiöl is csurran-cseppen^ valami, hol egy ruhácska, vagy clpöcske a gyermek részére, hol egy használt férfi, vagy női ruhadarab a felnőtteknek, igy azután át lehet huznl valahogy a telet
Az inségellátás bizony szűkös, deltát egyelőre nem adhat többet a város, mert több az eszkimó, mint a fóka.
Az egyik mellettem álló öreg néni iiztagu családjának viszi haza az egyhónapi szalonnaadagot. Hat kilót kap mindössze. Ebből kell főzni egy hónapig 10 éhes ember részére. Két fia és a férje dolgozik ezért a városnak. Az egyhónapi ellátáshoz tartozik még 31 5 kg. liszt, 35 kg. cukor, 3 5 kg. só, 7 kg. bab és 15 dkg. paprika.
Egy másik asszonynak héttagú családja van. Két éhes száj kér ke-
és szelektív háromlámpás hangszórós készülék a 7033-aa Orion rádió, erről Ön is meggyőződhet.
Qyártja : Orion Izzólámpsgyár
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 13.
Nagy karácsonyi fátéli vásár
Ármuth Sándor és Fia
áruházában »
Bazár-udvar. KUlOn 96 filléres osztály.
♦ Gyermekkooaik ▲
a legújabb kivileiben. ^^
Hör- és OóclpöJi Képkeretezés
olcsó árban. nagy választékban.
6703
A zeneiskola növendék-hangversenye
nyeret. A legkisebbet még az any|a táplálja. Három kg. zsírt, 24 kg. lisztet, 4 kg. borsót, 2 kg. sót, 2 kg. cukrot és 5 dkg. paprikát kap egy hónapra a várostól. Ezért 15 napig dolgozik a (érje az Erzsébet-téri kövezésl munkálatoknál.
Félén kszemű, zOldkendós, didergő 16—17 éves fejletlen gyermekleányka ceszket mellettem. Árva. Négy testvérkéjével együtt hányódik az emberek szánalma és ridegsége között. A többlek mind kisebbek, ö, a 16 éves leány a legnagyobb közöttük. Neki kell előteremtenie a többlek szükségleteit ls. Töltik senki sem dolgozik, de azért ad a város nekik is, nehogy éhen vesszenek az árvák.
Ennek a fiatal leánynak olyan gondbarázdás az arca, mini egy öregasszonynak. Bizonyára sok éjszakán át nem hagyta nyugodtan aludni a holnap gondja.
Közben egy szekéren megérkezik a sertésszállltmány. A vértől csöpögő há|- és hustömegeket Izmos henteslegények hordják be a* üzletbe. A várakozók arca felélénkül. Hogyne, hiszen eslére friss, zsíros vacsora lesz
Ugyanekkor halad el előttük egy kocsin a főposta pénzszállítmánya. Két altiszt, egy fiatal postatiszt re-volveres felügyelete melleit viszi a posta pénzét a Nemzeti Bank kanizsai fiókjába.
Önkéntelenül Is Ady örökbecsű sorai jutnak az eszembe: Vér és arany... D. n. J.
Másfélévi bBrtSnre Ítélték egy városi kSzüzem aikkaaztóját
* ISUrgyaláaaa kMarltt, hogy Ml Hagy Jáaaaf alkkaaatéa miatt sssér alt agy kéaapat Egaraaagaa
Kaposvár, december 17 Egy hónappal ezelőtt a Zalai KOzlOny ls beszámolt arról a sikkasztásról, amelyet Oill Nagy józsef, a kaposvári városi közüzemek tisztviselője követett el. Qál Nagy Józse-fet. november 14-én azzal bízták meg, hogy vegye fel a városi pénztárból a 6100 pengőt kitevő csatorna-járulékot.
Qál felvette a 5100 pengőt, ebből azonban vállótartozátalt rendezte, majd nagyrészét elkártyázta, végül Budapestre szökött. Amikor megtudta, hogy körözik, visszautazott Kaposvárra és önként jelentkezett a rendörségen.
A kaposvári törvényszék most vonta felelősségre a sikkasztó!, akiről a tárgyalás során derüli ki, hogy sikkasztás miatt egy hónapig már ült Zalaegerszegen. A főtárgyaláson Oál beismerte a bűnösségét, azonban nem tudta megindokolni, hogy miért követte el a tettét.
A biróság másfélévi börtönre Ítélte Oál Nagy Józsefet. Az elitéit és védője enyhítés végett fellebbezési jelentett be az Ítélet ellen.
— A legjobb tőkebefektetés:
ha a nagyjövőjü Balalonfenyvesen az állomás előtti Inkey birtokon villatelket vásárol. Érdeklődni Szabó Antal Üzletében.
A lelkeket megülő depresszió rányomta bélyegét a nagykanizsai zenei életnek máskor mindig érdeklődéssel fogadott, kedves eseményére, a Városi Zeneiskola növendék-hangversenyére Is. A Kaszinó dísztermében igen kis számú publikum élvezte és tapsolta végig a változatos programot. Aki azonban ott volt, lelkes örömmel állapította meg, hogy zeneiskolánk egyre dúsabban termő oázisa a kanizsai életnek. Ez a hatodik évét élő iskola (h4la Vannay igazgató hivatott, erős kezének és tanári kara abszolutértékü művészi felkészültségének I) busásan fizetett vissza kulturértékben mindent, amit a város anyagiakban beléfektetett. Erről beszéli a tegnap esti műsor minden egyes száma.
A növendékek mindegyike tudása legjavával brillírozott, igen sok esetben meglepő eredményekkel. Nagy sikere volt a luvós-kvartettnek (Varga István, Márkus László, Furmen Elemér, Domlna Ferenc). Ügyes hegedűs a kis Begtdsán Andor. Könnyed, finom zongorista Vegele Márta. Intuitív, erőteljes technikájú játékos Schlelffer Qyörgyi. Oondos készültségre vall a muzikális Kiss Rózsi és meleg altjával Pintér Ibolyka ének-duettje. Mllnko Magda, SomogyI Dénes, Mllnko Klára, Kiss Rózsi, Parti Qábor, Hovány Árpád sexlettje kitűnő összjátékot produkált. Kiss Rózsi szóló énekszámában nem nagy, de finom, hajlékony szopránja jól éivényesült. Szive és keze van a hegedűhöz Mllnko Klárának. Tehetséges, szépen fejlődő zongorisla Krátky Mi.ía. Nagyon szép színű, meleg hangja, sokat Ígérő ének-technikája van Lajpczig Húsnak és kifejezéstelí, finom altja Mllnko Mag-
dának. Könnyed slilusu, jól felkészült zongorista Hlrsch Magda, Rosenfeld Bérli és Kecskés Eszier négykezesükben a legjobb zenei kvalitásokról teltek tanúságot.
A zeneiskola tanári kara büszke lehet a növendékei teljesítményére, Nagykanizsa pedig a zeneiskolájára.
(bt)
■■HHMBMSMmmrt
Dtc. 19. I\'tlsöketeskedelrall Végzeitek műsoros estély* a Kasilnóbsn.
Rcf. Nőegylet karácsony la-ünnepélye az Evanf. Otthonban 4 órakor.
Dec. ». Klskanlxsál Iskolák pásztorjáték. 4 órakor a Polgári Olvasókórbea.
Dec. /S. Izr. NóegyUt tes-ziurjs a Csslnóban d. u. k órakor.
Dec. Sl. A Leányklub sxllveastereatl maaoroa teája a Mlttilósháxban 0 órakor.
J*n. 5. Aj Ev. Nőegylet teája 9 órakor a Centrálban.
FelQlvdtsí
A rendkívül megsulyosodolt gazdasági viszonyok ellenére Is, a „Zalai Közlöny" ezldén Is gondoskodik karácsonyi ajándékról előfizetői részére. Az általános óhajnak megfelelően — bár ez nagyabb anyagi áldozatot ró reánk — az Idén nem karácsonyi könyvet adunk előfizetőinknek, amit elolvasnak, aztán eltesznek a könyvespolc fenekére — hanem díszes kivitelű, tetszetős és praktikus alakú, álló íróasztali vagy tetszés szerint falra akasztható heti előjegyzési naptárt. Ezt a napiárt minden előfizetőnk megkapja, de megkapják mindazok is, akik december 24-lg belépnek előfizetőink sorába.
Mindenki, aki városát szereti és annak jó vagy rossz sorsát a magáéval összeforrottnak érzi, jöjjön a „Zalai Közlöny" táborába, amelv 71 esztendeje küzd ennek a városnak, a város minden rendű és rangú lakosának érdeketért.
A kiadóhivatal
NAPI HIRIK
NAPIREND
Dsoembsr 18, péntek
Hón. katolikus: Órádén. Protestáns:
Auguszta. Izraelita: Teb. hó 8 •
Városi Mnzeum és KBnyvtár nyitva
esatOrtakón és vasárnap délelőtt 10-tói 13 óráig.
OyófZyszertárt éjjeli szolgálat i f.
hó végéig a .Mária- gyógyszertár Klrély-ut 40.
Városi Mozi. .Leánvbecsület*, Olga Tschehova mesteri alakltáaa. — Ezenkívül kiegészítő műsor.
Qöstflrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—18.
József főherceg Nagykanizsán
Nagykanizsa, december 17
Csütörtökön nevezetes átutazó vendége volt Nagykanizsának. A déli gyorssal József főherceg érkezett meg, aki a szentpéterföldei vadászterületére megy 2—3 napos szarvaslesre. A főherceg a vasúti vendéglőben megebédelt, majd az elébe küldött Eszterhazy-uradalml kocslnelhajtatott.
— Itj. Horthy Miklós a polgármesternél. Ifj. Horthy Miklós, az Angol-Magyar Bank Igazgatója csütörtök délben látogatást tett a városházán dr. Krátky István polgármesternél.
— Kath. hitközségi képviselők figyelmébe I A nagykanizsai róm. kalh. egyházközség képviselőtestülete a kalh. öntudatnak és lelkiismeretnek a viselt egyházközségi tisztség által diktált szavára hallgatva, december 19-én, szombaton este 6 órakor közösen végzi el a karácsonyi gyónást és másnap a 10 órakor szenlbeszéddel kezdődő misén az áldozást. Ezalkalommal a képviselőtestület részére 3—3 Bor pad lesz fenntartva. A hitközség egyházi elnöke minden képviselőt szeretettel kér, hogy vegyen részt s közös gyónás-áldozáson, ami nem csak Istennek tetsző cselekedet, hanem a hitközség vezelőférfiak lelkiismereti kötelessége Is.
= Női kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Slnger divatáruházban.
— Halálozás, özv. Nemeslólhy Szabó La|osné szül. mezericsi Meze-riczky Anna, december 15-én, életének 73. évében Battyán-pusztán elhunyt. Az elhunyt földi maradványalt december 17-én délelőtt szentelték be Battyán-pusztán, majd Keszthelyre szállították, ahol a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
Qyönyörü csillárok: Transdanubia.
— A Borsszem Jankó karácsonyi száma Frigyes főherceg nyugdijáról, a fuccs-puccs Igazi történeléről, Bethlen jnkognilójáról Ir roppant vidám cikkeket. A szám minden sora csupa ötlet, humor és kacagtató aktualitás. Valóságos jótétemény egy Ilyen újság a mai világban.
Valódi angol, divatos férfi-szövetek minden árban kaphatók SchOtznél.
.? k Lm I Tiszteletlel felhívjuk a m. 1. vevőink nb. figyel-
H H H H H mét az olcsó
újévi malacokra,
melyek élve és pucolva is megrendelhetők.
Szives előjegyzéseket kérünk. Prágai módra pácolt Esterházy
sonkák, ffistölümsok, felvágottak
mélyen leszállított árban.
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Telelőn, 5-»3. Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 2.
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY »
ASPIRIN
TABLETTÁK^
rhaumafikusf
— Karácsonyfa kiosztás. Közhírré tesszük, hogy adott minőségű és darabszámú karácsonyfára számlU hatnak mindazon intézmények és egyének, akik mult évi jegyzékünkben mint átvevők szerepellek. Érdeklődni lehet dilelőltőnklnt 351. telefonszámon. A kiosztás és átvétel napját és Időpontját a Vár- kapun jelezni fogjuk. Számolni kell azzal a körülménnyel, hogy egy ujabban fellépett károsító rovar (az érdeklődők részére megnevezhető: Nematus abie-tinus L.) lucfenyőink legnagyobb részének iflit a koronától kezdve lefelé lerágta, miért is a karácsonyfák minősége romlott. Hercegi Erdőhlvatal.
— AnyakOnyvI hírek. Nagykanizsán a mult héten 7 gyermek született, 2 fiu, 5 leány: Salamon Pál kocsis és Oerócs Rozáliának rk. leánya, Slagl Bódog Ede cipész-mester és SiOcs Teréziának rk. Ha, Tólh László városi számtiszt és Leldl Gizellának rk. Na, Ladeczky József postaaltiszt és Horváth Máriának rk. leánya. Házasságon kívül született 3 leány. — Halálozás 9 történt: Muczer József rk. 1 hónapos, Tamás László rk. 3 hónapos, Szabó József pásztor
Salamon Erzsébet rk. 5 napos, Mikó
Qyörgy szabó mester rk. 35 éves, óz*. Kálovlcs Qyölgyné Vajda Borbála rk. 87 éves, özv. Lóral károlyné
Nóvák Terézia rk. 74 éves. Házasságot kötött pár: Oyergyák Sándor vasúti munkás és Sflle Erzsébet rk., Kálovlcs Károly földműves és Zigler Apollónia (özv.) rk., Helyei Imre" asztalos-segéd és Tánczos Ilona ref.
— Adományok a Napközi Otthon cél-Ira novemberben, készpénzben: TI)W-yeeület 27 20, Somo-raaazonyok kongre-gaoioja, N. N. íu—10, Száva Nándorné, KaAn Irma 5—5, Harsay Györgyné, N. N. S—3, N. N. 1 pengő. — Természetben: Nagy Béla 5 kg. Ilazt 1 kg. morzsa. 4 kg. kenyér ée kaláca, Kovács-Sebestyén
lal
házi Közmüvéé I gyl Gyaláné 48. gáolója, N. N. 10-10,
110 mm. burgonya, Polgár Ilonka 1 kabát, 2 leányruha, Kaán Irma 4 kg. Ilazt, Somogyi Gyuláné 1 kosár alma, Puska Ferencné 1 ruhácska, Plander Jánoené 26 kg. kenyérllszt, 1 adag gem, Oparntca Károly 1 tyúk, hurkabél, Blt-tera Béláné 4 kg. Ilazt, 2 kg búzadara, Szabó Győző né 3 kg. liszt, 1 kg. cukor,
1 kg. dara, Sebeetyén Tiborné 30 kg. tőzőllazt, 28 kg. 0-ás liszt. 1 és tél kg. túró, Szabó István 4 cserép ciklámen, Kutor Jánoené 2 kg. tőző. 2 kg. rozsliszt,
2 belőtt, 1 bögre szilvái*, Balázs Jánoené h. ruhanemű, Qózony Sándorné 1 pár cipő, 1 kabát, I.lcsár Istvánné 4 00 kg. karfiol, Vegele Károlyné 2 Üveg belőtt ée h. ruhanemű. Party Lajosne h. Hukabát, 2 pár cipő, 1 swettor, Polgár Ilonka 2 u] ruhácska, Bertln Agost-né h. ruhanemű, Mlklóe Jánosné h. flu-ruha. N. N. h. ruhanemű, dr. Hugyl I-illőimé h. gyermekruhák, 2 éa tél kg. dió, Szállnger Antalné 3 kg. zalr, Somogyi Gyula Palin 2 fuvar. — November hóban kiadtunk.■ IMI adag ebédet, 120 reggelit, 72 adag vacsorát, 270 uzsonnát Ezúton la háláa köszönetet mond minden jóltevőlnek ée kéri továbbra Is megérJtő Jóságukat a Misszlóshdz Jönöknóje. 1
Az egész város beszéli,
hogy holnap esle 9 órakor zsúfolva lesz a Kaszinó díszterme. Ekkor lesz ugyanis a Felsőkereskedelmit Végzettek Szövetségének pompisnak Ígérkező eslélye, a már ismertetett gazdag és rendkívül értékeB műsorral. (A műsorból véletlenül kimaradt legutóbb Stetner Oszkár, aki Hlrsch Magda kíséretével .Hattyúdalom" c. kupiéit fogja énekelni.) Belépődíj nincs. Műsor ulán tánc.
— Névtelen levél. Elejétől végig érdekes, izgalmas, lüktető menetű, szines regényt közöl a Nyíl következő száma. A elme .Névtelen levél", Írója Raggamby András, a fiatalabb Irógeneráció izmos tehetségű tagja, akinek nevét a főváros színházlátogató közönsége, a nagy napilapok olvasótábora és a rádió hallgatósága egyaránt Jól Ismeri. A Színpadi Szer-
zők Egyesületének ezévi pályázatán 596 pályamű közül Raggamby András .Tavaszi kaland" clrnü színdarabja futott be elsőnek. Uj regényünk hőse kél világrészben követi a dollárörökség délibábját és utjain két Bzép, kedves fialal leány szerelme kíséri.
Jó rddi 6: Transdanub ia.
— Tűz Hnhóton. Veszedelmes Klz pusztított Hahót községben, ahol Pongrácz Sándor földbirtokos gazdaságában leigelt az istálló és a cselédlakás tetőzete. A kár 2000 pengő. A tüzet állítólag az istállóban egy gondatlanul eldobott égő cigarettavég okozta. A csendőrség megindította a nyomozást.
— Szép.csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 125 P-ért Schütznél.
— Szép lakáat, ízlést és harmóniái Jelentenek a Kopateln bútoráruházban vásárolt lakíiberendezísek. Minden laléa éa Igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú llzetéal kedvezményeket nyuJtunk.
— A Nyugat karácsonyi száma és vele egyűlt a Nyugat .Mai Dekameron" c. testes kötete megjelent. A szám tartalmából kiemeljük Móricz Zsigmond Arany János Iról bátorsága c. tanulmányát és Földi Mihály tanulmányát az emberiség szellemi és lelki válságáról. A szám szépirodalmi részén kivül Cs. Szabó László .Dunánlul", Mohácsi Jenő .Irodalmi válság és egészséges nép". Flllep Lajos és Kardos László .Szellemtörténet" c. tanulmányai mellett értékes kritikák adják meg a szám tartalmát. A .Mai Dekameron" c. kölet Móricz Zsigmond szerkeszté-
sében éa előszavával tlz uj magyar iró legjobb novelláját tartalmazza. A finom, famenles papiron nyomott, 204 oldalas könyv ára 3 pengő, a Nyugat előfizetőinek 1 pengő. Kiadóhivatal: V., Vilmos császár-ut 34.
Gramofonok, lemezek : Transdanubta.
December 18 (péntek)
Budapest 9.15 O. hangverseny. 9.30 Hírek. 11.10 Nemsetközl viz|elzóaaotgálat 12 DéU harangszó. 12.05 A Mindlta szalonzenekar "hangversenye. 1225 Hírek lá Időjelzés. 14.45 Hitek. 16 E. 16.49 Időjelzés, Időjárás jelentés, Hírek 17 B. 1739 Hangv. 19.15 Előadás.! Dalokkal, zongorakísérettel.
majd szalon-, Jazz- és cigányzenekar hangverseny.
.Közgazdaság
A betiltott igricei tejgyüjtő-
telep érdekelt gazdái az alispánnál
Zalaegerszegről Jelentik: Farkas Tibor dr. országgyűlési képviselő vezetésével Zalalgrlce\' községböl népes küldöttség kereste fel szerdán Bödy Zollán alispánt, hogy panaszolják Igrice, Vörrü és Pacsalüttős községek sérelmét Hetekkel ezelőtt ugyanis tejgyüjtő telepet létesítettek Zalaigricén, amelynek működését most váratlanul betiltotta a pacsal főszolgablróság.
A Küldöttség orvoslást kért az alispántól, mert a tejgyüjtő lelep bezárása 250 kisgazdát érint kellemetlenül és számos család esett el ezáltal kereseti forrásától. Bödy Zoltán alispán orvoslást Ígért a küldöttségnek, mely ezulán megnyugvással távozott.
(—) Nagykanizsa vásárai. Nagykanizsai megyei városban a jövö év-b;n február 3-án, március l-én, április 5-én, május 3 án, junlus 7-én, auguszlus 2-án, szeptember 6-án, október 4 én, november 2-án és december 6-án tarlják az országos vásárokat. Minden szerdán marha- és serléshetlvásárt tartanak.
(—) A gyümölcsfák téli permetezéséről Ir a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. Ismerteti a korai burgonya termesztését, a szőlő dugványozását, a gyümölcsfák trá-

és azonnal elfoglalható a város belterületén cirka 40 méter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyisig. Esetleg kH részben is. Cim a kiadóban.
....áj egyéb kívánságod nincs?
de igen _ — -a legszebb karácsonyi ajíndék
számomra egy viliamoe
SINGER VARRÓGÉP
lenne.
Kedvező fizetési feltételek. SINGER VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Nagykanizsa, Ffl-ut I. sz.
syizltál, a mészkénlé készítését, a korai konyhakerti termények nevelését, a nyulrágás elleni legolcsóbb védekezést stb. A két dúsan illusztrált szaklapból egy alkalommal a kiadóhivatal (Budapest Földművelésügyi minisztérium) díjtalanul küld mutatványszámot.
Uriokt zártai
Páris 20-14, tondon 17-70, Newyork 513-, Brüssel 71-35, Milano 26-10, Madrid 4350, Amsterdam 205 75, Berlin 121-50, Wien -•-, Szólla »72, Prága 15-20, Varsó 97-50, Budapest 90021\\ Belgrád 905, Bukarest 3-07.
Termáaytáiiáa
Buza ttszav. 77-es 13-20—1W0, 78-aa 1335 — 13-79, 79-es 13-30-13-90, 80-aa 13*60—14-00, dunánt 77-es 12-30-^85, 78-as 12*49—12-70, 79-es 1W0-12«S, 80-as 12*70—12*95, rozs 14-20—14-36, tak. árpa 17-79—18*00, zab 22*23—22*50, tengeri 14*30-14*90, korpa 12-78-13-00.
á Bwaxetl BaakTeflza-árielyaMtl
VALUTÁK Angolt. 1949-19-89 Belga Ir. 79*30-7900 Csen k. 16-94-17 04 Dánk. 108*20-109*20 Dinár 10-12-1020 Dollár 57050-573 50 Franda 1.22-35-22*56 Holl. 228*99-23038 Zloty 63*85-6438 Lei 3"48-3-84 Léva 4-10-420 Ura 28-90-29-20 Márka 135-49-13629 Norvég 106-90-I07-90
Peseta —•--•—
Schlll. —•-•—
Svájdf. 110-70-111-40 Svédk. 109-30-11030
DEVIZÁK Amst 229-18-230-39 Belgrád 1012-10*18 Bemn 139*96-136*25 Brüssel 79-4O-7W0 Bukarest 3-43-3-47 KopenhJOO-40-109 20 London 19-65-1988
Madrid —•-■—
Milano 2900-29-20 Newy. 571*00-574*00 Oszló 106*70-107*50 Pária 22*42-22*54 Prága 1692-17*00 Szófia 4-13417 Stockh.K&90-l 10-30 Varsó 6346-64-39
Wien —•-•—
Zürich 11080-111-40
Felhajtás 3342, eladatlan igo. — lElső-rendü 1*02—1*06, szedett OS4-W8, szó-deli közép 088—092. könnyű 078-0*84 i-aő rendű öreg 090-frW, II-od rendi öreg 080-0-84; angol süldő 080-095, szalonna nagyban 1 33—1*24, zalr 1-40— 1*90, hus 1*18-1*28, félsertés 118-1-28.
: Mlxalal fysaás ta Ufklaáé YáUakt, fcíykMtzsáe/
«s UaáóTTtalal Káre^.
Kedves és hasznos karácsonyi ajándék «
MILTÉNVI CIPÖ. Legjobb gyermekcipők, valódi évid THETOUN hócipő, teveszőr házi- it poextó-ctpSk
Miliényi Sándor és Fia cipőUxleiébeMi-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 31.
APBÖHIBDETÉSEK
JU ........... M* 10 u«I M pn*r. NU.
MM U4 HU » »lMr. V-áf fc »
mUm M fUÁr, ■)■*!■ további u4 dija • 0JL 4a pMataa
to.abW uillil JUZár. Ct»aaó • aalalaa lajabb MtakUl álu aaó Wt aadaa* illámat* AtUat kaca*k»4k
■MaMHt S (ao P^offít uu
a WMhfH HVMHH <tta«M>i vA^míÉ mlör* IMUUIUL
JáMkárolmal mélyen learitlitva ára-•ltom. Kauimann Károly. 5888
állást ktrei gyermektelen házaspár. A férfi kőműves. Elmenne vidékre Is konvencióba. Cin a kiadóhlva tálban. 5864
8 Jántu, nagy körlettel, nagyobb város\' Mielében eladó, esetleg bérbeadó. Chn a Hedéban. MM
felvétetik. Clm 7
Pogányvárí fajboraim
árusítását megkezdtem, lilerenldnl - 90 él 30 fillérért. Legkisebb tétel 3 25 It Megrendeléire házhoz küldöm. Bnu Mraty, latHiiáafa. II.
Használt katari veszek és eladok. Et-seébet-tér 14. Féayképéu MeL 8810
Ot szobás komplett lakia IlirdÓMobi-val axoaaalrs, vagy málna l-re klidó. — Clm a kiadóban._4
róbb éa egy kisebb kérkái nyöa feltételek mellett azonnal eladó, "Clm kiadóban. 5838
Butor eladó, I tele háló, garderob szekrény. I garnitúra, Ernébet-tér 15. Fényképész Uzlet. 8811
Háraauakla éa kátaaaUa lakás
kiadó Csengery-ut 67. 5829
3 darab a«liwU> eladó
utca 60.
Magyar-£856
Autömata-eleség
etetésével lényegem emelhető a tyúkok toUstiosama. Egy tyúknak naponta csak 8 dekit kall adui. I kgr. ára 30 Iliiét.
Erőtakarmányok
(Halllaxt, hualUzt, vérltaet, caukatná|ola), aoyabab-dara, köles, buia, zab, árpa, tttgert, buxafcorpa itb.)
Madáreleségek
(Kevert madáteleaég, kendermag, bimo-zottxab, fénymag édea repce, saláta-mag atb.)
Futor
konyhasót tartalmaié sxéa-uvu takarmánym6tz.
Pekk
„D" vitamin kéailbnény. Kicsinyben él ziikaxámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
•tag, mitrigya. termény és növény védd szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A Mróaág mellett Telefon 13a uel
INGYEN
Vatea csftvtk
Telefongyárig,íSS,
Standard bsngszórósisrkeist
Kodak., 9 liaykipasógép Zeiss-lkon Unyképeiógíp
mindenkinek, aki egész évi* el&fUat
.lilll- ÉS FOTÍJUMTÍL
K«r)u Mutal»injaai»ol ■ kiadóhivataltól
■udapaat VIII, Stéhly-utoa IS
Tatatoa: J<S(.at m-X U lintl «5-3S
Onkoltsési írón
á
szállítjuk önnek nagy tömegben készült, szép kivitelű
^ cégnyomásos fali és elő-\' J^ Jegyzési naptárainkat.
Képes naptárak szakmánként nagy változatban.
A legolcsóbb és legpraktikusabb karácsonyi és újévi ajándék
kereskedők és iparosok
\'észére.
Megrendelhető a ZALAI KÖZLÖNY nyomdájában
A legszebb karácsonyi ajándék
a már fogalommá vált nagyszerű
non m i
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselönél:
Szabó Antal
fegyver- éa iportfixlst, rádió- é8 gramofon osztályán.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
HÉRÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapeatnek legjobb helyén tekvó modem szálló|a. Lllt. Központi Itltés. Hideg-meleg lolyóvlz. PUrdók. Telelonoa azobák. Kávéház étterem.
Szobák P 4-50.
PenaiA 8-— P-tSI.
Kgyágyaa szobáknál 10°/o, kéUgyas szobáknál 20° o engadmánt a „Zalai KSatSa)" leimutatóinak. A DV. állomástól direkt vliamoa (íl-ea) a szállodáig
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha mOSft előfizet.
Irodának
vagy
milhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó a várom közepén, azonnal.
Cim a kiadóhivatalban.
Nyomatott a Délzaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlíletvezetö:
Zalai Károly).
71. évfolyam 287 szám
Kormányrendelettel oaBkkentett terjedelmű szánt
Nagykanizsa 1981. december 19, szombat Ara 14 "«ér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Satrkesztóaég <> kiadóhivatal: P6ut 5. uim. Keszthelyi ffókkladóhlvslsl: KossnUi-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Blóllzetésl iia : egy hóra a pengó 80 Iliiéi. Ssetkesatóaégl és kiadóhivatal! teleion: 78. sz.
Borzalmas gyilkosság történt Lengyeltótiban
Egy 75 éves traflkos-asszony az áldozat — 13.000 pengőjét kivette a takarékból, azt kereste a gyilkos, de nem találta
Lengyeltóti, december 18 A lengyeltóti csendőrség ma éjszaka rablógyllkosságot fedezett fel. özv, Simák Mártonné 75 éves Iraftkos asszony üzletébe Ismeretlen tettes batoll be. Hosszú késsel megtámadta, arcába, majd mellébe szúrt és az összeeseti asszonyt addig szurkálta a legkegyetlenebb módon, mlg meg
nem halt. A tettes ezután felforgatta és kifosztotta az üzletet.
A nyomozás eddig nem tudla megállapítani a gyilkos személyét és azt sem, hogy a teltes mennyi pénzt vitt el. Annyit azonban már sikerűit kideríteni, hogy az öregasszony felmondta az egyik kaposvári bankban lévő 13000 pengó összegű betétjét.
Valószínűnek látszik, hogy a gyilkosnak ludomása volt erről és a pénzt akatta megkaparitanl, de nem tudta, hogy a kaposvári baák még nem utalta át az összeget. Valószínűnek tartják, hogy a gyilkos a pénzt kereste és ezért forgatta lel az üzletel. A helyszíni vizsgálat ma délután volt.

Karaffiáth Jenő az uj kultusz-, Korányi báró az uj pénzügyminiszter
A népjóléti tárcát nem töltik be, hanem Károlyi miniszterelnök vezeti
Budapest, december 18 Karafftálh Jenő országgyűlési képviselő elvállalta a kultusztárcát. Kinevezése a hivatalos lap legközelebbi számában jelenik meg. Politikai körök ötömmel fogadják a kinevezés hírét. Altalános az a vélemény, hogy a kultusztárca vezetésénél olyan vezető erőre van szükség, akinek hivatása elődje nagy alkolásait azon a standardon megtartani, amelyen most vannak és keresztülvinni azokat a megtakarításokat, amelyeket az ország mai gazdasági helyzetében a magyar kuliura veszélyeztetése nélkül meg lehet valósitani. Karaffiáth
Jenőben, mint erőskezű klttlöö adminisztrációs fétliuban meg van erre a képesség és erély.
A pénzügyminiszteri tárcára vonat, kozóan is befelezödiek a tárgyalások. Korányi Frigyes báró, akivel délután lárgyalt a miniszterelnök, elfogadta a felajánlott tárcát.
A népjóléti miniszteri tárcánál most ugy áll a helyzet, hogy uj minisztert nem álUtanqk a tárca étére, hanem Károlyt Oyula gróf magának tartja fenn a minisztérium vezetését A népjóléti minisztérium liquldálását Illetőleg a kormányban a terv még nem alakult ki véglegesen.
A hercegprímás nem tiltotta meg papnak a tárca-vállalást
A Magyar Kurír Illetékes helyről közli, hogy Serédl Jusztlnlán bíboros hercegprímás miniszter! tárca vállalását egyik fenhaiósága alá eső papnak sem tiltotta meg.
Lingauer Albin OTT-ebiSh?
Politikai körökben azt szeretnék, ha Karafítáth Jenőnalt a* OTT éléről történő távozása esetén az elnöki székbe Homonnay Tivadar- kerülne. Amennyiben ő erre nem vállalkoznék, Lingauer Albin a jelölt.
Pfriemer dr.-t és társalt felmentették a hazaárulás vádja alél
Bécs, deoember 18 (Éjszakai rádiójelentés) A gráci esküdtszék hetekig tartó lárgyalás után Ítéletet hirdetett a hazaáiuhssal védőit Pfriemer dr. és társai ügyé-
ben. Az esküdtek arra a fökérdésre, hogy Pfriemer dr., Kammerbofer és S többi vádlóit bűnös-e a hazaárulás bűntettében, egyhangúlag non-mel válaszollak.
Az Ítélet kihirdetésekor semmiféle rendzavarás nem történt. A terembe lépő vádlottakat a hallgatóság némán, jobhkézfelemeléssel üdvözölte, amit azok hasonlókép viszonozlak.

Közéleti tisztaság és a titkos választójog terén kell változtatni az előző kormány rendszerén
Ausztriával vámszScetséget sürgetett gróf Széchenyi Aladár a felsőház ülésén
Budapest deoember 18
A felsőház ma délelőtt változstlan érdeklődés mellett folytatta a miniszterelnöki Jelentés feletti vitát. A mai ülésen megjelent Serédl Jusztinián bíboros hercegprímás is. Napirend előtt gróf Somsslch László helyébe a 33-as bizottság tagjává Jankovich Bélát választották meg.
A folytatólagos vita első szónoka gróf Széchenyi Aladár volt Rámutatott arra, hogy a mult kormány gazdálkodásába hibák csúsztak bele. A mai-nehéz gazdasági időket mindeneseire tokkal könnyebben tudnók átélni, ha az utóbbi esztendőkben a gazdasági életből nem sajtoltak volna ki annyi erőt, annyi ellenállóképességet. Kifogásolla, hogy a mult kormány az országgyűlés megajánlása nélkül és a legfőbb állami számvevőszék ellenőrzése nélkül közel 1 milliárd pengői költött el az ország pénzéből. Ezért
a vc.lt kormány megérdemelné, hogy az országgyűlés felelősségre vonja/ vagy legalább ls rosszalását fejezze ki. Bármennyire is hangoztatja gróf Károlyi Oyula, hogy a volt kormány politikáját tovább akarja folytatni, mégis reméli, hogy ez nem ugy van. A kormány mögött álló nagy pártnak nem kellett volna fedeznie a volt kormány minden mulasztását és bűnét. Majd azt fejtegette, hogy
nem szégyen az, ha bevalljuk, hogy fizetésképtelenek vagyunk.
Kérdezi, ml lesz akkor, ha nem sikerül külföldi hitelezőinkkel megegyezésre jutni? Mezőgazdasági termelésünk nagy veszedelemben lorog. Most már nemcsak a 20 holdon aluli kisgazdák, hanem a közép, sót a nagybirtokosok is súlyos helyzetben vanak.
Létérdekük azt követeli, hogy vámszövetséget könsdnk, elsősorban Ausztriával, ami megakadályozza az Anschluss!,
ezzel Franciaországot is megnyerjük a magunk számára. Vigyáznunk kell azonban arra, hogy Ausztria és Magyarország között az összeköttetés kizárólag gazdasági alapon történjék minden politikai akciónak szigorú kikapcsolásával.
Ausztria ma éppen olyan koldur, mint Magyarország. Ha meg akarunk élni, akkor a koldusoknak össze kell fognlok. Nézele szerint a kormánynak két irányban kellene az eddigi rendszeren változtatni. Egyik irány
a közéleti tisztaság
megteremtése, másik pedig az országgyűlési képviselőválasztások rend szerének megváltoztatása.
Meg kell adni a titkos sza-
vazás jogát a vidéken élő falusi néprétegek számára ls.
Végül kijelenti, hogy a kormánynak a leghűségesebb katonája és kOve-tője lesz, ha a jelenlegi választól törvényt sutba dobják és törvénybe Iktatják a titkos szavazást. A jelentést nem veszi tudomásul.
Ivády Béla földművelésügyi miniszter elismerte, hogy nemcsak a 20 holdas gardák szorulnak bizonyos segítségre, az \' államháztartás mai helyzetében azonban nem mehet tovább,
Vitéz Endrey Anlal a mult kormányzat munkáját méltatta. Bethlen István gróf államférfiul képességére a nemzetnek még szüksége lehet — mondta. Beszéde további folyamán szintén a titkos választójog bevezetése mellett foglalt állást
Borbély Oyörgy gazdasági problémákkal foglalkozott. Btttner János a közüzemek megszüntetését kérte. Koős Zoltán utalt arra, hogy a mai súlyos helyzetet nem a mult kormány pénzügyi politikája, hanem a világválság Idézte elő. A hitelezők saját jól felfogott érdekükben egyebei nem tehetnek, mint hogy megadják számunkra a halasztást. A kormányt alkalmasnak tartja; hogy az országot kivezesse mai\' súlyos helyzetéből. Varsányi Emil az ipar és mezőgazdaság súlyos helyzetével foglalkozott és méltatta a transfer-moratórium jelentőségét. Madarász István Uleték-ügyi kérdéseket tett szóvá. A vitát holnap folytatják.
Agyonlőtték Jack Dlamondot
Newyork. december 18 Jack Dlamondot, a hírhedt banditavezért ma délelőtt ismeretlen tettesek agyonlőtték.
Mától fogva olcsóbb a szivar
Budapest, december 18 A pénzügyminisztérium a dohánygyártmányok árjegyzékét december 19-ével hatályon kívül helyezte ét december 20-ával uj árjegyzéket léptetett ^letbe. Az uj árjegyzékben a dohány és cigaretta árak változatlanok, a szivarok ara azonban csökkent.
Hock János ügyében
elhalaaztották a Ublal tárgyalást ,
Budapest, december 18 A budapesti tábta Hock János ügyének december 20-ára kitűzött tárgyalását jövő év február 16-ára halasztotta.
Szenttéavatás
Róma, december 18 A pápa helyt adott a ritusok kongregációja ama javaslatának, a mely boldog Albertus Magnus szentté nyilvánítására Irányul.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 16.
Elveszítette 9000 pengős kártérítési pürét egy volt kanizsai primadonna
Hogyan mtnt füstbe Elek Ica szegedi szerződése ?
Nagykanizsa, december 18 Sokakat érdekelni fog Kanizsán az alábbi história Elek Icának, a Fodortársulat volt primadonnájának meghiúsult szerződéséről és a körülötte zajlott pörösködésről.
Szeged városa pályázatot hirdetett a színháza bérletére. Pályázott Oörög Sándor direktor is, aki azonban nem tudta előteremteni az óvadékot. Elek Ica, a színház primadonná|a két takarékkönyvet és két brililáns-gyürüt ajánlott fel 15.000 pengi értékben kölcsönképpen Oörögnek, azzal a feltétellel, hogy öt továbbra ls
szerződtesseetsórendü primadonnának.
Az üzlet létrejött. Görög azonban nem kapta meg akkor a színházat, ugy. hogy a 15000 pengli visszaadta, Elek Icát pedig nem szerződtette és nem szerződtette később sem, amikor a szinházat, enyhébb feltételekkel mégis megkapta.
Etek Ica erre félévi fizetéséért, 9000 pengőért, ami mint pönálé volt kikötve, perbe fogta az Igazgatót. A szegedi társaság élénk érdeklődése mellett most volt a tárgyalás a törvényszéken, amelyen a törvényszék Elek Ica keresetét elutasította.
á halálos hévízi fürdés a bíróság előtt
A leány haláláért 300 pengőre Ítélték a megmenekült pesti tisztviselőt
Nagykanlva, december 14
Ezév nyarán a Budapesti Kereskedelmi Kórház leküldte Hévízre Salgi Bercbtold 40 éves kereskedelmi tisztviselőt gyógykezelésre. Ugyanakkor a branche-ból többen U tartózkodtak ott Budapestről, akik egy kedves társaságot képeztek. Igy többek között Vratartcs Anna, a Kereskedelmi Kórház (Utal ápolónője, Léderer Teréz budapesti tisztviselőnő, Weiser Írén is. A kis társaság tagjai naponta fürödtek orvosi előirás szerint. Junius 13-án Vratarlcs Anna, aki kistermetű leány volt, a hévízi tflkörfürdőben fürdött a társaság többi tagjaival. Vratarics ki akart menni a mély vizbői és mivel nem tudott úszni, Léderer Teréz megkérte Sal-gót, hogy
férfi létére vigye kl • vízből Vratarlcs Annát
Salgó karjára kapta a fiatal leányi és kivitte az iszapban az I. osztályú fürdőbe. Salgó figyelmeztette a leányt, hogy ö sem iud úszni, de mivel az első napon sikerült, másnap újra megkérték Salgól hasonló szívességre. Salgó ekkor is karjára vette a leányt és Igyekezett vele kifelé, azonban az iszapban mind mélyebbre és mélyebbre sülyedl, ugy, hogy egyszerre csak elvesztette lába alatt
l talajt,
a leány kiesett a karjából éa mindketten a vízbe estek, amely elnyelte őket Irtózatos tusa támadt a víz alatt
az életért, mig csónakon jöttek a fürdő alkalmazottal és kihúzták Salgól súlyos állapotban, a leány pedig eltűnt a vízben, nem lehetett megtalálni. Salgót a keszthelyi kórházba szállították, majd onnan Budapestre, mig felgyógyult, Vratarlcs Annát a víz csak 36 óra múlva dobta felszínre. A szerencsétlen teremtésnek szülei megszállott lerüle-ten élnek, Igy leányuk tragédiájáról csak akkor értesüllek, amikor az már a földben pihent.
Oondstianságból okozott emberölés miatt ma vonta felelősségre Salgó Berchtoldoi, a nagykanizsai törvényszék Mutschenbacher-tanácsa.
A törvényszék Silgó Bjrchtoldot bűnösnek mondotta ki gondatlanságból okozott emberölés vétségében és őt ezért az enyhítő szakasz alkalmazásával
300 pengő pénzbüntetésre Ítélte, de a büntetés végrehajtását 3 évi próbaldOre felfüggesztette. Vitéz Szlly Dezső ügyész súlyosbításért fellebbezett.
Csölle Györgyöt két évi fegyházra, I. Dénest egyévi börtönre Ítélte, K. Józsefet pedig felmentette a törvényszék
K. József ártatlan áldozata volt M. Dénesnek, akinek tudott négy betöréséről, de nem mert szólni, mert félt a bosszújától
Kaposvár, december 18 A kaposvári törvényszék most vonta felelősségre Csölle Oyőrgyöt és társait, akik ellen sorozatos betörés büntette cimén emelt vádat a kir. ügyészség.
Ez év tavaszán és nyarán, mint ismeretes, sorozatos betörések voltak a Dunántulon. Hosszas nyomozás után a kanizsai rendőrség végre őrizetbe vette M. Dénes és K. József kanizsai gyerekembereket. A vallatás során M. Dines beismerte, hogy a betöréseket ö és Csölle György, a .vezér" hajtották végre. Amikor a csendőrség el akarta fogni Csöllét, az öngyilkossági szándékból
hasbalőtte magái, de az orvosok megmentették az életnek.
A főtárgyaláson Csölle Oyörgy sírva vallotta be, hogy megvonták tőle az Iparengedélyt és Igy, hogy áldott állapotban levő feleségének ételt szerezzen, kénytelen volt be-téréseket elkövetni.
M. Dénes mindenért Csöllét okolja. O csak kinn vigyázott aialatt, mig Csölle elkövette a betörést. A zsákmányon mindig megosztoztak.
A bünügy harmadik vádlottja, K. József elmondotta, hogy egészen véletlenül került M. Dénes hálójába, akinek fizetéses alkalmazottja volt, de sohsem kapta meg a fizetését.
M. Dénes egy alkalommal bevallóit előtte négy betörést és Igy tudóit ő ls a bűnös üzelmekröl. Szólni azonban nem mert senkinek, mert félt M. Dénes bosszújától.
A törvényszék hosszas tanácsko-
zás után Csölle Györgyöt 17 rendbeli betörés miatt 2 éri fegyházra. M. Dénest pedig 10 rendbeli betörés miatt egyévi börtönre Ítélte. K. József harmadrendű vádlottat felmentette.
Másfélévi börtönre Ítélték a diszeli menyecske féltékeny lovagját
Egy keszthelyi soffőr lelőtte riválisát
előrántotta a revolverét és megsebesítette Pintér Györgyöt.
Az ügyet most tárgyalta a zalaegerszegi törvényszék. A tárgyalásra több tanút idézett meg, köztük Toronyi Gyulánét is, a kocsis munkaadóját. A tárgyalás megnyitási után a védő zári tárgyalást kért é» azt a bíróság el is rendelte.
A bizonyítási eljárás befejezése ulán a törvényszék Virág Lajost bűnösnek mondotta ki szándékos emberölés bűntettének kísérteiében és ezért másfélévi börtönre Ítélte. A felek fellebbeztek az ítélet ellen.
Zalaegerszeg, december 18 A Zalai Közlöny is beszámolt arról a rejtélyes hátterű revolveres merényletről, amely október elején történt Díszei községben.
Pintér György kocsis, aki Díszeiben Toronyi Gyuláné földbirtokos-nőnél volt alkalmazásban, hevesen udvarolt egy diszeli menyecskének, aki körűi azonban Virág Lajos keszthelyi soffór Is tette a szépet.
A merénylet éjszakáján mind a két vetélytárs összetalálkozott a menyecske háza előtt. Szóváltás keletkezett, melynek hevében Virág Lajos
Betörök garázdálkodtak a surdi Zichy-uradalomban
A helyszínen topott keztyü segítségével tüntették el az ujjlenyomatokat
Zákány, december 18
(Saját tudósítónktól) Vakmerő betörés történt péntekre virradó éjszaka a surdi gróf Zichy ÖJön uradalom területén.
Az erdőmestert hivatalba ismeretien tettesek éjnek idején behatoltak, az ott levő Weriheim-kasszát kivitték az udvarra és oti feltörték. Nem volt azonban szerencséjük, mert Petrzllka lőerdész este mindig kiveszi a pénzt a kasszából és biztonságba helyezi. Igy történt, hogy a rablók csak 15
pengőt és egy aranygyűrűt találtak a kasszában, amiket természetesen elvűtek.
A hivatalban a fogason lógott a főerdész kabátja is, ezt nem lopták el, csak a zsebéből kivették a kesztyűt. A kesztyű azért kelleti neldk, hogy munkájuk közben az ujjlenyomatokat eltűntessék, ami sikerűit ls nekik. A főerdész, aki a harmadik szobában aludt, nem vett észre semmit.
A nyomozás megindult. MMMArtMVMMMMWMrtMMAMMAM
GONDOLATOK EGY GYERMEK-ELŐADÁSHOZ
Lázas sürgés-forgás. A Városi Színház nézőterének zenekari bejárata olőtt keleU királyok szinpompája. gladiátorok fegyverei, testőrök csillogó köntösei, udvari emberek komoly figurái, a „felséges nép" köntöaének válogatott tarkasága, tezes, turbános, szakállas fejek, ravasz scmlta-arcok furakodnak, itlremlenek a telt ház silrtt sorfalai mellé. A nagyszámú szereplőre tekintettel, a1 rendezőség kényszerűségből a nézőtérre dirigálta őket. Mig azon tUnődöm, helyes volt-e az illúzió toljosségónek rovására ezeket a kifestett és néha BZinte megdöbbentően jói maszkírozott gyerek-színészeket előadás előtt Így bemutatni, — szinte ]ól esik egylk-má-nlknnk Jól sikerült figurájában Ilyen közelről elgyönyörködnöm. Gyermekkorom mesevilágának kedvelt alaklal, a távoli kelet misztikumának minden gyöngyszeme elém pereg, csillog, ragyog ... Néha Jólesik behunynom a szemem... Uyenkor kikristályosodik ajkamon az őszinte fohász: „Uram, ha ugy lehetne, hogy a te Bzegény szolgád újra gyermek lenne... Gondtalan, ábrándozó, kacagó azáju gyermek ."
Ülőhelyemet a széksor legszélén Jelölték kl. Amíg innen ezekben az eleven kis gyerkőcökben elgyönyörködöm, azt veszem észre, hogy a székem karfájára Heródes ogylk főembere könyököl. Kifáradt az álldogálásban s amig igy „pihen", klmaszkfrozott arcáról felém illatoznak* ragasztó-anyag, akóc-bajusz bizarr komédiás szaga. Es mindaddig természetes egyszerűséggel Igyekszik megosztani velem ülőhelyemet, míg egy tanító-rendező el nem dirigálja onnan. (Ugylátszlk a tanítók még
az Ilyen királyi főembereknét is nagyobb urak...)
S mig folyik az előadás .megfeszített" figyelem mellett, az egyik gladiátor box-párbajt vív egy vörtfsszakállu fl-Uszteussal. Maszatos ökle ogy kettőre el ls Intézné a dolgot, ha a rendezők bele nem szólnának a rögtönzött meccsbe.
Pereg az olőadás a színpadon. Szinte meglepő zavartalansággal. A bámulatos türelemmel betanított és — el kell Ismerni — a mozdulatok tökéletes harmóniájára épített vérszegény mesécske észrevétlenül lopja magát sok felnőtt szivébe. Nem ts szólva azokról a nyi-tottajku, kerekszemű apróságokról, akik szerepen klvUI a nézőtérről figyelik az előadást. Buksi fejűkben ott motoszkál, kis piros ajkukon ott vereslik: vajha ők la ott mozoghatnának, beszélgethetnének azon a szép, mesebeli színpadon, amelyre Qogl Mária tanltónénl kéthónapl brlllláns asszonyi türelme felhalmozta Kelet minden színpompáját.
Ahogy elnézem a mellettem sorakozó kis szereplőket, ahogy felvonás közben reájuk eeik a nézőtér Uvegkörtélnek ezüstös fénye, Jólesőleg állapltom meg, hogy ennek a szegény Magyar fajnak minden vonása milyen szép. Ezek a kifestett arcú gyerekek mind magukon viselik a turániak minden szépségét. Az a kis ecsetnyi piros feeték az arcukon, sáppadt, szomorú kis magyar arcukon megmutatja mindazokat a Jellemző sajátosságokat, amelyek ennok a falnak klpuszUthatatlansajátjai... Adjatok szint, adjatok piros életot ezekre az arcokra, mérjétek kl nekik teli edénnyel az Élet tápláló nedveit, meg-
a
Kedves és hasznos foClTÚCSOIiy 1 CZ/tfllCZélC
MICTÉNVI CI1*Ö. ^ Legjobb gyermekcipők, valódi svéd TRETORN hócipő, teveszőr házi- ér posztó-cipők
Miltényi Sándor és Fia cipöüszletében.
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY »
lássátok, milyen szép lesz, kerek o világon nom nkndlok még egy olyan kertre, ahol Ilyen, nhot oonól különb virágok teremhetnének...
A színpadon közbo lélzü lelenoteket rögtönöznek u kis gyorekszlnészek. Egyik-másik lurkó olyan biztos mozdulatokkal kíséri sokszor semmitmondó kis szerepót. olyan közvetlen humorral rögtönöznek Jólzü llgur&lls Jelenetekot, hogy nekllnk, komoly felnőtteknek, önkéntelenül tapsra verődik a kezünk... És emellett annyt bál, a kislányok köntösén annyi tisztaság, annyi fehérség villózik a szemünkbe, hogy önkéntelenül Is könnyűvé, örvendővé válik « lelkünk : ez a sok szópsóg. ez a sok Ígéret, mind a mienk Gs a sok szép bimbózó élet, mind a magyar reménység virágos kertjéből való ■■
fis ekkor egy harcsabajuszú „Igrlo,, koboz-pengetóa mellett egyszerű kis dalra gyújt. És még most ls ott muzsikál a fülembon ennek a kis dalnak refralnje:
mKis bárdnykám minden reggel Bégettssel ébresztget fel: KeJJ fel, édes gazdám..."
Amíg ezeket a gondolatokat leírtam, meleg bálával telik meg a leltem Irántatok, vorgődó. küzdó magyar tanítónők. akik minden kincaotokot „Igy pa zároljátok" el a ml drága kincseinkre, gyermekeinkre.--
Brassány/ Qyulá
Mikes püspököt
Gyómőrey főispán Zalavármegye nevében IdvSzSlte
Zalaegerszeg, december 18 Mikes János gróf szombathelyi ntegyéspüspököl 20 éves püspöki jubileuma alkalmából meleg szerelettel táviratilag üdvözölte Oyömörey Oyörgy főispán Zalavármegye közönsége nevében. A jubiláló megyéspüspök, értesülésünk szerint, 2000 pengőt a szombathelyi, 1000 pengőt a zalaegerszegi és 500—500 pengőt a kőszegi szegényeknek adományozott.

Dcc. 19. F<U6kefe*kc<ltlmlt Végzettek műsoros estély* a Kaszinóban.
Re!. Nőegylet karác^onyta-ünnepélye az Evang. Otthonban 4 órakor. iDec. 20 tói Sanék képkiállítás! a Polgári Egyletben és Oirdonyl (OoldsUln) EIU kiállítása a Kaszinóban Dcc. 20. Klikátiürul Iskolák pásztorjátéka 4 órákor a Polgári OWasókórben.
NagykanliMl leventék karáctonyfa-flnnepélya a Rosgonyi-utcal Iskolában d. «. II órakor.
A klskanlzsal leventék karácsonyfa-dnnepélyc a Levento Otthonban 7 órakor.
0*«. V. l.«v*nU ulolelóidás és mulattig Klsksnl
zsln a Polgári Olvasókörben i órakor. Oec. Sl. A LcMyklub azllveaztereati műsoros teila
a Miaixióskizban 0 órakor. Ja*. 5. Az Ev. Nfegylct teája 9 órakor a Cenlrálbáo.
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 126 P-ért Schütznél.
A Füszerkereskedők Egyesületének tagjai a
I ES H|BV
ünnepekre való tekintettel a helybeli
Sörfőzde
Király
kőbányai tipusu kiváló gyártmányát mélyen leszállított árban hozzák forgalomba.
Szalon udvari sör 1 üveg 48 flll.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Deoambap 19, szombat
Róm. katolikus: Petágli. Frotestáni:
Viola. Izraelita: Teb. hó 9 •
Városi Mnzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Gyógyszertárt éjjeli azolfátit i f. hó végéig a .Mária\' gyógyszertár Király ul 40.
Városi Mozi. .Tűzmadár" szenzációs lllmattrskdó. — .Kísértetjárás-, vígjáték - Híradó.
Oöitttrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egéu nap nőknek). Tel. 2—13.
— Ma este van a Kaszinóban
a Felsőkereskedelmi! Végzettek Szövetségének nagyszabású műsoros estélye. A nagyszerű műsort tánc követi. Belépődíj nincs. Az érdeklődésből Ítélve hangulatban nem lesz hiány.
Nem ériem, kérem,
abszolúte nem értem a statisztikus urakat. Ttlcsköt-bogarat kiszámítanak. Nemrégiben például egy nagyon érdekes előadás voll Londonban. A. H Williams ur tartotta az angol kereskedelmi utazók ülésén Az előadó ur, aki különben egy nagy londoni áruház Igazgatója, pontos számadatokkal kifejtette, hogy az átlagos angol nő életinek egy hatod részét töUl vásárlással is alkudozással
Egy hatvanives hölgy eszerint életéből teljes tlz esztendőt tölt el csupán azzal, hogy vásárol . ■ vásárol és vásárol. Tlz esztendeig.
Szédülni kell, ha belegondol az ember, hogy mi mindent összevásárol Ilyen temérdek idő alatt...
Van azonban ennél szédítőbb Is.
Számítsák ki a statisztikus urak, hogy a férjek életüknek hány hatodát töltik el azzal, hogy kifizessék a nejeik vásárlásaiból eredő számlákat.
Annyi hatoda azt hiszem, nincs Is egy fér] életének... (7)
oicsó karácsonyi m
Singer József és Társa
divatáruházában.
Nagy tömeg maradékból választhat
Nffi kabátok leszállított árban.
— Racionalizáló bizottság az OTI kanizsai kirendeltségénél.
Az Országos Társadalombiztosító Intézetnél egyszerűsítik az ügyvitelt és ebből a célból bízottságok keresik fel a vidéki pénztárakat. Az egyik Ilyen bizottság, amelynek Szalay Kálmán dr. igazgató, Rlblczey aligazgató és Rácz József számvevőségi főtanácsos voltak a tagjai, néhány nappal ezelőtt Nagykanizsán is járt, majd tovább utazott Zalaegerszegre. A bizottság két napig marad a megyeszékhelyen, hogy eldöntse, milyen egyszerűsítéseket lehet végrehajtani a kerületi pénztár ügyvitelén.
— Karácsonyfa kiosztás. Közhírré tesszük, hogy adolt minőségű és darabszámú karácsonyfára számithalnak mindazon intézmények és egyének, akik mult évi jegyzékünkben mint átvevők szerepellek. Érdeklődni lehet délelőttönkint 351. telefonszámon. A kiosztás és átvétel napját és időpontját a Vár-kapun jelezni fogjuk. Számolni kell azzal a körülménnyel, hogy egy ujabban fellépett károslló rovar (az érdeklődők részére megnevezhető: NematuB abie-tlnus L.) lucfenyőink legnagyobb részének tűit a koronától kezdve lefelé lerágta, miért is a karácsonyfák minősége romlott. Hercegi Erdőhlvatal.
— Névmagyarosítás, A belügyminiszter megengedte, hogy Brunschltz János nagykanizsai kereskedő és kiskorú Karolln leánya családi nevűket .Btleznai"-r& változtathassák.
— Frontharcosok I Szombaton este 5-töl 8 óráig inspekció lesz a Wollák-féle vendéglő különtermében. Minden bajtárs ügyes-bajos dolgát, felszólalását meghallgatják.
— Háborús emlékérmet osztottak a rendörségen. Bensőséges ünnepély zajlott le pénteken délben a nagykanizsai rendőrség őrszemélyzet! osztályán, ahol Solymossy László rendörtanácsos, a kapitányság vezetője a tisztikar jelenlétében osztotta ki az őrszemélyzet! osztály tagjai között a háborús emlékérmet. Solymossy tanácsos, aki maga is megkapta a kitüntetést, buzdító szavak kíséretében osztotta ki az érmeket. Utalt arra, hogy az emlékérem különösen a rendőrséggel szemben blr nagy jelenlőséggel, mert nekik békében és háborúban egyaránt harcban kell állaniok azokkal szemben, akik a fennálló állami és társadalmi rend ellen törnek.
= Női kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Singer dlvatáruházban.
Savakat, vasánuf Bee. 18-20.
A „Submarlne" világsláger testvérfilmje:
TŰZMADÁR
A Columbia Piktures 10 felvonásos lélekzetelállltó, nagystilusu remeke.
Főszereplők: Lilla Lee, Jack Holt, Ralp Oraves Hangoafilm. Német beszéd, magyar feliratok.
Kiaártatjárás
Vígjáték. Híradó.
— Leventék karácsonyfája. A
levente bajtársiasság szép kifejezői minden évben a karácsonyfa Ünnepélyek. A nagykanizsai leventék karácsonyfa gyújtása december 20-án, vasárnap lesz, műsoros ünnepség keretében. A nagykanizsaiaké a Roz-gonyl-utcal tornateremben délelőtt 11 órakor, a kiskanizsaiaké este 7 órakor a Levente Otthonban.
— Fizessen elö a Színházi Élet-re, mert a most belépő előfizetők a következő karácsonyi ajándékot kapják : 1. Az </< évi 10 pengős előfizetési dijat elfogadjuk havi részletben. 2. Ingven kap|a: január l-ig megjelenő Színházi Élet számokat. 3. Ingyen kapja: az elmúlt negyedévben megjelent 13 számot.
4. Ingyen kapja: Hans Possendorf .Milliók szerelmese" című regényt.
5. Ingyen kapja: január-márciusi ajándékkönyvünket.
— Tolvajt fogtak a piacon. A pénteki kanizsai hetipiacon Krakovlcs József rövidárus sátrából egy kendős asszony 15 zsebkendőt ellopott és azt a kendője alá rejtve, távozni akart. Észrevették és átadták a rendőrségnek, ahol megállapították, hogy S. Pélerné eszteregnye! lakossal azonos, akit nyomban átkísértek a járásbíróságra.
— Anyagi gondjai miatt felakasztotta magát egy tabl gazdálkodó. Mizerák Oyörgy jómódú tabl gazdálkodó az utóbbi időben anyagi nehézségekkel küzdött. Tegnap kiment a kertjébe, ahol egy meggyfára felakasztotta magát. Mire észrevették, halolt volt Beteg felesége és három kiskorú árvája maradL
— Valódi angol, divatos férfi-szövetek minden árban kaphatók SchQtznél.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 ófgkor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem Jól meg ls reggelizhet.
IMIárfs
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések : Pénteken aMntrsék-leT. Keresi 7 órákor -4.6. délntán 2 órakor -4-2, este 9 órakor —6 8.
Ptlh/hut: Egész nip lelhós égboltozat.
SMrány. egész nap északt uét.
(EJtzakal rádlójtltntit) A SSa»«.r.H alal Istástt |*ImM Mte M éra-kar ■ Tnákkra la hUUg MS *Ér-haté klMbfc hnuásaL
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 31.
Tisztelettel felhívjuk a m. I. vevőink nb. mét az olcsó
figyel-
újévi malacokra,
melyek élve és pucolva is megrendelhetők.
Szíves előjegyzéseket kérünk. Prágai módra pácolt Esterházy
sonkák, fflstölthnsok, felvágottak
mélyen leszállított árban.
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Toatoai 5-63. Nagykanizsa, Horthy Mlklóa-ot 2.
— A gondokkal kflzdő üzletembert a mai nehéz Idők tokkal súlyosabb követelmények elé állítják. Épen ezért kétszeresen értékes mloden olyan törekvés, a mely lehetőséget nyújt arra, hogy a vidéki kereskedő mások tapasztalataiból szűrje le a salát üzletében értékesíthető tanulságot és a gyakorlatból vett példákból nyerjen ötleteket üzlete fellendítéséhez. E célt szolgálja a „ReklAmélet*, az egyeüen magyarnyelvű reklámszaklap. Kirakat-rovata a karácsony Jegyében készült. Pompáa reprodukciókat nos, amelyek mlutáiü szolgálhatnak a hatásos karácsonyi kirakat-dekorációhoz. — A kiadóhivatal: Budapest. V. BAivány-utoa 12, lapunkra hivatkozóknak díjtalanul küld mutatván yasámot
— A legjobb tőkebefektetés: ha a nagyjövöjü Balatonfenyvesen az állomás elóitl lnkey birtokon villatelket vásárol. Érdeklődni Stabó Antal üzletében.
SPORTÉLET
Ma megnyílik az NTE jégpályája
Nagykanizsa, december 19.
A lélisporiot barátai napok óta sürgették a légpálya megnyitását. Ma végre arról adhatunk hírt — bizonyára a korcsolyázók nagy örömére — bogy a jégpálya ma délután 4 órakor megnyílik Az NTE tennlsz-szskosztálya — mint minden évben — az Idén is mindent elkövet, hogy minél több jégnapot biztosítson a korcsolyázóknak.
A belépőjegyek árát az egyesület
— a mai viszonyoknak megfelelően
— olcsóbban állapította meg. Különösen s bérletjegyek ára olyan alacsony, hogy — tekintettel a korai télkezdetre — bérlet-tulajdonosok nagyon olcsón fognak az idén korcsolyázni.
Bérlelek felnőtteknek 10 pengő, NTE tagoknak 8 pengő, diákoknak és gyermekeknek 5 pengő, diák- és gyermek-tagoknak 4 pengő, kísérőknek 2 pengő.
Napijegyek felnőtteknek 80 fillér, NTE tagoknak 60 fillér, diákok- és gyermekeknek 40 fillér, kísérőknek 20 fillér.
A jégpálya, kedvező időjárás esetén hétköznapokon d. u. 4-től, va-sár- és ünnepnapon d. e. fél ll-töl és délután 4-től van nyitva.
Értesülésünk szerint a szakosztály vezetősége vasár- és ünnepnap zenével fog kedveskedni a korcsolyázóknak. — Bérletek Vágó lllatszertárá-ban és a pályán válthatók.
Msgvételra keresünk nagyobb tétel termelés alatt levő nyeis, esetleg száraz
bükk-tüzifát
ab erdő, vagy legközelebbi állomásra szállítva. — Kitermelhető kemény tűzifa erdőt is keresUnk.
Havas és Hirschler
tQi itanagy kereskedők Szombathely, Kőszegl-u. 7.
Közgazdaság
Burgonya vetögumó beszerzési akció
A földművelésügyi minisztérium fennhalóságs slá tartozó m. klr. növénytermelési hivatal ulján (Budapest V. Kossuth Lsjos-tér 11. földművelésügyi minisztérium) megismétli sz 1932. év tavaszán is bur-gonys vetögumó beszerzési akcióját. Az akció ezúttal két részre tagozódik: 1. Nagy- és középgszda-ságok, 2. kisgazdaságok részéről történő vetőgumó rendelésre.
A közép és nagygazdaságok a növénytermelési hivatal által előirt burgonya vetögumó igénylési Íven
a) természetbeni visszaadás, b) kamatmentes hitel utján igényelhetnek vetögumót A természetbeni visszaadásnál a gazdaság a kapott vetőburgonya l\'A szereséi tartozik visszaadni a termésből. A kamatmentes hitel alspján igényelt burgonya vetőgumó rendelésnél a vételár >/< részét befizetik a hivatalhoz, mig a vételár 9/« részét jövö év október hó 31-ig kamatmentesen hitelezi a növénytermelési hivatal.
Kisbirtokosok velőburgonya igénylését egy s községi elöljáróság által Igazolt névjegyzék beküldésével foganatosíthatják, de a megrendelésnek legalább 50 q-ál meghaladó mennyiségnek kell lenni. A kisbirtokosok a) készpénz fizetés mellett,
b) kamatmentes hitel ulján rendelhetnek vetőgumót. Készpénzfizetés esetén hs a rendelők 25 kai. holdon aluli birtokosok — ugy a vetögumó vasúti fuvarköltségét a növénytermelési hivatal visszatéríti. Ksnpuiisntes hitel igénylése esetén ugyanaz az eljárás, mint a közép- és nagygazdaságokra vonatkozóan.
Az 1932. év tavaszán burgonya velőgumót csak az egyes burgonya fajtakörzdek létesítésének figyelembe vételével utal ki a földművelésügyi minisztérium. Ezek a körzetek a következők: Baranya és Tolnavármegye : korai rózsa körzet, Somogy-vármegye és Zalavármegye déli része: Ella körzet, Zala vármegye északi része: Wohltmann és őszi rózsa körzet.
Részletesebb felvilágosítást ad és velőburgonya igénylési Ível küld megkeresésre az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara. A burgonya vetőgumó igényléseket folyó évi december hó 31 élg a beérkezés sorrendjében intézi el a növénytermelési hivatal, éppen ezért a megrendelések feladása sürgős.
3600 karácsonyfát szállítottak Nagykanizsáról Budapestre
Nagykanizsa, december 18 A nagykanizsai piacon három hét óla nagy mennyiségben árulták a fenyőfát, főleg a kis fákból, a csemetékből volt sok. A fáknak elég elfogadhaló áruk volt, amennyiben 1.20, 1.40 P-ért igen szép fát lehetett már kapni. Valahogyan tudomására jutott ez a budapesti karácsonyfa
árusítóknak, hogy Nagykanizsán sok a csemele fenyő, holott Budapesten alig volt csemete, mert legnagyobbrészt magas fák kerüllek piacra.
Több budapesti kereskedő lejött Nagykanizsára és Összeszedte elfogadható jó áron az iit talált csemete fenyőket és felszállították Budapestre. Nagykanizsán persze most nagyon kevés a karácionyfa, főleg a szegényebb osztály igényelt kielégítő csemete fák, amelynek az ára egyébként Is legalább 150 százalékkal felszökött.
(—) Kényszei egyezség. Slnger Hermann és Slnger Sándor keszthelyi vegyeskereskedő cég saját kérelmére a nagykanizsai törvényszék megindította a csódönkivüli kényszeregyezségi eljárást. Vagyonfelügyelővé dr. Dér Ferenc ügyvédjelöltet rendelték ki.
Tt I 11 _ t , |
aartcai zartai
Párls 20-141/4, London 17-40, Newyork 512-75, Brflsael 7135, Milano 28-00, Madrid 4350, Amsterdam 205 75, Berlin 12110, Wien -■-. Szófia 3-71, Prága 1518, Varsó 87-80, Budapest 80-0217* Belgrád 905, Bukarest 3-07.
Tsraéaytázsde
Buxa tlszav. 77-es 13-35—13-85, 78-as 13-80-1400, 79-es 13-65 14-15, 80-as 13-75-14 28, dunánt. 77-es 12-45-12-70, 78-as 12-60-12-85, 79-ts 1*75-13-00, 80-as 1*85—13*10, rozs 14 28-14-35, tak. árpa 17-75—1800, zab 22-50-22-75, tengeri 14-40-14-80, korpa 12-75—13-00.
á loazotl Baak~Ü«Tlaa-ártolyaaal
VALUTÁK
Aagot f. 19-10-19-80 Bsfeafr. 79-30-TO90 Csák. 16-94-17 04 Dánk. 106*40-107-40 Dinár 10-12-10-20 Dollár 87050-873-50 Frandaf. 22-35-22-55 Holt 229-35-230-75 Zloty 63-88-64-38 Lel 348-384 Ura 4-10-420 Llía 28-80-29-10 Márka 138-48-136-28 Norvég 104*80-106-80
Peseta —*--•—
Schlll. -•—•— Svájci f. 110-70-111-40 Svédk. W7-00-I0800
DEVIZÁK AmsL 229-58-230-78 Belgrád 10-13-10-19 Berlin 135-55-138-28 Brüaael 79-40-79-90 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.106-60-10740 London 19-30-1980
Madrid —■--
Milano 28-90-29-10 Newy. 871-00-874-00 Oszló 104-70-108-50 Párta 22-44-22-56 Prága 16-92-17-00 Szófia 4-13-417 Stockh. 107-20-108-00 Varsó 63-98-64*38
Wien —•-•-
Zürich n0-80-lll\'40
latorásár
felhajtás 1032, eladatlan 223. -Elsó-rendtv. 1-02-1-06, szedett 0-04-0-98, szedett fiftép d-88-^0-92, könnyű 0-78-0-84, l-ső rendű öreg 09Ó- 094, ll-od rendű öreg 080—OW, angol süldő 0-80 098, szalonna nagyban 1*20—1-24, zalr I 40— 1-44, hus 1-18-1-26, félsertés 1-18—1*26.
Uaája: Mbalal lytarta és Lajikiaál ▼általat, fagvkaaiisám.
■ kiadó: Zalai Károly. tata«ni Hapt......a *. —-
APBÖ HIRDETÉS EK
UnlsMHk 3 (öt) pmnffő Shmoh arai a reIe*re0M kflnyt\'oM*. mMÁmlttnnm
nlltArWréin vtijoti előre f^alsmlSk.
Karáosaartatartö, valóságos szobs-disi, nagyon praktikus éa egyetlen csavar-rat kezelhető, eladó. Érdeklődni a klidó-hivatalban.
400 D-öl talak a város belterületén eladó. Bővebbet Batthyány-u 29. 5813
Hafctajaala állandóan kapható Sípos Andor, Mnszel és Priedenthal, Teutsch Qusitáv. vitéz Tóth Béla. Mustos Ferenc kereskedőknél éa a KOxtiaitviaelök Szövetkezeténél. — Tejközpont 8113
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, tlterenldnt r 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel § 28 It Megrendelésre házhoz küldöm, ■rasa Kéraly, Sa«k|áiqr-a, IS.
Ot szobás komplett la ka a Hlrdösaobá-/■] szonnalra, vagy május l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
Garay-utca 18. számú Ugyanott lakás kUdó.
eladó. -5880
kl alma kis éa nagymennyiséiben eladó Rákóczi-utca 23. M76
HA- és aárcipA aiaksztrű
S640 Javítását garanciával vállalok.
Cnatk* MMjé* gumlvulkinWIó
üzeme, Fő-ut 4. szám (goaenWd-ház.)
Naponta adJóanóVeodékéahisóállatehak
„FUTOR"
uéntavu tmkármánymesut.
A .FUTOR\' növéodékállatokoáI a csontképsödést elősegíti, hiaáara
^^étvágygerjesztő $
A -FUTOR" aaa orvosság, hanem a legllnomsbban őrlött méaiaólip, amsly ju áJWok szervezetiben igen könnyen
felszívódik, a amelyat ai matlk-ns anyagtartalmánál fogva adve-
aen fogyasztanak A .FUTOR\' etMáaeakoayhaaóetató-sét feleslegessé teszt. A oagyhlilalók, ara dalmik, gssdaságok a .FUTÖRM állandóan etetik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 ftlléi. ., Zaák vételnél (1 zaák 80 kg.) 9 pengő,
zsák ái a 130 flIL, vagy zsékcstre. I próbadobos ára (ccá Vi kg.) 30 B.lér.
Kicsinyben éa zsákaaámre kapható! k
orszáo József
mag, műtrágya^ odwtayvldőazarek
Nagykanizsán, Erzsébet-tér ia A bíróság mellett. Telefon 130.
A legszebb karácsonyi ajándék
a már fogalommá vált nagyszerű
inra mi
egyszerű beállitás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
fegyver- is íjortflzlel, rádió- él gramofon osxtályáa.
Nyomatott a Délzaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlíletvezetö: Zalai Károly).
71. évfolyam 288. szám
Nagykantzaa 1931. december 20, vasárnap
Ara 16 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SscrkesaUMg ét kUdóblv.Ul: Fóul S. uim. Keszthelyt flókkUdóMviUl: Kouuthutu 31.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElöHxetépI it* : egy hón > pengó •• fillér. Szerkesztőségi it BadóbivstaU teleion: 78. sz.
Optimizmus — pesszimizmus?!..
Irta: KELEMEN FERENC
Ezt a kérdést nem a mai agonizáló világ embere vetette fel először. Évezredek óta problémája az a nép millióinak, az emberi élet struktúráját és végső nagy céljait kutató kiválasztottaknak. Benne él a világ-históriában és a nagy Természet egész megfejthetetlen csodás világában. Problémája ez a mindennapi kenyérnek s a művészet transcen-dentális életének. A nyomorgó koldust épp ugy foglalkoztatja, mint a léi magasabb formált kutató homo-sapiensi. Optimizmus-pesszimizmus: maga az Élet, maga a Természel, a fény és árnyék, a jó és rossz, a gazdag és szegény egyensúlyi helyzete. Ahogy a világegyetem milliónyi bolygóit, a kihall, a vajúdó, a fénylő csillagokat egyensúlyban tartja a miszlikus teremlőerő, ugy áll kiegyensúlyozva egymás mellett az Elet két oldala: a fénylő optimizmus és az árnyékos sötét pesszimizmus.
\'Nem véletlen, hanem rejtélyes törvényszerűség,\' hogy törékeny embersorsunk a glóbus fény és árnyék, oldala között sodródik idéóda. Bölcs rendszer a nappalok és éjjelek misztikus Játéka, a hideg és meleg csodás változata, a napfény és borulás tündéri jelensége, mély pszichológiai és etikai Jelentősége van a Természet és benne az Emberi élet e dualizmusának. Optimizmus-pesszimizmus, az Élet két ellentétes pólusa, melyet felsőbbrendű Hatalom igazságosztó keze az örök törvényszerűség kiegyensúlyozó erejével szent harmóniába olvaszt össze. Igy fonódik magasabb egységbe Arls-toteles, Epikurus, Spinoza és Schop-penhauer egymástól eltérő filozófiája, :gy válik Igaz életté az örökké mosolygó, nevető kedély s a morózus, haragos, meghasonlott lélek I
Így lesz a mai kritikus idők kétségbeesett pesszimistája és vakon reménykedő opiimistája a vajúdó világ egy-egy alkotó tényezője, de csak a kettő együtt a mai kor embereinek igaz lelke. Mert még a mostani világhistóriai időkre is áll az erők, a hangulatok, a tettek kiegyensúlyozottságának örök törvénye. Csak ez szabadithalja meg a világot nyomasztó gondjaitól, csak ez viheti előre az Emberiség kátyúba rekedt rozoga szekerét. Minden egyoldalú érzelmi, vagy cselekvési megnyilatkozás csak felborithatja a lelkek, az erők harmóniáját s vagy a Szahara pokoli forróságával, vagy az Antarktls örök jegeinek fagyasztó lehelletével árasztja el a világ nyugalom, kenyér és munka után vágyódó embermillióinak érzésvilágát.
Napfény kell és nyugodt éjszaka kell a szenvedő emberiségnek! A gond és öröm, a munka és pihenés egybeforródó változata I Nem sötét pesszimistákat és l\'art pour l\'art optimistákat akarunk a közélet, a politika, a gazdasági világ színpa-
dán látni, hanem olyan férfiakat olyan kiegyensúlyozod lelkeket, akik az ember ősi, atavisztikus, rendeltetésszerű bizakodásával, de az igaz élet qbjektiv pesszimista ismeretével irányítják az emberiség sorsát I
S ennek a dualizmusnak kell érvényesülnie az élet minden vonalán. Politikai, társadalmi, gazdasági és pénzügyi életünkben egyaránt. Minden szélsőségtől tartózkodnunk kell. A politikában bölcs önmérséklet, a társadalmi éleiben demokrata türelmesség, a közgazdaságban okos megfontolás, a pénzügyeknél józan számítás legyenek irányelveink. Az
arany középút, az optimizmus éa pesszimizmus közős céllal legyenek vezetőink ebben a lelki és anyagi zűrzavarban, mely a nagy világháború rettenetes átka gyanánt szakadt a mai világ nyakába I Szomorú sors, ember sors, a Dante poklának sötét gyűrűiben vergődünk, de a távolból már felénk Integet a purgatórium biztató, derengő világosságai
IMa hajnali 3 órakor Nagykanizsán elfogták a lengyeltóti trafflkosnő gyilkosát
Nagykanizsa, december 20. A lengyeltóti traflkosnő gyilkosát, SOMOOY1 Ká/mén lengyeltóti szabót ma, vasárnap hajnal! 3 órakora nagykanizsai Sass-vendéglőben elfogták. A gyilkost, akt az Eötvös-téri vendéglő egyik asztalánál magában gubbasztott, HEQEDÜS József rendőrtörzsőrmester Ismerte fel is Igazoltatása után bekísérte a rendőrkapitányságra.
Korányi: ,,A viszonyok talán gyorsabban fordulnak jóra,
mint bárki sejtené"
Budapeat, december 19 Korányi Prigyes b ró pénzügyminiszter nyilatkozatában elmondotta, hogy a ml gazdasági és pénzügyi helyzetünk e^y része qttgfsz európai
problémának. Egyetlen fixpontunk van és ez a magyar pénz. Ezt meg kell óvnunk minden eszközzel és minden erőnkkel. A viszonyok váltét* Wvtíkeini ifilfr sok-

kai gyorsabban, mint számosan gondolják. Félre kell tenni egyelőre minden más szempontot Ez az első kérdés és csak azután lehet politikai cél-kuoiéstk- .jiaittolnl.
Elfogták az angyalföldi betörőt, aki fejszével széthasította egy
rendőr koponyáját
A gyilkos egyik társa li órák alatt rendőrkézre került
Budapest, december 19 Angyalföldön a szomunlra virradó é|izaka Slmkó Jórsef rendörtörzsörmester észrevette, hogy a Fáy utca egyik fűszeres bulijában betörök járnák. El akarta ö\'iet fogni, közben nzonban űz egyik betörő valószlnll leg felszecsapássat széthasította ko-ponyt íját. A reggeli órákban találták meg a járókelők a szerencsétlenül járt lendör holtleslét. Erélyes nyomozás Indult meg a lettesek kézre-
kerítésére. A délutáni órákban értesítették a főkapitányságot, hogy az Angyalföldön a detektívek elfogtak egy fiatalembert, aki rövid vallatás ulán beismerte, hogy ó gyilkolta meg két társával a rendőrt. Mivel nevel ket Is közölte, elfogalásu\'i rövid idő kérdése. A gyilkosok nevét egyelőre a rendőrség nem hozza nyilvánosságra.
Budapest, december 19 (Éjszakai rádiójeleniés) Egésznapi
Izgalmas nyomozás után a budapesti rendőrség elfogadta Slmkó rendőr gyilkosait Horváth Islvdn és Klrn-bauer Lajos személyében, akik csak a mull hét péntekjén szabadullak a börtönből. A rendőrt a hatalmas termetű Horváth ütötte le és lőtte agyon a saját fegyverével.
A nyomozás tovább folyik Oál Ferenc, a harmadik és az orgazda Deák Ferenc újságkihordó kézre-kerilésére.
-> itvs_<~hv* i.i i uji\'>_rt\\a" imtnr nnxjr v

Károlyi miniszterelnök: „Bizalommal nézek a közeljövőbe"
„Ki kell tartanunk, mig a talán nem is olyan messze lévő javulás bekövetkezik"
A telsö&áx befe/exte a kormányjelentés vitáidé
igy devi-
Budapest, december 19 A felsőház ma folytatta a miniszterelnöki jelentés vitáját.
Szőke Óyula rámutatott arra, hogy a magunk ertjéből rendbejönni nem tudunk. Ehhez szükséges, hogy hitelezőink Jobb belátásra Jussanak. Véleménye szerint
szükség lenne belső kölcsön felvételére és ezt közműn kákra kellene fordítani.
Mándy Sindor szerint mesék országába való az az állítás, hogy a titkos választójog bevezetésével, vagy uj képviselőválasztásokkal lehel segíteni a mai válságon. Sierinte i törvényhozásnak ki kellene mondani; hogy a külföldi követelések egy részét, legalább ls egyharmadát pen-
gőre kellene átcserélni és zához Jutna az ország.
Chorln Ferenc felszólalása ulán elnök a vitát bezárta, majd
Károlyi Gyula miniszterelnök emelkedett szólásra.
Részletesen foglalkozott a nép-siövelség pénzügyi bizottsága jelentésének egyes megallapi tásaival. A kormánynak leglőbb célja és törekvése, — mondta — hogy az állam hitt léi fenntartsa, a gazdasági élet folytonosságát biztosítsa és végül a pengő Vásárló erejét továbbra is fenntartsa Az állam hitelének fentártása magával hozza azt, hogy külföldi hitelezőinkkel megállapodásra jussunk.
Bármennyire súlyosak is a mai viszonyok minden téren, nem tartja reménytelennek a helyzetet. Meglehetős bizalommal néz a közeljövő irányába és meggyőződése, hogy éppen azért, mert a gazdasági viszonyok lehetetlen helyzetet teremtellek,
a változásnak és kölcsönös megértésnek az Ideje nincs is olyan messze, uiint gondolnánk.
Az országnak a bizonytalan Ideig tartó nehéz és súlyos órákat le kell küzdenie és kl kell bírnia. Nem szabad saját kishitűségünk és gyengeségünk miatt összeroppannunk. Kl kell tartanunk és helyt kell álla-nunk, mig a talán nem ls olyan
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 16.
messzelévő Javulás bekövetkezik.
A miniszterelnök beszédít általános nagy lanssal fogadta a felsőház, amely ezután elfogadta a kormányjelentést.
Az OFB megszüntetésiről szóló lavaslathoz Szeberényl Lajos szólalt fel. Rámutatott arra, hogy jobban szerelné, ha a fSIdblrlokrendezést nem a bíróságok Intéznék, mert ezek büntetőjogi szempontokat vesznek inkább figyelembe.
Zsltvay Tibor Igazságügy miniszter válaszában tiltakozol! az ellen, hogy a magyar bíróságot ugy állítsák be, minlha az csak bünügyi vonatkozásokat bírálna el és sz élettel nem lenne tisztában. A bíróság az életet figyeli és ha van hatóság, amely az embert emberként kezeli, akkor ez elsősorban a magyar bíróság. Szükség van a hltblzomdny reformjának rázkődtatások nélkül valő keresztülvitelére Itt olyan földbirtok-politikára van szükség, amely nem mozgósítja a földet, hanem a magyar népnek Jogos földéhségét helyesen és az Igazságos földmegoszlás alapelvei szerint elégíti ki. Ezután általánosságban, majd részieleiben Is elfogadták a javaslatot. Ezzel az ülés véget ért.
Kommunisták fal akarták gyújtani az ujpastl Chlnoln-gyárat
Budapest, december 10 Újpesten a Chinoln gyógyszer- és gumml vegyészeti gyár Tó-ulcára néző chlor-raklárának deszkafalát valaki kibontotta és beleiömölt a nyílásba egy összecsavart paptrosdara-bot, amelyei azután meggyújtott. Amikor az égő papirost eloltották, már nagy lánggal éjgett.
A gyártelepen óriási megdöbbenést keltett a vakmerő merényletkisériet, amely ha sikerül, borzalmas tömeg-szerencsétlenséget idézett volna elő. Ugyanis ha a faépület meggyullad, a kis palackokban (elraktározott chlor a hőségtől felrohban és a fejlődő gyilkos gáz azonnal elönti nemcsak a gyártelepet, hanem a környéket is.
A rendőrség megindította a nyomozást a vakmerő merénylők kézre-keritésére. Valószínű, hogy a gyújtogatásl kísérletet kommunisták követték el, mert az elmúlt Időben többször előfordult, hogy a gyár területén kommunista röpiratokat találtak, amelyeket a gyár hazafias gondolkozású munkássága azonnal beszolgáltatott a vezetőségnek.
A kalapácsos gyilkos
bflnQgyét februárban tárgyalják
Kocakemét, december 10 (Éjszakai rádiójelentés) Flschl Frigyes, a kalapácsos gyilkos ellen elkészítette a kecskeméti ügyészség a vádiratot és azt már be is nyu|totta a törvényszéknek. Február 9—10. napjain lesz a bűnügy főiárgyalása. Az ügyészség, amely bebizonyítva látja, hogy Stelnherz Rudolf nem akart meghalni, hanem csak balesetet akart elérni, hogy felvehesse a biztosítási összeget, szándékos emberölés büntette miatt emelt vádat a kalapácsos gyilkos ellen.
lankáról, lemondásról, sportról, virágzó Kanizsáról nyilatkozik ifj. Horthy Siklós a Zalai Közlönynek
Nagykanizsa, december IS
A Zalai Közlöny jelentése nyomán pillanatok alatt etierjedl a hlr, hogy a kormányzó fia, ifj. vitéz nagybányai Horthy Miklós hivatalos minőségében városunkba érkezeit.
A kanizsaiak közül, akik gyakran megfordullak Keszthelyen az utolsó években, vagy akik nyaraltak ott, sokszor láthatták a welszi hetceg eleganciájával öltözött, fejedelmi alakú Ifj. Horthyt, aki akkor a keszthelyi gazdasági akadémia növendéke voll.
Ma, az ország legnagyobb pénzintézetének Igazgatója s mint kiváló sportember, a Magyar Úszók Szövetségének és az Ökölvívók Szövetségének társelnöke.
Örömmel állapíthatjuk meg e tényt, hogy kormányzónk mindkét fia, az idők szavát megértve, a reális gazdasági, illetve ipari pályán helyezkedett el, hogy ezzel ls dokumentálják az ország közvéleménye előtt, a magyar faj munkaszeretetéi.
Munkatársunk alkalmat talált, hogy ifj. Horthyval aktuális dolgokról beszélhessen. A szlvélyesség, mellyel rendelkezik, csak igazán kiváltságosoknak adatott meg.
Amint a fotőjben, velem szemben, kényelmesen elhelyezkedve, szivarjából bő füstkarikákat eresztve, készséggel od néhány percet drága Ideiéből, elnézem finom vonásait, csillogó fekete szemét, mellyel oly szuggesztív hatással tud lenni az emberekre. Nem nehéz megállapítani, nagyon hasonlít édesapjához, a legfelsőbb hadúrhoz. Ruházalának legkisebb darab|a ls a legválasztéko-sabb eleganciát és hozzáértést árulja el, mégis szolid és nem feltűnő.
Midőn arra kérem, hogy nyilatkozzék az aktuális gazdasági problémákról, udvariasan, de határozottan kijelenti, hogy nem híve az Ilyen nyilatkozatoknak, mert szerinte ha-zánkat mai válságos helyzetből nem nagyhangú szólamokkal, hanem reális értékes cselekedetekkel lehel kivezetni.
— Dolgozzunk — mondja — mindnyájan szorgalmasan, vállvetve,
esetleg néha lemondásokkal küzdve Is, egy Jobb, szebb jövő reményében I■
Gazdasági kérdéseket többé aztán többé nem is érintve, az elnöksége alaH fejlődő sportokról érdeklődlem.
Mint ismeretes, ilj. Horthy az úszók társelnöke s nagy érdeme van abban, hogy a magyar úszók Európa úszói felelt nemrégiben Párlsban diadalmaskodtak.
— Sajnos — mondja — a nehéz gazdasági helyzet a sportban Is érezteti hatását, azonban úszóinkat az anyaglak miatt legfőképen a les-angelesl olimpiai kiküldetések költsége érinti Reméljük azonban, hogy az akadályok Időközben elhárlttat-nak és a legjobbjaink mégis csak olt lesznek a világ legnagyobb nemzetei közölt, hogy nem utolsó helyen,
— arra garancia a magyar faj ős ere/e, küzdenlakarása, mely a kllz delemben bennünket eddig még el nem hagyott. A győzelmet, illetve helyezéseket ma még korai volna mérlegelni, hisz még elég Idő van fiainknak az előkészületekre. Ennyit az uszó sportról. Napjában ugyanezt mondhatnám a boksz-sportról is, bár Itt pillanatnyilag gyengébben ál lünk, majd különben l.osangelesben meglátjuk.
Mielőtt elbúcsúznánk, érdeklődik még Nagykanizsa helyzelérő1, majd igy szól:
— Én bízom abban, hogy ha mindnyájan megtesszük kötelességünket s komolyan fogjuk fel hivatásunkat
— mihamarabb viszontlátjuk a régi, híres Nagykanizsát.
Hlrtchl Jenő
ldőlárái
A nagykanizsai meteorológiai mma-tigyelöjelentéeek: Szombaton aUmtrM-U\\ Raggal 7 órakor -94, délután 3 órakor —7, este 9 óraim —10 7.
Ptlhfatt: Egáaz nap tiszta égboltozat
Sxtítrdnv: Reggel és délben észak, este északkeleti szél.
(Ujunkat rádlóJtltnUt) Jk Mataorol*-■ \'■I latéaat leUatl aata 10 éra-kei- s HMag IU várható aaatlagaa kiaabb tiavssaéaaal.
Nagy karácsonyi vásár
mélyen leszállított árakkal.
Tennisz flanellok ........................ 72 fillér
Kis vég jó minőségű vászon ......... ...........9-50 pengő
Kis vég príma mosoll vászon..............................11-50 pengő
Konyharuha kockás, darabonkint............ 60 fillér
Törülköző damaszt, kockás, darabonkint...... 80 fillértől
Női ing, himztí\' ................................................1-10 pengőtől
Női bugyi ..........................................................1-10 pengőtől
Szines női hálóing................................................3-60 pengőtől
Szines ingbugyi ......... ..............................2 20 pengőtől
Kávés garnilura 6 személyes minden színben 6-50 pengő
Raktáron tartunk férfi és női szöveteket, tlanellokat, mindenféle selymeket és női kabátokat. Nutrlette bunda 85 P.
Welszfeld és Fischer "SEK;
Telelőn: 258.
S06]
Erzsébet-tér.
Telefon: 258.
A volt kereskedel-mlsták. estélyc
Kedves, derűs szinfollja s tegnapi este a kietlen, szomorú Ígéretektől terhes kanizsai farsangnak. A nagykanizsai felsőkereskedelminek sz életbe kikerült nagy diákcsaládja — mint Jelűnek igazgató mondta : .a prolongált diákság" adta ezt az estét a kanizsaiaknak. A közönség hálás voll. Elegánsan, díszes együttesben, zsúfolásig töltötte a Caslno dísztermét és lelkes örömmel vitte szimpátiáját, szeretetét a nagymultu Iskola falai közül kibomló együvé-tarlozás eszmé|e elé.
Jetiinek Miklós bankigazgatónak, a Szövetség alelnökének megnyitó beszéde a mai helyzet aktualitásába kapcsolódott, elsimogató melegséggel, szellemesen. — A beszédében aposztrofált Balogh Dávid felsőkereskedelmi iskolai igazgatót, a Szövetség elnökét a közönség lelkesen ünnepelte.
Havas Andor, a nagyon tehetségesen induló hegedűs számalt meleg siker honorálta. Artner Margit finoman kísérte zongorán.
Surányl Qyula tanár szűnni nem akaró óvácló közben lépeti a pódiumra. A renalssance-ról, annak előidé/ő okairól, a Danle, Petrarca, Bocacció irodalmából ulat tört ilnascimento szelleméről, a magyar renalssance gazdagságáról. Mátyás király Magyarországának pazar kul-lurájíról tartott a ludós alaposságával és az előadó rutinjával márkázott, értékes előadást.
Rosenfeld Berti sokallgérö Indulás ulán máris blztoskezü ura a zongorának. Vannay János zeneiskolai Igaigalónak egyik Igen kedves kompozícióját Is teljes sikerrel játszotta.
Perlsz Pál drámai erőt és liral lágyságot kevert szivaló-palettáján. Az előadót próbára tevő Babits-költeményt, a fantázia megoldott szárnyán szökdelő, keserű iróniáját mélyen rejlő Mozgófénykép-tí nagy hatással és sok színnel szavalta. Majd Barbarils Lajos két költeményét (.Örökmícs* és .Megállt az idő") szavalta.
A kacagás jegyében adta elő a rendkívül ügyes Slelner Oszkár Pollák Sándornak Ötletes, vidám Bethlen-paiodiáját, (zongorán kitért figyelmesen Hlrsch Magda). A műsor egyik legnagyobb sikere volt ez a szám.
A Pallos Klári, Vajda Jolán, Hlrschler Islván zongora-hatkezes nagyszerű, bravuios teljesítményével a műsor végetéri, szárnyat bontotta fiatalság istenáldotta jókedve és megkezdődött a tánc. — A rendezőség munkája minden elismerést megérdemel és hálát azok, akik ma merlek és sikeresen tudtak gondűzésre, mo-soly-fakasztásra vállalkozni.
NENETJEGYIRODA
a téli hónapok alaH a Nagykanizsai Takarékpénztár
emeleti pénztárhelyiségében áll az utazó közönség rendelkezésére. Hivatalos órák: d. e. 8-12 óráig d. a. 2-3 óráig Szíves felvilágosítás utazási Ügyekben : Teletorf* 31.
Karácsonyi szezonra, valamint a nagy raktárra való tekintettel,
raktáram tekintélyes részét 22Hs! leszállítottam
KAUFMANN KÁROLY.
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY »
Tuénif
Dec. 20.
A .Submarlne" világsláger testvérfilmje:
TŰZMADÁR
A Columbia Piktures 10 felvonásos lélekzetelálliló, nagystilusu remeke.
Főszereplők: Lilla Lee, Jack Holt, Ralp Oraves
Hangosfilm.
Német beszéd, magyar feliratok.
Kísértetjárás
Vígjáték. Híradó.
legnyllt két képkiállítás
Nagykanizsa, december 19
A kanizsai képzőművészeti események krónikáiból kiemelkedő Sass-ék ma megnyílt képkiállitása. Sassné és leányának a csudálatos indiai tájakat, izzó színeket, érdekes embe reket, a Himalája fehéren szikrázó csúcsait, az Indiai élei forrongását ábrázoló képsorozata olyan esemény, ami az egész magyar plkturában talán egyedülálló. Indlát Nagykanizsán látni még a laikusnak Is élmény, hát még a műértőnek. Sass Ferenc 23 éves piktor-pályafutásának összes termését összegyűjtötte erre a tárlatra, ami igy rendkívül érdekes áttekintésre nyúlt alkalmat. A tárlat
• Polgári Egylet nagytermében van. •
Ugyancsak ma nyill meg Odr-donyl (Ooldstein) Ellának, a szárnyaló fantáziájú és nagy technikai készségű müvésznövendéknek a kiállítása. 0 Is összegyűjtötte több év anyagát, Igy fejlődése érdekesen nyomon követhető. A tártat a Casino alsó termében van.
A galamboki „merénylet"
ügyében folyik ■ nyomozás
Galambok, december 19
A galamboki postamesternő férje, vitéz Farkas László Ismeretes éjsza kai kaland|ának ügyében, — amlnl Jeleztük — a klskomárom csendőrség erélyes nyomozást Indított, mert olyan körülmények látszottak fennforogni, melyek az éjszakai Idmadds megtörténtét kétségessé tették. A kls-komároml csendőrség azért ilyen irányban nyomozott és kihallgatta vitéz Farkas Lászlót, aki csendőri kihallgatása alkalmával megismételte, hogy egy csoport Ismeretlen legény megtámadta és benzinnel leöntve, meggyújtották őt. Vallomásában tiltakozott az ellen, mintha a hatóságot félre akarta volna vezetni. A klskomárom! csendőrség tovább folytalja a nyomozást.
A közkedvelt, köhö és, rekedtség és urut ellen igen hatásos bonbonok minden gyógyszertárban és drogériában újra kaphatók I •0 fiilép, I aUbox P 1-tO
Emeletre építi a Hangya-épületet éscsaládlházépltő-akcló céljaira parcelláztat a kanizsai Ipartestület
A mai rendkívüli Iparos-közgyBlée dönt a tervek felett
Nagykanizsa, docomber 19
A Zerkowltz-lngatlanok árverése alkalmával a nagykanizsai ipartestület 17 000 pengős ajánlatot tett a Hangya-épületre és az OHE az ajánlatot ellogadla. A székházépltő bizottság is hozzájárult a kedvező vételhez és most már csak a közgyűlés Imprimátura kell, hogy az Ingatlan árát kiűzethessék az OHE pénztárának. Érért ma, vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési termében az elnökség rendkívüli közgyűlést hívott össze, hogy az Ingatlanvételt jóváhagyja.
Ez a közgyűlés rendkívül lontos a nagykanizsai Ipartestület éleiében, mert az elnökség egy, a város egész gazdasági életére jótékonyan kiható
akcióra is előterjesztést tesz az ingatlanvétellel kapcsolatban.
Az a terv ugyanis, hogy a .Hangya" épület Horthy Mlklós-uti 28 méteres fronljára egy emeletet húznak, amelyet lakásokul, esetleg a testület céljait fogja szolgálni, a teleknek azt a részét pedig, amelyre ulcanyltás van tervezve, 18—20 családi ház építésére parcellázzák és ezzel Nagykanizsán megindítanak a város szivében egy nagyobbarányu családiház-építési akciót.
A teljes tétlenségre kárhoztatott 32 építőipari szakmának hosszabb időn át való foglalkoztatása és ipunkához jullatásá az egész város gazdasági életére jótékonyan hatna ki.
oicsá karácsonyi ím
Singer József és Társa
divatáruházában.
Nagy tömeg maradékból választhat
Nfil kabátok leszállított árban.
Sorsjegy-nyereség és örökség meséjével
vezette félre barátnőjét a keszthelyi patika laboránsa — A fiatalembert a vizsgálóbíró letartóztatta, a leányt szabadlábra helyezte
Nagykanizsa, december 19 Dr. Almássy Oyula, a nagykanizsai klr. törvényszék vizsgálóm rája ma délelőtt maga elé vezettette Jan-zső Lajost, a keszthelyi Cséby-gyógy-tár gáláns laboránsát és közel egy órán át kihallgatta. Janzsó ugyanazt vallotta a vizsgálóbíró előtt is, mint a csendőri kihallgatása alkalmával: Nő Ismer ősére kellett a pénz.
A leány vallomásából kiderült, hogy ő nem tudta, hogy Janzsó hogyan jutott a pénzhez. Janzsó mindig azt mondotta, hogy örökölt, Illetve sorsjegyen nyert és Igy ő ebbe megnyugodott.
Dr. Almássy Oyula mindkettő kihallgatása után Janzsó Lajos előtt
kihirdette a letartóztatásáról szóló végzését, mlg Bán Katói azonnal szabadlábraheTyezie. Bán még a délelőtt folyamán elhagyta az ügyészségi fogházat.
Janzsó eddig nem folyamodolt még fel a vizsgálóbíró letartóztatásl végzése ellen.
— Férfi cipők minden kivitelben legolcsóbban az .Ideál" cipőáruházban, Főút 12. sz.
— A legjobb tökebefektetés: ha a nagyjövőjü Balatonfenyvesen az állomás előtti Inkey birtokon villatelket vásárol. Érdeklődni Szabó Antal üzletében.
jtatidatd-
Gereabcij) Jat
RöimuírIÍ selyem-kom&inéba SltBzBtt a tolvaj oigánylegény,
•ki megdézsmált! a nagymoeásra kiteregetett fehérnemüeket
Nagykanizsa, deoember 19 A mull napokban a Horthy Miklós ut végén levő vasutas házakban nem mindennapi, vakmerő tolvajlás tör tént. Krakkauer Lászlóné néhai barcsi állomáslönök özvegyének otthonában nagymosást végeztek, amely után a ruhákat szépen kiteregették. A ruhák legnagyobbrészt természeteseit női ruhanemű volt. Történt, hogy az állomásfönökné leánya Elvira kiment megnézni a ruhák száradását és meglepetve látta, hogy a legszebb női alsónemüeknek hűlt helyük. — Nyomban jelentést teltek a rendőr-
•zoroz családidnak karácsony estéiére ós í.9.é,.i...,,,1[,endar*\' ha \\6 rádiót vóiórol. Orion 7016. sz. 2 lámpdi hangszórós készülék, Orion 7029. sx.speclálli 2 lámpát hangszórói kéizülók, Orion 7033. sz. 3 lámpái hangizórós készülék, Orion 7050. sz. 5 lámpái, dinamikus hangszórós készülék, Orion elektromágnesei és dlnamlkui hangszórók. Nagy vdloiztikban, minden szaküzletben kaphatók
posztóoipBk és tavauBr héxiaipfik
legolcsóbban az
»IüetíI«
cipö<trut>dxban
int Fö-ut 12. sz.
ségen, amely csakhamar kiderítette; hogy a tolva| Kalló Ferenc fiatal csurgói cigánylegény, aki a vasutasoknál mint tehenes volt alkalmazva. Kalló elfogatásakor beismerte, hogy ö volt a tolvaj. Előállították a klr. járásbíróságra. — Mikor a holmik után kutattak, kiderült, hogy az egyik nagyon finom rózsaszínű selyemkombinét a cigánylegény magára húzta diszkrétebb alsónemű gyanánt
Néhány napos előzetes letsrtóz-tatás ulán ma volt ebben az ügyben a tárgyalás Szabó Oyőző nagykanizsai klr. járásbíróság! alelnök előtt dr. Krausz Aladár ügyészi megbízóit részvételével. Kalló beismerte a lopást. Krakkauer Elvira kijelentette, iiogy sem a fehérneműre nem reflektál, sem a tolvaj cigány megbüntetését nem kívánja. Hivatalból üldözendő lévén, a járásbíróság a női fehérnemüeket kedvelő cigányt 14 napi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős. A cigány azótó ls hordja a rózsaszínű komblnét,
ZALAI KOZLÖNV
1931. december 20.
NAPI HÍREK
NAPIREND
December SO, mániip
Wóm. katolikus: Tlmót Protestáns:
Teolil. Izraelita: Teb. hó 10 •
Városi Muzeum 4a Könvvtár nyitva csütörtökön és vaaárnap délelőtt 10-töl 13 óráig.
Oyógvaiertárl éjjeli szolgálat: 1 bó végéig a .Márta\' gyógyszertár Klrály-ut 40.
Vároaí Mozt. .Tűzmadár\' szenzációs lllmallrakcló. — .Klaé.tetjáráa\', vígjáték - Híradó.
OŐBlUrdó nyitva reggel 6 órától eflc 8 óráig (bétfó, szerda, péntek délután, kedden egéai nap néknek). Tel. 2—13.
December 81, hátfft
Róm. katolikus: Tamás. Protestáns: Tarnáe. Izraelita: Teb. hó 11.
A tegnap parazsa mellett
Irta : Bsrbsrlts Lsjot
Neked panaszlom, nagyuram, Estei
A csendbe hulló percek pitvarán, a tegnap hamvadó parazsa melleit Illók egyedül... Néha ostobán, nem tudom, miért, szaladok lefutó csillagok után Lihegve, fázva így jutottam mostan a Te színed elé, ahol Holnap-tarlón Halál-csósz silbakol és a kézi! nyújtja felém. A dézsmát kéri... Vagy mit akar? Amim volt: néhány tarka álom, bus alázat, csendes hlvalal. semmi-haszonéri mlml eladtam: ráment sok szép, nagy rohanásra. Unt mesék pénzét kaptam csak érte s mert hittem és akartam többet, kinevettek: — ,Ez az ára t"
Én elhittem ezt, nagyuram, Estei
S most a két markomban szorongatom a talmi pénzt. Megcsörgetem... Hallgatom : szép, kicsi zenék csendülnek belőle : pár ócska rim, rozsdát öröm... S mlg számolom, a szörnyű csősz (árnyéka mintha az égig nőne) sziles kacajjal rám köszön
S most bocsásd meg, nagyuram, Estei
hogy mint vásárt, cifra bábok, a szörnyű aósz elótt, lm I -én is ijedten, sután bokázok és az ürts szivemet mutatom boldogan, hogy látta nincs mi! odaadnom semmi temmi, Bocsásd meg, hogy roskadt szolgád ezután mar sohase tud máit, csak síró kintornán énekelni ét két tromoni nemmel minden örömei elsiratni...
Bocsáss meg mindent, nagyuram, Este 1 Aztán gyerünk... mindegy mart: lehulló csillagok után szaladni ...
— A polgármester veszprémi utja. Dr. Králky István polgármester szombathelyi és veszprémi útjáról ma tér vissza Nagykanizsára.
— A dunáotull ev. püspök jubileuma. Most 15 éve, hogy Kapi Béla dr.-t evangélikus püspöki méltóságába beiktatták. A püspök minden ünneplést elhárított magától, mégis számosan keresték fel sze-rencsekivánataikkal.
— Bélyegvlzsgálat a törvényszéken. A nagykanizsai törvényszéken legnap Dus Jenő pénzügyi titkár, Manku Zoltán főtiszt és Herovlcs Oyula állampénztári tiszt bélyegvizs-gálatot tartottak.
= NŐI kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Singer dlvatáruházban.
Nagy karácsonyi fátéli. vásár
Ármuth Sándor és Fia
áruházában
Bazár-udvar. Külön 96 filléres osztály.
♦ Gyermekkocsik " ▲
a legújabb kivitelben. ^^^
Bör- én őóclpölc KépKeretexés
olcsó árban. nagy választékban.
— Horváth István mérnök távozása Nagykanizsáról. Horváth István okleveles gépészmérnök, akit a népjóléti minisztérium küldőit le Nagykanizsára a városi vízvezetéki mü ellenőrzésére, befejezvén küldetését Nagykanizsán, visszatéri Budapestre. Esztendőkön keresztül ténykedett a városi vízmüveknél és szaktudásával, a felekkel való előzékeny b násmódjívai a város közönségének közmegelégedését vívta ki.
Karácsonyra rádiót a Tranadanubiától.
— Domány Sári sikere Budapesten. A Magyar Szimfonikus Zenekor III. hangversenyének kritikái a fővárosi lapok zene-rovatában elismeréssel emlékeznek meg Domány S\'tiról. A Pester Lloyd ezt írja: „Az előadásának veleszületett bája és hangjának könnyed közvetlensége D imány Sári operaénekesnőnek az operaszlnpadra vezető utat jelölik meg, ahol ö, mint ügyes kolorstur-szubrett érvényesülhetne." A kanizsai művésznő Blkerét őszinte öröm fogadja Idehaza.
— Az OTI értesítése. Az Országos Társadalombiztosító Intézet zalaegerszegi kerületi pénztár nagykanizsai kirendelttége ezúton értesíti az érdekelt munkaadókat és munkavállalókat, hogy ügyeik elintézése céljából 1931. évi december hó 24-én és december hó 31-én délelőtt 8 éa 12 óra között járjanak el, mert a kirendeltségnél ezeken a napokon a hivatalos óra d. e. 8—12 óráig tart.
= Női selyemclpő újdonságok érkeztek az .Ideál\' cipőáruházba, Főút 12. sz.
— A Napközi Otthon mDsoros karácsonyi ünnepélye folyó hó 22-én délután fél S órakor lesz a Misszlósházban. Minden egyes lól-tevő|ét a Missziósháznak ezúton hívja meg az ünnepélyre a főnöknő.
Nem Mem, hárem,
abszolúte nem ériem a feltalálókat Nyakló nélkül találnak fel mindent És minden, amit kitalálnak, arra Jó, hogy valami mást helyettesítsen. Csl-kágóban volt nemrégen egy találmány-kiállítás. Azon volt egy karkötő óra. amit puderezó készletnek lehetett használni. Még hozzá egy tábornok találta kl.
A nappal ágy, éjjel karkötőóra technikai csodájánál Is érdekesebb azonban egy berlini ujséghlr. A .Berliner Tagblatt" írja, hogy egy német tánctanár, Waller Carlos, a berlini rádió tánc-rovatának Igen népszerű vezetője, feltalálta a villamos tánctanárt. Ezt az ördöngös moúndl csak be kell állítani a tánciskolába és bemutatja a mozdulatokat, dirigál, mindezt egyetlen gombnyomásra.
Ha Igy megy a farsangon már elektromos táncos-gavallérok Is sürög-nek-forognalf a lokálok parkettjén. A petrezselyem piacon mindenesetre forradalmi ujitás lenne.
Hál még ha majd a villamosított farsang örömeinek teljessé télelére egy élelmes német feltalálja az elektromos vőlegényt Is... (?)
— Üzletek zárórája Borbély, fodrász, női fodrász, manikűr üzlelek december 24-én reggel 6 órától este 7 óráig, karácsony másodnapján déli 12-lg, december 31-én reggel 6-tól este 9 óráig nyilva tartanak. — Az összes nyílt árusítási űrietek december 20 án reggel 7 órától déluláiti 2 óráig nyilva tartandók. Siombalon erle 8 lg, egyéb köznapokon pedig 7 lg, a többi élelmiszereket árusig üzletek szombaton 9-ig nyitva tarthatnak.
Kardoson\\/ra gramofont a Tranadanubiát61.
Eljegyzési és házassági hireket
budapesti lapokban elhelyez,
plakáthirdetéseket felvesz a
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. sz.
— A Ref. Nőegylet karácsonyfa Ünnepélye. Szombaton délután szépszámú közönség jelenlétében zajlott le az Evangélikus Otthonban a Ref. Nőegylet karácsonyfa Ünnepsége. A nívós műsort Kádár Lajos ref. lelkész magasszárnyalásu Imája nyitotta meg, majd a vasárnapi iskola apró hallgatói mondtak egy-egy bibliai Idézetet. Szavalatok és karácsonyi jelenetek élénkilellék még a műsort, végül a szeretetcsomagok kiosztása következelt. A színpadon felállított gyönyörű karácsonyfa alól 50 gyermek kapott szerelelcsomagot. A je-lenvollak örömmel és lelkűkben az ünnep békéjével távoztak a m-gkapó ünnepségről.
— A Leányklub szilvesztere közbejölt akadalyok miatt elmarad. Helyette |anuár 3-án műsoros teát rendeznek a Misszlósházban.
= össztánc. Ma a Polgári Egyletben össztáncot tart Blagusz Elek.
iiiiiiiimiiiiiiiiiiHUiiiiiiii
\'iiiiiiiiimiiNiiiiiiiiiiiiiiiiitii ■agy iiSnyagAraiHéi
ScQUix AruOáxban.
Olcsó leltári árak I
— Cserkész apródok karácsony-Iája. A nagykanizsai 375. cserkész-apród csspat újoncainak ma d Hután 4 órakor lesz az igérettátele és karácsonyfaünnepélye a Rozgonyi-utcai Iskolában (fsz. VI. leányosztály terme).
— Gyermekének karácsonyra nagyobb örömet nem szerezhet, mint ha egész eszlendőre hűséges pajtásként megrendeli neki a Móra László szerkesztésében megjelenő képes Meseország- ol. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest, III., Testvérhegyit. 20101.
=» A legkellemesebb] meglepetés karácsonyra egy világhírű Platt varrógép Brandl varrógép üzletéből.
— Leventék szinelőadása Kis kanizsán. A kiskanlzsai Levenle Egyesület december 27 én délután 4 órakor előadj! a „Tépett tózsAM a Polgári Olvasókörben. Rendezik az 1910 es búcsúzó leventék, a jövedelemből a mezítlábas leventéknek vesznek cipőt. Előadás u!án táncmulatság.
Kedves és hasznos Karácsonyi a fúniféle «
MICTÉNYI CIPŐ. ^ Legjobb gyermekcipők, valódi svéd IHETOHAf hócipő, teveszőr házi- é* potti\'Clpők
Miltényi Sándor és Fia cipöüsletében.
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY »
r >
s
Hatalmas árleszállítás!
A még megmaradt női télikabátokat és bundákat hihetetlen olcsón
árusítjuk:
Leányka kabátok
jó minőségű kelméből, prémmel díszítve 10-— Pengő
Női télikabát
brocát béléssel és bundagallérral . . . 25 — Pengő
lodelldarabok minden nagyságban.
Csikóbundák Pézsmabundák
125 - Pengőtől 320*— Pengőtől
Aru&úx
üunántul legnagyobb é« legolcsóbb drafdsa
TELEFUNKEH
RADIO
a legszebb karácsonyi
ajándék
Helyi és táwevök, hangszórók, csóvek utólérhetetlen kivitelben
Kaphatók
a következő cégeknél:
SoU Ildi, hflkUÜII TmMUtoclltUzuMlt.
Qiittw éi fc.hrm. bakáin
Ara IM P, réazlet 11 P
121V
— Karácsonyi kiosztás a Szanatóriumban. A Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókjánál a szokásos karácsonyi kiosztás december 21 -én, hétfőn délután 3 órakor lesz e» kedden folytatódik. A tüdöbeteg-gondozó egészségügyi intézmény lévén, természetesen csakis a disz-panzer munkaképtelen, luberkulotlkus Betegei részesülnek a kiosztásban. Mintegy 50 beteg kap lisztet, cukrot, szenet és fát. A kiosztást kövesd! Boér Ousztávné elnök vezetésével hölgy-bizottság végzi. A választmány tagjai kéretnek, hogy szíveskedjenek a kiosztáson megjelenni és segédkezni.
Nem értem, hírem,
abszolúte nem értem, az embereket, akiktől egy nap százszor hallom:
— Szdz éve nem láttalak I
Tudják ezek ac emberek, hogy
mit mondanak?
Szdz esztendő...
Erről különben Jussuf Abul Sasr sejk alexandriai aranyozomesttr volna hivatott nyilatkozni. Róla ugyanis csak a napokban jegyezték fel az újságok, hogy Allah kegyelméből friss Jó egészségben beiőUOtte élete 123 Ik esztendeiét.
Ha én valamelyik olvasómnak azt klvdnnám ujesztendőre, hogy éljen bts hundertzwanzlg, az Ijedten tiltakozna:
— Isten mentsen tóté!
Jussuf Abul fel se veszi. Ö él rendületlenül. Már über hundertzwanzlg.
Igaz, hogy neki könnyű.
Soha nem ivott a 123 év alatt szeszesitalt, sohasem dohányzott és — mindig nőilen volt. (7)
— Pásztorjáték Klskanlzsán.
A kiskanizsai karácsonyi pásztorjáték ma délután 4 órakor kezdődik a Polgári Olvasókörben.
— Postautó Novára. A zalaegerszegi postafőnökség közli, hogy kedvező idő esetén a foiyó hó 21-én Nován tartandó országos vásár alkalmával Bakról Novára és vissza lendkivüll postai automobiljáratot indít. A járat Bak pályaudvarról reggel 8 órakor indul. Csatlakozik a zalaegerszegi és keszthelyi automo-biljáratokhoz, továbbá a Zalaegerszegről 7 óra 35 perckor induló rédicsi vonalhoz. Nováról vissza indul 13 órakor, Bakon csatlakozik a Keszthely felé menő automobiljárathoz és a Rédicsrö! Zalaegerszegre jövő vonathoz. A hajnali vonalokkal Srombatheiy és Nagykanizsa felől érkező utasok Zalaszentmlhály állomáson kapnak kedvező autóbusz
. összeköttetést.
Leeiáé anyáknak kellő figyelmet kell fordltanlok arra, hogy bélmükö-désük rendben legyen, ez pedig a természetes „Fereio Ióuef" keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Fereio József vizet, mert könnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Ferenc lóxséí keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerűz-letekben kapható.
— Hol késik a gyorsíró tanfolyam ? Jelentettük, hogy az lsko-lánklvüll népművelési program keretében Nagykanizsán is lesznek — egyebek közt — ingyenes gyorsirási tanfolyamuk. Most olvassuk, hogy Bődy Zoltán alispán az iskolánkivUll népművelés zalaegerszegi gyorsíró-tanfolyamát ünnepélyesen megnyltolta, a tanfolyam résztvevőinek száma 57. Minthogy Nagykanizsán még löbb érdeklődő van, üdvös volna, ha itt is mielőbb valóra válnának a tervek és a tanfolyam megnyitható lenne.
Qramofonlemes-kölcsönzés : Transdanubia.
*»l»SlW4
aat

DK) tói Sasták képkiállítás* a Polgárt Bfjltlben
áa Oirdonyl (OoldsUlo) Ella kiállltiaa ■ Kaszinóban D*«. 10. Klikinlzsal Iskolák páastorjáláka 4 órakor • Polgári Olvasókörben.
Nagykanliaal Lavanták kaiáciony fa-ünnepélye a Roigonyl-utcal iskolában d. II órakor.
A kiskanizsai lavaoták katácaonvfa-OniupélM a Levente Otthoobao 1 ónkor. D«c. -8. I«r. Nőegylet tca-iaurja a Caalnóbaa d. u. 6 órakor.
D«e. XI. Laventa ulnlalóadás éa mulataág Kfikanl-
zaáu a Polgári Olvasókörben 4 órakor. Jau. 3. A Leányklub aiilveaitereatl tnOaoroi teája
a Mlaatlóaháxban 0 órakor. Jfta. 5. A» Bv. Nőegylet teája 9 órakor • Cwtrálfcan.
Ptbr. 6. A Szanatórium Egyesület tnOsoroa leája. Pebr. 8. A Keresitény Jótékony Nóegylct farsang-bucauilató aatálya a Centrálban.
pala
minŰSÉGE.GflZDflSAOOiSrtCR
FElÖLmÚLHflTRTLfln
InocvBöTonv-i
ECftísolr iPflRtr SUOflPtSTV.V Képviselet: Surtory Oszkár Utóda Nagytuuiissa, Kiráty-atc* m.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 16.
PALÁBA
SPORTÉLET
Riport a jégről
Csikorgót havon, 8 fokos hidegben sietek Id a jégpályára, hogy tájékoztassam sportközönségünket a ma megnyitott korcsolyapályáról Kiérve a pályára, nagyszerű kép fogad. Elsó este közel 190 ember élvezte a tél örömét és edzette testét a korcsolyázás nemes sportjávaL
Kissé sokan vannak, vagy talán a jég kicsi? Állítólag az Idén megnagyobbították. Mekkora lehetett tavaly?
A pálya előtti töltésen és az úttesten majdnem annyian vannak, mint a jég hátán. Szegénysorsu kis és nagy diákok, tanoncok és még sokan, akik nem tudják megfizetni a jégbérlelet. Sóhajtozva néznek le az elérhetetlen csodára, ahov,\\ ók, legalább is egyenlőre, nem juthatnak.
A pályán rend van, nagyszerűen van kivilágítva. Mindenki betartja az irányt ií i. csak balfelé szabad korcsolyázni. Mokt éppen egy Idősebb ur kerül szembe a többséggel, kórusban kiáltanak neki:
— Irányi Irányi
Az illetőnek igen nehezére esett balfelé húzódni...
Egy kislány és egy nagy fiu edzi testét kissé túlzott közelségben és beszélgetnek. A kislány félénken mondott valamit, mire a flu fölényesen válaszolt:
— Ugyan I Nem estem a fejemre.
A következő pillanat igazat adott
neki. Csak hasra esett. Nem tudom, hogy csinálta, általában ugyanis ellenkezőleg szoktak esni.
A műkorcsolyázók felelőtlen csoportja egy szerény elkülönített sarokban tanul. Nagyon kevesen tudnak valamit, de a legnagyobb része semmit.
Még be kell nézni a pálya legfontosabb részébe, a melegedőbe. Miként a képviselőházban a tulajoon-
Meghivunk
s mindenkit szívesen látunk a TFC. ifjúsági omapatának
túncmulaísdsclra
a Rózsába.
Ha meguntad életedet, Ne indítsd útnak lelkedet A másvilágra... hol nincsen gól. Inkább mulass velünk ma jól. S bór-labdád ezúttal nem jut hálóba, Olcsón Ktrödhetsz itt minden jóban. Foszák Feri zenekara Elég biztosíték arra. Hogy a lábad ne pihenjen, IgyTielll Mindig igy legyen I
Beléptldij 20 fillér.
Rendezőség.
Disznótoros vacsoráról,
a szem és szájnak tetsző minden
jóról gondoskodik a
isw Vendéglős.
képeni politika a folyosón zajlik le, ugy a luiajdonképeni sportélet a melegedőben van. Az egyik sarokban egy pár látható. Ezek már egészen összemelegedtek. Mindkettőn a lehelő legszabályosabb korcsolyakoszlüm feszül, lábukon nagyszerű .Vajda" korcsolya. Ebből is látható, hogy a korcsolya nem mindig sporteszköz, hanem alibi is.
No, de ne legyünk Indlszkrétek, hagyjuk ott őket, nézzünk ki még egyszer a pályára. Hal óra jóval elmúlt, de még mindig jönnek. A tömeg közben hömpölyög. Minduntalan nekimegyek valakinek, illetve nekemlOnnek.
— Pardon, bocsánat I
— Óh, kérem, semmi.
— Jaj pardon, ejnye bocsánat I
— Kérem, nincs baj.
— Oppardon, — mondogattam szinte géplesen.
Szól a harang. Ami azt jelenti, hogy haza kell menni. Lecsatolás és tolongás következik. Aztán hazamennek. Vlg csoportok alakulnak kl, mindenki kezében csörgeti korcso-lyáját. Szabályos téli kép.
Splró
Ma a Városi Színházban TŰZMADÁR - Hangosfilm
Ripfikarttptatii IftzrtiMi
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Leányintézete
Alapíttatott az 1906. évben. •••
BETÉTEKET
a legjobban gyümölcsöztetünk •••
Foglalkozunk
A BANKÜZLET
minden ágával
Ha van Ityvn ügym, jöjjön hm hauánk, vagy írjon nvfcflnki
Clmflnkt Nagykanfzaa, Caongery-nt 4. uia
TalefonaiAraunk 1 Nagykanlzaa 128. TirlratctraBnk 1 Náptak.rék Nagykanlua.
Hócipő
N6i-, férfi- és gyermek-hócipők nagy választékban kaphatók :
Sszabó dpBáraházban Hort&y Mllclóa-uí
(Vd roshdz-palota)
,Ve**r mry kirakataimat, mag fon gyöMtUtnt alr.mó araimról.
A puccsisták továbbra Is fogva maradnak
Budapeet, deoember 19 A katonai fogházból a Mukó-utcai ügyészség fogházába átszállított Tóth Ferenc vlvómestert, Nagy Béla ma-gánhivatalnokol és Csapó Imre kö-müveslert Enyedl Róbert dr. vizsgálóbíró hallgatta kl és lázadásra való szövetkezés cimén fenntartotta vizsgálati fogságukat. Tóth Ferenc és társai felfolyamodást jelenleltek be a végzés ellen.
__ __
á Hemietl Bank deviza-árfolyamul
VALUTÁK Angolt. 1895-1935 Belga Ir. 79-30-79-90 Cseh k. 16 94-17 04 Dánk. I06\'40-107\'40 Dinár 10-12-10-20 Dollár 57050-573-50 FrsncU 1.22-35-22 55 HoU. 229-35-23075 Zloty 63Í5-64Í5 Lel 348-354 Léva 410-420 Ura 28-80-29-10 Márka 138-45-136-25 Norvég KM 50-I05-50
P«eta —•--•—
Schlll. —•--•—
Svájci 1. 110-70-111-40 Svéd k. 107-00-108 00
DEVIZÁK Amst. 229-55-230-75 Belgrád 10-13-10-19 Berlin 135-55-136-25 Brllssel 79-40-799U Bukarest 343-3-47 Kopenh.106-60-107 40 London 19-30-1950
Madrkl —•-•—
Milano 2990-29-10 Newy. 57HD0-574-00 Oszló 104-70-108-50 Páris 22-4422-56 Prága 16-92-17-00 Szófia 4-134-17 Stockh. 107*20-106-00 Varsó 63-95-64-35 Wien
Zürich 110-80-111-40
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezel
Csengery-ut 7.
Alapíttatott 1862.
Telefon 507.
A NAGYKANIZSAI SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
1932. január hó 1-én nyitja meg
71. évtársulatát.
Egy heti üzletrész után hetenkinl I pengő. Egy havi üzletrész után havonklnt IO pengő fizetendő. A heti könyvek 4 évre, a havi könyvek 20 hónapra szólnak, de kívánatra minden év végén felszámolhatók, mely esetben a befizetett tőke kamattal együtt folyósltlatik.
Uj könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Csengery-ut 7, dr. Rapoch ház) mindenkor kaphatók.
™M Ax Igazgatóság.
Épfiletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnflzem.
Állandóan raktáron minden méretben daazfca, épülatfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalutás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre suliit:
Dukász Ferenc épütetta, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
Közgazdaság
(—) Feloszlott a Zalamegyei Molnárszövetség. A Zalamegyei Molnárszövelség rendkívüli közgyűlése pénteken délelölt zajlóit le szánalmas kis érdeklődés mellett Zalaegerszegen. összesen húszan jelentek meg. A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag kimondta a szövetség feloszlatását.
(—) Tejvl/.sgálat a piacon. A városi piacon a tisztiorvos a közegészségügyi közegekkel tejvizsgálatot tartott, amelynek eredményeként 27 tejről mintát veitek, amit felküldetiek a vegyvizsgáló Intézethez megvizsgálás végeit.
UrieU sárlat
Páris 20-17\'/!, London 17-20, Newyork 512-75, Brüssel 71-35, Milano 26-00, Madrid 43-50, Amsterdam 205 75, Berlin 121-10, Wien -•-, Szóda 3-71, Prága 15-18, Varsó 57-50, Budapest 9002i/>, Belgrád 9*05, Bukarest 3-07.
Teraéayttisáe
Buza tlszav. 77-es 13-60—14-10, 78-u
13-57 - 14-25, 79-es 13-90—14-40, 8rt-as
14-00—14-50, dunánt. 77-ea 12-45—12-70, 78-as 12-60—12-85, 79-es 1275-13-00, 80-as 12-85-1310, rozs 14-25—14-35, tsk. árpa 17-75-1800, zab 22-50—22-75, tengert 14 40—14-50, korpa 12-75-13-00.
Uaája: lélulal Syoaái mi Ujklaáó Vállalat, lanksalzsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
«Mmi ÜH Éiiki Ú. m.
Olcsó ifjúsági iratok, képeskBnyvek
legújabb
axépirodalml mflvak
UvátMSlnk
Karácsonyt képeslapok Uj xMsalhsmok
kaphatók
FlscQel könyvkereskedésben ItfalglMM üzlethelyiség OsaBgary-ut S.
és egyéb kívánságod nincs?
de igen__
-a legszebb karácsonyi ajándék számomra egy villamos ^
SINGER VARRÓGÉP
lenne
Kedvező lizelési feltételek. SINGtR VARRÓGÉP részvénytársaság
Nagykanizsa, Ftí-ut I. »
1831. december 20
ZALAI KOZLONV
APRÓHIRDETÉSEK
( ai|. lu ..41, 5a fillér. KUa Imlbw «4 «|> » fillér. Vaafc- U Imiimi 10 MÓ* so «II«r, pUiXm torlbbl uí dl)i 9 Bit Swrtiu te p4atahM 10 mMi <M> fillér. mludan •ló dija « fillér, dntió • mladtn TM-totókból á!W lló kit uduk wlalttatik. Alii. k*fMÍkMk 00* aagsdmínj.
KarésaaajtalirW, valóiigo« Bzoba •
dlu, nagyon praktikus és egyetlen caavarral kezelhető, eladó. Érdeklődni a kiadóhivatalban.
A karácsonyi ünnepekre 52 éa 40 filléres aranyhegyi rlillng borokat adok. Sátrán, Magyar-utca 74. 6931
Ovál, kör és szögletes képkarataxé-
aakat minden szín és szélességben, olcsó árak melleit villái Slern Uvegea, Erzaébet-tál 14. 5497
■a falaitsanl el karácsonyra olvssnl valót vinni a Szerb féle kölciönkönyvtár-ból Sugár ul 2. 591)7
Illoafiat keresek Ingatlanomra való bekebelezésael bliloiltva. Clm a kiadóban. 5912
női bőrkeaztyü elveszett
Csengery-. Kisfaludy , Batthyány-uton —
Megtaáló...............
lunkban.
Jutalomért adja 1c kladóhlvata-5901
Értesítem
a nagyérdemű közönségei, hogy a
„Margit íürdő"-ben
Crongery-ut 19. sz a fürdóárakat Ismételten leszállítottam : Márvány kádfürdő I szem. P 120
kiszolgálás............... P —-20
tyukazemvágás, masszás P —-40 10 márvány kádfürdő (egy
személyre) ............ P «•—
Igénybe vehellk családok, egyesületek és vállalatok ia.
Zalraartéaak, fiatal mangalicák ol-raón eladók. Szereca, talelon 330. 5902
Mabtalaxla állandóan kapható Stpös Andor, Muazel és Frledentbal, Teutsch Ousztáv, vitéz Tóth Béla. Mustos Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 5113
>m, 5 Járatú, nagy körzettel,
..... :ladó, eaetleg
\'M00
nagyobb bérbeadó
város közelében elai dó. Clm a kiadóban.
öt szobás komplett lakéa lürdószobá-/al azonnalra, vagy május l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
nól
Mire vágyik
Hogy mindenkit meghódítson.
Ha ezt elakarja érni,
alaaaa. fűzőjét BEHCZE MABDA fűzőszalonjában, Erzsébet-tér 4., régi poétával szemben ma0randalnl.
Teljesen Jókaiban levő Fordaon-trak-tar ekével Jutányosán eladó. Ctm a kl
adóban.
5399
Használt bátort veszek és eladok. Er-zaébet-tér 15. Fényképész üalet. 5810
Haaxiaált lábbelit veszek is eladok. Kívánatra háiboa megyek. Fischer, Királyutca 49. 5686
■alaár Inaa ellátással felvétetik. Clm a kiadóban. 7
Saját termésű homoki édea rizling karaim llterenklnt 48 fillér, 10 liternél 44 fillér. Orosz, Sugir-ul 41/b. 10
Bátor eladó, 1 tele háló, gatderob szekrény, I garnitúra, Erzsébet-tér 15. Fényképész Üzlet. 5811
Háramaxobéa és kétaxabéa lakás
kiadó Csengery-ut 67 . 5829
Egy nagyobb éa egy kisebb bérháx olcsón, előnyös teltételek mellett azonnal eladó. Clm kiadóban. 5828
Kiadó egy utcai üzlethelyiség, 1 nagy éi 2 kis raktárhelyiség Magyar u. 20. (814
Petőft-ut 30. Btámu ház gazdasági épületekkel aladé. Bővebbet ugyanott. 5837
Ujaaaaa ápllt magánház, 2 szoba, előszoba, összes mellékhelyisésekkel, konyhakertiéi azonnal, vagy február l-re kiadó. Ettekezn! lehet Telekl-ut 46. szám 5816
Pogány vári fajboraim
árusítását megkezdtem, HterenklnJ „ 30 és 30 fillérért. Legkisebb tétéi 5 25 It Megrendelésre házhoz küldőin. Qraax Károly, Batthyény-M. IS.
HáimaaUrl állást keres gyermektelen házaspár. A férfi kőműves Elmenne vl dékre Is konvencióba. Clm a kladóhlva talban. , 5863
Prlvétpénx diszkréten, csakis biztos helyre kapható. Clm a kiadóban^
5842
6 Aa aa) boraimat kisebb tételekben la eladom, 16 fillér llterenklnt, 25 liternél kevesebbet nem adok. Orosa, Horthy Mlk-lóa-ut 37. > 5903
Egy 2-es pénaaaakráayt keresek megvételre. Clm a kiadóban. 5841
Négyszobás, fürdőszobás május l-re Csengery-ut 4.
kiadó
5891
lallaxbiináa valódi hérmelln nyakkal eladó Deák-tér 10., löldn. 5. £.913
Néromaxoliéa lakás február elsejére átadó Zrínyi Mlklóa-u. 50. 5911
Bélatalap legszebb helyén 200 □-öles ilcszázért. Ctrp a kladéhlva-
5897
vlllatelek nyol talban
Fajalma — kisebb tételekben Is — kapható, Welsz, Roigonyl-u. I. 5892
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok tojáshozama. Egy lyuknak naponta csak 6 dekát kell adni. 1 kgr. ára 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husllszt, vérllsat, csukamájolaj. soyabab-dara, kölea, buza, zab, árpa, tengeri, burakorpa stb.)
Madáreleségek
(Kevert madáreleség, kendermag, hámo-zottzab, fénymag, édes repce, saláta-mag stb.)
Futor
vcgytl&xln, konyhasót tartalmazó 8*én-savaa takarmánymé»z.
Pekk
„D" vitamin készítmény. Kicsinyben éa zaákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
OSI, műtrágya, termény és növényvádőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130. UH
Tisztelettel felhívjuk a m. t. vevőink nb. figyelmét az olcsó
újévi malacokra,
melyek élve és pucolva is megrendelhetők.
Szives előjegyzésidet kérünk. Prágai módra pácolt Esterházy
sonkák, ffistöltbnsok, felvágottak
mélyen leszállított árban.
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Telelőm 5-93. Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2.
Vásároljon bixalommal
flCI/Ellf III I II A C "\'Kroeflen lóhirnevű
J&tKtLY VILMU5 bntortelepében,
hol garantált jó bútort kap a legolcsóbb árak mellett. Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. uám alatt (volt Szama-Mállója).
—————————^—aa———
Elsőrendű saját kárpitos ás aaxtaloa műhely I
a leglccdvejcöbb flze/tfal teltételeit 1
Ügyes borfcoroskad* ügynök azonnal (elvétetik. Jelentkezés Csengery-ut 31. 5900
Uradalomba hosszú és-Jó bizonylt-ványoa gazda éa gépészkovács (softőr íga-zolványoa előnyben) kerestetik áprtlla 21-re Clm a kiadóban. 5899
Egy négyszobás lakáa május l-re kiadó. Böhm, Batthyány u. 10. 5852
Kiváló saamOvegah
nagy vAlftaiUkban kaphatók legolcsóbban
ZSOLDOS OYULA
óra8, ékszerész és lAtszerésznél Fó-trr 14. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése. 4MI Szakszerű Javítások.
Taagarl, Igen szép, Sláraz, mindig a legolcsóbban kapható, házhoz szálUiva. Vagontételben Is. Szerecz, telefon 330. 69Jl
Elegánaan bútorozott szoba kaiBnba-lérattal, esetleg zongorahasználaltal kiadó. Clm a kiadóban. 5914
4 szobái, fürdőszobái lakéa tebiuár vag május l-re kiadó Batlhyányu. 22. 592:
Kllkanlzaán egy saép nagy káa, 5 azo-bával, épített disznóóllal, azép kerttel eladó, kedvelő fizetési feltételek mellett. — Ugyanott szép szoba-konyhái lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Bővebbet Horthy Mlklós-ut 15. szám, I. emelet. 5918
2 szép különálló udvari axaba, esetleg bútorozva Horthy Mlklós-ut 15. alatt
5919
Elsőrendű saját termésű
keroossnyi boráraimi
asztali fehér bor literenként... P —40 asztali schlller bor . ... P — 50 asztali fehér bor . ... p —-50 asztali fehér bor (édes) , ... P —-60 Böhm Jenő, Batthyány-u. 10.
Legjobb és legolcsóbb liszt a
Speciál Ii8ztlizletben
Horthy Mlklós-ut 15. kapható.
Karácsonyi
olcsó árak
Stern J. Kálmán
üveg- és porcellánűzletében Erxaébat-tér 14. - Talafon IBS.
6 pár Unom porcellán caéaze P 4-80
6 . . , , P 380
6 azem. , kávés készlet P 12-50 3 csiszolt üveg készlet 6sietn.
1 likőrös, 1 boros, 1 vizei P 10"— 3 sima üveg készlet 6 szem.
1 likőrös. 1 boros, 1 vizes P 7-—
6 drb csiszoll vizespohár P 1-68
6 . . borospohár P 1-44
6 . itma borospohár P 1-—
6 , „ vizespohár P 1-20 1 gyümölcakéazlel w«ra. ál-
vánnyal, préselt >vag P 2-50 1 téaztás készlet 6 szem.
préselt üveg P 2 20
1 compót késilet 6 szem.
préselt üveg 1 llkőrkéazlet 6 szem. préselt
Uvei 6 drb
P 2-20
:g P 2-50
borospohár, préselt üveg P —-90
Képkarataxéa rmladanféla kl-•Italban. — Bxalld klaxalgéléa.
Hó- ás sárcipó szakszerű
uto Javítását garanciával vállalok.
OxMtfcé Bátyás gumlvulkanlzáló
Üzeme, Fő-ut 4. azám (Rosenfeld-ház.)
Magvétalra keresünk nagyobb (étel termelés alatt levó nyers, esetleg száraz
bűkk-tűzifát
ab erdó, vagy legközelebbi állomásra szállítva. — Kitermelhető kemény tűzifa erdőt is keresünk.
Havas ás Hirsohlsr
tfliifanagykereakedök
Szombathely, Kószegl-u. 7.
Legfőbb és legolcsóbb
borotva-Késeit, ollóR
és mindennemű solingeni acéláruk állandóan
raktáron
Nagykanizsán,
Erzsébet-tér I.
Postai megrendeléseket pontosan eszközlünk.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 31.
PFAFF varrógép aranyat ér,
ezért vegyen karácsonyra
PFAFF-ot.
. Kizárólagos raktár:
f BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
Deák-tér 2., a felsötemplomnál. F A F F IttluáMktitáj i legalább iuMiIwuoH ■éíizerrsl.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
26501/1931.
Hirdetmény.
Zalavármegye alispánja az inséggabona relörléséből származó korpát juttat a 10 holdon aluli kisgazdáknak métermázsánként 8 (nyolc) pengő készpénz fizetés mellett. Azon esetben, ha 10 k. holdon aluli kisgazdák nem igényelnék a teljes mennyiségei, akkor a 10—20 k. holdas kisgazdák is kaphatnak. A kiutalt korpát a Transdanubiánál lehet majd átvenni készpénzfizetés ellenében.
Korpa igénylése iránti kérvények hozzám adandók be. Szóval is lehet jelentkezni s pedig a városi gazdasági hivatalban (Városház, I. em. 16. ajtó) délelőtt 10—12 óra között s Qozdán József közrendészeti altisztnél (Kiskanizsa, tüzoltószertár). Kiutalás jogosultak részére a jelentkezés sorrendjében történik, addig míg a készlet tart.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1931. évi december jió 17-én. Ml0 Polgármester.
Mu leány m\\iM\\i
mindazt, amit a házasság előtt tudnia kell. Szenzáolót Modern könyv. Kettő pengő előzetes beküldése mellett megküldi a .Ju ven tus" könyvk. vállalat, Szeged, Vásárhelyi sugárut 2.
Hévízfürdő
legforgalmasabb helyén, a Friedrich szállóval szemben
250 Qöl telek eladó.
Kisgazda és Kisiparos Takarékpénztár R. T. Kaposvár.
WH
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mini telekkönyvi hatóságtól.
10036/tk. 1931. nám.
árverési Mttity-kiviiat.
(ben • telekkönyvi balóság a végre-hajtató kérelme köveikeztáben az 1881: LX. L-c. 176. éa 185. §-at értelmében elrendeli as ujabb árveréat 3300 pengó tőkekflvete-léa, ennek 1930. évi málus hó 7. napjától az 1923: XXXIX. L-c. 2. $ inak elaó bekea déte értelmiben táró kárlcamats, 463 P 74 ff 11. eddig megállapított per éa végrehatási éa az árverési kérvényért ezúttal megállapított 61 P költség beha|tása végett, a nagykanizsai klr. járáablróaág területén levő, Nagykanizsa megyei virosban lekvó s a nagykanizsai 43117 sztjkvben (elvett 3638/a. hisz. szántó s récael utmenU dűlőbe* Ingatlan 1t részére 146 P 67 I., u. a. sat|kvbcn (elvett 3538/b. hrsa. azántó u. o. Ingatlan >/s részére 146 P 67 f„ u. o. 4674. ait|kvben foglalt 6124. hrsz. rét az Alaóvár-réten ingatlan \'/s részére 146 P 67 L, u. o 6929. sxilkvben 6680. hrsa. a. fogl. azántó a Malomkcrtben Ingatlan Vt i. ISO P, u. a. szilkvben foglalt 6699. hraz. szántó a. a. dűlőben Ingatlan »,s r. 133 P 34 f, az a. o. 5960. azt)kvben foglalt 6879/1. hrsz. saántó és rét a txolkadorabl dűlőben Ingatlannak !.s [észére 200 P, u. u. 339a szljkvben foglalt 6782/b. hrsz. szár.tó és rét a majkóberkl dűlőben \'/l részére (33 P 34 L. u. o. 1986 sztjkvben 6358 hm. a. foglalt rét a Baki réten Ingatlan ». s r. 266 P 871. és az u.o .. sztjkvben 6985. hraz. a. foglalt rét a izárreten Ingatlannak >,s részire 266 P 67 llll. kikiáltási árban éa pedig valamennyi
Császárréten Ingatlannak
ltáaf árban éa pedig Ingatlanra Mltullk Mária ózv. Hahn Antaln\'é,
Haba Verona f). hahn Jótsefná és Habs
Rózsa javára a 48S3/tk. 1911. sz. végzéssel
bekebelezett, a tnlaldoaoasal--- *
szonélvexetl axolgstmljognak f
al közös ha-
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
26926/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
A József főherceg laktanyai szivattyus-kutak karbantartási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi december hó 24-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy póstán beküldeni.
A kiírási műveletet a v. mérnöki hivatalban beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1931. évi de cember hó 18-án. us. Polgármester.
ronélvezetl axolgstmljognak fenntartásával. A nagykanizsai 2943. Bifjkvbeu 8209., 6188. és 8207/b. hrsa. Ingatlanokra csatlakozás van a 9753/tlr. 1931. az. hirdetményben kl mondva.
A leiekkönyvi hatóság az árverésnek a klr. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügy^jyalota, löldsz II. ajtó) meg
tartáaára 1932. évi tan vár hó 20. napóráját tllzl kl és az átveréal leltételeket az 1881: LX. L-c. 150.
jártak délelótt 10 i
§ a alapján a következőkben állapítja meg: Az árverés alá kerüld Ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonysbb áron nem adható el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár ltfVo-át készpénzben, vagy az 1861 : LX. t-c. 42. §-ában meg
öltnél
igy a bánatpénznek elólegi letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fellételeket aláírni. (1881: LX. L-c. 147., 150., 170, §§.; 1908 : XL1. L-c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanéri a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár azázaléka szerint megállapított
határozott árfolyammal számított óvadé! s értékpapfroaban a kiküldöttnél le-, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói
képes
tenni,
Kent (1908: XL1. 25. §)
A legszebb karácsonyi ajándék
LfLixia\'-iiifirfii...................
a már fogalommá vált nagyszerei
uhdgw
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
legyrer- és lyortflxlet, rádió- és gramofon oiitályán.
12284/1931.
a nagykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Árverési hirdetmény-kivonat.
öxv. Orosxváry Oyuláné nak Hab* Józaef Károly vágrehajiáat szen-
vedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében sz 1881: LX. L-e. 176. §a
értelmében elrendeli az njabb árveréat 3200 P tőkekövetelés, ennek ax 1923. XXXIX. L-c. 3. §. elaó bekezdése értelmé-
ben 1930. május hó 7-tk napjától |áró kár-
.....P 74 HU. eddig megállapított
j ehajlásl kóltiég, valamint a caatlakozotiaknak kimondott Flschl Qyörgy
600 P, Orbán Juliska 652 P 30 tilt.. Haba lósiel 145 P, NépUkarékpénztár R T. 600 P lőkeköveteléa és járulékai behajlása Ivégett, PUcht Oyörgy érdekében a 6209 hraz.
a nagvkanlasai klr, lárásblróság területén levő, Nagykanizsa megyei városban tekvő a a nsgykanlsssl 2913. azt|kvben toglslt 8*.09. hraz. ház, udvar ás kert ingatlan \'/•■ részére 4000 P, a M88. hraz. szántó a
Császárréten Ingatlan Vs réssére 240 P, s háTbe"....... _
a 4853/tk 911. ax. végzeaael Mthalik
8307/b, hraz hirhely Klakanlxaán Ingatlan \'a rés téré 210 P kikiáltási írbu éa i "
Orbán Juliska Haba József Ismét Flschl György
NépUkarékpénztár
nem adható cl.
J 6188. . 8107 b , . 8209. . 6188. , . 8207/b. , 8209. . 6188 , 120"/b. , , 8209. . 6188 . 8207/b. , . 8209. , 6188. . ÍV07/b.
A telekkönyvi halóság ax árverésnek
........ \'g hivatal os helyiségében
its, födsz, rjtó ll.) meg-
a klr. Járáabii
tartására 1932. évi Január hó 20. nap-Iának délelőtt 10 óráját tUzt kl és az árverési teltételeket ax IMI: LX L-c. 150. §-a a\'apján a kővetkezőkben állapltja meg: 1. ax árveréa alá eső Ingatlanokat és pedig tliv. Otoaxváry Oyullné érdeklben a 8209. hrsz Ingatlant a kikiáltási ál telénél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLI. L-c. 26 §)
Ax árverelni sxándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, van ax 1881: LX. t.c. 42 § ában megbatározott árfolyammal számítolt óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél le-
óxv. Haba Anlalné, Haba Verona Ij. Hián Józsefné és Haba Rózsa javára bekebelezett a tulajdonossal közöa hasaonélvezell szolgalmi lógnak fenntartásával mégli azzal, hogy
Ingatlsn 5488 P legkisebb vételáron alul
. 392 .
. 392 , . .
. 9432 .
870 . „ , .
670 . . . .
. 15701 . ...
. 1131 . 50 I. .
. 1121 . 50 f. .
. 16851 . ...
. 1123 .
. 1122 .
. 16320 . ...
„ 2318 .
. 2316 . . . .
tenni, hogy a bánatpénznek elólegea blról letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árveréat feltételekel aláírni. (1881 : LX. L-c 147., 150., 170. §§., 1908 :XLL L c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár azázaléka axerlnt megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi lékálg kiegészíteni (1908: XU. 25 6.) {ylunlzsa, 1931. évi dec. 14. napján.
Nagykanizsa, Dr. Révffy s. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül; Miké s. k.
• iMut.
bánatpénzt ax általa ígért ár százalékáig kiegészítene Nagykanizsa, 1931. évi o<tíber hó ÍÓ.
napján.
Dr. Bentllk s. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. s>n rótiui.
Nem tudja, milyen rádiót veggen?
Forduljon bizalommal Qaittner villamoséi rádiószaküzletihez I fí iegönzetieneb-bül azt a készüléket fogja kiszolgálni, mely az Ön igényeinek és erszényének legjobban megfelel I Qaittner minden jó gyártmányt tart, nem ierakata, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetékét. Qalttner-néi igénybeveheti az összes gyári csere- és részlet-kedvezményeket. Nemcsak rádiókban talál nagy választékot Qnittner-nél, de minden más villamossági cikkekben is. Qaittner a legrégibb villamos magánvállalkozó Nagykanizsán. Gondos, szolid és olcsói
Quittner
villamos- és rádiószaküzlete Csengery-ut 1. Telefon 3-94.
Nyomatott a Délzaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlíletvezetö: Zalai Károly).
71. évfolyam 289 szám
Nagykanizsa 1931. december 22, kedd
Ara 14 Wlér
ZALAI KÖZLÖNY
SmkeutMg éa kiadóhivatal: Pónt S. txim. Keazthclyt ftókkladóhtvatal: Koeautb-nlcs 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóftzétéal éra: Szeikeaztóaégl éi
egy hóra 8 pengó kiadóhivatal! telelő
i tűiét.
telelőn: 78. a.
Hogyan öli, hogyan rabolt, hogyan menekült és hogyan került hurokra a aánta lengyeltóti „dupla szabó"?
A rablógyilkos beismerte, hogy előre készült borzalmas tettére — A faaprltó kisfejszével verte agyon a 75 éves asszonyt, aki még a földön fetrengve ls dulakodott gyilkosával — Szabó a nyomoruságával védekezik — Temetésre hívta haza hamis sürgönnyel a feleségét - Vonat elé akart feküdni, de nem volt ereje hozzá — A nagykanizsai rendőrség nagyszerű munkája
Lépésről lépésre
Nagykanizsa, december 21 Vasárnapra virradó hajnalban 3 órakor, a korcsmák zárórája után Nagykanizsán kézrekerült a lengyeltóti gyilkosság tettese. A Zalai Közlöny nyomdájában azonnal megálllak a gépek, uj forma került az első oldal helyébe és kora reggel már lapunkból értesült a város az országos izgalommal várt eseményről. Vasárnap reggel 9 órakor pedig már a Zalai Közlöny hatalmas plakátjai előtt csoportosul! az egész
Iengyelt6ti rablógyilkos nyoméban
napon át nem fogyó kíváncsi tómeg. A legforgalmasabb Fó-ul mindkét oldalán elhelyezett plakátjaink a gyilkosság és az elfogatás részleteit ismertették. A kora délutáni órákban pedig már a Zalai Közlöny eredeti fotorlporija vonzolt uj tömegeket a kirakat elé.
A Zalai Közlöny a hírszolgáltatása gyorsaságának é« alaposságának olyan tanultlet adla, ami közönségünk köréböl sok jóleső elismerést váltott ki.
Kél véres ssebkemW a nyomravexettí és egy Áruló levél
Munkatársunk a lengyeltóti rablógyilkos elfogatása után végig kutatta azokat a helyeket, ahol Szabó Kálmán ilt tartózkodása alatt megfordult és megállapította nagykanizsai tartózkodásának minden részletét: elfogatásátg. Erről a saját nyomozásról az alábbiakban számolunk be.
Pénteken Lengyeltótiban Ismeretlen tettes meggyilkolta és kirabolta özv. Simák Mártonné 75 éves trafiktulaj-donosnöt. A csendörjárőr a helyszínen két zsebkendőt talált, amelyen friss vér-nyomok voltak. Ezen a nyomon elindulva csakhamar kiderítették, hogy a két véres zsebkendő Szabó Kálmán 38 éves lengyeltóti szabómester tulajdona, aki két gyermek atyja és aki a gyilkosság után a községből nyomtalanul eltűnt.
A csendőrség gyanújáról nyomban rádló-hlradást adott le, később pedig pontos sze-mélyleirást a gyanubavett szabómesterről. Ezt a híradást kapta meg a rendőrségi rádión a nagykanizsai kapitányság Is, ahol dr. Solymossy László rendőrtanácsos a kapitányság vezetője azonnal a legerélyesebb intézkedéseket foganatosította arra az esetre, ha a gyilkos esetleg Nagykanizsára venné ulját.
Mialatt a rendőrség és a csendőrség közösen fonta a hurkot a bestiális ember kézrekeritésére. Szabó Kálmán Kaposvárra menekült.
Felesége
nem tudott az egész dologról semmit, a szerencsétlen asszony, aki egy Kiskanizsán lakó közalkalmazottnak a nővére é». aki már 6 hónapja Budapesten szolgál, épen akkor érkezett haza, amikor a járőr nála bekopogott és az ura után érdeklődött. A szerencsétlen teremtés közel volt az ájuláshoz, amikor a csendőröket meglátta, ö ugyanis
MeneltUlés Nagylcanlxsára
táviratot kapott Pesten, amiben az áll, hamis aláírással, hogy
.férje meghalt, siessen azonnal gyermekeihez".
A táviratot férte küldte Kaposvárról, de Szabóné nem ludta, hogy az ura a feladó. -
A csendörök megmutatták a vérrel Itatott két zsebkendőt és megkérdezték az asszonytól:
— Kié ez a két zsebkendő, nem maguk veszítették el?
A nő megnézte és kijelentette, hogy a zsebkendő férjéé.
A csendőrök erre nyomban megejtették a házkutatást, amely nem várt eredménnyel járt.
A férfi szalmazsákjában elrejtve 98 pengő készpénzt találtak,
majd egy fiókban egy levelel, amelyben Szabó a feleségének azt írja, hogy .hosszabb Ideje foglalkozott már a dologgal, amit véghez akar vinni és mosI ebben az ügyben ment el".
A büntárgyak a csendőrök zsebeibe kerüllek és negyedórán belül ujabb rádióhíradás ment széjjel az összes bünügyi halóságokhoz... Nagykanizsán ekkor már a rendőrség tudta, hogy
a rablógyilkosnak rokonai vannak Nagykanizsán
és ez valószlnüsitclle, hogy menekülésében fel fogja keresni Nagykanizsái. A delekiivek és a rendőrök az egész várost kereszlülrazziázták, de sehol sem sikerült nyomra akadni. Szabó szombaton délelőtt autón érkezett Nagykanizsára
és a mellékutcák korcsmáit kereste fel, ahol csupán egy-egy fröccsöt ivott, minden feltűnés nélkül.
Ugyanis Szabó, tette után Kaposvárra menekült, de olt nem érezte magát biztonságban, azért tovább ment Csurgóra, megszállt a Királyszállodában, majd járkálva a községben, meghallotta a Főtéren, hogy egy budapesti ur egy soffőrrel alku-
szik, hogy vigye el azonnal Nagykanizsára. Szabó ezt hallván, megkérte az ulast és a soffőrl, hogy vigyék öt ls magukkal, mert sürgős ügye van Nagykanizsán. A soffőrrel meg ls állapodott 2 50 pengőben, amiért a csurgói gépkocsis elhozta mindkettőjüket Nagykanizsára. Délelőtt II óra tájban érkeztek meg.
Szabó Kálmánnak nem volt mersze nappal kimenni Klskanlzsára rokonaihoz, azért betért a Szentháromság melletti
Winhoffer-vendéglöbe. Csendesen leült az egyik asztalhoz és fröccsöt kért. Wlnhoffer maga szolgáltatta ki az iparos külsejű, sápad! és szegényes, bal lábára bicegő férfit. Senkinek a vendéglőben nem julotl volna eszébe az ember láttán, hogy annak kezén az embervér még nem száradt meg. A bor megoldotta Szabó nyelvéi és a vendéglős érdeklődésére elmondotta, hogy Budapestről jött és dolga van
Kiskanizsán. Elmondotta, hogy útközben Székesfehé8várolt is munka után nézett, de sehol sem kspott, ugy, hogy csomagját és télikabátját Is eladta. Később lakás után érdeklődött.
A vendéglős az éppen ott tartózkodó Takács Oéza nevű vendéget kérte meg, nézzen el a közelbe és vigye el egy címre, ahol talán kaphat szobát. Takács elkísérte ods Szabót.
— Nem volt semmi különös ezen az emberen, — mondja Takács munkatársunknak — de amikor mentünk az utcán, mindig hátrafelé nézett, mintha Ideges lenne és félne. Ez fellünt nekem, de nem vettem komolyra a dolgot.
A lakásvélelböl nem lelt semmi. Később Szabó Kálmán átment a
Fekete Sas vendéglőbe, shol épen Máté István fizetőpincér szolgálta ki a vendégekel. Szabó odatelepedett egy kártyázó társasághoz és játszott velük, egy—egy fröccs volt a tét Multak az órák. Szabó vagy 5 fröccsöt Ihatott, majd elővette a magával hozott felvágottat és enni kezdett.
/I végxeíes xüróra a Fekete Sasban
fi||ei 2 óra volt. A pincér figyelmeztette a vendégeket a zárórára. 4£>ban a pillanatban lépett be Hegedűs józsel rendőrtörzsőrmester, aki köteleségéhez hiven figyelmeztette a vendégeket a zárórára. Mindenki felállt és kifelé igyekezett. — Szabó Kálmán is felemelkedett ültéből, fogta a botját és bicegve indult kifelé. Hegedűs József villanásszerűen vissza emiékezelt a rádión leadott személy-leírásra. Minden stimmeli, főleg azonban az, hogy bolra támaszkodva bicegett.
— Kicsoda maga ? — kérdezte Hegedűs a következő pillanatban.
— Szabó Kálmán a nevem, — mondta az kertelés nélkül.
— Honnan jön?
— Budapesiröl jöttem, majd Sté-kesfehérvárou voltam, ahol munka után néztem.
— Kérem a azemélyigazoló Iratait. Szabó erre elsápadt és dadogni kezdett De csakhamar kivágta magát:
— Az irataimat elveszítettem. — Ugyanis a vonaton elvesztettem a táskámat, amelyben az Irataim voltak.
Hegedűs József törzsőrmester már több mint 10 év óla szolgál Nagy-
ZALAI KÖZLÖNY
»______
kanizBán, nem mai gyerek, akli Ilyen mesékkel lehetett áltatni.
— Ha nlncseiek igazoló Írásai, akkor kövessen a kapitányságra. A tórvény nevében (elszólítom I
Szabó Kálmán sápadt, nagyon sápadt ember. De erre viaszsárga lett és szó nélkül követte a rendőrt.
Hegedűs Józseí rendőrlörzsőrmetier már tok sikeres munkát végzett és lel só dicsérő elismerésben is részesült. Mire a kapitányság elé érlek, Szabó Kálmánban megszólalt a lelkiismeret és elhaló hangon kijelentette:
— Biztos ur kérem... Biztos ur... én\',voltam a lengyeltóti rablógyilkos... én vagyok az, akit keresnek... Igen, én követtem el—
Hegedűs ezután felvitte ót az ügyeletes rendőrtiszthez, dr. Malin János rendőrfogalmazó elé, akinek jelentette:
— Jelentem alásan fogalmazó urnák, elfogtam a lengyeltóti rablógyilkost, már be Is ismerte cselekményét I
Dr. Malán János, akinek nagy érdemei vannak a bravúros slkertl rendőri teljesítményben, éjjel 3 órakor megkezdte Szabó kihallgatását.
Mintha felolvasna, ugy mondotta el Szabó Kálmán teljes részletességében a gyilkosságot. A detektívek, rendőrtisztek megdöbbenve hallják és nézik a sápadt, agyoncsigázott és megtört gyilkost, akiről senki sem mondaná, hogy embert Olt.
Nagy nyomorban volt — mondja. Otthon sem munka, sem kenyér. Ezért egyre arra készült, hogy csinál valamit: kl fogja rabolni a traflkos-nit. A kérdéses alkalomkor
magához vett egy kis baltát, a nyelét kicsavarta, a vasát a belső zsebébe dugta és elindult Özvegy Simák Mártonná trafikjába. A Hyilkossdfl Az öregasszony egyedül volt éppen az üzletben. Szabó bement és cigarettát kért. Simákné leikelt ültéből, hogy vendégél kiszolgálja. Ebben a pillanatban leesett orráról a szemüvege a földre és utána kapott, hogy felvegye. Szabó előkapta a kabátja belső zsebéből a vasbaltát (nyél nélkül) és azzal
hatalmasat sújtott a 75 éves aaszony fejére,
aki véresen bukott a földre. Egy pillanatra mintha elvesztette volna eszméletét. De csak egy pillanatra, mert nyomban megkapta támadója bal lábszárát éa oly erővel markolta meg, hogy az Is elbukott éa az Öregasszonyra esett. Dühösen, hogy még van benne élet, megfogta a baltát és most ujabb 3—4 súlyos ütést mért a szerencsét len teremtésre, akinek
feje teljesen szétroncsolódott, teste mozdulatlanul kinyúlt.
Ekkor gyorsan odaugrott az utcai ajtóhoz, behúzta azt és a belsőt Is magára zárta, hogy valaki meg ne lephesse véres munkájában. Azlán átkarolta a véres holttestet, amit az
öregasszony lakószobájába cipelt és hozzáfogott a rabláshoz. Néhány pakli dohánynemüt, doboz szivart és cigarettát vett magához, majd a pénztárhoz lépett, ahonnan mintegy 115 pengi készpénzt szedett össze. A 12000 pengős takarékkönyvet és egyéb értékeket nem találta meg. Mikor elkészült munkájával, lemosta a baltáról a vért, hazament és a szalmazsákjában elrejtett 98 pengOi,
a többit magához véve sürgősen meneküli, csak előbb a baltát a padláson elrejtette.
Első ulja Kaposvár volt, ahonnan felesége elmére álnéven feladta a sürgönyt: ,Férje meghalt\' stb. Ez nem volt csak Ijesztgetés vagy félrevezetés, mondotta, mert komolyan végezni akart magával. Elhatározta, hogy
a vonat elé veti magát. Azért Kaposvárra is vette útját. De nem volt elég lelkiereje ahhoz, hogy tervét végrehajtsa. Innét tovább ment Csurgóra, de itt sem érezle magát biztonságban, bántotta a lelkiismeret, mindenütt
a hová csak nézett az Oreg
asszony véres fejét látta maga előtt.
— A többit tudják niár úgyis az urak, — mondja fáradtan.
Beismeri, hogy éltre megfontoltan követte el lettét. Nem tudja, hogy a saját ítéletét mondotta kl ezzel...
— Miért követte el rettenetes cselekményéi ? — kérdi tőle a fogalmazó.
— A nyomor vitt rá — Ismétli.
A délutáni vonattal már megérkeztek a lengyeltóti csendölök, akik a gyilkost már a délutáni órákban magukkal vitték, hogy a vérei bűncselekmény helytzinéit eljátszik vele a cselekményt, ugy, amint akkor tette...
Megkérdeztük dr. Solymossy László államrendőrség! tanácsost, akinek erélyes és gyors intézkedése lehetővé telte, hogy a gyilkos a rendőri gyűrűből nem szabadulhalott ki Nagykanizsáról, va|jon ez a bűncselekmény statárlálls eljárás alá esik e ?
— Valószínű, — volt a válasz.
A nagykanizsai kapitányság ezzel be is fejezte bámulatosan nagyszerű ténykedését ebben az ügyben, amellyel az egész ország elismerését vívta ki magának. Benedek Rtzii
_ 1831. december 22
Korányi pénzügyminiszterségétől sokat remél a miniszterelnök a helyzet megoldása tekintetében
Korányi nyilatkozata az eakfl-f tétel után
Budapest, december 21
Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter és dr. Karaffláth Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter, a kormány uj tagjai ma délelőtt fél 12 órakor tették le a hivatali esküt az államfő kezébe. Az eskütétel után • kormányzó gróf Károlyi Qyula miniszterelnököt fogadta kihallgatáson, majd az uj minisztereket külön külön. Kihallgatásuk több mint hl-romnegyed óra hosszat tartott
Báró Korányi Frigyei távozásakor a sajtó képviselőinek a kővetkező nyilatkozatot tette:
— Nem silvesen nyilatkozom, mielőtt nem cselekszem. Mindig arra kell gondolnunk, arra gondolok én Is, hogy a kormányzati .tevékenységnél nem egyes osztályok és nem egyes foglalkozási ágak érdekéről van szó, hanem 8 millió magyar egyetemes sorsáról. Osztály és foglalkozási különbségre való tekintet nélkül akarfuk az ország agyét rendbe hozni és ehhez az elgondoláshoz kell hozzásimulnia a közvéleménynek Is.
Az uj pénzügyminiszter itt egy pillanatnyi szünetet tartott, amelyet az újságírók felhasználtak ana, bogy Károlyi miniszterelnökhöz forduljanak. Kérdést Intéztek hozzá, bogy nagyobb reménységgel teklnl-e a gazdasági helyzet megoldása elé most, hogy Korányi lett a pénzügyminiszter.
— Természetesen, — válaszolta a miniszterelnök — igen megnyugtatónak tartom, hogy báró Korányi vállalta az ország pénzügyelnek intézését és a közös munkától nagy eredményeket várok.
Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter ezután igy folytatta nyilatkozatát:
— Sok függ attól, hogy sz ország lakossága milyen magatartást tanúsít a jövőben. Minden erőfeszítésre szűkségünk van. Nagy áldozatokat kell hoznunk, hogy kijussunk nehéz helyzetünkből, de ezek az áldozatok arra ls szolgálnak, hogy a későbbi terheket csökkenthessük. A pengőt minden körübnények között tartani kell és tartani ls fogjuk. Ez minden magyarnak és az egész országnak egyformán érdeke. A mai viszonyok között legfontosabb az, hogy minden fillér az eredeti rendeltetéshez jusson és kerüljünk minden felesleges kiadást.
Biró Korányt az eskütétel után azonnal átvette hivatalának vezetését.
Mussolini Dccseflirtelen meg fialt
Milano, deoember 21
(Slefanl) Mussolini Arnaldo, a Duce öccse ma déli egy órakor, amikor elhagyta hivatali helyiségét, hogy autón lakására menjen, szívrohamot kapott Azonnal kórházba szállították, de útközben meghalt
Karácsonyi ajándék,
legyen
szép, Jó és olcsó!
Vásároljon nálunk, minden tekintetben meg lesz elégedve.
Scipützz Árum*.
Kedden délelőtt statáriális bíróság ítél az újpesti rendőrgyilhos felett
meglesz az Ítélet
arasznyi távolságból, fejére Irányzott lövéssel agyonlőtte a rendirt.
A királyi ügyészség Baróthy Pá elnök intézkedésére az indítványt azonnal eljultatta dr. Tőreky Gézához, a bűntetőtörvényszék elnökéhez, aki egyben a statáriális bíróságnak is elnöke. A rögtönbjrásko-dási tárgyalást holnap meg is tartják. Mlnnlch Károly dr. egyetemi orvosszakértő a tárgyalásra már idézést is kapott Horváth István mindeddig védőjének senkit sem nevezett meg. Horváth bűntársai rendes bíróság elé kerülnek.
Illetékes hatóságok mindent megtettek, hogy a statáriális eljárás semmi fennakadást ne szenvedjen. Az ítéletet talán már holnap a déli órákban kihirdetik.
A déU órákban
Budapest december 21 Horváth István rendörgyilkos ügyében az ügyészség délután fél 3 órakor indítványt terjesztett a rögtön-itélö bíróság elnökéhez, amelyben Indllványozla, hogy Horváth István 26 éves szénhordót szándékos emberölés büntette, hatóság elleni eriszak büntette elmén vonják statáriális eljárás alá.
A kiiályl ügyészség indítványa hivatkozik arra, hogy a bűncselekmény elkövetésekor, amikor Sinkó rendőr Horválhot tettenérte, a többiek elmenekültek, Horváth azonban a rendőr előállítási kísérletének ellenállva, dulakodni kezdett vele és amikor a rendőr kardot rántott, Horváth a táskából kirántotta a rendőr szolgálati fegyverét és azzal mintegy
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY »
■égtgyuar a házi
sertésvágások Ugye
Egyfelől Örülök azon, hogy F. Ö. ur elismeri megjelent clkkemiöl, hogy lojális és mások érdekeit respektálja, másfelöl azonban mindjárt azt iátom, hogy amíg másokkal szemben mindent elismer, addig az állala védelt szakma nevében még ezen elismerés ellenére sem hajlandó semmit se elismerni. A lényekhez 1. i. hogy a földművesek po\'om pénzéri kénytelenek adni mindent és ennek ellenére s huslpsrosok 1 pengős húsokat, 2 pengős zsírokat mérnek, nem szól semmit, pedig ez sz, amiért a cikkem Íródod. Azt pedfg, hogy a földművesek ne mérjék ki a sertéseiket, házilag, nem lehet a hlgiénika és a jó mérleg, valamint a szaktudás horgonyaival megkötni. Ezek csupán leplezésre Jók, azonban a tényekre kihatással nincs, esik a laikusra halnak. Ugyanis, ha a földművesek kimérnek, azoknak is kell fizetniük az adókat stb., azokat is ellenőrzik higiénia szempontjából állatorvossal, egyéb szempontokból pedig városi ellenörökkel. Azt ls ellenőrzik, hogy a saját sertését vágja le.
A polgármesteri rendelkezés tehát meglévő rendeletet módosított egy kisebb csoport érdekében egy 5—6 ezer embert számláló csoporttal szemben. A korlátozás nem azért sérelmes, mert évi átlagban kevesebbet vagy többet lehet vágni, hanem sérelmes először azért, mert fennálló rendeletek ellen van, sérelmes, mert a földműves embernek hiába áll rendelkezésére majd nyáron ez az engedély, mert skkor ő nem hizlalhat és nem foglalkozhalik hizlalt disznója kimérésével. A földműves ember adójának és egyéb köztartozásainak kifizetését az év végén szokta eszközölni. Erre szokott rendszerint a saját msga részére levágandó disznója mellett egyet hizlalni, hogy a tartozásait ennek árából fizesse. Ezl igy telte az idén is. De kérdem F. ö. urat, ha Ónök azért a disznóért, melyet soványan vett a földműves, csak 50 pengőért tavasszal, megeletelt vele 3 q kukoricát, melynek ériéke 51 pengő, Igy a disznója 101 pengőjébe van és Önök a mai piaci ár szerint adnak érte 90 pengőt, kérdezem, nem e Önök kényszerűik abba, hogy a hizlalt sertését oithon maga vágja le, mert ugy, ha nem is nyer rajta, de a befekteted pénzét visszakapja, a közönségen is segit és neki Is marad belőle valami. Azt nem kívánhatja senki sem, hogy a földműves fizessen rá arra, hogy a buslparosoknak nemcsak Jövedelme, hanem nagy haszna is legyen. Ami az adózást illeli, a földműves vállán is a teher és az F. ö. ur által védeti huslparosi kereset pedig a földművesnek teljesen hiányzik. Kérem tehát, hogy adjon tanácsot kihez forduljanak reparációérl a földművesek, nem azért, hogy valakinek a keresetéi elvegyék, hanem hogy nekik is legyen valami keresetük. Dr. F. oy.
Az olasz király arcképével ajándékozta meg kanizsai ezredét
Ünnepélyes keretek közt történt az arckép-leleplezés
Nagykanizsa, dccomber 21 Nagykanizsa ezredének, a Nagy Lajosról elnevezett 6. honvéd gyalogezrednek ujabb ünnepe volt. Az ezred uj lula|donosa, III. Viktor Emánuel olasz király megküldte ezredének olajfeslményü arcképéi. A kép hétfőn érkezett meg Nagykanizsára és mied járt megtörtént az ünnepélyes leleplezés Is.
Az arcképet D. dl Marco olasz vezérkari ezredes hozta a fél 12 órai gyorsvonattal. Vele együtt érkezed a
honvédelmi miniszter képviseletében Schöner Olilo tábornok, gyalogsági Bzemlélő.
A vonat érkezését dlsz-század várta az ezredzászlóval. A fogadtatás katonai parádéja után a vendégek vitéz Barlay János ezredes, állomásparancsnok kíséretében a József laktanyába hajiattak, ahol a képet elhelyezték a tiszti étkezdében, majd dlsz-ebéd keretében megtörtént az\' arckép ünnepélyes leleplezése.
oiuó karácsonyi vásnr
Singer József és Társa
divatáruházában.
maradékból
«
választhal
Nagy tömeg
Női kabátok leszállított árban.
A nagykanizsai Iparosság feliratban kér segít séget a kormánytól
A rendkívüli közgyűlés döntött az Ingatlanvételek ügyében Nagykanizsa, december 21 ; segélykiáltását a kormánynál
A nagykanizsai Ipartestület vasárnap délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében rendkívüli közgyűlést tartott Samu Lajos testületi alelnök elnöklete alatt, amelyen részt vett dr. Hegyi Lajos városi főjegyző és dr. Hajdú Oyula ipartestületi ügyész is.
Samu Lajos elnöki megnyitójában foglalkozott az iparosság, főleg a határszéli Nagykanizsa iparosságának súlyos helyzetével. Az iparosság már évek óla figyelmeztede a kormányt arra, hogy a kíméletlen adópolitika kipusztítja az adóalanyokat De hasztalan volt minden. Ma már ott tartunk — ahonnan nincsen tovább. Sehol semmi keresed lehetőség. MegrázJ képét festi a nagykanizsai IpsroBságnak, amelynek betevő falatja nincsen. Az Iparos akar adói fizetni, de nem tud, mert nincs keresete. És ennek dacára az adóvégrehajtások özönével kell megküzdenie. Pedig nem lehet érdeke az államnak, hogy csak egyetlen gazdasági egzisztencia is tönkrejusson. Azért indítványozza, hogy a kanizsai iparosság hallassa
és
írjon fel a miniszterelnökhöz, hogy a város Iparossága "á legnagyobb nyomorban sínylődik és segítségét kért. Többek közöd kéri, hogy füg■ gesztessenek fel az adóvégrehajtások, hivatalból vizsgálják felül az adóhátralékokat és teremtsenek kereseti lehetőségeket.
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel tette magáévá a javaslatot, melyet felirat alakjában holnap felterjesztenek a miniszterelnökhöz.
Majd az Ingatlanvétel ügyére került sor. Ezl a kérdési a Zalai Közlöny már Ismertede. Az elnökség a követ-
ID0R.KI
posztóeipAk és teveszőr hézioipfik
legolcsóbban az
»iaeál«
clpöáruOdxban
im Fő-ut 12. sz.
kezö Javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:
/. A közgyűlés hagyja Jóvá a Hangya-épület vételét, 2. építsen székházat a telken és vele kapcsolatban bérházat, 3. avagy csak székházat, 4. döntsön a dr. Darás-féle ingatlan megvétele felett.
A fellett pontokhoz sokan hozzászóltak. Oerő Soma egy ötös végre-hajlóbizottság kiküldését kérte.
A közgyűlés kimondta, hogy hozzájárul a Hangya-épület vételéhez, azt lebontatja a lehetőség határain belül és n.íknázra és bérházra tervezetet és költségvetést készítteti és azt a Januári közgyűlésnek bemutstja. A Darás-féle ingatlan ügye egyelőre lekerült a napirendről.
Értesülésünk szerint a legközelebbi elöljáróság! ülésen az elnökség és elöljáróság kandldálására kerül sor, hogy a januárban megtartandó évi tisztújító közgyűlés személyi kérdéseit előkészítse.
Nem lesz akasztás
a buják! gyújtogatás ügyében
Balassagyarmat, december 21 A balassagyarmati törvényszék, mint rögtönllélö bíróság Fehér Ferenc bujáki földművesiegény gyujto-gatási ügyét rendes bíróság elé utalta, mert a vádlott feltének elkövetése előtt nagyobb mennyiségű bort fogyasztott
üyermekszerencsétlenség egy karácsonyfa-ünnepségen
Lohne, december 2t (Éjszakai rádlójelentés) A Wolff Iroda Jelenlése szerint borzalmas gyermekszerencsétlenség történt az Acélsisakosok karácsonyfa-ünnepségén. Hat kisliu hóembert játszott a színpadon és a gyermekeket valtába burkolták. Az egyik kisfiú oly közel ment az égő karácsonyfához, hogy meggyulladt a rajta levő vatta. Néhány pillanat alad a hat kis hóember, mint hat eleven fáklya menekült ki a színpadról. A gyermekek súlyos égési sebeket szenvedtek. Az egyik kisfiú rövidesen belehalt sérüléseibe.
szerez családjának karácsony estéjére és egész esztendőre, ha egy jó rádiót vásárol. Orion 701Ó.SZ. 2 lámpás hangszórós készülék, Orion 7029. sz. speciális 2 lámpás hangszórós készülék, Orion 7033. sz.3lámpás hangszórós készülék, Orion 7050. sz. 5 lámpás,dinamikus hangszórós készülék, Orion elektromágneses ós dinamikus hongszórók. Nagy választékban, minden szaküzletben kaphatók.
fyofaQaan. mMSla^pa^jfclm
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 16.
I Bec.22,ka4á
l DOST

JUakegysafl
monumentális regénye:
Karamasoff testvérek
Az United Ariisis 9 felvonásos \' beszélőfilroremeke.
> Német beszéd, magyar feliratok.
Szereposztás: Prltz Kortner, az Atlantic világhírű • szereplője, Anna Sten. Zenéjét szerzette és részben eredeti orosz dalokból. összeállította: Dr. Karol Rathaus.
Burleszk
Utiképak.
Rmheráldozatot^követelnek a romániai hófúvások
Bukarest, december 21 (Éjszakai rádiójelentés) Cazaclia községből egy parasztasszony 2 éves kisgyermekével együtt át akart menni a szomszéd községbe. Ulközben hóvihar érte utol és gyermekével megfagyott. A hozzátartozók csak két nap múlva találták meg a hótól félig eltemetett áldozatokat. Az utóbbi-napok tetós hófúvásainak >8 halálos ildozala .van .Xoaalaiua kornyékén.
— Elveszett tegnap a kiskanlzsai
leven te-ünnepélyen Gárdonyi; egri oetllagok" o. könyv, ami a Levente-Bgyesület tulajdona. Kéretik a megtaláló az egyesülethez beszolgáltatni.
Utlárás
.A wadwalsssl aaateornlfariai,»«g-Uey.lTTKeS.*: mt&a akémtnlk-
T lómkor -a, tdéfctta J ónkor -3fl, ette « órakor —3-6. ■MMat: Bgéu nap borult égboltozat •MtUkim r-Heggel te áélfcen északkelet, tste északi uél.
(Bjmkal nW/dmM » ■—wl*. ■\'■1 InUnt latMril 10 éra.
twiIU.kk kmiteviHnté 14-IIM kleétt—éft.
NAPIHÍREK
NAPIREND
Osasmbsr 82, kedd
\'Róm. katolikus: Zeaó. Protestáns:
Zénó, Izraelita : Teb. hó 12 *
\\Városi Mazenoi és Könyvtár nyitvi csütörtökön és vasárnap dáielőlt 10-től 13 óráig.
Oyógy szertári é|Jell notgálat t I hó végéig a .Mária\' »d»yejtftár
Klrály-utíO.
^Városi Mozi. .Karamasoff t\'slvérek-beiiéiőltlnwemek, .Marskaxene\', burleszk. Utlképek.
órától este nap és szombat, vasárnap délután a fürdő zárva ma rad. Tel. 3-13.
OőafOrdő nyitva reggel 6 órátó 8 óráig. E héten kedden egéaz n szerdán délután niknek. péntek, i

De«.«Mól Sassík képkUilKása ■ Polfári Egyletben éa Oárdonyi (Ootdsleln) Ella kiállítása a Kauinóban
Deo. 27. l.avtnla silnielőadái éa mulattig Klakanl-
tsin a Polgári Olvasatban i órakor. Jan-g «^e«*ereati müaoroa teája
Maróciy Sakk K6r köxgyAléM (él 4-kor. J»n. 5. Ax Ev. Nö<gyltt teája 0 órakor a Caotrálban. JUi\'tL ■ tir.-IW^jW \'.1..\'. •. i, i.i (. ^IMIMÍII
Ftbr. 6. \\ Sunitótlum JLgyaOUt mOiojot Iriji. Pabr. S. a Kw.trUnj JAUkoay N6.g,ltl Urua|. bucMiUlS ..tél,c ■ Cwitrilbin
— Oyógyszertárvlzsgálat Nagykanizsán. Dr. Tbassy Qábor kir. egészségügyi főtanácsos, vármegyei llszthltorvosntegnap Nagykanizsán gyógy szettári vizsgálatot tartott.
— Miniszteri elismerés. A kultuszminiszter a népjóléti miniszter nevében is Séllyey Teréz, gelsei lakosnak Tófej kőaégben róm. kath. templom és-plébánia, -valamint flu árvaház létesítésére telt nagy Ingat-lanalapitványáért. elismerését és köszönetét nyilvánította.
— A Stefánia karácsonya. A Stefánia nagykanizsai intézetének fáradhatatlan vezetősége gondozottjainak meleggé szeretné tenni a szeretet nagy ünnepéi. Ezért karácsonyi ünnepet rendez. 25 kis apróság gö-gicsél a bölcsődében és vátja a szent ünnepet 9 gondozott édesanya is. Sok ház van Nagykanizsán, ahol, már nagyra nőttek a kicsinyek és még megaKadt a cs«tgő^ a i nyuszi, a mackó vagy baba. Jó szolgálatot végezhetne most mindez a bölcsőde apróságainál. A Jó- háziasszony, akinek szive, meghallja ezl sz üienelet, valószínűleg talál egyebet li otthon, smit s Stefánia csecsemőinek juttal-hatna. Az Intézethez beérkezett adományok :
dr. Kreiner Zalgmond 6 WaaBzer-mann-vlsag&lat dija 24 ..pengd, özv. Bzegő Oyuláné 1 aaztal éa paradlcso-iraoéovegek, 6zv. CsiSaommemé 1 aaz-ial.éa 1 ruhatogaa, Strém Tivadarné 1 szekrény, özv. Roaenfeld Józsefné 2 jaekrény, 1 aaztal, 1 edénytartó pad, 2 aaék. Déaea fiéláné, Kengyel Iatvánné, özv. Betfln Józaetné, -Mlllel Jőzaefné, Sipoa Andor paraidlcaomoK üvegek, Ou-káaz Keroucué eeecaemdkotengye, dr. Wlnkler Ernönó babatehérnemü, özv. Unger Elekné paradloeomca üvegek, Somogyi Oyuláné 10. Nagykar,izaal Takarékpénztár 100, Bankegyeaüiet 100, Oudaaágl Takarékpénztár 60 .Szeszgyár 60, Néptakarék 20, Kálmán Leó 5 pengő, Kerentény Nőegylet 2 esetben útiköltség anyáknak, 3 esetben rendkívüli segély, dr. Perháca Agoatonné 18 Ing, 8 hoeezu párna < és 6 eiőke, MUlier luréné 10 pengő. Minden adomány a Stefánia Intézetbe adandó lc.
= Női selyemclpő újdonságok . étkezlek -az -Jdeál" xipőáruMzba, Főül 12. sz.
■->= NŐI kabátokat a karácsonyi vázár .keretében mérsékelt árban vásárolhat Singer divatáruházban.
— A nagykanizsai Evangélikus Nőegylet vasárnap délután 5 órakor műsoros szeretet-vendégség keretében osztotta ki ajándékait szegényeinek. Szép számú közönség jöit ösaie az Ev. Otthonban erre a kedves ünnepségre. Horváth O ivér lelkész szivekhez szóló beszéde, Lajpczlg Ilus finom, meiegszavu éneke, a Vánkos Jenő vezetése alalt álló Vegyeskar szép számai és gyermekek Ogyes szavalatai után dr. Králky Istvánné, az Ev. Nőegylet elnöke, annak munkában és szeretetben lelke, oszlottá ki a karácsonyi ajándékokat. Kiosztásra került 100 szeretet csomag és 10 gyermek kapott luhát és cipőt.
— Levente és cserkész ünnepségek napja volt a vasárnap. A nagykanizsai, I* ker. Levenle Egyesület délelőtt 11 órakor tartotta karácsonyfa-ünnepélyét a Roigonyl-utcai Iskolában. A csillogó karácsonyfa alá Flló Ferenc igazgató űgybuzgóságából és kevesek adományaiból ajándék is jutóit a szegény-sorsú leventék Tészére. A lelkes ünnepi beszédet Lukács József hlltanár mondta. Derekasan szerepelt az u| Levente Zenekar és a levente szavalók : Borza József és Oáspár János. — Délután 4 órakor végtelenül kedves cserkész-esemény színhelye volt a Rozgonyl utcai iskola. A Neuwlrth Oyörgy tanító szeretette\'jes vezetése alalj illó 375. cserkész-apród csapat tagfelvételi ünnepe volt ünnepélyes Igérellétellei, roppant helyes műsor.keretében. — Este 7 órakor a kiskanlzsai leventék kará-csosy fáján, gyulladtak ki a gyertyák a beteate\'.Otthonban. Kovács illés igazgató lendületes ünnepi beszéde, a kitűnő Levente Dalkör énekszámai, Bolf József szavalata után tiz hadiérmesnek az érmek\'fellOzése követ-kezeit, majd Szépudvary László tanító, a kiskanlzsai levente-ügyek lelkes harcosa, -\'elbúcsúztatta a távozó IQlOres.ievMléket, kiknek nevében Varga Lsjos levente válaszolt. Műsor után az ünnepély vendégelt a Levente Egyesület vendégül látta. A szegény leventék 7 pár cipót kaplak a szeretettel diszitett karácsonyfa alól.
— Adomány. Sargoth Mlksáné, a nagykanizsai Nemzeti Bank-fiók főnőkének jóságos lelkű felesége, 18 kg. lisztet, 4 pár harisnyát, 4 női inget, négy slsónadrágot, 2 háló-kabátot, 2 pár cipőt küldött szerkesztőségünkbe a szegények részére. Az adományt a Misszióiházba juttattuk.
— Szent Lásrló cserkészek ünnepélye. A nagykanizsai 77. Szent László cserkészcsapat december hó 26-án este 8 órakor az Iparostanonc iskolában karácsonyfa - ünnepséget rendez.
Sassék tárlata
ritka és rendkívüli élményként haté e-eménye a kanizsai kulturéletnek. A tárlat minden látogatója elragadtatással nyilatkozik Sassné és leánya indiai képsorozatairól és Sass egész művészi pályáját átívelő gyűjteményéről. A kiál.ilás egész nap (d. u. 4-től) nyilva van a Polgári Egyletben. A Gárdonyi-kiállítás a Casinó kis alsó termében változatos, szép anyaggal nyilt meg. Sok látogatója van s mind elismeréssel állapítja meg a tehetséges md-
vétznövendík fejlődését.
*
A tárlatok részletes méltatására t mai anyagtorlódás miatt legközelebb térünk kL
Legalkalmasabb karácsonyi ajándékok
Imakönyvek Társasjátékok
Képeskönyvek Olcsó ifjúsági iratok Levélpapírok Zenealbumok
nagy választékban kaphatók:
Scftlaas Testvére lc
- könyv-\' és - papirkereskedésetben
Beák-tér 10.
5W3_
Hortky üklós-at 8.
a- Férfi dpűk minden kivitelben legolcsóbban »z .Ideál" cipőáruházban, Főút 12. sz.
— A kórház karácsonyfája Nagykanizsa közönsége minden évben szeretettel karolja fel a rideg kórházi ágyhoz kötött szegény beteg karácsonyát. A kedves ápoló nővérek sz Idén sem feledkeznek meg betegeikről, most Is szép karácsonyfával, kisebb ajándékokkal igyekeznek melegséget és szint belevinni a szenvedés házába. Akik szeietettel gondolnak a \' kórház betegeire és nemes szivük sugallatát követve szándékoznak karácsonyuk szebbé tételéhez hozzájárulni, adománysikat kflldjékel a kórház fönöknő-növéréhez.
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 125 P\'ért Schütznél.
Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy a
„largtt fflrdó"-ben
Csengery-ut 19. ax.
t fdrdőárakat Ismétellen leszállítottam: Márvány kádfürdő 1 szem. P 1 20
kiszolgálta............... P - 20
tyukszeraVágás, masszás P —\'40 10 márvány kádfürdő (egy
személyre) ... ......... P
Igénybe vehetik családok, egyesületek és vállalatok is.
Kedves és hasznos MICTÉmU CIPŐ
T
afándtélc
Legjobb gyermekcipők, valódi svéd TRETORN hócipő, teveszőr házi- és posztó-ctpőh
Miliényi Sándor és Fia cipöüszletében.
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY »
Iakaci székrekedés, vaslagbélka-larus, gyomorba], puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, C8ipőfá]ás eseteiben a természetes „Ferenc lózief" keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevive, rendkívül becses házlszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc lóuel víz még ingerlékeny belű betegeknél is fájdalom nélkül hat. — A Fereno lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
— Karácsonyi kiosztás. Nemes jószivéről és emberszeretetéről telt tanúságot Fischer Félixné, a Trans-danubia Igazgatójának neje, aki az kr. aggok házában 20, a Transda-nubia munkássága közölt pedig 110 szerelet csomagot oszlott ki. A melegszívű úrasszonyt a megajándékozottak elhalmazták hálájuk és szeretetük jeleivel.
niiimiiiiiiiiiHiiniiniiiiiiii,
nmiiuHiiiimimmiiimiP
■agy sxönyagárutitás
a
ScQUtx Aru&áxban. 01 osA leltári Arak I
F. hó 23-án a Hunyadi- és Rozgonyl-utca sarkán levő tennlsz-pályán korcsolyapályát nyitok. Belépődíj felnőtteknek 50 fillér, diákoknak 20 fillér, kísérőknek 10 fillér. Nlezner Viktor.
— Figyelmeztetés. Értesülésem szerint egy leány jár a városban s jobb családoktól használt ruhát kér nevemben a Misszió résiére. Ezu\'on kOzlOm a közönséggel, hogy senkinek ilynemű megbízást nem adlam s ha adományaikkal segilenek rajta, ez nem a Misszió részére történik. A Missziósház főnöknője.
Klslábakaí keresUnk!
35, 36-os női hócipő és posztó betétes sárcipő P 3.50
Sstabó
apödruOOM, HoríOy Miklósul 1. intm \'
Nagy karácsonyi f átéli, vásár
Ármuth Sándor és Fia
áruházában
Bazár-udvar. 96 filléres osztály.
Külön
♦ Gyermekkocsik ▲
a legújabb kivitelben.
Kör- és fióclpők Képkeretezés
olcsó árban. nagy választékban.
soi
SPORTÉLET
Magyar profi válogatott— Belgrádi válogatott 3:2(3:1)
A kemény rögös talaj nem kedvezeit a magyarok stílusos játékának, annál inkább a magas labdákkal operáló belgrádiaknak. A magyar csapat lelkes és kitartó játékával megérdemelte a győzelmet, melyet Belgrádban kivivőit.
Oradjansky -Hungária 5:2
(3:0)
Zagrebbl revánsmérkőzését elvesztette a Hungária. Nagy kezét fica-mitotta, Híres és Kalmár könnyebben megsérüllek.
Ferencvároa—FC Lugano 3:1 (2:0)
Fölényes és szép győzelmei aratott bajnokcsapatunk túrája egyetlen svájci mérkőzésén.
UJpeat—BSzKRT 3:2 (1:0, 1:1, 2:2)
Magyar kupamérkőzés. Ujpestszáz-husz perces küzdelemben ludla csak egyetlen góllal legyőzni a kiváló amalőregyűtlest. A két csapat tegnapi játéka az mulatta, hogy az amatörök játékszlnvonala olt áll a hivatásosak magasságában.
Értesítem a t. vevöközönségel, hogy ezután minden kedden házilag készült
friss hurka kapható.
Adler heateiirigyár.

KBH
December 22 (kedd)
Budapest 9.15 Az I. honvédgyalogezred zenekarinak hangversenye. 9.J0 Hírek, tl.to NenuetkOll vlxlelzóaaolgálal 12 Déli harangszó. 12 05 A Mándlta szalonzenekar hangversenye. 12.23 Hírek la Idő elzéa. 14.48 Hírek. 16 Gyermekmesék. 16.45 Időjelzés, ldő|árásjelentía, hirek. 17 E. 17 25 Cigányzene. 18.30 Frsnds nyelvoktatás. 19 Slranszky Aranka hangversenye. 19 30 Karácsony augusztusban. 20 Bécsi operett-részletek. Közvetítés Bécsből. Utána kbu 2230 Időjelzéa, Időjáráajelentés. Majd cl gánysene.
á leazetl Baak áerha-ártelyaaal
Ont ls érdekli!
I kg. akácméz ......... P aiy
Vi . pőrk. kávé .Hindu" P k.H(
I . cacaó ............ P háro»t
1 . emmcntháli ...... I\' négy
Bysnss Lajos
Városházpalota
Vida Lajos
Horthy Mlklöa-ut
ts cégeknél.
Közgazdaság
ötvenegy bazaltbányamunkás Frandaorazágba utazott
Tapolca, december 21
A francia munkaügyi minisztérium lehetővé tette, hogy 51 munkanélküli magyar bazaltbányász egyévi szerződéssel Franciaországba kiutazhassák és szakmájában munkát vállalhasson. Ezek a munkások különböző helyeken csoportosan négy kőbányában dolgoznak majd. A munkások már el ls utazlak Franciaországba.
(-) Dolgozhatnak a tejgyüjtök. Tudósítónk írja: Jelentetlük, hogy a pacsal járás több községéből küldöttség kérte sz slispánt a tejgyű|tö telepek betiltása miatt. A panaszra kiszállt Thomka János vármegyei főjegyző Pacsára és intézkedésével lehetővé tette a tejnek zavartalan további értékesítését.
Ztriafcl sárlat
Párls 20"I6fá, London 1735, Newyork 312-00%, Brussel 7135, Milano 28-00, Madrid 43-30, Amsterdam 206-20, Berlin 121-23, Wltn -•—. Szófia 3-71, Prága 1817VZ, Varsó 87*80, Budapest 90-0217* Belgrád 9*05, Bukarest 3-Ű5.
Terménytőzsde
Buza ttszav. 77-es 13-30 13 80, 78-as J3-45-I3-95, 79h» 13-60— I410 80-aa -13-70-14-20, dunánt 77-es 12-18-12-40, 78-as 12-30-12-50, 79-« 12-45-12 70, 80-as 12-55—12-80, rozs 14-00 1410, tak. árpa 17-50-17-78, zab 22-25—22 50, tengeri 13-90-14-00, korpa 12-75-13-00.
IwtésTálár
Felhajtás 8450, eladatlan 2000. - Elsőrendű 096—0-98, szedett 0-86-0-90, szedett közép 0-80-0-84, könnyű 0-72-0-78, l-sö rendű öreg 0-84 0-86, tt od rendű öreg 0-78—0-80, angol süldő 0*60—0-70, szalonna nagyban 1-20—0-00, zsír I 40— 1-45, hus 112-1-26, télserlés 112—1-24.
XMta: Mbafad lyoaáa és Ufklaáé Tállalit, lagykaalztáa.
PeteW* kiadó: Zalai Károly.
laiiriifS iá MUmi Him4i Imi m.
VALUTÁK Angolt. 1013-1088 Belga fr. 7038-7096 Cseh k. 16-94-17-04 Dánk. 106-90-107-90 Dinár 1013-1021 Dollár 87050-873*80 Frandaf. 22-40-22 60 HolL 229*40-230 80 Zloty 63*884433 Lel 3*48-3*84 Léva 4*10-420 Ura 28*78-2908 Márka 138*48-136 23 Norvég 103-70-106-70 Peseta —-—_■-
Schlll. —•-*—
Svájdf. 1)0-70-111-40 Svédk.K)730-W8-30
DEVIZÁK Amst. 229-90-23080 Belgrád 1014-10-20 Ben In 13658-196-28 Brüssel 79-45-79-93 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.107 10-107 90 London I03J.1086
Madrid -*—
Milano 28-85-2006 Newy. 371-00-874-00 Oszló 103-90-106-70 Párls 22-47-22-59 Prága 19*92-1701 Szófia 4*13-4*17 Stockh. 107 50-108 30 Varsó 63*03-6435
Wien —*-*—
Zürich 11080-111-40
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok tojishoxama. Kgy tyúknak naponta eaak 6 dekát kell adui. 1 kgr. ára 30 Ullér.
Erőtakarmányok
(Haűlsat, hutllazt, vérllsat, caukamájo
l májolaj.
lyabab-dara, köles, buza, zab, árpa, tengeri, buza korpa stb.)
Madáreleségek
(Kevert madáreiesóg, kendermag, hámo-zottzab, fénymag, édes repce, salátamag stb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó aaén-savas takarmányméaz.
Pekk
„D" vitamin készítmény. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁO JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény védőszerek kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér ia A bíróság nttllstL Telefon 13a
APRÓHIRDETÉSEK
UvWWMltill
MbM ..4 » SÍMr. V-t- «• IIIIM\'r" uil. M nÜ, uS SS. s *ZL
é. ptahtaa 10 so WMr, >IM> fe.iW ut Ml. • MII*r. <»us« ■ mlrn^ tm-
UnU batSkMI m fi ut \'■\'»"*
umsimí 9 190 a felMleffM feSa)vslM
elkertfléa* i•«•*»
■HMMaM
« imémléM/m •m (MalssSMi
■« lalall\'sa el karácsonyra olvasni
valót >hml a Szerb (éle kölcaBnkönyvtár-ból Sugár-nt 2. 8967
öt szobás\'komptett laké. fürdössobé* ;al axomuüra, vagy május l-re kiadó.. — Clm a kiadóban. 4
Wamptr parulaégép eladó Kanfmann
Károly c^nél | __ 8939
KUkanizaán egy 81 ép nsgy háa, 8 szobával, épített disznóólul, azép kerttel eladó, kedvtaó ttzetésl teltételek meüett. — Ufr<anott szép sioba-konyhái lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Bővebbet Horthy Mlklós-ut 18. szám, I. emelet. 801 I
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, literenkkit . 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel | 28 IL Megrendelésre házhoz küldöm. Orou Urvlf, SatUiráara. <S.
Gyermek rááll nagy választéka — Kaulmann Károly cégnél 8940
Trag.ri. Igen szép, száraz, mindig a legolcsóbban kapható, házhoz szállítva. Vagontételben la.Szerecz, telefon 330. 8931
A áa aj karalaul kisebb tételekben
ls elsdom, 16 fillér llterenldnt, 28 llttrnál kevesebbet nem adok. Qroaa, Horthy Mlklós-ut 37. 8903
Ogyes önálló mindenes felvétetik Erdős textllnagykereakedéa. Basát
udvar.
5937
23°AH>t Jövedelmező kisebb ;<s egy na-jobb bértiája sürgősen olcsón eladó.
kiadóban.
8938
>■.!»■ garnitúra eladó — Kaulmann Károly cégnél (941
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 31.
Mm a Zalai Hiba
8—12 éves . gyermekek részére
GOMBOS ALBIN V\'.S^u,
Háu Iikl l ládában P 120 A égvilág rejtélye . . ,. 120 Ba óoika a tengeren. „ 1*20 A lángban állá Adrián „ 120 ■agyarok a jágonzágbsn 120
Képsa éa anaéaktayvak alár 50 Sllártál
kaphatók:
IFJ. W4JDITS JÓZSEF UTÓDA
OFENBEGK VILMOS
klayv-, papír- la Irészarkmskiáéaibaa
NAQYKANIZSA.
A legszebb karácsonyi ajándék
a már fogalommá vált nagyszerű
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
fegyver- ét i»«rttzlet, rádió- ét graaoloa oiitályán.
ÖnkOltsési tiron
szállítjuk Önnek nagy tömegben készült, szép kivitelű
cégnyomásos fali és előjegyzési naptárainkat.
Képes naptárak szakmánként nagy változatban.
A legolcsóbb és legpraktikusabb karácsonyi és újévi ajándék
kereskedők és iparosok
részére.
Megrendelhető a ZALAI KÖZLÖNY nyomdájában
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyin lekví modern széllóla. Lili. Központi lütéa. Hideg-meleg lotyóvlz F\'Utdók. Teleionos izobák. Kávéház-étterem.
Szobák P 4-BO. PensIA 8- P-tftl.
Egvágyaa szobáknál 10%, kétágyas izobáknil 200 o .ngadmin! a „Zalai ■HatSav" telmutatólnak. A DV. állomástól direkt vllamoi (rt-ea) a azáltodllg
Tisztelettel felhívjuk a m. t. vevőink nb. figyelmét az olcsó
újévi malacokra,
melyek élve és pucolva Is megrendelhetők.
Szives előjegyzéseket kértlnk. Prágai módra pácolt Esterházy
sonkák, füstölthnsok, felvágottak
mélyen leizállitolt árban.
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Ttiaioai vei. Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ul 2.
Dnna-Száva-Adrla Vasottársaság (iziittt Dili Mittatis)
MENETRENDJE
Ragykialxsa állomásra érkézé és az oaaai ladaló vonatokról. Éraénfss s IMI. éwl október hó 4-t6l.
Budapest—Nagykanizsa
Voaal uájaa A vonal neme Budapestről Indul | Nagy kani-izaára érkezik Vonat | uáauj A vonat neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
21 (la Szem. v. 21-20 | 4-29 211a Szem. v. 0-15 7-20
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 6-25 10-15
212 Szem. v. 6-40 13-20 213b Szem. v. 9-20 17-05
214b Szem. v. 14-30 21Z5 215 Szem. v. 14-29 21-00
204 Oyv. 1815 2214 2U3 Oyv. 17-45 21\'40
Budapeit -Trleate között 1. II. III. o. koeilk, , - Venexla . hálókocsi.
A 214/b. azámu vonat Budapeatlót Székesfehérvárig mint 226. sz. vonat közlekedik
Közvetlen kocsik: A 201—204. szimu vonatokkal l Budapest—Nagykanlzai között, étkezSkocal, . —Róma . 1.11.0. kocil,
A 207—203. azámu vonatokkal: Budapest—Veazprém között, I. II. III. 0. kocsi, Székealehétváion át, , — Pragerako . étkezökocsl éa egy III. o kocsi, , -Nlce-Cannea . hálókocsi, XII715 IÓI-193?. V/14-lg, . —Ventlmlglla . I. 11. o. kocit, 1932. Vrtl-lg,
- Nagykanizsa , II. 111. o. kocsi, de csak vaaár- és Ünnepnapokon. A 216/a—2ll/a. számú vonatokkal: Budapeat—Zalaegejazeg között U. III. o. kocala, Budapeit—Barca között, I, II. UL o. kociik
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
538 ifVegyea
Indul
tstít™
I Balatonaxent-I | IjBalatonazentT
Ur^eé^ l pryróltnd. [ 2003 | M6a\'| Ve«yea [| 5\'15 T
Nagykanizsára ártezik
--3TS"
Nagykanizsa—Szombathely-Ágfalva 0. H—Wien S. B.
alakulóira Irj.j Bécstx érkezik Bécsből Indul liubt-Myrfl Mai Nagyfcaal-oirm Mtull
318 Szem. v. 5-00 730 317 Szem. v. 510 7-45
312 Szem. v. 700 9-30 14-44 301 Oyv. 8-10 1130 13 25
320 Szem. v. 13-50 16-25 — 311 Szem. v. 10-95 14-49 17-25
302 Oyv. 16-20 1820 21-40 313 Szem. v. 1640 21-33 24-00
Közvetlen kocsik: A 301—302, azámu vonalokkal: Wien- Suaák között, II. III. o. kocáik, Wlen-Péci között, I. II. III.
A 318—311 azámu vonatokkal: Budapeit—Zalaegerszeg között, II. III. oszt. kocáik.
A 312 -313. számú vonatokkal: Nagykanizsa—Wien között, U. 111. oezt. kocsik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
n.tfVuuU- rti Mai Barora érkezik Pécsit érkezik I Pécsről 1 Barcsról Indul jl Indul lAuil
912 902 932 Szem. v. Oyv. Vegy. v. 4 41 1346 1805 6-42 15-37 2,25 8-48 17-43 911 llszem. v. 901 tlOyv. 915 BSzem. v. — II 4-38 1221 II 1414 1815 20-45 I 6-43 16-05 22-50
Közvetlen kocsik: A 912—915. izámu vo -tokkal: Budapeit—Pici köiö l, I. II III, oszt. Vocslk. A POI-902, sz vonatokkal ugyanolyan viszonylatú kocsik futnak, mint a Nagykanizsa-Szombathely— Aglalva oh —Wien S. B. vonalon közlekedő 301—302. azámu vonatokkal
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor gt. k.
||Nagykanl-|l Csáklor IJM.nb "zsáróllnd \'nyára érk; étk
TTl
15\'C 17-4? 3-25
W1 llOyv. !\' í IS 221 llSzem.v. 5.15 203 I Oyv. ,14 23 223 fezem. v. ^i-00
I1 Marib ||Csáktomyá.| Ind. | ról f
....... ,1 N«>l«.l-
Indul ||«i/»W«ík á-tl i ti®\' 806 l| 9-34 16-10 l| I7\'24 19-30 2055
Közvetlen kocsik: A közvetlen kocsik a 201, 202 , 203 , 204. azámu vonaloknál ugyanazok, mint a Budapest—Nagykanizsa viszonylat alattlak.
A 221 , 222 , 223., 224. azámu vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa-Marburg (Maribor glk.) közölt.
Nyomatott a Délzaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlíletvezetö: Zalai Károly).
71
^^O^tffl
390 Hám
Nagykanlzaa 1981. december 23, szerda
Ara 14 BWr
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
;
ás kUdóhtvstsl: FM 1 attn, lUl: IMMaB
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajda


Szökeszl
A Déllvasut átvételét rövid időre elhalasztotta ■ kereskedelmi miniszter
A DSzA vasút Igazgatósága uj tárgyalásokba bocsátkozik és nem lehetetlen, hogy < továbbra is saját kezelésben marad a Déllvasut
Budapest, dtettnber 22 (ÉJszetml rádiójelentés) A Déllvasut Itatgalóaága bejelentette a kereskedelmi miniszternek, hogy avasul állami kezelésbe való vételétől eltekintve más módot ls Wált azoknak az sMktyOknek nemzetközi viszonylatban k| keresztülvihető biztosítá-
sára, amelyeket az átvételtói vár az állam. Épp ezért az igazgatóság arra kérte a kereskedelmi minisztert, hogy bocsátkozzék tárgyalásokba és ennek idejére halatsza el a Déllvasut átvételét.
A kereskedelmi miniszter a minisztertanács felhatalmazása alapján
most arról értesítette a Déllvasut Igazgatóságát, hogy a tárgyalások lde|ére a vasút állami kezelésbe vételére vonatkozó elhatározását egyelőre fel/Uggesztl. Így a Déli-vasul díjszabása továbbra Iá ugyanit marad egyelőre.

Kivégezték a rendőr gyilkosát
Izgalmas Jelenetek között folyt le a röglönltélő eljárás
Budapest, december 22 A budapesti bűntett törvényszék •Máriálls bírósága ma összeült, hogy (létezzék s rendórgyllkos Horváth Isteáa egyében. A délelőtt folyamán
tartott, hogy a halálos golyó esette\' gss cyoaUt megállapítsa, amiből ugyanis messzemenő következtetést lehetett volna levonni a golyó irányáról és Igy. a szándékosság, vagy véktkn tekintetében.
A helyszíni vizsgálat alkalmával a tőidet, ahol a meggyilkolt rendőr feküdt, Ml méter mélyen felásták, de sehol sem találták meg a golyó nyomát. A tegnapi boncolás ls megállapította egyébként azt, hogy semmiféle Otésl nyom nincs a rendőr fején. A koponyát revolvergolyó tépte fel.
HorixltO elOre kéullH a pyflkoaaOiffy
A rendőrség ma délelőtt tfegtudla, hogy napokkal ezelőtt ugy nyilatkozott, hogy egy Sukslcs nevű rendőrrel és Slmkóval egvfltt le fog számolni.
Nyilvánvalónak látszik ebből, hogy Horváti előre készölt a gyilkosságra.
Mikor Horváthot bevezették a terembe, nyugalmat erőltetett magára, de egyszerre hirtelen legörnyedt, kezeit tördelni kezdte és halkan sírt. a i>a<z
A tárgyalási Töreky Oéza nyitotta mfeg. A vádlott személyadatalból kltflntk, hogy már hatszor vott bttn-tetve.
A vádlott lehallgatása során azt adfll elö, hogj! nem szándékosan ölÁ még a rendőrt A gyilkosság lefolyásáról azt mondta, hogy amikor # esítdából álkollol fogyasztás után
visszament a kifosztott üzletbe és zsákmányával egylltt találkozott a rendőrrel, ugy akart menekülni, hogy felmászott egy kerítésre, a rendőr azonban lerántotta és kényszerítene, hogy menjen vissza vele az üzletbe. UlkOztMA a rendőr Ot kanjteppzta. Az üzletben te tovább Ulegatte.Enir elkapta a, kardot, dulakodott a rendimi, aki közben kinyitotta a revolvertáskát, ö (Horváth) azonban megütötte a táskái, ugy hogy a revolver a földre esett. Megindult a harc a fegyverért, amelyet ö ért el. Ezután la dulakodtak a földön és amikor felkellek, nála volt a revolver, ö nem akart lőni, hanem kérlelte a
rendőrt, hogy ne bántsa és amikor s rendőr a revolver után kapkodott, 6 a revolverrel főbesujtotta. Közben Süti el a fegyver. Még látta, hogy a rendőr összeesett.
Az elnök Itt a vádlott elé tárja vallomásának lehetetlenségét. Horváth
csak védekeztem — a rendőrnek Joga tan ezer embert agyonlínl.
A kihallgatott tanuk vallomásainak lényege az, hogy
a rendőr volt az üldözött és már az űzlel szűk folyosóján ls segítségért kiáltott. .,
Az orvosszakértök jelentése után á perbeszédekre került sor.
ítélet : KötéláltaU Qaldl 1
Budapest, deoember 22 (Éjszakai rádiójelentés) Trager László dr. agyész vádbeszéde után Látkóczy Imre dr. mondotta el védőbeszédét, majd rövid tanácskozás Után az. elnök fél 6 órakor kihirdette a biróság Ítéletét. Horváth Istvánt a rögtön ítél A biróság halálra ítélte.
A statárlálls bíróság ezután át-
alakult kegyelmi tanáccsá, amely ugy döntött, hogy az elítéltet nem terjesztik fel kegyelemre.
A slralomSdiban Horváth Istvánt rabszállító autón nyomban a gyűjtőfogházba szállították, ahol már délután berendezték a siralomházat. Kozarek és segédei már a délután folyamán felállították a bitófát.
A kfnéflzés a gyUftötogQöx udvardzi
Amikor egynegyed nyolcat ütött a közeli toronyóra, négy fogházór elővezette az elitéltet, akit pap kiséri a bitófáig. A törvényszék elnöke mégegyszer felolvasta az Kélttel ms|d átadta Horváthot a klr. ügykének, akinek utasítására Kozarek néhány pillanat alatt végrehajtotta az Kittet.
Az elitéit haláltusája alatt, amely 13 percig tartott, az orvosok tööb-tzör is megvizsgálták Horváth sziv-T" verését. A 13-lk percben konstatál 1 ták a beállt halált, mire letakarták áz arát fehér kendővel,
A kivégzés színhelyéről pontosan fél 8 órakor távozott el az utolsó néző.
IdOlárfl
A nagykanizsai meteorológiai rasg-flfyetsjelentések: Kedden a Mtrtik-Itt; Heggel 7 órakor -1-8, détatáa 1 áfakor —I, est* 8 ónkor — W.
fBMut : Egész asp borait égboltozat.
Szélirány : Reggel és délben északkelet, este nyugati ssél.
(BftkaM rádUMptU) a *<hHM-Blal laUsat lalaatl aata 10 éra-kar ■ HMafl M« vArhaM Jalaaték-talaa oaapaMkkal.
A transzfermoratórium
A Ház JaouHr 14-lf elnapolta naftát
Budapest, december Z2 A Ház ülésén a reodőralárttr, Sinkó József hűséges kötctesslgtel-
Jesltésének áldottak a szónokok ál a rendőrségi fegyverháfznjUat kiterjesztését kérték. Öondoskodál történt Sinkó hozzátartozóról. A Ház június 14-én tartja legMttleMi ülését.
BtuteyM dseaaber 22 (Éjszakai rádlóJtlenOs) A 38-as bizottság keddestl ülésén Korányi Frigyes báró pénzSpmlnistter Ismertette a küllőid! tartozásainknak pengjen való lefizetésére kiadandó kormányrendeletet, u. n. transzfermoratóriumot. Expozéjában kifejtette, hogy szükség van a transzfermoratóriumra; mert a mai naptól kezdve nem vagyunk képesek annyi devizát beszerezni, mint amennyivel fedezni lehelne szükségleteinket. Nem szűntetjük meg a devizával váló fizetést, hanem csak korlátozzak arra a. wfctátea».M!!0A..av<fc*tea készletünk lehetővé itta\';
A pénzügyminiszter ezután részletesen ismertette a rendelet intézkedéseit. A rendelet állítólag már pénteken életbelép.
180 embert állltdttak elö ismét Budapesten
Budapest, december 22
A Belvárosban ma délelőtt s rendőrök észrevették, hogy kisebb-nagyobb csoportok tartanak a Petőfi-tér felé, ahol\' valószínűleg engedély nélküli gyűlést akartak tartánC
A rendőrök épp ugy, mint a mull alkalommal, Igazolásra szólították fel a gyanúsan vlselkedöket és azokat, akik nem tudták magukat kellően\' Igazolni, elöájlitótfák a kírüleli kapt-. tányságra. Eddig körülbelül 180 eta-bert állítottak elö. Kendzavarás sAóI nem történt.
Rablázadás dum-dutngolyók-kal és gázbombákkal
London, december 22 Bombák, mérges gázok és dum- \' dumgolyók voltak, mint a Daily Mail Buenosayresből jelenti, Vllla-devotu fogházában elrejtve, amelyeket rabok gyűjtöttek össze. A rabok tegnap kitörést kísérellek meg.
Megtámadták az őröket, törlek, zúztak, egy részük pedig a tetőzeten át menekülni próbált. Nagy csapatok indullak a zendülők megfékezésére. Qázbootbákat dobtak a rátokra, akik ugyancsak bombadobásstf vátattél-tak. Csak hosszas küzdelem után kerekedett felül a karhatalom.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 16.
Kolduló gyermekek
Dermesztő hideg van. Az emberek sietve futnak dolgaik után. Az isko-Idsgyermekek rajokban özönlenek az Iskola felé. Az egyik ház előtt egy kb. 5—6 éves leánygyermek néz körül tétova tekintettel, majd egy kis tájékozódás után beszökik a házba. Kopog az egyik lakás ajtaján, a másikén és végig megy az összes ajtók és lakásokon. Megfigyelem. Külseje a legnagyobb részvétet kelti, amint végigcammog a Sugár-ulon. Ruhácskája a proletár szobái és annak fütettenségét tárja elénk. Ujjai, arcocskája kékre fagyva.
Utána megyek, mit akar ez a kis pöttön ebben a dermesztő reggeli hidegben ajtóról-ajtóra ? Megfigyelem a következő párbeszédet.
Nyitják az ajtót. A háziasszony a megfagyott orrú pöltönke láttán részvéttel fordul mindjárt hozzá és kérdezi, mii kíván... Az első szempillantásra tudja, hogy koldul a kicsike. Egy pillanat és nagy karéj kenyérrel és ennivalóval. tér vissza és a kékre fagyott kis kezekbe nyomja.
Az nézi, nézi a kenyeret és amit még egyebet kapott. A háziasszony kérdezi, hogy hívják. Pöttönke nem szól. Akárhogyan faggatják, nem mondja meg a nevét. ,MI apukádnak a foglalkozása ?m — kérdezik tovább .Kőműves..." — mondja. Többet nem lehet belőle kivenni
Végűi ls kínos percek múlva a pöttönke visszaadja a megilletődött háziasszony kezébe a kenyeret és a többit, amit kapott és azl mondja határozott hangon:
— Nem kell kenyéri Pénzt kérek! A háziasszony azt gondolja, hogy
nem hallott jól, megkérdezi, mit mondott a pöttönke. Az megismétli:
— Pénzt kérek, kenyér nem kell I A háziasszony, akinek az ura
biztosan keményen dolgozik minden falat kenyéréri, amit megeszik a családja, erre kivette a kenyeret a pöttönke kezecskéjéből és most már ő mondotta határozottan:
— Pénz ? Az nincsen, fiam I Pöttönke nem is Indignálódott ezen,
hanem meni a másik lakáshoz és ott kopogott. Ugyanez a jelenet. A háziasszony ennivalót hozott.
— Nem kérek enni, néni. Pénzt kérek I — volt a válasz.
Hallottam a ház többi lakóltól, hogy a pöttönke végig ugyanezt a határozott pénzkövetelő hangot használta. Nem követtem többé pöttönkét, mert tisztában voltam vele, hogy a szerencsétlen gyermek valamely lelkiismeretlen szülőnek a kluzsordzottja, aki apró gyermekének félig meg-fagyoltságdval akarja a szánalmat felkelteni és e révén pénzhez jutni. Mert neki nem kell kenyér, nem kell étel, hanem pénz. Pénz, talán korcsmába, talán másra.
Ez a pöttönke esete, aki már több hét óla grasszál szülei áldozataként az utcákon, házról-házra. Aminthogy általában rendkívül megszaporodott a gyermek koldusok és hegedűs gyermekek száma.
A rendőrség és a hatóság ne tűrje a gyermekeknek ezt a kihasználását minden emberi érzésüktől megfosztott, lelkiismeretlen, részeges szülők számára. A hatóság tisztítsa meg az utcákat a kolduló gyermekektől. Ezzel tartozik — a gyermekvédelemnek.
(B. n.)
Tűz volt az Erzsébet-téri konyakgyárban
A kazánház padlásán egy kéménybe épített gerenda okozta a tüzet
terjedését megakadályozni, a Prack István dr. főparancsnok vezetésével kiérkező tűzoltóság pedig végleg el-
Nagyluuilma, dooember 22
Kedden délután kisebb tűz támadt az Erzsébet-tér 12. szám alatti konyakgyár kazánházának padlásán és csak a személyzet éberségének köszönhető, hogy nem történt nagyobb szerencsétlenség.
Délután fél 4 óra tájban Sztan-kovlts János fűtő arra lett figyelmes, hogy a kazánház padlásáról vastag füstgomoly tőr elő, amely pár pete alatt elárasztotta a kazánházat Is. Nyomban telefonon értesítették a tűzoltóságot, a szeszgyár személyzete pedig azonnal a tűz oltására sietett. Vödrökben hordták a vizet a kazánház padlására, ahol az áttüzesedett kéménytől a gerenda gyulladt kL llymódon sikerűit a tűz tovább-
oltotta a padlástűzet.
Ha Idejében fel nem fedezik a ttlzel, a legborzalmasabb katasztrófa következik be. A felrobbanó kazán ugyanis ledöntötte volna c szomszédos szeszraktár válaszfalát, ahol különösen most karácsony előtt rengeteg felhalmozott készlet van. Jelenleg mintegy 30 hordó áll a szesz-raktárban.
A rendőrség részéről Turl Endre rendőrfelügyelő szállt ki a tüz színhelyére, ahol Prack főparancsnokkal együtt megejtetle a tűzvlzsgálalot. Szerencsére semmi komolyabb kár nem történt.
Elyágta a nyakát a válófélben levő felesége lakása elótt
Nagykanizsa, december 22
Hétfőn este 9 óra tájban telefonon hívták kl a kanizsai mentőket a Oyár-utcába, ahol K. József 45 éves huslparos öngyilkossági szándékból zsebkésével átvágta a nyakát.
K. József öngyilkossági kísérlete mögött egy szerencsétlen ember ok-nélküli féltékenysége volt minden bajnak az okozója. Emiatt a végletekig elkeserítette a családja életét, ugy, hogy már hosszabb ideje nem élt együtt a feleségével, sőt most nemrégen meg ls Indult a válóper a házastársak között.
Ennek dacára többször megjelent a Gyár-utcában lakó felesége lakásán, aki együtt lakik az édesanyjával és nem riadt vissza a hangosabb botrányoktól sem.
Hétfőn este 9 óra Újban Ismét felkereste a feleségét, de nem ment
be a lakásába, hanem megállt az udvarra nyíló konyhaajtó előtt, melynek egy ökölcsapással beverte az ablakát, majd előkapta a zsebkését és öngyilkossági szándékból átvágta a torkúi. Az űvegcsörömpölésre kisiető asszony megrémülve látta, hogy válófélben levő férje véres nyakkal olt áll az ajtó előtt.
Nyomban értesítették a mentőket, akik K. Józsefet beszállították a városi közkórházba. Az orvosok megállították, hogy nem veszélyes Öngyilkossági kísérletről van szó, mert K. József csak épp a bőrt vágta át az ádámcsutkája felett. Valószínűleg K. József csak rá akart ijeszteni a feleségére, hogy az ne váljon el tőle.
•m A legkellemesebb meglepetés karácsonyra egy vllághlrfl Pfatf varrógép Brandt varrógép üzletéből.
Nagy karácsonyi vásár
mélyen leszállított árakkal.
Tcnnisz flanellok ......... ............ ... 72 fillér
Kis vég jó minőségű vászon ..............................9-50 pengő
Kis vég prima mosoit vászon..............................11-50 pengő
Konyharuha kockás, darabonklnt........................60 fillér
Törülköző damaszt, kockás, darabonklnt............80 fillértől
Női Ing, hímzett ................................................1-10 pengőtől
Női bugyi ................................1-10 pengőtől
Szines női hálóing................................................360 pengőtől
Szines ingbugyi ................................................2 20 pengőtől
Kávés garnitúra 6 személyes minden színben 6-50 pengő
Raktáron tartunk férfi és női szöveteket, ilanellokat, mindenféle selymeket és női kabátokat. Nutrlette bunda 85 P.
Weiszfeld és Fisther "2SK5
Teleion : 258. Erzsébet-tér. Telefon: 258.
SOM
Klslábalcat KeresiinlcI
35, 36-os női hócipő ét posztó betétes sárcipő
P 3.50
Sscabó
clpödru&d*. HoriOy Mlklés-at 1.
Sassék tárlata
Az impressziók tömege ugy rohanja meg az embert ennek a tárlatnak a megtekintése ulán, bogy egyenesen lehetetlenség azokat rendszerbe foglalni. Egy egész család: apa, anya és gyermekük, mindhárom az ecset felkentje és mindháromnak az egész pályafutása bontakozik ki ennek a tárlatnak zsúfolásig gazdag anyagában. Három egyéniség. Mert mlndshárom az. És mindahárom másfelé iveit a studiumok közös kútfejétől.
Érdekes megfigyelni a 25 év előtti Sass Ferencet, amint az a mult századvég divatos szecesszionlzmu-sával lázadozni kezd a naturalizmus megállapodott és beiskolázott formái ellen. A Jugend stílus lendülete lineáris bravúrokra készteti, többé-kevésbbé megelégszik dekoratív hatásokkal. Egy-két vásznán még 4 pontozó stílus is megjelenik, d« levegőt, mélységei, fényt már ezeken is ostromol léma láza, amely máig Is legszívesebben a természet fényjelenségei közt keresgél, sok nagyszerű megoldást teremtve.
Az Indulás, a tapogatózás szertelen energiái után nyomon lehel követni ezen a tárlaton a lehiggadás, a kialakulás egész felfelé Ívelését. Kár, hogy sem kronologlal, sem más sorrend nincs a tárlaton, sőt Sass és Sassné képei is nagyrészt vegyesen sorakoznak. Igy ls azonban külön tanulmány anyaga lehetne az az ut, amit Sass megtett, amig néhol csökönyös akarattal, másutt az inspiráció viharos erejével eljutott a tegnapig. A tegnapot mondjuk, mert az Sass Ferenc Igazi megnyilatkozása. Az uj képei, figurális és virágos csendélet témái, a ma: nem mutat sem uj, sem tovább fejlődött Sass Ferencet, hanem csak a nyughatatlan művész játékos vagy szükségszerű foglalkoztatását, aminek minden ecsetvonásán, színén ott van a talentum stigmája, azonban annak ihlete nélkül. Sass Ferencet a portréin kivül ezen a tárlaton ls elsősorban a tavalyi és előző évi kiállításainak anyaga mulatja meg a maga emberi
Karácsonyi szezonra, valamint a nagy raktárra való tekintettel,
raktáram tekintélyes részét ffia! leszállítottam
KAUFMANN KÁROLY.
1431. december 13.
ZALAI KÖZLÖNY »
és művészi mélységeivel, medltativ téma-meglátásaival, technikai biztonságával, egészséges, Unom lírájával, a Tormák és szinek tiszteletébe oltott, a barbizonl szemlélet mögül is halkan kicsendülő expreaszionlzmuaával.
Sassné egy csodálatos világgal ismertet meg bennünket ezen a kiállításon. Indiából, Rabindranalh Tagore müvésztelepéről, Santlnlketan-ból küldte el vásznait. Egy exoiikus világ ragyogó, izzó szinpompája, ismeretlen levegője nyűgöz le ezek elölt a képek előtt. A már itthon Is spirituális témák extázisában tobzódó lélek Indls misztikus világában szinte megtermékenyülve harsogja minden képéről a távolkelet ihletének, alkotás-vágyainak gátakat lörö örömét. Technikában legszívesebben megmarad régi szerelme mellett: — poln-tilista akkor Is, amikor a Qanges partjainak .déli verőjél" fesll minden (ormát felbontó, csodálatos reflexeivel.
Meglepetése a tárlatnak Sass Baba kibontakozása. Sass Baba a figurális tehetség ebben a művész-családban. Bámulslos technikai rutinja van. Színei élnek és égnek, az indiai levegőt sugározzák. Teljes mértékben impresszionista, ura a foltoknak, de a tónusoknak Is. Alakjainak mozgása biztos. Sass Babáról, ha Így fejlődik tovább, még sokat fog hallani a magyar művészet. (bi)
Oramofonlemest-köl-csönzós: Transdanubta.
8—12 éves gyermekek részére
GOMBOS ALBIN VVS^i.)
Háta Iikl ■ ládában P 120
A égvilág rejtélye . . „120 Ba óotka a teagerea . „ 120 A áigbaa áUÓ Aárlás „ 1*20 ■agyarok g jégorsiágban 120
Képes él ■••6ikt»yvek már WlllértJI
kaphatók:
IFJ. WAJD1TS JÓZSEF UTÓDA
0FENBECK VILMOS
kSayv-, papír- 4a triizarkeraakedéaébsa NAOYKANIZSA.
A FüszerkereskedŐk Egyesületének tagjai a
MP
ünnepekre való tekintettel a helybeli
Király Sörfőzde
kőbányai tipusu kiváló gyártmányát mélyen leszállított árban hozzák forgalomba.
Szalon udvari sör 1 üveg 48 fül.
oicsó karácsonyi vur
Singer József és Társa
divatáruhAzában.
Nagy tömeg maradékból választhat
Női kabátok leszállított árban.
Betörtek a Fémipari Szakiskola műhely-főnöki irodájába
Betöri járt a Rozgonyl-utcal elemi iskolában és a Welser-gépgyárban is
Nagykanizsa, deoember 22 A Sugár-uti Fémipari Szakiskola Igazgatósága kedden délelőtt feljelentést lelt a rendőrségen Ismeretlen tettes ellen, aki keddre virradóra betört a mflhelyfőnöki irodába.
A feljelentés megtétele után nyomban detektívek szállták meg az iskola udvarát és Zintmana Rezső tanár, műhelyfőnök Irodáját. A detektívek megállapították, hogy a lettes a szomszédos Rozgonyi-utcai Iskola udvaráról mászott át a Fémipari Szakiskola udvarára.
A földszinti szerelő-mflhely udvarra nyiló egyik ablakát vékony drót segítségével nyitotta kl a betörő és igy halolt be az épületbe.
A frissen esett hóban hosszú sáv mutat|a az ulját a kerítéstől a szerelő-műhely ablakáig, de lábnyomalt valamennyit betemette hóval. A szerelő-műhelyen át Jutott sztán az emeleten levő mflhelyfőnöki irodába. Álkulccsal nyitotta ki az iroda ajtaját, majd első dolga volt lehúzni az udvarra néző ablakok rolóit, azután kézilámpája világítása mellett felfeszítette az íróasztal fiókjait.
A betörőnek balszerencséje volt, mert Zlnemann tanár épp sz előző napon adta át az Intézet igazgatójának az Íróasztalában tartolt hivatalos pénzt, igy a belOrő egyetlen fillért sem talált,
A betörés hírére a Welser-féle gépgyár tulajdonosa bejelentette a rendőrségen, hogy 3 nappal ezelőtt a gépgyár mli\\elyvezető Irodájába Is betörtek, ahonnan azonban csup.ln 7 drb fémfürész-lapot vittek el.
Nemrégen is hasonló betörés történt ugyanezen a környéken. A betörök a Rozgonyl-utcal elemi Iskola földszinti és összes emeleti tantermeit végiglátogatták. Minden osztályba álkulcs segítségével hatoltak be, Az összes íróasztalokat és szek-
rényeket felfeszítették, de az összes zsákmányuk nem volt több négy pengőnél és 15 deka csokoládénál.
A rendőrség feltevése szerint mind a három betörést egyazon tettes hajtotta végre. Erélyes nyomozás indult a tettes kézrekeritésére, ami annál is inkább sürgős, mert a Welser-gépgyárból ellopott fémf&rétzekböl azt következteti a rendőrség, hogy a tettes nagyobb betörésre készül és ehhez van szüksége fémfürészlapokra.
Nagykanizsa város üdvözölte az uj minisztereket
Nagykanizsa, deoember 22
Nagykanizsa város polgármestere a város közönsége, mint a saját nevében meleghangú üdvözlő sürgönyt küldött az uj közoktatásügyi minisz-nek, Karaffláth Jenőnek és az uj pénzügyminiszternek, Korányt Frigyes bárónak, aki már Járt Is Nagykanizsán.
Dec. 20-tól Ssssék képklálllUsa ■ Polgári Euritlben és Oirdonyi (Ooldstain) Ella klállltáu a Kásxluóban D«C. y*. Ixr. NóígyUt tea-xauija - - -f órakor.
Klskanlzsai pásztorjáték a Polgári Olvasókörben 4 órakor.
D«c. 77. Uventa axinlalóadái é* mulattig Kiskatii
xsín a Polgári Olvasókörben 4 órakor. Dec. 81. Kereskedelmi Alkalmazottak sxllvesxter-
tatja a Ontrilban-Jan. S. A Leányklub műsoros teája a Mlasxlóa-házban 9 órakor.
Máfócxy Sakk Kör közgyűlése fél 4-kor.
Harmadrend műsoros teája a plébánia Fehér-termében (él 5-kor
lan. 5. Ax Ev. NócgyUt teája 9 órakor a Caotrálban.
Jan. 19. Oltáregyesület műsoros........
Fahfrtermébenfél 5-kor.
teija a plébánia
NAPI HÍREK
NAPIREND
Dsosmbsr 83, szsrda
Kém. katolikus: Viktória. Protestáns:
Viktória, Iz/aelita: Teb. hó 13. *
Városi Mtueam és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 Mig.
Oyófprszertári éjjeli szolgálat I I. hó végéig s .Mária1 gyógyszertár
KIrály-ut 40.
Oöifürdó nyitva reggel S órától este 8 óráig. E héten kedden egén nap és szerdán délatán nőknek, péntek, iiom-bst, vasárnap délután s fürdő zárvs marad. Tel. 2—13. _
Dsosmbsr 94, osUSrUk
Római katoUkus: Adám, Bva. Protsst.: Adám, Éva. Izraellts: Teb. hó 11
Febr. 6. A Sxanatórium Egyesület műsoros teája. Febr. 8. A Keresztény Jótékony Nóagytet farsang-búcsúztató cstélye a Centrálban.
A „Zalai KUxlUny"
Holnapi asdma reggel helyett a délutáni órákban kerül ki a nyomdából Ex lesz a karácsonyi számunk. Vele együtt minden előfizetőnknek kikézbesitjűk karácsonyi ajándékunkat, egy Igen tetszető* kiállítása álló, vagy felakasztható
elöfegyxésl naptúrt.
Karácsonyi számunk tehát a naptárral együtt a szentestén már ott lesz minden előfizetőnk asztalán. Miniszteri rendelet lecsökkentette ugyan a lapok karácsonyi terjedelmét ls, hisz-szük azonban, hogy ennek ellenére ls sikerült becsületee törekvésünk t — olyan ünnepi számot adni, hogy abból minden olvasónk érezte a szeretetet ée gondot, amivel a „ZoM Közlöny" mindenkinél kopogtat nem csak a béke hirdető ünnepen, hanem az esztendő minden napján.
— Kórházélelmezési ankét a polgármesternél. Kedden délben ankét volt dr. Krátky István polgármesternél dr. Novai Imre tanácsnok, a kórházi ügyek referense, Babochay György kórházi biz. elnök, dr. Takács Zoltán kórházigazgató, Czulek József kórházgondnok, valamint az apácafőnöknő részvéteiével, amelyben a kórházélelmezésre vonstkozó irányelveket állapították meg.
Karácsonyra rádiót a Tranadanubtdtól.
— A klskanlzsai elemisták gárdája ezidén ls megrendezi s karácsonyi pásztorjátékát. Ezidén színre kerül: .A betlehemi bakler" cima 3 felvonásos pásztorjáték. Ezenkívül szavalat és 2 énekes monolog. A diákság számára is előadták, 26-án és január 3 án pedig, mindkét nap délután 4 órakor a közönség számára. Az előadások a Polgári Olvasókörben vannak. Tiszts jövedelem az Ínséges iskolások javára fordlt-tatlk. A pásztorjátékot P. Mlholcsek Miklós, a klskanlzsai iskolák ferences hitoktatója rendezi.
crufykétie&s
megfelelő szórakozást akar biztosítani? Érdeklődjék mit nyújt az 6 lámpás 7050-bs Orion rádió
ZALAI KÖZLÖNY
1931. december 16.
Klsjézus a Napközi Otthonban
Nagykanizsa, december 22 Hasábokst érdemelne az a végtelen kedvesség, a karácsonyi örömnek az a sok csillogása a szemekben, pirja az arcokon és hasábokat érdemelne az a szeretet, ami megtöltötte tegnap délután a Missziós-ház nagytermét. Sajnos, az ujságiró nem időzhet hosszan a sok karácsonyi ünnep közöl egyiknél sem. Nem azért, mert nem dobogtatja meg a szivét ezek betlehemes, édes emlékekkel tele hangulata, hanem azért, az élet vad forgataga ma a karácsonyt sem kíméli és más iramot diktál a tollnak és az agynak. A nagyierem tömve volt. A hatalmas, ragyogó karácsonyfa körül a nap-közisták serege. Aztán a vendégek, közlök a polgármester ls. Hátrább a szegény szülök és a Missziósház gondviseltjei. A színpad bájosnál jbájosabb jelenetek színhelye. A kicsikék valóban csodálnivaló bátorsággal és értelemmel szavaltak, kis jeleneteket játszottsk, élőképet alakítottak, énekeltek. A jóságos nővérek munkája ezekben a kis lelkekben, koponyákban virágnyltogató talajra jutott. P. Félix ferencesatya a gyermekiélekhez és felnőttekhez ii közel-férkőző beszédben fejtette kl a betlehemi jászol Jelentőségét és a karácsony tanulságait. Aztán dr. Krátky Istvánné és Celestine főnöknő megkezdték a Napközi 75 gyermekének és a felnőtteknek 116 szeretetcsomag kiosztását. Gazdag, szép és ériékes csomag volt mindegyik. A Játékok nagyrésze a polgári fiúiskola ügyes növendékeinek munkája. A nővérek beteken ál végjeit fáradat-lau és önfeláldozásig odaadó munkája csupa-csupa örömben hajtott kl a hála virágává ezen a tömjénillatos hangulalu estén.
— Az Uránia Ugye a városi közgyűlésen. A polgármester által a legközelebbi napokban összehívandó városi képviselőtestületi ülés egyik pontjs lesz az Uránia mozgóképszínház ügye.
Legalkalmasabb karácsonyi ajándékok
Imakönyvek Tár sasjáté kok
Képeskönyvek Olcsó ifjúsági iratok Levélpapírok Zenealbumok
nagy választékban kaphatók:
Scfiless Testvérek.
könyv- és papirkereskedéseiben
Deák-tér 10. Hortky Ilklói-nl 8.
Nagy karácsonyi JÚtélc vásár
Ármuth Sándor és Fia
áruházában
Bazár-udvar. Külön 96 filléres osztály.
♦ Gyermekkooaik ▲
a legújabb kivitelben. ^^
Bör- és öóclpök Képkereíexés
olcsó árban. nagy választékban.
— A Keszthelyi Iparosok Dalkőre szilvesztereste nagyszabású hangversenyt rendez a Bocskaiban A megye egyik legelső dalárdája iránt Keszthely egész társadalmának szeretete ezullal ls teljes mértékben fog megnyilvánulni. A műsorból kiemelkednek Vécsey Elvira bárónő, az operaház szoló-láncosnőjének számai. A műsor végén egy egyfelvonásos Nóli-vlgjálék Is színre kerül.
—■ A Nagykanizsai Maróczy Sakk Kör 1932 január 3 án délután fél 4 órakor tartja évi rendes közgyűléséi. Ezen a napon veszi kezdetét a Nagykanizsa város sakkbajnokságáért való küzdelem. Ezen a versenyen résztvehet bármely kanizsai Játékos, — ha nem ls tagja a Sakk Körnek, —- ha nevezését a versenybizottság elfogadhatónak találja. Az első dl| a Kelemen-Kupán (vándordíj) kivül értékes dijat is kap. A 2-ik és 3-ik helyezett szintén díjazva lesz. Benevezni lehet Welsz-feld Ferenc főtitkárnál. Nevezési határidő: 1932 januír 2.
Karácsonyra gramofont a Transdanubidtól.
— A fogház karácsonyára a fogházgondnoki irodába érkeztek a kővetkező természetbeni adományok: Szabó Győző járásbíróság) alelnök fél fél kiló kekszet, mézes kalácsot, szalon cukorkát, Kapoll István, a Köztisztviselők Szövetkezetének Üzletvezetője fél kiló mézeskalácsot és ugyanannyi kekszet, Baranyai János kantinos a Károly lakianyában 1 liter rumot, teát, cukrot, trafikneműt, szappant, gyufát, slb., Sípos Andor cég 1 kg. csokoládé cukorkát adományozott. A pénzbeli adományok külön nyugtáéinak. Aki nemes emberbarát meleggé akarja tenni a rabok karácsonyát, küldje el adományát a fogházirodába, vagy a klr. ügyészségre.
— 137 gyermeket ruháztak fel Letenyén. A lelenyel róm. kath. iskola tantestülete vasárnap délután megható keretek között osztotta ki Letenye község szegény Iskolásgyer-
mekeinek gró! Antlrdssy Imréné és Lelenye közönsége által összeadott karácsonyi ajándékokat. Az ünnepélyen, ahol gróf Andrássyné Is részt vett, 137 gyermek kapóit ruhát, cipőt és még soksn kisebb ajándékokat. Andrássyné 50 gyermeknek adott ruhát és készpénzt, de Lelenye társadalma is erejéhez képest nagyon szép és értékes adományokkal Járult a gyűjtéshez. Az akció megszervezésében nagyon sokai fámdt Oebauer Paula tanítónő. Az ünnepélyen KrDtzIer Józsel lelenyel adminisztrátor plébános szép, meleg szavakkal mondott köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal és munkájukkal a lélekemelő ünnepséget lehetővé letlék.
MENETJEGYIRODfl
a téli hónapok alatt a Nagykanizsai Takarékpénztár
emeleti pénztárhelyiségében áll az utazó közönség rendelkezésére. Hivatalos órák: d. e. 8-12 óráig d. u. 2 — 5 óráig Felvilágosítás utazási ügyekben: Telefon: 31.
= N0I kabátokat a karácsonyi vásár keretében mérsékelt árban vásárolhat Slnger dlvatáruházban.
— Tflz a raposkal szőlőhegyen. Kovács László gazdálkodó zsupp-fedeles szőlöplncéje kigyulladt a raposkal szőlőhegyen és az összes benne levő felszerelési tárgyakkal együtt leégett. A megejtett tüzvlza-gálat szerint Illés Bálint vincellér gondatlansága okozta a tüzel. A gondatlan vincellér ellen megindult az eljárás.
— Játék dömping a Dobrovlts-féle házban.
Kiviló »i»mllwea>k
nagy válasitékban kaphatók legolcsebbaa
ZSOLDOS GYULA
órAs, ékszerész és lAtszürésznél
. FÖ-UT II. BIZTOSÍTÓ PALOTA Orvnál receptek elkészltéae. 4HI Szakszerű Javi^aok.
Vonyarcvashegy
Irta: Erdőéi Bálint ny. Igaagató-tanlló
Sok olvasó, talán nem is hallotta, hogy nem messze Kanizsától, van egy kedves, vadregényes hegyvidék, melynek lejtőjén, közvetlen a Balaton, vasút és állomás mellett fekszik Vonyarcvashegy fürdőhely, Keszthely-lói a második állomás, 6 km. távolságra. Eddig 15-20 budapesti, részint szombathelyi családoknak, kedves nyaralóhelye. Azonkivül na-
Knklnt, vasúton és vitorlás csóna-
n Keszthelyről ls jönnek kirándulók; sőt Balatongyörökről és Ba-lalonberénvböl ls. Valamikor több fürdővendég is volt, ennek oka, a változott viszonyok. Nyáron egy 13—14 éves fiúcska rándult át csónakon, Berényből 1 t/a óra alatt tette meg a körülbelül 6 km. hosszú utaL
Hogy ezen fürdőhely kevésbé Ismeri, rendezetlenségének köszönheti; nem volt aki a fürdőtelepet olyan állapotba hozta volna, hogy reklámot lehetett volna neki csinálni. Ma már azonban oly állapotban van, hogy a községnek nem kell restelkednie. A fürdőtelep rendezésében nagy érdeme van dr. Huszár Pál keszthelyi főszolgabírónak, fürdőegyesület néhány tevékeny tagjának és csekélységemnek, mini a fürdőegyesület társelnökének.
Vonyarcvashegy hegyköiség, a közelmúltban még jeles bortermő vidék voll, a háború ezt is tönkre lelte. Nádfedeles házai szétszórtan, egymástól távol esnek, miáltal nagy csend honol mindenült. A Balaton vize 70—80 méternyire lejtős és nem mély, feneke murvás, vagyis borsó-nagyságu kavicsok borítják és néhol sekélyen iszapos; miért ls a fürdővendégek lürdőclpöt viselnek.
Hegyekből jövő levegője ózondus, pormentes, szóval tiszti. Nyáron kellemesen hűvös, sohasem tikkadt. Klímája: Stájerországéboz hasonló, tehát Idegcrösltö. Budapesti orvosok Idegbelegeket is küldenek Ide. Van szállodája, azonkívül egyeseknél kiadó szobák, lőzés engedéllyel.
Vannak szép és szórakoztató kirándulóhelyei, minők Keszthely, hová 10 perc alatt beutazhatni. Azután Hévízfürdő, továbbá a Vonyarcvashegyhez közel eső hegyek; ezek közül az érdekes Szentmlhályhegye, hová 15 perc alatt eljuthatni a községből Ide a keszthelyi fürdővendégek Is kirándulnak. Ezt a Balatonra dülö, különálló csudás hegyecskét, valamikor a Balaton vette körül. Ha az ember a pázsittal benőtt, kanyargós és széles uton felfelé megy, s hegy keleli oldalán egy kis liget mellett halad el, a lombozat alól a fülemilék léglói hallatják bűbájos éneküket. Még feljebb menve, ugyancsak keleti oldalán, egy jól gondozott kis temető bukkanlk elő, Ide temetik halottaikat a vashegylek.
Régente tulajon szállították ide halottaikat, mert a két hegy közt levő sik területet a Balaton vize boritolta. Innen még feljebb menve a begy tetejére étünk, itt van egy kis köböl épült templom, melyet délről feny-veserdő övez. Ezen helyen valamikor fából épült kis templom állt, ezt a szerenebésen megmeneküli halászok Isten dicsöltésére emelték azért, mert viharverte időben itt vetette ki őket a Balaton. Ezen jelenet képben is
Kedves és hasznos líCíTá.CSOIk\'yi ClfCllICZéífC a
MICTÉNYI CTPÖ. ^ Legjobb gyermekcipők, valódi svéd TRETORN hócipő, teveszőr házi- és posztó-cipők
Miliényi Sándor és Fia cipöüxleiében-
1931. december 23
ZALAI KÓZLÓNV
Önt ls érdekli!
1 kg. akácméz ......... P egy
V. ., pörk. kávé .Hindu" P k»H8
1 . cacaó ............ P
1 , emmcntháll ...... P "ágy
Gyenes Lajos
Városházpalota
Vida Lajos
Horthy Mlkl&a-ut
ra cégeknél
meg van örökítve a kis templomban. Innen körülnézve, Isteni panoráma t\'rul elénk. Nyugatról Keszthelyt Iátluk egé z terjedelmében. Keletről Balatongyörök, Szigliget és Tátika váromladékát, északon az átellenében levő hegyoldalon Vonyarcvashegy község szétszórt apró nádfede-les kunyhói kandikálnak elö a lombozat alól. Délről a Balatonnak végtelen hosszúnak leisző, ezüstös vizét látjuk.
Oyomolcsöi kertek költ haladva, az állomáshoz, onnan a fűrdőtelep-bez érek. Ennek elófronlja 250 m. hosszú, sodronyhálóval van bekerítve kél kapuval. Ezután találkozom a pásztorral. Illendően köszön, Itókára megy a vendéglőbe. Megszólítom: .Tegnap a nyájból megint átment a telepre egy-kettő." (Ma már be van kerítve.) .Nézze Dómján, ha nem használ a szépszó, bejelenlem a főbíró urnák, lesz egy-két napi irislom." .Nagyságos ur I — felel a pásztor — azt ls embereknek csinálták I" Elkanyarodva már látni a gyümölcsfák közül kedves kis nyaralónkat. Épp onnan jölt kl a fürdőegyesület titkára, megkérdem, ml járatban van? .Engedélyt kérünk a főszolgabíró úrtól, mert vasárnap bál lesz a fürdőegyesület alapja javára * .Hol lesz a bál?" .Fent a Patylnál." .Jobb lenne itt lenn, — mondom — meri nagyobb a helyiség." .Igen, de sok az ajló és egyel sem lehet bezárnll" .Hisz ezeknek egy ajtó is sok, — mondom — mind Ingyen szökik be úgyis..." Belépve nyaralónk kis kapuján, melyet mindig áhítattal lépek át, Istennek hálát adva gyógyulásomért. Jól teszi, aki ide jön nyaralni, mert évekkel hosszabbltja meg életét. (—)
Enda vagy Dandrin
(gyümölcsfakarbollneumok) elpuazűlják a Iákon átteleld kártékony rovarokat, azok álcáit, éa petéit stb.
Amonil és SuHarol
bordél léhea keverve a gombakártevéket irtja.
■ o w • n d a
(magas kéntartalmú gyűmölcsfakarboll neum) kártevő rovarok éa gombák
Irtására.
Solba r
(kéntartalmú baryumeulfid készítmény). Megöli a Iákon átteleld rovar éa gombakártevőket.
Almola vagy Pomrin
(vértetll kátrány). Vágott éa vértetves aeb-helyeknek légmentesen való bekenásére.
Háti és kézi nyümBleafa-pairniatazfi-gépek
Fakíreg kaparók. Fakéregtlsztitó drótkefék.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény áa dővény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit Telefon: 130.
KÖNYVEK, LAPOK
„A hajnal fiai"
Az Irredenta ádventjébenélűnk,ország-csonk ée feldarabolt réazek, trianoni rabjai, s virrasztjuk a magyar telsza batlulás betloheml csillagát „A hnjnal fiai", P o n g r á t z Elemér tövárosl középiskolai tanár színművének diák hősol ls a nagy felszabaduláa rorátélra Járnak, a rácok Igájába hajszolt Magyar délen, mort minden egyes titkos összejövetelük, mintha hajnali mlso lenne, telve szent elgondolások misztikus ködével, kiapadhatatlan tiszta hittel, s a komoly tettekre elszánt fiatalság fényességes szép hajnalával...
A diákok az irredenta hadvlaeléanek azt a taktikáját követik, amely otthonában. a megszállott földön votl meg a lábát és sutba dobva az óvatosuk .az Idő nekünk dolgozik" kényelmoa álláspontlát, dacosan, bátran szembeszáll a bitorlókkal, s arcukba vágja, hogy „ez a töld a mienk" Egészségéé célkitűzés, plauzibilis mese, drámai gördülékenység, meglepően romlatlan magyar nyelvezet, szlnpadtehnlkal rutin : Mértékei a nivős darabnak. Fiatalos elán lüktet a diákszerepekben, az öregekét bölcf ée egyben meg nem alkuvó elszánt higgadtság karakterizálja, h a helyzet aráinál feazűllaógét Időközönként bearanyozza a természetes homor Jóleső derűje. Vannak a színműnek női szereplői la éa van benne bájos, űde diák szerelem. Poétikus megkapó betétje a darabnak a betlehemesok Jelenete. A színmű a fővárosi „UJ Színpad" műsorában 36 előadást ért. Vidéki előadása abazolut belső értékén kívül lokális vonatkozásoknál lógva főként ott Icaz különösen hatáaoa, ahol Igy Zalavármegye területén az ldogen Imperinm mély fájdalombarázdákat szántott anyaföldön ée ember-szlveken katolikus körök, legény- éa Ifjúsági egyesületek, leventék, műkedvelői szamára is kedvező alkalmat nyújt erkölcsi hatásra éa anyagi sikerre.
A színmű könyvalakban a szerző elmén Pongrátz Elemér középiskolai tanár Budapest, VIII. Mária-utca 2 sz. a. rendelhető meg, ára: 2 pengő.
Dr. Hetvey Lajos
Az utolsó Béllyeyek
Regény. Irta: Ráth József
E műről B u d ay Barna a „Köztelek" főszerkesztője többek között a következőket Írja: Ráth Józaet regénye egy földbirtokos url család sorsát adja a háborús éa a forradalmi vlazontagságok Idején; csupa hus-vér-alakjalr) át betekintést enged a feldúlt társadalom életébe éa hőaelnek történetében, küzdelmeiben éa megpróbáltatáaaiban korképet fest.
Az Iró valóaágoaelevon, lüktető életet ad, érdekea meseazöveget, emberek történetét, szivek harcát, drámai küzdelmeket, Izgalmas fordulatokat Hadi képeibon benne van az egyént átélés közvetlensége, a háborús gazdálkodást olyan Jellemző erővel Írja le, hogy abból a késő unokák Is híven rekonstruálhatják a történetekot. Ráth Józaef élesazemű megfigyelő, környezetismerete tökéletes, nyelvezete színes ée zamatosan magyaros.
A regény a „Pátria" Irodalmi Vállalat (Budapest, IX., Ullől-ut 25. sz.) kta-dáaában Jelent meg, fűzve kötve 6 pengő.
W Levél mindenkihez. Ezzel a címmel rendkívül érdekee olkkek sorozata Indul meg az UJ Idők mai számában. „Ezek az én elfojtott mondanivalóim az Idegen éa mégis Ismerős emberekhez, akik mellettem ülnek, mellettem monnek el az utcán és nem látom őket soha többé", mondja a szerző és
régibbé fiuk és
a sorozat első cikke bizonyára megtalálja az utat a nagy Mindenkihez. A művészi ée aktuális képek egész sora gazdagltja a lapot, ehhez caatlakozuak a gazdag változatoaaágu rovatok: Divat, Kézimunka, Szépségápolás, Gasztronómia, Kortészet. Szerkosztói üzenetek, Rejtvények stb. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal Budapeet, VI. Andráae-ut 16.
X Telektulajdonos leaz Misa Magyarország 1932. A Színházi Élet uj ízA-mában sorolja fel azokat az ajándékokat, amelyeket a Misa 1832. fog kapni. A karácsonyi album Idén is a legnagyobb szenzáció leaz. Eheti darab-melléklet a Becaűletee megtaláló. — Kottamelléklet, kézlmunkalv és gyermeklap van még a Színházi Életben, melynek darabonkénti ára 1 pengő. Az Én Újságom a legszebb, leg-■ képes gyermeklap, 8—12 éves leányok legkedveeebb szórakoztatója. Minden szombaton Jelenik meg. Előfizetési ára negyedévre 2 pongő. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapeet, VI. Andráasy-ut 16.
)( Két teljes regény a Nyit karácsonyi számában. A Nyíl most megjelent karácsonyi száma két teljes regénnyel kedveskedik olvasóinak. Az első regény Surányl Miklós, eddig még néhol mog nom Jolont uj regénye, nlrae: Szakadók. Burányi ebben a regényében egéazen szokatlan éa uj-nzerü témát Irt meg. Egy látszólagos gyilkosság körűi forog Surányl regénye, a legnagyszerűbb fordulatokkai. — A NyU karácsonyi számának máaodlk regénye Mikszáth Kálmán, Ta-vaazl Rügyek bűbájos Ifjúsági története. Talán ogylk regényében sem csillogtatja ugy Mikszáth aranyos humorát és meleg azlvét, mint ebben.
)f A Képzőművészet decemberi száma. A dr. Gyöngyösi Sándor azerkeaz-téaében megjelenő Képzőművészet, művészeti folyóirat ezúttal ls a szokott előkelő kiállításban Jelent meg. Az liluaztráolóa anyag pazar reprodukciói 8 1 d I ó Fereno szob\'ráazművéez monumentális művéazetét éa B e 1 á n y I Viktor finom hangú plkturálát mutalja be és köréjük csoportosulnak az aktu-álls tárlatok Illusztrációi. A magas nlvóju folyóirat olkkelt hivatott tollú eaxtéták bták. Az aktuális müvéazeU élettel szoros kapcsolatot tartó, kitűnően szerkesztett folyóirat, évea előfizetési dija 24 pengő. Kiadóhivatal, Budapeet, V. Katona Józaef-u. 27.
■oh-UI
1 liter pogányvárl ó rizling . . P -—•48
1 , burgundi vörös, 6 ... . —\'48
t . nemas kadar, vörös, édes , —*80
I , nemes kadar, fehér, édes . —"80
1 . édes csemegebor, vörös . 180
1 . . . fehér . 180
1 üveg Törley Reservé pezsgő . 6\'40
1 . tokaji aszú, 4 puttonyos „ 4*—
1 liter likőr, minden ízben ... 3 20
I kg-os doboz befőtt......—"96
Idei termésű, kitűnő minőségű teákban nagy válaazték
Muszel és Friedenthal
oaemegsksreaksdáaábss.
Vásároljon bixalommal 0
f 7CI/CI V IIII 11 A C c"8merlen Jóhlrnevű
UCRtLY VILNUj bntortelepében,
hol garantált jó bútort kap a legolcsóbb árak mellett. Hagykaalzia, Emrtet-tér 18. tzáa alatt (volt SxarTM-izállofa).
ElsA rendű saját kárpitos ás asztalos műhely I
a legttoavcMöbt* flaerésl teliételek: I
Hócipő
N61-, firH- is ty*rm*k-Mciptk
ttóhi
SSCabó eiptóraháxban
HoriOy MHKló»-uÍ
(Városhdz-paíota)
N*mmc meg kirakataimat, aiag fog gyUaMal o!ca« araimról.
Közgazdaság
Ujabb aabazKáa az olasz állatexport tarán „.,
Nagykanizsa, deoember 22
Az állatexport terén Olaszország holnaptól kezdve uj rendelnie! léptet éleibe, amely még jobban megnehezíti a magyar álla (exportot Mindéit bevitt vágószarvasmarhát Pos-thumJ\'j. halárállomágon tuberkulinoz-nak annak megállapítására, vájjon a bevitt állat nem fertözött-e ? Amely állat reagál az eljárásra, kényszervágás alá kerül és husit árának harmadáért kimérik.
Olaszországnak ez az eljárása nemcsak Magyarországnak, hanem Romániának és Jugoszláviának is nagy hátrányt okoz. _
ZM*U tárlat .... .
Pária »l7Vz, London 17-35, Newyort 5I2-37\'/% Brüssel 71-40, Milano 2frOT\'/t, Madrid 43 43, Amsterdam 206 30, Bérűn 121-30, Wien -•-, Szófia 3-71, Prága 15-17\'/., Varsó 57-80, Budapest 900SÜS Belgrád 906, Bukarest 305.
Twatartfette
Buta ttszav. 77-es 1330—13-80,, 78-as 13-40-13-90, 79-es 13-60—14-10, 80-as 13-70-14-20, dunánL 77-«a 12-30-12-50, 78-aa 12*40—12-tXX 79-«s 12-fiO-12*0, 80-as 12-70-12-90, rozs 14-00-14-2(1 lak. árpa 17-50-17-75, zab 22-25-22-50, teo-geri 14*10—14-25, korpa 1275—13Ö0,
á Irautl Bank áevtxa-ártolyiMl
VALUTÁK , f. 19*10-19*50 Bergafr. 79*40-8000 Caehk. 16*04-17 04 Dánk. 106*90-107-90 Dinár 10*13-1021 Dollár 570*50-573 50 Francia 122-40-22-60 HoiL 229-56-23093 Zloty 63*85-64*35 Lei 3*48-3*54 Léva 4*10-420 Ura 28*80-29*10 Márka 135*45-136 25 Norvég 107*90-109*90
Peseta —•--•—
Schlll. —*-•—
Svájci f. 11070-111*40 Svédk. 107*70-108 70
DEVIZÁK Amst, 229-75-23095 Belgrád 10*13-1019 Berlin 135-55-136-25 Brüssel 79*50-8000 Bukarest 3-43-3*47 KopenhJ07-ICM0790 London 19*30-19*50 Madrid —-_-•— Milano 28*90-29*10 Newy. 571*00-574*00 Oszló 106*10-106-90 Pária 22-46-22-58 Prága 1*92-17*00 Szófia 4-13-4-17 Stockh. 107-90-106-70 Varsó 63-95-64-35
Wien —•-■—
Zürich 11080-111-40
Felhajtás 3883, eladaüan 1385. — Elsőrendű 0-96—fr98, szedett 0-86—0-90, szedett közép 0-80-0-84, könnyű 072-078, l-aő rendű öreg 084-0-86. Il-od rendű öreg 0*78—0*80; angol süldő 060-070, szaTonna nagyban l-a>-000, zalr 1*40— 1-45, hus 1-12-1-26, félsertés 1-12—1-24.
Hafls :_>átzajal tyaaáa éaU»fclaáá
. , WeMajSad^jyi\'
ZALAI KÖZLÖNY
PFAFF varrógép aranyat ér,
ezért vegyen karácsonyra
PFAFF-o».
. Kizárólagos raktár:
1 BRANDL SÁNDOR É8 FIA
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál. llkliéMkÜUi i leoltbb ixaMalaaxott aóámml.
APRÓHIRDETÉSEK
áa f)lklrll*llll «*• 10 u
_ _____ H|» snir. Wmtm
Wt^\'JSS^MiXvtíS.
U H"> m — mlmd-
I..IW u* «U • PUlír- Qjmjú « IkM
UMbk kdákkil Ma U4 Ml M4Ú1 uá«llutlk. Alll.i MhUmI 90*
0«<U, kör is uógletea M(k«m«i-hM fitteden silft ét stSesáégben, olcaó árak mtlktt vállal Steril Dvuea, Erzaébet-Mr\' 14. 5497
"Sitál tertrtéatl homoll (dei rizling kMla literen kint 48 tlUér, 10 lltaraíl 44 tiUét.Oroaji. Sugár-ut 41/U 10
állandóan kaptató Slpoe tel éi Friedtntb«l, Teutich unnar, vntS TÓth Bébi, MoltlW PtlttK KwlwJMmét éa a KMfczMulék StS-...... — Tejközpont. 5118
tura «l«lé — Ksatmann (Ml
kTOT"
Huzailt kvroMlTét vennék 0 éves
gyermek rétiére. Clm • kiadóban. 59S8
üáfMmkréetl kertiek megvételre. dm a kiadóban
Poginyvári fajboraim
árusiláaát megkezdtem, llterenkint - ao él 30 fillérért. Legkisebb tétel S 25 It Megrendelésre házhoz küldöm, ireai Urelr, MÜví^hi. II.
Hsáéit m saébat-tér 15. F srl veszek él eladok. Ez. íayképén laleL 5810
Ka&lStM ^5940
nagyobb vároT* bSWdó, Cta 5 Járatú, nagy korsettel, közelében eladó, esetleg kiadóban. M0Ö
Ot tiobás ko ClmTk2& oplett lakás Mrdóaiobá-•agy május l-re kJadó. —
Ogyel fc»l>l)»Wi atonnal lelvéteUk. Jelentkezés Csengery-nt 31. 5900
gjMiUkp len ellátással (elvétetik. Cin ir^i f-i ■■\'" i. 11---
)avttá»át \'garanciával vállalok.
e**étk« Bál|áa gumlvnlkinlaáló tueme, Fó-nt 4. irám (Roaenlcldhái.)
Mw eladd, 1 tele háló, gaiderob iwkrcny. I garnitúra, Brzsibct-tér Ifi. Fényképész Ozfet. 5811
taWm - klwbb tételekben la — kaptuló, Wel.i, Roagonyl-u. 1. 5892
ZSffliHjlJOvedelmezó kisebb és egy na
gyobb
Cím kiadóban.
stlrgóaen olcaón eladó.
5938
2 Slép különálló udvari uafca, esetleg butoioave Horthy Mlklótul IS. alatt küáó. 5919
6 *m ni kwMlmat klaebb tételekben li eladóin, 16 tillér llterenldnt, Tí Üteméi kevesebbet nem adok. Orou, jrthy Mlk-
lói-St 37. 5903
Legfőbb él legolcsóbb liszt ■
Spéci ál lisztüzletben
Horthy Miklós ul 15. az. kapható.
t hold ulM kuaálóvll \'.sientftttrgy* várt cM hegyháton eladó. — Bflvtbbet Mátéi (Ferenc Somogyszentmlktós, Templom-utca f. 5953
Klatfé Sugár-ut 17., emeleten egy elegánsan bútorozott utcai azobá égy, vagy két ur réajére |anuár 15-re. 5954
László herceg-utca 11. u. Is«* éa lat-sor 51. az. háahaly eladó.
Mériatelspl f a jrizling-boralm árusítását megkezdtem. Literje elsöosztályu 44, másodosztályú — "5 llterenkint. M.,r<oaiit.r. u.i«. MILTÉNYI, KortCy Mlkléa-at 38.
•0111125111.
kBMfln.
KManlzián egy uép nagy Itáir, 5 szobával. épített dTunóólial, szép kerttel el-•dó, kedvező lizeléal feltételek mellett. -Ugyanott szép sxoba-konybás lakás mel lékbelyiaégtkkel kiadó. Bóvtbbet Horthy Mlldói-ut 15. szám, I. emelet. 5918
Tassaarl, Igen uép, luárax, mindig l legolcsóbban kapható, htlhoi szállítva. Vagontételben la. Smeci, telefon 330. &9 I
Uraéalomha hosszú és ijó ványos gazda éa gépéstkovács (soil zolvényos előnyben) kerestetik április 2t-re Cin • kiadóbán. 5899
Értesítés.
Tisztelettel értesítem t. vevőimet, hogy Horthy Mikiós-ut 16. szám, Dobrln-téle házbői IIazt zsák-tételeokéntl eladást Zrínyi Mikléa-utoa !•- azám alá helyeztem át.
Olcsó és jó minőségű lisztek
Stfttnptel oégnél
Zrínyi Miklós-u. 18.

MAKULATUR
papír
nagyban és kicsinyben
oloaón
kapható a kiadóhivatalban
Legalkalmasabb
karácsoniri és ojévi
ajándékok
•szentek szobrai nikkelezett és fafeszaletek minden nagyságban
Olvasók minden elképzelhet* kivitelben.
Elsőrendű Flóra gyertyák, ugy templomi, mint asztali
minden nagyságban
nagykanizsai Keresztény Teiittdil EoyeiDlet MiM
(Piaccal izemben).
1931. december 31.
MIMII
Tisztelettel felhívjuk a m. t. vevőink nb. figyelmét az olcsó
újévi malacokra,
melyek élve és pucolva is megrendelhetők.
Szíves előjegyzéseket kértlnk. Prágai módra pácolt Esterházy
sonkák, fflstöltliusok, felvágottak
mélyen leszállított árban.
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Tatalom v«. Nagykanlzw, Hórthy Mlklól-ut 2.
_
A legszebb karácsonyi ajándék
a már fogalommá vált nagyszerű
Mim
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképvlselönél:
Szabó Antal
fegyver- él iportllzlet, rádió- és gruoloi ontáljáa.
Legjobb és legolcsóbb
borotva-Késeit, ollóR
és mindennemű solingeni acéláruk állandóan
raktáron
MájiíMvértL
Magykanizaén,
Erzsébet-tér 1.
Postai megrendeléseket pontosan eszközlünk.
Nem tudja, milyen rádiót vegyen?
Forduljon bizalommal Qatttner villamos-és rádiószaküzletéhez I fi iegönzet/eneb-büi azt a készüléket fogja kiszolgálni, mely az ön igényeinek és erszényének legjobban megfelel/ Qatttner minden jó gyártmányt tart, nem lerakata, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetékét. Qulttner-nél igénybeveheti az összes gyári csere- és részlet-kedvezményeket. Nemcsak rádiókban talál nagy választékot Qulttner-nél, de minden más villámos-sági cikkekben is. Qatttner a legrégibb villamos magánvállalkozó Nagykanizsán. Gondos, szolid és olcsói
Quittner
Villamos- és rádiószaküzlete Csengery-ut 1. Telefon 3-94.
Nyomatott a Délzaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlíletvezetö: Zalai Károly).
1931. december 23
ZALAI KÓZLÓNY
Ont ls érdekli!
I kg. akácmér ......... P
\'/< „ pörk. kávé .Hindu- P ktttá
I , cacaó ... .......*. P kừ
I . emmentháll ...... P négy
Qyesies Lajos
Városházpalote
Vida Lajos
Horthy Mlklós-ut
II cégeknél.
meg van örökllve a kis templomban. Innen kordinéivé, Isteni panoráma t\'rul elénk. Nyugatról Keszthelyi látjuk egé z terjedelmében. Keletről Balatongyörök, Szigliget és Tátika váromladékát, északon az átellenében levő hegyoldalon Vonyarcvashegy kOzség szétszórt apró nádlede-les kunyhói kandikálnak elő a lombozat alól. DélrSI a Balatonnak végtelen hosszúnak tetsző, ezüstös vizét látjuk.
OyümölcsOs kertek kOzt haladva, az állomáshoz, onnan a fürdötelep-hez érek. Ennek elöfronlja 250 m. hosszú, sodronyhálóval van bekerítve két kapuval. Ezután találkozom a pásztorral. Illendően köszön, Itókára megy a vendéglőbe. Megszól ltom: „Tegnap a nyájból megint átment a telepre egy-kettő." (Ma már be van kerítve.) .Nézze Dómján, ha nem használ a szépszó, bejelentem a főbíró urnák, lesz egy-két napi árlstom." .Nagyságos ur I —• felel a pásztor — azt ls embereknek csinálták I" Elkanyarodva már látni a gyümölcsfák közül kedves kis nyaralónkat. Épp onnan jött kl a fürdőegyesület titkára, megkérdem, mi járatban van? .Engedélyt kérünk a főszolgabíró úrtól, mert vasárnap bál lesz a fürdőegyesület alapja javára * .Hol lesz a bál?" .Fent a Patylnál." .Jobb lenne Itt lenn, — mondom — mert nagyobb a helyiség." .Igen, de sok az sjló éa egyet sem lehet bezárni I" .Hisz ezeknek egy ajtó is sok, — mondom — mind ingyen szökik be ugyls..." Belépve nyaralónk kis kapuján, melyet mindig áhítattal lépek át, Istennek hálát adva gyógyulásomért. Jól teszi, ski ide jOn nyaralni, mert évekkel hosszabbítja meg életét. (—)
Enda vagy Dandrln
(gyümölcafakarboUaeumok) elpusztítják a iákon áttelelő kártékony rovarokat, azok álcáit, éa petéit atb.
Amonil és SuHarol
bordói léhez keverve a gombakártevőket Irtja.
■ o v e n d a
(magas kéntartalmú gytlmölcs