Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.11 MB
2022-12-13 09:54:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
175
338
Rövid leírás | Teljes leírás (611.28 KB)

Zalai Közlöny 1876. 001-009. szám január

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5161 -fcAKI3$8A, »76. Január 8-án
Tizenötödik éffolyim.
J
6 baaábos petitsorkaa j 7, nuodMor 6 • minden '' további »«rirt i kv.
STILTTtRBMÍ iorookint 10 kiéci »*-
temek fal
Kincstári illeták mind«» hirdetásárt kttl »0 kr. fi«etend5
ktU&nj
Q
I0ZL0IY
A lap nelU r«u4t ületó IM«om«W 4 sxerkeaatShez, Tth rékpéastári épül«» fSW-«nt, — anyagi résnét illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-
B*ét r
nú*«
ta
SAGY-KANIZtU
Bánnentetlen leTalek csak tanért munkatársaktól fogadtatnak «1
elóbb:
ÖZLOjV
Jtáairatok nuu kflldetnek.
Nagy-Kanizsa várat

nemkülönben a „jtagy-kaiiiztal karMfceáelai t iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a .zaiaaigyti általáMS taatté-teatfllet-, a ,Zaia-Sa«ogy géztajézáai raszvénytárwtat t titob »agyai ét vártai egyetmet hivatalt« értaaitija.
Meteoklin ketszer, vasárnap- s csfltórtokőn, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
A
„SALAI £§£L§NY"
¡376-ik évi 15-dik évfolyama.
Jan. —deex. egész évre . . . 8 frt. Jan.—jun. fél „ 4 „
Jan — mart. negyed , 2 ,
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Kiadó hivatal.
A hídnál.
— 1875—187«. —
Ha sokat vártunk az ó évtől, sokkal többet várunk az ifjú évtől. Mi tekintetben ? Ezt mindenki maga tudja. Én megállapodom a hídnál, mely e két évet összeköti 8 visszatekintve, mély szomorúság lepi meg szivemet; — — adja Isten, hogy az uj év örömre változtassa.
Az egyszerű tanuló-orvos kérdeztetvén : tud-e már gyógyítani ? feleié : »gyermeket igen, de embert nem.'' Ezzel hihető azt akará mondani, hogy csekélyebb bajt gyógyít ugyan, de nagy betegek gyógykezelésére nem mer vallalkoani.
Oh, pedig az emberek milliói közt hány az oly nagy, az oly tört szivü lelki beteg, kiknek számára sem terem gyógyfüvet a természet nagy kertje; kiknek számára nincs földi tudomány, nincs emberi orvos! Az ilyeneket, ha gazdagok: elküldik őrökké derült egü tartományokba, illatos léget szívni; avagy világhírű fürdők örökifjú virányai és zsil>ongásai közé szórakozni. Hasztalan erőlködés! A lelki betegséget, lelki orvosság gyógyítja meg. A szegény ? legtöbb esetben
a hitnek égig nyúló oszlopához támaszkodik; s higyje bár Valaki, vagy nem — de általiban csodás gyógyulást nyer.
„A hit imája meggyógyítja a beteget, s az Ur megenyhíti őt* Jakab apostol eme szavai csodásan szoktak teljesülni azokon, kik lelki hajótörésök előtt is az ég vigasz-. taló angyalának, nem pedig emberek ráncz-baszedésére előrántott várnak, avagy papi koholmánynak tartották a hitet.
Azt mondják tán sokan : az Isten tudja mindenki baját, s nem szorult rá, hogy papi imázással, azaz a hit szavaival szólongattas-sék segélyre?
Igaz, a Mindentudó tud mindent, tehát azt is, amit ti nem tudtok, avagy tudni aern akartok ; ugy tudniillik a zúzott szív már nem nálatok, — hol hasztalan keresné, — hanem egyedül nála találja vigasztalását, enyhülését
Azért emberek, legyetek kímélettel! Ne álljátok útját a fájó sziv égre szálló sóhajtásának ; ne foszszátok meg vérző szivü embertársaitokat ama hittől, mely végső reményének horgonyát, a szeretet Isteoének tieiteknél hatalmasabb karjaiba veti. Ne rendítsétek meg, ne lopjátok ki a szivek...