Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.11 MB
2022-12-13 09:54:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
232
431
Rövid leírás | Teljes leírás (611.28 KB)

Zalai Közlöny 1876. 001-009. szám január

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5161 -fcAKI3$8A, »76. Január 8-án
Tizenötödik éffolyim.
J
6 baaábos petitsorkaa j 7, nuodMor 6 • minden '' további »«rirt i kv.
STILTTtRBMÍ iorookint 10 kiéci »*-
temek fal
Kincstári illeták mind«» hirdetásárt kttl »0 kr. fi«etend5
ktU&nj
Q
I0ZL0IY
A lap nelU r«u4t ületó IM«om«W 4 sxerkeaatShez, Tth rékpéastári épül«» fSW-«nt, — anyagi résnét illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-
B*ét r
nú*«
ta
SAGY-KANIZtU
Bánnentetlen leTalek csak tanért munkatársaktól fogadtatnak «1
elóbb:
ÖZLOjV
Jtáairatok nuu kflldetnek.
Nagy-Kanizsa várat

nemkülönben a „jtagy-kaiiiztal karMfceáelai t iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a .zaiaaigyti általáMS taatté-teatfllet-, a ,Zaia-Sa«ogy géztajézáai raszvénytárwtat t titob »agyai ét vártai egyetmet hivatalt« értaaitija.
Meteoklin ketszer, vasárnap- s csfltórtokőn, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
A
„SALAI £§£L§NY"
¡376-ik évi 15-dik évfolyama.
Jan. —deex. egész évre . . . 8 frt. Jan.—jun. fél „ 4 „
Jan — mart. negyed , 2 ,
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Kiadó hivatal.
A hídnál.
— 1875—187«. —
Ha sokat vártunk az ó évtől, sokkal többet várunk az ifjú évtől. Mi tekintetben ? Ezt mindenki maga tudja. Én megállapodom a hídnál, mely e két évet összeköti 8 visszatekintve, mély szomorúság lepi meg szivemet; — — adja Isten, hogy az uj év örömre változtassa.
Az egyszerű tanuló-orvos kérdeztetvén : tud-e már gyógyítani ? feleié : »gyermeket igen, de embert nem.'' Ezzel hihető azt akará mondani, hogy csekélyebb bajt gyógyít ugyan, de nagy betegek gyógykezelésére nem mer vallalkoani.
Oh, pedig az emberek milliói közt hány az oly nagy, az oly tört szivü lelki beteg, kiknek számára sem terem gyógyfüvet a természet nagy kertje; kiknek számára nincs földi tudomány, nincs emberi orvos! Az ilyeneket, ha gazdagok: elküldik őrökké derült egü tartományokba, illatos léget szívni; avagy világhírű fürdők örökifjú virányai és zsil>ongásai közé szórakozni. Hasztalan erőlködés! A lelki betegséget, lelki orvosság gyógyítja meg. A szegény ? legtöbb esetben
a hitnek égig nyúló oszlopához támaszkodik; s higyje bár Valaki, vagy nem — de általiban csodás gyógyulást nyer.
„A hit imája meggyógyítja a beteget, s az Ur megenyhíti őt* Jakab apostol eme szavai csodásan szoktak teljesülni azokon, kik lelki hajótörésök előtt is az ég vigasz-. taló angyalának, nem pedig emberek ráncz-baszedésére előrántott várnak, avagy papi koholmánynak tartották a hitet.
Azt mondják tán sokan : az Isten tudja mindenki baját, s nem szorult rá, hogy papi imázással, azaz a hit szavaival szólongattas-sék segélyre?
Igaz, a Mindentudó tud mindent, tehát azt is, amit ti nem tudtok, avagy tudni aern akartok ; ugy tudniillik a zúzott szív már nem nálatok, — hol hasztalan keresné, — hanem egyedül nála találja vigasztalását, enyhülését
Azért emberek, legyetek kímélettel! Ne álljátok útját a fájó sziv égre szálló sóhajtásának ; ne foszszátok meg vérző szivü embertársaitokat ama hittől, mely végső reményének horgonyát, a szeretet Isteoének tieiteknél hatalmasabb karjaiba veti. Ne rendítsétek meg, ne lopjátok ki a szivekből az isteni gondviselésbe helyezett hitet! Mi örömetek is lehetne e vad dulásban ? Millió és millió lelket bullákká tennétek ! Testi hullák fölött dözsla-komát ütni: vérlázító! Hát lelkek romjain kárörvendni, mi volna ez ?!
A természet országában ismerünk t ü-neményeket; és ezeket seáki se vonja kétségbe, holott nincsenek bizonyos törvények által határolva. A lelki világnak szintén megvannak a maga tüneményei, vagy ha ugy tetszik : csodái. S mégis honnét van,
hogy amazokat megengedi, míg emezeket tagadni hajlandó az elfogult ember ? Onnét, mert például: egy é s z a k i f é n y váratlan feltűnése, látérzéke határain belül esik ; míg a lelki tünemények országa előtte; terra incognita, mely csak azok előtt tárul fel, kik per excellentiam hivat-vák a lelkeket tanulmányozni, s betegségeiket minden földi gyógyszertől elütő orvos-Sággal gyógyítani.
Valóban csak akkor válnék igazán pokollá a föld, ha csupán csak lényünk beteges szellemrészének nem rendelt volna orvosságot az anyag és szellem Ura!
Az a ,türd bajodat, hisz ugy se változtathatsz rajta"-féle hideg szólam nagyon fagyasztó, s alig ér többet ennél: „röpíts golyót a fejedbe.u Ámde az ''ember nemes szivének, nagyratermett halhatatlan lelkének más vigasztal ásra van szüksége ; más hozzá méltóbb, szellemibb orvosságtól gyógyul meg; de ezt nem az embernek betanult orvosi tudománya, hanem az embernek erre Istentől nyert hatalma eszközli.
Ezt ugyan tagadhatja a világ dicsőítéseiben és szórakozásaiban elmámorosult ember, mint például Voltaire, a ki szivének nem volt ideje vallásos érzetek megértésére; de az okos sohasem fog önmagával és másokkal tusakodni oly dolgok miatt, míg a Mindenhatótóli függést el vitázhatlanul éreztetik vele. Igen, ez érzet az emberi észre nézve egy titokteljes lénynek, a lények lényének érzete.
Van lemondás ez élet szivrepesztő körülményei között, van önmegadás, és meg-
TÁRCZA.
UJ évre'';
latnát egy * többi után, Hadd menjen a mag* utján ! Köröttünk már iQa iánya, -Kiki híTvel tekint rája ; Kesében a* ember-élet Tarka képe« könyre, Boritékán hit, remény éa Szeretet hiznezrs.
Lapozgatja, nézegeti, Látni hiszen ran mit, neki .... Mi jóléttel von a földhöz ; Eke, sarló, ipar-eszköz ; Arany-kaiáas, szőlógeresd Lepelül jutának. Boldog aj éret kivánank A serény munkának 1
Másikon egy gondos család, Öreg, apró szerzi javát j Olras, tanul, saóra vigyáz, Kötél a ssép iskolaháa. Nem baladnak soba eaálboa, A kik eaael késnek .... Boldog nj évet kivásunk A köznevelésnek I
Jön asután annyi Mindea,
Majd pirosan, majd sötéten----
De mit megnéz nem caak egysser : Egy vérmezSs orsaágeaimer. H8s fiai érte hajdan 8ok vért hallatának; Boldog aj éret kívánunk A magyar hasának I
•) Motatrány Wajdit. Jóaaaf 1876-iki naptárából, mely U-áik kiadásban is mát mH&mL „ . |
Végre a vén földnek rajaa ; Beh sok tíz, köny borong rajta ! Nagy színpad és kfiadtér, nem más, Ráfér bia ax isten-áldás. Sorsak miatt a legtöbben Bás »terepi e válnak .... Boldog aj éret kiráounk Aa egésa világnak !
HAJGÁTÓ SÁNDOR.
A színfalak titkai.
Leplezések, a vidéki színészet ügyében. Irta: Keöd József,
hajós kapitány.
.Valóban sok bön ran a világon, de véleményem se érint, egyik legnagyobb : a madár saárnyát elvágni."
Elósaó.
,A ssinfslak titka i''-t adom át kedve* olvasó, leplesetlenüL.
Életjel es, semmi más, mi a kalitba tárt éneklő madárnál dalban, — a bilinceekre vert rabnál — ha másban nem ssabad — láncsa csörgésében nyilvánul.
As élőnek est megtiltani lehet, de nem
emberi.
Csak kötelmet teljesít ax, ki keble asen-télyében, — tömjénezve honsserelmének — a tökélyesbulée sássiója alatt ereje és tehetsége oarint küzd nemsete feiviruláaaért, mely ktiz-delem s legssebb babérokat termi meg iu el-ismerés felte» a győztes homlokára.
De még akkor is, ha as elismerés hidegen fordul el tőlünk, a lefutott pálya régén, peresen etig ugyaa ngtetUn, :
sülve állunk mindmagunk előtt; de a másik peresben már diadallal kiált fel a lélek:
„Eleget tettéi, mert megtetted azt, mit tehettél Ia
Egynémely gondolja tán: mi kerülhetne ki a színfalak mögül ? Vagy ki tudna onnan valami érdekeset kihozni, ha caak maga Paul de Kock nem ? !
Oh! a színfalak mögött egy elszigetelt, elzárt élet él éa pezseg. Egy egéssen külön világ, bámulatos vegyüléke a tragicómico m n a k.
A színfalak világa is szül és teremt nagy férfiakat, Kean-, Garrik-, és Moliere-ket, a külvilág megbámuiju, megtapsolj*, megkoszorúzza és elfeledi őket.
Hogy ne volna tehát érdek ea ezen újvilágot feltárni ások előtt, kik nem ismerik s nem is ismerhetik. Csakhogy a miiy érdekes, ép oly mértékben szomorú is s bepillantás; mert a tragicum végheti en, ssiklagöröogyös hegy ián-czolata mellett elenyéaaik egéssen a vidám co-micum kis virányos dombja.
Hogy mennyire sikerült a titkokba behatnom s asokst lelepleznem, Ítélje meg a kö-sönség, melynek mindeseket valahára tudni
8 ha megérném ast, hogy, ssereny — vaim visshangra lelnek édes nemsetemnél, — ha nem is mint tényezők, csak mint indoklók, — aa elhagyott vidéki szín i ügy újjá teremtése MMgy müvében, ugy én lessek a legboldogabb sa egéss világon. Sőt ha meg nem érem is, ha •serény törekvésem siker kossoruja síromra hull— még ott is boldog lessekl
nyngovás a balsorsban. De etek mind-mind amaa isteni gyógyásznak, a hitnek üdvöátó vívmányait képezik a nemes emberi kebelben. S ha van oly lelki hajótörött halandó, ki ezeket a nem hittől nyerte talizmánul a kétségbeesés szörDyetege ellen: Ugy azt az öngyilkosságtól csak az a végtelen világgyűlölet menti meg, mely az utált embereket arra sem tartja méltóknak, hogy nekik egy öngyilkos halálával pár pereznyi mulatságot szerezzen!
Sajnálnám, ha valaki tréfásnak, habozásnak, avagy előítéletes és beteges agy ei-mefattatásának tartaná az itt fejtegetette-ket. Az ily könnyű vérű embertársomat utalom egy nemrég megboldogult honi írónk eme szavaira: ,Egy rovar szúrásától; — egy növény hatásától; — egy kó esésétói, vagy a nedvek vegyületétói annyira függő emberke, a mindenség alkotójától magát függetlennek álmodja; — s alázattal mászik ember előtt, ki magasb széken ül és neki kenyeret ad!'' Utalom Nagy Ignácz ,Hölgyfutár*-jának, nem tudom hányadik szántában közlött eme szavakra: »Hasztalan koholmánynak tekinti korunk fólepes állböl-csessége a religiót; pedig elóbb elpusztul a világ, mintsem a korlátolt emberiség, emberi műveltségének azon eszményi fokát. eléri, mely létfentartására szükségtelenné tegye a religió alkotmányát... Religió, te természet feletti csodás eró, mely éghez fűzöd óriás lánczoddal e halandó gömböt, hogy le ne szédüljön a semmiség örvényébe.. Van-e gondolat az agyvelőben kívüled illőbb és fönségesebb az emberi lélek méltóságához?''
Utalom Eötvös-hez, ki Karthausiji-ban mondja: „Oh, adj nyugalmat Istenemi
„Haaátlan b o lygo ttssértéssétaa ár va Dós gazda g 5sök koldus gyermeke.
Haaátlan,---- árva,.... k«U
d u s egy aseaátjben.
E hontalan árvája a haaának ▲ múzsa volt, az ihlet «sülte má$aa : A vándor uton teng6 a s i am fi ▼ és ««t,*
iékai Bér.
Nemzetünk a művelődés terén — összehasonlítva a ktilnemzetek haladásával, aránylag sokkal kevesebb idő alatt, — óriási léptekkel hatolt előre, bebisonyitva az életrevalóságot, melyet kétségbe vontak rossakaróink, bebisonyitva s magasra törekvő erőt, képességet és szivósságot, — bebizonyítva és megmutatva a kérkedő világnak, — ami különben Isten csudája is egyúttal, — hogy mi nem vagyunk felolvasztható elem, pedig erényeink és vétkeinkkel ugy annyira egyedül állunk, nem védrsy de legtöbbnyire üldözve a vén Európa közepén, hogy Istenünkön, a magyarok Istenén kívül, senkink sincs!
Kincs nemzet, melynek a gondviseléstől oly nagyszerű mult adatott volna osstályul, mint s magyarnak. *
Voltak nagy napjai! de egyssersmind voltak idők, mikor kesertt volt kenyere a magyarnak, éa még is......Igaz as, mit s frank
követek békealkudozáskor qpndtak Münster-ben: „En msngeant vient l''appetit". — (Evés közben jön az étvágy.)
Nyelv, irodalom, múvéssetek minden á£* virágsásnak indult, sokszor „actio reactionem parit" alapján s mindegyik ág talált rendszeresen ápoló kezekre, melyek vihar idején támo-gatták s gyenge, megingatott törsset s váii a vihar és dermssstő fagy, tai
nyugalmat e invnek, mely szenvedései közt hozzád fordaU. Hisz e messze világon nincs hely, bol megpihenhetnék, mint oltárod. «
Végre leginkább sajnálnám; ha találkoznának olvasóim kőzött olyanok, kikre a .vallás'' és ,hit* nevezetek — az epés Heine szerint — azt a benyomást tennék, mit (bocsánat) a bikára a veres posztó. Ezek számára álljon itt, amit egykor a „Magyar Sajtódban ofvastam: ,A hitlennek nagyobb kinja nem lehet végórájában, minthogy a lélek halhatatlanságát nem todja, nem meri elhinni, pedig de szívesen el hinné !*
SÜKÖSD.
Bendőri és iparhatósági piaczi rendszabály.
1. §. A piaczi áruforgalom közül, ugy » közvetítés, mint az elszámolásban számos rendetlenség és visszaélés tapasztaltatván az 1872. éri VIII. t cz. 5. §. alapján a következő és általánosan kötelező rendszabály léptette-tik életbe:
2. §. Az alkuszok, mint kik személyes •tolgálataikat ajánlják a közönségnek fel, ipar-igazolvány nyal ellátva lenni tartoznak.
3. §. Alkusz iparigazolvány kiadatik mindenkinek :
a) ki ebbeli szándékát az iparhatóságnál bejelenti,
b) a ki nagykorú, i
c) ki irni és olvasni tud;
d) ki sikkasztás, csalás, vagy hamis bukás miatt elitélve nincs, vagy ha elitélve volt és büntetése kiállása óta legalább három év elmúlt,
e) ki tényleg a városban letelepülve van.
4. §. Minden ipari igazolvány nyal ellátott alkusz igazolványát magával hordozni és alkuszkönyvet tartani köteles.
5. §w As alkuszkönyvbe minden általa kötött üzlet azonnal bevezetendő és pedig:
a) a fél, ki részére az üzlet általa köttetik,
b) a fél, kivel az üsletet köti,
c) az áru és mennyisége,
d) a kialkudott egységi ár,
e) a netán adott foglaló.
6. §. As alkuszok által a piaczon, közté-reken kötött minden üzletről az eladó félnek al-kussje^y adandó, melynek alakja következőleg határoztatik meg:
.....az alkusskönyv folyószáma,
(N. N.)..........számára
(N. N.) .........eladó (n—i)
..........lakóétól megvettem (méter), kocsi, zsák, darab, (fát, gabnát, szénát, rozs, busa stb.) (méterjét, kocsiját, kilo-méter jé'', darabját)
val lombosodott az ág, gyümölcsözött a fa s ba bérokat termett, jutalmul a küzdők bátor seregének.
A törzs erős gyökeret vert s most márda-czol azon viharral, mely évek előtt földre teri-tendette.
Csak as .árva" vidéki színészetről feled'' kezett meg mindenki 1 . . .
Nem a pártolás hiányt értem, vétkezném, mert hisz az ezernyi ezer pártfogón kivül még olyanok is vannak, kik nem a hazafiság szülte áldozatkészségből, sem a műélvezet életszükségletéből, hanem csupán szánandó szánalomból vetik oda garasaikat, fenszóval mondván: no, ne haljatok éhen nyomorul-
S a .nyomorult" vándorszínészet teng-leng egyesek által elismerésben részesitve, magasztalva, védve, dicsőítve sokak állal megvetve, gyaláztatva, üldöztetve.
A Balaton lecsapolási eszme megpendült, rövid két év alatt létrejött, pedig halálos vétek volt Zalamegye ős romok koszorúzta virágos partját, az öt csókolva ölelő menyasszonyától eltávolítani; az ország szépségét, büszkeségét megrongálni, pusztitni! A kor szelleme: az anyagi érdek két év alatt is nagy dol-
Íokat létesit s a magyar vidéki színészet, mely 795. óta vándorbotot hord kezében, ide s tova mozog, jár „Thespis szekerén4 Oly tömérdek áldozatot, emberáldozatot hozván nemzeti ügyünknek, nyelvünknek, irodalmunknak s a közművelődésnek, — nem bírt oda vergődni, hogy rendszeres uton mozogva, keve-veeebb áldozattal közelíthetné
meg azon boldog révet, mely felé Öntudatosan evez, küzd, hullámok által számtalanszor zátonyra vetett törékeny sajkáján.
Hányódtatások idején próbáltatik meg a valódi erény! Igaz! De emberi gyarlóságunk velünk született v velünk bő fel.
Ha .a pesti hordár-egylet megérdemel bizonyos czélszerü alapszabályokat, nem fekszik akkor érdekében egy életrevaló, nagy rátörő nexnsptaek as, miszerint vidéki színészetét ren-dánt, mely a megpróbáltatások idején egyik
« frt. krért.
foglaló . . frt. . . kr.
N. Kanizsa év, hó, nap.
• • • • •
aláírás alkusz.
§. Mint fentebb megjegyezve volt az alkusz jegy ben kitett tartalom teljesen egyező-leg vezetendő az alknszköny vbe be.
8. §. Az alkuszjegyek és könyvek pontos vezetéseért az alkuszok felelősségi tartoznak, miután ezek a megkötött alku valódiságára nézve bizonyít«''» erővel biruak. •
9. §. Ás alkuszköoy vekben vakarásnak, törléseknek előfordulniok nem szabad.
10. §. A bejegyzések csakis színes irón-nal, mint ksvésbbé ham isithatókkal történhetnek, ugy az alkuszkönyvekben, mint alkusz-j egyek ben.
11. §. Alkukötések csak a megengedett métermértékek srerini történhetnek, tni az eladófeleknek mindig előre kijelentendő és a régi és uj mérték közötti különbözet megmagyará zandó, például, hogy 1 mérő gabona körülbelül . . . liter-, egy mázsa termény . . . kilométerrel, egy öl fs . . . méterrel számittatík.
Ezektől eltérés csak átlagos vételeknél, például egy kocsi fa, egy szekér széna, szalma stb. engedtetik meg, de ilyenkor felmérésnek helye nem is lehet.
12. §. Az adásvételt az alkuszok csak oly kereskedők és üzlet emberek részére tehetik, kiktől előleg*», bár általános megbízásokat nyernek, ezen megbízó leveleiket az alkuszok a tanácsnál előlegesen letenni tartoznak, mely megbizólevelek nyilvántartatni és érvényök a kereskedők álul történő visszavonásig jogere-jünek tekintetni fog; miért is a jelen szabályzat életbeléptet követő 15 napon minden alkusz igazolványért a hatóságnál jelentkezni köteles, mely alkalommal alkuszkönyve hite lesittetik és megbízó leveleit átadni tartozik.
13. §. A megvett áruk mérték valódiságának bizonyítására a városi m^zsa hivatal szolgál, mely is mindén tárgyat csekély díjért megmér és pedig egyesleg, mázsán kint és mérőnkint 2 krért, nagyobb mennyiségben 50 ki-logrammonkint, méterenfcint, 1 kr és egyúttal darabonkint, tóákonkint is egy krajezárért, ennélfogva például egy kocsi g&bna, melyen 20 zsák van és 800 kilogrammot nyom, fizet:
20 zsák után 20 krt, 800 kilogramm után 16 krt, összesen 36 krt.
14. A csoportban mért tárgyak általános mértékj^gyel nyernek, de ezen általanos jegy daraboukint is felragasztalik, az összetartozó mértékjegyek egy és ugyanazon folyó számmal lesznek ellátva és lehetőleg ugy felragasztva a tárgyakra, hogy azokból a jegy megsértése nélkül elvenni ne lehessen, például a zsákoknál s kötés ragasztalik keresztül.
(Foijt. kör.)
főtényezője volt nemzetiségünk fentartásának s minden időben küzdó apostola a nyelvének ! ?
1790-ben, Budán, az ország egybegyűlt rendeinek „Jámbor szándék" czimü nyomtatott röpiratot s tervet adott be Révay Miklós, a nagy nyelvújító, — kinek iskolája szülte Ka zinczyt is — azon tárgyban, miszerint állittas-sék fel egy nyelvművelő magyar tudós tárnaság. A terv vita tárgya lett, a vita folvt t a t i n u 1 b végre az eszmétől egészen eltérve oda nyilatkoztak, hogy a nyelv művelésére alkalmasabb és szükségesebb a magyar játékszín felállítása.
Természetesen, idő kellett oda, hogy a korát meghaladó nagy Kévay indítványát a nemzet megértse s felfogja azon uagyszenl hivatást, melyet nyelv és tudomány müvelés tekintetében a magyar tudós társaság betölt! Arra egy Széchenyi Istvánnak kellett születni! Hanem bár soha se botlott volna nagyobbat a magyar, mint akkor, midőn Kevay inditványát elvetve, a magyar sziuészet felállítását életbe léptette.*)
Megalakult ez s 1790-ben, tehát még ugyananazon évben, oktober 25-én Budán tartotta Simái által magyarosított .Igazházi" czimü ünnepélyes első előadását.
Mily magasztos kegyelet lelkesítette akkor azokat, kik elhagyták magas szármozésuk nyugalmas tűzhelyét, azon deszkákra léptek, melyekre még csirájokban rá írja az Alkotó a megvettetési, ínséget, nyomort s egy-egy egész élet küzdteljes szenvedéseit s mindezekért a koldusbot-jutalmat! Nem törődtek ők azzal, szeplőtlen áldozatot hoztak a részvéttel, mosolygó s örömében könyező magyar Tháliának.
Hajh!« mostaniak nagy részével ne is hasonlítsuk az úttörők erélyét, kitartását, ön-megtagadását! „Eadem mansere vocabula, nihil prioris, et antiqui moris !a
•) Már L Lipótnak lHítí-b- n kelt rendeletből kiviláglik, hogy »r.nioAEckuck vr»z*^(tjrüié«ek ¿a vásárok alkalmával ulőxdúokat tartam megengedtetett. Upjanesen évbeu berezeg Esxterháxy Pál, Páxa»ánjr'' érsek (a bír«« »ónok, iró és bölcnósz nagy szombati egyetemében as ifjatág * rámára ixiiitermet emelt Tehát a XVII. saáaadb&n már volt színész etünk s
Helyi hirek.
— A január 7 dilei bál rendező bizottsága a bál lody patronette tisztségére Mar-tinkovics Károlyné ő nagyságát kéré fel. ki azt
el is fogadta.
— Gyászhír. Varga Jánosnészul. Ü,ber-
hardt Anna, saját,ugy gyermekei László, Jenő, Pál, Etelka és Gizella, testvérei: Pál. Katalin
és Zsupánná, mint a számos rokon nevében mélyen szomorodott szív vei jelenti szeretett térje. illetve apjuk, testvérük s szerető rokonuk Varga Jáuos, uradalmi számvevő s városi képviselőnek f. hó 30-án reggeli 7 órakor, életének 73 ik évében szélhűdés következtében nyoicz D«pi szenvedés után bekövetkezett gyászos elhunytál. A boldogult hűlt tetemei f. hó 31 én délután 3 órakor tétettek az ágostai ev»ng. szer-tartás szerint öruk nyugalomra. Keh Nagy-Kanizsán, deczember 30-án 1875. Aldáa lengjen porai felett!
— Sport. A nagy-kanizsai vadásztársaság ez idényben az utolsó hajtóvadászata jan. 4 én az alsó erdőben tartatik meg.
— Boldogult Mihály J. Endre síremlékére ujabban adakoztak: Nucsecz József 2 frt, Bognár Mihály 2 frt, Deszáth Géza 5 frt, Val-bach Mór 1 frt, Gyúrom Antal 1 frt, összesen 11 frt, az előbbi köileménynyel együtt tesz: 140 frt 50 krt, mely összeg takarékpénztáriig kezeltetik.
— A katonai sorshúzás a legközelebbi ujonezozásra 27-én megtörtént.
— A méiriékhitelesitési hivatal erős ostrom alá vétetett deczember utolsó napjaiban, elannyira, hogy mozdulni sem lehetett, az alispáni hivataltól segítség erkezeft ugyan, de a rend fentartása végett mind a szolgabírói, mind a városi hatóságtól külön segítséget is kelle kérni.
— Ielhívás. A Keszthelyen alakulóban levő „műkedvelők kör é"-nek ideiglenes bizottsága a kör létesüléséhez megkívántató előmunkálatokat befejezvén, az alak u 1 ó nagygyűlést 1876-ik évi január h ó 6-ik napjának délutáni2 órájára tűzte ki. Ezen alakuló nagygyűlésre, mely a fentebb érintett napon Kesztbe lyen, a aagy vendéglő táncz-termében leend megtartva, városunk mindazon igen tisztelt úrhölgyei és urai, kik a műkedvelők körének tagjai lenni óhajtanak, megjelenni kéretnek. Keit Keszthelyen, az 1875-ik evi deczember hó 26 án tartott bizottsági ülés megbízásából Ertl Károly, Hcffman Soma ideig, bizottsági tagok.Garay, Sándor az ideig, bizottság elnöke, Pöltz Pál az ideig, bizottság titkára.
— Egy pécsi ügy védet Budapesten letartóztattak, fővárosi bortönórök. Kámzsáig kisérték, az itteni börtönben hált s másnap a kir. ügyészség kisértette Pécsre.
— Herzl JMLárk kereskedelmi fanodai
9
tanártól Debreczeuben .Armutató* jelent meg, tekintettel a kis forgalomra nézve, hasznos táblázat az uj mértékek használatánál.
így nini irodalmunk is.
K. J.
Hanem mindamellett is, árnyoldalait és kinövéseit levonva, — de hisz még az aranynak is van salakja — csakugyan nem csalódtak színészetünkben a régi honatyák. A menynyire lehetett s néha nagyon is szük korlátok közé szorított tevékenysége engedte, mindig megfelelt hivatásának, melyre oly igen és méltán büszke lehet minden öntudatos színész.
Hat még akkor hova baladott, emelke dett volna, ha/ kul és belszervezete bizonyos megállapított rendszeren alapul! ?
Sajgó'' kebeliel, vérző szívvel írom e sorokat, melyekben közzéteszem rövid hat éves színi pályám élményeit, midőn be kell vallanom a nagy közönségnek, mely azt hiszi, hogy a színi pálya az egyéni szabadság viruló rozsaskertje, sót ellenkezőleg! A vidéki színészet némely kezek közt finom, — hazafiság leple alatt lHppangva bujkáló rabszolga kereskedéssé fajult s valóságos e m-bervásár.
Hántsuk le a leplet, a titokzatos előfüggönyt, hatoljon be a közönség az áifalak mögé, ismerje meg annak titkait.
Ha a pesti nemzeti színház ügyei a nyilvánosság tsle tartoznak, mért ne tartoznék oda a vidéki színészet ügye, mely amaunak szülőanyja ! V Mér: ue akarná a nemzet ezét is ismerni, a nemzet, mely eme''kedésének egyik fórugoját képezi! ?
11a a franczia kormány éppen a jeleunur-ban nem tartotta föiósnek s érdemoilennek a franczia vidéki sziuészet hanyatlása tárgyában kutatásokat tenni s a bajokat gyökeresen orvosolni, akkor e tekintetben csak nem végkép m agai a hagyott magyar nemzetnek sem tanne tán fölösleges a jó peldat követni. Hisz másként soha sem kenti orvosolva a baj. Az orvos is caak akkor gyógyíthat, ha a baj s betegség alapos ismeretére jut.
Hány eset van arra, midőn a lelkiismeretes néző előadáskor nem tudja miben keresni az okot, mely miatt ez, vagy amaz történik a színpadon, milyen például a színész kedvetlensége, levertsége, mit bármiként igyekezzék ib palástolni, ki ri az, — s ezek következtében a szerep elejtése. Ekkor az ítész visszavonul b
—, Következő sorok közlésére kérettünk
feTt!:k * „Zalai Közlöny- ben Szomi Kálmán körjegyző ur és Ember János közt folyt szánalmas polémiában semmi tekintetben befolyással nem voltam, ezt szükségesnek látom kijelenteni, miután nevemet e tárgyban több oldalról említeni hallottam, azért is ez érdemben minden gyanúsítást viftszautasitok. Eger Aracsán,
1875. decz. 28 án. Gross Lajos.
— Rövid hirek. A LajthántuH osztrák tartományok lakosainak száma 21,366,261. — A philadelphiai világtárlat alkalmával Amerika és Európa közt galambpos át rendeznek.
— Széli Kálmán pcnzügytuíniSier Kálóion van.
_ Mosonymegye a ministeriumnak bizalmat
szavazott. — Mokány Bérezi naptára megjelent. _ Becskerok és Kikinda közt a posta kiraboltatott. a kár 70 ezer frt. — Karádöí* megalakult a segélyegylet. — A kaposvári műkedvelők január 15 én kezdik meg előadásaikat.
— Lipót berezeg és neje Gizella fhgnő megérkeztek Algírba. — Lajos bajor király aláírással hamis váltók forognak bécsi pénzes emberek kezei közt. — New-York polgármestere szabadságoltatta magát s színészkedik.
Vegyes hírek.
— Postarablds. A Nagy-Becskerek és Nagy-Kikinda közt közlekedő szekérpostát m. hó 24 én Bassahid és Melencze közt isme-rétien tettesek fényes nappal kirabolták, a kocsist pedig meggyilkolták. A temesvári postahivatal, mihelyt a rablásról értesült, egy hivatalnokot rendelt ki az ügy megvizsgálására. Hallomás szerint az elrabolt összeg 70,000 frtra rug, miből 25,000 frt az osztr. nemzeti bank kárára esik.
— A „nyomorultak.u Egy Pécs melletti bányatelepben m. hó 21-én este egy három gyermekes özvegy munkásnő este haza térvén, gyermekeit már az ágyban alva találta ; a nyílt tűzhelyen szenet gyújtott meg s miután az ajtót és az ablakosat gondosan elzárta, maga is lefeküdt. Másnap a többi bányamunkásnak föltűnt, hogy a munkásnő még délben sem jelent meg közlük. Minthogy lakásának ajtaja ismételt kopogtatásra sem nyílt meg, betörték azt. A belépők sűrű széngőzben találták magukat, egyik ágyon 16 éves nut, a szegényes szoba padozatán 14 éves lánykát találtak élettelenül elterülve. Az özvegy szintén halva feküdt a másik ágyon, mellén eszméletlen csecsemő csüngött, melyet azonban sikerült az életnek visszaadni. A halottak felbonczolásánál kitűnt, hogy aZ özvegy és két gyermeke legalább három nap óta egy falatot seuet-t e k és éhen kellett volna meghalniok, ha az anya széngőzzel véget nem vet a maga és gyermekei szenvedésének.
— Karácsonyfa által előidézett szeren-otítlenségröl ír a „Baseler Nachrichten" Helikon, a Frickthal egy faluja iskolájában kará-
azt mondja : nem akarok a színfalak titkai kózé behatni.
Lássuk tehát az okokat, melyek vidéki szinészeiünk mind szellemi, mind anyagi életén ujabb, meg ujabb sebeket ütnek.
I. Igazgatók.

,A o.Mpite foeíet pidcis *
Merészen kimondott idézetemtől elvonom az általáuosság érvét, a mennyiben részletesen, s csak egyesekre alkalmazom azt, mert, ha az áitalánossagban nyerné alapját, akkor rég nem létezhetnék vidéfci színészet, vagy ha léteznék, m-m érdemelne életet, mit csak könnyelműen állítva, vétkezném halálosan.
Azon orgánumok közt, melyek nem kis mértékben hoznak áldozatot a nemzetiség közös oltárára, egyik legszebb, legmagasztosabb szerep jutott a színigazgatónak. Csak azt tudja, ki köztük élés minden pártszinezet nélkül figyel a körülte történtekre, hogy mily lawateri ési kell, ahoz, hogy egy 30 — 40 különböző korú, véralkatú, igényű s köztük néhány félszeg műveltségű es ferde nevelésű mindkét nemű egyénekből álló testületet kormányozzon, vezessen s együtt tartson. Mennyi itt a vélemény különbség, a dicsvágy okozta agyarkodás éa tulköve-lelés!? azt leirni nem lehet. És minden körülmény kozt az igazgató vallaira nehezül a kiegyenlítés, igazságszolgáltatás és békefön-tartása síb.
Epen azért, minél fontosabb és nagyszerűbb valamely hivatás, annál inkább válogatja egyéneit. Hogy tehát vidéki színészetünk, mely szüntelen seyilák és charibdiseken sajkázva, s hála az égnek, a külnemzetek vidéki színészeteit mégis sok tekintetben jóval meghaladva -a nemzethez és hivatásához méltó állására mindeddig el nem juthatott, annak nagy részben igazgatók is okai.
Ne vegyék magokra, kik nem ilyenek!
Ugy hiszem, hogy minden ügy szere tó, becsületes színigazgatónak óhaját fejezem ki, mi-dón azt mondom, hogy az általam alább csak röviden jeliemzeit színigazgatók fajtájából vajha mielőbb megtisztulnaa vidéki színészet, mint oly egyénektől, kik a jóknak hátrányára, hi*
r
csoorspján karácaonfát állítottak föl, a lépes*. biz az odagyült n^tömegsulya alatt beszakadt,
minek következtében 72 egyén életéi veaztette, i>ö pedig megsebesült.
— Boszorkányok. Egy Warwickshireben az esküdtszék elótt a napokban tárgyalt eset arról tanúskodik, minő hátra van még a felvilágosodásban Anglia < réaaének falusi népe. Heywood James nevű földmiveló egy falu-jabeli öreg asszonyt meggyilkolt azért, mert boszorkánynak tartotta, b a tanuk kihallgatásából kitűnt, hogy a falu lakósságioak harmadrésze szentül hiszi, hogy a meggyilkolton kívül még tizennégy boszorkány van a faluban. Az esküdtek a vádlottat őrültnek nyilvánították, ennélfogva egéaz életére valami örültek házába fogják zárni. De mi történjék a falu azon többi lakósaival, a kik* boszorkányok létezéset hiszik, • a kikuek könnyen eszükbe juthatna a még hátralevő tizennégyét is eltenni láb alól ? Minthogy az egéaz falut nem egy könnyen lehetne az őrültek házába csukni, -jó volna, ha a kormány legalább egy jóravaló értelmes iskolamestert rendelne a faluba.
— Sztnvey Bertka, Szenvey Józsefnek a magyar tudós társaság 1 bő7 ben elhunyt ta^já-nak leánya annyira megvan 1 osztva a megélhetés minden módjától, hogy Budapest IL kerü lete szegények hazában kelleti menedéket keresnie.
(Ifp X. faluba vazstő utón az ¿btáf delfve gyalogolt egy caígány. A. falónak delet jelentő harangszavára ájtatoaan imádkozva ment el «lőtte a barát, s megindulva a caígány valláslslsnsáfán, ki« kar
lapját asm Tette 1« fejéről a barangolásra, meglehető» ijesztően rárivall.
— Hát te m4rt nem imádkozol?
— Idea tistelendŐ urám én nálam már rágen elhoiték a delel, — mentegetődsák «lásatoean ka l«pot emelve a cziginy.
A legassrencaéüenebb nő Ét« Tolt « paradicsomban, mert ott kívüle nem volt más n6, kivel találkozván, ▼iseupillantbfttoU ée öltözékéről itélstet mondhatott Toln«.
Uttabuái.
Brünn, decz. 29-én: 18, 90, 30, 61, 64.
lassár 2-tél Jaaaár 8-Í| 1876.
Érték- és váltéWyam deczenber 30.
5*/e metaliques 69.40; 5*/, nemz. kölcsön 73.65; 1860rki álladalmi kölcsön 111.90 ; bank-reazv. 9.18— ; hiteliutézeti réazvenyek 201.80} Loncmii 112.90; magyar földteherrfién tési kötvény 79.75; temesvári fóidtehermentétfT kötvény 79.75; erdéiyi fold tehermen tési kötvény 79.25; horvát-sla von földtehermentéai kötvény &J.50; ezüst 111 410; cs. kir. arany 5.32— Napoleond''or 9 06 V»-
Hó- 4« hoti-aap Katb. és prot naptár i Görög naptár * oti
1. Mintán Heródes meghalt.
S 3 4 5 6 7 8 Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat b. M«kár Genovéva Titus P. Telestor Vízkereszt Kikita | Sörény 21. E. 20. Jn). 22. Anast. 23. 4<) rért. 24. Eugen 25 N K 26. B. A. elj. í | 27. látvány ÍH fe W
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajt 8.
Papírszeletek.
(ifj.) A többi köjpt egy caigány-rab is dolgozott x. megyének fogházán. Régi esimboráj« «rr* téveBt^éí meglátta, őt.
^ Hat te mit csináls iU kópé ? — »zólt hozzá
— Hej pajtás. nagy seutentíat kaptam ; nekem is kell dolgozui estem « kástelyon.
És rákönyökölt kapauyelére.
— No sebaj pajtás, legalább majd sép hársban lakol — vigasztalá.
— Ej pajtái, mégis esák jobban seremén sátorunk csÖTekjeit a földbe vern. ott kinn 1
Hirdetés: Könyvkereskedésemet oly értesítéssel van szerencsém «né. közönségnek «jánlani, hogy abban « legritkább müvek több ezer példányban kaphatók.
(ifj.; Halálos betegnek készített orvosságot és részvéttel kérdezé a
Gyógyszerész. — Ifinek számára less ez az orvosság ?
Menyecske. — Betegnek.
America egyik — gyakori földrengéseknek kitett — \ árosában egy &iy* a földrengés ismétlődésekor két hacskuját a szomszéd városban l«kó barátjához aulaié. Pár b?t uiulva a következő levetet kapta baraijalúl : — Kérlek, vidd rl mielőbb fiaidat a küld ide Inkább a földrengést.
V&sati menetrend.
Érvényes deczember 1-tól 1875 A kinizsii idótmutató óra szerint,
indul Kauísaáról
(Kanizsai vaspályán az ¿rák pontoaan a helyi időt
mutatják.) Vonat hova:
s«ám Ura Perc. Id5 206 Eszék, Moháes,DomboTár s Fiaméba 4 30 reggel 2t5 . . , 2 W délut. Ku da-Pestre........ 4 50 reggel
202 ...........I 68 délut.
204 .......... . 11 <2 est ve
Ülb Bécsbe (Szombathely, ¿''©cs-Ujhely fciép — reggel
801 . ......... 11 40 estre
316 Sopronyba ........ 3 30 délnt.
203 Tnessi.be és Pragerhofon keresztül
Qráes és Bécsbe ...... 4 42 reggel
201 Tneaatbe és Prágerbofon keresetül
Qrácx is Bécsbe ......2 39 délut.
Srkesik Kauixsura honnét :
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 33 délnt. 206 , , , n 11 3 estve
203 buda-Psstről....... . 4 12 reggel
201 „ .........1 57 déiut.
211 „ ......... 9 86 estve
3l4Bécsb51 (Szombatb. Báes-Ujhely)felől 10 10 estve 302 „ „ . . 3 57 reggel
316 Sopronyból ........11 46 dél«l.
Jí 14 Bécsből Orácz, Harburg, Pragerhof
felől ..........4 4 reggel
202 Trieszt- é* Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 13 déluL
204 Trieszt-és Viilacliból Prágerhof felől lo t2 estve. Marburgba csatlakozás Villach és France« testbe.
„ u » • Fiancesfestból.
telük rontására, s az ügy gyalázatára vannak a
világon.
Igaz, hogy magamat tenném nevetaégeaaé, . ha egy bzinigazgatótól azt követelném, hogy minden anyagi érdek nélkül vezease az ügyei. Nincs Kelemen L. többé, — az igaz, — de a kor sem létezik többe. De volt Bartay is, ki a pesti nemzeti azinhaz igazgatását két évig vitte, — „Baiiüi .uton moüon, csak pénz" — jelszóval és mégis virágzott az intézet alatta, a a szellemi haszon, s a l^ültöld előtt szerzett lutel, s becsülés mind as intéseire, mind a nemzetre nézve tetemetesen felülmúlta az anyagi bukást, melyet viaszaléptekor az intéseire hagyott.
Hanem a mostani -színigazgatók egy némelyikénél első es íőtendentia aaját zaebok tö-méae. E czél megszentesiti az eszközt, jobban mondva: eszkozoKet, melyek nagyon sokielek, s bátran elmondom azokról, hogy eisótöl utolsóig aljas, nemtelen érdekek szülöttei.
Ha az ilyen igazgató egy jóravaló tehet-séges taeot kap és az takarékos, nem pazarló, akkor baj, mert nem veri magát előlegezésbe, s igy azon tag nem lévén nála lebilincselve, attól tart, hogy bármikor otthagyja valami kellemetlenség telmerüitevel, s akkor társulata hiányt szenved, s egy más tagért, ki ennek időközben snegüi-ült helyét be töltené, tetemes összeg pénzt kellene kielólegezni egy más színigazgatónak, vagyis azt onnan kiváltania, megvásárolnia kellene. Ugyan ez az eset áll ugyanazon igazgató társulatanal több tagranezve.
ilyenkor az igazgató, — természetesen miniig saját zsebe előny ere, — oly szép utakat s mólokat talál ki a tagok eladositasara, hogy azok eszre Sem veszik, egyszer csak nyakig úsznak.
A pénzt, illetőleg a jövedelmeket a legu-t«)só proportionalis igazgató*) is korlátlan ha-uáommal, s kiváltságot joggal egymaga kezeli. Sokszor hónapokon át nem tart számadást tagjaival, illetőleg a társulattal, a jövedel mtkról, s a tarsulat 2—2 pár forintnyi osztalékát, (néha 1U0Ü Ért. is) késeli egy oly igazgató, ki szenvedélyesen szeret íerblizni, s imádja a matao bankot, — és kinek össses színi kelletei, ^eg;ebe ugy sincsJ u. m. ruhatára, könyvtára, áis4ete nem ér ÖU forintot, s mely szim kellé-
•j Proportionalis ig««gató «a, ki oly társulatot Urt, neiy rendesen bavookétrt kétszer arán/l af o-nn «jövedelemből raer«pkOrssszint «sstotik, * min-dm íéiniűiő költségeket kösöten Tíssinsk. K.
kek használatáért a társulaton minden szioielő-adástól 4 — 5 forintot vesz, s mellette 1 fru rendesői dij, előadásonként.*) mert msgától érte tődik, hogy ő a legtapintatosabb szinesz is egyszersmind, s legtudomán^oaabb ember egész társulatnál, hisz ő a director.
A társasági számadásokat, kivált ha meglehetős mennyiségű osztalék van kezei közt, magát biztosítandó, a gyengébb jövedelmi állomásokon csupa előrelátásból legtöbbnjire addig halasztja, míg legalább is két állomási hely vál-tosás lejár, értem különösen nyáron, mikor minden 3 — 4. hétben vándorlás történik. £z idő alatt csak annyi pénst ád a tagnak, miből ssü-ken napjában aa egy ebédjét és asállásbérét fedezheti. Kgyszer csak elő all s igy szol: szá moljunk 1 A tagok összegyűlnek, minden arezon öröm sugárzik, hogy nemsokára járandóságát keséhes kapván, egy jó uapja less, vacsorát is ehetik !
Megjegyzendő, hogy a számadásoknál • azok kezelésénél a despousmus ugy áll, mint mindenféle ügykeselésben. Legelőssor számitja saját költségeit, mert as as első. I .á wn lr X. városból elmentem Y. városba helyet kicsinálni, (a m&ködhetési engedélyt kieszközölni) kocái-bér oda ennyi. Tudva van a társulat előtt, hogy 5 vagy 6 napot töltöttem ott, a kocsit viss-sza kellett bocsátanom, tehát ott ismét másikat fogadtam ennyiért, 5—6 napi diurnum 5 Jorintjx\al ennyi, kocsisok borravalója, vámbér, stb. ennyi Mint tudva van, itt Y. városban, dacsára fáradozásaimnak, nem végezhettem semmit, (j>ersze, mert valami regi jo ismerőjét látogatta meg csak s jól mulatott.) El. mentem Z. városba, ott is töltöttem 6—7 napot, diurnum, kocsibér, pincsér, háziszolga, szobaleány borravalója stb. ennyi.
Most a poógyász és a társulat szállítása következik. Ősini ruhatár szállító kocsik bére, kocsisok borravalója, pakolök dija stb. ennyi. Magától érte ödik, hogy as igargstó egész csaladjával s podgyászával a társulat sllal nzetett —p úgynevezett ruhatáros kocsin utazik. A tagok, őket és podgyássukat (ha van) szállitó kocáikat maguk űzetik, az igazgató zsebéből, mert
•) Csak 24 előadást számítsunk egy hóra, 1. ér alatt ily prop. Igaagatónak elsőrendű s«i-néssi keresményén kivOl 1.440 forint árendát, biztos tissta jövedsímet nyújt a társulat. Hát még minden hat béiss sg7 jutslongitákl K.
Vai^meiinyi beteg erőt én egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revalesciére du Barry
gyógytápszertől Londonból.
28 év óta semmin^tn ű betegnég nem volt képes e kellemes egészségi tápszernek etlent-áltni s üdvösnek bizonyul «z felnőtteknél úgymint gyermekeknél orvosság és költség nélkül minden gyomor-, ideg-, mell-, ttldő-, máj-, mirigy-, uyákhárty«-, lélegzési-, hólyag- és vesebaj-, gümő-, ászkor-, nehéz lélegzés-, köhögés-, emészth-tleuség-, dugulás-, hasmenés-, álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, vizi-betegség-, lázssédfilés-, vér-megssorulás-, föl zsibong ás-, émelygés ás hányás, »őt terhesség folyamatában, hartyalob-, mélakór-, soványodás, csúa, köszvény, sápkór ellen, ■gysainfcén csecsemőknél eledelül dajkatej belystt előnyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyításokról, s melyek minden gyógyszer ellen daexoltak, esek közt bizonyítványok br. Wurzer Unártól, tíeneki, Dr. Angelstein, Dr. Choreland, Dr. Campbell, Dr. Déde tanár, Dr. Ure, C«atlestu«rt grófnő, Brehan márkíné, Issenstein hercseg Mennsdorf-Ponlli ministerelnök és több magas áll«mszemilytől, tetszésre bérmentre be* küldetnek.
R&ridrevout kivonat 80,000 bizonyítványból :
Dr. Wurzer orvosi t«aácsos bizonyítvány«.
Bonn, jnlius 10. 1&Ő2.
Kerti escíéreDuBarry számos esetben minden gyógyszereket pótol. A legnagyobb sikerrel használtatik hasmenéseknél és vérhaauál, vizelési betegségekben, vesebaj okban saL kőbetegségekben, a
•) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem TÍJlAl » tízerk.
ez a tagoknak saját keresményökből előle-g e z s az igy tagoknak kielőlegezett pénz kamatja fejében minden hat hétben egy jutalom-jatókot veaz, az aztán az ő gondja, hogy gyenge jövedelmű állomásokon az ily jutalomjstékokat ki ne vegje, kiváK njáron at, ^de hogy is ká-roeitaná meg a szegény tsgokat, mikor a nagy színházi napi költség mellett még a száraz ke< nveret is alig keresik meg, sokszor azt se. Önkényt következik, hogy ő sem számithat valami zsíros jövedelmekre), hanem as aztán ismét az igasgató gondja, hogy az elmaradt jutalomjátékokat annak idejében felszámitaa s nem a n-nak idejében télen, mikor as elsdó-sodott nyomorult ruhátlan tag valamit kereshetne, akkor mind kivegye egy téli idény alatt, sorban, szépen, „igasgatói"-, „rendesői"-, „ssinészi"- stb. czimek alatt.
Térjünk vissza a számadásokra. Á színpad felépítéséhez ennyi értékű deszkát, lé-czet, kalapácsot, szekeresét, fúrókat, íürészt, — ennyi forint ára szeget stb. vettem. (Bolti áijegyzéknek hire sincs, de hisz, merjen valaki kétkedni 1) Az utóbbi állomásokon elhasznált e nemű tárgyak összedaraboltatván stb. a fakereskedő nem vette vissza ingyen sem, tehát ott maradt, — azaz, hogy a terembőli elszállíttatásért fizettem e n n y i t (! ?)
Szinpad bontása ennyi, diszlet pakolás ennyi, mert azt az igazgató maga ceak nem pakolhatja, as igaz, az már áll, de hogy asért nem köteles saját költségéu elpakol-tatni, mint ssjátját, melytől amúgy is oly nagy árendát huz, az is áll, mert tapasztalás bizonyítja, Menjünk tovább. L városi cursusunk alatt csináltam ennyi bérletet, Y. városban ennyit, ennek tizede ennyi, mert nem kivánhatjs senki, hogy időmet hiába töltsem vele s csizmámat ingyen koptassam, (de azért egyik tagnak sem engedi, hogy tán kevesebb dijért az koptatná csizmáját.)
(Folytatása köv.)
Emléklapok.
L
Künn sötét éj, zord, fsgyos világ van, Én vagyok csak még fönn kis szobámban, És vírasatok némán, egyedül. Messse szárnyal lelkem gondolstja, — — g mUmm fényét tőlem sltakarjs As a kflsy, múj két sssmsabs gytll.
htgyesS lobos ás kóros izgults¿fiinál, ásfóUsekaÜ, s vesék beteges összehúzódásánál, húgyhólyag bajokban, aranyérben stb. A legkitűnőbb eredménynyel használhatni esea valójában megbecsülhetetlen «sert nemcsak nyak- és mell-betegségekben, hanem ttd8-és légei5-s orvadásban is. (P. H.)
Wurzer Hndolf, orvosi t«nácso* és több tudós táisaság tagja.
Winchester (Angolország) dec. 3. 1842.
ön kitűnő Eevalesciére gyógyszere altesti bajok, dugulások, idegbajok és viakórság hosx-ssan tartó és komoly jelenségeit eltá^j>litá. Mint ön gyógyszere legjobb hatáaának szemtanúja, aat teljes szivemből ajánlhatom.
James 8horeland, 96. exr. sebész.
Berlin, májns 6. 1866.
A Du Barry Revalesciére kedvező eredményét és kitűnő h«tását minden tekintetben bizonyíthatom.
Dr. Angelstein, titkos orvosi tanácsos.
76,921. ss. bizonyítvány.
Obergimpern (Baden), apr. 22. 1872.
Betegem, ki 8 hét óta idült májgyul«dásb«n rémítő £ájd«lmakst szenvedett • legcsekélyebb ételt sem vehetett magához, ön Bev«lesciére-je használat« folytán tökéletesen meggyógyult. ~>
Burkbart Vilmos, seborvos.
Táplálóbb levén a kútnál, 5ö-tseresen megkíméli a gyógy$ter árá(t felnőtteknél ttyy, mint gyermekeknél.
Plébszelenczékben */» ''ont 1 frt. bO kr^ 1 font 2frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták sselen-czékben 2 frt 5u és 4 frt 50 krráL Revalesciére Cbo-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 2i-re 2 frt 50 kr.. 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 csészére 10 frt — 288-ra 20 frt - 576-ra 36 írt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Waltoáctya*se *r. a,
V«l«mlnt minden várói gyógyizsrtáraibaa és füsser-kersskedéseiben ; azonkívül a bécsi hás oaioden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett.
N.-Kanieeán Práger Béla, (ezelőtt Lovdk Károly) gyógyszertárában} Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kigyóhoz ; Eszéken Dávid '' Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógysz., Marosvásárhelytt Fogarasi Dömötörnél; Pozsonybsn Pisstori Felixnél és 6ölts Rezső gyógysz., Székes-Fehéryárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógyss.; Temesvárott Pap József városi gy^ysseréssnél, Újvidék Grossing^r C. B. és Ernst János gyógyszerésznél: Varasdon dr. Halter A. gyógyss., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tissa-Ujlak: Hoyko Victor gyógyszertárában.
Körülöttem halkan, félve járnak
Sirj«ikból fölkelt néme i#ny«k,---
8 szemeikkel rám tekintenek. Mind oly régi Ösmerőt előttem ; Emlékszem már, — — hiszen együtt nőttei Yéletek föl drága szellemek!
Ifjúságom szétforgácsolt fája — Félve merek gondolni is rája — Elhullatta lombját, levelét, 8 ezek a rég szertehullt levélkék Jöttek vissza most, hogy elregéljék Mult időknek emlékezetét.
Romba dőlt vágy ! Összetört remények t Sírotokból vissza mért jövétsk ? ! ? Mosolyogni lelkemnek baján ? 1 Vagy, — mit vágott szivemen «z élet, A sebet, mely ugy fájt és ugy égett, Bekötözni jöttetek Ulán ? * !
Hagyjatok csak hagyjztok pihenni! Szivemet most nem zavarja semmi Régi emlék, kinos fájdalom. Lelkem minden gondolatja szála Nálad van most, éltem üdve, álaa, En virágom, fényes angyalom !
II
Te csillag vagy,, a én p&rányi Semmit mondó porszem vagyok. Én az árnyék, s te a nap vagy, Mely as égen fénylik, ragyog.
Te a rósaa; én meg árva Hervadt fűszál, kis levélke, Melynek minden izét, szálát A zivatar összetépte.
Te S menynek belsejéből Földre szállott fényes sngy«l ; Én sötét éj, — 8 te mosolygó dibor fátyol piros h»jn«l.
Gyémántkő v«gy, melynek fénye A szem tUkrét átragyogja ; 8 ón a földnek lábbal tiprott Megvetett setét homokja.
Te az öröm; — én a bánat. Mely s szívre bervadást hoz, S előkészít csendesen az Elveszéshez, pusztuláshoz.
Szentegyház légy, melybe buzgón Könyörögnek százak, ezrek I Csak én oltárképed előtt Világító mécs ieheasek 1
YÁRHAUál KÁLMÁN.
Gmk
•tJ
trfdtti »«r»Í9fy
ir», aeiylyel 1000 db. arany
s j i r h « t S.
Imd,'' Báe« ráró* ÜU1 A íny-alap ja-
Társ rendesett lotto k5vetk«*£ nyeremén/eket tar-talmassa:
1000, 200, ) drb. 100, 100, ) forintot 200, 100. 100 ) armnyat, 100 ) ezüatben, 3 bécsi társas-sorsjegy, melyek
200.000 frtot tartalmai
fa «ok egyéb mlréni- t$ értéke« tárgyakat arany
és «üstben, őMsesen :
3000 nyeremény. 60.000 frtot ^
A hazát Iwtásági fél Bgy elet alatt 1876 éri fttraár hó 29-éa történik.
Vidéki nsegbitásoknál »* ötsteg bérmente« bekűM黫 a bér-mentein megkttldendS wrijegyek- é. bnaáei Írért járó 40 kr mellékléte kéretik.
A bécsi cs k. szab. kereskedelmi bank váltóüzlete,
eselótt: Sothen C. János, Graben, 13.
Exen aorvj egyek még kaphatók : a n..kani«ai keieak. és ipar-banknál, valamint Zerkorit% Za éa táraa, éa Dobrin Ben6 araknál Nagy-Xaniaaán. (1858—b)
1ÀVISSANTE
Dr. Lej osse-tói Párisbaa
hölgyeknek nélkülözhetlen !
Caak a hirnuiosiui meg-rixagáJt, méregonentes, ti«*ta éa teljeaen ártalmatlan. valódi
ravissante
bir axon erórel, as emberi bőrt minden sérüiéstól megmenteni, utóbajoktól megóvni ét szépséget s ifjuaágot bixtoii-ni. Ha a .Ravissante* naponkint egysxer ax ujjhegygyei ax arcxra, vagy ma» teai
Főraktár:
Müller Albin vegyésznél Briinnben.
Dr. John Yate Florillne-ája.
▲ legjobb fogtíasfitó éa edxő axer, nSvény réaxekbol, elti-volitja a aaáj roaa aaagát éa helyette kelleme« illatot ferjeaat, a fogvérzéat éa a foghn« daganatot elhárítja a megóvja a fogakat rothadástóL Efcy palacak 60 kr.
Dr. John Yate. 8e r a 11 ♦ fogpora
tiaztitja a fogakat a haasnálata után nemcsak a fogon la rakódó k0v«»edéaeket távolítja el, hanem a fog fényét, fehérségét kitünS-an elSsegiti. Egy dobos 40 kr.
Dr. John Yate Prompto-AHvlo-ja
(fogeseppek) jótálláa mellett adatik. ▲ legmegrftgxOttebb fogfájást is kevés idő alatt megsafinteti. Egy dobos hosxá késaitett pamutul 40 kr.
Torok szÁj-pastlllok,
golyócskák, melyek a szájban forgatva elfixnek minden kellemetlen saagot a saájbol, fSkép exélaaerfi as «sinbáxakban, bálokban s egyéb társa« körökben is stb. Egy dobos 40 kr.
Dr. Borhaver általános nfrrény-gyomorerósitó.
Ezen jó illatn s erő«it6 késaülék igen jó hatással bir. gyönge -eaiésstás és abból aaármasó étvágy hiány, asélbáutalmak, idege« fej-ájáa, gyomorégés, gyomorkatarh, aranyér, aárgaaág és saékkukaes Mául—hall. Egy palacak 50 kr.
Dr. Mfiller Növény-mell''pastlllja
hathatós enyhitSsxer keh filé«, mellbajok, lélegxéa, axamárhurat s rekeduégeknéi. Egy dobos 30 kr.
Fhllocome
(növény kajkenSes) nagyré«»int idegen éghajlati olajokból kéasfilt, megtartja a hajat, «sakált eredeti szépségében és erejében, eltároUtja a hajkorpát és nj hajat ad a kopassn ik, gyógyítja minden hajbetegséges a nélkül, hogy legkevesbbé is kellene orvosi segélyhes folyam odnL Egy szép üregtégely ára 1 frt.
A kelet! szép i tő-tejnek
sokan kfissfinhetik «sép, fehér ■ 1f,u arczbőrüket, mely minden az arcson támadó bajokat m. p. sseplő, máj folt, sebhely, kfttef, orrreresség stb. a legrövidebb id > alatt eltávolít s helyébf finom ifjú aresbSrt varázsol. Á hatás bizonyon. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
Mindezen itt felsorolt szerek eredeti minőségben kaphstók : Nagy Kanissán, Bráger B. gyógyszeré«« urnái (1851—8)
«
ft.V
4
részre dörzsöltetik, már a tó-rfilköxés útin tapasztalható a majdnem csodálatos hatás. Ax arcxon támadt ráncxok é« himlóhelyek elsimitutoak.
A . Ravtssaata'' ilju arcx sxitt ideseló, a bórt fehéríti, frissíti és finomítja; eltávolít legrövidebb idó alatt sxeplót, májfoltokat, orrvörösséget s a bór minden tisxtátalansá-
gait-
> • l
iltestl-sérvbeo szenvedik
nv^betnJk Eü tégely ára 3 frt 20 kr. o. é- Mind« ntánaásra, mely s
lélfefe^tLére czéloz, orato.aág kéretik. Somi féle analysU kokat fel nem fedezheti. Bisonyitányok *« haláratok a telje.« fei-rv^rnltaktól itt e helyütt nem közöltetnek, mert a WuxnsJati utásit*«. KTS* benn foglalUtik. Kapható m^fánál
köveü^zc raktárakban: Pesten: Formagyi T. «TOgysxsr. Üirir.bcz • Záfrábcn: Mittlbach Zs i g m o n d gyógy, •remesvárott: P e c h e r J. E. .Mária segita- gyógy.
_ (1814—3)
mint a tár a .Sx
•sertárában tárában.
Már as első kísérlet után »lhatároxzák S t. hölgyek, jövőre csupán a Dr. LEJOSSE-féle világhírű „Ravissaate"- szépítőszert használni. HctmisUaUamU kapható nagyban és kicsinyben valódi minőségben : Dr. Lejeaae-f«a .Ravissaate- fó- és szetklldési raktárhaa, Aasrtrta Magyarország számára.
(1*88—13)
•i J

• '' Schwarz Henrik-nél,
Budapesten, Krifttóftér 1 m.
Egy üvegtok ára 1 írt 50 és 2 frt. 50. kr. Postai küldésnél 20 krral több.
Óvás hamisítás elleni
▼ásár
Benedek Gábor
'' Budapesten,
Hatvani-8Magyar-ntexa sarkán (az Ujvilág-utesával nemben) ajánlja dúsan felszerelt ékszer-raktárát, melyben bel- és külföldi gyártmányú arany- és ezüst czikkek, drága kövek, nemkülönben nagy választékban valódi svájCZi Órák — két éti jótállással, — elvégre a bekövetkező ünnepekre alkalmas ajándékek a legjutányos&bb árak mellett kap-hatok. # (1883 - 4)
W Árjegyzékek kívánatra bérmentve.
Nem tetsző árukat készséggel kicserélek.
TÓTH SÁNDOR
EAKTÁR saját készitményü RAKTÁK asztalos és but0r gyári raktár ^^
tovito* SZOMBATHELYBŐL. Á g 7 *} J f k»
bútorokban, (lí84_8) __matráczok,
„.itou^- ésNAQY-KANIZSÁN 4 *
székekben, vasut-utcza, a városházban, tartókban.
óra intem mind a t. raktártartó urakat, mind a kicsinyben Mfcat as agynevezett «IX Raviss&nte Perfectionné* vételétől, mely a valódi párisi Dr. L e j t. s s e-féle ,S A VISSA XTE''-wk flat-achek Miksa or által rosszul utánzott hamisítványa.
< i dr. Lejosse-féle fEA V 1 3 S A N T E* e téren a legtökéletesebb és egyátalán nem kirán többé javítást, mint ezt a nálam található számos elismerő irat kielégítő módon bizonyítja.
Dr. Lejosse-féle párisi .BaVISSaNTE" nagyban és kicsinyben egyedül és csak valódi minőségben csupán nálam kapható s annak ttvgknp ak j án a ha ssnálat i u tasitá s o n kivOl fran-czia nyelven még a következő szavak is állanak: „EX CITATION DE LA BEaüTÍ KAV IS 8 A N T E !• D r.
L E J08SE A PAR18. A t raktártartó-urak a vidéken tehát a valódi hamisítatlan „R A V 1 8 S a N T E- megrendelése cxéljából szíveskedjenek ugy mint ezelőtt, ezután is mindig csak egyenesen hozzám fordulni.
SCHWARZ HENRIK,
a Dr. Lejosse-féle .Ravissante" fó- és szétkOldéai rak tárnoka Ansztria-
Magyarorsaág számára,
Badapeaten, Kristóftér 1-só szám.
N.-Kanfasátt kapható: PRÁGER nr gyógy szertárában.
Vidéki rendelmények a legszigorúbb titoktartás biztositása mellett, utánvéttel eszközöltetnek.
300000000G
oooooa
§ Nm színlelt vegeladá^!
□ Minthogy u üzlet ross menete miatt
gchinai ezüst-áru gyárunkkal
Q egészen felhagyunk, kénytelenek ragynnk pompás chiua-ezüst gyárt-
□ mányaink roppant készletét mélyen as előállítási árakon alól gyorsan eladni. Bizonyítékai szolgáljon a következő kivonat nagy árjegyzékünkből, melyet kívánságra bérmentve bárkinek megküldünk.
Leszállított árak : (1824—11)
előbb | moste«ak 6 drb. kávéskanál 3.60 kr. 140 kr 6 , evőkanál . 7 50 , 2 70 . 6 . . kés . 7.50 , 2.70 , 6 , „ YÜla . 7.50 . 2 70 . 1 , levesmerő . 5.— . 2.30 , . tejmerő . . 3 50 , 1 50 » zárható czn-ortartó . 14-— . 8 —, Továbbá pompás Ulczák,
1 • »
előbb | most csak 1 drb. Tajtartó . 5.- kr. 2 — kr. 1 pár gyertyatartó 8.— . 3.-n 6 „ késtámasztó 5.— 1 drb. czukorfogó 1 „ theaszflrŐ 6
„ csemegéző kés 6.— „
▼illa
1-50
kávés- és theás kannák, aeztal- «
dissitők, ágas tryertyatariók, ezukorhintők, tojástartók, fogpísz- •
kálótartók, eczetes és olajoe edények ée még számos más csikk B
stb. stb. épen ily bámulatos olcsó áron. O
Kfilöuönen meiürgyseadi. g
6 darab evőkanál ( ._. x. , . ... „ _ 7!
6 „ vilia c mind a 24 darab együtt disze* H S : kávéskanál[ tokban 24 ft helyett csak 9.50 kr-3
Ugyanaz brittania-es fistból disses tokban, mind n a 24 darab csak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan és lelkiismeretesen teljesíttetnek.
C aim :
Bécsben, Rothenthnrmstrasse, Nr. 16.
Il-lk kiadásban megjelent:
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes magyar népnaptára 1876-iki évre.
Kapható minden hazai könyvárusnál és könyvkötőnél. — ,E naptár Il-ik kiadása a kelendőséget eléggé biztosítja, a kötött, irópapirral ellátott példánynak osak 50 kr, fűzve 40 kr. Kis képes naptár 20 kr. T a r t a
Tudományos Ítélet
WILHELM (1829-3)
gyógyszerész ur köszvény- és csúzellenes
vértisztitó theájáról.
A kinek a mindennemű általános gyógyszerekkel ujabb időben Qzött nyegleségről fogalma van, könnyen felfoghatja az orvosoknak azok iránt tanúsított bizalmatlanságát és épen nem tulaj donitható az újítás iránti pedanticus idegenkedésnek, ha az orvos a feldicsért arcauumoktól mosolyogva fordul el. Mindemellett e szabály sincs kivétel nélkttl és es teljes igazoltságot és jogosultaágot talál azon esetekben, midőn tények által bizonyított tapasztalás és a közönségnek erre alapított általános helyeslése az orvosok vizsgálódását megelőzte és Ítéletét ugy, mint a W i 1 h e 1 m-féle vértisztitó theánál kimondotta, mert az általános vélemény legbiztosabb jótálló valamely dolog értéke mellett és legbiztosabbnak mutatkozott a mindennemű rheumaticus bsjok, csúz és köszvény ellen ajánlott W il h e 1 m-féle vértisstitó theánál, mivel ez a legmakacsabb csúzos és köszvényes bántalmaznál, a bőrnek elfojtott tevékenységét és kigőzölgésát nagy mértékben előmozdítja.
. Nevezetesen az emberi test minden reuma ti cus és köszvényes szenvedésénél, mely mindig lázzal és as izületek gyuladásos bán talmival, daganatokkal stb. van egybekötve, — podagránál, a keresztcsont és csípő fájásánál, nyilalásoknál a tagokban, a csuklók merevségénél, lábikragörcsöknél, tőt idült szorulásnál és as aranyérnél is e thea nagyon hathatós szernek bizonyult.
E thea tehát a felsorolt bajok ellen legjobban ajánlható.
Berlin, 1872. január havában.
* Dr. Mfiller János,
(P. H.) orvos és gyógy tanácsos.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Szíveskedjék a t közönség vásárlásoknál törvényes óvó bélyegemet és czégemet, melyek minden egyes csomag külső felén láthatók, különös figyelemmel megtekinteni, hogy hamisítások által rá ne szedessék.
A valódi Wllkelm-féle antiarthritis, antirheumatikus vértixztitó-thtt I csak az első nemzeti Wllkala-féle vértisztitó-theagyárban Neuukirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kgelelt raktáraimban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra fslesztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolás-díj 10 kr.
A t. cs. közönség kényelmére a valódi Wilhaiai-flle aatlsrthritis ós aatlrbeamatJkui vértfazttté thea kapható:
Nagy-Kanizsán Roseaberg Feraaoz éa Prágar Béla uraknál; Zágrábban : Mituoach Zsigmond gyógysz.; Kőszegen: Csacsin o vits Is tv. gyógrsx.; Kadarkuton: Btrck Bé.a gyógysz.; Keszthelyen: Keszthelyi Emánuel; Kapronczán : Werli Miksa gyógysz ; 8opronbaa: Wrcbowszky Rudelf; szombathelyen : Pillich Ferencz gy^fy«.;^ Saatmártt: Bossin J. i''jógj-sserész uraknál. (1830—i)
I
Van szereccsém a t. közönségnek tudomására adni, hogy a közeledő farsangi idényre nagy választékban mindennemű
báli czikkek és készleteket
beszerezheti, minélfogva azt becses figyelmökbe ajánlom.
Különösen pedig kikérem becses figyelmüket
valódi franczia virágaim- és legyezőimre,
mi csakis egyedül nálam kapható.
_ \

(1885-1)
a ,Korona* vendéglő mellett.
Á
| 21. ZTinyi, költői beszély, irta Dömény József. É 22. Az öreg airáaó, irta Könyves József.
23. Uj magyar népdalok''. Hajtató Sándor, Kelefy Gy. Zalay Lajos és Nagy Janitól.
24. Torzképek : A naptáriró, képpel. Egy be-vándorlott lengyel atyafi, képpel. Szabad hegyi Grobrothman, képpel. Az alföldi betyárok, két képpel. Darvio és Darvinis-mtxa, képekkel. Ba< lenet.
25. Neveaaűíik, adomák.
26. Mesei gasda naptára, irta Pataki Géaa.
27. Jó isii ételek készítése.
28. Országos vásárok.
29. Magán hirdetéeek.
30. Kamatszámítás nj pénzben.
31. Cselédbért és lakbért matató tábla.
32. A bélyegilletékekróL
ach utóda éa családi je-
Postai megrendelések azonnal szállíttatnak. - Ismételadok százalékban részesülnek.
1. Halljak a azép ásót ? Naptári rész szioes nyomással.
3. Felséges uralkodó ház.''
4. Csillagvizsgáló észrevételek.
5. Száz éves jövendőmondó képpel.
6. Nemzetemhez költemény.
7. Uj évre beköszöntő. Hajgató Sándortól.
. 8. Az uj méterreadaaer rövid népszerű ismer-- tetéae, képpel.
9. As ikrek, elbeazéléa, irta ifj. Teraánczky J
10. Tüsoltók dala, költeméuy. Hajgató 8-tól.
11. Ssttlófóldemen, költ. Szentkirályi A.-tól.
\
lom:
12. Csikorg a hó, költemény, Pap Gábortól.
13. Kedves bokréta, költ Kuthv I.-tól.
14. A sors keze, elbeszélés, irta Hajgaió Lajos.
15. Robespierre sakkjáUzmája, Lovászy S.-tól.
16. A honvéd sáazló, költ. irta Szentkirályi A.
17. Falosi harangkongások, elbeszélés, irta a
mecsekhátiharangozó.
18. Jaháazbojtár, költ. flaj^ató Sándortól.
19. A magyar nemset őrangy ala, költemény,
képpel, Dávidtól.
20. A természettan koréból, hasznos tudni való
fjametasvényekkeL
Egyúttal ajánlom
a 3000 kötetbdl álló aj kölcsOnkönyvtáraraat
melynek olvasasi dija havonként, napontai könyvkicsereléssel
együtt csak 50 kr, a magyar könyvjegyzék ára 15 kr^ a né-
^ tl f meté pedig 25 kr.
Belepés a kölcsönkönyvtárba a hó bármely napján történhetik.
Ti sztélét teK
Wajdit« Jóoef kiadó-, lap- és ayomdatulajioao« cyormjtó ayosáto, Na^-^ctda^
kiadó könyvkereskedő N.^Kaniaán.
-T

5AG1-KAMZ8A, 187«. Január *4b.
Tizenötödik évfolyam,
IiecT®° •
Hlraetsast
6 bu»boi petitsorbaa - S-,UOÚ*or 6 • BÍBÍiD to rabbi sorért ó kr.
NYILTTKRBKIÍ
• |0roncint 10 l>«n véltnek fel. Kincstári illeték minden \fjet hirdetésért kttl
jj SO kr. fisetendS
*-« ■ -j-
rtiw
KÖZLÖNY
előbb:
ÖZLON
A lap tsen
illetó kAxf «erkeaxtóh/jL^ Taka- f II rékpénxtári qfület fold-! "int, — anyagi résset illeti közlemények pedig a kiadóhoz bér-m«*rcv«i tuteannnók: NAGY-KANIZSA Wlassieskáz.
Bérmentetlen levelek |j eaak ismert munkatár-saktól fogadtatnak el.
Késiratok tíssb* küldetnek.
1 Kési:
Nagy-Kanizsa várss halybatésagának. rwnikaiönbwi a „nagykanizsai koraskedelmi s ipariunk", a .nagy-kanizsai takarékpénztár- a .zalamegyei általános tanítótestület'', a .Zala-Somogy* gőzhajózási rószvónytársulat s több {negyei és várest egyesület hivatalos értesítője.
Uetenkint ketszer,
vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

Felhívás előfizetésre..
A
ZALAJ KfoXLÖHY
1876-ik évi 15 clik évfolyama.

Jan. - decz. egész évro . . . 8 frt. Jan.—jun. fél . . . . 4 , Jan —mart.negyed. . . . 2 ,
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Kiadó hivatal.

Nagy-Kanizsa, 1S76. jknuár 2-án.
Az 1875. év letűntével ismét egy oly év merült az örök nyugalom medrébe, mely a magyar alkotmány fejlődésében oly páratlan helyet foglal el, mikép méltó arra, hogy ennek lefolyása és keretében történt mozzanatokról megemlékezzünk és ez év sirhaníjainál a fejlődő viszonyokra visszakérjünk.
Aki alkotmányos életünk fejlődését figyelemmel kisérte, lehetlen, hogy velünk egyet ne értsen azon változásokra, melyek poliiicai életünk szervezésében egyedül édes hazánk megmenthetése érdekében tényékké valtak, — hisz még ez év kezdetén, bár éreztük, és jósolgattuk, hogy parlamenti eleiünkben létezett két nagy párt egyesülése mentheti.csak meg hazánk roncsolt állami hajóját a tóduló vész árjai közt, éreztük, hogy csak egyesitett erővel lehet a roncsolt hajót annyira kitatarozni, hogy az biztonsagot nyerje? az elfoglalt téren, a haza polgárai részére üdvös és államéletünk szilar-ditásara reményt nyújtani, — ezen várakozás teljesült azzal, hogy a közjogi ellenzék a merev állást módositottan bár, feladta
s jobbját nyújtotta a teljes kibékülésre és tehetségét a hazaszeretet lángoló tüzével me-legitetten a belreformok létesithetésére szen . telte, — mely parlamenti átalakulást e haza választó polgárai megértve, a bekövetkezett uj képviselő-választások alkalmával tömörülten a parlamentben már megalakult szabadelvű pártnak diadalában győzelemre vezette, megmutatta, hogy az irány helyes, hogy ezen pártnak tömörülésétől várja a haza jobblétét és felvirágoztatását.
Midőn arról van szó, hogy valamely veszélynek indult ereklyét megmenteni kell, ész és erő tömörül és minden rendelkezés alatti alap igénybe vétetik, mennyivel inkább igénybe veendő a nemzet ereje akkor, midőn saját lét- és -nem lét sorsa lelett pál-czát kell törni. — ezt bonatyáink látva, a közjogi alap további ostromával felhagytak, tömörültek és erejük mérlegbe tételével a belreformok előállítására szövetkeztek, ez egyik legnevezetesebb mozzanat alkotmányos életünkben, a magyar történelmet majdan megiró férfiú feljegyezheti, hogy ez év az, mely a fejlődés ösvényét egyengetve, a nemzet jobblétét elósegitui tűzte feladatául. — Adja Isten, hogy teljesüljön !
A lefolyt év érzékenyen sújtotta ehaza összes polgárait; a nemzetnek több nagy halottja volt, nem lesz tán felesleges itt megemlíteni őket. l-só: V ik Ferdinánd királyunk, ó volt azon felejthetlen koronás uralkodó, ki az 1848-ik évi törvényeket szentesitette, ó volt az, ki azon törvények szennt a hűbériséget eltörölte és hazánk megszállása óta folyton létezett különbséget a törvény előtti egyenlóséggé tette, — ó volt az, ki a szabadság, egyenlőség és testvériség szeut eszméjét legelső törvénynyé
emelte, inelynek-mai napság is minden jó és nemes intézkedés alapjául tekintetik.
Második halottja nemzetünknek: ToJdy Fferencz, az a Toldy, ki lángészével, farad-háilan nemes igyekezetével, teljés odaadással szolgálta a hazát, mint író, mint egyetemi tanár, mint a legjobb tanácsadó, mint fáradhatl&n munkás mindig elöl ment, mint úttörő minden jó, szép és nemes megpendi-tóje és végrehajtásában kiváló bajnok volt.
3-ik halottunk volt: Kemény Zsigmond báró, az a báró, ki bár születésénél fogva kiváltságos volt, mindazonáltal az irodalom rögös terén megmutatta azt, hogy a születéshez, annak magasságához is mily szépen hozzá illik a munkásság, a csügged -hetlen szorgalom,.mily édes az irodalom terén keresett kenyér, bár az keserű ürömmel számtalanszor volt fűszerezve, — ót is, mint irodalmunk bajnokát, mint a nemzet egyik legjobb akaróját vesztettük el, de él azon remény bennünk, hogy a kijelelt ut irodalmunknak csak hasznot, nemzetünknek jobblétet idéz elő.
Emlékezetes marad ez év Zalamegyére is, mert az is azok között e^y kedves és felejthetlen szülöttjét gyászolta ez évben, gyászolta pedig azért, mert ó mint polgár, mint gazdász, mint a megye volt elsó tisztviselője, több éven át országgyűlési képviselője csak diszét és fényét képezte a megyének, e férfiú Hertelendy Kálmán volt, a megye főispánja, ki őszintesége- és szilárd jelleménél fogva emlékezetes marad e megye lakói keblében ; sok más nagyai is eltűntek ez évben e megyének, kiknek elsorolására e lap hasábja csekély volna.
Midőn igy e mostoha év határát tul léptük, legyen szabad óhajunkat azzal fe-
jezni be, adjon az ég hazánk összes polgárainak boldogabb újévet, adjon erőt és kitartást a veszteség felett bánkódőknak s legyen ez uj év gyógyitó ír a sajgó keblek lecsillapítására s éltetője a reménynek egy jobb jövőben!
Kendőri és iparhatóság! pi&czi rendszabály.
(Folytatás és vége.)
15. §. Lenem sárható tárgyak: fa és a többi lerakáskor mérhetők meg.
16. §. A mérési dijakat azonnal lefizetni kell, ha azonban a mérés vitás kérdések folytán teljesítendő, a dijat az fizeti, kinek állítása valótlannak bizonyult be.
17.§. Mértékkülönbözeteknél a vevő következő levonásokká! élhet:
gabnánál 5 kilogrammig minden kilogramm után 10 kr. 5 kilogrammon felül kilo-grammonkint — 6 krt; ha azonban a megmaradt súlymérték egységre az alkn szerinti súly */t részéig redukálható, az arányöaszeg vonható csak le, */» rész hiányon tul azonban már csak arányréazi levonásnak van helye.
1$. §. Az alkuszjegy kitételei mindaddig bizonyító erővel bírnak, mig teljesen bebizo-nyitva nincs az azzal ellentétes kötés, vagy hogy a su!y és mérték magyarázat az alkusz alul megtörtént, e miatti vitás kérdésekben, ha az alkusz hibás, nemcsak az adott foglalót veszti, de ezen felül az eladó fél időmulaastáaát megtéríteni és a kiszabott bírságot fizetni, vagy a büntetést kiállani tartozik.
19. §. A bírságok és büntetések következők :
a) ha az alkusz bejegyzése az adott jegy-gyei nem egyező, 2 frttöl 10 frlig;
b) ha a mértékeket meg nem magyarázia, 1 frttöl — 5 frtig,
c) ha alkuszköny vében törléseket tesz, 2 frttól 20 frtig,
d) ba megbizás nélküli kötéseket tesz, 1 frttól ö frtig,
f) ezeken felül elveszti igényét az alkusz-
TÁRCZA.
Az égből.
A mid the fali ing gloom of night,
Her starting fancy fonnd In every boák his hovering shade His groan in every sound
Ó-asfsl.
Tárol, a merre agy madárka, Egy dalos madár sem repül, Elhagyatott mély pnsstaaágba :
Itt ttlök árván, egyedül,
«
Lelkem, saivem oly elcsigáaott Az álom kerfili siemem. Elhagyott minden: öröm, bánat — Nem táj már többé semmi sem.
Nem érsek mást: csupán, hogy élek, Szivemből vesxve vágy, remény. Meghalni nincs m^d, élni félek — Hánykódom a lót teugerón. -
A rideg éj merSn tekint rám: Árosán a káröröm nevet. . . Oh Emma 1 bár eltépni birnám Gyötrelmes, bús emlékedet ! . . .
Távol, a merre turbékolva A sselid vad-galamb repül, Rigó dalol a hűs bokorba'', Ott üls* és sokogss egyedül __
Könyed, ah ! forró könyed árja Végig foly halvány arexodon És vára*; várss rám, de mindhiába, Ah ! hol van as én otthonom ?
Az önvád tépi beteg lelked És engem ment minden saarad, Ki eljátszottam bfi ssereim ed 8 földúltam boldogságodat ^ . .
Oh nő, lemondás dicsó képe Oh nő, hűség sxent angyala ! Bár eser imát küldj as égbe : Nem dől el multunk oszlopa.
Fönn áll as, mint a Memnon sxobra Egyptom forró fövenyén — — Hah ! most is hallom. Nagy titokba'' Gunykacaaj hahotáa felém.
S mig itt lésengek elhagyatva, Figyelve as árnyak nessét: Vigasst keresek egy sóhajba, Mit sxertefosst a semmiség:
Hitem saétsaakadt bánatomban, Végső fosslánya, im, tied ! Oh bocsáss meg, hogy sxebb napokban Sserelmed által boldog voltam,
Bocaáss meg ! és--Isten veled !
(Dergecs, decaemb. 25.)
PRÉM JÓZSEF.
A szinfalak titkai.
Leplezések o vidéki színészet ügyében. Irta: Keöd József,
, hajós kapitány.
(Folytatás.)
Nagyon gyakran megesik, hogy as igazgató hanyagsága s némelykor kiszámított terve szerint a társulat egy városban sokáig marad a közönség kitartó erejéhez képest. Sokszor hetekig, ahelyett, hogy kereane, deficzitekre játszik (Az igazgató biztoaitva van, mert az előbbi jövedelmek nála lévén, a deficzites előadások után járó 5-6 forintnyi fixumát nagy számadáskor levonja és zsebre teszi.) - Kkkor felkerekedik • vagy 2-3 előadásra bérletet vet a kimerült körónség nyakába, szép szerével tudatván, hogy a ««gáoy társulat, melynek
gondjai atyai szivét annyira terhelik, máskép 1 nem mozdulhat, vagy a melyik jellemével, az az jellemtelenségével öaszefer, vagy 3—4 legeslegutolsó előadás után, a színészetet lealázó coliectát szed s a kierőszakolt kö-nyör utján, a társulat nevében begyűjtött ösz-szeggel — (nem akarván a láda fenekéről saját pénzét felvenni, hisz igy oly szépen lebet a mar-tyrt játszani, szenvelegni) kimozdítja társulatát, de a mennyit Péternek és Pálnak ád belőle, azt nekik előlegül, mint saját kölcsön adott pénzét felrója.
As utazásnál is eltelik pár nap s as uj állomáson szinte néhány nap szünetelni kénytelen a társulat; tebát nagyobb utazások és helyváltoztatásoknál gyakran hetekig szünetel s nem keres semmit és vannak a társulatnak fixiatái, u. m. karmester 50— 60 írt havi dijjal, — ruhatárnok (a director udvari - szabója) 24—30 írt havi dijjal, — szinházi fzolga, jobban mondva: a director tigrise — 14—16 frt havi dijjal s esek szakadatlanul pou''-osan kapják járandóságukat, ha a működő éa kereső tag éhen hal is. Ezután következnek a költségekbe tartozó napi deficzitek és a kigondolható apróságok hosszú sora. *
Bevégeztetvén a számadás, a jövedelemből levonva a költségeket, osztalék marad is, nem is. Olyan esetet is tudok, mikor egy számadáson levonatván a költség, az egész társulatnak (26—30 személy) egy egész bóra, — ide nem számítván az utazással töltött időt és a tagok kocsibéreit, 16, mondd : tizenhat frt tiazta keresmény maradt osztalékul. Sőt egy színén beszélte, mint nagyon is szivreható curio-Bumot, hogy X . . . igazgatónál Y . . . mezővárosban működvén, egy fillért sem anticipált
az igazgatótól, mert nem is kaphatott, pusztán a Bzinlapirási dijból tengődött egyik előadástól )a másikig s a havi számadásnál nagy meglepetésökre az sült ki, hogy a lefolyt és nélkülözések közt átélt hó alatt több volt a kiadás, mint a jövedelem s igy a társulat in corpore deficitben volt, tehát a proportione ezen tagra is esett vagy 16 forintnyi fizetendő bukás s igy neki kellett (volna) ráfizetni, a miért egy hóig működött.
S mit szói ilyenkor a tag? Semmit. Kép zelő tehetsége exaltál, s azt képzeli, hogy már megvacsorált, hasa megy (ha nem élősdi,) s szerepet tanul.
£s merjen valaki beleszólni a költségve • tésbe! az veszve van ! mert most már paczkázik az igazgató a legbecsületesebb tagján is, ha útjában van, mivel el van nála adósodva, az ebéd és szállásbére kielőlegezett összeggel, mely ó
— 4 hó alatt is hamar felszaporodik keresetlen-ség esetében- Élnie csak kellett, s számadáskor kisül, hogy még a vizet sem kereste meg. Mily könnyen odaveti ilyenkor már aa igazgató a tagnak: .fizessen ki az ur, s elmehet!" Mert tudja jól, hogy a nyomorult színésznek, vagy színésznőnek kopott rajtavalójánál nincs egyebe, csak adóssága.
Ha ily előzmények után a szegény tag sem szabadulni, sem megtörni nem tud, akkor jobb lett volna nem születnie. As ily igazgatók secaturája egy neme a gyilkosságnak, sőt több I mert nem a testet, de a lelket ölik meg a színészben. Megutáltatják vele magát a legszentebb ügyet, melyért ezelőtt életét áldozta volna
— a színészetet. Megutáltatják vele öt* magát. Nem egyet ismerek, kik ily szomorú tapasztalatok után visszaléptek a színpadtól.
díjra és adott foglalóra, valamint köteles-mog téríteni a* eladó méltányos időmtilasztási dijat.
g) ha a kereskedő megbizoit alkusza kötését el nem fogadja, megteriti az alkusz fu^U-lójst és alkuszdiját 1 írtban. bírságul pedig tizet 2 írttól 10 írtig terjedő* bírságot, valamint megtéríti az "eladó méuányos időveszteségét és napidíját.
20. §. Jelen szabályok elleni másodszori kihágás a bírságok és büntetések legmagasabb fokát három, vagy többszöri elkövetésnél an nak kétszeres és többszörös összegét, végre makacs kihágások folytán az alkuszok iparjogosultságuktól félévre függesztetnek fel.
A mennyiben bírságolás, költségtérítés szabatik ki, az azonnal leteendő, csakÍB a tiszta bírság letételére engedélyezhető 24 órai fizetési halasztás; fizetési makacsság, vagy képtelenségből a bírság fogságbüntetéssé válik, 5 írt számíttatván egy napi fogságra. A , marasztaló határozatok mindenkor. csak birtokon kívül
r »
felebbezhetők.
• 21. §. A piaczi állási rend, ugy az áru-helyek kijelölése a tanács és rendőrhatóság közös egyetértésével történik.
22. §. A köztereken való etetés köztisztasági és közegészségi szempontból betiltatik-
23. §. Két négyszög öl (. . . Q méter, területnél) nagyobb sátrak felállítása betiltátik. Valamint, hogy egy sátor hossza sem lehet nagyobb ... öl (njéternél.)
24. §: Sátrak és egyéb áruhélyek, asztalok, padok a piaczokou, köztereken tovább, mint délutáni 3 óráig nem tarthatók — ugy ezek elhordandók, mintázok helyeeltísztitandó.
25. §. Kivételt képez a vásári időszak, mikor a satrak a vásárt megelőző pénlektől a a vásárt követő szerda délutáni 3 óráig íentart-hatók.
26. §. Az áruhelyek felállításában mindenki a rendőrség kijeleléaét követi, (mely a hatósági paegállapodas alapján teljesíti ezt) és attól eltérnie nem szabad; felmerült sérelmek elintézése a tanácsot illeti.
27. §. A piaczi rend áthágása 1 írttól 10 írtig büntettetik, ismétlés esetén büntetésül az áthágó áruhelye félreeső helyre jeleltetik ki, akár valamely mellékutczába is.*}
Sasmerész nyilatkozat a,Figyelő* prograwwjából.
— SxcrkeaxtG : Ábrányi Emil, kiadó : Aigner Lajos —
A mai generátió műveltségén idegen máz csillog. A közönségnek az a része, mely nem a kártyában talál kizárólagos gyönyört, nem a politikában egyedüli szórakozást, mohón kapkod az idegen után. Öoállósága, Ítélete any-nyi nincs, hogy a k ül befolyás megne tántorítaná s elne venné tfst a csekély figyelmét is, mely még a hazai törekvések iráut megmaradt benne. — A külföld demoralisaló hatást gyakorol rá, mert kivetkőzteti egyéniségéből, a helyett, hogy egyénisége megszilárdítására, kiszélesítésére szolgálna. Ezeo az uton nemzeti műveltségűnk csak puszta frázis marad; — lesz egy cosmopolita közönségünk, mely lassan-las-
#) Ezen köilemény ca&k tervezet, melyet a vároai tekintete« tanács figyelmébe ajánljUk. Sserk.
í
san elveszti láb alól a hazai talajt s utoljára nem fogja megérteni saját irodalmát, mint a korán kivándorolt gyermek édes anyanyelvét.
Első sorban ezeket kell megértenünk, mert ezek a fogékonyabb részt képezik. A nemzetnek azt az osztályát, mely t^rbliből, garasos regény csarnokból és táblabíró politikából él, későbbre lehet hagynunk. A térités nehéz munkája különben i«t várakozik ránk. Lehet, hogy akaratunk megtörik a százedos slendrián bór rakott akadályon, lehet, hogy égd lelkesedésünk hajótörést szenved a csökönyös maradiság ős-természetén, lehet, hogy mi egygyel több leszünk a haszontalanul küzdők sorában, — de a zászló ki van bontva, a jelszó ki van ejtve, a riadó megszólalt; most már csak előre vezet az ut.
A Figyelő minden rovatát ugyanegy szellem fogja átlengeni. Kérlelhetetlenül lerántjuk a fátyolt minden hibáról, rámutatunk a gyön-geségekre, a hol csak találjuk, kimondjuk az igazat lefelé fölfelé egyaránt, nem kíméljük a hatalmast és támaszul állunk a befolyástalan tehetség mellé.
Nem keressük a népszerűséget, csak az igazságot. Kiteszszük magunkat az érzékenyek haragjának, hogy megnyerjük az erősek rokonszenvét. A kisebbséghez állunk, mely nemzeti műveltséget akar, szemben a többséggel, mely nem akar mást, mint czéltalanul vegetálni a fényes napon. Lankadatlanul megfigyeljük az irodalom működését és referálunk róla a magunk meggyőződése szerint, elfogultság nélkül, szabadon, nyíltan es ha kell, erősen.
Bálványokat nem ismerünk, sem az irodalomban, sem a művészetben, sem a politicá-ban. Cllque ránk nézve nem létez. Protektiót nem kérünk s nem adunk senkinek. Kíméletre csak a valódi szép, a valódi jó tarthat számot:
az irodalom és művészet kútárait verni, üldözni
»
fogjuk körömszakadtig.
Szívesen fogadjuk körünkben azt, a kit velünk egy lelkesedés hevít, a ki munkánkban osztozni akar s elég erósuek érzi magát az aránytalan küzdelemre. Örömmel constatáljuk, hogy már eddig is több kiváló tehetségű fiatal iró ajánlotta föl közreműködését, a kiket eddig szerkesztők kicsinyes-séget vagy üzleti szempontja méltatlunul nyűgözött. Üdvözöljük őket zászlónk körül; nálunk a helyes vélemény Szabad, ha még oly erősen hangzik is. Elleneseinket nem ionjuk indokolatlanul bántani, de soha és semmi körülmény közt nem fogunk kitérni támadásaiknak. A harczot elfogadjuk bárkivel, a sértést nem tűrjük senkitől. Legyen erre tanunk a közönség.
El nem hallgathatom itt még azon basás-kodást, melyet némely színigazgatók aljas kéj-> vagyaiknak tömjénezve, tapasztalatlan, fiatal kezdő szinésznóiKen gyakorolnak, kecsegtetve őket nagy szerepekkel, gagé emeléssel, stb. — ők, kiknek az erkölcs őreinek kellene lenni társulatoknál !. ^ í- * * » Az ily igazgatók vérszopó vámpyrjai a színi ügynek. Mit gondolnak ők azzal, ha a színészben vagy színésznőben megölik az e n s morál e-t, csak az ő érdeköic, a zsebtömes estközöltessék, s vágyaiknak élhessenek!
Az elnyomott, lelkileg és testileg elcsigázott színész kedvetlen a színpadon, nem tud oly természethűn nevetni akkor, midőn lelke belől sir. Rosszul játszik, a közönségnél viaszhatást szül, de uem tudja ez miben lelni az okot.
Hogy mennyire hátranyára vannak az ily igazgatók a sziniügy haladásának, bővebben fejtegetni fölösleges. -
Vannak még directionális államcsínyek is, ha ugyan szabad e kifejezést használnom.
Egy némely proporcionális színigazgató, ha valamely zsíros téli állomásra akad, nagy hű-hóval fixumo^ad, jól tudván, hogy a bevétel s némelykor jelentékeny subventio is sokszorosan fedezni fogja a tagok fixum gágéját. Némelyik szegény eladósodott tag megörül igaz gaíója nagy lelkének eme nyilvánulásán, hogy ő, ki egész nyáron át havanként nem keresett 1 tizedet (gágéja tizedrésze) teszem például 3 —4 forintot, b most a téli hónapokra 30 forinttal biat08ittat0tt,s csak cursus végén veszi észre, ha figyelemmel kiséri a jövedelmeket, hogy mennyivel több keresmény esett volna reá pro-portionaliter, s adóssága nagy részét törleszt-hette volna, mig így ismét csak nyakig úszik. Eljön a tavasz, egy szép reggelen arra ébred fel a társulat, hogy ismét proportioná-is. Nagyon természetes,! mert nyáron át beáll Ismét a sok helyváltoztatás, utazás, k e r e-
Helyi hirek.
— Kereskedőknek ! Figyelmeztetjük megyénk kereskedőit, hogy az uj kereskedelmi törvény 1876. évi jan. 1 én érvénybe lépett. E szerint mindenkinek, a ki valamely üzletággal állandóan foglalkozik, 7sibáru»ok, szatócsok és • házalók kivételével, czégét be kell jegyeztetni , a törvényszéknél és r* ndes bitelkauy vet vezetni köteles, különbeni 500 írtig terjedhető pénzbírság terhe alatt. Jó ezt a törvény eleibe léptével tudomásul venni, annál is inkább,
setlenség (mert a társfalat szállítási költségeit, ha fixista : az igazgató, ha proportionális: a társulat viseli) s a speculau* igazgató -e^fe nem adhat még ekkor is fixumot, saját kárar&l/ Bukjék a tag!
Vannak fixista igazgatók, kik csak névleg azok, mert nem fizetnek fixe. De miért? Ennek is meg van a maga oka. Az ilyen igazgató, tagjainak szinte nagy szűken csak annyit ad ki havanként, miből élelmezését fedezheti« Benn marad éven át egy 60 frtos havi gágé» tagnak legkevesebb 400 forintja, de nem juthat hozzá sehogy.
Ekkor előáll a tag. hogy bármiként is teremtsen neki az igazgató pénzt, mert p. o. két : öl''özet ruhára stb. van szüksége. A director mindezen nagy szavakra csak annyit mond: nincs. A tag rimánkodik, s végre egész nagylelkűséggel egy jókora művészi pausa után igy szólal meg az igazgató: Tudja mit barátom, keressen egy szabót, ki contóra csinál, én jót-állok Önért. S kezébe ád egy k''- öltözet ruháról szóló jótállási okmányt. A tag megörül, keres és talál vállalkozót, hanem ez a kegyes vállalkozó, (kihez tán épen az igazgató által biztos kutfor-rás utáu u''asitutott), kétszeres árért kegyeskedik vállalkozni, s a színész bámul, mikor a számlát meglátja, de mit tegyen ? .Veszett fejszének nyele!* gondolja magában, s megnyugszik.
Hanem lássuk az időt, mikor az igazgató jótállása lejár. A vállalkozó (ha nem ismerőse az ig.-nak) pontosan megjelenik, s pénzt kér. A director ekkor is egész hideg vérrel igy szól: »nincs*. — .V á r j o n,'' s igy biztatja hónapokig és végre is szép. n, barátságosan k i-egyezkednek, s miuuu a vállalkozó ugy sem veszt, csakhogy pénzt lás*on, leenged p. o. 200 forintból (a ruha árából) 60—70 forintot! az igazgató ekkor kifizeti a 130—140 forintot, de a tagtól a legelső számadáskor már levont 200-
mert annsk érvénybe lépte után a törvény nem tudásával senki sem védheti msgát.
— Sport. A karácsonyi vadászatokon a Mura erdőien (L-nck Ödön uradalmi főbérlő ur magáavadásza*án) 3 drb őzbak, 2 drb róka
és 45 drb nyul ejtetett el.
— A polgári egyletben másod olvasásra a lapok elárverezése jan. 6-án délután o
órakor tartatik meg.
— A n -kanizsai fógym. ifjusagnak jan. 15 én tartandó tánczvígalmáia bálanyául ez idén is Mártinkovíts Károlyné ő nagysága kéretvén föl, szíves volt azt elfogadni. A meghívók mind vidékre, mind helyben szétküldettek ; a kik meghívóra igényt tartva, azt nem kapuk, szíveskedjenek e felől a rendezőséget értesíteni.
—• A kisdedneveló egyesület tánczvi-galma nem. február 5 én, hanem február 1-én
tartatik meg.
— A nagy-kanizsai fógymn. ifjúság segél v-egylete javára 1876. évi január hó 15-én a r Zöldfádhoz czimz«*tt vendéglő nagy termében zártkörű tánczvigalmat rendez. Kezdete Ya 9 órakor. Belépti díj: Személyenként 1 írt 50 kr. Család jegy 4 írt. Névre szóló jegyes előre válthatók: a „Zöldfa* vendéglő 18. száma alatt, január 13. 14. és 15-én, reggel 10—12, délután 4—6 és 15 én este a pénztárnál. Felül-fizetések köszönettel fogad Útnak.
— A /ifíeJ-sorsjegyek húzásánál következő sorozatok nyertek: 66, 171,725, 1243, 1512,1727,2235, 2342, 2477, 2523, 3501, 3529, 3637 és 3698.
— Kobány Mihály ismert jeles kisdedóvó .Képes gyermekvilág* czimű havi fűzetet índitott meg saját szerkesztése- és kiadásában. Ara egész évre 2 írt, félévre 1 írt.
— Mérgezés. Pákán a helybeli plébá nos Bfelaton József ur, ugy a községi jegyző, Bubb Károly uradalmi kasznár urnái voluk estebéden, m ly alkalommal valamely étek rézedényben készittotvén, a hosszasabb be-in-állás következtében réz-rozsda (grünspan) fejlődött ki és mindazokon, kik azt élvezték, mérgezési tünetek muutkozuk. — A három fenn nevezett uron kívül három cseléd is csak a gyorsan használt óvszereknek köszönheti, hogy jelenben már veszélyen kívül vannak.
—• Uj zenemű. Táborazky és Parsch urak zeneműkereskedésében megjelent „Ave Maria* (Aniot Panski) Liszt Ferencz abbének ajánlva, zongorára szerzé Wrany Antal. Ara 80 kr.
— Sylvester estéjén, az év utolsó napján szép .számmal gyűltek egybe a sümegbi „Önképző kör* tagjai ugyan a kör helyiségében, — fen tartandó a szokást, barátságos be* széigetés közt végezni be az ó- és üdvözölni az uj év első óráját. Ezen szokáshoz ez alkalommal helyben eddig szokásban nem levő, az „Önképző köru Ugjainak a tanügy iránti figyelműket igazoló szivelyes meghívásuk járult, a menynyiben Sümegh összes tantér fiai említett es-telyre, mint díszvendégek hivatalosak voluk. A magyaros vacsora közben egymást érték a lelkes felkoszöntések; a kör elnökére Mojzer Imre úrra; alelnök : KuUssy János és többen, aUnári karra ; vi»zont a tantestület egyesei az „Önképző kör*-re, a tudomány- és ipar virágzására
stb. Viharos éljenekben adott kifejezést a kör ! őszinte érzelmeinek, midőn e város első polgárára Ramas*tter Vincze ur és kedves nejére mondatott toaszt, — ezen kívánalmat akör küldöttségileg adu át jan. 1 én a nemes párnak. Élvezettel hallgattuk a polgári dalárda össz-hangzatrs dal*it, egy szóval az est kedélyes és emlékzeies leend nemcsak azok előtt, kik itt jelen voltak, hanem ezen est időben kinyilat koztatott ajánlat folyUn, — bogy a Untestület a körben előadások ós felolvasásokat fog lar-tani, hiszszük azok előtt is: kik majdan az előadásokon megjelenve, a tudományt az iparon értékesíteni törekszenek. Adja Isten, ugy legyen ! Br.
— JTyiró* község törvénykezési tekintetben a zala-e^ejBzegi törvényszék területén levő sümegi járásbírósághoz osztatott be.
— jBaksára az ott november l én meg± halt Nagy Ferencz megyei csendbiztos helyére Csizmadia József Csáktornyajárásból csendbiztosi minőségben áthelyeztetett.
— Rövid hirek. A közös hadsereg szervezéséről szóló rendelet kiadatod — Szepesi gftr. kath. püspökévé Tóth Miklós volt egyetemi Unárt emlegetik. — Székesfejérvári kórházban egy 101 éves nő halt meg. — A nemzeti színház 2 pályadijt tűzött 100—100 aranynyal, egyik népszínmű-, másik drámára. — Vasmegye főispánja körlevelet intézett a megye szolgabiráihoz kisdedovcdák létesitése ügyében. — A magyart Amerikában Kossuthmannak nevezik. — Portorico szigetén nagy földrengés volt. — Zsoldosné Székesfejérvárott vendégszerepel. — Magyarországon jelenleg 109 bank s 323 UkerékpénzUr van. — Nikodem Vincze szabadságharczi őrnagy meghalt. — Krakóban egy koldus halt meg, ki 10 ezer frtnyi vagyonát jótékonyczélra hagyta. — A salyi uradalom, ahol Elötvös Karthausiját irU, elárvereztetett. — A Szkupstina a herczegovinai menekülteknek 10 ezer aranyat szavazott. — Vépen tűzoltó-egylet alakult. — Gr. Károlyi György a bpesti nemzeti dalkör ellenőrévé választatott meg. — Dobos Gábor és társai 31 ezer frt kárt tettek. — A képviselőházban mult évi szept. óu 32 törvényjavaslat terjesztetett elő s 16 le-tárgyalutott. — A „Vasárnapi Újság* B. Kemény Zsigmond kitünőleg sikerült arczképét hozta. — A királyi pár 2500 trtot adott a budapesti szegényeknek. — Hazánkban a kegyes-rendnek 325 Ugja és 27 tanintézete van. — A Thomas-féle pokolgépet Rend Ignácz bécsi órás készítette. — Jászberényben dohánykiállitás van. — Amsterdamban Spinozának emlékszobrot álliUnak. — Bukarestben erős földrengés volt. — Jókai Mór legújabb regényét királyné ő felségének dedicálta, és a szent-l<*tvánrend közép keresztjét kapu kitüntetésül. — ^
Vegyes hirek.
— A nyulak é$ a póst*. Egy danczigi állatkert tulajdonos két eleven nyulat rendelt meg magának a vidéken, eleven nyulat azonban a póeu nem szállít. A küldőnek az a nagyszerű eszméje támadt, hogy a nyulakat chloro-formmal elbódítja és ugy adja fel a póstára. Az adagot pontosan kiszámítván, az életteledlknek muutkozó nyulakat, — melyeknek a számítás
at, s igy 60— 70 forint tiszta nyeresége van, mit a U ;ou húzott.
É* szamtalan ily mód van, mely a szegény tfgot nyomja, s az igazgató zsebeit hizlalja.
Mfgeuiiiteudó még, hogy van a magyar vidéki színi világban egy özvegy nő: Valosá-goB geouisa a directorsag után áhítozó fiatal nemzedéknek. £ nő daczára hajlott korának, igen kalandvágyó természettel vau megáldva a magas égtől,mit már oly iszonyú régóta folytat 8 meg nem un.
Van neki — elmondhatni — igen terjedelmes színi könyvtára és szép ruhatara.
Különös előszeretettel viseltetik Thalia csinos külsejű tehetséges fiatal papjai iráut. Ez mar gyengéje, vagy erénye, nem merem ei-döuteni. Elég az hozzá, hogy rendesen van egy ily kegyeltje, kit csupán a múzsák iránti előszeretetből directorrá avaffgirozut,concessiot eszközölvén ki részére a meglevő könyv és ruhatár kimutatásával.
Múlnak napúk, hónapok, a nagylelkű ge-nius mosolygörömében teremtménye haladásán, egy szer csak elkezdik a „haragszom rád-^t játszani, mindketten elcsapják egymást, de már ekkor a kegyencz saját nevére kiállított con-cessió val ellátott igazgató! — Igaz, hogy se ruhatára, se könyvtára nincs, de minek is! Csupa előrelátásból lemásolutott titokban vagy 10 — 15 czivil darabot, azzal kezébe veszi a füg-g.e t 1 e n vándor botot, s néhányad magával megindítja Thespis szekerét.
Biztos kutforrásból tudom, hogy ilyen egy társulat directora negyedmagával előadta Peleskei nótáriust, Bank bánt, stb. Ez utóbbiban a többi közt, nevezetesen Melinda mindig levélben jelent meg, mert nem volt, ki személyesítse. És ily módon ugy teremnek a színigazgatók, mint langyos eső után a gomba.
E tisztes agg fiatal nő kedvtöltése iszonya károkat okoz a vidéki sziniügy nek.
Olvastam egy levelét, melyet társulatához tévedt ismerősöm curiosumképen elküldött. Igy hangzik: »HogyJ van kis fiatal director? A férfi ugok éljenek meg a szinlapirásból és szélhordásból, a női Ugok fogjanak pártfogókat! A jövedelmet azonnal le kell foglalni minden, este egy krajczárig « kocsik bérére, stb. melyek a társulatot szállították. Van e sok jövedelem ? Rövid időn ott leszek, pá, puszi !*
„A női Ugok fogjanak pártfogókat !u Hol késik az Isten büntető keze, mely véget vessen ily aljasságnak, mely szegény színészetünk rongyolt köpenyével takarja gazságait !?!...
II. Tagok.

Á tagok annyifélék, mennyi szint a Caméléon mutat. Csuk egy társulat is bámulatos vegyületet muUt fel. Térszüke miatt osztályozzuk csak két részre őket.
Tegyük fel, hogy a tag iskolázott, t^zem gymnasiumi 8 oszUlyt végzett, alapos műveltséggel biró egyén, ki a sziniügy magasztos eszméjétől áthatva lépett a tövises pályára. Sok méltatlanságot és nyomort nyugodun tür, megnyugodván sorsában, hisz annak boldogító tu-daU, hogy porszem vagyunk a nemzetiség nagyszerű épületében, megédesít minden keserű fájdalmat !— Az öntudatos kezdő szinészt megaczélozza azon gondolat, hogy tán nem is lenne belőle soha jó színész, ha át nem érezné és küzdené mindazon szenvedéseket és hány ód-Utásokat, melyeket átéltek elődei, ezelőtt még csak 30 évvel is.
De mindennek van határa ! véges lények vagyunk 1 .... -
Csakhamar felüti medúza-fejét egy más faj, mely ugyancsak megkeseríti amazok egész osztályának száraz kenyerét. ^
Ekkor látja csak, hogy miért tette ki magát (korunkban még) a világ előítéletének, a
Kerinl csak s kézhezjuttatás után kellett volna magukhoz térniök, — feladják a postára s rendeltetésük helyére szerencsesen meg is érkeznek ; csakhogy a vonat hófuvatag következtében meg késés; szenvedett s a postaküldeményedéi a tárházban helyezték el, hogy máanapreggel kihordják. Kora reggel a csomagoló a tárházba lépvén, a 108. szamu küldeményt_két
nvulat — nem .találja helyén. Az ablakok vasrácsa ép, az ajtó érintetlen, el nem képzelheti, hová lenek; összehívja az összes személyzetet g azok egyhangúan bizonyítják, hogy a nyulak tegnap este meg itt voltak. Midőn a csomagoló lámpáját fölemelvén, még egyszer körülnéz, az egyik nyul, meLy tegnap még élettelen volt, hirtelen mellette el és az ajtón kirohan és alig, bogy álmélkodásából magához kezd térni, ime g másik nyul is a 108 as számmal hátán társa utan iramodik. A csomagoló sehogy sem tud eligazodni e csodán, a nyulak azonban többé nem kerültek meg. .
— A levéltitok megőrzése. Azon levelek fel bont hatásának megakadályozására, melyek« oek borítéka általánosan elterjedt szokás szerint gummival ragasztatik le, Angliában igen egyszerű módot alkalmaznak. Minthogy ti.» leragasztott helyeket csak megnedvesitni szükséges, hogy á levél felnyitható és ismét köny-nyen leragasztható legyen, — ujabb időben te-bat a czimet a levél hátára iiják, de csak miután a leragasztás megtörtént és a levél borí^ téka egészen megszáradt, .üa most már valaki mtrgkisérlené a borítékot felbontani, az írás megáznék és elmosódnék és a kísérletet elárulná.
— Kossuth kincse* Kossuth Lajos 1849-beo Temesváron nem kevesebbet, mint 60 millió forintöt körmöczi aranyokban rejtett el egy pinczében, — ez a legújabb hír, mit Temesme-£ vében egy magát borkereskedőnek valló egyén terjesztget. ¿Szerencsétlenségre azonban a pin-cze nem az övé, ha azonban csak 200 irtja volna, kibérelhetné s a sárg» csikókban osztozhatnék avval, a ki neki az emiitett összeget Kölcsönözné. Ki hinné ? hogy csakugyan találkozott pár olyan okos ember, ki ,-m Kossuth aranyjait készpénznek vette s a kívánt összeget ■odakolcsöuüzte az állítólagos borkereskedőnek« s csak akkor vette észre, hogy rászedték, midőn ez a felvett kölcsönnel nyom nélkül eltűnt.
— (Kegyven millió fniskatöltést) rendelt meg a szerb kormány egy prágai gyártársulatnál. A gyárosok nem vállalkoztak, mert bármennyire kecsegtető a kilátásba helyezett prolit, tartanak''tőle, hogy utóvégre is csak — ,ki-látáaoan" találna maradni a fizetéssel együtt.
— (A féifl), eme mai napság a legszegényebb háztartásban, a műveltség legalantabb fokán álló ember részérói sem nélkülözött hasznos eszköz, ezelőtt még csak száz esztendővel, a most legelőrehaladottabb nemzetek némely rétegeiben még nem igen valaismeretes. Wríght Thomas aulobiograpbiajában, mely a mult század végén jelent meg, e tekintetben igen érdekes adatok olvashatók. Ugyanis azt jegyzé''föl Wright naplójában, miszerint körülbelól ötven év vei azelőtt a Bradfortól vagy négy mértföldnyire eső Oakenshaw (angol) helységnek lakossága csak egyszer heienkint, u'' i. minden vasarnap szokott fésülködni, még pedig egy közös vas fésűvel, mely a helység kellő köifc-
rokonok megvetésének, a szülők ki tagadásának, a „komédiás- nevezetnek.
Magára hagyatva, nádszálként áil az életnek eme tarka,virányosnak látszó mezején, mely igaz, sok virágot, de sokkal több tövist terem.
Körül van véve eme vipera fajtól, mely kifogyhatlan mindenben, ami rósz és aljas. Ezekkei kell súrlódnia naponként, próbákon, előadásokon együtt osztozik velők azon kenyérfalaton, melyet szájába tesz.
Ezek miatu elkeseredés számtalan könyt» ket facsar ki szemeiből akkor, midőn senki sem látja.
Egyszer épen ily állapotban lepett meg egy kezdőt a sötét színfalak mögött az igazgató. Kérdezte: mi baja ? Megmondá. Igy vigasztalta: „Tanulja meg ifjú barátom, ha a színészetnél boldogulni akar, szemtelennek és mindennek kell lennie". Szomorú vigasztalás, csak
jobban elketeritetto! • 9
Miért kelljen egy szerény pályához ko-gyeletes ifjúnak kivetkőzni attól, mire kicsiny korában még az édes anya^serdült korában tanárai tanították, gyámoíhákj s vezették a vallásosság, erkölcsiség, lelkiismeretesség, s becsületesség terén ? Miért kelljen megtagadnia azon áldásos édes anyai intést, melyet szjiiósaszé lett, n igy örökre elveszettnek hitt fiának, a legdrágább forró könyhullatások közt a búcsú vég perczében adott: fL é g y becsületes, szeresd az Istent/és boldog lészl" Kérdem: miért kell mindenből, mi szent, szép és jó, kivetkőznie, hogy a színi pályán boldogulhasson ? — Azért, hogy lealjasuljon ama másik osztályhoz, hasonló legyen azokhoz, kik belépésük óta fertőzött léget terjesztenek magok körül folytonosan ? 1
Nem, inkább emezeknek kellene czélszerü vezetés mellett amazokhoz emelkedni? Hol van itt a tökéle tesbülés eszméjén ek logicai iánczolata? Hát azok, kik a színpad deszkáin, as élet
>
p^n egy fához vala odalánczolva. Ide járt aztán as egész község - „tisztálkodni.-
— {Efjy érdekes gyártmány) fog majd ez idei nemzeiközi kiállításon Philadelphiában egy német fodrász által kiállíttatni — chigno-nok és hajdiszitmények szerecsennők számára. A chignonok, miként amaz iparlap írja, a melyből e hírt átvettük, lószórből készitvék, s oly természetszerűen bodoritvák, hogy a legfinyá-sab ,blak-lady" is megelégedhetik vele. Kár, hogy holmi „pirositót" is föl nem talált as élelmez sógor a szerecsen dámák számárai
Papírszeletek.
Kérdezi a nevelőnő a kis 14 ¿vas líálcsit, ki épen a pad alatt egy kis szerelme« regény olvasásba volt elmerülve: Málczi - kisasszony feleljen nekem, ha Pestbe« Vámospircs bárom állomás, tehát hány mérföldet tesz az ? . . A meglepetett tanonc* gyorsan feleli: „KOuOnCm kisasszony, nem vagyok rá kK vánesi.- .
Unokaöcs: — Kérem orvos ur, ne titkoljon 4emmit el előttem, mindenre elvagyok készülve.
— Jj Orvos. — Akkor nagyon sajnálom táró ur. Biztos forrásból tudom, bogy nagybátyja vagyonáaak csak felét hagyományozta Önnek.
— Bizony gonosz időket élünk, — szólt a nagy ,Krach* után egy bftrsianer a másikhoz. — Hókat vesztettél? — Kérdé ez. — T«?l«s JW,000 frtuál, de a legkeservesebb az benne, hogy mintegy 300 frt sajátom volt.
-
(ifj.) X irnok egy fontos iratot elvesztett az irat kimutatásának hatarideje elérkezett, a szobában Össze-vissza forgatott mindent, egyik szögletből a másikba szaladgált eszeveszetten — de hasztalan !
Y. ügyvédet munkájában háborgatá e zajr. Az . irat elvesztése nagy kárral fenyegette s ez aggasztó^ tuda ában jogosnak találta az Írnokra rákiálltani:
„Ön nem a tébolyda szökevénye ?
\ „De igen — válaszolt az irnok higgadtságot színlelő indulattal — hanem nem viunek vissxa az r—i örültek házába messze, az fin szobája mellett lesz lakásom." _
(ifj.) — Ettél-e már tnrós gombóezot ?
Kérdezé X. földesúr ezigányát, miközben egy tányér emiitett eledellel foglalkozott.
— Nem ettem, hanem ázs á jóhir kereng róla, h..gy nagyon izsletes eledel.
— A'' bizony, ülj mellém és kóstold meg..
A czigánynak nem nagy önmegtagadásba került ez édesen csöngő szavaknak hódolni.
— No hát jó-e ?
— Ejnye, bizs ezs nágyon jó. Csak egy hibája van — A földesúr megaprebendálva a czigány kifogását, ráförmed :
— Hát mi?
Azs ides tarám — válaszolt a meghökkent czigány és egy gombóezot nyelt le nzgy eröiködéssel, hogy szinte neki pirult — hogy ezs azs utolsó.
(i<j.) X. ur befogatott.
A kocsit jelenteni bement a kocsi«, kinek lázasan csillogó szemeiből joggal ezt olvasta ki az
Ur. — Megint korcsmában voltál Jancsi
— Nem voltam, — válaszolt vakmerő bátorsággal és mosolyogva Jancsi — édes ténsuram, s oly czifráu járta a tántorgás*, hogy majd földre bukott.
Ur. — Megint részeg vagy Jancsi!
Est felelet ndkül hagyta, mert ennek mámorító tudatában látszott lenni.
Ur. — Megint részeg vagy, megint korcsmában voltál ? —- Oly haraggal ejté ki e szavakat, bogy Jancsi czélszerünsk Ítélte békésen megállni labain — de a bornak agyába szállt szesze görcsösen ráugatá tagjait és meghunyászkodva felelt:
— Nem voltam korcsmában édes ténsuram, régi jó uram fiával voltam a restellatióban.
iskolájában, a nyelvművelés mellett, a küzdő erény kivívott méltó jutalmát, s a bün és erkölcstelenség érdemlett, & kinem kerulhetlen büntetését, szóval az erkölcsöt hirdetik, magok becstelenek, az erkölcstelenség bűzhödt mocsarában fetrengjenek ! ? Nem!
Hányan nem állják ki e rettenetes erisist, visszalépnek, pedig bizonyosan többet nyert volna általukaz ügy, mint azok álul, kik príma intrada megutáltatták velők a színészetet.
Aki pedig kiállja, megemlegeti szenvedéseit öreg napjaiban is. v Lassúk tehát bővebben eme másik faji Venio nonc ad fortissimos viros! Nagy serege ez a szaj hősöknek, ki egy-szersmind némely kislelkii igazgatók bérenczei, hú szolgái., s kiket épen azért kegyei.
Ezeknek refugium a színészet, csupa munkakerülőből lépnek Thalia oltárához, avatatlan kezekkel, s feslett élőtökkel megfertőztetvén annak zsámolyát, holott becsületes kézi mesterségüket, vagy üzletöket folytáivá, hűtlenül el nem hagyva, aboz ragaszkodva, — derék, mindenek által tisztelt, becsült polgárai lehetnének édes hazánknak, használhatnának a közjónak, mig igy hátrányára rannak azon szent ügynek, melyet korlátolt elméjók és hiányos ismereteikkel felfogni sem képesek, legtávolabbról sem.
Tisztelet a kivételeknek, hanem nehezen
lesz több Bartna.
Egynémely gondolja tán magában : üres beszéd! hát hogy lehet — épen korunkban — az americai — viiág legnagyobb — köztársaságnak elnöke egy ács, vagy szabó ! ?
Oh! korántsem akarom én itt azt állítani, hogy ValaSiely kézi mesterség gyakoriata épen-séggel képtelenné tesz valakit a tudományok es szép művészetek fogékonyságára, s igy a színészetre isi A kési mesterség nem szennyezi be senki kezét, osakhogy azt, akár folytatva, akár
X. helységben elment a paraszt papjához éc kérte azt olvasna reá és szolgáljon misét, mert 5 ördögöt látott és azóta nem tud nyugodni. A pap igyekezett őt lebeszélni bitóról ; de az oláh nem engedett, bogy de bizony látott 5 ördögöt. Ekkor kérdé aztán a pap : „hogy nézetthát ki az as ördög ?*- „Olyan volt, uram, mint egy szamár.* „Oh eredj, eredj, te még a saját árnyékodtól is félsz !" válaaaolá neki a pap.
Yasuti menetrend.
Ér vényes deczember 1-tól 1875.
A kanizsai idótmutató óra szerint,
»
indul Kanisváról
(Kanizsai vaspályán aa órák pontosan a helyi idSt
mutatják.) Vonat -'' hova:
szám —c. Ora Perc. Id5
200 Eszék, Moháes,Dombovár s Fiúméba 4 30 reggel
215 . . , „ 2 22 délut.
2l2 Buda-Pestre........4 50 reggel
... ...........I 58 délut.
...........11 22 estve
''Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely feiéjö — reggel
301 . .........11 40 ostve
315 Sopronyba ........3 ¿0 délut.
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grácz és Jséeabe ......4 42 reggel
201 Tneszibe és Pragerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ......2 39 délut
. Érkezik Kauízsnra \ honnét:
216 Eszék, Mohács,Domhovárs Fiúméból 1 33 délut. 206 , , , • . 11 3 estve
203 Buda-Pestről........4 12 reggel
201 „ .........1 57 délut.
211 „ ........Ö 36 estve
314 Bécsből (Szombath. Béea-Üjbely)fol5t lo 19 estve
302 „ „ . „ 3 57 reggel
316 Sopronybol ........11 45 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg. Pragerhof
felől . . ;......4 4 leggel
202 Trieszt- é<> Béesból Marburg, Pragerhof felől ... ......113 délut.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől lo 62 estve. Marborgba csatlakozás Yillach és Francesfestbe''
B , - „ Piaucesfestból
Szerkesztői üzenet: .
166b. H. Szülő! sat. nem közölhető. »
1869 Dr. B. fizent-győrgyvölgyéa. Mult évi teljesen megfizetve van, a most küldött 4 frt 1876. január—juniusra jegyeztetett be. Hozzon Isteu 1 benső örömmel üdvözlünk körünkben.
1870. Öt. Legenye-Mibáty. Mólt év utolsó negyedére szóló 2 frt előfizetési foszege: köszönettel vettük.
Lottobazás.
Buda, decz. "31-én: 58, 67, 5, 40, 13.
kinéz, „ „ 26, 5, 33, 66, 11.
Tríest, „ „ 76, 32, 7u, 3ü, 44.
Ertek- es vaitofoiyam január 5.
o"/e metaliqaea 69.40: ő"/# nemz. kölcaón 73.65; lSÖU-kJ allaaaimi kóíuson 111.90; bank-reszv. 9.18— telintézeű réazvenyea 201.80; Louaou ÍJ2.90; nuigyar lőldtehermenieei kötvény 79.75; temesvári földtehermeatéai kötvény 79.75; erdélyi fóldtehermeotcai kötvény 79.25; borvát-siavou löldtebermentéaí kötvény 83.50; ezüst 111.410; cs. kir. arany 5.32— Napoleond''or9 06,/a.
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajo«.
elhagyva, ha más pályára lép, csak ugy tegye, ha tudománya es ismeretei legalább theoreuce nem hiányzanak.
Juhnson, az északemericai egyesült államok elnöke, ha jobb nem, bizonyosan olyan jó államférfi, mint szabó.
A tagok eme második osztályánák nem igen kell az igazgatótól nagy iizetés, vagy pro-porüo csak nagy szerep.
Feltolja magát az ilyen mflvelt előkelő társaságokban. Egy pár betanult phrasis forog szüntelen ajkain, s vendéglőkben twrozó fiatalság közé lurodik, ott kiabál: ,Éljen a hazai" - .Élj en a szinmúvészetet lelkesen pártoló fiatalság!" »Éljen a magyar!" — stb. Azuk nyakon csípik, kozéjok ültetik, etetik, itatják, s es igy megy napról napra, évről évre, minden varosban.
Az ilyen élősdi nam zúgolódván az igazgató zsarolása szüli« jövedelmetlenség — azaz tereaethiány ellen, — mert nem abból él, — kegyeltjévé válik annak, s az elebe teszi azon tagjának, ki alapos műveltséggel, s valódi hivatással bír, de magába vonultán a színpadnak ól. Nagyobb szerepeket ad neki, előbb telhatol minden butasága mellett is, 8 ieaz belőle az úgynevezett „coulisseo reiszer." Veri magat a földhöz, ha első esésre nincs taps, levágja magat másodszor is es végre megszanja a közönség, illetőleg a karzat, s megtapsolja, kihívja.
Ekkor elkapauk, 9 ienesi amazt, ki hivató tiság a daczara ő mellette segédszerepet játszik, tür és nyomorog.
az ilyentől aztán mindamellett, hogy a müveit szinész nem vár semmi finomságot és tán több méltány talanságot eltűr, mint magához hasonlótól tűrne, de mégis fáj a léleknek as ily állapot! Higyjék el, karhozatosabb, mint a gályarabéi
Nincs veszedelmesebb az ilyen tudákos isin észnél. Ha es annyira viszi, — nem ritka
— Mi szrmonk hirdetései köst levő Cohn Lázár Sámnel-féle hamburgi bankház hirdetményét különös figyelmébe ajánljuk L olvasóinknak. Ezen világhírű üzlett több, mint 50 év ó''a feuu áll és a főnyeremény egy nála vásárolt sorsjegyre esett azonkirül pedig sok más «evé>h kinebb-nxjjyobb nyereményt, nevezetes : 360,000, 270,000. 246,000, 225,000,183.000, 180.000,156 000, sokszor 152,40U, 150,000, 90,000, nagyon sokszor 70,000, 641,000, 48,C00, 40,000, 86,000 b. márk stb. stb. fizetett ki érdekeltjeinek, miáltal sok egyenek gzzdag tőkepénzesekké váltak. Ismét lehetséges kevés betétel mellett egy nagy össxeget nyerni, mely esetlen 375,000 b. márka. Kmlitett bznkhás még azon oknál fogva is leginkább ajánlandó, mert széleskörű összeköttetéseinél fogva, a nyeremények a nyerő fél lakhelyén fizettethetnek ki. Minthogy egy nagy résztvevés reraé-nyelhető, nyújtsanak kezet z szerencsének és egész bizalomteljesen forduljanak Cohs Lázár Séas. czimfi czéghez Hamburgban, amely bárkit is lelkiismeretesen és gyorsan kielégit.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító iiztása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl külSnnema bajokban. — Ily bajok a torokgyulladáslégcsőhurut, b ő r k-é s-baraág, hártyásgyik (Croup-angina) mindenemü megsértések, hzrapá*, szúrás, vágás vagy égés Utal támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (earbuncnlus pustula maligna), megkeményed és ek, genyedések, vérkelések, mnindeu mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, njjféreg, körömmérsg, vadhús, tagszivacs, csontszd, kificzamitás és megrán* dúlások, helyi csús; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljeses bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfnlánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azntán a testből közönségesen saabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles->6ge eghiteleeebb egyének számos s különös kivá-natrz bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és teltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megaLzpitott és elterjedett hirét kétségbevonhatlanol igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasitáűsJ együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljejúttetik.
Központi küldeményező raktár : Psstsa TirSk JÓZ86f gyógyszerész urnái kírály-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kanizsan s WAJOITS JÓZSEF urnái. Paksos: Malztinszky 8. — Pécsett; öipőcz J. — Sümegen: Ötzmborszky. — Sz.-Febsrvi-rstt: Braun J. — Szombathelyen . Pillich F. — Veszprémben : FerenczyK. — Zagrábbss: MiUbach Zs. Soproaban: Book J. -
A L cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat esen gyógyszer készítőjéhez F0RTY LÁSZLOHOZ caimezve : Budára, (Rácz. város, főnteza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít*
p^* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések as árúak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
•) E rovat alatt köslöttért felelősséget nem ▼állal a . 8serk.

eset. — Hogy a director határtalan pártfogása következtében rendezőségre vergődik, jaj annak az iskolázott szinésznek I ki véletlenül as ő keze alá kerül.
Ezek általában szenvelgik a műveltséget, pedig hányszor rajtvesztenek.
Csak egy esetet emlitek.
Ismerek egy ily dühös tudálékos azinésat, nem egy helyütt tapsolták meg, sőt azt is szerette hallani, hogy tudományos szinész, művész! 1861-ben előkeld család vendége volt, ebédre meghiva többed magával. A többek közt demonstratióról beszéltek. Ama bizonyos „v a d" szinész nem értvén e latin ssót, (a gyalupad mellől ugrott meg szegény) egyiktől is, másiktői is hallja evés közben. ,de jő* — de jó* ! t. i. a demons-tratio. Az én szinészem gondolja msgában, de már abből ő is eszik, ha olyan jő, oda inti a felszolgáló inaet, s egész komolyan e g y tányér demonstratiot kér, hadd kóstolja meg ő is. Az inas elrnosolyogja magát, as egész társaság hahotával tör ki, a szinész elvörösödik.
Már most milyen fogalom lehet ilyen dolog után a szinészek műveltségi állapotáról, midőn attól hallanak ilyet, kiről azt hitték, hogy legalább is tógátusból 1 tt szinész.
Bátran és őszintéo elmondom az ilyen nagy színészekről Flaccussal:
„Nam et luctata canis nodum abrissit, at-
tamen illi,
Quum fugit, a collo trahitur pars magna
catenae. *
S hogy azokat illetők magok is megértsék:
„Küzdve csomójáról eb is elszabadul, de
nyakán a
Lánca hosszabb részét ha Bzalad, hurczolja magával 1''
(Folyt köt.)
Újév, uj szerencse! Szerencse és áldás Cohnnál!
Nagy, a hamburgi állam által biztosított pénzaorajáték
7 millió 540,000 b.-markával.
Ezon hamburgi állam ¿Ital biztoaitott éa érdekes nagy pénzaorajáték jelenleg iámét rendkívüli nagy és s->k nyere ménynyel kiállitatott; raak 77.700 sorsjegyet tartalmaz és néhány hó múlva 6 részletben következő nyeremény biztos, u. m. 1 naav főnyeremény é-jut »lom 375.000 b.-márka, esetleg 250.0CÍ0, 125,000, 80,000, 60.000, 50,000, 40.000. 38.000.3 szór 30 000. 1-szer 24.000, 2-szer 20,000,1 szer 18,000, »-szor 15,000, 8-tsor 12,000,
12-szer 10,000. 35-ször 6000. 5-ször -J800. 40 szer 4000,203 szór 2400, 4 szer 1800, 410-szer 1200, 510-szer 600, 10 szsr 360, 597-szer 300, 4 szer 240,18.800 szor 131, 17,241 szer iíö, 60, 48. 24. 18, 12 és 6 b.-márka.
A második részlet hyeieméuynuzás hivatalosan
f. évi január 12. és 13-ára
tűzetett ki, melyre
egy egész eredeti sorsjegy ára cs§k 6 frt — kr o. é.
egy fél „ „ , „ 3 . .
egy negyed , „ , „ 1 . .00 ,
Ezen aa állam cximével ellátott eredeti song egy-ket, a vételár bérmentes megküldése utáu még alegtárolibb v i d c-kékre is azonnal megküldöm a t. mezreatfelókuck. A hivatalos nyereménylajstroBst és nyeraaéaypéazeket burás után titoktartás m liett azonnal pontosan megküldöm tisztelt érdekelu»-imn^k- axélesk.Vl összekuitetésetmnil fogva ■iaden nyeremény a nyerő fél lakhelyéi is kifizethető.
Üzleten? legrégibb é- leg>»zerencséíM»bbni''k ismeretes. Részes feleim már 360,00O, 270,000, 246,000, 225.000, 183,000, 180,000, 156,000, sokszor 152,000, 150,000, 90,000, igen gyakran 78,000, 60,000, 48,000, 40,000, 36,000 b.-márk* stb. főnyereményt nyertek. A hivatalos nyeremény kimutatás szerint az oktob<*r, november és deczember havakban történt húzások főnyereményei
390.000 márka összeget felülmúlnak.
Minden megrendeles ezen eredeti sorsjegyekre egysze-
rfl ''D postantal/ánynyal is eszközölhető.
LAZ. SAMS. COHN
(4—1) in lljtniburK.
Haupt-Comptoir, Bank- u. Wechselgescháft
3000 kötetből álló magyar-német
kőlcsönkőnyvtárát
ajánlja
(1871-1)

kön)''vkereskedése 2s agy-Kanizsán.
Olvasási dij havonként csak 50 kr.
Csak
«■er
eredeti sorsjegy
ára, itiel}ljr«"l
1000 db.
arany
nyerheti.
Ezen, Bécs város a*tösaz* által « szegény alap javára rendezett lo?U> következő nyereményeket Ur-talmaza:
1000, 200. )( d''b. 100, 100, ) forintot 200, 100. 100 ) aranyat, lOO ) ezüstben, 3 béosi társas-sorsjegy, melyek
200.000 frtot
és sok egyéb mfivóizi- és értéke» tárgyakat arany
és ezüstben, Összesen :
3000 nyeremény. 60.000 frtot rí;
A hozás hatósági felögyelet a''att 1876 évi febraár hó 29-éa tőrtéaik.
Vidéki megbirásoknál az össseg bérmente» beküldése és a bór-mentesen megküldendő sorsjegyek- és hntási ívért járó 40 kr melléklése kéretik.
A bécsi cs. k. szab. kereskedelmi bank váltóüzlete,
ezelőtt: S o t h e n C. János, Graben, 13.
Eren sorsjezyek m^g kaphatók : a n.-kanizsai keresk. és iparbanknál. \alamiut Zerkovita Zs. é» társa, és Dobrin Benő uraknál Nagy-Kanizaáa • (1858—7)
utxtxttttnmtxtttxtmtttt
Tyúkszem
5 perez alatt kész és fájdalom nélkül, jótállás mellett eltávolít, valamint bütyköt, benótt körmöt operál: több évi tapasztalás után bel- és küifoidön elismerést szerzett. Lakik: a .Korona" vendéglőben. Tartózkodása csak rövid időre szabott. Kívánatra házhoz is megy. (5 — 1)
Jeanot Ferencz,
Bécsből.
Van szerencsém a t. közönségnek tudomására adni, hogy a közeledő farsangi idényre nagy választékban mindennemű
báli czlkkek és készleteket.
beszerezheti, minélfogva azt becses figyelműkbe ajánlom.
Különösen pedij: kikérem becses figyelmüket
valódi franczia virágaim- és legyezőimre,
mi csakis egyedüi nálam kapható.
Ualpüen Lázár,
(1 — 1) a „Korona" vendéglő mellett.
Pályázat.
Járnokon Zalamegyében a községi elemi tanitó, s egyszersmind R. K. kántor elhunytával állomása üresedésbe jött, következve
Ezen állomást elnyerni óhajtóknak, — végzett tanulmányaikat 8 erkölcsi viseletöket igazoló okmányokkal felszerelendő és sajátkezüleg Írandó iolyamodásaik 1876-ik évi mácczius hó 2-ig Zala-Járnokra bérmentesen alólirthoz elküldendők s ugyán márczius 2-án reggeli 10 órára személyesen is el váratnak.
Az érintett állomással fizetéskép következő, részint határozott, részint reménylendó jövedelmek vannak egybekapcsolva; u. m.
Buza 11''/, mérő , . buza árt számitva 33 frt. Rozs lll/g mérő . . rosz „ , 22 frt.
Lélekpénz.........29 frt. 70 kr.
Temetés .......
15 kereszt harangozó kéve . . Tanköteles gyermek ....
Vallás alap.......
10 hold szántóföld ....
4 hold rét.......
10 hold legelő......
300 □ öl belsőség épülettel . . 15 szekér tűzifa.....
; Mindössze . 300 frt o. é.
Kelt Járnokon, január 1-én 1876.
K o y László,
(3—1) községi iskolauéki elnök.
7 frt. 30 frt, 80 frt. 3 frt.
58 frt. 30 kr.
A nagy-kanizsai segély-egylet ''
f. évi január hó 9-én a nagy kanizsai városház nagy termében délelőtti 9 órakor rendes közgyűlést tar-tand, melyre a szavazásra jogosított egyleti tagok tisztelettel meghivatnak, s melyek tárgyai a következők : • L Számadási jelentés.
II. az 1876. évi számadás és könyvvizsgáló bizottmánv kineveztetése.
III. Határozat a tartalékalap javára megállapítandó összeg érdemében.
IV. Jótékony czélokra fordítandó összeg meghatározása.
V. Az uj kereskedelmi törvény értelmében módositandó egyleti alapszabályok iránti határozat. VI. A kölcsön illeték bóvitésre vonatkozó választmányi javaslat tárgyalása. TTT 4 felügyelő bizottság kinevezése.
sor szerint kilépett 8 választmányi tag megválasztása.
VIL VIIL
A A
MÉRLEG
(6-1)
Tartozik
1875-dik évi november hó
1875 évi «¿rl.it után.
l-röl
> X
Fók.
Up » frt kr. 1
166 Részvény számlának . . 300130 ___ .
160 Betéti kamat számlának . 33662 21]
138 Tartalék alap számlának . . 651 33
147 Nyer- s veszteség számlának . 1718 4 23 i
» * i . r 336161 77l
Követel.
Fók. lap
S 7
168 170
Adóslevél számlától Pénztár számlától
f V> l/Vyl.
frt ♦ „ kr. >
334744
1417 77
336161 77
Weisz Samu, m. k.
igazgató.
Kelt Nagy-Kanizsan. 1875. évi november hó 1-én Engländer Lajos, m. k. Sommer Sándor, m
elI,n"r- , pénztárnok
. Löbl Miksa, m. k.
egyleti konyvvivö. j
Jelen számadás 1875-ik évi deczember hó 31-én megvizsgált,Ivin. minden irányban helyesnek találtatott.
A közgyűlés által megválasztott vizsgáló bizottmány:
fingéi Adolf, m. k. _Kürschner Miksa, m. k.
bizottmány Bachrach Gyula, m. k; Fischer József, m. k.
Elso-űgyvéűl-ügynőki-iroda.
Vidéki ügyvédtársaimtól, egyletek-, társulatok-, községek- és magánzóktól stb. elfogadok minden megbízásokat, melyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyekben a Budapesten székelő kir. ministeriumok, kir. curia, váltó-és egyéb törvényszékek, társulatok- és egyleteknél közbenjárást, kölcsönügyleteket, szorgalmazást, értesítéseket stb. igényelnek, Eszközök czégbejegyzéseket, készítek vád- és védiratokat.
Czélja ügyvédi irodámnak: a vidéki ügyes-bajosokat a jövésmenési, utánjárási költségektói megmenteni, gyors, kimerítő, alapos tudósításokkal szolgálni, hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.
A dijak előre küldendők be. Égy fél napi időnél többet nem igénylő eljárásért,— 3 frt.
Irodám helye: Pest lövósz-utcza 5. szám l-ső emelet.
(1884—2)
köz- és ráltó-ügyvéd.
A liamisitástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb éa jobb szer, mint dr Popp J 6. ndv. fogorvos ár (Bécsváros, Bognergasse Nr. 2.) fog ónja, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvat fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és foghassal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
üvegekbe« I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos togfájdxlmak-ban. gyniadáioknál, a foghus daganatai- és subcíuél; fölolvasztja a létex.S fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az ingó fogakat a foghas erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és fogbust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és mar rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. '' (2—1) ''
atherln-rospasta
| Dr. POPP/J. (x. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fen tartja, I azonkívül a fogaknak bófehérséget kölcsöuöz azok romlását meg-I akadályozza''''«és foghnst erósbitL
| Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
I A fogakat oly szép*« tisztítja, hogy annak naponkénti hasz-
I nálata által nemcsak a közönséges togkő eltávolittatik, hanem a I fogak zománcz* és finomsága is mindinkább tökéletesbal.
Kaphatók: K agy-Kanizsán : Belus József gyógysse., Rosenberg IRoscnfeld, Weliseb, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán : ITschepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weiss IA. Zala-Egersseg«*n : Isóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werlí gyógy Iszerész. Varasdon : íialter gyógyszerész. Sümegen : Oorner Kajet. Szom-loathelyen: Pillich Ferencz és Rndolf gyógyszer. HatárSrvídéki Sz.-Oyör-Lyön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tnszkaa, ngy Qnthard Tivadar lés fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmaxm A. Brann J. gyógysz. Lovas iBerényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth í. gyógyszerész. Kecs Ikeméten : Uilbofer és Machleid gyógysz. Pakson \ Flórián J. gyógysz [Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. ■Bögl, Belus és Schrőder gyógyss. Szogszárd: Brahsay gyógysz. — iBouybktlon : Kramolin J. Szigetvárott :Barwarth, Salamon gyógyss. y IBaján : Michitsch 8t. és Herzfeld fiai, ngy Herzog Ignácsnál. — Pécsett : IZsolnay W. és E. Zách, Sipőcz gyógyss. Kárádon: Zadnbánsaky gyógysz.
Marcaafiban: Kiss gyógyss. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld Irárott Lukács gyógysz. — 8zent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván: ■Kiás gyógysz. — Kohoncson: Simon gyógysserésa uraknál.
sr ó v Á s. ím
| Azt tapasztaltam, hogy az általam 26 év óta késs ¡tett és
1 közkedveltségé
| Anatherin ttxájvix
I havon név alatt bamisittatik és előadatik.
fi A t. közönség átnitására az ezen hsmisitás készítői ngyan-
n azon felszerel/ist használják, mint minőkkel én a saját gyártmá-
| nyaimat ellátom.
1 Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy az általam ké-| ssitett Anatherin szájvíz mindenkor teljes czégemmel, J. 6. Popp, | ea. kir. udvari fogorvot, Bécs, Pogoergasse 2, a cs. kir. osztrák | udvari czimerrel (kétfejű sas griffektól tartva) és a törvényesen le-| tett óvjegygyel lesz ellátva, és mindazon készitméuyek, melyek I Qgyan hasonló, de nem épen az itt leirt felszereléssel lesznek elli látva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt is megjegyzem, | bogy a hamisított Anatherin szájvíz, mely gyakran kártékony ha-| tásn, olcsóbban adatik el. Azért ia, hogy egy részt valódi Anathe-H íin szájvizem jó hírneve a hamisított által csorbulást ne szenved-| jen, másrészt meg, hogy a hamisítók ellen fölléphessek : tisztelet-H tel felkérem » t a közönséget, hogy a hamisítottnak megösmert H Anatherin szájvizet as eladó neve megnevezése mellett, nálam vájj lódi ellen cserélje ki. \
| . J. G. Popp,
I csász. kir. udvari fogorvos
B Béoa, Bognergasse 2.
Wajdita Jóöef kiadó-, Up és uyoaidara ^donQ^ ^oivsajto ayoxa«», »"««y-ICaniWMi.
\
SAGT-KÁHIÍ8A, 187«. Január 9-én
3«lk agft.rn
ncenfftftdlk érfoCraa«
1
üiftzvteM |r : f
tí^ev evr* . . 8 fr. I fél évre .... A 4
jBpy «som JO kr.
Mkr««tnK9t
6 haaábos petitsorbaa 7, másodszor 6 t bihám további sorért 6 kr.
SYILTTÉRBEK loroDJttnt 10 krtft t4-
-.ecnefc fel. Kincstári illetik minden W;u hirdetésért külön/'' i S0 kr. fizetendő. A
KÖZLÖNY
UUf usUnl rész« f » illetá kfixlra«nv«k a í K nnrk—lUn, Tska- I rékpénatári épület föld-f «int, — ftoyagi réeaéti illeti kSsto»Ésysfc •» dif a kiatthos Mr. uent*e uuéeeadók:
3A<3Y.KAfeHZ8A
előbb
ú ZLÓixr
Bérmenietlea levelek csak icmert a un ka társaktól fogadtatnak el.
1 Késiratok vissaa Ma i
L^^ 4
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkölánben a „nagy-kanizsai kerasksdelmi s marban*", a ,nagy kanizsai takarékpénztár'' a .zalamogyoi áltatott tattá-
tettttot", a ,Zala-Somogy'' gézhajózási reszvenytársuiat s több awgyri ét várttl ogyetfllet hivatalos értesttőja.
Heíeokint ketszer, vasarnap- & csOtártOkon, megjelenő vegyes tartalmú lap.
ii
Felhívás előfizetésre.
A -
„SALAI KÖZLÖNY
1876-üc évi 15-dik évfolyama.
Jan. —decz, egész évre . . . 8 frt. Jan.—jun. fél „ . . . 4 „ Jan.—mart. negyed „ . . . . 2 ,
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Kiadó hivatal.
Néhány szó
a kasztszellem erejének gyengítése és megszüntetése érdekében.
Jelen korunk egyéb vitatványos és kiváló közkérdései kőzött kétségtelenül fontos kérdésjelként tűnik fel előttünk a társadalmi élet ama sajnos tüneménye, hogy daczára azon örvendetes áramlatnak, mely néhány évtized óta a szabadelvüség szentháromsága, ugyan a testvériség, egyesség és szabadság nemes elvei az emberiség dicsőítésére folyton terjednek, az ódon kasztszellem, ha fennen nem is uralg, de véglegesen megszüntetni eddigelé nem sikerült, sót gyakran sajnálattal tapasztalhatni, hogy a kasztszellem, bár a szabadelvüség szigorú féke alatt néha-néha hydraként üti fel fejét a társadalmi életben s az emberiség pályáján előretörő nemes elveit megbuktatással fenyegeti. **
Ha körültekintünk az országban, s a nagy világban, csakugyan nem tagadhatjuk azt, hogy a legújabb kor fényes vivmányai u. m. a teljes alkotmányosság a kormányrendszerben, az egyenjogúság a törvényben,
a közművelődés terjesztésére alakitott egyletek a társadalmi életben stb. stb. gyémántként tündökölve,az állami és társadalmi élet láthatárán, mindanynyian a demokratikus szellem növelésére ép ugy közvetlenül, m»nt közvetve a kasztszellem elnyomására törnek. Elismerőleg constatálható. miszerint a szellemi művelődés általánosítása folytán terjedő félben létező nemes irányzatú elvek már is megbarázdálta országszerte a népség ?zivtalaját, ez a testvéresülési eszmének meglestesitésére elég fogékonysággal bir, csupán a műveltség hatalmas tényezőitói, u. m. a szó- tanszék és egyéb szellemi jótékony intézményeitől várja azon nemes szellemi magvak elvetését, mely megteremje végre valahára a test véresülés azon édes gyümölcsét, mely után imában rebeg milliók ajka. Sajnos, de igaz, miszerint a test-véiesülés arany hona már rég bekövetkezett volna, ha a kasztszellem és a vele karöltve járó vallási türelmetlenség konkolyt nem hintene a szeile.ui magvak közé, mely a növényzetet már csirájában megrontsa és kedvező körülmények kőzött is elsatnyitja.
De dac/ára e kárhozatos visszaható elemeknek,örvendetes tudomásunkra szolgál, ha a kor e nagyszerű vivmányaival szemben, megtekintjük az érintett elvküzdelem mérlegét s észlelhetjük, miszerint a szabadelvüség serpenóje a kasztszellem ellenében oly jelentékeny tulsulylyal bir, hogy a felbillen-tés veszélyétói többé rettegni okunk nincs.
Mindazonáltal a kor e dicső fejleményeit semleges figyelemmel kisérni koránt sem elégséges, hanem rendszeres ellentöréssel, kell hozzájárulnánk, ha komolyan szándékozunk a kasztszellemü szörnyet a társadalmi életből kiküszöbölni.
Jogosultsága tehát ama pályakérdésnek, mely múltkor e becses lapok hasábjain megjelene. „A jótékony intézetek mily módon hathatnak a társadalmi életre, hogy az annyira elterjedett kasztszellem ereje gyen-| gittessek, avagy kiirtassék* kétségbe nem vonható, sót reményelhetjük, hogy e kitűzött pályakérdés szellőztetésének kiváncsúm és feszült érdekkel néz elé ama közönség, mely e szellem végleges kiirtását annyival inkább óhajtja, minthogy számos derék, értelmes és érdemdús polgár a kasztszellem szégyenitó hatását fájdalmasan érezi.
E nyilvános uton történt felhivás e fontos kérdés beható megbeszélésre mintegy sorompot nyitott a közönség előtt. Kiki egyéni véleményét a nyilvánosság fóruma előtt közölheti. Azon meggyőződéstől vezéreltetve, hogy ily fontos a társadalmi életbe oly mélyen bevágó kérdés megvitatására csak a versenyző nyilvános eszmecsere- és a vélemény többségben rejlik ama varázserő, mely ily megrögzött társadalmi bajt gyökeresen orvosolni képes, bátorkodom én is a közjónak szolgálatot tenni vélvén, e fontos pályakérdés körüli egyéni nézetemet röviden elmondani.
0
Tudvalevőleg az orvos gyógyszerét a baj alapos kikutatása előtt okszerűen nem alkalmazhatja. A gyógysiker csupán a baj eredetének helyes megítélése, befolyásos körülmények szem előtt tartása s tapintatos kezelésétől függ. Ugyszintéh a szellemi bajt, illetőleg a nevezett rend megtartását annyival inkább szem elől téveszteni nem lehet, minthogy ez subtil természeténél fogva kitűnőbb figyelmet igényel.
Lélektani nézpontból kiindulván, ta-gadhatlan, hogy a kasztszellem az egyénben
j nyilvánuló föllengés szakadt hasonmása. As ember egyéb gyengeségei között már zsenge korában mutatkozik az, hogy mihelyt ez társai fölött szellemi fólénynyel bir, fellengést tanusit. Mi tehát az egyénben fellengéssé, sz a társadalmi osztályban kasztszellemmé fajul.
Ép azért, ha visszatekintünk a történelem folyamára, a kaszt eredetét acultura keletkezésében találjuk és az ó korban mint rendszer, az nj korban mint elkülönített osz-tály s az uj korban mint szellem nyilvánul.
Egyptomban, a cultura e bölcsőjében, az ó kor e legműveltebb statusában keletkezik 8 növi ki magát ama merev négy osztályos örökösödési kasztrendszer, mely egén Ázsiában, a rokonfaju népek kösött gyorsan elterjede és rugója ama hires chinai falak építésének. E jegecz rendszer lidércz nyomása alatt az emberi méltóság porban hever ; a kényuralom lobogója diadalmaskodik; a nép butaságban tartatik, a rabszolgaság hajmeresztő üzelmei nagyban dirik stb.
De midőn a középkorban a műveltségnek a görögök és rómaiak által tágabb tér nyittatik, a művelődés a német Gutenberg szülöttje, a sajtó által egy hatalmas eszközt nyer, a kasztrendszer merevsége meglazul s kasztosztályzattá olvad, Ezen korban a nemesség kiváltságát márazérény és érdem alapján nyeré és a hűbéri viszony uralkodása mellett a 2 osztályrenden ngysa a papság és a polgárság fölött uralg. De minthogy a műveltségnek szúk köre van, minek folytán a népméltóság még pőlyábáa hever, történt a vakbuzgó keresztes hadjáratok kegyetlenkedése, a protestantizmus üldözése s a zsidók embertelen örökös zak-
TÁRCZA.
Kossuth Lajos nagy hazánkfiához!
.Ha less egy nap, midőn milliók szeme Mintha egy azirből egy könyet ejtene, Ba less egy sir, hol majd reményt lelüak — Hiszen élted örökké keU nekünk — Szellemed egy hazának ténye lei/, Soká mondjnk : Kossuthnak lelke ez!
Hiador.
Jer vissaa ez elhagyott hazába, Mentsd meg a hont, hogyha még lehet; Mert a zavart pártviszály zajában Honssereimed csodákat tebet.
Hallasd bangód, melylyel egykor régen Lángra gyujtád a magyar szivét, Fölébresztéd szunnyadó keblében A bizalom, remény dús bitét.
És e bittel rohant a csatában Nem kiméivé drága életét, Hogy a mivelt nemzetek sorába Élve tudja saját nemzetét.
Te íxnagad is látád, midőn vérsett, Láttad, mi dón szive megtörött. Oh ! mily nagy volt a bánat, mit érzeti Küzdve annyi cselszövény kösött
8 a veszélyben te voltál résénye, Eeád bizta életét honának. Szellemed volt a nép vezérfénye,
Téged tartott megváltójának.
Igazold ! hogy méltó vagy e névre, Váltsd meg most, ha akkor nem tudtad. Áraszd lelked dicsfényét e népre Kijelölvén a biztos utat.
Aaon utat, melyen elérhesse Legszebb álma valósulását. És általad bizton remélhesse Édes hona felviruláaát
> >
Vagy nem méltó e nép, hogy egy ssebb kor Reményével vigasztald meg St 1 Tndod ezt jól 1 — Te magad is — egykor Leborultál nagysága előtt.
Te magad is e bon gyermeke vagy ; Mely most téged bizalommal kér Fehol sem léssss e hazán kivfll nagy, Számodra csak itt terem babér.
Itt e földön, a mely életet adott, A halál is sokkal édesebb Hol először láttuk meg a napot, Ken £áj ugy a szivén ütött seb.
Talán csak nem életedet félted — — A honért az élet is csekély — Ou külföldön mi biztosit téged ! Fölkereshet bárhol a vessély.
Nem csak szóval kell a hont szeretni! Hanem tettel; hogy ba tenni kell, És nem sx^btd soha elfeledni, Mig csak egyet dobban a kebel,
Jer hát vissaa, feledd el a multat! Bár ba élted alkony Mé szállt, Boldogítson azon édes tudat, Hogy e tett a hon üdvére vált.
Mert e zavart pártviszály zajában Honszerelmed csodákat tehet l Jer .vissia ez elhagyott hazába, Mentád meg a hont, hogyha még lehet
Tollba mondta. Gróf BELEZSAY LÜ1ZA.
^színfalak titkai.
Leplezések a vidéki színészet ügyében. Irta: Keöd József,
hajós kapitány.
(Folytatás.) Női tagok. Itt kihall kezemből a toll, • csak móri
kérdezem magamtői életemben először, hogy felvegyem-e azt újra ! ?
Nincs szánandóbb lénye a Mindenhatónak a vidéki színésznőnél, ha becsülete«, azért, mert az, ha nem becsületes azért, mert nem az.
A női tagok egy részének kárhoztatandó, sőt meg oem bocsátható gyöngéit, csupa gyöngédségből. s nem irántuk, hanem védtelen ne-mök iránti figyelemből elhallgatom, csak azt jegyzem meg, — bir négyszem közt mondhatnám meg mindegyiknek — ne higyjék, hogy szon ballépések és botlások, melyeket a szegény szinészet leple alatt elkövetnek, örökre titokban maradnak, épen nem, mihelyt a társulattal tova vándoroltak, a legelső, ki dicsekedve kifecseg mindent, az ki nekik hűséget és titoktartást esküdött
Szegény szinésznők! titeket^jsak szánni lehet. A vétkeseket azért, mert születtek és sorsuk a s ti ni pályára űzte őket, — s nem vétkeseket pedig saért, mert ilyen pályatársnőik vannak. Mert ezt is, amazt is színésznőnek hivják. „Psrs pro toto. !B
Hogy az égbekíálltó nyomor és szükség s csillogni vágyóknál, égbekiáltóbb dolgokra sdott és ad okot, annyi bizonyos, s részben ennek is a hanyag, vagy csalárd ügy keselés az oka.
Fő törekvés, hogy a szobacziczusokból cseperedett és avangirozott kisasszonykák, s még valakik, — kiket nem akarok érinteni, — annál inkább se fogadtassanak el as igazgatók által, ba három-négy hóig ingyen működésre vállalkoznak is, mert élni, ruházkodni csak kell, s miből él as olyan ?!....
A roszat amúgy is hajlandók vagyunk emberi gyarlóságunknál fogva megszokni és gyakorolni, hát még, ha s megszokott gyakor-
lottat átültetjük a nyilvánosság kertjébe, hol csillogni lehet, hisz s lámpa fényénél oly nagy
as illusio 1--a fiatalalság rajong!.....
„Occaaio facit furem.*
Mindamellett is, ismertem és ''smersk egyéneket, (nem színészek, különben ha azok, hát nappaliak) kik, mihelyt a «útintársulat körükből eltávozott, furcsábbnál furcsább dolgokkal állnak elő, s hintik tele a várost
A színésznő féligmeddig kötelességének tartja a hozzá közeledőhöz nyájasan fordulni, mert nem ismerve az egyént, hátha lacoíáős olyat utasit el magától, ki orrát feldugva párts-kat bujtogatna as egész társulat ellen, a mely
pártokat elidegenítve a színházul, tetsmss kár háramlanék a társulatra. Tehát a szegénybe becsületes szinésznő, mert tessék elhinni, hogy
ilyenek is vannak — Péterhez oly nyájas, srífit Pálhoz, (ha illemmel közelitnek hozzája.) S mi következik ebből V A sok Péter és Pál ktet találkoznak olyanok, kik azért, mert nem voltak választott nép, duzzognak s mikor a védtoUa színésznő távol van, akkor bossut állnak b«b-telenül, egyik egyféle, másik másféle rágalommal áll elő, némelyik csupa dicsekvésből még önmagát is beleszövi a cselek vények be, csakhogy annál furcsábbakat süthessen ki.
Bizony pedig az ilyen gyáva, szájasdi, ka tudná mily vétket követ el akkor, l-ssör, ha egy szegény védtelen nőt becstelenit, 2-szór, ha a vidéki színészet — amúgy is sokak által pe-lengérre tott — becsületében gázolva, még al^ja máglyát gyújt, s végre 3-ezor mennyire árt magának a sziniügynek, a pártoló közönség közt? fejtegetni is fölös.
Innen van az, hogy a szinésznők nagy részének feje falott pálosát tör a közvélemény,
latása, mely hiven festi, jellemezi e korszak Bötét árnyoldalait.
Az uj korban a szellemi művelődés nagyobb terjesztése által a nép jogérzülete és öotudata ébredni kezd, forrong, szellemna-gyai sngallatira erélyesen követeli jogát. A kényuralom csillaga hanyatlik, a hűbér %don maradványai a robot stb. szétfoszian''ak. A szabadelvüség lobogója leng s lapidarbetük-kel hirdeti a demokratikus szellem diadalát, a kasztszellem ellenében, melyet bár meggyózni. de tökéletesen kipusztitani még nem sikerült.
E rövid vázolatokbau jelzett történelmi - tények fényesen bizonyítják azon elvitáz-hatlan igazságot, miszerint a szellemi művelődés megkorlátozása a kasztszellemet ép azon mérvben mozditja elő, mint ellenben a szeliemi művelődés általánosítása és terjesztése, a kasztszellem ereje gyengittetik és véglegesen megszüntet hetik.
Ezen okoknál fogva szerény nézetem szerint a kasztszeUein kiirtására számos mellék emeltyű használata mellett a következő főirányban eszközöltethetnék.
1) Áthatva azon meggyőződéstől, hogy a kasztnak csak a szellemi f.őlény nyújtja a főtápot, minden crúmegfeszitéssei a hazának illető polgára és köre oda hasson, hogy a fennálló iskolai intézmények szellemi javai élvezetében részesüijön egyaránt a bon minden gyermeke. Mert mindaddig, míg a tanügyéinek az iskoláztatásra vonatkozó statisztikai adatok évi előterjesztésben, mint ez idén is történt, a gyermekek száma, melyek az iskola falait nem is ismerik, közel
. 20000-re rug, az iskoláztatásnak szellemi elónje csak írott malaszt, já.abor úhaj ma-radand. Hanem törvényerőre emelkedjék, hogy minden szülő gyermekét pénzbírság és börtön terhe alatt iskoláztatni köteleztessék.
2) Peleijen meg hiven magasztos feladatának a tanszék. Az értelmiseg e legka-talmasb közege nyújtja a kasztszeliein lerombolására az által a legnagyobb szolgá-
latot^ha ennek nem a rang és állás, hanem az érdem szolgál zsinórmértékül. Továbbá, ha a tanszék felserdülő hallgatóit folyton s minden előadandó alkalommal az ipar és földműves osztály iránti kegyeltségre ébreszti s buzdiija.
3) A kasztszellem elnyomása tekintetében jelentékeny szereppel és hatás-sal bir a vallási szószék. Ha ez hivei szivébe nem a vallási gyűlölet magvait hinti, hanem a felebaráti szeretet d:cso elveit csepegteti, a kaszts/.ellem nagy tért veszít. Kiki tudja, hogy a monathei^mus alapjau nyug\ó hitvallások mind a felebarati szeretetben összpontosulnak. ,Hi*z egy atyank van mina-
pedig minHen édes ok nélkül. Sőt ellenkezőleg ! a színi pálya az, melyen egy nő felküzüheti ma-'' gát;''— levetkőzve a minaennapmssagot,— behatol az ihlet lépesőin a ludomany es müészet pantheonjaba, s ott méltó helyet foglal el a koszorús fők közi. S ha tekintetbe veszszuk a sok nélkülözést, csalódást, éhségét, nyomorc, meg-vettetést, lenézetést, stb. s egy gjengenő mindezeken áthatolva, nőiesség« vérijével panczéloz-va, s megnem törve, mint egy Melpomene elót tünk áll, ugy uracskaim meg keli hhjolnuntí előtte, nem pedig sarat dobni reá, csupán caak azért, mert színésznő!
III. A színész családi élete.
Minden egyénnek megvan sajat szellemi élfete, mely kisebb-nagyobb mértékben a vágyak, tervek és tőrekvesek tűzhelye.
Ez épit fellegvárakat a serdülő ifjú rajongó képzeletében, s ez ad erőt, kitartást a fér-fiúnak a tettek mezején, hol a kitűzött czél felé '' küzdve, nem sejtettakadályokkal találkozik. E szellemi élet koronájának egyik legfényesebb igazgyönge a remény, eme leghűbb barát, mely még a halálraítéltet is kikieeri a vesztőhelyre. Vigasztalja az aggot," k; elveiért egy egész életen át küzdve, mar-már a sir szélén all-va ébred azon szomorú valóságra, hogy babér helyett koldusbot a jutalma.
A szellemi élet költészete trónt emel az ifjúnál a szivben, az érzemények egyik legszentebbekének, a szerelemnek, mely rózsaszín világában eszményképet alkot, mit felkelvén, hódolva az érzékiség ösztönszerű sugal-mának, s rendeltetésének „holtomiglan-hoká-iglan''-nal megmásithailanul össz^Köti sárgát, életét a kedves iénynyel, kit a Teremtő éJeipá rül adott az ember mé!lé, hogy legyen, ki a munkában eifaradt féríinak megsimítsa izzadó
nyájunknak! Miért gyűlöljük egymást?« mondá már évezredek előtt a próféta. Kár-hozatosb és undokabb cselek vényt tehát nem regisiálhat a napi irodalom s semmi egyéb . nem sújthatja le az ember - kedélyét oly mérvben, mint az, ha a jelen czivilisált időkorban, mind az álladalmi, mind a társadalmi életben, a vallási gyűlölet szenvteljes kitöréseit hallani kell.
Jól tudom, hogy a kérdéses kasztszellem gyengítésére és megszüntetésére nemcsak az általam fent idéxett 3 emeltyű működik közre. Egy szakirodalmi czikk ke- I rete sokkal szűkebb s egyes Írónak a legki- \ terjedtebb hatásköre mellett ismeretei kor- ■ látoltabb, miutsem ily nagy horderejű kér- j désnek kimeritőleg megfeleljen. De meggyőződésem egész erejével hiszem azt, ha a nemzedék a fentérintett barom szellemi pa-Iván tántoritlanul halad és a korszellem uralkodó demokratikus nemes elveihez szilárdan ragaszkodik, jönni kell és jönni fog az egyesség, szabadság és testvériség azon régohajtott eldorádoja, a melyben a vallási gyűlölet örökösen megszűnik, vele együtt a kasztszellem elenyészik s az emberiség dicsőségére egy ismeretlen fogalommá válik.
Az 1875. é. nov. 7—20-ig Budapesten tartott borkiállításra beérkezett
adatok.
— ZalaxnegyábSL —
Az orsz. m. gazd. egyesület által időnként tartandó borkialiilas, s borvásár egyik czéija: az ország földrajzi ea helyzeti viszonyai szerint rendezni, lokalizalni a bortermő szőloiajokat, s azokból szűrt borokat, melyek már nagyban is termeltetnek vagy kereskedelmi lorgalom uijan világkereskedelmi czikkei képezni hivaioiiak, vagy a vidéki szükséglet íedezeaere alkalmasa*..
1) K a 1 1 i v o d a d a n d o r, A 1 s o-L e n d v a, Zalamegye, képviselője Fromm Antal, Olasz rizling, li>74-ki termes.
Olasz rizling borból ca. ÖOO—SOO akó terem, meiy e via.ea.eu rigoiirozou loidoeu nehany evk ó.a iionosiitalik, a lenieinlueil ősszegből 100—140 akó esik a kiállító szőlőjére. Kiz,ing borbóJ, vagyie ^rajnai rizlingé van 70 — ÖU ako, mely c«ak kibérlcinek neveznető, es igy a fentebbi íajboi lU—lő ako esik kiaimo azóiőjere. A termeit boriueuny íbóg resziui a vidéken, részint a stíriai haiaiszeien, ^niely unnán 1 — 3 mérföld távolsága arusitiatik el ; a közönséges bornak az ara ü írt, a feutebDi olasz nzliug, mint nyers anyag tí—11» irt. Legközelebbi vasúti ajiumas Csak tornya, (moly a nagy-kanizsai es pragerhoíi vouaiba ebia.j, 2 Uitid tavuisag-bau Aioo Lendvatui.
A bur eladasa alkuszok közbenjöitével történik. A nemet ako divatozik (^O itcze;. Egyszeri íejies alkamiuziatik a seprőről es pedig ícür. es inar.jus hoüan j kiallno 6 — 3 szór lejti.
A leher bor összes termese e videóén t>0,OUU akc, a \oros kadarkae 100,000 ako; így az átlagos termes Aiso-Lenavan 240,000
homlokát, s megoszsza örömét, búját egyarant, szóval: boldoggá teg^e.
Vajha a színész ezen nemes érzemény birtokában, — mrly nélkül elet nem kepzelb''ető — ue volna alavetve a következmény nea, t. 1. a nosuiesnck. Mert az, míg inasokat boldogít, addig a azine«zt, — ritka kivétellel — helyzeténél fogva boldogtalanná te«,zi.
A nős színész nem a azinpadé többé ugy, mint kellene.
Minél idyliíbb a boldogság, annál inkább megosziia ege»z valója a színpad és neje kozt, s a nagyobb reszt ez utóbbi követeli és birja.
Ekkor már a színi haladast illetőleg, ritkán mutat példát a tapasztalás, épen ugy a színésznőnél, ha férjes ül.
Nemcsakhogy a haladás megszűnt, de a megállapdhas helyett a visszaesés következik be előbb-utóbb.
Hát meg ha a vándorszínész családapa! s a színésznő csaladanya! — két-három, sót töbo gyermekkel megáldva! ?
A tapasztalás meilettem bizonyít, hogy igy válik a kívánatos áidás átokká.
Kincs ehez fogható szánandóbb állapot a világon és ez igy lesz mindaddig, mig a dolgon segítve nem lesz.
Néha, sőt igen gyakran megtörténik — mint már érintve volt, — nem kerebi meg a magányos színész senu a uapi élelmezését, hat a családapa mit csinál ekkor? !
A azegény földműves, mig nejével együtt künn a mezőn napszámmai keresi a kenyeret családjának, ha gyermekei addig otthon naphosszat megéheznek és sírnak, megszánja őket a szomszéd s kezökbe ud egy-egy darab kenye-rot; de a színész, ki majd minden hóban más városban ismeretlenek, közt telepszik megpéns-
akóra tohttf, mely összegből kiállítóra 5-700 akó esik.
Aszúbor készítésével nem, de vörös bor készítésével némelyek foglalkoznak.
2) Nunkovíts Vilmos Qétye.
Kiállított 1. sz. gétyeit, 1874. 1858. és 1834. termés, Nunkovits Vilmos pinczéjéből.
2. bz. hahóti 1874. Nunkovits Vilmos és SkubJics Mihályé.
3. sz. bebesi 1874. Skublits Mihály pinczéjéből.
4. sz. badacsonyi 1869. 1873. 1874. termések Skublits szül. Kobanovszky Anna pinczéjéből.
S) Gróf Deym Nándor. Lese n c z e-T omajról, 4 fajú bor. 1. asztali, az ára 20 lort. bordeauzi 40 frt. 3. mos-kotály 40 forint. 4. furmint 30 frt.
Kiállító évenkint 1500 akót termeszt. B<>ra eddig részint a vidéken, részint Csehországban adatottel. Legközelebbi vasúti állomás Keszthely, mely 2 órányi távolságra van. Kiadás mindig egyenes egyezkedés utján történt. A vidéken oszt. akó divatozik. A bor évenkint 4-szer fejtetik le. Fehér borból nagyobb a termés, mint vörösből.
4)Nedezky Jenő, Keszthely.
1872. és 1874. vörös bor.
a) Termés 400- 600 akó.
b) Nagyobbrészt külföldre ós Pestre adatik el.
c) Ára 20- 30 frtig.
d) Vasúti állomás Keszthelyen 2 óra távolságra.
e) Eladás leginkább egyenes egyezkedés
utján.
t) Mérték osztrák akó.
g) Fehér borból nagyobb a termés.
b) Lefejtetik 4-szer.
i) Foglalkozik finomabbborok készitésével.
5) Baán Kálmán, Szabar Zala m e g y e.
1. Üzabari fehér, vegyes, 1873. készlet 350 akó.
2. Szabari vörös, vegyes 1873. készlet 150 akó.
3. Burgundi vörös, 1873/rki készlet 70
akó.
4. Risling (Walsch) 1873/rki készlet 40 akó.
aj 1. Sz. alatti évi termés 300 -400 akó, 2. sz. alatti 200- 300 akó, 3. sz. alatti 100— 200 akó. 4. sz. alatti 70—150 akó. A 3. ós 4. szám alattiak termése évenkint az uj ültetés folytán szaporodik.
b) Kiadás helyben, többnyire külföldre.
c) Árak : 1. szam alatti 10—20 frtig, 2. 8—15 írtig. 3. 12 — 20 frtig, 4. szám alatti eddig csak palaczkban lett eladva. Itczes palaczkja 70 krajezar.
d) Termelési hely Balaton vidékén Szabar kozseg, legközelebbi vasúti állomás h.omar-varoa,-a buda kanizsai vonalon, távolság a vaspályához l3/k óra. A n.-kanizsa-becsi vonalon, ü-eise áüomaa 1óra, sz.-mihalyi állomás 2 óra.
e) Boreladas eddig egyenes egyezkedés utján. /
l) Mérték eddig rendesen a magyar akó, 04 magyar itczével.
g) Külonoseu a fehér borok 1. évben rendesen 4-szer fejtetnek, a vörösek pedig kétszer.
hj Fehér Dorboi több termeltetik.
i) ^ vidékén faj borok is, nevezetesen olasz
és hitel nélkül, saját éhségét csak tűrné nyugodtan, de eliezó k»s porontyai így kialtanak,
keservesen, sírva : atyank ! adj kenyeret!.....
A szegény éhező csaladanya mit tehet egyebei, miut összeolvasztja huiló könyeit kis magzatai konyeivel.
Kepzeije magát bárki is e helyzetbe, mit nem tenne ekkor egy apa, egy anya!V — De a szegény, földhöz tapadt vándorszínész családnak nincs egyebe kopott rajta valójánál s csekély színpadi kehekéinél, melyeknek színpadon lu-vűl úgyszólván érteköa sincs.
Veret adna ea eleiét kis gyermekeinek, ha lehetn<*.
Ily körülmények szülte lelki állapotok megtörik a színészt s még csak vétkül sem lehet felróni, ha a színpad után rajongó színész helyett a jobblet után törekvő családapa áll elöltünk a a színpadért élő-haló színésznő hely eti a csupán csak gyermekeinek elő, gondos szerelő női s csaladauyat latjuk.
Es ha az alkotó, ki a lég madarairól is gondoskodna, megáldva s még tan szaporítva is a szegény szineszcsaladot, megengedi, hogy a buzgó családfő leirhatlan nyomor, aggodalmak es nélkülözések köst felneveli gyermekeit, azok serdülvén, mint faj hat as egy szülőnek, ha azoknak, kiket legjobban szeret, móg csak alapos nevelést sem adhat egyedüli örökségül.
Iskolába úgyszólván nem is járathatja, mert ma itt, holnap ott Állandóan egy helyen, magától távol nem hagyhatja, mivel a költekezést nem bírja, mert jövedelme holnapi kenyeret sem biztosítja. Rokonainai hagyna tán ? A színésznek nincs rokona.
Ó maga tanitja — mennyire ideje engedi — kis gyermekeit, írni, olvasni, szám vetni, as j édes anya pedig imádkosa: és egy Istent hinni.
risling fWálsch), a rajnai, burgundi vfirös, sár fehér, piros, oporto, úgyszintén alkalmas idő ben aszú is készíttetik.
6) K o v á t s János, Zalamegye, Homo k-K omin®.
Évenként 80—120 akoig terem: ellenben a homok-komáromi hegyben 40—50 ezer akó körül.
. Leginkább Stájerországból és Vasmegye nyugoti részéből jönnek a vevők és azok részben tengelyen, részben vasúton szállítják a gel-sei és kanizsai indóházakhoz, valamint a kanizsai piaezra, illetőleg fogyasztásra is vétetnek borai.
Ezen helyről nagyobbrészt seprősen még a fejtés előtt szállíttatik el a bor, igy a sepróa bornak ára 5 —Sírt, az ó bornak 10—12 frt.
A nagy-kanizsai vasúti állomás a termelési helyhez Vfx óra, a gelsei indóház 2ya óra távolságra van.
A bornak tengelyen a kanizsai indóházhoz Bzállitasa, a hordóknak az indoházióli kiszállításával együtt akónkent 30 kr, Gelsére 40 kr.
Nagyobbrészt a helyi szőlőpásztorok használtatnak fel arra nézve, hogy a vevőt a borei-adóhoz hegyi pinctejébe elvezetik, de ezek egyébként nem közvetítenek ezen felül; s igj történik az egyenes egyezkedés.
Mérték a magyar akó, részben osztrák akó; ez azonban többnyire a vevő alkujától függ.
A bor mártiu8Íg seprőn tar tátik és ha töbu évre hagystik, évenkint egyszer fejtik.
Ezen hegyen csak fehér és aiiier bor te rem, a kik a fehéret külön szűretik, azok kevesen vannak, igy a siller bor túlnyomóan több.
E vidéken faj borok, aszú vagy ürmös készitésével nem foglalkoznak. Megbízottja: Rákosi László, Budapesten.
7) Petracsek Vilmos, lakik Huszonyán, u t. posta Szt.-Gróth (Zala).
1. Termése a fehér borból 4 — 8 akó, a veresből 30-40 akó.
2. Eddigi vevők marburgí és bécsújhelyi kereskedők.
3. Eddigi rendes ára 9 — 13 frt. között változott. •
4. Legközelebbi vasúti állomások Szt-lván a déli és Boba-János-háza a nyugati vasútvonalon, mindegyik 3 mértföldre a termelő hegytől, s igen jó közutak által összekötve.
5. A vidék boreladásra közbenjárok, de gyakran egyenes egyezkedés utján is töiténik.
6. Mérték az osztrák akó.
7. Kisgazdák a bort egyszer fejtik, beküldőnél 1874. óta a bor fűtött helyen erjedi és első évben háromszor lefejti.
8. Veres bor alig terem a vidéken, nagyrészt siller.
9. Faj bor és ürmus csak kis in értékben készül.
8) SkublicB Mihály.
1674. Hahóti és bebesi Czalamegyei, 1. 23: sz. a.) boiok akónkéut 11 frtjaval.
9)6kublicsszül. Kohanovszky Antónia.
1874. évi 400 akó badacsonyi (zalamegyei, 1. 23. sz. a.) bora 18 és 16 frtjával.
Elismerest nyertek: jeles fehér asztali borért: Kováts János, Nunkovics Vilmos. Skubiics Mihály, j ó fehér asztali borért: Ko vats János, Skublics Mihály. J el os fehér pe csenye borért Kalliwoda Sándor. J ó teher pecsenye borért «Skublics.
Továbbá, merülnek még fel a színész családi életeben idegrázó események, mely emberi erőt meghaladni látszanak.
Csak két példát említek.
Egy Bzinéss nejével ós négy gyermekével fekvő betegen elhagyatott az igazgató által minden kereset nélkül, adóssággal terhelten. Mihelyt a társulat kimozdult, hitele megszűnt szegénynek, fizetni nem tudott, a szállást felmondották neki s a vendéglős, hannan egy ebé det hordatott, többé ő sem adott. Virágvssár-naptól kezdve, a nagy heten egy-egy darab ruhát, mi még volt, eladogatott s éhező családjának legalább kenyeret vett. Ez így tartóit nagy szombatig, de már ekkor nem volt, mit eladni. A kétségbeesés még jobban ágyhoz bilincselte az apat, hisz már egy egész nap nem látott kenyeret caaládja s húsvét napján, e nagy ünnepen, mikor mások jóllakottan kalácsot esznek, a nyomorult szinészcsaládnak nem volt egy falat száraz kenyere, tehát az utolsó vánkost adták el a beteg apa feje alól s igy s ieti szegényeknek húsvét napján melegszobajok és száraz kenyerök.
Továbbá, szemtanú voltam, midőn egy izben egy színész, kikelve színéből halványan, csaknem akkor jött már as öltözdébe, mikor az előadást kezdeni kellett volna. JÖré volt ax első jelenes.
A pereseket is számitva, mig csak lehetett, otthon ápolta súlyos beteg nejét, azért késett. ''
adtak.
Nagy szerepe volt, valami vígjátékot
(Foljt. köv.)
Helyhatósági közlemény.
Hatóságilag kinevezett cselédszerzőink-iiek nevük és lakásukat közölni kérjük, és pedig :
Baltesz Mária, lakik Kiniay-utcza 839. házszám Tomsits Mihály házában.
Pollák Klári, lakik Teleky-utcza 392. házszám, Pollák Samu házában.
Müller Füiöpné, lakik Kinisy-utcza 787. házszám Haiden-féle házban.
Özv. Deutsch Dávidné, lakik Petőfy-utcza''235. házszám, Caányi János házban.
Veber MaDÓoé, lakik Kinisy-atcza 788. házszám, Gáspár Ferencz házában.
Tanka Mihály, lakik Hnnyady-utcza 34. házszám, özv. Radakovits lgnáczne házában.
ü.-Kanizsán, 1876. ianuár 7-én.
SZ AKÓNYI,
vkapitáoy.
Helyi hirek.
— A 7-iki tánczvigalom, melyre oly élénk készületek tétetlek, a mostoha időjárás miatt január 12.ére halasztatott.
— A* erős hózivatarok miatt a közlekedés jan. 5 én Kanizsánál minden oldalról leon-¿kadi s ioüü napig semmi pusui szállítmány sem érkezett.
— Tiiz volt jan. 4-én éjjel az Eötvös-téren ievó ÍSchlesinger-féle házban, melyet a katonaság azonnal eloltott, a tűzoltók hamar ott termettek s mindent íigyelemirtel megvizsgáltak, nehogy a lappangó gerendatüz isésóbb kitörjön. _
— Sport. A nagy-kanizsai vadásztársaság utolsó haj ló vadászatán részt vett 26 egyén 8 26 nyulat ejtettek. Ez alkalommal a vadászjegyek 2 pénzügyőr és 2 szolgabírói foglyár által elokéretvén, 6 vadásznál nem volt s ezért 1 — 1 frt pénzbírságban marasztaltattak el. — A fa-kosi erdőben ugyanekkor tartott vadászaijn 4 óz bak s 18 nyul esett.
— A szent-László-egyházi sorsjáték fóbb nyeremény-tárgyai Nagy-Kanizsán a városház tanácstermében közszemlére kiteve vannak, mely szívességért a uemeaügy nevében fogadja a t. polgármester ur és városi tanács köszönetünké» !
— Sajtóhiba. Lapunk előbbi * zárnának hirdetési rovaúban íoglait pályázat nem Zala-J írnokon (^ily község Zalamegvében nincs is) hanem „Z a 1 a-T * r n o k o n" van.
— JSagy Kanizsavaros tanácsa abó-fuvatagok eltavolitasara 4U napszamost állított ki, hogy a Nagy-Kéc^e és Na^y Kanizsa közti ut közlekedés meguyiitassék.
— Adakozás. Mihály J. Endre sirem-lékéfe szerkesztőségünknél ujabban adakoztak: üdvaray ignacz 2 frt, Udvardy Vincze 1 frt, Vitt Fülöp ¿K> kr. Bruckner Kálmán 5 írt. Örökös Horváth Gyuláué gyújtott 6 irtot. Összesen: 14 frt 50. Az előbbi közlemény nyel együtt 155 írt.
— Hivatalos. Dr. Horváth Ferencz pénzügymini8ten logalmazo a nagy-kanizsai kir. törvényszékhez biruvá nevezletetl ki.
— A közoktatási minister a nagy kanizsai polg. ibkoiana] az igazgatói teendők tel jesiiésével megbízott ideigl. aiegválasztót'' Mor-genbesser Jánost, Roseublüh Lajos ideigl. menn visegumi és Pongrácz Adolf ideigl. tornatanári állomásaikon véglrg megerőltette.
— Rendörhirek I. A vároei rendórwjg által egy megrogzöit toivajnó Kis Kécaén tiir-tózkodik, elfogatolt, midőn Petőfi-utczaban l''sá-nyi János birtokosnál 5 tyúkjának nyakát, ki tekervén, azokat egy zsákba rakta, b velők távozni akart.
— II. Folyó hó tí-án éjjel egy főhadnagy urnák távolléte alkalmával szolgálója nejének pénzét és ruháit összeszedvén, ve.le megszökött, a rögtöni nyomozás következtében a rendőrségnek sikerült a tolvajnőt elfo/.''oi, az ellopott tárgyak minden hiány nélkül lulajduno-sának vissza adattak.
— III. A Petőfi-utczában állítólag tör-történt bolti«1 törés,melyei lapunkban mi is em-litettfink, mai napig sem levén íöljelentve, a hivatalos nyomozás nem eszközöltetvén, mint vakhirt ezennel visszavonjuk.
. *— IV. Folyó hú Ő en a nagy zivatar alkalmával Katona Rozi szolgáló a Király-utczában eleset f és lábat kitörje, «ipolas végett a helybeli kórházba vitetett.
— Menyegző. Báró Puteany Béla cs. kir. kapitány, s kamarás jan. 8-án tartá esküvőjét Posonyban dévaványai Halasy Ilona kisasszony nyal.
— Zala. Egerszegen as évnegyedes megyei gyűlés febr. 7-éu tartatik meg, es; megelőzőleg február Ö-^re 2«áa Égerszögen fényes táBczvigaiomra készültek. Kendezi a zalamegyei fiatalság tpbb .tagja.
— Deák Ferencz lakása előtt as nj %r napján több, mint 200 magán fogat jelent meg tisztelgőkkel, de csak az országgyűlés éar főváros küldötteit fogadta el.
— Mymen. Lapunk egyik széptehet-ségü munkatársa Váihalmi (Bruckner) Kálmán vaspályai tiszt tegnep, január 8-án váltott jegyet Kollay Rókus szolgabíró ur bájos leánya, a nemeskeblü Ida kisasszony nyal. As es*
,Jtü*ői»jó?ií«bruár közepén tartatik meg. Fel-
legtelen boldogság kisérje a tiszta izerelemból
kötött frigyet!
— Rövid hirek. Neumann Salamon óbudai tanitó kotonás ezüst érdemkeresztet nyert. — Jókai Mór az mEllenőr" hire szerint báró lesz. — Az önálló magyar bank érdekében országszerte értekezletek tartatnak. — Schunda .hangjegyforgató" gépet talált fel.
— A Margithid jan. 20-án nyitiatik meg. — Az „Alföldi iparlap* nagyobbított alakban jelenik meg. — Kecskeméten az adóvégrehajtók este ¿sak revolverrel mernek járni. — Paks mellett a Duna kiáradt. — A bochniai sóbányákban tüz ütött ki s 8 ember meghalt. — Zimonyban jégverem-ásás alkalmával 230 drb római aranypénzt találtak. — Erny gyilkosai ,nak feljelentői 5000 frankot kaptak aranyban.
— Liszt Ferencz Rómában van. — Parisban a hermeiin prémek ismét divatba jönek. — Pef rovics Mihály híre* pánszláv iro meghalt. — Uchaúus ismét uj pusztito löveget talajt fel. — Az olaszkormány ujolag lOOÜ lovat vásároltat hazánkban. — Poklosteikén két nagy leány a petroieuaios korsó felrobbanása folytán összeégett. — Baziásou egy nőért két íéríi párbajt vivőit, mindkettő megsebesült s a nő egyikhes sem ment nőül. —
Irodalom.
— JElőfizetési telhivás gróf Beleznay Lniza ,Éji virágok'' czimüösszes költeményeire. A sorsnak alig van nagyobb csapfsa, mint megfosztva lenni a szem világától. Ámde az örök sötétségre kárhoztatott egyéneknek is megvan az ő életörömük, vigasz talódásuk árész éa képzelem világában. Az én szemevilágátől megfosztott leányom Luiza is, leginkább a költészet nemesebb honában találja fel örömét, boldogságát ; nemcsak ismeri, de jól tudja elszavalni a jelesb magyar költők müveit s csendes éjjelében maga is teremt költői virágokaU^És én, hogy még nagyobb örömet szerezzek sséplelkU leányomnak, ki orvosi ápolás és gondos bánásmód mellett még visszanyerheti szemevilágát, elha-tározám az 6 költeményeit egy bokrétába fűzve ''kiadni s ha nem is oly tökéletesek azok, mint a vak Homár és Milton ünnepelt költeményei, de a magyar olvasó közönség mégis szivesen fogja azokat venni s már csak irányuknál fogva is méltányolandja. És most örömmel s némi büszke honleányi öntudattal mondhatom el, hogy leányom verseiből szépirodalmi lapjaink a legméltányosabb dicséretek kíséretében közöltek mutatványokat, mely ekei a minden szép, jó és nemes iránt hevülő magyar olvasó közönség a legnsgyobb részvéttel fogadott, ugy hogy a balsors által oly méltatlanul sújtott leányomat még inkább buzditá arra, hogy költői világának tündérkertjét még ssebb és nemesebb virágokkal gazdagítsa. Közkívánatra elhatározám, azokat az olvasó közönség meleg hazafiúi, s emberbaráti pártfogásába ajánlani. A megjelenendő, díszesen kiállitott könyv előfizetési dija 1 torint, aranyssegésű pompás diszkótésben 2 Irt. Ki a költőnő nagy alakú arczképét is birni óhajtja, külön 1 forintot szíveskedjék beküldeni- & t. gyűjtőknek minden 8 után egy tiszteletpéldány nyal szolgálok. Az aláírási ivek, 8 pénzek beküldésének határnapjául 1876. évi február hó 1-ét tűsöm ki, mert később csak magasabb bolti árért lesz megszerezhető, a. i. a. előfizetők nevei emlékül a könyv végén ki fognak nyomatni. As aláírási ivek, s pénzeket Kertész József könyvnyomdai irodájába Budapesten, Lipót-utcza 2-ik szám kérem beküldeni. Gróf Beleznay Zsu-zsánna. Melegen ajánljuk t. közönségünk pártfogásába a azellemdus költőaő ez ujabb müvét ; mai tárcsánkban mutatványt is közlünk.
Utazók névsora
2s agy-Kanizsán, 1871>. jan. 1-töl—január 6-ig.
— „Arany Koronához" czim-zett szallodába: Bernáth Gazsi volt képviselő Budapest. Rümel Antal mérnök Banaiszent-györgy. Konyáry Lajos ügyvéd Csáktornya. Babochay János vendéglős Kaposvárott. Rigel Emil magánzó Budapest. Jack Ede korcsmáros Kaproncza. Eisenhardt Immánuel utazó Frankfurt a/m. Riggl Antal nagykereskedő Trieszt-Fugel N. kiakoreakedO Machesdorí. Bezerédy Elek földbirtokos Háncsé. Hertelendy Ágoston ügyvéd Szerdahely. Fleischer Izidor fütö Sopron. Sohar Pál postatiszt Sopron. Weninger Henrik ügynök Bécsből. Schilling Karoly és Jeanot Ferencz tyúkszem metszők J*eat. Blau J. keresk. ügynök Becs. Schwarzenfeld N. magánzó C/illi. Reinhard Adolf ügynök Posony. Scbodl Ádám főpinczér Budapest. Deurbányi Elek ügyvéd Csak tornya. Haussner János ter-ményker«^sk. Fiume. Schweidler Antal főhadn.
— „Szarvashoz- czimzeti szallodába: Trauaig Jakab kereskedő Várasd. Nagy Mikau nőszabó Berzencze. Miaker Miksa keresk. Lenti. Vugri.ncsics Adolf keresk. Bécs. Petrikovics Kuruly posiafel ügy elő Sopron. Krausrt Leopold keresk. Babócsa. Szigethy Ká-roly ügyvéd Z. Egerszeg. Grunwald Uyula keresk. ügynök Kecs. Deuiscli Sándor keresk. Szeni-Tauias. Griinwald Karoly tőzsde tulajd. Szo''nbathely. Kaliczynski számvevő Kakasd. öchlesinger B. maganzo Becs. Hubay György ugy ved Z.-Egerszeg. Riedolf Miksa lokeresk. Marourg. Jáger Adulf lokeresk. Marburg. Mit-««^tiek kisasszony Zágráb. Seiler Miksa festő ÍZgerszeg.
— „Oroszlánhoz" czimzett szállodába: Dr. N»íuborn Endre és neje Posony. Lobi Móricz és Sperazzo Auguazi lokeresk. Drevicz. >pigel Lajos keresk. Murczali. Ernst Gusztáv utazo-ügyn. Bécs.
— »Zöldfához- czimzett szállodába : Grünteid József kereskedő Hahót. Schein Adolf kereskedő Hahót. Weiss József kereskedő Vízvár. Bik Lipót lókereskedő Póla. Grünteid Lipót földbirtokos Hahót. Rechte Sándor. Schle-singer Lajos keresk. Siótuk. Bóhm Karoly keresk. Sz.-László. Kremsir Mikaa keresk. Barcs. MayersoergLeopold busakeresk. Bükk. Toman József. Andol Rezső buzakeresk. Fiume. Ba-rowcak Abbé Károly város. Plemenczícs hadnagy Bécs. Schnitzer Adolf keresk. Aszófő. Heiss Dominik Lepovina. Ungar Sándor fake-resk. Verőcae.
— .Fekete Sashoz" czimzett szállodába: Kiss János magánzó Keszthely. Valck-mann Adolf pinczér Kassa. Piszárovits Sándor szűcs Keszthely.
— ,M agyar Királyhoz'' czim-szett szállodába: Epstein Mátyás vendéglős Bókaháza. Kalpits János kőmives Csurgó. Stern Náthán keresk. Cserszeg. Giocomo Gizetta keresk. Veiencze. Krauss Mórics szabó Nagy-Atád. Schagler Salamon szabó Hahót.
— Steiner Salamon szállodájába: Mautner Móricz irnok Kaposvárról. Drucker József és János lókersakedók Nemes-Vidról. GHinsberger Sándor mészáros Diós-Kálról. Nsgy József földbirtokos Gelséról. Gross Móricz korcsmáros Sz.-Lásslóről. Balogh Mátyás Vincze irányzótteater Mohács. Schleifer Sándor kereskedő Pacsa. Kremsir Pál és József kereskedők Nemes-Vid. Richter Ferencz kádármester Tapsony. Weiss Izrael lókereskedő Légrád. Uogár Ádám haszonbérlő Szent-Péterur. Klacz János és neje csizmadia Sármellék. Kohn József lókereskedő Nemes Vid. Spitzer János ló-keresk. Perlak. Erotrau Ignácz magántanító Posoqy. Neumann Salamon keresk. Balaton-
jTüred. Tóth János asztalos Kustány. Karpito János téglás Csurgó. Lakatos János földbirtokos és neje Alaó-Rajk.
A nagy-kaiiizsai takarékpénztár
1875. évi deczember havi forgalma.
1S76. 2. z. KftzftiMÉlsn. < ■''>
ls76. Cz. E5vágó-Eörs. A rifi ekirstskat kö-
szőaetteí vettük. Igyekexflnk mielőbb vizzKajattatsi.
1877. x. j. z. Sseraéljeskedéí ezzk gyíilöUtet terem, ngjit elég nyomoruaággzl küzd mai viláfban az ember
1878. L. L. Nem osztják nízetét.
iaaaár 9-tól Jaasár 16-lf 1376.
Hó- heti-áap
Kath. és prot naptár
Görög naptár
9
otj
2. Midoo Jézua 12 érce vala Lakács U.
9 I Vstársap j £ 1 Jtzlian
10 1 Hétfő Rem. Pál
11 Kadd I Hy^inoa
12 8zerda Emest
13 Ciütörtök Vidor
14 | Péot«k Félix P.
15 Szombat | Mór apát
28 £ 30 2 r. v. W
29 Ápr. íz. • ^ 8<J aojrzis -
81 Melaxriá ''}''^
1 Jzd. 3 876
2 SáWest. ü
3 Malach.
Felelős szerkesztő : Bittrfi Lájét
Ti-
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyégyster és költség nélkül a
Szerkesztői üzenet
1671. N. Balaton-Füred. Eászvóttel olvaztzm levsUt
1872. Pr. Dzrfsez. A lapot ms^inditotta k. Üd-
Yözöljflk!
187S. K. A. Sajnáljak, hogy s czikkst i b r á-v s I nam közölhetjük, kerülván az jeleotékeaj ki-
1814. CtáktoniTV J«v8 ssáaaak kssaa«
Qyógytáptzertől Londonból.
28 év óta semminemű betegség sem volt képes e kellemes egészségi tápszemek eOent-álini • üdvösnek bizonyul az falnőttakaél úgymint gyermekeknél orvosság ée költség nélkül minden gyomor-, ideg-, mell-, tüd«-, máj-, mirigy-, nyákhi^ya-, -lélegzési-, hólyag- és rezehaj-, gümő-, aszkár-, sshéz lélegzés-, köhögés-, emézzthetlenzég-, dugulás-, hazae-né»-, álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, rizl-betegség-, láz szédülés-, vér-megsaornlá*-, fülzsibongás*, émelygés éa hányás, »őt terhesség folyamatában, hártyalob-, mélakór-, sovány ódás, csúz, köszvény, aápkór ellen, agyszintén csecsemőknél eledelül dajkstsj hslystt előnyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszer sllsn daosoltak, ezek közt bizonyítványok L>r. Worzer tanártól, Baaeki, Pr. Angélát em, Dr. Chörelánd, Dr. Campbell, Dr. Dádé tanár, Dr. Ure, Caztleztnart grófnő, Brehan márkiné, lzsenztein herczeg Mennsdorf-Poulli miniatsrslnök és több magas áliamszemélytől, tetszésre bérmentve beküldetnek.
Rövidrevout kivonat 80,000 bizonyít vanyból:
Hét hava most már, midőn vigsastalhatlan állapotban voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem agy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, ennek következtében tanuláaomtól husamosb ideig háborgatva voltam. Ekkor csodálatos Kevalezciére-járől hallottam, azt fölhasználtam éa biztosíthatom, hógy tápláló és kellemes Revalesciéie-ja egy havi élveaáae után, tökéletesen egészségesnek és erősbültaek érzem magamat, úgyannyira, hogy a tollat a legcsekélyebb reszketés nélkül birom vezetni, lndit-tatva érzem magam ezen aránylag igen olcsó ízletes eledelt, mindea szenvedőnek mint legjobb szert ajánlani és vagyok alázatos szolgája.
TEsCRNEK GÁBOB,
a magasabb kereakedeimi-tanintáset hallgatója.
Az igen nemes de Bréhan markiné levele.
Nápoly, 1872. april 17-éa.
Uram! Májbstegség következtében hét év óta borzasztó sorvadási állapotban voltam. Nem bírtam olvasni vagy írni; re»zketás fogta «1 idegeimet és egész testemet, rosz emésztés, tartás álmatlanság és a minduntalan! idegráikódás idestova hajtott s pillanatra sem volt nyugtom, a mellett a legnagyobb mérvben mélakóros valék. 8ok orvos bánt el relém anélkül, hogy könnyebbülézt szerezhettek volna. Tökéletes kétségbeesésekben az ön Kevaleseiáre-ját hssz-náltam s most, miután három holnapig éltem vele küszönöm a jó Istennek. A Revalescióre a legfőbb *l-ismérést érdemli, egészségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy álUsomat a társaságban iámét elfoglalhatom. Fogadja tisztelt ur Isg-forróbb köszönetem és teljes tizateletem nyilvánítását.
DE B&ftHÁM MÁRKIN*.
75,877. sz. Köller Flórián, cs. k. katonai fel-Ügyelő Nagyváradon tüdS- és légcsS-horut, fejsaéddlés és mellszorulásból.
65,715. De Montlouia kisasszony, emászthetlen-ség, álmatlanság és sorvadásból.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-sssrssan még-kíméli a gyógyszer árát* fslnötuknál ugy, miM gyermekeknél.
Pléhszelenezákbea ''/» fout 1 frt 50 krM 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt^ 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Bevalesdére piskóták azelei* czékben 2 frt 50 éa 4 frt 50 krral. Eevalesőiére C8|o-coladé táblákban 12 caéacér* 1 frt 50 kr., 2i-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., oóraiakban 120 osészáre 10 frt — 283-ra 20 frt - 576^ra 36 frt. —.
Megrendelhető Barry da Barry 4 Ooap
által, Wien, w&Jlfischgasse Nr. 8.,
Valamint mindea város gyógyszertáraihas és füsssr-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi ház minden vi-dékro megküldi postai utalvány vagy utánvét mellstt. N.-Kanizsán Prágsr Béla, (ezelőtt Lovdk Károly) gyógyszertárában; Pesten Török Jósáéinál; Aradon Tonea F. és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz 5 Esséken Dávid Gyula gyógyszerésznél j Kassán Wondraschek Károly gyógybz., Marósvásárhel/tt Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi és Söltz Rezsó gyógy az., Székes-Fehórvárott Die-balla Öyörgynél, Sopron Voga A. gyógysz.; Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék Gross inger C. B. é& Ernát János gyógy-szerésznél; Varasdon dr. Haiter A. gyógysz., Versecsen Fischer Hóricznál, Zágrábon Irgal-maaok gyógyszertáriban. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
•) B rovat slstt kíslöttfct íelslSuigat nem vállal s Sasrk.
^ 1
BEVÉTELEK. | : I ^ kr
Pénztár maradvány 1875. nov.| ^ || |
30-án........1015, 556 65,701 áO
Pénztár számlz 18. Hitelezőnek.
Betét számlának . . 51,530 33
Váltó „ tó,967|42
Kölcsön , . 3,7jÍí—
Elölegezési „ . . 677
Bélyegilleték . . ¿ 70
Kötvény és váltó kamat az. 13.623 32
Bciratasi dij p 114 60
Késedelmi kamat , .1 173 09
Költség 4 26 10
Százalék . . 9460
Házjöredelem . «14,60
Kintlevő kamat . 210,?5
Házbér hátralék p 261
Betétkamat illeték . 136
Arany és franc , »8 33 Lejegyzési dij ,
Vegyes . . --
Betét arany „ .5 — --
Értékpapír „ 1200 -
Értékpapír szelvény . J 3603 75
Kintlevő arany kölcsön kamat — —j ---
|l020 S&4 142,087 62
KIADÁSOK: I 16 Adós Pénztár számi. ,
Betét számla 65,(Hl 16
Váltó „ ■) 70,113 18
Kölcsön „ 23,615 —
Betét kamat „ . 4 532 51
Költség .j 353 57
Kötvény és váltó kamat sr 275 95
Bélyeg „ 4 71
Hásjövedelem számla b —
Tiszti fizetés „ 355 —
Előlegeaési „ . 2230 —
Bútor , 98 90
Betét kamat illeték . " 94 42
Franc kölcsön kamat . . — . l| — —
Osztalék , U 150 —
Vegyes ■ -l fl 15
Százalék , .1 fi 18 75
"TT^--
U1020 65tt 166,903 16
B gi fi-F
Pénzkészlet 187». dscs. 31-én i 1020 5ó7jj 40^885 67 ösazee forgalom. |2üi0|lll4j| 415,577 64
Bormérési jog
bérbeadás.
Keszthelyen — két egész éyi —
regália jog
(bor, ser és pálinka méréssel) előnyös feltételek mellett
hosszabb időre bérbe adatik.
Bővebbet az „A m a z o ntt szállodában Keszthelyen. (7_u
ttttmttmttttttttttttttttt
Pályázat.
Tárnokon Zalamegyében a községi elemi tanitó, s egy-arrnúid B. K. kántor elhunytával állomása üresedésbe jött, következve
Ezen állomást elnyerni óhajtóknak, — végzett tanulmányaikat 8 erkölcsi viseletűket igazoló okmányokkal felszerelendő és sajátkezüleg irandó folyamodásaik 1876-ik éri márczius hó 2-ig Zala-Tárnokra bérmentesen alólirthoz elküldendők 8 ugyan márczius 2-án reggeli 10 órára személyesen is elváratnak.
Ax érintett állomással fizetéskép következő, részint határozott, részint reménylendó jövedelmek vannak egybekapcsolva; u. m.
Buxa 11''/, mérő , . búza árt számitva 33 frt Bozs 11% mérő . . rosz , , 22 frt.
Lélekpénz.........29 frt. 70 kr.
Temetés ......... 7 frt
15 kereszt harangozó kéve .... 30 frt.
Tanköteles gyermek......80 frt.
Vallás alap......... 3 frt.
10 hold szántóföld 4 hold rét ....
10 hold legelő......V 58 frt. 30 kr.
300 □ öl belsőség épülettel . .
15 szekér tűzifa.....
Mindössze . 300 frt o. é. Kelt Tárnokon, január 1-én 1876.
Kozáry László,
(3—3) községi iskolaszéki elnök.
Újév, uj szerencse! Szerencse és áldás Cohnn&l!
Nagy, z hamburgi állam által biztosított pénzsorsjáték
7 millió 540,000 b.-márkával
Ezen hamburgi állam által biztosított és érdekes nagy pénzaorsjáték jelenleg ismét rendkivüli nagy és sok nyereménynyel kiállitatott csak 77.700 sorsjegyet tartalmaz és néhány hó malva 6 részletben következő nyeremény biztos, u. m. 1 nagy főnyeremény én jatalt>ni 375,000 b.-márka, esetleg 260,000, 1*5,0OO, 80,000, 60,000, ¿0,000, 40,000,36,000,3-ssor 30.000. 1-szer «4,000, 2-tter20,000,l szer 18,000, »-szor 15,000,8 szor 12,000, WjMjinr 10,000, 35-ször 6000, 5-azör 4800, 40-szer 4000,203 szor 2400, 4 szer 1800, 410-szer 1200, 510-«•r 600, 10 szer 360, 597-szer 300, 4-szer 240,18,800-szor 131, 17,341 szer ltO, 60, 48, 24, 18, it és 6 b.-márka.
A második réssiet nyereményhuzás hivatalosan
f. évi január 12. és 13-ára
tűzetett ki, melyre
•gj egész eredeti sorsjegy ára csak 6 frt — kr o. é. ^ • - - n 3 . - „
«87 negyed „ , „ , 1 , 50 . , álUo csiinével ellátott eredeti sorsjegyeket, a vé-
teli* béM» aegküldé« «tin még a 1 e g t á v o 1 i b b v i d é-w » «"«rendelőknek. A hivata-
S f0"^1 H^ssaa megküldöm tisztelt érdekehe-
■"fT6t*"k5tt<Jte*<"nmé 1 sy^rsaéay a
■yw* W lakMyéa u kifizeti etó. '' ''
Üzletem- legrégibb é* legszerencaéoebboek iame-
í^iSí^iá??^ M0''000'' 270,000, »46,000, 5S''22?''180,000, 156,000, «W
»0,000, 48,000, 40,000, 36,000 h.£árk* stb. ftn7^ twnényt nyertek. A hivatalos nyeremény kimutatás szerint az október, november és tfeementber havakban történt húzások főnyereményei
390.000 márka összeget felülmúlnak.
rten pestazta! vásysyal is eszközölhető^
LAZ. SAMS, COHN
(*—In Hamburg.
Haupt-Comptoír, Bank- u. Wechselgescttft
9v e r s z Lm fa eladás.
8i.-mikl6tí uradalomban a móricrbdyi gazdasághoz tartozó szaplányod erdőben folyó éti jtimár ét febroár ba-vakban igen szép ée egésaéges álló kőrisek és stílfák na-gyobb számban és «gyenként köbmérték szerint szabad kézből ét készpénzfizetés mellett eladók.
Az alólirt a fentnevezett havakban minden kedden és csütörtökön délelőtt 9 óráig a tisztelt vevó urakat amó-riczhelyi gazdasági irodában bevárja.
~ Móriczhely, 1876. jan. 6-án. (8— 1J
Gruner Ernő,
tiszttartó.
Nem színlelt végeladás!
Minthogy as üzlet rósz menet« miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
egéuen felhágjunk, kénytelenek vagyunk
máoyaink roppant készletét mélyen a* előállítási »rákon alól gyorsan eladni. Bizonyítékul szolgáljon a követkeeő kivoyat nagy árjegyzékünkből, melyet kívánságra bérmentt. bárkinek megküldünk. Leszállított árak r _ (1824-12)
TÓTH SANDOB
• 1 RAKTÁB saját későtaéoyft RAKTÁK
asztalos ée fy fy; tár x
^AOY-KANIZSÄN 4 ^ *
székekben, vaant-ntcza, a városházban, tartókban.
előbb | most o*ak 6 drb. kávéskanál 3.60 kr. 140 kr
6 6 6 1 1 1
evőkanál . kés , rüla
levesmerő tejm.ro sárháté cxu-kortartó 14.— , Továbbá pompás
7.50 7.50 7.60 5.— 3.50
2.70, 2.70 „ 2 70 . 2.30 , 150 .
előbb | most csak 1 drb. vajtartó • &— kr.2 — kr. 1 pár gyertyatartó 8.— „ 3.— „
6 „ késtáma.*«tó 5.— rt 2-50 „ 1 drb. csukorfo^ó 2.50 „ L— „ 1 „ tbeaszürő 1-50 „— 60 „ 6 „ csemegéző ké i 6-— »» 2 50 » 6 „ „ villa 6.— „ 2.50 „
______, kávás- és tbaás-kaiinák, a.«tal-
dissitők, ágas gyertyatartók, cankorhintők, tojástart.''Sk, fogpiM-kálótartók, ecmetes és olajoi edények é. még sxámos =ás cmikk ■tb. stb. épen ily bámalatoa olcsó áron.
Különösen megjegyzendő.
6 d^b *** a 24 darab együtt dJaze»
« r tokban 24 ft helyett caakkr-
6 ,, kávéskanál (
Ugyanas brittania-emfistből disa«* tokban, aai''n^ a 24 darab osak 6 frt 50 tar.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan ét* lelkiismeretesen teljesíttetnek.
C si m :
Bécsben, Rothenthnrmstrasse, Nr. 16.
Zenélő játékok,
dob
melyek 4 —200 darabot játszanak; disamívek harang, dob, és harang játékkal; mennyei hangok maadolia
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot jáUsanak; necaissere, sxivarállvány, sváj-cxi házacskák, fénykép albumok, író eeakZaOk, kea»yütartók, le-vélnyomék, ssivarkésaletek, dohány és gyofatartók, dolgosóasxta-lok, palaeskok, tárcsák, saékek stb. mindenik aenévbl ellátva. ▲ legújabb e tekintetbeni gyártmányokat ajánlja
M h;T .T «t*. W J. EL, B©rn.
Képes árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Heller-féle valódi gyártmányok csak egyenee megrendal éare kaphatók. _ (1856—4)
Mindennemű gyógyszerek óvczimeremet viselik.
Gyógyszerek!
Biztos eredmény, bizonyítványok ezreivel
igazolva.
r testein Fülöp,
gyógj azeréza a nSzt. Lip»ta-ho* Becsben, belváros, a Piánkén- éa Spiegelgasse szegletén,
köxli alább következőleg ama valódi gyógyszerek sorosa t á t, melyek ugy orvosok, mint laikusok által hasaoálva, még mindig és minden esetben kitűnőknek bizonyultak: ások nagymérvfl fogyat stásának és a bizonyítványok e s r e i n e k igazolására, melyek a felgyógyultak által küldettek be. Esért mi aaokat a lelkiismeretesebb ea ajánlhatjuk.
▲ sat-Erzsébet-féle csukros vér- Injeetion Cadelle, biatoa és légtisztító labdacsok kSnuya széke-lést idéznek elő, vértisstitók és emellett teljesen ártalmatlanok, ktilönöeen as alhasi-szervek, vál-tóláa, a mellszervek betegségeinél, bőrbetegségeknél, azemfájá-soknál, velő és a saáj betegségeinél, gyermekek- és női betegségeknél, a dugulástól, minden betegségek biztoa forrásától megvé denek.
Kéljük rendeléseknél határozottan sat.-Erzeébet-féle csukros lab dacsokat kérni, mivel osak esen labdacsok bírnak fenti hstásesl \i már egyszer a sat.-Erssébet-
iKardien, legjobb óviaer ragályos betegségek «llen. 1 frt 50 kr.
fe''le labdacsokat hasanálU, többé sei» fog saáa ilyaemt szert ha«s-málni és a szt -Erzsébeteaea labdacsainál marad, est a saert más nak is ajánlja, 1 tekercs 8 dobozzal, 120 labdacsot tartalmazólag csak 1 fi-t.
Mell nedv, nyomban nünden köhögést és mellfájdalmat enyhít. 70 kr.
Sárgái "épe bonbon, jele* enyhítő és ned\re«itŐ szer 10 és SO kr.
Fenyőt/l-foglabdacaok, aaonnal el távoli tanak minden fogtijást. 25 kr.
Oérome-Ualzsam, egyed öli szer fagyáé eLlen «0 kr.
Fenyő szfvsrkák, mellszorulás és mellbaj -sllen 25 drb. 1 frt.
Menthin, az egéstaéghez éa a pi-peréhez. L«egjobb szer kedvet len érzés, r* •»aaxullétnél, gyomor fáj''Ulmak, hasmenés, fogfájás stb.'' ellen, c;vsser ragályos be tegségek ellej l. Elegendő egy fé pohár vis ben Ltébáoy csepp aaon nalijobbolás e.lőidéaésére. 50 kr
Hasonszenvi káv.i, jele* ital betej gyermekek azám ara^ontja 40 kr
Golyva eseeaeala, kitflnő hatású szer golyvák ellttn. 70 kr.
Köasvényasess, csoclálatoa hatású csúz és köszvény ellen. 70 kr.
Párizsi tapaaa, tyúks.tem és min-d ennem & sebek elkm. 35 kr.
Seehofer balzsam. Ara 30 kr.
Fog-gyöngyök, valódi angol,
fermekek nehéa foga''ása elli frt.
gyorsabb szer kankO és fehérfolyás ellen, 1 frt 60 kr. ▲ hozzá tartozandó flizet á 50 kr., minden további tanácsot ftlSalege*» sé
parancs és caltrom essencaia, narancs és csítrom hiányában képesít bármikor jó lemonádét készíthetni Minden palaeak 75 pohárral tartalmas, és ára csak 1 ft. OreiDon, egyedöK szer hallása*-hécaéfék és falfájásoknál. 70 kr. Dr. Fremon öns*gily*, egyedüli valódi caélaaertt szer a férfinem gyengeség ellen 2 frt. Storax Créme, bistos szer minden-nemfi bőrkiütéseknél, mint bőrfoltok, sebek és sérvek eUea stb. 84 kr.
Ántispyloma, jeles a szeplők s orr-
vörösség ellen 1 frt 50 kr. Marburgi lásoaeppek, csal hatatlan szer mind. u fajú liáz*k ellen, I frt 60. ¿e 60 kr. ▲ntissilin, elismert szer láb- és válllzzadásnál és a bttz eltávo-litásér*.
^Knmin, a legeslegjobb szer nátha
ellen. 7U kr. Pulcherin, a legjobb szépitőszer, a bőrt Ünomitja, á 80 kr éa 1 frt 50 kr. Sslicylsav-szappan, a legolcsóbb
szappan, á 26 kr. Fogragasz, a fogak önbetömésé-
re. 40 kr. Kárpáti gyökérolaj, ver.« és f.-
hér. 60 kr. ¿xowroot, gyermek tápszer. 1 sze-
lencae 4 frt. OrófTraun-féle vérszabályozó por, hasasálati ütasitással 1 frt «0 kr. Saeh*u d''iria, 76 kr. Margaóte, köhögés elleni bonbon ■ 30 kr.
la ismert különlegességek, úgymint: Romersha nsen s—m-e—en* czia, á 1 frt 60 kr., tömöritett svájcai tej á 50 kr., dr. Qölis ét-pora, á 84 kr., Anatherin szájvíz Popptól, á 1 frt 40 kr., és Popp a(után á 40 kr., Li.btg-fél. buski-vonat ''/a font 84 krw dr Faber Puritasa á 1 frt., dr. Pfeiffermann
Tenid kecócs, a hajak kühullása fogpépje á 1 frt 26
ellen 1 frt 35 kr.
Choral perié,álmatlanság é* ómely-gés ellen stb. 2 frt.
Orientális nőipor, legfinomabb fehér és róeuasainben. 1 ¿oboa 60 kr,
El Benito, afejkorpa eltávoUtáaa végett 1 firt 80 kr.
Hajirtó-saer, 2 frt 60 kr.
krn Polt re
zeda göndör hajkenőcs., á 1 frt »0 kr., dr. Brown haj épen tartó ke'' őcss, szőke, barna és feketén, frtv, dr. Heider fogpora, á 3 ° kr., mindig friss adagokban van nak raktáron.
Továbbá valódi angol é* fran-t-t^» illataserek, mindennemű virágban, latja 28 kr.
Van saerenesém a t ca. közönségnek nagy raktáré illatszereket, szappanokat, kenőcsöket stb. ajánlani, jelesen as első pári-aai és leadoai házaktól, kik a béoai világ ki áll itáson többnyire érdena-éremmel tflntetóek ki, és mégis olcsóbb, mint a vidéken, különösen Dr. Callaasi h a j f e s » 6 sa e r e minden ssinb.n, egy évre elegeadő, 3 frt, aranyásókéért 10 frt, mely előbb.ni színét a legrövidebb idő alatt vissaa nerzi. Ajánljuk még aaom fraaazia c h o c o lá d ék at, melyek aa 1875. évi béeeí világtárlaton haladási érmeket nyertek. Fontja €6 krtól 3 frtig, as o ross tkeát, fontják á 4 frt, ^ fontos, ísm doboaokbaa á 1 frt. Eseakivtl mindenneafi gyógy-s*{**erek «. u. öakly*tiro«ó, j fecakendŐk, kötelékek is a l*gjatányosabb áron kaphatók. Ugy-ssimtia Kátküldünk illatszerdobozkákat 1 frttól 10 frtig. Bonbo-nienröket chocoUdé vagy francaia bonbonnal á 2 frttól IS frtig. Fogkefék és mi* pipereszsrek nagy raktára. Kérjük a n. é. közönség bizalmát, minden kérdexőskődéare azonnal válaszolunk ée orvosi tanácsokat adnak ingyen. Valamennyi karesett csikkek Pá-ris ée Londonból raktáron vaasak, megrendeléseket Párieból, valamint megbízásokat kelyból díjmentesen eredeti számla mellett teljesítünk. ^
k száBitásokat vagy késapéaaküldé* vagy pedig poetaatáa* vét Tjtján teljesítjük, a szállítás rögtön a rendeld beérkezte után Urtéoik; a csomagoláai díj as árakba sár be van értve. 4 legkisebb megrendeli* asonban csak 1 frt lehet — HagybsnvevŐk különös eredményben résaesfllnek. (1845—4)
Wajtt» M kiadód ^émjroadatalajdonoa ifomajtó nyoaáiá, Na«j-Kaniaán.
Keller Ignácz
Naffy-KanlsB8á.n.
fc(l548-27)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höL gyek, ós gyermekek számára való top&nrak. tárát a legjobb minőségűeket a lehetó jutányos áron.
Ugyszinte figyelmóbe ajánlani bátor vagyok a os. k. katonaság • t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel is külföldi bőrből elfogadok ás kiesitek, az árt legjutáoyo-sabban számítom.
Aa in raktáromban váaároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reioh assortir.ea Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu mögliohat billigen Preisen.
Ferner mache ioh das k. k. Militär und rerehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ioh alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auoh wird von mir gekaufte Waars zu reparieren angenommen.
NAG1 -KA*fateA, 1876. Január 13-&n.
Tizenötödik évfolyam.
---
f üéftzttasi ar: f
> -ifOtX «tit . . 8 ír*, i. :él ««t« . .
mutm ÍO kr.
6 haaábos petittorbac 7, muodiior 6 ■ minden további «őrért 6 kr.
SYILTTÉRBKN »oronkint 10 krert
-.emet fel. Kineatári illeték minden legyes hirdetésért kfilöi i U) kr. fizetendő
Nagy-Kanizsa város
inden l| különf
észAt r
előbb: 0Z
helyhatóságának. nernkiiionben a Mnagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", testület4, a ,Zala-Somogy'' gőzhajózási reszvenytársulat s több negyei
ozlOjnt
BCE^mí
1 i. lan »«eJlemí részét
i illetó rózi^m^n»»''* & i-
szerkeixtőh-''*. Taka-: rék pénztári épület fúld-u t szint, — anyagi részét illető közlemények pedig & kiadóhoz ofir-mmn»»" iut~z«u<tdk-
^ SA^OJCÍZSa
Wkssíctbáz
Bérmeutetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
Crátok tiuu nem f küldetnek. I
—-- - -«lig
a ,nagy kanizsai takarékpénztár* a , zalamegyei általános tanito-és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteukiiit ketszer, vasarnai>- a csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape
Egyik napi kérdés.
A nemzetek élete kettős, élnek önmagoknak őséinek másoknak, azaz: élete belső
o *
és külsó; nehezen létezik nemzet, mely lételeért idegen elemekkel nem küzdött, mely mások gyámkodását vállairól lerázni nem törekedett volna vagy békével, vagy fegyverrel kezében.
így éltünk mi is; küzdöttünk minden talpalat földért, melyet magunkénak mondhatunk; a magyar nemzet sok századon át nem élhetett önmagaaak, amit megnyert ma a vámon, holnap elveszité másban a réven ; a folytonos küzdelmek közepette, hogy alkotmányos életét biztositsa, áldozott igen sokat; hogy megmenthesse'' nemzeti éder nyelvét, ósj alkotmányát, lételét, áfcgyon sok kérdés, nagyon-sok jogos kívánalom megoldatlanul, teljesítetlenül maradt az utókorra.
Kgy ily égető kérdés: nemzetgazda -szati bajainknak orvoslása. Tény, hogy közgazdaságunk a bukás szélén áll; szomorú tény. hogy kereskedelmünk és iparunk majdnem szenvedőleges teljesen, hogy földmives osztályunk valódi földhöz ragadt szegény ; pénzhiány, bukás, vagy legjobb esetben tengődés a mi napirendünk; mellettünk a szomszéd Ausztria ipara, kereskedelme virágzik, iparos osztálya gyarapodva emelkedik, föld-mivéloi jólétnek örvendenek; itt az olcsó péuz a legproductivebb beruházásokba fek-tettetik, melyekből dús jövedelem kinalko-zik biztos szamokban, nakink a drága pénz miatt meglevő csekély vagyonunkat is el kell vesztegetnünk.
Az általános betegségnek elismert gyógyszerül országszerte az önálló magyar vámterületét fogadjuk el; hazafias aggodalmunk csak ezt tekinti mélyen sújtott baja-
inkból kivezetésre egyedüli alkalmas eszköznek, jólétünk, felvirágzásunk alapjanak; <*s mennyi ellensége van e nemzeti jogosult köve-, telésnek ; sokan elismerik ugyan, hogy az önálló vámterület üdvös lehet, de mostani, viszonyaink közt politikailag, czéiszerütletí''-uek, sőt kivihetetlennek állítják, s küzdenek, dolgoznak ellene teljes erővel; mi teljesen ellenkező nézetben voltunk és vagyunk; nézetünk szerint ez a tartózkodó, hatráró, fu-tó politika bizony oda vezet bennünket, hogy a kö.iös vámterület boldogitó árnyában any-nyira elzsibbad a nemzettest, hogy végszegénységre jutván, nem lesz az a politika, mely felemelje, nem lesz az a kar, mely a nemzetet a végenyészettói megmentse ; mi a közös vámterületet a nemzet eíszegényi-tésére, tönkretevésére irányzottnak tartottuk és tartjuk mindenkor.
A természet általános törvénye : védd, ápold a gyengébbet; és nagyon sajátsagos, sokan e gyengébbek közül épen óumagokat nem védeni, de alázatosan feláldozni hajlandók. A legczélszerübb nemzetgazdasági törvényt — a mi y lapja egy nemzeti jólétnek — félrevetik, e szívós, kitartó nemzetet önmagokat ámítva, képtelennek hiszik e változtatás keresztülvitelére; elfeledik a nagy iparállamok fényének, hatalmának emeltyűit.
A világmüveltség magas színvonalán álló külföld száz és szaz alkalommal tünteti ki nyers- és iparterményeinket, elismerve haladásunkat, hirdeti életképességünket; a mit határozottan állit rólunk a külföld, azt magunk nem hiszszük el magunkról I! ?
Azt mondják, nincs pénzünk, nincs mivel állítsunk, létesítsünk gyárakat, hol nyers terméuyeinket magunk feldolgozván, kiviteli
kereskedelmünket megállapithassuk ; mi erre annyit válaszolunk, hogy az önálló vámterület létesülése forgalomba hozza igenis azon tetemes pénzösszegeket, melyek a mostani .szorongatott helyzetben gyümölcsözés nél-küLhevernek és majd emeljük pénzünket az által is, hogy korteszászlókra nem küldözgetünk külföldre százezreket; s nem küldünk megszámlálhatatlan pénzeket improductiv, mikor saját munkásságunk gyümölcseit észszerűen értékesíthetjük ; s egyébiránt is akkor lesznek gyümölcsöző befektetéseink, oly czéira pedig a világ pénzemberei szívesen segédkezet nyújtanak.
Hazafias meggyőződésünknek és óhajtásunknak bátrak vagyunk nyilt kifejezését adni akkor, midőn kérve és bizalommal fordulunk a magas kormány elé, hogy az önálló magyar vámterület felállításával hozza meg azt az uj évet, azt a kort, mely után — a költő szavaival élve —„buzgó imádság epe-dez százezrek ajakán ! *
TÖKÜK ERNŐ.
Miként lehetne
a tanítótestületek közt tudományos paeda-gogiai alapon a tanítás ós nevelés terén egyöntetűséget behozni; — összekapcsoltban a szakosztályok működésével ?
— Olvastatott: Sfimegh-járás tanitókörének 1875. nov. hó 25-én tartott közgyűlésén. —
A föltett kérdés magában véve oly tágas mező, melyet megtekinteni több oldalról lehet; következőleg megoldásánál nem lebeghet más előttünk, mint bemutatni egyéni nézetünket és ájtala minél több szakférfiú figyelmét felhívni ; ha hozzászólások után ezen értekezésből egy szemernyi a többség véleményével találkozik : elegendő jutalmunk ; ellenkező esetben pedig nyugtat bennünk a gondolat, hogy a kitűzött
czéinak iparkodtunk megfelelni — szem előtt tartván: győzzön a jobb !
Az egy öntetüség ha valahol, ugy bizony -nyal a tanügynél szükséges, hogy legyen ! és ha széttekintünk hazánkban, hol nincs ez leginkább, mint épen a tanítás és nevelés terén. A tanítás és nevelés terén leendő egyöntetűség kérdésének megfejtése nemcsak a tanítótestületek között, hanem az ország minden tanodájára vonatkozólag az égető kérdések egyike. Egyesülésben rejiik az erő! Tudjuk — minden iskola, legyen az felekezeti vagy nem, ugyan egy ha-zanak nevel honpolgárt es honleányt. — ~&zt mondja a közmondás: „segite magadon, az Isten is megsegít" — sajnos, még mindig ezzel fixet-getik a néptanítót !
Tétlenek ne legyünk, sőt ellenkezőleg: munkálkodjunk erőnkből kitelhetően, éljünk odaadással hivatásunknak, de ha a magasság-belin kivül földi segedelemre van szükségünk, ne hagyassunk kitéve a kimerülésnek, mert az anyagi hiányosság zsibbasztólag hat a szellemi munkásságra is! Lássuk, mennyiben egyezhető össze az egyöntetűség eszméje e felhozott pa-'' naszszal ?
a tanítótestületek alakulását akarja ax li>72-beu 23,20 l.sz. alatt kiadott ministeri ,Szabályrendelet* is, kimondja a tanítótestületek és járási körök szervezései; rendel a gyűlésre menő tanítónak 9. §-ában fuvar-és napidijt, — ezáltal könnyítetnék az egyöntetűség valósitáaa ; e hiányosságánál fogva a község e rendeletet, sót a szolgabiróság szorgalmazása ellenében e kedvezményt önkényesen megvonja, mert hiszen csak a községi tanító köteles járásköri tag lenni, így csak neki kell kiszolgáltatni. Eszerint egy oly járási körben, hova 18 község tartozik, ezek közöl egyben létezik községi tanoda : egy menjen segélylyel gyűlésre, a többi kövesse jó szándékát, — mit az anyagi rendesen korlátolni szokott, igy természetesen kevés a gyűlésen megjelenő tag. — Ezen egy pontból is látható, hogy ily értelemben véve a dolgot, a szabályrendelet nem sokat lendít az összejövetelre, mely az egyöntetűség létrehozásának egyik fő kelléke. Tán önmagunkban a hiba, nem karoljuk fel kellőleg az ügyet ? — Készben igennel

TÁKCZA.
* • •
Népdalok.
VI.
Megy a huszár ablak alatt. Magyar, mint a népgondolat; Barna kis lány néz utána. Hizon máskúp szive fájna ... ^
Bftvíis legéuy az a huszár : Ugy tnegoaÖnöíT, ha gyalog jár; Mikor meg a lovon látod, Miutha látuál délibábot.
Felpirul a kis láiy képe, Ugy elnézné, ba nem télne ; Hejh 1 ne féljed, kacsints rája : Hisz'' az Isten katonája.
vii.
Titkon nézek szép szemeid egébe : K.\gy:»g-e rám csak egy snpár belőle? Egy mosolyért, melyben szived g\ulu.i ráin, E világot mindenestül od''adnám.
Mért is volna ez az élet énnekem, HogyAa üdvét megtagadnád, kedvesem ? ! Hiszr a nélkül olyan a szív egymaga, Mint a borús, csillagtalan éjszaka.
A szerelem Isten eaókja, égi láug, Örökségül még az éden hagyta ránk .... Kis menyország, mit egymásban föllelünk, Ez a földön boldogitó mindenünk.
* A
Oh ! szeress hát, ezt daloljí a madár, Ezt üzeni ezer bimbó, napsugár ; ... . Kikeletre nyisd fel édes kebledet : 9Á virágnak mejjtiltani nem lehet."
hajgató SÁNDOR.
A szinfalak titkai.
leplezések a vidéki színészet ügyében. Irta: Keöd József,
hajóé kapitány.
(Folytatás.)
• -lőadás folyama alatt egyszer csak hívül hozzák neki, — mi elég nagy tapintatlanság volt, — hogy neje haldoklik. A színész fájdalmasan feljajdul a színfalak mögött, feje lelett összekulcsolva kezeit.
Az előadás folyt s az ügyelő figyelmezteti, hogy elmondták végszavát, menjen be je lenésére rögtön, mert pausa van a színpadon.
Ez beugrik, foiytatja szerepét s annak megfelelőleg ugrál, hajlong, nevet és dévajkodik.
Az előadásnak vége, a szegény színész mintegy erüh rohan haza s a szerető nőnek két kis élő gyermeke anyjának csak h ü 1 t tetemet ölelte s csókolta.
Ilyen a szinész élete!
A közönség az ur! mert a belépti dijat lefizette, ő mulatni, élvezni akar. Vele nem szabad éreztetni azt, hogy a nyomorult szinész lelkén skorpiók rágódnak.
Még csak bucsu-csókot sem nyomhatott messze útra távozó kedves neje hidegülő ajkaira !
De ha már a nősülés szentséggé emelt hivatás legalább csak egy kis anyagi jólétet biztositana a szinész állása, hogy a nősülésnek — reá nézve malum necessariumnak — ktívetkez-ményeit könnyebben tűrhetné és szenvedhetné az, kinek az élet bármily állású s állapotú egyénei közt tán legtöbb lelki nyugalomra volna szüksége.
Legalább egyesek ne zsebelnék csaknem nyíltan egy egész társulat szerény jövedelmeit s ne harácsolnának magoknak pecsenyére valót bőven akkor, mikor a szegény tagnak száraz kenyérre való is szűken marad.
Arra már van eset nem egy, hogy igazgat ó, ki semmivel kezdte, pusztán a színigazgatói jövedelméből földesúrrá, tőkepénzessé lett jókor, mig arra is számtalan eset van, hogy a tag, ki a színpad deszkáin nyomor közt megöregedvén, ha meghal, vagy a helybeli kórházból annak- költség fedezésén négy gyalulatlan és festetlen láda alakú deszka közé zárva, vagy pedig tagtársai által önmagok közt összeszedett filléreken temettetik el.
Némely igazgató kapzsiságának igen-igen sok szinészcsalád lett már áldozata s lesz is, mig igy tart.
A nős szinész és férjesűlt színésznő, mint bárki más is, összekelés után idővel az ideális-musból kisebb-nagyobb mérvben visszaesik a realismusba.
Látja, hogy a szellemi lét az anyagi léttel ugyancsak nagyon is össze van kapcsolva, enélkül amaz csak a pusztaságon lengő csalóka délibáb.
Érzik a hiányt.
A férjnek fáj az, ha szeretett nejét nélkülözni látja, a nőnek viszont és mindkettőjök-nek, ba kís ruhátlan gyermekeiket éhezni látják.
Egyik félt a másik érdekelt fél nyomorúsága bántja. Egyik is, másik is szemrehányást tesz önmagának s csupa gyengédségből azt képzeli, hogy ő oka a nyomornak 8 meghasonlik önmagával, mely meghasonlás viszonylagossá fejlődvén, a szemrehányás kölcsönös és a boldogtalanságnak szörnyű képe tárul fel szemeik előtt.
És mind ennek a kenyérhiány, a nélkülözés az oka.
Innen magyarázhatók a gyakori elválások 8 a még gyakoribb törvénytelen házasságok. Mert okulva a szomorú példákon, egy kis könyelműség és könnyű gondolkozás birtokában — semmi esetre sem menthető módon — sokan inkább törvénytelenül állnak össze, csupa ] előrelátásból, félve az eshetőségektől.
És e tényállás, hacsak meg nem szűnik, 1 egymaga elég arra; hogy a színészet erkölcsileg | soha sem fog felhatolhatni azon magas polcsra, ; melyre hivatva van.
Mily botrányos az a közönségre nézve is, ha a boldognak vélt, ismert, törvényesen egybekelt szinész házaspárt, midőn a társulat idő fordultával ismét visszakerül ugyanazon városba, külön élni látja a férjet és feleséget, vagy egyik távollétében a másik már mással él törvénytelenül, miből még az a botrányos eset is következik, hogy itt és ífmott két, — három nő is viseli ugyanazon férj nevét, rövid együtt-léti birtoklás következtében s megtörténik nem egyszer, hogy két ily nő, — egy férj nevét viselve, ki szinte jelen van — egy ugyanazon színtársulatnál működik.
Lealázó ez és szomoritó! Lealázó, mert a közönség nagy része, mely a színpadon megtapsolja őket, az ily tények miatt az utczán elfordulni kénytelen tőlük és méltán !
Egyesek miatt szenved, és pirul az egésx 1 Szomoritó.. mert a társadalmi élet eme kinövései mély én sajgó sebeket ütnek magán a sziniügyön.
Az ily botrányos elválások és törvénytelen összekelések már annyira napirenden van-
kell felelnünk. A fönnebb emiitett akadályon kívül még azon önvád is merül fel, hogy nem szeretjük hőn a szellemi munkálkodást; mert tán vagy hiányos képzettséggel léptünk az önállóság terére, vagy oly düa az elfoglalt állomás, hogy szabad időnket önképzés helyett — ööfen-tartásra kell fordítani.
Ez utóbbi álul fölmentettünk a hen/eség vádja alól ; — ezzel azonban meg nem elégedvén, szívből óhajtjuk, az egyöntetűség behoza^ tálát, — miért szükségesnek tartom gondolat
menetünk tovább füzesét:
1-ör. A képezde, 2-oraz.l872 ik ministen szabályrendelet módosítása, 3-or a tanfelügyelet, 4 er az országos 100 -as bizottság és 5-ör a tanítók fölött < .
L Minden üdvöset, hogy maradandó le gyen, már csirájában kell kezdeni; ebből kiin dúlva, a képezde az elsó - tulajdon képen en uek vezetői, hol és kik álul az egyöntetűség létre jöhet; miért ezen czél elérésére kívánatos volna I-ör : Az ország összes unitöképezde (állami és felekezeti) tanárai tartsanak évenkint
• egy álulok megállapítandó helyen gyűlést, értekezzenek hazánk néptoktatására Vonatkozó ügyekről; haUrozzák meg (a vallásiak kivételével) a használandó tankönyveket, — ezuUn dolgoztassék föl ezekből minden képezdében egyenlő mennyiségű anyag; - ezzel szűnni fog a képzelödés a tanítókban, ha államiban és viszont — ha felekezetiben végezte : többet tud; az ily képzelődés a viszálykodás szülője, a vi-szálykodás pedig az egyöntetűség behozásának legnagyobb gát vetője. Első óhaj tehát: a Uni-tóképzésnél kezdessék az egyöntetűség !
2. Szereztessék az országban létező képez-dék Unáraiból egy bizottság, ezen bizottsághoz küldessenek be minden ujabban megjelenő tanítóképzésre, valamint nép- és polgári iskolák számára irt könyvek; e bizottság átWzsgálaU után terjesztessenek föl a magas ministeriumhoz; felsőbb helybenhagyás után közöltessenek a „NépUnitók Lapjáéban, ezzel elejét vehetnők a későn érkező tanácsoknak, — mert jelenleg nem egyszer oly időben olvasható valamely Un-
'' könyvi bírálat, midőn abból már néhány 1000 példány Unitók és növendékek kezében van.
3. Az egyesült országos képezde Unári kár kisérje figyelemmel a tanítói testületek munkásságát, merítsen a tanitók gyakorlati működések sikeres eredményéből a Unitóképzésre; az észlelendő hiányoknál ellenben nyújtson irányt a testületeknek hivatalos szaklap utján. Ily működés által -fenmarad a bizalmas kapocs képezde és Unitók között, igy a képezdei Unár folytonos képző unár leend, kettősen felel meg legszebb hivatásának, működvén, mint az egyöntetűség fsnUrtó apostola. Midőn ezen elősorol takat egy külön, a képezdei Unárokra vonatkozóministeri szabályzat álul vélnők elérni,
— következik II. az 1872. szabályrendeletnek mikénti módosítása.
a) Ha a rendelet a felekezeti Unitókat nem is kötelezi járásköri taggá lenni, — követelje legalább, hogy minden Unitó Urtozik bármely általa választandó kör vagy felekezeti ta-nitóegylet tagjának iratkozni.
b) Az egyletek vagy járási körök fenál-lása, mint az egyöntetűség létrehozásának és állandósításának eszközei okvetlen szükségesek levén, mondaesék ki a szabályrendeletben : a
Unitói gyűlésre menő Unitónak (felekezeti kü-
»
nak, hogy szinte ragálylyá fajult. Egyszerűen, anyagi helyzet szülte kellemetlenség, többszöri szóviu, összekoczczanás és a nő könnyelműen elhagyja törvényes férjét, könnyű módon lehetvén minden előítélet és pirulás nélkül rövid idő múlva egy másik férjet s ha annak oldala mellett sem virul élete, mint ő szeretné, csakhamar egy harmadikat s igy tovább, kivált, ha házasságuknak gyümölcse nincs.*)
Igy lesz idővel egy törvényes házaspárból
— mely boldog leendett az élet más körülményei közt — két törvénytelen házaspár ; mert a késő megbánásnak egyenes kifolyása, hogy az usus-sá vált módon egyik fél is, a másik is vétkes kárpótlást keres és akar szerezni magának és szerez is.
Az ily elválások és összekelések, aránylag számosabb törvénytelen pároknál con amore megy, még akkor is, ha gyermekeik vannak. E*en, egyedüli házassági szerzeményeiken meg-, osztoznak szépen s egyik fel, a másik le.
S mind ennek alapja szorosan véve ko-rántsem annyira az erkölcstelenségben, hanem
• r nyomor és kenyérhiányban gyökeredzik. Quod
erat demtmstrandum !
Az emberiségnek szüksége volt Krisztusra, az isteni megváltóra, de a vidéki színészetnek uj, korszerű megváltásra volna szükségei
H o''g y lehetne a bajon segitni?
,E toi et Dieu te aidra....."
a) Megyék rendeztével jelöltetnének kí, egy, két, vagy több megyéből álló — azok nagysága, gazdagsága s népességéhez képest
•) 1« m erek egy tzinéaxoSt, ki törvénye« félj ét, elflö gyermekük temetése ntán ily «avakkal lepte meg: .A gyermek meghalt, most már nem köt boasád semmi •hát elhagyiik.* — Rörid id5n meg ú tette. K
lönbség nélkül) tartozik a község fuvart és 2 frt napidijt kiszolgálUtni.
I c) Tartassék évenkint két járásköri és minden két évben egy megyei általános tanító-testületi gyűlés. A megyei gyűlés évében, te-kintettel az anyagi viszonyokra, az egyik járás-köri összejövetel elhagyható.
Hf. A.tanfelügyelet köiremii-k ö d é s e. Követelje megyei tanfelügyelő a járási körök éa egy let-le tői tagjaik névsorát — intse a be nem lépőket, buzdítván őket a gyűléseken személyes megjelenése álu!; szolgáljon az ösz-szeállitott jegyzék, mely a Ugoknak kifejtett tevékenységöket is tartalmazná irényadmfi az állami kinevezéseknél, sőt a felekezeti kö/.eg.:k is értesíttessenek tanfelügyelőség utján folyamodó Unitó buzgalmáról. Ily eljárás után bizton remélhető, hogy több tanitó jelenend meg gyűléseken, mint a. szabály rendelet jelen szigorával, mely az igazolatlan elmaradásért a tanítóra pénzbírságot szab, — de nincs senki, ki a büntetési összeget raju bevegye ; mert miként is legyen képes egy Unitói kör, tán épen anyagi körülményekkel küzdő pályaUrs irányában a törvény szigorát alkalmazni ? Körülírt közre működés által tanfel ügy előeégünk fontos tényező lesz az egyöntetűség behozatala és állandósiU-sában ! t
IV. Az országos százas bizottság. „Egy esü-lésben4rejlik az erő" mondatot hoztam fel értekezésem elején, igaz, egyesülés az is, ha egy vi dék, egy megye lanitóitestületté olvadnak; de ki vonja kétségbe a már két ízben megtartott egyetemes Unitógyülésnek számithatlan szellemi hasznát?Hol mutathatjuk be a nemzetnek leginkább haladottságunkat, hol összpontosítjuk czélszerűbben átgondolt nézeteinket, mint az egyetemes Unitógyülésen ''i Miért midőn ily nagygyűlésnek minden 3 évben leendő megtartása nézetéhez csatlakozom, egyszersmind egy véleményben vagyok a IL egyetemes gyűlés álul választott 50-es bizottsággal — osztom nézetét az országos egyesülésre vonatkozó javaslaUban előirányzott '' 100-as bizottság szervezetében is, melyszerint: „Az egyetemes központi bizottság 100 tagból állhatna, kiket az egyetemes gyűlés küldene ki, tekintettel levén arra, hogy ezen központi bízott ság három albizottságra ottzolva, az ország 3 nagyobb városaiban működhessék. — Az egyik albizottság volna Eötvös-alap, vagy ehez hasonló alapokat gyűjtő bizottság, a másik albizottság volna a nevelészeti albizottság, a harmadik az iskola külügyei és a tanító érdekei fölött őrködő bizottság. Ezen három albizottság mindegyike Baját körében magát szervezi, önállóan működik, az egyes egyletekkel levelez — működése az egyik egyetemes gyűlés bezárásától kezdve a legközelebbi egyetemes gyűlés bezárásáig tart. Időközben évenkint egyszer a három bizottság együttes ülést is tarthatna, mely alkalommal az egyes bizottságok működésükről beszámolnak, s e számadásról a szaklapok utján értesitik Magyarorozag Unitóit. Az egyetemes gyűlés előtt közvetlenül együttes gy ülést tarthatna a bizottság, — s ezen
egyesűit gyűlés alkalmával — állapíttathatnék meg mindenkor azon ajánlatok, indítványok, tanácskozásokra előkészített anyagok sorrendje, melylyela 100 as bizottság az elóértekezlet eiutt fellép. Az ily alakban való létesítése az orszá-gos egyesületnek — már csak azért is óhajtandó:
«
aránylagos s z i n i kerületek. Minden kerületnek lenne meg saját, jól rendezett szín • társulata, attól nyervén a Uraulat n e v e z e-t é t is. ^ >
b) Az ilyen megyei, vagy több megyéből álló kerületi színtársulatok kerületek hatarán tul nem vándorolhatnának, egyes eseteket kivéve, midőn közös megegyezés folyUn egyesek, vagy egyik egé»z társulat a másik kerületében, kölcsönösen változatosság okáért ideiglenesen, mint vendégek működhetnének.
c) AlakicUtnék minden színi kerületben egy kerületi főbizottmány, a kerület, vagy megye tekintélyes fértiaiból, mely bizottmányok tiszte lenne a többi közt idő , évszak , hely- és körülményekhez képest az ál-talok bekeblezett színtársulatoknak működési helyét kijelölni s idejét mi-ghaUrozni és a társulat havi- és évi jövedelmeinek és kiadásainak kimuUUsát megtekinteni, figyelemmel kisérni.
Csak ezen illetékes fő bizottmány ok engedélyével mehetnének egyesek, vagy egész társulatok más kerületbe vendégszereplés végett.
d) AlakitUtnék minden oly városban, mely a főbizottmány által a társulat működési helyéül bizonyos meghatározott időre kijelöltetett, — egy városi albizottmány, melynek tiszte lenne a városok kebelébeu működő színtársulat ügyét előmozdítani. A város igényeinek — miután ők azt legjobban ismeri hetik — megfelelő színműveket kijelölni, hogy a működést köztetazés s ebből önkényt folyó pártfogás koronázza. Befolyásuk által a bérlet-gytytébt elősegíteni, pártfogolni é 3 k e z e 1 n i a napi jövedelmekkel együtt.
e) Ezen bizottmánynak tagja lenne a színigazgató is, mint a társulat müveze-
l-ször, mivel igy az országnak legalább is három nagyobb vidéke bevonatván a mökörbe, álula a közönynek gátot vethetnénk, 2 szór, mivel ezen módozata az egyesülésnek minden kényszertől ment, a természetes, lehetőleg czél
hoz vezető volna.
Az ily alakban való egyesülés nem áll semmiféle más hasonló intézmény felvirágoz-hatásáuak útjában — s a mi legfőbb, az egyes <-gyletek független működését is lehetővé teszi."
Ezek uUn tudva, hogy a 100-as bizottság paed<*gogiai szakosztályának szintén egyik feladata a vidéki egyletek közreműködésének igénybevételével megbírálni as országban használandó tankönyveket, — ellenmondás tűnnék ki, midőn fönnebb e fontos ténykedést a képezdei tanárok biráló bizottsága álul kívántuk gyakoroltatni, miért szükséges itt értelmezésünket azzal kiegészíteni, miszerint igen czélszerünek vélnők e tárgyban a 100-aa bizottság paedago-giai szakoszUlya es a könyvbiráló képezde U-nári bizottság együtt működését. Bevégezvén az egyöntetűség létrehozása akadályai, gát elhárítása és czélt előmozdító véleményünket, lás suk az
V. pontban magát a Unitot. Ily előzmények útin meglenne szüntetve minden nagyobb hiány, egyengetve levén az ut, kész u lánczfü-zér, csak szemei legyenek erősek ! Egymás iránt rokonszeretettel viseltető — tettrevágyódó Un-férfiak lépnek az élet küzdterére j egyenlő szellemi virágporral rakódva jön kiki köpűjébe színmézet készíteni a kisded sejtben éledező uj nemzedék számára.
Azonban szorgalom és teendő vár reánk, az erőt tovább kell fejleszteni, szellemi Uppal éleszteni, különben elér a zivatar ; először el-sepri hozott virágporunk, később orkánná fejlődvén, bennünk is a renyheség örvényébe ragad ! Egyesüljünk e mondottak uUn — ha egylet, ha járási kör — csak munkásság legyen. Együttlét alkalmakor osztozzunk a teendőkön előszeretet szerint, p. o. legyen egy körnek 20 rendes tagja, a községek közelsége szerint álljon össze 5 és 5, igy már négy tantárgy vehető fel, képezvén négy kis szakoszUlyt, minden oszUly mas tárgyat vagy kérdést vesz bonczkés alá, a jövő félévi közgyűlés már érdekes leend, minden rész írásba hozván a megbeszélt tétel eredményét. Ily folytonos munkálkodás közben telvén el két év, ekkor megtarundó megyei gyü-lesben a megvitatott tárgyak hozatnának as ösz-szes körök előtt szőnyegre, itt meg beszéltetvén az általános óhaj, mit netán a 3. evben bekövetkező országos gyűlés elé kívánna a megyei Unitóság jutUtni, hol az ügy mintegy egyesült megye unitósága egy szívvel kimondott nézete adatnék elő. Im kész theoriában a terv, csak foganatosiUni kell; attól — hogy nem lehet, ne tartsunk, csak erős akarat, kitartás és ügyszeretet legyen!
Mindezen mondottakon kívül még kívánatos kellékünk a szaklap.
Ha az anyagi nem engedi, igyekezzünk oda hatni, hogy a község legalább a megyeit es egy Unlapot hozasson. Hogy minél sikeresebben működhessünk, úgyszólván minden vidéket figyelemmel kell kísérnünk. HaUrozzuk el egyhangúlag: indítson meg a létesülendő 100 as bizottság egy szaklapot, közöltessenek ebben a hivaUlos tudósításokon kívül a körök, egyletek, megyei testületek jegyzőkönyvei, a tartott felolvasások stb. tömeges megrendelés
tője b még a színtársulat kebléből négy értelmes tag, kik egyszersmind a társulatnál a művezetővel a szereposztó bizottmányt 8 az ötös színi bíróságot kepeznék.
f) Ezen vegyes albizottmány oknak tiszte lenne még az egész országban egyforma mennyiségben megállapított 1-ső, 2»od ésii-ad rendű havifizetésekre (fixum) a tagokat osztályozni azok képessége szerint, haladás esetében, hely ürül tévéi előléptetni, hanyagság szülte hanyatlás esetében pedig alsóbb rendű fizetésre szorítani s helyébe az alsóbb rendűek közül az iparkodó tehetséget előléptetni s az igy történt változásokról a kerületi főbizottmánynak jelentést tenni havanként, vagy negyedévenként, hol is a kerületi színtársulat minden egyes tagjainak havi fizetése, szereposzUlya jegyzőkönyvileg bejegyezve s szerződése letéve van.
g) A főbizottmány tudtával, az albizottmány fogadhatna el szükség idején kezdő színészeket, tekintetbe véve az ajánlkozó, illetőleg folyamodó alakját, hangját, korát stb. de különösen képzettségi, műveltségi
''tokát, melyszerint legalább is gymnasiumi '' .6 vagy reáltanodái 4 osztályt végzett legyen az ujor tz.
h) Az ötös színi bíróság köréhez Urtoznék az ügyelő (inspiciens) és rendező — (kik bírák nem lehetnének állásuknál fogva) mint köz vádlók által a feljegyzett színi vagy színpadon ki-vüli vétségek felett az országos pesti nemzeti színház helyi körülményekhez képest, a vegyes albizottmány álul módosított éta főbizottmány által elfogadott — törvények szerint annak szigorával ítéletet hozni minden hó végével s az aláirt vádjegyzőkönyvet a bejegyzett határozatokkal együtt az albizottmány utján a fő-
olcsó árért fogja hozzánk jutUtni hazánk összes tanmozzanatait. Szerintem, ha igy óhajtunk egyesülni: járási kör vagy egylet, megyei tan-« testület, 100 as bizottság, országos egyetemes I gyűlés, — akkor ily lapra okvetlen szükségünk j van. Ezen kívül a létező megyei lapok szerkesztőit megkeresvén, a közérdeklődés elŐmozdiU-'' sára nem kis befolyással lenne gyűlési értekezéseinknek tanügyi rovatban leendő közlése. Mindezen elősoroltak tő rugója ismét a munka! hogy erre rá is érjünk, igyekezzünk kiérdemelni épen tevékenységünk által a magas kormány és a nagy közönségtől állásunk emeléséhez szükséglendő illő díjazást is; ennek való-sulásáig is felteszszük a nevelésért bazgó ügytársak szeretetétől a lelkes felkarolást, tudván: csak ez álul szerzendjük meg az utódok háláját. Jelen az idő, midőn építeni kell, épületünk pedig csak akkor juthat tető alá, ha összműkö-désünk álul a tanítás és nevelés terén egyönte-ttileg neveljük — majdan a Unitók iránt is elismeréssel v|M^)ető nemzedéket! Addig ¿s: hordjuk szorgalommal és vállvetve az épület hez szükséglendő anyagot, inig a legnagyobb magyar szavak — egyöntetű mukáaságunk ál-'' Ul siettetve teljesülni fognak !
BRUCKER ALAJOS.
Jegyzőkönyv
a zalamegyei általános tanítótestület központi választmányának 18lő. deczember hó 20-án tartott üléséről.
Jelen voltak:-Elnök: Hajgató Sándor, Horváth Pál, Rosenblüh Lajos, Morgenbesser János, Rózsavölgyi AnUl, Tóth István, Schulcz Károly, Be-recz Imre, Páros Endre, Szilvágyi Gyula, Ven-czel Rezső, Schmid Károly, Hoffmann Mór, Récsey György, Lisztner József, Kutor Antal és Németh Ignácz választmányi tagok.
Tárgyak: 1. Elnök bemuutja Lakits Vendel, Lut-tenberger Ágost, Péterfy Sándor és Sretvizer Lajos urak által szerkesztett „A. B. C. és olvasókönyv''-et: Egner Adolf az iglói állt. kép. zenetanára által hozzá küldött fölhívást, melyben az énektanításhoz szükséges és alkalmas műveit pártolás végett ajánlja; továbbá Schneider István a „Néptanoda" felelős szerkesztője és kiadótulajdonosa, ugy Lakits Vendel a „Népnevelők Lapja" szerkesztője által — hozzá küldött felhívásokat a nevezett lapok pártolása érdemében. — Tudomásul vetetik ésEgner^dolf ur az énektanításra vonatkozó fölhívása Rózsavölgyi AnUl zeneUnár urnák áttekintés végett kiadatik. — A „Népnevelők Lapjá"-r.i pedig az előfizetés Horváth Pal népiskolai igazgató ur nevén a zalamegyei ált. inni tó testület részére elrendeltetik.
1. Elnök fölhívja a választmányt a nagygyűlésre kitűzött tételek megviutasára. — Minthogy a fiókkörök nagyobb része e Urgy-ban tartott ülési jegyzőkönyveiket még be nem küldötték, a központi választmány a kijelölt tételek megviutását egy későbbi ülésre határozza.
3. Minthogy a vallás- s közokUUsi m. kir. ministerium álul megerősített alapszabályok értelmében a „megyei tanítótestület^ hivatalos testületté lón, mely a szabályok szerint köteles nyilvános gyűléseket UrUni és azokról hiteles
bizottmány elé jutUtni, hol az év vége fele (szini évet értek, virágvasárnaptól virágvasárnapig) megvizsgálutván, kitűnnék, hogy ki hányszor volt intve, fenyítve, büntetve (mindig pénzbirságban) és miért.
Csak igy volna lehetséges a színészetet megtisztiuni a salaktól; a restek, dologulanok munkakerülők s naplopók élhetetlen seregétől.
i) Művezető igazgatókul választassanak meg azon színigazgatók, kik e téren régibb idő ÓU működvén, kellő értelmiséget, erélyt, szorgalmat és buzgóságot unusitotuk, kikből kikerülvén a létszám, a fölöslegesek, kik nem arra valók, hatóságilag lemondassanak, minek, ha ellenszegülnének is,(?)«ha minden színikerületnek meg less kinevezett mű vezetőigazgatója, a ki nem nevezettek működhetésére hely az országban nem maradván, önkényt is kénytelenek lennének lemondani zsíros állásukról; mert utóvégre is, a provisorius hely Urtóaági engedély még, azaz már nem diploma a csalásra és lopásra. „Fuimus Troes!"
(Vége köv.)
Emlékkönyvbe.
Kanyarul a kocsi ax erdőnek, Lobogtatod mestsirSl kendődet, Lobogtatnám én is, de nem lehet,
Törülni kell könyezS nememet.
»
Alig jöttél s itt hagyss már engemet, £s elvissed magaddal ni remet, Eli* viszed, de mégia itt hagyod, Hadd dobogja ssfintelen — meghalok*
i
BAKDL
jegyzőkönyvet vezetni, — ennek folytán a központi választmány saját üléseinek megtartasara jninden holnap első szómba; délutáni 2 óráját egvliaugulag kitűzi es erről tudomásvétel végen a helybeli tuk. iskoiaszéki elnökséget érte siteni, rendeli.
4. Kosenblüh Lajos egyleti pénztárnok bemutatja évi zárszámadását, melyszerint az lö75. évi bevétel az 1874. évről maradt 25 Irt 4U krajczarral együtt 77 frt 40 krajczárt; a kiadas pedig 63 frt 67 krajczárt Lett; eszerint 1876. évre az egyenleg áttetel 13 frt 73 kraj-r-zár. Mély sajnálatát fejezi ki pénztárnok afelett, hogy az egylet pénztára evről-évre silányabb helyzetbejut, sőt azt állitja, hogy már regen nem volna pénz tárnokra sem szükség, ba a kozponti es a kani/sai járáskor tagjai a többi jarasi kórok példáját követnék: felhívja a központ» valasztmány ügyeimét ezen viszás hui} ¿el elei} tíS mlezkedes aitaIt mugszűnleté-oere, anual J8 iukáub, miulhogy - uiiuisieri aza üalyrendeiet egyenesen kótetezi a községi tanítókat a tagsági dijak leiizetésere, mely kötelezettséget alapszabalyuink jogi- és erkölcsi kötelességükké teszi a jurabi köröknek is. Minden kiadas az alt. tanítótestület érdekeben a központi pénztar teibere ebik, tciiat m<*g a méltányosság is ugy hozza magával, hogy a járási korok a kiadásaink tedezeséhez tagsági di jóknak ielerészbeni beszolgaltatasa álul járuljanak. Az egylet pénztár könyvét uarmely Ug betekintheti, de a letelek egyiket sem leend tag, mely meg nem szavazná, miután édes mindnvájunk érdekében történtek, kivévén azon néhány forintot, melyet elnyomorodott íoldoDiütó tana tok nyertek.
Végül kéri Borunkay es Hoffinann ellenőröket tételeinek megvizsgálása után számada-sat helyesnek nyilvánítani.
Határozat:-
A központi választmány állásánál fogva indittatva érzi magat, hogy a járási köröket uiég egyszer komolyan utasítva a tagsági dijalí^ nak telereszbeni beküldésére, megjegyzendő mar ezúttal, miszerint a hókköcök további kö-¡tuuye oda birja a központi valasztmanyt, hogy usztjéről lekobzönvéo, a kanizsai járaskorrd, niiut mely kötelezettségének mindeddig eleget lKtt — egj testületet kepezzen, — de az ebből eredő keilemeileuségekert a járási köröket teszi teielőssé.
5. Kosenblüh Lajos polg. iskolai tanár az uj-uiér:ék megismertetéséről tarU)it talpraesett
előadást. ''
Ezzel az ülés véget ért. K m. f.
HáJGATO SANJDOR s. k.
elnök.
NÉMETH IGNÁCZ s. k. *
jegyző.
r r
Helyhatósági közlemény.
Az 1370. évi sorozás Nagy-Kanizsán : 187t3. január 15 én felszólamlások tárgyalába, 9 16-án „ »
és bivatalbeli állítottak,
17 én az''l. korosztály 30Osszmig, l -S-án , 1. „ egészen éa a 11. „ 100 sorszámig, n egészen,
w r 19 én a 11. „
n 20-án a 111. „ w
21-én a vidékiek, „ 22-én lezárás.
SZMETTANA FEKENCZ,
városi katonai nyilvántartó.
C _____
llelyi liirek.
— A „Szarra*" vendéglő nagy terme ma csütörtökön nyittatik meg, mely alkalommal a „kanizsai dalárda" tart benne előadást. a d»l esiély müsorozata ez: 1) „Hymnus" Erkel Ferencztől. 1) * Egyveleg" NVusehing Károlytól. 2) ,Nebelfaorn polka" Langentreu Kochtól. 3) „Falu végén" Wuschingtól. 4)Ope-retta „Hans Daüipf" Schiiífer Agosloutoi. Ezt követi tánczkoszorucska. A t. pártoló tagoknak családjaikkal szabad a bemenet, idegenek 1 frt beléptidijt fizetnek. Jegyek előre válthatok t. cz. Halphen Lázár s Rosenberg & Welisch uraknál. Kezdeie ö órakor. — Pénztárnyitás 7 órakor.
— Lapunk mai számához van mellékelve S t e i n János kolozsvári könyvkereskedése és könyvkiadóhivatalának mesés könyvar-leszáilitási felhívása, melyet kiválólag ajánljuk egyletek és olvasókörök, ugy egyéb köl-csonköny vtárak gyarapijására. Tekintve, hogy a magyar müvek aranylag a német müvekhez képest mily drágák, csak elismeréssel lehetünk Stein ur figyelme iránt, hogy számos jeles magyar műnek megszerzését mindenkinek lehetővé teszi. >
_ Meteoroloffiai észleietek a nagy-kanizsai főgymnasiumnal ltí75. évi deczember hóban. Közép iégnyomás; 748 89 millimeter; legnagyobb légnyomás: 75öO mm. 24 én reggel 7 és délután 2 órakor; legkisebb légnyo-
más : 728 4 mm. 4-én este 9 órakor. — Körép • hőmérséklet: — 4*0° C; Kbgmagasabü hőmér , Béklet: -f- 60° C 24-én délután 2 órakor; leg '' alacsonyabb hőmén^klet: — WO® C 1 l én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás : 3*35 mm. —- A levegő közép nedvessége százalékokban: 93-7%; legcsekélyebb nedvesség: 73°/0 31-én délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0-tól 10-ig számítva:) 6*9. Egészen derült ég ésileitetett 13-szor, teljesen borult 44-szer; egészen beborult nap volt 7.—Közép szélerősség (0-tol 10-ig számítva:) 1*3—93 észlelet közül jegyeztetett összesen 73 szel és pedig: északi 14, északkeleti 7, keleti 10, délkeleti ö, deli 25, délnyugati 2, ny ugati 2, esza k ny uga ti 8, szél csen d vol 120- szór. A szeljaratok atalában gyöngék voltak; legerősebb szél fútt 27-én északról. — A csapadék (eső, hó, kodj havi összege: 22 45 mm. — Eső eseit 2 napon, havazott 7 napon, köd volt 9 napon. Erős hava*:»* volt 4-én. E hó lefolyása átalaban ren-des ''.elles volt. Legnagyobb hidegek uralkodtak 6 tol 12-ig, 16-tol lö-ig, végre 30. és 31 én. A hónap leghidegebb napja volt 11-ike, legeny-heL>u 24-iKe. A napi kozep hőmérséklet c«ak 4 napon emelkedett a fagypont lóié. A lold az egesz hónapban hóval tixioit. F.
—t J:áklyás zeuévni tisztelte meg Eich-berg Adolf nagy-kanizmi izr. igazgató taniiót születésnapja eluestéjen, janu&r Ö-an az izr. tanuló ifjúság,mely ala.aiommal értékes ajándék kai is megleptek, tartva németnyelvű szónoklatot, melyre az ünnepelt szinte németül felelt.
— Vasárnap délután volt Maschanz-ker Mór esküvője Weiszmayer Jenni kis-
'' asszony nyal a nagy-kanizsai izr. templomban.
j — Tánczcigalnuik. Február 1 én tar-'' tátik a kisdedneveló egyesület á 1 a r c z o s bálja, az egyesületi kisdedovoda javára lé-ven a tiszta jövedelem szánva, hiszszük, hogy látogatott lesz. Az egyesület válaszimanya el-haiarozta azt is, miszerint egyszerű ruhaban fognak megjelenni, a fekete dominoruha alig kerül 3 forintba. — A nagy kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet tánczvigaiina, melyben a hölgy-közoDseg szinte egy szerű öltözék ben jelenik meg, febr. 19-én isruuk; a háziasszonyi tisztet az idénre is llencz Antal tüzohó egyleti főparancsnok ur bájos neje vallaila magara.
— Szántszándékot gyujtogatót fogtak el a napokoau a Petóh-uiczat>an épen akkor, i^idón az isialió sarkát mar meggyújtotta.
— A rSax* vendégluóén a múltkori zivatar alkalmával egy kis gyermeket viaszaadtak az életnek, kit már félig megfagyva, esz-rneletlenül vittek az utczároi be.
— Modrorics Gergely zalavari apát ur a hernulsi leauy nevelde reszere 50 forintot adományozott.
— A keszthelyi mÚKedve.lók köre alakuló közgyűlései lolyó hó ü án a kellemetlen zivatar következteben meg nem tarthatván,annak az „Amazoua vendéglőben leendő megtartását folyó hó TG-an délután 2 órara tűzte ki s az igen tiszteit úrhölgyeket es urakat egész tisztelettel meghívja az ideiglenes bizottság.
— yyUvanos nyugta. A keszthelyi dalegylet ooldogult Bogyax Lajos ur daiegyleti pártoiótag temeiese alkalmavai a vegiisztelet-nél egy karénekei enekeit, miért is az, liogyay Máté úrtól 10 írt, azaz tiz frt tiszteleidijat kapóit. E tiszteletdíjért a dalegylet nevében k^zouetét fejezé ki. —Keszthelyen, lt>76. január hó 10-én, Poltz Pal, daiegyleti pénztárnok.
— A keszthelyi dalegylet a folyó hó 1 én tartott dalestély tiszta jövedelméből a közs. elemi iskola köny vtara javára 5 Irt, azaz öt frtot oszt. ért. volt szíves adományozni.
— A Zrínyiek ősi várát Csáktornyán mult évi deczember hó 29-én veszély fenyegette; ugvauis a volt kir. ügyészség szobájában ismeretlen okból keletkezett lüz, az első emeleten a tetőzetet (plafond) megemésztve ledónté; nagyobb bajnak azonban eleje veteiett. — Szintén Csáktornyán folyó hó 2 án délután l''/tóra-
--kiT az uradalmi cseléülak állott lángok közepett, a tűzvész mikénti keletkezése ki nem pu-hatoltaihatott. Ez utóbbi helyen a kár tetemes ségét emelte azon körülmény, hogy a cselédség élelmi szereit, zsírját helyszűke miatt a padláson volt kénytelen tartani, honnét alig lehetett megmenteni valamit.
— Az „ Uj Időku czimü hetilap második évfoh ainának 1-só száma csinos kiállításban a következő gazdag s változatos tartalommal jeleni meg : „Az''uiauzás, mint a fajfenntartás eszköze,* Szalay Józseftől; pFalusi-gaz4a-szomszédaimhoz," (ered. költemény) Szemere Miklóstól; »Julié meghalok!" (ered. elbeszélés) Balázs Sándortól; „Az udvaroncz-ruha*4 (Be-ranger költeménye) Szabó Endre fordításában; „A Tartuffe-ök társadalma* (irány-korrajz) (Borostyáni Nándortól); „Örömre öröm- (újévi tárcza) Alman-dintól ; „A legjobb baráf (rajz) B. Büttner Linálói ; „Irodalmi, társadalmi és művészeti hírek. Szerkeszti Benedek Aladár stb.
— Keszthely Jan. hó 1870. A Készt-helyi dalegyletnek folyó hó 1-én tartott dales-
tély e nagyon látogatott volt. Már 7 órakor szép szamu közönség volt jelen a teremben, mig 8 órára ez zsúfolásig megtelt. De lássuk a dalárda mükodeset. Nem tudjuk, minek tulajdonitni a kar gyengeségét, s őszintén megvallva, az utólsó éneken kivül egy sem ment ugy el, mint mi ezt a már annyi idő óta fenálló dalárdától elvártuk. Reméljük azonban, hogy a folyó évben tartandó l-ső dalestély alkalmával e kis gyengeség jóvá leend téve. A szavalatokat illetőleg először Fisch Károly lépett az emelvényre, s Zalárnak „Zi-zima czimü költeményét teljesen átérezve, oly sikerrel adá elő, hogy annak végeztével a közönség őt zajos éljenzés es szűnni nem akaró tapsviharral vegyült „újra* kiáltásokkal tiszteié meg, ki is ekkor Petőfy „Magyarok Iste-nea czimü költeményét ép oly jó sikerrel sza-vala el, mint az elébbit. Igen örülünk azon, hogy Fisch ur a közönség által ily szép kitün- 1 tetésben részesült, s igy legalább B. S. . . L. S. . . és L. L. L. urak kételye el van oszlatva, meggyőződhettek arról, hogy Fisch Károly, a szegeny paraplicsínáló fiának szellemi tekintetben van oly gazdag, sót gazdagabbak, mint ők, kik c költemény eiszavalására bizonynyal képtelennek lettek volna. Midőn nevezett urak a dalárda elnökségét a kávéházban, tehát nyil-\ ános helyen arra akarták kényszeritni, hogy ez F-et ne engedje lellépni; az elnökség (elnök és alelnök) nagyon helyesen és dicséretre mél-tólag cselekedett, midón szavukra nem hallgatva, az illetőt inkább bátoritá a működésre. Reméljük, hogy Fisch ur e nyilvánosan elkövetett személy sértegetést nem fogja egyszerűen elhallgatni. Ezután Harsányi János, „Arany Fók aör-döge'' czimü költeményét kissé tulérezve bár, de azért a közönség folytonos kaczagása közt sza-valá, s- viharos éljenek közt újra fellépvén, A „tülemile* czimü költeményt, Arany Jánostól adta elő. A kedélyes mulatság reggeli 4 óráig tartott. F. M.
— j Legát Gábor cz. kanonok, ki hosz-szabb ideig Zalamegyében Pákán volt plébános, január 5-én este végelgyengülésben Pécsett meghalt. Ugyan az nap hunyt el hosszas szenvedés után Baross Ignacz az esztergomi főkáp-taim lehéregyhazi ispánja. Béke hamvaikon!
— A mint Zala-Egerezegróí értesülünk, í;z ottani torna-tüzoitóegylet önkénytes tűzoltó csapata a felállítandó mászóház költségeinek fedezesere folyó évi január 22-én a Casinó ter-méoen tánczvigalmat rendez; mely alkalomra szerencsés volt Skublics lstvánué ó nagyságát bálanyának megnyerni, mi által fényesen meg van czáfolva azon nemzetünkre szórt vád, mintha a magasabb körök a bon ton megsértésének tartanák a polgári osztály közé elegyedni. Erős meggyőződésünk, hogy a nemes hölgy példája halni fog b a zaía-egerszegi tüzoitok vigalma egyike leend a farsang legkedélyesebb estélyei-nek. A rendezőség is mindent elkövet ennek megszerzesére, mert Kovács Gábor jeles zenekarat fogadta fel a közreműködésre.
— Uj xenemii. Megjelent Táborszky és l''arsch urak zenémükereskedésében : Adol-phmen-Polka. Zongorára szerzé ifj. Fahrbach Fülöp. Ara 50 kr.
— Közgyűlés. Deczember hó 31-én az alsó-lendvai „Polg. olvasó-egylet* fennállásának ö-ik évét ünnepelte megj — a mely napon rendkívüli küzgyülés is tartatott, délután 5 órakor a tagok az egylet helyiségében összegyűlve: Nagy József ur korelnök elnöklete alatt külön értekezlet tartatott, melyben a leendő tisztviselők candidáltattak ; ez véget érve, korelnök kijelenti az értekezlet határozatát; elnökül megváiaaztatott: Zárjeczky Vincze, alelnök Nagy József, háznagy Kelcz Gyula, egyleti ügyvéd Kovács János, könyv tárnok Káposztás Ferencz, pénztárnok Veszkó Alajos, jegyző Vendl Ede urak. Mely után több indítvány és az egylet elintézendő ügyei vétetlek tárgyalás alá; ü órakor az ülés feloszolva, azt szokásos tarsasmulatság követé, melyet több talpraeső toaszt fiiszerezett. B. —
— liövid hirek. Makón annyi a veszett eb, hogy az utczán járni nem biztos. — Komáromban az uzsorások ellen nagy az izgalom, — egyet az utczán agyonvertek. — Böhönye mellett egy vándorzsidót megfagyva találtak. — Patti társulata Budapestre készül. — A sultán haztartása évenkint 50 miliő frankba kerül. — A „Karthausi* 7-dik kiadásban jelent meg. — Januárra az árkeletpótlék 6%- — A salzourgi serfőzőház leégett. — A jóreménység fokán nagy gyémantokát találtak. — Mura-Szombatban decz. 30 án tombolával összekötött táncz-vigalom tartatottt, mely a vasmegyei árvaháznak 02 frtot jövedelmezett. — A Szombathelyi tüzoitóegylet zászlószen telése az idén lesz. — Király né ő felsége egy homorogi nőnek, ki egy -szerre 3 leányt szült, 10 aranyat küldött. — A lőcsei honvédemléket közelebb állítják tel. — Hogy Tisza Kálmán grófi czimet nyerne, meg-czáfoltátott. — Kia-Kéri Kiss Miklós volt honvédezredes birtokain egyetlen magyart sem alkalmaz. — Uchatius 150 ezer frt. tiszteletdijt kapott. — A szegedi izr. felekezeti iskolát köz-
ségivé teszi s hitközség. — Gráczban aműegye
teini magyar hallgatók olvasókört alapítottak. — Hartberger Mátyás gymn. tanár Kaposvárott
meghalt. — A gyékényesi jegyző megszökött, a pénztárból több ezer frt hiányzik. — Miklóssi színtársulata Pécsről Kaposvárra készül. — A műcsarnok javára rendezett sorsjáték 49 454 forintot jövedelmezett — A „Székely Hirlap* részvéthiány miatt megszűnt. — St. Denis városban 62 ember veszett el földrengés következtében.
Vegyes hírek.
— Az időjárás a legutóbbi napokban nemcsak hazánkban, hanem egész Európában jelentékeny, s gyors változást szenvedett. A mult hót elején Európa csaknem minden országában enyhe időjárás volts a hét végén csaknem mindenütt egyszerre nagy hideg köszönlött be, minek az északról megindult hideg légáramlat volt oka. Európa északi vidékein ugyanis a lég-mérsék 24 óra alatt 25 fokot sülyedt. Pétervá-rott a hideg a mult hót végén 27, sőt deczember 31-ikén 32 fok volt Celsius szerint.
— A gáz versenytársa a lég. Azon szerencsés, ki a Mont Cenis alagutat látta, nem hinné mennyi fejtörésbe került, mig Sommeiler mérnök föltalálta azon gépet, melylyel e nagy hegyet keresztülfurták. E géphez nem gőzt használtak, hanem sürüsitett levegőt, mert a gőztől valamennyi munkás megfúlt volna, mig a felhasznált levegő, lélegzéeöket könnyité. Ugyanezen gép vizet is öntözött az üregbe, hogy a hót, melyet a furó dörzsölése okozott, megszüntesse.
— Furcsa házasság. Egy széles körben ismert pesti asszonyság, ki mar 16 év óta özvegy, a napokban ment férjhez leánya férjének apjához. Most már saját leányának anyja és anyósa, vejének pedig mostoha anyja és anyósává vált. Ebből pedig egy is elég !
Hasznos tudnivaló.
Égett magnesia vizben kásává olvasztja a papírból elenyészteti a zsirfoltot.
— Veresbor idezte foltot forró tejben kell mosni, nem pedig sóval meghinteni.
— Régi tojást megismerni: olvaszszunk 7 lat sót egy iteze vizben s tegyük a tojástbele a friss tojás leül, a régi úszik.
— A kenyér nem penészedik, ha anís és köménymagot dagasztunk bele.
— Bárminő üveg: sósavval mosható tisztára.
— Egérlyukba kevés kőolajat öntve, az egerek szagát nem Bzeretve s elköltöznek.
— Tejei a megalvástól, savanyodástól megóvunk, ha egy pintbe 15—20 csepp am-mont teszünk. Forraláskor az ammon elpárolog s tejünk tiszta izü marad.
— A gabonazsizsiket elűzi a magtárakból a kendermag és kenderszár.
— Rüh gyógyitható, ha a kiütés helyei bekenetnek petróleummal.
— Kézreszketés hidegvizzeli mosogatás és görgőlés által gyógyul.
— Csak azon magvak csirképesek, melyek tüzes vasra téve pattognak.
— Tojás hosszasan eltartható, ha lenolajjal bekenjük.
Ertek* es váJtófoiyam január II.
5•/, metaliques 68.60; 5*/. nemz. kölcsön 73.80; 1860-ki álladalmi kölcsön 111.70 ; bank-réazv. 9 05 — ; hitelintéaeti részvények 190.70; London 114.45; magyar földtehermentési kötvény 76.70; temesvári földtehermentési kötvény 76.50; erdélyi földtehermentési kötvény 76.50: horvát-slavon földtehermentési kötvény —.— ; ezüst 105 30; cs. kir. arany 5.42—-Napoleond''or 9 2o''/a-
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
— Mji az?munk hirdetései közt levő C 0 h n Lázár Sámuel-féle hamburgi bankház hirdetményét ktliouüs ¿gyeimébe ajánljuk t. olvasóinknak. fezen világhírű iizlett több, mint 50 év óta fenn áll éa & főnyeremény egy nála vásárolt sorsjegyre esett, azonkhül pedig sok más egyéb kisebb-nagyobb nyereményt, nevezetes : 360,000, 270,000, 246,000, 225,000,183,000, 180.000, 156,000, sokszor 152,400, 150,000, yO,OUO, nagyon soksaor 70,000, 60,000, 4#,C00, 40,000, 36,0o0 b. márk stb. stb. fizetett ki érdekeltjeinek, miáltal sok egyének gazdag tőkepén-sesekké váltak. Ismét lehetséges kevés betétel mellett egy nagy összeget uyerni, mely esetlen 4-50,000 b. márka. Kmlitett bankház még azon oknál fogva is leginkább ajáulandó, mert széleskörű összeköttetéseinél fogva, a nyeremények a nyerő fél lakhelyén fizettethetnek ki. Minthogy egy nagy résztvevés remé-nyelhető, nyújtsanak kezet a szerencsének és egész bizalomteljesen forduljanak Coki Lázár SÁBI8. czimfi czéghez Hamburgban, amely ¿árkit is lelkiismeretesen és gyorsan kielégít.
#) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a Saerk.
Mai számunkhoz vau mellékelve Stein János ur kolozsvári könyvkereskedésének leszállított könyvárjegyzéke.
A hamisítástól óvatik !
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb iut, nint dr f»opp J. 6- ndv. fogorvos ár (Bócsvár 0», Bognergasse Nr. 2.) f o g 6 n j a, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely sétán a fogrésrekkel én foghassál teljesen egyesül, » a fogakat a további elromlástól óvja a a fájdalmat csillapítja.
Anatherln-szájyiz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Svafekbe« I frt 40 kr., » legkitűnőbb »ser a csúzos togfájdalmxk-ban, gyuladá*oknál, & foghus daganatai- ¿8 sebeinél; ftlolvasxtja & léteió fogkövet és megakadályozra annak uj képződését; az ingó fogakat a foghn* erősítése által ssilárditjs; s midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes friaseséget kölcsönöz és már rövid haszuálat után eltávolítja J a kellemetlen szagot. {- 2)
Anatüerln-fOKpasta
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentarija, azonkivül a fogaknak hófehéraéget kölcsönös azok romlkait megakadályozza éa foghust erósbíti.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szép«» tisztítja, hogy annak naponkénti használata áltai nemcsak a kötí>nséges togkő eltávolittaiik, hanem a fogak zvmáii. xa és finomsága is mindinkább tökéletesbül.
Kapható : \*cy-Ka»ii*»án : Belu" Já"«f Koaenberg.
iBoaeuíeld, Weusch, J. és Feaaelhoffer J. kereakedésében. — Pipán
?»chepen J., Keszthelyen: Pfuzterer gyógyszeréaz, Siuger M. Weísa |a. Zala-Egerszeg-n : Isóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy-szerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Sxom< jathelyen: Pillich Ferencz éa Rudolf gyógyszer. HatárSrvidéki Sz.-Oyör-rön: Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Taazkau. ugy Guthard Ti vadai fiainál. — 8zékeafehérvárott ; Lepiann a. Braun J. gyógysz. Lova ¡Berénybeo: Heísler gyógysz. Kalocsán : Horráth K. gyógysxeréss. Kecskeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz [Körmenden: Horváth J.Soxazenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J.| IBögl, Belus és Schröder gyógysz. Szegazárd: Brahsay gyógysz. (Bonyhádon : Kramolin J. Szigetvárott-.Harwarth, Salamon gyógysz. —| iBaján : Michitsch 8t. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett lolnay W. éa E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubinszky gy-''-gyszJ Marcsaliban: Kiss gyógyaz. — Tolnában : üratí gyógysz. — Dunafftld-Ivárott L»ukáca gyógyaz. —Szent-Györgyön: Nöthig. — Alsó-Leudván^ iKias gyógyaz. — Kohonczon: Simon gyógyszerész araknál.
ÓVÁS.
Azt tapasztaltam, hogy as ákalam líti év óta kékített éa kózkedveUaégü
Anatherin szájvíz
hason név alatt hamisittatik és előad&tik.
A t közönség ámítására az ezen hamísitás készítői ugyanazon felazereléat használják, mint minőkkel én a saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy az általam készített Anatherin szájvíz mindenkor teljes czégemmel, j. 6- Popp. oi. kir. udvari fogorvos, Bécs, Bognergasse 2. a cs. kir. osztrák udvari czimerrel ^kétfejű sas griffektól tartva; é» a törvényesen letett óvjegygyel lesz ellátva, és mindazon készítmények, mely- k ugyan hasonló, de nem épen az itt leirt felszerelés * el lesznek ellátva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt is megjegyzem, bogy a hamisított Anatberii. szájvíz, mely gyakran kártékony hatású, olcsóbban adatik el. Azért is, hogy egy részt valódi Anatherin szájvizem jó hírneve a hamisított által csorbulást ne szenvedjen, másrészt meg, bogy a hamisítók ellen fölléphessek : tisztelettel felkérem a t. cz közönséget, hogy a hamisítottnak megö*«n«rt Anatherin szájvizet az eladó neve megnevezése mellett, nálam \a-lódi ellen cserélje ki.
J. G. Popp,
csáaz kir. udvari fogorvos Bécs, Bognergasse 2.
3000 kötetből álló magyar-német
k öl cső n köny vtár á t
ajánlja (1871-3)
WajdiLs József
könyvkereskedése Nagy-Kanizsán. ^
Olvasási dij havonként csak 50 kr.
TÓTH SÁNDOR
RAKTÁR ruganyos á g y a 1 j a k , matráczok,
hsjtott, nád- és ^ tsjt''7q Á wtükrök és
szalma- NAGY-KANIZSÁN f^y.
székekben, vasut-uteza, a városházban, tartókban. .
RAKTÁR asztalos kárpitos bútorokban,
saját készitményü
és butor gyári raktár
SZO M B A TH EL Y RÖ L. (10-2)
GYÓGYSZEREK!
Védjegyemmel ellátva.
Neustein Fülöp,
gyógyszertár a „szent-Lipót"-hoz Bécsben, a Piánkén- és Spiegelgasse szegletén, ajánlja a t. cz. közönségnek ama valódi gyógyszerek sorozatát, melyek minden esetben kitűnőnek bizonyaluk és biztos gyógyulást idéztek elő. Bimonyitvátiyok ezrei megtekinthetők.
Nehéxkór ellen. Viale Cap-sulce 1 frt 4f> kr.
8 z e r s z~á mfa eladás.
Sz.-miklósi uradalomban a móriezhelyi gazdasághoz tartozó -szaplányosi erdőben folyó évi január és február havakban igen szép és éfc&zséges álló kórisfák és S&lfák nagyobb szátíiban és egyenként köbmérték szerint szabad kézből és készpénzfizetés mellett eladók.
Az alólirt a fentnevezett havakban minden kedden és csütörtökön déíelőtt 9 ''óráig a tisztelt vevő urakat a mórifezhelyi gazdasági irodában bevárja.
Móriczhely, 1876. jan. 6-án. (8—2)
Gruner Ernő,
tiszttartó.
Menthin, jeles gyomorszer. a görcsöt lecsillapítja, mint fogke-nócs és sxájviz is basxnos.
Sít. • Erzsébet - féle ezukros vértisxtitó labdacsok.kunnyen szé-kéltető, vértisxtitó és teljesen ártalmatlan ; az alha&i szervek betegségeinél, váltóláznál, a mellszerv betegségeknél, bőr- és szem-fájátoknál, gyermekbetegségekés női betegségeknél igen hatályos s a legtöbb betegség kútforrása : a dugulástól megvéd. E labdacsok valamennyi ilynemű szerek közt legolcsóbbak és legkitűnőbbek. 1 tekercs 8 skatulyával, 120 labdacs 1 frt.
Óvszer ragályok ellen, Dr. Falmont Gardienje 1 frt 00 kr., cholera illat-essenczia 40 kr.
Mellszorulás ellen, fenyőfa sxivarkák 25 drb. 1 frt.
Szemfájás és szemgyuladás ellen, Reichel szembalzaama 1 frt 50 kr. és Eomerahausen szem-essenexiája 2 frt.
Hólyaghurut ellen (kankó vagy fehérfölyáa) Dr. Cadelle lnjectioja 1 frt 60 kr.
Golyva elleu, golyvaszesz 7U kr.
Hápkór ellen, vaskatrauyszörp 2 ft
Mellbetegségek elleu, mú-> észnedv 70 kr.
Mirigybetegségek gorvély kór ellen, norvégiai orvosi hal-zsjr 40 kr., cxukros minőségben 1 frt 60 kr.
Lábizttdái ellen, Salicilanti-suitin 50 kr.
Pályázat.
Tárnokon Zalamegyében a községi elemi tanitó, s egyszersmind R. K. kántor elhunytával állomása üresedésbe jött, következve
Ezen állomást elnyerni óhajtóknak, — végzett tanulmányaikat s erkölcsi viseletöket igazoló okmányokkal felszerelendő és sajátkezüleg Írandó folyamodásaik 1876-ik évi márczius hó 2-ig Zala-Tárnokra bérmente3en alólirthoz elküldendők s ugyan márczius 2-án reggeli 10 órára személyesen is el váratnak.
Az érintett állomással fizetéskép következő, részint határozott, részint reménylendó jövedelmek vannak egybekapcsolva; u. m.
Buza ll1/« mérő , . buza árt számítva 33 frt.
mérő
rósz
Fagyás ellen, Beaume Girome 60 kr.
Bőrfoltok s bőrbetegség ellen : t Storax Créme ÖO kr.
Daganat és sebek ellen, párisi Vallás alap
universal tapasz, 35 kr. Csúx "él köszvény ellen,
illatos köszvénysxer 70 kr. Aranyér e. Royer irja, 1.60. Köhögés ellen, Margaritten
köhögésbonbon.30 kr. Tyúkszem ellen, tyukszem-
gyürü 30 kr. Tehetetlenség ellen, (fér-fioem-gyóngeség) Dr. FrémontRe-generatio-likőrje 2 frt erősitő és üditó szer. Émelygés ellen, Perles d''Ether,
1 frt 50 kr. Histerikus női görcsök ellen,
Le chelles Nevrosxne 1 frt 60. F ü 1 b a j o k ellen, OreiUon 70 kr. Magömlések ellen, Dr. Fré-mont aranyozott labdacsai 2 frt. Álmatlansag elleu, Cbloral-
gyöngyök 2 frt. Udvas fogak elleu, Schrier
fog labdacsai 25 kr. Nehéz fogzás ellen, gyermekeknél, a villanyos nyakkendő 1 frt 50 kr. Válto-láx e., chinai golyók 60 kr. Valamennyi itt meg uem nevezett betegségek ellen is ajánlhatok a t. cx. közönségnek kitűnó b a t á su különlegességeket es azonnal válaszolunk bármely hozzánk intézett kérdezősködésre.
22 frt.
29 frt. 7 frt.
30 frt.
Rozs 11 V,
Lélekpénz .... Temetés .... 15 kereszt harangozó kéve
Tanköteles gyermek......80 frt.
........ 3 frt.
15 akó koleda bor, vagy készpénz árban
számítva.........
10 hold szántóföld . .
4 hold rét.....
10 hold legelő .... 300 □ öl belsőség épülettel 15 szekér tűzifa . . .
70 kr.
33 frt.
58 frt. 30 kr.
(3-3)
Mindössze Kelt Tárnokon, január 1-én 1876.
Kozáry Lász
községi iskolaszéki elnök.
300 frt. o. é.
ló,
A hajak elvesztése és a korpa ellen, El Benito 1 írt 80 kr.
8 O
rr «
Fekete és sárga fogak Odontin fogpor 70 kr.
ellen,
az
Pipere- és illatszer-czikkekból igen nagy
különösen ajánlom.
0
u
U; Haifestő szerűi, Dr. Callmann bajfestéke 3 frt Cruq Réparateur 3 ft.
01 u u
o o o o o
raktárt tartok s
Májfoltok és szeplő ellen, Anti-spiloma 1.50 kr és Dr. Bayer valódi Puiehnrinje «0 kr, 1-50 kr.
A bőr sim&saga, tiuomsaga es puhaságai a ajánlom Cora Pear-pábztat 2 frt, fehér és róxsasxin por 1 frt es 60 kr.
Ismert franczia különlegességek :
Capsules Matico l frt 60 kr. Injection Matico 1 frt 40 kr. Capsules Vial 1 frt 40 kr. Sxivarkák, Canalis indicából, Pate Pectorale George 60 kr. Fayard és Blayn papir 50 kr. Mustárkovásx lapok, Boggiotól
kr, egyes lapok 5 kr. Quina Laroche 2 frt
1 frt.
50
Páté Zed 1 frt Zed sxörp 1 frt 50 kr. Guaranapor 1 frt 50 kr. Blancard labdacsok 1 frt -0 kr. Posphat de fer Leras 1 frt 20 kr. Sirop bypophosphite de Chaux 1
frt 60 kr. Sirop de Quinquina roug 1.70 kr. Vin de Bugeaud 2 frt.
Valamennyi ismert franczia különlegeaeégek a legolcsóbb áron.
Nagybani vásárlók előnyben részééülnek; mindig friss raktárt
tartok a következőkből:
Tömöritett avájezitej 50 kr. Nestle gyenneklisztje 90 kr. Dr. Gölis étpora 84 kr. Anatherin sxájvix Popptól 1.10 kr. Dr. Heider i''ugpora 35 kr.
Liebig huskivonata ''/« font 84 kr. Dr. Pfeffermann fogpora 1.25 kr. Polt resedahajkenőcse 1 frt 50 kr. Dr. Brown hajépentartó szere 1 frt.
Ajánlom nagy raktáramat: illatszerek, szappanok, kenőcsökből stb. az első párisi czégektől. iSzaliczil-szappan, a legjobb és
legolcsóbb szappan a világon, á 25 kr. A Compagnie irancaise csokoládéja fontja 60 krtól 3 frtig. Valódi orosz thea, Vt f°nt 1 -rt* Raktár mindennemű gyógy műszerek, u. m : önklystirozó fecskendők, kötelékekből a legjutányosabb árakon. Nagy raktár fogkefék, arezfesték és siás pipere-czikkekból.
Felhívom mindenki nomabb borokra, u. m. :
Medoc, nigy üveggel 1 frt. i
8t.-Julien nagy palaczk 1 frt 50- 1 Chablix, uagy palaczk 1 frt 50 kr. |
Kitűnő Rhum
figyelmét a külföldről behozott legfi-
Cbampagner nagy palaczk 3 frt Madeira, nagy palaczk 2 frt 75 kr. Malaga, nagy palaexk 2 frt 75 kr.
1 frt 10 kr.
Mejireud-léseket helyből, vaUoiint Berlin és Párisból pro-viaió nélkül eredeü számla mellett teljesitik. A küldemények késxpénx-
*agy utánvétellel esxközöltetnek. (1844—3)
Újév, uj szerencse! Szerencse ós óld&s Cohnnál!
Jelenleg ismét
450,000 b.-márka
nyerhető.
Az országos kormány által biztosított nagy pénzaors-
játék
8 millió 690.000 b.-márkával
jelenleg ismét rendkívüli nagy és sok nyereménynyel kiállítatott ; csak 84,500 sorsjegyet tartalmaz és néhány hó múlva 6 részletben következő nyeremény biztos, u. m. 1 uaicyMierü főnyeremény és jutalom 460,000 b.-márka, esetleg 300,000, 150,000, 80,000, 60,000, 2-azer 40,000, l szer 36,000,6 szor 30.000. 1-flzer 24.000, 1-szer 20,000,1-szer 18,000,1 l-szer 15,000,2szeri2,000, 17-szer 10,000, 1-szer 8000, 3-szor 6000, 27-szer 5000,42 szer 4000, 255-ször 3000, 8-szor 2000, 12-szert500,1 szar 1400, 400-szor 1200, 23-szor 1000,648-szor 600, 1000 szer 300, 75-ször 240, 35-ször 200, 50-szer 180, 28,150-seer 142, 12725-ször 140, 122, 120, 94, 80, 66, és 38 b.-márka.
A második résxlet nyereményhuzáa hivatalosan
f. évi január 20. és 21-ére
tüzetett ki, melyre
egy egész eredeti sorsjegy ára csak 9 frt — kr o. é. egy fél » „ , » 4 ,50 , egy negyed , „ , „ 2 , 25 , Exen as állam cxünével ellátott eredeti sorsjegyeket, a vételár bérmentes megküldése után még alegtávolibb vidékekre is azonnal megküldöm a t megrendelőknek. A hivatalos iyereaéiyla]stroa«t és lysrsaéaypéueket hozás után titoktartás mellett azonnal pontosa* megküldöm tisztelt érdekelteimnek. Széleskörű összeköttetéseimnó 1 fogva aladet nyereaény a nyerő fél IskbolyM is kifizethető.
Üzletem legrégibb és legsxerencuési''bbnek ismeretes. Részes feleim már 360,000, 270,000, 246,000, 225,000, 183,000, 180,000, 156,000, sokszor 152,000, 150,000, 90,000, igen gyakran 78,000, 60,000, 48,000, 40,000, 36,000 b.-márka stb. főnyereményt nyertek. A hivatalos nyeremény kimutatás szerint az október, november és deciember havakban történt húzások főnyereményei
390,000 márka összeget felülmúlnak.
MMm Megrendelés eres eredeti sorsjegyekre rüen poftaatalváoyayal is eszközölhető.
LAZ. sams, cohn
(4—3) in Hamburg.
Haupt-Comptoir, Bank- u. Wectiselgesobáít

egy sxe-
Wajdita József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyoraaajtó ayooaasa, Nagy-Kaoiaàn.
S
O
S''CS à
<8 (S
™ S
s- ï -2 I
M.
^^^^^^ Ci
Ajánlja gazdagon fölszerelt urak-, höl. gyek, óé gyermekek számára való topánrak. tárát a legjobb minőségűeket a lőhető jutányos áron.
Ugyszinto figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonasága t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel ós külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban váaároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich aaeortir.öb Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stiflotten von bester Qualität und zu möglichat billigen Proiaen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verohrungswürdiges Publikum aufmerksam, dasa ich alle Bestellungen vom besten In- und AusländorLeder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekauft** Waare zu reparieren angenommen.
X
SAtil-KASIZ&A. 1676. Jfenuár 16-án.
/


í

Tizenötödik évfolyam,
» ,
•0W1 PTT*'' ''ti 7
Aqv «Am icr.
L
HlriitiMt
fc.n*V>os oetitsorbaá 1 T, ^jwaasworfi B mind*« i Ji. •osabbi /»őrért ó kr.
! ] sm.''rrtKHKS Ktrrt.xiKt 10 kr*rt vé-1
a xuu íei. KinctÁri illeték minden j 5«»r/e» hirdetésért k&IOc 30 kr. fizetendő.
i
1 A la
előbb
A-SOMOG
i

O re
lap «otletni rétztt f
«Krkentűbes. Taka- j rék]>éüit4ri épülő; fiöld-,
szint, — anyagi rész*t '' illető közlemények pe-'''' dig a kiadóhoz oér-ji EiHiirr» i vwndAk: •
Íí Wtaaslaaház- . .
jl Hérment*ii.;,i levelek caak ismert muukatár«
aaictól fogaütatnak .«i
N lU '' I A- *
Kéziratok vusaa nrm kflMirtnek.
nrrn tr
Najy-Kasirsa várss helytoatssájának. neaküljntoan a „nagy kanizsai kersskadelmi « ¡aarbank", a .aagy-kanizsai takarékpénztár'' a .zaJamagyal általános tantto-
• testület", a .Zsla-Somsgy* gőzhajézási reszyénytársulat s tooo megyei és váresi agyasület Hivatalos értesítője
Heteokifti kciszer, usaniaf»- * cs&i in. negjelefi*» »egvev iaféaiym lai>.
—''__j_:__• '' - '' ^ - ____ ____ _________
]-»r. «rám 1676.
Kxfamegye f3orvosát«>l
1
Zalainegyei járásorvos urai hozJ.
Zalamegyének Zala-Egerszegen, 1875^ évi május hó 3-án s folytatva .tartott megyei bizor-iűányi közgyűlés határozata és a nagyméltóságú magy. kir. betögyministeri-j umnak mult évi 31745. sz. a. kelt íefrata folytán kötelességül tétetett, miszerint a községi szülésznőknek megválatztamió nólc a járási orvos itfak által szülészetben «iktattassanak, megyei főorvos előtt pedig tenné-j nek vizsgálatot és csak az. ettől #ycrt jár-, tasságui; elég§i«ges voltat tanúsító okmány alapjau jogosíttatnának fel községeikben á bá¿ászáti gyakorlatra.
Hogy ezen magas ministori leirat és megyei határozatnak olég tétessék, hivatalosan felhívom t. járásorvos urat, hogy járá« sábau í. é. márczius hó tégéig az enliitett (iktatást befejezze s énnek eredményéről jövő april hó elején jelentését hozzám adja bo, hogy én mielőbb a vizsgákat megkezdhessem.
Az oktatásnak populáris és pn«cticus-J nak keli lenni, mintán a t/initando nőnek szellemi oktatásra előkészülete nincson.-
A jövendő községi bábák lövetek é.i nádra-vérfolyásnál has/.uálni szokott fecskendő kezelésére s alkalmazására is betaui-tandók.
Az oktatásbani segédkönyvül ajánlom Torsán-zky József kanizsai járásorvos ur ál« tal tí czélr* kiadott »falu bábája* czimií könyvecskéjét, kinél allöveti fecskendővel együtt o frt o. é., anélkül pedig csekély árért ni eprs? erezhető.
Kelt Egerszegen, 1876-ik évi ja-
nuár hó 7-éu. . Dr. GRÉSZ JÁNOS,
7
Zala megye főorvosa.
tása utján. — Ez irány barr-tett najry fontosságú és sikert igéró lépé>Akról van tado-iuásunk.
A műcsarnok építésére alakult orsxá-gos bizottság ngstanfs közelebb Mailáth H vörgy elnök. riaynal<í Lajos kai "»csii érsek, báró JSupc^a Ferenc/ a királyasszony fóud-\araiestere, továbbá Jó*ai Mór. ^ulszkv 1*''« rencz. baró Podmaulczky Frigyes. Híjtli (^örgy; Tban Mór s Várady €<ibui bizottsági tagok atóinisával tehetősebb városi tör vény hatóságainkat egyenkint folhivta a mú-c-aroi»k építésének bqfirjezésérp szolgálandó nlapitványok tételére. Az országos bi« zot ínány e felhívás közxététck :iltál kétsé-g«u kí\öl azon igen é>*-zerü y.empontból indult ki. hogy miután «íoe.shuxutia^.a szobán forgó czélra már jelentekeny adakoza-sokut t ott ok, az ország {lolgárairak -része ptiiig a jelen súl}''<»s viszonyok között egyenkint nagyobb erőfeszítésre, áldozati a nem képesek, most már a vagyonú ;«Ub tr.s tületeken van a sor s fóleg «•/» fenek válik föladatává a közmű velődéi o/cloknak er/>-lyosebb felkarolása, különö fu ji diíjn línzai művészet támogatása körül, mely téren még ■fddig kev<''set áldoztak s mely úrtlekck mégis az országszerte megindult iparos mozgalommal tagad hatlanul ben») kapcsolai ban állanak
Mert világosan áll előttünk az, hogy ha a városi testületek áldozatkész hozzájárulása mellett sikerülni fogna a műcsarnok épületét tehermentesen, azaz oly módon létesíteni, hogy az országos képzőművészeti társaság, mint kezdeményezője és hivatott ápolója a műcsarnokban megtestesített köz-czéloknak, nem lesz kénytelen hosszú éveken át saját és a műcsarnok jövedelmét az építkezésre fölvett terhek törlesztésére for-
PelHI váa. —— A
A napi eseméiyekzajából nem ériatvo, csöndben, de szakadatlanol folyt a munk?i a mult nyáron át késő ószig a műcsarnoki ban, azon a kis palotán, mely «zéljáÜöa méltó díszben emelkedik a sugara.on s uio 6 elkészül, nemcsak a legszebb bouiévarduiik« nak, hanem az egéíz fővárosnak eg}ikék< 4 disze leend. : Az állványoki b p!é mögött erélyesen ¿¿domborodó oszlopoki a tám; zkodik a diszc*arnok boltozata s pii-lérról-pillérre hajlanak át a f< lkör abku széles ablakok merész ivei. A terméskőj bői rakott homlokza: tavaszsz3l teljesen rN készül; ugyanakkorra maradj m^g a tormáit belső felszerelése, de már ma is tető alatt áll az egé^z «»pület s mint halljuk, jövő léy olojén már mognyilik a mngj''ar uoi vészek háza; melyhez, mint a koronázási dombhoz egy marok földet, ugy át\ itt értelemben a^ ország minden része s a nemzet minden rétege szolgáltatott egy-egy építőkövet. — Szomorú éveknek fényes és dcríllt emlékét fogja képezni ez a műcsarnok, mert viga*z± talólag fogja eszébe juttatni mindannyiunknak, hogy az or>:zíg áldozatkészségé valóban közhasznú, nemz« ti czéloknak szemlien a leg-4 -súlyosabb közviszonyok nyomása alatt sem szokott kiapadni.
Eiröl fényes tanúságot tesz az a kö- , rüimény, hogy a műcsarnok javára a telek árán kivül már 200.000 forintot meghalndó tőke van beszerezve.
Szép eredmény, de a mű teljes befejezésére még mintegy GO.OÓÖ frtnyi összeg &ükaégeltetik.- j
A biztató elózménvek után nem kétel •
ar
kedünk benne, hogy cz az összeg is megkerül és pedig a nyilvános adakozások folyta«
» w
ditani, akkor azonnal megindulhat, az az áldásos tevékenység, melyet ezen hrszágns vállalat létrejöttétói méltán elvárhatunk s nemcsak az iparmuzeum gyűjteményei lesznek ez nj falak közötc hozzáférhetőleg és disze-son elhelyezve és iparművészeti tanfolyammal kapcsolatba hozhatók, hanoin az- eddig rendelkezésre állott járulékkal együt''t éven-kint legalább lá.óOO forint lesz az alapítók között kisorsolandó müvek vásárlaaára fordítható.
Szóval azon előnyök, melyekét az á\ • tal kívánnak biztosítani, hogy iparniu-zeummal kapcsolatos műcsarnok íolépitóío ntja* a hazai művészet éaa hazai magasah''u
mu par kifejlesztésére biztos alapot terem-tfljik a vidéki városi területek élénk rész-vet- *i>Iy;án a>ónnal érvényesíteni befolyásit nem csak tovaros, h3nem a vidéki pol-g;írsá«r ¿rdékeite is s tekintve azon körül-ményt, hogy a műcsarnok építési vállalkozókkal a végieszámolás csak IfC.tl-^an történik. az alapítványok tételére ieljcért vá-r<jsok :j évre osztlia nák fel az elvállalandó torhokí''t s oz esetbon az áldozat mórve is alább száll az oiérendo czélok nagyjogával szembon.
Jly közel állván a kitűzött czél előtt, melegen kell óhajtanunk, hogy az országos műcsarnoki bizottság köztiszteletben álló tagjai által
megindított befejező lépéseket a lehető legteljesebb siker koronázza.
A íiíig;) méltóságú .
vallás és közoktatásügyi m. kir. minixter nr által evgw/élyezett rendkívüli tanjnlyam serdülő leányok számára.
A tisztelt szülőkhöz!
Általánosan és mélyen érzett hiány vá-
ü ,,;.iu ''.1 -■ ■ i____S-.u ---- i''

\J
TÁRCZA.
—=- >
Bálban.
, p , i
A gyermekkort, * ábránd villát
Ki tiálba megy, felrjtae el : Olt elhervad szirtink virága
firűkbecaÜ emlékível.
Oh én szegény leány*
MíihI pmcrÓMfn voltak olykor
Szerettek, mint testvérüket .... Adott «zavnk fülemben cseng méy; SzirembH! szánom most 3ket. Oh én irr.rffény l«ány I
r . '' •
KiíTttrm létnek c*illárféuy«él
Világuk a fény« !« terejr. ; .Mkpitiyi''jretvc kérdik tClem : „Mily .árus a petrewelyem ?" '' Oh paegény leány! . p i i Mutatni jüUem, »ird«)gálok,
Ris« én oly m''egvctett vagy«>1t. ..... Miért nem s»ül«Uam pompás fény *«''»r.t Most tündökölném, mint azok. Ob éa szegény le^ny l
Körüiem rogva-bagva mondják '' „K kis ltáay hagymát ára)
Böjtik, milyen égető küny -
Csordul alá szenipillám róL
Oh ¿n szegény leány !
M (ért hoxál ide te «ngetn ?
Qúnymegvetésüi jé atyán? ¿ias torét a cxéUatoknak Elíre már elgondolám.
Ob én szegén/ leány !
>
Variaaa Mak«o a zenének
Előtte egj lovag terem;*) Karján a legdicsőbboek lejtőin Kicsiny lesv. néki a terem.
Saegény, szegény leány !
Királyné lett diádérc m''lkfll
étemében a legszebb gyémánt — A hála köny r.ig\ og mit titkon Kmlékül táiczosáoak stáat.
. Szegény, boldog W''áuy !
\
Köríil vfcszik, kik megvetették
Miként tövis »e ibolyát , 7 Irigylik tílo nyelt babérját, iJe ő semmit se hail, se lát.
Boldog, bzegény loáuy ''
OTl''rROM ANTAL.
_•__ ; • j. -
A színfalak titkai.
Jsjth y''sek a nvU''ki szivAteet ügyelten. Irta: Keöd József,
hajós kapi''á. y.
(Vége.) 4 ''
Ha pedig as eddigi igazgatókból a kellő létszám kinem kerülne, — értem a. hivatottakéból, — vállalkoznának a JUgok közül is elianicrt tehetségek. »
Így megienne gátolva az, bogy egy félszeg müveltségU (uesterlegény felcsapván színésznek, (dologkerülésből), ha nem, tud ugy élni, mint 6 szeretné,.— mint egy tekintetes urnák dukál, directorrá lesz, truppot gyűjt magához hasonlókból, aranyhegyeket igér, zsebeli a közönséget csupa bazatiöagból, csalja s«ját tagjait s rontja » színeszet hitelét — már a tul
+) B. «ml. Miksa cs. jegy. a tort. bogy og> pulg, szárm. tábornok lányát — kit az ndvari hnlgyek le-náatek — asoa kitüntetésben résseatette, hogy a Oe,-Dé oftáa *lő«zftr MU. tanooú.
ságos elsza párod ás által is — aláássa becsületét szedett-vedett társulatával.
Ez is egy neme a zsebmetszésnek!
A kinevezett művezető igazgatók elsőrendű férfi fizetést,*) rriut műküdú tag, (ha az) a minden előadástól 2, vagy legfnllcbb 3 forintot kap, a miért is a színpadot kellő díszlettel, ruha és könyvtárral s minden egyéb szükséges kellékekkel (requiaitum) ellátui tartoznék.
Ezen felül, ha év végével a színtársulat a kiadásokat levonva a jövedelmekből, tetemes plus mennyiséget volna képes felmutatni,ugy szavazat utján a közbizalom és szeretet kiérdemlett nyilvánulása folytán annak egy részét szintén az igazgató nyerné fáradozásaiért, a többi pedig a városi albizottmány által kezelt közpénztárba lenne teendő aaon pénBbirságg:il eg) ütt, mit a vétségek miatt elmarasztalt tagok minden bó végén lefizetnén«ik, illetői»^ havi gagé-jokból levonatnék.
Ezen kivül minden tag, — a művezetőt sem véve ki — havjfizetésének, p. iuáol h u-szad részét Urtoznék a kozpénztárba fizetni, mi minden negyedévben egy jutalomjáték tiszta jövedelmével gyarapittatván, csakhamar megvetné alapját az annyira hiányzó vidéki szini nyugdíjnak.
Az igy egybegyűlt összeg minden éviregyedben a főbizottmánynak adatnék kellő intézkedés és kamatoztatássali gyarapítás végett.
As egész országban kerületenként ily szcp módon egy begy ült pénz ösezesíttet-v é n, pár év alatt az óhajtott és elérbetlennek
*) A női fizetés aránylag mindig nagyobb, mert több kiadásuk van szini kollékekr», mint a férfiaknak, p. o. minden rendbeli ruhát «tagoknak kell llltlli. y í rí K.
!
látszó vidéki szini nyugdíjintézet jótékony működési terére léphetne.
úgyszólván állandósítva, honosítva lenne a magyar vidéki színészet • ^e hontalan árvája a hazának" országszerte mindenütt j mert a gyakori változásokat és egyesek költözködését nagyban szüntetné az is, ha az egész hazában a havi fizetések egyenlő mennyiségben lennének megállapítva rang szerint s a bizottmányok tudta és beleegyezése s alapos ok nélkül kerületét változtatni egy tagnak sem volna szabad.
Biztosítva lenne igy a színeszet anyagi helyzete s a mi legfőbb: művészi becsülete.
Mennyivel hamarább közelíthetné m$g igy vid«»ki színészetünk szellemi tekintetben azon szent ré.v«;tf amely felé oly régóta irányt«'' nélkül küzdve törekszik roncsolt sajkájával az élet nat;y tengerén, de a mely révet a mostani uton soha sem fog elérhetni, mert a mennyit egy, &i erkölcsiség színvonalán álló, hivatott színtársulat épít, másik t i z százannyit ront.
Szerény nézetem szerint a vidéki színészet igy csakhamar nem tekintetnék oly valaminek, mi az emberi társadalmon — még nagyon sokak szerint — kívül esik.
A szülő n'';m siránkoznék gyermeke után, kire 8 iskolán k-resztül költekezett, azt hívén, hogyha szinéazszé lett, elkárhozott, elveaeett! óh hígyjétek! nem egészen alaptalan nap-
Í''ainkig az édes, gondos szülék keserű köny-lullatása e tekintetben! Előttünk a példa, a nagyon is szomorító példa, a többi küct, hogy a azinétz, ki egy egész élet javát, — testtel, Té lekkel csüggve pályáján — kész örömnael áldozott tel, kit virágsó ifjú kúrában, mint művé''
rosunkban oly tanintézet; melyben a aenlülő Jeány — kikerülve a népiakolábó^ a kor kívi-nalmainak megfelelő kiképeztetést nyern** oly ismeretekben, melyek mai napság már * leányokra nézve is elkerülhetetlenül s/ükségcsek az általános műveltéig elengedhttleu kellékeit és föltételeit képezik.
A gondos scülők. kik irányaik jobb és • zélszerübb kiképeztetéscért a leguugyobb áldozatokra készek, az ily Uuintézet hiányát ugyan a mentiéire lehet, magánoktatással pótolják, de ők maguk tudják és érzik, houy a legjobb magánoktatás is a kellő tananyagot azösz szes tantárgyakban iel nem ölelheti éti ez okból, valamint egyéb okok mellett a szükséges tan eszközök teljes hiányánál togva is. a rendsze res, minden tantárgyat a kellő mért A ben ti gyelembe vevő szakoktatás számtalan előnyeivel még csak megközelítőleg sem rendelkezhetik, eltekintve attól, hogy ez basonlithatlanul kevesebb költséggel jár. ,
Ezen általán érzett hiányon, ezen égető szükségen több t szülő egyenes felszólítására szándékoznak az alólirottak segíteni az álul, hogy serdülő leányok számára a n a g y m é 1 tóságu vallás és közoktatási m. kir. minister ur által kegyesen engedélyezett, a helybeli tekintetes köziégi iakolaszék felügyelete alatt álló rendkívüli tanfolyamot nyitnak, melyben mindazon tantárgyak fognak az illető szaktanárok által előadatni, melyek a magasabb női tanintézetek számára elő vannak írva.
A t. közönséggel szemben a kellő tájékoshatás szempontjából kötelességünknek tartjuk réaaletesen elősorolni azon tantárgyakat, melyek e tanfolyamban előadatni fognak; és pedig:
a) Magyar nyelv: Szép- és közönségéé irály elmélete; bevezetés ac irodalom és irodalom történetbe.
b) Német nyelv: Irály tan; bevezetés az irodalom és irodalom történetbe.
Hetenként 3 órán előadja ,Hoffmann Mór.
c) Szám- és mértan: Métermérték, tizedestörtek, kamatszámítás, terület és köbszámitás.
d) Egyszerű könyvvitel.
Heten kint 3 órán előadja: K o s e n b 1 ü h Lajos.
e) Történelem ^s alkotmánytan.
f) Művelődés-történet.
g) Földrajz és statistika.
Hetenkint 3 órán előadja : S c h m i d t Károly.
h) Természettan.
i) Természetrajz, (télen állat-és ásványtan.)
j) Vegytan. Különös tekintettel a házra és konyhára.
Hetenkint 3 órán előadja: M o r g e n b es ser János.
k) R a j z o 1 á s. ,
1) Diazitmények, virágok.
2) Fejrajz.
Hetenkint 3 órán előadja: S c h u I z Károly.
1) Franczia társalgás.
Hetenkint 2 órán: Rózsavölgyi Ilona asszony.
szet ihlett bajnokát a játékán a megragadó művészetén lelkesült közönség tapeolt és koszorúzott az, végre, midőn az agg kor kiterjesztette romboló kezét feje felett s letördelte a zöldeló lombokat élete fájáról, — midőn teetbon, lélekben megtörve, a viharok edzette munkabíró vállak végre meggörbednek, — dologképte-Icnné lesz, mindenkitől elfeledve,
koldulni kénytelen!!!.......
Nem leverő, nem sújtó körülmény-e ez a működő színészre nézve is, tudván azt, hogy mulandó dicsősége vele együtt lelép a színpad deszkáiról, s igy a nyomor és küzdelem teljes életnek itt szemberek közt semmi más jutalma nincs, csak a koldusbot!!... Ennek tudata iszonyú! Oh! mert nem mindenkinek, csak Egresi Gábornak adatott Istentől oly szép, oly nagyszerű halál a színpadon, egyik legkedvesebb szerepében dicsőén meghallhatni!
Ne többet erről!---
Az általam emiitett, b gyenge tollam cse kély erejével leketőleg körülírt módon a magyar vidéki színészet megtisztulva, nemesbulve mint köztisztelet és becsülés tárgya virágzásnak indulna sújtott nemzetünk és pzegény-gazdag hazánk dicsőségére.
Adja Isten, hogy szerény szavaim, — különösen most, midőn kedves hazánk e sokat azenvedett és még többet üldözött özvegy, édes anya, tartós boldogságot árasztó törvényes átalakulás terén áll, — ne hangozzanak el a pusz tában kiálltó szsvaiként, hanem leljenek viasz hangra kedves nemzetein, — azon nemzet kebelében, mely a nagy-, nemes- ésjóért nemcsak lelkesülni, de tenni is tud!
És ti honatyák ! kiket a közbizalom azon dicaő polezra helyezett, melyre nemesen büszkék lehettek, orazággy ülésünkön nektek jutott - a aagysttrü assrep, * kötóa éa régóta sajgó ae-
Előadáai ayelv magyar éa német.
Ezek azon tantárgyak, a melyeket tan tercünkbe felvettünk s a melyek szaks/.erü, a körülményekbe* kep ^t b< ható tanítása a várt sikert bizonyára eredményezni fogják. Elégsé-geauek tartjuk, ha az értelmes szülőket a fentebbi tantárgyak sorozatára figy el meztetjük.
Átérezve a kötelezettség súlyát, melyet nemcsak a szülők irányában, kiknek bizalmá hoz egyszerűen fordulunk, hanem részben a nagyméltóságú vallás- s közoktatásügyi mimitor ur irányában, ki az engedélyt számunkra megadta, részint a tekintetes iskolaszék irányában, melynek morális támogatásával vissza nem élhetünk, — magunkra vállaltuk: de egyszer tmind teljes tudatában hivatásunknak, ellenke zik elveinkkel, hogy a megnyitandó t a u í u-1 y a ni o i czifra, de üres szavakkal ajánlgassuk. A városunkban tett eddigi tapasztalatok bizonyítják, hogy az üres szavak semmit sem ernek a rendesen caak ámitáara számitvák.
A leány növendékek erkölcsi magaviseletének ellenőrzésére a tek. iskolaszéki elnökség jóváhagyása mellet: Rózsavölgyi Ilona asszonyt kértük fel, ki egyszersmind az előadások alatt is jelen leend.
A tanfolyam juníua hóban nyilvános vizsgálattal fejeztetik be.
A beiratások t. év 11-én kezdődnek a polgári iskolai igazgatóságánál naponként.
A tanfolyam e hó 16-án veendi kezdetét.
A havi dij, mely előre fizetendő minden hónapban, 8 o. é. forintban állapíttatott meg. Nagy-Kanimán, 1876. január 9.
Teljea tisztelettel - MORGENBESSER JÁNOS a. k. SCHMLDT KÁROLY a. k. SCHULZ KÁROLY b k. HOFFMaNN MÓR a k. ROSENBLÜH LAJOS s. k.
Helyi hírek.
— A yyhetediki bál• január hó 12-én. Körülbelül uz éve, hogy Csrneval herczeg január hó 7 én szokta városunkba ünnepélyes bevonulását tartani, az idén azonban ö herczeg-sége a hófuvatok által okozott közlekedési akadályok miatt öt nappal megkésett. De Carneval herczeg sokkal nagyobb szellem, hogysem őt ily csekélység kihozná sodrából s igy legkevésbé sem volt észrevehető a különben kényes herczegecskén az öt napi késedelem kellemetlen hatása. Vidáman, derüli arczczal lépett a Zöldfához czimzetf vendéglő ízléssel díszített nagytermébe s kedve annál inkább fokozódott, minél jobban meggyőződött, hogy az idén ja nuár hetedike január 12-én van 8 nekünk meg is súgta ugy titokban, hogy az idén öt nappal tovább tart a kanizsai farsang, mint meddig a naptárcsinálók nagy serege szabta, mert az ó naptárában arany betűkkel van beírva, hogy január tizeukettedike január hetedike. Aki nem hiszi — számoljon Carnevallal s hivatkozzék reánk ! — De nem is csodáljuk, hogy ily öröin ragadta el a Carneval örökös urát, hisz a nagy kanizsai fiatal-sági társaskör bál rendező bizottsága oly gyönyörű koazorut nyújtott át a belépő fönségnek, melynek minden egyes virága képes a keblet
beket gyógyítani, — emlékezzetek megs. vidéki színészetről is, hisz ennek hurezosai szintúgy Isten képére teremtett lények, mint bárki más, azzal a különbséggel, hogy uíucb teljes polgárjoguk, mert nincs szavazatképességük, és igy hontalanok saját hazájókban, idegenek azon nemzet kebelében, melynek fiai, ( s melynek felvirágzásáért egész a sirig küz-deuek, szenvednek, nyomorognak, lenézetnek, s csak azért; mert vidéki szinész a n e v ö k.
Emlékezzetek meg ő róluk is!
Ugy legyen!
Farsangoló Jurátusok.
— Tolhajz. — Jewxiy Géz/ttól ''
— Nézd csal: k<dves Jólán, milyen msz
| szul veszik ki magukat • U a rózsaszín fod-rocskók. Azután enuek a-tume ;i...!c ír olyan ki-| állhatatlan tormája \.m, kész ^<.inék az egesz i ruh.-t öas/itepni, s nem menni el t bálba!
— Ugyan Berta, hogy mondhatsz ilyet, — Látod? — «rzt a csokrot még ide varrjuk, a tuficát egy kissé fellebb huzzuk, azután kéez a legelegánsabb toilette. — Igy ni! — Valóban
• pompás. — Épen olyan, mint a bazár legutóbbi I számában láttuk. — Laura »dd caak ide azt a divatképet.
Laura nagysám az»ul>sn az ablakon át , nézegetve az utczán járó-kelőket, sokkal inkább | el volt mélyedve, hogy barátnője kérését meghallhatta volna.
— Jolán, Berta! Jertek esak hamar ide ! . — kaczagott a kis csintalan. — Jaj csak hamar! — Nézzétek ki jön ott! . . .
A két barátnő tehát azon reményben, hogy valami bálra érkezett elegáns dandy ben
örömre, lelkesedésre gyulaaatani. Hát egy ko-, '' szorít ilyen virágokból? Ehez járult a vidám 1 kedélyesség, mely hajnalban, hsjnal előtt, sőt hajnal után »« pez»,;ővé t«v.te a jó kedvet. A bál sikerét nagyban előmozdított* a szívélyes nlőrékeov ¡»álanya. Martinkovic« Károlyné ő nagysága kedven vonzó modora a az a válogatott társaság, melynek rendes tátikájául szol gálnak a kanizsai hetediki bálok. Szeretnők a megjelent hölgyek teljes névsorát nyújtani, de irónunkal otthon felejtettük, vagy előre is bocsánatot kei ve azon szépektől, Kiknek neveiről a ini emlékezetünk megfeledkezett, a következő hölgveket emlitjúkmeg: Miau Eugénia, Clementné Palin ból, Caépán Ilka Somogy ból, Csépán Ilona Jakóból, Csesznyák Ilka, Fessel-hoffer Lina, tíélich Emma Pécsről, Godína nővérek Palin ból, Gózony Marcsa, Gulyás Jenőné. Hanny Gizella — Balaton-Magyar ódról, Hencz Ántalné, Kocais Nina, Kollay Ida Kotoriból, Laky Kristófné, Maár Adél, Matoach Vilma, Méhes Marcsa Viáazlóról, Nedeczky k. a. Palin-ból, Pataky Mariska Keszthelyről, Plihál Fe-renezné, Rieffel baroneasc Beleznáról, Roaenfeld Sándorné, Scherz Irén,Skublics k. a. Zala-szent-Mihályrjii^áxy Laura Csáktornyáról, Sümeghy nővérek Söjtörről, Stemmer Kálmánné, Tripam-mer Róza, Vincze k. a. Tapeonyból sat. sat.
— Aucsecz József tanfelügyelő ur irodáját tebr. 1 én felaőbb rendelet következtében Zala-Egeraaegre teazi át Tiaztelt barátunk távozását körünkből sajnáljak, de vigasztal bennünket az a tudat, hogy tevékenyaége caak ugy a megyei tanügyé ott, mint itt
— A kisdedovoda iránt mindinkább örvendeztetőbb figyelem mutatkozik; igy legújabban rendea tag lett Caertán Láazló földbirtokos ur Nemee-Apátiból éa pártoló tag Farksa György cz. kanonok ur Galambokról. A tagsági dijt mindketten öt évre be is fizették.
— Felhívjuk t. közönségünk figyelmét mai számunk piaczi árjegyzékére, mely már az uj hivatalos mértékek aaerint van felvéve.
— Knortzer frigyes ur azállodájá-nak díszes nagyterme jan. 13 án a »Kanizsai Dalárda" sikerült hangversenyével megnyittatott nagyszámú közönség jelenlétében. Gratulálunk Knortzer urnák e roppant költséggel előállított elegáns berendezésű és sok csínnal szépített helyiségekért. Valóban a város és vidék közönségének teljes elismerésével találkozik, s hiszszük, hogy a kis .Hungaria" számos látogatásnak fog örvendeni.
— KendörMrek. I. Koch Ferencz grá-. czi kereskedőnek lávirdai tudósítása szerint keresztül utazása alkalmával az itteni vasúti állomásnál pénztárcsájái 530 irt. uaaseggel éa — jegyzetekkel elvesztette: a kézbesítőnek 60 frt. jutalmat igér. II. A rendőrségnek sikerült 3 falopót elfogni, kik tetteiket beismervén, erről az illetékes hatóság értesíttetett J/J. A legutóbbi időszakban több bujakóros nő gyógyítás végett a kórházba küldetvén, emiatt egy filial-kórház felállítása szükségessé vált
— Keszthelyen a kir. járásbíróság telekkönyvi hatósággal ruháztatott fel.
— Ax , Uj Idők" ez évi 2-ik száma iámét a következő változatos tartalmat hozza: ,A madonna-képek" Váry Gellértől; „A hónapos szoba" (ered. költemény) Kisa Józseftől; nJulié meghalok!* (ered. elbeszeléa) Balázs Sándor-
gyönyörköd hetik, félre dobálva a tunicákat, fodrokat, az ablakhoz rohant.
— Látjátok azt a vén hóbortos Mezóasy-nét, mily ideálisan fogja fel asoknyáját — gúnyolódott Laura — azután milyen büsakén lépeget uj bundájában. — Hahahal--Nézzétek caak, mily édea moaolylyal viszonozza Pesty Pista köszöntését! ;
— Persze! szeretne leánya számára qua-drille tánezoat csípni, — jegyzé meg pikánsán Jolán ka.
— Nevetséges! Pesty Pista már mindenre van foglalkozva, — veté oda Berta, miközben ismét a varró asztal mellé ült, a nagy buzgalommal kezdé fodrozgatni a tunicát.
— Apropos! mit hallottatok kedveseim a bálról ? — kérdezősködött a kíváncsi Laura. — Lesz-e sok tánezos,eljönnek-e a katonatisztek?
— Azt ugyan nem tudom; de talán más újságot mondhatnék — mosolygott Bertácska.
— Más újságot! S ugyan mi lenne az?
— nyúlt majdnem egyszerre a két kíváncsi.
— Hit csak az, hogy Tihamér még ma megjön két barátjával a bálra. —
— • A bálra jönnek meg! Megjönnek a bálra ? — aflVtált Joláu. — No ez ugyan szép!
— Csak hát előbb tudtuk volna, akkor ma nem alkalmatlankodnánk nálatok. (Pedig dehogy nem tudták, hisz ép azért ajálkoztak oly készséggel, hogy segítenek Bertának báli-ruháját elkészíteni).
— No iszeo iesz mit pletykázni megint Szárazéknak ! — visított l^aura.
— Ejnye, ejnye, szedte-vette leányai — kardoskodott Bertácska mamája, ki épen e pilla natban lépett a szobába, — hát annyira félnek az én fiamtól. — No várjanak csak!
— Jaj kedves néni .... de lássa kedves néni — mentegetődzött Joiáa — as a gonosz világ-----
tói; ,Vén koldusnő temetése" (Lenau külte-1 menye) Benedek Aladár forditáaában; .A pár baj" (König E alu Ágoston b.-asélye) Kazah J. fordításában ; „A nyomorék" (Andersen aéje;, „Újévkor" <Tárcza-v«rs) Posa Lajostól; .Meran* (helyirási rajt) Kapczy Zoltántól, .Irodalmi, társadalmi és művészeti hirek" aat.
— Kedden egy látványnak szemtan uj* valék, — a midőn egy szánkó egy nőt csaknem as-renesétlenné tett; — persze a szánkó semmi féle figyelmestető csengetyüvel ellátva nem volt — s ugy nem is lehetett észre venni. Kívánatos volna, hogy a városi kapitányság ez iránt intézkednék, és a cscngetyü nélküli szánkázáat betiltaná. X. Y.
— Királyi Pál bakaakerületi ország gyűlési képvis.rő a január 11 -ki ülésen nyújtotta be a zala^''sgyct gazdasági egyesület kér vényét az erdélyi birtokviszonyok rendezése a a löldmivelée előmozdítása iránt A kérvényi bizottsághoz utaaittatott.
— KárkhmUatásaaz .Orion" általános állatbiztoaitó egyletnek Budapesten az 1875-ik év IV ik negyedére. Az 1875-ik év september, oktober, november és deccember hónapokban a vezérigazgatóságnál 294 káreset lett bejelentve, mely 4259 frt 80 krnyí értékkel egyenlittetvén ki, — as igazgatótanács kár és költségek fedezetére ezen négy hónapra, vagyis szeptembertől — deczembérig az alapszabályok értelmében 4945 írt 95 krt vetett ki, minek folytán as egyes állatfajok s a különböző biztosítási módosatok aserint esen hónapokra a dijak következőleg állapíttattak meg: a) lovaknál ar egyes biatoaitáai módosat szerint 0.A%—1 V/*> b) szarv aamarhánál egyea biatoaitáai módozat aserint 0-,*/«— l-a*/o*c) apró jóaság, illetőleg disznó, juh, kecske éa kutyáknál 17,-2.//,, d) veaz tegléai biztosításoknál 0.*/, — .Orion" ált. ál latbiztositó-egylet
— Következő sorok közlésére kérettünk iel: El nem mnlaazthatom, sőt édes kötelességemnek tartom őasinte köszönetemet kifejezni Alsó Lendva igen t polgárainak és tiaztviaelői karának ; — rövid máafél éve, hogy kedvea ba ráti körüknek szerencsés voltam tagja lenni, mely idő alatt irániam tanúsított szíves barátságuk éa bizalmokért fogadják mélyen érzett hálaköszönetemet. De most miután az andocai k. postahivatalhoz postamesterré levék kinevezve, s e miatt kedves körükből eltávoznom kell; kérem önöket, tartsanak meg továbbra ia jó emlékók éa nemea barátságukban.
• Bognár Mihály.
— Hirdetmény. A ca. és kir. közös belügyminiateriumnak Bécsben, f. é. január 4-én 1892/1875. szám alatt kelt érteaitése aserint 900,000 darab sárgarézből készítenil<* és az egyesek igazolványának elzárására szolgáló tok , ugy ehez tartozó zsinegek kíván tatnak közver aeny utján beaserestetni. A leginkább tudniva ló szállítási feltételek következők : az ajánlati tárgyalásnál csak oly szállitóképes czégek vétetnek tekintetbe, melyek az ajánlt réztokokat saját üzletükben készíttetik: a réztokokból zsi négéstől legfelebb 900,000 éa legkevesebb 10,000 darabnak azállitáaa ajánlható; a szállítás legkésőbb 1876. september végéig oly módon befejezendő, hogy a megrendelt mennyiségből V» rész 1876. márcziua végéig, rész 1876. május végéig, réaz 1876. julius végéig és ''/»
— Világ ide, világ oda I Most farsang van! Különben ha a világ megazól minket mi megszóljuk a világot, azután punctum !
/ Jolán még épen akart valamit mondani, midőn egy csengős szánkó az udvarra hajtott.
Tihamér, a barátai érkeztek meg. A mama tehát sietett óhajtva várt vendégei fogadására, a leánykák pedig félre dobálva a tunicákat, fodrokat egymás után ugráltak a tükör elé, s mindenik talált magán valami igazgatni valót.
— Isten hozott kedves fiam ! Isten hozott! Csakhogy egyszer már megérkeztetek ! — Erre tessék csak — hangzott a folyosóról a mama hangja — erre balra, itt vannak esek a ro&c leányok.
Tihamér nyájasan üdvözölve hugocakája barátnőit, egy hangos puszit csattantott a papának bajusza alá, s Berta rózaapiroa ajakára, azután megkezdődtek a kölcsönös bemutatások.
— Szerémy Laura, Erdősy Jolán kisasz szonyok.az én kis hugocskám legjobb barátnői. — Szerémy Aladár, Sóváry Jenő barátaim, jogászok, dühös táncsosok, tizenhárom próbás gavallérok, kiket nem tudok eléggé nagysádtok becses figyelmébe ajánlani, — mosolygott Tihamér. — Különben Aladárt már a tavalyi farsangról ismerik nagysádtok.
— Oh igen! a kilenczediki bálban na gyon sokat tánczolt Szerémy ur, — nyájaskodott Laura.
— Tessék helyet foglalni! Szerémy ur, Söváry ur, idea leányok mellé! —hangzott iámét a mama biztató ssava. Fiatal embereink pedig nem igen hagyták magukat sokat kináltatni, hanem szépen helyet foglaltak a nők swllett.
(Folyt k5v.)
rést 1876. septemW végtfg átsnoltfálaod?: m *jánlat megtartásának biztosítékául as ajánlott r7.i kitért követelt ár szerint számított értéknek .*>•/,-a bánatpénzül leteendő; végre aa ajánlatunk legkésőbb t. é. január 31-ig déli 12 óráig : i*s. és kir. közös hadiigyministeriumnál meg U —II érkezui. A t. cz. vállalkozók eaen szállitási i. .1 vázaira azon megjegyzés mellett figyelmez-i-tnek, hogy a közelebbi teltételek as alulirt K .-reskedelmi és iparkamara irodájában bete-i. iiiihftók. Sopron, 1876. január 11-én. a ke-r- <kpdelmi fa iparkamara.
— Röi<id hirek. Kaláz közaég háza le-. -ett. — Az idei első udvari bál jan. 16-án tar isAik. — Káró Rothschild A. Londonban meghalt. — A makói postahivatalt feltörték. — Gr. ''l>leky Sándor meghalt — Don Carlos saját t.tborában több lisztet agyonlövetett. — A sze--rdi kiállítást — hír szerint— 6 felsége is meg-
_ Szerbiában kormányválság van. — A Uiigouifs-szobor javára rendezett somjáték húzása elnapoltatutt. — A Kio Ncgro folyam mellett oly elő fát találtak, mely tejet terem. --Uózsa Sándor veszélyes tüdőbajba esett. — (> Irjaége Toldy Férencz özvegyének 20U0 írt. évi J»i'';nzt adományozott. — Orsován egy anya 12 eves hát ag> onverte.— Nemcsak a Vezúv, de az Aetna is kitöréssel lenyegetí Siciiia lakosait. — (ialovics losonczi Unitó megmérgezte magát — A magyar korona területén 317 hírlap jelenik
meg._A medgyesi száazeasinóban a föhtiyen
Vilmos császár arczképe van. — Horton két b^csip^tt ember egymásnak lebarapU az orrát. _ A svéd iskolákban 5039 férfi, s 2776 női U-nitó van. — Kecskeméti Aurél Philadelphiába megy. — lionnáz csanádi püspök eddig egy iujIjo forintuál Lobbet adott jótékony czélra. — 15 pesten had apród i iskolát nyitetuk, IG tanár k''.zt 6 a magyar. —
lta/ók uévaora
Suqy-Kanizsán, 1870. jan. 7 tU január J3-ig,
— „Arany Koronához'' csirn-zwti B/aiiodaba : Koller Ern
ő ügj v. Bpesi. IIu^ Ur Antai ker. Bpest. Schweidier kapitán; . \W uíuvícs főhadnagy, ilolzwarth Ede ker. segéd Marczali. Pály Ferdinánd ügyvj. Kaproncza. Kürnics József vendégl. Tóth-tSz.-György. Bohm 1 erdmand ügyn. Bpest. Vetlusig D. kerületi knp. Fiume. Vértessy ügyv. Keszthely. Preaa-Lurger E. priv. Bécs. Fogel N. ker. Matersdort. J''haller Móricz házt. Gr-ácz. Stauber N. Anker i/i«p. Bpest. Dragutin Jos. pl. Krsnjavi Zágráb, l.enk E. löldbirt. A.-Lendva. Horváth Andor jjriv. Szombathely. Méhész Erzsébet s családja Vrászlö. liaro öchw arzén teld pnv. CzjIi. Báró iíiífieiné b családja földbirt. Helezna. Kovácsics Sándor vasúti mérn. Bpest.
— z a r v a s h o zu czímzett szállodába : Bartos János gabnaker. Siófok. Schmidt Alajos ker. Bregencz. Euler Adolf ker. Budapest. ilayer JS. magánzó^Bécs. Ziomer M. ina-t^anzó Iscbl. Karaj Gábor állatorvos Pécs. Blum .lözsr-f földbirt. Becsehely. Bedekovics birt. B.-Pest. Anderics József vendégl. Barcs. Hofbauer 1). építése. Bp<»st. Adler D. ker. Komárom, llirscbl Henrik taker. Domború. Wandl H. iigy nök BéCi.. Kardos M. ker. N.-Atád. Baán Kálmáu birt. Szabar. Weinberger M. ker. B.-Pest. Marsek N. építész Kaposvár. Damberger J. P. termker. Dombovár. Baumann N. insp. I>é<.''8. Sattinger Gonrád gazdt. Tapsony. Wei-dioger Lipót ügyn. Bécs. Guthard J. ker. Zágráb. Doeker Emil ker. Bodenbacb. Hardt Péter ker. Barmen*. Qlavina Lajos jószágkorm. Pallin. Czigány Bért. ügyv. Keszthely. Kiss Sándor birt. N.-Vid. Schmidt József fóidb. Póls. líanny Endre birt. B.-Magyarod.
— „Zöldfához" caimzett szállodába: Lenr Dávid ker. Pécs. Rutich Béla gazdt. Kis-Komárom. Vésey Mihály földb. Vése. Hofmann Pál borker. Marburg. Weiss Zsigm. ker. Kofzt-hely. Purentésy N. Buda. Toviszky János N.-Topolcsány. Amabule ConUrini Slavonia. Halasi Lajos korcs. F--Pulya. Szy Mária földb. két leányával Csáktornya. Lőberne Károly nejével Veszprém. Mészáros Sándor földb. Keszthely. Bruner N. földb. Palin. Somogyi N. földb. Bakía. Zotureczky N. földb. Palin. Markovici Sándor földbirt. Veszprém. Özv. Sümegbyné leányaival Sőjtur. Nedeczky Kálmán Somogy. Baranyay Géza Somogy. Godina János számi, családja Palin. Clement N. és neje Palin.
— »Oroszlánhoz* czimzett szállodába Turkovics Péter jogász Bpest. Jilly Alajos rendőri főbiztos Pécs. Adrián Dezső honv. hadn. Pécsvárad. Löwy Emil bank tiszt v. Bpest. Varga László s. leik. Kecskemét. Blau Rudolf ker. Mohács. LacheU Jössef szabó Zágráb. Vass Katalin asaz. Barcs. Macsekovics Vilma *dótiszlné és ieánya Vásárhely. Koch N. priv. Pécs. Laraoni B. földb. Wildhana. Puszt A. szerkovács München. Hein Sándor ker. Daruvár. Gróf Orssich Irén Szent-BonártS- Péska AugusL Lórics báróné Bécsből. Schwagel Tamás ügyv. Csáktornya. Spiegel B. Marczali. Müller Ign. ker. Gelse. Hoiczmaan Gy. Csáktornya. Neu Albert ker. Gelse. Pollik Vilmos ker. Pacaa. 8trézsi Pál ügyé«, hiv. N.-Károly. Kluka Ign ács Keszthely. Szalmsy Jóssefíigyv.
Z.-Eg««eeg. Grünwald Károly ker. Pécs. Pé&y László Csáktornya.
— .Magyar Királyhoz" czimzett szállodába: Weiss Albert ker. A.-Zsid. Krisován Faréncz ker. Sz.-Miklóa. BLrisován József Sz. -Miklós. Reich Ferencé földb. Hahót. Vagacz András földb. Ó-Tura. Spargl N. ker. Tálya. Csurl Károly E&rót Bauer Leopold ker. Kaiserdorf. Weiss Salamon Surd. Policzer Náthán Hahót. Steiner Adám Dióa-Kál. Gold Fülöp Cserepes. Weiss Bernát birt. Böhönye. Müller Ignácz Gelse. Müller Gyula Pacsa. Klein Móricz Németujvár. Dirchem János. Schwar-senberger Izidor ZaU-Apáti. Weiler Leopold Tárnok. Schönfeld M. Zákány. Brand Bernát Tárnok. Csánk János Berzencze. Schwarz Hermán Söjtör. Kluger Zs. Söjtör. ^
— Steiner Salamon szMludájaba : Oreskovics János JSémetujhely. Weiss Vilmos ker. Pécs. Weiss Salamon Üurd. Herczog Adolf Varasd. Schvrarzénberg Dávid ker. Z.-Apáti. Löw. Groak kr. Nagy-Bajom. Landler Albert kr. Nagy Bajom. Hofmann Vilmos Eger. Krem-sier József Szakácsi. Baycr Salamon Letenye. Singer Ignácz Söjtör. Weiss Mór Böhönye. Szabó József Balaton-Kenese. Kohn Adolf Ko-márváros. Schleifer Imre Pacsa. Ungár Ádám Szentpénterur. Weiss Lőrincz Bucsu-szent-László. Weiss Károlv OlUrz. B. ck Ign. Bnlháa. Weiss Gáspár Bakony bél. Brauer B-rnát és nacz Bán^k-szent-gyorgy. Balogh Máté Lai-baeh. Weisinger Béla Légrád.
Vegyes hírek.
— Emlékalbum gróf Szapáry GázííiU *zá vidra. Fiumében a „Mária" jótékony egylet bi-.. zottmnaya egy kiváló camnai és díszesen készült albumot nyújtott át a múlt év utolsó napján -köztiszteletben álló szeretett elnökének, Szápáry Géza grófnénak. Ezen különben szoká-sob eljárásnak különös érdeket nyújt azon kü rúlmény, hogy ezen egylet, melynek a grófné az alapítója, feunáiláaa óU áldásossá vált az itteni szegényekre. Ugy az eltok, valamint az alelnökök, Leartné és Meynierné, kifogyhatlun találékonysággal rsgadnak meg minden likaimat, hogy a nyomort saját kunyhójában fölkeresve, a lehető legarányosabban enyhítsék. Közelebbről a szegény gyermekek egées serege részesült ily áldásban, tetőtől talpig téli ruhákat, könyveket, sőt ni<:g játékot i« nyerve. Az egylet bizottmánya tehát, ugyszólva, a hála éa köztisztelet adóját rótta le azon kitüntetéssel, melyben elnökét ré8Zeaitc. A kék bársonyba foglalt 8 a családi czimcrekkel díszített pompán album egyik lapján a czim : A bua Eccelienza La Sig nora Conteasa Maria de Szapáry nata Contessa Győry de Radvány. l)ama della crore. stel-lata e dama di Palazzo di S. M. la Regina d üngheria. Egy másikon pedig ezen ajánlat olvasható: Per uobiltá deli'' aaunu e per per«-grina soavitade cuore auiinirata per inumerevoli opere de beneficenza aa<*ondendo la mano che dispenso generosa. da'' poveri benedetu, a quanti L''avvicinarono venerata e cara.
— Öt nötöi vuló félelemben. Brighaui Youngnak, a mormonok próféUjának második fia Juzsef a uapokban érkezett Párisba ; állítólag azért menekült Americából, mert atyja egyszerre öt nővel akarta öeszeházasitni. Ifjabb Young urnák egy bizalmas barátja e hírt hihetetlennek nyil rányitja. „Young* Józset ur irja, elegáns külsejü igen szeretetre méltó gentleman, ki e tulajdonaágainál fogva férfiaknál és nőknél egyaránt sziveeen van látva és ki ép oly kevéssé szokott megijedni a szép-, mint az erős nemtől. Sőt épen ellenkezőleg a bátorságnak magas fokát kell feltennünk nála, ha — miként ez valóban megtörtént, — Uiáh (a mormonok fővárosa), egyik magasabb leány oskolájának egész első osztályát egy napon nőül venni merte. Amaz öt nőnek tehát, kikről a hir beszél, vagy igen rútnak, vagy igen vénnek kellett lennie, — vagy az egész hir csak mese, mert Young József ur öt szép fiaUl asszony elől semmi esetre sem szökött volna meg.
Papírszeletek.
F.jp- fi''rfi kérdi ejft híllgyful • „Ii»d_v i''vm najjv-ind V* „Al.-n kérdi tőlem, itixa«-n <<tt v.lt a kere»x-t«lóm5ii* lel elé » hiilgj.
A na^yaágos or megcsókolta cainoA szobaleányát, » artáu igy nyilatkotutt: ,cjL be édes csókod vao Lili, sokkal édesebb, mint a feleségemé a szobaleány igy rálasxoH: „raoudta «*t már Gyuri i».* Így hivták ax iout
A méter mértékek átaxAtnitaxára < ktatta x ''xnitó tanítványát de ex nem tudtx megérteni ; erre xxtán haragosan kiáltott a gyermekre: .bizony oag>- sxa-már vagy édes fiam !"
Torok bategaéfet panawolt egy mindenét el-lumpolt iszákos ember az orvosnál. Ex megvizsgálta a torkát és azt mondá: „én nem látok semmit a torkában.* „Bixony csodálkozom rajta pedig ; mert mar Ument rajta «gy gálya marka és egy Co ezer íorintos ji-ág!«
„Sxfinjék mag aram idátUn bókjaival gyöWnű.« „De aasaonyom mikor ások annyira illenek kegyedre !• feleié ax adrarló.
Suszterinas nótája: Tisza Káhr án felment Bécsbe, hejretyutyntyn ! Mézet tettek levesébe, hejretyntyatyn ! Tin» Kálmán megkóstolta hejretyu. És ügyünket odahagyta hejretyutyntyn.
— A budai várszínházát „állami- rzimmel fog-ják földisr.itriii. miután folytonosau — deficittel dolgozik.
— Beállít ey szolgáló a boltba s kér egy font káré t : Boltos: én nálam csak kilót kap : s i o 1-g á 1 ó — no jó — majd mindjárt zsákot boxok . mert egy kilát (félre érté a kilót) atanicxliba nem vihetem haxa.
A vendéglőben. — Vendég a pinczérhev. :
— Garcon mondja csak. ki az a derotált uri r!iiili«>r, kit trár többszer láttam itt ?
— Nrui iMiierem uram.
— Unt a no, ki mindig vele vau kicsoda?
— Bizonyosan a neje le*x!... viszonozza liosz-szas goiidolkodái után a pinexér.
PJaezi árak.
t
Ilivivtalo8au jegyzett piacziúrak N-gy Kanirsaváros piaezbiztosi könyvéből : 1H7G. évi január 12-én.
Gabouansmüe k egy heriohicr szerint:
B.jza 7 frt 5Í) kr. « frt aO kr. Roxs 72 kgr <uly. I. hect 6 frt. .Vi kr. Árpa serTózésre í> frt 30 kr., eUtésr«.- való 6;i K^r. ^rT íiecl. 4 frt. 70 kr. Zab 4 1 kgr. s 1. hect. 3 frt. 6<> kr ÉuxépaxerO-— frt — kr L i a 11 n r m 11 r k : 100 kgramm szerint : Liszt legfinomabb 24 frt — kr Z.i-.>nleliszt frt. — kr. Fehér kenye*h*zt 14 írt. — kr. 1 .-kf t. keny.''-rliszt 12 frt. kr Búzadara 3» írt — kr Árpakása 36 frt. — kr. Rizs ?ft frt — kr. — H « nljfick: Bohó 2S frt — kr. Bab y frt. — kr Lencse — frt. kr. K«l«-8 1 liter 10 kr. Hajdina (pohánka) — írt — kr. Knkoricza 1 hectoliter 3 írt 5»» ki. Burgoii\a 1 hectoliter i írt. 00 kr. Hu»: ej''v kgramm szerint : Marhahús 40 kr Uisznóhiis f>8 kr. Juhhús — kr. Borjúhús 58 kr. Z .-< i r t é l é k : •KJ kgramoi axerint: Diazuózsir !K) kr. Marhazsír 1 fit 1 <> kr Fzaionnn 70 kr Szappan 4''i kr. Lánapaolaj kr. Stearin-gyertya 60 kr. Faggyu-gj«-rtya 46 kr. Bor: cgj hecloliter sr.eritit O-bor 14 írt í>0 kr Uj hor 7 frt. — kr. Sör: Lcpmag.i-.ahh l<> frt. 70 kr. L. ¿alacsonyabb — frt. — kr. T tt a i í a : 1 köb-mútei neriDt . Bükkfa 3 írt. í»o kr. Tölgyfa ~ írt. 70 kr. KŐsz.-n frt. — kr. Faxxéu — frt kr S / <• n s loo kgramm szerint 1 frt. 80 kr. S s a I 10 a 1 trt.
(J\ b.)
Kiidt.i
M&ningrr Júz«eí ,
v alji-gyr<"
Axarelem dolgában mindig as a fél kossá a
rövidebbttj a ki —i szeret
Jsssár »6 tél jaMár 224% 1876.
| Hó- és heti- '' Kath. és prot. '' Görög nap naptár naptár
3. A kánaáni meoyegzórfil. -János ÍI
utj1
17
18
19
20 21 22
Vatáraaf B 2. Jéx.
Hétfő K. Antal
Kedd Piroaká
Szerda Sára
Csütörtök Fáb. Seb.
Péntek Szombat
Agues
Vincze
4 D. 70 ap 6 Theofem
6 Epipb.
7 Ker. Ján.
8 György
9 Polyeuk. 10 N. Grr
i_*L
Felelős szerkesztő : Batorfi Lajds.
Szerkesztői üzeuel.
l''i.b „Sejtés-. N"UJ küzólti•-t<<
ISMO. h. Keszthely. Magán .mrl.-.ii li-loJtünk ; a szamot Djolag megkUldöttük.
H. L. A versezet oly ros/., az .döt
bajuái juk elolraxására. írjon prózában, talált jobban megy.
1*82. „Falu végéu* ? , B.-ilkirályur *. .Klore* közöihetlenek.
18»3. L. 1*. New.
1S84. .Hozzá* írja csak hozzá s ne hozzánk
1886. .Bucsnzás- helyes, ha xttol is, tőlftnk is biicsut »csx.
1886 W K Közöljük s többet is kérUuk.
Érték es váltóftJyaiD január 14.
meUkltqutm Gb.öO; uom*. KOIcjmiu 7''J.üő; lsGO-ki álladalmi kól«-aou 111.1)0 • bauk.-részv. 9.12— ; hit«liutáa€ti rénavénj.-k 192 áO j London 114»<); magyar földt*h«rni<inl<*ii küt-véuy 77—; temesvári loldtehermentéai kötvény 76— ; erdélyi föld teher uen téti i kötvény 7U.25; borvát-slavon földtehermentéai kötvény 77— , eauat IOŰ.8O5 *r»»»y Ő43 —
Napoleoud''ur y.20.—
Vasúti meiietrend.
Érvényes dectember 1-tfll 1875. A kanizsai idótmutató óra szeriot,
indul KaoiiHáról
j
(Kanizsai vaspályán ax órák pontosan a helyi időt
mutatják.) Vonat hava :
fcxám (>ra Perc. Ido 2o6 Kszek, MohAcx,Dombovár s Fiúméba 4 30 reggel , m . „ 2 22 délut. 2l2 Bnda-Pestre........4 50 reggoJ
202 ...........I 58 délut.
204 . ..........U Ti estre
Bécsbe (Szombathely, Bc<-s lljhvlv fcic^:» - reggel
301 „ ....... . 11 |0 ettve
315 Soprooyba ........:> HJ délut.
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grárr. és Bécsbe ......4 42 reggel
201 Tneaatbe és Prágerhoíou keresztül
Grácx és Bécsbe .......»y délut.
Srkemik kauissara
honnét:
21b Essék, Mohács,Domborárs Fiúméból 1 33 délnt. 20t> a s „ , 11 ü estre
203 P.uda-PutrSl........4 12 reggel
201 „ .........1 57 délnt.
211 „ ......... 9 36 estve
314 Bécsből (8xombath. Bée*-Ujhely)fel5l 10 19 estve
302 „ „ . . 3 67 reggel
316 8opron/ból ........11 45 délel.
214 Bécsből Grácx, Marburg, Pragerhof
felSl ..........4 4 reggel
202 Trieext- m Bécsből Mnrburg, Pragerhof felöl.........1 13 dáiat.
201 Trieext- és Villánkból Prác^koí Mii 10 62 estve. Marborgba csatlakozás Vilinek és Franc—f—the.
Valamennyi bete^; erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
ttevalesciére du Barry
gyögytápszertöl Londonból.
¿H év óta semminemű beteg »ég aem voi* képen e kefb-me* egészségi tápszernek eUent állni s Üdvösnek bizonyul az felnőtteknél úgymint gyeiuiekekuél orvo»ság és k -luég uélküi m.náen gyo mor-, id<-g-, mel!-. tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártya lélegxéti-, hólyag- és vesebaj-, gümő-, xsikór , nehéz lélegzés-, köhögés-, emexzihctlcuség-, dugnUs-, hasmenés-. álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, vizi-h.tegeég lázszédülés-, vér megszorulás-, fülxsibongás-, émely-gé* és hányas, »üt terhesség folyamatában, hartyalob mélakór-, goványodás, esúz, kííszrény, sápkór elU»'', ngyszintén cseesemSknél eledelül dajkatej helystt elöuyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyítások ról, a melyek minden gyógyszer ellen daexoltak esek közt bixonyitványok Dr. Wnrxer tanártól, Beneki, Dr Au^elstem, Dr. C''horelaud, Dr. CampbeU, bt. Déde »-n.^r, Dr. Ure Castlpgtuart grófnS, Brehan márkiné, Issenstein herczeg Mennsdorf-Poulli ministerelnök ás ti,bb m^aí ailauiszeuiélytol, tetszésre bérmentve beküldetnek.
Rövidrevotií kivonat 80,000 bizonyít
ványból:
Dr Wurzer orvosi tanáeso-» bixonyitTánys
Bonn, jnlins 10. 1852.
KcralegciéreDuBxrry számos esetben mind«u gyógyszereket pótol. A legnagyobb sikerrel baszuáltatik hasmenéseknél és vérhainál, vizelési be-togségekhen, ve^hajokban sat. kSbetegségekben. a húgycső lobos éa kóros izgultságainál, dugulásoknál, a vesék beteg«.-« öaszeLu^ódásánil, húgyhólyag bajok ban, aranyérben stb A legkitűnőbb eredménynyel használhatni ezen valójában megbecsülhetetlen szert nemc-ak nyak és mell-betegségekben, hanrm tüdB-és légcgS-s orr adásban i*. (P. H.)
Wurzer R n d o I í, orvosi tanácsos és t£bb tudós táraaaág tagja.
Winchester (AngolorsxAg) dec. 3. 1842.
Ón kitűnő Kova leseiére gyógyszere altesti bajok, dugulások, idegbajok és rizkórság hoax szán tartó és komoly jelenségeit eltávolitá. Mint ön gyógyszere legjobb hatásának szemtanúja, azt teljes szivemből xiánlhatom.
James Sborelxnd, 96. exr. sebész.
Berlin, májng 6 1856.
A Du Barry Revalesciére kedvez" eredményét és kitimő hatását minden tekintetben bizonyíthatom
Dr. Angelstein,
titkos
orvos» tanácsos.
<•¡,921. sz. bizonyítvány.
Obergimpern (Badenj, apr 22. 1872.
Betegem, ki 8 hét óta iddlt májgyuladásbsa rétuaC fájdalmaaat szenvedett t legcsekélyebb éWi sem vehetett magához, öu Sevaleaciáre-je használata
folytán tökéletesen meggyógyult.
Burkharl Vilmos, seborvos.
Táplálóbb lévé
11 akutnál, 50-kzertwn ktnUli a ayómps&r árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhsseleucsékben ''/» iont i frt. MJ kr., 1 iont 2 frt 50 kr., 2 font 4 írt 50 kr., 5 font lu írt., 12 font 20 írt.. 24 iont 36 frt. Revalesciére piskóták szelén-csékben % frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 caésxére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frí 50 kr., porainkban 120 csészére 1Ü frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
áiuiy Wien, WalfUscügttse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és fttsxer-1 kereskedéseiben ; axonkirtll a bécsi háx minden vidékre megküldi postai utaiváuy vagy utánvét mellett.
N.-Kanizsán Práger Béla, {ezelőtt Lovák Ká-
roly) gyógyszertárában -, Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógysaertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógy az., Marosvásárhelyt Fogaraai Dömötörnél; Pozsonyban Fisz tori Felixnél és Solt« Rezső gyógysz., Ssékes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz.; Temeavárott Pap József városi gyógyueréaanél, Újvidék Grossinger C. B. és Erast János gyógyszerésznél; Varasdon dr. Haltar A. gyógysz., Verseczen Fischer Móricánál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Újlak: Royko Victor gyógyszertárában.
*) E rovat alatt kSslOttárt felelősséget nea vállal a
Fóraktar :
Miiller Albin vegyésznél Briinnben.
I3r. J.''tm \ al''1 Florlli uc-áj a:^
A legjobb fogtisrtitó é* szer, növény részekbSl, eltá-
volítja a Sti] rosz ssayát és helyette keiiotues illatot trerjesxt. a fogvérxést és * foghas d«gan*tot elhárítja * megóvja ;t fogakat rothö dábtói. Egy palaczk Gu kr.
Dr. Joli ti Ynte • Serall-fogpora
iszíitja a fogakat t laszaalata utáu peuiesak a f«>>?"" Inrak -.!■• köveseilésc-ket távolítja el, hanem a fog fényét, fei.^rséjfét kitün« en elősegíti. Egy doboz 40 Jer.
Dr. Jühn Vate P r o m p t o - A 1 i t 1 o • j a •
(fogcseppek) jőtáHás mdlttt adatik. A legmegrKgzottehb fogfájást IS kevés idő alatt megszünteti. Kgr .I-.Ijoz hozzá készített pamut tal 4Ü kr
Török s záj • pasi II 1 o k,
golyócskák, melyek á szájban forgatv <. vltiznek minden k--lli-mct-len szagot a bzajbol, főkép ezél.szcrii az színházakban, bálokban s egyéb társas körflkben i" Kgy «lnboz 4U kr.
Dr. borha\er általános uöfény-gyom orer ősitö.
Ezon jó illatú « ©r^-.vö készülék ir-n i''''> b «táj.al lór. gyönge emésztés és abből származó étvágrhiány. szélhaiitilmaic. idege« tej fájáa. gyc»t,ré«rés. gyomorkat!»rh. aranyár. .«íirKasá« és szék kukac« bántalmaknál. Egj pa:a.-zk .''»J kr.
Dr. Hfilltr 1 NuTény-melI-pastUlj»
hathatós- enybitöszer k«hHlés. niellbajok, lélegzé*, sxamárhiirnt s rekeduégeknél. Egy dobos 30 kr.
Phiíof ome
(növény hajkenöcs) nagyrészint idegen éghajlati olajokból készillt, megtartja a baját, szakált eredeti ««épségében és erejében, el távolítja a hajkorpá» és uj hajat *<i a kopásán ik, gyógyítja nő"-den hajbetegséget a nélkül, hogy legkevesbbé is kellene orv >si segélyhez folyamodni. Egy szép .jjvegtéaely ára 1 frt.
A keleti szépttö-tejuek
sokan kRszönbetik ''«ép, fehér * Kjn arczborfJket, mely minden az arezon támadó bajokat m. p. '' s x e p I 5, májfolt, sebhely, küteg. orrveresség stb. a legrövidebb id » alatt eltávolít s KJn árezWrt vantejol. .x hatns vAútuyoc. Kgy íiveg «Ara* 1 frt * <.i:» - _ J
Mindezen itt f-lsorolt szerek er»*d<*ti miriofégben kaphatók : ^''agy Kanizsán, JPráffür Ji. gy¿^»zerésa urnái * (18M—9.)
a h.
, • «
évi —
Bormérési jog
b é r b e a d
Keszthelyen — két egész
regália jojl? J
(bor, ser és pálinka méréssel) e 1 ó-11 y ö s feltételek mellett
hosszabb ulóre bérbe adatik.;
Rővebbet a/; „A m a z o ntt szál-j loriában Keszthelyen. '' ,ÍM

Zenélő játékok,
melyek 4 2«'';í «¡arabot játszanak; dl«*mí!rek harang, dob, dob és harang játékkal ; mennyei hangok mandolin
Zenélő szelenczék
ri i-N-k ''¿— III darabot játszanak ; n*r*i**ere. sjrirarállvány, sváy-■te l.érarükik fénykép albumok. i«S esxkfly.ak, kez''yütartők, le-
\. ¡i,< .i !, «r..varrté./.letek, dohány és gvufatai J ''.k, dolgoy.óaizta-l''.J, yalartkok. láírzák. szikek stb. uiin''lcnlk yenével ellátva. A luguiabU t- tekintetbeiií gyártmányokat hjáulia
HELLER J. H., Bern
Képes árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Hellf-r ló.lf valódi gyártmányok csak egyenea meg-;, remi''déare kaphatók. (1850 — 5)
6550
Ist 57
#
Árverési
hirdetmény.
vegre-

Alulirt kiküldött kir. jb.
_hajtó a polg. tk. rdtt. 403. g. értelmé-
rcsooog j)on ozenne] közhírré teszi, hogy a n.-!
M SZlfllelt vegeiadás! 8 kanizsai kir. járásbíróságnak sz. a.|
o kelt végzésénél fogva özvegy Kreut Adánné, szül. Horváth Erzse felperes részére Budai János kis-réesei lakosnál 1875. évi szeptember hó 18-án lefoglalt és 2500 írtra becsült 8 lóerejü loco-mobil gőzgép 100 írt o. é. tőke és járulékai erejéig folyó 1376. évi február hó 3-án délelőtt 10 ómkor Kis-Uéesén a helyszínén nyilvános árverésen azonnali készpénzfizetés mellett elfog árve-reztetni.
A venni szándékosok a kitűzött határidőre ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a lefoglalt gép a polg. tk. rdtt. 406. §. szerint szükség esetén beesáron alul is eladatni fog.
Kelt N.-Kanizsán, 1876. jan. 14.
Egyed József,
g
Minthogy az üzlet rosz menete miatt
ehinai ezüst-áru gyárunkkalg
egészen feihagyuuk, kénytelenek vaeyuuk pompás cliina-esiist gyárt- Q jmányaink roppant készletét mélyen az előállítási árakon alól gyorsan eladni. Bizonyítékul szolgáljon a kővetkező kivonat nagy ir-jegyzéktlnkból, melyét kívánságra b érmen tv e L '' 1 1 küldünk.
Lcszállitott árak :
előbb | most c<;xk'' 6 drb. kávéskanál 3.ÖU kr. 140 kr. ,1 drb. vajtartó . f>. — kr. 2 — k.-.
1 pár gyertyatartó 8.— „3 —
IJjév, uj szerencse! Szerénye ós éddÁs Cohnnál ? *
I * I '' ■ w. '' . '' • t
! Jeit^ijeg ásm»''ít
450,000 b. márka
nyerhető.
Aí ortzápoif kormány által biztosítót! na^j pénz sorsjáték '' I "
8 millió 690.000 b.-márkával
jelealeg iámét recnikivüli. oa^} és »ok nyereméuyD» el ki;i''. ÜLalott; t^ak 84,500 s<>raj^gytít tartalmaz és néhány h> múlva 6 ,TÓszl»ítben követkegű /nyeremónj- biztus, u. m. I ry«i|>fxerti fóffereiuét*y é* jutuloin 4ö<l,00U b.-márka, e«ctl«g 3()0,ü0üt lőtO^OélrO, S0,0ü0, 60,000, 2-azer 40,000. 1 »z$r 36,000, Üaawr 30.000. l-$zer 24,000, I -szer 20,000,1-szer 18,000,11 -szer 10,000, ¿-&zert2,000, 17-öter 10,000, 1-szer 8000, 3-fizor 6000, 27-f>zer 5000,42 szer 4^)00, 255 szőr 30Ó0, «-szor 2000, 12-szertSOO, 1 szer 1400, 400-aa^l2tM», 23-szor 1000,648-szor 600. 1000 szer 300, 75-«zür 240, 35 szőr 200, 5<''-•zer 180, 28,150-szer 142. 12725-szÖr 1 Í0, 122, 120, !>4 80, 6(5, és 38 b.-niárk«.
A mftsodik részJet nyrroményhiizás hivaualoüau
f. évi január 20. és 21-ére
lilzetMt ki, melyre
ftgy egéaz e«*odeti sorajegy Ara nsak 9 frt — kr o. é. rgyU 1 - , • ■ , „ 4 B 50 „ egy negyed B „ „ , 2 25 .
Kten az állam czimévei ellátott eredeti sorsjegyeket a v<-telár bérmence8 tnegkíUdcse után még alegtávolibb vidt-k e k r n is azonnal megküldöm a t. megrendelőknek. A hivatalos nyereményiajstroaot es nyereménypétueket Imzás után titoktartás mellett azonnal pontosan mr-gkflldöai tisztelt érJekelte-iainek. Széleskörű ösgeeköttetéseimne 1 fogva minden nyeremény • nyerő föl lakhelyén it kifizethető*
Üzletem legrégibb éü |ef(Nit''reno»é»ebl)oekisme-retes. Réaaes feleim már 360,000, 270,000, 246,000, 225,000, 183,000, 180,000, 156,000, sokszor 152,000, 150,000, 90,000, igen gyakran 78,000, 00,000, 48,000, 40,000, 36,000 b.-márka stb. főnyereményt nyertek. A hivataloa nyeremény kimutatás szerint az okteber, november és derzvuibor havakban tortént Húzások főnyeremény«*!
390.000 márka összeget felülmúlnak.
sn^gp* Minden megrendelés ezen eredeti sortjegyekre o?ysze-SHV rtl-n postautalványnyal is eszközülbe*ó
LAZ. SAMS. COHN
(4 — 2) ín Hamburg.
Haupt-Comptoir, Bank- u. Wechselgescháft.
ti JI evőkanál 7 :"K) 79 2 70
* , kés 7..VI r 2.70
<í _ f> villa 7''»0 • 2 70
1 B levesmero 5.- r 2.30
1 n tej mer?j . . 3.50 * 150
1 f» *árhat/j ezu-
kortar«» . 14 — w 8—

6 „ csemegézíí kés „ 2 50 „
!« „ villa 2 50 .,
Továbbá pompás talezák. kávés- é< theás-kannák, a-«r.tal-diszitök, ágas pyertyatarfók, eznkorhiiitők. tojástartók, ''fogi>isz-k:tlótartók, eczetes és olajos edOuyck <"''.m mé^ számos mi« czikk stb. stb. épen ily bámulatos olcsó áron.
KQI5iif>*en ineajen> zendó.
G darab evőkanál ( , . _ „
6 „ vilia c mind a 24 darab együtt dísze« :: kávéskanál[ 24 ff helyett Mák 9-50 kr-
Ugyanaz b r i t t a n i a - «■ •/. « s t 1> ó 1 díszes tokban, mind a 24 darab csak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett g y o > « a ii és telki ismeretes en teljesíttetnek.
C iim :
»
MuvMuvwMnnuvMr
TÓTH SÁNDOR
í
saját készitményü RAKTÁR bútor syári raktár
Bécsben, RothentlnirnistraHse, Xr. 16.
.RAKTAK asztalos és kárpitos bútorokban.
^•J"- ^NAGY-KANIZSÁN
székekben, vasut-uteza, a városházbau.
• SZOMBATHELYRŐL
ruganyos á g y a 1 j a k matráczok,
t ft k r ö k és függöny-tartókban.

ah—n
Kir. jb. végrehajtó.
JWWWAWWWWVW
21. Zrínyi, költői beszély, irta Dümény József.
22. Az öreg síráaó, irta Könyves József.
23. Uj magyar népdalok, Hajgató Sándor,
Kel^fy Gy. Zalay Lajos és''Xagy Janitól.
24. Torzképek : A naptáriró, képpel. Egy be-
vándorlott len^y(»l atvafi^ jeeppel. Szabad
hegj iiirobrothraan, képpfl4. Az alftildi be- 31. Cselédbért és kkl^rt mi^ta^ MU»;. tyárok, két képpel, Darvin és J^rvinis- • 32. A bélyagilletékekc*l. mna, képekkel. Bach utóda és családi je-l«-n<-t.
25. Nevessünk, adomák.
26. Mezei gazda naptára, irtA Pataki Géza.
27. Jó izü ételek készítése.
28. Országos vásárok.
29. Magán hirdetések.
30. K&matazámitáa uj pénzben.
11-fk kiadásban megjelent:
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes magyar népnaptára 1876-iki évre.
Kaphöló minden liazai könjvárusnál (;s könyvkötőnél. — E naptár Il-ik kiadása a kelendőséget. cl(''<tjr«'' biztosítja.
Ara a kötött, irőpapirral ellátott példiinyu''aa <-sak 50 kr, Postai megrenUelesek azonnal szállíttatnak. - IsmételaM. százalékban részesülnek
fűzve 40 kr. Kis kepos naptar 20 kr. ''
Egyúttal ajánlom
a 3000''kötetből álío uj koIcsOnkouyviármnat
iu»]yiiek olvasási dija havonként, Díipantaikonyvkicseréléssel együtt csuk ,>() kr, a magyar könyvjegyzék ára 15 kr.: a németé pedig 25 kr.
Bdépes a kölcsönkönyvtárba a ho bármefy napján törtenhetik.
1.. Halljak a szép szút. V Naptári rész esi ne* nyomásául. 13. Felséges uralkodó ház.
Csillagvizsgáló észrevételek. 5. Száz éve* jövendőmondó képpel. G. Nemzetemhez,költemény.
7. Uj évre beköszöntő, liajgató Sándortól.
8. Az uj méterrendszer rövid ncpazerü iam-ir-
tetése, képpel.
9. Az ikrek, elbeazeléa, irta ilj. ^Vraáaczky J
10. vTüzoltók dala, költemény. ííajgató S tói.
11. Szülőföldemen, költ. Szentkirályi A.-tól.
Tartalom:
* * j
12. (''sikorg a hó, költemény, l''aj. tiábortól.
13. Kedves bokréta, költ Kuthy 1.-t.il.
14. A sora k''-zc, »ilbeszélép. irta II:ijgató Laios.
15. Kobespif-rn* sakkjátszmája. lí«vÍ3r.y S. tói.
IG. A honvéd zászló, költ. irta Szentkirályi A. 17. Faluai har:iugkongáa<>k, elbeazéléa, irta a
mecH''ikbatí harangozó.
IH. Juhászbojtár, költ. Hajgató Sándortól. A magyar nemzet őrnn^v.al.i, költemény,
képpel, Dávidtól. 20. A természettan köréből, hasznos tudni való fametagrényekkel.
Tisztelettel
WaídiU József kiadd-, Up- és oyooidatiiUidoafifi qjoam. N&Ky-^&aixsán.
kiadó könyvkereskedő N.-K&nixsán.
Altesíl-sérvben szeuvedők
a U.-gjobb hatásúnak bizanyult sérvken őes állal S t u r •. . n e p » v t C». találmánya által Herisaubeu Schweitali<*>l, ine^lejHÍ -¿j >rs segélvi nyerhetnek. Eg>- tégely ára 3 frt 20 kr. o. é. iliudeu ntánzásra, mely a kiTzAns^g fílrevotetésére c*ítoz, óvatosság kér« Somiféle analysis tir kokat fel nem fedetheti. Bizouyitványok és . h.ilairatok a teljesen (• ■! fyőgynltaktól itt o helyütt nem kösoltetnek, m^rt a használati ntásitá«-ban több benu foglaltatik. Kapható magánál ^turxeneggcr G.-ru''l, valamint a követkexo raktárakban : Peatco: F o :• in á g y j F. gyógyszertár a .Sz.-Máriához." Zágrábon: M í tt 1 h a e h Zsigmond fcrőgv-srertárában, Temesvár ott: Pecher .1. E. .Mátí.i segits" gyógytárában. (1H14—
.i''ACTI -KAMZ8A, 1876. Január 20-án
e-ilc HZám
a,
ii
1
ŰiliiUH ér «(Mi errv . . 3 fél «TTÜ .... 4
jecyea w -Rgy »mám JO
írt l
NNltllH
6 haaahos petitar,rhac 7, Btiodtmr 6 • minden i| további »őrért fa kr.
" 5TILTTKRBKÍ;
tornn kint 10 krftrt f*. ütnek fel. ^Kincstári illeték minden jtfjti hirdetésért kttlfinj j 10 kr. fir«t«ndfi
naoo
cHW^ní
Tlzen9t5dfk értotyaín.
■Wl K k tl
lap nH I i*mi rée«*t
''lietA razlnmenr** j 6/erkftsxtőhfx. Taka rékjiénxtárí épület föld-nzint, — anyagi réezét illető közlemények pedig a kiadóhoz ow-intttZ«n«i<W: ^ A''rY-hANl/jHA
Wlasslcsfcáz-
Bérmentetlen levelek csak iámért munkatársaktól fogadtatnak «1
elóhh:
GYIKOZLON
i
J
Kéziratok viasza nem küldetnek.
lem ^
Magy-Kamz** varos nelyhatoaagának. nemkííi inben a .,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagykanizsai takarókpénztár'' a .zaJamegyei áitaiános tanítótestület*, a .Zaia-Somogy* jezíiajezas» reszvenytarsuiat s toöo megyei ós városi egyesület hivatalos értesitije.
tíeitíHkiju ketszer, vasarnap- a cautortókoii, megjeieüo vegyes tartalmú lap.
üe^iiiváM.
A zalamegyei gazda^i egyesület tagjai tisztelettel fel köreinek, hogy ltf7ü-ik evi február «S-a n délután .''» órakor Zala-Egerszegen az egyesület helyiségében megtartandó tavaszi számoló közgyűlésre mmel nagyobb számmal megjelenni
szjveskedjeuek.
Előfordulandó nevezetesebb tárgyak : ■d) az elnökök megvalasztasa b; a pénztár állapotának tisztázása. Zaia-Egerszeg, 1 h7ti. januar 10.
ÁRVA Y LSTVÁiN m. k.
Ügyvezető «-Inuk.
Nagy-kauizsa, januar 12. ÍJS^G.
Minthogy némely „kanizsai é.s vidék-0611- lakosok jónak lattak iS.-Kanizsa varos tanacsanal az itteni méterrendszerü hiiele-sito hivatal azon eljarasaval szemben emelni panaszt, hogy a z a közönséget a hyiatal-noz beszállított regi mérlegeikkel — előbb a wuszerkov ácshoz (zeugschmidtj utasítja.
.Jóllehet az érdeklett felek ez iránti panaszaikat nem illetekes helyen tették, mi-vei a n.-kanizsai hit. hivatal (technicui) „azaz muazakrészét illetőleg" sem városi, sem pedig megyei, -- hanem közvetlen a ui. kir. kozponti igazgatosag aiatt áll, — mely igazgatosag a m. kir. kormány nevében közvetlenül aüja rendeleteit, nem csupán a hitelesítő hivatalok, de a törvényhatóságoknak ;s. — A Közönség tájékuzha-tasa végett mégis szükségesnek tartom következőket hozni tudomasra.
Minden régi mérleg, legyen az egyenlő karú rud — felső táblás, kalmár, decimaj, körtés — avagy kofa mérleg — mielőtt a
TÁRCZA.
A régi Hzép^apokból.
i.
Megadva, mit ember kívánhat, Lelkem a kéj ölében ringatom . . . A földi jóság angyalának
Szárny rericm''sc minden ki« dalom!
Oh mennyi üdv, menuyi álom Kagyog, lebeg minden egyea során ! Kónuen hirdetem boldogságom A mily dicaÖnck »ohse álmodnm !
8 én caak egy árva kfinyet kérek, liár rám szerelmed mosolya ragyog : Hogy ui»g«ii aasam hűtlenséged.
Ma hiteu. fldvrtm, minden elhagyott !
II.
Várj, mig a nap ••ltün hevével Ki fölébred a primula, Hz.trmén fölraillan gyémánt féuvnvcl Áf est tündöklő harmata
Tikkasr.''ő, hfivftg álom lebben Ar elkábult vidék felett — Várj. mifc a lény elbai sremedb»4i : A lmomból én ia ébredek.
III.
Csak ezt a sárga, egyaaerü Kubát ne vetteti volna feli Ugy reszketek, ha látom er.f H hozzá, ha ajkad dalra kel
A legendák .''.zent vzfieei Igézete leng »tálam H ha ajkad méla hangja zeug. Elnémultak rá dalaim. >
hitelesítő hivatalhoz szallitt&tik, szükseges, miszerint az — előbb egy --ahoz értő mü-szerkovács (zeugschuiidt) ahal a métei rendszer követelményéi szenut, azaz az löít. evi Viliik lorvenyczikkbeí g)ökerezo ^''¿''¿■i. sz. miuisteri szabály rendelőnek meg-feleloleg aként legyen afcalakitva, hogy az mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempont ból kellő biztosítékot nyújtson az iram, miö/criut a közforgalomban uiegkivauiaLo érzel» enj seggei szilárdság, terhelüetoseg es pontossággal bírjon, különösen a forgási tengelyek aczélboi keményen cd/ve es oly si-mán készítve kell hogy legyenek, hogy a mérleg ailékonysaga es érzekeuysege u»/-tan kivihető legyen. — Továbbá minden mérlegre maradaudoiag feljegyzendo (bevésendő) annak hordkepessege es ez kilogrammokban legyen kifejezve, ugy szinten a készítő neve vagy jegye is A íelao táblás mérlegek közül a regiek nem használhatok csupán a 14—lü lorgasi tengelyijei ellátott l''fauzeder, Schemoer, iierauger es Ptitzer félek vannak nyilvános üzletek es árudákbau hasznalatra megengedve.
A hídmérlegek (decimale-centimak) még na egészen ujak is, de a regi „fentou* alapuló rendszer után készitvék idézett torvény értelmében szinte atalaiatandék s ter-helhetességök a régi fontról kilogrammokra átvaltoztatandok és karjain maradaudoiag feljegjzendo. l''gyszinte íeljegyzendo a sulj és teherközti viszony -- az arany 1 : 10 vagy 1 : 100. valamint a készito, illetőleg átalakító neve is.
A forgási tengelyek ílyféle mérlegeknél kiválólag keményre edzendok s végre a hidinérieg viz-iráuyzekkal is ellátandó. A körlés merlegek, melyeket eddig leginkább
mészáros és vaskereskedők használtak — alig atalakithalók — mivel azok előbbi rudjai neg}szegüe.i — inig utóbbiaké lapos es u>lo hiuylyal vannak euatva,ilyen ruuak is kilogrammokra és ennek megfelelő tört részekre kell, hogy beosztva legyenek.
.hite* eiőrebocsajlasa utau nagyon természetesnek fogja az értelmes közöuség taalni, hogy az itteni hitelesítő hivatal cor-recteu |art el, — midőn kocsiszamra a hi-vatalhoz, szállított regi korhadt és rozsdás mérlegeket nem vehette hitelesítési eljárás ala előbb — mig azok a törvény követelményeinek inegfeleloieg átalakítva nem lettek, mert különben meg az esetben is kellett volna az illetőknek a B) tabella szerint meghatározott „ vizsgalati * dijakat tízetni, ha a mérlegek fentemiitett Inanyai miatt nem is voltak hitelesíthetők.
Ami a szerszámkovácsoknak a mérlegek ataiakitasáert (szerintük) tuisagosan követelt munkadíjait illeti -- nézetem szerint a lelek leghelyesebben jamaiiak el akkor — ha az atalakitasi dijat előleges alku utján koicsouos bcegyezes aitai állapituak meg az nletó iparosokkal es uem hagynak a szamadast utoljara. 11a pedig egyezségre az ítieni szerkov ácsok kai nem lephetnének, a va^ut haiozatának ily goczpoutjau köuy-nyen elszallith&tjak merlegeiket az ország valamel) nagyobb varosaba, hol valószínűleg a fuvarberrel együtt se fogna az atala-kitas annyiba kerülni, mint ily korlatolt iparú helyen, nnnt iS .-Kanizsa.
Hat honapja all fenn a n.-kanizsai teljes szervezetű hitelesítő hivatal, a magas kormány épen ugy, — mint a megyei törvényhatóság é3 a városi tanács elég falragaszokat függesztetett ki és figyelmeztette a
Kgy ünnepélyes pillanat
Szentté teve dalod, ruhád, _
Hogy IcgcKiaxör láttalak, Kxt viseled, vr.l dalolád !
PRF.M
Far>»auj;olo Jurátusok.
— Toll rajz. — Jtnivay Gézától.
^Folytatás.)
De, hogy szóp nóolvasúim nekem ugy titokban uiegaiighaaaák, hogy a három gavallér kózöl melyik nyerte meg izlósöket, megkijtér-tem őket lerajzolni:
.S/r;iimy Aladár, ki oly bizalmasan cseveg már a násikiaaaazonynyal, magas barna íia-tal ember tüzes szemekkel, fekete bajuszszal. Negyedeves jurátus, vagy a jogászos kifejezést megtartva: kozák. Ott a kis szőke Laura mellett az az alacsonyabb termetű, gesztenyesziu hajú liatal ember Sóváry Jenő, első éves jogász, vagy mint a jurátusok nevezik: balek. Tihamér a háziasszony kedves iia, hogy milyen, sző-ke-e vagy barna, azt......de még sem mondom meg, találják ki szép nőolvasóim. Kiég hozzá, hogy már egész fesztelenül társalog a barna Jolánkával, ki ugy látszik, valamit sem miért sem tud lovagjával elhitetni.
^ No várjon csak, hát nekem nem akar hinni!? fenyegetődzőtt Jolán.
*) A lapunk 2-ik számában megjeleni költemény czime nem „Az égből", hanem „Ar. éjből". K boazantó sajtóhiba azuuban ugy luasziik, aenunikép se koezkáztatta ez elégia hatáaát, mely bizonyára netu egy olrasóaőuket inditotu meg. 8zerk.
— Ezerszer bocsánatot kérek, — mosolygott Tihamér — állításainak igazságában soha nem kételkedtem ; de most az egyszer engedje meg, hogy.
Épen j<J, hogy jött a mama, ki boldogságtól s a konyha tüzétől kipirult arczczal hivta kedves vendégeit az ebédlőbe .egy kis rövid uzBonára."
Uzaona alatt azután ki-ki ügyekesett folytatni az előbb félbe szakított discuraust.
— Vagy talán már el is felejtette Tihamér ur azt a kis barnát? — ingerkedett ismét Jolán ka.
— Azt a kis barnát V Szabad kérdeznem, melyiket érti nagysád i
— Oh, oh! mintha bizony nem tudná, hogy arról a barnáról van szó, ki fürtéiben mindig olyan virágot hordott, mint a milyet kegyed kabátjának gomblyukjában.
— Tessék elhinni, nem tudom, ki volt az
— mosolygott Jolán lovagja.
— Nem tudja? — Hát arra sem emlékszik, kivel volt foglalkozva az első négyesekre s minden csárdásra ?
— Bizony már nem tudnám megmondani
— füllentett Tihamér.
— No várjon csak, mindjárt eszébe juttatom ; mert azt hiszem, arra még is csak emlékszik, kitől a nyáron azt a kis hajfonatot kapta ?
— HajfonatotV Nagysád egészen kíváncsivá tesz!
— Ejnye, ejnye! talán bizony még ect is Kiakarja tagadni? hisz láttam, mikor medail-ionjába rejtette. — Mutassa csak medaillonját.
— Igen! vagy arról a barnáról beszél nagysád, aki........
közönséget, hogy régi merő készülékeiket
még idejekorán átalakítsak és hitelesíttessék, a felek mindezen figyelmeztetéseket semmibe se vették és most uyairaföre any-nyira elárasztják a hitelesítő hivatalt — hogy a rendőrségi karhatalmat kénytelen kérni, a felek távoltartasára a hivatalos helyiségektől, melynek alkalmazása nélkül ott a hitelesítés üsicai lehetlenség volt.
ily viszonyok közt, hogy a szerkovácsok felhasználják az alkalmat munkadijukat feljebb emelni, az igen természetes, mert mig a nyáron át a felek, ha mérlegeiket átalakíttatják vala, midőn a szerkovácsoknak úgyszólván alig volt napi kerese-tök, most pedig éjjel-nappal kénytelenek lévén dolgozni, bizouynyal nem azon árak mellett fognak maradni, melyekkel normális viszonyok közt megelégedtek volna.
hizt azonban a felek csakis saját mu-lasztasukuak rővhatják fel és semmi esetre sem okozhatják a hitelesítő hivatalt azért, mivel a uyakrafore készült szabályellenes mérlegeket a hiányok pótlása végett többször keuyteleu visszautasítani, jogkörében nem allvjn a hitelesítő hivatalnak, hogy a mérlegek atalakitási munkadiját meghatározza és bizonyos korlátok közé szorítsa, ila azonban gondoljak az illető felek, miszerint egy díjszabályzatot lehetséges a mérlegek atalakitasára nézve felsőbb helyen kieszközölni, ám kíséreljék azt meg önmagok, a hitelesítő hivatal azonban ilyesmibe nem avatkozhatik.
KOSÍIiÓSY,
hit hivatal főnöke.
— Nagyon természetes ! Füzessy Belláról. Már előre látom, mily jól fogoak mulatni a holnapi bálban.
— Holnapi bálban ! Hogy-hogy?
— Oh! mintha bizony nem tudná, hogy Bella is itt lesz a holnapi bálban.
— Most hallom először, — affectált Tihamér.
— Tihamérnak ne higyjen nagysád — szólt közbe Jenő. — Egész uton a szépésemfi barnáról ábrándozott.
Tihamérnak sem kellett azután több, szépen elárulta Jenő ideálját, a barátnők pedig egymáséit ugy, hogy ussona végével már minden hiven őrizett titok le lett leplezve.
Estefelé azután egyszer csak Jolán, Laura mamái s a szép Pesty Pista ia bekopogtattak.
A kisasszonyok természetesen most Pistát ostromolták kérdéseikkel. Pesty Pista azután egész városban gyűjtött híreit türelemmel gig mesélte. Tudta, hogy Buga Lacxi nem jöhet a bálra ; mert leesve lováról, karját fieza-mitotta, Mágnás Gézának meg orrát vágták: le a duellumban; de a lakosi, meg a mezői fiatalemberek mind itt lesanek, azonban szegény Gyurkó főhadnagy nem jöhet; mert egy heti „haus-arest''-ot kapott Mikor azután mindent, amit osak a bálra vonatkozólag tudott, elreferált a kisasszonyoknak ■ azok kíváncsi mamáinak, újra és újra össse vissza dicsérte Tihamért s barátait, hogy beváltották igéretöket s eljöttek a bálba.
Hja! Mert bizony tánezosra nagy szükség van a mai világban!
Éjfél felé azután szétoszlott a társaság. Berta pedig még néhány darabot songoráaott Tihamér barátjainak kedveért, azután miadenki
Nagy-Kanizsa, 1876. jan 10.
A „Zalai Közlöny" Kanizsa váró« b>-lre-nija körül teljesített mozzanatokat e^z sorozatban hozza, miből meggyőződhetett a <áros közöDté/«*, hogj a tanács telj« «.daadf^aal a polgárok jobbléieról atj ailag gondoskodik, -zen intézkedés nagyon is korszerű, nsgyon is kivá íjstofi volt. de űgylátszik. a korcsmák elvárlln«, «r onnf t hazaérő éjazukfczók ut< zukiabálasa, rt?el r [lékéé polgárok oróköa insinuatiójának eleje m<y sinc* véve, az must íe ugy nregy, mtnt ez flrttt. pedig midfín a lapokból olvastuk, hogy 9 órán tuJ a kapuk bezárandók, örülünk. hog> ]ps7 mégis ezentúl békesség, pedig csalódtunk, mert a pajkof dalok zaja toroktátva a kiabálás m''.ft is űzetik, holott lia ily éjjeli/ők, ily csend-zavarók a hűvösre rakatnának, < g) "zer csak bfiefáradtan abba hagjnak aíná um-rdek psj koakurjungatáflt, inelylyeía béké» polgárok nyugalmát csak zavarják, vag^ tón a városi rendőrök nem i» illetékek arra, hogy ily utczai rendzavarókat megfékezzék, mert legalább a vár ys széle felé drabantokat \ agy nem, vagy csak fehér holló kepében látni. * agy tán a káros központjában lakók kiváltságnak és csak ott {frkódnek, mig ellenben a központbői kis«*-kíllebb eső lakósoknak jó van, ha a csapszék ból részegen haza tántorgo egyének nyugalmát zavarják is, inég egy közönséges faluban is ügyel nek arra, hogy a polgárok éji nj ugalma minél inkább biztonságba legyen mennjivel inkább a 45—50 kr pótlekot minden adó forint után fizető városi lakós megkíván hatja, hogy éjjeli nyugalmában ne zavartassak — de ez»-n nyu galom háboriiás nem tisztán a korcsmai tivornyázók által űzetik, hanem igen gyakran a rósz akaratú épitők hibájából eredő tüziárma, derék tűzoltóink alarmerozása is zavarja a nyugalma:, ily konyhai menyezet kigyulladása többnyire éjjelenkint történnek, mi ugyhisszűk. hogy a városi hatóság figyelmét csak felkölti arra nézs-e, niikép a létező építkezési bizottságot figyelmessé teszi, hogy az uj építkezéseknél a kéménykihu záe tüzmentessége felől felügyelettel legyenek, mert az eddigi építkezések a kémény közelében épített gerendák kigy ulladáaától veszélyez tétnek és ezek idézik ető a lakosságban a nyűg talanságot és a gyakori felriasztást, nézetünk szerint minden építkezés, melyről az épitkezeai terv amúgy is a szabályrendeletek alapján bemutatandó, nehogy tehát mindemellett az ed dig dívó építkezések uj, meg uj szerencsétlenséget idézzenek elé, igen kívánatos volna, hogy a tüstkürtök elhelyezése külön a befejezés előtt még az építők által a bizottság felülvizsgálatára bocsájtassék, ugy biztosak lesziiuk abba, hogy a tüzlárinák meggyérülni íogoak.
KOVÁTS.
Roczonád, 1S7G. január 13.
Telünk erős, havunk nagy, nem lesz felesleges a vigyázatot megemlíteni azon gazdák részére, a kiknek talán van kövér rppczéje vagy búzája — mely különben is fentartván a havat, a kipállástól lehet tartani — mely, hogy elke-v rültessék, nem árt az erős ürüfalkával niegjá-
vagy ha a szél nagyon össze verte voíua,
aludni sietett, hogy a v-rva-várt holnapra ébredjen.
Bál előtti éj ! De ki tudna ilyenkor aludni V
— A Bzép Berta is hosszas édes merengés után szunnyadt csak el, hogy álmodjék a holnapi boldogságról.
Másnap épen reggelinél ült a Szabadvary család, midőn egy Noé bárkájához hasonló régi di vatu szánkó csölömpölt az udvarra.
Tormásék, Szabadváryék régi ismerősei érkeztek meg. A háziasszony tehát sietett vendégei fogadására.
— Jó reggelt kedves hugom-asszony ! — szólalt meg a hátsó ülésben egy fülig bundába burkolódzott alak, ki nem volt más, mint az öreg Tamás bácsi. — Már megint alkalmatlau kódunk: de hát nem lehet uinradni ettől az asz seooynéptől!
— Dehogy alkalmatlankodnak, dehogy !
— latén hozta! Tessék csak besétálni !
Erre a szive« fogadtatásra azután a többi bunda is elkezdett mozgolódui s a prémes öltönyök tömkelegéből egyenkint bújtak elő Tormás uram bátyám kedve« családjának tagjai. Bibiánna teinsasssony, Adelgunds kisasszony, egy bosszú vékony női jelenaég, a mama ke''d vencze, ki ma log először a vilagba lépni, más ■zóval bálba menni, egy kordován arczu delnő Adelgund a gouvernanteja, Gergely ürü, a csa Iád büszkesége, egy tizenhét éves suhancz « egy hosszú pesztonka, kit Tormásné léptennyomon szobaleánynak titulált.
Tormás ur volt az utolsó, ki fülig érő bundájából kibontakozva, a »zánkóból a tornácira lépett, tudva az etújuette szabályainak első pa ragraphusát, mely azt mondja: hogy a nőké az elsőség. Miután tehát^ékesen Öáaw-vissza szamarazta kocsisát 8 figyelmébe ajánlotta, hogy más becsületes ember házánál emberben vagy löban kárt ne tegyen, nagyon köhintse, amúgy legényesen, könnyű ugrással a háziasszony előtt termett a lerázva bajuszáról a hav>t, egy hatalmas parolatot nyomott Szabadváryiné kezébe.
vasnélküli ekével rajta pár ölnyire sgy egy barázdát hasítani. - Ez csekély munka ét sok-«zor levegőt kapván a vetés, igen nagy károknak vesszük *ejét.
Ugyan a nngy hó eredmény« azok ott lenni
a vetések vizzel való elbontása, - melyek mellett, ka a vizvezető árkok, mit nem teszek fel a gondoa gazdáról, bogy nem tisztíttatik meg, hóval volnának tele, azokat kihányni, különő sen az ilyen helyeken lenni azokott a caak ta-karodásnál alkalmazott csekély hidakat felszedni el ne m ulaaszák, — i -«sör a fagyos kemény havat kihányni könnyebb é» «zaporább, mint a viz által ellágyul tat, 2-azor a cseléd köny-nyebben dolgozik a hóban, mint a visben, tenni pedig meg kell, nehogy később a még tíz perczee munka mellett is kár után bánkódjunk.
KOVÁCS ANTaL.
Helyi lilrek.
— Értesítés. Mindazok, kik a kisdede uevelőegj e«ü!etnek febr. 1 én Urtandó álarcsos tauozvigH Imára feledékenységből meghívót nem kaptak volna éa .rre igény tartanak, sziveaked jenek szerkesztőségi irodánkban jelentkezni.
— Csengery Antal országgyűlési kép viselőnk, mint a K. N. írja: a magyar bank el uökévé f<»g kineveztetni.
— A fögymnasiumi ifjúság jótékony czélu tánczvi^alma kitünőleg aikerult, mindamellett észrelehetett venni, hogy az est mege lőző 12 ki é« 13 ki tánczvigalmak a réaxtvevő közönséget gyéritették éa így a jövedelem csökkent. A felülfizetések névsorát a az eredmény kimutatását lapunk bezártáignem kaptuk meg, mint halijuk a tiszta jövedelem mégis 150 írt.
— A korcsolya-egylet diazmutatvényt tartott múlt hétfőn este gazdag kivilágítás mellett, roppant sokan nézték.
— „A polgári egylet'' alakulásának évfordulati emlékét megtartja febr. 2-án nem diszebéddel, mint eddig szokásban volt, hanem díszvacsorával egyénenkínt 1 frt. résztvevési díjjal. A tagok családjaikkal megjelenhetnek, vacsora után tánczkoszoru lar tátik, Sajnálnék, ha ez által a kiadednevelőegyesület előtte való nap tartandó tánczvigalmának jövedelme csók-kenuik. Két nap egymásután tánczolni kissé talán sok.
- — „A magyar kis birtokosok földhitel egyesületét'' létesítő bizottság erélyesen mfikö-dik a fővárosban. Szerkesztőségim khez is beküldetett azon intézet szervező bizottsága részéről u tervezet. Jövő számunkban bővebben fogjuk ez intézraénynyel megismertetni t. olvasóközönségünket. Hogy mennyire kívánatos hazánk foldmivelése és ipara föl virágozta tásához egy ilyen intézniéuy, mely a legkisebb birtok mü-velhetését is czelul tűzi, azt jelen nyomasztó pénz viszonyaink között iegjobbau fogják tudni megítélni azok, kiknek érdeiceben ez intézményt foganatosítani kívánják!
— Nyilvános köszönet. Midőn a sors sújtó kezs kérlelhetienul ragadta el szivünktől a kedves fit, a hónszeretett testvért és rokont, Singer Sándort, midőn a haiáluak kellé adnunk keserves tributumát és drága kincsét örökre —
Szobába érve a terjedelme« család, Tihamér barátait kezdé bemutatni.
— Hagyd el öcsém ezt az újmódi ,aufé-rolást" — vágott közbe Gábi bác«i — majd megismerjük ini egymást a kártyaasztal mellett, a fehérnépekkel meg majd megbarátkozhattok a száliaban.
Bibiánna teinsasszouy s a szép Adelgunda azonban a hidegről meleg szobába jőve egyszerre oly rosszul lettek, bogy közsajnálkozasra délig nem is mulatták magukat. De délben ismét összesereglett az egész bálozni vágyó ven-dégkoszoru s a karpareczek-, brochcokkal felékesített Tormásné egész ebéd alatt ugy hatalmába kerítette a beszédet, hogy alig engedett más valakit szóhoz jutni. Gergely urti meg ugyancsak udvarolt aházikiaa»zonynak s egész buzgalommal töltögette poharába az ürmöat « foly tonosau koczintani akart, ennek a »ok ko czingatásnak azután az lett a teradazew* kö vefkezménye, hugx Gergely barátunk hatalma« .uobel spiccet- kapott a még heve««bben kezdett kurizálni, aauún oyakri^fóre foglalkozni akarv cotilionra, négyes» l.— a szép Bertával, ki azonbau ssereucaére uaíu«í.-h társas tánezra volt már engagirozva. Azu''án «««ibeju tott Gergely barátunknak, hogy : ő tánczolni akar, a házikitaaszonj tehát zongorázott neki s a reményteljes ífju Tormá« ugyancaak czil-raz.a, aprózU, mig „mausiodt" össze nem dőlt. loruiáané temsaa«zouy meg majd megpukkadt nevettében, mert hiába : tia c«ak derék
legény ? !" ''
<Folyt k.''.i ,
örökre sötét eaendsa airba elhslfesni —--j
skkor enyhítő balzsamként hatott «ebső sai-vüukre a benzó réwvét, melyre oly sok oldalú-lag akadtunk áa fogadják ezúttal azon tíactelt egy let''k, számoa barátok és itmerőeök, kik temetkezésnél oly melegen mutatták be az elhunyt iránti vágtiszteletzt — családaak nevében legforróbb, legőszintébb köszönetünket. Kelt Nagy-Kanizsán, 1876 január 17-én. Ring^r Ignácz és Samu.
— Gyűjtés. Józaei c«. kii. főhercseg fen-aégea nejének Klotild főherczeg asssonynak nevében a hernalai tiszti leány nevelde érdekébeu tett adakozások : Veszter Imre 1 frt, FortíeróO kr, Dr. Freund 1 trt, Simon Gábor 50 kr, Freiler Adolí 50 kr, Lovák Ede 1 frt, Götz ÍH) kr, Wlassics Antal 1 trt, G. 50 kr, Horváth Antal 50 kr, Lengyel Lajos 1 frt, Bariba ŐO kr, Wlassics Gyula 1 írt, Gróf Hugonnay 5 írt, Wlaaaics Ede 1 trt, N. 50 kr, Bartoa 50 kr, Délsalai takarékpénztár 5 frt, Dr. Szűkíts 1 frt, Nagy kan»« ai kereskedelmi s iparbank 5 frt, Löwiuger 1 frt, Weiss Samu 1 Ért, Nagykanizsai bankegyesület 5 frt, Nagy kanizsai takarékpénztár :> írt, Varga alezredes 2 frt, Halaaay «zázadoa 1 frt, Kelcx Géza hadnagy 50 kr, Szabó Kálmán 50 kr, Modrovic. Gergely zalavári apát 50 frt, Écsy László balaktonfüredi főigazgató 5 frt, Kiss Lajos türjei ház főnök által z türjei prem. rend 3 áldó»ara nevében 15 frt, Zalabéri Horváth Mór kamarás 15 frt. összesen 128 frt 50 kr.
— Banolder János veszprémi püspök hagyatékának felvétele már bevégeztetett. A számodások be vannak fejezve s az összes ala pitványi jószágokat z kormány vette au A kap talán részéről Tallián Lázár kanonok van gondnokol ainevesve; a kormány részéről pedig a somlyóvásárhelyi közalapítvány i javak igazgatója Kálóczy Lajos, a püspöki méltóságra Kó-nay Jáczint főszentelt püspök van kiszemelve.
— Siófokról z Balatonon átakart ko-csikázni egy polgár decz. 31 én, de a jég lesxa kadt s a lovakkai, kocsival együtt alámerült.
— A farsangi vigalmak sora Süme ghen f. évi jan. 8-an egy kedélyes tanezpróba- '' val nyitutott meg, jelenleg pedig a következő tartalmú meghívók Küldetnek sseu — „Süme-ghi polgári önképzőkör 1876. évi január hó 30-án a nagy vendéglő termében könyvtára javára kisorsol ássál kapcsolatos zártkörű láocsvigalmat rendezend, melyre kívül czimzett ur (és családja) illő tisztelettel meghivatik a rendezőség által. Kisorsolandó tárgyak nagy részét iparos osztályunk áldozatkészsége ezol-gáiandja ugyan ki: de él bennünk a szép remény, hogy Sümegh- és vidékének oly nemes-keblü honfiai és honleányai lelkesedve fognak kegyes adományaikkal, mint köszönetünk becses zálogával e humánus czélhoz járulni. A választmány. Belépti díj két sorsjegy gyei 1 frt. Kezdete Í5 órakor. A bemenetnei ezen meghívó-jegy előmutatandó. Az adományok szíves eifoga-dáaa vasárnapon kint a kor helyiségében. —1.—
— Bécsben lakosú méltóságos Rohonczy Ignácz nyugalmazott kir. tanácsos 200 kötet politicai, ritka becsű történelem éa földrajzi
Kifáradtam ...
KlíáradUm már a küzdelemben ; Sora; legyőztél ; megadom maga''m ! — Bár tudom hogy meg nem érdamelUm, Müvednek uj áldozatja van. ''
Jól czélostál, jól találtál, — ép.o
Benn a szív legfájóbb b*us«j4ben !
/
Miből van a eeiv teremtve vájjon?! — — Vagy tán ez meg nem mi, mind kevé» ? • Szivemnek, bogy sserteaaét haaadjuu ¿gőbb kin kell a fájóbb tsenvedé* ? '' : M> keli még a harmatos virágnak, Mit tövéről vad kezek levágnak Tt— — —
Mért ringattál hát aran> reményem V !
Oly magasra mért re*ettet«k 7 !
Jobb leU volua lenu a földf.n nákem,
HU* oly b< Idog volUm véletek !
Hol van az a szép tündéri álom V — - —
latén véled romba dőlt világom !
Isten hozzád lány ;--kiért — a ki annyi
Hangom reazket, — Uallod,--értsed ? !
Nem bir az ivem tőled elazakadni. — — Hadd fogom meg mig egyar.er kezed'' : Hadd omoljon könyeimnek árja re, Üdvöm'' gyllkoaára !
I^gy megáldva ! Éa ba acived majdan
— Mint euyém volt — hfibb kebelre lel Elfeledd, kit ugy szerettél hajdan
Att at ifjat csak felejteed el I Mint a gyermek, ha megunta kedve, Kia játékját elhajítja messze !
lsteu huziád még egyazrr leányka !
Látod,--látod.--nem hagyhatlak el —
Lelkemet még egyre tépi, bántja Az a hang, — — — tijj még emlékeael Mit kicealUl bfivOa aongorádból : „Hull * l.vél, — lehull a virágról*.
Elfáradtam már a küzdelemben, Bors ! LegvSzrél. Megadom magam I
- Bár tuaom, hogy meg uem érdemeltem, — Müvednek uj áldozatja van !
Jól czéloztál ! - Jól találtál 1 — Ép«n Benn a sziv legfájóbb benfejóbea !
VÁRHALMI KÁLMÁN.
Az aj év méze* heteiben.
— Komoly- tréjás elmélkedések. —
Irts : N . . i. J. . . . F. •
Utóbbi időben, közel mult évek óta, — kevés kivételjel j- a bekössön Lő uj évet majd 1 asm ugyan%sono« jelentőségűnek szoktuk u-
köay veket volt aziveaa aümeghi reáltanodának
adományozni, mit kedves kötelmüuknek tartunk nyilvánosságra hozni. — I. —
— uj zenemű. Táborssky és Parsch
urak nemzeti seaeinQkertek <m!éhében luegj^leiit. „S*eméruiee«ii'' eredőt» Dla^} ar uiüdal. Irt* Lu souczy, zenéjét srerzi Zimay László. E dal nt''.i középhangra van alkalmazva zongora kísérettel. Ara 00 krajezár.
— A HiiUUmi vidékén pogány idö jsrt jan. 4 éa 5-éu, minőt évek óta nem értek utt nt emberek. A hófergeteg e« szélvész erejéről u--héz fogalmat alkotni. A Balaton jege irtózató« ropogassal torl«''»dott föl. A szélroham, mely b«»ui iHilve ragadott,hazlodell és fagalyakat magaval oly apróra szitalu a havat, hogy az egész Ba laton földsziue s a zalai hegyek ködben voltak.
haláazkun; hók kévéit, mint pelyhet vjtto magával az orkán s a messze ujakról felragadt havat nagy garmadákban rakta ie. A halászok most az egyszer megszűntek a jégen dolgozui s kísérteni a halált. A parton ininden közlekedés megakadt « a vonató* nem indulhattak ki az állomásról.
— Kitüntetés. Soós Mihály prern. ál-dozár es a keszlüeiyt gazdasági taniutézot U-naráuak e minőségben szerzett érdemei elismeréséül ó felsége a f''^rem « Jóssef rend lovagko resztjet adomán józta.
— Tánczviyalom. A keszthelyi varost tanács 187ti-ik évi február hó 5-én a „szegény a lap''gyarapítása javaraaz ^Amaxou--hos czimzett ssalloda nagy termében sorsot a« sal összekötött tánczvígalmat rendez. Belépti személyjegy 1 frt, csaladjegy á írt. Egy nor« jegy ars 10 kr. t elülíízetések köszönettel fo-gadtatnak. A kisorsolásra asáut tárgyak legkésőbb lolyö evi február hó 3-ig a városi tanáce terembe kéretnek küldetni. Belépti- és soraje gyek előre kaphatók Wunsch l*erencz és Lázár Ignácz kereskedő uraknál. Szívünkből üdvözöljük Kugler Nándor városbíró urnák azon nagyrabecsült indítványát, miszerint az igen tisztelt úrhölgyek kéressenek tel, hogy az es melyen, az üdvös cselt tekintetbe veve, a lehető egyszerű öltözékben szíveskedjenek megjelenni. Es indítvány a folyó hó ü-án tartott haibizott-sági ülésen nagy tetszéssel fogadtatott s vala mint a meghivoaon, ugy hirlapilagis közöltetni ha taros tatolt. Kendező bizottsági tagokká vá lasstattak: Póltz Fái, Ertl Károly, Pohlenc* Alajos, Harsányi János, Mandl Pál, Zitter barin Kálmán, Riersch József, Pleszky Antal, Nagy István, Manovill Dávid és Oppenheim Ede urak. A rend eső bizottság, hogy a jotékon; czélra minél nagyobb összeg legyen fordítható, a tánczestélyt sorsolással öszszekötottnek mondta ki, nehogy azonban amaz ősszegből, mely akár az elárusítóit sorsjegyek , akar pedig belépőjegyekből bejött, a rendezőség legyen kenytelen kisorsolandó tárgyakat vásárolni s így as üdvös czélra szánt összegei kevesbitni, felkérjük városuuk igen lisztéit úrhölgyeit, miszerint kisorsolásra aaant tárgyakat keszitni s azokat folyó évi február ho 3-ig a városi tanácsterembe küldeni szíveskedjenek. Keszthely, jan. 14. 1875. Kampu.
Iáim; azonos egyformaságunak mondhatnók, achablonszerinu valaminek, jöformán olyannak, mint a „worklit", mely elejénél kezdi a „Hoher Péter'' ; „bús hallgató'' dallamait és gépiesen, minden uj variatio uéikül magát lejárván, a werklís újra felhúzza, újra werkliz és így miu dig Mda capo."
As uj év maholnap nem lesz előttünk más jelentőségű, mint a szoaott közéletbem minden napiuaság, csakhogy egy közmondással gazda godván, msjd boszá ssokuuk mondani: ,uiiu denéviség" ! és mi magyarok oly hajlékony, oi) áldottrugékonysággal bírunk,hogy —akár ínég fslsi uayüaknek, akar nem — nolens voiens, mm denhes hozsá szokunk! áldott jó, mindent meg-eméssthetős magyar természetünk ! kéuzer «záz szor áldott, mivel épen a közönyös, «ót még a roszhos is oly könnyen hotzá «sokunk.
E helyen egy rejtélyt adunk fel tísstelt
olvasóinknak; aki megfejti, nyer egy......
Horn és Toldy-Ééie gyüjtőivet; nehogy azonban tán vetélykedés támadjon ezen nagyszerű, ha-zafia» jutalom elnyerése végett; szóval: hogy akár összes tísstelt olvasóinknak juthasson ezeu nagy hazafias jutalom, rejtélyünket :
.Miért szokik a magyal- oly könnyen a rosshoz V"
a rovat alatt mindjárt meg ia fejtjük.*)
De nehogy tán egéaz uj év — peaaimis musasl vádoltassunk, as igazság érdemében, egésc elismeréssel akarunk lenni, as uj év tu lajdonai iránt is; vannsk ugyan is a mostani uj éveknek elsajátithstlan, sajátságos aajátságai is, melyek azonban ujságuk mellett maholnap vi •elt dolgokkáválandnak! elsősorban megvan az özönnel hullámzos naptár-konkurentía; hogy azonban mégis viszonyaink, a ziláltság ason stadinmába szoktak jutni, hogy sokszor ast «e tudjak, hogy „hányadán" vagyunk, az a jámbor naptár-gyártoaoknzk vétke nem lehet.
Itt van a kilo , liter-, méter-, dimeosiok
*) Mit több r>»», miit ji ja: ují.
— Rövid Mrek. A „Vaaárnapi Újság*
(JarlyfaTamáa areaképél húst*. — Zoldy Mik-Ifa jeles színész meghalt. — A január 16-ki udvari bál elmaradt. — Ké; v ám ospérczi asszonyt a farkasok osszeieptek. — III. Napoleon dajkája 94 évee korában meghalt. — Horváth Boldizsár leánya, Emiliával Láng J^ajosjegyet váltott. — A „Kintornás család" először Kecskeméten ada-lutt, egyik ottani lap a rFalu roszsza" méltó társának mondja. — Aradon egy a sasony meg-l agy ott. — fcTecskeméten „szinpártoló kör- alakult. — A földgömböt eddig «0, most már 70 uap alatt is körül lehet utazni. — A londoni kutyakiállitáson egy ebet Bzázezer forintra be-« »ültek. — Trencsénben egy 112 éves n5t, Börzsönyön ^edig 120 éveset temettek. — Duna-íöldvárt»u egj etegausul öltözött nő hulláját találták a Duaapartján, kebelére volt kis gyermeke kötözve. — Temesvárit a vadászaton egy Latal ember megfagyott. — 2U ezer öl fát használnak fel gyufára Magyarországon. — Nyítra-r mar C éven ál ad magyar színtársulatnak ezer — ezer In segélyt. — A keleti vaa utat megakarja veuui a. kormáuy. — Franciaországból egy év aluli 46 miho franc értékű pezsgőt stálliiottak küllőidre. — Krajovában hz „Adverul" szerkeastójét az utezán agyonverték. — Lemberg mellett egy vonatot a hózivatar clleineteU, 3t> óráig voltak az utasok a hó »¿«ti, néhány ember meglágyult. — A rakosi biró basái veszekedés közben felmelszették -Poroszországban 4öOÖ tanitói áiláe van ürcfs-úésben. — Veszprémben egy éltes nő éhen halr meg. — Ütambulban a keresztények legyilkolására alakult összeesküvést fedeztek tel. — Berlinben a lóhusárulás terjed. — Kérkapoly Karoly Váczon az ipar fontosságáról tartott eióadaat. — Dr. Fínály Flenrik fővárosi orvos birteien meghalt. — Veszprémmegye alispánjául Véghelyi Dezsőt emlegetik. — Gyulaváriban egy ember lovait megitatandó, a jegén meg-i buszúit b ? kútba esett a csak halva húzatott m. — A , Kelet is épe" szerkesztője ifj. Ábrányi Kornél lett. — Kew-Vork'' államban 22089 női b 6230 férfi tanitó működik. — Kenessey Gábor enyingjárási szolgabíró fóbelőtie magát. — Veszprémben népkonyhát létebi latiek. — Ormai Ferenci meghall. —
Vegyes liirek.
— Karageorgevich Péter hrg. két hó óta tgj ik bobuják felkelő csapat élén állt ée pedig Peiruvicsi -Alerkuuicb stb. álnevek alatt. A csapatot ágensek által saját pénzén toboroztatta uHsze. Montenegró nem szívesen látta Karageor-gevich fellépését í>zerbia iránti féltékenységből, /nasreszról ftzerüia is természetesen mindent megtelt, h6gy a herczeget Bosmából eltávolítsa, h czélból megvásárolta a herczeg főagensét, ,ki aztán csakugyan kivitte, hogy a bosnyák fel-Kelők egy rögtönözve tartott skuptsinában Ken) szeri tették Karageorgevich hget, hogy Bos-niát nyolcz nap alatt hagyja el.
Lián széfbocsátott véguélküli .előfizetési felhívások" boldogítása ; vannak az évről-évre mind-.nkább fejlődő ujabb-ujabb uj évi üdvözlet-uzietszakma nyitások, stb. e. f. **
Párvonalozzuk rövidben a jelen és múltkor uj év viszonyait, mondjuk akar nemzetgaz-ilászati szempoatból! a múlt arany korban, inidón még — igaz — csak réz- váltó garas rendszer uralkodván, a szükségletek minden tekintetben a pénzérték szerény p á r i voltához mérve, igen szerények voltak jó öregeink, mondhatnók patriarchális módon jártakéi; ha évenként legfeljebb e g j öltözékük ára fejében a ké&műveenek esetleg még néhány garassaj tartoztak az ó-év küszöbén bisonyára utolsó gara sig lefizették ; a gazdász számadásait, Sylvester napján egysasrfl jegyzetkönyveben, akár a , komáromi kalendáriuma-bsn gondosan lezárta t* boldog megelégedettséggel vitte át garasnyi bár, de megmarkolható aaeraeménje activumát az uj évre; könnye« számolt a múlttal, nyunottan nézett a jövő elé; hiszen minden a régi jó kerékvágásban volt és maradt.
l>e mást: ha borzadni, kétségbeesni nem akarsz oh halandó ! ha azt boti akarod, hogy esetleg még mind el nem adóaitott hajad szála ég felé meredjen — óvakodjál a közel múltra, őrizkedjél a közeljövőre gondolni! Borzadályos <-hoe*ként tűnnek fel elméletedben, as uj év kapcsolatában megjelenő rémképek ! vájjon ki bzetted e mindeu Baiaonban legalább i» f-^y-két példányban készitelt öltözéked és az t-¿ékkel járó egyéb o b 1 i g a t u s korszerű ili vatczikkek árát ? képes voltál-e kettős Kony vezési számadásaidat és bilaazodat legalább olyan tűrhető deticzittel lesárni, hogy jó hiteled fenntarthassa magát, (mert activ-bilanz korunkban vajmi igen ritka tünemény)! Dem disguBtált-e a közelmúlt annyira,hogy aggódva nézzél a közeljövő elé ?
Hát még a modern kornak modern kellékei : leróvtad-e pontoaan c. sör , levél-, bor-, BÜrgöny-, kávé-, vasutaviso-j étel- ¿a egyéb hordó iránti, felebaráti ? nem is kegyeletes ? nem is hazafiúi V nem — mind nem ! hanem saját bscses ,én''-ed iránti „Trinkgeld'' köt«-
— Pletyka-egylet. Nyir-Báthor városa, mely már több nevezetességeiről hires, ujabüi időben ismét bebizonyította, hegy mennyire hódol a korszellemnek. — Mert bát a társulások korszakát éljük most. — Eb ba London városában meg a tolvajok is egyletet alakítottak — miért nem alakulhatna Nyir-Báthorban pletykaegylet ! ? — A pletyka ezen cosmopolitikus s rendet-rangot nem ismerő ősrégi emberi szenvedély JS''yir Báthor városában egy körbe gyüjté hiveit, — kik — mellesleg mondva — mindnyájan a legelőkelőbb osztályból valók. — Tény az, hogy ís''yir Báthorban a „Pletyka-egylet* megalakult. — Nem tudjuk ugyan, vannak-e ezen egyletnek alapszabály ai s ha igen, meg-lettek-e a magas ministerium által erősitve, hanem an\iyi bizonyos, hogy Nyir-Báthorban a „Pletyka egyletu in flonous fennáll. — Ezt igazolja egy óriási nagyságú hivatalos pecsét, mely a gyűlésre meghívó czédulákon laiható. — A pecsét czimere egy kut mellett sujkoló kél nőt — valószínűleg a pletyka jelképét — ábrázolja ezen körirattal: „A N y.-B á t h o r kerületi pletyk a-e g y I e t é 1 ó p e-c s é tje."
— Jókainak JoeeÜalu, Bukovinában magyar lakosai pompás tarka lörok szőnyegei ajándékoztak tiszteletük jeléül. A szőnyeg többféle színből művészien vau szőve és a nagy világ za jától oly távol fekvő Joseöaiubeii nők által készíttetett, a asóvés ÜzékeJy Katalin nevű fiatal leány munkája. E telepben, melynek tagjai, székely eredetűek, a kézműipar nagyban virágzik és e szorgalmas, igyekező tős gyökeres magyar népecske valóban megérdemli, hogy Magyarország ne hagyja idegen földön elpuaztului.
— (jlvaeni fuuő ujonezok. Tanulságos e* figyel''-.mre méltó képet nyújt az irni, olvaani tudó ujonezok statislicai összeállítása. A monarchia különböző részéiben 10U0 ujonezra esik : Alsó-Ausztriaban 9$4, ¿Sziléziában 94(3, Felső-AubZtriaban b39, Csehországban blO, Salzburgban 756, ¿iliriában 750, Morvában (371, Karin-thiában 581, Tirolban 366, a tulajdonképeni Magyarországban 358, a tengerpart vidékén 30 i. Fiúméban ée kerületében 286, Erdélyben 146, Jlorválh es Tótorszagban 143, Uaiicatában 115, Krajnában 100, Bukovinában 59 és Dalmatiában 43 imi olvasni tudó. Tehát az összes Monarchia ujonczainak 4ó''8u/0-a; a magyar birodalom belieknek csak 23''3u/0 tud irni és olvasni. — Népoktatás jöjjön el országod.
— As Jsícii ugy Látszik meghallgatta a korcsolyázók imádságát, mert a fagy nem enged, a jéghajaz folyik kilartassal. Kei ur egymást taszítva nyilsebességgel halad a jégtükrén, három lányka roppantul bámulja a művészeket. Ha en ugy tudnék korcsolyázni! mondja az egyik. No bizon, mondja a másik, én.is tudnék ugy, ha olyan jól taszítanának. — Egy szőke ifjú egy bájos láuy kával iramodik tova. Ha igy mennénk as örökkévalóságba, rebegi az ifju. Az nem lehet mond mosolyogva a hölgy. Miért V Mert akkor nem választanám önt páromnak.
lességedet ? saját ,én#-ed irántit mondjuk, hs azt nem akarod, hogy a fentezimzett különféle „hordók" előtt kegyvesztetté válljál ! hát ha még azon szerencsétlen helyzetben vagy, esetleg k e t étkesó vagy kávéháznak felváltva törzsvendégnek lenni! ott virul ám még csak szegény lárczád passivums rovatára a „hadd el hadd," már t. ». a kétszeres adagu „Trink geld misera" ri utánad.
Es minthogy a halandó ember nemcsak közvetlen és csupán csak ember (kivévét. persze az emberteleneket, kik csak közvetve emberek, mennyiben emberi idomra teremtvén) hanem egyssersmiad közvetlen és kőavetett adóköteles honpolgár is . . . mit érez magában akkor, ha mély méiagondba merülve,reá emlékez a köz-ahnolt érben, sőt években meg nem fizetett adó hátraléka miatt fenyegető executionalis execu-tio rendszerre V ha esen nyomasztó gond lenge-dezésénél, a Ssélre gondol, melytől esen zefir(?) ered ? Oh Szél ! gondolhatja ilyenkor magában a közvetlen és köavetett adóköteles, de perese fizetési képtelensége miatt legjobb akarata mellett sem adósható adózó bonpolgár, szellős üresség U tárcsájával siralmasan kacsingatva:
. „Oh .Ssél-tárcza, de iirea vagy !• „vájjon megtelsz e még és mikor Va kérdi ssellemidéző hangon.
És a kaján visshang azt módja :
„Mikünn, majd ha íagy."
De nem csak a múltnak képet ily tragi-kai draslikusak; a közeljövő, az uj év képei sem valami épületesek! vájjon mi kínálkozik ebben V van-e esen uj kinálkozásoknak valami ratio V ds van ám: hajrá. . . tió 1 adóexe-cutió; uj adó proclamalió ; aéhai Placht-féle jóazivü fructificatió ; tönkre jutás miatti despa-ratió j intézetek igazgatói és oénstárnoki des-pandatio ; sok, érdemnélkűli protectió ; Istótzy-féle sensationalis, ssidóprovocatió és inerimina-tio ; a mult évekétől hajasállal sem tágító de-legatió;^ft reductio ; koczkáztatott üzlet-trans-actió j a parlamentek némely székeit betöltő problématicus functio , sok üres frssisban sal-langzatos dictio; sok parlagon beverő qualiüca-tio j sek drága időt vssstegstős ország gyűlési
— A megfagyott rémet*. Korbl Antal budai ssttletésü napszámos valóságoa remete-életet f oly tátott s a Dnns jobb partján a budai alsó téglagyár melletti önásta lyukban lakott, hol magát többnyire elfogott macskák húsával táplálta b ezért e miatt e környéken egy macska élete sem volt biztonságban. Ezen remetét földalatti barlangjában megfagyva találták; hulláját kórházba szállították. A barlangban még gulyás főzésre előkészített macskahus s számtalan kinzáritott macskabőr találtatott.
Papírszeletek.
Párbeszéd liaUl leányok közt :
— Mit kWánnál inkább : axt-e, hogy kpdvr«e<i m rglialjnn, vagy axt-e, hogy ma*« legyen ?
lukább azt, hogy meghaljon.
Ti* tv HBulva ugyan e két leány köat, kik exa-latt férjbet. menták :
Mit kívánnál inkább: azt e. hagy Térjed nieglialjon, vzgy bogy mánt nzerenRen.
— Sr.áxaxor inkább: i. ^gy mást azereaaen . . ., mert l»iitton rxgyok benne, liog^ megtér!
Ah, teh»» Pepi n<">iül! . . Váljon, hogy hívják a boldog, arát V
— •J''í/KK) ft. — A múlik nevét t-lfriejteitem.
— fcinye, teje«, miért olyan «árgái hiídü ma megtilt a Coje v
— 4Hi édea litenero, er. at uram olyan ..gto-ba . . . Megint a Marából mert beU vitet, pedig a bag}«ágo* aaatouy meghagyta, hogy <-«ak a kútból szabad hozzá venni.
— Hogyan leic at ember millió-o. o a. Kgy dtr&lkereskedó Baltimoreban, ki tit év elot arra tanilotta papagályát, bogy minden not, ki a buliba lép, ecen szavakkal fogadjon: „bájoa t<-iem-téa i" jelenleg már müliomoa. Probatom eat!
Becsehely M. vároaánok megváltozott (!) nézete ('' !) foiytánn i. évben a Zalai Közlönyt nem járatja Becaehely, 187fi. január 10-én Bolhoat latrán x bir/>, F.róa K. jagytK ¿a nériró.
•Szaladj, szaladj, jOn a m é t • r, Haragoa, mint Kuku Péter, MelleUe ballag a liter, Mérges ez ia kutyaliter, Ott kullog a gramm ¡a hátul, Őrizkedjél a fogától.
Hogy lehetett a magyar nemzetet nagyonnagy-gyá tenni
Kgy törvény nyel : ma az egéas némtet liter-átosok és granim-atiktiaokból áll.
Vasúti menetrend.
Érvényes deczember 1-től 1H7Ű. A kanizsai idótmutató óra szerint, indul KauisiMrú!
(Kanizsai vaspályán aa órák pontoaan a helyi ¡dftt
mutatják.) Vonat liava:
azám Ora Pere. Idő
205 Esték, Mohába,Dombovár s Fiaméba 4 30 reggel 2lö , . , . 2 22 délut.
interpellalio és haszontalan oratio ; régi göröngy -status-quoban meghagyandó ut-oommunicatio ; függőben hagyandó prostitutio (kérdése és rendezése^ stb. e. t. h a j rá ... tió! kíváncsiak vagyunk csak egyre: lesz e msjd busás „Hornu és „Toldy"-féle „subscribtio* és „collectio" 1 de egy bizonyos nemét a hajrátionak — annyi, mint nssichera; hogy az osztrák-magyar r a-t i o közeljövőben el nem érend, t. i. az állóhadsereg — reductio.
Esek és ilyenek a beköesöntött uj év ka-lendari urnában feljegy sett remény képek«
Bevett régi sorrend sserint bekövetkeztek az uj évben is és követkesnek agymás után a fekete és vörös betűkkel bejegyzett munka- és ünnepnapok ! közelebb már a vízkereszt is megünnepelte tett ! ezen ünnep vsltisi jelentőségét minden jóravaló katholikus ismeri is, ünnepli is; s fiatalság üdvözli benne a farsang hirnökét; 3 királyok napjaként is érteimestetik ezen ünnep a katholikusok réaséről ; korunkban azonban a politika naptára rejt magában egy: .három császár* (össejöveteli) napot is, melytől és nagy jelentőségétől felekesetközi leg ss általános kösjó érdekében ugyan az általános világbéke eredménye reményében a népek ájtatosan várják a béke szent malasztját.
A .vízkereszt'' még a zsidók előtt is bir jelentőséggel, csakhogy esek mondhatnók, zsi-dósán értelmezik, mennyiben ők keleti szokásuknál fogva visszafelé olvasva, „vízkereszt* helyett „keresztvíz"-nek olvasva, ennek kommentárét ugy veszik, hogy : Istótzy és consortai valahányszor zsidó falóságukat ssinre juttatják, rólofc — már mint Istócsyékról — ,ad majorem glóriám Israeli" a keresztvizet ugyancsak leszoklák mosni ajordánok, tán Jordán▼ ízzel ? vagy viczczel ?
Itt van a balidény is! ssjátságos iróniája a korviszonyoknak ! Ipar, kereskedelem pangása.! bénult küzdelem jóformán a mindennapi szükséglet fedeshetése miatti általános viszony-ziláltság, és mégis bál! valóban iróniának mondhatnók I és mégis hegyes-völgyön báljelentések ámde itt sem ssabsd pessimiitikus ítélettel lennünk, sőt alaposan véve, utóbbi ¡dóban a
212 Bada-Peatre........4 50 r#ff#l
............ M dtiwL
- ..........11 »2 estr.T
SlSBécabe (Szombathely, Bérs-üjhely felé)5 — raggal
J®í '' ........... 40 «ftri
31f) Soprouyba ........dé,n(
203 Triesztbe éa Pragerhofon kere*r.tül
Oráct éa Kécabe ......4 42 re^pel
201 Triesztbe és Prágerhofon kereazHIl
Orácz éa Bécabe ......1 39 d4iut
BrLesik KaoizsÁra
honnét:
216 Eazék, Mohára, Dombovár a Fiúméból 1 33 délat
a • , B 113 estva 203 Bnda-PettrSI......... 12 re<r#l
20} »» .......... 57 dél ut.
211 ...........9 S6 értve
314 BécabSl (Szombath. Béra-lljhp|y)felől 10 19 eatre
^ „ „ . 3 57 reggel
316 Sopronyból ........11 46 délel
214 BécabSl Grácz, Marburg, Pragerbof
W51 ........^..44 raggal
20? Trieazt- é* Bécsből Marburg, Prxger-
hoí f*l51......... 1 13 délut.
2<*4 Trieazt- éa Villachból Prágerhof felől 10 62 aatva. Marborgba csatlakozás Villacb éa FrancaafMtbe. * a 1 , Fianceafeatból.
Szerkesztői üzenet
1887. B. Sttmegh. A jegyzőkönyrtt o«m kaptak.
1*88. R. Kozmadouija. A 7 forintot magkap. tnk. A könyvek küldése nem aörgSa. A kettő« mag-emlékeztetést köazönUm a viatonüdvözlet !
1889. F. Háahágy. A y frtot bekönyvaltSk. Az eredményről mindeneaatre érteaitünk. Fogadd wítm üdvötletünket !
1890. K. A. A füzst kiút vao birálaioa.
Lottobuaás.
Buda, jan. 15 én : 34, 1, 11, 48, lg
Érték es váttéftlyaa január 18.
5*/. metsliques 69— j b*J% neus. kölosűo 73.80; 1860-kí álladalmí kölcsön 1 12 ; bank-réazv. 9.12— ; hitelintézeti részvények 192.20 ; London 114.70; magyar földtahermeniósi köt vény 76.75 ; temesvári földtehermentéai kötvény 76.50; erdélyi foldtehermentósi kötvény 76.25; bor vat slavon töldtehermentési kötvény 78—; ezüst 105 75; cs. kír. arany 5 421/» Napoleond''or 9.217a.
Felelős szerkesztő : Bátfrfi LljOt.

Felhívás.
A Nagy-Kanizsán tartózkodó T. T. tisztelettel felkéretnek, miszeriut közelebbi érintkezés czéljából becses neveiket 33 Q czim alatt Post. Rest. egy T. el közölni szíveskedjenek.
*) E rovat alatt kSclóttért felalőaaégat aaa vállal a Surk.
bálozás jóformán philantropicus intézménynek emancipáltatott, mennyiben a bálok többnyire egyik vagy másik jótékony ezé! czége alatt szoktak tartatni, szegények, szűkölködők, Ínségesek sat- segélyezésére.
Ezen jótékony, nemes csélok iatentiojá-val szemben, valóban korsserüebben nem cselekedhetnénk, mint jótékony bálokat rendesei, akár ki se pihenjünk s egyik bál kivilágos vir rattából a másik bál nyitányába betánczolvs ! a kereskedő-, iparos-, termeidosztály jóformán mind szűkölködvén, kölcsönösen egymás segélyezése czéljából táncsolhat, egymásnak des-paratus helyzetét enybitendő I és igy a végnél • küliségig.
De hát aztán ha elismeréssel skarunk lenni, nemcsak hogy egész méltánylással áldozhatunk a bál kulturának, sőt örömittsssn még skár csigány kereket is vethetnénk örömünk-ben,hogy a bálban egy még olyan objectussal bírunk, mely mai napig még szerencsésen kibúvott as adó alól 1 tehát huzd rá! hadj szóljék as s csöndes!
''sz igaz, s bál közvetlen ugyan nincs megadóztatva, de a többi bálksllék! a luxus ! aztán luxus nélkül bálba menni ugyancsak luxus volna! mit szólna X. hölgy, mint képzelt bálkirályné, ha Y. hölgy ssints önképzeit bálkirálynét, vagy fordítva, egymást el nem homály osithatná luxusos, fényes toilettjével ? hallgassuk asonban csak s divat pipere-ékszer, s egyéb fényűzési csikkárusoknak ebbeli panassaít; máskor az éksserészek b r i 11 s n s üsletet csináltak bál alkalmával; de most... as adó! a luxus adó ! majdnem ke • nyéririgyszemmel nézik, miszerint dívnak mos t a „Traugott Feitl"-féle ékszerek 1 oh adó oh Talmi! de kérdesnők tovább a Talmi-árusokat — ezektől is jóformán azon desperatus kifaka-dást hallhatnék, hogy bizony-bizony ma-holnap már as sem igaz, hogy s csalánba nem üt bele a menykő, mert már a Talmiba is már beleütött az... adó! még hamis ékszerekre se marad
?taze apublicumnak... 1 aajnos, ds igass lehet almi-atyaának!! I
Miad ©akinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, éri«!«* és fájdalmat csillapító hatása Által leggyorsabb, legbiztosabb s egysxermind gyökeres gyógjulást essktizöl különnemű bajokban. — ily bajok a toroicgynlladás-léges5hurat, b 3 r k é s-barság, hártyásgyik ^CroujJ-sngiua) miudenemfl megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés álul támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhSzurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümfík, tályogok, pokolvar (carbuncului pustula maligna), megkeményedések.
genyedések, véikeliaek, miüaáeo-«Iritfbetagságek, görrélyHi fekélyek, fagydaganat, ojjféreg, krtrWtataAfg, ▼adboa, aagszivars, ceentsaá, kífinzamitáj áa megtén-
dnlások, helyi esúz; továbbá a szülés folytául iáb-felfak adások és sebek, fájó» fekélyzett vagy tnár genyes hSí mell. — Sok nS már csírában volt eml«-ráktól, — a kflloirbcn cikertUkreti.u életvesaélyeJ sebészi mfitétnek mellőzésével — egyedül e«en teUs sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfolánkja esapán ezer tapasznak rö\id idei használnia folytán annyira elo tűnik, hogy azután a testből kftaönségeeen szabad kézzel, sebészi rofitét és fájdilom nélkül aönnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bek* vetkezik.
Eaenaj<fb¥c««h«t!stfcf/ófy»ar, helynek jele* oghitelestbb egyének aaámos s k1ll5«8s kívánatra bármikor felmutatható Uzonyitmáoyai által már tégen a legfényeaabben elismertetett — rendkívüli, a legkttlönnemftbb eaetekben magpróbált hatásánál éa iéltfinS síkerdú» eredményeinél fogva, melyak haaznál-lata Jluű még elavult bajokban i* eléreUMk, jól megalapított és elUvjedett hírét kéuágbevonhatlaoul ig&aulj*.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag f frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy Irtnyi r».. magnál kisebb szállítmány Min tdljépíttetik.
Központi küldeméuyezfi raktár : PsttM Térik ''lézstf gyógyszerész urnái király-utcta 7-ik szán alatt. Továbbá kaphatók : Nl|y-«Ullltl : Üf AJMT3
I
tdtter ttnxáL ?akMI. ''UtAktíattkf ^éeMtt i Bip&ct J. - 8lMfU: «SfBDÓoraaky. — Sz^ffÉMrvÉ-ratt: Braun J. - fltlillIWyW t PiUich F. -rmpl ialH : Ferencay K. — Z||rikkU Mitlbach Z«. Seprtafcas Bock J.
A L cs. gyógysz «rés f és keraskedS urak, kik raktárt«*!vállalni hajlandók lanuáttek, «áasiliuauiek, miaaarist • ráasbemi ajánlataikat erén gyógyszer kése, tejéhez F0KTY LÁSZ10H0Z «.merve : Budára, (Bár.,, város, fSntoaa, 590. szám] LakOldeni szíveskedjenek, ki megrartdeléaeket is po*l£«an í?lje»it
Vidéki bérmcmte* levelek általi Megrendelések aa árnak készpénzbeui beküldése, vagy posta atalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpcnto »abban teljesíttetnek.

mmtmmmmmtmm
Pályázat,
Egy Sopronmegyében fekvő, jól berendezett és kellőleg felszerelt uradalomban megürült felsőbb gazdatiszti állásra pélyázat nyittatik.
Az ezen tisztiáílást elnyerni óhajtók, képesitvónyüket i eddigi szolgálatokat igazoló okmányaikat vagy személyesen, tagy posta utján bérmentesítve, alólirott megbízottnál leg-íölebb e fölró évi február hó végéig mutassák be.
Egyszersmind bővebb értesítést ugyanott nyerhetnek.
Sopronban. 1876. január 10-én.
Balogh Alajos,
A hamisítástól óvatik!
(H-n
h ügyvéd Sopronban.
fSzinhártér, 2 ik arám.)
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb éa jobb ezer, mint dr. Papp J. 6. odv. fogorvos úr (Bécsváros, Bognergasse Nr. 2.) fogónja, melyet nain-. denki köunyeu és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és foghusaal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromláatól óvja a a fájdalmat cs.Hap.tja,
AnatherlD-szájviz
Dr. POPF J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Sudt Bognergasse, Nr. 2.
flvagakbe* I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csóios logfájdalmak-ban, gyuladásoknál, a foghus daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létezó fogkövet és megakadályozza annak aj képrfdéaét; aa ingó fogakat a foghus erSaitése által szilárdítja} a midén a fogakat éa foghuat minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen axagot. (2 3)
TÓTH SÁNDOR
mmmmmmmmmu
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Exen készítmény a lehelet frisseségét és tiaataiágát fentartja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönös azok romlását megakadályozza és foghnst erósbiti.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly sxépea tisztítja, hogy annak naponkénti haaa-nálata által nemcsak a közönséges togkS eltávohttatik, hanem a fogak xománcaa éa finomsága is mindinkább tökéieteabfll.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Balua Jóasef gyógyaae., Rossmberg-j .oseníeld, Weliach, J. és Fesselhofter J. kereskedéeéhen. — Pápáa-''schepen J., Keszthelyen : Pfíszterer gyógyazerész, Singer M. Weu A. Zala-Egerszegen : Isóó FI, gyógyazeráa*. Kaproncxáa ; Werli gyöp terén. Varasdon : Halter gyógyszerész. BHiáagen : Domer Kajet 8zom-| athelyen: Pillicb Ferenca éa Kudolf gyógyeaer. Határ5r»idékisJ*.-Qy0r-ön: Fibíc E. C. Veaxprémhen : Meyr Tanban, ugy Guthard Tiva fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmarni A. Braun J. gyógyaz. J.oi erényben: Heialer gyógysx. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Keca-eméten : Milhofer és láaehleid gyógya*. Pakson : Flórián J. gyógysz. Körmenden: Horváth J.Somxenrend gyógysz. Kaposvárott: Kobn Jj Bögl, Belus és Schrőder gyógysz. Saegszárd: Brahsay gyógy««. Bonyhádon: Kr&molín J. Sxigetvárott:Barwarth, Salamon gyógyaz. Baján : Michitsch 8t. és Herxfeld fiai, ugy Herxog Ignácznál. — Pécsett ■olnay W. és E. Zách, 8ip5cz gyógysz. Kárádon: Zadabánszky gyógynj Marcsaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában.: Oraff gyógysz. — Ounafdld-várott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nötbig. — AJsó-Lendvác: Kiss gyógysz. — Hohoncxon: Simon gyógyszerész uraknál.
RAKTÁR saját készitményü RAKTÁR asztalos ^ bBt§r oy"ári raktár
kárpitos SZOMBATHELYBŐL. M I a 1 j S k ,
bútorokban, . . ■■ - • matráczok,
"NaOY-KANIZSAN '' ^ ^
székekben, vasnt utcza, a városházban, tartókban.
KI. Sckwednii s kőbányai
sörgyáraimnak főraktára Nagy-Kanitsán, Kazinczi azelőtti Sörház-otcza őzv. Unger-féle házban létezik, h)l sör két, egy s ''/, akós bordókban mindenkor kapható. Kölönősen figyelmeztetem n. i. közönséget kitűnő kiviteli paliczksSrÖmre
. Megrendelési czim sürgönnyel: Dréher N.-Kanizsa. Dréher N-Kanizsa. (15 — 1)
Dréher Ant$l
o y a s.
Azt tapasztaltam, hogy as általam év óta késsit«tt és
közkedveltségü
Anatherin Hiájviz
haton név alatt hamísittatik és előadatik.
A t. közönség ámítására ar. ezen hamisítás készítői ugyanazon felszerelést használják, mint minőkkel én a saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy ar. általam készített Anatherin szájvíz mindenkor teljes czégemmel, j. 6. Popp, os. kir. advari fogorvos, Bécs, Bogaergatse 2, a cs. kir. osztrák udvari czimerrel ^kétfejű aas griffektől tartva) és a törvényesen letett óvjegygyel lesz ellátva, és mindazon készítmények, melyek ugyan hasonló, de nem épen az itt leírt felszereléssel lesznek ellátva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt is megjegyzem, hogy a hamisított Anavherin sxájviz, mely gyakran kártékony hatású, olcsóbban adatik el. Azért is, hogy egy részt valódi Anatherin szájvizem jó hírneve a hamisított által caorbulást na szenvedjen, másrészt meg, hogy a hamisítók ellen fölléphe&sek : tisztelettel felkérem a t. cz küzünaéget, hogy a hamisítottnak megösmert Anatherin szájvizet ar eladó ueve megnevezése mellett, nálam valódi ellen cserélje ki.
J. G. Popp,
ctáss kir. udvari fogorvos
Mm, BofMTfMM 2
Nagyon fontos mindenkinek!
csak
TCT divat-árú-üzlet,
éa bámulatos olcsó árucxíkkekből álló — u. m :
2 1
szép olajfestmény — faragott rámával.
franczia diaz-vírágtartó. pompás virágkosár. 1 sxép fénykép-album. 1 elegáns női készület. 1 selyem báli legyező. 1 Angot női öv.. 1 üvegecske finom parfüm. 1 exekrény mindenféle tárgygyal, mit egy fiatal női asiv csak kívánhat.
1 AngorateritS, minden sálon aaz-talt diszit.
2 bronzból öntött salongyertya tartó. /
1 sálon asztali.''caengetyfl. 1 czu korszekrény — zárral. 1 fali gyujtn eszköz. 1 tirököa naptár. I telyjea talmi aranybóli varró eszköx. 1 jó ruhakefe. 1 alkalmas azivartárcca. 1 jó fej kefe. 50 angol levélpapír. 50 angol boríték. 12 jó irón.
Aa itt elősorolt tárgyak
12 jó tolltartó. 12 jó tolltartó. 1 mech. crayon. 1 uri-kéar.fl|.''t. 1 óraláncz talmi-aranyi.ól. 1 chevalier-tárcza. 1 czélszerü íróeszköz. 1 jegyzék-könyv. 100 angol réztoll. 1 tárna
1 aczél keztyü gomboló. 1 ujdon teljes l>er l^íebesfossler. 25 aaebkendS napi használatra. 1 léggömb énekkel. 1 szekrény festék. 1 komicua játszószer. 1 Időt jelentő. 1 el rajtett caörgőklgvó. 1 távcső — 8 mértföld mesz-
azeaégü láter&vel. 1 nagy dominojáték.
1 jd acsél-olló.
2 finom fénykép ráma. 2 finom toiiette-szappan. 1 fogkefe.
1 elefántcsontból! fogpasta. 1 Kautachnk féső. 1 Kautachnk porfésfi .
c«ak 10 forintért kaphatók.
Blau & Kann-féle bazárból.
Wiea, I., SchwibbogengaMe. 1.
Kftlmagrendaléaak posta eiáarit mellett a Ivgpentoaabbin
(W-D
elin<
Jl-ik kiadásba« megjelent:
HiTAJDITS JÓZSEF
nagy képes magyar népnaptára 1876-iki évre.
Kapható minden hazai könyvárusnál és könyvkötőnél. —
E naptár Il-ik kiadása a kelendőséget eléggé biztosítja. Ara a kötött, irópapirral ellátott példánynak osak 50 kr, fíízve 40 kr. Kis képes naptár 20 kr.
21. Zrmyi, költői bmné\ j, irU Dömén y Jówef. 22 A< «rag síráaó, irta Könyv« Jówef. 23. Uj magyar népdalok, Bajfaié Sándor
Kalofy Gy. Zalay Lajoa éa Nagy Janitól, j 28. Oiwágo. vá^rok
25. NeveaaUnk, adomák.
26. Manói gaada naftára, irta Pataki Géaa.
27. Jó^aü átalak kéaailé-.
29. Magán hirdatéMk.
30. Kamatwráiitáa uj péaaben.
31. Cwlédbért éa lakbért mutató tábla.
32. A bélyegi 1 Utékakrdl.
l:1 Halljuk a nép szót. y Naptári ré*z azinea nyomáasal. 8. Felséges uralkodó ház.
4. Csillagvizsgáló íbzrevételok.
5. Száz éve« jövendőmondó képpel. ''6. Nemzetemhez költemény.
7. Uj évre beköszöntő. Hajgató Sándortól.
8. Az uj méterrendszer rövid népszerű iamer-
tetéáe, képpel.
9. Az ikrek, elbeszélés, irta ifj. Teroánczky J. lO.-TfiaoRdk dala, költemény. Hajgató 8.-tól. H. Szülőföldemen, költ. Szentkirályi Ai*USL
Tartalom:
. 12. Caikorg a hó, költemény, Pap Gábortól.
13. Kedve« bokréta, költ Kutiiy 1.-tól.
14. A sors keze, elbeazéléB, irta ilhjgatú Lajos.
15. Hobeapierre sakkjátaim:ij«, Lt>váazy S.-tól.
16. A honvéd zászló, köl'' irta Szentkirályi A.
17. Falusi harangkoagádok, elbeszélés, irta a mecaekbáti harangoz«''«.
ÍM. iaháaabojtár, költ. H»j-nU> Sándortól.
19.-A magyar nemzet őrangyala, költemény,
képpél, Dávidtól.
20. A terméaaattaa köréből, haaznos tudni való ¿ametaz vényekkel.
24. Turaképnk : A naptáriró, képpel. Egy be-vándort ott langyel atyafi, képpel. Saabad hegyi Orobrothnuuk, képpel. Az alföldi be tv árok, két képpel. Darvin éa Darvinis-mua, képekkel. Bach utóda éa családi je lenet.
Pottai megrendelések aztmml tzálttttatnak. - ItméteMék tzázalékbmTétzeetítnek
EgyutUl ajánlom
a 3000 MM áHó ni kőlcsönkönyvtáramaí
melynek olvasási dija havonként, napontai könyvkicseréléssel együtt csak 50 kr, a magyar könyvjegyzék ára 15 kr., a né-
meté pedig 25 kr.
B^épét a kölcsönkönyvtárba a W bármely napján történhetik.
Tisztelettel
^«pti J^aef kmdó^, éa QTMKUtuiJkidoao« -cyoraanjte Na&
kiadó könyvkereskedő N.-Katízsán.
Keller Ignáez
3)
Empfiehlt sein reich aaaortir.eb Lag<-r aller Gattungen Herren-, Damen- nnd Kin-der-Stifletten von beßter Qualität und zu mögliohBt billigen Preisen.
Ferner maehe ich das k. k. Militär uutl verohrungHwiirdigea Publikum auimerk«am, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir g-kaul''fe Waare zu reparieren angenommen.
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl. gyek, és gyermekek számára való topánraktárát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ug}»zinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a ob. k. katonaBágs t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőr- I bői elfogadok és készítek, az árt legjutányo-snbban Bzárnitom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi. tásra elfogadom.
HAGY-KAirateA, 1876. Január 28-án.

Tisen&tftdüt árfolyam«
Mlnttii ir
(él
8 fn.
20 *r.
Hlrtfstssefc
p 6 baaáfcoa petitaorbAo [ 7, nuodnor 6 a mind«» további aoréct 6 kr.
5TILTTÉRBKIÍ
IsoronJrint 10 krSrt védetnek fel ll Kir «rtári illetik minden hirdetéeért k"*" s.T. fisetendS
Wyei hirdetéeért kftlö
Lnden jj külön/
A lap szeüevi részét illető kösieaeor«k a szerkesztőbe*, Taka- I nrékpénztári épfilet föld- J «int, — anyagi rémét illető közlemények pedig a kiadóhoz bfe-
NAÖY-KAN1Z8A
Bérmentotlon levelek caak iam«rt munkatér-aaktól fogadtatnak el.
előhb:
-BOMOO
özlON
t
Késiratok
kftldetoek.
Nagy-Kanizsa váras helyhatóságának. nemkülönben a ,,nagy-kantzsai kereskedelmis iparüank", a „nagy-kanizsai takarékpénztár'' a ,zaJa»egyei aitaiánes Uniti
testület*, a „Zala-Somegy* géztajézásí részveoytársulat s több negyei és várest egyesület hivatalos értesítője. .
Heten kint kétszer, vasarnap- s csftltirtőkon, megjelenő vegyes tartalmú lap.
A kisbirtokos osztály megmentése.
JSem titok senki előtt, ismeri mindenki azon nyomasztó helyzetet, mely a magyar kisbirtokos osztály vallaira nehezül s azt mar-mar végmegsemmisüléssel fenyegeti. ;>z
Midőn még az úrbéri területekTeladó-sitása és elidegenítése a földesúri jogok által volukkorlatozva,midőn még a hét szilva-fás az országos terhek nagy részének viselésétől fel volt mentve, a kisbirtok s a kisbirtokos osztály elenyészésétól nem lehetett tartani; de mióta a jobbágy saját lábaira állíttatott, mióta az országos terhek a hét szilvafás vállaira is mind súlyosabban nehezülnek, mióta a Bpeculativ szellem, a hirtelen gazdagodás utáni vágy merész fogások által segítve rohan czéija felé, azóta a lassú takarékosságba utalt kisbirtokos, ki reményeit nem egy óra véletlen szerencséjére, hanem sokszor csak hosszú évek kétes eredményére alapithatja, mind mélyebbre és mélyebbre süiyed s közeledik a koldusbot felé, amit azutan csakugyan kezébe is ad az uzsorás.
Azt mondhatná valaki, hogy ha a kisbirtokos tönkre megy is, az ország földterülete éz alul semmivel sem kevesbül, hogy a természet örök törvényeinél fogva az anyag a megsemmisülésnek alávetve nem lévén, a kisbirtokos által eddig művelt, de az ó kezéből kiesett földterület átmegy má9 kézbe, műveltetik más álul, holott az országos gazdaszati viszonyokra nem az a fő dolog, hogy a föld ki altal müveitessék, hanem fó dolog csak az, hogy jol műveltessék.
Ez az okoskodás azonban kizárja a nemzet, kizarja az állam fogalmat. Igaz, hogyha egyesek, mint egyének elszegenyednek — amit megakadalyozni nem leszünk képesek
TÁKCZA.
Süket, néma leit az élet
Siket. néma lett ac ¿lat Hnlavány éa hangtalan, Lapka, virág elmoaódtak, Dal- ¿a *ene oda Tan.
Magam ülök itt a caendben, 8»ivem még él, még dobog, Da ac ia caak ut beexéli, Hogy boldogtalan vagyok.
8 panaazimra nincaan vUxhang, Nem hallgatja aenki aem, ▲ falevél csak tovább hall, 8 megy a patak eacndeeen.
8 könnyem némán e*t csillogja, Hogy jobb volna lenni I&ár Oda lenn, hol nem háborgat Soha tObbé napaagár I
MAJTHÉNYI FLÓRA.
Farsangoló jurátusok.
— Tollrajx. — Jenvoy GéxátM.
(Folytatás.)
Mikor azután a «Siónak vége volt, Tormáz ur, az ex táblabíró maga malié ültette a háziurat, Jenót • Tihamért ■ elkezdődött a tarok-kozás. Gábi bácsi kéményként eregetve hatal mas dohányzó-szerszámából a füstöt; dühösen kezdett contrázni; mert megjegyzendő, hogy a jó öreg urnák meg volt az a kedvenc* szokása, hogy minden játékot megkontrázott; sőt, ha valaki recontrát talált mondani, azonnal előállt a rerecontrával, azután meg ritkán volt oly
soha — az még semmi befolyást sem gyakorol az állam alapjára és a nemzet egyetemes életére, deákkor, midőn egy erkölcsileg életképes egész oszUly megsemmisüléséről, elenyésztéről van szó, midőn a jó igyekezetü állampolgárok egész osztálya, a nemzet egy tekintélyes része közeledik a lassú halál felé, az már egy nemzet életére, egy állam léteiére nem lehet közönyös dolog, az mar megzavarja az egyetemes haladás összhangját, megkavarja az állami lét egyensúlyát s életveszélyes rázkodásoknak teszi ki a nemzet életét.
Magyarország lakosainak két harmad
része földbirtokosokból és földmivelők bői áll,
ennélfogva nálunk a kereskedés, a forgalom emelkedése nagyrészben, az ipar fejlődése pedig egyedül a mezőgazdaság felvirágzásától függ. A magyar nemzet legmagyarabb zömének, a kisbirtokos osztálynak folytonos szegényedésével érezhetővé válik a mezőgazdaság hanyatlása, mely magával rántja az ipart, csökkenti a forgalmat, megakasztja a belföldi kereskedést. Hogy a földműves ugyanazon földterületen más országokhoz képest keveset bír termelni, hogy terménye minőség tekintetében a külföldi terményekkel a versenyt nem állja ki, hogy a magyar termelők nagy része kénytelen tennesztmé-nyét már in herbis felemészteni, annak egyedüli oka a befektetési tőke hiánya.
A kereskedők hitelforgalmát fenUrtja a váltóüzlet, fentartják a pénzintézetek sze-* mélyre utalványozott rövid lejáratú kölcsönökkel, a nagybirtokos osztályt támogatja az e czélra alakult — és e nemben igen üdvös — magyar földhitelintézet, csak a kisbirtokos nem bir olcsó kamatra, részlettörlesztésre és hosszabb időre kölcsönt kapni
sehol, midőn saját hibája nélkül hitelre szorul. A hazai takarékpénztárak lettek volna hivatva ily segélynyújtásra, de ezek kevés kivétellel eredeti czéljoktól eltérve, most már szinte nyerészkedő intézetekké váluk s a részvényesek előtt, valamint a nyilvános üzletpiaezon, az évi osztalék nagyságával igyekeznek demonstrálni Az ily pénzintézetek üzlet vei-senye lehetetlenné teszi, hogy a kisbirtokos számára olcsó és hosszú lejáratú hitel nyittassék.
Ezen hiteit óhajtja pótolni a magyar kisbirtokosok országos földhitel egyesülete, mely az ország minden részein a kisbirtokosok megmentése czéljából reményteljes mozgalmat indított meg.
A magyar kisbirtokosok országos egyesülete által szétküldött alapszervezetből mindenki meggyőződhetik arról, hogy ez intézet működési köréből a nyerészkedes ki van zárva. Az alapítók és rendes tagok által befizetett tőkék uUn nem jár osztalék, hanem évről-évre mindig csak 5% kamat mindaddig, míg az illetők befizetett tőkéiket évenként eszközlendó kisorsolások utján vissza kapják. Már ez a körülmény is bizonyítja, hogy a tervezőknek, az alapitóknak itt nem a tőke utáni magas kamatnyerés, hanem egy oly intézet létesítése a czéljok, mely a kisbirtokos osztályt olcsó hitellel lássa el, hitelt nyit jelzálogra 100 frttól 1000 frtig 20 — 30 évi részlettörlesztésre. Egyes sürgős esetekben rövid lejáratú kölcsönöket is ad szeméiyi hitelre. Ezen hitelt a kisbirtokos osztály minden tagja előtt az által teszi könnyen hozzáférhetővé, hogy az ország minden részeiben, a nagyobb városokban, sőt nagyobb községekben is fiókokat állit fel. Ezen fiókok összeköttetésbe fogják tenni
parthie, melyben Tormás ur a négy királyt, pagát ultimct, toulé-troit el ne mondta volna.
A bájos Adelgunda s a még bájoeabb gou-vernante pedig ez idő alatt a másik szobában a zongora mellé telepedtek és Schubert Stand-chenjét duettben oly meghatóan elkáricsálták, hogy Tormás bácsinak ez idő alatt kétszer fogták el a húszon egyesét, kétszer a pagát ultimot, a házikisasszony kedvencz cziczája pedig csak háromszor ugrott as ablaknak.
Estefelé azután megkezdődtek a báli készülődések. A nők s férfiak külön szobákba vonulva készítették toilettejokat.
Tormás ur is illően kicsípett Hej 1 mert ő is tudja ám, hogyan a „módi 1" Hegyes orrú sárga csisma, dúsan sinorozott nadrág, kék mellény, fekete atilla, aranyezafrangu nyakkendő, fehér szarvasbőr kezty ft képesték toiletteját.
— No esse! is késsen volnánk — szólt büszke önérzettel a türelmes tükör előtt, suda-rasra pödörve a ssegedi bajusakenővel bajuszát.
— Nos öcséim, mi kivetni valót találtok kis-tormásy nagy-tormásy Tormás Gábor Zalamegye egykori táblabir^jának „ánzugjában" ? Nem vagyok én még mindig helyes legény 1 ?
— Minden szem uram bátyámon akad meg. — Ingerkedett Tihamér.
Bizony öcsém előbb is megakad a „tekén-tet* as átillán, mint a ti ostoba németkergető frakkotokon I
Erre azután már as ifjú Tormás ur, kit csak előbb riasstották fel a sóló utáni édes álmaiból, büsskébben kezdett fel, s alá sétálgatni fesses átillájában.
< Ez alatt a másik ssobák egyikében a szép Berta egéss lázban volt as örömtől. A boldog
ölelte, csókolgatta kedves
leányát azután ünnepélyesen ráadtuk az első báli ruhát.
Első báli ruhal Mennyi édes emlék van mindig hozzád fűződve! V
Mily boldog, mily megelégedett volt Berta is e pillanatban ! mosolygó arczczal nézte végig a ruha minden fodrocskáját, össze-vissza forgatta, igazgatta a szalagokat,majd ide,majd meg amoda tűzött még valamit,gyönyörködött hófehér nyaka körül hullámzó fiirteiben, virágot tűzött pihegő keblére, azután tulboldogan összeölelte, csókolta a kedves mamát, s fel alá járva ábrándosan hallgatta as uszály szokatlan suhogását.
Mikor este a meghatározott időben a fo gatok a tornácz elé jártak, már mindenki késsen volt, csak a bájos Adelgundának, s Bibi-ánna temsasssonvnak nem akart ma sehogy sem sikerülnie a toilette. Adelgunda fürtéi nem elég ábrándosan lengettek a hattyúnyak körül, az atlasz tunica nagyon mereven állt, a finom clacé keztyú végig repedt, a selyem topányt olyan nagyra varrta az az ügyetlen czipéez, hogy lehetetlen használni, s most egy fekete bakancsban kell hódítani. A mama csillogó brocheja eltörött, as uj selyemruha fodrai nem eleg simulékonyak, szóval egyik malheur a másikat érte. Tormásné dühösen topogatott lábaival, Adelgunda pityeregve bámult a tükörbe, azután még egy kicsit bepuderozta orosáját s késsen volt a toilette.
Miután as első fogat, mely a nőket szál • litotta ábrándjaik hónába, kijárt as udvarból.. Tormás bácsi is felszedte a fiatalságot ó-divatu szánkójára s kesébe véve a gyeplőt, olyant durrantott a négy szürke közé, hogy azok vissza-gondolvs fiatalságuk aranykorára, nem is futottak ; de repültek a nagy-terem felé.
magokat * vidéki gazdasági egyesületekkel,
mely egyesületek ajánlatait kölcsönadások-nal figyelembe veszi. Ezen gazdasági egyesületek kebelében óhajtja szervezni a nálunk annyira szükségessé vált öntöke gyűjtést ugy, hogy idővel minden megyének, sőt minden vidéknek hetenkénti csekély betétek, sőt a kölcsön vevőktől e czélra levonandó l*/t után saját pénztára lesz, megjegyezvén, hogy a kölcsönvevőktől ily czélra levont 1 % a kölcsönvevő tulajdonit képezendi, részére a levonás napjától 5''/«-nyit kamatoz s a kölcsön teljes letörlesztésekor ezen levont részletet kamatostól vissza kapja.
Ha a kisbirtokosok hitelegyesülete megszilárdulhat 8 ezen az elmondottakhoz hasonló egyéb üdvös szándékait létesítheti, akkor megszűnik az uzsora, a kisbirtokos nem keresi fel az uzsorást, nem keres kölcsönt egyes zsaroló tőkepénzeseknél 30, gót több %-ra, midőn azt megtalálja hosszú részlettörlesztésre és 77,-ra a földhitelintézetnél. Az ily tőkepénzesek azután kénytelenek lesznek kölcsöneiket szintén olcsóbb kamatra kínálni, vagy pedig pénzöket magoknál ka-matozUtás nélkül hevertetni.
Az iskolai takarékpénztárak.
Minden nemset annál nagyobb, minél nagyobb azon polgáraínak száma, kiket boldogoknak mondhatni, kik valódi jólétnek örvendenek. Miután pedig kedves basánknak jövője ilju sarjadékaiban kezünkre nem bízva, miután tőlünk várja egykori nagyságát, hogy minél több harezost állítsunk neki a szellemi csatatérre, hogy ott dicsőségét kivívják és őt as első rangú államok közé helyezzék, iegssentebb kötelességünknek kell tartanunk, a bennünk helyzeti bizalmat minden lehető módon igazolni.
Midőn Szabadváryék 8 Tormásék a terembe léptek, az andalító zene hangjai mellett már röpködtek a párok.
Tihamér egy gyönyörű bouquetteot tartva kezében, vizsgálódva hozdá körül, szemeit a teremben; de ugy látszott, akit ő keresett, még nem volt látható.
— Nem értem — mormogott magában — Bella még nincs itt, pedig as első négyesre vele vagyok foglalkozva, azután barátjait a szépségeknek bemutogatva, anyja mellé ült s szemeit merően a terem ajtajára tsegzé.
Most több nő lépett a terembe. Tihamér mosolygó arczczal sietett as ujonan érkezettek felé.
Bella kissé elpirult és a kővetkeaő pillanatban már boldogan lebegett tova ideáljának kaijai között a phantasticus polka-masurban.
Tihamér kimondhatlan boldognak érette magát • de hogyisne ? bírta Bella szerelmét, asután azok as igéző kék ssemek, ások a barna fürtök, melyek két vastag fonatba szorítva, irigykedve fedték el a fehér nyak havát, ások as iczí-picsí kezek, as a bájos mosoly, ugy megit-tasitották a szivet.
Oh, csak egyszer láttátok volna e kis angyalt csak egy peresre. De talán jobb, hogy nem láttátok, hátha elsserettétek volna Tihamér elől, ki szerelmében oly nagyon boldog volt.
As első négyes késdődött. A táncsolók között ott látjuk a mi fiatal barátunkat, Tormás Gergelyt is, egyik kesében egy huszonhét kraj-csároe chinai legyezőt, a másikban egy rettentő nagy bouquetteot tartva, ugyancsak igyekezett mulattatni már nem épen fiatal tánozosnŐjét.
A rendesők hangosan kiáltottak. Gergely ur oly ékesen pörditette meg tánozosnŐjét, hogy
Neveljük a gyermekeket boldog polgárokká,
nemzetünk is azzá lesz.
Hogy az emberek boldogok lehessenek, szükséges, hogy vágyaik minél kevesebbek le-gvenek és hogy az ezen vágyak kielégítésére szolgáló törvény engedte eszközök minél nagyobb számban rendelkezésökre álljanak. Ezen eszközöket arezunk verejtékében kell megszereznünk; aki nem szerzi meg, az vágyait nem elégítheti ki, az elégedetlen lesz s vagy embertársainak, vagy saját magának terhére lesz. Ki vágyait nem birja mérsékelni, az a szenvedélyek rabszolgája, kinek annyi a vágya, hogy ki nem elégítheti, az a nyomornak áldozatja, ki lelkiismerete árán elégíti ki, az gonosztevő. Vágyainkat csak az önmegtagadás tarthatja féken, kellőleg kielégíthetjük csak saját szorgalmunk és törekvésünk folytán. Neveljük tehát a gyermekeket munkás, takarékos és elég« detr, vágyaikat mérsékelő emberekké.
Ezen eszmejannyira uralgó most paedago-gai körök b-m, hogy az értekezletek csaknem naponta ezen jelszók „házi ipar" es „iskolai takarékpénztárak" körül forognak. Ezen értekezletek csaknem minden tanítói közgyűlés napirendjén vannak és így a mienkén is. Én azonban csak az iskolai takarékpénztárakról akarok beszélni. *
Ami ezeknek a történetét illeti, ezen eszme hazankban ugyan még csak az idén pendit-tetett m«g, de nein ugy a külföldön; mert B*íl-giumbiui Laurenl unar már l8(5t>-ban létrehozta az iskolíii takarékpénztárakat és pedig oly roppant eredmény nyel, hogy nemsokara 10,000 francot nyert egy alapból fáradozásainak jutalmául. Nem kíseüb sikerrel törtek maguknak az iskolai takarékpénztál ak u tat Franczia-, Angol-, és Oiaszhonban. Folyó évi április 7-én Budapest fővárosnak közgyűlésében Weisz Bernát Fe-rencz indítványozta az iskolai takarékpénztárak behozatalát Budapesten. Ezen indítvány hazánkban nagy eszmecserét idézett elő ; a vélemények azouban annyira megoszlottak, any-nyira eltérők, hogy az ember valóban nem tudja, mi több, a pro. va;:y a contra. Minden újnak vannak baratjai, kik az égbe emelnék és ellenségei, kik a pokolba sújtanák ét így ennek is. A józan gondolkozású ember azonban alaposan megvizsgálja s míg ítélete nincsen megállapítva, kellő középben tartja, mely ép oly közel van az éghez, mint a poku''hoz, azaz nem mond róla semmit, sem magasztalét, sem alacsony itót. Aztán van sok ember, kik ítéleteiket vágyaik szerint szeretik alakítani, ugy szabják, mint épen inyökre való. És ezek legtöbb esetben azon balhiszemben élnek, hogy az <5 itéletök a leghelyesebb és feledik, hogy az előítéletnek volt benne a főszerepe. Azért nagyon óvatosak legyünk mások véleményeinek elfogadásaban, csak azokba bizhatunk, melyek igazán nagy emberekéi, kikről feltehetjük, hogy messzelátó szellemők és őszinte jellemük minden felületességet és minden önérdek sugalta biralatot kizár. Ha ilyenekéivel bőviben nem bízunk, a többiből csak azt szedjük ki, a miről mondhatjuk, hogy lelkiismeretesen vizsgáltuk és jónak találtuk.
A következőkben az iskolai takarékpénztárak mellett és ellen íölbozott véleményeket fogom vÍ8azaadni és saját nézeteimmel megtoldani.
Ha a népet takarékossá akarjuk tenni,
akkor a gyermekeknél kell kezdenünk, mert ha a fácskát meg nem hajlítjuk, a fa nem hajlik meg soha. Pedig népünknek takarékosságra igen nagy szüksége van. Ezen erény nálunk nem igen magas fokon all; a magyar gavallér akar lenni, nagyban ugy, mint kicsinyben, gavallér akar lenni még állami háztartásában is. Es mi a következménye ? — Rosz pénzügyi viszonyaink.
Az erkölcsi nevelés az iskola főfeladata, minél több erény birtokába juttatjuk tanalóinkat, annál közelebb vagyunk czélunkboz. Az iskola a test gyakorlását és erősítését is tartja szem előtt, mert ép lélek csak ép testben lehet, de ez nem s fő ; mert a földet is megmiveljük, hogy a gabona jobban teremjen benne, de a fő mégis csak az elvetendő mag. Valamely erény elsajátítása fontonabb, mint valamely ügyesség megszerzése.
A takarékosság sok olyan bűntől óvja meg az embert, melyek csak a könnyelműség következményei. Csaknem minden bünt lehet a mértékletlen vágyak kielégítésére visszavezetni a mértékletesség pedig a takarékosságnak ikertestvére. Ha ezen erényt nálunk behonositjuk, hazánk jövő nemzedékeinek is nagy szolgálatot teszünk, mert jellemökre, erkölcsükre éd jólétökre nagy befolyást gyskorland.
Takarékosság nélkül nem lehet vagyont szerezni, sőt a már meglevő is veszélyben forog. Ki vagjont nem bír szerezni, annak jövője nem biztos, ki nem birja megtartani, az önállóságát tékozolja el; minél takarékosabbak vagyunk, annál inkább tehetünk szert önállóságra.
A takarékos ember igen sokat tehet az emberiség számára, a pazarló semmit, vagy csak igen keveset. Ki magának vagyont szerez, az másnak is juttathat belőle, a kinek nincsen, az nem adiiat.
Ami saját kezünk műve, ami saját törekvésünk eredménye, amit maguuk gyűjtöttünk, az élvezetet szerez nekünk, még pedig tartósabbat, mintha vágyainknak azonnal tehetünk eleget. Az öntudat, hogy létezik beu-nünk oly erő, melylyel a kínálkozó alkalomnak ellent tudtunk állani, szilárdítja jellemünket.
Hacsak ezen tények állanának, az iskolai takarékpénztárak behozatalát mindenikünk csak sürgölhetné, hanem fordítsunk lapot, halljuk, mit mondanak mások is.
A könnyen szerzett pénz nem bir nagy értékkel és azon vágyat költi, hogy még többet szerezzünk ily módon; a munka nélküli szerzemény nem emeli az erkölcsi értéket, ellenkezőleg csak káros szenvedélyeket táplál.
A pénz birtoka egyrészről dicsekvővé, rá-tartóvá, kevélylyé, másréezről pedig írigygyé tesz, mely tulsjdonságok a nevelés eredményét koczkázzák.
A legtöbb esetben az egész berendezés csak idomítás, dressura lesz; a gyermekek takarékosak lesznek, dics vágy ból engedelmességből, vagy majmolásból, mindenből inkább, mintsem takarékosságoól. Az erőltetés megszűntével a takarékosság is megfogazünni és az elfogyott vágyak annál nagyobb erővel fognak érvényességre jutni.
Kit gondosan megóvunk a kísértetesek minden támadásaitól, az nem edzi erejét, az csak alkalom hiányából nem bűnös.
Ezen okokat uraim könnyen meglehetne czáfolni. Ha házat nem épitenenk, mert valaki
nemcsak uszályát repítette le a bájos Málvi-nának; de még egy ügyes lépéssel lyukszemét u letaposta.
— Oh én ügyetlen! — Bocsánat méltsám, ezer bocsánat! — esedezett a reményteljes gavallér, — oh bocsánat!.....De méltsám haragszik! Méltsám szenved.
A delnő felelet helyett édesen mosolygott.
— Oh kérem, ne zaklassa tel még inkább keblem hánykódó tengerét! — szavalt a lovag — Netegyen kétségbeesetté! Oh Ámor! Ámor!
.....Igen, oh igen! kegyed elrablá szivemet,
én méltsámat......
A szívtelen rendelők épen e pillanatban kiállították a „compliment *t. Gergely ur tehát nem folytathatva ömledező vallomásait, ujabb terveket forralva agyában s ismételten bocsánatért esedezve vezette helyére bájoló tánezos-nőjét.
A franczia négyee után gyors polka következett. A dandyk nyílsebesen repkedtek. A közfigyelem különösen Pesly Pistára, Tihamérre s barátaira irányult, kik tánezosnőiket csak egy kézzel tartva, szédítő gyorsasággal tánczoltak. Az ifi u Tormás egy ideig bámulva nézett utá-nok, azután mintha puskából lőtték volna ki, ugy neki iramodott a polkának, természetesen egyik kezével tartva csak tánezosnőjét ; mert hát miért ne tudna ő is „nyitva- tánezoini? Büszkén csípőre téve egyik kezét, könyökével az előtte tánezolókat össze-vissza taszigálva, eszeveszetten „sohnellpolkázott". Csakhogy nyitva tánezoini még sem oly könnyű dolog, miat azt Gergely barátunk képzelte magának: mert amint így sebbel-lobbal forgolódott volna, egyszerre csak azt veszi észre, hogy tánezosnője kisiklott kezei közöl s ő a másik pillanatban már hanyattesve polkázott a terem egyik szögletébén.
Bella és Tihamér nyílsebesen repültek el
a hetyke legényke mellett, ki e veszélyes ope-ratio után még mindig az ablak függönyök között vergődött.
— Szép angyal, én kimondhatlanul szeretem msgát — suttogott egész bizalmasan Tihamér.
— S ha én is ugyanazt mondanám ? — mosolygott Bella, sokat mondólag emelve szép szemeit tánezosára, azután egéaeen odahajtá fürtös fejecskéjét Tihamér keblére, ki lázaskn szo-ritá magához a szerelmes kis leányt, azután eltűntek a tánezolók tömegében.
Négy óra felé széledezni kezdtek a bálo-zók. Tihamér karján vezette Bellát kocsijokhoz s egész hazáig kisérte őket.
Egy óra múlva már a puha vánkosok között álomba szenderülve élte át a szerelmes leányka boldogságának eltűnt perczeit. Kipirult arczczal, lázasan pihegő keblére szorítva, kezecskéjét álmodott az ifjúról, kit oly igazán, oly forrón szarét, újra hallotta a mámorító zenét, ott volt a csillogó teremben mosolyra nyílt piczi szája, azután álmodott sokat, igen sokat ideáljáról — Tihamérről.
Másnap egész januáriusi pompájában ragyogott a firmamentum. De hogy is ne? hisz remetes Pál napjára virradtak a bálozok. Pál napja pedig nem oly közönséges nap, mint a többi, különösen, ha a szomszéd faluba névnapra invitálják az embert.
Hiában, az öreg Szamossy bácsi — kinek közben legyen mondva, először is két szép leá nya van, másodszor Pál remete a patrónusa s végre harmadszor tiszttar.ó a laki uradalomban — nem tér el rég i szokásától : minden évben hétországra szóló névnapot tart.
Volt is nagy sürgés-forgás a nemesi cu-riában. A salonokból minden szükségtelen bútort kihordták, a falakat örökzölddel díszítet-
tek fel, a lusterokba nemzeti színű gyertyákat tűzdeltek, szóval Szamossy bácsi s kedves leányai mindent elkövettek, hogy a táncahelyiség az ünnepélyhez méltó legyen. A konyhában pedig a tiszttartóné osztogatta a halálos senten-tiát röfögö mslaczok-, tarka kappanyok-, bóbitás ruczák-, bábogó libákra.
Itt a nemzetes asszony comandirozott, a többi teendők rendezésével pedig „amice* Vény igésyt bízta meg a tiasttartó.
„De hát ki volt azas „amice Venyigésy" ? fogják kérdezni bájos olvasónőim.
Bocsánatot kérek, azonnal „auffürolom*.
Venyigésy Árpád, vagy mint magát nevezni szokta, alsó-venyigési, felső-venyigéai, Venyigésy Árpád, Zoltán írnok volt az uradalomban s mint ilyen első gavallér a maga határában. De igyekezett is magát a gavallér névre érdemessé lenni. Vasár- ésjünnepnapokon-, mikor jíz Paeconomia ruralis" pihen, ugy-ugy kinyalta magát, bogy három határban sem lehetett különb legényt találni náláoál. Ünnep-nap rendesen tíz órakor kelt • miután rendbe hozta toilettejét as ötgarasot tükrösben, visiitekbe járt. Mert megjegyzendő, hogy Árpád ur ily alkalmakkor közép számítással nyolca — tíz visittet csapott. -
„De hát milyen volt as a Vényigésy, szőke, vagy barns ?" fogják ismét kérdezni olvasónőim.
Bizony valljuk meg, erre egy kiseé nehéz lesz felelni, mert Venyigésy barátunk barnának egy kissé szőke, szőkének pedig egy kicsit vörös volt, alacsonynak sem lehetett mondani, de magas sem volt, hacsak hátát nem méltatjuk figyelemre; mert as bizony egy kiesé magasabban állt, mint más közönséges emberé. No de ez legkevésbé sem genirozxa Venyigésy urat. Különben is ast saokták mondani, hogy a férfi, ha csak egy fokkal is csebb as ördögnél, már
leesbeük rála, ha nem főznénk, mert tüz táaffc* <• hatna, akkor nem is kellene ennünk, mert el- ; ronthatnók a gyomrunkat, nem is kellene ház- . ban laknunk, mert as ránk dűlhetne. Nem lehet valami olyan haaznoa, bogy kárt nem okoshatna, sem olyan káros, hogy hasznát nem vehetné as ember. Alkalmazzuk a kellő óvszereket és a baj el less hárítva. Neveljük a gyermekeket ugy, hogy ne legyenek dicsek vők és lüszkék azok iránt, kik szegényebbül vannak öltözve és kik uzsonára egy darab fekete kenyeret kapnak; sem irigyek azok iránt, kik jobb ruhában járnak és több élvezetnek örvendenek. Nevetséges volna azonban, ha ast követeinők a jobb sorsú szülőktől, hogy ép olyan ruhában járassák és olyan ozsonnával lássák el gyermekeiket, mint a szegényebbek.
Ha az egész berendezés csak idomítás, akkor a czélt tévesztjük elől és s takarékosság csak eszközül szolgál más tulajdonságok beszerzésére. Hanem, bogy az idomítás egészen elkerülhető volns, azt nem hiszem, mert minden nevelésben a szoktatásnak is van szerepe ; nem le bet a gyermeket jóra nevelni, ha rá nem szoktatjuk. A szoktatás pedig nem egyéb, mint — egy kis dressura.
Ha a takarékosságot igen nagy fokra visz-szük, fösvénység lehet belőle. A fösvénység pedig a legrútabb bűnöknek egyike. Ez igaz, de ki parancsolja nekünk, bogy oly takarékossá neveljük a gyermekeket, hogy fösvények legyenek? Képezzük őket jótékony emberekké, mérsékeljük a vagyonvágyat és a takarékosságnak is meg lesz a hatása.
Hogy a gyermekek oly könnyen és minden fáradság nélkül pénzhez ne jussanak, azon is segíthetünk. Meg lehet kérni a szülőket, hogy a gyermekeknek s szükségesnél több pénzt ne adjanak és alkalmat adhatunk tanulóinknak munkával pénzt szerezhetni a háziipar behozatala által.
És mindezek daczára őszintén meg kell vallanom, bogy éu ezen uj eszmének, az iskolai takarékpénztáraknak, hódolója, barátja nem vagyok ; de az én okaim egészen más forrásból erednek.
Mit szólanának önök az olyan tanítóról, kinek a természetrajz oly kedvencz tantárgya volna, bogy annak előadására megszerezne min denféle ásvány- és rovsr gyűjteményeket és a legjobb szemleleti képeket, valamint a heti óráknak legnagyobb részét is ennek szentelé, a többi tantárgyakhoz p. a természettan-, mértan- és földrajzhoz semmi tanszereket nem szerezne meg, azokat elhanyagolná, mert minden törekvését az említett egy tárgyra irányozná. Meglehet, hogy a természetrajzot jól tudják majd a gyermekek, hanem előre lehet látni, hogy a többi tantárgy nagy csorbát fog szenvedni.
Figyelműnket minden erény kiképezésére egyaránt kell irányoznunk ; egyet sem szabad elhanyagolnunk a másik javára, elhanyagolnék pedig, ha az egyikhez ugyazólva a szemléleti nevelést alkalmaznék, a többit pedig addig Ugarban hevertetuők. Ha a gyermekeknek alkalmat akarunk adni az erények gyakorlására, akkor azt nem egynél, hanem mindegyiknél kellene tennünk. Hogy a jótékonyság ^érzelmét fokozzuk, jótékony egyletet kellene alakitanunk az iskolában, vagy minden napon egy c«o port koldust kellene behinunk, hogy a gyerme
kekT$¥é»ik*t nekik ajándék otzák. Ha ájuío" sáWká akarnók nevelni növéndékeinket, egész templomot kellene berendeznünk iskolánkban* És így minden erény számára külön intézményeket kellene életbe léptetnünk. De így az iskola csupa nevelői intézetté válnék, az iskolai elemre aem maradna idő és az egészen kissorit-tatnék az tzkcla k«i*:ébő! Ez nem lehet, nem szabad annak ugy {''nnic, de nem is tenné ezt senki
Tehát mind az erényeket nem lehetne ily módos kiképezni; és mi volna a kösvetkeziné-nye ? Aki az iskolai takarékpénztárak eszméjét annyira fejébe vette, hogy attól sehogyan sem akarna eltérni, as, hogy legalább is ebben az egy erényben nagy sikert mutathasson fel, főgondját erre fordítaná, a többit pedig mostoha gyermekeknek tekintené, azokat háttérbe szorítaná.
Ez oly nagy veszedelemmel volna összekötve, oly káros volna, hogy a takarékosság azt fel nem érné. Ha p. a jótékonyság érzelme visz-azamáradna és a vagyonvágy nem mérsékeltet-nék, a gyermekek fösvényekké lennének, ha a szerénység elhanyagoltatik, dicsekvőkké lesznek, ha pedig a becsületesség és igazBág érzete szenvedne miatta, a gyermekekből hazudok, csalók, tolvajok is lehetnek, hogy csak minél többet takaritaanak meg. Én tehát a többi erényt féltem ezen uj intézménytől.
De maga a takarékosságnál is az eredmény csak látszólagos volna; mert ha a többi erénynyel öseahangzottasan nem képeztetik ki, elfajul, torzképpé válik.
Ezen okokból az iskolai takarékpénztárak ellen vagyok, nem a czél, hanem az eszköz ellen. Igen, neveljük a gyermekeket munkás éa takarékos emberekké, de ezen eszközi nem helyeselhetem. Meglehet, bogy tévedek, mert csal-hatlan nem vagyok és ha valaki az ellenkezőről bir meggyőzódtetni, örömest hódolok nézeteinek. De azért mégis csak az marad mindig elvem :
„Jöl megfontolni és aztán cselekedni, ne pedig vakon neki menni!"
METZL HENRIK,
sQmeg-i fSelemi tanító.
Jegyzőkönyv,
a zalamegyei általános tanitó-testület központi választmányának Nagy-Kanizsán, 1876. évi január hó 6-án tartott üléséről.
Jelen voltak :
Hajgató Sándor elnök, Kosénblüh Lajos, Hoffmann Mór, Páros Endre, Horváth Pál, Morgenbesaer János, Biba Kornélia, Wágner Miklősnő,Rózsavölgyi Antal, Tóth István, Szilvágyi Gyula, Lisztner József, Beiecz Imre, Schmidt Károly, Venczel Rezső, Németh Ignácz, Récaey György, Schuicz Károly, Kutor Antsl, Váry József választmányi tagok s alulírott jegyző.
Elnök meleg szavakkal üdvözölvén a megjelent tagokat, a gyűlést megnyitja.
A mult gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, minden változtatás nélkül hitelisittelett.
1. Olvastatik a »nagy kanizsai járási kör* gyűlésének jegyzőkönyve. Tudomásul vétetett.
2. „A muraközi tanítókor" a tan tel ügyeleti szervezetre vonatkozó s a központi választmány-
szép, ő pedig egy gradussal csúnyább volt az ördögnél, tehát ha szépnek nem is, de csínodnak joggal mondható.
De gondolt is ma az írnok ur a szépség gel, hisz ma tulboldog volt, nemcsak azért; mert az ünnepély egy részének arangirozásával, vagy más szóval, a szobák kitisztittatásával sa cselédek felügyeletével ő volt megbízva — mit Venyigésy a tiszttartó ur kegyeinek legfényesebb bizonyítékaként tekintett, — hanem különösen azért; mert ma ismét láthatni remélte ideálját, életét, boldogságát, mindenét; a bájos Adelgundát.
Boldogságtól mosolygó arczczal ugrott tehát a csengős szánkó mellé, midőn Tormásék az udvarra hajtottak. Finom udvariassággal emelte le a papát, mamát, a kellemdus Adelgundát, a gouvernentest, Gergely úrfit s végül az elmaradhatlau pesztonkát s miután a „spec''abilissel" kezetszoríthstni szerencsés volt, rendre csókolta a delnők kacsóit, nagyon ter mészetesen a sárga képűgonvernanteról sem feledkezve meg, azután karjára fonta eszményképét s édes suttogás között vezette fel a salonba.
Azonban Tormásék egy kissé nagyon is korán találtak jönni; mert a vendégek közöl még senki sem volt látható. De nemsokára fogat fogat után robogott be az udvarra éa tiszt-tartó alig győzött kezet szoritgatni az érkezőkkel s megköszönni a jobbnál-jobb szerencse kiváltatokat, czifrábbnál czifrább díctiókat.
Estefelé már együtt volt a vendégek nagyja, apraja, a czigányok is rákezdtek a jó magyar nótákra, a fiatalok tánczbltak, játszottak, as öreg urak ittak, kártyáztak, politizáltak, az asszonyok gyönyörködtek gyermekeikben s pletykáztak.
(Vége köv.)
hoz jegysőkőnyvük 5~ik poútjában áttett nése-^ tel, illetőleg b«.tárostatott: miszerint tekintve a> mai országos mottóba pénzviszony t, de különben is ily reformok kérelmezését, melyek kisá-rolag a ministerium hivatalos jogkörébe tartoznak, eredménytelen kísérletnek tapasztalván más egyebekben is, ezúttal ad acta tétetik.
3. Az érintett tanitókör jegysőkőnyveő-ik pontjában azon indítványára, miszerint: kerestessék meg a niagras ministerium, hogy a taui tök, tanitóuűk, főt fűé» H tanulók is a julius és augusztuB havakban a birodalom gőzhajóin és vaspályáin felé ároo utazhassanak : nem reméli a választmány, hogy a vasúti társaságok, melyek bizonyos esetekben t főleg tapasztalati kirándu lásokra eddig is elég lovagiasak voltak egyesek ugy, mint testület iránt, a ministerium sUtal ily általánosan s tan nemegyszer magán látogatásokra felhivathassanak.
4. „Az iskolai takarékpénztárak" létesítését miot pa^da^ogiai szempontból károsnak mutatkozó intézményt a választmány magaévá nem teszi, ennek meghonosítását nemcsak mellőzi. sőt a maga részéről kénytelen kijelenteni, hogy a miiyen szép ezen ujabb iskoiai divat-rzikk -.heoriaban ; alkalmazásban ép annyira ruszalja.
ű. Elnök bemutatja a pesti tanitó-tegtü-let által a választmányhoz küldötl .Eötvös alap" gyüjtőivét. A választmány egyhangúlag kimondotta, hogy e hasznos intézményt nemcsak üdvözli, hanem .előmozdítására részéről a lehetői megteendi. Egrvenkent és testületileg tagjává lesz s kebeléből a gyűjtő bizottságot követke züleg alakitja meg; Venczel Rezső pénztárnok, Lisrtner József, Szilvágyi Gyula, Hoffmann Mór, Tóth István, Biba Kornélia, Wágner Miklósnő választmányi tagok választottak be, kiknek a gyűjtői vek az elnök áltsl azonnal át is adattak
6. Elnök a „Család és iskolk* czimú nevelés és szakközlöny t mutatja be a választmány -nak. Tudomásul vétetik.
7. A kozponü választmány 1875. évi de-czember hó 20 án tartott ülésének jegyzőkönyve 3-ik pontját ismét tárgyalván, erősen hiszi, hogy — miután a járási körök tagjai a ministéri szabályrendelet szerint évenkint legalább kétszer gyűlésezni büntetés tsrhe mellett köteleztetnek s ez esetben nemcsak a tanitáatól mentetik fel, de a község fuvar és napi dijjal is küteies ellátni tanítóját, a tek. iskolaszék méltányolni fogja a választmáuy gyülésezési határozatát i erre vonatkozo nyilatkozata be váratik.
K. m. f.
HAJGATÓ SÁNDOR,
tesulleU-eluök.
Jegyzettem JUHÁSZ PÉTER,
tr»tii''eti-jegyzŐ.
•Helyi hírek.
— E lapok kiadói teendőinek tejje-sitésére oly egyén kerestetik, ki a magyaros német nyelvet teljesen bírja s a könyvvezetésben jártas, lehet oly egyén is, ki már valamely hivatalt helyben visel és néhány feles óra felett rendelkezik ; ajánlatok minél elébb Wajdits József könyvkereskedéséhez czimzendok, hol a feltételek is megtudhatók.
— A nagy-kanizsai kisdednevelő-egyesület lb76. február hó 1 én Nagy-Kanizsán, a ^Zöldfa" ezimű vendéglő nagy'' termében zártkörű álarezos táuczvigalmat rendez, Mar-tinkovics Károlyné r. bizottmányi elnök, ifj. lienczik Ferencz, iilau Nándorné, Bogyay Ödön, Kisinger H^nnkné, Fesselhotfer Józsefné, Gut-mann Vilmos, Gyórfy Jánosné, Koch Adolf, l^aky Kri»iófné, Lovak Ede, Ollop iűíre, Orosz-váry Gyula. Plihál Ferenczné. Rosenfeld Adolf-né, £>zalay Lajt»s, ijchreyer Lajosné,Takáca Jenő, WUssics Antainé,Wlassics Gyula, Zadubanszky Lajosné, rendező bizottmányi tagot. Személyjegy 1 írt 50 kr. — Családjegy 4 frt. A tiszta jövedelem a nagy-kanizsai kisdednevelő-egye-sülét alaptőkéje gyarapítására fordittatík. Fölül-fizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor.
— A főgymnasiutni ifjúság álul fo lyó hó 16 an rend esett jótékony czélu láncs-vigalom összes bevétele 588 frt 90 kr. Ebből levonván 373 frt 79 kr kiadást, maradt a fögymnasiumi segélyegylet javára 215 frt 11 kr tiszta jövedelem. FöJülíizettek: Martinkovits Káról \ né úrhölgy 10 frt, Inkey László ur 1 frt 50 kr, Beriáy Elek ur 5 frt, Vargha Lajos ur 1 frt, Ernhard Gyula ur 1 írt, Lovák Ede ur 1 frt 50 kr, Maár Nándor ur 1 es. frt, Kar. csag István ur 3 frtöOkr, Scly omy Lipót ur B.-Edericsről 2 írt, Sólyomy Lipót«rK. Komáromból 2 frt, Gr. Hugonay Kálmán>ur 50 kr, Ta-labér Kálmán ur 50 kr. Fttlöp Kázmér ur 50 kr, Martinkovits Károly ur 3 frt 50 kr, Kovács János szbiró ur 3 frt, K. N. 50 kr, Vargha Imre honv. alezr. ur 3 frt 50 kr, Plihál Ferencz ur2 frt, Zatbureczky Zsigmond ur 1 frt, Petrich Lajos ur 50 kr, Nucsecz József ur 3 frt, Horváth László ur 1 frt, Beius József polg. mester ur 5 frt, Csempesz Kálmán ur 3 frt 50 kr, Bognár Mihály ur 1 frt, N. N. 50 kr, Ruues Béla ur 50 kr, Semetke Lajos ur 5 frt, N. N. J frt, Kohn Ödön ur 50 kr, Osaeaaly Antal or 2 frt,
Blnmtuschein Vilmos ur 50 kr, Kisfaludy László ur 50%?, Wagner or 50 krj N. N. 50
kr, N. N. 1 frt. Álbánich Kálmán ur 1 frt, Ollop Imre ur 1 frt 50 kr, Koch Adolf ur 2 frt, Prag«r Béla ur 50 kr, Nagy Ferencz ur 1 frt 50 kr, N. N. 50 kr; Bettlheim Győző ur 50 kr, Rappay Ignácz ur I frt 50 kr, Szűcs Lajos ur 50 kr, Bettlheim N. ur 50 kr, Eisinger Henrik ur 2 frt 50 kr, Hauser János ur 3 frt 50 kr, Kácz Antal ur 3 frt 50 kr, Botho Imre ur 1 frt 50 kr, F. E. ur 50 kr, N. N. 1 frt 50 kr, Kis Lajos ur 1 frt 50 kr, Győrffy János ur 5 frt, N. N. 40 kr, Berényi József ur 5 frt, .Wajdits Jó zsef ur 1 frt 50 kr. — Összesen 106 frt 40 kr. — A mélyen tisztelt folülfizetőknek legelső sorban pedig Martinkovits Károlyné ó nagyságának, ki a szívesen elvállalt bálanyai tisztet ezúttal is szokott megnyerő és lekötelező bá násit ödjával oly kitünőleg teljesítette, ezennel Iegf-TÓbb köszönetétnyilvánitja az igazgatóság.
— Tej kobza* D-ez. 20-31. közt 22 itc/.i*, január 1 — 20. közt pedig 34 fazék tej k"boztatott el a nagy-kanizsai piaezon, mely vízzel keverten hozatott be eladásra. E helyes intézkedésnek elismerést szavazunk.
— A kisdednevelő egyesület bálbizottsága ma, január 23 án délután 3 órakor a városház tanácstermében ülést tart.
— Boldogult Mihály J. Endre síremlékére szerkesztőségünknél ujabban következő adományok folytak be: Győrffy János másodízben 1 frt, Plihál Ferencz 5 frt, Mihály László Kolozsvárról (a boldogultnak fivére) 10 frt. Eddig befolyt összesen 171 frt.
— Rendőri hirek : I. Piander György, Horváth József, Horváth vagy Trunk József, Nagy Károly, Dánek György és Koch József kis-kanizsai foldmivelőknek tiai mint cseudza-varók, kik utczai kiabálás által a békés polgároknak nyugalmát felzavarták, azon felül Hal-vax helybeli polgárnak házaba beronhantak, onnét Angyal Etelka szolgálót kihúzni akarták, de a rendőrség által letartóztattak ; megjegyeztetik azonban, hogy igen czéiirányos es korszerű voina, ha az illetékes hatóság Kis-Kanizsán alárendelt közegei állal oly üdvös in.ézkedések és utasítások történnének, hogy a nagy-kanizsai békés polgárok nappali és éjjeli nyugalma lármás és pajkos dalaik és kiabaiásaik által ne zavartatnék meg. II. Mik János talopás végett, Sze-keresné pedig baromfilopás végett a rendőrség által bekiserteltek. III. Vörös János hahón földmirelő, ki Német Katalin szolgálói szanyja által eltipratoit, rögtön Szűcs Boldizsár rendőr-hajdú által mmd annak daczára, hogy ő sebes hajtással menck tilni akarván, letartóztatott, a nő pedig a városi kórházba szállíttatott. IV. Lang Katalin sárvári illetőségű szolgáló az iz. raeliva község bejárásánál elcsúszván, iaba eltö rött és az izr. korházba szállíttatott.
— Végrendeleti hagyományok: F. hó 6-án Pécsett meghalt Legát Gábor volt pakai plébános cz. kanonok a szombathelyi papnöveldének 50 irtot, a szombathelyi aggpapok intézetének 100 frtot, a váczi süket némák intéze-tenek 10 frtot, — a pesti vakok intézetének 50 frtot, a pákai templomnak misékre 50U frtot, a pákai egyhaznak 20U0 Irtot, ugyanottani teme tőnek 2000 frtot, a szombathelyi papok alapitványainak 2040 frtot, — a pakai szegényeknek 2000 frtot, a pécsi sz. Ferenczrendnck lóü frtot, a pécsi szegényeknek 50 frtot, továbbá még 15 magan egyen részben rokonok részére külön-külön, — és öszvest-n 14,960 forintot hagyományozott — Általános örökösévé nővérét tette.
— A zala - egerszeg í ifjúság a torna-tüzolió egyleti olvasókör könyvtarának gyára pitására folyó 1876. évi január hó 2''J-én Zala-Egerszegeu a „Zöldfa" czimú vendéglő nagy termében tánczczal egy bekötött tombolát rendez. Belépti dij : 40 kr. Tombolajegy 15 kr. Kezdete ''/j 8 órakor.
— A zalamegyei fiatalság több tagja álul Zala-Egerszegen, a ^Zoldfá*-hoz czimzett szálloda nagy termeben 1876. évi február hó 5-én zártkörű tánczvigalmat rendez. Bessenyey György, bizottsági elnök. Bogyay Ödön, bizottsági tag. Belépti dij: Szeinéiyjegy 3 frt, család-jegy 7 frt. Kesdete este 9 órakor.
— Gyászhir. Marid Ignácz veszprémi nagyprépost és czimsetes püspök f. hó 18-án reggel, élte 78 ik ¿vében jobblétre szenderült. A boldog ult jótékonyságának számos isben adu fényes unujelét
— Szerencsétlenségek. Egy hetésköz-aégi ember a botfai erdőben fát vágott; a lemetszett ág egy másik fára esvén, fennakadt, ekkor a favágó ember ast az ágat vágta, a melyen fennakadt, mindketten alázuhantak s a fa agyonütötte ; a másik pölöakefŐi ember pedig a fa derekát vágu s egyszerre ledül vén, őtet agyonnyomta.
— ,A magy. orsz. kisb. Főldhitelegye aületé* nek ügye a kormány által a legkedvezőbben fogadtatott. A kormány a kért kiváltságok legnagyobb részét megadja. F. hó 16 án a kormány és az egyesület Ujai közt Urtott értekezleten aa elnöklő Cscmcghy államtitkár kijelentette, hogy a kormány résziéről azon uta-sitást nyerte, misserxat aa ügyet pártolja s es irányban vezesse aa ülést Vasárnap aa értekezlet foly tattatni s befejeztetni fog. Aa egyesület mind ast, amit ai oraaágos föld hí telin téset annak
idején kapott, t. r. 500 eser forintot a tartalékalaphoz, a törvénykezési kiváltságot és bélyeg-mentességet stb. megfogja nyerni. A közalapítvány ipénzeknek aa egyesület sálogleveleire való átfordítását illetőleg a tárgyalások még folynak s valószínű, hogy a felhozott akadályok itt is ki fognak egyenlitetni. Innét is jön néhány mii-hó a közforgalomba.
— Rövid hirek. A bpesti jogászbálban ő Felsége a király is jelen volt — Csohajon egy paraszt nő kétfejű gyermeket szült. — Tolnánál 800 disznóval terhelt hajó a Dunába fagyott — Királyné ő felsége München be utazott
— Jászberényben ,Lehel-Kürt" czimü lap jelent meg. —Strossmayer püspök Rómában van. »— Székesfejérváiott egy gymn. tanuló a ssán-tóföldön megfagyva találtatott — Ercsiben gyermekbál tartatott. — Tamáafy Gyula 3 kötet költeményre nyit előfizetest — A torokgyik roppant pusztítást tesz Felsőmagyarországon.
— Moszkvában nagymérvű váltóhamisítás történt — Stern Samu monói birtokos 23 ezer da-
► rab régi pénzt talált — Szőke Péter kolozsvári Uniió felakasztotu magát. — Marmarosban nagy földrengés volt — Odeschalchi Artúr herczeg uniurius lett. — a székely udvarhelyi
-féT. collegium leégett — A philadelphiai kiál-litásra~egy 200 mázsás sajtot is készitnek. — A bécsi udvari színház februárban százados emlékünnepel tart. — Perger kassai püspök súlyos beteg. —
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1870. jan. 14-töl —január 20 ig.
— „Szarvashoz* cximxett szállodába : Polataer József Xedelica. Lindner József gyáros Kenstadt. Schuaxter JL fővadass Berény. Marb Rudolf lokeroskedő Marburg. Jäger Adolf ¿pitész Marburg. Knorczer Rudolf vondéglfis Nagy-Atád. - S«ligmann Adolf uiazó Bécs. LrOvy Albert ker«*kodŐ Bécs. Klein M kereskedő Bécs. Scnönwald Hermán kereskedő Bakss. Grünvald Károly kereskedő Bécs. Bak Sándor kereskedő Pesl. llampel Iguáca gyáros Csehország. ^ Neumann József gyüroölcskereakedo Kaposvár. Som«, sich Andor birtokos Somogy. Hercxfeld József birtok-bérló Caouibárt. Stainbäch Sándor kereskedő Bécs. ll.rj.chl Miksa fakereskedő Dombom. Hirsch 8. ke- < reskedő Bécs. Stern Ignácz Üzleti aUzó Pest. Rube August gyaro* Grácz. Gutbarf József kereskedő Agrára. Gróf Sahinca Gábor Iván. Haker A. utazó Bécs.
— .Arany Koronához'' czimzett szállodába : Kürscúer Lipót kereskedő N. Becskerek. Ka-pocsl''y urad. ügyvéd baposvár. Schvarzecfeld Czilli. Mangel dr Kgerszeg. Gaazner Béla nyug. gazdatiszt Budapest. Gaazner Pál útitársa joghallgató. Vincae Tivadar kereskedő Somogy-Sxobb. Fritz Kudre gazdatiszt Sáripuszta. Collotius li. és neje birtokos Or-niátidlak. Dr Abay Hermán es. k ezredorvos Pécs. Lackenbacber József utazó Bécs. Qkrtuer Jáuos kereskedő Bécs. Ferenczy János körjeg^-ző Kis-«vomá-rom. Köriuendy Sándor körjegyző Galambok. Sár-k«zy Aladár földbirtokos Nagy-Bajon. Petrikovics Károly po »Útfelügyelő Sopron. Kovács József tanuló Mura-S^otubát. Sxt.-gjörgyi Czek Mihály titkár Raai-nya. Erdélyi György jószágbérló Z.-Szt.-Gróth. bkub-lics S. cs teatvére Szt -Mihály. Stern Farkas földbirtokos Baluvár.
— (Oroszlánhoz" czimzett szállodába : Keiler fctel Kaposvár. Tauber lókereakedő Bécs. Ko-heuberg M. kereskedő Kuttori. Kaberl magánzó Kaposvár. Hüffler Mór utazó Bécs Májer Ákos kormányzó és neje Vasinegye. Zukanicz Miklós tanuló Scinhn. Zwoniczek Ottovie igazgaU''tné Lenti-Szom-bathely. Glesinger Dodorin Gelse. Leh István pintér gyermekeivel Kszék. Haiucz Klarolin svakácanő Csák-tor nya. Pejczel Dezső szbiró Bonyhád. Perczel Aurél ügyvéd Budapest. Bartal Pál töldbirtokos Pozsontne-gye Krantivecz Oltó Csáktornya. Krauzer Belti föld-birtokóaué Gelse. Prusotz A. rézmfives Csáktornya. Grill Gáspár vendéglős Pápa. Seifert István kosárkötő Pápa Böhm D. gözmalmos Nagy-Bajom, Pavelic N. ügyuök Agrau». Peuach János utazó Passau. Löbl Móricz lókereakedő Csehorecz. Dőry földbirtokos Horvátország, Hutz vendéglős Gracz. Schvartz János és na Febring Tauber lokereskedő Bécs. Richard Abele* kereskedő Verbovecz.
— „Zöldfához* czimzett szállodába : Weiss Jakab korcamáros Belovár. Göde Lajos ügyvéd Keszthely. Bertalan Mária ügyvédné két leányával Kesrt-hely. Sáry Vincze kir. közjegyzó Keszthely. Wertach A. Bécs. Hammerschmidt János vendéglős Karlsbad . Molnár Gyula ügyvéd Keszthely Klemon N. bérlő Pallin. Engelhard Károly földbirtokos Somogy. Horváth Károly mérnök, neje és sógorasszonya. Gente. Hain Kár. ly birtokos Szombathely. Varga Bálint vendéglős Ivánban. Tomich János tanaló Zala-Egerszeg. Meizner József számbizt. Peat. Guoth Jóasef adó tiszt Csáktornya, Horrutovict Pál gabonakereskedő Sopron. Rechnitxer Adolf gőamajmos Sámson. Secnlic Márton Eszék. Glesinger Samu kereskedő Zala-Egerszeg.
— „M agyar Királyhoz4 csimzett szállodába : Müllsr Ignácz földbirtekos Gelse. Kluka Ignácz iparos Keaathaly. Spicakopf Mór kereskedő Söj-tör. Müller Mór kereekedő Pacaa. Müller Ignárz kereskedő Gelse. Heiniem János magánzó Pozsony. Stern Lajos kereskedő K.-8zt.>Miklds. Schvartz Hermán kereak. Söjtöi. Vöczköndy József biró Alsó-Hahót. Koltay Mihály földbirtokos Fdső-Hahót. Schvar-zenberg Izidor kereskedő Zala-Apáti. Müller ignácr birtokos Gels«. Müller Gyula kereak. Pacaa. Bognár Mihály postatiszt Alsó-Lendva. Koha Mátyás kereak. Hossza-Faln. Tóth Ferencz adóvágrclujtó Zala-Egert zeg:
— Steiner Siltooo szálló bájába: Strossberger Ignácz pincaér Names-Yid. Drucker József lókeresk. N.-Vid. Kraus Mór kerask. Bolhás. Stetner Ignácz kereak. Söjtör. Haas £de keresk. Pápa. Kobn Max keresk. >^er. Beok Henrik keresk. Bolhás. Huater F erencz gépén Sárvár. Sehvarz Ignácz lókereakedő SailL Beyer Simon vendéglőz Sávoly. Hoch Miksa festő N.-Bajom. Singar Iguáez kereak. Söjtör. Kohn Gáspár ker Dióskál. Gross Lajos ker. Eger. Glas Jónás gombkötő Keszthely. Fleischaner László ker. Nagy-Atád.
— „F e k e t o 8 a s h o z* csimzett szállodába . Magyar Mátyás és neje korácsmester Orehoviexa. Somogyi Péter korcsmáros Adása. IQ. Saemerey Pál kar. Terely. Almásy Ferencz mészáros Szombathely.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegysett piacsiárak Nagy-Kanizsaváros piaezbistosi könyvéből: 1876. évi január hó 19-én.
Gahonanemüek egy hectoliter szerint: Buaa 9 frt — kr.—10 frt. kr. Boza 100 kgr suly. I. hect. 7 frt. 58 kr. Árpa eerfőzésre 8 frt 15 kr., etetésre való 68 kgr. s. 1. hect 7 írt. 69 kr. Zab 41 kgr. a 1. hect. 2 frt. SO kr Középszerű — frt. — kr. Lisztnemüek: 100 kgramm s-érint : Liszt legfinomabb 21 frt. — kr. Zsemleliszt 20 frt. — kr. Fehér keuyérliszt 12 frt. — kr. Fekete kenyérliszt 10 frt. — kr. Búzadara 28 frt. — kr. Árpakása 29 frt. — kr. Rizs 25 frt — kr. - Hü-v e 1 y e s e"k : Borsó 20 frt — kr. Bah 9 frt. — kr. Lencse 13 frt. — kr. Köles 1 liter 14 kr. Hajdina (j>ohiínka) — frt. — kr. Kukoricza 1 hectoliter 4 frt 70 ki. Burgonya 1 hectoliter — frt. — kr. Hu a: egy kgramm szerint : Marhahús 40 kr. Disznóhús 52 kr. Jubhus 28 kr. Borjahns — kr. Zsirfélák: egy kgramm szerint: Disznózsir 72 kr. Marhazsir 1 frt 10 kr. Szalonna 75 kr. Szappan 40 kr. Lámpaolaj 50 kr. Stearin-gyertya 1 frt. Faggyu-gyertya 68 kr. Bor: egy hectoliter szerint: O-bor 15 frt. — kr. Uj-bor 7 frt. 50 kr. Sör: Legmagasabb — frt. — kr. Legalacsonyabb 1 frt. 60 kr. T ü z i f a : 1 köbméter szerint : Bükkfa—frt. — kr. Tölgyfa — frt. — kr. Kőszén — frt. — kr. Faszén — frt kr. 8zéna 100 kgramm szerint: — frt. SÜ kr. 8 z a 1 m a — frt. — kr. Napszám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Él elraezés nélkül 1 frt. 20 kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. zJelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 60 kr.
Kiadta :
(P. h.) Manínger József,
v. aljegyző.
ü©t;l naptár.
isssár 23-tél jassár 29-ig 1876.
Hó- és hetinap Kath. és prot naptár Görög naptár 1* |atj
4. s bélpoklosról. Máté VIII.
2d 24 25 26 27 28 29 Vasársap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat ö. 3. Már. elj. Timoth. Pál ford. Polykarp. Ari sz. Ján. N. Károly. S. Ferencz. 11 D. Tódor. 12 Tatian. 13 Hermyl 14 8abbaa. 15 Pál f. 16 Péter fg. 17 Antal. Jé m im m |
Felelős szerkesztő : Bátort Lajos.
INTylltit^r.'') Ein Haupt-Depőt meiner KL Schwechater u. Steinbrucher Brauereien
befindet sich in Gr. - Kanizsa, Kazinczy (ehemahlige Brauhaasgasse) Wtt. Ungarisches Haus, wo Bier in zwei, ein und y2 Eimer Gebinde stets in Vorrath. Besonders empfehle einem P. T. Publicum mein vorzügliches Export Märzen-Bier in Flaschen.
Anton Dréher.
Adresse für Depeschen: Dréher Gr.-Kanizsa.
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revalesciére du Barry
gyógy táp szer tői Londonból.
2S év óta semminemű betegség sem volt képes e kellemes egészségi tápszernek ellent-állni s üdvösnek bizonyul az felnőtteknél úgymint gyermekeknél orvosság és költség nélkül minden gyo-mor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, lélegzési-, hóljag- és vesebaj-, gümő-, aaxkőr-, nehéa lélegzés-, köhögés-, emészthetlenség-, dugulás-, hasme* nés-, álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, vizi-betegség-, lázszédülés-, vér-megszornlás-, fülzsibongás-, émelygés és hányás, sőt terhesség folyamatában, hártyalob-, mélakór-, soványodás, csúz, köszvény, sápkór ellen, agyszintén csecsemőknél eledelül dajkatej helyett előnyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszer ellen dacsoltak, ezek közt bizonyítvány ok Dr. Wurzer tanártól, Beneki, Dr. Angelstein, Dr. Choreland, Dr. Campbsll, Dr. Déde tanár, Dr. Ure, Caatlestuart grófnő, Brehan márkiné, Lssenstein herczeg Mennsdort''-Poulli ministerelnök és több magas államszemélytől, tetszésre bérmentve be-küldetnek.
Hövidrevout kivonat 80,000 bixooyii-vényből:
Hét hava most már, midőn vigasztaihatlan állapotban voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem ugy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, ennek következtében tanulásomtól huzamosb ideig háborgatva Toltam. Ekkor csodálatos Revalesciére-jérol hallottam, azt fölhasználtam és biztosithatom, hogy tápláló és kellemes Revalesciére-ja egy bari élvezése után, tökéletesen egészségesnek és erősbültnek ér-zaxn magamat, úgyannyira, hogy a tollat a legcsekélyebb reszketés nélkül birom vezetni. Indíttatva érzem magam ezen aránylag ifen olcsó Ízletes eledelt, minden saenvedőnek mint legjobb szert ajánlani és vagyok alásxtos szolgája.
TESCHNEK GÁBOR, a magasabb kereakedelmi-tanintézet hallgatója. Aa igen nemes de Bréhan markiné levele.
Nápoly, 1872. april 17-én.
Uram! Májbategaég következtében hit ér óta borzasztó sorradáaí állapotban voltam. Nem bírtam olvasni vagy irni; reszketés fogta el idegeiaset ás egész testemet, rósz emésztés, tartós élmstlsnság ás a mind untalani idegráikódás idestova hajtott a pU-
•) E rovat alatt köalöttárt felelŐsságat aa« ▼állal a Sssrk.
lanatra aeip volt nyugtom,, a meüa$ a Iegnagyrbb mérvben mélakóros vm^ék. 8ok orvos bánt el velem j anélkül, bog? könnyebbüléat szerezhettek volna. Tökéletes kétségbeesésekben as ön Revaleaciére-jé: használtam s most, mintán három holnapig éHem vele
köszönöm a jó Isteunek. A Revalesciére » legtoDD elismerést ér<iemli, egészségemet tökéletlen helyreállítottá s oly állapotba tett. hogy állásomat a társaságban ismét elfoglalhatom. Fogadj . Uaztelt or leg-forróbb - g-gj- ''¿¡^f
75 877. sz. Köller Flórián, cs. k. katonai felügyelő Nagyváradon tiidŐ- és légcső-hurut, fejsaédülés s mellszornlásból.
emésztheti en-
i
65,715. De Montlooia ség, álmatlanság Sa aorradáaból.
Táplálóbb Mn a hfnál, ÖOtur—n w*g kimáli a gyógytxm- áráU ftUáttéknál ugy, mint gyêrmekêknél.
Pléhszelenesékben */, fa»* 1 frt- 60 kr^ 1 font ! 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 6 font 10 frt., 12 font | 20 frt.. 24 font 36 frt. Revaleadére piskóták sselen-czékbeu 2 frt 60 ás 4 frt 60 krral. Revaleeciér^Cho-eoladé táblákban 12 eséssáre 1 frt 50 kr., 24~ra 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 cséssére 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry 4 Ooap
iit&i, Wien, WalHUchgassa Nr. 8L,
Valamint minden ráros gyógyaaertáraiban ás ftlaser-kereskedóseiben; azonkívül a bácsi háa mindé« vi-dékre megküldi poatai stalvány vagy ntáavát mellett.
jy.-Kanis*án Prágmr Béla, (»MélStt Lovák Károly) gyógytsertáráb an; Pesten Török Jóaeefnél; Aradon Tonet F. éa tártánál; Debrecenben Mi háló vita látván gyógyasertárában a kigyóhoi; Eaaéken Dávid Gyula gyógyaseréaxnól; Kaatán Wondra»chek
Károly gyfigjat, Marórváaárhelytt Fogara« Dömötörnél; Posaonyban Pkstorí Felixnél és Sölts Bexsó gyógy«., Székee-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógy»*.? Temesvárott Pap József városi gyógy Merésznél, Újvidék Grossinger C. B. éa Ernát János gyógy -sseréssnól; Varasdon dr. Halter A. gyógysz., Versecsen Fisoher Móricsnál, Zágrábon Irgal-masok gyógyssertárában. Tiasa-Újlak: Royko Vidor gyógyssertárában.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kaphatók:
mindennemű irodapapirok;
1 rizsma finom irodapapir csak . . • . 2 frt 20 kr.
1 n rovátkos, duplán enyvezett . . • 3 „ 10 „
1 l fél minister.......4 » 20 "
1 „ egész, minister . . • • 8—9 „ — „
Bámulatos olcsóságu
levélpapírok és borítékok.
25 franczia levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban franczia felirattal 30 kr., angol 60 kr.,''25 levélpapirés boríték színes kerettel 60 kr. Gyászkeretü levélpapír borítékkal
60 kr.
Feltűnő olcsóságu monogramm-levélpapirok
boritékJUl.
20 levélpapír 20 botítékkal csinos tokban színes monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 színes monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr. 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely ki- í nyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr.'' ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna papíron 1000 példány névnyomással együtt csak 4 frt.
Látogató-jegyek
angol, franczia. Vristol, színes és gyászkeretü 100 példány díszes tokban 1 írttól kezdve 2 frtig. Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemű nyomtatványok elkészítésére.
I I I 1 i I I 1 1 I I I I I I I i ■ I I II
Mindennemű gyógyszerek óvczimeremet viselik.
Gyógyszerek !
Biztos eredmény, bizonyítványok ezreivel
igazolva.
Neustein Fülöp,
gyogyszeresz a a
,Szt. Lipólu-hos Béctiben,
belváros, a Piánkén- és ¿piegelgasse szegletén,
közli alább következőleg ama valódi gyógyszerek sorozatát, melyek ugy orvosok, mint laikusok által használva, még mindig és minden esetben kitűnőknek bizouyultak : azok nagymérvű fogyasztásának é» a bizonyítványok ezreinek igazolására, melyek a felgyógyultak által küldettek be. Ezért mi azokat a lelkiismeretesebben ajánlhatják.
A azt-Erzaébet-féle ezukros vér tiszsitó labdacsok krtnuyü széke-lest idéznek elő, vértisztitók és: emellett teljesen ártalmatlanok, különösen az alhas''-szervek, váltóláz, a mellszervek betegségeinél, bőrbetegségeknél, szemfajá-soknál, velő és a azáj betegségeinél, gyermekek- és női betegségeknél, a dugulástól, minden betegeégek biztos forrásától megvédenek.
Kérjük rendeléseknél határozottan szt. Erzsébet-féle ezukros labdacsokat kérni, mivel csak ezen labdacsok birnak fenti hatással, Ki már egyszer a szt - Erzsébet-féle labdacsokat használta, többé nem fog más ilynemű szert használni éa a azt -Erzsébet ezen labdacsainál marad, ezt a szert másnak is ajánlja, 1 tekercs 8 dobozzal, 12u labdacsot tartalmazolag caak 1 frt.
Injection Cadelle, biztos és leggyorsabb szer kanko és fehérfolyás ellen, 1 frt 60 kr. A hozzá tartozaudó füzet á 50 kr., min-{ den további tanácsot fölöslegessé tesz.
Qardieu, legjobb óvszer ragályos betegségek ellen. 1 frt 50 kr. Narancs és czitrom essenczia, na rancs és czitrom hiányában képééit bármikor jó lemonádét készíthetni. Minden palaczk 75 pohárral tartalmaz, és ára csak 1 ft. Oreillon, egyedüli szer halláane-hésségék és fülfájáaoknál. 70 kr. Or. Fremon önsegélye, egyedüli valódi czélszerü sser a férfinem gyengeség ellen 2 frt. Siorax Créme. biztos sser mindennemű bőrkiütéseknél, mint bőrfoltok, sebek és sérvek ellen atb. »4 kr.
Antiapyloma, jeles a szeplők a orr-
vörösség ellen 1 frt 50 kr Marburgi lázcs.-ppek csalhatatlan szer mindm faja lázak ellen, 1 itt 60. éa 60 kr. Antisnitin, elismert szer láb- és váll izzadás nál és a büz eltávolítására.
übumin, a legeslegjobb szer nátha
I ellen. 70 kr.
Pulcherin, a legjobb szépitőszer, a bőrt finomítja, á 80 kr éa 1 frt 50 kr. Salicylsav-szappan, a legolcsóbb
szappan, á 25 kr. Fogragasz, a fogak önbetömésé-
re. 40 kr. Kárpáti gyökérolaj, veres és fehér. 50 kr. Arowroot, gyermek tápszer. 1 sze-
lencze 4 frt. GrófTraun-féle vérszabályozó por, használati Utasítással i frt «0 kr. Sachets d''iris, 76 kr. Margarite, köhögés elleni bonbon 30 kr.
Az ismert különlegességek, úgymint: Romershausen szem-essen-czia, i 1 frt tŰ kr., tömöri tett svájezi tej á 50 kr., dr. Gölis ét-pora, á 81 kr., Anatherin azájviz Popptól, á 1 frt 40 kr., és Popp után á 40 kr., Liebig-féle huski-vonat ''/» f°nt ®4 kr„ dr Faber Puritaaa á 1 frt., dr. Pfeiffermann fogpépje á 1 frt 25 kr., Polt re zeda göndör hajkenőcse, á 1 frt 50 kr., dr. Brown hajépentartó kenőcse, szőke, barna éa feketén, á 1 frt., dr. Heider fogpora, á 35 kr., mindig friss adagokban vannak raktáron
Továbbá valódi angol és franczia illatszerek, mindennemű virágban, latja 28 kr.
Mellnedv, nyomban minden köhögést és mellfájdalmat enyhit. 70 kr.
Sárgarépa bonbon Jeles enyhítő és nedve«itő szer iO és 20 kr.
Fenyőtü-foglabdacsok. azonnal el-távolitsuak minden fogfájást. 25 kr.
Gérome-balzsam, egyedüli ¿rcr fa-gyás ellen 60 kr.
Fenyő szivarkák, meliszorulás és mellbaj ellen 25 drb. l frt.
Menthin, az egészséghez és a piperéhez. Legjobb szer kedvetlen érzés, rosszullétnél, gyomor-fájdalmak, hasmenés, logfájás stb. ellen, óvszer ragályos betegségek ellen. Elegendő egy fél pohár vizben néhány csepp axon-nalijvbbulás előidézésére. 50 kr.
Hasonszeuvi kávé, jeles ital beteg gyermekek számára,fontjf* 40 kr
Golyva essenczia, kitűnő hatású szer golyvák ellen. 7o kr.
Koszvény»zesz, csodálatos hatású csúz es köszvény ellen. 70 kr.
Párizsi tapasz, tyúkszem és mindennemű sebek ellen. 35 kr.
Seehofer balzsam. Ára 30 kr.
Fog-gyöngyök, valódi angol, a gyermekek nehéz fogzása ellen. 2 frt.
Tenid kenőcs, a hajak kihullása ellen 1 frt 35 kr.
Choral perié,álmatlanság és émelygés ellen stb. 2 frt.
Orientális nőipor, legfinomabb fehér és rózsaszínben. 1 doboz SO kr.
El Benito, a fejkorpa eltávolítása végett 1 frt 80 kr.
Hajinó-azer, 2 frt 60 kr.


TÓTH SÁNDOR
RAKTÁB asztalos és kárpitos bátorokban,
saját készítményü
butor gyári raktár
SZOMBATHELYRŐL.
(9-5)
RAKTÁR ruganyos á g y a 1 j a k , matráczok,
h&jt£imf WY-KANIZSAN 1 és
székekben, vasut-uteza, a városházban, tartókban.
Pályázat,
Egy Sopronmegyében fekvő, jól berendezett és kellőleg felszerelt uradalomban megürült felsőbb gazdatiszti állásra pályázat nyittatik.
Az ezen tisztiállást elnyerni óhajtók, képesitvényüket s eddigi szolgálatokat igazoló okmányaikat vagy személyesen, vagy posta utján bérmentesítve, alólirott megbízottnál leg-fölebb e folyó évi február hó végéig mutassák be. Egyszersmind bővebb értesítést ugyanott nyerhetnek. Sopronban, 1876. január 10-én,
Balogh
Alajos,
(14-2)
h. ügyvéd Sopronban. (Színháztér, 2 ik szám.)
MC • Unt, iifi at-■ mm, uttMti
N8EGÉLY"
minden baNfségM aaámára hfl és
annak k&*
Dr* il&NSZT L. bmneiri errmtdl.
Kzea könyv okolást éa aegitaéget nyajt mindazoknak kik tfiabb komkban thkoa bdnt vagy mértéktelen kicsa-pongást fiztak éa ennek következtében beteges
győngeségben
vagy esétdalt MegaKben ssenvednek, vagy zelbeálláaától tanyegsttetnek.
Azok ia, kik idfi^t bnjakórban, bórbajokban. bn-Jakéroa kteavéaybea. ks|yc«i«&kllrsbrn szenvednek. vagy kiknek teste talságos higanyadagok iltal gyön-gittetatt, teljes felgyógyulást taliiandnak
Nevelők. Wkaezsk és átalAban smberbarátok, kik a fiatalság javát szivükön hordják, jól teszik ha esen könyv tartalmával megismerkednek.
Esen hires könyv, mely nagyobb vilá*oaeá«c kedveért boneztani ábrákkal van ellátva, minden kftnyvkereeke-dnibfs kapható, de pósta utján nálam is megrendeltet-betik. Ara 1 rrt. U95
Dr. Eruzt L, lasooszesTl mi
Pesten, kétsas-itcsa 24-ik síim. 8. Javított kladAsT
xxxx
XXX
Van szerencsém a t. cz. közönségnek nagy raktárú illatszereket, szappanokat, kenőcsöket stb. ajánlani, jeleaen aa elaő pári-zai áa londoni házaktól, kik a bécai v il ág k i ál 1 í táa o n többnyire érdem-éremmel tüntettek ki, Aa mégis olcaóbb, mint a vidéken, különösen D r. C al 1 m a nn bajfeatóaaere minden azinben, egy évre elegendő, 3 frt, aranyszőkéért 10 frt, mely elöbbrni szinét a legrövidebb Íd5 alatt viaaza aserzi. Ajánljak még azon franczia chocoládékat, melyek az 1873. évi bécai világtárlaton haladási érmeket nyertek. F#ntja 60 krtól 3 frtig, as orosz theát, fontják á 4 frt, 4|4 fontos, diese« dobozokban á 1 frt. Ezenkívül mindennemű gyógy-mfiaaerek n. m. önklyatiroad, fecakendök, kötelékek ia a leoitányoaabb áron kaphatók, ügy-azintén szétküldünk inaUaerdobozkákat 1 frttól 10 frtig Bonbo-nieurőket chocoUdé vagy franczia bonbonnal á 1 frttól 10 frtig. Fogkefék éa más pipereszerek .nagy raktára. Kérjük a n. é. közönség bizalmát, minden kérdesöaködéare azonnal válaasohxnk éa orvoai tanácsokat adunk ingyen. Valamennyi kereaett csikkek Pária éa Londonból raktáron vannak, megrendeléseket Páriából, valamint megbízásokat helyből dijmenteaen eredeti ssámla mellett teljesítünk.
A szállításokat vagy késspénzküldés vagy pedig postautánvét nt''an teljesítjük, a szállítás rögtön a rendelás beérkezte «tán törUnik a csomagolási díj as árakba már be van értve. A legkisebb megrendeláa azonban csak 1 frt lehet. — Nagybanverflc különös eredményben részesülnek. (1848_6)
Wajdita Jósaef kiadó-, Up- ót nyomdatulajdonos gyonaajtó nyomaaa, Nagy-
Nem színlelt vegeladíis!
Minthogy as üzlet rosz menete miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal^
egészen felhagyunk, kénytelenek vagyunk pompás china-ezüat gyárt- C mányaink roppant késsletét mélyen as előállítási árakon alól gyor- C san eladnú Bizonyítékai azolgáljon a követkeső kivonat nagy ár- C jegyzékünkből, melyet kívánságra bérmentve bárkinek megküldünk.
Leszállított árak : (1824-14)
elSbb I most csak 6 drb. kávéskanál 3.60 kr. 140 kr
evőkanál . 7 50
. kés . 7.60
. villa . 7.50
levesmerß . 5.—
tej merő . . 8 60 sárható csa-
kortartó . 14.—
. 2.70. . 2;70 . . 270 . - 2.30, . 150.
8.—
Továbbá pompás''tálezák,
előbb I most cssk 1 drb. vajtartó . 6.— kr. 2 — kr. 1 pár gyertyatartó 8.— . 3 — „ 6 „ késtámasztó 5.— „ 2.50 „ 1 drb. ezukorfogó 2.50 „ 1— „ 1 „ theaszürő 1.50 „— 60 „ 6 ,, csemegéző kés 6.— „ 2 50 „ „ villa 6.— w 2.50 „
kávés- és tbeás kannák, asztal-dlasitők, ágaa gyertyatartók, eaakorbintSk, tojástartók, fogpisz-kálótartók, ecaetea ás olajos edények és még isámoa más csikk stb. stb. ápea ily bámalatoa olcsó áron.
Kftl&uftseo megjegyuDái.
e ^^uia c mind a 24 darab együtt disze»
66 ; ttvéakanáll ^^ 24 ft ^ 9 50 ^
Ugyaoaa brittania-ea fiatból díszes tokban, mind a 24 darab Bttk 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan éa lelkiismeretesen teljesíttetnek.
Ciim:
Bécsben, Rothenthurmstrasse, Nr. 16.
Keller Ig''náez''
^Ja^y-Kanlzsan
,(10-4) 4
Empfiehlt sein reich aasortir.Ob Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu mögliehst billigen Preisen.
Ferner maehe ich das k. k. Militär und verehrungswurdiges Publikum aufmerksam, dass ieh alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer''Leder verfertige und prompt und billigst bereehue.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Ajánlja gazdagon felszerolt urak-, höl. gyek, és gyermekek számára való topánrak. tárát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ug^ szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és klllföldi bőrből elfogadok és készitek, az árt legjutányo-aabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
9ACTC -KAJTHBA, 18?«. Január ST-éa.
TtoenWWIk
. é frt Í41 evr» .... a ,
jacr«0 - ■
Rgy imám ÍO kr.
Nirlituii
6 butbai petitaorbao 7, mtioduor 6 • minden további sorári 6 kr.
ÍYIi-TTÉRhKK toronkiot 10 krSrt »e-
.etank fel.
Kincstári -listák minden legyes hirdetésért k«Iön£ J »0 kr. fiaetendE. a ¿gr^ca.....
Nagy-Kaním vártt
1 1 fi» tceüemi fiisütf |f Üietd ttalaaMDT«* S 1 U saerkesstőhes. Taka- J
előhb:
ÖZLÖIV
tselleai fénM kteloMrrok aaerkeaatáhez. Taka-| rékpénxtári épfllet föld-j [•«int, — anya*) réssét a illető közleaéujek pell dig a kíuttbor Mr-mean* inrtfmrt<lk XAtiYUMiiZXA Wlasslosház.
Bérm eatetl en levelek csak ismert ma»kctár-a^któl foyaduu.ak «1
Káiiratok riun bw k 01 data ok.
heiytiatófágáaak. nemkülfciben a „nagy-kanizsai kereskedelmi t ipar bank", a .nagykanizsai takarékpénztár'' a .zalanegyei Ütaláno« tanitt-tertüiet'', a ,Zaia-Somogy'' gézfcajézási részvenytáreutat s több «agyai ét várasI egyesület hivatalos értesitóje.
H el ni ki ni ketszer, vasaroajh s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma Up.
Tágabb munkakört a nőknek * nálunk is.
„Női em&ncipatió.• Ez a neve azon kérdések egyikének, melyek nem egyszer nagy mozgalmat idéztek és idéznek elo korunkban ügy a társadalmi, mint az irodaimi téreL. Különösen ,od& át'', a tegeren tnl, még most is nagyon mozgatják a követ.
A kérdés megoldása körül kifejtett tevékenységből mindkétnemü matadorok kivették és kiveszik a részüket rendesen. Azonban mindkettő inkább csak perel és vitatkozik. És pedig különösen a^rfelett, hogy j o-gos-e és. lehetne-e azt keresztül vini azonnal, vagy sem?...
Nálunk is volt egy időben élénk irodalma és mozgalma is a női egyenjognsi-tás kérdésének. Előállt aztán egyszer J ó-kai Budapesten egy nyilvános felolvasással. ,Nók a tűzhely mellett.''És ezzel ugy meggyőzte, legalább nálunk, a közvéleményt a felől, hogy mily felséges és magasztos hivatása van a nőnek a tűzhely mellett és a család körében, hogy mily fontos politikai, polgári és társadalmi jogok gyakorlására képes és van is bivatva a nő azon trónusán., melyet tűzhelynek nevezünk, azon királyi pálczával, melynek fózókanal, pecsenyeforgató, laskanyujtó s több efféle a neve; és azon szentélyben, melynek bölcső és gyermekjáték a bútora, hogy ma már nem lehet nagyon sok kőztünk azuknak száma, kik egész lelki nyugalommal rá ne mondják, ha a női egyenjogositás kerül szóba, hogy : ej nó! jelen viszonyaink közt jól van ez igy és máskép nem 1 s lehet.
Mi sem akarjuk egyátalában nagy hirtelen bebizonyítani az ellenkezőt. — Sót el-
ismerjük mi is, hogy jelen viszonyai nkjrözt a kérdést egész mivoltában megoldani tel-, jes lehetetlen.
Csak két dologra a társadalom utolsó közemberének is felakaijuk hivni a figyelmét.
Először arra, hogy ezek » „jelen viszonyok'' nem állandók. Napról-napra változnak azok. A változást a természeti lények összeségének öntndat06 és öntudatlan összműködése eszközli. És e tényezők közt minden esetre egyik leghathatósabb befolyást az öntudatos ember képes gyakorolni, azon viszonyok alakulására, melyek a női emancipatio kérdésénél anóba jöhetnek. Tehát igen nagy mérvben függ az ember erős akaratától az is, hogy lehetővé váljék^ a női emancí-p a t i ó ? És hogy; mikor és minő mérvben?
Az .ember* erkölcsileg felelős e szerint a női egyenjogositás ügyének előmozdításáért azon esetre, ha a jelenlegi állapot még sem lenne épen olyan j ó, mint a minőnek igen sokan hiszik. És épen ez az, a mire felhívjuk szintén a figyelmet
Még viszonylagos jó is ritkán képzelhető, annál kevésbé e az m é n y i j ór mely a természeti jogon ne alapulna; sőt a mely »77*1 ellenkeznék is talán. A nők jelenlegi társadalmi állása és szerepe pedig ilyen forma ügy akár azon lovagiasnak látszó álláspontról tekintsük azt, hogy a nők nem élvezik mindazon előnyöket és élveket, melyeket mint természeti lények ók is élvezhetnének jogosan s a melyeket a férfi-nem élvez. Akár azon szigorúan igazságos biró szempontjából, mely azt mondja, hogy a nők nem teszik meg mind azon kötelességöket jelenleg, melyeket, mint természeti és tár*
vadaimi lényeknek kötelesség lenne .nekik is megtenni s a melyeket a többi hason rangú természeti lény meg is teszen. Hisz a társadalmi élet vezetője, intézője és fenntartója az ,ember* kellene, hogy legyen tekintet nélküra nemre. Már pedig tud ja,érzi bárki, hogy legalább nálunk a férfinak részint kijutott az oroszlánrész, részint pedig kivette magának azt e tekintetben.
Mindkét szempontbői vizsgálandó lenne tehát szigorúan és igazságosan a kérdés. S ehhez képest lenne megállapítandó aztán az egyenjogositás fogalma és azon akadályok összesége, melyek e fogalom megvalósulásának útjában -állanak; a melyek tehát elháritandők lennének onnan.
Az emancipatió barátjai közül az önző nők és udvariaskodó férfiak mindig azon jogokat tartják szem előtt természetesen, melyek előnyökkel vannak egybekötve, a nőkre nézve. Például, hogy ők is választők és választhatók legyenek. Ók is befolyhassanak közvetlenül azon törvények létrehozására, melyek a társadalom minden lényére, tehát reájok is, kihatnak és életbevágók is néha stb. De feledni látszanak rendesen azt, hogy ezen jogokkal együtt bizonyos elkerülhetlen kötelezettségek is járnafr. Pl. a katonásdi; a sok lótás-futás, hirdetése szóval és tettel számtalan olyasminek, mi sok évi, sőt több generatión át folytatott testi és szellemi küzdést, fáradozást tételez fel stb.Fel is hozták ezt azonnal ellenök az ellenlábasok. És ezzel bebizonyították, hogy a nóemancipátió csak igy jogos, de egyszersmind lehetetlen is; mert nőink mind e kötelezettségek teljesítésére képtelenek.
De ebbe bele nem nyugodhatunk. Mert
TT
való ugyan, hogy a jelen viszonyok közt lehetetlen; de e viszonyok szépen átváltoztathatok kedvezőbbekké. Pl. alkalmas testi és szellemi nevelést adni a nénemnek is, pár nemzedéken át oda idomulhat ő is, hol a férfinem álL
Czélszerüen alkalmazott szorgos testgyakorlás (tornászat) által nemzedékről nemzedékre edződésre képesebb testalkatra tehet szert a nőnem is. Mely, ha kell, küzdelmekre, fáradalmakra ép oly képes lesz, mint most a férfiaké.
Oknyomozóbb, belteijesebb szellemi nevelés és foglalkozta tás folytán az önállóbb, határozottabb ésjéüsm-szilárdabb szellemi képesség alapfeltételeit is megszerezhetik idők folytával rendrerendre nőink.
Hisz temérdek sok példa van már e természetes fejlődés lehetőségére. Van nő már ma is elég, ki férfiasabb a férfinál. Valamint „leány-legény* s anyámasszony katonája'' is akad elegendő.
A nőnevelésügye tehát kiváló gondját képezze azoknak, kik azt óhajtják, hogy a mostaninál jobb, az eszményi jóhoz köze -lebb álló viszony és szerepkör fejlődjék ki az „ember* két neme között.
„De hiszen nem is czétezerü a jelenlegi viszonyt megváltoztatniszokták mondani a női egyenjogositás ellenségei. És hivatkoznak nagy serényen oda, hogy a nő különösen arra van hivatva, hogy jó családanya és háziasszony legyen ; tehát e czél elérésére és betöltésére törekedjék csakis és akkor eleget tett hivatásának. Pedig dehogy tett l Hisz tekintve egy felől azt, hogy egy „végére mehetetlen emberi
___n •
m

TÁRCZA.
Peti bátyd.
Peti báiyó, hejh ! de ino*g lába, Miotha nem is volna tán gazdája ; Lépten-nyomon leborulni készül, A buEgóság ugy elfogta végül.
Aet besaéli a világ rosx cyelvS; Hogy a jóstág el volna trár nyélre ; Meg axután, — sok is mondókának — Hogy 8árihot látogatót járnak ....
£»te nyalka, — nem valami ódon — Mikor hátat fordit ssokott módon; 8 mikor másnap hazafelé mégyen, Ae egész kóp egy testbe vált szégyen.
Hslyén lenne Sári, miot »a óra ; De hiába inti a sok jóra ; Igy aantán, — még nem is vénecske — Nem csuda, hogy sóra kap a kecske. —
Gonoss malom as a .Kortes-csárda," Benne nlág, oraaág ügye járja .... Gyom Teri fel otthon mag a telket, Igy a hái ás becsület is sseared.
8 mindegekre mit aaól Peti bátyó ?
Hogy a k öijót köszönti a kancsó.....
ősi SEokás: (de min sí g is ráfért,) Életet, várt, mindent a hasáért 1 —
HAJGATÓ SÁNDOR.
Farsangoló jurátusok.
— Tollraj*. — Jenvay Oétától.
Már míodeaki ott volt, caak Szabadvá-ryék hiányosuk még. A tiaztUrtó eleget hajtogatta fejét, de hiába, ők caak nem jöttek.
— De hát mi lehet az oka? — dörmögött magában. — Talán caak nem aprehendál-nak ''?.... de hát miért, hisz nincs okok rá !
e
A házi kisasszonyoknak aem volt ma oly jó kedvük, mint máskor a papa nevenapjáo szokott lenni; mert az a három jó tánezos juratus, a kikre már oly régen számitottak, nem jött el. Pedig bizony három tánezoa elmaradása ebben a blazírt világban nagy malbeur!
Az öreg Szamoaay kedvetlenül aétált fel a alá a ternáczon — mert hiába, a vendógaaere-tú embert caak bántja, ha vendégei közül valaki elmarad — midőn egyezerre egy csengős azánkó az udvaron termett
— Jerum, jerum 1 Megjöttek a „tena-ifju urak* 1 — Hozta Isteni
Jaj de rosz ntjok lehetett I — Csakhogy szerencsésen megérkeztek 1 Isten hozta ! — hálálkodott egy hegyes bajuszu öreg uradalmi hajdú. — No nézze meg az ember, hogy meg-szakállosodtak, bizony alig iamerek rájuk 1 Hej, de eljár az idő I
— Jó eetét Tamás ! — szólt Tihamér a sopánkodó öreghez. — Hát hogy vannak ?
Az uradalmi hajdú, ki e megszólitáat szörnyű nagy megtiszteltetésnek vette, erre még jobban elkezdett hálálkodni.
— Köszönöm kérdését „tens-itjuur* caak megvagyunk szegényen, de hála Isten egészségesen, mint közönségesen.
Ekösben az öreg- tiszttartó is előjött a tornácából.
— Ejnye, ejnye, adta teremtette, hát ilyen későn kell én hozzám jönni ?
Szabadváry hataimas parolát csapva egykori iskolatársa kezébe, excusalni kezdte ma-
gát ; de az öreg tiszttartó sehogy sem akarta megbocsátani a megkéeést.
— Nó ezt sohasem felejtem el — zúgolódott a jó öreg, mindazáltal mégis csakhamar szent lett a béke.
Most már azután együtt voltak a vendégek mind, megjöttek a várva-várt tánczoeok, járhatta a tarokk, táncz, vagy kinek mi tetszett.
A fiatalok „haragszom rád''-oat játszottak. As irnok ur folytonosan Adelgundára s as egyik házi kiaaaazony ra, a szóké Irénre hsragu-dott; azért, „mert ross kedvök volt", pedig dehogy, csak as a hamis irnok ur fogta rájuk.
Venyigésy hosszas fejtörés után — mivel nem tndta, miért haragudjék ismét szive választottjára — épen most akarta a zsebkendőt Adel-gundának oda dobni, midőn a háziasszony vacsorálni hivta vendégeit
— Tessék csak tessék ! — kiabált a tiszttartóné, folyton as ebédlő felé integetve.
Most megnyillott a másik ajtó is sas öreg urak udvarias hajlongások között szintén as étterembe jöttek, azután ki-ki elfoglalta helyét as asztalok mellett Felől az éltesebb dámák, alól a fiatal hölgyek s gavallérok ültek, mint szokás mondani, „tarkázva,* az öreg urak legnagyobb réssé pedig a másik asztal mellé telepedtek, hol san-géne lehetett falatozni s pitisál ni, csak Muki bácsi, egy penziónál t huszárezredéé, nagy tisztelője a nőnemnek, helyezkedett a dámák közé s végig börzögetve rövidre nyírott deres haját, egyet pödöritve hosszú bajuszán, ugyancsak kezdett udvarolni a del-nőknek.
Volt azután lárma mindenféle, a fiatalok a azerelemről, a mult bálról, toiletteokról csevegtek, as öreg urak pitizáltak és politizáltak,
az él teeebb dámák között pedig a divatról, a mostani fiatalságról, a rosz cselédekről, a piaeri drágaságról folyt az eszme-csere.
— Kedves Nellim, pompásak, nagyon pompásak fánkjaid — hiselgett Bessédesné a háziasszonynak. — Nem mondanád el galam-
bom, hogyan késsited?
A tiszttartóné azután elmesélte a fánk-kéezités minden fortélyát, Lármásné pedig kijelentette, hogy ő tőbb vajat vess hozzá, Feke-téné meg kevesebbet, Fehérné a lisztet keve-selette, Tóthné meg sokalotta.
Mikor azután mindent újra, meg ajra megfőztek, áttértek a divatra. A doctorné csakhamar észrevette a mérnökné nj főkötőjét.
— Ejnye, ejnye kedvesem, már ismét uj fókötöt csináltattál ? Szélesházán késsült ?
— Ah dehogy! tudnának is ebben • hitvány kis városban ilyet csinálni — visított a mérnökné — férjem hozatta Pestről.
— Csínos, nagyon csinos! — gúnyolódott a doctorné.
Most áttértek Fényetyné selyem ruhájára, természetesen ezt is ösese-visssa dioeérték, magasztalták.
— Ugyan mi volt as ára édes Lujzám ? — kérdezősködött egy vékony hang.
— Hatvan forint — veté oda könnyadén Fényeeynvi, mintha csak hatvan krajcsárróljett volna szó.
— Hatvan forint t? álmélkodott egy másik delnő.
— Ugyebár nagyon olcsó i ? — mosolygott Fényesyné — pedig mondhatom, kfeüaő selyem, nehéz, fénye pompás, jlissitéM elegáns!
Fényety né selyem ruhája Után a távollevő Heheckerné selyem szoknyájára kerflft a sor.
lén?«-re nézve ntgyóö korlátolt pálya körnek lenne mondható a c s a k anyai és gazdasszony! pálya annál is inkább, mert akkor természetrendje szerint a férfinak is csak apának és házi urnák kellene lenni, mi mellett azonban az összes társadalmi élet vajmi keveset haladna a földi tökéletességből álló végczél felé; más felől pedig mit te-gven azon szerencsétlen nő, kin különben is megesnék talán, de a tényleges viszonyokat tekintve, igen is könnyen megesik, hogy se ,,anya,a se ,bázi asszony* nem le-het?Mittevő legyen azó összes tudományával az ilyen?!
Egyébként is : annál fejlettebb, egészségesebb a társadalmi élet és annál boldogabb a földi létért küzdő emberiség sorsa valahol,miné 1 több.en tudják egyedei közül saját erejökön magokat fentartani.
Ez őrök igazsággal ellenkezik, tehát a jelenlegi nevelési rendszer- és társadalmi felfogás szerint önálló kereset-képtelenségre kárhoztatni a nőt, mig hajadon; midőn család- és vagyon nélkül való özvegy, avagy aggleány.
Nem akarjuk a földi foglalkozások durvább, bnrtálisabb részét is rá dictálni holmi eszményi igazságok érdekében nőinkre.Ezeknek azon része, mely az emberi erőt és természetet túlságosan megterhelni látszik lehetőleg elenyésztetendók, mérséklendó inkább: minő pl. aszüntig való vasban járás, emberölés stb. De óhajtjak igen is, hogy a földi foglalatosságok könnyebb részéből aránylag többet vegyenek ki a férfiak kezéből a nők. Hogy igy a helyes, természetes egyensúly minél elébb helyre álljon. Nem lerázni akarjuk azokat a férfiak nyakáról, hanem az általános közjólét előmozdítását és nőink sorsának is jobbnlását czé-lozzuk csupán. Miért ne lehetne pl. a keres kedések ,pudli* -ja, a szabóműhelyek asztala mellől, stb. az egyébre is alkalmazhatóbb férfiakat kitörni azon sok jóra ment és jóra menendő koldus kisasszonynak ? ! .
Láthatni nár ezt ténylegesen is ke resztül vive pl. Svájczban is. Miért ne kezdhetnék el már lassanként mi is ? ! .
K-y.
A doctorné azt is tudta, hogy Heheckerné három malacz árán vette uj ruháját. »Pedig bizony nem kerül ki, Hehecker csuk egy szegény tisztviselő''!
Heheckerék után mindenkinek, ki az estélyen részt nem vett, ki lón számitva jövedelme, adóssága ugy, hogy mire a vacsorának vége lett, mindenkinek tudva volt vagyoni állapota, titkai, szóval minden, mi történt, vagy ezután történni fog.
Mikor pedig s lárma egy kissé lecsillapult, Venyigésy magasra emelve poharát, méltóságteljesen emelkedett fel Adelgunds mellől, hogy princzipáiisát telköszöntae.
— Halljuk! — halljuk! — hangzott mindenfelől.
Az irnok ur egy-kettőt köhintve, virágos szavak árjában, visözön előtti szólásformák- s nyakatekert közmondásokban gazdag tosaztját a vendégek viharos éljenei kösepett befejezve, megelégedetten kocsintott mindenkivel.
Erre azután a felköszöntéaeknek oly hosz-ssu sors következett, hogy a czígánvok alie győsték a sok tust húzni.
Vacsora után pedig újra megzendült a ta«! sz s fáió, bántó, mámorító, keserítő, édes lassú-magyar.
a táncsot Aladár kezdte meg s házi ur bájos leányával. Kamillával, utána a még mindig fiatal Muki bácsi aprózta a másik házi kis-ssssonynyal, a szép Irénnel, azután Venyigáy barátunk Adelgundaval, azután — ki-ki a magáéval.
■ As öreg urak pedig es idő alatt újra neki-kesdtek s tarokkozásnsk mig a mamák egymásmellé telepedve, leányaikban gyönyörködtek.
— Nézze csak Frau von Mézesy, mennyit tánczol az a barna jogász Tóvárynénál — pi-kantkodott a doctorné — azután hogyan mosolyognak egymásra.
— Elhissem azt, hogy jobban tetszik neki bzeróay Aladár, mint férje! — contrásott a megszólított.
— Hiss emlékeshetik Frau von Mézesy,
Utasítás á métermérték ellenőrié« tárgyában.
1. §. 1876. évi jsauár 1-tól kssdvs a közforgalomban csak a métára érték behozataláról szóló törvény szerint kellően hitelesíts« mértékeket, súlyokat ás mérő készülékeket ssabad használni. (1874. évi VTO. t. cs. 16. §.)
2. §. Közforgalomban, az az ad ás-ve vés esetében, midőn az áruk vagy aulyok^szerint adatnak caak hitelesített mértékeket, súlyokat és mérőkészülékeket szabad hassnálni.
Közforgalmon kívül mindazáltal b.lrmiiy mérték, suly és mérőkészülék használható, p. o. az asztalos, a gépész, ki munkájánál hosszmértékek kel él s a méreteket ssját tájékozása végett után méri, nem hitelesített mérőpálcsát is használhat. A borkereskedő, midőn pinczéjében a bort a hordókba tölti s ez alkalommal ssját maga meggyőződése végett borát megméri, nem hitelesített mérő edényeket is használhat. — A gyapjúkereskedő, ki mielőtt a gyapjuxaákokat elküldi, azoknak súlyát saját maga számára meghatározza, nem hitelesített súlyokat és mérleget is használhat. Nyilt helyiségekben ós boltokban azonban és minden oly helyen, hoi rendszerint adás-vevések történnek, nem hitelesített mérőeszközök kéznél tartása s az 1874-ik évi VIIL t. cz. 19. §. értelmében ugy büntetendő, mintha azok tényleg használtattak volna.
3. §. Az srsny, ezüst, platina, drága kövek, ékszerek és s gyógyszertárakban kiszolgáltatandó szerek asigoru mór legek és sulyokkal mérlegelendők. — A kereskedés minden más ágaihoz tartozó áruk, közönséges mértékek, kalmársulyok és mérlegekkel mérethetnek.
4. §. A szigorú mértékek, sulyok és mérlegek ösmertető jele egy, s bélyeg mellé ütött hat águ csillag.
5. §. A törvény szerint hitelesítés slá vehető mértékek, sulyok és késsülékek a következők:
s) hosszmértékek, 20. 10. 5. 2. 1. méter h osszu szalag fémlemezből; 5, 2, 1, 0-5, 0-2, 01 méter hosszú mérőrud, vagy összehajtható méröpáicza fából, fémből, elefánt csontból; 2 méter hosssu lómérték szövött szalagból ;
b) űrmértékek és pedig: 1., folyadékmértékek : 20, 10, 5 liter fából vagy fémből ; 2, 1, 0-5, 0-2, 01, 0-05, 002, 0-01 liter bádogból, vagy más fémből; 2, 1, 0*5, 0 2 liter üvegből eczet mérésére, 2., száras tárgyak mérésére: 1 hectoliter puhs fából 50, 20, 10, 5, liter dongs-fából vagy fémből; 2, 1. 0-5, 02, 0-1, 01)5,
0 02, 0 Oi liter bádogból vagy más fémből;
c) suly mértékek és pedig: 1., Kalmár sulyok : 20, 10, 5, 2, 1 kilogramm és 50 deca-gramm öntött vasból vagy sárga rézből, 20, 10, 5, 2, 1 decagramm és 5, 2, 1 gramm sárga résből; 2., szigorú sulyok: 20, 10, 5, 2, 1 kilogramm és 500 gramm öntött vasból vagy sárgs rézből, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, l gramm sárgarézből ; 50, 20, 10, 5, 2, 1 centigramm 5, 2,
1 milligramm sárgsrés, bronz, packfong, platina, ezüst, alumínium vagy alumínium bronsból.
Hitelesíttetnek a tizedes és ssásados mérlegek számárs olyan sulyok is, melyeken a va-
tavaly azt bessélte s gonosz világ, hogy azért nem akart Abelinó Tóváryhos menni, mert Aladárba volt szerelmes.
— Emlékszem, hogyne emlékesném!
— No sz igaz, csúnya, szótalan, fads ember is az s Tóváry. — jegymeg » Frau von Mézesy-
— Szegény Abelinó! — sóhajtott a jószívű doctorné.
Amott meg két fiskalisné dugta össze
fejét.
— Jaj be fade ma es s Ssabadváry Tihamér !
— szólalt meg as egyik.
— Hja! nincs ám itt az ideálja 1 — veié oda picanaan a másik.
— Ideálja! azután ki az?
— Hát még azt sem tudod kedvesem ? ki volna más, mint Füsessy Bella, hisz régen szeretik már egymást, nem láttad, mennyit súgtak-búgtak a tegnapi bálban ?
— Csakugyan emlékszeín, igazad van kedvesem! Minden csárdást együtt tánczoltak.
Azután megkritizálva a násikissssonyok egyszerű toiletteját, áttértek a mait bál titkaira.
Sebesházyné különösen megszólta a tán-cxosuőket, bogy Tollassy Victort a tegnapi bálban annyira elhalmozták cotilion jelvényekkel.
— Jaj kedves Frau von Sebeaházy, azon ne tessék csudálkozni — szólt közbe egy harmadik matróna. Tetasik tudni, bogy Tollassy szokta a báli tudósításokat a divatlapoknak megírni.
— Hát asért kapott volna annyi ordot ? csudálkozott Sebesházyné.
— Természetes, nagyon természetes. Mindenik nő sseretne ám bálkirálynő lenni!
A fiatalok azonban ugy látssott, észre sem vették az élesebbnél élesebb megjegyzéseket, hanem jókedvvel tánczoltak tovább.
Aladár épen most tette le a szép Irént, azután Tihamér mellett helyet foglalt
— Nézd caak barátom azt a seraphi leánykát — szólt Tihamérhez — a felébredő
Mságoa suly mellett sárielben annak Wimm**, illetőleg asásssoross is fel vsn jegyesve.
d) mérlegek: egyenlő karú Hídmérlegek, körtés mérlegek, tizedes és ssásados mérlegek, ssigoru mérlegek osak egyenlő karnak lehetnek.
s) más mérőkészülékek, szeszmérők, csukom érők, gázórák, petróleum mérők.
6. §. A vsa, réz, sárgsrés vagy máa ba-aonló anyagból késsitett űrmértékek belülről tiszta ónnal kell, hogy bevonva legyenek. Olyaa edények, melyeken az ónsás hiányos, egészségi tekintetből elkobsandók.
Hitelesítő bélyeg.
7. §. Hitelesítve van valamely mérték, suly vagy mérőkészülék, ha rajta bitelesitő bélyeg látható.
A hitelesítő bélyeg s magyar szent korona jelképével és alatta egy számból áll. Ezen szám az miságban működő különböző hitelesítő hivatalok megjelölésére szolgál s minden hitelesítő hivatalnak más más számú bélyeget kell használni.
8. §. A hitelesítő hivstalok a hitelesítő bélyeget minden mérték és mérőkészüléknői bizonyos meghatározott helyre ütik és pedig:
a) hosszmórtékeknél s mérték egyik vagy mindkét végén beütve vagy beégetve.
b) folyadékmértékeknél éa pedig a fából készült 20, 10, 5 liter edényeknél az oldaldonga külső réssén beégetve; ónból készült mindenféle nagyságú mérő edényeknél közvetlenül s felső gyűrű alatt ss edény külső oldalára ütve; bádogból késsült mérőedényeknél s felső gyűrű alatt vagy as alsó karika felső szélén alkalmazott ónlapocskára ütve; üveg méréséknél a fülön egy mélyedésbe öntött ónlapocskárs ütve.
c) száras tárgyak mérésére szolgáló mértékeknél és pedig s fából késsült egy k. liter 50, 2v'', 10 és 5 liter edényeknél s dongák külső és belső oldalára, valamint az edény fenekére égetve, továbbá az edény felső ssélén három, egymástól egyenlő távolságra eső helyre ütve; a fémből, bádogból készült mértékeknél a bé-lyeg ép ott látbató, hol a hasonló anyagból készült folyadékmértékeknél
d) sulyoknál és pedig s 20, 10, 5, 2, 1 kilogramm és 50 decagrammos öntött vassulyok-nál a suly felső réssebe bevert sárgarés dugórs ütve ; a 20, 10, 6, 2, 1 kilogrammos ós 50 decagrammos sárgarés sulyoknsl s suly felső ró szó be illess tett dugóra, valamint a suly alsó lap jára ütve, a 20, 10, 5, 2, 1 dekagramm 5, 2, 1 grammos sulyoknál a felső lapra, valamint as alsó lapra ütve.
s) a asigoru sulyokon s bélyeg ugyan-sson helyre vsn ütve, mint s velők egyenlő nagyságú kalmár sulyokon. A centigramm és milligramm sulyokon s bélyeg a felső lapra van ütve.
f) mérlegeknél és pedig egyenlő karú rud-mérlegeknél mind a két karba ütve; körtés mérlegeknél a mérlegrud homlokán, a beosztás elején és végén, a körte nyelén, s teher-horgon, vagy serpenyőn, végre azon rovás mellett, melyhez a toloka tolva, a teher oldalára hely esett körtévei egyensúly áll elő; hídmérlegnél s külső karra ütve és a mérleg oszlopra pecsétviassba
szerelem egéss hevével tekintve Irénre — látod ast s hullámos szőke fürtöket, azt az angyali termetet, azokat a ragyogó kék szemeket, sst s gyújtó tekintetet, ast s csábító mosolyt? oh 1 barátom én nsgyon szeretek ! . . . .
Tihamér valamit akart mondani barátjának; de Aladár villám gyorsan ugrik fel helyéből s s következő pillanatban már ismét a tán-czolók között volt Irénnsl s a ssép kis leány oly sokat mondólsg tekintett Aladárra, azután zavarodottan sütötte le fekete rsgyogó ssemeit; de s következő pillanatban már ismét találkoztak a villanyos tekintetek s olyan sajátságos izgalom fogta a szemérmes leányka egész lényét, önkénytelenül bajolt oda táncsosa keblére s szenvedélyesen lássssn táncsolta a rohanó gyorspolkát.
Tóváryné mozdulatlan arcs vonással nézte s szerelmesek minden mozdulatát.
Szegény Abelinó, mily boldog volt még tavai ő is, hiss egy évvel ezelőtt még ő szerette Aladárt és most — egy rut embert kell férjének nevezni s mi több még, szeretni is.
Egy fájó érzelem titkát rejté kebele; de e titkot nem volt ssabad tudni senkinek, örökre titokban kell ssaradai a világ előtt, hogy ő még mindig saereti Aladárt a hogy ez érzemény ben oly sokat szenved. Elforditá tekintetét as ifjúról a akaratlanul egy mély sóhaj tárt elő fájó kebeléből:
— Boldog szerelmesek!
Igen, Aladár boldog volt; de ha még nálánál is lehetett boldogabb valaki, aa bisonyára aem volt más, mint Venyigésy.
De hogy is ne? hisső is sseretetts mi több, sserettetett. S Adelgunda oly ssép, oly bájoló volt, mint talán még soha. Piáris Helenája, Mahomed kedvese, kelet Zulejkájs elbujhsttak volna mellette, legislább Venyigésy ur ugy képzelte. Igen, Adelgunds elragadó ssép volt, szőke haja két óriási fürtben omlott vékony nyaka körül vállaira, termete? oh es károsabb volt, mint s mezők büsske liliomáé!
Mikor asmtán hajnal felé hat hosssu csár-
H faM* serpenyős mérlegeknél, vagy a mérlegrudon, vagy ezen és s mérlegrud oszlopán.
g) s csukor és szessmérőknél s beosztásra nyomva.
h) a gásóróknál több helyen a forrasztási vonalokon ónba nyomva.
i) a petroleummérő készülékeken a függő suly alatti peczeg megerősítésére szolgáló szögeken s eseken kivül a különböző rendszerekhez képest, vagy a körivet c!*áró fedő csavsr-kája fején, vsgy a beoszuUt elrázó tok forrasztás) vonalán, vagy az edény f.-nekén levő for-rasstási vonalon alkalmazott óncseppekre ütve vagy nyomva.
(Vége köv.)
Bárány ozás.
Több gazdaságot ismerek, a hol a gazda télen szereti etetni juhait — nem is ross, a hol a gazdaságban van hozzá jó padlásos istálló, elegendő és jó takarmány az anyának, sőt, hogy több teje legyen, egy kis répa adagot is nyújthat a különben is jó takarmány mellé — mert a téli bárány ezen pár hó alatt megerősödik annyira, hogy midőn tavaszszal ki megy, nem esik terhére a járkálás, tud egy keveset enni és nem támaszkodik egyedül az anya tejére. S e fő hasson nézetem szerint az, hogy a jövő tél beálltáig csak nem egy éves lett és a jövő telet viseli, vagy tűri könnyebben, mint a márcziusi bárány, a mely a születés perczétől fogva mindig kénytelen menni az eledelét kereső anya után — mely ha csak egy kicsint rosz legelőn jár, síig képes annyit összeszedni, hogy saját életét feltartsa, hát még a bárányt mivel tap-lálja?
De tapasztaltam ennek árnyoldalát *— 1 ör, ha ily igen kemény a tél, mint az idén volt, félvén a gazda a tel tartósságától és szűken tartja anyáit, melynek az a következménye, hogy a jószág részint kevés, vagy gyengébb takarmányra, részint a hideg miatt nem iszik, nem tejel, a bárány éhes, ri és sir, végre nem tudván a juhász megszoptatni, elsatnyul, néha éhen döglik. — 2 ur. Megtörténik, hogy az anya, vagy még a juhasz kitakarmányozou, vagy az itatás alatt áttázott és áthűit s mikor be megy, a bárány szopik, vérhast kapván, ssinte lesoványodik és bele döglik. — 3-or. Hu a téli bárányosást haazonnal akarjuk űzni, az anyáknak való kedvezés, a bárányozás körüli kiadás, azoknak szintén abrakolása annyiba kerül, hogy a bárányt, a melynek csakugyan Örülhetünk, beszámítva a mortalitást, 1/t részben pénzen vettük meg.
Hogy tehát ezen könnyitsünk, a legnagyobbat, a vérhas általi dögöt elhárítsuk, tapasztalat után ajánlom gazdatársainK figyelmébe aMoskomtai, Kabarbarát
— mely kis üvegbe álljon a juhász zsebébe egy kis kávés kalánnal, (zsebébe azért, hogy nagyon hideg ne legyen) es mielőtt a bárány szopna, a birkás adjon De neki egy kalánnal
— tapasztalni fogjak, hogy a rabarbarát kapott bárányból 5%''ti nem vész el vérhasban.
KOVÁCS ANTAL.
dás után lassan suttogá, hogy: „szeretlek", Venyigésy nem is a földön, hanem a hetedik meny -országban képzelte magát.
Oh,de a földön minden mulandó, az irnok ur boldogságának is véget vetett a pitymáló hajnal; midőn a vendégeket az álmos Morpbeus karjaiba csalogatta.
Venyigésy barátunk azonban nem tudott aludni a nagy boldogságtól, hányta vetette magát az ágyban, folyton előtte lebegett Adelgunda, kit ő oly forrón szeret, azután gyorsan felugrott s éjeli-zenét akart csapni szive választottjának, csak mikor felöltözött, vette észre, hogy a nap már fen ragyog az égen, éjeli zenéről tehát most már szó sem lehetett.
Másnap délután, midőn a vendégek már mind elszéledtek s Szabadváryék épen készülődtek, Venyigésy lázasan rohant tiszttar-tóékhoz.
Spectalibis, kedves Spectalibis — dadogott örömében — én vagyok a legboldogabb ember az egész világon !
— Talán csak ternót csinált s kis lutrin ?
— tréfált s tiszttartó.
— Oh, dehogy, dehogy ! ennél sokkal nagyobb szerencse ért. Mától fogva ispán vagyok s kolláncsy uradalomban.
— Gratulálok, gratulálok! — mosolygott Ssamossy.
— Holnap pedig kézfogómat tartom szivem válasstottjávsl Adelgundával Tormáséknál
— hebegett az irnok ur — melyre tiszttartó urat kedves vendégeível bátor vagyok meginvitálni.
Másnap Adelgunda s Venyigésy csakugyan gyűrűt cseréltek s a farsangoló jogászok as eljegyzési estélyen még egysser megpörgették a bájos menyasszonyt, azután sirig tartó boldogságot kivánvs a szép párnak, édes emlékek kösött tértek vissza a poros, „Uorpus juns" mellé.
> Helyi hírek.
— E Lapok kiadói teendőinek teljesítésére oly egyén kerestetik, ki a magyar-és német nyelvet teljesen birja s a könyvvezetésben jártas,, lehet oly egyén is, ki már valamely hivatalt helyben visel és néhány feles óra felett rendelkezik ; ajánlatok imíuc! előbb Wajdits József könyvkereskedéséhez rzimzendok, hol a feltételek is megtudhatók.
— A rendőrségnek szombaton éjjel sikerült egy megrögzött tolvajnőt, ki több ruhaneműt ellopott, elfogni; minthogy a roha-nemüek nála megtaláltattak, ast mondotta, jövőre pénzt lopok, nem szoknyákat, vagy nagy-kendőket.
— Szép adomány. A nmgu m. kir. vallás- és közoktatásügyi mimsterium a nagykanizsai kisdedneveió egyesületnek óvodájára 3000 frt segélyt adományozott.
— Adakozás. József cs. kir. iőhercseg fenséges neje Klotild főherczeg asszonynak nevében a hernalsi tiszti leánynovelde érdekében ujabbi adakozások : I. Nagy-Kanizsavaros lakosságától 20 frt. II. Hegyi Bálint Gelse 40 kr. Unger Alajos K-Kanizsa óO kr. Kafay István ÖÜ kr. Haba István Szepetnek. 20 kr. Smettana Ferencz 20 kr. Koltay Mihály Hahót 20 kr. Zsideg János Szent Balázs 20 kr. Stingly Károly 20 kr. Talabér (iy ula 30 kr. Hoíer Ferencz 40 kr. Keóinive* Izidor Antal Langviz 40 kr. Ferenczy János Kis-Komárom 40 kr. Szokol János Kis Kanizsa 30 kr. Kovats János szbiró 1 frt. Marton Gyöngy Kis-Komárom 20 kr. Kovács János Csapi 20 kr. Kis István Pölöskefő 20 kr. Kitecz József B.-Magyarod 20 kr. Csordás István Sormás 20 kr. Czinki János Gelse-szigef 20 kr. Stolczer Vilmos 50 kr, Simoncsics András 30 kr. Magyar Mihály Sz.-Balázs 50 kr. Fischl Ferencz Szepetnek 20 ar. Vöczkóndi József Alsó Hahót 20 kr. Fannai Márton Kol-J átszeg 20 kr. Sonkol János Magyarszerda hely 20 kr. Szilády Adám Rigyács 2ü kr. Pajer János Kis Komarom 20 kr. Palkovics János 20 kr. Vajda György Esztregnye30 kr. Mérei József Kotnárráros 20 kr. Összesen 9 frt 40 kr.
— Gyászhír. Sombor Fereuczné született Hugonay Bertha grórfnó maga s leánys Paulin, férje gróf Orsits Róbert, ugy ezek gyermekei Levin, Ferencz, György és Pál szomorodott szívvel jelenti szeretett férje, ztyja, ipa b tekintőleg nagyapának n.-ataki Sombor Ferencz urnák, a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után f. évi január hó 21-én élete 71-ik, boldog házassága 32-ik évében végelgyengülés következtében történt gyászos elhunytát. A bol-dogultnak hült tetemei folyó január hó 23-án délután 4 órakor a helybeli köztemetőben levő csaladi sírboltban örök nyugalomra helyeztet« tek. Kelt N.-Kanizsan, lö76. evi január hó 22-én. Áldás poraira!
— A fögymnasiumi ifjúság által saját segélyegylete javara rendezett tánczvigalom jövedelméhez utólag Dr. JLaky Kristóf kir. ügyész ur 5 írt es Dr. Horváth Autal ügyvéd ur 1 frt adománynyal járultak, miért szíves köszönetét nyilvanitja az igazgatóság.
— A soproni kereskedelmi és iparkamara levelező tagjai lőnek: Lessner Adolf Ta-polczán, Biau Pal és Lowy József Kagy-Kanizsán, Poiitzer József Zala-Egcrszegen, Berger Gyula Keszthelyen, Fischer Henrik Csáktornyán, Dorner Kajetán Sümegen és Lenek Ödön Aleó-Lendván.
— Királyi Pál országgyűlési képviselő, mint az országos dalárstövétség elnöke 25 darab aranyat tűzött ki verseny jutalmul a Szegeden aug. lö-an tartandó dalar-ünnepély alkalmára.
— Giioth József kir. adó tiszt Szombathelyről a csáktornyai adóhivatalhoz helyeztetett át.
— Zalamegyének 70 községében nem volt tavai iskola, mint ezt z vallás- és közoktatásügyi ministerium közleményében olvassuk.
— Szomorú hir. ÁJ talán OS közkedveltség és közbecsülésben álló póstamesterünk Sü-msghen, ki már meghitt barátai körében néhány hét öta szívbaját panaszolta, í. évi január hó 22-én öngyilkossá lőn. A sújtott család bánatában közönségünk legnagyobb része résztvevő kebellel osztozik. Legyen könnyű z hant, béke lengjen porain ! — 1 —
— A tapolczai fiatalság 1876. évi február hó 16-án Tspolczán, a nagy vendéglő termében zártkörű táncsvigalmat rendez. Győrffy Pongrácz, bízottmányi elnök. Kedl Gusztáv, bizottmányi tag. Belépti-jegy 1 frt. 50 kr. — Ctalád jegy 3 frt. Jegyek előre válthatók Flieg József ur kereskedésében. A tiszta jövödelem — egy a tapolczai gazdasági felsőbb népiskolába járó szegényebb sorsú azorgalmss tanuló ösztőndijjazására fordhtatik. Felőfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlspilag nyugtáztatnak. Kezdete ö órakor.
— Rövid MreJc. Hollán Ernő az V-ik honvédkerület parancsnoka lett. — A fiumei tengeréeseti hatóság s magyar történelmi társulat slspitó tagja lelt — Thomas pokolgéppel egy másik hajót is tönkre akart tenni. — Seny-nyey-Pá! Velenczébe utazott — Horn özvegye 2000 frtot kapott ő felségétől. — A „Szrbszky
1
Károd" szerkesztőjét Mileticspárti ügy vé4>és-aeltámadta meg. — Az árvízvQjtzély élénken foglalkoztatja a főváros lakkós«ágát— Kolozsvárit egy 1^8 éves aaazony résaere könyörado-mányt gyűjtenek. — Tóth Ede veszélyes beteg. — Rubinstein egyik szemére megvakult — A gráczi zeneegylet 66 éves jubileumát jsn. 30-an tartja. -- A király a Rókuskórhásat megnézte. — Egy budai korcsmában Murillo-képre akadták. — Maros-Vásárhelyt írói kör alakúit. — Szigligeti „Czigány"-át finnnyelven adták elő. — Nedolyi János kr. főgymn. ig. Selmeczen meghalt — Homonnán két tót egy szí var dara bért összeveszett s egyik a másikát agyonütötte. — Körmöczbányán 1 bányatiszt szájában lőporral durrantotta szét fejét. — Schlsuch szatmári püspök a mult évben 33 ezer forintot adományozott nemes czélokra. — Mi hály szerb fejedelem özvegye sz. Hunyady Júlia grófnő férjhez ment. — A nagysariói csatában elesett honvédek emlékére gránit oszlop emeltetik. — A Tisza mentében eok vaddisznó van. — A belgák 20UUUO frankot küldtek a pápának újévi ajándékát épen. — A sultán háremeben 12Ó0 nő van s 5500 szolga. — Királynőnk édes anyja jobban van. —
Irodalom.
— Lapunk mai szamához vsn mellékelve „Apollo" czimü zenemű folyóirat V-dik évi folyamára szóló előfizetési felhívás. E jeles és nagybecsű zenem ¿folyóiratot szerkeszti és kisdja Fellegi Viktor. Előfizethetni nála Budán, ugy Wajdits József urnái Kagy Kanizsán. Ára egész évre 6 frt
— Am »Apollo* czimü senem¿folyóirat ötödik kötete legújabban megjelent első ssárná-nsk tartalma: 1) Valse Magurányi Józseftől, 2)
I. Fonó dal. IL Virágos réten. Sálon darabok Wachtel Auréltól. 3) Báli emlékek, keringő Nagy Bélától. 4) Két kedvelt népdal, ,A falu rosszábólI. Szeretteiekén sokáig.ILFogadá som tiltja szeretni. Zongorára átírta id. Ábrányi Kornél. A boritékoa előfizetési felhívás. — A sene töiiénelme Kapi Gyólától. — Vegyes. Előfizetési ár egéss évre 6 írt, félévre 3 irt. A jelen szám 1 írtért külön is megszerezhető. Az előfizetés vidéken legczélszerüebben a postahivataloknál postautalványozás utján eszközölhető, Budán, az „Apolló* kiadóhivatalában iskola-utcza 681. az. a. Az eddig megjelent kötetek leszállított áron megazereshetők; és pedig egy kötet leszállított ára 5 frt, bármely két kötet árs 9 forint, három kötet ára 12 forint, mind a négy kötet ára 15 forint.
— Uj könyvek. A Franklin-Társulat Budapesten ismét néhány kisdásában ujabban megjelent a igen csinosan kiállított könyvet küldött be szerkesztőségünknek, még pedig : Bern-steín. A természet könyve. 17—19 füzet. Egy-egy füzet ára 50 kr. E négy füzet tartalma: XVIL füzet. Képzelmi utazás a mindenség be
II. stb. — A foldpálya nagyságáról stb. — Az égi tüneményekről stb. XVH1. füzet. A nsp és az élet I. — Az élet forrása. Az erófentartás törvénye. Az örökmosdony és az emeltyű. — Az úgynevezett hóanyag. — A hő ienye. — Külső és belső mozgás. — Miként változik át a mozgás hővé a világűrben. — A nap kihűlése. — Az álló csillagok színe. — A napfoltok és a zodiacus fénye. — a. teljes napfogyatkozás ju-lius 18-án 1860. — Mit tanulhatunk a napfogyatkozásokból stb. XJ&. füzet. A nap és az élet IL — A sötét csillagok és s világűr ködfoltjai. — Az östökönök. — As aether. — Hogy lehet megmérni a fénysugarak vegyi erejét. — A nap mint az élet előfeltétele stb. Igazságügyi rendeletek. 1875. Első füzet, a kereskedelmi törvénykönyv életbeléptetésére vonatkozó rendeletekkel. Ara fuzvs 30 kr. Példatár a métermértékkel vaió számoláshoz az iskolai használatra. Szerkeszté Kordos Gusztáv. Egyszersmind pótfüzet az áltaia szerkesztett „Módszeres útmutatáshoz." Ára fűzve 40 kr. Aufgaben-Saxnm-lung zum Rechnen mit den Metermassen für den Schulgebrauoh verfasst von QustávKordos. Zu-gleich ein Erganzungsheft zu seiner Methodi-schen Anleítnng zum Rechnen mit den Metermassen. Preis 40 kr. Olcsó könyvtár 15. ós lt>-ik füzete. 18. füzet Szerelem és hiúság. Beszély. Irta Kemény Zsigmond.Fűzve 30 kr. 16. fŰset Hernani. Szomorújáték öt felvonásba*. Irta Hugó Victor. Fordította Szász Károly. Fűzve 30 kr. Történelmi könyvtár 18. 19. füzete. Ara egy-egy füzetnek 40 kr. 18. füzet Árpád és a magyarok letelepedése. Irta Dr. Toldy László. 19. tűset Magyar nsmaeti vértanuk. Irta Ai-dor Imre.
— Megjeleni: ,Levélszerinti oktatás z német nyelv öntanuiására." Iria és kiadja Ro-der Adolf. 9-ik fűzet. Az egész mű 40 levelet foglal magában és két tanfolyamra van beosztva. Egy-egy levél ára 20 kr., mind a két tanfolyamé pedig csak 6. frt o. é. Megrendelhető minden hazai könyvárusnál vagy a szerzőnél Szombathelyen. E díszesen kiállított folyóirat az eléggé ismert Tonasáiat Langenscáeidt tanmódszert vette alapul és a német nyelv alapos megtanulását s legrövidebb idő alatt bistositja.
— A ,Sopron* czimü nagyazorgalom-, élénk figyelem- és kitartó jóakarattal szerkesztett magyar lapot hatodik évfolyamában Bal-lagi Károly szerkesztő- a kiadó reszvéthiány
miatt beszüntette. Sajnálattal vettük e gyászhírt és méltán megütközhetünk Sopronváros és Sopronmegye magyar közönségének e magyartalanságán. Ily indolentia egy-egy megyében szégyenfolt a nemzet irodalmi törtenetének úgyis szerény lapjain.
• ''— A „ Vasárnapi Ujságu január 23-ki száma következő tartalommal jelent meg : II. Rákóczy Ferencs és Zrinyi Ilona sirja (képpel) Dr. Erődi Bélától. — Egy ismeretlen költőnő a mult azázadból. Ifj. Szinnyey Józseftől. — „A csudálatos történet0 Elbeszélés Baksay Sándortól. — Svajczi képek : 1. A berni felvidék. 2. A vierwald tatti tó (két képpol.) - j. magyar tud. akadémia alapítása. — Egypt-caj a legújabb korban. — Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig." Verne legújabb müve (képpel.) — A magyar hírlapirodalom 1876-ban. Szinnyei Józseftől.— Irodalom éa művészet, stb. rendes rovatok.
— A pozsonyi „Toldy-Kör* által 1876. évi január 9-én rendezett „Toidy-gyáazünne-pély" emléklapjai megjelentek. Thaly Kálmán alkalmi költeménye és Dr. Vulkovich Sándor emlék beszéde emelkedettséget mély és tiszta érzelmet tanunt a kegyelet e legnemesb nyilvánul ásában.
Vegyes hírek.
— A ravasz chocolade-gyáros. a most már hiressé vált D. chocoiade-gyáros első kísérletei, — irja egy schweicai lap, — nem igen sikerültek. A fogyasztás igen csekély volt s megbízottjai mindenfelé panaszkodtak, hogy a ki egyszer vásárolt belőle, másodszor már nem jön el; sőt s mi több, a chocolade hosszabb ideig tartva, fehéres szint ölt magára. Mit volt mit tenni ? a küszöbön álló bukást elkerülendő. Ily ssorult helyzetben szokott mutstkozni a valódi lángész. Egy nspon a gyáros valamennyi megbízottja értesítést kap, hogy az előreláthatólag közelebbről bekövetkezendő nagy kelendőségre való tekintetből a napokban uj külde-í ményt várjanak; addig is burkolják a meglevő csomagokat s mellékelt borítékokba. A borítékokon pedig pompás betűkkel következő felirat álloU; ,D. ehoooládéjs azegyetlen, mely hosszabb tartás után fehéres színűvé válik". D. ur ismerte s közönséget s a közönség gazdaggá tette őt
— Hol nincsen confusio ? Boldogasszony -falván, — Udvarhely széken, — mert ott az elöljáróság az uj mérték használatát a korcsmá-rosoknak hivatalosan megtiltotta. A korcsmárosok mérgelődnek a bölcs tsnács e törvényellenes határozata fölött mert nem kerekíthetik ki, mint a hogy másutt történik az uj mérték szerint as árakaL
— Magyarország népiskolái. A vallás éa kösoktstási ministernek az 1872/3 dik évi tanévről az országgyűlés elé beterjesztett jelentése szerint Magyarozsságnak 13.405,030 lakósa és 11,552 községe van, melyekben 1542 felekezet nélküli és 13,903 felekezeti iskols vsn. Iskolakötelesgyermek a nevezett tanévben 2.121,420 volt melyek közül azonban csak 1.443,266 gyermek járt iskolába. Néptanítója Magyarországnak 19,598 vsn ; iskolaépülete 15,343, melyek közül 13,516 az illető iskola tulajdona, 1827 pedig bérbe van véve. A felekezet nélküli iskolákat az állam (1873-ban) 636,705 frt 24 krral segélyezte a ezenkívül 467 iskolának, valláskülönbség nélkül 19,796 frt 45 kr segélypénzt adott 1873 ban Magyarországnak a jelentés szerint 801 oly községe volt, melyben nem volt iskola, igy a többi között Zalamegye 70 községében, Zemplénmegye 124 községben és Hunyadmegye 218 községében. Az iskolaköteles gyermekek között 757,305 r. k., 116,794 g. k., 139,421 g. n., 219,575 kálvinista, 146,248 ágostai, 5647 unitárius és 58,376 zsidó volt; — nemzetiségre nézve 704,856 magyar, 265,153 német, 171,318 román, 203,007 tót, 33,054 szerb, 26,286 horvát és 39,592 ruthén.
— Foníos fölfedezés foglalkodtatja e pillanatban & dél-francziaországi bortermelőket. — Balbiani és Cornu akadémiai tagok és Boiteau, a liburnei szólómivelő társulat titkára kiderítették, hogy s philioxera tojásait, nem mint eddig gyanították a szőlőtők gyökereire, hanem a vesz-ssők héjára, sőt leveleire is rakja, hol a rovarok a nap melegén kikelnek. E felfedezés e rovarok ellen eddig követett eljárást megváltoztstandja. Ezután nem a föld alatt fogják kutatni, mikor már a gyökerek rombolását megkezdték, hanem a vesszők héjait fogják lehámosni s s héját elégetik, vagy pedig a vesszőket bekenik bizonyos anyaggal, mi a tojásokat és rovarokat elpusztítja.
Papírszeletek.
A vizsgálóbíró előtt.
Egy könnyüvérn fiatal nőssemélyt vallat a vizsgálóbíró :
— Mi a foglalatossága ?
— Ugyan már síiért kérdi ezt ? hisz nagyon jól tudja... volt a válasz.
A mészárszékben.
8zakácsné : Adjon nekem két font hnst. Mészáros : Nem ugy kell ast most már mondani, mert as egy kilo.
Szakácsné : No hát kérek k ét f o n t k i 1 ót l
— C k ! n a i ndvsriassig. A ehinai Illemtan megköveteli, hogy a kérdések mindig a legudvariasabban tetessenek föl, a feleletek azonban, határtalan szerénységgel adassanak. Igen gyakran hallani ott ily párbeszédeket : „8zabad tudnom araságod legbecsesebb nevét ?" ¿Öemmíttérő uevens : Já-¿08." — „Hol áll arsságod pompái palotája -Nyomorult tanyám s városon kivtil fekszik." — ..Hany kitűnően nevelt gyermeke van önnek ?* - „Öt haszontalan buta kölykem van.''V— „Hogy érzi magát
legtiizteletre egészségei."
méltóbb neje?'' — „Alávaló fole*égem
Szerkesztői üzenet.
1891. „A zalaegerszegi pofozgatás* nem kO-
stíihető.
1892. B. .A földes ur." Magán körben elmondani mulattstó, de nyilvánosan közülni boszantó.
1893. B. Sopron. A magánlevélben Írottakat ajánlom becses figyelmedbe. Az illető arczképét kérlek kflld vissza.
1894. Jegenyefán .... Edényes .. . sor szerint közöltetnek.
1895. B. Keszthely. A 2 forint átadatott s lap jelenlegi kiadójának.
Érték- és váJtófrlyan január 25.
5*/. metaliquea 68.90; 5•/. néma. kölcsön 73.90; 1860-ki állsdalmi kölcsön 112.75 ; bank-részv. 8.92— ; hitelintézeti réssvények 190.60; London 114.40; magyar földtehermtaiési kötvény 76.60 ; temesvári fóldtehermentési kötvény 76.25; erdélyi főldtehermentési kötvény 75.75; horvát-slavon főldtehermentési kötvény 79.75 ; ezüst 104 65 ; cs. kir. arany 5.41 Vs Napoleond''or 9.191/,
Vasutl menetrend.
Érvényes decsember 1-től 1875. A kanizsai idótmatató óra szerint,
ioéal Kanizsáról
(Kanizsai vaspályán as órák pontosan a helyi időt
mutatják.) Vonat hova t
szám üra Pere. Id5
205 Eszék, Moháes,Dombovár s Fiúméba 4 30 reggel
215 , B . 22 délut.
2l2 Buda-Pestre........4 50 reggel
20* ...........I 58 délnt.
204 ...........11 22 estve
313Bécsbe (8zombathely, Bécs-Ujkely felé)5 — reggel
301 , ......... 11 40 estve
315 Sopronyba ........ 3 30 délut.
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ......4 42 reggel
201 Triesztbe ée Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 2 39 délot.
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovárs Fiúméból 1 33 délut.
206 , „ . . 11 3 estve
203 Buda-Pestről........4 12 reggel
201 „ .........1 57 délut.
211 ........... 9 36 estve
314 Bécsből (8zombath. Bécs-Ujhely)felől 10 19 estve
302 „ „ . . 3 57 reggel
316 Sopronyból ........11 45 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerbof
felöl ..........4 4 reggel
202 Trieszt- éi Bécsből Marburg, Pragerbof felől.........1 13 délut.
204 Trieszt- és Vülacbból Prágerhof felől 10 62 estve.
Marburgbs csatlakozás Villacb és Frsneesfestbe. , „ . . Fiancesfsstból.
Felelés szerkesztő : Báttrf UjOf.
Nagy-Blanizsa közelében
egy vadászati jog bérbe venni
kerestetik. A bérbe adni szándékozók feltételeiket Wajdits József könyvkereskedéséhez szóval vagy írásban nyújtsák be.
Felhívás.
A Nagy-Kanizsán tartózkodó T.\ T. \ tisztelettel felkéretnek, miszerint közelebbi érintkezés czéljábói becses neveiket 33 □ es&malatt Post. Rest egy T.-.-el közölni szi-vescedjenek.
Ein Haupt-Oepdt meiner
KL Schweehater u. Steinbrucher Brauereien
befindet sich in Gr.-Kanizsa, Kaxin-ezy (ehemahlige Branhansgasse) Wtt. Ungaris ches Eaus, wo Bier in zwei, ein und t/1 Elmer (xebinde stets in Vorrath. Besonders empfehle einem P. T. Publicum mein vorzügliches Export Märzen-Bier in Flaschen.
Anton Dröher.
Adresse für Depeschen: Dreher Gr.-K&nizsa.
vállal
a
E rovat alatt közlöttért
felelősséget as Szerk.
Mai szamunkhoz van mellékelve az „Apollo" czimü zenemű folyóirat V-ik évfolyamának előfizetési felhívása.
V
fil
SB

. 3 . 4 8 —S
10
20
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kaphatók:
mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak . ... 2 frt 20 kr. 1 r rovátkos, duplán enyvezett .
] M fél minister.....
1 egész minister .
Bámulatos olcsóságu
levélpapírok és borítékok.
25 franca* levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban franca felirattal 30 kr, angol 60 kr., 25 levélpapír & bontók szines kerettel S0 kr. Gyászkeretü levélpapír borítékkal
60 kr.
Feltűnő olcsóságu monogramm-levélpapirok
Mtékfeal.
20 levélpapír 20 botitékkal csinos tokban szines monogrammal csak 50 kr. - 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tok-ban 100 színes monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr. 100 nafT negvedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt V frt 10 kr. 500 példány 2 frt 5> kr. ¿er példány 3 frt 40 kr. Havanna papíron 1000 példány névnyomissal együtt csak 4 frt.
Látogató-jegyek
angol, franczia, bristol, szines és gyászkeretü 100 példány dkses tokban 1 frttól kezdve 2 frtig. Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemű nyomtatványok elkészítésére.
kik
NSEGÉLr
lámán hitt
T-~ Immmi «nwtóL
k&xyv oknlist éa secit»ég«t nyírit mindazoknak i korukban tttk« bé^ ^gr mértáfclaian kteao-
» gyöngeségben
vagy asétrfolt MegsMbta óévednek, vagy «nnak kö-
▲sok is, kaTdSfÖt bqjakcrban, birbajoàk««. bajokéra* kfexvénykem, bi|ye(4«i«kllé^a mstmI-Mk, tict tasta tolaifo* hig»nyad»gok által gyön-
gittatatt, taües Mgyégvoláat találaadnak
NeveKk," ŰoSmk és italában emberbarátok, kik a fiatalság javát szivükön bongják, jól tonik ha md könyv I tKrtelrMv^1 MMla^^kAflnftk
matynatfyobb világosság Mnért ábrákkal na eHáiva, aündsaktnyvfcereeke-o^batá, 4a póata ntján nálam ki saag
Bormérési jog
b
b
d
e a
- két egész
á
évi
s.
iltesü-sérvben szenvedők
a legjobb hatásúnak bizonyalt sérvkenőcs által Sturzenegger G találmánya által Herisaoben Schweitzból, meglepő gyors segélyt nyerhetnek. Egy tégely ára 3 frt 20 kr. o. é. Minden utánzásra, mely köxöoség félrevezetésére czéloz, ovatowág kéretik. Semiféle analysis titkokat fel nem fedezheti. Bizonyítványok és hálairatok a teljesen felgyógyultaktól itt e helyütt nem közöltetnek, mert a használati utásitás-ban több benn foglaltatik. Kapható magánál 8tnrzenegger G.-nél, valamint a következő raktárakban : Pesten: FormágyiF. gyógyszer-tár a ,8i.-Máriához.* Zágrábon: Mittlbach Zs i g m o n d gyócy-szertárában. Temeavárott:Pecber J. E. „Mária segíts* gyógytárában.
L, lMHBBTl CTO. Petita, kétiu Uf» 24-11 »«ám

í•— •
r »4 •
Zenélő játékok,
dob
melyek 4-tOO darabot játszanak; diszm&vsk harang, dob, ás harang játékkal; mennyei hangok mandolin
Zenélő szelenczók
melyek 2—16 darabot játsssnak; necaissere, szí var állvány, Svájcai básacskák, fénykép albumok, iró esaközök, kez''yü tartók, le-Téln/omók, saév^rjí^tfetek, dohány és gy a fatartók, doi^ozóaszta-lok, palacikok, tirczák, székek atb. mindenik zenével ellátva. ▲ legújabb e tekintetbem gffetmányakat ajánlja
3JriífffR JT H,, Bern.
Képes árjegyzékek bérmentve küldetnek. Heller-»féle Talódi gyártaáajok csak egyen« megrendelésre kaphatók. . (9—6)
e r
Keszthelyen
regália jog
(bor, ser és pálinka méréssel) e 1 fitt y ö s feltételek mellett
hosszabb időre bérbe adatik.
Bővebbet az „A m a z o na szállodában Keszthelyen. (is-*)
A hamisítástól óvatik!
-Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr. Ptpp J. 6. udv. fogorvos ár (Bécsváros, Bognergasse Nr. 2.) f o g ó n j a, melyet min -denki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és fogassal teljesen egyesül, • a fogakat a további elromlástól óvja s a fajdalmai csillapítja.
Anaüierin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
grijtfrluff i frt 40 kr., a legkitűnőbb nar a cadsos togfájdal«»ek- . ■ ban. gyuladá* oknál a foghas daganatai- áa sebeinél; fölolvasztja a létezó fogkövet és megakadályozss annak aj képsődéeét; az ingd fogakat a foghus erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat éa foghost minden ártalmas anyagoktól mcgtisatftjs, a szájnak kellemes frisseaéget kölcsönöz ás már rövid haaxaálat után eltávolítja
a kellemetlen ssagot. (16—4)
Ansitnerlnfoffpaata
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Soec késaitmény a lehelet frisseaégét és tisztaságát fan tartja, ssenkivfll a fogaknak hófehéraégat kölcsönös ások romlását Mf'' sksdályosss ás foghust arósbiti.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly saépea tisztítja, hogy annak naponkéoti kan-aálata által oamoaak a kösönaégea togkő «Itávohttatik, hanem a fogak zomáocaa és &nomsága is mindinkább tökélaiaabül.
Kaphatok: Kagy-Kanizsán : Balos Jósaof gyógy«»«., Koaaaborg.i «ld, Walieeh, J. U Fas#«lho«far J. koroekaáésébeo. — Pápán •p«n Jn Keszthelyen : Pfiaatarar gy ógysz«rá«a, Siagar M. Wi A. Zala-Ef erasofea: lsóó Fi, gyógyszerész. Kapronecáa: Werlí gyógy-Vanwdon t Haltor gyógyaaaréas. 8amag«n : Dornar Zajét. Ssom-I iyan: Pillich Foroaes éa Bodolf gyógys««r. Határórvidéki áz.-Oyör-| öeu Fibic £. C. Veaaprémban: Mayr Toszkao, agy Oathard Tios fiainál. — Bsékaafahérvárott ; Lofmann Á, tirann J. gyógysz. Loi ¡Barényben: Haislar gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógysaarésa. Kaes-eméten : Milbofer és Machleid gyógysa. Pakson : Flórián J. gyógysz. rmoadon: Horváth J.Somzenrend gyógy»« Kaposvárott: Kokn J. ¡Bögl, Balos áa 8chr6der gyógysz. Sa«c«aárd.: Braksay gyógysz. — I Bonyhádon: Kramolin J. Saigetvárott :Barwartk, Salamon (JÓgysa.—| aján : Michitach 8t. és Herafeld fiai, agy Harsog Ignácznál. — Pécsett olnay W. és E. Zách, 8lp5cs gyógyss. Kárádon: Zadobánssky gyój Marcsaliban: Kiás gyógyss. — Tolnában : Oraff gyógyss. — Dana föld Írott Lakács gyógysz. — Szent-Qyöcgyön : Nöthig. — Aiaó-Loodváa-| Kiss gyógyss. — Bohonczon: 8imoo gyógy«saráas araknál.
Ó Y Á S.
Azt tapasstiltam, hogy as áhala« M év ótz kéteitett és köskedvehséfü
Anatherin aaájvii
hason név alatt hamia itta tik és »lőadatik.
A t. közönség ámítására az ezen hamisítás kássit3i ugyan-axon felszerelést használják, mint miaukkal én a saját gyártmányaimat ellátom.
Eanélfofve mindenkit figyelmeztetőm, hogy az általam ké szitett Anatherin ssájvis mindenkor teljes czégemmel, J. Q. Fopp, 09 klr idvarl feforvea, Beoa, Bo|Hf|UN 2, a oe. kir. osztrák udvari csimerral (kétfejfi sss griffektól tartva) ás a törvényesen letett óvjegygyel laaz ellátva, és mindazon készítmények, melyek agyán hasonló, de nem épen az itt leirt felszereléssel lesznek ellátva, hamisításnak tekintandSk, egyidejűleg azt U megjegyzem, hogy a hamisított Anatherin ssájvis, mely gyakran kártékony hatása, olchóbbnn adatik el. Aaért is, hogy egy résst valódi Anatherin szájvizem jó hírneve a hamisított által ctorbalást ne szenvedjen, másrészt meg, hogy a hamisítók ellen .fölléphessek : tisztelettel felkérem i t ei közönséget, hogy a hamisítottnak megtomert Anatherin ssájvis«* az «ladó neve megnevezése mellett "élni valódi ellen cserélje ki.
J.
kir.
itat 2.
ciin
Q. Popp,
odvari fogorvos
JC
"sar
•«7
ára, melynél 1000 db.
Ksen, Bács város hatósága által assegény alap ja-tára rsmdesett kitto MvetkesS nyereményeket tar-
. lflOO,1 »0, ) irb. 100, 100, ) forintot 20Q, 100. 100 ) aranyat, 100 ) ezüstben, 3 Maal táraa«-MraJ»fy, melyek
rexr 200.000 frtot UrUl„.I
arany ( ás snk .egpáb m&véaai- és ártékes tárgyakat arsny.
» y e r h e * öaes^sen :
3000 nyeremény, 7X 60.000 frtot
A hazái kstésáai tWSfyeHt alatt 1876. évi fMmár hó 29-éa történik
Vidéki megbízásoknál as összeg bérmentes beküldése és a bér-mantneen megkttldendS sorsjegyek- és busási ivért járó 40 kr mellékléie kárettk.
A bécsi cs. k. szab. kereskedelmi bank váltéüzlete,
eselőtt: Sotben C. János, Graben, 13.
Esen sorsjegyek még kaphstók :'' a n.-kanlssai keresk. és ipar-banknál, valamint Zerkovits Zs. és társa, és Dobrin BenS uraknál Nagy-
(10-8)
Nagyon fontos mindenkinek!
csak
TCir divat-árú-Üzlet,
és bámulatos olcsó
2 szép olajfestmény — faragott
rámával 2 francain diss-virágtartó. 1 pompás virágkosár. 1 szép fénykép-album. 1 elegáns nSi késsület. 1 selyem báli legyesS. 1 Angot n6i öv. 1 üvegecske finom parfam. 1 szekrény mindenfél« tárgygyal mit egy fiatal oSi sziv csak kívánhat
1 AngorsteritS, minden sálon asztalt dissit.
2 bronzból öntött salongyertya* tartó.
1 sálon asztali csengatyfl. 1 esukorazekrény — zárral. 1 fali gjojtó eesköi. 1 örökös naptár. 1 telyjoe talmi aranyból! varró eeskös. 1 jó rahakofa. 1 alkalmai ssivartárcsa. 1 jó fejkefe. 50 angol levélpapír. 60 angol boriták. 12 jó irón.
következS czélsserü áracsikkekbSl áUó — u m :
12 jó tolltartó. 12 jó tolltartó. 1 mech. crayon 1 uri-készül-t. 1 óraláncz talmi-aranyból 1 chevalier tárcsa. 1 rcélsserü Íróeszköz. 1 j«~yzék-kőnyv. 100 angol réztol! 1 tárrza
1 sexéi kftztyU gombol.''.
1 ujdon teljes Der Liebesfessler. 25 zsebkendő napi bssználatfa. 1 léggömb énekkel. 1 szekrény festék 1 komicus játszó-ser. 1 Időt jelentő. 1 elfejtett csörgőkigv>. 1 távcső — 3 mértföld metz-
szeségü látergvel. 1 nagy dominojáték.
1 jó scsél-oUó.
2 finom fénykép ráma. 2 finom toilette-scappan. 1 fogkefe.
1 alefáutcsontbóli fogpasta. 1 Kautscímk féső. 1 Kautschuk porf.:&fi
csak 10 forintért kaphatók.
As itt elősorolt tárgyak
Blan & Kann-féle bazárból.
Wien, I., Schwibbogengasse. 1. Kttlmegrendelések posta ntánvét mellett a legpontosabban (28—2) tártetnek.
elin-
wwwwwww/ww/
RAVISSANTE
Dr. Lejoaee-től Párisban_
hölgyeknek nélkülözhetlen !
Csak a hivatalosan meg. vissgáh, méregmentes, tissu és teljesen ártalmatlan, valódi
RAVISSANTE
bír azon erővel, *x emberi bőrt minden sérüléstől megmenteni, utóbajoktól megóvni és •sápséget s oságot biztosítani. Ha a .Ravissante* naponkint egytser as ujj hegy-gyei as arcxra, vagy más test-
Már as első kiséri et után elhatározzák a t. iak a Or.LEJ088E-íéle világhírű „Ravissante"
részre dörzsöltetik, már & tó-rülközés után tapasztalható s majdnem csodálatos hatás. As arc2on támadt ráncsok ét himlöhelyek elsimittatnak
A . Ravissante'' ifjú arcz-szint idézeló. a bőrt fehéríti, frissíti és finomítja; eltávolít legrövidebb idó alatt szeplő:, májfoltokat, orrvörössége: • a bőr minden tisztátalanságot.
hölgyek, jövőre cznpin Bsépitőazert használni
Hamiailatlanul kapható nagyban és kicsinyben valódi minőségben Dr. Lalatta-ftlt .Ravissante'' fo- ét tzetkildési raktárban, AwrtHt Mt-
lyarerazág számára,
(29—14) Schwarz Henrik nél,
Badapesten, Kristóftér 1 ez.
Egj üvegtok ára 1 frt 50 én 2 frt. 50. kr. Postai küldésnél 10 krral több.
ÖVÉ
s hamisítás elleni
ElS0-ügyvedi-&gyR0ki»Mu
Vidéki ügyvédtársaimtói, egyletek-, társalatok-, köi-ségek- és magánzóktól stb. elfogadok''minden megbízásokat, melyek törvénykezési vagy közigazgstási ügyekben a Bada-j pesten aaékeló kir. ministerinmok, kir. cnria, váltó - és egyéb törvényszékek, tármlatok- és egy leteknél kösbeniácáe^ t kölcsönügyleteket, szorgalmazást, értesítéseket stb. igényelnek, Eszközlök ezégbejegyzéseket, készítek vád* és védirstok&t.
Czélja ügyvédi irodámnak: a vidéki ügyes-bajosokat a jövésmenési, ntánjárási költségektől megmenteni, gyors, kimeri tó, alapos tudósításokkal szolgálni, hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.
A dijak elóre küldendők be. Egy fél napi idónél többet nem igénylő eljárásért — 3 írt.
Irodán helye: Pest lövész-utcza 5. «áa l-si emelet.
(ltr-8)
óva Intem mind a t. raktártartó arakat, mind a kicsinyben vásár-lókat na cgynevezett : .Ls Ravissante Perfectionné'' vételétől, mely s valé 41 párili Dr. L e j o s • e-féàe ,R A VI S S A N T E«-nak Hat-•chek Milita or által rosasul utánzott hámisitványa.
A dr. Lejeese-féle «RAVISSANTE- e téren a legtökéletesebb éc egyátalán nem kivin többé javítást, mint- est a nálam található szá-mos elismerő irat kielégítő módon bizonyítja.
Dr. Lejoeso-féle párisi «RAVISSANTE" nagyban és kicsiov-ben egyedül és ciak va 1 ó4i minőeégben csupán nálam kaphstói annak &T(knpakjánakaisnilati utasításon kívül fran-csia nyelven még a követkasé szavak is állanak : «EXCITATION DE LA ''BEAUTÉ R A V IS 8 A N TE I'' D r.
LE J088E A PARIS.
A t raktártartó arak a vidéken tehát a valódi hamisitat-la a B&áV ISaAHTE" megrendelése cséljából szíveskedjenek ugr mint eselőtt, ezatáa ia mindig csak egyenesen hoznám fordulni.
8CHWÀBZ HENBIK,
a Dr. Lejotte-féle .Ravissante" £ó- én isétküldési raktárnoka Ansztris-
Magyarorsság »tárnára, Badapesten, Kristóftér l-ső tsám.
IV.-Kanlieán kapható : PRÁQEK or gyógyszer tárában.
Vidéki rendelmónyek a legszigorúbb titoktartás biztosítása mellett, utánvéttel essközöitetnek,
Wajdits József kiadó-, lap- éa nyomda^ioaoi gyorsaajtó nyomása, Ni^-Ki
Ci™

VÀtn-KANIZBÀ, 1876. J&nnár SO-án.
Tizenötödik évfolyam.
ȇt
Qilntiil
fáSSt
agea* evr« . . 8 ír*, fél évre .... 4 ,
aecr«» «Tr* - , KQV ***** ™ tr.
mriftáiifc
6 hasábos petitsorba«
7, muoaxior 6 • minden további »őrért 6 kr.
XYILTTÉRRKK sorouaint 10 kr«rt »4-
-^met fel Kincstári illeték minden egyet birdetéeért kfllöi 30 kr. fizetendő. Bi^ 1 —
J
maen külön/
■J
fTu
J iLetí
lap Mtíilemi réesAt f iL-etó köziemeaT»lc a l I szerkesztőbe*, Taka- I rékpénxtárí épfilet föld-" «int, — anyagi réaxát illető közleménjek pedig a kiadóhoz bér-menrv- mteseaddk: SAGY KANIZ8A WltMlOSbáZ. Bérment »tlen levelek esak ismert munkatáruktól fogadtatnak el.
rátok vissza nem f
küldetnek. k
——=—J---
Nagy-Kanizs* vár«« Myhatáságának, neakülönbsn a „nagy-kaníztai tcarukedeinii a iparban*", a .nagy-kanizsai takarékpénztár* a „zaiamegyei általán« tanítótestület*, a .Zala-Somogy" gőzhajózási retzvanytársulat « több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
tJeieiiklm keiszer, vasaruap- s csütörtökön, megjeleli« vegyes tartalmú lap.
előbb :
ozlOn
Heg kivág.
Zalauiegyei szabadelvű pártgyfiléxe szokás »tériül február ö-áu délután 6]/} urakor Zala-f-;ger*zegeit, a part hely ¡»égében fog megtartat ni, melyre a tagok eaeo-nel tisztelettel különösen meghívatnak. , . Tárgyai lesznek : a parttiszvit»elói-nek megválasztása, vám- és bankkérdé* megvitatása es egyéb napi kérdések.
Palin, január 2tt-aul876.
<«laviv4 lajos,
elnök.
A közegészségügyi törvényjavaslat Vii. fejezete.*)
Már csak előre nem látható véletleusé-gek akadályozhatják meg a közegészségügyi törvényjavaslat targyaiasát s mielőtt ez megtörténnék, bátorkodom néhány tárgyilagos észre vételt tenni a szülészetre, tehát azon tárgyra nézve, mely egy részről zilált közegészségi viszonyaink között a lehető legelhanyagoltabb állapotban van, noha más részről mindenki meg van arról győződve, hogy a családok boidogsaga legközvetlenebb összefüggésben van vele. Talán az iranyado magasabb körök, a szakértők, orvosi egyletek s a hírlapirodalom érdemleges tigyelmökre méltatjak szerény felszólalásomat.
Kevés hivatás van a családi életre nagyobb befolyással; kevés kivánannyi fárad -sag és gond mellett oly ügyes és lelkiismeretes kezelést, mint a szülésznőké. Kzeknek eljárásától függ, amint t. i. azt az adott körülményekhez illeszteni képesek, az anya, a gyermek, vagy mindkettő egészsége,sót élete is. Egy értelmes, tanult, tiszta erkölcsű, lelkiismeretes szülésznő valódi áldás, a csa-
*) bár megkésve, mégis kftzzéteazaxük e nagyhorderejű közieniétiyt. Szerk.
ládi boldogság nemtője, a közegészségnek
egyik legtiszteletreméltóbb tényezője. De, hogy azzá lehessen, nem csekély szülészeti s életrendtani ismeretekre van szüksége.
Hazánkban a szülészeti gyakorlat leg nagyobb részben műveletlen, úgynevezett parasztbábák kezébeü van. Ezek közül némelyik tiszti orvosok által 3 — 6 hétig tartó, elméleti oktatásban részesült s itt-ott a gyermekágynál a szülésznőktől egyes kézfogásokat betanultak. Okleveles bába aránylag kevés van s ezek többnyire varosokban telepedtek le. Minthogy a különben is hiányos szervezetű hazai intézetekben a bábanövendékek felvételénél a kellő képzettségre tekintet nem volt és még most sincs olyan,a minőnek kellene lenni és a szülészeti gyakorlatra vonatkozó rendszeres, állami felügyelet tettleg nem létezett, s nem is létezik, — idő folytán az okleveles bábák legnagyobb része az önálló gyakorlatban a helyett, hogy szakismereteit gyarapítaná, a tanintézetben nyert kevés ismereteit is elfelejti, szakképzettség és hivatásszerű kötelmek tekintetében elsatnyul.
Ennek következménye az, hogy sok fiatal, a szülés előtt ép, egészséges, erőteljes anya, a család ténye, gyermekágyban a kora halál martaléka lesz; sok fiatal nő a szakértő ápolás hiánya következtében oly bántalmak ban szenved, melyek egészséget aláássák, a házas élet örömét, a gyermekáldást tönkre teszik; az újszülöttek közöl felénél több az első évben meghal, a megmaradot-tak közül sok megvakul, ködök- lágyéksérv és más testi bántalmak miatt örökre nyomorékká lesz.
E viszás állapot megszüntetésére a közegészségügyi törvényjavaslat VII. fejezeté-
ben foglalt intézkedések ezéioznának a bá-bászati gyakorlat szabályozása által.
Tekintve a bábászat kifejlődésének jelen tudományos álláspontját, azon örvendetes haladást, mely e téren mindig nagyobb határokra terjed és a gyakorlati életben is gyümölcsözőbbé válhatik — a nők bizalommal, megnyugvással nézhetnének éltök legsúlyosabb perczeire, mert a tudomány módot nyújt a rendellenességek megelőzésére és a meglévőknek gyógytani,kezelésére; más részről az állam orvosai, bábái részéről a tudomány állásának megfelelő képzettséget követelhetne, ha gondoskodik, hogy megszerzése tettleg lehető legyen.
A törvényjavaslatban ''foglalt intézkedések a bábászat mai állásanak, hazánk tényleges viszonyai által követelt és elérhető, tervszerű, fokonkinti haladását nem biztosítják. A törvényjavaslat értelmében : a megyei főorvosok a bábászat gyakorlására ezután is szabadalmat adhatnak; valamelyik egyetem-, vagy bábatanodától 75 kilométernél távolabb eső községek okleveles bába tartasára egyelőre nincsenek kötelezve; községi bába tiszti főorvosi képesítő okirattal ellátott nő is lehet. — Ha ezen intézkedések törvény erejére emelkednek, bábásza-tunk óhajtott reformja bizonytalan időre mindaddig el lesz halasztva, míg talán gyakoribb szerencsétlenség a határozó közegeket azon élénk meggyőződésre nem juttat-jak, hogy a kontár s hiányos készültségű pa-raszibabak szaporitasával ssoidisant „képesítésével* valahara véglegesen föl kell hagyni.
A megyei főorvosokra a bábák tanitá-sát bizni nem lehet. Tul vagyunk azon a korszakon, hogy különben jeles tehetségű és képzettségű megyei főorvosok az orvosi tu-
domány minden egyes ágában legitim szakemberek lehetnének. Az emberi elme, az egyesek munkaképessége korlátolt. A megyei főorvosok hatáskörébe sok fontos, nagy felelőséggel és munkával járó teendők tartoznak (162. §); bábák oktatására nincs idejők, nincs módjok, mert a tanításnak megfelelő szülőházzal nem rendelkeznek.
Babá8zatunk okszerű reformja követeli mindazon elemeknek kérlelhetetlen kiküszöbölését, melyek annak rehabiiitátiójat hátráltatják; követel oly törvényes intézkedéseket, melyek folytán műveltebb nők, kik bábászatra hajlamot, hivatast éreznek, e pályára bizalommal, megnyugvással léphessenek. Napjainkban valamivel műveltebb nő, csak a legvégsőbb nyomor által kényszerítve, nagy belső küzdelem után pirulva lép e pályára, mert műveletlen kontarokkal irtózik versenyezni, és ezek ellenében ót a törvény nem védelmezi.
A közlekedés jelen állapotában 75 kilométernyi távolság valamely tanintézettől alapul nem szolgalhat annak meghatározására, hogy a legközelebbi időkben mely községek kötelezendők okleveles bába tartasára. Yasut, vagy gőzhajó segedelmével sokkal távolabb esó vidékekről is könnyebb és olcsóbb a közlekedés, mint némely közelesó szomszéd helyről. — Első sorban a népesség a határozó indok.
Hogy a bábaügy, mely milliók jóllétére közvetlen befolyással van, noha lassan, de biztosan, fokozatosan és tervszerűen haladhasson és hazánkban mennél előbb a más müveit államokban elért színvonalon, lehessen, nélkülözhetlen, hogy a törvény rendelje el a bábászati oktatás reformját; a községeket kötelezze okleveles bábák tartására;
TÁRCZA.
Sirnt láttalak ....
Sírni láttalak. — s mint tört liliom
Kibullatád utolaó könyedet, A lángoló köny csudás fényére!
Lerajtolta kínod — • életedet.
Életed ! tavasza fényea ébredé* !
Arczod virító tündérkert vala, S mosolyodnak varázs-hatalmától A bánat még hajnalán elbala.
Kebledről, mint megszentelt halmokról ,
Üdvöt lophattak a könnyű aaellók, — És szemednek csillagos egéről
Gyönyört hordtak szét a jáuai felbők.---
De még kebledm Üdv csak alig tanyáaa,
Beköszönt jég-csókkal a bú sötét váza —
Nő leltél. — Álmodád, hogy a végzet Szeot füzérhez tövist nem filtete, S in:, ábráudid függő kertjeinek Minden ékét csalódás letépte.
Hitted, hogy kit ölelsz hő szerel''mel,
A szent éggel magával rokonai! — 8 im a kebel pmata, zord ürébeu,
FájdaJorc''air a tépett bárokról. Ah ! mert hol nem él ar érzet ösesbangxása, A bfi s*iv ott halott és sírja megásva.
De ifjú sziv reménynyel oly gaadag Sírjából is támaszthat nj napot — S ba ax otthon pereznyi életére
Természettől egy Sdvsngájrt kapott — Te kedves nő, kinek as ég is barátod,
Neked születnék esak sterel''mben kinőtök?!
8 majd azellemed delejes hatalma Kijeleli szived hfi barátját, — Kivel, mint hold, csillag testvérivel
Megoszthat''d ábrándid éjszakáját .... S ha rólam is dallna szellemed sugal ma, Az lenne a költő legédosb jutalma.
GUOTH GYULA.
A rexolesl remete.
— Korrajz az tl»ő császárság korából —
BarboLc Roger forditá: Köváry
I. Rész:
I.
Irta :
Franc fiából
Béla.
S
8
csalódás setét fellegében
Fogamsxtasd a megvetés villámát, — a megkövült keblű hitszegővel
Éreztesd erényid asent hatalmát ; — vagy szerezd őt viasza megvetett egének, Vagy taszítsd pokolra, — hol bdnében ég meg. —
1 szabadság lovagjai.
— »A titok teljesség árnyába barkolótva, kirihették azt, — mit nyílt arcaczal képtelenek lettek volna elkövetni.* — Gslzst
Azon olvasóink, kik Páríst tüzetesebben ismerik, tudni fogják, hogy s szt.-Dyenes-i vonalon ; egész as apátság csinos épületekkel kör-nyezett templomáig, nem a legnagyobbszerü és minél kevésbé nagyvárosias utczák léteznek.
Ezen aaük éa kanyargó térek egyik leg-setétebbike a St.-Lazar utcza. — A város ezen részében többnyire régi, alacsony emeletes házak mutatják as időtói mohosult fslaikat és az egéssnek színezete elárulja, hogy hajdan a kereskedelmi negyedhez tartozék.
As utcza jobbfelöii ház sorából egy nagyobb palotaszerü épület emelkedik ki, melyen három téjfehér lámpa van kifüggesztve. — As ugy ne vesett: írancsia kettős tető zsindelyei már nsgyréssben bevdltak mohosulva és a falak kétes fehérsége több helyt a leomló vakolat nem igen ékesítő foltjai által rutittatott el. — a magas homloksat olasz modorban építve, dísxesebb
épületre illett volna; mig az egyszerűnél is egyszerűbb fenyőkapu csak az Elisée-Champs viskóin lett volna heiyén.
A kapun belépve, meglehetősen tágas tor-nácz vezetett egy neui épen magss bezárolt ajtóhoz, meJy előtt három egészben felesleges lépcső disselgett.
E ház Bessiére Péter tulsjdonát képezte.
Ezen ember egész negyedben ismeretes volt gazdagságáról. — Hsjdan aranyműves volt. mely foglalkozás közben vagyona óriási mérvben növekedett
Később abban hagyta foglalkozását és az örökséget hsjhászó fiatal emberek bankárjának caspott föl. — A játékházakban mindennap megfordult és kártyát sohasem vett kezeibe, hanem a pénztelen fiatal emberek védő angyalaként szerepelt. — Épen nem habozott, tiz napra száztól százat követelni. — lm itt a kulcs Bessiére Péter meggazdagodásához.
A St.-Lazar utcsai házat bizouyos titok-teljes czélra használta. Lépjünk be a biztosan elzáróit ajtón.
Kisded, egyszerű butorsatu terembe érünk, melynek közepén kopott ssőnyeggel takart asztal mellett négy férfiú ült.
Chabblot Demeter, Bourgogne gróf, Mons-Temple tábornok és Bessiére Péter voltak.
Chabblot, a jéssuita foglalá el a tisztelet helyet. — Epés sárgult arcsa, idestova mozgó szemei és ajkainak kaján mosolya bizonyos visz-s ta taszító hatást gyakoroltak.
Jobbra tőle Bourgogne gróf ült. Izmos, erőteljes alak ; haja és ssakála ezüst szálakkal volt átssőve. — Különben arcsának jóakaró nyájasságateljes ellentétben állt szomszédjának vészt jósló tekintetével.
Balról a vitéz Mons Temple tábornok foglalt helyet, ki testileg kicsinyes, csak a harcz-téren volt nagy.
Hosszú bajuszt viselt, mely különben szelíd arczának harczias kinézést kölcsönzött. — A tábornok alig lehetett harmincz éves.
Figyeljünk ez érdekes férfiak között már régebben megkezdett párbeszédre.
Épen Chabblot beszél felette élénk taglejtések között.
— Igen, ugy van, mint mondám grófúr;
— a pápa ő szentsége kifogja mondani as egyház átkát a vakmerő bitorlóra. — Akkor jövend el a mi idónk. Addig mitsem tehetünk ; kezeink a közhangulat által vannak megkötve.
Bourgogne gróf homloka redőkbe borult.
— Alig hiszem, — mondá komolyan — hogy e katona császár a nép hangulatát soká részén tarthassa.
— Nem e? — Ön ugylátszik kedves gróf nem ismeri a helyzetet. — Napoléon sohasem ült biztosabban a nyeregben, mint épen most !
— Kiáltott föl hevesen Mons-Temple.
— A hangulat — szólt ismét Chabblot,
— s trónok fölött határoz ; ha részünkön nincs Páris, merényünk dugába dől. — Nekünk szükségűnk van a nép vonsalmára. — Indítványom tehát az, hogy Talleyrand herczeg, a méltatlan pap egy által a miéink közül gyilkoltassák meg.
~ Nem ! — szólt kösbe Mons-Tempte — ily gyalázat szennye soha se tapadjon nevünkre !
— Mi nem vagyunk bérgyilkosok tisstelendő ur.
— Mi nem vagyunk bérgyilkosok tábor, nok ur?... Igaza van ! — Mi a végset sújtó karja vagyunk. — Szavazzunk !
A négy férfiú golyót vett elő zsebéből és
léptesse életbe a bábászati gyakorlat tény-leges, szakértő, állami ellenórkodését, felügyeletét.
A szülészeti oktatás reformja magában foglalja a tanintézetek oly egészségtani berendezését, mely a tanítás feladatainak megfeleljen ; a kellő tananyagról való gondoskodást : a növendékek felvételének szabályozását; a tanintézetek működésének állami
felügyeletét.
Igen messze vezetne, ha körvonalozni akarnám azon egészségtani berendezésnek főbb tételeit, mely a bábaképzókben elmaradhatatlan ul szükséges. Kit e fontos közegészségi tárgy közelebbről érdekel, figyelmeztetni bátorkodom az 1871-dik évben Pesten Lampel Róbert bizományiban megjelent ily czimü füzetemre; „ Irány eszmék a magvár állam területén felállítandó babaÍDtézetek szervezéséről.k — Szükségesnek tartom kiemelni, hogy nélkülözhetetlen a terhesek, az egészséges és boteg gyer-mekágyasok részére elkülönített elegendő szoba, hogy azokat váltakozva egy időre kiüríteni és gyökeres tisztitásnak alávetni lehessen ; elegendő ruhakészlet. A szülőházi egészségtani elvek tekintetbe vétele nélkül, a szegény áldozatok hekatombéi elkerülhetetlenek-s azokért felelősség fogja terhelni a bűnös mulasztást. Szükséges továbbá sikeres tanulhatás végett egy lakhelyiség a növendékek számára, hogy ha nem mind, legalább egy részük turnus szerént felváltva az intézetben lakjék. Sikeres tanitas és felügyelet végett nemcsak a tanársegédnek, hanem a^tanárcak is az intézetben kell lakni.
Az 1«7.">. évi a nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről szóló III. tönéuy-czikk 4.ij. értelmében az országos bábakép-zóben ápoltakért az ápolási költségeket minden esetben az áilsmkincstar tériti meg. Ezen bölcs intézkedésnél fogva megszűnvén az ápolási költség behajtása végett az illetőségi azonosság megállapításának szüksége, remélhető, hogy a bábaképzók a sikeres tanításhoz megkívántató tananyaggal rendelkezni fognak annál inkább, ha a lelencz-ügy is törvény által lesz szabályozva és ha a társadajom is hozzájárul a jótékonysági ügy ezen ágának a társadalmi szervezet nagy elveiből folyó rendezéséhez.
Elkerülhetetlen föltétel a bábanövendékek felvételének szigorú beszoritása azon föltételek közé, melyek a tanulásnak és kiképzésnek nélkülözhetetlen kellékei. Ezekhez tartoznak: feddhetetlen magaviselet; 18 — 35 év, erőteljes alkat, jó egészség, ép érzéki szervek, értelmi képesség, könnyű felfogás, folyékony olvasás, olvasható irás.
az asztalon álló urnába vetette. — Chabblot kiürítette az urnát.
— Három fekete és egy fehér ! — kiáltott fel kárörvendő arczczal a jezsuita — Talleyrand herczeg halott !
Bessiére Péter ez idő alatt következő tartalmú okmányt fogalmazott :
— „Mi, a „szabadság lovagjai" pgyesü-letének^égyes tanácsa, parancsoljuk Charpentier Miklós polgárnak, hogy belátásától luggó alkalommal Talleyrand herczeget, a császár ministerét tőrrel Jeszurja. — lz egyesület tagjainak életükrér-roeghagyjuk e íelacíatában segíteni."
Chabblo8, Bourgogne. Mone Temple, Bessiére.
Olvasóink bizonnyal sejtik, hogy Parist azon időkben remegésben tartó titkos társulatok agyikének tanácskozásait hallgattuk ki.
S e titkos társulat, mely a „szabadság lovagjaidnak fellengős czim^t viselte, a legmagasabb állású férfiakat számlálta tagjai kijött.
a társulat főnökségé négy egyénre volt ruházva. — Csak imént ihmerkt;dtünk meg e mindenhatókkal, kiknek egy szava elégséges volt, hogy az embert másvilágra szállítsák.
Politikai czéljai avatatlan szemek elől el-valának leplezve és mi máig sem tudunk működésük folyamából egyebet kimagyarázni, mint a Bonaparte család elleni engeaztelhetlen gyűlöletet.
> Ez pedig alig váiik be politikai czélnak.
A társulat tagjai titkos írásjegyeket használtak és titkos jelekről ismerték föl egymást.
A« egésznek feje Boignard gróf, a roxeles-i remete volt. Következő fejezeteinkben bővebben megfogunk ismerkedni vele.
A négy férfiú a szavazás által eldöntött határozat után kezetszoritva vált el egymástól. Chabbiot rendházát kereste föl, hol éjsza-
A törvényjavaslat 146. §. szerint: , minden község, mely legalább 1500 lakost számlál, tartozik bábát (51. §.) alkalmazni. Oly községek, melyekben az emiitett lélekszám nincs meg, községi bábát közösen alkalmazhatnak. •
(Vége köv.)
Utasítás a inétermérték ellenőrzése tárgyában.
(Vége.)
9. §. Az oly mértékek és mérő készülékek, melyeken a magyar azent korona nem látható, (tehát az idegen"ország bélyegével jelzettek is) hitelesítetteknek nem tekintetnek.
10. §. Nem hitelesített, hamis, hamisított vagy hibás mértékek és mérőkészülékek azl874. évi Vili. t. cz. 19. §-aértelmében elkobzandók s az illető fél, ki a ''nem hitelesített mértéket, súlyt vagy mérőkészüléket h közforgalomban használta, lO«'' írtig terjedhető pénzbírsággal fe-nvitendő. a be nem hajtható pénzbírság f) frtot egy napba özamitva> — fogságbüntetésfé változtatandó. ''
11.fcj. Azon esetre, hanem hitelesített, hamis, hamisított vagy^ hibás mértékek, sulyok vagy mérőkészülékek használatánál csalási szán-dok valószínű, vagy csajási esetek tényleg előfordultak, az illetőnek rendőri megfenyitése után az ügy az illetékes büntető törvényszékhez teendő Át.
12. A hamisítás gyanúja különöst.-! íenforog, ha
aj a bélyeg nem a 8. §-ban kijelölt helyeken találtatik ;
b) ha a bélyeg s^ám nélkül van;
c) ha annak alakja igen elüt a szokásostól:
dj ha a mérték nagyságát jelző szám
hiányzik, vagy megmásitottnak látszik.
13. Azon eaetben, ha a hamisítás gyanúja valószínű, a hamisítás bűntényének megállapítása végett azonnal megteendők a szükséges vizsgalatok, különöeeo az illető, kinél a gyanús eszköz talaltatott, felszóllitandó azon gyáros, vagy kereskedés megnevezésére, kitől a készüléket szerezte; maga a készülék a központi mértékhitelesítő bizottságnak felküldendő s ha lehetséges, azon kereskedés, vagy gyáros helyiségeiben kutatas eszköziendó, kitől a készülék szereztetett; s az ott netalán feltalált hamisított készülékek, úgyszintén a talán megtalált hitelesítő bélyegek is hasonlóképen a mértékhitelesítő bizottsághoz küldendők. Ha az il-letó gyáros, vagy kereskedő nem a rendőri közeg hatósági területén lakik, az illetékes rendőri hatóság a tanúsított készülék pontos leírása meliett felszóllitandó a kutató vizsgálatnak a fentebbiek szerint leendő eszközlésére.
Minden oly esetben, midőn valamely a büntető törvények súlya alá eső cselekmény gyanúja forog fenn, erről egyúttal a fenyítő törvényszék a további eljárás megindítása végett értesítendő.
14. A hitelesített mértékek, sulyok es mérőkészülékek részint használat következtében, részint szándékos behatások folytán hibásak lehetnek.
Hibásoknak tekintetik a mérték é* mérőkészülék fém rudnai, ha az el van görbülve,
kai kóborlásai épen nem okoztak feltűnést ; — Bourgogne gróf es Mons-Temple az arisztokraták kiubbjába mentek.
E klubb helyisége a Rue de Kirolin volt. A két szövetség karonfogva lépett a játék terembe.
Tobb asztalnál écarté-t, lans<|uenet-t és boillote-ot játszottak.
Az ujon érkezettek figyelmesen tekintettek körül, szívélyesen üdvözölve a jelenlévő club b- tagokat.
Végre ugylátazik föltalálták, akit kerestek.
Egyik szöglet asztalnál bogár fekete hajú fiatal ember játszott écartét egy mintegy negyven éves férfiúval.
A fiatal ember elegáns öltözéke és választékos modora kétségen kivül helyezék, hogv a legmagasabb körökből való.
Előtte egész halmaz bankjegy feküdt és általában ugy látszott, hogy jelentékenj sze rencsében van. — A szeszély es Fortuna kegyeibe vette.
E fiatal Ember Charpentier báró volt.
Bourgogne és Mons Temple feléje közeledtek és végre ő is észrevette őket, nagy tisztelettel üdvözölvén az érkezőket, tovább szándékozott játszmáját folytatni.
— Kedves Charpentier! — szólt az első üdvözlések után Mons-Temple. — mi egy igen kellemes ügyben kérjük fel önt egy rövid beszélgetésre.
— Azonnal szolgálatára állok tábornok ur, de ezen urnák revanche-» 1 tartozom.
— Nem vagyok annyira önző uram. — Miattam ne háborgattassa magát.
— Köszönöm. — Tehát tábornok ur rendelkezzék velem.
A három férfiú a terem egyik magányos zugába vonult.
— Kedves báró, mi társulati ügyben szó-
vagy ha végei nagyon el vannak kopva, fából készült véglapos mérőrudaknál, ha valamely végén a fémboriték hiányzik, folyadékmértéknél, különösen a két liteir és kisebb mértékeknél, ha bevannak horpadva, vagy fenékük be van nyomva, vagy kettős fenékkel ellátva.
Ezt a mércze szokottnál nagyobb súlyából, de különösen abból lehet felismerni, hogy a mérték belső mélysége a külső oldalon nem a fenékig ér. Egész biztosaággal meglehet győződni a mérték helyes volta felől, ha az viszel töltetik, azután a viz a megfelelő mintamértékbe átöntetik; száraz tárgyak méréaére való mértékek hibásak, ha a 2 liter és kisebbeknél a folyadék mértéknél emiitett jelenaégek láthatók; 50 litereseknél, ha az edény széleit összetartó vasrúd be — vagy ki — filé hajlik, vagy az ezen rudat a fenékkel összekötő vasrúd el van görbülve.
A faedényeknél általában, ha az oldalakon, vagy a fenéken kivájás látszik, vagy a dongák annyira össze vannak száradva, hogy a magszemek áthullanak.
Sulyoknál, ha a felület lyukacsos, ha egyes részek ki vannak törve, ha rajtuk reszelés nyomai láthatók; ha a fenék kivan völgyelve, vagy a karima tompára van leesztergályosva, ha a fülek, vagy a karika, vagy a gomb ónnal van beüntve, vagy azok bevannak srófolva.
Az egyenlő — karú rudmérleg hibás, ha annak nyelve terheletlen állapotban, azaz midőn a serpenyők üresek, be nem áll.
Körtés mérlegnél a mérleg helyes voltát meglehet ítélni az által, hogy a körtét a teher horogra akasztjuk, a tolókát pedig az egyensúlyt mutató megbélyegzett jelhez toljuk.
Ha ezen esetben a mérleg nyelve beáll, akkor a mérleg helyes.
Tizedes mérlegnél meg kell nézni, rajta van-e a vizszintességet jelző függő suly ? s kitárazva lassú s egyforma lengeseket csinál-e a mérleg nyelve fel ós lefelé.
Felső serpenyős mérlegnél, meg kell nézni, váljon a mérleg nyelve üres serpenyőknél be áll-« vagy nem V s lassú egyforma lengéseket csinál felfelé és lefelé.
15. Kofamérleget, melynek karja egy körte jelvenyével van bélyegezve, a boltokban, mészárszékekben stb. hasznalni nem szabad. — ily mérleg csak csekélyebb értékű tárgyak mérlegelésénél, az úgynevezett kofaüzletben használható.
16. §. A gázórák, szesz, ezukor és petro-leum-mérők egyenként külön hit^esitési le velet kapnak s ezeket a tulajdonos a hatóság kivánságara előmutatni köteles.
Az olyan szeszmérő táblázatok, melyek az állami központi mértékhitelesítő bizottság által aláírva nincsenek, valamint az olyanok is, melyekben javítások fordulnak elő, hamisitottak-nak tekintendők.
17. Ha a rendőri közeg alapos gyanút táplál valamely mérték, vagy suly vagy mérőkészülék hioás volta iránt a nélkül, hogy az eddig m''ondottak alapján határozottan megtudná állapitaui: hibás e az illető tárgy vagy nem? ezen esetben a legközelebbi mértékhitelesítő hivatalhozfordul s azt gyanújának indoklása mellett felkéri, hogy ez ügyben tüzetes vizsgálatot tegyen.
ltf. A tüzelő fa 4, 2 vagy 1 Q méter
lünk jelenben önnel; — itt van a négyek parancsa ónhez czimezve.
A fiatal ember elsápadva vevé kezébe a végzetes papír darabkát.
— Hogyan, Talleyrand herczeget, második atyámat gyilkoljam meg? . .
— Ezek a négyek parancsai.
— Uraim, önök ketten felét képezik a négynek ; örök hálára fognak kötelezni, ha főimen tetésemet e gyalázatos bűntény alól kiesz közlik.
— A négyek határozata megmásolhatlan ! — Most térjen vissza a játékhoz, nehogy beszélgetés in k feltűnést okozzon.
Charpentier báró leverten ült ismét játszmájához; — egész éjjel játszott és 200 ezer trankot nyert. — Mint mérges nyil volt szivébe fúródva a inegmásolhatlan parancs.
igen jól tudta, ha azt egy hó lefolyása alatt végre nem hajtja, ő maga fog áldozatul esni.
Bessiére Péter ez idő alatt máa foglalkozást keresett; elhagyva az igénytelen ,tanácstermet, a tornácznak egyik balra nyiló ajtaját zárta föl.
Az ajtó szük folyosóra vezetett, melyen egy ember is alig haladhatott kényelmesen.
Néhány perez múlva másik ajtóhoz ért, melyet különös alakú kulcacaal nyitott ki.
Az ajtó nagyterembe vezetett, mely szemeinknek a legsajátosabb szemlével kinálko-zék. — A padlatot smyrnaí és perzsái szőnyegek boriták ; a falakat Claude Lordin, Poussin, Courtois és Le Sueur festményei, valamint óriási vjenczei tükrök diaziték. — A terem taiai mellett lágy párnázatu, zöld aelyemmel bevont kerevetek vonultak el. •
B-saiére Péter e terembe lépett — JLt ajtó mellett kis gombot nyomott meg ée két perez mnlva nyolc« gyönyörű hölgy lépett a terembe.
nagyaágu rakásokba halmozva árultatik. — Ezen rakások méretei egy táblázaton vannak ( összefoglalva s igy táblázat kell, hogy minden faeladáai helyen kifüggesztve legyen. Kéznél tartandó továbbá egy 2 méter hosszú mérő rud, hogy a vevő a véreteket megmérhesse. Minden rakáson fel legyen jegyezve könnyen látható . módon a köbtartalomnak megfelelő számjegv. Az ezen szabályok ellen vétő faárus rendőrileg 1—5 frtnyi birsággal büntetendő.
19. §. További intézkedésig minden oly helyen, hol adásvevési ügyletek rendszerint köttetnek, a földmivelés, ipar és keresked. ügyi m. kir. ministerium 1875. évi 3389. sz. a. kelt rendelete folytán az álJami központi mértékhitelesítő m. kir. bizottság felügyelete mellett ki adott átváltoztatás! táblázatok megfelelő példa nyai kifüggesztve kell, hogy legyenek.
Az ezen szabályok ellen vétők rendőrileg 1—5 frtnyi birsággal fenyitendók.
Jegyzék
azon bünpe.rekröl, melyek a zala-eger szegi kir. törvényszék Jenyün osztályának 187b\ évi Jebruár havában tartandó nyilvános üléseiben előadatnak. '' .
Február 3-á ir 1876.
1584./B. 875. Sz. 1. Tekevics János tol vajlással vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Iti28./B. 875. Sz. 1. Hertelendy Ferdinánd ós társai hamis okirat keszitéssel vádlottak el-leni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Február 4én I87t>.
1630./B. 875. L. t. Zóka Ferencz, Csermán Ferencz, KU^ Sándor és Pálovics József többrendbeli tolvajláswl vádlottak elleni ügyben ujabbi végtárgy afas.
1670./B. 875. Sz. 1. Lászió Lukács és tár sai csalással vádlottak elleni ügyben királvi táblai itélet hirdetés.
1679./B. 875. Sz. I. ifj. Mészáros Sándor súlyos testisértéasel vádiolt elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
1695./B. 875. Sz.''nger József és Panka*z Juli csalásiéi vádlottak elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
1706./B. 875. Sz. 1. Kottinger Rozália súlyos testisértéasel vádlott elleni ügyben curiai ítélet hirdetés
Február 9-én 1876.
14 I5./B. 875. Sz. 1. Vucsák Xános hamis eskütétel miatt vádlott elleni ügyben ujabbi végtárgyalás.
Í091./B. 875. Sz. 1. Bujtor Vendel erő szakos nemi közösüléssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyaiás.
1592./B. 875. Sz. 1. Kelemen Vendel és Lovas Ferencz bíróilag leioglalt tárgyak elaik-kasztásával vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgy aláa.
1626./B. 876. Sz. 1. Németh János tolvaj-iássál vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Február 10 é n 1876.
1560./B. 875. Sz. 1. Bobics Ferencz em beröléssel vádlott elleni ügyben ujabbi végtár-gyalás.
1699./B. 875. Sz. 1. Kása Pál életbizton-aág elleni kihágással vádlott elleni ügyben végtárgy aláa.
Mindnyájan keleti ruhát viseltek. — Lábaikon bő török nadrág Bimult végigsderekukhoz arany öv csatolta a selyem öltönyt.
A nyolez hölgy körbe vette az érkezőt; — csókokkal halmozák el és a pénzen vett sze relem egyéb leirhatatlan nyilatkozataival.
Bessiére Péter az uzsorás és komoly ösz-szeesküvő háremet tartott magának. — A lo-varkörök legbáműltabb szépségeit szerezte meg gyűjteménye számára.
S e kedves körben naponkint két órát szokott tölteni; kellőleg felpezagőzvén e kecses alakokkal.
Kegyeit azonban legnagyobb mérvben a bájos, azőke Eugénia birta. ki azelid, bánatos arcaival legtovább volt képea lebilincselnie e routinirt kéjenc« érzékiségét
Rögtön, megérkezte után fehér öltözetű szolga a legválogatottabb ételekkel és italokkal rakott aszúit hozott be kilencz borítékkal.
Betaiére Péter vigan lakomázott kéjhöl-gyeivel.
A tüzes barna Cornéüa, a szőke Eugénia, a karcsú Hermin, a lángszemü Emilia, az ötven éves rut uzsorást kegyeikben a legbővebb mér tékben részesítették. "
Szédítő sebességgel lejtették elacancant; oly szabad mozdulatokkal, hogy a leghidegebb térfi vérét is képesek leendettek volna mozgásba hozni. — Jean Greuze sem volt képea bájoaabb hölgycsoportozatot öaazeállitani. - Hanem e nők féktelen Bachananők voltak.
Beaaiére Pétert e bóditó jelenetek és a tulbőven élvezett pezsgő elaltaták.
Feje a bájos Eugénia ölében nyugodott.
(Folyt, kör.)
1708./B. 875. L. t. Istokovica Aodri. iegy veres csavargó dissnótolvajlással vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
Február 17-é n 1876.
J574./B. 875. Sz. I. Mozner Károly súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás. •
1636./B. 875. Sz. 1. Kluger Márton és Koronczai István csalással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1678./B. #75. Sz. I. Deulsch József orgazdasággal vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
1719./B. 875. Sz. L Bogdány József és társai tolvajlással vádlottak elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
1720./B. 875. Sz., L Tar József sikkasz tással vádlott elleni ügyben királ\ i tábUi itelet hirdetés.
Február ''8-án 1876.
1561 ./B. 875. Sz. 1. Gerécz János és társai baromtitolvajlassal vádlottak ellooi ügyben ujabbi végtárgyalás.
S./B. 875. Sz. I. Törők János hadkötelezettség alól magát törvénytelenül elvont elleni ügyben végtárgynláa.
Február 23-á n 1876.
1635./B. 875. Sz. I. Szalai János súlyos tcatiaértésael vádlott elleuí ügyben szóbeli végtárgyalás.
1637./B. 875. Sz. 1. Kessler, Tarsoly Károly erőszakos nemi közösüléssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1648./B. 875. Sz. 1. Verebéli Vendel su-iyoe testisertéssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás.
34 /''B. 876. Sí. 1. Kordik József és neje Csűri Zsuzsanna hamis esküvéssel, Kordik Já nos csalással vadlottak elleni ügyben királyi táblai itélet hirdetés.
Február 24 é n 1876.
28./B. 876. Sz. I. Herovics Károly, Tek-licrf .lauo» és tíerecz Jauos hamis okmány ké-szitéasel vádlottak elleni Ugybeu végtárgyalás.
Helyi hlrok.
A magyar nemzetnek nagy gyásza van, lagnagyobb fia. Zalamegye szülöttje
Deák Ferenez
1876. jan. 28-áu este ''/211 órakor meghalt.
A fájdalom metsző érzete miatt kiesik kezünkből a toll, csak imádkozni tudunk____
— Ér teáit éti. a nagyméltóságú m. kir. pénzügy min isieri umnak 1876. évi január 9-én 530. sz. alatt kelt magas engedélyével a Szent-László egyházi sorsjáték húzása 1876. évi de-czeniber 30 ra halasztatoti; a mely napon a visszavonhatlauul megtörténendő húzás eredménye hírlapokban közölves a nyeremóoyjegy-zék minden résívevőuek megküldve lesz. Az eddigi eredmény a kitűzött czélt nem érvén el, sorsjegykészlet van még eladásra készen, melyből kívánatra eladás végett teljes készséggel küldök. Levelek hozzám Szent-Lássió Egyházára u. p. Zala Szent Mihály bérmentve inté-zeudők. Hazafias tisztelettel 1876. január 25 én.
Szkóky Sükösd zárdafőnök.
— Rajtpelezky Henrik európai hirü bűvész, az orosz cárnó és az egyptomi alkirály ud vari művésze, ki hazánk nagyobb városaiban is Tnegjelent, Nagy-Kanizsára érkezett és a .Zöldfa" vendéglő nagytermében „varázses-télyt" ad
— Kérelem. „Adatok Zalamegye történetéhez" czimü havi füzet januári száma nyomdai késedelem folytán ez ideig nem jelent meg, tisztelettel kérem az előfizetők szives türelmét. Nagy Kanizsa, jan. 29-én 1876. Bátortí.
— Nyilvános köszönet Alulírott magam és 6 gyermekből álló családom nevében a legforróbb hálakivánatimat íejezem ki azon nagylelkű adakozó uraknak, kik Samu József és Topolics József urak gyűjtő ivén szívesek voltak könyöradományaikkal nyomorunk enyhítéséhez járulni; s pedig névsserint: S. H. Guttman 1 frt. Blau fiai 1 frt. Strem és Klein 2 írt. Benczik Ferenez 1 frt. Kürschner Ignács 1 írt. Kollarics János 1 irt. Benczik József 50 kr. Csemics Károly 40 kr. Topolics József 1 frt. Samu József 1 frt. Harsay György 1 frt. Ful-ler József 1 frt. Kesler Lajos 20 kr. Trojkó Pé térné 60 kr. Horváth Ferenez 40 kr. Horváth György 60 kr. Horváth János 40 kr. Sárecz <iyörgy 40 kr. Mesko György 50 kr. Kostyak Mihály 30 kr. Varga János 50 kr. Bajor Lássió 50 kr. Nováexky Imre 50 kr. Dietrich Mátyás 10 kr. Horváth József 70 kr. Takács József 50 kr. Rasztics Boldizsár 50 kr. Logár Ferenez 40 kr. Gross József 40 kr. Koronya Gergely 20 kr. Szívós Imre 20 kr. Péntek János 1 frt. Veber Mikaa20 kr. Gross Albert 30 kr. Petrics 30 kr. Leipnik Jakab 40 kr. Zvetkó Tamás 40 kr. Máninger József 50 kr. Bedekovics István 50 kr. Buday János 50 kr. Pichler József 20 kr. Németh Mihály 50 kr. Viola Józaef 50 kr. Ssent András 50 kr. Sabián 20 kr. Szommer Károly 50 kr. Tubol Sándor 50 kr. Hodics Ferenez 50 kr. Kazimér 40 kr. Muraközy Lajos 20 kr. Trojkó János 10 kr. Piros Ferenez 1 frt. Kobn Fülöp 50 kr. Botschild Albert 40 kr. Keller
V
Ignács 80 kr. Eger Ignács 20 kr. Angenfeld 40 kr. Richter Mór 70 kr. Roseufeld Sándor50 kr. Dobrovica Dömötör 50 kr. Kohn Gyula 50 kr. Poliák Fülöp 40 kr. Grünhut Fülöp 20 kr. Hartmann Jóssef 20 kr. N. N. 30 kr. Budai Ferenez 20 kr. Barát János 50 kr. N. N. 20 kr. Engel Adolf 50 kr. König Samu 50 kr. Nagy Károly 50 kr. Mattosch József 50 kr. N. N. 30 kr. Vágner Ferenez 20 kr. Rothmann György 50 kr. Berdin 40 kr. Simontsits Antal 1 frt. Cselcser János 40 kr N. N. 40 kr. Topolics György 50 kr. Gross Rudolf 50 kr. Bánekovics József 40 kr. Marschal 20 kr. Csányi Ferenez 20 kr. Össsvesen 42 frt. 10 kr, melyet köszönettel felvettem. Polgár János.
— Esztregnyéröl irják nekünk: Hir szerint január 26 án reggel egy esztregnyei ember Kanizsára mentében a sormási temetőn kívül 2 farkassal találkozott, azonban mégis jó koráu észrevette ezeket és sikerült neki''Sormás községbe illanni, hol zajt ütött, a férfiak a fene vadakat a nagy ködben lármujukkal megijesztve. hamar elvesztették szemük elül. — A mult héten pedig Esztregnyén ütöttek olfenagy lármát, hogy a faluban tarkas zalámbo^^z igaz is volt! mert Farkas Ferenez biró a faluban járt adóbehajtás végett, azonban nagyobb zaj történt a másik farkas felől, végre hallottuk, hogy a kertekben agyon is verték, de csakhamar rá ismertek, hogy ez a farkas Gyurabátyám kutyája volt.
— A ,keszthelyi műkedvelők köre*, melyet városunk több lelkes és ügy bu/gó fiatalembere megpendített, folyó hó 16 án megszűnt. A kör ideiglenes bizottsága által választott szü-kebbkörü bizottság mindent elkövetett ugyan a kör létesítéséhez, de hasztalanul. A részvétlenséget nemcsak a közönség részéről kellett a sz. k. bizottságnak tapasztalnia, hanem több oly egyén részéről is, a ki az ideiglenes bízott ságnak tagja volt. Egy ily bizottsági tag, a ki t. i. sem a bizottsági, — sem pedig a hírlapokban közzétett alakuló nagygyűlésen nem vett részt, jónak látta a bizottságot hanyagaággal vádolni, nem gondolván azt, hogy ezáltal maga alatt vágja a fát k hogy a bizottságnak szánt verembe magarmagát döntendi bele.
— Az tíjonezozás Keszthelyen mult hétfőn a felszólamlások tárgyalásával vette kezdetét. Kedden a hivatalból állítottak vizsgáltattak meg. Szerdán, csütörtökön és pénteken az I. II. es HL korosztálybelieket vizsgálá a bizottság. Felavattatott: 75 ujoncz a közös-hadseregbe — 22 ujoncz a honvédségbe.
— A keszthelyi álarczosbál ez ivad-ban is megfog tartatni. Az „Amazon" czimü szálloda fáradhatlan tulajdanosa, ki minden tekintetben azon iparkodik, hogy a keszthelyi közönségnek minél több élvezetet szerezhessen, a mult években tartott álarezos bálnál sokkal fényesebb zártkörű álarczosbált fog a farsang utolsó vasárnapjen tartani.
— A Balaton jege körülbelül 35 centiméternyi vastagságura terjedt. A halászok e roppant vastag jeget mondják okául annak, hogy ez időtájban semmi halat sem képesek fogni, holott egy másik évben uy tájban volt a legdúsabb halszüretek egyike, a somogyi partról több terhes kocsit láthatni a jégen keresztül hatolva hozzánk átjönni.
— AzvEötvös-alap'' gyűjtő-bizottsága a „keszthelyi járási-kör" kr.beieben megalakul"^ ván, működését e napokban kezdi meg. E bizottság tagjai: Ertl Károly, Biró József, Csathó Alajos, Pöltz Pál, Brüller Mór, ós Reich Miksa.
— A keszthelyi dalegylet alakuló közgyűlését mult vasárnap, e hó 23 án tartotta, mely alkalommal a tisztviselőség is leköszönt állásáról. A tisztújító közgyűlés péoteken, e hó 28 án esti */»& órakor tartatott meg.
— Rövid hirek. Baján kereskedelmi iskola nyitásán fáradoznak. — Gyulai Pált ötvenedik születésnapja alkalmából a kolozsvári egyetem bölcsészeti kara — honoris causa — tudorrá promoveaita.—Szontágh Gusztáv csendbiztos koronás aranyérdem-keresztet kapott. — A szeged csongrádi takarékpénztár vezérigazgatója főbe lőtte magát. — A Duna vízállása már kevésbbé aggodalmas. — A felkelőknél egy hollandi amazon feltűnt. — Türr István meglátogatta Garibaldit. — Az ezüst árkeletpótlék február hóra 6*/r — Nemespanni községben egy hordóban 188 darab rendkívüli nagyságú régi aranypénzt találtak. — Fiumében elemi magyar iskolát állítanak föl. — Posonyban egy örült gyomrában 184 darab csismaazeget, gombot, kavicsot és üvegdarabokat találtak. — E szásad leghosszabb farsangja 1886 ban lesz, 62 napból áll. — Egy verseczi ügyvédnél ezer akó bort foglaltak le adóhátrálék fejében. — Bale-vics herczegovinsi vezér meghalt. — Bécsi érsek Kutscher János lett. —
Utazók névgora
Nagy-Kanizsán, 1876. jan. 21-töl -január 27-ig.
— „S z aV v a ■ h o za cximxett axállodába '' Barna J. Brűnn. Kmetti N. Bpest. Tandler FOlBp Bécs. Roaeuberg Henrik Kis-Czel. Reinitz Lajos B.-pest. Jakobi J. Sopron. Bein .J. Triest. Landmann Jáaoa Pattan. Bosenberg Mór Bpest. Hirscbel Gyula Dombom. Genkel J. Bécs. Klenin Ignács Varaid. Lüdersdorf A. Bécs. Horváth Jóssef Bpest. 8tuzin Károly Loeben. Bondy Adolf Bécs. Hereskovits N. Béét. Eckatein J. Bécs. Bohréinak J. Bécs. Pollák Károly Bécs. Kraas Alajos Bécs. Kreiter Mariaao Frankfurt. Kóth Mórica Bpest. Dr. Horváth Ferenci Bpest. Káráss J. Bpest
— .Arany Koronához* cximxett sxál-lodába . ^chlesinger N. Szombathely. Király N. ügyvéd Kesathely. Baumgartnfc^ N. Bécs. Donét E. Bécs. Kisfaludy Sándor Orosszá. Dr. Grűnbanm Körmend. Rinéa J. A Bpest Nagy Károly Bpest. Cech Jaros-lav és nejo Rasainya. Fressbarger N. Bécs. Ladányi Sándor Mozadóa. Jankovics Demeter Béca. Dröba L. Hamburg, k>a*ica látván Kaproncaa. Gróf Oraich Róbert és neje Grács. ITllmauu Aladár Bpest. Vogel N Mattersdort. Lux Ferenez és neje Béca.
— .Oroul á n bor" cximxett axállodába : Somogyi Jánoa Keresatnr. Németh Mária ¿a Anna u. o. Braunstein Fái Qgyv. Z.-Egeraxeg. SchOrner N. Coburg. Horváth N. és neje Eazék. Dr. Berger Ignácz pl. Sxet.t-Györgyvölgye. Háry Sándor ügyvéd Z.-Egerszeg. Scbmidt L. ¿a neje Triest. Drettler Adolf Bécs. Schwab E. C. Bécx. Koppéi Károly Béca. Tóth Józaef Párdncr Horváth Antal Kaproncxa. Fleiachmaiiu N. Béca. Weiaa Manó Péca. Fűnek Ede Grácx.
— „Zöldfához" cximxett axállodába : Schatxl Ede Sopron. Kondermann Ferenc* és neje New York. Bodnár Jóxsef Böhönye. Zimmer Jóxaef Kapoavár. Schnltx N. Várasd. Lutfer Pál éa leánya Muraasom-b»L Ritter Ferenci Keexthely. Németh Károly Sz.-Fejérvár. Horvátovica Pál Vaavár. Kovácsovica János Dombóvár. Rauch Antal Grácx. Klein A. Béca. Bertha Jóxaef Sopron. Nagy Károly éa családja Somogy. Györfy János honv. badn. Somogy. Haas Zsigmond Berxenexe. Peklo A. Barcs. Sereslay Jánoa Sxabaka. Knokul Endre Sopron. Balogh Jánoa Sxabadka. Sxa-daexki Jóxsef Sxabadka.
— .M agyar Királyhox* caimzett atál-lodába: Sütó Zaigm. Körmend. Kobn Sándor Bacau-Sxent-Láaxló. Lang Jóxaef Sxabadka. Kriskovica József Varasd. Weiaaberger M. Söjtör. Balogh János Sxabadka. Prucka Jánoa Tapolcxa. Fricz Jakab Csorgó. Spitxer N. Légrád. Spaczek M. Légrád. Fiacher Ádám Légrád. Kluger Sándor Pacaa. Eckstein Sala Kiolt Z.-SZ. -Láaxló. Günsberger Vilmos Páka.
— Steiner Salamon sxállobájába: Beck Ign. Bolhás. Erlich S. Sxent-Pál. Ungar Ádám Sx.-Péternr. lvosenberg Mór Bokola. Steiner Ign. Söjtör. Hofm&n Ign. Kerecsen. Pauch Ádám Sx.-Pál. Stern 1). Pacaa. Müller Viktor Naschicx. Pauk Ferencx Sx.-Pál. fepstein M. Bokaháza. Epstem Pál Hosszú-falu Klein J. Bécs. Steiner D. Keszthely Weias Vilmos Pécs. Hercxog A. Varaad. Drucker Gábor N.-Vid.
— „Feketa Sashoz* czimzett szállodába : Kolossá Ferenez Puczint. Mérey János KomárTáros. Gajdy Jáuoa Böhönye. Csák Antal éa családja Cso-konya. Sxalay Jó>sef lbáros-Berény. Garsy Jóxsef éa fia sz.-Jakab.
— Hofmann H. cximxett.sörháxában: Lang Samu Szombathely. Grünwald J. Keszthely.
Vegyes kirek.
— jSzerencse. Egy biharmegyei útmester, kinek állandó lakása Margíttán van, a legközelebbi hitelsorsjegyek húzásán másodmagával a „Haupttreffert- megcsinálta. — Bár csak sok „Haupttreffer" jutna Magyarországra!
— Egy nábob halála. (Potocky Mieczys-Isv gróf,) ki egyike volt a leggazdagabb ren-tierk-nek, évenkint fél millió járadékot húzott, január 20. élete 77. évében Párisban meghalt. Tőkéit nevezetesen osztrák és magyar biztosító intézeteknél helyezte el az utóbbi két évben. — A magyar általános biztosító társulat, melynél 260,000 frt. volt elhelyezve, 240,0(>0 frtot nyer, a pesti biztosító intézet, melynél 100,000 forint volt elhelyezve, 78,000 irtot nyer. A bukaresti „Dacia* és a bécsi .Európa" egyenkint 150,000 frtot nyertek, mert ennyi volt náluk elhelyezve és ók egy krajezár járadékot sem fizettek. — A „Patria" -nál 50,000 forint, a „Securitas--nál 150,000 trt. volt elhelyezve. Az öreg gróf ugy akarta örököseit kijátssani, hogy vagyonát a biztosító társaaágoknak fizette be s tőlük évjáradékot húzott, mely most hálával megszűnik. Mintegy két millióra becsülik azon összegeket, melyeket a gróf a társulatoknak befizetett.
Papírszeletek.
Unokaöcs: — Kérem orvos nr, ne titkol-koljon semmit •! előttem, mindenre el vagyok kéaxQlve. I Orvos: — Akkor nagyon aajnálom báró nr.
Biztos forrásból tudom, hogy nagybátyja vagyonának csak felét hagyományozta önnek
— E lapok kiadói teendőinek teljesítésére oly egyén kerestetik, ki a magyar-és német nyelvet teljesen birja s a könyvvezetésben jártas, leket oly egyén is, ki már valamely hivatalt helyben visel és néhány feles óra felett rendelkezik; ajánlatok minél előbb Wqdits Jóxsef könyvkereskedéséhez ezimxendók, hol a feltételek is megtudhatok.
Korszerű élez. Egy füszerkereakedéa-ben elkezd a falnsi atyafi gorombáskodni az uj mérték miatt a kereskedőről, aki hirtelen természeténél fogva nyakon találta ütni a háxaárti skodó atyafit. Es a kapott ütleg után szomorúan kérdé: ,Ez ax uj mérték ?" A kereskedő mosolylyal mond: .Ez, de most kissé szűken mértem vele."
Yorskhirban prédikált egy pap a vakok intézetének kápolnájában s bessédjét következő szavakkal kezdett« :
.Ha mind aa egész emberiség vak volna, milyen szomorú kép tárulna elénk !
— Lássátok, kedveseim — ssóla egy vegyta-nár tanítványaihoz — • villanytelep oly erős, hogy ax embert agyonütheti, az ökör pedig érintését^
elkábul !
Éa a tanár beaséd kösben érintkezésbe jővén aa üveggel, rögtön hanyat esett, de mire a megrémült hallgatók segítségére futottak, Ő már felucsodott a pihegve monda:
.Hála Isten — csak elkábultam!"
Érték- és váltéftyaa január 28.
5*/, metalíques 68.90; 5*/. nemz. kőlosön 73.90; 1860-ki ál ladaimi kölcsön 112.75; bank-részv. 8.92— hitelintézeti részvények 190.60; London 114.40; magyar ^öldtehermeniési kötvény 76.60 ; temesvári földtehermentési kötvény 76.25; erdélyi földtehermentési kötvény 75.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.75 ; ezüst 104 65; cs. kir. arany 5.411/, Napol eond''or 9.19^
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett piacaiárak Nagy-Kanizaaváros piaezbiztosi könyvéből: 1876.évi január hó 26-án.
Gabonanemüek egy hectoliter szeriar: Buza 9 frt—y frt. 50 kr. kr.Bozs 100 kgr suly. 1. beot. 7 frt. 60 kr. Árpa aerfozéare 8 frt — kr., etetésre való 6» kgr. s. 1. hect. 7 frt. 70 kr. Zab 41 kgr. s. 1. hect. 2 frt. 31 kr Középszerű — frt. — kr. Liutieo Sek: 100 kgramm »«.érint : Liszt legfinomabb 2l frt. — kr. Zsemlelisxt 20 frt. — kr. Fehér kenyérliszt 12 frt. — kr. Fekete kenyérlisxt 10 frt. — kr. Busadara 27 frt. — kr. Árpákása 2s frt. — kr. Bixa 26 frt — kr. — H fl -v e 1 y e a e k : Borso 20 frt — kr. Bab 9 frt. — kr. Lencse 20 frt. — kr. Kölea 1 liter 14 kr. Hajdina tpobanka) — frt. — kr. Kukoricxa 1 hectoliter 4 £rt 70 ki. Burgonya 1 hectoliter — frt. — kr. Hus: egy kgramm sxerint : Marhahús 40 kr. Disznóhús 52 kr. Juh boa 2S kr. Borjuhua — kr. Zairfélék: agy kgramm sxerint: Disznózsír 72 kr. Marhaxsir 1 frt 15 kr. Sxalonna 80 kr. Szappan 40 kr. Lámpaolaj 50 kr. Stearin-gyertya 1 frt. Fa^gyu-gyertya 70 kr. Bor: egy hectoliter azeriat: O-bor 15 írt. — kr. üj-bor 7 frt. 50 kr. Sör: Legmagasabb — frt. — kr. Legalacsonyabb — Irt. — kr. T ü s i f a : 1 köbméter sxerint : Bükkfa—frt. — kr. Tölgyfa — frt. — kr. Kőszén — frt. — kr. Faszén — frt kr. Széna 100 kgramm szerint: — frt. — kr. S x a 1 m a — frt. — kr. Napsxám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezéa nélkül 1 frt. — kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élelmezéa n«-lkül 70 kr. £.lelmexéaael egy gyermek 30 kr. Élelmezéa nélkül 60 kr.
Kiadta :
(P. h.) Maninger József,
v. aljegyző.
Jaazár 30-tel febraár 5-ig 1876.
| Hó- éa heti- Kath. és prot. Görög i ®
nap napiár naptár lutj
5. Krisztus haj ócskájáról. Máté VIII.
30 Vaaaraap B. 4. Adelg. 18 1). Ath. SS
31 Hétfő N. Péter 19 Mskár ¡H
1 Kedd Ignácz V. 20 Euthym. **
2 Szerda 6y. sz, b. a. 21 Maxim.
3 Csütörtök Hálás p. 22 Timoth
4 Péntek Veronika 23 Kelem. itt
5 Szomb&t A gata 24 Xénia M
Felelős szerkesztő : Batorfl Lajos.
Nagy-Kanizsa közelében
egy vadászati jog bérbe venni
kerestetik. A bérbe adni szándékozók feltételeiket^ Wajdits József könyvkereskedéséhez szóval vagy Írásban nyújtsák be.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
— Előfizetési fölhívás. .Aki nem praannaarál, lenyakaatatik." Ilyen előfizetési fölhívást bocsátott ki s legutóbb egy indiai király ; gyanítható, hogy a lapnak less is elófiaetője annálinkább7 miután annak tzerkesxtője 8 maga — a király. No es bizonyára kormánypárti lap less.
mely rendkivtlli gyógyereje, elválaaxtó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb a egyszermind gyökeres gyógyulást eaxköaöl különnemü bajokban. — Ily. bajok a torozgyulladás-légcsőhumt, b ő r k é s-barság, hártyásgyik (Croup-angina) mindeuemtt megsértések, harapás, sxurás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-xáaok, darázs- vagy méhaaorások, konok-fekélyek, xuxatok (contosiók) — meglepó gyors fájdalom csiüa-pitással — rögzött daganatok, gtlmők, tályogok, pokolvar (carbunculua poatnJa maligna), megkeményedéaek, genyedések, vérkelé^sk, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, njjféreg, körömméreg, vadhua, tagsaivaca, caontaxá, kificxamitáa éa megrán-dulások, helyi csúx; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadáaok és sebek, fájós fekélysett vagy már genyes női melL — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerüihetlen életvesxélyes sebészi műtétnek meüőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfnlánkja csupán ezen tapasznak rövid idei haaanálata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mfitét éa fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb t3rógyuláaa nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeies-sége eghitelesebb egyén ek számos s különös kívánatra bármikor felmutat! vató bizonyítványai által már régen a legfényesebben • süsmertetett — rsndlovüii. s legkülönneműbb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdás eredméi lyeinél fogva, melyek lata által még elavult bajokban is eléretnek, jój megalapított és elterjede « hírét kétságbsv^nhatiaaul igazolja.
I vállal a
«) E rovat alatt köalöttért felelőaséget nem
Egy csomag ára. 50 kr., nagyobb c»omag I frt, kas*nálaü ntssitásaal együtt, postán küld»® 10 krral több. — Egy frtnyi csomagé kisebb száUitmány
nem teljesíttetik. __
Központi küldeményezo raktár: Peitaa Tirik JMWf gyógyszerész urnái ^¿ly-ntcx* t-ik
Továbbá \kaphatók : Naay-Kaaizaao : WAJOITS JÓZSEF urnái. Paksoa: Mslstinwky 8. - Péc«»n í SipŐcz J. - SfiMflM : Stamborszky. - Sz.-F«*arva-r«tt: Braun J. - S«-batl»eJyea: PÜLch t -VeuprtabH: Ferencsy K. - Zagrabbaa: Mitlbach Z*. Stpraabaa : Boek J.
A r. es. gyógy»s«ré« és kereskedő urak, k,k raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszól ittataak miszerint e réssbeni ajánlataikat ezen gyógywer készi tőjéhez. FORTY LÁSZL0H0Z csimezve: Budaxa, (Bacz-város, fŐutcsa, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket U pontosan teljesít-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelitekn árnak ké»péu»beni beküldése, vagy porta-utalvány vagy utánvét mellet» tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revalescíére tlu Barrj
gyógytápszertől Londonból.
28 év óta semminemű betegség sem roU képes e kellemes egészségi tápszemek eUent-
áJltii » üdvösnek bizonyul az felnőtteknél úgymint gyermekeknél orvosság és költség nélkül minden gyomor-, ideg-, mell-, tüdS-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, lélegzési-, hólvag- és veseb^j-, gümő-, asskór-, nehéx lélegzés-, köhögés-, emésstbdlenség-. dugulás-, hasme-;.és-. álmatlansá,''-, gyen?«sóg-. aranyér-, vizi-betegseg-, hízszédülés-. vér-megssorulás-, ftUfsibongas-, émelygés és hányás, sőt terhesség folyamstáb sn, hartyslob-, mélakör-, sováuyodás, csús, köszvény, sápkór ellen, úgyszintén csecsemőknél eledelül dajkatej helyett előnyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyításokról a melyek minden gyógyszer ellen dacioltak. esek közt bizonyítványok I>r. Wurzer tanártól, Beneki, Dr. Augelstein, Dr. Choreland. Dr. Campbell, Dr. Déde U-nár, Dr- Ure, Castlestuart grófnő, Brehan márkiné, Issenstein berezeg Menusdorf-PoulH ministerelnök és több magas államszemélytőL tetssésre bérmentve beküld etnek. *
Rövidrevont kivonat 80,000 bimnyit-
ványból:
Dr. Wurzer orvt^íPunársos bizonyítványa Bonn, július 10. 18-r>2.
Reval c s C i é r <* D tt B a r r y számos esetben minden gyógyszereket pótul. A legnagyobb sikerrel használtatik hasbieiiV;s»kii.«l és vérhasnál, viselési bt tegségekben, veaebajakban sat. kőbetegségekben, a húgycső lobos és kóros izgulttágainál, dugulásoknál, a vesék beteg«* összehúzódásánál, húgyhólyag bajokban, aranyérbon stb. A legkitűnőbb eredménynyel használhatni ezen valójában megbecsülhetetlen sz».rt
nemcsak nyak- és mell-bec^gségekben, hanem tüdő-és légcső-sorvadásban is. (P. H.)
Wurzer Budolf, orvosi tanácsos és több tudós társaság tagja.
Winchester (Angolország) dec. 3. 1842.
0n kitünS Revalescíére gyógyszere altesti bajok, dugulások, idegbajok és viskórság bo»s-szau tartó és komoly jelenségeit eltávolitá. Miut ön gyógyszere legj >bb hatásának szemtanúja, ast teljes szivemből ajánlhatom.
Jxmes Sboreland, 96. esr. sebész.
Berlin, május 6. 1856.
A Dn Bsrry Revalesriére kedvező eredményét és kitűnő hatását minden tekintetben bizonyíthatom.
Dr. Angelsteia, titkos orvosi tanácsos.
76,921. ss. bizouyitvány.
Obergímpern (Baden), apr. 22. 1872.
Betegem, ki 8 hét óta idült tnájgyuladásban rémítő fájdalmakat szeuvedett s legcsekélyebb ételt »fin vehetett magához, ön Kevalesciére-je használata folytán tökéletesen meggyógyult.
Burkhart Vilmos, seborvos.
Táplálóbb Uvén a hutnáL, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát% felnőtteknél ugy, mint gyermeknknéL
I
Pléhszelenczékben «/ font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 6c, 12 font 90 frt., 24 font 36 frt. Rsvalesciére piskóták sselea-csékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krrsl. Revalescíére Cho-colsdé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 csészére 10 frt — 288-rs 20 frt — 676-rs 36 frt. —
Megrendelhető Barrj du Barry £ Comp
álul, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és fűszer-kereskedéseibea; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett. N.-Kanizsán Prágfr Béla, (ezelőtt Lovák Károly) gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tonea F. és társánál; Debrecenben Mihálovita látván gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dávid Gyula gyógyazerésznél; Kassán Wondraachek Károly gyógyaz., Maros vásárhelyit Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Piaztori Felixnéi és Söltz Rezsó gyógyaz., ázékes-FefcérvároU Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz.; Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék Grossinger C. B. és Ernát János gyógyszerésznél; Varasdon dr. Halter A. gyógyaz., Verseczen Fischer Mórícznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tiaza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
Csak
efrr
eredeti sorsjegy
ára, melylyel 1000 db.
'' arany
nyerhető.
Ezen, Bécs város hat/.sága által a szegény alap ja -vára rendezett lottó következő nyereményeket tartalmazza ;
1000, 200, ) drb. 100, 100, ) forintot 200, 100. 100 ) aranyat. lOO ) ezüstben, 3 bécsi társas-sorsjegy, melyek ''
200.000 frtot 1
ós sok egyéb mfivésxí- és értékes tárgyakat arany-és ezüstben, összesen :
3000 nyeremény. 60.000 frtot
A bázis hítdsafli felügyelet alatt 1876. évi fsbrsár hó 29-éa tortéaik.
Vidéki megbírásoknál az összeg bórnientes bekül-lese és a bér-mentesen megküldendő sorsjegyek- és buzisí ívért járó 40 kr melléklése kéretik.
A bécsi es. k. szab. kereskedelmi bank váltóűzlete,
ezeltitt: Sothen C. János, Graben, 13.
Ezen sorsjegyek még kaphatók : a n.-kanizsai kciesk. és ipar-banknál valamint Zerkovitz Zs. és Ursa, és Dobrin Benő uraknál Nagy-Kanizsán.
Ö. javított klndöM.
ttttxtxmttttptttnttxttttn 3000 kötetből álló magyar-német
Hköl csőnkönyvtárát
4é | V
»j^níj* 0871—4)
WajdiLs József
könyvkereskedése Nagy-Kanizsán.
♦♦ Olvasási dij havonként csak 50 kr.
ff
XXX
Lejksielebb jeleit meg a híres, maga ne- ] €« egyetlen kottfrnek második, tetemes
Ijavilotí és bé?itett kiadása:
„ÖNSEGELY"
I rzituine), a uetn*'')r>"> vek minrieu b^tegveicú szátnára liti ét | inrc''iixbst^ tanÁcasdrt.
3>r. EKJíSZT L. bawBawiTi *rT<wto!.
Ezen köny»- okul*«» rs se''_-«''»ejje« nyiijt mindazoknak j kik ifjabb korukban titko» bűnt vagy mertéktelen kicsa I ¡>.>ií»:»st ftxtek r- cnivk kövctk>-x:ébra betege«
! vMgv p«T>tdolt id. tr thra «zenvednek, vagy annak kö- |
! re! fctiv^yilrtn«».
Axdk is kik i''irxiült baj«knrbnn. hiVhxjalibnn. Kn-í jA>oro* kfimtri\ bm. h«tyr»ü»iüt&lr«bfii szenved* iick. vagy kiknek teste tnlsá^o* biganvad«tfok által gyön-! i^ttetott. Ijes kig>''^yu!ást i »Izlandnak
Nere»r>k. lelkész k és át^tábsn «■ mberbaritok, kik a '' fi»tal«á|f javi? <r*iv0ki»r> h«>rdj:ik.j d teszik ha ezea könyv ''ártalmával megismerkednek.
Kaco bire« könyv, mrly najrvobb világosság kedveért •onrrtsni ábrákkal van ellátva, minden könyvkerewke-dr«hrn kapható, de posta titkán nálam is megrendeltet-| hetik Ára 2 frt. 1195 j
Dr. Ernszt L, Ö2S0ÜS8STÍ onos.
Pestfa. kél«as-ntrra 24-ik Ríá
Nem színlelt végeladás!
Minthogy az üzlet rosz menete mistt
chinai ezüst-áru gyárunkkalg
egészen felhagyunk, kénytelenek vagyunk pompás cbína-ezflst g^ árt- Q mányaink roppant készletét mélyen as előállítási árakon alul gvor- |J san elsdni. Bizonyítékul szolgáljon a kivetkező kivonat nagy ár- Q jegyzékünkből, melyet kívánságra bérmentve bárkinek meg küldünk.
Leszállított árak : előbb | most csakl 6 drb. kávéskanál 3.60 kr. 140 kr , 1 drb. vajtartó
''ri. Javított
54.251. VII. 75.
Pályázat.
A keszthelyi dohány fóáruda, mellyel a dohány és bélyeg kicsibeni eladása is egybe van kötve, újból betöltendő lévén, e czélból 1876 ik évi február bó 14-ón tizennegyedikén délelőtti 11 órakor írásbeli verseny-tárgyalás a soproni m. kir. pénzügyigazgatóságnál fog tartatni.
Ezen föárudához a sümeghi és tapolczai dohány nagy-|árusok és 110 dohány kis árus utalvák.
Az emiitett fóárudáhak összes évi forgalma
tmmmmmmmtmm

evőkanál , kés t> villa^ levesmerő tekerő . zárható ezo-kortartó . 14.— Továbbá potnpss
7 50 7.M)
7.r>o 5-3 50
(5— 15)
előbb ! most i-sak .5.— kr.2 —kr. 2.70, 11 pár gyertyatartó 8.— „ 3 — „ 2.70 „ i« „ késtámasztó 5.— 2-50 „ 2 70 . 1 drb. czukoríogö 2.50 „ 1 — ., 2.30 , 1 „ thesazürö 1.50 „— 60 „ 1 50 , ó „ csemegéző kés 6.— „ 2 50 ,, 16 „ „ villa 6.— „ 2.50 „
8-J
tálcsák, kávés- és theás-kannák, a^r.tal-díszítők, ágas gyertyatartók, rxukorhintők. tojástartók, fogi>ísz-kálótartók,-<czetes és olajos edenyek és még azámos más czikk stb. stb. épen ily bámulatos olcsó árun.
k&löi>A«eti megjrgytrndo.
e da"b víiia'' c mind a 24 darab együtt disze* 6 : ká''ésksnái [ tokban 24 ft helyett csak 9 .50 kr-
Ugyanaz bríttania-ez üstből díszes tokban, mind a 24 darab csak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan és lelkiismeretesen teljesíttetnek.
C z i m :
oc
Bécsben, Bothenthormstrasse, Nr. 16. XXXXXXX300000000000
XX
* Benedek Gábor
Budapesten,
Hatvani- § Magyar-nteia sarkán (az Ujvílág-utczával szemben) ajánlja dúsan felszerelt ékszer-raktárát, melyben bel- és külföldi gyártmányú arany- és ezQst czikkek, űrága kövek, nemkülönben nagy választékban valódi svájezi Órák — két évi jótállással, — elvégre mindennemű ünnepélyre alkalmas ajándékok a legjutányosabb árak mellett kaphatók. > (11—1)
Árjegyzékek kívánatra bérmentve.
KöraLtár:
Miiller Albin vegyésznél Briinnberi.
Dr. J »hn Vato F lo ril 1 n e -á ja.
A legjobb fogtisztitó »?s e<íző szer, nüvéiiy részekből, eltávolítja a száj rosz szagát és helyette kellemes illatot gerjeszt, s fogvérzést és a foghns daganatot elhárítja s m«^jóvja s fogakat rothedántól. Egy palaczk 60 kr.
Dr. John Yate Serail-fogpora
sr.titja a fogakat s használata után nemcsak a fogon larskódó knvesedésrkct távolítja el, han-m a fog fényéi, fehérségét kitűnően elősegíti. Egy doboz 4 > kr.
I)r. Julin Valr P r o m p t o - A 1 i v i o - j a
(fogcscppek) jótállás melli-tt adatik. A legniegrfigzíUtebb fogfájást is kevés idő alatt in> gszünteti. Egy doboz hozzá készit"tt pnuiut-tal 40 kr
Torok s z á j - p as t i 1 1 o k,
golyócskák, melyek a üzájLan forgatva elűznek minden k llemet-len sza.got s kzájból, főkép czélszerü ar. színházakban, bálokban s egyéb társas körükben is stb. Egy doboz 40 kr.
Dr. Rorhaver általános nővéiiy-gyomorerósltó.
Er.eu jó illatú s erŐMto készülék igen jó bntátisal bír. gyönge femésztes és abból származó étv.igvbiány, szélbáutalmak, id«*ges fej-^J1«. gyomorégés, gyoinorkatjirh, aranyér, sárgaság é* székWnkacz bántslmaknál. Egy palaczk 5u kr.
Hr. >lül|rr
X d vény-mell-pastillj a
hstha '' «nyhitősser kvhtllés. mellbajok, léle^és. szamárhnrut s
rekedtségci.nél. Egy doboz 30 kr.
Philocome
Eladási dijt élvez Dohány és szivar Pénzösszeg |
kilogr. grm. frt.
tésszen .... 77,036 803 133045 807,
ebből esik a ssját eladásra — 31,295 706 59,476 95
a sümeghi nagyárnx eladrs 2 15,259 742 29,997 82
a tapolczai . , 27. 30,481 355 43,571 93%
Njem tetsző árukat készséggel kicserélek.
(nfivény hajkenőcs) nagyrésrínt idegen éghajUti olajukból készült, megtartja absjat, szakált eredeti szépségében és erejében, eltávolítja s bajkorpHt és uj li.ij.tt ad a kopaszaik, gyógyítja minden hajbetegséget ,, nélkül, hogy legkevesbbé is kellene orvosi segélyhez folvatuodui. Egy szép flvegtégely ára l frt.
A keleti szépltő-tejnek
sokan köszönhetik szép. fehér s if,u arezbőrüket, mely minden az srcsoTi támadó bajokat m. p szeplő, májfolt,'' sebhely, k ü t v g. <> r r v e r e s s é g stb. a legrövidebb id > alatt eltávolít s belyáb finom ifjú arezbőrt varázsol. A hatás bisonvos. Ber ttver árs 1 frt 50 kr. ^
Mínde/en itt f lsorolt szerek eredeti minőségben kaphatók : Nagy Kámzsán, Práger li. gyó^-ysrerész árnál (8—10)
——— - —--w '' y - - ~ - -- -■r-rTTTT ^m-w -W--WJW WW W W''W^WWWW^'' \oi-—)
Wíjdits József kiadó-, lap- és n.TOmdataUjdoTOTgyorss&jtó ay««aa. Na<y-Kanixaáu .
Ezen fóáruda a dohány- és szivarkészletet a nagy-kanizsai kir. dohányárudai raktárból szerzi meg.
A versenyzők tartoznak bánatpénz fejében a három ezer (;*000 frt) frtban megállapított állandó dohánykészlet értékének 10 százalékát, azaz: háromszáz (300 frt) frtot vagy készpénzben, vagy állami pénztároknál biztosítékul elfogadható értékpapírokban a tőzsde szerinti értékükben, a mennyiben ez névértéküknél nem nagyobb az alábbi minta szerint szerkesztett 50 kros bélyeggel ellátandó, lepecsételt ajánlathoz mellékelni, vagy valamely kincstári pénztárnál letenni és az arról szóló nyugtát a fentérintett ajánlathoz csatolni.
Az ajánlatok, melyekhez a pályázó nagykorúságát, erkölcsiségét és vagyonv állapotát tanúsító bizonyítványok í is csatolandók, következő czimmel »ajánlat a keszthelyi dohány fóáruda iránt« ellátandók és legkésőbb 1876-ik évi február hó 14-én délelőtti 10 óráig a soproni k. pénzügyi igazgatóságnál nyújtandók be, hol a közelebbi feltételek, valamint az üzlettel járó kötelezettségek, ugy a keszthelyi dohány fóáruda eddigi bevételét tartalmazó jövedelmi kimutatás is betekinthető.
Sopron, 1876. január hó 22-én.
A m. kir. pénzügyigazgatóságtól.
Ajánlati minta:
Alólirt késznek nyilatkozik a keszthelyi dohány főáru-dát az általa ismert feltételek alatt a fenálló rendeletek és
szabályok pontos megtartásával.....száztóli kezelési dij
mellett átvenni, a pályázatban követelt okmányok mellékelteinek.
Kelt---
(31-1)