Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.37 MB
2022-12-13 09:56:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
171
339
Rövid leírás | Teljes leírás (529.82 KB)

Zalai Közlöny 1876. 010-017. szám február

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

.VAtíl -KÁMZSA, 1876. február 8-án.
I
í;

?
EX.''ÍStS''^--1
\ EUlzitlM tr :
-ffu *rr* . á írt. fel «"»rt * ,
ae^yoö *Trt: - »
KOV txAm li) icr.
i
HtrfletesBt
0 i)juiÁho* petit*orhAO j 7, másodssor 6 • minden további »őrért 6 kr.
XV1LTTERBKK tornocir.t 10 krffft »4-
wxnat fel Kmeviri illeték minden hirdetésért külSt í í() kr. 6s*tsnd5.
Tizenötödik évfolyam.
előbb
ozlOn
1 A 1% J illet/
i*t> •Sf>li*>mi -6t*«»t Uieui Kflm»»nitiB»--* %
* izer''íesrtőhex, Taka-: rékpéoxtári ópftlet föld- j azint, — «ny&Ki réasct illető közlemények pe-dig a kiadóhoz rmr-ui*- r>* inCiMouiók: NA''iV-n AV1ZSA Wla»«lo»ká2. ii Bértuuutetiati ¡«sveUk c«*k »muri munkatár. »»Ho! t''»;x dtatii*k et

Kési rátok rótta oem küldetnek.
Nagy-Kanizsa varas helyhatóságának, nemkil.önbftn a ,,nagy-kanizsa kereskedeim. % ¡uaruank*-, a .nagy kanizsai takarékpénztár'' a .zalamegyei általános tanfté-
testület*, a , Zala-Somogy'' gőzhajózási reszvenytársulat s több megyei ós városi egyesület hivatalos ertesitője.
tfeienkiiit keiszer, vasarnap- s csAíortoköiu megjelenő vegyes tartalmú lap
Megtörtént, mitől rettegtünk, minek megtörténnie kellett... A kérielhetlen végzet mintha csak tudta, érezte volna a magyar nemzet óriási veszteségét, leirhatlan fajdalmai, lassan készítette eló a csapás eleiviselésére ....
A metsző fájdalom kínos érzetének enyhítésére nem találunk irt, még a müveit nemzetek részvétében sem; pedig vessük fel a történelem lapjait, aligha találunk ott olyan polgárt, kinek egy tekintete több volt, mint a fejedelmek akarata, s tettének minden irányát az önzeilen meggyőződés kormány ozá ____
Nem hagyott örökséget senkinek, pedig gazdag volt, a honszereiem napja tündökölt szivében és nem-e a legdrágább kincs ez ? Zalamegye adta e kincset, Zalamegyé-nek adta ő \ iszont a legnagyobb tiszteletet ....
A haza atyja meghalt! irja a „N. H." E fajdalomkiáltas tör eló minden kebelből e négy folyós és három bérczü ország térem ; e kiáltás verődik kinos viszhanggá a Tátra ragyogó ormani és komor szakadasai-''ban ; e kiáltás vészel szivrepes£tó jajveszék-iés gyanánt a magyar partokat mosó Ádria buliamaiuak haragos csattogásában. Magyar s/.iv, magyar föld és magyar tenger egyformán siratja Deákot ; mindannyi egyformán árva lett, miaóu nagy szelleme elköltözött.
Mert ha valaha a klasszikus kor egy hőse megérdemelte, hogy nemzete életében a „páter patriae* melléknevével díszítse föl és halálaval a szülóvesztett gyermek mélységes gyászába boruljon : ugy bizonyára Deák Ferencz volt az a magyar a kit a haza atyjának nagy neve megilletett és a kinek halála a legárvábbá tett minden szivet, mely csak a nemzet nagy családjavai egynek érzi magát.
Óriás volt ó, kimagasodva ké<t nemzedék közül, mely vele és száz közül, mely előtte élt és utána jönni fog ; nagyobb szívben, nagyobb észben, mint mi mindnyájan és a nemzedék egész sorozatának követésre méltó, de mindig utolérhetlen példa — jellemében. A Fábiusok, Aristidesek, Cátók és Washingtonok adták át lényük javát e férfiúnak ; ezek, nyomában járt élve, ezek sorába lép halálával. Oly nagy volt ö, mint ezek s nem lett kisebb az által, hogy nemzete kisebb volt az ő nemzeteknél s hogy ó magát egészen nemzetének adta oda. Mert nem volt roko...