Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.58 MB
2022-12-13 09:58:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
173
326
Rövid leírás | Teljes leírás (587.25 KB)

Zalai Közlöny 1876. 018-026. szám március

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

187«. márcelas 2-án.
Tizenötödik évfolyam*
f
SBQw
Qllzitiil *r : ) ^{ett «rre . . 8 frt
fél rrr»- . ..." 4 ,
I Hay mam JO kr. MlrSetsaat
G liuibn* petitsorhan 7, bmoömor 6 • minden további sorért 6 kr.
»YILTTÄRKKN «nrnnrmt lft rr»»t »4-
«U*** ful Kinrrtári ilUUk mind«u <igyt>» hird«t¿*¿rt külflr
SU kr. fizetendő
•> --
IKOZLORY
rékpéaasári épOUt fiüd-«ttoi, — sécaét
illető közleméjryek pe-dif a ki*4¿hoz Mr.-
TfAOTvKAHlZSA
Hfl , . -i - j r .
WltMJCJB«.
Bérmentetlsn lerralsk
J
i

-SOMOG
I KOZ
O INT
•attól foga^Utoak «1.
Xéairaíok TÍitf« a kflldetnek
I

Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. ne .íkülönben a „nagy kanizsai keraskadeimi s loaröank", a „nagykanizsai takarékpénztár" a ,zaüunegyei általános tanítótestület*, a ,Zaia Somogy''v gőzhajózasi részvény társulat s több megyei es városi egyesület bivatalos órtesitéje.
Heteftkint kétszer, vasaruap- s csutöriókuü, megjelenő veg>es tartalmú lap.
DEÁK FERENCZ
emlékezete Zala megy ében.
Zala-szent-Balázs, febr. 21-én 1876.
Magas szellemű hazáuilia Deák Ferencz leikeüdveérL a z. -szent- baiázsi plébániában a gyász-isteni tisztelet február 19. tartatott meg. E gyász-isteni tiszteleten a fájdalom és részvét általánosságát ifjak és aggastyánok arczárói egyarant lelehetett ol • vásni.
A csinos r. katb. imaház megtelt résztvevő tisztelőkkel, képviselve levén itt a ple-bánia-hivek minden osztálya. Elismerést érdemel a többi között még a szt-Balazsvi-déki izraelita hitközség, ki e gyász-isteni tiszteleten igen szép számmal képviseltette magát. Váratlan-és nem is számított meglepetés volt, midőn beharangzó után helybeli plébános ur a szószékre lépett s elhunyt bölcsünk Deák Ferencz életrajzát, kitűnő érdemeit a következőkben ecsetelte: »Az igazságnak dörgő szózatai hirdette nekünk országunk szivebői Budapestről a távsürgöny, midőn f. évi jánuar 28-án esti i/All órakor nagy hazánkfia Deák Ferencz Zalamegyének söjtöri szülöttje, megyénk büsz-kesege es édes hazánk védoszlopa meghalt.
.Nincs tehát többé az élők soraban, nagy lelke átszállott a szellemek hónába. E pillanat Ota mély gyász boritja szegény ma gyar hazankat, mert ó benne édes minduyájan azon nagy államférfiut veszitók el, ki korszakot alkotó állami átalakulásunkban-, mély bölcsessége-, tiszta jelleme, elvhűsége s emberbaráti szerető szive által szögletköve volt a nemzet milliói és a felséges királyi trón osztatlan bizalmának és kegyeletének.
Ó volt a magyarok valódi Romulusa, mert miként Romulus Rómát, ugy alapit» Deák Ferencz meg az lötiöik évben egy czikkjcben a magyarok alkotmányat; melyben hangsúlyozza a nagy állam bölcs: „hogy mióta Magyarország az osztrák tartó alanyokkal ugyanazon uralkodok a la került, a bécsi ministerek mindig arra toreKedtek, hogy Magyarországot törvényes független-& égétől s alkotmányos jogaitól megfosztva a birodalomba beolvaszszak ; sikerült is ne-kik a nemzet jogait több izbeu uiegcsorbi-tani, de nem a nemzet, hanem az uralkodók nagy karára is.''
A hftTAfias szózatban kifejtett remény nem is hiusuit meg. ü felsége Ferencz József császár ön szive sugallatát követve, 1866. év nyarán Deák Ferencz altal készi-tett kiegyezési munkálatot elfogadta s alapjává sz...