Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.71 MB
2022-12-13 09:59:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
175
338
Rövid leírás | Teljes leírás (587.05 KB)

Zalai Közlöny 1876. 027-035. szám április

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VÁGI -KANIZSA, 1876. április 2-án.
Tizenötödik évfolyam.


!
Eléflzstssi ír :
•»fen «ITT« . . á fr.
ífel erre . . . * ,
3ecye<i "*re - • ikiik ÍO kr.
HirjatiBtk
6 hasábos p«tiUorhac i, núoÖMor 6 ■ nsinö«D további »őrért 6 kr.
XYli»TTERKK\ iotoiijcint H) iw: »*.-
Mtuet íhl Kioc«tári illeték minden hirdetésért i 30 kr. fizewndS.
unaeo ■ kfllSnf 15. | 8
KÖZLÖNY
i A la
J iljeu!
1
---
lad »«Qemi restet iljetö kósiemesvk &
szerkesxtőhex, Takarékpénztári épület földszint. — anyagi rés*-:t illető közlemények pedig a kiadóhoz o- r-
Bvmitrn inSfj***.uu/.k
why-Ka SIZ>.a Wlawlc %ház
Hérmenietlen l»v«i«*k csuk ismert mun**tá.r-a»Któl tofa.it.-»:- ei
előbb
-SOMOG
i. V. /
LÖN
Kéziratok tíséi* küldetne.
\ Kézii
n«tu «
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsc« kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár'' a •zalanegyei általános tanítótestület*, a .Zaia-Somogy" gőzhajózási reszvénytársulat s több negyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkini ketszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
Felhívás előfizetésre!
a
„SALAI &&XLÖKY"
1876. évi 15-ik évfolyamára.
Miután a második negyed év clej« n vagyunk, felkérjük lapunk t. olvasóit, liogy eíőfizetéseiket megújítani szíveskedjenek, npbogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen.
Vidékről posta utalvány által, helyben pedig Wajdits József ur könyvkereskedésében előfizethetni :
egész évre ... 8 frttal. fél évre .... 4 „ negyed évre . . 2
A kiadó-hivatal. Deák Ferencznek
¿alamegyében felállítandó szobra ügyében.
A mély fájdalom é pótolhatlan vesz* teség lesújtó érzetéből, mely Deák F e-rencz elhunyta folytán a nemzetet boritá, Zalamegyénknek kettős osztályrész jutott, njcrt mi Deák Ferenczben nem csak a haza legynagyobb fiát, hanem egyszersmind megyénk szülöttjét gyászoljuk ; ez adja n jogot és* kötelességet, melynek a törvényhatóság egyetemét képviselő bizottságunk folyó évi február hó 7-én tartott közgyűlése azon elhatározását szentelé, hogy a di-csóültnek elporlathatlan nagyságát szülő-inpgvéje területén állítandó eralékszobra jelezze és tanúsítsa az iránta öröklő hálás kegyeletet, melylyel Zalamegye dicső szülöttje áldott emlékének áldozik!
K határozat nem szorul indoklósza-
rl
vakra, ép oly kevéssé, valamint, hogy nem az indokok hideg mérlegelése, — hanem egy megszentelt közérzület egyetemi nyilvánulása szülte azt akkép, amint nyilvánult a nemzet fensége, legdicsóbb fiának elhunytát kesergő gyászában! — De legke-vésbbé szoru! az említett határozatban kifejezett czél buzdító szavakra azok elótt, kik a fennkölt szellemű hazafiság érzetével tudják azt, hogy a kegyelet azon műve, mely Deák Ferencz emlékére emeltetik, egyszersmind hirdetője a törvény és örök igazság elévülhetlen elvei iránt való hódolatnak. melynek a dicsőült nagy lelke és óriás szelleme nemzeti történelmünk évszázados viharait eloszlató diadalt szerzett; — kik továbbá érzik azt, hogy a gondviselés választott férfia iránt, — ki a haza sorsa felett őrködő bölcsességének, törhetlen jellemének és nagy szellemének hóditó erejével egyedül a jog és igazság tiszta ösv...