Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.45 MB
2022-12-13 10:00:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
173
336
Rövid leírás | Teljes leírás (522.41 KB)

Zalai Közlöny 1876. 036-043. szám május

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAG1-KAMZ8A, 1876. május 4-én.
Tizenötödik évfolyam.
^Thl— - ------
1 Elétzstssi ár: f
} -u.éaz é»re . . d frt V. fél érre .... K , aiiCyoű ¿*re "2 , ftQy saitm JO kr.
mmtéiii
6 hasábos petitsorbaa 7, másodszor 6 s mindsn további sorért 6 kr
NYILTTÉRBKN soronfcint 10 krwt ▼<>•
-.etne* fel „
Kincstári illeték minden egyes hirdetésárt külön 30 kr. fizetendő.
== ^rbn
ii í
előbb:
-BOMOG
ÖZLON
1 A lip uellemi rteét $ J illető kfeleaéayak a J I szerkesztőhez, Takarékpénztári épfllet földszint, — anvafi rénét i illető közlemények pe-i dig a kiadóhoz bér-aeuttü intésesdők:
SAGY-KAN1Z8A Wlassleskáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak «1.
Crátok vissza nem í
küldetnek. J
--------*
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nenkOJönben a ,rJugy-kaiiizsaJ kartskaáelai « iparban*", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár* a »zalamegyei általános tanítótestület'', a ,Zala-So«ogy gőzhajózási részvénytársulat s tibb negyei és várisi egyesület hivatalos értesitije.
Hetenkint kétszer, vasaroap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Zalamegye közgyűléséből.
— Május 1-én 187« —
Csutor Imre, Zalamegye köztiszteletben álló alispánja.mint ez idöszerint árván hagy ott megyénk főispáni törvényes helyettese az eleve kellő időben kihirdetett mogyei közgyűlést megnyitván, a gyűlésen megjelent bizottsági tagokat, kik fájdalom, számra nézve nagyon is kevesen voltak, üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak jelentette, a szólni kivánókat Botfy Lajos aljegyző jegyezte.
Mint mindenkor, ugy ezúttal is a gonddal szerkesztett megyei évnegyedes jelentés olvastatván fel, mely a megye állapotát tükrözte elő. a jelentésben érintett két főtárgy a gyakori öngyilkosság és az adó tetemes hátraléka vonta magára a figyelmet és Kovák Ferencz bizottsági tag ur, ki első volt, hogy a jelentéshez hozzá szóljon, beszéde folyamán e két tárgy közt váltakozott, elmondta ugyan, hogy az első, vagyis az öngyilkosság meggátlása körüli eljárást a megye bizottsága se megakadályozni, se azokat elodáztatni nem tudja, de a tetemes adóhátralék tárgyában még sem lehet közönyös, mert azok a mult évi hátralékkal egyetemben már is az 1-só negyeddel 800,000 forint körül mutatkoztak, mint mindenkor, ugy ezúttal is csak a szolgabirák vádolása állott be, hogy a nagy hátraléknak a szbirák mulasztása az oka és a bizottság figyelmét oda hivta fel, hogy a szbirák utasitandók lesznek minél nagyobb buzgalmat kifejteni az adófizetők bu/.ditása körül, hogy mily kellemetlenségnek tették ki magukat az adófizetés késleltetése tárgyában; — ezt követte Skublics László bizottsági tag felszóllalása, ki iparkodott beszédében hangsúlyozni, hogy nem annyira a szbirák könnyelműségének, mint
inkább az adófizetők tehetetlenségének tulajdonítandó az adóhátraléknak a jelen mérv-beni állapota, mert úgymond: a folytonos adóexecutió minden lehetőt meg tesz, hogy a hol csak behajtani való van, az behajtas-sék, de, ha már a gazdák igavonó marháira került a sor, mi lesz jövőben, ha a földet, melyet munkálni kell, hogy a jövőben adót fizethessen, adóba veszik el, igaz, hogy az állam gépezetét vezetni pénz nélkül nem lehet, de ha fizetni a nép nem tud, azon sem lehet segíteni a szbiráknak.
Erre Bessenyey Ernő bizottsági tag ur szólalt íel, Skublics L...