Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.45 MB
2022-12-13 10:00:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
233
432
Rövid leírás | Teljes leírás (522.41 KB)

Zalai Közlöny 1876. 036-043. szám május

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAG1-KAMZ8A, 1876. május 4-én.
Tizenötödik évfolyam.
^Thl— - ------
1 Elétzstssi ár: f
} -u.éaz é»re . . d frt V. fél érre .... K , aiiCyoű ¿*re "2 , ftQy saitm JO kr.
mmtéiii
6 hasábos petitsorbaa 7, másodszor 6 s mindsn további sorért 6 kr
NYILTTÉRBKN soronfcint 10 krwt ▼<>•
-.etne* fel „
Kincstári illeték minden egyes hirdetésárt külön 30 kr. fizetendő.
== ^rbn
ii í
előbb:
-BOMOG
ÖZLON
1 A lip uellemi rteét $ J illető kfeleaéayak a J I szerkesztőhez, Takarékpénztári épfllet földszint, — anvafi rénét i illető közlemények pe-i dig a kiadóhoz bér-aeuttü intésesdők:
SAGY-KAN1Z8A Wlassleskáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak «1.
Crátok vissza nem í
küldetnek. J
--------*
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nenkOJönben a ,rJugy-kaiiizsaJ kartskaáelai « iparban*", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár* a »zalamegyei általános tanítótestület'', a ,Zala-So«ogy gőzhajózási részvénytársulat s tibb negyei és várisi egyesület hivatalos értesitije.
Hetenkint kétszer, vasaroap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Zalamegye közgyűléséből.
— Május 1-én 187« —
Csutor Imre, Zalamegye köztiszteletben álló alispánja.mint ez idöszerint árván hagy ott megyénk főispáni törvényes helyettese az eleve kellő időben kihirdetett mogyei közgyűlést megnyitván, a gyűlésen megjelent bizottsági tagokat, kik fájdalom, számra nézve nagyon is kevesen voltak, üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak jelentette, a szólni kivánókat Botfy Lajos aljegyző jegyezte.
Mint mindenkor, ugy ezúttal is a gonddal szerkesztett megyei évnegyedes jelentés olvastatván fel, mely a megye állapotát tükrözte elő. a jelentésben érintett két főtárgy a gyakori öngyilkosság és az adó tetemes hátraléka vonta magára a figyelmet és Kovák Ferencz bizottsági tag ur, ki első volt, hogy a jelentéshez hozzá szóljon, beszéde folyamán e két tárgy közt váltakozott, elmondta ugyan, hogy az első, vagyis az öngyilkosság meggátlása körüli eljárást a megye bizottsága se megakadályozni, se azokat elodáztatni nem tudja, de a tetemes adóhátralék tárgyában még sem lehet közönyös, mert azok a mult évi hátralékkal egyetemben már is az 1-só negyeddel 800,000 forint körül mutatkoztak, mint mindenkor, ugy ezúttal is csak a szolgabirák vádolása állott be, hogy a nagy hátraléknak a szbirák mulasztása az oka és a bizottság figyelmét oda hivta fel, hogy a szbirák utasitandók lesznek minél nagyobb buzgalmat kifejteni az adófizetők bu/.ditása körül, hogy mily kellemetlenségnek tették ki magukat az adófizetés késleltetése tárgyában; — ezt követte Skublics László bizottsági tag felszóllalása, ki iparkodott beszédében hangsúlyozni, hogy nem annyira a szbirák könnyelműségének, mint
inkább az adófizetők tehetetlenségének tulajdonítandó az adóhátraléknak a jelen mérv-beni állapota, mert úgymond: a folytonos adóexecutió minden lehetőt meg tesz, hogy a hol csak behajtani való van, az behajtas-sék, de, ha már a gazdák igavonó marháira került a sor, mi lesz jövőben, ha a földet, melyet munkálni kell, hogy a jövőben adót fizethessen, adóba veszik el, igaz, hogy az állam gépezetét vezetni pénz nélkül nem lehet, de ha fizetni a nép nem tud, azon sem lehet segíteni a szbiráknak.
Erre Bessenyey Ernő bizottsági tag ur szólalt íel, Skublics László bizottsági tagot figyelmeztette, hogy mindazok, kik a népnek azt tanácsolják, hogy ne fizessenek, azok annak a legveszedelmesebb ellenségei, mert akkor csak annak tartozását szaporitni iparkodnak, igy mind a tőke. ugy a kamatok, valamint a végrehajtási költségek csak sulyosbitják a helyzetét és veszélyessé teszik állapotát, pártolta Nóvák bizottsági tag indítványát, erre igen természetes, hogy Skublics ur ismét felszólalt, hogy ó nem mondta, hogy ne fizessen senki, ó csak azt mondta, hogy a nép ugy is meg tesz mindent, amit csak meglehet, végre Glavina bizottsági tag ur a szokott tapintatos érveivel szólt a tárgyhoz és megmondta, hogy biz a nép könnyelműségében, a községi elöljáróság akaratosságában is igen sok fekszik, nagyon is helyén van, hogy a szbiró urakat a megye utasítsa, mikép a könnyelmű községi elöljárók ellen, kik kötelmök betöltésénél mulasztást visznek végbe, hogy azok szoros kérdőre vonattassanak, igen természetes, hogy az eddigi vitából ezen indítvány mint conclus fogadtatván el, ez értelemben mondatott ki a végzés.
A gyűlés ezen tárgyától eltérőleg Pály János bizottsági tag ur a bizottság figyelmét felhívta a már jóval előbb hozott azon határozatának végrehajtására, melyszerint a szekeres koldusok és a futó czigányok az örökös barangolástól betiltassanak, mivel ép esetlegesen e napon országos vásár volt Z.-Egerszegen, a bizottság figyelmét felhívta a temérdek koldusra, kik e napon a vásárra menő lakósokat zaklatják, erre azonban a felszóllalás többször helyesléssel találkozott, de, hogy más intézkedés történt volna, nem teljesült, mert a tárgytól el-térőleg hozatott fel, ekkor Ujlaky József bizottsági tag szóllalt fel, ismét a jelentéstől eltéróleg a muraközi átcsatolást hozta fel, mintegy kérdezte, hogy most már minő stádiumban van, — mire Svastics Bénó megyei főjegyző a mult évnegyedes gyűlésben történt eljárás körül történteket igazolásul felohasta, miből a bízottság meggyőződhetett. hogy király ő felsége a közoktatás és vallásügyi ministeriummal a kellő átcsato-lási módozatok mikénti alapjául intézkedett. — Ezen indítványtétel tárgyában Csertán Károly bizottsági tag ur szólalt fel, figyelmeztette Svastics Bénó főjegyzőt, hogy nincs helyén indítványokat a gyűlésbe elfogadni és arra válaszolni utasítandó volna az illető indítványozó, hogy a fentálló alapon indítványát a gyűlés előtt adja be, annyival inkább, mert ez tisztán önálló tárgy, sem az évnegyedes jelentéshez, sem a tárgysorozathoz nem tartozik, ebből áttérve, mint a tárgyhoz tartozó dolog szólt, mivel az alispáni jelentésben a mértékhitelesítő hivatalokról szó tétetett, ugy hiszi, hogy helyén van, ha a tisztelt bizottságot a közérdek tárgyában figyelmezteti, mikép tudtával eddig a hile-
lesitő hivatalok működése után a törvényben megjelelt felügyeletet nem tapasztalja, azok ntán ki sem néz, nehogy még csak a gyanúnak oka is legyen a hitelesség ellen, hogy a bizottság határozzon, mikép a vizsgálat megejtése tárgyában intézkedjék, — erre ismét Svastics Bénó főjegyző szólalt föl, előadván, hogy a tárgysorozat ő-ik száma alatt a számadásokról említés tétetik, itt lenne helyén ezen felszólalást egyideüleg tárgyalni, mi Í3 elfogadtatott.
Ezek után Nóvák Ferencz bizottsági tag ur báró Sina Simon, mint megyénk egyik nagy birtokosa elhunyta miatt szólalt fel, felhozván a temérdek adakozását, javasolta, hogy a bizottsági közgyűlés jegyzőkönyvileg adjon kifejezést elhunyta miatt, mi is elfogadtatott azon hozzáadással, hogy a gyászoló özvegy és családhoz részvétnyilatkozat kísérete mellett a jegyzőkönyv ide vonatkozó része szinte megküldessék, — erre a lendvai járásban üresedésben volt járás-orvosi állás betöltése kerülvén elő, kérvény ileg két pályázó jelentkezvén, Király Mór egyhangúlag lett megválasztva, mivel pedig ép vásár napja volt, ha netán egyes bizottságok ott is érdeklődnének, a gyűlés 12 órákkor befejeztetett és másnap 10 órára agyülés kihirdettetett, ez előtt azonban a pót-tárgysorozat olvastatott fel.
Végül helyén látjuk megemlitni, hogy az árvízkárosultak felsegélyezésére befolyt adakozások eredménye is az évnegyedes jelentésbe felvétetvén, miből kitűnt, hogy megyénk közvetítésével 4810 frt adakozás gyűlt be, melyből 2810 a járásokból, 2000 frt pedig Kanizsavárosból.
TÁRCZA.
Elmultak...
Kimúltuk a gyermek-kor évei; Bölcső-álmom elég régen vala : r
Nem ringatnak tnbbé már engemet ; Nem altat el a jó dajka dala.. . . Oh, mily boldog, mily szép volt az a kor . Kín falumban éltem én még akkor K a minek csak a gyermek szív örül ; Minden megvolt ősi tanyám körül.
A szülőnek enyhadó Ölében Olyan égi boldogságot leltem : Mint fészkén a gondatlan kis madár, — Oly elégült, oly uyugodt vult lelkem, Csendes volt szüm, csendes, miként tanyám, A hol laktunk : én, apám és anyám : Szivem akkor szendén nyugodhatott, Benne csak az öröm maga lakott.
Haj, de egyszer a nyugtalan fiu. Az ifjúkor, hozzám is benyitott; Ábránd-nyelvén titkosakat bestéit S csábito''au integetett — hivott Nyugalmából lelkem sokat vesztett, A vágy tolla rajta nőni kezdett. Nőtt*— és engem elrepülni készte, Mint a madárt. ha kicsi már fészk«''.
Kis társaim hasztalanul kértek ;
Nem játszottam, nem izlett a játék. . .
Mit azelőtt ngy szerettem, mostan
Élvezetet benne nem találék.
Jobb'' szerettem a magányos helyet,
Hol a lélek szabadon merenghet -.
Egy uj, egy szebb — egy dicsőbb rilág volt,
A mit akkor vágyó lelkem látott.
Columbusi vágy szállott meg egyszer S én e vágynak eUen nem állhatván, Útra keltem s bár szorongó szívvel : Odahagytam kisded falam s tanyám''
És azóta folyton járok-kelek. Remélve, hogy majdan reált-lt-k ; — Keálelek talán valahára A képzelet s ábránd valójára
A dicsőség országában én a Boldogságot legszebbnek képxelém : Ezért vágytam, ezért indultam el ; Kz hívott, ez integetett felém Oly könnyűnek hittem én az utat A melyen az ember oda juthat 8 csak most látom, mennyire tévedek, Midőn többé vissza nem téihetek.
Oh ! jobb helyem volna nekem ottan, Hol először mosolygott rám a nap : Ott, hol anyám lágy emlőit szivtam,
A hol ktyám s testvéreim vannak.....
Mert a legszebb boldogság ott fakad Az egyszerű szalma-fedél alatt: Nincsen ottan vá<ya a kebelnek, Eilgtiltun nyagosznak és kelnek.
KELEFY OY.
Május tizenhatodika.
— Történeti regény. — Irta: Hirnchfeld Hermán Fordította : Pápai (Folytatás.)
Gregorovits hadnagy arcza erősen kipirult, vizkék szemei villogtak a kis termete az ittasaágtól és haragtól ingadozott Remegő kéz zel rántá ki kardját hüvelyéből.
— Szemtelen ficzkó, kiáltá, már rég vártam rád; állj meg, vagy keresztül szúrlak s pokolra küldelek 1
A kardok összezörrentek. L&fontnak minden ügyességót és hidegvérüségét igénybe kellett vennie, hogy magát Qregorovits ellen vé-dcímezhesse, ki mint dühös bika rohant reá.
Nagy zavar keletkezett; a két hadakozó b&rátjai elválasztani iparkodtak őket, a vendéglős rendőr után kiáltozott s a ház előtt a kíváncsiak egész tömege gyűlt össze.
Alexis vérzett; ellenének kardja megsérté karját
— Helyet a császárnő nevében ! hangzék hirtelen a nagy zajban; a császárnő nevében le a kardokkal!
Egy középnagyságú, szép, de büszke ar-ezu férfiú hatolt keresztül a sokaságon ; kezének egy intése elválasztá a hadakozókat.
— Subovr herczeg! suttogák tiszteletteljesen mindenfelől.
Valóban, a czárnő után Oroszországnak második parancsnoka lépett a vendéglő szobájába. Mindazon tisztelet, mindazon méltóság, mely Európa hatalmas uralkodónőjét megillette, ezt ii körösé. Egyszerű nemesből tábornagygyá és hercseggé emelkedve, rangjával büszkesége is nőtt, melynek növelésére az emberek is nagyban befolytak, őszült fejek hajoltak meg rabszolgai alázattal az udvar újonnan föltűnt csillaga előtt; ministerek és tábornokok várakos-tak előszobájában; tudták, hogy csak egy szavába kerül és Katalin bezárja előttök kegyeinek forrását
Mély csend váltá föl az előbbi zajt; csak az elválasztott harezosok erős lélekzését lehete hallani.
— A császárnő ő felsége sétakocaizásában e ház előtt elhaladva, meghallá, hogy két tiszt hadakozik, ó küldött engem, hogy az urak neveit s a küzdelem okát megtudva, igazságot szolgáltassak a törvény és a császári akarat szerint Feodor hadnagy, önt becsületes embernek ismerem, beszélje el, mi történt ?
A hadnagy nyugodtan elbeszélte a történteket. A herczeg tekintetét a szemtelen föl-ségsértőre szegzé, mintha átakarná döfni.
— Igaz-e Feodor hadnagy tudósítása? kérdé hangosan és körültekintett.
Senkisem válaszolt, csak a kijózanodott Gregorovits hebegett néhány mentegető szót.
— Tudja meg, hogy Katalinnak Oroszországban még van annyi hatalma, hogy egy szemtelen fölségsértőt megbüntethet s örökre ártalmatlanná tehet, mondá a herczeg. Ah — itt a rendőrség; épen jőkor jő. Katonai fogságba e nyomorulttal!
— Én a nagyherczeg tisztje vagyok! kiáltá Gregorovits, csak a czárevics Ítélhet fölöttem.
A herczeg egy intésére a rendőrség elvesette őt
Ezután a herczeg büszke hangját mérsékelve, Alexishes fordult:
— Az igazságos Katalin valamint büntetni, ugy jutalmazni is tud. Az ön érdemeit nem fogja elfeledni
Megfordult és elment A néptömeg, mint jöttekor, ugy most is tiszteletteljesen nyilt meg előtte; egy pillanattal később a császári fogat robogása lön hallható.
Midőn Lafont Alexis ezen esemény után egy óra.tűolva szerény szobájába lépett, egy udvari pecséttel ellátott iratot talált ott, melyet egy császári egyenruhába öltösött inas hozott neki. Remegve tőré föl az iratot, mely ason parancsot tartalmasá, hogy másnap 12 óraker a czárnő magán lakába menjen a czárnő udvarlására.
♦ •
A drága csipkékkel dinitett sötétvörös
A Cziglenicze szabályozása.
(Válaszul Hencz A. három közieménjére.)
* _ Múodik közlemín.v —
Az tehát bizonyos, hogy záporok alkalmával 5—6 hüvelykes vascsövek lerakása mellett sem képes Hencz A. ur a Czigleniezeszomszédait az ürgeöntéstől megmenteni.
De még több engedményeket is hajlandó
vagyok tenni.
Megengedem, hogy bármily átmérőjű csövek rakassanak le, vagy a 4 hüvelykes csövek legyenek képesek a rohamos vizet ép oly gyorsan levezetni, mert azt is megengedem, hogy első czikkemben felsorolt vízvezetési, vizuövek-vési állitások tévesek, hamisak, de akkor is e tévedés az ő közleményeiben van, mert ez vétetett alapul, mégis ily nagy engedmények után is eredménytelen lenne az alagcsövezés* és pe dig az iazaplerakódás miatt.
liencz A. ur a Cziglenicze iszap vizével felette könnyen bánik, az persze csak ép oly kevéssé iszapol, mint a pesti vízvezeték — ne mondja!
Persze, a budapesti vízmű, gépek, gőz-szűrök stb. retortain keresztül ment Duna vize, melj'' magában is tisztább a Czigleniczében levő víznél, csakis Cziglenicze viz — akkor bizony jő lesz a Czigleniczét ivóvízül is felhasználni, ha csak olyan, minta budapesti vízvezeték vize?
A Czigleniczébe folyó záporvi* mindennemű salakkal telt, az minden bizonynyal a csőbe jut, hol lassú lefolyása levén, főkép az ürüléki részek tapadó természeténél fogva az oldalfalakra ragadnak, nem mondom,hogy azon «nal dugulást okoznak, de lassú léptekkel rakják le rétegeiket és ha egy év alatt nem, hát 5—8 év alatt a beiszapolás megtörtént, ezen beisza-polás pedig nem egy pontra, hanem az egész csővonalra kiterjedvén, az egészben hasznavehetetlen lesz, lennénk tehát ott a hol vagyunk.
Ezen általános iszapolási okokon felül még mások is vannak, melyek véletlen torlódást eszközölhetnek.
Tudni való, hogy a csövezés igen kis esés mellett történhetik, Ölenkint nem is esik egy vonal esésnél több és már ekkor ie a csövezésnek 150 ölnyi hosszúságban kell történnie, ily csekély esés mellett tehát bedugulások minduntalan történnek.
Hencz A. ur az ily bedugulásokkal igen könnyen bánik.
Bliktri! gondolja magában : veszek egy szál drótot és mint a pipaszárt kitisztogatom a csövet, vagy összcszegezek husz szál 10 kros léczet és bánok a csővel, mint a hurkatöttővel, kitolom az iszapot, vagy ha ez nem használ, előveszem a klistért, allövetet adok és minden rendén van!
Három dolgot azonban elfeledett Hencz
A. ur.
Először elfeledte, hogy^gsöveiben víznyomás nincsen, bedugulás alkalmával tehát drótjait elfogja szaggatni, a viz még sem tör magának utat, ha 150 öl hosszú távirdadrótot nem összeállott iszapban rángat, biz ott is elszakad, a szakadás pedig nem ott történik, hol az eldugulás van, hanem az eldugulási pont és a huzó erő közép távolainál, vagy ott, hol a drót gyengébb, rozsdásabb, a behelyezett drót pedig fél év alatt különfcöző helyeken külőnbözöleg gyen gül, szakadás esete tehát legtöbb esetben egészen másutt áll be, mint a hol bedugulva van.
Léczeinél elfeledte, hogy az csakis egyenes vonalban volna megkísérelhető ; a 2 alag-csövezés, ha csak a templom, vagy házak alatt nem vezettetik el, törött vonalú leend; mit csinál a hajlásnál Hencz A. ur léczeivel ?
De ha egyenes lesz is a vonal, mit ér vele V
selyem függönyökön, melyek redős hullámokban ereszkedtek alá, az oroszországi téli nap iparkodott keresztül törni, de a vastag szövet minden erőlködést kigúnyolt és mégis az egyetlen óriási ablakkal bíró teremben rózsaszíjü fény ömlött el, mely bizonyos varázst kölcsönzött neki. Amit a legfinomabb fényűzés, a pazar gazdagság csak kitalálhatott, itt egybe volt hámozva: ruganyos szőnyegek, melyekbe a láb belesülyedt; megbecsülhetetlen malachit edények; színaranyból készült koronagyertyatartók és tükrök- De a művészet és irodalom különféle termékei is a legnagyobb fokban voltak képviselve. A festmények, melyek a selyemmel bevont falakon függtek, Raphael me3teri kezére vagy Correggío ecsetére utaltak; a rózsafából művészien 4cifarágott állványon levő könyvek kötésein Montesquieu és Laharpe neve ragyogott.
Az íróasztal előtt, melynek eszközei tömör aranyból voltak, egy bíborbánonynyal bevont és vert aranyból készült császári csimer rel díszített támlányon píros, de előkelő arcza éltes nő ült. Fekete bársony aszályruha ömlött szét rajta. A kis sötétszőke haj, nemes egyszerűséggel fésülve, nem árulta el korát, pedig a hölgy, habár alig mondta volna valaki ötvenesnek, a hatvanadik év felé közelgett. S esen hölgy n. Katalin, Oroszország czárnője.
Az uralkodón ő boszusan jártatá szürke, ragyogó szemei V-azon ember arcaán, ki a nagy-berezeg testőrezredének egyenruháját viselés tiszteletteljesen állt széke mellett. Körülbelül
Ha az iszap egy láb hosszú torlódást támaszt, a 80-ik ölnél tud-e akkora érőt adni a lécznek, vagy akkora szilárdságot az összetartó szegnek, hogy azt még 70 ölre nyomhassa, bizony még lécze is benn marad.
-- hydrophor.
SQmegh, 1876 aprP hóban.
Változékony időjárás, változo^ondolatok!
Mily egyhangú minden e hó elején, ko moly áhítattal tart penitentiát az igaz hivő, tiszta kebellel várván a húsvétét; végre eljön — itt van az örvendetes nap, mely piros tojás és egyébbel kedveskedik kisdedeinknek. El a gyáazszal, le a búval, ránduljunk Emmausba!
Tán minden helyen \ an egy bizonyos te-rüíet, mely húsvéthétfőn meglátogaltatik, élvezendő az üde tavaszi lég élesztő hatását — apraja, örege Sümeghen is a szabad rétre szokott e napon seregelni, zeneszó, séta, szívélyes társalgás füszerzésévej áldozik le a nap. Alig mul nak el az ünnepek, már ismét mással foglalko zunk, mi készülődések történnek ? Hát nem in Hudja, hisz már rég szétküldettek'' a meghivók — közeleg a vízkárpaultak javára rendezendő bál! Na, szépen vagyunk, más városban kell olvasnunk, mit lakunkban kellene fellelnünk! Mit, ön nem kapott meghívót?! ez lehetetlen — sokkal figyelmesebbnek tartom a rendezőséget, hoírysem barátom kimaradt volna a névjegyzékből, tessék a levélhordót interpellálni! ''
Isten önnel, sietnem kell. Láttunk egy más társaságot, hova a véletlen hozott bennünket. Talán ön is bálrendező ? Szabad kérnem e kérdés okát tudni V Na, tudja, azt beszélik, a rendezők is károsultak lesznek t. i. a bál után, mert itt lesz ám meg csak deficzit! nem hallotta a legközelben tartott egerszegi tánezviga-lom eredményét — ott volt ám ráfizetés! Legyen nyugodt tisztelt ur, a vég koronáz mindent. Ily hason s több efélék között érkezett meg april 23 ka, siettünk a terembe, hol már hullámzik fel s alá a kedélyes társaság; itt van fonva a diszkoszoru a vidék és helybeli hölgyekből, Néző, ugy e nem tudod, ég, avagy földön leled-e magad V na, na, térj magadhoz fiatal barátom, inkább telelj meg férfiú kötelmednek, tánczdlj, igyekezd bebizonyítani a régi moridat valóságát „a sümeghi bálban jól lehet mulatni!" Kedvesem ne biztass, ugy is tudod, én — \Jci különben is tánczkedvelő vagyok —-. miként tudnék ma ellenállni, látva e gyöngyöket? Nem is várt ő feleletet, mint villám lejt a sikamlós, talajon.
Mi folytassuk szemlélődésünket — de nem lehetcsak ugy magánosan, mert ismét jú barát ér kezik: ugyan kérlek, mutasd be az itt levő szép nemet V Mind ? — Sajnálom, annyira nem vagyok szerencsés — mindazáltal kedvedért tegyünk kísérletet. Meg fogsz bocsájtani, én az asszonyokon kezdem. Mit, e tánezosnők közt asszonyok is vannak V hiszen ezek mindegyike oly bájos, mint a tavasz virága. E koszorúban látod : Forstérné fczii Cornélia úrnőt Diszely-ből, Dr. Ploez Pálné (Szüts Magda) Budapest, Kuttkay Jánosné (huszár főhadnagynő) Székely né (Vörös Carina) és Szmodis Károlynét, a kisasszonyok közöl: Babos nővérek Duka, Cseszny ák K. Keszthely,Forster Mariska Csány, kerületi képviselőnk Hátczky Kálmán urnák, ki szintén jelen v^an, kellemdús leányai Aranka és Ilka kisasszonyokat Kendek, Nagy Ilona Ostfi Asszony fa, Pataki Mariska Keszthely,Ta-kács nővérek Duka, — a sümeghi kisasszonyok közüi: Takáts Vilma, Takáts Laura, Sladovits Róza, Pintér Lujza és Jobban Irma úrhölgyeket, mind oly virágok édesem, hogy a bálkirálynői czim joggal mindegyiket megilleti, miért
40 éves lehet. A természet ezen férfiú iránt igen mostoha volt s tőle a külső szépséget, mely önkénytelenül lebilincsel ós meghódít, megtagadta. Termete kicsi, arezbőre barna, haja ritka, szemei aprók, orra alig látható s igy kirívó ellentétet képez a méltósággal és fönséggel, mely Katalin egész magatartásában nyilvánul. S ő mégis egykor koronát hordoz fején, mert a császárnő fia és trónutódja ő, Pál czárevics.
— Már mondtam, hogy nem, ismétlé a császárnő hevesen s a kezében levő arany tollal az Íróasztal kőlapjára ütött; nincs kegyelém a nyomorult számára! Még ma haditörvényszéket hivők egybe, a melyen neked, a formalitás okáért, elnökölnöd kell; azonban meg ne kísértsd ; hogy az^ftz ítéletmondásban akadályozd. Hogy fiamnakkérelmét örömmel teljesítem, azt tapasztalhattad Orcgorovits hadnagy első vétkénél, de most akaratom tántoríthatatlan.
— Fölaég, ismeri engedelmességemet, vi-szonzá Pál, de én mégis merészlek Gregorovits mellett szót emelni. Vétke nagy, de ö ifjú és izgatott állapotában követte azt el, továbbá Ő legjobb tisztjeim egyike.
— Oh, e szerencsétlen katona-szenvedély! kiáltá Katalin. Sértheti valaki a védtelen hölgyeket, gyalázhatja a császárnőt, as anyát: — mit aggasztja es a nagyherczeg trónörököst, ha az a valaki jó katona! Oh, Pál, Pál, mi leaz Oroszországból, melyet nagygyá és hatalmassá tettem, melynek lassú vérkeringését meggyorsítottam ? Katonai állam lesz, melyben a bot é*
.1 megnevezésbe bocsájtkozní valóban lehetetlen volna.
Tán még folytattuk volna, de im beáll a szünóra, engedjünk helyet, hogy elmulta után annál vígabban folytatódjék, — folyt is ugy kivilágos kivirradtig, magyar szokás szerint '' csárdással végződvén e valódi szép mulatság, hol nem egy rég nem látott barátunkkal találkoztunk, a többek között .Veszprém" lap szerkesztője Prém József is megjelenvén, szives volt szaporítani a jövedelmet, mely, amint halljuk, 140 frtot enged a károsultak részére juttatni. Bár minden városban igy czáfoltatnék meg a jótékony czélokra rendezni szokott vigalmak előítélete, mint czáfoltatott nálunk Sümeghen, a hol dencitjóslat mellett ily nem megvetendő ösazegecske eredményeztetett. X.
A z&la-egerszegi
kir. törvényszék ^általános ügy forgalmi kimutatása az 1875. évriü.
L
• •
Ügyforgalom.
A polgári, telekkönyvi, büntető és fegyelmi ügyek iktató-könyveibe vezetett beadványok száma: múlt évi hátralék 1063, a folyó évben érkezett 12314, lelt összesen 13377, a folyó évben elintéztetett 10557, a folyó évről hátralékban maradt 2820.
Polgári ügy : mult évi hátralék 79, a folyó évben érkezett 4417, lett összesen 4496, a folyó évben elintéztetett 4247, a folyó évről hátralékban maradt 249.
Telekkönyvi ügy: mult évi hátralék 893, a folyó évben érkezett 6164. lett összesen 7057, a folyó évben elintéztetett 4510, a folyó évről hátralékban maradt 2547.
Büntető ügy: mult évi hátralék 31, a folyó évben érkezett 1720, lett összesen 175.1, a folyó évben elintéztetett 1682, a folyó évről hátralékban maradt 69.
Fegyelmi ügy : mult évi hátralék--
a folyó évben érkezett 13, lett összesen 13, a f»lyó évben elintéztetett 13, a folyó évről hátralékban maradt. — —
Elnökségi ügy: mult évi bátralék — — a folyó évben érkezett 714, lett összesen 714, a folyó évben elintéztetett 712,_a folyó évről hátralékban maradt 2.
II.
A zala egerszegi kir. törvényszék telekköoyvi osztályán ák
értékforgalmi kimutatása 1875-ik érről.
I. Változások a birtokban. 1. Élők között.
a) Szerződések által 799,526 frt 27 kr és 5 drb arany, b) végrehajtás által 7912 frt 90 kr, c) haláleset következtében 198,574 /rt 36 kr. Összesen 1,006,013 frt 53 kr és 5 darab arany.
II. Változások a terheknél. 1. Uj terhek kelet-
kezése következtében.
a) Szerződések bekeblezése által 623234 frt 83 kr és 733 drb arany, b) igazolt előjegyzés által 18623 frt 9 kr, c) végrehajtás .utjáni bekeblezés által 96267 frt 51 kr, d) hagyatéki átszolgál látás álul 1697 frt. Összesen : 739,822 frt 43 kr és 733 drb arany.
2. Terhektóli felszabadítás következtében.
a) dologi jogok megszüntetése által 246.454 frt 51 kr. Egyszerű eljegyzések 197.478 frt 53 kr. A végrehajtási már fenálló kö-
veteléseknéli bekebfezése 1,078 frt 44 kr. Már betáblázott összegek átruházása 23,533 frt 76 kr.
HORVÁTH,
eloők.
a kancsuka uralkodik, melyben a törvényt a kard képviseli, melyben —
— Bocsánat fölség, szakitá félbe a nagyherczeg szelíden ; minden embernek van valami kedvencz eszméje s egészen annak él, ha más örömöket nélkülöznie kell. S tudja Isten, az én életem örömökben nem igen gazdag! A legcse-kelyebb udvaroncz is a nagy czárnő kegyének fényében ragyog, üa pedig, mint száműzött, egyedül jár Gatsínában.
A császárnő arezvonásai fájdalmat tükröztek vissza.
— Te igazságtalan vagy Pál, mondá ; nem magad tetted-e magadat remetévé ? Nem hívta* lak-e az ndvarba? De te mogorva, szeszélyes és különös természetű vagy s «ízért kerülöd a vidám köröket; felhő, vagy verőfényes napon.
— Az ön udvara untat engem! veté közbe
Pál.
— Engedtelek részt venni az államügy ékben, folytatá a császárnő, de te az országos ügyeket toll helyett karddal kezeled sa külpolitikát összezavarod a belsővel. Utaani küldtelek, de a külföld nem vonzott téged. Mindenütt megalázva hitted magadat; szolgai félelemhez szokva, mit én gyűlölök, azt akartad, hogy minden lépten-nyomon aszal találkozzál a midőn várakozásodban csalatkoztál, nem hoztál egyebet hasa, mint gonosa emlékeket és titkos boszuságot.
— S valóban, arra okom volt! kiáltá Pál; de nem, nem akarok igazságtalan lenni: egy
Helyi hírek.
— A nzent-Ferencziek helybeli templomtornyának javítására szerkesztőségi íro dánkban következő adományok folytak be: Lendvay József ortól 5 frt, Maninger József úrtól 2 frt, Buday János úrtól 1 írt és Zsdánszky Iván úrtól 1 frt, összesen 9 frt, mely összeg a* főtisztelendő sárdatőnök urnák kézbesítve lett
— Dr. 8cherz]c\eaeh\} orvosaink egyike, hí hat hónapig a becsi kórházakban az orvos-sebéssi tudományoknak ujabb elveit tanulmá nyozta, ismét körünkbe tért és elkezdte orvosi működését. Lakása az Axenti-iéle házban van.
— Beküldetett. Van a tizenhárom -városnak mindene — csak a mi az adózó pol gárokat boldogítaná — az sajnos — nincsen. Van egy kut is ottan, melyet a városi tanács nagy költséggel ásatott — szárazan és születésétől fogva elroncsolt állapotban van ; most csak azt kérdezzük, vájjon meddig áll ezen kut ilyen primitív helyzetben? Több adózó polgár.
— Knausx BoUliznár ur a kisd.-d nevelő egyesület tevékeny pénztárnoka érdekes ajándékkal gyarapította a főgymn. muzeumot, t. i. a .Nagy-kanizsai védegylet" eredeti pecsétét adta át. E védegylet elnöke a dicső emlékezetű Csányi László volt, kinek életrajzát az .Adatok Zalamegye történetéhez" czimü kí advány Ildik kötetének Il-ik füzete fotria hozni.
— Lapunk kiadója a mai nyomasztó viszonyok mellett is azon törekszik hogy nyomdáját a kor kívánalma szerint berendezze s a t. közönség műigényének pontosan megfelelj u; ujabban egy második gyorssajtót állított fel, s ezzel a nyomdában kilencz különféle gép mülfödik, mi által azon kellemes helyzetben van, hogy a nyomtatványok csinosabban s felette gyorsabban állíthatók elő. Felhívjuk a t. közönség figyelmét e körülményre, különösen a közelgő iskolaév vége felé összetornyosulni .szokott iskolai érdemsorozat és jelentésekféle nyomtatványok gyors előállithatásának eszközlésére.
— A Fiatalsági Tárna* Kör által rendezett második felolvasás is igen sikerült; Hoffmann Mór ur a isthetikai tanulmánya Götbe, Byron és Madách nagy művei fölött mólv érzelmet, s ritka figyelótehstséget árult el, eredménye meglepő s teljes elismerést érdemel. Válogatott és szépszámú közönség volt jelen s a felolvasót zajosan megtapsolta. Ugy tudjuk, hogy Lipp Vilmos pr. tanár s a vasmegvei régészeti egylet nagyérdemű titkára is tart felolvasást a zalamegyei leletek feleltí szemléről, melynek nagy érdeket kölcsönöz a helyi viszony is. Óhajtandó volna, hogy az még ez iskolai évben történnék.
— Három fegyveres csavargó tartózkodik az izsai erdőben;, a szent-Péter földi ha tárban Toplok József gutorföldi lakóst ki is fosztották; május 2-án a főcsendbiztos nagy hajtást rendezett.
— Gyűjtés. Hruska Nándor ur Szécsí-Szigéten a hazai árvízkárosultak részére 23 frt 33 krt gyűjtött.
— Zala-Eger szegen apr. 22 én az „Újváros" utczában tűz ütött ki s csakhsmá. 4 zsuppos ház leégett, a gyorsan ott termett de rék tűzoltók akadályozták meg az elem nagyobb pusztítását.
— Fájó kebellel
veszszük azon hírt, hogy Weber Eduárd, a b.-füredi szeretetház igazgatója s igen tisztelt barátunk a nevezett intézet vezetésétől visszalépend. Benne nemcsak azou intézet, melyet vezetett, szorgalmas, ernve-detlen atyját, hanem az egész ügy — minek a b.-füredi „szeretetház" csiráját képezi — magasztos czélja kivitelére hazánk legnélkülöz-
emlék él lelkemben, mint kedves kép s gyakran, ha az emberek önzésére és kíslelküségére gondolok, ez ismét kibékít azokkal s megszelídít.
— En Pál fiam minden gyengédebb érzelmének örülök, mondá a császárnő szívélyesen ; ugy-e elmondod, hogy mi történt veled V
— Körülbelül tízenhat éve, hogy Párís ban voltam, kezdé a nagyherczeg. Kíváncsi voltam ezen uj Babylon népéletét megismerni 8 e kíváncsiságtól űzetve, egy reggel egyszerű öltönyben és kiséret nélkül elhagytam a szállodát s a néptömeg közé vegyültem. Körülbelül fél óráig kóboroltam, midőn egy csapat munkás egy korcsmából énekelve jött felém. Fölismerhették bennem az idegent 8 elhatározták, hogy belőlem csúfot űznek; körülvettek, személyemet bántalmazták s/>rQ»zország trónörökösével illetlen tréfát üstek.
Katalin nem titkolhatta el mosolyát. ^ — Hisz a népéletet akartad megismerni
— Vérem föllázadt, folytatá Pál; ha kardom lett volna, vért ontok; de botomon kivül nem volt egyéb fegyverem s valóban, nem is rosszul használtam.
— Tehát egészen népszerű verekedés minden udvariasság nélkül, jegyzé meg Katalin.
— De az első ütés, melyet egy durva ficz-kóra mértem, személyem átalános megtámadására adott jelt; a többséf természetesen előnyben volt Védtem magamat; a mennyire tudtam,
lictleu«ibb n*p8zá mosat fogja elvesziteni. — Neki, mint a szegény nevelés úttörőjének hazánkban, tudjuk sok akadálylyal kelle kiiz-iieujití, — s így, ha az alatt lankadtságát kénytelen éreztetni, vegye fájdalmaink közepette vigaszul azon tudatunkat, hogy az élet szinterén miuden kezdő, úttörő hozzá hasonlóan a teher « méltánytalanság alatt megtörött — mondjuk mégis törend mindig. S kívánjuk: továbbra is '' mellőzve hazáját s hazánknak üdvére értéke- ; »11 ve erejét, sokkai kevesebb tövissels annál több halával, elismeréssel fogadtassék és mőköcthes-öék, mint a szegénynevelés terén a V türedi .szerrt.;tházu-bau. (Hozzászólunk még. Szerk.)
— Rőviíl fürek. A .Figyelő'' azer-k.-öztését jul. 1-éo Abafi-Aigner Lajos veszi át.
— Kaboldun 22 ház égett el. — Budapest egyik korházában egy uapszámosnőt ápolnak, neve : báró ürak Francziska. — A III-dik egyetemes tiiuitógyülés 1877-b''''u Erdélyben lesz. — a katonai térképek s hadi tervek elsikkaszt''''.ja báró Krtel 10 évi börtönre ítéltetett. — A sop-* r ali kir. közjegyző Geiszler József német nyel-wn küld szét idézéseket magyarokhoz. Le vele!
— Bosoiában acholera halottakat nem temetik . 1. hanem szabadon rothadni hagyják vagy a vizbe dobják. — Feltűnő, hogy magyar közsé-
számtalan tüzeset pusztít, alattomos gyújtogatás biz ez! — Szigligeti uj színdarabot irt „Perényiné" czimmel. — Antonelli bibor-nok haldoklik. — Az akadémia nagygyűlése jtio. ti—11-én lesz. — A „Vasárnapi Újság* l''erg»T János püspök arczképét hozta. — Peruban a futóhomok alatt egy régi várost fedeztek tel. — A horvát országgyűlés aug. hóban híva-tik össze. — A czár május 11-én Berlinben lesz. - A herczegprimás 31 ezer frtot adományozott györszigeti apáczáknak. — A pannonhalmi ős-munostor templomának restauratiója közel áll a ij rfejezéshez, felszentelésén ö felsége is jelen ie-i/.. — Matkovich Zsigmond hali pusztáján éves korában meghalt. — Veszpréuimegye alispánja Bezerédy Gyula lett. — Moukthár i>.»sa a felkelőket megverte és Niksics várába ért. — Gróf Teleky Domoko» jeles államférfi Kolozsvárott meghalt. — Mari Antoinette diadém»* gr. Zichy Nándorné birtokában van. — Tóth József síremlékének leleplezése a kerepest temetőben szombaton lesz. — Jelenleg 43 enge délvezett magyar színigazgató van.
Vegyes hirek. *
— Dr. Popp J. G. „Anatherin szájvize Azon szerek között, melyek a fogak jó karban tartására czélszerünek bizonyultak, dr. Popp J. bécsi udvari fogorvos .Anatherin szájvize" elsőrangú helyet foglal el.Oppolzer tanár x bécsi klinika rektorának ítélete szerint ezen .Anatherin szájvize" e czélra a legalkalmasabb -zer s mind általa, mind számos más orvos által tog és szájbetegségek ellen gyakran rendeltetett használatra. Nagyon ajánlható dr. Popp J. G. urnák vegytáni fjgpora is, mely naponkinti használat mellett kitűnő eredménynyel alkal-maztatik. Anatherin fogpépe, mely az egészség-uek ártalmassá válható anyagokat nem tartalmaz. egyike a legjobb s e mellett legkényelmesebb fogtisztitő szereknek. Lyukas fogak kitöltésére előnyösen használható a fogplombe, mi által a fog meglazulása és a fogak darabos kihullása raegakadályoztatik. Legmelegebben ajánlhatjuk tehát dr. Popp J. G. cs. k. udv. togorvos ur Anatherin készítményeit a közönségnek és felhívjuk reá az érdeklődők szíves figyelmét. — E szerekből raktárt tart a megyében minden jó hitelű gyógyszertár-, fűszer- és iliajniűkereskedésben.
— Megható eset. Czegléden a mult héton Mauser vasúti gépész ebédnél ült családjával és
több barátjával. A társaság igen víg hangulat* _ ban volt, különösen Hauser, kit izon körülmény, hogy ujabban kedvezőbb anyagi helyzetbe jutott, kissé kicsapongóbb kedvbe hozott. A bor is éreztette izgató hatását s midőn Hauser ese-lédjét újból borért akarta küldeni, szelíd lelkületű, gyengéd, iigyelmetes neje, kivel négy évi házasságuk óta mindig a legnagyobb egyetértésben és megelégedettségben élt, leakarta felhevült férjét beszélni a további borivásról, e szavakat mondván: .Hadd el fiam, úgyis eleget ittatok már, ne hozats több bort." A férj erre felugrott és szó nélkül bement a mellékszobába, honnét revolverrel tért vissza, azt e szóval: „Agyanlőlek" egyenest neje mellének helyezi*-. A társaság rémülve ugrott fel, arezukon a meglepetés és iszonyat kifejezése ült. E pillanatban a revolver elsült és a szegény nő mellén találvn tompa hörgéssel a pamlegra hanyatlott. Utolsó szava ez volt: .Oh kedves férjem, mit tettél?" A férj őrülten kaczagott fel, s később szívszaggató zokogással borult neje hidegülő tetemére, de már késő volt. Hauseil elfogatott, és a vizsgálat ellene megindittatott.
— Eredeti megtérttés. Kolmárban közelebbről egy ügyvéd meghalván, végrendeletében az ottani őrültek házának 100,000 frankot hagyományozott. „E pénzt" — mondja végrendeletében, — olyanoktól nyertem, kik egész életöket pereléssel töltötték, hagyományom tehát nem más, mint igazságos megtérítés.
— Sziklarobbantás. Az egyesült államok függetlensége kinyilatkoztatásának 100-ik év-
. napján, f. évi julins 5-én New-York közelében a kikötő keleti oldalán a bejárást gátló sziklasort egyszerre fogják szétrobbantani. E sziklák csúcsai kiemelkednek a tengerből, a víz alatt azonban folytonos összeköttetésben vannak egymással s kiterjedésűk oly nagy, hogy sértetlenül a száraz főidre helyezve jókora sziklahegységet képeznének. Ssétrobbantásukra a terv már 10 éve elkészült, s az előmunkálatokon már 1869. óta dolgoznak a viz alatt. E munkálatok eddig mintegy háromnegyed millióba kerültek. Huszonnyolcz akna van a sziklatome-gekbe fúrva, melyeknek mindenike 200 íáb hosszú. Az aknákból 30,000 kisebb forrás ágazik szét minden irányban, összesen majdnem tél mértföldnyi hosszúságban. Ez aknákat és lyukakat robbantó szerrel töltik meg és villám-szikrák által fogják felrobbantani; e czélra a vezeték és a telepek már készen állanak. A felrobbantáshoz 40,000 (?) font dynamit (nitro-glicerin) szükséges; azonban még nincs elhatározva, hogy dynamitot, vagy jpedig még hathatósabb robbantószert a közelebbről feltalált „kredock°-ot alkalmazzák-e. A roppant lökés ről. mit a felrobbanás okozni fog, természetesen eddigelé senkinek még csak fogalma sem lehet; ugy arról sem, minő hatást fog a meggyulladás következtében a légkörbe toluló roppant gázmennyiség előidézni.
— Koronaherczeg a törvényszék előtt. Egy hajszálon mult, hogy Humbert olasz trónörököst a vadászat tilalmának áthágása miatt a napokban el nem ítélték, ó fensége ugyanis a monzai királyi parkban két fáczánt lőtt, — ámbár a törvény szeiint azokra már nem lett volna szs-"bad vadásznia, — s azokat Biarsona plébánosának küldte ajándékba. Milánó kapujánál azonban a .fináncz" lefoglalta s az ottani irgalmas barátok kórházának ajándékozta a fáczá-nokat. A rendőrség pedig a berezeg ellen a vadásztörvény illető § ának áthágásaért keresetet indított, és védőjének dr. Baseggio ügyvédnek csak nehezen sikerült bebizonvitnia, hogy az idézett nem alkalmazható parkra t. i. zárt vadászterületre; s a trónörökös ezúttal a puszta ijedtséggel menekült.
de meg kellett volna adqom magamat, ha váratlanul segély nem jő.
— Nemde, a rendőrség ? kérdé Katalin.
— Nem föiség; egy bájos, körülbelül hat ¿vos tiu. ki félelem nélkül tolakodott a vad ficz-kók közé s mintegy védőleg terjeszté ki karjait. „Ne bántsátok, jó emberek — monda tiszta, kérő hangon — házamból láttam, hogy ti kezdtetek a veszekedést; ennyien egy ellen — szégyeljétek magatokat!" Oly meglepő volt a gyermek közbelépése, oly kedves volt arcza és hangja, hogy maffok az ittas segédek is engedtek varázsának. Ott hagytak s én akadálytalanul folytattam utamat. De a düh és szégyen ••1 vakitottak, hogy ifjú védőmhöz nem tudtam »zólni; elsiettem azon helyről — senkinek sem v«lt szabad még c%ak -sejteni sem, hogy - Pál oroszországi nagyherczeg a franczia kézműves-»egédek durva ökleinek majdnem áldozatává ktt. Azon gyermeknek most már férfiúvá kellett nőnie, de a gyermek kedves képe még mindig él lelkemben s némely jótettet, némely kegyelmet az ő nevében gyakorlok.
— Hálát adnék Istennek, ha ehhez ha sonló gyakrabban előfordulna s jellemednek keménységét s merevségét meglágyítaná, mon-dá Katalin sóhajt va; — akkor tieid kevésbbé szenvednének és nekém nem kellene remegnem Orosxországjöyője miatt.
— Föiség — az elfojtott harag ejtorxitá Pál arczá: — enyéimről beszél ? Hát gyerme-
A nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaság
1876. évi apríl havi forgalma.
BEVÉTELEK.
«
<
Pénztár maradvány 1876. márcz.|
31-én........
Pénztár számla 15. Hitelezőnek. Betét számlának
Váltó
Kfttelexvény , <
Klőlegezési ,
BélyegilMék .
Kötvény ¿* vált«'', kamat sz
Bciratáhi díj Ké*«''delmi kamat Kaltség r
Százalék
Házjuredelem „
Kintlevő kamat Házbér hátralék Betét kamat 3% illeték
Arany és franr r Lejegyzési dij r
Vegyes
Betét arany „
Beiét frank Arany kölcsSn kamat Kintlevő arany kfilcson kamat

497
«9<>
ft.
17, «52
kr
93
N. István n vü ¡.»kának behívója kézhesittetett. A kézbesítő kérdé: tud-e írni ? nem felelek, de apám nevét oda todom írni — ki szintén István.
41,»62
59,38223 2.634-
325|-6''35 6,869 76 4j05 '' 107 [29 165 13
787 1778
61
1
88 93
*6: -1 12
H!
1 545! 69o||
113.983 62
keim nem élnek e önnél, öreg anyjoknál, a helyett, hogy szülőiknél Gatsinában lennének?
— Tehát a szellemdus Sándort Gatsinában katonai idomítás alá bocsássam V kérdé Katalin hevesen; tanuja legyek-e annak, hogy a pedánsság mint korlátozza unokám ifjúi örömeit és hajlamait?
— Föiség,én jő atya vagyok.
— Tudom ; te azt hiszed, hogy legjobban tészsz, ha gyermekeidet katonai nevelésben részesíted, de nekem más nézeteim vannak és — hála Istennek, hogy még élek s azokat kivehetőm és hogy Oroszország uralkodónője vagyok Gregorovits hadnagyod kivánata ellenére, a kinek számára fiam kegyelmet kérni merészel.
— Folség. —
A czflrnő fölemelkedett;'' közép nagyságú termete Kiegyenesedett.
Szót se, Pál czárevics, ha nem akarod bebnf^i azon godolatot kelteni, hogy fiam egy nyomorult bűnös óhajait jónak tartja s tán elő-
* segíti.
A kandalló fölött levő malachit óra csengő hangon ütött tizenkettőt; az eslő ütésnél a szolgálattevő komornok fölemelé a fejedelmi szoba aranynyal hímzett bársony kárpitját.
— La font Alexis jelenti magft ő fölsége álul legkegyelmesebben engedély esett udvarlásra. •
Századának egy nője sem tudott ugy uralkodni arczkifejezésén, mint II. Katalin, Oross-
KIADÁSOK : 15 Adós Pénztár számi.
Betét Kzámla Váltó
KCtelervény ,,
Betét kamat ,, Költség
Kötvény és váltó kantat bt
Adományozási .,
HázjCvedclem számla
Tiszti fizetés „
Előlegezési „
Botor „
Betét kamat 3";o ilMék F
Arauy betét m
Arany betét kamat n
Arany kölcsön „ Százalék
Osztalék „
Franc betét ,
Arany és franc „ _
70 2()Ü
15
275!
63,345 31 43.304 07 8lo[— 2,017 S0 128 01 898,21
ll a 25 365 -1000 —
:Uj96
7 ¡21
18|75 960 —
113,03530
Pénzkészlet 1876 april .^)-án Összes lort''alum.
i>
275 »0
1090
69ti 1380
18,601 25 263,273 10
Piti>irszelet€k.
— A keleti kérdés megoldva. — Sei-kul-Izlama, a papok legfőbbje, a Mekkába <">sszegyfllt búcsúsok előtt egy szép jóslatot tett. A jóslat szerint a török sznltán 10 év mnlva egész Európának ura lesz. Székhelye Róma leeod, a gyaurok (hitetlenek, keresztyének) kipusztulnak mind. Egyszóval a világon nem les/, más nemzet, miut a török s más vallás, mint a mozlim.
— Iszonyú szerencsétlenség ért egy 6»> éves némettsszonyt tegnap előtt a vasútra vezető uton. Bumótszelenczéje veszett el. A becsületes megtalálónak két édes csók lesz a jutalma.
Ez is tudta a tizparancsot.
X. ur gyónt. Töredelmességében a ti/parancs ötödike elleni vétkesnek monilá magát; s midőn kérdezték, kit ölt meg? elképpedve feleié: senkit, azt gondoltam — hogy az mást dictáL
Mari angyalnak arczképre volt szüksége. Elment a fényképiróboz, s ekképen szólt: „Fényképész ur, kérem, vegyen le engem ülőhelyzetben, amint egy regényt olvasok ; hanem, kérem, a regény imádságos könyv legyen ám, mert az anyám, nem tUri. hogy regényt olvassak !"
ország.
— A : Miért nincs házasélet a mennyországban ?
— B Azért, mert a házaséletben sincs menny-
Bizonyo« ur megtrétálni akará az őt vivő fiatal fuvarost, ki lusta lovát keményen ostorozá s igy szólt hozzá: ugy-» L. ez a ló lehet annyi idős, mint maga ? I)e olyan is van, mint teens ur, feleié ez egykedvűen.
Két jó ismerős egy hegyre meutek fel s az ott levő kőkeresztnél megállva olvasák a föliratot. Egy vidéki pórnő arra menve megáll, s csudálkozva inondá: ejnye, nem hiába nézik az urak, hiszen : derék egy emeletisek.
ország császárnője. Mintegy varázsütésre eltűntek a felhők homlokáról; a haragosan villogó szemek szelídek lőnek s ajkain kegyteljes mosoly játszadozott
— Lafont hsdnagy jöhet.
Mély bókok közt vonult vissza a trónörökös ; a küszöbön találkozott Alexissel. Ez hódolatteljesen tisztelgett jövendő császára előtt, de Pál boszusan tekintett rá; azon rósz hangulat visszatükrözése volt ec, mely az előbb leirt jelenet után bensejét eltölté.
Az ifjú hadnagy mögött legördült a kárpit; Lafont Alexis egyedül volt századának legünnepeltebb, leghatalmasabb asszonyával.
Szelíd és jóságos volt irányában Katalin, mint tia iránt s az ifjú föltárta előtte szivét csalárdság és titkolódzás nélkül. Miután a császárnő nég egyszer elmondatta vele a tegnapi vita folyamát, el kellett beszélnie ifjú éveit. Katalin megtudta ugyanazt, mit Orlovits berezegnek elbeszélt s érzelmeitől elragadtatva, oly merész rolt, hogy elmondá az egyeduralkodónő előtt a
Svőre vonatkozó reményeit^ fölfódöste benső kjlamát, melylyel a gaada^ a hatalmas férfiú leánya iránt viseltetik • Katalin mosolyogva kallgatá.
Subow hercsegnek bejelen te tése as ifjú ember beszélgetésének véget vetett; nem csekély volt ijedelme, midőn észrevette, hogy a korlátokat, melyek 6t, mint legkisebb alattva-
Szerkeszto! flzenet.
1978. ;$ütét felleg . . .* nem közölhető.
1979. S. Vár-Palota. Az intézkedés a kiadóhivatal teendője levén, a levelet átadtam.
1980. T. Budapest. Magánlevelet irtára.
1981. I. Balaton-Füred. Köszönettel veUem.
1982. M. 8. Bécs. Igen.
1983. X. Nevetséges volna ezt a komolyságot feltálalni.
1984. P. „Szerelmes rózsámhoz" vezesse az oltárhoz s ne verseljen hozzá.
1985. „Haragszom" mi is önre. Vészfelleg .. . jaj, félünk a többitől, ha már ez it vészszel teli.
1986. K. Csáktornya. Önök az árvíztől, mi hasonló vizenyősségtól félünk.
1987. V. Pattogatott Kukoricza" ültesseu ön
előbb.
1988. „Várni, várni..." jó lesz várni.
Ertók és valtéfalyam május 2.
metaliques 65.40; 59/e nem*, kölcaon 70.— : ls60-kiálladalmi kölcsön 109.75; bank-részv. 8.74— ; hitelintézeti réazvények 142.10; I/ondou 119.35; magyar földtehermentéai kötvény 7ti.— ; temesvári földtehermentési kötvény 75.— ; erdélyi fóldtehermentési kötvény 75.—; horvát-slavon földtehermentéai kötvény 83.— ; ezüst 102.40; ca. kir. arany 5.50— ; Napoleond''or 940—.
Vasúti menetrend.
Érvényes deczember 1-től 1875. A kanizsai időtmutató óra szerint, indul KanizHÁról
(Kanizsai vaspályán as órák pontosau a helyi időt
mutatják.) Vonat hova:
szám Ora Perc. Idő
205 Eszék, Mohács,Dcmbovár s Fiaméba 4 30 reggel
215 „ „ „ 2 22 délut. 2l2 Buda-Pestre........ 4 50 reggel
202 ...........I 58 délnt.
204 „ ..........II 22 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Bé.-s-lljhely felé )5 - reggel
301 . ......... 11 40 estve
315 Soprouyba ........ 3 30 délut.
203 Triesztbe és Pragerliofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 4 42 reggel
201 Triesztbe és Prágorhofon keresztül
Qrácz és Bécsbe ......2 39 délut.
Brkesik Kauixsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovárs Fiúméból 1 33 délut. 20« „ „ „ 11 3 estve
203 Buda-Pestről........4 reggel
201 „ .........1 57 délut.
211 „ .........9 36 estve
314 Bécsből (Szombatin Bécs-Ujhely)fel6l 10 1» estve
302 „ „ , 3 57 reggel
316 Sopronyból ........11 45 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
felől ..........4 4 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........113 délut.
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof felől 1» 52 estv«.
Marburgba csatlakozás Villach és Francesfestbe
« Ft ancesfestből.
Felelős szerkesztő : Bátarf Laj€8.
lót, az uralkodónőtől elválasztják, átlépte, de a szívélyes búcsúvétel ismét megnyugtatá.
Az ajtóban megjelent Subow herczeg.
— Épen most hagyta el Pál nagyherczeg császári ő fölsége Pétervárt és Gatsinába tért fíBsza, jelenté; — a czárevicsnek nem méltóztatott a haditörvényszék elnökségét elfogadni, mely Gregorovits hadnagy fölött lesz ítéletet mondandó.
— Pál boszankodik, jegyzé meg a czárnő fájdalmasan ; pedig azt hiszem, hogy nekem, anyjának, fejedelemnőjének több okom volna arra. J- De félre e fájdalmas gondolatokkal, tevé hozzá kezét homlokán v.égig húzva; adjunk helyet kellemesebb érzelmeknek herczeg. Ifjú lovagunkat meg kell jutalmazni. Ma este a magán lakban ünnepély lesz; meghívjuk rá Lafont Alexis hadnagyot; hadd lássa az egész udvar, hogy II. Katalin a császári méltóság védőjét mennyire méltatja és jutalmazza. Ma estére, hadnagy 1 Almodozsék addig titkos rémé nyének megvalósításáról.
Alexis a császárnő lábaihoz borult s meg-csókolá kesét, azután gyorsan távozott, félve, hogy ily sok boldogság ily rövid idő alatt fölülmúlná erejét.
(Folytatása köv.)

■a
2. Javított Uia<lil».
Legközelebb jelest meg a kíret, aafi __ ■ében egyetlen konyruek masodtk, tetemesei jaritott és béritttt kUiksa:
„ÖNSEGÉLY"
esimmai. a o«tns«ré»x«k mind«n nMtnkn hü é*
ifc«Kbixható Uoicssdó,
Dr, ERNSZT L b»iwni kuaü
Kim könr* okatMt 4« Mffiu**« aynjt miod*sokn*k kik ifiabb ko^akbui titko* bont r^y mért*kt«l«u kicM-poD^Mt &stek e» onnrk köv«tk<-stéb«a betege«
gyöngeségben
vagy »«eldűlt idrirXrfben »xenvedoek. annak kö-
zel beállásától fen verettetnek.
Ások is. kik id&stilt bujakórban, bórbsjokb««. b«-Jskoroe kfios»e») brn. hug) rsiaxBk Dlraben «seuved-nek. vagy kiknek ie»te tulsá^ő« higsnvsdsgok álul gyöo-rittetatt. teljes kigyóífyalást tslálsndnsk
Nevelők, lalkéssek éa átsJÁbsn »«borbarátok, kik s fistslság jsrát ssivQkon hordja*., jol teasik hs ex«n könyv tsrtslmávsl mojfijmerkednek.
F.san htraa könyr, mely nagyobb v tagossá« kedreért boaextani ábrákkal raa allátra, »indrn k«»y»ker»sks-desben kapható, de pósta utján nálam ia magrsndaltet-| b«tik. Ára t frt.
Dr. Erisst L, tasoBaeiri orra.
Feetg», k ¿t»ai-ate«a *4-ik »«á 8. Javított kladA«.
WVWWWWWW
-------
Az orvos-gyógyszerészi ügynökségnek
Budapest, IX. Nyul-utcza, 25. Birmingham
kék és violaszín másoló tentája.
1 meszely es üveggel, azaz !/, kilo 50 kr.
V2 / - - V. - 30 „
7» r - » % '' 15 '' Ve ri » A 6 - ,s "
Nettó suly 1 kilogramm 1 írt, - üveg külön.
Ismételadóknak 20% jutalék. Megjegyzendő, hogy ezen tentáknak nem szabad idegen tentákkal vegyülniük, valamint egy más tentából iroít toll szinte ezen tentákhoz nem használható. (86 —
>rvos-, sebésztudor, szülész és szemész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós sikrr biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az öufertózésnek minden következményit, úgymint
magömléseket,
az lugerlékeny gyengeséget, az oudófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hugycsófolyásokat (mégoly idülteket is), a uem-zórészek bujakóros fekélyeit éa másodrendű bujakárt minden alakjaiban és elesutítá-s libán ;
3) hugycsőszüküléseket:
4) friss «a idült nyáktolyásokat nőknél, az úgynevezett fehér folyást és az onnan eredő
MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
G) a hugyhólag betegségeit és mindennemű vizelési
nehézségeket Rendel naponként: déieiúU 10 órától 1 ig. délután 3 órától 5-ig éa eatve 7 órától H ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó-uteza 2-ik szám a. kigyó- és városh&z-utcza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek
megküldetnek. (45—21
412.
az.
(89-n
Árlejtési hirdetmény.
A pozsony-varaadi államuton levő tr>Lb rendbeli hidak kijavitá.s
2—7 •
a 31-5—-xakasxon szükséfjes kerckvetok felszállítja a t»agym«''-ltósá^i,
ö
közmunka éa közlt-kedési iniuuterium f. é april lió 2G-áu kelt 5148 siámu magas rendeletivel 3541 frt 94 krryi üsszeggel engedélyrztetett.
Ezen munka biztosítana tekiuteU-brtl alólirt hivatal irodájában fu lj6 1876. évi májún hó 15-én reggeli 10 órakor Írásbeli ajánlatok elf.. gadisával páronnlt nyilváno* szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a v«l lalkozni szándékozók azzai hivatnak meg, hogy az árlejtéaheui ré«it\>. véa esetére magukat a fentkitett öaazeg . "/„-vei mitrt báu.itpénzzel ellá, sák. mely vállalkoráa esetében 10°/Ö biztosítékra lesz kiegészítendő.
Az írásbeli ajánlatok f. évi május hó 15-én reggeli 10 óráig f0 gadutnak el. ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pon tosan kiteendő ; továbbá számmal és szóval kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy a költségvetést betekintette a hogy a különleges fel. tételek tartalmát ismeri, ezeket elfogadja.
Az ajánlatokból a vállalati fisszeg 10°|o-je készpénzben, vagy m*. gyár állampapírokban csatolandó.
A költségvetés különleges feltételek alólirt hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Egerszegen, 1876. évi május hó 1-én.
A m. kir. mérnöki hivatal.
i
Az egyedüli üzlet Bécsben,
mely a kedvezőtlen viszonyokkal számot vetve, áruinál egy toráhhi 3U0l0-nji árengedményt léptetni életbe indokolva látja Bettelheim II. én tárna bécHÍ
china-ezüst gyári raktára
Grabei, 28. vis á vis Sothens Wechselstube (Handelsbank )
G kávéskanál előbb ft 3 50. most 1.30'' 1 czukor-szel. elóbb ft 12 — , mostfi.80
6 evőkanál r ft. 8.50. , 2 60 1 vajas köcsög „ ft 5.—, „ 1.60
G asztali kés , ft.8.50, , S.GOl l thea-sztlró B '' ft —.80. „—20
fi . - villa . ft.8.50. . 2 60! 1 pár gyertyát. . ft 9.—, „2 80
1 levesmerő-k. „ ft. 5.—, „ 2 20 1 czukorcsipó „ ft 2.50. . —.90
l tejmeró-kanáU ft. 3.50. „ 1 40 1 eczet • olajtártó 4 frttól 7 ft 50 krig.
Különösen figyelemre méltó
i
6 kés ) A huszonnégy darab ösz-.G rsemege kés ) 18 darab díszes G villa ) azevéve díszes tokban 24 >» ca.-megi-vílla ) tokban 18 frt be-G evókan.) frt helyett csak 8 frt 6 csemege-kanál) lyett csak 8 frt. 6 kávésk ) 25 kr
i Legújabb pasta ar&ny. ezüst és chiua-ezüst tisztítására, darabja 25 kr,
6 darab 1 frt 20 kr.
Pompás táfezák. kátéskannák. theakannák, theáskészlet, asztal-szerelt gyertyatartók, ezukorhiutók. tojástartók, fogpiszkáló-tartók. asz-talkenaők, csatok stb Vidékre utánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen. Kívánatra részletes árjegyzék küldetik. (88—2)
LÜ S
o u~ ■ fe- £ «
- _o
K ^ bC^) M
ac V
S S -
K e* O B C o
" UD
■2, -6 — « b * Ui
s-i ^
oEíJ H = -r = - cn
" I
<o ÉÉ
m
O <Ui
<
m js = -
— — K >» i at 9
ixH
E m
9 2
SS
C-N K
: ^ »-K s.
C/ »
u **
_ M E -
to -
©
C3> a>
JS *
— tc >
C c -a
_ 2.
S"= « ~
Ű e i. » Sf =3 « «
o -«8 w CB
s. ;45J
! E a
. — a>
■ L- _
1
11
Budapesten, Sip-utcza 16. szám alatt.
agy&gcsó-raktárt tart és elvállal
központl-viz-, gőz- és légfűtések,
gáz- és vízvezetékek, szivattyúk, closet ek stb. felállítását.
(«5—4)
3000 kötetből álló magyar-német
köl csőnkönyvtárát
ajánlja
(1871-7)
Wajdiís József
könyvkereskedése Nagy-Kanizsán.
Olvasási dij havonként esak 50 kr.


Fehér Miklós
TÓTH SÁNDOR
RAKTÁR saját készitményü RAK.TÁR asztalos és bútor gyári raktár rugaDy°s
kárpitos SZOMBATHELYRŐL. Nyaljak, bútorokban, , __matráczok.
Cl —10^ BB^B
hajtott^- éspjAQ.Y-KANIZSÁN 1 ^ *
székekben, vasut-uteza, a Yárosházban. tartókban.
angol, franczia és amerikai gépgyárosok vezérügynöke ajánlja
R. Hornsby és fiai legújabb szabadalmazott
fűkaszáló gépeit,
(Paragont)
mely 1870-ben az angol királyi gazdasági egyesületnél Tauntonban a nagy és 7 évre i r á-ny adó kaszáló-versenyen 58 versenytársai közt, 7 napi próba után, nemcsak az elsó, de a második és harmadik dijat nyerte el s egyszersmind a legkönnyebb, legjobb anyagú és legnagyobb munkaképességű gépnek ismertetett. Hasonló minőségben ezen kivül az angermündei nagy versenyen — Poroszországban — az elsó dijjal koronáztatott.
Ezeken kivül Magyarországban az óvári gazdasági acade mi ának géppróba osztálya is, ugymiut a nyitramegyei gazdasági egyesület ezt az utólagos próba alkalmával a legtökéletesebb kaszáló-gépnek ismerte el.
Ajánlja továbbá
a legjobb amerikai szénagyüjtőt. (¡Sulky Rake.)
_ Ezen gépnek szélessége 8 láb, 9 hüv. kerekei 4 láb, 6 hüv. magasak és ama könnyű és korhadt-lanságáról hirneves amerikai „HíckOry-diÓfábQlM van készítve, miáltal felette csekély vonerőt igényel.
A gép 25 szabadmozgással biró fogakkal van ellátva. Minden egyes fog fe]só vége felé egy csigarugó működik, mely minden erósebb lökést, vagy ütközést meggátol s miután fogai egy második rugó által, mi más gyűjtőknél nincsen, feljebb, vagy-'' lejebb állíthatók, bármily területen képes a gyűjtést végezni, — ez magában véve is oly tulajdonság, melylyel más gyűjtő nem bir.
A legközelebb Nagy-Atádon tartott verseny kisérlet. alkalmával könnyűsége és tevékenysége által, miután egy gyenge ló és 1 fiu által naponként 20 holdat képes gyűjteni, a legelső díjban és a legnagyobb kitüntetésben részesült. Uj-Angliában pedig eddig a legtöbb és legnagyobb arany éremmel dijaztatott. (84-4)
Wajditg József kiadó-, lap-és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomasa. Nagy-Kanixsán.
Keller Igtiácz
íMaKy-Kanlzaéin. __
»(22-8)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl. gyek, óh gyermekek azámára való topárnak, tárát a legjobb niinősógüekct a lehető jutányos áron.
Ug}szinte tigyelmóbe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonasága 1. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel ós külföldi bór-böl elfogadok ós készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vá8áro|takat kijavításra elfogadom.
Emptiofy''it Bein reich assortir.ei» Lager aller (Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-StiÜetten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und AuilttnderLeder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
NAG1 -KANIZSA, 1876. május 7-én.
Tizenötödik évfolyam.
X''s*

EJiflzttail ar
'' f
á fr: \
i -tt*«» ere fél ¿rr- . . . V , negyea érre - . V,Qy tzatn JO kr.
mrdete«f>i
K h*»áho* petit»<.r''r.*r. 7, RíHiodacor 6 ■ minden :o?ábbi aorért 5 kr
NV1I.TTKRHKN
»orn: «int 10 krv! »ft.
:etveu fei Kincstári illeték minden *<»gye» hirdetóaért küir.n i $U kr. fizetendő.
l
KÖZLÖNY
A la

lap izeilemi réuét i illetó közlpménypk a azerkeaxtóhez, Takarékpénztári épület földszint, — anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve totexencők:
N''AGY-KANIZSA Wlasslotbáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatár-«alttól íogadtatuak el.
előbb:
I KÖ
o i\r
Kéziratok viasza nem küldetnek.
c
,mí
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nafly-kanizsai kereskedelmi s iparbank'' , a .nagy kanizsai takarékpénztár« a .zalamegyei általános tanítótestület*, a .ZaJa-SomoQy« gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
üetenkini kelszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
A szomszéd Vasmogye május 0 és 7 ón kegyeletes emlékünnepet tart, melyben nemcsak a szomszéd megyék, de az egész ország egész büszkeséggel osztozik.
Berzsenyi Dániel, a lánglelkü költő születésnapjának 10«) éves fordulóját Szombathelyen május 6-án és Egyházas-lletyén május 7-én ünneplik.
Ha valaha, most van ily lelkesítő, kegyeletes ténykedésre szükségünk, hogy a honfi aggodalmát, csüggedő reményét, nagy férfiaink magasztos pályájokon elmerengve, önérzetes megnyugvást, büszkeséget találva, enyhíteni igyekezhessünk.
Amely nép annyira elfásuít, hogy nem ind lelkesülni a szép és magasztosért, me y-nek kebléből kihalt a nagyjai iránt való kegyelet szent érzelme, annak nincsen joga a jövőhöz, azt a jövő századok nemzeteinek Mirából már előre kitörölték.
De a hol az érdem, hol a honti-erénv elismerésre, követőkre talál, hol a hazaszeretet vesztalángja a nagyok példája által élesztve magánosan fellobog, az a nemzet »''•leterós tölgy, mely hivatva van, hogy hosz-*zas századokon át éljen és virágozzék.
Vasmegye közönsége által Berzsenyi Dániel születés napjának százados évfordulóján megtartatni rendelt ünnepély részletéinél* sorozata :
I.
187G. május íi-án d. e. 10 órakor Szombathelyen, mint a megye székhelyén, a megyeház nagy termében :
1) Elnöki megnyitó beszéd, Szabó Imre megyés püspöktől.
2) Hymnus. fcnckli a szombathelyi dalkar.
3) „Berzsenyi Dániel emlékezete.*4 Alkalmi költemény. Irta és előadja Kheu (i yula.
1) Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel fölött Fábry Pál főgymn. tanártól.
•">) „A magyarokhoz" Berzsenyitől. Szavalja Balogh Gyula.
G) Szózat, fcnekli a szombathelyi dalkar.
7) Elnöki zárszó.
II.
Május 7-én d. e. 11 órakor folytatólag E.-IIetyén, mint a költő születéshelyén:
1) Megnyitó beszúd a költő sxülotós házába illesztett emléktábla leleplezésével. Königmayer Károly kanonoktól.
2) Hymnus.
I*) Az emléktábla és a költő arczké pének kemenesalljai hölgyek által eszköz-lendó megkoszorúzásával. Alkalmi beszéd Berzsenyi Dániel felett Nagy Károly evang. lelkész által.
4) „Búcsúzás Kemenes-Alijától* Berzsenyitől. Szavalja Hrabovszkv István.
">) Szózat.
9t>2. »».ím. Xagy-Kanízsaváros polgármesterétől.
l''ál)ázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa városa által fentartott fógyiunasiumban a rajztanári állomás üresedésbe jö?én, ezen állomásnak betöltésére pályázat nyittatik.
A rajztanári állomással évi 800 frt fizetés és 200 frt lakbér átalány élvezete van összekötve.
Pályázni kivánók tartoznak életkorukat, a magyar tannyelvbeni tökéletes jártasságukat és rajztanári képesítésüket kimutatni.
A szabályszerűen felszerelt kérvények alólirotthoz legkésőbben folyó év junius hava elsejéig nyújtandók be, megjegyeztetvén, hogy a megválasztott rajztanár a fögvmna-siumi rajztanitáson kivül a városi felső leányiskola két osztályában is köteles leend a rajztanitást végezni és a jövő tanévben egy évig ideiglenes minőségben működni, mert végleges megerősítése csak egy évi sikeres működéstől tétetik függővé.
Nagy-Kanizsán, 187 6, évi april 2í)-én.
RKLU3 JÓZSEF,
polgármester.
—---T- —
Szöllészeti és borászati előadások
a v.-Lonizsdi m/lcir. állani fegyházban.
Előadó: Tersáliezky József tiszti megyei já-rátorvos ur.
Második előadás.
A) A szóllőmüvelésról.
2. A földnek megmunkálása módjáról.
Mondva lett a múltkori előadás alkalmával, hogy a földnek lorgatása minő jó hatással van a tókék életrevalósága, termő képessége biztosítására, mondanom szükséges folytatva, mennyire szükséges a földnek táptehetséget foly-
tonosan megtartani és a tőkék élete, termő képességéhez helyesen arány oaitani, tehát olyankép művelni, hogy a földben a táperő sem kevés, senrpedig felesleges ne legyen.
Az embernek nem elegendő a jól vetett ágy. ahoz, hogy test és lélek összhangzó működésben tartathassanak, helyes táplálkozás is szükséges, kell ehez jó is, elegendő is, mert a kevés és rósz tápauyag épen oly hátrányos hatással van az életre, mint a túlságosan jó és felesleges, egyedül a helyesen arányosított táplálkozás az. mely illetékesnek mondható az élet biztosítására. így vagyunk a szőllőtőkékkel is, nem elegendő azok élete, termő képességűk biztosítására egyedül a földet megforgatni, kapál-gatni, hanem tápszerekkel is kell ahoz járulni, hogy azon tápanyagok pótolva legyenek, melyeket a tőkék évekről évekre felemésztenek, mert mikép hogy az étel a legmélyebb tálból is kifogy elvégre, ha folytatva kanalaztatík, azonkép a löld is elveszti tápláló képességét, ha az folytonosan igénybe vétetik és miként az ember, ha neki után nem tálalnak, hogy folytatva ehessék. elsoványul, elvész, azonkép a tőkék is elsatnyulnak, elvesznek, ha utótápot nem kapnak.
Az ember eledelek által táplálkozik, a szőllőtőkéknek trágyára van szüksége. Trágya, tápképes tárgy mindazon állati-, növény- és ásvány alkatrész, mely vizet; szén-, salitrom-, porhadék- és kénsavat-; porhadék kivonatot; szén-, salitrom-, porhadék- és kénsavas sókat; kénezeU-, azénezett-, villanyozott viztárgyat tartalmaz. Ezek arányos egysége, vegyüléke az, mi életrevalóságot, jó termő képességet képes adni a szőllőnövénynek. Ily álladékokkal bir a vér ; az ember ürülék ; az istálló trágya ; a növény korhadék ; a márga ; azoltatlan mész és a vegytold (compost) stb.
A ki ily tárgyakkal nem rendelkezik,annak iparkodnia kell azok beszerzésére, mert, ha ilyekkel nem látja el földjét, érzékenyen fogja tapasztalni a szőllőmüvelés körüli veszteségét. Tapasztalás tanított arra, hogy a földet éveken át időközönkint trágyázni kell és pedig minél tömörebb., hidegebb, annál gyakrabban és bővebben. A megerőltetett termés mód, minő a
TÁRCZA. -
Pásztortűz mellett.
A.- íj királynője csendesen leszállott S egész c.nllagtábor jött a/, épre legott; A tájék már árva, zajtalan és néma. Nincs, ki víg danával neki eltet adna.
A távol homályban, a rétek közepén Pislog o.sak egy kis tíir. lankadva és gyengén. Föl-fül kap a légbe, majd ismét alá y''< X Csillagként világol a barna tájjjí ú:
A tiiz mellett pásztor üldögél hallgatva. Búsan néz előre. majd pedij: a holdba. Kis makra pipáját a tűzbe meríti S gondolat-menetét tovább-tovább íiir.i.
A tova röpült nap. majd szép kis kedvese Hájos mosolyával tUnik fel »-lőtt,*: Majd a távolból jövő bús barangsr-óra Figyelmez szótlanul, figyelmez hallgatva.
hús merengéséből néha ébreszti fel Ftry-egy mély kolompszó, mely a szép tájon k«-l ; Körülnéz s ha látja, hogy minden rendbi-n van, l''ira csak a tűzbe néz nagy szomorít.;n.
KI."veszi végre kicsi furulyáját. Hangja siralmasan lejt a szép rónán -"it ; Sz''iV.''.f, lelkét ebbe, sípjába helyzi •*!. Nagy bánatát belé fújja keservivei
*IIOS<7.rvf>I.GYI.
bok hallatszának le a terembe, ainrlv ragyogó, csillogó emberekkel volt telve. Itt a nagy tükrük visszatükrözök a hölgyek drága uszályait, a ragyogó gyémántokat; ott a ''egyezők suho-gáaa hallatszott; amott a gyertya fényiben az aranynyal hímzett egyenruhák ragyogtak. Ez egy udvari estély volt a magán lakban, a fény lő palotában, a czárnó kedvencz tartózkodási helyén. Minden fény, minden császári pompa azt jelzé, hogy e hely inkább társas örömökre van alkotva, mint a szigorú csánzári méltóság gyakorlására, a minőt a téli palota hatalmas csarnokai es termei tüntetnek fol. Itt & legritkább külföldi növények illatoznak: itt a szökőkutakból illatos víz csörgedez s magok az emberek is vidámabbaknak és szívélyesebbeknek látszanak itt, mint a téli palota márvány termeiben.
Lafont Alex is az uj, sohasem sejtett benyomásoktól elvakittatva, egy fülkében állt s engedé a tarka tömeget maga előtt elvnoulni. Senkisem gondolt vele. Legtöbben bámulva néztek az egyszerű hadnagyra az ország nagyjai közt. Csak Orlovits herczeg intézett hozzá néhány barátságos szót. — F«-.odora a csáazár-nőuél időzött.
Vállát gyengéd kéz érinté. - Nemde, ön Lafont hadnagy Vkérdérgy
csengő hang.
~ r7
Május tizenhatodika.
— Történeti regény. — Irta H i r H r h f e l d He r w á w Fordította t Pá/*ai (Folytatás.)
V.
A nagy zenekarzatról a legvigabb dara-
Alexis fölocsudott merengéséből. Előtte magas, valóban eszményi szépségű fiatal ember állt. Szivjősággal párosult férfias öntudat sugárzott ki ábrándos szemeiből s finom, nemes arcz-vonásaiból. Sándor nagyherczeg, Pál fia és Katalin unokája volt.
— Igen, császári fölség.
— Hallottam kalandját Gregorovitscsal, mondá & nagyherczeg nyájasan; de különben
[ a jó eredményről is értesültem. < >n kötelességhü katona és élete gáncs nélküli. A mai est önt 1 gyors léptekkel fogja előre vinni szerencséjének pályáján ; fölséges öreg anyám önnek javátakarja. Ha jó barátra lesz valamikor szüksége, emlékezzék Sándor nagy herczegre. Örülök, sőt megtiszteltetésnek tartom, ha jó tiszteknek bzolgálhatok.
— Köszönöm, császári fölség, viszonzá Alexis mélyen meghajtva; s ha szabad kegyelemért esedeznem, engedje meg, hogy megmutathassam Oroszország elleneinek, mint vágyom határtalan tiszteletemet és kimondhatatlan hálámat az orosz császári ház iránt leróni.
— Ki tudja V nemsokára megtörténhetik ez, mondá Sándor mosolyogva, miközben megfordult s a főterem ajtajához ment, a melyen dobokkal és trombitával előre jelentve, a császárnő jött kíséretével. Földig boruló udvaron-ezok előtt haladt el Katalin. Subow, a leskitüntetettebb. rendjelekkel és gyémántokkal di-szitve. az uralkodónő mellett jött. Katalin vi dám és ifjú színben volt; fehér, arany nyal hímzett bársony ruhája a földet söpré, kék selyem udvari köpenyét pedig, melyet környezetéhez alkalmazkodva, mindig le szokott vetni, az apród vitte. Mindenkit üdvözölt s itt ott egy egy kegy teljes szót mondott; de Lafont, habár tetszéssel nézte az uralkodónői, semmi kitüntetésben sem részesült. Nem is óhajtá ezt, mert Katalin kíséretében észrevette Orlovits Feodorát s az ifjú leányka szemei a boldogság egész világát sugárzik feléje.
Óra óra után mull a vele sonkisem törődött ; a császárnő egy szóval sem hivatá. a kis terembe, melyben megbízottjai voltak. i_,zek pedig : Branicka és Potocky grófnők, Na-
riskin Leo gróf, ki az udvarnál a bohócz szerepével volt folruházva s mint egy vándorló százaló kalmár, különféle apróságokkal telt táskával birt; mely apróságokat a császárnőnek nagy áron eladott. Ott volt továbbá Cobenzl gróf, az osztrák követ is. Ezen utóbbi különösen oly szerencsétlen volt, hogy majdnem minden nagyobb fényes ünnepély után, melyeket palotájában rendezett, az osztrákoknak a Buonaparte vezérlete alatt hadakozó francziáktól való leverettetésöket hallá, mit a császárnő fölhasználva, öt azzal élczelte ki, hogy legszebb ünnepélyeit mindig azon napon tartja a követ, melyen a franczia csapatok Bécsbe bevonulnak.
Enni hivattak. A mi Ínycsiklandozó csak előallitható, azt Katalin császárnő éttermében
7 n
föllehetett találni. O maga kis választott társasággal egy emelvényen étkezett, honnan az egész termet beláthatta.
A czárnő szokatlanul vidámnak látszott, különösen pedig Feodora herczegnővel tréfált, kinek arcza az uralkodónő szavainál boldogságtól sugárzott.
Most fölemelkedett a czárnő. Egyenesen állt a fölséges alak s gyémántok fényétől ra-gyo|foit. A teremben mély csend uralkodott.
— Hogy hadseregem tisztjei az országhoz és^ császár nőjökhöz hi vek, kezdé, ezt nem egy-Bzer tapasztaltam; 8 mégis örömömre szolgál, ha alkalom nyilik annak lovagias tettét megjutalmazni, a ki a császárnő egyenruháját viselve, az uralkodónő becsületéért kész vérét ontani 8 nevét e gyalázattól megóvni. Lafont Alexis hadnagy, ki érdemei által épugy kitüntette nagát, mint nemes érzelmei által, lépjen elő.
Az ifjú tiszt vonakodva kelt föl. Tudta, hogy minden szem reá van függesztve, de ő nem
szálvesszőzés, évenkintí trágyázást kíván, átlagosan legtanácsosabb minden negyedik évben trágjázni. Hogy mennyi trágyát kiván egy-egy tőke élete, termő képessége folytonos fenntartására, azt a \rágyanemek természete határozza, mivel pedig azok egymástól igen eltérő természettől ajdonsággal birnak, előadó ur jónak, szükségesnek látta azok némelyikét tüzetesen jelezni és hallgatóinak figyelmébe ajánlani. Úgymond;
,A vér, mely minden vágószéken könnyen megszerezhető, éven át nagy összegben össze-'' gyűjthető, rendkívüli táperővel bir, de csak ugy, ha 2íX> annyi mennyiségű földdel, vagy viszel elvegyítve hetek után alkalmaztatik Ily vegvülékből 156 kilogramm (300 font) egy holdra teljesen elegendő* melyből egy-egy tőkére körülbelül egy mázsára való esik. Nyers minőségben méreg a növényre."
„Az ember ürülék épen oly nagy hatással van, minővel a vér, azért is, hogy jó sikerrel lehessen alkalmazni, 200 annyi mennyiségű földdel kell elvegyiteni, éven át porrá korhasz-tani. Ebből egy holdra 1680— 2240 kilogramm (30—40 mázsa) szükséges. Nyers minőségben méreg a növényre. Ily trágyát gyüjthetni minden háznál, elegendő annak összegyűjtésére petroleumhordókat kéznél tartani. Egyik fenekén négyszögletes ajtós lyukat kell vésni, illetékes helyére tenni és egy, a lyukba vezető nagyobbszerü fa, vas, vagy bádog tölcsérrel ellátni, megtelvén, ajtaját be kell zárni, elvinni, helyébe mSikat tenni, kiüríteni, kimosatni és vissza vinni. A ki az emberürüléket ilyenkép összegyűjti, elkészíti, szt a trágya szükség soha sem fogja zavarba hozni. Meglepő jó hatásáról mindenkit biztobithatok. Gráczban az emberürülékkel üzletet csinálnak, ugy kezeltetik az bérlők által, mint a kéménysöprés. A haszon ott kettős, mert azon kívül. hogy nagy bért fizetnek a vá rosnak, a közönség bőven rendelkezik trágyával. Válog és por minőségben árultatik, zsákokban messze földre is hoidják."
„Az istálló trágya még át nem esett az erjedésen, többet árt a tőkének, mint használ, elmájásodva, porrá korhasztva nagyon jó hatással bir, legyen az ló, marha, vagy birka trágya, az különbséget nem tesz, legszelídebb ezek közül a szarvasmarha trágya, a másik kettő na gyon hevítő, azért is hideg fekvésű hegyben, hideg talajban hasznos a ló, a juh trágya, meleg, hevesben pedig a szarvasmarháé. Ezek bár melyikéből is egy holdra 120 mázsa szükséges.* „A növény korhadék növényfélékből elől; állitható, mely czélra mindent, mi növény név alatt kéz alá kerül, alacsony gödörben halomra kell hordani és fold hozzákeverésével korha-dásba hozni.. Ide lehet számítani a. hegyi, ordoi, kerti és mezei növény hulladékokat, nyesedé-keket, sarabolványokat, legkivált a szőllővenyi-gét és a burgundirépát. A szőllőben több helyen gyalog tuskókat kell felállítani, hogy ezeken a szőllővesszőket apró darabokra lehessen szeker-czézni és szüret után a szőllősorrendek közt el* szórni, vagy mérsékelt vastag kévékbe kell kö tözni és a sorrendek közt ásott gödrökbe bele temetni. Utolsó trágyázás mód által csökkenik ugyan első évben a termés mennyisége a gyökerek megszaggatása folytán,ezentúl azonban 10 '' évre is kiterjed jó hatása. Elégetve hamuja is nagyon jó trágya és épen azért, mert a hamu nagyon előnyös a trágyázásra, gondolni kell annak mindenképeni gyűjtögetésére. Égetni kell a galyjakat,párolás után, hsmuházakban, oly gyárakban, melyekben fával dolgoznak ^nagyon
nézett másra, mint a császárnő kegy teljes arczára 8 Katalin mögött levő Feodorára.
De mily különös: — e pillanatban, midőn a város előkelői előtt állt, Katalin arczán gyengéd vonaglást vett észre, a ki kezét szivéhez kapta, mintha fájdalmat akarna elnyomni.
— Lafont Alexís, fcezdé újra kis szünet után, azonban hangja egy kissé remegett, te karddal kezedben megboszultad az Oroszország uralkodónőjé ellen szórt rágalmakat. Midőn téged kitüntetésben részesítünk, reméljük, hogy egész tiszti testületünk iránt tiszteletet tanusi-tunk. Nagy czélt tűztél ki magadnak; megkísértjük,. téged a siker útjára vezérelni és kinevezünk —
Katalin elnémult Arcza, mely, mig beszélj vérpiros volt, halálsápadt lőn. Subow berezeg hozzá ugrott:
— Az Istenért, fölséged roszul van!
Katalin karjára támaszkodott, mi közben
mély sóhaj tört ki kebléből.
— Semmi baj sincs herczeg, mondá nagy nehezen egy kis lázroham a Nariskin tréfái fölötti nevetéstől. Vezessen szobámba; hölgyeim kísérjenek; ne engedjék msgokat megzavartatni, tán még visszatérek. -
S a mintegy megnémultan előtte álló Alexishez fordulva, hevesen mondá:
— Holnap — forduljon Subowhoz kinevezését — *
< Belső görcs fogá el — elhallgatott és Subow karjára támaszkodva, elhagyá a termet.
Mintegy komor felhő vonult az uralko-dónő roszulléte a fényes teremben összegyűltek fölé. Katalin parancsa következtében még együtt maradtak, de hasztslan remélték s — bizonyára mindenkinél jobban Feodora és Alexis
sok hamut lehet összegyűjteni. A fahamu nagyon pusztítja a földi férgeket, (mint a kőszén hamu), porhanyuvá, kövérré teszi a földet, kü* lönösen hat a gyümölcstermésre és kérdés, nein volna-e czélszerü az annyira aggodalmat szerző Bzóllótetü (Phylloxers) irtására is előnyös fa-bőszén) hamuval trágyázni ? A burgundirépa szinte nsgyon meglepő trágyaképes növény, életet, fejlődést, termő képességet, a fürtnek ízt képes adni, mely a szőllő zúghelyein is termelhető. Egy burgundirépa egy tőkének elegendő, mélyet egyszerűen a kikapált tőke mellé szokás vetni, hogy azt ne érintse. "
,A márga tömöríti a nagyon porhanyu, homok földet, feloldozza a földben létező állati tárgyakat, mert mésztartalmú, de táplál is. Egy holdra 20—50 szekér flegendő és ennyi 10—14 évig folytatva jó hatással vsn.4^
„Az oltatlan mtta felbontja az élet műven testeket, előteremti a hafesnos vegyálladékokat. Hatalmas szer a földnek mcszesitésére, azért is, hol édesebb, szeszesebb borra kívánunk sztrt tenni, hasznos a földet mészporral meghinteni,'' legkivált ezzel készíteni a vegytrágyát. Mészárusoknál olcsón vásárolhatni a tuóízhulUdékot.*
,A vegyfold, vagyis a conipost trágya olyan keverék, mely állati, növény és ásvány trágyaképes tárgyak öbszekorhasztásából készül. Egy gödörben halomra rakunk venyigét, sara-bolványt, gyomot, gyepszint, tóiszapot, utcza, udvar söpredékét, hamut, vért, istálló, árnyékszék trágyát, oltatlan meszet, vizzel megöntnz-getjük, éven át legalább egjszer keresztül for gátjuk s midőn porrá korhadt, a «zőllóföidre hordjuk. Ilyenből 2240— 3920 kilogramm (40 — 70 mázsa) elegendő egy holdra, mely 12U mázsa istálló trágyával azonos.*
„Trágyázni legjobb szüret után, vagy kora tavaszkor ; két tőke közt kik; páljuk a földet gyökéren felül és e gödörbe vetjük .a trágyát. Felszint trágyázni gyorsabban lehet ugyan, de azért nem czélszerü. mert inkább szaporítja a gyomot, mint táplálja a tőkéket, mas részről azért, minthogy a tőke mély trágyázást szeret és követel."
„Átlagosan két tőkének hat összmaroknyi istálló-, vagy egy medencze por, compost trágya adandó. A trágya elszórásával arra kell legkivált vigyázni, hogy a trágya soha ne érintkrz zék közvetlen a gyökerekkel.*
„A trágya, legkivált, ha még nem ment áí erjedésen, igen hamar megtámadja s gyökér«-ket, telemészti azok hajszálait és elveszi a tőke életét, penészt, fenét, rothadást éleszt, azon ki vül az éretlen trágyát a férgek is szorgalmat«» san felkeresik, melyek előbb-utóbb megtámad
ják a tőltókot.-
JUHÁSZ PÉTER,
fegyházi tanító.
A Cziglenieze szabályozása.
(Válaszul Hencz A. három közleményére.) — ilarmidik * utolsó közlemény — A hydrophorral kifecskendezi. Hogy iszaplerakódás lesz, azt Hencz A. ur is beismeri, fel kell tehát tennie, hogy amint torlódás áll be, a torlódás előtt és utána is lesz iszap.
Ha viznyomást idéz elő a csőben és ez elég erős, a torlódás előtti lerakodmányt is feloldván, viszi odább és a torlódást »zilárdabbá teszi; tegyük fel, hogy a torlódás a 70-ik ölnél 1—2 láb hosszú, a hydrophor vize azt a 70 öl
— a császárnő megjelenését^ Értesültek, hogy jobban van, de nyugalomra Van szüksége s legbensőbb szobáiba vonult vissza. Ez jel volt az eloszlásra. Rövid idő alatt a fényes termek kiüresedtek. Eltűnt minden fény, kialudtak a gyertyák, kialudt a gyémántok fénye, elnémult a nevetés és fecsegés, mely kevéssel előbb a termet betölté — íme, ez a földi dolgok múlandóságának képe, a halál csendje.
A halálé! — Itt repül ó, a komor, az áb rándozó angyal, az éj szárnyain, ki előtt még a császári palotának sincs biztonsága; leszáll a földre, le a márványból és aranyból készült épületre; elvonul a pánczélos őrök előtt; mit használ az ő villogó f egy verők e láthatatlan kényszer ellen ? Atlebeg a termeken, melyek mindazzal meg vannak töltve, mit az emberi ész kigondolhat; át az alvó apródokon, át az álmos komornák előtt, be minden terembe, a vasajtókon és a bársony kárpitokon keresztül hatva, tovább, mindig tovább lebeg; és most fölemeli a vörös bársony függönyt, mely egy mennyezetes ágyat körül foly. Egy női alak selyemben és csipkékben atlasz vánkosokon nyugszik. Egy csókot nyom homlokára — s szárnyai lassan suhognak — lassan — mert a császárnő alszik. . . .
Fölviradt; 1796. november 4-ike van.
Midőn Katalin császárnő fekhelyét elhagyta, nem panaszkodott roszullétéről; $ubow herczeget reggeli látogatásra hivatta, de őt már néhány perez után elhagyta, hogy zavartalanul dolgozzék. Tizenegy óra Jféíé a császárnő ko-mornokja, Konstántinovits Zakariás, minden parancs nélkül szokta behozni csokoládéját. Ma is teJjesitni akarta kötelmét, de Katalin nem volt szobájában. Sokáig várakozott. Végre, mi-
alatt 1/a libát erősiti, a torlódás azonban minél tovább tolatik, annál többet nyer ellenállási képessége, lehet mondani, számtani arányban növekedni fog, mert az iszap tömött, ruganyos, ''.}—10 öl távolság után nem talál akkora géperőt hydrophorban, meiy a szolgálatot meg tehesse.
Ily tehetetlenségek mellett is azonban a Cziglenicze vize öntözésre fog használtatni.
Mikor eső van, akkor öntözni nem kell, ha eső nincs, akkor a Cziglenicze vizssine is apad és nincs mit leeregetni, szárazságban szö-kőkutra türelmes Czigleniczénk nem alkalmas, vize normális niveau n felül nem levén, ha kifúrja is a várost, sem tűzoltásra, sem öntözésre nagyreményű csapjait megnyithatni nem fogja.
A Cziglenicze oly átfúrás általi levezetése, mely embererőre. azaz 3—4 láb átmérőjű nyílással — nem tisztitható, sikerre nem vezet, oly átfúrás pedig többe kerül, mint az egész Cziglenicze környéke ér. ily kiadást pedig senki nem tehet, legfőkép pedig minden vizműtani elvvel ellenkező ejcperimentatíókra.
Hogy a kutépitést Hencz A. ur a szabá lyozással szemben elitéli, szt igeu természetesnek találom, de nem is az volta kérdés, hogy a szabályozás helyett kut épittessék-e V
A szabályozás javasolt módja, mint rosz vettetett el, és a kutépités, mint függőben ma radt kérdés rendeltetett el, nem azon okból, hogy a Cziglenicze vize helyeit más viz nyerés-sék, mert hisz a Cziglenicze vize megmarad, sőt miután le nem csapoltatik, nagyobb ineny-nyiségben álland tűzvédelemre, mintha lecsapoltatnék, vagy tán Hencz A. ur azt hiszi, hogy ha a Czigleniczéből öntözési czélokra 3—400 köbláb vizet naponkint elvesz, több vize marad tűzoltásra, mintha a vizet meghagyja?
A ¿Cziglenicze szomszédain tehát csakis oly kép lehet segíteni, ha a feles víznek oda-folyása gátoltatik meg. miután a rohamos viz növekvés ellen sikeres eseközt nyújtani nem lehet, az elvezetés pedig oly módon lehetséges, ha a „Saa"-tól árok huzatik a temető hidig és igy a felső mező vizeinek a Czigleniczébe ömlése elhárittatik, ezen csatorna által zápor esetén 2 lábbal kisebb viz lesz és nem fog kiönteni a szomszédos telkek és udvarokba, mégis lesz elég viz tűzoltási czélokra és nem lesz szükséges hasznavehetlen átfúrásokra több ezer forintot iszapba dobálni, magasra szökellő ugrókutat képzelni, hová a viz a mély Czigleniczéből fogna a templom melletti partra szökelleni, csak ugy magamagától, az ily vizerö törvények »»wrint utóbb »< Cziglenicze vize még az Eotvos-térí tervezett sétányra fog özönleni, mer* ott hzebb kilátása nyílik erre, lesz iszapos Czigle-niczénkböl valami világhírű „Geíser" forrás!
HYDROPHOR. Helyi lilrek.
— l)eák Ferenc* síremlékének tervrajzára a magyar országgyűlés által kiküldött országos bizottság az általános pályázatot kihirdette, költség 100,000 frtnál több nem lehet, a pályaműnek f. évi szept. l-ig benyújtandók. Első jutalom 2500, Il ik lfiOO, Ill-ík "lÜOO franc aranyban.
— tíymen Vidékünk egyik bájos hölgyét, (iodina Angyalka kisasszonyt Nagy-Sághi Sághy liéla ur nőül vette. Kollay Ida kisasz-
dón legkisebb zajt sem hallott, egy oldalajtót félig kinyitott, de ijedten sikoltva visszatánto rodott.
Halványan és mereven feküdt a czárnó hálószobájából a ruhatárba vezető folyosón.
Kiáltására a közelben levő szolgák és ud-varonezok oda siettek; fölemelték acsászárnót, orvosért küldtek, mert Katalin szive még dobogott. Az esetet, a mennyire lehetett eltitkolták, de a legnagyobb cseudben futárt küldötiek (iats''nába, hogy a trónörököst anyja halálos veszedelméről értesítsék. De a szó megérinté nyelvűket 8 a hirt megsúgták a szélnek, mely a házak és utczák fölött elvivé s a hol kettő találkozott, ott a császárnő haláláról folyt a beszéd 8 a jövőre gondolván, homlokuk elsötétült.
Az élet azonban még nem aludt ki Katalinból ; az odasietett nagyherczeg még élve találta, habár már nem volt öntudatnál. Az.tgész császári család ágyánál állt, de ő senkit sem ismert meg. Egy hang sem repült ki görcsösen bezárult ajkain, mig tíz órakor egy heves kiáltás tört ki azokon, kiáltás, mely az egész pa lotában hallható volt. Nagy Katalin halálkiáltása fiát, a czárevicsot Oroszország egyeduralkodójává tette.
Neje, gyermekei voltak az elsők, kik az uj uralkodónak térdre hullva hódoltak. Föl-emelé, átkarolta éa biztositá őket császári és atyai kegyéről. A palotában jelenlevő hivatal nokok, ministerek és tisztek követték a császári család példáját; a tanács hűséget esküdött a czárnak.
A hatalmas Pétervárban nem tört ki a forradalom. Az uj uralkodó épen nem látszott veszélyesnek ; és mégis Pál nem nyugodott addig, mig a hozzátartozó csapatok tíauinából be
szonyt pedig Kottoriban Bally N. ministeri fogalmazó május 17-én vezeti oltárhoz.
— A kiegyezés megtörtént a magyar és osztrák kormány közt. A bank érczalapjának quóta szerinti megfelelő része Budapestre szállíttatik.
— A fögymn. ifjúság hang verseny <• mult szerdán fényesen sikerült, az esős idő da czára in nagyszámú kötönseg jelent meg. Eli« mérés illeti Berecz Imre ének- és zenetanár urat kitűnő szorgalma- és jóindulatu igyekezeteért: az élvezetes estre büszke lehet a főgymnasMim, hogy ifjai ily nemesen buzognak a szépművészet ért, mely a komoly tudomány mellett is megfér A Vilik osztály értékes karmesteri titeaybottal lepte meg buzgó tanárukat, mely mahagóni fából van, két végén ezüstözött; felül egy ezüst lant, melyen ez olvasható : Emlékezzél meg rólunk, alatta: Emlék ül hőn szereteti tanáruuk Berecz Imrének. Fogójánál pedig: Május 3. 187Ü. VII. oszt. A ti-zta jövedeiein 185 frt.
— Török Gáspár, a bécsi állatorvos! intézetnél végzett állatorvos Nagy-Kanizsán letelepedvén, gyakorlatát megkezdé. Lakása Rátz Antal orvos ur Batthyány utczai házában van. A jeles és szakavatott tudományu állatorvos urat ajánljuk az illetők figyelmébe ; örvendünk, hogy intelligentiák egy kitűnő képzettségű tag gal gyarapodott.
— A fögytnnasiumi ifjúság által május 3-dikán rendezett hangverseny összes jöve delme 310 frt, kiadás i 25 frt, tiszta jövedelem a főgymnasiumi zenekar javára 1*5 frt. — Fölüífizettek: Semetke tiszttartó ur Kis-Koraá-roinból 4 frt, Lovák Ede ur 3 frt, Vágner Ká-ro.y ur 1 frt. Berzay Elek ur 4 frt, Wajdits József ur 1 frt, N. N. 1 frt, Löwinger Ignácz ur 2 frt, Kovács János szbiró ur 2 frt, Simon Gábor ur 1 frt, Eisinger Henrik ur 2 frt, Eben-spanger ur 2 frt, Ollop Irure ur 1 frt. A tisztelt felültizetőknek, nevezetesen jpedíg t. Kováts János szolgabíró urnák, ki a hangversenvre saját zongoráját volt szives használatul áten gedni, ezennel legmélyebb köszönetét nyílvá nitja a fögymn. igazgatóság.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai főgymnaeiumnál, 1876. évi april hóban. Közép légnyomás: 745-10millimeter; legnagyobb légnyomás : 752 8 mm. 5-én reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás: 739''G mm. ?2 én délután 2 órakor. — Közép hőmérséklet: 12G2°C; legmagasabb hőmérséklet: 26 4°C 22 -en délután 2 órakor: legalacsonyabb hőmér séklet: 1°C 14-én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás: 7*68 mm. — A levegő közép ned vensége százalékokban : 71 - J"/0; legcsekélvebb nedvesség: 32% 10-én este 9 órakor. - Közép felhőzet (0-tól 10-ig számítva): 54. Egészen derült ég (0 val jelölt) észleltetett 10-szer, teljesen borult (10-zel jelölt) 23-szor. — Közép szélerősség (0-tól 10-ig számítva): 2-ü. — észlelet közül jegyeztetett összes-ín *2 szél és pedig: északi 14, északkeleti 15, keleti :>. délkeleti 8, déli 20, délnyugátí 12, nyugati K. északnyugati 0; szélcsend pedig 8-szor.*— A légköri csapadék (eső, hó, dara, köd) havi ösz * szege: 108 1 mm. — Eső esett 13 napon, hava
1 napon, dara esett 1 napon, köd volt 1 napon. Villámlás és dörgés volt 4 napon, villogás 1 napon. 9-én reggelre erős dér volt. A hónap 1-én délután két ízben volt égiháború; ugyanaz nap reggel 71/, órakor szép szivárvány, este későn nagy holdudvar. 13 án egész nap" erős és hideg
nem jöttek s a szolgálatot a palotában és sze mélye körül át nem vették.
A czárnó halálozási napjának délutánján egy ifjú tiszt szomorúan lecsüggesztett fővel halad az utczákon keresztül. Lafont Alexis ez. Kimondhatatlan keserűség fogá el lelkét. Hara gudott az emberekre, a soisra, mely őt a leg vérmesebb remények magaslatáról a legkese rübb csalódások ösvényébe sodorta.
— Ily busán, hadnagy ? hangzék háta mögött; de valóban, önnek van oka, mindnvájan oka vagyunk.
(Folytatása köv.)
Röppentyűk.
i-
Mult és jeles.
Ne bigyiétek, hogy más volt hajdanán, Hogy akkor jobbak lettek volna tán ; Hisz ott állt jóságok virága:
— Csak tessék emlékezni rája — Ar. akasztófa, — elég szégyen ! — Minden, de minden faló végen. Akasztófák most nincsenek;
De kérdem is: ma már min«>k. Mikor nagy részben úgyis oly Akasztófák az emberek ?! _ —
II.
Laatsd, ha vas.
Lantod, ha volna is, Tedd félre szépen .-Nem ballgat rá ma már Még a veréb sem. — Lejárt a költészet kora ; Vásárt nyitott sziv, lelek, ész,
S az nj világ nagysága kész.....
Igy dal helyett, mi volna más Divat, mint szélsőség zaja: Éles kaczaj, vagy jajgAtás !.....
HAJGATÓ SÁNDOR.
Ó8zakkeleti szél dühöngött, a rá következő regeire mindent hó bontottan havazás 14-én délelőtt is hosszabb ideig tartott, később esősre fordult. 24-éii este 5 perczczel 9 óra után hirtelen vihar támadt délről, mely erős dorg ;s- és villámlással s rövid záporral északnyugatnak húzódva, félóráig tartott. — E hónap lefolyása átalában elég rendes, tavaszias volt, gyakori ••sók- és szelekkel: 20-tól 24 ikéig bezárólag rendkívül meleg idő járt; legmelegebb nap volt 22 ike, leghidegebb 14-ike. A növényzet gyorsan és dúsan fejlődött. F.
— (iyászhir. Özvegy Laky Józsefné született Hettyey Ludovika saját és gyermekei .»zvegy Darás Albertné született Laky Júlia, iir. Laky Kristóf királyi ügyész, Laky Károly m. kir. honvédszázados. Laky János hites ügy-
Laky Amália férjezettig esznák Sándorné; — Továbbá Iléttyey Károly földbirtokos és iir-j-; született Oszterhueber Klára saját és gyermekeik Hettyey Kndre ügyvédjelelt cs Hettyey L:ij«»s nevében mélyen szomorodott szívvel jelentik forrón szeretett atyjuk, illetőleg nagy-aty juk és ipának : tekintetes makkoshettyei Hettyey Jáuos urnák f. ÍSJG. évi május 2-án • sti H órakor, 1*1 éves korában, végelgyengülés következtében beállott gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei f. 1870. évi május 4-én d. u. 4 órakor tétettek az ukki sírkertben örök-nyugalomra. Az engesztelő szent-miseáldozat jM-dig f. 1*76 évi május 5-én reggeli 1U órakor mutattatott be a Mindenhatónak az ukki szentegyházban. likkon, május 2-án 1H70. Áldás és béke lebegjen hamvai fölött!
— Sümegben f. évi april hó 2o áu az országos vizkárosultak javára tartott táncz-vigalom tiszta jövedetme 16h frt. A 2 frt belépti dijon íelülfizettek : t. Uhernel Olivér 18 frt, Takáts Ek-kné ü frt, Hátzky Kálmán (képviselő) f> frt, Szilly Dozső 5 írt, Skublits Mihály ó frt, Takács Zsigmond 3 frt, Székely Emil 3 frt, Bellaagh Aladár 2 frt, Babos Károly 1 frt, Bogyai János 1 Irt, N. X. 1 frt, Nunkovits Sándor 1 frt. — Adakozás által hozzá járultak: t. Barcza Cristóf 20 frt, Hetyey Károly 10 frt, < »szterhuber Lajos f) frt, Bessenyey Ernő íj frt, Bessenyey (íyörgy ő írt, Chernél család 4 frt, Dorner Kajetán 4 frt. (iyömörei Vincze 2 frt, Kitner József 2 frt, Bayer Audrás 2 irt, Csigó Mari 2 frt, Kováts Sándor 2 frt, Mayer Ferencz 2 frt. — Mojzer József vendéglős a tánezter-inet dijnélkül engedte át.— Midőn szerencsénk vau kijelenthetni, hogy a fönti összeg a wPesti Nap) ó" t. szerkesztőségéhez a nméltgu magy. kir. belügyi ininisteriumhoz leendő áttétel végett beküldetett: fogadják egyszersmind e nemes ezélt támogató felültizetók és adakozók
n
ezen nyilvános nyugtázás mellett a rendezőség mély köszönetét. Sümegh, lb7G. május hó 2-án. A rendezőség nevében : Brucker Alajos, bálbizottsági péuztárnok.
— Dr. Falk Miksa a keszthelyi kerület orsz. képviselője, mint a főváros pénzügyi és gazd. bizottság tagja, e minőségében lemondott állásáról.
— A szegedi országos ipar-, termény-és állatkiállitás f. évi aug. hóban megtartatik; bejelentések juu. 30-ig fogadtatnak el, a tárgyak beküldése pedig aug. 10 ig eszközlendők.
— A muraközi tanító-kör közgyűlé-
sét f. é. május 9-én Perlakon tartandja, melyre a t. tag urak és a t. tan ügy barátok ezennel tisztelettel meghivatnak. Csáktornyán, 1876. május 1. Jeney Gusztáv, elnök.
— Zalabérbol veszszük a tudósítást, hogy E. őrmester M. kisasszonyt, kivel szerelmi viszonyban volt, mtgmérgezni akarta, azonban a hölgy szülei észrevevén, a férfi ijedtségében maga magát mérgezte meg, de a gyors segély visszaadta az életnek. Mi mindenre nem kép<« az a szerelem !
— A magyarországi árvízkárosultak javára rendezendő müipari és történelmi em Jékkiállitás előreláthatólag f. é. május hó 8-ka körül fogván megnyílni, a kiállításra szánt tárgyak még folyton beküldhetők. Igen hosszura nyúlna sora a máris beérkezett rendkivül szép és érdekes régiségeknek, ha azokat egyenként akarnók elszámlálni; itt csak. röviden legyen megemlítve, hogy a liákóczy és Apaffy-féle történelmi emlékek olyan mennyiségben vannak együtt, mint még eddig tán soha sem voltak; ezenkívül már beküldetett a hires l^ehel kürtje is, egy háznagyaink közöl a már korábban ein-litetteken kivül a beszterczebányai és a szepesi püspökök egész tárházát hozták a szebbnélszebb régi egyházi készleteknek. Köszönettel emlékszik meg végre a bizottság Klassohn pesti vésnök azon szép tettéről is, hogy a bizottság pecsétjét a jótékony czélra való tekintettel fele áron készített«.
— Öngyilkosság. Cséplő János eszte regnyei lakós, mintegy 08 éves fóldmives, ki már tobb év óta tüdőmell görcsben szenvedett, folyó évi april hó 28-án d. u. 1 óra Hájban saját lakásán levő éléses kamarában öngyilkosságból maga magát agyonlőtte, a helyszínén teljesített vizsgálat kiderítette, hogy ezen öngyilkosságot egy duplacsövű vadászfegyverrel vitte végre és mivel a fegyver balcsöve meg sem volt töltve és a lövés a jobbcsőből követtetett el, még pedig golyóra töltötten, kétséget sem szenved, hogy a szerencsétlen önmaga töltötte meg és lőtte magát agyon.
— Rövid hirek. A fővárosi nemzeti színházban jun. 19-től aug. 17 ig szünet lesz.
— A kaposvári hangverseny 425 frt G krt jövedelmezett. — Az andocsi zárdafőnök szobáját kirabolták. — KacskoviesSándor orsz. képviselő neje meghalt. — Tóth József jeles színész síremlékén saját akarata folytán ez áll: .Nézzetek ide, az álmot játszom !u —A török államtisztvisí-lók nagy része 15 hó óta nem kapják fizetésöket.— Mexicóban lázadás tört ki. — A prágai indóháznál két mágnás pofozkodott. — Maria Henriette belga királyné Alcsuthon van. — Roder Alajos apátkauonokot szélhűdés érte. — l''opo-vics hirlapiró Zágrábban elfogatott és Horvátországból kiutasittatott. — Kolozsmonosloron 9 ház égett el. — Temesvár határában másod-izben jelentek meg a golubácsi legyek. — A lugosi gyógyszerész meggyuladt gyógyszer következtében meghalt. — Zágrábba 45,940 egyén menekült a felkelés kitörése óta. — Ba-lázsovieh Mór fővárosi alügyész agyonlőtte magát. — Moltke és Bazaine véletlenül Kómából Nápolyig egy waggonban ültek, nem szóltak egymáshoz. (Kibeszélték magukat Metznél.)
— Az .Ellenőr" a védegyletek felállítását ajánlja az osztrák zsarolók ellen. — A „Hargita"
erdélyi őserdők april közepe óta égnek. — . Fábry honvédezredes meghalt. — A belügy- | minister szerdán délután ad kihallgatást. — Egy pancsovai tanár zsidóhitre tért — szép özvegyasszony kedveért. — A delegatio május lőre Bpestre hivatik össze - Ar aradvidéki tanító egyesület „Szeretethara.* alapit. — Bodzában egy tündöklő meteor hullott le. — A kelentoldi Erzsébet királyné-sósfúrdő megnyittatott. — Simonyi és Perczel ministerek lemondását hírlik. — Bálás Sándor .Kétszáz év múlva*1 czimü bohózatot irt.
Irodalom.
— „Adatok Zalamegye Történeté-hez" czimű folyóirat I. kötetének. IV-ik füzete megjelent. Tartalma: Fejér György, életrajz, szül. Keszthelyen. — Zalavármegye kis tükre, Koboz Istvántól. — Zala-Somogy megyék országgyűlési követei, fő- és alispánai a legrégibb időktől a XVIII. század végéig Tubuly Victor-tól. — Az alsó-lyndvai Bánffy-nemzetség naplójegyzetei. — Az alsó-lendvai vár mellékerődei a török hódítás korában, Kőváry Bélától. — A »Századok- áprilisi füzetéből. Szerkeszti s kiadja Bátorfi Lajos. Ara 0 füzetnek 3 frt, 12 füzetnek 0 frt.
— Megjelent és szerkesztőségünkhöz is beküldeiett: Stern Albert, Természetrajz, népiskolák számára, harmadik javított és bővített kiadás, ára 30 kr. Kiadja Lövy Adolf könyvárus Sátoralj a-Uj helyen. — Ezen a gyermekek felfogásához mért kérdés és feleletekkel ellátott könyvecskét mint használhatót ajánljuk az illetők figyelmébe. Kapható minden hazai könyvkereskedésében.
Vanise Károly B -Gyula. Holt Giam»sa Olaszország. Weillena K. (irácz Virovarz Miklós Eszék Basel M. l''ettaa. Lakit* Ferenrz Schlanigg. Präger J. Kőszeg. Stück Ferencz Bpest. Spitzer A. Bpest.
Paplrszelet.
— Roppant pimaszság. Az „Über Land und Meer" czidei 4-ik számában felel a bajai eaai-nónak. hogy (magyar) levelét nem tudják kitalálni, hogy miféle nyelven lehet az irva, azért kérik a t. casinút, hogy irjon németül, angolul, trancziául, spanyolul, olaszul, oroszul, portugallul, dánul, spanyolul, héberül, szanszkrittal, japánul, vagy akár cseremiszül is. mind e nyelveket ismeri. (!) Pedig hát ennek az .Über Land und Meer^-nek 9000 magyar előfizetője van
LottohuznM.
Bécs, apr. 29-én: 17, 35, 47, 00, 46.
Érték és váltófoiyara május 5.
5*/, metaliques 05.80: Ó"/„ nem«, kölcsön 09.50: 1860-ki álladalmi kölcsön 110.—; bank-réezv. 8.69— : hitelintézeti részvéuyek 138.10 ; London 120.10; magyar földtehermenléai kötvény 70.50 ; temesvári földtehermentési kötvény 75.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 74.50; horvát-slavon földtehermentési kötvény 83.50; ezüst 103.— ; cs. kir. arany 5.70— ; Napoleond''or 956—.
Május 7-től május 13-lfl 1876.
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. április 26-t 61— május 2-ig.
— .Arany Koronáh oz" ezimzett szállodába Dr. KrPmsier Bécs. Strobel J. Prága. Löwy Albert Bécs. Koscnberg H. Bécs. Kollárv Mátyás Kecskenn''-t. Herczeg Arthur Kaposvár Wrsel N. és neje Varasd. Vörös György Székesfejérvár Srug- r Dávid Ötvös. Groverzk" K. Bécs Zeizel G. Iíriinn. Gün«berger E Bécs. Book .József Veszprém. Pázmándy B. Gödöllő, Nentwich J. Pécs Király János Keszthely. Szabó György Keszthely. Krakovicz Antal Kohonez. Barn Sándor Bé<-s. Oz Oábor Kis-Komárom. Trank N. Bpest. Kiidl Mihály Bpest. Hollocher« L Bpest. Koui Benedek Bécs. Luders T. Muraszombat. Pichler Imre A -Vidovecz. Novákovic« A. Helyben. Tuboly
. Jenő Sőjrör. Hauter B. Fehérvár. Buday Pál Szentes. Király Lajos Keszthely. Gerü András Pozsony. Tács Jáuos Bpest.
— . .Szarvashoz4 ezimzett szállodába : Gróf Cwáky Pécs Kardos János Pécs. Tuboly Viktor Letenye. Mihálovict J. Kgerszeg. Sturmthal B Bpest. Fischer Adolf Pécs. Gróf Pejachevich Eszék. Fischer M. Bécs. Deutsch B. Sz Balázs. Zakál Gyula Lete-nye. Hamüller J. Grácz. Inkey Sándor Sz.-Kereszt. Hild V; Grácz. Roth M. Bécs " Balog József Légrád. Adler D. Komárom. Schulok László Misku. Hot''manu E. Bécs. Hotscbe A. Brünn. J. Bécs. Medig Fr. Grácz. Haber J. Bécs. Herczfeld M. Kaposvár. Lu-bersky Zg. Bécs. Wesel A. Vesaprém.
— „O roszl ánho z®/ ezimzett szállodába : Hauer J. Passau. Göde Lajt»«'' Keszthely. Klein József 1 Brünn. Schwarz J.Semering^ Tauber N. Bécs. Kraus S. Esztergom Berger Anna -fl pest. Weiss E Zágráb. Wei-seustein J. Bécí. Gross E. Brünn. Tomas S. Czili. Kottái József Pettau. Hencz A. és neje Pápa.
— „Zöldfához" ezimzett szállodába : Müller J. Sopron. Schopf A. Szombathely. Molnár Imre Bécs.
í>
H^- és heti- Kath. és prot. Ci 8 r 5 g
nap naptar I naptár ntj,
* Ii». Kis idö múlva látni fogtok 1. engem. János XIX.
7 Vitaraap A 3. Jubil 25 C. 3. Márk n
8 Héttő Mihály a. 26 Hasil
9 Kedd Gergely 27 Simon CÉÉ
10 Szerda R. Antal 28 Vizszent jw!
11 Csütörtök Beatrix 29 9 vértan. jRit
12 Péntek I''ongrácz •M Jak ap.
,13 Szombat Szervácz 1 (> május
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
Schwcchati és kőbányai sör főraktára
Nagy-Kanizsán. Kazinczy-utcza
(előbb Sörház-utcza)
özv. Ungerné-féle házban,
hol a sör a szokásos hordókban folyton készletben van. Különösen ajánlom a t. ez. közönségnek kitűnő márcziusi sörömet pa-laczkokban.
Dréher Antal.
Sürgönyczim: Dréher N.-K a n i z s a.
— Beküldetett. Érdekes a lapunk mai számában előforduló szerencse-jelentés idősb Heckscher Sámueltól Hamburgban. Ezen ház pontosan és titoktartó kifizetése által az itt és a környéken nyert összegeknek oly jó hírnévre tett 6zert, hogy mindenkit figyelmeztetünk e helyen mai hirdetésére.
•) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a Özerk.

/y
6-t
Fehér Miklós
anfx«»Iy franezía és amerikai gépgyárosok vezérügynöke ajánlja R. Hornsby és fiai legújabb szabadalmazott
fűkaszáló gépeit,
(Paragont)
nielv 1875-ben az angol királyi gazdasági egyesületnél Tauntonban a nagy és 7 évre irányadó kaszáló-versenyen 58 versenytársai közt. 7 napi próba után, nemcsak az első, de a második és harmadik dijat nyerte el s egyszersmind a legkönnyebb, legjobb anyagú és legnagyobb munkaképességű gépnek ismertetett. Hasonló minőségben ezen kivül az aagermiindei nagy versenyen —-Poroszországban — az első dí jjal koronáztatott.
tízeken kivül Magyarországban azóvá^ri gazdasági academiának géppróba osztálya is, úgymint a nyit rámegy ei gazdasági egyesület ezt az utólagos próba alkalmával a legtökéletesebb kaszáló-gépnek ismerte el.
Ajánlja továbbá
a legjobb amerikai szénagyüjtőt. (¡Sulky Rake.)
Ezen gépnek szélessége 8 láb, í) hüv. kerekei 4 láb, G hüv. magasak és »ina könnyű és korbadt-lanságárfji hírneves amerikai „HickOry-diÓfábÓI" van készítve, miáltal felette csekély vonerőt igényel.
A gép 2"> szabad mozgással biró fogakkal van ellátva. Minden egyes fog felső rége felé egy csigarugó működik, mely minden erősebb lökést, vagy ütközést meggátol s miután fogai egy második rugó által, mi más gyűjtőknél nincsen, feljebb, vagy lejebb állíthatók, bármily terület, en képes a gyűjtést végezni, — ez magábau véve is oly tulajdonság, melylyel más gyűjtő nem bír.
A legközelebb Nagy -Atádon tartott verseny kísérlet alkalmával könnyűsége és tevékenysége által, miután egy gyenge lő és 1 fia által naponként 20 — 25 holdat képes g\ü|teni. a legelső dijban és a legnagyobb kitüntetésben részesült. Uj-Angliában pedig eddig a legtöbb és legnagyobb arany éremmel dijaztatott. .(84- 5)
legközelebb jelent meg a hires, maga ne-1 ■ében egyetlen könyvnek második, tetemesen Javított és bővített kiadása:
„Ö N SEGÉLY"
czimmel, a nemzörészek minden betegség*) számára hü is | megbízható tanácsadó,
Dr. EBJSTSZT L. hfcorafnri onoslol.
Ezcu könyv okuliAt és scictUéget nyújt mindazoknak kik ifjabb korokban titkos búnt vagy mértéktelen kicsa-pongast Oxtek és ennek következtében betege«
gyöngeségben
vagv urtdall ldr|Xrtlira asenvednek, vagy annak k5-
zel beállásától fenvegettetnek.
Ások is. kik idösiilt bujakórban, börbajokban. bn-jakóro* k&axvényben. hugymönzQkOlmbrn szenvednek. vagy kiknek te<te tnlságo* higanyadagok által gyöo-gittetett, teljes kigyógyulást találandnak
Nevelők, lelkészek és átalában emberbarátok, kik a fiatalság javát szivükön hordják, jól teszik ha ezen könyv tartalmával megismerkednek.
Ezen hire» könyv, mely nagyobb világosság kedveért boneztani ábrákkal van ellátva, nindeB kfiny vkereake-drabrn kapható, de posta utján nálam is megrendeltet-hetik. Ára t frt. 1195
Dr. Ernszt L, hasoasienrí orros.
Pesten, k é t s a s-o t e z a 24-ik szám. S. Javított kladAM.
"J- -r . co C m
B «-
Budapesten, Sip-utcza 16. szám alatt,
agyágcsó-raktárt tart és elvállal
közponli-viz-, gtfz- és légfűtések,
gáz- és vízvezetékek, szivattyúk, closet-. ek stb. felállítását.
(85—6;
Főraktár:
Míiller Albin vegyésznél Brünnben.
Dr. John Yate F 1 o r i 11 n e - á j a.
\ leeiolb fogtiszt.tó és edző szer, növény részekből, eltávolitja "a száj rosz szagát és helybe kellem., illatot *«,e«t a fogvérzést és a foghus daganatot elhárítja s megóvja * fogakat rothadástól. Egy palaczk 6U kr.
<v Ur. John 1 ate Ser« i I - f o g p o r a
la rakó dó
tisztítja a fogakat s használata uta.. nen.ra
kövesedéseket távolítja el. hanem a cn elősegíti. Egy doboz 4U kr.
Dr. John late Prompto > A 1 i v 1 o•j a
Ak a fogon fog fényét, fehérségét kitilnő-
(fogcseppek) jótállás mellett adatik. A legmogrögzöttebb főfájást is kevés idő alatt vftuüntrti. Egy doboz hozzá kesz.tett pamut-
4al 4U kr
Török s z ú i • II a S 1 i 1 1 o k,
golyócskák, melyek a szájba« forgatva .-Mznek minden k »^«-len szagot a szájból, főkép czélszerü az ««¡.»hazakban, balokban s egyéb társas körökben is stb. Egy doboz 1<> kr.
|)r. líorhaver
általános növéiiy-gyomorerósitó.
Ezen jó illatú s erífcítő készülék ig^n jó tatással bír. gyönge rtés és abból származó étvágyhiány. szélbántalmak, ideges fejfájás. gyomorégés, gyomorkatarh. aranyér. sárgaság é, szekknkacz bántalmaknál. Kgy palaczk f»0 kr.
Dr. Möll. r
NuTény-nipll-|»ast.illja
hathatós enyhitőszer kchfllés. ..,.-libájuk. lélegzés, szamárhurnt s rekedtségrknél. Egy doboz 30 kr.
I''kilocome
emésztés
fnövéuy hajkenőcs) ftagyrészint idegen éghajlati olajokból készült, megUrtja a h a j a f, s z a k á 1 t eredeti szépségében é< erejében, eltávolitja a hajkorpát és uj hajat ad .1 kopa«xnik, gyógy.tja műiden hajbetegséget a nélkül, hogy l-gkevesbbé is kellene orvost segélyhez folyamodni. Egy szép üvegtégely ára 1 írt.
A keleti szépit ó-tejnek
sokan köszönhetik szép, fehér s ifjú arezbőrüket, mely minden az arezon támadó bajokat m. p. s 7. e j. 1 ő. máj folt, sebhely, k ii t e g. orrveresség stb. a legrövidebb id > alatt eltávolít s helyébe liuom ifjn arezbfirt varázsol. A hatás bizonyos Kgy üveg ára 1 frt no kr.
Mindezen itt felsorolt szer.''k eredeti minőségben kaphatók : Nagy Kauízsáu, I''rúger fí. gyógyszerész uruál (S—21)
Tudományos i t é 1 e t
WILHKMI
gyógyszerész ur köszvény és csúzellenes
vértisztitó Iheájáról.
A kinek a mindennemű általános gyógyszei^kkel ujabb időb i ilzött nyegleségről fogalma van. könnyen felfoghatja az orvosoknak azok iránt tanúsított bizalmatlanságát és épen nem tulajdonítható az njitás iránti pedantícus idegenkedésnek, ha az orvos a feldicsért arc:u.timoktól mosolyogva fordul el. Mindemellett e szabály sincs kivétel nélkül és ez teljes igazoltságot és jogosultságot talál azon esetekben, midőn tények által bizonyított tapasztalás és a közönségnek f rre alapított általános helyeslése az orvosok vizsgálódását megelőzte és Ítéletét ugy. mint a W i 1 b e 1 tn-féle vértísztitó thetuál kimondotta, m-rt az általános vélemény legbiztosabb jótálló valamely dolog értéke mellett és legbiztosabbnak mutatkozott a mindennemű rheumatícus bajok, csúz és köszvény ellen ajánlott W i 1 h e 1 m-féle hértísztitó theánál, mivel ez a legmakacsabb csúzos és köszvényes bántalmaknál. a bőrnek elfojtott tevékenységét és kígőzölgésé» nagy mértékben előmozdítja.
Nevezetesen az emberi test minden reumaticus és köszvényes szenvedésénél, mely mindii lázzal és az izillctek gyuladásos bántalmá-val, daganatokkal stb. van egybekötve, — podagránál, a keresztcsont és csípő fájásánál, nyilalásoknál a tagokban, a csuklók merevségénél, lábikragörcsöknél, sót idült szorulásnál és az aranyérnél ís c thea nagyon hathatós szernek bizonyult.
E thea tehát a felsorolt bajok ellen legjobban ajánlható.
Berlin, 1872. január havában.
(P. H.)

Dr.
ül a I I e r J á ii o h,
orvos és gyógytanácsos
óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Szíveskedjék a t. közönség vásárlásoknál törvényes óvó bélyegemet és czégemet, melyek minden egyes csomag külső felén láthatok, különös figyelemmel megtekinteni, hogy hamisítások által rá ne szedessék ▲ valódi WillniM-féle antiartliritis. antirbeumatikus vértisziitó-t''iea caak az első nemzeti Wilhela-féle vértisztitó-theagyárban N''eunkirchenben Bécs (¿ellett, vagy általam a lapokba., kijelelt raktáraimban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással zilálva 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t. cz. közönség kénveimére a valódi Wilbela féle aatlartbritls és aatlrbMwatikas vértiaztitó thea kapható :
Nagy-Kanizsán : PrágerBéll gyógyszertárában ; Zágrábban : Mittibach Zsigmond gyógysz.; Kőszegen: Csacsinovits Utv. gyógysz. ; Kadarkuton: Beck Béla" gyógysz. ; Keszthelyen: Keszthelyi Emánuel; Kapronczán : .Werlí Miksa gyógysz ; Sopronban: Wrcbowsaky Rudolf; Szombathelyen : Pillich F''erencz gyógysz. ;és Szatmártt: Bossin J. gyógy, szeré** uraknál. (6—6)
Főnyeremény 375.«tf»0 mark nj német birodalmi értek.
Szerencse
jelentés.
nyereményekért a kormány részérói kezcskedtetik.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett # ^ (95-1)
nagy pénz-lotteriából
credö n v** remények be ni résxlvfvéwie, melynél
7 millió 770,000 bírod, mark
biztosan nyerendő.
Ezen czélszertie» szervezett pén* lotteriának, tensz«rüleg csak 61,500 sorsjegyre alapított nyeremények következek : 1 nyeremény eshet öl eg 375 000 bírod mark. különleg 250.000. 125.000, 80,000, 60 000, 50 000. 40,000. 36,000 ; 4-szer 30 000 és 25 000, ö-ször 20.000 24-sser 15.000, 12,000 és 10,000, 26-szor 6000, 56-szor 4000 és 3000. ¿OiUszor 2500. 2400 és 2000. 415-ször 1500 éa 1200, 1356-szor 500 300 cs 250. 27463-szor 200. 150, 138, 124 e* 120, 13539-szer 94, 75. 67, 50. 40 és 20 bírod, mark, mely nyeremények uéhánv ho alait 7 osztályban biztosan elváltnak.
Az első ¿vyereményhúzás hatóságilag állapíttatván meg és ára
egy egétiz^eredeti sorsjegynek csak 3 frt 40 kr. . fél „ ; , 1,70,
„ negyed . . n — F 85 .
a kormány részéről kezeskedtetett eredeth *ors,''egyek (nem tiltott igén énv> k> a vételarnak bérmentesen. keszpen/beni vagy posta-utalvány utjáni beküldese mellett áiuilam meg a legtávolabbi vl-dekekre is beküldőinek.
Minden megrendelő as eredeti sorsjegy gyei együtt egy, a vkormányczimmel ellátott játsíótervot ingyen. * hutás után pedig hivatalos oyereménykiinutatást kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők. Megrendelésekkel a közel álló búzás tekintetéből inájüs 15-ig mindenki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
A hamisítástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
niucs hatályosabb és jobb szer, mmt dr Popp J 6. udv. fogorvos úr (Béc«város, Bőgne rga«se Nr. 2.) f o g ö n j a, melyet mindenki könuyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és fogbuvsal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatlier in-száj v iz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Üvegekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos iogfájdalmak-
bau, gynladá«oknál, a foghus daganatai és sebeinél; fölolvasztja a létező fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; . as ingó fogakat a foghus erősítése által sz ilárditja; s midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól .negtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kolcsöuöz és már rövid haszuálat után eltávolitja
a kellemetlen szagot. (15—14)
Anatnerln-fogpaata
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen ké.Hzitmény a iehelet fr.sseségét és tisztaságát feutartj*, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghust erósbiti.
Dr. Pöpp J. (t. növéuy-fogpora.
A fogakat oly szép*H tisztítja, hogy annak naponkénti liasz nálata által nemcsak a közönséges togkő eltávol.ttatik, hanem a fogak zománeza és tinou.sága is mindinkább tökéletesbül.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán: Holus József gyógysze., KosenbergJ |Kosenfeld, Weliscb, J. és Fesselboft''er J. kereskedésében. — Pápán a Tscbepen J., Keszthelyen : PHszterer gyógyszerész, Singer M. W«ia«| |A. Zala Egerszeg''-n : Isóó Fi, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Malter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szom-Ibathelyen: Pillieh Ferencz és Knd.»!f gyógyszer. Határőrvídéki Sz.-Öyör Igjön. Fibie E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Gutbard Tivada ¡■t fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmaun A. Braun J. gyógysz. Lovas iBerényben: Heisiar gj^ógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs Ikeméten : Mílbofer és Machleíd gyógysz. Pakson : Flórián J gyógysz. ¡Körmendé*: Horváth J.Somzenrend gyógysz Kaposvárott: Kohn J.| [Högl, Kelu* és Schrőder gyógysz. Szegszárd: Hrahsay gyógysz. — ■Bonyhádon: Kramolin J. Szigeivárott-.Barwarth, Salamon gyógysz.— (Baján : Michitsch St. és Herzfeld fiai, ugy Herz.ig Ignáczuál. — Pécsett :| ■Zsolnay W. és E. Zách, Sipőez gyógysz. Káradon: Zadubánszky gyógysz Marcsaliban: Kiss gyógysz. - Tolnában : üraff gyógysz. — Oauaföld-cárott Lukács gyóg^z. — Szent-GyOrryön : Nöthig. — Alsó-Lendván íCíss gyógysz. — Kohonczon: Simon gyógyszerész uraknál.
ÓVÁS.
Azt tapasztaltam, hogy az általam 26 év óta kószitett küzked\ »»Itségü
Anatherin iixájviz
hason név alatt hamisittatik és előaditik.
A t. közönség ámítására az ezen hamísitás készítői ngyan-azon felszerelést használják, mint miuőkkel én a saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy az általam készített Anatherin szájvíz míudenkor telje» czégemmel, J. fi. Popp. c« kir «Ivari fogorvos. Becs, Bogairgasse 2. a cs. kir. o»*trák udvari rzíroerrel (kétfejű sas griffektól tartva) és a törvényesen letett óvjegygyol les* ellátva, és mindazon készítmények, melyek ugyan hasonló, de ne.n épen az itt leirt felszerelés tel lesznek" ellátva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt is megjegyzem, hogy a hamisított Anavherín szájvíz, mely gyakran kártékony hatása. olcsóbban adatik el. Azért is. hogy egy ré**t valódi Anatherin szájvizem jó hírneve a hamisított által csorbulást ne szenvedjen, másrészt meg, hogy a hamisít.,k ellen fölléphessek : tisztelettel felkérem a t. cz közöuséget, hogy a hamisítottnak megösmert Anatherin szájrizet az eladó neve megnevezése mellett nálam valódi elleu cserélje ki.
J. G. Popp,
kir. udvari fogorvos. Bécs, Bogiergatse 2.
es
csá
Hölgyek számára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. sxabadalmázott
Erzsébet-Creme
Dr. Rosenberg 8.-tól az orvosi kar — de különösen dr. Zeissl M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen czélszerü s ártatlannak találtatott.
Exen szer a bőr megőrzése s a legkésőbb korig tartó ifjú fris-seségbeni tartására szolgál. Eltávolít napszúrást, bőrkiütegeket, foltokat, vörhenyt, sőt a ránezok is a gyakori használat által eltűnnek. Színész nők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ára 1 tégelylyel 1 frt 60 kr.
Kapható a feltaláló RosMberg Pr. özvegyénél Bécsben, VI. P^ahlgasse 6. Thür 7. — Nagy-Kanizsán Roseafeld Adolf urnái. — Szent „Leopold"-hoz czimr.. gyógyszertárban Neasteia Fülöpnél, Bécs I Plankeugasse ti.
— Paal & Táraaí cs. kir. udvari illatszerésznél Bécs, Kárntuerring 11.
— Ischlben Kreuzplatz 169. Maozaaki illatszerésznél Kárntnerstrasse 26
— Triesztben Koha W.-nél .Trieszt-városház* Corso 603. — Budapesten Miller J. A.-nál váczi ut. — Zágrábban Mlttelbaoh Zsldaioodnál. Varasdon Hochsiager A. Gyógyszerésznél. Í70—6)
Tisztelt doctor úrhölgy!
Miután arezom szőmölcsőkkel, vörhenyekkel és míndennemfi kötegekkel lévén megtámadva, mint színésznő naponta a szépítő szerekre ntasitva lévén, többféle eldicsért szert hasztalan és siker nélkül felhasználtam, még elvégre szerencsémre mondhatom a hirlapokban híresztelt E r z s e b e t - C r e m e-t használatba vettem és ennek használata utáni rövid időre arezom megtinomodott, minden kütegek elmullottak és elől»-beni frisseségemet visszanyertem, melynélfogva hálakötelezve érzem magamat és ezen meglepő eredményt általjában teljes készséggel értesítésre adom. Örökös tisztelője
L I N K ANTÓNIA, a cs. kir. Károly színháznál Bécsben.
>rvos-, sebésztudor, szülész és szemész!
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertózésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hngycsófolyásokat (még uly idülteket is), a nem-zörészek bujakóros fekélyeit éa másodrendű bujakórt n>inden alakjaiban és elcsutitásaiban *
3) hugycsőszűküléseket:
4) frisa és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást és az onnan eredő
MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a hugyhólag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségedet.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 órától 8-ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó-uteza 2-ik szám a kigyó- és városház-nteza sarkán (Rottenbiller-fóle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek
megkuldetnek. (45—22;
tmmmmmmmmmn
412. sz.
(89—2)
Árlejtési hirdetmény.
hidak kíjavitána
A pozsony-varasdí államuton levő több rendbeli I > 2—7
§ jzakaszon szükséges kerékvetők felszállitása a nagyméltóságú
közmunka és közlekedési ministerium f. é. april hó 26-áb kelt 514«. számú magas rendeletével S541 frt 94 kroyi összeggel engedélyeztetett.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1876 évi május hó 15-én reggeli 10 órakor Írásbeli ajánlatok elfő , gadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzai hivatnak meg, hogy az árlejtésbeni résztve-vés esetére magukat a fentkített összeg .''."/„-vei mint bánatpénzzel ellá» sák, mely vállalkcrás esetében 10% biztosítékra lesz kiegészítendő.
Az írásbeli ajánlatok f évi május hó 15-én reggeli 10 óráig fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendő ; továbbá számmal és szóval kiírandó azon száxtóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy a költségvetést betekintette s bogy a különleges feltételek tartalmát ismén, ezeket elfogadja.
Az ajánlatokhoz a vállalati összeg 10%,-je készpénzben, vagy ms-gyar állampapírokban csatolandó. ''
A költségvetés különleges feltételek alólirt szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
hivatal irodájában a
Zala-Egerszegen, 1876. évi május hó 1-én.
A m. kir. mérnöki hivatal.
s z.
''qditi József
ttttfflttmttimmittmm
o-, lap- ős nyomdatulajdonos gyorssajto nyomása, Nagy-i
-KANIZSA, 1876. május 11-én.
Tizenötödik évfolyam.
?
iS -----——^
\ EJiftzstssJ ár:
J até« . . 8 írt
fél érre..... 4 ,
I negyed érre 2 , FsQV ****** w kr.
Miríttftifc
6 haaábos petitaorbao 7, múodnor 6 • minden tovább» «őrért 6 kr.
SY1LTTÉRBKN
•oronkint 10 krárx »*
•.Htnex fel ,
Kincstári illetik minden !
KÖZLÖNY
9----
1 A lap Kelleni rétiét a J illetó köileméorek a i

lap «»elletni rétxét illetó k&sleméoyek »zerkesxtőhex, Takarékpénztári épület földszint, — anyagi -éaiét illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-neo rre íntéaendőlr: NAGY-KANIZSA
Wlassicskár
Bérmentetlen levelek cixk íamert munkatársaktól fogadtatnak el.
í«Hjyes hirdetésért külö J Jü kr. ¿KbtendS.
külőnf
ui
előbb
í
Kéziratok ti»»*« nem
küldetnek.
-—
<gJ
OG YI KÖZLŐN Y.''
Maoy-Kanizsa varos helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s tparbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár* a ,zaiamegyei általános tanítótestület«, a ,Zaia-Sonogy* gőzhajózási részvénytársuiat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap
Látogatás a helybeli k''aíleüovodá-
baii.
— Kanizsa, 187»». m.n . 3. —
A nagy-kanizsai kisdedneveló egyesületnek Bátorfi Lajos, egyesületi titkár által szerkesztett évkönyve kezeim közé jutván, a legkellemesebb meglepetéssel olvastam azon örvendetes gyarapodást, melyet ez uj üdvös intézmény városunkban oly rövid idő alatt tett;
Aki tudja, hogy csupán alig néhány évtized választ el bennünket azon kortól, midőn a nemeslelkü Brunswick Teréz grófnő, ki hazánkban a kisdedóvás eszméjét meghonosítani tette életfeladatává, kezdetben mint rajongó kinevettetett és kigúnyoltatott, most pedig már mint a nemzet gyermekeinek őrangyala, mint a humanismus lelkes zászlóvivője, mint az egyetemes és nemzeti művelődés fölkent vezére él a nemzet szivében ; aki belátja Brougham e rövid mondatának igazságát, hogy : „Az iskolamester a-b-c-je hatalmasabb, mint a katona bajonetja" ; aki felfogja azon — már úgyszólván közmondássá vált — igazság nagy jelentőségét, hogy: „A gyermekszobából lép ki a nemzet" : az igazoltnak fogja találni azon lelkesedést, melyet városunk ez ujdonszült intézménye s annak helyes irányú fejlődése kelt mindazok szivében, kik nemzeti fenma-radásunk- s haladásunkra nézve az értelmi cultuftt és szivműveltséget létfeltétel gyanánt ismerik.
I)e nem szükséges ily elvont általánosságban magasztalnom a kisdedóvás üdvös eszméjét; hála és tisztelet Kanizsa lelkes és müveit hölgyeinek, kiknek önfeláldozó buzgósága s áldozatkészsége azon szép eszmét megvalósította s lehetővé tette, hogy min-
denki saját szemeivel győződhessék meg, miszerint Kanizsára nézve azon szerény két szobában és kertecskében milv üdvös intéz-
m
mény indult virágzásnak.
A belépő ott látja a mosolygó ártatlanságot a legtisztább gyermeki sziv örömével és boldogságával együtt száz szemből feléje sugárzani s önkénytelenül is felkiált elragadtatásában :
,0 mon Dieu ! c'' est ainsi, sans doute,
Que vivent tes anges an ciel !a
Ott látja, hogy azon ártatlan kisdedek, mint a fürge méhek a rét virágain, mily örömtelt kebellel foglalkoznak; vagy hallhatja,hogy, mint a liget dalnokai, mily szüztiszta szivból s lélekből zengik dalaikat s imáikat; vagy, mint az aranyhalak a tó vizében, ugv sürögnek* forognak ezek a kert homokjában. Boldogságukban nem is sejtik, hogy ez „age heureux* csak rövid ideig tart, hogy keb-lök derült egére majd komor felhők is fognak tolakodni, hogy a kert, melynek homokjában most oly könnyű kebellel lejtenek, mely most az ó világok, egykor, nemsokára kitágul elöttök is s hogy akkor majd a világ nagy kertjében, az élet küzdhomokján nagy s nehéz feladat várrájok.
Ami feladatunk most kebleiket a józan nevelés által annyira megedzeni, hogy az élet küzdelmei közt szilárd lelkülettel, becsülettel s boldogul haladhassanak. E feladat pedig soha nehezebb nem volt, mint épen napjainkban, midőn sajnosan kell tapasztalnunk, hogy az anyagiság hajhászása oly sokakat elragadott saz igazi szivművelt-ség helyét oly számosaknál a hazudott érzelmeketaffektáló nyegleség foglalta el. fcpen napjainkban tapasztalhatjuk leginkább, mi-dón már-már azt látjuk, hogy a gazdagságot,
a vagyont tiszteletnek, a szegénységet gyalázatnak kezdik tekinteni, hogy a több anyagi haszonnal kecsegtető értelmi cultura a valódi szinműveltséget, mely pedig az emberi kebel legnemesebb és legszentebb követelménye, nagyban hátraszorította s hogy e szellem már a gyermeknevelés terére is kezd átharapódzni; pedig mindig igazak maradnak Herdernek e szavai: ,Das Herz muss uns verdammen oder trösten, stärken, oder niederschlagen ; lohnen, oder strafen !; nicht auf Kenntnisse allein, sondern auf Charakter und Triebe, auf die menschliche Brust '' i
ist die Wirksamkeit und der Werth, das Glück oder Unglück unseres Lebens gebaut. *
De messze vezetnének az ily reflexiók s más részről oly elszomorítók e jelenségek, hogy örömmel térünk vissza a kisdedovoda szentélyébe, hol legalább egy órára is elszállnak e komor gondolatok.
Azovoda buzgó s müveit vezetője, azon kis gyermekek valódi atyja, ki nejével együtt teljesen pótolja a gyermekeknél az édes mama ápoló s gyöngéd kezeit, a kertből bevezetett először a dolgozó, azután pedig a játszó terembe. A legnagyobb előzékenységgel mutatott meg mindent s megmagyarázta az ottani eszközök czélját. Valóban mi sem szól oly ékesen az intézet-vezető szakavatottsága. és ügybuzgalma mellett, mint azon sok mindenféle aprólékos tárgy, melyek a legnagyobb paedagogiai tapintattal vannak megválasztva arra, hogy azok által a mindent ismerni vágyó s szüntelen élénk s tevékeny gyermeki lélek érzéki felfogásának czélirányos kifejlesztése eszközöltethessék.
^Xem fejtegetem itt annak fontosságát, hogy az érzékeknek szemléltetés által való élesítése mily befolyással van az értelem
tiszta és alapos tevékenységére; azt sem érintem, hogy azon kézimunkák, melyeket papirszeletekból, falemezekből s különféle alakú aczélpálczikákból készítenek s állítanak össze, mily czélszerüen fejlesztik már a gyermekben az alakitó erőt; hasznos volna annak leirása is, hogy az ima, ének, játék stb. a sziv serkedező érzelmeinek ápolására s képzésére mily üdvösen folynak be ; hallgatok továbbá arról is, mily gond for-dittatik ott a helyes, tiszta kiejtésre, ille-mes tartásra és mozdulatokra, melyek mind már itt a fogékony gyermekeknél alaposan s bizonyos rendszerességgel fejtetnek ki a nélkül, hogy szem elöl tévesztetnék az ily ovodák jelszava: „Játék a gyermek foglalkozása.41
De, ha ezeket mellőzöm is, el nem hallgathatom meglepetésemet a fölött, hogy a gyermekek munkáin a tisztaság és a szép, gondos alakítás mennyire feltűnő, ugy, hogy nemcsak oly kicsiny, hanem e nagyobb kacsóknak is dicséretére válhatnék. „ A tisztaság fél erény* — azt tartja a közmondás s valóban ovodánknak ez egyik kiváló sajátsága.
Azért csak gratulálhatunk az intézet igazgatóságának, hogy e serdülő intézmény megszilárdítására s vezetésére oly jeles s ügybuzgó egyént volt szerencsés megnyerni. De üdvözöljük kiválóan azon nemeskeblü hölgyeket, kiknek sikerült a valódi műveltség számára ily templomot emelni, melyben elismerésül s hálául az ártatlan gyermeki sziv naponkint küldi imáját a Mindenhatóhoz, kebelökben pedig mindig kegyelettel fogják őrizni jelen gyermeki boldogságuk emlékével együtt az alapítók neveit is.
Végül nem hallgathatom el azon kö-
TÁRCZA.
Zalai népdalok.
UV. közleneny Kövary Bela syüjteaényebil i
I
Szil vaí.-tnak de sok Aga. Nagy keszkenőm jaj de drá^a, Tizenkét forint az ára. Vidd be lányom a konyhfcba
Vidd be lányom a ládába, Éden apád meg ne lássa ; , Nem in asszony, ki nem eaalfs, Ki az urát meg nem trsalja.
(Véged, Pozsogár Gyula)
2.
Caak Rezneken lakom, Keress fr»l galambom, Ha jzivedbSl szeret*» : KI tem, is kerülhetsz.
Caak rezneki utczán Szedik a katonát, Kedves galambomnak Most nyirik a haját.
Kedres galambomnak Ketket adnak enni, Keserű a retek, Meg kell bele halni.
Azt mondja a retek: M"nyecakét szeretek ; Hazudik a retek. Mert leányt axerotek.
Azt mondja a torma : Hogy a lány egyforma, Hazudik a torma, Ki asőke, ki barna.

Veszett volna retek A maga földében, Kedves galambau is Az anyja méhében (Szent-György-Völgye, G z o n 1 m r e.)
3.
Kedves rózsám azt fogadtad Ha elszáutol, hogy elveszel. Elszántottál, elvetettél, Kngom rózsám megvetettél.
Tüske-bokrot vágok éu, Szép szeretőt taitok en ; Szép vagyuk én magam is, Szép az én galambom is.
(P.-ika, a g y ű j t K t fi I.)
4.
Sok bora van Jónásnak, Nem ád belőle tnáanak ; Nem adja ki kamatra, Felönt: a g&ratra.
Bogdáu Pali hires gyerek, Csakhogy a bort nem birja meg ; Ai ötödik it.-zét már Néki meginni is kár.
A kezibe van egy bankó, Arra ballag részeg Jankó ; Üres hátán a esntora, A fejében van a bora.
(Páka, a gyűjtőt«"
1.)
Május tizenhatodika.
I
— Történeti regény. — Irta: Hirnchfeld Hermán Fordította : Pápai. (Folytatás.)
Lafont körültekintett — Orlovits herczeg drága téli öltönyébe öltösve állt előtte. .
— Ne csüggedjen barátom, mondá szelí-
den, hisz a jövőnek koczkája még nem fordult ön ellen. Ki tudja, vájjon Pál czár nem lesz-e más, mint Pál nagy berezeg voltV — a korona gyakran megváltoztatja az érzelmeket a jóban ép ugy, miDt a roszban. En magam fogok szót emelni ügyéért a czárnál; Subow berezeg, kit a császár biztosított kegyéről, segélyét nem tagadja meg tőlem; Pál tiszteletben fogja tartani anyja utolsó akaratát. Alexis hadnagy ur, mi baja ?
Halványan és mereven mutatott az ifjú tiszt két úrra, kik karon fogva jöttek; az egyiknek pillantása mint villogó kard találkozott Lafontéval; Alexis füleibe gúnyos szavak hatottak.
— Mit jelentsen izgatottsága? kérdé a herczeg bámulva; nem értem.
— Majd meg fogja érteni, mondá Alexis alig hallhatólag; mit tehetek én, szegény had nagy, a császár kedvencze ellen! Gregorovits hadnagy épen most ment el mellettem egy császári komornok karján szabadon és őrizet nél* kül; szempillantásai diadalát, nyomoromat hír-deték.
A herczeg mereven állt.
— Szegény ifjú, mondá mélyen megindulva, félek, hogy az ön napjai Oroszországban megszámlálvák! szegény Feodora!
— Feodoráról lemondjak, Feodorától elváljak? kiáltá Alexis; borzasztó, inkább meghalok !
— Szavamat nem veszem vissza, mondá a herczeg; házam mint eddig, nyitva áll ön'' előtt, de ne feledje, hogy Oroszországban a szokások szerint egy nemesi házasságnak sem szabad megköttetni császári beleegyezés nélkül. De még csak reméljünk! Számoljon rám ; amit
Orlovits herczeg megtehet, azt az ön hasznára fogja fordítani.
Megszoritá az ifjú kezét és távozott.
Alexis lassan foly tatá útját. A templomokban dus Pétervár minden harangja megszólalt a császárnő temetésére. E hangok ugy hangzottak fülébe, mintha az ő boldogságának temetésére szólanának. Oly lesújtó volt ez ránézve, mintha a sötét üregbe kellett volna leszállnia, hogy nyugodjék, hogy feledjen.
VI.
Nyolcz nap mult el. II. Katalin hullája minden kigondolható pompával tétetett asirba. Pál teljesité a fiu és trónörökös utolsó kötelességét s most egyedüli ur volt; annyi millió ember jóléte vagy nyomora kezébe volt letéve.
Az uj császár jellemének alapvonása bizonyára jó volt. Hü férj, példányszerü családatya volt I. Pál s nem minden szivjóaág nélkül; csakhogy az elkülönítés, melyben folyton élt; a kevés rokonszenv, mely érzelmei, tettei és anyja közt uralkodott s őt tőle elidegenité ; a fegyelem vasszigorával párosult katonai szenvedély : — mindez rósz befolyással volt reá i érzelmeit megkeményité. Neki, kit eddig félreismertek, kevésre becsültek, ugy tűnt föl, hogy korlátlan hatalomra emelkedett, hogy a halandók közt legnagyobb ur s vak engedelmességet követelt. Katalin udvarának finom, fesztelen szokásai uralkodásának már első napjaiban merev, majdnem nevetséges szertartásossággá változtak. Császári köpeny, jogar és korona elkerülhetetlenek voltak Pál képviseleteinél és csak a császári fölség legalázatosabb, legszolgaibb bámulója nyerhetett kegyelmet a hizelgést szerető uralkodónál.
A (»ászár szobájában időzött. Meglehetős
zös óhajt, vajha mielőbb oda fejlődhetnek ez intécet, hogy a helyisig lueguagyobbit-hatő lehetne, mert már inost is alig képes a jelentkező gyermekeket mind befogadni s vajha -anyagilag annyira gyarapodhatnék, hogy a7. elliagyatottabb szegény gyermekek is bejuthatnának.*) kiknek különösen szftk-ségök volna az ily jótéteményre. De piegva-gyunk arról győződve mindnyájan, hogy azon nemesleiku hölgyek buzgalmát az eddig elért szép siker ctyk fokozni f«»gja.
. FEKETE ENDRE,
togymu. tanár
Jegyzőkönyv
a zalarpeqiji i általános tu nitó test vl*t k»> ponti választmányának ¡>u<>. a/rril hA tartott ült''s^röl.
•.Jelen voltak :-Hajgató ^ándor elnök, Horváth Pál, Hoffmaun Mór, R«»senblüh Lajos, Bo-roukay Károly. Juhász Péter. Rée*ev György, Kutor Antal, Pongrácz Adolf, Páros Endre," Schmidt Károly, Berecz Imre, Morgenbesser János, Kiss Ida. Rózsavölgyi Antal, Venczel Rezső én Németh" Ignáez választmányi tagok.
A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván, ceekélv módosítatni hitelesíttetik.
1. Elnök^einutatja a zala-egerszegi járási kiír eyüléséról szóin jegyzőkönyvet, melynek 0 ik pontja alatt egyhangú kivánatát fejezi ki a kör a felett,- ho^y a jövő nagygyűlés Zala-Egerszeíren tartalék meg. — Tetszéssel vétetik
tudomásul.
2. Ezen első pont alapján elnök ur felhívja
a választmány miszerint a f. évben megtartandó tanítói nagy-gyűlés helyét és idejét jelölje ki. — A körponti választmány tekintetfel a zala-egerszegi tanítói járási kör egyesült kívánatára, a nagy gyűlés megtartását Xalu-Kgersze-gen augusztus hó 24-ikére kitűzi, mely aika lomra a választmány az 1-975-ik évben megtartani remélt gyűlésre ki jelölt és közzé tett tételek mellett megmarad,^ tiók-köröknek P''-dig erre vonatkozó indítványait augusztus 15-ig bevárja.
Egy úttal megkerestetik a déli vaspálya-társaság, bogy a gyűlés alkalmával a tanitók árleenjjedéssel utazhassanak, a kérvény elintézésével Hotímann Mór ur bizatik meg.
I. Elnök beadja az „Eötvös-alap" gyűjtőivel, melyen következő adományok folytak be, névszerint: Szilvágyi Gyula 1 frt, Nagy Kanizsaváros iskftlaszéke 10 frt, Karczag Béla és István 10 frt; Schmidt Frigyes 1 frt, Lowinger Ignáez 1 írt, Sommer Miksa 1 Irt, Sommer Sándor 1 frt. Sombor született Hugonay Berta grófnő 2 frt, N.N. -10 kr, Tuboly Jozefa 30 kr, Darás Málvin 40 kr. Varga Anna 50 kr, Waj-dits Sarolta 50 kr. Plihál Ferenczné 50 kr, Freiler N. 20 kr. Obermayer Jenő 1 frt, Berecz Imre 1 frt 10 kr. Szigetby Károly né 20 kr, N. N. f>0 kr,. Tóth Apollonia 50 kr, Gózony Marcsa 50 kr, Csizmadia Imre 1 frt, Biba Kornélia 1 frt, Kocsis Antónia 50 kr, Bertalan Mária 50 kr, Maár Adel 50 kr, Wajdits Ilka 40 kr, Knortzer Anna 30 kr, Illés Antal 10 kr.
•) Kr re ué/.yc kijelentt-m p* alkalommal is, liojjy a/. etf)V5»kt választmánya határozatából .mej; n y és ár\a gy v r ni «• k v k,fc li:\ várom iiatócíj: állal kiállított „.«zegénységi bizonyítványt" mutatnak elő, *r. ovndnli.i <iij nőikül felvétetnek. A bejelentés ax «>(fy«!»nlet hujipó elnöki-, Martiukovic* Károlym- C nagyságánál eszközölhető. Szcrk.
tágas szoba volt ez, sötét bőrrel bevont bútorokkal és minden fényt nélkülözött. A császári Íróasztal fölött, mely iratokkal és könyvekkel volt megrakva — mert Pál szorgalmas dolgozó volt — függött III. Péter, szeretett és ^feledhetetlen atyjának srczképe; komolyan látszott a fiúra tekinteni, mintha óvni akarná hasonló sorstól, minőben III. Péter részesült. De Pál nem tekintett föl; nagy léptekkel járt föl s alá a szobában, mondatolássil foglalkozva, mit a mellékasztalnál ülő tiszt leirt.
Ez nem volt más, mint az előbbi Grego-rovits hadaagy, most a császár hadsegéde. Pál nem mintha lábbal akarti volna tiporni anyja emlékét kedvenczének megszabadítása, első császári ténye által, hanem Gregorovits előtte nélkülözhetetlenné tudta magát tenni s mint jó kntona, hízelgett a császár katonai szenvedélyének. Az uj császár lábai elé borult s biztositá, hogy vétkét ellenségeskedés és irigység nagyította, azután az ő bűne csak abban áll, hogy Pál uralmának kezdetét óhajtotta — s igy a cjwirjzivesen megkegyelmezett neki s ő hadsegédévé nevezte ki.
Még más is volt a ezárszobájában; aszt.-pétervári readőrminister, a császár parancsainak végrehajtója, Besboredko gróf, kit szigora miatt féltek és kevésbbé szerettek.
— Nemtetszéssel tapasztaltuk, folytatá a czár, hogy környezetünkből néhány személy a '' szt. kézcsókot, melylyel a czárnak kőrútjában tartoznak, majdnem titokban végzik; hogy az érzelem valódiságáról, melynek ez ünnepélyes tényben mutatkoznia keJJ, meggyőződjünk,akarjuk és parancsoljuk, hogy jövőben a csók nyil-
, Bertalan póstatiszt 20 kr, Piszkor Szidónia 50 ; kr, Pankovics Kde- 20 kr, Bertalan Pál 10 kr. Kronfeld Kamilla 30 kr, I^éderer Czeczilia 20 kr, Kohn Berta 20 kr, Práger J. 30 kr, Győrfly Jánosné 1 frt, Szilágyiné 50, Kaán Károlyné 50 kr, özv. Barátné 50 kr, Tersánczky József 50 kr, Válly László 20 kr, Oszeszly Antal jé 50 kr, Eichberg Natalia 20 kr, Velancsics Czeczilia 50 kr, összesen 44 trt 50 kr, mely összeg beküldésével Hajgató Sándor és Venezel Rezsó megbízatnak; továbbá megkéretik * központ, hogy még pár „Gyüjtő-iV-et további körözés végett küldeni szíveskedjék.
Ezek után a központi választmány a szíves adakozóknak hálás köszönetét nyilvánítván, az ülést bezárja.
K. m. f.
HAJGAT<''> SÁNDOR,
tffftiiieti elnök.
Jegyezte:
NÉMETH IGNÁCZ,
taiiteft.iilrti jegyző.
A »Sprin^-Balauee41 aratúg;ép.
a nemet császári mezőgazdasági gépek és készületek vizsgáló álIowáaáuak_>''éleménye a*/. Angerminde-i aratógép v^aeny és a llornsby-fele ,Spríng Balance* aratógep különös felülvizsgálata felől.
Miután a j.Spring-Balance" 1874. évben nagy megelégedéssel dolgozott a vizsgál''» állomáson, Rahm A. és F. urak utódai beküldték az idén annak jelentékenyeu megjavított szerkezetét megvizsgálás végett.
Az uj „Spring-Balance" elrendezése Jgyan-az, mi az előbbi évben, de részleteiben valóban jelentékeny változtatások hozattak be.
Fő foglalatja jnég 2 öntött vas íekbakból áll, melyek egy lapos sin által egy máskort és a rúddal összekötVék, de mindegyik fekbak egy tcngelyiyel többet tartalmaz, mint az utóbbi évben, mivel az átvitel a forgató tengelyre 3 kerék pár áital eszközöltetik és mi vel>a gereblyék kettős gyorsasággal dolgozhatnak.
A járkeréje még ugyanazon kis, 7ll centim.-nyi átmérővel bir, mint az előbbi évben, de a nagy belső fogazott s egybe öntött fogaskerék helyett most egv kis vezérkerék _van a fők érék karjaihoz csavarolva.
Az • igermündei versenyen 1875. julius végén, hol .. mi vizsgáló bizottságunk műszaki tagja a különféle gépek vonóerejét határozta meg, bizonyitá, hogy a „Spriug-Balaoce* szállítására súlyának 9''* százalék vonerejevolt Szükséges, mi alatt az legtöbb más nagyobb járkerekü gépeknél 11 —1G százalékra mg. Ezen kedvező eredmény a jól készített tengelyszárban és tengely csőben leli alapját és nem a kis kerék átmérőben ; — mert ellenkezőleg nagyobb átmérőjűnek alkalmazása által a von-erőt 8*7—9 százalékig szállíthatnák le, mint Woodnak gépei és Gülich (''eres gépe bizonyítják Breslauban és igy azon nagy előnye'' lenne, hogy a gép puha és homokos talajon kevésbé mélyen sülyedne le, mint most.
A hord kerék ugyanazon szerkezettel bir, mint az előbbi évben, a tarló magasság változtatása is ugyanazon módon törtéuik, csakhogy a kis kézikerék helyett a járkerék csavarán egy emeltyű van alkalmazva zárókészülékkel.
A rud helyzete még mindig oly helytelen, mint az előtt, ez ugyanis 2 ''centim, távol-nyira fekszik a járkerék közepétől a kocsis ülés felé; mi helyett körülbelül 20 eetotitn. távolra kellene feküdnie a vágó ^kaszáló) készü-
vánosan .és hallhatólag végeztessék, hogy abban a szív és fül egyaránt gyönyörködjék.*)
— Egyaránt gyönyörködjék; ismétlé Gregorovits, m.közben az iratot alairás végett a czár asztalára tette.
Pál szokott módján aláirta: .Igy történjék" Azután átadta Besboredkonak.
A császár uj kibocsájtványt kezdett.
— Nem tetszéssel tapaszuiltuk az utolsó udvari tisztelgés alatt, hogy Poniatovski Szar niszló, lengyel király, körüljártunk kor ült.*)
— Fölség, mondá Besboredko, a lengyel király közel nyolezvan éves.
— Szükséges, hogy a fölség jelenléte magának az öregségnek is erőt és tiszteletet köl csönözzön, mondá Gregorovits mintegy hangosan gondolkodva.
Pál barátságos pillantást vetett hadsegé dére, azután folytatá:
— A lengyel király ezen tiszteletre néni mutató tényét ez egyszer öregségének tudva be, akarjuk, hogy jövőben az udvarunkban je lenlevók közül senki se merjen semmi ürügy alatt se leülni, mig a császár arra engedélyt nem ad.
Halk kopogtatás az ajtón félbeszakít^ ót *, a császár megbízott komornoka volt, kit, mint török árva gyermeket a benderi csata után ajándékba kapott. Pál a gyermeket a keress* tény vallásban nevelteté és tanittatá s az ifjú török jótevője kegyességét bú ragaszkodással viszonozta.
— Császári Ő folsége, a czárevics, jelenté
♦) Történeti tények.
V
lék felé, ha semmi oldalnyomás nem fordulna elő. De a kocsis a 114 kilogr.-ból, melylyel a vonkerék a talajt nyomja, 32 kiiogr.-nyitsuly-egyenben tart, ugy, hogy csak 62 kilogr. marad; igy az egészen hely telen rudhelycetnek daczára az oldalnyomás igen csekély és sokkal jelentéktelenebb, mint sok más látszólag helyes rudhelyzetü gépeknél, de a tengelyszár, vagy tengelyező rosz szerkezeténél és a túlterhelt von kereküeknél.
Az által, hogy most a járkerékről való áttétel a forgató tengelyre 3 kerék pár és három tengely által eszközöltetik, azon elÓny éretett el, hogy a vezérkerék a járkeréken kicsiny lehet, tehát földdel könnyen nem terheltetik és hogy sokkal hoszabb s jobb fekvésű forgó ten-gelylyel birnak, de az első és közbenső tengely roszabbul van elhelyezve, mivel a vezérhajtó-kereket egy részről, másrészről a kup alakú kereket ellenirányba nyomja, mi által a tengely ágyának csak a legszélső karimájára csúszik.
A tengelyek még mind vörösréz hüvelyben járnak, de a kenylyukak, melyek az utolsó évbeu a vizsgáló hivatal által ócsároltattak, most födéllel és béllel vannak ellátva s ez által megfelelnek minden olcsó követelésnek.
A csavarok mind kivá)t anya-csavarok által, rudacskákkal vannak biztosítva.
A metszési szélesség a késen mérve 1*45 méter, a rudas ló a rud és az álló gabna közt 5£\centim, tér van és a gépnek összes szélessége 3*70 méter, de az ülés elvételével 2*55 méterre szállítható le.
A kések most fenn, a kés rúdon feksze-uek és az ujakra vannak vezetve, mi által nem-csaic a hámok és por kevesebb dörzsölést okoz, de az élesítés is kényelmesebb lesz.
Az ujak igen erősen az uj g*rende!yhez vannak csavarolva és mind felül, mind alul aczélbetéttel birnak.
A forgató tengely a járkerék minden ke-rengésénél 113 fordulatot tesz és itt a kés kettős metszéssel dolgozik s igy megfelel ennek 45*2 vágás. Daczára ezen magas metszés számnak, az utolsó gabnaszár előre gorbülése •4*2 centim, tesz, mivel a kések igen rövidek. — Tapasztalás szerint ezen görbülés az álló és gyengén hajlott gabnának semmitsem árt.
Az ujak elhajlása és kitolása, mé^ mint a mult évben, emeltyű által eszközöltetik.
Az asztal annyiban van javitva, a menynyiben az oldala fölött egy hajlított deszka van alkalmazva, mely a hossza gabn ászár a k eltűrését megakadályozza.
A lerakó készülék most a gereblyék és kapók számára két különböző lappal bir, ugy, hogy a kapók, melyek eddig mélyen az álló gabuába nein nyomulhattak be s veszély nél kül a gabna sürü állapotában az egyes gabna« szárak az asztalról nem szedethettek le most mélyen benyomulhatnak és gyorsan kiemelkednék. A gereblyének minden fordulatára 1, 2 vagy 4 kévét lehet csinálni és egy különös a gereblye tengelynek rajz nélkül közelebb le nem irható berendezésével kettős gyorsaságot adhatni, ugy, hogy tí féle kéve nagyság lehetséges. — De a kettős gereblye gyorsaságnak fő becse nbban fekszik, hogy a nagyobbaknál a hosszú és a kisebbeknél a rövid gabna jobban lerakható.
a „Spring-Balance" súlya Angermündé-ben 554 kilogrammnak találtatott és az áFa összesen 750 márkát tesz.
A vizsgáláson dolgozott a „Spring-Balau-ce" Neubauer ur Krosigh jószágán és kaszált
s azonnal belépett Sándor, fölhasználva az atyja dolgozó szobájába való szabad belépés jogát. Pál előtt mélyen meghajolva, amit a czár igen szeretett, csattanó csókot nyomott az adanyuj-tott kézre; a két urnák tiszteletteljes hajlongá-sait ped''g főhajtással viszonozta.
— Mint esedező jövök, kegyelmes czár és atya, mondá szelíd, megnyerő hangon ; Orlovits herczeg épen most távozott tőlem; kétségbe van esve: fölséged parancsa iránti engedelmesség harezol kebelében az atyai érzelmekkel. Fölséged emlékezhetik, hogy Orlovits Feodora egy ifjú hadnagy, Lafont Alexis iránt vonzalommal viseltetik, kit a boldogult császárnő érdemei jutalmául föl akart emelni, midőn a szerencsétlen eseraéuy —
A czár távoztatólag intett; homloka elsötétült.
— £ dologról mitaem akarunk hallani, mondá röviden, Lafont hadnagy hűsége gyanús előttünk. Amit Gregorovits ura iránti buzgalmában egy kissé sokat tett, nála hiányzik; ő franczia, azaz a divatos socialismus hamis el-, veiben és forradalmi eszmék közt nevelkedett iÖl — 8 az ily embereket gyűlölöm. Előléptetése és országom területén levő gazdag örökös-nővel kötendő házasságába valá beleegyezésem által sohasem fogok kesébe eszközt adni. - és uut nyitni arra, hogy veszélyes lehessen rám nézve s hogy magát a gondolatok és tettek fölötti szoros ellenőrködés alól kivonja«
— Fölség! mondá Sándor élénken, a mennyire tudom, Lafont derék ember • ha a rágalom mérges fogai —
A crászár boazusan tekintett fiira.
búzából
zabból
árpából
16-25 hectar. 25-00 12-50 .
Összesen: 53 75 hectar.
A földek ezen jószágon nagy részben dombosak és nagyon kövesek, mi által a kés és az ujak könnyfen sérülhetők, mindennek daczára a gép igen könnyen ment és Neubauer ur minden tekintetben meg volt elégedve vele. Hogy a gép járása könnyű volt, onnan is látható, hogy a dombos talajon a lovak 8 órán keresztül & gépet húzván, akkor még 2X/Z óra hosszat más munkára fordíttattak. Krosigkben egy vonerő méréat a másikkal össze nem hasonlíthatták, tehát abban hagyták, azonban behozathatik az, hogy a „Spring-Balance" Angermöndében csak 70 kilogr. vonerőt egy méternyi metszési szélességnek megfelelóleg 55 kilogrt követelne és hogy az utóbbinak száma még lejebb is szállítható lenne, ha teljes szélességben metszetett volna.
Angermündében a 24 próbás gépeknek átlagos vonereje 75 kilogr.-ra rúgott és csak egyetlen egy gépnek volt csekélyebb vonereje, mint a .Spring-Balance"-nak-
Az egész aratás alatt semminemű javítás nem volt szükséges s a gép sem szenvedett.
Itt a gép csak későn szereltetvén fel, nein dolgozhatott többet a rozsban és mégis épen itt kinálkozott alkalom a lerakó készüléknél a javítás értéket megmutatni.
Egészben véve is a munka 1875. évben a vizsgáló bizottság mult évi azon Ítéletét meg-erősité, hogy a „Spring Balance" nagy képessége, igen csekély vonereje, nagy szilárdsága és egyszerű kezelése végett minden igen hosszú gabna fajnál ajánlható.
A gép, mely'' Krosigkban dolgozott, a legközelebbi télen a mezőgazdasági intézet uj gép csarnokába fog kitétetni.
A vizsgáló állomás bizottsága mezőgazdasági gépek számára:
Khühn Gyula, Gneist A., Frey tág E., Na-gel Hermnnn, L. Wüst.
Helyi hírek.
— A főispán kinevezésének kérelmezése tárgyában Glavina Lajos megyebizottsági tag ur N.-Kanizsán a .Zöldfa" szálloda teremében május 16 áu értekezletet hivott össze.
— Hynien. Rapoch Gyula, győri köz-és váltó-ügyvéd ur f. hó 7-én jegyezte el magának helybeli Grünhut Fülöp gabna- és ter ménykereskedő ur széplelkü leányát, Grünhut Szelina kisasszonyt. ^
— Meghiumilt rabló-gyilkossági kisér-let. Keszler Ignáez helybeli szabómester e napokban a« éjjeli vonattal lytló megérkeztével gyalog haza menvén, egy egyén által nyakon kapva megtámadtatott és a félreeső kereszt felé hurczoltatott, halállal való fenyegetéssel pénzt követelvén tőle. — Keszler egy pillaqjUnyi sza bad lélekzet idejét felhasználva, teljes erővel se gitségért kiáltott, mire — többek összeszalad-tával — a gazember elillant, de nem anélkül, hogy Keszler benne a városunkban Szakonyi név alatt élő csavargót fel nem ismerte volna. — A denunciatió után városi rendőrségünk által csakhamar rendeltetése helyére szállíttatott, hol aztán ideje less gonoszsága felett elmélkedni.
— Névsora azon urak- és hölgyeknek, kik a n. kanizsai plébánia templom tornyának javítási költségéhez könyöradományaikkal járultok. Fessel hofer József 10 frt, Blau Pál 10
— Én a kipróbált szolgákban bízom, mondá röviden; Orlovits Feodora sohasem lesz Lafont hadnagy neje —* mást rendeltem számára. Gregorovits hadsegédem lesz, az Orlovits ház "fia és birtokának örököse. ''
Sándor nagy herczeg elhalványult a boszu ságtól.
— Gregorovits hadsegédben pedig lesz annyi becsületérzés, hogy e megtiszteltetést nem fogadja el, mondá, miközben a kegyeneznek erősen szeme közé nézett, de ez nem süté földre szemeit.
— Bocsánat, császári fölség, viszonzáG re gorovits halkan; ha a czár ő fölsége azt parau-csolná, hogy egy utczai púpos nőnek nyújtsam kezemet, akkor is ellenmondás nélkül engedel meskedném; hogy szegülnék tehát most ellen, midőn oly lényt ajánl, ki iránt már rég bensú vonzalmat érzek!
— Ha nem tévedek, j>n ittas állapotában Orlovits Feodora herczegnőt bántalmazta, veté közbe a nagy herczeg megvetőleg.
Rágalom, császári fölség, merő rágalom.
— Gregorovits hadsegéd, tehát azon hir is rágalom, melyről már régebben értesültem, folytatá Sándor, hogy atyja as előbbi Gregorovits Gergely kereskedő, váltóhamisítás miatt Szibériába küldetve, élethossziglan kényszermunkára ítéltetett ?
A császár figyelmessé lón.
— Mi az, Gregorovits?
A hadsegéd elsápadt, de lélekjelenléte egy pillanatra sem bagyá el őt.
(Folytatása köv.)
frt, Berényi József 10 frt, Plihál Ferencz 10 irt, Ns. Wlassics t. eln. f> frt, Babócsay János f> frt, Belus polgm. frt, Tóth Lajos ügyv. 5 frt, \)r. Lakj Kristóf ő frt, Nucs§cz József 5 frt, Kaán Vilmos 5 frt, Somborné assz. 5 frt, Lo-vák Károly 5 frt, Guttman Henrik 5 frt. Tonna Imre 5 frt, Oszeszly Antal 3 frt, Szanveber 3 írt, IJjváry Illésnő assz. 3 frt, Ns. Varga hvd. alezr. 3 frt, Bartos .Tinos 2 frt, távirdai hivatal 2 f: 20 kr, Neumann testvérek 2 frt, özv. lmreinő 2 írt, Schmidt György vend. 2 frt,Berdin Márton 2 frt, adóhivatal 1 frt 50 kr, Botfy Károly 1 Irt, Vucskics 1 frt, Knorczer vend. 1 frt, Koch Adolf ,1 frt, Valbach Mór 1 frt, Kántor 1 frt, Khon Fülöp 1 frt, LaDg Henrik 1 frt, Khon Gyula 1 frt, Eperjessy 1 frt, Darás Ilona 1 frt, Darás Malvina 1 frt, Szakonyi 1 frt, Tandor 1 írt, Mild 1 frt, özv. Vegscheidernű 1 frt, özv. Buchgrabernó 1 frt, Fischer József 1 frt, Káspár Antal 1 írt, Barát pék 1 frt, Wajdits 1 frt, Steinmer Kálmán 1 frt, Chinoráoyi Géza 1 Irt, Dobrovits Dömötör 1 frt, Tóth vendéglős 1 Irt, Cséplics Teréz 1 frt, özv. Jakonovitsnő 1 Irt, ör.s Vass Károly 1 frt, Benczik József 1 frt, (iabelits ügyv. 1 frt, Juranits Lajos 50 kr, Ste-fán Ignácz 50 kr, Lakósy 50 kr. (Folyt, köv.)
— Zalamegye egykori szeretett fóis pánja (ír. Szápáry Géza szellemdus neje sz. <»yőrv Mária grófnő ű excellentiája Fiumében a hazai vizkárosultak javára rendezett hangver-seuven Cortesi tanár által irt olasz költeményt nagy leik sedéa közt szavalta. A nemes grófnő gazdag gyémánt-diademmel fejen s igen disz<*s teher atlasz ruhában, mely ezüsttel gazdagon hímzett lepellel s drága csipkékkel volt befedve, jelent meg, leirhatlan tapsviharral fogadtatott. A jövödelem 1200 frt volt.
— Cgyv&li értesít én. V feloszlatott csáktornyai kir. törvényszék m » közi területe nagy részének N.~-Kanizsához történt csatolása, ugyanitt a kerület kir. közjegyzői hivatalának felállítása folytán, s a letenvei vidéknek egyéb hatásági tekintetekből is n.-Kanizsávali érdekközösségénél fogva irodámat Letenyéről N.-Ka-ntzsára áthelyeztem s mai napon a Király-utczai 18-ik számú (előbb Német-utcza) Boronkay féle házban a kir. törvényszék közelében és a postahivatal szomszédságában megnyitottam. Ennélfogva van szerencsém at. cz.közönségnek tudomására hozni, hogy bármely peres, vagy pe-n-nkivüli ügyben,polgári, fenyitő, telekkönyvi, megyei, városi, gyámi, helyettesítési, sürgetés!, tudakozódási ügyek érdemében és megbízásaiban ugy helyben, mint vidékre gyorsan, pontosan, minden előleges fizetés nélkül is — a t. cz. közönség és t kartársaim teljes készséggeli szolgálatára állok és a horvát nyelvben jártas segéddel is rendelkezem. Nagy-Kanizsán, 1870. évi május hó 1 én. Tuboly Viktor, ügyvéd.
— Az árvízkárosultak javára rendezendő mű ipari és történ, emlékkiállítás czél-szerüségi szempontokból a m. tud. akadémiából gf. Károlyi Alajosnak, az Eszterházy és muzeum uteza sarkán levő palotájába helyeztetvén át; az eddig ott uralgutt néma csendet must nagyon eleven élet váltotta fel ; a kiállítási termekben kárpitos, asztalos, üveges sürög forog, itt a falakat díszítik Haas Fülöp és fiai ezég által a kiállításra ingyen felajánlott kárpitokkal, ott összeillesztik a gf. Zichy Edmund közvetítésével kapott kiállítási szekrényeket, egy szóval itt minden arra mutat, hogy a kiállítás nemsokára megnyílik ; az u. n. téli kertben pedig egy hosszú asztalnál ül a bizottság, mely a még mindig nagy számban érkező tár-
'' gyakat átveszi. Legyen a legutóbb érkezettek közöl e helyen felemlítve: hg. Eszterházy tói 1 ezüst asztal, 2 ezüst karszék, elefántcsont domborművei ellátott gyönyörű 3 billikom, aranyos paizs, kardok, buzogányok s több más tárgy. Gf. Zay Alberttől egyéb értéktárgyak közölt egy gyöngyökkel és rubinokkal kirakott 17. századbeli, a maga nemében páratlan szép fejék. Gf. Nákótól ezüst serlegek és tálak. B. Baldácsytól azon történelmi arczképek, melyek annak idején a munkácsi várból a kamarai le-vértárba kerültek. Gf. Zichy Edmundtól kitűnően szép régi chinai ós japáni porczellánok. B. Prónay Dezsőtől Apaffy Mihály ostáblája és néhány kitűnően szép serleg. B. Prónay Gá bortól ezüst serlegek, tálezák és tálak, t
— Rövid hirek. Vilmos császár 1877. jan. 1-én ünnepli 70 éves katonai jubilaeumát. — Veszprém megye Prém József által jelesen szerkesztett .Veszprém" lapot hivatalos lapjává tette. Igen helyes! — Maros-Vásárhelyt „Kemény Zsigmond irodalmi társulat* alakult. — A „Vasárnapi líjság" Berzsenyi Dániel arcz-képét hozta. — A pápai állandó színház ünnepélyes megnyitása apr. 29-én volt. — Sok hamis 5 forintos bankjegy van forgalomban. — Köbléren 44 ház égett le. — Gróf Wallís altábornagy pisztolylövéssel Bécsben véget vétett életének. — A branyicskói honvéd emlék leleplezése május 23-án lesz. — A kiegyezés ellen számos népgyűlés tartatik az-országban. — Herczeg Auersperg gróf Kolowrattaí vivott párbajban meghalt. — A földhitelintézetnek tavai 402,542 frt tiszta nyereménye volt. — Széli Kálmán családjával a pénzügyministeri palotába költözött. — A görög király Andrássy grófnál látogatást tett. — József főberczeg AJ-
csuthon ásott barbárkori koponyát küldött a múzeumnak. — Hollós László író meghalt.
Irodalom.
— Az „Apollo'' czimű zenemüfolyóirat ötödik kötete legújabban megjelent ötödik számának tartalma: 1) Fekete domino (Auber operája) egyveleg Wachtsl Auréltól. 2) Boldog szerelem, polkamazur Pejakovits L.-tól. 3) Dobogó szív, tipegő polka Pejakovits L.-től. 4) Dalárda], férfi négyes, Kovács Károlytól. 5) A távozás, dal Fejes Gábortól. A boritokon: A zene történelme, Kapi Gyulától. — Szerdahelyi Jőzpef, életrajzi vázlat stb. — Az előfizetési ár egé^z évre ü frt, félévre 3 frt. A jeien szám 1 fi tért külön is megszerezhető. Az előfizetés vidéken k-gczélszerüebben a postahivataloknál posta utalványozás utján eszközölhető, Budán, az „Apolló* kiadóhivatalában viziváros fő-ut-cza 220. sz. a. Minden eddig megjelent szám és kötet leszállított áron kapható.
— Megjelent: Levélsaerinti oktatás a német nyelv öntanulására. írja és kiadja Roder Adolf. 13. és 14 ik tüzet. Az egész mü 40 levelet foglal magában és két tanfolyamra van beosztva. Egy-egy levél ára 20 kr, mind a két tanfolyamé pedig csak Ü frto. é. Megrendelhető minden hazai könyvárusnál, vagy a szerzőnél Szombathelyen. E díszesen kiállított folyóirat az eléggé ismert ToussainV-Langenscheídt tanmódszert vette alapul és a német nyelv alapos megtanulását a legrövidebb idő alatt biztosítja.
Vegyes hírek
— Az adófeliigyelök intézményeinek behozatalára az előmunkálatok már megtétettek, s minthogy ez intézmény t. évi julius 1-én lép «•létbe, az erre vonatkozó csőd hirdetmény már legközelebb közzétetetik. Budapesten az adófelügyelő .az osztálytanácsosi rangot foglalja el; a vidéken nagyobb kerületekben a pénzügyi tanácsosi, kisebb kerületekben a pénzügyi titkári rangot. Minden adófelügyelő mellé egy helyettes, s a szükséges fogalmazói személyzet adatik. Az elszámolási ügyletekre nagyobb kerületekben számtanácsosok, kisebb kerületekben számvizsgálók állíttatnak fel a szükséges segédsze mély zetteL
— A Szegeden ez év augusztus havában tartandó országos'' ipar, termény- és állatkiállitá8 alólirt végrehajtó-bizottsága tisztelettel értesiti a hazai termelőközönséget, hogy az ái víz-csapások következtében a kiállítás megtarthatása iránt itt-ott fölmerült kételyek teljesen eloszlatván, az előmunkálatok ismét egész erővel folytattatnak. A kiállítás érdemében szükségesnek találjuk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy a bejelentések határideje május vége felé lejár. Azon rendkívüli horderő, melyet a kiállítások általában, de különösen hazánkban a közgazdasági és kulturális viszonyok fejlődésére gyakorolnak, kötelességévé teszik a nagy és kis iparos, a gazdaközönségnek és minden termelőnek ezep, nemében hazánkban első országos kiállítás sikerhez a lehetőséghez képest hozzájárulni. Az utóbbi idők kétszeres kötelességévé teszik különösen hazánk iparos-osztályának, hogy a nemzeti ipar jelen állapotának főbüntetésére alkalmat szolgáltatva, az ország fogyasztó közönségének figyelmét jelesebb ipar-czikkeinkre fölhívják és így azok belterjes fejlődését előmozdítsák. A mezei gazdálkodás jelenlegi állapotának és ez zel kivitelképességünk föltüntetése is oly nagy fontosságú és erre ezen országos kiállítás oly kedvező és talán egyhamar vissza nem térő alkalom, hogy ugy egyes nagy és kis földbirtokosnak, mint különösen a gazdasági egyesületeknek odahatni kellene, hogy e kiállítás az ország minden vidékéről minéi látogatottabb legyen. Midőn tehát az országos kiállítás nagy-fontosságát ismételten hangsúlyozzuk, fölhivjuk a hazai ipar- s gazdasági testületeket, hogy tekintettel a bejelentési határidőnek közellétére, hatáskörükben — a tőlük telhető módon és eszközökkel — odahatni szíveskedjenek, hogy az ország minden vidékéről minél számosabb résztvevők jelentkezzenek, annái is inkább, mert az eddig beérkezett nagyszámú bejelentések a térbeosztás és as ideigl. épületek tervezése és fölállítása tekintetben sürgős intézkedéseket követelnek. A mezei terménynek bejelentési határideje junius 30-ig, beküldési határideje pedig augusztus 10-ig halasztatott. A.kertészet» termények 5 nappal, a virágok pedig egy nappal a kiállítás megnyitását megelőzőleg küldendők be. Bejelentési ivekkel és minden az ügyre vonatkozó folvilágositás és útbaigazítással kést-séggel szolgál a kiállítási iroda Szegeden (buza-tér, iparoskör.) Ezen nagyfontosságú közügyet ismételten a hazai közönség meleg pártfogásába ajánlva, kéljük a kiállítási eszmének minél szélesebb körben leendő terjesztését. Szeged, 1876. május l-jén. A végrehajtó bizottság nevében : Bakay Nándor, elnök, Gelléri Mór, kiállítási titkár.
— Oazdaköxön$égiink nagy pénztelenségben szenved — itt a tavaszi munka s nem bírják sokan fizetni a napszámot. Solid kamat 120 frt évente. — Hol késik a kisbirtokosok hitel-egylete, vagy est a szép eszmét, mert ez
a népet is boldogítaná, a mi nagy uraink elejtik, nehogy a dominiumokat a tisztek vegyék meg, vagy abban, az azelőtt nyögött jobbágy legyen a gazda. Ébredjenek fel a vezér-férfiak és segítsenek, mert nem a tudomány, de a szegénység, ínség és nyomor miatt vész el a nép.
— Szinházégé$ Rouenban. A roueni színházban mult hó 25 én esti 7 órakor, egy órával a megnyitás előtt, épen, midőn a közönség számára az ajtókat fel akarták nyitni, a színpadon tüz ütött kí, mely roppant gyorsasággal terjedvén, rövid idő alatt az egész színházat lángba borította. Azon színészek, kiknek egyes szerepeket kellett énekelniök, többnyire páholyaikban voltak, és még mencfetíhetlek. A karéne kesek és statisták elől az^noan (utóbbiak csaknem mind katonák a 74-ík ezredből), minden ut a menekvésre el volt zárva. A fojtó füst csak növelte a rémületet és zavart; legtöbben az utcza kövezete fölött négy emeletnyire emelkedő ablakokhoz rohantak, és addig, mig a stomszéd házakból mátráczokat, párnákat stb. teritettek a földre, az ablakok kereteibe és erkélyekbe kapaszkodva maradtak. „Képzelhetni" irja a roueni értesítő, minő látványt nyújtottak, a roppant magasságból lezuhanó nők színházi jelmezben, félmeztelen choristák, katonák pánczéllal, sisakkal stb.— Lélekemelő önfeláldozás példái is fordultak elő ez alkalommal. Egy öltöztetőnő mindaddig az ablak pár-kányján állva maradt, mig a többi nőket ugorni, vagy az alsóbb erkélyekről felnyújtott létrákba fogódzni nem segítette, csak azután ugrott ő is és nehéz sérüléssel jutott le. Egyik énekes több nőt mentett meg saját élte veszélyeztetésével, azok egyike azonban, férjét az épület égó részében vélvén, kiragadta magát karjai közül és a színpadra rohanva a tűzben leié halálát. A rendezők egyike a füstben megfuladva, egyik ablak párkányára esett s a nézők szemeláttára lassan elégett. Az odaégettek számát még nem tudják. Nyolcz haláleset constatálva van; öt katona hiányzik, tizenhárom nehéz sebesültet a kórházba szállítottak. A tüzet csak reggel felé lehetett eloltani.
— Franczia munkátok a philadelphiai világkiállításon. Tudvalevőleg a bécsi világkiállításra számos franczia munkás volt kiküldve közköltségen a szakmájukba vágó tárgyak tanulmányozására. E munkások tapasztalataikat és észleleteiket több vaskos kötetben irták le, melyek most már közkézen forognak s nem csekély mértékben működnek közre a franczia ipar emeléséhez. E jól sikerült kísérletet a philadelphiai kiállításon ismételni akarják. A kereskedelmi és iparkamrák a kormány nyal egyetemben több száz, az ipar minden ágát képviselendő munkást fognak kiküldeni. A ki-küldendő munkások saját társaik által választatnak, mi ép oly szabadelvű, mint követésre méltó eljárás. Páris községe 30,000 francot szavazott meg e czélra, s a kamaráktól 100,000 freot akar a kormány megszavaztatni. Ezenkívül gyűjtéseket is rendeznek; így mult hó 16 án Victor Hugó és LouÍ8 Blanc lelolvasást tartottak a Chabeaud''eau színházban, mely a zsúfolásig megtelt Páris szinével, javával, ámbár a belépti dijak elég magasra voltak szabva. A tiszta jövedelem meghaladja a 18,000 frankot, nem számítva azt, a mit felolvasás közben igen előkeld nők gyűjtöttek a hallgatóság kö zött, és a mi szintén jelentékeny összeget jövedelmezett, mintho/y a gyüjtőtálezákon több volt az arany és a bankjegy, mint az ezüst pénz. Louis Blanc hosszasabban, Victor Ilugo röviden beszelt; értekezésük tárgyát a béke, a munka és a testvéri szeretet képezték.
A házasság értelmezése: Az orvos hideglelésnek, ax ügyvéd szerződésnek, a kereskedő speralatióaak, a költő regénynek, színész bérletnek, katona táborozásnak nevezi.
Üzleti szemle.
ipirszelet.
— llirlapfrók enyelgése. A .Független Polgár" és a „Szegedi Híradó" "egy kis közlenu-ny miatt üsz-szokaptak * hogy fogalma legyen közönségünknek arról, hogy az ujabbkori hírlapirodalom mezején mily ékes nyelvezettel szokták egymást az újdondászok felvilágosítani, szolgáljon itt épületes tanulságul a Független Polgár'' illedelmes (?) válasza :
„A Szegedi Híradó snájderje ma leteszi kezéből az ollót, s ,gerebjét" markol, hogy, — amire rendeltetett, — pimasz kapásnak szegődjék az ostobaság sivár ugarára. Eddig becsületesen megélt a .szabászatbólma többet akar: ásót, kapát, gereb-jét ragad, de a földet mégis — orrával túrja — a kevéske eszét elitta együgyűség. — Midőn esetlenségére elejénte reflectáltunk, azt hittük, hogy játszi kutyussal van dolgunk s ma látják, hogy dühtől tajtékzó veszett kuvaszszal. Sajnáljak, hogy e 1 e g r o-szabb vidéki „lokalblatt''ot fitymálásunkra is érdemesítettük, hogy megvet esünk kel sújtsak az irodalmi tisztességről, a birlapirás elemeiről fogalommal sem bírő bamba hülyeséget, mely otrombaságaiban, miut sárban a disznó kéjelegve fetreng s azt hiszi, hogy elmés, ha csülkeivel mocskot hány másnak az arczára. Oh, a Szegedi Híradó emberei meggyalázzák a magyar műveltséget, — ez fáj nekünk, — nem a mocs-kolás, melynek fertőjében ntóvégre is önmaga fullad meg.*
Valóban gyönyörű irály, szemen szedett zsíros szája szavak, melyek hivatva vannak a népet megtanítani, hogy művelt emberek miképpen szoktak káromkodni és előforduló esetekben a kölcsönös felvilágosítás és eszmecsere mily hangon történik, tgy látszik teljes igaza van az , Ellenőr"-nek, midón azt mondja, hogy nem as a baj,- hogy hírlapíróink közül sokan roazal irnak, hanem az a legnagyobb baj, hogy egyáltalán irnak és nem mennek krumplit kapálni.,
As egéaz élet, as egész világ csak kérdésekből áll; a kérdés sok, kevés a felelet
Nagy-Kanizsa, 1876, májas 8. délutáni 2 órakor.
4 Időjárás. Már néhány nap óta folytonos esős, hűvös.
Üzl eti forgalom A divó időjárás a ve-getatió előmozdítására való kitűnő befolyása vétel, kedvtelenség lehangultságot és árnyomást szül. — Általános a remény, meglehetős aratás iránt eddigi tapasztalások nyomán és az üzleti situatio bonyolultsága csak fokozódik.
Megrendelések végképen hiányosnak és a csak későbbi hónapok alatt beköszönni szokott, rendsze-rintí forgalmi szünetelés már most látszik helyet foglalni.
Bazáink csak ritkán keresettek. Ezekkel Trieszten át behozatott görög fajok concorrálnak, minőségre bár korántsem, de tetemesbbel. olcsóbb árakra
nézve.
Busáé rendszerint a rozs tendentiájával áll kapcsolatban s így az utóbbi is jelentékenyen szenved.
Árpa.készletek még tömegesek. SerfŐzók szflfe-séglete most már apad. — A kínálat aránytalanul nagy és az árak nem bírják magokat huzamosban megközelítőleg is képviselni. — Etetésre való sem örvendhet most már kedvezőbb iránynak, minthogy kukoricza olcsóbban és kiadósban helyettesíti azt és árát ellensúlyozza.
A kukoriczábani adás-vevés is igénytelen terjedelmű és majdnem kizárólag, noha kissé élénkebb helyi szükséglet fedezésére kel el. Készletek jelentékenyek és nem várható, hogy a közel jövő javulást fog hozni.
Zab változatlan és árát egyaránt képviselve, aránylag legjobb magatartása.
Hüvelyesekb eu semmi üzlet Árak mindinkább sülyed. Kiszállításról szó sincs és a belföldi fogyasztás számba sem vehető.
Borból valamelyes vétetett specalatio számára ; de szeriutüuk — tekintettel a szőllő már kora és hathatós ködvető fejlődésére — vigasztalan speculatió. — Az általános nézet egy uj áldásos borévet jósol.
Mai piaczi áraink . HX) klgr. szerint: Búzaminőségéhez képest 9.80—10.20-10- 80- 90kr. Kozs „ „ 7.40—60—«0 kr.
Árpa . „ 8 20 -40 kr.
Kukoricza, „ 6.40—50 kr.
Zab „ „ 8 80—9 frt.
Fehér bab„ „ 6.60-80 kr.
Tarka . „ „ 5—5.20 kr.
Bor aj fehér 7 frt, vörös 6 frt 2ü kr bectoliter szerint.
SINGEK SAMU.
Lottohuzás.
Buda, május G-án: 10, 14, 77, 45, 73.
Lincz, „ „ 53, 1, 19, 48, 36.
Triest, , „ 74, 57, 13, 64, 51.
Érték és váltéfelyui május 9.
57, metaliques 66.80; 5*/« nemi. kölcsön 70.60; 1860-kiálladalmi kölcsön 111.50; bank-részv. 8.55— ; hitelintézeti részvények 139.— ; London 119.80; magyar földtehermentési kötvény 75.75; temesvári földtehermentési kötvény 75.75 ; erdélyi földtehermentési kötvény 74.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 83.50 ; ezüst 102 70; cs. kir. arany 5.68— ; Napoleond''or 953—.
Vasúti menetrend.
Érvényes deczember 1-tól 1875. A kanizsai időtmatató óra szerint, indul Kaoissáról
(Kanizsai vaspályán az órák pontosan a heljri idSt mutatják.)
Vonat „ hova:
szám Ora Perc. Id6
205 Eszék, Mohács,Dombovárs Fiaméba 4 30 reggel
215 . „ n , '' 2 22 délat. 212 Bada-Pestre........ 4 50 reggel
202 ...........I 58 d61ut-
204 ...........11 «2 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Bécf-Ujbelyfelé)5 — reggel
301 . .........11 40 estve
315 Sopronyba ........ 3 30 délat.
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 4 42 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ......2 39 délut.
Brkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács,Dombovárs Fiaméból 1 33 délat.
206 , „ „ 11 3 "tve,
203 Buda-Pestr51........4 12 reggel
201 ...........1 57 délat.
211 ........... 9 36 eatve
314 Bécsből (Szombath. Béc»-Ujhely)íel51 10 19 estve
302 „ „ . . 3 57 reggel
316 Sopronyból ........H 45 délel.
214 Bécsből Grácz, Marbarg, Pragerhof
felől .............4 _4 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől .........1 13
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof felől 10 52 estve.
Marbargba csatlakozás Villach és Francesfestbe
. . Piancesfestből.
Felelős szerkesztő : Bátorfi Laji*.
Köz- és váitó-ügyvéd
Fischl Pál,
ügyvédi irodáját Nagy-Kanizsán
(Kosenfeld-féle házban, a városház mellett) megnyitotta.
•) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a 8-*rk"
CO
Főnyeremény .''í7:").(KVj nixrk uj nemet ltirodalnii
¿rh''k.
„ÖNSEGÉLY
cximijaoJ, a neaaonstxck tniuden b-:o«»CK«i jzimAr* hü és meicbixh»^ txnicwiu.
Dr. ERNSZT L. kasnom »noitol.
K/oc könyv okul*»: «* »«>.''-««¿kői uyujt nun<laxokn»k kik ifisbb korukban rilkc* bűnt vxfff taértóktelen kicsapongd fljtek <v cnn«k k-ive:k^xt-''b«) botc*«
jíyönjresógben
asrtdult ldr*Zrtbcn »lenvwin«k, »s^ uuk kö-
xel UiT.isától íeoy-tr«ttrt*ek.
Azok in kik idüiült bujakurbao, borbajokbuo. bii-Jakorun k6«vr»> be*. hur> «-»¿».zakélc.b«.« szenvednek vsgy kiknek teile lal«*jro. hiRanyjul^ok álul gyónóit tetert, telj« kiqrónyulAst taláWnmk__
Serelrtk. lelkek ital ib»n emberbarátok, k«k » nfctAl**« j»v»t «irttkou liordjik. jol teszik bs ex«o kunyv
urUlmival mctrismíTkrdnek
Kieu bire. könyv, m*!y n*«y..bl. v.Is^wsjmc kedveért bonciuní ibrkkkxl''vwi ellátv*. minded könyTkereske-deabcn kspkaU., de pást» utján t.*l»m w rosfcrendeltet- | hetik. Áru 2 frt.
Dr. Ernszt L, feásonsxenn orros.
Fenten. kflsa» nlfi> 24-ik Ktám.
í*. Jnvitott kiittl»M.
-----
Szerencse-
j e 1 e n t é s.
1194
xi verem«; ti y ékért a kormány részéról kezrskedtetik.
Felhívás, a hamburgi kormány részérő! kezesked-
y tetett _ ^ (95 — 2)
~ V nagy pénz-lotteriából
ert do uyerpinéiiyekbeni réMlvevéwre, melynél
7 millió 770,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Kzeu czéUzerílen szervezett pénz lotteriának, terxszerüleg csak bl M><) »or>jcírjT«'' alapított nvi''n-mények kr.vetkoz.''.k : 1 tiyo-remén) esb-tőleg 375 000 birod núrk klilí.uleg 250.000. 125 000, 80.000. 60 000. 50.000 40.000. 36.000 ; 4-J»Z. r 30.000 «;« 25 000, ft-ször 20,000. -l-sxcr 15.000. 12.000 é* 10,000. 26 szor 6000, ~>6-Szor 4000 <''s 3000. 20«-szor 2500. 2400 és 2000. 4i;»-sxür 1500 »*s 1200, I.tfű </.<>r 500 300 <;s 250. 274«3-szor 200. 150, 138, 124 éi 120. Któ39-»zor 94. 75 67. 50. 40 és 20 bíro.l. mark, mely nyeremények néhány liA alatt 7 ztáiyh.in biztosan vállnak. Az elsV. ny» r« inényinizá.- hatósagilag állapíttatván nn-R és ára »;gy egész eredeti sorsjegynek csak 3 Irt 40 kr. íél „ » . , 1 * <0 „ » negyed „ • . „ — p 85 „
a kormány részéről kezeskedtetett eredeti sorsjegyek (m-m tiltott ijrérvi''nv«*k^ a vetelarnak bermentesen, készpénzben! vagy postautalvány utjáni beküldese mellett általam még a legtávolabbi vl-dekekre is beküldetnek.
Minden megrendelő az eredeti sorsjeggyel együtt e^y, -a konnányrziminel ellátott játszótervot ingyen, a hutás után pedig hivatal»* nyereménykímutatást kap.
, A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
QV Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők. Megrendelésekkel a közel álló húzás tekintetéből május lő-ig mindenki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Heekscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Dr. BaiÉr Mór
>rvos-, sebésztudor, szülész és szemésj
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertózésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az Ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elg^iigült férfierőt)
2) liugycsöfolyásokat (még oly idülteket is), a nem-zórészek bujakóros fekélyeit és .Másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsutitá-''aiban ;
3) hugycsöszüküléseket:
4) friss és idült nyáktolyásokat nőknél, az úgynevezett fehéríolyást és az onnan eredő
MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
G) a hug.v|iólag betegségeit és mindennemű vizelési
nehézségeket Kendéi naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó-uteza 2-ik szám a. kígyó- és városház-uteza sarkin (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek
megkíildetnek. (45—23)
Az egyedüli üzlet Bécsben,
mely a kedvezőtlen viszonyokkal számot vetve, áruinál egy további 30''t-nyi árengedmécyt léptetni életbe indokolva látja: Kettelheim II. én tárna bécsi
china-ezíist gyári raktára
Grabea, 28. vis * vis Sotbens Weobselstnbe (Handelsbaak)
6 kávéskanál rluhh ft 3 50, tnost 1.30 1 czukor-szH. előbb ft 12 —, most6.80 6 evőkauil ^ ft. S n 2.60 1 vajas köcsr.g „ ft 5.—, . 1.60 6 aszt.nli kés „ "ft S.f)<), , 2.60 1 thea-szüró F ft —.80. „ —.20 6 , villa . ft. 8 50, f 2 60! 1 pár gyertyát. . ft 9.—, F 2 80 1 lew smeró k. „ ft. r..—, „ •_» 20\ 1 czukorcaipA , ft 2.50. .—.90 l t<-jmerő-kanál„ ft. :5.50. „ i.40j 1 érzet s olsjtart«» 4 frttúl 7 ft 50 krig.
Budapesten, Sip-utcza 16. szám alatt,
agj-agcsó-raktárt tart és elvállal
kozponii-viz-, goz- és légfűtések,
gáz- és vízvezetékek, szivattyúk, eloset-ek stb. felállítását.
(H5-*])
Mustár papír
nélkdltizhetleu házi-szer,
darabja 6 kr, dig kapható
10 darab 50 krért min-
az orvos-gyógyszerészi ügynökségnél
Bernátsky Károlynál,
Budapest, IX. Nyul-utcza, 25.
Ismét eladók, gyógyszerészek, orvosok stb. kedvezményben részesülnek. (86—1)
!
Különösen figyelemre méltó
6 kés ) A huszonnégy darab ösz- 6 «-»eine^o-kés ) 18 darab díszes 6 villa ) szevéve díszes tokbaa 24 6 csemege-villa ) tokbai 18 frt be 6 evőkan.) frt helyett csak 8 frt <5 csemege-kanál) lyett csak 8 frt.
6 kávésk ) 25 kr.
Legujabli pasta aranv. ezüst és china-ezíist tisztítására, darabja 25 kr,
6 darab 1 frt 20 kr.
I''ompás tálezák. k.-t\ éskauuák, theakaiioák, theáskészlet, asztalszerek. gyertyatartók, ezukorhintők. tojástartók, fogpiszkáló-tartók, asz-talkcudwk, reátok »tb Vidékrtv utánvét mellen pontosan é»s lelkiismeretesen. Kívánatra r»-szlet<*s árjegyzék küldetik. (SS—3t
co
1<UI
. a

.2 0* i
■2 S''î
jz ■«> -c J:


Fehér Miklós
„ \
>

angol, franczia és amerikai gépgyárosok vezért^gynöke ajánlja R. Hornsby és fiai legújabb szabadalmazott
fűkaszáló gépeit,
(Paragont)
mely 187.">-ben az angol királyi gazdasági egyesületnél Tauntonban a nag}- és.7 évre irányadó kaszáló - versenyen 58 versenytársai közt, 7 napi próba után, nemcsak az első, de a második és harmadik dijat nyerte el s egyszersmind a legkönnyébb, legjobb anyagú és legnagyobb munkaképességű gépnek ismertetett. Hasonló minőségben ezen kívül az angermündei nagy versenyen — Poroszországban — az első dijjal koronáztatott. Ezeken kivül Magyarországban az óvári gazdasági academián a k géppróba osztálya is, úgymint a nyitraincgyei gazdasági egyesület ezt az utólagos próba alkalmával a legtökéletesebb kaszáló-gépnek ismerte el.
Ajánlja továbbá
a tegjpbb amerikai szénagyüjtőt. (Sulky Rake.)
Ezen gépnek szélessége 8 láb, 9 hüv. kerekei 4 láb, 6 hüv. magasak és ama könnyű és korbadt-| bánságáról birueves amerikai ,Hickory-diÓfábÓh van készítve, miáltal felette csekély vonerőt igényel. ; A 25 szabadmozgással bíró fogakkal van ellátva. Minden egyes fog felső vége felé egy csigarugó
működik, mely minden erösebb lökést, vagy ütközést meggátol s miután fogai egy második rugó által, mi más gyűjtőknél nincsen, feljebb, vagy lejebb állíthatók, bármily területen képes a gyüj-t é s-t végezni, — ez mag:ábau véve is oly tulajdonság, melylyel más gyűjtő nem bír.
A legközelebb Nagy-Atádon tartott verseny kísérlet alkalmával könnyűsége és tevé-
kenysége által, miután egy gyenge ló és 1 fin által naponként 20—25 holdat ké-
pes gyűjteni, a legelsó djjbau és a legnagyobb kitüntetésben részesült. Ü j dig a legtöbb és legnagyobb arany éremmel dija.t&tott.
Angliában pedig ed-
(84-6)

A szerencsét meg kell ragadni !
375,000 r.-márk
«
forint
vagy
kínálkozik szerencse esetében, mint legfőbb nyeremény, azon |M-njabbi nagy péazklsarsolásaai, mely a magas kormánytól biztositva van. A terv oly előnyösen van berendezve, hogy az egymásra kft-vetkezo hét huzssban, néhány hónap alatt 43,400 nyeremény sor-soltatik ki s azok közt a következő főnyeremények lesznek : 375.000 birodalmi mark. vagy 218 750 frt; tü/.etesen : 250 000, 125 000, 80,000, 60.000, 50.000, 40,000, 36.000, 3 30.000, 25 000, 6. 20 000. 6. 15,000 7. 12 000, 11. 10 000, 26.6000, 55 4000, 200-*zor 2400. 412-szer 1200, 621-szer 500, 700-szor 250, 24,350-szer 138 stb. — A nvereményhuzások hivatalos terv szerint történnek. — A legközelebbi első nyereményhnzásra ezen nagy s az állam által biztositott pénzsorsolásnál :
1 ejjész eredeti sorsjegy, csak 6 mark, vagy 31/, frt — kr.
1 «» . - - J . „ P|4 B _ „
1 negyed „ . » 1 *|t - . - , W ,
a készpénz beküldése vagy utánvétel mellett.
bankj.
Minden megrendelés rögtön legnagyobb gondossággal teljesíttetik és az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegy saját kezébe küldetik. Megbízóinknak a hivatalos tervezet és minden hozásról a hivatalos sorrend ingyen megküldetik. — A nyeremények kiBzetése azonnal következik állambiztositás mellett ós el lehet egyenesen küldeni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ansz-triai piaezon kifizettetik. — Ami sorsjegy eladásunknak a szerencse kedvez, mert már sokszor fizettük ki a főnyereményekét.
Ily nzilárd alapokon nyngvó vállalatnál élénk részvételre számithatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a kívánalmaknak minél pontosabban megfelelhessünk, « közeli bozasra mi elébb és pedig májas 31-ig Iwzzáak intézzék megrendeléseiket.
Kaufmann & Simon,
Bank- és váltóüzlet Hamburgban.
Ad és vesz mindennemfi államkötvényt, vasúti és kölcsön sorsjegyeket. — Köszönjük az eddigi bizalmat. (96 — 1)
wwwwwywivw/
Soeben erschien:
Musikalischer H&usschatz.
Concordîa.
Anthologie classischer Volkslieder
für Pianoforte und Gesang.
7. Auflage. 1—12 Lieferungen, i 30 kr.
w . Di«"«J**n»nilung, àeren Absatz für ihr« Gediegenheit bürgt, enthalt über 1200 unserer herrlichen Volkalieder und bietet allen Freundeu volkstümlicher Musik eine willkommene Gabe.
Leipzig, 1876.
Zu haben bei J086Í
Moritz Schftfer.
in Gr.-Kanizsa.
Wajdits József kiadó-, Up- és nyomdatulajdonos gyorasajtó nyomás*, Nagy-Kanizsán.
-K AMZhA. IHV6. május 14-én
Tizeiifttttillk évfolyam.

i
EUlNttl) tr f
'' íréit érre 4 frt V í''f * , | J«0««1 é-rr : . Ri/y ftom JU tcr.
Klrtatsaat
t>*»*b<t* petit»«.rfiao I 7, mUodMor 6 • uituunn to«Sbkt »orort 6 kr
MY1LTTF.RBKK
(«trntiKini 10 trtvri »«■
:huihi ín. Kincstári illelók omiduu egyes hirdetésért küU>n
SO kr. fizetendő.
- -
KÖZLŐIT
pa^-----------usgg
i A lap tzeiletD'' reaaftt á
J lllfrul köxlemé ■ v*»k a i szprkesatóhez. Taka- ¡1 rekpénztári épület föld- f szint. — anyagi részét | illető közlemények pedig a kiadóhoz bé<-- 11
maucvn iritiiSMtt«:ő<: SAUY-KASÍ7.SA
Wlassiesház
Bérmentetlen levelek csak ismert utunk»t»r-•aatól fogadtatni»« »1
He*** p''
í
el óbb
I KÖZLŐN
a
Is-
Késiratok vissz« nem küldetnek.
-- —'''' Hil
Z AL A-BOMOG"
Nagy-Kanizsa város halyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s martunk", a .nagy-kanizsai takarékpénztár- a .zalawogyw általános tanító
testülot", a .Zala-Sowogy gőzhajózási roszvónytársulat i több negyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklm kétszer, vasárnap--s csfitAriukön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
«•ta Mim KwMMrúui fusigÁi«oesterétől.
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa városa által fentartott íógymoasiumban a rajztanári állomás üresedésbe jővén, ezen állomásnak betöltésére pályázat nyittatik.
A rajztanári állomással évi 800 frt fizetés és ¿00 frt lakbér átalány élvezete vao összekötve.
Pályázni kívánók tartoznak életkorukat, a magyar tannyelvbeni tökéletes jártasságukat. és rajztanári képesítésüket kimutatni.
A szabályszerűen felszerelt kérvények alólirotthoz legkésőbben folyó év junius hava elsejéig njujtandók be, megjegyeztetvén, hogy a megválasztott rajztanár a főgymna-siumi rajztanitáson kivül a városi felső leányiskola két osztályában is köteles leend a rajztanitást végezni és a jövő tanévben egy évig ideiglenes minőségben működni, mert végleges megerősitése csak egy évi sikeres működéstől tétetik függővé.
Nagy-Kanizsán, 1876.évi april 29-én.
BBLUS JÓZSEF,
polgár mrster.
Csepel szigetcsúcs jövöje.
Ezen jó és nemes igyekezettel szerkesztet röpirat szerzője, bár röpirata névtelenül jelent meg, mindazonáltal czélul egy, a hazára üdvös intézkedést tűzött ki akkor, mi-dón a röpirat szerkesztésére vállalkozott, mert ha a Csepel sziget jövőbeni sorsára nézve ajánlott tervezete befolyásos körök méltánylatát kinyeri, ugy mindkét irány, melyet elérendő czélul kitűzött, nemcsak a Csepel sziget jövőjére, de egyúttal a haza
felvirágoztaiása és a nemzet biztonságára is megmérhetetlen előnynyel fog szolgálni.
Vegyük a dolgot ugy, a hogyan van — Csepel sziget a Duna közt fekszik, délről a kikötő, éjszakról a Duna medre környezi. közvetlen közelében a vasúti hid, átkötő hid értékesiti, pedig nem ujjat és valótlant mondunk, midőn azt mondjuk, hogy a vizi jármüvekkeli szállítás a legolcsóbb, a Csepelcsucsnak arzenállá leendő beépítése nem tisztán e ezélra szőrit kozhatik, de igen, az már gyáraknak ottani felállítását is fogja maga után vonni, mert ugy hiszük. az arzenál felállításával a part részek ármentesítés szempontjából oly biztonságba lesznek hozandók, hogy bármely gyáros iparkodni fog gyártelepét ott felállítani, mert az olcsó közlekedés által gyáripara vezethet éséhez szükséges anyagokat olcsón szál-litvtf^gyári termelésében nagyobb előnybe jöhetvén, a kereskedelemnek nevezetesb előmozdítását létesitni képes lesz — ezzel a kínálkozó alkalom gyárosaink Összpontosítását a szigetre idézgetvén, egy kiskanaánt fog teremteni.
Igazat mond szerző akkor, midőn e szigetre vetett figyelmét Budapest előnyére terjeszti ki és munkájában annak javára teszi a javaslatot, mert, hogy egy arzenálnak hazánk területén leendő felállítása szükséges, mi is azt mondjuk, hogy csak a vak nem látja be, ezt akár a nemzet, akár az uralkodó érdekébe vesszük, mintkét érdekben egy és ugyanazon szükség parancsolja, hogy annak létesítése szükséges, mint szerző mondja, az általa javasolt térségnél jobbat a czélnak megfelóleg, hasznosabbat kijelelni nem tudna, mi is azt mondjuk, ezt mi is két fontos indokból állítjuk, mert e helyütt,
mind a biztonság, mind pedig az olcsó szállítás mellett szól és az állítás valódiságát is lellóleg igazolja, annál inkább is, mert midőn egy részt a budai részen levő magaslatok a bömbölő ágyukkal ez arzenált dominálják, akkor Budapest lakossága, mely átérezve a czél szentségét, mintegy megdönthetlen oszlop állná körül és biztonságot létesitne, mert tudná, mikép az arzenál által beállt jólét csak reá előnyös és hasznos karoltatnék általa fel.
így tehát részünkről, midőn a megpendített eszmét míut hazánk jövőjére üdvös javaslatot örömmel üdvözöljük, nem marad más óhajunk mind az, bárha a röpiratban kifejtett eszme a döntő köröknél termő talajra találna s mihamarabb az arzenál felállítási költségtervét olvashatnók, még pedig a Csepel szigetcsúcsára, mely neki a legalkalma-bb helyül szolgálhat.
Szöllészeti és borászati előadások
a n. kanizsai m. kir. állavi Jegyházban. Előadó: Tersánczky József tiszti mf»«y<M ja
rásorvog tir.
Harmadik előadás.
A) A szóllőművelésről.
3. A szőllőfajok megválasztása.
Előadó ttr nagyon tüzetesen vitatta, mily fajokat lehet országos , és railyeket vidékkez kötött szaporításra ieginkább elfogadni. Mondá: „vannak bor- és csemegefajok, vannak olyak is, melyek mindkét czélnak képesek megfelelni. Ily szöllőból készülnek u világos és sötétszinü ; a pecsenye, asztali, csemege és munkás borok." Monda továbbá :
„Midőn valaki ttjból telepit, jól meggondolja, hegy miuó fajszőlőt ültet, és ne feledje a czélt, melyhez jutui akar."
„Igen jót és keveset termeljenek a hírne-
ves azőllőbegyek, nagyon silány terményre senki ne törekedjék, legjobb sokat és jót előállítani, mert ez leghálásabb törekvés. Mind a három rendbeli terménynek megvannak kiváló fajai, illetőleg olyak, melyek keveset és jót; silányat és sokat; jót és sokitt is képesek teremni. Ország«* szaporításra egyedül oly fajokat ajánlott, melyekről tudja, hogy sokat és jól is engeduek szűrni.*
A világos borfajok közül:
Országos szaporításra kiválóan hozá javaslatba: a f-hér olasz rieszlinget, a szyrmiaí Szlánkámenkát, a fehér burgundit, a fehér mézest é» a fehér, vagyis: a tóthszőllőt, a piro"j Ozi-rifán.
A kék borfajok közül:
A nem«*s kék kadarkát; a fekete nagy ör«*gszemü burgundit és a korai kék oportot.
A bor-csemege fajok közül:
A fehér és piros gyöngyszőllőt.
„A többi szőllőfajokat csak vidékhez kötött kedvezmények, kiváló feltételek wilett k''-ll Hza pori tani, ültettessenek tehát olyak, me-iy»-lcrúl tudva van, bogj- azon vidék előnyösen kedvező egyike, vagy másika fajnak."
Klóadó ur a most jelzett fajokon kivül temérdek fajra voná figyelmét hallgatóinak, elősorolá mindazon fajokat is, melyekkel ú bir, ezúttal Ígéretet tőn, hogy az elősorolt fajok fürtjeit szőlló-éréskor természetben be is fogja mutatni; (mely ígéretre általános köszönet nyilvánitatott.)
Előadó ur a jelzett fajok tulajdonságai, azok művelési módját is megismertette, előadá, melyek érdemesek arra, hogv egyesek által általános szaporítási szempontból figyelemben tartassanak, mond :
1. „A fehér olasz rieszli.ng rendkívül gazdagon terem, versenyez ezzel a piros C z i r i f á n. Mindegyike jókor érik, földben nem igen válogat, rövidre kíván metszetni, elviseli a kemény telet; fürtje nem rothad; a rieszlíng bora zamatos, tüzes, tartós ; a másodiké jó."
2. „a szyrmiumi Szlánkámenka hegyen-völgyen mesés sokat terem, mélyen táptelje« talajban 100—150—200 akó bort is megad;
TÁRCZA
A várnai vész.*)
— Ballada. —
Elég a harcz, uram, király ! A béke szent, az eskü áll, Megtörni nem lehet. Tekints a* égre, mely tanúd ! Ki jogtalan keret boszút Vesztének ad helyet
,Szeben" győzelmet ünnepei, 8 a hír nevedben írja fel. Kik voltak hősei; Zászlónk a „Vaskapun" lobog, S mi több, diosó emléksorok : A „Balkán* béresei.....
Kisértsd legyőzni önmagad I — Így saólt a bajnok, jé Hunyad, Leghőbb tanács (saván : Szeresd a bont és nemzetét, Hogy könnyedén ne dúlja szét Egy méces Júlián ....
Ulászló hallgat, mint a vész, Midőn közel, kitörni kész, Borongva elmeftl ; Lelkén a gond villáma szánt, Mig keblét bűvös pók gyanánt, Dicsvágy szövé körül
Majd feltekint; lehet vitéa : Jós Szellemed jövőbe néz, S ajkad valót beszél; De fél világ igér kezet, Letörni azáa pogány nemet Velünk a hitsegély____
*) Mutatvány ssereSuek sajtó alá rendeaett, köl-
teményei lll-dik kötetéből. Őrömmel hívjuk fel előr-is t. közönlégünk figyelmét a törekvő s tehetséges
ifjú költő ezen ujabb mfivének pártolására. Srerk.
Esküm feloldva, nincs tehát, Mi szegne útat. semmi gát ; Koczkánk elvetve már. „Nyer az, ki mer,® s nem iugatsg. Keink, vezér, előre csak ! Babérok napja vár.
8 megindul a magyar »ereg, Mint szélttzött felhó-tömeg, Keletre zajlik el ; Szivükben bátorság buzog, Erős a kar mégis mi ok, Hogy areznk nem tüzel ? !
A lelkesült öröm helyett, Bágyadt ködének ad helyet Egy titkos sejtelem ; Csak a király szemében ég önhitt remény sugára, még Nem szegxi át mi sem.
Pedig Marad dühöngve jár Vészes hadával, mint az ár, Bőszülni rémesen. Várnán, a tengerpart felett Borús az ég, vihart jelent; De zúg is seb ti ben.
Két bősz harag riad vadul, Pokol füzével, összegyűl, Nehéz a pillanat.... Allah segíts ! hiába mind . Derék Hunyad vas karja int, S az ozmati megszalad
Hah I nem lehet, hogy mindig o, E vén kesely, legyen dicsS, Villan fel a király. Csak Ütni tán? nem jöttem én ! Nem vár a hév, hírünk enyém, Vegy ünnepelt halál.
Kipattan, mint a lőtt golyó; Mit oéki bölcs tanácsadó Hagyott meg, elveté.
Száguld vakon, aczél snhan, Szél véss''rohamként, bátorán Hnjt,ytkg a tar közé.
I)e lixjli ! a sors nyomába ér r Lehull a gőg király vezér, Se győzelem, se fő : Gerelyre tfizte a pogáuy, 8 öröm kacxag fel táborán : Lakolt a hitszegő!!
S a bús magyar had ? törve fut, Kudarca kiséri, nincseu út .... A vér hiába folyt ! Hunyad bolyong és felsóhajt: Nem gyávaság szülé e bajt, — Az Ist*n átka volt. — —
HAJGATÓ SÁNDOR.
Május tizenhatodika.
— Történeti regény. —
Irta: Hirnchfeld Hermán.
Fordította: Pápai (Folytatás.)
— Igen, fölség,mondámélyen megindulva, császári fölsége jól értesült A férfiú, kinek életemet köszönöm, a kiért fukarkodtam és szűkölködtem, hogy pazarlásait födözheasem, a váltóhamisítás gyalázatos bűnét követte el, a mely miatt Szibériába küldetett. De már rég lábaihoz borultam volna legkegyelmesebb uramnak a kértem volna fölséged et, hogy a szerencsétlen atyának kegyelmeszen meg, vagy szám üzetéaét engedje vele megosztanom, de Grego rovits Gergely meghalt, utolsó tiszteletét, áldását küldte nekem; most már nem tehetek egyebet érte, mint megsiratni.
— Valamint a bű szolgákat, ugy a jó
gyermekeket is szeretem, mondá Pál nem minden vonatkozás nélkül Sándorra, ki kétkedően ráz»a fejét a hadsegéd elbeszélése alatt. — De folytassuk munkánkat, melyet a czárevics félbeszakított, folytatá a császár.
— Bocsánat, fölség, de Orlovits berezeg oly sürgetően kért —
— Alkalmazkodjék ő is, mint mindenki! mondá a császár határozottan; — csak egy akarat legyen szt. Oroszországban; csak az enyém, az igazságosság és büntetés jelképe. S ezért ason hívekről akarok megemlékezni, kik Gstsinában való tartózkodásomban osztoztak és hiven mellettem maradtak, midőn Pál nagy-herczeg az országban oly zérus volt, a mely egykor kormánypálczájával uralkodni fog. Testőrségem tisztjeit eiő fogom léptetni és őket a többi szt.-péter vári ezred tiszti testületébe beosztani.
— Fölség akarata rendithetetlen ! kiáltá Sándor a legnagyobb izgatottaágban; de gondolja csak meg, hogy ezen beiktatással a többi tiszteket lealázza, kik egyszerre csak azt veszik észre, hogy azok alatt állnak, kiket eddig megelőztek. Fölség, e tette őszbeborult férfiakat fog sérteni, kik az orosz császári házért véröket onták.
— Akaratom szilárd, viazonzá Pál röviden; ezen beiktatás által tiszti testületemben a katonai fegyelmet s a czár akaratának tekintélyét megszilárdítva, egyéb eszmék és gondolatok csiráját elfojtom.
Sándor magán kivül borult császári atyjának lábaihoz.
— Fölség, ezen akarat nem az ön szivéből jő, mely szelíd és igazságos. Jaj annak, ki e tanácsot fölséged fülébe súgta! Fontolja meg, mit akar-tenni > Az érdemdús tisztek e
fürtjei feltűnő nagyok, ágasak, soha -nem rothad, kopaszra és nem csapokra kell megmet-•zeni, nehogy agyon teremje magát. Aljakban nevezetesen többet, de annál gyengébbet terem, mcgaslatban kevesebb a terménye, de annál jobb a bora, általában mindig elfogadható, jó, kedvező évben igen is jő bort ád.tf ,—
^A4 fehér burgundinagyon gazdag terméssel tizet, lehet azt akár míkép művelni, azért mégis hiven meghozza gazdag fürtjeit; egyedül nagyon nedves évben rothad ; különösen és kiválóan oly telkek betelepítésére ajánl hatni, melyek szóllótermésre nem igen kedvezők, mert nem válogat a földben. Kissé ké-■ócskén érik ugyan, de azért bora igen jó,zama-t.»8, tartós. Versenyez ezzel"
4. ¿9A fehér mézes, mert szintén igen bőtermő, lehet vegyes metszés alá venni ; jókor érő,''*bora jó ; tartósságát a cs^jeny és más nyersebb bor hozzávegyitése bíztositja. Versenyez ezzel"
5. , A fehér- vagyis a tót fasz 6 1 1 ő. Hazánkban ez a legelterjedtebb világos borfaj, mert minden évben gazdagon te rem, rövidcsapos müvelés mellett óriási termést ad, bora azonban nyers, savanyu, más puhább borfa jókkal vegyítve kedves ajftali, nyárj
bort ád* ---^ , , ,
6. „Feltünő^-sok, de sílfny, munkás bort
adnak :a budai zöld, a szyrrniumi Mirkovácsa, a kölni és i boros f e h é r."
7. „A nemes kék k ad a rk a egyike az országosan elterjedt sötétszinű borfaioknak; rövid csapos metszést szeret, hátránya áz, hogy hideg, vizes talajban télen könnyen elfagy, hamar kivesz. Bora mindig elfogadható jó.neki való meleg helyben-igen is jó. Későn érik Megkülönböztető jele az, ha a bogyó száráról leszakasz-tatik, a száron maradt hus vörös és nem zöld.*
.S. .A fekete nagy öregszem ü burgundi királya a sötétvörös borfajok-nak, ez adja a legjobb sötét szinü bort; elviseli a vegyes metszést, jókor érik; bora zamatos, tű zes, tartós. Kék korai oportóval igen sötét a szin^, kék kadarkával tartósabb."
9. „A korai kék oport o hegyenvölgyön minden évben jól terem, korán érik, bora fekete, kék kadarkával tartós, zamatos: szereti a rövid csapot."
10. .A fehér-éspiros gyöngyszó 1 1 í meglepő nagy termésével tette magát becsessé,..nagy fürtöket, nagy bogyókat és so kat terem, termésével egyike sem csal. Szeretik a mélyen trágyázott talajt, a hegyaljakat; korán érnek és még sem rothadnak soha; fürtjeik nagyon jól telelnek ki, azért is nemcsak bornak, hanem csemegének is ajánlhatók. Mindegyikét vegyes csapra kell metszeni; a fehér gyöngy-szőliő bora fehér, zamatos, nagyon édes; a pirosé ré£szinü. Előadó ur mondá : miszerint magánlevelekből kifogja tüntetni, hogy jó táperőben levő talajban a 3 éves tőkék 20 fürtön alul nem, hanem azon felúl igen is hoztak, köztet-szést, kiállításon dicséretet érdemlő fürtöket."
11. „A bor és csemege szőllőfajok közül leginkább ajánlhatók : a fehér- és a zöld kecs-kecsőcsü muskotály ; a Corail és a szagos kadarka, melyek nemcsak, hogy kedves bort adnak, hanem a nem zamatos borok zamatositá-
mellőzése roppant föltűnést, ez intézkedés forradalmat idéz elő egész —
. Halálsápadtan nyujtá kezét Pál a térdelő felé, oly parancsolólag, hogy Sándor elnémult.
— Ki beszél forradalomról V
Szemeit boszusan emelé atyja, III. PétA-arczképére; ideges rázkódás vonult végig testén.
Sándor alázatosan kelt föl.
— Amit merészeltem, fölség, azt nem azért tettem,.¿ogy uram és czárom akaratját korholjám, mondá; — megjegyzésem az engedelmes fia, a hfi alattvaló kérése volt b én meg-hajlom fölséged császári nézete előtt.
Meghajtá magát s távozott.
— ó fölsége fönséges volt, mint mindig, sugá Gregorovits a rendőTministernek, de ugy, hogy a császár is hallhatta.
Pál hadsegédéhez fordult;, homlokáról még nem vonultak el a fellegek.
— Bizom benned Gregorovits, mondá komolyan; nálad tekintetbe sem veszem azt, mit csak keveseknél tűrök meg, mivel hiszem, hogy hü, megveszj&''gethetetlen szolgám vagy. De jaj neked, ha eljő a nap, midőn a bizonyítékok^ melyeket megezáfolni akarsz, az ellenkezőt leplezik le előttem; haragom szét fog morzsolni, mint kegyem fölemelni/ — Most pedig írd a kibocsájtványt, mely azonnal adassék át a hadügymioisteriumnak, hogy tüstént végrehajtassák.
# *
*
Oriovits berezegi palotájának családszo-bájában ültek atya és leánya. Feodorának kii* lön ben vidám, kedves arcza halvány volt s szomorú szemeiben könyek nyomai látszottak. A herczeg sem volt vidámabb.
— Tehát minden hasztalan,kedves atyám ? kérdé Feodora. A császár égy szó által szétszakítja a rózsaián ezot, mely engem Alexissel összefűz V
sára is nagyon alkalmatosak. Elviselik a vegyes metszést."
.Ennyi sok fe szép tulajdonsággal biró fa jok mellett nincs okunk gondolkodni a felett, hogy minő fajokatszaporítsunk s mivel eaek hazánkban beszerezhetők, telesleges a hazán ki vülre menni és olyakat bevásárolni, melyeket később tán nagyon is sziveaen kivágnánk."
.Haa hazában hatóságok fognak érdekeltek lenni a jobb szőllőfajok elszaporitásában, következni fog azon idő, melyben minden ssőllő-hegy területen jól képezett közös vinczellérek fognak lenni, kiknek hivatások leend: a köztelken a vidéknek illő fajokat iskolástatással szaporítani, a birtokosokat oljakkal ellátni s\e mellett őket a helyes szőlőművelésben, borkészítésben időközönként oktatni, melynek akkor,'' hogy minő hordereje leend, azt nagyon könnyű
már ma is tudni." , ,
JUHASZ PÉTER,
fegyhixí Unitó.
• A Cíi&lenfcze szabályozása.
Leírtam, hogyan lehetne a Cziglenicze felesleges vizét legolcsóbban elvezetni ^és egyszersmind utcsaöntözésre és tűzoltásra hasznosítani ; röviden írtam, kiméivé az olvasók tü relmét, de ugyhiszem, annyira kimagyaráztam a tervet, hogy a ki akarta, megérthette, akár szakértő, akár nem.
Találkozik azonbau egy bátor férfiú, a ki felteszi magában, hogy megezáfol, vagy legalább is kifiguráz és hosszú, körülményes''magyarázatok kai, odavetett alaptalan állításokkal, togas kérdésekkel és a dologhoz nem tartozó tréfákkal annyira viszi, hogyha előre tisztába nem jöttem volna e tárgygyal, csaknem magam is azt hinném, hogy van egy kis igazsága.
A t. olvasó közönség nagyobb érdekkel Bzokott venni egy elmés czáfolatot, mint egy puszta tervet és szívesebben szokott hinni annak, a ki derűre borura mindent tagad, mint annak, a ki óvatosan és szerényen csak annyit állit, a mennyi áll. Igy tehát én és tervem a he-, ves támadás folytán hátrányos helyzetbe jutottunk, melyből ki nem segit az, ha komoly kép pel ismétlem, amit már egyszer megírtam és unalomig bizonyítgatom, hogy az mind tiszta igazság: hanem talán segíthetek magamon, ha átveszem t. ellenfelem támadó fegyverét és saját kelepczéjében fogom meg.
Mig én itt Hydrophor úrral vesződöm, az alatt névrokona épen a Cziglenicze partján dolgozik : legjobb volna, ha ő is oda állana a melle és gyakorlatilag tanulmányozná a vízszállítás mesterségét, az után beszélhetnék vízmű-tani elvekről és csinálhatnánk tervet egy árokhoz a Saxtól a temetői hídig, vagy akár egy esernyőhez, mely az ég csatornáinak a (''zigleniczébe ömlését elhárítsa. Addig is nzon ban engedje meg H. ur, miután oly sok engedélyt bőkezűen koczkáztatott, hogy tartsunk halászatot azon zavaros vízben, melylyel e lap hasábjait elárasztotta és fogjunk néhány csudálatos tengeri szörnyet, például:
1) Egy óriási czethal azon állítás, hogy negyedórai zápor elégséges a viz tükrét öt lábbal emelni! Ilyet még ember nem látott a Cziglenicze táján; de hát még ha a zápor pár óráig tartana, h<ml híznék akkor ez a hal V
— Még Sándor kérése is sikertelen volt, viszonzá a herczeg; ugy látszik, Pál czár már oly kérőt jelelt ki számodra, kit ő kedvel.
— Én fölöttem pedig nem rendelkeznek, mint valami öntudatlan áru fölött! kiáltá Feodora izgatottan. S ugy-e atyám, te sem fogod ezt türní, nemde megmented leányodat?
— Én mitsem tehetek, viszonzá a herczeg komoran: mindent, mivel birok, anyád egész örökségét a czár egy szava elveheti tőlünk; egy, általam, vagy általad kiejtett „nem" szócska koldussá tehet bennünket.
— Elviselhetem-e azt, hogy gazdag maradjak s az emlékeket örökké magammal hord jamV Mint átok nohezedik reám és éltem minden örömeit elkeseríti azon boldogság, melylyel az ég megakart ajándékozni. Oh atyám, atyára, védj meg az emlékezettől!
Mindig komorabb lőn a herczeg, mindig; merevebbek lőnek szemei.
— Igen, az emlékezet keserű, moudáhal kan, mintegy magában beszélve, de az ember az idők zajában feledni tanul, feledni kell —
Feodora ijedve öleié át atyját.
— Bocsáss meg, ha szomorú hangulatodat én idéztem elő, mondá erőltetett mosolylyal; iparkodtam vidám lenni, példát vessek rólad, mert tudom, hogy neked is szomorú emlékeket kell eltávolitnod, a melyek gyakran, igen jól látom, sötét árnyakat vetnek életed ösvényére.
— Igen, gyermekem, szomorú, fájdalmas emlékeket, viszonzá a herczeg; rajtam is egy'' haldoklónak átka fekszik, és, tudja Isten, ez átkot nem érdemlettem meg, nem —
Az ajtó fölnyilt éa Lafont hadnagy jelentetett. A legnagyobb izgatottságban jelent meg.
— Aa Istenért, Alexis! kiáltá Feodora, mi baja?
A herczeg is izgatottan kelt föl. — Lemóndtam hivatalomról, mondá Alexis
2) Következik egy kis vizi borjú számtani tévedés alakjában ; ártatlan állat, könnyű megfogni : reá olvasunk, hogy 2X2=4 és 3X3=9 ez már elég annak bebizonyitáaára, hogy máa-félsser oly vastag csövön nem másfélszer annyi viz folyik ki, hanem több, mint kétszer annyi.
3) Jön ezután egy félelmes polyp, formát lan kocsonyás állat, lehetetlen agyonütni, bele fészkel a vastag csőbe épen ugy, mint a vékonyba és dróttal, sem lácscael sem lehet ki-piszkálni, talán még a forró vistől sem fél; viz-mfitani neve ezen monstrumnak iszap; lassan nól ugyan és H. ur kegyesen megengedi, hogy csak 4—5 év m u 1 v a teszi tönkre vízmüvünket ; de akkor annál bizonyosabban, mert azt már engedheti H. ur, hogy ext a halálos ellenséget addig, mig meg nem erősödött, háborgassuk. A boltozö''t csatornákat sem szokták nálunk aüdig tisztogatni, mig egészen be nem dugulnsk: tehát, hogy is jutna essébe valakinek egy vékony csövet minden évben megpiaz-kálni.
4) Van még H. ur vizében egy kitömött czápa, hamis fogokkal: azt kérdi, hogyan lehet görbe crövet egyenes léczczel tisztogatni ? fogas egy kérdés, kár, hogy a lé^z nem oly merev, mint az üveg és a cső nem oly.igen katy-karingós, mint H> ur képzeli.
5) Van még egy igen felfuvalkodott béka : ez azt mondja: mikor eső esik, akkor öntözni nem, kell, mikor pedig eső nincs, akkor viz sincs. Mérges egy okoskodás: sok viz, semmi víz: árviz. szárazság; rendes időjárást képzelnünk sem szabad és ha esztendőben egyszer a berekből kell hordatni a vizet pénzért, már akkor semmit sem ér, ha máskor mindig ingyenkapjuk is.
0) Még egy .nesze semmi, fogd meg jól* fajta csodabogár is figyelemre méltó. H. ur biztat, hogy több víz marad a tóban tűzoltói czéira, ha az meg nem csapoltatik. Köszönjük a vigasztalást, de nincs kedvünk a Ccigleniczét fenékig kiszivattyúzni, megelégszünk kevesebb vízzel is, csak akkor legyen, mikor kell; hanem egészen más az, ha a templom sarkánál egy csap megnyitása folytán pár perez alatt megtölthe-tünk minden lajtot, vagy a városház előtt elrekesztvén az utczai csatornát, ebből egyszerre három szivattyúval olthatjuk a közelben égő házakat: és egészen más, ha van viz a tóban, de nem léhet hozzá férni.
Békét hagyok Hydrophor ur egyéb vízi állatainak ; elég lesz e fél tuczat válogatott szörnyeteg arra, hogy elnyelje a többi aprót.
HENCZ A.
Helyi hírek.
- Névsora azon urak- és hölgyeknek, kik a n.-kanizsai plébánia templom tornyának javítási költségéhez könyöradományaikkal járultak. (Folytatás.) N.-kanizsai 1-ső takarékpénztár 25 frt, Hírschl bérlő 10 frt, özv. Malo-vecz Ferencznő 5 frt, özv. Takács Anna 5 frt, Tcrnka Márí 3 frt, Kronfeld m. 2 frt, Horváth József pék 2 frt, Policzer J. 1 frt, özv. Lesziák Jánosnó 1 frt, özv. Egernő l frt, Lifter Antal 1 frt, Tornyos Borbála 1 frt, N. N. 1 frt 50 kr, Vincze Kálmán 1 frt, Vékási Anna 1 frt, Ge-rócs Józsefnő 1 frt, N N. 00 kr, N. Mihály 10 kr, N. N. «0 kr, Polai Katalin 20 kr, Horváth
i
f-ekedt hangon; hasonérzelmö társaim példáját követtem, a hir, mely egy nap óta a sereg sorait átjárta, valósult: — a császár gatsinai test-őrezredének tisztjeit testületünkbe iktatta be, s minthogy állásukat megtartá, s az előléptetésünkre való kilátást meghiusitá, — Gegorovits egyik barátja közvetlen főnököm lőn.
— Szegény Alexis! mondá Feodora a legbensőbb részvét hangján, mint sértheti az ön becsületérzését, katonai buzgóságát e meg nem érdemelt mellőzés ! De vigasztalódjék, sok nemes osztozik e sorsában.
— De még ez nem minden, kiáltá Alexis. A császár kíbocsátványa igy hangzik — oh, nem vagyok képes ismételni.
Remegő késsel vett elő egy papirtsa her-czegnek nyujtá, melyet a* szétbontott. Az ismeretes kiboccátvány volt, melyet Oriovits hangosan olvasott, de azon pontot elhallgatta, mely-szerint minden tiszt, a ki vonakodnék az uj viszonyok közt szolgálni, a Szibériába való száműzetés büntetése alatt tartozik három nap alatt a fő- vagy királyi várost elhagyni és hazájába visszatérni.*)
A herczeg leejté a papirt.
— De ez lehetetlen ! kiáltá ; sok tiszt pétervári születésű; miként hagyhatják et tehát a királyi várost, hogy — mint a kibocsátvány mondja — hazájokba térjenek ?
— A nagy orosz birodalom országntain kereshetnek magoknak hazát, mondá az ifjú tiszt keserűen, de-én nem távozom, történjék, a minek történnie kell. És még nem elég a keserűségből, mely engem ér: épen moat kaptam Lafont nevelő atyámtól levelet; az utánam való vágy miatt nincs nyugta ; egyedül, család, barátok nélkül és teljesen filggetlenttl, már elhagyta Párist, hogy néhány hetet velem töltsön.
Mikulecz 50 kr, N. N. 20 kr,Kalamáaz Mátyás
50 kr, Kcplár Tamás 20 kr, Vincze Anna 40 kr, Molnár István 50 kr, Horváth Antal 50 kr, Farkas Józsefnő 30 kr, Horváth Katalin 20 kr, Kun Katalin 40 kr, Munkácsi Katalin 40 kr'' Németh Teréz 30 kr, Gáspár István nő 50 kr] Máczilusné 30 kr, Garai Anna 30 kr, Andri Anna 50 kr, Horváth Anna 10 kr, Buzovszki 30 kr, Horváth Erzsébet 20 kr, Megyi Móricznő 50 kr, Verbovecz József 50 kr, Verbovecz Kati 50 kr, Pláger György 50 kr, Bózaa szűcs 5u kr, N. N. 90 kr, Tauber 50 kr, özv. Leposa Anna 2 frt, özv. Masznyáknő 1 frt, Vizlendva\ 1 frt, Neusidler Pál 1 frt, Fisehl 1 frt, Verbovecz Ferencz 1 frt, szt-raiklósi hívek 4 írt 4o kr, Krug József fóvad. 2 frt, Szörcsök Ádám jegyző 1 frt, Csonka János 1 frt, Berky József esperes 1 frt. (Folyt, köv.)
— A nagy-kanizsai toronyórákról. Amint nevetséges, ugy boszsntó járása volt eddig a nagy-kanizsai toronyóráknak. A vasúti állomástól v-ü tudósítás szerint folyó hó 15-tól ismét a budai délvonal szerint fog a vasúti menet járni; miután a budai délvonal a Forrótól számítva 36°40'' jelez, a nagy kanizsai délvonal 34°40'' alatt van, természetes, hogy a nagy-ka nizsai dél vonal 2 fokkal nyugatra esik, minden fokra 4'' számítva, a mi delünk 8 perczczel ké sőbb van a budainál; most akár e szerint jelzi ami delünket, akár a budai szerint, de elvárja a nagy-kanizsai közönség, hogy a toronyórák ne bitangul, hanem pontosabban mutassák az időt, mint eddig, nagy zavart okoz a nyilvánoa óra rendetlensége, hol pontos a hivatal kodáa. Romuald.
— Helyreigazítás. A mult számunkban közölt tanító-testületi jegyzóköny vbeu Löwinger Ignácz ur szíves adománya nem egy. hanem 2 frt. Mit is ezennel kiigazítunk.
— Következő czáfolat közlésére keres tettünk meg: A .Zalai Közlöny- 38.számában olvastam a meghiusult rablógyilkossági kísérlet leírását, mely a vizsgálat után kiderült tényál ladékkal ellenkezik, miután Szakonyi Lajos helybeli illetőségű ismert dologkerülő és csavargó részeg állapotában veszett Össze Keszler Ig-náczczal, nála seminemű gyilkoló eszköz nety volt s pénzt Keszlertől nem is követelt; így rablógyilkossági eset fenn nem forog. Ily és hasonló egyének számára .Dologház" jöjjön el a te országod! Városi kapitányság.
— Sebes hajtás következtében a palin i korcsmáros kocsisa május 12 én délben a Vá rosház-utezában egy kis lányt elgázoltatott, Dr. Dietrichstein megyei t. orvos rögtön ott termett s a kis lányt kórházba szállíttatta, szerencsére a sértés nem halálos; az illető kocsis a kir. járásbíróságnak átadatott.
— A sümeghi tanítói járáskor fél évi közgyülésétf.évi május31-én tartja Sümeghen; melyre a tagok és tanügy barátok tisztelettel meghivatnak. Sümegb, május 10. 1870. Köny-nye József, elnök.
— Gyászhír. Berzsenyi Miklós és neje Ajkay Juliánná mint szülők, Berzsenyi Jenő mint férj, fia Kornél nevében is, vérző szívvel jelentik leányuknak illetőleg nejének és any jának Berzsenyi Corneliának f. hó 9-én reggeli 3 órakor élte 36-ik évében, hosszas szenvedé« után sorvadás következtében történt gyászos elhunytát. A megboldogultnak hült tetemei f.
•) Történeti Uny.
S ha ölelő karjait kinyújtja nevelő fia után, mily állapotban fogja őt találni ? Nem, nem, kiáltá az ifjú tiszt hevesen, nem távozom Pétervárról, nem távozhatom.
— De ha távozása elkerülhetetlen, mondá a herczeg igen komolyan. Ismeri a császár szí gorát; s Feodorát az ön miatti aggodalom ölje meg ?
— Nem tfchetem, hogy Feodorát elhagyjam, viszonzá Alexis kétségbeesetten; de aztsem tehetem, hogy szolgálatomban megmaradjak, mert ez által föláldoznám katonai becsületemet s önérzetemet! Nem; Lafont megszégyenitne, s pirulnom kellene, ha ezt tenném.
— A császár hadsegéde, Gregorovits őrnagy , a császár megbízásából, jelenté egy szolga.
Megrendülve tekintett a két ifjú lény egymásra ; a herczeg nem titkolhatta el zavarát.
->- Vezesd a kék terembe, azonnal megyek.
— Nem lehet jó, amit ez ember hoz, mondá Alexis.
— Majd megtudjuk, válaazolá a herczeg fölemelkedve; maradjon leányomnál.
Elhagyá a termet, s nemsokára ismét visz szatért.
— A látogatás rövid ideig tartott, nemde ? mondá remegő hangon; rövid volt az izenet is, melyet a czár hadsegéde által nekem küldött. Szigorú büntetés és császári kegy vesztés alatt tiltva van azon tiszteket házunkba fogadni, a kik a legfelsőbb kibocaátvány következtében bucsut vettek, s kiknek három nap alatt Péter-várról távozniok kell.
Alexis vevé kalapját.
— Nem akarom a császár haragját e ház fölé zuditani, mondá szomorúan.; éljenek boldogul.
(Folytatása köv.)
Ló 11-ón Ü. u. 3 órakor tetetett a kem. sömjéni
uirktirtbe, a szülői háztól örök nyugalomra Kis-Csell, május 9 én 1870. Áldás hamvaira!
— Balaton-Füreden a fürdői idény május 21 én veszi kezdetét.
- Ajánlkozó*. Egy képzett, magyar, német és tranczia nyelvet teljesen biró nevelő u<< óhajt alkalmaztatni társalkodó, esetleg ápo
. lónő minőségében. — A feltételeket K. pos-tfreatante Csáktornya- czim alatt küldendő » Ittvél utján kéri közöltetni.
— faültetés. A pozsony-varazsdi állam-uioak Mura-Üzerdahelytől Strukoveczig vonuló r«;»zén a jelenlegi tavaszszal szép fasor ültettetett, melyek már is szép fejlődésnek indultak. Ki ismerésre méltó a tény, de bár csak a példát országszerte tett is követné !
— Tihanyban nagyságos és főtisztelendő Simon Zsigmond apát ur nevenapját fényes és nagy társaság ülte meg; jelen voltak: Köves János felső-őrsi prépost, Kisovics József kanonok, Rezutsek Antal zirczi apát stb. Zalamegye ez ősi zárdájában felhangzott szívélyes éljtineketaz egész megye visszhangozza !
— Berzsenyi Dániel születésének évszázados emléknapját Vasvárraegye nagy kegyelettel ünnepelte meg. Az ünnep május G-án \ett<: kezdetét..A megye ünnepet ült Szombathelyen, a székvárosban és Berzsenyi szülőfalujában Hetyén. Az ünnepély rendező bizottság élén Szombathely derék püspöke, Szabó Imre J buzgólkodott s benne buzgón részt vett a vár- | megyei tisztikar. Az akadémiát Gregusa Ágost,
a Kisfaludy-tárBaságot Beöthy Zsolt képviselték. A vármegyeház nagy termében, hol a költő megkoszorúzott arczképe függött, Szabó Imre püspök tartott egy gyönyörű beszédet. Éhen Gj ula ünnepi költemény t szavalt, Balogh Gyula a „Romlásnak indult hajdan erős magyar -■t adta elő. Fábry Pál emlékbeszédet tartott. Az ünnepély után diszebéd következett a vendégszerető püspök asztalánál. Felköszöntőket itt Szabó Imre püspök, Takács Lajos főispán, Greguss, Beöthy és Königmayer kanonok mondottak. Másnap Hetyén, a költő születéshelyén •folytatása következett az ünnepélynek. Az egyszerű ház ünnepi díszbe öltözött. A költő arczképe itt a falon függött, virágokkal díszítve, melyek az emlékkövet egészen elleplezték. Itt Nagy Károly mondott alkalmi brszédet. Hra-
, bovszky István pedig elszavalta az ünnepelt költőnek Kemenesaljától vett búcsúját. Ezután levonatott a l^>el a szürkés-fehér márvány emléktábláról, melyen aranyos betűkkel a következő sorok ragyognak: „Itt született Berzsenyi Dániel. Születésének első évszázados évfordulóján, 187G. május 7-én, kegyeletes emlékül Vasmegye közönsége." A költő arczképét Szita Ilona koszo-ruzta meg. így ment végbe a szép ünnepély.
— Rövid hirek. Liszt Ferencz Angliába utazik. —r A milly-gyertya feltalálója meg halt. — Zichy Mihály jeles képírónk Bpestre megérkezett. — A sevillai érsek meghalt. — Király né ő felsége számára Káposztás-Megyeren vadászkastélyt építenek. — Andrássy gróf három nap időz Berlinben. — A Berzsenyi ünnepély alkalmából emlékkönyv adatik ki. — Hegyhát-szent-Póterfán d>sznódüh ütött ki. — Junius 16-án a pápa uralkodásának 4-ik évti-
zedébe lép. — Londonnak 3,489.42* lakosa van. — A belga királyné jelenleg Budapesten időzik. — A Risztics kabinet egy napig vitte a kormányt Szerbiában. — A golubácsi legyek Biharban is mutatkostak. — Magyarország legrégibb térképe 1553-ból való. — Pridavka Ferencz kat. becslőbizt08 agyonlőtte magát. — Gyulafehérvár mellett 4 mázsányi lőporrobba-uás volt. — Kassa melletti Tihany leégett. — A keleti viszonyok folyton bonyolultabb alakot öltenek. — A Petőfi-társaság elnöke Jókai lett.
— Erdélyből a philadelphiai kiállításra töbln féle bor küldetett. — Aradváros közgyűlése egyhangúlag a bécsi kiegyezés ellen szavazott.
— A charleviliéi collegium könyvtára leégett.
— Zágrábban az árviz egyre nő. — Kecskeméten 123 ház égett el.— Julius 1-én a csendőrség Erdélyben megszűnik.
Papirszelet.
Kártya mellett. Uram, ha ily szórakozott, fin minden játszmát elveszít.
— Hagyjon gondolkodnom.
— Tessék. Hát nem látja fin a tökfilkót ?
— A pardon, nem vettpm önt í«ro
Egy szántogató reflexiül.
Pötréte. május 9. 1H76.
Koránkban, mely a haladás bélyegét magán tapasztaljuk, hogy gazdasági viszonyaink a szó szoros érteiméhen hanyatlani kezd ; — bármerre jüjjön-menjen ax ember, gazdaságaink minden ágában a lpgcombinatívebb eljárással rendelkező egyének kény-telenittetnck lényeges deficitet kimutatni, — produc-tuinaínknak általában semmi értéke, — pénzviszonya-ink aggasztó kCrülmények közt, erdeink tönkre téve, ntaink elromolva, kereskedelmünk pang, — és mindez már évek óta ily passív állapotban van! — Az adó naponkint külOn néven nevezendő alakban szaporodik , a végbehajtások gyorsan és minden-tekintet nélkül teljesíttetnek ; törvénykezésünk a rendszeres elintézés terén retrográt helyzetben — és igy a panaszos várhatja a kedvező választ, avagy ítéletét; ilyen fejtetőre állított világot élünk ma alkotmányos korunkban ! maga az időjárás is mintha felfordult volna; a lefolyt tavaszi napok alatt, midőn a vetési idő beállott, folyton a legnagyobb szelek uralkodtak, mely a szántóvető embert a lehetőségig akadályozta, a veteményt pedig kelésében hátráltatta, és innét van, hogy a tavaszi vetemény nálunk pásztásan is kelt, ez ideig eső hiányában voltunk, azonban ma, midőn r sorokat irom, az ég csatornája már ötöd nap óta megeredve éjjel-nappal mfikftdík, és ez okozza, hogy a buza nálunk a kötött agyag talajban már nagy mérv-beu sárgulni kezd ; általában vetéseink a mult télen folytonos nagy hő fekvése következtében ritkák ; hozzá járul még és főleg a rozsnál észlelhető a ce-cidonia pusztítása, barmaink a hosszan tartó és méreg drága téli élelmezés után semmi árt nem képes femutatni és mintha ez is a gabna tőzsdék presaiója alatt állaua, ép oly forgalmi szerepet játszik ; a gyapjú, mely a gazdának magának miuimum. kilogrammja 4—5 frtban áll — ide nem számitván a befektetett tőke % -ét és a pusztulást, alig kapható ma kilogrammért 1 frt 60 kr. mely árcsökkenést nagyban előidézheti hazánkban szabadon beszállítható millió és millió mázsa gyapot.
Miként említem, itt csak szerény kivonatát .adom azon helyzetnek, melyben a gazdaközönség nyögve várja a jobb jövőt, kell is, hogy már t-gyszer változzék borura derűre, ellenkező esetben nem tudjak, hogy a nép elkeseredettsége, mely már a végsőnél várja a gyors és enyhitő intézkedést, nem fogja-e erővel követelni azt, mely ar adózó honpolgárt alkotmányos törvényünk jogainál fogva felruházza ! nem kérünk, nem követelünk mi többet, mint ami megillet minket, erre pedig bátran elmondhatjuk, hogy .add meg Istennek, ami az Istené, és az embernek, ami az emberé." _____
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. május 6-töl —május ll-ig.
— .Arany Koronáit oz" czimzett azállo'' dába : Karla Antal Bpest. Müller J. Reunsohmid. Kör-in endy Géza Bpegt. Talabér György Teszér Perlaky Endre Ráczkeve. Siber H. Bécs. Simon A. Bpest. Almássy József Kia-Czell. Hlap K. Bpeat. Lukics Pál Bécs. Tornázik J. Brüssel. Guggenberger K. A.-Lendva. Rübel £. Rées. Pischl Pál helyben. Tornáz-sics .1. Vidovecz. Kubicz M. Prága. Bitner H. Bécsújhely. Hunár F. Pécs. Fischer M. Sopron. Dr. Scherz helyben. Horváth Ede Csáktornya Matersdorfer Antal Csáktornya. Matersdorfer Jakab Csáktornya. Kírovicz A. Hpest. Dr. Grész Z.-Egerszeg Abele« J. Bécs. Dr. Horváth F. helyben Palin M. Bécs. May er M Kral-jeveez. Maurer Armin Kaposvár. Polák Gy. R.-szt.-Király. Gyöngy J. Bpest. Csanády Béla Bánoth. We-Ündorfer N. Bécs. Jehoder F. Bécs. Ladonyi N. So-mogy. Gróf Xiczky Lendva. Lenk ö. Lendva. Urbau J. Trieszt. Zarjeczky N. Lendva. Déndesi J. Veslau. Kindl E. Bpest. Pulz tábornok Béos. Kopsz N. Pécs.
— „Szarvashoz* czimzett szállodába : Brayer J. Bánok-szt.-György. Polák H. Gráoz. Bichler J. Sopron. Karay J. Pécs. Gróf Csáky Pécs. Fischer J. Pécs. Kranss A. Bécs. Hirsehel Henrik Domború. Freiheim E. Bpest. Roth János Bécs. Grünhut J. Rechnicz Konráth J. Fidisch. Hofmaun K. Bécs. Zakál Gyula Letenye. Herczfeld József Csombart. Bertalan J. Keszthely. Kaufmann B. Bécs. Kravany F. Bécs. Frohner A. Prága. Hirsehel Miksa Domború. Oswát A. Bécs. Klein A Bpest. Kobn M. Bécs. Szan-ter Gy. Győr. Müller A. Bécs. Molnár J. Bpest. .Schwarz N. Grácz. Gricscl N. Pécs. Singer C. Bécs. Hölzel J. Szombathely, rischer Géza Bpest.
— „Zöldfához* czimzett szállodába : Nagy Adolf Bécs. Csillag J. Bpest. Dauscbel M. Bpest. Pesch János Zágráb. Paray F. Kaposvár. Stern 8. Szombathely. Szabó János Sopron. Horváth Sándor Bécs. Szele József Bpest. Ehmannn J. Grácz. Glas József Sopron. Dr. Zwetkovicz Újvidék. Kotános N. Budapest. Koiin Rezső Bpest. Böhm K. Szt.-László. Jakolovics S. Pozsony. Lesnyik J. Pécs. Preiss A. Varasd. Wasserer G. Vínga Kubesz F. Csáktornya. Sinan K. Szombathely. Gotthürsch J. Hamburg.
— .Oroszlánhoz" czimzett szállodába: Fogl August Prága. Scheiberl Ferencz Bpest Kiger
; Károly Bécs. Krankel N. Bérs. Singer Lipót Keszthely. Tauber N. Bécs. Krauss J. Szombathely. Kron K. Grácz
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett piaezíárak Nagy-Kanizsaváros piaezbiztosi könyvéből: 1876. évi május hó 10-én.
Buza legjobb snly 39, •/, hektoliterkint, 100 kilogramm szerint: 11 frt 60 kr., középszerű suly 38, 11 frt— kr. — Kétszeres legjobb suly —,— frt — kr. középszerű suly —, — frt — kr. Rozs legjobb suly 35, 8 frt 10 kr., középszerű suly 34, 7 frt 70 kr. — Árpa legjobb snly 33, H frt 10 kr , középszerű snly 31, 8 frt 40 kr. — Zab legjobb suly 21, 8 frt 90 kr, középszerű suly 18, 8 frt 70 kr. — Kukoricza (ten-geri) 5 frt 50 kr. — Burgonya 2 frt 30 kr. — Szin-liszt 24 frt — kr., zsemlyeliszt 23 frt — kr., kenyérliszt fehér 16 frt — kr., fekete 13 frt — kr. — Rizs 24 frt — kr. — Buza-dara 28 frt. — Árpa-kása 2S frt — kr. — Borsó 30 frt — kr. — Lencse 32 frt — kr. — Bab 7 frt 60 kr — Köles-kása 11 frt — Savanyú-káposzta 16 frt — kr. — Savanya-répa 12 frt — kr. Széna kötött legjobb 5 frt 50 kr., középszerű — frt — kr. ; széna kötetlen legjobb 5 frt — kr., középszerű — frt — kr. — Kötött- vagy ágyszalma legjobb 1 zsupp 30 kr., — középszerű — kr., szalma takarmánynak való legjobb 3 frt — kr., középszerű — frt - kr.. szalma alomnak való legjobb — frt — kr., középszerű —j frt — kr. — Uj-bor hectoliterkint 7 frt 60 kr. Ó-bor 11 frt — kr. — 1 liter pálinka 80 kr. — 1 H''ter eczet 8 kr. — | Bükkfa, egy köbméterkint, egy méter hosszú hasá-i bókban, keiesztrakással — ''frt — kr, keresztrakás
nélkül 3 frt 60 kr. — Cserfa keresztrakáaaal — frt — kr., keresztrakás nélkül 3 frt 20 kr. — Tölgyfa keresztrakással — frt — kr., keresztrakás nélkül 2 frt 75 kr. - Kőszén a bányából 100 kilograaakint 44 kr. — Lámpaolaj, repcaéből, egy kilogramokint 54 kr. — Stearingyertya 1 frt 10 kr. Fagyugyertya öntött 68 kr., mártott 64 kr. — Szappan 38 kr. — Tisztázott fagyyn 32 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8 kr. — Marhahús egy kilogramm szerint 48 kr. — Borjúhús 48 kr. — Sertéshús 60 kr. — Szalonna 80 kr. — Disznőzsír 80 kr. — Marhazsír 1 frt 10 kr. — Köménymag 36 kr. — Vöröshagyma 16 kr, — Fog-hagyma 60 kr. FStt só 14 kr., kő-só 13 kr. — Cznkor 50 kr. — Bors 1 frt — kr. - Paprika 72 kr.
Kiadta :
(P. h.) Maninger József,
v. aljegyző.
Lottohosáa.
Prága, május 10 én: 54, 55, 45, 37, 28.
Lemberg, „ „ 76, 45, 84, 49, 67.
N. Szeben, B „ 13, 90, 24, 43, 15.
Szerkesztői üzenet.
1989. T. Budapest. Horváth mővét Tihany bői használatra megkaptam. Igen érdekes !
1990. M. A. Pécs. Nem közölhető.
1991. „Lehel-Kürt" t. szerk. Jászberény. A cserelapot már 3 hét óta ismét ttom kapjuk.
1992. T. Csáktornya. Köszönet, még nem mondhatok bizonyosat!
1993. B. Budapest. Lehetőleg intézkedem.
1994. „Borús az ég . . . ." elég, hogy igy van.
1995. „Fáj a szivem...« Sajnáljak.
li>96. D. „Irrhon történetéből" nem egy vidéki lap keretébe való ; Zalamegye történetéből szívesen veszünk.
1997. »Fogadj öladbe. .." nem közölhstő. Öntől már jobb rímeket vár a közönség, mint: álomba=c soha sat. Más lap talán hozza.
Érték ót váitóftlyaa május 12.
5*/e metaliques 66.80; 5*/# nems. kölcsön 70.25; 1860-ki álladalmi kölcsön 111.25; bank-részv. 8.52— ; hitelintézeti részvények 139.20 ; London 119.70; magyar földtehermenléai kötvény 76.— ; temesvári földtehermentési kötvény 76.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 74.50; horvát-slavon földtehermentési kötvény 84.50 ; ezüst 102.50; cs. kir. arany 5.66—; Napoleond''or 952
Felelós szerkesztő : Bátorfl LajOS-
Sehwechati és kőbányai sör
főraktára Nagy-Kanizsán, Kazinczy-utcza
(előbb Sörház-utcza)
özv. Ungerné-féle házban,
hol a sör a szokásos hordókban folyton készletben van. Különösen ajánlom a t. cz. közönségnek kitűnő márcziusi sörömet pa* laczkokban.
Dréher Antal.
Sürgönyczim: Dréher N.-Kanizsa.
*) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a * Szerk.
Mustár papir
uélkillözhetien házi-szbr, darabja 6 kr, 10 darab 50 krért mindig kapható
az orvos-gyógyszerészi ügynökségnél ,
Bernátsky Károlynál,
Budapest, IX. Nyul-utcza, 25. Nagy-Kanizsán: Wajdits József könyvkereskedésében. Ismét eladók, gyógyszerészek, orvosok stb. kedvezményben részp-
sülnek. (86—2)
■vr-i jgj- 1 . i .L.
Budapesten, Sip-utcza 16. szám alatt,
agyagcsó-raktárt tart és elvállal
központi-viz-, gtfz- és légfűtések,
gáz- és vízvezetékek, szivattyúk, closet-ek stb. felállítását. (85_7)
Eredeti amerikai
arrogep
N-Kanizsán egyedül
Veiss és Ledofszky
norinbergi és rövidáru üzletökben.
uj városház épület,
legfinomabb minőségben és jutányos áron kaphatók.
ek

Köz- és váltó-ügyvéd
Uschi Pál,
ügyvédi irodáját Nagy-Kanizsán
(Rosenfeld- féle házban, a városház mellett) (100-1) megnyitotta.
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche fixcesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächezustände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
C. v. Kleist,
(99-1) Berlin, S. W. Jerusalemstratte 9.
/
Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
PRjESERVATIFS
legfinomabb franezia és angol gy&rtmAny, tuozatja 1 — 4 frtig, valamint mindennemfi gummi-csikkek lebésseti csélokra.
46-24) EHPÉCHEUR,
legnjabb czélsaerü késstllék nz élleii msgSmléiek meggAtlásiíra, daraboukínt 2 frtjával szAllit a hasrnAlati utasítással együtt
Zieger János
Bráozbaa, Kloiterwlesgane 34. gNMlHayirtaásyok és gumnl-Arukfllttnlegeaségek raktára.
Ai fffHHi
jrvos-, sobésztudor, szülész és szemész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker l> i z t o-s i t á s a mellett mindennemű
titkos betegségeket
''n az öiifertózé.Miiek minden következményeit, ugymiut
magömléseket, ''
a* ingerlékeny zy ruxesfizeU az ondófolyást, k ülöu.^n a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) liueycsüfolyásokat (mégoly idülteket is), a nem-zorészek bujakóros fekélyeit és másodrendű hu-jakórt minden alakjaiban és elcsiititáaaibrin :
3) huaycsőszüküléseket:
4 ¡friss é8 idült nyáktolysihokat n fi k u é 1, az ugy ne-vezeti f e h é r I o 1 y a » t «»nuan ered..
MAGTALANSAOOT;
5) bőrkiütéseket: „
6) a hngyhólag betefirséffeil és tmndeuneuiu vizelési
ueh?zségekel. ....
Rendel naponként: délelőtt 10 órától 1 ig. délután orá tói f> ig est ve 7 órától X itf.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó utcza 2 ik szám a. kigyó- és városház utcza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn
I)(jjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek
megköttetnek. (4ő -24
mnmttnmimmnmm
i jn Hiii iihniii BBB^B 44
ü ■■■——-———rnJ^mm
Wilhelm-féle
köszvény és csúz elleni
mint .
téli-gyógymó
ni «nyfdüli l>i*l«»* li«tá*u v*rli»slilo emk»i.
d
A szerencsét meg kell ragadni !
375,000 r.-márk
forint
vagy
kínálkozik szerencse esetében. mint legfőbb nvfrcmíny, azon leg ujabbí nagy pénzkisnrsolásaái. mely a kormánytól biztosítva
viin. A torv oly flűnyii«. ti van bercndexve hogv a« egymásra kö-
vetkerő hét hitxáaban. néhány hónap alatt 43,400 nyí rem nv soi-soltatiWki n a*ok közt a következő főnyeremények I- sztiek : 375.000
birodalmi mark. vagy 218 750 frt; tü/etesen: 250 000. 125 000. 80,000. 60 000 50 000, 40.000, 36 000, S 30.000, 25 000. 20 000. 15.000 7. 12 000. 11 10 000, V6. 6000, 5.r> 4000. -.(Mi. szor 2400. 412-«xer 1200, fi2l-s*er 500, 700-szor 250, 2*jeA).axtr 138 stb. - A iiyereményhuzások hivatalon terv szerint történnek. — A legközelebbi első nyereményhnzá.sra ezen nagy s a* állam állal biztosított pónzsorsolásnái : „
legjobb bikerrel alkalmaztatott és helycseltetett. Ezen theatisztitja az egész szervezetet, mint setnmí más eszköz át járja »«^egész test részeit in, belső Iwvsználat által eltávolítja valamennyi tisztátalan betegségi anyagot, hatása bizton és bámulaudó.
Alapos gyógyszer köszvéuv, .•«li*. üdült megrögzött bajok, gr nyedésbe i.ien5 sebek, valamint »líndeu nemi- és bőrkíütési-betegségek, a test é« arezoni bőrpörsenések. siVnör é<i sypbiiistikus bajok ellen
KítfilÖ hatása vau e tlieánakx máj és lép viztódulásánál, valamint aranyéri betégségeknél. forgóság, erős i.leg , iz és tagbajoknál, gyomorszőrulás, szélbajok. altestszoriilások. magömlések, férficsőgy.-ng"-ség, nőknéli vérfolyásoknál stb.
Betegségek, Uíiut skrophia, m irigy.laganat gyorsan és alaposan meggyógyíttatnak e thea használata által, Ibíutáu az egy igen alkalmas
oldószer. < ,
Számtalan bizonyítvány, elismer.".- és dicsérő irat, melyek kívánatra ingyen küldetnek, a fentebbiek helyességét fényesen igazolják * Kunek igazolására a következő elismerő iratokat k">zöljük :
\V 11 h e I in Ferencz gyógysz«-rés* urnák NVunkirclienben.
Hottusani, in der \foldn«, lS7.''{. márez. 2f>. Kétszer rendeltem meg harmadik kézből Önnek hires Wilhelm-féle köszvény- és csúzellenes vértisztitó-theáját és az legnagyobb örömömre kitűnő hatást szili», jelenleg egyenesen <>nhö/. fordulok, küldjön számomra 1« dobozzal, a mélyírt járó lOfrtot ide melléklem. Tisztelettel
Mdzykl Lajos.
osztr. magy helyettes-Consul.
egész eredeti soraje^v csak ''■> mark, vagy 3
fél „ „ '' . 3 . ls
negyed , . » 1
készpénz beküldése vagy utánvétel mellett.
frt — kr. bankj. Ii i» n •
, y<> .
Minden megrendelés rögtön legnagyobb gondossággal teljesíttetik és az állán* cziroerével ellátott eredeti sorsjegy saját kesébe küldetik. Megbízóinknak a hivatalos tervezet és minden hozásról a hivatalos sorrend ingyen megküldetik. — A nyeremények kíGxetéso azonual következik állainbixtositás mellett és el lehet eg\enesen küldeni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ausztriai piarzon kifizettetik. - Ami sorsjegy eladáaunkuak a szerencse kedvez mert már sokszor fizettük ki a főnyereményeket.
liy szilán/ tifapókon ''nyugvó vállalatnál élénk részvételre szamithatvan, teikerjük az erdekelteket, hogy a kívánalmak* uak minél pontosabban megfelelhessünk, a közeli hllZásra ■!-elébb és pedig május 31-lg hozzánk Intézzék megrendeléseiket
Kaufmann & Simon,
Hank - és váltóüzlet Hamburgban.
Ad és vesz mindennemű államkötvényt, vasúti és sorsjegyeket. — Köszönjük az eddigi bizalmat.
kölcsön
2)
a hires, maga m-i nyvnek n a s o d i k, tetemesen
Ufkfeelnbb jelent ne{ ■ében egyetlen kii jirított és bővített kiadana
„ÖNSEGÉLY"
csimaMl, a nemxörúz«k mindeti b«t«gsrKM> számira hti és megbízható tanácsadó.
Dr. ERJÍSZT I. b''«»ufBTÍ orTmb''l
. Kren kfmvv okulást rá seifttsei;et nyújt min''taxoknak kik ifjabb korokban titkos bűnt va^y mértéktelen kicsa-pon<»ut ftztek és ennek köretkrxtébeu beiege*
gyöngeségben
vagy azeldalt Wpgzrtbrn »zeuvédoek, va«y annak közel beállásától f«ny«gnttetnek.
Azok is. kik idösült bujakórban, bórbajokbmi. bn-Jakóroa kS«z«én> ben. huf > r»ü«zBkQlr»hrn szenvednek. vagy kiknek te«te tolsá«o« higanyadagok által gyön-gittetett, teljes kigyógyulást találaiidnak
Nevelük. lelkeexrk és átalában rmberbarátok, kik a fiatalság javát szivükön hordják, jol teszik ha ezen könyv tartalmával megismerkednek.
Ezen híres könyv, mely nagyobb világosság bedveért boneztani ábrákkal van ellátva, minden küny vkrreake-deeben kapható, de pósta utján nálam is megrendeltethetik Ára l frt. 1195
Dr. Ernszt L, Mwm oitos.
Pesten, kétsas-ntrza 24 ik szám. S. jítvitott kludáH.
»
ff
Wilhelm Ferenc« gyógyszerész urnák Neunkircbenben.
Hollenstein. 1»73. márcz. 31. Fogadja An a legbensőbb és szívélyes köszönetemet az Ön Wil-helm-féle köszvény és esúaellenes vértisztító theájának gyors küldéséért.
Legnagyobb részét magam használtam fel, részben sxéto3ztám barátaim és ismerőseim k.''izt
Mindazoktól, akik az Ö„ Wilhelm fél* köszvény- és esúselleue* ; vértisxtitó theáját használják, f^lkerestettem és «elszólittatUin, hogy kö-I zöliem önnel köszönetüket — Főkép nálam theájának használata örvendett-«; hatást mutat Az én köszvényes fajdalmaim daczára 2« éven keresztül tett gyógykezelésnek a* Ön vértisxtitó theájából nyolez dobozzal használva, teljesen megsxüntek.
Miután én az Ön köszvény- és csúzelleni theáját jónak és gyógy erejűnek tslálom, tisztelettel felkérem, szíveskedjék az ö.t köszvény és csúzellenes vértisztitó theájából 12 dohoxxal küldeni, melyért az össxe-get soraimhoz mellékelem. Tisztelettel
Unterleatner János.
birtokos.
Smunmmimmumm
\V i 1 h e I in Ferejici gyógyszerész uruak Neunkircbeiibt-n.
M Schönberg, k873. máj. 5. Kérem, szíveskedjék Ön az Ön kitűnő Wilhelm-féle köszvény és cn''i/ellrnes vértisztitó th>ájáhól 2 tuezattal postai utánvéttel küldeni.
Kiváló tisztelettel Fröhlich J . nyugalmazott ezred, s
H Ovás a hamisítás és felcserélés ellen.
Szíveskedjék a t. közönség vásárlásoknál törvényes óvó bélyege-met és ezégemet. melyek minden egyes csomag ktllső feléu láthatók, különös figyelemmel megtekinteni, hogy humisitáaok által rá ne szedessék.
A valódi *wilbelm-féle antiarthriiis. antirbeumatikus vértisztitó-thea rsak az első nemzeti Wilhelm-féle vértisztító-theagyárban Neunkirchenben Bécs »ellett, vagv általam a lapokban kijelelt raktáraimban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- es utasítással ellátva 1 frt., a. bélyeg és pakolás-díj 10 kr.
A t. cz. közönség kényeimere a valódi Wilhelm féle antlarthritls és antirbeumatikus vértlsztltá thea kapható :
Nagy Kanlzsan : PrágerBéla gyógyszertárában; Zágráb-bsn Mittlna. h Zsigmond gyógysz.; Kőszegen Cs»> sinovits Intv. gyógjsz; Kadarkuton: Keck Béla gyógysz.; Kesxthelyen: Keszthelyi Kmauuel-Kapronczan : Werli Miksa gyógysz ; Sopronbau : Wrcbowszky Rudolf; Szombathelyen : Pillích Fereurz gyógysz. ;és Szatmártt Bossin J. gyógy, szerész uraknál. (6—7)
udv fogor-melyet min-
North British and Mercantile Insurance Company
Lonaon és BűlntDurglit>an
(alapíttatott 1809 ik évben.)
Biztosítéki alap: o, é. 39 millió forint ezüstben.
Van szerencsénk ezennel köztudomásra juttatni, hogy a f január 1-én érvénybe lépett tij kereskedelmi törvény alapján és minden törvényes követelmény teljesítése után társaságunk részéről a magyar kor<>na országai számára a budapesti kír. váltó- és , kereskedelmi törvényszéknél bojegvxett: ''
•flortk Britisli auú Mercantile Már-Mztositó-részvéiiHársaság |
HÜRGKK és SCHAKF"
czég alatt képviselőséget állítottunk, ezen képviselet külső ügyeire nézve fő-meghatalmazottá Klapka Gyirgy tábornok nrat neveztük ki, az üzlet vezetésével pedig Kobn GiSZtáv és Késa A bért titkár ur.->ícat bíztuk meg. |
A társaság czégét a nevezett titkár urak per procuta jegy- ( zeudik, azok valsmelyíkének akadályoztatása esetében pedig Km-■osy Lajos ur fog a titkár tirak egyikével együttesen jegyezni
A „Mercantile- magyar-angol biztosító társaság üzlete, mely- i nek ko.-zkázatai köztudomásalag eddig teljes összegben tiáJuuk ; viszont biztosíttattak, társaságunkra sxáll át, oly módon, hogy tár- j saságunk most már a .Mercantile'' által kötött minden biztosításra nézve közvetlen felelősségű kötelezettségbe lép.
A társaság a budapesti váltó- és kereskedelmi törvényszék -nél heigtatott okmányok erejénél fogva minden tekintetben alnve tette magát a magyar tirvényeknek és bírósagoknak és egyúttal biztositasaf föltételeit Is a kereskedelmi törvény batározmányaihoz
London, l87f>. április hóbau.
idomította Utalva ezeu fontos körülményekre, táisaságunk bősé-ges biztosítékai^*) és elismert szabadelvű üzletelv»-ire, valamint arra. hogy társaságunk — melynek működése az emberlakta földnek majdnem minden résxérc kiterjed — 67 éV0S becsületes fenn* állása alatt egy világintézet hírét joggal kiérdemelte. — bátorko
i\unk a t. cz. biztosító körönséget a iarsaságnuknál leendő bixto. sitásra aznu tiszteletteljes megjegyzéssel felhívni, hogy ugy budapesti képviselőségünk, valamint az egész ország területén (elállított számos vezér-, fő. és alügynükségetnk utasítva ¿¡t felhatalmazva vannak, minden kívánt felvilágosítással szolgálni; nyomtatott ismertetéseket ás biztosítási feltételeket kiosztani és biztosítási ajánlatokat elfogadni.
*) Az 1874-ik évi zár-számla szerint
Részvény-tSke . ... h. 2.000,000^0. Készpénz dij-és kamatbevétel 1ÍS74. évben „ I)ij- és nyeremény-tartalék......
Ezen kívül az élet- és járadék-biztosítási osztály külön kezelt vagyona
. fl 20 000,000 — kr.
, 10,916,912 — „ . 8622,383—46 , H. 39 221! — 4f» kr
o é fl. 26.82S.l33—77kr.
Összesen tl 66.364,430 —22 kr. A társaság tőkéi londoni, edinburghi, berlini és bécsi in-gAtlanokba, továbbá állampapírokba és bank-betétekbe vannak befektetve.
Teljes tisztelettel (97-1)
A North British and Mercantile Insurance Company
Ügynökség Nagy-Kanizsán: Strera és Klein uraknál.
A hamisítástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb sxer, mint dr Popp J 6 vos úr (Bécsváros, Boguergasse iNr. 2.) fogónja, denki könnyen és fájdalom uélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely axtán a fogrészekkel és foghassál teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja
Aiiíitlierin-s/ijviz
I)r. POPP J. Cf. es. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
üvegekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csdzos iogfájdaJuiak-ban. gynladá^okuál. a foghns"daganatai- és sebeinél; pílolvasztja a létexó fogköret és megakadályozza annak uj képződését ; az ingó fogakat a foghus erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghnst minden ártalmas anyagoktól megtísxtitja, a szájnak kellemes frísseséget kfdcsönöx és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen sxagot. (15 15^
AnatHerln-fogrpasta
Dr. POPP J.G cs. k. udv. fogorvostól Bócsben.
Eaen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát feutartja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását rr.eg-akadátyoxz^ és foghnst erósbili.
/ Dr. Popp .1. <t. növény-fogpora.
A fogakat oly szép»« tisztítja, hogy annak naponkénti hast ríálata által nemcsak a közönséges togkő eltávolittatik, ham fogak xomáueza és tiuouisága is uiindiiikább tökéletesbül.
Kaphatók : Nagy-Kanixsán : Heins József gyógysze., Kosenb^rg, |Kosenfeld, Welisch, J. ¿s KesselhofTer J. kereskedésében. — l''.ápán
Zschepen J., Keszthelyen: PHsxterer gyógyszerész, Singer M. Weiss |A. Zala-iűgersaegen: Isóó F:, gyógyszerésa. Kapronczán : Werli gyógy-«erést. Varasdon : Halter gyógysxerésx. Sümegen: Dorner Kajet. Szom-¡bathelyen: Pillích Ferenci és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sx.-Györ-rön: Flbie K. 0. Veszprémben : Meyr Tusxkau, agy Quthard Tivadar üb fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-iBerényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógysxerésx. Kecs-Ikeméten : Milhofer és Machleid gyógysx. Pakson : Flórián J. gyógysz. iKGrmendeu: Horváth J.Somxenrend gyógysx Kaposvárott: Kohn" J Högl, Bel
us és Schröder gyógysz. Szegszárd: Brahsay* gyógysx. _I
iBottybádon : Kramolín J. Sxigetvárott: Barwarth, Salamon gyógysz. iHaján : Michitscb St. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett : l/.soluay W. és K. Zách, Sípocz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz. I Marczalil.au: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysx. — Duuaföld-Ivárott Lukáca gyógysx. - Szent-Györgyön: Nöthig. - Alsó-Lendván-¡Kiss gyógysz. — Kohoncxon: Simon gyógysxerésx uraknál.
t r
•in a
o y a
s.
26 év
óta késxitett és
Azt tapasztaltam, hogy az általam
közkodvcltségü
Anatlieriii Mzájviz
hason név alatt hamísittatik és előadatik.
A t. köxönség ámítására ax ezen hamisítás készítői ugyanazon felszerelést használják, mint minőkkel én a saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy az általam készített Anatberín szájvíz miudenkor teljes cxégemmel, J. 6. Ptpp. ca kir. a<lvari fngorvns. Bécs, Bogaergasse 2, a ca. kir. osztrák udvar, czimerrel (kétfejű sas griffektól tartva) és a törvényesen letett óvjegygyel lesz ellátva, és mindazon kéaaitméuyek, melyek ugyan hasonló, de nem épen az itt leirt felszereléssel lessnek ellátva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt is megjegyzem, hogy a hamisított Anavherín szájvíz, mely gyakran kártékony ha tásn, olcsóbban adatik el Azért is, hogy egy részt valódi Anatbe-rin szájvizem jó hírneve a hamiaitott által csorbulást ne szenvedjen, másrészt meg, hogy a hamisítók ellen fölléphessek : tisztelettel felkérem a t. cz közönséget, hogy a hamisítottnak megösmert Anatberín szájvizet az eladó neve megnevezése mellett nálam valódi ellen cserélje ki.
Wajdits József kiadó-, ap- s nyomdatulajdonos gyorajtó nyomás Nagy-Kanisán.
wiwyvwywftww
5AG1-KANIZ8A, 1876. május !8-án.
Tizenötödik évfolyam.
frt. i
''5 Elilzstssl ár
'' été« érre . . 8 frt (¿1 érre .... * t oec7«a érre 1 , g#y itflw JO kr.
Mlristasst
6 hasábos petjtsorhan 7, miiodiior 6 ■ minden további sorért 6 kr.
NYLLTTÉRBKN
toronkint 10 krftrt vé-
-.etnek fel Kincstári illeték minden egye* hirdetésért kfllöi S0 kr. fisetendS
inden ¡I kai ön/
Cl
KÖZLÖNY
előbb
O 3>J
1 A lap szellemi réasét 3 J illető közlemények a J szerkesztóhex, Takarékpénztári épület földszint, — anyagi részét /illető közlemények peil dig a kiadóhoz bérmentve intésendők: NAGY-KANIZSA Wlassicsbáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Kéziratok vissza nem i
i küldetnek. J
k:-=-
Nagy-Kanizsa várat helyhatóságának, nenkflldnben a „nagy-kuiizsaj karatkedelni t iparbuik", a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a .zalamegyei általános tanité-
testület«, a .Zala-Semogy gézhajézási részvénytársulat s ttfbb «egyei és várssi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Néhány szó az Iparról.
Laicus létünkre mindenekelőtt bocsánatot kérünk különösen tisztelt iparosainktól, hogy róluk nyiltan s őszinteséggel beszélünk ; ámde mert általános a panasz, hogy iparunk s minden üzletünk pang; mert általános a meggyőződés, hogy eme tűrhetetlen állapot — veszedelmünk nélkül — tovább lent nem állhat, hogy e betegséget gyökeresen kell orvosolnunk, tartsunk tehát orvosok módjára consiliumot a beteg ipar felett, nehogy valaki reánk lógja, miszerint mi kiabáltuk fel a falut, a szomszédokat; hogy valahol tüz van, pedig épen saját magunk felett égett.
Constatáltuk, hogy nagy baj van; az a kérdés tehát, mi az oka e bajnak, honnét származott a betegség ? mi lesz az ellenszer ? s ki alkalmazza azt ? — Sok is egyszerre a felmerülő kérdés, tartsunk tehát sorrendet, készitsünk a nagy hal számára nagy-hálót és vizsgáljuk, mely jelenségek tűnnek fel a nagy ipari államokban, hol az ipar virágzik, hol az iparos jólétnek örvend ?
Minden pályának s az elérni óhajtott életörömöknek alapja az okszerű tanitás és tanulás, ugy a további önképzés; lehetetlen az embert búvárkodás nélkül önmagától tudósnak képzelni; valamint egyebütt, ugy az iparnál is áll, hogy alapos munkálkodás és tanultság nélkül kontárral van dolgunk ; a képzetlen iparos pályája, üzlete megkezdésekor már maga alatt vágja életfáját, melyen gyümölcs helyett tövis terem, mely töviseket ő érzi keservesen és szerencsétlen övéi s utoljára is azon sanyarú meggyőződésre jut, hogy nem tölté be a helyet, hova helyeztetett, hogy méltatlan polgára azon hazának, mely ót élteté, mely ápoláés egy-
kor hantjaival hiven eltakarja; — pedig drága az élet, sok és magasztos kötelesség terhel édes mindnyájunkat a haza s övéink iránt. — Ez az alapjelenség, melytől függ a többiek léte, ezt látjuk és tapasztaljuk ott, hol az ipar fejlődik, a hol forrong és pezsg az üzlet s az kétségtelen, hogy a tudatlan iparos saját szükségletét, jobblétének emeltyűit sem képes felismerni, még kevésbé alkalmazni ; nem elég megtanulni egy mesterséget, hanem a folyton haladó világgal lépést kell tartani; de hogy és hol lehet ezt tenni ! becses türelmet kérünk, megmondjuk alább!
Menjünk kissé tovább! Hölgyeink hordják és hordták a drága brüszeli csipkét, mi büszkélkedünk finom franczia szövetből készített öltönyeinkben, veszszük a mindenféle nemzet ezer és ezerféle czikkeit; mi adjuk a piaczot, de mi magunk, saját önmagunk számára itthon nem szerzünk czikkeink eladására teret, piaczot, annál kevésbé másutt; talán nem is kutatjuk, kinek lehetne reánk szüksége, mely szükséglet kielégítéséből tisztességes haszon volna fáradozásunk jutalma ; no, de már hol is tudhatnánk meg ily viszonyokat, pénz hiányában vagyunk, újságot sem hordathatunk? aztán meg ugyan ki kutatna ilyeseket? azt is megmondjuk készséggel, nem most, hanem becses engedelmökkeL-alább.
Tehát mit mondtak, kérem uraim? pénz hiányában vagyunk ? a pénz méreg drága ! ? Az igaz, már az iskolás gyermek is először pénzért, másodszor megint pénzért és harmadszor ismét csak pénzért ostromolja szegény szülőit; s talán oda jutottunk, hogy a mult téli farkasok is czivilizáltabbak levén, pénzért támadták meg áldozataikat.
Veszedelmes zsarnok is ez, a honnét egyszer eltávozik, bajos vissza édesgetni e pénzura-ságot.
Tehát végre is megvallva az igazat, nekünk pénz kell ; az a kérdés tehát, hol vegyük ily időkben, ki segit bennünket ily kölcsönre ? Ha őszintén akarunk nyilatkozni, kénytelenek vagyunk megvallani, hogy e részben, mint az esőt, mint az áldást csupán felülről — jobbára összetett kezekkel — várjuk ; pedig ha veszszük az okos gazda eljárását, ez első sorban magára támaszkodik, nem az időjárás szeszélyétől várja a sikert, hanem csatornát váj szerte birtokán, hogy szükség esetén készen legyen a talajt éltető nedv.
Az is igaz, sőt kétségtelen, hogy a pénzügyre az államháztartást vezető kormány tetemes befolyással bir; de befolyása csakis általános és nem egyedi; ha elég pénz van is az országban, nem szükségképi következmény, hogy abban az egyes polgár is bővelkedik ; a mi áll az egész országra, nem áll okvetlen az egyesre; vagyis a pénzszerzés esélyeit az egyes polgár viszonyai, munkássága határozzák meg; a pénzszerezhetés alapkelléke tehát oly viszonyok ''^tesitésé, melyek emelik a kölcsönvevő iránti hitet, bizalmat ; mennél nagyobb a kölcsön vissza-kaphatása iránti bizalom, annál könnyebb a kölcsönnyerés s annál olcsóbb, más szóval kisebb a kamat; az pedig soha kétségbe nem vonható tény, miszerint a nagyobb vagyon, a többek felelőssége és garantiája nagyobb, elfogadhatóbb biztosíték, de épen azért kölcsönügyletet olcsóbban is kap és létesít; most vagyunk valahára czélunknál, most értünk ama ponthoz, hova hazafias jóakaratú ösztönünk sürgetett és kisért.
Alakítsunk ipartársulatotv! alakítsuk ugy> hogy mennél szélesebb legyen köre, mennél többen léphessenek kebelébe! ott van tág tere a nélkülözhetetlen önképzésnek ; ott arat diadalt az eszmecsere; ott forr össze a közös érdek; ott emelkedik az alkotmány, törvény tisztelete; ott van az iparos iskolája, hol magát valódi állampolgárrá nevelheti; ott tanulja megismerni világhelyzetét és szép hivatását; onnét merít erőt, kitartást a nehéz munkához, az ipar jövőjének megmentéséhez; ott tanul tovább látni városa szűk határán tul; e kapcsolatban teszi lehetségessé olcsóbb hitel által emelni jólétét.
Nehéz, fárasztó és szokatlan munka ez ! de mégis könnyebb és megnyugtatóbb reménytelve előre törni, mint kétségbeesve, kezeinket összetéve, várni és várva megsemmisülni !
A katona kardjával harcz-d a honért; az író tollával serkenti nemzetét; a földműves ekéjével áll a közös munkához; előre tehát a költő nagy szavai szerint:
„Hogy mondhassuk csend s viharban : Szent hazánk!
Megtizettük mind, miv-el csak Tartozánk !"
TÖRÖK ERNÖ.
\
Igénytelen észrevételek N.-Kanizsa-város érdekében.
A magyar helyhatósági autonómia mindinkább sötétedő éjjelének még ma is fénysugara a rendőri hatalom. A magyar rendőri intézménynek alkotmányos szellemű iránya, mig egy részről a személy és vagyonbiztonság szigorú ellenőrzését egy pillanatra sem téveszti szem elől, más részről az egyes polgárok szemé lyéhez kötött jogokat nem érinti oly szennyes, avatatlan kézzel, mint a hogy ezt absolut or-
TÁRPZA.
Zalai népdalok.
IV. közlemény Kövary Béla gyijte«éayébil.)
Falu végén a Vörös, Azt gondolja öspörös, Pedig dehogy öspörös, Szomszédjával alpörös.
(Véged, Pozsogár Gyula.)
Gyeuge rózsabokor kesereg bujában, Egy odvas vén fának hideg árnyékában, Könnycseppek hullanak kiuyilt virágjába, Belé is illenek szép bimbócskijába.
Estet a szép rózsát ide ki ültette ? Mely kis kertekben is dicséretes lenne; Bir csak nagy zivatart támasztna valaki És téged te vén fa tőbSl csavarna ki.
Sugár mogyorófák mellette hevernek, De attól feléje hajolni sem mernek. (Szent-György-Völgye, Gózon Imre.)
Hej, sokféle a szerelem, Soknak keserű gyötrelem, Ne szakaszsz a leveléből, Ne egyél a gyümölcséből. — Édes a levele, Keserű gyümölcse.
(Páka, a gyüjtStSl.)
8.
Van szeretőm öt is, bat is, Kálvinista, lntránns is, De egy vagyon, egy pápista, A jó Isten boldogítsa.
Van szeretőm tizenhárom. Ha tiz elhagy, marad három, Ha t;z elhagy, marad három, Az is másé leszsz a nyáron.
(Páka, a gyűjtőt KI.)
9.
Haragudjatok, nem bánom, Leskelődjetek utánam, Kit akarok, azt szeretek, Mégse félek titőletek.
Édes anyám sok szép szava, Kire nem hajoltam soha, Hajoltam egy hnnezfatéra, Kire nem is kellett volna.
Verd meg Isten azt az anyát, Ki a fiának szeret lányt, Szeressen a .fia maga, Ugy ölelje, mint akarja.
Volt szeretőm egy kis begyke, Egyszer mosdott esztendőbe'', De most vagyon egy kis barna, Megmosdik minden hajnalba.
(Véged, Pozsogár Gyula.)
10.
Széna terem a réten, a "réten, Mindig iszom a héten, a héten, Cseresznye fa virágos, virágos, A galambom jó táncsos, jó tánezos.
Ej Katiczám, Katiczám, Katiczám, Szeretlek még igazán, igazán, Ha nem szeretsz igazán, igazán : Ne járass magad után ezután.
A körmendi p:aczon, piacson,
Csipkét árul egy asszony, egy asszony,
Még a csipkét áralja, áralja :
Efcy szép legény csókolja, csókolja.
(Szent-György-Völgye, Gózon Imre.)
Május tizenhatodika.
— Történeti regény. —
Irta
Hirttchfcld Hermán.
Fordította : Pápai.
(Folytatás.)
De Feodora reszkető kezével vissza-tartá öt.
— Nem szabad távoznia Alexis, legalább ily hangulatban nem; oh atyám, atyám, légy irgalmas.
— Engedelmesség e ház jelszava. Oh, csak legalább elég lenne egy áldozat, caak —
— Hát még ez nem minden ? sza-kitá félbe Feodor*'' hebegve. Nem elég, hogy házunk barátja előtt be kell zárnunk ajtónkat, hogy tudjuk, mily szükségben és nyomorban vi n — mit kívánhatnak tőlünk ?
— Téged, suttogá a herczeg. Gregorovits őrnagy közölte velem, hogy a császár fölhatalmazta arra, hogy kezedet megkérje, • hogy Pál maga is jelen akar lenni a menyegzőn.
As ifjú leányka minden várakozás ellenére nyugodt maradt. A nélkül, hogy a kétségbeesés erőt vett volna rajta, Alexis és a herczeg előtt elmenve, a szobát elhagyni készült.
— Feodora, hova?
— A császárhoz!
— Az Istenért, el akarsz veszteni bennünket? kiáltá a herczeg megrémülve. Te nem ismered Pált; minden ellenállás az ő tervei ellen caak szerencsétlenséget hoz ránk; csak a már megtörtént tények előtt hajol meg. Hallgassatok rám, mondá némi szünet után. Samarow jószágomon van egy tisztes öreg pap; még ma elhivatom ; néhány nap malva Pétervárott lehet
— Ön, Lafont, a látszat kedvéért azonnal
utazzék el, minél föltünőbben, annál jobb. A legközelebbi állomáson hagyja el a postát, egy szolga majd várakozik önre, egy ló készen áll és falusi lakomban jó menhelye lesz, mig Ismai-loff tisztelendő ur megérkezik. Zárt kocsiban vissza fogom hozatni a városba; palotám kápolnájában a titkos összekelésre minden el lesz készítve; befolyásom által majd egy útlevelet szerzek számára és álnév alait ugyanazon éjjel Feodorával együtt elhagyja a császári várost. Pál haragja reám zudulhat már — Feodora, gyermekem boldog lesz.
Az ifjú leány örömujjongva átkarolá atyját, de Alexis nem osztozott örömében.
—1 Várjon csak, Feodora, mondá, elfeledi, hogy-atyja föláldozza magát, midőn bennünket boldogokká tesz ? Kitehetnők-e önt, herczeg, a császár haragjának? Feledi, hogy annak sorsa, ki a császári akarat ellen föllázad, Szibéria ?
Elsápadva hátrált Feodora.
— Igazságot Isten! atyám, Alexis igazat beszél?
— Orlovits herczeget nem fogják* háborgatni, mondá a herczeg; a legnagyobb büntetés javaim elkobzása és száműzetés. De nem ezért ingadoztam eddig: a császár parancsát nem akártam áthágni, de most elvagyok határozva s ha kiutasítanak az országból, hozzátok megyek.
Alexis a herczeg kezét ajkaihoz emelé.
— Mikép érdemlettem én meg ennyi jóságot és részvétet ? mondá meghatva.
-Ön megérdemli ifjú barátom és azután — egészen nyílt akarok lenni — és azután ön egy férfiúhoz nagyon hasonlít, a kivel igaztalanul bántam s kinek haláláért sokat kellett szenvednem. Alexis, egykor én egy vakmerő
nek. S ezen feltételeket a legtöbb gazda elfogadja, el leginkább azért, mert ily feltételek I áráu olcsóbb a h 7. e g ő d s é g ! tehát 1 practicuaabb.
A gazda és cseléd közötti viszonynak ez oly megalázó nyomorúsága, hogy ennek illetékes helyeni elnézését csupán nyomorult erkölcsi életünk bűzhödt légáramlatának tulajdonítom.
A közerkölcsiség, mint a polgári jólét egyedüli oszlopa nélkül „Koma ledől és rabigába görnyed" — s van-e és lehet-e városban az emberek társulásának közepette a közerköl-csiség ellen veszélyesebb . mérgezési actío, nagyobb fekély, mint kapukat tárni a fedettség orgiái számára. Mert hisz Kanizsán majd minden ház kapuja nyitva áll a fiatal nőc8»-lédek számára azért, hogy ezek szabadon járhassanak azon át — ha ugy tetszik -- akár sardanapáli lakomákra is!
Nem tudom, minő intézkedések hozattak már eddig ez irániban a t. városi hatóság által, annyit azonban tudok, hogy ezen elfajult, jobban mondva fajtalan szokás, itt tényleg létezik s usuaban van. S ugyanazért véglegesen s ha tározottan szigorú statutumot kelle is az iránt hozni, hogy ezenV^otrányos szokás gyökerében kiirtassék.
Igaz, tudom, hogy egy városi szabályrendelet a 9 órán tuli künnkalandozást Ultja a cselédeknek s hogy a 9 órán t u r u t-czán kapott nőcseléd szigorúan büntettetik, de ha a cseléd fel van jogosítva arra, hogy kikösse a szabad kijárást s ha ennélfogva már ki- -lencz óra előtt kijár! — pedig tudok szegődséget, hogy hetenként bizonyos napok éjjeleit kikötötte szegődségébe a nőcseléd, melyekeu kijárhasson, vagy kikötötte, hogy bizonyos éjjeleken hozzá bejárhasson — lovagja! — ha tehát ily jogokat köthet ki magának, van-e ugyan kérdem gazdai hatalom nélkül a t. városi helyhatóságnak annyi hatalma, hogy az ebből eredő erkölcsi romlást megalwdályozza.
11a tehát még ez irányban szigorúbb intézkedések nem léteznek, mint csupán a 9 órán tuli utczai félelem, azonnal intézkednie kclleue a t. városi hatóságnak, hogy
l-ször. A szegődni jogosított nőcseléd a szegődség azon feltételétől, hogy éjjeli szabad kijárást köthessen ki magának, egyáltalában eltiltassék.
2 szor. Minden gazda, ki cselédet ily fel tételek alatt fogad: 10 frt pénzbirsággal büntettessék — mert ha Pál a ki, vagy be-[járás engedélye mellett fogadja fel a nőcselédet, ugy a Péterhez szegődni jövó sem leend különb „a Deákné vásznánál!" — De ezen rendszabály, mint sért-hetlen törvéoy által el lenne érve, hogy
a) A közerkölcsiség az éj fátyola alatt is jobban ellenőriztethetnék.
b ) A gazda a különben is méregdrága cselédnek nappal több hasznát vehetné; mert éji tivornya és mámor után lehetlen, hogy az a cse léd másnap éber és szerény lehessen, de
c) Családoknál éji időben a cseléd hirtelen, elkerUlhetlenül szükséges lehetvén; az ilyenkor is otthon, szobájában találtanék.
d) Nem nyílnék alkalom azon fertelmes botrányra, hogy a nőcselédhez éjjel szabadon beköltözködő suhancz lovag ottléte a család ifjú nemzedékét lelkileg lerontsa, megmételyezze.
Még mikor N.-Kanissán iskolásfiú voltam — öreg emberektől hal lám, hogy a kegyesrendiek előtti téren Pp e 1 e d g ó r'' volt felái litva azon nőszemélyek számára, kik feslett életmódon rajta kapattak. Hajak lenyíratván, a „pelengérhez" kötöztettek s ott közszemle alatt kelle pirulniok erkölcstelenségük felett.
Az ily sötét intézkedésnek lejárt ugyan már at ideje, — de pelengér helyett felvilágosodott óvintézkedések állanak rendelkezésünkre, melyek ma már szükségesebbekké váltak, mint egykor a pelengér.
TIJBOLY VICTOR. •
Helyi hírek.
— Zalamegye főispáni állásának betöltése érdemében május 15-én Nagy Kanizsa-város bizottsági tagjai tartottak értekezletet, melyben az határoztatott, hogy a május 16 án tartandó megyei értekezleten azon indítványhoz csatlakoznak, mely azt kérelmezi a kormánytól, hogy a főispáni állás betöltessék, mig egyéniség megnevezéséhez nem járul. A megyei s jobban mondva a „szabadelvű párt''-nak kedden tartott értekezletén az a határozat hozatott, hogy a párt kérje a kormányt, miszerint a ju-lius 1-én életbe lépendő közigazgatási törvény kívánalma szerint ugy is a főispáni állás betöltése szükségessé válván, azt eszközölni szíveskedjék. Névleges ajánlat nem tartozik a párt hatásköréhez, de ha arra felhivatnék,egy ujabb gyűlésen <-z ajánlatot is készséggel megteszi.
— Biztos forrásból halljuk, hogy a nagy-kauizsai mértékhitelesítő hivatalon kívül valamennyi zalamegvei mértékhitelesítő hivatal ez év végével beszüntettetni fog.
— Királyi Pál országgyűlési képviselő, .Zalamegyének nagyérdemű szülöttje május 16-án körünkbe érkezett, egyik rokonának meny egzőjén Kottoriban, mint násznagy részt-veendő.
— 12 napig folytonos esőnk volt, Nagy -és Kis Kanizsa közti tér egészen víz alatt van. Laibach vidékén május 16-án víradóra erős havazás volt.
— Néhai Szentkirályi Aurél hamvai fölé emelendő s közadakozás utján nyert költség erejeig, összesen 25 forinton megrendelt márvány siremlék elkészülvén, az Bucsutárs, a község bírájához szállíttatott, a község szívesen felajánlotta a szükséges téglamennyiséget és munkaerőt. Fogadják a nemesszivü adakozók s Bucsuta körség érdemes elöljárósága a boldogult iránt tanúsított emberbaráti részvétükért hazafias köszönetünket.
— Muraközben nemcsak a Mura, de a Dráva is nagymérvű pusztításokat tesz, majdnem az egész aziget viz alatt van ; ezen felül
*
szágban, vagv korlátolt monarchiában érinteni szokták a „policzájok*, a „spiczlik" és más egyéb ily néven nevezett „fogdmegek*.
Főleg hazánk nagyobb városaiban érez-, he lő az az úgynevezett „magyar szabadság,* mely egyedül a magyar politica a 1 k o t m á-n y o s szeljem beni szervezetének kö szönhető s mely még ma is nagyban jellemzra nemzetnek azon ősi szabadalmait, melylyel bár egykor csupán a kiváltságolt nemesi osztály hírt ugyan, de az 1848-ki egyenjogositás óta szétágaztak annak maradványai a nemzet minden rétegében s meg van ennek minden lelke, iránya raa már köz és társadalmi életünk legtitkosabb rendszabályaiban is.
Ha magyar városban külföldi utas pár napig időz ; lehetetlen észre nem vennie azon — ha nem is vakmerő, - de bátor magatartását a lakosságnak uton-utfélen, közhelyeken, mely csakis azért jellege a magyarnak, mert józan viselete mellett semmi körülmények között nincs
mit tartania a rendőri kém rendszer embereinek
ólálkodni szokott satnya seregétől. Nem tudta a magyar embernek ezen ősi büszkeséggel paro sült magatartását még az ötvenes évek''ama zsandárrendszere sem lelohasztani, mely «».iaig vitte, hogy három-négy polgárt együtt látva beszélni az utczán - felvette ellenük a rőfnyi
hosszú „species factit".
Nem lehet tehát kétségbe vonni, hogy városi helyhatósági intézményünk gyökerében ''alkotmányos, — de az egyes statutumok, me-1 veket városaink saját körükben alkotnak, nem egyszer vagy túllépnek az alkotmányos szabadság korlátain, vagv azon belül maradva, gyakran absolut intézkedéssé fajulnak az egyes adózó polgárok házi jogainak nyilvánvaló megcsorbításával.
^rNem akarok ittozélozni városokra, melyek önkormányzati joguk szerencséjét ugy is maguk kovácsolják s nem említek fel N.-Kamzsá-ban — melynek néhány nap óta én is polgára vagyok — egyes eseteket, melyek az itt hozott slaiutumoknak helyes, vagy helytelen voltáról tennének, vagy tehetnének tanúságot, hanem a jelen czikk tulajdonképeni czéljára rátérve, kény • telen vagyok általánosságban az itt divó sáltalam is tapasztalt oly jogszabály lyá fejlődött szokásokra vonatkozólag igénytelen észrevételeimet _ e lapok, mint helyi közlöny utján — hangsúlyozni, — mely szokások káros befolyásukkal a polgári jólétet már csirájában elfojtani szokták. S midőn ezt nyilvánosságra hozom, teszem főleg acért, mert iró és olvasók közötti eszmecserével könnyen fejlődhetik ki a j«>bb, baszfcosabb, czélszerübbnek felállítása.
Tapasztalásom szerint itt Kanizsán a cselédrendszer feltűnően nélkülözi a házi s illetőleg gazdai fegyelmet, hatalmat.
Nem''képzelhető különben, mikép engedtetik meg N.-Kanizsán általában az oly^ botrá 1 nyos cselédfogadás és illetve szegődség, hogy a nőcseléd, midőn beszegődik, kiköti szerződésileg a z éjjeli szabad kijáráít! vagy; Oh, tempóra! Oh, morca! kiköti, hogy hozzá bizonyos éjjeleken szabad belépti jegye legyen szeretőjé-
szavam által egy boldogságot földúltam. Sötét felhőként nehezedik ez emlék szivemre, melyet a név, a herczégi czím sem képes eloszlatni. S azért én, ki már egy boldogságot leromboltam, most másikat akarok megalapitaní. Menjen haza Lafont, készüljön az útra, hogy senki se sejtse, amit határoztunk, amit az Isten áldásával fog megkoszorúzni.
VII.
Kényelmesen bebutorozott szobában, gazdagon megrakott reggeli asztalnál ült Gregoro-vits őrnagy. A terhes egyenruhát kényelmes, szőrmével kibélelt reggeli öltönj^pótolá. A szolgálatkényszertől megszabadulva, termete még esetlenebbnek, a még ifjú, de már sok bűnnel bélyegzett arcz még gyűlöletesebbnek tűnt föl. Kényelmesen szörpült egy pohár xeresi bort, midőn szolgája ezüst tálezán két levelet átadva neki, tiszteletteljes hajlongások közt távozott.
— Még nem jött el Paninsky gróf? kiáltá utána ura.
• — Még neín, atyuskám.
— Mig el nem jő, addig senkivel sem beszélek, hallod?
— Hallom, atyuskám.
Hanyagul tőré föl az őrnagy az egyik levelet, de azonnal szitkok közt a földre dobta.
— Ismét figyelmeztetés a lókereskedőtől. •Fenyeget a gaz fíczkó, hogy a császárnál bepanaszol : ezért megérdemli a kancsukát. Pál, a takarékos családatya, semmire sem haragszik ugy, mint az adósságra. De lesz idő, hogy a szép Orlovits herczegnő hozománya kezemhez jut. Igen kedvesim, azt gondoljátok, hogy Gre--gorovits vak és nem látja mesterségteket ? Mindnyájan bálómban vagytok s arany tollaitokat el kell veszitnetek, ha megakartok szabadulni. Maradj csak madárka künn a falusi magányban ! De lássuk, miről szól a másik levél.
Fölvette a levelet.
— Ah, barátomtól, Smejieogorsk kormányzójától! Mit irhát nekem? — Tán az öreg —
Keze remegett, midőn a pecsétet föltörte.
— És ha ugy lenne? — foljtatá magában. Akkor nagy gondtól szabadulnék meg. a nagyherczeg oly különösen beszélt róla. Ha fölfedeznék.— de nem. ő meghalt s neve is ki van törölve az élők sorából.
Fölnyitotta a levelet — 500 rubel értékű baukjegy hullott ki belőle.
— Ertem, mondá mosolyogva: kéz ke jtet mos; szívességet kívánnak a czár hadsegédétől.
*
Esolvasá: „Schaamyl, a tunguzok főnöke két nemzetbeliével útban van Pétervár felé, hogy engem a czárnál az állítólag tőlem szenvedett igazságtalanságokért bepsnaszoljon. En nek nem szabad megtörténni. Mihelyt jövete-lökről értesülsz, keresd föl őket s a czár nevé ben parancsold meg nekik, hogy azonnal térjenek vissza hazájokba. Ok idegenek és félénkek s engedelmeskednek. Ha eredmény nélkül térnek haza, hasonló küldeményt kapsz. Az öreg él, vagyis inkább roskatagon és szellemgjen-gén tengődik, mint mindig; naphosszat egy szót sem szól és lassankint enyészik élete."
A szolga kinyttá az ajtót
— Paninsky gróf, atyuskám.
A nyílt ajtón a jelentett rohant be.
— Kezünkben?van Gregorovits! kiáltá; a sárgar csikók, melyeket a komornok kezébe nj omtam, megtették hatásukat. Samarowból, a herczeg jószágáról, ma rfcggel egy pap érkezett s estére zárt kocsit reudelt a herczeg, hogy egy névtelen, titokteljes egyént a szigeten levő mezei lakából a városba hozzon. — Sietek Besbo-redkohoz, a rendőrministerhez; a mezei lakot őriztetni kell; egy egérnek sem szabad szemünk elől elillanni.
— És nem is fog! ujjongott Gregorovits. On derék vizsla, gróf ur.
— Mondja inkább: esen szemtelen erényhős, ezen Laíont elleni gyűlöletem jól vezérel, kiáltá Paninsky. Katalin engem jelelt ki Orlo vita herczegnő jegyeseül s egyszerre, mint valami iskolás gyermek, mellőzve lettem Lafont-nak a czárnőnél történt udvarlása után.S mint-
hogy most semmi kilátásom sincs többé, örö-meslebb engedem át önnek a leánykát, mint aunak a jött-ment ficzkónak. Remélem, hogy buzgalmamat, melylyel önnek szolgálok, nem fogja a czár előtt elhallgatni.
— Számolhat rá, gróf ur, viszonzá Gregorovits, czím bórájának kezét megszorítva. De egyet jegyezzen meg, mielőtt a rendőrministerhez menne: a herczeg, jövendőbeli ipam nevé nek minden gyanútól mentnek kell maradnia; ha a czár az ó résztvevését megtudná, könnyen elkobozhatná javainak egy részét s én a tudománynak javát elveszteném.
— Ertem, mondá a gróf nevetve. Bizza reám: a herczeg nevét szenyfolt nem fogja érni.
— Még egyet, kiáltá Gregorovits a tovasiető után. Kérje meg nevemben a rendórmi-nistert, hogy engem azonnal értesitsen, mihelyt Schaamyl, a tunguzok főnöke Pétervárott lest; az ellenőrségnél, hol minden idegen megfordul, ezt könnyű lesz megtudnia. Mondja meg neki, hogy ect a császár ügyében teszi s azután jöjjön vissza egy pohár assuborra, hogy ez éji vállalatunk jó eredményére koczczintsunk.
* ^ *
Este tiz óra volt, midőn Orlovits palotája előtt egy kocsi állt meg. Két ur szállt ki belőle és a lépcsőre léptek, midőn a parókás kapus, botul kezében, eléjök állt s méltóságának érzetében mondá:
— Uraim, a herczeg senkit sem fogad. -
— Tudjuk, mondá az idősb ur, egy magas termetű, széles válla férnu; de azért e névjegyet azonnal szolgáltassa át a berezegnek.
— De a herczeg dolgozó szobájában fontos ügyekkel foglalkozik és minden háborgatást megtiltott,
— Engedelmeskedjék.
Bámulva tekintett a kapus a neki nyújtott névjegyre; ki lehet ason ember, ki a hatalmas Orlovits herczeg palotájában neki parancsolni merészel ?
De azonnal lelohadt gőgje, mert a névjegyen e szavakat olvasá: »Besboredko gróf, pé-
nemcsak szórványosan hallanak a marhák, ha-[ nem tömegesen is, igy Kraljeveczen egy helyen egyszerre 9 darab hullott el, azt mondják ugyan, hogy éhség miatt vesztek el, de jó volna h gazdaközönség megnyugtatására állatorvosTlag eonstatálni a vész indokát.
— Muraköznek egy házmegy eileg Jt szombathelyi püspökséghez való csatolása s íl letőleg a muraközi kérdés megoldása tárgyában az esztergomi prímás ő eminentíája mint királyi biztos, az értekezletet Budapestre összehívta.
- Névsora azon urak- és hölgyeknek, kik a n. kanizsai plébánia templom tornyának javítási költségéhez könyöradományaikkal járultak. (Folytatás.) Zalai Közlöny szerkesztősége gyűjtött 9 frtot, Tárnok Alajos 5 frt, Uj-váry 5 frt, Hauserőfrt, Babócsay György 5frt, Nagy Ferencz 2 frt, Plosszer Ignácz 2 frt, özv!'' Chinorány inő 2 frt, Kilík Ferencz 3 frt, Eisinger Henrik 1 frt, Veiszmayer N. 1 frt, Jack Frí gyes 1 frt, Rosenberg és Welisch 1 fj-t, Vagner Károly 1 frt, Szűkíts 1 frt, Kollaríts tan. 1 frt, Juhász György számv. 1 frt, Gelencsér Fereuci
1 frt, Horváth Ferencz 1 frt, Gregorics Boldizsár J frt, Pál Sándor 1 frt, Németh Teréz 1 frt, Haragos Katalin 1 frt, Kocsis Ferencz 1 írtj Győrffy János 1 frt, Cavallár 1 frt, Kuthy Emi! 1 frt, özv. Unger Lőrincznő 1 frt, Simon Káról v 1 frt, özv. Bunits Mihálynő 1 frt, Czápáry Jó zsef frt, Horváth Györgynő 1 frt. Krenusz Mihály 1 frt, Benedek József 1 frt, Pokán Rozália 1 frt, Kasztner János 1 frt. ifj. Francsíci József 1 frt, Faz. Kolongyánfl 1 frt, Eisínger 1 frt, Hausmsnn 1 frt, Scherz Lujza 50 kr, Hal-vax 20 kr, Benczik Ferencznő 60 kr, Dr. Diet richstein 50 kr, Mühlhoffer 50 kr, Kengyel György 30 kr, Poszavetz János 50 kr, Vadász József 20 kr, Szabó Antal 40 kr, ör. Jurdái. .József 20 kr, Sasvárinő 20 kr, Tomasics Józsei 10 kr, Vadá-z György 20 kr, Pasits Józsin.. 10 kr, Pint Imrénő 20 kr, özv. Pulainő 10 kr, Sasvári József 20 kr, Pecsics István 10 kr Velláknő 10 kr, Vass Károly 20 kr, Horváth János 20 kr, Gyurka Erse 20 kr, Göndöcs Já nosnő 20 kr, Sebestyén 30 kr, özv. Czérknő 40 kr, Molnár Tóbiás 50 kr, Csizmadia József 2o kr, Benkő 50 kr, Török János 20 kr, Snídár János 40 kr, Szekeres Teréz 20 kr, Tomasita József 30 kr, Kohári Péter 20 kr, Pint Anna 20 kr, Kollaiits Józsefnő 40 kr, Polai Ferenc/ 10 kr, Landi Ferencz 10 kr, Gáspár József 5o kr, Faszek 50 kr, Ssalmai Károly 50 kr, Ko ronczy László 50 kr, Hobinka Vilmos 60 kr, Bay György 50 kr, Deuts Bernhárd 50 kr Seikert János 20 kr, Szabó István 20 kr. Blan kenberg 30 kr, Tarnay József 20 kr, Vinhotfer Henrik 50 kr, Gáspár János 10 kr. Pint Ferencz 20 kr, Herenics Gáspár 10 kr, Möger János 10 kr, Rinhoffer László 20 kr, Farkas Mihály 20 kr, Farkas János 20 kr, Smettana Lina 50 kr Imrey Katicza 20 kr, özv. Kollaríts Ferencznő 40 kr, Sanveber József 50 kr, Klement Mári 10 kr, Nagy Károly 20 kr, Knöpptíer Mór 10 kr, Csempesz József 20 kr, Tsircz József 50 kr, Szász Károly 30 kr, özv. Brunnernő 14 kr. Varga György 20 kr, özv. Varga Juliánná 10 10 kr, özv. Sábián Anna 10 kr, özv. Juháar
tervári rendőrminister." — Csengetett s egy fe kete frakkos és fehér nyakkendős komornok je lent meg.
— E névjegyet azonnal adja át a h^rezt g nek, parancsolá.
— De Jagor, a herczeg —
— Bocsánat uraim, fez ifjú uj cseléd, nu-gyarázá a kapus alázatos udvariassággal. A h. r-czeg előbbi komornoka eltűnt reggel.
A rendőrminister mosolygott, a mennvi-ben ily hideg arcznál mosolyról lehet szó.
— Tán fölvilágosíthatjuk erről a hercze get, mondá. Gyorsan, időm ki van szabva.
A komornok az első emeletre sietett, hol a herczeg dolgozó szobája volt s lassan kopogtatott. Orlovits Konstántin teljesen feketébe öltözve, nem egyedül volt; egy pamlagon ült leánya, Feodora. Bő, fekete selyem köpeny folyta körül termetét; csak egy kis nyíláson keresztül jövő fény árulta el, hogy a fekete ko peny alatt fehér selyem ruha van, mig a fő sötét csuklyába volt egészen burkolva.
A kopogásra félénken lépett a herczeg az ajtóhoz s egy kissé kinyitá.
— Mi lesz í
— E névjegyet hozom méltóságos ur.
A herczeg egy pillantást vetett a nyilásou át neki nyújtott papírra; a félelmes rendőrnu níster nevét olvasá rajta s alul eme szavakat: „a czár megbízásából." Minden erejét össze k< l let szednie, hogy nyugodteágát el ne veszíts»-
— Jöhet, vezesd ide. — És midőn » szolga távozott, Feodorához fordulva, folytat;!:
— Terhes, do visszautasithatatlan iátog* tás, mely ugy hiszem, nem fog sokáig tártául De nem szabad téged itt találniok, legalább ezen, a hely- és időnek meg nem felelő öltözékben. Menj aszomszéd terembe, nemsokára hivni foglak.
Feodora engedelmeskedett s a herczeg. íróasztalához ült, mintha fontos ügyekkel lg lalkoznék.
(Folytatása köv.)
Sándornő 10 kr, ötv. Bencze Jánoanó 20 kr,
Ji.''gnár István 40 kr, Práger Lipót 40 kr, Srh.-rz Krzsébet 10 kr, Leipnik Jakab 40 kr, Lí>wy .Jakab 50 kr, Veinberger 10 kr, Vimmer József 50 kr, ifj. Mikó János 10 kr, Bedenek Jáuosnő H) kr, Czápári József 10 kr, Vinczek Imre 20 kr, Kartzek István 20 kr, Bedmenek Mihály 10 kr, Czápári Ádám 20 kr, Magyar József 20 kr, Harsai Józsefnő 20 kr, Fridrik Mátyás 20 kr, Un^ár Kázmér 20 kr, Horváth Lipót 20 kr, King -Páluó 20 kr. Trojkó Péter L''<) kr, Sainu József 30 kr, Fallér József 20.kr, Tuboly Sándor 20 kr, Mezgár Flóriánnö 00 kr, Buday László 20 kr, Alekker János 50 kr, Kuch C>y<irgy 50 kr, Káman M.háiy :>U kr, BÁuekovits József 20 kr, Kis . a íosnő 10 kr, Szominer Fereneznó 20 kr, Sírecz György 50 kr. Nováczki Imre 20 kr, Klein István 10 kr, Logár Ferenez 40 kr, Meskó József 50 kr, Tóth Ji »Idizsár 10 kr, Varga János 20 kr, Dávidovits l.-uván 20 kr, Turek Ferenez 50 kr, Varga Ferenez 10 kr, Topiák Pál 20 kr, Erdélyi József l''i k.r, Láski Ferenez 20 kr, Kis JrSzs-f 4i> kr, Lakatos Sándor 20 kr, Erdélyi Ferenez 10 kr, Kovács József 5 kr, Horváth Fereucz 20 kr, íVniák József 20 kr, Major Mihály nő 40 kr, Máté József 20 kr, Mikó János 30 kr, Horváth .lózset 10 ki, Horváth Ferenez 10 Ur, Horváth i J \ órgynő 20 kr. (Folyt, köv.)
— Közhírré tétetik. Miszerint az 1*74. évi Ylll-ik törvényezikk alapján jogerőre emelkedett „méterrendszer" már a folyó li>70-ik év j.»uuar 1-től fogva kötelezőiig életbelépvén, a közönségnek egynegyedévet meghaladó elég-»•^es idő engedtetett arra nézve, hogy magát az uj rendszerit mértékek és mérőkészülékekkel elláthassa, illetőleg régi mértékeit átalakittat-lias.su. Ennélfogva a mult év deczerober 2 án .''»Ö.438. sz. alatt kelt belügyminiszteri rendelet alapján a közönségnek miheztartás végett kö vetkezők hozatnak tudomására. Bárminemű régi mérték és mérőkészülék használata, avagy azoknak csak kéznéltartása is nyilvános helyeken, hol adásvevés történik, fent idézett törvény értelmében azok elkobzásán kivül 100 frtig terjedhető pénzbirsággal, fizetés képtelenség esetében a pénzbirságnak megfelelő fogság büntetéssel ienyittetik. Mindazoknak tehát, kik nyilvános helyeken, piacz és boltokban élelmi avagy bárminő áruezikket bocsájtanak eladásra, csakis az nj-rendszer szerint hitelesített mérőkészülék és mértéket szabad használni. A mérlegek lehetnek kilogrammra átalakitott egvenlókaru, kürtös, felaótáblás, tizedes avagy százas mérlegek. T-j, olaj és más folyadék mérésére bádogból,'' i''zinből, rézből avagy belől czinnel kiöntött vas-lemezből készült, a törvény által meghatározott alak és nagyságban előállított mérczék használandók, mig az eczetnek kicsibeni méretésére egy darabból esztergált fa- és üvegmérczék engedélyeztettek. Gabna mérésére 50, 20, 10 és 5 liter uagyságu dongafából, vaslemezbádog és veresrézből készült mérczék, mész, szén, gyümölcs és gumósnövények mérésére a hectoliter puhafából használandó. Kőfös áruk mérésére a méter, mely lehet fából, vas- és sárgarézből ké sziive. Oltá eladásnál szintén a méter és a köbméter, a végre a sulymértéknéi a kilogramm használandó. A bor-, sör-, szesz- és eczetnek hordókbani eladásánál ezen törvény hatálya ls77. évi január 1 -ig meghosszabbíttatott, miért ii> a közönség eleve figyelmeztetik, hogy mindazon hordáit, melyekben *bort, sört, szeszt és eczetet azok fekhelyéről vagy a pinczéből tova szállítani akar, ezen idő alatt hitelesíttesse, nehogy rajtkapatáa esetében a törvény szigora által reá kimérendő pénzbírságot kellessék fizetnie. Ezek előrebocsájtása után a városi közönségnek folyó hó végéig elnézés biztosittatik. Azontúl azonban a kihágók ellen a torvény vonatkozó czikkei minden kimélet nélkül fognak
-alkalmastatni. N.-Kunizaa, 1870. évi máj. 10 én. A törvény által az ellenőrzéssel megbízott vár. rendőrfőnök.
— A magyar sorsjegyek május 15-ki húzásában következő sorozatok nyertek : 100,
1120,1291,1340, 1435, 1787, 2201, 2447, 2527,2000, 3020, 3285, 4185, 4219, 4752, 5325 <» 5327.
— Gyilkosság. Május 13-án este Bala
! ton-Füred és Aráca közt két férfi s egy nő, kik I lopott tárgyakat vittek magukkal, az őket kérdőre vonó zalamegyei pandúrt meggyilkolták. A tettesek nyomoztatnak.
— A söjtöri postamesteri állomásra pályázat nyittatott.
— Öngyilkosságok. Zalaegerszegen a mult héten Fiirst nevii borkereskedő bukis okozta pénzzavar következtében felakasztotta magát. Mire észrevették, a szerencsétlen már halva volt. — Liebentritt asztalossegéd ped»g ugyanott vilóoldattal megmérgezte magát s bele is halt.
— Meghívás. A keszthelyi m. k. gazdasági tanintézet hallgatósága által, a muraközi vizkárosultak javára 1870. évi juűius 3-án „ Hév vizén" zártkörű tavaszi mulatná;; rendez-
" r-»
tetik. — Kendező választmány: Szabó Vilmos, elnök. Fekete Kálmán, Pieszky Antal, Schmidt Lajos, Tuly István, Gaál Illés, Mandl Károly, Nagy István, Simon Köbért, Szi»ligety Mór, bizottsági tngok. — Személyjegy 1 frt. Család-jegy 2 Irt. — Jegyek előre válthatók az intézeti olvasó teremben naponkint délelőtti 1 1— 12óra között. — Kezdete délután 5 órakor. Kosz idő «•setén unyan e hó 7 én fog megtartatni. Kéret nek a t. hölgyek a jótékony czél tek in tétéből a lehető legegyszerűbben megjelenni. Feliiltizeté-sek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
— A Szilágyi Sándor által kitűnően szerkesztett „Századok" májusi füzete következő tartalmú : Magyarország ethnographiai
. képe a frank német uralkodás korában. Hun-falvy Pál. — Kohári István lanuló kori leveleiből, közli Thaly Kálmán. A magyar történetirodalom 1711 —1772 közt. itj. Szinyei Józseftől. Történeti irodalom. Nisard tanulmáuyai ism. Pauler Gvula. Jirccsek C. J. Geschichte der Bulgaren 1. ism. Pesty Frigyes. Különfélék. Konsztantin Mihály török krónikája a XV. századból Drakulics Pál. Thurzó György nádor temetése közli Szerémi. Tárcza. Magyar törté-. nelini Társulat. — Magyar tudományos Aka-I démia. Vidéki társulatok. — Irodalmi hírek. • — Rövid hirek. A hernalsi árvaházra
339 ezer frt készpénz éa 45 ezer frt kötelezvényekben gyűlt be. — Állandó árverési bizottságot állit fel a főváros. — A „Vasárnapi Uj-l ság" Mária belga királyné arczképét hozta. — Dr. Posilovics György zágrábi egyetemi hittanát zengg-modrusi püspök lett — A philadelphiai világkiállítás május 10-én nagy ünnepélyességgel nyittatott meg. — Cserven Tamás kanonok a betiltott „Matica*-nak 00 ezer frtot hagyományozott. — Kákos homokját egy tár saság termékeny földdé akarja változtatni. — Tasmania néptörzse kihalt. — Gaál László Sop-ronm. volt alispánja meghalt. —A nagy czenki tanító 920 frtot nyert a kis lutrin.— Két ügyvéd a bpesti váltótörvényszéknél összevereke dett. — Salonichiben a német és franczia kon sül agyonveretett. — Szabó Antónia jeles fiatal színésznő meghalt. — A Kecskeméten dühöngött tűzvészben 3 ember megégett. — A karlo-
r ~ c
viczi hires borok akcnkintf) frtjával kelnek. — Jókai uj szépirodalmi lapjának programmja megjelent. — Chiliben a nők egyen jogosítást nyertek. — A Tátrahegy egész aljáig hóval van borítva. — Stocz pápai ügyvéd felakasztotta magát. — A mütorténelmi kiállítás május 15-ig 1440 forintot jövedelmezett. — Salonichban
30 egyén fogatott be. — Aradon gyermekekl»ől I álló tolvajbandát fedeztek fol. — A keleti ügy ! fegyveres interventióra Olaszország hivatott tel '' a berlini conferentián.
Vegyes hirek.
— Egy hittfrit6 torta. Menoret nevű Szt.-Etienne du Montluci fiatal abbé, néhány hónap előtt ama dicséretes szándékkal távozott hazájából, hogy Africa belsejében terjessze az evangéliumot. Munsignore Lavigarin algieri érsek a Saharába küldte, hogy annak vad lakói közé vigye a szentírás világosságát. Ez útjában a fiatal térítő Timbukluba is elért, a Niger folyam mellett és innex .Africa bensejébe hatolt, a hol már emberevő r^Cak laknak. Ezek azonban nem sokat törődtek az uj tannal de annál nagyobb volt érdekeltségük az ifjú lelkész iránt, a kit megöltek, megsütöttek és fölíaltak. Így irja a Nantfsben megjelenő „Esperanre."
— Száz évet veterán házal Budapesten s-.''lmec/i pipákkal. A még legjobb erőben levő agg szeredi születésű, neve Bagin István. Mellét több vitézségi érdemjel díszíti és okiratokkal betudja bizonyitni, hogy az 1 só Napoleon elleni háborúkban a Koburg huszároknál szolgált és az 1848 — 49-iki függetlenségi harezban 73 éves korában mint honvéd részt vett. Megérdemli, — jegyzi meg egy fővárosi lap, — hogy a nem dohányzók \r. vegyenek tőle egy pipát.
— Ninct szebb a kellemet mulatságnál. Berlin egyik ezukrászatábau e napokban két ur 30 óráig tekézett eg\ folytában. Carambolet ját!*zi''dtak, játszmáját 50pontban. Összegen 100
I játszmában 8 — 9000 pontot csináltak. A játék I egész ideje alatt a játszók mindenike nyolez [ csésze kávét ivott és két-két beafsteaket evett, állva a nélkül, hogy egy perezre is leültek volna. Játszmája egy tallérban ment, de mindkét tekéző oly jól játszott, hogy vé^ül is egyetlen tallér volt a nyereség. A tekepénz azonban 12 tallérra rúgott.
— Adóexecutorok a kéUpcxében. Gát községébe Temesvár mellett a napokban az adóbehajtó, szokott assistentiájával egy ottani földműves házába ment lefoglalni. A földműves kijelentésére, huny a padláson gabnája van, az adóbehajtó és kísérői egy létra segélyével a padlásra felmentek; alig, hogy felértek, azonban a gazda elvette a létrát és házát meggyújtotta, a mely a nagy szárazságnál fogva azonnal lángba borult, lliába esdekeltek a padláson levők segélyért, a gazda határozottan kijelentette, hogy őket saját házával és gabnájával együtt elégeti. Nem maradt tehát egyéb hátra, mint a magas padlásról leugrálni, a minél azonbau az adóbehajtó lábát törte és két kísérője is jelentékeny sérülést szenvedett. Az oda siető szomszé dok segítségével a tüz csakhamar eloltatott, s a gyújtogató, kinek ugylátszik, elméje megháborodott, bekisértetett.
— Coimilok le gyilkolt a táta. Salonichíban f. hó 7 én az amerikai consul által felizgatott görögök egy fiatal bolgár leányt, ki a mahome-dan vallásra átakart térni, erőszakkal kiragadtak a musulmánok kezei közül. A mahomedá-nok a kormányzó lakása előtt összecsoportosul-váu, a leány kiadatását követelték, s aztán a moseeba mentek, követelésük teljesitését bevá-randók, kijelentvén, hogy addig, mig ez meg nem történik, csak fegyveres erő hajthatja ezét őket. Német- és Francziaország consulai a népet lecsillapitandók, a moseeba mentek. A felbőszült tömeg azonban a rácsozat rúdjait kitörvén, ezekkel s más hasonló eszközökkel a consulokra rohant, s ezeket, ámbár a helypa-rancsnok kétségbeesetten védelmezte őket, számtalan csapással agyonverte. Csak a kaszárnyákból és a hadihajókról odarendelt katonaságnak sikerült a''tömeget szétkergetni. Minthogy to-
vábbi zavargásoktól lehet tartani, Európa ösr-flzes tengeri hatalmai hadihajókat rendeltek Salonichí kikötőjébe a keresztények oltalmára. A német és franczia követ a török kormánynál a bűnösök nyomozását és szigorú megbüntetését követelte; ami meg is igértetett.
Papírszeletek.
Kr az tán a kérvény. „Nagy tekintélyű, {«•kiiiteles nemes Tanácsbeli tanácsnok urak " Mélyen tisztelt Tanács!
A/.ou a lígroélységesebb tisztelet kifejezés gaz-kifejezésével alább irva hódoló kántor ur. kit képviselni igéuv nélküli személyiségem szerencsés lehet, vesz bátorságot a tekintetes nemen Tanácsbeli tanácsnok urak magasban lengő személyeik é* a mélyen tisztelt Tanács kegyesen kegyelmes szine elé hajuiva járulni, hogy ide zártan rekesztve, hajlított veszők alatti bizonyítvány so! «dalmainak egyenkínti Számba vétele melletti átvizsgálásával, a hirdetett pályázati kántor állomás általa leendő elnyerhetésének biztosítása iránti nyilatkozatában teendő pártfogását reá tisztelve ruháztatni kedves kötelességének ismerni tanalja. <
A nagy tekintélyű tekintetes nemes Tanácsbeli tanácsnok uraknak * a Mélyen tisztelt Tanácsnak Magasztalva hódoló alászolgája N. N kántor."
— Krdekes szerelmes levél. Av. ungvári postára a mult napokban egy levelet adtak f«4, Pestre intézve, melynek czimo következő volt, s melyet egy barátunk lemásolt s beküldött hozzánk. T«*k postás ur ! — hangzik a levélezim - Kérem szépen nem tudok olya jó irni tesék megengedni hogy eztet a leveleui elküldöm az én kedvesemnek, caak azt kérdem meg tüle. hogy mikor esküjünk már meg. lakik a tek.-né aszonynál, mint hetes a gyapju utczábau kérein szépen a tekintetes assszonyt csókolom a kezét tessék eztrt az irásotr.at a hetes .... Mátyásuak odaadni, tehát adassék ezen levelem.....Hermina kezébe, ü majd tugya kinek kell ezt adni oda. Mátyás lelkem, hogy viseled magad, ha ezt elfelejtettem a levélben megkérdezni felelj csókollak képeddel al-szok el.
— Halotti P i s z o n i t v á n. K .. .. E.se eszvegy lakos 70 eves korba megbi-tegedte székezései meghűlhető inagat de Orvosi segicsége nem vold lehet hogy ereg^égo hozta magával és 12-te Aprilus 7 órakor meg holt megveszteni H órakor Estve Igaszáu meghalt! Piazonyitotn. M.... borbelj.
4
— Sajtóhiba Egy lapban olvastuk : A philadelphiai világtárlat a polgári házasságok (hatóságok helyett) főnökei jelenlétében nyittatott ir.eg. No, majd adnának a szegény férjek ezért !
--Édes mama, mondá egy kis leáuy, én azt gondoltani, hogy csak kis gyermekeknek szokott lenni dajkájuk; de nézd csak |ezzel egy csoport bakára mutatott, kik dajkákkal beszélgettek] od* át a katonáknak is dajkájuk vau.
— Bölcs monda m a n d s u nyelvből. Az első feleséget az Isten adja. A másodikat az ember maga választja. A harmadikat az ördóg adja. A negyedik már maga az ördög.
Szerkesztői üzenet.
1908. T. K. Budapest. A közlemény nem használható.
19Í»!». S. Kecskemét. Amint s amikor lehet. Örvendünk, ha hazajöttekor találkozhatunk.
2<)00. N. Némi kisérő sorokkal jő a czikk.
2001. \. x. Nevetségessé nem teszszük magunkat.
Érték ós váltófQlyam május 16.
5*/# metaliques 65.55; 5*/0 nemz. kölcsöu G9.50; IStiO-ki álladalmi kölcsön 110.25; bank-résiv. 8.39— ; hitelintézeti részvények 134.20 ; London 119.-S5; magyar földtehermentéai kötvény 75.75 ; temesvári földtebermeutési kötvény 75.75 : erdélyi földtehermentési kötvény 74.75; horvát slavon földtehermentési kötvény —.— ; ezüst 102.60; cs. kir. arany 5.64l/a ; Napoleond''or 1954
Felelős szerkesztő : Bátort! LajtS.
Az egyedüli üzlet Bécsben,
mely a kedvezőtlen viszonyokkal számot vetve, áruinál egy további 30u|„-nyi árengedményt léptetni életbe indokolva látja: Kettclheím II. és tárna bécHi
china-ezüst gyári raktára
Kirataerztrasse 14 sz. bazárban.
Az árak és pedig :
«; kávéskanál elSbb ft 3 50, most 1.50 1 crukor-szel. fed.e.ft
« evőkanál „ ft. 7T>0. „ 2.75 1 vajas köcsög . ft
« aaztali kés „ ft.7.50, „ 2.75, t thea-kánna „ ft
6 „ villa . ft. 7.50, , J 75 1 pár gy«-rtyat. . ft
1 levpsmeró-k. „ ft. 5.—, * 6 ezukortálexa „ ft
» tej merő-kanál, ft.3.-, „ l.őoj 1 eczet » olajtartó, ft
I kávéivindsa kan. ft. G.—, , 3.- 3 idom. cserdugasz ft
!
4 —, most 1.20
3.—, „ 1.50
»--. n 6 —
a.—. r 3 —
3.50, . 1.-.H)
K.—, ft 5.—
2.—, ft 90
Küldndseii figyelemre méltó
kés ) A baazoanéfy darab öaz- ^ csemege két ) J?4 darab dltzes .6 villa ) szevéve díszes takbaa 24 ti caemege-villa ) tokfeaa 26 frt heti evőkan.) firt hHyett csak 9 frt 6 csemege-kanál) lystt csak 8 frt
ti kávé*k. ) 50 kr. ¡0 késtámaszték ) 75 kr.
Legújabb pasta aranv. ezüst és china-e?.nst tisztítására, darabja 25 kr,
6 darab 1 frt 20 kr. Pompás tálczák. kávéskannák, theakannák. theáskétzlet, asztal-szerek. gyertyatartók, ezukorhintők. tojástartók, fogpiszkáló-tartók. asa-talkenttok, csatok stb. Vidékre utánvét mellett pontosan* és lelkiismereten. Kívánatra részletes árjegyzék küldetik. (104—1)
nmmmm
^^ ———r—-- . . ■ _ - r———♦♦
X
451. sx.
Legközelebb jelent mez a hires, maga Bében egyetlen könyvnek B á s t d i k. tetemesen iaritott és beritett kiadása :
„ÖNSEGÉLY"
eximmel, a oemsftrésxek minden b«tejrséjr«i axim&ra hü ét megbízható tanácsadó,
Dr. EKJíSZT L kuomniTi nmstól.
Kzen könyv okaláal is Mffitséfftt nynjt min<lasoknak kik ifjabb korákban titkos bűnt vagy mértéktelen kicsa-pongást ttxtek és enntk következtében betege»
gyönges^gben
Tagpr »setdalt (deaxetl»r<i nenvedoek, vagy annak kőzd beállásától fenyegettetnek.
Azok U. kik idösSU bajakórban, bórbajokban. bajakér*« kiaxvri) Krn. ku(yr*é*xlkllrsb«B szenvednek. vagy kiknek teste oüsigo* higanvadagok Utal gyöa-gittetett. teljes klgyógyulást flálandnak
Nevelők, lelkészek és italában «mberUrátok, kik a fiatalság javát «aívakpn hordják, jól tonik ba ezen könyv tartaimával mégismerksdoek.
F.zen híres könyv, aely nagyobb világosság kedvééit boneztani ábrákkal van ellátva, mindea kőay vkereake-4é«ben kapható, de pM* utján nálam is megrcxUitot-betik. Ara t frt.- 119»
Br. Érint L, lmsm arra.
Pestea, kétuss-ateza 24-ik szám.
mmmm
2)
Árlejtési hirdetmény.
A mol ács-varasdi államuton levő tübb rendbeli mfitárgyak kijavítása a nagyméltóságú közmunka és közlekedési ministerium f. é. május hó 8-án kelt 5069. száma magas rendeletével 272S frt 29 kmyi összeggel engedélyeztetett.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt Itivatal irodájában folyó 1876 évi májas hó 24-én reggeli 11) órakor Írásbeli ajáulatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzai hivatnak meg, hogy az árlejtéübeni résztve-vés esetére magukat a fentkített összeg 50/o-vel mint bánatpénzzel ellát sák, mely vállalkorás esetében 10",''„ biztosítékra lesz kiegészítendő.
A* írásbeli ajánlatok f. évi május bó 24-én reggeli 10 óráig fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendő ; továbbá számmal és szóval kiírandó azon száztóli eleu-gedés, melyért esen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan ki-fejesandő végre, hogy a költségvetést betekintette s hogy a különleges fel-1 tételek tartalmát ismeri, ezeket elfogadja.
Az ajánlatokhoz a vállalati összeg 10°|„-je készpénzben, vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A költségvetés különleges feltételek alólirt hivatal irodájában a szokott hivatalos órákb&n megtekinthetők.
Zala-Egerseegen, 1876. évi május hó 12-én.
tt A m. kir. mérnöki hivatal.
^Hölgyek számára
igen hasznos • legújabb I legnagyobb hatást előidézett
, azépitő-szer
osxtr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Erzsébet-Creme
kar — de kOlönóseo dr. Zeisal M. U-lazerfl * ártatlannak találtatott.
Kxen taer a uur wcRUi. _ legkésőbb korig tartó ifja fr seségbeni tartására scolgál. Eltávolít napsaaráit, bűrkidtegeket, foltokat. \ftrhenyt, sőt a ráncxok is a gyakori használat által eltűnnek. Sxinésx-Lűk 3 művésznőknek kiváló jó azolgálatot tesz.
Ára 1 tégelylyel 1 frt 60 kr.
Kapható a feluláló Rsstaberf Ff. özvegyénél Bécíben, VI. Rablgasse 6. Thür 7. — Nagy-Kanizsán Raseaftid Afetf urnái. — Szent .Leopold"-hor cximi gyógyszertárban Neasteis FSlipaél. Bécs I. Plankengaase 6.
— Paal 4 Társai cs. kir. udvari illstsxerésxnél B*cs, Karntnerring 11.
— Ischlben Kreuxplstz 169. lUczaski illatszeréinél Kirntnerktrasse 26.
— .. .----^--rnr,n «03. — Budape«-
ten Miller J. A.-oai vacxt ni. — -------------- —datl. Va
- - -------^—¿1 (70—7)
KÄ. Sfa- ■ «-"ír* ."»«K:
Exen »ser a bőr megóraése s a
Triesztben Kata W.-nél .Trieszt-* árosnax* toriu wuj. — „„„ ____
> Miller J. A.-oál váczi nt. — Zágrábban Mlttatbaob ZsMawadaál Va
rasdou Hocfa »láger A. Gyógyszerésznél f70—7)
Tisztelt doctor úrhölgy!
Barátilag nekem ajánlott Krx»ébet-(Jrenie rövid használata
utáu az arczomból minden »zepló, vörheny^im é« foltjaim csodálatos
módon rögtón eltűntek és ennélfogva legőszintébb hálámat érte nyilvá-...........»ak».««!,,.* siker nélkül használtam,
¿Tis nkább hogy eselGtt többféléket siker nélkül ba«náltam
melegen sjánlom.
* SPANOCCI ANNA. grófnu
Erdélyben.
Köz- és váltó-ügyvéd
Fischl Pál,
fl9yvédi irodáját Nagy-Kanizsán
(Rosenfeld féle házban, a városház mellett) (100-2) megnyitotta.
Kitűnő hatással bir
mint hasi tirr uyomorhujok. elrontott nyomor « ét\ ágy talaiiMagiinl
Dr. PERINI -
ELET-ELIXIRJB.;
Egy nagy üveg ára 80 kr., kicsinnek 42 kr.
Egyedül megszerezhető FRAXZ V.-nél iioloubkauban
(Csehországban.) Ugyanott a rövid idő alatt oly nagyhírűvé lett kösz-r-szesz, (mely idült köszvény ellen is használ) á
a ... * . ... « * . /
vény-_____,
1 frt 20-krért szintén kapható.
Ismét-Hadók kereitHoek.
(102—n
Gazdasági gépek és eszközök elismert czélszerü szerkezetük mellett jutányos árért, jótállással megszerezhetők
ZávárJános
gazdasági gépgyárából Sopronban (Pálya-ut 5. szám.)
Jelesül: ekék, boronák, rögtőró hengerek, porhanyitó és, halmozó kapák, könnyű sorvetógépek, széuagyfljtők, cséplő-1 gépek, szeges és lérzes dobbal, kézi, ugy erőműhez alkalmazva; könnyen járó hajtőgépek, fekvő és oszlopos szerkezetben, szóró és szelelő rosták, borsajtók, különféle nagyság és szerkezetben.
Mérlegek, hitelesítve az uj szabályok szerint, ugy ezek átváltoztatása illő ár mellett; nemkülönben mindennemű gépek javítását elvállalja éa teljesiti. Árjegyzékkel szívesen bérmentve * J''v''
(101 1) ( 2. sl''lln-bronca
>rvos-, sebésztudor, szülész és szemés:
gyógyít gj''ökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertózésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hugycsöfolyásokat (még oly idülteket ia), a nem-zórészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban ;
3) hugycsőszükülóseket:
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást és az onnan eredő
MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a kugyhólag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órá '' tói 5-ig és estve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó utcza 2 ik szám a. kigyó- és városház Qtcza sarkán (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal Tálasz adatik és a gyógyszerek
megköldetnek. (45—25]
Még soha nem hallott olcsóság!
! Bérmálási ajándékok!
mig a kész-
Aki olcsón, fölötte szép és jó tárgyakat óhajt, ax gyorsan
let tart, rendelje meg
bérmál»»! bazárunkat
csak 5 frt 90 krért'':ï*£S
dísztárgyak kaphatók és pedig :
1 csinos tör veresen aranyzott remontoir óra láncxczal és tokkal.
1 diszes angot-női napernyő.
2 jap. virágtartó aranynyal gazda
* ¿ *
* 5
.5 = r
.í, —
m S s
S n»j<

su-- •
e*- £ 5 * £ =
« ^ re ^ -S
« S-IljS**«*.- -
£ i S" « fel S-
.8- Msàt 3 ^rf
« c ï**
g e^s - ■
11 TL tt m
S
u.
o
x> a tt
s I«.
ái
bronczöntvényü cxifra gyertyatartó.
1 teljes uuio-dohányxó készülék, mely mindent tartalmaz, mi egy dohányzónak szükséges, ajándékul igen alkalmas.
1 z*eb-táviró, egész ujonan feltalált rendel vényezett készület,melynek segélyével szóbeli sürgSnyö-Miud az itt elősorolt
Mustár papír
darab|a 6 kr., dig kapható
10 darab 50 krért min-
nélkplözheüen háai-sstr,
cUg kapnato
ügynökségnél
Bernátsky Károlynál,
Budapest, IX. Nyul-utcza, 25. Nagy-Kaaizaán: Wajdits József könyvkereskedésében.
Ismét eladók, gyógyaxerészek, orvosok atb. kedvezmény lu-n rész«--
aülnek.
(8*>— V
Eredeti amerikai
varrógépek
N.-Kanizsán egyedül
Weiss és Ledofszky
norinbergi éa rövidáru üzietökbea,
uj városház épület,
legfinomabb minőségben és jutányos áron kaphatók.
bámulatos olcsó tárgyak krba kerülnek éa
ket a legtávolíbb vidékekre is el lehet bocsátani. 1 Conrertine, próbált szóhangaser. égi hangokkal, a melyen rÓTid gyakorlat után a legszebb darabokat játashatni. 1 finom Viktória nöi öv. 1 fényképészeti album, aranynyal
gazdagon ékítve és végül 1 pompás pénxes szekrényke, mely mindaat tartalmazza, mit csak egy ifjú noi ssiv kívánhat.
Kzen dísztárgy minden terem asztalát ékesíti és ajándékokra különösen alkalmas.
összesen csak 6 frt 90
nagy tárházában, Bécs, I. Babenbergergasse 1. sz. kapható.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett pontosan
teljesíttetnek. (105—1)
A szerencsét meg kell ragadni !
375,000
vagy
r.-m a r
forint
k
kínálkozik axerencss esetében, mint legfSbb nyeremény, azon lefl ajabbi nagy péazklsarsolásaái, mely a magas karaáaytii biztosítva
van. A terv oly elSnyösen van berendezve, bofy aa egymásra kK-vetkeiő bét húzásban, néhány hónap alatt 43,400 nyerem íny sor-SolUtik ki s azok köxt a következő fSnyeremények l»aznek : 375.000 birodalmi mark. vagy 218 750 frt; tüzetesen: 250 000, 125 000, 80,000, 60.000. 50.000, 40,000, 36 000, 3 30.000, 25 000, f>. 20 000. 6. 15,000, 7. 12 000, 11. 10 000, *6 6000, 55 4000, 200-szor 2400, 412-assr 1200, 62l-ssar 500, 700-axor 250, 24,350-szer 138 atb. — ▲ nyeremény húzások hivatalos terv szerint történnek. — A legközelebbi első nyereménybuxásrs ezen nagy s az állam által biztosított pénzsorsolásnál :
1 egész eredeti sorsjegy csak 6 mark, vagy 3''/, frt — kr.
1 rtl « - . ü - - » - n
1 negyed . . . 1»J, . . - , 9fl ,
a készpénz beküldése vagy utánvétel melleU.
bankj.
Minden megrendelés rögtön legnagyobb gondossággal teljesíttetik és ax állam caimerével ellátott eredeti sorsjegy saját kesébe küldetik. Megbifóinknak a hivatalos tervezet éa núuden húzásról a hivatalos sorrend ingyen megküldetik. — A nyeremények kifizetése axonnal következik állam biztosítás mellett és «>1 lehet egyenesen küldeni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ausztriai piaexon kifizettetik. — Ami aorajegy eladásunknak a szerencse kedvez, mert már aokaxor fizettük ki a főnyereményeket.
ily szilárd alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvételre számithatván, felkérjük ¿x érdekelteket, hogy a kívánalmaknak minél pontosabban megfelelhessünk, a klzéll huzasra m\ elébb é» pedig Má|at 3I-I| bezzáak Intézzék megrendeléseiket.
Kaufmann & Simon,
Bank- és váltóüzlet Hamburgban.
Ad és vesx mindennemfi államkötvényt, vaseti és kölcsön sorsjegyeket. — Köszönjük az eddigi bixalmat. (i*»J 3)
E
b a d
ö m e r
a steyer Gastein.
»
Az ivad május bó i-én megnyittatott.
A déli vaspályán gyorsvonattal Bécsből 81/,, Triesztről 6 óra. Igen hatalmas hőforrásokkal 30—31° R., napi vízmennyiség 36.000 tkó; különösen hatásos a köszvény, csuz, idegbajok, szélhűdés, gyengeség, női bajok, havi tisztulási zavarok, időszaki hurut, csont és ízület-betegségeknél. Nagy fürdőmedencze, nagyszerűen kiállított márvány-, külön- és kádfürdók, kényelmes lakások, bájos alp vidék, terjedelmes és árnyas sétatérek. Fürdő-orvos: Dr. Mayerboíer H. ur, műtő Bécsből (april végéig lakása: Bécs, IX.,Berg-strasse 19.) Kimeritő leírásokat árszabálylyal ingyen és bérmentve küld a
Römerbadi fürdő-igazgatóság, (81-1) (AlsóSteier.) _____
Tarosai fíirdő.
(Tatzmannsdorf.)
Az osztrák steyer magj''ar határszélhez közel, Varmegyében, a szombathelyi indóháztól 5 órányi távolságra, Kitünó vas-forrás, nagyszerű hatású a vérszegénység, sáp kór-, a női szervek bántalmai- és minden ideg gyengeség-, valamint a légzési és emésztési szervek időszaki hurutoj bántalmai- nemkülönben'' a húgyszervek stb. betegségeire nézve. Fürdő-orvos: Dr. ThOOias. Fürdő-leirás minden könyvkereskedésben kapható.
A fürdő-ivad május bó 21-én nyittatott meg
iB0_i, A fürdői gondnokság.
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächczustände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
C. v. Kleist,
(99-2) Berlin, S. W. Jerusalemstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyora&ajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
SAG1-KANIZ8A, 1876. május 21-én.
41-11C azÉtm.
Tizenötödik évfolyam.
9 - EMtntéal
ir'': £ 4 frt l
•tét» évre fél érre ... * , iec« érre I , f^V «Mm JO kr.
NlrlitiiH
8 hasábos petitaorhao 7, muoátior 6 > mmáun további «őrért 6 kr.
XYLLTTERKKN
tornnkint 10 kr*ri
eme« fei Kincstári Öletik minden egyes hirdetésért kfllnnj JU kr. ficetendS.
kfllftnf
Cl
előbb
-SOMOG
ÖZLON
A \*p tseilemi r<m*M 1 kftsleaéDT«: & > «KéketstSbes. Takarékpénztári épület föld-,, szint, — anyagi részét ; illető közlemények pe- j dig a kiadóhoz bér-■«itt« ini<c<m<iS::
SAGY-KAÍÍIZ8A I
Wlasslcsbáz-
ftérmeutetlen levelak csak ismert muukatár-iáktól fogadtatnak el
Crátok vissza nem > küldetnek. j
--^tBffi
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemköldnben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s marhánk", a .nagy kanizsai takarékpénztár- a .zalamegyei általános tanítótestület'', a ,2ala-So«ogy'' gőzhajózási reszvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Uelenkint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
962. szára. Nagy-Kanizsaváros polgármester«''-tT.l
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa városa által fentartott főgymnasiumban a rajztanári állomás üresedésbe jővén, ezen állomásnak betöltésére pályázat nyittatik.
A rajztanári állomással évi 800 frt fizetés és 200 frt lakbér átalány élvezete van összekötve.
Pályázni kívánók tartoznak életkorukat, a magyar tannyelvbeni tökéletes jártasságukat és rajztanári képesítésüket kimutatni.
A szabályszerűen felszerelt kérvények alólirotthoz legkésőbben folyó év junius hava elsejéig nyújtandók be, megjegyeztetvén, hogy a megválasztott rajztanár a fögymna-siumi rajztanitáson kivül a városi felső leányiskola két osztályában is köteles leend a rajztanitást végezni és a jövő tanévben egy évig ideiglenes minőségben működni, mert végleges megerősítése csak egy évi sikeres működéstől tétetik függővé.
Nagy-Kanizsán, 187 6, évi april 29-én.
BELUS JÓZSEF,
polgármester.
Hogyan építsünk közkórházat ?
— Első közlemény. —
Jó régen volt már, hogy Nagy-Kanizsaváros tanácsa értekezett az orvosi karral a közkórház létesítésére nézve — azóta mint sok más, ez ügy is elaludt, daczára Tersánczky orvos ur vérmes reményű refe-redájának, melyet az értekezlet megállapodásairól közzé tenni szives volt.
Kórházunk kicsi, egészségtelen, sötét, sem ventilatiója, sem beosztása nincs, beteg
a beteg hátán, aztán meg benne az agg ápoldt öldöklő bűzével, tisztátlan berendezése és lakóival.
Az ember háta borsózik, ha ablakai alatt elmegy, kivált a télen, midőn jéghegyei sárga piszkos dudorokkal ékeskedtek a város legszebb utczájára, a város kellő kö* zepén.
Aki nem beteg és utja arra viszi, köny-nyen megkaphatja a magyar betegséget — a csömört.
Nem jól van ez igy !
Nincs pénz!
Hatalmas frázis, mikor már fél milliót elköltöttünk és mégis mikor tervelésre kerül a dolog, 100,000 frtos kórházról beszélnek azok, kik .fenn az ernyő, nincsen kas" gazdálkodást akarnak, hogy csillogó fény legyen czifra nyomoruságul; persze, hogy igy dugába dől most minden.
Kn ugy vagyok meggyőződve, hogy igényeinknek megfelelóleg nem volna épen szükségünk 100 ágyas kórház építésére 6 — 7 beteg osztálylyal — elég volna addig nyújtani, meddig a takaró ér — talán 3 — 4 főosztályban 50 —60 ágy is megtenné — ne higyjük, hogy a lakosság oly rohamosan szaporodik, mint sokan alaptalanul számítják.
Iia Kanizsa emelkedik is igen — igen sok idő kell ahhoz, hogy lakossága 20,000 lélekre szaporodjék, kell hozzá 50 — 100 esztendő, addig pedig egy kórház 50 — 60 ágyra leszakad a város testéről, mint a viselt ruha — unokáink majd építenek hozzá, nekünk és gyermekeinknek elég lenne ekkora is.
Ily középnagyságú kórház építése, ha egyszerű stylban, kevesebb osztályzattal, de szellősen, világosra és egészséges módon
TÁRCZA.
Annyi vers van arról--—
Annyi vers van arról, mi a szerelem, Eszembe jött a legszebb vers én nekem, Legszebb vers az ezen a nagy világou: .Szeretlek én egyetlen egy virágom. *
Eléneklem drága bimbóm én neked, Tudom, tudom ez a legszebb éneked. Te vagy kincsem, boldogságom, világom:
,Ugy szeretlek, mint senkit e világon."
/
És tovább is dallanám én ezt neked, De, mondok én ennél még szebb éneket: .Éj lütét a te tzép szemed leányka. Te vagy lelkem nefelejtse, virága.*
Rl''KFY PÁL.
Május tizenhatodika.
— Történeti regény. —
Irta : II iruchfeld Hermán Fordította: Pápai.
(Foly tatáa.)
A két ur belépett.
— Bocsáaat, hogy ily késő órákban zavarjuk, kezdé a rendőrminister; de ön, mint a császár hü alattvalója, mint a pétervári nemesek ragyogó példányképe, befogja látni, hogy a czár ügyében az időnek semmi szerepe sincs.
Szándékosan, vagy véletlenül történt-e, hogy Hesboredko gróf e szavaknál a herczeget élesen szemügyre vette? nem tudjuk.
De Orlovits berezeg, mint mindig, ugy most is nyugodt maradt.
— Le vagyok kötelezve ön irányában jó véleményeért, mondá, de szeretném tudni meglepi jövetelök okát.
— Megtudhatja, viszonzá Besboredko s a neki mutatott székre leült; Ferenczre, eddigi komornokjára vonatkozik.
Á berezeg szabadabban lélekzett.
— Ah, mondá, a kit reggel óta nélkülözök; remélem, hogy nem érte valami baj?
— Nem kevesebb, mint szerencsétlenség; ő 12 óra óta, meglehetős összeggel ellátva, a határ-uton van a csak örülhet, hogy egy gazemberrel kevesebb van szolgálatában.
A herczeg fölállt.
— Hogy értsem ezt?
— Csak ugy, hogyha a nyomorultnak árulása a helyes útra nem vezet, most nem mint Orlovits herczeg barátja, hanem mint rendór-minister állanék a császár akarata ellen lázadóval szemben, mondá Besboredko, szintén föl állva.
— Gróf ur!
— az ön mezei lakában a szigeten azon tiszt tartózkodik, ki a császár aion rendeletének, mely a tisztek rangkörülményeit illeti, ellenszegülve, bucsut vett; már rég távozott a székvárosból. Tudjuk, hogy Samamvr jószágának egyik papja házában van, hogy még ez éjjel egy házaspárt összekössön s hogy e házaspár nem más, mint az ön leánya, Orlovits Feodora és épen azon Lafont, kit zárt kocsiban titok-btfn akart ön ide hozatni.
A herczeg erősen me-fogá a szék táralányát, arczának egy izma sem mozdult.
— Már tegnapelőtt tudtuk e titkot, ro«ly — ha kinyilvánul — az ön nevét örökre megsemmisíti, a második nevet, melyet egy lehellel — L
A herczeg előbbre lépett: arcza fehér lón.
— Gróf ur, ügyeljen szavaira.
építtetik, nem igen kerülhet többe, 30,000 frtnál, mert én ugy gondolom, ha építtetik 6—8 beteg terem 5 —12 ágyra, összesen a betegségi arányhoz viszonyítva, kisebb-nagyobb 60 ágyra nem kell nagyobb házat építeni a Babóchay-féle, vagy legfeljebb a városház átellenében levő egyemeletes Chi-norány -féle uradalmi háznál — ekkorát pedig hiszem, hogy 30,000 trtért akármelyik építőmester is felépít.
Tekintsünk most már körül, van-e erőnk hozzá, hogy építhessünk?
Van. A kórház rendelkezik mintegy 10,000 frt tőkével, van 2000 frtot érő szántóföldje és van legalább 15,000 frtot érő belsősége, ez összesen 27,000 frt.
Ezen összeg azonban teljesen fel nem használható, a kápolna és házvételárból legalább 10,000 frt külön szakitaudó, miból alkalmas helyen kázi kápolnával ellátott és 10 — 15 elaggottra számított házikó és kert építendő, mert az agg ápoldát az ősök czcl-zatánál togva sem lehet, de nem is szabad beszüntetni.
Telket az építésre adott és ajánlott a város, a volt városmajort — itt a kóroda is, az ápolda is (ez utóbbi természetesen külön tető alatt) el fér, a kórodára nincs több 15,000 frt építési tőkénél, a másik 15,000 frt bizonyosan kölcsönből fedeztetik — a kamatfizetés és tőketörlesztés módja volna tehát meghatározandó.
Mint mindenben nem óhajtom a községi adó igénybe vételét — ugy erre nézve sem refiectálok arra, bár hiszem, hogy az épitést anyagok adásával a városi pénztár is elömozditandja. de a 15,000 frt kölcsön évi kamatát mintegy 1400 frtot törlesztésére 2—3 00 frtot nem óhajtom a város
nyakába dobni, mely ugy is túlterhelve van és lesz is.
Vannak azonban oly dolgok, melyeket e czélra megterhelni lehet és jogos, erről azonban közelebb. ab.
Szőllészeti és borászati előadások
a n.-kanizsai m. kir. állam jegyházban.
Előadó: Tersánczky József tiszti megyei járásorvos ur.
Negyedik előadás.
A) A szőllőművelésról.
3. A tőkeszaporitás módról.
A tőkeszaporitás arra való, mond előadó ur: „hogy a gazda a tőkék fogyatkozása által kárt ne valljon a mennyiségben és más részről, hogy módjával az által másodrendű jövedelmet is tudjon magának biztosítani."
.Szaporítani lehet a tőkét magról; rügyes veszszőről iskolázással; a szőllőben döntés és ivveszszűzés által."
.A tőkeszaporitás módot feltétlen kell tudni minden szőlőbirtokosnak, vinczellér- és napszámosnak, mert nincs év, melyben fogyatkozó tőkéket nem kellenék pótolni; akár tőkeültetés, akár pedig döntés által."
„A magról való tőkeszaporitás, a rügyes veszszők gyökereztetése kertészeti iskoláztatással véghez vihető — és hogy ezt kedvező sikerrel lehessen teljesíteni, a következő szabályok megtartandók, u. m : a kertben, vagy a hegyen valamely nedvesebb, árnyékosabb helyen egy bizonyos tért őszkor megtrágyázunk, 1 ''/a l^h mélyen aláforgatunk, télen átfagyni engedjük, kora tavaszkor újból felásatjuk, gráblával elsimítjuk és vagy beveteményezzük, vagy pedig rügyes veszszővel beültetjük."
1. .A magvak általi tőkeszaporitás mód igen egyszerű és igy történik: szüret után a kipréselt szőllőtörkölyt vízben elhigitjuk, ebben kimossuk, rosta segedelmével a szőilő héját a magvaktól elkülönítjük, kiterítve, szellős helyen jól megszárogatjuk, száraz homokkal elkeverjük, zsákban tnér-
Besboredko hidegen meghajtá magát.
— Tudom, hogy ön eddig mocsoktalan; de előbbi nevének említése, ha kevéssé óvatosan teszem, oly emlékeket és nyomozásokat idézne efó, melyek, ha a herczegnő füléhez jutnának, leányának gyengéd szivét bizonyára gyengédtelenül érintenék. De maradjunk a tárgynál Azon ficzkó, ki elég vukmerő volt urát gyanúsítani, a határon kivül van ; de ha ismét bemerészli ide tenni lábát, lesz elég eszközünk száját bedugni; a mi pedig önt, illeti Orlovits herczeg, nem tudja, hogy ha e£y lázadó jószágán menhelyet keresni merészelt, azt alattvalói hűségénél fogva azonnal az igazság kezébe kellett volna szolgáltatni.
— De hídz ez hazugság ! kiáltáa herczeg, én magam —
— On maga akarta behozni, viszonzá Besboredko lekötelezőleg; tudjuk ezt, de csakis -mi tudjuk. Kímélje meg magát a fáradságtól herczeg s az előre nem látható meghűléstől, mert az éji lég metsző; különben az ügyről gondoskodva van már: — egy zárt kocsi már az ön mezei laka előtt áll, e jelszót megmondják, Lafont Alexis hadnagy a kocsiba száll, mely vele elrobog s utazásának czélja a — fogság.
Hangos sikoly a mellékszobában félbe-szakitá szavait, melyeket a herczeg remegve, az izgatottságtól szóhoz sem juthatva, hallgatott.
— Nagy Isten, Fevdora! kiáltá mindenről megfeledkezve és a szomszéd terembe sietett.
Feodora halványan és eszmélet nélkül feküdt a földön. A csuklya leesett s a myrtusko-szoru, mely fejét díszité, látható lön.
Besboredko és Panínsky ogyetértőleg te-kintének egymásra.
— Leánya valóban szép, herczeg, mondá Besboredko; mily kár, hogy a czár által neki szánt jegyes nincs itt! Ma már nem háborgatjuk, minthogy a mocskot, melyet egy nyomorult az ön nevén ejtett, fölfedtük.
A herczeg Feodorát egy pamlaghoz vezette, azután a már távozni akaró urak után sietett.
— Besboredko gróf, mondá nyersen és tüzesen, vigyen magával engem, mint foglyát.
— Orlovits herczeg a czár leghívebb alattvalóinak egyike, viszonzá Besboredko egészen nyugodtan; csak pillanatnyira szállta meg egy rögeszme, mely — ha tovább is eszébe forogna, vagy azt a czár előtt nyilvánítaná — Lafont hadnagy száműzetését könnyen halálbüntetésre változtathatná. Egy lázongó pártnak vagyunk nyomában; ha azon ifjú részt vett volna abban, bizonyára vérpadra hurczoltatnék ; s hogy gyanúsítsam e őt ezen részvételről, az, herczeg, az ön jó akaratától függ. Ne mondják, hogy Oroszország egyik nemese a lázadóknak segélyére van.
Meghajtá magát és távozott; kísérője követé. (''zéljokat elérték.
Fönt pedig Feodora herczegnő lázas önkívületben feküdt nyugheljén. Kezében mirlus-gally volt; a menyasszonyi koszorúból tépte ki, mely most atyja Íróasztalán hervadozott.
Orlovits herczeg pedig egész éjjel föl s alájárt szobájában. Szolgái hallák uroknak nyugtalan lépteit; hallák, hogy érthetetlen szavakat mormog s midőn hajoalodott, a léptek és zaj elnémultak a herczeg szobájában s az atya leányának ágyéhoz lépett, hogy a nyugtalanul alvó fölött viraszszon.
— Schuselkoi Mihály, sua*gá, egy kor ezt kiáltám neked: .Emlékezzél május tizenhato
/ /
ö«k-i díj
VJtk;
• ii KÍU''i'' ltct|uk, ügy.-lünk pft-L;irt m- legyenek a. tuag-. /k r u be vetemény ezendó
1dÍ(Í i ......... .k i''-.s láb széles Agyakra
oh/.ij.jk. A .Hzúiii''in.igvakat szitával kiszedjük a homokból, edénybe tcszszük, állott vizzel lelocsoljuk, -1* óráig ázni engedjük és aztán az elkészített ágyakba zsinór mentében 3 rendjével 1''/jh''iveh k mély barázdákba''elveteményezzük, befödjük, kikelvén, megrítkázzuk, egész éven Át gyommentesen, nedvesen tartjuk. Két év múlva mindazok, melyek leveleik által tetsze-tósekké váltak, más így ba átül tettetnek, a nem tetszősek elszór&tnak, vagyis minél húsosabb, vastagabb, szebb, ildomosabb egyike, vagy má-HÍkának a levele, annál tóbb reményt köthetni aboz, hogy jó faj váland belőle. A magról nevelt tőke öt év előtt fürtöt nem hoz, azért is eunyi időre terjedő türelemmel kell gondviselní a magonczokat. Minél nemesebb volt az a''fürt, melynek bogyóiból gyűjtetett a mag, tőkére is annál nemesebbre számíthatni. Kevert tábláról gyűjtött magvak után legkevésbé lehet számítani jó fajokra; ilyek jobbára vad, gyepű szől-
lót teremnek."
„A növények csodás szaporodás módját
ismervén, ész és szorgalom képes oda hatni, hogy magról egészen uj fajokat teremt,bebizonyították ezt már igen sokan, melynek módja ez : kj?t megkedvelt szőllőtőkét közel egymásmellé illtetünk, virágzáskor gyakran megrázzuk a kettőt, hogy egyike a másika virágait megtermékenyítse. Ily tőkék bogyóinak magvai lesznek érdemesek a veteményezésre. A legközelebbi években teremtetett ily kép az annyira elterjedt Öolden champion, mely legnagyobb fürtű, legöregebb bogyóju, legzamatosabb minden eddigi szóliőfajok közt e melynek kezdetben egy-egy rügye egy aranyért, később egy tőke 15. ma 4 frtért áruztatik."
,Urbánek pozsonyi kanonok ur néhány évvel ezelőtt 300 roagonezot mutatott be Pesten az országos gazdasági egyesületnél, hogy azoknak, mint eddig nem létezetteknek név adassék. Voltak azok közt meglepő szép és kiváló jó fajok, El is lettek névre keresztelve, hogy diszeskedhessenek a teremtő dicséretére."*)
„Tudva ezt, könnyű felfogni a módot, mely által létesült azon változatosság a Bzőlló-fajok közt, mely mindenütt észrevehető A különböző fajok egymást megtermékenyítvén, a gyümölcs magvai a véletlen által elveteményez-tettek, felnőve lettek részben rósz, részben jó és nemes fajok minőségében."
.Tekintettel az iránt, hogy a magról nem lehet biztosan számítani kiváló fajok szaporítására, inkább mondhatni kísérleti, mind biztos szaporítás módnak. Mindamellett tanulmányozásra mindig elfogadható szaporítás mód."
.Gyorsabban és biztosabban lehet sj ritani rügyes veszszők elültetésével."
2. ,A rügyes veszszők elültetéséveli tőkeszaporitásmód
szapo-
•) Esek közül a legszebbike Teríánczky névre 15n keresztelve, ugy mondá a névre jelző bizottság: .ez legszebb, legjobb, kereszteltessék azon férfin nevére, ki legbuzgóbb népszerű« tője a szőllészet es borászatnak. És ez, T. értekező ur volt."
Szerk.
dikára!" — Nem kel-e föl szellemed, hogy e szavakat intézze hozzám : .Nemcsak én, hanem az igazságos ég is megemlékezett e napról V" — És itt van felelete.
VIII.
Lafont Alexis fogságban volt. A boltozatról lecsüggő lámpa bevilágitá a hűvös, szürke falakkal bíró teret; bevilágitá & fogoly kemény fekhelyét b halvány, beapadt arczát. Néhány nap mjilt el csak, s alig lehet ráismerni a virágzó ifjúra, annyira megváltozott.
Az ajtó sarkai csikorognak, de a fogoly nem ébred föl. Nem hallotta, amint az ajtó ismét bezáródott s hogy a küszöbön egy kicsi, de karcsú és vpnzó termetű, szürke hajú s gyengéd arezvonásu férfiú jelent meg. Az idegen csak nagy fáradsággal tudott lábán megállni; ingadoztak lábai s halvány arczán könyek peregtek alá. Végre az alvóhoz lépett s kezét annak vállára téve, elfojtott hangon mondá:
— Alexis, fiam, ébredj!
az ifjú főlocsudott; szemeit mereven szegzé az idegenre. S azután gyengéd pir ömlött el arczán és zokogva mondá:
— Atyám Lafont, oh, most már minden jól vsn!
Nyakába borult, lankadt fejét keblére hajtá s a drága atyai barátot a kemény fekhelyre leülteté a szelíd, kizelgő hangon beszélt vele, mint egy gyermek.
-És most fiam, folytati az, miután a viszontlátás első örömét eléggé élvezték, beszéld el, mi történt. Azon reménybm jöttem, hogy boldognak taíá''-lak: lakásodra siettem és nem találtaiák ! < jradtál, senki sem tudta megmond*''.! i, ; . t. ijct vélték, hogy te azon becsüiet".- . .1 :z tartozva, kik inkább
föl ra<>:n. « ...itot, mintsem katonai be-
csule''. • - k, leinondtál hivatalodról s
Pétervjii. .r _ ¡hagytad. A bámulat me.-révvé tett —- tehát te, kit jövetelemről tudó-
¡gftn egyszerű és a következő: a veszszőket ősz kor szüret után. midőn leveleit a dér leszedte, karácsonyig meg kell szedui, megtisztogatni, vékonv kévékbe kötni és földbe vermelni, itt kiteleltetni, kora tavaszkor felszedetni és 4 —6 rügyes darabokra kertész ollóval elmetélni, elrakni. Felszeleteléskor az alsó rügy alatt igen kevés veszsző rész visszahagyandó, a felső rügy felett ''/a hüvelyk fa rész maradhat. Az elkészített iskolafóldön kihuzzuk a zsinórt, oldala mellett egy araszt mély barázdát készítünk holmi hegyes kis kerti kapával, ebbe bedugaszoljuk a veszsződarabokat egy araszt távolyságban egymásután, hogy a felső rügy a foldszinnel vízszintesen álljon, ezután bekapáljuk, befödjük a felső rügyig, ezután csináljuk a másik sort ugy, begy sor és sor közt 1 ''/2 láb tér ma-ríMjon."
„E dugványokat éven át gyommentesen, száraz időjáráskor nedvesen kell tartani, legkivált julius hóban, mert e hóban vernek gyökeret. A különböző fajokat nevükkel jelelni is kell, hogy kiszedéskor össze ne kevertessenek. Az igy gyökerezett veszszőket a második őszkor, vagy tavaszkor kiültetni, eladni lehet."
3. .Azivenczezés általi tó-keszaporitás nem megvetendő szaporítás mód, könnyen lehet ez által a legszebb tőkékhez jutni már azon évben. K szaporítás mód porhéjázásnak is neveztetik. Metszéskor eczélra a tőkén egy szál veszsző meghagyatik. két tőke közt ásóval a föld megnyittatik, a szóllőveszsző ivformán meghajitva, az ásó nyomba helyeztetik, vége föfdszinére huzatik közel a másik tőke karójához, hogy ahoz kötni lehessen. Egy másik oldal ásó nyomással a veszsző összeszoritta-tik. Ha tavaszkor metszés ideje alatt végeztetik e muuka, akkor termők lesznek az ivenczek, ha pedig elvirágzás után készülnek, hoznak ugyan gyökereket, de nem fürtöket. Nevezzük ezt zöld ivenczezésnek, zöld porhéjazásnak. Ennél minden más veazsző sértetlen marad, egyedül a-gyökereztetésre szánt kerül munkás kézbe, ugy fektettelik ez is a földbe, mint az iménti. A föld-színére húzott veszsző vége nem metszetik visz-sza. Ilyeket őszkor, vagy tavaszkor ki kell azedni.'' Én az első módot azért tartom előnyösnek, mert az általa termés mennyiségét emelni lehet, több ideje van minden veszszónek a teljes gyökerezhetésre, de el hely heztetésük is köny • nyebb, mert nem roncsoltatnak oly könnyen, mint a zöld veszszők. A zöld ivenczek közt igen sok nem is ver gyökeret, leginkább akkorra való mód, midőn a gazda elkésik tavaszi munkájával, vagy fagyosak a mult évi veszszők s igy azokat e czélra használni nem lehet."
4. .A döntés általi tőkesza-p o r i t á 8, mint foltozás igen nagy fontossága munka, ily munkát egyedül termő szőllőben lehet végezni, hol reményt nem köthetni a közbe ültetett fiatal tőkék megéledésé hez. Az élemedett, idős, már kész termő tőkék gyorsan fejlődvén, a közbe ültetett fiatalokat elnyomják. E tapasztalás bizta a szőllőmüvelő-ket arra, hogy döntsenek. Hazánkban legsike resebb tókepzaporitás, jobban mondva foltozás mód, melyet legtanácsosabb őszkor szüret után, kedvező tél után, midőn a rügyek elfagyva nincsenek, kora tavaszkor végezni. A ledöntendő
rf
eitottam, egy sor tudósítást sem hagytál volna számomra? E gyámoltalan helyzetben eszembe jutott egy ajánlás, melylyel Laharpe ur tanítványai legnemesebbikének, Sándor nagy berezegnek ajánlott. Akadály nélkül nyertem ki-hallgattatás''t s a nagy herczeg szájából hallám sorsodat; értesültem a kegyről, melyben Oroszország meghalt czárnője részesített, értesültem nyomorodról is. Téged Orlovits herczeg —
Alexis a beszélő ajkaira tevé kezét, hogy az elnémult. A harag emésztő tüze lángolt az ifjú szemeiben s kiáltá:
— Átyám, ne említsd e nevet, mely mint parázs égeti szivemet; Szibéria jégmezői, melyek fenyegetnek, nem, csak a halál lesz képes azt szivemből kiszakítani.
Es gyorsan elbeszélé nevelő atyjának az utolsó nap eseményeit azon óráig, midőn Orlovits herczeg mezei lakában a mentő jöttére várakozott.
— Stephanovits, a ház öreg igazgatója hozta meg a mondott jelszót a félreeső szobába, a hova küldettem; a közelgő boldogság érzetében siettem le a lépcsőkön s ültem az oldalajtónál álló kocsiba; egy kéz nyúlt felém — kinek a keze lehetett volna, ha nem a védőé — és mégis szorítására hideg borzalom futott végig rajtam. Bt^zélni akartam, de egy suttogó hang csendet parancsolt és én engedelmeskedtem; egy sarokba dőltem s gondolataimba merültem. A kocsiban koromsötét volt, az ablakok bevoltak függönyözve; a külvilágból semmi nesz sem jutott füleimhez. A kocsi gyorsan haladt, de minél messzebb mentünk, annál inkább lelkemre nehezedett bizonyos aggodalom ; a sötétség, a halotti csend körülöttem, az utazás hosz-szusága aggasztá lelkemet Végrevalahára megállt a kocsi; zavart hangokat hallék, az ajtó kinyílt, durva kéz kirántott a kocáiból, mögöttem álnok nevetés hangzott; ijedve fordultam meg s Gregorovits őrnagy, halálos ellenem arczát pillántám meg.
tőke körül el kell szedni a földet, hogy szabadon állván, annak veszszőit tőkéstől lefektetve, minden irányban clhclyheztetui ¡ehessen, a tőkétől árkot csinálunk azon helyig, hova szántuk az uj tőkét. Annyi veszszőt viszünk az üres helyig, a hány tőkére szükségünk van, a többit levágjuk. Lefektetve, elhelyeztetve lévén a tőke és veszsző, földdel félig befödjük, ezenfelül meg-trágyázzuk, aztán teljesen betakarjuk, a föld-színre vezetett veszszőket 2—3 rügy re vissza metszük, neki karót adunk. Az ily tőke abban
az évben már fürtöket hoz-"
5. „Hogy az iskolában szaporított tőkék jó jövedelmet hoznak, arról bizonyságot adhatok, mert alig van év, hogy nálam gyökeres tőkék ne rendeltetnének meg. A haszon okozta, hogy országszerte léteznek szőllóiskolák, me-lyekból jó pénzért szolgáltatnak kész tőkék, igy, mint én is, nem hordják gyepüre, tűzre venyigéjüket, hanem eladják, eladnak pedig legalább is annyit, mennyi elegendő az évi munkások fizetésére, hogy boruk tiszta haszon maradjon."
„A veszszők adás vevésével becsület nélkül nem lehet haszonra, hírnévre, bizalomra vergődni, annyit tesz ez, ha majd egykor elrendel-tetésük körébe fognak vissza térni és ily válla latot magukra veendenek, hogy az által pénzhez, kétszeres keresethez juthassanak, sohasen kit meg ne csaljanak, azaz : soha senkinek más szóllófajt el ne áruzzanak, mint minő kéretik, nehogy utalva legyen a vevő évek múlva irtani, vesztes munkája kifolyásából átkot mondani a csalóra. Az átok fogamzik, minthogy a csalás visszatorlás nélkül nem maradhat. Becsületes-ség legyen tehát önöknek mint mindenben, ugy ebben is jelszavuk, fő jellemvonásuk, mert becsülettel legtovább haladhatni a társadalmi életben."
Alulírott megjegyzi, miszerint előadó ur kész szóllőveszszőket rendelt a tanterembe és azokon tényleg mutatta meg, mikép kellazckat helyesen össze aprogatni, hogy eldugván) t»z tathassanak. A számoló táblán lerajzolta a földet, ebbe elhelyeztette az claprogatott veszszőket ugy, miként elóadá, hogy annál élesebben véshesse emlékébe mindegyikének a munka valóját. Az ivenczezés, a döntés általi tőkesza-poritás miképenjéről tett ugyan említést, de csak átfutólag, úgymond : „ezt a tőke metszés-rőli előadása alkalmával fogja bővebben tárgyalni, mert jelenleg ugy is elég tanulni valót adott mindegyikének.''
Előadó urnák e tárgyróli szakismerete kezeskedik azért, hogy a fegyenczek csakugyan oly kedvezményben részesülnek, mely páratlan a maga nemében. Gondoskodni arról,, hogy a tanítás ne csak szavakban történjék, hanem tényleg bemutatva is legyen a munka, annyit tesz, mint dicsőíteni a figyelmes tapintatosságot és forró reményt kötni ahhoz, hogy e gondossággal viselt szellemi munkának elvégre kielégítő eredménye, sikere leand.
JUHÁSZ PÉTER,
fegyházi tanitó.
Van-e haszon a göbol hizlalásban ?
Ez a gazda, vagy tulajdonos belátásától, felfogásától és a körülményektől függ.
A gazdászat egyik ágát, sőt ha a mai vi-
— Eszméletemet kezdém veszteni. »Nagy Isten, hol vagyok ?" rebegték önkénytelenül ajkaim. „A pétervári katonai fogságban, azon helyen, a mely a lázadókat illeti," víszonzá Gregorovits nevetve. „A nemes Orlovits berezegnek köszönjük a jelentést, hogy egy gazember az ó mezei lakán menhelyet keresni merészelt; ép oly nevetséges, mint bűnös tervedbe beleegyezett, de csak azért, hogy anná! biztosabban tartson kezei közt s az igazság kezébe szolgáltasson."
— Megmerevülve álltam. Ágyamban őrjöngés tombolt; oh, ha a sötét éj nem terjesztette volna ki fölöttem szárnyait — nem lennék ily nyomorult, testileg, lelkileg gyötört.
— Szegény Alexis, suttogá Lafont, ked-venczének haját gyéngéden simogatva — és én nem voltam itt, hogy veled szenvedhettem, veled sírhattam volna I
— De öntudatosan tűrtem el a legborzasz-tóbbat, folytatá Alexis némi szünet után; egy fényes kép, egy kép, melynek tisztasága és fénye az áruláson és gazságon is keresztül sugárzott, a mely előttem lebegett, megmentett engem.
— »Feodora!" hebegém öntudátlanul; „Feodora," sérté fülemet Gregorovits hangja, ki mellettem állt, „Feodora, mielőtt a hold változik, nőm lesz."
— „Nyomorult!" kiáltám, .nyomorult, hazudsz! Világos előttem gyalázatos cselszövé-nyed! Hogy ki árult el, nem tudhatom, de azt érzem, hogy Orlovits herczeg" —
— Gregorovits hozzám hajolt és fülembe sugá: .Orlovits büntetésre lett volna méltó, mint te, ha föl nem ad; érted ? vagy tán szeretnéd, ha veled menne Szibériába ?"
— Értettem s elnémultam; nem volt szabad többet kérdeznem. Csak fogságom magá nyában törhettem azon fejemet, hogy mi az igazság és mi a hazugság mindebből.
1 És meg fogod tudni, kiáltá Lafont;én
szonyokat veszszük figyelembe, a legfőbb ágát az állattenyésztés teszi, minthogy azonban az állattenyésztés azok fajai szerint tóbb felé oez lik, igen egyszerű kérdésemben, a hazai kiejtésünk szerint .göböly hizlalás" — alatt egyedül a szarvas marhák hizlalását akarom érteni
— a melyről még egypárt szólanék, béketűrést kérem az olvasó uraknak.
Csak egy kissé is legyen valamely gazdaság rendezve, megkívántatik : hogy a szükséges igásokon kivül, haszoa állatokkal is el legyen látva. — A haszon állatok alatt értem itt a 1<>. vak, juhok és seitéseken kivül a teheneket és gulya, vagy rideg marhát — a melyek bármily gonddal neveltessenek és ápoltassanak is, lehetetlen, hogy közöttük ne találkozzék a gazdasághoz mérve több, vagy kevesebb hibás, vagy sebejtős — erre czélozván kérdésemmel, hogy ezek meghizlaltassanak-e, vagy soványan adassanak el V — és ez volna az, a mely a gazda belátásától függ.
Egy bizonyos gazdaságban volt 10 ökör, 5 tehén, 4 tinó — azért, mert az árpa és tenger: egy kissé magas áron állt, a más hizlalást szereket venni és hozatni kellett volna, rendeli a gazda azok soványani eladását.
Jól cselekedet e ? — nem — mert nem számított, nem volt előre látó.
Mit kapott?
A 10 ökörért per. 60 frt, 600 frt. A 9 apróbbért per. 40 frt, 3G0 frt =960 frt.
Ha meghizlaija, 3 hó alatt készek, megesznek naponta 10 font szénát, 171 mázsa per 150 kr, . . . . 256 frt.
Az 1 ső hóban 5, a 2-ik-ban 8, a 3 ik hóban 10 font dara napon ta=] 31 mázsát, igen magasan per 4 frt . . 524 frt.
Só kellett volna 2 mázsa 16 frl=796 frt. ha számit s áldozza a 796 frtot, az ökör párját 300, az aprólékét 150 frtjával eladhatván, kapott volna 2175 frtot — s igy a nem egy számítás következtén,a megfizethetetlen trágyán kivül elveszített 419 frtot.
Egy másik gazdaságban van igen szép 10 ökör, de a tulajdonos árpát akar eladni, mert 4 frt — rendeli az ökrök szénán tartását. — Bekötéskor érhettek azökrök párja lGOfrt"800 frt, 3 hó alatt megettek 270 mázsa szénát per. 1 frt 50 kr. 405 frt. Sót nem kaptak, mert az ökre sem kap, tehát került az ökör, a trágyát a fáradságra számítván, összesen . . . 1205 frtba, 3 hó múlva mint jó hust, de nem hízott ökröt eladott
per párját...... 220 frt=l 100 ft,
a nem számítás következtén elveszett . . . . y. . . 1^0 frt,
— de az ó belátása szerint nyert, mert a szénát ¿íiem számítja, az árpát pedig külön fogja eladni.
Igen egyszerű nézetem és tapasztalásom szerint még ha pénzen kell is vennünk a hizlalásra megkívántató tápszert, még akkor is van haszon a soványani eladás felett — és viszont, ha van tápszerem, inkább veszek rá jószágot és feletetem, mint azt a mai szokások szerint, a keifjkedő által megszabott árért adjam el —
magam, ki a nagyherczeghez való bejuthatást neked köszönöm, fogom meghozni a tudósítást. 1 Még ma fölkeresem Orlovits herczeget; s ha ai • előszobában is kell várakoznom, mint egy ese-deeőnek, ha a kapus barátságát kell is kikoldulnom, bohatolok hozzá, kell velem beszélnie.
— S ha ártatlannak találod, kiáltá Alexis. akkor mondd meg neki, hogy pzám, mint a sir be van zárva; s ha meglátod Feodorát, ^ondd meg neki, hogy ő a fény, mely magányom sötétségét eloszlatja, a mely Szibéria jégmezőire is el fog kisérni — egész a halálig. Es miként a haldokló szeretteinek, kiket hátrahagy,emléket nyújt, ugy én is — hisz úgyis már megva-\ gyok halva e világnak —
Elhallgatott, a könyek elfojták szavát.
(Folytatása köv.)
Röppentyűk.
- I
ni
Földünk.....
Földünk kétharmad résxe vix, S ext így az ég mért adta ? hisx'' El<>g lett volna csak fele ; Majd mindenünk vixeny-tele .... Sejté az Ur, alkalmasint, — 8 meg eddig nem harudtolák — Hogy sxenynyel bSven töltve lesz A mosdatlan kerek világ. — —
IV.
Ecce homo Platónis.
Ha mennyi axép, jó, szent, nemrs Ma már a porban ténfereg. Tollként vedlették volna le
A nagyrutartó emberek,---
Ki sem sxólhatna ellene IMátónak, — van rá példatár! — Hogy e magas lény semmi más, mint Kétlábn és — Tollatlan jő madár ....
* HAJGATÚ SÁNDOR.
és hogy ez áll, bizonyítják a hizlaló társulatok, mert ha nem nyernének, fent nem állhatnának. -- Nézzük ezt m»*g külön-külön. 1 b ő eset, jószágom van, a tápszert veszem. Van 20 ökröm, soványan kapnék
érte 80 frt =.....t . IGOOfrtot
Kell neki 4 hó, míg kihizik, de ha jól tartom, a legnagyobb ökörnek el kell késtülni 100 nap alatt.
1 so 30 nap 10 font széna, 20 font n%pa, 5 font dara naponta 1 -drbra, 228 frt.
2-ik 30 nap 10 font széna, lő font répa, 10 font dara naponta 1 drbra, 30«» frt.
3 ik 30 nap 10 font széna, 10 tont répa, 15 font dara naponta 1 drbra, 384 írt.
4-ik 30 nap 5 font széna, 5 tont r^pa, lő font dara naponta 1 drbra, 327 frt.
Naponta 4 lat só 1 drba, száz közt
3 mázsa . . ,.......24 frt.
Az élelmek hordatási fuvarja 216 frt
A vételi ár M/o-lija a magasárban,
a fáradság a trágyával .... 308:) frt.
egycnlitotvén ki, került az ökör ösz-
szesen .........3085 frt.
4 hó alatta mondott tartá* mellett meg kell hizni páranként 24 mázsára 240 mázsa, leütve a szokásos 40- 45 %-lit az élesre, fizetendő 132 mázsa. per. 32 frt...... 4224 frt.
Minden eleség drágán megfize tésv vagyoni haszon volna . . .1139 frt. 2-ik eset, tápszerem van, a jó szágot veszem.
Minden mennyiség az l-ső eset szerint, c-»ak az élelem ára olcsóbb, mivel a kereskedő olcsón kérte és épen azért feletetem.
Van 210 mázsa szénám (ez 1 -só esetnél eny-Vi fogyott elíp. 1 frt, .... 210 frt.
Van 300 mázsa répám (ez J ső esetnél ennyi fogyott el) p. 30 kr, 00 frt.
Van 270 mázsa árpám (ez l-ső esetnél ennyi fogyott eH p, 2 frt, 540 frt. veszek 20 ökröt per 80 frt. . . .1600 frt. kölcsönkérve azt, 4 hóra per. 24%-li jávai.......... 256 frt.
4 cseléd fizetése 4 hó alatt, egy évre
per. 300 fft .........100 frt.
3 mázsa só . ........24 frt.
Van az ökör összesen . . 2820 frtba.
Eladtam az l-ső esetbeni ár szerint......... • 4224 frton.
haszon mutatkoznék . . .1404 frt. ha a cseléd fizetést ide nem ve-bz-im 100 frt, ha forgótőkém van. °/0-il nem tizetek 256 frt = . . . 356 frt.
az eleség feletése mellett van haszon.......... 1760 frt.
Ezeket látva, ha jól számitok, nincs eset, hogy a hizlaláson haszon ne legyen, de mind a mellett először vetni — és csak azután lehet aratni.''
Időiárásunk egyszerre tavaszi — február 17-én egész éjjel eső esett, másnap folyvást » csaknem meíeg déli szél fujt és a nagy havat annyira átlágyitotta, hogy egy vizzé vált — most kérdem újra:, tiszták-e a vizvez^tő ár-kocskák ?
KOVÁCS ANTAL.
Helyi hirek.
— Nagy-Kanizsa élénkebb szint nyert az által, hogy a napokban jöttek be a tartalékosok és egy éves önkéntesek a szokásos hat heti gyakorlatra; a berendeltek száma 1500-at
meghaladja.''
— jfurfangos csaló tartóztattatott le május 19-én délelőtt Nagy-Kanizsán, ugyanis hamis adósleveleket adott át egyik-másik ügyvédnek bepörlés végett nem létező egyének és tanuk aláírásával, az adóslevél átadása után nagy ijedséggel futott vissza az ügyvédhez, hogy a pénzt elvesztette, legyen szives előlegezni, egyik ügyvéd adott is 15 frtot neki, de a turpisság csakhamar kiderülvén, az illető a pia-
czon elfogatott.
— Óvodánknak kedves vendége volt a napokban, ugyanis a népnevelés nagyérdemű bajnoka Királyi Pál országgyűlési képviselő ur, mint az egyesület rendes tagja, szives volt ovo-dánkat jelenlétével szerencséltetni; a tisztaság, csin és a kisdedek szakavatott tanitása felett örömét s legnagyobb megelégedését fejezé ki.
— Névsora azon urak- és hölgyeknek, kik a n.-kanizsai plébánia templom tornyának javitási költségéhez könyöradományaikkal járniuk. (Folyutás.) Horváth István ?,0 kr, Tá-losi Ferenczoő 20 kr, Horváth János 20 kr, Gáspár János 10 kr, Bognár József 20 kr, Vin-czek Ferencz 20 kr, Szívós Ittre 20 kr, Tasch Simon 20 kr, Rózsa Ferencz 40 kr, Bognár lat ván 60 kr, FesiU Ferencznő 60 kr, Skergula János 10 kr, Takács József 50 kr, Mátyás Fe rencz 20 kr, Zsebők Pál 15 Zelenák AnUl 20 kr, Anda István 10 kr, Víg József 20 kr, Szekeres György 6 kr, Turek Ferencz 10 kr, Farkas Vincze 10 kr, Németh Ferencz 20 kr, Vidovita. György 10 kr, Kristóf János 20 kr. Kis Józséfnő 20 kr, Szekeres Ferencz 5 kr, Trenkál Józaefnő 10 kr, Dani Ferencz 10 kr, Stánics Mátyás 20 kr, Görcsi István 10 kr, Horváth Ferencz 10 kr, Bogár József 50 kr,
Kránicz György 10 kr, Proszonyák József 30 kr, Faics István 20 kr, Nóvák Györgynó 4 kr, Krenuaz József 20 kr, Molnár János 20 kr, Jan-zsó Györgynő 20 kr, Torda Kozi 10 kr, Csináld István 20 kr, Kolongya Katalin 10 kr, Kriva-lica József 10 kr, Horváth József LO kr, Vesz-ter Zsiga 10 kr, MeU István 20 kr, Pulai Ferencz 10 kr, Bognár Anna 10 kr, Andri Márton 10 kr, Horváth Ferencznő 10 kr, Tiazei Anna 50 kr, Vellák Ferencznő 20 kr, Farkas János 30 kr, Molnár József 50 kr, RászticsBoldizsár 20 kr, Muzikár Ferencz 10 kr, Spachy György 40 kr, Szeilernő 20 kr, Rüffl József 10 kr, Czukeld r 10 kr, Viola József 10 kr, özv. Drevennő 10 kr, Dreven Antalnő 10 kr. Mol nár György 20 kr, Bentek Józsefnő42 kr, Kot-nyek József lQJcr, Pletyka Mátyás 30 kr, Plá-kovit^vJózsef 10 kr, Jandrosits István 10 kr, Nagy György 30 kr, Sípos Sándor 10 kr, Sáfár György 10 kr, Andri József 20 kr, Harsányi 10 kr, Major Ferencz 20 kr, Sípos István 20 kr, Molnár Rozi 10 kr, Rada András 20 kr, Singerperger 10 kr, Asztics Károly 6 kr, An drinő 30 kr, Kolongya József 20 kr, Kártschma-rofl 50 kr, Bohor József 10 kr. (Folyt, köv.)
— A Murahidat annyira megrongálU az árvíz, hogy a közlekedés rajU beszüntetve lett, a kárt 5 — 6 ezer forintra teszik.
— Menyegző. Bally János ministeri fogalmazó mult szerdán délután vezette oltárhoz a bájos Kollay Ida kisasszonyt Kottoriban. A menyasszony nagybátyja, odavaló plébános szép beszédet tartott az uj párhoz. Estve a 80 terítékű 8 gazdag felszerelésű ízletes vacsoránál számos fölköszöntés történt az uj párra, násznagyok, nászasftzobyok és nyoszolyó lányokra sat. Királyi Pál pohárköszöntései mint mindig, gyu-tóhatásuak voltak, nagy lelkesedést idéztek elő, nemkülönben Lisziák Ferencz ügy véd, Laposy G. Márton plébános, Nucsecz József, Vrantsits Károly szbiró, Kollay Jeromos esperes, Rózsay Mór j. orvos uraké s e lapok szerkesztójeé sat. Kísérje az uj párt szerencse és boldogság!
— m Adatok Zalamegye történeté-hez" czimfl havi folyóirat I-só kötetének V-dik füzete megjelent a következő tarUlommal: Zrínyi Miklós. (Életrajz.) — Zrínyi Miklós le vele I. Leopold császárhoz. — Balaton-Füred Dr. Mangold Henriktől. — Keszthely, Szigliget Horváth Bálinttól. — Szegedy Róza, Kisfaludy Sándorné gyászjelentése. — Császár Ferencz életrajzához Újlaki Mátyástól. — Jobbágyot felszabadító irat 1633-ból s egy alispáni végzés 1679-ből közli Gózon Imre. Szerkeszti és kiadja Bátorfi Lajos. Ara 6 füzetnek 3 frt, 12 füzetnek 6 frt.
— Pákáról írják nekünk, hogy a mult héten az~otUni szőllőhcgyen Hirschl Miksajtp* reskedőnek két pinczéjét is felperzselték. Az illetőt, ki, mintir^ák, lelketlenül uzsoráskodik a népen, annyira gyűlölik, hogy közelebb a szolgabíró előtt tett vallomáaában egy Czigány József nevű egyén agyonlövéssel fenyegette, megjósolván, hogy nem él tovább Szt. Mihály napnál.
— Tapolczán Örsi Gusztáv szintársulata szép pártolásnak örvend, a tapolczai polgári olvasó-egylet megnyitása alkalmára disz előadás volt „Szigetvári vértanuk" s a „Tükör és vak honvéd" sensationalis darabok szinreho-zaulával.
— Zala-Egerszegen iskolai ukarék-pénztár alakult.
— jHymen. Chernel Gyula zalamegyei földbirtokos ur SvasticsRozália kisasszonyt So-mogyból a napokban olUrhoz vezette.
— A petéteket pusztító férgek érzé keny károkat oldoznak az ország különböző részeiben. Zala-Apátiból írják a következőket: „Mi ugyanazon szerencsétlen helyzetben vagyunk, mint ama pestmegyeiek, ugyanazon kártékony férgek pusztítják vetéscinket. A zalavári apáteágnak zalavölgyi gazdaságaiban e férgek tömérdek kárt tettek a rozsokban, de csupán azokban, melyek buza után következtek. Már őszkor kezdték meg a pusztítást, mely alkalommal a kiveazett területet mély eke barázdával jól elkülönítettem és egy időre a férgek terjedése meg is akadt, de utóbb mégis tovább hatoluk és daczára a kemény téli hidegnek é< a nagy mennyiségű hó nyomásának, tavaszra még inkább elszaporodUk és folyUtták pusz-titásukat.Az ily kiveszett helyekbe, a mennyire lehetett, kapás növényt ültettem, de vettettem zabot is, (mely eddig még tartja magát) továbbá árpát és Uvaazi rozsot. A legelsőbben vetett Uvaazi rozsot, melyet kis foltokra caak félül vettettem és beboronálUm és a nagyobb darabokon is, hol turó ekével forgatUm, részben ismét megUmadUk ugyan, de mégis kisebb mértékben; azonban a tábla máaik felét, mely elébb is teljesen kiveszett s ekével melyen fel volt szántva és igy újból bevetve s mely igen szépen kikelt, tökéletesen megették. Egy másik Ublát árpával tettettem be, ez is''szépen kikelt s midőn már a földet is elárnyékolu, elkezdték a férgek a pusztítást és felét már tönk* re tették. Most— nem tudom minek tulajdonítsam — néhány nap ÓU alább hagyták a pusztítást. E férgek jelenleg is még olyanok, mint őftzkor és kora Uvaazszal voltak, azon különbséggel, ho/y most kétszer akkorák. Négyféle ilyen féreg van; soklábu fekete és sárga, de ezek nem oly veszedelmesek és nem is oly szá-
moaak; hanem a szürke, fekete pötyös és ugyan ilyen egészen fekete hatlábuak, görbe ollóval, vagy azarvval ellátva, — ezek viszik végbe a nagy pusztítást, belefúródnak a gyökerekbe, megrágják és igy a földre fektetik, aztán a növény hajtását behúzzák magukhoz s agy fölemésztik, hogy az egész növénynek nyoma sem marad. A szakférnak és gazdaaági egyletek jól tennék, ha ezen kártékony férgeket figyelmökre mélUtnák s kiirtáaukra kísérleteket téve, esek eredményét hírlapok utján a gazdaközönségnek tadomására jutUtnák."
— A zalavári berkekben három csavargó muUtkozott, kik písztolylyal volUk felfegyverkezve.
— A Füred és Arács közt meggyilkolt pandúr neve: Bíró Mihály, a szerencsétlen saját szuronyával volt áuzurva és földhöz szegezve.
— Rövid hirek. Udvardy Cserna Géza jeles ifjú költő meghalt. — Pancsován a phil-loxera ijesztő mérvben terjed. — Lang Lajos iró május 18 án vette nőül Horváth Boldizsár leányát Emiliát. — Szegedflp az iskolai év ju-lius 10-én végződik. — Pallavicsini őrgróf párbajban nehéz sebet kapott. — A madarak védelmére a fővárosi Unács határozatot hozott.— Pacher Rudolf szegedi vaaáros vízzel töltött písztolylyal lőtte agyon magát. — Lengyeltótiban szept. 24- és 25-én kertészeti s termény ki állítás lesz. — Miklóasy Gyula színtársulata május 25-én Kaposvárra érkezik.— A Ferencz-csatornán az árvíz egy miliő frtnyi kárt tett.— Przejedovban a törökök a kath. plébános és 105 keresztényt meggyílkoluk.— Konstantinápolyban nagy az izgatottság, Salonikiban 138 egyén fogatott be. — Garibaldi súlyos beteg. — Hol Ián Ernőné a budavárnái elesett honvédek re-quiemjének évenkinti kiadására 100 ftot adott.
— Görgei nagy beteg. — A Schey bankház pénztárnoka 100.000 frttal megszökött. — Ricard franczia belügyminister hirtelen meghalt. Csernajeff orosz tábornok a szerb hadsereg vezérletét átvette. — A belga banknál történt aikkaaztás 25,100.241 frankot tesz. — Ő Felsége Budapesten van.— Londonban Uval 5131 asz-szony büntettetett meg részegség miatt. — Egy franczia czipésznek 43 gyermeke van besorozva.
— Bozenben egy szolgáló 4 szarvú gyermeket szült. — Pálfy kir. Ítélőtáblai bíró a Dunába ölte magát. — A törökök egy osztrák hajót a Dunán összelövöldöztek. — Eperjesi Ida Bpes-ten szerelemféltésből meggyilkolu magát. — A marhavész Orsovánál kitört. — 20 krajezáros levéljegyek is kaphatók. — Sopronmegye alispánja Simon Ödön lett. — <J Felsége a sziszek.-vidéki árvízkárosultaknak 3000 frtot adományozott. — Felső-Bányán egy nő kétfejű s 3 lábu gyermeket szült.— Andrássy gref Bpestre érkezett. — A győri színházat Mannsbergcr Jakab színigazgató nyerte el. — Rudolf trónörökös Miramareban tölti a nyarat.
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 187G. május 1 l-t öl -má-• jus 16 ig.
— »Arany Koron áh ot" czimxett szálló'' dába: Eisenbart E. Oraova. Kuax K. Orsova. Nemes Ferenc* Bpest. Sxentbaláxsi E. Pctervár. Libesic* A. Hrünn. Polc* tábornok Béc». Günzberger J Marcxali. Nagy Károly Kesxthely. Fejér József Vízvár I)r. Zolto R. Bécs. Dr. Herlei n R. Bécs. Brandl M. Grácx. Kugler H. Bpest. Horváth J. Gaiambojc. Hübl L. Trieszt- Richter Károly Karlovecz. June J. Budapest. Tamás Ferencz Letenye. Gärtner J Bécs. Talabór János Somogy. Dörr >». Bpest. Hady 1. Budapest. Árvay István Egerszeg. Boldizsár Árpád Sxékesfejér-vár. Benedek J. Marbt''rg. Molnár Elek Csáktornya. Nagy István P.-sxt.-László. Erdőd! Aladár Ssentgróth. Skublics E. Szt.-Mihály. Svastics Gyula B. Ederics Unnützer J. BécS-
— „Szarvas boa" czimxett ■ szállodába : Takács ügyvéd Egerszeg. Botb A. Bécs. Hiuchmann
H. Bpest. Mütter J. Brünn. Spitzer M. Bécs. Kolin H. Bpest. Henigstein báró Pécs. Kosenberg J. Egersxeg.
I.üwinger A. Pest. Gnhtman R. Bécs. Mitxker M. Szombathely. Hirschl Miksa Dombom. Bücbler N. Lines. Bittó Zoltán Kéthely. Schnell Lajos Kéthely. Ornstein J. Bécs. Kollay R. Kottorí. Blum J. Becsehely. Mihalovits Antal Egerszeg. Hacker M. Sopron. Schlesinger Salamon Bécs. Zakál Gyula Letenye. Bally Jáiios Bpest. Kürschner H. Zágrrb. Királyi Pál Bpest.
— „Z ö l d I á h oz" czimzett szállodába : Scho-, ber J. Bécs. Kotter A. Bécs. Seligsohn X. Pest. Bo-| rád G. Posony. Etl Jakab Posony. Pados I. Krakó.
Schmidt J. Grácx Litzmann A. P.ága. Döblcr Fr. Vili ach. Schobel G. Zágráb. Kainz J. Linz. Lngori R. Pécs. Kwizda J. Nenstadtl. Schreck J. Győr. Faller J. Gricz. Kestler A. Mosony. Neumann D. Tríest. Waller J. Kassa. Böhm R Szt.-Láaxló. Ileim J. Varasd. Eiler J. G.ácz „
— .O roul ánhoi'' czimzett szállodába. Vados J. Pápa. Asxtallér N Grácx. Somsics grAfnő Kaposvár.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizsaváros piaezbiztosi könyvéből: 1876. évi május hó 17-én.
Buza legjobb suly 38, ''/, hektoliterkint, 100 kilogramm szerint: 11 frt 20 kr., középszerű suly 37, 10 frt 30 kr. — Kétszeres legjobb suly 36, 7 frt — kr. középszerű suly 35, 6 frt 40 kr. Rozs legjobb suly S«, 8 frt 30 kr., középszerű suly 35, 7 frt 70 kr. — Árpa legjobb snly 32,8 frt 10 kr , középsserű suly 30, 7 frt 20 kr. — Zab legjobb suly 20, 9 frt 40 kr, középszerű suly 19, 9 frt — kr. — Kukoricza ^ten-jreri) 5 frt 40 kr. — Burgonya 2 írt 30 kr. — Sun-liszt 25 frt -- kr., zsemlyeliszt 22 frt — kr., kenyér-liszt fehér 13 frt — kr.,fekets 1D frt — kr. — Rizs 20 frt — kr. — Bu*a-dara 24 frt. — Árpa-kása 32
frt — kr. — Borsó 28 frt — kr. — Lenese 32 frt
— kr. — Bab 7 frt — kr. — Köles-kása 10 frt 60 Savanyú-káposzta J6 frt — kr. — Savanyu répa 12 írt — kr. Széna kötött legjobb 5 frt 60 kr., középszerű — frt — kr.; széna kötetlen legiobb 5 frt — kr., középszerű — frt — kr. — Kötött- vagy ágyszalma legjobb 1 kéve-38 kr., — középszerű 3S kr., •aalma takarmánynak való J legjobb — ''4 frt 60 kr., középszerű 4 frt -- kr., szalma alomnak való legjobb — frt — kr., középszerű — frt — k>. — Uj-bor hectoliterkint 7 frt 60 kr. Ó-bor II frt — kr. — 1 liter pálioka 80 kr. — 1 liter eczet 8 kr. — Bükkfa, egy köbméterkint, egy méter hosszú hasábokban, keiesztrakással — frt r- kr, keresztrakás nélkül 3 frt 60 kr.— Cserfa keresztrakással — frt
— kr., keresztrakás nélkül 3 frt 20 kr. — Tölgyfa keresztrakással — frt — kr., kpresxtrakás nélkül 2 frt 75 kr. — Kószén a bányából 100 kilogramakint 75 kr. — Lámpaolaj,^repcaéból, egy kilogrammkint 50 kr. — Stearingyertya 1 frt 10 kr. Fagyagyertya öntött 68 kr., mártott 64 kr. — Szappan 36 kr. — Tisztázott fagyyu 32 kr. — Lámpa-bél, egy méter, — kr. — Marhahús egy kilogramm szerint 48 kr. — Borjúhús 56 kr. — 8ertésbus 60 kr. — Szalonna 70 kr. — Disznózsír 82 kr. — Marhazsir 1 frt — kr. — * Köménymag 36 kr. — Vöröshagyma 16 kr, — Fog-hagyma 60 kr. — Főtt só 14 kr., kő-só 13 kr. — Czukor 50 kr. — Bora 1 frt — kr. - Paprika 72 kr.
(P. h.)
Kiadta: Maninger József,
V aljegyző.
Érték és váltéfolyam május 19.
5*/. metaliques 65.75; ő-/. nemz. kölcsön 69.50; 1860-kiáUadalmi kölcsön 108.75; bank-réa*v. 8.34— ; hitelintézeti részvények 132.60 ; London 119.85; magyar földuherraentési kötvény 75.75 ; temesvári földtehermentési kötvény 75.50 ; erdélyi földtehermentési kötvény 74.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény —.— ; ezüst 102.60; cs. kir. arany 5.68 V, ; Napoleond''or 955—.
Hájas 21-til aájat 27-lg 1876.
Hó- és heti- Kath. és prot. Görög nap naptár naptár 9 ntj
1 21. Ha mit nevemben kérendetek. Luk. XXi.
21 22 23 >4 25 J6 21 Vasársap HétfS Kedd Szerda ■ Csütörtök Péntek Sxombat A. 5. Rógate Juli ) ker. Dexs. ) járó Juh. ) napok Altaé ásít. Fülöp N. János J. i 9 C. 5. lsaías 10 Simon 11 Mocius 12 Epiphaa 13 Áld. RS. 14 Isidor 15 Pachom, H ** tut tXí n £
Felelős szerkesztő : Bátsrfi LftjSS.
Mindenkinek különös figyelmébe ajinlUtik
Dr. Forty-féle általános.
mely rendkívüli gyógyereje, elválasxtó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása álul leggyorsabb, legbiztosabb s egyszer mind gyökeres gyógyulást essközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás-légcsőhurut, bőrke s-barság. hártyásgyik (Crour-angiua) mindeucmü megsértések, harapá*, saurás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy móhssurások, konok-fekélyek, zúzatok.(contosiók)— meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustnla maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg'' vadhús, tagszivacs, csontxzú, kiücaamitás és megrán-dúlások, helyi csúz; továbbá a szUlés folytáni láb-feltakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyea női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerűlhetlen életveszélyes sebészi mfitétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupár ezen tfpasxuak rövid idei hasxnálata folytán annyira előtűnik, hogy axután a testből közönségesen ssabad kézxel, sebésxi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Esen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és teltüno sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még elavult bajokban is eléretuek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanui igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt> használati utasítással együtt, pouáa küldve 10 krra1 több. — Egy frtoyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: PtStU Tirlk Jézstf gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphat''ók: Nafly-lUaizsáa : WAiOITS JÓZSEF urnái. Paksil: Malatinsaky 8. — PécSStt; 8ipőcz J. — Siasgea: Stamborszky. — Sz.-Fshsrvá-ratt: Braun J. — SzoabathelyM: Pülich F. — Veszprémbe« •. Ferencxy K. — Zágrábba« . Mitlbach Zs. Ssprsabaa.- Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felsxólittataak, miszerint o részbeni ajánlataikat esen gyógysser készítőjébe* FORTY LÁSZLOHOZ czimezve : Budára, (Rácz. város, toutcza, 5iH). szám) b«küldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit*
g^» Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpéuzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént is legpontosabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt közlöttért felelősséget nei vállal a _ Sserk.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy- Kanizsán kaphatók:
Feltűnő olcsóságu
monogramm-levélpapirok
MritékM.
20 levélpapír 20 botitékkal csinos tokban szines monograui-mal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 10U szines monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr. 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Ilavanna-papiron 1000 példány névnyomással együtt csak 4 frt.
Látogató-jegyek
angol, frairczia, bristol, szines és gyász keretű 100 példány diszcs tokban 1 frttól kezdve 2 frtig. Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemű nyomtatványok elkészítésére.
451. sz.
(103—S)
A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
vagy 218,750 forint
kitixlkr>xik srerencse esetéhen, mint legfőbb nyeremény, axon lefl-
njabbl nagy péwklsortolásaái, m«ly a magas komiaytól biztosítva van. A terv oly előnyftsen van berendezve, ho*v a* egymasra k«V vetkerő hét hn*.-lsban, néhány i.ón»j> alatt 43.400 nyeremény sor-Soluíik ki s azok kört .1 kivetkező főnyeremények l< «znek : 375.000
birodalmi mark. vaev 218 750 frt ; tílretesen : 250 000. 125 000.
1000. 36 000, 3 30.000, 25 000. 5.
-11. 10 000, -6. 6000, 55 4000, 200-♦521-fZer 500. 700-szor 250. 2-4.350-azer 138 stb. — A ny ere in é n j liuzáso k hivatalos terv »«érint tfirténnek. — A legközelebbi els." nyerfményhuzájira exen nagy s ax állam által biztosított pénzsorsolásnál :
birodalmi mark. vagy 218 75( 80,000, 60 000 50 000. 40 ( 2OÜ00. H. 15.000, 7. 12 tfOO. sár 2400, 4 l:2-*zer 1200, <J2
1 egész eredeti sorsjegy osak »''. mark, vairy frt — kr. bankj.
1 fél „ „ , ."5 „ 1 1» „ — n •
1 negyed . . „ 1 - . — , 90 . *
a készpénz beküldése vagy utánvétel mellett.
Minden megrendelés rögtön legnagyobb gondossággal teljesíttetik éa az állam «ziraerévol ellátott eredeti sorsjegy saját kezébe küldetik. Megbízóiaknak a hivatalos tervezet és minden .hazádról a hivatalos snrreid ingyn mepkiililetik. — A nyeremények kifizetése azouual következik állambiztnsitás mellett és el lehet egyenesen küldeni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ausztriai piaezon kifizettetik. - Ami sorsji-gy eladásunknak a szerencse kedve* mert már sokszor fizettük ki a főnyereményeket.
Ily szil óni alapitkon nyugvó vállalatnál élénk részvételre számitImtván, felkérjük az érdekelteket, hogy a kívánalmaknak itiirul pontosabban megfelelhessünk, a közeli huzasra BÍ elébb és pedig május 31 ig hozzánk intézzék megrendeléseiket.
Kanfmann & Simon,
Bank és váltóüy.let Hamburgban.
Ad és vesz mindennemű államkötvényt, vasúti és kölcsön sorsjegyeket. — Koszönjük az eddigi bizalmat (1»''í l)
Budapesten, Sip-utcza 16. szám alatt,
t
agyagcsó-raktárt tart és elvállal
közponii-viz-, goz- és légfűtések,
gáz- és vízvezetékek, szivattyúk, closet-ek stb. felállítását.
Árlejtési hirdetmény.
tása
A mohác«-varasdi államnton levő több rendbeli mStárgyak kijavi-a narvméltóságn közmunka és közlekedési miniaterium f. é miju»
? i.i »»_._i .ir.K i)ü i_____: v______ .
en-
iva a iM|y un ■"''"•s" — ----------- — —
hő 8-án kelt 5069. számú magas rendeletével 2728 frt krny: összeggel gcdélyeztetett
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában fo-lyő 1876 évi május bő 24 én reggeli 11» órakor írásbeli ajánlatok elfő-gadásávat párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésben! résxtve-vés esetére magukat a fentkitett összeg :>g/(i-vel nn/it bánatpénzzel ellái sák, mely vállalkorás esetébrn 10°/o biztosítékra losz kiegészítendő.
Az Írásbeli ajánlatok f évi május hó 24-én reggeli 10 óráig f0. gadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendő ; továbbá számmal és szóval kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy a költségvetést betekintette s hogy a különleges fel. tételek tartalmát ismeri, ezeket elfogadja.
Az ajánlatokhoz a vállalati összeg 10*1,,-je készpénzben, vagy m*. gyar állampapírokban csatolaudó.
A költségvetés különleges feltételek alólirt hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Egerszegen, lís7ti. évi május hó 12-én.
A m. kir. mérnöki hivatal.
Závár János
gazdasági gépgyára Sopronban, Pálya-ut 5. szám.
Következő gazdasági gépek és eszközök elismert czélszerü-
ségben jutányos árért megszerezhetők, úgymint: ekék, boronák, rögtőró, hengerek, porhanyitó és halmozó kapák, sorvetógépek, széna- és gahua-gereblyék, kézi- és lóerejü cséplőgépek, hajtógépek fekvő és oszlopos szerkezettel, szóró- éa szelelő rosták, borsajtók, vagy ezek vasszerkezetei, kutak, víz-emelés, vagy vezetési szerek, tized-, egyen-suly- és gyors mérlegek, kerth és nyaraló tábori székek és padok, bárminemű gépek javítását illó ár mellett teljesitendi.
Árjegyzékkel szívesen bérmentve szolgál. (106—2)
Mustár papír
nélkülözhetlen házi-szer, darabja 6 kr, 10 darab 50 krért mindig kapható
az orvos-gyógyszerészi ügynökségnél
Bernátsky Károlynál,
Budapest, IX. Nyul-utcza, 25. Nagy-Kanizsán: Wajdits József könyvkereskedésében.
Ismét eladók, gyógyszerészek, orvosok stb. kedvezményben részesülnek. . (86—4)
Tárcsái fürdő.
(Tatzmannsdorf.)
Az osztrák steyer magyar határszélhez közel, Vasraegyében, a szombat helyi indóháztól ~> órányi távolságra. Kitűnő vas-forrás, nagyszerű hatású a vérszegénység, sáp-kór-, a nöi szervek bántalmai- és minden ideg gyengeség-, valamint a légzési és emésztési szervek időszaki hurutos bántalmai- nemkülönben a húgyszervek stb. betegségeire nézve. Fürdő-orvos: Dr. Ttiomas. Fürdó-leirás minden könyvkereskedésben kaphat«''».
A fürdő ivad május hd 21-én nyittatott meg
, 1,80-2) A fürdői gondnokság.
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész|
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertózésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az Ingerlékeny gyengeséget, az ondőfolyást, különösen a
tmumtmuiüümünm ¡tehetetlenséget
XX TTiavi.ott ki»«!*——| XX m (elgyengült férfierőt)
Még soha nem hallott olcsóság!
í Bérmálási ajá
Aki olcsón, fölötte szép és jó tárgyakat ?hajt, az gyorsan s míg a készlet tart, rendelje meg
BW bérmálási bazárunkat
csak 5 frt 90 krért ;
dísztárgyak kaphatók és pedig:
1 csinos tfizveresen aranyzott re- I ket a legtavolibb vidékekre is montoir óra lánczczal és tokkal. 1 .....
1 díszes angot-noi napernyő.
2 jap. virágtartó aranynyal gazdagon ékesítve.
2 salon-bronczöntvényü czifra gyer-tyatartó.
1 teljes unio-dohányzó készülék, mely mindent tartalmaz, mi egy dohányzónak szükséges, ajándékul igen alkalmas.
1 zseb-távíró, egész ujonan feltalált rendelvényezett készület,melynek segélyével szóbeli sürgönyö-
, el lehet bocsátani. 1 Concertine, próbált sxóhangszer, égi hangokkal, a melyen rövid gyakorlat után a legszebb darabokat játszhatni. 1 finom Viktória nöi Bv. 1 fényképészeti albnm, aranynyal
gazdagon ékitve és végül 1 pompás pénzes szekrényke, mely mindazt tartalmazza, mit csak egy ifja noi sziv kívánhat.
Ezen disstárgy minden terem asztalát ékesíti és ajándékokra _ __ különösen alkalmas.
Mind ax itt elősorolt bámulatos olcsó tárgyak összesen csak lí frt 9O
Jcrba kerülnek és
nagy tárházában, Bécs, I. Babén bergergasse 1. sz. kapható.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett pontosan ___teljesíttetnek. (106—2)
Juvitott kin<U*M.
Lsikéislebb Jeleit ■«{ a kim, ai(i íe-aéfeei eireUei ktiyriek ■ á i • 4 i k, tetemesen
jiritett k Mrltett kiadáia: /
„Ö N S E G É LY"
csimmel, a netnsftrécsek mindeo betegség*» számárm hfl és megbízható tanácsadó,
Dr. ERKSZT L btnnti onwiól.
Sz«n könyv okaltot és segítséget nyajt mindazoknak kik Iflabb korokban titkos bánt vagy mértéktelen kicsapongás* ftstek és ennek következtében beteges
gyengeségben
no sxéldalt (de^zrlben szenvednek, vaev annak közel beállásától fenyeget tetnek.
Azok U. kik idősült bui»kórban, bórkajekbaa, hm jakéree kisiTrsyWs. hagyeeiezlkaiéebea szenvednek. vagy kiknek teste tolsáj^o« higanyadagok álul rvön-gittetatt, teljes ktgyógyulást találandnak
Nevelök. lelkéezok ée átaláben emberbarátok, kik a fiatalság javát szívQkóo hordják, jól teszik ha esen könyv tartalmával megismerkednek.
Esen hires könyv, mely nagyobb világosság kedveért bonertani ábrákkal van ellátva, min4ea k*«y vkereske-désWn kapható, de pósta utján nálam is megrndeltst-betik. Ár* t frt. 1196
Dr. Érint L, iiwmm orrot
Festea, kétsas atcia 24-ik siám. 8. Javított kiadás!
StmmnmntmnmmH
(elgyengült férfierőt)
2) hngycsófolyásokat (még oly idülteket is), a nem-zórészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsutitásaiban ;
3) hugycsőszüküleseket:
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehéríolyást és az onnan eredő
MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
61 a hngyhólag betegségeit és mindennemű vizelési
nehézségeket Rendel naponként: délelőtt 10 órától 1 ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó utcza 2 ik szám a kigyó- és városház utcza sarkán (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek
megküldetnek. (45-2ö)|
Unter grősster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem UDd tertiärem Stadium, sowie Schwächezustände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
~ Ce v. Kleist-,
(99-3) Berlin, S. W. Jerusalemstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
j
Wajdits József kiadó-, Up- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása. Nagy-Ktniisán.

PRESERVATIFS
legfinomabb Irauoeia és angol gyártmány, hwzatja 1 4 fitig, valamint niiixleitiieinfí guninii-cr.ikkek <>ehés/.eti reélokra.
(46-26) EMPÊCHEUR.
legniabb czélszerll készü''éV az éjjeli magömlések meggát ására, darahonklnt 1 frtjAvnl ssállit a hasfiiAlati utasítással együtt
Zieger János
Gráczban, Klosterwlesnasae 34 gumml-gyártmányok és gumml-arukUlönlegessegek raktára.
SAG1-KANIZ8A, 1876. május 25-én.
1
r
JSfrJ*-------1
üétzatasi ar:
efétz évre . . 8 frt. fél érre .... 4 , aerr«w é»** ■ 3 » itó» iO tor.
MlrSstsask
6 hasábos petiUorbao 7, másodszor ft ■ minden további «őrért 6 kr.
SYI1.TTÉRBK*
tornnktnt 10 krwt »*
;etne* fei Kincstári illeték minden ! legyes hirdetésért külBr J Sü kr. fizetendő.
különf
Nagy-Kanizsa váras
elóbb:
-SOMOG
ÖZLÖN
Tisenötödik évfolyam.
---
1 A lap tseileai résaét \ J ületó közleménye* a J
szerkesztőbe*. Takarékpénztári épület föld-«zint, — anyagi réstét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intéstmdők:
ÜAÖY-KAÍÍIZHA
. WltMlMháZ-
Bérmentetlen levelek csak ismert mnnkatár-saktól fogadtatnak el 1
1 Kéziratok vissza nem A küldetnek. J
helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár* a •zalamegyei általános tanítótestület'', a ,Zala-Somogy" gózhajézási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Hetenklnt kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
A társalgás (assotiatio) eszméje a tisztviselők között.
— Első közlemény. —
Mottó: .Sok jó van, mit egy«''» ember nem képes véghez vinni . .
Peillco Silvio.
A „sociális kérdés" megoldása körül inai napság is fáradozók azon iskolája, — az úgynevezett „Schulze-Delitsch-féle rendszer4 "követői, — kik a társadalmi bajok orvoslására, a társulás alapján az egyéni öntevékenység és önsegélyezés elvét hangsúlyozzák, azon helyes nézetből indulnak ki hogy a modern társadalmi bajok elleni óvszerek nem mindig magunkon kivül, hanem önmagunkban, öneljárásunk és magatartásunk megváltoztatásában keresendők; továbbá, hogy tudatos önkiképzés és művelődés, mértékletesség és takarékosság, gondos előrelátás és rendszeretet, a családi és egyéni erények és erők lelkiismeretes gyakorlása minden osztályt igen sok bajtői megóvhat, sok bajt enyhíthet és elviselhetővé tehet.
Ezek szerint a társulást a valódi ön-segélyzés és önművelődés alapjául és gyakorló" iskolájául tekinthetni, - azon erények s erők kifejtésében, melyeken az egyéni, a családi és a polgárzati rend, jólét és emelkedés alapszik.
Az assotiatio tehát, mint több azonos érdekű egyénnek bizonyos czélra irányzott szövetkezése, az egyéni és collectiv érdeket egyeztető, s Összefűző, a legkülönbözőbb elemek külön fejlődését ép ugy, mint szabad tödöratioját lehetségesitő, biztositó, s minden irányban kiengesztelő voltánál fogva a népek "különféle osztályai között a tisztvi-
TÁRCZA.
Zalai népdalok.
CVI. közleaésy Kőváry Béla Byilte«é«yéMl.)
11.
Ilárom bokor kolompér. Mindenik csak felet ér, Három rózsám vau nekem, Egyiket se szeretem.
Három bokor foghajma, Héj, de gazos az alja. Nincsen ki gyomlálgatná, Öntözné, kapálgatní.
Három bokor nefelejcs. Engem rózsám ne felejt. Három bokor liliom, Tied lessek angyalor-
Három bokor rózsa szál, Engem rózsám elhagytál; Három bokor tüske szár.
Működjön meg ott. hol fáj. * (Páka, * gyűjtőtől.)
12.
Elszaladt a disznó Kilencz malaczávai. Utána ment a kanász Selyem tarisznyával.
Fölrántja a bocskorát Arany karikára. Megfnjíntja a sípját Szomorú nótára.
Hücs ki disznó & berekből, Csak a füle látszik; Kanász bojtár a bokorba Menyecskével játaaik.
(Páka, a gyűjtőtől.)
selöi (honoration) osztály figyelmét sem kerülhette ki sokáig.
Hogy példaként messze külföldre ne menjünk, utalunk a magyar államban levő különféle tisztviselőkre, — kik szintén megértvén a kornak „ társulás és önsegélyzés" magasztos igéit, — a társadalmi bajokbői nékik is bőven kijutott osztályrésznek elviselhetőbbé lételére, nem e napokban kezdék czélba venni az ezek által kifejezett eszméknek legczélszerübb és minél több eredmény-nyel járó megvalósítását.
Felismerték tehát a magyar tisztviselők is azt, hogy a társulás alapjáni önsegély zéssel biztosabban és gyorsabban czélt érendenek, mintha miserejöknek orvoslását kizárólag, akár a törvényhozás, kormány, vagy más intéző köröktől várják. — Ks ha elfogulatlanul tekintünk szét e széles hazán, be kell látnunk, hogy ha a nagy czél teljesen még elérve nincs is, a különféle módú törekvések még sem épen megvetendő eredményt mutatnak fel. Tényül kell elismernünk, hogy a fennebbi szavakat zászlójukra irt 8 azok jelentőségéhez hü maradt tisztviselői egyesületek által a magyar államban létező mindazon tisztviselők, kik az ily egyesületekhez csatlakoztak, kisebb-nagyobb di-mensiókban már is javulásnak indult állapotoknak nézhetnek elébe.
Az e téreni visszaélések és túlkapások mellett is «fényes bizonyság tehát ez arra, hogy az assotiatio, ha minden társadalmi baj elleni panaszt nem is képez; a maga módja és rendje szerint a tisztviselői körökben is sikerrel és hasznosan alkalmazható.
Azonban az elért parányi eredményből folyton uj erőt, bátorságot és kitartást
kell meríteni, mert a bajok ez által koránt sem apadtak. Sőt tekintve az országnak zavart pénzügyi állapotát; tekintve az országot egymásután sújtó egyptomi csapásokat; tekintve azt, hogy ezek folytán a közterhek naponta mind nagyobb és nagyobb merték-bensulyosodnak vállainkra ; tekintve, hogy a jelen viszonyok között nemcsak az állami, hanem más tisztviselőknek sem lehet csak némi kilátás is helyzetüknek saját körükön kívülről jövő megjavítására : az egyéni öntevékenység és társulási önsegélyezés kifejtésére mai napság még sokkal nagyobb szükség mutatkozik, mint valaha.
Ezt bizonyítja azon legújabb mozzanat is, melyszerint a magyar törvényhozás sem ignorálhatja tovább, hogy a magyar tisztviselők fizetéseinek minő mérvbenibefoglal-hatása iránt már is nyilvánosságra hozott törvényjavaslat életbeléptetése által egy oly régen és égetően érzett baj forrását végre-valahára szűkebb mederbe szorítsa. Ezt bizonyítják a különnemű tisztviselői körökben, nemcsak a fővárosban, hanem a haza minden jelentősb és népesebb városában naponkint az újból és újból fölmerülő s magukat igen gyakran üdvösen érvényesítő azon mozzanatok is, melyek ujabb és ujabb, más és más czélu egyesülések szüksége iránt fejeznek ki rég táplált óhajtást és régesrégen érzett hiányokat jelzenek.
Nem szűnt meg tehát s különösen nem az azon czélu egyesüléseknek szüksége, me lyek a tisztviselői osztálynak első sorban is anyagi existentiáját, anyagi érdekeit védeni, sőt azokat előmozdítani czélozzák. Sót a fen nebb érintetteken kivül még más, halmaz adatok is bizonyíthatnák, hogy különösen ezekre folyton vajmi nagy szükség mutat-
kozik a tisztviselők minden rétegeiben s mindenfelől.
Igen, mert főleg az 1868. évi 31, és 54. t. czikkek életbelépte óta a haza népei közt egyetlen osztály sem található, mely hitelét mai napság is oly széles mértékben — sajnos! legtöbb esetben igen is czélta-lauul és könnyelműen — igénybe venné, mint épen a tisztviselői osztály. Minek aztán-nem szükség rajzolni azon, naponkint mutatkozó szomorú következményeit, hogy az 1868. évi 34. t. cz. 399. §-aáltal nyuj"-tott előnynél fogva, — mely a tisztviselő hitelképességének öregbítésére volt tulaj-donkép irányozva, épen ezen osztály lett legnagyobb mértékben áldozatává az 1868. évi 31. t. cz. életbeléptével lábrakapoti uzsorának.
E szörnytől is pedig csakis az egyéni öntevékenység és- a társulás alapján minél nagyobb dimensióban kifejlendó önsegélyezés, önmegtartóztatás és takarékosság által szabadulhatni meg. Mert az uzsora törvényeknek visszaállítását remélni annál kevésbé lehet, mivel legtöbb financzpolitikus és nemzetgazdász szerint ez egyenes visszaesés lenne. — Szabad ipar és kereskedés fenállása mellett valóban nem is lehetne más, vagy legalább is igen szembeszökő és káros anomalia. — Tehát e baj ellen is ismét csak az assotiatio és vele kapcsolatos eszmék megvalósítására vagyunk utalva.
Igaz ugyan, hogy emezeknek ellensúlyozásául ugy az állam, valamint országos vállalatok és municipalis hatóságok stb. részérói már eddig is sok üdvös törv^ay és intézmény hozatott létre a fenemiitett keletkezése után s főleg azon czélból, hogy a magyar tisztviselői osztály ne csak megszi-
13
Szép volna, ha volna száz arany a zsebbe, De ba nincs ez a kincs sem abba, sem ebbo, Bankó czédulával kilehet ám állni, Félre vágott kalappal pénz nélkül sétálni.
(Szent-György-Völgye, Gózon Imre.)
Irta
Májas tizeiihatodika.
— Történeti regény. — // irschfeld Hermán Fordította: l*ájMÍ (Folytatás.)
— Beazélj Alexiaem, mondá Lafont mélyen ellogulva; szavaid kitörölhetetlenül fognak lelkembe vésődni.
— Lakásomon íróasztalom fiókjában egy mellpénzt fogaz találni; arcaképem van benne. Est add Feodorának utolsó bucauüdvözletül. A mim még van, az legyeb a tied; hiaa a Szibériába száműzöttnek semmit sem szabad bírnia.
— Gondnoknak fogom magamat tekinteni, víssontá Lafont, ama napig, midőn aajáto dat ismét átadhatom neked.
— E nap sohasem jő el, mondá Alexi*, addig nem, mig Gregorovits a czár bizalmát birja.
— Bízzál az Istenben és tűrd a megpróbáltatást, melyet végtelen bölcsetégében reád mér, vigasztalá őt Lafont. Most pedig egy végrendeletet adok át neked, végrendeletet, melyet huszonöt éves korod előtt csak akkor szabad megtudnod, ha életedben valami különös esemény fordul elő. Ez haldokló anyád végrendelete !
— Anyámé ? ismétlé Alexia meghatva ; oh beszélj, beszélj szüléimről.
— Szüléidről fogok most beszélni, Alexia ;
fölkeltem a holtakat sírjaikból s velők az elfeledhetetlen emlékeket s ha mindent elmondtam, ne haragudjál anyád emlékére, ne haragudjál reám, hogy eddig oly nevet viseltél, melyet egy közönséges polgári férfiú kölcsönzött neked; a azután ne vesd el magadtól e névvel együtt az irányomban táplált szeretetet is. Alexia, légy reám nézve mindig csak Alexia, habár a világ előtt Schuselkoi gróf vagy.
— Schuselkoi gróf ? ismétlé az ifjú bámulva.
Hosszú tudósitás volt, melyet a hü barát Alexissel közölt. Beszélt neki Besbodko Konstantin grófnak atyja iránti gyűlöletéről s atyjának meggyilkoltatásáról s addig jutott, midőn a haldokló grófné, Alexia anyja, férjének gyanúsított gyilkosát megátkozta s azután éltének kialvó erejével tollat ragadott
— Itt van, végsé Lafont, itt van, Alexia, e szekrényke; születési bizonyítványodat, kis birtokodra vonatkozó irományokat s anyád utolsó kéziratát tartalmazza.
A papírokra nem is ügyelve, ragadá meg Alexia a megsárgult papírt, melyen anyjának alig olvasható vonásai voltak; ajkához szoritá, mielőtt olvasá:
„Besbodko Konatántin atyád gyilkosa s életem megmérgezője. Ne b<>8zulj meg bennünket. ítélje meg őt az Isten és nekem bocsásson meg, ha ártatlant vádolok.
Anyád.*
Alexia leejté a papirt, keble vonaglóan emelkedett, szemei ragyogtak. Elfeledé, hogy börtönfalak környezik.
— Éa hol, kérdé azután hebegve, hol fogon föltalálni Beabodko Konstántint?
Lafont nem felelhetett, mert as ajtó
megöregedett s előtt. Ha
kaiban ismét megfordult és egy magas termetű férfiú lépett a börtönbe.
— Orlovits herczeg! — Az ifjú inkább csak sejtette, mint megismerte a sötét bő köpenybe burkolt látogatót.
A herczeg néhány nap alatt föltűnően arcsa komorabb volt, mint as-atárosailan hangon kezdé:
— Ifjú barátom, Feodora nevében jövök, hogy szabadságot hoszak önnek. Szibériába való száműzetésre van ítélve. Az első állomásnál alkalom adatik szökésre; használja föl azt. Besbodko, a rendőrminister rajta lesz, hogy ne üldözzék önt.
Hallgatagon ügyelt as ifjú a herczeg szavaira ; most megragadá kezét s mereven szeme közé négve, mondá:
— Orlovits Konstántin, herczeg, ön árult el engem?
A berezeg fölemelé kezét, mintegy ünnepélyes esküre:
— Nemi
— Akkor borzasztó áldozatot kellett hoznia szabadságomért; és ez áldozat, sejtem. —
— Szegény gyermekem, hebegé a herczeg alig hallhatólag. »
— As áldozat Feodorá eljegyzése Grego-rovitscsal, ezt jól tudtam; de ez áldozatot nem fogadom el. Elhurczolhatnak Szibériába, megölhetnek, mindent megtehetnek velem, de ily áldozat árán szabad nem leszek. Igy beszéltem volna, mint Lafont Alexis; igy beszélek, mint Schuselkoi Alexis gróf, mert ez valódi nevem !
A herczeg, mintegy villámtólaujtva, viss-szatán torodott.
— Schuselkoi, ő! — Schuselkoi Mihály fia! — Nagy Isten !
<
lárduljon, hanem — különösen a bírósági tisztviselők, kiknek kezeibe tette le az ország legszentebb érdekeinek legfőbb zálogát,
— a részrehajlatlan és szilárd igazság Jelszolgáltatása, mely szentséges tisztét — menten a megvesztegethetés mételyétől is, nemcsak* életfentarthatási szükség, hanem valódi hivatásszerüséggel adhassa magát kötelességei teljesitésének: de mindezen fontos intézményeknek daczára is, a tapasztalás ngy bizonyítja, hogy a magyar tisztvi-
i selúi osztálynak legnagyobb részét attól, hogy megerősbödés helyett egy proletarias osztálylyá még nem vált., nem kis mértékben a társulás és önsegélyzés eszméjének , felkarolása és igen sok helyeni megtestesi-tésc tartá vissza eddig is és biztosithatja ettől továbbra is.
„Segíts magadon és Isten is megsegit
- Igéknek a társulás utjáni megvalósítása nélkül, a saját körén kívülről jövő intézmények, sőt magának a törvényhozásnak leg-ujabbi mentő törekvése is bizony — aligha későn nem érkeznek vala. Mert a még teljesen romlásnak nem indult és több erőiben még mindig ép, habár megroncsolt test, a kellő külsegély alkalmazása mellett legnagyobb mértékben önnönmagát orvosolja és javitja meg; — s ha a külsegélyt még ép erők nem támogatják és erósbitik, az oly életet a legradicalisabb módszer sem képes többé megmenteni.
Az utóbb mondottakat pedig — az általános társadalmi bajok közt a még saját állásából folyókkal is küzködő tisztviselői osztályra bizvást alkalmazhatni.
BARTHA.
Hogyan építsünk kozkórliáz&t?
— Második s utolsó közlemény. —
Habár sehol sem tudom, hogy behozva lenne, de én megpendítem a türelmi dijak behozatalának eszméjét
Miután a felvetett kérdés kényes erkölcsi" oldalról és nem igen illő a közmegbeszélés széles keretébe — eleinte haboztam, vájjon nyilvánosságra hozzam-e ? De, mert magának a kór házügynek jelen legnagyobb bajai és veszélyei épen ez oldalról valók és más semmi módot a javításra nem találtam, fel kelle. vetnem. Ez szolgáljon mentségemül, ha a nem mindenkinek való oly dolgokat is kényszerülök felsorolni, melyek a társas élet szégyenfoltjait képezik, — szolgáljon mentségemül az is, hogy nem frivo-litásból, elvetemültségből teszem, hanem mert a közjó kívánja.
A rendőr és társaséleti viszonyok megtü-rendővé tették, mint .necessarium malum"-ot a proBtitutiót, az európai emberkereskedés e Bzenyfoltját, veszett lelkek élvezetét.
Ha már el nem távolithatók, legalább köttessék a prostitutio türelmi dijak fizetéséhes és pedig három alakban :

Ekkor Lafont, ki a beszélgetés alatt szerényen félrevonult, gyorsan előlépett s erősen megragadva a herczeg karját, kiáltá:
— Igen, Mihály és Armande fia, a ki téged megátkozott; a május tizenhatodiki házasság gyermeke! Megismertek, habár évek multak is el azóta. — Schueelkoi Alexis, Besbod-kot akartad látni: előtted áll! Most én is elhiszem, hogy ő adott föl, hogy irányodban táplált részvéte csak csalás és aljas játék volt!
Mintegy esküre nyujtá kí kezét a herczeg, mintegy kétségbeesett kiáltás tört ki kebléből:
— En ártatlanul vagyok megátkozva; én ártatlan vagyok Mihály halálát illetfleg; Ale-xist szerettem, mint fiamat:
Halotti csend állt be; nem lehetett egyebet hallani, mint az erősen lélekző ifjú mellének hörgését.
— Nagy Isten, mondá végre alig hallhatólag, kinek higyjek? Itt anyám vádja, ott Feo-dora atyja a legborzasztóbb gyanúval terhelve. Oh, Latont, tanítóm, atyám, szabadíts meg — elmém zavarodik!
Hő barátjának karjaiba borult; hangosan zokogva szoritá fejét annak keblére.
A herczeg beszélni akart, de e pillanatban
a börtönőr belépett.
— Önöknek távozni kell, mondá, mert a bíróságtól jőnek, hogy a fogolylyal az Ítéletet közöljék. Senkit sem szabad itt találniok; ez veszélyeztetné hivatalomat.
— Csak még egy szót, mondá a herczeg gyorsan, Alexishez lépve. — Alexis, anyádért, Feod óráért —
Lafont félbeszakitá ót, mi közben az ajtóra mutatva,jnondá:
— Amint már egyszer azon hölg^ ágyá-
a) engedélyi dij.
b) évi türelmi díj,
c) a személyek heti türelmi dijai által.
Minden tűrési engedély csak a kórház
alaprészére leteendő 200—300 írt dij előleges , lefizetése mellett adassék csak ki.
Minden ily nyílt üzlettulajdonosa köteleztessék évenkint félévenkinti részletekben előre a kiterjedéshez képest 100 vagy 200 frt évi türelmi dij lefizetésére.
Minden ily helyen levő nő után szedessék a tulajdonostól be minden hétre 1 frt türelmi dij.
Ha a jelen viszonyok maradandók lennének is az első és csak ritkábban előforduló esetek figyelmen kivül hagyásával, a következő eredmény áll elő évi jövedelemre 2 nyilt kisebb üzlet után 100 frtjával 200 ft. 2 nagyobb üzlét után 200 frtjával . 400 . 20 után heti 1 frttal egy éven át . .1000 „
összesen: 1G00 ft, volna a kapitányi hivatal által bevehető és a kórháznak átszolgáltatandó.
Ha a kórház kölcsöne törlesztetett, e tü- . relmi dijak más jótékony czélra, milyenek: le- i lenezház, árvaház, azülházra fordíthatók. ''
Hogy azonban a türelmi díjak által az amúgy is zsarolt egyénekkel visszaélések ne történhessenek, szabályozandó az orvos-rendőri vizsgálati dij.
Ha senki sem ütközik meg azon, hogy a prostitutio egyénei hetenként 2 frtot fizetnek orvos-rendőri vizsgálatért — nem lenne helytelen, ha az orvos-rendőri vizsgálati dijak felére leszállitatnak, a másik fele pedig türelmi dijul sz detík — az orvosi keresmény mindamellett is csínos kis összeget tenne ki.
Nem időzöm tovább e kényes kérdésnél, csak azt hozom fel: a közegésaség legtöbbet a prostitutio által szenved, nem fekszik tehát vi-szásság abban, hogy épen ezen prostitutio eltűrése miatt előálló bajok orvoslása ezekre rovas-
sék tehei kép.
Azok, kik hivatva vannak közjólétünk felett őrködni és a veszélyeket elhárítani, méltassák tervemet arra, hogy ott, hol a közbajok illetlen nevét is ki kell mondani, gondolkozzanak e felett és tegyenek a szerint.
ab. ''
1 m utat
kanizsai járás termény statistikájának 1875-ik évről.
E -OS s o Termény neme Bevetett v*gy használt tér 1000 □ hold Termett mérő Termett mázsa szalma Termett takarmány
1 Buza őszi .... 5831 49918 565KKS _
2 Rozs őszi ... 12043 64881 72457
3 Repcze őszi .... 211 2035 37H>
4 Buza tavaszi . . 384 21447, 3144 —
5 Rozs tavaszi 412 245<i 3585 —
G Árpa tavaszi . 3250 3048* 276(57 —
7 Zab...... 2137 23770 10718 —
8 Köles...... ISO 2381 2090 —
9 Csöves kukoricza . . 5011 114240 172040 •
10 Magos bükköny . . 550 3451 0574 i —
11 Borsó, lencse, bab . 1500 2801 0.30
12 Czu korrépa .... 113 — — 8195
13 Burgonya .... 603 47719 _
14 Takarmány répa . . 451 — 89711
15 Luczerna, lóhere 978 V, 62168 7»
16 Bükköny kevével . . 727 — 13748
17 Természetes kaszáló 17782 — 338878
18 Ugar...... — —
19 Jégverte terület . . 594 — —
(>s8zesen müvelés alatt volt 53405''/* • 1 346278 875093 512700 •
Helyi hírek.
— Az országházból. A képviselőház május 19-ki ülésében Horváth Lajosa közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat mellett szólva, megemlékezett városunkról is, melyet a ministerelnök is pártolt. Ide vonatkozólag mondá : Nem jelleg és csimtől függ e súly, hanem azon intensiv erőtől, melyet a város kifejteni és érvényesiteni bir. Egyébiránt ne is méltóztassék hinni, hogy magában véve az a törvényhatósági jelleg a szabad fejlődés tekintetében már bizonyos garantiát biztosit. Én azt látom, hogy
tói elutasítottalak, kinek életét megmérgezted ;
ugy most másodszor parancsolom neked: — távozzál!
És Orlovíts eltávozott, lassan, ingadozó léptekkel.
Éj honolt a szánalomra méltó férfiú szivében, kire nézve nem egészen feddhetetlen ifjú éveiben egy meggondolatlanul kiejtett izó egéss életének átka lőn. Keserűen kellett lakolnia e szóért. — És most fénylő palotájában tisztelettel és gazdasággal elhalmozva, egy magános szobában ült, ő a ház ura, tépelődve, a kinek meggyógyitására az orvosi tudomány hiába fáradozott; a kinek merev arczán szerencsétlen leányának könyei sem voltak képesek egy izmot megmozdítani«
Szegény Feodora! Kiért küldé imáját az egek Urához? szeretett atyjáért, vagy a szeren-»étlen barátért, ki egy nyomorult szekéren Északra horczoltatott, messze, mindig messzebb, pusztákon és sivatagokon keresztül, a félelmes helyre, mely borzasztóbb a halálnál — Szibéria bányáiba!
IX.
A kékes szürke ég alatt egy csapat em" ber húzódik a hóval fedett hegyekről le, Sme'' jinogorsk, szibériai telepitvény felé: halvány» összeaszott emberek, vadkinézésü, hosszú bor .zas szakáin alakok. A lánczok csörögnek, mert többen bilincseket vonszolnak magok után; a kiken nincsenek bilincsek, a durva őrök egy szempillantására meghunyászkodnak, kik kan-csukával és lándzsákkal vannak fölfegyverkezve. As orosz e nyomorult embereket .szerencsétlen nép unek nevezi, a kiknek elkövetett kisebb-nagyobb bűntetteikért Szibéria bányáiban kell bünhődniök. A legrettentőbb számüzetési helyek egyike Smejinogorsk, azaz
Nagy-Kanizsa, Nyíregyház, Eger és Miskolcz igen örvendetes lendületnek indult, mindamellett, hogy ugy egyik/mínt a másik csak rendezett tanácsú város, míg a bekeblezendő városok között látok igeirsokat — talán három-négyet kivéve valamennyit, melynél a királyi városi jelleg egyáltalában nem eszközölte azt, a mit tisztelt képviselőtársaim feltételeznek. Sokan hangoztatták a sajtóban és a házban azt, hogy a városok mint egyes központok mellé kell csoportosítani a szomszéd községeket és ezen csoportra kell bízni az állami közigazgatás közvetítését. A megoldás ezen módját topografikus és
„Rémhegy." Szibéria minden gyötrelme itt a legnagyobb méitékben találhatók föl; télen a 20 foknyi hideg legközönségesebb s a rövid nyárban is oly hidegek az éjek, hogy szabadban csak nagy tüz által menthetik meg magokat az emberek a megfagyástól. És mégis, különösen a mult században, Smejinogorsk az orosz kormányra nézve jó hangzású név volt, mert az ott található, az állam költségén kiásott ezüst aknák nagy jövedelmet hoztak : — mi gondjuk volt az uraknak Péterrárott arra, hogy mily sok .nyomorult ember" találja ott előbb-utóbb siiját ? Mert Szibériából még senki sem tért vissza.
Földalstti barlangokban, gránit és porfir közé bezárva, Ulál tátik az ezüst érez. Százöt Ölnyi eresskedőn juthatni a földalatti üregekbe, melyekben a falak mellett víz csörgedez és bűzhödt, fojtó szag terjed szét, mely az érzéket eltompítja, míg a víznek zúgása, mely mindkét földalatti csatornában hatalmas kereket hajt, az ottlétei kellemetlenségét fokozza.
a. dologidő elmnlt. A ftgyenczeket szétszórt kunyhókba vezették, melyek nekik lakásul szolgálnak. Most néhány órára szabadok lettek; alhattak — és feledhettek, míg a legközelebbi reggelen ujabb nyomorokra ébrednek.
A fatörzsekből összetákolt kunyhóktól — melyeknek hasadékai mohával voltak bedugva — nem messze néhány kis lak állt, politikai foglyok számára. Hendesen két személy szá mára voltak berendezve s felülről egy kissé jobb karban állottak.
A búcsúzó napfény utolsó pillantást vetett az egyik szobába a kicsi, homályos ablaktáblákon keresztül, a mely szobának bútorzata néhány otromba székből, egy hasonló asztalból és egy bogból (szent kép) állott, a melynek j
mis szempontokból elfogadni nem lehet, mert sok megyében nem lehet e gyupontot megtalálni. Én a megyei rendszer hive vagyok, s mint ilyen, azt óhajtom, hogy a mennyire lehet élet erős megyék alakuljanak. (Élénk helyeslés!) Ez álláspont folyományaként nagy súlyt helyesek arra, hogy a megyei ügyek elintézésében as úgynevezett polgári elem is részt vehessen. E« a megyékre nézve nyereség, a városok polgáraira nézve pedig nem jogvesztés, de jogszer-sós. Mindig szerencsémnek tartottam a magam szempontjából ast, hogy nemcsak városom, de Borsodmegye ügyeihez hozzá szólhassak. Azt hiszem, mások is hasonló érzelemtől vannak áthatva, s el fogják ismerni, hogy a megyei ügyek elintézésébe való befolyás nem jogvesztés, hanem jogszerzés. (Helyeslés.)
— Államellenes intézkedés. Többektől halljuk a következő jogosult panaszt: Ha már egyszer államgazdászati (?) szempontból megengedi a kormány a kis lutrizáot, sajátságosnak s boszantónak tűnik fel azon botrányos intézkedés, hogy a betevő felek csak azon lutrira tehetnek, melyre a kanizsai gyűjtődé kezelője akarja; több magyar állampolgár s inkább polgárnő, ha már lutrira vesztegeti pénzét, legalább a hazaira akarja tenni, erre pedig cssk korlátolt napokon tehet, már pedig a falusiak ezért nem gyalogolnak újra be, hanem a bécsi-, gráczi-, prágaira kell tenniök s e pénz kivándorol, holott onnan be ily uton nem vándorol semmi, vagy nagyon csekély. Es ebben sok rejlik, hazánkban nem csak a budai, de temesvári és szebeni lutrihuzás is van, s ez itt csak hirla-pilag ismeretes. Felhívjuk a kir. pénzügyőrség hazafias figyelmét ezen államellenes szövevény gyökeres kiirtására s hasson oda, hogy a hazai lutrira hazánkban bárki mindennap tehessen, mert különben ezrek és ezrek küldetnek ki a hazából, mely az úgyis üresen kongó állampénz tár rovására történik. Megesnék, ha a gyűjtődé szerint a kereskedő is azt jelentené kí: hogy ezukor csak szerdán, kávé csak szombaton kap ható, máskor nem, hanem czikória mindennap.
— A gőzfürdőnél sikerült megtudnunk május 22-én, hogy a választmány május 1-től kezdve hétfőn, szerdán és pénteken a gőzfürdői jegy árát 80 kr. helyett 60 krra, a kádfürdői jegy árát pedig 50 krra szállította le. Mégiscsak figyelmetlen ujságirók vagyunk mi, hogy ebbeli kedvezményről mind a helybeli, mind a vidéki közönséget ily későn értesítjük. Ezer bocsánat!
— A „Kisfaludy* utcza egy része kikövezve van, igen csodálkozunk Blau Pál t. szolgabíró ur azon intézkedésén, hogy a költséges „kerékvető fák" kai rútította el azt ac ut-czát, holott két oldalt Hencz ur élőfákkal ültette be ; felhívjuk a városi szépitészeti bízottság figyelmét, hogy nevéhez illőleg .szépítéssé" ez utczát s e terméketlen fatuskókat vettesse ki.
— Hét ügyvédet szedett rá a lapunk mult számábun emiitett 8 letartóztatott egyén, ki veszprémmegyei illetőségű. Két ügyvédi már be is adta a keresetet, midőn a furfangos rásze-detés kiderült.
— A „Zöldfa" kertben Stockmann udvari fényképész Bécsből fényképészeti müter-met nyitott.
— A fagy szórványosan sok kárt tett, mindamellett, ha egyéb szerencsétlenség nem jó, általában jó közép termést jövendölnek a gazdák és szőllőbirtokosok.
— Kádas Rudolf kir. tanácsos és győr-
egyetlen orosz házból sem volt szabad hiányozni, akár kunyhó, akár palota volt az.
A sötét kamrából egy öreg ember -lépett a szobába s egy hasáb fát dobott a tűzre. Ritka, majdnem szokatlan jelenség volt. Hosszú, ősz szakái környezé merev szemekkel és erősen zárt ajkakkal bíró arczát. A durva faszekrényhez lépett 8 a theafőzőt az asztalra állítva, egy üstöt megtöltött viszel és a tüz fölé függeszt*; azután az ablakhoz lépett 8 a szabadba nézett, mintha valakit várna.
Zord kép tárult föl szeme előtt. A háttérben magas hegycsoportok,. melyeknek tetején p szürkületben a hó csillogott s a sikon a foglyok lakai. Körös-körül sem fa, sem bokor nem látható.
Csekély távolban hirtelen egy alak tűnt föl. Alig volt közép, nagyságú és fejét gömbölyű posztó sip^a födé. Állát majdnem övig érő szakái kömé. Arcza sárgás színű volt és a kis sze mek s a lapos orr az öreg férfiúnak semmi előkelő külsőt nem kölcsönöztek i és mégis egész megjelenésén bizonyos méltóság ömlött el, mely minden gúnyt távol tartott magától. Ruházata egy mellényből és fekete bársony nadrágból állott, itt-ott arany csillagokk »1 hímezve s lábán hosszúszárú szarvasbőr csizma volt.
Az ablaknál levő férfi merev arczán az öröm egy sugára villant át.
— Schasmyl vissza jó, mondá félig hangosan önmagában, látta őt, őt, ki nyomoromat okozta s a kit még 8em tudok megátkozni: tán jó hírt hoz nekem.
Remegve a türelmetlenségtől, a jövő elé ment és kinyitá a kunyhó ajtaját. Az öreg tunguz belépett.
(Folytatása köv.)
»
tankerületi főigazgató ur C> nga, e fáradhatlan tanügy barát a nagy-kanizsai fAgymnasiumot hivatalos látogatásával szerencsélteté s az ifjúság tanitása felett legnagyobb megelégedését nyilvánitá.
— Gélőéről írják: Járó József söjtöri Jakóa ittas állapotban május 23 án Dobronyi Farkasné geisei lakosnak kútjába beleesett, a honnan másnap reggel halva vétetett ki.
— A „Lányok Lapja" uj folyamának eltíő száma igen szép kiállításban a nagyobbított alakban jelent meg, e tartalmas s hézagpótló vállalatot ajánljuk a családfők s nőintézetek méltó pártfogásába. Szerkeszti Dolinay Gyula. ,Ara félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.
— Megjelent: „A Polgári Iskola, annak szervezete és czélja, különös tekintettel a nagykanizsai polgári iskolára" czimü sok jóakarattal irt röpirat; ajánljuk kiválólag azoknak, kik a polgári iskola czélja felől nincsenek tisztábato. Kiadja a nagy-kanizsai polgári iskola tantes-
\tülete.
— Jlöri/l hirek. A nagy-sallói honvédemlék jun. 5 én lepleztetik le. — Mohácson egv 00 éves magyar ember amerikai párbaj folytán meglőtte magát. — A pápai tűzoltók zászlúszentelési ünnepélye jun. 4. és 5-én lesz. — Baltimoreban egy papagály miliomossá tett egy kereskedőt, a boltban minden belépő nőt azzal fugád: gyönyörű nő! — Bpesten a nők „v c d e g y 1 e t e tö szerveznek. — A kecskeméti nagy tüz hire nem volt igaz. — Az országos dalárünnepély Szegeden aug. hóban lesz : a felhivás már "kibocsáttatott. — Debreczenben mintegy 7 ezer ember népgyűlést tartott s önálló vámterületet és bankot kér. — Szilágyi Ferencz tudományos fértíu meghalt. — Páris-bau a hamis hajat eldobják a nők. —
Vegyes hirek
— Egy ortographiai hiba. A pekingi állami hirlap márczius G-iki számában Shan tung tartomány kormányzójának kérvénye van közzétéve, melyben e ''főrangú tisztviselő az ifjú császártól Kvangsu-tól szigorú büntetésért esedezik, mert egy ő felségéhez felterjesztett jelentésében ortographiai hibát merészelt ejteni. A kormányzó ugyanis e jelentésében katonai kitüntetést kért Tahang-Shuh-Tshung őrnagy számára. A jelentés azonban oly megjegyzéssel érkezett vissza, hogy nem terjeszthető ő felsége elé, mivel ortographiai hiba van benne. A kormányzó ijjedtében azonnal térdre borult s a jelentést átolvasván, rémülettel győződék meg, hogy az őrnagy neve „Tsang-Shuh Tshung" helyett „Töhang-Jen-Tsh\ing*'' -nak van irva. E hibáért való szigorú megbüntetését kérte tehát a császártól. Egy császári leirat azonban tudatja a bűnössel, hogy ő fölsége a császárné ezúttal kegyelmet akarván gyakorolni, igazság helyett öt magas állásában jövőre is meghagyja.
— Orosz ügynök. Amint az .Oedenbur-ger Zeitung"-nak jelentik, a kis-mártoni szolgabíró f. hó 16 án egy Kisenef nevü orosz ügynököt fogott el, ki a szomszéd horvát falvakban a herczegovinai fölkelők számára ujonexokat toborzott. A vidéken ennélfogva izgatottság uralkodik.
• — Gaztíáknakl A csász. és klr. osztrák magyfre. párisi főkonzulator legutolsó jelentésé ben azon kereskedelmi növényeket nevezi meg, melyek Francziaországban nagyobb és biztos kelendőségre számithatnak, ej^azersmind azok termelését és kivételét ajánlván. Exen növények : sárga bodzafa virágok : pipacs virág — a szegfű virág, a farkkoró v. gyopár (Woll-kraut), a lókörmü szattyu (Huflattich), arnika, a mályvafélék, különösen a közönséges, vagy erdei s a fekete (arborea) mályva virágai, e mályvafélék gyökerei; — a közönséges v. erdei mályva, a belendék (bolonditó csal-matok, Hyosciamus (a nadragulya)Belladonna) a gyilkos csomorika (Cicuta) a fodormenta (PfefTermünze), a zsálya, az ökörszem (chrysan-theraum) levelei — az alraczél (aachusa). Ezen felül még nyereséges kivitelre számíthatnak : viasz és méz, paszuly és lencse, kőris bogarak, aszalt szilva borkő, végre czinnober (Vermillon marque Empire.) Mind eczik kekre nézve eladási közvetitőkül a főkonzul a következő urakat ajánlja: E. Gillet rue Rosiers 3. ház és J. Bettelheim 42 rue du chateau d''can, J. Normandiu 57, quai Valmy, mindannyian Parisban. Ezen urak minden e czikkek eladása körül hozzájuk intézendő kérdésre felvilágosítással készségesen szolgálnak. Sopron, 1876. május 12-én. A kereskedelmi és iparkamara.
— Nagyétü hivek. Csak nemrégiben kö zöltük, hogy az Afrika bennsejében lakó vademberek egy fiatal hittérítőt felfaltak. E minden vallásos érzelem nélküli emberek ujabban két más franczia hittéritőt Bouchand és Paulinier urakat is fölemésztették. Ily embertelen bánás módot még a legkitartóbb és a legjámborabb hittérítők sem képesek kiállani, eszerint a Kiam-Niamok csak saját magukat hibáztathatják, ha nem tehetnek szert keresztlevelekre.
— Mi volt New Yorknak az ára ? Azt a szigetet,-a melyen jelenleg New-York városa áll, 1668-ban a bennszülöttek 10 ingért, 30 pár harisnyáért, 10 puskáért, 30 golyóért, 30 font puskaporért, 30 fejszéért, 30 üstért és egy réz serpenyőért adták el a hollandiaknak; és mind a két fél azt hrtte, hogy jó vásárt csináli
— Nb mint egyetemi hallgató. Egy cseneji (bácsmegyei) fiatal leány Nagy Irma, engedélyért folyamodott a közoktatási ministeriumhoz, hogy az érettségi vizsgát letehesse, és azután az egyetemi előadásokat hallgathassa. A ministe-rium még nem válaszolt e folyamodványra.
— Iszonyú hófergeteg dühöngött f. hó 20-án Bukarestben, a hévmérő 25 fokról hirtelen null alá esett. A zivatar Bukarest környékén a szántóföldekben és erdőkben nagy kárt okozott. Ugyanaznap Magyarország csaknem minden részében a hévmérő szintén null alatt állott s a fagy mindenfelé,különösen a azőllőkben jelenté keny károkat okozott. Néhol, mint Brassóban egész éjen át havazott, s a hó még másnap sem olvadt el.
A mely nő pirulni nem tud, annak szerénysége ravatalon fekszik.
szám.
A fejkötő a vén leányok felé csúfolódó szer-
Egy vígjáték alkalmával egy nő igen sokat nevetett és férjéhez következőleg ssólt: .Ha e darabot sokssor látnám, meg kellene halnom a nevetéstől."
— Erre fölkelt férje és távosni akart A nő kérdé : „bová mégy .Jegyet akarok váltani a következő előadásokra."
Egy kis fia elejtett egy értékes palaezkot és darabokra tört. „Istenem !• — kiált* föl a cserepeket tovább dobva lábaival, .ez megtörtént, csak már az fltlegeken is tul volnék !"
— Családi baj. Igen, igen, orvos ur. Négy éví^ háza ság után sincs gyermekem, s én megvagyok győződve, hogy ennek nagy hatása van folytonos betegségemre. Tán épen ez az oka. — Én is ogy gondolom. — S itt alig lehet segítséget romélni, ugy-e?
— Bizony, hogy őszinte legyek, nehezen, — kivált, hogy ha hrgyományos családi bajjal van dolgunk. 8 én megint azt gondolom, hogy a baj családi. Nemde, nagysád édes mamájának sem voltak gyermekei ?
.Sába királynője" czimfi uj operának az ima része rendkívül megható ét magasstosan szép. Amint elénekelték, egy színházlátogató kiveszi zsebkendőjét és göböt köt reá. Szomszédja kérdi tőle: .miért azon göb ?• .E része a dalműnek ígeu szép volt, meg kell jegyezni magamnak."
— Egy buffalói hirdetés arról é''tesiti a közönléget, hogy bizonyos mr Danging nevü uri ember kisorsolja angyali szépségű nejét Egy-egy sorsjegy ára 25 centim. — A sorshúzás juuius lb-éa fog végbe menni. Pár nap alatt minden jegye elkelt. Leginkább az agglegények vették. Legérdekesebb a hirdetés utolsó pontja, mely igy hangzik : .A szép asz-szony szivéből fog örvendeni, bárki nyerje is meg, mert az öreg csúf és goromba ur. Dankingset annyira nem szeovedheti, hogy a legkedvezőtlenebb sorscsapás is csak javára válhatikl*
A koros nők a társadalom búzaföldének maggal nem fizető üres kalászai."
Papírszeletek.
Némely országban kél dajkát ad a sors az ember mellé, aV szabót és kormányát ; az egyik öltözteti, a másik pedig vetkezteti.
Az ivzákosok nem előre, hanem hátra néznek s "gy nem- azt nézik : mi marad holnapra ? han^m azt, hugy mi maradt tegnapról ?
Szerkesztői üzenet.
2002. R Szombathely. Előre nem mondhatunk semmit a prósai dolgozatokra nézve; ha olvassuk — igen 1
2003. .Lemenő nap----• A hajjal pírját
& 7 ö n K y g y e I kirakni, tulmerész gondolat!
2004. P. Véged. A mikor lehet, szivesen várunk. A humoreszket mielőbb elolvassuk.
20u5. Fejérvár Mielőbb. A pályásat eredménye tudatva lesz.
2006. Az alsó-lendvai postáról névtelen visszaérkezett füzeteket nem tudjuk kitől jött, kérjük be cses nevét velünk tudatai, hogy leírhassuk.
2007. Száz hársfának hűvös árnya. . .
Illető a választ várja.
2008. V. Budapest. Oyenge zöngedelem ; azért, hogy provinczián vagyunk, a szalma nem széna.
2009. .Egyiknek sincs igaza*. A Czigleniczé-nek hagyjunk most már békét, elég volt ebből ennyi. Különben tessék ez érdemben külön folyóiratot megindítani.
V a 8 u t 1
rnene trend.
Egy asszonyságtól kérdik : „miért nem Unittatja leányát énekelni?" — .Még kicsiny a melle!" Vála-szolá az anya.
Érvényes május 15-tól 1870.
A buda-pesti idótmutató óra szerint, ltodul Kanizsáról
Von*t hava:
<£"1 °r» Perc- IdS
205 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
o « » « ■ " » 2 30 dé,ut-212 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
SS ............. délut.
............. 30 estve
31 »Becsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
• .........11 48 estve
315 Sopronyba .•.......3 3ö déIut
203 Triesztbe és Pragerbofon keresztül
Grácz és Bécsbe ......4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ......2 47 délnt
Érkezik Kanizsára
hantiét :
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut.
SS 0 • „ » » * 11 11 estve
203 Buda-Pestről...........4 20 reggol
»• .........2 5 délut.
.» .......... 44 estve
314 Bécsből (8zombath. Bécs- Uj hely )felől 10 27 estve
» " . " * .45 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
fel61 ........... 12 reggel
202 Trieszt- ós Bécsből Marburg, Prager-
bof felől .........1 21 délut.
204 Trieszt- és Vülachból Prágerhof felől 11 — estve Marburgba csatlakozás Villach és Francesfestbe.
*» » * „ Fiancesfeatból.
Érték és váltéfolyaa május 23.
»
5*/. meUliques 65.85; 57, nemz. kölcsön 69.30; 1860-kiálladalmi kölcsön 108.50; bank-ráaav. 8.24— ; hitelintézeti részvények 133.60 ; London 120.— ; magyar földtehermentési kötvény 75.50 ; temesvári földtehermentési kötvény 75.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 74. — ; horvát-slavon földtehermentési kötvény —.— ; ezüst 102.45; cs. kir. arany 5.68— ; Napoleond''or 956—.
Felelős szerkesztő : Báterfi Lajos.
N-zrULtx&jrS)
Sehwechati és kőbányai sör főraktára Nagy-Kanizsán, Kazinczy-utcza
(előbb Sörház-utcza)
özv. Ungerné-féle házban,
hol & sör a szokásos hordókban folyton készletben van. Különösen ajánlom a t. cz. közönségnek kitanő márcziusi sörömet pa-laczkokban.
Dréher Antal.
a
Sürgönyczim: D r é h e r N.-K a n i z s a.
•) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem
* Szerk.
A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
vagy
forint
kínálkozik szerencse esetében, mint legfőbb nyeremény, azon legújabb! nagy péazkisorsolásaái, mely a magas konaáaytél biztosítva van. A terv oly előnyösen van berendezve hoey az egymásra következő hét húzásban, néhány hónap alatt 43,400 nyeremény sor-boltatik ki s azok közt a következő fonvereménvek lesznek : 375,000 birodalmi mark. vagy 218 750 frt; tünetesen: 250 000. 125 000, 80,000. 60.000. 50.000, 40.0C0, 36 000, 3 30.000, 25 000, 6. 20 000. 6. 15,000. 7. 12 000. 11- 10 000, v6. 6000, 55 4000, 200-szor 2400, 412-szer 1200, 62-szer 500, 700-szor 250. 24,350-szer
138 stb. — A nyereményhuzások hivatalos terv szerint törvénnek. — A legközelebbi első nyereméuyhuzásra ezen nagy s az állam állal biztosított pénzsorsolásnál :
1 egész eredeti sorsjegy csak 6 mark, vagy 3''/, frt — kr bankj.
h fél \ „ . „ 3 . „ laU « —
.90
1 negyed , . B l''J; . ,
a készpéns beküldése vagy utánvétel mellett.
Minden megrendelés rögtön legnagyobb gondossággal teljesíttetik és az állam czimerévcl ellátott eredeti sorsjegy >aját kezébe kflldetik. Megbizóínknak a hivatalos tervezet és minden húzásról a hivatalos sorrend ingyen megküldetik. — A nyeremények kifizetése azounal következik állambíztositás mellett és el lehet egyenesen küldeni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ausztriai piaezon kifizettetik. — Ami sorsjfgy eladásunknak a szerencse kedvez, mert már sokszor fizettük ki a főnyereményeket.
Ily szilárd- alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvételre számíthatván, felkérjük ar. érdekelteket, hogy a kívánalmaknak minél pontosabban megtelelhessünk, a közeli házasra eiébb\és pedig nájaa 31 lg bozzaok intézzék megrendeléseiket.
Kaufmann & Simon,
Bank- és váltóüzlet Hamburgban.
Ad és vesz mindennemfi államkötvényt, vasúti és kölcsön sorsjegyeket. — Köszönjük az eddigi bizalmat. - 5)
a
Eredeti amerikai
rógépek
N.-Kanizsán egyedül
Weiss és Ledofszky
norinbergi és rövidáru ualetökben.
uj városház épület,
I legfinomabb minőségben és jutányos áron kaphatók.
Még soha nem hallott olcsóság!
! Bérmálásf ajándékok!
Aki olcsón, fölötte szép és jó tárgyakat obajt, az gyorsan s míg a készlet tart, rendelje meg
bérmálnál határunkat
ZHr''* csak 5 frt 90 krért ;
dísztárgyak kaphatók és pedig:
ket a legtávolibb vidékekre is el lehet boosátani. 1 Concertine, próbált azóhangszer, égi hangokkal, a melyen rövid gyakorlat után a legszebb darabokat játszhatni. 1 finom Viktória nöi öv. 1 fényképészeti album, áranynyal
gazdagon ékítve és végül 1 pompás pénzes szekrényke, mely mindazt tartalmazza, mit csak egy ifjú női sziv kívánhat.
Ezen dísztárgy minden terem asztalát ékesíti és ajándékokra különösen alkalmas. Mind az itt elősorolt bámulatos olcsó tárgyak összesen csak 5 frt 90
krba kerülnek és
1 csinos tfizveresen aranyzott re- I montoir óra lánczczal és tokkal. |
1 díszes angot-nőí napernyő. 1
2 jap. virágtartó aranynyal gazdagon ékesítve.
2 salon-bronczöntvényü rzifra gyertyatartó.
1 teljes nnio-dohányzó készülék, mely mindent tartalmaz, mi egy dohányzónak szükséges, ajándékul igen alkalmas.
1 zsob-táviró, egész ujonan feltalált rendelvényezett kéazület,mely-nek segélyével szóbeli sürgönyö
ce*-- . bs = g *
e JS
S O
I M
le « .5 S _
H « «
c c • c * c 2
« M ® 4u Pua
•2 - S - a -s
il
Sfii 1st 5 •
CO
M. - = =
*« 2S «
SSV»
UJ 2 I i *
S a 5
SI»-3
o n
" fï!t — m m
lïî ''«tf S
, JB a
n
M
g. javított kiadd«.
UflMabfe jaltat an a kim, atfi it-
„ÖNSEGÉLY"
ealmiqel, a oaaaftrfasek minden betegség számán hfi is BMgbiaható tanácsadó, 9
Dr. ERKSZT L bừn«»i •rmtiL
okolást ás segitséget nyújt minrtasokoak kik Ifjabb korokban titkos bónt vagy mértéktelen kicsa-poogást tetsk és ennek kötretkestébeo bets^M
gyöngeMégben
▼»gy szetdalt Megzetbea saenvsdnek. vagv annak kö-zdbeáltásáuSl fsaysgettstnek.
Ások is, kik UUMUt b«y»kórban, bórkajekban. ha
Jakéree k6simyWs. hagy«HUz«kaieel»en szenvednek. vagy Üknek tests túlságos hiffanvadagok által rrön-gittststt, teljes kÍKjdgyulást találandn''ak
NsveJfik. lelkészek és átaiábao <-niborbarátok, kik a fiatalság javát szivükön bordjik. jol teszik ha ezen kSnyv tartalmával megismerkednek.
Kasa hires könyv, mely nagyobb világosság kedveát booestaai ábrákkal van ellátva, miadea k«a> vkereskr
nagy tárházában, B^cs, I. Babénbergergasse 1. sz. kapható. Vidéki megrendelések ntánrétei mellett pontosan
teljesíttetnek. (105—3)
«
Főnyeremény 375,000 mark nj n^met birodalmi érték.
Szerencse-
jelentés.
A uyercményekért a kormány résxéról | krzeakedtetik. Az elsó htizás: jaaias 14. ét 15-
Felhivás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett _ ^ (95-3)
nagy pénz-lotteriából
eredő nyereményekbeni részt vevé*re. inelyuél
. 7 millió 770,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen czélszerüen szervezett pénz lotteriának, tervszerüleg csak 81.500 sorsjegyre alapított nveremények következók: 1 nyeremény eshetőleg 375 000 birod mark. különleg 250.000. 125,000, 80.000. 60 000. 50.000. 40,000, 36,000 ; 4 szer 30.000 és 25.000, 5-sxnr 20.000 24-s».er 15.000. 12,000 fi* 10,000, 26-szor 6000, *>♦> szor 4000 és 3000. 2»6-ss»r 2500. 2400 és 2000. 415-ször 1500 és 1200. 135fiszor 500. 300 és 250, 2746.1-szor 200. 150, 138, 124 és 120, 13339-szer 94, 75 67, 50. 40 és 20 birod. mark mely nyeremények néhány hó alatt 7 osztályban biztosai elvállnsk
Az elsű nyereményhuzás hatóságilag
f. é. juniushó 14. és 15-re
állapíttatván meg és ára
egy egész eredeti sorsjegynek csak 3 frt 40 kr. „tél r> * „ 1 „ 70 „
„ negyed . „ „ — , 85 *
s kormány részéről kezeskedtétett eredeti sorsjegyek (nem tiltott igérvénvek) a vételaraak bérsiestesen, készpéazbenl vagy postautalvány utjáni beküldése mellett általam még a legtávolabbi vidékekre is beküldetnek.
Minden megrendelő az eredeti sorsjegygyei együtt egy, a kormáuycziinmel ellátott játszóiervet ingyen, a húzás titáu pedig hivatalos nyereménykimutatást kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők.
Megrendelésekkel mindenki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Hcckscher sen.
» bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Mustár papir
ní-lkulüzhetlen házi-szer, darabja 6 kr.,'' 10 darab f>0 krért mindig kapható
az orvos-gyógyszerészi ügynökségnél
Bernátsky Károlynál,
Budapest, IX. Nyul-utcza, 25. Nagy-Kanizsán: Wajdits József könyvkereskedésében.
Ismét eladók, gyógyszerészek, orvosok stb. kedvezményben részesülnek. (86—6)
>rvos-, sebésztudor, szülész és szemés;
gyógyit gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertózésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a i
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) h n gye só folyásokat (még oly idülteket is), a nem-zórészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsuíitásaiban ;
3) hugycsőszflkOléseket:
4) friss éa idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást és az onnan eredő
MAGTALANSAGOT;
6) bőrkiütéseket;
6) a hugyhólag betegségeit és mindennemű vizelési
nehézségeket. Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig éa eatve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten, bel város, kigyó-utcza 2-ik szám a. kigyó- és városh&z-ntcza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn
DÍjjal ellátott levelekre azoiínal válasz adatik és a gyógyszerek
megküldetnek. (45—27}
Závár János
gazdasági gépgyára Sopronban, Pálya-ut 5. szám.
| Következő gazdasági gépek és eszközök elismert czélszerü-ségben jutányos árért megszerezhetők, úgymint :
ekék, boronák, rogtöró, hengerek, porhauyltó és habozó kapák, Horvetógépek, széna- és gabna-gereblyék, kézi- e* lóerejü cséplőgépek, íuytógépek fekvő és oszlopos szerkezete tel, szóró- és szelelő rosták, borsjytók, vagy ezek vasszerkezetei, kutak, viz-emelés, va?y vezetési szerek, tized-, egyensúly* és gyors mérlegek, kerti- és nyaraló tábori székek és padok, bárminemű gépek javítását illő ár mellett teljesttendi
Árjegyzékkel szivesen bérmentve szolgál. (101—3)
A hamisítástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr Popp i 6. ndv. fogorvos úr ^Bécsváro*, Bognergasse Nr. 2.) fogó nj a, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és foghussal teljesen egyesül, s a fiiakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatlierln-szájvlz
ür. TOPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
üvegekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos logfájdalmak'' ban, gyuládátoknál, a íoghas daganatai- és ««beinél; fölolvasztja a léter.0 fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; .íz ingó fogakat a foghu* erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghnst minden ártalma* anyagoktól megtisztítja, a s/.ájnak kellemes frisseségot kölcsönöz és már rövid h.isználat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (15- 16)
Anatlierln fogrpasta
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény :i lehelet frísseségét és tisztaságát fentartj.*, Azonkívül a togaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását meg-akadályoz''za és foghust erósbiti.
Dr. Popp J. (j. növény-fo^pora.
A fogakat oly szép«»» tisztítja, hogy annak naponkénti hasz nálata által nemcsak a közönséges iogkő eltávolittatik, hanem a fogak zomáui-za és finomsága i* mindinkább tökéletesből.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : B»lus József gyAgysze., Kosenberg, Jüosoufeld, Welísch, J. és Fus*elhotT,.-r J. kereskedésében. — Pápán |T.«chepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weis? V. Zala-Kgerszeg''>n ; lsóó Ki, gyógyszerész. Kaproncitál»: Werli gyógy, ceréss. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet.~Saom-lathelyen: PiUich Fereucz és Kndolf gyógyszer. Határőr-vidéki Sz.-Györ-I rön: Fibie E. C. Veszprémben : Mevr Tusr.kau, ugy Quthard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmauu A. Braun J. gyógysz. Lovas-| iBerényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs-Ikeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson: Flórián J '' gyógy az.I ¡Körmenden: Horváth J.Somzenreud gyógysz Kaposvárott: Kohn J.l ■Bögl, Belus és Schrődnr gyógysz. Sz^gnzárd: Brahsay gyógysz. — [ ¡Bonyhádon: Kramolin J. Szigetvárott :Barwarth, Salamon gyógysz. —I |Baján : Michitsch St. és Herzfeld fiai, agy lierzog Ignácznál. — Pécsett :) tsolnay W. és K. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz/ Marczaliban: Kias gyógysz. — Toluában : Oraff gyógysz. — Dunaföld-| I vár ott Lnkáea gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván-lKiss gj ógysz. — Kohonczon: Simon gyógyszerész uraknál.
ÓVÁS.
Azt tapasztaltam, hogy az általam 26 év óta készített és köskedveltségü
Anatherin Ksájviz
hason név alatt hamisíttatik és előadatik.
A U közönség ámítására ax ezen hamisítás készítői ugyanazon felszerelést használják, mint minőkkel én -« saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy az általam készített Anatherin szájvíz mindenkor teljes czégemmel, J. 6. Popp, cs kir. ad vari fsforvas, Bécs, Bognergasse 2, a cs. kir. osztrák udvari czimerrel ^kétfejű sas griffektól tartva) és a törvényesen letett óvjegygyel lesz ellátva, és miudaxou készítmények, melyek ugyan hasonló, de nem épen az itt leirt felszereléssel lesznek el-látva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt is megjegyzem, hogy a hamisított Anatherin szájvíz, mely gyakran kártékony hatású, olcsóbban adatik el. Azért is, hogy egy résxt valódi Anatherin szájvizem jó hirneve a hamisított áltai csorbulást ne szenvedjen, másrészt meg, hogy a hamisítok ellen fölléphessek : tisztelettel felkérem a t. c* közönséget, hogy a hamisítottnak megösmert Anatherin szájvizet az eladó neve megnevezése mellett nálam valódi ellen cserélje ki.
J. G. Popp,
--kir. udvari fogorvos. Béos, Bognergasse 2.
Kitűnő hatással bir
mint házi ttzrr K.vomorh*jok, elrontott nyomor » rtváXTtsIsnnágnnl
Dr. FERINI
ÉLET-ELIXIRJE.;
Egy nagy üveg ára 80 kr., kicsinnek 42 kr.
Egyedül megszerezhető FRANZ V.-nél Holoubkauban
(Csehországban.) Ugyanott a rövid idő alatt oly nagyhirüvé lett kösz-vény-szesz, (mely idült köszvény ellen is használ) á 1 frt 20-krért szintén kapható.
lamét-eladók kerestetnek. (102—2)]
Budapesten. Sip-utcza 16. szám alatt,
agyagcső-raktárt tart és elvállal
kőzponii-viz-, gőz- és légfűtések,
gáz- ós vízvezetékek, szivattyúk, closet-ek stb. felállítását.
<*5—K
200,000 írt főnyeremény!
A legkisebb nyeremény 190 frt.
1876-d i k i Junius 1-én
lesz a kihúzása, a* osrtrák cs k. kormánytól garantirozott 1864-diki I2<» millió 983.O0O 0 é .-ors egy kölcsönné,k.
A kölcsön n}ercménvei kort lognagyr4>b nyen mények:
200.000; 150,000; 50.0(H); 2ő,000; 20,(KK); 15,000; 10,000 ; 5CHKJ; 2()0(); 1000; 500 frt r.lb. és a legkisebb líK)
frt osztrák értékben minden kihúzott «orsiegy után
Semmi más s« rsjcgj kM<-s.önnél nincs nagyobb nyeremény lehetősig; s mindenkinek alkalma nyílik isekély betétcllel 200,00t frtot nyi-rní.
Egy sorsjegy, series s nyeremény számmá! : 2 frt; 3 sorsjegy : 5 frt; 7 sorsjegy lo frt ; 15 sorsjegy : 2a frt o. é bankjegyben.
Becses mcgrcudelésck, az összlet beküldctvén vágj- utánvétellel : gyorsan, lclkirsmeretesen s bérmentesen teljesíttetnek; a hivatalos játékterv közöltetik ; minden értesítés készséggel adatik; s a nyeremény-jegyzék ingyen megküldetik ; mint sziute a nyeremény rögtör. kifizettetik. Tessék tehát a megrendelésekkel mielébb egyeuesen alólirt kereskedőházhoz fordulni.
(107 — 1) J. Breycha in Frankfurt a M.
Pestalozzi-Strasse Nr. 8.
Az egyedüli üzlet Bécsben,
mely a kedvezőtlen viszonyokkal számot vetve, áruinál egy további 30°L,-nyi árengedményt léptetni életbe indokolva látja: Bettelheim II. é* táraa bécsi
china-ezüst gyári raktára
Karataerstrasae 14. az. bazárkaa.
Az árak és pedig :
; kávéskanál előbb ft 3 50,most 1.60 1 ezukor-szel.fed.e.ft 4— .most 1.20
I 6 evőkanál „ ft. 7.50, „ 2.75 1 vajas köcsög „ ft 3.—,
6 asztali kés „ ft.7.50, r 2.75, 1 thea-kánna „ ft 8 —.
6 . villa . ft.7.50, . 2 75 1 pár gyertyát. . ft 6.—.

1 leveameró-k. „ ft. 5.—,
1 tejmcró-kanáU ft. 3.— ,
1 kávésvindsa kan. ft. 6.—.
1.S0 « fi-
* 3 —
, 1.20
ft 5 -
ft 90
csá
S «7
2 50 6 czukortálcza „ ft 3.50, 1.50 1 eczets olajtartó, ft 8.—, 3.— 3 idom. cserdugasz ft 3.—,
Különösen figyelemre méltó !
6 kés ) A hoszonnégy darab ősz- 6 csemege-kés ) 24 darab (Hszes 6 villa ) szevéve díszes tokban 24,6 csemege-villa ) tokbaa 26 frt ke-6 evókan.) frt helyett csak 9 frt 6 csemege-kanál) lyett csak 8 frt
6 kávésk ) 50 kr. ¡6 késtámaszték ) 75 kr.
Legújabb pasta aranv, ezüst és china-ezüst tisztítására, darabja 25 kr,
6 darab 1 frt 20 kr. Pompás tálezák, kávéskannák, theakannák, tbeáskészlet, asztal-s«erek, gyertyatartók, cznkorhintők, tojástartók, fogpíszkáló-tartók, asztalkendők, csatok stb. Vidékre utánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen. Kívánatra réazletes árjegyzék küldetik. (104—2)
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuestes Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächcznstände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
^ C. v. Kleist,
(99~4) Berlin, S. W. Jerusalemstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sieli zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
Wajdits József kiadó-, p- s nyomdatulajdonos gyorajtó nyomása, Nagy-Kanisán.

NA0Y-KAN1Z8A, 1876. május 28-án.
Tizenötödik évfolyam.

1
QilMtélt ir
utéw é»re 4 ír fél érre • * , jegyen é<rf : . tzntn JO tcr.
A


i
*lristtsst
tj hasábos petitaorhae
7, mtioditor 6 a mindeo j
* #
további soréri 6 kr
MYILTTBK.BKN
soron*int 10 krert
vetne* fel Kincstári illeték mindeo egyes hirdetésért külftnf SO kr. fizetendő. k
elóbb:
-SOMOO
ÖZLÖN
^ A lap saelierai részét J illető köaleménre* a szerkesztőket, Taka-
j rékpénztári épület földszint. — anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve lotesmiáők:
NAGY-KANIZSA Wlassleakáz-
t
Bérmentetlen levelek csak ismert múnkatár-aaktól fogadtatnak «1
1 Kéziratok ristza uom A küldetnek.

Nagy-Kanizsa vár«» Inilyhatáságának, nerakűlénbefi a „nagy kanizsai ksreskrtalfti s ipartank", a .nagy kanizsai takarékpénztár" a .zaiamegyei általános tanítótestület a ,Zaia-Senegy* gózhajézási reszvénytárs#it s több «egyei és váresi egyesület hivatalos értesítője
Hetenkint ketszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape
A társulás (assotiatio) eszuiéje a tisztviselők között.
— Második közlemény. ^
ii u I t o : .Összevetett kis erők sok nagy tervet kivihetnek
B.
A társulás és önsegélyzés jótékony eszméit a Nagv-Kanizsán levő tisztviselők osztálya is, az első közleményben kifejtett szeilem- és értelemben, nemcsak felfogta és átértette; hanem annak szükségességét is, hogy mily mélyen érezte: azt minden ember, ki e városnak ipari és kereskedelmi viszonyait, pénzintézeteit s főleg azon pénzembereit csak némileg ismeri, kik a hitelképesebb tisztviselőknek is oly küztudomásu föltételek mellett szoktak hitelt nyitani, — vajmi könnyen megítélheti.
E mellett azt is belátta, hogy a gyönge vesszőből összekötött nyalábot még na gyobb erő sem; mig a különváltan álló szálakat még a szél is széttörheti.— Tehát ez év tavaszán épen egy éve malik, hogy kisérietet tón társulás utján az önsegélyzés malasztjait saját kebelében is megtestesíteni.
A báíor és lelkesült kezdeményezőket egyáltalán nem érheti azon, némely helyről hallatott vád. hogy .nagyba és Kanizsán kivihetlenbe" kezdettek; sót elismerést érdemelnek azon önzetlenül számító pontosság és — ha kell — áldozatkészségért, mely.yel minden, e czélból igénybevehetó elemet szorgosan számbavéve, a nyert adatok soványsága után is, nemösak a kezdet nehézségei-és fárasztó küzdelmeivel, hanem az önsegély-zésre maguknál inkább ráutalt sorsosaik érdekében még a valószínűnél is bizonyosabb koczkáztatással is szembeszállottak. A hozandó áldozatokkal szemben busás nye-
reség helyett már előre elég kárpótlást és jutalmat találtak ók abban, ha sorsfeleik közül csak néhányat is sikerülend a mostoha viszonyok s főleg az uzsorávali küzdelmekben némileg segíteni. És e remélt kárpótlás a jövő reményével párosultan képesekké tette őket a vidéken, s igy e városban is még sokkal bőségesebben, mint a fővárosban, burjánzó előítéletes gáncsolások, .fent az ernyő s nincsen kas stb."-féle úrhatnám, fontos tekintélyek, soha sem ismert nemzetgazdák és socialpolitikusok könyveiből merített bírálataival szemben is a tett mezejére kilépni. Mert e mellett erősen reményiették azt is, hogy, — valamint a természet és életben mindenütt, ugy a silányabb elemek itt is majd félre fognak állni és ajobbaknak engedendnek érvényesülést.
Minden kezdet nehéz levén, ez itten az emiitett viszonyok közt annál is inkább mutatkozott, minél különbfélébb volt, a N.Kanizsán mindössze sem oly nagy contin-genst képező, s e mellett egymástól is any-nyira idegenkedő és divergáló szellemet tanúsító tisztviselői (honoratior) elem, melyből a czélba vett egyesületnek megalakulnia kell vala. Mindezek daczára a bátor és lelkesült kezdeményezők*) eszme és elvhüsége, s tán-torithatlan kitartása, de főleg a megvalósításra czélbavett eszmék vonzerejének sikerült még a szét húzós egymástól idegenkedő elemekből is oly számot egyesíteni, mely a siker termékeny csirájául vala tekintendő még azon időben is, midőn az ily czélu egyesülések alakulása a kormány absolut tetszésétől, működése pedig az élükön álló
•) Félreértések s bal magyarázatok kikerülése végett megjegyeztetik, hogy az itten értendő kezdeményezők közt c sorok irója még nem volt. Szerk.
TÁRCZA
Barátomhoz.
Szerelmi dalt nyögeluek mások, Nekem uem szárnyal fenn dalom, Szivem egy érxés tölti csak be, — A legnemesebb vonzalom : Mi tudjuk jól, bogy a barátság Mily boldogító erezet, Naj:y kincs e szenvedő kebelnek Barátnl birni tégedet !
Ha ingadozik csónakom és Felettem a vészes habok Elzúgnak, szümre enyhülés száll Hogy ha te reád gondolok : A sir nyugalma int felém, de Elhagynom téged nem lehet... 8 rsak aztán érzem, hogy mily MdvBs Barátul birni tégedet!
Ha rút irigység vágta sebre Felzajlik e szegény kebel, S az önzést látva, leljem innen Csak megvetéssel foldul el : Oh akkor kétlem, érdemelni Meg ily barátot, hogy lehet. Csak akkor tudom, mi boldogító Barátnl bírni tégedet!
ba, mi szivemnek nyugtot adhat, Beteljesül a sejtelem. Az érzelem, mely összetart most. Nem száll siromba le velem, 8 sírjára a kiszenvedettnek Könyüket ejt a szeretet, — Ott lenn is érzem, hogy mi édes Barátul birni tégedet!
ROSS GYULA.
^Május tizenhatodika.
— Történeti regény. —
Irta: Hirnehf el *l Hermán Fordította: Fájtai
(Folytatás.)
A bog előtt mélyen meghajtá magát, mielőtt az őt váróhoz lépett volna.
— Schasmyl, végre, valahára! kezdé a kunyhó lakója. — Hónapok óta számlálom visszajövetelének napját, mert tjn az egyedüli lény a földön, kit lelkem mélyébe engedek pillantani, a kinek az éji órákban föltörém a pecsétet, mely ajkaimat lezárá.
— És Schasmyl, viazonzá a tunguz, a ki örömet és szenvedést látott nemzedékről-nemzedékre átszállani, megértett téged és eltalálta, a mit előtte elhallgattál. Előbb jöttem volna, hogy téged és a halvány ifjat, kin lelkem csüng, viszontlássam, de egy ideig ama békés völgyben időztem, hol Annilkát, gyermekem leányát biztos védelem alá helyeztem.
— A 71. szám még nincs kunyhónkban viszonzá az öreg; a kormányzó irodájában foglalkozik. Ha itt volna, nem beszélnék ugy önnel, mint beszélek, mert megfeledkezhetnem magamról és kinyilváníthatnám azt, a mit önön kivül senkinek sem szabad megtudni; mert ha ő tudná, bizonyára osztoznék nyomorúságomban, mivel jó és nemes szive van: és gyakran, ha szelid, halvány arczát látom, ugy tetszik nekem, mintha örömmel venném vállaimra nyomorának terhét, hogy ajkait mosolyra nyílni láthanam, a melyeken eddig még mosoly nem játszadozott.
— Szegény ifju,mondáa tunguz részvéttel; ds ki tudja, tán épen én leszek, ki sorsát meg-
férfiak jó, vagy r őszeim őségé tói volt függővé téve; — vagyis azon időben, midőn a léha gründolásnak még törvény nem irt vala határt, sem a közönségnek biztosítékot nem nyújtott az iránt, hogy bizalma árán vagyo-nilag is ki ne zsákmányoltathassék.
Azonban e kedvezőtlen situatiok közt is lassan, csekély dimmensiokban, de annál biztosabban öregbedett e csir, mig végre az lbTő. évi 37. t. cz. létére egy uj és jótékonyabb verófényt nem derített s mozoghatá-sára kimért szük körben is leendő megerősödése s felvirulására nézve egy szilárd zálogot nem nyújtott.
Az említett törvény tizenegyedik czi-mében előirt elvek és módozatok szerint ugyanis, az eddig .n.-kanizsai tiszti önsegélyző egyesület* név alatt, inkább magán, mint a nyilvánosság jellegével, szervezkedési stadiumában levő testület, a már kezdetben alapul elfogadott .önsegélyzési" elveknek, a törvény által kívánt bővebb körülírása, s inkább azoknak kivitelét tárgyazó módosítások káli megtartása mellett, mint „szövetkezet'' újra kezdett át, — H-letve megalakulni. Az e czélból f. évi febr. hó 3-án megtartott alakuló közgyűlés, a törvény követelményeinek megfelelően átdolgozott alapszabályokat megállapítva, elfogadta és az igazgatóságot, valamint a felügyelő bizottságot is a szükséges tisztviselőkkel együtt megválasztotta.
Az alapszabályok szerint az egyesület a .n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet" nevet visel s czége e néven a n.-kanizsai kr. törvényszéknél, N.-Kanizsa székhelyivel jegyeztetendő be. — Sajnos, hogy a végmegalakulásnak ezen igen fontos mozzanata, t. i. a szövetkezet czégének a kereskedelmi
czégek jegyzékébe beigtatása, mely nélkül a kereskedelmi törvény 228. $ a szerint az létezőnek nem tekinthető, a kir. törvényszéknek teendőkkel munkaerején felüli túlságos elhalmozottsága miatt még máig sem tekinthető megtörténtnek. — Mily káros és hátrányos pedig e körülmény nagyobb körben és izmosultabb erőkkel rendelkező egyesületre nézve is, fölösleges bővebben jelezni. Elég, ha az emiatti, csaknem 4 havi pangást, s épen magának a legfőbb biztosítékot nyújtó eszköznek, a törvénynek intézkedésénél fogva, a szövetkezet hibája nélkül előállt akadályt egyszerűen jelezzük. — De hiszen ez is a kezdet nehézségei közé tartozik.
Remélhetni azonban, hogy a várva várt esemény nemsokára meg fog történni s a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet, mint bejegyzett és kihirdetett s ennélfogva teljesen és törvényesen megalakult egyesület fog a nyilvánosság előtt megjelenni és működését, a kéuyszeritett visszamaradás által okozott hátrányokat bőven helyreütő sikerrel folytathatandja. Mert a szövetkezet mindazon megkívántató elóföltételekkel rendelkezik, melyek e kifejezett remény megvalósítására szükségesek.
Remélhetni ezt már czéljánál fogva is, mely a kölcsönös segélyezést, a takarékosság hajlamának fejlesztését tagjai számára az általuk befizetett üzletrészekből a lehető legcsekélyebbkamat mellett előlegek nyújtását, tagjai számára jó és olcsó fogyasztási czik-kek és minden lehető előny, kedvezmény megszerzését; végül a tagok özvegyei és árvái számára a lehetséghez képesti segély nyújtását tűzte ki feladatául.
Várhatni ezt azon körülménynél fogva
változtatom ; tán ön egyedül fogja lakni e kunyhót, ha segélyemet ismét visszautasítja, hogy e helyről elszökhessek.
— Nem ! mondá az öreg hévvel, szökni nem akarok ; halott szám akarok lenni, név nélkül. Engedjen még biznom. A mit az ég reám mért, örömmel tűröm, mint büntetést; mert bün terhel engem, melyért még nem tettem eleget, azon ifjú mindig szelid és nemes arcza rég el múlt időket juttat eszembe. Az évek elmultak, de az emlék lépten nyomon követ.
Kezét kóczos, szürke hajába mélyeszté és elhallgatott.
— De elég ebből, mondá azután. Most beszéljen arról, a mit átélt. Volt a czárnál Pé-tervárott; elmondta az igazságos fejedelem előtt törzsének a birvágyó és erőszakos kormányzó elleni panaszait ?
— Voltunk Szt. Pétervárott, viszonzá Schasmyl s szomorúság ömlött el ránezos arczán, — voltunk a paloták városában, de csak távolról láttuk szépségét; és őt, kit atyánknak nevezünk, a kinek szigorúságának, de egyszersmind igazságosságának híre is elhatott a szibériai pusztákra, a fehér khánt, a czárt, mint ön nevezi, azt nem láttuk, s panaszaink nem hatottak füleibe.
— Tehát távol volt, nagy betegség nyü-gösé le testét és lelkét ?
— A fehér khán elutasitá gyermekeit, mondá a tunguz szomorúan; igazságosságának mérlege csak egy csészével bir, a mely a felé hajlik, a ki kezeit urunkhoz emelte. Lopózva és titkon mentünk be a paloták városának kapu ján, jöttünket lehetőleg titokban akartuk tartani, mig panaszainkat a fehér khánnak elő nem adtuk; de mit használt a szegény tungu-
zoknak minden bölcsesége V Alig szálltunk be a vendéglőbe, melyet nekünk mondottál, egy köpenybe burkolt férfiú jelent meg, ki velem beszélni óhajtott. Engedtem kivánatának, de a durva modor aggódással töltött el. Egyedül voltunk és a köpenyt hátravetve, gazdag egyenruháját láttatá ; a czár hadsegéde volt, legalább annak mondta magát. A fehér khán nevében szólt hozzám. Bizalommal telve tettem meg társaimmal a mérhetetlen utat és szomorúsággal s félelemmel tölté el lelkemet a szigor, melylyel vblüok bántak. A császár megtudta jövetelünket és neheztelt a vakmerőségért, hogy őt panaszokkal akarták elhalmozni és megparancsolá, hogy azonnal térjünk haza. A kormányzó intézkedései, ki legelőnket lefoglalja, lovainkat elhajtatja s az adót fölcsigázza, igazságosak és jogosak s minden uj panasz, történjék bár írásban, vagy élő szóval, csak törzsünknek fog ártalmára lenni. A császári parancs szigorúsága fölött panaszkodni merészeltem, merészeltem a férfiút kérni, ki velem, a független Schasmyl-lal ugy bánt, mint nyomorult rabszolgával, hogy nekem és kimerült öreg társaimnak engedjen néhány napot nyugalomra; de fülei süketek voltak és szive kemény, m*nt a szikla. Még azon este el kellett hagynunk Pétervárt. A fehér khán parancsolta s parancsának tolmácsa Gregoro vitsnak nevezte magát.
Az öreg néhány lépést hátrált.
— Gregorovits V ismétlé az öreg, látta őt, beszélt vele ? Igen, kemény és durva volt ö min dig — és mégis ő fiam, egyetlen fiam.
— Igen, ilyennek kell lenni a fiúnak, ki önmagáért atyját föláldozza, mondá Schaamyl megvetőleg; mint szerettem volna neki mondani : Nyomorult, van ellened egy fegyverem,
támadó, zordon idő viszontagságai ellen, azon-kivül meleg, száraz, illetékes tömörségű, homo-kos, márgás agyag talajjal bir ée nincs szükség vagy nem alkalmatos arra, hogy kenyeret, lat teremjen."
.Midőn ezeket állítom, képes vagyok önökkel szemközt oly községeket feltüntetni, melyek elkapatva a szőllészet vagy borszomj álul, oly területeket alakítottak szőllőhegygyé, melyek, ha gyümölcsöznek is, gyümölcsük mindent, csak elfogadható bort nem adnak, legtöbb esetben vagy meddők maradnak a tőkék, vagy a madarak serege, vagy az idő mostobasága tesz azokban kárt ugy, hogy az állal a birtokosok inkább vannak veszteségben,mint nyereségben."
folytatva tartó uj szőllóhegyek szaporítása, (melyben egyik tényező az erdópuazti-táa is,) nagyon elforgácsolja a napszámos erőt, melynek még azon hátránya is van, hogy több a silány, mint a jó bor, magasabb a munkabér, mint mennyit meg bír a gazda, a gazdasági munka a miatt részben csak kapkodva, tehát itnigy-amugy teljesíthető. Példa van erre elég!"
„E körülményre azért kívántam vonni önök figyelmét, hogy majd akkor, midőn újból szabadpolgárokká lévén véleményt adni hivatva lesznek valamely területnek uj szőllővé leendő vagy nem leendő telepítésében, akkor alaposan mondhassák: igen vagy nem. Vajha mielőbb bekövetkeznék azon idő, melyben az uj szőllóhegyek alakítása hatósági engedélyhez lenne kötve, hogy mondani lehessen : „ne kínozzatok, hogy ne k inozta Itassatok!" Ily intézkedés bizonyosan megszorítaná részben az erdőpuazti-tást, részben a szőllőhegyeknek meggondolatlan szaporítását és meggazdálkodtál hatnék sok napszámos erő oly teendőkre, melyek halasztást nem szenvednek*
.Valamely uj szőllóhegy alakításánál arra is kell gondolni a közbirtokosságnak, hogy a hegy-területen magának egy kedvező tért sajátítson ki, építsep azon egy községi házat ne csak hegypásztor, hanem oly képzett vinczellér számára is. ki időnként a hegybirtokosságnak előadáso kat tartand a szóilészet, Borászat és gyümölcsé szetben; ki dologtevő napokon a házhoz tartozó telken szőllő és gyümölcs iskolát nevel részben a birtokosság számára, részben eladásra. Ily vinczellért szerezhetni például a budai vinczel-lér képezdében, ki állást foglalván, helyes beosztással a szőllő- és gyümölcsfa iskolából éven át mindig fog szerezni tudni annyi jövedelmet, hogy a hegy birtokosság annak fizetésében érzékeny terhet viselni nem fog. És, ha minden nagy -korú tanulóévenként csak egy forint tandíjjal járulna is a fizetéshez, épen nem lehetne tehernek mondani e nemes és messze terjedő intézkedést, és nem azért, mert valóban aranyokat gyűjtene nem csak egyesek, hanem az egész nemzet előnyére."
Előadó ur befejezvén az uj szőllóhegyek telepítése feletti nézete magyarázatát, áttért az egyes birtokok betelepítése, miképenjének magyarázatára, felhaaználvánszámoló táblát és krétát, élénken iparkodott ecsetelni minden mozzanatot, u^<y mond: „a^ki valamely telket újból szándékozik betelepíteni, az tartson kéznél egy jókora csomó kerti zsineget a jeleléshez. Kihúzza a zsinórt és azon tintával megjeleli a tőkék közti távolságot, tehát minden S1/. —3 láb távolságban egy-egy ténta foltot csinál azon. Feltéve, hogy a beültetendő talaj felforgatva lett, midőn a két végen bizonyos távolságban a tér végein apró czövekekkel kijelöltük a sor
rendek távolságát, kifeszítjük a jelzett kerti zsinórt hosszában és a hol látni fogjuk a tinta foltot, oda egy egy szál száraz szóllővenyigét szurunk jelvénynek. Vége levén a jelezésnek, három egyént állítunk az ültetéshez, ezek egyike valamely hegyezett karóval, vagy sátortával a jelzett helyen legkevésbé 2 láb mély, széles tölcsér forma lyukat ver, másika beleszórja a vesszőt, harmadika karóval szorosan, légmen tesen betömi. Vagy, ha fészkelni akar, mi sokkal előoyösebb, akkor minden második két j«| közt 2 láb mély gödröt kapál, a másik ezekbe elszórja a sima, vagy gyökeres vesszőket, % harmadik beülteti, beültetve levén, a másik kettő utána segít A munkások létszámát a föld nagysága határozza. Nem forgatott földnek beültetésénéi, midőn a föld fölszine elsi mitva lett, a kihúzott zsinór oldala mellett kapával sikér barázdát kell csinálni, tesszük ezt hosszában, aztán keresztb.n. Ily jelezés után minden második 2 keresztpont közt megásandó a 2Va—3 láb mélységű- és 2 láb szélességű fé szék. Ennél a íöldszinét egyik, alját a másik oldalra kell szórni, hogy ültetéskor javát le hessen a tőkére szórni. Nem forgatott földet őszkor kell felfészkelni,bogy a tél jól átérlelhess«-részben a kiszórt földet, részben a fészket. 11 > előkészülettel a földből sok ártalmas ve^yáí ladék vesz el, átázván felporhanyul.
„A tapasztalás arra tanított, hogy minél szározabb, hevesebb a föld fekvése, vegyüléke, a sorrendek és tőkék annál közelebb állhatnak egymáshoz, aljakban, mint nedvesebb részeken távolabb álljanak, hogy a nap heve felemészthesse a föld felesleges nedvességét. Amazokban megállhatnak a sorrendek és tőkék 21/, — emezekben 3 láb távolságban. Ily ültetéssel egy holdra első esetben 11000, másodikban mintegy 8000 tőke szükségeltetik. Ilyenkép sűrű, vagy ritka lenni nem fog, meg is hozza kellő kamatját."
„Hogy gyökeres tőkékkel ültetni legbiztosabb a siker, az kétségen nem szenved és ez oka annak, hogy önöknek oly tüzetesen aján lottam a szőllő iskolázást. Es mégis, ha valaki sima vesszőt ültetne, az karácsony előtt szedje meg vesszőit, t. i. mig az ólmos eső, zúzmara, fagy el nem rongálja a rügyeket, kösoe apró kévékbe és tegye földbe, hogy kiteleljenek. Ügyelvén arra, nehogy viz jusson közibük. Szük séges pedig az egyes vesszőket megtisztogatni, a legalsó rügyhez közel elmetszeni. Kedvező év ben a február havi szedés is alkalmatos, ilyeket elültetésig hűvös helyen kell tartani. Az ültetést márczius hóban meg lehet kezdeni, jó az elültetendő vesszőket néhány napra tókábau áztatni, hogy biztosabb legyen a fogamzás."
„Iskolából őszkor kiszedetjük a tőkéket, ha félteni lehetne a fagytól, megtisztogatva földbe teszszük, jól íelhompoljuk, a vesszők csúcsait födetlen hagyjuk'', tavaszkor elrakjuk örökös helyükre. Ilyeknél a vastagabb gyökereket vissza kell nyesni, hogy annál hamarább megfogamodhassanak."
„A fúró vagy karó által csinált lyukba a sima vessző bot egyenesen lerakandó, fészkekbe a vessző- vagy a gyökeres tőkének fele harán-ban lefektetendő, fele a fészek végénél föld-színre vezetendő. A lerakott vesszőket, tőkéket tiprással kell légmentesiteni. Most, midőn a tőke félig be lett takarva, tiporva, adhatni egy roe dencze trágyát minden fészekbe, ezután véglegesen befödendő, karóval ellátandó, földön felül 2 rügyes rövidcsapra megmetszendő. Vigyázni
is. hogy N.-Kanizsán a 200-at jóval meghaladó tisztviselők közül tagja lehet minden állami, közigazgatási, oktatás és közlekedésügyi tisztviselő, valamint az ilyen hivataloknál alkalmazott szolga is, kinek fizetése rendszeres illetményt képez.
Egy ily másik előnyös föltételül tekinthetni azt is, hogy az üzletrészeknek havonkinti igen csekély (1 trtos) részletekbeni képezhetése mellett, még a legszegényebb egyénnek is lehetővé van téve tagjává lenni és az általa nyújtott előnyök élvezetében részesülni. További más előnyös föltétele az általános szavazati jognak minden egyes tagra kiterjesztése az alapszabályok értei-! mében; valamint az is, hogy e szövetkezet a már belépettekre nézve, némely államokban -előnynyel divó, mintegy kényszertaka-ritó intézet jellegével is bir, miután minden tag havonkint a szövetkezet pénztárába bizonyos, előre meghatározott, s később lejebb nem szállítható (legalább 1 frt) összeget befizetni tartozik, különben tagsági jogait teszi ki az elveszítés veszélyének ; mig a rendes és igen csekély összegekbeni részletbefizetések utján, az élvezett többrendbeli előnyök mellett, idővel egy kis megtakarított •pénzre is szert teend, anélkül, hogy a részfizetéseket csak meg is érzené.
Végül, hogy a szövetkezet élén álló igazgatóság, felügyelő bizottság tagjai és tisztviselők szolgálataikat dij nélkül teljesítve, a tagok még annak sincsenek kitéve, hogy ezek díjazása által szerúnyke megta-karitmányuk gyümölcseinek busásabb része igénybe vétetik stb. Ily egyesület iránt to-hát, melynek üzletköréből ezenkívül még a hazárd üzletek, és szédelgő vállalatok általi koczkázat (risico) is egészen ki van zárva: csak bizalom és remény nyel fordulhatni, és azt őszinte -örömmel kell mindenkinek üdvözölni, s telhető pártolásban részesíteni.
Midőn tehát a társulás és öntevékenység eszméjén alapuló önsegélyzésnek a tisztviselők közötti állását általános vonásokban jelezve, s annak jótékonysága- és hasznosságának épen N.-Kanizsa városában tartózkodó tisztviselők által oly melegen cs helyes irányban történt fölkarolását és megteste-sitésére irányzott törekvéseket, talán igen is gyönge árnyalatokban jeleztük volna : e sorokat nem zárhatjuk be a nélkül, hogy első sorban is a N.-Kanizsán létező összes hatóságok és intézetekhez együttesen s azok tagjaihoz egyenkint is azon kérelmet ne intézzük, hogy e jóravaló és életképes törekvéseknek, részint az általuk nyújtható előnyök megadásával, részint pedig a minél általánosabb belépés által, minél sikerdusabb és áldásosabb érvényesülést és czélhozjutást lehetségesitsenek !
Csodákat művelhetni még a legszélesb körű társulás utján sem reménylünk ugyan, de helyes szervezet és vezénylet mellett csekélyebb számú, egészséges, értelmes, munka és takarékossági hajlammal megáldott elemek is meglepően fényes resultatumokat már eddig is gyakran mutattak fel, mert „összevetett kis erők is sok nagy tervet kivihetnek — *)
BARTHA.
Szollészeti és borászati előadások
a n.-kanizsai m. kir. áliam Jegyházban. Előadó: Tersánozky József tiszti megyei já ráaorvos ur.
Ötödik előadás.
A) A szóllőmüvelésröl. 4. A telepítésről.
Előadó ur a szőllótelepitést tárgyalván, fősúlyt fektetett az uj szőllóhegyek telepítésé re, úgymond: .midőn egy község a határban valamely földterületetszőllőhegygyé akar tenni, három körülményben keressen megállapodást és pedig jöjjön magával tisztába abban,"
1. .váljon azon tér, melyet szőllő vei kíván betelepíteni, csakugyan alkalmatos-e arra, hogy szőllőtőkéket neveljen ;"
2. .váljon annak szőllőhegygyé leendő változtatása által nem fog-e szükséget szenvedni némely, — a bornál szükségesebb élelmi és gazdasági tárgyakban, névszerint: kenyérben, fában és;"
3. Jól megfontolja, hogy mennyi és minő munkaerővel rendelkezik."
„E három sarkalatos körülményre azért kell gondolnia, mert mikép nem minden vidék és földterület kedvező szöllőhegynek, hogy szőllőtőkéket borrá neveljen, azonkép vannak községek, melyek íftkább vannak hivatva kenyeret, fát termeszteni, mint bort, mert bor nélkül igen, de kenyér és fa nélkül nem tarthatják magukat fenn. A munkaerő mennyisége és minőségére azért kell gondolni, minthogy a szőlió nagyon sok és igen megillető, helyes munkát kívánván, mely, ha elégtelen és illetéktelen, akkor jobb a csekély erőt inkább a nélkülöz-hetlen gazdasági teendőkre felhasználni, hogysem annak elforgácsolásával a szőllómunka és vele a többi is — imigy-amugy legyen megtéve."
.Azt, a tapasztalás bebizonyította, hogy miként a hideg, fagyos természetű vidékek, földterületek tőkéket borrá nevelni nem igén képe sek, azonkép haszontalan munka a homok, szikla vasasés nedves talajat szőllővel beültetni. Ilyek ben, ha megélnek is azok, termésük mégis kizárólag a véletlentől függ a mennyiségre ugy, mint a minőségre; a szőllőmüvelésben pedig a fő czél minden évben egyenlő termést biztosi tani, hogy a befektetett tőke évenként meghozza illetékes kamatát. Ezekből kiindulva, uj szőllőbegynek csak oly területet előnyös kijelelni, mely éjszak felöl védve van a gorombán
*) Sajtóhiba. K lapok 42 számában megjelent első csikkben több jelentéktelen kfizt a kftvet-kezo, igen boszantő sajtóhiba csúszván be, u m a cximiratban — társalgás — .társulás'' (aasotiatio), a második hasáb első aurában, felülről — horaoratiun — ,b.onoratior* a ugyané hasábban alulról az 6-ik sorban — panasz — panacca* helyett; — niidnn tehát ezeket itten kijavitni sietünk a t. olvasó, valamint csikkiró uitól is — elnézést kérünk Szerk.
lyeket elődeim századokon keresztül gyűjtöttek, birtokomon, a földbe vannak elásva. És mindez tied lesz — mindez!
— Schasmy 1 atyám, mondá az ifjú szomorúan, egyet elfeledett: fogoly vagyok sa kalitkába zárt madárral beszélhetünk-e szabad röpülésróP?
— De te szabad leendesz, kiáltá a tunguz; az arany mindenható majd nyit utat menekülésre ; magammal viszlek, mihelyt az elszökésre mindent elkészítettünk.
Alexis. jelentőséggel teljes pillantást vetett társára, ki régi merevségébe visszaesett.
— Schasmy), ön megfeledkezik magáról, mondá.
— A tunguz mosolyogva válaszolá:
— Itt azabad beszélnünk ; ő nem akadályozza boldogságodat — és boldog leendesz. Nem puszta sivatagokra akarlak száműzni és életedet gyötörni. E szemek nemsokára lezáródnak a e fáradt test nyugalomra tér. Akkor An-nilka oldalán minden boldogságot —
Mintegy távoztatólag nyujtá ki kezét Alexis:
— Ne tovább Schasmyl, ne tovább.
— Nem akarod ? kérdé a tunguz s ujolag fájdalom fogá eí; lásd, nekem nincs fiam, ki megtörő szemeimet befogja, nincs fiam, ki áldásomat fogadná, ki kincsemet örökölné. Légy fiam, ifjú, nem fogod megbánni.
Az ifjú száműzött a**czán visszatükröző dött a heves harcz, mely Eensejében dúlt.
— Hallgass rám. folytatá a tunguz s akkor utasítsd vissza kérésemet, hJitépes vagy rá. Volt egy fiam, virágzó ifjú, törzsnek dísze. Bátor volt, mint az oroszlán a engedelmes, mint a bárány. A csatában jobbakezem ós pajzsom vol*,
midőn az orosz seregekre ütöttünk s a túlnyomó szám hatalmát nem egyszer törte meg kisded seregünk. Ekkor jött a gonosz szellem és Ham lelkét hatalmába kerité. S egy kirohanásunk alatt, melyet törzsünk intézett, egy ifjú orosz nő életét megmenté; miatta elfeledett mindent — atyját, hazáját, becsületét.
— A leányka árva volt A kerületi kormányzó volt gyámja. A nyomorultak ravaszul elkezdék Achmedem fejét bóditani és sikerült nekik. Hogy kedvese kezét elnyerje, elárult en gem, elárulta törzsét. És nevemben, minthogy a csatában kapott seb miatt betegen feküdtem, alázatteljesen meghódolt s a fegyvereket és zsák mány t átszolgáltatta. Azután oda menekült testvérei közöl, hova árulásának jutalma hivá.
A agg tungnz mély lélekzetet véve, elhallgatott. Alexis figyelmesen hallgatá. öreg társa pedig magába mélyedve ült székén.
— Törzsünk törvényei szerint, folytatá Schasmy] némi szünet után, az árulót halál il leti. A tiszteletre legméltóbb férfiak gyűlnek össze rz íteletet kimondani és a sors határoz, hogy ki hajtsa végre az ítéletet. Ez becsületbeli kötelesség a a végrehajtó kezét'' nem fertőzteti be a vér.
— Alig gyógyultam ki sebemből, én lettem a bíró. A titokteljes urnába fekete követ dob tam. Kezemet az igazságosság s nem szétdúlt szivem vezeté. Egyhangúlag halálra lőn ítélve.
— És midőn a sors a végrehajtó fölött volt határozandó, reám esett
— Borzasztó! kiáltá Alexis borzadva. Es tovább?
— Teljesitém kötelmemet, engedelmeskedtem a törvénynek, viszonzá az aggastyán fojtott hangon.
mely gőgödet lelohasztaná; de eskümre gondoltam, melyet neked tettem, hogy egy szóval sem árulom el titkodat és hallgattam.
— 0 él, boldog és egy szava sincs öreg atyja számára, ki érette szenved, sóhajtá az öreg ; de én szenvedni akarok, hogy bűnhődjem. On illethette fiát a büntetés szétmerásolá karjával, midőn az, szenvedélytől elvakítva, önt elárulta. De én — oh Schasmyl, minden fájdalom, melyet fiam nekem készített, semmi azon szenvedéshez képest, melyet e nyomorult kéz egy boldogtalan nőnek okozott, e kéz, e —
Az ajtó kinyílása félbeszakitá a két öreg beszélgetését a napi munkától elfáradva, testben és lélekben megtörve lépett Alexis a szobába ; természetes, e helyen már önmaga is elfeledte nevét. Itt csak a szám érvényes s ha valaki keresztnevén szólítaná, bizonyára bámulva tekintene arra. Halvány arczán az öröm sugára rezgett, midőn a tunguzt megpíllantá.
— Isten hozta öreg barátom, mondá szívélyesen ; mennyire örülök, hogy itt láthatom! De régen Üdvözöltem önt e helyen.
— És bizonyára utolsó eset ez, hogy Schasmyl e szobában van, hogy szemedbe óhajt te kinteni, ha meghallgatod őt, ha tanácsát követed. Egy kis birtokom van, a hol most Anníl-ka, nnokám lakik ; oda akarok- visszavonulni, a vándorélettel fölhagyni éa öreg tagjaimat ápolni, óda, hol ur vagyok és a fehér khánnak helyettese nem zaarol engem és testvéreimet.
—- Örülök határozatának, mondá az ifjú; habár én azután is vágyom önt viszontlátni, de .tudom, ha szemeink nem is találkoznak, szivünk
gyakran fog egymásnál időzni.
A tunguz egyetértőleg hajtá meg fejét.
— Hallgasd meg fiam, amit most mondani
akarok neked; komoly dolog s nemcsak a te jövőd függ ezen elválástól, hanem Annilka unokámé is.
— A szende leánykáé? kérdé Alexis; oh, beszéljen Schasmyl atyám, hasznára lehetek neki ?
— Többet tehetsz ennél, viszonzá a tunguz,
— Emlékszel-e azon napra, midőn saját életed kockáztatásával elhajtottad az éhes farkasokat, melyék a leányka életéi fenyegették, midőn én vele e helyen voltam és Annilka aggódva késő visszajövetelem miatt, a kolostor ból. a hova lovamat szállítottam, a járatlan hegyösvényen elém jött ? Láttad őt kunyhód előtt elmenni és titkon követted, hogy a szükségben erős karokkal védjed.
— Ne beszéljen a csekély tzolgálatról, szót sem érdemel, mondá Alexis elpirulva.
— Azóta szíve hozzád vonzódik, folytatá a tunguz és boldog lennék, ha vele egyesíthetnélek, boldog — ^
Elhallgatott Az ifjú ön kénytelen izgalma meglepte őt Fájdalom és keserűség honolt ar czulatán.
— Igaz,mondá, elfeledtem, hogy Annilka csak tunguz leány, hogy azon törzshöz tartozik, melyet az oroszok megvetnek ; de ő a nisebni-nowgorodi kolostorban nevelkedett s szendesége és erényei az ororz nőkhöz teszik hasonlóvá, — anyja pedig orosz nő volt
. — Ne magyarázza félre izgalmamat, viszonzá a« ifjú hévvel, Annilka a legnemesebb férfiura méltó; de én —
— Bocsáss meg fiam, ha megsértettelek, mondá a tunguz szívélyesen ; nemeskeblüséged-ben soha sem kételkedtem. Tudd meg tehát:
1 én gazdag, igen gazdag vagyok. A kincsek, me-
kell pedig arra, hogy egy rügy a földdel vizszin
t^sen álljon."
„ llyenképeni telepítéssel a tőkék hosszában ugy, mint keresztben katona sorrendet fogunk képezni."
, Ezúttal befejezem előadásomat,engedünk pedig önöknek időt, hogy e nagy fontosságú tárgyról mélyebben elmélkedhessenek."
Alulírott, előadó urnák e nagyon is mesz-szrható gyakorlati alapból merített előadását felfogván, az esemét annyira magamévá tettem, hogy előadó urnák csak gratulálni tudok. Vajha mások is megragadnák az eszmét és az indítványt elfogadva érvényeaiteni törekednének. Tekintettel a hiányok, hátrányok, mulasztások óriás halmaza iránt; tekintvén azt, hogy az indítványba hozott igen, igen helyes berendezés valóban üdvhozó intézmény lenne nem csak • gyesekre, hanem az egész országra, legforróbb türekvésem »az indítványt a közönségnek meleg pártfogásába ajánlani. A ki elfogulás nélkül bi rálgatja többek közt a képzett vínczellérek alkalmazásba hozatala eredményét, — annak teljes lehetetlenség fel nem fogni páratlan sikerét.
Egy községi neptanitó adhat ugyan előadásokat a szőllészet, borászat és gyümölcsészet-y ben, de oly gyakorlatit, eredményhez vezetőt >oha, minőt egy szőllőhegyen lakó, folytatva tettleges munkában álló, intézetb n tudomá-
v *
uyosan képzett vinczellér adni k - j.-*■«. Ha czél .a szőllészetet, borászatot és gy ümölcsészetet néuázerüsiteni, ugy előadó urnák e népszerű iu-dítványa-figyelem nélkül nem hagyható. Ez hiten» és tiszta meggyőződésem, mert látom, hogy az W itvány határtalan lendületet fogna bízto-Mtani a hazai jobb szőlléezet, borászat és gyü-niídcaészet fel\ irágoztatásának. .
JUHÁSZ PÉTER,
fegyhá^i tani''ó.
Helyi hírek.
— Az orodáÍMin gyengéd örömnek s
__ártatlanság páratlan boldogságának valánk
tanúi tegnap délelőtt, midőn az egyesület lá-radhatlaii elnöke : Martinkovits Károlyné az. (ivóry \r i 1 m a ő nagát névnapja alkalmával a kisdedek érzelmes versezet-, <jnek- és mind nyája álul készített papírkosárral meglepni készítitek; virágok- és zászlókkal volt a helyiség feldíszítve. a választmány 8 egyéb ügy barát a szakadu eső daczára i»agy számmal jelent meg. Legnagyobb sajnálatunkra ő nga betegség miatt akadá lv.»zva volt a megjelenésben. A kisded szivekazép érzelmének e hálanyilvánulásán örömkönyek «•sillogtak szemeinkben. Oh, a mai rideg kor baD édesen esik a tiszta öröm gyengéd élvezete! Elismerést szavazunk Kanezay ur és nejének buzgó fáradozásukért!
— Markó Antul állomási főnök N.-Ka njzs.tn önfeláldozásának nemes példáját adta május 24-én délután a Sopronba indulandó vo-ufct elé helyezett mozdony víztartójának sérülése alkalmával, ugyanis, midőn a vonat már-már indulandó volt, a mozdonynál rettenetes lökés, erős gőz és víz kitódulás történt öly sunyira, hogy a mozdonyvezetőt a földre lökte, midőn ez fokozódott, arra már Markó Antal állomásfőnök teljes hidegvérüséggel megjelent, a mozdonyt elhagyott személyzetet pótolván, a mozdonyt a vo''rrat többi kocsijától eltávoli-totta. igy a pályaudvarban volt számos utazó
- és személyzetet minden további veszélytől megmentette, igazán élete feláldozásával nemtő an-
az
gy álként működött, mert csak gyors intéake-, dése és éberségének köszönhető, hogy a mozdony szét nem vettetett, mi nem csekély ssereu-cséüenséget idézhetett volna a gyorsan ott öss-'' azesereglett kíváncsiakra és utasokra. Kováts. — A pacsai járásban az a hír terjedt el, hogy a marhavész több községben kiütött, uevezetesen Csányban, Pacsán, Igriczén, Felső Rajkon és Szent Mihályon több darab hullott el, melyről megyei aliapán ur értesülvén, azonnal táviratilag elrendelt«*, hogy Maár Nán-1 dor megyei állatorvos ur rögtön a helyszínére menjen a vizsgálatot eszközlendő, ki is hivatalos teendőjét teljesítve, a gazdaközönség meg-i nyugtatására általunk is jelenti, hogy keleti marhavWról szó ainc*, a marhák máa, és nem ragadós betegségben hullottak el.
— Iskolai értesítés. A nagy kanizsai főgymnasiumbsn az idei érettségi vizsgálatok írásbeli része május 31., továbbá janius 1., 2. és 3. napjain, a szóbeli pedig juníus 27., 28. és 29. napjain fog megtartatni. Kagy-Kauizsán, 1876. május 26. Farkas László, igazgató.
— Taj>olczán Orsi Gusztáv színtársulata 12 előadásra uj bérletet nyitott. Körszék 8 frt, zártszék 6 frt.
— A sopron i kereskedelmi s iparkamara a magyar dohány- és szivargyártáa tökélyetea-bitéoe s a termelés emelése tárgyában memorandumot készül a kormánynak felterjeszteni, mire nézve Weis8mayer Mór kamarai tanácsos urat felhivta, hogy véleményét terjeszsze föl, és pedig a) melyek a dohánytermelés hanyatlásának
! okai V és w) Ilogyaö és minő eszközökkel lehetne '' azt annyira emelni, amennyire az ország éghajlati és talajviszonyai mellett lehetséges? A kamara szándékát helyeseljük, mert a ningyar dohány és szivargyártásban mutatkozó hiányosságok iránti panaszok általánosak és nem tagadható, hogy emiatt az ország jövedelmében jelentéken v csökkenést szenved.
— Boldogult Svastics János koszorús magyar zeneszerzőnk hamvai fölé Keszthelyen a család egész csendben diszes emlékkövet emelt az elhunyt névnapjának évfordulatán. Az yjó-dok ily kegyeletes ténykedésben a hálásérzfdem legszebb jelét nyilvánítják.
— Hahóiról irják, hogy az ottani ha tárban egy árok mélységében mintegy 26 éves férfi hullája találtatott, ki a teljesített nyomozás folytán f. hó 23 án szent-lászlói vásárra menendő volt, kissé a szokottnál többet hörpentett a Bachus nedvéből, igy az árok széléről a magasból lezuhant és ott lelte halálát. — A hivatalos bonezoiás 20-én foganatosíttatott.
— Gyászhír. Özvegy Farkas Imréné azületett Horváth Alojzia maga és gyermekei: József, Imre és Gábor nevében is szomorodott szívvel jelenti forrón szeretett férjének illetőleg édes atyjuknak, boldogfai Farkas Imre urnák hites ügyvéd, zalavármegye volt táblabírája és bizottmányi tagjának f. május hó 25 ik napján d. e. 91/, órakor életének 66 ik évében rövid szenvedés után Alsó-Bagódban történt gyászos elhunytát. Boldogultnak hűit teteme május hó 27 ik napján d. u. ''/jő órakor tétetett az a. ba-gödi közsirkertben örök nyugalomra, az engesztelő szentmiseáldozat pedig ugyan az nap d. e. 9''/a órakor az a.-bagodi szentegyházban az urnák bemutattatott. Áldás és béke poraira! Alsó Bagód, 1876 május hó 2;V>én.
— Nagy érti ekii mű jelent meg a napokban Aigner Lajosnál: a „Magy ar Könyve s h -á z" 29* és ."ÍO-ik füzete .Göcseji Népdalok"1 Kőváry Béla gyűjteményéből czim alatt. A szorgalomért a gyűjtőnek s a
figyelemért a kiadónak hazafias köesönetet szavazunk. Lapunk e gyűjteményéből több mutatványt közölt, azért e kettős füzetet, melynek ára csak 40 kr, melegen ajánljuk a közönség pártfogásába.
— Mai számunkhoz „Die Heimat" czimü hetilap, amely havi füzetekben ia megjelenik, mellékeltetett, ezen csinosan kiállított lapot azért tartjuk kötelességünknek a német irodalmat kedvelő közönségünknek ajánlani, miután a hírneves gőgös .Gartenlaube", a mely felséges királynénkat és vele egész magyar hazánkat oly annyira megsértette és mindkét kormány által ki is tiltatott, legyőzetésére lett az első rangú osztr.-német íróktól kiadva, ára évnegyedre csak 1 frt 20 kr, előfizethetni nálam: Wajdits József könykereskedő Nagy-Kanizsán.
— Rövid hirek. A philadelphiai kiállításon a jutalmakat juiius 31 én kiosztják. — Az első pesti bölcsőde Bpesten 25 éves jubileumát üli. — Bpestről egy társaság a trójai ásatásokhoz készül. — A székesfejérvári városház padlásán több magyar király csontjai egy ládában vunnak. — Sághoz másfélboldnyi területű róroa lakot fedeztek^!; az ásatások folynak. — A történelmi s műipar-kiállítást ő felsége is meglátogatta. — Anglia nem járul a hatalmaknak Berlinben megindított actiójához. — Szerbia 12 millió francnyi nemzeti kényazerkölcsönt rendelt el. — Az angolok a részegekkel, mint őrültekkel bánnak el. — A székesfejérvári szin házat egy consortium vette át.— Azöreg „H.ir-gítta" erdőség egyre ég. —
2013. E. Budapest Becsei értesítését köszön jflk 8 számítunk szives ígéretére.
2014. U. Keszthely. TiszUdetpéldány vulu 2010. R. Szombathely. Ha a tanulmány — sí
került, Garay arczképét is adni fogjnk.

Érték és váltéfotyam május 26.
:>•/« metaliquea 65.30; 5*/. oemz. kölea-''»n 68.80; 1860-kiálladalmi kölcsön 107.—; bank-réezv. 8.25— ; hitelintézeti részvények 131.10 ; Londou 120.65; magyar földtehermeniési kötvény 75.— ; temesvári földtebermeutéaí kötvény 75.— ; erdélyi* föld te hermentési kötvény 70.50; horvát-aUvon földtehermentési kötvény —.— ; ezüst 102 65; cs. kir. arany 5.71— ; Napoleond''or 962—.
— Elhagytam törzsemet, fölkerestem fiam házát és viszont láttam ót. Még mindig hű szeretettel ragaszkodott az ártatlan lényhez, kiért árulóvá lón. De az árulás, mint emesztő téreg rágódott életén. Midőn engem megpillantott, megrendült.- Tudta, miért jöttem. Lábaimhoz borult. Könvei megnedvesiték kezemet, vére ruhámat: -- megkímélte atyját a borzasztó vég rehijtói kötelem teljesítésétől, melyszerint tőrét tia vérébe kellett volna fűrösztenie. Megsirathattam a szerencsétlent. Vére lemosta a gyalázatot.
A tunguz szemeiből könyek peregtek fehér szakállára.
— Szerencsétlen nejéről mint atya gondoskodtam, folytatá, de férjét csak néhány hó uapig élte tul s az árva Annilka kisdedét hagyta hátra.
— Es most még egyszer kérdezlek ifjú ; akarsz-e fiam lenni, akarod-e szerencsétlen Ach-medem helyét pótolni ?
— Bocsásson meg, bocsásson meg! kiáltá Alexis, nem tehetem. Más férfiúnak, kit tisztelek és szeretek, mint fiu az atyát, van joga, és pétiig szt. joga fölöttem rendeJkezü; és azután, engedje kimondanom, szivem legmélyebb érzel-" meít már más leánynak szenteltem.
— Boldogtalan ifjú, mondá a tunguz halkan, s mély meghatottság volt észrevehető szavaiból ; szeretni és szerettetni, s e borzasztó helyeken epedni!
— És a kivel a Newski-téren karonfogva sétáltam Pétervárott, mondá Alexis hévvel, most nem tekinthetek rá, mert köztem és közte atyjának sötét árnyéka áll. OhSchasmyl! Hám I
is a nyomor egész tengere áradt. Mert azok. kik le^nügyobb becsülésemet érdemlik, sőt haldokló anyám utolsó irata is az: bizonyítják, hogy azon lányka atyja, kit egész bensőséggel szeretek, hogy azon lányka atyja gyilkos, atyám gyilkosa — és mégis, nem hihetem, nem vagyok képes elhinni.
Arczát kezeibe rejté. Az öreg száműzött sovány arczán pedig heves fölindulás jelei mutatkoztak, s benső nyugtalansággal szegzé viza gáló szemeit Alexisre.
— Ifjú, atyád meggyilkoltato.tt ? kérd« gyenge, hebegő hangon.
Alexis meglepetve nézett rá ; ez volt az első eset, hogy a különben hallgatag társ hozzá kérdést intézett.
— Orgyilkosság által halt meg, viszonzá, Francziaorazágban éji lovaglás közben találta a gyilkos golyó.
— S mi neved ? — Az öregnek elakadt hangja.
— Eddig anyám akaratát követve, drágs tanítóm és barátom, Lafont nevét viseltem ; csak a fogságban tudtam meg valódi nevemet : gróf Schuselkoi Alexia.
— Nagy Isten ! Schuselkoi Mihály fia!
A kiáltás, melylyelaz öreg e szavakat ki-
ejté, szivet és velőt rázó borxadálylyal tölté el a két hallgatót.
— Hogyan — ön ismeri nevemet, ismerte szegény atyámat? kérdé Alexis bámulva.
A száműzött erősen megragadá az ifja karját.
— S minő bűnt követtél el, hogy te, Schu-
l ta/ók névsora
Nagy-Kanizsán, lti76. május fí-töl május 22 ig.
— r A r a n y Korona h oz* czimzett szállodába : Blomberg F. Bécs. Szallaki I». Apáti. Szörény". Róza Somogy. Vogelreiter J. Bécs. Neumann N. Bécs. Adler Zs Bécs. Káplár T. Somogy Manovill N. Keszthely. Hirschel K. Kapromzi. Dr. Gré»z Égerszög. Gasparits N. Klagenhirt. Koszeff Pécs. Bessenyey M. Besenyő Háry Sándor Egerszeg. Kovács Károly Eger*z«-g. Lenk Ü. Lendva. Krank N. Domború. Dr. Mayer Gy. Soprmi. B. Scbarpeufeld Czili. Bertók M. Bécsújhely. Xzigethy L. Magyarod. Kerdel E. Beregszász. DSry Pál Körmend Kinal E Bécs. Reichen-í«!d N. Kis-Czel ííály J. Bpest Hoff. E. Fej.-rvár. Adler J. Bérs Kostyái F. Csáktornya.
— „Szarvashoz" czimzett szállodába: Rcbwarc« J. Bpest. Tom!»a M. Zákány. Müller B. Lipcse. Ebeuspangcr J. Felsőőr. Röhn R. Bécs. Schmidt L. Bpest. Blasik A. Bécs. Fürst J. Brünn. Leitner F Béss Hoider M. Bécs. Stern A Grácz. Kamtaer A. Ormándlak. Gróf (V.iráky F. D -Földvár. Reicbutaller H. Bécs. Kardos J. Atád. Varga V. Eger sseg. Piusehien N. München Herbs A Bécs. Büch-ler F. Szigetvár. Frank J. Bécs. Orel F. Bécs. D.rr J. Pécs.
— ..Zöldfához* czimzeU szállodába . Seid-Icr J. remrsvár. Kramer E. Győr. Linda M. Bécs. Lamherg F. Grác* Hammervi-hlag Grá«-z, Duschek M. Pressliurg. Kiffer F. Krakú. Neumann F. l''rága. Hirschel \V. Győr. Schneider A. Kőszeg. Schakman J. Liucz. Kolleuer H. Grácz. Krausler K. Győr- Lub-heim F. Béri Langer J. Frankfart. Hüpling F l''o-zaouy. Reislüi K. Csehország iraufells M Mürzzusch-lag. Eicbler M. Prága. Hürsch J. Stayerorszság. Spitzer A. Győr. Müllor M. Grácz. GSde L Keszthely. Molnár'' P. Keszthely. Schnell K Béc*. Tellen-ban J. Badweis Froh S Prága Politzer E. Laihach. Hirschel F. Bécs. Löffler M. Salzburg. Krauss A. Bécs. Mayer F Cíyőr Herzfeld A. Brünn
Májas 28-tól jasias 3 tg 1876.
H6- és heti-nap
Kath. és prot. naptár
Görög naptár
T]
otj
22 Ha majd eljövend a vigasztaló. Ján. XV. sXVI
30
31 1
! Vaaáraap A. 6. Exaud.
Héttő Maximil.
Kedd Ferdinánd
Szerda Petronil.
Csütörtök Nikudein
Péntek Erasrfiits
Sz-imbat Ödön
16 C. 6. Agap.
17 Andron. ^
" '' ifcí
n
ti.
Patrik
20 Thailel.
21 Sil. III.
22 Basiiis
Szerkesztői üzenet.
2010. F~ Zala-Lövő. Magánlevelet irtunk.
2t)ll. N. Ö Bpest Köszönjük a meghívást, valószínűleg igénybe veszszük.
2012. G. A muzeumi könyvtárbau levő S Zalamegyére vonatkozó iratok hiteles másolatait nagy köszönettel vettük, a füzetekben közöljük.
selkoi Mihály fia, mint fsgoly Gregorovitscsal egy födél alatt találkozzál ?
— Gregorovits! kiáltá Alexis. önkénytelenül visszahúzódva, Gregorovits a te neved? Pétervárott van egy ily nevü férfiú kí engem gyűlöl és üldöz; azon nyomorult Gregorovits, ki nekem kimondhatatlan sok szenvedést okozott, Pál czár hadaegéde nemzetaégedből való V
— Tehát neked is ő okozott fájdalmat ? kiáltá az öreg. Schasmyl, hallod? neki is! Hogy veled dölyfösen bánt, hogy irgalom nélkül fogadta el áldozatomat, s rá nézve megvagyok halva — ezt mind megtudom neki bocsátani; de hogy egy Gregorovits Schuselkoi Mihály fiát üldözi — ezt — ezt nem tífcdom megbocsátani. Az én karom is érje őt — édes gyermekemet, Schasmyl! Elébe akarok lépői, akarok, Schasmyl; szöknöm kell, vele szöknöm, Péter-várra kell mennünk
— Gregorovits, a császár kegyencze, a te fiad ? kiáltá Alexis.
— Igen gyermekem, mondá az öreg; tudd meg, mint lettem nyomorult altala. Idegen országban egy nemes szolgálatában voltam, nőmet és fiamat Pétervárott hagytam. M^időn hazajöttem, nőmet halálos betegen, gyermekemet elvadulva találtam. Engedtem kivánatának s egy katonai intésetbe adtam. Kitűnő katona lőn belőle, de egy szermind oly ember, ki semmi vétektől sem idegen s vak szeretetemben gyönge voltam követeléseinek ellenszegülni: miatta nyomorba döntém magamat. Már kétszer fizettem ki adósságát, midőn egy nap néhány törvény ssoJga lépett házamba s egy váltót tett elém, mely as én aláírásommal volt meghamí-
Felelős szerkesztő : Bátorít LajOft.
l^Tyuttöir.*)
KUAK fogorvos Bécsből,
Stadt, Stallburggasse Xr. 2
a bécsi fogorvosok tanácsának tagja és a bécsi cs. kir. orvosi kar által elismerve,
tndatja ezennel a t. közönséggel, hogy rövid ideig N.-Kaniznán tartózkodván, ezen idő alatt
orvosi segélyt nyujtand a száj- és fogaknak minden betegségeiben
ugyszinte az amerikai mód szerint, tehát anél kül, hogy a gyökereket eltávolitaná vagy fájdalmat okozna Ipetesz álfogakat és egész fogsorokat.
Fájdalmas fogak az idegölés műtété által minden fájdalom nélkül egyazermindenkorra gyógyíttatnak; fogürek kitöltésepedig aranyievei kék kel vagy ezüsttel kitűnően eszközöltetik,
A dijak mérsékeltek és a műtétek tartós ságáról kezesség vállaltatik.
Rendelési idő 9—12-ig éa 2—6 óráig az " Arany Korona" szállodában 4. sjtó.
Schwechati és kőbányai sör
főraktára Nagy-Kanizsán, Kazinczy-utcza
(előbb Sörház-utcza)
özv. Ungenié-féle házban,
hol a sör a szokásos hordókban folyton készletben van. Különösen ajánlom a t. cz. közönségnek kitűnő márczhisi soromét pa-laczkokban.
Dréher Antal.
Sürgönyczim: Dréher N.-K a n i zs a.
•) E rovat alatt köslöttért felelősséget nem vállal a Szerk.
sitva. Már jogos haraggal akarám a papirt a I törvény embereinek lábaihoz vetni, midőn fiam I a szobába lépett. Sápadtaága és esedező mozdulatai elárulták előttem bűnös voltát. A nyomo-! rult kettős hamisítást követett el: a váltó szá I mát megváltoztatta s atyja nevét utánozta. Ks én, én meggondoltam, hogy e bűntett felfede-
1 zése által fiam lételét megsemmisítem, hogy becstelen, megbélyegzett marad örökre. Ekkor a hamisítást magamra vállaltam — vallottam
— Szibériába vsló száműzetésre '' ítéltek
— és fiam hallgatott Hallgatott, midőn sirva átölelem őt és kérém, hogy gyakran írjon ; hallgatott egész mai napig. Egy sor írást, egy üdvözletet sem küldött magányomba; reá nézve meghaltam, mint a világra nézve, — semmi, semmi egyéb nem vagyok, mint egy szám.
— ítélje meg tehát az Isten, mondá Alexis mélyen meghatva; miattam ez nem fog általad megtörténni. Éo e helyen maradok, mig a czár, ki ide száműzött, meg nem kegyelmez.
— Nem, neked szöknöd kell velem. Kény-szeritni fogom őt, hogy téged védelmezzen, mihelyt Pétervárott leszünk. Boldog lészsz, boldog én általam, Schuselkoi Mihály fia 1
. — Boldog? ismétlé az ifjú szomorúan. Hagyj itt Szibéria sivatagjain, csak oazlasd el kétségemet, vájjon Feodora atyja, vájjon a« Orlovits herczeggé emelt Besbodko Konstantin gyáva orgyilkos-e ?
— Akkor légy boldog Schuselkoi Alexis! kiáltá Gregorovits. A mily ig*z, hogy Isten van fölöttünk: — ép oly igaz, hogy Besbodko Konstantin ártatlan atyád halálában.
(Folytatása köv.)
A szerencsét meg kell ragadni !
375,000 r.-márk
vagy
forint
kínálkozik szerencse esetében, mint legfőbb nyeremény, »ton ISfl-■i tiki ugy péukliersoláSBái, mely a magas koraáaytél bixtositva van. A terv oly előnyOsen van berendexve bo*y ax egymásra következő hét.hutásban, néhány hóosp alatt 43,400 uyeremeny sor-soltatik ki s azok küxt a következő főnyeremények ksxnek : 375.000 birodalmi mark, vagy 218.750 frt; tüzetesen: 250 000. 125 000, 80,000. 60,000. 50.000, 40,000, 36.000, 3 30.000, 25 000, 5. 20 000, 15.000. 7. 12 000. 11. 10 000, 26. 6000, *>r> 4000. 200-sr.or 2400. 412-.«xer 1200, 62l-szer 500, 700-s*or250 24.3:>0.sx*r 138 stb. — A nyereniéuyhuzások hivatalos terv szerint tönéunek. — A legközelebbi első nyereményhuxásra ezvn uajry s ar. allair által biztosított pénzHorsolánnál :
1 egész eredeti sorsjegy csak 6 mark, vagy 3'',. frt — kr. bankj.
i «1 „ . 3 . rf, „ - „
1 negyed „ . „ l''|, „ . „ 90 .
a készpénz beküldése vagy utánvétel mvIMt.
Minden megrendelés rögtön legnagyobb gondossággal teljesíttetik ¿8 az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegy ssját kezébe küldetik. Megbixáinknak a hivatalos tervezet és minden húzásról a hivatalos sorrend jngy-n megküldetik. — A nyeremények kifizetése azounal következik állambiztositás mellett és el lehet egyenesen küldeni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ausztriai piarzon kifizettetik. — Ami sorsj> gy i-ladásunknak a szereu-rse kedvez, mert már sokszor fizettük ki a főnyereményeket.
Ily *ZtUiv<l alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvételre számithatván, felkérjük az érdekeiteket, hogy a kívánalmaknak mir\él pontosabban megtelelhessünk, a közeli huzasrt ai elébb és pedig Májút 31-ig hozzáak intézzék megrendeléseiket.
Kaufrnann & Simon,
Bank és váltóüzlet Hamburgban.
Ad és vesz mindennemfí államkötvényt. vasúti és kölcsön »«.rcjegveki''» — Köszönjük az eddigi bizalmat 6)
Még soha nem hallott olcsóság!
! Bérmálási ajándékok!
Aki olcsón, fölötte sxép és jó tárgyakat óhajt, az gyorsan s mig a készlet tart, rendelje meg
bérmálnál* bazárunkat
T"Zl csak 5 frt 90 krért J
disxtárgy .k kaphatók és pedig
1 csinos tfixvcresen aranyaott remontoir óra láncxexal és tokkal.
1 díszes angot-női napernyő.
2 jap. virágtartó aranynyal gazdagon ékesitve.
2 salon-broncxöntvényü csifra gyertyatartó.
1 teljes unio-dobányxó készülék, mely mindent tartalmaz, mi egy dohányzónak szükségek, ajándékul igeu alkalmas.
1 xseb-táviró, egésx ujon an feltalált rendel vényexett készület,mely-uek segélyével sxóbeli sürgOnyO
ket a legtávolibb vidékekre is el lehet bocsátani. 1 Concertine, próbált szóhangsxer, égi hangokkal, a melyen rövid gyakorlat után a legszebb darabokat játashatni. 1 finom Viktória nöi öv. 1 fényképészeti albnm, aranynyal
gazdagon ¿kitve éa végül 1 pompás pénzes szekrényke, mely inindaxt tartalmaxxa, mit csak egy ifjú női sxiv kívánhat
Kxen dísztárgy minden terem asxtalát ékesíti és ajándékokra különösen alkalmas.
Mind ax itt elősorolt bámulatos olcsó tárgyak összesen csak li frt 90
krba kerülnek éa
nagy tárházában, Bécs, J. Babén bergergaase 1. az. kapható.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett pontosan
teljesíttetnek. (106-4)
8. javított kladüK.
Legközelebb jelest meg a kiráz, uuga Beatben egyetlen könyviek m a t e i i k, tetemesen Jnrltott ét Mvitett kUdáza :
„ÖNSEGÉLY"
csimmel, a oemzörészek minden betegség*) számára hü t* megbixhstrt tanácsadó.
Dr. ERNSZT L bsoncmi onoitól.
Kxen könyv okulást és segítséget nynjt min''laxoknak kik ifjabb korukban titkos bánt vagy mértéktelen kiess pongást fiztak és ennek követkratében betege«
gyönges<>gben
vagy aaetdnlt Idegzetben szenvednek, vagy annak körei beállásától fenyegettetnek.
Azok is. kik idösQlt bájakéban, bórhsjokbsn. bo Jakóro* ktexvenyben. hogyc»óax!kGlr«ben szenvednek. vagy kiknek teste tnlságo* biganvadsgok által gyön-gittetatt, teljes kigyógynláat találandnak
Nevelők, lelkéeaek éa fcaJfcban emberbarátok, kik a fiatalság javát sxivQköo hordják, jol tesxik ha exen könyv tartalmával megismerkednek.
Ezen hires könyv, mely nagyobb világosság kedveért bonextani ábrákkal *an ellátva, minden könyvkereskedésben kapható, de posta utján nálam is melrendeltethetik. Ara * frt. 1196
Dr. Emzt L, ímmm orros.
Peste», kétwas-iteza 24-ik liánt 8. Javított kiadtui.
XX
Mustár papir
nélkillözhetlen házi-axer, darabja ó kr, 10 darab 50 krért mindig kapható
az orvos-gyógyszerészi ügynökségnél
Bernátsky Károlynál,
Budapest, IX. Nyul-utcza, 25. Nagy-Kanizsán: Wajdits József könyv kereskedésében.
Nmét eladók, gyógyszerészek, orvosok stb. kedvezményben részesülnek. (86—6)
r ~ • x * --111 g " u-11''
♦t?
Budapesten, Sip-utcza 16. szám alatt,
agyagcső-raktárt tart és elvállal
központi-viz-, gúz- és l^ílíítések,
gáz- és vízvezetékek, szivattyúk, closet-ek stb. felállítását.
85-1- )

Hirdet ni é n y.
Van szerencsém tudomására hozni a nagyérdemű közönségnek, hogy Jánosházán a „Koronához" czimzett s elegendő vendégszobával el-
látott úgynevezett

/
/
/
)ryos-, sebésztudor, szülész és szemés;
gyógyít gyökeresen fényes és tartus siker'' b i 7. t o-s i t á s a mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertözésiiek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
Ingerlékeny gjengralget, ar ondófolyást, kül • •uosen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hugyesőfolyásokat (mégoly idülteket i»), a nera-zórészek bujakóros fekély eit é» másod rendít bujakórt minden alakjaiban és elcaiititásaiban ;
3) hugycsőszüküléseket:
4) friss éa idült nyákfolyásokat nőknél, az ugy ne-vezett fehéríolyást és az onnan ered«"»
MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a hugyhólag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától 1 ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó-uteza 2-ik szám a.kigyó- és városház-uteza sarkán (Rottenbiller-féle házban) I emelet, bemenet a lépcsőn
Dtijal ellátott levelekre azonnal Tálasz adatik és m gyógyszerek
megküldetnek. (45—28^
nagy vendéglőt
f. szt.-(xyÖrgy napkor átvettem s azt ujonan felszerelve, azon megjegyzéssel van szerencsém rend lkezősére bocsátani s magamat pártfogásába | ajánlani a nagyérdemű közönségnek, miszerint ez irányban szerzett bö tapasztalatimra támaszkodva, minden törekvésemet oda fogom irányozni, hogy csin, jó és pontos kiszolgálás tekintetében minden kívánalomnak megfelelhessék,
.lánosháza, május 23-án i87íí. (108 — 1) Legnagyobb tisztelettel
Eyveck Károly,
vendéglős.
200,000 frt főnyeremény!
A legkisebb nyeremény 190 frt.
1876-d i k i junius 1-én
lesx a kibnxása, a» osxtrák ca. k. kormánytól garantiroxott 1864-tfiki 120 aaiit 983,ooo «. é. *or«jegy kölcaönnek.
A kölcsön nyereményei köxt legnagyobb nyeremények
200,000; 150,000 ; 50,000 ; 25,000; 20,000; 15,000; 10,000 ; 5000; 2000; 1000; 500 frt *tb. é* a legkisebb 190
frt osxtrák értékben minden kibnsott sorsjegy ntán.
Semmi más sorxjegy kölcsönnél nincs nagyobb nyeremény lehetSség ; s mi ndenkinek alkalma nyilik csekély betétellel 200.000 frtot nyerni.
Egy sorajeiry, aeries s nyeremény Beámmal : 2 frt; 3 sorsjegy : 5 frt; 7 sorsjegy 1« fit; 15 aorsjegy : 2« írt o. é b a n k-jegyben.
Becses megrendelések, az össxlet beküldetvén vagy utánvétellel : gyorsan, lelkirsmeretesen s bérmentt-sen teljesíttetnek; a hivatalos játékterv köaöltetik ; minden érteaités kéaxaéggel adatik; s a nyeremény-jegyxék ingyen megküldetik ; mint szinte a nyeremény rögtűn kifizettetik. Tessék tehát a megrendelésekkel mielébb egyenesen alólirt kereskedőházhoz fordnlni.
(107 — 2) J. Breychain Frankfurt a M.
Pestalozzi-Straaae Nr. 8.
Mindennemű diplomák
a legkitűnőbb kiállításban
kfllöofiften katonni-. rokkant-, tűzoltó-, torna-,
dal- *tb.
EGYLETEK
számára gyorsan és olcaó árakon készittetnek a
BOHBMIA
papír- és uYomdaipar-részvénytársulat kőnyomda Inté zete által PRÁGÁBAN. (109-1.)
Főnv^remény 375,fKÍO mark uj német birodalmi érték.
Szerencse
jelentés.
A nyereményekért a kormány részéről kezeskedtetik. Az ehó buzis : }«■!■• 14. és 15-én.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett ^ ^ (95-4)
nagy pénz-lotteriából
eredő nyereményekben! réaztvevésre, melynél
7 millió 770,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen czélsxerüen szervezett pénx lotteriának, tervszerüleg csak bl,W)0 sorajegyre alapított nyeremények következők: 1 nyeremény eshetőleg 375 000 birod mark. különleg 250,000, 125.000, 80,000, 60 000, 50.000. 40,000, 36,000 ; 4-szer 30.000 és 25 000, 5-srftr 20,000. 24-sxer 15,000, 12,000 és 10,000, 26 szor 6000, 56 szor 4000 és 3000, 206-uor 2500, 2400 és 2000, 415-ször 1500 és 1200, 1356-szor 500. 300 és 250, 27463-ssor 200, 150 138, 124 és 120, 13839-szer 94, 75, 67, 50, 40 és 20 birod. mark mely nyeremények néhány bó alatt 7 osztályban biztossá elrállnak
Az első nyereményhuzás batóságllaf
f. é. junius hé 14. és 15-re
állapíttatván mog és ára
egy egész eredeti sorajegynek csak 3 frt 40 kr. „Ml r n . 1 „ 70 F
. negyed . p p — . 85 „
a koraány részéréi kezeskedtetett eredeti sorsjegyek (nem tiltott Ígérvények) a vételáraak bérsieetesea, kéizpénzbenl vagy pesta-■talváay atjáei bekildése «ellett általam még a legtávolabbi vidékekre is beküldetnek.
Minden megrendelő az eredeti sor^jegygyel együtt egy. a kormányerimmel ellátott játszőtervet iagytn. a bucás után pedig bivaulos Dyereménykimutatázt kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és. szerény titoktartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők. Megrendelésekkel mindenki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.

Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächezustände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hantausschläge jeder Art, bePstrengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
C. v. Kleist,
Berlin, S. W. Jerusalemstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sich zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
(99 -5)

Wajdits József kiadó-, Up- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-KanixaánT