Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26 MB
2022-12-13 10:03:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
236
427
Rövid leírás | Teljes leírás (643.72 KB)

Zalai Közlöny 1876. 052-061. szám július

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AÖI-KANIZSA, 1876. Jullús 2-án.
Tizenötödik évfolyam.
US*
J
Űilnttd ér :
•féa é*™ • • 8 frt (él én* - - . 4 , aecyeo é,r* 2 ''
jr^y t%am 20 kr.
Klrdtiid
6 D*sábos petitsorba« 7, másodszor 6 s minden totábbi sorért 6 kr.
kyilttxrbkk
.ortmkint 10 kwn »a
.pcne* fel- (,
Kincstári illeték minden ¡, hirdetésért^ kfilön^
_ „____— ^w
előbb:
-BOM0G
Ö Z
_ .
illetó ktei szerkeszt&bex, Takarékpénztári épület föld szint, — anyagi réi*ét illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-Bieusve inteaepa&fc;
NAGY-KANIZSA
Wlasslosttz."
Bérmaotetien levélek csak -««mert munkatársaktól fogadtxtnak «1.
Kéziratok tímm ua k Óidéinak.
] Kéziratok túiu mmm i A küldetnek. i
Hagy-Kanizta vár« helyhatóságának. nemkOlönben a „na^-kaniztti Icaraakad^lmi s ipartoauk", a .nagy kanizsai takarékpénztár- a .zalamegyai általános tanité-
testffiet*, a .Zaia-Stmgy" gézfcaftoási rétzvénytársulai % több megyei ós várotí agyesfllet hivatalos órtesítija.
Ueteakint kétszer, vasarnap- s csfltortfrfctin, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Városi takarék pénztár.
— Második közlemény. —
Nem hiszem, hogy valaki olyszüklát-körrel bírjon a hitelintézetek egymás iránti viszonyára vonatkozólag, hogy azt gondolná, miként valamely forgalomképes helyen a fenálló intézetek mellett másokat is felállítani ne lehessen anélkül, hogy ezáltal a másik intézetek üzleti rövidülést ne szenvedjenek, feltéve természetesen, hogy a hitelműveletek solid alapra és helyes kezelésre vannak fektetve.
A mi piaczunk hála Isten eléggé ismert azon oldaláról, hogy solid és helyesen kezelt, elég bizonyíték, hogy az 1873. évi válságot komolyabb következmények nélkül * kiáltotta és hogy épen azok, kik az időkben a szédelgés matadorai voltak, minden befolyásukkal, szédelgésükkel és minden vagyonukkal lebnktak azon kakasülőikról, honnét beteges gazdálkodással károkat "és romlást okozni képesek lennének.
Ezekre tehát sem kár, sem veszély nem leaoe a városi takarékpénztár felállítása és om is tudnék -rótok feltenni oly kréielküsé-get, hogy ezt a közérdek és közjó szempontjából teljes eróvel támogatni ne sietnének.
Sót előreláthatólag a városi takarékpénztár felállítása 6 más pénzintézet mellett csak a piacz soliditását erősítené meg a közönség szemében és emelné nemcsak ezen nj intézetet, de emelóleg hatna az egész hitelforgalomra ezen a vidéken és főleg a városban.
Mint már emlitém, a befektetési tó-két a város kezelése alatti alapítványok nyújtanak, melyekért a város elég szavatosságot
nyújt.
Ezen alapítványok jelenbei legnagyobb
részt csekély kamathozó értékpapírokban fekü'' ¿nek.
Ott van a főgymnasinmi alapítvány
£6000 frtnyi névleges tőkével.
Ebből a 12-15000 frtnyi értékpapír alig hoz 400 frtot, többi tőkéi alig 500 frtot. míg az összes alapítványnak pénzzé való convertálása által a magánadósok kivételével 20-25000 frt készpénz tőke áll elő, mi a jelen kamatlábon alnl 6% kai is többet jövedelmez 3—400 frttal, mintsem jelenben.
Ott van a városi kórháznak mintegy 10000 fi-tnyi alaptőkéje alig 500 frt jőve-delemre,
a szegényalapitványnak is ki kell már tennie vagy 2000 frtot, már e három tétel által 35000 frtnyi tőke állana a létesítendő intézet működése megkezdésére, mi kevés épen nem volna, hisz a n.-kanizsai takarékpénztár alaptőkéje csak 30000 frt, a délza-lai-é pedig 50000 frt, mégis, ha a város a fógymnasium alapba tartozásait évről-évre törleszti — azokat ugyanis, melyekkel most adós — hamar be lesz 50000 frt alaptőke teremtve.
Tapasztalati dolog, hogy hazánkban a takarékpénztarak betéti tőkéi a törzsvagyon 10 — 15-szörösét alig 4 — 5 év alatt elérik, a létesítendő városi takarékpénztár tehát rövid időn 500,000 írttal tenné hitelműveleteit, melyből mérsékelt haszonvétellel is átlag évi 7 — 8000 frt tiszta nyereményre tenne szert, mely összegből 50000 frt tőkére az alapítványokra adna 7%-kot — 3500 frtot községi kiadásaira fordíthatna 3500 — 4000 frtot — idők tolyamán pedig többet és többet, tartaléktőkéivel visszatéríthetné az alapítványi összegeket és ma-
rad & a, biztos jövedel.em-nvujtó takarékpénztára anélkül, hogy létesítésére bármit is áldozott volna.
Nagy Kanizsa, juniós 24.1876y E lapok hasábján hirdetett gazdasági ülés, mely Glavina Lajos ur elnöklete alatt hivatva volt a f. évi augusztusban megejtendő gabna-és bor vásári ás tárgyában teljesítendő intézkedést tanácskozmány alá venni, e mai nap, vagy is junins 24-én a vidék, de különösen Kanizsaváros kereskedőinek élénk részvéte mellett megtartatott; elnök ur a gyűlésen megjelenteket üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak kijelentette, ennek megtörténtével a gabnavásár rendezésére kiküldött bizottságnak sok gond, páratlan körültekintés és mély belátással szerkesztett munkálata felolvastatott, mely felolvasás közben Belus József polgármester ur elnöklő Glavina urat megkérte, hogy lenne azives a tanácskozmányt egy pár perezre felfüggeszteni és a polgármesteri iuvatalos helyiségbe átjönni, hol egy női küldöttség vár reá — igen természetes, hogy az ülés felfüggesztésébe az értekezlet teljesen bele nyugodott, annál inkább is, mert értesült arról, hogy a kanizsai kisded • óvó intézet bizottsága, a páratlan ügy buz-góságáról ismert Martinkovics Károlynó úrhölgy ő nagysága elnöklete alatt a kisdedóvó ügyében szerkesztett kérvényt átnyuj tandó, testületileg jelent meg, mely elfogadás után Glavina elnök ur az Ülést ismét megnyitván, az tovább a szabályok felolvasásával folytattatott, mely szabályok, mint a viszonyoknak megfelelő, elfogadtattak, mire elnök ur a kiküldött bizottságnak e
r ,
tapintatos munkálatáért köszönetet nyilvánított. Mivel -a munkálat I-só pontja a gabna- és borváltásnak mikor leendő megtartását tárgyalta, határozatilag kimondatott, hogy a bécsi gabna vásár befejezte után egy napi szünet elteltével következő napon lesz megtartandó.
Ezután a borvásárról már korábban kidolgozott szabály olvastatott fel, minthogy pedig most a gabna- és borvásár egy és ugyanazon napon és a városi tanács szívességéből átengedett városi gyűlés- és tanácsteremben lesz megtartandó, igy azon sza • bálynak a rendezésre vonatkozó része felvétetvén, az akkor már megválasztott végrehajtó bizottság a gabnavásár tárgyában ez úttal elválasztott bizottsággal együtt mint közös szervező bízottság — Glavina Lajos elnök — Belus József, Nedeczky Jenő és Martinkovics Károly alelnökök alatt egye-sitetvén, megalakultnak kimondatott, s jegyzőül Wolheim ur választatott meg, ekkor a szervező bizottság üléssé alakulván, a teendők sorozata vétetett fel.
Megemlítjük még, hogy a gabna- és borvásár helyiségét megtekintendők 50 kr. beiéptidij mellett jelenhetnek meg, egy-egy asztal a kiállítás tartamára 4 frt bérfizetés mellett adatik ki.
Különben a szervező bizottság hatásköréhez tartozik, közzétenni az egész eljárás részletezését, ott majd a közönség bővebb felvilágosítást nyerend, ezúttal lapunk szük tere miatt az értekezlet eredményét befejezzük.
Közli egy jelenvolt
/
TÁRCZA
Hozzá. <
Felejteni kezdrin már a szerelmet, Nem tartva, már képesnek rí magam ; H ¡me ! Egy peri-zre téged látnom kellett: E» szivnyugalmam megzavarva van.
Feltámadt minden éráén, vágj, n.i be. nem Eddig tétlen közönyben nyugova ; X <-gv kinő« tiltó érzet, mely felednem Kés »■tet. kerget ncm«d -elöl tova.
> élek. hogy még ba többször andaloghat v''ágyé tekintetem szép lényedon: Egész jövőm, egész boldogságom majd Koczkára vetni hozrád tévedem.
És bűvölő szemedből semmi sugár Nem száll felém, biatatni, hírnökül : Hogy bő szerelmemről megpyőzve, tudnál Veretni____ily kincs nem jut örökül ....
•Vem jut nekem, ki megbecsülni tudnám E drága gyöngyöt, todva, bogy mit ér; s ha;h ! szinte félek, bogy egy kapzsi hullám Majd elsodor s veled a mélybe tér.....
A .tenni, vagy nem tenni'' zug agyamban ; Eelölni rá nem birok, nem merek — A Herkules válutja játék abban — Ha igy, ha ngy : rám fordul a kerek
Mert rettegek, bogy es utolsó szikra, Mely szUmbe most erős lobbot vetett ; S vaíj nyomtalan kialszik, vagy ha sikra
Kiszáll kioltja egy tekinteted.....
VÉGH LAJOS.
í 8
A népnevelés iránti érdeklődésről.
Irta és felolvasta: Bella á^h Aladár tanár, Süvíegh járás tanítókor ének 1876. május hó 31-én tartott közgyűlésén.
A ki koránk eseményeit ¿bor figyelemmel kiíéri és a hírlapirodalom világában c-ak egy kissé is körültekintett, tudni fogja, bogy napjainkban a nyilvánosság terére vitt közjogi és politikai kérdések mellett alig van emlegetet-tebb kérdés, mint az iskola-kérdés, való b*n méltán, mivel ez a haladás fontos kérdésével szoros kapcsolatban van és a közéletre nagy halassal bir annak mikénti meg-oldása. A tanügy avatott és illetékes egyének beható tanulmányozásának tárgyát képezi, azonban gyakran avatlan és illetéktelen erabe rek gyakuri eszmecseréinek tárgyát is.
Annyi bizonyos, hogy az iskola kérdés napjaink közfigyelmének méltó tárgyát képezi. Az iskola folytatja a háai nevelést, a tanító s szülőt helyeltesiti és valamint a szülőknek jó, vagy rósz nevelési elvei rendesen elh^Ulrozóls^ folynak be á gyermek jövendő gond<4kozására és életirányára, ugy a tanitó, (kinek egyszersmind nevelőnek is kell lenni) szelleme üdvös, vagy káros behatással van növepdéke szellemére s szivére és életére. Az iskola-ügy fontosságát soha oly általános érdek nt;m kisérte, mint napjainkban, midőn tiz nap alatt több tanügyi ctikk jelénik meg'', mint azetólt''tiz év alatt. A kinek hazája java és jövője szivén fekszik, azt kell, hjgy a tanügy melegen érdekelje. E két-dés szerencsés megfejtésétől függ kiválóan az emberiség szebb jövője, a népek közjava, a családok boldogsága, egyesek megelégedése, i g e n, a czélszerü tanítástól függ
polgártársaink szerencséje, boldogabb állapota, függ a haza felvirágzása, e kérdés helyes megfejtésétől függ a honpolgároknak a közjogi állapotokat megérteni és betölteni tudó, úgyszintén a pénzügyi terheket elviselni,sőte mellett még a szükséges nemzeti pénzerőt növelni képes tehetsége is.
A tanügy ina már azon valóban közös ügy, melyet minden politikai pártárnyalatok osztatlan megegyezéssel sajátképen mindnyájunkénak vallanak, habár e kérdés körül nem egy tévnézettel több ilfogalammal találkozunk, mégis örvendenünk kell azon felhozott körülménynek, miqzttrint az már mintegy közös ügy-gyé van emelve..
Azonban a kölcsönös jóakaratnak és a nagy ozél elérésébea kifejteadó nemes versenynek sikerülend-o — ezen fontos kérdést elválasztani azon tévnézetektól ée álfogalmaktól, melyek az avatlaaok és illetéktelenek töredékétől ahoz tapadnak, nem tudnók biz tosan megjósolni, mert az iskola-kérdés, mely pl. nem egy országban az állam és t^grfeási közt fájdalmas súrlódásokat keltett, legbensőbb viszonyban áll az emberek változó nézetéivel ;és vágyaival s meggyőződésével és szeszélyeivel, vallásos érzeteivel és önző czéljai-val az az emberi szív erényeivel és gyarlóságaival.
Azonban — valljuk csak meg őszintén, mégis igen kevesen vannak — legalább hazánkban — a kik H^aaügy iránt igazán érdeklődőének. Vannak, a kik érdeklődnének,- de nem a tiszta szándék rugója érdeklődésüknek, vannak, a kik divatból érdeklődnek atb. végre vadnak, a kik épenséggel nem érdeklődnek a tanügy iránt, ezek közül az egyik rész nem ké-
pes, a másik rész pedig nem akarja felfogni a tanügy fontosságát.
Oly fontos az iskolaügy, hogy annak mindenkit érdekelni kellene, azonban nem mindenki emelkedett töl az értelmi fejlettség, érettség és műveltség fokára, hogy fel tudná a tanügyi dolgok nagy horderejet fogni, tehát ném is érdeklődhetik az iskola iránt, pedig saját érdekében áll mindenkinek, hogy* érdeklődjék.
Azonban leginkább érdekelve van a* iskola iránt és kell, bogy érdeklődjék: 1) az egyház, 2) állam, 3) tanítók,4) szülőkés öntanulók n
Az egésztössstanügyről beszéltem eddig, azonban czélom most a tanügy egyik ágáról, á népnevelésről szóllanom, illetőleg kimutatni, hoef az elébb felsorolt 5 tényező érdeklődík-e a népnevelés iránt leginkább ugyanis hszánkbzn.
1) A mi az egyházat illeti, nem csak hogy érdeklődött mindenkor, de érdeklődik is folyton a legéberebben az iskola iránt, sőt maga sem egyéb egy nagy iskolánál, melyben a hívek üdvözülni (a legnehezebb tudomány I) tanulnak.
Mi több az egyháznak joga és kötelessége tanítani és az iskola iránt érdeklődni. ! Az egyház megkövetelheti, hogy az iskolában a gyermekek oly oktatást és nevelést nyerjenek^ mely az ő szent czéljaival tökéletesen megegyezzék. A legújabb magyar l«68-ki ; törvények is elismerik, hogy az egy háznak joga van iskolákat álh''tani és fentartani. Viszont az egyház kötelességében áll felügyelni az oktatás és nevelés szellemére, befolyással lenni annak vallásos irányára. Az egyház mindenkor meg is mutatta, hogy érdeklődik a tanügy iránt, Alapitója az egyháznak Jézus is már tánított.
Sző! 1 észéti és borászati előadások
a n.-kaiúzsai m. kir. állam jegyházban.
Előadó: Tersánczky József tiszti megyei já rásorvos ur.
Nyolczadik előadás.
A) A szólióműveiéiről.
7. A szorosabb értelemben vett ssőllőművelésről, uévszerint: a födéeről, nyitásról, szőlló-ójtásról, metszésről, karózásról, k»pálásról, válogatásról,
kötözésről, lefejezésről és a levelezésről.
„A ki a szőlőművelést valódi hasionnal kívánja teljesíteni, az hivatva van a most elősorolt dolgokat olyankép végezni, roikép azok teljesítését a tőkék természete feltétel nélkül m»gkivánja. Egyikéut-k a másikába való helyes beolvasztása mondható czélnak megfelelő müvelésmódnak, azért is, hogy ezt a maga módja szerint vehessék át a gyakorlati életbe, egyenkint sorrendben fo^om tárgyalni."
„A füdés azou munka, mely által a tőke az ezen termésre meghagyaudó rügyes vesszőkkel együtt téli alom alá kerül, hogy azokban a száraz fagy, az ólmos ~ső kárt ne tehessenek. Minél hidegebb a hegykörü lég. a talaj; minél érzékenyebb, nagyobb, vastagabb bélü valamely szőllőíaj, annál nagyobb szükség vau a födésre. Tapasztalás után lehet mondani, hogy a födés mindig előuyére szolgál a tőkéknek, mert nem kell feledni, hogy hazánk éghajlata általában hidegebb, mert szereti a szőllő és ugy lehet mondani, hogy téli tak.-tró alatt a rügyek sokkal jobban fejlődnek, mini azon kívül; állitják is sokan, hogy a födött tőkék többet és szebbet teremnek a födetleneknél. És ez szolgál ösztönül legtöbb szőllőmüvelőnek arra, hogy őszkor befödjék tőkéikot és igy bistoMtsák ne csak a tőkék életét, életrevalóságát, hanem a mennyiséget is. En mindegyikét megkísértettem, azért is tapasztalásból merem mondanr^Jobb a tőkéket őszkor befödni, mint födetlen hagyni, de csakis olyformán, hogy a tőkék a termésre hagyandó csapokkal és pótvesszőkkel együtt fold alá kerüljenek, mint körvonaloztam önöknek „a ó a t o d i k előadáskor" ra téli fagy* k''tétele alatt. E munka kapával haj tátik véghez olyformán, hogy két kapás egy sort hátrafelé menve a szőllősorrendek közti térről annyi földet szed föl és rak a befödendő tőkékre, hogy a föld magassága miutegy 1 — I''parasztra való legyen és midőn a felrakott föld süiyed, a tőkék azon át ne látszassanak. Ily mnnka által a tőkék háztető alakban összerakott föld alákerülvén, »téli viszontagságoktól megmentetnek. A munkát szüret után azonnal meglehet kezdeni, amint a leveleket a dér leszedte. Rendkívül nagy gondot kell pedig arra fordítani, hogy a föld sáros ne legyen, mertsár alatt a rügyek elsülyednek,megromolnak sigy nagyobb akár, mintha födetlen hagyattak volna Jobb a tőkéket födetlen hagyni, mint sárral betakarni."
„Magyarázatomból megérthették, hogy a télen födetlen, védtelen hagyott rügyek épsége, így a termés is mindig föltételes és pedig azért, mert ha fagyos, ólmos esők járnak, elromolnak a rügyek, csökkenik a termés mennyisége, azt pedig előre nem tudhatni, mily mérvű leend az ólmos, fagyos eső. É* ebből mindig az következik; jobb födjenek, ilyenkép ¡parkijának biz-
Jézus az emberiség történetében mint annak tanítója tündöklik. Az ő parancaa és megbízása folytán és az ő példáján lelkesülve az apostolok és tanítványok szintén tanítottak.
Számtalan idézetet lehetne felhoznunk, de utalunk az egész uj szövetségi sz. Írásra, mely minden lapján kézzelfogható tanúságot tesz a felől, hogy az Isten az ő egyházát isteni joggal ruházta fel, hogy az emberiséget tanítsa és nevelje. Az egyház méltán az iskolák anyjának mondható, mert az egyház előtti korban tulaj-donképeni népiskola nem létezett, különben a népiskolákat a többi összes tanintézetekkel együtt, az egyetemeket is az egyház hozá létre, az egyház volt az első, mely az alsóbb néposztály oknak, a legszegényebbeknek hozzá férhe-tővé tette az oktatást. Habár az egyház tanítási joga és kötelessége leginkább a hit és erkölcstanra vonatkozik, mégis bizonyos, hogy az egyház gyermekeinek földi boldogságáról is gondoskodik, igy azokat az iskolában a világi tudományokra is oktatta mindig, az iskolákat rendszerbe állította és igy a rendes tanítás vezére lón, csakugyan az ő védszárnyai alatt a tudományok és szép művészetek a gazdászat és műipar meglepőleg fejlődtek. Ebbeli érdemeit józanul senki sem tagadhatja. C^ftk lassankint sikerült a kath. egyháznak az általa alapított mindennemű iskolák iránt megnyerni egyikmásik fejedelem rokonszenvét, pártolását és nagylelkűségét, de maga a nemzet, a társadalom még sokkal bárdolatlanabb volt, hogy a szegény népnek neveléséről és oktatásáról szeretetteljesen és közös erővel gondoskodni csak eszébe is jutott volna.
Szoros értelemben vett iskola a kereszténység elterjedtévei áll csak fenn. Még pedig elsők voltak az úgynevezett katechetikai hitelemző iskolák. Melyek közül legnevezetesebb volt az alexandriai Egyptomban, melyet a hagyomány szerint sz. Márk evangélista emelt. Ezen
tonságot szerezni, hogysem ne födjenek s igy bizonytalanságba helyhezzék a töke életét, a
terményt.*
.Hazánk uémely vidékén egyáltalán nincs szokásban a föd és és mégis szüretelnek. Ez ason-ban irányadó ne legyen, mert mint imént mondám, as álUl a tőke élete, a termés mindig koczkáztatik. És tán joggal mondani is lehetne: «•hogy afödés egyik fótényeső az évenkénti termés egyöntetűségének. Csavarjuk a dolgot essünk, pénzünk, munkás erőnkbe* képest akár miképen, azt elvitázni sehogy sem lehet, hogy a jól végzett födés kivétel nélkül csak előnyére van a szőllőtőkéknek."
„Hol a czélzatos begazositás őszi rozs vetéssel határoztatik el, ott nem lehet helye a fÖ-désnek, itt egyedül a mély kapálás és bevete-ményezés a fő munka."
.A nyitás tavaszi munka, melyet metszés előtt kell végezni, hol őszkor a födés megtörtént éspedig február, márcsiusés április hónapokban az idő járat szerént, kedvező időjáráskor, mely szőllőhegyekben korábban, rósz időjáráskor hideg szőllőhegyekben későbben,mégis ugy, hogy április hóban végét érje a m tszéssel együtt.-„A czélzatosan begazositott szőllőt és azt, mely befödve nem volt, nyitogatni nem szokás. Első esetben letakarítandó a rozs, mint már em-litém."
„Két erős kapás egy sort hátratelé menve olyankép vesz munkába, hogy a tőkéket felszabadítja a földtakaró alól, oldalt elszedik a földet oly mélyen, hogy a metsző teljes kényelemmel megmetszhesse a földszin vonalán álló szakáll gyökereket, a netán létező agyhajtásokat lemetélhesse. E munka u«án a tőkéket befedő föld a szőllő Borrendek közt sírhalom alakban gyűlik halomra, mert azt okozza, hogy utókék árokban maradnak."
„A nyitást követi a metszés; most, t. i. április hóban van idője a szőllőójtáanak is, és mivel mind a két munka nagyon fontos, azért is mindegyike magyarázatát a jövő előadásokra fogom halasztani, azt hiszem, kedves leend önök. előtt azon munkáknak ismertetése. Hozni fogok kész tőkéket, hogy azokon tényleg mutathassam be az ójtást ugy, mist a metszést."
JUHÁSZ PÉTER,
fegyháci tanító.
A tej,
annak alkatrészei, hiányos minőségei s mely minőségű az egyéni egészségre ártalmas.
(Vége.)
3. Igen sok tejáruló kofa a tejszint t u-r ó v a 1 szokta megsürisiteni — hamisítani, ugyanis: a túrót égy széles kés segítségével igen finomra szétdörzsölik s azt a különben híg tejszínnel jól össsedörssölik, keverik, mi igy a tej szinnek sűrűséget kölcsönös.
Az igy hamisított tejszint fölismerhetjük nem kellő sárgás, hanem fehéres színéről s ha a tejszín sürübb, darabosabb részét ujjaink kö zött szétdörzsölvén, azt némi apróbb fehér pon tocskákat képező tartalommal tapaastaljuk.
4. Nagyobb fogyasztó városok tejkereskedői a tej sűrűségét s a tejszínt növelni szók-
intézetben később a világi tudományok I is tárgyaltattak, mennyiségtan és csillagászat | ie. Ezen iskolának legnevezetesebb tanítói Ke-j lemen és Origenes voltak. (3-ik sz.) Origenes mintegy 6000 kisebb-nagyobb művet hagyott hátra. Itt Alexandriában egy roppant nagy és nevezetes könyvtár is volt az iskola mellett. A mint tudva van, e világhírű könyvtárt már Kalifa feldúlta és könyveivel a fürdőket fütteté hónapokon át. Azt mondván, hogyha tartalmuk ben van a koránban, akkor feleslegesek, ha tartalmuk nem foglaltatik a koránban ngy veszedelmes és rósz. Ebből kitűnik, kik a jótéteményesek !
A hitelemző iskolák után divatba jöttek a püspöki, plébániai és zárdai iskolák. Ilyeneket felállítani kötelességük volt a püspököknek székhelyeiken és a plébánosoknál pedig ifjak ellátásban és tanításban részesültek. Est a 443. az 529 conevansense, 529. as órángi és 584-ben a valenesiai, a tőle tv mi, a III. Konst 681. zsinatok rendelik. *
Azután a sárdákban, kivált a benczéeek-nél külső és belső iskolák alakultak, amazokban a világi pályán maradó, emezekben a szerzetesire lépő ifjak képeztetvén, nagy lehetett ez iskolák tanítványainak száma Venerabilis Beda ugyanis egy méhkashoz hasonlította azokat.
Nagy Károly a frankok királya, kit Leo p. koronásott meg római császárnak, törvényeiben azt rendeli el, melyeket püspökök és más egyháziakkal együtt készített, hogy s káptalanok mellett iskolák állitassansk. Fia Jámbor Lajos ssintén elrendeli ugyanazt. Nálnnk ss. István állíts fel káptalani iskolákat*) a fejedelmek csak végrohajtói valának as egyhás
*) a gyermek sajátságainak kítudáaa és kitann-lása legrövidebb ■ legbiztosabb nton a sstUSk felvilágosításai nyomán történhetik, mi azonban Ishetlsn, ba Eiülő és tani tó egymást nem ismerik.
ták még s kendermag-, lenmag — s ritkábban
— drágasága miatt — mandulából kisajtolt fejettel.
Ezen hamisítást fölfedezhetjük, ha a te jet meghagyjuk aludni s as ebből kivett tnrót ujjaink között szétdörzsölvén, azt feltűnően olajos tartalmúnak észleljük.
5. Sokan állitják, hogy Francsiaorsság-ban a már lefölözött tejbe — annak sűrűséget kölcsönösni — ürü hust tessnek, ez asonban alig hihető, mert asily költséges hamisitásután nyereség nem lenne várható. * ^
6. Leggyakrabban pedig meghamisitU tik, illetőleg szaporittatik a tej a tiszta viznek i fri» tejbe öntése által.
Ezt k«n n ven megismerhetjük a tejnek fe lettébb ritka vizenyős minőségéről, de ismerve a természetes, szabályoe tejnek 85/1#0—9Vio« résznyi víz alkatrészét, az ismert tejmérő cső (tejmeter — lactometer) a szabályos mennyig víz alkatrész többletét biztosan megmutatja.
A fentebb felsorolt többféle hibás, átvál tozott hibás, azaz megromlott s meghamisított tejminőségek közül az egyéni egészségre ártalma« első sorban :a sós tejsa kifejéskor már kék t e j és pedig asért, mert ezen hibás tejek mint fölemlítettem, a tehenek bizonyos üdült belső betegségeiből erednek.
Továbbá az átváltozott — megromlott s meghamisított felsorolt tejek közül ártalmasak lehetnek: a véres tej, asárga tej, a nyulóa tej, savanyu tej, ugy a humuzsír és szappan által meghamisított tejek s pedig néizetem szerint azért, mert ezen hibák, mint érintém, bizonyos savak kifejlődéséből, szóval vegyi felbomlások után jönnek létre s igy egy megromlott tejet képeznek.
Elvitázhatlan ugyao, hogy ezen, az egyéni egészségre ártalmas tejek nem élveshetők, nem el árusíthatók s hogy elkobzás tárgyát képez* hetik, de kimondhatom ast is, hogy azok meg* bírálásához egy behatóbb vizsgálódás, ssakava-tottság s tapasztalat igényeltetik s hogy ezen, az egyéni egészségre ártalmas minőségű tejek első sorban képezhetik as elkobzás tárgyát, mint ason értelmetlen anyagokkal — viszel meghamisított, megszaporított tejek.
Különösen a viszel megssaporitott tejre nézve az elkobzást alig tartom helyén, mert a tejkezelésnél, snnak friss minőségben tartásánál a tiszta hideg víz elkerülhetlenül szükséges s mert s vizenyős híg tejet bárki megismerheti
— ismeri is s ason nem is k''sp senki, mindenki a sürübb tejet keresi s midőn ast megvette s felforralja, gyakran épen ekkor tapasztalja, hogy megcsslatott, mert a tej összement.
De meaftjn ast feltételesni is, hogy s vizenyős, hígaBVt tej elkobsásinál a tej mérő cső hsssnálata dacsára is gyakran méltatlan megkárosítás is hárulhat az árusítóra, mert vannak esetek, hogy némely jó fajta tehenek nagymértékben igen vizenyős tejet adnak, hogy a tulajdonos igyekszik ason a tehénen tnl adni, mert híg tejét nem hassnálhatja s igy hitesetleg as illető az ilyen kifejt tejet természetes kifejt minőségében a piacsra árulni állítja, a. tej, mert híg, elkobostassék! nem tartom helyén, mert akkor minden korosmában a vízzel kevert bort is elkellene kobostatni.
rendeletéinek. Azonban ne higyje senki, hogy ez másképen volt, a későbbi ssázadokban mindig megfelelt kötelmének az egyhás alegnjabb időig. Csak egyet vegyünk még. A tanító ké-pezdéket is egyháziak álliták legelőssör fel. As egrit Pyrker. A pécsit Ssepessy Ignácz az esztergomit Kopácsy Nagyváradit Ssanissló p. Rossyón Kollárcsik, Szepesben, Jabogssky, Érdél yit Haynald, a Zágrábit Hunlik Gy. "
A második érdeklett fél a tanügyben as állam. Az államnak az iskolához való joga ekként határozható meg: az állam megkivánhatja az iskolától, hogy a tanulók abban a korukhoz mért ismeretekben oly alaposan oktattas-sanak és oly nevelést nyerjenek, miszerint as államnak idővel hasznos tagjaivá lehesselek. Egyszersmind hogy ne tanittsssék semmi olyas, mi as államra nézve vessélyes lehetne. Addig, míg minden államnak államvallása volt, igen kis mértékben folyt be az állam a tanügyre, bár a protestantizmus keletkezésétől fogva mindig jobban és jobban terjessté ki figyelmét as iskolára. Azonban hamis és valótlan állítás az, miszerint a tanügy csakis as államokat illeti meg, más tényezőnek nincs ssellemi köze. Pedig az állam csak most legújabban kezdett érdeklődni, törődni és intézkedni a tanügy iránt, legeslegutoljára most napjainkban lettek világsserte felállítva állami népiskolák, eddig a felekesetekre volt bízva as ugynevesett reformatiótól kesdve.
Mihály J. Endre síremlékére.
I Erdély »alt s távol Zala vett kebelébe örökr«, Munkás élted volt, béke legyen jutalom 1
BÍ.TORFI.
Es nésetem s esek felsorolása után, tekintettel as egyéni egéssségre, óhajtaadó volna, ba *em * vizenyős, híg tejek, hanem a m e g-r ? J9 1 o t t rósz tejek s különösen tejfelek vissgálatára s kutatására fordíttatnék több figyelem.
N.-Kaninán, 1876. junius hóban.
MAÁR NÁNDOR,
megyei állatorvos.
Jegyzék
azon bünperekrml, melyek a zala egerszegi kir. törvényszék büntető osztályának Jolyó 1876. évi julius hóban tartandó nyilvános ülésein előadatnak ti. m.:
julius 5-én 1876.
419/B. 1876. sz. L Horváth Farkas lopás miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
604/B. 1876. ss. 1. László Lukács hamis okirat általi csalás miatt vádlott elleni ügyben curiai Ítélethirdetés. ''
Julius 6 án 1876.
416/B. 876. ss. 1. Hajdú Mihály hamis eskütétel mistt vádlott elleni ügyben vég tárgyalás.
732/B. 876. L. t Németh Korpics József tolvsjlás miatt vádlott elleni ügyben vég tárgyalás.
Julius 13-án 1876.
537/B. 876. ss. 1. Csikó Ferencs súlyos testisértés elkövetése miatt vádlott elleni Ügyben végtárgyalás.
598/B. 876. sz. 1. Horváth-porzó-István ós társai, nyilvános erőssakoskodás és zsarolás miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
Julius 14 én 1876.
539/B. 876. L. t. Bárány József tolvajlás és gyilkosság elkövetése miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
648/B. 876. sz. 1. Tornyos Ferencz tolvajlás miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
663/B. 876. sz. 1. Kelemen Vendel bírói zártörés miatt vádlott «Ueni ügyben vég tárgyalás.
Julius 19-én 1876.
547/B. 876. ss. 1. Vsrgs Pál és társai súlyos testisértés miatt vádlottak elleni Ügyben végtárgy alás.
664/B. 876. ss. 1. öreg Páris József sártörés mistt vádlott elleni ügyben végtár gyslás.
Julius 20 án 1876.
554/B. 876 L. t Kulcsár Jóssef gyilkosság miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
671/B. 876. ss. 1. Benkő Kálmán ujonbs szökevény elleni ügyben végtárgyalás.
Julius 21-én 1876.
570/B. 876. ss. I. Bords István lopás miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
637/B 876. ss. 1. Nsgy János emberölés miatt vádlott elleni ügyben ujabbi végtárgyalás.
676/B. 876. sz. I. Tráller István biróilsg lefoglalt tárgyak elsikkasstása mistt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
Julius 26-án 1876.
636/B. 876. ss. 1. Qéri Jóssef csalás miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
649/B. 876. ss. 1. Kertéss Pál súlyos testi-sértés miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
673/B. 876. ss. 1. Molnár János ujoncs szökevény elleni ügyben végtárgyalás.
Julius 27-én 1876.
661/B. 876. sz. 1. Ssabó László súlyos testisértés miatt vádlott elleni ügyben vé* tárgyalás.
669/B. 876. ss. 1. Németh Vendel ujoncs szökevény elleni Ügyben végtárgyslás.
670/B. 876. ss. 1. Modrovics (Msrdarics) István ujoncs szökevény elleni ügyben végtárgy alás.
Julius 28-án 1876.
668/B. 876. sz. 1. Kálmán István ujonoz szökevény elleni ügyben végtárgyalás.
672/B. 876. az. 1. Egyed János ujoncz szökevény elleni ügyben végtárgyalás.
674/B. 876. ss. 1. Kertsi Imre ujoncs ssö-kevény elleni ügyben végtárgyalás.
Helyi hírek.
— Kiadói kérelem. Minden lehetőt elkövettem, hogy nyomdámat kellőleg újra be-rendessem, miáltal s kor kívánalmának megfelelhessek, és daczára annak, hogy könyvnyomdámat jelentékeny mennyiségű uj betűkéi» egy második gyorssajtógéppel, nagyobb munkaerővel ellátám, as iskoláidény i égével váratlanul annyi sürgős munka adatott, nogy lapom csütörtöki ssámát teljes lehetetlen volt s rendes időben elkészíteni, melyért midőn ssivee elnézést kérnék, igyekesém a mostani kettős számmal némileg pótolni s a késedelmet jóvá tenni. Kiváló tissteleltel Wajdits Jósset, kiadó tulajdonos. ''
— Hymen. Marton Vilmos nagy kani-ssai izr. hitkösségi tanitó jegyet váltott a bájos Koblencser Malvina kisssssonynyal Tapol-csáról.
— A nagy kanizsai cséllövéss társulat igen tisstelt tagjai esennel értesíttetnek,
Egy rv melléklet a y,Zalai Koaflfoy'' 187a éw-53. é® 53* számáti02.
bog)- a lasnaki lőhelyiségnói 1876. jalias hó j.én a délutáni órákban dijlövészet(Bestsí-Hies-fen\ estve pedig a kertben tánczkoezoru (Tanz-kr:iozchen) fog tartatni. A díjíovészet 4 órakor kezdődik, s a beiratások 6''/, óráig tartanak;
tánczkoszoru pedig 8 órakor veszi kezdetét. \ társulat t. tügjai felkéretnek, hogy a fenti ünnepélyeknél családjaikkal együtt minél számosabban megjelenni és vendégek bevezetése által is az ünnepély fényét és kedélyességét melni szíveskedjenek. — Kedvezőtlen idő setére az ünnepélyek 187G. julius 3 án. fognak megtartatni. Kelt Nagy-Kanizsán, 1876. junius i ó 24 én. Koch Adolf s. k. fólövészmester.
— Pár Ml}) óta helybeli, úgymint ri-itÓKi meglepetve áll meg a városház palotájának tőszomszédságában Ízléssel épült Rosetffeld Ad. i-;7pbiii» e nHpokban nyitott boltheljiségek kirakatai előtt. A csínnal cs gazdagon beren-ji-zctt bolt a főváros elsőrendű boltjai közöli is hilvet foglalhatna, s Roseníeld ur városunk ióutezája díszének ily fjltünő emeléséért valóién méltó elismerést érdemel. — Iy.
— Afőgyinnasiumt zár Ünnepély nagyszerűen fikerült, az esős idődaczára is a főgym-nas.uiii díszterme zsufolyásig megtelt s a pro-•ranu" minden egyes tétele utón zujus taps-víluö- tort ki. Elismerés illeti a főgymn. tanári k;.r s B''-recz Imre zenetanár buzgó törekvését. Minden hangzatos leírást mellőzni vagyunk kénytelenek az általánosan nyilvánult elismerés mrll- tt. A hosszura nyúlt programm miatt a dieztornázósra kevés idő maradt, mindamellett Pungrácz ur könnyüd-d tanmodora a látott mutatványoknál kitűnt. Főt. Farkas László icraz^ató ur zárbeszéde, melyet a díszteremben tartott, lélekemelő volt s a fiatalság mai kor-tze:ü nevelését tömött érveléssel jeV.é. Kár, bocv gyorsíró által felvéve nem lett.
— AbugoJyai kies fekvésű szőilóhegy-község imaháza, mely 1753-ban, t''-hát ezelőtt 123 évvel készült, renováltatván, majdnem »•eérzen ujl ól épittetett, felszentelése mult va sarnap Ur tat ott meg fényes egyházi segédlettel, mely vallásbuzgalmu ünnepélyen a kereszt-aavai díszes ügyködést Dr. Horváth Antalné és''lersánczky .Tózsefné úrhölgyek teljesítek. A község által adott diszebéden Dr. Horváth Antal, kanizsai ügyvéd s ottani birtokos pohárkószöntésében az imaház történeti múltját nagy hatással emlité, kinek igen szép helyen levő villájában még az nap délutánján számosan jelentek meg és vendégszerető asztalinál magyar zeneszó mellett késő estig kedélyes mulatság fejlődött ki.
— Sz.-Balázson junius hó 23-án délután 4 óra tájban tüz támadt, egy lakó házát melléképületeivel a lángok felemésztettek; a kár körülbelül 500—600 forint. Az oltásban és holmik megmentése körül Fábián Móricz és Ilirschl O.skár urak,>z utóbbi élete koczkáz-t&tásával ritka erélyességet és bátorságot tanu-s tottak, mely nemes és feiáldozó tettekért nemcsak az illető kárvallott család, de egész Szent-Balázs község részéről a legnagyobb köszönet oyilvánitta+ik.
— JJj zenemű. Genialis népzenészünk K''iváts Gábor, ki ujonan szervezett zenetár íuiaiával ismét körünkben van. Hermance polka" czimü darabot szerzett és Clemente Hermina ő nagyságának ajánlotta; szerző jelesen szervezett zenetársulatival ez uj darabját nyilvánosan először julius 3 án adja elő Lazsnakon a lövészegylet által rendezett táncz-omlatságon.
— Végh Ignác,z siofok balaton tavi fürdője megnyittatott. A gyógy hullámairól ismeretes fürdő elérte a szükséges vizmagus fágot és a közönség látogatásának örvend-
— Hymen. Budapest belvárosi plébánia templomban vasárnap volt ifj. Skublícs László tia''al fővárosi ügyvéd és Gombos Anna k. a. ''Gombos Bertalan nyug. legfőbb itélőszéki bíró kedves leányának) esküvője. Az esketést Kopács Zsigmond pécsi püspök, a vőlegény rokona végezte. Tanuk voltak: Kovács Kálmán igazságügy min isten tanácsos, Királyi Pál országgyűlési képviselő, Gombos Gusztáv pénz-ügyinini.,u rí osztálytanácsos és Jancsó Károly ''""sz. tvszéki nyug. tanácsos. A l oidog pár az «kiivő után rögtön Ischlbe utazott.
— Jelenté*. A nagykanizsai izr. tanintézetekben az évi zárvizsgálatok julius Eó y én veszik kezdetöket és a rákövetkező na-Kou topnak foly tattatni. — Nagy Kanizsa, ^<0. évi jun. 30-án. Eichberg A., igazgató.
~ Horváth János ur ő nagysága mint a zalaegerszegi kir. törvényszék elnöke juliua nyugalomba lépett, az annyi ta-
pintat és ernyedetlen munkássággal párosult ''gizságszeretettel viselt kir. törvényszéki al-Dyki diszes álláson szerzett érdemeit hosszas éveken át hogy jó egé*zségbcn élvezze, számos tisztelői szívből kívánják.
— Balaton-Füreden jun. 26-ig 246 lolyószámbau 399 fürdővendég jelentkezett
— A csurgói ref. nagy-gymnasium ta-Qári kara f. évi julius hó 12-én az ó városi »L)aru« vendéglő nagy termében a tanári nyugdíj-intézet javára ének-, zene s szavallattal ^bekötött zártkörű tánczvígalmaí rendez. ®«lépti díj: Személyjegy 1 frt. Családj^gy 1 írt 50 kr. Fel ül fizetések hálás köszönettel
fogadtatnak s a szíves adományokról nyilvános számadás fog lapok utján . közzéiétetni.
— Kebxthely. Telyó évi júnins 3-án a gazdasági tanintézet hallgatói által a muraközi vizkárosult.ik javára rendezett tánczvigulom tiszta jöved-lme 86 frt. A beléptidijon felül-fizettek: Mltságos gróf Festetics Tasszilló 1S frt., tok. Gyurkovics István 3 frt., tek. Balázs Árpád 1 frt., Solyomy Lipót Edericsről 2 frt., Solyomy Lipót Kis-Komáromról 3 frt., N. N. 3 frt., Noszlopy Elekné 2 frt., Király L;Jos 1 frt ., S^meike József 2 frt., Janky Lijos 2 frt. Fogadják a neraeskebijj fclijlfi^ptő^yesvíji nyilvános nirUpi nyugtázás mellett a bizottmány legforróbb köszönetét. Keszthely, junius 23 án 1876. A rendezőség nevében Schmidt Lajos, pénztárnok.
— Megtekintettük a községi iskolák leány fosztályainak nagy számban kiállított kézimunkán s általában örömmel jelezhetjük, hogy azok választékossága ritka szorgalmat tunusitó műgond- és izleteesége meglepi a laikus
vizsgálót is. A növendékek roppant létszámot tekintve, valóbau csodalatos az ily mérvű ki.il '' litás. Méltó dicséret illeti Berecz Imréné és özv. Vagner Miklósné asszonyok buzgóságát és szorgalmát. Kívánatos voln.i, ha a szülők minél számosabban látogatnák s Uifíutenék meg a kiállítást A nő egyesület bizottságilag vette sxeiulo alá naz eredményről hivatalosan értesiti az iskolaszéket. Szemle alkalmával egy árva leánykának jutalmul ruhakelmct vett a jóér-zelmü női bizottság.
— Ki8-Komáromban, 1876 évi jun. 26 iki országos vásáron 303 darab marha volt adás vevés'' tárgya, a forgalom 28.244 forintod tesz, a legdrágább pár ökröt Hallan Györgyné Németh István nagyrécsei lakosnak 3o0 forinton adta el.
— Keszthelyről írják nekünk: Bár későn tudósitom is tek. urat, jun. 3-án a Hév-vizen tartatott mulatságról, melyet a keszthelyi gazdasági hnügatók adtak a muraközi vizkáro sultak javára mindazonáltal hiszem, kogy a résztvevők édesen emlékeznek, vissza az elmúlt édes perczekre, soraim mintegy visszhangnak tűnnek töl. A fesznélküli mulatságot röviden jellemezvén, 8 órakor vette kezdetét, amidőn is már a terem a vidék összes virágait magába zárta. Az estély minden tekintetben sikerültnek mondható, mert a vidékiek, daczára az akkori rohamosan változó tavaszi időnek, nem rettentek vissza a kedvezőtlen időjárástól, hanem á köz-colért fáradtak, megyénk vizkárosultjait némileg segélyezendők, ó Keszthely! de sok jót és szépet mondhatnék hölgyeidről, de a részvétlenség felemészti azt, amit mondanék s annak ellentéte az a.te részed. — A jó kedv általános és folyton kitartó vala. — A hölgyek kőről, részint izlésteljes teilettej5k, részint kedves tánezok, társalgási modoruk 8 viruló szépségeik álul fűszerezték az estéljt: Nsgos gróf Forgácsné — Vidről, Steísnks nővérek — Gombáról, Sólyomy nővérek — Balaton Ede ricsról, Sólyomi Ilonka, Kis Komáromból, Tö reky nővérek — Vitáról, Noszlopy Hermina Noszíopról Király Vilma k.s., Kloimann Györgyike, Lenhnrd Nelli, Topica Emília és Lázár nővérek Keszthelyről. A férfi kebel látásukon uj életre ébredt s büszke tudattal hajol meg hódolatukra s epedve várva az ily ujolagod találkozást. Csángó.
— Meghívás a Budapesten tartandó III. nemzetközi gabona- és magváeárra. Az 1874- és 1875 ben Budapesten tartott nemzetközi gabona és magvásárok minden irányban oly kedvező hatásúak voltak, hogy az alulirt bizot roany inditva érzi magát a folyó évben is nemzetközi gabona és magvásárt öeszehivai.
III. nemzetközt gabona és mag vásár f. évi a)igu*ztus 7 én fog ax „Újvilág" helyiségeiben megtartatni. A kilátásban levő hazai jó tor més értékesítésére bő alkalom nyílik itt, és azért bizton reményli a bizottmány, hogy a termelők s a bel és külföldi pereskedők nagy nzámmal látogatják majd e vásárt. Akik e gabona- és magvásáron résztvenni szándékoznak, szíveskedjenek a budapesti áru- és érték-tőzxde titkári hivatalánál jelentkezni, a be-Icpii-jegyek váltásakor szintén ezen titkári hivatal által igazoló-jegyek szolgáltatnak ki, melyekkel mérsékelt áron vasúti-és gőzhajózási jegyek válthatók. Budapesten, 1870. évi junius havában. A pesti áru- és érték-tőzsde bizottmánya.
— Szabó Imre szombatholyi püspök ur ő méltósága julius 1 ón hosszabb időre a Keszthely hév vizi fürdőbe érkezett.
— Vidéki sxlnésxet. Sümegen f. é.jun. hó 18 án Orsi Gusztáv színtársulata által adatott: „A sátán leánya- vígjáték 4 folv. — A játék menete sikerült, mindazáltal az ily irányú daraboknak, melyben a vallásnak csak a ferde kinövései, terjesztőinek pedig árnyoldala emelkedik ki, — kis városban szinrehozását éppen nem ajánlhatjuk. A tt in észét feladata levén a felvilágosodás hirdetése és előmozdítása is, ds ezen szóp<v«M magWWtWibfc esztnék terjesztése módján biztosabban éretik el. Kedden jun. 20. adatott: ,A tücsök" falusi élétk. 5 felv. Múltkori igéretünk szerint szójjnnk es alkalommal magáról a társulatról is. Orsivigazgató ugy látszik mindent elkövet, hogy társulata megfeleljen a
közönség várakozásának, igyekszik gyengébb tagjait jelesebbekkel felváltani, mi, amily kívánatos, szintoly előny leend magára a társulatra.
— A társulathoz érkezett Füzesi Adél k. a. és Kendy Gusztáv — Kendy, kinek neve nem lesz ismeretlen különösen azok előtt, kik mait télen a fehérvári színház látogatói voltak; — e darabban lépett fel nálunk először és már elismeréssel kell, hogy említsük otthonias játszását mint Didier; amily szívesen tettük e kiemelést, qgy ikertestvérének Landri Ballassának értésére kell adnunk; a deli termet, a jó színpadi alak még nem elég, oda a szerepben előforduló sza vakhoz, ha érzelem nincs is, de ennek látsza tának bizony hűnek kellene lenni, különben még a szerepnek jól elmondása (?) sem képes hatást előidézni. A közönség kiváló elismerésé-b u részesült Bányainé — (a kis tücsök.) — Szerdán e hó 21-én Sümegen először adatott: „Evangélium és családélet" dráma 5 felv.— írták: Sonvestre Emil és Bosergevis, fordították : Cjepreghi és Egressy Béni. E darab magában véve szép jellemvonást tüntet, főszereplők Örsi — (Müller Rudolf lelkész) Ör-fciné, (Lioa neje) dicséretre méltóan benső meghatással viszik keresztül, a közönség töbh szőri taps által adott elismerésének kifejezést. Báuyai (Standár) — neki jobban áll a kedélyes arca, mint a komorság, itt az crőlte-tettség igen észlelhető. Gy. Ilka (Doroty-tya) vagy az ugy is hangos súgóra még figyelmesebbnek kell lenni, vagy a szerepet napközben lapozgatni — a csinos külső mellet nélkülözhetlennek tartjuk.. Csütörtök jun. 22-én bérlet 5. számban adattak: „A tükör" dramolett 1 felv. Lukácsitól, és «Legjobb az egyenes ut" szintén vigjáték — Kendy (Krum Elias) ügyes hajlongások és comicájával nagy tetszésben részesült — Bányai rövid szerepében helyén volt. — Füzesi Adélnak (Amalia) ugyan azt mondjuk, mit fönoebb Gy. Ilka kisasszonynak. — Az előadásokon közönség folyton közép számmal, a környéken lakozó t. családok részvétlenség* is határoz, kik más-^ kor szintén mcgjelenésökkel segítettek kis helyünkben színtársulatoknak buzamosb időn át maradására közreműködni. — F. évi junius hó 24 én adatott; «^A falu rossza" r.épszinmfi 3 felv. Irta: Tóth Ede. (Rendező: Kendy.) A terem zsúfolásig telve; ezen pártolást a társulat méltán megérdemli; az egész színmű oly sikerülten játszatott végig, hogy kénytelenek vagyunk n)i!vánosan elismerésünket kifejezni. A személyzet közül mégis megem litjük Örsi (Göndör Sándor), Örsiné (Finum Rózsi), Kendy (Gonosz Pista) ő nemcsak játékában tűnik ki minden fellépésekor, de ezen kívül bátran a maskirozás nagy mesterének is nevezhető; Bányaipár, Tamási — kik mindnyájan "dicsérendő színi hivatottsággal mutatták be szép* képességéket. — Jun. 25-én: „Peleskei nótárius" bohózat 3 szakaszban. Irta Gaál József. Ezen régi bohózatot még mindig szívesen nézi a vasárnapi közönség, megtap solta Bányait (Nagy zajtai Zajtai István) de iszadott is érte prémes ködmenyében?! Hűen alakított Gyöngyösíné (Tóthi Dorka). A csárdába lépő „betyárok" ugyancsak betyáro» össz-hangzattal kezdettek a dalhoz, de annál hatályosabban sikerült a darab végén hangoztatott „Isten adj hazánk felett" stb. — Kedden 27-én „Házasság gőzerővel* vagy: „Ha com-promittált farsangban, vegyen nőül böjtbena franczia vigjáték 3 felv. írták: Berrárd Vic-tor, fordította: Szerdahelyi Kálmán. — Ezen vigjáték a szinlapon jeles éi kitűnőnek jelez-tefett, maJy az összes színpadokon a legnagyobb tetszés mellett adatik, és mi ennek daczára azt mondjuk: hogy frivolságot magában rejtő színdarabokról ellenkező bitálattal állunk elő. A szereplők kczŐl: szép törekvéa-aei játszott Fenyéri (Godivier fogorvos) folyékonyan beszélt Füzesi Adél, — ''a második jelenéstől mindvégig jól nézett ki Gyöngyösi Ilka; elemében volt Bányai némi lehangolt-ságot árult el Kendy. Közönség meglehetős számmal. —r —
— Hál>om hirek. A Nia melletti török-tábor 36000 főből áll s 36 krupp ágyuja van.
— A porta Ázsiában is fegyverkezik. — Cser-najew tábornok vezetése alatt 125.000 szerb-gyalogos, 4000 lovas és 200 ágyú van. (Ha van !)
— Egész Belgrád táborhelyhez hasonlít. — Amint Szerbia háborút kezd, déli Magyarország ostromállapotba helyeztetik. — Szerbia 68 ezer darab arany adóhátralékkal tartozik Törökőr szágnak. — Mukhtár pasa ellenállás nélkül látta el élelemmel Nikrics erődjét. — Románia nem tart Szerbiárai, mert — úgymond
— a szerbek a köztük élő 200,000 románnal mint rabszolgákkal bánnak. — Törökország roppant haderőt szállít Azfiából a szerbhatárhoz. — Nagykikindán a «gházfelügyelő elfogatott, fontos okmányokea\áltattak nála az „omladina" hazaellenes működéséről! — Szerbia részére Budapesten dynamitot is akartak vásárolni, de nem kaptak. — A szerb hadseregnek tisztjeSran. — Mílan szerb fejedelem jun- 29-én utazott a táborba. — Oroszország a Pruth mentén nagy hadsereget von össze. — Az orosz trónörökös örvend a porta elleni hareznak, melyet „Sterva* (»dög") névvel illet. — A czár 4 milió rubelnyi pénzsegélyt
igért Milánnak. — A vasutak igazgatóságai felsőbb helyről rendeletet kaptak, mely szerint főbb állomásokon kellő számú személyszállító kocsik készletben tartassanak a kato naság rögtöni elszállítására nézve; nemkülönben, hogy a vasúti összeköttetéseknél a gyors átszállítás rögtön eszközöltessék, minden jel arra mutat, hogy legközelebb fontos esemé nyéke: várhatunk.
- Rövid hirek. Vida József jeles költő meghalt. — A kolozsvári színműpályázatnál 53 pályamű között absolut becsű egy sincs. — a budai honvéd emlékre 9000 frt gyűlt be. — Vass Jenő „Falusi könyvtár" czimü vállalatot indit meg. — a cuslozzaí''csata 10 ik évfordulóját Nagyváradon mogünnepeiték. — Az ezüst árkeletpótlék julius hóra 4°/0. — A sághi járásbíróság Csepreghre tétetik át. — A „Bolond Istók" czimü élezlap megszűnt. — Debreczenben athletikai clubb alakult. — Balogh Alajos színtársulata Igáiból Boglárra költözködött. — Vi-szoa régi sírokra találtak. — A Rába folyó hadászati szempontból szemle alá vétetett. — A harmádik nemzetközi ^abnavásár Bpesten aug. 7 én tartatik. — A műtörténelmi kiállításnak 1S400 látogatója volt. -— A Dugonicsscobor ja-. vára rendezett sorsjáték húzása jun. 29-én történt. — A Fertő északi vidékén jul. közepén nagy lovassági gyakorlatok lesznt k. — Nagyváradon „Szünórák" czímű szépirodalmi iap indal meg. — Telegdi László „Alföldi Hírlap''ja helyett füzetekben „Alföldi Lapok" jelennek meg. — Az akadémia összes vagyonértéke 1.989,809 frt. — A szegedi dalcsarcok 8000 frt ba kerül. — B. Fiáth Veszprémmegye főispánja beadta lemondásá». — A szferencziek budapesti házának alapköve jun. 22 én tétetett le. — Az akadémiai főtitkárságot ideiglenesen töltik be. — Kolozsvárott egy 17 éves tanuló szivén iőtte magát. — A commune cultus-ministere a budai születésű Franki Leo honn van.—A magyar országgyűlés szükség esetébeni gyors összehívására minden intézkedéc meg van téve. — Határőrvidéken Dobricza község jegyzőjét az utczán orozva agyonütötték. — Méltatlanul feledett költőnk, Sárosy Gyulának „Babylon imája" czímú sensationalis költeményét hozta az „Életképek" csütörtöki száma. Innsbruckban jun. 14 én hó esett. — Szigligeti „Kényes Bartók" czimö népszínművet fejezett be. — A tátra-füredi fürdőidény julius 1 én vevé kezdetéi. — A Kállay nemzetség eredeti 1222-ki magyar bullát adományozott a museumnak, 7283 db régi okmányt. — Mayer Salamon magyar nemességet nyert „Csengeri" előnévvel. — Éjszakamerikában 100 év előtt 37 hiriap jelent meg, ez időben 8523 jelenik meg..— Pelagits s«dáv agítator Jászberénybe internáltatott.
Tegyes hirek.
— Egy izédelgö szob^jóban. Ki ne hallotta volna hirét a hires berlini mathematikus^ nak, ki ne ösmerné a lu''rikirályt Mr. Orligét. Kimutatásaival megrabolja a könnyen hivők zsebeit? E csodálatos emberről egy művelt egyén a Bécsben megjelenő „Heimat" czimü családi lapban a következőket beszéli el: „Berlinben időzésem alkalmával anyám ösztönzésére, ki á lutrin nagy összegben játszik s ki Orlicének fel tétlenül hisz. elhatároztam felkeresni. Mielőtt szándékomat foganatosítottam volna, reméltem, hogy ez emberről egy számtani tanárjelölt ös-merősömtől többet fogok megtudni. Ismerősömnek alig, hogy megneveztem, kaczajra fakad, biztosított, hogy Orlicé nem is tanár, legkevésbé pedig a német egyetemen. Mindennek daczára elhatároztam, hogy felkeresem. Alig vártam ft pillanatot, hogy e csodálatos emberrel beszélhessek. Képzelhettem-e máéként, mini tisztes ősz szakállal, hajjal, nemes vonásokkal s mélyen beesett szemekkel? Felkerestem tehát. Noha a Wilhemstrasse 5. számú báza nem tartozott a berlini díszesebb házak közé: mégis megvártam, hogy az ajtót szolga nyitja fel, ki névjegyemet átveszi. Névjegyemet kéznél tartot-tam, midőn az ajtó felnyílik s a küszöbön hanyag öltözetben egy még egész fiatal szakálu és hajú ember jelenik meg, ki névjegyemet nem látszék tekintetbe venni. Orlicé professor úrral-szeretnék beszélni, szólék. A fiatal ember felelet helyett mosolyogva hajtá meg magát s szobájába hívott, hova midőn beléptem, a* ajtót betette. Hol voltam ? Nem hittem saját szemeimnek. Hova beléptem, hol pr. Orlicé ur lakott, nem lakás!, hanem egy 3 rőf széles s egy ablaktól gyéren világított lyuk volt, melynek minden batorozata egy papírral halmozott asztalból, egy bőrdivánból és egy ugyanily törött székből állott. A szobában a legnagyobb rendetlenség uralkodott. „Én vagyok Orlicé, mondá eddig csak levélben kerestek fel s e rendkívüli eset nagyon meglep.'' Tudat ám vele anyám óhaját. A fiatal tanár elbeszélte,liogy mennyire el van halmozva teendőkkel. Midőn munkás-aága Jelelti csodálkozásomat kifejeztem volna, tudtomra adá, hogy kívüle még 7 mathema-tikusa van, kik szünet nélkül dolgoznak. Megmutatta a megszámlálhatlan köszönetnyilvánításokat, miket az auszt. birodalom minden . részéből kapott, mivel mint mondá, már .sok szegény családot mentett meg a nyomortól s sok
másokai jólétbe helyezett. Elbeszélte, hogy kex detben Bemmi tiszteletdíjat nem követelt mindaddig, mig az általa szerkesztett számokkal a játszók nyerem4nyre nem tettek szert. Nagylelkűség! melyről később, midőn anyám elbeszélte, hogy mennyit követelt tőle, noha egj-szersem nyert — más fogalmaim lettek. Két évvel e látogatásom után egy cseh kis vároei vig társaságban voltam, hol többek között alottójá tékról is beszéltek, mi engem látogatásom elbeszélésére inditott Elbeszélésem kőiben egy fiatal emberszavamba vágott. „ Hát a*t elbeszélte-e, hogy kegyednek földije? mert ő is cseh. En megvoltam lepve. Hát azt tudja-e, pr. Őrliké nem más, mint egy gazdag kereskedőnek Pta-ceknak a fia, ki a mennyiségtanból rosz vizsgát tett? E sorok olvasása után azok, kik Or-ligéuek hittek s könnyenhivőségöknél fogva kihagyták msgukat zsebelni, rcmellem óvakodni fognak ez országos csalótól. Chriszto Miklós.
— A nők változásáról igy ir a »Pózt. Lap.* A krónika a nők változásáról a következőket mondja: A nők 16 ik évökben először tuennek a mamával a divatárusnőhöz s ott sa ját izlésök szerint vesznek szalagot. 17 dikben a rövid ruhát fölcserélik az uszálylyal, de azért mégis kis leánykának szeretnek látssani. 18-dikhan titokban olvassák Paul de Kock-ot és nmdkivül örülnek az éjjeli szerenádénak. E fölötti örömükben még a zongoratanitóbais beleszeretnek. 10 ikbeu bálba mennek, szenvedély-lyel tánctolnak egész a gümőkőrig és minden egye8 tánezosba szerelmesek tudnak lenni. A gyorsütemü keringőt eléje teszik a kimért szabású franczia négyesnek. 20-ikban Eötvös r Karthauzi''-ját ulvassák és midőn valamely könv vet udvarlójuknak, kitől kölcsön kérték, visszaküldik, a lapok közé egy kis jóillatu bil-lct douxt csúsztatnak. A „posta restante" levél kékért meghitt szobalányukat küldik a postára. 21-ikbeu komolyan beleszeretnek — rendesen valamely ostoba — férfiúba, de azért még egy csókot sem engednek meg neki.Hymen oltáráról álmodoznak. 22-ikben csalódott szerelmesek lesznek, de gazdag kérő által megvigasz tallátják magukat. Eleinte kissé ellenszegülnek, de a négyes fogatnak és mahagóni bútornak nem tudnak ellentállni. Férjhez mennek. 23-ik-ban férjök kedveért még álhajat sem viselnek. Utaznak vele Olaszországba és5 bőrtálkával él ugyanannyi dobozzal beérik. A savanyut job ban szeretik a sültnél. 24-ikben nagy házat szeretnek vinni, szeretik a társaságot, gyakran mennek színházba, hangverseny- és bálokba és egyátaláu szórakozás után vágyódnak. 25 ik-ben megkedvelik férjök egyik szellemes barátját, ki költeményeket olvas föl nekik. A költeményekben foglalt apró czélzásokat jól értik, de ezt nem árulják el. 26 ikban a kis „Friczi* már egy éves és Ödön — a ház barátja — mindenféle csecsebecsével kedveskedik neki, mit a mama mindannyiszoV gyöngéd kézszorítással köszön meg. 27-ikben a délelőtti órákat a toil-lette-tükör előtt töltik és noha szépségöknek még legkisebb szirmocskáját sem vesitették el, gondos figyelmet fordítanak a divatszerü hajzat és az „Antoinette" gallérra, a nyakkendő szinét nagyon válogatják. 28-ikban kaczérság által iparkodnak lekötni imádójukat; féltékenyek ő reá és — szépségűkre is. Török gyógy-tárával titkos levelezésbe lépnek. 29-ikben férjök siürke hajszálait kezdik tépegetni, aiő ked-vencz ételeit főzetik, megengedik, hogy a vacsorához egy kis bort is igyék, de — csak rút szakácsnőt és szobaleányt tartanak. 30 ikban „bonne" t vesznek a kis fiu mellé és megtaníttatják firancziául parlierozni, de minden hónapban elküldik és ujat fogadnak, mert egy isben férjök hálófejkötőjét a gouvernante szobájában találták. 31 ben nevelőnő jön a házba. A szerény nevelőket nem kedvelik. 32-ikben sokat ülnek az ablaknál és ha netán virágcsokrot kapnak, • nnek a tökéletes hervadásig szinte *c ablaknál kell díszelegnie. 33 ikban kávés reuniókat rendezlek, hol megbeszélik a napi eseményeket. Senkit egy világért sem rágalmainak. 34-ikben szorgalmas látogatói a templomoknak, nagyon szeméi mesen tudják lesütni szemeiket és a „Mi atyánk"-ot könyvből imádkozzák, — de nem gyónnak. 35-ikben a város valamely félreeső részében fekvő, csöndes lakást bérlenek, legszívesebben kert- és lúgossal. 36-ikban gyer-mekök nevelésével foglalkoznak; a harisnya-kötéstől többénem iszonyodnak. 37-ikben minduntalan hangoztatják : Kis Mariskám szakasztott képmása atyjának, mintha csak arciából vágták volna ki! Pedig e fölött soha senki sem kételkedett. 38 ikban elkísérik Mariskát a tánci-iskolába, de nem* látják szívesen, ha Ödön tán-ezol vele. 39-ikben fölserdült leánykájukkal bálba mennek és a harmadik négyest tánczol-ják. 4Q íkben bölcsőt ringatnak, — nagymamákká lesznek.
— A szultánok trónfoglalásának szértar-t''ísa. á beiktatás napján már korán reggel fölkeltik és pedig azonnal, amint a „Muedzim" (imajelentő) a Validemecset minaretjéből izét-kiiltja : .Nincs Isten az Istenen kivül és Mo-
hamed az ő prófétája; jöjjetek imádkonű, jöjjetek mosakodni !* Erre a fő-herélt beiiet s fölkéri, hogy fürdőt vegyen s reggeli imáját végette el. A szultán megftirödvén, nagy utaye-get terítenek le számára, melyen letérdel i az imát hét különböző oldal felé fordulva mondja el. Minthogy aizultán trónfoglalása napján böjtölni nokott, az imádkozás után ájtatos könyvek olvasásával foglalkozik, v»gy a birodalom évkönyveit lapoigatja. Ezalatt az orsaág nagyjai összegyűlnek a trónteremben s miután a szultán is megjelent körükben, mindnyájan lemennek az udvarba • felülnek a rájok várakozó paripákra. Elül haladnak a zenekarok, aztán több csapat katonaság, majd a siután és kísérete. így mennek az Ejub-mecsetbe, mely a legszentebb egész Konstantinápolyban, mert ott van a mauzóleum, hol Ejub, a török szent, Mohamed próféta zászlóvivője, fekiiik. Oda keresztyén nem léphet be. Ai imahely kfinö-bén a szultánt a Seik-Ül lilám él számos ulema fogadja. Aitán beveietik s egyedül foglal helyet. Ai ulemák a szultán éi családja hosisu életéért könyörögnek. MajdaSeik Ül Islam felköti az uralkodó oldalára Oimannak, a birodalom alapitójának kardját, a mivel figyelmezteti, hogy a kardot mindig diadalmaian viselje a vallás szolgálatában. A templomból a szultán kíséretével együtt a régi serailba (Eskí Serai) megy, hol az egyik udvaron — Kaballernek hívják — trón van készítve számára, melyen helyet foglal. Az ornág nagyjai itt egyenkint lépnek elő és csókolják a két hosszú szalagot (Sadjuk,) mely a trón támlájából van erősítve. A trónfoglalás és a vele járó hódolatok ezzel véget érnek. 9
— A lovassági maneuverek a Fsrtötónál. Folyó évi julius bó első felében a Fertőtó északnyugati oldalán Edeliheim-Gy ulay b országos főparancsnok vesérletealatt nagy lovasiági hadgyakorlatok tartatnak. Réiit veiz bennök 40 eskadron, melyek két ciapatraoutatnak, mindegyik ciapat egy-egy 12 Uchatiua ágyúból álló lovassági üteget kap. A hadgyakorlatokon a király ő Felsége, Rudolf trónörököl és Pejache-vich gróf altábornagy és a lovasság főinspek-tora jelen lennek.
nagy-kanizsai takarékpénztár
részvénytársaság
1876. évi junius havi forgalma.
BEVÉTELEK.
K
a
c
v-<
s
ft.
"TSf&Tmljuj;


ni tár mi
31-én . . ," . . . I 811 Pénztár számla IS. Hitelezőnek. Betét • támlának Váltó
Kötelet rény . Előlegeié« , Bélyegilleték . Kötvény éa Váltó kamat it Beiratási dij Késedelmi Kelts ég Százalék Házjövedelem Kintlevő kamat Házbér hátralék Betét kamat 3°/0 Arany ás franc Lejegyzési dij Vegyes
Betét arany „ .| 39
| Betét franc „
Arany kSlcsfin kamat Franr kClesfin kamat
illeték
760
24.220
87
32
89,068 26,718 25 4,250 7260-'' 2 9,968 14 118 9
160
KIADÁSOK : 12 Adós Pénztár számi.
Betét számla
Váltó
Kötelezvény M
Betét kamat
Költség
Kötvény és váltó kamat sr Adományozási Háxjövedelem Tiszti fizetés Előlegezési Botor
Betét kamat 3°|0 illeték Bélyeg illeték Nyugdíj alap Arany kölcsön Osztalék Ösztöndíj Arany betét Franc és franc
39!
760
»»
számla
225 1218
135
13
15 64 50 68 14
24
71
95
Felhívás előfizetésre!
„SALAK KföELföHY"
mint eddig, ugy ezentnl is hetenkint kétszer jelenik meg; az előfizetések mielőbbi szives beküldését kérjük, hogy a lap pontos szétküldésében hiány ne merüljön föl. Előfizetési ár: Félévre julius—deczember . 4 frt. Negyedévre „ sxept . . 2 ,
Kiadó-hivatal. (Wajdits J. könyVk.) Papírszeletek.
A jogtalan nyert ragyon igen olcsó gazdagság, — épen olyan, mint a rabló méhek méze: hasznavehetetlen.
A fájdalom az öröm testvére és mégis aa egyik megjelenése, — a másikat elűzi.
— Hova oly sebesen orvos nr f
— Beteghez, N. N. unlak kiflezamodott a lába egy kerékretőben
— Lehetetlen ! > e peresben aa orvos orra bukott svinte egy fatnskóban, mert akaratianni rámnézve, nem lejtette a bajt
— Aa istenért! segítség! kiáltók és hat felöl rohantak segítségre ; horrendnm I hat közül szinte he-tvn elestek egy-egy fatnskóban.
Képzelhetni a tragicnm comienmát.
137,98273
Pénzkészlet 1876. jnnins 30-án
Összes forgalom.
II
351 1»
702
100,817 39 85,198 27 2900 4,49507 S89 736 1 12 365 2305
55 86
iO
53
31 20
19
25
14,7393
147889 97
324887
88
20
bor heetolksrklnt 8 frt — kr. Ó-bor 11 ft* 50 kr. — 1 liter pálinka 50-80 kr. — 1 liter ecset 8—10 kr. — Bükkfa, egy kObméterkint, egy «éter hosazu hasábokban, keiesztrakással - frt — kr, keresztrafcér nélkül 3 frt 80 kr. — Cserfa kérést rak ásesl— irt _ kr., kereeztrakás nélkül 3 frt-50 kr. ~ Tl>lp*» keresztrakással — frt — kr„ keresztrakás nélkül 3 frt _ kr — Kósaén a bányából 100 kilo gramm kint 70 kr! — Lámpaolaj, repcaéból, egy kilogrammkint 66 kr. — Stearingyertya 1 frt — kr. Fagy ugy ertya Öntött 68 kr., mártoU 72 kr. — Szappan 40 kr. — Tisztázott fagygyti 32 kr. — Lámpa-bál, egy méter, 8
_ Marhahús agy kilogramm szerint 48 kr. —
Borinhus 54 kr. — Sertéshús 60 kr. — Saalonna 75 kr. — Disznózsír 82 kr. — Msrhsssir 1 frt — kr. — Köménymag — kr. — Vöröshagyma 56 kr, — Foghagyma 18 WTT — F5tt só 60 kr., kő-só 15 kr. — Czukor 13 kr. - Bors 1 frt — kr. - Paprika 72 kr.
Kiadta:
(P. h.)
—*--
NVm régiben egy paraszt ember nj ökrös keret vásárolt s saját saemélyében huzigálta ken tül a városon ; — meglátja ezt egy hetyke pipás nemes embsr, igy szólítja meg az atyafit:
— Hej, atyafi, az a szekér két Ökörre van ám kéazitve, miért húzza tehát maga egyedül?
— Hát segitsen az nr. — Felele egykedvűen a paraszt.
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. junius 20-tól—junius 27-ig.
— .Arany Koronák oz" caimaett szállodában : Breitenfeld J. Székes Fehárvár. Hovalek A. Yasmegye. Romvalter és fia Budspeet. Nóvák J. Csány. Branmüller Q. Baden. Steiner A. Budapest. Bllser C. SUvonia. Lővy N. Bécs. Kraus J. Zenta. Hajós M. Lendva. Wolf M. Bécs. Balaasy bárónő Szerdahely. Tamás F Letesye. Gróf Festetics Söjtör. Zánkay N. Kapós. Dugovics P. Csáktornya. Lenk ö. Lendva. Szijj N. Csáktornya. Szigethy A. Egerszeg. Farék 0. Budapest Ocaay M. Budapest. Derécs B. Budapest Csesznyák N. Somogy megye. Dnger N. Gyékényes. Fogl N. Mattersdorf. Rónai B. Lo-vasberány. Báró Sebwarsenfeld CaillL Skublics N. Ssentmibály. Neumann H. Bécs. Bettelheim 8. Sopron. Jankóvics N. Szombathely.
— .Szarvashoz" caimaett saállodába: Deutsch M. Sopron. Csima Gy. Siófok. Báráyy G. Siófok. Bascb A. Bécs. Riehter F. Drezda. Horn F. Bécs. Dürr R. Bécs. Dentecher £. Bécs. Dr. Schreyn Budapest. Hahn J. Bécs. Kohn J. Brüun. Berger G. Lipcse. Hofman N. Zákánv. Roth IL Budapest. Dr. Hoffmann Grács. Kardos J. Atád. Hermann F. Prága. Müller J. Bécs. Wsrtsch A. Bécs. Hoffmann E. Bécs. Moeer E. Sopron. Micaker V. Szombathely. Weisaen-bnrger J. Bécs. Roth M. Budapest. Fischer M. Bécs. Oszla B. Barcs. Grank A. Berlin. Mark R. Marburg.'' Magersberger M. Bükk. Ferraris J. Bozen. Baner J. Sopron. Haller K. Kaposvár. Frank J. Boglár. Weizs-fried J. Brünn. Pollák A. Grácz.
— .Zöldfához'' caimaett szállodába . Rech-niczer A. Sopron. Hener L. Szombathely. Osder-witsch J. Nagypátervár. BOhm K. Bzentláaaló. Hüg-liez T. Zágráb. Blaska K. Bécs. Schepeler G. Stájerország. Sorics L. Losonca. Banhardt N. Salzburg. Kaachotschek N. Oroszország. Hamosi G. Frankén-markt. Müller J. LScse. Schesta Fr. Esztergom. Maschan G. Grácz. Bandler J. Arad. Scherz N. Grácz. 8tökwell J. Budapest Kabdebo L. Olaszország. Grieb L. Galiczia. Grünwald J. Páris. Boskovita S. Zágráb. Poppe A. München. Paiger A. Pécs. Kranisch J. Prága. Hartmann J. Brünn.
— .0 r o s z 1 á n ho s* caimaett saállodába : "NVelzer A. Csáktornya. Tieff J. Letenye, Magyar A. Letenye. Schmidt M. Szent-Gotthard. Soheita A. Bécs. Piltsbacher W. Károly város. Kolaricz J. Kaproncza. Scherz S. Rassjnya. Hügel G. Gy5r. Breicha N. Budapest. Vadász Kx. 8urd. Bódi E. Zágráb.
Piaczl árak.
Hivatalosan jegyzett piacsiárak Nagy-Kanizaaviroe piaezbiztosi könyvéből: 1876. ¿vi junius hó 28-án.
Buza legjobb suly 38, ''/a bektoliterkint, 100 kilogramm szerint: 10 frt 60 kr^ középszerű suly 37, 10 frt 10 kr. — Kétszeres legjobb suly —, —"frt — kr. középszerű suly —, — frt — kr. Rozs legjobb suly 86, 9 frt — krn középszerű suly 85, 8 frt 60 kr. — Árpa legjobb suly 32,9 frt 20 kr., kOaépraerü suly 80, 8 frt 90 kr. — Zab legjobb suly 20, 9 frt 20 kr, középszerű suly 19, 9 frt — kr. — Kukoricza (tengeri) 6 frt 80 kr. — Burgonya 2 frt 80 kr. — Szin-liazt 24 frt — kr., zsemlyeliszt 22 frt — kr., kenyérliszt fehér 18 frt — kr., fekete lá frt — kr. — Rizs 22 frt — kr. — Buza-dara 26 frt —. Árpa-kása 28 frt — kr. — Borsó 80 frt — kr. — Lencse 80 frt — kr. — Bab 7 frt — kr — Köles-kása 11 frt — Savanyu-káposzta 16 frt — kr. — 8avanyn-répa 12 frt — kr. Széna kötött legjobb á frt 50 kr., középszerű — frt — kr.; széna kötetlen legjobb 8 frt 90 kr., középszerű — frt — kr. — Kötött- vagy ágyszalma legjobb 1 kéve 40 kr., — középszerű 80 krn saalma takarmánynak való legjobb ''— 4 frt 40 kr., középszerű — frt - - kr.. szalma alomnak való legjobb — frt — kr., középszerű 3 frt 80 kr. — U}-
M
a n í n g e r, v. aljegyzS.
Üzlet
ViSZpréa, junius bó 26-án.
Az időjárás s vetésekre nézve átlag jónak, Ületóleg kedvezhetnek állitható és kedvezó termést, aratást remélhetünk; junius hónak első leiében kevés esőnk, de második felében nemcsak, hogy folytonos lassú eső boszanga a gazdászokat, ugy hogy a buza vetéeek nagyon le vannak verve, miért kevés rozsdát konstatálnak a termelők ; buza- és rozsreté-sek kielégi tó, mig árpa kitűnő »ratást igér, zab pedig keváebé jót.
Elszámitva, hogy a fagy a lapályokban sok I kárt tett, mágis bő szüretet várhatunk, a bornak még mindig csekély ára van, mert 8—6 forintig jóminőaégü bor kapható és mégis gyéren jönnek a vevők.
Szerkesztői üzenet.
2069. D. A névsor junius 1-én már kinyomatva volt, mit a boríték 8-dik oldala is ig%zol; az előfizetés pedig junius 6-án történvén a többivel együtt a n. kötet I. füzetében jő.
2070. D. G. Csongrád. Néhányat közlünk. A „szárnyatlan bogár* furcsa közleményét átadtok.
2071. B. Mihályfa. A kiadó hivatalnak átadtam a szerkesztőhöz czimzett becses levelét.
2072. „A szarvasmarhák láb- és szájfájásáról" irt korszerű csikket köszOnjBk, legközelebbi számunk hozza.
2078. 8. L. Igen feUengós; például ;
Szép, csábos ajkid biboros hónába
Hadd szedjen ajkam édes élveket.--
Egy pillanat caák s kéjem mámorába
Az álom édes, szent hónába vet. sat.
2074. W. F. „A csalogány" Thalés után elég folyékony a forditáa, de a rímek roszak. A többi közül: Kegyetlen=-=énekem I Jobbakat kérünk.
2076. R. P. „A népdalok" igen jók, ellenben .Hozzá'' és «Lombos akáczfa''közölhetlenek. A költői szabadságon is túl vsn „Látni a szem sngarát* és „Borús kápzelmem rajt agy elmereng s az édes-kedves múltba vágtat át. Jövőre minden egyes költeményt külön papíron kérjük beküldeni ; jóval a rosaat nem akarjuk a nyomdába adni, lemásolásra pedig nincs időnk.
2076. 8. Egereseg. Készséggel teljesítjük, magánlevelet is Írunk.
2077. „A pillangó" s kOltői iránti figyelemből nem állhatjuk meg, hogy mutatványt ne közöljünk:
% Hamar jövője a tavasznak ; Kis pillangó üdvöz légy! Még nincs virág és te s fáknak Szép csókot hinteni mégy."
Aztán továbbá:
„Eredj a sötét erdőkbe 1 Kiállhatatlan kis madár ; És mondd meg nekik fülükbe Hogy megjött a kikelet már.-
Végre:
„Menj! és ssídkr, 1 A fáknak első illatjait, Menj! ás szídki! A napra annak rokkonait."
2078. L. Szombathely. Minél előbb intézkedünk.
2079. M. Budapest. Jövő számunkban;
Vasúti menetrend. Érvénye® május 15-tól 1876. A buda-pesti idótmutató óra szerint,
Ind ni KatiiiaÁról
Vonat hova f
■zám Ora Perc. ldfi
205 Esaék, Mohács.Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel 215 ^^ „ „ 2 80 délut.
212 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 ....... . ... 2 6 délut.
204 „ ..........11 30 estve
818Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé;5 8 reggel
801 „ .........11 48 estve
815 Sopronyba ........S 38 délat.
208 Triesztbe és Pragerhofon keresztül -
Qrácz és Bécsbe...... . 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ......S 47 délat.
írknik K«hiu«rs
216 Eszék, Mohács, Dombovárs Fiaméból 1 41 délnt 206 „ , „ „ 11 11 eetv«
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 f „ ........2 5 délut
211 „ .........944 estve
814 Bécsből (8zombath. Bécs Ujhely)felől 10 27 estve 802 „ , „ „ „45 reggel
816 Sopronyból ........11 53 délel.
>14 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
felől ..........4 12 teggel
201 Trieszt- 0« Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délut.
204 Triesat- és VUlaehból Prágerhof felől 11 — estve Marimrgba csatlakozás Villach ée Franceslestbe.
9 „ „ „ Ftaneesfeetból.
Lapunk mi számához van netiékalvft a Frajfcto-társuiat lapjainak eléfizetéti feltárása-
Érték é* váJtófoJya® Julius I.
b*/§ metaliquee 66.65 ; 5*/, n«mt. kölosön 69.90; 1860-ki álladalmi kölcsön 110.80; bank-részv. 8.42— ; hitelintéaeti réwvények 146.50 ; I.ondón 121.35; magyar földtehermeniási kötvény 75.— ; temesvári földtehernaen téei kötvény 73.50; erdélyi fóldtehermenfcóei kötvény 73.50*, horvát-slavon földtehermentési kötvén} <<4.50 : ezüst 10165; os. kir. arany 5.81—; fíapoleond''or 965 — .
isllst 2-tél Jullue 8-Hj 1876.
Hó- és heti- Kath. és prot. Görög 31
nap naptir naptár 1 otj
27. A das halászatról. Lakács V
ü Hétfő A. 4. Sarl. b. a. ! 20 C. 4. Meth. 1
3 Kedd £ulog í 21 Julian
4 Szerda Udalrík 22 Euseb JR
6 Csütörtök Cxírill 23 Agripp. !
1 6 Péntek Es ai is Pr. 24 Ján. >z.
7 Szombat Vili bald 25 Febron.
1 » Vasáraap Kilian | 26 Divid a

Gazdáknak fontos.
A gasdasigi gépeket illető ügy haladása oly lényegeket ölt, hogy nem halaszthatjuk el egyeteket különlegesen U felemlíteni.
A frankfurti Mayfarth Fülöp ós társa-féle
czég mar S4000 példányban elterjedt cséplőgépei, melyek 1875. évben Orossorsaág, Belgia, -Luzenburg,
•) E rovat aIí.tt közlöttárt felelőeséget nem villái a Szerk.
Ausztria és Németországban díjjal kitSntsttettek, — a* 1876. ivadra oly lényeges bőritéat nyertek, hogy e czég gépei minden tekintetben a legtökélyesőbbeknek mondhatók. — Ajinlható tehít minden gazdi-nak, hogy gépmegt»ndelése előtt a
Maytartii Fii® és társa-fele
cség cséplőgépei ibrizatait éi körflHrisait levélileg megszeresse vagy pedig ügynökei egyikéhez forduljon.
Felelős szerkesztő-: BátsHI Lajt S.
I I I I I ■ I I I I I
GYÓGYSZEREK !
¡11 Védjegyemmel ellátva.
Neustein Fülöp,
gyógyszertár & ^zent-Llpőt''-hoz Bécsben, a Planken- és Spiegelgasse szegletén, ajánlja a t. cz. közönségnek ama valódi gyógyszerek sorozatát, melyek minden esetben kitűnőnek bizonyultak és biztos gyógyulást idéztek eló. Bizonyítványok ezrei megtekinthetők.
Nehézkór ellen. Vule Cap-gulce 1 frt 40 kr.
Még soha nem hallott olcsóság !
Aki olcsón, fölötte
¡Ajándékok!
szép és jó
let
meseszerű olcsó áron
tárgyakat óhajt. az gyorsan s
tart, rendelje meg
bazárunkat
csak 5 frt 90 krért
dísztárgyak
míg a kész-
Meuthir, jele« gyomorszer, a görcsöt lecsillapi''ja, mint fogke-nórs éa száj viz is hasznos.
Szt. - Ern éhe t - féle czukroa vér tisztító labdacsok,könnyen székekelő, vértisztitó és teljesen ártalmatlan ; az alhasí szervek betegségeinél, váltóláznál. a mell-szerv beteglégeknél, bőr- és szem-fájásoknál, gyermekbet. gségek-és női betegségeknél igen hatályos s a legtöbb betegség kútforrása a dugulástól megvéd. F. labdacsok valamennyi ilynemű szerek közt legolcsóbbak és .legkitűnőbbek. 1 tekereg 8 gkatulyá-val. 120 labdacs 1 frt.
Óvszer ragályok ellen, Dr. Falmont Gardienje 1 frt 50 kr., cholera illat-esgenczia 40 kr.
lásllszorulás ellen, fenvőfa txivarkák 25 drb. 1 frt
Szemfájás és szemgyulladás ellen, Reíchel sxembalzsama 1 frt 50 kr. és Romershausen szem-euencziája 2 frt
Hólyagbnrut ellen (kankó vagy fehérfolyás) Dr. Cadelle Injectiója 1 frt 60 kr.
OoItys ellen, golyvaszesi 70 kr.
Sápkór ellen, raíkátrányszörp 2 ft.
Mellbetegségek ellen, mfi-véunedv 70 kr.
Mirigybetegségek görvély k«5r ellen, norvégiai orvosi hal-tiir 40 kr., cznkros minóségben 1 frt 60 kr.
Labizxadá s ellen, Sahcilanti-luitin 50 kr.
Fágyás ellen, Beaum«? Girom«-60 kr.
Bőrfoltok s bőrbetegség ellen
Storax Créme 80 kr. Daganat és sebfk ellen, párisi
universal tapasz, 3*> kr. Cl úi és kőssvény ellen
illa''og kttszvényszor 70 kr Aranyér e. Royer iija, 1.60. Köhögés ellen, Margaritten
köhögésbonbon 30 kr. Tyuksxem ellen, tyukszem-
gyürfl 30 kr. Tehetetlenség ellen, (fér-finem-gyöageaég) Dr. Frérfont Re generatio-likőrje 2 frt erősítő és üdítő szer. Émelygés ellen, Perlea d''Ether,
t frt 60 kr. Bisterikag női görcsök ellen, J
Le chelies Xevrosine 1 frt 50. F ü 1 b a j o k ellen, Oreillon 70 kr U igöm léiek ellen, Dr. Fré- !
mont aranyozott labdacsai 2 frt. Álmatlansig ellen, Chloral-
gyöngyök 2 frt Odva» fogak ellen, Bcbrier
foglabdacsai 25 kr. Nehéz fogzág ellen, gyermekeknél, a villanyos nyakkendő 1 frt 50 kr. Villó-láz e., chinai golyók 60 kr Valamennyi itt meg nem nevezett betegségek ellen ig ajinlhatok a t cz közönségnek kitűnő h a t i s u különlegességeket ég azonnal vála-gzolunk bármely hozzánk intézett kérdezőik ödésre.
1 csinos tGzveresen ar.itiyr.ott r«-noontoir óra lánczczal és tokkal.
1 díszes angot-nSi napernyő.
2 jap. virágtartó aranynyal gazdagon ékesítve.
2 salon-bronczöntvéuyfi csifra gyertyatartó.
1 teljes unio-dohányzó készülék, mely mindent tartalmaz, mi *gy . dohányzónak szükséges, ajándékul igen alkalmas. ,
1 zseb-tiviró, egész ujonan feltalált rendelvényezett készület,melynek segélyével szóbeli sürgöoyö-
Mind az itt elősorolt bimnlatos olcsó tárgyak
krba kerülnek ús
vidékekre is
a mely árért a következő
kaphatók és pedig:
ket a legtavolibb el lehet booeátaní. 1 ConcertLne, próbilt szóhangsser, égi hangokkal, a melyen rövid gyakorlat atin a legszebb diya-bokat jitaxbatni. 1 finom Viktória nöi öv. 1 fényképészeti album, arauyuyal
gazdagon ékitv« és végül 1 pompis pénzes szekrényke, mely mindazt tartalmazza, mit csak egy ifjú női gxiv kivinbat.
Ezen disztirgy minden terem asztalit ékesíti és ajándékokra különösen alkalmas.
összesen <wak fi frt 90
Mindennemű diplomák
a legkitűnőbb kiállításban
különös« n katonai-, rokkant-, tűzoltó-, torna-,
dal- stb.
egyletek
szám ára gyorsan és olcsó árakon készittetnek a
BOHEMIA
papír- és nyomdaipar-részvénytársulat kőnyomda intézete által PRÁGÁBA*. (109-2)
nagy tárLázában, Bécs, I. Babén bergergasae 1. sa. kapható.
Vidéki megrendelések utánvétel mellett pontosan
teljesíttetnek. (103-6)
3000 kötetből álló magyar-német
kölcsönkóny vtárát
Moll a. seidutz-por a.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy hatásuk által minden, eddig elismert hixi szerek között, tagadhatatlanul az első helyet foglaljik el; mit az sok ezer, a császári-birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hila-iratok a legrészletesebben tanu-sitjik, hogy e porok tögzött szornlasoknál, sassztkststlsaséfekisl, fys-■orhévsél, további |irosök, vese és ideg-bajekfcaa, szlvdebogasoah Ids-«eisé« okozta fffijii, vértolulss, végül bysteríára, bak|r és hszaass hányásra hajlamnil a legjobb »ikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb •fJ^Chatist eredményezek. (1547—12)
Ara I eredeti doboznak használati utasítással i frt.
P . -
7 A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő embetiség segedel-
I mére minden belső és külső gyuladis, legtöbb betegsig, mindeuue-mfi seb-, íej-, flll- és fogfijis, régi sérvek és nyitott set*k, rik, fem. •zemgyulladis. bénulás és mindennemfi sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
ORSCH-HALMÄJ-ZSIROLAJ.
A legtísztibb és leghathatósabb orvosi szer Korvégia hegyeiben fserélendS fel * mesterségesen tisztított halmijzsir-olajjal. A vsiódi Dsrsoh-halBájzsir-slaj »eil- és tüd6-k«j<rkBil, sorophs tus- is rsokitls-betegségekben legjobb gyógyhatiasal van; meggyógyítja
Ma I 01 ouoLi uuuuAiiaa iiaotnaiati utct5iid»»<
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL
noF
■Poem
a le
ajinlja
1871—7
Pipere- és illatszer-czikkekból igen nagy raktárt tartok s
különösen ajánlom.
i lujak elvesztése és a korpa ellen, El Beuito 1 frt 80 kr.
Bajfeitö szerül, Dr. Callmann haj
fen éke 3 frt Cru^ Réparateur 3 ft.
íVkete és sárga fogak ellen, az
Odontin fogpor 70 kr.
Májfoltok és szeplő elleu, Anti-spiloma tiO kr é» Dr. Baver valódi Pulchnrinje 80 kr. 1.50 kr A bór aimasiga, finomsága és pu-hasigira ajánlom Cora Pear-pisxtát 2 frt, fehér ég rózsaszín por 1 frt és 60 kr.
Ismert franczia különlegességek :
Wajditv József
könyvkereskedése Nagy-Kanizsán.
Olvasási dij havonként csak 50 kr. A Glöckner Luiza-féle
hat osztályú magyar-német
leány tan- s nevelőintézetben
Pozsony, Irgalmasok-tere 237. szám. kezdődik az oktatás ^illetve az uj tanév) f. é. Ecptember hó 1-én ; a beiratások augusstua 15-étöl d. e. 9 — 1 órakor. Felvétetnek vidéki leánykák is, benlakás és teljes ellátásra, vagy csak oktatásra. Az intézet jel« tanerőkkel rendelkezik; helyiségei tágasok és a legczélsserlibben kiállitták.
írásbeli tudakozásokra készséggel ád felvilágosítást az intézet tulajdonosnője. ^106 — 3)
_____________________________________«ssr
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak Nag y-Kanizsán : Bel us J. gyógysz Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Belovárstt Lakorics Q. Csákteroyáa Kirisz H. Cssrgfi Kreisler Dirid Kaposvárott Kohn Jakab Ksprssozás Werli Sind, gytgj»*. Keszthelyen Wünsch F. Keresztes Breyer Jakab ¿ai KŐSZSfSS Csacsinorits Istv. gyógyg*
Lstssytn Kalivoda J. gyógysz HarozaNbas I*ttí Nindor Básek-Szt.-nyörgyin Fibicz J. gy. Szoab&tbelyes Pilich Fereucz gy. Ssprtaybas lfezey Andris gyógyss. ZáflrábblS Mitteijóacb Zs. gyógyss.
Ceyleck J. J. gyógyss , lTrweíst Fr. . ryúzysr.
í-ipsule« Matico 1 frt 60 kr. injecüon Matico 1 frt 40 kr. Upgules Vial 1 frt 40 kr. Smarkák, Canalig indicából, 1 frt. Pste Pectorale George 50 kr. Fayard é» Blayn papir 50 kr. Muitárkovásx lapok, Koggiotól 50 kr, egyes lapok 5 kr. ma Laroche 2 frt.
Pité Zed 1 frt. Zad szôrp 1 frt 50 kr. Guaranapor 1 frt 50 kr. Blancard labdaesok 1 frt 20 kr. Posphat de fer Leras 1 frt 20 kr. 8irop hypophosphite do Chaux 1
frt GO kr. Sirop de Quinquina roug 1.70 kr. Vin <le Bugeaud 2 frt
Valamennyi ismert franczia különlegességek a legolcsóbb áron.
Nagybani vásárlók előnyben részesülnek; mindig friss raktárt
tartok a következőkből:
Liebig haskivonata ''/* font 84 kr. 1 Dr. Pfeffermann fogpora 1.25 kr. 1 Polt rcsedahajkenőcse 1 frt 50 kr. Dr. Brown hajépentartó szere 1 frt.
Tömörített svájexitej 50 kr. Nmle gyermeklisztje 90 kr. I''r. Gölis étpora 84 kr. Anatherin szájvíz Popptól 1.40 kr. y Beider fogpora 35 kr.
Eredeti amerikai
varr
ig e p
N. Kanizsán egyedül
e k
=c
Weiss és Ledofszky
norinbergi és rövidáru üzletokben.
uj városház épület,
legfinomabb minőségben és jutányos áron kaphatók.
R
d
>.jánlom uagy raktáramat : illatszerek, szappanok, kenócsök-
''>ul stb. az első párisi czégektől. Szallezil-szappan, a legjobb és
legolcsóbb szappan a világom á 25 kr. a Compagnie française csokoládéja fontja 60 krtól 3 frtig. Valódi orosz thea, V» font 1 írt* Raktár mindennemű gyógymüszerek, u. m : önklystirozó fecskendők, kötelékekből a legjutányosabb árakon.
ö m e r b a
a steyer Gastein.
Az ivad május hd l-én megnyittatott.
A déli vaspályán gyorsvonattal Bécsből 81/,, Triesztről 6 óra. Igen hatalmas hőforrásokkal 30 — 31° R., napi
vízmennyiség 36.000 akó; különösen hatásos a köszvényT ritá^ogVe^''Caxc^ z'' ideSb&j°k> szélhűdés, gyengeség, nói bajok, havi tisz-
--- m | . ,-—-1 tnlási zavarok, időszaki hurut, csont és ízület-betegségek-
^mabb bíXa inud mki ^ & InéK ^ fürdőmedencze, nagyszerűen kiállított márvány-,
^doc, nagy''QTeggeiUi frt. i Champagner na gy palaczk 3 frt. | külön- és kádfürdők, kényelmes lakások, bájos alp vidék,
Sl Julien nagy palaczk 1 frt 50. Madeira, : »gy palaczk 2 frt 75 kr. • terjedelmes és árnyas séutérek. Fürdő-orvos: Dr. Hayerhofer
-6»t»hg, ¡.agy palaczk 1 frt 50 kr. Malaga, nagy palaczk 2 frt 75 kr. ! „ * . ''
_ Kítüuó ßhum i frt 10 kr!^ iH- ur, muto Bécsből (april végéig lakása: Bécs, IX., Berg-
strasse 19.) Kimerítő leírásokat árszabálylyal ingyen és bérmentve küld a
Főraktár:
Müller Albin vegyésznél Brünnben.
Dr John Yate Florlllne-ája.
A legjobb fogtisztitó és edző szer, növéuy részekből, eltá-volitja .1 szij rosz szagát és helyette kelleme* illatot gerjeszt, a fogvérzést és a foghus daganatot elhárítja s megóvja a fogakat rothsdiától. Egy palaczk 00 kr.
Dr. John Yate 8erall-fogpora
tisztítja a fogakat s használnia után nemcsak a fogon larakódó kr.vesetéseket tivoUtja el, hanem a fog fényét, fehérségét kitjlnff-
en elősegíti. Egy doboz 40 kr.
Dr. John Yate
Pronipto-ÁllTio-ja
(fogcseppek) jótállás mellett adaiik. A legmegrögxüttebb fogfijist is kevés idő alatt megszünteti. Egy doboz hozzá készített pamuttal 40 kr
Torok 8záj-pastlllok,
golyócskik, melyek a szájban forgatva elűznek minden kellemetlen szagot a szájból, főkép czélszerű az színházakban, bálokban s egyéb társas kOrOkben is stb. Egy doboz 40 kr.
Dr. Borhaver általános novény-gyomorerösltö.
Ezen jó iUatu s erősítő készülék igen jó hatással bir, gyönge emésztés és abból származó étvágyhiiny, szélbáutalmak, ideges fejfájás, gyomorégés, gyomorkatarh, aranyér." sárgaság és székkukacz biatalmaknál. Rgy palaczk 50 kr.
Dr. MAUer Novény-mell-pastlllja
hathatós euyhitőszer kehülés, mellbajok, lélegzés, szamirhurut s rekedtségeknél. Egy doboz 30 kr.
P h 11 o c o m e
Megrend-lést-ket helyből, valamint ''uió nélkaj eredeti számla mellett teljesítek. A T»gy utánvétellel eszközöltetnek.
Berlin és Párisból pro-küldemények készpénz-
(7-5]
H I | M I il I I I I I I I I I I (81-1)
Römerbadi fürdő-i
(Alsç-Steiéj
■ \ rs
gatóság,
(rövény hajkenőcs) nagyrészint idegen éghajlati olajokból készült, megtartja a hajat, aaakált eredeti szépségében és erejében, eltávolítja a hajkorpit és uj hajat ad a kopasznik, gyógyítja min-dan hajbetegsége«t a nélkül, hogy legkevesbbé is kellene orvosi segélyhez folyamodni. Egy szép ürogtégely ira l frt.
A keleti szépítő-tejnek
sokan köszönhetik szép, fehér s ilju arezbőrüket, mely minden az arezoo tiraado bajokat rt. p. szeplő, mij''folt,'' sebhely, kflteg, orrveresség stb. a legrövidebb id í alatt eltávolít s helyébe finom ifjo arezbőrt varázsol. A hatás bizonyos. Egy üveg ira 1 frt 50 kr.
Mindezen itt f.-lsorolt szerek eredeti minőségben kaphatók : Nagy Kinizsin, JPráffer B. gyógyszerész urnil (8—24)
Patent
Stiften- Dreschmaschinen
für Hand- und Göpelbetrieb vcm> 1 bis 6 Pferdekraft f%-t
briaren als Speäafft&t 11
ümrath & CoAip. Prag,
lajidwirth. Maschinen- Fabrik und Eisengiesierei. Illustrtrte PrefffMitter gratis.
Für jede Maschine wird garantirt. TOchtig» Agenten
(r l3?-3)
r*
T.S

>rvos-, sebésztudor* sziUéaz é^.sf^mész
gyógyit gyöWresei? fáiyes ''és tart''os siker b i z t o- | s i t á s a mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) at önfertózésnek ítindaa követkeíménfait, agjmint
magömléseket,
j a* Ingerlékeny gyengeséget, axinfríftotyást, különösen a I
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hngycsöfolyásokat (még oly idültekét is), a nem-zórészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bajakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban ;
3) IwgyeeészükOiéteket:
4) friss és idah nyákfolyásokat nőknél, sz úgynevezett fehérfolyást és ax onnan eredő
MAGTALANSÁGOT;
ö) bőrkiütéseket;
6) a hngyfaltefife fcétegaégett ét mindehnemft rf*elésí nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt lOórától 1 ig, délután 3 órától 5-ig és est ve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten, belváros, kigyó utcsa 2-ik szám a.kigvó- éB vftropfyte-tiioe* sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn
Dtfjal mmtt léTélekte aioánál válasz adatik és a gyógyszerek megtüldetnek.
(40-37;
Kitűnő hatással bír
mst* WPmorbaj^k, elrontott gyomor §
D r. FEEINI
KLMT-JELIXIRJE.!
Egy nagy üveg ára 80 kr kicsírwek 42 kr.
Egyedül megszerezhető FBAJíZgT.-nél Hottrabkauban
(Csehországon.) Ugyanott a rövid idő alatt oly nagybirüvé lett kösz-vény-szesz, (m«ly idült . köszvény ellen is használ) á
1 írt fc«-krérf aaintén kapható
Ismét-eladók kereteinek.
(123—7)!
David Win
Agenturen Geschäft
special für Getreide, Malz tt. Säumen,
übernimmt Vertretungen renommirten Firmen. Beste Referenzen stehen niDieB6ten. (117-3)
Tudományos Ítélet
mmm (...>
gyógyszerész ur köszréBy- és esúzellenes
vértisztitó theájáról.
A kinek a mindennemű általános gyógyszerekkel ujabb idöb - ■ iiött nyegleségről fogaltna van. könnyem felfoghatja az orrosoknak azoL iránt tanúsított bUatmatlinaigát ¿a épen nem tulajdonitható az ujitás iránti pedanticüfl idegenkedésnek, ha at orvosa feldicsért aroanumoktól moiolyogva fordul el. Mindemellett e aiabálj tincs kivétsl nélkQl éi e* teljes igazoltaágot és jogosni&ágot talál ason esetekben,» mi dón tények által bizonyított tapasztalás ét a közönségnek erre alapitoti általános helyeslése az orrosok vizsgálódását megelőzte és Ítéletét ugv, mint a W i 1 h e 1 m-féle vértisztitó theiuál kimondotta, mert az általános vélemény legbiztosabb jótálló valamely dolog értéke mellett és legbiztosabbnak mutatkozott a mindennemű rheumaticns bajok, csúz és kösz-véoy ajánlott W il h e 1 m-féle vértisztitó theánál, mivel ez a leg-
makacsabb csúzos és köszvényes bántaimaknál, a bőrnek elfojtott te-I f-tékenységét és kigőzölgé^ét nagj, mértékben alómozditja.
Nerezetesen as -etebeff^it mimfen mbnsticus és köszvényes stenvedéséaél, mely mindig lázzal és az isQlotek gyuladitos bántalmá-val, daganatokkal stb. van egybekötve, — podagránál, a keresztcsont és csipö fájásifi«," nyiUllsökfiá! a ''fagokbZn, » csuklók merevségénél, lábikragörcsöknél, sőt''idült szorulássá) az aranyérnél is e thea nagyon hathatós ssernek bizonyult.
E the» tehát a felsorolt bajok ellen legjobban ajánlható.
Bori i o, 1872. január ksvábaa. ''
Dr. Mfiller János,
(P. H.) orvos és ryógjtanácso*.
, r*
Óvás a hamisítás és felcserélés eilen.
•i
Szíveskedjék a t. kötőnség vásárlásoknál törvényes óvó bélyege-met és czégemet, melyek \ fíyei■ cfctfaag- kálső felén láthatók,
különös figyelemmel megtekinteni, hogy hamisítások által rá ne szedessék.
A valódi Wlflwlsi-yieantiartkritü, antirbeumatlkus vértisztitó-thea csak az el«5 nemzeti Willnla-féle vértisztitó-theagyárban Nenakircheuben Bécs mellett, vagy általam a lapokba* kijelelt raktáraimban kaphatók
E|> tfobsz 8 adagra fslftztva, orvosi hismálat- és utasítással ellátva 1 frt., a bélyeg «1 pakófü-aij 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a valódi Wlfaia-féls astlarttritls és adHrWssutikss véftítttíté ft*á''kapható :
Nagy-KssUsás : PráftrBAIft gyógjszertárában ; Zágráb-ban : Mittlbach Zsigmond gyógjsx.; Kőszegen: Csacsinovitt Istv. gyógysz.; Kadatkntes: BeckBéif^ms.; Kesstkken: Kes«tbelji ImuMSI? Kapronczál'': Werl! lífiti» tf*fM i BépHfias : WrcksYwkyfíítif f S«ombathé!yen : Pillleh Ferenci gyógysz ; és Ssatmártt: Bossio J. gjógy-szeróss uraknál. ■ * (6—9] |
¡1st
A hamisiSstól óvatik !
TJres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb «er, nunt dr Ps»p J. «• udr. fogorvos úr (Bécsváró*, Bognergaase Nr. 2.) f o g ó n j a, melyet mm -denki könnyen és fájdalom nélktl behelyeahet odvas fogaiba, moly astán a fogrésaekkel éa fogbosaal teljesen egyesftl, s a fogakat a további elromlástól óvja s a |tfdalmat osillapitja.
Anatherin-szajviz
Dr. POPP J. G. es- kir. udv. fogorvostól Bécsbeu, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
(¡vtftkbes i frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos logfájdalmak-ban, gyula dánoknál, a fogbus daganatai- é* sebeinél; föIolvAszti* a léteső fogkövet és megakadályosaa annak uj képaődénét; ai iagó fogakat a foghus erősítése álul szilárdítja; « midőn a fogakat és foghast minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kel-iemea frissesécet. koicsünU* és o^ár i^iriÄ. ha#zoálftt után eltáToUfcj* ^ . .. . a keílemotfbn''szagot. ,15
Anatíxerln^foffpasta
Dr. POp| í.Ö.cf. k. iid|. fcgorvostól Bécsben.
Esen készítmény a lehelet frisseségétyés tisztaságát fontartjn. asonkivfil a fogaknak béiMkérSéfet köírsöiíTiz azok romlását megakadályozás és foghust erósbitL
'' Dt. Popp j.''(x. növény-fogpora.
A íogakaL, olj méf* .«¡sai^a, hogjt,«Miak napoakénfi ba»t oálata által uemcsstk a közOnség>''s togkő elfávo^Oatik, Laocm xj'' fogak somáocaa és fiuomsága is mindinkább tökélvtosbül.
Kaphatók: JKagy-JCMj^fé» X; Beiua g>"gj«*®-. Kosenberg
l&osenfeld, Welisoli, J. Ís KesselbofTer J. kor^skedésében. — Pápán • Tsehepen J^ Keszthelyen: PHssterer gjőgysrerési, Singer M. \Veis> |A. Zala-Egersaegn« : lsóó F:, gyógyszeróst. Kaproncrán : Werli gyógy-cerésx. Varasdon : Haker gyógys*»vésm. f>0meg«»n : Dorner K.iiet. Ssom lelyen: PiUicb Ferrnra ée Rodulf gyógyszer. Határőrvid.''ki As.-Qyftr-rön: Fibic E. C. Veszprémb«« • láoyr Tusaka«, ngy OutbarH Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovai-iBerányben; üeislar gyógysz. Kalocsán : Horváíh K. gyógyszert ne. Kers-ceméten : Milhofer és Uaebleid gyógyss. Pakson: Flórián J. gyógyis ¡Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz Kaposvárott: Knhu J. jßögl, Belos és Schröder gyógysz. Szegssárd: Brahsay gyógysz. — konyhádon: Kramolin J. Szigetrárott-.Barwarth, Salamon gy ógys*. — ajáa : Michitach Bt. ós Uersfeld fiai, ngy Uersog Ignácsaál. — Pécsett lolnay W. ás E. Zách, Sipőca gyógysz. Kárádoa: Zadnbánsxky gyógysr. Mar csali ban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Oraff gyógysz. — DunafMd-rárótt Lnkács gyógysz. — Szent-Qyör^yön : N''öthig. — Alsó-Len-ivár-|Ki«s gyógyss. — Rohonezou: Simon gyógyszerész araknál.
o y a s.
Azt tapasztaltam, hogy az általam 2« év ót» készített ét köakedveHaégfl
Analherin *zájvii
hason oév alatt hamisittalik és »lőadatik.
A t. közönség ámítására az ezeo hamísitás készítői ugyanazon felszerelést használják, mint minőkkel én a saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit őgyelmeztetem, bogy az általam készített Anatherin sxájviz mindenkor teljes czégemmel, J. 6- Popp, cs kir. stfvarl fsflsrvss, Bées, BsfBsrgaste 2. a cs. kir. osztrák udvari czimerrel ;kétfejű sas griffektól tartva) és a tőrvényesen letelt óvjegygyel leaz ellátva, és mindazon készítmények, melyek cgyan hasonló, de nem épen az itt leirt felszereléssel lesznek ellátva, hamisításnak tekintendők, egyidojnleg azt is megjegyzem, Logy a hamisított Anatherin szájvíz, mely gyakran kártékony ha-tásn, olcsóbban adatik eL Azért is, hogy ogy részt valódi AnatLu-rin szájvizem jó himeve a hamisított által c>orbulást ne »r-enved--jt>n, másrészt meg, bogy a hamisítók ellen fölléphessek : tisztelet-ftel felkérem a t. cs közönséget, hogy a hamisítottunk cuogttouert [¡ Anatherin szájvizet az eladó neve megnevezése mellett náiam va-l ''lódi ellen cserélje ki.

J. Q. Popp,
esász kir. u d v ari fogorvos Béas, Bsfisrgasie 2.

Alulírott tisztelettel bi?ja fet a t. közönség figyelmét Szombathelyen létező
harang- és rézöntő üzletére.
Készít tfizalté fecskendőket és kutakat mindenfélé sxerkezet-ben. Javítások lelkiisáiérfeteSen líöziltetnek el.
Szállít kitűnő minőségű összetétet mezőgazdasági gépfcengely-ágyak kiöntésére.
Készit továbbá harangokat vas- és fatartályokkal, azok baog-zengését a kellemes összhanggal (harmónia) látja el, — mázsánkéut 90 frtért o. é.
Régi harangok beválÚtnak bm. 60 frtért. Jótállás 10 — 12 évig nyujtatik.
Ja*it bármioemü csép*égépe*5 az ezeken eltSrött vagy elromlott részek, C8apok stb. helyett ujakat készit. Kezei közt lévén a Shuttle-wort-fé!c és egj''éb gvir gép ré826Ínek mintái, gyorsan és olcsón szolgál megbízóinak.
Bármily rész újból öntésének kilogrammja 2 frt o. é. Régi vagy törött anyag 50 fcrárt fáltatik b© kilogrammonként.
Raktárom tart és készit minden szakmájába vágó házi eszközt,
mozsarakat, téglázd eszközöket, lyertyatartókat stb. Kutfelszerelések 14—20 frtjfl jól és tartósan.
A midén tehát igyekezetét a szolgálatba vevő t. közönség minden igényeinek kielégítésére szenteli, bátorkodik magát a községeknek, uradalmaknak és a t. nagy közönségnek a legjobban ajánlani.
(121-5)
Zucker János,
harang- és érezőntó''
Feidhtmann Adolf
homoeopath, orvos Szeitt- Botthárdon ajanlja a ^ cz. közönségnek gyógymódját, heveny S idült, különösen gör-csös, köményes és ideges bajokban; továbbá legmakacsabb görvéiyes kórok betegségekben. __ (129-2)
« m + m ♦ ♦ ■•[■■■■■ ♦ ♦ s s ♦ s a ♦
C .♦.♦.♦rt-tr^AAAAA A AA/v AAA AAA
Keller I
(52 - 10)
Ajánlja gasdagon iekaerelt arak-, hói. gyek, és gyermekek számára való topáarak. tárát a legjobb minóaégÜAket a lehető jutányos áron.
Ug) szinte figyelmébe ajánlani bátor Fagyok a ca. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléaeket a kgjobb bel áa külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo sabban számítom.
Az én raktáromban váaároltakat kij&vi-elfogad««.
Empfiehlt sein reich assortir.ia Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität, und zu möglichst billigen Preiaen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dasa ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer-Leder vorfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.

\
Egy igen jó karban levó, czővekekre épített, há-rumpár kővel órló (nj) rábai
MALOM
?
szabad kézből eladatik, vagy három évre haszonbérbe kiadatik.
A föltételek felöl értekezhetni:
Szájer Györgynél Rumban.
(Vasmegye.) (127-3)
Mustár papír
nélkftlöthetleo házi-arer, darabja 6 kr., 10 darah 50 krért mindig kapható
az arm-gyágyazerészi ügynökségnél
Bernátsky Károlynál,
Budapest, IX. Nyal-ntcza, 25. Nagy-Kanizsán: Wajdite József könyvkereskedésében.
l«m£t eladók, győgyaxerésxek, orvotok stb. kedvezményben réase-
afllnek. (86—11)
Bis am 12. Juli d. J.
>
werden von dem unterzeichneten Baukhsuse Bestellungen entgegengenommen für die Ziehnng der 8l. von der hohen Regierung genehmigten und garantirten groaaen Geldlotterie
Dieaelbe beateht aus 84,600 Originalloosen nnd 43,500 Gewinnen. 8&mmtlirhe Gewinne werden innerhalb einiger Monate in 6 Abtheilungen entschieden und betragen eueammen
696000 R.-Ä
Der Haupttreffer betragt ev.
450,000 R.M.,
aper i eil enthält diene Lotterie folgende Gewinne :
1 A 300,000, 1 * 150,000, 1 i 80,000, 1 i 60,000.
2 i 40,000, 1 4 3«,000, 6 4 30,000, X 4 24,000, 1 4 30,000, 1 4 18,000, 11 415,000, 2 4 12,000, 17 4 10,000, 3 4 6000, 27 4 5000, 42 4 4000, 256 4 3000, 8 4 2000, 12 4 1500, 1 4 1400, 40041200, 23 41000, 648 4 600, 1000 4 300, 7i> 4 240, 35 4 tOO Mark He.
Laut amtlicher FeetateUung koatet
1 na ose« OrlginalloH 16 Mark, 1 halbes , 8 ,
1 viertel „ 4 ,
Jeder Beatellung beliebe man den entfallenden Betrag bei anlegen, oder denaelben per Poat ¿luzuzahlen, auch kann die Zuwendung per Nachnahme verlangt werden. Die Besteller erhalten tofort von unterzeichneter bekannten Firma bis die Originalloose mit ausführlichem Verl ooaui^ga plan. Nach Ziehung erh&lt jedes Theilnehmer sofort die amtliche Ziehungsliste. Die Anssahlung der Gewinne geechieht unter Staats-ControUe dnrch das mit dem Verkauf dieser Staitsloose beauftragte Bankhans (HS—9)
Adolph Lilienfeld
Fontos birtokosok, gazdák, állattenyésztők s gazdasszonyok részére.
Számos felszólításnak engedek, midőn ezen a kehes bántalmak-, étvágytalanság- s járványos vérben alapuló betegségek kitűnő gyógyszerét:
keh-poromat
az állattenyésztő gazdák becses figyelmébe ajánlom.
Egy csomag ára 80 kr. o. é. utánvét, vagy az összeg előre való beküldése mellett kapható: Beszédes Gyula gyógyszerésznél Dnna-Vecsén (Pestmegye) továbbá Thallmayer B. és Társa uraknál Budapesten, Dieballa György gyógyszerész nrnál Sz.-Febérvárott, Rosnyay Mátyás gyógyszerész urnái Arad, Wajdits József urnái N. - K a n i z s á n.
B i * o ny i t v 4 n y.
Alólirott a Bestédé« Gyula-féle kehport, keb!>e tegaégekben axenvedS lovaknál kitfiaS sikerrel alkalmasván, valamint baasnáltatott nőm által a baromfidög ellen ¿a sert-Véaeknél a lépfene ellen sainte k i t ü n 5 sikerrel, mit feltaláló ur felhívására esennel készséggel bizonyítok ¿a egyúttal a nevesett kehport s felhozott állatbetegségeknél mint hathatós ssert lelkiismeretesen ajánlhatom. Nagy-Knton, IStf. isái, 20-án. Ssabó Gyula. (124—12) * ^
gaxds tiszt.
Az egyedüli üzlet Bécsben,
mely a kedvezőtlen vissonyokkal számot vetve, árainál egy további 30%,-nyi árengedményt léptetni életbe indokolva lá^ja: Betlelheim H. én tárna bécni
china-ezüst gyári raktára
KlntiirttpfitN 14. tz
Az árak ée pedig :
6 kávéskanál előbb ft 3 60, most 1.50 6 evőkanál 6 asztali kés „ 6 . villa . 1 levesmeró-k. a l tejmeró-kanál„ 1 kávésríndsa kan
ft. 7.50, ft.7.50, ft. 7.50, ft. 6.—, ft 3.-, ft. 6.—,
2.75 8.75 275 250 1.50
1 csukor-sxel. fed.e. ft 4 —, most l.?0
1 vajas köcsög . ft l thea-kánna , ft 1 pár gyertyát . ft 6 cznkortálcza , ft 1 ecset s olajtartó, ft
3.—|S''idom. cserdugass ft
3—,
6—, 3.60,
3.-,
1.50 . 6-- 3-. 1.20 ft 5.— ft 90
KOMtea Hygaor» aélt* !
6, csemege-kés ) 24 6 csemege-villa )
6 kés ) A 6 villa ) iméve áiszss tskbss 24 6 nrókan.) flrt Mystt »Mit 8 6 kávéak.) fii kr.
frt
6, csemege-kanál) 6 késtámassték )
áarak íum
flrt Im-9 flrt 8 kr.
Leg ujabb pasta arany, ezüst és chína-ezftst tisztítására, darabja i5 kr,
6 darab 1 frt 20 kr.
Pompás tálczák, kávéskannák, theakannák, theáakésslet, asztalszerek, gyertyatartók, csnkorhíntők, tojástartók, fogpisskáló-tartók, asz talkendSk, csatok atb. Vidékre utánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen. Kívánatra részletes árjegyzék küldetik. (104—8]
TÓTH SÁNDOR
RAKTÁB saját készitményü BAKTÁR »»ít.los &fcBt»r gyári raktár "W??0*,
^SL SZOMBATHELYBŐL. 4 * ^ ^
bútorokban, _____ matráczok,
^naqy-kanizsán 1 és
székekben, vasút-utcza, a városházban, tartókban.
Hölgyek számára
igen hassnos a legújabb s legnagyobb liatast <»l/>i(lér.ot»
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Erzsébet-Creme
Dr. Bosenberg 8.-tól sz orvosi kar — de különösen dr. Zeisal M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen czélszerü a ártatlannak találtatott.
Ezen sser a bór megőrzése s a legkésőbb korig tartó ifjú fris-aeségbeni tartására szolgál. Eltávolít napszúrást, börkiütegeket, foltokat vörhenyt sőt a ráncsok is s gyakori használat által eltűnnek. Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ára 1 tégelylyel 1 frt 60 kr.
Kapható a feltaláló RMtatorf Fr. özvegyénél Bécsben, VI. lUblgasse 6. Tbür 7. — Nagy-Kanizsán RsstafsM A deli urnái. — Szent „Leopold"-bos caima. gyógyszertárban Nesstsia FBItpaél, Bécs I Plankengaase 6.
— Pul & Társai cs. kir. udvari illatszerésznél Bécs, Karntnerring 11.
— Ischlben Kreusplatz 169. Mawski illatszerésznél Kárntnerstrasse 26.
— Triesztben Ke ka W.-nél .Trieszt-város ház- Corso 603. — Budapesten Mllsr J. A.-Dál váczi ut. — Zágrábban Mittelbsoh Zsidaioadaál. Varsádon HlOhltager A. Gyógyszerésznél. (70—10)
Tisztelt doctor úrhölgy!
Miután arezom ssömölcsökkel, vörhenyekkel és míndennemfí kötegekkel lévén megtámadva, mint színésznő naponta a szépitó szerekre utasítva lévén, többféle erdicsért szert hasztalan és siker nélkül felhasználtam, még elvégre szerencsémre mondhatom a hírlapokban híresztelt Erzsébet-Creme-t használatba vettem és ennek használata utáni rövid időre arezom megfinomodott, minden kiitegek elmullottak és élőbbem frísseségemet visszanyertem, melynélfogva hálakötelezve érzora magamat ás ezen meglepő eredményt általjában teljes készséggel értesítésre adom. Örökös tisztelője
LINK ANTÓNIA, a cs. kir. Károly színháznál Bécsben.
JVWWWNWJW.W.VaW
Unter gröbster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche ßxcesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secund&rm und tertifcrem Stadium* sowie Schw&cbezusUnde, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Haut ansschl&ge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
O. v. Kleist,
(99 —13) Berlin, S. W Jerusalemerstrasse 9.
'' Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung eriorde^r licher Präparate umgehend.

I
N
íehérnemü nr&rl flölc-üzlet
Nagy-Kanizsán, a .Zöldfa0 szálloda nagy termében I. emelet.
Caalc 7 _
Munkások elbocsátása elkerülhetése ás nagy raktáram kisebbítése tekintetéből el határoztam magamat, különben holt áru tőkémet 30 percsenttel reducálni, u gy, hogy minden vevő minden egyes forint után valamely erikket a gyári árnál 30 perczeattei olcsóbban veszL Bátorkodom tehát a nagyérdemű közönség figyelmét a „Zöldfa" ezimn zsállodában történő ez«n eladásra felhívni, hogy ajelealagi oly kiváló kedveső alkalmat felhasználhassa.
Friss, hibanélkftii, elegáns fehérnemüek directe a gyárból, tehát első forrásból vehetők.
Az összes csikkek friss, hibanélkaliek és jóságakért miadennemü garantia megadatik. Mély tiastelettel
Az eladás vasár- és ünnepnapokon Is te^esittetik. * A bécsi fehérnemű gyári fiók-üzlet,
__^ . N.-Kanissán, s .Zöldfa* szálloda nagy termében I. emelet.
--.— 4 ; é. é
Hölgy fehérne mú ek:
drb. hölgy-ing, simán, kötésre................1
„ „ szegélyekkel gaadagoa felszerelve.........1
, „ hímzéssel gazdagon felszerelve.........2
» éjjeli öltöny (Nachtcorsett) ssegélyecskékkel diszitve . . 1
• • » • »gen gazdagon ás szépen dissitve .... 1
• . '' . . hímzett tódalákkal .........l
. alsó-saoknya, elegáns felszereléssel............2
• • » igen gazdag, elegáns felszereléssel ......3
• . , hímzett tódalákkal és igen elegáns felssereléssel . . 4
• nazály-alsó-szoknya igen elegánsan disaitvs.............4
„ hölgy-nadrág szép díszítéssel ..............1
• » hímzett tódalékkal.............t
Url fekérieniek:
drb. ssines ing, garaotirosott valódi vinnél ..........1
„ 2 külön gallérral . ........... . 2
„ Oxford-ing ............... .......1
leginsmsbb minőségtl..... ......2
»» M
n »
fehér ing,
n
ti
>*
k<
finom ''ássa
mellel ylyel
melfel
uri-nadrág valódi vászonbői, kötés-, vagy pedig gombokra
(152—1)
70 kr.
30 „ 50 ,. 70 „
85 „
Asztalnemnek:
MŰaes kávé-teritó..................— frt
Jaom ssines kávé-teritő................1 ,
legfinomabb, elegáns vásson kávé-teríték csipkékkel......2 „
fekér asztal-teritő \ hosszú..............— „
dnesst nagy Aiälö-servletta. ;........................3 „ —
Jsquard-törfilköző ...*...,...........4 „ —
Asztalnemiek:
daczat vásson kendőcske.................1 „ So
„ szegélyezett battist-kendőcske.............1 „ —
finom battist kendő valódi szinezetfl bordnrákkal, már beszegé-
lyesve és válaaztékos mintákban............2 „ 50
Y á s z o a ae m ú e k:
30 rőfös valódi házi vásson .............6 „ —
. „ vákson.........\ ..... •
rőfös X.............\......
és végre mindennemi vásson lehető lessáUitott árak mellett.
Kft Idafél ék:
Hölgypongyolák, igen elegáns és gaadagon feldíszítve........
1 drb. finom, fekete Cacbair-kendő selyem afipkékkel.......
1 . . . . finom hímzéssel........
AzsafchriH wátém • twk—fct \rá«é ozikksk. .
7 12
3 2
4
50
o
cc
Íí
i-S
CD S
3 M*
CD S
a
ISI
feHérnemü ffyá.rl nók-üzlet
Nagy-Kanizsán, a »Zöldfa" szálloda nagy termében L emelet
r
Hasz^nSérletFftipdetmeiij.
Bal aton-magyaródi uradalom részéről közhírré tétetik:! hogy a b. magyaródi vendégfogadó, ogy a les vári csárdá-] val együtt, vagy külön 1877-ik évi január hó 1-től három egymást követő évre haszonbérbe adatik, — mire a t. cz. bérleni kívánók tisztelettel meghívatnak.
E tárgy felől az uradalmi bérlőkkel naponta lehet értekezni.
Kelt B.-Magyaródon, 1876. évi jun. hóban.
Hanny Testvérek,
125 - 3-) jószágbérlők.
PMsims"
legfinomabb francéi* ¿a mgol rrártmácj, tttcutja 1—4 frtif}-valamint miodeonemfi fjnmrai-czikkek lebósreti cxélokra.
46-30 EMPÉCHtURi i
legnixbb esyUserfi k*»zü''.ék m éU« * m^rgátÜMr«,''''
jd*r»bonkint 2 írtjával «utftit a használati utaaitáaaal együtt
Zíeger Jáno«
Ófaczbaa, lOMfÉ wYlMIHl 34 inuÉl-fyárQBá«T»H1 é< |mm1*< , ármk Blial egeit éffk raktára.
\ • 1
II i ti d e t meny.
Alólirott közhirré teszi, miként 1000 d**bt AUÓ^ ajfcd* libától ment juh-nvaját, melvek darabja (az egyéveseket is beleértve) tiszta mosással, átlagosan 2 font
\*th -i 80 tet közép finom,
kiegyenHtetf gy«fljat:ád, LAz eladás részletenként is eszközöltetik, de csak ugy, ha valaki egy egy falkát
Venni szándékozók a tulajdonostól (ttbfcé l^'' Sdni^ értesítés*
kaphatnak.
Nihályfán, junius 33-án 1876.
(130-1)
Bcsscuyoy Kriio.
Könvvnvomda tetemes i
Tiszteletteljesen értesítem a n. é. közönséget, miszerint 1862-ik évtől fennáló könyvnyomdámat újból felszerelve, azt tetemesen oly annyira megnagyobbitám, hogy bátran dunántnl az első könyvnyomdák közé sorolható, szinte kiállítást illetőleg bármelyikkel is kiálja a versenyt, mert azt nemcsak nagymennyiségű uj betűvel, haram az eddig működő hét különféle

gépet ismét egy gyorssajtóval is boviténK
ennek folytán könyvnyomdámban egy
kellős gyors, egy egyszerű gyors, egy Sigl-féle kézi, egy símitó, egy
egy aranyosé, egy dombornyomo-sijtó,
valamint
EGY GYORS METSZŐ GÉP
vagyon működésben.
Mindenféle nyomtatványok,
úgymint:
eljegyzési és esketésl jegyek, számlák, körlevelek, moiogramniok és névjegyek,
LEVÉLFEJEK ÉS PECSÉTGZIMKÉK,
hivatalos táblázatok, falragaszok,
kereskedési irókönyvek
íltók és utalványok, lapok és folyóiratok, bármily nagyterjedel
KŰNYV-NYOMATU
részvények, oklevelek és czimkék stb. stb.
~ ^ , 49
A LEGDÍSZESEBB KIÁLLÍTÁSBAN
jutányos árak mellett készíttetnek.
Mint mindenkor, ugy< ezeatoL is féigyekezetem oda lesz irányozva, elkövetve minden lehetőt, hogy a reám bizott könyvnyomdái munkák, tisztán,*, gyorsan és hibátlanul adassanak ki, mely annál és inkább elérhető, mivel egyrészről temérdek nyomdai anyag, kitünö jó gépekkel; másréstTM pedig na-^ gyobb nyomdai személyzettel is rendelkezem.
Az évek óta fennálló könyvnyomdám szives pártolói fogadják ezennel udrtfrias köszönetemet jövőre és becses megjncáevkat, kérve, maradok
Kelt ¿¡agy-Kanizsán, 1876. julius hóban. kiváló tisztelettel

Wajdits József,
kftnjTayond* tulajdonos.
133-1]
Wajiitr Jéasf tíaűfr, lÉpférpyomditttlaJfouflg eymsajtó nyomása, Ná*y-K*ní*aán.
. *+>. pém. lét.
NAtfl -KANIZSA, 1876. julius 6-án.
TiaenfttOdlfc évfolyam.
1
fcg^------r-
1 EMIzitlil ir
«40*» é''re á frt íéi é<r* . * , ■,rtJ*a é rr » ,
mrlitiiH
6 hMÁhai pel:Uurlian i i", ttMnanor fi • m ina hu további «őrért & kr
SY1LTTÉHHKN
»oronfcint 11) trnri .*
•.i''tne* fnl Kincstári illeték minden ■'' egyhirdetésért küir>nf
'' i
KÖZLÖNY
1 A Isj
J illet<1

lap ueilemi rózsát illetA kAsietnéor« -j szerkesztőhöz, Takarj] rékpénxtári épület föld 1 szint, — anyagi résxét illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-tneníTH tntftmmicőt:
S AHY-KAÜ1Z8A
Wlassicská*
Bérmenletlrn levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
l
Sü kr. fisetendő.
előbb
-SOMOG
ÖZLON
J
Kéairatok visssm nei küldetnek
Bem )
* "^S®
Nagy-Kanizsa várót
helyhatóságának. nemkülönben a„nagykanizsai kereskedelmi s iparbjnk", a ,nagy kanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tanítótestület*, a , Zala Somogy" gőzhajózási részvény társulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre !
A
„SALAI
mint eddig, ugy ezentúl is hetenkint kétszer jelenik meg; az előfizetések mielőbbi szives beküldését kérjük, hogy a lap pontos szétküldésében hiány ne merüljön föl.
Előfizetési ár:
Félévre julius — deczember . 4 frt. Negyedévre „ szept 2 »
Kiadó-hivataJ. (Wajdits J. könyvk.)
Az ország több vidékén
a szarvasmarhák között uralgó járványos száj- és lábfájásról.
Tekintve, hogy ezen járványos betegség szarvasmarháink között közel vidékünkön, mint Kis-Kanizsán, Paliinban, Fitye-házán, Kolátszeg=Keresztur községekben, Nagy-Kanizsán stb. nagyobb mérvben uralkodik, időszerűnek tartom e bajról nézetei • met s észieleteimet közölni.
A szájfájás kétféle, lehet j á r-rányoss nem járványos; — A nem járványos természeti szájfájás mindennemű házi s gazdászati állatjainknál nemcsak nyáron, de télen is s mindenkor szelid jónemű alakban fordul elő, ezen szájfájás előidéztetik dnrva, kemény, éles, ugy iszapos, penészes, poros széna s mérges növényekkeli takarmányozás folytán.
Másképen vagyunk a járványos természetű szájfájással, mely többnyire kisebb nagyobb mérvben a láb — körömfájással párosulva lép föl s a betegség folyamában a takhártyák áítal elválasztott
TÁRCZA
Népdalok.
i.
Fönt at épen csillag ragyog, '' Ha rád nézek oda vagyok, Barna kis lány a te sicraed, Megigézte a lelkemet.
Hnzd el csigány a nótámat, A melyikbe nincsen bánat: „Elámnlom ezt a csodát, Szemed fekete csillagát.*
II.
Szép salai barna lányka Eper ajkad ssivem bántja, Adj egy csókot édes babám, Ajkam szomjas, csókot kiván
---Adj még egyet édes lelkem,
H6 szerelem csókot terem, Csókot u»rem Síeléssel, Be nem elégszem kevéssel,
RUFFY PÁL
nyák (ragály contagium)közlése által igen rohamosan s gyorsan tovább teijed — gyakran gerj (miasma) alakban a levegővel is más állatokra—fókákra átközölhetö, ezen nemú szájfájás csakis a szarvasmarhák között szokott uralkodni, mert csakis ezen állatnem bir igen nagy kórhajlammal ezen betegséghez — mit bizonyít azon körülmény, hogy ezen kórnak egy más állatra átközlésére beoltására elegendő csak a beteg állatnál kifejlődött nyák az egészséges állat szájtakhártyáját megdörzsölni.
Ezen kór csakis nyári száraz, meleg évszakokban szokott fejlődni, előidéző oka bizonyos légköri időjárási viszonyok kártékony behatásában rejlik — s keresendő.
Ezen száj - és lábfájás betegségnek kórképe minden gazda előtt ismeretes lehet, némileg felemlítve, az ezen betegségtől megtámadott állat szájtakhártyája első 1—2 nap forró, később hólyagos, utóbb a hólya-gok felfakadnak s a hólyag helyek lehám-lanak, gyakran kifekélyesednek s rosznemű fekélyeket képeznek — ezen utóbbi esetekben ezen szájfájás makacs, rosznemű s üszögös szájfájásnak neveztetik—a körmöket illetőleg tapasztalhatta a körömhát felső részének, leginkább is a köröm koronával szomszédos húsos részeknek dagadtsága, ugy körmök közötti kipállás s fekélyesedés, mely körülmények között az állat többé-ke-vésbbé sánta, gyakran járni képtelen.
Ezen betegség átalában szelid lefolyású, hogy az állat 6—8 nap lefolyása után rendesen enni .képes s kérődzik, csak néha — ha kellő gyógy ápolásban nem részesül, fejlődik makacs, rosznemű fekélyes s üszögös
lábfájássá, mely esetben a betegség 3—4 hetekre is húzódik, az állat igen elsoványodik elsatnyul, a teheneknél természetesen a tejelés is elapad, annyira, hogy előbbi egészségét s tejelését hosszabb idő alatt nyeri vissza, miért is ezen betegség a fejős, jól tejelő teh^en ejc-re nézve kártékonyabb hatású. — Csak egyes esetekben, ha a száj- s lábfájásos beteg kellő gyógykezelésben nem részesittetik s ha az állat különben is roszul tartott, elsatynult, gyengült volt — hull el.
A száj- s lábfájás''gyógyítása igen egyszerű s némileg ismeretes is, mégis minden túlzás s charlatánkodás elmellózhetése tekintetében a következő gyógy kezelést említem föl.
Elégséges, ha a beteg állat szája ecze-tes, sós lisztes s kevéssé timsós vizzel napjában 4—5 egy puha rongy segítségével jól kimosatik, ha a száj tak hártyáján rosz-szabb nemú fekélyek mutatkoznának, az előbbi keverékbe kék követ — kék gálicz-követ vehetünk; a körmökre nézve ajánlom először a körmök tisztántartását, a betegnek tiszta alomra állítását s eleinte hideg vizzeli mosogatását s borogatását, ha pedig már fekelyesedés mutatkoznék, elégséges faszén s nyers timsó por keverékkel a sebes helyeket 1 —2. napjában behinteni, csak ha rosszabb nemú fekélyek mutatkoznának, kell az oltatlan mész és kék gálicz-kő por-keverékhez nyalnánk s azzal behintegetnünk.
A száj- és lábfájás mint járványos s nagy mérvben ragályos természetű betegség állatorvosi, rendőri óvintézkedések alá lévén rendeltetve 8 az 1859. évi 32592. sz. szabályrendelet értelmében hatósági felügyelet
alatt a következő óvintézkedések foganatba helyezendők.
a) A megbetegedett állatok az egészségesektől azonnal külön helyezendők, külön etetendók s itatandók.
b) Nemcsak száj - vagy körömfájás beteg, de gyanúsnak sem — eladása vagy mészárosnak levágásra adása sem engedhető.
c) A járványos községnek marhaállományával a község határán kívüli közlekedés vagy vásárra hajtás szigorúan tilos, szóval a községi marhaállomány községi zárlat alatt tartandó.
d) Nemkülönben tilos az e betegségben sinlódő állatok tejének, vajának s húsának élvezete, miért a vágóhidak szigorú ellenőrzése, a levágandó marhának közvetlen a levágáskor szigorú marhalevél utáni azonosítása s vizsgálata szigorúbban ellenőrzendő, mit is az illető hatóságoknak figyelmökbe ajánlani kötelességemnek tartok.
N.-Kanizsán, junius hóban 1876.
MAÁR NÁNDOR,
megyei állatorvos.
Nyílt kérés gazdak5z5nségQnkh5z.
Midőn Zalamegye gazdasági egylete azon magasztos és nemes eszmét, hogy gazdaközönségünk számára gabna és boreladási csarnokot nyit bár áldozattal is, tanácskoz-mánya tárgyává tette, s ezt megtestesítendő létesítette, azon nemes-eszme vezérelte, hogy az alkuszok kikerülésével a saját termelót azon kereskedelmi világgal össze hozva, mint két résznek a kellő szolgálatot biztosítsa.
Ezen nemes intézkedése mind a termelő, mind pedig a kereskedő világ részéről csak is a legmelegebb üdvözlettel fogadtathatik,
A népnevelés iránti érdeklődésről.
Irta és felolvasta: Beüaágh Aladár tanár, Sümegh járás tanítókor ének 1876. május hó 31-én tartott közgyűlésén.
(Folyt, ée vége.)
3) Érdekelve vannak a tanítók 6s eteket annyiban első sorban kell, hogy érdekelje, Qiiatán ók az iskola ügy hivatott képviselői. Ha magasztos feladatukat ismerik, érdeklődnek». Embert nevelni fönséges feladat! Nevelni a népet, azt tanítani, művelni és tökéletesíteni mily szép és nehéz feladat! Nevelni ¿s oktatni egy tömeg gyermeket, oly szülők
gyermekeit, kik csaknem kivétel nélkül még maguk is müvelendők volnának, kiktől tehát a gyermekek az iskolába az anya nyelv hibás ismeretén kivül alig visznek egyebet, azokat irás, olvasás, számolás, termény lei ráü, természettan, gazdászat, állampolgári jogok és kötelességek, népszerű egészségtan, ének stb. ismereteire tanítani, ''«ket ügyességre vezérelni, ezen kivül mind az elme, mind a szívbeli tehetségeket fejleszteni, stb. igazán nagyszerű és nehéz feladat, melynek megoldása a néptanítóban és népnevelőben ép szellemi és testi erőket igényel. Csakugyan igaza van az ókor egyik legnagyobb emberének, Cicerónak, mikor azt mondja, hogy: „Nullnm munus reipublicae afferre május me liusve possumus quam si doceamus atque erud-damus inocututem."
Dániel próféta pedig igy szól: ,Ugy fognak fényleni azok, a kik tanitanak, mint az ég csillagai« (XII.3) Sz. Jeromos pedig egyik (60) Horatiójában azt mondja: .Azt, ki az ifjú szi veket nevelni tudja, sokkal többre becsülöm minden festész, szobrász és egyéb képzőmű-vésznél.*
Egy francai a pedig igen elmésen és találóan így szólt: .Több erő van a Unité betűjében, mint a csuszár sauronyában." Már közmondássá vált, hogy Sadovánál és Párisnál a poross iskolamesterek győztek, azaz, hogy a rendesebb porosz iskolák mesterei nevelték a népet úgyannyira, hogy ügyességben, képzettségben és testi gyakoroltságban annyira vitték, hogy legyőzhettek egy oly népet is, mint a franczia.
Valamint vannak a tanítónak kőtelességei, ugy vannak elvitázhatlanul jogai is. Kötelességét röviden e szó fejezi ki: „Népnevelés!"
jogai közé tartozik például, hogy szellemi és anyagi jutalomra igényt tarthat. A mi e szellemi jutalmakat illeti, azok közül első a becsültetés és qzemélye iránt való tisztelet nem csak a tanítványok részéről, hanem a szülők részéről is. Azonban minden müveit ember, ha nem szülő is, kell, hogy tisztelje a tanítással foglalkozó egyént. E tisztelet — fájdalom — nálunk még nem adatik meg eléggé a tanítóknak. Adjunk nekik is oly politikai jogokat, hogy köc-ségtanácsban helyre legyenek kény telenekgyakran egy isk. tanítóra, tisztelet a szülők részéről.*) Nálunk még most is csak kevés művelt és a tanügyet igazán szivén hordó egyén becsüli a néptanítót ugy, mint kell.
Hogy gyakran kicsinylés hangián beszélnek róluk és hogy oly csekély irántuk a tiszteint, annak legfőbb oka abban fejlik, miszerint nem ugy vannak anyagilag ellátva, mint azt a méltányosság és illem is megkívánná. Valóban a nevelés és tanítással foglalkodó egyének nem kevesebb anyagi jutalmat érdemelnek, mint a társadalom egyéb szellemi munkával foglalkozó egyénei. Ha például nálunk, hol a népnevelők cssk annyit kapnának is, mint a középtanodai tanárok, nem lehetne sokai ni, sőt óhajtani kell,
*) A mait számban közölt jegyzet, mely igy hangzik : ltA gyermek sajátságainak ki tudása és kita-nnlása legrövidebb a legbiztosabb uton a szülők felvilágosításai nyomán történhetik, mi azonban 4cbet-len, ha sxülő és tanitó egymást nem ismerik* tévedésből elcseréltetett s annak helyére következő értetik: Hihető, hogy minden káptalan mellett volt iskola, agy, vagy kettő a kanonokok közül tanított, innen a mesterkanonok elnevezés esztergomi, zobor-begyi, fejérvári, Csanádi és pécsi bizonyos,M előbbi pedig fennebbi * alá tartozik, mely hibáért elnézést kérünk. Szerk*
hogy igy legyen. Attól nem kell télni, hogy igy valami nagy vagyonoaságra tesznek majd szert. Ast mondhatná erre valaki, hogy nem lehet összehasonlítani a tanárokat a népnevelőkkel, sőt mi több, egyenlően díjazni. Erre azt felelem, hogy a ki azon kötelmeket, melyeket az imént is felsoroltam, ismeri és igazságos akar lenni, az nem fog ama összehasonlításon fen-akadni és ama kivánaton megütődni, miket az előbb nyilvánítani bátorkodtam .Igaza van Knig-gének*) midőn igy ir: „Nincs nagyobb jótétemény, mint az oktatás és nevelés jótéteménye. Mindig legnagyobb hálánkra méltó az, ki közreműködött abban, hogy értelmes, jó, szerencsés emberekké válhatnak. Felette nehéz dolog embereket kiképezni, oly munka és szolgálat, melyet pénzzel megfizetni nem lehet, nálunk még az embernevelést és állatnövelést a bér és dij azonosítása által öszsseza varai, egyre begyülni szokták — hány kislelkü, kis tehetségű és szűkkeblű, de annál nagyobb szájú városi vagy községi mesteremberféle tanácsos a tanítótól ast kívánná, hogy a levegőből éljen / Azt mindnyájan tapasztaltuk, hogy a paraszt mindent inkább szívesebben fizet, mint a tanítót 4) Érdeklődniük kell a szülőknek és valóban saját érdekűkben is áll, hogy érdeklődjenek. Ezeknek is joga és kötelessége gyermekeik nevelésére és oktatására gondolni, felügyelni stb. hogy jó, hálás gyermel tké, istenfélőkké és hasznavehető emberekké váljanak. Igy kellene ennek lenni, azonban szomorú, de igaz, hogy épen a szülők azok, a kik az iskola iránt a leg-közönyösebbek, a tanítót, kire gyermekeik biz-
Knig.
*) Über den Umgang mit Mensohen von Ad.
mert e kettős szolgálat alkalmat nyújt a két nélkülőzhetlen nagy tettnek összejövetelére, vhisz midőn más vidékek csoportozatokhoz képest ezen terményvásárok felállítását létesítették, azokat sem vezethette más irány, mint a jólétnek meghonosítása egyik ugy, mint a másik fél érdekében.
Hogy a Nagy-Kanizsára tervezett gabna és borvásár czélszerüsége mily eredményt fog előidézni, azt az érdekelt termelők, kik terményeikkel a világpiaczra lépni szándékoznak, résztvevősükkel fogják leginkább bebizonyitni, igen az által, mert kereskedőink hogy ezen intézkedésnek életet adjanak, nem késnek az ügy keresztülvitelére tömörülni és együttes akarat- és érintkezéssel oda hatni, hogy a majdan kitűzhető vásárnopon ezen nemes ügynek minél több és nagyobb kereskedőt és czégeket megnyerve, neki életet adjanak, — most csak a nagy gazdaközönségen van a sor saját jól felfogott helyzetét tekintve minél nagyobb tömörüléssel azon összes terményével megjelenni és ezáltal az ügynek életet adni; kérésünk tehát csakis oda járni, mikép a nagyérdemű gazda-közönségünk lehetőleg saját hatáskörében oda hatni szíveskedjék, hogy az ügynek minél számosabb résztvevőt megnyerni s azt a terményéveli megjelenésre buzditni szíveskedjék.
A rendező bizottság.
Gróf Zichy Károly.
A sokakat oly fájdalmasan sújtó, gr. Zichy Károly halálát jelentő — a hátramaradottal által kiadott gyászjelentés következűkép hangzik;
Özvegy herczeg Odescaichi Ágoston né sz. Zichy Anna grófné, Walkerskirchen báróné bz. Zichy Mária grófné és férje Walkerekirchen Vilmos ca. kir. kamarás, gr. Zichy József cs. kir. kamarás és neje Metternich Melania her-czegnő, özvegy gr. Batthyány Lajosné bz. Zichy Antónia grófné, gr. Károlyi Györgynébz. Zichy Károlina grófné és férje gr. Károlyi György főudvarmester és titkos tanácsos, Gr. Zichy János és neje Kray Irma báróné, gr. Zichy Ferenczés neje Komis Anna grófné saját, ugy mint gyermekeik és unokáik nevében mélyen megszomorodott szivvel jelentik szeretett atyjuk, — illetőleg ipa — nagy- és dédatyjuk-nak Vásonkeői Zichy gróf Zichy Károly cs. kir. kamarásnak, mint a család legidősb tagjának az utolsó szentségek ájtatos felvétele után 1876 ik év junius 1-én tettekben gazdag életének 91-ik évében végelgyengülés következtében történt gyászos kimultát. A boldogultnak földi maradványai jun. 3-án d. e. 11 órakor tétettek a csiffen köztemetőbe, a szentmise-áldozat ugyanakkor a czifferi — később pedig a többi — védnöksége alatt álló — templomokban fognak a mindenhatónak bemutattatni. Béke poraira!
Cziffer, 1876. junius hó l én.
Utóhang.
Valamint a gyászharangoknak panaszos hangjai az érző lelket mindig fájdalmasan érintik ; ugy, 8 ép oly megrázóan hangzanak e szavak: .Gróf Zichy Károly nincs többé !" Nemes, nagy lelke a legcsekélyebb halál küzdelem nélkül hagyá el a testet. Szomorúan a bánatosan állják körül a ravatalt számos barátai b tisztelői. Ki pillanthatna vissza a szeplőtlen s tiszta jellemű életre anélkül, hogy fájdalmasan ne emlékeznék meg arról, ki egész életét s tevék enysé-
zák, nem tartják érdemesnek arra, hogy felkeressék, vele gyermekeikről értekeznének. Dehogy ! Ez csak ritka eset a mi kedves népünknél ! Igaz, hogy annak is a szülők csekély műveltsége az oka, a milyen a szülő, olysn a gyermek is, épen azért nem csoda, ha a népnevelőnek türelme lankadni kezd, mikor olyanokkal van dolga.
A szülői házi nevelés van hivatva meg vetni a gyermek boldog jövőjének alapját, ettől függ az embernek hite és erkölcsössége, tudó-mánya és jelleme egysége és ügyessége. A csa. Iád és község oly tagokkal, aa egyház oly hívekkel, az ország oly polgárokkal rendelkezik, a minőket a szülők nevelnek.
Fájdalom, a jó házi nevelés nálunk a le geslegnagyobb ritkaságok közé tartozik.
Ennek oka, amit ma is már többször em-liték, miszerint a szülők nem elég neveltek, mű veitek. Csakugyan még ma is á)l, amitSzéche-nyi irva 40 év előtt mondott: Mi kell a ma-gyarmk V 1) nevelés, 2) nevelés és 3) nevelés csak.
Igen, ugy van, ha ez lesz — lesz gazdagság is, akkor nem kell féltenünk nemzetünket, nevelés által fogjuk felérni, hogy — fennmaradunk. Különben túlságosan ne aggódjunk. Tud-juk, hogy — nemcsak m. egyéneknek, de a nemzeteknek is meg van gyermek koruk, ifjú koruk, férfi és agg koruk.
gét legkésőbb öreg koráig hazája — s körülte lévőinek javára szentelé, ki annyi jó tettet vitt végbe, s ki mindennek, a mi szép, jó és nemes példányképeni pártfogója volt.
A régibb idők legelőkelőbb hasafiainak mint Desewffy, Illésházy stb. kebelbarátja, lángoló szeretettel volt telve hona iránt, melynek jogáért mindaddig* mig est ereje tenni enged é, férfiasan sikra szállott; sőt midőn már ereje megtörött, örökifjú lelke még mindig élénken vett részt az utolsó óráig a nyilvános élet minden mozzanataiban.
A gondviseléstől földi javakkal gazdagon megáldva, emberbaráti szivénél mindig vigaszt talált a szegény ; áldozni az átalános jólét előmozdításáért mindig kész volt, s ennek kivitelén fáradhatlanul és egész odaadással működött Ha visszapillantunk végre a szeretet, gondoskodás és erénydus példákra, melyekkel a tisztes családfő, hozzátartozóinak minden egyes tagját megnyerni és egymással egyesíteni tudta, ugy előttünk áll a boldogult mint aszó legnemesebb érteimébeni példány képe a hazafinak. Béke po
raira:
Gr új Zichy Károly temetése.
Az elhunytnak saját határozott akaratához képest egyszerű, minden disz-, pompa- és feltűnés nélkül történt meg a temetés. A koporsót a beszentelés után szerettei vitték a templomba. Hasztalan állott ott a „pompe funébre" nagyfo-gatu gyászkocsija.
Azok akarták vállaikon vinni a drága terhet, kiknek annyi s oly hosszú évekig gyá-roola és támasza volt. A koporsót követték a gyászba boralt családtagok, kikhez Posonymegyének érdemekben gazdag alispánja íb csatlakozott. Posony városa, melyért a boldogult — tudvalevőleg — sokat áldozott, — nem volta képviselve. A boldogult lelki üdveért bemutatott isteni tisztelet bevégezte után a gyászmenet kellő rendben vonult a czifferi temető felé.
Itt tétetett örök nyugalomra „saját hozzátartozói mellé" mint ezt az elhunyt végórájában kivánta. Nem hiányzott egysem a község tagjai közül, b azok a kisirt szemek minden szóhalmaznál jobban megmagyarázták azt, hogy kinek végtiszteletére gyűltek össze.
Annak a nemeslelkü embernek, ki saját kivánalmaiban szerény, a szükségben szenvedők iránt pedig bőkezűen adakozó vala, eme jeligével: .Ne tudja a bal, a mi jót a jobb tesz." Az igszlelkü barátnak végtisztelete volt ez, — a földesúré, ki mindenkit ismert falujában az utolsó emberig, s kihez minden időben jöhetett bárki, elpanaszolandó baját; szüksége volt, — nyert tői« tanácsot és segély L
A nyilvános vélemény, s az a megható részvét fölülmúl mindent; többetért bizonyára mindannál mit pompa és disz nyújthattak volna.*)
Helyi litrek.
— Nyilvános köszönet. A községi népiskolai növendékek részére tett szíves adományokért, különösen Bellis József polgármester urnák, ki 5 ezüst forintot adományozott hálás köszönetét nyilvánítja az igazgatóság. A fenti 5 ezüst forintot Nóvák Lujza, Csillag Jlk* felső leányosztálybeliek, Kunzerics Károly 4-ik, Francsics István 3 ik és Dömötör Juli 3 ik osztálybeliek nyerték.
—''- i
•) Jelen körleményt & PoaoDyban megjelenő „Dm Recht"-b5l vettük át, mintán * boldogult menükben in nagy *z<repet vitt, ki 1806-ban lett c«. kir. kamarás és így e minőségben ia a legid&sb volt, de mint in&nrgens is v«ló»*inüleg a legntol»«5 volt, • /Olgáit ngyani* a veazprémmegjrei hadseregben 1909-ben a nemesi felkelők köat, mint lovasaxázados.
8*erk.
Á magyar nemzet gyermekkorán Ázsiában, ment át azonban ifjúságán majdnem ezer évig tartottá t-h a t o 1 á b a, még bizony most, mikor más.« egy 1000-ed éve, hogy Európában vagyunk, most kezd férfi korába lépni.
Hogy népünk a fejlődés azon fokán áll, melyről még egy ujabb és szebb létre nyílik kilátás s mely annak férfi korába való átmenetül tekinthető, jól.érezte a legnagyobb magyar politikus Széchenyi István, mint a legnagyobb magyar költő Vörösmarty Mihály. Esek a magyar nép ssellemében szendergő bus életerőt felfogván, azt hiszik, hogy a magyarnak élni ós boldogulni kell. M. O. nem volt, hanem lesz! így szól hitelében a legnagyobb magyar: Még jőni kell, még jőni fog egy jobb kori éneklé a legnagyobb költő. Honfoglalásunk és letelepedésünk ezredéves ünnepe már közel van, azt szokják mondani, hogy egy nép legföllebb 2 ezredig él és akkor elenyészik erkölcse, ne csak ezt, hanem a kétezredes, de 3 ezredes, sőt 4 ezredes európai fennállás ünnepélyét megülhessék utódaink.
Ezer év előtt elég erős volt a nemset karddal elfoglalni és megalapítani hazáját, de, hogy 2, 3, 4 ezerig ezentúl is megtarthassa, már nem kardra, hanem erkölcsi hatalomra és szellemi műveltség fegyvereire van szükség.
— Helyreigazítás. Lapunk előbbi számában , H y m e n- czimű közlemény alatt Mi''r-ton Vilmos ur izr. tanítónak volt jelezve, sietüni. kijelenteni, hogy Marton Vilmos ur m. kir. tá-virdatiszt.
— A hitelsorsjegyek jnl. 1-én történt húzásában következő sorosatok nyertek: 526, 582, 610, 996, 1460, 1817, 2031, 2161, 2475, 2548, 2789, 3109, 3475 és 4161.
— A hareztéri földabrosz Hartleben A. kiadásában megjelent s beküldetett hozsánk; ily földabrosz színezve Wajdits József könyvkereskedésében 40 krajezárért kapható, kívánatra postailag is megküldetik.
— A lövöldéi mulatság jól sikerült, ki-világos kiviradtig tartott. Kovács Gábor uj darabja tetszést aratott, ki zenetársulatával julius 6 án Zágrábba rándul.
— Nagy-Kanizsaváros képviselőtestülete szombaton, julius 8-án ülést tart.
— Hajgató Sándor és Hoffmann Mór tanító urak a közelebbi napokban Budapesten kitűnő és jeles eredménynyel tették le a polgári iskolai vizsgálatot.
— A fögymnasiumi rajztanári állomásra Pécsről lett választva egy kitűnő kép zettségű tanár.
— Jrelhívás. Miután már asámos interpel-látió történt az iránt, hogy a nagy kanizsai műkedvelők mi okból függesztették fel oly sok nemes czéllal egybefüggő ténykedésüket? s e kérdésre határozott választ nem adhattunk ; — nehogy tehát a fiatalság életképessége s a nemes czélok iránti vállalkozó szelleme vonassék a kérdések szőnyegére, — egész tisztelettel vagyok bátor felkérni városunk mindkét nembeli fiatalságát: ha a már évek előtt felkarolt nemes eszmét végleg elejteni nem óhajtják : szíveskedjenek folyó hó 9 én, azaz jövő vasárnap d. u. 3 órakor a főgymnasium rajztermében tartandó újból alakuló értekezletre, minél Bzámosabban megjeleni. Többek nevében és megbízásából: Zalay Lajos, a nagy-kanizsai műkedvelő társaság tagja.
— Többnejűség. Rubinson, igazabban SchapiraSamu csáktornysi izr. kántor, ki oroszországi származású, ezelőtt 11 évvel Danczig-ban Teifensilber Ceciliával házasságra lépett, nejével 4 gyermeket nemzett. Négy—öt évi boldog házassága után, állítólag többrendü csalás elkövetése miatt egy szép napon Danczigból nyom nélkül eltűnt s azóta neje 3 gyermekével (a negyedik időközben elhalt) a legnagyobb nyomorban élősködik elaggott 75 éves atyjánál Danczigban, nem tudva férjének hollétét. — Schapira ezen idő alatt Európának különböző városaiban szerepelt mint kántor vagy schach-ter. Többi között Temesvárott is megfordult, hol második nejével, kitől állítólag tőrvényesen elvállott (mit a vizsgálat derítend ki). Folyó évi február havában pedig már mint csáktornyai izr. kántor Heinrich Karolinával házasságra lépett. — Schapira Samunak azonban házassági viszketege nem terjeszkedhetett továbbra, mert egy Danczigban élő ismerőse által, kivel levelezésben állott, elárultstott t harmadik ipa Heinrich Jakab által a csáktornyai kir. járás-bíróságnál fel jelentetett, mely is Schapira Samu ellen a bűn vizsgálatot s ezzel kapcsolatosan a vizagálati fogságot végzésileg elrendelte. Vádlott ezen végzés ellen a nagy-kanizsai kir törvényszékhez fellebbezett, ez asonban a végzést helybenhagyta s egyidejűleg elrendelte, hogy vádlott a vizsgálat megejtése végett a nagy-kanizsai kir. törvényszéki vizsgáló bírósághoz szál-littassék be, hova az iratokkal együtt mult vasárnap meg is érkezett. — Ezen vizsgálat eredménye valóban érdekes lehet.
— Kis-Komárom, julios 4-én 1876. Csuior Imre köztiszteletü alispánunk szerencséi-telte ma városunkat az általa egybehívott vízszabályozási társulatnak ss 1871. évi 31 ik törvény alapján leendő szervezése érdekében, az érdekeltek részéről magjelentek Hertelendy Béla ügyvéd, mint gróf Zichy meghatalmazottja -Modrovics Gergely zalavári apát ő nagysága
— Árvay István apátsági jogi képviselő, Ka-pocsfy Imre, mint a pesti papnövelde jogi képviselője — Semetke Lajos urad. tiszttartó,Hanny Andor b.-magyaródi uradalmi bérlő, Kováts János szbiró, PolgárIgnácz plébános, Baán Kálmán szabari birtokosok, Pécasli Lajos Hídvégi kasznár, — a községek részéről — Kis-Komá-rom — B -Magyaród — Merenye — Szabar — Kis és N. Rada községek elöljárói és részbeni képviselői. — Elnöklő alispán ur ssokott üdvözlő beszéddel az ülést megnyitván, miután aa 1810 ik évben szerkesztett vízszabályozási munkálatok kiindulási pontul elfogadtattak, bizottság elnökéül egyhangúlag nsgos Modrovics Gergely ur kikiáltatott, az ülést alakult-nak alispán ur kimondván, az mint közgyűlés a további teendők teljeaitését a választott elnök nr elnöklete mellett foganatosítván — bizottsági tagokul Árvay István, Kapocafy Imre, Pám mer Lajos, Polgár Ignácz és Marton György
— pénztárnokul Sólyomy Lipót ur választatott meg — b egyúttal elnök ur megkéretett, hogy az átvett előmunkálatok alapján megejtendő mérnöki munkálatok és költségelőirányzat elkészítése tárgy ában tegye magát Pallós Mihály zaisszabályzási mérnökkel, ha ez a munkálatra nem ajánlkoznék, ugy Plosszer Ignácz j
mérnök urat kéresse meg. Ekként az e tárgyban egybehívott közgyülé® teendője befejezte tett azon határozattol, hogy az előleges költsé gek viselését beszámítás mellett az érdekelt uradalmak előlegezendik, megemlítjük még, hogy a közgyűlés Árvay István ur felszóllaláaa folytán, mint az alispán ur, ugy Modrovics elnök uraknak köszönetet szavazott — most tehát az ügy keresztülvitele biztos kezekbe tétetvén, mihelyt a Zala folyónak a kis Balatonon át szabályozása befejeztetik, fezen szabályozás is foganatosítandó lészen — adja az eg, hogy mihamarább létesülvén, áldásthozólag hasson a birtokosságra. Egy jelenvolt.
— Marczaliból írják Marczali mezőváros a cultura terén minden tekintetben ha lad. E hó 2-án délutáni 5 és 6 óra között a város az egész világgal correspondeálhatott, megnyittatván ez időben közkívánatra a tá-virda-hivatal. — Az első sürgöny, mely tova bocsáj tátott, Kise István ur Marczali mezőváros érdemteljes birájától eredt s Gróf Szé jdienyi Pál ő méltóságához lón intézve, ki is a ministerium által követelt szerszám és anyag kopásért a város helyett 450 frtot saját pénztárából kifizetett. — A BÜrgöny következő: »Nagyméltóságú gf. Széchenyi Pál képviselő urnák. Marczali mezőváros közönsége az első távirattal köszönetet raoud azou kegyességért, hogy a távírda létrejöttét szellemi és anyagi segélyével kieszközölni szives volt. De ezen első jelzés üdvözli is szeretett képviselőnket, és azon egy szív és lélekkel hangoztatott óhajtásunkat viszi: Az egek ura imádott ha zánk, nemzetünk és kerületünk javára boldogan megelégedve sokáig éltesse. Kiss István, város biró." — A második sürgöny szintén Kiss István úrtól származott gf. Széchenyi Gyula ő méltóságához, ki is a távirda-oszlo pok felhasználása végett 421 darab fenyőfát ajándékozott a váróénak. — A sürgöny a következő: »Nagyméltóságú gf. Széchenyi Gyula urnák, Reichenau. Excellentiád áldozatkészsége folytán létrejött Marczali távírda állo másról jelzett első távirattal hódoló tiszteletünket és kössönetünket küldjük azon igaz óhajtásunkkal, hogy az Isten Excellentiádat hazánk és városunk javára erőben, egészség ben megelégedve sokáig éltesse. Kiss István." Gróf Széchenyi Pál ő méltósága a hozzá intézett sürgönyre következőleg válaszolt: .A távírda létrejöttét főkép a mezőváros anyagi és szellemi haladottsága, nem annyira köz-bejárásom segítette; vegyék csekély érdememet mint bólém helyezett bizalmuk utáni köteles hálám jelét, ki Marczali mezőváros érdekét büszkén és őszintén szivén viseli." Gf. Széchenyi Gyula pedig követke%őleg válaszolt: „Öröm mel vettem az első sürgönyt, szivemből óhaj tom, hogy a távírda a község jólétére és felvirágozására szolgáljon. Széchpnyi Gyula." Meg kell végül említenem, miszerint a két neme8szivü gróf jótékonysága és áldozatkészsége mellett a város sem marad hátra érdékei előmozdításában; ugyanis a város belátva ezen üdvös intézkedést, a távírda hivatalnokának rendes fizetésen felül évenkinti 210 frtot szavazott meg három éven át fizetendőt, azon kivül kifizette saját pénztárából az oszlopok felállítása alkalmával felmerült költségeket.
— A zaJa-azt.-mihályi kir. postahivatal forgalma 1876. év első felében: Levél-porto 32 frt. 30 kr., levéljegyek 876 frt. 10 kr., kocsiposta-porto 432 frt. 45 kr., valódi bevétel 1340 frt 85 kr, a hivatal fenntartása 567 frt, tiszta jövedelem 773 frt, 85 kr. Posta utalvány bevételek 4937 frt 29 kr., posta-utánvétel bevételek 3067 frt 53 kr., egybe vonva a valódi bevétellel az Öszsses bevétel 9335 frt. 67 kr., utalvány kifizetés 3092 frt 59 kr.,utánvétel kifizetés 46 frt. 87 kr., egybe vonva a hivatal fentartá-sával az összes kiadás 3706 trt 46 kr.
— Rövid hitek. A reichstadti találko-sás 3 óráig fog tartani. — A zágrábi tartomány-gyűlést nem lehetett megtartani, egy jegyző sem volt jelen. — Dóczy Lajos a vaskorona-rendet kapta. — Báró Hamming Vilmos táborszernagy meghalt. — A nemzetközi statistikai congressus az academia palotájában fog ülésezni, gasda * B. Simonyi Lajos lesz. — Bécsben utczai mozdonynyal sikeres próbát tettek. — Ascher-leben kőssénbánya elégett, 27 munkás bennsült.
— A budapesti angol, orosz és török Margitszigeten laknak. - Mosskvából 1875-ben 14196 egyén száműzetett Szibériába.— A .Kecskeméti Lapok" szerkesztését Tassy Pál vette át. — A .Vasárnapi Újság" Huszen Avní, Khahil Serif és Mehemed Rusdi pasák és a gyilkos Hasszán arcsképéit kösli. — Sopronmegye monographi-ájára 500 frtot tűzött ki. — A .Magyarország és a Nagyvilág* Juszuf Izzedin a török trónörökös arczképét hozza. — Erőss József fejérvári törvényszéki biró me''ghalt. — Abdul-Aziz kincseinek összes értéke 46 millió frank. — Zágrábban Soskovics kir. ügyész ittas állapotban egy őrt leszúrt. — Dr. Hausmann a bomeo-pathia első egyetemi tanára Budapesten meghalt.
— Fejérvártt egy lakatos hamis 10 és 20 kraj-czárokat készített. — Sopronmegyében junius 30 án nagy köd volt. — ¿ints Gyula Ausseo be utazott — A földgömb vasúti hálózata 294,122 kilometernyliiosszuságu. — Pozsonyban 3 nő
» gymnaaiumi tantárgyakból sikere« vizsgát
tett. — Peitler vácri pQapök a mtuteumnak tonik zsebórát »jándékoxott. — Szegeden Dr.Tóih JÁDOá kegyesrend tanár félsxiudot jubileuma tarUtik meg. — A magyar honvédség 191.857 egyénből áll; 10,840 hátas-, 5016 teherló és80 ágyúval. — Szegeden a visvédelmi kiadás 140 ezer frt. — A Dugonics-szobor költségeihez még 3<XK) frt. szükséges. — A tissti árvák javára rendezett sorsjáték húzása *>v. 3 ra halaszta-tott. — A tartalékos tiszteknek nem szabad tartózkodási helyükről eltávozni. — Veesey Sándor jóhirü fővárosi kereskedő meghalt — Csongrádról a tanitóképezde Knn-Félegyhá zára tétetett. —
— Háború*9 hírek. Az európai török-
birodalomban 206 ezer crnb^r áll fegyverben. __ A montenegrói hadsereg 3 részre vair tel-lMjZtva. — A szerbek Peabody-féle fegyverével pereiben 13 — 14 lövést tehetni, mig a tö-riikók Marti us-féle fegyverével perczenkint jO — 11. — A szerb hadseregben több a pópa, mint az orvos. — Nándorfehérvár védelmi álla-.K.tba helyeztetett. — Szerb államjegyek nyomattalak 1 dénártól 100 ig. — Fwiejeff orosz-tábornok jul. közepén érkezik Belgrádba. — A szerb önkéntesek száma 20 ezer. — Banjainnál 70OO herczegovinai felkelő ál). — A „Pester Lloyd" nak nem engedtetett meg, hogy Szerbiában leveletőt Urtson,aP. L. szándékát a „Ora-niwAr" impertinentiának jelenti ki. — A „Uo-|inJ- lázadás- és nem háborúnak mondja Szerbia tellépését. — Bécsben 3 láda töltényt foglaltak 1*, Belgrádba voltak ewmezve mint tüzjátékazer. — Oroszország több év óta háborualapra 300 millió rubelt gyűjtött arany- és ezüstben. — Zaicari sánczokat a törökök jul. 3-án bevették é* a szerbek 2000 ember veszteséggel megfutottak. — Serajevo, Busnia fővárosát a törökök »tetve erősitik. — Klapka török hadi szolgálatba lépett. — Az olsBt hadi hajók a nápolyi kikötőben fölfegyvereztetek. — Bulgáriában a szerb ütrynökök fegyvert osztogatnak a népoék. _ Szeibia és Törökország közt a távirati eeaze köttetés megszakittatott. — Anglia 75 ezer felszerelt embert küldött keletre. — Belgrádon a fejedelmi palotában temérdek tépéet készítenek. -Niahben 30 ezer török van ö*azponto*itva. — \ szerbeknek 270 tábori ütegük van, a törö köknek csak 72. - Ha a porta Milánt lázadó-uak jelenti ki, ez függetlenségi nyilatkozatul f„|e|. _ Hazánkból Szerbiába 3250 önkentea ment át és 2,300.000 forint gyűjtetett; utóbbit sajnáljuk, előbbiekért nem kár. — Konstan tin.ipolyból a kleki kikötőbe három zászlóalj tortik katonát s roppant élelmi szert szállítottak. — A török hadseregbe magyar orvosokat keresnek, Farkas J. hahóti orvos Zalából már Ott van. — Vokup várost a felkelők felperzselték. — Montenegró fejedelme jul. 2-án 15 ezer emberrel átment a határon, serege a szerb serege.] Mostar és Serajevo közt találkozik. — A szerbek jul. 3-án Supovác* mellett ágyút sütve Nist körfilk.iritésére Ruméliába vonultak. — A török Schumlát és Viddint erőéiti. — Románia > Dunamentére 2000 emberből álló figyelő hadtestet állitott fel. — A porta visszautasitá Szer-
bia memorandumát. — As egyptomi alkirály teljesen felszerelt hadsereget ajánlott fel a portának. — A seik-ül-islam sürgeti a kardÖvezési ünnepélyt. — Löwy bécsi hírlapírót Szerbiából kitiltották. — Egy szerb comité Párisban isto borz, kevés sikerrel. — Határainkon75ezernyi osztrák-magyar katona van figyeld hadtestkép fölállítva. — Merkus kisasszonynak párja akadt Th. Leontin szinte sserb harcsosnak ess pöttyel Budapestről. — A francsis középtengeri hajóraj Toulonból elindult.
— Három katona és 52 lázadó bosnyák. A hirhedt pánszláv ingató: Pelagics archimandrita, kit a magyar birodalom déli részébői másfél év előtt kiutasítottak s aki legutóbb a bos nyák fölkelésben szájaskodott, igen hősies módon jutott az osztrák őrjárat kezébe egy csomó társával együtt. M. hó 21-én éjjel történt ez Kozibrodban, hová a divnaai helyőrségtől őrjárat ment. A káplár egy házban soh fegyveres föl kelőt látott s kis csapatából elküldöt* egy legényt Divusába, hogy az a kapitánynak tegyen jelentést, rasga-pedig fölszólította a fölkelőket, hogy rakják le fegyvereiket, mert rájuk gyújtatja a házat. Erre a harczias bosnyákok egyenként megadták magukat; de a káplár, kinek csak három legénye volt, mindössze csak.ötvenkettőt bírt letartóztatni a fölkelők közül 30 fölkelő elillant. Kétőbb megérkezett Divusából Schenda kapitány, ki nemrég távozott el Nagy »Kanizsáról és ez átmotosta az egész házat. A pinctében találtak egy Kondics nevü fölkelő vezért, ki as első föl-azólitásra megadta magát. A nyomozás folytft-• tatván, a pincse mélyében megtalálták Pelagics I archimandrita Mikor elfogták, nagy garral 1 fenyegetődzött, hogy a most letartóztatott hős csapatnál hatszorta nagyobb tegyveres erőt fog hozni. De e »fenyegetés* megvalósítására nem lesz alkalma, mert katonáink letartóztatták.
Irodalom.
— Irodalom-történeti havi köz-löney. A »Figyelő* — mint már régebben je-Uztük — hasonló czim alatt, Abafi Lajos szerkesztése mellett, irodalomtörténeti havi közlöny-nyé alakult át s mint ilyennek első száma legköselebb küldetett szét. A füzet néhány érdekes szakközleményt tarUlmaz a szerkesztőtől, ifj. Szinnyey Józseftől, Fábián Gábortól, Thew-rewk Emiltől, stb. Még nagyobb becsüek a magyar irodalom kiválóbb férfiaira vonatkozó eddig kiadatlan közleményei. Ilyen Thaly Kálmán egy közleménye Balassa Bálint csak pár évvel ezelőtt fölfedezett költeményeiből. Valóban sajnos, — jegyzi meg helyesen a .P. N.« -j- hogy a történelmi társaság, mely egy kirándulása al kalmával találta meg a gyűjteményt, XVI. századbeli irodalmunk e kincsét olyan régóta elzárva tartja, s nem siet lehetővé tenni, hogy a nagy közönség is élvezhesse jeles költőnk valóban becses verseit — As első füzet ezenkívül Toldy Ferencz, Kazinczy Ferenc«, Szemere Pál s más ismert régi Íróktól közöl eddig még ki nea nyomatott levelet Az első ssám után ítélve, a közlöny meg fog telelni hivatásának a megér-
demli at irodalomtörténet barátainak támogatását.
— Am 9 Apollo* czimfi zenemúfolyóirat
ötödik kötete legújabban megjelent hetedik számának tartalma: 1) Morceau de sálon Zapf Antaltól. 2) Kél hallgató magyar Csermáktól, zongorára átírta Wachtel Aurél. 3) Víg nők között, polkamazurka Nagy Bélától. 4) Iipprjmptu Feigler Viktortól. 5) Két magyar népdal: I. Zsindelyesik a veszprémi kaszárnyát. lL Szép a viola. Zongorára átírta Kapi Gyula. — A boritókon : A zene történelme. Kspi Gyulától stb. — Melegen ajánljak ezen hézagpótló vállalatot a zene közönség figyelmébe. As előfizetési ár egész évre 6 frt, félévre 3 írt A jelén ssám 1 Értért külön is megszerezhető. As előfizetés vidéken legczélszerüebben a postahivataloknál posta utalványozás utján eszközölhető, Budán, az.Apollo* kiadóhivatalában visiváros fóutcsa 220. ss. a. Minden eddig megjelent ssám és kő-tet ugyanott leszállított áron kapható.
Vegyes hírek
t — A txerb hivatalnokok torta. Mindazon határozatok, melyeket a skupstina mult télen a háború esetére hozott, most mind végrehajtatnak. A hivatalnokok fizetésének reductíójával'' kezdték. Mindazon hivatalnokok, kiknek évi fizetése nagyobb 600 írtnál, nem véve ki a mi-nisztereket, állam tanácsosokat, a felebbezési és semmitőssék tagjait sem, kénytelenek megelé-gedni a háború tartamára 6t.O frt fizetéssel.
| Azok, kiknek kevesebb volt 600 frtnál, kénytelenek 20 százaléknyi* levonással megelégedni. Képzelhető, mily nélkülözés uralg a hivatalnok világban. A skupstina második határosata, hogy á polgári hivatalnokok minden különbség nélkül a seregbe besorostassanak a háború tartamára; ssintén végre van hajtva. Az irodákban 2—2 ember marad hátra as ügyek nyomorúságos elintézésére, a rendelkezés alatt álló miniszterek, valamint a fiatalabb nyugdijasok már a hadseregben vannak. — A minisztériumok és bíróságok puszták, az utóbbiakban csak egy-egy bíró maradt hátra. A hivatalnokok részint a tüzérségnél, részint a ssekeréssetnél, részint pedig ahadsereg intendatnrájánál vannak beosztva. Az összes veteránok, kik nem haladták meg az 52. évet, a sereghez hivattak. A milic II. osztálya letette a záazlóesküt. Erre a zászlóaljak között 80 uj zászló osstatott ki. A legénység lelkesedéssel esküdött Ezerszeresen hangzott fel a kiáltás: .Végrehajtaudjuk atyáink végrendeletét!" A tanulók mind a hadsereghez mentek.
—■ Biztos tser am unalom ellen. A pekingi császári nyomdából nemrégiben két nagy érdekű mü jelent meg China legújabb időbeli történelméből. Az egyik : .A Taipinglásadás története" négyszáz kötetben ; a másik: ,A Yü-nami forradalom története* háromszáz kötetben. A chinai kormány e müveket az állam köl&é-gén nyomatta és a főbbrangu polgári és katonai tisstviselők közt ingyen osztatja ki, pár éven át megóvandó őket az unalomtól.
— Üng megyének Szerep nevü kis falujában Sára nevü leányért as egész legénység ra-
jongott Sárs kiválasztotta közülők a legcsiaoa-bats rögtön oltár előtt is egymáséi lettek voltig ha a .legszebb* legénynél egy gazdagabb nék lép fel kérőül s ha őt a szülők e kérelmében készségesen- nem támogatják. A két sserelmes borzasztóan törte fejét hogy lehetne Sándort, ez neve a gasdag kérőnek — valahogy szépserivel láb alól eltenni. Végre a legény kifőnött egy furfangos tervet Ez abból áll, hogy a leány Csalja ki találkára Sándort a temetőbe. A vőlegény addig a kapán belül gödröt fog ásni s azt náddal betakarja Sándornak, midőn a temetőbe lép, okvetlenül a gödörbe kell esni s akkor a vőlegény fehér lepelbe burkolva előlép valamelv sir mögül, sa legény elhunyt atyjs szellemének mutatva be magát, kijelenti, miként a gödröt ő ásta, hogy értésére adhassa fiának, miszerint a házasságot nem akarja. E terv m. hó 13 án keresztül is vitetett A ssegény legény.aA^yirs megijedt atyja coelibatikus törekvésű »nettemétől, hogy a hideg még most is rázza és eszében sincs többé a leány keseért pályázni. A furfan-• goe szerelmesek azóta már egybe is keltek.
Papírszeletek.
í.gy városi képriselS as atezáo U tanulja mo-nologját, a mcljlyet ioditványorni fogj* ason nagyszerű kiváltságát, hogy minden kerékvető t«t«jére egy-cgjr lámpás csináltasaék.
ts • kirán«ágnak meg van a maga komolysága.
Pali bácsi kijelontette, hogy a maga fatuskói helyett igeo «»ép ¿13 fiatal fákat ültet a Kisfaludy ot-csában Ilikor 7
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti időtmatató óra szerint,
iádul Kanizsáról
Vonat hova:
■iám Ora Pere. Id8
205 Eszék, llohies,Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel
215 . a . . 2 30 délot. 2l2 ................ .... 4 68 reggel
202 .....................2 .6 délot.
204 ......................11 30 estre
SIS Bécsbe (Szombathely, Bécs Uj hely felé)5 8 reggel
S01 . .........U 48 estre
345 Soprooyba ........ 3 38 délet.
SOS Triesztbe és Pragerhofoo keresztül
Qrácz és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerbofon keresztel
Grácz és Bécsbe ......»47 délut.
Brktzik Kaiaisttára
honnét ''i t
216 Essék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 ¿¿lat.
206 , „ . il 11 mw.
203 Buds-PestrSl........ 4 20 reggel
201 M .........2 5 délnt.
211 „ .........9 44 estve
314 BécsbSl (Szombath. Bécs Ujbely)íel&l 10 27 estve 302 „ „ '' . <45 reggel
316 Sopronyból ........11 5S délel.
114 Bécsbíl Qrácz, llsrborg, Pragerhof
felBl ..........4 12 reggel
205 Trieszt- éi Bécsből Marburg, Prager-
hof ftlSl.........1 21 délat.
204 Trieszt- ¿s Villacltból Prágerhof felSl 11 — estve
Marbnrgbs ciatlakozás Villach és Prancesiestbe. • a , , Piancesfestböl.
Felelős szerkesztő : Báttrf Lajtt.
Hordó-eladás. .
A helyiség szűke végett 800, egész 1 ügynökök,
1000 akó jó állapotban levő boros! hordó 15—egész 30 akóig, szabad kéz- j bol eladatik, a venni szándékozók min- j den közelebbit Wajdits József könyv- j kereskedésében nyerhetnek. (137 -1)
de raakis állandó he yen tartózkodó egyének nyerhetnek oly foglalkozást, a mely bármely állássil vagy hivatallal megegye«. Ajánlatok F. Leitner Nándor cm. kir. pénzváltóhoz Bécsbea, küldendő. (134—1
Könyvkötő-betűket
kitűnt minőségben ée s legdussbb vilasztékban mindig késsletben tart s ajáol a
BOHENIA,
papír- ós nyMDda-ipar részvóny-társasái
PRÁGÁBAN. (110-2)
Betüpróbikat kívánatra ¡nKyen küldlnk.
PRjEWITIFS
lsgfiaomabb fraaczia és angol fyártmány, tnczatja 1-4 frtig, valamint mindennemfi gummi-'' czikkek sebészeti czélokra.
(44-37) EMPÉCHEUR,
legajabb czéUzerfi készü''ék az é0SM S^islilÉ meggátlására, darabonklnt 2 írtjával száll i t a hasrnálati ntasitással sgyQtt
Zieger láatt
Hirdetmény.
A lói irott közhírré teszi, mikért 1000 darabból álló, minden hibától ment juh-D)Q]át, melyek darabja (az egy éveseket is beleértve) tiszta mosással, átlagosan 2 font 25—30 lat közép finom, kiegyenlített gyapjat ád, — szabad kézből eladni szándékozik. Az eladás részletenként is eszközöltetik, de csak ngy, ha valaki egy -egy falkát megvásárol.
Venni szándékozók a tulajdonostól (utolsó posta Sflmegh) részletes értesítést kaphatnak.
Mihályfán, juoius 30-án 1876. (130-2)
Bessenyey Ernő.
Alulírott tisztelettel hívja fel a t. közönség figyelmét Szombathelyen létező
harang- és rézöntő üzletére.
Készít tüzelte fecskendőket és kutakat mindenféle szerkezetben. Javítások lelkiismeretesen készíttetnek el.
Szállít kitűnő minőségű összetétet mezőgazdasági géptengelyágyak kiöntésére.
Készít továbbá harangokat vas- és ^tartályokkal, azok hang-zengését a kellemes összhanggal (harmónia) látja el, — mázsánként 90 frtért o. é.
Régi harangok beváltatnak bm. 60 frtért. Jótállás 10—12 évig nyujtatik.
Javit bárminemű cséplőgépet, az ezeken eltBHftt vagy OlTOM-lOtt részek, csapok stb. helyett ujakat készít. Kezei közt lévén a Shuttle-wort-féle és egyéb gyár gép részeMc rátái, gyorsan és olcsón szolgál megbízóinak.
Bármily rész tgból öntésének kilogrammja 2 frt o. é. Régi vagy törött anyag 50 farért váltatik be kilogrammonként
Eaktárom tart és készít minden szakmájába vágó házi eszközt, nezsarakat, tégttzé eszközöket, gyertyatartékat stb. Kntfélszereléoek 14-20 frtig jél éstartéoaa.
Á midőn tehát igyekezetét a szolgálatba vevő t közönség minden igényeinek kielégítésére szenteli, bátorkodik magát a községeknek, uradalmaknak és a t. nagy közönségnek a legjobban ajánlani.
(121-6)
Zucker János,
harang- és érczöntő.
1
M
*
C
E ®
«5 . £
I''i
T3 ir
Nagy-Kanizsán, a ,Zöldfa" szálloda nagy termében I. emelet.
Munkások elbocsátása elkerülheti és nagy rak Ura* kiaebbitÍÍ^^ minden vevő minden egyes forint ntán valamely czlkket a gyári árnál 30 perczenttel olcsobban Teszi. Bátorkodom tehát a nagyérdemű kozo K »
ezlraű zsállodában történó ezen eladásra felhívni, hogy a jelenlegi oly kiváló kedvexő alkalmat feihaszuálhnnsa UA1 roWnlf
Friss, hibanélküli, elegáns fehérneműek directe a gyárból, tehát első
Az összes csikkek friss, hibanélküliek és jóságukért mindennemű garantia megadatik. A fehér^einű gy^f flók-Özlet,
Az eladás vasár- és ünnepnapokon is teljesíttetik. N A _z«idfaB ««Gk'' "
N.-Kanizsán, a »Zóldfa* «zllloda «agy termében 1. emeli-«.
1
£ ©
t-©
o
Holgyfehérnemnek:
drl). hülgy-jug, simán, kötésre..............
„ szegélyekkel gaxdagoa felszerelve.......
„ bimséssel gazdagon felszerelve ... .... „ éjjeli öltöny (Nschtcorsett) szegélyecskékkel disxitre . . , „ igen gazdagon is szépen disiitvc . .
. . hímzett tódalékkal .......
. alsó-sxoknya. elegán« felszereléssel ..........
„ . „ igeu gazdag, olegán* felszereléssel ....
„ „ „ hímzett tódalékkal és igen elegáns feUx»-reléttel
. uszály-alsó-szokuya igm elegánsan díszítve.......
•i hű Így-nadrág szép díszítéssel ............
, „ hímzett tódalékkal...........
fehérneműek:
1 1
2 i 1 í •2
3
4 4 1 l
frt — . 25
kr.
drl».
n »»
»»
>i
n
Hr I
garantirozott valódi színnel 2 külön gallérral . . .
1
2 1
színes ing.
« tf Oxford-ing
„ legfinomabb uiinöségfl............2
fehér ing, lioaszn szegélyű mellel.............1
„ kere«zt-szegélylyel ..............1
„ „ finom sima mellel...............1
„ ,, hímezve..................1
uri-uadrág valódi vászonból, köté«-, vagy pedig gombokra .... 1
(.132—2)
r u - J e g
rO J£ CS
S cn
C O G &D
cq £
® S s
45
e c I §.§ *
Síi 2
H CO CS :©
p s
- 30
. 60
• 40

60
„ 30 30
50 40 80 50
>i »»
M
n
— frt 1 .
2
y z é k.
Asztalnemnek:
1 drb. txines kávé-teritó
1 , finom s tincs kávé-teritó............
1 „ legfinomabb, elegáns vászon kávé-teríték csipkékkel . . 1 „ febér asztal-terit6 "i hosszú..............
t "l * ................
I ,, H H w • O
1 duezat nagy ebódló-servietta....................o
1 „ Jaquard-törülköző.................4
Asztalnemnek:
1 duezat vászon kendőcske..................................*
1 „ szegélyezett battist-kendőcske.......''.......1
1 „ finom battist kendő valódi színezetű bordnrákkal, már be&zegé-
lyezve és választékos mintákban...........2
Yászonneműek:
1 drb. 30 rőfös valódi bási vászon..............¡»
j „ 30 . k vászon................7
1 . . 60 rófös ....................^
és végre mindennemű vászon lehető leszállított árak mellett.
Különfélék:
Ilülgypugyolák, igen elegáns és gazdagon feldiszitve........3
1 drb. finom, fekete Cachmir-kendő selyem csipkékkel.......2
1 „ „ . finom hímzéssel........4
gr Azeakivfil mladee • uiksáki váfé ezikkek.
70 kr. 30 „ 50 70 „ 85 „
»»
!t
r> >♦
ii
»»
n »1
80
50
»«
n Ȓ
50 „
CD-O
CO
3 CO
2
DJ-
3=-
3 iL
A
Ii
CD £ CD fe-
st
N
O:
su

CO N
Nagy-Kanizsán, a „Zöldfa* szálloda nagy termében I. emelet
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächczustände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
O. v. Kleist,
(99-1*4) Berlin, S. W. Jerusalemerstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
Urü-eladás.
Méltóságos gróf SomssichAdolf ur k i-v a d a r i juhászatából 900 darab 3, 4 -gyapjuneveló ürüjuh eladó.
Kivadar, 1876. junius 5. (136-1]
u. posta N.-Atád (Somogy.)
Hertelendy József,
ispán.
Bis am 12. Juli d. J.
werden von dem unterzeichneten Bsnkbanne Beatelinngen entgegengenommen für die Ziehung der 81. von der hohen Uegierung genehmigten und garantirten growen Geldlotterie.
Dienelbe boateht *ut 84,500 Originallooaen und 43.500 Gewinnen. Simmtliche Gewinne werden innerhalb eisiger Monate in 6 Abteilungen entschieden und betragen zuaammen
8 Hill. 696000 R.-BI
Der Haupttreffer beträgt er.
450,000 R. M.,
apeciell cnthHlt dieae Lotten« folgende Gewinne:
1 4 300,000, 1 A 150,000, 1 i 80,000, 1 k 60,000.
2 a 40,000, 1 4 36,000, 0 i 30,000, l 4 24,000, 1 a *0,000, 1 4 18,000, 11 415,000, 2 4 12,000, 17 4 10,000, 3 4 600Ö, 27 4 5000, 42 4 4000, 255 4 3000, 8 4 2000, 12 4 1500, 1 4 1400, 40041200. 23 4 1000r 648 4 600, 1000 4 300, 75 4 240, 35 4 «00 Mmrk Hr.
Laut amtlicher Feetsteliiing koatet
1 ganze« OrfRlnallo* 16 Mark, 1 halben , 8
t viertel „ 4 .
Jeder Beatellung beliebe man den enttallenden Betrag bei zulegen, oder denaelbeu per Poat einzuzahlen, auch kann die Zusendung- per Nachnahme verlangt werden. Die BesteUer erhalten sofort von unterzeichneter bekannten Firma bta die Originallooae mit ausführlichem Verlooaungaplan. Nach Ziehung erbllt jede» Tbeilnehmer sofort die amtliche Ziehungalist«. pie Auszahlung der G«winne geschieht unter Staata Controlle durch das mit dem Verkauf dieaer Staatalooae beauftragte Rankhaua (113 — 10)
Adolph Lilienfeld
Hamburg.
♦ ♦
♦ ♦ ♦

v a
Eredeti amerikai
rrógépek
N.-Kanizsán egyedül
Weiss és Ledofszky
norinhergi és rövid4ru üzle lökben.
_ uj városház épület,
I legfinomabb minőségben és jutá-%_nyos áron kaphatók.
|orvos-, sebésztudor, szülész t szemés:
gyógj it gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennenMl
titkos betegségek, t
1) az önfertózésnek miodno következményeit, u cymiot
magömléseket,
í az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hngycsőfolyásokat (még oly idülteket is), a nem-zórészek bujakóros fekély elt és másodrend & bujakórt minden alakjaiban és elcsufitástibao ;
3) hugycsőszQkQlóseket:
4) friaa és idült ny4kfolyáaokat nőknél, az ngyne-vezett fehérfolyást és az onnan «redő
MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemű viselési nehézségeket
Rendel naponként: délelőtt I0őr4tól l-ig, délut4n 3 ór4-tói 5-ig és estve 7 ór4tól 8 ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó-uteza 2-ik szám a kigyó- és városház-nteza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn
Díjjal ellátott levelekre azonnal Tálas* adatik és a gyógyszerek
megkftldetnek. (45—3;
Haszonbérleti hirdetmény.
Balaton-magyaródi uradalom részéről közhírré tétetik: hogy a b. magyaródi vendégfogadó, ngy a lesvárí csárdával együtt, vagy külön 1877-ik évi január lió 1-tól három egymást követő évre haszonbérbe adatik, — niire a t. cz. bérleni kívánók tisztelettel meghivatnak.
E tárgy felől az nradalmi bérlőkkel naponta lehet értekezni.
Kelt B.-Magyaródon, 1876. évi jun. hóban.
Hanny Testvérek,
(125-4) jószágbérlők/
Egy igen jó karban levő, czövekekre épített, hárompár kővel őrló (uj) rábai
MALOM
szabad kézből eladatik, vagy három évre haszonbérbe kiadatik.
A föltételek felől értekezhetni:
Szájer Györgynél Rumban.
(Vasmegye.) (127-4)
Az egyedüli üzlet Bécsben/
mely a kedrezfftlen viszonyokkal számot vetve, árainál egy további SO^-nyi árengedményt léptetni áletbe indokolva látja: Beilelheim H. én társa bécsi
china-ezulst gyári raktára
UritnitfMM 14 sz. kazártea. As árak ét pedig:
6 kávéskanál elSbb ft 3 60, most 1^0
6 evőkanál 6 asztali kés . 6 . Tills . 1 levesmeró-k. . t tej merő-kanál.
fL 7.50, ft7.50, ft. 7.60, fL 6.—, ft. 3.-,
2.75 1.75 2.75 260 1.60
1 czokor-szeL fed.e. ft 4 —, most 1.20 1-vajas köcsög 1 thsa-kánna
1 pár gyertyát. . ft 6.—,
6 exukortáleza . ft 3.50,
1 ecset« olajtartó, ft 8.—,
ft 3.-, , ft 8.—,
1 kávésvindsa kan. ít. 6.—, , S.—jS idom.cserdugass ft 3.—,
Különösen figyelemre méltó !
1..M» . 6-
. 3-
. i.eo ft 5.—
ft ÍH»
6 kés ) A 6 villa ) 6 evókan.) frt belyatt csak 9 frt 6 kávésk.) 50 kr
6 es«mege-kés ) 24 darak díszes 6 csemege-villa ) toktea 2« frt * 8 csemege-kanál) lyatt esak 9 frt 6 késtámaazték ) 75 kr. Lsgnjabb pasta arany, ezüat és cbina-eaflst tisztítására, darabja 35 kr,
6 darab l frt SO kr. Pompáa tálezák, kávéakannák, theakannák, tkeáakészlet, asztsl-•«erek, gyertyatartók, cznkorkiatflk, tojástartók, fogpiszkáló-tortók, sí* talkendok, csatok stb. Vidékre utánvét mellett pontosan és lelkiismere-
Wajditi Jóaef kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorsaajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
teeen. Khánatra részletes árjegyzék küldetik.
(104-9]
JAtfl-KANIZSA, 1876. Julius 9-én.
TixeuötMik évfolyam.
^ ÖétWtSSJ
8 frt v
i
4té** érrt Í41 é»r* . • • + ,
jer*«» * ** 1 •
g^y 1°
Nkristssst
6 ba«ábn« petit»»''1»«« 7, muodnnr 6 s min«»« további »őrért 6 kr.
XYII.TTKRKICK
»ornnstnt 10 fcrwt
Kincstári illeték minden .c7m hirdetésért küll 10 kr. fizetendő.
1 A ^
i illeti «*erl
-^-wfig
lap Kellemi rátáét 1 illető köziemén ve* a '' szerkeastóhez, Tak*- I rákpéaztári épület földszint, — anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-■Mi»« intámnd&k: HAftY-KANfZHA
különí
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
Bérmentetlei> levelek euk umert munkatársaktól fogadtatnak el. ||
Crátok Tíitu unni t
küldetnek. * J
-----
Nagy-Kanizsa
váras helyhatóságának. nemkülönben a „naQy-kanizsai kereskedelmi t iparban*", a .nagy kanizsai takarékpénztár* a »zalamegyei általáoes tanitó-7j testatot'', a .Zala Semegy" gézbajézási részvénytársuiat s több megyei és váresi egyesület bivatales értesítője.
Ueteíikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalom lap.
Felhívás előfizetésre !
A
„SALAI
mint eddig, ugy ezental is hetenkint kétszer jelenik meg; az előfizetések mielőbbi szives beküldését kérjük, hogy a lap pontos szétküldésében hiány ne merüljön föl.
Előfizetési ár:
Félévre julius — deczeinber . 4 frt.
Negyedévre * szept . . 2 „
Kiadó-hivatal. (Wajdits J. künyvk.)
Városi takarékpénztár.
_ Harmadik közlemény. —
Ha a vidéki takarékpénztárak bármelyike is legkisebb forgalom mellett 5—6 évi üzlet ntán az alapítási tőke 15-20%-kát állandó jövedelműi adja, ép ugy megvárható volna a városi takarékpénztárnál is ezen 15—20% tiszta jövedelem annyival inkább, mert kevesebb igazgatási költséggel járna, nem kellvén hozzá más, mint egy igazgató, egy könyvvivő és egy pénztárnok, a választmányi és felügyelői teendőket a közgyűlés megbízottai honoris causa ingyen végeznék, a napibiztosi ellenőrködést pedig a tanács elsőrangú hivatalnokai, ez által is 1000 — 1500 frt költség kiméltetnék meg.
A polgármester, jegyző és ügyész végezhetik az elnöki és irodai teendőket csekély tiszteletdíj mellett, inkább elismerés, mint jutalmazási czélr* nyújtatván az.
Ez intézmény meghonosítása a város kétségtelen anyagi haszna mellett morális nyereségekkel állna kapcsolatban.
Volna, más haszna is. A városi takarékpénztár nem lenne egyesek nyerészkedési hajlamának kitéve, az uzsora, zsarolás legtermészetesebb ellensúlyt nyerne benne és tapasztalati dolog, hogy a közhasznot mindenki féltékenyebben őrzi, ha hozzászólása van, mint önnönmagáét, ebből folyik az, hogy a hitelműveleteknél közvetítők nem rabolhatnák el az intézet kedvező hitel előnyeit, mint néhol a rész vény társulatoknál lenni szokott és mégis könnyebben, méltányosabban juthatna mindenki igényei ki elégitóséhez, maga pedig az, hogy nem nyerészkedő társulat mérsékelni a kamatláb aránytalan ingadozását benn az intézetben, valamint azon kívül.
A német, belga s franczia nép gazdálkodási természete nem másból vonatik le, minthogy majd minden község bir ily községi tőkegyűjtő intézménynyel és ez által honosult meg lépésről-lépésre a takarékosság szelleme és fejlődött ki mai magaslatára épen azáltal, mert a községi lakosságnak alkalma van látni és tapasztalni a gazdálkodást, hozzászólhat, ha nem részvényes is és ez által ébred fel az, miben a takarékosság ösztönét keressük.
Kiknek a város ügyeihez hozzászólni alkalmuk és joguk van, méltassák meggondolásra ez indítványt, ne fussanak könynyel-múen rajta át — érdemes a komoly megvitatásra, hisz senkinek a pénzét nem kérik hozzá, senki zsebét nem keresik, hogy bele markoljanak.
Gondolkozzunk felette.
Iskolai értesítők.
Következő iskolai értesítők küldettek b<3 hozzánk:
I. A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagy kanizsai kath. főgymnarfium értesítője. Előközleményül Maywald : .Vagyon és birtok a régi Attikában" czirafi nagy érdekli tanulmányt húsza; ezután adatok a tanévről, mely-szerint rendkívüli tantárgy képen előadattak : a franczia nyelv 18 tanulóval, a gyorsírás 52-, a műének 124-, a zene 11 s illetőleg a hegedű tanítás 29 működővel. Fekete Endre tanár ur által szervezett „gyakorló iskolának" 87 tagja volt. A segélyzőegylet alaptőkéje 1262 frt 38 kr. A tanári kar 16 tagból áll, a tanulók száma 309.
II. A nagy kanizsai nyilv. polgári fiúiskola negyedik tudósitványa, szerkészté Mor-genbesser János igazgató. Hoffmann Mór úrtól „A költészet a polgári iskolában" czimű csikket hoz, melyet a polgári iskola szellemének megfelelő irányban osztott be. Közli továbbá a tudósitvány az iskola történetének adatait, a jótéteményeket és a tantárgyak elő-adáai sorozatát. Artanítói kar 9, a tanulók lét. száma 85.
III. A nagy-kanizsai felső és alsó közös népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata. Tanszemélyzet 22, a növendékek létszáma . 1195.
IV. A zala-egerszegí állami polgári tiu-iskola harmadik értesitvénye, szerkeszté Ud-vardy Ignácz igazgató, kitől »Néhány szó a t. azülőkhöz az iskolai takarékpénztárak ügyében" czimű gyakorlati közlemény van. Adatok a tanoda történetéhez. Tanterv. A tani tói tes tület 9, a tanulók létszáma: 93.
'' r
V. Érdemsorozata keszthelyi községi elemi népiskolában. Tanítói kar: 14. A tanulók lct-száma 552.
VI. A sümeghvárosi államilag aegéjyzett reáltanoda XlX-dik érteaitvénye, közli Ádám Iván h. igazgató. Bellaágh Aladártól .Milyen olvasó könyvet használjunk a franczia nyelv tanításánál" cz. jeles értekezést hoz. Adatok a a tanoda történetéhez. Rendeletek. Tanterv. Leltár. 11 tanár 103 egyént tanított. Közli az
igazgatóság elég tapintatosan a jövő évre szük-séglendő tankönyvek czimeít is.
VII. Sümeghvárosi kath. felekezetű fő-elemi tanoda értesitvénye nemcsak a rendes iskolai tudósítást, hanem a 8 tagból álló tanitótes tület működése- és ügykörének figyelmes jele-zését és föl tünteti. Növendékek létszáma 400.
VIII. Értesitvény Csáktornya mezőváros községi tanodajárói, szerkeszté Polyák Mátyás igazgató. A tanítótestület 10 tagból áll, a növendékek létszáma 416 és pedig 95 magyar, 268 horvát és 56 németajkú.
IX. As alsó-lendvai polgári fitanoda negyedik értesitvénye, sserkeszlé Gy. Csókás György igszgató. Tanító .személyzet: 9. Tanulók létszáma 39. Tanterv. Jótékonyság. Segély-zés. Leltár. Molnár Pál 400 frtos alapító levele sat.
X. Tudósitvány a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerületi soproni lyceumról. Közli Petrik János igazgató. Rendes tanár 14. Rendkívüli 9. Az ifjúság létszáma 331.
Szollészeti és borászati előadások
a n.-kanizsai m. kir. állam fegyházban.
Előadó: Tersánczky József tiszti megyei járásorvos ur.
Kilenczedik előadás.
A) A szóllőművelésről. *)
8. A szőllőtőkék nemesítése módjáról, illetőleg az ójtásról.
Mindenekelőtt örömmel említem fel, hogy a mai előadáson nagy vendégeink voltak. Megjelenni szíveskedtek: nagyságos Wlassics Aa-tal m. k. törvényszéki elnök: tek.Dr. Laky Kristóf kir. ügyész és méltaágos gróf Hugonay kir. törvényszéki ülnök urak. A látogatás kedves meglepetésünkre szolgálván, igen jól esett ta-
•) Mait közleményünkben néhány értelmet zavaró sajtóhiba került, kérjük nzoknak leendő kijavítását ilyenkép : a 23. sorban alom helyett takaró; — 30. sorban mert h. mint; — 57. sorban elsülyed-nek h. elfülednek; — 80. sorban mely helyett meleg; — 105. sor gyűlik helyett gyűlik; — 106. tor mort h. m e 1 y. 8z.
TÁRCZA
vágy. .
Vándorolnak, ütik, hajtják Kgymást a bás fellegek, Bárcsak én is mint madárka
Elszállhatnék veletek; Messze tnessze tnl e tájon
Merre szivem vágyik el. Szebb hazába, hol nyugalmát Föltalálná e kebel.
Ah, de rég volt ! — eltünének
Tán örökre a napok, Melyek'' minden njjnlása
Boldogságot ragyogott — Voltam én ia boldog egykor
Gondtalan rolt életem. Hajh! de sötét bánat felhőt Vont reá a szerelem.
Voltam én is boldog egykor
Míg szerelmem''tzent hevét, Kit szerettem, bfitlensége
Könnyelműn nem dúlta szét; Néma lett már. paszta e ssiv.
Kihalt minden reménye, Lányka, lányka te ültettél Bánat rózsát beléje.
Délibábként mély örvénybe
Csalta szived enyémet, ftzép volt a hang, oly csábitón
8 édesen szólt belGled ; —--
8 most? — ne többet 1 — megrepedne
Bánatában • kebel, Messze-messze tol e tájon
8zebb hazába vágyom ell —
POZSOOÁR OYTTLA.
A csók.
— Demokritos ntán. —
A kis csecsemő anyja kebelén hozza mozgásba picziny ajkait; az anya csókjaival halmozza el s így oltja bele azt a szenvedélyt, mely nem hagy nyugodni akárhány hatvan évest sem, kik mint a gyermekek, ajkaikkal szeretik érinteni, a mit csak elérhetnek.
Az ajkak tapintó érzéke finomabb és előbb fejlődik ki, mint az ujjaké.
Nil est in intellectus, quod priusnon fuerit in sensu. (Semmiről sincs tudalmunk, mielőtt nem érzékeltük.)
Szánk közvetlenül az evésre, ivásra és beszélgetésre van alkolva, tökéletessé azonban a csók és nevetés teszi.
Mit érne ezek nélkül az ifjúság V
A csók a szopás elméletén alapszik — ezért szeretik különösen az oly ifjak, kiknek még észre vehetni ajkaikon az anyai tejne)c nyomát.
A csók nem egyéb fiziko-elektríkai kísérletnél, melynél az illetők mint valódi természetbúvárok szerepelnek. S valóban a tudományok közül ritka hat annyira a dolgok mélyébe, mint a számtan és fizika.
A csókolódók ajkai a szívással egy légmentes űrt képeznek, mely ha hirtelen fel-ny itta tik; zeneszóval tolul be a levegő.
Arístophanes oly csókról is tesz említést, melynél a nyelvek is hatalmasan közreműködnek.
Egy jogáaz barátom ilyen formán irta körül a csókát: »oly kölcsönös adás-vevés, melynél mindkét fél, ugyanazon pillanatban, ugyanazt veszi, a mit egyszersmind
ad is." Hát mikor lopja valamelyik íél ?
— kérdém én. — Ö: ¡.Hogy mondhatod lopásnak azt, midőn valaki — a mit talán az illető akaratja ellenére vesz el, de mielőtt észrevenné
— már vissza is adta."
A régiek háromféle csókát ösmertek: „Baaia" (rokonok és barátok közt,) .Oscula" (A tiszteletet kifejező, különösön a szent emberek iránt és „Suavia" (szerelmesek csókja.)
Korunkban számtalan faját és válfaját ismerjük a csóknak.
Leghatalmasabb és legveszedelmesebb, mikor a császárok csókolódnak egymást közt, mert ennek rendesen ágyúdörgés, puskaropogás és kardcsattogás a vége.
Szebb csókát nem képzelek, mint azülő s gyermek közt, mint a milyent Petőfi ir le?
.Egész uton — haza felé — azon gondolkozám :
Mikép fogom üd\ üzölni rég nem látott anyám ?"
A mint a kunyhó küszöbét átlépve meglátja elébe siető édes anyját, torkán akad minden szó . . .
.8 én csüngtem ajkán szótlanul,
Mint a gyümölcs a fán.»
*
» »
A legcsintalanabb a deák csókja, ki a meglepetéstől rettegő leánykát így vigasztalja:
.Semmi látás ! mondja jókedvében:
Lakodalom van a csók végében."
Sebbel, lobbal jő haza a férj s megcsókolja a konyhában a — szokása ellenére — rántást keverő nejét.
»Micsoda illetlenség ez?" — szól durczá-san a nő.
»Bocsáss meg lelkem* — hebegi a férj — »azt hittem, hogy a szakácsné."
Egy úrhölgy azzal ijesztgette kis leány-
káját , hogy ne engedje magát férfi által megcsókoltatni, mert megnő a bajusza. Mire a kis leány egész naivsággal kérdezte: Hát a mamának miért nem nőtt bajusza ? pedig tegnap este felé láttsm az ablakból,hogy aza bizonyos ur ott lenn a kertben megcsókolta." „Nem igaz te kis bohó!" — mentegetőzik a mama pirulva — „az az ur akkor csak megsúgott valamit."
Nem képzelek ostobább dolgot, mint mikor férfi férfivel csókolódik, vagy pedig — mikor a szenvedélyes imádó a papucsot csókolja, holott annak tulajdonosnője eped csókja után.
»Mit integetett az a hölgy feléd — az átellenben levő ablakból ?" kérdi egy öreg ur, huszár-tiszt fiától. .Semmit édes atyám" — válaszolt ez — »csak ugy huszárosán csóko-lódtunk illendő distantiából."
Rendőr csóknak azt tartom, ha a nő csak azért csókolja meg férjét, jbogy tudja, ha volt-e a korcsmában vagy nem.
Erőltetett csóknak azt gondolom, midőn a férj éhesen kél föl asztala melől, de azért a szokáshoz híven, az ízletes ebéd köszönése fejében, megcsókolja kedves élete párját.
A színpadi csók olyan,mint a festett alma, lehet művészi, ingerlő, de csak szemünkkel élvezhetjük. Hej! annál ízletesebb a csók a színfalak mögött
Mit mondjunk a papi csókról ? Első Rudolf caászár nejét Ágnest, a speirei -püspök kiemelte kocsijából és megcsókolta. A császár dühösen kergette el onnan ő tisztelendőtégét s ily toháaz lebbent el ajkán: »A tali benedíctione libera nos domine!" (Ments meg uram Isten az ilyen áldástól 1)
nuságot adhatni arról, hogy mikép műveltetnek a fegyenczek szellemi tekintetben.
A szenvedő, kit lelki gyötrelem sanyargat, sok esetben még jóltevűjében is ellenséget •ejt, ós ha azon meggyőződésre jut, hogy sejtelme csalódás, rendesen igas hitre tér. Ily ered ményt várunk a szives látogatások által, aaért is bátrak vagyunk jövőre is e szerencsét kikérni.
Előadó ur megkezdvén előadását, szőlőtőkéket, ójtóeszközöket mutatott be, hogy előadását annál jobban megérthessék, úgymond : „mit a szem lélekbe vés, ast az ész egy köny-nyen nem feledi," azaz: látni kell mindent, hogy az ember helyesen tudjon ntánozni és ez bírt arra, hogy az ójtást tényleg, gyakorlatilag mutassam be. Én az ójtást szükséges ismeretnek, tartom, mert azon mód, mely''által képes vagyok egy nem kedvelt fajtőkét egy év alatt oly faj szőllő termésére kényszeríteni, mely nekem tetszik.''
„Az ójtás azon munka, mely által valamely vessző mesterségesen forrasztatik egy másik tőkéhez, vagy ennek vesszőjéhez s ezenösz-szeforra8Ztással arra kényszeríttetik az alany, hogy a hozzáforrasztott vessző rügyéi olyan gyümölcsöt teremjenek, minőt teremtek anya tökéjükön, melyről lemetszve lettek. E mód különböző lévén, azok módosításai szerint ugyan annyi féle nevet is nyertek ? ojtani lehet basi-ték-; ragasztás- ; párosítás- ; fúrás és szem* •zés által.''
„A ham''tekba való ójtáHmód igen egyszerű, hasonlit ex a gyümölcsfa hasitékba ój-táshoz. Ojthatni ilyenkép : törzsbe és veszőbe, mégis legelőnyösebb a törzsbe való ójtás ; nevezem ezt rövid és hosszú ójtásnak, az elsőt rövid ójtásnak azért, mert rövid, másodikban pedig hosszú vesszőt ójtok el. Midőn csak egy tőkét akarok beójtani, akkor ezt magát kapálom ki a lehető legmélyebben, m«»rt minél alább esik az ójtás, annál jobban megfő-gamzik. Midőn egész sorrendeket kivánok beójtani, akkor az egész sorrendet végig kikapál-talom. A kikapált tőkéket egy napszámos sor jában egy gomb alatt jó mélyen elfűrészeli, -s hogy az utána menő ójtó annál gyorsabban ojthasson. Ez a lefűrészelt lapot késsel simára lefaragja, ugyanazon kés élét felteszi, erre egyet üt a kés hátával, hogy egy hüvelyk hosszan behasadjon. Most az ékre faragott vesszőt a hasitékba ugy ékeli egy faék segedelmével, hogy az alsó rügy kifele állván, azzal simán légyen ; jawineggol szorosan körülköti, a hasítékot p^dig egy marok földdel betakarja, liövid ójtásnál karót kap a tőke, bekapál tátik a legfelső rügyig
Hát még a zárdákban V! Ott van még aztán igazi csók-szüret!
Klassikusan csókolódik az egyszerű nép. E csók olykor-olykor ugyan harapásnak is megjárná, de azt mégis kedvesen és rendcsen párjával adják és veszik.
De térjünk a csók történetére.
Ha hitelt adunk némely tudós történet-búvárnak,, el kell fogadnunk aron állításukat, hogy már Adám és Éva is csókólódtak.
llomér korában is akadhatunk itt-ott nyomára. A« ó-kor klassikus népe csókot hintett az istenek felé, mint korunkban a lovarnők a czirkus közönsége felé.
Anyugoti é* keleti császároknak, később a hatalmas római pápáknak lábait csókolta a hődoló tömeg. Seneca „persa rabszolgaságnak" nevezte a lábcsókolást, miről talán a derék Rolló normandiai herczegnek*is volt tudomása, mert midőn kényszeritették lábát csókolni Együgyű Károlynak, meg is csókolta, de ngy — hogy Károly kínjában lefordult trónjáról.
I. Miksa és V-ik Károly császár maguk tiltakoztak e megaláztatás ellen és valóban az udvaroknál a láb csókolás helyett a ruha-szegély- és kézcsókolás jött divatba.
Fennmaradt alábcsókolás a pápai udvar nál a mai napig is; de nincs többé az a hatalma, mint a büszke Hildebrand korában, ki csak egy magának tulajdonította a lábcsókolás jogát, ki maga is a Matild grófné papucsát csókolta.
A első keresztényeknél a szeretet vendégség alkalmával elmaradhatlan volt, a .szeretet csókjával való üdvözlés. *
„Csókolj meg engemet a te ajkaidnak csókjával!" Pedig Júdás csókkal árulta el Mesterét.
A« ufczai-csók (üdvözlés) napi renden volt Rómában, míg Tiberius be nem tiltotta, szám-tal an titkos betegségre adván alkalmat.
„A mi őseink ugy csókolod tak* mondja csy régi száj-hagyomány, „hogy kettőből három lett."
A. közép-korban igy szóltak: „Vedd életemet egy csókodért.
» Az új-korban ezt oda módosittották. „Im lábaidnál hever minden pénzem, oh adj egy csókot érte!"
A régi szigorú - erkölcsű időkbez képest most boldog világot Ölünk. Társas körökben, hol ifjak & bajadonok vannak, elmaradhatatlanok a csókos játékok. Miért is maradnának el ? Mig * oókja végét szakítja a csókolódásnak.
ésliogy a felső rügy foldszínre juthasson, ily hosszú legyen a baójtandó vessző. Hosszú ójtásnál két beójtott tőkét egymással szemközt le kell fektetni, hogy helyet cseréljenek, avesz-szók végeit fóldazinre vezetni, mint szokás a döntésnél, raegkarózni, bekapálni, megtrágyázni. Ez a legsikeresebb mód, midőn a gazda elegendő vesszővel rendelkezhetik. A rövidre ójtott tőkét a harmadik évben szokás ilyenkép ledönteni.*
„A beójtandó vesszőnek egészségednek kell lenni, hogy megfogamodhassék és minden esetre nedvbe indulás előtt meg kell szedetni, jól gondviselni ; kissé vizes homokban vagy földben tartani. Egy rügy alatt kell ékre faragni s ugy beékelni, hogy a rügy melőlre essék és e helyen szélesebb legyen, mint hátai, hátul a külbőrt is le kell hámozni a zöld hártyáig. Ila a vessző egészséges, az összeillesztés szorossn történt, kétségbe nem vonható a jó siker és legtöbb ójtott tőke már abban az évben meghozza a kóstolót. Ojtunk pedig április és május hónapokban, midőn a tőkék már nedvbe indultak."
Előadó ur bemutatta a nemesítés minden nemét, mivel azonban a most jelzettet teljesen kielégítőnek,legegyszerűbbnek és legsikeresebbnek is tartá, a többinek körvonalozásával terhelni az olvasót nem akarom.
JUHÁSZ PÉTER,
fegyhási tanító.
Helyi lilrek.
— Gyászhit''. Englitnder Lajos nagykanizsai kereskedő édes atyja Englander Valentin élete 73-ík évében jul. 4-én este meghalt, temetése jul. <> án délelőtt volt.
— Lapunk hirdetési rovatában közlött bécsi fehérnemű gyári fiók üzlet a „Zöldfa" szálloda nagy termében vasárnap, hétfőn és kedden tartja második végeladását.
— Mint biztos forrásból, de a lapok utján is értesülénk, hogy a hadsereg eshetőleges mozgósít hatása tekintetéből az 1871.évi XX-ik törvény végrehajtása is kilátásba vkn helyezve, miből folyólag nem lenne tán felesleges, ha a magas kormány legalább a határszéli megyékből a lókivitelt eltiltaná, mert kérdjük, hogyan bírja az illető járás a reá kivetett ló illetőséget kiállítani, ha az alkalmas lovak előre egyes ke-keresdók által kiszedetvén, elszállíttatni fog.
— Scherz Albertné úrhölgy N«gy-Ka-uizsáról a tapolczai izr. iskola szegényebb növendékei számára nagymennyiségű lábbelit és ruhanemfteket küldött, mely szívességéért a tapolczai izr. tantestület köszönetet mond.
— Lapunk előbbi számában Hajgató Sándor és Iioirmann Mór tanitó urak vizsgale-tételi lurközleménybői kimaradt eazó: „tanké p e s i t ő*, kővetkezésképen a közlemény ugy értendő, hogy a „polgáriskolai tanképesitő" vizsgálatot tették le, s pedig Hoffmann kitűnő és Hajgató jeles eredmény nyel.
— A kis-kanizsai veszettségi ügy befejeztetett A 7 egyénnek megsebesitése ju-nius hó 14-én történt, igy, ma van a veszély kezdeményezésének 24 ik napja. Az okozott sebek elgyógyultak, a veesettségi kórtüneteknek semmi nyoma. As összeírás szerint talált 154 kutya közül 29 életben hagyatott szájkosár viselése teltétele mellett, 124 pedig kivégeztetett. Ha számba vesszük, hogy 124 kutys egy éveu át mennyit szaporít, mennyit eszik és minő károkat képes okozni, nagyon könnyű elgondolni: ezek után nem csakhogy a megma róttak szerencsés meggyógyulásán örvendhetpi, hanem elismerést nyilváníthatni K o v á t s János szolgabíró ur azon erélyes intézkedésének, melyet tanúsított a javaslatba hozott orvos-rendészeti intézkedés betűszerinti végrehaj tásában.Holily hatalmas kezek működnek közre, ott az orvosi segély nem igen maradhat jósiker nélkül. Megkell jegyeznem, hogy a veszett kutya tulajdonosa a veszettségi ügy erélyes elintézésére szükségelt költségekben elmarasztaltatott. Tersánczky J., járásorvos..
— Vidék^ színészet, Sümeghen, f. é. junius hó 29-én Or<ti Gusztáv színtársulata álla^ adatott: „Dalos Pista" népssinmú 3felv. Irta: Teleki Miklós. (Rendező Kcndy.) A darab sikerülten adatott, a szereplők közül kiemeljük •Orsi és Kendyt Közönség szép számmal. Junius 30 án Kendy Gusztáv jutalmául adatott: „Két szeleburdi" vígjáték 3 felv.Irta: Beöthy László. A játék menete ismét helyes volt. — A közönség részéről reményünkben csalatkoztunk; azt hívén, hogy ily Jytünő tehetséget, mint Kendy, tömeges látogatással szerencsélteti a szini közönség, holott csak közép számot jeleshetünk. Mindazáltal elismerés jeléül taps és virágcsokor nem hiányzott. — Julius 2 án: „A kintornás család" népszínmű 3 felv. Irta: Tóth Ede. A szereplók közül különösen ki kell emelnünk: Orsinét, Orsit, Kendy, Bányai, Bányainét, kik dicséretesen feleltek meg a várakozásnak; Balassa és Tamási is hún feleltek meg szerepöknek. Ezen előadással letelvén a tíz bérlet, a társulat egy ujabbat szívesen nyitna, — ók, kik a közönségnek már is élvdús estéket szereztek, a pártolást méltán meg is érdemlik. F. hó 4-én közkívánatra ismét „A falu rossza" adatott — ez után, ha még sem sikerülne egy ujabb bérlet, néhány előadás után, még „A toloncz" jő; — ezenszin-
N.
társulat Sárvárra fog rándulni, hova a könfiaaég figyelmébe bátran ajánlhatjuk. Vannak e tár sulatnak is gyengébb tagjai, de az igazgatóság, hisszük, segitend ezen akadályon, különösen néhány nő tag szerződtetése által. — r. —
— Vihar. Folyó évi julius 2-án délutáni órákban oly szélvihar dühöngött Sárszeg köz-ségben, mely több éterre menő kárt okozott, a legnagvobb asásados tölgyeket ép ugy, mint aa épületeket semmivé tette, Talabér Zsigmond ur épületei és gyümölcsfái közt legkevesebb 3000 frt kárt okozott, egy szobában, melynek ajtaja nyitva volt, még a kályhát is összedöntotte, ily állapotra még a legöregebb emberek sem emlékeznek ; több mássá nehezségü fákat magárai vitt és azt a törzstől több öl távolságra vitte magával ; éjszak-nyugotról dél-kelet felé vonult, a mezőn a gabonát kitépte és azt a közelében lévő bokrokra rakta le.
— BeUatincz, julius 5-én 1876. Folyó julius hó 3-án tartatott meg az itteni elemi tanodában Nagy József járásszolgabiró ur s több helybeli és vidéki mindenrendü és rangú vendég jelenlétében, a szokásos évi vizsgálat — A tanonezok általán igen jól, sőt kitűnően feleltek az előirt tantárgyakból. Öröm volt hallgatni, hogy a csaknem kizárólag vend ajkú gyermekek ''mily szabatosan és tiszta kiejtéssel feleltek magyar nyelven, pedig hát a magyar nyelvet leginkább csak as iskola falai közt hallják tanítójuk ajkiról, minthogy Bellatincz, kivéve egy pár magyar és német honoratior családot kizárólag vendajku és magyar helységekkel nem is szomszédos. A vizsgálat befejezte, valamint kezdete, karénekkel végződött be, zenekíséret mellett Különösen megható volt, és bármely városi dalárdának «is dicséretére vált volna a „Hazádnak rendületlenül" és „Isten áld meg a magyart" ismert daloknak elsen gése, úgyannyira, hogy többen a jelenvoltak közül nem is bírták örömkönyeiket eltakarni. Teljes megelégedéssel távoztak el mindnyájan, átérezvén, hogy főkép itt a haza határán menynyire szükséges, hogy a nem magyarajku gyermekek ily hazafias szellemben neveltessenek. És hogy ez igy van, a fÖérdem mindenek előtt a hely beli plébános urst,mint tanoda-igazgatót, és Murkovics János iskola-tanítót illeti, kik egyetértve, megtudták értetni a néppel azt, hogy ha gyermekeik a magyar nyelvet megtanulják, az által korántsem czéloztatik az, hogy saját nemzetiségüktől megfosztassanak, de mert Ülő és hazafiúi kötelesség, hogy mindenki a közös haza közös nyelvét, vagyis az állam nyelvét, megtanulni törekedjék, mert e föld az, a melyen élnie kell és hogy e kívül számára nincs más hely. De érzi is ennek igazságát az itteni nép és azért örömest is küldi gyermekét az iskolába, hog amint msgál kiszokta fejezni, a szlovén nyel A az anyja tejével szopja be a gyermek, as kólában tanuljon magyarul, any-nyival többet erő ember válik belőle. És most az a kérdés merül fel, miért nem lehetne es, más nem mag - ajkú vidékeken és igy msga a nép sehol sem teltetik ellenszenvvel a magyar iránt, csakis a lelketlen izgatók ások, a kik azt beléje csepe^ tetni iparkodnak.
Mocsáry János.
— A tapolczai gazdasági szakosztály -lyal egybekötött felsőbb népiskolánál alkalma-zott takarékpénztár meghonosításáról. Nemcsak szak-, de a napilapok hasábjain is olvashstó az iskolai takarékpénztárt majd pártoló, majd elitélő nyilatkozatok. Olvastam már statisztikai kimutatásokat is. Arról asonban sehol sem volt még szó, hogy miért kapták? honnan szerezték a gyermekek a megtakarítandó pénzt ?#Pedig ez egyik fődolog, mit a tanítónak figyelmen kívül hagyni nem lehet, nem ssabad. Röviden elmondom, hogyan szereznek pénzt a tapolczai iskolás növendékek ? Egy alkalommal a füredi „szeretetház" tanulóinak szorgalmát tüntetvén fel az egyik tanár, elmondta növendékeinek, hogy azok nemcsak kertben dblgoznak, hanem különféle iparcsikkeket is késsitnek, melyért aztán pénzt kapnak. Erre a gyermekek maguk közt minden ielsőbb ösztönzés ¿fclk&l összeadtok 6—7 firtot és közmegegyezéssel a legjobb és legszorgalmasabb társukat elküldték B.-Fü-redre, hogy ott megtanulván néhány iparczikk készítésmódját, őket is megtanítsa arra. A kiküldött megfelelt küldetésének s most ő Unitja társait — a többi közt — szalmakalapot fonni, "gy, hogy a tapolczai iskolás gyermekek ma már saját gyártmányaikat hordják fejükön. Készítenek továbbá szalmából gyufatartót; szi-vartárcsát, keféket stb. Egyik tanár kiadja as anyagét és átveszi as elkészült tárgyat; a befolyó jövedelemnek pedig felét, mig as nincs 50 kf, a könyvtárba teszi be s amint 50 krra szaporodott, a fiu ssját takarékpénztári köoy-vével maga viszi el takarékpénztárba; betét után pedig a könyvet, mely mindig saját örizete alatt áll, a tanárnak bemutatja. Pénz ki vétele csak ruhára és könyvre engedtetik a tanár által. Ez ál fal csakugyan el van érve a takarékosság és ssorgalom ösztöne is. A pénzszerzést fokossá még a kerti muaka is, mert minden szorgalmas és ügyes tanuló 1—2 órai kerti munkáért naponkint kap 4—5 krt, mit aztán takarékpénztárba tesz. A dij nagyságát a munka becse sserint maguk a tanulók határozzák meg. Igy a ssorgalom és ügyesség mellett as igazsá-
gosság ás itélőtehetaég .is fcjlesatetik, valamint a pénzszerzés is megvan és pedig megérdemlett, igazságos módon. Ily alapon és uton még játékszerek készítését is meglehetne honosítani, de osak a fakóbb népiskolában, hol már egy kis bavárkodó (okoskodó) szellem is létezhetik. Tapotoaán pl. az ipart honositó tanulók egyike kefe S fúrógép készítésén fáradozik, melynek rajzát már tanárainak bemutatta. Látható eb-bő), hogy fentebb jelzett tárgyak készítésénél még gépek készítésével is foglalkoznak, csakhogy eltalálják as utat, melyen azokat gyorsabban és csinosabban állíthassák ki, mint hazánk felső vidékéről le leránduló atyánkfiai, kik minden nagyobbszerü eszközök nélkül fűzés nyárfs hüsében a falu végén száras puha fából készítenek ily játékszereket Ily uton hiszem én, hogyha nem is a pénzvágy sommája, de — mint már emlitém —a szorgalom, Ügyesség, leleményesség, vetélkedés, búvárkodás, munkakedv s annak okos felhasználása által a takarékosság is jobban elérhető, mint koldulás utján jutott alamizsaávali kérkedés. Csterszeghy.
— A kis-komáromi kir. postahivatal megvizsgálásánál 2300 frtnyi sikkasztás fedeztetett fel. Ő. Gábor postamester a n.-kanizsai kir. törvéayssék elé állíttatván, beismerte és azt vallotta, hogy az összeget naponkénti élelmére forditá, letartóztatása foganatosíttatott.
— Écsy László Balaton-Füred érdemes fürdő-igazgatójának névnapja kedélyesen ünnepeitett meg, jelen voltak Simon Zsigrooud apát, Taranyi Ferencz kanonok, tlrményi Jó zsef, Jókai Mór sat. A 42 év 6ta annyi szorgalmat, figyelmet és jóakaratot tanúsított igazgató urnák küldjük mi is üdvözletünket!
— Mihók Sándor ker. miniszteri tisztviselő áltál ritka szorgalommal szerkesztett „M agyarCompass" ÍV-ik kötete megjelent. Magyarország pénzintézetei és rokon társulatainak jelenlegi állapota hiven feltüntetve van benne a legnjabb mérlegek alapján. Ajánljuk mindazok figyelmébe, kik hazánk pénzintézetei iránt érdeklődnek s ezekből magoknak biztos tudomáat szerezni óhajtanak. Ara kemény táblába kötve s díszesen kiállítva 3 frt 50 kr. Mihók urnák lelkiismeretesés fáradságos törekvéséért hazafias elismerést szavazunk.
— „Szegediszakácskönyv* irta Rézí néni csimfi uj magyar szakácskönyv jelent meg Burger Zsigmond özvegyénél Ssegeden, mely csinos kötésben 2 ftért kapható. Tartalmát illetőleg megjegyezhetjük, hogy as a magyar házi konyhára irányzott s igy as eddigiek közt s legjobb s legcélszerűbbnek bizonyul; az anyagok felhasználása már as uj mértékek szerint ▼an számítva.
— Rövid hirek. Prága város polgár mestere egy liqueurgyár tulajdonos lett — A toroklob erősen pusztít. — Párisi nagykövetünk Wimpffen lesz. — Udvarhelyszéken védegylet alakult — Németh Ignácz kaposvári ügyvéd Siófokon ügyvédi irodát nyitott -- Sssbó József kőröshegy i plébános elesett s pipaszára szemében ssuródván, belehalt — Gyúrón egy 82 éves aggastyán szivén lőtte magát — Baracs kán egy gazdaember ugy megverte cselédjét, hogj belehalt — A belügymíuisterium elkészítette az .árva ügyek* vezetéséről szóló törvényjavaslatot—Assegedi dalcsarnok építtetik.
— Erkel Sándor Beyreuthba utasott. — Németh János szentgotthárdi ügyvéd Etelka leánya fürdés közben meghalt — A szombathelyi Domo-koerendüek zárdájából a magyar lapok kitiltat-~ tak. — A csanádmegyei pénztárban 15,000 frt hiány fedeztett fel. — A montenegrói kormány Budapesten 1200 frt áru távirdatárgyakat rendelt meg, de nem küldetett. — As aradi várat erősítik. — Királyunk e hó végén Vilmos császárral is t^Ullrasft, — Hortobágyon gyógyfor
rást fedeztek fel. —
— Háborús hirek. Kis Ázsia- és Sy-riában is lázongnak a törökök ellen. — Görögország bolygatni kezdi a krétai kérdést. — A törökök „Belgradba" kiáltással küzdenek. — V. Jfursd le akar mondani trónjáról. — Égést Európa tengeri államai, roppant mértékben folytatják hadi készülődéseiket. — A nisi magas latokat a szerbek 3 órai harcs után elfoglalták.
— Miletics Újvidéken elfogatott, a .Zastsvádban azt irta, hogy a czárt meg kell gyilkolni, mint a zultánt. — Bjelinánál heves hsres folyt 5-én.— Abdul-Kerim hadügy minkter Widdinbe érkezett — Francziaorsság betiltotta Szerbia számára való gyűjtést és toborzást — Podgo-ricxánál a törökök megverték a montenegróis-kat — A szerb fejedelemnő Kragujevácsba menekül. — Albaniában a török 12 ezer sr-nautát fegyveres fial. — Mukhtár paaa 18 zászlóaljjal gyorsmenetben vonni Bosniába. — A» orosz kormány ujabb jegyséket küldött a hatalmakhoz, hogy semleges kVán maradni. — A szerbek Pirőtig nyomultak. — A Dunagóthajózási társaság „Tisza" gőzösére Kladovánál a szerbek lövöldöztek. — Gácsország szélére 50 ezernyi oroszhadtest és 40 waggon kozák érkezett. — Az oroszok segélyét Serbia részére havonkinti fél millió rubelre teszik. — Drin» melletti csatából a sebesült szerbek Belgrád b* szállíttatnak. — Uj-Orsovát a törökök erősítik.
— A törökök eddig a lázadás óta 33,984 embert vesztettek —
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. jtmitis 28-tól - július 4 ig.
— ,Armj KoroDitoi" ezirazett szállodába: Erdődy A. Szentgróth. Scheiffer J. Csány. 8zei-den M. Csány Polák R. Pác«. Sitser N. Zágráb. Zár-jecaky V. Lendva. Sélley N. Muraköt. Frankel N. Bécs. Kessler H. Bécs. Szirmay K. Egerezeg. Báró Rieffol Belezna. Sényí R. Rajk. Boronkay L. Kutas. Kapocsfy Somogy. Trotler A. Bécs. Pßköuy N. Béc«. Széry N. Bpest. Talabér J. Sárospatak. Kestyák F. Csáktornya. Zánkay Q. Bpest. Svastics B. Egerszeg. 6* G. Komárom, lír Grész Egersxeg. Herzen N. Triest. Vértesi N. Keszthely.
— „8 zárvázhoz* czimzelt szállodába: Sonnewald S. Dubrowa. Stei ner S. Söjtür. Unger A. Remscheid. Hofmaon M. Bóra. Biermann C. Bécs. Sessler F. Bécs. Herkovita N. Bécs. Konyáry L. I)ras-kovetr. Adler D. Komárom. Blum I. Becsehely. Roth s. Veroexc. Marton P. 8őjtőr. Kohn H. Bécs. Wein-berger N. Bpest. Löwci M. Bécs. Kollay R. Kottori. Kl ose h 8. Bécs. Ujlaky I. Domború. Verli M. Kap-roneza. Vajda B. Pécs. Nagy A. B.-Fflrcd. Weiss Isí-Jor Ejterszce. Hacker D Bécs. Kiacbl N. Brünn. Bittó Mária Sár Ylasics Gábriellé Sár. Csutorás M. Hurd. K..k*zAiidics Gy. Vízvár. Wöatner J. Péc-a. Lábos M. Zsitfa. Bednarcaik H. Almamellék Stern M. Baltavár. Huffman M. Bécs. Henkel A. Bécs. Zechner J. Grsc*. Stolz L. Béc*. Alföldi L. Fehérvár. Politzer R. Kaposvár. Wersburg A. Nürnberg. Seligmann A. Bécs. Knbin V. Grácz. Kraus R- Bécs. Pólai J. Kottori. Jüogit K. Bécs. Linzer G. Bécs. Daray N Szt -Mihály. Hauny K. U.-Magyarod. Kohn L. Szombatbely. Kníiu S. Bécs. Gróf Härtung Brassó. Fried F. Grácz. Hám F. Tarany. Hubsy Gy. Egerszeg. Kardos J. Atid.
— .Oroszlánhoz* cr.inir.ett szállodába: Czigány B. l.etenye. Schmek 8. Bécs. Bicza A. Bécs. Kuncz J. Lüttich. Skublics A. Boaeuyő. Kcbilinszky N. Keaztbely. Czézár J. Grácz. Meiler Zs. Bpest. Leb K. Kaproncza. Báró Desy Horvátország.
— „Zöldfához* czimzott szállodába . Sem-lisch A. Vahreima. Wslter C. Bads. Neumann J. Csáktornya. Scheinitz M. Grácz. L&wy M. Bécs. Pichler F. Steinbruch. Mehlmsun O. Breslau. Lindenbanm M. Szombathely. Honecz L. Szombathely. Richter A. Gres-dorf. Woniner J. Bécs. Neubauer J. Grácz. Hamschel K. Neids. Schwarz A. Kőszeg.
Placzi árak.
Hivatalosan jegy tett pi&cziárak Nsgy-Kanisssváros piaezbiztoei könyvéből: 1876. éri j alias hó 5-én.
Buza legjobb saly S8, »/s hcktoliterkint, 100 kilogramm szerint: 10 frt 50 kr., középszerű súly 37, 9 frt — kr. — Kéteseres legjobb «oly —, — frt — kr. k&zépszerfl súly —, — frt — kr. Rozs legjobb súly 36,8 frt 60 kr, középszert auly 35, 8 frt 10 kr. — Árpa legjobb suly 32,9 frt 20 kr, középszerű suly 80, 8 frt 90 kr. — Zab legjobb snly 20, 9 frt — kr., középazerü auly 19, 8 frt őO kr. — Kukoricza (tengeri) 5 frt 80 kr. — Burgonya 2 frt 30 kr. — Szin-liszt 24 frt — kr., zsemlyeliszt 22 frt - kr., kenyér-Usst fehér 18 frt — kr., fekete 14 frt — \r. — R»« 22 frt — kr. — Baxa-dsra 26 frt Árpa-kása 28 frt — kr. — Borsó S0 frt — kr. — Lencse 30 fit ~ kr. — Bab 7 frt 40 icr — Köles-kása 11 frt 20 Savanyu-káposzta 16 frt 50 kr. — Savanyu-répa 12 frt 40 kr. 8zóna kötött legjobb 4 frt — kr., középszerű — frt — kr. ; széna kötetlen legjobb 3 frt 50 kr., középazerü — frt — kr. — Kötött- vagy ágy-azalma legjobb 1 kéve 40 kr., — középszerű 30 kr., szalma takarmánynak való legjobb 4 frt 40 kr., középszerű — frt — kr., azalma alomnak való legjobb — frt — kr., középszerű 3 frt 80 kr. — Uj-bor hectoliterkint 8 frt — kr. Ó-bor 11 frt 50 kr. — 1 liter pálinka 60 kr. — 1 liter cezet 8 kr. — Bükkfa, egy köbméterkiut, ogy méter hosszn hasábokban, kei esztra kánnal — frt — kr , keresztrakás nélkül 3 frt 80 kr. — Cserfa keresztrak.ísaal — frt
— kr., kereaztrakáa nélkül 3 frt 50 kr. — Tölgyfa kcresztrakással — frt — kr., keresztrakás nélkül 3 frt
— kr. — Kőszén .1 bányából 100 kilogrnmmkint 70 kr. — Láuipaolaj, repcséból. egy kilogrammkiut 56 kr. — Stearínjryertya 1 frt — kr. Fagyngyertya öntött G8 kr., mártott 72 kr. -- Szappan 40 kr. — Tisztázott fa^y^vn 32 kr. — Lámpa-bél, e*y méter, 8 kr. — Marhahús egy kilogramm szerint 4s kr. — Borjúhús 5l kr. — Sertésbns 60 kr. — Szalonna 75 kr. — Pisznózair 82 kr. — Marhazsir 1 frt — kr. — Köménymag — kr. — Vöröshagyma 56 kr, — Fog-hagyma 18 kr. — Főtt aó 60 kr., kő-só 15 kr. — Bors l frt — kr. — Paprika 72 kr.
Lsttohnxás. —
Bads, jal. 1-én: 53, 30, 38, 17, 89.
I
Érték- és válttfolyaa juüus 7.
5% metaliques 64.70; 5*/, nemi. kölusön 68.20; 1860-ki állad»}mi kölcsön 1UJ.75; bank-résxv. 9.91— ; hitelintézeti részvények 144.30; London 132.15; magyar földtebermenlési kötvény 72.25 ; temesvári földtehermentési kötvény 71.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 71. — ; horvát-slavon földtehermentési kötvény —.— ; ezüst 102 50; cs. kir. arany 6 21 — ; Napoleond''or 1045—.
Üzlet
— Zalamegye. Egerszeg, jun. 26. Öszi buza nagyon rozsdás, már buza fején is észlelhető ; rozs ritka, de eddig ép, és feje azóp; árpa és zab középszerű termést mutat; szőlő elég mutatkozik, most virágzik; takarmány mind vetett, mind réti kevés mutatkozik, 12 nap óta folyvást naponta többször •»«•sik az eső, mi a szőlő virágzásnak, de különösen a takar mányiéiéknek rendkívüli hátrányára van, ha az esős idő még néhány nap tart, semmiféle agg takarmányhoz reményünk e vidéken nem lehet; gyümölcs upy nyári, mint téli, kevés mutatkozik. Lábas józság egészDéges. K J.
2031. ,Támaszfizuk fel halotta«frata közöljük többire magán levélben.
2082. J Sümegb. Még nincs eldöntve. A tár-esaesikk jő.
2083. K. Komárom. Mi megyünk, sajnáljuk, hogy nem jösz velünk.
2081. .A búbánat*, ,A fülemile*. ,A pacsirta.* .A fecskék*, s más szárnyas állatok Mm kös&Ibelők
20S5. A gslamboki szülésznői vizsgák eredményéről ssóló közleményt jövő számunk hoa
Feielfa szerkesztő : Báttrf Lajit.
Jaliss 9 tői jaliss 15 ig 1876
(P. h.)
• Kiadta : M a n i n g e r,
II«"*- ós hetinap
Katb. és prot. naptár
(.i ö r ö g naptár
: a
! «Mj
28
Ha igazságosabbak nem vagytok. Máté V.
9 VssSrssp . A. 5. B. reck lo Héttő '' Amália \ 1 Kedd 1 Pins 1». Szerda i Henrik Csütörtök i ()dön Péntek | Bonaveut. Szombat | Ap. oszl.
C. 5. Mamu ^
28 C. Ján.
29 Pét. Pál
30 12 apóst.
1 Ó Julius
2 8. b. assz.
3 Hyacint.
a
! ÎH
megküldjük
Szerkesztői üzenet.
2080. P. Arad. Köszönettel vettük, a laookat
Aratási próba jelentés!
Érdekes a gazdászati közönségnek.
Folyó hó 13-án délután 2 órakor a iüu?y-kanizsai uradalmi berek bem a vaspályaudvar átellenében, a hires amerikai Wodd-féle önlerakó a világ legnagyobb négy érmeivel kitüntetett aratógéppel, arató próba tartatik, melyre a nagyérdemű közöuséget tisztelettel meghívja
Weiser János,
vaakereskedó Clayton & Shuítleworth fiók gépraktára.
•) E rovat alatt köslöttért felelősséget nem vállal a Szerk.
Haszonbérleti hirdetmény.
Balaton-magyaródi uradalom részérói közhírré tétetik : hogj'' a b. magyaródi vendégfogadó, ugy a lesvári csárdával együtt, vagy külön 1877-ik évi január hó 1-tól három egymást követő évre haszonbérbe adatik, — mire a t. cz. bérleni kivánók tisztelettel meghivatnak.
E tárgy felól az uradalmi bérlőkkel naponta lehet értelezni.
Kélt B.-Magyaródon, 1876. évi jun. hóban.
Hanny Testvérek,
(125-5) jószágbérlők.
Eg}* igen jó karban levó, czővekekre épített, hárompár kővel őrlő (uj) rábai
MALOM
szabad kézből eladatik, vagy három évre haszonbérbe k ¡adatik.
A föltételek felól értekezhetni:
Szájer Györgynél Rumban;
(Vasmegye.) (127-5)
PURIT&S
Haj-iíjitó-tej.
A „Psrltas 4 uem hajfesték, henem tejneinü folyadék, mely majd nem azon raodálatos hatással bír, bojfv hajakat megifjit, azaz lassankint, in ég pedic legkésibb tízessé^y asp slstt ima szint visaazadja, melylyel eredetileg birt!
A , PaHtSt" nem tartalmas festékanyagot A baj tetszés sserint Tízzel mosat hátik, lobét fehérrel .átront vánkosou aludni és gőzfürdőket Laaznilni, a festéknek nyoma sem vehető ésare, mert a
i««
f
Patent
Stiften- Dreschmaschinen
für Hand- und Göpel betrieb von 1 bis 6 Pferdekraft fa-
briziren als Specialität
Umratli & Comp. Prag,
landwirth. Maschinen-Fabrik, und Eisengiesaerei. Illuntrirte PreiMblfitler gratin.
Für jede Maschine wird garantirt Tüchtige Agenten
gesucht (H2-4)
Aa áitalánohan
legkitűnőbbnek elismert
növényi
Pályázat.
r « l • •
«41
VegetablischesPergament) befőtt gyümölcs üvegek bekötésére vslódi minőségbea, valamint
légyirtó roéregpapir
|(egyedülcs*kis W s j d i t s József könyvkereskedésében Nagy Ksnizsin kapható. (133-1)
rnmum
i « .
---* AA M U U
legfinomabb fraoczía éa angol gyártmány, tucaatja 1—4 írtig, valamint mindennemő gnmmi-csikkek sebészeti caélokra.
(4Í-S8) EMPÊCHEUR,
legújabb czélszerü késstt&lk az éjjeli «nlsilèsek meggátlására, darabonkint 2 frtjával saáOit a hasrnálati utasítással együtt
Zieger iánes
firéeztes, Klssterwlesfssss 34. t—é lyártmásysk és fsaai-arskilőil efess égek raktára-
ixxxtxxtxixxi
Kitűnő hatással bir
mint liáai »ser omorbiijoW, elrontott gyomor « étvágy ftalanftág»ál
Dr. FERINI
r
w
Sümeghen az államilag segélyzett négy osztályú reál tanodánál az illető szaktanárnak lemondása folytán a fran-czia és német nyelvtan széke üresedésbe jött, arra pályázat hirdettetik. Évi fizetése ezennel egy rendes tanárnak 1000 frt — 100 frt lakbér, ötöd évi pótlék és nyugdij élvezet. Helyettese pedig 800 frt. A folyamodványok a sümeghi iskolabizottsághoz legkésőbb f. évi aug. hó 5-ik napjáig beküldendők.
Sümegli, 1876. julius hó 3-án.
Cseh László,
(138 — 1) iskolabizottsági elnök.
Uzlet-változtatás.
Alulírott ezennel a nagyérdemű közönség becses tndomására hozza, miszerint több év óta a B 1 a u - féle házban lévő
fodrász- és borotváló termét
Fő utcza, az uf vár os hám épületébe tette át.
Mint eddtg, ugy ezután is főtörekvése oda lesz irányozva, hogy az eddigi kiérdemelt jó hírnevet tovább is fen tarthassa és azon lesz, hogy a nagyérdemű közönség és s tisztelt bérleti urak kivánálmainak mind tisztaság, mind pedig cyors szolgálattal a legpontosabban megfelelhesse — Átköltözése folytán egyszersmind üzletét meg is nagyobbította és átvess minden hajmunkákat; továbbá tart üzletében késs hajtonatokát is különböző árak mellett. Számos látogatásért esedesik
[139-1)
fodráss N.-Kanissán.
ELlXIRJi
oem fest, hanem iíjitja és pedig a leghosssi.bb és legdnsabb női haisa-tot éa a férfi haját és szakállát,.,
Kgy üreg „PttrítftS" á*s 2 frt (porai szétküldésnél 20 krral több * kénzpéuzzel vagy utánvéttel kapható : FrsiZ Otts ét társasai, BéoS, üt* rtakHferstrsSSS 38. S2ám, Nagy Kanizsán valődi minőségben PráfST Béla | gjógyazoréez urnái (136—^1
Egy nagy üveg ára 80 kr , kicsiimek 42 kr.
Egyedül megszerezhető FRANZ V.-nél Holonbkauban
(Csehországban.)
Ugysnott a rövid idő slattoly nagyhírűvé lett kÖSS-vény-szesz, (mely idült köszvény ellen is használ) á I frt 20-krért asintéo kapható.
iHUiét-eladuk kereteinek. (123

Néhány tanoncz
H0~I vétetik fél
Wajdite J. könyvnyomdájában,
hol Í8 minden bővebbi megtudható.
Fefchtmann Adolf
homoeopath, orvos Szent Gotthárdoii
ajánlja a t cz. közönségnek gyógy módját, heveny S Mfitt, különösen görcsös, köszvényes és ideges bajokban; továbbá legmakacsabb görvélyes kórok s titkos betegségekben. (129—3)
Hirdetmény.
Alólirott közhirré teszi, miként 1000 darabból álló, minden hibától ment juh-
nyuját, melyek darabja (az egy éveseket is beleértve) tiszta mosással, átlagosan 2 font
25 — 30 lat közép finom, kiegyenlített gyapjút ád, — szabad kézből eladni szándékozik.
Az eladás részletenként is eszközöltetik, de csak ugy, ha valaki egy-egy falkát megvásárol.
Venni szándékozók a tnlajdonostó) (utolsó posta Sümegh) részletes értesítést kaphatnak.
Míhályfán, juoius 30-án 1876. (130—3)
Bessenyey Ernő«
I 1
ISI

•3
2

£ S
O
s
Nagy-Kanizsin, a .Zöldfa" szálloda nag}- termében I. emelet
Maokiaok elboc**» elkerülhet é. .agy r.k.ir.m kUebbiU» tekinteti alhatiro.Un, ¿»H ''^e^^''t^t « minden t,yí minden egye« forint ntán ralamely cilkket a gyári árnfl 80 perezenttel olcsóbban Teszi. Burkodon, tehát . „agjírd.n.fi k«o g czlmn zsillodában tdrténó eten eladásra felhívni, bogy »jelenlegi oly kieilí kedveií alkalmat felhMinálharaa. ____'' V.A1 v^hí.f/ilr
Friss, hibanélküli, elegáns fehérnemüek directe a gyárból, tehát első
:i_l__JL4> í/n^imtÁrt minrlf»nnpmil omnntia megadatik. . ___- • r > »»i. r.
Ai összes ctikkek frise, hibanélküliek és jóeáffukért mindennemű garantia megadatik Az eladás vasár- és Onnepnapokon is teljesíttetik.
A bécsi fehérnemű gyári fiók-üzlet,
N.-Kanizsán, a .Zöhlfa* »aállod* nagy termében 1. entclrt.
r u -
Hölgyfehérnem úek:
1 drb. hölgy-iug, simán, kötésre..............
n szegélyekkel gaadagoa felszerelve.......
„ himz''éssel gazdagon felszerelve........
„ éjjeli öltöny (Nachtcoraett) szegélyecskékkel diszitvp • , „ igen gazdagon és szépen disxitve . .
„ . hímzett tódalékkal .......
alsó-szoknya, elegáns felszereléssel..........
, „ igen gazdag, elegáns felszereléssel .... „ „ himzett tódalékkal és igen elegáns felszereléssel
aszály-alsó-szoknya igen elegánsan diszitve.......
hölgy-nadrág szép díszítéssel ............
„ himzett tódalékkal...........
Uri fehér nemnek:
színes ing, garantirozott valódi sxínnel ........
„ 2 külön gallérral............
Oxford-ing...................
„ legfinomabb minűségQ..........
fehér ing, homn azegélyfl mellel...........
kereszt-sxegéíylyel ...........
finom sima mellel.............
himeave
1 frt — kr. 1
25

1 1 l 2
3
4 4 1 1
1 drb 1 1 1 1 1 1 1 1
»a »>
n »t n
»1
1
1
1 1 1 1
1
sO GO 40
50
30
30
30 50 40 80 60
J
rO
a
S
o
a «
e
i
-CS
g
7,
t
e
k.
cfí O bt) ot
a 2
-cö 00
d o
O
S3 O
C
O
S x
cö to ff
bC''ri
P
C
O
® E
Asztalneműek:
l drb. színes kávé-teritó ...........
1 ,, finom ssines kávé-teritó..........
legfinomabb, elegáns vászon kávé-teríték csipkékkel
„ fehér aaztal-terilő hosszn........
% » ..............
duexat nagy ...............................
„ Jaquard-törfllközö..........
Asztalneműek:
1 dut*at vászon kendőcske...........
1 szegélyezett battist-kendőcske.......
I finom t
Iyezve
1 drb. 1 „ 1 ,
és választékos mintákban.....
Vászonnemnek:
30 rőfÖ» valódi házi vászon........
3o w vászon ..........
50 rrtfös
.''»s végre mindennemű vászon lehető leazállitott árak mellett. Különfélék:
Hülgvpongyolák, igen elegána ét gaadagon feldiszitve.....
t drb. tinóm, fekete Cachmir-kendő selyem csipkékkel . . . .
I m . finom hímzéssel.....
mm* AzoakivBI aiadea e azakaáka vágó ezikktfc?
_ frt 70 kr.
1 » 30 „
. 2 i» 50 „
. — >i 70 „
. — 85
3 n
4 »» ♦»
1 80 „
1 •i n
. 2 i» 50
6 »» n
7 t» »»
. 12 »> }%
. 3 M
. 2 ti 5(i
4 " i»
ari-nadrág valódi vászonból, kötés-, vagy pedig gombokra
b.elyiBéfft)öll távozás miatt csalt vasárnap, liétiön es Keaaeni
09
a>-o
oo
CD
3
c*
Bí-
«< e-
ST 1 S c:
3 Ki
§T
3
a>
*
N

N £
(132—3)
Nagy-Kanizsán, a „Zöldfa* szálloda nagy termében I. emelet.
As eredeti
Wilhelm-féle
készvény ós csúz elleni
mint
téli-gyógymód
az egyedüli bizton hatású vértfozütó eszköz.
mely
»Európa*
elsú orvosi tekintélyei által a
A es. kir. udvari irodának Bécs. 1858. decs. 7-én kelt határozata által megerősített.
A ca. k. fensége által a hamisítás ellen biztosított. Bécs, 1871. márczins 28.
legjobb sikerrel alkalmaztatott és helyeseltetett
Ezen thea tisztítja az egész szervezetet, mint semmi más eszköz, átjárja az egész test részeit is, belső használat által eltávolítja valamennyi tisztátalan betegségi anyagot, hatása biztos és bámulandó.
Alapos fyófyutr kQszvény, csúz, Qdnlt megrögzött bajok, ge. uyedésbo meoo sebek, valzmiut minden nemi- és bitrkíQtési-bcUrgségt«k, a test és arezoni bőrpOrsenések, sömör és syphilistikns bajok ellen.
Kitiat hatása van e tbeának a máj és lép viztódulásánál, valamint aranyén belégségeknél, forgóság, erős ideg-, iz- és tagbajoknál, gyomorszorulás", szélbajok, altestszorulások, magömlések, férficsőgyenge-ség, nőknéli vérfolyá«oknál stb.
Betegségek, mint skrophís, mirígydaganat gyorsan és alaposan meggyógyíttatnak e thea használata által, miután az egy igen alkalmas oldószer. <v
Számtalan bizonyítvány, elismerő- és dicsérő irat, melyek kívánatra ingyen küldetnek, a fentebbiek helyesaégét fényesen igazolják.
Ennek igazolására a következő elismerő iratokat közöljük :
Wílhelm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben.
Bottnsani, in der Moldsu, 1873. márcs. 25.
Kétszer rendeltem meg harmadik késből önnek hirea Wilhelm-féle köszvéuy- és csúzellenes vértisztitó-theáját és az legnagyobb örömömre kitűnő hatást szült, jelenleg egyenesen Önhös fordulok, küldjön számomra 10 dobozzal, a melyért járó 10 frtot ide melléklem. Tisztelettel
Mdzykl Lajos, osstr. magy. helyettes-Consul.
Wil hel m Ferencz gyógyszerész urnák NotMkircbenben.
Hollenstein, 1873. márcz. Sl.
Fogadja On a legbensőbb és saivélyes köszönetemet az Ön Wil-helm-féle köszvény- és ctúaellenes vértisztitó theájának gyors küldéséért.
Legnagyobb részét magam használtam fel, részben sxétosztám barátaim és IsmerSemm közt.
Mindazoktól, akik as Ön Wílhelm-féle köszvény- é« csúzellenes vértiastitó theáját használják, felkerestdttem és lelszólituttam, hogy közöljem önnel kössönetflkot. — Főkép nálam theájának használata örvendetes hatást mutat. Az én kö*zvényes fájdalmaim daczára 28 éven keresztül tett gyógykezelésnek az Ön vértisztiti theájából nyolez dobozzal használva, teljesen megszűntek.
Miután én as ön köszvény- és csózellení theáját jónak és gyógy-erejünek találom, tisztelettel felkérem, szíveskedjék az Ön köszvény és esúzrilenea vértiaztitó theájából 12 doboazal küldeni, melyért az összeget soraimhoz mellékelem. Tisztelettel
__Uaterloataor iáaos.
birtokos.
Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben.
M. Rchönberg, k873. máj. 6.
Kérem, szíveskedjék ön aa Ön kitünS Wilhelm-féle köszvény- és esázeÜenes vértiaztitó theájából 2 tuczattal postai utánvéttel küldeni.
Kiváló tisztelettel , FrlMeh i , nyugalmazott ezredes.
Óvás a hamisítás ós felcseróiós ellen.
Szíveskedjék a t közönség vásárlásoknál törvényes óvó bélyegemet és czegemet, melyek minden egye« csomag külső felén láthatók, különös figyelemmel megtekinteni, hogy hamisítások által rá ne szedessék.
A valódi WlHMtai-féle antíarthritis, antirhenmatikns vértisztitó-thea csak az első nemzeti WNboia-féle vértiaztitó-theagyárban Nennkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáraimban kaphatók.
E|y doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt-, a bélyeg és pakolás-díj 10 kr.
Atci. közönség kényelmére a valódi WHMai féle ftBtfortfcrltts ós astliko—otlfcoi vértiaztitó thea kapható :
Mafy-Kaalzsáa: PrigsrBéla gyógyszertárában ; Zágráb-Un: Mittlbaeh Zsigmond gyógysz.; Kőszegen i Osacsinovits Istv. gyógyza^ Kadarkntoa: Beck Béla gyógyaz.; Keszthelyen: Keszthelyi Emannel-Kaproaczáa : Werlí Miksa gyógyaz ; Sopronban : Wrcbowaaky Rudolf; SaomHibeiven : Pülich Ferencz gyógy«. ;és Szatmárit: Bqasin J. gyógy-
'' »rúnái.__(6—-9]
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach nenesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächezustände, Impotenz,.Pollutionen, Weissiluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
O. v. Kleist,
(99 — 15) _ Berlin, S. W. Jerusalemerstrasse 9.
Um Angabe (1er zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
>rvos-, sebésztudor, szülész és szeinésj
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siljbr biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) nz önfertózésuek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hngyesőfolyásokat (még oly idülteket ia), a nem-'' zörészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban ;
3) twgycsöszikffléseket:
4) friss és idült nyikfolyiaokat nőknél, as ugj nevezett fehérfolyáat és az onnan eredő
MAGTALANSÁGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10őritől l-ig,délután 3 órától 5-ig és ostve 7 órától 8-ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó uteza 2-ik szám a. kígyó- és városház-uteza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn
DUjal ellátott levelekre azonnal ^jm válasz adatik és a gyógyszerek
megküldetnek. (45—38.)
Cséplő-] gépeket^
6R7 legt>j»bb szerkó-netü kézi cséplő-ffépnek Bécsig «állitv* 100 frt.
kézi- éa járgxoy bazzoilatr«, melyek, fe-iQlmoUiatíao képességük b helyes kénzi-tésflknél fogvm 1875-ben 10 esflst • wia különféle éciem-éremmel lettek kitüntet»«, már ¿4,000 példányban Boráp* minden részeiben elterjedve vannak, szál -lit tetemei javitáaaal, azerfelett olc$é árak mellett játállá* és brőbiidSre.
fertelmes ügynOkök mindazon helyeken, hol eddig helyettesítve nem vagynnk, alkalmaztatnak.
bankjegyben.
Mayfarth Ph. ós tím gépgyára a/M. Frankfurt
1.1; ifii.

: .i*. »».
♦ ■ ■ ♦
♦ ♦ ■ ♦

Bis am 12. Juli 4 J.
werden von dem unterzeichneten Bankhaase Boatollnngan entgegengenommen für die Ziehung der 8U von der hohen Hegierang genehmigten und garantirten grossen Geldlotterie.
Dieselbe besteht aas 84,500 Originalloosen nnd 43.500 Gewinnen. SImmÜiche Gewinne werden innerhalb einiger Monate m 6 Abtheiinngen entschieden and betragen zusammen
8 ML 696000 RM
Der Haupttreffer beträgt er.
450,000
speciell enthilt diese Lotterie folgende Gewinne :
1 i 300.000, 1 4 160,000, 1 4 80,000, 1 4 60,000.
2 4 40,000, 1 4 36,000, 6 4 90,000, 1 4 24,000, 1 4 *0,000, 14 18,000, 11 415,000, 2 4 12,000, 17 4 10,000, 3 4 6000, 27 4 6000, 42 4 4000, 255 4 5000, 8 4 2000, 12 4 1500, 1 4 1400, 40041200, 23 41000, 648 4 600, 1000 4 900, 75 4 240, 35 4 100 Mark ttc
Laut amtlicher Feststellung kostet
1 ganzes Origiaallos 16 Mark,
1 halbes , 8 •
1 viertel „ 4 ,
Joder Bestellung beliebe man den entfallenden Betrag bei zulegen, oder denselben per Post elosuzahlen, auch kann dio Znsendung per Nachnahme realangt werden. Die Besteller erhalten sofort von unterzeichneter bekannten Firma bis die Originalloose mit ausführlichem Verloosungsplan. Nach Ziehung erbllt jedes Theilnehmer sofort die amtliche Ziehungsliste. Die Auszahlung der Gewinne geschieht unter Staats Controlle durch das mit dem Verkauf dieser Staatsloose beauftragte Bankhans (113—11)
Adolph Liüenfeld
Hamborg.
Wajditi József kiadó-, lap- ét
i, Kagy-Kanifsán.
-KANIZSA, 1876. julius 13-án.
Tizenötödik évfolyam.
1
iá»
A

Qilntéil ár
«té«* érre . . 8 frt. féi évre . . . 4 , 36*7®° é-r* í . Em ****** W écr.
Nlrsstssst
6 hasábos patiUnrbaa 7, niMÚior 6 • mina en u»vabb> sorért 6 kr.
XYlLTTKRflK* toroncint 10 krerr ••
''.era «t fel Kincstári illetik mi id«u f legye« hirdetésért >1116 '' j «0 kr. âaeteadf
I lOMU I;
kfll&nf
ROZLQNT
II
előbb
-BOMÛO
ÖZLON
Bük * ■
1 1 Up uelleati réssét 1 } Qletö kAslevéar«- a »
tzerkesztShez, Takarékpénztári épület föld -nint, — anyagi réwét illető közlemények pedig a kiadóhoz Mr. naatn lottHMtk: SAGY-KANTZ8A WlsssJosfcáz.
Bármentetlen levelek csak ismert maokatár saktól fogadtatnak el
Kéziratok visas a küldetnek.
JKéair
Nagy-Kanizsa varat
helytatésagának, aMkOlftatoa a „nafly-kanizsai ksraskadai* t iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár* a .zaiamegyei általános tanité-testfltot'', a .Zaia Sonogy'' gézhajézási rsszvéaytársulat t több »egyei és városi egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenklnt ¿etszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
Iparosaink és a czégjegyzés.
A czégbejegyzési kötelezettségre vonatkozólag a kereskedelmi törvény 5. 16. és 21. §§-ai világos kötelezőleg intézkedik.
Julius 1 én járt le a határidő, mely alatt az összes törvényparancsolta czégbe-jegyzéseknek eszközöltetniök kellett.
Megvagyok győződve, hogy a tisztán Kereskedői osztály a czégbejegyzési kötelezettségnek pontosan megfelelt.
Tadom azonban, hogy a kereskedelmi törvény 5. §-nak értelmezésében nálunk helytelen felfogás uralkodik és tndom azt is, hogy a kereskedelmi törvény 22. §-ban előirt iparhatósági ellenőrzésre és ebből folyó törvény-óri kötelmek teljesítésére gondolni senki sem fog figyelmeztetés nélkül.
Senki sem fogja tagadni, hogy a kereskedelmi törvény-, hitel és forgalmi exis-tentiánk alapítását tűzte ki czélul, praecis meghatározásaival, szigorúan körülirt kötelezéseivel összekapcsolta a hivatalos felügyelet tényeit a törvényszékek részére ugy, mint az iparhatóságok részére.
Nem közönyös tehát sem a forgalom a fcitdéietre, «w *{«lAgy«ló hatóságokr*^ törvény intézkedéseinek szigorú foganatosítása.
Különösen a politikai iparhatóság az, mely legalább a czég bejegyzési kötelezettség ellenőrzésével hat legjobban a törvénynek a sociális életben leendő teljes meghonosnlá-sára és a társadalomból kinövő közvetlen apparatus levén, legtöbbet tehet a hitel és forgalmi biztonság létesítésére.
Gondolom, hogy egyedül iparral fog-lalkozó egyének sem nem gondoltak a czég-be jegyzésre, sem arra akár közvetlenül, akár közvetve figyelmeztetve nem lőnek, pedig a
kereskedelmi tőrvény a nagyobb iparost egé ''«'' szen a kereskedelmi törvény alá helyezi és egyenlő kötelezettséggel köti.
Igaz, hogy jelen ipar viszonyaink toel-lett mindenki azon téres hitben él, hogyJKa-nizsán az iparos osztály múködési köre a kis ipar körét meg nem haladja és nem levén a kis iparos ellenében tágas értelemben vett nagy iparos, a kanizsai iparosokra nézve sem állt be a czégbejegyzés kötelezettsége.
Azon hibás felfogás szüleménye ez, melynél fogva a nagy iparos fogalmához tetemes tőke, nagy munkaerő és kiterjedt forgalom kapcsoltatik, körülbelől akként, hogy a nagy iparos fogalmával legalább 10 — 20,000 forgalmi tőke, 20—30 segédmunkás igényeltetnék és ebben van a téves felfogás egész teijedelme.
Azt, hogy mennyiben haladja meg az ipar a kis ipar körét, sem a tőke, sem a segédek száma meg nem határozhatja, hanem meghatározza maga az üzlet jellege.
Nézetem szerint a lris ipar csak addig terjed, mig az iparos házi munkát végez megrendelésre és a vásári forgalomra, amint azonban az iparos ezen kivül készletre, teleti áruraktárra, bolti eladásra dolgozik és dolgoztat, bármily kis terjedelemben tegye is azt, üzlete kereskedelmi jellegűvé válik és a kis ipar körét túlhaladja, egyúttal pedig a kereskedelmi törvény minden intézkedése alá esik.
Mindazon iparos tehát, ki iparával bolti üzletet kapcsolt össze, kereskedőnek tekintendő.
Nem csekély pedig azon iparosok száma, kik teljesen és kizárólag, iparosoknak tekintetnek, boltot tartanak és foég sem vonatnak a czégbejegyzési kötefétTalá.
Ily kereskedő iparosok lennének a sütők, szabók, czipészek. asztalosok, kik boltban árulnak, a vendéglősök és kávéspk, czuk-rászok stb.
Szek tehát a czégbejegyzésre számitandók és erre első sorban a törvény 22. §-a alapján az iparhatóság van kötelezve.
Tudnia kell azonban az iparhatóságnak a lakosaira és területére érvényes czég-jegyzéket változataival, hogy ezt tudhassa, czégjegyzéki nyilvántartás vezetendő az iparhatóság által a »Központi értesítő," esetleg a törvényszék időközi értesítései alapján.
Czélszerü tehát, ha megkerestetik a törvényszék, miként a most érvényes czég-jegyzékből a városra vonatkozó névjegyzéket az iparhatósággal közölje, jövőben pedig minden változásról és uj bejegyzésről esetról-esetre érdesítést adjon.
Ily módon lehetséges lesz, hogy a mulasztások az érintett 22. §. értelmében a törvényszék tudomására feljelentesseuek és ugy az iparhatóság, mint a bíróság megfelelhet törvényszabta felügyeleti kötelmének és igy közvetve mozdíthatják elő a hitel és forgalmi élet nagyobb megszilárdítását
Attól függ igen természetesen ez eljárás elfogadása, mennyiben fögadtatik el a a kis iparon túlra általam adott fogalom, melyre nézve és védelmül csak annyit jegyzek meg, hogy a kereskedelmi törvényt tárgyaló szakbizottság ilynemú jegyzőkönyvi megállapodásra jutván, e megállapodás, mint törvényhozói, intentio törvénymagyarázat alapjául szolgálni hivatva van.
N . . .
Galambok, 1876. junius 7-én.
Zalamegye bizottsági közgyűlésének azoa fidvöa intézkedése éa ezt helybenhagyó minis« tori rendeletnek végrehajtása, mely a községi szülésznők rendszeresítése és azoknak kiképzés aUpjáni minősítését illeti, a ksnizssi járáshoz tartozó Kis-Komárom, Galambok, Sárszeg és bskónaki jegyzőségek, mint a galamboki egészségügyi kerületbe osztottak körébe tartozó szü lésznőknek képessége meghatározása Gréss János «legyei főorvos, mint a minősítés foganatosításával a ministerium által meghatalmazott közeg által julius 6 án Galambokon teljesített
A vizsga az érdekelt községek elöljáróságán kivül a galamboki mindkét valláabeli lelkész arak, ugy a kis-komáromi plébános ur, mégis s helybeli és bakónaki jegyző arak jelenlétében a legnagyobb nyilvánossággal tel« jesitteiett, örömmel lehetett tapasztalai, hogy az ügy buzgalmáról eléggé ismert Tersáccsky József járási orvos ar ismét tanajelét adta, hogy eseu aggkorban levő nőket, kik nagyobbrészt egy betűt sem olvssnak, mennyire a szülészet körüli teendők telj»»sitése körüli jártssságra őket megt»nitoi képes volt, nemcssk a laicasok, de Grész János megyei főorvos, mint szakorvos msga is a tapasztalt váratlan eredményt a kiképzésre hivatott járási orvos urügy-buzgalmának s előadási tehetségének talajdo* nitotta.
Mi pedig érdekeltek nem mondhatnak mást, mint azt, hogy biztosabban nézünk a jövő elé, mert látják, hogy mind a megye, mind po-dig a kormány a kontár szülésznők betiltására irányzott ezen nemes törekvésével csak jólétet kiván előidézni, mi agy látazik, el is éretik, mert a bábák kiképzése megkezdésétől sem gyermekgyilkosság, sem a rendellenes szülések* nél, mert az orvosi segély igénybe vétetett, komolyabb baj nem adta magát elő —ezzel mind a bíróságok beavatkozása — mind pedig egyesek aggodalma eloszlattatván, • téren is nevezetes haladást jelezhetünk.
Nem is maradt el mint a községek, ép agy e vidék értelmisége nevében a köszönetnyilvánítás, mind Gréss János megyei főorvos részére
TÁRCZA.
—=» —
Szeress leány ...
Szeress leány, tisztán, hiven, Szerelem ád boldog áltet ; Hallgasd meg csak szívre «''sed - -Azt dobogja:
Oh, milyen nép ez az *W!
A fü, virág, dalos erdo, S mit felölel a költészet, Nem mondanak semmi szlpet, De szerelmünk Örök-széppé teszi Sket.
Kekem 0)7 bábájos minden, Szemem akár merre téved ; Mindenütt oU látlak téged, Éa csodálom
Nagy lelkedet és népséged''.
Mint napfény a harmatcsepben, Lelkemre lelked agy ragyog.. . Gondolatid — a csillagok . .. Hozzád képest
Én csak egy harmatcsepp vagyok.
Kitárul a menny hirtelen, Ha rám mosolyog nép sssmed, — Majd elvakítja lelkemet... Egy nempárban By bfiverS hogy'' is lehet ! ?
Én igy zengek ... dalt dal ntán RzépségedrSl zengni lehet, — De mért szeretn te engemet T Kit a világ
Bég elfeledt, rág megvetett 1
Tedd szivedre, lánykám, kesed, Az igasat dobog náked ; Más sséaatra nincs nükzégeJ As len igaz, Amit elmond szívverésed.
Tinta dobbanással mondja : Szeretni rongyban is lehet, Az is fedes becsületet, 8 boldog as leaz, Aki tiszta szívvel szeret!
Szeress, lánykám, tisztán, hiven, Szerelem ád boldeg éhet; Hallgasd meg csak szívverésed — Azt dabogja :
Oh, milyen szép ez az élet!
PÁSZTOR FERENCZ.
Schiller ifjnkori drámái.
Lessing epochalis működésének verőfényes napjait viharos időszak váltá fel a német -irodalomban. As ő eszméinek napvilága gyu-ladást idézett as ifja nemzedék óriásainak forrongó agyában s amint ő felépité a természet oltárát a művészet templomában, a „Sturm and Drang" időszakának ihlettjei villám és dörgés közt hirdeték az uj canont a német Parnas-ausról. Ez egyetlen eszme, a természetesség eszméje előtt hajlott térdet-fejet a fiatal Németország ; ez eszmének fegyverhordozóivá ssegód-tek az időssak hősei.
Ez irodalmi forrongás először is természetesen az irodalom zsarnokai-, a kritikasok ellen fordalt „Félre as ízlés irodájából hozott titkos tadósitássitokksl- — kiált fel szokott kápláros modorában Hamann, ez időszak egyik elóhar-ezosa s a jelszót njongva hangoztatja egy egésa legio. — A költészet nem a ciiiviaatio műterméke, mely annak haladtával tökéletesedik, ellenkezőleg, minél elemibb, minél közelebb áll as ős természethez, annál tökéletesb. Hiába is keressük azt azért napjaink gőzzel füsttel tele légkörében; a valódi költését egyedül ott, as előidók aether tiszta legében caattogtatá sas
szárnyait. Megindult tehát a nyomozás ez irány• bsn. A művésziesb romaiakról visszatértek a a görögökre, Homerról a zsoltárok-, Hiób- s a prófétákra, majd a népköltészet legnaivabb formáira.
Hogy ily körülmények között olyan lelkületű népnél, mint a német, épen a drámai költészetnek jutott a vezérszerep a többi költészeti fajok sorában, terméazetes. Mig a fran-czláknál egy Rousseau, egy Diderot rcformesz-méi a polgári forradalom véres drámájában leltek visszhangjokra, addig a tettsovár, de tét len német beérte a hasonló eszméknek kizárólag a költészetre való alkalmazásával, beérte aszal, hogy a színpadon ölje halomra zsarnokait. Ugyanaz a mag, mely a francziánál rövid idő alatt érett gyümölcsösé fejlődött, a németnek csak virágait hozta.
Lessing ,koráig a német dráma franczia mankón járt. Ő Shakspeare lelkét lehelte belé s as felegyenesedve bajtá el a teherré vált tá-masst. Ha nem a „les őxtrémes se tou&ent" elve fényes igazolásra talált e változásban is. Mig a megelőző időszak emberei Got-oheddel élükön souverain megvetéssel tekintettek le Rotharnusok magaslatéról as «angol korhelyre," as uj nemzedék bálvány-képül állitá fed őt, melynek miniature-jeit lel késült odaadással imádták önaaemélyükben a kor fiatal lángelmei. S es ss imádatszerü enthu-sissmus az irodalom határain tol átszivárgott s közélet rétegeibe is. Mig s strsssburgiegyetemi ifjúság ódai lendületű dicsbeesédekben (lásd: Lewes, Göthe''s Leben. L, Sechster, Abschnitt) adott kifejezést elragadtatásának, a nyárspolgár Hamlet alakjaival díszelgő kártyákat használt csöndes tarok* p&rtie-jánál.
Szellemes képben tünteti fel Bayer („Daa deutsche Drama von Gotsched biz Schiller* czimü müvében) Shakspearenek e kor német irodalmára tett hatását. .Az agg dán király pán-ezé 1 oá szelleméhez hasonlóan lépett Shakspeare árnyéka a „Sturm und Drang" hívei közé — mondja ő — mintha bosszúra szóllitná fel őket azért a hálátlanságért, melylyel századok hagy* ták ót tiszteletlenül s felejtve feküdni sírjában. Hanem esek Hamlethez haaonlóan tétlenül ál-madozták át az időt a szellem bámulatában; panaszkodtak, hogy as irodalom kisökkent sarkaiból s ők születtek helyre tolni ast Néha aztán, hogy teljes legyen a hasonlat, játszották ók is — még pedig gyakran minden képseljnet meghaladó élethűséggel — as őrültet, elárasztva bizarságaikkal a törvénynélküli színpadot"
Minden kalandos, borsaaztó, rendkívüli, mit Shakspeare-ben találtak, szabadalomul szolgált nékik hasonló rendellenességek elkövetésére. A hajmeresztő helyzetek egymásra hal* mosását, ss erőltetett szellemeskedés!, a Caesart nyelvesetet, ssóval mindazon sajátaágokat, melyek Shakspereanél csak mint Korának általa is öröklött sajátságai tekinthetők, most, mint as örök szép nyilvánuláaait fogta fel as ábrándjai* tői ittas fiatalság.
De lássak, mily Össshangzásben állottak magáknak s drámai termékeknek szellemével e kor dramaturgiai elvei? Már Gerstenberg, ss .Ugolino" szerzője, határozottan ssakit Aris-toteles törvényeivel s egész snhancsos modor« bsn bánik el annak poétikáiéval, egyszerűen felületes munkának Ítélvén el ss érdemes tudós müvét Herder mélyebben s dolog lényegébe hatol a s modern és antik tragoedia különbségeit ások eredetéből vese ti le. As egyik as ol-
» kesdeményezés.-mint pedig Tersánczky József járási orvos árnak a kivitel körül tanositott fáradozásaiért.
12 szülésznő volt jelen, kik mindnyájan a szülészet vezetésére képeseknek találtattak, a járási szbiró által azonnal foleskedtettek.
Még csak a komárvárosi ée kis-récsei szülésznők vannak bátra, kik azonban ép elfoglaltságoknál fogva nem jelenhettek meg, ezek majd julios 21 én a szepetneki egészségügyi kerületben teszik le a vizsgát.
Egy jelenvolt.
Jegyzéke
a n.-kanizsai kir. törvényszéknek 1876. évi julius havában tartandó nyilvános bünfe-
nyitö ülésein előadandó bűnügyeknek.
«
Julius 13-án: Ruff István és társai kaczorlaki lakósok ellen, tolvajláa ée orgazdaság büntette miatt végtárgyalás.
Boros vagy Ponek József és társai ellen tolvajlási bünügyben II od bírósági Ítélet kihirdetése.
Németh vagy NügŐs József ellen, emberölés büntette miatt végtárgyalás.
Kol!aríc8 József és társa nagy-kanizsai lakósok ellen emberölés, illetőleg abbani bün-részesség büntettébeni végtárgyalás.
Julius 14-én : Vághi Péter gyenesdiási lakós ellen sikkasztási bűntettben végtárgyalás.
-Csertán Anna, férj. Taha Gáboroé szt.-péteruri lakósok ellen szándékos gyújtogatás kísérlete iránti bünügyben végtárgyalás.
Márkus József és társa merenyei lakósok ellen, súlyos testisértés iránti bünügyben Il-od birósági Ítélet kihirdetése.
Julius 20-án : Szántó János és társai alsópáhoki lakósok ellen nyilv. erőszakoskodás bünügyében a II od birósági ítélet kihirdetése.
Szűcs János csehi lakós ellen bírói zártörés álul elkövetett sikkasztás bünügyében végtárgyalás.
Hrescs Márton kursaneczi lakós ellen hasonló bünügyben végtárgyalás.
Zebecz József alsókraljeveczi lakós elleni súlyos testisértés bünügyében hozott másod-birósági ítélet kihirdetése.
Moharkó Mári és társai kis-kanizsai lakósok elleni életbiztonság elleni vétség iránti bünügyben II od birósági Ítélet kihirdetése.
Julius 21 én : Andor Jáow egyedutai lakós elleni súlyos teetisértés bűntettében végtárgyalás.
Luksa András és társa kottorii lakósok elleni köscsend és rendháboritási bünügyben vég-tárgyalás.
Dobronyi János keszthelyi lakós elleni tolvajlási bünügyben végtárgyalás.
Julius 27 én : Halomy György gyülevészi lskós ellen súlyos testisértési bünügyben III ad birósáei ítélet kihirdetése.
tár lépcsőjén, a másik az élet piaczán született, ennek anyja a dytbiramb, azé a mysterium volt. Leghelyesebben azonban Lenz íogja fel a dolgot, midőn e különbséget az élet és világnézet gyökeres átváltozásába helyezi. Nála talál-juk először kifejezve aaon gondolatot, hogy a modern tragoediának jellem tragoediának kell lenni, mig az antik tragoediánál szintily lényeges kellék a sors beavatkozása. Bármily helyes azonban dramaturgiai fejtegetéseinek kiinduló pontja, csakhamar eltéveszti az utat ha-mia következtetéseinek rengetegében, hova őt i* — ép ugy, mint társait — vadul kergeti a túlzás daemona. Kövessük csak nyomait., „a mi szomorú játékunk — ugy idqnd — sohasem volt arra nésve eszköz, mint a görögöké, hogy rendkívüli eseményeket hagyjon az utókorra, hanem igenis rendkívüli jellemeket szenvedélyeikkel, érdekeikkel egyetemben. így áll a dotag pl.~Shakspeare történeti színmüveinél, a hajdankor hőseinek múmiájába, melyet az élet-iró bebalzsamoz, a költő saját szellemét íehelli
• a nemes halott újra feltámad, átszellemülve lép ki a történet könyveiből s él velünk másodszor is aj életet.
É. mi hogyne követnők örömmel a felébredt nagyokat Alexandria — s Rómába, életük minden viszontagságai közé ? Nem támad-e kedvünk meglesni őket minden legapróbb cselek-vényük, minden sors változás, hatás és ellenhatás közepett? Nincs különben. Ha arra sem tartjátok érdemesnek hősötöket, hogy sorsa után kérdezősködjetek, ugy sorsa sem fog bennetek a hő« iránt érdeket kelteni. Mert maga a hős egyedüli kulcsa sorsának.
Mire is való tehát voltakép — a többiről nem is szólva — a cselek vény egysége, mely mellett a cselekvő hősnek bon gré mai gré bele kell illeszkednie as adott mezőszerkezetébe? Nekünk az egész cselek vény kell, nem töredékes egységgé nyomorítva — Ezzel aztán le volt rontva az utol-«6 korlát is, mely a dráma birodalmát az eposétól ¿választja s as elazabadult Pegaz kénye kedve ''it száguldhatta be emennek tereit is. Sbaka-
Góri Ferencz és társai elleni súlyos testi
sértési bünügybeni végtárgyalás.
István József s társai p. magyaródi lakósok ellen hamis okmány kiállítása bünügyében végtárgyalás.
Gudlin János goricsáni lakós ellen tolvajlási bünügyben II od birósági ítélet kihirdetése.
Özv. Horváth György né szül. Domian Kata nagy-radaiés társai kanizsai 1. kósok ellen betöréses tolvajláa, illetőleg ebbeni bünrészesaég bünügyében végtárgyaláa.
Julius 28 án.
Bencsik István és társai tolvajlási bűntettben Il-od birósági itélet kihirdetése.
Mráv.ck Tamás és társai aleó-vidoveczi la kósok ellen csalás és hamis okirat kiállítási bünügyben végtárgyalás.
Fürst Rozi nagy-kanizsai lakós elleni css-lási bünügyben II-od birósági itélet kihirdetése.
Hajdinyák Ilona férj. Sztrah Láazlóné lopatineczi lakós ellen hamis eskü iránti bünügyben végtárgyaláa.
Dobrovolecz András és társa domaaineczi lakósok ellen tolvajláai bünügyben II od birósági itélet kihirdetése.
»»
Felhívás előfizetésre!
2ÁLÁI EfólL
mint eddig, ugy ezentúl is hetenkint kétszer jelenik meg; az előfizetések mielőbbi szíves beküldését kérjük, hogy a lap pontos szétküldésében hiány ne merüljön föl.
Előfizetési ár:
Félévre julius—deczember . 4 frt. Negyedévre „ szept . . 2 .
Kiadó-hivatal. (Wajdits J. könyvk.)
Helyi hírek.
— Meghív Ás. A zalamegyei általános tanitó-testület rendes közgyűlését f. évi augusztus 24 kén, Zala-Egerszegen tartandja meg, melyre a t. tag urak és tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. — Tárgyai lesznek: a) elnöki jelentés; b) tisztújítás; c) a népiskolai törvények revisiójára vonatkozó pontozatok s azok kérelmezése; d) az iskolai takarék-pénztárak kéidése; e) miként lehetne hazánkban a házi ipart legczélszerűbben meghonosítani ?
f) a felnőttek oktatásának mikénti alkalmazása;
g) .Eötvös alap ;" hl az iskolaszékek szervezetéről; i) miként lehetne a tanitó testületek közt tudományos paedagogiai alapon, a tanítás és nevelés terén egyöntetűséget behozni, összkap-csolatban a szakosztályok m&ködéeével; j) a méterrendszer ismertetése; k) egyéb (írásban beadandó) indítványok és határozatok. Kelt Nagy-Kanizsán, jul. 10-én 1876. Hajgató Sándor, tantestületi elnök.
— N.-Kanizsa, 1876. julius 8-án. Az izraelita hitközség növendékeinek ez évi kézimunka és tornászatí vizsgája ma nagyszámú kő-
peare, a nagy mester, kinek nevére esküdni szoktak, itt egészen kimaradt a számításból, felejtve lón, hogy épen a cselekvény egységének szigora megtartása ^<*yike azon lényeges tulajdonoknak, melyéi Shakspearet Sbakspeare-ré teszik, melyek műveit zabolátlan, forma nélküli elődjeiktői megkülönböztetik. — S bizonyos — bár csak külsőleges — párvonal az angol dráma Shakspearet megelőző időszaka s a Lenz-féle tanoknak hódoló epigonok e kora között a figyelmes szemlélő előtt nem is fog észrevétlen maradni. Érdekességüknél fogva nem mulasztha-tom el itt két irodalomtörténeti jegyzet közlését, melyek egyike Marlow korából, a másik a „Sturm und Drang" *) idóazakából maradt reánk s a melyek élő tanúi fönnebbi állításomnak. As első egy XVI. százsd beli classicai műveltségű tudós. Whetstane J. kifakadáaaittartalmazza az angol színpad hyperromantikus iránya ellen s igy hangzik: ,Ai angol, mint drámairdfelületes, semmit tekintetbe nem vess, rendetlen. Müvét először is lehetetlenségekre alapítja, azután három óra alatt befutja a földet, megháza sudik, gyermekeket nemz, akik birodalmakat hóditnak meg, szörnyetegeket vernek agyon a az Iateneket lerántják egükből, az ördögöt fölhúzzák a pokolból. És a mi a bökkenő dologban, munkáik alapja magában véve. nem is oly hiányos, mint amilyen meggondolatlan a kidolgozás. Gyakran csak a tréfa kedveért egy bohóczot tesznek a király kísérőjévé, kinek megvan engedve legkomolyabb cselek vénybe is belészólani. Személyeik a beszédnek csak egy nemét ismerik, t. i. valahányszor szájukat kinyitják, goromba illetlenséget mondanak.* (L. Gené, Shakspear, 19. 1.) — Haaonlitauk most öaaze e jellemzéssel Schink leírását: .Most s drámában, ha,a közönségnek tetszeni akar, minden pillanatban föl keU a függönynek gördülnie,hogy most egy vár,májdegy parasztszoba,
•) Mind a kor eszméinek irányára, mindassn szerepre nézve, melyet a dráma ez idSssakbaa játszott, jellemsC ez a czim, melyet eredetileg Klicgtr egyik középszerű darabja viselt.
aönség jelenlétében megtörtént, igazán mondva még az ellenség sem tagadhatja meg a leánynövendékek kifejtett szorgalmát és a tanítónők tapiutatos vezetését, mert a sok csin és páratlan rendezéssel kiállított munkálat mind a tanítványok, mind pedig a tanítónők ügybuzgalma és szorgalmáról tesz tanúságot, midőn tehát e helyütt kedvesen adunk kifejezést a látogató közönség tapasztalt eliamerő nyilatkozatának, egyúttal az érdekelt szülők iránt is caak elismeréssel nyilatkozhatunk, kik siettek gyermekeiket a szükséges munkaanyaggal ellátni; — midőn tehát az itt elhelyhezett tőkéért a legdúsabb kamatokra számithatnak, akkor öntudattal gyönyörködhetnek abban, hol a szülők, s tanítók jóra és nemesre irányzott törekvést tá mogatják, a fő nyereség caákia rájuk hárul. — Isten álddjaés segélyje a gondos tanítónőket, — növelje a gondozásukra bízott sarjadékot, hogy soká 5z irányzott magyar szellemben haladva, édes hazánk polgárosodását elősegítve, a közös czél elérésében vetélytársak lehessenek. A fellobogózott tornahelyiség is csak ugy hemzsegett a tornáazatra képzett ifjak és a néző közönségtől, kik siettek megmutatni, hogy a tornászat mennyire edzőa testre, mily erőt lehet kifejteni s az okszerű bánás- és útmutatásból minő test-gyakorlatot lehet tanusitni — itt ismét Pongrácz Adolf főgymns8iumi tanár, ki az itteni ifjúságot is éven át tanította, tehetségét ismét fényesen igazolta, lehetett látni, hogy az iskolaszék által kitűzött jutalomért mennyire vetekedtek, de miv.jl már a jutalomkibocsájtásnál jelen nem leheténk, igy a jutalmazottak névjegyzékét nem közölhetjük. Valamint a kézimunkánál a leányok müveit azért nem soroltuk fel, mert akor-és fejlődéshez képest egyforma elismerésre érdemesek.
— Gyászhír. Faics József Alsó-Dom-boruban nemrég meghalt; a boldogult hü és tiszta magyar jellemmel birt. — Nagy-Kanizsán Szűcs Ferencz pékmester hirtelen meghalt, temetése mult vasárnap volt.
— Adakozás. A plebánia-templom tornyának javítására utólag adakoztak Kis-Kani-száról: Steszlin Ferencz 1 frt, Dávidovics György 1 frt, Berke József 1 frt, Pukman József- Grézin 1 frt, özv. Pappné 1 frt, ör. Plan-der József 50 kr, Matés Józsefné 50 kr, ör. Hegedűs Lászlő 60 kr, ifj. Hegedűs László 60 kr, Véber József 50 kr, Czimmermann Istvánné 50 kr, Szedlmájer László 50 kr, L. Plander László 30 kr, Mihalecz-Krenusz Józsefné 30 kr, Jámbor Juli 30 kr, Horváth Kati, férj. Kovács György né 20 kr, Gaal György 20 kr, Bencze Ferencz 20 kr, Mátés Ádám 20 kr, Dávidovics Ferencz 20 kr, Krisztián Ferencz 20 kr, Goz-dán Anna 20 kr, ör. Dávidovics László 10 kr, Kunics Gjörgy 20 kr, Horváth György 30 kr. Ezen s minden adakozóknak szeretetteljes ada kozásait az ég ura fizesse meg. Kelt Nagy-Kanizsán, jul. 7.1876. Gregorics Gergely, helybeli plébános.
— Néhány tanoncs vétetik fel Wajdits József könyvnyomdájában, hol is minden bő-vebbi tudomás nyerhető.
— Kerkapoly Károly országgyűlési
egy országút, egy tábor táruljon szemei elé. Lovagjátékok kellenek mai napság, melyekbea a bősök egymást vérig verik, házasságtörést, minden egyéb elképzelhető istentelenséget követnek el s a grófok, berezegek, királyok oly nyelven beszélnek, mintha korcsmában nőttek volna nagyra, ugy mozognak, mintha istállóból jőné-nek." (L. Palleske, Schillers Leben,1.113. lap.)
Ily kisebb munka keretéhez mérten tán egy kissé tul bőven is foglalkoztam as ezep korszak irodalmát mozgató eszmék jellemzésével, de ez egy nagy író müveinek tárgyalásánál elkerülhetetlenül szükjfees azok teljes méltányolhatáaárs. A lángésfllüvei aaját egyéniségének jellemző vonásain kivül magukon hordják as illető kor s nemzet bélyegét ia, melyben azülettek. Azon nyitány hangjait, mely Schliller drámáját a németeknél bevezeté, megfogjuk találni az ő müveiben is; mert a lángész mindig az őt megelőző talentumok által készített uton jár s igy nagyon természetes, hogy ez ut pora meglátszik köntösén. — Ama napnak, mely Shakspeare fölléptével az angol irodalom egén megjelent^ hajnalt hirdető elaő sugárai a Marlow-féle tragoqdiák vértócsáiban voltak pirosrs festve; Schiller ifjúkori drámája s „Sturm und ,Drang" talaján nőtt fel.
Korának jelazava fogékony kebelt» talált a Károly-iskola szerény növendékénél. Rousseau volt bibliája s a contrat social igéi lángbe-tükkel voltak szivébe irva: „A szabadságról lemondsni annyit tess, mint lemondani emberi méltóságomról, lemondani jogaimról s kötelességeimről." E hatalmas szózat varázsereje felrázá az ifjú kebelében szunnyadó titáni erőt s ez annál vadabb lángokban tört elő, minél szűkebb korlátok kösé ssoritá a rideg iskolai kényszer. — Tagadhatatlan, hogy a szorongó érzések erőszakos kitörése ez ifjúkori müvekben gyakran a szépség rovására történt, hogy as elkeseredés, a nemes harag minden fönállónak hagyományoz gyarlóságaival szemben • ss ebből folyó határtalan szabadságvágy oly viharos
ifjú lelkét, hogy
I erővel rohanák meg as
hogyaiöass-
képviselő Bslatoa-Udvariban a ref. teuiplum tetőzetének kijavítására részint saját adományát, részint általa gyűjtött összeget, 128 forintot adott át a gyülekezet pénztárának.
— A zala egerszegi póttanfolyamban 16 egyén vesz részt.
— Balaton iüredre* 6 ik számú névsor szerint julius 6 ig 371. folyószámban 609 fürdővendég érkezett.
— GLomba mérgezés. Lapunk bezárta-kor veszssük a hírt, hogy szerdán délben egy egész család a gomba által megmérgezve lett Orvosi segély gyorsan érkezett. Felhívjuk al illető hatóság figyelmét az árulásra beszállított gombák ssigoru megvissgálásárs.
— Villámüté8. Jul. 8-án délután amint a kanizaai vonat Szent László Egyházánál meg. állt, azon perczben a villám a büki kútnál egy 12 éves leányt, 1 éves testvérét karján tartva, agyonütötte, egy másik közelállót a ''levegőbe dobott, ez él, de amazok azonnal meghaltak, temetésök hétfőn délelőtt volt. Ugyanakkor egy másik villám 3 százados tölgyfába ütött, nemkülönben a szobossióí szőlőhegy gyepüjébe is beleütött és 15 ölnyire el ia égett, a gyors segély megakadályozta a tűs tovaterjedését. — Hírlik, hogy Zala-Szent-Mihályon julius Q én reggel pedig egy pásztort ütött agyon a villám.
— A szombathelyi erdőbecslői kerület felügyelőjévé Blasek Ede neveztetett ki, ezen kerülethez tartozik Zalamegye ia.
— Horváth Károly zala-egerazegi püs pöki uradalmi tiszttartó f. hó 7-én meghalt.
— Megjelent: Levélszerinti oktatás a németnyelv öntanu-1 á s á r a. írja és kiadja Roder Adolf 15. és 16. füzet. Az egész mú 40 levelet foglal magában és két tanfolyamra van beosztva. Egy egy levél ára 20 kr., mind a két tanfolyamé pedig csak 6 frt. o. é. Megrendelhető minden hazai könyvárusnál vagy a szerzőnél Szombathelyen. E díszesen kiállított folyóirat az eléggé ismert Toussaint-Langenscheidt tanmódszert vette alapul és a német nyelv alapos megtanulását a legrövidebb idő alatt biztosítja.
— Rövid hirek. A berlini szedők strí-kolnak. — Wührl Jákó a .vasutak történetén" dolgozik. — A kincstári levéltárat az országos levéltárral egyesitik. — 30 ezer millió frank arany és 20 ezer millió frank ezüst pénzforgalom van a földön. — Rónai Jáczint a marién-badi fürdőben van. — A szegedi kiállításra 1400 kiállító jelentkezett 10,000 tárgygyal. -Londonban egy csizmadia 1 millió kétszázezer forintot hagyott. — Kovács Zs. pécsi püspök a korytnicsai fürdőben van. — A lagosiak 48 ezer fojintot nyertek a budai kis lutrin. — Görgei Arthur a török hadseregbe készül menni. (Lesz eszük a törököknek, hogy nem fogadják be.) - Prágában njság- és kézirat gyűjtemény kiállításra készülnek. — Konstantinápolyban 72 ujzág jelenik meg, 16 török, 20 franczia sat. nyelven. — Verdi zeneaserző súlyos beteg. — Egy angol másfél millió palacsk budai keserű-vizet rsadelt meg. — A szegedi dalünnepélyre eddig 17 egylet jelentkezett 608 taggsl. - Csa
hangos ssép iránti gyöngéd fogékonyság félre vonult meg annak belsőbb rejtekében; de váljon neki boocájtjuk e meg előbb e hibát, vagy Göthének azt, midőn Torquato Tassojában a harmonikus szépség classicus redőkbe ssedett köpenye alatt oly vakmerőn hirdeti a legmegalázóbb ssolgaság egyedül üdvözítő társait ? .0 horczegem, de azt koránse hidd, Hogy a szabadságvágy dagaszsza keblemet, Mert nem szabadnak született az
ember
S ninca nemesre nézt nagyobb szerencse, Mint szolgálhatni tisztelt he rezeg ét.*
(L. „Torquato Taaso II. felv. 1. jelenet.) Egy lényeges pontban különbözik Schiller ifjúkori drámája határozottan a „Sturm u. Drang" drámai termékeitől s ez: Schiller ide-alia, as általánosra irányzott tendenúája. Mig a „Sturm und Drang" drámájánál az individuum határtalan igényei lépnek előtérbe, addig Schillernél objectiv, általános emberi érdekekkel találkozunk.
Szabadaágszeretete nem önző érzés, szereti a szabadságot, mert általa as emberiség boldogitását, tökéletesedését reméli.
Est a világot átölelő szabadság-ideált tükrözi vissza mind a három ifjúkori drámája Schillernek, ez előtt borul le még egyszer lel-kézült odaadással a drámai működésében átmenetet alkaté jDsa Carlos" ban ia. — Legmeg-rázóbban drámái belsejében *) nyilatkozik as emberi szabadság e nemes cultuaa. A jerichoi trombiták üdvöltő zenéjéhez hasonlíthatnám « darabot, a szabadság eazme frigy szekrénye
közül, sms zenéhes, melynek velőtrázó hangjaira egy ócaka világ mesterségesen összerótt fal*'' dőlnek romba. — .In tyrannos" ; ez s jelig« volt a költő zászlójára Írva s e zássló kösé a cseherdők kalandos haramiáihoz csakhamar a republicsnus szomorújáték Verrinája, as ármány és sserelem martyrjai, Ferdinánd és Lujza csatlakoztak.
*) .A haraaaiák-ban;'' magyarra ford. Toldj I-
nádmegye alispánja agyonlőtte magát. — A német trónörökös leányit egy rendőr rózsássá-kitásért elfogta. — Klapka Párisban betegen fekszik. — A reichsstadti találkozás eredménye a non interventionak ssigoru megtartása. — Egy hollandi gőzös 230 utassal a tengerbe sülyedt.
— A magyar politikai napi lapok a bábom alatt hétfőn is megjelennek. — A .Pesti Napló*-1B. Kaas Ivor szerkeszti, Ujváry fürdőre .ment. — A persa sah Enrópában körutat tesz. — A dél-ausztraliai egyetemnek 4 férfi s 7 nő hallgatója van. — Petheőímie és Társai velenczei kitűnő rGladiateur* pazs^őjök csimét ,Kís-Bér*re változtatják. — Bécsben a mait hó folyamán 200 embernél több öngyilkos volt.
— Háborút hirek. Jnl. 8-án a törökök a szerbeket Javra-Iskelesztnél teljesen megverték, a Drina-hadsereg visszavonulása elvágatott, Zach szerb törzstisztjei nagyrészt elvesztek. — 200,000 bosnyák katholikus tiltakozott Szerbiához való csatolásért. — Belgrádban a conservativpártra nagy felügyelet gyakorolta-tik. - A topcsideri tábor folyvást nagyobbit-tatik. - Csernajew Widdin felé tart. — Növi-Bazárnál a szerbek megverettek. — Ada Ka-leht s szerbek bombázzák. — Alimpics szerb vezér neje magyar nő (ez is háboros hir !) — A szerbek csüggednek, minden oldalról vereséget „zenvednek, s háború végefelé közeleg; óhajtjuk. hogy e hírrovatunk mielőbb megszűnjék.
— A törökök inkább meghalnak a csatatéren, semmint megadnák magokat. — A montene- , groiak ujabban megverettek. — A szerbek egész 1 Duna hosszában sánczokzt hánynak. — Risztica fejedelem akar lenni. — A szofták fegyverkeznek és a csata mezőre mennek. —
— A római kúria nevezetes erkölcsi vereséget szerzett a lázongó szerbeknek és tót | fajú népségeknek. A Balkán-félszigeten lakó ; katholikusokat ugyanis oda utasította, hogy ne támogassák a szlávok mozgalmát. Ennek leg- j első következménye az lett, hogy a bosnyák katholikusok legkiválóbb férfiai máris tiltakoz tak Bosniának Szerbiához való kapcsolása ellen. .Mi Bosoia katholikusai, úgymond számszerint 200,000-en, hivei maradtunk törvényes kormányunknak s föltétlenül tiltakozunk Szerbiához való kapcsolásunk ellen nemcsak művelődési, hanem vallási okoknál fogva is. Szer-
. biában egyetlen konzulátusi kápolnán s egy konzulsági káplánon kivül egy katholikus pap, egy katholikus templom sincsen."
Vegyes hírek.
— A tst) iek Wdsa .as órültekre. A té-bolyodottakat eddig a zene, hideg viz, különböző illatok stb. hatáaával próbálták csillapítani több kevesebb eredménynyel. Most egy olasz orvos s különböző szinek hatásával tett kísérletet az Őrülteken , s mint mondják, kedvező sikerrel. - A tébolyodottakat, «ViUtaégök természetéhez képest, vörös, kék, violaszinü stb. ablak üvegekkel ellátott szobába zárja, s ágy tapasztalta, hogy például egy igen indulatos
Legkiválóbb ez alakok közül Mór Károly. Ép oly megtestesülése a kor szellemének, mint Werther. Ebben a kor szenvedőleges iránya, sentimentalismusa, Mórban forrongd ac ti vitása talált kifejezőjére. A kétségbeesett Werther önmaga ellen irányozza fegyverét, a kétségbeesett Mór azt előbb a társadalom s csak azt in fordítja maga ellen. — Egyébiránt sentimen talis vonások vegyülnek sz ő jellemébe is. Igen érdekesen mutatta ki Fischer Kuno Mór Károly örökös ingadozását a férfias szenvedély s ábrándos elérzékenyülés változó hangulatai kőzött s a rohamos átcsapást egyikből a másikba Schillerről tartott szellemes felolvasásaiban. „Mindjárt első föllépténél mondja ő — heroicus elragadtatásban találjuk Mórt Plutarchja mellett forrsdalmias hösiségről álmadozva. De köz-•vetlenül a Roma — s S párt ára vonatkozó re-miniscentiák mellé as otthon emléke lép s a sas röpte feledve van; oda vágyódik most az ősi ligetek árnyai alá, Amáliája karjai közé ep oly hévvel, mint előbb vágyódott Hannibal s S*ri-pio győzelmei után. — Msjd ismét, amint fivére gonosz ármányai folytán kitaszítva látja magát otthonából, végnélküli harag fogja el viszonzatlanul hagyott odaadása fölölt s rette netes elhatározással azakitja ki magát a társalom kötelékei közöl a törvényt lábbal tapodva.
Rablóvá less. Phantasiáit azonban meghiúsítják társai, kik valódi rablók s számtalan gastetttet követnek el, csupán kicsapongó kedvtelésből. Képzelete a rendezetlen emberi társadalom ellen izgatta ót, mely néki rosznak Utazott; mostani környezete a rósz netovábbja s ő a rablóéletből ismét ábrándjaihoz menekül vissza.
A lenyugvó nap képe könyekrefakasztja; gyermekkorának emléke újra feléled lelkében s vele együtt a barátság, szerelem, as apai hajlék s as otthon zöld virányai utáni vágy; mígnem e lágy, idyllikus érzést hősies fellobbanása újra elűzi sat. sat *
Ez as ingadozás a hős jellemében következetesen vonni végig as egéas darabon.
Ugyanezt a sentimentaiis elemet — bár
őrültet a kék sugarak , egy mélakorban szenvedőt meg a vörös szinüek csíllspitották le és gyógyították meg. A mi pedig a violaszinü sugarakst illeti, esek igen sikalmasaknak bizonyultak be arra, hogy némely betegnél az étel és ital iránt érzett ellenszenvet legyőzzék.
— Magyar polgár jogot nyert idegen enók. K á v é. A kávécserjének eredeti hszája a Kafa völgy Abyssiniábsn. A 15. században Arábiába vitetett, és hazája után gava nevet nyert; 100 év múlva Konstantinápolyba fészkelte be magát, honnan Rauwolf bevitte Kémethonba. — Cukor. Ezt hajdan Perzsia sako néven tenyésztette volt Utóbb utat tört magának Egyiptomba, s innen a velenceiek a succherot átvitték a németföldre. As ele-jénte csak gyógyszer gyanánt használtatott, s csak Amerika feltalálása után (mi va ezukorrépa tenyésztést hozta magával) lón egyetemesen elterjedve.— Cseresnye. Ez Kis-Ázsiának Cerasunt városától vette nevét; onnan a keresztény időszámítás 74-ik évében jutott el Európábs.
-— Egy derik hivatalnok. Mikor az uj Margit-hid késsen lett, az építésnél alkalmazott jeles mérnökök jutalmaaáaa is ásóba jött. — Ott volt köztük Deák Mihály főmérnök is, Deák Ferencz kpsel rokona, kit egy nagyobb külföldi rendjellel akart kitüntetni a magss kegy. ó azonban szépen megköszönte; elég jutalom neki, úgymond, a munkadij és az a tudat, hogy kötelességének becsületesen megfelelt, de rendjelet nem fogadhat el, ki s Deák nevet viseli s az ő véréből való.
— Csongrádról mulatságos esetet írnak: Rács^János ott lakó 52 éves czigány, szögkovács, 35 éves felesége három ép czigány-purdét szült. A kis barnákat István, Mihály és Sándor nevekre keresztelték. Midőn a templomból hozták őket kifelé, az összegyűlt népség gyengéd elragadtatásban ugy szétkapkodta, össze-vissza csókolván őket, hogy azóta a szülők se tudják, melyik az István,melyik a Sándor,vagy Mihály ?
Papírszeletek.
— Egy fiatal ember névestélyét ülte, melyre barátait is megbírta; iakáaa egy oly házban volt, melyben egy hirhedt kaczér nő ia lakott. Az egyik vendég eltévesztette az emeletet s a nőnél csengetett s azt kérdi az ajtót nyitó cselédtől: — „Már mind együtt vannak az nrak ?• — .Együtt?''" — szólt megbotránkozva a szobaleány, — .csak nem gondolja ön, hogy arnŐm egjszerre fogadja el őket ?"
a chinaiak K.......n keresztül vesxik utjo-
kat Philadelphiába, hogy a .kerékvetS fatuskókat* lephotographirozva bemutassák, tanulmányozzák a vele a világot boldogítsák.
Volt X. árnak egy igen bfi szolgája. Egy alkalommal N. ur igen megszomjazott és igy szólott Pistához:
.Te Pista! olyan nagyon szomjas vagyok, hogy még egyszer halálra iszom magamat"
Pista: .Hej ! Nagyságos aram, tudja mit, akkor haljnnk mag együtt."
— Ilit szoms-ód nr, ön mit fog a ssegedi országos k;állitáson ..iállitani ?
— Én ? Hát i. szegénységemet. Olyan nincs !
Lottóhúzás.
Grátz, jul. 8-án: 62, 85, 43,
55, 51.
— Tani tó : No , Pali, hát egyszer valahára mégint jöttél az iskolába ?
— Kiss fia: Oh én még otthon maradhattam , volna, de mert a kis nővéremet megvertem , hát ma büntetésül küldtek az iskolába.
kisebb mértékben — megtaláljuk Fiescoban is. Mint Palleske megjegyzi Schiller életrajzában (L köt 419. lap) „néki is vannak gyenge órái*, melyekben istennozzádof mondvs follengző terveinek, egéss odaadással fordul ahhor a gondolathoz, hogy egyszerű polgára marad Genuá-nsk. „Az ármány és szerelemben" Ferdinándnál már ismét jobban előtérbelép ez az érzelgős vonás; de hiszem néki privilégiuma van reá;
ő a szerelem tragoediájának hőse.---
Haramiáinak öubirálatában igen szépen fejté ki Schiller, miért állitjs oly előszeretettel épen a fönséges gonosztevők problematikus alakjait színpadra, melyek oly könnyen megbotránkozást kelthetének tintanyaló százada philisteri erények közt nevelt közönségében. — E Mór Károly oly szellem, melyet a vétek nagysága ingerel, az erő, melyet igényel, a veszély, mely kiséri; rendkívüli ember, felruházva oly képességekkel, melyek fejlődésük iránya szerint Brutus — sCatilinává egyaránt tehetik as embert. Szerencsétlen körülmények nála az utóbbit határozzák s csak roppant tévedése árán jut as elsőhös. A tevékenység és befolyásról táplált hamis fogalmai, erőtelje, mely minden törvény korlátain tulcsap, csakhamar összeütköztek a polgári állapotokkal s a rajongó álmákhoz csupán a reális világ ellen való kese-rfbégnek kelie járulnia, hogy előttünk álljon a különös Don Quixote» kit Mór Károlyban utálunk és szeretünk, csudálunk és megsajnálunk. Leggonoszabb tette is nem gas szenvedélyek, hanem a jó megbomlott rendszerének folyománya.
Mi alatt egy várost a végromlásnak ád martalékul, barátját Rollext határtalan szere tettel öleli keblére.
Kedvesét megöli; mert sokkal heveseb» bed gondolkozik, hogysem as emberek rabszol gájs legyen s ezért less msgrontójukká.
Egészen hason elemek vegyülete a költő Fieskoja is. Már a darab jeligéjeül Sallust következő ssavait választá Schiller: Nam id faci-nus imprimis ego memorabile existimo sceleris atque periculi novitate.* Még azon külső eszköz
— Inyenea: Bocsánat aram , de nem fél On, hogy ezek a kőkemény gombócsok égy hétig ia megfékezik a gyomrát? \
— Fukar: Oh, bár egy hónap''lg megfeküdnék.
— Apa: Kedvea kis fiam, ne ssólj m/st, mint « igazságot. Ne feledd el nagy keltőnk sa»nt assisit: „Légy mindig elég bátor az igazat férfiaaan megmondani, a ne engedd, hogy ajkaidat a hazugság megszentségtelenítse!"
— Szobaleány: Nagyságos nr, Kohn megint itt van a váltóval, mit mondjak neki?
— Apa v Mond, hogy nem vagyok itthon.
Üzlet
— Gyapja. Bécs, jalina la A gyapjaárak folytonosan csökkennek,mire legnagyobb befolyást a legntóbbi londoni árverés gyakorol, hol 20—26°j0 csökkenést matatnak az árak a tavalyiakhoz képest. As árcsökkenés azonban főleg a köaépminőségü árat érinti, mig a finomabb gyapja , melynek ára már a tavaszzsal csökkent, kevésbbé érintetik az áramlat által. A gyapjuáraknak a gyártmányokhoz, valamint a tényleges viasonyokhozi alakoláaának be kellett következni, s ezen három év óta .folyó harezban, mely a termelés és fogyasztás kOzöá folyik, végre is ez utóbbi javára dőlt el a koczk*. A vevők helyzete ma, tekintettel a reményteljes aratási kílitá sokra, igen kedvező, és a gyártmányoknak jó kelet jósolható. Az itteni piaezra még mindig igen csekély mennyiségű áru bozatik és e héten kb. csak 200 métermázaa különféle gyapja lett eladva, az árakat ma még nem lehet meghatározni, mintán az eddigi Üzlet a mi vásárainkon főleg a fésűs gyapjnra irányalt, mig a poaitógvapju s az ezt kereső vevők bianyoanak.
— Gyapja. Budapest, július 10. A fésűs gyapjú üxlet első sorban a londoni árverésről érkezett. Kedvezőtlen hirek befolyása alatt szenved, és * kényszerből vásárló gyárosok korántsem vesznek annyit, mint tavaly. A külföldi vevők még mindig további árcsökkenésre látszanak várni. Nevezetesebb vételt egy bajor szállitó és posztógyáros tett, a ki körülbelül 22.000 kiló posztó- és kelmegyapjnt vett l.t>3—1.84 írtjával kilónként; továbbá a vöslaui és Richter-féle kártolyfonodák, melyek kb. 40.000 mázsa fésűs gyapjat ▼ettek 1.48—1 62 frtéit kilonkéot; ép igy egv franczxa ügynök, a ki kb. 20.000 kiló közönséges békési fésűs gyapjat 1.64—1.68 frtért vásárolt. Belföldi szállítók kb. 30,000 kiló tiszai kétnyiretü téli gyapjat vettek 1 46—1.66 frért.
A mai napig felhozott mennyiaég mintegy 1.680,000 kiló különféle gyapjúra tehető, de még tetemes szaporodás várható.
Érték ét váltéfelyui juIíus II.
5*/* metaliques 66.15; 5*/, nemi. kölcsön 69.60: 1860-ki álladalmi kölcsön Hl.—; bank-réssv. 8.77— ; hitelintézeti réssvények 151.30; London 129.25; magyar földtehermen lési kötvény 75.— ; temesvári földtehermentési kötvény 73.— ; erdélyi földtehermen tési kötvény 72.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 82.50; ezüst 100 90; cs. kir. arany 5.98-; Napoléond''or 1028—.
is, mely számára rokonszenvünket biztosítja, ugyanaz, mi Mór Károlynál. Az elvetemült ember sötét alakját benne is ép ugy egy angyal szerelme vonja körül glóriával, mint Mór Károlyban.
A fönséges gonosztevőt e csoportjához harmadikul Lady Milford, az erényes maitresse alakja sorakozik. E jellemformát benne a költő végső határáig hajtá, odáig, hol a lélektani rejtvények kezdődnek. Mindazáltal a költő biztos erkölcsi érzéke mellett tesz tanúságot as a körülmény, hogy nemes lélek szerelme által enőt nem tünteti ki s igy nem léphet arra az iszapos talajra, melyen pl. azifju Dumas áll .Ksmeliás hölgyében."
Egyébiránt — az egy Lujzát kivéve — Schiller ifjúkori drámáinak többi nő alakja sem mondható sikerült jellemnek, mely tünemény nyiltjára könnyen ráakadhatunk a Károly iskolának női bájak elől hermetice elzárt falaiban. De minden esetre föltűnő, hogy egy Spiegelberg, Maley és Miller tőszomszédságában, mely alakok Shakspearenek is becsületére váltak voloa, a lélektani motivatiolegkezdetlegesebb hibáira akadunk a férfi alakoknál is. Hogy csak néhány példát említsek, Károly lelkében a gysn unak még csak árnyéka sem merül fel, midőn öcscse áruló sorait olvsssa; pedig fel kell róla tennünk, hogy mind ennek, mind atyjának jellemét jól ismeri s igy minden utó-gondolst nélkül nem fogadhatja el igasakul egy — fiúi érzését teljesen felháborító — levél szavait. — Ferdinánd épen as ellenkező hibába esik; ő, ki üdvösülve hitte magát kedvese szerelmében, még mielőtt csak oka » lett volna arra gondolnia, a hűtlenség nemtelen gyanújával illeti annak angyali lelkét. As igaz, hogy • nélkül a belső motívum nélkül bajos lett Tabut okadatolni Ferdinánd hissékenységét a Lujzáját előtta gyanús színben feltüntető ármányokkal ssembe*¡csakhogy hibát hibával palástolni drámában sem wsbsd
Dy föltünőbb lélektani non saaiakr« Fiescoban is akadunk, ó maga, a számító ésn embere, legválságosabb pillanatában bocsátjsssél-
*
Vasuti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti idótmutató óra axerint,
indul Kanizsáról
Vonat hova:
Ora Pere. Idő
200 Eszék, Mohies,Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel
'' _ - • . 2 80 délnt. Sl2 Buda-Pestre . .......4 58 reggel
...........26 délot.
...........11 30 estve
SlSBécabe (Szombathely, Béea-Ujhely felé}5 8 reggel
¡JI • .........11 48 estve
816 Sopronyba ........ 3 38 délat.
>08 Triesztbe ée Pragerhofon keresztül
Qrácz éa Bécsbe ......4 50 reggel
201 Tneeatbe és Prágerhofon keresztül Gráea és Bécsbe ......2 47
Br késik Kanizsám
honnét:
216 Easék, Mohács, Dombovár s Fiaméból 1 41 düat
** » „ » • . 11 11 estve 203 Bnda-Pestről........ 4 20 reggel
»• .........2 5 délet.
5111 1» ......... 9 44 estve
814 Bécsbői (8zombath. Bécs Ujhely)felől 10 27 estve
í?2 » w » » 4 6 reggel
31^8oprony*íí\........U 53
«14 Bécsből Qrácz, Ifarbarg, Pragerhof
_ f®151 • /........4 12 reggel
203 Trieszt- én Bécsből Harburg, Prager-
W51........ . 1 21 délot.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — estve Marburgba csatlakozás Villach és Frzncesiestbe.
• ■ • s Fiancesfestból.
Felelős szerkesztő : Báttrfl Lajtt.
Gazdáknak fontos.
A gazdasági gépeket ille''tő Ügy haladása oly lényegeket ölt, hogy nem halaszthatják el egyeseket
különlegesen is felemlíteni.
A frankfurti Mayfarth Fülöp és társa-féle
czég mar 340O0 példányban elterjedt cséplőgépei, melyek 1875. évben Oroszország, Belgia, Loxenbnrg, Ausztria és Németországban díjjal kitüntettettek, — az 1876. ivadra oly lényegea bóvitéat nyertek, hogy e czég gépei minden tekintetben a legtökélyesebbek-nek mondhatók. — Ajánlható tehit minden gazdának, hogy gépmegrendelése előtt a
MaM Fülöp és társa-féle
czég cséplőgépei ábrázatait és kOrüliráaait levélileg megszerezze vagy pedig ügynökei egyikéhes fordaljon.
— Beküldetett. Érdekes a lapunk mai számában előforduló szerencse-j elen tés idősb Hekscher Sámueltól Hamburgban. Ezen ház
pontosan és titoktartó kifizetése állal az itt és a környéken nyert összegeknek oly jó hírnévre tett szert, hogy mindenkit figyelmeztetünk e helyen mai hirdetésére.
■ a
•) £ rovat alatt közlöttért felelősséget nam vállal a Baark.
nek veszedelmes csinkosát, Verrina, ki a legaljasabb gyilkosságot képe« elkövetni köztársasági elveiért, Fiesco halála után meghódol Do-riának.
Á mi darabjainak sserkesstését illeti, ebben s pontban Shakspeare-rel jár egy uton már ez ifjúkori müvekben is s a cselekvéoy egységét lehetőleg megtartja mindenütt; mindazáltal a megelőzővel Összehasonlítva as azt követő darab itt is mindig fokozatos haladást mutat. „A haramiák" szétfolyó cselekvényét .Fiescoban* már igen finoman szőtt drámai cselekvény váltja fel s as egész szerkezetben csak két lé-nyegos hibára ¿adunk; az egyiket as előbb emiitettem hiányos lélektani motovatio idézi elő: Muley el bocsájtatása ugyanis a darab vég-ki fej lését hátráltató nagy lel küeskedési jelenetekre ád okot Doria és Fiesco részéről; a másikra mindjárt a darab elején akadunk, midőn ugyanis a költő jeleneteken keresztül kétségben hsgy bennünket hősének as Imperialival szőtt viszonya felől. — Legtökéletesebb szerkezetű valamennyi között az .Ármány és szerelem«* Érdekes elemzését Freytag G. nyújtja fDie Technik des Drsmss* czímA müvében.
Egyáltaljában áronban elmondhatjuk ez ifjúkori müvekről, hogy csélzatuk és hangulatuk mindig trsgieaibb, mint tervük berendezése ; mig Schiller szellemének e téren való későbbi nyilatkozásaiban épen az ellenkező jelenséggel találkozunk. Ezek írásánál sokkal lassabban ver ütőere, de egyssersmind sokkal szabályosabbon is.
As ifjú lázas álmai tűnnek, felváltja őket a férfi világos, tiszta tekintete. A boldog emlékesés azonban ifjúsága szép álmaira nem hagyja el a férfi lelkét sém; sokkal szentebbek azok előtte, hogysem profán késsel ssétföestaná őket, mint nagy ssellemrokona — Göthe — toré. As utolsó hang is, melyet lelke szétpattanó húrjai magokból kíbocsájtának, a régi zene alaphangja volt Teli Vilmos, Marquis Fosa és Mór Károly édess testvérek.
BINDEB JENŐ.
Haszonbérleti hirdetmény.
Balaton-magyaródi uradalom részérói közhírré tétetik: hogy a b. magyaródi vendégfogadó, ugy a lesvári csárdával együtt, vagy külön 1877-ik évi január hó 1-tól három egymást követő évre haszonbérbe adatik, - mire a t. cz. bérleni kívánók tisztelettel meghivatnak.
E tárgy felól az uradalmi bérlőkkel naponta lehet értekezni.
Kelt B.-Magyaródon, 1876. évi jun. hóban.
Hanny Testvérek,
(125 — 6) * jószágbérlők.
Hirdetmény.
Főnyeremény 450,000 mark oj német birodalmi érték.
Szerencse
jelentés.
A nyereményekért a kormány részéről kezeskedtetik. Az el»ó húzás : jsliat 20. és 21-éa.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett ^ (145-1)
nagy pénz-lotteriából
eredi nyereményekben! résitvevésrf, melynél
8 millió 690,000 birod. mark •
biztosan nyerendő.
Ezen cxélixertlen szervezett pén* lotteriának, terxazordleg csak 84.500 »orsjegyre alapított nyeremények kővetkezők: 1 nyeremény eshetöleg 45o 000 birod mark. knlöoleg 3oO 000. 15* 000 80.000.60 000, 2-ster 40.000, 36,000 ; S-szor 30 000, 24,000, <. 20,000, 12-«*er 18,000, 15.000, 19-szer 12 000 én 10,000, 4-szer 8000, és 6000, 69-szer 5000 és 4000. 2t>3-szor 3000 és 2000. 436-»zor 1500, 1400. 1200 és (OoO. 1643-szor 6oo, és 3oo, I60-«zor 240, 200 és 180, 28l50-«er 142, 2975-szfir 140, és 122, 9750-z-r 94,80,66 ét 38 birod. mark, mely nyeremények néhány hó alatt 7 osztályban biztssaa elrállnak.
Az első nyereményhuzás hatóságilag
f. é. julius hó 20. és 21-re
állapíttatván meg és ára
egy egész eredeti aorajegvnek e^ak y frt — kr.
„ íél r r , 4 . 50 „
i* negysd B „ 2 , 25 .
a koraány részéi! kezetkedtetett eredeti sortegyek (nem tiltott igérréovek) a vételárnak beraestesea, ketzpészbeai vagy posts-■talváay utjánl bekBIdéte mellett általam még a legtávolabbi vidékekre is beküldetnek.
Minden megrendelő az eredeti sorsjegygyei együtt egy, a kormányczimmel ellátott játszótervet ingyes, a huxás után pedig hivatalot nyereménykimutatást kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők. Meerendelésekkel mindenki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Eredeti amerikai
varrógépek
N.-Kanízsán egyedül
Weiss és Ledofszky
norinbergi és rövidáru üzletökben.
© uj városház épület,
I legfinomabb minőségben és jutáit nyos áron kaphatók.
A nagyméltóságú m. kir. pánzügyministenumnak f. évi julius hó 12-én 17563. n.a. kelt magas rendelet® szerint a nagykanizsai kir. kincstári dohányraktári épületben többrendü helyreállítások a költségvetésileg megállapított 3684 írt 25 kr, aaaz három ezer hatszáz nyolcarannégy forint 25 krnyi erejéig foga-, natoaitandók lévén — esetre nézve a nagy kanizsai k»r. adóhi-I vauinál megtartandó szabályszerű árlejtés 1876. évi julius hó 22-én, huszonkettedikén délelőtti 10 órára tűzetik ki.
Az árlejtés előeste 6 óráig a 3684 frt 25 kr kikiáltáai árnak megfelelő 10% bánatpénzzel, vagyis kerék saámban 370 frttal, valamint az 50 krnyi bélyegjegygyei ellátott és a vagyoni és erkölcsi állapot iránti bizonylattal kellőleg felaaerelt Írásbeli zárt ajánlatok fogadtatnak el, melyek lepecsételve a nagy-kani-zsai m. kir. adóhivatalnál adhatók be és a felirattal: .Ajánlat a nagy-kanizsai dohány raktári épitkeséeekre« látandók el.
A költségvetési terv, valamint a további feltételek f. é. julius 21-ig, valamint az árlejtés nspján is a nagy-kaniasai kir.'' adóhivatalnál mindenkor betekinthetók.
Sopron, 1876. julius hó 7 én. (143-1)
A m. kir. pénzügyigazgatóságtól.
Pályázati hirdetmény.
A nagy-kanizsai polg. iskola Yl-ik osztályának megnyitása alkalmából a nagyméltóságú m. kir. vallás és közoktatási minister ur a mennyiségtani tárgyakra és könyvvitel előadására egy segédtanítói állomást 500 frt évi fizetés és 100 frt lakbér ékezettel ideigl. minőségben leendő kine-veztetésre engedélyezett.
Pályázni kivánók felhívatnak, hogy tanképesitő okmányaikkal felszerelt folyamodványaikat f. é. augustus 3-ig alulirthoz beküldjék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1876. évi julius hó 6-án.
. Vágner Károly,
(142—1) iskolaszéki elnök.
Ügynökök,
de ctakia állandó helyen tartózkodó egyének nyerhetnek oly foglalkozást, a mely bármely álláual vagy hivatallal megegyez. Ajánlatok F. Leitoar Nándor cs. kir. pénxváltóho* Bécsben, küldendő. (134-2)
legfinomabb franczia é* angol gyártmány, tnczatja 1—4 frtig, yalamint mindennemű gummi-csikkek sebóazeti csélokra.
(46—38) EMPÊCHEUR,
legújabb csélnaerfl kéizfi''ék as éjjeli sutffisriések meggátláaára, darabonkiot 2 írtjával «aállit a haxrnálati ntaaitással együtt
Zieger János
fkáezfcaa, Kl«stsrwles«asss 34. gaaal-f y ártaá sy sk é* faaual-árakBKsIegesséfefc raktára.
Gyógyszerészeti gyakornok
kerestetik.
_ /
Somogymegye Nemes-Yid mezővárosának gyógyszertárába egy IV—VI latin osztályt végzett jó családból való fiatal ember, igen kedvező feltételek mellett gyakornokul elfogadtatik. — Erre nézve bővebb felvilágosítást ad
Gyöngyössy László,
(144 — 1) gyógyszerész Nl-Vidon.
Bis am 12. Juli d. J.
werden r0n dem unterzcicfíneten Bankhange Bestellungen entgegengenommen für die Ziehung der 81. von dér hohen Regierung genehmigten und garantirten grossen Geldlotterie.
Dieselbe besteht nua 84.5CO üriginalloosen und 43 500 Gewinnen. 8ämmUiche Gewinne werden innerhalb einiger Monate in 6 Abtheilungen entschieden und betragen susammen
Pályázat.
mm.
Der HaupUreffer beträgt er.
450,000 R.-M.,
speciell enthält diese Lotterie folgende Gewinne:
1 4 300,000, 1 4 150,000,1 4 80,000, 1 4 60,000.
2 a 40,000, 1 4 36,000, 6 4 30,000, 1 4 24,000, 1 a *0,000, 14 18,000, 11 415,000, 2 4 12,000, 17 4 10,000, 3 4 6000, 27 4 5000, 42 4 4000, 255 4 3000, 8 4 2000, 12 4 1500, 1 4 1400, 40041200, 23 41000, 648 4 600, 1000 4 300, 75 4 240, 35 4 *00 Mairk etc.
Laut amtlicher Feststellnng kostet
1 fsues Origioallos 16 Mark, 1 halbes , 8
1 viertel 4 ,
Jeder Bestellung beliebe man d«n entfallenden Betrag bei anlegen, oder denselben per Post einzuzahlen, auch kann die Zusendung per Nachnahme verlangt werden. Die Besteller erhalten sofort ▼on unterzeichneter bekannten Firma bis die Originalloose mit ausführlichem "Verloosungsplan. Nach Ziehung erh&lt jedes Theünehmer sofort die amtliche Ziehungsliste. Die Aussahlang der Gewinne geschieht anter 8ta&ts Controlle durch das mit dem Verkauf dies« Staatsloose beauftragte Bankhaas (113—12)
Adolph Lilienfeld
SQmeghen az államilag segélyzett négy osztályn reál tanodánál az illető szaktanárnak lemondása folytán a fran | czia és német nyelvtan széke üresedésbe jött, arra pályázat hirdettetik. Évi fizetése ezennel egy rendes tanárnak 1000 frt - 100 frt lakbér, ötöd évi pótlék és nyugdíj élvezet. Helyettese pedig 800 frt. A folyamodványok a sümeghi iskolabizottsághoz legkésőbb f. évi aug. hó 5-ik napjáig beküldendők.
Sümegh, 1876. julius hó 3-án.
Cseh László,
(138 — 2; iskolabizottsági elnök.
Kgy igeD jó karban levő, czövekekre épitett, hárompár kővel őrlő (uj) rábai
MALOM
szabad kézből eladatik, vagy három évre haszonbérbe kiadatik.
A föltételek felól értekezhetni:
Szájer Györgynél Rumban.
(Vasmegye.) (127-6)
Az egyedftli üzlet Bécsben,
mely a kedvezőtlen viazonyokkal zzámot vetve, árainál egy további SO^ nyi árengedményt léptetni életbe indokolva látja: Bettelheim H. é* tárna bécai
china-ezüst gyári raktára
KftnrtitratpaaM 14. az. lazárku.
Az árak éa pedig:
6 kávéskanál elSbb ft 3 50, most 1.60
6 evőkanál . f. 7.50, . 2.75
6 asztali kés . fu.7.50, . ».75
6 . villa , ft. 7.60, , 2 75
1 levesmeró-k. , ft fi.—, „ 2 50
l tejmeró-kanál. ft. 3 -, . 1.60 1 kávérvindsa kan. ft. 6.—,
1 czukor-tzel. fed.e. ft 4.—, most 1.20
lrajaakúcaög ft 1 thea-kánna . ft 1 pár gyertyát. , ft 6 ezakortáleza „ ft 1 ecset s olajtartó, ft
3.—¡3 idom. ezerdugasz ft
Különösen figyelemre méltó !
3.-,
3.50, 8-, 3.-,
*
L60 „ 6-« 3-„ I.W ft
ft 90
) 24 darab «un
6 csemege-villa ) tokba» 26 frt he 6 csemege-kanál) lyett otak 9 frt 6 késtámaazték ) 75 kr.
6 kés ) A baszsaséfy darab iaz- 6 csemege-kés 6 villa ) tzevéve díszes tskbaa 24 6 evókan. ) frt helyett otak 9 frt
6 kávésk. ) 50 kr. Legújabb pas ta arany, ezüst és china-ezüst tisztítására, darabja 25 kr.
6 darab 1 frt 20 kr. Pompát tálczák, kávéskannák, theakannák, theáakészlet, asztal-szerek, gyertyatartók, czukorhintők, tojástartók, fogpizzkáló-tartók, asz-talkendSk, csatok *tb. Vidékre utánvét mellett pontotan és lelkiismere-tezen. Kívánatra részletes árjegyzék küldetik. (104—10]
>rvos-, sebésztudor, szülész és szemész|
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertózésnek minden következményeit, agy mint
magömléseket,
az Ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különőaen a
tehetetlenséget
{elgyengült férfierőt)
2) hugyesófolyásokat (még oly idQlteket ia), a nem-zórészek bujakóros fekélyelt éa másodrendű bn-jakórt minden alakjaiban és elctofitáaaíban ;
3) hugyc86szQküléseket:
4) friaa éa idalt ny4kfoly4aokat nőknél, az úgynevezett fehéríoly4at és az onnan eredu
MAGTALANSÁGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket
Rendel naponként: délelőtt 10ór4tól l-ig,délután 3 órától ö-ig és estve 7 ór4tól 8 íg.
Lakik: Pesten,belváros, klgyó-utcsa 2-ik szálú a.kigyó- és városh&z-ütcza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal Tálasz adatik és a gyógyszerek
megküldetnek. (45—39)
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächezustände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt
O. v. Kleist,
(99-16) Berlin, S. W. Jerusalenerstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
XXXXXXXXXXX1XXXXXXX
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó ayomáaa, Nagj-Kaniisi».
3AGY-KANIZSA, 1876. julius 16-án.
Tizenötödik évfolyam.

1
Qiftzttéal
eféu é*r« • •
8 ín
íéi
jrjqyi szám lO kr.
tflrtatssst
6 hasábos pstitsorbac - giiodHor fi i mioa*a to«ábbi «őrért 6 kr
SYLLTTÉRBKN
,oron*>Qt 10 Zrert
-.étnek f«i
Kincstári »listák minden egye* hirdetésért kfilft JÜ kr. fis«t«nd6
1 á la
J 01€ti
lap sseUsaM rétsát í illetó Maleséove a J szerkesstőbes, Tak> |l rékpéattári épOlst föld-, saiat, — aayafi rénétl illeti ktoüemények pe-dig a kiadóhoz kér-
t»c Hitn—«''8>:
kfilftnf
Ci

BármvntatUu («▼•lak esak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
előbb:
ÖZLON
] Kisintok tíssss mm i
k -J
J
------ —
Magy-KanizM várai hely hatóságának, neoikölönbefl a „nagykanizsai k^askaáelmi s ipartan*44, a .nagy-kanizsai takarékpénztár* a ,zala«agyei általános tanító-
testület*, a ,Zala-Se«egy'' fézhajézási reszvsnytársulat s több negyei és városi sgyesOlet hivatalos értesitije.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap<
Alalíitsank réd-egyleteket.
Aki vissza tud emlékezni 30 évvel ezelőttre, az bizonyára ismerni fogja a 40-cs évek nagyszerű mozgalmait, melyek között Dem jelentéktelen szerepet játszott a védegylet.
Hazafiak, kik látták, hogy ipari tekintetben mennyire elmaradtuuk más nemzetek mögött, léptek fól az eszme mellett. Maga Deák Ferencz is ott volt azok sorában, kik a véd-egylet mellett agitáltak, sót maga is alakított egy fiók egyletet Szent-Gróton, melynek alakítása alkalmával meggyőző érvekkel fejtegette az eszme ellenségeinek, hogy az mennyire üdvös lenne Magyarországon.
Beszédéből jónak látjuk közölni a mi itt következik:
Hátramaradásunk okát az ipar és szorgalomban, úgymond, sokan sokfélében keresik. Egyik azt mondja: a mult idők mos-tohasága — ; a másik: nem, a kormány — ; a harmadik: ez sem, hanem mi magunk vagyunk okai hátramaradásunknak. Mindeniknek igaza van; legigazabb ja mégis annak, ki mindezeknek összefolyásában taitlja az egész okot. Vannak minden időnek saját kötelességei : apáink pánczélban fizették le a hazának tartozásukat; de mig ók nem egyedül tűzhelyöfcért, hanem egész Európáért küzdött nehéz harezokban, évek hosszú során, szivök vérét folyatták, addig más nemzetek, a béke olajága alatt, az ipar és szorgalom pályáján előre haladtak. Megtették tehát apáink, amit tenniök kellett, mert hazát tartottak meg s hagytak hátra nekünk. Azonban igen roszul vélekednék, ki azt hin-né, hogy csak harezok zivatara sodorhat el egy nemzetet; - van még cg}- más, lassúbb,
de ¿isztelen és aljas neaizeti halál is: — a közeiszegényülés vagy nemzeti sorvadás. Ettől hazánkat megóvni & jelen időnek feltétlen parancsa, nekünk legszentebb kötelességünk, legmagasztosb honfi tisztünk. Meny* nyire elszegényült e nemzet, mutatja az, hogy alig van már hazánk földén adóssággal nem terhelt jelentékeny család ; holott c*ak ötven évvel ezelőtt a magyar családok még jól bírták magokat; és mivel az egyes polgárok gazdasága összevéve teszi a nemzeti boldogságot, akkor az egész nemzet jól állott. 1802-ben Ausztria gyárakat állított; a magyar pedig könnyelmüleg pazar fényűzésnek adván át magát, a pénz nagy meny-nyiségben vándorlott át a haza határain, sokkal nagyobban, mint kebelébe vissza. Csak pamulszövetekért évenként tizenhét millió szivárgott ki és igy több, mint a menynyi minden fő áruezikkeinkért visszajöhetett. Mi természetesb tehát, hogy nekünk mindig szegényülnünk és a nemzeti sorvadás azon stádiumára kelie jutnunk, melyen jelenleg tengünk.....Nemzetünk végre öntudatra jött és most ez a kérdés: hogyan irett és tehere "bajira"segiteni ? üJgyeHiairy*-golt gazdaságot restaurálni két mód van : t. i. vagy a jövedelmet kell szaporítani, vagy pedig a kiadást fogyasztani. Mi a jövedelem szaporítást illeti: Magyarország a mezei gazdaságban, ezen egyetlen neki jövedelmező téren, ötven év óta nagy lépést tett előre. Azóta egy atyának javain három fia osztozott és jelenleg egy is termeszt osztályrészén annyit, mint elébb az atya az egészen termesztett. Mind e mellett ír bajainkra nem jött; sőt nem is remélhető, hogy ily körülmények közt jöhet vala. Nincs tehát egyéb hátra, hanem a lehetőségig fogyasztani a ki-
rfÜst.. iíemes öntagadással törüljünk ki jövőre sokat kiadási lajstromunkból; mások helyébe pedig iijunk honi kelméket. A fényűzés minden más országnak áldás, csak a magyarnak átok, — átok azért, mert csak innét szívja külkezekbe a pénzt, mig más országokban a gazdagok jövödelmök/ölöslegét iparüzó honfiak kezébe rakják, m által az ipart és szorgalmat előmozdítva, a mesterségek tökélyesitésére rugonyt, a bclfogyasz-tás szaporítására hathatós eszközt és a pénz • nek a nép minden osztálya közötti etezéle-désére alkalmat szolgáltatnak. Ezen nemzeti átok elhárítása végett alakult a védegylet, melynek czélja nem csekélyebb, mint a hazának a temetkező sir partjáróli vissza-rántása.....
Panaszkodunk ügyetlen kézműveseink ellen és ezt adjuk okul, hogy külföldön dolgoztatunk ; azonban nem veszszük észre, mily furcsán találkoznak egymással szemközt az okok. Va$y nem igy áll e legtermészetesebben a kérdés és felelet: miért dolgoztatunk külföldön? mert nincsenek hon ügyes kézművesek; — s mért nincse-nek^mert külföldön dolgoztatunk.... Ha tehát külföldi kézművek iránti előszeretetünket legyőzve, elég erősek, állhatatosak, leendünk kezdetben hazánkfiai tökéletlenebb készítményeivel is megelégedni: ugy két • ségen tul áll, hogy sok, hazát kereső, értelmes kézműves nálunk fogja elvetni vándor botját; hazánkfiai pedig, kik tanulás, tapasztalás végett külföldre utaztak, nem raa-radoznak el, hanem visszasietnek keblünkbe; s igy lesz a haza jó kézművesek hazája. Azonban ne feledjük, miszerint nem egyes, hanem egyesitett erő tehet csak valamit, azért ezen egyletben minden választó falak
fedőinek: gróf, kereskedő, kézműves, jobbágy, conservativ,liberális itt egymás mellett állnak a sorban. . .
Nem védegyletet, kiáltják némelyak, hanem gyárakat és jó törvényeket! -r- Igy jőnek hozzánk az ipar, pénz és jólétf Igen, de védegylet nélkül Magyarországban gyárak jelenleg magukat fen nem tarthatják,... a külföld concurrentiáját ki nem állhatják... Törvények pénzt nem teremtenek ... Törvények az ipar és szorgalom elől csak akadályokat háritnak el, maga pedig az ipar és szorgalom mindig a sociális téren marad ; azért a legjobb törvények mellett is, habár talán más alakban, de csakugyan mégis oda kell a dolognak kerülnie, a hol most áll.
Vannak emberek, kik rósz czélokat gyanítanak a védegylet alatt; de ezek nem Jo emberek. . . Vannak emberek, kik, mivel maguk mesterkélt tekervényes utakon járnak, nem akarják hinni, hogy az egyszerű dolgok oly tiszták lehetnek, mint kűlszin-ben mutatkoznak. . . Vannak emberek, kik egy két, nézetök szerint hiányos, szabály miatt az egész vállalatot megrohanják. Megvallom, némelyeket a védegyletben én is máskép szeretnék; de azért az egészet nem csak meg nem vetem, sőt mint sok üdvöst magában foglalót, forrón ölelem. Ez a józan ész szava. S a véd-egylet igen egyszerű és ártatlan, mert az alatt semmi más nem fekszik, minthogy hazánkban is kapható kelméket külföldtől nem veszünk, már pedig azért, mivel hazámfiainak akarom adni pénzemet, vétkes talán csak nem vagyok stb. stb.
GY. K.
TÁRCZA.
» gúnyoljatok . ..
Ne gúnyoljatok barátim,
Hogy vig-körötök kerülöm,
IJj sirhanton « bánst gyJJÍcén
Nem nyil virág, nem h*jt öröm.
Ri''szvéttek int : rmély sr.onvedés, Dal s pohár közt szétfoszlódik
Tavasz-derün a szárat lomb Keserűbben panaszkodik.
H* köríil minden teng, nyil, vi*. — Madár, virilg s a fürge bal —
Rá gyilkoló a sxfiz sugár
8 fájdalmában lehull .. elhal
Szivem felett is átrepült
a. tavaszfény : a szerelem !
Ha'' de én rózsái helyett Csak töviseit ölelem !
Tövisek : a lázas kOnyár,
Mely a szőke fürtQ angyal
Kék szeméből keblemre bulit, TUz-esőként bns sóhajjal.
Ks a kín ?--titkolt srere''me,
Halvány ajka hfin bevallá,
Midőn forró könnyeimet Kürtéire hnllni hallá.
S ba bár minden egyes kí''niyrm Ezer élettől ragyogna,
Az elfojtott sziv gyökén
Klciet már az sem adna.......
Ne gúnyoljatok hát fink!
lm az angyal néma halott .... Kfryetíen üdvért esd »«''«»:
Véle ébredni fel amott...
GÜOTH ÜYULA.
A mecsek-hegység Szent Jakab hegyes foldsánczairól.
Pécstói nyugotra eső, a Mecaek hegység legmagasabb ormát tevő, agynevezett Szent-Jakab hegyen, figyelemre méltó fóldsánezok, illetőleg védmüvek találhatók, melyeknek eredetét a néphagyomány maga is a legősibb korra teszi.
Magának a földsánczolásnak előállítási módja, fekvése és helysete, továbbá nevezete sebb terjedelme igen sok körülményt von ösz-sze arra, hogy az az emberiség legrégibb korából származónak tekintessék és a történetbuvár előtt érdekeltséget keltsen.
A Szent-Jakab hegy azon része, hol e foldsáoczok vannak, a hegy legmagasabb része és a köralaku aánczoláa átmérője mintegy 3— 400 ölet tehet. A hegy e pontja csakis a keleti lejtős oldalról közelíthető meg, mintán nyugoti oldala Kővágó-Szőllős felé teljesen meredek.
A hegy e részén általában meglehetős vastag televény réteggel van borítva éa erőteljes erdőség bontja. Pécsről a felmenés két oldalról történhetik Patacaról és Magyar Ürögb-ről mindkét helyről mérsékelt lejtőn 2—3 órai ut után.
E földaáncsok előtt mintegy félórányira a pálosok rombadült zárdája, temploma ós kertje fekszik, melyekről igen ssép kilátás nyilik Pécs felé. A zárda éa templom falai még állnak és azilárd építésre matatnak; a zárda kertje igen nagy, termékeny talajú, szásadokkal ez-előtt gondozott gyümölcséből még több fa ma is megvan és gyümölcsöt hoz. Dacsára fekvése nevezetes magasságának, igen jó katja van,sőt vizbősége annyi, hogy a kert délnyagoti sar-
kában terjedelmes fürdő basa inja, a kert közepén pedig jókora halastava volt, melyekben a viz máig is ssinig ¿11.
As e hegyet és romokat látogatók az érintett földsáncsokat közönyöaen veszik, a zárdával közös idejű teremtménynek tekintvén.
A földsánezok, mint már érintém, e romoktól felfelé mintegy félórányira fekűsznek uralván a hegy magaslatot, mely caak a zárdafelőli keleti lejtőn közelíthető meg.
A földaánezok caigavonalat képesnek és teljesen földből vannak épitve. A csigavonal akként van elhelyezve, hogy a megközelíthető keleti oldalon eső félkörben egymás védelmére kettős sáncz vonal, a nyugoti félkör csak egy vonalból áll és követi a hegy meredek vonalát a legmagasabb ponton keresstül is.
A sáncz alapazéleaaége elérheti a 6—7 ölet, felső szélessége pedig félölnyi, magassága pedig 6—8 öl, most már mindenütt fával be-nőve, mind ennek daczára azonban kényelmesen bejárható és a befogott terület átmérője 300 ölet tehet
Mindenki előtt feltűnő lehet as, bogy az egész óriási töldaánczoláa kizárólag földből, a hegység hamaaából van emelve, holott ugyanott az épitők a kőanyag legnagyobb bőségében valának, csak 1—2 lábnyi mélyről kellett vol-na, vagy a sziklaormoknál a követ fejteniök.
Az, hogy e földaáncsok a római, vagy honavar korból erednének, ellenkesik azon idők minden vissonyávsl.
Rómának Pécsett nevezetes telepe volt, ssükség tehát arra, hogy itt őráliomáat emeljen, nem volt, mert es sem a Pécsre vezető ka-tonai utat nem uralhatta, sem a pécsi tábor védelméül nem tzolgálhatott, sem nem lehetett a
bun-avar lovasharcsoeok véd vára; de már e korszak, legfökép oly kődus vidéken nem is emelhetet volna földsáncsokat ily magasságokban, hisz a római kor tégla és kő táborhelyeket emelt, azokat sem a begyormokra, a huo avar kor pedig caak aikon éa karó, vagy veaz-azőfonásu védmfiveket emelt, sőt a székelyek határfalai is kőből emelvék és valamely telep védmüvét nem ia képezték.
Valóns^ kell tehát lennie azon feltevésnek, hogy e földslnczokat a műszerekben szegény, romai kor előtti népség emelhette, melynek eszközei, még arra, hogy erődítményéhez követ bányáasazon, nem lehettek, melynek esskösei még arra, hogy védmüvét ne aaabad bejáráara, hanem kapafélével ellátva, épitve nem voltak, mért épen asért vonatott a földsános második vonala az első háta mögé, hogy a két vonal kösé eső szabad bejárásba jutott ellent lehetőleg a második vonalról zaklathaass.
Bár e foldsánczokra nézve kutatások még eddig nem történtek és szaktudósaink reá, figyelmessé téve, még nem lőnek, mégis feltehető, hogy ások as emberiség őskorából erednek, erre mutatnak legalább as ott található caerépdarabok és ások különös jellege.
Bárhol — ugyanis töressék fel e föld hányás csak egyszerű bottal bár, meglehetős mennyiségben találhatók cserép töredékek egéss végszög ujjnyi nagyságig. E cserépdarabokon ssembessökőleg észrevehetők, hogy nem koronggal állíttattak elő, hanem posstán késsel mert mindannyian a rétegek késsel vannak egymásra nyomkodva és sürün egymás mellett láthatók rajtuk as ujjnyomok, magok a cserepek sincsenek szilárdan kiégve, törékenyek és töré-sök durva, darabos, színük a vis átivódás foly-
Felhívás
a községi és körjegyzők országos gyülekezete tárgyában.
A kör- és kőrségi jegy sók által rég óhajtott országos gyülekezet ügyében f. é. junius 15-én Budapesten alakult előkéssitő bizottság határozata alapján van szerencsénk tiszt, ügybarátainkat értesíteni: hogy az érintett országos gyülekezet megtartásának határnapjául i. évi augusztus 21-ike tüzetett ki Budapestre d. e. 9 órára a megyeház nagy termébe, melynek ne-talan más czélu elfoglaltatása esetén az élőké-szíté bizottság más alkalmas helyiségről fog gondoskodni.
Az országos gyülekezet tanácskozási tárgyaiul as előkészítő bizottság a következő tárgysorozatot állapította meg:
1) A községi törvényen alapuló jegyzői nyugdíjintézeteknek életbeléptetése s illetve a törvény végrehajtásának szorgalmazása iránt kérvényezés a nmélts. ministeriumhoz. (Előadó Kis János dunakeszi jegyző.)
2) A körjegyzői állás biztositása a községek önkéntes csoportosítása ellen. (Előadó Mészáros Károly t. megyei főjegyző.)
3) Országos jegyzői egylet alak itása iránti indítvány. (Előadó Dobozy István maglódi jegyző
4) A községi jegyzők qualificatiójának a törvényben leendő szabatos megállapítása iránt kérvényezés a képviselőház és kormányhoz. (Eléadó Kalicza János szig. szt-miklósi jegyző.)
Bejelentések ezen országos gyülekezetben való részvételre aug. 19-ig a „Község Lapja" szerkesztőségéhez intézendők, azon tul pedig a beiratkozás a váczi-utczai „Nemzeti szálloda" egyik e czélra kibérlett helyiségében történhetik. Beiratási díj 1 frt, mely a költségek fedezésére fordittatik, miről a beiró választmány rendes számadást vezetend.
Kelt Budapesten, 1876. julius 10 én.
D. MÉSZÁROS KÁROLY,
bizottsági elnök.
DOBOZY ISTVÁN,
bizottsági jegyző.
Vegyes hirek
— Aláírási iv. A közhála, a történetírást is megelőzve, törvényben sietett megörökíteni „Deák Ferencz"-nek csaknem félszázadon át, vezéri szerepben, olykor a legválságosabb körülmények közt, szerzett hazafiúi érdemeit. S ugyanazon törvény, melynek lupjára iktatta fejedelem és nemzet „Deák Ferencz" emlékezetét, rendeli egyszersmind, hogy a kormány, az ország fővárosában, az elhunythoz méltó emléknek, országos adakozás utján, fel-áiitása iránt is intézkedjék. A törvény ezen rendeletének végrehajtása végett, a kormány felhívására, a fővárosban az országgyűlés elnökeinek vezetése alatt egy nagy bizottság alakult. Ugy hiszi e bizottság, hogy jövője biztosi-táaán munkál a nemzet, midőn maradandó alakban a művészet vésője álul is megörökíteni törekszik szón államférfiúi tulajdonok emlékét, a melyeknek jelene biztosságát köszönheti s az utódok elé is örök példányul állítja az egyszerű polgári nagyságot, mely a teljesített hazafiúi kötelesség Öntudatában kereste és UlálU föl minden juUlmát. A bizottság ez okból hazafiúi kötelességet vél teljesíteni, midőn az országos adakozás megkönnyítése végett aláírási iveket bocsátva ki, a törvény rendeletéből egyszerűen
fölhívja a haza minden oszUlyu polgárait: Emeljünk szobrot „Deák Ferencz"-nek! Qhycsy ! Kálmán s. k., elnök. Majláth György s. k., elnök. Falk Miksa s. k., jegyző. Jókai Mór s. k.,jegyző. — Ily eredeti aláírási iv szerkesztőségi irodánk-i ban vaui; bizalommal felhívjuk a dicsőült iránt kegyelettel viseltető honleányokat és hassfiakat a szíves adakozásra, nyilvános számadást viszünk.
— jSéf lány tanoncs vétetik fel Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanissán, hol is minden bővcbbi tudomás nyerhető.
— Ny iU számadás. Boldogult Mihály J. Endre síremlékére szerkesztőségünknél 174 frt folyt be, mely össreg takarékpénztárilag kezeltetvén, eddig 5 frt 81 krt kamatozott, összesen e czélra begyült Í79 frt 81 kr. Adiszessir emlék Hild Ferencz ur által elkészíttetvén, a számla 103 frt 10 krt tesz ki; a fennmaradt76 frt 71 kr kis árvája részére ssínte takarékpénz-Urba helyeztetett, melyhez a boldogultnak Uv-irdatiszti 200 frtos cautiója is hozzácsatolutik, mihelyt a hagyatéki tárgyalás véget érni fog.'' Á síremlék julius 12-én állíttatott fel, elköltözött feledhetlen barátunk sirbatételének 8 hónapjára. A kegyes adakozók fogadják őssinte hálánkat, kik lehetségessé tették, hogy a nem és székely nemzet egyik hü fia hamvai fölé emlékkő emeltethetett. „Zalai Közlöny" szerkesztősége.
— GazdászatMéltóságos Jósa Kornél kamarás ur csói gazdaságából (vasúti állomás Szombathely) következendő takarmány és gs-bonanemek vannak Kanissán a „Zalai Közlöny* szerkesztőségi irodájába megtekintés végett kitéve : 1.* Bokharai óriási mézes 1 ó h e r, sovány Ulajban is jól disslik. őszszel elvetvet kora tavaszazai már kassálhstó egész késő őszig, három évig kitart és egy nagy hold 4— 600 mf.''s zöld takarmányt teremhet. 2.
< Canadai zab 154 szemmel egy msg után, igen ajánlható faj. 3. óriási 1 i g o-w o zab a muUtvány majdnem öles nagy-j ságu, egy szem után lett 170; a föld, melyben termett, 5 év előtt lőn megtrágyázva; tehát szalmára és szemre igen szép termést ad. 4. '' Cap zab a mutatványon egy szem után lett 340 szem 15 hajtással, ezen faj azért legajánlatosabb, mert szalmája etetésre jobb, másrészt pedig több és nehezebb szemet ád, mint e fenemiitett fajok. 5. OroszSzent János rozs, vagy Uvaszszal, vagy őszszel vethető, első esetben Ukarmánynak kétszer lekaszálható, a következő évben pedig több és nehezebb magot hoz, mint a közönséges fsju, a telet is jobban kitartja. Szalmája pedig 7 láb magasra is megnő és egy szem több hajtást is tesz. Fennirt gazdaságban e fajokból 2000 mérő körül lesz eladó és igen kívánatos lenne, ha ezen kipróbált jő gabonanemek minél nagyobb kiterje&sben részesülnének.
— Horváth János ny. kir. törvényszéki elnök, mint halljuk, Sümegben ügyvédi irodát nyit.
— Gyászhír. Orzovenszky Károly bala-ton-füredi gyógyhelynek harmincz év óta volt főorvosa élte 62-ik évében hosszas betegeskedés után meghalt.
— Keszthely, 1876. évi julius hó. Ve-zéry Ödön dráma-, vígjáték , népszínmű és operette színtársulata által szombaton, folyó hó 8-án „Tricoche és Cacolet" czimü 5 felvonásos bohózat adatott. E darab, mint maga a czim is muUtja, nem egyéb, bohózatnál. Vezéry ésBá-gyoní a czimszerepeket ritka ügyességgel sdák
s alakiUsaík kitűnően sikerültek. V^árnsp, e hó 9-én Ssiglígetinek „Háromszék, Uányok" czimü 3 felvonásos népszínműve kevés számú közönség jelenlétében adatott. Kövessy (Ssiksz) igen szép sikert muUtott fel. Bérezi elébb deák, később mint molnár, átérezve adá szerepét 0 nemcsak éneke s as elóadásbsni ügyessége, hanem mint rendező is teljes erejével iparkodik s kösönség müigényeit kielégítve ennek tetssé-
sét megnyerni. Szombathy (Weimuth) és Ró
zsáné (Brigitta) szerepeiket sikerrel oldák meg. Vezérvné (Katicza) ügyességéről sokat lehetne írni. Ó az, a ki legjobban kitűnik a Ursulat hölgyszemélyzete kösül. Éneke bistos ésssaba-tos, modora nagyon kedves, előadása vonzó ós élethű. Kedden, folyó bó 11-én Bércsy Ödön javára „Párizsi élet" czimö 5 felvonásos operette adatott Közönségünk ez alkalommal igazán szépen kitelt magáért; ugylátszik, mindenki iparkodott — a jutalmazandó iránti figyelemből — a színházban megjelenni. De maga — a jutalmazandó álul választott — darab is csakugyan olyan volt, amely as igen ssép számmal megjelent közönségnek mindvégig kellemes mulatságot és szórakozást szerzett Bércsy és Ve-zéryné mint mindig, ugy ez estén is nagy tet-ssést adattak. — Láng Etel ügyesen oldá meg szerepét, de az általa tett .rögtönzés" nem volt helyén; ajánljuk neki, misserint ezektől óvakodjék. Szombathy (Gondremark báró) élethűen játszott. Bágyoni kitűnően vitte szerepét. Szirmsiné több s különösen magyar gasdsss-szony-féle szerepekben igen ügyesen s általános tetszést érdemlőleg játszott. Kiejtése tiszta, előadása igen jó. Szerdán, e hó 12-én Toldy István Kornélia czim fi 4 felvonásos színműve került színre. Eichner Anna a czimsserepben (Kornélia) ritka ügyességet tanúsított Ssakáll és Bágyoni igen jól játszottak, Ssirmainé kitűnően oldá meg sserepét Berzsenyi (Fehér, Ielkéss) a papok« t élethűen bírja uUnosni szerepében; többször láttuk már őt mint pspot fellépni s mindannyiszor UpinUtossn oldá meg sserepét Kon-radt Marietten meglátszik a kezdő szinéssnő. Előadása félénknek tűnik fel. Több bátorságot és kiUrtást kívánunk neki. Csütörtökön, folyó hó 13 án színre került: „Tündérlak Magyarhonban." Bérczy és Marcsa kedvese: Vezéry né teljes odaadással játszottak, valamint a „solok," ugy az általuk énekelt „duettek* is kitűnően sikerültek. Ugy hallottuk, hogy Bérczy ez alkalommal utóljára lépett fel. Nem akarunk e kósza hírnek hitelt adni, sőt óhajUnók, hogy az igazgató e jeles tehetségű s szorgalmas és iparkotó tagot nem fogja oly könnyen nélkülözni, mert ez álul nemcsak sz operetteket, de még a népszínműveket sem volna képes előadni, s igy a társulat egy ily egyén elvesztése álul igen nagy csorbát szenvedne. Szombathy (kisbíró) az iszákos faiusi kisbirókat élethűen utánozU. — Jól játszUk még Berzsenyi bácsi, Bágyoni, Szakái), Eichner Anna, Horváth Ilon és Rózsa. Tihamér.
— „Az iskolai Ukarékpénztár és a pae-dagogiai* czimü ujabb mű jelent meg Lewin Jakab, a budapesti kereskedelmi akadémia igazgatójától, megtoldva az iskolai UkarékpénzUr legczélszerübb kezeléséről szóló utasítással.
— A buda pesti kereskedelmi akadémia évi jelentése beküldetett hozzánk; a terjedelmes kötetet átvizsgáltuk s némi megütközéssel UpaszUljuk, hogy Nagy-Kanizsa hírneves kereskedelmi városból csak egyetlen egy ifjú járt a magyar kereskedelmi akadémiába.
— Bálás Árpád, a keszthelyi magyar kir. gazdasági Unintézet érdemes igazgatója
növekszik és érzem, hogy iszonyú szomjarost csak a hűs sir fogja megenyhíteni.
Orvos. Búskomor ábrándok, egyéb semmi! A lás engedett s azért gyöngébb ön ma, mint tegnap, egyéb semmi; de a hashajtó ismétlése és forró herbaté ismét megujitandja ön erejét.
Beteg. Nem, nem, nem kell ön pokoléi gyógyszere, csak vizet, vizet nekem!
Orvos. -Ön félre bessél,-ezt a láz utolsó rohama okozza, a vis halálra hűtené önt Csak hamar igya meg e pohár forró herbatét! (A her-batét erővel torkába kénysseriti).
Beteg (vonaglások közt.) Hah, mily fájdalom dúlja bensőmet Vizet! Világosságot! Szemeimet sötét fátyol borítja!
Orvos (félre). Bizonyosan titkon vi zet ivott, mert borzasztóan változik színe. (A haldoklónak fülébe kiált). Ne busuljon barátom, egy kis változás ez csak, egyéb semmi. A tartós esőzést igen rögtön váltotU föl a tiszU napfény, ez okozU a bajt, egyéb semmi.
Beteg. Istenem, fogsdd el bűnös lelkemet ! t Fájdalmas, görcsös vonsglások köst meghal.)
Orvos. Bisony meghalt! Ki hitte volna
est ?--Ugyan mi baja volt?--Hm 1
Hm! — Meg nem foghatom! — — De semmi, egy óra múlva fólboncsoljuk és ssuUn tüstént tudni fogjuk, hogy mi okosU hslálát Ez az egész — egyéb semmi 1
Emlékkönyvbe.
Altass el lánykán lágyan aeagő szavaiddal, És majd sokkal ssebb életet álmodom 4a.
8ZIOETHY A.
gazdasági irodalmunkat nagybecsű művel gyarapította. „Rétmüvelés és legelőke-selés alapvonalai", mely gyakorló és Unuló gazdák szükségéhes mérten s 3 kőnyomata táblával jelent meg. A tömött UrUimu könyv Tettey Nándor és Társa bisományában kapható 1 frt 20 Krajczárért. Tekintve, hogy hazai gazdászstunk egyik fő alapjaul a rétművelés tekinthető és ase téren működő szakértők törekvését lehető mérvben megfigyelni, Unul-m^nyozni kell. Szerző folyékonyan, érthetőleg és bó ismerettel tárgyalja mindast, mi e téren gyakorlati hsssnot nyújt. Örvendetes körül-mény, hogy elfoglaltsága mellett a t. igazgató s tanár ur a gasdászati irodalom terén is érvényesiti Unulmánya- és ismereteinek gazdag tárházát Csak egyet ssjnálunk, hogy a könyv kiállítása nem a hazai ipar terménye.
— Rövid hirek. Csöndes Ferencz sop róni nevelőintézet tulsjdonos édes anyja meghalt — Jankóvics László Somogy megye főispánja a szőllősgyörökí iskola építésére 500 frtot adott. — A megyerendezés megkezdetett — Kunos László székes-fejérv ári kanonok meghalt — Rohonczon népkönyvtárt alapítottak.
— Zanaton egy ló oly csikót ellett, melynek 5 lábas fején egy szarva van. —"A museum köny v • tára e félévben 3813 nyomUtvány és 7566 kéziratul gyarapodott — Losonczy László jeles költő a lipótmezei tébolydában gyógykezeltetik. — Miletics védőjéül Funták Sándort vá-Issstá. — Horváth Boldizsár sz Essterházy család jogtanácsosa lett — A diakovárí sz.-Feren-cziek növendékeit fegyveres kísérettel Esztergomba szálIiUk. — Bécsi uj török követ Aleco basa lett — Karlován egy szerb menekült szál-lástadó gazdáját meggyilkolta, a tettes Baziá-son elfogatott — Trencsénmegyében kőszén-bányát fedeztek fel. — Polit Zágrábba költözködik. — Felmérőn az orkán 200 hásat romba döntött. — Szlávy József közös pénzügyminis-ternek vau kiszemelve.— Boldogult Löw Lipót 21 éves leánya: Térés, meghalt. — A dobricsai jegyző gyilkosa Berrischer ny. őrnagy volt — Zen taváros a tűzoltói készlet felszerelésére 1600, a tűzoltók ruhásatára 2000 frtot szavazott meg.
— Klapka öt nyelven adja ki emlékiraUit. — Azon golyók egyike, mely gróf Batthyány La jos életét kiolU, egy selmeczi hajdú birtokában van. — Királyunk ó felsége Vilmos csássárral Ischlben találkozik. — A báró Jeszenák család levéltára a muzeumba szállíttatott. — Hencz József németsürüi haszonbérlő meghalt. — Az orsz. kÖzokUtási Unács elnökévé Dr. Pauler Tivadar neveztetett ki. — Kisovics József veszprémi kanonok 150 frt s 3 öl fát ajánlott fel 3 ismétlő iskolai tanító segély esése ül. — Nedeci- _ ky István „Emlék-iratok Deák Ferenczrői* cz. " nsgyérdekü müvet adott sajtó alá. — Klapka Bécsbe érkesett.
— Háborús hirek. A szerbek 1500 kilo dynaj£itot Csehországban vásárolUk és sikerült Belgrádba csempészni. — A szerbek déli hadserege a keleti hadsereggel egyesült. — Vid-dínnél nagy csaUt várnak. — A kleki kikötő elzáratott. — A szerbek ismét lövöldözgetik s Dunán közlekedő hajókat. — Csernajeff Alexi-nácsba visszatért. — Milán fejedelem Paratjin-ban időzik. — Szerb női fegyenczek ápolónőkül használtatnak. — Deligrudbsn nsgy számú szerb sebesült van. — A roontenegróiak Mostárhoz közelegnek — A szerb portyázó csapatok rend kívüli pusztitást és kegyetlenkedést visznek véghez. — A porta trónvesztettnek nyilvánítja az Obrenovics-házat s a szerbeket felhívja uj fejedelem- válasstásrs. — Risztics ellen Belgrádban nsgy az elkeseredés. — Milán fejedelem neje nsponU mély gyászban a templomba megy.
— Bulgáriában most terjed a lázadás. — A szerb conservstivek sürgetik a békealkudosás . megkezdését — Wladimir, a czár fia, mint szakács utazott a szerb Uborbs. — Zomborban a
városi hatóság szerb nemzeti színű ruhával szervezte a rendőrséget. — Amerikában Törökország 600,000 puskát vásárolt. — AÜmpics hadseregéhez 300 zágrábi Unuló csatlakozott. — 6000 miríditi és 10 ezer albániai katoqa .csat lakozott a török hadsereghez. — Milán fejedelem az oross cabinethes fordult fegyverszünet kieszközlése iránt — Német lapok szerint a törők seregben több száz msgyar harczol. — Belgrádból az utolsó tarUléksereg isacsaUtérre küldetett. — Boszniaiak Austriához kívánnak csatlakozni. — A bánsági szerb önkéntesek visszaszökdösnek, mert őket küldik előre a csatába.
Papírszeletek.
,ÁIl-e már a gyűlés ?'' kérdé a képvisel«. kí ax ülésbe sietett, as előcsarnokban álló megyei huszártól.
„Igenis, nem, tekintetes uram, épen most Öltek le.-
Egy középszerű tehetséggel biró festő megváltoztatta pályáját: orvos lett. Midőn • tettének okát kérdik, i*y válaszolt: „▲ festésnél a hibás színek azonnal feltűnnek, a gyógy gyakorlatban azonban a hibák a beteggel együtt temettetnek el."
— Földesúr: Tisztelendő ur, az ön mai prédi kátiója amily rövid volt, ép oly kitűnő is volt.
— Lelkén: Igen, és ha több időm lett volna a kidolgozásra, akkor még rövidebb lett volna.
Un kevéssé vöröslik ki a földszinéből, inkább zölddel kevert fakószint muUtnak.
Mindezek elég figyelemre méltó körülmények bővebb-kutatás megkezdésére, mely által valószínűleg-Ujékozóbb adatok is kerülhet nének napfényre és nem valószínűtlen, hogy az őskor több érdekes Urgy maradványai ta-lálutnának fel. $
N. . .
Orvosi gyakorlat.
Első látogatás.
Beteg. Barátom, caehül vagyok! Minden tagom fáj. Köhögök, izzadok, fázom és hasmenésem van.
Orvos. Igen,az ütér lázra mutat, egy kis hashajtó segíteni fog s e mellett izzadnia "kell. Sok ily betegem van, az eső okozU!
Második látogatás.
Beteg. Panaszkodnom kell! A hashajtó beleimet szaggatja, köhögésem fájdalmasabb és szúrásokat érzek.
Orvos. Eh, nem*kell mindjárt kétségbe esni I A hashajtó igen üdvös, és meg fogja a betegség hatalmát törni. Imételni kell a bevételt és hogy annál haUlyosb legyen, tehát néhány allövetet is használjon. A mi a köhögést és szúrást illeti, az csak gyermekség, ast csupán az esős időnek kell tulajdonítani. Csak bátran !
Harmadik látogatás.
Orvos. Ah, a nyelv most pompás, a bőr nem tüzes s a tüdőből jövő köhögés hörgése legkivánatosb hangzású, as ütér jó, minden jó, legjobb állapotban van.
Beteg (sohsjtva): Csak a beteg nem 1
Negyedik látogatás.
Beteg: Kedves bsrátom, mindig kutyáb-bul érzem magsmat, bőröm és nyelvem egészen kiszáradt, üterem verése akadozó; érzem, hogy meg keli halnom.
Orvos. Ah, ugyan mire való ezen fölösleges kétségbeesés! Mondom, minden betegem roszul érzi magát, mig ezen átkozott esőzés meg nem szűnik. Csak ez a baj, egyéb semmi. Minden betegem igy panaszkodik, pedig ez csak. gyermekjáték, trefaság; mintha bizony mi orvosok kedvűnk szerint szép időt csinálhatnánk! Csak a hashajtót méltóztassék folyUtni s ha az esőzés megszűnik, pedig akár holnap reggelre is megszünhetik, ugy tüstént kivánt épségben fog ön talpra ugrani! De hashajtómat csak méltóztassék legnagyobb szorgalommal folyUtni.
Ötödik látogatás.
Beteg. Vizet! Vizet! Csak vizet! Oh, kedves orvos ur, ugy-e, szabad vizet innom? Természetem vizet óhajt.
Orvos. Mily természet elleni kíváncsiság! Azt meg nem engedhetem, mert nem ölhetem önt meg, csak forró herbatét, minél forróbbat méltóztassék használni.
Beteg. Vizet! Vizet!
Orvos. Meleg ezukros vizet lehetne ugyan innia, de az mindenesetre ártana, legalább rendkívül késleltetné a gyógyulást. Cssk hashajtót méltóztassék tehát szorgalmasan folytatni, száját azonban kimoshstja hideg vízzel, elnyelni belőle azonban egyetlen cseppet se merészeljen ?
Hatodik látogás.
Beteg. Barátom, as esff megszűnt, as ég kiderült, a nap ragyog; de bajom folyvást
Píriszt asszony : .Szerencsé« j6 napot kívánok. Kérem alázatosan, ifijur, egy beteg fiacskám ran
„ttbon, mondja meg a tekiéntetes doctor nrnak, hogy ne sajnáljon hozzánk fáradni.*''
Az orvoa kii diák fia: „Ninca itthon édes atyám, nem ia jön basa, csak holnapután."
Paraszt aaazony : .Hát jöjjön el maga kia jfi-¡aracskám. iszen azt a kis gyereket maga is köny-„yen meggyógyíthatja.•
B&rtönőr: .Fogja be a száját! ha mondom; impertinena kötekedő emj^fcr, megérdemlené, hogy ki-, lökjék at ntczára."
Fogoly : ,Uh teasék, kérem szeretettel, ha kedve telik benne, én azt a sorscsapást is képee vagyok elviselni.* __
Kgy arab író munkájában így irt: „8irva jö-vouk a világra éa a környezet örömében nevetve togsdja jöttünket; ha nevetve halunk meg, miért »írhatna környezetünk ?"
Kis biré : .Birő oraro, két csavagőt fogtam.
üreg biró (az egyik caavargóhos): ,Hol vagyon az urnák állandó lakása?''
1. raavargó : rSehol.-
ftreg bíró [a másikhoz]: .Hát aa öné hol van ?"
2. csavargó: , Ennek az nrnak a azomazéd-
•ágában.* _
A nevelő X gróf fiának, ki nagyon vásott fin volt, a e mellett a paraszt gyerekekkai ha szerit tehette, nagyon szeretett czivakodnl. a felebaráti sse-retetről tartott előadást. Tanitás kö '' j mondá, hogy íré* kell felebarátunknak bocaáj ha az minket megbántott ; a kérdezé a fiútól: .Hát maga, kia Al-íréd. megtudna-e bocsátani ellenségének?''
Alfréd: „ühüm ! ha érősebb volna nálam.''
Az írók mindenképen gyilkoa emberek : ha érdekesen irnsk, megölik az unalmat, bs nem írnak érdskeaen, halálos nnalmat okoznak.
I Utazók névsora

Nagy-Kanizsán, 1876. jidius ü-tul—julius 11-ig.
— .Arany Koronáh oz° ezimsett szállodába : Kováts Qy. Bpest Kremaér M. Somogym. Dö-bör M. N.-Várad. Kohn A. Bécs. Inkey Báró Raasi-nya. Árpásy N. Z.-Bér. Bosnyák F. Sümeg. Kohn E. Bécs. Nadály A. Somogy. Leitner F. Bécs. Rassóth J. Veszprém. Rasainyai J. Inke. Parket E. Bécs. Fur-láng P. Bpest. Degrelies J. Grácz. Havas J. Fehérvár. Erdődy N. Ssent-Grótb. Günsberger N. Boglár. Osz Gáborné Kis-Komárom. Kohn E. Bécs. Szentivá-nyi E. Somogy. Schott E Bécs. Holl Ö. Bpest. Szarvas 8. Bpest. Weiss L Bécs. Csaby 8. Somogy. Sil-berger M. Bécs. ! — „Szarvashoz* czimzett szállodába:
Bondi A. Bécs. Mandl A. Bécs. Hirsch) H. Domború. Feigl H. Bécs. Báró Szegedy Inke. Lnaztner R. Bécs. Grész N Tarany. Fucha M. Babocsa. Erdélssky J. Böraöncse. Zakály Gy. Letenye. Vásonv S. kétbely. Glagny V. Elbenf. Kornfeld I. Igló. Bieber .1. Vs\nd. Lövényi L. Bécs. Neuwirth Lr-Lajbach. Bittó 1. Pest. Krauss £. Bécs. Krauss S.Pécs. KWh N. Bécs. Horváth M. Szent-MiháJy. Butykaj G. Bp< st. Unger E. Stuttgart. Jakobi F. E. Sopron. Rosenberg L. Szombathely. Kanitaer A. Ormándlak. Grflnhut J. Pécs. Kollay R. Kottori. Obiak V.Bécs. ÚjlakiJ. Domború. Koller O. Bécs. Zaritsch N. Bpest Báró Hammerstein Drezda. Preita L. Bpest Weidinger L. Bécs. Iren M. Bpest Polák a Prannau. Qrtber N. PetUu. Taoka M. Zákány. Böstler J. Prága. Neumann A. Szombathely. Dr. Fischer Bpest. Kokn H. Bécs. Becker R. Fiamé. Urssiny P. Bpest
— .Zöldfához* csimsett szállodába: Schmal-ser M. Gyór. Hübsehl M. Keimark. Walvher J. Kőszeg. Grflnhut M. Bflkkösd. Kohn S. Szered. Weiss D. Verbo. Herrmit M. Csáktornya. Führer W. Roche-nau. Goldschmidt J. Prilíts. Webb E. Perlin. Müller T. Mflrsbnrg. Thiers L. Prága. Huber 8. Frankfurt Rchemita M. Veszprém. Rosenfeld M. Varsó. Liebert J. Győr. Springer J. Schlanigg. Halamon Fereucz 8zom- | bsthely. Nemess A. Bécs. Böhm K. 8zeut-Láazló. Wei- \ ler L. Bpest Gróf Pejachevieh Zalabér. Giskra P.
Línez. Künstler J. Zágráb Henczner Fr. Bécs. Fe-renczi F. Szent-Gotthard, llammerschmidt II. Csehország.
— rO ronlánhoi'' czimzelt azálloáába: Röggel A. Béca. Fleischmann J. Győr. Gürthner Fr. Bécs.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett piacsiárak Nagy-Kanizaaváros piaezbiztosi könyvéből: 1876.évi julius hó 12. és 14-én.
Boxa legjobb súly 38, »/, bektoliterkidt» 100 kilogramm azerint: 10 írt — kr.,'' középszerű sufy 37, 9 írt — kr. — Kétszeres legjobb suly —, — frt — kr. középszerű anly —, — frt — kr. Róza legjobb anly 36, 7 frt 00 kr., középszert! auly 35, 7 frt 60 kr. — Árpa legjobb auly 32,8 írt — kr, középazerü suly 30, 7 frt 20 kr. — Zab legjobb suly 20, 7 írt — kr., középszerű auly 19, 4 frt 60 kr. — Kukoricsa <teu-seri) 6 frt — kr. — Burgonya 2 frt 20 kr. — 8*iu-liszt 24 írt — kr., zsemlyeliszt 22 frt — kr., kenyér-Haxt fehér 16 frt — kr., fekete 12 frt — kr. — Rizs 20 frt — kr. — Busa-dara 24 frt —. Árpa-kása 24 írt — kr. — Boraó 30 frt — kr. — Lencse 30 f.t
— kr. — Bab 8 frt 50 kr — Köles-kása 11 frt 50 Savanyú-káposzta 16 frt 50 kr. - Savanyu répa 12 frt 50 kr. 8zéna ó legjobb 5 frt — kr, középszerű — frt — kr.; széna uj legjobb 3 frt — kr., középszerű — frt — kr. — Kötött- vagy ágyasalma legjobb 1 kéve 25 kr., — középazerü 24 kr., szalma takarmánynak való legjobb 3 frt 50 kr., középazerü — fit — kr., szalma alomnak való legjobb 2 frt 50 kr., középszerű — frt — kr. — Uj-bor hectoliterkint 8 frt — kr. ó-bor 11 frt 60 kr. — 1 liter pálinka 60 kr. — 1 liter ecset 8 kr. — Bükkfa, egy köbméterkint egy méter hosszú hasábokban, kei esztrakással — frt — kr, keresstrakás nélkül 3 frt 80 kr. — Caería kereartrakássa/— frt
— kr., keresztrakás nélkül 3 frt 50 kr. — Tölgyfa keresstrakással — frt — kr., keresztrakás nélkül 3 frt
— kr. — Kóssén a bányából 100 kilogrammkint 70 kr. — Lámpaolaj, repcééből, egy kilogrammkint 56 kr. _ Árpadara 26 frt — kr. Fagyugyertya
1 öntött G8 kr . mártott 72 kr. — Szappan 40 kr. — | Tisztázott fagyon 32 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8 | kr. — Marhahn* egy kilogramm sserint 52 kr. — Borjuhua 5l kr. — Sertéshús 56 kr. — Szalonna 1 ftr. — Diaznózair fr frt. — Marbazsir 1 frt — kr. — Köménymag — kr - - Vöröshagyma 56 kr. — Foghagyma 18 kr. - Főtt só 15 kr., kő-só 13 kr — Bora 1 frt — kr. - Paprika 72 kr.
Kiadta:
M M a n i n g e r,
V. aljegyző.
Érték és valtofolyam július 14.
?>*/, meUliqnee 65.95; 5*/. nem* kölcsön 69.60: 1860-ki álladalmi kól<*ön 112.50; bank-részv. 8.66— ; hitelintézeti részvények 148.40 • Londou 127.25 ; magyar földtehernjetftési kötvény 74.75 ; tennesvári fiildtehermentéei kötvény 73.—: erdélyi föld tehermentés! kötvény 72.75; borvát-ülavon földtehermentési kötvény 83.25 ; ezüst 101 25 ; <•■«. kir. arauy 5 92— : Napoleond''or 10.06 —
Jsllss 16-tól jaliss 22-ig 1876.
| Hő- éa heti-najj. Kath. éa prot. naptár Görög naptár nti
29 Jézua megvendégel 5000 embert. Márk. VIII.
16 17 18 19 20 21 22 Vasársap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Sxombat A 6 Skap. ü. Elek H. Fridrik Paul V. Ilié a Pr. Dániel Már. Mag. 4 C 6 Andr. 5 Äthan. 6 Sisens. 7 Tamás S Prokop 9 Pankrat 10 45 vért. ft* a* n n m* m
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
\
w
Münolien.
Agenturen Geschäft
speciell für Getreide, Malz u. Saamen,
übernimmt Vertretungen renommirten Firmen.
Beste Referenzen stehen zu DienstA. (117 — 4)
Bis am 12. Juli d. J.
»rerden von dem unterzeichneten Bankhause Bestellungen entgegengenommen für die Ziehung der 8». von der hohen Regierung genehmigten und garantirteu grossen Geldlotterie
Dieselbe besteht aus 84,600 Originalloosen und 43.j00 Gewinnen. Sämmtliche Gewinne werden innerhalb einiger Monate in 6 Abtheilungen entschieden und betragen susatnmen
8 Hill. 696000 R.-M.
Der Haupttreffer beträgt ev.
450,000 R.M.,
speciell enthält diese Lotterie folgende Gewinne :
1 i 300.000, 1 i 150,000, 1 i 80,000, 1 i 60,000.
2 s 40,000, 1 i 36,000, 6 i 30,000, l 4 24,000, 1 4 t0,000, 1 4 18,000, 11 415,000, 2 4 12,000, 17 4 10,000, 3 4 6000, 27 Ä 5000, 42 4 4000, 255 4 »000, 8 4 2000, 12 4 1500, 1 4 1400, 400 ä 1200, 23 4 1000, 648 4 600, 1000 4 300, 75 4 240, 35 4 «00 M«rk etr.
Laut amtlicher Feststellung kostet
1 Kauzes Originallos 16 Mark; 1 halben J 8 „
1 viertel 4 ,
Jeder Bestellung beliebe man den entfallenden Betrag bei zulegen, oder denselben per Post einzuzahlen, auch kann die Zusendung per Nachnahme verlangt werden. Die Bcateller erhalten sofort von unterzeichneter bekannten^''irma bia die Origioaljoose mit ausführlichem Verloosnngsplan. Nach Ziehung erhält jedes Theilnehmer sofort die amtliche Ziehungsliste. Die Auszahlung der Gewinne geschieht unter Staats Controlle durch das mit dem Verkauf dieser Rtaataloose beauftragte Bankhaua (1:3 — 18)
Adolph Lilienfeld
Árlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. k. miniateriuoi l87n. évi october1 hó 2l-én 18770 és folyó év julius 2-án 14181. ss. alatt keit rendeletei folytán a sümegmihályfai r. k. templom helyreállítása engedélyeztetett.
Ezen építmény vállalkozás utjáni biztosítása végett 1876 évi július hó 27-én délelőtti 10 órakor 80megmihályíán a plébánia hivatalnál kizárólag csak írásbeli ajánlatok elfogadása mellett nyilvános árlejtés fog
Urtatui.
Az építési költségek következően asámjelzettek : 1. Komivés munka anyaggal együtt . . 5423 frt 74 kr. 2 Ács . '' ...... 1862 „ 36 ,
3. Asztalos, lakatos, üveges éa festő mnuka
anyaggal együtt . . . , ^ ... 509 * 60 „
4. Bádogos műnk* anyaggal együtt . . . 485 . 50 .
f).
6. Közmunka váltság egyenértékben
összesen
2*1 » — 1932 . 80 10454 frt 90 kr.
£zen kívül a község részéről természetben kiállítandó 300 igás és ®0ü kézi napszám van elSszámítva.
Felhivatnak a vállalkozni ssándékosók, miszerint jogérvényes írásbeli zárt ajánlatukat 10°/0 bánatpénznek mellékléae mellett legkésőbb L július 25 ig al&Hrt hivatalhoz beküldjék, vagy pedig a kitűzött napos ^ helyen reggeli 10 óráig az árlejtési bisottmányhoz adják be.
▲ tervek, költségvetés, és építési feltételek alólirt hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zalaegerszeg, 1876. julius hó 11 én. (146—1)
M. k. mérnöki hivatal.
Fontos birtokosok, gazdák, állattenyésztők s gazdasszonyok részére.
Számos felszólításnak engedek, midőn ezen alcéhes bántalmak-, étvágytalanság- s járványos jvérben alapuló betegségek kitűnő gyógyszerét:
keh-poromat
az állattenyésztő gazdák becses figyelmébe ajánlom.
Egy csomag ára 80 kr. o. é. utánvét, vagy az összeg előre való beküldése mellett kapható: Beszédes Gyula gyógyszerésznél Duna-Vecsén (Pestmegye) továbbá Thallmayer B. és Társa uraknál Budapesten, Dieballa György gyógyszerész ufcál Sz.-Fehérvárott, Rosnyay Mátyás gyógyszerész urnái Arad, Wajdits József urnái N. - Kanizsán.
Bizonyítvány.
Alólirott a Beszédes Gynl a-féle kehport, kehbe tegségekben szenvedő lovaknál kitűnő sikerrel alkalmazván, valamint hasanáltatott nőm által a baromfidög ellen és sert-véseknél a lépfene ellen szinte kitűnő sikerrel, mit feltaláló ur felhívására ezennel készséggel bisonyitok és egyúttal a nevezett keh-port a felhozott állatbetegségeknél mint hathatós szert lelkiismeretesen ajánlhatom. Nagy-Kuton, 1876. máj 20-án. Szabó Gyula. (124 >3) gazdatiszt.
Patent
Stift^n-Dreschmaschinen
für Hand- und .Göpelbetrieb von 1 bis 6 Pferdekraft fa-, briziren als SpechÜTtät , ,.
Uffir^th & Comp. Prag,
landwirth. M a sc h i n e n - F s b r i k. und Eiseogiesserei. Illustrirte Prei»blfttfer gratis.
Für jode Maschine wird garantirt Tüchtige Agenten
gesucht (112-5) ^ ^^^^ ^ ^_
♦ Hölgyek számára
igen hasznos s legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Erzsébet-Creme
Dr. Rotenberg 8.-tól az orvosi kar — de különösen dr. Zeiss! M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen ciélsxerű s ártatlannak találtatott.
Ezen s*er a bőr megőrzése s a legkésőbb korig tartó ¡(ja fris-seségbeni tartására szolgál. Eltávolít napsanrást, bőrkíűtegeket, foltokat, vörhenyt, sőt a ránezok is a gyakori használat áltsl eltűnnek. Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ára 1 tégelylyel 1 frt 60 kr.
Kapható a feltaláló Rssssker« Fr. özvegyénél Bécsben, VI. Rablgasse 6. Thür 7. — Nagy-Kanizsán ResesfsM Adelf urnái. — Szent .Leopold"-boz ezimx. gyógyszertárban Nessteés FBÜpsél, Bécs I Plankengasse 6.
— Pot te Társai es. kir. ad vari íllatszeréssnél Béca, Kárntnerring 11.
— Ischlben KreuzplaU 169. Hsezsskl illatnaréssaél Kámtnerstrasse 26.
— Triesztben KslM W.-nél .Trieszt-város ház* Corso 603. — Bsdspes ten Hflller J. A.-nál váczi ut — Zágrábban Htttoltaek ZtÜMds&l. Varasdon HlCfcilUT A. GyógyszeréssnéL (70—11)
» Tisztelt doctor úrhölgy!
Barátilag nekem ajánlott Erasébet-Cresie rövid használata után az aratómból minden szeplő, vörhenyeia ás fol^aisa csodálatos módon rögtön eltűntek és ennélfogva legőszintébb bálámst érte nyilvánítom annál is inkább, hogy ezelőtt többféléket siker nélkül hasssáltsni, örömmel teletem tehát kötelességedet ét jeles késsletét mindenkinek melegen ajánlom. Tisztelettel
SPAKOCCI ANNA, grófüS Erdélyben.
Vendéglő bérbeadás.
Egy nagy vendéglő több vendégszobával, kávéház és husmérési joggal együtt, egy józan életű hazai egyénnek 1877. évi jan. 1-től kezdve több évre bérbe adatik, minden közelebbi Spitzer Fülöpnél, á zákányi vasútállomásnál tudható meg. (147—1)
Csépié-gépeket
Ár* egy legújabb szerkezetű kési eséplő-gépnek Bécsig azállitva 100 frt. bankjegyben.
Mayfarth Ph. és társa gépgyára a/M. Frankfurt.
m
I
kézi- éa járgány haaználatra, melyek fe-Iülmnlhatlan képességük s helyes készítésüknél fogva 1875-ben 10 ez''üat a más különféle érdem-éremmel lettek kitüntetve, már 34,000 példányban Enrópa mindeu réazeiben elterjedve vannak, szál-lit tetemes javítással, szerfelett olcsó árak mellett játállás éa bróbaídőre.
Értelmes Ügynökök mindazon helyeken, hol eddig helyettesítve nem vagyunk, alkalmaztatnak.
Feichtmann Adolf
homoeopath. orvos Szent- Gottbárdon (129 — 4)
ajánlja a t cz. közönségnek gyógymódját, heveny S idült, különösen g5rCS0S, köszvénye&és ideges bajokban; továbbá legmakacsabb gdrvóiyeskórok s titkos betegségekben.
Gyógyszerészeti gyakornok
kerestetik.
Somogy megye Nemes-Yid mezóvárosának gyógyszertárába egy IV—VI latin osztályt végzett jó családból való fiatal ember, igen kedvező feltételek mellett gyakornokul elfogadtatik. — Erre nézve bővebb felvilágosítást ad
Gyöngyössy László,
(144—2) gyógyszerész N.-Vidon.
Az egyedüli üzlet Bécsben,
mely a kedvezőtlen viszonyokkal számot vetve, áruinál egy további 30^-nyí árengedményt léptetni életbe indokolva látja: Bettriheim H. és tárna bécsi
china-ezüst gyári raktára
Kirmtssrstpsssc 14. sz. bazártaa.
As árak és pedig:
1 csukor-isel. fed-e. ft 4 —, most 1.20 1 vajas köcsög „ ft 3.—, „ 1.50 1 thea-kánna . ft 8.—, „ 6 — 1 pár gyertyát. . 6 ezukortáleza „ 1 ecset s oUgtartó, ft
6 kávéskanál előbb ft 3 ISO, most 1.50
6 evőkanál 6 asztali kés „ 6 . villa . 1 levesmeró-k. s 1 tej merő-kanál.
ft 7.50, ft.7.50, ft. 7.50, ft 6.—, ft 3. —,
2.75 ».75 2.75 250 1.50
ft 6.-ft 3.50,
1 kávésvindss kan. ft 6.—, „ 3.—13 idom. cserdugasz ft 3.—,
1.50 6.— 3.— „ 1.20 ft 5.— ft 90
Különösen figyelemre méltó
!
6 kés ) A Iwszssséfy iarsb Isi 6 vUls ) szsvév* áíszss tskbas 24
6 evőkan.) frt kctystt csak 9 frt 6 kávésk.) 50 kr.
6 csemege-kés ) 24 dsrsk díszes 6 csemege-villa ) tokkas 26 frt bs-« csemege-kanál) lyttt essk 9 frt 6 késtámaszték ) 75 kr.
Lognjsbb pasta arany, ezüst és china-ezüst tisztítására, darabja 25 kr,
6 darab 1 frt 20 kr.
Pompás tálexák, kávéskannák, tbesksnnák, theáskészlet, asztalszerek, gyertyatartók, ezukorhintők, tojástartók, fogpiszkáló-tartók, asztalkendők, csatok stb. Vidékre utánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen. Kívánatra részletes árjegyzék küldetik. (104—11}
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindur ch verschleppte b^üilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächezustände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. - Unbemittelte werden berücksichtigt.
O. v. Kleist,
(99—r7) Ber,in» s W iemsixlemerstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sich zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
Kitűnő hatással bir
mint házi azer gyoniorhitjok, elrontott u>«»"»»r »
étváKvt«l«iiHji^iiál
Dr. FERINI
ÉLET-ELIXIRJE.:
Egy nagy üveg ára 80 kr., kicsinnek 42 kr.
Egyedül megszerezhető FRANZ Y.-nél Hoioubkanhan
(Csehországban.)
Ugyanott a rövid idú alatt oly nagyhírűvé lett kosz-véay-szesz, (mely idült koszvény ellen is használ) á 1 frt 20-krért szintén kapható.
I*mét-elnrf»k kereteinek. (123—5)]
O Y A S.
Azt tapasztaltam, hogy az általam 26 év óta készített és köakedveltségü
Anatherin »zaj víz
hason név alatt hamisittatik és elSadatik.
A t. közönség ámítására az ezen hamisítás készítői ugyanazon felszereiént használják, mint minőkkel én a saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy az általam készített Anatherin zzájviz mindenkor teljes czégeinrael, J. 6- Pepp, Bt. kir. ad vari fegorves, Bécs, Bogaergasse 2. a c*. kir. osztrák odvari czimerrel (kétfejű sas griffektól tartva) és a törvényesen la-tett óvj egy gyei lesz ellátva, és mindazon készítmények, melyek ngyan hasonló, de nem épen az itt leirt felszerelés»el lesznek ellátva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt is megjegyzem, hogy a Hamisított Anavherin szájvíz, mely gyakran kártékony hatású, olcsóbban adatik el. Azért is. hogy egy részt valódi Anatherin szájvizem jó hírneve a hamisított által csorbulást ne szenvedjen, másrészt meg, hogy a hamisítók ellen fölléphessek : tisztelettel felkérem a t. rz közönséget, hogy a hamisítottnak megö<<nert Anatherin szájvizet az eladó neve megnevezése mellett nálam valódi ellen cserélje ki.
J. Q. Popp,
csász. kir. udvari fogorvos
Béét, BafMrgaaae 2.
A nai
A hamisítástól óvatik!
üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb é« jobb szer, mint «Ír Popp J 6. tidv. fogorvos úr (Bécaráros. Bognerg.Hs.ie N''r. 2.) fogónja, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkfl! behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és foghu«sal teljesen egyesül, * a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapitia.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
ivtgekbeo I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos logfájdalmak-ban, gynladá''ioknál, a foghus daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létezó fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az ingó fogakat a foghus erősítése álul szilárdítja; s midőn a fogakat él foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz é< már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (15-20)
Anatherin fogpasta
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartjx, azonkívíll a fogaknak hófebérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghust erósbiti.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szépia tisztítja, hogy annak naponkénti hasz< nálata álul nemcsak a közönséges togkő eltávolitUtik, hanem a fogak zománcza és finomsága is mindinkább tökélctesbül.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán: Belus József gyógysze., RosenbergJ Bosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán : Tschepen J., Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, Hiuger M. Weisi A. Zala-Egerszegen : Isóó Fi, gyógyszerész. Kapronczán : Werlí gyógy-l ize rész. Varasdon : fiáker gyógyszerész. Süjnegen ; Dorner Kajet. Hzom-bathelyen: Píllieh Ferencz és Kudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Györ-fyön: Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tnszkau, ugy Guthard Tivadar Js fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Kraun J. gyógysz. Lov»s-| Berényben: Ileisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz ÍCOrmenden: Horváth J.Soinzenrend gyógysz Kaposvárott: Kohn'' J.| Bögl, Belus és 3chrőder gyógysz. Ssegszárd: Krahsay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. Szigeivárott :Barwarth, Salamon gyógysz. -Baján: MichiUch 8t. és Herzfeld fiai, ugy Ktrzog Ignácznál. — Pécsett \ Zsolnay W. és E. Zách, Sipőcz gyógysz. Arádon: Zadnbánszky gyógysz^ Marczaliban: Kiss gyógysz. — Toluában : Graff gyógysz. — Dunafőld] várott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön: Nöthig. — Alsó-I.endván Kiss gyógysz. — Kohoncxou: Simon gyógyszerész uraknál.
f f
Hirdetmény.
gyméltóságú m. kir. pénzügyminiateriumnak f. évi julius hó 12-én 17563. sz. a. kelt magas rendelete szerint a nagykanizsai kir. kincstári dohányraktári épületben többrendü helyreállítások a költségvetésileg megállapított 36*4 írt 25 kr, azaz három ezer hatszáz nyolezvannégy forint 25 krnyi erejéig foga-natositandók lévén — ezekre nézve a nsgy-kanizaai kir. adóhivatalnál megtartandó szabályszerű árlejtés 1876. évi julius hó 22-én. huszonkettedikén délelőtti 10 órára tűzetik ki.
Az árlejtés elóeste 6 óráig a 3684 frt 25 kr kikiáltási árnak megfelelő lü*/g bánatpénzzel, vagyis kerék számban 370 frttal, valamint az 50 krnyi bélyegjegy gyei ellátott és a vagyoni és erkölcsi állapot iránti bizonylattal kellőleg felszerelt Írásbeli zárt ajánlatok fogadtatnak el, melyek lepecsételve a nagy-kani zsai m. kir. adóhivatalnál adhatók be és a felirattal: .Ajánlat a nagy kanizsai dohány raktári építkezésekre* látandók el.
A költségvetési terv, valamint a további feltételek f. é. julius 21-ig, valamint az árlejtés napján is a nagy-kanizsai kir. adóhivatalnál mindenkor betekinthetók.
• Sopron, 1876. julius hó 7 én. (143 — 2)
A m. kir. pénzügyigazgatóságtól.
PURITAS
Haj-ifjitó-tej.
A „Paritás '' nem hajfesték! henem tejnemO folyadék, mely majd
l , Paritas" nem Urtalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint nosa''hátik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni ét gőzfürdőket ti, a feztéknsk nyoma sem vehető észre, mert a /
nem azon esodálatos hatással bir, bogy ősz hajakat megifjít, azaz laaaan-ként, még pedig legkésibb tizenegy Mp alatt ama szint vissazadja,
melvlyel eredetileg birt!
A , Paritas" nem Urtalmaz festékanyagot. A haj tetszés szerint
vizzel mosa* használni
■T „Purltas"
nem fest. hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi haját és szakállát
üveg „Paritas '' ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható: Franz Ottó ¿S társáaal, BéCS, Ma riabiiferstrasse 38. szia, Nagy Kanizsán valódi minőségben Práger Béla gyógyszerész urnái. (135- 2
>rvos-, sebésztudor, szülész és szemész!
gyógy it gyökeresen fényes és tartós siker bizto- I s i t á s* mellett mindennemű I
titkos betegségeket I
1) aa önfertózésnek minden következményeit, úgymint I
magömléseket, I
az Ingerlékeny gyengeséget ondófolyást, különösen a I
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hngycsőfolyásokat (még oly idülteket ia), a nem- I zórészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bn- I jakórt minden alakjaiban éa elcsufitáaaiban ; I
3) hugycsőszüküléseket:
4) friss éa idült nyákfolyáaokat nőknél, as ugyne- I vezelt fehéríolyást óaaz onnan eredő
MAGTALANSÁGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési
nehézségeket. Rendel naponként: délelőtt lOórától l-ig,délután 3 órától 5 ig és est ve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten,belvfcros, kigyó-uteza 2 ik szám a kigyó- 6s v&roghaz-atcza sarkán (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
I>Üjal ellátott lerelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek
megküldetnek. (45 -40)
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai polg. iskola VI-ik'' osztályának megnyitása alkalmából a nagyméltóságú in. kir. vallás és közoktatási minister ur a mennyiségtani tárgyakra és könyvvitel előadására egy segédtanítói állomást 500 frt évi fizetés és 100 frt lakbér élvezettel ideigl. minőségben leendő kine-
veztetésre engedélyezett.
Pályázni kivánók felhivatnak, hogy tanképesitó okmányaikkal felszerelt folyamodványaikat f. é. augustus 3-ig
alulirthoz beküldjék.
Kélt Nagy-Kanizsán, 1876. évi julius hó 6-án.
Vágner Károly,
iskolaszéki elnök.
(142-2)
Tudományos ítélet
WILHELM (6—io)
gyógyszerész ur köszvény és csúzellenes
vértisztitó íheájáról.
A kinek a mindennemű általános gyógyszerekkel ajabb idűb ''i Űzött nyegleségről fogalma van. könnyen felfoghatja az orvosoknak azok iránt tanúsított bizalmatlanságát és épen nem tulajdonítható az ujitás iránti pedantirtts idegenkedésnek, ha az orvosa feldirgért areannmoktól mosolyogva fordul »1. Mindemellett e szabály tincs kivétel nélkill és ex tt''ljfs igazoUságot és jogosultságot talál azon csetckbtl), midőn tények álul bizonyított tapasztalás és a közönségnek erre alapított általános helyeslése az orvosok vizsgálódását megelőzte és ítéletét ugy, mint a W ¡ I b e 1 m-féle vértisztitó theánál kimondotta, mert az általános vélemény legbiztosabb jótálló. v»lam«^y. dolog értéke mellett és legbiztosabbnak mutatkozott a mindennemű rheumaticus bajok, csúz és köszvény ellen ajánlott W í 1 h e 1 m-féle vértisztitó theánál, mivel ez a legmakacsabb csúzos és köszvényes bántalmaknál, a bőrnek elfojtott tevékenységét és kigözölgéiét. nagy mértékben előmozdítja.
Nevezetesen az emberi test minden rcuxnaticus és köszvényes szenvedésénél, mely mindig lázzal és az izületek gyuladásos bántalmá-val, daganatokkal s;b. van egybekötve, — podagránál. a keresztcsont és csipő fájásánál, nyilalásoknál a tagokban, a csuklók merevségénél, lábikragörcsöknél, sót iddlt szorulásnál és az aranyérnél is e thea na-gyou hathatós szernek bizonyult.
E thea tehát a felsorolt bajok ellen legjobban ajánlható.
Berlin, 1872. január havában.
Dr. M fl I I e r Janón,
(P. H.) orvos és gyógytanácsog.
Óvás a hamisítás ós felcserélés elten.
Szíveskedjék a t. közönség vásárlásoknál törvényes óvó béljegemet és czégemet, melyek minden egyes csomag kftlső felén láthatók, különös figyelemmel megtekinteni, hogy hamisítások által rá ne szedessék.
A valódi Wllbelai-féle antiarthritís, antírheumatíkus vértiszti tó-thea csak az elsS nemzeti WllNla-féle vértisztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáraimban kaphatók.
E|y dskaz 8 adagra felaaztva, orvosi haaanála^ és utasitásaal ellátva 1 frt., a bélyeg éa pakolás-dij 10 kr.
A t. cx. közönség kényelmére a valódi WHMa-fti« aattartkriüa és aatirk—atlkaa vértiaztité tkM kapható :
Nafy-Raaizaáa: Prá|irBéii gyógyasertárában ; Zágrábban : Mittlbach Zsigmond gyógysz.; Kőszegen: Csacainovits Istv. gyógysz.; Kadar kúton: Beck Béla gyógysz.; Keszthelyen: Keszthelyi Emánuel-Kapronczán : Werlí Miksa gyógysz ; Sopronban : Wrcbowszky Rudolf; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógysz. ,és Szatmártt: Bossin J. gyógyszerész uraknál. (6—9]
Főnyeremény 460,000 mark uj német birodalmi érték.
Szerencse-
jelentés.
A nyereményekért a kormány részérói kezeskedtetik. . Az el só búzás: jallas 20. és 21-éa.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezeskedtetek ^ ^ (145-2)
nagy pénz-lotteriából
eredő nvrreniényekbeni rénzlvevésre, melynél
8 millio^690,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen czélsv.arüen szervezett pénz lotteriának, tervszorülog csak 84,600 sorsjegyre alapított nyeremények kővetkezők : 1 remény eshetöleg 45« 000 birod mark. knlönleg 3a0J00.l5a.000.
43ö-.zor 1500, 1400. 1200 és NM. 164S-szor 6oo. e- 399, 160-«^ 240, 200 éa 180, 28lő0^erl42, 2975-ször 140, és 122, 94, 80, 66 és 38 birod. mark, mely nyeremények nénáuy hó alatt < osztályban biztazaa elvállnak.
Az első nyereményhuzás hatóságilag
f. é. julius hé 20. és 21-re
állapíttatván meg és ára
egy egész eredeti sorsjegynek csak 9 frt — kr. fél . 4 „ 50 ,
• r o 9'' 1
9 negyed „ • n Z m ¿o . <*
a komáay részérái kezsskedtetstt eredeti sarsjagyek (nem tiltott ígérvények) a vételármak bémtatsaaa, kétzpeazbeal vagy pasts-atalváay at|áai bakflltfése aeUatt általam még a legtávolabbi vidékekre is bekQldetnek.
Minden megrendeló az eredeU sorsjegygyei egytttt egy, » kormányczimmel ellátott játszótervet iagyea, a húzás utáo peüig hivatalos nyereménykimutatást kap.
A nyeremények kifizetése általam Jcözvetlen és szerény titektartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott ievélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők. Megrendelésekkel mindenki teljea bizalommal fordulhat
Sámuel Heckseher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Wajdits József kiadó-, Up- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nayy«Kanizsán.
*AGY-KAKTZ8A, 1876. JuliÚS 20-án.
/

1

Eliftzstési
oft-u évre . . (él évre . . • aecT«« évre
Rqv
8 ín l
ÍO kr.
NirSstssst
6 baaábos petiUorbao 7) Díioiinor 6 • winflM további »őrért 6 kr
NYILTTEHUKK toronkint 10 krtrt v*.
-.étnek («1 Kincstári illeték mindan ugyM hirdetésért kfllöní J 30 kr. fiaatendS. 1
Nagy-Kanizsa várat
Tizenötödik évfolyam.
TT l a
lap szellemi részét 1 J illeti kteleséave: a-i
szerkesxtfihez, Takarékpénztári épület földszint. — anyagi rés*ét ¡illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-^nuiurv® wtésandfik: HAGY- KA N1Z8 A
Wlasstesbir
BérmentatUn lévaiak j oaak ismert mnnkatár-saktól fogadtatnak «1 \
1 Kéziratok vissza nem v | kttldetaek. J
fry**— ■ - ^"^ujfe
báty hatóságának, nemkülönben a „nagykanizsai kareskettoloti s loarfcaak", a , nagy-kanizsai takarékpénztár* a .zalamegyeí általánsa tanítótestület", a ,Zala-Somogy gőzhajózási rsszvénytársalat t több negyei és várost egyesület hivatalos értesitije
előbb
OZLON
Hetenklnt kelszer, vasamap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap
Aláírási iv.
A közhála, a történetiráért; ismeg-előzve, törvényben sietett megörökíteni „ Deák Ferenczu -nek csaknem félszázadon át, vezéri szerepben, olykor a legválságosabb körülmények közt, szerzi tt hazafiúi érdemeit. S ugyanazon törvény, melynek lapjára iktatta fejedelem és nemzet rDeák Ferencz" emlékezetét, rendeli egyszersmind, hogy a kormány, az ország fővárosában, az elhunythoz méltó emléknek, országos adakozás utján, felállítása iránt is intézkedjék. A törvény ezen rendeletének végrehajtása végett, a kormány felhívására, a fővárosban az országgyűlés elnökeinek vezetése alatt egy nagy bizottság alakult. Ugy hiszi e bizottság, hogy jövője biztosításán munkál a nemzet, midőn maradandó alakban a művészet vésője által is megörökíteni törekszik azon államférfiúi tulajdonok emlékét, amelyeknek jelene biztosságát köszönheti s az utódok elé is örök példányul állítja az egyszerű polgári nagyságot, mely a teljesített hazafiúi kötelesség öntudatában kereste és találta föl minden jutalmát. A bizottság ez okból hazafiúi kötelességet vél teljesíteni, midőn az országos adakozás megkönnyítése végett aláírási iveket
bocsátva ki, a törvény rendeletéből egyszerűen fölhívja a haza minden osztályú polgárait: Emeljünk szobrot „Deák Ferenczu-nek!
Majláth György s. k., Ghyczy Kálmán s. k.,
elnök elnök.
Jókai Mér s. k.,
jegyző.
Falk Miksa s. k.,
A Deák Ferencz eialékszobra tárgyában működő végrehajtó bizottságtól.
T. Szerkesztőség !
A Deák Ferencz emlékszobra tárgyában működő bizottság megalakulván, mindenekelőtt feladatának tartotta gondoskodni arról, hogy a fentebbi czélból megindítandó pénzgyüjtések országszerte megkezdessenek, s az arra vonatkozó felhívások, illetőleg aláírási ivek szétküldessenek.
Ismerve azon hathatós befolyást, melyet a hazai sajtó ily közérdekű czélok előmozdítása körül eddigelé minden alkalomkor tanúsított, mint a létrehozandó szobor ügyében kirendelt végrehajtó bizottság elnöke, van szerencsém a mondott aláírási iv egy példányát a tisztelt szerkesztőségnek oly kéréssel megküldeni, miszerint a kitűzött kegyeletes fentebbi czélra a maga részéről is adományokat elfogadni s ezen közérdekű ügyet mindenkép támogatni szíveskedjék.
Egyébiránt a begyülendó adományok kezelése, s ellenőrzése körüli eljárást illetőleg van szerencsém a t. szerkesztőséget értesíteni, hogy a pénzügy-, továbbá a föld-mivelési-, ipar- s kereskedelmi miníster urnák az adakozó közönség érdekében tett in-
tézkedése folytán, adományok a fentebbi czélra valamennyi állampénztárnál és postahivatalnál fogadtatnak el s hogy különösen a pénzügyminister ur oda utasította az ösz-szes állami pénztárakat, hogy az ily adományok átvételére e czim alatt: „Deák Ferencz emlékszobrára befolyt adományok" külön naplót nyissanak és vezessenek, melybe a befolyó készpénz, értékpapírok és egyéb értéktárgyak, az adakozó feleknek kiszolgáltatandó szabályszerű t. i. két főtiszt aláírásával s hivatali pecséttel ellátandó hivatalos nyugta és azoktól viszont veendő ellennyugta mellett bevételezendők.
A mondott napló minden hó végével szabályszerűen okmányolva a befolyt készpénz és értékekkel együtt a központi állampénztárhoz fog beküldetni.
A postahivatalok a fentebbi czimen befolyó pénzeket a jövedéki pénzekkel együtt fogják kezelni s minden hó végével a pósta pénztár utján az adakozók neveit kitüntető jegyzékkel együtt szintén a m. kir. központi állampénztárnak küldendik át.
Az adakozók névsora hóról-hóra a hivatalos lapban közhírré fog tétetni.
Meglevén győződve, hogy a t. szerkesztőség a fennforgó ügyben kikért szives támogatását meg nem tagadandja, még arra kérem, miszerint a mellékelt aláírási iven foglalt felhívásnak becses lapjában egész terjedelemben tért engedni s egyúttal a begyülendó adományok kezelése s ellenőrzése tekintetében tett fentebbi intézkedéseket is lehetőleg kimerítően a közönség tudomására juttatni szíveskedjék.
Budapesten, 187 6. évi junius hó 15-én.
SZLÁVY JÓZSEF.
A> ,Zalai Közlöny" legnagyobb Készséggel fogadja a kegyeletes adományokat; nyílt számadásunkat lapunk homlokán vezetjük. Elóbbi számunk hírrovatába azért vettük be a felhívást, mert szombaton reggel kaptuk s már lapunk első és negyedik oldala kinyomatva volt.
Támaszsznk fel halottunkat.
— ElsG közlemény. —
Bizony furcsa dolog ia volt az, midőn as elvileg elfogadott katyaadő a városi atyák m-vasatával oly szépen megbukott.
A ki nem tudja, hogy megtörtént, el aem hiaci: miként lehetséges elfogadni valamit és mégis megbuktatni ? pedig nevető siralmasan történt a» ilyeténképen:
Egyhangú közgyűlési határozattá vált, hogy a kutyaadó behozassák, utasíttatott as elöljáróság az adóra vonatkoző részletes szabályzat kidolgozására, ez elkészülvén, napirendre tűzetett ki annak rendi módja szerint. A tárgyalás alkalmával kérdéssé less: mit kelljen fizetni adót egy kutya után és a város atyái megállították Columbus tojását, szavazván, hogy „fizettetik semmi!"
Azóta több év telt el, átéltünk aok bajt, minden veszedelmet, elzárták a várost az embertől származó Isten csapás, a cholera ellen ; elzárták a barmokat a marhavész ellen, csak benn nem igyekeztünk zárkózni és óvakodni a »kutyaveszedelemtől."
A nehéz napok alatt döbbentő statistiká-kat csináltunk az aggasztó halálozásokról, talán tanulságos lenne megfigyelni: mikor népünk fogy, mennyire szaporodnak ronda, gu-banczos és piszkos kutyáink ?
Szerkesztő barátom útleírásából tudom, hogy nekünk is van stambuli kutyarendetlenségünk: komondor, kuvasz, tanitatlan vadászeb f csapatokban kovályognak tőreinken, utainkon, henteregnek a főpiacz trágyahalmaiban, hogy teljes barátsággal mocskoljak be a járó-kelő nép öltönyét
Felvettük a fővárosi szokást, kimossuk
TÁRCZA.,
A rózsa és fagyai.
— Longg Frigyes — Amott egy rózsatő virnl, Hajlongva dús virágital; — S nem messze tSle a fagyai Igénytelen virágival; De ám fejét nem hajija meg, Miként a dús saomsxéd beteg, S mig azt nehéz virágai A földre készlik hajlani: A kis fagyai disze szerény, De nem takarja a fövény !
KŐVÁftY BÉLA.
A romai nőkről.
Korunk valamely nemzet műveltségi fokát a nőknek társadalmi állása után szokta megítélni és méltán ; mert a nőknek nyújtott aociálís előnyök, tekintve a jelen viszonyokat, többnyire csalhatatlan ismérvei a nemzetek s országok előhaladottsága - civilisátió''ának.
De nem igy volt ez a régenmult időkben, azon korban, midőn még egyesek ugy, mint a társadalomnak egész osztályai as Önző politíca rideg szabályainak hatalma s az állami omni-potentia gyámkodása alatt sinlődtek.
Az ó-kor nagyhirü államának, Romának halalma s fénye Itáliát tette hajdan a világesemények színpadává, a nagyratörő nemzet a szabadság védpaissa alatt fejlődve, as emberi •tellem nagyságáról s hatalmáról győzött meg bennünket, Roma legigásta a fél világot, Ásaia, Afrika a büszke város rabigájában görnyedt s : * gőgös nemzet lábainál fetrengett az egykor ! rettegett Görögország; de nőit nem tudta be-
csülni, nem akarta tisstelni; mert épen a nagy fény, a gőgös elbizakodottság volt oka a nemzet erkölcsi sülyedésének s igy kösvetve a nők lealacsonyító társadalmi állásának. Sőt később, midőn a műveltség kül-csillámaiba burkolódzott nemset as erkölcstelen élet fertőébe süly ed t, midőn as erkölcsi romlottsága családi élet szentélyébe is betolakodott, midőn a fealettség bullám-fodrai as erények utolsó oszlopát is romba döntötték, még azon kevés tiszteletet is megtagadta a nemset nőitől, melylyel eddig irányukban viseltetett.
Tagadhatlan ugyan, hogy azon korban, midőn még Roma az erkölcsöknek hódolt, midőn még hatalma a zsarnoki önkény nyomása alatt össze nem roskadt, Itáliában is megvoltak a női méltóság tisstelői; de a nagy többség, mely mindent csak a férfi szellem teremtő s alkotó erejének tulajdonított, a nőknek a nemzet műveltségére ható befolyáaát soha elismerni nem akarta, ami különben egy oly államban, hol a nő teljesen fér je korlátlan hatalma alá van rendelve, máaként alig képzelhető.
Vannak ugyan irók, kik egész határozottsággal állítják, hogy az ó-kor e hatalmas nemzete, mely Hellas után a tudományosság központja, éltető lelke volt, nőinek az akkori viszonyokhoz mérten a társadalmi életben, illő helyzetet biztosított. De kérdem: volt-e ott a nőnek meltóságáhos mért állása, hol a férj vad szeszélye bilincsekbe verhette, tisstelhette-e valóban egy oly nemzet a nőt, mely mint lelketlen dologgal bánt a gyenge nemmel ? — Nagyon tévednek tehát ások, kik a romai nők saabadabb társadalmi helysetében sociális előnyöket látnak, mert feledik, hogy ezen szabadság a nők elhagyatottságának s a tisztelet hi-
ánynak volt elmaradhatlan következménye. A római nő látva ast, hogy férje a családi boldogság örömeit nem a házas élet körén belől, hanem a gyönyörök után sóvárgó courtisancok karjai között keresi; a családiaaság s erkölcsiség rovására mindinkább letért a szigorú erkölcsösség útjáról s csak a zajos örömök után sovárgott. Másként volt es as ókor másik claa -sikus államában. A görögöknél a nő volt a hás feje s Hellas fiai annyira tísstelték a nőket, hogy egy elrabolt Helenáért képesek voltak Tróját romba dönteni. Roma azonban, noha a haladás egén világító csillagként tündökölt, soha sem tudta, vagy jobban mondva : nem akarta a nőket ugy becsülni, mint ast a női hivatás nagyszerűsége megkívánja. Törvényeik is lépten-nyomon háttérbe szorítják a gyenge nemet a szigorú romai jog szerint a nő férjhez menetele után megssünt önjogu (sui juris) lenni s egéssen férje hatalma alá került *) Elhalt férje után csak ason esetben örökölhetett, ha a férj örökösödésre képtelen rokonokat gyott hátra.
Juatiníanus volt as első császár, ki megengedte, hagy a gazdag férj halála után életben maradt özvegy valami csekélységet örökölhessen. 2) A nő a gyászév letelte előtt féijhes nem mehetett *) atyai hatalmat nem gyakorolhatott ** uralkodó engedélye nélkül senkit örökbe nem fogadhatott A házassági hűség megszegését is vasasigorral bünteti a törvény; de caak abban as esetben, ha a nő követte el a hűtlenséget, mert a nóuek, habár férje tán egéss éle-
'') Cajns I. §. 111. II. §. 8.
*) Nov. 117. Cap 6.
Nov. 22. C. 16.
tében a kéjelgés karjaiban tobsódott, vagy durva szenvedélyével ezerszer ée esersser sértette is a hűséget, vajmi kevés joga volt a házas élet felbonthatására, holott a férj eltaszíthatta magától nejét, ki talán hosszú tusa után, nemével született gyengeségénél fogva, szenvedélyein uralkodni nem tudván, egyszer véletlenül csúszott meg as erény utján. Szóval a romai tör* vényhozáa, noha néha-néha a jog ssigoru elveit méltányossági, erkölcsiség! szempontokból finom tapintattal enyhíteni igyekezett is, sokkal kevesebb előnyöket bistoeitott a nőknek, mintsem ast egy oly kifejlődött jogrendszertől minő a romai volt, várni lehetett volna.
A ledéroég, a meghódított népektől eltanult fényüső életmód, mely a természet legnagyobb egyszerűségében élő nemzetet a tobzódás kéjölébe sodorta, a császárság korában már oly ijssstő mérveket öltött, hogy nemcsak a társadalmi életet; de Romaexistentiáját is komolyan veszély estette.
Augustus császár tehát az általános romlottság setét hullámainak gátot vetendő, szigorú rendszabályokat léptetett életbe, melyek az er-kölcaiség helyreállítását czélozva, közvetlenül a nők társadalmi állásának javulását is eredményezhették volna, ha az asketák a családi életet az állatiauágig le nem alacsonyítják.
A keresztény fanatikusok tana ugy tüntető fel a nőt, mint a pokol kapuját, minden gonossság kútfejét, mint tisstátalan lényeket, kiknek még as is megvolt tiltva,'' hogy az ür testét pussta kezekkel magukhoz vehessék. A női bájak ugy tekintettek; mint as ördögcsáb-sserei, melyek arra rendelvék, hogy a férfiakat a bűn hálójába csalogassák.
Augustus rendssabályai azonban ép oly
magunkat, tiszta ruhát veszünk és mert nincs sétaterünk (fájdalom!) sétálunk a fő-utcza ut czányi széles járdáin, unokáinknak jósolva re. ményeket a befásitásra, enyhet adó, port emésztő lombokra.
Vannak már mészárszékeink boltokban, vannak bizon! épen kedves sétautainkban, szépek is, de sokkal érdekesebbek.
Szolgáló, szakácsné dévajkodik rikitozva csintalan vágólegényekkel ; vihogásuk hozzánk hallik, de nem tehetünk tanulmányokat ezekben, sáros, borjunyi komondorok heverésznek a járdán, melyek miatt vargabetűre kerülünk, locs-pocsba lépünk, de ki is menne e komondoroknak.
„Noch nie dagewesen Tombola im Hotel zum goldenen Hirschen" lesz(gondolom Schwein-íurtból jött a jámbor közibénk, hogy magyar közönségének oly genialis cultur viczczeket tálal elő plakátjain.)
Elmegyünk, elegáns publikum jön össze, hisz „Tanzkránzchen* is lesz, gondos mamák cziczomázzák eladó leányaikat, reménykedve játszunk, csak egy szám kell, mondja sok. Hát ez mi? Sivsj, vonítás, ugatás, székek, poharak dűlnek, csittet kiabál mindenki, szidnak kutyákat gazdástól és mikor másnsp végig vizsgáljuk rubstárunkat, tele van az kivehetetlen foltokkal, piszokkal, nadrág, szoknya és tunika egyaránt.
Egy-egy sopánkodás, néhány teremtette és feledve van minden, másodszor és többször ugyanaz ismételve.
Támsszszuk fel hát azt a halottat, mit Kanizsán ugy binának: kutyaadó és kutyarend.
Tiltsuk el nyilvános mulató helyeken az ebek bevitelét, a mészáros kutyák tartassanak s vágóhidon, a gazdátlan ebeket irtsuk ki, a többit meg adóztassuk meg. N . . .
Helyi hirek.
BABOCHAY JÁNOS,
Polgári Egylet* elnöke,
a
Nagy-Kanizsa város egyik veterán polgára, a körügyek buzgó harczosa. köztiszteletü ügyvéd, megszűnt élni. A gyászjelentés igy szól: Binder Anna, özv. Babochay Jánosné, Babochay Tinka férjezett Medvey Mórné, Babochay György, Babochay Károlin és Babochay Qyula fájdalmas szivvei tudatják férje, illetőleg atyjuk tek. Babochay János ügyvéd urnák élte 77-ik évében folyó évi julius hó 17 én agyszélhüdés-ben történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei folyó évi julius hó 19-én délutáni 5 órakor tétettek örök nyugalomra, az engesztelő szent mise pedig azon hó 20-án délelőtti 10 órakor a nagy-kanizsai szt Ferencz rendűek egyházában megtartatni. Nagy-Kanizsán, 1876. évi julius hó 18-án. Béke hamvaira!
— Meghívás. A nagy-kanizsai „Kisded-nevelóegyesület* választmányak határozatából az „Óvoda« első évi zárünnepélye 1876. évi julius hó 29 én, szombaton délután 4 órakor tartatik meg a „Polgári Egylet«-kerthely í-ségében. Kedvezőtlen idő esetére másnap julius 30-án délután 4 órakor okvetlen megtartatik. As ovodai növendékek eltávozta ,után este fényes kivilágítás mellett „Tánczkoszoru« rendeztetik. Belépti dij egyénenkint 20 kr. gyermekek felét fizetik. Fölülfizetések köszönettel
kevéssé voltak képesek az erkölcsiséget helyre állítani, mint bármely oly törvény, mely erővel, külső kényszerrel akarja a romlott keblekben az erény iránti tiszteletet feltámasztani.
Roma, mely a punháboruk óukül- és bei-viszonyaiban átalakulva rohamos léptekkel sietett a nemzetek sirja felé, Augusztus törvényeinek daczára maradt a régi fényűző, tobzódó, erkölcstelen Roma! A kissákmányolt országok kincseivel együtt as idegen vétkek sokasága is átszivárgott Itáliába s a-nép jelleme, szokása egészen átidomult. A hódító politika egy részről a nyomorú pauperismusra vezetett, másrészt egyes családok tulgasdagaágát eredményezte s a pénzaristocratia a szegény nép filléreivel elővarázsolt fényben, bőségben úszott.
A fényűzésnek ezen erkölcsölő korában a romaiak is, mint minden hanyatló nemzet, az evés, ivás, lakmározás korába estek. Egy-egy lakoma mesés összegekbe került s a gasdsgok esstelen fáradozással törekednek ily alkalmakra a legritkább étkeket megszerezni.*) A fényűzés később annyira ment, hogy ebéd közben több-azör ruhát cseréltek, szagos kenőcsöket kevertek a bor közé, sőt Cleopatráról és Caliguláról ast besséli a történelem, hogy drága köveket olvaastottak fel s ast itták. Ezen fényűző életmód; de különöaen a nők erkölcsrontó luxusa később oly ijesstó mérveket öltött, hogy Op-pius néptribun féltre basája sorsát, törvény-
Wttn J? ^^ testvérének lakomáján
WíIM e madár, a legdrágább nya-"tíaágok, fáczánok, párák agyreleje, kolibri nyelv s más hasonló ritkaságok adattak fel.
fogadtatnak. Minél azámosb látogatást kér a
rendező bizottság.
— Három honvédzászlóalj tart* közelebb hadgyakorlatot Knnizsa környékén és pedig a 76. 77. és 78-ik zászlóalj, össsesen 1500. egyén- és 38 tiszttel. Centrum Nagy Kanizsa.
— Öngyilkos. Pongrác® István nevü rokkant kapitány jul. 16-án, délelőtt Hirschl Ede háza előtt az utczán főbe lőtte magát, ne jéhez levelet irt. Temetése a közkórházból jul. 17 én délután volt
— Ugyancsak j u 1.16-án este, a Teleky -utczai Salamon féle korcsmában egy cs. kir. gyalogsorezredbeli dobos tizedes mulatoaáaból eredt perlekedés közt késsel egy gyalogos katonát ugy megszúrt, hogy kevés reményt jósolnak felgyógyulásán , s tán eddig már meg is halt.
— Weiser János ur által rendezett Wood-féle ön lerakó aratógép próbája fényesen sikerült, a jul. 15-én délután tartott kisérleten mintegy 60-an voltak jelen s általánosan dicsé rettel halmozták el a gép könnyüségét és czél-szerűségét. A kiskomáromi uradalom azonnal hasonló 3 gépet rendelt meg.
— Vasúton jobblétre• Egy nagy kanizsai illetőségű Gutmann Sarolta nevü úrhölgy Gleichenbergben töltötte a folyó fürdőidényt. E hó 12-én utazott vissza leánya kíséretében, mig egyik férjezett leánya a szombathelyi állomáson várta. Az úrhölgy súlyos beteg volt s Unyomban oly rosszul éreste magát, hogy ki akart szállni, de ismerős utisársai mégis a továbbutazásra bírták. A beteg nő ismét elfog lalta helyét, leánya ölébe hajtotta fejét s el szenderült A szombathelyi állomásnál vonatot kelle váltania. A leány gyengéden kibontotta a beteg anyát átkaroló kezét, s bal kan mqgszdlitá, hogy szálljon ki. De választ nem nyert, mert a beteg nő gyermeke ölében jobblétre szenderült. Az esetleg jelen volt orvos constatálta, mi kép a nő szivszélhüdésben mult ki.
— Lhr. Entx ferencz zalai születésű jeles borászunk a budai vinczellérképezdébeni felügyelői állásról leköszönvén, helyére Molnár István tapolczai gazd. int igazgató-tanár választatott meg.
— A balatonfüredi „Szeretetház" -ban julius 26-án tartatnak meg a növendékek vizsgálatai. Alkalmilag megemlítjük, hogy as intézetben többféle kefekészités, mint háziipsr, a legszebb lendületet nyerte, közelebb a föld-mivelés-, ipar és kereskedelmi m. kir. ministe-rium 400 darab lókefét rendelt meg. As intézet derék igazgatója Weber Ede a budai állami polgári és ellemi tanítóképezde tanáraul neveztetvén ki, helyére Nagy Áron eddigi szeretetházi szakbuzgalmas tanitó választatott meg.
— Csáktornyáról írják lapunknak: Városunkban már uj év óta folyton puastit a tűz. A lakosság eleinte elővigyázatlanságnak vette, de most meggyőződése a történtek után megváltozott. T. i. e héten a Magyar-utczában egy csűr felgyújtatván, a tűz még cairájábsn elfujtatott A legelső jelenvoltak állítólag látták a tettest futni a színhelyről. 13-án 10—11 óra között a kanizsai uton levő zauppos házak között egy helybeli derék tűzoltó Müller Ferencz egy gyanús egyént látott bujkálni, de mig fegyvereért ment. *z illető egyén már lőtávolon kivül volt s igy a lövésnek nem lett eredménye. A lakósság megvan rémülve. A zauppos házak tulajdonosai alig mernek aludni. Dacsára a rendőrség éberségének, még nem sikerült a tettest elfogni.
— A csáktomyai tüsoltó egylet f. hó 15-én próbálta Budapestről hozatott 1100 frt
nyel akarta ast korlátozni: de rendeleteire a nők valóságos lázadással feleltek. Epen ily eredménytelen volt Cato törekvése is, ki ssin-tén as erkölcsi sülyedésnek akarta útját állani. Sokkal inkább alásülyedt már a romai nép, hogysem egyes törvények, ssabályok as erkölcsösség útjára terelhették volna.
S hogy a romaiak esztelen fényűzése nem a képzelet szüleménye, erről a történelem tanúskodik, bizonyítják Plautus iratai s ama törvények sokasága, melyek a pazar életmód raeggátláaára hozattak.
Az aljas élv-vágygyá fajult fényűzésre nem kevés befolyással volt a romai nők unalmas házi élete. A romai nő megfosstvaa családi élet gondjaitól, a házkormányzás sokoldalú teendőitől, magára hagyatva mintegy önkénytelenül sodorhatott as unalom gonosz szelleme által a fényes lakomák kábító gyönyöreibe, hogy ott caillogó drága kövekkel felpiperézetten tündököljön a nép előtt, azon nép előtt,* melyet kapzsisága mindennapi kenyerétől fosztott meg, hogy megkövült lelke élvet leljen tf gladiátorok játékaiban, arabszolgák élet-halál tusáiban. Az ily társas összejövetelek feslettsége, a minden jó érzést elölő fényűzés, a kapzsi haszonlesés, as ariatocratia förtelmes fajtalanságai azután még azon kevés tiszteletet iz kiirtás keblekből, melylyel eddig a nők irányában viseltetett a oda juttatá a világ egykor ünnepelt birodalmát, hogy annak egyik császárja: Heliogabaluskéjnőket „comilitones" czimmel tisstelt meg s legnagyobb gyönyörét abban találta, ha arány-porban mesi telén ül fetrenghetett S a napiren-
értékű második tűzi fecskendőjét mely próbát teljes sikerrel kiállót». A magasaága eddig hord, körülbelül 90, a távolság 120 mét daczára annak, hogy maga asivatytyusza a vizet Próba alkalmával belehányt iszapot és sarat roppant erővel lökte ki. A közönaég most nyugodtabb, mert a derék egylet ily jó szerekkel ellátva képes lesz gá''ot vetni a tüz vad garáz dálkodásainak. A próbát és diszgyakorlatot tár -sas vacsora követte. Ezen, valamint a gyakorlaton j«len voltak a csáktornyai Nuschi, a perlaki Lisziák urak vezetése alatt és néhány va-razsdi tűzoltó. Toasst nem hiányzott. Konyári, Lisziák, Verli és más ur hangoztatta toaaztjá-ban as egyetértéat és összetartást A mulataág vig zene mellett késő éjig tartott.
— Következő sorokat vettünk: A „Za lai Közlöny" f. hó 13-ki számában közölt „Schiller ifjúkori drámái" czimü czikkemben Shaks-pere neve következetesen Shakapeare-nek van szedve. Nem a fitogtatás ingere, hanem egyszerűen azon jóakaratú kivánaág vezet e helyreigazítás megírására, hogy e nagy név papi rratevéeén él előfordulható minden bizonytalanságnak vége legyen vetve, Shakspere nevének kiírásánál ugyanis két versio áll rendelkezésünkre. Az egyiket (Shakspere) msga a költő használta, mint est ama négy aláiráa mutatja, mely néhány adáavevési szerződésben korún kra maradt, a másikat (Shakespeare) a költő kortársai tartották fenn azámunkra. — Én kéziratomban — könnyen kimagyarázható okokból — az első változatot használtam s ez .van alkalmazva a magyar Shakspere-forditá-soknál is. Ha olvasói számára nem tartja fölöslegesnek t. szerkesztő ur e felvilágosítást, igen lekötelezne közlésével. Maradtam sat. Binder Jenő.
— A jósnő rajongói. Zala Szent-Mártonban van egy jósnő, kihez nemcsak Zalamegyéből, hanem Vaamegyéből is átlátogatnak a jövőjüket s egyebeket tudni akaró asszonyok. A körmendi vén és fiatal asszonyok nagyrésze csoportonként zarándokol át a csalónőhöz és mint „Szűz Mária tiaztelői" ott „kedves testvér''-ként fogadtatnak és jövendőjük felfedezésében részesülnek. A körmendi rajongó asszonyok főkolomposa bizonyos K. L.-né, ki a „Szűz Mária tiaztelőit" szokta vezérelni és reábeszéléseivel gyűjti a híveket maga körül. Nagyon helyén lenne ast az ámító jósnőt a hűvösre tenni, K. L.-nét pedig a tébolyúába szállítani.
— Balaton-Füredre a 8 ik számú névsor szerint julius 14 ig 499. folyószámban 803 fürdővendég érkezett.
— Programmja az 1876. évi augusztus 7 én Budapesten tartandó Ill-ik nemzetközi gabona és mag vásárnak. A budapesti Ill-ik nemzetközi gabona- és mag-vásár az JUj-Világ" kert helyiségeiben (a Tüköry-féle töltésen) fog megtartatni és f. é. augusztus J/ét órakor megnyittatni s esti 5 órakor A tőzsde-titkári hivatal ezen napon vásáron is nyit irodát, a melyben a szükséges felvilágosítások készséggel megadatni fognak és a tőzsde jogszokásait tartalmazó füzetek és fuvar-tariffák is kaphatók lesznek. Sürgönyök és levelek fel- és kiadására ezen napon a gabona-vásári helyiségekben külön m. kir. távírda- és postahivatal fel állíttatik. A gabona-vásár látogatói, a hozzájok intézett sürgönyök és levelek minél gyorsabban leendő kézbesítése végett, felkéretnek, hogy hossájuk érkezendő leveleiket és sürgönyeiket „s budspesti gabona, vásár" (Budspester Saatmarkt) név alatt czi-mestessék. Idegen látogatók tisztelettel felkéret-
reggeli 8 bezáratni, gabona-
den levő sodornia, paederixtió s az emberi méltóságon elkövethető más ebez hasonló iszonyok sokasága, as érzéki gyönyöröktől elkábított népet, mely minden erkölcsi s politikai nézpon-tot vesztve rohant az érzékiség mámorába, mintegy észrevétlenül sodorta az enyészet tar-pei sziklájára, honiét a herulok rettenetes'' vezére az enyészet setét siijába taszította őket
JENVAY GÉZA.
Jegenyefán...
— Népdal. — Jegenyefán bus gerlicse sírdogál, Veled sírok én is árva kis madár; Kit szerettem, boldogságom reménye kiásnak adta hamis ssivét cserébe.
Ne siij ! — hagyd el árva madár a paoaizt, Lám, te párod helyett még mást találhatsz !— Hajh 1 —- de nekem — bejártam a világot — Nem akadna mim párom, mint a bánat.
Anyám, anyám! — megmondtam már eselStt, Hadd válasxasak én magamnak szeretett De ast mondtad, a ki megcsalt, az a lány, Szép is, jd is, — tnd szeretni igazán.
Meglásd rózsám, megbánod mág eleget. Hogy elhagytál, hogy megcsaltál engemet; De már akkor késő lesz a bánatod, Majd ha kOnnyed sirhantomra hullatod.
Majd megéred nem olyan nagy sokára, Sírra boralss bánatodban fej fámra. 8irva mondod: ÍU nyugszik a föld alatt Kinek szive bánatában meghasadt! —
POZSOGÁB GYULA.
nek, hogy belépéskor neveiket vagy cségjeiket a gabona-vásári hivatalos közegekkel, felje gyeztetés végett, közölni ssiveskedjenek. Belépti-jegyek augusstus 6-átg délelőtt és délután a tőzsde titkári hivatalában 1 frtnyi dij mellett válthatók, de a gabona-váaár napján is a pénztárnál kaphatók. A belépti-jegyek váltásakor igazolványokat is kapnak s jegyet váltók, a melyek elŐmutatáaa mellett a magyar és oss trák vaspályák és a cs. kir. szab. osztrák duna-gőzhajózási társaság a f. é. augusztus 1-étól, augusztus ) 2-ig bezárólag terjedő időszak alatt, as ide és visssautasásra 33 VWe-nyi utazási díj-elengedést engedélyes. Figyelmestetnek tehát a gabonavásárt látogató idegenek, hogy saját érdekökben s beléptijegyeket és as emiitett igasolványokat a tőzsde titkári hivstalában idejében megrendeljék. Külön helyek is, ssstallal és ülésekkel ellátva, 10 frtnyi dij lefizetése mellett kaphatók. A kik ily helyekre azámot tartanak, szíveskedjenek legkésőbb £, é. julius 31-éig a tőzsde titkári hivatalában ez iránt nyilatkozni A pesti áru- és érték-tőzsde gabonavásári bizottsága.
— Rövid hirek. Ármin gróf Schweicz ban telepedik le. — Leng Frigyes keresk. min. számtanácsos meghalt — Arany János Karls-badba utazott. — Hunyady Mátyás 2 pisztolyáért, mely muzeumunkban van, Rothschild A. báró 20 ezer ftol ígért (Összes vagyonaért se adjuk oda!) — Hamburgban nemzetközi ebkiállitáz van, 46 osztály ban 560 fajjal. - Angliai vasutakon tavai 1290 egyén halt meg, 5755 pedig megsebesült. — A császárfürdói úszómester visbefullt — A törökök részérei ló vásári ás betiltstott. — Zalka J. püspök ur 6 exjs a csepreghi iskolának 500 frtot adományozott — Rudolf koronaherczeg orosz tábornokká nevestetik ki. — H.-M. Vásárhelyen 15 fontos gombát találtak. — A páps egy kikeresztelkedett zsidólánynak, midőn egy keresztény ifjubos férjhez ment, 50 eser franc nássaján-dékot sdott. — A Margithíd havi bevétele 250 frt, a lánczhidé 1500 frt — A Széchenyi emlékssobor alapkészitéséhez hozzáfogtak. — Kálozdi és Oláh magyar zenetársulata Londonban nagy tetszést arat — Kriegler József apát meghalt. — Bécsben és Sopronban föld rengést észleltek. — Türr tbnok belföldi iparterményekből nagy bazárt létesít —
— Háborús hirek. Gróf Batthyány Elemér és báró Orczy Elek a török csatatérre mentek. — Mind a törökök, mind a szerbek levágják az elfogott sebesültek fejeit. — A harcztérről haza-szökő magyarországi szerbek előtt kellene most szigorú cordont húzni. — Stratimirovics tábornok Szerbiából kiatasitta-tott, Magyarországban pedig elfogatott. — Verseczen és Eszéken több elfogstás történt. — A montenegróiak győztesen nyomnlnak előre. — A szerb katonai hivatalnokok és orvosok „I. Milán szerbkirály" feliratú érmeket hordoznak. — A topsideri táborban 7000 szerb sebesült van. — Románia 60,000 katonát mozgósít — Ignatieff konstantinápolyi orosz nagy követ szabadságoltatott — A törökök egész vonalon megkezdették az erélyes offensivát s Alexinácz felé nyomulnak. — A montenegróisk Kleket bevették. — Klapka Konstantinápoly ba utazott —
Vegyes hírek.
— A UrmÁtzetviztgdlók márm. Seigdr* kitűzött gyülizére: aug. 19, 20. é«21-ik napjání a beiratás a városházánál. 21-én ismerkedés, estély. 22 én reggeli 10 órakor megnyitó közgyűlés; délután a termék- és ipsrkiállitás meg szemlélése. 2S-án d. e. szakülések; d. u. a tűzoltók gyakorlatának megssemlélése, népünnep; este jótékonycsélu tánczvigalom. 24-én kirándulás Akna-Szlatinárs, az ottani kincstári sóaknák megszemlélésére: d. u. szakülések.
25-én kirándulás Nagy-Bocskóra a kincstári erdő-üzem és a részvény-társaság, ssiksó- és vegygyáránsk megszemlélésére, unnan folytatólag kirándulás a kabola-polyánai kincstári fürdőbe és vasgyárba. Estve visszatérés Szigetre.
26-án kirándulás Rónaszékre, a sóaknák megszemlélésére; estve visszatérés Szigetre. 27-én kirándulás a vasúton a viakvárhegyi fürdőbe. Ugyanott szakülések. Estve visszatérés Szigetre. 28-án berekesztő közgyűlés. 29 én még pedig tekintettel arra, hogy százakra menő látogatók nak hajlékkal, élelmezéssel ellátása szükvölgyü fenyves erdők belsejében fekvő, kis községek-ben, és telepeken lehetlen, négy nagyobb ki-., rándulás egyidejűleg különböző irányban fog rendestetni, s) A felső-visói határban a „Was ser" völgyön fekvő „SoHguli* és az ugyanazon határbeli „Walje-Vtnuluj" ásványforráshoz, b) A Tissavölgyön Kőrösmezőre s az ennek hatá rá ban levő Tisza-forráshoz, c) Az aknasugatagi sóbányákba és a Guttin havas aljában fekvő brébi fürdőbe, d) A Nagy-Agvölgybe s a gróf Teleki család dolhai vasgyárának megszemlélésére. Annak idejében ivek fognak kitétetni, hogy a jelzett kirándulásokra a t. cs. tagok neveiket bejegyezhessék. A résstvevők aug. 15-ig Sztuna Györgyhöz a nagygyűlés pénstárnoká-hoz (Budapest, széna-tér, gyógytár a magyer-koronáhos) méltóztassanak fordulni. A fel vételi 6 frtnyi dij, továbbá nevének, állásának, lsk-
helyének és ez utolsó postának pontot feljegyzése beküldésével; Sstupa as igazolási jegyet postán megküldi.
— Az uj vám és kereskedelmi tterzbáét Magyarország és Ausztria között már szövegez ve vau s az orazággyüléa összejövetelekor a napi rendűek legeleó tárgya az lesz. A vámárszabály azonban a jövő tavasz derekán kerül a törvény-hozás asztalára ; mert egyes áruczikkekre nézve oly föltevésekből indultak ki a vám árszabály megállapításánál, melyeket még bővebb és behatóbb tanaimánynak és tapasztalatoknak kel-lend igazolni. A magyar szakelőadók most ezen tanulmányokban izzadnak, melyeknek eredmé-uvét a kereskedelmi minisster elé fogják terjeszteni, a ki azután ugyanazt a ministertanács-csal közli és csak ekkor fognak a vámárszabály végleges megállapításához.
— wÖt év Andrássy gróf életéből• czim alatt egy röpirat jelent meg, mely nagy szerencsétlenségnek mondaná, ha Andrássy gróf az osztrák-magyar politikát a nyugoti nagyhatalmak felé terelné. Szerzője felől még kétségben van a hírlapirodalom, de az fölötte közön bös dolog, hogy ezt a rögtönsött állam bölcset Csehinszkinek hivják-e vagy Totinazkinek; fónebb idézett véleményén kivül* eleget mond azzal is, hogy Andrássy csináljon uj kiegyezést Ausztriában a németek és csehek, Magyarországban pedig a magyarok és tótok között. Egyéb kívánsága nincs.
— A szerb nemzeti csatadal. Azon csatadal tárgya, melyet a szerbek a jelenlegi hábo raban énekebek, egy ballada a rigó-mesei üt kötetből s igy hangzik: .Lázár, a szerb fejedelem, vacsoránál ült, mellette neje, Miliza, Miliza Így szólt: „Fejedelem, kedves férjem! hét fiad kötül hadd maradjon itthon egy, a kitől levelet küldheaaek s aki húgait őrizze.* Igy szólt a fejedelem : „ Király aaazony! feleségem, légy holnap a vaakapunál, midőn a barczba szállok s válaszd ki azt a iiut, a melyiket akarod.- Másnap ott állt a fejedeimi nő s várta fiait; először jött az aranyos záazlóval Jugovicse Bosko. Így fezóllitá meg s királyné: „Bosko fiam, a fejedelem nekem adott, hogy legyen, a ki testvéreid őrizze.* „Itthon maradjak-em ütközetből, hogy az egész világ reám mutasson V Nem, én véremet ontani megyek a hitért." — Igy jött hős apjuk oldalán mind a hét fiu s szobát őrisni egy sem akart. A fejedelemasszony ájultan rogyott össze b igy szólt a vajda hü szolgájához: .Menj hát fiam, kedves szolgám, vidd úrnőd a fehér házba s őrizzed őt, mig megtérek.* — S oda vitte a szolga úrnőjét a fehér hásba; azután Jóra iiit s a csatába vágtatott, hol elesett Gyászos arczczal jön a hirnök a a királynő lábaihoz borul: „Asszonyom, férjed elesett éa mellette gyermekeid, kevés török maradt élve ■ a sser-bek közül caak én magam. Ámde mindig élni fognak, szivünk lesz föltámasztójuk 8 unokáinkat boszura kéezti, ha arigómesei harczra gondolnak."
— A kaspitó nyugati psrtja, nemrég érdekes vulkáni kitörés színhelye volt Ezen parthoz nem messzire, a perzsa határtól éjszak-keletre fekszik egy Los nevü kis sziget, mely urosz tulajdon, de már évek óta lakatlan. A rajta levő több tűzhányó tölcsér nemrég oly erélyesen működött: hogy az egész sziget a levegőbe emeltnek Utazott Több óráig egészen füstbe s gőzbe volt burkolvs s hatalmas világító lávaoszlop emelkedett ki belőle. A kitörés elmultával kitűnt, hogy e sziget külseje egészen
r megváltozott ugy, hogy s hosszátmérője pl. nem éjszakról délfelé, de most már keletről nyugatra megy.
— Egy eddig megfejtetlen föKdtani tünemény által, a Bonpietro melletti Guarasi nevü falu Siciliában, april 6—7 közti éjjel eltűnt. A lakókat, éjfél körül, földalatti saj riasztotta föl álmukból; az utczára siettek. A talaj lábuk alatt csakhamar inogni kezdett s két óra lefolyása előtt tíz ház egészen eltűnt, mig a többi romba dőlt.
— {Dúsgazdag rongy szedb.) Délfranczia »rezág egyik falujában nemrég egy rongyszedő halt meg, ki nem kevesebb, mint ötszázezer forintot hagyott maga után. Midőn már ve-"télyes betegnek érezte magát, ügyvédért küldött; de mikor es megérkezett, már halva volt Egyedüli örököse a törvényszék első. felhívására nem is tartotta érdemesnek jelentkezni egy .rongyszedő" vagyonáért, s képzelhetni bámulatát, midőn az összeírás alkalmával s sok pénz ¿s értékpapír részint s szalmasaákból, részint a padlózat alól napfényre keaüit Kitűnő tapintattal metamorfizálta rongyait. Nem lehet csodálni tehát, ha a „Bismarckaarcof F anczia-"rszíg oly könnyen fizette ki, ha ily gssdag koldusai vannak.
— A szegedi kiállítási naptár. Augusztus l*-án: orss. dalárkösgyüléa. Auguszta« 19 én: Dugonics - szobor • leleplezés. Augusztus 20-án: a kiállítás ünnep megnyitása, d. u. orsz. dalárverseny, este: Színköri diszelőadáa. Augusztus 21-én: virágkiállítás. Auguastns 22-én: állat-kiállítás. Augusztus 23 án : állstkiállitás. Augusztus 24 én: állatkiállitáa bezárása. Augusztus 25-én : ált bírálatok megkezdése. Augusztus 26 án: ált bírálatok foly tatáaa, este : a hasai iparos-ifjúsági egyletek nagysserü ünnepélye.
-Augusztus 27-én : Bírálatok bevégzése. Auguss
. tus 27-én: orss. gssd. kongressus (terv.) Ssep-tember 3-án: d. e. bírálatok kihirdetése. Szeptember 3-án: d. u. az alföldi molnárok kongr. este: Ssinköri díszelőadás. Szeptember 10-én: Kiállítás ünnep, bezárása. Szeptember 11., 12. ée 13-án : A kiállítási vásár megtartása, a tár gyaknak általános elárusitása.
— A fagyveszély idején Tirolban minden község, minden birtokos őröket állit ki, akik a veszélyről bsrangjelek által értesítik az egész környéket Egy pillanat alatt előugranak a gondos földmivelŐk és meggyújtják a késsen tartott farskásokat, s levéllel, »almával és szénával táplálják a tüzet, miáltal annyi füst támad, hogy az ösazes növényzetet befödi, a megakadályozza a dórképződést. A szervező* mintaszerű, s általa Tirol gazdái már sok millió értéket mentettek meg maguknak.
— Fiamarin Oáepár, a léghajósás egyik gyakorlati embere, léghajón utasott Amerikából Európába. Vele voltak: egy gépéss, egy matróz, egy meteorolog s Nicholson, a philadelphiai jury tagja, ki nagyon emlékestet Julea Verne holdbeli utasára, Nicholson kspitányra. Mind az öten francsiák, kik as ocseán fölött 60 óra alatt röpültek át, ha qgysn valóban megtörtént e merész kirándulás.Állítólag m. hó 8-án kora reggel keltek útra Philadi lpbiából. Fiamarin egész csöndben késsült as útra, nem híresztelte előre, mindasonáltal, noha francsia, elment Philadelphiába, mert tudvalevőleg e városban most legjobb alkalom nyílik s csöndes készülődésre, a kiállítás ssja és tömegei közt Léghajójának csolnaka két kerékkel van ellátva, melyet 15 lóerejü gép hajt ■ előnyösen fölhassnálhstja a kedvező légáramlatot. Fiamarinnak meggyőződése, hogy a léghajót széláramlat ellenében lehetetlen kormányosni, ki kell keresni a különböző lég rétegében a megfelelő áramlatot s azzal tovamenni. A megfelelő áramlatot 8000 lábnyi magasságban találták meg, s aztán csodálatos gyorsasággal haladtak, as ocseán fölött. Több hajó éssrevette őket s lövésekkel üdvözölte. — Egéss nap jól szálltak, de másnap hajnalban ssélvéss hajtotta őket éssak felé és csak két óra múlva találták meg a kedveső légársmlstot A tenger rémitőn hullámzott, s ekkor egyszerre megrepedt a selyem léggömb. Borzaastó pillanat A léggömb esni kezdett; a tenger bömbölve kérte áldozatát A repedés 3 lábnyira nőtt, a kétségbeesés pedig megmér-hetetlenre. De ime, a matróz fölkussott a köteleken és befoltozta a repedést. Meg voltak mentve, de a matróz caak nem elveszett, mert az útitársak majd megfojták ölelésökkel. Mindez 10 perez alatt történt Délre kisütött a nap, a ók kopár földet láttak, fekete hegyekkel. Island volt, tehát egy darab előleg Európából. Esti öt óra körül meglátták Francsiaorsságot, vagyis czélnél voltak s 7 órakor leszálltak a Bretag-neban, másfél mérföldre Rennestől. Nagyon éhesek voltak, de dicsőséggel eltelve.
— Török átok. Ismeretes népmonda, hogy apáinkat megátkozta a török rosz szomszéddal , roszul égő pipával, begyepesült udvarral stb. Hanem egy vén krónika szerint Hamzaabég Buda visszevételekor ugy átkozta meg a magyart, hogy: „Allah verje meg országodat gyaur. Légy saját földeden idegen. Ön nagy embereidet is idegenektől tanuld ismerni. Teremjen áradásig borod, de idegent igyál. ()n Kairódtól légy sovány az átszakadásig. Sokszorosan fisetgesd as idegennek ssját bőségedet. Idegenek mellett feledd ősi asokáaaidat Nemzeti köntösöd asegdbyitsen ügyen, de el ne viseld magad, hanem elsárva essék áldozatul molynak és avulásnak. Csengő nyelveden ficza-modjék ki nyelved. Ne érts egyet másban, mint az egymás elleni pártoskodásban stb." Bizony Hamzaabég átka fölhallatszott a menyországba.
Papírszeletek.
Egy nem sikerült lopási mfirelet után gondolkozva ült e#y ébea tolvaj és igy elmélkedett: „Már senkiben sem lehet bízni ! Kidobtam aa ablakon több tárgyat, bogy onnét biztosabban elviheasem, g ime, mire lejövök, már valami gaaember elhordta!"
Kát paraszt embert, kik elsőben akartak a gos-köcsin utaani, figyelmeztet a condnctenr, bogy olyan kocaiba öljenek, mely dohánysóknak van rendelve.
— Sógor, ahon van ni! — mondja ax egyik • ezzel a gőxmoxdonyra mutat — ott pipáznak abba a kocaiba, lám hogyan füstöl, oda kell nekünk is
beleülnünk !
— Tyfi teremtette! milyen egy masinába ülnek a dohányzók ! — felelt a másik. .
Anya (fiától bucant véve) : — Kedvet Guaxtim ! jé légy és vigyázz magadra; as uj zongorát, melyet most vettem, játszd ki, hogy billentyűi könnyebben járjanak, mert ások még most nehezen járnak, két hét alatt úgyis megint látják egymást, Isten veled !
Két hét leteltével jön hasa as anya :
— Jaj Istenem, hol as nj zongora, hiss nem látom sehol! ? ?
Guszti: — Édes mamám, te ast mondtad, hogy jáUssaam ki és én ugy is tettem ; Karcsi barátom volt oly szerencsés, ki a 24-ik számot megtette és az ki is jött és igy övé a zongora!
Egy apa leánya által festett tájképet vitt el-adni a képáruahox. Az árus aaon megjegyzéssel ota-sitá vissza az árut: „Az ön leánya nem tnd ssinesni, e képet nem használhatom !• — Hiszen, kérem, van itt zöld, vörös, kékszin l* feleié as apa. —„De mit ér ax, ha nincs benne ízlés!" — .ízlés!" csodálkozik aa egyttgyfl öreg, „no ast megint elfeledte az a gondatlan leány ("
Civil: „Tudja-e führer ur, hogy Mentái nem esznek többé prófontot T"
Ftthrer : „Hát mit?" '' Civil: „Programmot h4 Führer: Hogy-hogy ? *
Civil: „Ugy, hogy most többé font nincs, hanem gramm, s «szerint nem pró-font, hanem pró-grammot fognak enni." Führer: „Ejha 1"
Kocsis [az uton:] — Uram, mit tess aa fran-eaiául, hogy: „elveszett"?
Ur: — Az annyit tesz, mint: „perdfl" Kocsis : — No akkor a mi ládánk a kocsiról is perdül
Kirándulást tett két urnŐ egy majorsághoz, hol a majorosnétől kérdezik: „Nem kaphatnánk egy po-hár tejet ?" — „Nem," feleié a paraaztnő, ..mert be-k Oldj Ük a városba, és nem tartunk vissza belőle tejfelt a saját szükségünkre." — Azért kapnnk mi hát olyan jó tejet a városban," jegyzék meg a hölgyek.
van
Hirdetés. Könyvkereskedésemet oly értesítéssel szerencsém a n. é. közönségnek ajánlani, hogy abban a legritkább müvek több szer példányán kaphatók. J
Halálos betegnek készített orvosságot és részvéttel kérdezé a
Gyógyszerész:
vosság
Menyecske: „Betegnek."
„Kinek számára lesz es as or-
— Curiosum. Kessthelyen a fS-utcxa sarokházain következő, ritka magyarsággal irt falragaszok olvashatók: .Minél fogva annál inkáb is, testeit urs-kot megbivnya minek ntána Nagysserü test gyakorlati előadások, és iqindWéle darabok, adatuak el6 A test gyakorlatba föate egy két éves fin réssvényes. Végén pedig egy 8 éves francaia-leány vilány vilány bengália világítás melet fogja — magát produkálni. Az előadások hat felvonásban tartatnak. És azmelet szinte látható egy kocsi vad álatok regei 7 órától este 7 tig A test gyakorlat kezdete Pedig este 8 órakor Jáczó haj A Téren. X. X."
Vizsga alkalmánál a tanitó mondá egy gyermeknek: .Nevezzél egy tárgyat.*
A gyermek sok gondolkodás után feleié : .A kutya.- — .De egy élettelen tárgyat,- kérdé ismét a tanitó. .Hát egy döglött kutya," volt kitűnő fele-lete a gyermeknek.
Korcsmáros a vendéghes : .Mivel szolgálhatok ?"
Vendég: .Egy fél liter borral, de a viaet külön kérném."
— Adjon fiam sxámára egy negyedik osxtályba való olvasó könyvet, — mond egy apa a könyvkeres-
kedShez.
— Sajnálom , .jelenleg nem sxolgálhatok. — feleié a kereskedő.
— Hát akkor adjon négy darab első osxtályba valót, az is megteszi, — mondá ismét as apa.
— Mit láttái a nyomdába Jancsi ?
— Hát biz én sok furcaa dolgokat láttam ; de legjobban bámultam ^>tt két gyereket, kik szüntelen apró vasszegek után kapkodtak.
Egy asszonynak a férje, halála esetére 8000 forintra volt biztosítva. A férj évek múlva elhal, az asszony a biztosító társaságnál bejelenti a halálesetet, as összeget minden ellenvetés nélkül ki is fizetik. As asszonynak örömében szeme sugárzik s együgyüsé-gében felkiált: .Oh, csak szegény férjem érte volna el est az örömnapot!"
Nagy bottal kezében ment a járásbírósághoz egy paraszt. A járásbiró kérdi tőle: .Miféle doronggal jön kend a járásbírósághoz ?" A paraszt igy felelt: „Az idézésben ott volt, bogy önvédelmemre szolgáló adatokról gondoskodjam. Előbb még karót akartam hozni, de gondoltam, az urak ellen ez is elég lesz."
Üzleti szemle.
N a g y-K a n i z s a, 187G. jul. 17. délelőtt 10 órakor.
Időjárás: derült, sselea.
Csleti forgalom. Az aratás kezdete óta és mostani folyama alatt piacaunk rendkívüli csendet tanusit. As üslet szűk korlátokra szorítkozik és csak a mindennapi ssQkséglet fedezésoig terjed.
Busában i késsletek kimerül vék, még csak maradékok járnak forgalomban a küszöbön álló uj ivad tekintetéből nyomott árak mellatt.
Rozs végképen hiányzik, épngy árpa és
s a b.
Kukoricsa nagyon keresve etetési és kenyér czélokra, ára apadt készletek mellett emelkedőben.
H aj d in a kása gyártásra kedvelt és ma jobban fizetett csikk ; készletek szinte hiányosak, a kívánalomnak korántsem megfelelő.
R e p c s e még csak kisebb tételekben kerül piaexra; ára ily formán irányadó basist nem birt még nyerhetni. — Minősége eddigi tapaastalataink után — kitűnő és országos határunkon tul máris kedveltté vált.
Az tű aratást illetőleg, mennyiségileg jó közép eredményt helyeznek kilátásba, mig minőségileg nagyon divergáló tudósításokkal jelentkeznek. Valószínű azonban as, bogy rozs nagyobb és buzgóbb gazdáink keseléséből kitűnő, mig ellenkezőleg pőr-gasdáink egy részéből többnyire vadfaves minőségek fognak felszínre kerülni — hihetőleg a maghiányossága és eanek a bő esőzésektől való dus megtermékenyítése okából. — Busa — hír szerint — szinte sokféle minőség-különbséggel fog birni, mig árpa és zab és különösen aa első általjában szépnek jeieztetik, feltéve, ahol as aratásaal megkésés nem merülnek fel.
A kukoriexa-vetések, noha ax utolsó meglelte tősen kedvező időjárás sokkal segített rajtok — mégis jóval megkéstek — és kétségen kivül áll már most, hogy a jövő őas magatartása nagy befolyással birand minőségi eredményére.
As általános árv iszonyok a közelgő budapesti ée bécsi nemzetközi gabna-vásár alkalmával fogják feltehetőleg alapjokat lelni; hogy mily auspitíumok alztt; as még nem világos; ma nftg nincs kilátás a mult évinél élénkebb forgalomra ; ax aratási hírek külföldről is nem engednek nagyobb «U exportot feltenni, még a politikai mozzanatok as üzletre nézve jelenleg nem éltető, de inkább lehangoló befolyással bírnak.
Béggé indokolja abbeli nézetünket dívó valuta-válság, mely majdnem általános baisse-re adott impulzust a mult napokban fővárosi tőzsdéinken.
Ily körülmények tartózkodást szülni alkalma -sak és a jelenlegi hangulat nsm késett ily értelem-beni Mint mutatni.
Egy valamivel kedvezőbb lendületet remélünk városunkban, ugy körülbelül augusztus vége felé rendezendő ga b n a-v ás á r t ó 1, mely amist kiváló eclatána eszméje a helybeli hírneves kereskedelmi világnak — épngy üdvös ezélja biztos sikerét helyezni kilátásba.
Borfizletflnk kevéssé sailárdnl. Valamivel keresettebb és szemben a azőllők mostani nem vérkép kielégítő állásával némikép jobb árral bír.
Nyer s-t érmén y-üz 1 e t ü n k ellenben végképen pang. — Minden ága nagyobbezerü árcsökkenést tapasztalt Vevők hiányoznak. Készletek tömegesek.
Mai gabnajegyzéseink 100 kg. szerint. Buxa minőségéhez képest 8.60—9—10 frtig f09'' . 7.60— 85—90 kríg.
. , 6.80-7.10
- „ 8.50-8.70
Knkoricza . . 620-6.60
Hajdina , . 9.10—9 80
• « 18 50—lá frtig.
Fehér bab . „ 6.90—7
Tarka bab . . 4 80-6
Köles . . 5.80-6
Kendermag . . 11.80—12 .
Lennmag . , 11.90—12.20 kríg.
Piros bor 8.60- 4 frtig, fehér 4.—4.60—80 krig. mind beállítva 66 liter Szerint.
8. 8.
Szerkesztői üzenet
2086. K Gy. .Balatoni Kecskekörmök«gyengék.
2087. M. Csáktornya. Igen ísxivesen vesxsxük.
2088. Ixács. Ugyan furcsa hírt küldöttéi.
2089. X. A xala-egerszegi polg. isk. meglepetés nem nyilvánosság elé való.
2090. K. Jánosháza. Utá&nézüak.
2091. .Hajnalban.- Nem nekünk való.
2092. .Elkeli hagynom a lantot.-— örvendünk í
2093. ,Vígan barátim !" Helyes.
Érték és váltéftiyui július l&
5*/, metaliquea 66.75; 6*/, nems. kftlosön 69.80; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.75; bank-réssv. 8.62— ; hitelintézeti réssvények 148.70; London 125.90; magyar földtehermentési kötvény 76.25 ; temesvári földtehermentési kötvény 74.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 73.—; horvát-slavon földtehermentési kötvény 83.50; esüst 101.10; cs. kir. arany 5.84—; Napoleond''or 10,02—
Vasúti menetrend.
Érvényes májas 15-töl 1876. A buda-pesti ídótmntató óra szerint,
indul Kanisaáról
Vonat hava:
•«*» Ora Pere. Idő
205 Eazék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 . . „ 2 30 délut. 212 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 ...........2 6 délut.
...........1130 estve
813Bécsbe (8zombathely, Bécs-lljhely felé)5 8 reggel
801 • ......... 11 48 estve
315 8opronyba ........3 S8 délut.
203 Triesztbe és Pragerhofon keresxtül
Grácx és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Tnesxtbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ......2 47 délut.
Brkemik Karnisára
honnét:
216 Essék, Mohács, Dombovárs Fiúméból 1 41 délut.
206 . , „ 11 11 estve
203 Buda-Pestről..... . . 4 20 reggel
201 „ .........2 5 délut.
211 tt .........9 44 estve
814 Bécsből (8sombath. Bécs-Ujhely)felől 10 27 estve
802 „ „ . ,45 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
»14 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
20* Trieszt- Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délut.
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof felől 11 — estve Marburgba csatlakozás Villach és Francesiestbe .
• • . . Fiancesfestből.
Felelóa szerkesztő : BitSri L&jtS.
Gazdáknak fontos.
A gazdasági gépeket illető űgy haladása oly lényegeket ölt, hogy nem halaszthatjuk el egyeseket különlegesen is felemlíteni.
A frankfurti Mtyfarth FQÜp és társa féle
czég mar 34000 példányban elterjedt cséplőgépei, me^ lyek 1875. évben Oroszország, Belgta, Lsxenbnrg, Ausztria és Németországban díjjal kitüntettettek, — az 1876. ¡vadra oly lényeges bővítést nyertek, bogy e czég gépei minden tekintetben a legtökélyesebbek. nek mondhatók. — Ajánlható tehát minden gazdának, bogy gépmegrendelése előtt a
laM lop és társa-fele
czég cséplőgépei ábrázatait és körüliráaait levélileg megszerezze vagy pedig ügynökei egyikéhez forduljon.
vállal a
•) E rovat alatt közlöttért falsHsaágat
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. fogbázfelügyelóség részérói közhírré tététik, melyszerint & nagy-kanizsai kir. fogház-intézetben különbféle kórisfa kerti székek vannak eladás végett készletben, nemkülönden bátor vagyok a nagyérdemű közönségnek tudomására juttatni, — hogy kész az intézet mindennemű asztalos munkákat, ugy épületekhez szükséges ajtók, ablakok, saluk és egyéb megrendelendő munkákat a legjutányosabb áron elfogadni és kiszolgáltatni. Nagy-Kanizsán, 1876. évi julius hó 18-án.
Ács Imre,
(151 - - \) kir. fogházfelügyeló.
Hotel zu den drei goldenen Kronen
Wien, Wieden, Hauptstraeee 13.
Di«a«a Hotel liegt an eiuer d«*r belebtsten HaupUtramen Wien«, nahe dem Opern- und KUnntlerhaus, Maaikverein etc.
Omnibus verkehren stets nach allen Richtungen. Ganz neu und comfortabel eingerichtet. Keller und Küche exquisite. Preise billig.
Auch Monatazimmer und Pension. (150- 0
B HEYDNER.
Pályázat
Sümeghen, (Zalam.) az I-so fiosztályra képezdét végzett oly tanitó kerestetik, aki a kántori teendőkben valóban otthonos. Évi fizetése: 120 frt, lakás- és élelmezése a főta-nitónál, továbbá bútort is kap; de ágynemű- s* mosatásra nem számithat. A pályázók kellőleg felszerelt okmányaikat alulirthoz — még e julius hóban — küldjék el. A szemé lyesen megjelenőnek előny adatik. — Az állomás szeptember 1-én betöltendő.
Kelt Sümeghen, 1876. évi julius hó 12-én.
(149-1)
E X il e r Alajos,
ffit&nitó s éneklész.
Haszonbérleli hirdetmény.
A nagy-kanizsai polgári egylet választmánya részéről közhírré tétetik, hogy a polgári egyleti ház földszinti részeinek és kertnek, ugy az ezekkel kapcsolatos korcámatar-tási jognak haszonvétele folyó évi october hó 1-től számi-tott három egymásután következő évre, az egylet titkáránál megtekinthető feltételek mellett, folyó 1876. évi augustus hó 2-án délelőtti 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen, bérbe adatni fog.
Felhivatnak tehát a bérleni szándékozok, hogy magokat kellő bánatpénzzel ellátva, a polgári egylet emeleti helyiségében, az árverésre jelentkezzenek. (148 - 1)
Kelt N.-Nanizsán, 1876. évi julius hó 14-én.
A választmány.
Árlejtési hirdetmény.
A nagyolt&*J*u ralláa- é* k5.okUti,ü*,i m.
éri october hA 21-én 18770 é. folyó ér jolio. !í-áo 141«"L''g1
rend«l.t«i folytán a ,ilmegan hálj fai r. k. templom helyreállít*. enged.
ly ««letett.^ é é riUlalkoaá. ntjáai birtoMtáaa régett l876_ ériju-
liu» hó 27-én délelőtti 10ó«»kor Sflm.gmibüyfin a p ebáltt» kizárólag euk Írásbeli ajánlatok »líogadáaa mellett ny.lráno. árlejtés tog
tartatni.
Az épiténi költségek köretketSen ssámieliettek •
1. K<5oiives munka anyaggal egyfltt
2. Ács . „
3 Asztalos, lakatos, Öreges és fest5. munka
»»y*!?*»! *iy®tt........
4 Bádogos munka anyaggal egrtltt . . .
5. Korács . „ n • •
6. Kösmunka váltság egyenértékben
öm«MO
M28 frt 74 kr 1862 . 36 „
509 485 241 1932
50 60
80
Gyógyszerészeti gyakornok
kerestetik.
Somogymegye Nemes-Vid mezővárosának gyógyszertárába egy IV— VI latin osztályt végzett jó családból való fiatal ember, igen kedvező feltételek mellett gyakornokul elfitgadtatik. — Erre nézve bővebb felvilágosítást ad
Gyöngyössy László,
^J44_3") gyógyazeréax N.-Vidon.
______ . 10454 frt 90 kr.
Ezen kirttl a kflsség résxérSl tetoéesetben kiállítandó 300 igás ás
900 kési napszám Tan elSsiámitra. . , , ■ x
Felhívatnak a rállalkorni «tándékotrfk. misterint jogérrényes írásbeli «árt ajánlatukat 10°/o bánatpénznek melléklés mellett legkésőbb t. é. julius 25 ig alólirt hiratalhox b^küldjék, vagy pedig a k.tüaöU napon és helyen reggeli 10 óráig as árlejtési bisottmánybo* adják be.
A tervek, köluégretés, és épitési feltételek sióiirt hiratal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetf>k.
Zala.Eger.zeg, 1876. julius hó 11 én. (146—2)
Pályázati hirdetmény, s
A nagy-kanizsai polg. iskola VI-ik osztályának megnyitása alkalmából a nagyméltóságú in. kir. vallás és közoktatási minister ur a mennyiségtani tárgyakra és könyvvi -tel előadására egy segédtanítói állomást 500 frt évi fizetés és 100 frt lakbér élvezettel ideigl. minőségben leendő kine-veztetésre engedélyezett.
Pályázni kívánók felhívatnak, hogy tanképesitő okmányaikkal felszerelt folyamodványaikat f. é. augustus 3-ig alulirthoz beküldjék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1876. évi julius hó 6-án.
(142-3)
Vágner Károly,
iskolaszéki elnök.
Pályázat.
Sümeghen az államilag segélyzett négy osztályú reál tanodánál az illető szaktanárnak lemondása folytán a fran czia és német nyelvtan széke üresedésbe jött, arra pályázat hirdettetik. Évi fizetése ezennel egy rendes tanárnak 1000 frt - 100 frt lakbér, ötöd évi pótlék és nyugdíj élvezet. Helyettese pedig 800 frt. A folyamodványok a sümeghi iskolabizottsághoz legkésőbb f. évi ang. hó 5-ik napjáig beküldendők.
Sümegh, 1876. julius hó 3-án.
(138 — 3)
Cseh László,
iskolabizottsági elnök.
M. k. mérnöki hivatal.
Főnyeremény 375,000 mark uj német birodalmi érték.
Szerencse
jelentés.
A nyereményekért a kormány részérói kezetkedtetik. Az eUó búzás: «agostas 2. és 3 ás-
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett ^ (145-3)
nagy pénz-lotteriából
eredő nyrreinényekbeni r^ftlvevé-r* . ilieh nrl
7 millió 770,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Kzen czéUtorQeu zzervezett pén* lotteriáuak, terv«zerül«-g csak 81,500 torRjeiyre alapított uyerem^m*k k»v«»tk<»z<''k: 1 nyeremény eshetűle* 375 000 »«irod mark. kalönlrg 250.000, 125 000. 80,000,60 0*0, SO.OoO, 40,000, 36,000 ; 4-s«er 30 000, é* 25 000 5-ször 20,000. 24-««or 15,000, 12 000 m 10,000, 2»H-«or 6000, W»-R*or 4000 ét 3000. 206-szor 2500, 2400. ón 2000. 41f>-««r 1500 ¿s 1200, 1356-nzor 500. 300 és 250, 27463 *«or 200. 150, 138, 124 ¿s 120, 138S9-.s-r 94, 75, 67. 50. 40 és 20 birod. mark, moly nyeremények néhány hó alatt 7 osztályban biztosan »-IváHnak
Az első nyeremény húzás hatóságilag
f. é. augustus hó 2. és 3-ra
állapíttatván meg és ára
egy egész eredeti sorsjegynek csak 10 frt — kr. .fél r . á „ — w . negyed . „ , „ 2 . 50 ,
a konaáiy részéréi kezeakedtetett eredeti sorsjegyek (nem tiltott Ígérvények) a vételársak béraestsses, kétzpéazbeai vagy paata-■talváay ntjáal bekfildése »ellett általam még a legtávolabbi vidékekre is bekQldetnek.
Minden megrendelő az eredeti sorsjegy gyei együtt egy, a kormányczimmel ellátott játszótervet iagyea. a húzás után pedig hivatalon nyereménykimutatást kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők. Megrendelésekkel mindenki teljes bizalommal fordaihat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
>ryos-, sebésztudor, szülész és szemésj
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az Önfertőzésnek minden következményeit, ugjmiot
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hugycsöfoIyAsokat (még oly idülteket is), a nem-zórészek bujakóros fekély elt és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufításaiban ;
3) húgycső szűküléseket:
41 friss és idült nyákfolyásokat nőknél, nt úgynevezett fehóríolyást ésar onuan eredő
MAGTALANSÁGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt lOórától 1 i*, délután 3 órától 5 ig és est ve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó-utcza 2 ik szám a kigyó- és városház uteza sarkán (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek ^^^B megküldetnek. (45—41]
V a
Eredeti amerikai
rrógépek
N. Kanizsán egyedül
Weiss és Ledofszky
norinbergi és rövidáru üzletökben.
s uj városház épület,
7 legfinomabb minőségben és jutáid nyos áron kaphatók.
As általánosan
legkitűnőbbnek elismert
növényi
.ttwir
VegetablischesPergamentJ befőtt gyümölcs-üvegek bekötésére valódi minőségben, valamint
légyirtó méregpapir
[egyedül csakis W a j d i t s J ó x s e f könyvkereskedésében Nagy Kanizsán kapható. (133-2)1
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwachczustände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
O. v. Kleist,
(99—18) Berlin, S. W. ierusaieoierstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorsaajtó nyomaaa. Nagy-Kanizsán.


Néhány tanoncé
vétetik fel
Wajdits J. könyvnyomdájában,
hol is minden bövebbi megtudható.
5AGI-KANIZSA, 1876. Jullus U-kn
_—* ~ *
| Qétzstaai ar
J atéu e"4 (¿1 órrt • érr*

4 (r. I
FjQV
JO Jer.
Ntrt «tasak
6 hasábot D«tiuorbao 7, másoOMor 6 ■ miaÖM további sorári 5 kr
xyilttékkk>>
joroennt 10 kr<<rt >«
:auia* fel Kincstári illeték minden
) egyes hirdetésért kfllö tO kr. őzetendS
kölöní
Q
TUcnöUWik évfolyam.
TTla.
'' illeti
Kié
lap ueilemi re»z<« illeti kőzieménv»* a
• szerkesztőbe!. Takarékpénztári épület fólii-
• szint. — &n\:igi részét ¡i illető köalemények pe-i! dig a kiadóhoz bér-j| »«orv* iot«uc«ar6*:
XAGY-KANIZHA
BármaatctUn levelek ossk ismert munkatársaktól fogadtatnak ei
előbb
?
ÖZLON
Kéziratok vissza aam küldetnek.
c
II
Nagy-Kanizsa var., SslySatirtjiaak._ —kfflinb«. a. Waahaal tar-ka«»* «?.MrSaafc", a .aa^-lu^sal takarakpiaztár« a .zaJasKflye, általán« tanító
testület*, a .Zala-Sss*«r gszhajszast rsszvsnytarsulat s titob swgysi és várssl egyesület hivatalét értesitéje
Metenkim kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
DEÁK FERENCZ
országos emlékszobrára
a .Zalai Közlönyc szerkesztőségében levő iven a következő aláírások történtek:
1. Bátorfl Lajos Nagy-Kanizsa 5 frt — kr. I Berecz Imre „ 3 „ — „
3. Nagy Áron Balaton-Füredről 1 „ — „
4. Rauezay József NagyKanizsa 2 „ — „
5. Kóváry Béla „ 2
6. Tuboly Viktor „ 1
n
összesen: 14 frt — kr.
1511._ k. gy. »76.
Pályázat! hirdetmény.
2s agy-Kanizsa rendezett tanácsú váras képviselőségének tolyó évi jnlias hó 8-án tartott közgyűlésében 1511. sz. alatt hozott határozatához képest az 1871. évi XVIII. t. cz. 64. §-sa nyomán a törvény és községi szabályrendeletben előirt teendők teljesítésére. rendszeresített, jelenleg lemondás folytán üresedésben levő s a hivatkozott t. cz. 85. § ához képest választás utján betöltendő városi főjegyzői állomásra, mely évi 800 frt. fizetéssel van egybekötve, ezennel pályázat nyittatik, azon kijelentéssel, hogy a fentebb hivatkozott képviselóségi határozat szerint a betöltendő állomás elnyerhetéseért csakis ügyvédi oklevéllel bíró egyének pályázhatnak.
A pályázni kívánók felhivatnak, hogy életkorukat, nyelvismereteiket, eddigi alkalmazásukat és ügyvédi jogosultságukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeikeit. az ezen pályázatnak a hivatalos lapban leendő 1-ső kihirdetésétől számított 4 hét alatt a nagy-kanizsai polgármesteri hi-
vatalhoz annál bizonyosabban benyújtsák, mert későbben érkező beadványok figyelembe vétetni nem fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1876. évi ju-lius hó 12-én.
BELUS JÓZSEF,
polgármester.
Szöllészeti és borászati előadások
a n.-kámzsái m. kir. állam jegyházban.
Előadó: Tersánczky József tiazti megyei já-ráaorvos ur.
Tizedik előadás.
A) A szőlőművelésről.
9. A metszésről.
Előadó ur több rendbeli tőkét, veaazőt, metazőkéat, ollót éa fűrészt rendelt a tanterembe ; tette ezt azért, hogy a nagyhorderejű munkát tényleg mutathassa be. Feltűntette az eszközöknek egymás feletti előnyeit, hátrányait, mert látni lehetett oly metsző késeket ia, melyek nálunk nincsenek használatban. — Meg kell említenem, hogy az előadáson a már jelzett magas vendégek még mindig jelen voltak. Midőn előadó ur megelőzőleg a azűkaégea előismerte-tést befejezte, megkeadette előadását ametaséa-ről, úgymond :
„A metszés azon munka, melylyel a tőke alakja szabály oztatik, élete védelmeztetik, a termés pedig a mennyiségben ugy, mint a minőségben biztosíttatik. Ily természettel birván a metszés, hogy valaki azon czéloknak helyesen megfelelni képes legyen, tudnia kell, mire való a metszés; 2. mikor van a metszés idője és 3. mikép kell megmetszeni. A metsző, ha e három kérdés megoldásában magával tisztába jönni nem tud, az sohasem képes egyenlő termésre megmetszeni, mert egyszer bőre, máskor szűkre vagy épen aemmire metsz és igy okoz kárt tu datlanságával a tőkének ugy, mint erszénynek."
„Ily határozó levén a metszés a tőke életére, a termés mennyiségére és minőségére; nem elegendő csak a napszámosnak tudni a metszést
és ennek miképenjét, tudnia kell azt a gazdának is, mert ő ismerheti legjobban talaja éa tőkéi természetét, azért is ő határozhatja meg egy e-dűl a metszés miképenjét. És ugy is4ell annak törtönnie, hogy mielőtt a metszők munkába állnának, a gazda, vagy megbízottja a metszés miképenjét mondja ki és kösse felelőséghez sto-nak pontos végrehajtását. Legtöbb gazda megrendeli a metszőket s anélkül ereszti szőllőjébe nyesni a tőkéket, hogy megmondaná, minő metszésmódot kövessenek, ebből következik aztán az, hogy a metsző sem a föld asirjához, sem a tőke természetéhez nem alkalmazkodik ; metsz mikép tud éa szokott. Az pedig elvitázhatlan tény, hogy a kövér talajban máskép kell metszeni, mint a soványban, más metszést kíván a fiatal és mást az idős tőke, de még a fajok természete is módosítja a termést és épen azért, mert nem minden faj tőke tűr el egyforma met-azést, még a vegyes ültetéseknél is meg kell határozni a metszésmódot."
„Ezek előrebocsájtásával válaszolni fogok a felállított 3 kérdésre. Megmondom tehát sorrendjében."
„Mire való a metszés. A tőke meg nem metszve, elvégre terméketlen bokorrá fajulna s mivel élete gyors, hamar leélné magát, mint a gyepű szőllő. Arra való tehát a metszés, hogy a tőkének vesszői évenként válogatva viasza legyenek metazve éa ez által a tőke élete ne fa-képzésre, hanem gyümölcstermésre kényszeríttessék. Megmondom ezúttal azt ie,"
„Mikor van atnetszés idóje.öszkor lehet, tavaszkor kell megmetszeni. Az őszi metszés szűrei utáni munka, midőn a levelek lehullnak és a nedvkeringés többé nem képes visszahatni a metszésre, azaz újból kihajtani nem tud. A tavaszi metszés időjét az időjárás határozza. Február, márcziue, április hónapokban kell vé- < gezni; tehát előbb, mint nedvbe indul a tőke. Délnek lejtős hegymagaslaton meglehet kezdeni tebruárban, alantabb fekvő meleg hegyekben márcziusban, fagyos szőllőbegyekben pedig áprilisban. H»gy jobb-e őszkor, vagy tavaszkor megmetszeni, az ismét másik megfejtendő kér dés. Én mindkettőt megkísértettem és pedig: két táblában kék kadarka levén, egyiket meg- ,
metszettem őszkor, másikat tavaszkor. Tavaszkor a nedvbeindulás mindkettőnél egy időben történt, egyszerre fejlődtek rügyek és vesszők; az őszkor megmetszett csapok nem könnyeztek, a tavaszkor megmetszettek nagyon is sok levet folyattak el, tavaszi fagy nem lévén, megmaradt a termés és az mindkettőnél sem a meny-nyiségben, sem a minőségben eltérő nem volt. Károsultam mégis, mert az őszi metszés a napok rövidsége miatt több költségembe került a tavaszi metszésnél. Más években a tavaszi fagy elrongálta mind az őszi, mind a tavaszi metszés után hozott zöld hajtásokat. Egy módosítással történjék azonban az őszi metszés és ez abból áll, hogy a csapon meghagyandó legfelső rügy felett hosszú vessző hagyaasék, igy a födetlen maradt csap, ha a száraz fagy által megrepedne ia, a repedés nem hatolja át a felső rügyet, nem ugy, mint a nagyon kurtára metszett csapnál. Esek után telelek a harmadik kérdésre, illetőleg arra,*
„Mikép kell a metszést végrehajtani l Mondottam, hogy metszés által formálni kell a tőkét és általa a mennyiséget, minőséget biztosítani. A formálás 4 évig tart, 4 éven tul termésre lehet megmetszeni. Hogy helyes formát nyerjen a tőke, az első négy év időközben miu-dig két szemre kell megmetszeni, hogy évenként két vesszőt hozzon, a következő metszéskor csakis a legalsó kerül 2 rügyes csapmetszés alá, a felső pedig egészen eltávolítandó. Amint meghaladta a 4 évet, következik a termés alá való metazés, melyet állandó metszésnek is lehet nevezni; az öt éves tőkének van feje és törzse. Midőn az állandó metszés megállapításáról van szó, tudni kell a következőket is: az állandó metszés meghatározásánál tekintetbe jön-a földnek termő képessége, tehát annak legbensőbb természete, kövérsége, soványsága; a hegynek fekvése, tehát annak melegsége, hidegsége, száraz és nedves állapota; — a tőkének természete, bizonyos metszésrei hajlama, termő képessége. Mindezek tekintetbevételével a következőkben kell keresni a megállapodást, u. m."
,1. A tőkéket sohssem tanácsos ugar vesz sző nélkül művelni, eszerint a hány vessző termőre metszetik, - ugyanannyi megmetszendő

TÁRCZA.
Egy éve csak!...
(Ál ó névnapjára, 187G. évi július hó 22-én.)
Egy ¿ve caak s mily lángoló örömmel Vártam e napot, édes istenem ! Mennyi sugár-fény, mennyi édes álom Ilajkált és játszott dajkaként telem! S iuj. itt e nap, im itt van újra, ah ! de
Kerültem rideg árny terül csupáu.....
Oh, hogy az ember ulf rákon fut a azép, Kényes, de csalfa délibáb ntán !
Eyy éve r*i»k ! s mily változás e szívben !
Az ég mi más! a föld mily idegen !
Egy éve csak s St ugy ölelte lelkem,
Hint a világot a nagy Végtelen,
•S most?.... messze tőlem. leik* tán egy nj hit
Karján fogózva, bolyg a bns tanyán.....
Oh, hogy az ember oly vakon fut a szép, Fényes, de csalfa délibáb után!
Egy éve esak ! s szerelme mint a hajua.1 A kelő földet, agy boritá el; Kosz szellemek nem leltek rést szivei az K annak sugalma volt a tiszta jel, I)e íme, tőlem elrabolták szírét már, S emlékem ia caak kisértet talán .... Oh, hogy az ember oly rákon fut a szép, Fényes, de csalfa délibáb ntán!
Egy éve caak! a e napra ftilviradva, Mily ttd* rala, hogy fldrOsOlhetéa! Bfibáj oa ábránd vitt a vágyak szárnyán Hozzá! a kiben oh, mint hittem én !
S most ? 1.... rég elpártolt.....s a mi legjobban fáj:
Hogy földi érdek volt az *k talán.....
Oh, hogy az ember oly vakon fnt a szép, Fényes, de csalfa délibáb ntán !
Egy éve caak !.... de nem ! panaszt nem ejtek I — Fedj el örök lemondás fttyola I —
Legyen e nap, mint volt, ép oly magasztos, S ó boldogabb még. mint — akkor vala! Legyen 5 boldog! fény borítsa éltét! .Szeressék jobban, mint én szeretem !
Legyen nyngalma tinta, nesztelen.......a hogy
Mind ugy legyen : ah ! veszszek, veszszek én !
EGERVÁRY GYULA.
A látszerv.
Klügel, Eocyclopedie ; Dr. Schoedier, daa Bnch der Natúr ; Hchabns, Knnzek éa Abt természettana ntán.
Az ember a földi teremtmények legje-lesbje — remeke — levén, különös tanulmányozást érdemel. Az értelem, ész és szabad akart t az ő aajátja, csak ő képes eszméit és gondolatait a hatalmában levő beszéd által máaokkal közleni. És valóban, míg az ember gondolatai kifejezésére szavakat használ, míg fogalmakat alkot éa ezek elemzése és öaasetevése az értelmet képezik: addig az állatok mindezek tökéletes hiányával vannak s azért nem is beszélhetnek, legalább öntudatos beszédről szó sem lehet nálok. Az állatok csak a természeti ösztönnek hódolnak, mely szerint minden előrevett oktatás nélkül mintegy kénysserítve végesnek némely dolgokat. Ezen ösztönnél fogvs építik emeletes lakhelyeiket a hódok; rakják mesterséges fésskeiket a madarak, fonják fioom hálóikat a pókok. Az ember kevés ösztönnel bir; ennek hiányát az értelmi tehetség eléggé pó-tolja. S mig as állat csak bizonyos életmódhoz, éghajlathoz és eledelekhez van kötve, tehát csak bizonyos meghatározott körben mozog: addig az embernek a világegyetem is kicsiny és a csillagokhoz is felemelkedik. Nem csak as ember maga, de annak minden egyes része beható
mély tanulmányul szolgálhat. Kétségtelen, hogy a külvilág létezőit érzékeink által veszszük észre; ha érzékeink nem volnának, nemcsak-h)gy az összes létezőkről semmi képzetünk nem lehetne s igy szellemünk kifejletlen maradna, hanem gondolkodás — akaratról ¿s kedélyről ssó sem lehetne.
A külvilág ugyanis minden szellemi tevékenységűnk kezdete és alapfeltétele; mert csak a külvilágról szerzett képzetek nyújtanak anyagot a gondolkodáahoz, az elmélkedéahez; csak a külvilág ismerete — saját czéljaink és rendeltetésűnk ismerete mellett - indíthatja as akaratot, azt önmaga czéljainak elérésére eszközül felhasználni. Ámde érzékek nélkül sem testünket, annál kevésbbé annak czélját: önmagát fen tartani, sem a külvilágot nem ismerhetnék. Érzékiségünk as állatokkal közös ugyan többé kevéabbé, de az ember érzékei tökéletesebbek minden állat érzékeinél, nem ugyan egyes érzékre nézve; mert tudjuk, hogy a sas látása élesebb és as eb szaglása jobb, mint as emberé; hanem az érzékek mind együttes müködésökben ; mert ismét tapaastalt dolog, hogy as állatoknál hiányzik az érzékeknek össshangsatos működése.
Ez alkalommal az ember érzékeinek leg-¡elesebbikét,a szemet — választom értekezésem tárgyán!. Azért legjelesb, mert a hallást kivéve, a többi érzékek semmi szellemi élvezetet nem nyújtanak. Nemde a hallás által különböztetjük meg a bájos hangokat, melyek bámulatra ragadnak, asivig hatnak és gyönyörélvesetet nyújtanak? Nemde a látás segélyével bámuljuk a festészet és szobrászat megragadó alak-iait? Ezen élvezetekről mitaem tndnánk, ha 1 és látérxékünk nem volna. Innét is kitű-^

nik ama magasb rendeltetés, melylyel az állatok fölé emelkedünk és melyet az isteni gondviselés számunkra kitűzött
A szemnek, mint a látás szervének egyes réssét, alkalmazkodó tehetségeit és beteg állapotát kisértem meg leírni. A szem az érzéki szervek közt legkitűnőbb levén, különösen alakjára, mosgékonyságára, kifejezésére, különbféleségére és a belső működések visaza-tűkrözésére nézve az embert bámulatra ragadja kivált belalkatára nézve, a hol minden oly czél-szerüen van elrendezve.
Látszervünk legfontosabb része a szemgo-lyó (Aug-Apfel), mely szeműregnek nevezett kupídomu csontüregben fekszik és zsíros sejt-szövettel van kibélelve ; a szemgolyó mozgása hat izom segélyével eszközöltetik; a szemgolyó tömegét kocsonyanemü űregtest képezi, melyet háromnemü hártya zár. Ha belülről kifelé vizsgáljuk, ott találjuk mindenek előtt azidegrecét (retina) azután a szemgolyót, melyet kétféle hártya vess körül: a szaru hártya (cornea), mely átlátszó és erősebben görbült,oly keméoy-ségü, hogy nagyobb külbehatásoknak is képes ellenállni; a másik a kemény hártya (scleratica) porczellánnemü, fehér átlátszatlan, igen kemény ia a azemnek, melyet egéazen körül vesz, különös védelmül szolgál; ezen belül van az edény-hártya (choroidea), nevét azon ssámtalan vér-sejtektŐl veszi, melyek rsjta keresztül húzód nak. Belsejét fekete nyálkás festék fedi azon fénysugarak elnyelésére, melyek''a ssem belsejében különféle oldalról visszaverődnek s a tiszta látást akadályozzák; ezen testék azért ia szükséges, mivel nélküle a szem nem volna egészséges, épsn azért az albinoszok, a házi nyulak, égerek nem viselhetik el a napfényt fájdalom
ugarnak. Ugar vessző az, mely jövő évi terméére rendeltetik ée arra való, bogy ne kénytelenit-tassünk évekről évekre mindig ugyanazon vesz szőt termőre megmetszeni. Hagyunk például egy termőképes tőkén 3—5 termő csapot ugy, hogy <*zek a tőke fején körül álljanak, mind-kettő kött hagyatik egy-^gy ugarszem. Ugar-szem a legeslogalsó rügy, ro>*ly agyszemnek is neveztetik. Jövő évb^n. az idén kitermett csapok levágatnak a leg^lfgalső rugyig ugarnak, as ugarnak felneveltek pedig m«gmetazetnek termésre. Igy kell változtatni a metszést éveken át, hogy megtarts* alacsonyságát és helyes alakját. — Ugarvesstő nélkül szarvakat kap a tőke, azookivül még az is megtörténik, hogy az egy oldalon feleresztett csapos metszésnél a tőkének azon oldala, mely csap nélkül maradt, elszáradt. Ugarvessző müveléssel a term«íst leginkább le bet biztosítani évekről évekre ugy, hogy a termé« mindig egyenlő marad.*
„2. Minél tápteljeaebb, kövérebb a talaj, a faképzés is annál előnyősebb, ily talajban mindig több éa hosszabb csapokra kell megmetszeni, nehogy a tőke életereje a gyümölcs termés helyett faképzésre fordittassék, vagy elrúgja a virágot és meddő maradjon. Ilyenben van helye a szálvesszőzésnek is. Kövér földben azért is kell hosszura metszeni, mert az alsó rügyek rendszerint meddő vesszőket hoznak, gyümölcsöt csak a 3, 4—5 ik rügy bői kinőtt vesz sző hoz. Sovány földben mindig kevesebb és rövidebb csapokra kell megmetszeni, ilyenben szálvesszőkre metszeni soha sem tanácsos. Kü löDŐsen kell pedig hatni a bő termésre minden erős trágyázás után az első két évben."
.3. Annyit bizonyosnak mondhatni, hogy csakis az alacsony tőkén érik meg a fürt tökéletesen, ha tehát jót akarnak önök szűrni, jobb a tőkét növésében a metszéssel mindig visszaszorítani, mint magasra felereszteni, ebben rejlik annak oka, hogy a lúgosokról, szál vesszőkről soha nem lehet oly jó bort szűrni, mint az alacsonyan művelt tőkékről. Fő tényező ebben at, hogy a földhöz közel álló fürt több jóban részesül annál, mely attól távol áll. Forró nap hevének kitett tőkéknek mindig jobb magasra művelni, mint alacsonyra, nehogy a nap égető heve elhervaszsza a virágokat, fürtöket.* „4. Oly 8zőilőfajokat, melyek mesczefutó vesszőket hoznak, rügyei messze állnak egymástól, mindig hosszú csapra, szálvesszőre kell metszeni, ilyenek szeretnek lúgossá is műveltetni. Olyakat, melyek rövid, vékony vesszőket nevelnek, rügyei sűrűn következnek egymásután, jobb rövidre megmetszeni. Ilyek nem szeretik a hosszú metszést, a szálvesszőzést, lu-gosművelést. Vegyes ültetéseknél a metszőket ezen utolsó szabályra kell legkivált figyelmeztetni és szorosan meghagyni, hogy azon tőkéket, melyeknek vesszőin a bimbók nagyon messze állnak egymástól, hosszura, azokat pedig, melyeknek rügyei sűrűn állnak, rövid csapra mes-
sék. Igy lehet leginkább bistositani vegyes ültetéseknél as egyforma termést. Hol e szabály figyelem nélkül hagyatik s minden tőke egyformán metszetik meg, ott semmi nem bizony o sabb annál, minthogy a termés a mennyiségre eltérő leend."
„Ezen elsorolt általános szabályokból ki-indulva, van alacsony ; magas; kopasz; rövid; hosszú csapu és szálvessző metszésmód."
„Miután ezeknek magyarázata hosszabb időt és feszült figyelmet kiván, azért is s metszések e módosításairól más alkalommal fogok szólni."
Legyen szabad ezúttal felemlítenem, hogy elósdó urnák, tapasztalásból merített tüzetes magyarázata beható levén, a hallgató közönséget ''gen kedvesen lepte meg. En is teljesen megvagyok győződve, hogy fegyencz hallgatóink az előadást nagyon is pontosan vésték emlékükbe s ez által egykor nagy hasznot fognak általa biztosítani magukon kivül másoknak is.
JUHÁSZ PÉTER,
f egyházi tanító.
Helyi hirek.
— A nagy-kanizsai izr. hitközség felekezeti iskolájában az előkészítő osztály, melyben a 4, 5 és G évesek mintegy ovodailag neveltettek, feloszlattatott.
— Gyönyörű légtünet völt szemlélhető jul. 17-én este. Egy nagy csillag lánczmódon nyúlt el, később M. és W. betűket mutatott vakitó, ragyogó fényben. Szombatheiyen az M. betűre azt magyarázták : Milán csatában sem volt, mégis elveszett. A W. betűre pedig: Web tibi vadrácz! —
— Áthelyezés. Kubesch Frigyes nagykanizsai kir. távirdaáliomás főnöke a magyar távirda-létszámból kilépett és az osztrák távirda-létszámába felvétetvén, Czernovitzba (Bukovina) ellenőrré neveztetett ki, hová a napokban el is utazik.
— Fogorvos Budapestről. Előnyösen ismeri Hegedűs S. fogorvos ur ifj. Löfler úrral Nagy • Kanizsára érkezett s néhány napig a „Korona" vendéglőben van; felhívjuk a fogfájásban szenvedőket e kedvező alkalomra.
— Leánykereskedés. Nagy-Kanizsáról Prágerhoff ba menő vonattal e hó 6-án ismét három, a leány kereskedő keritőknek áldozatul esett leányt szállítottak, kik közül egyik komáromi, másik ihárosberényi, harmadik gráczi volt, azon szándékkal, hogy Trieszten át Alexandriába viszik őket; azonban Prágerhoff ban a vasúti utasok által szerencsétlen helyzetükről, a gazkerítő ellenzései daczára felvilsgosittat-ván, rémülve gondoltak arra, hogy őket Amerika vagy Afrika felé akarják vinni s azonnal az egyik Czillibe a rendőrséghez táviratozott, erre a kerítő sem vevé tréfának a dolgot, a leányokat ott hagyva, a rendőrség megérkestét nem várta meg, hanem elssökött s a megér-
nélkül; mert az edény hártya belső lapján a fekete festmag hiányzik és közvetlenül az edény-hártya véredényét látjuk s ugy vörös látabbal bírnak.
A 8zaruhártya mögött van a szivárvány-hártya (irís), mely elől különféle embereknél különféle szinü, u. m. barna, szürke, fekete, kék; ennek hátsé része pedig fekete s középen nyílással bír; épen ugy nyilik, mint az ajkak vagy szempillák és ez látabnak.vagy sz. mfény-nek (pupilla) neveztetik s gyenge világosságnál tágul, hogy a szem belsejébe a tárgy minden pontjától a látásra elégséges fény mennyiség juthasson ; ellenben összehúzódik, ha a fény igen erős, azért, hogy a látidegre nézve káros fény inger mérsékelte»sék. A szemfény v. láub legnagyobb fokú kitágulásánál 30 szór, sőt macskák és baglyoknál 100 szór nagyobb fény mehet a szembe, mint mikor össze van húzva a IáUb. Vannak madarak, melyek a látabot igen összehúzhatják s ezen képesség lehetővé teszi, hogy pl. a sas a vakitó napsugarakat fáj-dalom- s veszély nélkül elviselheti; vannak a ragadozó halak közt olyanok, melyek zsákmányukat még a tenger fenekén is észreveszik 8 oly gyenge világosságnál is látnak, melynél mi semmit sem vennénk észre ; ez csak a szem fény nagy mértékű kiterjedése folytán lehetséges.
A harmadik, mely egészen belül van: az idegrecze vagy reczéshártya, mely a szemgolyó hátulsó részét átlyukasztja, a hol as edény hártyán szétterjedvén, finom, átlátszó, szürkés szinü hártyát képez, melyen s tárgy képe jelenik meg.
A szemgolyóban három átlátssó, különböző törő képessegü snysg létezik — a nedvek — melyek a fénysugarakat a reczés hártyáig bocsátják. A ssivárványhártya mögött áll a kétszer domború jegőczlencse; e között és sz átlátssó szaruhártya közt visenyős sós folyadék van: a lencse mögötti tért pedig kocsonyanemö olvasztott üveghes hasonló nedv tölti be. A szem a lencse által elő- és hátsó kamrára ossta-tik; eme lenose egymás mellett fekvő lemeses rétegekből áll s köröskörül finom ruganyos hártyával van befoglalva; továbbá lencsék gyanánt hatnak még a visnedv és as Üvegnedv. A jegőcslencse egy egéesen átlátssó hártyába
kezett rendőrség csak bült helyét találta. (Erw
hivatalos csáfoUtot kaptunk. Jövő számunk
hozza. Szvrk.)
— Ctföndes I. F. soproni nevelőintezetének az lS1sAs»fc Unévről szóló értesítőjét megkaptuk. Ezen intézet sokban előnynyel van a birodalom többi intézetei fölött A legtöbb intézet ugyanis bérházakban van elhelyezve: igy az ifjaknak testi fejlődésére és egészségére, ami a fődolog, hiányzik a kellő telep. Tudománya, szakismerete ée UpinUtos bánásmódja, ugy hazafiúi erényeiről ismeretes Csöndes ur intésete tisztán a nevelés czéljaira ép^lt helyiségekkel bir, tanszerekkel is ugy van fölsse-relve, miszerint versenyezhet bármely nyilvános Unodával.Valamennyi Unár sz intésetben lakik: holott más intézet tsnárai a »áros különböző tanodáitól járnak be egy-két órai okU-dásókra, mi gyakran n«*m kis zavarra, sőt hiányra szolgáltat okot Mindezekhez járul a tiszta, üde levegő, mi a provincziálís intézeteket annyira a fővároeisk fölé emeli. Ajánljuk e jól szervezrtt intézetet a szülők és gyámok méltó figyelmébe és pártfogásábs.
— A pénzügyminister újból czél irányos reformot hozott be asadó ügybe. Ezentúl ugyan is az elemi csapások által okozott károk egyálulában fölülvízsgálat és megállapítás végett a pénzügyi ignzgaíóságok álul a kataszteri közegekhez fognak áttétetni, ezen intézkedés főleg azért helyes, mert ez utóbbi közegek, mint melyek áulában a földmivelési v;s7onyokkal foglalkoznak, leginkább hivatvák az ama téren előforduló eaólyeket megbírálni.
— Villámütés. Prágerhoffban, a vasúti állomás éttermébe jul. 18-án a villám leütött egy vasúti tisst ugy összeégett hogy felgyógyulásához nincs remény, egy postatiszt szinte erősen megsérült ugyan, de életben maradását hiszik.
— Gyászhír. Nagy tiszteletű Eősze let ván kővágó eőrsi leikéss és zalamegyei evang. hitv. esperese folyó hó 9-kén valami járatban kocsira ült lovai megbokrosodván, a kocsiról leugrott, de ugrása oly szerencsétlenül történt, hogy rögtön meghalt. A boldogult ritka buz-galmu pap volt, kiben a valódi vallasos áhiUt a jellemmel és tudománynyal volt egyesülve. A szeretett férjet vigasstathatlan özvegye, a gondos atyát nyolez árva, a vigasztaló lelki pásztort kedvelt hívei és sz eiős jellemű férfit számos baráui mély bánatul kesergik. A szívben megszomorodott családtól a következő gyászjelentést vettük: özvegy Eősze Istvánné szü letett Cseszombathy Katalin a maga és gyermekei : Dezső, Rózsa ugy ennek férje Magyar József és kiskorú gyermeke Géza, továbbá Flóra, Isi ván, Etelka, Károl~w Géza és Jenő szomorodott szivvel jelentik nek, illetőleg édes atyjoknak, atyjának nagy tiszteletű Ef zalamegyei esperes és kőj
lejthetlen férjé-pjának és nagy-István urnák, Srsi evang. lel-
van zárva s az üvegnedv egyik mélyedésében foglal helyet. Hogy a ssem valóban ily részekből áll, meggyőződhetünk, ha egy ökör szemét veszszük vizsgálst alá, azt felmetszvén, benne fogjuk Ulálni eme részeket. A lencsét kivehetjük és Upasztalandjuk, hogy olyan, mint egy köszörült gyűjtő lencse.
Vizsgáljuk moet, hogy mi módon történik a látás V A fénysugarak, melyek valamely világító vagy megvilágított Urgytól jőnek és a szaruhártyán át a ssem belsejébe jutnak, részint a szivárvány hártyát világítják meg, réssint a iá-tabon át tovább hatolván, az egymás mögött álló három lencsének közreműködésével az idegrecze egyik pontjában egyesülnek s ez a világító vagy megvilágított Urgy képe lesz. A látideg e helyen érzi a fénysugarak benyomását; de most a ssem előtt egy világító v. megvilágított tárgy állván, ennek minden egyes pontjából as idegreczén kép fog szármasni, ösz-szekötvén a világító pontokat egyenes vonalokkal az idegreczén levő képpel, a vonalok mindannyian egy pontban fognak egyesülni és ez a három lencse láttani központja; ez azon pontul is összeesik, mely a szem minden mosdula-Unál mindig egy és ugyanazon helyen marad.
A reczéshártyán létrehozott kép épen oly forditott és kicsinyített leend, milyent a gyűjtőlencse valamely fehér ernyőn létre hoz. A rezgő lebrészecskék a fény benyomást az ideg-reczére ruházzák át, mely a látidegen tovább terjedvén, ismeretlen módon hozza létre a látás érzetét. Hogy pedig a kép valóban fordított, arról meggyőződhetünk, ha szemtükör segély ével, vagy az ökör szemén teszünk kísérletet Honnan van mégis, hogy mi a tárgyakat egyenes állásban Útjuk, noha megfordítva jelennek meg az idegreczén? ennek követkeső alapja van : tapasztalat sserint a Urgy minden pontját ason egyenes vonalba hely eszük, melyben a fénysugár a szembe érkezik, azaz a látideg minden benyomást kifelé irányos és pedig azon irányban, melyben a fénysugarak jöttek. Megjegyzendő as is, hogy aa idegreczén minden tárgy, tehát a felület egyes részei s vissssásán ábrázolva jelennek meg, a miért is mind maguk köst, mind a föld felületéhez képest megtartják ugyanazon helyzetüket
Erre vonatkosólag a „Tanuló ifjúság lap-
jában" épen ennek ellenkezőjét olvasUm. Ezen kérdésre: miért látjuk egyenesen a tárgyakat? következőképen felel. Az e tekintetben a fizikusoktól felállított tétel — miszerint a sugarakat gondolatban ugyanazon irányba vissza helyezzük, honnan jönnek stb..... nem állhat. „Mi t. i. csak benyomás és nem ki-, vagy visszahatás által láthatunk, itt tehát semmi sugár-visszahelyezésnek nincs helye; továbbá a tárgy akut mi egyenesen látjuk minden gondolati működés nélkül is, azon fizikusok véleménye szerint szellemünk nem vesz közvetlen tudomást a szemünkben Umadt képecskéből, ha nem mi azon gondolatban visssahelyezettsugarak benyomása által Umadt kép benyomását érezzük ; ámde, minthogy a sugarak a szemlencsében metszik egymást, ston képnek a szemen kivül kellene származnia és mindenesetre a Urgygy al összeesnék; igy tehát szemünkre benyomást tenne egy a szemen kivül levő gondolati kép! Ez ször nyü képtelenség! Minek felvennfc természetei lenest, ha van természetes, minek gondolsti képet a szemen kivül, ha van valóságos ason belül ? Látjuk, hogy mi csak a szemünkben levő kép benyomása folyUn láthatunk és csak ugy látjuk a külvilágot mint ast a kép mutatja. Könnyen érthető, hogy eszerint mi csak a meg forditott képben látván a külvilágot, ez szük légképen megfordítva jelenkezik előttünk. Mi ".ehát az egész külvilágot megfordítva látjuk : de a Urgyak egymáshoz vsló térbeli viszonya változatlan megmarad és épen as, hogy as egéss külvilágot ugy öntestünket is megfordítva látjuk, okozza, hogy a külvilág ép ugy tűnik fel előttünk, mintha a szemünkben levő kép egyenes volna. Hogy kezünkkel megkísérthetjük, mi van fenn, mi lenn, sz nem ellenvetés; erre én csak ast kérdem: mit nevesünk mi „fennek s mit lennek? „lenn" annyit tess,mint: köselebb a földhöz, a föld felé, „fenn" távol a földtől, as ég felé", ámde, minthogy mindent megfordítva látunk, mindenesetre öntestünket, a földet s as •get is; ugy,hogy a megfordított képben lábunk KÍntén a földdel érintkesik, fejűnk ellenkeső irányban áll stb. szóval a Urgyak egymáshos vsló viszonya tökéletesen ugyan aa marad, tépseljünk megfordítva mindent, iSldet, eget kegyeket, öntestünket is, akkor ugyanason képet nyerjük; ép ugy, mint kicsinyben a fény-
késsnek, f. é. julius hó 9 én esti 9 órakor, életének 52-ík s boldog háaasaágának 24-dik évében, hirtelen halállal történt gyássos el-hunyUt A boldogultnak hűlt tetemei f. hó 12-én lOórakor tétettek as evang. vallás sserint Kővágó-Eörsön örök nyugalomra., Kelt Kővá-gó-Eörsön, julius hó 9-én 1876. Áldás és béke poraira !
Veszprémből írják nekünk: Az aratás hossánk közel eső Balaton vidékén befeje settnek mondható, mig nálunk alig vannak derekán, mint a Balaton vidékén, ugy nálunk is z legnagyobb megelégedésnek adnak kifejesést s gazdászok, árpa kitűnő termésű, mind meny-nyiségre, mind minőségre nézve, rozs-, busa és zabról csaknem ugyanas állitható, a bortermelők jó szüretre adnak reményt
— F. hó 17-én 8 és */, órakor este az égi boltozaton egy tüneményt vettünk észre, egy csillag szaladni látssott, mely futáskösben darabokra hullott üstököst képezve, mig végre megállt és kígyó alakot vett fel, egy ideig ugy csúszott mászott, mint a kigyó, később mindig nagyobb nagyobb karikát képesett, mig végül egy karikává váltosott át és elhomályosodott csillag-fénye ekkor eltűnt e tüneményt 20 per-czig lehetett látni, bisonyosan háborút jelent. (Szerbiában s Törökországban persze.)
— Gyászhír. Rajki Rajky Sándor, István cs. kir. nyugalmasott kapiUny, Miklós s gyermekei Irén és György, Hária, férjezett Ehcenreich Istvánné, ugy Lábos Aladár szo morodott szívvel jelentik anyjuk, illetőleg nagyanyjuk rajki Rajky Petronellának, élte 76 ik évében f. é. julius hó 19-én s haldoklók szentségének ájutos felvétele után — tüdő szélhűdés követkesteben történt gyássos elhunytát. A boldogultnak bült tetemei f. é. julius hó 21-én d. u. 5 órakor tétettek a felső-rajki sírkertbe örök nyugalomra; — az engesstelő szt. mise pedig ugyan azon hóban d. e. 10 órakor a felső-rajki egyházban fog megUrUtni. — Felső-Rajk, 1876. évi julius hó 20-án. Béke hsmvaira!
— Aláírása felhívás „A Magyar írók Levelei" czimü vállalatra. Régóta szükségét érezzük oly gyűjteménynek, melyben irodalmunk és szellemi életünk képviselőinek levelei foglalutnának. Ha másutt e téren nem egyszer kíméletlenséget követnek el, midőn as iró elhuny Uval csakhamar kiadják leveleséseit, nálunk ellenkezőleg ezrével hevernek levéltárainkban és egyesek tulajdonában íróink érdek esbnél érdekeeb sorai a nélkül, hogy világot látnának. Pedig nem csak ss irodalom* történet búvárát érdeklik e levelek, hanem mindazok-
| nak, a kik a nemzeti műveltség fokozatos fejlődését, a közéletben nyilvánuló eszmék első, burkolt megjelenését * közérzület folytonos változását figyelemmel kísérik, vonzó és kedves olvssmányúl szolgálnak. Est belátván, egyesültünk mi alulírottak, hogy ez érdékes irodalmi leveleket kiszedjük a levéltárak és msgánosok
képész a megfordított képet veszi le s mégis egyenes képet nyer. Látják, mikép épen nem szükséges, hogy a külvilágnak ssemünkben származott képe egyenes legyen; ée mi azért látunk egyenesen mindent mert szemünkben levő képecske mindent megfordítva mutat"
E kis kitérést megengedve, most már viss-szatérhetünk felvett tárgyunkhoz, habár e véleményt minden pontban nem helyeseljük, már csak tízért sem, mert ezen magyarázattal iem tudunk többet arra nézve : hogy miért látjuk mi a tárgyakat egyenes állásban ? Mert könnyű ast mondani: hogy én asért látok egyenes állás-"'' ban mindeBt mert a szememben levő képecske mindent megforditva mutat, de az érvek nem oly nyomósak és szilárdak, melylyel ezen állítást védi, hogy feltétlenül elhigyjük. Én részem ről megvallom, hogy a fizikusok véleményét e tekintetben helyesebbnek Urtom s állításukat egészen magamévá tessem.
TORONTÁLI.
(FolyUtása köv.)
Betegágyamba!!.
— W74. —
A betegség ágyba szegzett. Gyötrődöm soká már ;
Az orvon se tudja bajom, Elmúlik tavasa, nyár,
Rég számot vetek magammal, Egy ¿vet se kétteni ;
Nem sejtém, hogy titokban is
Imádkoznak értem
— .
Adósságom ssörnyU sok van, Több. mint jó baráton ;
Kik meglátogatnak, köztflk Pár hitelexSm látom ;
Milyen hosssu képet vágnak, Hogy busóinak rajtam !
Én
meg puszta tetetásbSI Főm mellemre hajtom.
Minden áron óhajtják, hogy Még ae szálljak sírba.
Mert adósságom közt egy sincs KötUválre irva,
Krről biztosítva vagyok, J8 erCrn, már ársem,
Tán azért, hogy biUUSim Imádkoznak értam ?!?
GYÚROM ANTAL.
szekrényeinek homályából és átsdjuk a tiastelt közönségnek. Vállalatunk két sorozatot foglal magában. AzelsőaXVI-ikssáaadtól aXVIII-ik második feléig terjed, a másik innét kezdve indul egész odáig, a meddig a kellő kimélet engedi. Egyelőre a második sorosstot indítjuk nieg. Az elsővel még késnünk kell, mert levéltárainkat csak ujabban kezdjük átkutatni és az idevonatkozó leveleket megismerni. A leve-ir-ket időrendben sdjuk. Est találtuk legüdvö-ffbbnek mind magunkra, mind az olvasóra nézve, mert as olvssó érdekkel kisérheti a fölmerült kérdés minden oldslú megvitatását^ a különféle irányok egymással való küsdelníét, mig ha a levélírók szerint rendeznők kötetein-jj^-t, a keresésnél számos kötetet kellene fel-ovitnia, hogy a rokon és ellenvéleményeket is uivasbassa. Egyébiránt tájékozásúl minden kötet mellé pontos levél-, név- és tárgymutatót függesztünk. Egy kötet 20—20 sűrűn nyomott uagy 8-adrét ivet foglal magában. Nagyobb pártolás esetében még több ivre is terjedhet Árát 3 frtra szabjuk. Évenkint két-három kötetet teszünk közzé. Aláirási felhívásunkkal mindenekelőtt a nyilvános és magánintézetekhez fordulunk. Hazánkban több egyházi, káptalani, semminariumi, akadémiai, lyceumi, mintegy kétszáz középiskolai, több kaszinói é* olvasó-egyleti, számos polgári és jobbmódú népiskolai s ifjúsági könyvtár létezik. Ha ez iatézetek és néhány irodalompártoló támogat-D&k, meg leaz azon háromszáz előfizető, a mennyi vállalatunk fenntartására okvetlenül szükíégea; főleg a magyar nyelv és irodalom. vaWmint a hazai történet tanítóit kérjük, ka-r. ijíik fel ügyünket, legyenek vállalatunk Apostolai, hisz leginkább az ő érdekök forog »óban. Annyi érdekest, eszméltetőt és tájé kozlatút foglalnak magukban e levelek, a mennyit sehol másutt nem találunk. Hisz iróik a kor gondolkozó szellemei, az eszmék apostolai, a később uralomra jutott nézetek első hirdetői valának. Az aláirási iveket és előfizetési pénzeket id. Szinnyei Józse.f veszi át az egyetemi könyvtár épületében. Budapesten, 1876. évi június hó 1 ső napján. Bodnár Zsigmond, a magyar nyelv és irodalomtörténet egyetemi m. tanára. Dr. Kiss Áron, tanár. Id. Szinnyei József, a m. kir. egyetemi könyvtár első őre.
— Rövid hirek. Dorosmán 74 ház égett el. — Szombathelyen jul 17-én d. u. 1 óra 20 perczkor földrengést észleltek. — Prebok gróf k hires lengyel színműíró, kit a lengyelek lengyel Molière nek nevestek, meghalt. — B.Füreden az Anna-bál f. hó 30 án a Rabech-féle táncz terem ben fog megtartatni. — Tóth Kálmán .Az irigyek * czimű színdarabot irja. — Erdély legnagyobb pöre a Haller-féle ügy, melyoek okiratai kocsiszámra mennek végmeg-oidásához siet. — Torma Zsófi* úrhölgy egy maga nevlith-kori és egy romai telepet fedezett . tel. — Az athleticai club ügye Debreczenben szépen halad. (Fájdalom, hogy a városunkban tervezettről egészen elhallgattak.)— Nyáry Pál síremlékének leleplezéséhoz Pestmegye a törvényhatóságokat is meghitta. — Tasmánia torzs (Van Diemesio Land őslakói) kihalt. — As országos athleticai klub az idén Paradra tervez (136 kilometer távolság) távgyaloglást. — A Bpest vízivárosi állami nőtanitó képezdében k felvételi vizsgálatok a jövő 1876./7. tanévre augusztus 27. és 28-án fognak megtartatni. — Toron tálmegyében, mint irják, rósz gabonatermés volt. — Lipót bajorherczeg asóezihadgya korlatok után Magyarországba jő vadáasatrs, ueje Gizella főhercseg asszony pedig néhány hétig Schönbrunnbsn fog idősni. — A gyulafehérvári román értekezlet alkalmasint megtar-''atott. — Albrecht főhercseg mosonymegyei kastélya nem rég elégett; a kár nagy jelentőségű. — A .Pesti Napló" eddig 733 frt 17 krt » *gy aranyat gyűjtött Deák Fertncz szobrára. - Milán szerb fejeidelem anyjí, Obrenovics An na f. hó 18 án Párisban meghalt — Andrássy gróf egy heti szabadság időre hsza jön. — Ro mániában 20000 magyarnál több lakik. — A walesi herczeg a karlsbadi fürdőben 3 hetet t"g eltölteni. — Szörémmegye alispánjává Pausz János aradi kir. közjegyző lett a Ujfa-lusy kir. biztos oldala mellett hajtandja végre * megye újjá szervesését. — Rímelj Károly lekéri apát és Rudolf főhercseg es idősserinti magyarnyelv-oktatója,mintás „Életképek" írja, kassai püspökké fog kineveztetni. — Chiná-b*n a vasúti hálózat igen gyorsan terjed. — A földrengést Komáromban is éresték. — Hamis 50 frt osa k vsnnsk körforgalomban. — Boyto» kapitány Pozsonyba ment és ott a Dunán f. hó 22-éa mutatványokat tett — A perjesi pusa-egy fistal gasdát a gyűjtők kaaaákkal ver agyon. — Nagy-Váradon egy valaki maca-ktkiállitást szándékozik rendezni (talán saák-ban.) _ S zepei-Sst.-György ben ké>. bérest a fold ásás kösben agyonsújtott, as egyiknek tea-^ egészen ketté szakította. — Jsvorinsn (Sze P*m.) két schneider kártyajáték kösben őss-Bzeveszett. Az egyik kést rántott s oly erővel döfte azt társs oldalába, hogy ssörnyethalt. Elfogták. — a tábori káplánok rendeletet kapált, hogy s háború kitörésének esetére késsen legyenek. — A kecskeméti baracskpiaczot még °roszok és lengyelek is látogatják. — Ssabad-kán egy asztalos neje 3 gyermeket ssült (jó
egéssséget kívánunk.) — Tőrök-Bocsén egy kő-míves fia szomszéd pajtáaáhos ment játszsni. Ott a falon tüggő öreg puskát leakarta venni, hogy vele katonásdit játssék. A puskf megakadván valamiben, eldurrant s a gyermeket homlokon találta, ki legott halva rogyott össse.
— A király Ő felsége a tatár saent györgyi iskola és kántorlak felépítésére 100 frtot adott magán pénztárából. — A lipótvárosi basilika bensejének építéséhez serényen hossá fogtak Ybl vesetése alatt — A Zimonyi „Grsnicsár" a tilalom dacsára Sserbiába küldendő pénzsegélyre hívja fel a magyarországi testvéreket
— Ember György nagy váradi tanító nyerte el „A falu árvája" csimfi elbeszélésével az .Erdély" álul kitQzött 6 aranyas pálysdijat. — Prágában egy 119 éves nő halt meg. — Albrecht fő herczeg 18-án Lembergbe érkezett. — Győrmegyében igen jó aratás volt. — A magyaróvári tűzoltó egylet alapszabályait a Jcir. bel-ügyministerium a bemutatásig záradékkal látta el. — Süttőn i. hó IS én éjjel, Gután f. hó''i8 án délután nagy tűzvész vdlt; amott 2 ház és 2 ember, itt 30 hás esett a dühöngő elemnek áldozatául. — Grácz városa elfogadta a hullák elégetését. —
— Háború» hirek. A török kormány elrendelte, hogy a bolgár csigányok is fegyvert fogjsnak. (Sokat nyernek velük.) — Be*mában nincs többé szerb sereg. — Cettinjéből eredt herczegovinai győzelmihírek hamiaak. — Bel grádban titkos távirat kereng, mely a törökök döntő győzelmeit jelenti Zajcaár mellől. — Klek bevételét a montenegróiak által Konstán-tinápolybsn is megerősítik. — Zach tábornok megmsrad parancsnoknak. — A Khedive 12,000 embert küld a szultánnak, hétfőn indult az első csapat. — A belgrádi szerb távirat jelenti, hogy Lesjanin Osman paaát állásaiból kiverte. — (De hol?)— A törökök Kis Zvornik mellett egy 9 órai harezban a szerbeket megverték és ssét-Uzték. (Török forrás.) — A szerbek maguk gyújtották fel azon bárkákat, melyeken Tö-rokonságba akartak átevesni és egy nagy sserb őrházat — Alimpics 15,000 embert küldött a bosnyákokat insurgální Travnikba. — Rendesetlen török csspatok Cserhikenynél a szerbeket megtámsdták és megverték. — Paracsinban (Szerbia) nagy haditanács tartatott — Belgrádból az utolsó tartalékos hsdat Timok felé küldik, mi arra mutat, hogy az eldöntő ütközetek ott fognak történni. — Ozmán pasa a szerbeket Kalafat mellett több órai barcz után megverte. — Azon hír, hogy a montenegroiak Mostar kapui előtt vannak, teljesen alsptalanok. — Ozmán pasa 18-án Lesjanin hadseregét megverték ; ezen vereséget a szerbek is beismerik. (Noecete ipsum.) — Alimpics nagy tábori ágyukkal löveti Bjelinát. — Ali pass titkára Wasa effendi Ragusában volt f. hó 19-én. — A Timok folyó kiáradt, mi által a ssándékolt támadó operatiók idáig késleltettek. — Ro mánia azt kivánja: hogy az egész dunadellu Tulcsán alól engedtessék át neki. — Milán fejedelem kinyilatkostatta, hogy a török uralom hazugság; — Törökország csak papíron létesik; és sürgönyei is hasugságok. — Milán fejedelem, a belgrádi »Isatok* szerint, e hét folyamában egész Bosaniában kifog kiáltatni Boss-nia fejedelmévé. As össses táborokban nagyban készülnek ez ünnepélyességre. — Nikita elárulta Sserbiát— A török kormány Rachman, a hires drua főnök fiává alkudozik, ki 80,000 emberrel kéaanek nyilatkozott a szerbek ellen síkra ssállni. —
Vegyes hír.
— Mit tehét egy jó pap ? Siófokon magok a kösségbeliek beszélik, hogy a jelenlegi derék és tudós plébános alatt nagy haladásnak indult anyagilag és erkölcsileg egyformán a nagy község. A jeles pap ezer és ezer frtot ruhás be a plébániához tartosó szőlőbe, melyet utódjára hagy át; nem csak kitűnő kulturs mellett » legjobb fajú ssőlőfajokat ültette és tenyészti; de nemes gyümölcsfa is fél ezernél több van telkén, melyből hívei oltóágakat nyernek, hogy a gyümölcstermelés is lendületet kapjon. Sürgő-lésére as tskolábsn a 2 ik osstályt is felállították, melyet saját költségén szerelt fel. Hatvan tagból álló dalárda saervesésén közre működött; melynek tagjai köst ott vannak a legelső polgárok, kik nem csak jól dalolnak, de a kottákat is magok írják le, s e nemes időtöltés sok rosztói óvja meg a polgárságot. A kösségi ügyekben áldott késsel és baasonnal működik közre, saaretatt embere is Siófoknak. Tiszteljük, és üdvösöljük mi is a derék papot 1
Papírszeletek.
A fösvényséfnek egy példányképe költözködött ki ne.n régen ez émyékiilákból abbsli bosaoságában, hogy kedvencs ételének, a bornynbnsnak árát fölemelték Amint bosanaága okozta, betegsége aggodalmat gerjesstett és rokonai körülfogták betegágyát, a beteg végrouagtásában Pssaesssdte minden «rajét, s egy. as ágya melletti ájjeli ssakrénysn égó gyertyát elfojt, mivel ss szükségtelen volt meghalhatásához !
Az osstrák-poross hadjárat alkalmával egy porosz katona Posaonban egy virslis boltba ment, hol S „bécsi" virslik egy csomóját látta. Kérdé a katona : Kmik esek." A virslis élcselni akart, és ast feleié: .porosa katonák 1« — „No ha ások: ágy arredalom Sket, mint szökevényeket" As álca tetsaett as árusnak és nem kifogásolta eljárását
— Komámasszony, menjünk el a aainhásba, mert jó darabot fognak ám adni I ^
— Elmennék bis édes kománasssony, de a sainlapon olvastam, hogy falun történik, oda pedig ki nem megyek!
— Ennyi kínszenvedés ellen maga Jéb is, a tfirelem mintaképe, ld£akadt volna — nyögte keservesen egy mellbeteg hölgy. V
— Ne bnsnljon kisasszony ! Mir« meggyógyul — jó as Isten! — talán akkor fajdalma iá megszűnik — vigasztalta az ápolónő.
Egy franezia lap as elhalt bordeaux-i érsekről következő szép jellemvonást bessélé el: Egy napon jelentettek nlla agy nót, ki mély gyászba öltözötten alamizsnát kér. „Milyen id5s lehet?* kérdé az érsek. .Lehet 70 éves- feleié a szolga. „Adj nski 10 frankot." .De hissen az sok egy zsidó nónek," feleié konornyikja. .Zsidó no?* mondá az érsek; „úgy 60 frankot adjatok neki, ennyit megérdemel bizalma, melylyel egy keresstényhes viseltetett !"
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. juUus 13-tól—ju-Iws H-ig.
— .Arany Koronáh os" csinosét! szállodába : 8tanb Mór Budapest. Steiger N. Bécs. Báró Inkey Ede Kősaeg. Lenk Ödön A.-Lendva Braan Jónás Kaproncza. Tóth Lajos Pécs. Báró Halassyné Szerdahely. Lenk Ödön A.-Lendva. Hollender Emánuel Budapest. Berger N. Ksasthely. Benyájt Ferencs Pécs. Félix N. Grécs. Schwább János 8arkad. Feiler József Söjtör. Bádogos Lajos Duna-Földvár. Blasets N. Béca 8zilj Dessó Botfa. Blasich L. Sziszek. Hoch-reiterné Porrog-Sz. Király. Drosch N. Bécs. Báró Rifiné Belezna. Fehér József Baloa. Kiss N. Budapest.
— „8sarvaahoz" czimzett szállodába: Mibálovica A. Cgersseg. Ssobovica 8. 8opron. Abellea M. Pest Csusy R. Bécs. Hrabovay F. Egersaeg. lfju Cséry L. Budapest Brassach I. Bécs Böhm F. Bécs. Hoho I. Bécs. 8cherz 8. Boglárd. Bchiszha Béca. Kovács Nándor Losoncs. Bogenrieder L Barcs. Wolf 1. Bécs. Weber Oy. Bécs. Hirach L. Brünn. Mutyasowsky L Budapest. Wogyenss Bécs. Hirschler A. Bécs. Hor-váth A. Leódra Müller I. Lipcse. Blunn I. Becsehely. Scbön Adolf Bécs. Szigetby Lajos Letenye. Löwy L. Bécs Nunkovica János Sz.-Mihály. Kohn A. Budapest. Löwy N. Pest. Schmidt I. Pola. Wilhelm Péter Berlin. Qrauer Samu Miaslics. Birnbaum Possony. Ager-mann I. Bécs. Both L. Budapest
— .Zöldfához" czimzett azállodába: Sitt Ferstenfels Waitzer M Kőszeg. Garten M Pnrgau. Spitser M. Bndapeat. Weiss A. Leadva. Hongban R Nsulan. Reich F. Csehország. Ozsnics M. Triest. Schirts P. Güaflng. Schmerca I. Petersdorf. Betsching L Pécs. Osvald Hugó Ffirstenfeld. WeiUer A. Győr. Molnár Pál Keszthely. Ichoireff R. Moszkwa. Grün-wald F. Győr. Wsisa F. Yizvár. Wnckals P. Neu-mark. Robenstein I. Freostadt Gasting M. N.-8se-'' ben. Vogrincsics Báca Hám I. Szekszárd. Lenk M. Kőaxeg. Wander R. Kaposvár. Rnger R. Grácz. fitadt-ler Újvidék. Farkas .1. Kottori. Habrucker P. Olmücx. Pöniseh F. Milano. Salanon M. Frankfurt. Raiger Bo-roasló. Heilborn O. Lemberg. Donász F. Brönn Mo-ler 8. Kassa. Springer Ignács Nyitra. Lisman Ferencs Szombathely. Goldsinger M. Moskva. Singer A. Bécs. Griefell M. Pécs. Kohn Ignács Szabadka Nagy B. Budapest. Dauacha N. Fentelkreiss.
Üzlet
— Kihajtott "már a csordást — kérdezi kora reggel X. y.-t
— Nam hajthatott ki,mert te aaég itthon vagy! — felett y.
1876. jul. 17. As aratást elvégezve, tájékozásául as olvasóközönségnek tudatom, hogy vidékflnkön miért .fáradoztunk es ideig.
Először is a gyors gasda arénájára, a naponkénti esőzések következtés, bár nem kevés, de fekete és nem a legjobb, a hanyagabbak, vagy speeu. lansoké, kik az esőzés megszűntét várták, nem fekete ugyan, de tul ért, vén és Íztelen — melynek'' mindkét réssen as a szomorú következménye, hogy a jószágra nagyobbrészt elvsesvén, csakugyan kevés.
Basánk és kétszeresünk, mert itt rozs tisztán nem termeltetik) a sok eső daczára igen szép maradt, szerencse volt a föld tulsoványsága, mert sehol, legalább kevés helyfitt volt megdfilve, — ugy, hogy általános meggyősődéa volt, miszerint as idei aratáshoz hasonlót mostanába nem kaptunk, — egy 20 kevés keresztről 2—2*/4 vékáról bessélgettfink, asonban bekövetkezett a sokaknál várva-várt aratás, léesett állal és csaknem könnyes szemekkel láttuk, hogy aa esőzések után f. hó 5-én beállott jó idő, inkább forrónak mondható, a gabonák szemét egyszerre ugy megérlelte vagy szárította, hogy most egy marok búzában ia alig találunk egy pár egészséges szemet és a t —2*^ mérő asem 1—1''1,-re apadt le — ssalmája sem rosx, fOves, holdankint 1200 négyszög ölre 6—8 kereezt számitható.
Zabánk még most jó, egyedüli reményünk ebben van, annál is inkább, mivel a tengeri a sok esőzések következtén nagyon kivessett, a megmaradt rész is apró, sárga, több helyt a közte nőtt vad muharhoz több remény levén, mint a tengerihez, kapá-latlan hagyatott.
Burgonyánk, sárgarépánk, ssóval a kerti vetemények a földben rothadtak el, a hüvelyesek szintén keveset érsek, a gyümölcsöt a fagy tette tönkre, mig a fagy után vetett uborka és dinnye - mutatja magát, de es igen kevés kenyérpótlék less.
Piaesunkon a busa még mindig a régi mértékkel mérőnként 4 frt, — kétszeres 3frt 60-60 kr, — tengeri S frt, — egy pár liba 1 frt 40-50 kr, — esirke 36—40 kr, — tojás 9 drb 10 kr, — bor 1875-HR sk«| előtt 5—5*h frton volt kapható, most ugyan-aa 7—9 4% — agy pár tavasai malaea 18- 90 írtért kél — es egyeden a szegénységet táplálja,
hogy könnyen neveit nAáajt aolaeaát drágán fizetik
"H KOVÁCS IKáL.
Plaesi árak.
Hivatalosan jegy se tt piacsáárak Nagy-Kanizsaváros piacsbiztosi könyvéből : 1876. évi julios hó 19-én.
Busa legjobb auly 88, */s kektoUterkint, 100 kilogrumm szerint : 10 frt — kr, köaép—erfi auly 87, • frt — kr. - Kéteaares legjobb suly —, — frt — kr.
középszerű suly —, - frt — kr. Rozs legjobb suly 36, 7 frt 80 kr, középszerű auly 35, 7 frt 60 kr. - Árpz legjobb suly 32,8 frt — kr, középszerű suly 30, 7 frt 20 kr. — Zab legjobb suly 20, 7 frt - kr, kösépszerfi suly 19, 6 frt 50 kr. — Knkoricza (tengeri) 6 frt — kr. — Burgonya 2 frt — kr. — 8sin-liszt 23 frt — "kr., zsemlyeliszt 21 frt — kr., kenyérliszt fehér 16 frt — kr., fekete 12 frt — kr. - Riza 20 frt — kr. — Búza-dara 24 frt —. Árpa-kása 24 frt — kr. — Borsó 80 frt — kr. — Lencse 30 írt
— kr. — Bab 8 frt 50 kr — Köles-kása 11 frt 50 Savanyo-káposzta 16 frt 60 kr. — Savanyu répa 12 frt 60 kr. Széna ó legjobb 6 frt — kr., közép-
— frt — kr.; széna uj legjobb 3 frt — kr, középszerű — frt — kr. — Kötött- vagy ímy-•salma legjobb 1 kéve 25 kr, — középszerű 24 kr., saalma takarmánynak való legjobb 3 frt 60 kr., kösépszerfi — frt — kr., szalma alomnak való legjobb 2 frt 50 kr, kösépeaeril - írt — kr. — Uj-bor becto liter kint 8 fi* — kr. Ó-bor 11 frt 60 kr. — 1 liter pálinka 60 kr. — 1 liter ecset 8 kr. — Bükkfa, egy köbméter kint, egy méter hosssu hasábokban, keiesztrakással — frt — kr, keresztrakáa nélkül 3 frt 60 kr. — Cserfa keresztrakással — frt
— kr, keresztrakás nélkül 3 frt 20 kr. — Tölgyfs keresztrakással _ frt — kr, keresztrakás nélkül 2 frt 70 kr. — Kőszén a bányából 100 kUogrammkint 70 kr. — Lámpaolaj, repczéból, egy kUogrammkint 56 kr. — Árpadara — frt — kr. Fagyugyertya öntött 68 kr, mártott 72 kr. — Szappan 40 kr — Tisztázott /agygyu 32 kr. — Lámpa-bél, egy méte., 8
— Marhahús egy kilogramm azerint 52 kr. — Borjúhús 54 kr. — Sertéshús 56 kr. — Szalonna 1 frt — Disznózsír 1 frt. — Marbaxsir 1 frt — kr. — Köménymag — kr. - Vöröshagyma 56 kr. — Foghagyma 18 kr. _ Főtt só 15 kr, kő-só 13 kr — Bors 1 frt — kr. - Paprika 72 kr.
Kiadta:
(P ^ ) M a n i n g e r,
v. aljegyző.
Szerkesztői üzenet
2094. Vadász. 8sivesen veszssfik jövőre ia.
2095. Z.-az -gróthi poataügyi caikket csak a nyilttérben közölhetni, aa pedig a kiadó-hivatal dolga
2096. .Bohóság". Jövő ssámunk hozza.
2097. A lapunk által hirdetett pályadij kitűzés eredményét köselebb közöljük.
2098. R. Veszprém. Ha tárgyilagos lesz, közöljük, mindenesetre kérjük figyelembe venni: hotrr hasai!
2099. O. Gleichenberg. 8oraidat véve, intézkedtem..
2100. Dr. W. Budapest Azonnal válassoltem as igért csikket várom.
2101. K. V. Hogy gondol ön oly abanrdnmot, mi kfildjfik önt a török-sserb csatatérrel Ha kedve tartja: menjen; mi nekünk itthon is van és leaz dolgunk.
2102. „Elhagyott . . ." Jól tette; nem kérünk belóle, hacsak jobbakat nem küld.
2103. „Pihenésre hajtom fejemet . . ." okosan teszi, jó éjt!
2104. X. T. Z. A jó mindig jó. Előre!
Érték és váltéfüyui jullus 21.
5*/, metaliques 66.75: 5*/. nems. kölosón 69.80; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.75; bank-réaav. 8.62— ; hitelintéseti réssvények 148.70 ; London 125.90; magyar földtehermeniéei kötvény 76.25 ; temesvári földtehermen tési kötvény 74.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 73.—; horvát-slsvon földtehermentési kötvény 83.50; esűst 101.10; os. kir. arany 5 84-; Mapoleond''or 10.02—
Vasat! menetrend.
Érvényea május 15-től 1876. 1 A bnda-pe8ti idótmutató óra szerint,
Inéul kanissaról
Vonat hova:
•»ám Ora Perc. Idő
205 Essék, Moháéa,Dombovár s Fiúméba 4 48 reggel
215 . . „ „ 2 30 délut. 212 Buda-Pestre........4 68 reggel
202 ...........26 délut
204 ......... . 11 30 estve
SISBécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel 301 . ......... 11 48 estve
315 Sopronyba ........ 3 38 délut.
203 Triesztbe és Pragerhofon keresstül
Grácz éa Bécsbe ...... 4 50 regge
201 Tneeztbe és Prágerhofon keresstül
Grács éa Bécsbe ...... 2 47 délut.
Kr késik Kauixanra honnét:
216 Essék, Moháes, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut. »6 „ „ „ 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 .....................2 6 délut.
311 ......... 9 44 estve
314 Bécsből (Szombath. Béea-Ujhely)felől 10 27 estve 802 „ „ .46 reggel
316 8opronyból........11 58 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
202 Trieeat- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délut
204 Trieeat- és Villaehból Prágerhof felől U — eatve Marburgbs csatlakozás Villach és Francesiestbe.
• . . „ Fianceefestból.
u
23-tól jrtas 29-% 1878.
Hó- és heti- Kath. és prot Görög 3
nap naptár j naptár »tj
» 80. A hamis prófétákról. Máté VII.
28 Vasárnap 17 Ul4r 11 C. 7. Kuph. a*
là Hétfő Krisztin s 12 Propos ái
95 Ui Jakab ap. 18 Gábor *
26 Seerda Anna 14 Aquila n
27 Csütörtök PSaisle 15 Cyriak
28 Péntek Tpirae 16 Athan
Z Szombat Mártha 117 Marian | «
7<delő« tserkecstó : Bátarff Ufet.
fii
JWWVWWWW^WWW
Feichtmann Adolf
homoeopath. orvos Szent Gotthárdon (129 - 5)
ajánlja a t. cz. közönségnek gyógymódját, heveny t idült, különösen görcsös, köszvényes és ideges bajokban; továbbá legmakacsabb görvélyeskőrok S titkos betegségekben.
Vendéglő bérbeadás.
Egy nagy vendéglő több vendégszobával, kávéház és husmérési joggal együtt, egy józan életű hazai egyénnek 1877. évi jan. 1-tól kezdve több évre bérbe adatik, minden közelebbi Spitzer Fülöpnél, a zákányi vasútállomásnál tud ható meg. * (147—2)
>rvos-, sebésztudor, szülész és szemésí
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker b i z t o-s i t á s a mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az öufertózésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket, .
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hngycsófolyásokat (még oly idülteket is), a nem-zórészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsutitásaiban ;
3) hugycsőszüküléseket:
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az ugy nevezett fehérfolyást és az onnan ered ő
MAGTALANSÁGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket
Rendel naponként: délelőtt 10 órától í ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó-utcza 2-ik szám a.kigyó- és vAroshAz-utcza sarkán (Rottenbiller-féle házban) I. emelet bemenet a lépcsőn.
DÜjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek
megkfildetnek. (45—42)
S. Hegedűs fogorvos
és ifj. Löfler Budapestről
ajánlják magukat mindennemű fogorvoslati segélynyújtásra e tudomány és szakművészet legújabb álláspontja szerint, úgymint: fogakat húzni, plombirozni, arany- és egyéb tömanyaggal, fogakat tisztitani, reszelni — Különösen foglalkozunk művészi berakásával a legújabb természethű angol ásványfogaknak. Hasonlóan minden szájbetegségeket jó sikerrel gyógyitunk és a műtétet a legnagyobb biztossággal és kímélettel eszközöljük. - (153-1)
Szállva vannak: a „Korona44 czimű vendéglőben 3. sz. a.
Tartózkodásuk csak néhány nap.
Rendelnek: d. e. 9-12, d. u. 3-5 óráig.
r
Értesítés
A tulajdonomba átment s ezelótt Treuer-féle
leány tan- és nevelőintézetemben
Budapesten, Kétsaa-uteza l-só szám, az uj tanév szeptember elején kezdődik.
Az intézet a -főváros legtisztább és legegészségesebb részén fekszik és "térséges, léges szobákból áll.
Értesitvények készséggel szolgáltatnak ki. (152—1)
Mittelmann József.
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt »ach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässig oder unvollständig knrirte, Jahre hindurch verschleppte Syph.l.s in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächezustinde, Impotenz, Pollutionen, Weissflus- und Haut-ausschlage jeder Art, bei strengster Discretion. - Unbemittelte werden-berflcks.cht.gt.
O. v. Kleist,
99 _ 19) Berlin, S. W- Jerus*leinerstra»se 9.
Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
Hotel zu den drei goldenen Kronen
Wien, Wieden, Hauptstrasse 13.
I>i«ne« Hotel liegt an einer der belebtesten Hanptstrassen Wienn, nahe dem Opern- und KQnstlerhaus, Musikverein etr.
Omnibus verkehren stets nach allen Riehtungen. Ganz neu und comfortabel eingerichtet.
Keller und Küche exquisite. Preise billig.
Auch Monntnainuner und Pension. (loO —2)
B HEYDNER.
PURIT&S
Haj-ifjito-tej.
A „PMrita» '' nem hajfesték, henetn tejnemO folyadék, mely majd nem azon csodálatos hatással bir, hogy ősz hajakat megifjít, azaz latnanként, még pedig legkésőbb tlzsaaéfy aap alatt ama ssint visszaadja, melylyel eredetileg birt!
A „Paritat" nem tartalmas festékanyagot. A haj tetszés szerint viszel monathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni én gGsfürdfiket használni, a fenUkn«k nyoma nem vehető énre, mert a
•T „Purltaa" H
nem fent, hanem ifjitja én pedig a leghosssabb én legdnaabb noi hajtatot én a férfi haját és szakállát
Egy üveg ^Paritás" ára 2 frt. (ponUi szétküldésnél 20 krral több s kénxpt''nrxel vagy utánvéttel kapható : FrSBZ Ott« ét társásai, Bécs, Mt-riabllferstrasse 38. száa, Nagy Kanizsán valódi minőségben Prá«er Béla gyógyszerész urnái (135—3
Kitűnő hatással bir
mint háxi saer gyomorbajok, elrontott gyomor * étvágytalanságnál
r „ Dr. FERINI
ELET-ELIXIRJE.:
Egy. nagy üveg ara 80 kr., kicsimiek 42 Jer.
Egyedül megszerezhető FRANZ V.-néí Holonbkaubau
(Csehországban.)
Ugyanott a rövid idő alatt oly nagyhírűvé lett kösz-vény-azesz, (mely idült kösavény ellen ia használ) i 1 frt 20-krért szintén kapható.
laniét-eladók kerestetnek. (123—6)]
Patent
Stiften- Dreschmaschinen
für Hand- und Göpelbetrieb von 1 bis 6 Pferdekraft fa-
briziren als Specialität
Umrath & Comp. Prag,
landwirth. Maschinen-Fabrik und E i se n gi esse r e i. Illuatrirte Preiablltter gratis
Für jede Maschine wird garantirt. Tüchtige Agenten
gesucht (112-6)
Ára egy legújabb szerkezetű kési cséplő-gépnek Bécsig szállítva 100 frt bankjegyben.
kési- és járgány haszoálatra, melyek fe-lUlmnlhatlan képességűk a helyes kénsi. tésüknél fogva 1875-ben 10 er.Uat n mán killftnféle érdem éremmel lettek kitüntetve, már 34,000 példányban Európ% minden részeiben elterjedve vannak, ssál -lit tetemes javítással, szerfelett uleaA ársk mellett játállás és bróbaidőro.
Értelmen ügynfikök mindazon hely*, ken, hol eddig helyettesítve nem vagyunk, alkalmaztatnak.
Mayfarth Ph. és társa gépgyára a/M. Frankfurt.
Főnyeremény S75,UÓO mark uj német birodalmi érték.
Szerencse-
jelentés.
A nyereményekért a kormány részérói | kezeskedtetik. Az első húzás: aafastis 2. ét 3-ia. I
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezeskedtetek (145-4)
nagy pénz-lotteriából
eredő nyereményekben! résatvevésre, melynél
7 millió 770,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen czélszerden szervezett pénz lotteriának, tervjzordleg csak 81,600 sorsjegyre alapított nyeremények következek: 1 nyeremény eshetőleg 375 000 birod mark. kQlönleg 250,000, 125.000, 80,000, 60 0«0, 50,0o0, 40.000, 36,000 ; 4-szer 30,000, én 25.000, 5-ször 20,000. 24-8*Hr 15,000. 12.000 és 10,000, 2t>-s«or 6000, 66-szor 4000 és 3000 206-szor 2500, 2400. és 2000, 4lű-sz«r 1500 és 1200, 1356-szor 500. 300 és 250, 27463 szor 200, 150, 138, 124 és 120, 13839-fa*r 94, 75, 67, 50, 40 és 20 birod. mark, mely nyeremények néhány hó alatt 7 osztályban biztassa elváltnak.
Az első nyereraényhuzás hatésáfilag
f. é. augustus hó 2. és 3-ra
állapíttatván meg és ára
egy egész eredeti sorsjegynek csak 10 frt — kr. m fél r » » 3 » »
. negysd , . „ 2 . 50 „
a konaáiy részéréi kezeskedtetett eredeti tors.''egyek (nem tiltott ígérvények) a vételáruk béraestssea, keszpészbesl vagy posta-atalviay stfáni bakBIdése «ellett általam még & legtávolabbi vidékekre is beküldetnek.
Minden megrendelő az eredeti sorsjegygyei együtt egy, * kormányczimmel ellátott játszótervet iagyea, a hnmás után pedig hivatalos nyeremény kimutatást kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők. Megrendelésekkel mindenki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Heckseher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Az egyedüli üzlet Bécsben,
mely a kedvezStJen viszonyokkal számot vetve, árainál egy további 30°|o-nyi árengedményt léptetni életbe indokolva látja: Bettelheim H. én tárna béeai
china-ezüst gyári raktára
Klrataarstrasao 14 sz. bazárbaa.
As árak ós pedig :
6 kávéskanál előbb ft S 60, most 1.60
6 evőkanál „ ft 7.50, „ 2.76
6 asztali kés „ ft.7.50, r 2.75
6 . • villa . ft. 7.50, . 2.75
1 levesmerő-k. „ ft. 6.—, B 2-60 I tej merő-kanál, ft. 3. - , 1 kávésvindsa kan. ft. 6.—,
1 doháaysseleaee
tőrökdohányboz e. ft 4.-, most 1.50
1 vajas köcsög » ft 3.—,
I tbea-kánna „ ft 8.—,
1 pár gyertyát. , ft 6 —,
6 caukortálcza . ft 3..rA
l.6011 ecsets olajtartó, ft 8.—,
3.—]3 idom.cserdugasz ft 3 —,
1.60 - «-
. 3-
. 1.20
ft 5 -ft 90
KBlönfeen ajándékoknak alkalmas.
) A baazsaaéfy áarak «az- 6 cs«nege-kés ) 24 tfaraft üszos
6 csemege-villa ) tokbaa 26 Art bo-
6 kés
6 villa ) szavévs «im takbaa 24 6 evőkan.) frt bdyott osak 9 frt 6 kávésk.) 50 kr.
6 csemege-kanál) tyott osak 9 frt
75 kr.
6 késtámassték )
Wajdits Jü»ef kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása. Nagy-
Legnjabb pasta araay, ezflst és china esOst tisztítására, darabja kr,
6 darab 1 frt 10 kr.
Pompás tálezák, kávéskannák, tfceakannák, theáskéssiet, asstal-szerek, gyertysUrtők, ezukorhintők, tojástartók, fogpiszkáló-tartók, »«■ talkendők, csatok stb. Vidékre utánvét mellett pontosan és lelkiisme re tesen. Kívánatra részletes árjegyzék kftWetik. (104—121
Ai Általánosan
legkitűnőbbnek elismert
növényi
üártya-uaplr
VegetablischesPergament)
befőtt gyümölcs üvegek bekötésére valódi minőségben, valamint
lógylrtó méregpapir
(egyedül csakis Wajdits ,T ó z s e f könyvkereskedésében Nagy Kanizsán kapható. (133-3)
9AGY-KANIZSA, 1876. Julito 87-én
1
n
tn l
Qitxstisl ér
egécs évre . . 8 frt fél évre.... 4 , yefjoa évre . 1 , lEgy MUtM 10 kr.
HlrliUtat
6 bMáboi patitsorbao 7, másodszor A s minden további sorért 6 kr
XY1LTTÉRBKN »oronkint 10 krnrt **
-.etnek fel Kincstári illetik mindán egy* hirdetésért kttlft »0 kr. fizetendő.
Tizenötödik árfolyam.
1 A lap szellemi rész« ^
J illetó kftzleménv«» • a .1
[ siPrkesxtóhex. Takarékpénztári épület földszint, — anyagi részit illető közlemények pedig a kiadóhoz t»ér-,j miiuí7c luteatíaüők: NAGY-KANIZSA Wlsssieskáz
Bérmantetlen levelak csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
1 Késiratok vissza nem i i küldetnek. i ggs --------a---* mag
Nagy-Kanizsa váras bslybatéaágáiiak. mmMkém a tyaagy-kaaizsai karsskaésImJ t iparSank4'', a .nagy-kanizsaitakarékpénztár'' a .zalamegyei általános tanítótestület «, a ,Zaia So*ogy'' gézÉajézáoi részvénytársulat s tifefe «egyei és városi egyeoOlet Uyatalos értesitije.
Heten kint kétszer, vasarnap- $ csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
[fllflnf
előbb:
O isr
1611.
k. gy. 876.
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város képviselőségének tolyó évi jnlius hó 8-án tartott közgyűlésében 1511. sz. alatt hozott határozatához képest az 1871. évi XVIII. t.''cz. 64. §-sa nyomán a törvény és községi szabályrendeletben előirt teendők teljesítésére, rendszeresített, jelenleg lemondás folytán üresedésben levő s a hivatkozott t. cz. 85. §-ához képest választás utjáo betöltendő városi főjegyzői állomásra, mely évi 800 frt. fizetéssel van egybekötve, ezennel palyázat nyittatik, azon kijelentéssel, hogy a fentebb hivatkozott képviselőségi határozat szerint a betöltendő állomás elnyerhetéseért csakis ügyvédi oklevéllel biró egyének pályázhatnak.
A pályázni kivánók felhivatnak, hogy
életkorukat, nyelvismereteiket, eddigi alkalmazásukat és ügyvédi jogosultságukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeikeit, az ezen pályázatnak a hivatalos lapban leendő 1-ső kihirdetésétől számított 4 hét alatt a nagy kanizsai polgármesteri hivatalhoz annál bizonyosabban benyújtsák, mert későbben érkező beadványok figyelembe vétetni nem fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1876. évi julins hó 12-én.
BELÜS JÓZSEF,
polgármester.
A közönyfeség.
«Könnyű a gyűlöletet, nehéz a szeretetet, legnehezebb eltitkolni a közönyösséget." Börne e szavaival kezd-
jük mag csikkünket. Okunk van reá, oknnk, melynek valóságáról, bármennyire szeretnők is az ellenkezőt elhitetni magunkkal, meggyőz a mindennapi tapasztalás, meggyőznek a jelenségek, melyeket társadalmi életünkben napról-napra hallunk, Látunk, érezünk. —
Nagy eszmék egyesek agyában, magasztos érzelmek egyesek szivében szoktak szülemlenif- lelkesülni nagy és magasztos czélokért egyeseknek is lehet, igen : de elérni, megközelíteni eme czélokat csupán közlelkesedésnek, csupán csak az összesített erők fokozott hatalmának jutott osztályrészül ; a kivívott diadal, a kivívott társadalmi siker öröme általában véve csak cen-tripetal törekvések hatása gyanánt keletkezik az emberi szívben.
Lehet-e a társadalomra magasztosabb czél, mint az eszményi kincseknek: lelkiismeret, becsület, szabadság, jog, szeretet, hűség, művészet és tudomány stb. általánosítása által a közjólét fönséges eszméjének megvalósítása? Lehet-e emberi gondolkodásnak, lelkesülésnek, iparkodásnak és törekvésnek méltóbb tárgya ennél ? És lehet-e ez irányban bárhol és bármi képen inkább lendíteni, többet tenni, mint épen a sajtónak terén ? Nem alaptalanul állitá a híres Courrier Pál Lajos: »Beszéljünk, mert ez jó, iijunk, mert ez jobb, nyomassunk, mert ez kitűnő dolog és a legjobb, ami csak embertől kitelik.*
Az eszköz birtokunkban van, intézkedhetünk fölötte, a rendelkezés vele jogosan szabad, és mégis: mi hát az oka, hogy oly nehezen haladunk elóre az eszményi kincsek általánossá tételének és a közmegnyugvás, nem mondjuk a közboldogság meghonositá-
sának, megvalósításának ösvényén ? Megfelel e kérdésre Langbein, midőn egyik ver-sezetében azt mondja, hogy a jelenkor szelleme kineveti a mult erkölcseit, hogy a z emberi fő nyert, igaz, de ameny* nyit az nyert, vesztett a szív, s hol ős időkben egyenesszivüség, becsületérzés honolt, ottan századunkban az önösség ütötte fel tanyáját, az önösség, mely kettős nyelven beszél és mely a szerződések szentségét nem ismeri, nem is tiszteli.
Van-e e szavakban más, mint azon igazság, hogy minden közösérdek iránt közönyösség fogta el a szivek összegét, melyek lelkesülni már csakis azért tudnak ami saját egyéni viszonyaink, körülményeink, állapotaink materialisztikus javítására vonatkozik s e javítást előidézni, előmozdítani képes?
Igen, oka társadalmi együvé tartozóságunk, közszellemünk megfogyatkozása s hiányai-naks igya közjóiét távolmaradásának, hogy hidegség, részvétlenség, közöny, megvetés, dacz ostromolták meg, bevették a keblet s az emberiség nagyrésze nem képes többé, hogy kezét az ég felé nyújtsa, pedig egy modern protestáns tudós kijelentése szerént a kezeknek ily kinyújtása .a földi életczélokra nézve sokkal nagyobb s magának a dolognak ter-természetében fekvő elönynyel bír minden más kéznyujtás fölött."
E bajon egyedül a nemes el tökélés felvillanása segitend, ha ehez egyúttal azon szilárd ragaszkodás is, mely valódi műveltség kifolyása, járul, hogy amit az felvillanása ihletségében határoz, azt végre is haj-tandja, t. i. hogy a hidegség helyére mind-
nyájnnk a meleg kötelességérzetet, a rész-vétlenségére az áldozatkész előszeretetet a közügyek s a feladatát ös-merő sajtó és ennek hat ha tós pártolása iránt, a közönyösség, rideg megvetés és merev dacz helyébe pedig a hajlékony lelkesedés és igazán testvéries megbecsülés ihletét ültetendi s oltandja szivébe!
Mert mit ér a legjobb sajtónak még oly magasztos törekvése; mit ér az igaz, jó és szép iránti még oly kitartó lelkesült-sége ; mit ér ezekért való küzdése, sót egyeseknek — ha kell — önfeláldozása is, hogy ha a közönség minden eszme, minden magasztosabb érzelem elől hideg rész-vétlenségébe zárkózik s egyéni szempontból mérlegelve, sokszor fitymálva a dolgok menetét, nem tud, nem akar emelkedni oda, hol pártfogása és támogatása kezet-fogva a sajtótörekvésekkel, biztosithatná azoknak az őket méltán megillető társadalmi jótékony befolyást.
Ápolásra szorul az életben minden. — Életrevaló, ieladata magaslatán álló sajtója csak életrevaló s olyan közönségnek lehet, amely azt támogatni s ekkép szeretni és becsülni s amabban önmagát becsültté tenni is tudja.
NAGY KÁROLY.
Támaszsznk fel halottunkat.
— II-ik közlemény. —
Felesleges voloa annak bizonyításába bo (»átkozni: szüksége«, vagy czélszerü-e azebadó behozatala ?
Tény, hogy rendezettebb városaink egymásután behozták, ez eléggé argumentálna az életbeléptetés szükségessége, vagy czélsze-rüsége mel)ett. De eltekintve az általános rend-
TÁRCZA
. Kővár.
Híjdsn erű* falaidtól futva futott el az ellen, fusitítá törökök bástyáid félve korülték; Wy ha merést bátorságukban barczot üsentek KUtned, akkor tárogató szólván le a völgybe, l»ffieret*H hangjára a bátor férfi a ionnal K»rd- s nyíllal övezett oldallal és bnsogánynyal ^egterhi-lten ment, sietett mind védeni téged.
valamint a vihar pnsatitva rohan tova, mindig Messzebb és szélesbben elterjesztve csapástt : HC* fiaid szint oly rohamokkal a b&as törököknek Ordító seregére andultak 8 karjaik edzett Izmai sujtásával vajmi hamar leverék a Vérben nssó ellennek megtört végmaradékát, k» » fotó harca népeitől más nem nyere éltet,
e szavaknak ¿páva viv5je a honni határba: »X*gy Mohamed prófétánknak hiv nemzete ! hogyha Netn vágyói te a hétre menő ég bájgyönyörének ^•sese lenni az ifja erővel és a tavasznak l*lket emelni tudó képét még látni szeretnéd. Akkor erős Kővár tájékát meg oe akarjad Nétni kúcelről harczi azemekkel, óva tanácslom ; *4«rt ott bajnoki férfiakat fogsz lelni körülted, Ktk majd véreteket fogják öntözni a földre. « ex a drága esőtől dúsan termi kalászát.
csak erSÜen kölykét véd5 nő- s him oroszlán K,l*d. harctoltunk ellene s mégis mily'' leve sorsunk ? — •"''únn a hegy ormán s mélyen alant a völgynek ölében,
cssk a néz8 szemnek távoli látköre kéklik, bicstelenfil elszórva bevernek bajnokainknak Ktm puha vassal s gyönge kezekkel földre lesújtott •s annyira eltorzított Ustei. Mondani szörnyű, (>k, jaj ! mégis gyászos igazság t Szép seregünkből vagyok itt csak. —" És hol a többi T--Elvesze mind, — mind 1 íjkimon ily vészfeatő szó mért jönne tovább is ?
sajgó sebeket tudhatnék ütni fel ezzel. M^t «gyszer mondom : Kővárhoi menni veezélyes !* ^ ha a sors más elleneket közeledbe hozott el, ^Zferesen jobban rettegtek ők** töröknél
mert nagy hírneved elment bms« batárba, *>ndenütt félelmet gerjesztve a gyára saivsk közt
Bátorodást érezvén, gondolt rád a magyar nép
Mindig ; mert a veszélylyel büszkén szállani szemb« Nem késtél soha; sárba tiportad a jogtaposókat, És megmented drága szabadságát a bitónak. Hogyha reménye te hozzád bizton küldte segélyért. FertCxést nem tílrtél hosszú dicsőségünknek Fenlobogó jelvényén. Mindent, bármi erős volt
8 hírneveden rút mocskot tenni akarva feléd ment,
Meggyőztél, bátor » harrzedzett férfiak által,
S védelmet ve levén ingatlan bástyafalakkal.
Honfiaink, kiknek kebelében tiszta magyar vér
Buzgott > ajkaikon caak igaz saó lebbene mindig, Lelkesülő tziwel s vágygyal törekedtek Mind több dieakoszoruvaj övezni be homlokod élét. — — Minden gyönge fűszálon éa a bokor levelén is Játszi fuvallással rezgf szallőcske is Immár Megnyert érdemeiit nagyságáról susogott csak, És a bokor közt rejlő hangos torka madárka Hossza dicsőségedről dallott. Oly sokak ajkán Megbámalt névvel forgódtál akkoron ... És most ? I... Búskomoran bámulsz fel Kővár a magas égre ! Azt gondoltad, fényes hírnevedet s falaidnak 8zázadok óta biztos alapját szent kegyelettel Fogja megőrzeni majd az utókor ? Csalfa hitel volt! Mert valamint az időnek gyors repülő s«aka mindent Kíméletlenül elront és megeméaati faladnak Sár- s mészszel jól összetapasztott kőtömegekből Álló halmazait, mely után már bomladozó lett Régi erőt s daezosan még eUentállni akarva Bástyád, ingadozását rejteni tudta előttünk. Kettentó sors I mégis alédőlt, küzdeni nem birt: Ugy a rút feledékenységnek leple bevonta Emlékednek árnyát is még s nagy nevedet, mely Dicsfénynyel volt átkoszoruzra, gyáva utódid Nem hordják már ajkaikon és a taívökben. Mert a miként magad elpusztultál, ugy veeze híred. Végysziz évvel elóbb még ^aalás tornyaidat most Porba omolva találjuk ; a szép s magas épületeknek Bégebben vérrel beborított oldalait, bár Vágyva keresaők, látni lehedeu t Hajdani büszk»
8 égbe nyaló alakodnak poaatult romjai vannak, És moha nőtte be eldőlt, elrongyolt falaidnak. Minden kis picai részét. Nem más, púQt * bagoly szól. Fájó éa kísérleti hangján félve habogva, Termeid elrejtett zágában, óva magát, hogy '' Meg ne aavaija as ósök békés álmait d se.--
— H ervad már te körülted a fő és gyftoge virág is, Lombjai megsárgulva örökre lehulltak a fáknak. Bánatot érez a szend.'' zephir is, mert te fölötted Sírva röp&l el ; a kis madaraknak dalja kesergő . .. Rom vagy már Kővár, az enyészet karja lerontott, És az idő halad, nj alakot felOlteni nem fogsz; Mert ez a mostani kor rád sem gondolva felejt el. Régi dicsőségednek fénye örökre leszállott A feledékenység sírjába, — még csak a jobbak Emlegetik neved olykor--Érdemeidnek a bére!
SITKEI.
A látszerv.
(Folytatás.)
Két szemünk van, mindenikben megjelenik a tárgy képe, honnan van az, hogy a tárgy képét mégis csak egyszer látjuk ? Ez is a mindennapi tapasztalásban leli magyarázatát Ha mindkét szemünket egy tárgyra irányozzuk, annak képei mindig haaonfekvésü helyeken jelennek meg; de a tapintás aegélyével is meggyőződhetünk arról, hogy a tárgy csak egyszer van jelen s innét következtetjük : hogyha a képek az idegreczén a két szemben ugyanazon helyeken jönnek létre, a tárgy csak egyszeres. Ha pl. egyik szemünket kissé félretoljuk ujunkkal éa rendes állásából kimozdítjuk tengelyét, a tárgy kettősen fog megjelenni.
Hogy pedig a tárgyat tisztán láthassuk, következő kellékek kívántatnak : hogy a tárgy képe as idegreczére essék, hogy keliÓ világossággal bírjon, hogy elég nagy legyen és a fény-benyomás elég soká tartson.
A jegőeslencse által előhozott kép épen a recséshártyára essék. Mint minden gyűjtőlencse, ugy a szem jegőczlencséie által előidézett kép is annál közelebb esik ebes, minél távolabb áll tőle a tárgy; tehát a kép csak ugy eshetik
a reczéshártyára, ha a tárgy a szemtől bizonyos meghatározott távolaágban létezik; hn most e távolnál a tárgyat a szemhez közelebb hozzuk, a kép az idegrecze háta mögött és ha távolabb viszszúk, az idegrecze előtt fog meg jelenni s mindkét esetben a kép tisztátalannak, homályosnak tűnik fel. A tapasztalatból tudjuk, hogy ép, egészséges szemmel a tárgyak különböző távolságban tisztán láthatók; tehát kell a szemnek oly képességgel bírnia, melyszerint magát bizonyos távolságokhoz alkalmazhatja ée ezt alkalmazkodásnak (accomodatió) mondjuk. Azonban, hogy lényegileg miben áll a szemnek ezen alkalmazkodási képessége, azt biztosan meghatározni nem tudjuk; hihetőleg a lencse is a reczéshártya közti távolság változékony és a szem a törő anyagok helyzetét ée görbületét ak-kép változtatja, hogy a kép mindig az idegre czére essék, pl. ha valaki olvasás után hirtelen messze fekvő tárgy felé néz, azt csak lassan kint fogja tisztán megláthatni; mert a szemnek előbb a nagyobb távolsághoz kell alkalmaz kodnia, ami pedig rögtön nem történhetik.
A szemnek alkalmazkodási képessége a távolsághoz nem végtelen saz egészséges szem azon tárgyat, mely 8—10 hüvelyk, vagyis 18—21 ctm. közelebb áll, már tisztán nem láthatja. Ezen távolság, melyben a tárgyakat, minden megerőltetés nélkül láthatjuk — láttáv nak mondatik. A kisebb láttávval biró azemek rövidlátóknak, azok ellenben, melyeknek láttává nagyobb, messzelátóknak neveztetnek. A rövidlátóknál a fénysugarak as idegrecze előtt egyesülnek, pedig a sugaraknak a reczéshártyára kell esniök, hogy a tárgyat tisztán lássuk. E bajon szórólencsével segítünk, mely a világító tárgyat közelebb hozza s igy nagyobbo-
őri kívánalmaktól, nekünk igen fontoe mái okaink is vannak arra, hogy 1« adónem beho-tataiára igazJu* törekedjünk.
Minden költségelőirányzatí és zárszámadási jelentésünk hemsseg a fájdalmas feljajdu-1 ás tói, mely terhes kiadáaainkat fájlalja, kösvs-gyonunk apadó jövedelmeit «íratja és kösadónk súlya felett kesereg.
Xormányi kérvényeink aa anyagi tehetot len e ég re alapitvák, a hol kérünk, a hol véde kezünk, a hol számítunk és ssámolunk, mindig éa mindenütt csak a nagy .nincs* a jelszó.
Mindezek daczára is aa a fájdalmaa ta-passtalás, hogy a kormányí segély forráaok be-dugulvák, a mi volt, az is szűnő félben naprólnapra jobban önerőnkre vagyunk hagyva éa utalva azon önerőre, melynek fejlesztése mind eddig nemcaak elmaradt, de dédelgetett támogatási* reményeinkben napról-nap''a lankadt.
Minden institutíónkat jellemzi aaoo elbízott laethargia, melyben czirógatottgyermekként protectorainktól vártuk, sót majdnem kö veteltük : adjatok sült verebet, leazünk olyan jók, hogy elfogadjuk.
E téllen reménykedés oka, hogy minden alkalommal oly savanyu arczunk, ugy festjük viszonyainkat, mintha a siralom völgyében élnénk, mintha tehetetlenebb, erőtlenebb és sze gényebb nép nálunk nem is létesnék, mintha csak az elnyomott raják sorsa voltaképen a miénk lenne.
Mindezek daczára is az alamizsna szűköl, elmarad, a központ sem adbat már semmit.
N.. .
Helyi hírek.
— A xalamegyel 1848/9 iki bonvéd bajtársakat f. é. augusztus 7 én délután 3 órakor Zala-Egerszegen a nagy megyeház termében tartandó közgyűlésre tisztelettel meghívom. Tárgy : 1. a kiküldött bizottság által elkészített alapszabályok megvitatása, azok el- vagy nem fogadása, 2. az egylet segély alapjának gyarapítására szolgáló módok ée eszközök iránti javaslat-tételre kiküldött bizottaág jelentése, 3. az egyéb előterjesztések és indítványok. Keh Keszthelyen, 1876. julius 20-án. Kerká-poly Mór, elnök.
— A nagy-kanizsai gabona- és borvásár aug. 24 én tarUtík meg; az erre vonatkozó hivatalos felhívást és körözvényt lapnnk jövő száma hozza.
— Szerencse. Mint halljak, egy helybeli polgár M. J. a kislutrin 1692 frtot nyert.—
— Balaton-Füredre a 9 ik kimutatás szerint jul. 17 ig 529 folyó számban 849 fürdő vendég érkezett.
— Gyászfii r. Desich István nagy kani zsai görög nem egyesült lelkész jul. 26-án virradóra szélhűdés következtében meghalt
— Mult számunkban közlött .leány-kereskedés* czimfi hírre a következő hivatalos czáfolatot vettük s kérjük t laptársainkat, kik fenti hirt közölték, hogy e czáfolatot is átvenni szíveskedjenek : „A .Pesti Naplódból több hazai lapba .leányvásárlás- czim alstt felvett hírek hivatalosan alaptalan koholmánynak nyilváníttatnak; a dolog tényálladéka annyiból áll,
dik a képtár a lehetségessé válik az egyesülési pontot az idegreczére vezetni. A szórólencaével ellátott szemüvegnél a sugarak akkép jutnak a szembe, mintha a szemlélt tárgy valóban közelebb hozatott volna a szemhez.
Messzelátókná! azonban a rendes láttáv-ból jövő sugarak találják ugyan aa idegreczét, de itt nem egyesülnek, hanem a reczéshártya mögött. Ezen bajon a gyűjtőlencsékkel segíthetünk éa pedig ekkép: a gyűjtőlencse segélyével a világító vagy megvilágított tárgyat el kell távolitaní s így az egyesülési távot annyira kisebbíteni, hogy a sugarak egyesülési pontja a reczéahártyára essék. A gyűjtőlencse a sugarakat, melyek egy a gyutávon belül álló pontból jőnek, akkép töri, mintha csak távolabb fekvő pontból jönnének.
Tán nem leaz felesleges, ha e helyen egy futó pillantást vetünk az ujabbkori rövidlátásra éa annak káros következményeire. Az igaz, hogy jelen felvilágosodott korunk a dolgok mélyébe hatol, kutat, fárad; ée ezen érdemét leg-kevésbbé sem akarjuk kétségbe vonni, sőt inkább elismerésünknek adunk kifejezést ezért és annyi láugéss előtt készségesen meghajolunk; de visaont ast sem tagadhatjuk, hogy a szellemi látkörnek — művelődésünk — ilynemű kiterjesztése nagy áldozatba került, mert nemzedékünk majdnem oly mértékben lett rövidebblátó a szó tulajdon értelmében, amily mértékben előhaladt a tudományokban; és miveltségünk tokát majdnem a szemüregek nagyítási fokával lehetne haaonlatba hozni.
Ki használta a mi nemzedékünk előtt élő népeknél a nemüveget? A gyenge látáaaalbiró elaggodtak, vagy olyanok, kik nem igen értettek aa olvaaáa mesterségéhez a a szemüveg segélyével akarták palástolni járatlanságokat, vagy jiehány tudós, ki vei« imponáló kifejezést akart ny«rni éa kiknél a zwícker a literatúrai decorumelmaradhatatlan darabja volt. És menynyire megváltozott es mind!
hogy Sz. Júlia éa M. Mária reades útlevéllel ellátott kéjhölgyek a kapitányságnál történt aaon nyilatkozatukra, miaserint Triesztbe szándékosnak menni, elbocsájtattak, de Prág«rhofban egy harmadik, előttünk ismeretlen nő velük utasván, azzal útközben saándékukat megváltoztatták és kiaérőjöknek kijelentették, hogy tovább menni nem akarnak, minélfogva kisé rőjök N.-Kanizsára visaaa jött, azok pedig minden hatóság kösbenjötte nélkül kényük szarint más városba utaztak. — Végül megjegyestetik, hogy a n.-kanizsai vkapitányaág a nmélts. magyar kir. beiügyministeri magas rendeletét es ügyben legszigorúbb eüenőrsés mellett teljesíti, mert az ily kéjhölgyeknek asállitáaát, illetőleg oda érkezésüket a fiumei és trieszti rendőri hatóságokkal előre értesitik. Nagy-Kanizsa, 1876. jul. 22. Városi kapitányság.
— Lentiben egy karniolíai illetőségű 28 éves favágó annyira leitta magát, hogy hazamenet egy hídról a folyóba bukott. Pár nap múlva hulláját megtalálták.
— Csáktornyái levelezőnk megdicséri az "éjjeli őrök buzgalmát, mig másrészről uta sitást óhajt nékik adatni, hogy as utczán szivarozva menő tisztessége« egyéneket ne támadhassák meg. Általában igen óhajtandó volna az utczai szivarozást és pipázást mindenütt eltiltani, melyből már sok kellemetlenség és kár
származott.
— Felsö-órsön mult vasárnap délután 3 órakor egy ujonan épült ház gazdasági épületével leégett, a tűs gyermekeknek az istállóban gyufával történt játszásából keletkezett. Szerencse, hogy 1000 forintig biztosítva volt.
— A balaton-füredi .Szeretetház"-ban behozott háziipar oly virágzó, hogy a növendékek 85-féle kefét készítenek.
— A . Kisfaludy* gőzös aug. 4 én Balaton Füredről Keszthelyre kéjntazást rendez.
— Csopakról még folyó évi február hóban 2 merész halász a Balatonba veszett, az egyiknek holttestét csak most találták meg a somogyi parton Ssamárdi közelében. Julius 22-én szállították a hullát Csopakra.
— A déli vasút igazgatósága jövő hó 15-től kezdve 15*/e os arany agio pótlékot akar beasedni a személy- és gyorsszállitmányért fizetett dijak után. Ehez a társaságnak szerződ ésszerű Ieg joga van, minthogy neki is aranyban kell fizetnie a réazvények után járó kamatokat. A közönséges teherszállítmány e pótléktól egyelőre ment marad.
— Vásár. A keresk. ministerium megengedte, hogy Zalamegye Karmaca községében évenkint a május bó 3-ka után, valamint november hó 1 je után következő legközelebbi keddi napokon országos vásárok tartathassanak ; továbbá, hogv Zalamegyében kebelezett Légrád mezőváros az ott f. évi junius hó 12-én meg nem tartott országos vásár helyett f. évi julius hó 31 dik napján pótvásár tartathaaaék.
— Rövid hirek. Lajthán túl minister-válság van kilátásban ; elnöknek Taafe grófot a tiroli helytartót, ó felsége gyermekkori játssó-társát emlegetik. A jelenlegi mintaterek egy-ré«ze tárcsáját megtartaná. — Fínanzmi nisterünk az adó-felügyelők intésményét még a nyáron teljesen életbe lépteti, hogy jövő év
Tekintsünk csak kissé körül a nagy világban, ott ar.t találjuk, hogy majdnem minden-korú — rangú és — nemű egyéniségek használják a szemüveget tán épen caak hiúságból. De ne ringaaauk magunkat ason hitben, hogy ezen majdnem általános szokás, — szemeinket felfegyvérezni — csak olyan ephemer divat, mely nemsokára egy máanak enged helyet; bizonyíték erre a mindennapi tapasztalás. Sokkal komolyabb betejpég ez, mint gondoljuk; mert következményei nagyon is szomorúak és megdöbbentők. A szembajban szenvedők száma jelenkorban igen nagy; 50—60 évvel ezelőtt a ssemgyógyitás az egyetemmel bíró városokban a chirurgiai clinicaba volt osztva és csak mellesleg tsínittatott a chirurgua által; eme kezdetleges állapot az akkori idők viszonyainak és körülményeinek teljesen megfelelt
Most azonban majdnem minden nagyobb városban létezik egy — a szembajok orvoelá-aára — felállított külön intéaet Nem kell igen meezsze terjedő vizsgálatokat tenni, annak kitu-dáaára, hogy minő befolyások okosták a szembajban azenvedők szaporodását? Jól tudjuk, mikép a tanuló ifjúság van leginkább kitéve esec veasélynek s ha figyelmestetjük erre, vállvonva azt feleli: hogy utóvégre mégis caak kell tanulnia; nincs egyéb hátra, minthogy szemét megerőltesse; mert a jelenkor kívánalmai a minden ismeretben való jártaaaágot követelik a így nem igen lehet gondolni a asemek kímélésére, hisz tudjak a mostani tanító beosztásánál — és a tananyag tulhalmosódáaánál fogva a tanulóknak igen sokat kell irniok, de még többet olvaaniok s így gyakran megtörténik, hogy megerőlletvé a szemek, rendes asabályaaerü távolok állásából kihozatnak, mi által a szem legnevesetesb és leglényegesb functiója — aa alkalmaakodási képesség — meggyengül.
Minél előbbre halad a tudományokban a nagyreményű ifjú, annál sűrűbbek a merényletek legdrágább kincse — aaeme — ellen j
elsejétől mindönki tudhaaaa már as első negyedben mennyi adót kell fisetnie. — 0 felsége
19 én találkozott a német caáasárral. — A bécsi lapok drágulnak, a „Neue Freie Presse" 4 frttal emelte feljebb aa előfiaetés diját — Jókai a svábhegyen óhajt eltemettetni (caak minél későbben!) — Bagdadban pestis dühöng, napon ta 3 - 400 áldoaatot ragad el. — Csehi 48 házából 42 leégett. — Pozsonyban és Veszprémben 17 én rendkívül szép meteort láttak
20 percznyí ideig ragyogni. — Bécsben Härtel nevű órás boltjából 25.000 frt értékű zsebórákat raboltak el. — Caében egy 10 és egy 13 éves gyerek a Danába ölte magát — A közoktatási minister egy kereszten/ né házasságát zsidóval, habár a nő Bécsbon a Mózes vállására áttért, — törvénytelennek nyilvánította. — Báró Baldácay, báró Senyey elleni régi pörben mintegy 10.000 holdra menő több jószágot vesztett — Makó polgármeatere Faragó Ferencs, ki e hivatalt már 1848 ban viselte, és országgyűlési képviselő is volt,66 éves korában meghalt — Ernődön (Borsodban) elterjedt és jól szervesett rablóbanda nyomára jöttek.— A vám- és bankügyi kiegyezés munkálatai befejeztettek. — A kormány 40.000 tisaa vidéki vaauti részvényt vásárolt meg, hogy önálló vssati politikát inaogarálhaaaon. — Chan Effendi török követaégi titkár a vaskorona renddel dissittetett fel. — 120 zágrábi egyetemhallgató tiltakozott ama hír ellen, hogy 300 ottani tanuló Alimpich szabadcsapatához csatlakozott volna; mert a horvát ifjúság nem Szerbiának, hanem Szt. István koronájának esküdt hűséget. (Bár az egész nem magyar ajkú hazai ifjúság így gondolkoznék!) A franczia senatus Waddington cnl tusmin ister törvényjavaslatát, hogy caak állami tanintézetek oszthassanak akadémiai czimeket, 5 szótöbbséggel elvetette. — Abdul Aziz ékszereit a török kormány 500.000 font sterlingért elzálogosította Chrístaki görög bankárnál, ki azokat rögtön Párisba szállíttatta. — Körmöctön a postamester lovsit a tanács lefoglaltatta, s a kör-möcziek már 8 nap óta nem kapják a postát — Újvidéken bankjegy sajtót foglaltak le, mely-lyel ötösöket és ötveneseket készítettek, Ksr-loviczon pedig egy másikat tízesek számára. — Az egyptomi chedive néhány hó alatt legkedvesebb leányát, öcscsét és vejét vesztette el. — Aug. hóra as ezüst árkeletpótlék 2%.
— Háborús hirek. A porta a kleki kikötő elzárása ellen erélyeaen tiltakozott. — Anglia hír szerint a tiltakozást támogatja. Stra-timirovics, kit cselssövényeiért Szerbiából kiutasítottak és ki jelenleg Újvidéken van internálva, nem volt osztrák tábornak és nem húzott nyugdíjat, hanem csak 1500 frt évi kegydijat s most azt is elvesztette. — A szerbek a Timok folyó mentén közel busz cserkesz telepet leégettek, a lakósaág nagy része menekült, de a hátramaradtakat, férfiakat ugy, mint nőket és gyermekeket a szabad csapatok felkon • czolták, még asokat a keresztényeket is, kik vonakodtak fegyvert fogni a törökök ellen. — Bolgariában a fölkelés sservezve van és mind szélesebb tért nyer. — Bolgár fölkelők már Macedóniában is mutatkoztak. — Milan egy angol lap levelezőjének kijelentette, hogy Szerbia
aa utolsó csepp vérig fog? küzdeni. — Klapka Konstantinápolyban van, hol mint katonai tanácsadó fog hivatalosan működni a portánál. — A lengyel lapok kijelentik, hogy a lengyelek . esetleges tosatrák-orosz háborúban caak akkor küzdenek Ansstria mellett, ha bistoaitva lesznek, hogy saját nemzetiségükért is küzdenek egyszersmind. — A sultán személyesen akar seregei élére állsni. — As oross kormány az örmény patriarchát Szibériába száműzte, mert nem akart kösremüködni a török uralom alatt álló örmény fÖllázitásához. — Belgrádban az önkényteaeknek ajánlkozó zaidókat visszautasították, nem bisnak bennök. — Az oross csár Kabouli paaa török követet nem igen kegyel, mesen fogadta, miből earópai általános bonyodalmatjósolnak. — A .Post" berlini félhivt^. los lap következő javaalatot tesz: Szerbia, Ro-mania és Montonegro tétessenek egészen önál lókká, Balgaria szintén egy orosz nagy berezeg alatt; Creta csatoltaasék Görögországhoz, Bos nia pedig Austria-Magyarországhoz. (Köszönjük, de nem kérünk belőle I) — Nlkolícs szerb ^adügyminister a drinai hadsereghez ment Alimpicaot felváltandó. — Belgrádban a tartalék utolsó osztályát is (20-tól—50 éves korig) fegyver aláasóllitották. — Törökországban pa pirpénzt akarnak forgalomba hozni. — A törökök részéről várt ál talán oe támadás még mind nem követkesett be.. — A csatározás folyton tart döntő eredmény nélkül. — Konstantinápoly ban keresztény szabad csapatok alakulnak zá&z lójukon félholddal a kereszt mellett. — Románia a Romania elnevezés hivatalos elismerését követeli és jogot pénzt veretni a fejedelem arcz-képével, érdemrendeket oszthatni és szerződéseket köthetni; továbbá a Duna deltája egy ré srének átengedését — A hatalmasságok Roma nia memorandumát visszautasították. — Törökország a román követelések egy részének teljesítésére hajlandónak mutatkozik. — Törökőr stág határozottan tiltakozik a Bulgáriában állítólag elkövetett kegyetlenségekről kerengő hírek ellen. — Bulgariaban titkos bizottság által kiadott utasítások kerengenek, melyekben a mshomedának legyilkolása, vagyonuk megsem misitése, Adrianopel (Drinápoly) Philippopol és Tatar Bazardsik felgyújtása hagyatik meg a bolgároknak. — Ugy látazik.hogy a mi a ke gyetlenkedéat illeti, különösen mindkét fél szabadcsapatai részéről,— ugy a szerbek* mint a törökök igyekeznek túltenni egymáson.
mert rendes tannlmányain kívül igen szívesen foglalkozik, szórakoztató, gyönyörködtető olvasmányokkal : nem törődvén azzal, váljon as illető olvaamány apró szemének nem-e megölő betűi a későbbi korra nézve; mert ha igen ap-róbetüs könyvekből olvassuk, melynek: Schiller Goethe ¿többek zsebkiad ványai: vagy írásbeli dolgosatok gyenge, töké)etlen világításnál;
l a test görbe, hajlott tartáaa/irás- és olvasásnál | vagy a rendes alvásidőnek megrövidítése; ezek mind szándékos merényletek ép, egészséges lát-szervünk ellen! S valóban méltán csodálkozhatunk, hogy — befejezvén as iskolákat — szemeink egészen vörösek nem lettek vagy a lát-táv meg nem változott. Volt nekem egy iskola-társam; egyike a legjelesb tanulóknak; kin,ha reggel iskolába jött, aaonnal meglehetett ismer ni, hogy éjjelesett éa nem másokért, minthogy egész nap ellevén foglalva conditióval, kénytelen volt éjjel, vagy korán reggel pótolni aa időt. Ilyenkor, ha jött, oly vörösek voltak szemei, hogy síig lehetett meglátni az irist Ssegény, most már a boldogok álmát alussssa! Megerőltette magát a tanulásban, Budán sorvadásban halt meg alig haaz évea korában I
Nem kevéabé van veasélyestetve a hölgyvilág látszervs. Habár a tudományok terén nem is tesznek oly nagymérvű tanulmányozásokat, mint a férfiak, de annál több gondot fordítanak a körűkbe vágó tárgyakra, a melyek igen sokszor nagyon is veaaélyestetik a látsser-vet; péld. csillogó, fénylő váasnon a fonalak megasálálása, vagy igen fehér tárgyon történő hímzés éa pedig oly finom vászonon, hogy majdnem nagyító üveggel kell kereani aa egyes ssá-lakat Valóban bámulatra méltók aaon anyák, kik ugyan minden esaközt megragadnak ésfel-használnak, hogy kedves leányaik hajfürtjei megpuhuljanak, hogy arcabőrűk kiváló fehérré váljék, hogy fogaik olyanokká legyenek, mint aa elefánt osont; aaon ban ast agy látásik nem igen akadályozzák, hogy a szükségtelen meg
Vegyes hirek.
— Egy nabadtághti». Mintegy 10—12 nappal ezelőtt Karlovában egy szerb bérlő szánalomból magához vett egy nyomorult moo tenegrói menekültet s szolgálatában alkalmazta. Két napig szorgalmasan dolgozott az uj szolga. Harmadnap este az árendás a szolga jelenlétében 600 frtot kért nejétől, hogy reggel Temesvárra menjen bort vásárolni. Az ssszony kora reggel alva hagyta urát s két fiával kiment a mezőre. Ezen alkalmat fölhasználva, a .tza badftághős" urát baltacaapásokkal agyonütötte s a 600 frttal a hareztér felé futott, valószínűleg a szerb állami pénztár mielőbbi gyarapítását óhajtván. Szerencsétlenségére azonban Bsziál-
erőltetéstől megkíméljék a szemeket; melynek előbb-utóbb igen káros következményei lehet nek, azért ezt a különben oly gondos és ügyel mes mamáknak épen nem lehet megbocsátani: meglehet és meg is engedem, mikép $ok snya nem is tudja a szemnek ilynemű megerőltetéséből származható komoly bajt Minden szembaj között, mely nevelésünk hibás volta — és a gondatlanság miatt származik, leggyakoribb : a rövidlátás, ugy, hogy e bajjal lehetne bélyegezni korunkat, különösen Németországot. Dr. Posner, bécsi szemorvos azt á''lítja, hogy Né-metoraaág ason kevéssé irigylendő előjoggá bír. miszerint a concávüvegek hazájának tekintetik, a mi legfelötlőbben akkor vehető éss re,ha valamennyi tudományos gyűlésen megjele nünk. Ha Némethonban három tudományossá kiképzett férfiaval találkozunk, kettő közűlök bizonyosan szemüveget visel. Párisban a ke vésbbé észlelhető; és ha mégis valaki találtatnék, as nem homorú, hanem domború lencsével ellátott szemüveget használ a messzelátás miatt Néhány évvel ezelőtt nyáron, irja Dr. FosaeT, e városban, akkor még Európának hangadó városa volt a civiliaatio és divat tekintetében, az internationalis orvosi congressuskor a legéJ-vezetesb alkalom nyilott a különféle nemzetek szemei feletti vizsgálódásra és ha üveggel fegyverzett srem látható volt, bátran lehetett volna fogadni akármiben, hogy es német; ss angol physiognomiáját a színházi távcsővel (Operngacker) ékesíti caak; a francsia a mon-vocle-t használja, hanem majdnem kivétel nél
kül arra, hogy vele játasék. Legegészségesebb sseme van as olaaanak; es látsserve eleven fényét semmiféle üveggel nem fedi.
Most ss a kérdés: vájjon a rövidlátás valóban nembaj-e? Hiszen rövidlátó aa ember születésétől fogva és e veleszületett betegségért n«m lehet a nevelést kárhostatni, asonkivül ta-pasztalásból tudjak, hogy a rövidlátók szemei a legerősebbek és legegéaaségesebbek s ig1
ban elfogták • a pénzen kívül még mis ékszert b ruhákat is találtak nála.
— A mi Horváth testvéreink Meretetének egészen sajátszerű nyilatkozatáról értesitik a „NépZászlaja* hetilapot. — Zágrábból ugysnis azt irják a nevezett lapnak, hogy ott a mult héten egy magyarországi Ügyvédet, aki, magánügyeit lebonyolítandó, a „Koronához" czimzett vendéglőbe szállt, horvát testvéreink macskazenével tisztelték meg.
— JáUkdilh Siamban. A siamíak nagyon szenvedélye« játékosok. A játszó hásak Siamban ép oly számosak, mint a kávéházak Bagdadban és Kairóban, vagy a grogmérések Calcuttában és Bombayban, és as állam jövedelmének talán legnagyobb réaze a játszóházak után fizetett adóból álk E hásak, — többnyire nagy csűrök, — mindig ssufoiva vannak férfiakkal, nőkkel, sőt gyermekekkel, kik egész szívvel, lélek kel engedik át magukat a romboló szenvedélynek. melyet se nem tudnak, se nem akarnak legyőzni. Ha a játék ördöge a siamit megszállja, nem elégszik meg avval, hogy néha igen keservesen szerzett pénsét, vagyonát eljátszod ja, — ez nálunk sem ritkaság, — de ha családja van, nejét és gyermekeit is feltessi és elveszti. Elmegy az uzsoráshoz és nagy kamatra pénzt vesz kölcsön, oly kikötéssel, hogy ha bizonyos idő leteltével nem tudná megfizetni adósságát, addig fog dolgosni hitelesője számára, mig a tőke kamatjaival együtt törlesztve nem lesz. Aláírja a szerződést, felvessi a pénzt és siet visszanyerni az elvesztettet; újra vészit és hitelezőjének rabszolgájává válik, a ki öt bérbe adja és bérének felét követelése és kamatjai fejében lefoglalja. Ez igy tart éveken át, és a szegény rabszolga csak fizet, ámbár tartozását már tizszeresen is lefizette, de még sem szabadulhat, mert a kamatok és azok kamatai oly óriási összeggé nőttek, hogy néha még gyermekeit is kénytelen ily módon eladni. Jó, hogy nálunk nincs megengedve a rabszolga kereskedés, mert itt is vannak elegen, a kik egy éjjel többet elferblisnek, mint a mennyit egy pár hó alatt keresnek.
— Látogatás Kossuthnál. Nagy Imre és neje: Benza Ida aszszony, nemzeti szinbázi tagok, nemrég Olaszországban jártak és fölkeres* ték Kossuthot is Tuszkulánumában. A nagy hazafi igen szívesen fogadta őket s több, mint fél óráig társalgott velők, noha nővére Ruttkayné asszony betegen fekszik most nála.Mint mondják Kossuth nagy egyszerűségben él. Kagylókat, csigákat gyűjt,olvas sokat. Kossuth ismerte Benza nevét a többször olvasott olaszországi sikereiről. Nagy Imrének atyját is ismerte jól, ki neki a forradalom alatt biztosa is volt. Nagy Imre ereklye gyanánt őrzi most is azon fél zsemlyét, melyet valaha a kormányzó atyjával megosztott. Társalgás közben egyszerre nagy szél támadt s rázta az ablakokat. „Látják önök, — mondá Kossuth, — Virgilius azt írja, hogy a szelek Sicilá-bao vannak fogva, pedig dehogy vannak. Itt dühöogenek most is ablakom alatt, kertemben s sok kárt tessnek szegény virágaimban." Bu-esuzásnál melegen szorított kezet a művészpárral, de midőn Nagy Imre szíve mélyéből ki váota neki, hogy Isten még sokáig éltesse, e szomorú szót mondta: „Minek?"
— Osman igazi kardja, a „XIX. Sióele"
szerint nincs Konstantinápolyban as Ejub me-'' esetben, hanem Konstantin orosz nagy berezeg , birtokában. E kard hajdan a janicsárok őrise-tére volt bisva. Midőn ezeket felkoncsolták, sikerült as öreg agának, ki a kard őrzésével megbizva volt, — menekülnie a a karddal együtt Kis-Ázsia egy félreeső helységében elrejtőznie. Nyomorúságba jutván, a kardról a drága kOveket egyenként lessedegette és eladogadta, végre a kardot magát is eladta egy orosznak, ki azt a nagyhercsegnek ajándékősá. Ssép görbe damase luuti, pengéjén .Osman" neve van bevésve. As a kard, melyet V. Murád fog felövezni, csak sikerült utánzása 1 az eredetinek.
— Testes család. Waldkirchen faluban Chemnits mellett (Szászonságban) csodát látni járnak as emberek Franké földbirtokoshoz, ő maga és neje, bár erős testalkatúak, de semmiben sem különböznek más emberfiától, annál bámulatla méltóbb négy gyermekük. Legnagyobbik fiu 18 éves és 304 fontot nyom, a második fiu 14 éves és súlya 206 font, s még a legkisebb 8 éves fiúcska lábainak ip 110 font sulyu testet kell hordosms. Mindenike« tultess azonban a 12 éves leány. Es tökéletesed kifejlett nő nagyságával bír és 225 fontot nyom.Ugy a szülők, mint gyermekeik teljes szívből óhajtják, bár csak a természet testok tömege növekedésének korlátokat vetne.
mindenesetre könnyen elviselhető alkalmatlanság. Ezeket szokták leginkább felhozni,, azonban a mily elterjedtek az ilynemű nézetek, ép oly kevés alappal birnak, és csak uj érvet szolgáltatnak arra nézve, hogy a physiologiai ítélő tehetség a miveltebbeknél is mily hiányos. Kereken ugyan nem lehet tagadni, mísserint s rövidlátás több esetben az embernek veleszületett baja, mely már a Zsenge korban is észlelhető ; hanem ez esetek csak kivételeknek tekintendők és elenyésznek, midőn tudjuk, hogy ép, egészséges ssemek 10—20 ik év közt vess-tették el a távolabb fekvő tárgyakra normális láterejöket. Csak gondoljunk vissza gyermekéveinkre, nemde a legkisebb dolgot is megláttuk ; édes anyánk leejtett és elvesstettnek hitt tűjét nemde mi találtuk meg előssör; oly jól láttunk akkor, hogy majdnem a sólyom éles látásához volt hasonló.
Részemről bátran kimondom, hogy sze meim normális távereje némileg meggyengült; as okot bizonyosan nem tudom, hanem azt hi-£ szem, hogy mástól nem lehet, mint az írás- és olvasásnál a nagyon is hajlott testtartás. Mai napság a fiatal sereg, alig pelyhed-tik még orra alatt, már e férfias díssszel (?) a monvoele, binoele, stecher és swickerrel feszit! Eme bajban nemcsak egy v. két ifjú szenved, hanem eserekre megy azok száma, kiknél a rövidlátás nem velők született bsj, hanem est e szemüvegek czélsserüetlen és oknélkül való káros használata okozta. Különösen a tavasz közeledtével és tavasz derekán vehetjük észre, menynyire használják s swickereket, kiknél egész éven át nem láttunk semmit. De hogy is ne, most, midőn ssép időben oly kiválólag lehet fejteni, lehetetlen, hogy a auakker vagy pláne frakk és köcsög kalap mellett a szemüveg hiányozzék 1 Nincs e szavaimban semmi nagyítás ■ ha talán hitelre nem találnának, arra utalok mindenkit, hogy a fent említett időben vígyás-
Papirszeletek. Bohóság.
Nem messze van egy ssép város ; Abban lakik egy fiskáros, örregy ember, reményteli, — ▲ szerencsét csak agy nyeli.
állandó egészségben él, — Ha kedve Tan, — versben bessél. Ugy vágja a kadencsiát. Mint a barkós a francziát.
KQlönösen, ha «''ereimet, A kedélye gerjedelmet Pedig 6 most él javában,
A szerelem mámorában.
»
Mily szerencsés szerelmében ; Egy szép aó átellenében, Átellenben lakik tőle, — Szerelme már régen főle.
Csak egy kis gát van as atbao; A ssép nőnek férje is van. —
A sors est is kisütötte; Mert a guta megütötte.
JÁMBOR.
Harestér a korcsmában. A jelenlegi háborús világban érdekes hallgatni a korcsmai stratégiát. Példánl Samu bátyánk igy magyarássa meg a körülülőknek a keleti hareztért : Lássák araim, es a sótartó itt Kis törik vár. Itt lejebb ez a fél csömlye, ez Csernajeff hadserege, itt balra R . . úrnak a tubák-pikssise Tan, ott a Drina hadsereg, és itt jobbra, a hol az a szifón áll, ott van Zajesár, mely a Timók hadtest által schakkban tar-tatik. Ha már most ez a szalczstángli itt, akarom mondani Mukbtár basa hadteste a sótartó ellen elSre nyomai, és a szifónt érinti, a tnbákos pikszist pedig oldalt megtámadja, akkor az én két decailiterémnek az állása tarthatlanná válik, mert akkor innen a kenyérkosártól, mely a fogpiszkáló-tartóig fiánkéba lövetik, segítség nem érkezik. Tehát! már most láthatják araim t hogy áll a csatatér, — de kérlek
za és megfog róla győződni, mert szavaim több évi tapasstalatokon alapulnak.
A „Salon* csimű folyóiratban azt olvas-tam, hogy a rövidlátás nsgyobbrésst nein physiologiai állapot (physologischer Zustand), hanem valóságos szembaj ; továbbá Dr. Posner, a már emiitett bécsi szemorvos azt mondja, hogy legkevésbbé se ringassuk magunkat ama hiedelemben, míkép a rövidlátók szemei sokkal jobbak volnának és a megerőltetéseket könnyebben elviselhetnék, mint a messzelátók szemei; ezen téves néset már többesör oka volt annak, hogy a már beteg ssemeket egéssen elrontsák; de másrészről nevetségesnek is tűnik fel, azt állítani, mísserint a rövidlátó ssemek jobbak stb. — es épen annyi volna, mint a mellett kardoskodni és harczolni, hogy a béna jobban ki bírja a nehes hegymássást, mint ss ép egészséges tagokkal biró ember. Rövidlátó ssemek beteg ssemek is épen ssért látsservűnk, mint s többi szerv is, szorgos gondosást s lehető kímélést kiván. Donders, as ujabbkor egyik leghi-resb szemorvosa a „Salon"-ban eseket írja: „Der Kurssichtige ist nicht nur nicht in der Lage seine bürgerlichen Pflichten vollständig su erfüllen, er ist nicht nur in der Wahl seines Lebensberufes beschränkt, sondern er ist such durch die höheren Grade seines Leidens Störungen des Sehvermögens ausgesetzt und mit unheilbarer Erblindung bedroht". Eme szavakból elég világosan kitűnik, hogy mily nagy betegség a rövidlátás; nemcsak hogy polgári állását nem töltheti be tökéletesen, nemcsak hogy a pályaválasztásnál akadályozva van, hanem látsserve esen betqgMgmiatt működésében zavartat! k és gyógyittíSWan vaksággal fenye-gettetik. És mégis vannak, kik nem akarják elhinni, mikép a rövidlátás ily nagy betegség! Vannak esetek, midőn a rövidlátás egy égte éven át váltosatlaaul megmarad, es év után 1 asonban a baj mindinkább súlyosbodik és a leg-
Józsi, add csak ide a pensezünsodat Tessék! Fsrkó, te meg add ide a szirartartódat. Tessék I No hát nézzék az arak : ez a aziTártartó Novi-Basar, most ez a peneczilu* egész tartalékával neki megy és beleesik ebbe a gulyáslébe (Hah)! Nem teez semmit I Ss által kényszerítve Tan as ellenség a fél zsömlye falé retiriioi, ás a tubákos pikszist arra kényszeríti, hogy faladja magát, sót es által megmenti a szifónt a sonkacsont megtámadásától. E közben a saleastáagli győzedelmes diadallal előre nyomul s paprikatartó falé, s halheti fegyverszünet eszközöltetik. A ki est be nem látja, az nagy
— Egy szobaleány sirvs mondja kedveséhez: »te mindig biztatsz, hogy nőül fogss vennL; de komolyáé soha nem gondolkozol házasságnak ról, pedig én annyira örülök a Lakodalomra."
„Lásd" mondá a legény .éo azért sem sietek a nSsttléssel, hogy az örömödet minél hosszabb idSre biztosítsam I"
Egy szántogató reflexéi.
Pötréte, július 21-én 1876.
Tekintve as idS lágyságát, a tornyos felbök sokaságát, a folytonos esőzést, az idén alkalmasint érvényesülni fog a kösmondás : „Olcsó hasnak hig a le Te, sok eeőnek apadt szemfi termés a régé."
Keserűség zajlik át a munkás termelőben, mely mindannyiszor megkapja lelkét, valaháoyssor arra gondol, bogy több ót lefolyása után fáradalmai nem képesek Bt czélboz juttatni 1
Tavasaszal fÜvente terményeink oly sokat ígérve jól mutatkoztak — és ma, midőn as aratás vége falé jár, látjuk, hogy folyton tápiák reménylink tökéletesen dugába dók. A tavaszszal folyton dühöngő hideg szelek a rozsot virágzásban érte, azt msgötöd ölte és es okossá azt, hogy rozsra csak oly kilátásnak van, mely saját szükségletünket alig leen* képes fedezni. — Vidékünkén a haza több helyen a rozsda által egeméeztetett és annyira, hogy wánrtalsn
20—40 holdas táhlikon egy szem sem aratható _
esen válfajban környékünkön a ceádonia is tetemes pusztítást tett; vannak gaadaaágok, hol agyas . Urakén a torzonborz kalász, ha matat ia, amint aa addig megkísért próbacséplések bizonyítják/ 21 kére agy keresztben alig ''j, mérSt adand — a (basát szintén virágzásban érte tarassféllel beállott folytonos esőzés. Tavasziakban as árpa, zab köz ép termést, bükköny kielégítőt ád — a kukorieza több helyen, hol korán lett elrakva, a folytonos esőzés következtében megsárgult, ki sem kelt — igy számtalan tér üresen A gyapjúnak semmi ára, illetőleg a befektetett tőkéra a tulajdonos dúsan rá&etett.
Igaz, hogy a közélet minden ágában mutatkoznak ma hiányok, de oly sújtólag talán egy téren sem, mint a gazdászati téren, több év óta tapasztaljuk — ma, midőn látjuk, hogy kelet, nyngot, és észak nyers termelése elnyomással fenyegeti hazánk n/ers terményeit, azok értékét, ily körülmények közepett a kormány enyhitő közvetítését kellene észlelnünk, hogy gazdazágunkat belterjesen késelhetnénk és minél jobb produetumot állíthatnánk, azonban alkotmányos korunkban most emelik ée teremtik a külön néven nevezendő adókat
Honi iparunk, a nép munka érdeke ée keres-kedelmünk érettségi bizonyítványt állit magáról ée mindezek daczára ma lápjuk leginkább kezünkben a koldusbotot, mi idézte mindazt elő, ki mondja meg nekem ? majd azonban Pista bácsiként kibnjlk a szer a zsákból.
Több év ezelőtt megalakult aiagyar ministe-rium ország világ előtt igy nyilatkozott: iparkodnunk kell segíteni pénzügyünkön és akkor helyre állanak axon fejlezztő tényezők, teremtő talajdonságok, mely a nemzet körében a jelen zsibbasztó körülményt elő-idézi; és ily aemes nyilatkozat és gondolkozó után látjuk és érezzük ma, bogy pénzügyi helyzetünk mily pazsiv viszonyok köst áll ée annyi érek után mily tárol vágyónk az ígéret földjétől.
Mi szánthatunk, vethetünk, tehetünk és fáradhatunk, mindhiába, ha csak azon közegek, melyek hivalva Tannak ügyeinknek lendületet adni, vállvetve nem fognak Telünk haladni.
nagyobb gyorsasággal halad előre, sőt megtörténik, hogy rögtön beáll a teljes vakság!
A rövidlátóknál as is észlelhető, hogy mindkét ssemökkel ritkán látnak egyszerre; mert as alkalmaskodási képességan ejtett sérelmek nehézzé, sőt lehetetlenné tessik mindkét szem tengelyének ason irányzatát, hogy egy s ugyanazon kép mindkét idegrecsénlétrejöjjön. Ilyenkor vagy nem lát tisztán a rövidlátó, vagy kettősen szemléli a tárgyat; ennek elkerülésére ugy irányozzák esek szemeiket, hogy csak egy szemmel láaaák a tárgyat, a másik ellenben tétlen marad a igy gyakran megtörténik, hogy es lsaaankint elveszti láterejét, a nélkül asonban, hogy a beteg est észrevenné. Meglehet eseket ismerni különösen irás- és olvasásnál, midőn a könyvet majdnem fÜlökhös tartják s igy olvasnak, másoknál a ssemtengely nyer más állást, a mi a kansal ssemeket ssüli. As erőltetés a ssem re nézve igen könnyen vessélyessé válha-tik, pL ha a beteg alkalmas ssemüveget nem akarna hassnálni, es vértódulást eredményeshetne és a ssemek, ugy a szempillák gyuladását eszközölhetné, s mi bizonyára nem díszítő vagy kellemes állapot, sőt folytonos főfájást, szédülést és ebes hasonló bajok ssülő anyja lehetne; nagy hiba ezeknél, hogy fejőket as irás és olvasásnál majdnem kivétel nélkül igen lehajt-iák, mely bizony asomoru végű betegségeket hozhat létre pl. as agyba való vértódulást. Ep, egéazaégea asemet üveggel felfegyvaresni a legnagyobb ostobaságok egyike; mert aa ilyen feltűnni vágyó fiatal ember egykor igen keményen, lakolhat e könnyelműségéért, hissem teste 1 egesebb ékétől fosstja meg magát as ilyen saeren-osétlen, ha a ssemüveget csélaserűetlenfil éa minden asükaég nélkül hassnálja; de caak akkor fogja majd — elég későn — aaomoruan bevallani és mondani: bizony dőrén cselekedtem akkor, midőn á veszélyes divat után oly
Érték ét viltéfslyaa Julius 25.
5*/e metaliques 65.40 ; 5% nemz. kölcsön 69.20; 1860-ki álladalmi kölesön 113.23?*ank-réssr. 8.69— ; hitelintézeti részvények 141.50 ; Inadon 126.— ; magyar földtehermen tési kötvény 73.25 ; temesvári földtehermen tési kötvény 72.50; erdélyi földtehennentési kötvény 72.75; horvit-slavon földtehennentési kötvény —.— ; estist* 101.55 ; cs. kir. arany 5 94— ; Napoleond''or 10.92-
V » 8 a t 1 menetren d.
Érvényes, május 15-től 1876. A boda-pesti idótmutató óra szerint,
Imémi Kanizsáról
Vonat hova:
^ Ora Pere. Idő
206 Eszék, Moháea,Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel
• » . , 2 30 délut.
818 Buda-Pestr....... ... 4 68 reggel
...........26 délut.
*** ...........1130 estre
818Bécsbe (Szombathely, Bécs Ujhely felé)5 8 reggel
f?1 - .........11 48 estre
815 Sopronyba ........ 3 38 délot.
203 Triesztbe ée Pragerbofou keresztül .
Grácz és Béezbe..... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofoo keresztül
Gráes és Béesbe ......a 47 délot.
BrkesJk Kanizsára
216 Essék, Moháes,Domborárs Fiaméból 1 41 délot.
5Sb» r • • . 11 11 sstve
208 Buda-Pestről........4 20 reggel
JJ1 »> .........2 5 délot.
*11 ........... 9 44 estre
814 Béesből (8zombath. Béoe-Ujhely)felőI 10 27 estre
" »45 reggel
816 Sopronyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
_ ..........4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsból Marburg,Prager-
h<»f felől.........1 21 délut.
204 Trieezt-és Vülacbból Prágerhof felől 11 — estre Mpburgba csatlakozás ViUaeh és Francesíestbe. • . , , Fianeesfestból.
Felelős szerkesztő : Báttrfl LajtS.
Gazdáknak fontos.
A gazdasági gépeket illető ügy haladása oly lényegeket ölt, hogy nem halaszthatják el egyeseket különlegesen is felemlíteni.
A frankfurti Rayfarth Fülöp ós társa féle
czég mar 84000 példányban elteijedt oséplőgépei, melyek 1875. érben Oroszorsság, Belgia, Lnzenburg, Ausztria és Németországban díjjal kitüntettettek, — az 1876. iradra oly lényeges bóvitést nyertek, bogy e czég gépei minden tekintetben a legtökélyesebbek-nek mondhatók. — Ajánlható tebit minden gazdának, hogy gépmegrendetése előtt a
IaM Fülöp és társa-féle
czég cséplőgépei ábrázatait és körülírásait levélileg megszerezze vagy pedig ügynökei egyikéhez forduljon.
*) E rorat alatt köelöttért felelősséget nerr vállal a Szerk.
gondolatlanul indultam; hanem késő bánatnak aligha leend enyhitő balzsama!
TORONTÁLI.
(Vége köv.)
Csók és távírda.
A csók mi ? — mi a távírda ? Es is, aa is villanyszikra, Csakhogy est hideg mSért5 Figyelve állítja eló, — As relünk született kincsünk, Szerelmünk s gyengéd érzelmünk Igazolt képriselője Szabadon ad s vesz hitelre 8 a kebel országgyűlése,
— Érzelmink apraja s nagyja — Mireletét helybe hagyja.
Mért? mert as 6 deficitje Uj tőke megteremtője —
— „Cursuza" magas — nem csoda, Nagy érték a .bank« alapja: Bibor mező-gyöngy alatta Fölötte meg fűszeres lég, Ragyogó nap, mosolygó ég. —
Aa irása mindegyiknek Rejtélyes hyerogliphek, De még as, ha áttanultad, Rideg, száras arezot matat Annak csodás, bfivös titka Édes láncsokra tart fogra. — 8 még ha orkán vad haragja Bősz harsonáját megfőj va Villám vad csapása alatt Vándor felhő könnyet hallat 8 megreszket ember és állat — Távírda csak csukva áthat — & másik: — szellem távirdám Gyorsabban jár a telegrán, Ha a kebel esendje felett Szenredély vihart ébresztett 8 a gyengéd szikrácska a csók Addig ssfdoz, esd, ritt-pattog, Míg kedves csevegésitől Kedély sarany megédesfll, — 8 a viszály, e rót bossuba Fut, rohan, vissza pokolba.
GUOTH GYULA.
%
A hamisítástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
oioca batály>ssbk> és jobb »«er, unni dr. Pspf J fi- udv. fogorvos úr \B«c«t*to», Bognergass« Nr. 2.) f o g á a j a, melyet min -deukx ko«uy«u ¿a fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely artau a törésiekkel éa foghassál teljesen egyesül, * * fogakat a további elromlástól ótja a a fájdalmat csillapítja
Aimtherin-szájvlz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
üvegekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos togfájdalmak-ban. gjaladátoknál, * foghna daganatai- éa sebeíuél; fölolvasztja u íetnó togkövet éa megakadályozza annak uj képződéilét; az íugo fogakat a fogbua erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és íoghust uiiudeo ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak keltein*» irist eséget kölcsSnOz éa már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (15 íl)
Anatnerln-foffpaata
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét éa tisztaságát fen tartja, Azonkívül a fogaknak hófehérséget kslraftnftz azok romlását meg-akadály^m és fogbnat eróabítí.
Dr. Popp J. G. novény-fogpora.
A fogakat oly atépen tisztítja, bogy annak naponkénti bass a&lata álul nemcsak a közönaégea togkő eltávohttatik, hanem a fogak zomaueza é* úaomsága ts mindinkább tökéletesből.
Kaphatók : Nagy-Kanizsán : Belus Józaef gyógysse., Koaenberg ISoaenteld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedéaében. — Pápán ■Tsckepeu J , Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, Ringer M. Weist |A. Zala-Egeiazegen : Isóó F:, gyógyszerész. Kaproncsán : Werli gyógy Iszerész. Varasdon : Hslter gyógyszerész. 8tlmegen : Oorner Kajet. Azom Ibatheiyen: Pillich Kereucs és Rudolf gyógyszer. Határőrvidék! Sz.-Gyflr t''oa. Flbic E. C. Veszprémben : kteyr Tuszkau. ugy Ontbard Tivadar £a:oál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Hrann J. gyógy»«. Lovas Bírényoen; Heisier gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs Demeter : Milhofer és Mschleid gyógysz. Pakaoii : Florian J gyógyaz IKírinendeti; Horváth J. Somzenrend gyógysz Kaposvárott: Kohn J Bein» es Schröder gyógysz. Ssegssárd: Brabsay gyógyss. — iBosjhádoa : Kramoiin J. Szigetváron :Barwarth, Salamon gyógysz.— Kaján: liichitsch St. és Herzfsld fiai, agy Herzog ignácznál. Pécsett : IZsoiuay W. és E. Zách, 8ip6cz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz.
Marcsaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Danafftld-rárott Lukacs gyógysz. — Szent-Györgyön ^Nöthig. — Alsó-I.endrán: l£:a. icyógy • i. — Rohoncson: Simon gyógyszerész arakuál.
O Y A S.
Azt tapasstaltam, hogy as általam 2« év óta készített és közkedTeltségfl •
Anatherin ttzájvix
haaon uév alatt hamisittatik és eloadatik.
A t. közönség ámitására az eren hamisítás készítői ugyanazon felszerelést használják, mint minőkkel éi. a saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy az általam ké-snuti Anatherin szájvíz mindenkor teljes czégemmel, J. 6. Popp, m kir udvari fegervss, Béoa, Boflisrgasse 2. a cs. kir. ««trák u<ivan czimerrel (kétfejű sas griffektól tartva) éa a törvényesen letett óv)egygyel leaz ellátva, és mindazon készítmények, melyek «gysü haaonló, de nem épen az itt leirt felszereléssel lesznek el-utvar hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt is megjegyzem, cogy . hamisított Anatherin szájvíz, mely gyakran kártékony hatású olcsóbban-adatik el. Azért is, hogy egy részt valódi Auathe-r.n szájvizem jó hírneve a hamisított által csorbulást ne szenvedjen, másrészt meg, hogy a hamisítók ellen fölléphessek : tisztelet-t*. teikérem a t. oz közönséget, hogy a hamisitottnak megösmert Acathenn szajvuet az eladó neve megnevezése mellett nálam va-toa: ellen cserélje ki.
J. G. Popp,
csász. kir. udvari fogorvos
Béét, BipruiM 2.
>rvos-, sebésztudor, szülész és szernés:
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1 ) ** önfertózésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
a* ingerlékeny gyengeséget, as ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
hhgy rsófoly ásókat (mégoly idülteket is), » nem-zorészek bajakóros fekélyeit ée másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban :
hugycsőszüküléseket:
4) triaa ál idült nyákfolyásokst n ő k n é 1, az ugy ne vezett fehéHolyist és az onnan eredő
MAGTALANSÁGOT;
51 bőrkiütéseket;
6 , a húgyhólyag betegségeit éa mindennemű vizelési uehézaégeket.
K«udel naponként: délelőtt lOórától l-ig, déldtán 3 órától 5-ig és estve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó-uteza 2Tik szám a.kigyó- és városhAz-utcza sarkán (Rottenbiller-féle házban) I. emelet bemenet a lépcsőn.
Düjal ellátott levelekre azonnal ?álasz adatik és a gyógyszerek V^i megküldetnek. (45 43—52)
David W
Agenturen Geschäft
speciell für Getreide, Malz u. Saamen,
übernimmt Vertretungen renommirten Firmen. Beste Referenzen stehen zu Diensten. (117 5-10)
As rrrdfli
Wilhelm-féle
këszvény és csúz elleni
mint
téli-gyógymód
az egyetfll biztos hatású vértisztitó eszköz.
A es. kir. odvari irodának Bécs. 1858. decz. 7-én kelt határozata által megerősített.
mely
• Európa"
eleó orvosi tekintélyei által a
A es. k. fensége által a hamisítás ellen biztosított. Bécs, 1871. márczíos 28.
legjobb sikerrel alkalmaztatott és helyeeeltetett
Ezen thea tisztítja az egész szervezetet, mint semmi más esskös átjárja as egész test részeit is, belső használat által eltávolítja valamennyi tisztátalan betegségi anyagot, hatása biztos és bámulandó.
Alapét tyófyizer köszvény, csúz, fidült megrögzött bajok, ge nyedésbe nienő sebek, valamint minden nemi- és hőrkifltési-betegségek, a test és arezoni bftrpörseoések, sömör é« syphilistikns bajok ellen
KitBsi hatása van e theának a máj és lép viztódulásánál, valamint aranyéri betégségeknél, forgóság, «rős ideg-, íz- és tagbajoknál, gyomorszórnlás, szélbajok, altestszornlások, magömlések, férficsögyenge-ség, nőknéli vérfolyásoknál stb.
Betegségek, mint skrophis, mirigydaganat gyorsan és alaposan meggyógyíttatnak e thea használata álul. mintán az egy igen alkalmas oldószer.
Számtalan bizonyítvány, elismerő- és dicsérő irat, melyek kívánatra ingyen kOldetnek, a fentebbiek helyességét fényesen igaaolják
Ennek igazolására a következő elismerő iratokat közöljfik :
--— «
Wilhelm Ferencz gyógyszerész árnak Nennkirehenben.
Bottnsani, in der Moldan, 1873. márea. 25.
Kétszer rendeltem meg harmadik kézből önnek híres Wilhelm-féle köszvény- és csózellenes vértisztitó-theáját él az legnagyobb örO-mömre kitűnő batást szült, jelenleg egyenesen Önhös fordulok, küldjön számomra 10 dobozzal, a melyért járó 10 frtot ide melléklem. Tisztelettel
Mdzykl Lajss, osztr. magy. helyettes-Consnl.
Wilhelm Ferencz gyógyszerénz nrnak Nennkirehenben.
Hollenstein, 1873 márcz. 31.
Fogadja 6n a legbensőbb és szivélyes köszönetemet az ön Wil-helm-féle köszvény- és caúzellenes vértisztitó theájának gyors küldéseért.
Legnagyobb részét magam baüználtam fel, részben szétosztám barátaim és ismerőseim közt.
Mindazoktól, akik az ön Wilhelm féle köszvény- és csózellenes vértisztitó theáját használják, felkerestettem és telszólittattam, hogy közöljem önnel köszönetüket. — Főkép nálam theájának használata örvendetes hatást mutat. Az én köszvényes fájdalmaim daczára ''.>8 éven keresztül tett gyógykezelésnek az Ön vértisztitó theájából nyolez dobozzal használva, teljesen megszűntek.
Miután én az Ön köszvény- és csúzelleni theáját jónak és gyógy-erejünek találom, tisztelettel felkérem, szíveskedjék az Ön köszvény és csiízellenes vértisztitó theájából 12 dobozzal küldeni, melyért az összeget soraimhoz mellékelem. Tisztelettel
Hotel %u den drei goldenen Kronen
Wien, Wieden, Hanptstrawe 13.
Die*»* Hotel liegt an einer der belebtesten HaupUtraasen Wiens, nahe dem Opern- und KünsUerhans, Musikverein et/-.
Omnibus verkehren stets liaeh allen Blehtungen. Ganz neu und eomfortabel eingerichtet.
K e 11 e r und Kü che exquisite. Preise billig.
Auch Mo na f »zimmer ui»d PeiiHiou. (150 3-10)
B. HEYDNER.
Haszonbérleti hirdetmény.
A nagy-kanizsai polgári egylet választmánya részérói közhírré tétetik, hogy a polgári egyleti ház földszinti részeinek és kertnek, ngy a* ezekkel kapcsolatos korcsmatár-tási jognak haszonvétele folyó évi october hó 1-tól számított három egymásután következó évre, az egylet titkáránál megtekinthető feltételek mellett, folyó 1876. évi augustus hó 2-án délelőtti 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen, bérbe adatni fog.
Felhivatnak tehát a bérleni szándékozók, hogy magokat kellő bánatpénzzel ellátva, a polgári egylet emeleti helyiségében, az\árverésre jelentkezzenek. (148 2-3)
Kelt N.-Nanizsán, 1876. évi julius hó 14-én.
A választmány.
Főnyeremény 875,000 mark aj német birodalmi érték.
Szerencse-
jelentés.
A nyereményekért a kormány részérái kezeskedtetik. Ás elsó búzás: ssfiitss 2. és 3-és.
Felhívás, a hamburgi kormány
tetett
kezesked-
(145 3-3)
--birtokos.
Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkireheabea.
M Achönherg, k873. máj. 6.
Kérem, szíveskedjék Ön az Oo kitűnő Wilhelm-féle köszvény- és csúfellenes vértisztitó thrájábóF 2 tnczattal postai utánvéttel küldeni.
Kiváló tisztelettel FrShlieh I., nyugalmazott ezredes.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Szíveskedjék a t. közönség vásárlákokpál törvényes ótó bélyegemet és cségemet, melyek minden egyes csomag külső felén láthatók, különös figyelemmel megtekinteni, hogy hamisítások által rá ne szedessék.
A valódi Wllbsla-féle antiarthritis, antirheumatíkus vértizztitó-thea csak az első nemzeti Wilksla-féle vértiaztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáraimban kaphatók.
Egy átfcsz 8 adagra fslssztva, orvosi hannálat- és ntaaitáasal ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a valódi WUMa-filt antiarthritis és astlrlMasHitikss vértiszttté thea kapható :
Nagy-Kssizsás. PrágsrBftls gyógyszertárában j Zágrábban : Mittlbach Zsigmond gyógysz.; Kőszegen: Csacsinovits Istv. gyógysz.; Kadsrknton: Beck Béla gyógyaz.; Keszthelyen: Keszthelyi Emannel-Kspronczán : Werli Miksa gyógysa.; Sopronban : Wrchowszky Rudolf; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógysz.; és Szatmártt: Bossin J. gjógy« tzerész uraknál. (6 24—241
nagy pénz-lotteriából
eredő nvereményekbeoi részlvevéare, melynél
7 millió 770,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen C7.élaz«*rüen szervezett pénz lotteriának, tervszerflleg csak 81,500 sorsjegyre alapított nyeremények következek 1 i>ye-remény esh«*tőleg 375 000 birod mark, különleg 250.000, 125 000. 80.000, 60 OsO, 50,000, 40,000, 38,000 ; 4-szer 30,000vés 25 000. 5-ször 20,000. 24 s>er 15,000. 12.000 és 10,000, 2ö-4zor 6000, 66-szor 4000 és 3000. 2<M>-szor 2500, 2400, és 2000, 415-ssSr (500 és 1200, 1356-szor 500 300 és 250, 27463-szor 200, 150, 138, 124 és 120, 13839->st?r 94. 75, 67, 50, 40 és 20 birod. mark, mely nyeremények néhány bo alatt 7 osztályban biztssas elváltnak.
Az első nyereményhuzás hatéságilsg
f. é. augustus hé 2. ós 3-ra
állapitUtván meg és ára
egy egéss eredeti sorsjegynek csak 10 frt — kr. , fél „ » . 5 , — .
. negyed . . „ 2 . 50 ,
a ktmáay részérái kezeskedtetett eredeti ssrs]sgy«li (nem tiltott Ígérvények) s vételárssk hérasstsses, készpéazheai vagy pssts-stalvásy st|ási hskildése swHett általam még a legtávolabb vidékekre is beküldetnek.
Minden megrendelő az eredeti sorsjegygyei együtt egy, a kormányrzimtnel ellátmt játszótervet isgyes, a búzás utáu pedig hivatalos nyereménykimatatást kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
B^* Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők. Megrendelésekkel mindenki teljes bizalommnl fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Unter grösster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche fixcesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächeznstände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
O. v. Kleist,
(99 20-52) Berlin, S. W. Jerusalemerstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer dös Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
Wajdits József kiadó-, Up- ét ayowUttlajdonos gyorssajtó nyomát*, Nagy-Kanizsán
3AOT-KA31ZBA, 187«. Jullns 80-4n.
m 11T «Tifiim
Tteenftftdlk évfolyam.
■m
1
n
i frt l
Oftrctésl ér
egéss érre . . 8 frt fái érre ... * , aefyMi ém . 1 , ggy tmúm lo fcf,
Mtr<itna
6 hasábos .petitaorbao 7, náaodMor € a mind»» '' további sorért 6 ki.
JfYlLTTÉRBKK
»oronkint 10 kttfl *4>
:emmk fel
Kincstári illeték mioáM
egyes hirdetésért kSIfi bxetendS.
lap szellemi rtaaét illetó kftsleményec a axerkeiatóbex, Taka-
|. rékpénztári épület föld-azint, — anyagi réasét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve mtiawdök:
NAGY-KANIZSA
előbb
-BOMOG
özlOn
Bérmeatetlen levelek eaak ismert mon ka társaktól fogadtatnak «1.
Kisiratok viuia nem küldetnek.

i tegye* Qiraoiesen C&lftn/
j |0 kr. üsetendE. t
Kaoy-Ka mzsa varsa helyhatóságának, neakffl&nban a „nagykanizsai karssfcatoirt t ipar bank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a .zalamegyei általános tanitó
testület'', a .Zaia-Ssasgy giztaiézási raszvénytársulat s több negyei és váresi egyesület hivataies értesitije.
UeteokiRt kétszer, vasárnap- $ csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap«
1511.
k gy »76.
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város képviselőségének tolyó évi julius hó 8-án tartott közgyűlésében 1511. sz. alatt hozott határozatához képest az 1871. évi XVIII. t. cz. 64. §-sa nyomán a törvény és községi szabályrendeletben előirt teendők teljesítésére, rendszeresített, jelenleg lemondás folytán üresedésben levő s a hivatkozott t. cz. «5. §-ához képest válasw^ás utján betöltendő városi főjegyzői álloméira, mely évi 800 frt. fizetéssel van egybekötve, ezennel palyázat nyittaiik, azon kijelentéssel, hogy a fentebb hivatkozott képviselőségi határozat szerint a betöltendő állomás elnyerhetéseért csakis ügyvédi oklevéllel biró egyének pályázhatnak.
A pályázni kivánók felhivatnak, hogy életkorukat, nyelvismereteiket, eddigi alkalmazásukat és ügyvédi jogosultságukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeikeit, az ezen pályázatnak a hivatalos lapban leendő 1-só kihirdetésétől számított 4 hét alatt a nagy kanizsai polgármesteri hivatalhoz annál bizonyosabban benyújtsák, mert későbben érkező beadványok figyelembe vétetni nem fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1876. évi julius hu I2-én.
BELUS JÓZSEF,
polgármester.
Gabona- és borvásár.
Zalamegye gazdasági egy esülete azon meggyőződésből kiindulva, mely szerint a vidékbeli gabonavásárok megtartása, mind
a teraafcfcre, mind aa ttxlet forgalomra lendítő befolyással bir, a gazdasági és kereskedelmi érdekek emelése czéljából, egyetértve a nagy kanizsai kereskedelmi testülettel elhatározta, hogy f. évi augustus 24 ik napján Nagy-Kanizsán vidékbeli, gabona- és borvásárt rendezend.
Tekintve, hogy vidékünk ez évi termése bő aratást helyez kilátásba, ugy hisz-szük mind a termesztők, mind a kereskedők érdekében fekszik, hogy e vásárt minél nagyobb számban meglátogassák, mivel ez uton, midőn egyrészről a termények minősége és mennyisége iránt maguknak biztos tájékozást szereznek, másfelől kedvező alkalmuk nyílik egymással közvetlen összeköttetésbe léphetni.
Mindezeknél fogva az alulirt gazdasági egyesület a t. közönséget e vásár meglátogatására tiszteletteljesen meghívja és egyúttal bátorkodik becses figyelmét az alább körülirt határozmányokra irányozni.
Nagy-Kanizsán, 187 6. julius 15-én Zalamegye gazdasági egyesülete.
GLAVINA LAJOS,
eln3k.
A Nagy-Kanizsán
rendezendő gabona- és borvásárra vonatkozó határozmányok.
1. A gabona- és borvásár 1876. évi augustus 24-ik napján Nagy-Kanizsán a városház helyiségeiben fog tartatni.
2. A vásár a fentirt napra reggeli 9 órakor megnyittatván, ugyanazon nap délután 5 óráig tart.
3. A vásár megnyitása alkalmával a gazdasági egyesület elnöksége a vidékünk
ez évi gabona termésének eredménye iránt gyűjtött statistikai adatokat köztudomásra hozandja.
4. Vidékünk termesztményeinek megszemlélése czéljából az ez évi termésből kel-ló számú mustrák a termés helyének pontos kijelölése mellett közszemlére kiállíttatnak.
5. A titkárság a létre jött üzletkötvényeket a délutáni ''órákban jegyzőkönyvbe iktatandja.
6. Az üzletforgalom biztosítása érdekében megállapittatott, hogy e vásáron valamennyi üzletkötvény a pesti áru- és értéktőzsdének szokványaira való hivatkozással kell, hogy történjék — továbbá, hogy vitás esetekben az idézett tőzsdének 1870. évi II. t. cz. értelmében megerősített béke-
biróság illetékes legyen.
¥
7. A belépti díj a gabona- és bor vásárra összesen személyenkint 50 kr.; használatra szolgáló és a bizottságnál előre megrendelhető asztalok bérdija 4 frt.
8. Azon résztvevők, kik eladás végett bormustrákat kiállítani szándékoznak, megkéretnek, miszerint e czélra minden borfajtából legalább 0.5 litert tartalmazó 4 — 4 palaczkkal, a beküldő nevének, a termés évének és helyének, ugy az eladásra szánt mennyiségnek kijelölésével legkésőbb aug. 20. napjáig a rendező bizottságnak díjmentesen beküldeni szíveskedjenek. A beküldött borminták elhelyezését és kiállítását a gazd. egyesület minden díj nélkül eszköz-lendi; a beküldött palaczkok és a fonmaradó bor az egyesület tulajdonává válnak.
9. Végre az egyesület a látogatók részére a különböző vasúti társulatoknál menetdíj mérséklés kieszközlésjre a kellő lépéseket megtette; az e czélra kiállított iga-
zolási jegyek pedig a N.-Kanizsán székelő bizottságnál megrendelhetők.
A küldemények és levelek: ,A nagykanizsai gabona- és borvásár rendező bizottságnak Nagy-Kanizsán* czim alatt küldendők.
Támaszszak fel halottunkat.
— Ill-ik köxlemény. —
Nekünk azonban tétlenül lenni} nem szabad, ha végvidéki miaaiónk alapján kizsákmányolni tndtnk boldogabb idők áldását a nem-Zeittől, most már nekünk is parancsol a hazafiság, hogy mi is tegyünk a nemzetért, ha áldozó erőinket kell is megfeszíteni.
Fennen dicsekszünk — és sokban van igazunk, hogy a magyar nemzetiség határán a horvátság ellenében missiónk van, hogy a fővárostól hazánk fejlődő tengeri világkereskedése felé irányuló főközlekedési vonalban kétségtelen legjobb helyen vagyunk, hogy a délsláv és oUsz kereskedelmi összeköttetés nálunk pontosul, hogy kereskedelmi életünket jelzi a bécsi, svájezi és londoni gabna- é^ termény piacz, hogy kereskedelmünket a külföld jobban ismeri, mint hasai közönségünk.
Aztán teszünk-e valamit magyar socialis élet fejlesztésére?
As igaz, hogy van „Slaraffiánk" tagjai belevonták magukat éa nemzetellenes társulatukat a nagy német(?) Slaraffiába, de arról megfeledkeztek, hogy nálunk vannak, elvonják a kereskedő ifjúságot a magyarosodás alkalmától félre esett fiakker éleseikkel, csörgősapkás él-hetetlenségekkel, szeméremsértő couplettjaik-kal; kikhez még oly egyének is csatlakoznak elég meggondolatlanul, kiket eddig, mint a magyarosodás zászlóvivőit, szeretett mindenki i
Ily viszonyok közt bizony a tüzoltóbál caikkezője hiába appellá! az ifjúsági körre.
Támaszszuk fel második halottunkat, a magyar színház ügyét.
Ebben igen nagy missio fekszik, hogy nálunk magyar társulat, habár nem is egész éven
TÁRCZA.
Szerelem.
— Waller. —
Bőven van mindenem, — gaxdag £a axép vagyok,
Mi at tehát: miért axivem oly bőn dobog ? Csak forró epedés és sóhaj életem ; — Valljon mi lehet ez, nem tndja senkisem ?.. .
Ah, Arnold mesaxe van ; — 5 tán megmondaná,
De csitt, ha valaki nevét meghallaná I Mióta távoxott, mióta ntra kelt,
Misem nyugtatja meg e háborgó kebelt E vÁgyó epedés talán a sxerelem I -
Ne xádt ne add meg aat kegyelmes Istenem I
KŐVÁRY BÉLA.
A látszerr.
(Folyt, és vége.)
Most még némelyeket a szemüvegek h sála tárói, ¿rövidlátók a baj kezdetével mindig lehetőleg nagy gyútávú lencséket használtnak éa csak a baj növekedtével kell lassankint rövidebb gyútávúakhoz folyamodni vagy mint mondani szokták : erősebb vagy élesebb lencséket alkalmazni. A választás azonban mindenkor olyan legyen, hogy a szem az üveggel minden erőlködés nélkül se nagyítva, se ki-»ebbitve, hanem természetes nagyaágban lássa » körülötte levő tárgyakat, ép ugy, mint az egészséges szem. A szemüveg választásánál igen óvatosan kell eljárni; valamely adott szemüvegen át hosszabb ideig nézni nem szabad; mert & szem igen könnyen alkalmazkodhatnék az sdott üveghez és azután többé biztosan már nem lehetne választani.
Ha a jegőcslencse átlátszatlanná válik* akkor a szürke hályog keletkezik ; ezt biztos és ügyes orvosi kés el is háríthatja hegye* és éles kés segélyével t i. a szem hártyáját bizonyos ponton átlyukasztja éa a homályos lencsét a szemcsillagból vagy kihúzza, vagy félretolja, ugy, hogy most a szem kamarájába már jut világosság: azonban, hogy a szétszórtan jött fénysugarak megtöressenek és egyesülve as idegreczére essenek, szükséges, mikép az operált szem igen nagy törő képességű domború lencsét kapjon, mely hályogüvegnek neveztetik.
Ha az idegrecze vagy a látideg egészen vagy csak részben válik érzéketlenné, akkor az idegreczén létrehozott képet vagy épen nem vagy caak részben iogjuk érezni; a miért a tárgyat vagy épen nem, va£y caak részben látjuk. Az első a fekete hályog, ez gyógyíthatatlan, a másik a féllátás.
As idegreczén előállított kép elég nagy és kellőleg megvilágítva legyen.
Az előidézett kép nagysága a látasögtől függ; így a látott tárgyak tetsző nagysága is. Látssögnek azt nevezzük, melyet a tárgy két legszélsőbb sogara egymással képez. Minthogy a látszög a tárgyak távolságával kisebbedik, azért a tárgy is annál kisebbnek fog látszani, minél messzebb van a sízem tői. Két tárgynak egymástól való távolát szintén azon szög szerint szoktuk megítélni, tnely alatt a távolságot látjuk; s mindazt, mit a tárgyak nagysága e távolságáról magunkévá tettünk, ast mind a tapasztalatból tudjuk és abban a pillanatban a mint a tárgyat látjuk, ennek nagyságát s távolságát ason érzet szerint bíráljuk s határoz; zuk meg, melyet bennünk előidézett.
A tárgyak nagyaágát és ások távolaágát megítéljük: a) a közel fekvő tárgyakra azon szögből, melyet a két szem tengely egymással képes. Minél közelebb esik ama pont, melyre nézünk, annál nagyobb a szemtengely szöge, melyet a két szem képez s annál inkább meg kell feszíteni izmainkat, hogy ezen állásba jöjjenek a szemek. Mondók, hogy csak közel fekvő tárgyakra áll ez, nem pedig a távol esőkre; mert ezek megtekintésénél a két szem-tengely majdnem egy közű állást vesz. b)atetsz-nagyságból; ha a valódi nagyság ismeretes, a távolságra; — és ha a távolság ismeretes a valódi nagyságra vonhatunk következtetést, c) a megvilágítás erejéből; a gyeugén megvilágított tárgyak messzebbeknek tűnnek fel, mint valóban állnak. Ködös időben a tárgyak távolságai feltűnően változnak és a fehér épületek, ugyazintén a hóval belepett tárgyak nagyobb világosságuk miatt közelebbeknek látszanak, mint az egyenlő távolságú, de sötét szinü testek : d) végre a köztünk és a tárgy között létező tárgyak azámából. A folyónak szélességét, a tó vagy mező kiterjedését kisebbnek látjuk a valódi nagyságnál, ha azokon más tárgyak nem fordulnak elő; pl. Budapesten a Duna alig látszik 200—300 lépés szélességűnek és ha magam meg nem olvastam volna a lánczhidon, a hol a legszűkebb, nem hittem volna el, hogy 575 lépés szélességű legyen. A magas hegyeket s sugártörés, de nagyaáguk miatt is nagyobb szög alatt látjuk a azért közelebbeknek tűnnek fel. Sok esetben a tárgy távolságát annak más, ismert távolságú testhez való fekvéséből határozzuk meg. Ha a távol bírálatában tévedünk ; ugy a tárgy nagyságára és alkatára nézve is tévesen következtetünk; ilyenkor keletkezik a
láttani csalódás. így pl. sötétben a közelálló botot könnyen távollevő fának tarthatjuk vagy. viszont; a szemünk előtt röpülő légy nagy madárnak tűnhetik fel; igy a nap a láthatár közelében nagyobbnak látszik, mint mikor magasan áll, mivel annak nagyságát a láthatáron levő tárgyak szerint — melyek köztünk és a nap között nagy számmal vannak — szoktuk megbecsülni, melyek nagyobbaknak tetszenek, mint a hogy azokat látszögünk szerint látni kellene; ha pedig a tapasztalat hiányai miatt a távolságot megbecsülni nem tudjuk, az érzéki benyomás után indulva, a tárgyakat kicsinyítve látjuk, pl. ha magas helyről — toronyból — szemléljük a tárgyakat.
Mérsékelten világított tárgyat csak akkor lát as egészséges szem, ha az legalább is fél első pereznyi látszög alatt jelenik meg: ha pedig a tárgyak igen erősen világitvák, akkor kisebb szög alatt is láthatók, mint az álló csillagok megmérhetetlen kis szög alatt is láthatók ; azonban sem igen erős, sem igen gyenge világitásnál nem vehetjük ki tisztán a tárgyakat; de a szem képes összehúzódni, ha igen sok fénysugár érkezik és kitágulni, ha kevés jön s azért vagy kisebb, vagy nagyobb fénykép tolul a szembe.
A szem fény — látab — kitágulása és őss-szehuzódása csak lassan megy véghez, azért setét helyen a tárgyakat, csak bizonyos idő elmultával veszszük észre, ezt különösen nyáron tspasstalhatjuk, midőn befüggönyözött v. redő-nyözött szobába lépünk, a hol as első pillanatban, a mint as ajtót hátunk mögött betettük, semmit sem látunk és csak lassan tudjuk a tárgyakat egymásután megkülönböztetni. A tapasztalat ast is tanitja, hogy a benyomás as
át, jól megélhet, elég bizonyság a Völgyi társalat sikere, hogy a német meg megbukhatik, ott van a legutóbbi német társulat sorsa.
Ssmházunk, még a mai sem, jövőre már nem lesz, az bizonyos, Thalia deszkáira a honvédség togja vörös nadrágjait raktározni, nem lesz legalább magyar szinházunk. Német, az tudom, hogy lesz, mert a Slaraffia és azok, kik Frl. Pragert, Hr. Welliacht ékes német plakátokkal hozzák szülővárosunkba, majd fognak tanyát is nyitni a német művészetnek, magyar színészeink meg tanyát ütnek Csurgón, Keszthelyen, Csáktornyán, csak nálunk nem, kiket a .Somogy* úgyis hírhedtté tett germaniza-tiónkért.
Nekünk, ha ismerjük missiónkat, h* hazafiúi kötelmeinknek megfelelni akarunk, bár hogy ítéljenek felettünk,. ki kell szorítanunk falaink közül idegen nemzetiségek uralmát és mindent megtenni a magyarságba magyar nem zetiség előmozdítására.
IV.
Sok módja lenne a magyar színészet meghonosításának. Mi caak egyet fogunk kifejtem.
A megye tulajdonát képező katonai kó-roda eladásával a megye már régen fogta1 kőzik.
Avatkozzék a nemzetiségi érdekek eJőmoz ditáeára e kérdésbe a város és tegyen ajánlatot a megye közönségének, hogy ennyi, meg ennyi összegért a város megveszi a kórod át és telkét azon czélra, hogy oda magyar színház építtessék, a vételár pedig lő—25 évi időszak alatti egyenlő részletekben törlesztessék, vagy akár kölcsön vétel utján fizettetik ki az egész vételár.
Terveztessék nem fényes, de ízléses terv 20000 lakóval bíró város részére oly színház, mely t^ncztermül is használható legyen ; az épület hátréezében, a zárda utcza felé, csatoltasaék hozzá restauratio oly formán, hogy a kerti rész parkiroztatván, nyári mulatóhelyül szolgálhasson.
De hogyan, miből ? kérdi mindenki; aján-lok egy módot, nem hiszem, hogy kivihető nem lenne.
Tegyük az összes vételi és építési költségeket 70—80 ezer forintra, ami felealegesen elég.
Á berezeg Bstthyány hitbizománynsk a szombathelyi letéthivatalban igen nagy összege van papírokban.
Ha hg. Batthyány Gusstáv urőnsgy méltóságáig és a hitbizományi gondnok, várományosok és bírósághoz ezen nemzeti ügyben magvas kérvény intéztetik, nagyon valóezinü, hogy engedélyeznek 40—50 évi törlesztésre a hitbí-zományi tőkékből 70-80 ezer forintnyi kölcsönt.
Tegyük e kölcsönkamat és törlesztési járadékot és a fen tartási költségeket évi 7000 frtra, vessünk számot az eshetőleges fedezetre és kutassuk ki: mily áldozatot igényel nemzetiségi miasiónk részbeni betöltésének kötelme.
A magyar színészektől nagy béreket a ssinügy érdekében nem követelhetünk, de ha egy éven át ¡00 előadást 10 frttal számítunk,
leend......... 1000 frt.
a restauratio és kert évi bére tehető 2000 frtra M épületbe a főtér felé 4 kisebb
bolt, á 350 frt..... 1250 frt.
tegyük fel, hogy művészi hang verseny csak 8 legyen egy év ben, á 50 frt....... 400 frt
bál 6, á 80 frt...... 480 frt.''
mutatvány 12, á 30 frt ... 360 frt. jövedelem lenne tehát mintegy 5600 frt, mihez
idegrecze nemcsak azon részére hat, melyekre a fénysugarak egyenesen esnek, hanem a közel környezetre is terjed; innen van, hogy az álló csillagot nem mint pontot látjuk, hanem mint kis körlapot E tüneményt körülsugárzás nak (irradetio) mondatik. Ezt szemlélhetővé tehetjük, ha t i. valamely fekete lapon két fehér,
egy körény fekete szalag által elválasztva, alább s fekete ssalsgnak mintegy folytstáaául ugyan oly szélességű fehér szalagot tapasztunk és ha est két, három ölnyi távolságból néssük, akkor a fehér ssalagot ssélesebbnek szemléljük, mint a feketét. Ez oknál fogve a hold sarlója is nagyobb gömbhös látszik tartozni, mint a mekkora a holdnak sötét része.
A fénybenyomás elég soká tartson; tehát bizonyos idő kívántatik.
A tapasztalat a fény benyomásra azt mutatja, 1. hogy az annál előbb észrevehető, minél erősebb; 2., hogy az előidézett érzet, még egy ideig — fél másodperczig — tart a fény benyomás után is; innét magyarázható, hogy a kilőtt golyót miért nem látjuk; mert a fénybe-nyomás igen rövid ideig tart; sebesen forgó keréken s küllőket nem különböstethetjük meg; hs e benyomások oly gyorsan érik s követik, hogy as első még tart, mikor a második kesdő-dik, akkor ugy fog tetszeni, mintha csak biso-nyos folytonosán tartó benyomástéresnénk ; ha pl. izsó parásst nagy sebességgel körben forga-tunk, meg nem ssakitott körvonalat fogunk látni. Esen alapesik a caodakörény (chsuma-trop) mely papirkörényekből áll, eseknek olda-lain különtéle tárgyak vannak festve s ezeket ujmnk közt selyem v. csérnassinegek segélyével forgatni lehet; ha már most a körény egyik
még a nemesi alapítvány is járulhatna évi 400
frttal, tehát a város által volna 1000 frt fedesendŐ.
Nagy teher, de e esélból mondtam a másik halott feltámasztásának szükségét, hogy e teher ellenében s pénztárba meg más oldalról folyjon be valami.
E terv létesítésével emel nők a várost, be szoktatnék állandóbban a vidéki birtokosságot, mely csak adni és venni jár be hozzánk, de meg nem telepesik, oh pedig de nagy érdekünk lenne as, ha a nemesi családok betelepülnének hozzánk, mint Pécsett, Szombsthelyen és másutt, ez lenne az igazi ssékhely, kérdés, akkor igazán aapirálhatunk megyére, hivatali össs-potra és mindenre, ami minket akkor joggal megillet.
N . ..
Jegyzéke
azon biinpereknek, melyek a zala-eger szegi kir. törvényszék bünjenyitö osztálya által tartandó nyilvános ülésein folyó 1876. évi augusztus hóban előadatnak, ti. in.
Augusztus 3-á n : 1870.
703/B. 876. Sz. I. Sinkovica Jánoa és Gálics Ignácz zala egerszegi czipész mesterek a czipész segédek ládájából pénzsikkssstás miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
980/B. 876. L. t Kulcsár József gyilkosság miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
Augusztus 4-é n : 1876.
744/B. 876. Sz. I. Jsnics Károly súlyos testisértés miatt vádlott elleni ügyben végtár-gyalás.
751/B. 876. L. t Szabó Pál és társai tol-vajlás miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
752/B. 876. L. t. Segesdi József tolvsj-lás miatt vádlott elleni ügyben végtárgyal ás.
906/B. 876. Ss. 1. Varga Ferencz tolvaj-láabani bűnrészességgel vádlott elleni ügyben kir. táblsi ítélet hirdetés.
907/B. 876. Sz. 1. Tóth József és Mészáros Péter tolvsjlás miatt vádlottak elleni ügyben curiai ítélet hirdetés.
921/B. 876. Sz. 1. Teklics János sikksss-tás miatt vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
Augusztus 11-én: 1876.
492/B. 876. Ss. 1. Olasz József és társai veszélyes verekedés és súlyos testisértés miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
736/B. 876. Sz. 1. Weinhoffer Ignácz és társai aulyos testisértéssel vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
A u g u s z t~u s 19-é n : 1876.
758/B. 876. L. t. Ruzsics Rozália ujdon született gyermeke meggyilkolása miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
Augusztus 25-é n : 1876.
704/B. 876. L. t. Tóth Lajos és társai lopás és orgazdaság miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
705/B. 876. Ss. 1. Gárdonyi Mihály sík-kasztás miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
779/B. 876. Sz. I. Balogh-Csitos István mezei rendőrségi kihágás és nyilvános erőesa-koekodással vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
894/B. 876. Sz. 1. Kálmán István hadkö-telezettség megszegése mistt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
oldalára madár, a másikra kalitka van rajzolva, akkor a körény gyors forgásánál a madarat a kalitkában fogjuk látni. Ide tartoznak a
Strampfer-féle stroboncopiai — mozgórajz — körények.
Ha az idegreczére igen erős fény hstott, akkor a szem caak lassankint jöhet viassa rendes állapotába/Ha igen világos ssobából a távcsőhöz megyünk, igen sokáig kell várnunk (Herschl szerint 20 peresig is) míg képesek leszünk nagyon kis tárgyakat a távcsőben meglátni. Innen van as, hogyha pl. ssabadban felállított távcsőbe nésünk, igen sokáig kell várnunk, míg szemünk hoszá alkalmazkodik.
Ha pl. hosssabb ideig egy jól megvilágított színes ábrára nézünk és azután azemeinket fehér lapra fordítjuk, az ábrának képét oly ssin-ben fogjuk látni, mely a valódinak kiegéesi-tője 5 ha vörös volt as ábra, akkor söld színben, ha narancssárga, akkor kékben. Esen színek, melyeketa tárgyakon észre vessünk,alanyi, vagy asembeli színeknek neveztetnek (subjective Farben); keletkesésök okát as idegrecze ason aajátaágában lelik, melynél fogva. as bisonyos ssinü sugaraknak erős és Urtóe hatása által esen sugarak iránt egéasen érzéketlenné válik; ha pl. élénk vörösssinü kört hoesssbb időig nésünk, akkor a reczéshártyának ason réazei, melyekben a kép létrejött, a vörösssin iránt ke-vésbbé leszünk érzékenyek, ugy, hogy ha azután fehér lapra ssegecsük ssemeínket, esen söldssinü kört fogunk látni, mivel a vörösssinü sugarak hatása éssrevehetetlenné vált, míg a fehér fónynek többi sugarai élénken hatván, együtt véve azon ssinnek érsetét keltik ben nünk, melyet a fehér fény a vörösnek elvétele
Helyi hírek.
— Sxáfi* Gyula jeles fistalssobrássunk József fÖherczog életnsgyságu mellssobrát ké-ssitette el, a lapok nagy elismeréssel szólnak róla ; Metsger budapesti mükereskedése nyert
engedélyt a többazörösitésre. örvendünk Nagy-Ksnisaaváros szülöttjének szép hírnevén!
— Ssivarlefoglnlás. Folyó hó 20-án a
■zentgothárdi pénzügyörök a ssentgothárdi vas uti állomásnál — mint a .Vasmegyei Lapok-« ban olvassuk — egy 15000 db. fölöatömi «sivárt tartalmazó ládát confiscáltak. A feladó egy fölöstömi kereskedő, .rövidáruk« ielsettel adu fel, s küldemény pedig ssólt, mit halljuk, egy nagy-kanizsai — m. k. trsfikánsnak.
— Nyilvános köszönet l A nagy-ka nissai ipartársulat könyvtárának ssaporitására követkesők járultak : Fiachel Fülöp ur 40 kötet, Kápli Antal ur 4 kötet, Kopfmahler Károly ur 50 kötet, Bátorfi Lsjoe ur 11 kötet. A miért is a társulat nevében kössönetemet fejezem ki, Hencs Antal, a n. kanizaai ipartársulat elnöke.
— Jó*»ef főhercseg ő fensége s Nagy-Kanizsa környékén tarUndó hadgyakorlatok alkalmával Nagy Kanissára jó a honvédelmi
minister kíséretében.
— A nagy-kanizsai gabona- és bor-vásárra jövő utazók számárs s vasúti igazgatóságok legtöbbjétől már megérkeztek as engedélyek mérsékelt árra nés ve; mihelyt az e czélra megkeresett összes igazgatóságok engedélyei együtt lesznek, közölni fogjuk.
— Nagy érdekű régi okmányokat volt szíves Veszter Imre ügyvéd ur átadni „Adatok Zalamegye történetéhez* csimfi kiadványban! felhasználás végett. Ez a Csuzy levéltár, mely több ezer darabból áll, köstük Mária királyné, V-ik László, Mátyáa király aat adomány levelei. A nevezett kiadvány Il-ik kötetének I ső füzete most jelent meg, mely Deák Ferenc» és Hertelendy Károly 1836 ki korosakat''alkotó nevezetes követi jelentéaök közlését kezdi meg s a Il-ik füzetben végsi.
— Hamis 5 forintosokat terjesztett fel a perlaki járás azolgabirája a nagy-kanizsai kir. törvényszékhez kellő hivatalos vizsgálat végett. A „Meyer« szó pMayer«-nak van csinálva, különben alig lehet as igasiaktól megkülönböztetni.
— Zalamegye területére kir. adófel -ügyélővé Khendl Károly pénsügyi titkárt nevezte ki a pénzügy mi niater, pénsügyi tanácsosi czimmel és ranggal.
— Mulathatunk Kováta Gábor>iaeza jött jeles társulatával; Simplicius zenetársulata is mulattat bennünket. Follinua színtársulata hír szerint ide készül as őezi idényre; siessen, mert a .Zöldfa* vendéglő helyiségeit már az idei őszszel honvédlaktanyává változtatják.
— Lapunk egyik számában emiitett fogorvoaok Budapestről már csak néhány napig leesnek Kanizsán, innen Zala-Egerssegre utasnak, mire nésve előre figyelmessé teszssü^ s székvárost és vidékét. Hegedfls és Löfler urak hivatásukat gyengéd figyelemmel és szép sikerrel teljesitik.
— , Dugonics albumot* szerkesztenek Nagy Sándor és Farkss Antal. Kiadja Burger Zsigmond özvegye. Araarczkép- éa szoborrajzzal 1 frt, diszkötésben 2 frt, Dugonics, az első magyar regényíró, irodalmunkban a né-piea irány koszorúzott kezdője s úttörője s ma-
után előidézni képes. — Hs átlátszatlan test elé két égő viaszgyertyát helyezünk, akkor egy, a test mögött álló ernyőn, két szürke árnyék fog látszani; ha azután az egyik láng elé üveget helyezünk, mely pl. caak vörös sugarakat bocsát át, ugy az ezen láng által megvilágított árnyék vörösnek, s másik pedig zöldnek tünend fel; mivel egyik árnyékra eső fénynek sugarai a szemre észrevehető hatást nem gyakorolhatnak, amaz erős fény jelenlétében, mely ss árnyékon kivül elterjed és ugyanason lapot megvilágító fehér fénynek vörös sugarsi által még élénkebb less. Hs a vörös fény helyett sárgát használnánk, akkor az egyik árnyék sárga leend, a másik a kiegészítő ssinben tűnik fel. — A szobák ssinesetében skkor érjük el s leg-kellemesb benyomást, hs a falak és bútorok kiegészítő ssinekkel bírnak.
Ruháink választásánál a ssinre figyeljünk; piros arezhot világos söld ssin illik legjobban; s sárgaszínű bórhös a kék ssin rostul áll, mert as arcsot narancsszinben láttatja. A fekete ssinü ruhs as arcsbórt fehérebbnek mutatja.
Tudván est, hogy minő részekből áll lát-szervünk, ismervén alkalmazkodási tehetségét, beteg állapotát, befejezésül még néhány ssóval emlékessünk meg tökéletesedéséről. A látás élessége a természet sdománys ugyan, asonban, ha valaki születésétől fogva nem birns a természeti élességgel, ast gyakorlás által tetemesen tökéletesítheti; e gyakorlás utján a rajso-lók, hajósok, vadássok látásukat éssrevehetőleg kiművelik. A gyakorláson kivül a látás mist nemes érzék gondos ápolást is követel; legelőbb a látaservet minden ellenséges megtámadás ellen védeni kell, mint; nyomás, ütés, sértés el-
gyár nemset méltó ünnepeibe levén, e műre
fclhivjuk a t. kösönség figyelmét
— Meghívó. A Z.Egensegen felállítandó Deák-szobor slapja javára a sümeghi lövéss társakt áltál ssját helyiségében f. é. augnsstus hó 6-ik napján tartandó dij lövéssel, díj tekéséssel és táncscssl egybekötött zártkörű mulatságra. A rendesőség. Kezdete "d. u. 3 órakor. Nem kedvező idő esetében sug. 13-án tsrtatik meg. Belépti jegyek a meghívók elő-mutatass mellett előre válthatók a mulataág napján délután 2 órától kesdve a pénztárnál. Ssemélyjegy ára 60 kr., caaládjegyé 1 frt. 50 kr. Felülfisetések és msgán adakozások köszönettel fogadtatnak s a hírlapokban nyugtáztatnak. A rendesőség felkéri a nagyérdemű kösönséget, hogy s verseny dijak szaporításához kegyes sdományaival járulni szíveskedjék. Esen adományok as ünnepélj* megelőző nspig Ssékely Emil tánulsti jégesőhöz Sümegre kéretnek küldetni. A verseny terve a lövöldében fog kifüggesztetni.
— A vidéken bécsi bankárok czifra részvényeit árulgatják as sgenaek, rábeszélés által lépre vive a jóhiszemű embert. Mondják, ennyi meg ennyi husás less. Bistos nyeremény 200 eser frt; s csak enyit kell fisetni. Mikor ss-után megveszik a sorsjegyet, akkor látják, hogy megvannak csalva. — Ne pártolják őket sehol. A munka a legjobb sorsjegy, esután legbizto sabb a nyeremény ; jegyzi meg igen helyesen a .Ssékesfejérvár és vidéke."
— Kirándulás. Augusztus 4-én B.Füredről Keszthelyre nagy kirándulás fog rendeztetni, melynek pro grammja így szól: .A kirándulás s Kisfaludy gőzösön f. évi sagusstus 4-én (kedvesőtlen idő esetében ll-én)fog megtartatni; indulás a b.-füredi kikötőből reggeli 7 órakor; Kessthelyre érkezés 11 órakor, bevonulás kocsikon incorpore gróf Festetics Ta-szilé ur kastélyáig, gyalogeéta a ritka asépeégü grófi kertben déli 12-ig, társsa ebéd Nieszner Frigyes-féle vendéglő kertihelyiségében, 2 őrskor kocsikon kirándulás a hévvisi fürdőbe,'' fürdés 4-ig, esután tánmmnlstzág Glazer testvérek hévvisi vendéglőjében este fél 7 óráig; indulás Kessthelyre ugyancsak kocsikon, Keszthelyről a gőzösön 7 órakor; érkesés B.-Füredre ugyanaz nap esti 11 órakor. — Személyjegy s gőzösön oda és vissza 4 frt. Társaskocsikról és társsa ebédről gondoskodva leend. Társaskocsi dij személyenkint 1 frtjával. Társss ebéd egy személyre 1 frt. 60 kr.
— JBymen. Szily Dezső botfai birtokos a napokban vesette oltárhoz Csabrendeken Hatzky Kálmán országgyűlési képviselő bájos leányát Aranka kissasszonyt. — Segerc Rudolf 48-ik ss. Erneszt főherczeg nevet viselő gyalog-eezredbeli cs. kir. őrnagy Vöslsuban-jul. 26-án tartotta menvegsőjét Fesselhofer Paula kisasszonynyal.
— Csáktomyaváros birájává f. hó 24 én csaknem egyhangúlag Pecaornik János ur válssstatott Oly férfiú ez; kiről tettei elég kezességet nyújtanak a városnak as iránt, hogy választása szerencsés.
— Szerencsétlenség. Julius 25-én s Varassdról jött vásárosok ssokás szerint Csák tornyán tartottak itatót Est őrült kocsiverseny követte, minek álúo^ata egy bádogos kis fia lett, ki fején és lábain erős sérülést szenvedett. A tettesek közül sikerült egyet Frfdl ur adó-tiast — és Lövensohn ur orvosnak felismerni.
— EUiport Szent-Jakabon s vssut egy
len. A látás gyengül: hs homálybsn vagy m®-nés-, kocsisás kösben olvasunk, hs sokáig ki-rivó fehér, vörös v. sárga ssineket nézünk, ha a fényt és homályt hirtelen váltoststjuk, ha asükség nélkül ssemüveget használunk; ellenben igen élesítjük látásunkat, ha gyskrsbbsn járkálunk söld mezőkön, ha sokasod messze földre nésünk.
TORONTÁLI.
Nem hiszem én ...
— Népdal. —
Nam hiszem én, — mondhatja már a világ. Hogy a leány tnd szeretni igazán ; Volt szeretőm nakem asSka, barna is, 8s6ke, barna, valamennyi <nind hamis.
Rózsafának söld Uveles kis ága, Hajh, de búsan hajlong ki az ntesára! Rózsa, levél hnll aa ntra aa ágról, 8zombat «ate váltam el a babámtól.
Elvállottam, nem tartok tftbb aseretSt, Nem olyan most a lány, mint voh ezelőtt; Mint tavasakor játozi lapka a mésbee, Ugy válogat a csalfa a logényben.
Haragszik rám a saeretSm vén aayja, Márt mondom, hogy olyan hamis a lánya, Hej, aa fisáét, márt nevette olyannak, Azért mondom a leányát hamisnak! —
Isten hozsád édes rózsám örökre, Ne is jsasak soka többet eszedbe I — Nem kell nekem csalfa kis lány sseretS, Szeret engem a mesayei teremtä!
P0Z800ÁE OTDLá.
jul. 28 in viradóra, ki az ottani csordásnak volt feleség«. Vizsgálat indíttatott. 1
— Balaton-Füredre julius 22-ig a 10-ik sz. kimutatás szerint 622 folyóazámban 1000 fürdővendég érkezett.
— Az al8Ó4endvai kir. járásbíróság területére Alsó Lendván rendszereaitett közjegy-UK állomásra kir. közjegyzővé Skublics Imre budapwíti köz- és váltóügyvédet nevezte ki az igazságügy minister.
— Rövid hirek. Kormányunk egy al-kntmány-ellenea szerb térképet tiltott el. — A szászvárosi ref. lelkész Nagy Tamás eltűnt. — A Jóvárosi sugáruton berezeg Coburg nagy palotát építtet. — Tárcsán eddig 328 fürdővendég volt. — Németlőn a sertések közt lépfene mutatkozott, Szombathelyen pedig a marhavásár betiltatott. — Fényes Elek jeles tudósunk meghalt. — Sárosmegyében oroszkémet fogtak ni. — Ilaynald érseket Emsben Vilmos császár ebédre hivta. — A görög és dán királyi párok Szent-Pétervárra utaztak. — Staffenberger István fővárosi képviselő 50 éves jubileumát Királyi Pál indítványa folytán megtartják. — Ke-me''nczen 70 ház égett el. — Bécsben Szerbiába szólló 1 ószerazál 1 itmány foglaltatott le. — A bécsi képzőművészeti akadémián 2 magyar nyert pályadíjt. — A .Veszprém" szerkesztésétől Prém Józaef visszalép. — U felsége a brucki táborban volt. — Tisza Kálmánt Kecskemét^ díszpolgárává válaaztotta. — A parádi verseny győztese Bendik István lett. — Gortscbakoff 78 éves volt. jul. 10 án. — Kuthen versei kiadatunk, jövedelme a jeles költő síremlékére for-dittatik. — Zimonyban egy német lakóét orozva agyonlőttek. — Gróf Lónyayt á zentaiak kép-viselőjelöltségre kérték fel. — A hamburgi színház leégett. — Kozma S. főügyész Uj-Vidékre utazott. — Békésmegye főispánja Beliczay István Ktsz. — Győrfl''y Gyula költő * volt követ Hp^sten ügyvédi irodát nyitott. — Laczkó, fővároki ékszerész boltjából 4000 frt értékű ékszert tolvajoltak el. — Alsó-Pélen gr. Hunyady liszlő vaskastélya leégett. — A magyar sorsjegyek húzása aug. 14 én lesz. — Gr. Andráasy Bécsbe utazott. — Bukovinában vizáradas van.
— Háborús hirek. AbdulKerim pasa N''jabe tette főhadi szállását. — Az összes szerb-sereg fővezetékét CsernajefF vette át — A szerb-seregek visszavonultak s védelmi állapotra szervezkednek. — Milán főhadi ssállása Parat-rinból Cupriába tétetett át — A kath. bosnyákok 30,000 aranyat adtak Mokhtár basá-uak, felét ajándék, felét kölcsönképen. — A belgrádi várt erősen szerelik. — M''lán 2—3 nap alatt Belgrádba jő, hogy eshetőleg menekülhessen. — Lesjanin helyére Horvatovícs dandáruok neveztetett ki. — Alimpics ellen is vizsgálat indíttatott — Zach 400 török foglyot ejtett. — Az orosz segélyző bizottság titkára Kirieff elesett a_harcsban. — Számos orosz tiszt és orvos érkezett Belgrádba. — Csernajeff «''•0 ezer szerbkatona felett parancsnokol. — 3 millió livre papirpénzt bocsát ki a törökkormány k háború idejére. — Rístics elleni elkeseredés Belgrádba nőttön nő. — Romániából hátultöltő fegyvereket kapnak a szerbek. — Nikita feje delem főserege teljesen megveretett — Megcáfolják, hogy magyar legio alakult a török hadseregben. — Hírlik, hogy Natalia fejede-l^mnő sajátkezű levelet irt a zultánnak, bocsássa meg Milannak és szerb népnek tévedéseit. — Nazif pasa oda nyilatkozott, hogy 10 nap alatt véget vetnek a háborúnak. — A szerbek eddig ''¿6.600 embert vesztettek a csatatéren, mintegy H 1.000 megsebesült — Abdul Kerim hadteste 120,000 ember, Szerbiánsk már csak 67,200 katonája van, többi saétzüllött, elhalt, megsebesült, pedig 132;000 volt. —. Szerbiának napi költsége 25,000 arany.. — Murád zultán vére genny »-dée által megmérgeztetvén, Hamid sul-Unná proclamáltatott. Személyesen megy a csatatérre. — Anglai a portának 1 miliő font sterlinget kölcsönzött.— Déloroszorsságban 50.000 önkéntes jó a szerbek és montenegróiak segítőére. — 120 irgalmas néne s 10 orvos órke-tett Szerbiába. — Milán a hsreztérre ment.
Vegyes hirek
— Nagy izgalmat keltett Nagy mihályban * hír, hogy Brennig vaskerekedő és neje f. hó 12-én öngyilkossággal vetettek véget életüknek. A házaspár, kik éveken át virágzó anyagi ^iszonyok között a legboldogabban éltek, as utóbbi hónapokban, mások csalárdsága miatt, &oyagilag tönkrejutván, minden oldslról zaklatásnak voltak kitéve, s ez lehetett oka öngyilkosságuknak. Hír szerint előbb széngázzal, **tán arzenikummal tettek kísérletet; esek nem »ikerülvén, a férj revolverét vette elő, nejét ® elibe lőtte, s rögtön reá magát lőtte meg. E tragikus eset nálunk is közbeszéd tárgya volt.
— Szomorú tzaporatág. Vospiel János pécsi székes egyházi karénekes neje Julianna e hó 20 án reggel lebetegedvén, öt gyermeket "ölt, kik közül az első és második élve s tökéletesen kifejlődve, másik kettő háttal öesze &óve szintén élve, de nagyon kifejletlen állapotban, az ötödik pedig halva jött a világra. Az anya az összenőtt ikret csak egy igen veszélyes orvosi műtét alkalmasása mellett
szülhette, melynek éa a nagy vérvesztés következtében áldosatává lett Az ötödik gyermek s már holt anyától halvs született. Az összenőtt ikreket a jelen volt orvosok elválasztani akarták egymástól, de még mielőtt a műtéthez fogtak volna mindkét gyermek kilehelte életét. A meghalt anya 42 éves volt s a két újszülöttel 8 «lő s neveletlen gyermeket hagyott hátra ez eset által mélyen sajtott s különben is mostoha anyagi viszonyok közt élő férjének.
— A leghíresebb diunyeúrmelö a .Temesi Lapok'' szerint Délmagyarországban Fehér Sándor pauliai földbirtokos, ki a mult évben 30.000 darab turkesztánt termelt,melyek már Bécsben is nagy föltűnést okoztak. Fehér most 150 hol dat ültetett be turkesstánnal s külföldi útjában, Porosz, Franczia-, Angolországban és Schweizben már is oly piaezokat szerzett diny-nyéinek, hogy az idei termésből várt 600 eser darab alig lesz elégséges a szükséglet kielégi-tésére. Fehér minden dinnyét megbélyegez s erre külön gyakorlott munkásokat tart Ha jó termés van, minden hold föld mintegy 380 frt tiszta hasznot eredményez. Szép pénz, de meg is érdemli az ily derék magyar ember.
— A rkényelem háza" a philadelphiai kiállításén. A praktikus amerikai a kiállítás helyiségében „Public comfort departement" névvel egy ereideti, de igen caélszerü épületet állítottak föl, amely egészen s kizárólag a látogatók kényelmének szolgál. Az épület különböző részeiben mindennel szolgál; csizmatisztogató, fodrász, ruhatárnok, pinczér áll »■ vendég rendelkezésére, s étterméből s tetőről as egész kiállítást lehet látni. Újságok, könyvek nagy számmal vannak, úgyszintén gyalog-hintók, esernyők s minden, a mit ki lehet gondolni. Telegrammokat leveleket lehet föladni innen s a vasút éppen azajló előtt áll meg. Nők b gyermekeit számára külön termek vannak, úgyszintén a hírlapírók számára kettő, melyek közül egyiket a tudósitónők használják, kik Amerikában már egy átaián nem tartoznak a kivételek közé.
Papírszeletek.
Valaki mindig e betfivel «»eretett beasélni; p-ldánl : ezen ember felette szerelmetes! Egyszer kérkedve hívott fel egy higgadt gondolkozása nrat, hogy est a ssót: raamár, fejesze ki e be tővel. A kér* dezett csakhamar feleié: te I
Bocsa napján ebéd atán betekint a paraszt ember a plébános ebédlőjébe és aopánkodva jegyzi meg a terített asstslrs tekintve :
Tbyfi ! misálunk 2 üveg volt as asztalon • lerészegedtünk, itt mennyi flveg van, no képzelem, hogy odáig vannak a vendégek.
— Egy orvos jómódú betegének nagyon mele-geu ajánlotta s tengeri fürdőket. A beteg jelenvolt neje csak hallgatja, hogy sz orvos mennyire dicséri éa milyen eredménydosnsk tartja férjére a tengeri fürdőket ■ egéaz jé szívvel a komolyan kérdi az or* voat: .Aztán orvoa ur, egy fürdőre körülbelül bány liter tengerit kell veani ? !
Kártya mellett. Uram, ha ily ssórakosott ön, minden játszmát elveszít.
— Hagyjon gondolkodnom.
— Tesaék. Hát nem látja ön a tökfilkót ?
— Ah pardon, nem vettem önt éazre.
Egy Kanizsavidéki jómódú ember nem tndván németül, egyik vendéglőnkben pedig s magyar étlap oly ritka, mint a fehér holló. előveszi a német étlapot a ujját aa első sorra tévé: hozzanak ezt, parancsolja a pinczérnek.
Csakhamar hoztak daralevest. Ezt a mi emberünk megette. Jün a pinczér, ekkor rámatat a második «orra. a pinczér meghozza a barna levest. Az atyafi nézi a megeaai. Matat a harmadik »orra a a piuczér meghozza a horgonya levest De már boszati-kodni kezd a aok levesen, talán a negyedik sor már has less. Hoaat, de elfototta a méreg, mikor iámét ikrás levest hosott a mosolygó német pincsér.
Végig néz a német étlapon, jó távolra a leve» osztálytól megáll s rámatat: boss erre-arra teremtette németje ezt ! A pinczér meghozza a salátát. Emberünk megeszi türelemmel, hozatja a máaodik aort: s megkapja a tojásos salátát, hozatja a harmadik sort, kap ngorkát. De már ekkor rámordul a pinczérra: Tartsd bolonddá apádat, engem ne, esnps levest és csupa salátát hozasz, azt otthon is kapok ingyen eleget 1
A lirónára oda siet a vendéglős és megértvén a dolgot, többféle pecsenyét hoz neki, őrire aztán meg-jegyzi emberünk : no, ssaga derűt kernyel, Osmerí a magyar ember gyomrát!
Az egyetértés. Lesjanin lefelé húzódik, Csernajeff fölfelé h n z ó d i k, Alimpics a Drinán át-h a z ó d i k, Zseb visssa h a z ó d i k » a montene-gr&fk hátra h u z ó d n a h. (Kérjük a szedőt, sajtó-hibát-oe csináljon a „húzódik4 szóból, mert ha rhu-zatik'' szót szed, furcsa lenna okaaása Lesjanin lefelé hoaatik, Csernajeff fölfelé hasatik.
Szerkeszt 6. — Lapomat be kellane zárnom és találkám is van a városligetben, de nem mehetek, mert azok as átkosott belgrádi táviratok még nem érkestek meg.
Segédje. — Megkaptad már a Konatsnfnápo-lyiakat 7
Szerk. — Meg.
S e g é d. — No hát változtasd át valamennyit épen aa ellenkesőre és késsen vannak a belgrádi táviratok is. te pedig bátran elmehetss a városligetbe.
— Mennyire becsülsz ? — Kérdé Icáig Smüle kocsisát — Tiseser forintra — felelt ec ; — Annyit e gyürü is megér ujjamon, te ostoba. — Astishossá számítottam.
— Bismarck fi t e r s. A német kanczellár környezetében beszélik s követkeső adomái Midőn Bismarck közelebbről Vilmos caássárral Würzburgban találkozott, nyomban a találkozás atán fogadu látogatását s caáasár orvosának. „Fönség — kérdésé az orvos — lesz-e háborúnk ragy nem ? — Válaas helyett e kérdéssel uyujtá oda kesét Bíamsrck : „Minőnek találja üteremet ?• Az orvoa kiveszi éráját, megtapogatja az üterst a mondja; .Valamivel gyorsabbnak.'' — ,Köa*ö-nöm doktor", válaszels a herezeg, s kihallgatás eszel véget ért.
Tan i tó : (az iskolában} Jancsi mondjál oekem egy „ik''-kea igét.
J s u c a i: Péld. eszik.
T a d i t ó : Jol van ; hát Péter, mondjál te is
«*7*t
Péter: Jólakik.
Tanító: Nagyon jól van ; no Gábor, te is mondjál hát egyet.
O á b o r: Éhes vagyok.
— Egy betegbea, kl mindig onroai könyvek nyomán gyógyitgatá magát, igy szólott egykor Hnfe-land : Vigyáazon ön magára, mert egykor bizonyosan valami sajtóhiba következtében fog meghalni.
— Orvoa úr! kiáltá a bájos klienanő épen belépő orvosának. Orvos ér, én beteg vagyok, idegbajban azenvedek, unatkozom 1
— Elég ! — felele az orvos. Mindent tudok. Egy kia légváltoztatás jót tenne önnek.
— Igen igen, annak meg kell történni.
— Tehát gyorsan, utaztassa el — férjét.
X. ér nem nagy hos Párbajai rendesen va-raorán kezdődnek s vacsorán végsődnek.
E napokban aa atcsán megssólitja egy barátját.
— Komoly ügyem van, kedves barátom. Lést
segédem ?
— Lehetetlen !
— Hogyan, nem akarnád?
— Bocsáss meg, de nem állhatnék helyt. Elrontottam a — gyomromat.
Táviratot adott fő! egy úriember, mely a követ kezőleg hangzott :
.Fájdalommal jelentem, hogy Tamás nagybátyánk meghalt. Végrendeletét holnap osvassák. Jöjjetek mielébb. Azt hiszem, mi vagyunk as OrOkOsOk."
— Egy szóval több"~— mondja a távirdai hivatalnok.,
— Egygyei ? . . . Akkcir tessék azt kltSrelni, hogy „fájdalommal.*
X. Tudod mi az ujaág ?
Y. Nőst
X As idei tanév végén csak 3 tárgyból van aecnndám.
V. No már ez valóban meglepő njság.
— Háromjó barát ArdŐben volt A kára befejeztével azt mondja az egyik a többi héttőhöz : tudjátok mit ? mindegyikünk kívánjon magának valami nagyot, a ki a legnagyobbat tudja kívánni, annak s többi kettő kifizeti fürdőköltségét! Elfogadjak. Sorsot hoznak. Az első ezt mondja : kívánnék 100,000drb töt, mindegyikkel varrnának 100,000 zsákot s mindegyik zsák tömessék meg ezeres bankókkal ! A másik igy szól : kívánnám, hogy a föld kerekaégéo lévő va lamennyi tenger, tó, folyó, patak, kot, pocsolya ten-tává átváltozzék s a mennyi összeget evvel s tentával ki lehet irni, annyi pénzem lenne ! Megszólal a harmadik is: óhajtanám, hogy mindkettőtöknek a vágya teljesülne, aztán neveznétek ki engem általános örökösötöknek, és ennek megtörténtével akasszátok fül magatokat ! Ez lévén a három kívánság közöl a legnagyobb, az, aki mondta, csakngyan megnyerte a fogadást.
Szerkesztői üzenet
2105. Bpest. A sajtóhibák jelentéktelenek minden olvasd átérti.
Lstlsbaui.
Brünn, jul. 26-án : 78, 66, 24,
10,
88.
yl
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. jtdius 19-töl—julius 27-ig.
— .Arany Koronákon" czimsett szállodába : B. Halasyné Szerdahely. Lochner J. Marburg. Csorba £. Kaposvár. Reiner N. Pragerhof. Hegedűs 8. Bpest. Löffler N Bpest. Lásár S. Keszthely. Dr. Gríaa Egerszeg. Kobn N. Bécs. Löwy J. Ssent-Mik-16» Tanbinger N. Bpest. Banedek F. Bpest. Blass N. Bpest Ssirmay J. Bellatincs. Hilmayer M. Körmendi 8aframes J. Prága. Aranyosy E. J>ebrecsea. Záijáth F Marburg. Plibe N. Csegléd. Kreisler N. Bresnics.v Helovics J. Vkrssd. Sényi N. Egerszeg. Possegár N. Bpest. Pttspüky M. 8ord. Füio 8. Marbnrg. Jobano-vies N. Körmend. Nyáry E Somogy. Kohn N. Bécs. Gallian E. Fiume. Ladányi N. Vasm. Lederer N. Kőbánya. Leipnig N. Bées OőthügN. N.-Kanizsa.
— „8zarvashoz* czimzett szállodába: Mittermann N. Windisch. Lamm M. Bées. Mihálovícs A. Egerszeg. Gróf Csáky Pécs. 8tirling A. Leadva. Litaer Kaposvár. Gáspárlc J. Zágráb. Láng Fülüp Bpest Styí» P. Bécs Lüdendorf O Bécs. 8acksr A. Sopron. Hirscb A. Tapolcsa. Fscba M. Babócsa. Lámáért J. Pária. Vrantsits K. Csáktornya. Deorbáoyi E. Csáktornya. Boschaa J. Egerszeg. Grünwsld L. Egersseg. Weiler M. Tapolcsa. Ragendorfer J. Eger-sssg. Rosenberg 8. Egersseg. Rosenberg J. Egerszeg. Flenk J. Bpest. Zerkovicz J. Bécs. Sch wares K. Bpest Brenner G. Kőszeg. Pössér F. Leadva. Löwy J. Reichenberg. Honig J 8zemes. Br. Szegletkeőy E. Bpest Hirschl H. Domború. Hofmsnn E. Bécs. Neumann 8. Kaposvár. Baron L. Daruvár. Kornfeindl M. Obermark. Grünhut B. Kaposvár. Wiener M. Béca. Ksrphus J. Bées Rechnitz A. PaUeo. Gombosi B. Mohács. Long J. Grács. Goldschmidt 8. Kórös. Hirsch J. Bées. Walter V. Bées. Koller 8. Brünn. Brüü H. Bpest Jan J. Bées. Nenmaaa N. Szombathely. NiU ger W. Szombathely.
— .Zöldfához" czimzett szállodába - Rosenberg M. Bielenfeld. Hagwssina J. Olmüts Rabasch M. Bpest. Schmidt P. Grács. Milasonssky F. Kőszeg. Kaaasky R. Lines. Fríedlfr J. Laibach. Goldschmidt 8. Bécs. Töpler J. Bpest. Kremsier M. Bates. Ne-buss ka N. Prága. Sckicksr K. Schneeberg. Köhlar M. Nsostodt Knch J. Grács. Horváth F. Somogy. Lő-
wy A. Egerszeg. Rothm.inn J. Bildeio. Jassi G. Kő-sseg. Friedler. A. Brünn. Steinhand! R. Fürth. Siller J. Béca. Reiudl M. Szombathely. Micaker K. Várasd. Neumsnn M. Sopron. Kohu J. Béca.
— „O rossl ánhoz* czimzett szállodába : Liebnrger A. Béca. Mohra 8ándor Bpeat Greger J. Zágráb. Wokovies J. Vokováx. Rosats G. Kaproucsa, Pleiachmidt J. Bécs Kántor E. Szombathely. Nagy J. Ssombsthely Desaeő M. Válicska p. Heller K. Béca Leber M. Horvátország. Gróf Wallis Bécs. Ke-ler J Pápa. Keler K. Leib ach. Rafel J. Gorment. Farsrhaok J. Gorment Rézaa J. Kaposvár. Krisch-raaun M. Egerszeg.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett píacziárak Nagy-
Kanizaavároe piaezbíztosi könyvéből: 1876. évi julius hó 2tí-án.
Buza legjobb súly 38, «/, hektoUterkint, 100 kilogramm szerint: 10 frt — kr^ középszerű suly 87, 9 frt — kr. — Kétszeres legjobb auly —, — frt — kr. középsserü auly —, — frt — kr. Rozs legjobb auly 3«r7 frt 90 kr, középszerű suly 35, 7 frt 40 kr. - Árpa le«obb suly 32,8 frt — kr., középszerű auly 30, 7 frt 30 kr. — Zab legjobb suly 20,18 frt 50 kr., középszerű auly 19, 8 frt — kr. - Kákoricza (tengeri) 6 frt 60 kr. — Bnrgonys 2 frt — kr. — Szin-hszt 23 frt — krM zsemlyeliszt 21 frt — kr., kenyér-luzt fehér 16 frt — kr., fekete 12 frt ^ kr. — Ríaa 22 frt — kr. — Baza-dara 28 frt Arpa-tíba 36 frt — kr. — Boraó 24 frt — kr. — Lencse 30 frt
— kr. — Bab 7 frt — kr — Köles-kása 11 írt — Savanya-káposzta 16 frt 50 kr. - 8avanyurfépa 12 frt 60 kr. Széna ó legjobb 5 frt — kr., középszerű — frt — kr. ; azéna uj legjobb — frt — kr, középszerű 3 frt — kr. — Kötött- vaíry áry-szalma legjobb 1 kéve 25 kr, — középszerű 24 kr., szalma takarmánynak való legjobb 4 frt — kr.. középszerű — frt — kr., szalma alomnak való legjobb 2 frt 50 kr, középszerű 3 frt 50 kr. — Uj-bor hecto liter kint 8 frt 60 kr. Ó-bor 11 ín 60 kr. — 1 liter pálioka ,40 kr. - 1 liter eeaet 8 kr. -Bükkfa, egy k$bméterkint, egy méter hosszú haaá-
keieazttakással - frt — kr, keresztrakáa nélkül 3 frt 60 kr.— Cserfa keresztrakáasal — frt
— kr, kereaztrakás nélkül 3 frt 20 kr. — Tölgyfa keresztrakással — frt — kr, keresztrakás nélkül 2 frt 70 kr. — Kőszén a bányából 100 kilogrammkint 70 kr. ~ Lámpaolaj, repczéból, egy kilogrammkint M kr. — Árpadara — frt — kr. Fagyogyertya öntött 64 kr, mártóU 68 kr. - Szappan 38 kr — Tiaztázótt fagygyu 34 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8 kr. — Márhahu« egy kilogramm szerint 50 kr. — Borjúhús (5i kr. — 8ertéshns 56 kr. — Szalonna 75 kr. — Disznózsír 85 kr. — Marhazsir 1 frt — kr — Köménymag — kr. - Vöröshagyma 18 kr, — Foghagyma 60 kr. — Főtt só 15 kr, kő-só 13 kr — Bors— frt 96 kr. — Paprika 70 kr.
Kiadta: M a n i n g e r,
v. aljegyző.
(P. h.)
Érték ét váltéfWyaa juHus 28.
Ó7s metaliques 65.70; &•/. nems. kölcsön 69.20j 1860-ki álladalmi kölcsön 113.-; bank-ráaav. 8.67—j^hiteüntéeeti részvények 143.20 ; London 124.20; magyar földtehermenláaí kötvény 73.— ; temesvári földtehermentési kötvény 72.50; erdélyi fóldtehermentéei kötvény 73.25; horvát-alavon földtebermentéai kötvény —.— ; ezüst 102 50 ; es. kir. arany 5 82- ; Napoleond''or 9.8 71/,
\
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A hada-pesti idótmutató óra szerint,
¡némi Kanizsáról
Vonat hova:
r~ ) Ora Pere. idő 205 Essék, Moháes,Dombováre Fiaméba 4 48 reggel
- a • 2 80 déhlt.
218 Buda-Pestre........4 68 reggel
202 ...........26 déKt.
...........11 80 estve
813 Bécsbe (Ssombathsly, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
S°1 • .........11 48 estve
316 8oprooyba ........ 8 88 délot.
t08 Tri esst be éa Prsgerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon kerosstűl
Grács ás Bécsbe ......1 47 délot
Brit esik Kauizsara
216 Eszék, Moháes,Dombovárs Fiaméból 1 41 délat. 206 . 9 '' m a 11 11 estre
203 Buda-Pestről........4 20 reggel
» ..........2 6 délot.
811 < ,» .......... 9 44 estve
814 Bécsből (Ssombath. Bécs-Ujhely)felől 10 27 estve 302 „ n 9 .46 isggsl
316 8oprooyböl ........11 5« dfld.
S14 BéesbŐl Grács, Marburg, Pragerhof
ͻ181 ..........4 12 reggel
20í Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délot
204 Triesst- és Víllaebbél Prágerhof felől 11 — estve Marburgba csatlakozás Vil lach és Franoeelestbe.
• a . . FianeesfestbőL
naptáur.
30-tól asfssztas Mi 187«.
Hó- és heti-! »«P Kath. és prot naptár Görög naptár 75
31. As igazságtalan sáfárról. Lakács XTI.
80 81 1 2 3 4 P5. Vtsáreap Hétfő Kidl Szerda GsfttOrtOk Péntek 8sombat A. 8. Abdon Ignác* L Vas. Péter Portiunk, latv. tal. Domonk. H. b. assz. 18 C. 8 Sisoas 19 Makrin 20 Illés 21 Sim. J. 22 Mégdol. 23 Troph. 24 Kristioa S m *
Felelős szerkesztő : Báttrfi Lajtt.
Patent
Stiften- Dr eselimaschin en
für Hand- und Göpel betrieb von 1 bis 6 Pferdekraft fa-
briziren als Specialitüt
Umrath & Comp. Prag,
landwirth. Maschinen-Fabrik und Eisengiesserei. Illu«trirt* Prei*blätfer gratia.
Für jede Maschine wird garantirt. Tüchtige Agenten
gesucht (112 7-*)
>rvos-, sebésztudor, szülész és szemés:
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) as Öufertózésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
as ingerlékeny gyengeséget, az outiéfolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt)
2) hugyc8Ófolyásókat (még oly idülteket is), a nem-zórészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bajakórt minden alakjaiban és elcsutitásaibau ;
3) hugycsőszükiiléseket:
4) friss és idült nyékfolyásokat nőknél, az úgynevezett febériolyást és az onuan eredő
MAGTALANSÁGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemfi vizelési nehézségeket
Rendel naponként: délelőtt 10 órától 1 ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 órától 8 ig.
Lakik: Pesten,belváros, kigyó-utcza 2-ik sz&m a.kigyó- és városhAz-utcza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek
megküldetnek. (45 44—52)
Az egyedüli üzlet Bécsben,
mely a kedvezőtlen viszonyokkal számot vetve, áruinál egy további 30<t-nyi árengedményt léptetni ''életbe indokolva látja: Bettelheim H. én táraa bécai
china-ezüst gyári raktára
Karataerstrasse 14. sz. bazárbaa.
Az árak és pedig :
l dohány&xelence
Feichtmann Adolf
homoeopath, orvos Szent-Gftthárdon (129 6-6)
ajánlja a t cz. közönségnek gyógymódját, heveny • idölt, különösen görcsös, köszvényes és ideges bajokban ; továbbá legmakacsabb görvélyeskórek S titkos betegségekben.
Haszonbérleti hirdetményt
A nagy-kanizsai polgári egylet választmánya részéről közhírré tétetik, hogy a polgári egyleti ház földszinti részeinek és kertnek, ugy az ezekkel kapcsolatos korcsmatartási jognak haszonvétele folyó évi october hó 1-tól számi-tott három egymásután következő évre, az egylet titkáránál megtekinthető feltételek mellett, folyó 187G. évi augustus hó 2-án délelőtti 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen, bérbe adatni fog.
Felhivatnak tehát a bérleni szándékozok, hogy magokat kellő bánatpénzzel ellátva, a polgári egylet emeleti helyiségében, az árverésre jelentkezzenek. (148 3 — 3)
Kelt N.-Kanizsán, 1876. évi julius hó 14-én.
A választmány.
6 kávéskanál előbb ft 3 50, most 1.60
6 evőkanál 6 asztali kés „ 6 . villa . 1 levesmeró-k. „ 1 tejmerő-kanál.
ft. 7.f)0, ft.7.50, ft. 7.50, ft 5.—, ft 3. —,
2.7f>
törökdohányhoz e. ft 4. — , most 1.50
1 kávésvindsa kan. ft. 6.—,
ft 3.-,
„ ft S.—.
1 pár gyertyát. , ft 6.—,
6 czukortálcza . ft 3.50,
1 ecxet • olajtartó, ft 8.—,
1 vajas köcsög 2-75 I thea-kánna
2.75 2 50 1.60
3 idom. cserduga&a ft 3.—'',
Különösen ajándékoknak alkalmas.
6 csemege-kés ) 24 darab díszes 6 csemege-villa ) tokbsa 26 frt bt 6 csemege-kanál) lyett osak 9 frt 6 kés támaszték ) 75 kr.
1.50 „ 6-
• 3-
• 1.20 ft 5.-ft 90
6 kés ) A haszsaaégy darab isz 6 villa ) szsvéve díszes tokban 24
6 evőkan ) frt belyett csak 9 frt
6 kávésk.) 50 kr.
Legújabb pasta arany, eaüst ¿s china-ezüst tisztítására, darabja 25 kr,
6 darab 1 frt 20 kr.
Pompás tálczák, kavéskannák, tbeakannák, theáskészlet, asztal-szerek, gyertyatartók, cxukorhintők, tojástartók, fogpiszkáló-tartók, ass-talkendők, csatok stb. Vidékre utánvét mellett pontosan és lellciismere tesen. Kívánatra részletes árjegyzék küldetik. (104 13—24]
Hölgyek számára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidésett
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Erzsébet-Creme
Dr. Rosenberg 8. tői az orvosi kar — de különösen dr. Zeissl M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen czélnerü s ártatlannak találtatott.
Ezeu szer a bőr megőrzése s a legkésőbb korig tartó ifjú frís-seségbeni tartására sr.olgál. Eltávolít napszúrást, bőrkiütegeket, foltokat, vörbenyt, sőt a ránctok is a gyakori használat által eltűnnek. Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ára 1 tégelylyel 1 frt 60 kr.
Kapható a feltaláló Rssesb«r| Fr. özvegyénél Bécsben, VI. Rahlgasse 6. Thür 7. — Nagy-Kanizsán RaseafeM Adalf urnái. — Szent »Leo polákhoz cximz. gyógyszertárban Neasteis Ffilipaél, Bécs I Plankengasse 6.
— Paal & Társai cs. kir. udvari illatszeréssnél Bécs, Kámtnerring 11.
— Iscblben Krenzplatz 169. Maczaski illatszerésznél Karntnerstrasse 26.
— Triesztben Ksbs W.-nél .Trieszt-városház'' Corso 603. — Budapesten Miller J. A.-nál váczi ut. — Zágrábban Nlttelbsoh Zsidsissdsái Varasdon Hochslager A. Gyógyszerésznél. (70 6—6)
Tisztelt doctor úrhölgy!
Miután arczom szömölcsökkel, vörhenyekkel és mindennemfi kötegekkel lévőn megtámadva, mint színésznő naponta a szépítő szerekre utasitva lévén, többféle eldicsért szert hasztalan és siker nélkül felhasználtam, még elvégre szerencsémre mondhatom a hírlapokban híresztelt Erzsébet-Creme-t használatba vettem és ennek használata utáai rövid időre arcsom megfinomodott, minden kötegek elmullottak és előb-beni frisseségemet visszanyertem, melynélfogva hálakötelezve énen magamat is esen meglepő eredményt áltáljában teljes készséggel értesítésre adom. Örökös tisztelője
LINK ANTÓNIA, a cs. kir. Károly színháznál Bécsben.
Unter grOsster Garantie
sicherstem Erfolges heilt nach neuesten Erfahrungen gründlich, schnell und angenehm geschlechtliche Excesse jeden Grades, insbesondere vernachlässigte oder unvollständig kurirte, Jahre hindurch verschleppte Syphilis in secundärem und tertiärem Stadium, sowie Schwächezustände, Impotenz, Pollutionen, Weissfluss und Hautausschläge jeder Art, bei strengster Discretion. — Unbemittelte werden berücksichtigt.
O. v. Kleist,
(99 21-52) Berlin, S. W. Jerusalemerstrasse 9.
Um Angabe der zur Zeit sieh zeigenden Symptome, sowie der Dauer des Leidens wird ersucht und erfolgt die Zusendung erforderlicher Präparate umgehend.
Néhány tanoncz
140 3
vétetik fel
Wajdits J. könyvnyomdájában,
hol is minden bővebbi megtudható.
Hotel zd den drei goldenen Kronen
Wien, Wieden, Hauptstrasse 13.
Dieses Hotel liegt an einer der belebtosten HanpUtrasaen Wiens, nah«
dem Opern- und Künstlerhans, Musikverein etc.
Omnibus verkehren stete nach allen Richtungen. Ganz neu und comfortabel eingerichtet Keller und Küche exquisite. Preise billig.
Auch Monatai tirtmet and Pension. (150 4—10)
B. HEYDNER.
Értesítés
A tulajdonomba átment s ezelőtt ^Treuer-féle
leány tan- és nevelőintézetemben
Budapesten, Kétsas-utcza l-só szám, az uj tanév szeptember elején kezdődik.
Az intézet a főváros legtisztább és legegészségesebb részén fekszik és térséges, léges szobákból áll.
Értösitvények készséggel szolgáltatnafc ki. (152 2—5)
Mittelmann József.
PURIT&S
Haj-iljitó-tej.
A „PaHtas" nem hajfesték, henem tejnemfl folyadék, mely majd nem acon csodálatos hatással bir, hogy ö»z hajakat megifjít, azaz lassanként, még pedig lafkéaéMi tizeaaéiy aap alatt ama szint vissatadja,
melylyel eredetileg birt!
A ,.Paritas" nem tartalmaz festékanyagot. A baj tetszés sxerint vizzel mosathatik, lehet fehérrel átvont váukoson aludni é* gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma sem vehető éssré, mert a
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdnssbb női hajzatot és a férfi haját és szakállát
Egy üveg „Paritas" ára 2 frt. (postai ssétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható : Fraaz ptts és társasai, BéCS, Ms-ríawiferstrasse 38. száa, Nagy Kanizsán valódi minőségben Práfsr Béta gjógyszeré« nrnál. (135 4-26

♦ ♦
Örökeladás
vagy haszonbérbeadás.
Pápa városától'' fél órányi távolságra eső Gyimóth község határában (155 l-l)
60 holdból
álló jó minőségű tagositott
a rajta levő épülettel együtt örök áron eladó, vagy esetleg több évre haszonbérbe adható.
Feltételek iránt értekezhetni Pápán, t. CstHüiyay János és Veszprémben Lamperth Sándor Ügyvéd uraknál.
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai járás tanitói köre 8-ik értekezle«"
f. évi augusztus hó 10-én Újudvaron, a kőzs. iskola betyiségében tartamija,
melyre a kör tagjai és a tanügynek minden lelkes pártolója tisztelettel meghivatnak. (154 1 — 1)
Nagy Récse, 1876. julius hó 26-án.
Szigethy János,
* a kör elnöke.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyoadatulajdtnos gyorssajtó nyomása. Nagy-Kanizsán.
Aa általÁnohnn
legkitűnőbbnek elismert
növényi
MrMr
VegetabliséhesPergament)
befótt gyümölcs üvegek bekötésére valódi minőségben, valamiot
légyirtó méregpapir
(egyedül csakis Wajdits .1 óneí könyvkereskedésében Nagy Kanizsán kap ható. (133 4-*)