Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.34 MB
2022-12-13 10:04:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
180
343
Rövid leírás | Teljes leírás (571.13 KB)

Zalai Közlöny 1876. 062-070. szám augusztus

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1876. augustüs 8-án.
TlaenMMik évfolyam
1
ár: |
. 8 frt. i
Ultistésl
efé«s étn
tél évre • * • • • 4 • mytá é»re 3 »
J^y aStfW M kr.
NlrSstSsst
6 haaáboa petitsorban 7, muüditor 6 » minden
tovibbi «őrért 6 kr.
SYILTTÉEltKK
toronfciot 10 krArt »*
;etaek fel Kinmtárí illeték minden •gye* hirdetésért SU kr. fisetendfi
aindea )| kfiltSnf 18. |
______, Taka I)
rékpénatári épület föld-1 ■<¿1 — ujlfi réssét illeté kislwánysk pe-di|t -----
előbb:
-SOMOG
özlon
•aktéi fogadtatnak el.
Nagy-Kanizsa várat belytatiaágának. naakfliioben a „aagy-kaatasai karaakatoM • ipartaak", a .nagy-kaaizsaJ takarékpénztár' a .zataamyai áltatám taaité-
testfllef, a .Zala Saaagy* gézkajézáai részvéaytáraaUt t több Mayái é$ vártai agyaiBat hivatala« érteatttje.
Heienklnl kétszer, vasárnap* s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmi lap.
DEÁK FERENCZ
országos emlékszobrára
a „Zalai Közlöny41 szerkesztőségében levő iven a következő aláírások történtek:
7. Várhalmi Kálmán N.-Kanlzsa I frt — kr. h. Lendvay József „ 2 „ — . % Hajtató Sándor „ * » — »
összesen: 4 frt — kr.
Előbbi közleménynyel együtt 18 frt
Nagy-Kanizsa, 1876. julius 27 én.
Ilárom nevezetes törvény áll küszöbön, melynek végrehajtásától a népek jóléte, az államnak biztonsága feltételezhető. I-só a közigazgatási bizottságról szóló törvény.II-ik az adó végre hajtási. Ill-ik a közegészségi törvény. E három ikertestvér az, mely egybeöleli a jólétet — a biztonságot az állam érdekével.
Midón tehát törvények végrehajtási« ról van szó, nem maradhatunk hallgatag, ' kell, hogy e tárgyban körültekintóleg vizsgálgassuk azon elemet, mely hivatva lesz a törvénynek mint holt testnek életet adni, igy tehát első sorban ¿^közigazgatási bizottságról szólunk. "V k
A hivatkozott törvény értelme szerint ezen bizottságba a pósta-, távírda- és az igazságszolgáltatás érdekében kapocsként a kir. ügyész is tagja a bizottságnak; kell-e több, kell-e szebb intézkedés, midőn a megyék területén mükpdó összes hivatalok képviselet utján egy testté olvasztatnak és ezen nagy testnek, mely eddig szétszórva működött, most összesitetten. Lelke a főispán vagy ennek akadályoztatása esetére az alispán. esetleg a főjegyző.
Igaz ugyan, hogy az együttműködés
nrimten Hatan eíőaáójánafc beadványa alapján történik, mely beadványok ezen közigazgatási tanácsban tárgyalandók lesznek. A bizottság, hogy minő elemekből áll, nem tartjuk érdektelennek elmondani.
1-ször. Hivatalból tagjai a főispán, fővárosban a főpolgármester — az alispán, illetőleg a polgármester, a főjegyző, a fővárosban e helyett az 1-ső alpolgármester, a tiszti ügyész, az árvaszéki elnök, illetőleg a hol külön elnök nincs, a közgyűlés által kijelelendő tag — a főorvos, a királyi adófelügyelő, a kir. államépitészi hivatalnak a törvényhatóságban levő első hivatalnoka, a tanfelügyelő, a kir. ügyész, a pósta és távir-dai terület igazgatója, a fővárosban az államrendőrség főkapitánya, — azontúl ezen bizottság tagja a közgyűlés által választandó 10 tag, kik két évre választatnak, ugy, hogy minden év végével ¿tag kilép és ezek helye választás utján betöltendő lesz.
Midőn tehát a törvény világos intéz-kedésénél fogva az eddig egymástól elvont e...