Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.65 MB
2022-12-13 10:08:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
180
344
Rövid leírás | Teljes leírás (587.98 KB)

Zalai Közlöny 1876. 079-087. szám október

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGi-KANIZSA, 1876. oktober i-éa.
Tlzen0t5dik éyíolyi
I frt l
fél
érn

ím kr.
RHltÍMk
jhssábos petitsorbae 1 ^Itotftor A • wind«o '' további sorért 6 kr.
JTYILTTÉRB KK
asronlnat 10 krért j
-xnek M fc,MOri illeték «ind hirdetésért kftl fis«t«ndS.
A lap
üW-------„
tserkesstffces, Tito- | ''rékpénztári épület ftld-ndnt, — sajafi Hasit I illető tehil^fc P^ dif a kiadóba* bér-
5AÖY-KA2T12SA
Béreentetian levelek esak ismert m on tatár-saktdl foradtataak «1.
iKMntok tímu m« \ J kfildetnek. i
1 ^B
j^^rr^l elóbb: A-SOMOO YI KÖZLŐN
N.4iMzsavártt Mytoiétá«iMk. tmiriWnbin * „■.-fcaaimi kartsktdtM t ipa***", a ,o.- kanizsai takarékpénztár'' a .zaUUMgyai áltaJánw tanitótwtfltof, a ,n.-kawz»ai ktahémM Hyttttai-, a .Mprtaí ktrMkaMní • iparkamara n-ka«mj kQJválasztmánya- s több negyei és várwl egyesület Wvataüs érteti*
Heienkinl kétszer, vasárnaih^ csfltőrttfkon, megjelenő vegyes tartalma lap.
ürményi József,
Zalamegye főispánja.
Ürményi József, az ősi Ürményi, előbb Iimérí nemzetség ivadéka, hazánknak egyik legerélyesebb fia született 1807-ben Székesfehérvárott.
''Nagyatyja Ürményi József az országbíró, nagyanyja Komjáthy Anna, atyja Ürményi Miksa, akkor a midőn József fia született Fejérmegye alispánja, anyja felsőböki Nagy Júlia, Nagy József kir. személynek leánya volt
Tanulmányai befejezése ntán 1824-ben a bölcsészeti tudományokból tudori koszorút nyert.
1829-ben tette le az tgyvédi vizsgálatot s fogalmazó-gyakornok lett a fiumei tengerparti kormánynál*
1830-ban Fejérmegye L aljegyzőjévé neveztetett, mig 1831-ben fofegyzójévé lón s nőül vette Tolnai Festetics Antalnak Amália leányát.
1836-ban alkotmányos érzelmeiben sértge érezvén magát, hivataláról lemon-dott^e még ugyanazon évben roppant szó* többséggel elsó alispánnak választatott.
1839-ben országgyűlési képviselő volt.
1840-ben az alispánságról leköszönt és a kir. tábla előadó elnökévé, 1841-ben pedig alnádorrá neveztetett s 1843-ban mint iljen, részt vett az országgyűlésen.
1846- ban Tolnamegye főispánjává lett és e minőségben a főrendi táblának 1847-ben egyik kitűnőbb szónoka és vezértagja volt. Ugyanezen országgyűlésen a kir. fó-ajtónálló hivatalra is helyettesittetett. Fóis-pánságáról 1848. apr. 11 én lemondott.
A nyilvános pályáról lelépvén ugyan,
de áldásthozó volt folytonos munkássága és erélyes befolyása hazánk szellemi és anyagi felvirágoztatására * ott volt ó szóval, tettel mindenütt, hol a fennforgó körülmények lelkes részvétre hívták a bnzgö hazafit.
Ai aj deeemviratag.
II.
A közigazgatási bizottságok rendszerének eharakteristikouja épen a szakértelem előtérbe tolása, munkakötelezettség kimondásaésa felelősség nagyobb mérvű megvalósítása. -
Az egyes közigazgatási ágak képviselői képen helyt foglalnak abban és fófó működő szerepet viselnek azon hivatalnokok és tisztviselők, kik mint az egyes közigazgatói szakok előadói a tulajdonképeni munkát végezik.
Ott vannak a főispán — mint a központi hatalom általános képviselője; az alispán, főjegyző, tiszti ügyész, mint a megyei közigazgatás eszméjének hordozói ; — az árvaszéki elnök, mint az árva ügy előadója, a m. főorvos, mint a közegészsé...