Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.74 MB
2022-12-13 10:09:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
174
334
Rövid leírás | Teljes leírás (612.96 KB)

Zalai Közlöny 1876. 088-096. szám november

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

.VA6T-KAKIZ8A, 1876. november 2-án
TlienötMlk évfolyam,
_ ___
LÜtZStÉSl V f
l «ec»» H ÍT; ^
(él * , 0CCTed érr« : ,
jt^jy ttxam W Jer. Nlristssat
6 hasábos petit»''.rnxn 7, «ásotiszor 6 » mind«n további sorért f> kt
nyij.ttékkkn
I
,oriii.*''iit 10 krt\-\ ;
:etn*t fel ginrstári illeték minden j{ egye* hirdetésért kfllfínf 30 kr. fizetendő.
kfllfinf
Cl
Tl
__lap tsnllmni rénAt 1
í fllató Mslmaénr"* a J
szerkesztőhöz, Takarékpénztári épület föld-azint. — anyagi részét illrtő kftslomények pedig a kiadóhoz Hé<--
Ttn.ittM >titA**ra<''Ő *:
AHY-KANIZHA Wlassiesfeáz-
Hérmuntetlen levelek nsak iemert munkatársaktól fogadtatnak «1
előbb:
-8OM06
ÖZLÖN
1 Késiratok riuia a«a | küldetnek
acy >—■ - -
N-Kanizsaváras helyhatóságának, nemkülönben a „n.-kaniz*ai .n.-kanizsai kisdedneveló eayesölef, a .soproni kereskedelmi
Metenklnt ketszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

kereskedelmi s ipartank", a .n.-kanizsai takarékpénztár- a .zalamegyei általános tanitétwtttat'', a s iparkamara n.-kanizsai kölválasztmánya" s több megyei és városi egyesfllet hivatalos értesítije.
Felhívás előfizetésre!
A
„ZALAI K6SL5NY"
mint eddig, ugy ezen tol is hetenkint kétszer jclenilr meg; az előfizetések mielőbbi szives beküldését kérjük, hogy a lap pontos szétküldésében hiány ne merüljön föl.
Előfizetési ár: Negyedévre oktober — deczember 2 frt.
Kiadó-hivatal.
(Wajdits József könyvkereskedésében.)
Halottak napján.
Halottak napja! — Fájó emlékek, keserű kőnyek ünnepe.....Halottak éjele !
Némacsendü őszi éj. Hallgatag, néma, mint az örökre elköltözöttek siri álma.
Oh! ki ne ismerné e kegyeletes ünnepet, e szomorn napot, a midőn a földi szen-Yedúk szentségként megőrzött emlékeikkel látogatnak el az elhunytak csendes birodalmába. hol a síron tul élő tisztelet, hála és szerelem felkoszorúzott sirok mellett lobogó grertyácskák kísérteties fényében átszellemülve érintkeznek a túlvilági lelkekkel.......
Oh, jertek, jertek ki a temetőbe! Halljátok, mily busán zugnak a templom harangjai? . . . Temetőbe hiv a hang, a szívnek felujuló fájó érzelme, kedveseink feled-hetlen emléke, a haldokló természet, az elsárgult hullongó falevélke, mely nyughelyet keres a föld ölén, hogy ott ismét uj életre ébredjen, mintegy jelezni akarva, hogy az ember sorsa sem más, mint a földre jutva, a siron át ébredni egy uj életre, a túlvilági életre..
Örök nyugalom, túlvilági élet eszméje! Mily bűvös, mily magasztos a ti hatalmatok! Titeket birva gazdag, végtelen, örök-kétartó az élet, nélkületek, kietlen, sivár, rövid, nagyon rövid a földi-lét. Oh! mert igen hamar és visszatartóztathatl&nul meghozza az idő, minden teremtményre a halál a hervadás óráját, hamar megfehérednek képzelmünk párnyainak tarka pillangós tollai. — Egyenkint kisérjük el a könyázott földbe kedveseinket: a szeretett anyát, ki keblének puszta vánkosain melengetett bennünket, a jó apát, az ifjú leánykát, kit oly kimondhatatlanul szerettünk, a barátokat, kikkel oly szívesen megosztottuk az élet örömeit s velük együtt eltemetjük álmainkat, reményeiket, ifjúságunkat ...