Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.62 MB
2022-12-13 10:10:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
170
301
Rövid leírás | Teljes leírás (568.95 KB)

Zalai Közlöny 1876. 097-104. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAGT-KANIZSA, 1876. deczember 3-4n.
Tizenötödik évfolyam.
---
EJéfizeté&i ár: &
itc . . 8 frt. I
; ef:é*z ón
1 fcl érrr
Egy xzáin ÍO fcr
4
9
i
Hirdetétek
6 iiiiitxt)»» |.etit.Hurba.il 1 7. niK»«><lazor G * roli;d.-n ! további *nr£rt r> kr
NY1I/TTÉRBEX
loronkiut IC krt''-rt vé
tetiiok fol. Kinfs»ri illetik minden > hirdet^aórt kíllfiu f
J 3" kr. tir.etendo. ^
4 A Itp axellemi rét«ét J illető közlemények a ■iftrkeattőhör, .Taka-
'' rékpénrtiri épfilei föld-aaint, — anyagi réaxét illető közlemények pe-dig- a kiadóho* bérmentve inU-zendSk :
NAGYKANIZSA WlltsiCtház
Bérmoütetlen levelek c«i.k iamert mnckatár-aaktrtl fogadtatnak «1.
előbb:
] Ké»iratok vi&au 3 küldetnek.

IKOZLON
y-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a nn.-kaniz«ii kereskedelmi s iparbank«, a „n.-kanizsai takarékpénztár", a «¿alamegyel általános tanítótestület«, a „n.-kanizsai kisded-
neveló egyesölet«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n. kanizsai kilválasxtmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetcnkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Jcg}zőkfinyv,
mely a zalamegyei iS48/9-ki honvédek egyesülete részéről 1876-ik évi november l(j-ik napján Nagy-Kanizsán tartott közgyűlés alkalmával felvétetett.
Jelenlevők: Kerkápoly Mór elnök,Gaál Eodre alelnök, Martinkovits Károly, Baán Sándor, Bclus József, Epeijessy Sándor, Nucsecz József, Kollárits János, Ritter János, Darázs Zsigmond, Komlósy Ferencz.
Elnök ur a jelenvoltakat üdvözölvén, a gyűlést megnyitotta.
1-ör. A mult gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván
észrevétel nélkül helyben hagyatott, s hitelesitt etett.
2-or. Olvastatott az országos Honvéd egyesületek központi bizottságának átirata, melyben egyletünket a f. é. november 26-án Pesten tartandó országos Honvédegye-sülésre meghívja és képviselők küldésére felszólítja,
a meghívást egyletünk örvendetes tudomásul vévén, részéről képviselőkké Gaál Endre alelnök és százados, Hácky Kálmán főhadnagy és Inkey László hadnagv urakat nevezi ki, s részökre az igazolványok kiállítására az elnökséget megbízza.
3-or. Felvétetett a megyei alispáni hivatalnak a pacsai szolgabiróság utján egyletünkhöz intézett átirata, melyben a n. m. m. kir. belügyminisztérium által a hozzá helybenhagyás végett felterjesztett egyleti alapszabályokra tett észrevételeket közli, s azok szerinti kijavítására az alapszabályoknak egyletünket felhívja;
a közlött észrevételek tárgyalás alá vétetvén, nem csak elfogadhatóknak, hanem
olyanoknak találtattak, melyek az alapszabályokban létező bizonyos hézagot pótolnak, ennél fogva:
a. A tagoknak önkéntes kilépésére nézve 4-ik szám alatt egy uj iktattatott be következő szövegezéssel:
4-ik az egylet tagság megszűnik önkéntes kilépés által is, de tartozik a kilépő tag ebbeli szándékát kilépése előtt három hónappal az egylet elnökének bejelenteni,
ennek folytán az eddigi 4-ik az 5-ik számot nyeri s a többi $-ok is az eddiginél cgygycl nagyobb számmal jelöltetnek.
b. az alapszabályok változtatásáról szóló VlII-ik fejezet s ennek most már 25-ik §-a előbbi szövegezé...