Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.62 MB
2022-12-13 10:10:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
236
407
Rövid leírás | Teljes leírás (568.95 KB)

Zalai Közlöny 1876. 097-104. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
15. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAGT-KANIZSA, 1876. deczember 3-4n.
Tizenötödik évfolyam.
---
EJéfizeté&i ár: &
itc . . 8 frt. I
; ef:é*z ón
1 fcl érrr
Egy xzáin ÍO fcr
4
9
i
Hirdetétek
6 iiiiitxt)»» |.etit.Hurba.il 1 7. niK»«><lazor G * roli;d.-n ! további *nr£rt r> kr
NY1I/TTÉRBEX
loronkiut IC krt''-rt vé
tetiiok fol. Kinfs»ri illetik minden > hirdet^aórt kíllfiu f
J 3" kr. tir.etendo. ^
4 A Itp axellemi rét«ét J illető közlemények a ■iftrkeattőhör, .Taka-
'' rékpénrtiri épfilei föld-aaint, — anyagi réaxét illető közlemények pe-dig- a kiadóho* bérmentve inU-zendSk :
NAGYKANIZSA WlltsiCtház
Bérmoütetlen levelek c«i.k iamert mnckatár-aaktrtl fogadtatnak «1.
előbb:
] Ké»iratok vi&au 3 küldetnek.

IKOZLON
y-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a nn.-kaniz«ii kereskedelmi s iparbank«, a „n.-kanizsai takarékpénztár", a «¿alamegyel általános tanítótestület«, a „n.-kanizsai kisded-
neveló egyesölet«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n. kanizsai kilválasxtmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetcnkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Jcg}zőkfinyv,
mely a zalamegyei iS48/9-ki honvédek egyesülete részéről 1876-ik évi november l(j-ik napján Nagy-Kanizsán tartott közgyűlés alkalmával felvétetett.
Jelenlevők: Kerkápoly Mór elnök,Gaál Eodre alelnök, Martinkovits Károly, Baán Sándor, Bclus József, Epeijessy Sándor, Nucsecz József, Kollárits János, Ritter János, Darázs Zsigmond, Komlósy Ferencz.
Elnök ur a jelenvoltakat üdvözölvén, a gyűlést megnyitotta.
1-ör. A mult gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván
észrevétel nélkül helyben hagyatott, s hitelesitt etett.
2-or. Olvastatott az országos Honvéd egyesületek központi bizottságának átirata, melyben egyletünket a f. é. november 26-án Pesten tartandó országos Honvédegye-sülésre meghívja és képviselők küldésére felszólítja,
a meghívást egyletünk örvendetes tudomásul vévén, részéről képviselőkké Gaál Endre alelnök és százados, Hácky Kálmán főhadnagy és Inkey László hadnagv urakat nevezi ki, s részökre az igazolványok kiállítására az elnökséget megbízza.
3-or. Felvétetett a megyei alispáni hivatalnak a pacsai szolgabiróság utján egyletünkhöz intézett átirata, melyben a n. m. m. kir. belügyminisztérium által a hozzá helybenhagyás végett felterjesztett egyleti alapszabályokra tett észrevételeket közli, s azok szerinti kijavítására az alapszabályoknak egyletünket felhívja;
a közlött észrevételek tárgyalás alá vétetvén, nem csak elfogadhatóknak, hanem
olyanoknak találtattak, melyek az alapszabályokban létező bizonyos hézagot pótolnak, ennél fogva:
a. A tagoknak önkéntes kilépésére nézve 4-ik szám alatt egy uj iktattatott be következő szövegezéssel:
4-ik az egylet tagság megszűnik önkéntes kilépés által is, de tartozik a kilépő tag ebbeli szándékát kilépése előtt három hónappal az egylet elnökének bejelenteni,
ennek folytán az eddigi 4-ik az 5-ik számot nyeri s a többi $-ok is az eddiginél cgygycl nagyobb számmal jelöltetnek.
b. az alapszabályok változtatásáról szóló VlII-ik fejezet s ennek most már 25-ik §-a előbbi szövegezésében megmarad ugyan ; de a magas miniszteri kívánalomhoz képest ennek, valamint az egylet feloszlásának s vagyona hová fordításának kívánt bejelentéséről egy uj fejezet s következő két §. csatoltatik az alapszabályokhoz.
IX. az egylet feloszlásáról.
26. §. Az egylet feloszlik, ha a tagok számának fokozatos (elhalálozás vagy7 részvétlenség végetti) megfogyása miatt sikerrel tovább fen nem álhat, mely esetben az egylet vagyona a m. kir. honvédség, vagy ennek megszűntével esetleg a külön magyar hadsereg nyugdíj alapjára fordittatik.
A feloszlást kimondó határozat érvényére az összes tagok kétharmadának jelenléte s ismét ezek kétharmadának beleegyezése szükséges; ha első ízben nem jelennének meg kellő számmal a tagok, ujabb gyűlés hirdettetik: s ekkor a jelenlevők szótöbbséggel határoznak.
27. §. Az alapszabályok változtatása, — az egylet feloszlása, — s vagyonának
hová fordítása iránti határozatok foganatosítás előtt mindenkor a nm. belügyministe-riumhoz felterjesztendők.
Ezen elfogadott módosításokkal kijavított alapszabályok helybenhagyás végett ujolag a magas ministeriumhoz felterjesztetni határoztattak.
4-er. Alelnök ur jelenti, hogy a mult augustus 7. közgyűlés jkönyvének 3. sz. végzése folytán az aláírási iveket kiosztatta,
minek folytán határoztatott, hogy mindazon bajtársak, kik aláírási iveket kaptak, hazafias üdvözlet kapcsában ujolag felkéressenek; hogy az iveket legalább magok is aláírják s az egylet tagjai lenni el ne mulasszák,hanem a bajtársakat is aláírásra buzdítsák s az iveket f. év deczember 31. napjáig Keszthelyre Gaál Endre alelnök úrhoz bcküldjék.
5-Ör. Az alapszabályok 3-ik §-a szerint az egyleti rendes közgyűlés jövő évi ju-lius hóban fog megtartatni, melynek egyik teendője a rokkantak segélyzése iránti határozat hozatala leend:
ennek előkészítése czéljából az elnökség utasittatik, hogy az igazgató választmány hozzájárulásával a folyamodások és összeírások nyomán a segély kérőket az 1876. február 27-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 6. sz. végzésében kimondott irányelvekhez képest osztályozza és sorozza 8 erről, valamint az egylet vagyoni állásáról jelentést tegyen.
6 or. A mult augustus 7-ki közgyűlés 4-ik szám végzése folytán az igazgató választmány tagjai, kik a tombolajátékok ren -dezésére megbízva voltak:
tisztelettel emlékeztetnek, miszerint a téli idény legalkalmasabb arra, hogy a tombolajátékok sikerrel és jövedelmezóleg meg-
tartassanak, annálfogva a választmány tagjaiul megkért bajtársak ismételve bizodalommal kéretnek fel, miszerint a rokkant bajtársak sorsát és segélyezését szivükön hordozván, a tombolákat megtartsák s azokat minél jövedclmesebbekké tenni iparkodjanak és a tiszta bevételt az egylet pénztárába beszolgáltassák.
Több tárgy nem lévén, a gyűlés feloszlott s ezen jkönyv azonnali fogalmaztatása után felolvastatott s helyben hagyatván, hitelesíttetett. K. m. f.
KERKÁPOLY MÓR,
elnök.
MARTINKO VITS KÁROLY,
helyottea jegyxS.
Utasítás
a községi elöljáróknak mozgósítás esetébe» a tartósan szabadságoltak, tartalékosok, honvédek és a póttartalékosok behívása, a vállalkozóknál levő kincstári lovak beállt tása, valamint a tikuajátitás tekintetében meghatározott kötelességeikre nézve.
A kősségi elöljárók kötelesek a fegyvere« erő gyors és ssabstos mozgóé itásánsk végrehaj tásánál közreműködni.
A mozgósításnak egyes mozzanataiban való végrehajtására, már békeidőben bizonya« idő- és munkabeosztás készíttetik.
A mozgósítás végrehajtására meghatározottnapok „mozgósításinapokB-nak nevesteteek.
Azon nap, melyen a mozgósításnak meg kezdetnie kell: „első mozgósítási nap''-nak neveztetik.
Az első mozgósítási napnak hirüladáaa ál tal a többi mozgósítási napok sorrendje, valamint a mozgósítás végrehajtására vonatkozó idő- és munkabeosztás is meg van határosva,
melytől eltérni semmi ecetre sem szabad.
TÁRCZA
Se vigyetek ...
Ne vigyetek s táraaaágba, Oh ne vigyetek engemet! A táraaaágnak vijj zajába Ilinek Öljek én ott hiába. Hogy aaaporitaam kőnyomét ?
De vigyetek rafindea magányba, Hol axellff auttog, lomb rezeg, Hol a leányka ódea caókja A bút, fájdalmat, kiot eloltja 8 meglátjátok mily víg leaxek !
DENGI JÁNOS.
Böngészet á népdalok kertjében.
Erdélyi Jánost, e kolossalis irodalmárt ismerem olyannak, ki Dugonics András példáját követve, leszállott a néphez, hogy annak ajkai« ról lesae el a valódi népirodalom gyöngyeit. Dugonics csak a népesólamok után kapott; de még ezekért is fölkereste a legegyszerűbb földiek lakodalmait, keresztelőit, mint a mely alkalmak leginkább kicsalják a nép ajkáról a legsajátosabb s legnépiesebb kifejezéseket. Hívatlanul is ott termett mindenütt, a hol ily alkalmak kínálkoztak. S ha aztán a háznép a megtiszteltetést ,kerüljön belül*-lel viszonozta, még akkor is csak az ajtó megett húzta meg magát a tisztelendő atya, nem árulva el etélját s czélt érve ekképen.
Erdélyi már a népszólamokon kivUl mást gyüjtőgetrtt a nép ajkáról. Gyűjtögette a népdalokat. Hogy minő eredménynyel, mutatja ama két kötetes mu, oelyet a Kisfaludy-társaság még a költi éítében kiadott.
A nemzet érzelmét, asivjóságát, hsrezias természetét, barátságát, szerelmi érzeteit, tisz uuágát, gondolkodás módját, szokásait a népdalok tükrözik elő a legfényesebben.
Azért, a ki a népdalok hazájában él, legjobban ismeri a nép ssokásit s a ki egy népdalt, mint ujat, talán eddig az irodalomban is meretlent as irodalom számára el nem les a nép ajkáról, nem akarok nagyot mondani, de vét a nemzet ellen. Őseink latin tudásának is aa volt a fú bűnök, hogy a korukbei i népénekekkel nem törődtek s hagyták azokat ugy elhalni, amint megszülettek.
Én őseink e hibáját, tévedését kárhoztatva, üdvözlöm mindazokat, kik e népdalokat szeretik gyűjtögetni! S hogy e tekintetben példával azolgáljak, jónak tartom böngészetem egy két gyöngyét e lapok olvasóival is megismertetni.
As elsőben a szerelmi csalódás megvető nyilatkozat*, tárul elénk, füftzerezve oly tőről metszett képletekkel, melyek csak a nép ajkán teremhetnek.
íme a mint következik:
Hosszú farkú fecske Kajári*) menyecske,
Hej! hogyan jöttél ide Az idegen földre?
Nem ugy jöttem ide! Kocsin hoztak ide, Hej ! barna babám szeme Csalogatott ide.
Hosszú a sudarfa Nehéz vizet merni,
•) Kajár köxaég Györmegyében.
Hej! ismeretlen legényt Nehéz megölelni!
Ölelni akarom, Nem hajol as karom ! Hej! csókolni akarom, Kevereg a gyomrom!
Istenem, Istenem! Mi bajom én nekem V Hej ! talán édes rózsám, Anyád átkoz engem ? !
Ne átkozzon engem A te édes anyád ! Hej! mert ón nem szeretem Az Ő csárdás fiát!
Látod e angyalom A mestergerendát? Hej! majd ha az virágzik: Akkor megyek hozzád!
Sohasem virágzik A mestergerenda! Hej I sohasem lépők be A te udvarodba!
Te tettél fogadást Én előttem nem má«! Hej! hogy én rajtam kívül Sohasem szerelsz mást! Lehet, hogy e népdal már megjelent; lobét, hogy nem. Legalább magamnak nincs tudomásom megjelenéséről. De ha meg is jelent volna, a rajta átvonuló becses népies hang s gyönyörű eszmemenet megérdemli, hogy e la-pok hasábjain is világot lásson. Kommentárt
hozzáírni vsjmi fölös. Egyedül annyit tartok szükségesnek közleni, hogy veszprémmegyei ajkakról csapódtak hangjai füleimhez sasokról is lestem el. Következéíkép dunántuli népdal.
Birtokomban van még ugyancsak a nép ajkáról ellesett egy bordal, mely a híres Angyal Bandi dallam után énekeltetik. Est is veszprém megyei, még pedig vasaari ajkakról haliám előssör s érdekesnek tartom köaieni a következőkben:
As magyarban barátságot ébreest as bor Lángol attól a szerelem, buzdulva forr, Nagyszivüek az magyarok, úgyis látszik, Bennök a nemes vér ere összszikrázik. Ezt a tüzet ki ne hagyjuk hát aludni A jó bornak olajával kell locsolni, Jobb ez minden orvosságnál ssásezersser Nem ér erre a legdrágább patikaszer, Akarod e, hogy ez a bor csudát tegyen, Hogy ettől as öreg is ifjúvá legyen : Hajtogassuk poharinkat hármasával! Mutassuk meg, hogy él as magyar egymással!
Ez is dunántuli népdal, a mennyiben felső Veszprém vidékein ma is éneklik. Más vidékeken éneklik-e, tudomásom nincs felőle. A rajta átömlő eredetiség és barátság, teljes hang mindenesetre megérdemli, hogy el ne vessssen!
Egyelőre csak e kettőt szándékoztam megörökíteni a népdalok hazájában gyakorlott bön géssetem gyűjteményéből, mint olyanokat, melyeket, ha csakugyan meg nem jelentek másutt, méltán ajánlhatok az e tekintetben nemesen fáradozó kisfal udy-társaság tagjainak becses figyelműkbe.
Győr, 1876. nov. 7.
SZERÉNYI ENDRE.
A) behirások.
I. EUkéllületek békeidőben.
1. A tartósan etabadságolt tarulékosok és hon véd legénység tartózkodásának uvilvántartása.
1. §. A községi elöljárók kötelesek, a köt ségük területén tartózkodó tartósan azab&daá-golt, tarUlékos ét honvéd legénységet, az előirt .jelentési könyv''-ben, mely, a hol szükséges, betüsoros névmutatóval is ellátandó ós a „nvilváutartási jegyzék" ben legpontosabban nyilvántartani.
2. A vállalkozóknál levó honvéd kincstári lo-
vaknak nyilvántartása.
2. §. A kősségi elöljárók kötelesek a vál-íalkosóknál levó bonvéd kíncrtári lovakat nyil-vántartaní, mely czélból ők ahonvód lovas osztály-parancsnokságtól egy kimutatást kapnak, melyben a vállalkozók nevei a az ezeknél levő lovak számai kitüntetve lesznek, az időközbeni változásokat kötelesek a községi elöljárók e kimutatásba bevezetni.
II. A behívások végrehajtása
általános mozgósítás alkalmával.
3. Általános mozgósítás esetében mozgósítási hirdetményt a községi elöljáró a járási tisztviselőtói kap, esetleg a mozgósítás elrendeléséről távirati uton is értesíttetik. A hirdetmény átvételéről a községi előljáró elismervényt
köteles kiállítani.
4. §. Minden községi előljáró köteles a vett hivatalos hirdetményt — tekintet rélkül az érkézé« idejére — éjjel vagy nappal azonnal, a legkisebb késedelem nélkül ugy a községben, valamint a hozzátartozó gyárak, puszták, gazdasági épületek, malmok, vadász-lakok,téglavetők, pásztorkunyhók vagy egyéb nyári lakokban, továbbá lakhelyül szolgáló szőlőhegyeken, kőbányákban és favágóhelyeken, a helyben szokásos legczélszerübb módon (fílragaszok, korcsmában éá vendéglőkbeni kifüggesztés, nyilvános felolvasás, dobszó melletti kihirdetés, egyeseknek Írásbeli behívása stb. által) közzétenni.
Hogy e kihirdetés a lehető leggyorsabban és egyídejülog ne csak magában a helységben, hanem az elősorolt félre eső házcsoportokban s lukhtilyeken is megtörténjék, az küldönczök kiküldése álul eszközlendő, kik már béke ide jén kiszemelendók és folyton kellő számban nyilvántartandók.
5. §. Az ily módon behívott tartósan szabadságolt, tartalékot és honvéd legénység, legkésőbb 24 óra alatt, köteles a község elöljáróságnál bevonulásának előjegyeztetése végett jelentkezni, mely alkalommal a jelentkezőnek s községi előljáró által tudtul adandó, hogy hova kell bevonulnia.
Arra nézve, hogy melyik csapattest vagy intézett állományába tartozik valaki, különösen a katonai igazolvány (honvéd igazolvány) kül-lapja tekintendő meg figyelmesen; kétséges esetben az illető egyén a hadkiegészítési, kerületi, illetőleg a hon véd* zászlóalj parancsnokához utalandó.
A mozgósítási parancsnak kihirdetése alkalmával egyszersmind közhírré teendő az is: hogy a községben lakó válluJkozóknál eltartásban levő honvéd kincstári lovak, az illető honvéd lovasosztályokhoz haladéktalanul beállitandók és a beállításról a községi elöljáróságnak jelentés teendő.
Mariska.
— BmióJJ. —
Irta: Jenvay Géza. I.
Ciiaoaaa bntorzott szobában vagyunk. Victor elegáns báli toilatieben a tükör előtt állva szőke fortéit rendezgeti. Amott a kényei mes pamlagon, bodor füstöket eregetve illatos szivarjából, egy barna, fiatal ember méllz. —
— Ugyan Jenő, hagyj fel már azzal az örökös sóhajtozáasal! — szólalt meg Victor, még mindig a tükör előtt igazgatva magát. — A bál nyolcakor kezdődik s te még most is vadászol tönyődben vagy.
— Hidd meg kedves barátom, egészen meg is feledkeztem arról, hogy még ma este bálba kell mennünk! — sóhajtott Jenő.
— No, ez ugyan szép! az első négyesre a bájos Károlyfy Mariskával vagy foglalkozva és még a bálról is megfeledkezel ?
Hja! de ilyenek a szerelmes emberek, szórakozottak a nevetségességig!
— Nem a szerelem oka ennek barátom !
— Nos, hát ugyan mi ? Vagy talán már kiábrándultál, már nem szereted a szép Mariskát?
— Jobban, mint életemet!
— Ugy tehát azt kell gondolnom, hogy ő nem szeret téged.
Nem barátom, ő is szeret .... szeret a női szív egész hevével!
— No, akkor csakugyan nem értem, mi lelt téged egy idő óta, hisz máskor te voltál a legvidorabb fiu közöttünk és most néhány hete oly levert, oly búskomor vagy, hogy napokon át alig hallani szavadat.
A barna fiatal ember egy mély sóhajjal
felelt
Azon nap és óra, melyen a póttartalékosoknak ajánlati bizonyítványukkal ellátva tartózkodási helyük községi elöljárójánál jelentkezniük kell,hogy általa vagy az öt helyettesítő bizalmi férfiú által összegyűjtve a hadkiegészítő kerületi parancsnokság állomás helyén m&ködő állítási bizottság elé vezettethessenek, szintén a behivási hiidetményben fog meghatároztatni.
6. §. A községi elöljáróságnak hazafi ni kötelesség«, hogy az esetben, ha a bevonulási állomáshoz a távolság 22 kilometert (v. i. 3 mértföldat) ni elhalad : a bevonulást, ott, hol vasúti, vagy gőzhajózási összeköttetés létezik, a vagyontalanoknak a község részéről nyújtott támogatása álul, a hol pedig ily közlekedés pincs: a bevonulásra kitűzött helyig lovas kocsiknak rendelkezésre bocsátása álul lehetőleg siettesse.
7. §. Ha a bevonulandókat hozzátartozóik elkísérni szándékoznának, az előttük mint tel jeson haszontalan idő- és költség vesztegetés tüntetendő fel, és oda kell törekedni, hogy azok ebbeli szándékuktól elálljanak.
8. §. Késed el mezők a hadkiegészítő kerületi, illetőleg honvédzászlóalj parancsnoksághoz, esetleg a felállított bemuUtási kí küldöttséghez, nagyobb távolságnál pedig; továbbküldés végett, a járási tisztviselőhöz vesetendök,minek eszközlése végett a járási tisztviselő által utasított megyei rendőri közegeknek, esetleg a csendőrségnek közreműködése, veendő igénybe.
0. § A tömeges behívások közzétovéne utáni 4 ik napon köteles a község elöljárója a járási tisztviselőnek egy kimuUtáat előterjeszteni, melyen a még be nem vonult legénység név és csapattest szerint, a vállalkozóktól, a honvéd lovasosztály ok hoz be nem állított lovak pedig számszerint és az illető vállalkozók nevének felemlítésével megjelölendők, és melyben a be nem vonulás, illetőleg be nem állítás oka is kitüntetendő.
Ezzel egyidejűleg a betegség miatt szállításra képtelen tartósan szabadságolt, Urtalé-kos és honvéd legénységről, valamint pótUrU-lékosokról szóló és a község elöljárója álul lát-Um&xott orvosi bizonyítványok is beküldendők.
A község-elöljárónak a fentebb említett kimutatás elkészítésénél, a tartósan szabadsá-goltakra, Urtalékoeokra és honvédekre nézve a „jelentkezési könyv*, a vállalkozóktól beálli-tandó honvéd lovakra nézve pedig a 2 ik § ban felemlített kimuUtás szolgál alapul.
Azon kevés, a járási tisztviselők alatt álló egyes községekben, hol a bejelentett Urtósan szabadságolt, tartalékos és honvéd legénység jelentékeny száma miatt, a „jelentési könyv" mellett „egy névmutató" vezetése is szükségessé válik, ott a Urtózkodási helyen még meglevők átnézetének megkönnyítésére elégséges, ha a „névmutatóban", a bevonulásra jelentkezettek egyszerűen irónnal jegyeztetnek meg.
(Vége köv.)
Tárgyaló-terem.
Jegyzéke azon bünpereknek, melyek a nagy-kanizsai kir. büntető-törvényszék előtt a f. évi deczember hó 7-én és 9-én tárgyaltatni fognak :
Deczember 7-én.
I. Szántó János bírói zártörő és sikkasztó
— Jenő, te titkolódzol előttem, legjobb barátod előtt! — szólt neheztelőleg Victor.
— Nem, előtted nincs titkom! — Nem te voltál az első, kinek bevsllotUm, hogy Mariskát szeretem ?......Neked tudnod kell jelenlegi bánatom okát is ; de engedd meg, hogy most hallgassak.
* *
, *
Éppen as első négyest jelezték a zenészek, midőn Victor és Jenő a fényesen világított te rembe léptek.
Jenő azonnal Károly fy ék felé sietett. Ká-rolyfyné szelid szemrehányásokkal fogadta leánya udvarlóját.
— Már azt hittem, hogy el sem jön ! — neheztelt Mariska.
— Ezerszeres bocsánat szép nagysád, de előbb nsm jöhettem, — váiaszolt az ifjú némi zavarral.
Mariska kérdőleg emelte szép fekete szemeit lovagjára, ki szótlanul, mint egy szobor, állt tánezosnője mellett. És oly különösen vette ki magát az a tízenhét éves bájoló barna kis leány, ki tulboldogságában szerette volna magához ölelni az egész világot s az elmélázó halvány arczu fiatal ember, ki fásult szívvel, elpa-lástolhatlan közönynyel nézte a körülötte zsibongó vigságot, fényt és pompát.
— Jenő, kegyednek baja van, valamit titkol előttem, — szakitá meg a hosszú csendet Mariska — vagy nem szabad tudnom lehangolt-ságának okát? Mondja, miért oly levert?
— Mert boldogUlan, nagyon boldogUlan vagyok ! — sóhajtott a merengéséből felriasztott ifja.
— Boldogtalan ! ? . . azt hiszem az Ön helyzetében más nagyon is boldognak érezné magát. Vagy Ulán ismét kételkedik, még most sem akarja hinni, hogy szeretem ?
elleni ügyben III-ad bírósági Ítélethirdetés. (Előadó: Gulyás Jenő k. t. biró.) 2. Horváth József elleni súlyos testisértés iránti bünperben II od bírósági itélet kihirdetése. (Előadó: ugyanaz.) 3. Zebec^ József elleni Bulyue testisértés iránti bünperben Ill-ad bírósági Ítélethirdetése. (Előadó: ugyanaz.) i. Toródi János és társai elleni tolvajlás és orgazdaság iránti bünügyben ugyanaz. (Előadó: fenntebbi.) 5. Juranics Gyula elltni súlyos tes''.isértés iránti bünügybeu folyt, végtárgyalás.(Előadó: ugyanaz.) 6. Németh Ferencz elleni emberölés iránti bünügyben végUrgyatá*. (Előadó: Gózony Ferencz k. t. biró.) 7. Mikovics Mari ós társai elleni gyermekülés, illetve ennek elpalástoláaa iránti bünperben végtárgyalás. (Előadó: Dr. Horváth Ferencz k. t. biró.)
Deczember 9 é n.
1. Horváth Imre és társai elleni erőszakos nemi közösülés iránti bünügyben végtárgy alá«. (Előadó: Gulyás Jenő k. t. biró.) 2. Sziva l''e-ter súlyos testisértő elleui bűnügyben végtár-gyaláti. (^Előadó: Gózony Ferencz kir. tazéki biró.)
Közli: ZALÁY LaJOS
Helyi hírek.
— Előleges jelentés* Foly ó hó közepén Nagy-Kanizsán ismét egy érdekes hangverseny fog rendeztetni, ugyanis három ifjú hölgy látogatja meg városunkat, az egyik hegedű , a másik zongora-, a 3-ik ének művésznő, mind hárman a művészi világban hírnévnek örvendenek ; fényképük WajdiU József ur könyvkereskedési kirakatában láthatók; minden többit jö\ő számunk, valamint a falragaszok hoznak.
— Donátit, Lajos nagy kanizsai tn. kir. távírdai állomásfőnök ur tiszteletére, ki Kubesch Frigyes helyére helyeztetett ide, a távírdai tisztikar az „Oroszlány* vendéglő első emeletén mult kedden este fényes banquettet rendezett. Az estély kedélyességét nevelte a távirdánál ritka körülmény, hogy minden pohárköszöntés magyar szellemű volt.
— leiolvasás. Vasárnap, deczember 10 én az I-ső n. kanizsai keresk. ifjak önképző egylete (kereskedelmi casino) helyiségében este fél 9 órakor tisztelendő Szilvágyi Gyula evang. lelkész ur álul tudományos felolvasás UrUtik.
— Erős földrengés volt november 30-án délelőtt 10 óra 12 pereskor Nagy Kanizsán, PetUuból vett jelentés szerint ott gyeuge volt, mig Kis Komárom s Keszthely felé felettébb erősnek jeleztetett. Nagy-Kanizsán a távírdai főállomáson a fali óra leesett. Roppant moraj hallatszott s az első nagy lökés után 12 —15 ször mindig kisebb mérvben ismétlődött.
— Nagy-Kanizsaváros költség előirányzata 1877. évre a pénzügyi bizottság jóváhagyásával, a képviselőknek megküldetett, e szerint a bevétel 50,196 frt 20 kr, a kiadás 74,827 frt 21 kr, így a községi pótlókból fedezendő 24,631 frt l kr levén, az államadó minden egyes forintja után 27 kr fog beszedetni, ha pedig a házadókulcs a pénzügyministerium által a közönség felszólamlása alapján megváltos-Utnék, akkor 32 krajezár esik.
— Közrendé-tizet. Nagy Kanizsán a csordás utcza végén utolsó háztól SO lépésnyire a part aláásva van, boltos pinczét tüntet
Oh, éppen a viszonzott szerelem oka határtalan boldogUlanságomnak. Boldogtalan vagyok, mert szerető szívvel, igaz baráttal ajándékozott meg a sora!
— Talányokban beszél. — Szóljon világosabban !
Jenő mélyen sóhajtott.
— Vagy talán nem érdemlem meg bizalmát?
— Mariskám, kedves egyetlen Mariskám ! kegyed az egyedüli lény, ki előtt egész őszinteséggel tárUm fel mindig srivem bel világát; de engedje meg, hogy most as egyszer hallgassak !
— De ón kivánom, hogy megmondja levertségének okát!
— Ha el akarja veszteni szive nyugalmát, ám legyen ! Én mindent elmondok !
— Régen be kellett volna már vallanom,
— kezdé Jenő, a ki mint aquadrille után egyik ablakmélyedésben helyet foglalt szép tánezosnője mellett — hogy nekem szeretni nem szabad; de soha nem volt elég erőm, bátorságom ; mert forrón, kimondhatlanul szeretem kegyedet!
— De hát ki tiltja, hog£ szeressen! ?
— kérdé csodálkozva Mariska.
— A sors, a végzet;
— Ismét talányok!
— Kedves Mariska, hallgasson meg kérem s mindent érteni fog.
Vérteesy család 8 családunk a legrégibb időtől fogva engesztelhetlen ellenségei voltak egymásnak, — folyutá az ifjú néhány perez nyi szünet után — se gyűlölet, melylyel egymás irányában viseltettek, unokáról unokára szállt, mi£ öreg Vérteasy Miklós ba-
rátságos szándékkal közeledett felénk s fátyolt vetve a múltra,a béke jobbját nyujtáatyámnak, ki azt örömmel el isfogadá. A Vérteacyek azonban csakhamar rutul visszaéltek családunk jó
fel. Tegnap 3 kiskora -ieáay^ült mosdóséban eső elől bújtak boltozaU alá. Isten gondvi»eló*é. nek tulajdonithatni, hogy Uegyibök nem dtilt « föld. Nem tudjuk előre a napot, mikor üt ígyo^ -gyermekeket. A folytonos nedvesség porh* nyóvá teszi a földet és nem lehetetlen, hogy ¿1$ ket temet fold alá. És akkor késő lesz. Az utc**i hajdú helyett.
— Meghívás. A nagy-kanizsai ipartár-sulal 1876. évi deczember hó 8-án a vároahá« tanácstermében felolvasást tart. Tárgy : Atip»r története és az ipar. Felolvassa: Kopfmahler Károly. Kezdete délután 2 órakor, a miről U az ipart kedvelők ér teaittetnek. Nagy -Kanizsán 1876. deczember havában. A választmány''
— Jelentés. A villámsujtott szt.-László-egyházi templom felópitési költségeinek fed«.
■¿•ere a nm. m. k. pénzügyministeriumnak 1875. évi 14267. sz. a. engedélyezett 50 kre* sonjegyek huzísa, szinte a magas pénrügymi nisteriumnak 1876. évi 530. sz. a. engedélyével elhalasztatván, a felette előnyös s 10 ezer forin tot képviselő G00 nyeremény nyel biró sorsjáték húzása folyó 1876. évi deczember 3ü-án okvetlen megtörténik, miről midőn az érdekelteket értesítem, egyszersmind bizalommal felkérem mindazokat, kik sorsjegyeket elárusítás végett magokhoz venni kegyeskedtek, hogy az azokért járó összeget vagy az eredeti jegyeket f. évi karácsony napjáig okvetlen hozzám beküldeni szíveskedjenek. A kik pedig a nemesczél iránti kegyes figyelemből ily 50 kros jegyeket venni kívánnak, minden 5 drbra egy ingyen ráadás sal akár nálam Szt.-László-Egyházán u. p Z-Szt.-Mihály, akár a „Zalai Közlöny« szerkesztőségénél N. Kanizsán, vagy Budapesten iHat vaní utcza) Benedek Gábor ékszer*** urus! megrendelhetők és készpénzfizetés mellett álve hetők. K«lt Szt. László Egyházán, 1876. évi deczember 1-én. Szkóky Sükösd, zárdattnök
— Hyitten. Jády Gyula letenyeí udóel lenőr oltárhoz vezette Remsey Teréz kisasszony t Démen.
— A keszthelyi dalegylet folyó évi no vember hó 25-én tartott estélye a iehető legjobban sikerült. A siker minden bizonynyal a dal egylet fáradbatlan karmesterének Molnár Jánoa r. kath. kántor urnák tulajdonitható, ki telj« odaadással működik s azon van. hogy a azelle mileg oly zilált lábon levő dalárdából egy oly dalárdát alakítson, a mely mindenütt és min den körülmények közt megfeleljen hivatásának. Felemiitjük még Molnár János kitüaö zongorA játékát, melyet a közönség viharos tapssal fogadott. Az előadást reggeli 3 óráig Urtó Unci követte.
— Vahot Imre veterán irónk a jsisi költőnk vasárnap, f. é. novembc ''*ó ¿6-áa„P*-tőfi emlék" czimű felolvasást tartott Kaszihe lyen az .Amazon" féle szálloda nagy termébaa. A tapintatosan előadott felolvasást városunk szépszámú közönsége hallgatta s a veterán írót nemcsak előadása kezdetén — de kösben é* végén is élénk éljenzéssel fogadta K felolvasáson Szabó Vilmos IH-ad éves ósRuffy Pál II od éves gazdász urak, valamint Mester János ur polg. isk. Un. és Fisch Károly urak Petőfi költeményeiből sikerülten szavaluk. Vahot Imre ur körünkből a fővárosba tért vissza.
— A keszthelyi polgári olvasó-egylet pénteken, folyó hó 8-án délután 2 órakor — saját helyiségében — alakuló közgyűlést tart.
indulatával s nemcsak hogy vagyonilag tönkre . juttaUk atyámat, de nevünket is megbélyegex-ték a világ előtt
„Fiam meggyalázott becsületünk vérot elégtételt követel! Bőszüld meg magadat a Vérteasy családon, kölönben örökös átkom kiiér e földön, örökre átkozott lesz még a nő is, kit majdan magadénak mondandasz s számotokra nem lesz boldogság ez életben soha; de soha!'''' Ezek voluk atyám utolsó szavai, melyeket bs tag ágyán, kevéssel halála előtt intézett hoztam. Most tehát tudja kedves Mariskám miért vagyok boldogtalan, miért nem szabad szeretnem!?
Mariskát sokkal inkább meglepte e nyilatkozat, hogy sem válaszolhatott volna.
— Oh szegény apám, talán maga sem tudta, mily nagy áldozatot követel tőlem, mert különben ő sem kívánta volna, hogy legjobb barátomon boazuljsm tneg az apák bűneit. Igen, hisz kegyed tudja, hogy Victor a Vértesey ess-Iád egyedüli és utolsó sarjadéka, legigazabb » legjobb barátom! — Szóljon kérem, Unácsol-jon tehát! Magamra vegyem-e egy jó apa kát, lemondjak szerelmem boldogságáról, vagy egyetlen barátom vérében moeeamle a szennyet, melylyel az ősök nevűnket bepiszkolUk ! ?
Mariska megilletődve hallgatá lovagját.
— Nem, Jenő azt nem szabad tennie! A® ártatlan nem bünhődhetik a régi vétkekért! — szólt azután könyektől csillogó szemeit kérőig emelve az ifjúra.
— l>e ha te »nem kell; mert a fiu kötelesség, a családi hírnév, a becsület parancsolja eit.
(Vége köv.)
7
— Letenyén noverab. 30-án d. előtt 10 ór» tájban igen jgjonge foldrengéi» volt éreahetó
- rnely Iegfelebb 2 vagy 3 máaodperctlg tar-;0tt. - A szAen ülők asókeik riikódTAt érették. — ** ablakok kissé reaegtek 8 igeii gyenge poraj volt hallható. — P. vendéglőjében egy vidéki nri ember épen nyakkendőjét igazította » tükör előtt s nem kis meglepetést okoaott neki, midőn a tükör egysserre csak ingani ke*-dett előtte.
— Rövid hírek. Petőfi őusee költemé*
cyeioek uj képes kiadásában 783 költemény'' vao. — Ságh László „Magyar senésxeti lexi-coot* ti. — Terebesen nagy tüi yolt. — Brünnben egy varrónő tüt nyelt el, 29 óv múlva izereoowíeen operálták. — Francesconi íigje még nem dőlt el. — A cultáni családban több bercsegnő lakodalma lesx közelebb. — A leg vitézebb szerbnek MegensnoíF bizonyult, a czár-tól diszkardot kapott. — Gr. Batthyány Ferencz nőül vette Treíort minister Edith leányát. _ Cöicaó község tüzkárosultjainak ő felsége 300 frtot adott. — Apczon egy asszony három leányt azült. — Dr. Lénk szerb orvos soproni rokonaihoz megérkezett. — A temesvári olasz aleonsul megőrült. — A herminatéri német MÍDház megbukott. — A „Kri-kri naptár- szer-keaztójoellen 3 sajtó pert inditottak. —A „Nem i«ti Kór-''nek 290 tagja van. — Jakobini pápai nunciue Bpesten van. — A honvédelmi mi-nwterium Budán palotát épit. — Szolnokon uj évtől kezdve .Jász Nagykun-Szolnok" czimü hetilap indul meg Bedő Lajos szerkesztése alatt.
— Tisza Kálmán a Deákszoborra 300 frtot adott. — Strossmayer püspök utóda azámára 400,000 frt alapítványt tett. — Gr. Szápáry (rézáné Fiumében aflorenczi négyes társaságnak babérkoszorút adott át. — Bécsben hire jár, hogy uj kurmány alakulás lesz. — Az egyptomi külügy minister fogságba került. —
Irodalom.
— Legújabban megjelent könyvek, a melyek VVajdits József könyvkereskedésében Nagj-Kanizsán kaphatók: Deák. A képviseleti alkotmány megalapítása. Irta Nedeczky István ára 3 írt. 50 kr. ltóma cs a római birodalom törtenetei. Irta Limé Flenry. Il-ik kiad. ara kötve 2 frt. Toldy István: |A J e z s u i-t á k r ó 1 , ára 2 frt. Hungária. Politikai évkönyv és naptár 1877-re. Kiadja Toldy litván, ára 1 frt. 30 kr. Egy világfi albuma. Ir.a Kvaasay Ede. Tartalom: (I. A múzsák kosztosai. II. Szalon- ós járdakoptatások. III. Cs. kir. noveliák. IV. Harlekin-köpeny. V. A seprők ünnepeltje,) ára 2 frt. A felsőház re-turmja, ára 1 frt. 20 kr. Richelieu herczeg emlékiratai I., ára színes borítékban fűzve 1 frt. 40 kr. Fiatal nők utmutatója a terhesség és gyermekágyban. A kisdedek ápolása. Irta Dr. Scholhof Jakab, ára kötve 80 kr. A nőképzés hazánkban és a budapesti állami felsőbb leányiskola. Irta Molnár Aladár, ára 1 frt. 60 kr. A miveltség fejlődése Magyarországban 889—1849. Irta Dr. Kerékgyártó Árpád. I. rész: Középkor 889—1526. I. füzet, ára az egész munkának 5 frt. A népiskola módszertana. Dr. Dittes Frigyes után szerkesztették Gyer-tjánffy István és Kiss Áron, ára 2 frt. Chateaub-hand és kora. Irta Bodnár Zsigmond, ára 60 kr. Jogász naptár 1877 re. Szerkeszti Szántó József, ára kötve 1 frt. 50 kr. Kodolányi Antal : Gazdasági zsebnaptár 1877. évre, ára kötve
2 frt. Orvosok zsebnaptára 1877. évre. Szer keszti Dr. Purjesz Zrgmond, ára kötve 1 frt. 50 kr. A legszükségesebb tudnivalók a fogak ét a száj ápolásáról. Irta Bikafaivi Máthé Domokos, ára 30 kr. Buekle rendszere. Tanulmány. Irta Korényscheek Vinczs, ár» I irt. 20 kr. Babérok. Magyar költészeti gyűjteményf Szerkesztette Gáspár Imre, ára diszkötésben 3 trt. 60 kr. Szerencse föl! Regény. Irta Werner E. fordította M. Kalocsa Róza. II olcsó kiadás
3 kötet egyben ára 2 frt. 40 kr. A kis Grisette. Regény Sand Georgetól, fordította Csukássi Józsefnó, ára 80 kr. Párlküzdelmek. Korrajz Erdély történelméből. Irta Komároi. y Ferencz. n. olcsó kiadas, ára kr. A rémes ti«ok. írták Belot és Dantíu, fordította Sárvári Ármin. 2 kötet, ára 2 frt. Arany János Balladái. Fejtegeti Greguss Ágost, ára fűzve 2 frt. Stmensee. Regény Gyalokay Mózestől, ára 2 frt. Magyarország statistikája. Zsebkönyv. A IX. stat. aem-setközi congressus alkalmából a m. k. stat. hivatalban. Szerkesztették Keleti Károly és Beöthy Leo, ára 1 trt. A forradalmak kora és M njabb állami alakulások. Szerkessté Tankó János, ára 2 frt. A népiskolai hatóságokról szóló országos törvény keresztülvitele végett a vallásét közoktatási minister által kiadott rendeletek. Hivatalos kiadás, ára 1 frt. 20 kr. A biblia íratása. Irta Lenkey Ferencz, ára 1 frt. 20 kr. Keleti életképek. Irta Vámbéry Ármin, ára 2 frt. 50 kr. Országos és pestvárosi rendőrügyi szabályrendeletek. Gyűjtötte s az időközben történt változások, megtol elások és közrendé-szeti vezérfonállal az alsóbb rendőrség tisztviselői és közegei számára ellátta Kedvessy György. Uj, olcsó kiadás, ára 1 frt. 50 kr. Az osztrák magyar monarchia vámpolitikája 1850-től kezdve napjainkig. Ira Dr. Matlekovits Sándor, ára 4 frt Kereskedelmi bíróságok tár-
gyi illetősége peres ügyekben. Irta Kereszt-ttegh;44tt<*> ár^84 kr A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. Bernstein A. német müve után fordította Miavecz László, ára az c£ész műnek 5 diazkötetben Í8 frt Döntvénytár Magyar kir. coria semmitŐ8zéki és legfőbb itélőszéki osztályának elvi jelentőségű határozatai XV. folyam, ára 2 frt. A boldogság utja. Regény Schücking Levitái. Magyarra átdolgozta Phila-leth. II. oletó kiadás. 2 kötet ára 4 frt. 50 kr. A mit a fecske dalolt. Irta Spielhagen F. Magyarra fordította Szini Károly. II. olcsó kiadás, ára 2 frt. 40 kr. Fenn és alant Regény. Irta Szegő Mór. II. olcsó kiadás, ára a 4 résznek 2 kötetben 3 frt.
A nagy-kanizsai takarékpénztár r részvénytársaság
1876. évi november havi forgalma.
Pínztár fma-advány 1876. oot.
31 -én......
Pénztár arámin 17. Hitelezőnek. Betét számlának Váltó
Költsön .
Előlegezési „ Bélyegilleték r Kötvény ¿m váltó kamat sz Reiratási díj r
Késedelmi kamat Költség „
Százalék
Házjövodelem .
Kintlevő kamat , Ilázhér hátralék Betét kamat 3"/0 ill«ték Arany ¿s franc , Frank b«»t«''t „
Értékpapír ,
Betét arany „
Arany költsön r
Lejegyzési díj Fiánk kölrsfiu
1
>v S S jt '' «é '' £ * 1 ft. k: 1
/100 360 1 1350 f 43,180|73
y
I
07,336 97
58,672 63 -
1688 — 3 — 11,331 ¡65 64 88 30802 21 79 f> 7 50 107:33 828! 12 lOOi—
98H6
24, -
6 —
tí>
U ») —
KIADÁSOK : 15 Adós Pénztár számi.
Betét számla Válté
Költsön „
Betét kamat „ Költség
Kötvény és váltó kamut ar
Adományozási „
Házjövedelem számla
Tiszti fizetés „
Előlegezési M
Százalék „ Betét kamat 3°jc illeték „ Bélyeg illeték
Bútor „
Arany betét H Óvadék
Arany kamat a
Betét frank a
Ösztöndíj ,
3i —
144.184 06
102,879 .19 43,382 11.775 3S68 29 210 96 772 24
32 62 365
2,140 78 42 7
26
21(

251 SlOty 164,979
Pénzkészlet 187ö nov 30 összes torgalo
m. | 780 3900j
13
96 ^ S5
21
14
22,386 64 374,729i56
Vegyes hirek.
— Anyomor. A budapesti adó behajtó hivataloknál reggelenkint roppant néptömeg gytil öaase. A legnagyobb nyomor képe tárul föl előttünk : itt egy rongyokba öltözött anya két kis gyermekét Tetetve letérdel ac adóvégrehajtó el^tt, kegyelmet kér; ott egy béna férfi abk, telhivja nyomorára az öescecsödQlt népet. Itt is> mét egy anyft csecsemőjével keblén rimánkodik ágyáért, mely tő1 tegnap megfosztatott. A rolyosó lépcsőzetén óssbeborult házaspár, melynek arczán a becsületesség tanyát ütött; sir mindakettő, elfojtva a zokogástól \ Ily alakokat találunk tömegesen. Titenegy órakor azonban a nyomornak ujabb változata terül fölelőttünk: robog a szekér, a nyomor alakjai fntva utána, mintha bucsut akarnának venni ama rongyoktól, melyekből az állam meg akarja alapítani anyagi jövőjét. A délelőtti órák különösen a külvárosokban a világpusztulás megelevenedett képét tüntetik föl. S ez igy megy, napról napra, véges-végtelei!
— Egy magyar Jiu török hadi fogságban. Abdul-Kerim pasa egyik legutóbbi ebédjón egy magyar vendég is jelen volt. Ax ebéd végéu elővezettek egy magyar hadifoglyot, kit a szerb seregből fogtak el az október 30 ki csata alkalmával. Lévén a társaságban magyar ember, ki a foglyokkal beszélni tudott, a foglyot kihallgatták. A tiu alig volt 20 éves, b»ja< születésű s mesterségre nézve szűcs. Mint mondja, barátjainak rábeszélésére Belgrádba ment, remélve, hogy ott munkát fog találni De alig érkezett oda, már első napon elcsípte egy őrjárat s kaszárnyába vitte, hol másnap tetőtől talpig fölfegyverezték • nolens volens fölavatták szerb szabadsághőenek. Aztán az első transzportul el is vitték Deligrádba. A fia, mint ujoncz katona, keveset mondhatott a szerb sereg helyzetéről;
csak azt tudta, hogy a sereg főtisztjei mind oroazok, kik durva modorok miatt általános gyűlöletbe^ állanak. Azon kérdésre, hogy mit csinál a hadi fogaágban, megelégedéssel vála-«tolt, hogy mesterségét folytatja, s naponként 5 pisaztert keret, melyet rendesen kifizetnek. Ezután egész naivul hozzátette: „Ha a szerb katonák tudnák, milyen jól megy itt a hadi foglyok dolga, rövid idő alatt az egész sz*rb hadsereg elfogatná magát"
— Szónoki kipéuig. — Oxford County-ban, (Main állam) közelébb a biró kérdést intézett bizonyos bűnügyben vádlotthoz az iránt, hogy nincs-e még valami mondanivalója, mielőtt az Ítéletet kihirdetnék. A bünőa stónoki áHásba helyeskedve ünnepélyesen meghajtotta magát s viszont a következő kérdést tevé a bírónak: ,Mely irányban s mely tárgyról kívánja nagyságod hallani véleményem kinyilatkoztatását ?•
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. november 23-tól— november 30 ig.
— ,Arany Koron íh o«" czimxett ssállodib* : Farka* E. Budapest. Honrath J. N.-Atád. RcU5nau J. Nagy-8*eben. Goldberg H. Bécsújhely. Land®8-mau N. Eger. Blass N. Budapest. Baray E. Szerdahely Hubar E. Bécs. Linbruner R. Laibach. Kibl H. Újvidék. Gelits N. Bécsújhely. Heitl V. Bécs. Sai-bek N. Sxabolc*. Fejherc* N. P»tUu. Kür E. B.-8*ent-Győrj(y. Vésey N. Véte Koxen N. Bócí. Kohr» N. Bécs. Zláoál N. Bécs. Hegedűs L Rima^w>a.bat Lübky E. Budapest. Polák N. Bsombathely UrjeUky N. Bécs. yfiox E. Bécs. Botka N HahÄt. Udvardy S- Bndapeat Borbély A. Kétuyár. Kriviu M. Budapest 8cheinher A. Linz. Érlaky G Győr Dervarits N. Kilimán Berzsenyi A G«dOllő Schib«*rt F. Klagenfurt 8va*tits E. Z..Egerszeg. Liebwerth E- Székesfehérvár.
— „8 z a r v a .1 h o z* czimzett szállodib*: Stern M. Budapest. Klein J. Bécs. Szigethy A. Z.-Egerszeg Rtrobacb G. Bécs. Dr. láangin K. Z -Egerszeg. Storch K. Bécs. Roth M. BpesL Stiasni G. Béca. Linsky á. Csokcwya Gr. Csáky K. Pécs. Fiacher K. Pécs. Wamberger Budapest. Spitzer Zákány. Hirach-ler J. Domború. Böhm. J. Fajszt 8ehmidt J. Budapest. Hafner A. Berlin. Rauch G. Qrá». Bogenrieder J. Barcs Kirchner I. Bécs. Kohn F. Prága. Malits M Letenye. Berger E Bécs. Tribno J. Praasberg. Sckwarti I. Pécs. Reif K. Pécs. ftchsrtz Zs. Boglár. Deutsch M. Bare». Weilinger K. Bécs. Vásonyi 8. Kéthely. Seiler F. Bécs. Neuman 8. Budapest. Bauer M. Bécs. Kohn A Bécs Griesheim Á. Cilii. Lövy 8. Brünn. Wetbs n. Berlin. Baán K. Saabar. Inkey L. Reese. Süliig Gelse. Undauf Manchen. Schindler E. Bécs. Mayländer J. Krakó. Weist F. Sopron. Jacohi E. Sopron. Zakál Csáktornya. Hahn J. Bécs. Hirsch-Jer H. Domború. Kern F. Baltavár. Landgraf J. Nürnberg.
— ,0 roul iahoi'' eziasett szállodába : Mayer R. Bécs. Malier F, Bécs. PoQaUchek 8. Barcs. Kohn F. Szombathely. Fürst J. Marburg. SchmMt A. Körmend Laufer J Szt.-Király. Fleuchma n 8 Bécs. Hermán J. Lábod. Dr. Heldwiger Zólyom. Viz-mathy F. Letenye. Bekeasy E. Letenye. Vaterl A. Kimthen. Laubner K. Essék. Rechnitzer A. Pacsa. Bessenyei Z.-Egerszeg. Horvát L. Csáktornya. Alexander J. Zágráb. Bdsencz J Légrád. Philipics N. Becsehely Laschki M. Keszthely. Pollák L Kottori. Böhm K. 8zt,-Lá*iló. Mandolfi J. Sziszek. Spitzer J. Perlak. Wardman A. Bécs.
Piaczl árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kauizsaváros píaczbiztosi könyvéből: 1876. évi november hó 29-én.
Busa legjobb suly 40, •/» hektoliterkint, 100 kilogramm szerint: 11 frt 60 krn középszerű suly 38, 11 frt — kr. — Kétszeres legjobb suly—, — frt — kr. középszerű suly —, — frt — kr. Bozs legjobb suly 36,8 frt 30 kr., középszerű suly 35, 7 frt 50 kr. — Árpa legjobb suly 32, 7 Art — kr , középszerű suly SO, 6 *frt 60 kr. — Zab legjobb soly 20, 1 frt, 30 kr kötdpszerft suly 18, 1 frt 16 kr. — Kukoricza (tengeri) uj 7 frt 50 kr. — Burgonya 2 frt 10 kr. — Szin-liazt 24 frt — kr., zsemlyeliszt 22 frt — kr., kenyér-Esxt fehér 18 frt -» -fa-., fekete 16 frt - kr. — Rizs 24 frt — kr. — Buza-dara 28 frt —. Árpa-kása 32 frt — kr. — Borsó 30 frt — kr. — Lencse 30 frt
— kr. — Bab 10 frt 50 kr. — Köles-kása 1* frt. — Savanyú-káposzta 12 írt — kr. t— Savanyu-répa 10 frt — kr. Széna kötött legjobb — frt — kr., közép-■zerű — frt — kr. ; «zéna kötetlen legiobb 2 frt 60 krn középszerű 2 frt 30 kr. — KMött- vagy ágy-szalma legjobb 3 frt — kr., — középszerű — frt — kr szalma takarmánynak való legjobb 2 frt 50 kr. köaépszerü — frt — kr., sxalma alomnak való legjobb 2 frt — kr., középszerű 1 frt 60 kr. — Uj-bor hectoliterkint 9 frt — kr Ó-bor 12 frt — kr. — 1 liter pálinka 40 kr. — 1 liter eczet 8 kr. — Bükkfa« egy köbméterkint, egy méter hosszn hasábokban, keiesstrakással — frt — kr, heresstrakás nélkül 3 frt 80 kr. — Cserfa keresatrakással — frt
— kr., keresztrakás nélkül 3 frt 30 kr. — Tölgyfa keresztrakássál — frt — kr., keresztrakás nélkül 2 frt 80 kr. — Kőszén a bányából 100 kilogramm kint 75 kr. — L^mpaolaj, repczéből, egy kilogrammkiat SO kr. — 8tearingyertya t frt — kr. Fagyugyertya öntött 68 kr., mártott 72 kr. — Ssappan 44 kr. — Nyers fagygyu 82 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8 kr. — Marhahús egy kilogramm szériát 48—50 kr. — Borjúhús 62 kr. Sertéshús 60 kr. —'' Szalonna 80 kr.— Disznózsír 96 kr. — Marhaxsir 1 frt 10 kr. — Köménymag 64 kr. — Vöröshagyma 16 kr, — Foghagyma 30 kr. — F3tt só 15 kr., kő-só 13 kr. — Bors l frt — kr. - Paprika 72 kr. — Czukor 74 kr
(P. h.)
Kiadta :
M s. s i n g e r,
v aljegyző.
LottobuzÁft.
Brünn, nov. 29-én: 13, 35, 15, 66, 30.
Sserkesztői Ozenet.
81® 1. Gr. 8. Zala-Egerszegen. H. Q. maffkis-tóriája s 5 frt erőszakos elvételének leírását csak a nyilttérben hoahatjuk, az pedig a kiadót illeti.
2192. 8. Saeged. A 4 könyv elküldetett
2193. R. P. Keszthely. Miadenftbr sziv«en
lárjuk.
2194. V. Kecskemét. Azonnal TálessoJtomk.
Nem lehet!
2195. H. Ökörmező. (Marmarna a.) Mai számunk tartalmazza.
2196. 8. Budapest Köszönettel vettük.
2197. K. Csáktornya. Két füzet ott maradt sajnáljak.
2198. „Paprikás vertek» nem éKezhetók.
Érték- ét váttéfetyift deezember t.
5*/, metaliquez 60.35; ö*/, nem», köloeön 66.40; 1860-ki áUadalmi kíílotón 108.75; bank réaay. 821.— ; hiteiintézefi ríaavények 137.40; London 127^5 ; magyar íöldtoliérmenCé«i kötvény 73.25 ; temezvári föld tehermentés köt ▼ény 71.75; erdélyi föidtekermentézi kötvény 73.—; horvát-slavon földtehermentétti kötvény 85.— ; ezüat 115.— ; c*. kir. arany 601. — ; Napoleond''or 10.16—.
Vásati menetrend.
Érvényes májú« 15-tól 1876. A buda-pesti időtmutató óra szerint,
indul kauisaáról
Vonat ftor>a :
Ora Pere. Id6
205 Eszék, Mohács,Dotrbovár s Kiumébz 4 48 reggel
816 • , , 2 30 délut.
212 Buda-Pestre ....... 4 58 reggal
.......\ .... 2 6 délot.
204 ....... ... 11 30 estve
SISBéesbe (Rzumbatbely, Bécs Iljhely felé)5 8 reggel 301 » .........11 48 estve
315 Sopronyba ........3 33 délnt
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Qrácz és Bécsié 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerbofon keresztül
Orácz és Bécsbe ......i 47 délut.
¿rkesik Itatluara
honnét:
216 £szék, Moháes, Dombovár s Fiúméból 1 41 délat
206 . • • „ 11 11 estve
203 Buda-Pestr81........4 20 reggel
..........2 5 délut.
211 ........... 9 44 estve
314 Bécsből (Szombath. Bécs-Ujhely)íel5l 10 27 sstve »» ». • ,46 reggel
316 Sopronyból ........11 53 déleí.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
......... 4 12 reggel.
202 Trieszt- U Bécsből Marburg,Prager-
bof felöl.........1 21 délut.
204 Trieszt- és Villaehbél Prágerhof fel61 11 — estve.
Marburgba csatlakozás Villsch és Pranceslestbe > a • a Piancesfestból
Deozeaber 3-tól deozmber 9-ig 1876.
HA- és heti-aap
Kath. és prot. naptár
U ö r ö g > naptár J^uj
3 i Vazaraaf ; A 1. Advent
4 ; HétfS
5 1 Kedd
6 ; 8*erda
7 , Csütörtök
8 : Péntek
9 Szombat
av.
49. Jeli''k lesznek az égen. Lukács XXI.
21 C. B. a.
22 Phtlem
23 Amphil
24 Katalin
25 Kelem.
26 Aiipius 2T Jak. ap
1 Borbála Sabbas Mikl68 p.
Ambrus
B. A. fsg
Leokad
Felelós szerkesztő : Bátsrfi Lajos.
INTyllttör. •)
A nagy-kanizsai vadásztársulat választmányához.
A nagy-kanliaai vad ász társulat fennállása óta, az évenkint tartott hajté vadászatok eredményét helyiérdekű lapunk a »Zalai Közlöny" hasábjain közölte ; azonban a jelen évben megtartott elsft hajtó vadé-csat eredményét nyilvánosan nem tudatta: de tudjuk egyesektől, hogy a nevezett társulat választmánya elhatározta, hogy az 5zek kímélet nélkül 18het5k. .
Be is bizonyította (jbboli indítványát \ mert amint értesülve vagyunk, az elsó hajtó vadászatnil hét darsb. r z kanczát lőttek le a jelenvolt vadászok.
Qyani^áW, mi okból türtént e nagyszerű vad« pusztítás.— és majd annak idején szellSstetni is fogjuk.
Ugy tudjuk, hogy eddig 10-től 16 frtig terjedS pénzbírsággal lett bflntetve, a ki kanesa Szet IStt ; vagy legalább ba lőtt volna valak:: szigorú végrehajtást eszközölt volna a társulat választmánya ; most meg nagy bölcsen elrendelte ezek mondhatni kiirtását.
Igaz ugyan, hogy a társulati szerződésben nincs pont, mely az Sskancza elejtésére vonatkozó tiltakozásra matatna, de van igenis törvéoyttnk, mely törvény 10. §-ának c.) pontja azt mondja, hegy tilos a vadászat ¿abakokra január 15-től apnl l-ig ; azt azonban nem mondja, hogy őakancaákra mikor, — és mikor nem lehet vadászni. Ebből tehát kitűnik, hogy őzkancsákat lőni minden időben. tilos.
Ugy hallottuk egy uri embertől, hogy — mert az őzek a fák rügyeit ették, azért kellett az őt kan-czák lelövetését is elbatárosni.
Most már erre azt kérdezzük, ki tu^j* bebizonyítani, hogy ez idén oly magas hó s tartós hideg lett volna, mely a szegény vadakat a farügy oly pusztítására indította volna, hogy ások elpusztítása* vált volna szükségessé ? Erre a> időjárás már megfelelt.
Reméljük, hogy a vadásstársulai t. választ- ; mánya «zeátul pnska nélkül nem lő .bakot;" de-, paskával is csak 5 s b s k 0 t lő, — és lövet a va-f dász tagokkal, de nem ^ancza Szet!
Nagy Kanizsa, 187t. nov. 30-án.
Több kaas siti p o 1 g-ájv..^

! *) E rovat alatt köalöttért felelősségei nem
vállal a Saerk.
A Christkind! jön !
•«•g>e
Aki gyermekeiüf k n»gr .Vftiu»«* ««rtiii *k«r, »«
kéneIrt t»rt, legújabb
IIClrisH-luíriititl!
a c»*k
H.5J5
Haj-ifjitó-tej.
bámulata« olcsó átért, a melyért
53 daiab
minden korú flu és leányoknak való legújabb játékainkat
leh*t kapni, úgymint : 12 darab pompáa karáesonyía-di-
ssítmény.
25 darab tarkasziuQ g}ertyárska a karácsonyfa kivilágítására.
1 telj«« porczelláo u-riték 6 s*e-raélynek.
1 jutalom díjjal koronázott madár* kalitka, egy termé»zetileg éb«kló én mozgékony eolibrimadárral.
1 tar le* lepke mint velocipodisLa, m«ly folytonosan idestora röpdös.
1 takaros, sikárolt kávémslom. 1 egész fató v lapály a vonat.
dúsan fe|8lt£z0tt bubúcr., aki sok''
1 *zép«u felöltScntt baba, mint váró»» httlgy. 1 Liltöltő pisztoly csattan á hatással. 1 «-salogány tarka tollazaital, amely
a szobában ideává rrtj>krid. 1 <<zred tűrök katona báborai fíSl-
fegyverkezéssel. ] bangntfiszer égi hangokkal. 1 skatulya, ni«»ly egész Bé«-s városát tartalmazza. 1 nagy domlnújátók. 1 ujonan felfedezett nevetdkéscillék 1 viUg panoráma tarka színjátékkal ] skatulya, m»-ly az egész állator-sz.igot tartalmazza.
A „ParltaS'' nem hajfesték, hauen tej nem fi folyadék mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy >"** hajakat mrgiíjit, azaa lassankint még pedig IjgfcÉagfr tizsaaégy **P •Ultt *m* "mt viasaaadja. mslylyel eredetileg bírt

tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés szeri»!
viszel mosaihátik, lehet fehérrel átvont vánkosou aludni é« gSaftlrdSket használni, a festéknek ayoma sem vehető észre, mert a
(I
nem fest, hanem tfjitja és pedig a leghosssabb és legdúsabb n6i hajzatot és a férfi haját és szakállát
Egy üreg „Parltaf ára 2 írt. (postsi .zétkadásáéi JO krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható : Frstt Ott* é* tártánál 8édt, Ma-riahllferstrasss 38. szia. Kagy-Kan.*»áu valódi minSségbeh Práter Béta gydgyszorósz urnái. (185 21—26)
h . . , Fftnyerearifc)-S 75.01 »0 mark uj német Itirodalmi érték.
Szerene8e-
jelenté s.
A uyertwéuy ékért a kormány ré*zér¿j| kezeekedtetik KUK hutás * 13. M 14.
■szájvíz
1 —---------------
féle bohózatokat ad elo 1
A fentemiitett 53 darab legújabb játékáruk
(217 5-6) X 1 X
összesen csak fl. krba jflnek. C«m:
Wiener Weihiiaclite-Bazar
Wien, I Burgring Nr 3.
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
A hamisítástól óvatik!
üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb sz«r, mint dr Pppp J. 6. udv. fogorvos ár (Béesváros, Bognergasse Nr. 2.) f o g 6 n j a, melyet mindenki könnyen és fajdalom nélklll behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és foghuKSíil teljesen egyesül, s a fogakat s további elromlástól óvia s a fájdalmat rsillapitia
Anaíhcriii-í
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
tvtfSkkea I frt 40 kr., a legkitilnSbb szer a csúzos logfájdalmak-ban, gyuladásoknál, a fogbus daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létezd fogköret és megakadályozza annak uj képzSdését; az ingd fogakat a fogbus erSaitése álul szilárdítja; s midSn a fogakat és fog bőst minden ártalmas anyagoktdl megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (15 33 - •)
Anatherin-fogpasta fl.l.22kr.
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
»
v Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartja, asonkivQl a fogaknak hófehérséget kölcsönös azok romlását megakadályozza és foghust erősbiti.
Pepp ilhtos fogpasztája.
Évek óta elismert, mint legbiztosabb óvszer fogfájás ellen és mint legkitftnSbb szer a szájareg és a fogak ápolására és fen tartására.
Áru egy darabunk 35 kr.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szépe* tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges iogko eltávolittatik, hanem a fogak sománeaa és fínomaága is mindinkább tökéletesbal.
Kaphatók: Magy-Kanizsán : Prager Béla gyógyszerész urnái,| | Bosanberg, és Fesselhoffer József fftszerkereskedésökben.— Pápán: J., Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, Stnger M. Weiss Zala-Egerszegen: lsóó Ki, gyógyszerész. Kapronezán : Werli gyógy-irész. Varasdon : Haltér gyógyszerész. Sümegen ; Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferenez éz Rudolf gyógyszer. HatárSrvidéki 8z.-Oyör-rön: Fibie E. C. Veszprémben: Meyr Toszkau, ugy Outhard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógy sz. Lovas-rényben: Heisler gyógy sz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. K< ceméten : Milhofer és Machleid gyógysa. Pakson : Flórián J. gyógysz. [ftmesden; Horváth J. Somseorsnd gyógysz. Kaposvárott: Kohn Jj ÍBgi, Belus és 8chr5der gyógytzi Szegszárd: Brahsay gyógysz. "íoa: Kramolin J. Szigetrárott-.Barwarth, Salamon gyógysz. k: Michitsch 8t. és Henrfeld fial, agy Herzog Ignáeznál. — Pécsett >lnay W. és E. Zách, SipSes gyógysz. Kárádon: Zadubáaszky gyógys Marczaliban: Kiss gyógysa. — Tolnában : Graff gyógysz. — DunafBld->tt Lakács gyógysz. — Ezent-GySrgyOn: Nöthig. — Alsó-Lendvánr gyógysz. — Rohonczon: Simon gyógyszerész uraknál: f /
a
Állatorvosi vélemény
Beszédes (jyula-féle kehporra nézve.
O Y A S.
Azt tapasztaltam, hogy az általam 26 ér óta készített és közkedveltsége
Anatherin májvii
hason név alatt hamisittatík és elSadatík.
A t közönség ámítására az ezen hamisítás késaitSi ugyanazon felszerelést használják, miut minSkkel én a saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit, figyelmeztetem, hogy az általam ké-szitett Anatherin szájvíz mindenkor teljes eségemmel, J. fi. Ps^f, w kir. aivarl ftyrw, Béét, Bi^a|iin 2, a cs. kir. osztrák udvari czimerral (kétfejű saa griffektdl tartva) és a törvényesen letett óvjogygyel leaz ellátva, és mindazon készítmények, melyek ugyan hasonló, de nem épen az itt leirt felszereléssel lesznek ellátva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt is megjegyzem, hogy a hamisított Anatherin szájvíz, mely gyakran kártékony hatású, olcsóbban adatik el. Azért is, hogy egy részt valódi Anatherin szájvizem jó Mrneve a hamisított által csorbulást ne szenved-j«n, másrészt meg, hogy a hamisítók ellen fölléphessek : tisztelettel felkérem it is közönséget, hogy a hamisítottnak mégőimért Anatherin szájvizet az eladó neve megnevezése mellett nálam valódi ellen cserébe ki.
J. Q. Popp,
kir. advari fogorvos 2.
e s a s z.
Alólirott, mint okleveles állatorvos a t. Boszédes Gjula gyógyszerész ur álul {eltalált és kószite''.t kehpor alkalmazását tdbb éveo át figyelemmel kiaén-m s így h meglepd siker utáu szakértAi véleméo} cm ; miszerint ezen kehpor lovaknál levő tü-dőbajokuál mint kehpor, más miudentéle házi állatoknál a hitékony ságot ig»*n előmozdítja, mivel étvágyszorző étekpor, járványos vértái jognál mint óvszer használható, puffadásoknál, kólikánál mint szél* csillapító kitűnő szalmái* tot tuss a ennélfogva mint a gazdaközönaégnek, mind pedig collega tártmimnak ezt*d gyógyszer használatát állataiknál a fenut elósorol; bajokban, miauin én már többször alkalmaztam és a használat után tapasztaltam a sikeres gyógyítást, ennélfogva mind< nkiu<>k tiszta lelkiismerettel ajánlom,
Kelt Duna Wcsén, 1876. jun. 24 én. Mizseri László,
oki. állatorvos.
Ezen hath&tós kehpor valódi minőségben egyedül kapható 80 krjival csomagonként: Beszédes Gyula gyógyszerésznél Duna-Vecsén (Pestmegye) Thallmayer B. és Társa óráknál Budapesten, Dieballa György gyógyszerész urnái Sz.-Fehérvárott, Rosnyay Mátyás gyógysz. urnái Arad, WíjditsJ. urnálN.-Kanizsán.
Kapható továbbá alulírott gyógytárában:
Hauuaxinü fnKpur — kellemes ssttgu, fogkövek lerakó dáaát megakadályozó — s a foginak erősítését előidéző hatásánál fogva — kitűnő. Egy nagy doboz 50 .kr.
Mosdtfvix, arci- é» késkenör»* — szeplő, tnájfolt s más bőrkötegek ellen igen szép eredményeket mutatott fel. — Külön külön drbja 60 kr.
Fagy-gyapot-más — minden háznál elkerülhetetlenül szükséges, — fagy ás, égések, valamint az oly kellemetlen láb« és bónáiy izzadás ellen — páratlan hatású, gyorsan s gyökeresen gyógyító. Egy üveg 60 kr.
Hftfgf riss-por. Kellemes rózsa illata, ártalmatlan szépitő •serek vegyüléke. Egy nagy dobos 50 kr.
Hasi tapaas — kelevények • elmérgedt sebeket gyorsan gyógyítja. Egy drb. 30 kr.
Étek-por — mellégés — étvágytalanság, nehéz emésztés ellen igen ajánlható. Egy dobos 50 kr. (178 7-*)
D. Vecsén a .Megváltóhoz" caimzett gyógytárban.
Beszédes Gyula, gyógyszerész.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezesktd-
tetett ^ (2u 3-6) nagy pénz-lotteriából
1 eredé nyereményrkbeni réastvevéare, melynél
7 millió 420,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Kz«n «uőlszerüen szervezeti pén* lott^riának, tervzzerüleg raak 74.»,"<»(» »orzjogyre alapitntt ayerCToénj-ek következek : l oye-ri''in^uy «sli-iGleg 375 000 lárod mark, kOliinlff 250.000, (25,000, 00,000.60 0*0, 50,0*0, 4s,000, 36,000 ; 4-a«er 30,000. éz 25,000, 4-fty»-r 20.000. »»■H*r,r 15,000, 12.000 t* 10.000. aana
Temesváry Manó
oagyua itmert legolcsóbb
czipőgyára
Budapesten, KiráJy itten I. sz. ajánlja
Nőknek:
finom flvsrtaxtinf vagy bfirbSl . . elefana fazonnal, magas sarokkal,
nagy
Kányaleaa-ezipAk Kényelem •ezipffk roj tokkal
Kerti-ezipSk méaga betáttel, féoymásas begygyal és r ojtok kai Kverlasticg huzó-topfcnok, • hüvelyk magasaága szabással, fónymáasg hegygyei, szegezett .talppal, finom kiálli-
1 4
60 10
10 30
1 - —
Chagrain-b8r-baxó-topÁnok 6 hövelyk magassága szabással, szegezett kettás talppal, er&s, jó man ka ....
Uraknak:
Kényelem-eaipSk bfirbSl vagy esövetbŐl.......
Topánok, ehagrin bSrbffl, simán vagy fénymázas begygyei
jó, azóp monka..............3 . 80
Topánok borjn-, vagy bagaria-b5rb£l, szegesve és csavarral
ellátott kettős talppal, gyakori használatra . . . . 4 ,. — Párisi nobles fél-topánok mésga betéttel, a borítás simán, vagy fénjmásottan kfilOnféleképeo a legelegánsabb
faQaaaal................4 „ — „
és még sok 1000 pár kfll&nféle forma és 4ivat szerint ori-, nR»-, leány-, fin- és gyarmak-ezipSárákból
Levélbeli megreadeló^ mérték, vagy miaU-caip6 után biztositáa alatt ntánvéttel eszközöltetnek, — haasnavebetlenek azonnal kiezeréltetuek.
Alsérvben szenvedők
a felette jó s ártalmatlan batá«a (Helveczia) féle sérv-kenócs által
Ostttiab
glep5 gyógy irt találnak,
ngyszinte alsérv- • nemi bántalmakbao sspovedók is. Bizonyitvánj- s bálairat i használati atasitáshoz van mellékeire. MegrsodelhetS tégelyen-kint 3 frt 20 krrért o. é. akár egyenesen Starzenegger O -tSL, agy kOvet-kezS raktárakból: Budapesten: Fortnágyi F. ,8at.- Mária** gyógys»., Temesvárott: Pecher J. gyógyszerézsaél (900 5—12)
10,000, 26-tzor 6000 56 sr.or 4000 ^s 3000, J<»6 s/or 2500, 2400, <ls 2000, 41.,.HK6r 1500, 1200, t > Im« 1356-szor 500, 300 és 250, 248eíUror 2ss 150 138, 124.« 120, 14Ss9-a*er 04. 67. 55, 50, 46 ét20 l>iro«l. mirk| m«»i) iiyrn menyek néhány bo alatt 7 osztályban biztstas elrállnsk" Az .-¡só uyereméoyhaaás hatéaáfilaf
í. é. deczember 13. és 14-re
állapittatxán meg éz ára
egj erwleti sorsjegynek csak 3 frt 40 kr. - léi - - 1 , 70 „
: »egy ed
- . 85
a ksnaisy réazéril kezeskedtétett eredeti sarsjsgyek (uen> tiltott i^érvényk) a vételárnak bérmeoteses, kéirpéaibssl va^y psita-Mtalváay utjásl beklldese aeltett általam még a legtivslabbi vidékekre is h''icfll(létnek.
Minden megrendeló az eredeti sorsjegygyel együtt egy, a kormánycuintmel ellátott játssntervet lagyea, a hutás utáu pedig hivatalos nyeremény kinn tatást kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen ét szerény titoktartás mellett intéztetik el
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott hnólbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők.
Megrendelésekkel mindönki teljes bitalommal for dúlhat
Sámuel Heekscher sen.
bauk- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Wolf thea rum-kivonata!
Kitűnő szer a legegyszerűbb és legolcsóbb tfreakésxltésrt.
Három vagy négy kávésksaálnyival e sserbSl egy kevés czakor-ral egy czésre forró vizbe téve, a legjobb rumos theát kapjuk, a«ly mindössze e min6séghes képest 2, 3, 4 krba kerül.
7«t ''I, ét 1, literes Öregekben finom finom minőségben.
Minden üveg a bejegyzett védjegygyei és a feltaláló aláirásával van ellátva.
(229 5 - 6) Után sásoktól óvakodni kell.
Első bécsi thea-rum-kivonat-gyár,
Bécsben, II. ker&let, Robertgasse 2.
Raktár Nagy-Kanizsán : Strém és Klein uraknál iétedk, valamint a monarchia legtöbb nagyobb váriban.
legfinomabb ét kQlönfiten o 1 f J-
(191 18—20)
lyavalyatüréairásilag gyógyittatik Dr. Kil-lisch ál-
tal Dreedában Neustadt (Szászország). Már tfibb, mint 800O sikerről gyógyíttatott.
(*22 4—60)
It H Ulf ?t Htf |f KJf
4874 p. 876.
(tlO 1—1
A zala-egerssegi kir. tArrónyssik részér« az 1874. éri XXXV. t. es 15 f.-za értelmében k&zbirró tétetik, miszerint a kir. törvényszék ksriile tében levS tapolcaai kir. járásbíróság területén szervezett kir. k&sjegysS» állomásra kinerezett Takács Jmú, k&sjegyzói irodáját Tapolozia (f5 ntesán Joósa György kásában) 1876 évi Doraab. bó 30-án megnyitotta.
A kir. tOrvényiaék Z.-Egeruegaa, noveab. 2&én. 1876. elaOk ar sas badaágoai távollétében :
ttalatlnsakj. h. elnök. Nnnkorics Sándor, jegy sí.
1 írt — kr.
Mevfcient é* minden hazai kámvvkemkedéwben kapható ;
Dr. Kriegler Mór. Wfcewrt»u vénymintákksl mindkét btli betegek számára, árs 90 kr.
Dr. Kriegler Mór. „Az elveszett Idegerftaek visszapstiáss'' •vénymintákkal onosok és betegek számára, ára 90 kr.
Mindkét fftzet egy kötetben diszes kiállításban 1 frt 60 kr. SztféayMI lesz gazdag, jó szám vetgyón és biztos segítő minden adás- és vcvésnél. Ára kötve o díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
(tafara tan Spiegel deatsebsr Dlobtaa«. Magyarország s nemet költészet tükrében, díszes kiállitásbsn ftzve 1 ht-80 kr., elegáns diaakotésben aranyozva 2 frt. 80 kr.
WaMftt Mzsaf „Képes aépaaptárau 1877-ik évre, megjelent 30,000 péklányban kötve 60, fttzve 40, kis kiadás 26 kr.
Postai rendelések a levél vétele a tán azonnal teljesíttetnek.
Wajdlte Jówef,
, m könyTkisdó
(232 - -
Wajditi Jónef kiadó-, lap- és nyoadatttlajdonos «yorssajtn nyoaUta. Nacf-Kanixaán.
i egéa
NAGY-KANIZSA, 1876. deciember 7-én.
« frt. I
Tizenötfldikjé yfol y am.
QHzttési ár
géaz érre
fél érre . . 4 . negyed érre . 2 . Egy szám 10 kr.
Wrdstések
6 baaáboa petitaorbao 7, máaodaror 6 * minden ''! további aorért 5 kr. i
NYILTTÉRBEX
•oronkint 10 krért ré
tetnek fel. Kincatári illeték minden Jj \ egjea hirdetóaért külön f i 30 kr. fixetendS. R
ga»^
a A lap axellemi részét i illetS körlemények a jj axerkesxtohöz, *Taka-fj rékpénztári épület föld-jj ar.int, — anyagi réaxét ÜletS közlemények pedig a kiadóhoz bér-meutve intésendok : NAGY KANIZSA WlasaicsJtáz.
B6rm»''Uleüno levelek caak iamert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
X Kéxi
Kéxiratok viaaxa nem küldetnek.
ZALA-SOMOGYI KOZLONY/
N.-Kanlzsavkros helyhatóságának, nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank4-, a „n-kanizaai takarékpénztár«, a „xalamegyei általános tanítótestület«, a nn.-kanixsai kisded-
nevelő egyesület«, a ^soproni kereskedelmi s iparkamara u.-kaniz.sai külvfUaRztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
HonTédelmi mlnisteri felhívás a honvéd tiszti özvegyek és árvák ellátása iránt.
A honvédelmi miniszter az ország tőrvényhatóságaihoz, főispánokhoz, főpapokhoz, káptalanokhoz és a különböző rendek főnökeihez a következő felhívást intézte:
Honvédségünk közel nyolcz évi fennállása alatt a fejlődés azon fokát éré el, hogy több helyen és alkalmakkor bemutatott életképessége a koronás fejedelem megelégedésével s a nemzet tetszésével találkozott.
Ezen nemzeti alapon szervezett katonai testület tehát, létjogát immár nemcsak a törvény szavaiban bírja, de arra való érde-mültségét — az adott viszonyok között — be is bizonyitá.
Azon álUlános rokonszenv által bátorítva, mely ezen testület iránt eddigelé nyilvánult s azon kecsegtető reményben élve, hogy a haza polgárai e tisztán saját véreikből alaknlt testületet nemcsak pasztán rokonszenvük, hanem ha szükséges, tettben nyilvánuló hazafias pártolásukban is részesíteni készek, intézem e nyilvános „Felhi-vás''t, melegen ajánlva és kérve az ebben foglalt ügy felkarolását
Mindenki előtt ismeretes tény az, hogy a tettleg szolgáló tiszt, — bárminő szük korlátok közé szorított életmódot folytasson is, — nincsen azon helyzetben, miként magának vagyont szerezve, családját halála esetére biztosithassa.
Sok tényező teszi lehetetlenné.
De már maga a tiszti állás természete is olyan, mely a hivatásszerüség követelményeinél fogva kizár minden arra szolgáló módot.

TÁRCZA.
Honfi bú.
Ab, ngy axeretnék sírni ! lelkemen lxxó parázakéut ég a köny, A gondolat;
Multad, jövőd előttem megjelen, Szegény hazám, • a soraközöny, Mi a jelenben
Javadtól minden áldást megtagad.
Egykor moeolygí arezod elborult, Nem lementi, ki hajdanán Ugy láthatott;
Méták világa roltál, moat a dőlt Nyomor oS elvirult nyomán, Ki tndja — tán
Leáldosák a nem áras több jó napot.
Mit olj büszkén hordának keblükön öi gyermekid, ma ócska lom, Leretkezák.
Nincs mér a jelleg____rát pribák-fixOn
Zsibong a szentelt kantokon, 8 mind less mág
A korcs talajban teng? nemzedék ?!
Ezüst-. aranyban jártál gazdagon 8 mivé lerél, kopott szegény Ma helyzeted.
Csalatkozá]; — bokros bizalmadon Letörve annyi ssép remény . .. 8 ax enyhülést
Bármerre néxx, aebedre nem leled.
Ab, ngy szeretnék airni! lelkemen Izzó parázsként ég a bá A gondolat;
Eddig Nem tód csudája tárta fen, De mit lioz majd e mély ború ? ! Pxegíny haxám,
Éltet talán ? — vagy gyáazt, moly megsirat.
HAJGATÓ SÁNDOR.
Ha a honvédtiszt nem az ellenség előtt kapott sebesülés, vagy hadi fáradalmak következtében mult ki, családjának állami ellátására nincsen törvényes igénye; az olyan honvédtisztnél tehát, ki öröklött vagyonnal nem bír, nem lehet csodálni, ha családjának jövője feletti aggodalmakkal terhelve, nem képes azon lelki rugékonysággal teljesíteni szolgálatát, mely a derék tiszt jellemvonása szokott lenni.
Az ellenség előtt kapott sebesülés, vagy hadi fáradalmak következtében elhunyt tiszt családjának, ha az elhunyt alsóbb rendfokozatban szolgált, a havidíj y5-ára; a felsőbb rendfokozatok után pedig a jelleg-dijra — mely amahoz aránylag csekélyebb mérvű — van igénye.
Ezen törvényes illetmény, ha a család nagy, a Iegnélkülözhetlenebbekre is alig elegendő s ha annak tagjai még kiskorúak lévén, gyámolitásra szorulnak, az ily család helyzete sem sokkal jobb az előbbinél; szintén nem lehet csodálni tehát, ha a harcz-riadó hangja, mely a hivatás magasztos érzetét kelti fel a katona szivében, az ily családapai aggodalmakkal terhelt s övéi jövője felett remegő tiszt szivét elfogulttá teszi.
A kormány minden lehetőt megtesz, hogy a honvédtisztek nősülése, a nőnek va-gyonilag lehető biztosítása mellett történjék, de az ezáltal kitűzött czél végeredményeiben igen gyakran nem éretik el: mert a kimutatott vagyon sokszor véletlen csapások által felemésztetvén, az özvegységre jutott nő s a hátrahagyd család nyomora ellen a megszorítások sem nyújtanak biztosítást.
Egyébiránt a kormánynak sok esetben nem is nyílik alkalom a nősülésnek va-
gyoni szempontból való megszorítását eszközölni.
így például oly altisztet, ki szerzett képzettsége s a szolgálatban tanúsított előnyős magaviseleténél fogva tiszti állásra magát érdemessé tevé, azért, mert nős és vagyontalan, tisztté való előléptetésétől megfosztani — ha különben nejének társadalmi viszonyai alapos kifogás alá nem vonhatók — magának az intézménynek hátrányára szolgálna s az illető jövőjének megsemmisítésével járna.
De a honvédtisztek nősülését az intézmény szervezeténél fogva sem lehet merev megszorítások alá vonni, mert a honvédségben szolgáló tisztek legnagyobb része olyanokból áll, kik hadkötelezettségüknek már eleget tettek;
és így, ha a honvédségben a tisztek nősülése szigorú korlátok közé szoríttatnék, a tiszti hiány okvetlenül e korlátolás mérvével növekednék.
Az előre bocsátottak után kétségen kivül áll, hogy a honvédtisztek hátrahagyott vagyontalan családjainak ellátása érdekében czélszerü módon gondoskodni okvetlenül szükséges.
E czél elérésére egyedül egy mód mutatkozik és e mód egy oly egyesület alaki-tásar mely ha előzetesen hazafias pártolásban részesítvén megalakuland, hivatásának megfelelni, s azon előbb elsorolt hátrányokon segíteni képes leend.
Hazafias pártolásra
van szüksége ezen egyesületnek, s minél nagyobb leend a pártolás, annál biztosabb, annál jótékonyabb következményű működésének eredménye.
A gyűjtés végleges befejezése után, a begyült összegeket, és pedig az egyesület
alapszabályai 3-ik §. a) és b) alatti tételeire való tekintettel, az egyes „alapítók* vagy , alakítók* részéről befolyt összegeket, az azoktól utólagosan bekérendő nyilatkozatok kíséretében, — az általános gyűjtés folytán begyült összegeket pedig a mennyiben az intézet §. a) pontjában foglaltak értelmében az 500 frtot vagy ennél nagyobb összeget érnek el, mint ,e...... polgárainak adományairól létesült alapítványit, az erről szóló okirat s az összes aláírási ivekkel együtt, a jövő év márczius l-ső napjáig hozzám beküldeni felkérem.
Végül tisztelettel megjegyzem: U a hozzám beérkező összegek nyugtatvá;s zását; az adakozók megnevezésével, az eg -sülét igazgató tanácsának megalakultá »Budapesti Közlöny41-ben eszközölni; s e -ként azok felól nyilvánosan számot adi/, kötelességemnek ismerendem. Kelt Fn\lí. pesten, 1876. évi szept. 15-én.
SZENDE .BÉLA, s. k.
Jegyzőkönyv
a muraközi tarútó-kör 1876. nov. 23-án tartott közgyűléséről.
Jelen Toltak: Jeney elnök, Majhen F. alelnök, Alaxeghy jegyaő, Polyák pénztárnok, Schmidt könyvtárnok és Mencsey, Glád, Ssin-kovics, Rhódey, ifj. Tiszai, Kovacaevios, Sparny, Valló, Pálya, Szántó, Gerencsér, Zdacaek, Kesz-szinger, Bertalanica, Krampatica, Ivacaica, Ku-tor, Gyud, Majhen J. tag arak.
Vendégek: tek Krób Pál tanfelügyelő, Konyáry Mihály köza. ískolasséki elnök, Lupéra* bek József, Schwares Jakab, Sztrabija Ferenc», Peczek Péter és Tóth Károly urak.
Elnök üdvösölvén a tagokat, a gyűlést megnyitottnak nyilvánitá.
Jegyaő felolvaaá a mult közgyűlés jegyzőkönyvét, as helyeslőleg tudomásai vétetett.
Mariska.
— Beezély. —
Irta: Jenvay Géza.
(Folyt, ás vége.)
— Jenő! tehát nem hiszi, hogy egy szeretett nő oldala mellett feledve a multat, boldog lehetne még ez életben ! ?
— Mariskám, lelkem üdve, téged bírhatva a legboldogabb ember lennék e világon! — válaszolt az iQu ssenvedélylyel szorítva meg a piruló leányka picsi bársony keseit.
— Ugy, tehát lemond a setét szándékáról?
— Nem tehetem 1
— De ha szerelmünkre kérem !
Jenő kétségbeesetten bámult önmaga elé.
Sok, nagyon sok as szép angyal, mit tőlem kiván — szólt hoeasu benső lelkitusa után, -— hanem azért, legyek bár egész életemben bot- | dog tabui, legyen átkozott minden lépésem, sze-? relmem nem engedi, hogy kérését megtagad- j hassam!
— Köszönöm Jenő, nagyon köszönöm! rebegé megkönyült szívvel Mariska s a kővetkező pillanatban már Victor karjain repült lova a szédítő keringő árjában és oly különösen érezte magát az ábrándos ssőke fiatal ember karjai között, kinek életeért még csak előbb oly so kat könyörgött
Szive lázaaan kezdett dobogni s egy ismeretlen érzés fogta el egész valóját. Mondani akart valamit; de as elfogultság elnémitá ajkait. Csak ábrándos szemeit emelte néha néha Victorra, ki egy uj életet, egy uj biztatást ol. vásott ki abból a csillogó szempárból. Mikor azután hosszú mámoros táncz után helyére ve
zeté tánezoenőjét, ugy érezte, hogy azok a píczi puha kezecskék gyengéden megszoriták az övéit.
Kábulta« támolygott el a bűvös jelenségtől s as átellenes ablakmélyedésben helyet foglalva, soká, nagyon soká bámulta Mariska igéző alakját; mert boldog volt, hacsak láthat*'', is a leánykát, ki elrablá szive nyugalmát.
Ifikor azután reggelfelé Károlyfyék Jenő kíséretében elhagyták a termet, önfeledten rohant utánok, hogy még egyszer láthassa, még egyszer kezet szoríthasson ssive bálványával.
Oh ! mert vannak a szerelmeseknek ezer, meg ezer ily bohóságai, melyek tulajdonképen nem is bohóságok, hanem inkább a ssiv beléle-tének, külső, megfontolás nélküli nyilvánulásai.
II.
Victor a bál után nagyon sokszor megfordult Károlyfyék házánál, hol mindig igen szívesen látott vendég volt. Csak akkor szüntette be látogatásait, midőn a világ, mint jegyesekről kezdett Mariskáról és Jenőről beszélni.
A kis városban Jenőt tartották a legboldogabb embernek. De hogy is ne ? oly szép, kedves, oly bájoló volt menyasszonya, hogy bármelyik fiatal ember tulboldognak érezte volua magát, ha esetleg őt szerencsélteti kezével.
De Jenő mélabús, komor hangulatát nem volt képes felvidítani a közeli édes boldogság tudata, sőt ellenkezőleg, minél köselebb jött a menyegző napja, annál lehangolütbb lőn. Kerülte az embereket, gyűlölni kezdeti mindenkit, önmagát s az egész világot s csak kedvencz szenvedélyének, a vadászatnak élt. Mikor azután as eg^ss határt bebarangolva, kimerülten, fáradtan hazatért, egy benső kimagyarásbatlan ösztöntől ingerel tetve sietett Károly fyékhoz. Szótlan, órák hosszat elül*, szép menyasszonya
mellett és boldog volt; mert láthatta imádott Mariskáját, hallhatta azokat as édesen suttogó hangokat, boldog volt: hogy — távosáaa után annál inkább gyötörje a sserelemféltés ördöge, annál hangosabban támadjon fel keblében a lelkiismeret szózata, lépten-nyomon emlékeztetve as apai átokra.
» *
A csillagsereg már régas égen ragyogott, midőn Jenő egész napi fárasstó vadászat után hasafelé tartott.
Fejét keblére csüggesztve, bánatos arcs-czal, mintegy öntudatlanul ballagott a rét bársonyán keresztül a falu felé vezető gyalogösvényen s észre sem vette, midőn egysser csak Károlyfyék parkja mögött volt. Egy mély sóhaj tört elő kebléből, ahogy a csinos angolkert mellett pillanatra megállva, a százados fák közül ki fehérlő kastélyt megpillantotta.
Már tovább akart menni, midőn csodálkozva vette észre, hogy a kertnek a rét felé nyíló kis ajuja félig nyitva áll.
-- Különös, valóban különös! — mormogott magában, azután önkénytelenül a nyitott ajtó felé tartott.
Még nagyobb volt azonban meglepetése, midőn alig néhány lépésre az ajtótól, a földön egy férfi keztyüt pillantott meg. *
Jenő kíváncsiságtól ösztönöstetve felemelte a keztyüt, azután öseze vissza vissgálva, kabátjának zsebjébe rejtette s czéltalanul kezdett tel s alá bolyongni a park illatos bokrok, terebélyes fák alatt kanyargó utaín.
Mély csend volt mindenütt Csak a házőrző ebek caabolása, a panaszos fülemilék csattogása, vagy egy egy halál-bagoly hulíogása sararta néha-néha a termésset néma ünnepét.
Ezután követkestek U előadások ¿0 pedig:
1. §. 1-ör. Gerencsér Gy. tartott előadást irvs olvasta ró), melyhez Rhédey Ferenc« és
tek. Krób Pál tanfelügyelő ur szólott hozzá; 2-ik értekező volt Msjhen Jóssef u aestheti-káról; 8-ik Glád Ferenc«, es utóbbi horvát nyelven « beszéd ót ért. gyakorlatok-, nyelvtan* ét földrajzról.
2. §. Elnök előadá: Miaserint a választmány több oldalról fölhivatott a m. k. közok-Utáai ministeríam által kiadott olvasó ós vezér-könyveknek a moraköai nóptanodák ssámára horvát nyelvre való lefordítására, miért is ason kérdést intézi a közgyűléshez : vájjon szükségesnek látja-e as emiitett tankönyveknek lefordítását? — Erre a közgyűlés egyhangúlag igent válaasola a csak is a muraközi táj- vagy a horvát irodalmi nyelvre való lefordítás fölött tértek el a vélemények, asoaban ezen vélemény eltérés mellőztetvén, abban állapodott meg a közgyűlés, miszerint a vasmegyei horvát tannyelvű iskolánk számára lefordított olvasókönyvek fognak megtekintésül megrendeltetni és a választmánynak kiadatni. A választmány pedig sjövó közgyűlésen fogja véleményét e tárgyról előterjeszteni.
3. Elnök felhivá a közgyűlést egy választmányi tag választására, minthogy a Váraly-lyai Sándor volt válaastmányi tag a pancsovai állami reáltanodához neveztetvén ki, a korból kilépett; mire egyhangúlag Szántó Károly választatott meg.
4. §. Elnök előterjeszti 1) Kovacsics F. szerdahelyi tanítónak a körbe való belépéset és 2) indítványozd a mai közgyűlésre határozott, de be nem érkezett „Muraköz néptanodáiban követendő tanterv, óra felosztás, tekintve a kötelező magyar és horvát nyelvet, kidolgozva Krampatics J. által'' — czimű értekezés bírálatának a jövő közgyűlésre való kitűzését. Az első pont alatti tudomásul vétetett, a 2-ik elfogadtatott. - -
5. §. Elnök elóadá a zalamegyei ált. ta-nitó-testület közp. választmányának abbeli felhívását: miszerint minden tag tartoznék az 1875. és 1876. évre járó 1 — 1 frt tagsági dijat a központi pénztárba beszolgáltatni, azonban tekintetbe véve a muraközi tanító-kör 1875. jun. 24 én tartott közgyűlés jknek 3. §-át (mely jkönyv a közp. választmány hoz beküldetett) melyben kimondatott, hogy a muraközi tanitó-kör a tagjai által fizetendő 1 frt tagsági dijat saját könyvtára gyarapítására forditandja és tekintetbe véve azt, hogy as 1875. és 1876. évre járó és befizetett, sőt mig a befizetendő tagsági dij fejében is a kör már több szakkönyvet rendelt meg, ennélfogva inditványozá: mondja ki a közgyűlés, miszerint as 1875. és 1876. évre járó tagsági dijat, miután as szakkönyvek beszerzésére fordíttatott, be nem fizetheti, az 1877. évi tagsági dijak befizetése, vagy visszatartása érdemében hozandó határozattal pedig a muraközi tani tő-kör választmánya bízatott meg. Az indítvány elfogadtatott ason észrevétellel: miaserint a nagy-kanizsai közp. választmány kéressék fel, misserint terjessszen as egyes tanító körök elé kimutatást arról, vájjon hová és mire fordíttattak as eddig a központba beérkezett tagsági dijak nemcsak as 1875. és 1876. évről, hanem az 1871-2-ik és következő évekről is, mely időben körünk nem egy tagja küldte be tagsági diját
6. §. Rhédey Ferencz felhívása folytán a hásiipar oktatás terén vidékünkön a kösgyülés
Jenő gyermekies kíváncsiságáért önmagának szemrehányásokat téve, épen elhagyni késsült a parkot, midőn távolból jövő hangok ütötték meg fülét. Léleksetét visszafojtva lopódzott egy közeli bokor mögé a hallgatózni kezdett.
Újra csend lőn. Mig nem néhány peres muiva ismét egy sóhaj repült tova a langyos esti szellő szárnyain, melyet mintha suttogó hangok is követtek volna. Jenő kíváncsisága a a legfelsőbb fokra lőn csigásVa, dobogó ssivvel, a mint csak lehet, oly nesstelenül köselgett a hely felé, honnét s hangokat hallotta.
— Mariskám, lelkem üdvé — hallatszott most egy férfi hang, a közeli lúgosból — ha tudnád, mily kimondhatlanul fáj as nekem, hogy a világ előtt titkolnom kell sserelmünket!
— Oh, igen! Victor; nekünk nem volna asabad egymást szeretnünk, nem volna szabad
'' soha csókjaidat vissonoznom! — suttogott a nő.
— De parancsolhatok-e ssivemnek, tehetek-e róls, hogy oly forrón szeretlek!
— És Jenő?
— Ne I kérlek ne is említsd e nevet! Én csak téged tudlak igazán s örökre szeretni, az, mit JenŐ irányában éreztem, csak a szívnek hamar muló fellobbanása volt s csak most, mióta téged ismerlek, tudom, mit tesz igazán szeretni!
— És te mégis Jenőé fogsz lenni Őrökre... örökre!
— Igen, örökre! mért atyám ugy akarja
— válassolt könyben úszó szemekkel a szerel-sms leányka. — Kezem Jenőé less; de asivena utolsó dobbanásig a tied; mert én csak téged tudlak sseretaá éa
senkit mást e világon!
a kosárfonást és kefekötést véli meghonositha-tónak.
7. §. Polyák Mátyás pénztárnok elóadá a pénstár állását, melysserint tagsági dij beér kesett 28 frt, hátralékban van 46 tag, 46 frt tal. Ebből 31 frt 84 kr ssakkönyvek, pecsét stb. fedestettek. Fedezetlen még 3 írt 84 kr. Tudomásul vétetett
8. §. Schmidt Márton könyvtárnok előadá, hogy a könyvtárban eddig 20 drb ssakmü vas. Tudomásul vétetett
9. §. Jövő közgyűlésre a követkesó tárgyak tűzettek ki. 1) Miként tanittaasék a magyar nyelv Muraköz néptanodáiban. Előadó Szinkovics Faréncz. 2) Néhány előadás a természettanból : Pálya Mihály. 3) A törtekről: Amtmann János. 4) Az i. osztály tananyaga: ífj. Tiszay István.
Elnök a jelenvolt vendégeknek megjelenésükért a gyűlés nevében köszönetét nyilvá-nitá s miután különös elismeréssel emlékesík meg a mai sord idő daczára a legtávolabb vi • dékről beérkezett tagtársaink áldozatkészségéről, a gyűlést bezártnak nyilvánitá.
Kmf.
JENEY GUSZTÁV,
elnök.
ALSZEGHY ALAJOS,
j®gy«8.
(Jtasitás
a községi elöljáróknak mozgósítás esetében a tartósan szabadságoltak, tartalékosok, honvédek és a póttartalékosok behívása, a vállalkozóknál levő kincstári lovak beállítása, valamint a lókuajátitás tekintetében meghatározott kötelességeikre nézve.
(Vége.)
£ megjegyzés a névmutatóban már akkor eszközölhető, midőn a folyószám, mely alatt a bevonulásra jelentkezett, előfordul, a „jelen tési könyv "-be bevezettetik; ha esetleg as illetők a községbe visszaérkezvén, ismét a kősségben való tartóskodásrs jelentkeznének, akkor az irónnal tett jegyzet egyszerűen kitörülte tik.
Ez, tekintve a nem oda illetékes tartósan ssabadságoltakat, tartalékosakat és honvédeket, ason községekre nézve is érrényes, melyek saját alapszabályokkal bírnak és e szerint önálló közigazgatási járást képesnek; as oda illetékesekre nézve ellenben ellenőrzési segédesskösül: a „nyilvántartási jegyzőkönyv" szolgál.
10. §. Oly hadkiegéssitő kerületekben, hol a terület kiterjedésénél és a közlekedési vi-szonyoknál fogva feltétlenül szükségeltetik : egyes gyülpontokul kissemelt községekben kivételesen katonai bemutatási kiküldöttségek állíttatnak f: 1; eseknek feladata leend a messzebb vidékről való tartósan ssabadságoltakat és tartalékosakat felvenni, bemutatni ésahadkiegéssitő kerület székhelyére tova küldeni.
Ha a honvédség részéről szintén ily bemutatási kiküldöttség állíttatnék fel, akkor as il lető járásból a honvédek oda utasitandók, egyébként a honvédek mindig a honvédzászlóalj, esetleg (a „Hirdetmény*-ben meghatározott esetekben) a lovasosstály-parancsnokság székhelyén mutattatnak be.
A bemutatási kiküldöttségek teendője a harmadik mozgósítási napon veszi kezdetét éss kilencsedik mozgósítási napon végződik.
A kiküldöttség elmenetelése után annak
JenŐ, ki a lúgos mögé rejtőzve'' visssafoj tott lélekzettel vadul villogóssemekkel hallgatta a szerelmeseket, ugy érzé, mintha e szavak hallatára éles lőrt döftek volna szivébe. Azután óvatosan sséthajtá a sűrű lombokat, hogy még jobban láthassa hűtlen menyasssonyát s as álnok barátot, elrablá szerelme boldogzágát, kinek ősei egykor családja becsületét szennye-sék be, önkény telen jutottak eszébe atyjának végső ssavai s egy kéjes érselem lopódzott szivébe ; a boszu érzete.
Victor as édes szerelem mámorában meg feledkezve as egész míndenségrŐl, szenvedélyesen szőritá magához a remegő leánykát s egy hoassu forró (¿kot nyomott annak picsi piros ajkára.
Még egy két suttogó ssó, egy meleg kés-szorítás, egy hosszú, igen hos&su buosu csók s a szerelmese* a kert sűrűjébe tűntek el.
— Tehát holnap este tíz őrskor! — suttogott Mariska.
— Én is itt lessek 1 — dadogott a megcsalt szerelmes s ingadozó léptekkel hagyta el a parkot
m.
Néma csend volt az egéss kis városban. As éji őr már rég elkiáltotta a tizenkettőt. Egy. más után setétedtek el a kis házikók ablakai, a nap fáradalmai után mindenki pihent as álom karjaiban. Csak Jenő nem tudott nyugodni. Izgatottan forgolódott ágyában egyik oldalról a másikra, majd halvány arcsál könyökére tá-maastvs mereven bámult a hold fénylő tányérába s közbe közbe egy egy fájdalmas sónaj tört elő kebléből.
Háromssor nyúlt már as ágya felett függő
előbbi működési állomáahelyére netán még b*,} vonuló tartós szabadságoltak, tartalékosok és honvédek az illető község elöljárója által ahad-kiegéazitő kerületi, illetőleg honvéd-zászlóalj-, esetleg lovasosatály-parancsnokság állomáshelyére utasitandúk. 1
A bemutatási kíküldöttségnek több napig tartó működése csak a behivottak jelentkelésé nek könyitésére ssolgál, tehát es as illetőket a 24 óra alatti bevonulás köteleaettségétől nem menti fel.
ÜL Részbeli mosgósitás. fiitérések az általános mosgósitás határoz-
ványaitól.
11. §. RéssWi mozgósításnál a tartósan ssabadságolt, tartalékos és honvéd legénységnek behivása idéző-jegyek által történik, melyeket a községi elöljáró as illetőknek való ason-nali késbesités végett a járási tUstviselőtól kapja.
Esen idéző jegyek az aláírás helyett as illető hadkiegéssitő kerületi illetőleg honvédzászlóalj-parancsnokság hivatalos pecsétjével láttatnak el.
a póttartalékosok behívására és as állítási bízottság elé leendő vezetésére vonatkozó parancs, melyben az elővezetés napja, órája és helye is benfoglaltatik, a községi elöljárónak szintén kiadatik.
E meghagyás folytán a k ősségi elöljáró köteles a póttartalékosok behivása és előállítása iránt haladék nélkül intézkedni.
Részbeli mozgósításnál a tartósan ssabadságolt, tartalékos és honvéd legénység bevonulása annyiban esenved hf>4«akstá*t a mennyiben az idéző jegyek kiállításai kézbesítése nsgyobb időveszteséggel van egybekötve.
Ez okból az esetleg felállítandó bemutatási kiküldöttségek is tevékenységüket a h e-te d i k mozgósítási nspon fogják megkesdeni és atisenharmadik mozgósítási napon befejezni.
Részbeli mosgósitás esetén a póttartalékosok állítása is négy nappal később foganato-sittatik, mint as általános mosgósitás alkalmával.
A tartósan ssabadságolt, tartalékos és honvéd legénységnek azonban, a réssbeli mosgósitás alkalmával is as idéső-jegy vételétől isá-mitandó 24 éra alatt be kell vonulnia.
12. §. A vállalkozóknál levő honvéd kincstári lovaknak a honvéd lovasosstály-parancsnokság ssékhelyére való beállítása végett, a vállalkozók (a .lóigasolványi könyv« g) betűje értelmében) a községi elöljáró utján kapják a felszólítást.
A községi elöljárók kötelesek intéskedni, hogy a kérdéses lovak a felssólitás beérkezése után legkésőbb 24 órával a honvéd lovasosstály-parancsnokság ssékhelyére útba indíttassanak.
B) Lóállitás.
13. §. A közáégi elöljárók kötelesek a járási tisztviselőtől (szolgabirótól) a lóállitás iránt hozzájuk kibocsátott felhívás vétele után, as lb74. évi 4670/1V. ssámu körrendelet snerint, as ugyanakkor a községben levő lóállományra való tekintettol, a hadi .szolgálatra alkalmasnak talált lovaknak időkösben történt fogyatkozásáról vagy növekedéséről vesetett nyilvántartási lajstrom alapján, a községenként szerkesztett kimutatást a s 0 a a a 1 kiigazítani, abba as elő nem vezetendő lovak törvényes felmentésének indokát, vagy as elő-vesetés elmaradásának más okát bejegyesni és s lóállitási bizottságnak átadni.
:*fitd^to^^ k^etoljirók, a felmentendő lovakra nézve a felmentési czime-ket ¡gazoló adatokat (as.1873. évi XX-ík törvénycsikk 8. §. értelmében), s a betegség végett szállításra képtelen lovakba vonatkozó bi-aoDyitváayofcat{as 1874. évi 4670/ÍV. ssáma honvédelmi ministeri rendelet szerint) készen tartani.
14. g. A lóállitás kihirdetése, as esen utasítás 4. § ba» a behívásra előirt módon és pe diga behívás kihirdetésével egyidejűleg történik.
A kősségi elöljáróknak teljes erélylyel oda kell hatniok, hogy a lovak az avatási helyre teljes számban és a meghatározott időre ponto-
Az állítás megkezdése előtt a lovak (málhás állatok) as avatáa helyén községenként cao portositandók.
As avatás helyén magán, a lovaknak a lóállitási bizottság elé való egyenkénti előve-as illető avatási napokra felhívott községek által, következő sorrendben történjék:
1. először mindazon lovak és''málhás állatok, melyek a legutóbb essköslött ¡¿osztályozás-nál »alkalmasaknak* nyilváníttattak; ezután
2. mindazon törvényesen fel nem mentett lovak és málhás állatok, melyek ason kösség-ben, melyből as állítás eszközöltetik, még soha sem osztályoztsttak; de as illitási év január 1-jéig a 4. évet már betöltötték;
3. ason lovak, melyek az utolaó osztályozás ideje óta vétel vagy csere által a községbe kerültek.
pisztoly után; de mindannyiszor mintegy önkénytelenül hanyatlottak visssa kesei.
»Nem! még nem ssabad meghalnom 1... Még nem I . . . dadogott könyben osaó ssemekkel. — Szakadjon meg bár e asiv fáidalmában; de még egysser látnom kell őket!''
Asután a puha vánkosok kösé rejté arcsát a keservesen sologott
így mult el a hoassu kínos éjnek egyik órája a másik után. Távolban a kakas kukori-kolt, melyre a másik ssorgalmasan felelgetett, mintegy mondani akarva, miszerint ő is tudja, hogy már hajnal felé jár as idő.
Jenőt is végre elnyomta as álom, a kimerültség, nyugodni asonban asm tudott; mert még álmában is setét gondolatai üldösték. Megjelentek előtte a Vértessyektól meggyalázott ősei, vérében fetrengeni látta egykori légjobb barátját Victort s ő kétségbeesetten akart tova rohanni iszonyú büntette zzinhelyétől; de lábai megtagadták tőle a szolgálatot, feltűnt előtte Mariskának csábító alakja, éreste édes csókjait, hallotta bővös hangját, amint bistató mosoly-lyal a sserelem lágy ölébe csalogatta; de ott állt a háttérben a haldokló apa, ki újra és újra átkot mondott fiára.
A nap már rég as égen ragyogott, midőn Jenő hosszú gyötrő álom után a még keserűbb valóra ébredt. Senkit maga elé nem bocsátva, egész nap szobájába sárkosottan kínos félelem között várta 1 z esti tb órát.
De as idő kereke,. mintha csak gonoss szellemek kapasskodtak volna bele, ma oly lassan mozdult előre. — Végre háromnegyed tizet ütött a közeli totonyóra.
Jenő remegő készei keblére rejté pissto-
Kiadói kérelem.
Az előfizetés- és hirdetési Ősszeggel még hátralevők tisztelettel felkéretnek tartozásaik beküldésére, mintán a lap érdekében nekünk is kötelezettségeink vannak.
Tisztelettel
a „Zalai Közlöny44 kiadé hivatala.
Ilelyl hírek.
— Ki*~KaniMSán állomásosé huszárság közt van egy csehországi szármásásu „Füh-rer,c ki egy roszant »Flügelborn* ona legszebb s legnehezebb magyar dallamokat oly kitűnően fújja, hogy as embert valóban bámulatra ragadja ; mult hétfőn este szerkesztőségi irodánkban asámos jélenlévő mulattatására ssives volt megjelenni, általános óhajként nyilvánult, vajbs más kedvesőbb helyzetbe jutns s zeneképeiégét érvényesíthetné. Neve: Löffelmsnn s styja tanító, ki mind a hét fiát a zenére maga oktatá,
— Könrendémtet. Nagy-Kanizsán a napokban isteni gondviselés mentett meg a nysk-töréstöl. A gőzfürdő nyugotí sarkán a fürdő mel -letti csatorna egy nyílt öbölben végsódikVéletles msgcsusstam és ha esetleg botom jó támaszt nem ádf tán bele is fuladtam volna. Feltétlen ssüksé-ges, hogy kalap alá vétessék, ha csak bevárni non akarjuk a könnyen történhető szerencsétlen eseteket A mi eddig meg nem történt, meg történhetik holnapi As utasai hajdú helyett.
— Gyámhér. Kisfaludy Sándor számos regéi s Himfi szerelmét tárgyszó terjedelmes s örökbecsű költeményeit egy alföldi magyarvő könyvnélkül tudta, s e ritka nő Félegyhásán tanítóskodott, neve Mihálovits Apolonis, íérje-
lyát, asután erősen szemére husvs kalapját, félénken, mint egy gonosstevő lopódzott kí gubájából.
Gyönyörű holdvilágos éj volt, ezernyi csillag ragyogott as ég azúrján. Langyos szellő szárnyain szállt tova a virágok balzsam lehelete s a hold halvány sugaraival ezüstösé meg a pompázó természetet
Lecsüggő fővel, félénken s nesstelenül lopódzott a szerelmében megcsalt ifjú a néptelen kisváros mellékes utcsáin keresztül, észre sem véve ss elkésett hazatérők jóindulata köszönge-téseit; mig ''Végre Károlyfyék parkjához jutott. Habozva állt meg most egy pillanatra a kis kertajtó előtt, arcsa elsápadt, miat a fal s egóss testébea remegett, mint a falevél. Benső lelki toss kösött koválygott egy ideig a pa*Jk körül, azután minden erejében Bs-osswdve elhatárosottas nyitott a kertbe s a legkevésbbé járt utakon a végzetes lúgoshoz lopódzott
Victor már csakugyan ott volt a ligetben. Fejét kesére hajtva, édes éráelmek kösött várta a könyelmü leánykát, ki elég vakmerő volt egy összetört, megcsalt ssiv keserveinek árán ssját boldogságát remélni. ..
Merengéséből egy puha kis kés gy"*« érintése ébreesté fel.
-r Eljöttem ismét — suttogott a remegő női alak — hogy bebizonyítsam, mennyire sso-retlekl
— Szeretsz ! . .. Igasán sssretss IY — rajongott as ifjú lázasan ölelve keblére imádottját
— Nagyon... kimondhatlanul! , ,
- Légy enyim lén... boldoggá tossleai
- Igen! Victor én a tied lasnek, vsgy •
^tt Pím401, Lásslóné, közelebb elhunyt E ne 0a hölgy édes anyja volt lapunk egyik nép. tehetségű munkatársa, Pásstor Ferencanek, ki-„k iyrai költeményeivel lapunkban is többször találkozott a közönség. Bár az édna anyának el-vesste pótolhatlan ürt hagy a fiu hália szivében, Bíégi• fogadja tizztelt barátunk ¿szinte részvé-tönkei!
— Festetich-szobor. A .Balaton éa Vidéke11 utóbbi számában olvassuk, hogy a -orgicon halhatatlan alapítója a nagyérdemű
jjróf Festeticb György szobrát Nagy-Kanissán &ási Vilmos késziti s ssját költségén állítja fel; tiszteljük ss igyekezetet, de nem hihetjük, hogy t művészetpártoló Festetich család est megengedhetné anélkül, hogy annak létesítésében fS ^folyással ne bírna.
— Eljegyzés. Tuboly Victor ügyvéd s irótirsunk decz«mber 6 án váltott jegyet Nagy-Ksniesán özvegy ,Szücs Ferenczné asszony nyal. Költfi barátunknak sok szerencsét, teljes bol-do^igot kívánunk a ssent frigyhez, hisz:
„Párosával szép az élet s gyönyörű,
Harmadszor van ujjadon a jegygyűrű . . .
Háromszoros a magyarnak mindene,
ÁUdjon meg a magyaroknak Istene!*
— Tuchs János kegyesrendi áldozár jelenleg Nagybecskereken gymn. tanár, több érig a nagy-kanizsai főgyimnásiumban működött, vezetéknevét belügy ministeri engedélylyel ,Füredi" re változtatta.
— A keszthelyi polgári olvasóegylet folyó évi november hó 26-án tartott válasst-mányi ülése alkalmával egy jelenvolt ason szomorú tapasztalatra jött, miszerint as egylet — réssvétlenség következtében — alig lesz képes msgát soká fentarthatni. Belátta e sorok irójs, bogy st egylet lelkes és ügy buzgó elnöke mindent elkövet a válaszmánynyal együtt, csakhogy a már majd egy évtized óta fennálló egyletet fVntarihassa s virágzó állapotba hozhassa; de bármit tegyen is az elnök és választmány, az mind hiába van akkor, ha a közönség s különösen s polgárság közönyösen viseltetik egy oly ügy iránt, melyet nemcsak felkarolni, de pártolni és felvirágoztatni is minden egyes polgár legszentebb kötelessége. A midőn tehát jelen sorok irója as olvasó egylet elnökének, tek. tíöde Lajos urnák, ugy a választmánynak is eddigi szíves- s as egylet körül oly nagy ügy-sxeretettel kifejtett busgalmáért köesönetét s as egylet részéről elismerését nyilvánitná, egyszers-mint felkéri őket arra is, hogy ezután ép oly meleg részvéttel karolják fel az egylet ügyeit s hassanak teljes erővel és odaadással oda, bogy a polgári olvasó-egy let még *oká fenállhatva, a legszebb virágzásnak örvendhessen. Baka.
— Meghívás. A .zalamegyei általános tanítótestület" központi válasstmánya f. é. de-czember 9 én, szombaton délután 3 órakor a szokott helyen ülést tart, miről a vidéki tagok és Uaügybarátok is ezennel értesíttetnek. As el-■őkség.
— .Figyelő.'' Irodalom történetiköslöny deciemberi füzete, melyet Abafi (Aígner) Lajos oly tapintatosan szerkeszt, gazdag tartalommal siegjelent Egyes füzet ára 80 kr.
— A tárók sebesültek javára as slsó-lendvai uri nők több tagja által folyó év de-exember 31 én a polgári olvasó-egylet helyiségében táncsesal egybekötött tombola estély rendeztetik. Hsjós Mihály né, bísottságí elnök. Ko Tács Jánosné, bizottsági tag. Kezdete V, 8 órakor. Belépti dij 1 Ért — egy tombola jegy ára 30 kr. Jegyek előre válthatók Tomka György ur kereskedésében és este a pénztárnál. Tekintve a nemes ozélt, melynek javára a tombola rendeztetik : felkéretnek a nemeskeblü hölgyek, szíveskedjenek ajándékaikkal a jövedelmet sza-poritani s azokat folyó év deczember 28-ig a bí-
halálé! Holnap beszélek atyámmal, bevallom előtte félre rejtegetett titkomat, bevallom, hogy csak téged szeretlek, csak veled lehetek boldog. Vissza küldöm Jenő jegygyűrűjét, asután . . . szabad lessek s a tied . . . a tied örökre!
Jenő e szavak ballatára ugy érezte, hogy «ive ketté reped, ingadosni kezdett lábai alatt a föld s csak is egy közeli fához dőlve tudta msgát fen tartani.
— Mariskám, imádott Mariskám — rebegett térdre borulva as ifjú — boldoggá, oly boldoggá tssslek, minő mint a jellemüket bepiss-koit Szabadváriak utolsó sarjadékának. Jenőnek neje soha nem lettél volna, mert kimondhatlanul imádlak, sze . . . E pillanatban egy lövés dördült el s Victor vérrel borítva, holtan rogyott össze.
Mariska egy éles sikoltással eszméletlenül zuhant a kedves halottra. Asután még egy lövéstől viazhangzott a park s újra néma csend lőn.
* #
*
Szomorú füzek bánatosan lecsüngő ágai *Utt két márvány síremlék áll a károly fai temetőben. Két kőből faragott angyal nyújtva egymásnak jobbját, mintegy jelezni akarva, hogy a Szabadváriak s Vérteesiek ismét kibékültek
•otisági elnökhöz beküldeni; tépés, ugy felülfi-setések kössönettel fogadtatnak.
— Rövid hirek. A lipótvárosi bssilika 4-dik tornya 38122 írtba került. — A kolozsvári rendőrség betiltá a török ssbesültek javára tervesett hangversenyt. — Nagy-Váradon egy csodabogár a muszkák számára tépéet készít.
— Bagdadban újra kiütött a pestis. — Szegeden 1877-ben iparpalotát építenek. — A határőrvidéken 8 ezer bosnyákmenekült fekszik betegen. — Párisban egy 101 éves ur nőül vett egy 99 éves hölgyet — Msdsssr Jánostól Gön-czy Pál ellen „Az igazság szava" czitnú éles röpirat jelent meg. — Egy orsz. képviselőtől pedig: Miért fogunk harcsolni, ha ismét harcsra kerül a dolog? es oroszellenes röpirst Metzger Emil bizománya. —
Vegyes hírek.
— „EinkleinuHeer /• czim alatt Zürichben a napokban egy politikai röpirat jelent meg, amely magyarfalás dolgában ritkítja párját. A -N. H." est a következőkben ismerteti: A röpirat bevallott czélja, monarchiánkat óva inteni arra,bogy nagy^Ulandó hadseregének költségeit soká már nem bírja elviselni s as uton bizonyos vesztébe rohan; es okból lándssát tör a militarizmus ellen és sürgeti, hogy Ausztria-Magyar-ország járjon elő jó példával a lefegy verkesés-ben és fönmsrsdhatásának érdekében csak oly csekély létssámu állandó hadsereget tartson, mely as állam tekintélyét benn föntartani s külső támadás esetén a honvédelem keretéül szolgálni képes. A röpirat ssersője, Pacher G., azonban voltaképen a sanda mészáros szerepére vállalkozott, ski máshova üt, mist ahova czéloz s amellett, hogy alapjában csak kacsérkodik hü osztrák érzületével indokai keresése közben oly brutális támadást intés s dualizmus és Magyarország ellen, amely minden képzeletet meghalad. Szerinte a monarchia rombadőlése esetén as orosz uralom osak a lengyeleket s a magyarokat fenyegetné s Ausstriának egyátalán nem állhat érdekben, bogv a legutóbbi 9 évi önállósága alatt tönkrejutása elé rohanó Magyarország megmentésére nagy hadsereget tartson fonna ezáltal önmagát is vezzélybe döntse. — Magyarország előtt csak három alternatíva áll: vagy elég erős, önálló államot képesni s es esetben ám legyen önálló vám területe, külön külképviselete, önálló föl-zsinorosott magyar hadserege, de ezt asután fizesse is s maga pénzéből; vagy belátja, hogy ez uton önerejéből fönn állani nem képes s akkor mondjon le nagyravágyó álmairól, melynek 67-ben áldozatul esett és könyörögjön azért, hogy Ausztria vele a birodalom mindkét felét teljesen egybeolvasstó realuniora lépjen; vagy elvégre nem látja be saját gyöngeségét s ekkor hadd vessssen, mint vakságának és nagyravágy áaánsk áldozata .... Ha a magyarok nem akarnak nyelvük s jogos befolyásuk bis-tositása mellett osztrákokká lenni (mert ms még nem ások), ugy védjék meg Önmagukat vagy hajoljsnak meg as orov kasosuka előtt*
— Hát Ausstris? Es meg sétáljon be Bismark német aklába! Es oly magától folyó követkes-mény, hogy máskép képzelni sem lehet, Dyen osztrák hazafiak szép számmal tenyéssnek odaát
— JE többi már nem tokaúa* uton!" Egy fiatal ember, ki névnapjára imádottjától csinos fénykép-albumot kapott s hogy astmennél előbb megtöltse csinos fényképekkel, arra a bohó ötletre jött, hogy komoly hásassági ajánlatot tesz közzé s aztán „e többé már nem szokatlan uton" megtölti a beküldött fényképekkel albumát Azért egyik elteijedt fóvározi lapban következő hirdetést tett kfissé: »Komoly hásassági ajánlat Egy virágáé korban levő, csinos külseü férfi, s ki 3000 frt biztos évi jövedelemnek örvend, nősülni óhajtván, női ismeretségek
!
Este-este, a mikor már elcsendesült minden, egy feketébe őltösőtt gyáss-alak jelenik ®«g s sírok néma honában s mosolyogva
riskájának fájdalmain.
8zőke haja kis h&mtsk*.
SxSke baja kis hamiskn As én édes, kedvesem 8 ha am Isten ogy akarja, Feleséf dl elvessem.
Mondják réla, hogy a horhos ▲ hamisba nagyon ért; Na de avval ne» tSródüm, éa 6t azért.
Mert megvallván as igssat: A bort éa is Méreten 8 igy kát éppen SeasottHh Félre csapott konty és kalap, Éa és as és kedvesem.
hordja körül téveteg ssemeit s halál kísérteties csendü birodalmában. Valami szomorú össse-függésnélküli dalocskát dúdolgatva tépi a sírok virágait, majd oda ülve a kettős hant féle ko-ssoruba fűzi Őket s fölékesíti velők Jenő és Victor emlékeit, asután oda térdel kedves halottjai elé, áhi tattal emeli beesett fekete ssemeit az égre, mig nem hangos sokogásbs fúlnak a buzgó ima zsavai s talán az egéss éjet ott viraastsná át s megtört lélek, hsa jóssivü temető-őr meg nem köny őrölne Károly fyék snerenosétlen Ma-
hiányában e többé nem szokatlan uton keres hássstársat Kiváa pedig jövendőbelijótól legfeljebb 20 évi életkora mellett ssépséget és főleg snellemdús főt, a vagyoni kérdés figyelmen kívül hagyatván. Komoly ajánlatok fényképek melléklése mellett .Boldogság« czim alatt e lap kiadóhivatalához küldendők, a legszigorúbb titoktartás biztosítva van." — A sokat igérő annonce-nak hatása csakhamar mutatkozott; szép számmal érkeztek be finom, illatos levélkék, a kívánt arcsképekkel együtt Ifjú bará tünk karszékbe veti magát, pajzán humorral bontogatja fel egymásután a leveleket gyönyörködik a csinos arcsokban, melyek a fotográfiákból feléje mosolyognak. — Egysserre idegesen felszökik helyéből, arcza lángba borul, sse-mei pedig villogva függnek egy fényképen, melyet indulattól reszkető kezekkel tart maga elé. — Az a fénykép senki másé nem volt, mint - Lauráé. - Laura pedig az ó hü imádottja volt
Pápirszeletek.
Tudja-e kossáa aram, sri sjság? — kérdi Istváa, Péter szomszédjától — A szép Csáké ökröm megdöglött. Ejnye — ejnye — aohajtocék a bárgyú szomszéd — igy mólónk ki a világból — egyik a másik után.
Bizonyos inas parancsot vett arától, hogy 5t más nap reggel 5 órakor keltse Í51. As, hogy pos-tosségát annál inkább bebizonyítsa, már hajnalt 3 órakor felébreszté gazdáját mondván; .Most épen 3 óra — móg két órát zlbatik nagyságod.*
Valaki a vasat i helyeket következőkép osztályozta :
„A* első helyen a vondégek gorombák az ÜgydSk iránt; a harmadik belyen goromba az figyelő a vendégek iránt; a második helyen pedig gorombák a vendégek egymás iránt.*4
— Egy tanalótól, kirSl azt tartották, hogy gyeage itélS teheteége van, vissgáa aat kérdezte tőle tanárja : „ugyan V .. .. ur! mirffl ismerne ön a bolondra?" „A hozzám intézett kérdéséről" volt a csípős felelet.
Értékés váltéftlyui decz ember 5.
5*/9 metaliques 60.26; &*/• nemz. kölcsön 66.30; 1860-ki álladalmi kölosön 108.75; bank-réssv. 815.— ; hitelintézeti réssvények 136.50; London 127.85; magyar íöldtehermeatéai kötvény 73.— ; temesvári fÖldtehermeatési kötvény 71.— ; erdélyi fóldtehermentési kötvény 71.50; borvát-slavon föld tehermentés)'' kötvény 85.— ; ezüst 116— ; cs. kir. arany 6.08 — ; Napoleoad''or 10.22—.
V t 8 q t 1 menetrend.
Érvényes május 15-tól 1876. A budi-pesti idótmutató óra szerint,
Irtai Knnlsanrél
Vonat hmm t
ssám Ura Pere. Idő
906 Baaék, Moháes,Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel
Sl6 w . . . 2 30 délnt. 919 Bada-Pestre........ 4 69 reggel
909 ...........96 délnt. ''
904 ........... 11 30 estve
813 Bécsbe (Szombathely, Bécs Uj hely felé)5 8 reggel
•01 . .........11 48 estve
816 8opronyba ........ 3 38 délnt.
>03 Trieestbe ée Pragerkofoa kereestSl
Oráea és Béesbe ...... 4 50 reggel
901 Tnsssths és Prágerkofoa kereeztttl
Qráes és Béesbe ......1 47 délat
Brkesík Kssiusrs honnét:
916 Kesék, Mokáes, Dombóvár s Fiaméból 1 41 délnt. 906 . „ , 11 11 eetve
903 Buda-Pestről........4 90 reggel
901 „ ........9 5 délat.
911 H .........9 44 eetve
314 Béeehől (Ssombath. Bé«*-Ujhely)felől 10 97 eetve 802 M h „ .46 reggel
816 Roproayból ........11 53 délel.
>14 Bécsből Grács, MarWrg, Pragerhof
felől ..... 4 19 taggel.
90» Trieeat- ét Béesból Marburg, Pragerhof felől.......* . . 1 91 délnt.
904 Trinest- és VQlaehhél Prágerhof felől 11 — estve.
Marhnrgba esstlskeeés VUlooh ée Franooalestbo ._. . . Kiaaeeefeetból
Felelés szerkesztő : Bfitri Lljet.
i i
Jegyiét
Mindazon t cs. olvsséi^at, kik valédi china ezüst árakat megprébált jő s olcsóság végett vásárolni szándékoznak, lapnak mai hirdetési rovatában foglalt Preia E.-féle china-ezüst ára hirdetés gyárára figyelmeztetjük. .
BUFFT PÁL.
Zeneművekről.
Lapunk hirdetést rovatjábaa feltalálják tisstelt olvasóink és bijo* olvasóaőink ismét, mint minden évben, a világhírt! aenemővek ajánlatait Hello r J. H. ártól Bernben. Esen oly általában kedvelt m6-voket ngyaaaa, egyest bámulatgerjeeatő teljeseégbea áaállitja, tehát sm Wijnk mindenkinek eléggé bns-géa ajánlani, hogy egy ily aenoaSvsC, a ki a aaaé boa egy kevés Srőaet¿ri, aat heaaeroaso^a nd/rea köselgő karácsonyi Idő legssebb alkalmat nynjt; — egyik tárgy eem pótolhatja — ka még ojy becses — egy olyan müvet
Már mit ajándékoshataa a férj nejének, vőlegény jegyesének, karát barátjának szebbet és mívesebben látottat? A sxenvedónek, n betegnek legnagyobb és legkellemetescbb aaórakosást nynjt, saereu-esésen elélt időket jelenvalósit; a mlgásynak bfi társalgója, slőmosditja a kosasn téti esfrélTikedélyességét a háai körben aat.
Még kOlőnSeen kiakarnók több v e n d é g 1 & n r a k dicsérendő Ötleteit emelni, a kik véndégeik mulattatására egy Ilyen m fi vet beeserestek. — A tett kiadást, a mint tőbb helyekről értesültünk, esek nem bánták meg; — ebből kitűnik csélsserü hasznuk ts a tagadhatatlanságig ée minden vendéglős
u r-
a a k, a ki eddig olmal ásatott n, tanácsolnék, bogy egy ilyen zenemivet késedelem nélkül beeaerestea.
Megjegyeztük még, bogy as egyes darabok válás*téka nagyon finoman ki van gondolva; a legújabb, valamint a legkedveltebb régibb operák, operettek, táncad«rabok és dalok, vidám és komoly modornak legssebb rendben találtatnak egyesitvs a H e 1 1 e r- féle müvekben. — Röviden mondva, nem lehet őssintébb és jóakaratobb kívánatnak In-punk kegyes olvasói éa olvasónőihea, mint aa, hogy egy ily senemftvet nemsokára birtokokba juttassanak; dustartalmu illustrált árjegysékek mindenkinek bérmentve küldetnek. Diroct boaatal már an-Bálfogvais a j á nl ható, m ¡után sok helyen ilyen mfivek H e 1 1 e r - f é 1 é k n e k adatnak ki, a melyek p od ig .nont a4tól valók.
Valamennyi beteg erőt és egéss^-get nyer gyógyszer és kcllteé^ u,
kttl a
Revnlescíére dn Bari,
gyógytápszertil Londonból.
28 év óta semminemű betegség aem roU képes e kellemes egészségi tápeőemek etU V • állni s üdvösnek bizonyai az felnőtteknél u min. gyermekeknél orvosság és''költség Léikül mindén gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, n..rigy-, nyákháj sya-, lélegsési-, hólyag- és vesebaj-, gflmŐ-, aszkdr-, nehés lélegzés-, köhögés-, emésathetlenaég-, dugulás-, hasmenés-, álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, vizi-betegsé^, Lásszédülés-, vér-megszorulás-, fÜ[zsibongás-, émely-gAs és hányás, sőt terhesség folyamatában, hártyalob-, m.«!;ikór-, soványodás, csuk, köszvéay, sápkór ellen, r .intén csecsemőknél eledelül dajkatej helyett c..uyt érdemel.
Kivonat 00,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden (gyógyszer ellen esek közt bizonyítványok Dr. Wurzer tanártól, Beneki, Dr. Angelstein, Dr. Choreland, Dr. Campbell, Dr. Déde tanár, Dr. Uro, Castlostuart grófnő, Brehan márkiné, Issenstein berezeg Mennsdorf-Po«^? ministerelnök ée több maga* állam személytől, tetszésre bérmentve be-küldetnek.
RftrMrcvoMt kivonat 80,009 Mennyit
vényből:
Hét hava most már, midőn vigasztalhatlaa állapotban voltam. Mell- és idegbajban ssenvedtem ugy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, sasok következtében tanulásomtól huzamosb ideig háborgatva voltam. Ekkor csodálatos Revalesciére-jéről hallottam, aat fölhasználtam ée biztosithatom, begy tápláló és kellemes Bevalesetére-js egy havi éivezéee ■tán, tökéletesen egészségesnek és erősMItask fezem magamat, úgyannyira, hogy a tollat a legese*'' kélyebb reszketés nélkül bírom vezetni. Indíttatva érzem magam őzen aránylag igen olcsó Ízletes eledelt, minden szenvedőnek mint legjobb sasrt^ján-lani és vagyok alázatos szolgája.
TE8CHNER QÁBOK, a magasabb kereskedelmi-tanintésot hallgatója. As igea nemes de Bréhaa markiné levele.
Nápoly, 1178. april 17-én.
Oram! MájbeUgeég követkestében két év ÓU borzasztó aorvadási állapotban voltam. Nem bírtam olvasni vagy írni; ressketés fogta ol idegeimet és egész testemet, roaz emésztés, tartós álmatlanság és a minduntalan! idegráskódás idestova hajtott s pillanatra sem volt nyugtom, a ssnllatt a legnagyobb ■érvbea mélakóros valék. gok orvos bánt el velem anélkül, hogy köanyebbSlést szerezhettek volna. Tökéletes kétségbeesésekben as ön Revalesciére-jét használtam s most, miután három holnapig éltem vele köszönöm n jó Istennek. A Revnlescíére a legfőbb elismerést érdemli, egéssaégemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, bogy állásomat a társaságban ismét elfoglalhatom. Fogadj * tisstelt ur legforróbb köszöneted) és teljes tiszteletem nyilvánítását.
DE BRÉHÁM MÁJLKINit
75,87?. sz. Köller Flórián, cs. k. katonai felügyelő Nagyváradon tüdő- és légcső-hurut, fejszédülés ée mellszorulásból.
€6,715. De Montlonis kisasszony, emészthellenség, álmatlanság és sorvadásból. .
TáplálóUlmténat
kimdU a ayóayssr érát* fMkükmil ugj, gyermehmmL :."s
---—---•/ fon» 1 frt. 60 kr; 1 font
S frt 50 kr., ft font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt^ 1« Font 20 frt., 24 font 36 frt. Revaleeeiére piskóták ssrten-ezékben 2 frt 60 és 4 frt 50 krral. Sevalesciére Cbo-ooladé táblákban 12 eeéezér* 1 frt 60 kr., 24-re 2 frt 60 kr^ 4S-ra 4 frt 60 kr., poralakban 120 ssdszére 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt — *
Megrendelhető Barry dn Barry A Cemp
által, Wien, WaM«*«astt Kr. 8.
Valamint minden város gyógysnortáraiiaiPés füsser-kereskedéseiben; azonkívül a béesi ház minden vidékre megküldi poeUi utalvány wy «tápvét mellett.
Íf.-Kaniasdn Prdger BiU> (mdkÍ Lotxík Kd-
roly) gyógyszertárába*; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tónes F. ás társánál; DeWzenbea Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondrasohek Károly gyógy ss., Marosvásárhelyt* Fogaraai Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi és Sölu Rezsó gyógy ss., Székes-Fehérvárott balla Györgynél, Sopron Voga A. gyég^ss.; Temesvárott Pap Józsefvárosi gyógyszerésznél, Újvidék QrossingerC.B. és Ernst János gyógy-—erésisél; Varasdon dr. HaHer A. gyógysz., Verseosen Fischer Mórásnál, Zágrábon utasok gyógyszertárában. Tiasa-Ujlak: Royko Victor gyógyssertárábsn.
•) B rovat alatt köalöttért felelBsségsl nsas vállal s
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán (233 1 -*) kaphatók:
Megjelent ésminden hazai könyvkereskedésben kapható;
E|y tarisznya ostobaság. Hninoristicus eszmék ötletek, élezek, egyvelege, gyűjtötte: Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora. Ára díszesen kötve 1 frt 4<) kr.
Kebllhssftk Újévi és névnapi köszöntések. Irta Hoffmnnn Mór, díszes nyomatú keménykötésben ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedért! Szerelmi levelező könyv, szerelme» párok számára, Szivélyesitöl. Csinos borítékba kötve, ára 1 frt. 20 kr.
LlMnMad A hires czigánynő igazmondó kártyája. 32 szine-zett kártyával magyar aláírással és szöveggel, éra 5<> kr.
Afasssktiyv'' na«\ legnjabb egyptomi, 2ft0 lapra U-rjetlö, Wm képpel, ára 60 kr.
Wajdits Jézsef rKépes népnaptára" l*77-ik évre. megjelent 30,000 példányban, kötve 50. ftlzve 4<>. kis kiadás 2ö kr.
Fostai rendelések a levél vétele után azonnal teljesíttetnek.
Továbbá:
mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak . . . . 2 frt 20 kr. I „ rovátkos, duplán enyvezett . . . 3 „ 10 „
1 , fél minister.......4 , 20 ,
1 » egész minister . . . . 8 — 9 „ — „ 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papíron 1000 példány névnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
Feltűnő olcsóságu
monogramm-levélpapirok Mritéfc&aL
20 levélpapír 20 botiték és tokkal 30 kr., szines monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 szines monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes, tokban 1 frt 50 kr. Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemű nyomtatványok elkészítésére.
Mintán a ross üzletmenet végett
chm- ezQrtáru-gyáronkat
teljesen bessUntetjUk, Ikényweritve vagynnk pompás china eaflst-gyártmányaink tömérdek kéealetét a leggyorsabban as előállítási áron sokkal alább elárusítani. Kísérletül Molgáljon követkeaS kivonat a oagy árjegyaékbSl, m ely ntébbí kívánatra bérmentesen
megkflldetik.
(213 5-9) Mérsékelt ára:
most
db.
kávéskanál „ evőkanál . „ asztali kés h ara tali villa lev«« saedé tej-sxedS vaj-sselencxo
azelőtt
most
csopán
il
db. eankc.Ttartó
sárral . . frt p. gyertyatartó d. kéa-nyngtató „ „ csemege-villa „ „ csemege-kés „
14.— 8.—
8.— 3.—
6.— 6.—
2.70 2.50
6— 2.50 frt,
asetftt
csupa a
frt 3 50 1.60 „ 7 60 2.80 7 50 2 8<> 7.50 2.80 5.— 2.30 3 50 1.50 5— «.—
Legnjabb kézelBgom b-g arnitura, gépcsettel á 1 Par*fa-dugók állat fejekkel á 40 kr. Továbbá pompás Sodrunk, kávé- és thea ibrikek, tojáské**-letek, fogpisskáló-tartók, ecret- és olaj-késsletek és más egyéb számos ozikkek, stb. stb. asinioly meglepS olcsA árakon.
Különösen figyelemre méltó: 6 db. evSkanál, 6 db villa ) mind a 24 drb- egyftttvévc elegáns 6 „ kávéskanál, 6 „ ké* ) tokban 24 frt helyett csak 10 frt Ugyanaz britin nia-esUstb ol, mind a 24 darab elegáns tokban csak 7 frt.
Vidóki megrendelések utánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen eszközöltetnek. Csira:
Bécs, Rothentburmstrasse 16.
Malom-eladás.
Zala-Egerszeg közelében a Zalán álló, a zala-egerszegi plebánia-javada-lom tulajdonát képező, 3 kerekű úgynevezett „Gógánmalom" a hozzá tartozó — mintegy 9 holdnyi — földekkel együtt eladó. Tenni szándékozók forduljanak alulirthoz.
Z.-Egerszeg, deez. 3. 1876.
Horváth Károly,
(241 1 — 3) z.egerszegi plébános.
Temesváry Manó
nagyon ismert legolcsóbb (181 19—20)
czipőgyára
Budapesten, Kiràly-utcza I. sz. ajánlja
Nőknek:
Kényelem-cztpök finom everlastinff vagy b5rb51 . . . . 1 frt — kr. Kényelem-ezip5k elegáns fsçonnal, magas sarokkal, nagy
roj tokkal ...............1 „ 60 „
Kerti-esi p5k mézga betéttel, fénymázas begygyei és rojtokkal 4 . 10 , Everlasting hosó-topánok, 6 hüvelyk magasságn szabással, fénymásas hegygyei, szegesett talppal, finom kiállítással .................3 p 10 „
Chagrain-bSr-hozé-topánok 6 hüvelyk magas«áfo saabással,
ssegesett kettői talppal, erfis, jó munka . . . . 3 , 90 ,
Uraknak:
Kényelem-csipSk bSrbfil vagy saövetbSI.......1 m — .
Topánok, chagrin bSrbSl, simán vagy fénymázas hegygyei
jó, szép mnnka..............3,90,,
Topánok borjn-, vagy bagaria-borból, ssegezre és csavarral
ellátott kettSs talppal, gyakori haaxnálatra .... 4 „ — „ Párisi nobles fél-topánok mézga betéttel, a borítás simán, vagy fénymásottan kttlönféleképen a legelegánsabb
façonnai................4 M — ,,
és még sok 1000 pár különféle forma és divat sserint nri-, nSi-, leány-, fin- és gyermek-caipőárakból.
Levélbeli megrendelések mérték, vagy minta-caipó ntán biatositás alatt utánvéttel eaakösöltetnek, — hastoavehetienek aaonnal kicseréltetnek.
TÓTIISÍNDOn
RAKTÁR saját készítményü RAKTÁR »8zt«l08 & butor fly ári raktár ™g«>y°8
kttrP,''®S SZOMBATHELYBŐL V Î
bútorokban, matráczok,
hajtott, nád- Váav'')iráWT7QAWtúkrök 68 szalma- NAGY-KANIZSAN ^^
székekben, vasot-uteza, a városházban, tartókban.
Fónyeroinény 875,000 mark aj német birodalmi érték.
Szerencse-
jelentés.
A nyereményekért a kormány részéréi kezcikedtedk. Klső buxás :
13- ét 14 éecssriisr.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezeskedtetek (211 4-5)
nagy pénz-lotteriából
eredé nyereményekbeni réaztvevéare, melynél
7 millió 420,000 bírod, mark
biztosan nyerendő.
Ezen csélscerüen szervezett péns lotteriának. tcrvszerüleg csak 79,oOO sorsjegyre alapított nyeremények kfivetkezók: 1 nyeremény eshetőleg 375.000 bírod mark. különleg 250.000, I25.0t0, 80,000, 60.0s0. 50,0s0, 4s,000,36,000 , 4-«« r 30,001^.25.000, 4-szer 20,000. 25-s«ör 15,000, 12.000 é* 10,000, 2<;-<zor 6000, SG-szor 4000 és 3000. 206-sznr 2500, 2400. és 2000, 4l*-ször 1500, 1200, ¿s Isos 1350-»sor 500. 300 es 250. 2 ts63-xz»r 2os 150, 138, 124 és 120, 14839-szer 94, 67, 55, 50, 40 és 20 bírod, mark, mely nyeremények néhány hé alatt 7 osztályban blztssas el\állnak. Aa ehő nyereményhuzáa hatésáfUsg
f, é. deczember 13. és 14-re
állapíttatván meg és ára
egy egész eredeti sorsjegynek csak 3 frt 40 kr.
.fél „ „ . 1 . 70 .
. negyed . , „ — , 85 ,
a ksmásy részéréi kszssksdtstett eredeti sorsjsfyek (ocm tiltott Ígérvények) s vétsiámak bérmeatssen késrpészbsrt vagy pwti stalvásy stjáal kskBMése asetlett általam még a (egtávslabki vi-
tfékskre is bekflldetnek.
'' Minden megrendeld az eredeti sor^jegygyel együtt egy, s kormánycaimmel ellátott játazótervei lagyw, a busás ntán pedig hivatalos nyereménykimu tatást kap.
A nyeremények kifizetése általam kfcvetlen ós szerény titoktartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve bekflldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők. Megrendelésekkel mindenki teljes bisalomtnal fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Megjelentés minden hazai könyvkereskedésben kapható
V .. JíítM. M*«y»r felköszöntő (toaszt) könyv szer
kesztették W^jdits József és''Bátorfi Uyos. Második javított és tetemesen bővített kiad. A díszes keménykötésű könyvnek ára 1 frt 60 kr Rajta ftak vifadjeak! Közkedvességü dalkönyv, ötödik bővített kiadás. 1 frt. 80 kr., diszkötésben 2 frt. 80 kr.
ftejta iak riíadjank! Magyar dalkönyv olcsó kiadása, kötve
!*> kr.
It4ta Isásysk MlUsstak I Mulattató késikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wsjdits József. Ára az 500 lapni terjedő színnyomat® borítékkal ellátott könyvnek 1 frt. 60 kr. Aranymetszéstt diaakiadásnak 2 frt. 60 kr.
cjum
mtta aártk
borítékkal. Ken
Ua|ani la 8ple«el destseber Dlektnag Magyarország a német kéltészet tükrében, díszes kiálütásban fűzve 1 frt 80 kr^ elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
WaMts Mmf „Képes sépaa#társu 1877-ik évre, megjelent 30,000 példányban, kötve 50, fűzve 40, kis kiadás 25 kr.
■V Postai rendelések a levél vetéle ntán azonnal teljesíttetnek.
Wolf thea rum-kivonata!
Kltftnó szer a legegyszerűbb és legolcsóbb theakésxitésre.
Három vagy négy kávéskanálnyival e szerből egy kevés csokor- j ral egy csésze forró vízbe téve, a legjobb romos theát kapjak, mely} mindössse e minöséghex képes; 2, 3, 4 krba kerül.

Relier Ig''nácz
(22 15 •)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl-
aínőségbfn.
íóíégh_______________ _
''!, litere* Qvegekbf-o finom, legfinomabb és kOlönöeen ■ gJ6*» ^ gyermekek ssámára való topánrak.
finom
Minden üveg a b^*gy«ett védjegygyel és a feltaláló ,Wolf J.'' aláírásával van ellátva.
(?29 6—*) Után sásoktól órakodni kell.
Első bécsi thea-rum-kivonat-gyár»
Bécsben, II. kerület, Bobertgasse
Baktár Nagy-Kanizsán : Strém és Klein araknál léterik, __Tabumat a monarchia legtöbb nagyobb városában.
tárát a legjobb minóeégüeket a lehetó jutányos áron.
Ugyasinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság« t. kdtönségnek, hogy '' megrendeléseket a legjobb bel'' és külföldi bőr-ból elfogadok és kéasitek, as árt l^jutányo abban számítom.
As én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assoriir^Sa JLager aller Gattungen Herren-, Damen- and Kin-der-Stiflctten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär and verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer''Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Cs. k. szab. déli vasattársa
Több, a vasúton talált tárgyak, melyeknek tulajdonosai nem jelentkeztek és fel nem találtathattak, e hó 25-én délelőtti 1«
órakor elárvereztetnek. (224 S—3)
A vezérigazgatósági
Wajdits József kiadó-, lap- ós ajowUtakjdoaos gyorsaajtó nyoaáaa, Nagy-Kanizsán.
Bátorkodunk a t. cs.
háziasszonyokat
egy nagy takarltményra figyel-mestetol, mely abbéi áll, hogy a kávé valódi jó fügekávé vegyüléaével kéasltteaaék. Esssl S elÖny Jár, még p«dig: 1 laléat nemesíteni lehbt éa 9. a jutányos bevásárlás lényegea ta-karltmányt hos magával. É csél-bél kérjük hamisítatlan
Ho-Mkl
Bgy kiaér-letst tenni. Mintán ml aranyozott
papírban beoaoma-golt föge-kávétik minden
egyes csomagjának tartalmáért s valódiságát ÜletSleg, 100 frt-taljótállunk, tebát laj-atromosott védjegyünkről kU-lönöaen tudomást venni kérünk.
Scülilt Győzd s Fia.
és. kir. gasd. gyárosok Béeaben. Egyedüli raktár Nagy-Kanizsán :
Strem ét Kiéin uraknál.
• , (179 17-«-*;
NAGY-KANIZSA, 1876. deewmber id^n.
Tizenötödik évfolyam.
J évre . . 8 frt. i
¡VI évre . . 4 , évre . z ;
Egy szám 10 kr.
n
4
Hirdetések
5 uaíibo» pet«t»orbtn
• ; BjjUodítor 6 »minden '' ''''tür»bbi «őrért 5 kr.
SVII.TTKRBEN lor0jikiot 10 krért vé- 1
telnek feL. iCmcaúri illeték minden J hirdetésért külön '' i 30 kr. fizetendő
Ir-
ináén j külön f
illeti k ősiem ényék sserkesstőbőz, Tikv rékpénntári épület ftld-■«int, — anyagi ifatt illető k ftalem ények pedig a kUdéhe* bér-mentre inláaendők NAGY-KANIZSA
előbb:
ÖZLON
BénnenteUen levelek cenk ismert munkatársaktól fogadtatnak et.
Késiratok vissaa
ZALA-SOMOGYI 3
^Kanizsavkros helyhatóságának, nemkülönben a ^n-kanlzsai kereskedelmi s Iparhank«, a „n.-kanizsal takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület", a „iL-kanlzsai kisded
nevel« egyesület«, a ^soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsal kül választmánya« s több megyei és Yároai egyesület hivatalos értesítője.
Heteukint kétszer, vasárnap-s csutorákon megjelenő vegyes tartalmú lap.
Vtdéki 1 apjatufc fontossága
a: állami s törvényhatósági közigazgatás körében.
ilost, midón közigazgatási rendszerünk át lett aiakitva, nem lesz talán fölösleges a fölött is elmélkedni: vájjon a mi nemzeti közigazgatásunk hibás rendszerének okai csupán a nagyobb gépművek alkatában s minőségében rejlenek-e, vagy egyszersmind az alsóbb működési s kisebb körű közegek töredékenységében s gyarlóságában is? Mi ngy vagyunk meggyőződve: hogy a magyar közigazgatás nem csak azért vala eddigelé ,ázsiai*-nak mondható, mivel nagy részben a feudalizmus kopott, nedves dongáiból vala egy csodálatos gépezetté összetákolva: hanem, mivel ezen danaidi hordóhoz hasanló építmények kisebb organikus részei s közegeire sem volt kellő gond s figyelem fordítva.
Aki megyei közigazgatásunk mecha-nismusát csak nagyjában ismeri, az nagyon jol tudja, hogy itt minden baj leginkább onnan származik: mivel az állam kormány vagy hatósági rendeletek nagy részben roszul, — vagy nincsenek is végrehajtva.
Tudjuk: hogy Magyarországnak roppant területét s helyiségeinek egymástóli távolságát tekintve: a postai közlekedés niiunk, vidékenkint még ma is nagyon gyér, s azon kedvezményt, mely szerint az államkormány szíves készséggel megengedi, hogy a postai közlekedést mindenütt lehessen állítni, hol a forgalom csak 200 forintnyi évi; bevételt is biztosit: valamint hatóságaink, ugy egyes polgártársaink sem sietnek hasznukra fordítni. Pedig az állandó katonáskodás, az állandó törvénykezés s rendőri fel-
ügyelet iltál előidézett levélforgalom szüksége, még közigazgatási gyorsaság érdekein tul is, szorgosan követeli ezt. Mindamellett mi térténik? Az: hogy még ma is a „ köröz-vények* rendszerének fentartásával segítnek magukon. Azonban: az administraczió ezen rozzant talyigáján hová jut a közigazgatás ? Tekintsük csak közelebbről.
A mi „kurrenseink,* — tekintve kézbesítésük lassúságát, azok rósz, értelmetlen leírását, grammatikátlanságát s általában kalügraphiai hiányait — valóságos Isten átkai a közigazgatásnak. Mig ugyanis, egy község- vagy rendőr biztos jelentése a szol'' gabiróhoz, -- innen az alispánhoz, — az alispántól a belügyminiszterhez vagy más hatósághoz jut: mig ama helyekről sajtó alá kerül s igy ismét a köztörvényhatóságokhoz visszakerül; igy megint, midőn ezek által a szolgabirák utján a községi elöljárósághoz jut; rendesen 40 — 50, sót gyakran 60 — 70 napnyi időköz telik el, a körözött lopás, rablás, döghalál* marhavész, stb. esetek megtörténte után. Ennyi idő alatt Amerikába is eljuthat egy bűnös szökevény s még Verne szerint a földet is körülutaz-hatja.
Ha egy vándorcsapat, mely köztünk sem kenyeret, sem szabadságot nem talált — mely Európát agy tekintve, mint roskadozó templomot, hol a boltozat már roskadozni kezd —< Amerikába zarándokol, három dolgon kezdi meg uj sorsát áüapitani. Első: postát szervezni (Igy tett Ujházy László hazánkfia is, az Orioato partjain); — második: iskolát alapítani; — harmadik: egy vidéki, vagy községi hírlapot szerkeszteni. Az elsővel az újvilág ifjúi telepe hidat, csatornát akar épitni a társadalom anyagi ér-
dekszövetkezésének s az emberi közlekedés szükségleteinek; — a másodikkal örök várat emel, hol az Isten lakozzék; mig a harmadikban fáklyát gyújt, hogy ragyogjon, világítson, a sivatagok e szent templomai körül, az idők végtelenéig!
íme ez a vidéki sajtó rendeltetése, haszna, szükségessége s fontossága, különösen törvényhatósági közigazgatásunkban is« De mondhatom Magyarországon még inkább, mint Északamerikában.
Mert, hogyha megyéink és törvényhatóságaink az eddigi , kurrens-manipuláció * Bchlendrián rendszere helyett azon szokást fogadnák el: hogy valamint az államkormányi, ugy különösen a mindennap születendő helyhatósági rendeleteket és körözvény eket egy »hatósági értesítő" alakjában időről-időre kinyomatva közlenék; százszorosan inkább érnék cl a czélt, mint a mai kurrens-expedíciók nyomorúságos módjával.
Azok ellenvetésére, a kik vélik, hogy a kérdéses .kurrensek* — az úgynevezett „Budapesti Közlöny* czimű hivatalos lapban is közölhetők lennének, azt mondjuk, hogy ea se nem czélravezető, se nem prak-tikabüis. Nem czélravezető azért, mivel ez esetben Magyarország több, mint száz törvényhatóságának minden kurrenseit elsőben Budapestre kellene — még az ország legvégső pontjáról is — beküldeni; — Budapestről vissza minden egyes törvényhatóságba, a törvényhatóságok kormányától pedig — minden egyes községbe. Ez pedig nem praktikabilis, mert minden megyének s községnek nincs mindenféle kurrensre szüksége s azon állapot, hogy Bácsmegye például Szabolcs, vagy Zemplénmegye kur-
renseinek költségeit is fizesse — megint absnrdum lenne.
Mindezek, amiket elmondtunk, csak azt igazolják, hogy valamint az állami, ugy helyhatásági közigazgatás s törvénykezés kurrensei s rendeleteinek kgcxélszerübb közegei, csakis a vidéki, illetőleg helyi lapok lehetnek, melyek hazánk közigazgatási rendszerében oly oszlopokat fognának képezni, milyen azon oszlop volt, melyen a két világrészre sugárzó pharosi lámpa felfüggesztve vala.
_ B-i K.
A Zalamegyei
tiszti állatorvosok magán ügyekbeni jutaL maztatásának limitáiiója.
Zalamegye folyó évi november 6-án tartott bizottsági közgyűlésében a megyei tiaati állatorvosoknak dijasását magán kereseti Ügyekben llmitátio alá yette, díjszabályt állapított meg, melyet kinyomatni és miheztartás végett a ssolgsbirói hivatalok utján közhírré tétetni rendelt, s hogy es megtörtént, bísonyitékul szolgái azon szabálynak e lapban történt betűszerinti közlése.
Mielőtt a díjszabály felett elmondanék véleményünket, felkeli tüntetnünk, hogy a tísttF állatorvos hivatalos működése keretén kívül a többi magdn állatorvosokkal azonos, és es any-
nyit tesz, hogy magáz ügyei elintézésében gát as 1876-ik évi közegészségügyi XlV-ik t cz. 48. kitétele szerint jutalmaztathatja, nem kötelesheti eszerint ót a megyebizottsága által megállapított limitátio.
Midőn a czélzott limitátíót e lapokban olvaatak^okfelé ágasé gondolattal foglalkoztunk. Minden felett azon kérdést kísértettük megoldani, mi bírhatta a megye bizottságát arra, hogy as 1876 ik évi kösegéoségi XlV-ik t cs. 48-Ot kitétele ellenében limitátió alá vette a tiszti állatorvosok magán ügyekbeni dijasását és ma, midón a kereseti adó rendaser örökre kilökte ntjábdl a limitátíót.
TÁRCZA.
Bár soha ne .. .
Bár soba ne mondtad volna, Hogy boldoggá tehet szived. Midőn saendén róasaajkad
Velem mindent elhitetett.
Midőn boszád voltam nőve,
Mint a levél a faágoa,
Ast hittem, begy te Uex nékem
Életfogytig báj virágom.
Szerettetek, imádtalak, Hint as angyalt, (est aa égben, 8 |esárgaltam fám ágirél Egy váratlan veszteségen . . .
KH magamnak véltem birai. Ki annyit ssóh »ereiméről, Kimondá, hogy vála«atottja Moaolyg felé — más vidékről.
8 én fesnjtott, én esalédrs Árra lettem, megcsalt árva. Mist ki már eeak a «rágalmat Lenn a setét sir ban Tárja.
Jobb is volna nekem már rég'' A megholtak békés kása, Nem ktadesém bá, keserrel 8 nem volnék as élet váza.
Kívánnám, bogy egées élted Boldogságban tava folyna; Csak ssived, bogy boldogíthat. Ah, bár sob''se mondtad volna!
HOTTER ANTAL.
Az őrült.
A fér£ is tud érezoi; ník ne játszatok s •zí vekkel.
A játszi gyermekkor boldog napjait V. városban töltöttem el. Ki ne emlékeznék öröméét vissza gyermek korára,azon korra, melyben vágyaink egy sippal ellátott, fából késsült lovaskatonában összpontosulnak ; melyben játszószerünkkel kezünkben nem bántanak gondok, bajok, nagyobb vágyak, érzelmek; melyben csak azért eirunk, hogy kőnycseppjeinket S kielégített vágy fényee »ugára aranyos gyöngyökké változtassa! De ki győzné elősorolni mindazon kicsinye« eseményeket, melyekre mégis akár jó- akár balsorsunkban oaak örömmel eondolnok s melyek viruló vázként tűnnek fel a sivár jelenben.
Körülbelül őt éves lehettem ; gondtalanul szaladgáltam egykorú pajtásaimmal nyáron át a pillangók után, midŐo e foglalkozásunkban egy husz—huszonöt éves fiatal ember sokszor megzavart; ez valahányszor egy egy pillangót fogtunk, örömmel fatott elénk, kikapta kezünkből és gyönyörködve benne, ily fonna zavart szavakat mondott: .Megvagy, ,. . nem
szállsz
sl többé,. . . enyém vagy, nem a máaiké, , .. igen, as enyém f" Majd dédelgette a pillangót ós csókokkal hatmosta d, elnevezte kedvesének, angyalának; majd merően tekinte rá, szemei haragvó tűzben égtek: „Elhagytál, de megfogtalak. ---Nem eresztelek, . . . megöllek"
töredezett sssvakat kiáitá, miközben szárnyait kitépte s a szárny talant a földre vetve, átkozódó szavak között összetaposta Igy tartott es több évig*, sokszor találkoztunk ezen fiatal emberrel, fogtunk neki máskor is pillangókat, de
ő mindegyikkel egyformán bánt Szavait nem értettük és nem sst sem, hogy miért szereti annyira a pillangót, de ha nála van, nemsokára megöli azt; annyit azonban mégis tudtnnk, hogy egy szegény őrülttel van dolgunk. Multak az évek, a boldogság aranykora eltűnt, elmnlt a gondtalan élet, mert már elég gondot adott a néha elhaqvagolt leozke, kivált ha rajtaresstés esetében a büntetést második adagban otthon is lehete várni. Majd él kellett válnom ifjúkori barátaimtői, más városba mentem: ekkor éreztem először életemben, hogy mi a fájdalom és elkeseredett szívvel, kisírt ssemekkel hagytam el szülőföldemet
Több év hanyatlott as enyészet örvényébe, midón mint serdülő ifja meglátogattam szüleimet Jól esett visszamenni oda, hol bölcsőm ringott, hol minden mint régi ismerőst üdvözölt s hová oly sok szép emlék vonzott Mindent és mindenkit megtaláltam, o|ak egyet nem: az őrültet, kinek annyi lepkét fogtam. Gyötrött a kíváncsiság valamit hallani róla és megtudni ast is, hogy miért szerette annyira a pillangókat? De hogyan lehetne est megtudni?
Ast tapaaztaltam, hogy atyám nem közlékeny természetű, mert habár gyermekkoromban sokszor együtt sétáltunk, mégis sétálás közben egy árva szót sem szőttünk egymáshoz. Módját kellett mindazonáltal ejtenem, hogy valamit megtudjak tőle, mert meg voltain győ-z&Íyq hogy ő az őrültnek sorsát ismeri.
Otthon tartózkodásom ideje alatt egy al< kalommal mindketten gondolatokba merülve, kimért léptekkel haladtunk V. város szép fekvésű helyein; hogy atyám miről gondolkozott, azt nem tudom, de én erősen törtem a fejemet, vájjon hogyan kesdjea meg a beszélgetést ? Igy
haladva, as 1848-ki szabadságharcsban V. város mellett elesett honvédek emlékssobráhos értünk. Most, vagy soha, gondolám magamban s igy ssóltam:
Szebb halált nem tudok képselni magamnak annál, mint mikor valaki hasája védelmében ontja ki vérét
Erre elhallgattam és vártam a hatást; atyám a szoborra nézett, onnan reám, de mit-sem szólt
— Nemde kedves atyám — folytatám tovább — emlékesik még azon ssép napokra, melyekben a magyar huszárok ezen vidéken küzdöttek hazánk szabadságáért? Ea még akkor nem is éltem, szinte boszankodtam miatta, pedig be szép a hazáért harczolni!
— Bízón kedvez fiam, szép napok voltak azok 1 Szivünk telve volt hasasseretettel, örömmel mentünk a hasáért meghalni, mig most „nem tudunk már érte csak élni is.0
A kezdet megvan, gondolám magamban, most már könyebb folytatni.
— Istenem! be sserettem volna én ast látni, isikor azok a „vörös sipkások" nyargaltak, mint a villám, oly sebesen.
— Láttam én fiam helyetted őket, de láttam másokat is.
— Kiket édes atyám? Talán a muszkákat?
— Azokat ám és hossá még qgygyel nupd pórul jártam.
— Ah! és hogyan ?
— Hát ugy édes fiam, hogy mikor a muszkák visszaszorították a mieinket s az sgésa városban a félelem miatt a musskákoa kívül senkit sem lehete látni, én mégis kimentem szétnézni, alig mentein azonban néhány lépés*
Ma, midén u egyetemekben. az okieve-leststés évekbe ét igy ezerekbe kerül; —
. .Ma, midőn az egyetemen kívül az anyagi lét len tartása oly költséges.
Ma^midőn a kor igényeinek megfelelő szellemi képzés és a ténylegesssolgálsthos meg» kívántató szükségletek beszerzése százokba kerül.
midőn a keresetadó határt nem m> merő módon évekről-évekre fokonódik, egy jól képzett s művelt állatorvosnak keresetmádját limitátió alá venni oly intésmény, mely mindennek mondható, csak korszerűnek, illetékes intézménynek nem. Vagy az orvos az, kivef mindent tehetni, kitől az életet, egészséget ily kénysser módon 30—50 kraj-czárért, szükségből akár ingyen is megvásárolhatni ?
Nem vitatjuk a dolgot tovább, végül azt mondjuk: — felesleges és illetéktelen volt hozni a jelzett díjszabályt akkor, midőn az 1876-ik évi kösegéssségügy* törvény XIV. t cz. 43. kitet^je határozottat jelesig piaginorvos-lás díjazása mikópenjét, mely igy hangzik szóról szóra:
- „A magánorvoslás dijasása kölcsönös
megegyezéstől függ, hol ilyen létre nem jött, peres esetekben szakértők .meghallgatásával a bíróság határozza meg a díjat, melynek legkisebb mértéke az egész országra kihatólag, azonban tekintettel a városok és községek külön* böző viszonyaira, fokozatossn a belügyminiszter, tehát nem a megye bizottsága által álla-pittatik meg.
Midőn a megye bizottsága által hozott határozatnak szemben törvényt tüntetünk fel, ennek kifolyásából kéljük a tekintetes megye bizottságát, szükségből a m. belügyi minisztériumot, méltóztassék az értelmezett díjszabályt visszahúzni, beszüntetni.
Tárgyalóterem.
A nagy-kanizsai kir. büntető törvényszéken a J. évi deczember hó 14. és IS-én a következő bünperek vétetnek Tigilv. tárgyalás alá:
Deczember 14 én. 1. Gutmann József ne-deliczi lakós elleni birói zártörés álul elkövet-tett sikkasztási ügyben végtárgyalás. (Előadó: Gózony Ferencz kir. tszéki bíró.)
2. Dobrovolecz András és társa elleni tol-vajiási ügyben Il-od bírósági Ítélet kihirdetése. (Előadó: ugyanaz.)
3. Pollák Lipót kottorn lakós "elleni hamis esküvési ügyben ugyanaz. (Előadó: Dr. Horváth Ferenci kir. tszéki biró.)
4. Gyurkin György elleni súlyos testisér-tési .bünperben ugysn a fentebbi itéletkihirdetés. (fUőadó: ugyanaz.)
5. Kő ves Ferencz és társai elleni tolvajlási és orgazdaság iránti bünperben folyt, végtárgyalás. (Előadó : Gózony Ferencz k.törv. biró.)
Deczember 15-én. 1. Kaszás László elleni tolvajlási kísérlet iránti bűnügyben végtárgyalás. (Stőadó: Gpzony F. k. t. biró.)
2. Hóbor Boldizsár elleni súlyos testisér-tés''.iránti bünperben végtárgyalás. (Eiősdó: ugysnaz.)
3. Goldberger Paulina n. récsei lakós elleni tolvajlási .ügyben végtárgyalás. (Előadó : ugyanaz.)
Kiadta :
ZALAY LAJOS.
nyíre házamtól, midőn egy muszka lovas sebes vágtatva épen felém tartott, kissé megijedtem, de megálltam; a katona nyilsebességgel vágtatott el mellettem villámokat szórva szemeiből, d> nem bántott, míg nem messzire tőlem egyik barátomat, ki menekülni igyekezett, ugy vágta váUtájon, hogy annak egyik karja azonnal a foJdre hullott.''
— Ah! az borzasztó lehetett! S még ha elgondolom, hogy kedves atyám oly nagy veszélyben forgott!
— Btzon fiam, ha az a muszka levágott volna, most te nem élnél.
— Pedig jobb, hogy élek.
De már elérkezettnek véltem az időt, hogy oda. tereljem a beszélgetést, a miért tulajdon-kepén kezdtem.
• "ügyebdr kedves atyám — folytatám
tehát — az a csendes őrült sem élt még akkor, kinek gyermekkoromban annyi pillangót fogtam ?
Az atyám rám nézett erre a kérdésre, mert bizon egy kissé furcsának tetszett neki az átmenet, de ón komolyan viseltem magamat és kérdő tekintetet vetettem reá.
— Dehogy nem! — mondá erre — ő már akkor nagy gyerek volt.
— Hol van most ? Nem látom Őt sehol.
«— Jó helyen, van. már szegény, ott, hol a
fífdalmak megszűnnek: a sírban!
— Sajnálom őt! Mily sokszor bámultam társaimmal, midőn a pillangókat Összetaposta mérgében, akkor Sem tudtuk elgondolni, hogy fiaiért tészi. 9Si és éc még most sem tudom ; fced-vés atyitn nen? tüdná ycegmondani?
~ megtudtam bit én mondani .fiam, hl akarnám, d? mivei nem akarom, tehát nem ss mondom meg.
Kiadói kérelem;
if a"
Az előfizetés- és hirdetési összeggel még hátralevők tisztelettel felkéretnek tar-tozásaik beküldését^ miatásik^p érdekében nekünk it kötelezettségeink vannak;
Tisztelettel
a
„Zalai Közlöny'' kiadó hivatala.
. Helyi hírek. k
» • *
Vrmémyi József főispán ur $ méltósága szombaton délután Nagy-Kanizsára érkezett.
— Nyilatkozat. A helybeli izr. hitközségnek a váropi pénztárból 1000 írttal leendő segélyeztetése tárgyában folyó hó 6-án a képviselő ülésben nyilvánított véleményem miatt magán uton is megtámadtatván, kényte-len Vagyok fi Iflvftketőkfch jrilatkf^ni:,. # .
A aűbventiu megadásihoz véleményemmel nem járulhattam :
a.) mert elvem ellen van, hogy vallásfelekezetek hitfelekezeti ezé Íjaikban községi pénztárakból segély estessenek;
b.) mert erre Kanizsán még eddig praece-dens nincs; asa helytelenül bivatolt praeeedens ugyanis, hogy a helyb. prot. hitfelekesset ily városi segélyt már élvez, nem létesik ; igazolják ezt mind as eddigi városi számadások, mind az uj költségelőirányzat: a kath. egyház irányában pedig a város kegyúrnak tekinthető s az nem praeeedens;
c.) mert ily segélyezés ebben s speciális esetben törvényellenes is (lásd az 1868. 53. törv. czikket.)
• Végül, hogy a 450.000 forintnál több udósság alatt görnyedező szegény Kanizsa városi pénztárból, az egész egy városrészt közös tulajdonul biró s legvagyonosabb polgárokból álló gazdag izr. hitközség most még évi 1000 frt. 8ubsidiumot is nyerjen : ehhez méltányossági szempontból hozzá szólni nem akartam.
Hogy ez mennyire méltányos, azt birálja majd meg a közösügyi bizottmány s a nagy közönség l
Nsgy-Kanizsán, 1876. deczember 8-án.
GYŐRFFY JÁNOS v. képv.
— Közrendészet. N-kanizsán a Chino-rányi-féle majorkert déli oldalán a szekérút feneketlen mély viz* és sártenger, ugy mondhatni: állatkínzó mezei ut, melyet hassnálaton kívül tenni épen oly lehetetlen, mint kikerülni. A Miháld- és Rózss-utcsabeliek mit sem javítanak rajta. Megérdemli, hogy a tanácsteremből bocsájtaasék ki rendelet ezen útnak tökélyetesi-tésére. A rendészetnek nem cssk a városban, hanem a mezei közhasználatú ntakra is ki kell terjeszteni figyelmét, megkívánja ezt a mezei rendőrtörvéoy. „Unum faciendam, alterunt non negligandum." Az ntcsai hajdú helyett.
-t- A .társaskör'' deczember 31 én belépti dij mellet zártkörfis tánczczal egybekötött kisebb mérvű tombolát Yeodez, melyhez a tárgyakat a társaskör tagjai adják. A jövödrfem saját javára fordittatik.
— Nugy-Kanitsováro* képviselőségének közgyűlése mait szerdán délután megtartatván, a légszeszvilágitás behozatala tárgyában
-És miért nem mondja meg édes atyám ?
— Azért, mert most sem értenéd, és nem neked való még olyanokat tudni.
— Ej! édes atyám, tehát még most is gyermeknek tart engem? Hiszen már húszéves leszek nemsokára; megértem én azt, . csak mondja el.
— Az mind igaz fiám, a mit mondasz,
de .... de mégis.....Különben, ha olyan
nagyon kívánod, hát elmondom.
N. városunknak igen tekintélyes polgára volt; különösen kitűnt ritka becsületessége ál tal, nem volt a városban senki, ki Pista bácsit ne ismerte volna; a fiatal leányok igen szerették őt, mert sokszor eltréfálgatott velők, neki mindenki „kis húgom* volt, és egy leány sem mehetett el mellette a nélkül, hogy ílyforma beszélgetést ne kezdett volna vele:
— No hová meigy kis húgom ?
— Templomba Pista bácsi.
— Oda kis hamis, t»lán ott lesz az is?
— Micsoda az is? Már ismét kitalált valamit, ej de rósz maga, az embert ugy megtudja faggatni.
— No-no, csak lassan kis húgom, sokat tudok ám én, belátok én még ide ebbe a szép kebelbe is. Tudom, hogy most is oly sebesen ver kis szive, hogy majd kiugrik helyéről. MU kor én fiatal voltam, nekem is sokszor kellett másért templomba mennem..
— De most mindjárt megharagszom Pista bácsi, ha ilyeneket beszél.
— Soh ''se haragudjék; meg. kis húgom, hití'' ez emberi dolog; csak azután vigyázzon, hogy minden jól menjen: Sok szerencsét!
—r Már látóm, hogy Pista bácsi mégis csak csintalan embér. Jő mutatást kívánók !•"
így enyelgett Pista bácsi azokkal, a ki-
ket előtalált s nemsokára mindenki ismerte őt Családi élete békés vala; kedves élete párja egy fiúval sjándékozá meg őt, miért nzután. a boldogság állandó fészket rakott kis család)! körében. A kis Pista jó és szorgalmas fia volt, kitÜnŐ észtehetség mellett mélyen érző szívvel is bírt s ez volt Szerencsétlenségének legfőbb okozója. Idővel Pista szivében is kinyílt a szerelem virága, szeretett egy szép, de kaczér és szívtelen nőt. Hevesen érző szivének egész melegével vonzódott kozzá, elleste minden gondo-lstát és legkisebb vágyát is teljesíteni igyekezett. Emma viszonozni látszott a fiatal ember szerelmét, de csakis látszott, mert ha más voh mellette, azt szintén lábai előtt akarta látni; hízelgett hiúságának, hogy sok udvarlói vannak s ezek számának szaporítására külalakjának minden előnyét fölhasználta.
Ez Pista érzékenv szivét mélyen sérté, de tűrt és minden szép tehetségét és jó tulajdonait elővette, hog^ Emmát egyedül a maga részére hódítsa, de ininden törekvése hasztalan volt.
Azon Piska, ki eddig vig kedélyével másokat is föl vidított, most egyszerre komorrá lőn; szülei baját tudták és aggódtak, mert sem bírták Őt kiábrándítani, sőt ha szóltak, fiók még komorabbá leit. Ha a rőxaa keblét féWg emészti, baszUlacott minden ápolás, as ínégia csak elhervad.
Pnta''stoban volt megtámadva, a mit ki elvesztünk, életünk üeta élettöbbé: hitében, reményében.'' ''
Azon ssQmorü következmény, melytÖ Pista szülei nem ok nélkül féltek, előbb meg történt, mintsem gondolták. S arra egy bál szolgáltatott végzetes alkalmat A városban az utolsó'' farsangi mulatságra készültek, működött a kéz minden lányos háznál, mindenkinek
err 9 anegas téri ezég ajánlata elózeten^áAgySru
láTalapjaul elfogadtatott; a czég asonban » va. , suti társaság határozványától tette függővé s ha az itteni pályaudvar részére nem vezettetnék be, magát Nagy-Kn«»aát ís «Iqti. A közfftléa folyamáról közelebb bővebbe*» ¿ v,
— Öngyilkos, Decsember 9 én «gge 1
5 órakor egy sorezr«dbelí k^sritéz Fábián nnvü, a zala-egerszegi várnagy fin líagy-Kanissán a temető melletti kattárnyibta, ágyában a pak-rócz alatt agyonlőtte magát Teitének indoka ismeretlen.
— A vaspályái állomáson pénteken vi radóra két teherssálUtó kocsit feltörtek, a tetteseket azonban a vasuti őr.elrissstott*.
— Hangverseny. Az előbbi számunkban már jelzett három művésznő által rendezendő hangverseny alább frt müsorozattal decz. bó 17-én a .Szarvas" vendéglő nagytermében fog megtartatni; a külföldön hírnevet szerzett művésznők nevei: Agiaja Orglin operaéne-kesnő, Haít Berta hegedű-, Timanoflf Vera zon-,goram4véssnők^ Jegünk eMre vAlt>alöfc Waj-dits József ur könyv keresi fedésében/ Támlás szék ára á ffrt 50 kr, zártszék és karzati" "ülőhely á 1 frt — Műsorosat: 1) IX. hangverseny (ének játékszínek Spohrtól) előadja Haft kisasssony. 2) Dallsm >Semiramisa operából Rossinitől, előadja Orgeni k. a. 3) a) .Qretcben am Spin arada" Schuberttől, b) „Tarantella* Liszt lói, előadja Timanofi k. a. 4) tLa serenata* legende Valaque hegedükisérettel, előadják Orgeni és Haft kisasszonyok. 5J a) „Cara-One" lUfftól, b) magyar táncz Joachimtől, előadja Haft k. a. 6) a) .Marche*militaire« Schubert Taussigtől, b) magyar ctigáoydallamok Taussigtől, előadja Timanoflf k. a. 7) a) „Csalogány u orosz népdal, b) „Arme moi*. Mazurka Chopintől, előadja Orgeni k. a.
— A nagy-kanlMsai cat. kerület pótbiztosa Peterdi Sárkány Lajos hivatalától tel-függesstetett.
— „Közvélemény'' czimü legolcsóbb politikai magyar napilapot indit meg újévkor Lukács Béla országgyűlési képviselő. A prog-rsmm nyilt és őszinte magyar nemzeti politikát jeles. Jeles munkatársai kostolvanuk: Királyi Pál, Nagy Károly és Rácsky Kálmán salai képviselőinket is. Ára egész évre 12 frt, félévre
6 frt, negyed évre 3 frt, mely összeg Vodianer F. kiadóhoz küldendő, Budapest, megyehástér 9 ik szám.
— Helyreigazítás. A kanizsai gőzfürdő előtti járda csatorna csakugyan oly nyilt öbölben végződik, mely rendészet elleni nyilt ároknak is beillik, hossza a sörház hosszával ugyanazonos. Könnyű beleesni, némely viszonyok közt benne elveszni, azért is, annak a kalap nem elég, egyenlőre kariázni és később boltozni szükséges. A megjegyzést helyesnek találjuk.
— Vizsga. A nagy kanizsai kir., fegyintézetben a kormány nemes intézkedése folytán hetenkint kétszer iskolai «léadás van csupán e czélra berendezett szohábaa; Juhász Péter tanító ur decs. 8-án délelőtt tartotta meg többek jelenlétében az évi vizsgát, mely slka-lommal meglepő eredményt mutatott fel. Dr. Laky Kristóf kir. ügyész ur teljes megelégedését fejesvén ki, erkölcsi beszéde: tartott, melynek jétékony hatása a szerencsétlenek arcsain meglátáson....
J>r. Schreyer Lajos megyei t főorvost as-igazságügyi minister a n.-kanizsai
i Ugp»**et., f «frtotfv* - nevezi* ki.
Üdvösöljük az érdemes doctor urat ez ujabbi kitüntetésért.
— A Csengery-utczában a járdán egy rakás téglát talán próbául hagytak ott, váljon a télen nem porlad-e el ?
— Adakozás. A „Zalam. ált. tan ..testület* „kessthelyi járási köre* Eötvös-slap gjüj-tŐ bizottsága nevében, ennek f. é. decz. 2-ikáni
ében előterjesztett kegyes adakozások e tisztelettel felkérem a t szerkesztőséget, mely sserint: Ngs. Csessnák László uradalmi kormányáéi elnök Keszthelyen 2 frtot, Id. Rmschel Yencnel ur msgányzó Keszthelyen 2 frto^ B^ffmann Adolf ur ssessgyártó Keszthelyen 1 frtot, Laskay Ferencz urépitéss Keszthelyen 5 frtot. Összesen 10 frtot voltsk szívesek adományozni, miért is a bizottság jkvileg köszönetet mond. Csathó Alajos a bizottság elnöke.
— Babos László köz- és váltóügjvéd ur Hagy-Kanizsán Széchenyi-tér 12. ''ss. I. emelet alatt ügyvédi irodáját decz. 1-én megnji-tolta. > . ; : : ; . - .
— JJj lap. Szombathelyén Llpp Vilmos főgymn. tanár szerkesztésében uj évkor „Vasmegyei Közlönyu cs. alatt hetilap indul meg. A mutatványszám tartalmas ugyan, de mégis sok benne s „Mókus.*
— A nagy récsei plébános dissnai eltol vajoltattak, a tettesek üldöztetnek.
— Horvátszentmikiősi határban egy kir, pénzügyőr mult csütörtökön önvédelmében egy dohányosempéast agyonlőtt, a többi csem-pész elfutott; három koesi dohányt lefoglalt, mely aa ottani jegyső segélyével Csurgóra szállíttatott.
— Tóth-Szerdahelyen egy czigányt a lopáson rajta értek és agyonvertek. A hivatalos boDCzolást nov. 7-én tartotta Dr. Schreyer Lajos kir. törvénysséki orvos ur Bogysy Ödön kir. slügyéss ur jelenlétében a helyszínén.
— Mezőgazdasági joumalistika. Előttüsk fekszik s „Wiener Landwirthschaft-liche Zeitung* nov. h vi füsete, mely sok felette érdekes és kfilönössn a magyarországi mezőgazdákra nézve is fonicscsikket tartalmas. A négy november havi ssámban nem kevesebb,mint 31 nagyobb és kisebb czikket találunk, továbbá 15 uj mezőgazdasági mű recensiójAt, az utolsó hóban megjelent mezőgazdasági mövak jegyzékét, személyi híreket, vagy félszáz mesőgasdsssgi újdonságot s Magyarország és Ausstríábss a legközelebbi időben tartandó mesőgssdssági ki* állitások és egyleti gyűlések rendes jegyzékét, rendes földbirtokforgslmi újdonságokat, kimerítő termény piscsi híreket, fölette érdekes levélszekrényt, négy érdekes tárczaczikket, a mezőgazdát érdeklő legkülönfélébb hirdetéseket stb. Mezőgazdák, szőlősgazdák, dohánymivelók »tb. esen kiváló Ispból, melynek novemberi ssámsi 2b ábrával vannak illostrálva, sok és különfél« irányban vonhatnak tanulságot
— Rövid hirek, A honvédtisztek özvegyei s árvái jsvára szolgáló alap eddig 11,253 frt — Szegeden 1200 drb réssvény kibocsátásával állandó ssinházst építenek. — Schunda V. uj csimbalmot Ulált fel. — A magyar kös-lekedésügy Wührl Jákó o kitűnő ssakköslösye réssvéthiány folytán megszűnt — Izland szigetén egy léghajó romjait találták meg, mely Páris ostromlásakor indult el. — B. Wodianer Bécsből 500 frtot küldött a Deákszoborra. — Román Kéces faluban a végrehajtó agyonvere-
a fűiében csengett már a csárdás, a fraccsia 3 tudja as ég, mi még! Emma e bálról el nem maradhatott, habár Pista ellenére volt s e mistt hevesen cnivskodtsk egymással.. Pists skkor szemére vetetté kedvesének isivlelenségét és kiöntötte keblének minden keserűségét; Emma cssk nevette őt s kijelentette, bogy soha nem szerette, sőt most gyűlöli, » hogy mindsz, mit vele tett, cssk játék volt PUtt « szavakra végkép le volt sújtva; ason gondolst, hogy őt Emma sohasem ssecetts, hogy ssivének legszebb érzelmét szórakoztató játékul használta, elviselhetlen volt szivének. Borzasztó gondolst fogamzott meg agyában, hiszen reá nésve M élet úgyis hsssontaianná vált
A bál nspjs elkövetkezett, Pists is ott volt; Emma egy pillantására sem méJtstts ót, sőt hogy még inkább bosaantsa, mindenkinek udvarláaát elfogadta, mindenki -sámára volt igéző mosolya, osak PisU számára nem. A szerencséden fiatal ember csakhamar eltávozott; azon éjjel a fájdalsaaknak borzasztó vihara dühöngött keblében, az álom, mely a bajokna* legjobb orross, kerülte őt. Alig várts a hajnal hassdtát, mikor is megtöltött revolverrel sebében hazairól elUvozottaa városon kívül »w nélkül bolyongott a mesókön. Innen egj«0^ kedvesének Uka felé tartott, oda érve küzdött magával, mig végre határozottas pett a házba. Emma ssülei mint máskor, most is szívesen íegadták ótsmitsem gysnit^ a leány zsóbájába ntanitAk a kérd«ősködó -PisU belépett, ssemev Ulálkosának kedveséijr^, melyekből a megvetés sugársott ki, • « »J inkább sérté őt Hs Emma as ongesstelód*»» cssk legkisebb jelével fugsdta volns^b^ew, hogy Pista letess borzssstó ssándékáról; üs helyett elfordolva tőle, így wólitA meg:
tett. — A bécsi mariahilfi templom kirabolta, tóit. - Újpesten Csássár Títnss hetilapot indt-tott meg. — Grünhut Adolf tanító, 64 éret agjonlőtte magit. — A franca» kormány elnök beadta lemondását — Ponmay bukaresti bsn-Itir kivégeste magit. —
A közönség köréből.*) Humoristicus nyílt levél.
Tekintetes Varrógép-áruló Schercz Luiza ciég, Varrógép-áruló Scherfíz Heinrich ügyvezetőjének.
Mein lieber Varrógép-áruló Heinrichem!
Daczára e háborgó« idónek, midőn ss egész világon minden gös és rillanyerő a legnagyobb tevékenjBégben van, Mexico, Ssiberia és Califoruiából oly rém- és vérlázító tudósítások érkestek hozzám, hogy Ön ssemélyem és naptáraim ellen minden fejkőtón és kalapon divatozó colibri, kígyó és békát reám Jázitá; mintha én volnék annak as oka, hogy Ön oly mély átgondolással és érett megfontolással irá, hogy: »kais. köaigl. M&dchensehale in Keszthely* é* hassá még ast is, hogy: „ich spreehe nicbt ungarisch.- (Sic I)
Mein lieber Varrógép-Írató Heinrichem, Ön fürchterliche bossat esküdött ellenem, megvette a Don Carlos szétvert seregének minden dob- és trombitáját és esekkel engem egy schau-derlich embernek kürtölt ki, felvette Ön a Da-mokles kardját és esael a nyugvó hirdető kereskedők véreit felverte, hogy mertem naptárakat Öo crifferblatija — akarom mondani hirdetése nélkül kiadni, hiss es égbekiáltó bűntény ; ennek megbüntetése egyedül csak Sxiberis. De bát mein lieber Heinrichem még sem ngy van as, hanem a mnlt évi naptárakból 80 példány lett as octoberí vásárra ön és mások hirdetései beérkeste és kissedése előtt kibocsájtva, hogy as üzlet as oktoberi vásáron egéssen naptár nélkül ne álljon, as ön által vásárolt kis naptár pedig, mely már hat év óta megjelenik, soha sem volt benn as üslethirdetéeen kívül másféle hirdetés, így tehát as idén sem vettünk fel másét, és ekis naptárban a jövőben sem fogunk felvenni, így tehát mein lieber Varrógép-áruló Heibrichem as emiitett 80 példányon kívül minden 1877. évre kibocsájtott nagy képes naptáramban as Ön s minden beküldő hirdetése pontosan fel van véve és ha Ön ennek ellenkesőjét képes bebisonyitani, ngy késsnek nyilatkosom mein lieber Heinrichemnek minden befizetett forintjától egy aranyat lefisetni és miután Ön már a nagy világban, Össtörögnyén és Lasna-kon volt és a magyar nyelvet rég elfelejtette, ugy megmondom önnek as anyanyelvén is: »Zable fürjeden gegebenen Gnlden einen Du-caten" és még Ön a reám kikiáltott kósza híreket be nem tndja bizonyítani, addig Öo nem más, mint egy Pegasns-varrógépen nyargaló Mephisto, ki naponta bérmálni való.
An meinen lieben Varrógép-áruló Heinrichemnek a .
NAPTA&KÉSZITÓ.
Vegye« hírek.
— A bengália roppant viharról folyvást érkeznek ujsbb részletek. As eddigi kimutatások szerint csak bárom kerületben 215 eser emberélet esett a vihsrcrk és víznek áldozatul. Három óriási ssigetot: Dakhim, Shahabay porét, Hattiath és Sundeepet és számos apróbb szigetet teljesen elborított a vin, mely öt hat mértföldnyi
*) £ rovat alatt kózlöttárt felelősséget dm
▼állal a
— Uram, mi boxta önt ide ?
— Az, hogy ssámon kérjem kegyedtől, miért csepegtetett halálos mérget kebelembe, miért gúnyolta ki érzelmeit és miért száll most pillsngó módra másnak keblére ?
— Nem tartozom önnek tetteimről számot
sdni!
— Nem ? Tehát kegyed csakugyan rút kígyó, kinek sziszegése a sziv nyugalmát földúlja, azután tova osnszik, hogy másnsk szivébe is bele mártsa mérges fnlánkját! Nem fog többé csípni esküszöm!
Ekkor kikapta revolverét «sebéből és a leányra sütötte, asssivea találva lerogyott és meghalt. Pistának sem volt ereje a fegyvert iáját mellének ssegeni, hanem elborzadva tettétől a még mindig szeretett halottra boralt Mire Emma szülei a.lövésre előfutottak, Pista njongva fogadá őket . . . megőrült E naptól fogva minden pillangót Emmájának tartott és ngy tett velők, mint ast gyermekkorában láttad.
Es elbessélés után szó nélkül haladtunk tovább, mert most már nekem sem volt kedvem besnélni.
._ K . .. ly.
SsUrtt,
A halál korán sem oly rost, mint gondoljuk; mert megszabadítja as embert minden baj-tál, elvsasi an elérhetetlenek ntáni vágyak kin-jeit As öregség a legnagyobb baj ; magával fcozsa a léleknek és testnek fájdalmait. És mégis,
területre terjed. — As őeöevis éj idején jött s reggelig sok helyütt 20 lábnyira emelkedett Szerencsére e vidéken magas kókusz- és pálmafák nagy mennyiségben találhatók. E fákra másztak föl azok, kiket álmákban nem fojtott arag as ár. A többiek mind elvesztek. Ások, kik a házak tetejére menekültek, addig éltek, míg a házait össze nem omlottak, ami kivétel nélkül megtörtént Az egéss területen a lakosság egy negyedrésze elveesett Mindenütt erjedésnek indult haliák feküesnekv ngy, hogy valamely járvány kitörésétől lehet félni.
— Ám oroes kormány a lengyelországi sytomirí káptalannak megparancsolta, hogy a papnöveldében a lengyel nyelv helyett as orosst használják. A káptalan ellenszegült, a humánus mnsska kormány pedig elkancsukáztatta őket Vilnába.
— Kevetet** történelmi kirándulóit tett mult napokban, mint a „Tem. Lapok* nak ír-ják, egy társaság a vukovári Eltzféle uradalomhoz tartosó Sarengrádra, megszemlélve a szent-ferenczrendiek ottani zárdájában 1317- k évtől fogva őrizett anyakönyveket s a 14-ik századból ssármssó ezüst egyházi edényeket. Innen s történelmileg nevezetes Illókra rándult a társaság, az egykor Újlakiak, mostOdeecálchiak által bírt várkastélyt és annak nevezetességeit ■«emiélve meg. A várkastély kápolnájában látható XL Ince pápánsk kövesült szive, melyet halála után testéből kivettek: itt van házi oltára, imassámolya, kamaurája, stólája, kis fehér csipkés karinge, sajátkesüjegyseteivei ellátott ima-könyve és egy porcellán csésséje, mely ugyancsak ezen várban látható mindazon ajándékokkal együtt, melyeket as akkori khinsi császártól nyert azon egyházfő, ki hazánkat oly forrón sserette. A zárdatemplom szentélyében látható Ujlsky életnagyságú márványszobra. A zárda ronda és elhanyagolt állapotban van, még piszkosabb a zárda délre eső, földssinti kis cellájs, melyben Kapisstrán János betegen feküdt Ezen cellában egy elavult oltár-, azon szerteszéthányva különféle ssuette templomi tárgyak-, egy Kapisstránt betegen fekve ábrásoló képen és 4 nedvességtől bűzös oldalfalon kívül semmi sincsen. A cella közelében van azon kút, melybe a törökök Kapisstránt dobták.
— Távirat Koemthnak. As orosz, honvéd-gyülés be végezése után a gyűlés tagjai lakomát ülvén, innen Kossuth Lajoshoz táviratot intéztek, amely követkesőleg hangzik: .Az országos bonvédgyülés, mint mindig, most is lelkesülten üdvösöl Téged. As idő halad, soraink ritkulnak, a kar ereje lankad, csak a szív erős még, mely megőrizte a hasa s Te irántadi szeretetét. As események ismét vihsrt jelestoek és lelkünk e vihar elóérzetében fájdalommal gondol Reád, a nagy essmék a posta Iára, a 48/49-íki honvédség teremtőjére. Keresünk és nem találunk Téged sorainkban; látni óhajtanánk, de tekintetünk elvéss a távol ködében. Vajha elhatna gyönge szavunk Hosaád, midőn kiáltunk: s hasa ve-esélyben van! és kérünk Tégedet: segíts azt megmenteni.*
— Veszedelmes petróleum. Egy gyógysse-résztől a kövekeső sorokat vette a »N. H.a Nem mulassthalom el a m. kormány figyelmét fölhívni azon körülményre, hogy most a petróleum igen jelentékeny áremelkedése folytán oly áru jött nagymennyiségben forgalomba, amely rövid idő múlva as égési sebek következtében elhaltak számát jelentékenyen fogja szaporítani. As általam megvissgált petróleum ugyanis a köny-nyen gyuládé anyagokat oly mérvben tartal-mszta, mely könnyen a lámpák ekLurranását idézhetik elő, még a kidegebb időszskban is; tartalmas ugyanis kevés benzint és sok ligroint,
hogy óhajtjuk ss öregséget és mint rettegünk a haláltól.
A műveletlen embert a fájdalom sokszor kb gyermekké teszi.
A barátság fut a gazdagságtól, mint a galamb as ölyvtől.
Némelyek élete folytonos öogyilkolás.
"• e
Assél előbb fölssáritja a sarat, mint a nap
A ssenvedély olyan, minta viz, minél jobban növekszik, annál zavarosabb.
Ki nagy Ígéreteket tesz, vagy megcsal, vagy bolond.
A férfi jelleme olyan, mint a ssép betű,
gyönyörű, de könnyen utánozható.
A ssarnokok nem gondol kosnak, osak akarnak.
Legtöbb gazdagnál az a kincs: ami a hajén a pótteher.
Foglyok vágynák Az életben és agy félünk a szabadulástól.
H. L. után: Ss. v.-né.
de »éggalostttt is; fsjsnlya 0 78 (0-81 mini-mum helyett), a lámpában sűrű fehér gősöket fejleszt s a bedobott égő gyufa lángjától azonnal lobbot vet. As ily minőségű árat veszélyességénél fogva rendőrileg el kellene kobozni és a kereskedésben eltiltani.
* — Stroesmayer „nagyuerü'' alapítványáról itak köselebb a lapok. Négyssáseser fo-rintot tett le kamatozó tőkéül utódja számára, igy beszélték. — Most már megvan a magyarázata énnek is. A püspök ur erdópusstitásairól hírhedt, s ott, ahol helyén volna, nem jutott es-ideig senkinek eszébe, megtiltani as uradalom s az utódok e tetemes megkárosítását Ujabban ismét folyamodott a püspök ur, hogy 400 hold erdőt kiirtathasson, a kormány azonban azon kikötéssel sdCa beleegyezését, hogy a kivágott fák vételárát: 400,000 frtot nem szabad elköltenie, hanem tőkésítendő s csak kamatait élvezheti a püspök ur és utódai. — Es tehát a püspök ur nsgyhirű slspitványs.
Papírszeletek.
Egy angol járt-kelt a világba, hat fiat ós kai leányt öltöstetett »leány rabiba.* A gyermekeket póns-árt mutogatta, hogy s bemenSk nem fogják megkülönböztetni, melyik a fin, melyik a leány. Egy irhon! ▼itt magával tizenkét narancsot ¿a egyenkint dobálta oda a gyermekeknek. ▲ melyek keseikkel kaptak a usraucs «tán: ások fiak; a melyek pedig kSténjOket tartották a repüló narancs «lé : ások leányok voltak 1
Nagy-
petfc Edy B. Deraye. Warschau J. KSmead. Strsus E. Körmend. Weiss J. Z-Egersseg. 8eiverth A. Kap-roncza. Kohn J. &.-Lak. Vörös J. Csankanlia. Neu-msn L Csáktornya. VUsiusky L. Bares. Bens bács. Kraasa N. N.-Kanissa. Hartman V.
As z. i-i rektor tanítványai el5tt ha a földrajaból magyarázott, szokásává vált — ason kérdésnél; — milyen a világ? — Lornót sseleneséjét kesébe venni a ekként válaszolni, — .Látjátok gyemekeim, iljen a világ, ilyen, gömbölyű." — Egy >asárnap asonban Ünneplő kabátját öltfán magára, előadás kösben ismét elővette a burnót szelenczát a a szokásos sssvakat iaméüé. A sseleaexe azonban esattal szegletes volt, melynek alakját egyik tanoneaa jól megiegjrsá. — A következő nap vizsga volt, a már jól ismert kérdést felteszi az igazgató egyik tanoncsának, mire as rendesen felel, hogy a világ gömbölyű. As élénk emlékű • gyermek azonban gyorsan felkel és helyre igazítja tár- '' aat ekként: .Nem igaa 1 mert a világ hétköznap gömbölyű, vasárnap ssögletes, miként a rektram burnót sseiencséje.
8flrg5s ügyben küldték a hasaárt a szomszéd városba, utkösben asonban meg keUett »¿y falusi vendéglőben ssálnia. — Lefekvés elótt megkérte a vendéglőst, hogy hajnalba költse feL Később asonban egy stazó barát érkesik a vendéglőbe s a hassárral erós poharasásba eresskedtek s igy késő éjjel tértek nyugatomra. A vendéglős asonban sötét hajnalban zavará fel a haszárt, ki nagy gyorsasággal öltözve, lóra pattan és folytatja útját, mi közben kissé erós szél kesde szembe fájni s összehozván a mentét, észre veszi, hogy bíz az a barát csuhája, melyen szint« volt egy mentekötő fonna bojtos ssinor,melynél fogva azt nyakába akasztá. E fölfedezésre nagy mérgesen fölkiált: .meg mondtam a veodéglősnek, bogy engem korán keltsen föl, s ime helyettem a barátot keltette töl !"
József csássár távollétében a teljhatalmú Kan nicz miniszternél jelentkesett egy katonatiszt özvegye kegyadományért. A miniszter biztatta. Magáhos hivatott másnap egy nyngalmasott operaénekest és kérdi tőle : .mennyi fizetése van önnek 7* .Eser forint*, mon-dá a kérdett. .Nem lenne ssives 800 írtról egy saegény özvegy katonstisstné javára lemondani ?• .Nem" feleié az énekes torkára matatva: .ezt megkell nekem fizetni t Inkább eltávozom 1* .Jó" — moadáa miniszter — .igy öt ssükölkedőn fogok segiteai: itt van elbocsitása."
XV-ik Lajos királyt meglálogatá Franczisországnak egyik Cardinálua. A király épen élezelő kedvében volt s ast mondá a főpapnak : Cardinális I Önnek minden firokona gutaütesben halt el; as ön kinésése is inti önt e bajtóli félelemre 1 Sire, feleié a főpap, al mah as idő, midőn a királyok próféták is vshak!
Tanfelügyelő: Nyernek-e itt a fanemesitésből oktatást a növendékek ?
Tanító: Oh igen, nagyságos uram 1 még pedig kölesötösen ; amennyiben hol a növendékek nemesítik veselésem alatt a vadcsemetéket; kol pedig megfordítva: a csemeték a vadnövendékeket.
I
Utazók névsora
¡-Kanizsán, 1876. deczember l-t öl— deczember 6-ig. %
— .Arany Koron ák oa" esimssttszállodába: Rersl J. Bécs. Mocsáry E. Budapest. Birnbaum B. Sopron. Fergely N. Budapest. Unger N. Gyékényes. Bekler I. Sármellék. Erkel A. Bécs. Heibar L. London. Ferdkvs E. Yeleucze. Krauss V. Bpest Qalgó-esy J. Badapest. Pecsoraig N. Csáktornya. Lang J. Neubau. Svasttts N. Z.-Egaraseg. Blsschka. H. Sopron. Krans J. Budapest. Szende L Budapest. 8chvarcz M. Bécs. Krán L. Budapest Lang E Zólyom. Kal-méry N. Ssőllős-Györök. Molnár G. Székes-Fehérvár. Oswald F. Bécs. Nádosy N. Könnend. ApoliU H. Bécsújhely. Unger N. Zákány.
— ,8 aar vaskos* esimsett szállodába: Dahl K. Bées. Brenner 8. Bécs. Msjer J. Prága. Kohn L. Qráta. Mandl L Baierbaeh. Haas B Bées. Henes N. Vasvár. Fleischmas N. Győr. Ehren stein N. Bécs. Lábos! N. Zsitfa. Polai N. Kottori. Gr. Seklippeabaek Várasd. Ut«n«nfeld L Győr. Biedermann N. Gráes. Sattler M. Budapest. Graber D. Prága. Fürst JL Triest. Müller E. Gráes Theodor M. Leoben. Gries N. Tarány. Brunner S. Gráes. Stern J. Bécs. Schlesinger 8. Bées. Kirschaer J. Brünn. Pragsr F. Bées. Braun L. Prága. Weiraueh C. Bécs. Stantnl J. Bat-kersburg. Blükweiss J. Belovár. Heimler J. 8sombat-kely. Neumann F. Ssombatbely. Haasner J. Ötvös. Wesel J. Yesprém. Weiss J. Kaposvár.
— .0 rose 1 áahos* sslmastt saáUódába: Faadd M. Gloggaita. Mayer JJ Nagy-Bsjom. Müller J. Passaa. Loleke J. Boproa. Útin a M. Várasd. Ua-ger M. Bées. Hámét J. Bdlapest. SckBafeld J. Gráea. Horvátk K. Keszthely. Miller 8. Bécs. Baier J. Korpád. Weiss J. Vlsvár. B3km K. sst-Lásaló. Holsswa Gy. Csáktornya. Müller 3. Gebe. Ortawald O. Bács. Auer J. Pécs Optríeh 8. Bonyhád. Kraus J. ~ "
Placri árak.
Hivatalosan jegysett piseziárak Nsgy-Kanizsaváros piaezbiztosi könyvéből: 1876. évi deczember hó 7-én.
Busa legjobb suly. 39, ''/, hektoliterkint, 100 kilogramm sserint: 11 frt 60 kr^ kösépsserfi snJy 37, 10 írt 50 kr. — Kétszeres legjobb suly —, — frt — kr. kösépezerü suly —, — frt — kr. Rozs legjobb suly 86,8 frt 60 ka, középsaarü suly 84, 7 frt 60 kr. — Árpa legjobb suly 32, 7 frt 40 kr., kösépsserfi suly 30, 6 frt 60 kr. — Zab legjobb saly 20, 1 frt, 40 kr kösépsserfi suly 18, 1 frt 20 kr. — Kukoriesa (ten-geri) uj 7 frt 60 kr. — Burgonya 2 frt 10 kr. — Ssin-lisst 24 frt — kr., ssemlyelisst 22 frt — kr., kenyér-lisst fehér 18 frt — kr., fekete 16 frt — kr. — Rizs 24 frt — kr. — Busa-dara 28 frt —. Árpa-kása 32 f^t — kr. — Borsó 30 frt — kr. — Lencse 30 frt
— kr. — Bab 11 frt — kr. — Köles-kása 12 frt — Savanyu-kápossta Jt frt — kr. — 8avanyu-répa 10 frt — kr. 8zéna kötött legjobb — frt — kr., kösép-saert — frt — kr.; széna kötetlen legfőbb 2 frt 60 kT-t kösépsserfi 2 frt 80 kr. — Kötött- vagy ágy-saabna legjobb 8 frt— kr^ — küaépsserü — frt — kr ssalma ukarmánynak való Isgjobb 2 frt 50 kr. kösépsserfi — frt — kr., ssalma alomnak való legjobb 2 frt — kr., kösépsserfi 1 frt 60 ltT. — Uj-bor beetoliterkint 9 frt — kr. ó-bor 12 frt — kr. — 1 liter pálinka 50 kr. — 1 b''ter ecset 8 kr. — Bükkfa, egy köbméterkint, egy méter hosssu hasábokban, keiesztrakással — frt — kr, keresstrakás nélkül 3 frt 80 kr. — Cserfa kerentrakással — frt
— kr., keresstrakás nélkül 8 frt 30 kr. — TSlgyfs keresztrakással — írt — kr., keresstrakás nélkül 2 frt 80 kr. — Kósséo a bányából 100 kilogrammkint 75 kr. — Lámpaolaj, repczéból, egy kilogrammkint 60 kr. — Stearingyertya l frt — kr. Fagyugyertya öntött 68 kr., mártott 72 kr. — 8zappan 44 kr. — Nyers fagygyu 82 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8 kr. — Marhahús egy kilogramm sserint 48—50 kr. — Borjúhús 62 kr. 8ertéshus «0 kr. — Szalonna 80 kr.— Disxnóssir 96 kr. — Marhsisir 1 frt 10 kr. — Köménymsg 64 kr. — Vöröthsgyms 16 kr, — Fog-bagyma 30 kr. — Főtt só 15 kr., k5-só t3 kr. — Bors 1 frt — kr. - Psprika 72 kr. — Csokor 72 kr
Kiadta:
(P. h.)
u
a n i n
v. aljegyző.
«er,
Lottobssás.
Buda, decs. 2án: 60, 4, 57, 46, 7.
Prága, „ 6-án: 86, 11, 54, 49, 3.
Innsbruck, „ 81, 90, 32, 27, 28.
N.Szeben,, , 7, 67, 59, 57, 25.
Érték- és válléftlyaa deczember 12.
5*/. metaliquee 60.05 ; 5*/. nems. kölosön 66.55; 1860-ki álladalmi kölcsön 108.50; bank-réssr. 825.— ; Ki telin táse ti ráas vények 136 50; London 127.85; magyar f öld teher mentási köt-réay 73.25 ; temeevári földtehermentési kötvény 71.— ; erdélyi földtebermentési kötvény 71.75; borvát-slavon földtehermentési kötvény 83— ; ezüst 115 50; os. kir. arany 6.07 — ; Napoleond''or 10.20''/,.
Vasat! menetrend.
Érvényes május 15-tól 1876. A budi-pesti idótmatató óra szerint,
indal Kanizsáról
Vonat hova:
ssám Ors Pere. Id5
206 Eeaék, Moháes,Doahovár s Fiumóba 4 48 reggel 215 . . . , 2 30 dálut.
212 Buda-Pestre........4 6» reggel
202 ........... 26 dálut.
90« ...........11 30 estve
SlSBóesbe (Szombathely, Bóes-Ujhely feló)5 8 reggel
301 . ......... 11 48 estve
815 Sopronyhs ........ 8 38 dálut.
208 Triesathe ás Pragerhofoa keressttU
Gráes ás Báeshé ...... 4 60 reggel
201 Tnesatbe ás Prágerhofon keresstfll
Gráes ás Báesbe ...... 2 47 dálut.
Brkesik Kanizsára
216 Kásák, Moháes, Dombovár s Fiaméból 1 41 dálat 206 . . . . 11 11 eetve 208 Buda-Psetról........ 4 20 reggel
201 „ ........2 5 dálut.
211 9 44 estre
814 Báesböi (Ssomksth! Bács^Ujheíy)W5l 10 27 estve 802 h n . .46 reggel
816 Sepronyból........11 53 délsL
214 BácsbSl Gráes, Marburg, Pragerhof ■
fel61 ......... 4 12 teggeL
202 Trieast- ysBáesból Marburg,Prager-
bof felől ..........1 21 dálnt.
204 Trieszt- ás Villachból Prágerhof felöl 11 — estre. Marbargba csatlakozás Villaeh ás Franeeslestbe . . . Fi ancesfestből.
IM| IB7®.
Hó- áa heti- Kádi. áe prot G 9 r 0 c
naptár aap tár ■ti
60. MidSn János fogságban vala. Mátá XL
10 Vnsárasp A 2. Adv. 28 C. 57 IstvJ A
11 HátfS Damas 29 Paraas.
12 Kedd Maxent 80 Aadrás
13 Baerda y^flirT 1 ó Sept. ''
14 ClsiiOiiqh Spiridlon 2 Bábák
1» Piaiak Irenaus 3 Boíoaias
M. 4 Botbála Knl
felelte ftierkesstó: Báttri Lajte.
>
Dréher Antal sörraktárában
Nagy-Kanizsán
mindennemű sör hordók- s palaczkokban kapható. — Külmegrendelések (50 palaczkos hordókban)legpontosabban s Kanizsán házhoz szállitvalegjobb mitiőségben eszközöltetnek.
Sürgönyczün: Dréher N.-Kanizsa.
ütnttttxmttttitixntintt
Az egyedüli özlet Bécsben.
(243 1—<)
Malom-eladás.
Zala-Egerszeg közelében a Zalán álló, a zala-egerszegi plebánia-javada-lom tulajdonát képező, 3 kerekű úgynevezett „Gógánmalom" a hozzá tartozó — mintegy 9 holdnyi — földekkel együtt eladó. Yenni szándékozók forduljanak alulirthoz.
Z.-Egerszeg, deez. 3. 1876.
Horváth Károly,
(241 2—3)
z.egerszegi plébános.
Wolf thea- rum-kivonata!
Kitűnő szer a legegyszerűbb és legolcsóbb theakészitésre.
kevés czukor-kapjuk, mely
Három vagy négy kávéskanálnyival e szerbül egy ral egy .csésze forró vizbo téve, a legjobb rumos theát mindössze e minőségbet képest 2, 3, 4 krba kerül.
7«> ''Ij és ''|t literes üvegekben finom, legfinomabb és különösen finom minősegben.
Minden üveg a bejegyzett védjegygyei és a feltaláló „Wolf J." aláírásával van ellátva.
(229 7—*) Utánzásoktól óvakodni kell.
Első bécsi thea-rum-kivonat-gyár,
Bécsben, II. kerület, Bobertgasse 2.
Raktár Nagy-Kanizsán : Strém és Klein uraknál létezik, valamint a monarchia legtöbb nagyobb városában.
Főnyeremény 875,000 mark nj német birodalmi érték.
Szerencse-
jelentés.
A nyereményekért a kormány részéről kezeskedtetik. Klső h»*á<: 13. és 14. deceaiber.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett (211 5-5)
nagy pénz-lotteriából
eredő nyereményekliení résstvevénre, melynél
7 millió 420,000 birod. maik
biztosan nyerendő.
■ U „í1"^ czél,r8rQen «ervezett pénx lotteriának, tervazerüleg csak 79,oOO sorzjetyre alapított nyeremények következők : 1 nyp-
ühlt51eR 375 000 birod "»k- különleg 250.000, 125 000, 00,000, 60 OoO, 50,0o0, 4a,000,36,000; 4-srer 30,000. é* 25.000, 4^z«r 20,000 2&-s.ör 15,000, 12 000 é. 10,000, 2.^zor 6000
.ín?°,onS°? 3?£-0'' 206 szor 2500, .2400, és 2000, 415-sz«; .22 ''Jí . '' 80t 500'' 300 és 250. 24863 -szór 2.0«, 150.
BS, 124 es 120. 14«3í>-a»er 94, 67, 55, 50, 40 és 20 birod. mark mely nyeremények nénány hó alatt 7 osztályban biztosan elvállnak. Az első nyercményhuxás hatóságilag
f, é. deczember 13. és 14-re
állapíttatván meg és ára
egy egész eredeti sorsjegynek csak 3 frt 40 kr.
» fél , r . . 1 , 70 f
. °egyed , „ „ - . 85 .
a komáiy részeré! kezeskedtetett eredeti sors egyek (nem tiltott
2lSDyekLB ,véltel*rmtk "«Mtesea, készpénzben! vagy posta-■Ulváay ottani bekfildese mellett általam még a legtávolabbi vl-
oekekre is beküldetnek.
. . Minden megrendelő az eredeti sorsjcgvgyel együtt erv, a kormányczimmel ellátott játszótervet ingyen, a busás után pedig hivatalos nyeremenykimutatást kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetien és *zereny titoktartás mellett intéztetik el.
■V* Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetők.
Megrendelésükkel mindenki teljes bizalommal fordulhat J
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
A Christkindl jön !
Aki gyermekeinek nagy örömet szerezni akar, a* vegye gyorsan, miga
készlet tart, logujabb
HCIristtúMzíruhtlI
a csak
n.5!5kr
bámulatos olcaő árért, a melyért
53 darab
minden korú fiu és leányoknak való legújabb játékárukat
lehet kapni, úgymint:
1 szépen felöltözött baba, mint városi hölgy 1 háttöltő pisztoly csattanó hatással. 1 csalogány tarka tollasaiul, amely
a szobában ide »tors röpköd. 1 eared török katona háborúi föl*
fegyverkezéssel. 1 hangmfiszer égi hangokkal. 1 skatulya, mely egész Bécs városát tartalmazza. 1 najry dominójáték. 1 njonau felfedezett nevetókéssülék. 1 világ panoráma tarka színjátékkal 1 skatulya, mely az egész állator-
12 darab pompás karácsonyfa-di* szitmény.
25 darab tarkaszinü gvertyái-ska a karácsonyfa kivilágítására.
1 teljes porcxcllán teríték 0 személynek.
1 jntalomdijjal koronásott madár-kalitka, egy természetije^ éneklő i és mozgékony eolibrimadárral. i
1 tarka lepke mint velocipedista, ! mely folytonosan idestova rftpilös.
1 takaros, sikárolt kávémalom.
1 epéíz futó vanpáKavouat.
1 dúsan felöltözött hubócz, aki sokféle bohózatokat ad elő
szágot tartalmazza.
A fentemiitett f>3 darab legnjabb játékáruk
(217 G — 7)
-g
5.15
összesen csak 11. krba jőuek. Czim :
Wiener Weihnachts-Bazar
Wien, I. Burgring Nr 3
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
mely a kedvesőtlen viszonyokkal számot vetve, áruinál 30*/o-nyi árengedményt léptetni életbe indokolva látja:
további
Bettelheiui II. és társa bécsi
china-ezüst gyári raktára
Klrataersfratte 14. az bazárbaa.
6 kávéskanál
6 evőkanál . & 7.60,
6 asztali kés , ft. 7.50,
6 „ villa „ ft. 7.50,
l levesmerő-k „ ft. 5 —,
1 tejmerő-kan.,, ft. 3.—,
1 kátésv. kan.,, ft 6.—,
ft 3.50, most 1.50 , 2.75 . 2.75 „ 2.75 „ 2.50 „ 150 3.-
As árak és pedig:
1 dohányszel encze törökdohányhoz e. ft 4 —,mo,f 1.50
1J0
l vajas köcsög 1 thea-kánna
1 P»r gyertyát. 6 eznkortáleza
■ ft 3.—, « ft 8.-, * ft 6.—, „ ft 3 50, 1 ecset a olajtartó,, ft 3 idom.
cserdugass ft 3.—,
Különösen ajándékotok alkalmas.
»
ft ft
6.— 3.— 1 20 5.-90
€ kés ) A baazoaaógy darab 5sz 6 villa ) azavéva di síes tokban 24
6 evykan.j frt helyett csak 9 frt
6 kávésk.) 5« kr.
6 csemege-kés 6 csemege-villa 6 csemege-kauál 6 késtámaizték
) 24 darab distas ) tokban 26 frt be-) iyett oaak 9 trt
) 75 kr.
Legújabb pasta arany, ezüst és china-eziist tisztítására, darabja
25 kr, 6 darab 1 trt 20 kr.
Pompás tálezák, kávéskannák, theakannák, theáskészlet, asztalszerek, gyertyatartók, ezukorhintők, tojástartók, fogpisxkáló-tirtók, asz« Ulkandők, csatok stb. Vidékre átánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen. Kívánatra réízletes árjegyzék küldetik. (104 26 -30)
ttttttttttttttttttttttttmtt
1000 frt jótállás 1000 frt!!! ezüstben !!
szép haját ez«
Százezer ember
cgyrtíen és egyedül létező, legbiztosabb és legjobb
cs. és Kr. mim a. i Ml- È és

köszönhetik s mely egyszersmiht a pikkelyeket nyom nélkül elpusztítja, ngymiod a hozzá tartozó valódi
steier havasi nSvény-kenőcs
a cs. és kir. niagy. kizárólagosan engedélyezett első parfum-gyárból Bécsben,
HAWRANEK MIHÁLY UTÓDA,
előbb VI. kcr. Bürgerspitalgasse 26-ik szám,
most: I., Teinfaltstrasse 17-ik szám, II. emelet, mely mindenkinek 1000 frt ezüstben jótáll,
ba az illető, a világhírűvé lett, most njolag javított a kétszeresen ercsbitett
s kir. magy. kizár. eng. haj- és szakáll-novesztő essentia
hoz-á tartozó bavaal keaícsaek
telt polgári állásbóliaknak segitett. javitot-^ tuk s kétszeresen erősbitettük. igy kétsseres
cs.
s a
folytonos hagxnáláaa mellett, a kopasz helye-ken hajat vagy ssakállt kap és pedig kor-és n e m i külöubség nélkül. Egy töké* 1 e t e s tar létezésénél h a t h a v i, a cs u-pán hajfogyásoknál nyolez napi és pikkelyképző déao''kuél csupán háromszori használat után jóiál-lunk. — E szert, mely már ezreknek a ma-gasb aristokratiai körűkből, ugymind a tisx-
hatásuvá tattük, melyről nöndenki legjobban
meggyőződhet. Nincs vö»r.s és ősa baj többé, ezen mit.den concurrentia nélkül álló hajiíjvtó tej baaz-iiálata mellett A hajak seU''t festésébe», as ujon javitott kétszeres erejű
hajifjité dió extract-pomade
♦Vjo»^
alkalmazásánál, ugy dió-extráct-olaj vagy rndpomade (Cosmetique), mely sser, folytonos használat
mellett, hófehér hajnak a szint visszaadja Nem létezik jobb a szakáll- és fejhajak növésének, termesztése, megtartása s előmozdításához, mint ezen fényes, majdnem csodálatos bntásu eredménynyel koronásott valódi haj- és szakálltermesztő-
erő-nedvek
a mi egyedüli hatású cs. s kir. a. p. & haj- és szakáll-növeszti» szeszünk.
Csak a valóban jónak kell a dia- dalt kikütdeni s csak egy kis próbába kö-
rül. Egyének, melyek tökéletesen szakáll- igl és f e j h a j n é i k ü 1 i e k voltak, bibetet* len rövid idő alatt dúsgazdag szakáll- és ^^^ haj birtokába jutottak a még eddig egyetlen-e g y kisérlet sem maradt eredmény nélkül. Erő-nedvünk a beteg haj gyökereket rövididő múlva alaposau meggyógyítja s folytonos használatnál a legkésőbb korig dúsgazdag hajzatot biztosit. A fejbőrre igen kellemesén bat s a fejfájást elhárítja.
Figyelmrzietüuk, hogy a mi valódi készítményünk, más szédelgő csikkekkel nem cserélendők fel. A kőzSniég biztonsága végett áruink minden tégelyén és üvegecskéiu, mint beigtstott védbélyeg, a feltaláló arczképe van. Megrendelések intésendők :
Hawranek Mihály
cs. és. k. magy. a. p.
^^ előbb: VI. k e r. Bür-most: I. ker. Teinfaltstrasse
Árjegyzék:
1 üveg kétszeres erős&égü haj és szakáinövesztő essentia alabastrom üvegben & frt^ 1 -iis üveg 2 frt 50 kr. 1 alabaatrom-üvegtégely valódi stájer havasi növény pomade 2 frt. 1 alabas-trom-üveg valódi hajifjitó extract-pomade 2 frt. 1 Üveg valódi b aj i fj i tó t*j, valódi dióolajjal, tálcaa és kefével egyBU 5 frt. 1 kis üteg valódi hajifjitó tej 2 frt 50 kr. 1 Üveg valódi hajifjitó. dióextract-olaj 1 frt50kr. Dióé xtract (Cosmetiqne) rádpomade 1 frt.
Megrendelések külföldről készpénzfizetés, a vidékről utánvét mellett leggyorsabban foganatosíttatnak.
_BW Csomanol «**»•! 30 kral tflbb. _ (165 13-15>
A vasvári körjegjzó-nél egy jó bizonyítványokkal ellátott és a jegyzői teendőkben kellően jártas fiatal ember 120 frt évi fizetés és teljes ellátás mellett alkalmazást nyerhet, ezen kivül a magán felek részére készített munka dijakból bizonyos %• J^í* zői vizsgát tett fiatal em -berek elsőbbségben részesülnek. (242 1-2)
I
utódához Bécsben,
első parfüm - gyár gerspitalgaaae 26. aa. 17-ík si» IL emelet.
Bátorkodunk a t cx.
háziasszonyokat
egy nagy takaritm^nyra figyelmeztetni, mely abból áll, bogy • kávé valódi jó fügék ávé vegyülésével készíttessék Ezzel 2 előny jár, még pedig: 1 " ízlést nemesíteni lehet és 2. a jutányos bevásárl/s lénye*«« ta-karitmányt hoz magával. E csél-ból kérjük hamisítatlan
egy kiiér-Utet tenni. [ Miután mi aranyozott] papírban becsomagolt füge-kávénk minden
egyoa csomagjának tartalmáért a valódiságát Illetőleg, 100 y\'' tal jótállónk, tebit ¡sj-stromoaott védjegyünkről kö-1 önösen tudomást venni kérflak-
ScHiHt Győzi s Fül
es kir. gszd. jryároaok Bécsben. Egyedüli jaktár Nagy-K»nizsAn:
Strem és Klein uraknál.
(179 í*-*>

Wajdita Jóxsef kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Na^y-Kanixaán.
NAOT-KAfllZSA, 1876. deezember 14-én.
Tizenötödik évfolyam.

1
Előfizetési ár:
^íjx évre. . 8 frt. fii évre . • *.
¡¿gy sz/nn 10 kr
\
Hirdetések
6 hwábos petitsorban
7 miínodazoH» «minden ''további «őrért 5 kr.
JÍYILTTÉRBKN 1 joronkiiit 10 krért lé
telnek''fel. Kincstári illeték minden • külön
j 30 kr. fizeten"
KOZ ONT
1 a la
J illeti
előbb:
I KÖZLŐN
lap szellemi részét
iiletS közlemények a szerkesxtőbör, Takarékpénztári épület föld« szint, — anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-mentre intézendok :
nag/-kanizsa
Wlassiotkáz.
Bénnentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak tL
Kéziratok tíuu nem küldetnek.
t 7"- i j Kéziratok vissza nem í
_ _____i küldetnek. k.
gr*-*- ---= ^ " gtv^,--------^sgg
y-Kauizsavkros helyhatóságának, nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, a „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a „n.-kanizsai kisded-
nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külrálasztmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiik 1 ut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
1 »__
A közadók kezeléséről.
A községek és városok beléletének ágvei, melyek részint saját maguk, részint pedig a megye által intéztetnek az 1876. évi XV. törvényezikk alapján a közadók kezelésével nem kis mérvben szaporodott. Amennyiben a hivatott törvényezikk alapján a közadók kirovása és beszedése föltétlenül a községekre ruháztatott.
Ezen fontos ügy az, mely jelenleg leginkább foglalkoztatja azokat, a kik hivatva vannak arra, hogy a közügyeket intézzék.
Ebből kifolyólag kivánnnk egvet-mást mi is elmondani magának, a közadók kezeléséről szóló törvényezikknek alapján először arra nézve, hogy mily reformok lettek életbe léptetve, minden tekintetben a közadók jövőbeni kezelését illetőleg, másodszor: hogy mi nton és módon volna legczélsze-rübben eszközölhető a községekre és egyes városokra ruházott s teljes felelőséggel járó közadók kirovása és beszedése.
Eddigelé a királyi pénzügyigazgatóságok és királyi adóhivatalok valának egyenes közegei az államnak az adóügyekben; f. évi november hó 1-tól azonban a megyei közigazgatási bizottságok ellenőrzése mellett, a pénzügyminister előterjesztése folytán a király által kinevezett adófelügyelók fogják \ ezetni az állami közigazgatást az adóügyekben, hozzájuk intéztetvén a pénzügy-ministerium által mindazon rendeletek, melyek az egyenes adók kivetését, behajtását és kezelését illetik.
A királyi adófel ügyelók inditják meg évenként az egyenes adók kivetésére vonatkozó előmunkálatokat s ellenőrzik a községek közegeit mindazon teendőkben, miket azok az egyenes adónemek körül törvény,
szabály-és ezek alapján kiadott rendelet szerint teljesíteni tartoznak; nemkülönben a járási szolgabirákat mindazokra nézve, miket az adóügyek pontos ellátása és az adóbehajtás rendes menete érdekében végezni kötelesek. Ók engedélyeznek adófizetési haladékot s az adómentességet ők állapítják meg, miket azonban apénzügyministerium-hoz bejelenteni tartoznak.
A királyi adófelügyelóknek, az adóügyekben most emiitett működési körével szemben, a megyei közigazgatási bizottságnak az egyenes adók kivetése, beszedése, kezelése és behajtása körüli működésén kívül felügyel a királyi adófelügyeló működéséhez tartozó ellenőrzés teljesítésére; megállapítja a királyi adófel ügyelőnek javaslatára az adóelengedéseket s a felebbviteli hatóság jogát gyakorolja mindazon ügyekben, melyek a községi közegek által teljesíttetnek s a kir. adófelügyelő által föl ül vizsgáltatnak, valamint ennek az adófizetési haladékokra és adómentességekre vonatkozó végzései ellen s ugy a magán, valamint az egyes községek hivatalnokai által a mula-dékosság esetén kiszabott pénzbírságok ellen benyújtott folyamodványokra nézve is.
A királyi adófelügyelók által fentebb emiitett adómunkálatok megindítása folytán a községek fogják saját közegeik által minden évben kivetni az egyenes adót; s bizottságaik által megállapítják a kereseti adó III. és IV. osztályát, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adóját, végre a tókekamat és járadékadót
Ugyancsak a községi és városi adóhivatalok tartják nyilván az egyenes adó könyvelését, mely nyilvántartás körüli teendőket, ha az illető hivatalnok nem a pénz-
ügyminister által kijelölt módon, vagy nem á kitűzött határidőben teljesítené, 5 forinttól 25 forintig teijedhető pénzbírságban fog elmarasztaltatni. A beszedett adóknak s egyéb tartozásoknak a kir. adóhivatalba való beszállításra elsó sorban az illető községi. vagy városi közegek, második sorban pedig a község, vagy város maga felelős.
Az adófizetésre nézve fizetési halasztás az esetben nyerhető, ha az adózó időleges fizetésképtelenségét igazolja. Ez esetben a kérelem a kir. adófelügyelóhöz nyújtandó be; az ettől nyert netalán kedvezőtlen eredmény pedig a törvényhatóság közigazgatási bizottságához felebbezhető. Adóelengedésnek az említett törvényezikk alapján is van helye; a jégeső, árviz és tűz által okozott esetekbén a törvényhatóság közigazgatási bizottsága saját jogköre határain belül határozza meg, más esetekben pedig annak megállapítására nézve a pénzügyminister határozatát kéri ki.
Az egyenes és közvetett adóknak, illetékeknek és az egyenes adók módjára beszedendő kincstári követeléseknek és egyéb tartozásoknak behajtására az illető község vagy város, a mennyiben azoknak befolyásáért ót illetvén a felelősség — végrehajtás eszközlésére is fel lön ruházva.
Ebbeli eljárásra nézve a törvény 53-ik §-a következőképen szól: „A behajtás fokozatai: a megintés, zálogolás és árverés. Az évnegyed második havának második felében a községi közegek, illetőleg a kir. adóhivatalok által kiállított hátraléki kimutatások alapján: a) a községek elöljárói (városok polgármesterei) a községnél (községi és városi adóhivatalnál) fizető adózókat hirdetmény utján és egyúttal ezen adózók
közül azokat, kiknek évnegyedi tartozásuk 10 forintnál nagyobb, egyenkint Írásbeli megintés utján hívják fel hátralékaik befizetésére. Azok ellen, kik adótartozásukat az évnegyed második hava végéig le nem fizetik, az évnegyed harmadik havában a zálogolási eljárás alkalmazandó. A zálogolás tárgyát képezik az adózónak összes készpénz jövedelmei, követelései ingó, és ingatlan vagyona; ez utóbbi azonban csak az
esetben, midőn a hátralékosnak semmi né-
»
ven nevezendő ingó vagyona vagy jövedelme nincsen. Ha a zálogolás napját követő 15 nap alatt a behajtandó hátralék járulékaival együtt le nem fizettetik, a lefoglalt ingó javak nyilvános árverés utján eladandók.''
Az adóbehajtás menetéről tartoznak* a községek elöljárói a szolgabírónak, a városok és szolgabirák a kir. adófelügyelő utján a közigazgatási bizottságának havonként bemutatni jelentéseiket; felelősségük oly nagy az adóbehajtás rendes eszközlése iránt, hogy ha bebizonyul az adó igazolatlanul hátralékban való maradása, az ő költségükön fog az más hatósági vagy állami közeg által behajtatni. Ez esetben még hivatalukat is elveszíthetik.
Ily nagy lévén a felelősség, melyet az 1876. évi XV. t. czikk a közadók jövőbeni kezelését illetőleg a községekre rótt: valóban kívánatos, hogy minden egyes község, vagy város olyaténképen intézkedjék, hogy az emiitett törvény kívánalmainak minden tekintetben elég tétethessék.
Cs. K.
TÁRCZA.
Anyám halálára.
_ 1876. decz. 10. —
Hideg télben temették el Áldott lelkű jó anyámat, — 8 hogy ezt írom, szivem szorul, Szemem forró könybe lábbad, 8 gyászba borit a nagy bánat.
Ott sem voltam temetésén,
— TSle távol éldegélék, Hordva »ok bajt, kürdés köiöti, Ö is igy tölté el éltéi — Ajkai sokssor beszélték . . .
S oh, hogy haUim a szörnyű hírt, Mikor 5 már föld alatt volt: Lábam alatt ingott a föld, Elborult el6ttem nap, hold, — Oh ex szörnyű kino« nap volt! . . .
Mondják, nem volt ravatalán Sem koszom, sem nyilt virág; Minek lett vón, — szeretetein Ezer nyiló ro* marin-ág — Nem pótolja ezt a világ.
Ez fődé el koporsóját,
— Titkos sejtés sagja nekem ; — A forgó nagy földkeréken § Egy virág van — a szerelem, 8 ebból nőtt ki szeretetem . . .
Ex fődé el koporsóját, Távolból iz elfödé, el . . . Virágot, mit sírra dobnak, Szeli3 szárnya hordja «»éjjel — A szeretet nem enyész el!
pásztor ferencz.
Adventi elmélkedés.
FI058zu esték, sötét éjjelek : alkalmas idő beszélgetni gázvilágitásról és soha jobbkor ily égető ós világító kérdést tárczairó nem bolygathatna ; hisren most a petróleum ára is feljebb ment és holdvilág sincs. Aztán a tárgy annyival is érdekesebb, mert egyenesen a város atyái hozták szőnyegre, megemlékezvén, hogy már anno domini 1872 elhatározta Nagy-Kanizsa városa egyéb nagy városok példáját követni és jó előre kiadta a légszesz kérdését egy bizottmánynak — alkalmasabb időbeni megoldás végett.
Itt az idő, most vagy soha: a kérdés megérett és „ha a gyümölcs megérik, lehull fájáról* (Petőfi); a petróleum drága és a bizottmány fogott egy aoglust, a ki köaxnek nyilatkozott városunkat fel világosítani arról, hogy a gáz még sokkal drágább, mint az olaj.
Csak egy bökkenője van a dolognak, a mennyiben a kérdée megoldása a déli vasuttár-sulat kivilágító bizottmányától tétetett függővé : mert ha meggondoljuk, hogy a déli vasút saját előnyét nem szokta manchesteri angoloktól várni, azt kell gyanítanunk, hogy ugyanazon vasút már régen saját emberségéből megkészíttette volna a légszeszvilágitást, ha jónak látta vohna; azonban köztudomásilag a vasúti területen a petróleum lámpák is elég jól világítanak, szembetünőleg jobban, minta városi területen és nem alusznak el, a mikor nekik tetszik, azért a vasút meg van elégedve saját világításával és a jobbat a jó ellensége gyanánt hajlandó tekinteni. A déli vasuttaii combinatió alapján tehát fennáll azon sajnos valószínűség,
hogy a légszeszre még soká várhatunk; de viszont fennáll azon vigasztaló következtetés, hogy N.-Kanizsa városa légssesz nélkül is fényesen világitható less, ha kőoiajos lámpáink nem restellenek versenyre kelni a vasúti lámpákkal, vagyis, ha nem annyira a gáz és petróleum különböző világító erejében, hanem inkább a lámpagyújtogatók különböző jóakaratában keressük a gorducsi csomó megoldását.
Mellesleg megemlítve emlékszem én arra, hogy pár év előtt egy ezermester a zöldfái terem ablakából sötét estén egész piaezunkat ugy megvilágította, hogy a tele hold sem különben ; olvastam valahol azt is, hogy & kölni rajnahid építésénél az éjjeli munka villanyos világítás mellett végeztetett, a midőn is 800,000 gyertya fényével felérő világítás óránkint 1 frt 21 krba került. Kár az ily találmányokat figyelemre nem méltatni, mert bizonyosan az lenne a legszebb és legolcsóbb világítás, melyhez lámpa és lám-pagyujtogató sem kellene, csak a torony csúcsán egy kis menküfogó forma szerkezet és a városházán egy billentyű, melyet, ha ide-oda mozdítanak, lesz világosság vagy sötétség. És óránkint 1 frt 21 krnyi költség évenkint nem több, mint kerekszám 3000 frt és 800,000gyertya fénye, az már aztán oly világos, hogy még Kis-Kanizsa utczáin is ingyen lehetne éjnek idején olvasni a „Zalai Közlönyt." ~
Ajánljuk e világítási módot a város vilá-gítási bizottmány vegyészeinek és természettudósainak kiváló figyelmébe : azon bátorító megjegyzéssel, hogy más nagy városok példája ne ijeszsze őket vissza, mert világos, hogy a hol a légszeszvilágitás már meg van, ott senki sem töri eszét más jobb világítási mód fölött és igy könnyen magyarázható, miért világítanak még
eddig Bécsben légszeszszel és nem villanyszik-rával. X,
A kedves cselédruhában.
(Sacher Masoch után.)
A kiről szólok, most előkelő hölgy, a legelegánsabb, legszellemdusabb nő, ünnepelt drámai művésznő; 1847-ben, hol történetem kezdődik, bukott szép gyermek volt. Ugy találta a fiatal, nagytehetségű magyar költő, ki legelő, szőr fedezte fel benne arán padi hivatását A karcsú tüzes leány barna selyem hajával, kék szemeivel hálójába ejtett* a könnyelmű poétát és mindaz, mi a leány természetében jó és nemes volt, e költői szerelem napfényében aj bimbót, uj virágot hajtott.
A Duna mentében fekvő régi király város egyik szerény hajlékában lakott vele együtt, osztozkodott szegénységében, diadalai- és örömeiben ; derék, hü neje is leendett volna, ha a nagy magyar forradalom a nagyravágyó férfit kar jai közül ki nem ragadja. A költőből szabadság bajnok lett, követte a háromszínű magyar sássiót, a honvéddobot A nő azalatt a fővárosban elsodortatta magát a nagyszerű mozgalom viharától s nem egyszer sütötte el fegyverét a horvátokra, kik Görgey ostromló zászlóaljai ellen védelmezték a vízi várost
Magyarország legyőzetett s mint meghódított tartomány kormányozva és igazgatva lett
A fiatal költő, hallatszott, Temesvárnál elesett.
Szeretője megsiratta és — máshoz ment
férjhez.
Ez sem nem uj, sem nem rendkívüli.
Neve volt most — de még jókor jut
Jegyzőkönyv
a muraközi tanitó-kör választmányának J876. évi november hó 29-én tartott üléséből.
Jelen voltak : Jeney Gosatáv elnök, a1-szeghy Alajos jegyző, Polyák Mátyás pénstár-nok, Schmidt Márton könyvtárnok és Színko-vics Ferenci, Valló Vilmos, Majher József, Mencsey Károly, Ebédey Ferenci, Szántó Károly választmányi tag urak.
Elnök üdvözölvén a választmány tagjait, a gyűlést megnyitja.
1. §. Felolvastatván a zalamegyei ált. tanítótestület közp. választmányának 1876. évi azept. hó 30-án tartott ülési jkönyvének 2. §-ban előforduló abbeli felhívása: »miszerint szól-littassinak fel még egyszer a járási körök elnökei, hogy tagsági dijukat felerészben a tagok névsorával együtt beszolgáltassák, mi, ha meg nem történnék, a választmány kénytelen lesz a tanfelügyelőség utján az alapszabályok 11. §-a értelmében az illetőknek törvényes uton sz uj tagsági dijakat a régi hátralékokkal együtt behajtani.* — Továbbá, erre nézve a muraközi tanitó-kör f. évi november 23-án tartott közgyűlése alkalmával horott határozata t. i. «hogy az 1875. és 1876. évre járó tagsági dijat, miután az szakkönyvek beszerzésére fordíttatott, be nem fizetheti, az 1878. évi tagsági dijak befizetése vagy visszatartása érdemében hozandó határozattal pedig a muraközi tanitó-kör választmánya bízatott meg." Ezeknek alapján a választmány következőképen határozott:
tekintetbe véve, hogy az alapszabályok 2, §-a d) pontja alá foglalt segélyek nincsenek s igy segélyzéá pénztár sem létezik többé, ennélfogva önmagunkat segélyezzük, mely segély nem anyagi, hanem szellemi;
tekihtetbe véve, hogy a muraközi tani-tó-körnek erkölcsi kötelessége szellemi gyarapítása tekintetében a könyvtára részére magyar, horvát és német nyelven szak müveket szerezni, az ily müvek pedig tetemes pénzösszegbe kerülnek :
tekintetbe véve, hogy ha a könyvtár pl. Kanizsán, vagy Tapolczán van és nem Csáktornyán, akkor az olvasást kedvelő egyleti tagnak minél többet olvas, annál több ide s oda szállító könyv vitelbért kell fizetni, míg ellenben ha a könyvtár Csáktornyán, illetőleg minden fiókkör központjában van, a szállító díjak elmaradván, azokat félre teszi, havanként csak 30—40 krt számítva, egy év alatt oly összegre szaporodik, hogy abból egy pár szakkönyvet szerezhet magának, mely takarítást évről-évre folytatva, amellett, hogy a kör könyvtárát használta, saját könyveinek száma is tetemesen meg szaporodott, ugy, hogy ész™ sem veszi és van könyvtára, a mely sajátja é* a melyet bármikor szüksége van, kezeinél találja. Hogy ezsi-kerdúsabb eredmény az elsőnél, bővebb érvelésre nem szorult;
tekintetbe véve Csáktornyaváros kedvező földrajzi fekvését és jó közlekedési eszközeit, ezek olyanok, hogy körünk tagjai közül — még a legtávolabb vidéken lakók is, egy hónapban legalább egyszer megfordulnak Csáktornyán, mely oknál fogva a könyvek kicserélése gyorsan és minden vitelbér nélkül történik meg;
tekintetbe véve, hogy van a körnek sok
eszembe, hogy azt nem szabad elárulnom — nevezzük tehát Kubinyi asszonynak.
Házassága nem volt boldog. Egyszer csak eszébe jut, hogy színpadi tehetséggel bir, szeretője mondta volt neki s mit az mondott, be is bizonyult vslónak mindig. Elvált lérjétől, betanult egynéhány szerepet, fellépett és — a közönség, a kritika, a szinpsd és az irodalom hódoltak neki. Fényesen szerződött és híre szerep-ről-szerepre nőtten nőtt, első fellépése óta nem folyt le még egy év sem s már is a magasabb körök arsslánnője volt. Hódolt neki, mind a leggazdagabb, legelőkelőbb arak kegye elnyerésére törekedtek, de ő hideg és szilárd maradt.
Ekkor a kormányzó — tábornok kereste ismeretségét, lovagias, megnyerő alak és nemes a szó szoros és legjobb értelmében.
Hízelgett e a nőnek, s hatalmast, ki előtt milliók reszkettek, ki annyinak élete és vagyona felett rendelkezett, selyem hajával lebilincselni vagy szeretett-e tán e rejtélyes sziv még egyszer igazán, ki tudhatná ? Elég az hozzá, hogy a tábornoknak vallott szeretője lett és herczeg imádója egy ssultánné luxusával környezé. Ekkor csods történt: egy halott feltámadása. Kubinyi asszony egysser s tábornok csimeres hin Ujában végig hajtatott a corsón, kedvtelenül és gondolatianni feküdt a ruganyos párnákon, minden ssándék nélkül áttekintvén a sokaságon, mely fel- s alá hullámsott a járdán. Tekintete megakad egy osztrák közkatonán — felsikolt.
Senki sem hallá ezen jajkiáltást, mely egy női lélek titokteljes mélyéből jött, senki sem vette észre elhslvánulását, a máskor márványhölgy izgatottságát, még a férfi maga sem, kinek e jajkiáltás szólt.
E férfi magyar költő volt, ki mint sok más honvéd, most osztrák egyenruhát viselt. Nem csekély meglepetésére két nappal ezután
mindenféle apró kiadása is pl meghívók, levelezések s más efélék, ezeket, miután más jövedelmi forrás nincs, s tagsági dijakból kénytelen fedezni.
A választmány a fent elősorolt okokst szem előtt tartva, sem az 1877. sem pedig az azután következő évekre a tagsági dijakat semmiféle leendő központi pénztárba nem küldheti be, hanem azokat saját viszonya és körülményeihez alkalmazkodva, szükáégleteí fedezésére fordítja.
Ezen pontok tekintetve vételével határozta : módosítassák ss alapszabályok I 1. §-a
oda, hogy az 1 frt. tagsági díjat minden tanítókor saját pénztárába tartozik befizetni, mondassák ki, hogy évenkinti számadás adása mellett minden kör tartosik saját központjában egy könyvtárt alakítani.
2. §. Indítványba tétetett továbbá, hogy az ált. tanítótestület kózp. választmánya az általános tanitógyülésre való meghívókat, vagy egyéb tudnivalókat, miután a tagsági dijak csakis a fiókkörök pénztárába folynak, csak az egyes körök elnökeivel tudassa, a körök elnökei hivnák meg azután az egyes tagokat. — Elfogadtatott.
3. §. A Csáktornyái közs. tantestület 250 kötetből álló szakkönyvtárát felajánlotta hass nálat végett a muraközi tanitó-kör tagjainak. Örvendetesen tudomásul vétetett. A könyvek jegyzéke a megyei lapban fog közöltetni.
4. §. Indítványba hozatott, hogy ezen jkönyv nemcsak a zalamegyei ált. tanítótestület közp. választmányának küldessék meg, hanem a megye összes fiókköreivel — pártolás végett — közöltessék.
Egyéb tárgy nem lévén, a gyűlés befejeztetett.
JENEY GUSZTÁV,
elnök.
ALSZEGHY ALAJOS,
jegyző.
A szőllészekiiek
megjegyezzük: legyenek elővigyázók a szőllővesszők megvásárlásában, mert a novemberi álmos eső roppant sok kárt okozott a rügyekben, sok vidéken semmi szín alatt sem alkalmatosak a szaporitás/a, mert a rügyek az olmós eső után elfüledtek, elvesztették életre-valóságukat, azon felül a tavaszi fagy ulán nő''.t v esszők nem is értek ki egészen a sok eső miatt. Nagy-Kanizsa vidékén oly nagy a kár, minélfogva féltékenyek vagyunk jövő évi termésünk iránt, mert a födetlen maradt csapnak, illetőleg termésre hagyandó alatti rügyek is elvannak romolvs. Utalva leszünk a kopasz metszésre, hogy ilyenkép mily termésünk leend, könnyen elgondolhatni. Épen a napokban kaptam egy csomag sima vesszőt, melyet a jövő évi ójtásra szántam s midőn a rügyeket átvizsgáltam, meggyőződtem arról, hogy egy rügy sem volt ép. Elvesztettem a vesszőket, elvesztettem pénzemet és ha elővigyásó nem vagyok, több kárt is vallottam volna. Javaslom a kevésbé jártas, kevésbé tapasztalt szőllészeknek, hogy mindig feltételhez kössék a megrendelést és pedig határozottan meg kell írni, hogy a vesszők csak azon megjegyzéssel fogadtatnak el,
1) ha azok teljesen kivannak érve; és
2) ha a rügyekben megvan az életképesség.
mint parancsőr rendeltetett a tábornagyhoz, jelentkezett ott a segédtisztnél, kitől utasítást kapott azonnal Kubinyi asszonyhoz menni s annak parancsait bevárni. Költőnké nőt csak hírből ismerte, de gyűlölte és utálta őt, ki magát hazája ellenségének eladta, szive mélyéből; de mit tehetett a közkatona ? engedelmeskednie kellett.
Ugy látszott, hogy a kis palotában, mely ben a hatalmas nő lakott, már várták, mert s portás ismerte s anélkül, hogy bővebb érteke-ződésbe bocsátkozott volna vele, szobájába vezette, hol a már késsen tartott úrnőjének libériájába öltösteté. Csikorgatta ugyan fogát, de'' végre mégis megnyugodott szomorú-nevetséges sorsán; mindenesetre valamire szándékozott a színésznő, midőn libériájába dugatta a poétát; azon töprenkedett, nem sértette e meg valaha mint műbíráló, de mielőbb eredményhez jutott volna, parancsot kapott Kubinyi asszony előtt megjelenni. Valószínűleg gyönyörködni akart megaláztatásáu. Kis terembe vezették, melynek bútorzata ízlés- és drágaságban mindent, mit eddig látott, felülmúlt. Csak kevés perczig kellett várakoznia. Az ajtó megnyílt és Kubinyiné gazdag, török szövetű hhlóköntösben, nyugodtan, de halálsápadtan lépett be. Megismerte volt szeretőjét. »Irma!* kiálta fel. A hang szívből jött és ugy hatotta meg a tompult érzékű nő szivét, hogy a következő pillanatban, a holtnak vélt keblére borult, de csakis egy pillanatra, mire kibontakozott öleléséből.
„Hát igy látjuk viszont egymást?'' kezdé
a nő.
„Nem én vagyok az oka," monda ő fáj dalmasan
„Én sem "feleié a nő, hirtelen szavába vágva.
En már egyszer megadtam az árátebbeni avatatlanságomnak. Megrendeltem 4000 sima vesszőt és ezzel beójtottsm egy tábla szőllőt, a felesleget iskolába rakattam, gondolám magamban, jó fog ez lenni után ültetésre. A munka eredmény nélkül maradt, mert nem csakhogy az ojtásból egy sem eredt meg, hanem az iskolába rakott vesszők is holtak maradtak. Okolva ezen, azon időtől fogva mindig feltételhez kötöm megrendelésemet és határozol Un kikötöm, ha nem érkeznek életképes vesszők, visszaküldendőm azokat. És megtörtént kétszer, hogy ólmos eső által elrongált vesszőket kspUm, mivel azonban gyanús lévén az év, a csomagot két tann előtt bontotUm fel; — majdnem perre került a dolog, tulajdonos elvégre félvén a nyilvános megrovástól és a pertől, követelésétől elállt. Kisérletkép a most jelzett vesszőket tó-kába állitotUm, mert látni akarUm, hogv menynyire vesztették el életképességüket, 6 hét lefolyása alatt csak egyetlen egy rügy sem fejlődött kí. Elgondolhatja az olvasó, mily kárt vallot-tam volna, ha azokat elfogadom és felhasználom.
Ennyit mondani figyelmeztetésre ugy hiszem — elegendő volt, de szükséges is, hogy áldozatkészségünknek kárát ne valljuk.
Nagy-Kanizsán, 1876. decz. hó 8 án.
TERSÁNCZKY JÓZSEF,
Helyi hírek.
Csillagh László
Zalamegye egyik kitűnő szülöttje, alispánja, majd országgyűlési képviselője s legutóbb kir. legfőbb itélősséki bíró Csillagh László elhalálozását jelenté a Uvirat. A „P. N." ban olvassuk: Csillagh László, a m. kir. legfőbb ítélőszék bírája rövid, alig pár napi betegeskedés után ma délután egy órakor egész váratlanul meghalt. A gyászoló özvegy s nevelés alatt levő három leánygyermeken kivül számos rokon és barát gyászolja az elhunyUt, ki közügyeinknek egész életen át egyik buzgó, nemesíelkü bajnoka volt. Mint salamegyei származású s a Deák-iskolának egyik rendületlen híve már a negyvenes években a fiaUl kebel egész lelkesedésével küzdött s megyei teremben s mester oldalán a szabadelvű essmék mellett. A forradalom alatt mint honvéd barcsolt a világosi fegyverletételig, amikor is mint honvédkapitány közlegénynek Boroztatott be a cs. k. hadseregbe. 1861-ben Zalamegye központi járásának főszolgabírójává válaszUtotts az alkotmány felfüggesztésekor visszavonulván, 1865-ben a Majláth-Sennyey provizórium alatt közkívánatra mint zalamegyei alispán működött, mely állásból 1867-ik évben az igazságügyministe-riumba nyervén meghívást; itt mint osztály-később mint mínisteri tanácsos hivataloskodott, b megyéje választókerületének nagy többsége őt bizalmával megajándékozandó, a közelmúlt országgyűlésre képviselőjének válssstotUs csakis az incompatibilitási törvény volt oka, hogy választóinak rendületlen bizalmát a jelenlegi országgyűlési választásoknál ismét igény be nem vehette. Csak a múlt évben helyeztetett át a ministeriumból a legfőbb bírói díszes állásba,
hol ót a kérlslhetlen halál oly hamar utolérte. Elvek és eszmék embere volt, következetes mind halálig. A haza egy h4 fiát vesztette el benne. Nyugodjanak békében porai!
— Mftoorologiai észleletek a nagy. kanizsai fÖgjrmnasiumnáJ 1876. évi november hóbto. Kösép légnyomás: 747 44 millimeter; legnagyobb légnyomás: 752*9 mm. 5 én eate 9 órakor; legkisebb légnyomás: 741-5 mm. 28án délután 2 órakor. — Kösép hőmérséklet: 0-43*C; legmagasabb hőmérséklet: 8 8*C 4-én délután 2 órakor; legalacsoaysbb hőmérséklet: — 13-2*C 12-én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás: 4*58 mm. — A levegő közép nedvessége százalékokban : 93 9*/,; legcsekélyebb nedvesség: 57*/# 11-én délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0-tól 10-ig számitvs): 8. — Egéssen derült ég (0-val jelölt) észlelte tett 5 szőr, teljesen borult (10-sel jelölt) 66 azor.
— Közép szélerősség (0 tói 10 igszámítva:) 1-8.
— 90 észlelet közül jegyeztetett Összesen 77 szél és pedig: északi 20, északkeleti 5, keleti 16, délkeleti 26, déli 6, délnyugoti 2, nyugati 1, északnyugati 1; szélcsend pedig 13-szor. — A légköri csapadék (eső, hó, köd) havi összege: 65 7 mm. Eső esett 7 napon, havazott 7 napon, köd volt 7 napon. — A hónap 5 első napja enyhe volt, 6 tói 14-ig hideg, 15-től végig ismét lágyabb, borult, ködöa, nedves, gyakori havazással és esővel. A mezőket hó födte 10-től 14 ig és 21-től ?9-ig. — 30-án délelőtt 10 órs 20 pereskor erős földrengés észleltetett nyugot-ról keletnek tartó irányban mintegy 5 másod-percsnyi hullámzással, melyet ttvoli kocsisö-rejhez hasonló robogás kisért. Az idő csöndes és borult volt. Hőmérséklet: -f- 42°C; 0-rare-ducált barometrumi állás: 746*8 mm. 10 óra 53 perczkor a jelenet ismétlődött egy pár gyen gébb lökéssel. F.
— Közrendészet. Ott, hol a nagy Né-met-uteza a kis Német utcsával a kovács ház előtt egyesül, az utcza sarkától nincs átvezető járda a Sáffárics-féle háznak irányába, azért is minden eső után az utas e helyen szekérutra tér, mert a nagy Német utczában a lovak és szekerek számára as ut téglátal van kirakvs, következéskép, míg e helyen az emberek sarat kénytelenek gázolni, addig a lovak és szekerek jól készült járdán, klinker uton járnsk. Hát aztán, midőn tovább megy az ember a „Bárány" vendéglőbe, mennyi sarat kell tiporni s járdán, azt csak az tudja, kinek arra dolga van.
Az utczai hajdú helyett
— A nagy-kanizsai kísdedneveló egyesület választmánya szombaton, deczember 16 án délután az ovoda helyiségében ülést tart, melyre a választmányi tagok ez uton is tiszte lettel meghivatnak.
— Jelentés. A nagy kanizsai főgymn. ifjúsága segélyegylete javára 1877. évi jan. 17-én tarUndó tánczvígalma érdekében folyó hó 6 án gyűlést tartott főt. Farkas László igaz gató ur elnöklete alatt. Mely alkalommal el nőkké: Hertelendy Endre, pénstárnokká Pék János, titkárrá Vislendvay Imre VIII. oszt. Unulók, a segélyegylet ugyanezen hívaUlnokai válaszUtUk meg. Ezeken kivül ellenőrré: Klein Ferencz VII. oszt. Unuló. Bízottmányí tagokká válaszUtUk a VIII. oszUlyból: Vojnils Imre Göncz Árpád, Vutskits Gyula, Horváth György és Kiss János; a VII.osztályból: Szmodis Viktor, Szigethy Aladár és PethŐ Jenő; a VI. osx-
„ Mindenki holtnak hitt, én is megsirattalak, ez mentegetésem."
„Oh, ön igen kegyes" mondá amaz keserűen, hogyan is méluthat mentegetésére, cselédruháját viselem, önnek csak parancsolnia és nékem engedelmeskednem kell, viszonyunk nagyon is világos."
Kubinyi asszony elfordult, könyekre fakadván.
„Nem akarUm bántani," viszonzá költőnk, de be keli vallanom, hogy sokkal jobb lBtt volna mind önre, mind rám nézve, ha soh sem találkoztunk volna. De miért dugatott libériájába? Nem elég, hogy éltem boldogságát el vesztém, még megalázUtásomnak is örülni akar?"
„Ön hihetné?" kiálu fel assinéssnő, oh, mióU szomorú sorsát ismerem, csakis megszabadításával foglalkozom, de mig az sikerül, sorsát legalább elviselhetőbbé akarom tenni"
„Oh, értem," kaczagott fel gúnyosan a poeU, s ennek következtében megkérte imádóját, hogy egykori kedvesét ¡«asává tegye.a
„Mily szó !"
„Tud-e ön mást ? Megakar érte büntetni, hogy szerettem, imádtam ? Mondhatom, valóban női. Különben felfoghatom, hogy e helyzet tompult idegeit mennyire képes csiklandozni.".
Mielőtt végezhetett volna, elhagyi a színésznő gyorsan a termet, a költő még sokogni hallá, de nem bánU meg szavait, sőt sseretője iránti megvetése és gyűlölete még fokozódott, midőn a nagyszerű pazarlást, a fejedelmi fényt, mely háztartásában uralkodott, közelebbről megismerte. De mit haaznált indignatiója ? szeretője cselédruháját viselte, azt kellett szolgálnia neki," engedelmeskednie, ki a káplárbot felett ren delkezett.
És most csakugyan látszott, mintha a meg-
sértett nő boszujának volna kitéve, mintha a negédes kéjhölgy ogész hatalmát akarta volna éresztetní vele, mintha a legnagyobb megaláz-tatástól sem akarU volna megkímélni.
A Ubomagy és a szép hölgy néhány barátnői, szintén a múzsák czéhéból, egy tán-ezosnő és két színésznő theára jöttek és a költőnek — felszolgálni kellett.
Mialatt az asztalt teritette, hallá őket a mellékszobában nevetni, vére fejébe tolult. A komornok felnyitá az ajtót.
Kubinyi asszony a Ubornok karján lé
pett be, de tekintete nem díadalmaskodóan, nem
gunyolóan, hanem fájdalommal, részvéttelteo nyugodott uj inssán, egykori imádóján. E tekintetet nem várU a költő; tán mégis méltatlanságot követett el rajU?
Szerelem és gyűlölet, megvetés és féltékenység küzdöttek benne; midőn a poharakat töltötte, keze reszketett.
„Es e azon ember?" kérdé, őt figyelmesen szemlélve, a Ubornok.
„Igen", feleié Kubnyiné.
„Mint látszik, nem született inasnak."
„Még kevésbé katonának«, jegysé meg*
színésznő. • »
E szavak nehezen estek a saegény kölW
szivére. '' •
A nő valóban pártját fogta, bor«*»»to helyzetéből ki akarU szabadítani.
De még egyszer győzött a bizalmaskodás.
„Életunt," mondá magában, .meguo minden élvezetet, fel akarja magát izgaUatni, mulatUtja ót azon férfi, kit egyszer szeretett, kitől még most is szeretve tudja magát, előtt reszketni látni. S ha épen akarja, reaz*«"" is láthat, reszketni, de nem életemért, hanem
tarból: Bosnyák Zoltán ét Veber Pál; as V. «stályból: Töreky Árpád. Kelt Nagv-Kanizsán, deciéin ber 10. Vizlendvay Imre bizottmányi titkár.
— Bi*tOS forrásból merített értesülésünk tispján közölhetjük t olvasóinkkal, misaerint , január 7-ki táncz vigalom a zagy-kanizsai tár-itakör által a »Szarvas* vendéglő nagy termé-ben es idén b megtartatik s e tekintrtben z tároskor „vigalom rendező-bizottsága" már hosszabb idő óta működik s minden ssükséges in-léskedést megtett, hogy es elsőrangú táncává galmunk eddigi jó hírnevének es idén is megfeleljen. A meghívók szétküldése e héten már be is fejeztetik.
— Yizbefxdadt. Mihálecz György kis-kanizaai lakós f. hó 7-én este részeg állapotban eltéveestette az utat s neki ment a kanálisnak, kslspjs és felső öltönye, melyet csak vállára tett, #-án megtaláltatott, míg a holttetem csak l2>én találtatott meg a réten; hivatalos bon-cxolás alkalmával kitűnt, hogy erőssaknak lemmi nyoma sincs s igy kétséget nem szenved a fentebbi állítás valósága. Özvegyet s 3 kiskora gyermeket hagyott hátra.
— JSév felvétel, A sümeghi iskolabizottság f- évi deos. hó 9-én tartoU ülésében kegyelettel emlékesvén meg boldogalt Bamssset-ter Vinczéné született Kompanik Zsófia kegyes úrnőről; minek következtében az átszellemült asrét külső jelben is megörökítendő, egyhangúlag elbatározá, hogy a Sümeghen létező Ramas-»etter pár által alapított óvoda esental: .Zsófia kisdedóvoda* csimet viseljen, mely külön feliraton az intését homlokzatán lészen kifüggesztve.
— fíymen. Hild Gyula honvéd őrnagy f. é. decz. 9-én vezette oltárhoz mibályfai t. Bernenyey Eruő földbirtokosnak kellemdus leányát, Rózát. Az esketés a sümeghi aat-feren-cziek templomában történt, honnan az aj pár azonnal a devecserí állomáshoz hajtatott. Tartói boldogságot kivánook!
— Rövid hírek. Gróf Széchenyi Béla csenki vadászkerületében egyetlen vadássat alkalmával 1390 drb vad ejtetett. — Gr. Teleky Sándor színmüvet ir.—A brooklyni színház leégett s benne 245 egyén halt meg. — Stirling Antal püspöki titkár meghalt. — A philadelphiai világtárlaton 3,800,000 dollárt vettek be. (Egy dollár 2 trt 16 kr.) — A magyar honvédek a közös hadsereg dandáraihöz osztattak be.
— Egjptomban a lódög rettentő, már 75®/0 j9 elesett — A bpesti nemzeti casinó egyik terme .Deák-terem*-nek neveztetett el. — As oross hadseregben számos orvosnő alkalmast a tik. — A persa sah s párisi kiállításra Európába jó. — Az angoi királynőnek a napokban született 26 ik unokájs. — Buenos Ayresben forradalom ütött ki. — Pápán a mult héten szivárványt láttak.
Irodalom.
- A Fellegi Viktor áitai szerkesztett Apollo zenemüfolyóíratnak ismét egy teljes évfolyama fekszik előttünk. A folyóirat ezen immár ötödik évfolyamé hsa is kft maradt feladatához ; as ujabb külföldi senetermékek és hasai zeneszerzőink magaab szárnyalású, komolyabb iránya szerzeményei váltakoznak a könnyebb táncz- és saalonaeae válfajához tartozó oly mft-
tzégyen miatt, mit rajtam elkövethet minden pillanatban, ha neki tetszik.
De csakhamar a színésznő tekintete érte oly mélyen, oly szomorúan, oly esdeklően, hogy
I a magáét zavartan földre aüté.
Esental házában maradt, a nélkül, hogy valami szolgálatot, vagy parancsot kapott volna, sőt nem is látta a nőt és nem is mert utána tudakozódni.
Igy telt el két hó.
Hirtelen a tábornok elé rendeltetett. Többekkel annak előszobájában várakozott A tábornok díszszemléről tért vissza, megpillantá s követni inté.
Midőn csak ketter voltak, mondá a tábornok: „ön szabad, megengedtetett, hogy a katonai szolgálatból kiválthassa magát* »Istenem*, rebegé a költő, „hogyan.* .Már megtörtént- vmsonsá a tábornok. «Öa ssabad".
„Lehetséges-e?* Hogyan fej essem ki hálámat méltóság?*
„Nem, nekem Knbinyi asszony váltotta önt ki.«
.A ssegény költőnek megállott a ssive, még rebegni sem volt képes.
Némán hajolt meg, eliramodott, as utczá-kos végig rohant, míg azon nő palotája előtt állott, kit annyira félre ismert, hogy még egy-uer lássa, hogy lábaihoz boruljon.
.Hová akar ön ?* kérdé a portás.
„Kubinyi asszonyhoz."
,ö nincs itt"
.Nincs itt?«
.Elutazott*
.Elutazott ?u
»Két óra előtt Párásba.* ^ .
W1TT FÜLÖP.
vekkel, melyek tetssős dallamok és egyszerű stjl mellett is formai szabályosság által a szigorúbb oirálát előtt is helyt állanak. Verdi hires Beqoiemjéoek legszebb részlete (Lacrimosa) Gounod Rom eo- és Júliájának kivonata, a .Ja votte* (Jonas) és „A király mondta* (Deslibes) •czimfi világhírű víg operai- legkedveltebb dallamai, Straus Cagliostroját él Denevérjét, Süppé Patmicsáját sem éledve ki, mágok megérik a csekély előfizetési árat Népszerűségre esekkel egy sorban állnak a fölötte sikerült népdal átiratok Ábrányi Kornéltól: Szerettdek én sokáig, Fogadásom tiltja szeretni, Huszad csak és Busavirág. Továbbá a talentomos Kapi Gyulától hat remek népdalátirat, Sípostól három szalo nias átirat és Zimaytól a .Jaj bessomoroan* kezdetű dal művészi kidolgozása. — Ott van Mosonyi Fátyolos magyrija is, Tinódy legszebb dalai, Csermáktői kéthoessabb magyar seneköl-temény és Wachtel Aurél meréss fantáziájú magyarjai as első isben külföldön megjelent .Bolygó Tüzek*, a szinfonisztikus .Kandallónál* és még néhány magyar zamata zenekép, Állaga Gézától egy igen sikerült négykeses kompozitio (Téli dal) és jeles orgonássunk Lohr János, egy Siesta nevü eredeti darabja, Magarányi Jóssef Valse, Télivirágok és Örökzöld czimfi nagy gonddal kidolgozott igen kedves művel Bella János, Belicsai Gyula, Juháss Aladár, (Sipos nagy reményű tanítványa,) Takács Imre tehetséges kezdő és az avatott tolla Végh János egy egy értékes kompozitióval vannak képviselve; Bartay Ede hymnust irt, Feigler Victor, e korán elhunyt termékeny zeneköltő hagyatékából pedig három imprompta jelent meg. — Hát a szebbnél szebb tánczok! Büky Sarolta keringője és Egri Imre csárdása, Nagy Béla Báli emlékei, Bécsi dalai, Anna-Pozsonyi polkája, Tréfaságok, Víg nők és számos egyéb, ép oly tarka czimfi,mint eleven dallamu tánczai egy egész farsangra való gazdsg gyűjteményt tesznek. Ámde a tánczmüvok, bár sokaknak esekkel szeres az Apollo legnagyobb örömet, nem képezik e vállalat azon részét, mely a bírálat ssempontjából főtekintetet érdemelne, — Az Apollo, mely immár őt éve fennáll, a magyar zeneirodalom felvirágoztatása által kívánja feladatát betölteni. És habár három irányban kellett működnie, csakhogy fennállta biztosit-taasék, anyagi tekintetből a könyebb múzsának kellett hasábjai egy részét nyitva hagynia, a jeles külföldi zenemüveket hazai közönségünkkel megösmertetzi és magyar zenének terjesztését elősegíteni: mégis sikerült es utóbbi feladatát kielégítően megoldani. — Már-már elnémult régibb zeneszerzőink azóta ismét felszólaltak és ssámos uj tehetség ragadott tollat kit a sanyarú kiadói viszonyok — akár beethoveni hangokon zengjen is lantja — némaaágra itélt volna. Egy egéss irodalom keletkezett az Apollo Öt évi fennállta óta és hogy a magyar zenének szolgálatot tehessen, ahhos csak még egy tényező kívántatik: a közönség tömeges pártfogása, melybe e vállalatot esennel melegen ajánl juk. A lap egéss évi előfizetési ára csak hat forint; a kiadóhivatal Budapesten, vár, 94. ss. a. létesik. —
— Tábormky é» Parsch budapesti zenemű kereskedésében megjelent .Török induló* songorára szerzé F. F. Ara 60 kr. Továb bá .Vékony haja van a piros a!mának,* — .Kerek azén kalapom," — „Csókra csókot adok én." — .Nem akar a fakó lovam legelni,* csárdás zongorára sserkeszté Kende Pál. Ara 60 kr. Mindkét mű kiállítási díszre nézve is méltó a nevesett kiadók jó hírnevéhez.
Vegyes hírek.
— A berlini állatkert gorillája nagyon eleven, pajkos majom. Közelebb egy előkelő úrhölgy áÜt a majom ketrecze előtt midőn hirtelen a gorilla kidugja kezét, megragadja a hölgy osipkével szegélyzett zsebkendőjét s azzal visssafut a ketrec» belsejébe, hol előbb a kendőt feje köré göngyölíti, majd meg tisstitja vele orrát Aztán szépen visszaadta ismét a zsebkendőt a bossankodó hölgynek. Másnap pedig. egy tzdóe ur járta meg a gorillával. E látogató i zagy buzgón szemlélgette z majmot időről-időre
setaket irva sseb könyvébe. Egyszerre csak — es a gorilla neve — kiragadja a tudós kezéből z könyvet zagy figyelemmel far-gátja lapjait z miután kiszakította volna belőle a lapét, mely z tudós jegyseteit tartalmazta, vissíaadá a könyvet tulajdonosának.
— Viktória királyné egyik unokája, a walesi herczeg második fia nagyon eleven és pajkos, és hiányzik zálaas angol loyalitks is, mely a királynő iránt mindenütt nyilatkozik Angliában. Georges herczeg sok esetben nem is enge-dnlmnslrodih fölséges nagymamájának. Köse-lébb ünnepélyes ebéd volt a királyaőaél Wiad-sorban; megjelent sok kitűnőség, köstök Glad-stone is. Dessertnél behívták a gyermekeket és Georges herczeg semmit sem törődve z jelenlevő lordokkal és kitűnőségekkel, nagyon zajongott. Viktória királynő tehát azonnal alkalmazta kedvencz büntetésmódját és Georges hercseget ss ssztal alá parancsolta. E btztetés Össse van kötve as elkövetett vétség töredelmes elismerésével és javulásigéréssel. A herozsg igen csöndesen maradt as asztal alatt, de késett a töctSdelzMs vallo-
mással. Végre nagymamája megszólította, mire e«r azt felelte
i j
Georges herczeg azt felelte vissza, hogy ő sség mindig nem jő. de nem sokára az less. Valóban kevés vártatva elő is ugrott as asztzl alél, tetőtől talpig — meztelenül. Ekkor aztán kivésették.
— Jó ptkáuiutyákat Texasban, oly don Neveizek, hagy a kztrakölykö^ mielőtt szemei kinyíltak volna, leeüelt juh alá teszik szoptatás végett Két-három nap múlva a juh megszokja a kutyát a ez követi, mint a bárány, megmarad a nyájban és ott növekedik föl. Áz ily kutya azután sem fárkssteem idegen embert, vagy katyát s nyáj közelébe nem ereszt Ha az ily katyát azután szokás szerint esti V/t órakor as akolban etetik, akkor es időre okvetetlen behozza as egéss nyáiat A kutyák esen beterelési ügyességére kűíföldőn is nagy súlyt fektetnek, anynyira, hogy as idén London mellett külön, igen érdekes verseny volt, melynek alkalmával azon kutyák, melyek legjobban és leggyorseb-ban voltak képesek egy juhnyájat akolba terelni, igen jelentékeny dijakat nyertek.
Papírszeletek.
E f y sikere« dissnótor. Egy nri ember éveken ét kérte a tanácsot, csínálaésah járdát aa utczában, minthogy esó ntáa oly nagy a cár, majdnem, hogy ember és barom belevesznek. Kérésére mindig paszta ígéreteket kapott Történt, hogy Saskor, midőn legnagyobb volt a sár és nem világított sem hold, sem lámpa, disznót Öletett, megbírta vacsorára aa egén tanácsot, kosaikat küldött érettük s midin a mulatság végét érte, a gasda kijelenté, hogy be nem fogathat, mert lovait veszélynek ki sem teheti és bátorította a gyalogvaló hűm menetelre, agymond: .gyalog sokkal bíztoeabban lehet menni, mint kocsin. a kocsi el is dfllhet." A vendégek egymás neme-kOzé pislogván, egész elhatárosottsággal vállalkoztak a gyalog haza menetelre, késilámpát kaptak. Leghátul ment a biró, legelői as öreg tanácsot, derekát a többi képezte. Másnap dobsaéval kihirdettetett, hogy a mely háa tulajdonosa 14 nap alatt meg nem csinálja a járdáját, annak terhére as elöljáróság fogja elkétsíttetni. 14 nap alatt a járda elkészült, melyet egy tg és vígabb disznótor követett Utánzásra méltó tréfás, de sikeres volt a dissnótor.
N. N. földmű«* magyar» erd a helyi lakás nov. kó 18-án délntán t érakor a hegyről haza menvén, ast vette észre, hogy már a sok menés «tán a nagykanizsai .Magyar Király* vendégi« előtt álh meg.
Kiment a korcsmáros as utesára és kérdi as illetőt, »hogy mit csinál maga bácsit" Nézem aram ezeket a házakat „Miért nézi báesi Y* Azért, mert előttem nagyon furcsa ateza, ngye kérem aram ea Szerdahely? „Dehogy, ea Nagy-Kaniaaa.4* Jha, gondoltam, hogy Szerdahely, megbotlottam, elvétettem as etet.
Igea helyett nem. Maistságot jelenetet beszél el aa egyik temesvári német lap. Verseeen agy esi nos ösvegy egy városi szolga a tán vetette ki báléját s oly szerencsésen, hogy csakhamar mint vőlegény s menyasszony kerültek aa oltár elé. Midőn zstán a pap azt kérdé a vőlegénytől: nőül akarja-e venni ez asszonyt, a vőlegény igen kelyett nemmel felelt s elfutott, a faképnél — inkább oltárképnél hagyott menyasszony nem áj uh el, hanem etána futott a hfiüee vőlegénynek, mig as Srsaobában el érte t kérve, könyörögve visszavitte 6t a pap elé, ki esután Ossaee rfta a aferalmes párt.
Csókok köst.
— Angyalom 1 két lélek, egy gondolat; két aziv, egy verés; ugy e te is igy gosdelkodol t
— Én arra gondolok, ha as öreg meglát, less
több verés is.
Tanité : — Te már megint nem figyelas, már hét óra hosezat beszélek a szarvasmarhákról s te egysser sem néztél rám.
— Te! csakugyan igaz, hogy a muszkák fagy-'' gya gyertyát esznek f
— Igas hát; 48 ban saját szememmel láttam.
— & a tiszte k b ?
— No ezektől nem láttam, de magam is ast bissem, hogy ezek caak a miUi-gyertyát aszik meg.
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti idótmntató óra szerint,
indal Kanizsáról
Vonat hova:
szám Ora Pere. ld<
906 Eszék, Moháes,Dombóvár s Fiaméba 4 48 reggel
816 . . . . S 90 dAut.
313 Buda-Pestre........4 6« reggel
10« . ..........38 dáhtt.
813Bécsbe (Baombatbely, BU* üjhely CeÍé)6 8 reggel
tOl . ........ . 11 48 estva
816 Seprenyba ........ 8 88 délnt.
308 Tríeeethe éa Pragerhoíoa keresstai
Qráea és Bécsbe...... 4 60 reggel
30t Triesztbe éé Prágerbofon kereestal
Grács és Bécsbe ......t 47 délut.
Érkezik Kanizsára honn* t
316 Eazék, Moháes, Dembovár s Fiaméból 1 41 délnt. 308 » , , 11 11 estva
308 Boda-Pestarft]....... . 4 30 reggel
301 » v .......3 6 délnt
814 Bécsből (Ssombztb. B*écs^Ujheíy)ft>Utt 10 3T »05 h N . .48
816 flepcoaybél ...... . 11 6» d
>14 Bécsből Oráca, Marbnxg, Pragsrhof
felől ......... 4 13 reggel.
303 Triesnt- éa Bécsből Marburg, Pragsrhof felől.........1 31 délnt
304 Trieszt- ét Tillaehbél Prágerhof felől 11 — estre. Marbargba csatlakozás VUlaek és Fraaeesáestbe
■ ■■■— v.r'' •
-Szerkesztői üzenet
3200. A hólesődéről szél6 ezikket köszönjek, mielőbb kOzöljak.
3901. P. Alexandria. KOldjflk valamennyit.
>303. Oy. ml Mentesey bosaorkán" besaélyt is Mán már nem kösölhetjftk.
3906. Sz. 8. A 3. kllogr. azonnal postára adtak. A másikat anerdán. Szívélyes Odvözlet 1
3304. E. Veszprém. Megkésve kaptuk, s^jnáHuk.
3306. Br. Bimegh. Igen köszöajftk.
Érték- ét váltÉlWyaa deczaaber 12.
&*/9 metaliques 60.20; &•/, nemz. kölosös 66^0; 1860-ki álladalmi kölosön 108.75; bank-részv. 819.— ; hiteüztézeti részvények 136.20; London 126^0; magyar földtehermenlési kötvény 73.75 ; temesvári földtehenzentési kötvény 71.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 7L75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 84.50 ; ezüst 115 50; os. kir. arany 5.97 - ; Napoleoad''or lO.lpy,. _
Felelői iserkeaxtó : Bátarl UjM-
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revalesciére do Ba
nkftkpmrm
98 év Hm IWMS8IWU _________
áéju t € kéttmmm epéeeeégi tópeeernek eUent-áUni s idvöenek bizonyul as felnőtteknél úgymint gyermekeknél orvoaségéa költség nélkOl minden gyomor-, ideg-, mell-, töd«-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, lélegzési-, hélyag- éa vesehjy-, gflmő-, aazkdr-, nehéz lélegzés-, köhögés-, emészthetlenség-, dugulás-, hasmenés-, álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, vizi-betegség-, láasaédOlés-, vér-megszornlás-, flűaaibongás-, émelygés és hányás, sőt terhesség folyamatában, hártyalob-, mélakér-, sováayodás, esás, köszvény, sápkér ellen, ngyssintéu csecsemőknél eledetil dzjkauj helyett előnyt érdemet
Kivonat BOfiO0 bUonyitványbél gyógyitások-rél, z melyek minden kyégyaaer ellen esek
közt bizonyítványok Dr. Worzer tanáriéi, Ben*ki, Dr. Angelstsin, Dr. Choreland, Dr. Campbell, Dr. Déde U-nár, Dr. Ure, Caatlestnari gréfnő, Brehaa márkiné, Issenstein herczeg Meansdorf-Poulli ministereInSk és több stagas áUamszemélytől, tetszésre bérmentve be-kildetnek.
Rövidrevont kivonat 80,000 bisnnyit-
ványbél:
Hét hava most már, midőn vigasztalhstlaz ál-lapotí>an voltam. Mell- és idegbajhaa szenvedtem ugy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, ennek következtében tanulásomtól hsaamosb ideig háborgatva voltam. Ekkor csodálatos Bavalesciére-jéről hallottam, ast fölkasználtam és bistoeithatom. horv tápláló és kellemes Bevalescié«e-ja egy hari élvs£e ntáa, tökéletesen egéssségesnek ás erősbülnek érnem magamat, ngyanayira, hogy a tollat a legcsekélyebb reszketés nélkül bírom vezetni. Indíttatva érzem magam ezen aránylag igen olcsó ízletes eledelt, minden azenvedőnek mint legjobb szert ajánlani éa vagyok alázató■ azoIgája.
TE8CHNEB QÁBOB,
a magasabb kereekedelmi-tanintéset hallgatója.
Az igen nemes ds Bréhaa márkiné levele.
Nápoly, 1873. apríl 17-én.
Üram! Májbetegség következében hét év ÓU borzasztó sorvadás! állapotban voltam. Nem bírtam'' olvasni vagy irnl; reszketés fogta el idegeimet és egéss testemet, rosz emésztés, tartós Al»«»ifint*g és a minduntalan! idegrásködás idestova hajtott a pillanatra sem volt nyugtom, a mellett a legnagyobb mérvben mélakóros valék. Sok orvos bánt el velem anélkf 1, hogy könnyebbolést saereshettek volna. Tökéletes kétségbeesésekben as ön Bevalesdére-jét használtam s most, mintán három holnapig éhem vele kOeaönöm a jó Istennek. A Revalesciére a legfőbb el-ismsrést érdemli, egészségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy állásomat a társaságban ismét elfoglalhatom. Fogadj j, tisztelt ur legforróbb köszönetem és teljes tisateletoi nyilvánitázát.
DE BKÉHÁM MÁRKINÉ.
75,877. sz. Köller Flórián, es. k. katonai felügyelő Nagyváradon tüdő- éa légcső-korút, fejszédülés és m ellsso ruláaból.
65,716. De Montlouis kisasszony, nmáealkatlan eég, álmatlanság és sorvadáabóL
Táplálóbb levén a húsnál, 60-tter$$en wug-kimdU a gyóaytmer árát, felnőtteknél ugy, ztint gyerwukehmL
Pléhaaeleneaékben ''/ font 1 Ért. 60 kr., 1 font 3 Ért 60 kr., 3 font 4 frtőOkr., 6 font 10 frt-, 13 font 30 frC, 34 font 86 frt. Revalesciére niskoták szelem-ezékben 3 frt 60 és 4 frt 60 krral. Revalesciére CJho-coladé táblákban 13 csészére 1 frt 60 kr., 34-re 3 frt 50 kr., 40-ra 4 frt 60 kr., poralakbaa 130 csészére 10 frt — 288-ra 30 frt — 676-ra 88 frt. —
Megrendelhető Barry da Barry db Comp
által, Wien,wMirhnm Wr. a,
Valamint mindez vároe gyógysaeriáraiban és Aaaee-kereekedéseiben; azonkívül a bácsi hás miaden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett.
N.-K<mÍMeái Práger Béla, (sssUtt Lávák Károly) gyógytseriárában; Pesten Török Józsefnél; Aradoz Tomm F. és társánál; Dehreosenben IGkálovits István ^ógyszertárában a kigyóhos; Eszéken Dávid öyaU gyógysserésznéi; Kassán Wondraschek Karoly gyógy ss^ Marosvásárhelyét Fogarasi Dömötörnél; Possonyban PSsatori Felixzél és Söltz Bezső gyógy az., Székes-FehérvároU Die-ballz Györgynél, Sopron Voga A. gyógy ss.;
— — —r — - - - — — - ■■ ■ ■ mH M» vmnmvsn
Újvidék OrossizgerC.B. és Enst János gyógyl sserésznél; Varasdon dr. Halter A. gyógvsz., Verseesen Fischer Kórieznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. IW-üjlak: Boyko Victor gyógyszertárában.
véOal a
rovat alatt köalöttért felslősságet asm
ta-ri-tiwta.
Kitöuó szer a legegyszerűbb és legolcsóbb theakészltésre.
Három vagy négy kávéskanálnyival e szerből egy kevés csuk»r-ral egy csésze forró viabe tér«, * legjobb rumos theát kapjuk, mely mindössze e minőségbe* képest 2, 3, 4 krba kerül.
y4, ''I, ét 1, H teres üvegekben finom, legfinomabb é« különösen fmom minőségben.
Mind« Qvpk a brjegjaett védj^gypyel és a feltaláló ,Wo 1 í J." n!dirá*AvaI van ellátva.
(229 8 — *) Utánzásoktól óvakodni kell.
Első bécsi tliea-rum-kivonat-gyár.
Bécsben, II. kerület, Robertgasse 2. Raktár Nagy-Kanizsán :
Strém és Klein uraknál létezik,
valamint a monarchia legtöbb nagyobb városában.
Temesváry Manó
nagyon ismert legolcsóbb
(191 20-20)
Budapesten, Király utcza I. sz: ajántja
Nőknek:
A hamisítástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
niaoa hatályosabb és jobb aser, mint dr PtppJ. 6. udv. fogorvos dr (Réesrárns, fí.>gnergaste íír. 2.) f o g é U j a, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odva* fogaiba, mely aztán * fogrémekkel én foghuvsal teljesen egyesül, s a fogak.it a további ««bomlástól óvia s a fájdalmat csillapítja.
Aíiaíheriii-szájvíz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Bvegekbes I frt 40 kr., a legkitűnőbb sxer a csúfos logfájdalmak-ban. gyuladátoknál. a fogbus daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létező fogkfivet és megak aJályor.r.a annak uj képződését; az ingó fogakat a fogbus erősítése által szilárdítja; f midőn a fogakat és foghubt minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kelleme.* fjis»enéget kölcsönöz és már rövid használat utáu eltávolítja
a kellemetlen szagot. (15 34 - •)
Anatherin-fogpasta fl.l.22kr.
Dr. POPP J. ö. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Esen készítmény a lehelet frisseségét és tiastaságát fen tartja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz ások romlását megakadályozza és foghust erósbiti.
Popp illatos fogpasztája.
Évek óta elismert, miut legbiztosabb óvszer fogfájás ellen és mint legkitűnőbb szer a szájüreg és a fogak ápolására és fentartására.
Ára egy darabnak 35 kr.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szépia tisztítja, hogy annak naponkénti hass nálata álul nemcsak a közönséges togkő eltávolittatik, hanem a fogak sománcza és finomsága is mindinkább tökéletesből.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Prager Béla gyógyszerész urnái [Sosenberg, és Fesselhoffer József füaserksreskedésökben. — Pápán: Tsehepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gy ógyaaaréss, 8inger M. Weis« |A. Zala-Egeraaegan : Isóó Fi, gyógyszerész. Kapronczán : WerH gyógy-izerést. Varaadon : Halter gyógyszaréss. 8ümegac: Dorner Kajat Szomjathelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrridéki Ss.-Györ-Itn. Fib ic E. C. Veszprémben : Meyr Taszkau, agy Qathard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-Jerényben: Heislar gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógysserész. Kecskeméten : Milhofer ás Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz. Körmenden; Horváth J.Somzearead gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. lögl, Belus és 8chr5der gyógysz. Ssegszárd: Brahsay gyógysz. — ionyhádou: Kramolin J. Szigetvárott :Barwarth, Salamon gyógysz. — íjáa: M ichitsch 8t. ás Harafeld fiai, ugy Harsog Ignácznál. — Pécsett : »lnaj W. ás K Zách, 8ip5ez gyógysz. Kárádon: Zadubánssky gyógysz. Marczaliban: Kiss gyógysz. _ Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld-rárott Lukács gyógysz. - 8sent-Qyörgyön: Nöthig. - Alaó-Lendván ,M gjógyss. _ Rohoncaou: 8imon gyógyszerész uraknál:
ó -- ''
Ast tapasztaltam, hogy az általam 2« év óta késsitott és köskadveltségQ
Anatherin száj v is
hason név alatt bamisittatik és elSadatík.
A t közönség ámítására az ezen hamisítás készítői ugyanazon felszerelést használják, mint minőkkel én a saját gyártmányaimat ellátom. V
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy az általam ké-azitett Anatherin szájvíz mindenkor teljes czégetnmel, J. 8 Pops ea. kir. sdvarl fs«orvss, Bécs, Bo»Mr«asst 2~a ca. kir. oJSS udvari czimerrel (kétfejű sas griffaktól tartva) és a törvényesen le-tatt óvjegygyeJ lesz ellátva, és mindazon késaitméuyek, melyek Ugyan hasonló, de nem épen as itt leirt felszerelés «el lesznek el-Utva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg ast is megjegyzem, hogy a hamisított Anatherin aaájvis, mely gyakran kártékony ha-tlsn, olcsóbban adatik el. Azért is, hogy egy részt valódi Anathe-nn szájvizem jó hirneve a hamisított által eaorbulást ne saeirved-jen, másrészt meg, hogy a hamisítók ellen fölléphessek : tisztelettel felkérem a t cz közönséget, hogy a hamisítottnak megösmert Anatkenn.srájvUet.aa eladó neve Megnevezése mellett nálam valódi allén cserélje ki.
J. Q. Popp,
csáas. kir. udvari.fogorvos Bécs, Bofserfasse 2.
Kényelem-czipők finom everlasting vagy bőrből .... Kényelem-esipők elegáns fazonnal, magas sarokkal, nagy
rojtokkal ...............] r
Kerti-czipők mézga betéttel, fénymázas hegygyei és rojtokkal 4 r Kverlasüng busó-topánok, 6 hüvelyk magasságú asabáasal, fénymázsa hegygyei, szegezett talppal, finom kiállítással .................8 •
Chagrain-bőr-huzó-topánok 6 hüvelyk magasságú szabáaaal,
szegezett kettős talppal, erős, jó munka .... 3 ,
1 frt — kr.
GO „ 10 .
10 „
20 .
Uraknak:
i . —
Kényelem-czipők bőrből vagy szövetből.......
Topánok, chagrin bőrből, simán vagy fénymáza« hegygyei
jó, szép munka..............
Topánok borja-, vagy bagaria-bőrből, «zegexve és csavarral ellátott kettős talppal, gyakori haaználatra .... Párisi nobles fél-topánok mézga betéttel, a borítás siaán, vagy fénymázotUn különféleképen a legelegánsabb
fazonnal................
és még sok 1000 pár különféle forma és divat szerint nri-, női-, leány-, fiu- és gyermok-czipőárukból.
Levélbeli megrendelések mérték, vagy minta-csípő után biztosítás alatt utánvéttel eszközöltetnek, — bajznavehellenek azonnal kicseréltetnek
80
4 .. -
4 „ —
y a
Házeladás.
Zalamegyében, Tapolcza mvárosban a megyeház szomszédságában 10 szoba, 4 konyha, 3 kamra, 2 istálló, agy ezen épület alatt 3 pinczéból álló lakházat, melynek belsőségi terjedelme 820 négyszög ölből áll, alulírottak által mielőbb szabad kézből a helyszínén eladatni fog.
Huppán Ferencz
<>244 1—2) és neje:
Rauch Teréz.
_____!
MiutAn a rosz flzlet menet végett
ch na ezüstáru-gyárunkat
teljes«-» beszüntetjük, {kényszeritve vagyunk pompás cbina ezűst-gyártmányaiuk tömérdek készletét a leggy orsabb un az elóállitási áron sokkai alább eláruHÍtani Kisérletíil szolgiljon következő kivonat a nagy árjegyzékből, mely utóbbi kívánatra hérmentesen
megküld etik.
(213 6 — 9) Mérsékelt ára:
most
azelőtt
csupán
db. kávéskanál frt 3 50 1.50 ., evőkanál . „ 7 M) 2 ÖU „ asztali kés 7.50 2 80 „ asztalt villa
azelőtt
most csupán
db. rzukortarté
zárral . . frt p. gyertyaUrtó d. kés-nyugtató n „ csemege-villa „ M csemege-kés „
14.- 8.-a - 3.—
5 - 2.70
6 — 2.50 6— 2.50
fr^
6
6 „ asztali villa „ 7.50 2.80 1 „ lev^s azedó „ 5. -2.30 1 „ tej-szedő ., 3 50 1.50 1 „ vaj-azeiencze „ 5.— 2.—
Legújabb kézelőgom b-g arnitur a, gépezettel á 1 Parafa-dugók állat fejekkel á 40 k r. Továbbá pompás findzsák, kávé- és thea ibrikek, tojáskészletek. fogpisakáló-tartók, eczet- és olaj-kéazletek és más egyéb számos csikkek, stb. stb. szintoly meglepő olcsó árakon.
Különösen figyelemre méltó: 6 db. evőkanál, 6 db. villa ) mind a 24 drb- együttvéve elegáns 6 „ kávéskanál, 6 „ kés ) tokban 24 frt halyett csak 10 frt.
Ugyanaz britannia-ezQstb Ől, mind a 24 darab elegáns tokban csak 7 frt.
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan és lel-kiismeretesen eszközöltetnek. C»im :
, Bécs, Rothenthnrmstrasse 16.
Állatorvosi vélemény
a Beszédes Gyula-féle kebporra nézve.
Alólirott, mint okleveles állatorvos a t. Bessédes Gyals gyógyszerész ur által feltalált ¿s kéaaitett kebpor alkalmasását több éven át figyelemmel kisérem s igy a meglepő siker atán ■aakértői véleményem ; misserint esen kehpor lovaknál levő t Q-dóbajoknál mint kebpor, más mindenféle hási állatoknál a hisékonyságot igen előmosditja, mivel étvágyssereő étekpor, járványos vértályognál mint óvsser haasnálható, paffadásoknál, kólikánál mintáséi-csillapító
kitűnő szolgálstot tesz s ennélfogva jnint a gazdaközönségnek, mind pedig oollega társaimnak esen gyógysser használatát állataiknál a fennt elősorolt bajokban, mintán én már többször alkalmaztam és a használat után tapasztaltsm a sikeres gyógyítást, ennélfogva mindenkinek tissta lelkiismerettel ajánlom.
Kelt Dana Vecsén, 1876. jon. 24 én. Misseri Lássló,
oki. állatorvos.
Ezen hathatós kehpor valódi minőségben egyedül kapható 80 krjával csomagonként: Beszédes Gyula gyógyszerésznél Duna-Vecsén (Pestmegye) Thallmayer B. és Társa uraknál Budapesten, Dieballa György gyógyszerész urnái Sz.-Fehérvárott, Rosnyay Mátyás gyógysz. urnái Arad, WajditsJ. urnáiN.-Kánizsán.
Kapható továbbá alalirott gyógytárában:
Hamnsainfl fogpor — kellemes szaga, fogkövek lerakó dását megakadályosó — s a foginak erősítését előidéző hatásánál fogva — kitűnő. Egy nagy dobos 50 kr.
Mosdóvia, arca- éa keikenóen — szeplő, májfölt s más bőrkÜtegek ellen igen szép eredményeket mutatott fel. — Külön külön drbja 60 kr.
Fa^y-gyapot-niáz — minden hásnál elkerülhetetlenül szükséges, — fagyás^ égések, valamint as oly kellemetlen láb- és hónály izzadás ellen — páratlan határa, gyorsan 8 gyökeresen gyógyító. Egy üveg 60 kr.
Hölgy riaa-por. kellemes rósaa illatú, ártalmatlan ssépitő szerek vegyüléke. Egy nagy deboz 60 kr.
Háal tapasz — kelevények s elmérgedt sebeket gyorsan gyógyítja. Egy drb. 30 kr,
: Étek-por — mellégée — étvágytalanság, nehés emésztés ellen igen ajánlható. Egy dobos 50 kr. (178 8—^
D.-Vecsén a .Megváltóhoz" csamzett gyógytárban.
_Beszédes Gyula, gyógyszerész.
- Gyönyörűen kiállítót (234 1—<
katn. imakönyvek
1 frt.
(ÍS4 1-*)
rom. Kaiü. íuitiüuny
irta: Beks Erist«; plébános. Minden hazai könyvi* r eskedtnben kapható ;
Msasyel IHsaásksrt, B-rété, fftrve í frt. 7 Fél bfiH^i, tokban 1 frt. 20 kr. lúgba bötttea, tokban finom arauynjctaifaael 1 írt. 80 kr. Kg»\sz lH»r, aranvaietezés, csat és kereszttel 2 frt 80 kr. Zergcbürben, csat és dinzitéssel 4 frt. Fínomablwn ké&zitve 6 frt '' Selyetn- v: bársonykötéa araaymetszósaol diszrtve 8—10 frt. Meaaysi Maanáskert, ) tisom jvapirra nyomva, 12-n-tü, hat kitfinő üdvösség Ösvéaye. > acxébnetazettt kép[H*l. Szinnyowatu czim-Biztst lelki vszár, \ lappal. Negyedik kiadás. Ara fnzr, Fél l»firlH3i, tokban 1 frt. 20 kr. • Kpnv bőr. finom ar.in>-meta«éa és tokban 1 írt 80 kr. Acxél kenézt és csattal 2 frt 80 kr. Zcrgobőr díszítéssel 3 frt 40 kr. Finomabb kiállítással r,_« frt. Sdvcm- vagy bársonykóté* diszitményuyel «—8 frt. MeaayH Maaaáskert, S2-rétQ, temt''x«lek képpel disxitve, papirkütés, tokban 40 kr. Aranymetszéssel, tokban (K) kr. Ancéí kereszt, csattal 1 frt. Zí-rgebőr, diszcsen 1 frt. 50 kr. Selvcm-bárwmy dis/.ilménj-nyel 2 frt. 60 kr. Egyházi éaekkösyv, kötve 00 kr. Hoswkkoaárssil sailésy. kötve 40 kr. Kis Rózsáskert, kötve 30 kr.. aranymetszéssel 50 kr.. kereaztel 80 kr. Wsjtfiti József .Képes népaaptára" 1877-ik évre, megjelent 30,000 " példányban kötve 50, fűzve 4(>, kis kiadás 25 kr.
FwsLii rendelések a levél vétele útim azonnal teljesíttetnek.
Wajdit8 József,
könyvkiadó Nagy-Kasizssa.
I
Malom-eladás.
Zala-Egerszeg közelében a Zalán álló, a zala-egerszegi plébánia-javadalom tulajdonát képező, 3 kerekű úgynevezett „Gógánnialom" a hozzá tartozó — mintegy 9 holdnyi —földekkel együtt eladó. Venni szándékozók forduljanak alulirthoz.
Z.-Egerszeg, decz. 3. 1876.
Horváth Károly,
(241 3—3) z.egerszegi plébános.
Bátorkodunk a t cx.
háziasszonyokat
egy nagy takaritméDyra figyel-mestetni, mely abbéi áll, hogy a kávé valédi jé fdgekávé vfegyflléaével kéazitteaaék Ensel 2 előny jái; még pedig: 1 aa isiért nemeaiteni lehet és 2. a jutányos beváaárlés lánysgeata-knitmányt boa magával. £ eaál-ból kérjük hamisítatlan
# Á+Á *
egy kiȇr-
ietat tenni. Miután mi aranyozott papírban becsomagolt fdge-kávénk minden
egye« csomagjának tartalmáért a valódiságát UletSleg, 100 frt-t a 1 j i t á 11 u n k, tehát laj-atromosott védjegyünkről kü-l&aOaen tudomást venni kérünk.
Scbmidt Győzi s Fia.
ca. kir. gaad-tryáro«ok Bécsben. Egyedüli raktár Nagy-Kanisaán
Strea ét Klein uraknál.
(179
KHKKKKXHKK
pilepsia
nyavalyStoréairáaiUg gyógyittatik Dr. Kil-liach ipecsialista által Dresdában Neu-I stadt (Saáasorsxág). Már több, miat 8Ú0ü «karral gyógyíttatott.
(222 5-60)
nnnnnnnnnn
A vasvári köijegyzó-néí egy jó btzonyitvá-nyokkal ellátott ésa jegyzői teendőkben kellően jártas fiatal ember 120 frt évi fizetés és teljes ellátás mellett alkalmazást nyerhet, ezen kivül a magán felek részére készített monka dijakból bizonyos */o- «^T" zói vizsgát tett fiatal emberek elsőbbségben részesülnek. (242 2-2).
Haj-ifjitó-tej.
A .PsrKas* nem hajfesték, hanem tejnemfi folyadék m«ly njájJ* naa axoa csodálatos hatással bír, hogy Sss hajakat megifjit, ara* las»" kim rnég pedig IsfkésáM tlzsaaégy sap alatt ama ssint viassasüj», melylyel eredetileg bírt I -_t
A „PsHtaS" nem Urtalmax festékanyagot A haj tets^eii «»n^ ▼iaae? mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni éa goaföra haoaaáhai, a festéknak nyoma som vehető észre, mert a
„Purltas"
nem feat, hanem iljitja és pedig a leghosasabb és legdussbb níi tot éa a firŰ haját és ssakállát ^ ,.sb
Egy «reg ^»síitas« ára 2 frt. (postai ssátktídáf^» ^^. a kéaspéaasal vagy utánrétUi kapható: Fraaz Otts és ttrsáaáJ B^mr
Nagy-Ki
gyógyaaeráaa
38
urnái.
iható
aniasán valódi minőségben
Béii
Wajdita József kiadó-, Up- éa nyoadatnlajdonoa
nyomása, Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA» 1856. decsember 17-én.
<$ Qé«Z8tétlár: P
j érést évre . . 8 frtt !
Tizenötödik évfolyam.
Qétzetéstár
epés* évre. . 8 fél érre negyed évre Egy szám 10 kr.
4
2
Hirdetések .
6 hasábos petitsorban I 7, másodszor • minden további sorért r> kr
í
l
NYIUTTÉEBEN i ioronkiot 10 krért vé
Ítetnek fel. Kincstári illeték minden hirdetésért külön
fYTn,
i illető
lep szellemi részét illető kOxlemények a •zerkeextShSs. Takarékpénztári épület ftld-•«int, — anyagi rénét illető közlemények pedig a kiadóhos bérmentve intéaendők: NAGY KANIZSA Wlassieskáz. i Bónnentetlen lovelek cenk ismert mnnkatir-saktól fogadtatlak eL

előbb:
özlon
cenk ismert mnnkatir- í >i saktól fogadtatlak eL i
i —— j ] Késiratok vissza nem f Í küldetnek. k
BS^------
N..Kanizsavaros helyhatóságának, nemkülönben a „n..kanissai kereskedelmi s Iparbank« a ^kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, a „iL-kanizsal kisded-
nevelő egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlz8ni külválasztmánya« s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A bölcsőde.
A napokban többen együtt lévén, szóba jött az, hogy mi az oka annak, hogy oly temérdek kis csecsemő lesz a halál áldozata? és mivel lehetne ezen nagy bajon segíteni ? nézetem szerint ezen egy szóban bent fog-lalva van, a bölcsődével. Szerkesztő ur szives engedelmével tovább szólok ezen czélszerü és jótékony intézetrőL
A szegény mesterember, munkás, napszámos mig kenyere keresése végett házán kivül tartózkodik, gyermekeit egészségtelen szobában, gyakran sötét földalatti helyiségben naphoszat kénytelen bezárva tartani, hogy mig a szülői szemek nem őrködhetnek fölötte, saját károkra ne rohanjanak, vagy másnak kárt ne okozzanak. Vagy ha ezt nem akarja, magával kell az anyának czi-pelnie gyermekét — munkája helyére; hol viszont az anyai szemek nem csünghetvén folytonosan rajta, a kis ártatlan védtelenül kitétetik mindenféle veszedelemnek.
Hány gyermek lett ilynemű elhanyagolás által nyomorékká és igy szülei gyászává, az emberi társaság haszonvehetetlen tagja — s terhévé í Hány kisded halt meg már az anyai gondatlanság miatt!
Az embernek legnagyobb ápolás s gondviselés kell csecsemő korától két éves koráig ; eszerint nem nagyítom a dolgot, ha azt mondom, hogy minden létező jótékony intézetek közt a munkás osztályra nézve legjótékonyabbbefolyásnak a bölcsődék, mert két évtől ötig a kisdedovodák, öttől tizenkettőig a nyilvános iskolák menhelyet nyújtanak a gyermeknek, a beteget befogadja a korház, a nyomorékot a szegények háza, a kitett kisdedeket felneveli a lelencz ház, de ki viseli gondját a kisdednek két hónapos
TÁRCZA
Világ-folyás.
Mit csinál a világ? tán maga sem todja! Mindig csak a régi kigy¿-köret fajjá... Beleveszni kénül egymás nyomorába; A farksából bárány soh''sem lesz, hiába 1 —
Jé czigány, mondhatni, sok a bajiam benne : Hegedülni másnak mindegyik neretne ... Csakhogy ily nótára (kemény szokott lenni,) Egyik sem akarna tánezra kerekedni.
Annyi bizonyos, hogy lakodalom készül: Észak a ki» Delet eealogatja nőül; B rét a vőlegény bár, kaeaingat atána, Nem nőtt be szegénynek még a fej* lágjs.
itt de a gyámapjuk, kénfogéján termett, Ránéz be szedni jókor a nyugtalan szentet, — Ée most haragjában less s^át gazdája. Nem tudom, mit sséiaak a násznagyok rája ..
Van asntáa egy szép, takaros menyecske, Bekaa ölelgetnék, mikor ngy lehetne; Csakhogy akaratos, mint rokona, épen, Nem igen osztoznak drága «ereimében. -
Ha vén Evrdps ünnepet akarna, Medvét tánczoItatni legokosabb rolna, Vagy még helyesebben áll a baladásnak, Hogyha békét kagyank mindnyájan egymásnak. -
HAJGATÓ SÍ.SDOB.
A temetőben.
(Beszélyke.)
L
A sírásó épau a legutolsó hantot asórU a mikor egy parasst érkesett hossá.
— Ki hslt meg? — kérdésé kösönnyel a
korától két éves koráig, ha szülei kényt^ lenek kétkezi munkájokkal táplálni magukat s családjukat? Ezeknek csak a bölcsődék adhatnak menhelyet. A községek feladata az emberiség egyik legnagyobb ostorát, a nyomort enyhíteni, elhárítani, meggátolni. Mivel pedig a megeshető nyomort könnyebb meggátolni, mint a meglevőt, megtörténtet elhárítani, minden községnek legelső feladata, hogy bölcsődét állítson kebelében, mely megóvja a kisdedet ezerféle baj s betegségtől, megóvja annak lelki s testi épségét s igy a bölcsőde mintegy alapja a nemzet erőteljes fejlődésének.
Itt bátor vagyok tek. szerkesztő urat felszólítani, hogy ily intézetek vannak-e Zalamegyében, sót van-e Kanizsán ?
Sopronban van kettő.
Az emberi élet hajnala a csecsemőkor, ha már ezen hajnal derűjét is komor fellegek homályosítják el, mit várhatunk az égető déltől, mit az esti szürkülettől ? Gondolkodjunk csak komolyan e tárgy felett! Amott egy földalatti pinczeszoba, nedves, szétzilált szalmán, rongyokba burkoltan, tehetetlen csecsemő fekszik. Mellette dideregve, éhezve, segélyt igényelve térdel az anya. Nincs egy fillér a háznál, nincs egy falat kenyér a kenyeres kosárban, csak any-nyi is, hogy az anya elűzné éhét, pedig a csecsemő is tápot kér, emlő ntán nyújtva kicsiny kezét, pedig az emlő kitapadt, mint szárazságban a forrás. Oh, ha valaki elvállalná kisdede ápolását, mily örömest tenné ó kezét a legnehezebb munkára, hogy eledelt kereshetne s nedvet kisdede életforrásába ! Nézzétek amott azt a parasztvityil-lót döczögő talaján rengő bölcső, a bölcsőben lemadzagolt kisdedet. Most még csön-
paraszt, halván, hogy as őssbeborult sírásé so-kog és könyei sűrűen hullnak.
— Ne kérdesz — nem tudok felelni! — válaszolt a sírásó meghatottan.
— Ki halt meg ? — kérdezte a paraszt ismét és a sírásó ssáraz kezeit réssvéttel meg szorította.
— A föld legragyogóbb ékességét temettem most e sirba — mond a sirásó mogorván — Leonát, a földes ur leányát, kinek mához 4 hétre lett volna esküvője a asép Kálmán úrfi val!
— Ki as a Kálmán úrfi! — kérdésé a paraszt megfttkösve és mélyen látszott gondolkodni.
— Hát nem tudod ? Nem ismered ?
— Nem. Én nem ide való vagyok.
— Kálmán úrfi a földesúr mostoha fia volt Élt falunkban egy gasdag földes ur, mert csak egyetlen leánya volt neki, még egy gyermeket is nevelt fel. Kálmánnak hívják a derék úrfit yflinán megszerette s ssép Leonát és Leona megszerette s szép Kálssánt. Szegénynek legutolsó szavai isasek voltak: «Isten veled Kálmán«! Egy érvel eselótt a földes ur elpazarol U mindenét, están főbe lőtte magát; rá nemsokára neje is elköltözött es árnyék világból és árva leányukat, Leonát magamhoz vettem,mert asülei valamikor sok, igen sok jót tettek velem. Kéf"»*" úrfi ma jön hasa, ason boldog remény-nyel, hogy Leonája késsül már előre a menyek-sőre; és oh! mi vár rá! Jsj! nem találjs sehol Leonáját, nem találja élve! — suttogta a sírásó esomoruan.
— Szegény.
Hangostatá a parasst hidegen. Azzal egy keresettel tovább ballagott
desen alszik, mert most távozott munkára édesanyja; de ha arczára száll az a sok
szemtelen légy, vagy szúnyog, bizonyosan fel fog ébredni. Mily keserves lesz sírása s mikép fog hánykolódni szegényke! Mondjátok meg nekem, nem az isteni gondviselés őrködik-e fölötte, hogy meg nem fullad azon élettelen rongy darabtól, mit czuczlinak neveznek, mit anyja eltávozásakor dugott szájába ? Jertek velem a mezőre, szántóföldre, szóllóbe, hadd mutassak ott is ily siralmas képeket. Amott egy anya féléves kisdedét durva hamus ruhában felköti a fának kinyúló galyára s oda állítja a négy éves fiúcskát, hogy ringassa, ha mozdulni, vagy sirni talál.
Az anya dolga után lát, a nyomorult csecsemő pedig ott csüng ég és f&ld között, feje s lábai égfelé zsugorodva, mig gyenge dereka megtörve, föld felé görbüL Kis vártat múlva elkezd nyöszörögni, sirni, bár a nagyobbik fiúcska szakadatlan lógázza. — Ringasd azt a kis gyermeket, mert ha oda megyek . ,. rivalkodik az anya és a nagyobb fin szokásból tudva, mit tesz az, ha anyja oda megy, hintálja a kisdedet, nem ügyelve arra, hogy minden léditáskor csupa buzgalomból a fa derekához zökkenti. De a csecsemő folyvást keservesen sir. Az anya elő jön, meglökdösi a nagyobbat, lekapja a kisebbet s haraggal szájába veti emlőjét. De a csecsemő folyvást sir keservesen. Nem gondolja meg senki, hogy felemelné ingecs-kéjét s kivetné az utálatos szőrös hernyót, mely a fa leveléről a vászon bölcsőbe hullott s babosra mászta a kisded gyenge testét. Oh, hány ily siralmas képet tudnék én festeni, ha azt tűztem volna feladatomul, hogy a szegény szülőktől származott kisde-
dek nyomorát rajzoljam s az emberiség egyik része el hagyottságát mintegy tükörben állítsam az emberiség másik része elé.
Nagy városokban könnyű ily intézeteket állítani, de falun lehetetlen, azt fogják mondani. Talán nem lehetetlen. Egy ház, sőt egy háznak egyik szobája tökéletesen elég egy bölcsőde vagy csecsemő-ápoló intézetnek, már pedig ennyi tér a legkisebb faluban is található. A szobában tisztaság, játék és nyugalomra szükséges néhány bútornál több nem kívántatik. A felügyelést évenként, vagy havonként elvállalhatja egy emberszerető elöljáró és egy jószívű gyermekápoláshoz értő agg nő.
Egy ily intézetnek fenntartása, melyben 10 csecsemő ápoltatik, nem oly tetemes költségbe kerül, ha hozzászámítjuk, hogy minden szülő, ki gyermekét beadja, tartozik naponkint, vagy hetenkint bizonyos csekély összeget fizetni. Az első szükségről, mint: helyiség-, fa- és felügyelőnóról a községnek kell gondoskodnia, ha meggondolja azon igazságot, hogy a csecsemő ápoló intézetek áldást árasztanak jövőben a községre. Külföldön ilynemű intézetek régóta léteznek, hol ily intézetek vannak, ott a gyermekek vidorak, egészségesek, épek, a szülőket nem csak sok gondtól, hanem sok költségtől is megkímélik.
Pesten 1857-ben pendült meg ez eszme 8 1852-ben megalakult az első bölcsőde.
Tisztelt szerkesztő ur! hiszem vsn kimerítő tudomása ezen bölcsődékről és avatott tolla letudja azokat irnL Ha tisztelt szerkesztő ur ezen bölcsődéket felkarolni szives lesz, bizton tudom, hogy nemsokára itt és falukon is életbe fognak a bölcsődék
As agg sirásó zokogástól remegő fejét busán a keresztre hajtotta.
n.
Kálmán hazaérkezett B.-ból, hogy Leonéjával az oltár elé térdeljen, aztán elvigye magával B.-be és boldogan együtt éljenek.
Örömből lázasan dobogó szívvel lépett a kastély udvarába. Máskor virágokkal volt beültetve a kastély idvara, most a virágok hervadtak voltak. Megzörgette a kastély ajtaját, de senki nem nyitott neki ajtót Kiáltotta Leonát, anyját, atyját — és szavaira csak a viss-hsng felelt tompán. . . .
Máskor, hs haza-haza jött, Leona mindig kitárt ksrokkal rohant eléje ée oly ssenvedélyes esőkokat nyomott sjkaira, hogy Kálmán alig juthatott ssóhos. És most senki, senki! És l kastély elvolt hagyatva!
Sserették egymást, mint csak két egymásért élő ssiv szeretheti egymást! . ......Éj volt
A toronyban 11-et ütött
A hold. kétsseree nagyságban rsjsolta le a kereszteket a sírok mellé.
"0
As őss sírásó még mindig ott térdelt a síron, még mindig sokogott, mindig imádkozott. Hogv kikerülje a találkozást Kálmánnal, asért jöttki ily későn a temetőbe. Nem akarta ő tudatni vele a szerencsétlen hírt
—r Jánós).. .. hallatszott egysser csak egy megilletődött hang és s sirásó nyomban, hév csókokat érzett ráncsos homlokán.
— János! . . . János! . i . János ! .. .
Ismétlődött ss as előbbeni szelíd, nyájss
hang.
— A Kálmán úrfi. ... Jaj !...
Mormolá a sirásó felijedvs s mint kit va-
lami váratlan, rendkívüli esemény lesújtott, halál sápsdt lett, teje a mellére hanyatlott ée élettelen ssoborként állt Kálmán előtt
— Igy fogsdod régi ismerősödet? Est nem mertem volna hinni! — ssjnálkosék gyöngéd szemrehányással Kálmán.
— A jó Isten hozta Kálmán úrfit! — szólamlott meg komoran, fájdalmasan a sirásó s a keresztre támasskodék, nehogy Összeroskadjon.
— Ma este tudtam meg, hogy kastélyunkat idegen ember bírja, hogy atyám agyonlőtte magát! Igas? Mond meg nekem őszintén: Igase?
— Ugy van 1 Igas, igas! — felelt nehés sóhajjal a sirásó.
Kálmán szemeiből egy könycsep gördült alá.
— Ma hallottam, hogy anyám is meghalt!
Kálmán mind e szavakat bánatosan intézte a sírásóhoz.
— Igas, mind igas! — váisssolt a sírásó még nehesebb sóhajjal.
— Csak ma tudtam meg, hogy Leona, a ssép Leona, as én Leonám nálad vnn — nálad, ki egykoron leghűbb ssolgájs voltál atyámnak.
És Kálmán ajkairól, mikor Leonát említők, egy epedő, kéjes mosoly lebbent el. A sírásó pedig megdöbbent
— Ah Leonám 1 — suttogá Kálmán édesen.
A sirásó sírt, mint egy kis gyermek.
— Mért sírsz? Kit siratss?
Kérdésé Kálmán elérzékenyülve és ssá-nalommal füsté karjait a rég nem látott sirásó nyaka köré.
A sírásó nem felelt, hanem csak sírt — egyre sírt
— Voltam nálatok, ott is sírnak? t —
lépni, mennyi áldás száll akkor mindazokra, kik azt létesítették!
1) A bölcsőde czélja kettős : Gyámolítani a szegény anyákat azáltal, hogy képessé teszi őket napi keresetük után láthatni és oltalma alá veszi a csecsemőket, kik eddigi elhagyatottságokban annyi nyomor, szenvedés és nélkülözéseknek voltak kitéve.
2) Felvétetnek az intézetbe csekély díjért oly csecsemők, kiknek szülői szegények 8 lakásukon kivül kénytelenek napi kenyerüket keresni. Csak becsületes anyák gyermekei vétetnek fel, a mi nagy befolyással van az erkölcsiségre. Az anya, midőn gyermekét reggel beadja egy éven alul, fizet két krajczárt, azon felül hármat, ezen kivül reggel és délben tartozik — ha szopós, megszoptatni, munkája végeztével pedig hazavinni.
3) Az intézeti rendre ügyel a bölcsőde fő ápolónéja, de ezenkívül a bizottmány tagjai.
4. A gyermekkel gyöngéden kell bánni, nem engedtetik meg, hogy sirjon, ringatás helyett hordozni kell, megütni tilos. A nagyobb gyermekek játszhatnak, de zajt nem szabad csinálni.
5) A bölcsőde tökéjét képezik a 35 forintos alapítványok, naponkénti dijak, pörsöly adakozások.
Ezen alapszabályok mellett máig is áll a pesti bölcsőde és a szegény szülék áldják azokat, kik e jótékony intézetet alapították.
Adja Isten, hogy szerény szavam visz-hangra találjon.
Sz. v.-né.
Nagy Péter czár végrendelete.
Az orosz politika czéljai és eljárása a keleti kérdés jelenlegi bonyodalmaiban ismét sok fejtörésre ad alkalmat; e politikának mindenkor találó tükre foglaltatik Nagy Péter czár sokszor idézett végrendeletében, amely, akár hiteles as okmány, akár nem, mindenkor alapját képeste a szent-pétervári udvar politikájának. Minthogy ujabb időben sokszor történt hivatkozás e végrendeletre, ennek közzététele sohasem volt alkalomszerűbb, mint most.
• A híres okmányt Eon de Beaumont fran-czia követ Ssent-Pétervárott, ki Erzsébet csámő különös kegyeiben részesült, küldötte Párisba 1757-ben.
Megjelent es elössör Amsterdamban, 1775* ben, Beaumont emlékiratai között. Hitelessége iránt sok polémia folyt, melyek azonban sem azt nem bírták tagadásba venni, hogy amaz okmány csakugyan létesett s as orosz udvar levéltárában őriztetett, sem azt nem bizonyították be, hogy nem Péter czár annak szerzője. De hisz ezen kérdés ugy iz csak történelmi jelentőséggel bír; a végrendelet valódi jelentősége nem abban fekszik, hogy ki irta, hanem abban, hogy helyes utasításokat ad as orosz tfíplomacziának s as oross politikai hagyomány alapját képesi.
szólt Kálmán önmagától kérdezve. — Azt mondták, hogy a temetőben vagy, azért jöttem ide. — Ugy-e édes öregem, eljöss, eljöttök majd mind, valamennyien as én esküvőmre?
Kálmán olyan nagyon, nagyon boldogan ejtette ki asokat as utolsó szavakat! . . .
A sirásó nem felelt — sírt és könyes szemei hosssasan a sírra tapadtak.
Kálmán est éssrevette — teste minden réssében össseráskódva kiáltá:
—- Hol van—hol van Leonám, hol van ?..« És kínos sejtelemmel tusakodva, elborzadva futott végig a sírokon szétdúlt tekintete.
a sírásé nem felelt — egyre csak sírt, keservesen sírt
As égen egy csillag futott le. — — —
A sirásó fejét lehajtva, némán, ressketve mutatott a sir keresztjére, melynek aranyozott betűit a hold megvilágította. — Leonám!--
8ikoItotta Kálmán oly issonyatos kínnal, mintha csak a sirból jöttek volna e lélek rázó hangok egy élve eltemetett ajkairól,. •. mintha caak egy örök tűzre kárhoztatott lélek jajdult
volna fel borsasstó kinjában I____
És Kálmán a sírra esett A sirásó lehajolt hozzá, megcsókolta Kálmánnak örökre elnémult ajkait.
A toronyban 12-őt ütött. A kápolna idő viszontagságaiból megró n— gált ablakában egy halálmsdár kísértetiesen huhogott. Elreppent a vén sirásó feje felett, aztán oda szállt akeresstre és huhogott, szaka dsdaaul huhogott
Az okmány teljes szövege a következő:
.A legszentebb s ossthstatlan háromság nevében!
Mi I. Péter utódainkhoz s követőinkhez s trónon s as orosz nép fölötti uralomban.
A nagy Isten, kitől életünket s a koronát nyertük, ki reánk mindig leküidé fényének sugarait s minket isteni segélyevei támogatott, megengedé, hogy uralkodjam *s oross nép fölött, amely hivatva van jövőre as egész Európa fölötti uralomnak gyakorlására. Arra alamtoss es essmét, hogy as európai népek nagyréssben már a kor ason stádiumába léptek, mely a tehetetlenséggel határos, vagy hogy ehhez nagy léptekkel közelednek; amiből kitűnik, hogy ezeket könnyen s kétségtelenül hatalma alá ejtheti egy ifjú s uj nép, mihelyt elérte ereje teljének kifejlődését.
Nyugat és kelet országainak északról történő jövendőbeli invázióját periodikus mozgásnak tekintem, mely a gondviselés terveiben rejlik s ezáltal elhatároztatott, amely ugyan ily mó don a római népet is a barbarok inváziója által if-jitotta meg. Észak népeinek e vándorlásai ha-sonlitnaka Nil áradásához, mely bizonyos időkben megtermékenyíti Egyptom kiszáradt téréit. Oroszországot kis pataknak találtam s most nagy folyóként hagyom vissza; utódaim nagy tengerré alaki tandják azt, amely hivatva less az alásülyedt Európa megtermékenyítésére; hullámainak át kell törnie minden korláton, amelyet ellene emelnek, hs utódaim érteni fogják folyásának vezetését. Ezért hagyom át számukra a következő tanokat, ajánlván egyúttal, hogy azokra mindig figyelmet fordítsanak s magukat azokhoz tartsák:
1.Az orosz nép folyvást háborúban tartandó, hogy a katona megszokja a harczot s mindig készen álljon. A háború csak akkor szűnjék meg, ha as állam pénzügyeit kell rendezni vagy a hadsereget javítani. A megindításra mindig a legalkalmasabb pillanat választandó. E módon oda kell törekedni, hogy Oroszország fölvirágzása érdekében a béke a háborúnak s a háború a békének legyen hasznára.
2. Háború idején a hadvezéreket minden lehető eszközzel a polgárisult európai népektől kell idevonni, békében pedig a tudósokat, hogy ezúton az oross nép más orzságok szerencsés viszonyaiból hasznot húzzon, de emellett a magáét se hanyagolja el.
3. Minden európai ügyben és kontreversiá-ban minden alkalommal részt kell venni, főleg azonban Németországban, amely hozzánk közelebb fekszik s minket közvetlenül is érint.
4. Lengyelországnak föl kell osztatnia s ab-ban folytonos nyugtalanság s a féltékenység sselleme tartandó fönn. A befolyásosabbakat pénzzel kell megnyerni; az országgyűlésekre befolyást kell gyakorolni s asokat demoralizálni, hogy ezáltal be lehessen folyni a királyválasztásba. Híveink megválasstatásátkell előmosditni s őket támogatni. Lengyelországot oross katonaság szállja meg s hosszabitsa meg ott-tartózkodását addig, amíg mindenkorra ott maradhatnak. Ha a szomszéd hatalmak nehézségeket támasztanak csöndesitsék le őket pillanatnyilag azáltal, hogy Lengyelorsságot velők egyetemben oesszák föl, mig eljő az idő, midón elvehetik tőlünk, amit kaptak.
5. Svédországtól vegyék el, ami elvehető s tudják ast Oroszország elleni támadásra bírni, hogy aztán ürügyök legyen meghódítására. E czélból izolálni kell azt Dániától s gondosan fönn kell tartani a kettő közötti súrlódásokat
A szél, mintha jajgatna, olyan síró hangon üvöltött keresztül kasul a keresztek közt és a kápolna lélek-harangját meg-meg kondi-1 totta — félénken, mintha irtósna azoktól a gyászos, panaszkodó hangoktól!--
A közeli vár omladékaiból is szárnyra keltek a baglyok. Talán úgyis ember-halált jő-vendeltek, hogy a léget oly éktelen sivítással töltötték be, mely vésst joslóan ütődött vissza es elhagyatott tanyájuk ódon, holdvilágos falairól, melyek mindmegannyi bnsongó, komor szellemekként bámulták idomtalan ablakaikkal e rémes jelenetet
A faluban sebesen husták a lélek-harau-
Ct a haldokló lelkéesnek. A gyóntató atya előtt ladó kis fiu lámpája felcsillámlott pillanatra e temető kapuja előtt; a sírásó térdre borult — imádkozott. A halál madarak el ei suhantak feje felett, leszálltak melléje, huhogtak, sivitot-tak. A sirásó keresztet vetett magára és kegyelmet esdett
A felhők csak akkora kis térséget nem takartak el a kék égből, hogy a hold bádtyadt fényét a sírásóra és a holt Kálmánra vethette. De csak néhány peresig, mert e megrendítő látvány elöl koromfekete felhők mögé sietett...
Aa egéss terméeset sajnálni látssott a jó Kálmánt A táj köröskörül lehangolt lett
As ég is köny esett s a fűznek hosssu Badarairól szomorúan suhogva hulltak e köny ek a sirásó födetlen fejére. A hold bátortalanul bukkant elő olykor-olykor, de csakhamar ismét még sötétebb felhők közé rejtőzött, hogy ne lázit!
6. As oross berezegek számára nőkéi mm dig a német hercsegnők közül válasszanak, hogy ezáltal ssaporitaák a családi kötelékeket, közelebb hozzák egymáshoz z kölcsönös érdekeket smegnyerjék Németországotttgyűnknek, mialatt befolyásuk nagyobbodni fog- ,
7. Nyomatékosan törekedjenek a saővetke-zésre Angliával, kereskedése «matt s mert ten-imássete számára a legtöbbet tőlünk szerezheti he, ami saját tengerészünknek is nagy hasznára lehet. Fáinkat s más terményeinket cseréljék be pénséri Kereskedői s hajósai és a mieink köst ssoros összeköttetéseket tartsanak fönn, miáltal embereink a kereskedelemre és
ki képestetnek.
8. Szakadatlanul teijeezkedjenek éssak-nak a balti tenger partjainál s délnek a Feketetenger mellékén.
9. Lehetőségig közeledjenek Indiához és Konstantinápolyhos. Aki ott uralkodni fog, as less a világ valódi ura. E czélból minduntalan provokáljanak háborúkat, majd Törökorsság, majd Perzsia ellen. A Fekete-tengernél gyárakat kell állítani a hajóépítés számára s ast, valamint a balti tengert is, lassanként meghódítani, smi jólétünk szempontjából kétszeresen szükséges. Perzsia bukása sietendő; ha lehet, Sy rián át megkell újítani a régi levantei kereskedést s közeledni Indiához, mely e világnak nagy tárháza. Ha egyszer ott lessünk, nem less többé szűkségünk az angol pénzre.
10. Törekedjenek szövetkezésre Ausztriával s tartsák ast a leggondosabban fönn. Támogassák látszólag a Németország fölötti uralomra irányult törekvését, ellenben titkon szitzák ellene a fejedelmek gyűlöletét Legyenek rsjta, hogy egyik vagy másik fél Oroszország segélyét kivánja s gyakorolják afölött a protekció azon nemét, mely a jövő uralmat el késsiti.
11. Esskösöljék ki as osztrák udvar érdeklődését a törökök kiűzetése iránt Európából s neutralizálják Konstantinápoly elfoglalása iránti féltékenységét, vagy provokálják ellene valamely régi európai hatalom háborúját, vagy pedig adjanak neki egy részt a zsákmányból, melyet később ismét visszavegyenek tőle.
12. Legyenek a megnyerésen saon görög egyesületeknek, kik Magyarországban, Törökországban s Lengyelország déli réssében szétszórva vannak; képessék számukra a központot, nyújtsanak nekik segélyt s készítsék elő as egyházi szupremacia által a világuralmat Barátokat fognak bennök birni sok ellenségnek közepette.
13. Svédorsság, Perzsia, Lengyelország s Törökország meghódítása után, midőn seregeinket koncentráltuk s a Fekete és Balti-tengerek őrizetét hajóhadunkra bíztuk, proponálni kell a világuralom megosztását — titokban s mindeniknek külön — előbb a versailles-i s aztán a bécsi udvarnak. Ha es államok közül egyik rááll, aminek meg kell történni, ha dicsvágyát s önsseretetét fölélesztik, ngy használják ast föl a másiknak leküzdésére ; azután pedig lássanak as ő megsemisitéséhes is, smi nem lehet kétséges, mihelyt Oroszország as egéss kdeinek s Európa legnagyobb részének birtokábán leend.
14. Ha, ami valószínűtlen, ez államok mindenike elvetné Oroszország propoziczióit, viszályokat kell éleezteni köztük, hogy egymást kölcsönösen gyöngítsék. A következő alkalmas pil-lanatban vesse Oroszország hadseregét előbb Németországra, mig két kitűnő hajóhada, egyik as asow i tengerből, a másik Archangelből ázsiai hordákkal kiindult a Fekete és Balti-tenger jól-
fegyvsrfcett flottáinak védelmoklaft. A Közép-tengeren s Ocseánon át köaeledve, egyik oldd-
ról
oldalról Németorsság less megesállva. Akkor, s két állam legyőzése után, Európa többi risns könnyen, agy lövés nélkül le less igáskató.
Ekként kell és lehet Európát meghódítani!
HL
A temető kápolna kis harangja busán üd-vösöl két halottat
Két boldogul tat visznek egyszerre as örök nyugalomra. Kálmánt és as öreg — sírásót!
A kofizoruk feltalálása.
A régi írók egéss ssenvedélylyel vitástak a felett, hogy ki volt a koszorú első feltalálója s mig a pogány irók a kossorukat a míthologia első alakjaitól ezérmsztatták — a keress tények siettek Ádám ősünknek biztosítani e dicsőséget, ki sneriatük söldelő gaivlyal öveaé körül as ur által hozaá vesetett Éva hsJáatékait. A görög nép korán kifejlett társasélete kölosönsé a koszorúknak első jelentőségüket s akorona (koszorú) elnevezés a görögöktől származik. A gérögők-nél alig voh nevezetesebb ténykedés, melyet vidám lakoma meg nem előzött, vagy nem követett volna. Ily slkolwiskkor a vendégek halántékait kossoru díszíté, mely a legrégibb időkben füsfagalyból késsüH s nem csupán díszítésül szolgált, hanem hüsité a bortól tüseiő halántékot is, ezért a görögök e kossormkat illatos folyadékokkal ssegiocsoiták, hogy Igy egyetlen érzéket se hagyjanak élven* nélkül. Utóbb borostyánból készültek e ksesonsk. A lakomák alkalmával még a seriegek is keesorukkal voltak diszitve. E szokás egész a keresztény saá-sadokig fentartá magát, de Tertullián és alek-sandriai Kelemen annyira ellene voltak, hogy ast Arkadins és Hoaorhts császár, mint bálvány -sserüt betiltotta. Utóbb sok mindenfele sJkalmi kossoruk divatoztak. Egéss napjainkig kiható
Tárgyalóterem.
A nagg-kanwai kV. büntető torvtzék / évi deciember hó 21-én és 22-én tartandó nyilvános üléseiben a követhető bünperek tárgyaltatnak.
Decsember 2l-é n :
1. Koron czy János kéhidai lakós elleni bírói sártörés iránti ügy. (Előadó: Dr.Horváth F. k. t biró.)
2. Andor Ferencz egyedutai lakós elleni súlyos teetisértési ügyben II. hirósági ítélet ki-hirdetése (Előadó: ugyanaz.)
8. Bősze József keszthelyi lakós ellesi súlyos teetisértési ügyben ugyanaa. (Előadó • előbbi)
4. óss Gábor kis-komáromi volt postamester elleni sikkasztási ügyben íolyt vártárgyalás. (Előadó: Gózony F. k. t biró.)
Decsember 22-é n :
1. Szabó József és társai elleni bírói zártörés és sikkasstás iránti bűnügyben folyt végtárgyalás. (Előadó: Gózony F. k. t biró.)
2. Klein Lina elleni tolvajlás iránti bűnügyben végtárgyalás. (Előadó: ugy assz.)
3. öreg Kovács Bencse József és társai elleni betöréses tolvajlás iránti bűn perben végtárgyalás. (Elóabó: ugyanaz.)
4. Benkő György n.-kanizsai lakós elleni súlyos testisértés iránti bünperben II. bírósági ítélet kihirdetése. (Előadó: Gulyás Jenő k. t. biró..)
Kiadta: ZALAY LAJOS.
Kiadói kérelem.
Az előfizetés- és hirdetési összeggel még hátralevők tisztelettel felkéretnek tartozásaik beküldésére, miután a lap érdekében nekünk is kötelezettségeink vannak.
Tisztelettol
a „Zalai Közlöny44 kiadóhivatala.
Helylblrek.
- CrtUagh IAmOÓ legfőbb Ítélőszék! biró temetése nagy részvéttel törté-t; jelen voltak a miniszterek s as állam főtisztviselői igen számosan; Zalamegyét Svsstics Benő megyei főjegyző s a salavári anát képviselték; a sals-megyei Budapestek lakó fiatalság igen ssép jelét tanusitá kegyeletes érzetének, midőn gyönyörű babérkoszorút helyenett a koporsóra, melynek hófehér szalagjai meghatóan- jelesek a boldogultnak tiszta igazságérsetét, mely kossoru a bánatos ösvegynek kővetkező ressvét-irat kapcsában nyújtatott át: Mélyen tisztelt méltóságos asszony! Fogadja a fővárosban levő salai ifjak nevében ezen igénytelen koszorút, mint legőesintébben érzett réssvétűnk kiíeje-sését azon súlyos veszteség fölött, mely méltó
jelentőséggel bírtak a hajadoni kossoruk (coro-nae virginales). Essél némileg rokon volt ssse-relmi kosnoru (ooronae eseatona). fia sésséhél késsült, mely Vennsnak, a szerelem istennőjének szentelt virág volt. Ezeket természetes rendben, menyegsói kossoruk (ooronae nuptialis) követik. A halotti koMoru nem volt a régieknél mindenütt általános. A görögöknél a legrégibb időkből vannak emlékek, melyek e koszorúk szokásosságát bizonyítják. Az első keresztények, kik általában minden pogány szokástól irtóztak, nem használták e kossorukat, később asonban, a kegyelet jelvényei gynnánt ssolgU-tak nálunk is. A pogány istentisztelet különféle nemeinél is elmaradhatíanok voltak * kossoruk (ooronae saerae pietatie). — Baehnsnak ^ bort»-tyánból - Junónak söídelő snőIlÖvseetfWIl -a szaturuliák alkalmával fügefalevelekből, Herkulesnek babérieveinkből, Junónak pálmáig fonták a kossorukat A vallásos ténykedés«* egy külön neme volt a ssatioraak évnegyedenként! megkossorusása. — Ahá«isteneket (!*• re.) violakossorn illette. A tisstelst ksszoraj* (ooronae honoris) élajágbtf kéSsült Nsm n^jn asonban es annybólkkUllt; Így tndjiik>£ a tyrnsiak Nagy Sándornak, midőn ea leg*« Darinat, 10,500 salentum értékű sranyk^ rut adtak. - Ennek ellentétfül a gf^rT szóraja csalán, sőt ujabban papírból kétfűa Es utóbbit viselte fején a máglyára vitt ^ János, melyre három borsasstó ördögi festve eáea aláírással: es a főssakadár. AkQ^ féle koeaoruk hsssnáláss mind smai napig tsrt.
gigod hőn sseretett férje halálával kösügyünket, . melynek <5 egyik legbusgóbb bajnoka, megyénket, melynek büsskesége, de k&lönösen méltóságod»* b mélyen tisstelt családja tagjait érte, kiket a legszentebb kötelék, a sseretet legbensőbb érzete csatol as elhunythoz. Engedje meg, bogy szivünk bánatával oszthsssuk meg méltó tágod s tisztelt családja tagjainak sajgó fájdalmát s as elhányt ravatalára tehessük e gj ászjelvényt, melyet a polgári kötelességek férfias teljesítésében töltött életpálya emlékeül fontunk as elhunyt halántékai köré. Ha méltóságod a fájdslom gyötrő keservei kOst vigssstalást nem talál, leljen legalább enyhülést ason általános részvétben, mely méltóságod s tisztelt css-ládja tagjainak bánatában osztozik. Kitűnő tisztelettel maradtunk méltóságos sssso-Dyunk alázatos ssolgái. Kelt Buda-Pesten, decz. 13. 1876. Követkesnek as aláírások. A családi gyászjelentés igy szól: Alulírottak szomorodott szívvel jelentik bőn sseretett férje, illetve édes atyjuk, fia, testvér és sógoruk Csillagh László a kir. kúria legfőbb itélőszéki osz-lályu birájának halálát, — ki 1S76. deczember 11-én, délutáni V/t órakor, a halotti szentségek felvétele után, snlyos betegség követkestében tevékeny élte 52-ik, boldog házassága 20-ik évében as Urbsn elszenderült. A boldogult drága földi maradványai szerdán, f. hó 13-án, délután 3 órakor, lakásán: IV. ker. kalap-utcza 7. sz. a róm. kath. egyház szertartásai szerint ünnepélyesen beesenteltettek s a kössirkertben örök nyugalomra tétettek. As engesztelő ssentmise-áldozat pedig csütörtök, L hó 14-én, reggeli 10 őrskor a belvárosi plébánia-templomában as Urnák bemutattatott. Budapest, 1876. deczember 11-én. Áldás és béke hamvaira! Ösv. Csil-lagh Lajosné, szül. Koppány Borbála, mint édes anya. Constantia és férje Rosás Lajos, Gyuls és neje Etelks, szül. Nagy, Franziska és férje Nsgy Jóssef, Mária és férje Vísy Gyula, mist testvérei és sógorai. Csillagh Lászlóné, szül. Gombomy Jndith, mint neje. Csillagh Sarolta, Csillagh Kornélia, Csillagh Irma, mint gyermekei.
— Érteeité*. Vm ssereocsénk a L kö-sönség tudomására bonni, mísserínt a »társaskör- által 1877. január 7-én tartandó zártkörű tánczvigalomra való meghívók szétküldése befej estetett s hogy ha találkoznának, kiknek ily meghivó tévedésbőlnem küldetett, de srrs jogos igényt tartanak, szíveskedjenek as alólirt bizottságnál ebbeli igényeiket idejében bejelenteni, miután a tánczvigalom előtti 2 utolsó napon meghívók iránti reclama-tiók figyelembe többé nem vétetnek. Nagy-Kanizsán, 1876. deczember hó 14 én. „A társaskör vigalomrendezö-bisottsága.*
— Karácsonyi és újévi sjándákokul ajánlja Wajdita József dúsan felsserelt könyvkereskedését, a melyben nagyssámu magyar és német dissmüvek, magyar, német, francsia, olasz, angol antológiák, képes könyvek, ifjúsági iratok, naptárak, elegáns imakönyvek, finom francsia és angol levélpapírok, látogató jegyek, újévi és névnapi kössöntések és egyéb tárgyak a megszabott bolti árért kaphatók.
— Nyilvános kösxCnet. Tisztelendő Szilvágyi Gyula evang. lelkész urnák helyben. k% I. nagy-kauizsai keresk. ifjsk önképző egylete tegnap, azas folyó nó 13-án ülésezett vá-lssztmáoys mély háláját kívánja esuttal kife jesni tissteleadőségednek ama snivességeért, melylyel nagybecsű felolvasással kegyeskedett mult vasárnap ügyeit ajból hatslmassn előmos-ditani és sson óhajt táplálja, hogy vajha. továbbá is méltóstatnék becses jó hajlamával és pártfogásával megajándékozni. Kelt N.-Kani-zsán, 1876. decs. 14. Mély tisztelettel a választmány.
— Követkeső sorokat vettünk. A »Zalai Köniöay- t évi 9-dik számában Polgár János ur köszönetet snavasott Samu József Topo-lics Jóssef uraknak a gyűjtésért, a egysnersmínt közölve vannak as adakosók; alolirt, noha Kel-ler Ignácz ur boltjában aláirtam s kifizettem 60 krajczárt, mégis a névsorból kivsgyok hagyva, mi ennek as oka? lette as általam adott összeg kézbesítve? Nagy-Kanizsa, decs. 15-én 1876.
Ejury Lajos.
— A baiaton-füredi kir. járásbíróságnál néhai Leitold Timót vöröstói Ukós rég-rendelete kihirdetésére megjelent as ösvegy is, «gy alig 13 érés nö, ki nmint vállá, 12 éves s 3-hónapes korában ment fékhez.
— TersáncMky Gyula n-kanisssj kir. ^vényszéki díjas joggvakornokot ugyanezen Vrvényssékbes a m. kir. igasságügyminister *^j®gysövé nevezte ki. ,
— Löké Miklós tördemiczi körjegysö
meghslt.
— Hamis bankfegyek. Mult hóban tóbb nyilvános pénstárnál oly őt forintos bank-j«gyek váltattak be, melyek szakemberek nyi-latkozataí szerint ügyesen késsített hamisitvá-ayoknak tűntek ki E hian öt forintos bankjegyek csalódásig hasonlítanak as állsm-P^aitár által kibocsátottakhoz s legnagyobb
.E. r. 10.« és „D. n. 16.'' ssámokkal
jegyezve.
t — A letenyei uradalmat tudvalevőleg boldogult gróf Andrássy Károlyné Aladár fia s illetőleg családja réesére hitbinományul hagyo-
mányozván, mint halljuk, e hitbizományi ura dalom gondnokául Bittó István ur ö excellentiája neveztetik ki.
— Halálozás. Gr. Degenfeld-Schom-burg Ágoston Ferencz János Kristóf táborszernagy elhunyt Gmunden mellett, altmünsteri villájában, 78 éves korában. Heeseni családból származott, de már korán osstrák katonai ssol-gálatba lépett és 1848/9-ben az olsss hadjáratokban k részt vett. A hadi szolgálatban fokról-fokra emelkedett, mert vités férfin volt Egy darabig bécsi hadűgyminister vala s később as urak hálának örökös tagja lett. Neje egy angol hölgy a Johanson-Watson családból. Csak egy lánya maradt, ki Cnobloch báró neje. Esek nagy vagyont örökölnek a gróf után, kiről ast olvassuk valahol, hogy hazánkban, Nagy-Kanizsán született 1798-ban. (Utána nézünk. Szerk.)
— Rövid hirek. Midhat pasát orozva meggyilkolni akarták, elfogattak. — a „Magyarország és Nagyvilág" Salisbury arcsképét hozta.— Kossuth Lajos a keleti kérdésről nagyhatású levelet irt. — A sopronmegyei gasd. egylet alakuló közgyűlését decs. 18-án tartja.
— Szabolcsmegyében a Tisza rohamos áradása ismét tetemes károkat tett. — A délszláv menekültek száma monarchiánkban ssáseserre megy. — Miletics beteg. — Zach tábornok Olaszországba ment lakni. — Posonyban egy sírhalmon virittó ibolyát találtak. — A portu-gálli király Hamletet fordítja le.-
Irodalom.
— .Adatok Zalamegye történeté-he*'' csimű folyóirat Il-ik kötetének V-ík füzete kővetkező tartalommal jelent meg: Takács József (életrajz) — Kisfaludy Sándor, mint gnsda. — Csáktornya mezőváros és környéke.
— Hahóthy Farkaa. — Zalai népdal. — Ha-táijáró levél (Mateles.) 1389. — Urbárium 1568. — Hunyady Jánosnak 1447 ik levele.
— Tőrvénysséki ítélet 1668. — Inkey Zsófis naplója 1771. — 1492-ki béke okmány. Előfi-setési ára 12 füzetnek 6 frt Sserkessti és kiadja Bátorfi Lajos. Melegen ajánljuk e vállalatot a megyei köeönség méltó figyelmébe.
— Megjelent a „Falusi könyvtár" népirodalmi folyóirat 2-ik könyve, követkeső érdekes és váltósatoe tartalommal 1. Magyar Nóu irta Pataky Árpád. 2. Nagyjaink képcsar-noka — Kölcsey és Eötvös — irts Dengi János. 3. A tél, György Alsdártól. 4. As év tisen-két hónapja (H. M. ból) Z... J.. .-tői. 5. As esermester elbeszéli Oktató János. 6. Népdal Szabó Nándortól. 7. Ismerettár — Utazás a mindenség ben — Bernstein után. 8. Mulattató
— Bede Áron uram— ama híres csizmadia — okoskodásai irta B...J... 9. TréfafŰzér. 10. Mikor én a ssappant megettem, — ifjúkori tör-ténetke Gsjmossy Ivántól. 11. Találós mesék. 12. Hassnos tudnivalók. 13. Vegyes. 14. A falusi könyvtár értesítője stb. Megrendelhető eló-fizezetés utján egy évre vsgyie 12 könyv = 1 frt. ?0krért ugyszinte kapható egyes példányonként 12 krért minden hazai könyvkereskedés, valamint az elárusitásra fenálló vidéki ügynökségek utján, — nemkülönben s szerkesztő és kiadó tulajdonos Vsss Jenőnél Berety-tyó Újfalu (Biharmegye) s Debrecsenben ifj. Csáthy K. gazd. tanintéseti könyvárus mint fő-bisományosnáí. Ujabb elárusító ügynökségek elvállalása iránti megkeresvények a szerkesztőhöz intésendók. Ajánljuk e hazafias irányú folyóiratot a nép közt való terjesztésre 1 A 3 ik könyv még uj év előtt meg fog jelenni.
— Am idők* czimú csinos és kedvelt hetilsp (divat-tárcsával) ez évi 50- ik ssá-mában ismét a követkeső válogatott tartalmat találjuk: .Lelki fönség, erkölcsi bátorság«, Me-tegotói; pSzeretlek" (eredeti költemény), Eud-nyánssky Gyulától; vAs ábrándos keringő'' (eredeti elbeszélés),Prém Józseftől; „Ssalamanka sáncsa felett'' (Heine költeménye), Saabó Endrétől; „Ispaham Hsdssi baba ksísndjai- (Mo-rier J. után angolból); ,A trónvesstettek II.'' (történelmi váslatok idegen kútfők utáa); „A srikiás tengerpart" (Michelet utkn), B.B. Liná* tól; »Irodalmi, társadalmi, és művészeti hírek."
— A borítékon -..Divat-tárcsa, Hymen, számrejtvény, betű-talány, (hármas jutalommal) szikrák, vegyesek. Előfizetési ára negyedévre 2 frt 10 kr., félévre 4 frt Kiadó és sserkesstőí hivatala: Budapest, pa&aővslde-utcza 2. 1 emelet Sserkessti: mfrnmL Aladár.
— Nyilalkomat. Aígner Lajos könyvárus ur legköseltbb kibocsátott, s s „Figyelő* f. é. VI ik fasetéhes is mellékelt könyvjegysé-kében hirdeti a nála megsssreshető irodalmi termékeket; — esek kösött ss V-ik csoportbsn (16. L) .Vutkovich S. Magyar irók életrajza'' esimü művét is. Minthogy Vutkovich S. ur „Ms-gysr irók Albumá''-n kívül egyéb e szakba vágó művet nem írt, sőt a fentebb említett jegyzékben hirdetett s imént jelsett mű árából világosan kitetsmk, sőt mivel most már kétségtelen bizonyítékom van arról, hogy Aígner uritt vagy saját jóindulatából, vagy pedig — n mi ¿okkal valósnmübb: felsőbb helyről jött inapi-ratio folytán, ason müvet óhsjtotts felvenni, mely .Magyar irók Névtára" czimén Moenich Károly és dr. Vntkovioh Sándornak (névleg) együttes sserkesstés* msllett es év elején látott
napvilágot : (mely műnek dedicatioja anonban, valamint a birtokomban levő s e tárgyra vonat-kozó sorai Vutkovich Sándor urnák még egyébről is tanúskodnak) as igazság és a bibliogra-phiai pontosság érdekében szükségesnek láttam a tévútra vese tett t olvasó közönség tájékozásául, as íróí tulajdonjog védelmeül, valamint Aígner Lajos könyvárus ur hiányosan köslött adata helyreigasitásakép jelen sorok által e téves köslést helyrehozni, s e mellőzés, illetőleg kiiátssás ellen komolyan tiltakozni ; bizalom-teljesen kérvén t sserkssstő urat e sorok ssives közzétételére. Teljes tisetelettel Ssékesfojérvá-rott, 1876. évi decsember 13-án Moenich Károly. (Kéretnek a többi hasai lapok t sserkess-tőségei is e sorok ssives felvételére.)
Vegyes hirek.
— A hêlûgymininfrr a közbiztonság érdekében és n büntető igasság gyors és pontos kiasolgáltatása czéljából utasította a törvényhatóságokat, kogy íntéskedjenek as iránt, hogy a kösigasgatási tisztviselők a tudomásukra jutott és hivatalból Öldösendő bűnesetekről an illető kir. ügyéssségeket is személyes felelősség terhe alatt mindenkor haladéktalanul értesít* •ék.
— Kiteser év«* kincs. Cesnola tábornok Cyprus szigetének déli partj ain Kournim nevezetes romjsi alatt négy halotti ssobát fedenett fel. Ásókban 550 gyűrűt, 280 ezüst tárgyat, 400 broncs és rés edényt talált. Maga as arany 300,000 francra becsül teák.
— A »yilvánot könyvtárak hivatalos re-gutrdldsa Párisbsn a követkeső eredméoyt adta: As arsenál könyvtárában van 200,000 kötet és 8000 késirat ; a Sorbonne könyvtárában 80,000 kötet; as orvosi fótanodakönyvtárában 35,000 kötet ; a nemseti könyvtárban 1,700,000 kötet, 80,000 késirat, 1 miliő acsélmetsset és térkép, 12,000 fémer ; a Masarinkönyvtárban 200,000 kötet, 4000 késírat, 80 ssobrlsssti mű ; St Geneviève könyvtárban pedig 160,000 kötet és 35,000 késirat Összesen tehát Párisban a ta-nulnivágyó közönségnek 2,375,000 kötet ée-126,000 késirat áü rsndelkesásére.
Papírszeletek.
Csakhogy már sgysssr elhagytad a sivárt — mond a* anja elkényeztetett fiacskájának. Hem, méf sir ok — mond a fin ssepegve — csakhogy pihenek.
A szerelemmel ugy vagyunk, minta himlővel; ki fiatal korában sem volt benne, kéeóbb ritkán vagy soha som fogja megkapni.
Kant egykor v6féje volt egy igen egyenetlen kása—ágnak; a ▼ 51 erény 75, a ara/unoaj esak 21 éves rolt. A vendégek kOsStt egy aasaonyaág is ▼olt, ki már rég vágyódott Kanttal megumerkedketei. A mist alkalma ayilt, e «savakkal kOseUté meg » kOnigsbergi boksént: „Tenár ur, remélbet5k-e vág e káaasságbdl gyermekek r* — Kant vágig aésett as asszonyságon, ssatán komolyan est válassolu : ,Remélni nem — de félni lehet, kogy leesnek." ^
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. deczember 6-tói — deczember 13-ig.
— .Arany Koron áh os" esimsett ssállodábs : Lengyel Ö. Bécsnjhely. Kalbeig E Laibaeh. 8imo-ayi E. Budapest Freund O. Triest. Gyöngy N. Budapest. Mocsári £. Budapest. Seiber E. Bécs. Hof-man J. Bécs. Holswartk K. Oras. Lesnyak né N. Kot-torí. Hofmsn K. Bécs. Husbek K. Károlyváros. Gr. Lehurd J. Brünn. Leowe N. Bécs. Roth J. Budapest. Mádssdy M. Körmend. Ehrenberg J. Szombathely Maukthsr E. N.-Várad. Fábián N. Bécs. Klein Zs. Brüssel. Kirner E. Budapest Liebwerth A. Brünn Reiner J. Laibaeh. Bottka N. Hahót Legéayné N. Somogy. Gr. Nitsky N. A.-Lendva. Gr. Hekel K. Erdély. Ribekker J. Triest D6r N. Budapest Porfi H. Budapest Sserhek C. Bécs. Erkély Gy. Buáape^.
— a8sar vaskos* esimsett ssáOodáhat Schwur* M Budapest Deutsch I. 8sombathely. Hecht 8. Budapest. Löwy I. Budapest GrSnwald R Budapest Beiner I. Klagenfurt Haha «J. Holshtudlsr. Kollmsnn M. Bécs. Yincse A. Paks. Grfinbut L. Po-ssony. Wiltuer M. Nürnberg. Zakál Gy. Letenye Wirth B. Gras. Miller M. Budapest Beder G. Berlin. Reieh J. Bées. Stern L Bécs. Hinchman 5. Csáktornya. Kohn E. Prága. WQruel H. Brünn. Kraus A. Bécs- Schneider J. Bécs. Dr. HofmaS N. Gras. 8chmidt E. Prága. TkOmmer 0. Bécs. Zeiscft G. Brünn. Schwsy
G. Brünn. Brejer A. Gras. Wágner 1. Bécs. Ormány
H. Budapest Beheits Zs. Boglár. 8p(tuer N. Zákány. Hamburger M. Csáb-Rendek. Harter J. Bées. Pebotsch L Bécs.
— ,0 roiil ánhos4 efimsstt ssálloéába; Robitschek Zs. Bécs. WUWer B. Fiume. Rudolf L. Bécs. Csaby N. Csár. Mayer J. Vessprésa. Mayliuder M. Z.-Kgenseg. Poes A. Laibaeh. Beek LKemthely. Polatsckek N Kesstbely. Reusekl V. Kesethely. SCrsttá A. Marburg. Kegler N. Keusthely. SpUser J. Marburg. Pataky L. Keesthely. Luperssbek H. Kessthely. Gärtner I. Marburg. Mautaer J. Ssigetvár. Bssglsr M. Keesthely. Nagy 8. Kessthely. Taussig G. Báes. Sehmid J. Kapronesa. Rodits J. 8sent-Gothard. LAb!
I. A.-Lendva. Jetinek H. Bées. Gaal J. Péterkása. DsmbOk A Budapest
Piaczl árak.
Hivatalosan jegyzett píacsiárak Nagy-Kanizsaváros piacsbiztosi könyvéből : 1876. évi decsember hő 13-án.
Busa legjobb suly 39, </t hektoüterkint, 100 kilogramm sserint: 12 ftt SO kr, kSsépsserft suly 87, 11 M60 kr. — Kétsseres legjobb suly —, — ftt — kr. kSsépsserü suly —, — frt — kr. Ross legjobb suly W,9 fit— kr-kSs^>sserû suly 84, 8frt 50 kr. — Arps legjobb suly 82, 7 frt — krn k&sépsserü saly SO, 6 frt 60 kr. — Zab legjobb suly 20, 1 frt, 40 kr k&sépeserü suly 18, 1 frt 20 kr. — Kukoriesa (ten-geri)ty Î frt — kr. — Burgonya 2 frt 10 kr. —Ssiu-lisst 28 frt — kr, zsemlyelisst 24 frt - kr., keayér-lisst fehér 90 frt — kr., fekete 17 frt — kr. — Riss 84 frt — kr. — Busa-dara 80 frt —. Irpa-kása 32 frt — kr. — Borsé 80 frt — kr. — Lenese 80 frt
— kr. — Bab 10 frt 60 kr. — K8le*-kása 11 frt — Savanyu-kápossta It frt — kr. — 8avanyu-répa 10 frt — kr. Sséna kötött legjobb — frt — kr, kösép-aserü — frt — kr. ; sséna kötetlen legjobb 2 frt 60 kr, kSsépsserü 2 frt 80 kr. — Kötött- vagy ágyasalma legjobb 8 frt — kr, — kösépssertt — frt —kr ssalssa takarmánynak való legjobb t frt 60 kr. kösépsserü — frt — kr, szalma alomnak való legjobb 2 frt — kr, középszerű- 1 frt 60 kr. — üj-bor hectoliterkint 9 frt — kr. ó-bor 12 frt — kr. — 1 liter pálinka 60 kr. — 1 liter eesst 8 kr. — Bükkfa, egy köbméterkiut, egy méter hosuu hasábokban, keteesfarakással — frt — kr, keresstrakás nélkül 3 frt 80 kr.— Cserfs karesstrakással — frt
— kr, kereestrakás nélkül 3 frt 30 kr. — Tölgyfs ksresstrakással — frt — kr, kereestrakás nélkül 2frt 80 kr. — Kdesén a bányából 100 kUogramsskist 76 kr. — Lámpaolaj, repcééből, egy kilogramnüdnt 60 kr. — 8tearingyertya 1 frt — kr. Fsgyugyertys öntött 68 kr, mártott ?S kr. — Ssappan 44 kr. — Nyers fagygyu 82 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8 kr. — Marhahús egy kilogramm sserint 48—50 kr. — Borjúhús 62 kr. Sertéshús <0 kr. — Ssalonna 80 kr.— Diszndssir 96 kr. — Msrhsttir 1 frt 10 kr. — Köménymag 64 kr. — Vöröshagyma 16 kr, — Foghagyma 80 kr. — F8tt só 16 kr, k6-«ó 18 kr. — Bors 1 frt — kr. - Psprika T2 kr. — Ckukor 72 kr
(P. h.)
a n i n g e r, v. a^egysS.
Üslett szemle.
Kelt M agy-Kan is sán, 1876. decs. 14. d. u. 8 órakor.
Időjárás: folytonos ködös, nedves, úsleti forgalom. — As országutakross állapota dacsára a behosatal meglehetős élénk. As árak as utóbbi id5 Óla ismét sueeesivs hátrálnak.
Vevék tartózkodók e helyzet bizonytalanságánál fogra. — Megrendelések sÜányaV
Mai jegysóseiak méter massa sserint Busa minőségéhez képest: 11.60—12 60 krig.
Roz. , . 8.50—9J» .
Árpa . . 6—7.60 M
Kukoricza idSsxerü száras 6—6.20 „
„ jól ssárogatott 6.20—6 60 „
Z*b 7.60 -7.80 „
Hajdina 7—7.76 „
Bab fehér 4.60—5 frtig.
Bab tarka 3.20—40 krig.
11—14 frtig.
Lenmag 12 frt
Lendekmag 7 M
Kendermag 1« h
(8.)
Vasatl menetrend.
Érvényes május 15-tól 1876. A budi-pesti idótmutató óm szerint,
íuéml Knniseár^l
Vonat hova:
ssáai Ors Perc. ldö
206 Essék, Mokies,Dombovár s Fiumóbu 4 48 reggel 916 « a . , 2 30 délut
212 Buda-Pestre........4 56 reggel
202 ...........26 délut
204 ........... 11 30 estve
813 Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujbely feU)6 8 reggel
301 . .........11 48 estve
315 8opronyba ........ 8 38 délnt.
103 Triesztbe és Pragerhofbs keresztül
Grácz és Bóeshs . *4 50 ruggel 201 Triesstbe :és Prágerhofon keresztül , Oráes ós Bécsbe ......I 47 délst
Érkmik Ksslnárs
'' - ^ j _ • ''
216 Besék, Moháes,Dombovár s JKaméból 1 Í1 délut 206 . „ , II 11 estve
208 Budu-Peströl........4 20 reggel
»1 n ........«6 délut
814 BéesWU (Szombath. Bée^UjheÍy)fcl8l 10 27 estve 802 ^ w . .45 reggel
816 Bopruuyból ........11 58 dóid.
214 BóesMl Grács, Marburg, Pragerkef
fslól ......... 4 12 re (geL
20» Trieszt- ée Bécs ból Marburg, Prager-
bof felól.........1 21 délut
204 Trieszí- és YÜlachból Prágerhof fel 81 11 — estve. Marbscrgha esatlakosás Tillaeh és Fraaeeeissth* • « « . Pi anessfsstból -
Érfii- ét válttfüyaa deczaaber 15.
b9U metaüqnes 59.85 ; 5% n®»« kőlosös 66.— ; 1860-ki álladalmi kftl«ön 108.75; bank-rássv. 816.— ; fciteiinttfnetí rássvén/ek 134.10; London 126.60; magyar földteWmentási köt-vény 78.50 ; temesvári fóidtekermentési köt-rémy 71.— ; ttáÜji földtehennentósi kötvény 71.75; borvát-slavon földtehermentési kötvény 84Ä) ; esöát 118.25 »es. kir. arany 6.04 - ;
'' Napoleond''or 10.12-.
23-% 1876.
Hó- ós heti-
-ais-u
Kath. és prot . naptár f
Görög naptár
rrr 18 It 20 21 12 i3
BétfS

Szombat
51. János tanúbizonyságáról. János L
I a. a. Advent 6 C. t& SÛT
6 Miklós
7 Ambrus
8 Patap
9 B. a. fog.
10 Meaas
11 Dániel
Tamas
Eeno Viktoria
DlUfl yijtii
Házeladás.
Zalamegyébcn, Tapolcza mvárosban a megyeház szomszédságában 10 szoba, 4 konyha, 3 kamra, 2 istálló, ngy ezen épület alatt 3 pinczéből álló lakhizat, melynek belső ségi terjedelme 820 négyszög ölből áll, alulírottak által mielőbb szabad kézből a helyszínén eladatni fog.
Huppán Ferencz
(344 2—2) és neje:
Rauch Teréz.
Alsérvben szenvedők
• felett« jó • ártalmatlan hatású Starzeaegger Gottlieb Herisaobaa (Helveczia) féle gérv-ke''nócs használata álul meglepő gyógyírt találnak, ugyszínte aliérv- t nemi bántalmakban szenvedók is. Bízooyitvány- a hálairat .1 használati utasításhoz Tan mellékelve. Megrendelhető tégelyen-kint 8 frt 20 krrért o. é. akár egyenesen Sturzonegger G.-től, agy következő raktárakból : Budapesten: Formágyi F. .Sít.- Mária" gyógysz., Temezvárott: Pecher J. gyógyszerésznél (200 6—12)
PURITAS
Haj4íjitó-tej.
A , Porttá«* nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék mely majdnem azon caodálatoa hatással hír, hogy őmc hajakat megifjit, asaa lassan-kint még pedig legkésőbb tizeaaégy aap alatt ama »int visszaadja, melylyel eredetileg birt!
A „Parftaa" nem tartalmas festékanyagot. A haj tetszés szerint vizzel mosathatik, lebet fehérrel átvont vánkoson aludni é* gőzfürdőket használni, a festéknak nyoma sem vehető éazre, mert a
MT „Purltas" H
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi baját éa szakállát
Egy <l*«g „Paritaa'' ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható : FrZZZ Otti éa tárzáaál Béea, IU-riaMlfaratraaaa 38. szám. Nagy-Kanizsán valódi minőségben Präger Béla gyógyszerész urnái. (135 23—26)
Az egyedüli üzlet Bécsben,
mely a kedvezőtlen viszonyokkal sxámot vetve, árainál egy további 30*/0-nyi árengedményt léptetni életbe indokolva látja:
Bettelheim II. éa társa bécsi
china-ezüst gyári raktára
Kiratzeratratte 14. az. bazártaa.
Az árak éa pedig:
1 dohányxzelencze
törökdohányhoa e. ft 4.—, mnlt 1.50 1 vajas köczög 1 thea-kánna
6 kávéskanál e. ft 3.50, most 1.50
6 evőkanál . ft 7.50, n 2.75
6 asztali kés , ft 7.50, • 2.76
6 „ villa „ ft. 7.60, » 2.75
1 levesmerő-k.,, ft 6 —, n ''2.60
1 tejmerő-kan_, ft. 3.—, n 1.5D
1 kávésv. kan.n ft 6.—, H 3.-
ft 3.—, ft 8.—, .. ft 6.—, 6 czukortálcza „ ft 3.50, 1 eezet ■ olajtartó,, ft 8.—, 8 idom. cserdugasz ft 3.—,
1 pár gyertyát.
»i ft ft
1.50 S.— 3.-1.20 5.-90
Különösen ajándékoknak alkalmas.
6 kés ) A baazazaéf y «arab Saz
6 villa ) azavéva díszes takbaa 24 6 evőkan.) frt bafyett eatk 9 frt 6 kávésk.) 5« kr.
6 csemege-kés 6 csemege-villa
) 24 darab diazaa ) tekbaa 26 frt bt
6 csemege-kanál j lyett MÜ 9 trt 6 késtámaszték ) 75 kr.
Legújabb paaU arany, esőst éa chiua-ezüat tíaztitáaára, darabja 25 kr, 6 darab 1 trt 20 kr.
Pompás tálezák, kávéskannák, theakannák, theáskészlet, asztal szerek, gyertyatartók, ezukorhintők, tojástartók, fogpiszkáló-tartók, asztalkendők, csatok stb. Vidékre átánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen. Kívánatra részletes árjegyzék küldetik. (104 27—30)
■szájviz
A hamisítástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr Pspp i. B- »«dv. fogorvos ár (Bécsváros, Bognergasse Nr. 2.) fogónja, melyot mindenki könnyen és fájdalom nélkfli behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és fogbussal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvia s a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-!
Dr. POPP J. G. cs. kir. nd?. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
flvagekbea 1 frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos logfájdalmakban, gyuladátoknál, a fogbus daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létező fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az ingó fogakat a foghus erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghust miuden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (15 36- *)
Anatherin-fogpasta fl.1.22 kr.
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frissesedét és tisztaságát fentartja, azonkívül a fogaknak hófeliérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghust erésbili.
Popp illatos fogpasztája.
Évek óta elismert, mint legbiztosabb óvszer fogfájás elteu és mint legkitűnőbb szer a szájüreg és a fogak ápolására és fentartására.
Ara egy darabnak 35 kr.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szép** tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges togkő eltávolittatik, hanem a fogak sománcza és finomsága is mindiukább tökéletesből.
Kaphatók : Nagy-Kanizsán : Pragor Béla gyógyszerész urnái Rosenberg, és Fesselhoffer József füszorkereskedésökbeu. — Pápán: Tscbepen J., Keszthelyen : Pfiazterer gyógyszerész, Sínger M. Weisa A. Zala-Egerszeg.-n : Isóó Fi, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet Szombathelyen: Pillích Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidék! 8z.-Györgyön; Fibic 1L C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Quthard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : MiUtofer és Itacbleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz. Körmenden: Horváth J.Somzeorand gyógysz Kaposvárott: Kobn J. Bögi, Belna és 8chrőder gyógysz. 8zegszárd: Brahsay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott:Barwartb, Salamon gyógysa.— Baján : Michitach 8t. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett : Zsolnay W. és K. Zách, 8ipocz gyógysz. Kárádou: Zadubánszky gyógysz, Marczalíban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Qraff gyógysz. — Duna&ld-várott Lukács gyógysz. — 8zent-Györgyöo : Nöthig. — Alsó-Lendván: Kiss gyógysz. — Rohonczon: Simon gyógyszerész nraknál.
O Y A S.
Azt tapasztaltam, hogy az általam 26 év ÓU készített és közkedveltségü
Anatherin oaájvia
hason név alatt hamisittatik és előadatik.
A t közönség ámítására az ezen hamisítás kéaaitői ugyanazon felszerelést használják, mint minőkkai én a saját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, hogy az általam készített Anatherin szájviz mindenkor teljes eségemmel, J. fi. Ptpp, w kir. ad vari fagorvaa, Bécs, Bapaarfaaaa 2. a cs. kir. osztrák udvari caimerrel (kétfejű sas griffektől tartva) és a törvényesen letett óvjegygyel lesz ellátva, és mindazon készítmények, melyek agyán hasonló, de nem épen az itt leírt felszereléssel leesnek ellátva, hamisításnak tekintendők, egyidejűleg azt ia megjegyzem, hogy a hamisított Anatherin szájvíz, mely gyakran kártékony hatású, olcsóbban adatik el. Azért is, hogy egy részt valódi Anatherin szájvizem jó hírneve a hamisított által csorbulást ne szenvedjen, másrészt meg, hogy a hamisítók ellen fölléphessek : tisztelettel felkérem a t cz közönséget, hogy a hamisítottnak megOsmert Anatherin szájvizet az eladó neve megnevezése mellett nálam valódi ellen eserélje ki.
J. G. Popp,
kir. udvari fogorvos Béea, Bsgssrgaasa 2.
c s á a z.
ó cs. és k. apostali Felsége megparancsolni méltóztatott
a közös katonai jétékonyczólokra vaJé
V. állami sorsjáték
megnyitáaát és legkegyelmesebben megrendelni kegyeskedett, hogy ezea sorsjáték tiszta jövedelme
egy külön katonai árvaház alapítására fordíttassák.
£ legmagaaabb parancsolat folytán a cs. k. sorsjáték-igazgatóság ezen
állami sorsjátékot
megnyitotta, melynek nyereményei a játékterv szerint összesen 215.000 forintnyi névértékből állanak. Ezen igen gazdagon felmházott sorsjáték 6263 nyereményt foglal magában, úgymint:
100 nyerem. Duna-szabá- ) Kamatélvezéssel lyozási sorsj. á 100 ft. ) 1877. jan. hó 1-jétőL 2000 Sortzámi nyeremény készpénzben á 20 ft.
1 fő nyerem. 70.000 írttal )
1 . 16.000 . ) Ezüst-járadék ka-
1 , 6.000 . ) matházással 1877)
10 nyaram. á 1.000 . ) január hó elsejétőL
80 . á 600 . )
3000 Sorszámi nyeremény készpénzben á 10 ft
A hozás megmásolbatl&nnl 1876. deczember hó 28-án történik.
Egy sorsjegy ára 2 frt 50 kr, oszt értékben.
A es. kir. sorsjáték-járadéki-igazgatóságtól. (245 1—3) Thnrmbiirgi Latonr Károly,
cs. kir. udvari tanácsos és sorsjáték-igazgató.
Béea, 1876. aeguatui hó 1-én.
A sorsjegyek Bécsben, a cs. kir. aonjátéki igazgatóságnál, Stadt, Riemergasse Nr. 7. Jacoberhof» a j ótékonyczélo kr a v»ló állami sorsjátékok osztályában szintúgy egyenként, mint tömegekben is beszerezhetők; vagy pedi* irásilag az Ulető összeg melléklésével rendelhetők meg. — Azok Bécsben továbbá miűd«m cs, k. zerajátéki gyüjtődék és ce. k. dohánytősadékben kaphatók ; azután a cs. k. és k. magyar tartományokba . minden sorsjáték. hivatalban és sorsjátéki gyűjtőknél, az adó- és postahivataloknál, iobányelárusitóknál, vasntí- és gőzhajózáa-állomási hivataloknál, ngymint a birodalom sok 7ftrosai ét nevezetesebb helységeiben felállított sorqjegyelárnsitó közegeknél.
Bátorkodunk tt ei.
háziasszonyokat
egy nagy takaritményra figyelmeztetni, mely abból áll, hogy a kávé valódi jó fügekávé vegyülésével készíttessék Ezzel í elSny jár, még pedig: 1 az ízlést nemesíteni lehet és 2. a jutányos beváaárl/s lényeges ta* kántmányt hoz magával. E czél-ból kérjük hamisítatlan
KrtMDA
egy kísérletet tenni. Mintán mi aranyozott papírban becsomagolt fügekávénk minden
egyes csomagjának tartalmáért a valódiságát illetőleg, 100 frt-tal jótállnnk: tehát lajstromozott védjegyünkről különösen tudomást venni kérünk.
♦ *
» .r
Sctml Győző s Fia.
es. kir. gzzd. gyárosok Bécsben. Egyedüli raktár Nagy-Kanizsán :
Strom és Klein araknál.
(179 20—
Megjelentés minden hazai könyvkereskedésben kapható:
Halflak a szép azM! Magyar felköazóntö (toaazt) könyv szerkesztették Wajdhs József és Bátorfi I^sjos. Második javított és tetemesen bővített kiad. A díszes keménykötésű könyvnek ára 1 frt. 50 kr.
Rajta tak rigadjaak I Közkedvességü dalköoyv, ötödik bővített kiadás. 1 frt. 80 kr., diszkötésben 2 frt. 80 kr.
Rajta fiak vigadj a ak! Magyar dalkönyv olcsó kiadása, kötve
9(3 kr
Rsjts leáayek arallsasask! Mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdits József. Ara az 500 lapra teijedő színnyomat« borítékkal ellátott könyvnek 1 frt. GO kr. Aranymetszései diszkiadásnak 2 frt. 60 kr.
Rajta párak táaozoljaak! Lakatos Sándor tánczkönyve díszes czimborítékkal. Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
Usgars isi Spienl deatzokar Diebtsag Magyarország & német költészet tükrében, diszes l^állitásban fűzve 1 frt &) kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt. 80 kr.
W^dits Mzssf „Képe« aépaaptára 1877-ik évre, megjelent 30,000 példányban, kötve 50, fűzve 40, kis kiadás 26 kr.
■V Postai rendelések a levél vétele után azonnal teljesíttetnek.
Továbbá ajánlja (184 3—*)
3000 kötetből álló
magyar-német
kölcsönkőny v tárát.
Olvasási dij havanként csak 50 kr.
Wajdits József,
könyvkiadó Nagy-Xaalzsáa.
A Christkindl jön!
Aki gyermekeink nagy örömet szerezni akar, az vegye gyorsan, Big a
készlet tart, legújabb
ÜClifistlíiiilMimrMat!!
a csak
11-5.15 kr
bámul ató i olcsó Írért, a melyért
53 darab
minden kora flu és leányoknak való legújabb játékárakat
lehet kapni, ugy miit:
12 darab pompás karácsonyfa-dt-ssitmény.
25 darab tarkaazinü gyertyácska a karácsonyfa kivilágítására.
1 teljes p o reze lián teríték 6 személynek.
1 j utal óradíjjal koronázott madárkalitka, egy természetileg éneklő és mozgékony colibrí madárral.
1 tarka lepke mint velocipedista, j mely folytonosan idestova röpdös. "
1 takaros, sikárolt kávémalom.
1 egész fhtő vaspályavonat
1 szépen felöltözött baba, mint városi hölgy
1 háttöltő pisztoly csattanó hatással.
1 csalogány tarka tollasaiul, amely a szobában idestova röpköd.
1 ezred török katona háboroi föl-•fegyverkezéssel.
1 hangmfiszer égi hangokkal.
1 skatulya, mely egész Bécs városát tartalmazza.
1 nagy dom''mójáték.
1 ujonan felfedezett neretókészülék.
1 világ-panoráma tarka színjátékkal
1 dúsan felöltözött babóea, aki sok- í 1 skatulya, mely az egész illator-
féle bohózatokat ad elő.
sságot tartalmazza.
(217 7—7)
A fentemiitett 53 darab legújabb játákáruk összesen csak IL
5.15 krba jóoek. 0«»:
Wiener Weihnachts-Bazar
Wien, I. Burgring Nr. 8.
Vidéki megrendelések utánvét mailett pontosa« teljesíttetnek
km
Wajditi József kiadó-, lap- ét nyondatalajdonos gyors sajtó nyomán, Nagy-K*nixaán.
Klt&nó szer a legegyszerűbb és legolcsóbb theakészltésre«
Három vagy négy kávéakanálnyival e szerből egy kérés czak*" ral egy csésze forró vizbe téve, a legjobb rnisos tbeát kapj ok, »«J
mindössze e minőséghez képest 2, 8, 4 krba kerül. . _____
lL ''I, éa ''I, literes üvegekben finom, legfinomabb éa különös finom minőségben. . » •
Minden üveg a bejegyzett védjegygyel és a f9ltaláló .W o 11 aláírásával van elíltva.
(229 9—*) Utánzásoktól óvakodni kell.
Első bécsi thea-rum-kivonat-gyár-
Bécsben, II. kerftlet, Eobertgasse 2. Baktár Nagy-Kanizsán:
Strém és Klein uraknál létezik,
valamint a monarchia lqgtgbb nagyobb virosáto-
NA&YfKAXIZSa, 18<ö. deezerobcr 21-én.
Elttzstétl ár
; egész évre
t fél évre . . 4 j nef7®«i . 2
1 Etn ***** 10 kr
Hirdetések
I 6 baeábos petiteorban f i 7, asáaodssor fi ■ míudon ; további sorárt 6 kr.
HYILTTKRBEN
i .oroukint 10 krórt t*
tetsek fel. K iacatári illeták minden ¡] egyes hirdetésárt kfllSn f 30 kr. 6*etend«.
tiíí''.hj -10 tj. l''vi
------'' ^éxtémín/''ek''
* «¿rfesiWBö«''; " .?. ré M pinatért ^pqieaídláH
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
jT''í-sák''i«m»oeti«nnk»Ujw{
T»'' fii Jtanftía«o ÍJ-I
ü''l.''i''t B
N..KMl*8»Tár08 helyhatóságának, nemkülönben a „n.-kanlzaü kereskedelmi s Iparbank«, a ^.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei ^lUlános tanítótestület^ a.
nevelő egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaalzsal kölválasztmánya« s több megyei és városi egye^üM hivatalos értesHóje. :
Hetenkint kétszer, vasároap- s csütfirtOkOn megjelenő vegyes tartalmo lap.
A tisztelt közönséghez!
Bevett szokás, hogy az év végén egy lap tüzetesen szóljon azon közönséghez, mely bizalmával ajándékozá meg a nyilvános-teresműködő lapot s e felszólalás saját létérdekében történvén, szives figyelmet remél. . '' i ^ ;
A „Zalai Közlöny* 1877. évi január 1-én tizenhatodik évfolyamába lép, mely szép idő nyilt jele annak, hogy életrevalósága megedzve van, hogy az olvasóközönség meleg pártolásában részesül, melyet kiérdemelni egyik fő czélja és törekvése volt mindenkor. Ez idö altíít támadtak mellette uj lapok e vidéken, de részben meg is szűntek már, migmi rendületlen állunk, mert fáradságot, áldozatkészséget nem sajnálva, folytonos éber figyelemmel kisérjük e vidék érdekét, közgazdászat]'', kereskedelmi, szóval anyagi s szellemi haladását; ezikkeink, közleményeink minden részében a tiszta jóakarat vezérel bennünket s ezt lapunk mélyen tisztelt közönsége megértvén, rendes házibaráttá fogadta a „Zalai Közlönyt."
Nem tagadjuk, hogy mint mindenkinek, ugy e független irányú lapnak is ellenségei támadtak s mi a helyett, hogy kicsinyes boszuból tán kellemetlenséget idéznénk elő, férfias önérzettel haladuuk tovább, nem tévesztve szem elöl egy pillanatra sem, hogy a közügynek szolgálunk; kérlelhetetlen ostorozói vagyunk a nyegleségnek, de résen állunk, ha az érdemnek elismeréssel adózhatunk, az egyszerű gunyhóban találjuk "bár, vagy a paloták fényéb-n. ígérni soha sem szerettünk, de erőnk egész teljével, munkásságunk őszinte odaadásával azon igyekeztünk mindenkor, hogy a védtelent védjük, a tiszteletet a becsülést megadjuk s megadassuk.
Mint eddig, ugy ezentúl sem hanyagoljuk el a helyiérdeket, de azt is beismernünk kell, hogy az események rohamos volta miatt hazai általános eszmék terjesztése is honpolgári kötelesség s ezért lehető változatos módon, kiterjesztve figyelmünket minden irányban, nemcsak helyi, de hazai érdeket sem téveszthetünk szemeink elől.
Közlünk mint eddig: vegyes és rövidre vont hireket, mulattató papírszeleteket, közgazdászati rovatot nyitva, több gondot fordítunk ezután a hasznos közleményekre is. Tárczarovatunkban jeles tollú munkatársunk Jenvay Gézától egy igen érdekes nagyobb beszélyt kezr dünk meg. Munkatársaink díszes koszorúját ismeri a t. közönség, azon leszünk, hogy Őket ezentúl is megtartsuk, sőt ujabbakat nyerjünk.
Vidéki összeköttetéseinket erősbitjük, hogy a megye minden jelentékenyebb helyéről gyors és hiteles közleményeket kapjunk.
Midőn ujult erővel folytatjuk a jövő évben is hírlapírói működésünket, bizalommal kérjük a t. munkatársak további becses közremükö-dé&ét sut. közönség ismert buzgalmát, a lap iránti jó hajlamát s pártfogását.
A „Zalai Közlöny" mint eddig, ugy ezentúl is hetenkint kétszer jelenik meg, vasárnap és csütörtökön reggel.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk, melynek közlésére e lap, állandósága s elterjedettsége folytán, alkalmas.
Előfizetési ár egész évre 8 frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt, mely összeg, ugy a hirdetés, egyenesen Wajdits József könyvkereskedésébe küldendő.
Az előfizetés mielőbbi megtétele kéretik, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék, megjegyezvén még, miszerint e vidék egyik iranyadó piaczárói Nagy-Kanizsáról az árfolyamot hitelesen hozzuk, mi által a t. gazdaközönség termelményeinek eladására nézve biztos tájékozást nyer.
Hazafias tisztelettel
Nagy-Kanizsa, deczember 20-án 1876.
felelős szerkesztő.
kiadó tulajdonos.
T ARC Z A.
Tudom én ...
Tudom én, hogy gyűlöl« És hogy s»i*ed nem sseret. ..
De ne hidd, bogf e gyttlölet, Kéuégbeejt sngemet !
Csek gyűlölj bár sxöntelen te, Én remélek siílutelen . . . A*t mondják: a gyűlölettől Egy lépé» a »serelem ...
desgi jAnos.
Szilvás! Elek ?gy vadászata.
A tölgyesi uradalom szép helyen fekszik, körös körül a kastól erdővely van borítva, melyben a vadak mindenféle neme található. Ha meglátogatod tisztelt olvssó e kastélyt, mely valaha oly élénk volt a vendégek tarka-barka se regétől — most nem fogsz találni oly sürgést-forgást; mint hajdan: midőn e szép jószág még » Siilvásiak birtokában volt Az utolsó Szilvást jó guda volt, mint asonkép a vadakkali küz-^ vala legkedvesebb foglalkozása. Ezért •zeretett is Szilvási Elek a tölgyesi uradalmában tartózkodol Hiába tartóztatta vissza a vackait harczolástól nagybátyja, kire az ifjú s»Uváti nevelése volt bizva — ő azért hegyen-v%ön üste a vcdakat, gyönyört és élvezetet kopóinak harsogó ugatáaában: melyek vonitáaaikkal elriaszták a pihenő vadak ayagzlmát. Egy szeptemberi napnak ködös r*Sgelén felnyergelteté Elek úrfi lováss legé-ö7*»el sötétpej paripáját. Vadásani indult csak egén készlete egy lőfegyver és egy
vadászkés vala. Lassú ügetéssel hajtott a tölgyes erdő közepe felé, hol a tarkábbnál tarkább madarak fütyölték reggeli dalukat.
Tekervényes és alig járt utakon le kellett lováról ssálnia: mert a terebélyes tölgyek lekonyult ágai as útra hajoltak. Midőn SzilváaiEiek úrfi a sürü tölgyes erdőn áthaladott — előtte egy ösmeretlen, szép lapányos vidék terült el. Megállttá lovát, gyönyörködött a szép berki magányban, lova kantárszárát egy kökény bokorhoz csatolta; lőfegyverét készen tartva, mindig belyebb haladt az ingoványos bozód felé. Egy nagy bokor mellett a mint kutyája elhaladt, a szegény állatot egy ordas farkas megragad U. A fiatal vadász czélba vette a felbőszült vadat, egy lövés által megfosstá életétől. Elek úrfi letámaaztá fegyverét egy tölgyfa törzséhez, közeledett az elesett vad mellé, nézte, hogy nyalja Dantos kutyája a vad farkas piros vérét. Amint igy elmerülve szemlélte a vadállat végső vonoglását, csörtelő robajjal megnytl-lott a bozót és azon keresztül villám sebességgel törtetett egyenesen as ifjú vadáss felé as életé tői megfosztott farkas párja. — Rémitő ordi-tással rohant a felbőssült vadállat párja gyilkosára. Miután radászkésével Elek úrfi hosszas tusa után megölte a versengző vadat, fütyörészve távozott az ingoványos bozodból, nem is gondolt as elmúlt viadalra: melyben ifjú élete oly nagy veszélyben forgott Megmosta felhevült barnspiros arcsát egy tiasta forrásban, mely a sürü reketytyabokrok közt kanyarogva csörgedezett. Lehevert egy vadkörtefa árnyába, hallgatta a madarak dalolását Nem találta Szil-vási Elok úrfi nyugalmát a sötét berek enyhitó árnyábaa. Elkomorult kedélye nem , gyönyörködött az éneklő madarak Összhangra-
tos dallamában. .Szomjas kebele nem enyhült meg a hűvös forrás tiazta vizétől.
Fellengző képzelme elszállt az ábrándok világába.
Fáradt volt ésnyugslmat nem talált, fel bőssült ifjú vére szemébe ssökelt és kebelében egy nem ösmert titkos érzemény Ütötte fel tanyáját.
Egész lényével figyelt egy dallamra, mely csengve, bongva lopódzott keresztül a homályos berken. Epedő keble és sóvárgó lelke ugy elringatódzott a csengő éneken, üditő álom lecsukta kék szeme pilláit: álomra ébredett, mert ébredve is álomnak tartá e tündéri éneket — Egy pásztorleány legeltette kecskéit a regényes völgyben. Nem messse a dombtetőn állt egy fehérre meszelt hajlék, as volt lakása a kecske-pásztornak. A bájos pásztorleány dúdolta fcs elandalító éneket, mely az ifjú vadáss kebelét oly nagy gyönyörrel tölté el.
Nyomozta e méla hangot az ifjú, sok tekervényes ösvényt megkerült, mig ráakadt a hozódban egy földibodzából késsült gúny hóra.
A kis sátort körül legelte három hófehér kecske, midőn meglátták a kis állatkák, hogy idegen közelitett a gunyhó felé — gyorsan ro hantak őrzőjük közelébe. Elek úrfi egy rekety-tye bokor közepébe húzta magát; honnét egy kis nyilason belátott a pásztorleányka sátrába. A gyönyörű alak, mit a gunyh&an látott, sso-borrá varázsolta — megvolt bőszülve, csak szemeit jártatá a asép pásztorleány hófehér kebelén, mely kitárva fürdött a berkilég enyhitő illatában. Kijött a kedves alak sátrából, legelni hajtá kecskéit, körül nésett a bokros sürün, aztán visszament sátrába, koszorút kötött kék őssi virágból.
As ifjú belépett a pásztorleány magá-
nyába, megcsókolta a leányka eper ajkát, átölelve szoritá magához karcsa derekát, itt a természet lágy ölén, távol a világ zajától, a sürü berki homályban megrabolta a kéjt és szerelmet A pásztorleány szivta vallomá&i mézét, átölelve szorította gömbölyű karjával hófehér mellére kedves szeretőjét. — Szeretője volt, mert szerette: megszerette akkor — midőn gunyhója nyílásán kétségbeesetten nézte, hogy küzd az ádáz vadakkal. Midőn a nap bucsa-csókjait lehelte a kiaknázott vidékre; — elkísérte a szép pásztorleány Elek úrfit odáig: a a hol lova meg volt kötve egy bokor ágához.'' A nemes állat prüszkölve nyerített, mikor kö«-zeledni látta szeretett gazdáját. A pásztorleánykát el akarta hozni magával az ifjú vadász, de az nem hagyhatta e! egyszerű tanyáját.
A fenn elbeszélt események után hosszú évsor veszte életet, évek év után multak, Szilvási Elek uraság még egyszer elment ama rejtély?* gunyhóhoz, melyhez oly vonzó emlékek kötötték. A hol hajdan, a szép pásztorleány koszorút font kék őszi virágból: ott furulyázni látoiY egy tíz éves fiúcskát. Kérdezte Elek uraság,'' hogy hol van édes snyjs? a pásztorfiu elvezette édes atyját egy dombtetőre, ott rámula, tott egy tölgyfa keresztre, szomorúan mondta1:0 hogy oda költözött
Aztán hintájába vette a kis fiat Szílv&i Elek uraság, elvitte a tölgyesi kastélyba.
Később Szilvási Elek egy cselssövényes párbai áldozata lett, minden vagyonát végrendeletiig a kis nevtelen fiára hagyta.
Nem is gysnitja a világ, hogy a kis talált fia Ssilvéri Eleknek vslódi gyermeke. *orn
NAGY JOZSEFM
Nagy-Kanizsán a főgymnaslum előtti sétatér épttl.
Tüzetesen folyik a munka ée mikép látják, nem is leend helytelen, annál kevésbéczél-szerütlen, mert a tér neki való, a közönség pedig nagy élvezetet lelend általa. Egy nagy szükséget fog pótolni, mennyiben szórakozási helyünk leend a zajos mulató helyeken kívül és a város legmagasabb, legegészségesebb területén. Naponta sokan látogatják a helyiséget, azért is sok oldalról lehet hallani a közvéleményt. A többségnek jóváhagyását, helyeslését nyerte ki, a térnek oastályozása helyes, a befásitás is jól fog kiütni, egyedül a készítés miképenje felett oszlanak meg a vélemények. Qratulálank a kivitelnek, gratulálunk S z e i t 1 kertész tanár szorgalmának és izlésteljes tervének, nincs is egyéb hozzászólásunk, mint megkérni kertész tanár urat 1 szőr, hogy legyen szives őrizkedni aszelencze éskőrisfa ültetésétől, mert ezek azon fanemek, melyeket a kőrisbogarak igen szeretnek meglepni, ezek pedig oly utálatos bűzt terjesztenek el, mely nem csak hogy kellemetlen, hanem nagyon is megrongálják a levegőnek üditő természetét és ártalmára lehet az egészségnek.
2. Ajánljuk figyelmébe a veres berkenyét (sorbus ancuparia.) E fa igen szép, csoportos, cseresznye bogyói által meglepő; közép magasra nő, bogyóin szeretnek élődni az éneklő madarak, szükségből belőle pálinkát is égethetni. Szépségénél, hasznosságánál fogva ajánlható szekérntak, járdaszélek befásitására is.
3. Igen kérjük, ültessen sok, illatos virágcserjét is. Fő súlyt fektessen a jázminra, a sárga akáczra.
4. A kijeleléseknél gondoljon egy szűkebb körű botanikus kertre is.
5. Jó helyre illessze az éji l&mpákat.
6. A képviselőség közrendészeti szempontból szavazzon e helyre elegendő éjeli lámpát, hogy szükségből kivilágítani lehessen.
7. Minthogy e sétatér a közönség és a tanuló ifjúság élvezetére szolgál, áldozni kell elegendő számos nyűg, ülhelyekre is. Padok és ülő tüskök nélkül nem maradhat; ulait jól keli kavicsolni, hogy eső után sarat ne tiporjanak látogatói. Diszitések apró jelkő szobrokkal. Idővel építtessék egy ugrókut
8. Vegye védelem alá fokonkénti fejlesztését, megvédését a közönség, alakuljon e czélre egy védelmi bizottság, mely a városi hatóság fő segélyezésével gondviselné e helyet.
így aztán elérhető lenne a czél, mert nem csak a városi közönség, hanem idegenek isked ves szórakozást nyerhetnek általa.
Zalamegye
törvényhatóságának területén az lSu-ik '' évi ujonczállitása kővetkező sorrendben Jog
történni.
I. Bizottság:
1877. január 14-én utazás Pacsára, 15. 16-án felszólamlás, 17. 18. 19 én sorozás.
Január 20-án utazás Zala-Egerszegre, 21-én szünet, 22. 23-án felszólamlás, 24. 27-cn ujonczozás.
Január 28-án utazás Szent Gróthra, 29. 30 án felszólamlás, január 31. és február " 1-én sorozás, február 2-án szünet.
Február 3 án utazás Sümeghre, 4 én bzü-net, 5. 6-án felszólamlás, 7—10 ig sorozás.
Február 11 én utazás Tapolczára, 12. 13-án szünet, 14. 15-én felszólamlás, 16, 17 én sorozás, 18 án szünet, 19. 20 án ujonczozás.
Február 2l-én utazás----,22.
23 án felszólamlás, 24-én ujonczozás, 25 én szünet, 26. 27. 28-án ujonczozás.
Márczius 1-én utazás N.-Kanizsára, 2. 3-án felszólamlás, 4-én szünet, 5. 6. 7. 8.9.10-én sorozás.
H Bizottság:
Február 1-én utazás Baksárs, 2 án szünet, 3-án felszólamlás, 4 én szünet, 5.6-án ujon • czozás.
Február 7-én utazás Alsó Lendvárs, 8.9-én felszólamlás, 10-én ujonczozás, 11.12. 13 án szünet, 14. 15. 16-án ujonczozás.
Február 17-én utazás Letenyére, 18-án szünet, 19. 20 án felszólamlás, 21. 22-én ujonczozás.
Február 23-án utazás Perlakra, 24-én felszólamlás, 25 én szünet, 26 án felszólamlás, 27. 28. márczius 1. 2. ujonczozás.
Márczius 3-án utazás Csáktornyára, 4 én szünet, 5. 6 án felszólamlás, 7. 8. 9. 10-én ujonczozás.
Az I-ső bizottságnál katonai elnök Saracca Henrik alezredes, helyettes elnök Segercz Lajos őrnagy, tiszt Halva József.
II ik bizottságnál Piszkor Tamás százados, avatótiszt Lovag Dealogea Ferencz.
Levelezés.
— AJ«ó-Lendván, deczember 14-én 1876. —
Örömmel közölhetjük, hogy Alsó-Lendva mezőváros fiatalsága is felfogta valahára a kor-paraomU* közművelődési eszmét: tudniillik
egy 16 tagból álló műkedvelői egyletet alakítottunk.
Sajnálattal kell megjegyeznünk, hogy ezen nemes eszme megpenditése óta sok minden rágalomnak és alaosonyitásnak Toltunk kitéve, de nemes elhatározottságunknál fogva, minden ármányon keresztül törve, ügyünk napról-napra szebb jövőnek néz elé; vannak városunknak is mint minden kis városkának olyan igen tisztelt polgárai, a kik nem átalják a műkedvelői tagokat „komédiásoknak" nevezni; no, de ezeknek miveltségükhöz mérve, ezek ellenében nem láthatunk s nem alkalmazhatunk jobb gyógyszert, mintha a megváltó ama szavaival kiáltunk fel „bocsáss meg nekik, mert nem tndják, mit cselekesznek.*
Az eszme oly szép ée oly nemes, hogy ezt a legel fogul tabb embernek is, a kiben » hazafiasságnak csak egy parányi tüze lakozik, tőle kitelhető módon pártolni Fzent kötelessége minden tekintetben, mert ezen ügyben közös mindnyájunknak édes anyja, a haza nyelvének mi-velődése és a miveltség fejlesztése van letéve; kettős kötelessége pedig pártolni azért, mert nem saját hasznunkra akarjuk czélunkat elérni, hanem előadásaink által a közönségnek nemes szórakozást szerezvé, jövedelműnket asanpyira pártolni szükséges jótékony czélokra áldozni, mint a: török sebesültek, vagy a helybeli tűzoltó egylet és s polgári iskola szegény tanulóinak felsegélyezésére stb. — Igaz, hogy felosztva mindenhova kevés jut, de tekintve a szép ösztönt, legyen az bármily parányi, mégis méltó helyet foglal el az adakozók sorába; szóval nem egyedül Thaliának akarunk áldozni, hanem ott, a hol kell és amennyire lehet, anyagi segélyt is nyújtani feltett szent czélunk.
Nem mulaszthatjuk el megérinteni és pedig tisztelettel, nagyságos Lenek Ödön helybeli uraság nevét, a ki irántunki hazafias érzelmét példásan tanúsította, hogy a színpadhoz szükséges deszka és faanyagokat ajánlotta; továbbá tekintetes Hencz Lajos polgári iskolai rajztanár ur, aki daczára annak, hogy sok oldalról lebeszélésekkel ostromoltatott, nem csak a rendezői terhet vállalta magára, de a folytonos próbák, valamint az egyes tagok betanítására is kimerülésig fárad és még azon felül az egész színpadot páratlan izléaben minden díj nélkül ki is festi.
Az egyletbe megnyert hölgyek ís nemes elhatározást és kitartást tanúsítanak s a nekik már kiosztott szerepet a legszorgalmasabban tanulmányozzák s így minden akadályon keresztül törve, ha a sors könyvébe számunkra más előirva nincs: ugy deczember 2(3 án a .falu ro3szaJ czimü énekes népszínművel műkedvelői előadásunkat megkezdendjük.
Ha azonban a sors ugy intézné, hogy a közönség részvétlensége miatt szent czélunkról lemondani kell, akkor felsóhajtunk a „rákosi szántóval."
Hej ma holnnp a magyar szó,
Ritka, mint a fehér holló.
A „MŰKEDVELŐK.
Helyi hírek.
— Az „ J. nagy-kan íxnaí keresk. ifjak önképző köre" újból fénypontot jelez történetében tisztelendő Szilvágyi Gyula evang. lelkész ur mult vasárnap tartott tudományos, igen sikerdus felolvasásával, melyről sokcldal-ról veszünk entbusiasmált nyilatkozatokat. — A nevezett egyletnek csak gratulálhatunk ily aquisitíóért, mely érdekeit oly értelemben képes előmozdítani. — Felolvasó ur mély tudományossága mellett ritka előadási képességgel rendelkezik. — Az alapeszméket szabatos modorával oly érdekes és mulattatós példákkal bő-vité, hegy az általános figyelem egy perczig sem szunnyadhat el. A felolvasási idő oly roppant röviddé válik, hogy az ember alig veszi észre; de a szavak tudományossága, a nagy igazsága mélyen marad bevésve fiatalságunk elme- és szivében és s serdülő ifjú most és évek után is áldandja azon férfiút, ki önzetlenül áldozza idejét, tudományát a tudnivágyónak — a mivelödés-, előrehaladásnak. — A mostani felolvasás „az emlékező tehetség''-et tárgyalta be hatóbban — és a fentemiitett jellegből egy szikrányit sem nélkülözött — A fiatalság teljesen el volt ragadtatva és a reákövetkezett rögtönzött kis „dinom-dánom"-ban élénk pohárköszöntésekben lelkesülésének sokoldalulag kifejezést is adott. — Itt is felolvasó ur — folytatva ékes-szólását — rendre emlékezett meg az egyletről egyáltalában, de különös nyomatékkal annak tisstviselőségéről — az elnöktől fogva a titkárig. — A nagyszámú társaság csak késő éjjel oszolt el, fogadva az elnök üdvözletét, ki az egylet hosszú álma-, de léte kérdésessége után ast a mai estély ben újra erősítve — és általános igye-keset mellett jövőjét bistositva hiszi. —> A ta-goknak közel jövőre ujabb felolvasást és — hihetőleg vele egybekapcsolva ismételt kedélyes együttlétet helyes kilátásba* Az éljenzés szűnni nem akart. (S.)
— A nagy-kanizsai dalárda'' mint minden óvben, ugy az idén is tar tan dj a sylves-terí dalestélyét vasárnap, azas deczember utol* ján a „Szarvas" szálloda dísztermében. — A rendezőség — hallomás szerint — a miUorozat
összeállítása és az estély rendezésében egyálta- • Iában nagy erőfeszítést fejt ki — Az előadásokat táncz követendi. Számosan kedvelik ez es télyt, különösen kedélyességénéi fogva. A látogatók ázáma rendesen tömeges és így a* idén is nsgy részvét volna felteendő. (S.)
— A művésznők hangversenye mult vasárnap este a „Ssarvas dísztermében kevés, de intelligens közönség előtt megtartatott. Legnagyobb elismerést s zongoraművésznő aratott szabatos játékával, hát még ha a zongora jobb lett volna; k hegedüművésznő kitűnő játéka igen szép reményt nyújt, sz énekesnő iskolázottsága zsjos tapsot aratott.
— Előadás. Folyó hó 17-én a „sümeghi polgári önképzőkörben" Brucker Alajos főelerai tanító a földgömböt ismerteié. A nép értelméhez ügyesen alkalmazott könnyen érthető előadásért a hallgatóság őszinte köszönetét nyilvánította.
— Köxr&ndészet. A kutyaadó életbe fog lépni 1877-ben, ma már folyik az összeirás.
kiküldöttség ez alkalommal dssiéijrja^a ház-* népét is. Helyeseljük a kettőt, mert mindegyikének nagy a hordereje. Nem félhetünk any-nyira a felesleges számú kutyák által okozni ;szokoÍt alkk!matl*«fco<éásokt<Í; sem látunk az uiczán annyi kutyabotrányt; nem fog támadni annyi veszett kutya ; mert erősen hisszük, hogy sok kutyának éíetébe kerül a megadóztatása és a rendszabály minden esetre egyezerre adja a > jelvényt azon rendelettel, hogy ezentúl mindenki szorosan felelős kutyájáért, illetőleg az általa okozandó károk és veszedelmekért, j Ez aztán feleslegessé teendi egyúttal s szájkosarat, melynek különben sincs meg s czélja; mert, ha tág, haraphat a kutya, ha szoros, nem lehelbet, nem ihatik és es okozza a veszélyt. Nagyon helyeseljük a kutya Összeírással egyesitett nép összeírását is. Nem tudjuk ugyan vol-: takép a czélját, de hinni akarjak, hogy es rendé-; Bzeti szempontból történik, mert tapasztaljuk, hogy városunk alig tiszta azon idegen kezüektől kik. a telet itt akarván átélni, Isten jobbat! tudja, mit forralnak. Hogy találnak-e holmi hurokra való egyéneket, nem tudjuk, megelégszünk az igyekezettel. Vajha Kis-Kanizsa és H.-szt-Miklós is követné ezen erélyes intézkedést, hogy e két község ne adna menhelyet azoknak, kiket a n. kanizsai rendőri szigor a városból azokba szőrit, vagy szorithatna.
— A mult héten a kis-német utczában 23. h. szám alatt megkísértettek egy betörést, az ablaktáblát bekenték sárral és benyomták, a betörés azonban nem sikerült, bárha másod ízben is megkísértetett, de a jó madarak sem kerül* tek eddig hurokra. Ily téli mozzanatok, ha a rendőrhivatalt a legkeméuyebb, legkíméletlenebb intézkedésekre utalja, nekünk lakóknak csak örvendeni lehet.Kérjük ís rendőrhivatalnokainkal, legyenek szivesek a téli napokbsn személyünk és vsgyonunk biztonságára mindent elkövetni és ha a szükség ugy fogná kívánni, vegye igénybe hozzásegélyr zésünket, mi mindenkor és mindenkép heiyt fogunk állni, tudva azt, hogy a rendőrség csak akkor felelhet meg magas hivatásának, midőn hivatal és nép karöltve működnek.
— Lapunk mai számához van mellékelve a „Franklin-Társulat''kiadványainak előfizetési felhívása; ajánljuk olvasóink figyelmébe.
— Kovács Gábor tehetséges népzené; szünk ujolag szervezte tánulatát, a karácsonyi ünnepekre szombathelyre a „Sabaria" bérlője hívta meg, hová el is utazik, de az ünnepek után vissza jő. Óhajtjuk, hogy az egyetértés tartsa ÖBSze a jeles társulatot.
— iíí/men. Rózsavölgyi Gyula tehetséges fővárosi tisztviselő, Rózsavölgyi Antal n kanizsai tanító fia, szombaton d. u. 5 órakor vezette oltárhoz a belvárosi plebánis templomban Madarász Roza úrhölgyet; az esketéai szertartást Schwendtner spát végeste. Násznagyok voltak Tavuszi Endre és Szabadfy József, nássleányok a három Tavaszi nővér, Madarász és Rósaavölgyi kisasszonyok, vőfélyek Dr. Wlassici Gyula, iQ. Németh János,Ragályi, Bogyay és Madarász urak voltak.
— Txix. A sümeghi szőllőhegyben t. évi decz. 13 án esti 6 és 7 óra között CsepregbiPál földmive8 hajléka eddig ismeretlen tettesek által felgyújtatván, a lángok martaléka lett. A gyorsan érkezett segély következtében az ott létezett gabona menthető volt. Prés stb.ben égett ugyan, de több hajlék nem.
— Gyászhír. Kómában tartózkodó Ha-lsssy Aladár ur neje a napokban, mint egy távirat jelzé, meghalt
— A véres kávé vált kenyér. Folyó hó 8-án Bskónakon a falu csordás neje kenyeret sütött s mivel azon nap Boldogaaszony fogantatása, tehát nagy ünnep volt azért is as Isten büntetéskép véres kővé változtatta. így beszól ma a babonás nép vidékünkön, melynek a híre mint villám terjedt el egéss a szolgabi* rói hivatalig. Szolgabíró ur azonnal egy dara* bot és egy adag lisztet rendelt hivatalába, hogy vélemény adás végett hozzám áttehesse. Első tekintetre a kenyér csakugyan ngy tűnt szem elé, mintha vérrel lett volna elvegyülve, sert színre feketébe ■ átmenő barna, ösrrsáUika t4-mőr és ssárán, ízre és «Mgi% kissé: cavanykis, alig fonyar, de sovány, nem idegen Jatl1
t szagú, benne stám«s nptí, /porféie ttffea liazt éssrevehető, mely nagyító üveggel asoeos ason kukoricsa liszttel, mely a kenyérrel beküldetett. Kőhöz éppen nem hasonlít- A "fcéküldfet liszt sötétsárgödes — durva tapintatu, inkább jelezhető kukoricza darának, mint lisztnek ize, szaga nincs, egyéb mellék vegyitékkel nem uir, azért is ebb&a kenyér nem készítethetett, kel-lett ehez más faj lisztet is vegyíteni. Mint a kenyérből kilátható, nagyon leveset tartalmaz ebből, alig tán egy 50-ned részt. Ennyitegyen lőre,jövőben kimerítő tudósítást hozandok, me-g. jegyezvén még, kogy ily „Isteni szent csoda-kenyérnek".:- is /-elnevezett kenyérből egy darab Waj^Uts József ur könyvkirakatában lát-ható. Tersánczky, megyei tiszti járásorvos.
— R&vid hirek. A „Pozsonyvidéki Lap" ajévkor napi lappá lesz. — Erdődy liánra grófnő Nizzában agyonlövetett. — Mas József Mármarosm. főispánja meghalt. — Bécsben a
• magyar czimzésü levelet nem akarják kézbe-sitení. — Takács József „Katonai Lsp" ot indít íö^eg. t-Szegedéi Tis*a,erftefc ái*l. — Zach szerbtábornok egyik Jábát ampiUálták^ — A prágai „Politik" lapot egy társulat 200,000 frtért vette meg. — A legközelebbi őstörténelmi con-greasus Krakóban lesz. — Pesti Frigyes királyi tanácsosi czimet nyert. — Klapka tábornokot egymásután 3-szor fogadta a zultán. — Szath-máry Károly irodalmunk jeles bajooka meghalt — Az akedemia által kitűzött Deák-óda jutalmat Szász Károly nyerte el. — Szigétvá-rott a hős Zrínyi Miklósnak szobrot emelnek.
Irodalom.
— Aigtier Lajos kiadásiban megjelent „A népsserŰ egészségtan rövid kézi kőay ve." A népiskolák számára külföldi szerzők nyomán irta Dr. Lőrinczi Ferencz budapesti gyakorló .orvos. Ára 30 kr.
— Vjzenemnvek. Tábórszky és Partch nemzeti zenemükeroskedésében megjelentek''.: „Hajnalban" magyar népdalokból ké azült indúló zongorára ifj. Fahrbaoh Fülöptől Ara 60 kr.— ToVáfobá: Kecskwbétl hiresi vendégfogadó .. . Zápor esik a határon . . . Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy . . . Egyet kettőt
J perdülök veled . . . Tiszapartján van egy kis ház ... Az adós, as adós .. . csárdás, zongo< rára szerkesztő Bibor Gyula. Ara 60 kr.
— »Jogásxnaptáré szerke*zté Szánté József köz- és váltóügyvéd, e kitűnően ''szerkesztett szakkönyv második kiadása Wajdits József ur könyvkereskedésében kapható.
— „jPö/ neki! Mogány Bercii válogatott gorombáé ágai, ismeretes humoros naptár megjelent az Athenaeum kiadásában ára 99 kr.
— Molnár István „Okszerű borászat népszerű vezérfonala" czimü könyvének második, teljesen átdolgozott kiadása Tettey Nándor és társánál megjelent Ára 72 kr.
— Megjelent''. Levélszerinti oktatás a német nyelv öntaaulására. írja és kisdja Roder Adolf 26. és 27 ik füzet az egész mü 40 leve-let foglal magában és két tanfolyamra van beosztva. Egy-egy levél ára 20 kr.^ égy- egész tanfolyamé pedig csak 3 frt. o. é. Megrendelhető minden hazai könyvárusnál vagy a szerzőnél Szombathelyen. E díszesen kiállított folyóirat as eléggé is mert Toussajnt-Langenscheidt tanmódszert vette alapul és a német nyelv alapos megtanulását a legrövidebb idő alatt bizto-sitja.
— Vj könyvek. A Franklin Társulat Budapesten ismét néhány, kiadásában njabbsn
megjelent s igen csinosan kiállított könyvet küldött be szerkesztőségünknekt még pedig: A találmányok könyve ismeretek a kézműipar és műipar mezejéről. A foldnaiyelós-, ipar- és kereskedelemügyi magyar kir miniszter megbízásából és az országos msgysr iparegyesület felügyelete alatt több idevágó munka aUpján dolgozta Frecskay János. 9 és 10. ffczet. Egy-egy füzet ára 40 kr. Tartalmuk : A papirmaché és egyéb rokontárgyak. Ez ipar keletkezése Nyers anyaga. Feldolgozási modorok. A kép-lési pép előaiiitása. Minták. Kőpép. Sajtolt fa-
tómedék. Az eny vesztés modora. Szelenczegy ár -
tás. A papirpép feldolgozása. Papirfehérneroú. Könyvkötés. Történeti rész. A könyvek kötése,
hajtogatása, fáczológép.Tüaés. Metszés és az erre való szerszámok. A könyv gerincze éssarkai.So-tulás és ékités. Aranyozás. A bőr feldolgozása-Nyerges. Csizmadia. Kesztyűs. A bőr feidolgo-zása. Nyerges és tarsoly os. A csizmadia. A czipó-gyártás gépekkel. A talpalógép. A keztyük gyártása. Anyaguk. A bőr kiegyengetése, szabása, varrása. AszŐr,sörték és belek feldolgozást A, kalaposság. A szőr nemezelése. A szilálás, nyolás-A mintázás és kikéezelés. A kefék es ecsetek. Hurkészités. A fanemek. Európai fan«; mek. Európán kívüli fanemek. A famets«* Történeti rész. A faipetszés gyakorlata. E j« füzettel a vállalátnak első kötete telj»», » kiles kötetnek ára fűzve 4 frt — Mindenkihez a benn előforduló mászavak értelmére, egy magyar-német-frsnczia-angol műszótár
A közönség köréből.*) :
A ^Zslai Közlöny" S^ik lapjában, etf >: ^ferovát alatt k<Jsn>ttórt
váUal a •• • • ''
már rég időktől fogva ismeretes — g nem oly feltűnő panaszt olvastam, miazerínt városunkban * iMkW«^
a szekérút feneketlen mély. vi^z és sártenger — ereQ baj más utczákbss;» tóteziks panaszra adna alkalmat, de kinek paaaszolkodjunk ? a
bizottsághoz, eü megvárja az luczájai. felügyel ó hajdútól a jelentést^ ez pedig elhallgaija, jól, tudja, hogy urai kőiül ritkán mennek .a mellekés uiauó&öa; hk eskfc egyik, másik garúráának ágyi. ruháját, bútorait és a mtf ta-láloRk adó fejében elvitetni nem kell.
Az''ntczá irátrti'' panaszok*ugy vétetnek á" t városi hatóságunk előtt, mi atka borsót a falra > dobnánk, azért legjobb & abhsd meg-
nyugodni, hogy egyik, másik utcza végére ki-i lett dobolva, mert az utczák közepébe menni már a dobOBhájda -urnák Sok fáradságába ke-riil, legiakább téli havakban, midón több í*-
kefl, ml^en^^r^a^rolastak Tej" ellenkező esetben 5 írttal lösznek m^büutöive, hányan lesznek megbüntetve, ntrm e kérdés, leg- * alább eredniény££ u''em UíHiJ merf még azok sem büntettetnek meg, kik udvarukból tr^yft cs szemetet a házak e^ei^e hox;dják ki ée an-dornak ottan heverni fagyják. — Egyébiránt^ az utqpák tisaVá>n.4arlásáitos a belyb^u nak ajánlhatnám. Berlin városatyán feltalált ut-czatisztitásí gépet, melyről a .Pesti Naplór 296-ik száeaa, vagya budapesti tóvárosi — polgármester t. Kamermáyer Kárqiy \»r '' felvilágosítást adbztDa a városi hatóságnak, melynek szenvedélye ugy is $sak abban rejlik a nagy városokat utánozni; a fiélkÜJ, hagy ligvelembe venné, mily keservesen esik a szegény polgár társak a_terh^ v^o8Íi;pótl^koij fizetni és még Sem tudni, nqyá fórdittatik? amint is az lö77-ík évi költsd ■ előirányzatba felvéve vagyon ''''* jutaltfíd és * napi dijakta 1.300 fr^ij feMÚfr:- jfltáílltncfc. "l^bfAnak tatk? és kinek rendelkezésétől függnek/i tvé^it yégr rehaii&ai.küu^gftki-fi. lö&u''dy wiiíő «égreha^ tasai vann*k^t«gÖ»lebt>-az adót behajtó fizetése — hát a sok ezer intő cié<hr7áért b«fe folyó 10 krok, — melyeket e ku.zből íueteU hajdúk kihordanak, hová fordíttatnak ? az ei-ex-;quál< tárgyak eladása alkalmával az árverési köUbégek szintén fetazámiUatpAk & szegény env? bernék "ée-mindezekím''k^Vüha kósötisegnek még is végrehajtási költségre 1520 frt rovatik tel, mire vezet e7en eljárás-.''''
T
* 1''
lárd léptekkel *^tvszékf -t>ízotts*£* elé álfolt! Fíörl törvényszéki biró még egyszer felolvasta <*»coni ígenlóleg bólintott fejével, mire a b&ó Itatta az Ítéltet- Wíüesfcatífí Henrik hóhérai. Most Schwab törvényszéki i orvos lépett el£ és megcsókolta az elitéltet., ü*
„Mondtam Öajle^ hagy¡békü^öo ki Istennel; ezt megtette, zhoet ifgdlcbas "bírót 7og találni.'' -- .Igr>n, én kibékültem az Istennel," — vi-Btonz* Franceécólii és ismételten megcsókolta a grófot, azutáí pádig a köny''ezÓ lelkészt. Most a hóhér lépett l^zfá buoeiiosókra, ekkor Francea-coni öffcz«bon|ídt kinyújtott karokkal utaaitá vissza e férfiét ás szemeit iszonyúan Forgatva» fordult el tőle-.; $ajdót>zre vette'' a oitófát,'' kínosan felsóhajtott ée elttrte a'' hóhér osókját. Most a hóhéráé ¿karrta zeákőátelni, de Francee-. coni visszarettent tnég efcen érintéstől is, eae«! deiíő hangrm l&érite, engednék meg, n*ki, . hogy >
le. Az einök megadta az engedelmet, a bűnös levetette ruháit, minden egyes ruhadarab • lov^tése ^yLa\«gv tekintetet vetett á bitófárailarcjzit véntik ftpte el. Midón ezzel "el¥ észült, an^E^r ¿s segédei karon akar-tf&MgPi; de Francesconi ismét összeborzadt; reszkető, haj^oft kéít«» hogy a jelenlevőkhöz ^ néhány szöt intézhessen; „Csak egy pár szót! y.)<: psak egy pár ;kjt*]tdt;4 bijhér íélbe-
-Vzakitot''.a; „ kételsái^Möek teljeaiteoem kell.*

szavak után hátrakötötte kezeit, a kötelet nyakára vetette. £ pereiben ejté Francesconi e szavait; atiikor már felhuztsk, hangzottak e szavai: Oh anyáin^ szegény anyám! — A hóhér íisszebuzta a kötelet, lefelé nyomta az eU itélt fejét/in utaké ^ hií^elyÜijiáül leosuk^ta Bzemeit^.és — Francesconi ki volt végezve. Ne-héz h^jáW kfizapler^^jt : perczig lehe-
tett, még a pziv dobogását látniL A lelkész imát mondott; az Őrök lábhoz vették a fegyvert, a halálharang the''gszóláli. A jelenlevők még Iháreaáta
orvos
iBméteitaA odament az akaszlotthoz, fülét mel-lehez tevé és figyelj jnig, körül beiül egy íólóra Üp^iva konstatáihatu, hogy * haiáles szenvedés ^WÚJott. Mort a hébér levette a höi.ttestet és a nézők irtózva láthatták''a nyakon a kék foltot, a segédek, egyikük könyező szemekkel, a holt-testet karjaikra vették és a balottaa kamarába SSéili tolták. ''
— A tulajdonjog IcircUte á leveleket illetőleg. H<"gy Fra fi eri a országban a czimzett nem rendelkezhetik a kezéhez jutott levéllel tetszése szerint, bizonyítja egy a.lyoni polgári törvényszéknél előfordult eset. A törvényszék egy, e tekintetben hosott ítéitHe, fseriot mindem levél a
!i"ela<íó tulajdona, főieg oly esetben, midőn a levél a czimzett kezeire bízott tulajdonnak tekintendő, mely a feledó beleegyezése nélkül nem hozható nyilvánosságra. A czimzett tehát, ha a feladó beleegyezése nélkül ily levelei nyilvánosságra hoz, a feladó magán tulajdonjogát sérti és mint ilyen, köteles a fei»do kárát, melyet ezáltal esetleg ez vallott, megteríteni.
— 4 ntdf Utfilémekebb órája a sirass--kurgi inonoeior tornyán van Készítették 1832.
tői 1 »42 okt. <3 ik. Készítője Schwilgné ! iabt Janoz ÜiriBSórás. Mutatja "S efciíTsi^fbk járását éa 5000 csillag oly formán van rajta elhe-lj, ezve, hogy jnindjg azt látni, mely Stras*burg íolott vac. üzepkivúl mutatja az évet, hónapot, napot, órát; a nap és hold keltét és nyugtát, a nap-és holdfogyatkozásokat," az év Összes ünue-pei;. A négy élt^VorsymtoííkttSalakja veri nap pal az óranegysc^lfcetj a halál pedig egy csontra! veri ¿jjefnappal az órát. Az óra tetején van
kint megálya, Krisztus fejbólintással üdvözíé őket. "Ézalatt az óra mellett egy rézkakas csa$* t^gtaHa*é®árSvaít"és-kukorékol. Ezen bámufei", tos ófamú magassága ^ 7 ^étec/
1 '' Papírszeletek.
Tserr. osodn, Ita ar emberek a.t ararvat I.T.Adjik, — h'';«i fájdalorr, kz ids \ :arfiaűalotr . lá''.ha;ailaia'' feje.
Tegzes Mre* ^;
—. Frtuíce&ceni kivigeztetétt.'' A bécsi aziendahoü rabíógyilkősség elkövetője Frances- ''-coni Enriconak kitégeztetéée mult szorahaton reggel t5rtént. — Fran^sconi kivégeztetése előtti nap estéjén magához.kérette dr. ¿chwab törvényszéki orvost, és kérdezte, hogy a reá kiszabott hálái nem "fájdalmas e. Az orvos kijelentette, hogy *tapasz-'' talatai szerint az eszméletlen állapot ea a< halál igen gywraan áü ie. Francaecon» meg vol elégedvetlflBlaaSzal éeí íacnelelten. kijelentette, hogy most legjobbnak tartja a halált. Csak aft az egyet sajuáljvcsaládja . nevére foltot ejtetú Éjjel 10 órakor, mint már etnitUiUük, megíátogatta-^a i«fkée£; ennek átadott levéleket, melyeket auyjáHoz és"^kedvégéhez írt-'' azután éjfélig a lelkes* szav*irafigyelt; ekkor, lefekseit és mozdulatlanuí, szemeit a s»oi*atetőro szegezve, egy óráig hevert, ekkor hirtelen felszökött az
i^ftzgatdU cgj uaa-köny rídMÍórsttlHtbyfi^ -éftdrsae arc*képettr siagcsókoha azokat és ti088zan; keservesen sírt Msjd felkelt és járkál"? kezdett: — Édes istenem — U£V muQQa
rődöm, Jfie legalább agvonWnének, lefejeznének^ de épe« a biii6. -*r Föfy to^osas^
ke ©a
rcfkjtpetí;
nézte, vagy imádkozott; rlggel öt órakor nyugodtan fogadta a lelkészt, elmeftt a kápolnába, mtí^gyónt és misét hallgatotf. ''Midőn cellájába viaezatért, az asztalon reggeli vártai kávé. és zsemle. A kávét mohón megitta. Hat órakor megmosdott, friss fehér inget öltöté, ¿oödoasn megfésülte -baját,''aztrtán búcsúlevelet irt a bör-tónőrnek, kinek köszönetet moftd a tápasztalt ^4gért és akit felkér: , ha tslatih ez .imádkozik, fogadja be imaiá^ba szerencsétíea; anyémat is,* -—>A kézirat gyermekes ^iortnájaj- de azÜárd; egy vonás se árulja el, hogy'' a -kéz reszketett vofna. Az asztalon virágoloko^Völt, melyei női kés küldött a-h*4álra-i4élt»ek$ Fraeeeeconi iMkinálta a virágokk^tMtllkétttA« orvcs^ kftet ismételten felkért, ¿égj ne tar*ák:= ¿oss embernek, mert ő .^3>egzeieksb : ési A^Ulal szttnb:n megkönyitette lelkiismeretét. A kivégzés a landesgericht úgynevezett kis kórház j^rarán ment végbevitt áttott s bét Ub ms-; »iságu, négyT^ögü cz^^''j.éi mögötte a tVopi" fíVu zsámoyr.jA1
ULÍÍ7SXOS-80 őr »képzett sor. Wat és mintegy sbás-fÖnyi kfisöosé^ gyűlt öez-ass. Pont iryolot örakor megtíyiH az^ udvarra
ipjló kis ajtó ás a "fiíomorü menei kijött: elől
a feghá z fefelÁJ^MsM4^^^ ■ ^
Tánfarfogv* vériwörg''ottlr Sitofa "fele, fajdalma» pillantást vetett rá, mélyen felsóhajtott és szí-
tíxm* : Na leányok jó farn.''uip lest, — elfagyott a petrezseiem. uí''tt) k«li 01 »jé Aralni''
Az ation tendőutiája »eto^rade caHorails, t. ki akar vetkőztetni eredeti mwUleDaépÜJikre ! no ét ettél egtMtn oe. féljünk, bia» itt Állanak, törvénjeküz — fllg>fa ieve^eket aynjtva bundánk beljeit! ^
Mondhatod neki térj magadba ! lia egyizer ne» fez míj a bőrébe l „ .• j. . /.
ni \ e-«:» ijji^oaT^-
BfJ caül^g t^DvdeaatfmetcjiB^: Mily hamisak értk ex emberek! mindig felénk rágyaak «■ ''áta mégis a földbe hordják egymást!
Tm&ár/. Mpadjon ön egy „fordított riAonj''i jóidat t Deák jPéiááol Jja . a menykő Bernáthoz -kajikodna !" • , » .
Közgazdászat,
— Caö.k C> u ö.í 1 MAk patkol ás a. Száiags
^azda kénytelen minden patkolás alkalmáTal cső|8-
hü» -¿J l-jl^ferül!irtLk^^^L^S,^ai^*
mindig a fiatalkori helytelen bánásmődtól ered, ▼¿g-
legeSeá eUzokUsink, kiíártó és k^rétkeietes tflre-iemre ran t*tHt»ég. Át lfy lónak patkolár elítt trű- " lönben rendes takarmáoya mellett ne adjunk viset. Ha az állat 24 óráig szomjazott, aratod lém ktv«-aetjOk/iia egy vhuel telt Tedret teéáünk köse) eleibe, nefnabaúgaquk a lorat és mig kezünkkel lábát lassan TÍgik simogatjuk, megkisórtjflk a láb felemel«-a le''fcSbbDyire nyeríteni, rúgni fog, m»ly esetben a,Vizét kaperal tároiabbra helyearOk, mig a 16 le nem vCtenriéseffik. Ekkor a vizcél ismét közeledünk és ba a láb simogatását csendesen eltűri, egy korty \itet, de nem többet, megtíim engedfluk. Ha a ló még aj-Utan sem szíveli el lába Memelé*ét, akkor itatás nélkül ai istállóba risszavesetjük. Hat-hat óránként a feoti módon megkigtr.jük a lnb felemelését, a mit & ló legfeljebb három ¿ap mnlva engedni fog;, aaonban arra sxigoruan kell ügyelnünk, nehogy cselédoiuk a lovat exen ido alatt megitassak, lia egyik patával végeztünk, folytonos csírógatás mellett fél treder vi-xet adunk a lónak, süt patkolás közben ¡8 caélsaerÜ egy kia vizet adtxi, de acontni mrg ke!i ast vonnunk, mibelyeat a ló lába nyugtalankodik. Ai okos állat caakliamar észrevetsi az eljárat rajiját és ha elsS I«-1'' ben következetekén jártttnk, egj- ojabbi patkolásnál «Jig. lesz ixükvég z leirt bánnám ódra. Fődolog : türelem, szelid bánás és a felfogott lábúak erős megmar-koláaa.
--f-^i-i^r-
""— I>ióhéj a k. Bjr ú''abb idűben csaknem ;|RÍlií^ VáwHuj.au*töreke(li»ek, kogj miuáeu anyag,
S^TS^-n tefe^é^ef ba*»»o»sfta<g&k ''
sok minden lesz fl^ye.men kiriil hagyva és mint b»-S^n''-alan eldobva, a mit különben if^o jól fel le-Wtne használni. Ezekhez tartott- t4bbak fo|5<S.''a, •¿i« hülso héja, mely már rég iáe^ mint''fesíő ¿nyag ^fíTBierletik, dc a mely távolról sem lesz oly figyelem-ben rászesitve, mintha miu?jt megérdemelne. £íen dió »»gáljbarna, r^dkiviyi jó íestznjvagot tártaim^
"f1)'' íí''apf^03 festéiáre, pic4|o-
MÍíra stb. igon^alkalmas s e*érí már regebben kereskedelmi csikket képrr, dc tiaatna oly kevéssé ¡sme-•jretes, hogy semmi jelentőség sem lett neki tulajdonítva. Általános érdek követeli, begy ezen cxikk jobban hasznosittassék, jelentékeny ösaeg toeg/bbéven-klnt oly fes;ékekért az országból, melyeket s'' ítfihéj Jielyetteaiteni Jtépes s ebben van a legvalódibb festék, SiSllft üWábSS isatrünk. Oiy midőn lök -á dióí ^Arltink '' tán aának híját, a ftradság nem aagy « jntalmazó feaz, hogy ha a fogyaaz^ók (minők V^stők, fafaragók <tb.) Vé^ek ázt alkalmazásba
V'' '' —'' ¿is #1 v i a k prt t hö <
Jjire alkalmazva A kénsavat a jelzett ^élra
2211. H. Egerszeg. Az 8nnepek ntán felelhetünk, előbb nincs idónk átolvasására.
2212. Sz. Kaposvár. Magánlevelet irtunk.
Wtt. K. AnW m**. »«iSHte
22l4. As általáno« tani tő testű let központi vé^ lasztmánvának jegyzőkönyvét lfgkőáelebbl uikuntf hozza. . ■ V- f '' 7T •
■k.
t »1
Felelős szerkesztő : Bátor fi Lajat.
i^irLittiöx-. •)
Oporto é« Rizling boraim több izbeni kitüntetése által bátorkodom a tiaztejt ezőllész uraknak a valódinak elismert jeles minőségű és egéj»zaégea sima Pzúllóvessztfirnet, mely nálam nagyobb mennyiségben kapható, ajánlani Vasúthoz állítva, csomaglássa] együtt ezre 4 frt 50 kr.
Úgyszintén eladandó nálam leszállított ár mellett
1873. és 74-ki 180 akó risling 1874-ki 130 , oporvc
18T6-ki 200 „ bor.
lS76.-deesee*er t7-ée. f SCHVAKCZJ£N"BEKG DÁVID.

%
kai könnyebben és hatályosabban lehet alks)ts*sni, qpfnt a gypszet. A kénsav a fejlődő «™mytskrS gj''TT-jtoai kbti meg, azt növénytápra alkalmas aóvá vákos-;MSia át. a trágyában megtartja és saját kéntartalmát W^rá^yakészlet -jayára juttatja. Főleg a, trágyatartó lé-hsn fcjl4d{> ammonjak megkötésére, bizonyult a kén-Hv kiválóan alkalmasnak egy heetoliter trágyalére kilo kénsav elegendő. Ha szalmás trágyán vagy a trágyadombon k;vánjuk a kénsavat hasxuájui, íátét-l«vúl ajánlatos lesz azt vízzel jOl meghigitaoi, mert ''te''tisita kénsav pusztító hatást gyakorol és szalmán raEkal ma*va veszélyessé válhatik. A kiadás az elért .eüiiyuyrtl s»emt>enj•lantéktek-n, mert p. o. fgy 8 db, Uí; 10 db. szarvaimarha és 2ü0 d(.. juhból álló ál-''fofcjányra naponta két kilo kéns&vnál több nem zztlk-*4ge8. Hogy mennyit használjunk fel, azt kfil&oben ne egyes istállóknak szaga leginkább mutatja és tény •az. hogy a kénsav alkalmazása mellet istálóinktan mindig jó ót levegő fog honolni.
Érték ét váltófolyan deczember J9.
5*/, meUli^ues 59.95 ; ő*/« nem«, kölcíöa j66 50 : 1860-kiillarialmi kölcsön 109.75; bsnk-részv. 825.— ; hitelintézeti réazvények 133 80 ; lomío^í 126 J25; magyar föld teher naealéai köt-▼ény^S^O?" senseavári fóldtebermentésr kötvéniv 71.— ; erdélyi földtehermentési kötvény U-75; horvit-slavon földtehermentési kötvény »4.50 ^ ezüst 115 — : cs. kir. arany 5.97 — ; Napoieond''or 108l/,.
Vasúti menetrend.
í>vényes május 15-t(M 1876. A buda-pesti idotmaUtó óra szerint,
indul Kanizsáról
• Vonat tiova :
szám üra Perc, Idő
205 Eszik, Stoh4es,l)o«bovár s Fiúméba 4 43 reggel
215 , . , , 2 30 délut.
2l2 Buda-Pestre ........4 5S reggel
2U2 .. ...........86 dilnt.
204 , . . v-.......11 3<J estve
SlSBáesbe {Szombathely, Bécs-Uibely fclé)5 S reggel
301 % . ........11 48 estve
316 Soproayba . ....... 3 38 délut.
208 TrUsiih« ¿4 Pragerhofon keresztül
Qrács- és Bécsbe ...... 4 50 reggol
204-Trieatfbe .^sjftrtfjrhofon keresztül
őrJcz íe Becsbe ...... 2 47 délaU
Xrkezik Katifzsitr»
honnét:
216 Kesék, Mohács, Dombovár s Fiaméból 1 41 délut.
206 , , n , 11 11 estve 20» Buda-Pestről . . . . . .. . . 4 20 reggel 2Ö1 „ . .......2 5 dilut.
.........944 estve
314 Btcsbtí (Saombatb. Béc^Ujhely)feIíl 10 27 eztve 303 „ • w . , ^45 rzggel
316 Sopronybét- . 11 58 délel.
S14 Báczbíl Grácz, Marburg, Pragerhof
íelíi ........ 4 12 reggel.
20» Marburg, Pragerhof felöl.........1 21 dilnt
204 trieazt- M Viüaahbél Prágerhof fel® 11 — estve. M4»ksrg^a <»Stlakozis Yillach ét Francesiestbe.
A '' ^ '' * , .PtaaoMfvstbél-
Valamennyi betes erőt és egészséget zvyer gyógyszer és költség néi-! r • . kül a
Szerkesztőt üzenet.
2206. J. O. SOaregk. X^flt b^űldését, hogy
megkezdhessük.
a. Péc. Meg^illoztAtíuk. 2*03- 3x. Itterea/o. Kir^úk a -többiek visszaküldését is. --
i , & ^Wk^r?** irtunk.
^ w J SÍIÓ. -TsfiUÖet helyben. A i lyamáról legközelebb.
gyógytápszártől Londonból.
28 év óta semminemű betegség sem volt képes e kellemes egészségi tápszernek ellent-állni s üdvösnek "bizonyul az felnőtteknél úgymint gyermekeknél orvosság és költség nélkül minden gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, lélegzési-, hólyag- és vesebaj-, gümő-, aszkór-, nehéa lélegzés., köbögie-, ecnéaathvttenkág-, ÍSg^Us-, kasme-tét-, álmatlanság:, gy«bge<ég-, aranyér''-; vfzl-betegsóf-, InsszéUtllés-, vér-Bxegsaorulá«-, fOlzsibongás-, émelygés és hányás, sőt terhesség folyámatábau, hirtyaiob-, mélakor-, seványodáa, csúz, kösz»ioy, lipkÁf -ell«, tigyizintén eMcseaSkaél eledeltl da|kat«j ielyett elírfyt érdemei " 1 * 1
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyításokról.a mélyek minden gyógyszer elk^ daczoltak, eaéíc ♦ki* bisonyltványok Dr. Wurzer tanártól, Beneki, Dr.'' Angelstein, Dr. Choreland, Dr. Campbell, Dr. Déde Ur nár, Dr. Ure, Castlestuart grófnő, Brehan márkiat; lasensteia hercíeg Mennsdorf-Poalli miniftéreliiCk is több magas áUamsseméJytSl, taUzésra bórmentf« be-küldetnek.
liüvidrevout kivonat 80,000 bizonyít-váayból:
Hét have eNiit már, midőn vigasztaihatlan állapotban voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem ugy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, ennek következtében tannlásomtól buzamosb ideig bábot--• gatva voltam. Ekkor csodálatos Revalesciér<s-jéf£l hallottam, ast fölhasználtam és biztosithatom, hogy tápláló és kellemes Kevaleseiére-ja egy havi élvezése után, tökéletesen egészségesnek é» erősbttltuek ér-sem magamat, úgyannyira, hogy * tollat a legcsekélyebb reexketós nélkül bírom vezetni. Indíttatva érzem magam ezen aránylag igen olcsó ízletes eledelt, minden szenvedőnek mint legjobb szert ajánlani és vagyok alázatos szolgája.
TESCHNER GÁBOR,
a magasabb kereskedelmi-tanintézet hallgatója.
Az igen nemes de fir&ban mtarkiai levele.
Nápoly, 1872. april 17-én.
Uram l Májbetegaig kö vetkeatében hét ér óta borzasztó soimdási állapotban voUam. Kmm bírtam olvasni vagy Írni; reszketés fogta el id«g»in»et ¿« egész testemet, rosz emésztés, tartós álmatlanság és a mindonUlaui idegríxítodás idestova hajtott s pillanatra. aem volt qyogtqm, a mellet: a legnagyobb mérvben mélakóros valék. Sok orvos bánt el velem anélkül, hogy köonyebbülist «erezhettek volna. Tökéletes kétségbeesésekben az Ön Revaleaciére-jét használtam s most, mintán három holnapig iltsm. Tele köszönöm a jó Istennek. A Revalescíiére a legfőbb elismerést érdemli, egészségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy álláeomat a társaságban ismét elfoglalhatom. Fogadj • tisztelt ur- legforróbb köszönetem és teljes tiszteletem nyilránitázát.
DE BRÉHÁM MÁRKINÉ.
76,877. Köllcr Flórián, cs. k. katonai felügyelő Nagyváradon tüdő- és légcső-hurut, fejtaidtSis ós mellstorulánból.
65.715. De Montlouis kisassiony, emészthellen-súg, álmatlanság is sorvadásból.
Tápiáióób Levén a knmái, ÖO-ueruen megkíméli a gyógyizer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszeleuczékben ''/ font 1 frr. 50 kr., 1 fonl 2 írt 50 kr., 2 font 4 frt50 kr., 5 font 10 írL. 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták sselea* esékben 2 frt 50 is 4 frt 50 krrai. Revalesciére Cbo-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr«, i8-ra4 frt 50 kr., poralakban 120 csészére LO frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 írt. —
Megrendelheti Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischöasw Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és fiiszer-kereakedéseiben ; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai ntalvánry vagy utánvét mellett. N.''Kanixsán Práger Béla, (eulött Lovdk Károly) gyógyszertárában5 Pesten Török Józsefnél 5 Aradon Tones F. és tárzinál; Debrecxenben Mihálovits Istváa gyógyszertárában a kígyóhos ; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél í Kassán Wondraachek'' Károly gyógys»., Marosvásárhelytt Fogarasi Dömötörnél: Pozsonyban Ksztori Felixnél és Söltz Rezsó gyógysx., Székes-FeWrvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógyaz.} Temesvárott Pap József viroai gjógyszeréaznél, Újvidék Grossinger C. B. ée Ernát János gyógy-■ szerésznél: V.rasdon dr. Halter A. gyógysz^.* Vtir3eczen Fischer Móricxnál, Zágrábon Irgal< 1 mások gyógyszertárában .''Tisza-Újlak : Royk<| Ytcaor gyú^ysssFtárábu. At

közgyűlés fo-
*) £ rovat alatt köslöttir( feialossiget nea 1 Tállal a
Cask
Ezen, Béét város tuáCSt álul s szagé-nyek-alapja javára rendezett sorsjáték
nyerői
ío0o, 2*6 >a »ss, Iss, fdarab ezüst 2ss, 1st. Isi s 7 »ss, la«, } forintos, 3 bécsi ssrsjegy, melyek
''X? 200,000 frt.
más mfl- és értéktárgy ezüstből, együttvéve
6o,ooo j^r,,
A kazás s városi tanics elleaőrzéss «ellett 1877. fehrmár
13 ás tsrtatik
Vidéki megrendeléseknél az összeg bérmentett beküldését é« 30 kr. mellékelését kérjük a sorsjegyek, és annak idején, a bnzáai-laístrom bérmentett megküldése fejében
Az Union-bank váltó irodája, Becs Graben 13.
eddigelé : a cs. k. szab. bécsi kereskedelmi bank váltóirodája ezelStt: SO THEN J. C Ezen sorsjegyek helyben is az ismert árusító helyeken ^______(249 1 - lfr
50 kr.
ac ára egy
eredeti sorsiefijiiet
a melyíyel
1000 dr. aranyat
lehet nyerni.
3000
1 I Zene tekintélyességek tói elismert legujabb olasz, még
soha nem volt zenemúszer

<7
a mclvcn maga a laikus is néhány órányi gyakorlat mán a legszebb''darabokat játszhatja. A felette bájos és jó hangzása bang az Ocariuát a legkedveltebb aalon-eenemászerré teszi és bámula-tos olcsó ára végett mindenkinek a legkedvezőbb alkalom nyujta-tik, egy kellemes mulatság beszerzésére. Oktatással *gy«tt árak a következők :
i xzám a. iii. ív. v. vl vn.
ŰTÍ ftTl.50 ft 2.— ft. 2 50 ft. 3.40 ft. 4.40 ft. Wfr A IV. és V. szám zongorakitéretre van hangosra. Megaseraxhető
Blau és Kann egyedüli raktárából Bécsben, L, Babén-
bergerstrasse 1. (247 1 - 2)
A szétküldés utánvéttel eszközöltetik. — Eladóknak Rabatt adatik.
Tudósítás!
AkSnlgA
karácsonyi és u| évi ünnepekre,
a legmegkülönböstetett, legujabb ás sgysser-stnind legolcsóbb meglepetés:
Egy fényképből egy olajfestmény.
Egy fénykép és névjegyalakban 2 frt., vagy ngyanaz Kabinetalakban és«3 frt. bek&ldve, ezekért egy vászonra művészileg kivitt
•laj-arczkép
bérmentve átküldetik.
Sociétó frangaise de Pbotominialnre Bécs, I. Himmelportgasse 6.1. emelet. (248 1—3)
(246 1-2)
Karácsonyi és évi ajándék
o
ajánlja
Wajdits József
dúsan felszerelt könyvkereskedését, a melyben
nagyszámú magyar és német diszmüvek,
magyar, német, franczia, olasz, angol
anthologiák,
képeskönyvek, ifjúsági iratok, naptárak,
elegáns imakönyvek,
finom franczia és angol levélpapírok,
látogató-jegyek, újévi és névnapi köszöntések
és egyéb tárgyak
a megszabott bolti árért kaphatók.
Házeladás.
Zalame^yében, Tapolczamváiosban a megyeház szomszédságában 10 szoba, 4 konyha, 3 kamra, 2 istálló, ugy ezen épület alatt 3 pinczéböl álló lakházat, melyDek belsó-ségi terjedelme 820 négyszög ölből áll, alalirottak által mielőbb szabad kézből a helyszínén eladatni fog.
Huppán Ferencz
és neje:
Rauch Teréz.
(244 S—3)
Miuttn s rósz üzletmenet »égett
chna-ezüstáru-gyárunkat
teljesen beszüntetjük, |kényszeritve vagyunk pompás china ezüat-gyártmányatnk tömérdek készletét a leggyorsabban az előállítási áron sokkal alább elárusítani. Kísérletül szolgáljon kővetkező kivonat a nagy árjegyzékből, mely utóbbi kívánatra béraentesen
megküldetik.
(213 7-9) Mérsékelt ára:
azelőtt
azelőtt
most csupán
1
db. crukott/irtó zárral . . frt 1 p. gyertyatartó „ 6 d. kés-nyugt* tó „ 6 „ csemege-villa ,, 6 „ CBemege-kés „
14.— 8.-8.— 3—
5.— 2.70 6— 2.50
6.— 2.50
frt,
most
csupán
6 db. kávéskanál frt 3 50 1.60 6 „ evőkanál . „ 7 50 2.80 6 „ asztali kés „ 7.50 2.80 6 „ asztali villa ,, 7.50 2.80 , 1 „ lev-.s szedő „ 5.— 2.30 I 1 „ tej-szedő „ 3 50 1.50 1 „ vaj-azelencse ,, 5.— 2.— f
Legujabb kézelőgom b-g arnitur a, gépezettel á 1 Parafa-dugók állat fejekkel á 40 k r. Továbbá pompái findzsák, kávé- és thea Ibrikek, tojáskészletek, fogpiszkáió-tartók, ecset- és olaj-készletek és aiás egyéb «sámos nű''kksk, stb. stb. szintoly maglepő olcsó árakon.
BKf*" Különösen figyelemre méltó: ^pp 6 db. evőkanál, 6 db. villa ) mind a 24 drb- együttvéve elegáns 6 „ kávéskanál, E „ kés ) tokban 24 frt helyett csak 10 frt.
Ugyanaz britannia-müstből, mind a 24 darab elegaas tokban esak 7 frt.
Vidéki megrsndaiések utánvét molleti pontosan éa lel-kiism ereten.n eszközöltetnek. C&im :
Bécs, Bothenthnrmstrasse 16.
Bátorkodunk a t cz.
háziasszonyokat
egy nagy takaritméuyra figyelmeztetni, mely abbál áll, hogy a kávé valódi jó fügékévé vegyülésével készíttessék. Ezzel 2 előoy jár, még pedig: 1 az ízlést nemesíteni lehet és 2. a jutányos bevásárlás lényeges ta-karitmányt hoz magával. E czél-ból kérjük hamisítatlan
íMífilM
egy kísérletet tenni. Miután mi aranyozott papírban becsomagolt fügekávénk minden
M


egye« csomagjának tartalmáért a valódiságát illetőleg, 100 frt-taljótállnnk, tehát lajstromozott védjegyünkről kü-lőnöien tudomást venni kérünk.
Scliiíl Gyözo s Fia.
cs. kir. gazd. gyárosok Bécsben. Egyedüli raktár Nagy-Kanizsán :
Strem és Klein uraknál.
(179 21—
pilepsia
nya valyatorés irásila g gyógyíttatik Dr. Kil-Useh speczialista által Dresdában Neu-stadt (Szászország). Már több, mint 8000 sikerrel gyógyíttatott. (222 6-60)
1000 frt jótállás 1000 frt t ?! ezüstben!!!
Százezer enber
szép haját ezen egyetlen éa egyedül létező, lagbiatonbb és legjobb
cs. és fir. mot i p. Mi- & és sztááil-iMii műM
köszönhetik > m<
egyssaramint a
UTÓDA,
tia
folytonos használása mellett, a kopasz helyeken hajat vagy aaakállt kap és pedig kor* és nemi különbség nélkül. Egy tökéletes tar létezésénél hat havi, s csupán bajfogyásoknál nyolcz napi és pikkelyképződéseknél csupán háromszori használat után jé tájiunk. — E szert, mely már ezreknek a ma-gasb aristokratiai körökből, ugymind a tisx-
jrikkel/aket nyom nélkftl slpustótja, ugymind a keaaá tartoaó valódi
tteier hivtii nivény^kenéet
a cs. és kir. tnagy. kizárólagosan engedélyezett első parfüm-gyárból Béssban,
HAWRANEK MIHÁLY
előbb VI. ker. Bürgerspltalglasa 26-ik szám,
MT most: L, Telnfaltatrasse 17-Ik szám. II. emelet,
mely mindenkinek 1000 frt ezüstben jótáll, bs az illstő, a világhirftvé lett, most ujolag javított s kétszeresen arfisbiutt
cs. s kir. magy. kizár. eng. haj- ét szakáH-növeszté eisi
s a boz.á tartozó havasi k*»f«Se«fc
telt polgári állásbólíaknak Mfitstt, javítottak a kétsaersaaa arőshJUtttk,»«y kétszeres hatásúvá tattftk, melyről mindenki legjobban
meggyőződhet. Nincs vörös és 8sa haj többé, aasa niadea eonoarrontía nélkül álló bajifjuté Uj kass-Cáiata mellett A hajak setét festésébe*, as ujon javított kétszeres erajfl
hajifjíté dió extract-pomade
alkalmazásánál, ugy dió-axtr act - olaj vagy rttdpomada (Cosmetique), mely saer, folyWaos hasaaálal
mellett, hófehér habnak a szint visvsaadja Nem létezik jobb a szakáll- és fajhajak növésének, tarmesslésa, megtartása • előmozdításához, mist azen fényes, majdnem caodálatos hatású eredményayel koronásott valódi haj- és saakállteriaeiatS-
erő- nedvek ----
a mi egyedüli hatású cs. t kir. a. p. ák haj- ét tzakáB-odvetzH tzetzflnk.
Csak a valóban jónak kall a dia- dalt kikfiadeni s esak sgy kis próbába ke-
rül. Egyének, melyek t ö k é 1 e t es e n s z a k ál 1- J=fl és f a j h a j n é 1 k fi 1 i • k voltak, h i h s t s U lan rövididő al a 11 dusgaadag asakáll- éa haj birtokába jutottak a még addig ag/aUea.
egy kísérlet sem maradt eredmény nélkül. Erő-nedvfiak a bateg hajgyökarakat rörid id® mnlva alaposan meggyófyitja • folytonos használatnál a legkésőbb korig d ú s g a s d a g hajzatot biztosit. A fejbőrre igen kellemesén hst s a fejfájást elhárítja.
Figyelmest etünk, hogy a mi valódi készítményünk, más szédelgő csikkekkel nem cssréUadők fsl. á közönség bistonsága végett áruink minden tégelyén és fivegecskéin, mint feaigtatott védbélyeg, a feltaláló arczképe van. Megrendelések intézendők:
Hawranek Mihály £ utódához Bécsben,
cs. éa. k. magy. a. p. első parfüm - gyár
előbb: VI. ker. B ü r- 3m> g e r a p i t a 1 g a s s e 26. m. most: L ker. Telnfaltatrasse ^^ 17-ik az. IL emelet
Árjegyzék:
1 üveg kétsreres erősségű ha} és saakálnövesató assentia alahaatrom üvegben 5 Ért, 1 kis üveg 2 frt 50 kr. 1 alabastrom-üvegtégaly valódi atájar havaaá aüvéay pomaás 2frtl alahas-trom-üveg valódi hajífjitó eztract-pomads 2<rt 1 Üveg valódi hajifjltó t aj, valódi diéalajjal, táleza és kefével egyQtt 5 frt 1 kis ÜT*g valódi h a j 1 f j i t ó t • j 2 frt 50 kr. 1 üveg valódi b aj i/ji tó-dió extrset-olaj 1 Írt50kr. Dió? xtr a ft t (Cosmetique) ródpomade 1 frt.
Megrendelések külföldről készpénzfizetés, a vidékről utánvét mellett leggyorsabban foganatosíttatnak
Csomagolása»! 30 kral több. (165 14-15J

Ó cs. és k. apostoli Felsége megparancsolni méltóztatott a közös katonai jótékony ezé tokra való
V. h I I am i sors játé
k
megnyitását és legkegyelmesebben megrendelni kegyeskedett, hogy esea sorsjáték tiseta jövedelme
egy külön katonai árvaház alapítására fordittassék.
E legmagasabb parancsolat folytán a es. k. sorsjáták-igasgatóaág eren
állami sorsjátékot
megnyitotta, melynek nyereményei a játékterv szerint öaasesen 216.000 forintnyi névértékből állanak. Ezen igen gasdagon felruházott sorsjáték 5263 nyereményt foglal magában, úgymint: 1 fŐnyerem. 70.000 írttal )
1 1
10 nyerőm, á 50 „ á
10.000 5.000 1000 500
) Erüst-járadék ka-) mathuxással 1877. } január hó elsejétőt
)
300 nyerem. Daca-ssabá. ) Kamatélvaaéesel
lyozásí sorsj. á 100 ft ) 1877. jaa. hó 1-jétŐI. 2000 Sors zárni nyeremény késapéusben á 20 ft. 3000 Sorasámi nyeremény készpénzben á 10 ft.
A húzás megmásolhatl&nnl 1876. deczember hó 28-án történik. Egy sorsjegy ára 2 frt 50 kr. észt értékben.
Á es. kir. «orsjáték - j árad ékf-igazgatlságtól. (245 2-3) Tbnrmbtirgl Lmiemr Károly,
cs. kir. udvari tanácsos és sorsjátek-igasfató.
Bécs, 1876. augastus hó 1-én.
A sorsjegyek Bécsben, a cs. kir. sorsjátéki igazgatóságnál, Stadt, Ríemergaaae Kr. 7. Jaoobarhoí, a jótékonycsólokra való állami sorajátékok oaxtíUyában szintúgy egyenként, mint tömegekben i* besseresbetók, vagy pedig irásilsg az illető össaeg m«nákSésével rendelhetők mag. — Aaek Bécsben továbbá minden cs. k. sorsjátéki gyüjtődék éa es. k. dohánytővsdékbec kaphatók ; azután a « k. és k. magyar tartományokban ; minden aongátáki hivatalhaa ás sorsjáaéki gvflftőksát, as adá« postahivataloknál, dohányelárusitóknál, vasúti- és gőshajóaási-állomáai hivataloknál, agymia dalom aok vSroaai és naveaataaahb helységeiken felállított »őrhegyelárusító kösogekní
és
biro-
W^jdits József kiadó-, Up- ét nyoadatnla jdonoi gyóntató nyomása, Ka«y-Kanizsán.
4
4
Hetenkiüt ketszer, vasarnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A tisztelt közönséghez!
Bevett szokás, hogy az év végén egy lap tüzetesen szóljon azon közönséghez, mely bizalmával ajándékozá meg a nyilvános téren működő lapot s e felszólalás saját létérdekében történvén, szives figyelmet retnál.
A „Zalai Közlönyk 1877. évi január 1-én tizenhatodik évfolyamába lép, mely szép idő nyílt jele annak, hogy életrevalósága megedzve van, hogy az olvasóközönség meleg pártolásában részesül, melyet, kiérdemelni egyik fó czélja és törekvése volt mindenkor. Ez idő alatt támadtak mellette uj lapok e vidéken, de részben meg is szűntek már, migmi rendületlen állunk, mert fáradságot, áldozatkészséget nem sajnálva, folytonos éber figyelemmel kisérjtik e vidék érdekét, közgazdászati, kereskedelmi, szóval anyagi s szellemi haladását; czikkeink, közleményeink minden részében a tiszta jóakarat vezérel bennünket s ezt lapunk mélyen tisztelt közönsége megértvén, rendes házibaráttá fogadta a „Zalai Közlönyt.®
Nem tagadjuk, hogy mint mindenkinek, ugy e fiiggetlen irányú lapnak is ellenségei támadtak s mi a helyett, hogy kicsinyes boszuból tán kellemetlenséget idéznénk elő, férfias önérzettel haladunk tovább, nem téyesztve szem elöl egy pillanatra sem, hogy a közügynek szolgálunk; kér-» leihetetlen ostoroeói vagyunk a nyegleségnek, de résen állunk, ha az érdemnek elismeréssel adózhatunk, az egyszerű gunyhóban találjuk bár, vagy a paloták fényében. ígérni soha sem szerettünk, de erőnk egész teljével, munkásságunk őszinte odaadásával azon igyekeztünk mindenkor, hogy a védtelent védjük, a tiszteletet s becsülést megadjuk s megadassuk.
Mint eddig, ugy ezentúl sem hanyagoljuk el a helyiérdeket, de azt is beismernünk kellj hogy az események rohamos volta miatt hazai általános eszmék terjesztése is honpolgári kötelesség s ezért lehető változatos módon, kiterjesztve figyelmünket miiideti irányban, nemcsak helyi, de hazai érdeket sem téveszthetünk szemeink elől.
Közlünk mint eddig: vegyes és rövidre vont hireket, mulattató papírszeleteket, közgazdászati rovatot nyitva, több gondot fordítunk ezután a hasznos közleményekre is. Tárczarovatunkban jeles tollú munkatáreunk Jenvay Gézától egy igen érdekes nagyobb boszélyt kezdünk meg. Munkatársaink diszes koszorúját ismeri a t. közönség, azon leszünk, hogy Őket ezentúl is megtartsak, sőt ujabbakat nyerjünk.
Vidéki összeköttetéseinket erősbitjük, hogy a megye minden jelentékenyebb helyéről gyors és hiteles közleményeket kapjunk.
Midőn ujult erővel folytatjuk a jövő évben is hirlapirói működésünket, bizalommal kérjük a t. munkatársak további becses közreműködését s a t. közönség ismert buzgalmát, a lap iránti jó hajlamát s pártfogását.
A „Zalai Közlöny" mint eddig, ugy ezentúl is hetenkint kétszer jelenik meg, vasárnap és csütörtökön reggel.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlüuk, melynek közlésére e lap, állandósága s elterjedettsége folytán, alkalmas.
Előfizetési ár egész évre 8 frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt, melv összeg, ugy a hirdetés, egyenesen Wajdits József könyvkereskedésébe küldendő.
Az előfizetés mielőbbi megtétele kéretik, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék, megjegyezvén még, miszerint e vidék egyik iranyadó piaczárói Nagy-Kanizsáról az árfolyamot hitelesen hozzuk, mi által a t. gazdaközönség termelményeinek eladására nézve biztos tájékozást nyer.
Hazafias tisztelettel
Nagy-Kanizsa, deczember 20-án 1876.
felelős szerkesztő.
kiadó tulajdonos.
TÁRCZA
Karácsony esti merengés.
Gondolkozom ez est komoly jeleotSségén, A melyet egyaránt megül a jó s a ro%s,
a aaolga, mind, a gaadag és esegény
ii ar.
ea
Vig lenni nem todok ; keblem levert, habo« . .
E« eat asfilötte mit — megiatenülve lelke — Bátran fenn hirdete ¿a érte meghala, Gy<>telmét teljeeen oh ! még korán se lelte : Pedig mi boldogok lehetnénk általai
Uralg-e minden s*iv mé/ében aa önéraet, IgAtaág — éa uralg őaa''nte «seretet Felebarátaink iránt, miért elvénett A ki embert, mint 6, még ki ae'' szeretett .. . ?
l
Ha győzelemre jfet a f&ld minden »agában a« iatenftltnek nagy esaméje, akkoron Lelkem sóvárogva vár e napra, bár magában 8 legyen bár ónterük talán rajt'' agg korom.
De hajh ! .Ha arra riru, — int titkoa hang beszéde -Nem éred aat te meg, hofy várd ezea napot; Örülj, ba esrek köst körödbe oly tökélyre, Ha egy-k«Ct8re bár, esfid mégia akadott
Iga, I — Akadjon hát es okból minden «sírnék
_ Egy ilyen bár — l®gJ*o »««15, testvér, barát
Vagy kedres, a kiben aaemlélje égi aaimek Méltó teremtményét ... ok hidd ! ea nyogtot ád.
Nyugalmam viasza:ért. Sietve el vigadni ! Igen I hiss es — egyet habár - de megkapám, Olyan törekszem én majd lenni s ai maradni: Rólad gondolkozom aaeretstt jó apám f
De még egy kell«««, ok, kogyha tán találok, A kit keblemre mind örökre sárhatok ; Akkor less rig as eat; majd flnnepet csinálok 1
Egy képseh lánykebel____rajjon rád Tárhatok?!
VÉQH LAJOS
Közlemények a természettanból.
Ha az ó kor történetét olvasva, képzele-tüakbeo találkoznánk as ó-korbeli nagyszerű épitvéoyek híres leirójával Herodottal, nem mulasztanék el, hogy mi is meg ne mutogatnánk neki a mai kor csudáit. Elvezetnénk őt a londoni távirdába s megmutogatnánk, hogy a távirdával összeköttetésbe levő bármely részéből a földnek még a tengeren túlról Amerikából is a kQldött kérdésre pár perez malva válasst is kepunk.
Megmutatnánk a Temze alatti nagyszerű viaépitvényt, meg as óriáai vasúti indóházat; Manseszterben a megszámlál hatlan gőzerővel dolgozó gépeket, de még itt nem állapodnánk meg, elvesetnénk őt a párizsi, vagylondoni csil lagdába s megmutatnánk as ott lévő csillagászati eszközöket, esek között a nagy távcsövet, melyen átvizsgálva ax égitesteket, meg tudjuK mérni ások távolaágukat, és nagyságukat, megmagyaráznánk, hogy a ssinkép elemzi'') segélyévei mikép lehet a napnak, vagy bármely álló csillag soyagának minémüségét azok színképéből pontosan meghatározni. Hegmutatnánk egy villámhárítóval ellátott épületet, melynek as éppen felette levő viharos felhőből reá szálló villámok mit sem ártanak. Elvesetnénk egy fényképészhez is, ki éppen a léghajó val felszál ni akarók érdekes csoportját akarja a nap vegjí hetásával a leghívebben lerajzoltatni.
Megmutatnánk továbbá egy vegyész laboratóriumában, mikép lehet a villanyerővel a viset elemeire, élenyreés könnenyre felbontani • e két légnem iaméti egyesítése által mikép le-
het a legmagasabb hőt előállítani, mikép lehet galvani uton aranyozni, vagy ezüstözni, vagy galváni uton bármi tárgyról hú lenyomatot nyerni. Mikor szeUemi körutunkat megtettük, mondanánk önelégülten ; .mindezek as ujabb kor vívmányai, melyről a régiek még álmodni sem mertek volna.
De lassan a kérkedő szavakkal, nehogy as igazság szelleme által szégyenitesztülk meg. Nem aaabad megfeledkeznünk arról, hogy jelenkor találmányait is a régi kor sok századai alatt élt tudósok búvárkodásaik alapján találták fel s hogy századunk természettudomány okban i előrehaladottaágában része van még a régi kornak is Nem tagadhatjuk meg as érdemet as ó-kor tudósaitól sem, mert ha búvárkodásaik eredményeiben nem voltak isoly szeren esések, mint a mai korbsliek; de ők voltak as úttörők. Tehát közrem&ködtek ók is a jelenkor előrehaladottságában. A szám és mér tant, melyek ismerete nélkül csak egy bolygó caillag távolságát s pályáját sem lehet megtudni — nemde nem a régi kor tudósaínak köszönhetjük. Messze kell a történelem lapjain visszafelé lapoznunk, hogy a szám- és mértan feltalálóinak neveire akadjunk. Pithagoráa, Arhimédes é* Euklides óriási szellemek voltak, kik asnáin és mértani igazságok feltalálásával hallhatatlanná tették neveiket, pedig még ők is inkább mértani igazságok rendezői, mint feltalálók, voltak. A történelem mélyen hallgat a feltalálókról, ugy a tizedes számrendszer feltalálóit is as arabé, vagy inkább az ind nemset rég elporladt tudósai között kellsne felkeresnünk. Nem '' tudom, a mai kor tudós koponya vizsgálói mit; sütnének ki as illető tulajdonosok lelki képe».; ségeikról, ka véletlenül as őskori csontleletek
köst éppen azok fejkoponyáikrz találnának, kik a tizedes számrendszer feltalói voltak.
Ha köszönettel tartozunk a görög nemzetnek azon szép ismeretekért, mellyel mind a ssépirodalom, mind a szép művészetek és hasznos tudományok terén Európa nemzeteit gas-dagitá, ép agy hálával kell emlékeznünk as arab nemzetről is, ki a közép korban as európai nemzetekkel megismertette a tizedes számrendszert és a betűszám tant, több mesterfogásokkal együtt a természettan és csillag ászát köréből. Európának legelső helyes térképe is arab kesek közül került ki. A csillagászat és természettan tarén szerencsésebb felfödösések azon -ban azon időtől kezdve kezdettek szaporodni, miután a felsőbb mennyiségtan a háromszög-mértan több lángelmék fárad katlan közreműködések utján létrejött. A felsőbb mennyiségtan (analysis) megalapítása körfcl sok érdemet szereztek BentouU, Cardán, Carterios, Snellius és többek, a osillagá«aatban és természet tanba* Kopemik, Galilei, Tomczelli, Kepler, Nevton, Leibnier, Lapláce és Herschel.
Tagadhatatlan, hogy a jelenkorban a találmányok és felfödösések ben egy év gazdagabb, mis* a* ó-kornak évszázadai, de nem kell felednünk, hpgy mest sakkal több és tökéletesebb raiWrek és segéd tadoMányofc állnak rendel-kezesünkre, mint as jó-kotfceliekafek. Csakmaga a könyvnyomtatás mily nagy befolyással van a tudományokra. Mennyire megvan könnyítve ez által as ismereiek terjesztése.
Mid^a. látjuk, hogy az essberi szorgalom mikép hóoUja meg s természetet, a természeti erőket, mikép tesSi szolgáivá s nem kedvesre senniinek, mi kép dúlja fel aaőakor elrejtett k*n-i om^m hhmw* «nőskor» növényzet nmiftll
¿ragy-Kanta&vároe
képviselőségének 1876. évi decz. 6-án tartott közgyűlése.
Elnök: Bellis József polgármester.
Jegyző: Szalay Lajos.
Elnöklő polgármester nr szívélyesen üdvözöl vén a szép számmal megjelent képviselőséget, az ülést megnyitottnak nyilvá-nitá.
Tárgyalás alá vétetett a városi tanács által beterjesztett, a pénzügyi, mint költségvetési bizottság által felülvizsgált s ennek folytán elfogadásra ajánlott 1877-ki költségelőirányzat, mely habár az 1871. XVIII. t. cz. 115. §-a értelmében 15 napig kihirdetve és nyilvános betekintésre kitéve volt, nemkülönben a képviselők közt a közgyűlést elére megelőzőleg nyomtatásban kiosztatott, mindezek mellett is az ellen senki részéről felszólamlás, vagy kifogás nem tétetvén (egész terjedelmében elfogadtatott 8 az alispáni kivatal utján a megyei közigazgatási bizottsághoz felteijesztetní rendeltetett) Ennek kapcsában:
a) A házbéradó-kulcsnak 207.-ról 16 %-re leendő leszállítása csak azon esetben történik, ha az ez érdemben felterjesztett kérvény a pénzügy ministeriumtól f. 1876. év végéig leérkezik.
b) A Teleky-utczai tanitói lak felépítése függőben hagyatik, de e helyett a Ma-gyar-utczában iskolának való ház és telek örök áron vétele határoztatott.
c) Az utczák és átjárók tisztítása e városi mérnöki hivatal hatásköréhez (!) tartozónak határoztatván, a rendelkezésére álló közmunkaeró és alap igénybevételével teljesítse.
d) A Deák-Ferencz-téren és Teleky-utczán épitendó közkutak 1877. tavaszán elkészítendők.
e) A szent-Györgyvári utcza, Széchenyi és Vörösmarty terek tisztítása és javítása ügyében a szépitészeu bizottmány szakértői véleményadásra hivatík fel.
f) A lókiállitási osztályra nézve, miután vidéken is vásárol a bizottság lovakat s a város terhére sokszor 8 napig is elhelyezve van s a szokásos díj nem fizettetik, felhivatik a tanács, hogy olcsóbb helyiségről gondoskodjék és a díjfizetési ügyben a bizottság elnökéhez erélyesen átírjon.
g) A kapitányi hivatal utasittatik, hogy a szegényalap javára beszolgálandó bírságolásokban nagyobb erélylyel jáijon eL
h) Maninger József aljegyző ur fizetése 100 frttal, a rendőri személyzet fizetése összesen 290 frttal szinte felemeltetett.
i) A háziipar meghonositására nézve lakbér fejében 200, felszerelésre pedigegy-szermindenkorra 100 frt utalványoztatok,
maradványait, rnikép használja fel gépei hajtására — lehetetlen hálával be nem ismernünk, hogy e földet az Isten még is az emberért teremtette. De az embernek, ki annyi felsőbbséggel áll t*-lül minden más földi teremtmények felett, kö telessége is haladni a tökéletesség felé. A ter-méssettant, mely a jelenkorban oly nagy jelentőséggel bir, a köznéppel is megkedveltetni kötelessége aaoknak, kik a népnevelés szent ügyének nspssámosai. Ennek az ügynek akarok én is ssolgálni, midőn a természetűnból egyes kissemelt Ispokat közölni fogok.
L As óra és annsüc haszna.
Ugy hiszem, nem kell hosssasan indokolnom, miért mutatom be annyi sok és hasznos természettani osskösök közül legelőször is as órát. Előssör, mert csaknem minden háznál késnél van s hogy bemutathassam — nincs ssük-Bégem sem ábrákra, sem arra, hogy valamelyik természettani gyűjteményből kikölcsönözzek — másodszor, mert as óra hasznossága annyira életbe vágó, hogy ennek hiányát már as ó-korban érezték az emberek. S ezért ígyekestek is időmérőket kitalálni, de es fáradhatlafa szorgalmuk mellett is nekik csak a homok — és vízórákig sikerült.
Szabályosan járó fali és zsebórák késsité-sét csak a 17-ik században találta fel Huggens hollandus. As ingát időmérőül Huggeas előtt már Galilei is használta. Hogy mily megbe-csülhetlen kincs egy jól jár* ssebóra ss ember-nél — kérd essük meg a tengerésst és es megmondja nekünk, hogy a nagy tengeren, hol as ember egész hónap alatt is nem lát sgyebet, mint eget és viset, jól járó zsebórája mondja meg, mely réssén van utjáaak, messse van-e nség cséljátél, nincs-e valamely veseélyes hely
fér*
szinte elfogadtatott vidéki kórházakban ápolt kanizsai illetőségű egyének kórházi költségeire előirányzott 300 frt.
j) A fóutcza klinkerezése tárgyiban kérvény intézendő a kormányhoz, elfogadás esetében a kormány költségéhez a város bizonyos összeggel járulni hajlandó volna.
Olvastatott a légszesz-világitás behozatalára kiküldött bizottságnak Goldschmidt S. manchesteri ajánlatára vonatkozó pártoló jelentése, (elfogadtatván, a közösügyi bizottsághoz pártolólag áttétetett.)
Az ebadó tárgyábani rendszabály a belügyministerinmhoz felteijesztetett.
Néhai Horváth Mihály és Koch Mihály volt gyámok srámidásii felülvizsgálatának ügyiratai a gyámi hivatalba tétettek át.
A klinkerutak homokozásának elhagyása tárgyában tett indítványra nézve az építési bizottság szakértői véleményadásra kéretett fel.
A közösügyi bizottmány Nneaeez Jdzséf népiskolai tanító s igazgatónak évi 600 frt nyugdíjat szavazott meg, helyesió tudomásul vétetett (örvendünk, midőn a népneveié iránt a város atyái elismeréssel viseltetnek. Szerk.)
Az izr. hitközség hitfelekezeti czé-lokra 1000 frt segélyt kérvén, a közösügy bizottsághoz tétetett át. (ügy halljuk 600 frt meg is lett szavazvs. Szerk.)
Indítványok jövóre 24 órával a közgyűlés előtt írásban nynjtandók be, interpel-latiók pedig csak az ülés végén terjeszten-dók eló. A tárgysorozat és inditványok a közgyűlési terem ajtaján kifüggesztendő.
A közadók kezeléséről.
Múltkori czikkünkben eléggé körvo-naloztuk azon teendőket, melyek a közadók kezeléséről szóló, 1876. évi XV. törvény-czikk értelmében a községek- és városokra ruháztattak.
Igyekeztünk feltüntetni azon nagy felelősséget, mely az említett törvényczikk alapján a községek- és városokra háramlik a különféle adónemek kirovása és behajtása tekintetében.
Jelenben szólani kívánunk arról: vájjon mily uton és módon volna legczélszerúb • ben a közadók kezelése eszközölhető, hogy az említett törvény kívánalmainak minden tekintetben elég tetessék.
Minden község és váras érdeke azt kívánja, hogy a lehető legnagyobb takarékosság szem előtt tartása mellett tétessék meg a kelló intézkédés, még oly dolgokban is, melyek már természetüknél fogva tetemes költséget látszanak maguk után vonni.
és tükör hatodló műszere segélyével tudja kipuhatolni, hogy hányadik szélessége és hányadik földrajzi hosszúsági fok alatt van. Hogy szavai igazságaró) jobban meggyőződjünk, lássuk meg példából, hogyan jár el a tengerész a földrajzi hosszúság kipuhatoláaánál. Egy hsjós a nantesi kikötőből elindul nyugotnak,* czélja Amerikába, philadelphiai kikötőbe kikötni, több napi utazása után éppen junius 21-én akarja tudni, messse van e még cséljától és hol jár hajójával ? Miután a sarkcsillag magasságából, melyet a megelőző éjszakán pontosan megmért, vsgy s napnak felkeltekori irányából kiszámított 47 fok 13 peres földrajzi szé lességét megtudta, — a napkelte után 3—i óra'' múlva tükör hatodlóval megméri a nap magasságát s találja 38 fek, 31 peres és 14 iv másod percsnyire a láthatártól — ugyanezen pillanatban rátekint zsebórájára, mely a párisi kösép napidőhöz van igasitvs, éppen 11 óra, 42 peres, 30 másodperczet mutat „a nap magasságából pedig lessámitjs as 1 peres és 14 iv másod porca sugártörést, azután a tiszta 38 fok 30'' peres magasságnak; hány óra és peres felel meg junius 21 én a tengerésseti naptárban kikeresi s miután megtalálta, hogy kösép aapidő szerint s hajón délelőtti 8 óra, 17 peres, 48 máaod peresnek kell lenni, akkor kissámitja as idő különbséget, mely a párisi és a helybeli kösép nap idő között, asas a zsebórán levő 11 óra, 42 peres, 30 mperesből levonja a 8 óra, 17 peres és 48 mpereset s as igy nyert 3 éra, 84 peres, 42 mperesből könnyen kissámitja, hogy Párástól ssámitva 61 fok, 10 peres, 30 mpercs földrajzi hosssuságrs van, mert a hány 4psrosnyi as időkülönbség, aanyi fok különbség van a két heftyfeUrajsí hosssusága kösött is. Tehát a hajé as amerikai partok kőseiében levő uj Fuadland
. A sok közül éppen a közadók kesaiéss
az, mely ily természetű lévén, alig lehetnek az egye» községek és városok eléggé körül tekinthetők az ezzel járó költségek megfigyelésében. legfókép ha tekintetbe veszik, azon kötelezettségeket, melyek ennek kezelésével törvényszerű kapcsolatosságban állanak.
S éppen ebből kifolyólag más községi ügyek hátrányára ennek előnyt nyújtani nem lehet; mert könnyen megtörténhetik, hogy valamint egyik, ugy a másik is szenvedni fog s a veszteség kétszeres.
A közadók kezelése egy egész önálló hivatal rendszeresítését teszi kivánstossá, mely s törvény által erre kijelölt községi vagy városi főtisztviselő vei együttesen, minden egyéb hivatalos teendők kizárásával ennek keresztülvitelét eszközölje.
Ily hivatal felállítása, nagyon természetes, hogy tetemes költséggel jár, de ha tekintetbe vesszük, hogy ennek nélkülözése esetén, mennyire nem fog megfelelhetni a község vagy város azon kötelezettségeknek, melyek az adók kezelését illetőleg a törvény által reá ruháztattak : felállítását okvetlen eszközlésbe kell vinnie
Ez esetben a tényleg jelenben is működő pénztárnok, ellenőr és számtisztek mellé választandó volna egy igazgató, egy nyilvántartó, elegendő számú irodai személyzet és adóvégrehajtó.
Az igazgató hatásköre kiterjedve az összes adóügyi teendőkre, miket a fennálló törvények értelmében saját felelősségére intézne el 8 teljesítetne minden az adóhivatal körébe vágó s a tanács által vagy elnökileg hozzá utasított ügyet
A pénztárnok és ellenőr a pénztárt kezelvén, a számtisztek és adóhivatal által kiállított kis könyvek alapján az egyes adónemek beszedését s azoknak a kir. adóhivatalba, illetőleg a városi pénztárba való pontos befizetését eszközölnék.
Az adónyilvántartó a törvény rendelete szerint teljesítené a városi szabályrendelet szerint hozzá utalt teendőket.
A szám- és adótisztek a polgármester és igazgató által megállapított munka-felosztást végeznék. És végre az adóvégrehajtók, az igazgató felügyelete alatt és utasítása szerint az adómegintéseket, a zálogolást, esetleg zálog-behordást végeznék.
így egyöntetű lévén a különféle adónemek kezelése, a törvényszabta kívánalmak teljes mérvben kielégíthetők volnának. Mig ellenkező esetben ezek hiánya nagy hátrányára szolgál magának az adókezelésnek.
ssígetétől csak pár napi távolságra, éppen azon tengeri áramlatban van, mely a hajót a philadelphiai kikötő felé hajtja. Hogy órája pontosan jár-e, ezt meg abból tudja meg, ha órája Jupiter holdjai első tétülései nél mindig azt az időt mutatja, amint azon elsötétülési időket a párisi idő szerint számított naptár mutatja. E kevésből is megítélhetjük, mily nagy szolgalatot tsss a jól járó ssebóra a tengerésznek s ez által közvetve az emberi társadalomnak.
(Vége köv.)
Gyönyörű kis ...
Gyönyört kis róssatő ragy, Sajt* a bimbó sjkad, A nörények legdicsóbhje A nagy égbolt alatt.
Ugy kísérlek figyelemmel Kecs bájaid régéit; Megátkoznám as elem.t, Ha letép ae téged.
Szempárod kát szebb csillag, mint ás amott as égen, Elandzlgom, elmerengek Tükrében, már
Mosolygásod, mint napsugár, Jótékonyan hat rám; Ml mi* éltet, mi fsMdK, te tán.
< Jtgarsfktayv
> . i •.
kii >:.m >»; •
a ,zalamegyei általános tanítótestület* központi választmányának Nagy-Kanizsán 1916. éviádenmberhó 9-én tartott üiéséröL
Jel
e n
voltak:
Ak, hogy'' mondjam . Szirem'' te kis szépe, Ts vagy as és boldogságo Leggyönyörűbb éke.
agy ssereílek,
NŐTTEK ANTAL.
Schmidt Károly elnök, Hoffmann Mór, Hajgató Sándor, Németh Ignácz, Páros Esdre| Juháss Péter, Morgenbesszer János, Rosenblüh Lajos, Rózsavölgyi Antal, Zánkay Zsigmond Boroskay, Witt Fülöp, Venczel Rezső, Lisstl ner József, Pongrác* Adolf, Váry József, Szalay Sándor és Tóth István választmányi tagol
Vendégek : Berecz s Vagnerné asszonyság.
Eloök ur üdvözölvén a választmányt, az értekezletet megnyitottnak nyilvánítja.
I. A mult ülés jegyzőkönyve felolvsstst-ván, észrevétel nélkül hitelesíttetik.
II. Olvastatott: a .zals sseat-grótki tani-tói járáskör--nek f. évi szeptember 28-áa tartott fél évss gyűlési jegyzőkönyve. Tudomásul vétetett ,
s) felem Üttetett: s volt járási kör elnök s ügy buzgó tan férfiú Glászer József elhunyta. — A központi választmány mély sajnálattal vette tudomásul s e fölötti benső réssvétnyil-vánitását a gyászoló özvegyhez külftn iratban határozta el.
b) A .iárásköri kösgyülés'' czime helyett, a fél éves rendes gyűlés hsssnálata ho-zatott indítványba, — miután említett czimeo csak a megyei évi kösgyülés jegyzőkőnyve vehető fel. Elfogadtatott.
ni. Olvastattak : a .keszthelyi járáskör'' ez évről beküldött jegyzőkönyvei. Tudomásai vétettek.
s) A választmány teljes elismerését nyilvánítja as illető járási körnek tevékeny működéséért s egyúttal indítvány tétetett: miszerint a járás elnöksége jegyzőkönyvileg kéressék fel oda hatni, mi kép a jövőre tartandó előadások részletesebben vitattassanak meg s a vita eredménye jegyzőkönyvbe is vétessék. Helyesléssel fogadtatott.
b) Egyhangúlag ki monda tik, hogy a kesst-hely járáskör nincs feljogosít?* 2 frt tagsági dij helyett 1 frtnak kitűzésére és beszedésére előbb, mint s magas ministerram beleegyezése meg nem érkezik s erről s kör elnökileg sem értesíttetik.
IV. Olvastatott: a „muraközi járáskör''• nek f. évi november hó 23-diki ülésérői saóló jegysőkönyve. Egészben tudomásul vétetett.
De az 5-dik pontra nézve, hogy a .kanizsai központi válasstmány" sdjon számot az 1875— 1876, — sőt az 1872 ém 1873. években rézsűkről is többek által befisetett tagsági dijaknak hová fordításáról. — Egyhangúlag Hoffmann Mór alelnöknek követkeső indítványa fogadtatott el:
Miután a tanítótestület hivatalos testület, melynek szentesitett alapszabályai nemcsak a testület központi választmányára, hanem az egyes járási körökre és a testület minden egyes tagjára egyaránt kötelezők; s nemcsak ezek, hanem a ministeri szabályrendelet egyes pontjai is határozottan körülírják mind a központi választmány, mind az egyes járási körök hstás és jogkörét.
Miután ennélfogva a járási köröknek aligbs van joguk as általános kösgyülés határozata
Folytatás a mellékleten.
Aphorizmák Gtttlietől.
— Közli: Ifj. Toriáieiky J. —
A művészet legmagaab, sőt egyetlen dol ga: az előadás.
A természet ós művészet mindenütt csak az élet által jön érintkezésbe.
Inkább csak óhajtásaink vannak, mint határozott czéljaink.
Minél nagyobb szabadságot élvezünk: ásnál többet kívánunk még.
Kényaser nem beosteleaiti meg as embert.
As életben mindnyájan hatalmában vagyunk akármelyik fecsegőnek.
a bajban is van jó.
Nem akarunk magunk felett tűrni semmit, semmi féket sem magunkon, sem senki másoa.
A lelki nyugalom nem ünnepélyre vsü
öltését.
A világ nyelve semmi.
Nagy örömöket csak nagy fájdalmak árán lehet élvesni.
A kösönségnek sehol sem lehet végrehsjtó hatalma.
As idősek engedni nem sségjen.
Fél iv melléklet a „Zalai Közlöny" 1876. évi 103-ik számához.
_Folytatása a fólapn ak.
nélkül tagjain&k befisetett dijairól önkényüleg
rendelkezni.
Miután a caáktornyaiak a legutóbb megtartott megyei tanitói közgyükben meg nem jelentek, sem pedig képviselve nem voltak, a hol az ő határozatuk mint benyújtott indítvány tárgy altathatott volna érdemlegesen, ha már a tagdijak hováforditáaát, illetőleg más ssokást kívánnak behosni.
Miután végre a központi választmány csak a közgyüléanek tartozik a befizetett tagdijak hováforditáaáról számot adni, határoztatik:
1) A muraközi járási kör figyelmeztetendő, hogy az egész testület jogkörét illető dolgok fölött a járási köröknek határozatot hozni nincs joguk s ezeket csak a közgyűlés elé hozhatjuk inditványkép.
2) Értesítendő, hogy s tagsági dijak hovs-forditását illetőleg s közpoati választmány csak a megyei tanitói közgyűlésnek tartozik számolni b tudomást vehettek volna erről a közgyűlésen.
3) A muraközi járáai kör azon tagjai, kik a közgyűlésen meg nem jelentek, vsgy elmaradásukat a szabályrendelet értelmében nem igazolták, a két frtnyi büntetési dij lefizetésében elmarasztaltassanak.
4) Ssóllittassék fel a csáktornyai járási tanitói kör, hogy az 1876. évi november 23-ki közgyűlésről szóló jegyzőkönyv 5. § át, mint a mely oly dolgok felett tartalmaz határozatokat, melyek a járási kör jog és hatásköréhez nem tartoznak, semmisítsék meg.
V. Witt Fülöp ur a rövidített osztásról tartott előadást.
Rosenblüh ur művelet közben több kérdést intézett említett úrhoz, melyekre értekező szakavatottsággal felelt.
Az előadás végeztével elnök ur felhívja a választmányt, akár paedagogiai — akár didac-tieai szempontból minél többen szíveskedjenek hoszássólani.
A hozzászólásra Zánkay és Hoffmann urak jegyeztették fel magukat.
Zánkay az előadó úrhoz azon kérdést in-tézte, vájjon melyik osztályban véli e mód szerint oktatni a növendékeket?
Mire illető ur feleié: a népiskola 5-ik osztályában ! Zánkay ur ezt lehetetlennek tartá annál is inkább, miután emiitett osztály növendékei még a tizedes törtekről mitsem tudnak, — •ót nagyon kétli, vájjon a polgári iakola 5 ik osztályában is lehetne-e, eme mód szerint kívánt eredményhez jutni?!?
Erre előadó azon megjegyzéssel felelt: ha csak gépiesen nem akarjuk oktatni növendékeinket, különben e mód szerint kell, hogy oktassunk.
Hoffmann Mór előrebocsátva azon megjegyzését, hogy ő is, bár több éven át mint néptanító működött és mindamellett nem ezen mód szerint vezette növendékeit; de azért mégis határozottan ellent mond azon fennebbi állitásnak — mintha ő gépiesen oktatott volna; mert a népiskolában fejszámoláson alapult ssámtanitást kell irányadóul tekinteni. — Meg különben is annyira complicalt, bármily helyes legyen mint elmélet magában véve az ajánlott módszer, hogy tekintve a növendékeknek ehez megkívántató csekély képzettséget, gyakorlati alkalmasása, ugy — mint szerző gondolja — kivihetetlen.
Végül elnök ur — noha az épen felhozott és más ellenvetéseket szerző ur felszólamlása által megcsáfoltnak nem tekinti, Witt urnák a kitűnő szorgalmát s folytonos munkásságát a maga szakjában, élénken tanúsító előadásért, a legőszintébb elizmeréeét nyilvánítja
VI. Olvastatott: Juhász Péter ur több rendbeli indítványa.
a) Flogy t. Tersánczky orvos ur választatnék be tiszteletbeli választmányi tagnak. Erre vonatkozólag azon indítványa fogadtatott el, miszerint ez ügy halasstassék a jövő közgyűlésig, a mely a közkedvességü urat tiszteletbeli tagnak megválasztani jogosult is ós bizonyosan hajlandó is lesz.
b) A választmány fizessen elő s .Zalai Közlöny" re. Megtörténik.
Több tárgy nem lévén, az ülés elnökileg bezártnak nyilvánittatik.
Kell Nagy-Kanizsán, deca. 9-én 1876.
SCHMIDT KÁROLY,
elnök.
TÓTH ISTVÁN,
Jegjzff.
VisszatérGnk a ,véres kővé* vált bakónaki babonás kenyérre.
Mi kép ígéretet tettem, hogy e tárgyról Rég szólni fogok, teljesítem ast ma.
A babonás kenyeret kitettük kösssemlére Wajdít» József könyvkereskedési kirakatába és eszel s közönségnek alkalmat kívántunk szerezni, hogy meggyőződhessék, miszerint **on kenyér km aem vérét, se nem kővé vált.
Asaá tette ast a babonás nép, melyet én ss orvosi tudomány elvei szerizt így oldok meg.
Vannak bizonyos növény termények,melyek ha gabona köst lisztnek őröltetnek és sse-leg viszel jönnek érintkezésbe, tehát akkor is, ha kenyérnek megsüttetnek, ssinöket vesztik, és vagy nem háborgatják az egeszséget, vagy igen. így példánl.
1) A vetéli konkoly. (Agro*-temma Githago), a kenyérnek kékes szint, ke ■erű éa édes ízt ad.
2) A gabona rozsnak. (Bro mus secalínns) a kenyérnek fekete szint ád, est nehézzé, meg nem emészthetővé teszi.
3) A L a p ó r. (Rhinanthus) a kenyeret fekete-kékre, vagy feketére színesíti, vizessé, süti enné, kovászossá, undorító édessé teszi.
4. A F é n t o r. (Köznyelven csermely Melampipum) a kenyérnek piros, fekete vagy, kékes ssint, keserű, üres, aovány ízt ád. A fén-torral kevert liszt, ugy a kenyér is, ha vízzel hígított eczetben főzetik, a liszt, vsgy kenyér azon nal rózsapiros vagy píros viola színre változik.''
5) a Herenusa lóher. (Trifo-lium arvente) a kenyeret vérvörösre testi.
6) A szédítő vadócz. (Lolium temulentun) a kenyeret feketekékre színesíti és méreg terméezetüve teszi. A sréditő vadacs-czaJ kevert liastből nehéz tésztát dagasztani, víz zel nehéz abból csirizt csinálni, vízben fős ve s liszt ugy, mint a kenyér erősen habzik.
7. A rozsanya. (Scuie cornutum) a kenyérnek violaszint ád, a kenyér megfol-tosodik, ize rósz, szaga kellemetlen, ha nagyobb mennyiségben vegyül a liszttel, est méreg ter-messetüvé teszi.
8. A fenésrozstól a kenyér kékes színű, szívós és kellemetlen ízűvé változik.
Ezen most elősoroltak közül a kenyeret rozsból, kukoriczalisztből sültnek határostam, mely leginkább megfelelt aféntorral (csermely-lyel) kevert kenyér természetével. Nem lehetetlen, hogy a fenti növények közül még egyike, vagy másikával is volt elvegyülve, mert a gabona házról-házra lett össsegyüjtve a csordásnak, azt pedig mizdezki jól tudja, hogy a sse gény falusi csordásoknak jobbára rossza, alját szoknak adni, tehát mint oly gabonafélét, melyben több az elvetni, mint a használni való.
A f é n t o r, (csermely) az egészségnek nem árt, a szegényebb sorsú emberek czélzato-aan is meghagyják kenyériisztjökben.
Ennyiben áll a bakónaki véres kővé vált némely babonás hitűek szerint „Isteni szent csuda kenyér" természete.
Ne légy babonás hitű, hanem annál óvatosabb, épülj a tanultak beszédén és faragott képet ne csinálj magadnak, hogy bálványt imádj.
TERSÁNCZKY JÓZSEF,
megyei tiszti orvot.
Utasítás
a népkönyvtárak alapítása, szervezése s kezelése tárgyában.
I. Általános elvek.
1. A népkönyvtárak felállítása a népoktatási tanintézetekkel szerves öesseköttetésben történjék, mintegy az iskolai könyvtárak fejleményeként s kezelésével lehetőleg a községi népoktatási tanintézetnél működő tanító bizas-sék meg.
2. A népkönyvtárakat népszerű tudományos előadásokkal kell kapcsolatba hozni i átalá-bán lehetőleg igyekezni kell azon, hogy ezek a község összes szellemi * társadalmi működésének központjául szolgáljanak. Külön népszerű előadásokat rendező egyesületek s bármely más társadalmi és tudományos társulatok alakitáaa külön a népkönyvtáraktól csak nagyobb községekben tanácsolható, még a külön olvasó helyiségek kibérlése is ason időre halaaztandó, midőn s népkönyvtárak eszméje már gyökeret vert.
3. A népkönyvtárak alkotásánál a felekezeti s politikai pártkülönbség szigorúan kerül tessék, különösen oly irányban, hogy abból ellentétek ssármassansk; ellenben nagy sulyt kell fektetni bennök a nemzeti érzelem ébreez-teeérc, a polgári kötelességérzet ápolására s e csélból minden hazaellenes vagy erkölcsrontó iráuy szigorúan elkerülendő.
4. A népkönyvtárak szorosabb értelemben véve tisztán czak az elemi népiskolát végzett felnőtt egyének számára állitandók, sigy a népkönyvtárak alakítása alkalmával sem a tanuló ifjúság, sem as úgynevezett értelmiség, sem pedig a magasabb oktatásban részesült ifjúság igényei nem veendők tekintetbe. A nép fbgiai-k ozásmódjáaak megfeleiőleg népesebbel műveltebb városokban as iparos s kereskedő osztály számára s földmivelőkétől külön népkönyvtár is alakitható kivételesen s ha a föidmivelőké már eléggé megszilárdult
5. A népkönyvtárak szervezésénél s vezetésénél s népnek mindenkor kellő működési tért kell adni, óhajtandó azonban, hogy a ta-
nítókon, jegyzőkön s papokoz kívül a község értelmisége is részt vegyen r munkában, de mindig óvatosan iugy, hogy s maguk óhajait, mint a nép indítványát i határozatait igyekez-zeoek érvényre juttatni és semmit se erőszakol-jaaak mindaddig, míg ason eszme számára s közvéleményt meg nem nyerték.
II. A népkönyvtárak alapítása.
1. A tanító mindenek előtt hasson oda, hogy, mint a törvény is rendeli, bármily csekély iskolai könyvtár legyen. Ezután s legfelsőbb osztályok növendékeinek s különösen as iámét lő iskolába járó kitűnőbb tanulóknak adjon oly könyveket, melyeket ssfilöik is hassno san s gyönyörködve olvashatnak. Hyenekül ajánlhatjuk a móllékelt sorozatból az 1., 10., 17., 18., 25., 30., 34. szám alatt lévőket. Ha a ■sülök maguk számára is kérnek olvasményt, adja oda számukra a 4., 7., 8., 26., 38. sz. alatt levőket, de oly feltétel alatt, hogy minden egyes darab olvaaáaaért egy krajezárt kell fizetniök.
2. Ha öt felnőtt egyént nyert meg már ily módon, beszélje reá őket, hogy fizessen mindegyik 20 krt s ezért rendelje meg számukra a .Képes Néplap"-ot (Franklintársulat, egyetem-utcsa 4. ss. Ára egéaz évre 2 frt) Mibelyeat többen jőnek össze, hacsak 20-an vannak ia, kérje fel a jegyzőt s bírót, hogy a közaég házában adjon olvasó helyiséget s ehez fűtést és világítást. Ekkor rendelje meg másodsorban a .Falusi gazda" czimú gazdasági lapot (Légrá dynál, Nádor-utcza 6. sz. Egéaz évre 6 frt.)
3. Ezen működésével kapcsolatban igyekezzék a tanító az iskolassék által oda hatni, ■ egyúttal a növendékek által is terjesztetni, hogy esténként — kezdetben igen ritkán s harmad-, negyedízben már a másodszori sürgetést is megvárva — egyelmást felolvasson a népnek. Ily .caalogató* felolvasás gyanánt első sorban sjánlhatjuk a következőket:
a) Petőfi .János vités" e.
b) Robinson Crusoe egy rövid népszerű feldolgozása.
c) A .Természet könyvé"-bői .Az állati élet fejlődése« czimú sorozat (IX. fűz.), melyben a csirke kikelése van megírva, továbbá .Képselmi utazás a mindenség be" (16. fűz.), „Az állatok ösztöne* (2. füs.) czimű fejezetek.
b) Jókai .A négy mázsás serfőző humorost je. Aranytól .Jóka ördöge."
Kösben-közbe egyes apróbb tárgyakat ia fel kell olvasni, így p. as olvasókönyvekből Jókai .Koldus gyermekét", egy-egy csikket a lapokból, miodig magyarázatokkal kísérve.
4. Az alakulást így lassanként előreké-szítvén, végre ki kell hirdetni az alakuló ülést. Ezen gyűlésre össze keli hivatni az egész községet, ha kell, doboltatás utján is. Óhajtandó, hogy előbb az iskolából kikerült ifjúság énekelje el a .Szózat"-ot, a falu legnépszerűbb gazdája tartaon beszédet, s olvastassák fel az alapszabály-tervezet, melynek mintája kösül -belül a következő lehetne:
III. A X-i népkönyvtár-egyes b-
let alapszabályai.
1. X. község lakói a műveltség terjesztése, a népnevelés előmozdítása, s a társasági élet fejlesztése czcljáböl népkönyvtárt egyesületet alkotnak.
2. Az egyesület kösségi könyvtárt alakit, lapokat járat, tagjai működésire télen át előadások rendezésével hat, s a társadalmi életet és egyetértést a községben megsailárditani törek-
| szik.
(Vége köv.)
Helyi hírek.
—A ív-kanizsai társaskör 1877. január hó 7 én Nagy-Kanizsán n .Szarvas" czimű vendéglő nagy termében zártkörű tánczvigalmat rendes. Nagy-Kanizaán, 1876. november havában. A rendeső bizotmány : ifj. Beaczik Ferencz, Bogyay Ödön, Bothó Imre, Gutman Vilmoe, Gr. HugonnayKálmán. Kisfaludy László, Lovák Ede, Práger Béla, Schmidt Emil, Sebestény Lajos, Simon Gábor, Skublics Mihály, Szalay Lajos, Takács Jenő, Véssey Mihály, Venster Imre. E meghívás másra át sem ruhásható és annak elómu tatása mellett, névre asólé belépti jegyek válthatók a társaskör helyiségében január 6 és 7-én délelőtt 10—12, délután 3— 6 óráig. Seemélyjegy 3 fr. — Családjegy 6 frt. Karzat-jegy 3 frt A tiszta jövedelem a társaskör alap vagy onn gyarapítására fordittntik. Kezdete dórakor.
— Jelen számhoz van mellékelve az vApoUo"iezimfi zenemű folyóirat előfizetési felhívása; ajánljuk a zenemű kedvelő közönség pártfogásába.
— Harmadik felolvasást tart a társaskör ssját helyiségében decz. 27-én, délután őt órakor; felölvssó Koesics Szilárd ügyvéd ur, tárgy : a nemzetgnsdássat alapelvei. Felhívjuk a közönség figyelmét ez érdekes felolvasásra.
— Lapunk csütörtöki száma as ünnepek miatt nem jelenhetvén meg, legkösetsbbi s ille-
tőleg ez évben az utolsó, 104-dik szám deczem-ber 31-én vasárnap reggel adatik ki.
— öngyilkosság. Hofmann Ede nagy kaniziai gabnaügynök Bécsben öngyilkosságot követett el. A tett oka ismeretlen ; vagyoni zavarok nem okozták, mert Hofmann vagyoni viszonyai rendezettek voltak.
— Halálozás. Néhai Dr. Rosenberg özvegye született Strasser Fanny asszony de czember 19 én 54 éves korában hosszas szenvedés után meghalt A jó és gondos snya teme tése nagy részvéttel történt decz. 21-én délelőtt. A nagyszámú család. fájdalmában számosan osztoznsk. Béke hamvairat
— fyO krajezárt érő ágyat lopott férj és feleség a Teleky-utezában decz. 20-án este 8 óra kor. Boldogtalan pár, még ágyat is lopniok kell-!
— Következő czáfolatot vettünk : a ,Za lai Közlöny" 102. számában második oldal, — , A közönség köréből" czimű csikk utolsó bekezdésének tartalmára már csak én sem mulaszthatom el, hogy néhány szót ne szóljak. — Ugyan is as 1877-ik évi városi költség előirányzatba végrehajási költség czimén 1520 frt elő van irányozva, mert a három végrehajtó és as azokhoz állított becsüsök napdijai ezen Összeget teljesen felemésztik, de ason költségeiőirány zatnak bevételi rovatai is vannak, melyekben a fenti költségek teljesen fedezve látasanak lenni a nélkül, hogy ahoz a városi pénztár hozzá járulva, ha pedig t. czikkiró urnák a polgármesteri hivatal részéről megküldött költségvetésnek bevételi rovatai nincsen, as Fischl nyom dász ur hibéja, hogy az a bevételi rovatokat czikkiró ur példányában kinyomatni elíeledé.
— A mi as intőkért járó és folyó évi augustustól kezdve beszedett 10 kroi dijjakat illeti, felhívom t urnák sz''ves figyelmét as 1876. évi XV. t csikk 57. § nak 2. bekezdésére, és meg vsgy ok győződve, hogy ason dijakból, melyeket csak a nagyobb adózók fizetik — — ds csak akkor, ha polgári kötelességeiknek a törvényes határidőben meg nem feleltek és as intést bevárják — sem tisztelt esik kiró barátom, sem pedig s város monopolinmot írni nem fog, mert azok minden elszámolás nélkül a városi adóhivatal részéről kiadatnak azoknak, kiket az törvényeaen megillet. A Chinorányi-fele major előtti szekérutat pedig most ily időjárással szabályozni — s mennyire technikai fogalmam engedi — annyi volna, mint a főgymnasium épületének tetőzetét egyenes horizontál vonalba hozni akarni, azonban ez is lehetséges volna, hanem akkor meg as volns s bsj, hogy s városi pótlékot még magasabbra kellene annak a rosszul gazdálkodó városi pénzügybizottságnak illetőleg képviselőségnek emelni. — így tehát ajánlom tisztelt czikkiró urnák bevárni egye lőre azt a jó utmeetert a fagyot, as a kérdéses utat költség nélkül megkészíti, hanem ast kérem s helyszínén bevárni, bogy czikkiró ur s szükségéé instruktiókat neki kiszolgálhassa, — s kilátás onnét szép, különösen s sánczi puszta regényes romjai nagy élvezetet nyújtanak ki-nek-kinek. v. e. r.
— Igazolás. A „Zalai Közlöny" 101-ik számában Ejuri Lajos ur kérdést intés hozzánk, hogy azon összeg, melyet ő az általunk Polgár János részére gyUjtött aláírási íven aláirt ■ ki is fizetett, lett-e kézbesítve Polgár Jánosnak?
— És hogyan történt ss, hogy Ejuri Lsjos ur neve s .Zalai Közlöny" 9-ik számában kimu tátott adakozók névsorából kimaradt. Feleletünk ezekre nézve a következő: Azon összeg, melyet mi összegyűjtöttünk, két tanú, t i. Har-ssy György ér Viola József urak jelenlétében lett összeszámítva és Polgár Jánosnak késbe sitve s így as ön által aláirt 60 kr is a többivel együtt — mivel ez szintén megvolt as aláírási íven - as illetőnek átadatott — Továbbá az, hogy a kimutatott névsorban as ön neve nem volt feltalálható, azon okból történt hogy as ön neve oly rosz írással volt írva, hogy ast nem csak hogy mi ki nem találhattuk, hanem mások sem, kiket e csélból fölssóilitottunk, így a többi közt Bacbrach Gyula urat is, de a név még sem lón ismeretessé. És igy történt az, hogy az ön nevét és adományát akösölt kimutatásba N. N. alatt hostuk be. Ha tehát ön fájlalja, hogy nagylelkűsége (?) nem jut s közönség tudomására,'' máskor tessék nevét tisztán és olvashatóan kiírni. Samu József. Topolics József.
— Nyilatkomat A .Zalai Közlöny" legújabb számában arról vádol Moenich Károly ur, hogy ujabban kibocaájtott könyvjegyzékemben az általa i Vutkovich Sándor által szerkesztett „Msgysr irók névtárát" Vutkovichnak tulajdonítom és as ő nevét elhallgatván, as ő .írói tulajdonjogát" csorbítom. Legyen nyugodt Moenich ur; nekem as essem ágában sem volt és erről talán M. urat is meggyősöm, ha megsúgom neki, hogy ama könyvjegyzéket nem magam állítottam össse, hanem Wodianer úrtól, as általa szerkesztett jegyzékből a magam számára is nyomattam le bizonyos számú példányt, és egyedül s borilék iránt rendelkeztem szabadon. A czim hiányos köslése tehát nem az én hibám. — Egyébiránt ugy tu-
dom, hogy köny vkereskedéei árjegyaék nesa
bibliogi^ffce, • begy jréi mUjdonjqgi* vitás kérdésekben ss olyannak semmi bisonyitó ereje nincs. — Hogy asonban M. urnák sem jogsit, sem i>abérait nem akartam .kijátszani/ fényesen bizonyítja z „Figyelő* 1876. szeptemberi füzetének borítékja, a hol ia a Vutko vich-féle „Magyar irók albuma- éa a Moenich ée Vutkovich féle .Magyar irók névtára- egy más mellett vannak hirdetve csendesen, békésen. — Végül pedig biztosítom M. urat, hogy semmitéle felsőbb helyről inspirstiékat n«ro azokUm elfogadni s még kevésbé követni. Mennyiben alapoa M. ur .komoly tiltakozása,-annak megítélését ezek után bátran rábízom magára Moenich Károly úrra. Budapest, 1876. decz. 18. AIGNEK LaJOS.
— Villámlás, meoydörgésael irtözUtó zivatar volt vidékünkön decz. 22-én éjjel egy és két óra közt, sót Bolháson (Somogyrangye) a villám egy szalmakazalba leütött s elégett Felfordult világot élünk.
— Ismét öngyilkosság. Fischer F lottégyüjtő mait pénteken délelőtt mellére szegezve pisztolylövést tett, a golyó kivétetett belőle, életéhez van remény. Tettének indoka zavart anyagi helyaet.
— Hymrn. Mestrics Gábor ur a napok-baq jegyezte el magknak a kedves Burdács Katalin kisasszonyt. Teljes boldogságot kívánunk e Baép frigyre.
— Gyászhír. A jé öreg Vida bácsi meghalt. Ki ne emlékeznék reá Nagy-Kanizsán léte alkalmával, bizonyára igen sokan részvét tel vevék a gyásztud&itást, mely igy azól: A kegyes tani tó rend nyitrai táraházának tagjai szomorodott szívvel jelentik közszeretetben élt rendtársuknak, nagy tiszteletű Vida Incze kegyesrendi aranymisés áldozár és házi lelkiatyának f. hó 18-án, délutáni 4. órákkor, életének 78. évében, agyszélhűdéshen történt gyászos elhunytát. A boldogultnak földi maradványai, a lelke üdveért a k. r. templomban f. hé 20-án d. e. 91/, órakor a Mindenhatónak bemutatott engesztelő sz. mise áldozatok után, tétettek s köztemetőben örök nyugalomra. Nyitrán, 1876. évi deczember l8 án. Az örök világosság fényeskedjék neki!
— Balaton-lüreden a tihanyi apátság telket a azon épületet adott arra a czélra, hogy azt a fürdő izraelita vendégei imaházul haaználhaaaák.
— Meghívás. Aheazteiyi m. királyi gazdasági tanintézet hallgatói által 1877 ik év január hó 20-án a segélyzó egylet javára az „Amázon" szálloda nagy termében sorsjátékkal egybekötött zártkörű tánczeatély rendeztetik. A rendezőség : Schmidt Lajns, b. b. elnök. Fekete Kálmán, Keller Lajos, Mihalitz Gyula, 01-tay Guidó, Schiffmann Milán, Simon Kobert, Szűcs Lajos, Tuly István, Vérteaay Tivadar, Pleszky Antal, b. b. pénztárnok. Szabó Vilmos, b. b. jegyző. Szigligeti Mór, b. b. alelnök. Kezdete 8 órakor. Egy családjegy ára 5 frt, személyjegy 2 frt, egy darab sorsjegy 10 kr. Belépti- és sorsjegyek kaphatók az intézeti olvasóteremben naponta 11 — 12 óra közt, valamint Wünsch Ferencz ós Lázár Ignácz uraknál.
— Kisorsolandó tárgyak és fölülfizetések köszönettel fogadtatnak. A meghívó másra át nem ruházható.
— Rendőri hirek. I. Pusataraagyaró-donf. hó 18-ról 19 re éjjel a mészárszéknek betörése és s kereszt ablaJtvasnak kifeszitése után Rosenberg Albert mészáros segédnek ládája fel töretvén, abból minden ruhája, értéke 150 frt és pénze ellopatott. A tettes Berholcz Ferencz hentes segéd az általa ellopott ruhanemüekkel a rendőrség által letartóztatván, megfenyitóa végett a helybeli kir. törvényszéki vizsgáló bíróságnak átadatott. — II. Csuha János nagykanizsai illetóaégü 13 évea tiu, megrögzött tolvaj, Schvarzenberg padlásáról tobb aprólékos tárgyat ellopván, azokat eladta, a tolvaj a kir. járásbírósághoz kisértetvén, s gyanús tárgyvevők pedig megbüntetés végett bejelentettek.
— III. A magyar kir. bel ügy minis terium 50715. szám alatt köröztetett Klausz Ignácz szökevény Nagy-Kanizsán a rendőrség által letartóztatván, ilietőség helyére Keszthelyre küldetett. — IV. A .Zalai Közlöny'' 102. azám alatt közölt kéaérleti ablak betörés a rend-őrség által elrendelt kutatás követkestében nem másnak, mint az ott beszállásolva levő szekeréss katona által elkövetett valóságos ablak betörésnek derült ki.
— Rövid hírek. Sátoralja- Ujhelyen a dyphteritis miatt valamennyi iakola bezáratott.
— Bpesten .Ügyvédi köra alakul. — Franczia miniszterelnök Jules Simon lett. — Popovics Márk legfőbbitélősséki bíró meghalt. — Lényei István „vadászat-játékai* cz. sakk forma mulatságot talált fel. — A bpesti egyetemnek 2862 hallgatója van. — Kuliffay Ede szerkesz tésében .Magyar hirlap* jelenend meg. — Mi-rabeaunak Aix városa szobrot emelt. — Gr. Károlyi György Szakandon üveghutát állit föL — Eugénia ex császárné s fia Kómában vannak. — Egy párisi Ochs nevü ékszerárus nyerte as 1864-ki sorsjegyek főnyereményét.
— A belgrádi várból két isben ia rálőttek as osztr.-msgyar monitorra, ennek folytán a szerb
ministerium leköesőnt. Mid hat basa nagyvár lett.
•_
Eszmék a scepticns világból.
A német egység megalakulván, meggyökereztetése, biatonaága még sok gondot kíván.
Villámhárítóról ia kellett gondoskodni s ez a keleti kérdéa.
Paradoxnak, képtelenségnek látszik ugyan, de mégis mély valóság, hogy Bismarknak merést esze vonszol U most ssőnyegre a keleti kérdést
U megazámitotta már, mily hosazu küzdelme lesz itt a muszkának! mennyi vér- s pénzébe kerül ez neki! megmázsálta a helyzetből t németre háromló előnyöket is.
Bismarknak legtitkoaabb cabinetjében számszerűleg kivan az is mutatva, hogy e küzdelemben, ha fejtetőre áll is a muszka, minden erőködései füstbe mennek — eredmény kép a a vélt haszonból csak annyi jut neki, mennyit a német — s Auaztria-Magjarorzzág akar.
A kimerült muszka mellett pedig sokáig vígan fütyül a német.
Irodalom.
— , Adatok Zalamegye történetéhez'' czimfi folyóirat II-dik kötetének VI-dik füzete a következő tartalommal jelent meg: Horváth János püspök (életrajs.) — Ó és Uj Zerinvára. — Csáktornyán. — Zrínyi és Batthyány közti birtokviszony. — A zalaegerszegi temetőben. — Deák Ferencz életrajzához. — Deák Ferenci levele Erdély hölgyeihez. — Emlékbeszéd Török János felett. — Zalai leánykérés és lakodalom. — A zalamegyei Simon és Pálffy nemzetség birtokviszonya. — A ko-hári birtokviszony 1565. — Csabrendeki birtokeladás 1652 — Göcseji lakodalmi mondókák a mult századból. — A Balaton eredete (/ege.) — Sümeg, Csobáncz, Somlyó és Csesznek várakban való ágyuk és lőszerek jegyzéke 1707-ben. Szerkeszti s kiadja Bátorfi Lajos. Ára egy-egy kötetnek 3 frt. A II dik kötet disztábláját díjmentesen kapják az előfizetők. A vállalat 1877 ben is foly tattatik.
— Aláírás és előfizetés az általunk 1877-dik év elején megindítandó ^Budapest4'' czimü társadalmi, egyetemes uj hetilspra, mely as ujonan szervezett magyarországi közigazgatás körébe vágó ügyek gyakorlati elintézése a különösen a hazai okszerű gazdászat, műipar, kereskedés. irodalom, művészet, közoktatás, népnevelés a társaséletünk legújabb mozgalmainak terén akar irányadólag működni, hatni s mely oly népszerű modorban lesz szerkesztve, hogy s magasabb műveltségre törekvő magyar nők is megkedveljék tanulságos és mulattató czikkeit. Alolirt szerkesztő külföldön már tét világkiállítást tévén tanulmánya tárgyául, azon meggyőződésre jött, hogy a barbár lUboruskodásnsk, a telhetetlen hódítási, foglalási vágynak, a társadalomtól annyi munkás kezet elvonó ellenséges vérontásnak leghatalmasabb ellensúlyozása, a népek testvéries egybeolvadásának, kölcsönös kibékülése- s becsülésének legfőbb eszközlése — "a világkiállításokban öszpontosul és esek roppant fontosságú hordereje előbb-utóbb diadalra fogja juttatni az általános világbékét, s a népek minden erejét, tehetségét kimerítő, vérét, vagyonát fölemésztő folytonos fegy verkezés, háborúskodás helyett s tudományos művelődés és munkásság s csakis ebből eredhető anyagi, szellemi jólét fogja az egész emberiséget faj-, osztály- és vslláskülönbség nélkül szabaddá, önmaga urává és boldoggá tenni. Lesznek arra vonatkozó irányezikkeink : az 1877 ben Buda-peaten megtartandó országos kiállításra a as 1878 ban Páriaban rendesendő világtárlatra a a már 1880-ban Budapeaten megkezdhető állandó világkiállításra mily előkészületeket kell tennünk, hogy ebből nemcsak ssellemi s erkölcsi dicsőség, hanem biztos anyagi hasson háromoljék Budapestre s as egéss Magyarországra ? Egyik főfeladatunk leend a becaüléare legméltóbb munkásosztály, úgymint a munkaadók jogos és méltányos kívánatéinak kielégítését előmozdítani, közvetíteni. Lapunk 3 dik rovatát a Történelmi adattár képezendi. A aaerkeaztó 200 Írott ívnél többre terjendő, történeti becsű Emlékiratai bél a lap minden aaámában lesz egy-két nagyobb csikk közölve, mikből majd minden jelesb, érd«meab magyar honfi és honleány méltányos jellemsését lehet msjd kiolvasni, kik többnyire közelebbi ismerői, kortársai voltak e hű krónika írójának. 5. Ország világ- és népiamei, statisztikai csikkek, a szerkezetétől majd minden számban uti rajzok, különösen a mait nyáron és őssnsel 8 megyében s több városban s fürdőhely en tett uta-sása s Petőfiről tartott felolvasásainak hő éa kedélyes leírása, mikből ssámoa jelea éa érdekes vidéki egyéniséggel fog a t. olvasó megismerkedni. 6. Világhírű fürdőink, különösen a budapesti császárfürdő, a margitszigeti, tátra- éa balatonfüredinek népszerű a utmutató leírása. 7. Gyuri bácsi és öcscse, Ferkó kalandjai a bécsi világkiállításon. Regényes korrajz egy ismert mstgyar írótól. 8. Irodalom és művésset. A hazai a külföldi legérdekesebb könyvek, folyóiratok, lapok asemléje. — Színházi rovat, a budapesti nemzeti és népssinhás s a budavárbeli ssinhás heti krónikája a a vidéki asinéssetnek rendezése.
9. A magyar honvédség aászlépsantelési emlékkönyve, melyben rnisden zászlóaljparancsnok,
sássióanya, koasoruleány, felasen''elő pap nevei s a zászlók jeligéi is benne vannak. 10. Hirtár-csák a fővárosi, különösen ss orazá^gyüléai, a
vidéki és külföldi élet legújabb mozgalmainak hü tükrét fogja felmutatni a a harcztérről — vajha simulnék tőlünk e keserű pohár 1 — csakis a valószínű híreket köslendjük. 11. A bécsi világkiállításon kitüntetéstnyert magyarok névsorát, lakását, üzletieirását részletenként hozandjuk. 12. A szerkesztő Emlékiratai kiad-hatáaa nagylelkű pártfogóinak a lapja megalapítóinak diazes névsorát ia közlendjük. Hirdetési rovatunk és a Nyilttér a megszabott jutányos dijért mindenkinek nyitva ¿11. A .Budapest'' hetilap előfizetési dija egész évre 6 frt, félévre 3 frt, évnegyedre 1 frt 50 kr, havonként 50 kr. At előfizetési pénzeket, a név, a lakás és utolsó pósta pontos följegyzésévei alolirt laptulajdonos-és szerkesztőhöz kérjük mielőbb bérmentesen beküldeni (Budapest, császárfürdő.) — Előfizetéseket elfogad vidéken minden kir. póetahiva-tal, helyben a laptulajdonoson és szerkesztőn kívül : Tettei Nándor könyvárus, s váczi utcza és kis hid utcza szögletén s .vastuakóhoz." Egész éves előfizetőink, habár réssleteeen fizetik ia be az illető dijakat — Budapest legújabb nagyszerű monumentáiia köz- ésmsgánépületei, felállítandó emlékszobrai, József nádor, gróf Széchenyi, gróf Batthyány, Deák F., br. Eötvöaéa Petőfi emlékszobrai hü rajzainak pompás mű-lapját, melynek bolti ára 2 frt leend, díj nélkül kapják meg tőlünk, valamint t gyűjtőink is, különösen a vidéki póststisst urak, kiknek a mellett minden 10 példány után egy tisztelet példánynyal szolgálunk a lapból. Tisztelt előfizetőink bárminemű hirdetéseit 30 százalékkal olcsóbban számitjuk. A hirdetések az alolirt kiadóhoz beküldendők. Budapest,deczember hó, 1876 Kiadó Kunosy Vilmos, könyv- és kőny omdatulajdonoe. (Károly körút, 53.) Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Vahot Imre. (Budapest, császárfürdő.)
Vegyes hírek.
— Egy hárem végsladdta. A póruljárt egyptomi pénzügy min issternek egyik kiváló paaaziója volt háremét szebbnél szebb rabszolganőkkel gazdagítani. Egéas nemzetközi asszony-
gyűjtemény volt az, minden világrészből a legválogatottabb, szemenszed ettpéldány okból. Volt ott kaukázusi, aaharai, abissziniai, indiai, persa nő. Most, midőn a basa minden vagyona zár alá jutott, nem kevesebb, mint 400 rabnő került akhedive, helyesebben akinostár birtokába, kik fölött az alkirály most saabadon rendelkezik. Valószínű, hogy a szebbeket megtartja magának, vagy szétosztja a nagyok közt, — a többi pedig piaezra kerül.
— Mamlaszok tgyleU- Olyan egyesület is létesík Amerikában, melynek neve: „Mamlaas egylet." Tagjai lehetnek nőtlen és nős férfiak. Ha a nős férfi igazolja, hogy neje őt megkarmolta, kap as egylettől 2 frt kárpótlást; ha fejét veri be felesége, kap 5 frtot; ha pedig kedves élete párja agyonüti, örökösei kapnak 100 frtot. A nőtlen férfiak 50°/,-kal többet kapnak, ha valamely nő ugyanazon attentátumokat követte el rajtok A kárpótlásokat az egyleti tagok álul befizetett tagdijak födözik.
— A ezukor olcsóbb lesz majd a jövő évben. Californiában ez évben dinnyéből gyártót tak ezukrot. A görögdinnyekülönösen megjutalmazta a gyárosok fáradozását. A dinnyemagvak bél pedig finom táblaolajat készítettek.
Papírszeletek.
(N.) Férj-e, vagy n ő?
— Ferkó bátyó, nem megy kend ma be a városba ? kiboahatná egyúttal leveleimet ée újságaimat a postáról, mondá a tiszti írnok.
— Én agyán nem megyek be, feleié a falsai fftldmivelő, hanem Férjem bemegy, az majd el-hoaaa magával . . . N fi m — akarta mondani a bátyé.
Ai általános szegénység Ügyét as orazággyü-léaek rendeaen utoljára szokták tárgyalni, mert ezapa saegénységből ezen „személyes ügyet" o vakodnak előtérbe tolni.
No barátom — mint ér*ed magad asőta, hogy megnősültél — kérdi ralakJ barátjától. Nagyon jól — aranyos as élet — minden helyén — rendbea
van — aaonban kendőjeért zsebébe nyalván, felesége harisnyáját buzá ki onnét.
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. deczember 1I4ÖÍ — deczember 20 ig.
— .Arany Koron áh oa" czimsett szállodába : Rotter 8amu Budapest Erdódy N. Keszthely Bruck H. Stuttgart Weiss J. Franaatadt. Szende L. Buda pest ÖkuMita N. Z.-Egeraaeg. Lesnyák N Kottori. iUjkay N. Rajk Wimpfe J. Béea. Répásy E. Badepest Freund A. Mains. Boanyak N. Somogy. Neuhoff K. Stuttgart Tolacsek N. Komarom. Fink V. Yataad. Nóvák N Zala Gr. N''taky H. A-Lendva. Block o. Herkess Mains Rigl E. Béea. Rakel J. Ssékestebér-vár. Ilausner J. Triest. Hartleben Comp. Stattgart Pacsolay J. D.-Földvár. Biasa N. Budapest. Segeedy E. Gödöllő. Libwerth H. Marburg. Or. Orzits N Zágráb, if. Tomás N. Letenye. Margvlit N. Csurgő
arvashoa" eaímzstt
9- *aa«k i. Ba.
K. BeÉbar. Neuasann F Szombathely Neumann 8. Kaposvár. Honig J. Szemes. Guttmaa J Nedelilz. Salsberger B. Prag. Deotsch J. Béea. Sommer O Brünn Steiner J. Saemes. Tantoasy F. bn* seneae Schlesinger B. Bées. Ormann M. Budap«« Pila J. Bécs. Vizmathy J. Kottori. Singer L Poaaony Hahn Q. Oratz. • i Pits H. Pozsony. Pollak J. Bnda pest. Sehneider O Bécs Merbs A. Berlin. Löwj | Brünn. Eigner 8 Prag. Weiler W. Bées. Herbst Q Bécs Timanoff T. Szt -Pétervár. Mandl L Béea. Mol-nár I. Pées. Hireohler M Somborn Grünhut J Kx-posvár. Váaony 8. Kéthely Grasainger A. Pées D« nath S. Essék. Palai 8. Kottori. Koka M. Béea Lsk-ner J. Baierbarh Hirth A. Mattersdorf Sehwan a Bécs Weliach A. Bécs. Niger P. Müncheu. EngUa4«r H. Béea. Ziwotek F. Grata. RpHser I. Bécs. Nagel fc. Bécs. KIschl M Brünn.
— ,0 roul ánhot'' czimsett saállodába: Mayl&nder M. Z.-Egersxeg. Farkas T. Kaposrár. Mt-genhaim J. Verőcae. Breberin G. Várasd. Mayer g. Strasgang Schwär* J. Eggenberg. 8tem J. N.-Bees. kerek. Walser L Bées. Bekker N. Barcs. SehOt* L Zákány. Looke J. Sopron. Weiss N. Belovár. Pollák A. Gráta. Frank K Boglár. Grünhut N Szombathely. Ca< nha K. Keszthely. Mautner M. Saigetvár. Schills V. Trieat. Polcse P. Triest. Morgentin G. Triezt Marcucci A. Trieat. Ferencz J. Bobajánosháaa. Hart-mann A. Szigetvár. Rothauser L Veaaprém. Deichtes J. Szombathely. Böhm K. Szt.-László. Spiegel J Marcsah.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegysett piacaiárak Nagy-Kaniaaavároa piaczbiztosi könyvéből: 1876. évi deczember hó 20-án.
Bnaa legjobb suly 39, «/« hektoliterkint, 100 kilogramm saerint: 12 frt — krn középaaerü suly 37, 11 frt 50 kr. — Kétaseres legjobb suly —, _ frt — kr középszerű auly —, — frt — kr. Rozs legjobb suly 56, 9 frt — kr., középszerű snly 84, 8 frt 40 kr. — Árpa legjobb suly M, 7 frt — kr., középmerfl suW S0, 6 frt 50 kr. — Zab legjobb snly 30, 1 frt, 40 kr középszerű suly 18, 1 frt 20 kr. — Kukoricaa (tengeri) uj 7 frt — kr. — Burgonya 2 frt 10 kr. — 8zin-lisat 28 frt — kr., zsemlye!isst 24 frt — kr., kenyér-liszt fehér 20 frt — kr., fekete 16 Ért — kr — Rús 24 frt — kr. — Bnza-dara 30 frt —. Árpakása 32 frt — kr. — Borsó 30 frt — kr. — Lencse 30 frt
— kr. — Bab 10 frt 50 kr. — Köles-kása 11 frt — 8a Tanya-káposzta J* frt — kr. — Savanya-répa 10 frt — kr. Sséna kOSött legjobb — frt — kr., középszerű — frt — kr.; aaéaa kötetlen legjobb S frt 60 kr, középszerű 2 frt 5» kr. — Kötött- vagy ágyszalma legjobb 3 frt — kr., — kftsépsserü — frt — kr szalma takarmánynak való legjobb 1 frt 50 kr. köaépaserü — frt — kr., ssalma alomnak való leg- -jobb 2 frt — kr„ közópezerü 1 frt 60 kr. — üj-bor hectoliterkint 9 frt — kr. ó-bor 12 frt — kr. —
1 liter pálinka 40 kr. — 1 liter ecaet 6 kr, — Bükkfa, egy köbméter kint, egy méter hossza haaá-bokban, kei esatrakáaaal — frt — t., kereestrakás nélkül 3 frt 80 kr. — Cserfa keresatrakáaaal — frt
— kr., keresatrakáa nélkül 8 frt 40 kr. — Tölgyfa keresztrakáaaal — frt — kr., kereeatrakáa nélkül 2 frt 80 kr. - Kőszén a bányából 100 kilogrammkint 75 kr. — Lámpaolaj, repeaéból, egy kilogrammkint «0 kr. — Stearingyertya l frt — kr. Fagya gyertya öntött 68 kr., mártott 7S kr. — Szappan 42 kr. — Nyers fagygyu 82 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8 kr. — Marhahús egy kilogramm szerint 48—50 kr. — Borjúhús 62 kr. Sertéahna 60 kr. — Szalonna 80 kr.— Diaznéaair 96 kr. — Marhazair 1 frt 20 kr. — Köménymag 64 kr. — Vöröshagyma 16 kr, — Foghagyma 30 kr. — Főtt aő 15 kr., kő-só 13 kr. — Bors 1 frt — kr. - Paprika 72 kr. — Czukor 72 kr
Kiadta :
(P- h.) M • n i n g e r,
_ v. aljegyző.
Érték ét váttéftiyaB deczember 22
5*/e metnliquea 60-15; 5*/. nema. kölcsön 66.25; 1860-ki álladalmi kölcaön 109.50; bank-réssv. 817. — ; hitelintézeti réssvények 134 30; London 125.75; magyar föld teher mentési kötvény 73.75 ; temesvári fóldtehermentéei kötvény 71.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 71.60; horvát-slavon földtehermentéai kötvény 84.50 ; ezüst 114.50 ; cs. kir. arany 5.95 — ; Napoleond''or 10.7 —
Vasatl menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti időtmutató óra szerint,
indnl kanissárol
Vonat hova:
szám Ora Pere. Idő
906 Eaaék, Mekáea,Dombovár a Fiaméba 4 48 reggel 215 , . . 2 30 délut.
2l2 Buda-Pestre........4 58 reggel
902 ...........26 délnt.
204 ........... 11 30 eetve
818 Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
801 . ......... 11 48 estve
816 8opronyba ........ 8 88 délut.
t03 Triesztbe és Pragerbofoa keresztül
Qráez ás Bécsbe ...... 4 50 reggel
20! Tneeathe ée Prágerhofoa keresztül
Grácz is Bécsbe ......S 47 déluL
Brkesik Knnizsarn
216 Easék, Moháne, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut.
206 • . . 11 11 értve
203 Buda-Peetről........4 20 reggel
201 tt ........2 5 délut.
J}* » .......... 44 estv.
314 Béesből (Szombath. Béca-Ujhelyeslői 10 27 estre J02 w h . .45 r«grel
816 8opronyból........U &| délel
tl4 Béesből Gráca, Marburg, Pragerhof
Wől ......... 4 12 reggel.
9Üt Trieest- ée Béea bői Marburg, Pragw-
bof fél« „....!... 1 21 délot.
204 Trieszt- ée VUlacbból Prágerhof felől 11 — estve.
Marburgba csatlakozás YilUeh ée Francesieathe. ... . Fianc«sfestből

tattohvsát.
Prága, deci. 20-án : 52, 54, 80, 6, 76.
OaezMber 24-tA
52. Ti bér császár uralkodás« 15
évében. L. III.
25 : HÜ«
26 Kedd
27 Szerda Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat
N- Karáeuty Ittváa ».
János Kt. Apró sa. Tamii P.
Dávid
13
14
15
16
17
18
C. 29. Spir
Aurent
Tyrsus
EJeuther
Agg®a»
Dániel
8ebasL
3H
JHt
I ^íf : ** i s*
Felelős szerkesztő : Bátort Lajos.
Bikafalvi Máté Domokos
cs. kir. udvari fogorvos
Budapesten, a váczi- és kishíd-utcza sarkán (vastuskó-ház.)-
Odvas fogak pl om bálás a arany, vagy más tartós anyaggal, a minek folytán a fájdalom megszűnik és a fog teljesen használhatóvá válik.
Teljesen megromlott fogak
•) E rovat alatt közi fittért fistalSeséget neas
▼állal a ßzerk.
kéjgáz alkalmazása melletti kihúzása. Ezen műtét a kéjgáz néhány másodpercznyi alkalmazásával történik a nélkül, hogy a műtét a legcsekélyebb fájdalmat kelthetne s akkor is minden veszély nélküli, ha már altató szerek (chloroform, aetherj szívbaj vagy egyéb bántalmak miatt veszélyesek lennének.
Mű fogak és fogsoroknak a legújabb amerikai modorban készitése. E fogak a természetesekkel teljesen egyenlő kül-sejüek s minden kívánalomnak megfelelnek.
Mű szájpadlások (obtnrateurs) készitése.
Minden fogorvosi műtétek és fogtechnikai munkálatok végzése.
Oporto ót Risling boraim több isbeni kitüntetése által bátorkodom s tissteit asólléss araknak a valódinak elismert jeles minóségü és egészséges sima ssóllővessxóimet, mely nálam nagyobb mennyiségben kspható, ajánlani Vasúthoz állítva, caomsglássa\ együtt esre 4 frt 50 kr.
Ugyssintén eladandó nálamTessállitott
ár mellett
1873. ós 74-ki 180 skó haling 1874-ki 60 , oporto
1876-ki 200 . bor.
Zala-Apáti, 1876. decsember 17-én.
SCHVAHCZENBERG DÁVID.
Zenetekintélyességektól elismert legiyabb olasz, még soha nem''volt zeneműszer
Ocarina,
» melyen maga a laikus is néhány órányi gyakorlat nfán a legszebb darabokat játszhatja. A felette bájos és jó hangzású bang am Ocarinát a legkedveltebb salon-zenemószerré teszi és bámulatos olcsó ára végett mindenkinek a legkedvezőbb alkalom nyujta-ük, egy kellemes mulatság beszerzésére. Oktatással eryütt árak a következők:
1 __11 III. IV. V. VT. VII.
ft. 1 ft. 1.50 ft. 2.— ft. 2 50 ft. 3 40~ It TÍO fT^T. A IV. és V. szám zongorakiaéretre van hangosva. Megszerezhető
Blau és Rann egyedüli raktárából Bécsben, I., Baben-
bergerstrasse 1. (247 2 — 2)
A szétküldés utánvéttel eszközöltetik. — Eladóknak Rabatt adatik
Caak
Az egyedüli üzlet Bécsben
mely a kedvezőtlen viszonyokkal számot vetve, áruinál egy további 30\-nyi árengedményt lépto.tni életbe iulokolva lát*« :
Betlelhelra II. és tárna bérai
china-ezíist gyári raktára
Karstserstrasse 14. sz bazsrbar
Az árak és pedig :
50 kr.
az ára egy
ereieti sorsjegynek
a melylyel
1000 dr. aranyat
Ezen, Becs város tSBSCSS által a szegények-alapja ¡svára rendőreit sorsjáték
nyerői
¡000 2oo J loo, los | darab eaüst
2oo, loo loo ( ar,T" loo, loo, i forintos, 3 bécsi sorsjegy, melyek
"X" 200,000 frt.
más mfi- és értéktárgy ezüstből, lehet nyetni. együttvéve
3000 t«* 60,000 ^
A hazái s várssi tssáes ellenérzése Mellett 1877. febrsár 13 ás tsrtatik aeg.
Vidéki megrendeléseknél az összeg bérmentett beküldését és 30 kr. meUékelését kérjük a sorsjegyek, és annak idején, a huzáai-laistrom bérmentett megküldése fejében.
Az Union-bank váltó-irodája, Becs Graben 13.
eddigelé: a cs. k. szab. bécsi kereskedelmi bank váltóirodája ezelfitt: SOTHEN J. C Kzen sorsjegyek helyben is az ismert árusító helyeken kapható. (249 2 10,
6 kávéskanál e. 6 evőkanál „ 6 asztali kés „ 6 „ villa „ 1 levesmerS-k.,, 1 tpjmer5-kan..( 1 kávésv. kan.,.
ft 3.50, mo«t 1.50
ft 7.50.
ft 7.50,
ft. 7.50,
ft 5 -,
ft 3. -,
ft 6 —.
Í5
2.50
] 5")
i -
1 dohár.ytzelencse
törökdobányhoz e. ft 4.—, njnjt
l vajas köcsög „ ft 3.—, „
1 tbea-kanna ., ft 8.—, ,,
1 pár gyertyát. „ ft S —. ,.
6 eznkortáleza „ ft 3 50,
1 <"c»et s olajtartó n ít H. —, í:
3 idom cserdngasr »''f ''J —. t''t
1.50 1.50
6.-3. -1
5 -
!»0
Tudósítás !
A kötőig«
karácsonyi és oj évi ünnepekre,
a legmegkülönböstetett, legújabb és egysser-smind legolcsóbb meglepetés:
Egy fényképből egy olajfestmény.
Egy fénykép névjegy alakban és 2 frt., vagy ugyanaz Kabinetalakban és 3 frt. beküldve, ezekért egy vászonra művészileg kivitt
olaj-arczkóp
bérmentvé átküldetik.
Société française de Photominiature Bécs, L Himmelportgasse 6. I. emelet. (248 2 — 3)
Különösen ajándékoknak alkalmas.
PURITiLS
) A beszssséfy darab ősz- 0 csempe-kés ) SZSVSVS tfiSZSS tskbss 2416 esem ege-riila
) 24 darab áiszes ) tskbas 26 frt bs-
6 evókan.) frt helyett OSSk 9 frt 6 esemego-kauál ) lyett ossk 9 trt
I 6 kávéek.) 5o kr.
¡6 késtámaszték )
lyett o 75 kr.
Haj-iíjitó-tej.
Legújabb pasta arany, ezüst ée chína-esüst tiastitására. dsrabja
25 kr, 6 darab 1 trt 20 kr.
l''ompás tálezák, kávéskannák, theakannák, theáfckészlet, asztal-szerek, gyertyatartók, czukorhintKk, tojástartök, fogpiszkálótartók, asztalkendők, csatok stb. Vidékre átánvét mellett pontosan 6* lelkiismere-I tesen. Kívánatra ré,zlete* árjegyzék küldetik (104 2S—30) !
A .Psrltas* nem hajfesték, hanem tejneafi folyadék mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy Saz hajakat megífjit, azaz lassankint még pedig legkesébb tiztsssfy aap statt ama szint visszaadja,
melylyel eredetileg hirt »
A ,.Parftas'' nem urtalmaz festékanyagot A haj tetszés szerint vizzel mosathatik, lohet fehérrel átvont ránkoson aludni ét gözfllrdßket használni, a fostéknek nyoma som vehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjitja ós podig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi haját és szakállát
Egy Gveg „Psrttss '' ára 2 frt. (posta! szétküldésnél 20 krraJ több s készpénzzel va*y utáovétt«! kapható : FrSBZ Otto és társánál BéCS. Ma-riahilferstrasse 38 száa Nagy-Kanizsán valódi minőségben Práfér Bééa gyógyszerész nr nál. (135 24—15)
mmmmtmmtmmmmmmmm
(246 2-2)
Karácsonyi és
• r

ujevi ajándékokul
ajánlja
Wajdits József
dúsan felszerelt könyvkereskedését, a melyben
nagyszámú magyar ós német diszművek,
magyar, német, franczia, olasz, angol
aothologiák,
képeskönyvek, ifjúsági iratok, naptárak,
elegáns imakönyvek,
finom franczia és angol levélpapírok,
látogató-jegyek,
újévi és névnapi köszöntések
és egyéb tárgyak
a megszabott bolti árért kaphatók.
6 cs. és k. apostali Felsége megparancsolni méltóztatott
a közös katonai jótókonyezéiokra vaio
V. állami sorsjáték
megnyílását legkegyelmesebben megrendelni kegyeskedett, hogy ezea sorsjáték tiszta jövedelme
egy kfii&n katonai árrabás alapítására fordittaasék.
E legmagasabb paranoaolat folytán a os. k. sorsjáték-igasgstóság esen
állami sorsjátékot
megnyitotta, melynek nyereményei a játékterv szerint fissaeten 215.000 forintnyi névértékb51 állanak. Ezen igea gazdagon felruházott sorsjáték 6263 nyereményt foglal magiban, úgymint:
S00 nyerem. Duna-ezabá- ) Kamat élvezéssel lyozáai sorsj. á 100 ft ) 1877. jan. bó l-jét«L 2000 Sorszámi nyeremény
1 f5nyerem. 70.000 ftttal )
X . 15.000 . ) Er üst-járadék ka-
1 . 5JÛ00 . ) matbnzással 1877<
10 nyerem á 1000 , ) január hó elsejétől.
50 . á 500 . )
készpénzben á 80 ft. 3000 Sorszámi nyeremény kéespénsben á 10 ft.
A búzás megmásolhatlanul 1876. deczember hó 28-án történik. Egy sorsjegy ára 2 frt 50 kr. oszt értékben.
A cs. kir. sors játék-járadéki-igazgatóságtól.
(246 3-3)
Bécs, 1876. angustus bó 1-én. A sorsjegyek Bécsben, a cs. kir. sorsiátéld i
a jótékonyczélokr a való áilami sorsjátékok o
Thurniburgi Latour Károly,
cs. kir. udvari tanácsos és sorajátek-igaagató.
Stadt, Riemergasse Nr. 7. Jaeoberboí, «ban szintúgy egyenként, mint tömegekben is
beszerezhetők, vagy pedig irásilag az illető ttesseg melléklésével rendelhetők meg. — Aaok Bécsben továbbá minden cs. k. sorsjáték) gyfijtSdék és cs. k. dohánytŐssdékben kaphatók ; azután a cs. k. és k. magyar tartományokban ; mindea eorqátéki biratalbaa és sorsjátéki gyüHSknél, az adó- és postahivataloknál, dokány elárusítóknál, vasúti- és gőzhajózási-állomási hivataloknál, ngy a int a birodalom sok varosai és nevezetesebb helységeiben felállított sorsj egy el árusító közeg eknéL
« «
Itátorkodnnk a t. cs
háziasszonyokat
egy nagy takarltméoyra figyelmeztetői, mely abból áll, hogy a kávé valódi jó fügekávé vegyülésével készíttessék Essél 2 előny jár, még p«dig : 1 ar. ízlést nemesíteni lehet és 2. a jutányos bevásárl/s lényeges ta-karitmányt hoz macával E i sél-hól kérjük hamisítatlan
fiiifi-kárákl
egy kísérletet tenni. Miután mi aranyozott papírban becsomagolt füge-kávénk minden
e/yes csomagjának tartalmáért a valódiságát illetSleg, 100 frt-t a I j ó t á I I u n k, tehát lajstromozott védjegyünkről különösen tudomást vénül kérünk.
Scliiúí Győzd s Fia,
rs kir. gacd gyárosok Béesbsn-. Egyedüli raktár Nagy-Kanizsán :
Strem és Klein uraknál.
(179 22—*)
Megjelent harminczezer példányban >
Wajdiís J. nagy képes magyar népnaptara 1877-ik évre.
Kapható minden hazai könyvárusnál és könyvkötőnél. K díszesen kiáll''tolt nepnaptár nagy
kelendőségnek örvend.
Ara a kötött irópapirral ellátott példánynak csak 50 kr, fíízve
40 kr. Kis képes naptár 25 kr.
Tartalom
i. 2.
3.
4.
5.
6. 7. K
9. 10. 11.
12. 13
14.
15.
16. 17.
18.
19.
20. 21.
Haljjuk a ssép szót. Naptári réss ssinea nyomással.
Felséges uralkodó ház. Csillagvizsgáló észrevételek. Száz éras jövendőmondó képpel. Boldog uj évet, költemény. Fárnek K.-tól. Deák Ferenci életrajza képpel. Deák Ferencz emlékezete Zalam egy ében,
költemény. Schernpecher Józseftől. A magyar nép lelke. Tóth Vinczétól. A kísértet, költői beszély. Kelefy György tői. A természetűn köréből, képekkel Séliyey Bélától.
A Balaton, tündérrege. N.-től. A hú feleség. Turultól. A kaposvári államigymnaaium, képpel. A kaposvári állami gymnaaium. N.-től. Király koromban, költemény. K. J.-től. Erkölcsi történetek. Az Isten igaaiágos. Ne légy vakmerő. Kegyelet példái. Isten ujja a zivatarban. Mehlertől. Életkép, költemény. G. Gyulától. Uj magyar népdalok. Többektől. Leány tréfa, költemény. HajgatóSándortól. Mulattató ördög*égek, illustrstiókkal. A megtörtéut hires pacsai párbaj, valódi rémtörténet, a melyet egy pötrétei és egy diós-
Postsi megrendelések azonnal szállíttatnak
22.
23.
24. 25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
káli veterán a borzasztó és leosillapithatlan felhevülésben élethalálra vívtak, 6 képpel.
A fÖrhénczi Liter János jókedvében uj vig nóta. Irta Kánári Mariska. Képes költm.
Grobrotman keresztelése, humoresk, képpel a kedves keresztkomámnak irtam én a jókedvű Pista, a látóhegyi széliében, az öreg diófa alatt.
Kis kanizsai uj nóta. N.-től.
Pofonvágovics és arczulcsapóvics a valódi aserb jóbratjék, igaz történet, irta Nedobró Dömötör. 8 képpel.
Nevessünk. Egy tarisznya ostobaság czimü humoristikus eszmék, Ötletek, élesek egyvelegéből kivonat.
Mezei gasda naptára, vagyis egész évi teendőinek sorozata.
Hasznos tudnivalók.
Az aj méterrendszer rövid népsz. ismertetése.
Országos váaárok legújabb hivatalos adatok alapján összeállítva.
Az ipartársulatokról.
Magán hirdetések.
Kamataaámitás uj péasben és cseléd bér árendát mutató tábla.
Törvényszerinti bélyegrovat.
— I.smételadók százalékban részesülnek*
Egyúttal ajanlom
a 3000 kötetből"álio köícsönkönyvtaramat
melynek olvasási dija havonként, napontai könyv kicseréléssel együtt fóak 50 a niag\ ar könyvjegyzék ára 15 kr, a németé pedig 25 kr. Belépés a kölcsönkönyvtárba a hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel
Wajdits József,
kiadó könyvkereskedő Nagy-Ka ni zsao.
NAGY-KANIZSA, 1876. deczember Sl-én.
Tizenötödik árfolyam.
ga^----
1 ElMxetésl ár: &
egész érre . . 8 frt. I fél érre . . 4 „ negyed évre . 2 . £flry ftxátn 10 kr
Hirdetések
6 hasábot petiUorban 7, másodszor 6 • minden további sorért 5 kr
NYÍLTTÉRIJÉN sorookiot 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésárt külön 30 kr. fizetendő.
szellemi rássét közlemények a szerkesztőhöz. Takarékpénztári épület földszint, — anysgi réssét illető közlemények padig a kiadéhos bér-maatve íatéssndők:
HAOT-KAKIZSA
:ülön r
i
Bérmentetlen lovalok csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
OZLÖN
Késiratok
küldetnek.
J
N.-KaniznmvkroH helyhatóságának, nemkülönben a „a.-kanlzssl kereskedelmi s lpsrbsnk% a „n.-kaulzsal takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület«, a „n.-kanizsal kiadod-
nevelő egyexület*, a soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanlzsal külTálasztmánya* 8 több megyei és rárosi egyesület hivatalos értesítője.
Uetenklpt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Az é? végén.
Mint mindennek, régé 1876-mk is!
A politikában 1876 nem volt szerencsés. A társadalomban csak pengett az eszme, de valósnlásboz, az egy szegedi országos kiállításon kivül, nem igen közeledett.
A gazdagok száma csőkkent.
A szegények száma növekedett. S nem segített rajtok az aristokratia. Pedig a legelső magyar ember szép példát mutatott, midőn az árvízkárosultak fólsegélésére oly nagy összeget utalványozott saját pénztárából. A kormány szintén ott volt mindenütt, a hol a bajt orvosolni kellett. De hát átnézzük a gyüjtóiveket, azt hinnők, hogy Magyarországon fia sincs az aristokratiá-nalr, hogy itt a demokratia az ur.
De hagyjuk el a sötét képeket!
Nézzünk örvendetesebbek után, ha találunk ! }
Vajmi kevesen vannak! Hisz a halál oly sok jelest szakított ki sorainkból 1876-ban, hogy ha valami örvendetes tűnik is szemeink elé, semmikép sem birja kipótolni veszteségünket 1
Mikép is pótolhatná ki, mikor még az is dugába látszik dőlni, a mit a Tisza-kabinet, egész éven át alkudozva, a dualistikus bank s javunkra corrigált vámtariffa alakjában már-már kivívott; de az osztrák perfidia visszavont s megtagadott tőlünk elszegényített magyaroktól! ?
A mi a mult évben egyedül örvendetes és a mi nagy elégtétel ránk nézve a magyarfaló németnyelvű irkászok ellenében, az, hogy 1876-ban Magyarországon tartat-
TÁRCZA
A hősök sírjánál.
(Ss dánnál.)
— Francaiából. —
Te kis csendes domb lombot fák alstt
S bsbér ligetnek árnyától takarvs Mely bdsan hullst rád k ostoruk st, —
Te vagy a bótök legméltóbb sirbslma ; A bátrak porló tetemit ölelve Fzent érzelem fogsmzik a kebelbe''.
Márvány nem jelzi a tettek dicsét.
Nem hirdeti gránit a bőss csatákat, Hol megasünik oly annyi drága lét,
Hol annyi bátrat sok drága ssem sirst; — Mi láttunk huUni könnyöt önt érettfi«, S .béke velők- felettük énekeltük.
Mire szolgálna emlék e helyen,
Lenne pyrsmis bár felhőkig érő ? Ledöntené az ellen kegytelen,
Villámmal sújtaná tán s temető ; — Emlékük él a honfiak szivébe'' H mikor falejt a frankok nemzedéke?
A sir felett a kegyelet vigyáx,
Kgy nagy viemset őrsi féltett kincseit K n«in ember as, de hitvány, gyenge váz,
Ki meg ne halna védelmükben itt ! — Ti drágs porló tetemek rálátok : ^ «doaxlopi s francsiák honának.
KŐVÁRY BÉLA.
Közlemények a természettanból.
(Folyt, és vége.)
As ingaóra aaoaban már nem réesesül annyi becsülésben, mert nem oly kényelmesen hordozható, mint a zsebórz, pedig es is mily hasznos eszköz. Mily zavart okot csak egy báa-tartásban la, ha sines pontosan matató óra, mig
ván meg a statistikai nemzetközi ősrégészeti congressus, ennek érdemeket és haladást méltányolni biró tudós tagjai már is oly kedvezően nyilatkoztak hazánk cultura-lis jövőjéről s hivatásáról az angol, franczia s nagy oémet sajtóban, hogy azzal igen-igen meglehetünk elégedve!
De a mit e réven nyertünk, nem vesztettük-e el itthon.?
Hiszen Deák, Mikó 8 meg annyi jeles államlérfiaink, ha meggondoljad, mily veszteségek a hazára; s ha hozzáteszsrük, hogy a kiben még mindig csüng hazafiúi reményünk, még most is távol van a bon határaitól ; ha meggondoljuk — mondom — hogy ezeket nincs a ki pótolhatná itthon : a legnagyobb fájdalom és aggállyal tekintünk a haza jövendő sorsára, midón oly vészteljes felhők hömpölyögnek felénk a külhatalmak egéről!
Ily gondolatok kőzött szegényesen zárjuk be 1876 ot!
Vajha ragyogóbb színekkel eesetelhet-nók mához egy évre 1877 múlandóságát!
Adjon az ég hazánknak 1876-nálsokkal, de sokkal boldogabb uj esztendőt!
SZERÉNYI ENDRE.
Nagy- és Kis-Kanizsa
pénzviszonyainak tükre.
Ha Nagy- és Kis-Kanizsának pénzviszonyait bonczkés alá veszszük, azon meggyőződésre jutunk, hogy e két községnek pénz nyomorúsága az állam-, az ország pénz nyomoruságával ugyanazonos.
Midőn annak fokonkinti fejlődése gépezetét keressük,megtaláljuk azt nagyrészban önmagunkban.
Ha a nevezett két község közös bizottsága (delegatiója), a képviselőséggel karöltve a fenforgó viszonyok közepette fnkar gazdálkodás módot nem követ, ugy rövid idő alatt nem lesz pénzünk; már pedig hol nincs pénz, ott nincs kenyér, hol hiányzik a kenyér, ott nem lehet élet. Élnünk pedig kell.
A költség előirányzat hú tükre gazdálkodásunk miképenjének, abba tekintve, tartózkodás nélkül elmondhatjuk: ha nem követünk is pazar gazdálkodás módot, any-nyi bizonyos, hogy nem fukarkodunk.
A két községnek költség előirányzataiból látható, mily odaadólag, — mily könnyen szavaz meg a képviselőség oly költség beterjesztéseket is, melyeket ma, mi-dón alig marad élni valóra, részben elhalasztani, részben visszautasítani volna szükséges. Intézkedik, mintha bajunk sem volna !
Találunk az 1877 ik évi költség előirányzatokban oly költség többleteket is, melyeket éles megjegyzés nélkül éppen nem hagyhatni, melyek kifolyásából mondani van jogunk, hogy a delegatiónak és a képviselő testületeknek korán sem áll jogaikban ujabbnál ujabban, sújtó költségekkel terhelni a közönséget. Ehez mindenkinek van szólni valója.
A népek szegénysége, az állam, az ország, a nemzet szegénységében tükrözik vissza. A népek szegénysége az állam sírja. Ha érdekkel lapozgatják adókönyveinket; ha éber szemekkel tekintünk az előnkbe tárt költség előirányzatok egyes rovataiba,
ugy megtaláljuk mindazt, ft mi fáj, mir legalább enyhítő balzsamot keresünk és kérünk.
Lássuk terheinket, hogy le ne roskadjunk:
trt. Vr.
A két községnek 1876. évi
egyenes adója .... 93035 —
Ezután fizet pótlékot . . 30000 —
Közös adóssága tesz . . 337331 —
Ezután fizet kamatot . . 24253 —
1876-ban bevett és kiadott 168211 28
1877-ben bevesz és ki fog
178015 73
1877-re felülfizet . . . 21227 89
Az 1877-ik évre megállapított kétrendbeli költségelőirányzatból kitűnik, hogy azon évben mi czélra lesz fordítandó az azokban megállapított 35007 frt 90 kr. többlet
Minthogy a jelzett két rendbei i költségelőirányzatból nehéz a többletre vezető kitételeket hamar kiérteni, azért is jónak láttuk azokból a többletre mutató kitételeket kivonatban rovat szerint összeállítani, szemben a mult évi költségekkel feltüntetni.
Ilykép nemcsak a többletet lehet egy pillanat alatt tétovázás, tévesztés nélkül felismerni, hanem azt is, hogy mi czélokra lettek azok megállapítva; — mennyivel járul azon többlethez Nagy-Kanizsa, menynyivel Nagy- és Kis-Kanizsa közpénz-tára.
Meg kell jegyeznünk, hogy a feltüntetett kitételek ujabb költségeket jeleznek.
ellenben a pontosan járó óra mindig figyelmes-teti a básbeiteket kötelességek teljesítésére. De még a tudósokat is tanitotta as ingaóra egy íontoa f elföd özésre. Ugyanis tapasstalták, hogy az ingaóra, mely Párisban, vagy Londonban pontosan járt, ha as éezaki sarkvidékre vitték, ott már as óra sietett, ha pedig délre as egyenlítő alá vitték, ott meg késett. E két egyenlőtlenség arra as okoskodásra vezette a tudósokat, hogy a földfelülete nem mindenütt egyenlő tá volra van a föld középpontjától, hogy a sarkok felé, bol as óra sietett, a föld alakja lapalt — as egyenlítőnél pedig kidomborodott.
Mivel a föld vonzó ereje annái gyengébb, minél távolabb a fold súlypontjától és annál erőaebb, minél közelebb ahoe, ha pedig a vonzó erő nagyobb az eaési sebesség is nagyobb következésképpen aa inga is gyorsabb lengést tesz s így as órának sietni kell, ellenben ha a vonzó erő gyengébb, as eséai sebesség is kisebb, tehát as inga lengése is lassabb less s igy az óra késni fog A tudósoknak a fold alakjára tett felfödőzézök a mult aaázad végével megtett há romszögméres által valónak bizonyult, mert a földnek alakja czskugyan a két sarknál belapult tekét képes, melynek sarki átmérője közel 6 mértfölddel rövidebb, mint as egyenlítői átmérője. Azt is kiazámitották, hogy a föld, ugy a többi égitestek voazó ereje abban az arányban fogy, melyben a távolságok négyxetei nevekednek. Példáal a földtől három föld átmérő távolaágban a földnek vonzó ereje már kilencs-szerte kisebb, mint as egy föld átmérő távol-ságbsn.
De most már idei« lesz, bogy Ígéretem szerint as órát bemuttszsm. Előttünk van tehát egy ingaóra, a legegyszerűbb szerkezetű,
már csaknem azon ponton, bol megáll, mert éppen most járta le magát, hogy es ne történjék, felhúzom: azaz a súlyt, mely az óra mozgását előidézte, ismét felemelem a láncs huzáaa által a lehető legmagaaabb pontig. S most ki-sérjük egy kis figyelemmel. As óra suly a föld voozó erejénél fogva folyton a földre eani tó-rekssik, le is esne, ha a láncz, melyre a suly függesztve van, bele nem vágna a fő órakerék tengelén levő vágányba, es által a főkereket mozgásba hozza, es pedig agy második kereket boa mozgásba aa által, hogy a fő órakerék fogai beleakadnak a máisodik kerék tengolen levő küllőkbe.
Eanek a második keréknek fogai pedig a harmadik keréknek tengelén levő küllőkbe kapaaakodnak. A kerekek fogai és küllői ngy vannak beosztva, hogy mig a főkerék egyet fordul, a második keréknek tizet kell fordulni éz mig a második kerék egyet fordul, addig a harmadik kerék tizet fordol, mire tehát a fő kerék egyet fordul, addig a harmadik százat fordul. A harmadik kerék haránt metszett fogaiba pedig as inga horgonya kapaszkodik, mely nem engedi a kereket tetazéee szerint futai, mert akkor igen gyorsan lejiraa as óra. De igy kénytelen a harmadik kerék várakozni, mig az iaga a lengés által más helyzetbe bosta a horgony egyik fogát, e kis rövid idő alatt a harmadik kerék egy foggal odább léphetett, mi által a horgony másik fogának egy kis lökést ia adott, mi által as inga lengéae folyvást fentartatik, de amint a horgony az iaga lengése által megint aa előbbi helyzetbe jött, a kerék máaik fogába kapott, a kereket tovább aem erezeti mindaddig, mig megint aj lengéé által a horgoey fel aem emeltetik, a
horgonynak ezen ki és belépése a kerék fogaiba minden nj lengéssel újra ismétlődik. Miután as ingának hossza 3 egéez és 14 ssáaad-réss bécsi láb s igy minden másodperce ben csak egy lengéet, tehát a harmadik kerék 36 fogával, mig 100-szór körül fordulhat, éppen egy óra malik el. Látni való, hogy a fő órakerék is egy órában czak egyet fordul s vele együtt a negyed mutató is, mely a fő órakerékaek még az óra szám lapján is kiérő tengelyének végére van erősítve, az óra számlapja alatt még három kerék van és pedig kettő a főkerék meghosszabbított tengelyén, az egyik kiceit szorosabban van rajta, mely egy máaik tengely körül forgó keréknek fogaiba kapaaakodva eet mozgásba hozza, ea pedig megint a főkerék tengelyén tágabban levő kereket hozza mozgásba, esen keréknek ceepja ki ér a számlapon, valamivel rövidebb, mint a főkerék tengelye, melyre a negyed matató van erőeitve, a kiálló csapra pedig as óramatató erőeittetett, de ezen matató a három kerék által annyira laeeitott mozgással halad az óra számlapján körül, hogy mire egyet körül fordol, addig a negyed mutató már 12-sser körül járta z számlapot. Aa óra iaga aleó végén ven egy lencse sárga résből, maiy föllebb vagy alább csaverható, a ezerint, amint aa órának járásit gyorsítani, vagy lassitsni akarják. Ha aa óra késne, akkor a lencsét íellebb, ha pedig korásna, vagy aietne, akkor alább tolnánk, többezöri próba után sikerülne aa igazi helyet eltalálni, bogy sem késsé, sem eietse as óra. De hegy postoess, mindig tgyenleteees járjon, ugy sem tudnánk igssitsi, mert sjárón a melegben a bő kiterjeaető ereiénél fogva ss inge is valami ki ősin t boeesabbodott éej S miatt aa óra kéasi fog, télen pedig ss isga egy
L Nagy-Kanizsa költségtöbbletének feltüntetése 1877-re a következő ;
I
1
17
18 20
21 23
31
32
36 |
37
42
43
44
48
49 |
50
51
53
54 56 60 62 60 67
69
70
72
73
78
79 81 88 89
Aljegyző fizetése .... A hajdú órvezetónek . . .
Egy hajdukáplámak • . • 14 rendőrhajdunak
A szolgaszemélyzet ruházatira
Irodaszerekre, nyomtat vány okra
Illetmény fametszésre . . . Népiskola tanítók s szolgák fizetése .......
Azoknak irodaáltalányra . . Azoknak nyomtatványokra . Vegyes szükségletekre . . . A házi ipar meghonosítására Annak felszerelésére Polgári iskola helyiségbére . Ugyanannak tanszerekre .
Ugyanannak írószerekre •
Szegény tanulók segélyezésére A tantermek fűtésére . . . A tanodák tisztogatására . • Vegyes szükségletekre . . • A szt-Györgyvári épületekre A Teleky-utczai iskola ja vitásra Szegények segélyezésére . .
Helyi szeféby betegekre kórháznak ......
Árva és lelencztartásra . . Zalai szegény pénzalapra . . Bormérés utáni adóra . . . Jutalmakra és napi dijakra . Posta költségekre ....
Vágóhid bérre.....
Vásár bizottságnak költségre Kongó uttégláért .... Rendkívüliekre és postára .
összesen :
1876 | 1877 Többlet
frt kr. frt. kr. frt kr.
600 700 100 _
250 i _ 280 — 30 —
_ 250 — 250 — •
_ _ -— 3360 — 3360 —
1110 — 1464 354 —
100 — 170 — 70 —
50 — 70 — 20 —
9392 _ 9769 _ 377 —
__ 100 — 100 —
_ — 200 — 200 —
200 — 250 50 —
200 -1 200 —
— — 100 - 1 100
970 -- 1150 - 180 —
400 _ 560 - 160 —
— _ 200 200 _
50 — 60 - 10 —
40 — 48 - 8 —
100 — 150 - 50 _
100 — 150 - 50 —
120 — 200 - 80 —
50 — 80 - 30 —
1300 1500 1 200 —
_ ! 300 1 300 —
250 — 300 - 1 50 —
430 — 450 ~ I 20 —
148 70 228 30 j 80 —
700 — 800 — , 100 —
20 — 30 —• 1 10 —
1380 — 1400 — 20 —
— — 140 — 140 —
360 — 540 180 —
74 — 9787 _ j 9713 95
— — - ¡16792 95
Az I-só szám alatti kimutatásból mindenki megértheti, hogy Nagy-Kanizsának 1877-ben 16792 frt 95 krral lesz több kiadása, mint 1876-ban.
A H-ik szám alatti kimutatásból látni lehet, hogy Nagy- és Kis-Kanizsa közösen 1877-ben 10,434 frt 94 krral fog többet kiadni, mint kiadott 1876-ban.
E két rendbeli többlet összegből kitűnik, hogy Nagy- és Kis-Kanizsa 1877-ben összesen 27,224 forint 89 krajczárral fog többet kiadni, mint mennyit kiadott 1876-ban és ez az, mit mi többletnek jelezünk, jobban mondva fokozott közös költség többletnek mondunk.
Mielőtt e tárgytól eltérnénk, két megjegyzést teszünk u. m:
1) Tapasztaltuk, hogy a költségelő-
kevéssé rövidebb leend és asért ss óra sietni fog. Készítenek most már oly ingákst is, melyek a hó — vsgy hidegben semmi változást s járásukban nem ssenvednek, az ilyen ingák több darabból állnak, egy része seréi — más része pedig horgony pálczácskákból áll. Az ütő szerkezettel ellátott óráknak már szövevényesebb gépezetük van.
A zsebórának gépezeté, már nem sullysl hozzak mozgásba, hanem aczélrugó által, melynek egyik vége az óra lapjában szilárdan álló szeghez van erősítve, másik vége pedig sokszoros körültekerés után s dob belső faláhos. A dobra kívülről egy kis lánczooska van körül tekerve, melynek egyik vége a dobhoz van kötve, másik vége pedig a csigához, melyet csigshás alakjától nevastek el így. Midőn as órát fel-huzzuk, skkor a kis kulcs segélyével addig forgatjuk a csigát, mig a láncs a dobról a csigára nem tekeredett. A csigának még egy más része is vsn, s fogas kerék, mely a láncs feltekeré-sénél nem fordult ugysn, de mihelyt a dob — a rugónál fogva előbbi helyére vissza tekered é-sét megkezdi, akkor már a csigával együtt a fogaskerék is mosgásbe jő, mi által a mosgás több keréken által megsokszorozva vitetik át a percsegő kerékre, melynek fogaiba, vagy a lendkerék tengelyében levő kis szárnynsk, vsgy pedig s horgonynak fogai akadnak, hogy a lendkerék as ingához hason egyenletes lengéseket végessen, s lendkerékhez egy finom hajszál veken y rugót erősilensk. Ha a hajszál rugó hosszabbodik, akkor a lengés lassabb, hs pedig s hajasál rugó bizonyos korong segélyévsl rö videbbre húzatott, akkor a lengés is gyorsabb
Tehát ha siettetni akarjuk, akkor a sza-bálysó mutatóját az a. betű feléi, hs késeltetni
irányzati példányok némelyikében az ivek a könyvkötő által tévesen lettek összeállítva. Utaljuk érdeklett feleinket, figyeljenek a tétel számok sorrendjére, ily kép felfognak világosodni azok, kik a hibát észre nem vették s a miatt tán számításukban és nézetükben tévútra jutottak.
2) Jelezzük, hogy a nagy-kanizsai költségelőirányzat bevételi rovata alatt az utolsó összesítésnél a bevételi összeg nem 74,827 frt 21 kr, hanem 74,833 frt 21 kr.
A különbség nem nagy ugyan, még sem hagyható rosszalás nélkül, mert ily természetű számadásoknál nem szabad té-
akarjuk, akkor meg as R. betű felé hajtjuk. Megjegyzendő, hogy a különbféle szerkezetű óráknál ezeknek is más-más fekvésük és szerkezetük van.
£1. Az idő egyenlítés.
Hogy óránk mindig a kellő időt mutassa, ehes egy kis figyelem és gyakorlat kell. Városban, hol pontosan járó torony óra van, ott nem nehézség az órát a szerint igazítani és ellenőrizni, de fslun, hol ily megbízható óra nincs vagy pusstán, ez már nagyobb feladat. Legegyszerűbb mód, ha napfelkeltekor igazítjuk óránkat ajiaptárban kitett napfelkeltéhes. C«ak hogy a naptár szerint igazítva többféle hiba fordulhat elő, először is naptárban a napfelkelte és lenyugta csak azon vidékekre helyes, melyek egyenlő szélesség alatt vannak ason helyivel , melynek számára a naptár készíttetett, másodszor mi s nspot még sson földrsjzi szélesség alatt is, melynek számára van a nsptár-ban kiszámítva a napfelkelte, 3 perczczel korábban látjuk a napot felkelni, mint as valójában felkel a levegő sugártörése miatt*, har-madssor nem minden helynek láthatára vizirá-nyos, mély völgyben még fél órávsl is későbben látjuk s nspot felkelni, mint valamely magas hegytetőn. Ennyi nehésséggel szemben nem felelhetünk naptár sserint igazított óránk mellett, hogy az a kellő időt pontosan mutatja e. Asért más módkos kell nyúlni s es nem más, mint a helyesen felállított napóra, melyhes hs akkor igssitjak óránkat, mikor már s nap jól fsljött magasra, akkor s levegő által okozott sugár törési hibát elkerüljük, mert ekkor már s levegő sugártörése oly kevés, hogy as számba sem vehető. Csakhogy a napén sserint mutatott időt még ki kell javítani as idő egyenlítési tábla sserint. Hogy miért kell as idő egyenli-
n. Nagy- és Kis-Kanizsa mint közös költség többletének fettflntetése 1877-re:

15
19
20 21 22
25
26
27
28 29
33
34
1876
1877
I
42
45 55 58 60 62 \
64
65
66
67
68
69
70 72
76
77 81
84
85
86 88
92
93 95
97
98
Fógymnasiumi rajztanárnak . . .
Tanári könyvtárra.....
Vegytani laboratóriumra (konyhára) . Fógymnasiumi tanárok szükségleteire Fógymnasiumi szertár gyarapítására
Ösztöndíjakra.....
Tanévi érdemsorozatra . . Házmester fizetése . . . Plébánia járandóság . . . N.-kanizsai mester fizetése Kis-kanizsai templom dékánjának
Nagy kanizsai izraelita pap és kán
tor fizetésre.....
Közös irodaszerekre .... 450 öl tűzifa fuvarja és értéke . Hét erdós ruházata ....
A fégymnasiomi épületben egy uj kut
Toronyóra kezelésre .... Házmester fizetése, ruházata Olajra utczalámpákhoz világításra
Uj lámpákért......
Négy lámpagyujtogatónak . . Katona laktanva és beszállásolás
w
Atvonálási illetmény .... Bútorjavítás és vétel .... Honvédségnek lakbére . . . Buterjavitás azok számára . .
Uj csatomára a tzt -Györgyvári utczában.......
Piaczi terek tisztogatása, töltögetésére
A főtérnek kongó téglávali építésére
Illetmény faérték és fa vaj-bérre . . Jutalmakra és napidíjakra . . .
Végrehajtási költségekre . . Letét a szt.-János szoborra . . Nucsecz József ornak nyugdíjra Városi mértékhivatalra .... SzászKároly rajztanár végkielégítése Nagy kanális tisztogatására Katasteri költségekre . .
Összesen:
vedni az utolsó fillérig. Ily csekélységek néha ezereket hozhatnak kérdés alá.
A tükröt kifüggesztettük, bele nézhetett mindenki és meg is találhatta abban, mit keresett.
Mi is bele néztünk, megtaláltuk mindazokat, miket látni akartunk és most, hogy hasznát vehessük a látottak és tapasztaltaknak, hangoztatni akarjuk. Mondja ki a képviselőség: 1) Ha ezentúl is megtartja az évnegyedes nagy gyűléseket, mégis intézkedni fog a7. iránt, hogy a halomra gyűlt, fontos közügyek megvitatására fél napnál több
frt. j .frt. ki.
600 1100
100 50 102 10
64 5 81 35
406 472 ——
175 - 196 50
6 - 10 _
109 - 120 —
250 — 300 —
844 I 1164 _
600 | — 640 _
95 1 _ 120
— - ■ 1 1 !■
300 — 400
3010 - 3150 i __
113 75 182
— — . 600 —
200 — 250 _
511 95 512 _
1495 45 i 1890
100 200 _
763 — 1 1000 —
9138 — 10935
600 — 620 _
600 — | 1200 _
2353 — 3345 _
200 1 l 250
300 '' i 500 —
— 4525
2280 — 2656 —
1200 | — 1300 , —
! — 600 —
— 4 66
I — 600 —
— 462 —
- — 600 —
- — 600 —
— — 548 18
Többlet
frt.
kr.
45
30
50
25
o 55
500 1 17 66 21 4 11 50 320 40 25
1000
100 140 68 600
50
394 100 232 1797
20
50
1200
200 4525
375
100 -
1520 -
4 66
600 -462 I -600 600 548 18
tési tábla szerint kiigazítani, arról még szólni fosok. Most csak arról szólok, mikép kell.
As alább mellékelt idő egyenlítési táblán minden 6 dik napra fel van jegyezve, hogy hány perczczel kell többet, vagy kevesebbet mutatni a gép órának, akár fali, akár zsebéra legyen az — mint a napórának. A tevőleges (—jellel jelzett peresek száma hozzá sdsndó a napóra által mutatott időhöz; a nemleges (—) jellel jelzettek pedig leszámitandók. Például megnézem a napórát november 27-én, vagy a mulató vessző árnyékát g látom, hogy a dél előtti 10 órát jelző vonal tökéletesen as árnyékot két egyenlő részre hasítja, de mivel e napra as idő egyenlítési táblán semleges jellel 12 egész, 2 tized első perczet találok feljegyezve, asért órámat nem 10 órára, hanem s táblán talált peresek hijávai 9 óra 47 és 8 tized perezre igazítom. Ha pedig február 15 én nézem meg a napórát s ez éppen a délelőti 11 órát mutatja, as idő egyenlítési táblán ugyan e napra 14 és 5 tized perczet találok a tevőleges jeliéi jegyezve — akkor meg hozzá adom a 11 órához s táblában feltalált peresek számát s így órámat 11 óra 14 és 5 tized perezre igaaitom.
— - ]10434 | 94 időt fog határozni. Folytatva addig tanácskozik, mig az egyes tárgyak keresztül nem mennek a megillető tüzetes tárgyaláson, nehogy az idő rövidsége miatt a legfontosabb kitételek is kellő megvitatás nélkül maradjanak s aztán magán köri, mint utó tárgy algatásoknak, félreértéseknek, legyenek okozói.
'' Mondja ki a képviselőség:
2) Hogy a tisztviselők és szolgák személyzete létszámát az egyik tiszt ajitástól a másikig szaporítani nem fogja. A közbe-
Folytatás a mellékleten.
Má.-czius
Április
2 án_l_12.4 7 én T 11-3
12 éo 10.0 17-én T" 8.6 22én-T 7.1 27-én -+- 5.6 1-én j 4.0 6 án '' 2.5 11-én 1.1
n n
v n
V m
ff
Május
Junius
Idóegyenlltéal tábla.
Január
Február
»
i-én 6 án 11-én 16-án 91-éo 31 én 5-én 10-én 15-én 30-án 25-én
__5.8 perez.
5.8 6.1 8.2 10.0 1.6 13.7 14 3 14.6 145 14.0 13.4
Julius
Aug oszt uz
B
16 án 21-én 26-án lén 6 án 11 én 16-áo 21-én 26 án 31-én 5 én 10-én 15-én 20-án 25 én , 30-án T" 5-én 10 én 15 én 20-án 25-én T 30 án - r 4 én 9 én^ 14-én 19 én 34-én "t" 29 én--
+
0.2
1.3 23 3.1 36 3.9 3.9 3.8
3.4 2.8 2.0 1.1 0.0 1.0 2.1 3.1
T)
n
+ 41
L 49
9 5.5 5.9 6.1 6.1
5.9 5.2 4.5 8.4 2.2 0.8
Fél iv melléklet a „Zalai Közlöny" 1876. évi 104-ik számához.
Folytatás« m főlapnak.
Szeptember
eső szükségleteknél & dijnokok és szolgák szolgálatát határidőhöz kötendl És, ha az alatt a tisztújítási időköz alatt valamely dijnoknak, szolgának szükségessége beszünik, ilveket szolgálat alól azonnal felment.
Mondja ki a képviselősig:
3) Hogy a tisztviselők és szolgáknak megállipitott évi rendes fizetését az egyik tisztujitástól a másikig emelni nem fogja, ennél fogva utasitandja a tanácsot, hogy polgármester ur ily kérelmeket a képviselőség elé soha ne terjesszen s mint illetéktelen kérelmet utasítson vissza.
Mondja ki a képviselőség:
4) Hogy jutalmakat egy ál talán nem fogadni, még csak nem javulnak pénzviszonyaink.
5) A napi dijazásokra nézve rangsorozatot állapit meg, hogy neve legyen, ki minő napi díjazásra tarthat igényt. És,hogy e czim alatt tévedések ne történjenek, mondja ki a képviselőség a városi tisztviselők díjazására, hogy napi dijaztatni csak az fog, ki szorosan szükségkép és egyedül a város közérdekeiben utaltatik szolgálattételre, igy is csak a határon kivül, nem pedig a határon belüli működés után. Ily értelembeni kiküldetéseknél mindig gondol a takarékosságra, illetőleg azra, hogy felesleges és mellőzhető kiküldetések ne történjenek.
Mondja ki a képviselőség:
6) Hogy nyugdíjazni sem tisztviselőt, sem szolgát, sem egyéb a városi ügyekkel egy kapcsolatban álló egyéneket nem fog, ennél fogvaszorosan alkalmazkodik ahoz,hogy a ki évi rendes fizetéséből a törvényszerüleg megállapított nyugdij alaphoz részletes befizetésekkel nem járult, annak nyugdíj a közpénztárból nem állapittatik meg. Tanítók nyugdíjaztatásánál szorosan ragaszkodik az 1868-ik évi XXXVHI-ik t. cz. IX-ik fejezete 145-ik és az 1875-ik évi XXXH-ik t. cz. kitételéhez.
Mondja ki a képviselőség:
7) Hogy ezentúl a költség előirányzatokban legvégül egy rovatos kimutatás ho-zassék e czim alatt például:
.Az 1877-ik évre czélba vett költség többletnek rovatos feltüntetése szemben az 1876-ik évi azonos költségekkel/
Ugy lenne ez összeállítandó, mint ösz-szeállitottuk mi. Ily költség előirányzatot tegyen a tanács a képviselő testület asztalára, hogy annál könnyebben és tü-
zetesebben lehessen megszavazni, avagy visszautasítania a a javaslatba hozott uj költségeket, mint többlet terheket. Még ez nem történik, mindig fognak félreértések, eltérő vélemények történni. Ily uton és módon köny-nyü lesz az előirányzathoz hozzá szólni. Az ez uton és módon megvitatott költség előirányzathoz lenne csatolandó szinte nyomtatványban a közgyűlés határozata. És ez adná meg kereszt nevét a többletnek, ez lenne irányadó a megállapodásban.
Mondja ki a képviselőség :
8) Hogy a számvevőség ezentúl a rendkívüli kiadások rovata alatt, midőn például 9787 frt 95 krt tesz kiadásba, mint van az eset az 1877-ik évi nagy-kanizsai költségelőirányzatban, vegye zárjel közé, hogy mi czélokra van szánva a kilátásba vett összeg. Kövesse tehát azon kitétel módot, minőt használt a Nagy- és kiskanizsai költségelőirányzat 49. száma alatt az erdei munkálatok czime alatt.
Mondja ki a képviselőség: végre,
9) Hogy mikép elkészülnek a jövő évi költségelőirányzatok a képviselők számára, azonkép készíttessenek el az elmúlt évi számadások is ugyanazon czélra. Mutattassak ki annak homlokán.
a) az összes bevétel;
b) Az összes kiadá?, hogy irányulni lehessen, kövessék ezt az egyes bevételekés kiadásoknak kitételei, hogy azokból mindent világosan lehessen tudomásul venni, így aztán könnyű leend átlátni a bevételt, és mi czélra mennyi lett kiadva. Nevezzük ezt aztán évi zárszámadásnak.
Ilyformán vélünk valamit meggazdálkodhatni.
3 án — 0.7 „ 8-án — 2.3 , * 13-án - 4.0 „
, 18-án — 5.8
23-án - 7.6 „ 28-án — 9.3 , Október 3 án — 10.9
8-án - 12.6 , 13 án - 13.3 , „ 18-án - 14.7
„ 23-án - 15.5
„ 28-án— 16.1
November 2-án — 16.2 „ 7-én — 16.2 , 12-én-15.7 „ 17 én - 14.9 . 22-én - 13.7 „ 27 én - 12.2 „ Dec «ember 2-án — 10.4
7-én - 8.4 „ 12 én — 6.3 17-en - 3.7 „ 22 ón — 1.2 „ 27-én 1.2 . 30 án -f 3.7 „ Hátra volna még egy helye« napóra készítése. A sok közül a legegyszerűbbet fogom leírni, mert ábra nélkül mesterségesebb készítés módja — nehezen volna megérthető. Legelőször is egy simára gyalult, í ["^lábnyi nagy-&ágn deszkát szegezek egy ksró végére és e karót Ugy állítom bele s földbe, hogy a tábla felszíne vissziates legyen. Azatán a karét megerősítem a földben, hogy erősen álljon. Legelsőben ís a délvonalt keresem meg a táblán, hogy est megtaláljam, s tábla közepén egy pontból s körzővel egy, vagy több kört ís vonok, do US7, *">gy v »er köröknek egy közös kö-
Ctasltás
a népkönyvtárak alapítása, szervezése s kezelése tárgyában.
(Folyt, és vége.)
3. Az egyesület tagja lehet minden becsü-lutes honpolgár, ki 15 ik évét betöltötte. A rendes tagok havonként 10 krt fizetnek: ki az egyesület czéljaira egyszermindenkorra 10- frtol ad, vagy annak megfelelő adományt tesz, az tiszteletbelitagnak tekintendő. Mind a rendes, mind a tiszteletbeli tagok a könyvtárt szabadon használhatják, a közgyűléseken szavazatjoggal bírnak, de egyúttal az egyesület érdekeit is ezem előtt tartani kötelesek.
4. At egyesület választ kebeléből elnököt, jegyzőt, könyvtárnokot, gazdát, pénztárnokot és 10 választmányi tagot. A választás évenként a közgyűlésen nyilvánosan, de két tag kívánatára, titkos ssavazattal történik.
5. Az elnök és s jegyző képviselik sz
zép pontjok legyen. A több kör cssk s biztosság kedveért jó. A kör kösép pontjába azután egy tüt szurok le függélyesen s figyelemmel kísérem, hogy a tűnek naptól vetett árnyéka hol lépi át a körvonalakat, délelőtt és délután, e | két két pont kösött levő iveket felesvén, a felezési pontokon és a kör közép pontján keresztül egyenes vonalt húsok; es leend a keresett délvonal. A délvonalon a déli aséltől két szélétől mintegy két hüvelykkel beljebb egy vasvess-szőt (egy jó hosszú ketőtü is megtessi.) ugy erősítek meg, hogy s szög, melyet s vasvessző és délvonal egymással képes, éppen akkora legyen, mint ason helynek földrajzi szélessége, vagyis sark csillag magassága. Hogy ezt bistosabban tehessem, egy kis deezkácskát ugy metszek el kis füréazszel, hogy egyik ssöglete épen ason szögletet vágjon, mint azon helynek földrajzi azélessége. Kanizsa vidékére megfelel, ha a derékszögletet megfelessük, est ajdesskát ugy fektetjük rá élével a délvonalra, hogy a desska élének közepe fedezze s délvonalt, a 45 fokú szeglet csucscaa pedig két hüvelykkel beljebb essék s deszka déli azélénél. Ezután a vasvesz-szőt reá fektetjük a deszkácska felső élére, ugy, hogy hosszában a deszka éle közepén feküdjön, ezután vasvesszőt hegyes végénél fagva beleverjük a deszkába, ha jól belevertük, a deaz-kácskát el vehetjük alóla.
Miután idáig készen vagyunk, egy napot válasstunk neki, mikor tissta napos idő van, megfigyeljük,''mikor fedesi s vasvessző árnyéka a feltalált délvonalat, ekkor pont reá igazítjuk ssebóránkat a 12 órárs ss időegyenlitésre te kintet nélkül, ezután rendesen járó ssebóránkat figyelemmel kisérvén minden negyed, fél és egéss órát, déltől kesdve egéss estig megjelelünk, negyed órákat legkisebb vonalakkal, a
egyesületet külhatóságokksl s egyénekkel ssem-kózt, ők vezetik az üléseket.
6. A könyvtárnok csak rendes tanitó lehet Kötelessége az egyesület könyveiről rendes czimtárt készíteni, az egyes könyvekbe as egyesület czimét beírni, a kikölcsönzött könyvekről nsplót vezetni. A kőnyvtárnok asért as év végén az összes rendes bevétel -át kapja. A könyvek s hírlapok megrendelése a könyvtárnokul slkalmazott tanitó előterjesztésére a választmány feladata, jogában áll azonban minden tagnak az olvasóteremben kitett »Észrevételek könyve'' utján könyveket és hírlapokat ajánlani. A könyvek megrongálása esetében minden tag köteles a kárt megfizetni, elvesztése esetében a könyv árán kivül 50 kr. büntetéspénzt is fizet, a'' község határán kívül laké tagoknak csakis két tag jótállása mellett, legfelebb két hétre lehet könyveket kölcsönözni.
7. A péntárnok rendesen vezeti a pénztár-könyveket, arról minden választmányi ülésnek szóbeli jelentést tesz, s évenként egyszer a közgyűlés előtt két héttel írásbeli kimutatást készit, melyet a közgyűlés által előre kinevezett számvizsgálók megjegyzéseikkel a köz gyűlés elé terjesztnek.
8. A gazda felügyelete alatt áll az olvasóhelyiség, hol — eleinte a község házánál — egy külön szekrény áll, s már átolvasott lspok számára, melynek falán Magyarország s as illető megye térképe is kifüggesztendő. a könyvek a tanitó felügyelete alatt állanak.
9. Kösgyülés november hóban tartatik, s ann. k ideje és tárgyai az olvasó-helyiségben egy héttel előre kiftlggesztetnek. A jelenlevők többsége mindenkor határoz.
10. Az olvasó-helyiség vasárnap egész
nap, hétköznap csak.....áll nyitva. Aratás
ideje alatt hat hétig a könyvek kiadása szüne tel. Az egyesület helyiségében a kártyázás és szeszes italok élvezete tíltatik.
11. Az egyesület választmánya októbertől májusig minden hóban egyszer ülést tart, mely-az egyesület minden ügyét megbeszéli, a azok felett hsiároz.
12. Az egyesület tagjai minden télen egyszer, de ha lehet, többször is társasestélyt rendeznek a könyvtár javára, a tiszta jövedelem 5,s-e azonban az iskolai könyvtár javára fordítandó.
13. A népkönyvtár-egyesület tagjai magok között daltársulatot alakitnak, mely a választmány által meghatározott napokon tartott előadások előtt s után dalolással közreműködik.
14. Lakadalmak, keresztelők s más ünnepek alkalmával az egyesület két választmá nyi tagja az elöljáróságnál tett bejelentés után ar egyesület czéljaíra gyűjtést rendet.
15. Az egyesület az iskolai ünnepélyeken képviselteti magát, s mihelyt ereje engedi s a helybeli viszonyok igénylik, a szegény tanulók tankönyvekkel s ruhával ellátáaát is czéljául tűzi ki.
16. Az egyesület csak akkor szűnik meg, ha tagjainak száma 30-nál kevesebb lesz ; esek egy harmada is a föloszlás mellett nyilatkozik. Ez esetben a könyvtár az iskolák közös tulaj-
félórákat nagyobb, as egéss órákat még na-gyobbakkal, másnap pedig reggeli, vagy délelőtti órákat egéss délig szinte megjelöljük.Eszel készen van a napóra, melyet eső s meleg behatásai ellen egy kalapforma védővel befödjük, caak akkor vesssük le, mikor astmeg-nézni akarjuk, vagy ssükségünk van reá. as igy kéazült napórához azután bármikor is napos időben as időegyenlités szabálya szerint ss után hozzá igazíthatjuk.
PATAKI GÉZA.
Aphorizm&k Gftthetől.
— Közli: Ifj. Tersárcxky J. —
Béke idején a szabadság szeretete mind jobban jobban előtérbe lép.
Hozzá azokunk: ellenségtől és baráttól tűrni a bilincseket.
Külsőleg szorítanak, de erkölcsileg nem.
Az ember bajjsl akar jutni vágyai eléréséhez, nem szereti nyugodtan élvezni, mit elért
Nem jó mindenben túltenni magunkat as emberek megszokott fogalmain: sokban kell alkalmazkodnunk a közönség gondolkodásmódjához.
Vallás, erkölcsök, törvény, rang, szokások s társadalmi élet felszínén uralkodnak.
dons marad ; a községi elől járó felügyelete alat ss utolsó közgyűlés vsgy az előjárósiág által kijelölt tanitó altal oly módon kezelendő, hogy abból bizonyos összegért mindenki vehessen ki könyveket; a fenmaradt s ily módon szaporított összeg takarékpénztárba helyeztessék mindaddig, míg uj népkönyvtár egyesület nem alakul, melynek e könyvtár jogos tulajdonává lesz.
17. Azon ecetben, ha az egyesület azesen alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kormány által és mennyiben további működésének folytatása által az állam vagy az egyesületi tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik és a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik, vagy esetleg as alapszabályok megtartására különbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik.
IV. Az egyesület vezetése.
1. A népszerű előadások tartását különösen a téli hónapokban soha sem kell elmu
I asztam.
2. Az ajándékozók számára pecsétes köszönő levél küldendő.
3. A közgyűlésen intézkedni kell a hatóságok, testületek, vagyonosabb egyes egyének megkereséséről. A községek évi költségveté seikbe bizonyos összeget mindig felvehetnek a népkönyvtárak számára; fűtésről s világításról mindenesetre gondoskodhatnak.
4. A hírlapok legczélsverübben postautalvány által rendelhetők meg félévenként előre. Napilapot csak az egyesület megerősödése után, akkor is csak a téli félévben tanácsos tartani. Akép<s lapokat szükséges laptartóban helyezni el s ezeket czéjszerü evnegyedenkint beköttetni.
5. Gazda gyanánt ifjú legényeket kell alkalmazni, kik egyelőre a tagdijakat is beszedhetik. Ezeknek nem kell fizetniök semmit as olvasásért
6. A népszerű előadások közül rendesen havonként egyszer egy a legnevezetesebb napi eseményről (p. háborúról) szóljon. A politikát kerülje. Uj gazdasági gépek, nevezetes felfedezések stb. megismertetése óhajtandó. A nemzeti ünnepek évfordulóját, s nevezetes egyének halálozását használják fel a tanítók s általában a vezetők, hogy a néppel azok jelentőségét megismertessék. A közigazgatási rendszer, a népoktatás szervezete, az adófizetés, ujonezozás, lutri stb. lehetőleg minden évben legyenek tárgyalva.
7. Rendes előadásokra nem egyesületi tagok b nők is bocsáthatók : nagyobj^ községekben ezektől külön belépti dij is szedendő.
8. Téli estéken a választmány s értelmiség tagjai felváltva jelenjenek meg a gözség házánál, hogy a tagokat az érdekesebb olvasmányokra figyelmeztessék, előttök egyet-mást felolvassanak s megmagyarázzanak.
9. Az ifjabb tagokkal havonként egy-egy kitűnő költeményt kell leiratni s betanultatni. Időről időre a dalárdával együtt szavalati es-télyeket is rendezzenek. A felnőttek oktatásának életbeléptetése mielőbb óhajtandó.
10. Kisdedóvodák alakítására, kölcsönös segélyső egyletek, takarék magtárak, selyemtenyésztés, temetkezési egyletek stb. inditványo-
A sors nem igen vesz be semmi panssst, bármennyire sújtson is.
Az emberiség közterhe, melyet mindnyá-jsn viselünk,különös sulylyal nehezedik azokra, kikben az értelmi erők korán fejlődnek.
Csak rokon lelkek ismernek egymásra.
A vágy, hogy valamit jót tehessünk, vakmerő kevély vágy.
igen.
A művészt nem fizet''k, de s mesterembert
Minden embernek vsnnak kötelességei.
szik.
A legszorosb viszony ellentéteken nyug-
Az embernek a aaját képzetei valódi tényékül vannak.
Ha valakit igazán szeretünk, annak mindent meg kell mondanunk.
A .szükség* kemény szó; s pedig az mutatja ki az ember mivoltát: kényére mindenki tudna élni.
Csak akkor tudjuk, hogy vagyunk, mikor magunkat máaokban feltaláljuk.
Nsgytehetaégü fejedelem, ssolgábsn is mindig elismeri s becsüli s nagyságot
Hs van a világon hely, hol vagyonúnkkal megtelepedhetünk; mező, melyből táplálkozhatunk s ház, melyben lakhatunk, nsm ott van-e hasán k?
tiiiri a vesetök csak s második évb«n gondoljanak ; as elaó évben s dalárda szavallatok, a iskolai ünnepélyek (p. as iskolai év végén emlék-fák elültetése) álul igyekezzenek a társadalmi kapcsot erősíteni. Vigyáasanak -rra is, bogy egy téli ivad alatt két nagyobb szabása s anyagi áldozatba kerüld reformnál többet ne említsenek fel és semmit se erőltessenek.
A népkönyvtárak számára ajánlbató mű vekből bármennyit s bármelyiket hajlandó Zi-laby Sámuel könyvkereskedése (Budapest, vá-czi-utcza 9. ss.) az ott kitett árnál 15*/„-al (p. 10 frt helyett 8 frt 50 krért) olcsóbban adni, de ugy, bogy a küldemény postaköltségét megrendelő viseli.
Ugy a könyvek ügyében, mint bármely má« ügyben tankcsért s közbenjárásért bizalommal fordulhatnak a népkönyvtárak tervezői s esetleg már vezetői is a népkönyvtárak terjesztésére alakult központi bizottsághoz Budapestre, melynek elnöke Türr István: jegyzője Mayer Miksa (Budavár, közoktatáaügyminiszterium). E bizottság évenként oktöbw hó elején s népkönyvtárak számára ajánlható müvekből könyvjegyzéket bocsát ki, mely jegyzékek Zilahy Sámuel könyvkereskedése utján kívánatra ingyen kaphatók.
Budapesten, 1876. november 30 án.
Türr István, elnök Berecz Antal, az országos középtanodai tanáregylet elnöke. Bója Gergely, budapesti tanfelügyelő. Dömötör János, pestniegyei tanfelügyelő. Dolinay Gyula, a , Hasznos Mulattató" szerkesztője. Galgóczy Károly, a „nemzetgazdászati Közlöny* szerkesztője. Gyertyánffy István, budapesti tanítóképez dvi igazgató. Gyulay Béla, polgári iskolai tanár. György Aladár, a ,Hon" munkatársa. Körösi József, íőv. statistikai hivatal igazgatója. Mayer Miksa, jegyző. Molnár Aladár, orsz. képviselő. Schwarz Gyula, orsz. képviselő s az orsz. köznevelési egyesület elnöke. Szász Károly, közoktatásügyi miniszteri tanácsos. P. Szath-máry Károly, országos képviselő, a kisded-ovók egyesületének elnöke. Weisz B. F., a fővárosi szeretetház elnöke. Nagy Miklós, a »Vasárnapi Újság" szerkesztője. Péterfy Sándor, s .Népnevelők egyletéinek elnöke. Vá-rsdy Antal, tanár. stb. stb. bizottsági tagok.
Helyi hírek.
Felhívás előfizetésre.
Jelen szám ez évben az utolsó levén, felhívjuk a t közönséget az eléfizetéfl megújítására. hogy a pontos szétküldésben fennakadás ne történjék.
Egész érre 8 frt Fél 4 „
Évnegyedre 2 „
Ki&dó hivatal: Wajdits József könyvkereskedése.
— Jelen számunk es évben az utolsó, mely alkalommal mély köszönetet mondunk a lap tisztelt pártolóinak és kedves munkatársainknak, tartsák meg a jövő évben is e lapot ismert hazafiúi s honleányi jóindulatukban, mint eddig, ugy ezentúl is azon leszünk, bogy lehető élénken, igazságosan s részrehajlatlan figyelemmel szerkeszszük e lapot. Ismé''.elt köszö-tünk kifejezése mellett boldog uj évet kívánunk !
— A szent-Lászlő-egyázi sorsjáték busása tegnap, decz. 30-án Budapesten a m. kir. lottoigazgatóság által eszközöltetett, jövő számunkban valószínűleg a nyerőszámok kimutatását közölhetjük.
— Kozics Szilárd ügyvéd urnsk a .Társaskörben" tartott érdekes felolvasásán — fájdalom — kevesen voltak jelen, mit annak tulajdonítunk, hogy a karácsonyi ünnepekben s közönség s műélvezetekben már kimerült volt.
— A „Zöldfa* vendéglő megszűntével Neuszidler bérlő ur, ki e téren hosszú évek során át kiváló elismeréssel találkosott, a plébánia templom köselében levő vendéglőt vette át s „Vadásskürt" névvel isléses berendezéssel nyitotta meg.
— Az országos Deák szoborra kiküldött 3155. számú gyűjtő ivre s következő adakozás történt. — Merenye község 1 frt, Ujlsk község 1 frt,Bakónak község 1 frt, Gazsi János Bakónak 30 kr, Magyar György 30 k-, Fodör János 30 kr, összesen 3 frt 90 kr. Gelaéról — Kováts József 10 kr, Holczer Lipót 20 kr, Szomer Sándor 30 kr, Freind Samu 10 kr, Grünfeld Ignács 10 kr, Hegyi Bálint 20 kr Kreiser Betti 12 kr, Glesinger 20 kr, Glsvina Károly 3 frt, Sélley 1 frt, Palkovicaué 50 kr, Dervarics Akos 3 frt, Dervarics Imre 2 frt, Stingli Károly 50 kr, Grünfeld Sándor 20 kr, Gelse község 2 frt, Gelse sziget 1 frt, Kilimán 28 kr, S. K. 30 kr, összes 15 frt 30 kr — Hahót részéről — alsó és f. Hahót község 2 frt, Aurenberg B. 20 kr, Grünfeld Jakab 25 kr, Tolnai Miklós 20, N.N. lOkr, Grünfeld Ábrahám 20 kr, Sípos Lajos 20 kr, Reich Fe-rencs 20 kr, Botks László 3 frt, Ssentmihályi Rezsó 1 írt, Kottái 30 kr, össsesen 7 írt 75 kr. £ szerint a három községből össsesen 26 frt 95 kr folyt be, mely ssives adakozásért midőn hálás kö-ssönetem fejesem ki, esuttal tudatam, hogy 4796.
számú átirst mellett Zalamegye alispáni hívs-taláboz a további intézkedés végett felterjesztetek — N.-Kanizsa, decs. 25 én 1876.
Kováts, ssbiró.
— Karácsony éjjel három erőteljes, de snnál vakmerőbb egyén, károm vessprémi lakos- -nál rablásí szándékból tört be, é. p. egy molnár mesternél, hol bárom zsák búzát loptak, egy korcsmárosnál, hol ágybéli és értékes iratokat orosuk el, e két megfosstott egyénnél nem kapattak a tettesek rajt, de a harmadik helyen, egy gazdásznál, hol ^ szobaaj''ót keresztül fürészelni akarták, a házigazda álmából felébredt , és tüzét kiáltott, minek következtében a közeli tüzórség megjelenése a háromtagú vállalkozót elijeszté, de ma már a fergetegtől ment megyei épületben van elhelyezve. —
— Siimeghről írják nekünk : Ma decs. 24-én temettük el Kis Sándor derék reáltanárt, ki több éven át a legszebb eredménynyel tanította a vegytant és a természetrajzot a helybeli reáltanodában és több ízben értekezett a polgári körben természetrajzi kérdések felett. Folytonos betegeskedése buskomorrá tette. Rögeszméjévé vált, hogy teste nem életre való, hogy mindenkitől elhagyatik s hogy ellenségei folyton szaporodnak. Több héten át ágyban fekvő beleg volt, míg decz. 23-án reggel rögtön meghalt. Halálát elmeháborodásban elkövetett mérgezésnek tulajdonítják. As egész város legnagyobb részvétét és ssjnálkozását tanúsította as elhunyt sseren csétlen iránt.
— A budapesti könyvkereskedő segédek .Csak szorosan" egylete sz 1877. évi január hó 5-én a fővárosi vigadó uj termeiben tánczvigalommal összekötött újévi ünnepélyt rendez. A bizottság: Horovitz C. Gedő, egyleti és bizottsági elnök. Deutsch Zsiga, b. t. Klchlepp Richárd, h. t. Endrényi Imre, b. t. Fichtner N. J., b. t. és egyleti pénztárnok. Franki L., b. t. és egyl. titkár. Gombássy I., b. t. és egyleti altitkár. Gos-leth Fer., b. t. Klökner Gyula, b. t. Nagy Lajos, b. L Tettey £., b. t és egyl., aleln. Zauschner Károly, b. t. MÚ4orosst: 1. Ábránd gordonká ra. Hegenbárt. Előadja Melczer F. ur. 2. .Marathon előtt" költemény. Ábrányi Emil. Szavalja Kövesy Sarolta úrhölgy. 3. a) .La Man-dolinata". Saint-Saens. b) Polka glisaante. Raff. Előadja Deutsch Willy ur. 4. Magyar népdalok, énekli Sziklay Emília úrhölgy. 5. a) „''S Gria-werl im Kinn". DaJ. HölzelG. b) .Die G''fállig-keif. Dal. Hölzel G. Énekli Nagy Lajos egyleti tag ur. A Böeendorfer-féle zongora Chmel és fia raktárából való.
— Galba Károly segédtanárt s keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézeten a fóldmi-velés-, ipar- és kereskedelmi minister rendes tanárrá nevezte ki.
— A keszthelyi m. királyi gazdasági tsnintézet hallgatói álul 1877-ik évi jan. 20 án — segelyző egylete javára sorsjátékkal egybekötött zártkörű tánczestély rendeztetik.
— Gyászhir. Városunk szülöttje, a gyengéd és múveltlelkü Németh Lujza kisasszonyt élte viruló szakában ragadta ki a kérlelhetlen halál szülei s testvérei köréből, kiknek mély fájdalmát enyhítse az a tudat, hogy a család veszteségében számos tisztelői őszinte részvéttel osztoznak, a temetésen fővárosi nagy tekintélyű családok, de különösen zalamegyeiek szép számmal jelentek meg. A gyászjelentés igy szólt: Alólirtak bánatos szívvel jelentik forrón szeretett felejthetetlen leányuk illetőleg nővérüknek Németh Lujzának f. é. deczember hó 25 én reggeli 10 órakor éltének 25-ik évében hosszas szenvedések után történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei f. é. deczember hó 27-én d. u. 3l/2 órakor a kerepesi út melletti sírkertben tétettek örök nyugalomra. Az engesztelő »zent mise áldozat f. é. deczember hó 28-án reggeli 10 órakor a belvárosi plébánia temp-iomban az Urnsk bemutattatottBéke hamvaira! ifj. Németh János, Németh László, Németh Mari, Németh Erzsi, mint testvérek. Németh János, királyi legfőbb itélőszéki bíró s neje Németh Jánosné szül. Neurihrer Lujzs.
— RövUl hirek. Grubiczi Géza szerkesztésében .Gallus" barom fi te ny ¿eseti s nyu-1 ásza ti lap indult meg. — B. Baldácsi naponta borban fürdik. — Győrött Kristinkovits Antal jeles gasdáss meghalt. — Dobó Miklós szegedi plébános kassai püspök lett. — A pesti kir. zá-loghás igazgatója L. B. volt képviselő állomásától elmozdittatott.— A pesti Ferenczrendü szerzetesek készülőfélben levő bazárépülete külső fala egy része mind a három emelet magasságában beomlott.
A közönség köréből.*)
Válasz Samu és Topolles urak »Igazolására.''
E becses Ispok 103-ik számában gúnyosan válaszolnak azámadáai felhívásomra és jótékony czélrs általsm adott összegnek nyilvá- j nos asámadásukból történt kimaradását ross névaláírásomnak rójják fel. ,
Attande! mondja Mokány Bérezi; hiba van a számadásban! Először is a folyó évi 9-ik ! számban köslött adakozók kimutatásában N.
•) E rovat alatt közlöttért felelősséget car* vállal s S*«rk.
N. ismeretlenek neve alatt egyetlen egyszer sincs 60 kr. kimutatva, következőleg N. N. nevek alatt as általam adott 60 kr semmi szín slstt sem lehetett elszámolva.
Másodszor is : ás N. N. nevek mindenütt oly sorreltdben lőnek felsorolva, miként ssada-kosások tétettek, én mint N. N. tehát Keller nr után követkestem volns csekély adományommal. —
Harmadszor is: Nem is azért, hogy nevemet nyomtatásban láthassam, indítottarra,hogy önöket nyilvános számadásuk hiányának igaso-lásárs hivjsm fel, hanem, mert a nyilvános számadásból 60 kr. hiányzik és nem is hirlapi-lag hívtam önöket legelőször fel erre, hanem magán uton és mivel egy év lefolyása alatt felvilágosítást adni a hiányról vonakodtak, éreztem magamat jogosultnak arra, főkép mert jövőben a közgyujtések hitelét ily dolgok vetik meg (jól, ^agy roszul.)
Negyedszer is: Midőn az adományt tettem, önök tudják legjobban, tudomása sem nekem, sem másnak arról nem volt, hogy az hírlapi közlemény tárgyává tétetik, legkevesebb tudomásom, vagy reményem sem volt arról, bogy as s közönség tndumaaara hozatik.
Ötödször is: Ha valaki segélyt syujt,bármely hiúság vezérelje is, tettével felül áll s pisz kolódás és gúnynak és ha mégn ezsel. illettetik, snnak as életben igen különös nevet szoktak adni és a jótékonyság piszkolóját, gunyolóját elitélni.
Hatodszor is: bár irni, olvasni nem tudnék is, bár aláírásom olvashatlan lenne is (pedig hála Isten, némi''némiképen as írás, olv.sás mesterségét érteném) önök sem saját, sem ismeretlen, sem N. N. nevem alstt általam adott 60 król sem magán, sem hírlapi uton tett felszólslásomra velem szemközt nem Számoltak, azt ki nem mulatták, bár hiszem, hogy rendeltetése helyére juttattak! mégis s számadás hibás és s közgyüjtések hitele érdekében követelni jogom van, hogy ha már nyilvános ssámadás adatik, as helyes és aa igazolások alaposak legyenek.
EJURI LAJOS.
Meghívás.
A nagy-kanisaai társaskör
szombaton 1877. évi január hó 6-án, délután 5 órakor a társaskör termében
4-ik nyilvános
Felolvasását
tartaodja, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghivja-
Tárgy: Zrínyi Ilona. Történelmi tanulmány.
Előadja Bátorfi Lajos r. t. ur. Kezdete pontban 5 órakor, vége 6 órakor.
A t. közönség kéretik pontosan megjelenni, mert a felolvasás tartama alatt az ajtó zárva
leend.
A n.-kani2tai társaskör elnöksége.
Papirszeiet.
As 1866-ik * vi osxtrák-poross háborúban sgy osztrák tisztnek s kapott seb folytán lábát slksllett vágni. A mfi;ét«t néz5 tiszti szolga zokogva sírt nra szerencsétlenségén, de ez jókedvűié* vigasztalá 6t, mondván : miért sírsz ? hisz ezután már caak egy csizmát kell tisztogatnod.
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. deczember 2 l-t öl— deczember 27-ig.
— .Arany Koronák os" czimzeUszállodába: Feroed H. Laibseh. JelinekjN. Budapest. Bolbsch N. Bécs. KOss F. Bécs. Becker N. Kssstbely. Gerenday A. R -S/ombat. Hildsbraod M. Budapest. Manovil N. Keszthely. 8xabó. X 8omogy. Lejtóy H. Temesvár. Joelsehn N. Bécs. Heidelberg J. Bécs. Fűrst N • Bécs. Oevsy E. Kecskemét Rittor J. Bécs. Festsrnyák N. Budapest. B. Halasyné Bics. Seyfriez H. Pécs SOvári M Bertafalu. Rafael Zs. iludspest. Stefaits Gy N.-Bajom Freibeck K. Losonca. Oswald J. Brüasel. Vérteay N. Kessthely Mnsquittsr N. Csurgó.
— „8«arva«hos* esimsstt szállodába: Müllner M Bécs. Gross Zs. Bóes. Krsus E. Bóos. Hermano M. Grás Bergt-r M Budapest. Szemszey Gy N.-Hajóm Sturin Gy. Z-Efsrsseg. Msjsr L Grás. Roth F Budapest. Scheiber J. Bécs. Frflhwitth F. Prags. W interberg A Bécs Politser M Budapest. Hirschman N. Csáktornya. Zakál Gy. Letssys. Leránt A. Szt. László. Hagel J. München Ja-como R. Triest Scbmidt B. Budapest. Weiss B Szombathely. Scherts M Boglár. Wodianer J. Bécs. Hild N. Sopron. Mayer F. Brűnn. Mandl H. Bécs. Augast E. Budapest. Kuglsr J. Csorgó. Bassr A. Bécs. Zurna J. Kanizsa. PopoviU G. Malma. Fischsr M. N.-Kikinda. Kraus Gy. Pécs Oppenheimer J. Vasvár. Hérits J. Jabing. Pittoer J Kaposvár. Weiss M. Budapest Bendekovits J. 8pitz. Simon 8. Pécs. Hafoer L Budapest Spitser J. Prága.
— .Oroszlán bos'' esimsstt szállodába: Hagel L. Prága. Kamer J. Pécs. Rohesn«k S. Bécs Oreskovitz J. Grás Wessl L. Bécs. Scbstscl J. Kőszeg Stern F. Balta vár. Mflller L Gelse RefcstU B. Utinek. Gr. Schiiteobach Varssd. Mliaaric L Zágráb. 8zedresy B . Budapest. Brand 8. Barocsako Böbm K Szt.-László. Orüuwald K Bécs. Pápa J. Varasd'' Vájniüller J. Essék. Rauch J. Szt.-Péter. Fischer J. Budapest. Crsnaer A. Budapest. Bfthm D.. K-Bajom. Neubaos K. Pécs Lówy H. MQachen. Éaislsr M Bécs. Wiener K. Bpsst. Stern I. Z.-Kgersseg. Boem J. Trisst Hegmaia K. Budapest. 8chubort L. Bécs Zeiler I. BrQon. Msy J. Bécs. Frank M. Boglár Bocié F. Zágráb. Weiss J. Markel. Pollák A Grás BrtÜl M. Bécs. Malits J. LsUnys.
Placzl árak.
Hivatalosan jegyzett piacsiárak Nagy. Kanizsaváros piacsbiztosi könjvéból: 1S76. évi deczember hó 29-én.
Basa lsgjobb suly 39, */» bektoliterkiat, iqq kilogramor szerint: 12 frt — krn középszert) suly 3? 11 frt 60 kr. — Kétszeres legjobb suly —, — frt — középszerű soly —, — frt — kr. Ross legjobb mh 86, 9 frt — kr., középsxsrfl suly 3á, 8 frt áO kr. — Árpi legjobb suly 8*2, 7 frt — kr , középszer« suly SO 6 frt 50 kr. — Zab lsgjobb suly JQ, 1 frt, 40 kr'' kösépsierO suly 18, 1 frt 20 kr. — Kukoricza reri) uj 7 frt — kr. — Burgonya 8 frt — kr. — Sri», lisst 28 frt — kr., ssemlyeliszt 24 frt — kr., kenyér-liszt fehér 20 frt — kr., fekete 18 frt — kr. - &tu 24 frt — kr. — Busa-dara 3j frt —. árpa-kás* 30 frt — kr. — Borsé 30 frt — kr. — Leucse 30 frt | — kr. — Bab 11 frt — kr. — Köles-kása 12 frt -l Savanyu-káposzU 1t frt — kr. - *avanyu-répa 10 | frt — kr. Széna kötött lsgjobb — frt — kr., közép, i — frt — kr. ; széna kötstlsa legjobb 2 frt 60
kr., középszerű 2 frt 20 kr — Kötött- vagy ágyszalma legjobb 3 frt — kr., — középszert _ frt^k, szalma tskarmánynak való Isgjobö 2 frt 40 kr közép«zerfl — frt — kr., szalma alomnak vsló legjobb 2 frt — krM középszerű 1 frt 60 kr. — Uj-bor hectoliterkint 9 frt — kr. ó-bor 12 frt — kr — 1 liter pálinka 40 kr. — 1 liter eezet 6 kr. — Bükkfa, egy köbmétsrkiat, egy m4tsr hosssu hasábokban, ketesstrskással — frt — kr, keresztrakás | nélkül 4 frt - kr. — Cserfa keresztrakással 8 frt ! 60 kr., keresstrakás nélkül 8 frt — kr. Tölgyfe keresztrakással — frt — kr., keresstrakás nélkttl 2 frt I 80 kr. — Kószén a bányából 100 kilogrataakint 75 kr. — Lámpaolaj, repczéból, egy kilogrammkiat 64 kr. — Stoarinjryertya t frt — kr. Fagyngyertya öntött 68 kr , mártott 7* kr. -- Szappan 42 kr. — Nyers fagygyu 82 kr. — Lásapa-bél, egy méter, 8 kr. — Marhahús egy kilogramm sssrint 48—50 kr. — Borjúhús 62 kr. 8ertésbus 60 kr. — Szalonna 80 kr.— Dissnózsir 96 kr. — Marhaxsir 1 frt 20 kr. — Köménymag 70 kr. — Vöröshagyma 18 kr, — Fog-hagyma 40 kr. — F8tt só 16 kr., k5-só 13 kr. — Bors 1 frt — kr. - Paprika 72 kr. — Csakor 72 kr
Kiadta: M a n i n g e r,
_ v. aljegyző.
Szerkesztői üzenet.
2215. G. Szent-Györgyvölgyén. As érdekes régi okmányokat kössöoettol vettem.
2-216 8z. Balaton-Füred. Intézkedünk.
2217. K. Sflmegh. Jövó ssámban.
2218. B. Székes-Fejérvár. Nem lehetett.
2219. 8. Bpest. Jóvo szám hozza
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti idótmatató óra szériát,
indái Kanizsáról
Vonst hova:
ssám Ora Pere. M«
205 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiumébs 4 48 reggel
215 . . . , 2 80 délut 2l2 Buda-Pestre........ 4 68 reggel
202 .....................2 6 délnt.
204 „ ..........ii 30 estve
S13 Bécsbe (Ssombatkeiy, Bécs-Ujhely f«lé)5 8 reggel 301 . .........11 48 estvs
815 Sopvonybs ........ 8 88 délnt.
«03 Triesztbe és Prsgsrkofos keresstül
Grácz és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Tnesstbs ás Prágerbofos keresztül
Grács és Bécsbe ......1 47 délut.
Brkésik Kanizsara
216 Essék, Mokáes,Dombovár s Fiaméból 1 41 délvt.
206 , . , „ 11 11 estvs
203 Buda-Pestről........4 20 reggel
201 .......... 2 5 délut.
211 „ .........944 sstvs
314Bécsb5l (Szombath. Bécs-Ujhely)fel51 10 27 sstvs 8°2 „ w . .45 reggel
816 Sopronyból ........11 58 délel.
>14 BécsbSl Grács, Marburg, Pragerhof
f«l«l ......... 4 12 reggsl.
201 Trieszt- és Báesből Marburg, Pragsr-
bof fslSl.........1 21 délut.
204 Trieszt-és Villaehból Prágsrhof fslfl 11 — estvs
Marbargbs oaatlakosás Villsch is Franeesisstbs. ■ • • . Fiaacssfestból
Érték és váitéftfyia deczember 29.
5*/« metaliqnes 60.15; 5*/. nerns. köiosös 66.25; 1860-ki álladalmi kólosön 109.50; bank-réssv. 817.- ; hitelintézeti réasvénjek 134 30; Londou 125.75; magyar földtehermeniési kötvény 73.75 ; temesvári földtehermentési kötvény 71.— ; erdélyi föld te ber mentési kötvény 71.60; horvát-slavoo földtehermentési kötvény 84.50 ; ezüst 114 50 j cs. kir. arany 5.95 - ; Napoleond''or 10.7—
Heti naptótr.
Dsszmksr 31-tél jsssár 6-l| 1877.
Hó- és heti. Kath. és prot Görög 1*. i
nap naptár naptár r-tj
53. József és Máris esndálkoaáaak. Lakács. II
31 Vasársap | A Syivsst. 19 C. 30 Bon. 9*
í Hétffl UJssrtsséi 20 Igsáes m
2 Kedd Makárius 21 Jalian m
3 Szerda Genovéva 22 Assst. át
4 Csütörtök Tits» P. 23 40 vért. *
5 Péntek Tsle<for 14 Kugeo 1
6 8sombat Vixksrssrt « S5 H. Kar
Felelót iMrketstó: Bátarft UjM-
'' Ott

Az egyedüli Qzlet Bécsben.
me]j a kedvesőtlen viszonyokkal számot vetve, áruinál egy további 30« -nyi árengedményt léptetni életbe indokolva látja t
Bettelheim H. ét társa béeal
china-ezüst gyári raktára
Klrstnerstrasss 14. az kazárbas. Az árak éa pedig:
6 kávé»kanál e. ft 3 5<\ nőit 1.50
6 evőkanál . ft 7.50, , 2.75|
6 asztali kés . ft. 7.50, . 2 75
6 „ villa „ ft. 7.50, „ 2 75
1 Uvesmerő-k ,, ft. 6—, „ 2.50)
1 ;ej merő-kan.,, ft. 3.—, „ 1.5o''
1 kavéav. kan.,, ft. 6.—, „ 3 —
1 doháaysaelencze törökdohányhoz e. ft 4 — ,molt 1.50
1 vaja« köcsög . ft S —, l thea-kánna ft 8.—,
I pár gyertyát, „ ft 6.—. 6 csukortálcsa „ ft 3 50, 1 ecset a olajtartó,, ft 8. — , [3 idom. cserdogaaa ft 3.—,
ft ft
1.60
6.-3.-1 20 5.-90
Különösen ajándékoknak alkalmas.
PVRITAS
Haj^fjitó-tej.
A .Pzrttat* nem hajfesték, hanem tej nem fi folyadék mely majd-uea aaoa csodálatos hatáaaal bír, hogy Sas haiakat megifjit, ataa lassan -kiat még pedig Isfkésltk tlzenzéfy nap alatt ama .»int vissaaadjaj tnslylyel eredetileg bírt I •
á „Parita«" nem tartalmas festékanyagot A baj ¿etsséa aterint vissel moaathatik, lebst fehérrel átvont vánkoson aludni é* gSsfürdöket használni, a festéknek nyoma aem vehető észre, mert a
nem fest, ¿anem ifjitja és pedig a legbossmabb éa legdosabb női hajtatot éa a férfi haját éa esakállát
Egy üreg „Parttá* '' ára 2 írt. (postai asétküldésnél 20 krral több a késspénssel vagy utánvéttel kaphsté : Fraaz Ott* éa társáaái Bée* ÜS-riskttfsrstrssse 38 tzáa Nagy-Kaniaaán valódi minőségben Práter Béla ryógyaxeréaa urnái. (1S5 25—*?>)
Előleges hirdetés.
6 ké« ) A be 12ssséf y darab iaz 6 villa ) wereve díszes tskbaa 24
6 evókan.) frt helyett esak 9 frt
6 kávésk.) 5e kr.
6 csemege-kés ,
6 csemege-villa ) tskbsi 26 frt k*
6 csemege-kanál ) Ivett csak 9 trt
6 késtámaasték ) 75 kr.
Legújabb pasta arany, ezüst és china-ezüst tisztitáaára, darabja
25 kr, 6 darab 1 trt 20 kr.
) 24 darab disiss | szerencséuj értesíteni a n. é. közönséget, hogy
alulírott most uj év napján a .Magyar Királyhoz'' czim-zett vendéglőt bérbe átvettem; minden igyekezetem oda fog törekedni, hogy & n. é. közönség igényeinek tökéletesen megfelelhessek. (256 1 —1)
Pompás tálczák, kávémkannák, theakannák, theáskészlet, asstal-•*erek, gyertyatartók, czukorhintők, tojástartok, fogpisskáló-tartók, asztalkendők, csatok atb. Vidékre átánvét mellett pontotan éa lelkiismeretesen. Kívánatra részletes árjegyzék küldetik. (104 29 — 30)
Klauzer Károly,
vendéglős.
Állatorvosi vélemény
a Beszédes Gyula-féle kehporra nézve.
Alóiirott, mint okleveles állatorvos a t. Beszédes Gyuls gyógyszerész ur álul feltalált éc készitett kehpor alkalmazáaát több éven át figyelemmel kisérem i igy a meglepd siker után szakértői véleményem ; miszerint ezen kehpor lovaknál levő t ü-dóbajoknál mint kehpor, más mindenféle házi álistoknál a hizékonysigot igen előmozdítja, mivel étvágysserzö élekpor, járváoyos vértályognál mint óvszer használható, puffadásoknál, kólikánál mint s z é 1-csillapító kitűnő szolgálatot tesz s ennélfogva mint a gazdaközönségnek, mind pedig collega társaimnak ezen gyógyazer használatát állataiknál a fennt elősorolt bajokban, miután én már többször alkalmaztam és a haazoálat után tapaaztaltam a sikeres gyógy itást, ennélfogva mindenkinek tiszta lelkiismerettel sjánlom.
Kelt Duna Vecaéo, 1876. jun. 24 én. Mizseri László,
oki. állatorvoa.
Ezen hathatós kehpor valódi minőségben egyedül kapható 80 krjával csomagonként: Beszédes Gyula gyógyszerésznél Dnna-Vecsén (Pestmegye) Thallmayer B. és Társa araknál Budapesten, Dieballa György gyógyszerész urnái Sz.- Fehérvárott, Rosnyay Mátyás gyógysz. urnái Arad, Wajdits J. urnái N.-K a n i z s á u.
Kapható továbbá alnlirott gyógytárában :
Hamuszínű fogpor — kellemes szagú, fogkövek lerakó dását megakadályozó — s a foginak eröaiténét előidéző hálásánál fogva — kitűnő. Egy nagy doboz 50 kr.
Mosdóviz, arez- én kézkenőc* — szeplő, raájfolt ■ más bőrkütegek ellen igen szép eredményeket mutatott fel. — Külön külön drbja 60 kr.
F»gy-gy«pot máz - minden háznál elkerülhetetlenül szükséges, — fagyás, égések, valamint az oly kellemetlen láb- és hónály izzadás ellen — páratlan hatású, gyorsan s gyökeresen gyógyító. Egy üveg 60 kr.
llÖlgy riaa-por. Kellemes rózss illatú, Ártalmatlan szépítő »terek vegyüléke. Egy nagy doboz 50 kr.
Házi tapaas — kelevények ■ elmérgedt sebeket gyorsan gyógyítja. Egy drb. 30 kr.
Etek-por — mellégés — étvágytalanság, nehéz emésztés ellen igen ajánlható. Egy dobos 50 kr. , (178 10-*)
D. Vecsén s „Megváltóhoz* czimzett gyógytárban.
Beszédes Gyula, gyógyszerész.
Tudósítás!
A közelgő
uj évi ünnepre,
» legmegkülönböztetett, legújabb és egyszer-smind legolcsó bb meglepetés :
Egy fényképből egy olajfestmény.
Egy fénykép névjegyalakban és 2 frt, vagy ugyanaz Kabinetalakban éa 3 frt. bekflldve, ezekért egy vászonra művészileg kivitt
•laj-trczkép
bérmentve átküldetik.
Société frangaise de Photominiature Bécs, I. Himmelportgasse 6. L emelet. (248 3—3)
A hamisítástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályoaabb éa jobb aaer, mint dr. P»pp J 6- udv. fogor-voa ár (Bécsvároe, Bognergasae Nr. 2.) f o g ó n j a, melyet mindenki könnyen éa fájdalom nélkül bebelyeshet odvaa fogaiba, mely astán a fogrésaekkel é« foghusaal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvia a a fájdalmat csillapítja.
A na theri n-száj viz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Ivs«ekkea I frt 40 kr., a legkitűnőbb a*er a caúxoe togfájdalmakban, gyuladásoknál, a fogbna daganatai- éa aebeinél; fölolvasztjs a létesó fogkövet éa megakadályoaaa annak uj képsődését; as ingó fogakat a fogbna erSaitése által szilárdítja; a midőn a fogakat és fogbust minden ártalmas aayafoktól m egtisstitjs, a ssájnak kel-lemea frisseaéget kölcsönöz és már rövid hassnálat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (15 36 - *)
Anatherin-foflpasta 1.1.22 kr.
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Esen készítmény a lehelet frisaeségét én tisztaságát fen tartja, aaonkivfll a fogaknak hófehérséget kölcsönös szok romláaát megakadályoaaa és foghnat eróabiti.
Popp iihtes fogpasztája.
¿vek óta elismert, aaiot legbiatoaabb évaser fogfájás ellen ée mint legkitűnőbb sser asaájüreg éea fogak ápolására éa fentartására.
Ára egy darabnak kr.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szépei tisztítja, hogy annak naponkénti haaa-nálsta által nemcsak a közönsége* toghfi eltárol tttatik, banem a fogak sománcaa éa finomaága ia mindinkább tökéletesből.
Kaphatók : Kagy-Kaniaaán : Prager Béla gyógyaserésx árnál Roaeaberg, éa Feaaelhoffer Jéasef fQaaerkereskedésökbsn. — Pápán "aohepen J., Keasthelyen : Pfiaxterer gyégyaseréss, Siager M. Weiai Ia. Zala-£geraseg«n : lióá KI, gyógyaaeréas. Kaproncián : Werli gyégy-laaeréaa. Varasdon : Halter gyégyaaeréas. 8fimegen : Dorner Kajet. 8aoi |r>athelysn: Pillieh Kerenca éa Rudolf gyógyeaer. Határőrvidék! Sa.-Oyör-rön. Fibie K. C. Vessprémben : Meyr Tuaakaa, agy Quthard Tivadar fiainál. — Ssékeefehérvárott ; Lsgmsoo A. Mraen J. gyégyss. Lovsa [Berényben: Heislsr gyégysa. Kalocsán : Horváth K. gyégyssecéaa. Keea-lenéten : láilbofer éa Maekleid gyégysa. Pakson : Flórián J. gyégyaa. Körmenden: Horváth J.Somsenread gyégyss Kaposvárott: Kobn J. Rögl, Belua és Schrőder gyégyss. Ssegssárd: Brahaay gyégyaa. — lloayhádon : Kramolin J. Ssigetvárott :Barwarth, Salamon gyégyaa. — Baján : Micbitscb 8t. éa Hersfsld fiai, ngy Hersog IgnácsnáL — Pécaett olnay W. éa K. Zách, Sipőcs gyégyaa. Kárádon: Zadobánaaky gyégyaa^ üarcaaliban: Kiaa gyógyaa. — Tolnában : Oraff gyégysa. — Danaföld-rott Lukáca gyógyaa. — 8aent-Oy»vgyön : Nöthig. — AJaó-Len<lvári [iaa gyógyaa. — Rohoncson: Simon ryójyaserésa araknál.
Ó Y Á S. ~
Ast tapasstaltam, hogy aa általam 26 év éu kéaaitett éa kSskedrelUégfl
Anatheria nsájviz
hason oév alatt haaisittatik ée előadatik.
A t. kösftneég ámítására as esen hamíaitáa kéaaitői ngyan-aaon feiazereléat baaanáiják, mint minőkkel én a aaját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmestelem, hogy as általam kéaaitett Anathsrin ssájvis mindenkor teljes ezégemmel, J. fi. Popp. ez. klr. atfvarl fsfsrvss. Bécs, Bs«asrgnsee 2, a ea. kir. oastrák udvari eaimerrel ^kétfejű aaa griffektól tartva) és a törvényesen letett évjegygyel lesa ellátva, és mindasoa késsitméuyek, melyek ugyan hasonló, de nem épen as itt leirt felsserelésnel leesnek ellátva, hamisításnak tekintendők, egyidejdleg ast is msgjegyseo, hogy a kasaiaitott Anaiheria ssájvis, mely gyakran kártékony ha-táau, olcsóbban sdatik »1. A sért is, hogy egy résst valódi Anathe-rin ssájvisem jó hírneve a hamisított által csorbulást ne ssenved-j«n. Másrészt meg, hogy s hamisítók eUea fölléphessek : Uaatelet-tel falkérem a t. cs közönséget, hogy a hamisítottnak msgösaaert Anstkerin ssájriset as eladó neve msgnevuséss mellett nálam valódi eUsn cserélje ki.
J. G. Popp,
esáss. kir. udvsri fogorvos. Béos, Bsfssrfaass 2.
fit6
kön
MegfHent és minden hasai könyv kereskedésben kapható: Dr. Kriegler Mór. .öasissti- vénymintákkal mindkét nembeli betegek s rámára, ára 90 kr.
I>r. Kriegler Mór. „Az elveszett Idefsrlzsk visszspetláss-
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr.
Mindkét f&zet egy kötetben díszes kiállitasban 1 frt. 60 kr.
Szegény kél lesz gazdag jó számvetéssel, gyors és biztos se-misden adás- és vevésnéL Ara kötve e diszesen kiállitott zseb-
önyvnek 90 kr.
Uafzrz ha Spisgsl dsstseksr Oichtssf. Magyarország a
német költészet tQkrében, díszes kiállításban füzve 1 frt. 80 kr., elegáns díszkötésben aranyozva 2 frt. 80 kr.
Wa)4t« Jézssf „Képes sépiiaptára- 1877-ik évre, megjelent 30,000 példányban kötve 50, ftlzve 40, kis kiadás 25 kr.
Postai rendelések a levél vétele után azonnal teljesíttetnek.
Wajdits József,
könyvkiadó
(232 2—*) - - -
Ezen, BSCS vároa taBSCSS által a azegé-nyek-alapja javára rendesett aorsjáték nyerői
Ises 200 > ^^ los, lea, | darab eztut 2se les, les ) 7 les, les, ( forintos, 3 becsi ssr^eiy, melyek
200,000 frt. "?oílu más mfi- éa értéktárgy esfistből, együttvéve •
or«* 60,000 J^L.
A bírás s vsrosi tasáes ellssérzéss ■ellett 1877. fskrzár 13 ás tartatlk aeg.
Vidéki megrendeléseknél as ösaseg bérmentett beküldését éa 30 kr. mellékelését kéljük a sorsjegyek, és annak idején, a buzási-lsjstrom bérmentett megküldése fejében.
Az Union-bank válté-irodája, Becs. 6raben 13.
eddigelé: a ci.k szab. bécaí kereskedelmi bank ráltéirodája ezelőtt: SO THEN J. C Esen sorsjegyek belyben is as ismert árusító helyeken »ható (249 3 -10>
Csak
50 kr.
az ára egy
eredeti sorsjenmet
a melylyel
1000 dr. aranyat
lehet nyemi.
3000
Bátorkodunk s t. cs.
háziasszonyokat
egy nagy takaritményra figyel-mestetni, mely abból áll, hogy a kávé valódi jó fügekávé n*gyűlésével készíttessék Easel t előny jár. még pedig: 1 as islést nemeaiteni lehet és 2. a jutányos bevásárlr s lénysgea ta-karitmányt boa macával. E csél-bél kérjük hamisítatlan
(3p-l[áré]iíliól
egy kísérletet tenni. I Miután m>
^3000 kötetből álló
magyar-német

aranyozott papírban becsomagolt fűre kávénk minden
egyes csomagjának tartalmáért
a valódiaágát illetőleg, 100 frt-t a 1 j ó t á 1 1 u n k, tehát lajstromozott védjegyünkről különösen tudomást venni kérlnk.
ScMl Győző s Fia.
ra kir. gaad fyárasok Bécsben. Egyedüli raktár Nagy-Kan!saán :
Strem és Kiéin uraknál
(179 28—*)
rát ajánlja
wajdits József
könyvkereskedése N-Kanizsán Olvasási dij havonként
csak 50 kr.
Ipilepsift
nyavalyatörés irásilag
gyógyittatik Dr. KU-liacb specsialists által Drsedákaa Neu-J stadt (Ssássorsság). Már több, mint 80OO sikerrel gyógyíttatott.
(222 7—60)
Malom-bérbeadás.
A zákányi uradalom egy és két kerekű vizi malmai 1877-ki Szent-György naptól bérbeadandók, bérleti feltételek az uradalmi számtartóságnál tudhatók meg, — utolsó vasútállomás és pósta: Zákány, . <m6 i—a>


IIMW

* -1
Megjelent harminczezer példányban
Wajdlts J. nagy képes magyar népnaptára 1877-Ik évre.
Kapható minden hazai könyvárusnál és könyvkötőnél. K díszesen kiálltott népnaptár nagy
kelendőségnek örvend.
Ara a kötött irópapirral ellátott példánynak csak 50 kr, fűzve
40 kr. Kis képes naptár 25 kr.
Tartalom:
22
23
24
25
26
1. Haljjuk a exép bsót.
2. Naptári réti Bxioe* nyomás»*!.
3. Felsége« uralkodó bás.
4. Csillagvizsgáló észrevételek.
5. Száz éves jövendőmondó képpel.
6. Boldog uj évet, költemény. Fárnek K -tói.
7. Deák Feroncz életrajza képpel.
8. Deák Ferencs emiékerete Zala megy ében,
kGltemény. Schempecher Józseftől.
9. A magyar nép lelke. Tóth Vinczétól.
10. A kisértet, költói beszély. Kelefy Györgytől.
11. A természetűn köréből, képekkel Séllyey
Bélától.
12. A Balaton, tündérrege. N.-től. 13 A hü feleség. Turultól.
14. A kaposvári állami gymnasium, képpel.
15. A kaposvári állami gymnaaium. N.-től.
16. Király koromban, költemény. K. J.-től.
17. Erkölcsi törléneiek. Az Isten igazságos. Ne
légy vakmerő. Kegyelet péidai. Isten ujja a zivatarban. Mehlertól. 1«. Életkép, költemény. G Gyulától. llJ. Uj magyar népdalok. Többektől.
20. Leány tréfa, költemény. HajgatóSándortól.
21. Mulattató ördögségek, illostrstiókkaL A
megtörtént hires pacaai párbaj, valódi rémtörténet, a melyet egy piötrétai és egy diós-
Postai megrendelések azonnal szállíttatnak
28
29
30
31
32
33
34
káli veterán a borzasztó és lecsillspitkatlan felhevülésben élethalálra vivtak, 6 képpel.
A forhénczi Liter János jókedvében uj vig nóta. Irta Kánári Mariska. Képea költm.
. Grobrotman k eresz te lése, humoresk, képpel a kedves keresztkomámnak Írtam én a jókedvű Pista, a látóhegyi szőllőben, az öreg diófa alatt.
. Kis kanizsai uj nóta. N.-től.
. Pofonvágovics és arczulcsapovics a valódi szerb jóbratjéfc, igaz történet, irta Nedobró Dömötör. 8 képpel.
. Nevessünk. Egy tarisznya ostobaság caimú humoristikuseszmék, ötletek, élezek egyvelegéből kivonat.
. Mezei gazda naptára, vagyis egész évi teendőinek sorozata.
. Hasznos tudnivalók.
. Az uj méterrendszer rövid népsz. ismertetése.
. Országos vásárok legnjabb hivatalos sdatok alapján össseálütva.
. As ipartársulatokról.
M agán hi rdetése k.
Kamatszámítás uj pénzben és cseléd bér árendát mutató tábla.
. Törvényszerinti bélyegrovat.
— Ismételadók százalékban részesülnek.
Egyúttal ajánlom
a 3000 kötetből allé kölcwnkönyvtáramat.
melynek olvasási dija havonként, napontai könyv kicseréléssel egy&tt csak 50 kr, a magyar könyvjegyzék ára 15 kr, a németé pedig 25 kr. Belépés a kölcsönkönyvtárba a hó bármely napján történhetik.)
Tisztelettel
Wajdits József,
kiadó könyvkereskedő Nagy-Kanizsan
Wajdit« József kiadó-, kf- ót ijMUaUiajáoao« gyóntató ayaaaaa, Nagj-KjuuaaáB.