Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.36 MB
2022-11-15 10:19:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
119
243
Rövid leírás | Teljes leírás (538.79 KB)

Zalai Közlöny 1874. 010-017. szám február

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ALI
NAGY-KANIZSA, 1874. február 1-én.
Tizenharmadik évfolyam.
QMzetésí ár:
> egésr erre • fél erre. . • aegyeö érre jg^y sz^wi 10 kr.
Hirdetések
6 hasábos petiUorban j 7, másodszor 6 • minden '' további sorért 5 kr.
ÍÍY1LTTÉRBEK toroakint 10 krért vé-
-.etnek fei. Kincstári illeték minden >gyes hirdetésért külö 30 kr. fizetendő
STfta.^ 1 Ali
i-iiw.
előbb:
ÖZLÖN
lap txeüemí rétiéi ''illető közlemények szerkesztőbe*, —
anyagi részét illető köziem enyek pedig a kiadóhoz bérmentve m-
tésendók:
NAQY-KA5ÍIZ8A
Bérmentetlen levelek csak i a mert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasági egyesület", a .^íagy-kanizsai kereskedelmi s iparbanlC, a ,2ala-Somogy gőzhajózási részvénytársuiat, ugy a ^zala egerszegi torna-tüzoltó egylet0 s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasaruap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú iape
nem f
Zalamegye monographiájáról.
Bizalmas felszólitás a zalamegyei régi okmányok tulajdonosaihoz s kezelőihez s ezek között a „Zala-Somogyi Közlöny* 1873. évi 87- és 95-ik szám alatt általam felkért szt.-gróthi, türjei és tihanyi, illetőd leg nt. újvári, csornai és pannonhalmi, mégis keszthelyi okmánytárok őreihez intézve.
Trefort minister urnák gr. Zichy Ed-mund úrhoz, mint az árvái urodalom igazgatójához a Thurzó-féle régi okmányok sajtó utjáni közlése végett intézett és a napi lapokban, de ezen Közlöny 1874-ki 2-dik számában is hirdetett hazafias felhívása készt engem monográphiánk érdemében ezen ujabbi felszólításra. Szinte pirulok kedves lapunk utján tisztelt szerkesztőjének ujabbi fáradságát már annyiszor igénybe venni,*) de családom e megyének pár százados birtokos lakosa lévén, daczára annak, hogy a megye, mint e lap 1873. 95 sz. alatt körülményesen leírtam a ta-polczai járásnak annyi század óta mostoha apja volt. mégis a megcsalatott férjnek példájára, ki bűnös de szép nejét el nem hagyhatja, ezen mostoha apához ragaszkodván'', szivemen fekszik a várvavárt kifogásnélküli monográphiának megteremtése.
Nem merek én uraim önökhöz az érintett miniszteri felszólítással járulni, mert ez csak a 6 mezővárosból és 75 helységből álló gazdag árvái uradalom, de a keszthelyi levéltárt illetőleg, melyben Pethö-féle régi okmánvok is feltaláltatnak, annak urai a
*) Legszívesebb örötumel látjuk s mindenkor készséggel fo£djuk nagybecsű közleményér, kérve a Mindenbatut. "hogy még sokáig gyönyörködjünk s okuljunk hazafias működésén ! Szcrk.
Festetich grófok ismeretes magyar hazafisága teljesíthetnek; — hanem önök buzgó hazafiságától is azt talán követelve is kívánhatom, hogy említett régi okmányaikat olvasgassák és tanulmányozzák, és az azokban fellelhető s monográphiánkra vonatkozó szükséges adatokat a jelentkező monográph-nak megküldjék, miután a monográphnak csak egy évre kiszabott terminus alatt annyi ideje nem kerülhet, hogy annyi helyeken lappangó régi okmányokat f. |keressen és betanuljon. Nem követelem én azoktól, kik a góthic irmodort és a régi okmányok latin tartalmát nem ismerik, ezt nyakrafóre betanulják, hanem közöljék azokat szakértőkkel, például kath. papokkal, kik családi aggodalmakka...