Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.34 MB
2022-11-15 10:21:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
127
246
Rövid leírás | Teljes leírás (654.54 KB)

Zalai Közlöny 1874. 018-026. szám március

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

18-lk szétm.
Tizenharmadik évfolyam.
íiSst^^-7-
^ Előfizetés ár: P
J eeeir X 8 frt- ^
íéi . . . • * a
segyeú éTK^J 3 * Egy szám 10 kr.
HWetéiek
6 hasábo«X-p«tiUorban
7, másodszor 6 • minden további •orárt 6 kr.
SYILTTÉRBE''N
loro&kmt 10 krert
;etnek fel. Kincstári illeték minden ] egye* hirdetőért külön ! SO kr. fizetendS.
A lap szellemi rétxer] Uletó közlemények I ízerretzuShez, —
injragi réaxét illető j <6tiemenyek pedig a ! aadóhoz bérmentve in-| -ezendók:
NAGY-KANIZSA Wlaasiesfciz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogad tatuak el.
Kézi
Kéziratok viasza nem küldetnek.
clóbb: „ZALA-SOMOGYI KÖZLiOlNT *
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a .,nagy-kaniztai kereskedelmi s iparbank", a ,2ala-Somooy gőzhajózási részvény társulat, ugy a .zalaegerszegi torna tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiiu kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő ''vegyes tartalmú lapc
Ú
Zalamegye monographlájálioz. *)
Mezriczky Péter ura „Zalai Közlöuy" 10-ik számában f. é. febr. 1-ról Zala megye inonographiájáról irtezikkében többek között azt is mondja; miszerint munkás polgártársainktól egy évtized alatt, egy századdal is bátrabb maradunk, hacsak a szent-gróthi, türjei, tihanyi, és német-ujvári okmánytárok őrei a kutatandók kutatására, és közlendók közlésére fel nem szólittatnak miként a Zalamegye monographiája érdekében feltételezett hazahsága, és hazánk ismertetésére terjesztendő tudományszeretete csorbát ne szenvedjen! sat.
Jólehet én ez előtt ötven évvel a nagy mélt. Batthyány nemzetség ifjabb, vagyis grófi ágának német-ujvári levéltárát, melyben számos szt: gróthi és türjei birtokot érdeklő irományok is léteznek, rendeztem : de megvallom, azokról specifice tudósítást adui már nem volnék képes, mert 1832 ben bpld: grófom Batthyány János halála után a levéltárát örököseinek átadtam, annyi évek után biz számos tárgyról megfeledkezvén, tüzetesen nem akarok avatkozni e nagy horderejű műhez. — Azonban mégis egyik tárgynak balleirását elhallgatni nem akarom, és ez Hunfalvy Magyarország, és Erdély czimü eredeti munkájának I-só szakasz lí-ik kötet — 337-ik lapján Felső-Örs helységének leírását illeti, melyben azt mondja, Felső Örsi helységbe — érvén, hol hajdan prépostság volt, mely már 1258-ban létezett, nevezetes templom köti le figyelmünket, figyelmetlenség csak
*) Igen örvendünk, midőn a tisztes aggkorban levők ifjúi inukká, erőtől lelkesedve a. megye monographiája érdekében kilépnek a nyilttérre. Elismerd* érért s köszönet a munkálatért! Sierk.
azt mondani, hogy hajdan prépostság volt; mert mai napig, is fenéll, a prépostság a Batthyány berezegnek védnöksége ak*t, melyet az idóben életben volt Batthyány Fülöp herczeg — volt prépost Niklesz János halála után, Köves János, volt enyingi plébánosnak, s jelenlegi prépostnak coníe-rálta* —
Mi kép került ezen prépostság a Batthyány nemzetség védnöksége alá? Kár volt tovább nem kutatni, mert nemcsak a templom régisége méltó a figyelemre, hanem a prépostság eredete is, melyet hajdani Örs nemzetsége közül egyike alapitott, kik közöl az elsó Ürs már 972-ben Magyarhonban Balaton, Zala...