Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.22 MB
2022-11-15 10:23:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
117
231
Rövid leírás | Teljes leírás (658.72 KB)

Zalai Közlöny 1874. 027-035. szám április

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5 AGY-KANIZSA, 1*7
f Előftzetisi ár*.
tél íff • • • • ^ < jl -jegyed evr* . 3
Pjgy szám ÍO kr.
Htrtfetéaefc
6 h&sibos p«titsorban ?, másodszor 6 • minden további sorért 5 kr.
SYILTTÉRBEK
toronkint 10 krért
*tnok fel
KinrutAn illeték minden egyes hirdetésért külöi 30 kr. fizetendő^
•fSrtlis 2-hri
Tizenharmadik évfolyam.
előbb:
GYI KÖZLÖIV
•reilemi rei köziem ények üerxeaxtób.z, —
*nyagi rétiét illető kóxiemenyek pedig a kiadóhoz bérmentve io-tésendók:
XAGY-KAVIZSA W lat sic tk±i.
Bérmentetlen levelek csak iüinert munkatársaktól f.gadiatuak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Nagy Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^aíamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár a .Zala-Somogy gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú iapc
..Zala-Somogyi gőzhajózási részvény-tfcrsaafcg.
A zala somogyi gőzhajózási részvény-társaság ezennel közhírré teszi, miszerint a rendes személy-közlekedést a Balatonon a következő ideiglenes .menetrend szerint folyo évi április hó 6-án föl-veendi és pedig: Révfülöpről Boglárrá naponkint reggel 7 ''/2 órakor, Boglárrol vissza Répfülöpre délben 12 óra30 perez-kor, Badacsonyból Boglárra minden hétfőn reggel 6 órakor és Boglárról vissza Badacsonyba 12 ''A órakor délben.
Az igazgatóság.
Nyíltlevél Tárnok Alajos úrhoz.
Emlékezzünk régiekről! Ezelótt félszázaddal Tolnay Gábor sümegi és szt.-gróti uradalmi ügyvéd urnái patTaristáskodván, és igy ekkor SzL-Gróton is Batthyány János gróf kastélyában principálisommal együtt gyakran megfordulván, egy izben láttam a tiszttartói lakhoz egy csinos leven-tét betérni. A tiszttartó általam arról, vájjon ki ó, hol a hazája? megkérdeztetvén, azt válaszol á. hogy ez Tárnok ur,grófjának tisztje, és bájos szép leányának jegyese.
És minthogy Ön a tisztelt grófnál ez előtt 50 év előtti szolgálatjára hivatkozik, és a szerkesztő ur czikkéhez ragasztott jegyzetében Önt az öreg urak közé sorolja, azt kell hinnem, hogy az akkori boldog jegyes és a „Zalai Közlöny41 1874. 18 sz. czikk-írój i ugyanazon egy személy. Dulcis me-munapraeteritorum. Ön mint volt levéltárnok deákos ember levén, szabadjon kérdeznem, elmondhatja-e? „Utinam praeteritos referat Jupiter annos0 akkor mi egymás-
TÁRCZA.
Ilka sirja felett.
Tavaly, midőn utószor láttalak, S felém nyujtád búcsúzni a kezet; Hogy szellemed sirod felé vezet, Érzéd-e akkor hantfedeU alak?
.. . Érzéd ! — de szótlanul türéd a kint ; Hogy az enyészet fátyolt vet reád És á halál 0r5k nyugalmat ád, Mely leplezett arczczal feléd tekint.
Nem ült mosoly immár ajkid kSrül, Érzéd, hogy elkíxceJget a halál Mert, mint a fa öszssel, lomb nélkül áll Szived, s örömre többé lem derül.
A szép tavasz ajándoki között Meghozta a virágok illatát; Meghozta néked is a* enyhsngárt, s lelked. ... a túlvilágba kSltöaött.
Már hant fedi a hamvadó kebelt, Meghalt a test, a hol a kin lakott ; A fájdalmak tanyát nem ütnek ott, Hová hited, s őrangyalod emelt.
Sirodra im, — virágot ültetek .... I...