Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.64 MB
2022-11-15 10:25:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
112
238
Rövid leírás | Teljes leírás (631.99 KB)

Zalai Közlöny 1874. 036-044. szám május

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat. úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1874. május 3-án
Tizenharmadik évfolyam.


Elilzstssi ar
-géiz • • * fél érre ... * a negyed érre . 2 ,
Bffy szám 10 kr.
Hiristssek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 6 kr.
^ytlttérbkn
toronkiut 10 krtri
-.puiek íel Kincstári illeték minden I tg-yet hirdetéaért kfllöi
'' 30 kr. fizetend51
......
KÖZLÖNY
előbb
la-somogyi közlöm
Á lap sxeilemi résséi illetó közlemények il uerkesztóhez, —
anyagi resxét illető köziemenyek pedig a kiadókos bérmentve io-''.éxenaŐk:
NAtíY-KANIZSA Wlassieskt*.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
J Késiratok vissza nem [ a küldetnek. I.
i
Nagy-Kanizsa város helyhatotágának. nemkülönben a ..zaumegyei gazdásági egyesület , a .,nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank4'', a ,nigy-kaniml takarékpénztár" a .Zala-Somogy* gózhajózasi részvény társulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tűzoltó egylet- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője/
tletenkim kétszer, wixarnap- s csfltortflkon, megjelenő vegye* tartalmú lapc
.Vágy-Kanizsa, májnál
A „Zalai Közlöny4 *lóbbi számában Árvay István úrtól megjelent közleményre, mely Nagy-Kanizsa város polgármestere.il-letöleg tanácsának hivatalos jelentésében a zalavári apátságot érintő pontra tett nyilatkozatot tartalmazá, Nagy-Kanizsa város polgármesterétől következő nyilt választ vettünk:
E lapok 35-dik számában Árvay Ist-\ án ügyvéd ur, mint a zalavári apátság világi gondnoka, a mult hó 16-án tartott közgyűlés elé terjesztett jelentésemnek, az apátság által a fógymnasium fentartására ajánlott évi járulék biztositása Qgyére vonatkozólag azon nyilatkozatot teszi,hogy jelentésem abbeli tartalma, mintha a kérdésben állott 1000 frt lefizetése nem az általam jelentett indokból tagadtatott volna meg, valótlan lenne, és az az apátság jó hirének méltatlan bántalmát hálátlanul czélozná.
Eltekintve, hogy jelentésem e részéből sem bántalom, sem hálátlanság ki nem tünik.sem neiu is czéloztatott, mert már azáltal is, hogy minden más ut kikerülésével első sorbau is a kormányzósághoz fordultunk.. az apátság és tagjai hazafiassága és áldozatkészségét elismervén és örömmel méltányoltuk, a jelentés igazolásául a következő felvilágosítást nyújthatom.
Mint e lapok 34. számából,mint a jelentés folytatásából kitűnik, az 1000 frt a nagyméltóságú vallás- és közoktatási ministerium rendelete által mindenkorra
biztosíttatott.
Hogy pedig az ügyállás kezdetével és viszonyaival együtt érintettetett, igen természetednek találom, mert e jelentés nem az april 16-diki állapotokat tárgvazza, ha-
nem az 1873. évről szól, mely 1C7S. év junius hava 8-án kérelmezésünkre a kormányzóság tagadólag felelt és pedig,„mert ragaszkodnunk kell azon elvhez, miszerint egyházi javadalmazott halála, utánra a javadalmi vagyonokra semmi oly uj terhet nem vállalhat" — „semmi esetre pedig nem aképen. mint boldogult apátunk által reánkhagyott kötelességet, mivel azt el nem fogadhatjuk, azt, ha ilyen intézkedés létezett volna is, hazai törvényeink értelmében >< m fogadhatnánk el érvényesnek* „annál kevésbé nyujthatunk, eltekintve azon körülménytől, mikép a felhozott alapon magunkat kötelezetteknek még azon esetben sem...