Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.12 MB
2022-11-15 10:27:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
134
242
Rövid leírás | Teljes leírás (512.66 KB)

Zalai Közlöny 1874. 045-052. szám június

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

3A6T-KANIZSA, 1874{ janius 4-én
Tizenharmadik évfolyam.

--
i □Áfiietéii ar :
„gew ^vre . - á ín
fél • " ' 1 3<?(ryeo e^e . - ,
FjVV szám 10 kr.
Hirdeteiek
6 hasábos petitsorbac 7, másodszor 6 8 minden további sorért 5 kr.
SYILTTÉRBKN soronKint 10 rrert
-.ptnek tel. Kincstári illeték minden^ egyes hirdetésért külőaj 30 kr fizetendő-Eh
I0ZL0IT

előbb
ZALA-SOMÓGYI KÖZLÖN
^ A lap txellemi réssé: r.lletó koxiemenyek aier*esxtóher, —
ínyagi resxet illetó icőxiemenyek pedig & kiadóhoz béra«ntv« m-tf'XHudók-
NAGY-KA NIZiS A Wlaaaleabáz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársuktól fogadtatunk el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Naay-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasagi egyesület", a ..nagy-Kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár" a ,Zala-Somogy* gőzhajózási reszvénytársulat, ugy a „zala egerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heten ki ut kétszer, vasarnap- s csűtörtokofu megjelenő vegyes tartalmú lapt
A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet közgyűlése.
— Mája* 25. 1874. — (Vége.)
Én, ki a rendezett tűzoltóságnak jelentőségét csakis a folytonos ébren és készenlétben lelem, csak a legnagyobb eró-megfeszitéssel valék képes az éjjeli őrség jelen alakjábani fenntartását a parancsnokságnál ez idáig keresztül vinni. Azonban most már magam is belátom, hogy ezen állapot tovább nem erőszakolható,és bogy mielőbb egy más modusról kell gondoskodni, melynél fogva a tagok kevésbé terheltesse-nok'meg. s igy azoknak mindinkább ritkuló száma is szaporittassék ; — de hogy más részről a város biztonságára nézve is — ha lehet még az eddiginél nagyobb — megnyugtatás nyujtassék.
A szolgálati mulasztások természetszerű folyamánya a fegyelem lazulása, (vagy akar megfordítva, de mindenesetre^karöltve jár egyik a másikával) ; — mégis a fegye lem felbomlásának nyilvános jelei csak azon, jelentésem első részében emiitett politikai surlodások szülte válságnál kezdtek mutatkozni; — de egyszer felbomolva, azóta nem is volt többé azon mérvben visszaállítható, minó az az első időben vala. Ennek egyik oka az : hogy több mint 3 havi távollétem alatt a parancsnoksági ülések csak rendetlenül tartattak, holott az általam mesterségesen helyreállított rend ekkor még kettős felügyeletet és szigort igényelt volna.
A második ok: azon határtalan részvétlenség, melyet a nagy közönség valamint a kültagok az intézmény irányában tanúsítottak s mi ly a működőket egyátalában el-kedvetlenité. De ezen nem is lehet csodál-
kozni ! Hisz én magam is elég kedvetlen valék azon tudatnak sújtó hatása alatt, hogy ama közönség, melynek szolgálatban én időmet és személyemet áldozom fel, mindezeket figyelemmel sem méltatja !!
Nem e a legnagyobb részvétlenségről tanúskodott az, hogy egy intézmény, mely kizárólag a közérdeknek szolgál, anyagi lételeért a küzdelemnek lón kitéve. —Az alsóbb osztályok „ városi trabánsoknak* czimezték a tűzoltókat, — a miveltebb közönség csak ugy vállvonitva nézé az általa ugy nevezett „katonásdi játékot * — a nagygyűlésre senki sem jelent meg — a választmányból csak alig hárman-négyen tárták érdemesnek az ülésekben részt venni —...