Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.79 MB
2022-11-15 10:29:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
118
246
Rövid leírás | Teljes leírás (606.58 KB)

Zalai Közlöny 1874. 053-061. szám július

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAJíIZSA, 1874. július 2-án.
r űtffizttéti
-igét? ITT* . . t'él evre .... aecjea erre
RW
1
JO kr.
HlrSetttefc
G hasábos petitsorban 7, aj.isodator 6 a minden további Korért 6 kr.
XYII.ITÉRBKN turonKint 10 zrert
in** M • Kincstári illeték minden ügyeit hirdetésért kiilö 30 kr. fizetendő.
tv^-.
Tlsenliarmadlk évfolyam.
fi^ii^^l előbb: flZ AL A-SOMOG YI KÖZLÖNY1 JKWkWd£££Mm
Nagy-Kanizsa város helyhatosaganak, nemkülönben a „zalaraegyei flazdasági egyelőiét1', a .fnajjy-kanlztai ksresksdelmí s iparbank", a ,nagy-kanizsai takaré kőén* tár a , Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársuiat, ugy a .zaJa-egerszegi towa-tüzoltó egylet' s több megyei ós városi egyesQiet hivatalos értesítője
ixerketxtóhez, —
rnyagi rétiét ílletó U cőziemenyek pedig a kiadóhoz bérmentve tn-
tésendók:
NAGY-KANIZSA WlMtlftthá*. Bérmentetlen levelek csak ismert munkatár-e&któl fogadtatnak el.
j Késiratok vissza nem f fl küldetnek. tv
. . . i , í — —■■■«i«M»i»o értesítője.
Hetenkliit ketszer, usaniaj)- s csfitoriökftn, megjelenő vegyes tartalwH lap.
t
>'ézetnyilvánitás.
A szentlászló-egy házai templom és zárda szomorú sorsa tudva van az egész me-gvében, nemcsak, hanem hírlapok utján az egész hazaban is. Úgyszintén tudva van az is, miszerint a felsőbb körök ugy, mint a nép rendkívüli áldozattal ígérkezik járulni azok felépitéséhez megyeszerte.
Ezt bizonyítja a zala-apáthi ünnepély, ezt a magam tapasztalása, midőn szomorúságomban is jól esik hallanom, hogy igen szerény anyagi helyzetű emberek is, százakat Ígérkeznek fizetni e nemes szent czélra.
Ámde miképen lehetne eszközölni ez áldozatpénzek beszedését, ez a kérdés. Nézetem szerint ez egy szegény zárda-főnök erejét túlszárnyalja. Más módozatot kell kitalálni. Ezt csak vagy a megye tehetné dicső ősei példájára, — vagy, egy e czélra alakulandó társulat, mely megválasztandó elnökével, pénztárnokával és ellenőrével bocsátana ki aláírási iveket, s gyűjtene megyeszerte pénzeket.
Ez volna nézetem szerint a vagy-vagy ! Azaz : vagy rövid idő alatt tetemes pénzösszegekkel rendelkeznék a társulat, (a miben, ismerve a nagy rokonszenvet ós részvétet, semmi kétségem sincs) s rögtön megkezdhetné, legalább részben a legszükségesebb zárdahelyiségek építését; — vagy mielőtt beáiina az ősz, egytől-egyig oda kell hagynunk a szentlászlöi romokat, s más szerencsésebb zárdáinkba vonulnunk.
Hogy pedig ennek sikeres kivitelére a megyében találkozik akárhány fenkelt ielkii ur: örvendetesen tanúsítja ezt tekintetes Skublics László ur példája is, ki nemes szivének buzgalmában a zala-apáthi vigalomban máris gyűjtött egy pénzösszeget,
mely egyelőre a tűzvész okozta közvetlen káröfc fedezesére leszen fordítandó.
Honfiúi tisztelettel szólítom fel tehát mind e lapok t. szerkesztőségét, mind pedig azon nemes lelkeket, kik valamit adnak arra, hogy Sz. Ferencz fiai már 600 év óta szolgálják Isten háza, és a magyar nép közmorálja ügyét, — legyenek rajta minden erővel, hogy e magasztos ügyet tovább is szolgálhassák. Isten áldása, s a nép rendkívüli rokonszenve s áldozatkészsége inkább velők lesz, mint bármely más ügyben tudom. E sorok közlésére tisztelettel felkérem a Kanizsán létező másik lap szerkesztőségét is.
Kelt Szent-L...