Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.51 MB
2022-11-15 10:31:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
125
244
Rövid leírás | Teljes leírás (574.68 KB)

Zalai Közlöny 1874. 062-070. szám augusztus

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

>''AG1 -KA3IZSA, 1874. augusztus 2-án

Tizenharmadik évfolyam;
P Elé*z«téa» tr:
. *rr* . • á fr-
i errt - - • • * ''
'' -egreü •''TT* • -
jS^TV JO icr.
Hirdetése^
: 6 hasábos petittorban 7, másodszor « • m.nden további flórért 6 *r
XYILTTÉRBKV toronkint 10 «rért
•.étnek fel
Kincstári illeték minden je^e* hirdetést k«lö
A 30 kr. üzetendo
g—- "- ~
''iilcüí közlemények I txerketxtőbex, —
anyagi resxét Ulet6 közlemények pedig a kúkdóhos bérmentve tn-tésendök:
5A8Y-KAKIZ8A
WlasslMká*.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-SOMŰG
özlOiv
5za nem B ík. & -—^-BXT)^.
Nagy-Kanizsa város
Hft^*7- ________
helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", anagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank''-, a .nagy-kanizsai takarékpénztár" iogy4 gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
, '' , _ — , — _ 1 M I N • I " . -
-------»---. . _, . .
a , Zala-Somogy'' gőzhajozasi reszvenytarsulat
Hetenkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap
A vasmegyei régészeti egylet
tevékeny működése Zalamegyét is közelebb-ről érdekelvén, kötelességünket teljesítjük, midőn a járadhatlan buzgalrnn titkár Lipp Vilmos lanár urnák jelentését egész terjedelmében közöljük: (Vége.)
Yasuicgye nyugati szélén Szent-Gott-hard tájékán szintén a volt római élet többféle jelenségei mutatkoztak. így Felső-Hakson egy szép római követ ástak ki, melyet a gyanafalvi község régiségtáruuk-nak''ajándékozott. De hogy e szép, haza-Has tettre elhatározta magát, az nagy részben Kéthelyi Sándor, a szent-gotthárdi járás erélyes szolgabirájának, tagtársunknak érdeme, ki a gráczi muzeum ügynökeinek fáradozásait meghiúsította, kik e kőért már jókora összeget ígértek. Gyana-falvárói északra Királyfalván pedig több sírhalmot bontottak szét, meljek római tárgyakat és érmeket tartalmaztak. E tárgyak a királyfalvi plébános ur szívességéből szintén régiségtárunkba kebeleztetek, sót alapos reményünk van, hogy még ez év folytán a hely színén, ott megyei orvos útmutatása mellett, ki azon vidékről 0frV egész adathalmazt szíveskedett a választmány nyal közölni, nagyobb ménü kutatásokat fogunk eszközölhetni.
Megemlítendő még az is, hogy tavai tett ígéretünk szerint a helyi viszonyainkra vonatkozó fólirattárt összeállítottuk, és tisztelt tagtársaink számára a jelen évi jelentésben kinyomattuk, üsak azt sajnáljuk. hogy e tekintetben sem adhattunk már egészet, mert igeu sok fólirat vagy nyomtalanul eltűnt, vagy más czélukra használtatott. Így magunk tuduuk három
a mult évtizedben Szombathelyen kiásott föliratos követ, melynek egyikét ismét egy ház alapfalába rakták, a másik kettó pedig egy, Szombathely tőszomszédságában levó vasúti hid oszlopának vizalatti részébe került anélkül, hogy csak leíratott volna is.
Habár római gyűjteményeink mindegyik ága igen szép példányokkal gazdagodott, mégis e téren legnevezetesebbnek mondható az éremgyüjtemény gyarapodása azon két, helyben talált nagyobb részlet beolvasztása által, miket vétel .utján szereztünk meg. Ezekben igen sok ritk...