Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.22 MB
2022-11-15 10:32:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
122
247
Rövid leírás | Teljes leírás (530.86 KB)

Zalai Közlöny 1874. 071-078. szám szeptember

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAMZ8A, 1874. szeptember 3-án.
71-
Tlzcnharmadik évfolyam.
------- n
F OétzttáH ár :

;>l HTT* . • • „.^yeö *TTl- - -
#<71/ mftm ÍO kr.
HirSetaacfc
tí h*aAbo» petiuorbao
7, ajjUod»*or tí ■ minden '' további sorért 6 kr.
SYU/rTÉtUtKTí [40ro».fcini !0 tn-.ri »♦•
| Kinfütiri illeték minden J^ye* hirdetésért kölöi j() kr. fi*etend6.
—r ----
r* lletó *ötieninny»-« itericeixtóhet, —
I A Jap txellemi rm*
í
előbb:
-BOMOG
özlön
xayagt re«xpt .ii^to Köx<f.m«>nyek pr«ii« * kiadóhoz bérmom v.. m-
NAííY-KAMZHA Wlattlcsba;
Bérmeutetlen levelek csak iámért munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok ri*«a nen> í á küldetnek. fc
Nagy-Kanizsa váras helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasagi egy asüier, a. nagykanizsai kereskedelmi s iparbank4, a , nagykanizsai takarékpénztár a , Zala-Somogy gőzhajózási részvény társulat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei es városi egyesfiiet hivatalos értesítője.
Heteiikint kétszer, vasarnap- s csutoriokóiu megjelenő vegjes tartalmú lapc
Nagy-Kanizsa, aug. hó, 1874.
(Vége.)
5. „A néptanítók nyugdíjazása, özvegyeik és árváik gyá-molitása s ennek módozatai." K tétel volt a Unitok sorsára logfontosabb. Mindamellett az indítvány, crizisén küuy-nyen átesett. Elfogadtatott Molnár Aladár ebbeli törvényjavaslata; a módozatokra nézve pedig egy 50 tagu bizottság —köztük csekélységem is — neveztetett ki,mely egyszersmind a törvényjavaslat mielőbbi tárgyaltatása végett kérelmét ugy a minis-teriiím-, valamint a képveselóháznál benyújtsa. A többi ügyek elintézésével ez ismét egy lő tagu központi bizottságot jelelt ki. Ezután az albizottság felment béreimé velTrefort minister úrhoz tisztelegni, ki tudomásul vévén óhajukat, kijelenté,hogy képtelen annak teljesítésére, s nem bír a bajon segíteni----
Ha mindinkább megfogy a tanítók száma, mint sajnosan tapasztaljuk, majd segít a kénytelenség. —
6. .Ismétlő-iskolák és a fel-ft^é-tt-e-k -okU-táaV afflft -tételnél egyhangúlag elfogadtatott a kővetkező indítvány : Az ismétlő-iskola felállítására törvén} ben kimondott kötelezettség szigorúan megtartandó. A tanító az ismétlő iskolákban adott órákért, reídes tanítói fizetéséhez mért arányban dijaztassék, a hol több tani tó van,azok közt az ismétlő iskola tanítása megosztható, vagy nagyobb helységekben e czélra külön tanitói-állomás létesíthető.
- Bár mielőbb örvendhetnénk az indítvány keresztülvitelének !
7. „A póttanfolyamok* meg-
tartása kimondatott a nyári szünidókönö -
heti időtartammal, jól berendezett képez-dékben, három éves periódussal, melynek végeztével a nem okleveles tanítók képesítési vizsgára bocsátandók. Az oktatás lehetőleg gyakorlati legyen. Egyike, a legjobb indítványoknak, melynek létesítését több tanügyi körülmény hálával fogadhatná.—
8.,Az iskolaszékek kérdésében" elfogadtatott, hogy „ szervezte^ék kivétel nélkül minden községben a népoktatási törvény kívánalmának megfelelő iskolaszék, s ez gyakorolja a törvény által meghatározott felügyeleti jogot az illető községben levő minden népiskola felett. A felekezeti népiskolák íölött azonban nem közvetlenül, hanem az illető iskolai hatósággal vagy elöljáró...