Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.57 MB
2022-11-15 10:34:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
174
326
Rövid leírás | Teljes leírás (663.71 KB)

Zalai Közlöny 1874. 079-087. szám október

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ÜAfft--KANIZSA, 1874. oktober 1-én.
Tizenharmadik évfolyam.
f Qétz«tö«l ár: P l efe* «rre . . J V
''él eTT€ H
efítí
fél
ftr*
10 kr.
Hlrdetesek
6 hasábo* petitaorban 7, másodstor 6 a minden torábbi torért 6 kr.
37TIL TTÉRB KK
loronJtint 10 krert
•ecnec fel , Kincstári illeték minden Jegyes hirdetésért kf''"-3 30 kr. fiaetendő.
linden J külön/
5- & .^sm
1 A 1
AUftÁ
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
lap txellemi resx»-t 1 illető közleményei: >8 sxerjceaxtóbez. —
Anyagi retzet -Iípu. közlemények o»«ais & kiadóhoz bénup..rr»- in-t^mdók:
NAGY-KANIZSA WluKeiki:.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
j Késiratok vissza nem ( J küldetnek. *
gte***^--------*
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdatagi egyesület", a .^qy-kanizsai kereskedelmi s iparoank", a .nagy kanizsai takarókpénztár a ,Zala-Somogy* gőzhajózási részvónytársuíat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Betenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Előfizetési felhívás
akútenkint kétezer megjelenti
„ZALAI KÖZLÖNY"
folyó 1874. év oktober-deczemberi évnegyedére-
Bizalommal felkéljük lapunk mindazon tisztelt pártolóit, kiknek előfiaetéfök szeptember hó végével lejárt, azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, hogy a pontos szétküldésben únnakadás ne történjék.
Lapuuk előfizetési ára:
Évnegyedre.....% frt.
Félévre......4 „
Egész évre.....8 „
Ötödik közleménye
a leégett biccsiL-szent4ászlói templom s zárda felépítési költségére gyűlt adományoknak.
Sáldtrfeiza köxaág részéről. :
Horváth Boldiraár 10 frt. — Cjj Boldiasár 10 frt. — Sándor Antal 1 frt. — 8ándor Vencael 2 frt
— Darázs Bódi 10 frt. — Ör. öándor Bódi 10 frt. _ Ács Jóasef 10 frt. - Gál Bódi 5 frt. — Láaaló Ká-rolyné 5 frt. — Foki Anna 5 frt — Láaaló Vendel 2 frt — Sándor János 10 frt. — Sándor Menybárd lükrt. — Ujj litván 5 frt. - Tóka Mihály 10 frt. — Ujj György 5 frt. — Lisrlai György 2 frt. — Szegi lítrán 5 frt. — l>sri.it Józtef 5 frt. — Tótb JJódi * irt. — Katái Vencxeiné 2 írt. — Nagy Jáno« 8 frt.
— Rámán Jánoi 3 frt — Rafai Bódi 10 frt. — Kor-pics Györ^yné 3 frt. — Kisa Károly 20 frt. — Egyed Jórsef 15 — frt Xadrai János 5 frt. — Fóka Jóasef 6 fit — Varpa Ábel 2 frt. — Beiai János 5 frt. — Sándor Menyhárdné :> frt. — Király Bódi 6 frt. — Ujj Péterné 2 frt — Ka fai Jóaaeí 5 frt. — Rafai György és Márkns Tréaai 20 frt. — Lippics látván 5 frt. — Király Jó-ictrf 5 frt — Sebestyén Menyhárd 2 frt — Sándor Ferenci ő frt. — Király János 20 frt. — 8ándor György 10 frt. — Ujj Jórsef 5 frt — László Vendel alsó 2 Irt — Bolla Vendel 5 frt — Salamon János 5 frt.
— Héry Illés 5 frt — Nadrai Bódi 3 frt. — Molnár János 3 frt — Kiss Menyhárdn- 3 frt. — Egyed Meurhardné 5 frt. — Nadrai Jórsef 3 frt. — Csáarár Jáuo* 5 frt — Király Menybárd 6 frt — Varga Jó-nefné 2 frt — Bets István 2 frt. — Palányi Józsefné 5 frt. — Katona Károly 10 frt — Fatér Károly 10 frt — Obiráki József 5 frt. — Zuggó Bódi 5 frt —
Gál István 2 frt. — Póka Bálint 5 frt. — 8rabó Jórsef í frt — Láaaló Károly 6 frt — Balácsy Aopa 10 frt ^ Németh "Péter 2 frt — Zacho Jórsef 1 frt
— Tóthi István 2 frt — 8rabó Roaa 1 frt — Szabó János 2 frt. — László lgnáta 5 frt — Láaaló Györgyeé
5 frt. — Áts Király Jórsef 5 frt — Ábrahám Imre 10 frt. — Sándor Jóaaaf 5 frt. — Bódis látván 2 frt
— Rafai János 1 frt. — Halász Bódi 5 frt. — Caécs Jórsef 2 frt. — Saabó Imre 1 frt — Pálfy Jánog l frt — Varga MenybArdné t frt. — Crobor Dániel 1 frt — Kis Jeremiás 1 frt -- Takáta Vendel 1 frt.
— ifj. Sándor Bódi 5 frt — Kámán Jórsef 5 frt — Halál Éva 1 frt — Kis Imre 2 frt. — Knstán János
6 frt. — Saakál Lásrló 5 frt — Forki látván 2 frt.
— Horváth Andráané 1 frt. — Kostán Antol :"»0 kr.
— Király Károlyné 4 frt — Lé ránt Károly 2 frt. — Romi János 1 frt — Lóránt Ferencr 1 frt — Csócs Antal 5 frt. — Salamon Ábel 1 frt. — Kaará* Zsigmond 1 frt — Össresen 500 frt. 50 kr. Egyesektől: Sipos Ferencrné 50 frt — G. Festetics Tasziló 30 frt — Nagy-kanirsai takarékpénrtár 40 frt. — Dél-zalai takarékpénztár 5 frt. — Srabóné aaarony 1 irt.
— Zuggó Ferencrné 1 frt. — Pintér Antalné 1 frt - Sriva Antal 1 frt. — Kiaa Borbála 50 kr. — Agg Anna 60 kr. — Névtelenek 2 frt. — Öasreaen : 132 frt. Együtt a jelen körlemény 632 frt 50 kr.
Előbbi közlemény 1985 frt. 50 krt tesz, ezzel együtt a fő-összeg : 2618 forint.
7085. sí.
Hirdetmény.
n. i. 1874.
A nagyméltóságú magy. kir. belügy-ministerium folyó évi september hó 2-án 30262. sz. a. kibocsátott intézvényével a jövő évre szóló megyei költségvetésnek kö*? gyűlési megállapítását s a megállapított költségvetésnek felterjesztését f. é. october hó 15-ig mulhatlanal eszközöltetni rendelvén, ehhez képest folyó évi oktober hó 12-én Zala-Eger szegen d. e. 10 órakor bizottsági közgyűlés fog tartatni, melynek tüzetes tárgyát képe-zendik : —
a) Az 1875-ik évi megyei költségvetés megállapítása ; —
b) A legtöbb adótfizetó bizottsági tagok kiigazított névjegyzékének az 1870.
42-ik t. cz. 22. §-a értelmébeni megerősítése.
Ezen közgyűlésre a megyei bizottság tagjait ezennel tisztelettel meghívom. —
Zala-Egerszegen, 1874 évi september 23-án.
HERTELENDY KÁLMÁN s. k.
főispán.
Készes kiírás
Zalamegye állandó választmányának 1874 ik évi september 16-ik napján tartott ülése jegyzőkönyvéből.
GS.u.
n. i. 1Ő74.
Czukelter József megyei számvevő ur jelentése mellett bemutatja az 1875. évi megyei költségvetés tervezetét felszerelve. —
1874. september 13-án 1875. sz.
A bemutatott 1875-ik évi költségterv tárgyalás és lehető vizsgálat alá vétetvén, a VTII-ik tétel 2-ik sorszámánál lel ho/.atott, hogy miután a megyei levéltár telekkönyv a nagy megyeházban van elhelyezve, hol családi és birtok viszonyokra vonatkozó számos értékes okmány őriztetik, az eshetőség elejét veendő, az állandó választmány véleménye szerint czélszerü volna az érintett épületnek villám hárító vai leendő ellátásához terv szerint kívántató összeget az 1875. évi költségvetésben előirányozni.
A X-ik tétel 3-ik sorszámánál szóba hozatván, hogy a megyebeli szolgabíró urak által e!óvizsgálati fogságban letartóztató^ és később a kir. járásbíróságokhoz átkísért fegyenczek elóvizsgálati fogságuk tartama alatt felmerült élelmezési költségeikről szóló számlák megítélés eszközlése, behaj-
TÁRCZA.
Elmerengek...
Elmerengek, némán eltűnődöm,
Elviharzott, rég'' lefolyt idCkön.--
Multak álma 1 fonyadó virágok ! Gondolattal kertetekbe'' járok.
Csitt ! csendesen, lassan ! Szinte félek Oda lépni lelkemmel körétek. Nem is kert er ; — a magát kisírta Boldogságnak temetője, sirja.
Mennyi emlék, mennyi boldogság van Eltemetve lenn a föld porában ! Mint virágok iámét viasra jSnek
Uj srQlötti eimnlt srép időnek.
Mint a szorgos, fürge méh, közétek Méret szedni visaxa-viaaza térek. Oly jól esik véletek a régi Örömekről s bánatról bnarélni.
Filksreani a sadlói básat, Hol stivemnek első vágya támadt; — Visszahívni & saéc gyarmek-élet KomakábóJ sgy két boldog évet 1
Jönnek aztán s^ép. tOndéri álmák •, 4lmai a boldog ifjúságnak. Olyan édea, olyu; szent ez emlék, Mintha meuyek országába lennék !
Aztán végre minden elsötétül Könyeimnek halló tengerétai. 8 hojry kitisztul ismét láthatárom, Egy nj kép'' föltámadását látom !
Kertben Qlök, kis virágos kertben, 8 jó anyám, kit régen eltemettem Keblem újra átölelve tartja, Ő csókot hallat ajkaimra ajka 1
Uj&bb képek. Mind megannyi árnyak ! Bús emléki egy letilnt világnak ; Mit magának visszaint a lélok, — Bomba dőlt vágy, összetört remények !
Elmerengek, némán eltűnődöm Elviharzott rég lefolyt időkön ! Multak álma ! Elfonyadt virágok, Mint a kis méh, kulyhetekre szállok I — -
VÁRHALMI KÁLMÁN.
A nevelő ur.
—Beszély ke.—
(Folytatás.)
— Azt oem mondottam, annyit azonban feleletül megjegyezhetek, hogy én adott szavamat beszoktam váltani. Mariskit még az uton
j felkértem, emlékezhetik reá, a négyes utáni keringő re és most sietek igéretemet teljesíteni. Adieu madame!
— Ez ember ugy látszik játszani akar velem, és érzelmeimből gúnyt üt? — dünnyögé magában Janka, a távozó után haragos pillantásokat vef»e. — De nem, azt még sem hihe tem ! Kötelességét ment teljesíteni. Igen, ugy van ! Es mégis, ha reá gondolok, hogy mily jóízűen csevegett Katinkával, a vér megfagy ereimben ; szerettem volna oda menni hozzájok és szétválasztani őket. Hátha csak a világ ámitása czéljából teszi ezt? Igen, azért teszi, ismerem jó szivét, nem akarja, hogy megtudják s engem^gunyoljanak. Igen, igen, ő szeret
engem____És ha isak szembekötősdit akarna
velem játszani akkor, oh akkor ?.....megölném e csalfa szivü kalandort.....
Ezalatt Béla meglehetősen kifáradva közeledett és Janka mellett foglalt helyet.
Janka épen készült egy-két kérdést tenni fel, midőn az egész társaság a lejárás leié for-ditá tekintetét, mely azt jelenté, hogy elkésett vendég érkezett, miért is mindnyájan kíváncsiak voltak látni az illetőt.
Egyszerre csak elterjedt az a hir, hogy Péterdi jött meg.
Janka összerezzent, rosszat sejtett.
— Bélám menekülj innen, hallod férjem jő ! — szólt Péterdiné a mellette ülő Cingáryhoz kétségbeesett hangon.
— Hová gondolsz kedvesem ? én, és menekülni? Mit tettem, hogy bűnösnek érezve magam, fussak az emberek szeme elől. En tetteim ura vagyok s azokról bárki előtt is számot merek adni.
— De itt, e perezben gyanút keltesz férjem szivében, jól tudod, hogy ő imádásig szeret engem.
— Tudom, b ép azért, mert princzipáli-som jellemét ismerem, nem fogok elmenni.
— Az istenért — mond Janka, szüntelen hátra tekintgetve — kérlek, tedd meg érettem ! Ah, már késő, itt jő !
— Jó estét kedvesem ! — üdvözlé Péterdi nejét — hogy érzed magad, jól mulatsz nemde ?
— Isten hozott édesem ! Most már jobban érzem magam, mióta láthatlak. A gyermekek jól mulatnak, én azonban unatkozom.
— Ej, ej Cingáry ur, hallja mennyire panaszkodnak. Mikor én olyan fiatal voltam, hali Ira szégyeltem volna magam, ha valaki körülöttem unatkozott volna.
— Bocsánat princzipális uram, én oka
tása és a költségek viszszatérítése végett mindenkor a szolgabíró arak által a kir. járásbíróságokhoz átteendók volnának, az állandó valasztmány a javasolt intézkedést czélszeriinek találván, tisztelettel véleményezi, miszerint a tekintetes megyei közgyűlés a járási szolgabíró urakat erre uta sitani méltóztassék. —
Minthogy továbbá a magas magyar kir. belügyministerium f. é. september 2-án 30262 sz. a, kelt leiratával az elárusított megyei fekvóségek vételarának, s így az úgynevezett megyei törzsalapnak kamatait is a törvényhatóság bevételei közé felvenni, és az allam által nyújtandó fedezetből levonni rendelé, minek bekövetkeztével a központi megyei hivatalokat igen szűken
befogadó megyei épületek kiépítésére szánt í.lap növekedni megszűnvén, a szándékolt czél elérhető nem lesz, mivel tehát ezen magas ministeri intézkedés nem csak a kérdéses alap rendeltetésével, hanem az eddigigyakorlattal is ellenkezik, — ennélfogva a megyei álland.i választmány véleménye oda irányul, hogy mielőtt ezen kamat jövö-delmek a törvényhatóság egyéb bevételei közt elóirányoztatnának, az ezt elrendelő ministeri leirat megváltoztatása czéljából, a magas m. kir. belügyministeriumhoz, a tck. megyei közgyűlés által felirat intézendő volna.
Ezek előre bocsájtása után''-a kiadásoknak a tényleges szükségletekhez képest történt számbavételével előkészített jövő 1875-ik évi megyei költségvetési előirányzatot a megyei állandó választmány tiszteletteljesen azon véleményével mutatja be a tek. megyei bizottsági közgyűlésnek : miszerint azt megállapítani, és két példányban
nem vagyok, mertén tánczolni szoktam. Talán valami más baja lesz ő nagyságának.
— Oh nem, épen semmi bajom sincs ! Mily jó vagy te édesem, hogy kijöttél hozzánk és tagja lehetsz e szép társaságnak.
— Hol vannak a leánykák ? — kérdé Pétej íj szemeit körüljártatva — seholsem látom őket.
— De itt vannak — sietett felelni Cingáry — Katinka amott sétál Balatoni barátunkkal és Mariska Orsi Arthurral.
— Az ám a kedves kicsinyek ! Kérem domine spectabilis Mariskát ide szólítani.
— Azonnal.
Mariska, midőn Cingárytól megtudta,hogy Geró bácsi is itt van, a csodálkozás egy nemével kiáltott fel és könnyű léptekkel mint lepke szaladott jó bácsija üdvözletére.
— Jól mulatsz kis leányom ? — szól Péterdi az érkezőhöz. —
— Igen jól kedves bácsikám. De hát miért van az, hogy velünk nem akart eljönni ?
— Dolgaira voltak kedvesem s minthogy már elvégeztem, utánatok jöttem.
— Ily koráu ?
— Hűvös kezd lenni, ideje, hogy haza jöjjetek. Hisz te már ugy is fázol. Jer csak közelebb ! — éá szeme közé nézve, magához szo-ritá s homlokára hosszú csókot nyomott.
Péterdi e tette nem csak övéit, de sőt Cin-gáryt is bámulatba ejtették. Ki nejét is csak otthon s hozzá még nagy ritkán csókolta meg, most itt e perezben, oly nagy társaság jelenlétében a fogadott paraszt leánykát forrón szoritá keblére és homlokára nyomta az első atyai csókot.
Ha szivébe láthattak volna!
elkészítve & nagyméltóságú magyar kir. belügyministeriurnhoz megerősítés vt''gett felteijeszteni méltóztassék. —
Végül tisztelettel me^j''gyeztetvén, hogy az 1875-ik évi megyei költségvetési előirányzat jeleu vélemény kapcsában a törvény értelme szerint a központi irodában közszemlére kitétetett, és minden bizottsági tag urnák kézbesittetett. — Kmf.
Kiadta: BOTFY LAJOS m. k.
minőd aljegjy .
levelek a londoni borkiállításról.
(Foly tatán.)
Hogy ezen jogtalan intéz kedését k nagyközönség előttnémileg tetszetőst tegye., a kiállítási commisaió hirdetményeit oly félckép formu-láztatá, hogy a borkiállításba 6 percentnyi (25 kr. ezüstben) külön bemeneti dij fizetendő, a melyért azután a látogatók a kiállítva levő bo rokat megízlelhetik, hallgatagon hozzá téve, ha ugyan az illető kiállítók azt megeng"dik ! Ezen minden tekintetben illoyalis föllépés azonban véget vetett a kiállítók türelmének, éa znidőn a külöu bemeneti dij beszüntetése tárgyában kelt tiszteletteljes kérésüket az angol commis-üó meg-foghatlan udvariatlansága még csak válaszra sem méltatá, végre egy közös nyilai kozattal kijelenték, miként ha a küiön bemeneti Híj továbbra is szedetik, ők kiállításaikat mindany-nyian bezárják. Ez azután használt és a cocáin issió midőn az in dignált kiállítókkal s/''-mben másként már nem járhatott el, végre rá szánta magát visszavenni azon in''érlo (lését, melyet t^nni programmja alapján sohasem szabad vala. Mindez azonban legalább is Itat hétig tartott küzdelmet jelez, a mely alatt elriasztanak a kiállítók, el a közönség.
Ez rövid futólagos vonások Uno ecsetelve a londoni borkiállításban résztvevő kiallitóknak helyzete s most nézzük egyenkint az egyes országok kiállításait, ismertetve azoknak részleteit, hogy azokból az illető ország bortermelési viszonyainak kisebb nagyobb életképességére következtethessünk.
1. Az erdélyi colUctiv kiáUitáx.
Magyarország és Erdély borai két orszá" gos collectiv kiállítás és Lápossy Ferencz és társa pesti borkereskedőknek magán kiállítása állal képviselvék. A két collectiv kiállításnak egyikét a magyar országos gazd. egy< sülét, másikát az erdélyi gazd. egylet s az erdélyi pinczeegylet együttesen rendezték; az .erdélyi gaid. egy 1 e t és erdélyi pincze-egylet " collectiv kiállításában réazt vesznek : 1.) Apor Károly báró ; 2.) Bánffy Albert báró ; 3.) Bethlen Sándor gróf; 4.) Bornemisza János báró ; 5.) Elekes M. 6.) Gerendy István ; 7.) Kemény István báró; 8.) M^kó Imre gróf; 9.) Paget János ; 10.) Sámi László ; 11.) id. Teleky Domokos gróf; 12.) Teleky Gusztáv gróf; 13.) Zeyk József; 14-) Az erdélyi pinczeegylet.
Ki van állítva mindössze 55 borfaj. ezekből veg/es szüretelésül 18, faj bor 27, vörös

ó tudja, ő érzi csak, hogy ki az, kit keblére ölel.
— Menjünk gyermekeim ! Nemde spee-tabilis ön is velünk tart, hisz már megelégelhették a tánczot ?
— Parancsolatjára princzipális ur ! — és sietett a nők öltönyeit magává''* hozni.
Katinka kifogásolta az ily korai hazamenetelt, de sógorkája — mint nevezői szok a — oly szépen kérte, hogy lehetetlen volt bele nem egyeznie.
Az ismerősöktől és a társaságtól szívélyes bucaut vettek s siettek le a kocsikhoz, melyek már elindulásra készen állottak.
Az egyik bocsiban Péterdiné, Katinka és Cingáry foglaltak helyet, a másikban Péterdi és Mariska.
— Gyorsan, a mennyire csak lehet! — volt a parancs.
A kocsik elrobogtak s Péterdi mugához Ölelve és jól betakargatva Mariskáját, nehogy a hűvös esti szél ártalmára legyen, egész uton csak a levélke végső szavaira gondolt:
•És ez ártatlan leánykának soha sem szabad megtudni anyja nevét!*
VI.
Két hétig Péterdi házánál nem beszéltek másról, mint a fentleirt majálisról, csak a kis Mariska volt egyedül az, ki mindig kereste az alkalmat, valahányszor KatmkávaJ volt, hogy nevelőjéről elmondhassa, miszerint egy idő óta még kedvesebb, nyájasabb, mint volt eddig s százszorta több kedvet érez a tanuláshoz.
Katinka pedig ilyenkor rendesen komo-yabb lett. Minden szó, melyet dicséröleg mon-
fajbor 2, aszú 6, pezagő 2. A vegyes szüretelésü
borok között jelessége által kétségkívül első helyen áll az erdélyi pinczeegylet törők hegyije, melyet azonban kereskedelmi tekintetben a küküllőmenti borok, ugyancsak a pinczeegylet által kiállítva, határozottan felülmúlnak. Ezek mint úgynevezett dry borok az angol ínynek inkább felelnek meg, mint a testesebb és czu-korban jóval gazdagabb török hegyi, a mely éde*sége folytén korlátoltabb körre van szorítva, de a sherry és portkedvelőknek idő folytán könnyen lehet kedvenczévé. Mindezeknél alkalmasabbak a kisebb rajnai borokkal megküzdeni a tasnádi és mezőségi borok, a melyek vékony testük és nsgyobb savanyuk folytán természetes versenytársaikhoz közelebb esuek. Az első gróf Mikó Imre, az utóbbi a pinczeegylet által van egy igen szép példán vban kiállítva. Ugyancsak gróf Mikó Imrének 1834 ki és 1846 ki termésű szilvási borai ritka szép és jeles borok, kár hogy eladási quantum belőlük a kiállításon nem lévén, kereskedési szempontból meg nem figyelhetők.
A kiállított fajborok között van; 8 bakator, 5 Riesling, 1 Welsch Riesling, 3 Leányka, 3 Som, 1 Sauvignon és 3 Muscat.
A bakator borok között kétség kívül első helyen áll Sámi Lászlónak 1862. szódeine-teri bakarja. Ezen gyönyörűen iskolázott bor nemcsak versenytársait előzi meg meszire: az oly szép, hogy az egész londoni borkiállítás alig ha mutathat fel annál tökéletesebb bort. A bakator bornak esélyei Angliában még kétesek, zamatja idegenszerű, teste vékony, bár azt szesztartalma némileg ellensúlyozza, ahhoz az angolnak szoknia kellene. Annyi azonban mindenesetre áll, ho^y Sámi László sződemeteri az angol piacz számára készítendő bakarbornak ideálja, ámbár ezt annak, — különben elismerjük indokolt, — magas árára alkalmazni nem akarnók.
(Folytatása köv.)
A készt helyi gazdasági tanintézetnek
további JennáXLásái, sőt az ily intézet igényeinek megfelelő kiszélesbitését és lehető legczélszerübb berendezését a földmivelés-, ipar- s kereskedelmi m. kir. ministerium véglegesen elhatározván, ezen tanintézet tantervezete az 1874/ö-iki tanévtől Jolyta-tólagosan következő leend:
A K£8ZTHELYI M KIK. GAZDASÁGI TANINTÉZET TANTERVEZETE AZ 1874 k5. TANÉVTŐL
FOGVA.
Az intézet tsélja.
A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet czélja a mezőgazdasági pályára készülő ifjakat, mint leendő földbirtokosokat, bérlőket vagy gazdatiszteket jövő hivatásukra korszerű tudományos, valamint gyakorlati saaknépzéssel is a gazdaság minden ágában kitelhetőleg alaposan előkészitni, és megismertetni e mellett az erdőszet főbb elemeivel ; különösen pedig a környék természeti viszonyai által kijelölt ós nagy mértékben támogatott szőlőmivelésben és boraszatban kellő kiképeztetést nyújtani.
dottak Cingáryról, tőrezurás voltszivecskéjére. Sokszor haraggal fordult Mariskához és kérte, hagyna fel unalmas beszédeivel. Mit tartozik az reá, hogy Cingáry ilyen meg olyan kedves ember a mikor tanít. Tartsa meg mindenki magának a mit tanul, neki nincs szüksége előadásokra. De ha ugy néha, mikor együtt ültek ket-i<cakéu s beszélgetes közben meglepte a nevelő ur : elpirult, szemeit elíorditá s szive oly hangosan doboyott, hogy bárki meghallhatá. És ha kérdést intézeti hozzá Cingáry, oly nyájasan és gyorsan sietett arra vklaazolni, csakhogy valaki meg ne előzze.
A harmadik héten azonban teljesen megváltozott minden.
Péterdi Gerő, a ház ura megbetegedett.
Már lefekvése előtt pár nappal tudta, hogy valami baja van, de mivel határozottan nem volt képes megmondani, hol érzi á fájdalmakat, fennjárva akart uralkodni azokon, mig végre oda jutott, hogy tagjait nem birva, ágyba kellett mennie.
Az egész udvarban aggodalmas arczokat lehetett látni fel s alá járkálva. Legjobban észrevehető volt azonban a mély bánat Jajkán ki éjjet-napot a beteg ágya mellett töltött.
A legközelebbi városból két orvos járt ki naponta, megállapítani a betegség nemét, mi azonban nem sikerült nekik.
Minden orvosszert megkisérlettek,de mind hiában, a beteg nemhogy jobban lett volna, de sót napról-napra érezte, hogy ereje kezdi elhagyni. Végül a két tudor abban állapodott meg, hogy as előrehaladott kor vett erőt rajta, melyen csak a természet segíthet.
Mariska, ki addig a bánatot nem ismerte, most reggeltől estig könyezett. Szép szemeit
A tanfolyam tartama.
A tanfolyam az eddigi két évestől eltérő-leg, ezentúl három évre terjed. Az első év folyamában a tanulók kiválólag gyakorlatilag foglalkoztatnak a különböző kézfogások elsajátítása végett; e mellett azonban az idő kellő kihasználása czéljából néhány előkészítő tantárgy is adatik elő. A második és harmadik tanévben a szaktantárgyak foglalják el a legtöbb időt, ezekkel párhuzamosan mindazáltal a gyakorlat is kellő méltánylatban részesül.
Az első tanév tanulói a második félévi vizsgák befejezte után is, eltérőleg a következő tanévek számára megállapított beosztástól, — még augustus hó végéig az intézet kötelékében maradnak; ezen utóbbi hónap alatt azonban csupán gyakorlati teendőket végeznek. Tanév közben az első évfolyam hallgatói, a gazdaság folytonos menete uiiatt, a különben szokásos karácsonyi, húsvéti stb. szünidőket neui élvezhetik, sőt olyanok, kik a gazdaság körüli foglalkozásra, mely főleg felügyeletből s a folyó munkák ellenőrzéséből áll, kijelöltetnek, vasár-es ünnepnapokon is tartoznak a rájuk bízottakat teljesitni.
A tanév rendszerint október hó 1-éu, ez idén kivételesen azonban oktober 15-én veszi kezdetét, és julius hó 3l-ig tart, az első tanév pedig, mint fónnebb emlitve volt, gyakorlati beavatások végett augusztus hó végéig terjesz tetik ki.
Tanulmányi kirándulások.
A tanulmányi kirándulások, mint az oktatásnak nagy foutossagu kiegészítő részei, minden haligatóra kivétel nélküi kötelezők. Ezen szabály alól csakis az igazgatóságnál bejelentett s kellőleg indokolt kérelem alapján lesznek egyesek felmenthetők.
A beiratások határideje.
A beiratások rendszerint október hó l én kezdődnek és 8-ig tartanak. Az idén kivételesen csak oktober hó 10-én kezdődik a felvétel és 18-ig tart. Félév közben felvétel nem történik.
A tanintézet hallgatói.
A tanintézet hallgatói rendes, rendkívüli vagy vendéghallgatók lehetnek.
Rendes hallgatóul az tekintetik, ki magát minden előirt tan tárgy hallgatasára s a gyakor-latokbani részvételre minden kivétel nélkül kötelezi; szabály szerint végbizonyítványt csak ezek nyerhetnek.
Rendkívüli hallgatóknak azok tekintetnek, kik kellő iskolai és bebizonyított gyakoriali előképzettség mellett az első tauév kihagyásával mindjárt a második tanévbe lépnek. Ezek csak kifogástalan uiH.gaviKt.iet és kitűnő szorgalom folytan nyerhető küiouos engedély a-lapján és dij mellett Docsáttainak vizsgára, melyről iélévi bizonyítványra tarthatna* igényt; végbizonyítványt minu v^altal a tanári testület ajanlatára, csak a nmitgu földmivelés-, ipar- es kereskedelmi m;niateriuin különös engedélye alapján kaphatnak.
Vendéghallgatók azok, kik csak egyes tantárgyak hallgatása végett lepnek az intézet kötelékébe. Ilyenek csak önálló és nagykorú egyének lehetnek.
A rendes ós rendkívüli hallgatók egész tandijat fizetnek, a vendégek csak azon félévro, melyben az intézeten tartózkodnak.
annyira kisírta, hogy megpirosodtak. Édes anyja, kit ő mindig ugy nevezett, haldoklik, bácsijáról lemondottak az orvosok. Oly két csapás, minek elviselhetésére egy tizenhat éves leány nem elég erős. Nem volt többé kedve tanulni, hanem mindig arra kérte nevelőjét, kisérné el őt édes anyjához. Ha onnan haza jött, bácsikájához ment s hogyléte után tudakozódott. A jó bácsi aztán megfogta kezeit, közelebb vonta magához, s feleletül mindannyiszor megcsókolta. Sokszor kérte a nénit, engedné meg, hogy ő is ápolhassa a jó bácsit. Kérelmét nem lehetett megtagadni s Janka az ez által kötelea-ségszerüleg nyert szabadságot arra használta, hogy a kertbe ment sétálni, vagy ha kellemetlen idő volt, a nevelőt kereste fel szobájában.
Epen egy ily alkalommal lepjük meg őket, midőn Cingáry ülőhelyéből felkelve ajtót nyit a belépő előtt
— Végre szakithaték egy kevés időt — mond az érkezett — hogy veled beszélhessek.
— Örülök a látogatásnak. Hogy van a princzipális ur ?
— Minden nap rosszabbul s minden nap-közelebb a sirhoz.
— Szegény jó öreg ur! — sohajta fel a
nevelő.
%
— En már ki vagyok békülve a sorssal — mond Péterdiné — jöjjön, a minek jőni kell, engem készen talál.
— Es ha meghalna a princzipális ur, akkor? --
— Akkor!. .. akkor tied leszek testestől, lelkestől.
— Köszönöm Jankám, ily áldozatra nem vagyok érdemes.
— No, nó 1 ne ily korán, még nincs ideje
Felvételi feltételek.
Ki az intézetbe rendes hallgatóként fej. vétetni óhajt, tartozik kimutatni:
a) 1. jó sikerrel végzett legalább hat gyiu. nasiumi, vagy öt reáliskolai osztálvt;
2. jó erkölcsi magaviseletét;
3. hogy életkorának 17-ik évet betol tótte, és
4 a fölvételre jelentkező a szülék vagv gyám azon írásbeli nyilatkozatát is tartozik előmutatni, hogy ezek neki az intézet látogatá sát megengedik és ittléte alatt a szükséges-k kel ellátják. — Ezen szabály a rendkívüli hall gatókra is kötelező.
b) Rendkívüli hallgatóknak rendszerint csak olyanok vétetnek fel. kik 8 gymnásiuiui vagy hat reáliskolai osztályt végeztek, és leg alább egy, a gyakorlatban töltött évről mutat hatnak fel hiteles bizonyítványt. Utóbbi bizo nyitvány mellett az intézetbe lépésük előtt a gazdasági gyakorlatból teendő — dij aláeső — vizsgára köteleztetnek.
c) Oly önálló egyéneknek, kik hosszabb időt töltöttek a gyakorlatban, de az előirt felvé teli feltételeknél is kevesebb iskolai előképzettséget birnak felmutatni, az intézetbe való be lépés kivételesen szintén megengedhető.
d) Minden oly esetben, melyre nézve az itt felsorolt pontosatokban határozott szabály-nem foglaltatik, a tanári testület dönt.
^Vége köv.)
ilelyi Mrek.
Lapunk mai számával megkezdettük nz uj évnegyedet, tisztelettel felkérjük la punk azon pártolóit, kiknek előfizetési idejök tember végével lejárt, hogy előfizetésüket mielőbb megújítani szíveskedjenek.
— J>r. Zlainál Vilmos ministeri cz. osztály tan ácsos urat, ki épen vidékünkön erélyesen működik a marhavész terjedésének megakadályozásában, ő felsége a kővetkező legmagasb elismeréssel tüntette ki : „Személyem körüli magyar minis terem előterjesztése toly ián dr. Zlamál Vilmos czimzetes osztály tanácsos és a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerum állategészségügyi osztálya vezetőjének, közel ötven évi szolgálata alatt az állategészségügy előmozdítása k.ö; ul szerzett érdemei eJismeréseül a harmad o»/.taÍyu vaskoronaren-det díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1874. évi september hó 21-éu.
FERENCZ JÓZSEF, s. k. tír. YVenckheim Béla, 8. k."
— A mai számhoz mellékelt könyvek árjegyzékét a n. é. olvasó közönség figyelmébe ajánljuk.
— Hischitzky M. ur hangversenye a mai napról elhalasztatott.
— A nagy kanizsai közös népin-Iákban az 1874 5-ik tanévre a beiratások oktu-ber l tői ö ig a városi iskola épületben miu denkor reggel 8-órától 11-ig délután 2-tól 4-ig tartatnak meg, miről a t. szülők hivatalod tisztelettel értesíttetnek. Az igazgatóság.
— Tankönyvek. Wajdits József díszesen felszerelt könyvkereskedésében a főgymna-siumi, polgári- és elemi iskolai igazgatóság megbízásából minden oskolai tankönyv a meghatározott árért kapható.
a hálálkodásnak. Apropos 1 Még a majálison figyelmeztettelek, hogy beszélni fogok veled s miután azóta sem alkalmam, sem időm nem volt, most foglak kérdőre vonni.
— Es ugyan miért ?
— Mert ottlétünk alatt hozzám nem is jöttél, ha csak nem hivattalak s Katinkával oly különös modorban társalogtál, hogy szivemben féltékenységet ébresztettél.
— És ez az, a miért megakartál dorgálni V
— Talán nincs is eléggé indokolva ?
— Természetesen ! Ti asszonyok nem tud játok elgondolni, hogy az ily dolgokkal, ha kellő óvatosság nem alkalmaetatik, mennyi bajt, keserűséget okozhattok magatoknak és azoknak, kik sziveiteket birják. Mihelyt kiérkeztünk, barátaim azonnal körbe fogtak s kérdéseikkel ostromoltak, ha váljon igaz-i az, hogy én téged szeretlek 8 te viszont engemet ? Nem felelhett m egyebet, mint azt, hogy biz abból egy szó sem igaz s bebizonyítandó állításomat, elhatározám, miszerint egész idő alatt Katinkával fogok be-Bzélni és oly feltünőleg viselendem magam,hogy gyanujok alaptalannak bizonyuljon be. Ugyb''-ssem, feladatomnak megfeleltem.
— En is gondoltam erre, de bocsáss meg, Bélám e gondolat mellett még az is eszembe jutott, hogy te játékot űzöl velem. Most azonban bizom szerelmedben s kételyeimet szám-üzém keblemből. Mi szeretni fogjuk egymást nemde Bélám ? és sokkal forróbban, mint eddig mert elközelg az idő, melyben Isten és ember előtt bevallhatjuk, hogy mi együtt fogunk élni és meghalni.
(Folytatása köv.)
— Tanuló ifjak felvétele.. Egy hely beli polgári család két kisebb tanulót szándékozik jutányos feltételek mellett egész ellátásra magához venni, minden köselebbi e lapok kiadóhivatalában nyerhető.
— Dr. Schreyer Lajos t. munkatársunknak a Győrött tartott magyar orvosok s
term észét vizsgálók nagygyűlése alkalmával előadott értekezése méltó figyelmet keltett, a jeles értekezést lapunkból több tekintélyes lap átvette, örömmel láttuk a .Gazdasági Lapok" hasáDjain is, azonfelül a nagygyűlés évkönyve szinte közölni fogja.
— Magyar színtársulat érkezik Nagy-Kanizsára és pedig G*ró J. és Völgyi Üj. színigazgató egyesült társulata október ]0 én megkezdeniük előadásaikat. Az itteni iivári bukás után hiszszük a őszi idény kedve ióbb lesz; a magyar színészetet mindig meleg rokonszenvvel üdvözöljük körűnkben.
— Bagolyán közelebb tüz volt, 3 ház s 6 pajta egettel, a n-kanizsai önkéntes tűzoltók csak hamar ott termettek s egész erélyt fejtettek ki a tüz elnyomásában, az ottani községi elöljáróság buzgón segédkezett, mit a tűzoltók dicsérettel tüntetnek ki.
— A méter rendszer az 1874-ik évi tórvényczikk alapján általános használatra irta Honthy László. Ára 50 kr. Kapható Szombathelyen a szerzőnél. E nagy mügondd vl s szakér-tóleg irt müvet több helyütt iskolai használatra is elfogadták, ajánljuk a t. közönség figyelmébe, egvszersmint felhívjuk lapunk mai számának hirdetési rovatában foglalt s erre vonatkozó hirdetményre.
— Színészet. Sümegben Gerő J. színtársulata által f. évi sept. 24. Szentesi Ákoe javára adatott: „Egy szó a ministerhez" vagy _A zsidó tolerantia" czimü vígjáték. Canicula
— a zsúfolásig telt teremben. Virágcsokor és koszo: u özön a színpadon. A személyzet e darabban kiválóan szerepelt. Tomanocy az aggas-tváo szerepekre is alkalmas. Miskolcy (Hánzi) cáizmaúsztitót oly sikerülten adta, hogy a darabnak vigságát ő köztets7éssel élénkité. — Ezt követte : Szentesi által helybeli kis műkedvelőket betanított „A fosvény ugy nem mehet ki a szobából" cimü vígjáték; irta Kisfaludy. 8 gyermek és a jutalmazandó által előadva. Az előadás utau tánc. Ezen szini játékot két szemüvegen lehetett nézni: a szülőkén és azokén, a kik a nevelészet iencsőjén szemlélték azt. Az elsőn észrevett látvány bizonynyal azt mondatja: jaj be kedvesen, mily jól játszottak, mily szépen tudták a mondókát sugó nélkül is, mennyire illett a leánykáknak a férfi ruha stb. — A másoüik üveg nézője kénytelen mindezt elismerni, mondván : biz ez mind igaz; azonban az óriási baladas mellett, mit a tanügy hazánkban rövid idő alatt tett, azt hiszük, a még tankötelezett leányoknak egy kissé igen is kora a közönség előtt ^Egyed kedvese) stb. szerepeket játszani, bennök elhinteni, fokozni, a tetszés vágyat és több a nevelészettel ellenkező csírákat megfo-gamzódva elősegíteni. — Különben mint em-litém a szemüveg kettő volt. — Sept. 26. disz előadás Kisfaludy Sándor koszorús költőnk születés napjának évfordulójára. „A Király házasodik'' vígjáték Tóth Kálmántól. — Ezt megelőzte Kisfaludy Sándor apotheozisa, néma képlet — bengáli tüzfénynyel — az összes személyzet által sikerülten előtüntetve. E darabból ki keli emelnünk magát Gerőt, ki (Kiskop-jai, nagy kopjai Kopjai Imrét) ugyancsak kitűnően adta. Marton (Dochissimus Guidót) Gerő Lina (Banilla) midőn agyagot hozatván elő, művészetét a tiszta szerelem képlete nyomán akarja megkisérleni, dicső jelenetnek mondható.— 27-én „A betyár kendője" népszínmű, irta Abonyi Lajos. A terem tele. Szentesi (Bandi) a haramia lelki tusában, a lelkiismeret gyötrelme kifejezését, az imádkozási kísérletet — nagjon dicsőn adta. Gerő L. ismét tapsvihart aratott — (Buzi) nem alkalmas időben bukott le a székről, mindazáltal a szereplőknek a beállott perez-nyi szünet helyett helyesebb lett volna a darabnak használni fel, az egyszer nem sikerült él-czet. Sajnos, hogy ar női személyzet kevés, e szerint a kénytelenség némelykor oly szerepeket is juttat, a minők épen nem az illetőknek valók. X.
— Pályázat. Postamesteri állomás tiszti szerződés s 200 frt. biztosíték letétele mellett Zala Szt. Ivánban évi járandóság 400 frt. tiszti fizeté? 30 frt. irodai s 1884 frt szállítási általány. A kérvények három hét tartama alatt a soproni postaigazgatósághoz intézendők. •Sopron, 1874. september 22 én.
— Rövid hirek. Az ezüst-árkelet pótlék f. é. oktober havára 5%kal állapitatott meg. — A boltoni gyapotfonók strickolnak. — A budapesti népszínház kőmives munkálata készen van. — A horvát országgyűlésen legközelebb a csőd törvényjavaslat fog tárgyaltatni.
— A nemzetközi postacongressus gyűlése 1877-ben Párisban lesz. — Az éjszaksarki expeditió által fölfedezett helyek közt Deák-fok is van. — Az államnyomdából nagy mennyiségű váltélapókat loptak el. — A porosz felsőház v. Szerdahelyi nevü tagjának halálát jelenti. — Liszt uj oratoriumot ir, melynek czime és hőse Szent Kristóf. — János toszkánai fhgnek any-nyira megtetszett honvédségünk, hogy, ugy
mond, áthelyeztetné magát, ha tüzérségük volna; lehet az is,, válaszolt József fhg. — A népszínház gépberendezése 18,000 frtba kerül.
— Arad város főkapitánya gyémántos gyűrűt kapott Királyunktól a rend példás föntartásáért.
— Garibaldi fia egy gazdag angol leányt meg szöktetett. — Boroszlóban f. hó 22-én égették el az első emberi hullát. — Bécsben és környékén hamis forintosok vannak forgalomban. — Dezső Szaniszló orsz. képviselő meghalt. — Bokodi színtársulata okt. 10 én kezdi meg Székea-Fe jérvárott előadásait, — A Hortobágyon felfedezett keserűvíz kútja egészen ki van épitve.
— A honvéd lovasság szaponttatni fog.
Nyilatkozat.*)
A Nagy-Kanizsán megjelenő „Zala* czimü hirlap 36 dik számának nyilttér rovatában K. J. — F. M. és P. J. betűkkel aláírva egy czikk jelent meg „Egy minta járásbíróság - czime alatt, melyben a nagy-kanizsai kir. járásbíróság különösen annak vezetője Koch Adolf királyi járásbiró ur hivatalos eljárásábani hanyagsággal, félszegséggel, titkos üzelmek kel és részrehajlással vádoltatik, a mely vádoknak mintegy megerősítésül a közvéleményre történt hivatkozás.
Ennek ellenében alulírott Nagy-Kanizsán székelő gyakorló ügyvédek, kik hivatásunknál fogva a nagy-kanizsai kir. járásbírósággal folytonosan érintkezünk és igy az emiitett járásbíróság iránti közvélemény tolmácsolására magunkat leginkább hivatottaknak érezzük, a kir. járásbíróság fennállása óta merített tapasztalataink után a jog és a részrehajhatlan igazság érdekében ezennel kijelentjük, hogy az említett kir. járásbíróságot illetőleg annak vezetőjét a felhozott vádak egyike sem terhelheti; mert habár tudomásunkra van is azon körülmény, miszerint a fent czimzett járásbíróságnál számos ügydarab fekszik elintézetlenül, — mindamellett annek okát sem mulasztásnak, sem hivatalos buzgóság hiányának nem tulajdonithatjuk, hanem egyedül azon körülménynek, hogy oly roppant teendők elintézésére, minők a nagy kanizsai kir. járásbíróság illetőségéhez utalva vannak, az ott alkalmazott személyzet minden erőfeszítés és legjobb akarat mellett is teljesen elégtelen. —
Kelt Nagy Kanizsán 1874 evi szeptember hó 29-én.
VESZTEK IMRE, MERKLY ANTAL, EPERJESY SÁNDOR, ALBANICH JÓZSEF, MARTINKOVICS KAROLY, TÓTH LAJOS, HERTELENDY BÉLA, SIMON GÁBOR, 3ABOCHAY JÁNOS.
Dr. FREUND ZSIGMOND.
LENGYEL LAJOS.
Dr. HORVÁTH ANTAL, KOCH MIHÁLY, KAAN VILMOS.
Vegyes hirek.
— Ndiz-uiazát a felhők fölött. Flamma-rion Camille, a híres léghajós, e napokban megnősült, 8 a menyegző után Párisban léghajóba ültek. Velők volt a vőlegény öccse, Flamma-rion Ernő is, ki ezúttal először szállt léghajóra. A negyedik utas Godard, a szintén hírneves légutazó. Pénteken este szálltak föl, és szombaton reggel Spaatól délkelet felé, Mormontban ereszkedtek le. A léghajót a különböző légáramlatok sokféle irányba vitték. Hét órai ut után ismét Páris fölött lebegtek, melynek kivilágított utcái és boulevardjai rendkívüli lát ványul szolgáltak. Ekkor a 2000 méternyi magasban uralkodó légáramlat sodrára bizták a gömböt, b hogy oda emelkedhessenek, a hajóból jelentékeny terheket dobtak le. Csöndesen szállt fel-jébb a „Lumen", s nemsokára fodros és örvénylő felhők takartak ei előlük mindent. Ekkor kelt föl a hold, szerte hintve ezüstös fényét. A kép, melyet az ily megvilágolt-felhők nyújtottak, elbűvölő volt. Ismét könnyítettek a gömbön, melyet a megváltozott áramlat Páris felé ragadt volna vissza, Ismét magasabb légrétegbe emelkedtek. Belgiumban voltak már, midőn a nap kezdte szerte lövelni sugarait s a felhők rózsafényben úsztak. A hegyek, a völgyek, mind rózsaszín világításban tündököltek. A német határhoz közel 4000 méternyi magasságból, 20 perez alatt bocsátkoztak le, s Spaa mellett 6 ora 40 perckor földre értek. Mind Fiam-marion, mind Godard nevezetes észlelődéseket tettek ez útban, s azokról tüzetesen fognak irni Flammarion neje az egész ut alatt mitsem törődött a környező veszélyekkel, s nyugodtan merengett e sajátságos nász-ut tündéri látványai fölött.
— Egy nö toasztja. A Roubaixben meg-
jelenő lap a következő pikáns epizódot oeszél-el, mely a díszebéd alkalmával fordult elői melyet Roubaix törvényhatósága az ismeretter, jesztő társulat tiszteletére rendezett. Az ebéden több nő is volt, akikre aztán természetesen toaszt is mondatott, melyet nagy tetszéssel fogadtak. Ebéd után kiki szivarra gyújtott, minek következtében a társaságot nemsokára kék füstfelleg boritá. . Ekkor fölálftegy nő, s mindenki azt hitte, hogy válaszolni akar az előbbi toasztra. Azonnal elcsendült a zaj, a nö pedig hidegvérüen, miközben igen furcsán tekintgetett a szivarzó férfiakra, csak a következőket mondá: „Uraim ! A társaságban jelenlevő hölgyek megengedik önöknek asziva-rozást !u Zajos tapsvihar kisérte e szavakat és az általános derültség mutatá, hogy a férfiak megértették a leczkét.
— Egy porosz kerületi iskola-tanácsot belépvén egy alája rendelt iskolába, ott a gyermekek által ez«n üdvözlettel fogadtatott: „Dicsértessék a Jézus Krisztusi" A tanácsos ur azt felelte, hogy „Mindörökké Amen!" de legott hozzá tevé: „Ezen üdvözlet, kedves gyermekeim, nem egészen illő; mert igen könynyen megtörténhetnék, hogy azzal valakit megbántanátok, ha t. i. az ekként Üdvözölt véletlenül zsidó vagy pogány. Ha tehát más alkalommal ismét bejövök ide hozzátok, hogy fogtok üdvözölni édes gyermekeim?. . „Jóreggelt". — tel, felelék a gyermekek. ,Ugyvan, édes gyermekeim, s miért fogtok igy üdvözölni? * — „Mert maga a zsidó ! kiálták a kicsinyek egyhangúlag. . . . „Nem gyermekeim, nem vagyok zsidó," feleié a tanácsos ur. —- „Tehát mert maga pogány!" ... De akkor már a tanácsos úr is kieset paedagogicus szerepéből s türelmét vesztve haragosan ekként kiálta közbe: „Nem igaz,nem vagyok pogány, én keresztény vagyok, katho-likus !"
Történeti naptár.
• Okt. 2. 150ö. Tinódi Sebestény születésnapja. — 1849. Komáromvár capitulatiója „ 3. 1848. V. Ferdinánd Magyarországot
ostrom állapotba helyezi. „ 4. 1570. Pázmány Péter születésnapja.—
1848. Kossuth Szegedre bevonul. „ 5. 1825. Xantm János született Csoko
nyán Somogy m. „ 6. Ib49. Gr. Batthyany Lajos Pesten, Aradon 13 vértanú halálos itéletr. haj-tátik végre. „ 7. 1848. A szegedi népfelkelés. — „ X. 1848. Jelasics Brucknál seregével az osztrák földre lép. — 1866. Sarolta, mexicoi császárnő elmeháborodásba esik. —
Papírszeletek.
— Abbé Terray. XV. Lajos pénzügyére a leg-furfa ngosabb adózási módozatokat vette igénybe, caak hogy a kincstárnak fenekével a nap gúnyoló aranysugarai közvetlen érintkezésben ne lehessenek ; egy alkalommal midőn ismét nj adónemmel lepte me* a közönséget, egyik ismerőse nem minden gorombaságot uélkülöző igékkel kezdi meg vele a társalgást, állitváii, hogy Terray az emberek zsebéből veszi ki a pénzt. Teljesen igaz, feleié Terray ; épen ez a ktl-lömbség az én elődeim s köztem, bog}* ők ott kerestek pénzt, ahol nincsen, én pedi g onnét veszem el, a hol van.
(N.) Az ispán ur is hever. Betoppan aa uradalmi béres egy ebédútán ispánjához, ki esetleg a pamlagon elnyújtózva szunnyadott, és elkezdi:
— Bocsáson meg ispán uram, nem tudtam,
hogy hever.
— Hever az édes apád, bitang! menydörgé rá a fulingerült gazdatiszt
Szolgáljon itt magyarázatul, hogy a gazdatiszt kedvezőtlen időjárás alkalmával midőn a vonós jó szag nem'' dolgoztat naplóját körülbelül igy tölti ki, pl : gabonát rostált 3. béres = hevert 6. ökör a. t. b. — igy a „beverő" szót a bérea ispánjától sajátította el-
1.40. Kukoricza ló 4 60, közép 4.50, tlaó 4.40. Burgonya jó 70 kr. Széna jó m. 1.40, közép 1J0. Zsupp kévéje jó 8 kr, kösép 7 krajezár.
— fyftH plaozoa sept. 29-dikén. Buza p m. 90 — 88 fos. 5.---4.60. Rozs 80—76 fns. 3.60 —
.30. Árpa 72—70 fns. 3.--2.60. Zab 50 — 48 fns.
2.--1.60. Kukoricza 88—86 fns. 4.--3.80. Köles 85 fns. 2 60 — 2.40. Bab 90 fns. 6.-4.40.
— Pécsett szept. 26. Buza S frt. 60 — 4 frt. kétszeres 2 frt. 90 — 3 frt. 10 kr. Rozs 2 frt 70 — 90 kr. Árpa 2 frt. — 2 frt. 2# kr. Zab 1 frt. 65 — <0 kr. Kukoricza 4 frt. 40. 8zéna mázsája 1 frt. 80 kr. Szalma mázsája 80 kr.
— Sopron sept. 25. Buza 4 — 6 frt. Rozs 3 — 4 frt. Árpa 2 frt. 20 kr. — 3 frt Zab 1 frt. 80 kr. — 2 frt. 20 kr. Kukoricza 3 frv 30 kr. — 50 kr. Széna mázaája 1 frt. 20 kr. Szalma 1 frt. 10 kr.
— Székssfejérvárott saept. 26. 1874. Buaa 4 frt. — 60 kr., kétszeres 3 frt 60 — 80 kr. Rozs 3 frt. 20 — 50 kr. Árpa i frt. 30 — 50 kr. Zab 1 frt. 50 — 60 kr. Knkoricxa 4 frt. — 4 frt. 20 kr.
— SSaegfa szept. 28. 1874. Buza 3 50 — 70 kr. Rozs 2.30 — 60 kr. Árpa 2 frt. 20 kr. Zah 1.20 30 kr Kukoricza idei 2.20 — 40 kr. Marbabua fontja 26 kr. Borjubus fontja 26 kr. Sertvéshas fontja 28 kr. Óbor akaja 12 írtig. Ujbor 7 — 8 frtig. Keményfa öle 10 — 12 frtig.
— Szombathely, 1874. sept. 25-én. Hetivázárunk. hihetőleg a beállt vető-idő miatt, nem volt valami tulné^e*. a gabena-piaezon a keresletet illetőleg .-t legkeresettebb volt a jó, tiszta rozs vetásre. A többi gabonanemre uézve az árban semmi lényeges változás neai történt.
Az árak pozsonyi mérnnkint a következek voltak :
Buza, l-ső rendű : 4 frt. 60, 2-od r. 4 frt. 40, 3 ad r. 4 frt. Rozi e. r. 4 frt. 30, m. r. 3 frt. 80, h.r. 3 frt. 40. Árpa, e. r. 2 frt. 80, m. r. 2 frt. 50 h. r. 2 frt. Zab, e. r. i frt. 70, m. r. 1 frt. 5o, b. r. 1 frt. 30. Kukoricza, uj : 2 frt. 90. Hajdina nem volt. Liszt, ur. 0 legfinomabb 12 frt., 1-ea számú 11 frt., 2 tős számú 10 frt. és igy tovább. Dara mázsája: legfinomabb tábla.iara 16 írt., középszerű 12 frt Fehér kenyérliszt 10 frt.. barna kenyérliszt 7 frt. Bab ; fehér 6 írt., tarka 3 írt. 80 kr. borsó : 11 frt. Árpakása 16 frt. Köleskása 8 írt. 60 kr. Burgonya méreje 2 frv.
— Kőszegei 1874. sept. 23-án a buza 5 írt. 20 kr. 4 frt. 65 kr. Rozs 4 frt 4U kr. 4 írt. 3U kr. Árpa 2 frt. 60 kr. 2 frt. 40 kr. — Zab 1 frt. 90 kr. I írt. 8U kr. Kukoricza 5 írt. — kr. — írt, — kr. - Liszt legf. 14 írt., muudliszt 13 írt., rozsliszt 10, barna liiat 8 frt. —, dara mérője 15 frt Lencse 10 frt. Bab 6 frt. — kr. Ká»a 12 frt. — kr, Burgonya 1 frt 50 kr. Fa kemény 13 — 15, puha 9 frt. Marhahús 28 kr., tehéii7.»ir 60 kr. disznóhus 34 kr., disznózsir 52 kr. borjúhús 40 kr. birkahús iü kr — Széna m. 2 frt. 10 kr. Szalma m. 1 írt. — kr.
Szerkesztői Qzenet.
1436. K. B. A kii lön lenyomat elkészitése érdemében akkor intézkedjünk, ha téged körünkbea üdvözölhetünk.
1436. ,Hóbortok* nem használhatók, az emiitett költeményt nem kaptuk. A .dödlött tutya* régi élez.
1437. Sz. 9. „Sétáim" közöljük mielőbb.
1438. M. Zala-Szent-Oróth. A 75-ik számot elküldöttük. Másikra nézve nyiltan nem felelhetünk, mert irói név.
1439. A sümeghi iskolaszék elnöke ellen irt czikket nem közölhetjük.
1440. B. M. Ferenc?, költeménye nem adható ki.
1441 K. — „Kesergőbez* sok jó van benne;
de az ujabb lyra szereti már azt a „Létbe--féle kifejezéseket elhagyni. Az ujabb irók s költők egyik szigorú feladata tisztán magyarul irni.
1442. T „Kicsi fésrek", — egyáltalán nem,— .Gyilkos Peti* inkább közölhető volna, de oly bor-sasztó tárgy, mely tüzetesb leírás nélkül csak iszonyt kelt. Egy balladában — ön tollából — többet keresünk
— A ki a gyümölcsöt akarja élvezni, ne szakítsa le a virágot.
— A hirtelen való határozd ostobaság jele-, a bölcs kételkedik, a bolond tolbisalmas-, aa ujjosez azt mondja, „tudom, hogy igy van;" a tanultabb s tapaaztabb azt mondja: .meglehet hogy ugy van de kérlek járj utána. — Némelyiket megrészegít a kép-zelődés.
— Ne bubulj pajtás, majd megsegít a jó Isten, a ki eat a nyomorult világot is, semmiből teremtette.
— Könnyű volt akkor teremteni, de teaaék most ebben * drága világban.
— Barátom doktor, nőd saépsége igazán elragadó!
— Tudom én azt, de ba tudnád, hogy mennyibe kerüL
— Te Lajoa, annyira bántasz féltékenységeddel, i hogy zavaromban azt sem tudom, hogy hol a fejem?
— Betette édea mama a kasztniba? szólalt fel a nő kisleánya. (A chignon értette a kis hamis.)
Érték- és váftófolyam szeptemb. 30.
5"/« metaliques 70.60; 5*/« nemz. kölcsön 74.—; 1860 ki áiladalmi kölcsön 188.—; bank-réesv. 988 —; hitelintézeti részvények 249.50; London 109.10; magyar földtehermentéei kötvény 76. 75; temesvári földtehermentéei kötvény 76 —; erdélyi földtehermentési kötvény 75.50; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.75; ezüst 103.40; cs. kir. arany 5.24 Napoleond''or 8.77
Vasúti menetrend.
Indul Ka»is«itról:
Eszék Muhár* (Zákánynál) Zágráb
•) Felbivjuk a ,Zala* szerkesztőjét e közlemény átvitelére.
Üzlet.
— Badapestso, szepL 29-én. Vám mázsa szerint bánsági buza 4 frt. 95—5 frt 26 kr; tisrai buza 6
] frt. 10—ö frt. 25 kr; pestvidéki buza 6 frt. 5—5 frt. 40 kr.; fejérmegyei buza 5 frt. 15—5 frt. 50 kr. Rozs 3 frt 60—65 kr. Árpa *erfőzéare 2 frt 80—3 frt. 15 kr; árpa etetésre 2 írt. 60—70 kr. Zab 2 frt. 5—10 kr. Kukoricza 4 frt. 40—60 kr.
— Pápa városának gaboná árjegyzőkönyvéből | 1874. évi sept 25. Buza jó 4 50, közép 4.—, alsó 3.60 • Rozs jó 3.20, közép 3.—, alsó 2.40. Árpa jó 2.60. '' közép 2.30, alsó 2.—. Zab jó 1.80, kösép 160, slsó
„ Zágrábig 2 Budáig 6
1 10
Szombathelyig (innét délután 6
óra 26 perez Bécsbe) 5 Bécsig (8xombath. Récanjh. felé) t
n «» »• n
Pragerhof felé Triesztig 6
és Bécabe 8 „ 11
Fiúméig óra 18 perez reggel
45 IS 48
43
délatán reggel, délután, estve.
. J-otfírel.
., 15 M délután-55 „ este.
„ 3
M
n
o „ reggel. 23 „ délután. 33 „ este.
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
„ ,. ,, Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután. Zákány-Fiume-Zágrábból 9 „ 64 „ este.
Bndáról 4 „ 43 „ reggel.
1 „ 46 „ délután. 9 „ 20 „ este. Szombathelyről 10 „ 33 „ délelőtt.
Bécaből(Bécsujh Szombath.Mől 4 37 „ reggeL
„ (Pragerhof felől) Trieszt- és Bécsből Triesztből
„ 10 „
3
10
18 60 9 22
este.
n reggel. „ délután
M
estve
Felelős szerkesztő: Bátari LajOS.
8 O
o o o o
o o o o o o o
haladási és érdem-éremmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
a közeledő vetó-idén.vre ajánlja kit ü inő szer keze tü
Garett-fóle sorvetö gepeit. melyek a legújabb jav tásokkal ellátva, eddig
minden más ilven gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak:
Kézi C8éplÓgépek legjobb szerkezettel. Járgányok és járgány-csépiögépek.
Hornsby-fele gabonarostak .......
Ltiuillier-féle legczélszerűbb kankolytisztito gepek és ilyenek- Pernollet-féie
szerkezettel.
Richmond & Chandler-féie. u-yszinte eredeti angol Bentall-féle szecskavágógépek.
Répavago és répazuzó gépek.
őrlő és daraló malmok jarginynyal vagy kézzel hajhatok, zuzo-malmok sat. sat.
Kitünó anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vallaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyei!, főtér l. sz. a.
1435-6 lévő gépraktárban.
Tanulók számára.
A közelgő iskola-idényre ajánlom bámulatos legolcsóbb árakon és a legnagyobb választékban a következő iskolai szereket, u. m.:
Rajzeszközök, iró- ós rajz-tárczák, rajzpapirok, rajz-tablak, rajzvonalzók rajz- és szines irónok, toll- és vakaró-kések. könyvtáskák, tóntatartók. festékladák, számolótablak stfc stb. s egyéb szükséges iskolai
eszközöket. 1452—3
Ajánlom továbbá dúsau berendezett iskolafelszerelési eszközeimet, u. m. Íróeszközök, levélpapír és levél borítékaimat, czéggel nyomva vagy színes monogrammal, irodai és boríték-papírjaimat, üzleti könyveimet stb. stb. szintén bámu-
HOFHERRM.
gazdasági gépgyaros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint :
A küszöbön levő iskolai évben országszerte t.v Unod" „Méter-rendszer'' tanulásához alkalma* kézikönyvül ajánlja alulirt következő czimü könyvét :
„Méterrendszer.
Az 1874. évi törvényczikk alapján. — Irta: Honthy László.
Ara - 50 kr."
Nevezett könyv, mely már eddijr "is több iskolában elfogadtatott kézi könyvül, áll két részbftl. Az 1-so rész a méter-reudszer történetét a második pedig annak ismertetését tárgyalja. Az egyes, hosszterület-, tÖMÖr - Ür- éS 8Ulymértékek levezetést- után külön-külön mind az egyes átváltoztatások-, mind pedie a* ár átszáin itá.«okra. a régiek ujakra és viszont számtalan kidolgozott s kidolgozatlan példák és egyes, kűlöo alló táblázatok vaunak felállítva. Az elomutatáshoxi mérték ábrái, számra 11, eredeti nagyságban vannak a tZÖ veo k5zé felveve. S mind meganyi közvt tíeii szemlélhető.
Nagyobb mejfrendeléseknél 100 után 30. 50 utas 15. klsebbekaéi 10 otáe I Isflyen példány adatik. Megrendelhető Szombathelyen nlullrtnál vagy Bertalanffy József könyvkereskedésében.
Honthy László.
Birtok eladás.
Somogy-megye, Barcs és Szigetvár közt Darányi vasúti állomáshoz fél órára fekvő kitünó minőségű földbirtok 580 hold, előnyös feltételek mellett szabad kézből eladó. - A venni óhajtók e lap kiadó-hivatalánál bővebb értesitést
szerezhetnek. — (R. (x.) (U58 — i)
Ö es. kir. apostoli felsége
a birodalom tulfelének polgári jótékonyczélra a
XVI. állam-sorsjátékot
elrendelte, és legmagasabb határozata oda irányul, hogy ezen sorsjáték
tiszta jövödelme a dalmatiai tébolyda, továbbá a gráczi szegény gyermekek korháza, a klagenfurti nőegylet leánynevelő iskolája és a felső ansztriai lelencz intézet részére adatik
Ezek legmagasabb parancs szerint nyitja meg a cs. kir. sorsjáték igaszgatöság ezen
sorsjátékot.
Ezen a résztvevőknek különösen gazdagon felszerelt és rendkívül előnyös sorijáték 4882 nyereményt ad, és pedig :
10 nyeremény 1,000 frt. Ezüst forint kamat, 20 „ 500 frt. ( a kamat élvezése
100 _ 100 frt. ( 1875 jannár 1-én
1 főnyeremény 80,000 frt. ) Ezüst forint kamat 20,000 frt. / a *
10.000 frt. j 1875. január 1-én
5,000 frt.
kamat élvezése január kezdődik.
200 s 50 frt. ) kezdődik.
2500 sorszám 20 és 3000 sorszám 10 drb. ezüst forintot 48 elő- és u tű-nyeremény az 1860-iki államkölcsön 100 frtos sorsjegyének ötödével.
A húzás visszavonhatlanul deczember hó 3-án 1874-ben lesz. Egy sorsjegy ára 2 frt 50 kr. o. é.
Bécs, 1874 évi szeptember 1.
A cs. k. sorsjáték társaság igazgatója FŐRSTER I6NÁCZ m. k„ cs. k. tanácsos és sorsjáték igazgató.
A sorsjegyek kaphatók Bécsben a cs, k. sorsjáték-igazgatóság épületében (Salzgries, 20. sz.) a jótékony czéira szánt állam sorsjáték osztályában. Továbbá kaphatók Bécsben valamennyi sors-jaték-gyöjtödékben ; a cs. k. és a k. magyar tartományokban, minden sorsjáték hivatalok-és sors-játék-gyüjtodékb *n„ az adó- és postahivatalokban, dohánytőzsdékben, vasati és gőzhajózási hiv* talokban. l460 _ l
Első s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
órák! H
a legjatányosabb árak mellett egyedül
AUER JÚZSEF
cs k. szabadalmazott chronometer es múórásnái
kaphatók
SZEGEDEN
anAy érem
Felbátorítva azon kegy és elismerés által, mely szerint Haját tanulmányu óráim számos bel- és külföldi kiállításnál a legjobb sikerrel versenyezvén, szerénytelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint ő cs. kir. felségétől aranyérem, a lond''»ni és bécsi világkiállításnál arauyéremmel felérő angol diploma és kitüntetés, a kecskeméti kiállításnál ezüst diszérem stl>. álul lettek jutalmazva.
Midőn tehát leszállított árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. műpártoló közönség pártfogása végett bemutatom, bátor vagyok e szerinti megrendelést annál is inkább ajánlani, mivel óráim mind szilárdságra, mind pontosságra, mind jtUányosságra nézve minden más hason üzlet béli órák felett előny nyel bírván, a rendes éá pontos járásért 10 évig kezeskedem.
órák hölgyek részére :
Órák urak ré»xére:
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . . 10—12 frt.
, . d. tokkal 14-16 „ „ » » » krist. üv. 13 — 15 „
„ „ d. tokkal 16—18 .
w horgonyóra 15 rubinnal . 15 —18 „
„ „ d. tokkal 17-21 „
„ angol horg. óra krist üv. . 18—23 „
, , . n - d. tok. 21-27 „ „ valódi kulcsnélküli remon-
toir horgonyéra . . .28—34 .
„ ugyanaz dupla tokkal . . 34—28 „
'' v
Arany horgonyóra 15 rubinnal . 25—58 „
, ugyanaz dupla tokkal . . 54—100 „ „ valódi kulcsnélküli remon-
toir kristály üveggel . . 55 — 80 „
„ ugyanaz dupla tokkal . . 90 —150 „
Kzüst hengerórák 4 és 8 rubinnal
Arany hengerórák.....
m f, zománezozva .
„ » arany köpenynyel
„ w zománc- és gyém.
, „ kristály üveggel
, , dupla tokkal . .
„ horgony óra 15 rubinnal . . » » . » krist. üv.
» , „ , d.. tokkal
„ valódi kulcsnélküli remontoir
n n p „ d. tk.
Ingaórák :
Ingaóra 8 napi felhúzással . . .
12—17 frt. 24- 29 „ 30-35 „ 35—39 , 41-47 . 38-40 „ 44—47 p 44—45 , 46-48 „ 48-55 „ 54-60 „ 75-180 „
. . 21—21 , p p óra s félóra üt. 37—42 „ • • w negyed s óra üt. 59—69
Havi regulátorok......35—38
Ingaórák bepakoláai dija 1 frt. 50 kr.
Ezenkivül serkentők, zenélő franczia bronz és mindennemű órák, valamint aranv és ezüst, talmi ée aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Órák javításra vagy becserélésre elfogadtatnak,
Regulázásért külör dijak számíttatnak. (1195—10)
E gy
s z,
33 éves, nős, nemzetiségére német, a magyar nyelvben azonban tökéletesen jár tas, ki hnsz év óta működvén a kertészet terén, a mezei gazdaság, virág- és konyhakertészet, valamint a gyümőlcsfatenyésztés kezelésében kellő jártassággal bir, elméletileg s gyakorlatilag képzett s jelenleg őt év óta folytonosan szolgálatban van, deczemberben vagy 1875-ik évi január 1-én állomását változtatni szándékozik. Rendelkezésére a legjobb bizonyítványok állanak.
Szives ajánlatok e lap kiadó hivatalában fogadtatnak el. (1446—4)

Wajdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdono gyoersaajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
VAM-KÁSMBA, 1874. oktober 4-én.
é frt 4 ,
StSfc^''--, .
c £j|tz«té»l «r:
l .;eev •
"él " ''
y^y szam JO kr.
Hlrűetsse*
6 hasábos petittorban 7 má«od«or 6 • minden '' jotibbi sorért 6 kr.
SYILTTÉRBKN ^oroníint 10 krtrt véltnek fel gmc.itiri illeték minden \eg7t» birdetésért külö
i 30 kr. úzetendo.
=
!
Tizenharmadik évfolyam.
1 Altp szellemi réaz^tf JilleuS közlemények a* txerKeaauShez, —
xnyagi r eszet illeti
kóxiemenyek pedi^ * kiadoboz bérmentve ;n-zendók:
NAGY-KA X1Z8A
VtuilMkiz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
előbb
-SOMOGYI KÖZLŐN
-=- J
1 Kéziratok vissza nem I ff küldetnek. &
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület", a.,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank''4, a ,nagy-kanizsai takarékpénztár a .Zala-Somogy gőzhajózási reszvénytársulat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos órtesitéje.
ílctenkint ketszer, vasárnap- x csutort^koru megjelenő vegyes tartalmú lapc
1874. september 25-én tartotta következő nagy hatást előidézett beszédjét az annyira üdvös kisdeóovoda létesítése érdemében.
Tisztelt közönség!
Mint az orsz. kisdedvédó egyesület titkára és megbízottja a dnnántuli kerület kisded nevelő intézeteinek megvizsgálására s a hol lehetségesnek mutatkozik ujaknak fel-allitisára, illetőleg indítványozására lévén kiküldve: bátor voltam ez ügyben a minden 3Ó- és nemesért lelkesülő Nagy-Kanizsa városát is fölkeresni.
Különösnek tetszhetik, hogy egy képviselő és iró, ki inkább a felnőttek oktatására van hivatva, épen a legkisebb emberek ügyéve] foglalkozzék; de a politika és a nemzet-gazdászat terén igen rosz vizsgát tettünk le a nemzet előtt s nagy kérdés: hogy ha már hitelt adunk azon állításnak, hogy a corrup-cio nemzetünk minden rétegében el van terjedve : nem kell-e a ja vitást egészen alant kezdeni az ártatlan kisdedeknél.
£n különben is azon véleményben vagyok, hogy politikai és államgazdászati betegségeinknek kóranyaga társadalmi életünkben létezik s onnan kell azt eltávolíta-nunk, ha azt akarjak, hogy amazokban is egészséges megállapodott viszonyokra tegyünk szert.
Különben is a kisdedóvás- és nevelés ügye kivált hazánkra nézve nem csekély fontosságú.
Azon statistikai adatok,melyek nemzetünk szaporodására, illetőleg apadására vonatkozólag tudomásunkra jutnak, minden hazafira nézve komolyan megdöbbentők.
Tény, hogy különösen a fiu gyermekek születését illetőleg, Magyarország a leg-kedvező arányszámokat mutatja fel Európában ; de az is szomorú igazság, hogj az 1 — 5 éves gyermekek halandósága szintén itt a legnagyobb; minek oka nem lehet egyéb a szülők gondatlanságánál.
Így tehát a kisded-óvás és nevelés kérdése nálunk valóságos nemzeti és hazafias ügy.
Az államgazdászati szempont szintén a kisdednevelés mielőbbi felkarolására utal ; mert ha tekintetbe nem vesszük is a magokra hagyott gyermekek által okozott tűzkárokat, melyek értékéből az ovodák ''/,0 részét bizonyosan föl lehetne állítani : azon munkaerőnek értéke, mely különösen mezei munka idején nálunk, fold művelő nemzetnél, a gyermekek gondozására elvonatik, oly tetemes, hogy abból valószínűleg az ország összes községeinek ovodáit fenn lehetne tartani.
Mit szóljunk az emberiségi és nevelési szempontokról, melyek-minden nemesen érző szivet arra buzdítanak, hogy kisdedeinket a hazánkban oly gyakori elemi csapásoktól és erkölcsi veszélyektől teljes erejéből megmenieni törekedjék ?
Magunk voltunk szemtanúi, midőn hazánk egyik alföldi helységének vigyázatlanságból okozott elégése után, egész csoport
gyermeki hullát vontak elő a hamvadó üsz-kök alól. kiknek megszenesült parányi kezei mintegy panaszként emelkedtek égfelé ama nemzet mivelt társadalma eiien,mely csaknem naponként látva a vészt, mely polgárai számát fogyasztja, nem siet saját vérét megmenteni.
A mi már a nevelési szempontot illeti : néhány évtized alatt a kisded nevelés óriási lépéseket tett az emberi társadalom javításának érdekében.
Disterweg, Pestalozzi és Fröbel neveik egy-egy nagy lépést jeleznek a kisded nevelés terén ; különösen ez utóbbié, ki nem elégedvén meg a gyermekeknek elméleti foglalkoztatásával : a foglalkoztatási játék tárgyakat egvuttal a gyermekek kezébe adja ; és így a munkát a siker öröme által már a kisdedekkel megkedvelteti. Oly eszme és olymódszer, mely hivatva van arra. hogy mig egyfelől a nézleltetés ós foglalkoztatás által a tanmódszernek századokra szóló lökést ad, másfelől az összes emberiséget munkára szoktatva, annak boldogságé tömegesen eszközölje.
Hogy mily jelentőségű ez hazánkban, melynek polgárait munkára csak az élet kényszere vezeti, könnyű belátni.
Nem kétlem, hogy Kanizsa értelmes és lelkes polgárnői és polgárai előtt mindezen érvek elmondása csaknem fölösleges . mert ezek ismerete nélkül nem lenneoly régi az óhajtás, hogy e nemes városban, a kisdednevelést illetőleg, minden intézkedés mielőbb megtétessék; a kérdés csak az lehetett, hogy mily uton eszközöltessék ez ?
Az állam, mint tudjuk azon kiadásokat sem győzi, melyek határozottan reá vannak utalva ; a község— kivált a helyiséget illetőleg — kétség kivül érezni fogja köte-
TÁRCZA.
Viszhang a „Visszaemlékezésére
1. „Zalai Közlöny" f. é. 76 ik az.
DalstÁrnyon zenge a .Visszaemlékezés," Ihlett hangján árva madár zengedezés ! Felrezzent a vidék, felzajdalt a család; Megismerte rándor madara dalszavát ;
Tiz éve dúlta tsét fészkünk a forgószél, Boros lett e vidék, bús a családkedély, Üres a „Csondilla* a varázs begyfokon, Tündér képéhez nincs ni búcsújáró nyom
De ni tavaszt bos a „Visszaemlékezés," Gyüugybangverése szebb örömre ébresztés ! Vidámul a vidék, rózsásul hajnala : Dallal köszönt reá rég eltüat madara !
Az uj idény zaján - megértve dalnokát, Viszhangra fakad a megénekelt család ! Dél volt, a testvéri asztalt körül ülék, S a dalnok ünnepet vígan ünnepelék! —
A gondos hü anya kSján már unoka. A volt kis szende lány szép magyar magzata! Lelkükben a multak emléke felujult : 3 szemükből a részvét könyfije kicsordult !
A szerteszállt fiuk, — mint vándor madarak, Ha kristály forrásnál testvérre akadnak, — Amint összejöttek : lett vig poharazás, Dalnok barátjokra áradt az áldomás t
— E táj búvárjai, mi nem hagyjak vizünk, Ennél szebbet, jobbat csak mennyégben hiszünk ! Hitünk malasztiban lelkünk gyönyörködik, Mit szemünk, szánk szeret: kezeink termelik 1
Ki megoszt örömet, búbánatot velünk, Annak szivén sebet — mi — sohasem ejtünk 1 Özvegy- árvából áll hiveiok tábora . . . Áldásos asztalunk köz kenyere, bora 1 —
Ha — kedves dalnokunk ! — ugy hozná végzete, Hogy rózsásabb jövőt csak itt remélhetne; Jöjjön : varázs ölén ápolja e vidék ; S köztünk megujul a régi testvériség !
Siessen — ha szivén csalódás férge ül, S titkon fészkelt oda önhibája nélkül ? i — Itt a tündéri kép sziveket varázsol I . . . 8 a homeopathis mindent megorvosol !
Éltesse addig a remény, s emlékezet, Tegye otthonossá — bár hol él — a helyet 1 Hol a sziv otthonos, mindent könnyen feled .... Boldog jelen, boldog jövendőhöz vezet.
ÖRSI.
A nevelő ur.
—Beszély kr.— (Folytatás.)
— És oh mennyire várom én is e pillanatot kedves Jankám — víszonzá átkarolva Cingáry. — A hossza szenvedés után végre enyimnek mondhatlak, uh mily boldog vagyok már csak a gondolatra ia, hogy álmaim valósulnak, hogy az, kinek atyja szívtelen ül elutasított, önkényt jő hozzám és szivével ajándékoz meg, nem pillanatra, hanem a hosszú, boldog életre. Szeretlek, igen szeretlek Jankám és e szerelmem százszorta forróbb, mert te fcöltéd azt fel ismét mély álmából, melybe a megcsalatás után esett Köszönet, ezerszer köszönet érte!
És a költsönös vallomás után érzelmeik egy forró csókban olvadtak össse.
— Most azonban sietek, — mond Janka, kibontakozva az ölelő karok közöl — férjem meglehet már vár reám. Isten veled a legközelebbi viszontlátásig ! — s az ajtón kilépett.
— Menj, menj asszony, ápold férjedet! — szól a kimenő után s halkan hozzátevé — hisz már ugy is megölted. Légváraid nemsokára romba dűlnek. Kezeim közt tartalak Éva leánya, bajosan menekülsz meg onnan. Mily édes a boszu, s hozzá még ha a sors is kedvez!—---
Egyszerre, mintha gyors lépteket hallott
volna.
Valaki az ajtó előtt megállapodott és gyengén kopogott.
— Szabad !
Az ajtón Mariska lépett be kisirt szemekkel.
"Mily ked
ves volt e szende teremtés övéi körében, ha elbeszélésre nyitá fel piros ajkait s ha tiszta, csengő hangját hallatá. A nyilt homlok, rózsa piros arczái, az ártatlan mosoly és a szőke hajfürtök, melyek természet alkotta tekercsekben omlottak vállaira : bü-bájt kölcsönöztek neki és elragadóvá tették a szemlélődő előtt. Ha hozzávesszük még a minden szép , jó- és nemes iránt oly fogékony tizenhét éves gyermek-kebelt, mely át van hatva a nagyszerű természet nyitott könyve előtt, melyből dl ásni oly kevesen tudnak, de a kik a titkos kulcsot megszerezték, vajmi keveset törődnek egyébbel; 8 ha végre közelebb vagyunk hozzá és meg szoktuk mindig körünkben látni s hallani az átszellemült ifjú leányka mulatva gyönyörködtető gyermeki hévvel párosult előadásait: — a kisírt szemek a meglepetés első peresében fé lénk borzadálylyal töltik el mindazokat, kik ne mes vágygyal csüngtek az ártatlanság boldog jövőjén. És váljon mit érezhetett a tettbuzgó ne velő akkor, midőn szeme fénye, egyetlen tanít ▼ánya, a kinek kiképezhetése volt az egyedüli
lességét : de kétségtelenül a társadalmi egyesülési út az, mely legbiztosabban vezet czélhoz, a midőn a polgárnők és polgárok lelkesedése teremti meg azt, mit saját társadalmára nézve áldásul elismer s melyet folyton élő és buzgó forrásból mindig több és lankadatlanabb erőt merít, hogy sem azt bármely más pótolhatná. Különben is az, hogy valamit az állam teljesítsen és nem mi, — vagy csalódás vagy i gaztalanság ; igaztalanság. ha saját javunkra más községek polgárai adóznak ; csalódás, ha a társadalomra uralt intézkedés saját adónk alapján államilag eszközöltetik. Ha parancsszó eszközli azt, hogy magunk részére jót tegyünk, nagyobbnak látszik a teherés kisebbnek az érdem; jobb és lélekemelőbb, ha a nemes intézmény czéljaira önként ajánljuk filléreinket s legkönnyebb, ha azokat nőink mosolya s a nemes tett önérzetében öröm könynyezó szemeik varázsolják ki tőlünk.
Föl tehát nemes hölgyei és polgárai Kanizsának ! Egyesüljenek önök egy nők és férfiakból álló k i s-dedovó egyesületté és bajt-sákvégre mielőbb a józan okosság, a hon- és emberszeretet nemes munkáját!
A női szemek igen szépek a nemes tett önérzetében fölfakadt könnyükkel is: de kétszeresen szépek lesznek azok, ha fényükben száz meg száz ártatlan kisded öröm könyüi tükröződnek vissza.
És azon kis kezek, melyek gondatlanság miatt üszkökké égve fenyegették a magyar társadalmat: a kis társaikon követett kegyességért Isten áldását fogják önökre kérni oda fenn az égben!!
czél, mely maradni, tenni kényszeritette ott, hol. a mult sírjából feltámadott? Mert jól tud juk azt, hogy kimondhatatlan a nevelő öröme és lelki megnyugvása, hiúság nélküli büszkesége ki van elégítve az által, ha fáradalmait, munkásságát, áldozatkészségét siker koronázza, mig ellenben leirhatlan a fájdalom akkor, ha a megszokott vidám, mosolygó arcz helyett könye ket lát hullani. Önmagát vádolja minden kellemetlenségért, mi a féltett kincs szivmetsső bu ját eredményezi.
így érzett Cingáry is e peresben.
Mariska köoyei annyira meghatották, hogy alig tudott szóhoz jutni.
— Mi baj kicsinyem ? — mond végre a belépőhöz. Az istenért, tán csak nem történt valami szerencsétlenség ?!
— Dd igen — felelt fuldokolva a kérdezett — mert szeretett jó anyám meghalt 1
— Meghalt?! — mond megkövülve Cingáry. Nagy csapás — folytatá — de legyen erős kicsinykém, í jó Isten és Péterdi bácsi nem hagyják el. Vigasztalja magát, hisz még oly gyönge a nehéz fájdalmak elviselésére.
— Oh de mit tegyek, ha a remény is elhagyott? ! Anyám halva, Péterdi bácsi életéhez pedig nincs kilátásunk. Árva leendek , oly árva, kinek még jó akarója sem lesz!
— Es én ? ! Eagem el is feledett?
— Köszönöm kedves nevelő ur,ön oly jó ! Öanek sok hálával fogok tartozni. Most azonban kérem, ne várakoztassuk a jó bácsit, ő küldött, hogy szólítsam be hozzá.
Ismét hangos zokogásban tört ki.
— Nem kicsinyem, még egy parczig neut mehetünk! így látva kegyedet szivem vérzik s félek az emberektől. Hallgasson reám és fi-
Levelek a londoni borkiállításról.
(Folyutás.)
Az eszmény mellett még igen sok jeles oéldány férvén meg. természetesen a legnagyobb eUsmeréssel kell, Wy szóljunk grót Bethlen Sándor, gróf MiU In,re s ,zerdely, pinczeegylet jeles tasnád. bak.r borairól a melyek mindannyian igen szép keblein,. borok lehetnének, ha kiállítók rászánhatnak magukat belőlük nagvobb quantumot bocs,tan. eladásra A Dincz.-egyl*t 1862 ki bakator bora. angol kJön^ előtt igen jó *<zuli borok d« azok a
nagyobb számok hiányát nem pótolhatják.
A Riesling Wk között bajos volna az elsőséget oda Ítélni; baró Apor karoly tófalvi Kiesi inge, báró Kemény István <som borda R^huP, Pnget Jánosnak gyéresi e. szökefalv, Riesling borai, ugy szintén az érdéit p.ncz. egvletnek Rieslinge, mindannyian kitűnő borok és mindegyik eleg jel*. önmagára, hog> versenytársaitól a koszorút elvitathassa. Ha a kiállított példányokat elemezzük ugy találjuk, hogy a tófalvi, gyéresi és szőkefalvi Riesling borok finomabbak zamatban, a csomuord. s a pinczeegylet Rieslinge gazdagabbak testben ; az elsők jobban szorítják a német borokat, az Utóbbiak jobban vonz:ik a* angol ínyt Annyi mindenesetre áll, hogy valamennyi az erdelyi borászati reformoknak méltó képviselője.
\ Leányka borok között első helyen áll oazdag teste által Gerendy Istvánnak Leány-káia a melyet azonban a Paget Jánosé zamatra felül múl. E kettő mellett igen szép 3-ik példány a pinczeegyleté, a melyet mérsekeh ara kedvelt kereskedési borrá fog tenni.
Gerendy I*tvan ^ az erdelyi pmezegy-letnek, Som borai tudtunkkal már a mult evi bécsi világkiállításon állottak nemes verseny nyel szembenT az elsőség akkor Gerendy István kitűnő borának jutott, és az ezen elsőséget ma is igazolja, mindazonahal igen szép mellette a pinczeegyletnek I8t>2 k, es 18b6 ki
somborai is. ...n-.
Muscat bor eddigelé kettő van kiállítva,
egy Croquant Muscat és egy alexandriai Muscat mindkettő Zeyk József ur pinczejeből. ezek zamatra igen szép borok, különösen a Croquant Muscat, kár,hogy nagy savanyúságuk ezen jeles tulajdonukból sokat leront.A harmaaik beje-lentett Muscat bor a piuczeegyletnek alexandriai Muskatja, mely azonban még be nem kul-
^eteUErdély fajburairól szólva nem volnánk igazságosak", ha P;»g.;t János ur Sauvignonjáról a pinczeeg/letnek Tramineréről külön meg nem emlékeznénk, mindkettő ''gen jeles bor, a melvnek az angol piaezon is nagy jövője lehet, finom zamatjuk termeszei es eróteljességükkel párosulva, Erdélyuek legszebb borai közé helyezi azokat.
Vörösbor Erdélyből csak két mutatvány van kiállítva, mindkettő egy szőlőt, a Carbenet képviselve. E szőlőfajt, hajói tudjuk Erdélyben Paget János ur kezdé meghonosítani, ő volt annak úttörője, s a kedvező ítélet, melyben a londoni szakértők ítélete e borokat részesíti, midőn azokat az összes magyar vörös borok fölé helyezi, ugy hisszük legszebb jutalma Paget ur hazafias buzgalmának. Erdély, mint kitünó fehér boroknak hazája ismert volt anagy-
gyeljen szavaimra. Kegyed nem lehet árva, sem elhagyatott. Nem fogom megengedni, esküszöm boldogult anyja szent emlékére ! — Mariskám! — folytatá tovább, raeg^gva a leányka kezeit — im lábainál esküszöm, hogy szeretem s egyedüli forró óhajom, vágyam és kívánságom az, hogy kegyedet boldoggá tegyem. Ne tagadja meg tőlem e boldogságot, ajándékozzon meg szerelmével, ajándékozzon meg szép lelkével, mely már eddig is oly élvezetessé tette kínos életemet s melynek mindenemet szentelni s boldogságát eszközölni leend egyedüli czélom ! Válaszoljon itt azonnal, legyen nyilt, őszinte, mi addig legszebb jellemvonása volt! .. .
— Nevelő ur. . . ugyan ... de kérem, kelljen fel .... én nem értem önt. . .
— Szerelmét szivét, kezé* kérem Mariskám, — folytatá Cingáry még mindig térdelve — mert boldogsága, mi egyszersmint az enyim is szivemen fekszik. Mondja ki nyíltan, tanunk leend az ég és édes anyjának áldó szelleme, hogy szivének rabja vagyok s hogy kerestem az alkalmat kegyed előtt keblemet kitárhatni. El vagyok készülve a legrosszabbra is, mert mindkét esetben kötelességet teljesítek és megnyugvást szerzek önmagamnak.
Mariska válasz helyett csak sírt, s kezei a Cingáry kezeiben remegtek.
— Avagy talán attól fél, hogy ha kimondja, hogy n e m s z e.....
— Ne, ne tovább Cingáry ur, — szakitá félbe Mariska — félek ama szótól.
— Ugy hát mondja ki, hogy szeret, csak azt várom, üdvömet, boldogságomat lesem ajkairól.
— Tapasztalta-e ön az ellenkezőt ?
— Nem, de azért hallani akarom.
— Legyen meg kivánsága. Isten és sze
közönség előtt, a Carbenet aaonban egy uj és |
következményeiben messze kiható vívmány, mert midőn általa Erdély a vörösbortermS országok sorában is méltó helyet ígérkezik elfoglalni, egyúttal el van oszlatva azon mint a következmények mutatták indokolatlan bal-hiedelem, miként ha ez erdélyi talaj a vörösbor termelésére alkalmas nem volna. A mi vörös erdélyi borokat eddigelé : • Czelna,
Darlatz, Fugád, mindezek a ko^cpo^.^ szin-vonalán felülemelkedni nem igen tudták, a Carbenet egy szökéssel messzire hagyta maga
után versenytársuit s élére állott valamennyi
nek. Idegen s a mi legtöbb franczia szakértők, tehát az e tekintetben leghivatottabb bírók ítéleteit ismételjük, midőn állítjuk, hogy a Carbenet midőn testben valamennyi magyar versenytársánál gazdagabb, egyúttal azon fölénynyel bír fölöttük, hogy az nem többé specifikus magyar bor, az nem erdélyi bor, az a világ bora. A talajnak, a szőlőfaj helyes megválasztásának vagy a gondos kezelésnek volt-e ebben legnagyobb érdeme, bajos volna megmondani. Elég az hozzá, hogy az örvendetes eredmény meg vau, és Paget János ur második hazája körül szerzett érdemeinek nem legkisebbike az. Az ut megvan törve, az irány ki van jelölve, s már most Erdélynek bortermelőin állana a megkezdett munkálatokat folytatni.
Az erdélyi gazdasági egyesület borászati szakosztályának szebb feladat alig juthat, mint aCerbenet természtését minden lehető esz közökkel elősegíteni. A mint az évenkinti vándorgyűléseivel egybekapcsolt borkiállításokon jutalmadat tüz ki a legjobb Som, a legjobb Leányka és Riesling számára, tegye ugyanezt a Cerbenet-vel, melynek terjesztése meggyőződésünk szerint az erdélyi vörösbor termesztésével azonos.
(Folytatása köv.)
A keszthelyi gazdasági tanintézet.
(Folytatás.)
Tantárgyak.
A tanintézetnél következő tantárgy ak adatnak elő :
I. Tanév.
1-ső félév. Mennyiségűn és gazd. kiszámítások, természettan, általános vegytan, (szervetlen rész), ásványtan és íöldisme, rajzgyakorlatok, vegyelemzési gyakorlatok.
2-dik félév. Gazdasági állattan, növényi szervisme, általános vegytan (szarves rész,) gazdasági ügyiratok, rajzgyakorlatok. Minden egyéb idő a kézfogások begyakorlására, valamint egyéb gazdasági gyakorlatok eszközlésére van szánva, melyek szükség szerint kora reggeltől késő estig tejedhetnek.
II. Tanév.
1-ső félév. Talajisme és általános növénytermelés, növényboncz- és életűn, állat boncz és élettan töldmivelési vegytan, erőmütan, mértan, éghajlatún, kertészet, rajzgyakorlatok, vegyelemzési gyakorlatok.
2-ik félév. Különleges''nö vény termelés, rét-mivelée, gazdasági növénytan, álulános állatte-
gény anyám szellemére esküszöm, hogy csak egyedül önt szeretem !
Mint villám ugrott fel helyéről Cingáry s átkarolva kicsinykéjét, keblére szoriU és a szerelem mámoritó első édes csókját nyomta kedvese ajkaira.
— így, igy édesem, mi boldogok vagyunk és lenni fogunk, mert szeretjük egymást. Ne feledd eskünket, mert az esküszegőket az ég haragja sújtja ! Es most jer, menjünk a bácsihoz.
Ajtót nyitott Mariska előtt s siettek a beteghez, ki türelmetlenül várU.
Gerő bácsi még most sem tudU, hogy tulajdonképen, hol érez fájdalmat. El volt az terjedve a test minden részében s a tagokat any-nyira tehetetlenné tette, hogy nem volt képes mások segítsége nélkül egyik oldaláról a másikra fordulni. Orvosai, kik egyszersmint Z. megye tekintélye valának, a lehetőségig mindent elkövettek, hogy álulános szeretetben részesülő Péterdit egészségével s a test épségével, mely egész az utóbbi időkig megtartá rugékonyságát — ismét megajándékozhassák. Hasztalan ! A beteg nem hogy jobbulást érzett volna, de sőt naponként gyengébb lett.
Az orvos urak mindennap tanácskozást UrtotUk, ma ezzel, holnap azzal tettek kísérletet, csakhogy kipuhatolhassák a betegség valódi okát. Hasztalan volt minden kísérlet, sajnálatul kellett hátrálni az ismeretlen haulom romboló ereje előtt, mely nem akar tudni a könyörületről.
De a miben a tudományos lők megnyugodtak és a minek felsőbb hatalmát elismerték, melylyel szemben emberi kéz nem segit-het, b melynek a betegséget tulajdoniták — ott, mondjuk, egy igénytelen ember gondolkozni látazék s keserű mosolylyal tekintett
ny észt és, táplálkozás tsn, baromfi-tenyésztés, gazdasági gép- ós eszközUn, szőlőmivelés, gyakorlati mértan, rajzgyakorlatok, vegyelemzési gyakorlatok.
in. T n n é V.
1-ső félév. Nemxetgazdászattan, aUtistika, gazdasági üzlet és berendezésűn, juhtenyésztés és gyapiuisme, állatgyógyászat és egészségűn , iparüzlettan, borászat, erdészetUn, gazdasági épitészetUn.
2-ik félév. Gazdasági becsléstan, számvitel, az intézeti gazdaság berendezéséről, gazdasági törvényisme, szarvasmarhatenyésztés, lótenyésztés, sertés-tenyésztés, méhészet és selyemtenyésztés, iparüzletUn, erdészetUn.
Az itt felsorolt Untárgyak igényeihez mérten az elméleti előadások mellé a második és harmadik tanévben is caatolutnak gyakorlati okmuUtások.
A tanítás segédeszközei.
A Unitás segédeszközeit képezik : a mérés természettani készülékek ; a vegyműhely, állattani, állattenyésztési és gyógyászati, továbbá növény-, ásvány-, eszköz és gépgyüjte-mények ; ezekhez járul a közel 2(XX) kötetet tartalmazó könyvtár, nemkülönben a jól felszerelt olvasó;erem. A gyűjtemények helyiségei legközelebb jelentékenyen tagasbitutuk.
Gyakorlati okmuUtásul szolgálnak: az intézet saját, legújabban czélszerüen kikerekített és közel időben újonnan felszerelendő gazdasága, szőlője, füvész , konyha, és gyümölcsfakertje, állattenyé8zete, nemkülönben Festetics Tasziló gróf ő nagyméltósága engedelmével ok-mutatásokra használt gyümölcs- és minden egyéb fanemekben gazdag urasági kertje, az uradalom jeles gazdaságai, kitűnően vezetett ló-, szarvasmarha- és juhtenyésztés, jelesen berendezett uszUtó, a terjedelmes és jól kezelt erdők stb. stb.
Azon ritka természeti előnyöknél fogva, melyeket Keszthely vidéke a szőlőmivelés és borászat üzletére nyújt, az intézet egyik főtörek-vésének tekinti : ezen, a haza számára bő jövedelmi forrást biztosító iparágat kitelhető módon felkarolni, s annak előmozdítására ugy az elméleti, mint a gyakorlati téren is az erre alkalmas módokat és eszközöket felhasználni.
Vizsgák és bizonyítványok.
Minden félév végén vizsgák UrUtnak, melyek eredményéről az intézet hallgatója fél-évenkint bizonyítványt nyer. A rendes hallgatók vizsgadijt nem fizetnek. — Az egész Unfo-lyam sikeres bevégzése uUn a rendes hallgatónak minden nehézseg nélkül, a rendkívülinek pedig a fenn említett módozatok alatt végbizonyítvány adatik ki az összes, ezen tanintézetnél végzett Unulmányokról.
Tan- és ösztöndijak.
A tanintézet minden hallgatója évenkint 40 frt. Undijt fizet. Ezen összegből 20 frt. legott a beiratásnál, 20 pedig legkésőbb az első félévi vizsgák előtt fizetendő le. Szegény ebb sorsú tanulóknak jó előmenetel, kitünó szorgalom és példás magaviselet alapján a tanári karnak a nagym. földmivelés, ipar és kereskedelmi mi-nisteriumnál tett ajánlaUra az említett tandíj egeszben vagy részben elengedtetik. Országos alapból egyelőre 6 ösztöndíj van egyenkint 150 frtjával rendszeresítve. — Magán-alapitványok
utján szintén több száz forint adatik ki; esek között egy 117 frtnyi ösztöndíj az alapító (Vitéz) meghagyása folytán csupán erre érdemesnek nyilvánított helvét hitvallású Unuló által nyerhető el. Ezenkívül az összes m. k. gazd. Unintézetek hallgatói az évenkint 300 frtnyi, Csáky Petronella grófnő által alapított ösztöndíjra folyamodhatnak, melyről a pályázat — üresedések esetén — időről időre közhírré tétetik.
Fegyelmi rendszabályok.
Ezek az intézetbe felvett hallgatónak a beiratás alkalmával kézbesittetnek, miáltal az e rendszabályok szigorú megtartására kötelezi magát.
Szállás és élelmezés.
Az inlézeti hallgatók szállásról és élelmezésről Önmaguk gondoskodnak.
Előfizetési felhívás
ahetenkint kétszer megjelenő
„ZALAI KÖZLÖNY''4
folyó 1874. év oktober-deczemberi évnegyedére.
Bizalommal felkéljük lapunk mindazon tisztelt pártolóit, kiknek előfizetésök szeptember hó végével lejárt, azt mieiőbb megujiUni szíveskedjenek, hogy a pontos szétküldésben fennakadás ne történjék.
Lapunk előfizetési ára:
Évnegyedre.....2 frt.
Félévre......4 „
Egész évre.....8 „
azokra, kik ily gyáván hátravonulnak, mert nem bírnak emberismerettel s az arezot, az emberi lélek tükrét behatóbban nem Unulmá-nyozUk.
Ez ember Cingáry volt. Midőn Mariskával a szobába lépett, Gerő bácsi könytelt szemekkel tekintett feléjök.
— Nevelő ur ! — szóliU meg a belépőt alig hallhatólag — Mariskánk anyja meghalt. Szíveskedjék a gyermeket elvezetni, őrködni felette és rendelkezni az iránt, hogy a boldogult szellem földi maradványai, az őt megillető tisztességgel Ukarittassanak el.
— Minden pirancsa szerint fog történni princzipális ur. Ha szabad kérdeznem, hogy érzi magát V
— Igen roazul, félek, hogy óráim megvannak számlálva. De ne kérdezősködjék, siessen az árva édes anyjának végtiszuletet megadni. Mariskám! lépj közelebb, hadd csókolom meg homlokodat. így ni! Ne keseregj, nyugodj meg az isteni végzésben, légy erős I — szólt vigasz-ulólag 8 könyei még jobban megeredtek.
A jó leánykát alig tudták bácsija ágyk-tói elvonszolni. Gyászruhát aduk reá.
És mily jól illett halvány arczáhoc, beesett szemeihez a fekete ruha!
Midőn az ajtón kilépett Cingáry kisér.v tében, a küszöbről visszatekintett és bucsu-csókot hintett az öreg Péterdi felé.
Gerő bácsi, kinek szemeiben még mindig köny ragyogott, a bucsucsókokra magában felsóhajtott, ismét ama végzetes papiron irt végszavakra gondolva: *
,É 6 e leánykának még édes anyja nevét sem szabad megtudni soha!"
Helyi hírek.
— „A Jcisdedvédö egylet" alakulása érdemében Belus József polgármester ur, mint a szept. 25-ki értekezlet álul a szervezéssel megbízott, mai nap szétküldé az aláírás iveket; felhívjuk Nagy-Kanizsa varos t. közönségét a minél tömegesb aláírásra.A szervező közgyűlésre mindazok megfognak hivatni, kik a jelenleg kibocsátott ivre magokat aláírják akár mint alapító, akár mint rendes tagul. Némi tájékozás végett megjegyezzük : miszerint az alapító tagsági dij alkalmasint 25 frt, a rendes tagsági dij évi 2—4 frt lesz, mindezt azonban a szervező közgyűlés határozandja meg, mely közgyűlés mielőbb egybehivatik. Miután a t. hölgy-közönség gyengéd kezeibe tétetik le e nemes eszmének keresztül vitele, megvagyunk győződve az áldásdus sikerről. Ez ügy folyamáról lapunk gyors és kimeritő közleményt hoz s oda fog hatni, hogy Zalamegyében mielőbb több ily nemes irányú egylet alakuljon; előre is felhívjuk különösen vidéken lakó t. olvasóinkat P. Szathmáry Károly tisztelt barátunknak lapunk mai számában közölt azon hatásos beszédére, melyet Nagy-Kanizsán Urtott.
— JPerlakról irjik nekünk, hogy ott a marhavésznek jele még nem mutatkozott s ezzel megezáfolják azt a nyugtalanító hírt, mintha már ott kiütött volna; egyébként Per-lakváros figyelmes s derék elöljárósága minden óvintézkedést megtett.
Vü.
Két hót forgott le az idő kerekéről, mióta Mariska az édes anyának Urtott nevelőanyát örök nyughelyére kísérte; két hét ÓU marczan-golá keblét a nehéz fájdalmak hosszú sora és e nyomasztó terhek alatt csoda e, ha a fiatal csemete meggörnyedve kétségbeesetten rimánkodik segélyért?
A kéz azonban, mely után mohón kap, visszahanyatlik a párnákra, tehetetlen lesz.
óriási bánat nehezül a szivre s a gyermek, ki eddig csak örömeinek élt, a kipótolhatlan veszteség miatt még a szebb jövő iránt eddig oly melegen Uplált egyedüli vigaszt, a reményt is futó árnyként látja dltünni.
Még csak most veszi észre, mily puszta az élet, ha elveszítjük azokat, kiknek életéhez saját boldogságunk fűződött.
Mariska, miután hallotU, és meg is győződött arról, hogy a jó bácsit is anyja uUn el kell vesztenie, — vigaszulhatlan lett.
Rideg, kietlen, sötét sivatagnak tünt fel előtte a jövő, árva lelkével szüntelen bekalandozta a puszU térséget a kétségbeesése annyira megvakitá, hogy az egyedüli utmuUtót, ki minden gondolaUt arczáró 1 leste és ki telette egész lélekkel őrködni látszott, ki vigaszulu, bátoritotU s ki mindig mellette volt — nem vette észre.
Avagy Ulán megfeledkezett azon férfiúról, ki kesét és szivét kérte s kinek mindkettőt szerelmével egyetemben oda ajándékosá ? Vagy Ulán épen ez az, mi leveróleg hatott reá ?
(Vége köv.)
— A nagy-kanizsai közös iskolába
tónsk Lisztn«r József sürueghi t&nitó viilasz-
í^ott meg szótöbbséggel.
— Zala- és Somogy megye t. gazda-
ínségének megnyugtatására készséggel kö-liök (hiteles utón nyert adatuk szerint) a kiü-[öU marhavész állapotát. Szent-Jakab község
alól okt. 2-án feloldatott, Bajcsa pár nap szinte féloldalik, mert 16 nap óta űbb betegedés nem fordult elő. Zár alatt van-sk: Fityeháza, Peklenicza, Ferketinecz és podturen. Fityeházán szept. 20 tói máig 351 áirsb marhaállomány közül elhallott 8, lebun-tűztatott 6, beteg 15 s ápoltatnak j három nap űU ujabb eset nem fordult elő. N. Kanizsán v.Récsén, Rigyáczon és Kaczoriakon 1 — 1 ^arba elhullás jelentetvén, állatorvos jelenlétében lelbonczoltattak s tályogos lázban el hallottaknak nyilvánitattak, a kanizsai kivételével, mely szivtágulás következtében hullott eJ.
— Marhavész. Miután a Zalamegyében kiütóit keleti marhavész miatt a horvát határjelen élet beléptetetett szigorúbb intézkedések következtében a marhacsempéssetHorvátország-pol megnehezittetett, az most már Slavonián át kezd na^y mérvben Űzetni,minek folytán a szar-numarbi.uak folyó évi 5410. szám alatt kelt rendeletemben megengedett gyalog behajtását sltvooii''Wil (Pozsega, Verőcze, Szerém) folyó évi 2Ó354. számú leiratommal betiltottam, s errúl Somogy-, Baranya- és Bács-Bodrog határos medvéket, ugy nemkülönben a horvát-slavon kormányt értesitettem. A vasúton való szállítást azonban a fenn hivatkozott 5410. sz. rendele-tetőben kifejtett feltételek szigorú betartáaa mellett továbbra is megengedtem. A stíriai cs. kir. helytartóság foJyó évi 12945. szám alatt kelt értesítése szerint a Zalamegyében kiütött keleti marbavész következtében a kérődző állatoknak es ezektől származó nyers terményeknek Magyarországból a magyar határszél ellenében fekvő Pettao, Luttenberg és Radkersburg kerületekbe való beszállítását eltiltotta, és a bevitelt csupán Polstranál vasúton engedte meg. A föLdmiveUipar- és kereskedelemügyi m. k. ministerium.
— Bagonyán, Zalamegye szélén levő eme kies tekvésü községben a tanító németajkú, de a község által szeretett s hivatalában kiváló buzgalmat fejt ki, mivel jövedelme igen korlátolt és csekély, czélszerü volna gondoskodni arrul, hogy oda egy magyar ajkú segédtanító is alkalmaztatnék. E szorgalmas vendajku népet kár elhanyagolni az állami magyar nyelv iskolai taniiisaban. Ha nem csalódunk, ugy tudjuk, hogy a bagonyai iskola felekezeti, enné! lögva egvházi s honpolgári kötelességévé tétethetik a szombathelyi püspök ur őméltóságának, hogy a felekezeti iskolában a magyarnyelv is köteJezóleg tanittassók. Felhívjuk e körülményre Zalamegye buzgó tanfelügyelőjét.
— A hitelsor jegyek oktober 1-én tör-tént húzásánál következő sorozatok nyertek: 77. 170. 536. 910. 1028. 1103. 1233. 1666. 2547. 2569. 2770. 3594. 3793. és 4033.
— Lapunk mai számához van mellékelve Burger Zsigmond özvegyének a „Szegedi Képes naptár"-ra szóló előfizetési felhívása. Az 18 75-diki évre szóló tömör tartalmú s díszes képekkel megjelenő naptár ára csak 30 kr j többi közt Kozsa Sándornak hű és érdekfeszítő életrajzát is hozza 4 képpel.
— MarczaXiból irja levelezőnk, miszerint az ottani polg. dalkör által szept. 28-án rendezett dal estély oly mérvben sikerült, hogy az mind a tagoknak, rendezőknek, mind pedig a karnagynak díszére válik. Ai^ál is inkább sajnálatunknak kell kifejezést adni azon körülmény klett, hogy — mint értesülünk, ezen derék dalkörnek alapszabályai még mindig nincsenek előterjesztve a ministeriumnál. Miért ne sorakoznék ezen életrevaló egyesület Magyarország többi dalárdáihoz?
— Nyilvános köszönet. Mindazon barátok s jó ismerősök, kik Istenben boldogult s feledhetetlen emlékű kedvesatyámKósa Sándor temetésén, f. hó 27-én, Eger-Aracsán jelen voltak s igy annak az utolsó tisztesség adóját meghozták, — fogadják forró köszönetemet itt a távolból, a bocsássanak meg, hogy nem. lehetett más útat választanom szíves réss vé tftkért bálás köszönetem kifejezésére. Jánosházán 1874. september 29 én. • KÓSA GUSZTÁV.
— Beküldetett. Botrányosabb óráját ás mint a z. egerszegi nem képzelhető. Nincsen *nnak a bomlott gépezetnek egyéb regulatora, tuint a süvöltő szél, mely nyikorogva üzi előre hátra a mutatókat mint jókedve tartia. — A megye székhelyén, hol törvényszék, telekkönyv és járásbíróság létezik, melyeknél pár percznyi késedelem kiszámithatlan hátrányokat okozhat a feleknek, lehetetlen nem kárhoztatni, — bárhonnan jöjjön is — azon indolentiát, mely Pató Pál úr chinai fala mögé rejtósve mit sem törődik azzal, hogy hányat ütött az óra Egerszegen kivül; hogy nálunk már a természet rendje is kezd felfordulni, mert oktober elején 5 órakor délután már be áll a szürkület, a a nap nekünk cwdc reggeli 7-órakor szokott felkelni —
— Letenye, szept: 25 1874. Legközelebbi napokban fölmerült azon körülmény,
hogy Letenye (Bóbiczkn) 3 db. marha a Weti marhavészbe esett, gazdáinkat nem kis aggodalomba ojtó j de vigasztalódva vannak a gyors és erélyes intézkedések folytán, mert a beteg marhák lebunkóztatván, a vésznek ugy látszik eleje fog vétetni, mely egyik legnagyobb caa páaa lehetne e vidéknek, mert egyedül oda van szorítva, hogy pénzt nagy részben csakis a marhanevélésből vehetnek, s ha ezen forrásaiktól is megfosztatnának, a középszerű termés daczára, mely itt csak a szükségletet fedezi, hmét a mult évi szomorú esetek következnének be, mert a nép adóját fizetni nem tudván, utolsó bútor darabjának elhurczoltatását, kellene tűrnie, vagy pedig ujolag könyökig nyúlni az uzsorások zsebébe, melynek következményei szintén kétségbe ej tők. — Mai napon tartattak meg iskoláinkban a szokásos őszi vizsgálatok több szülő és tanügy barát jelenlétében, s mint halljuk jól sikerült, és a szintén jelenlevő, nemes keblűségéről ismert M. J. kir. járásbiró ur által a szorgalmas fiuk közt pénzbeli jutalmak osztattak ki, nemkülönben a szorgalmasan működő tanítókat elismerésének kifejezése mellett továbbra is kitartás és türelemre buzdította. Általában elmondhatjuk, hogy iskoláink szép haladásnak indultak, mint beszélik, a ta-vaszszal tornahelyiség is fog készíttetni, mi folyó évben csak a templom javítása miatt maradt el, mert közvetlen ennek szomszédságában akarják fölállítani. Különben megvagyunk az egyformaságban, jó szüretnek nézve eléje j csak néha ötlik egyik vagy másiknak valami szemébe, igy a „Zala" czimü lap 37. számában bizonyos letenyei (?) kritikus bírálgatja az itteni bíróságokat, a ki valóban szánalomra méltó intelligens ember lehet, főleg akkor, midőn leírja a letenyei kir. járásbíróságot s még azt sem tudja, hogy ezen biróaág hány kezelő személyből áll. HAJGATÓ LAJOS.
— Meghívás. A „Zala Szt.-Gróth járfsi tanító kör" f. é. october 29 én tartandja a zalabéri népiskola helyiségében félévi közgyűléséi. Tárgyai: 1. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 2. Elnöki jelentések. 3. A tisztviselők lemondása, s az ezek helyébe leendő tisztviselők újbóli választása. 4 Módszertani előadások, és írásbeli értekezések. 5. Netáni indítványok. Fölkérjük az illető tag urakat, miszerint a fent jelzett helyen reggeli 9 órára, minél számosabban megjelenni szíveskedjenek, nemkülönbeu minden tanügy-barátot örömmel üdvözlendúnk körünkben. Elnöki meghagyásból: PoZSOGÁR GYULA a „kör" jegyzője.
— Pór-Szombaton az uj iskolaház elkészült, kelet felé 5 nagy ablakkal bíró tanterme van, nyugat felé a tanítói lak két szobával. Igen szép, magas és szilárd épület; dísze és büszkesége a vidéknek''
— Légrádon és vidékén a torokgyik erősen dühöng.
— Resznek községtől Nemesnép községig, igen helyesen egyenes utvonalat készíttetett a megye,mi által a sok apró mellékút megsemmisül és több termőföldet nyernek az illető tulajdonosok. Alkalmilag felhívjuk mind a megyei kormányzatot, mind az iiletőtulajdonosokat, hogy az utak széleire fákat ültettessenek. Az erdő pusztítás nagy mérvet öltött úgyis, ez által némileg kárpótolv* lesz, de különben is elvi-tázhatatlanul előnyös és hasznos az utak szé leinek befásitása.
— Márokföldjén oly rendetlen építkezés van, minőuek párja alig található; volt alkalmunk az épületek közt kocsikázni s valóban azt gondoltuk, hogy nem Magyarországban, hanem Amerikának egyik ősindiáni telepén vagyunk. A házudvarok kerítése görbén kivitetik az utczára s a hol csak lehet, tetszés szerint foglalnak tért a háztulajdonosok. Felhívjuk a t. szolgabírói hivatal erélyes intézkedését.
— Rövid hirek. Dr. Quist finnland* tanár Szegeden nagy érdekkel nézte meg a tanyai iskolát. — Rohonczon másodszor érik a a meggy és cseresznye. — Szegeden közkönyvtár állíttatik fel. — Vaame^yében a munkások közt annyira dühöng a hideglelés, hogy mezei munkára alig kapnak emb rt. — A Saharát tengerré akarják átváltoztatni. — Herford angol grófságban egy száztizenegy éves nő még mindig versenyt arat. — Rómában sept 20-án ünnepelték meg Róma elfoglaltatáaának évfordulóját. — A bukaresti lövész-ünnepélyen a kolozsvári lövészek szívélyesen fogadtattak. — Az uráli kozákok a katonáskodás miatt fellázadtak. — Quatemala tartományban földrengés volt és Antigaa város elpusztult egéssen.— As ál-Veselényi pőrének tárgyalását megkezdették. — Herculanumban a Vesuv tövénél egy életnagyságú ezüst mellszobrot találtak. — Horn Ede Párizsba megy vissza. — A Brassóban megjelenő „Nemeré* t P. Szt. Györgyön fogják kiadni. — 404 felvidéki cholera-árva szállíttatott az alföldre, hol több nemeskeblü barát ellátásukról, gondoskodik. — Pápán ke reskedelmi önképző egylet alakult.Mercur'' czi-men. — Corvin Mátyás királyunkról olasz opera készül. — A német trónörökös a kosszeli nyilvános gymnasiumban tanul. — Deák Ferencz nagy hazánkfia egészsége állapotárol aggasztó hirek keringenek. —
A nagy-kanizsai takarékpénztár
j 1874. évi september havi forgalma.

BEVÉTELEK.
- Pénztár
12. Hiteleaőnek. Betét számlánsk Váltó
Kölcaöa ,
ElSlfgesési „ Bélyegflieték , Kötvény és váltó kamat sz. Beiratáai dij »
Késedelmi kamat „ Költség Százalék
Házjövedelem »
Házbér óvadék Kiutlevő kamat „ Arany és frank , Értékpapír „
Értékpapír szelvény. Betét arany „
Betét frank •
Vegyes ,
Lejegyzési díj »


-tf-
i----
í
47,507Í56 75.840Í22
40!—
2 Hü 7,142:85 4150
60
60i
KIADÁSOK: 12 Adós Pénztár számi.
Betét számla
Váltó „
Költsön „
Betét kamat „
Költség
Kötvény és váltó kamat sz. Bélyeg
Házjövedelem Tisxti fizetés Értekpapír E151e<„''e*ési Adományozást Száaalék Ösztöndíj Bntor
»»
számla
101
9
78,166 41 47.785 39 900 1,748 94 1,202 218 9
Összes lorgaiom. 60
125 452
, 259,8.V.
66 58
Papirszelet.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizsa város piaczbiztosi könyvéből: 1874 évi september hó 30-án.
Gabonamflek: egy alsó anaat. mérő szerint, Buza 87 — 90 fontos 4 frt. 75 kr , 85 — 86 fontos 4 , frt 60 kr. 83 - 87 fontos 4 frt. — kr. Roas 74—78 fontos 3 frt 40 kr. Árpa serfőaéare 68—70 fontos 3 frt — kr. etotéare való 2 frt. 50 kr Zab 1 frt. 80 kr. Eepcae - frt — kr. Lisatnemüek: egy bécai mázsa szerint Liszt legfinomabb 14 frt. — kr. Zsemlelisat 13 frt. — kr. Fehér kenyérliaat 9 frt. — kr. Fekete kenyérliszt 6 frt. — kr. Búzadara 16 frt. — kr. Árpakása 16 frt. — kr. Rizs 16 frt. — H ü -v e 1 y e ■ e k : egy alsó ausat mérő szerint Borsó 9 frt. — kr. Bab 6 frt. — kr Lencae 9 frt. — kr. Kö-lea 8 frt. 50 kr. Hajdina (pob*nka) 3 frt. 50 kr. Kukoricza 4 frt — ki. Burgonya — frt 80 kr H u s : egy bécsi font szerint, Marhahús 28 kr. Disznóhús 32 kr. Jubhus — kr. Borjúhús 32 kr. Z a i r f é 1 é k : Disznózsír 50 kr. Marhaasir 60 kr. Szalonua 40 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 35 kr. 8tearin-gyertya 55 kr. Faggyú-gyertya 34 kr. Bor: egy alsó auszt. ako 40 pint szerint ó-bor 10 frt — kr Uj-bor 8 frt — kr. Sör: egy alaó austr. sörakó 42 pint szerint Legmagaaabb 8 frt — kr. Legalacsonyabb 6 frt — kr. T ü a i f a : 1 bécai öl 36 hüvelyk hosszú Bükkfa 12 frt 50 kr. Tölgyfa 10 frt. — kr. Kőszén egy bécai mázza 70 kr. Faazén egy mérő 70 kr. S z é n s egy bécai mázaa szerint lfrt20kr. Szalma 1 frt. — kr. Nap a a ám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt — kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. Élelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 50 kr. Kiadta :
(P. h.) Maninger József,
_ v. aljegyző.
Szerkesztői üzenet.
1443. P. Gy. Igen aajnáljuk, hogy a 78-ik számot ujolag nem küldhetjük meg, teljesen elfogyott.
1444. Korunk vívmánya a haladászat terén sat. közöljük.
1445 M. Székes-Fejérvár. Kiadónk ex évre már nem intézkedik.
1446. P. P. Posony-8z -Oyörgy. Mai sxámtól kezdve intézkedtünk.
Érték- és váltófoiyam oktober. 3.
5®/, metaliquee 1G-őÖ: 5*/t nemz. kölcsön
74.15; 180O kí iU*ialm! Lólcaün 108.50; bank-részv. 989.—; hitelintézeti részvények 249.— ; London 109.40^- magyar földtehermentéei kötvény -76.70r^teTjesTári földtehermentési kötvény 76.—; erdélyi földtehermentési kötvény 75.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény —.— ; ezüst 103.60cs. kir. arany 5.24 Napoleond''or $.78
30 2o
387 1)0
39 89
l.Hi.402 92
43
30 20
5ó 19 320 —
45
50
ftO
(fiT ,A rékáai járás imája" cím alatt a pTemeai lapok* követkerő fohászkodást közöl: „Mi atyánk magyarkirályi igazaágügyi minisztérium ! A ki Budapeaten vagy! 8z«ntelteasék meg a te intézkedésed, Jöjjön el a te határozatod, légyen egy rendes királyi járásbiróaágod, mint mindenütt, ugy lCékásou ts,— mindennapi tárpyaláaaink kitűzését rendeM el urkflnk ma ia, és bocaáad meg a mi netaláui vétkes kéréseinket, mint mi ia megbocaátunk a törvény leple alatt ellenünk elkövetett törvénytelenségeknek ; ne vigy minket a végső Ínségbe 2 . . de szabadíts meg a, jeleulegi aok figyü, de ügyeket elvégezni bűnnek tartó rékási királyi járásbiróaágodtól, mert ebben tied a jog, a hatalom, és az intéakedési tehetség. Ámen! *
-r rw . » 3 " reS&®1-
és Bécsbe 2 „ 23 „ délután
este
„ 54 „ este. 4 „ 43 ,, reggel. „ 46 „ délután.
_octobsr 4-til sktobsr 10-fr. 1874
Hó- ós heti- Katholikus nap
nap
tar
Protestáns
naptár atj.
40) K. s. Pr. Ev. A királyi menyegzőről Mité XXII — Gör. Luk. V. 1-11.
4 ! Vasársss
5 Héttő
6 Kedd
7 8zerda
8 Csütörtök
9 Péntek
10 Szombat
D. 19 01 v. ün.
Piacidus
Bruno
Jnstina
Brigitta
Dénes
Borg. Fer.
D. 18 8z. Fe. Piacidus j^lf
Fridr. Etelka Pelag Dénes Gedeon

Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Easék Mohárs (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel „ Zágrábig 2 . 45 , délután Budáig 6 , 18 , reggel.
1 . 48 „ délután
10 . 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 5
óra 25 perca Bécabe) 5 „ 43 „ reggel.
Bécaig (Szombath. Bécsujh. felé) 2 „ 15 „ délután
„ „ „ „ 10 „ 55 „ este.
Pragerhof felé Triesztig 5
»i „ ,, ^
» w H ,» 33 „
Érkezik Kanizsára :
Eszék. Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
„ »- „ Dom-
bóvár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ délután Zákány-Fium e-Zágrábból 9
Budáról
1 ..
9 N 20 „ eate.
Szombitbelyről 10 „A 33 „ délelőtt.
BécsbőKBécaujh.Szombath.felől 4 \ 37 „ reggel.
„ ,, „ „ 10 ,A 18 „ este.
., (Pragerhof felől; lfl )i0 „ reggel.
Trieszt- és Bécsből 3 „ 9 „ délután
Triesztből 10 ,, 22 „ eatv <•
Felelős szerkesztő: BátOfÜ Lajos.
Bekiildetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
A kedves gyógy táplálék Revalesciére du Barry eltávolít minden betegségeket, melyek az orvosságoknak ellent állanak u. m : Gyomor-, ideg-, mell-, tüdó-, máj , mirigy-, hurut-, hártya,- lélekzés , hólyag- és vesebajokat, gtimó-kórt, aszkórt, fuladozást, köhögést, emészthet-lenseget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizi betegséget, hideglelést, szédülést, vérkeringést, fiilzugást, émely -gést és hányást még a terhesség idejében is, a mélakórt, elsoványodást, csúzt, kösz vén vt, sáp-kórt. —
Kivonata a 76,000 bizonyítványoknak, melyek minden gyógyítással dacoló kóresetekre vonatkozva.
68,471-ik bizonyítvány.
Prunetto, (Mondovi mellett) okt. 26. 1869. Uram 1 Meggyőződhetem, hogy mióta a csoda-teljes Revalesciére du Barry-t használom, azaz két év óta, öregségem terheit nem érzem, jóllehet 84 éves vagyok. Lábaim ismét élénkek, azememvilága oly jó, hogy szemüvegre nincs azükaégem ; gyomrom oly erős, mintha 34 éves volnék, — röviden, iíjodva érzem magam. .Én prédikálok, gyónást hallgatok, betegeket látogatok, jókora utat megteszek gyalog, eszem tiszta, gondolótehetségem friss. Kérem ezt nyilvánosan közölni, akkor és ott, hol önnek tetszik
Abbé Caatelli Péter, Bach- Theol. éa prunettói plébános mondovi kerületben. 75,705-ik bizonyítvány.
Bécs, Praterstrasse 22. májusban. 1871.
Köszönettel tartozom önnek asoa aikérért, melyet kitűnő Revalesciére du Barry-ja által rajtam ta paaztalok. Én ugyanis többször gyomorgörcs-, köhtgés-és hasmenésben szenvedtem, melytől kitűnő gyógyszere által megszabadultam.
Grosmann L. Táplálóbb lévén a htundl, 50-tzeresen meg-kiméit a gyógyszer drdt, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/, font 1 fr*. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr.. 2 font 4 frt50kr., 5 font 10 frt, 12 font 20 frt, 24 font 36 frt Revalesciére piskóták azelen-ezekben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészér* 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 12 caéazére l frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 10 frt, 288-ra 20 frt. 576-ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Walifischgaste Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovdk Károly gyógyszertárában; DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eger Tachecy Adolf és Valle Antálnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Nagy-Becskerek Goldberg J. M. nél ; Marosvásárhely tt Fogarasi Dömötörnél; Miskolcz Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron FÁer Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Jó zsefnél; Gyórött Némethy Pál gyógyszerésznél Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi cég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
•) E rovat alatt közlóttért felelősséget nem vállal a
08 >
A
a
Előfizetési felhívás
II
REFORM"
czimü politikai napilapra.
Megjelenik mindennap reggel, hétfőn s ünnepek utáni napokban déltUán 3 órakor.
A „Reform* a jelen évnegyeddel fennállásának ö t ö d i k é v é t tölti be, mely idő alatt az ország legértelmesebb rétegeinek kedves lapjává lett.
Terjedelemre nézve egynagyságu a legnagyobb politikai lapokkal.
Magatartása a közjogi kiegyezés terén belül független minden irányban. Vezérlő elve a m a -gyár nemzetiség vezérlő állása az országban.
A lap szerkesztésében kiváló súlyt fektet tárcza- közleményeire, melyek jelesség és változatosság dolgában minden más magyar lap tárczáját meghaladják.
Előfizetési ár: 1457—2
Egy hóra 2 frt. Három hóra 6 frt Hat hóra 12 írt.
Az előfizetési pénzek beküldésére legczélszerübb a postai utalványlapokat használni.
p &
SS
US
CD x
CD
3
belváros, Lipót-utcza 2-ik szám, első emelet.
ÖLL A. SEIDLITZ-PORA.
E porok rendkívüli a a legeltérőbb esetekben bebixonyult győgy-___(hatások által minden, eddig elismert báxi szerek között, tagadhatatlanul ax el«5 helyet foglalják el; mit az tok ezer, a cxáxxári birodalom minden réxxéböl kexeinkhex küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok lögzött szorulásoknál, eaésztbetetlensegeknél, gy$ ■orbévnél, továbbá girosfik, veae é. idefl-bajskbaa, szlydobogásnál, idegesség okotta fífsjás, vértolulis, *ég«l hyeteriára, bskér é* bazaaoa
hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, b a legtartósb g-yógybatáxt eredményeitek. 1407- 10
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden beis5 és külső gyuladái, legtöbb betegség, miudeuue-mü seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott set-k, rák, fene, szem gyűli adás, bénnlás és mindeuuemfi sérülés ellen, atb. atb.
I
D
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben ''nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájxsir-olajjal.
A valódi Dorsch-halmájzair-olaj mell- és t&dő-bajskaái, soropho los- és racbitls-betegségekben legjobb gyógyhatáasal van; meggyógyítja a legídűitebbkiszvésy- ésosúzbajokat, valamint as időszaki börkütegeket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Fagy - Kanizsán: BeluB J. gyógysz Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Tanulók számára.
A közelgő iskola-idényre ajánlom bámulatos legolcsóbb árakon és a legnagyobb választékban a következő iskolai szereket,Ju. m.:
Rajzeszközök, Író- és rajz-tárczák, rajzp&pirok, rajztáblák, rajzvonalzók, rajz- és színes irónok, toll- és vakaró-kések. könyvtaskák, téntatartók, festékladák, számolótablak stb stb s egyéb szükséges iskolai
eszközöket. 1452-4
mF* Ajánlom továbbá dúsan berendezett iskolafelszerelési eszközeimet, u. m. iróeesközök, levélpapir és levélboritékaimat, czéggel nyomva vagy szines monogrammal, irodai és boríték-papirjaimat, üzleti könyveimet stb. stb. szintén bámu
latos legjutányosabb árakon.
Legnagyobb
selyemárak-raktára,
Bécs, Stock im Eisenplatz 2.
Belovárstt Lakovic« Q. Csáktornyái Kárász a CtflrgÓR Kreialer Dávid Kaposvárott Kobn Jakab Kaprssozás Werli 8ánd. győgys*. Keszthelyen Wünsch F. Kereszten Breyer Jakab fiai K5szSfOI Csaosinovita Ixtv. gyógyss.
Letenyén Kalívoda J. gyógys*. Marozaiibsn Iaztl Nándor Bássk-Szt-gyiriyii Fibicx J. gy. Szombathelyei Pilich Ferenc* gy. Soprssybas Mexey András gyógysz. Zágrábba* Mittelbach Zs. gyógys* , Ceyleck J. J. gyógysz. t Prweisz Fr- gyóyga*
SZ.
a szép mailandinőböz
Mintát minden idSbeu bérmentve kaldök 1461-
* KANITZ C. fi
Dorottya-utcza 12. szám.
g;
8 x x
X X X
Cséplőgépek
kitűnőnek bizonyait legújabb szerkezettel, óranklat annyit csépelnek, mint három csépló ember egy napon át Ára 150 írt Bécsbe szállítva, próbaidő t garancxia mellett
Ph. Mayfarth & Comp.
gépgyára majnai Frankfurtban-
Ügynökök kerestetnek.
(1333—10)
X X X X X X X
HAASIKSTIIK és ¥©<&LIE
hirdetési ügynöksége Budapesten, Bécsben és Prágában.
alapíttatott 1855-ben, számos német, osxtrák, avajczi, hollandiai stb. hírlapok Hirdet in ény-bérloi,
a Havat, LsfAte, Bullier & Cs. és Cb. Lagr&sge, Cerf L Co párisi társulatok
egyedüli képviselői
majd minden nagy párisi hírlapnak és 200 első rang ti franczía provin-oziai lapoknak; a brüsaeli .Indépendance belge" (világlap) s több más Bsaaetországl, aostrisi és svajczl lapok bérlői, eszközölnek hirdetéseket Minden hírlapban, szaklapokban, árkeleti és utazási könyvekbe, naptárakba és egyéb hirdetési közlönyökbe az azok által kiszabott árak szerint ajánlatokat hirdetésekre elfogad és közvetít minden díjfelszámítás nélkül, hírlapi és hirdetési viszonyok tekintetében tanácscsal szolgái költség-vetések, hírlap jegyzékek Ingyen és bémestve. (1398-10)
A küszöbön levő iskolai évben országszerte tanítandó „Méter-rendszer''* tanulásához alkalma* kézikönyvül ajánlja alnlirt következS czimü könyvét :

Méter-rendszer.
Az 1874. évi törvényczikk alapján. — Irta: Honthy László.
Ara: 50 kr.«
1 X N«v««" könyv, mely már eddig is több iskolában elfogadtatott kézi könyvül, áll két részből. Az mLsJ h * méter-reníi"er történetét, a második pedig annak ismertetését tárgyalja. Az egyes, hosszterfllet-, líx x l." ,,|y"ert®ksk levezetése után külön-külön mind az egyes átváttoztitások-, mind pedig az ár Í*ku ♦ u ^ VÍ*í<k Qj*krA ** ▼>»zont számtalan kidoiflozott a kidolgozatlan példák és egyes. különálló T -J" feli,,itv»- el6<nutatá*boxi mérték ábrái, számra 11, eredeti Bagysáflbtn vannak a 825 KOze Teiveve, s mind meganyi közvetlen szemlélhető.
Na^obb megrendeléseknél 100 atáa 30, 50 után 15. kisebbeknél 10 után I ingyen példány adatik. Megrendelh tg Szoobatuelyen slalirtvj vagy Bertalanffy József könyvkereskedésében.
Honthy László.
Avis:
Meinen geehrten Kundén
mache ieh hiemit die ergebene Anxeige; dass ich anch xnr heurigen Herbst und Winter-Saison
ein reichhaltges Láger der nachfolgenden Artikel
xnas fixen Preise von nntechaha, u. xwar. Neueste in raiehxter A«txwahl,Luxtre, Fancy, Eipa etc. eehtflrbige
zösische Perkailins, Barchent, gestreifte und
Ond Schnürl-Barchent, wnd HoUüuder Lein-Leintoand and Stuhl-Bettzeugt
27kr
pr. Elle, Stílek oder Paar KLEIDERSTOF FE Popelin, Eisengarn-raye Cosmanoser und Fran-blan und braun Hoch JPr karrirte Wnr. w. gewaachene gewaachene 8chönberger-wand, achwerste Garn-CrtaM, beste Zurtrn-Jettzeuge, gextreifte und geblumte L>auuíst-Gradl.Möbel-Gr<idl, Handtücher und Servietíen, !• ooö •/« feinster CHIFFON-Teppiche, weisse Leinen-SacklOcher, echtfarbige (Jotton- Ttlcfur, verscin©dene 8orten SrhafivoU- u. SeidentOcher, Seiden Cravatten, Handschulte, StrUmp/e, aocken, f&chUrzen und noch viele andere Artikel, alle znm fixen Einkaufspreise von

27 kr.
per Elle,
Stück oder Paar.
Moater ferxende ich xuf Verlangen ffratis und francóf Bertellungen werden promptest und gewUsenhaft per Nacbnahme effectuirt.
M. Winter.
27 kr. Central-Consum-Halle,
Wien VIII., Alaeratrasse 53.
i«&— i
Árlejtési-Hirdetmény.
A nag}*méltóságu közmunka és közlekedési magy. kir. Minisztérium 1874-ik évi szeptember hó 20-án 12484-ik szám alatt kelt rendeletével, a zalamegyei buda-gráczi, tapolcza-nagy-kanizsai, mohács-varazsdi és pozsony-varazsdi állam-utak rendes fenntartására 1875, 1876, és 1877-ik években eszközlendő kövecs szállítás biztosítása czéljából a szabályszerű verseny tárgyalás megtartását elrendelni méltóztatott.
Ezen kérdéses kövecs-szállítás biztosítása tekintetéből a zala-egerszegi m. kir. mérnöki hivatal irodájában folyó évi oktober hó 30-án délelőtt 10 órakor a szabályszerű zárt Írásbeli ajánlatok utján a megrendelt verseny-tárgyalás meg fog tartatni.
Az ajánlatok a fennkitett három éven tul terjedő további három, tehát hat évi idő tartamra is tehetők, mely esetben a két különböző időtartamra szóló ajánlati árak világosan kiteendők.
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók, hogy Írásbeli ajánlatukat az emiitett m. kir. mérnöki hivatalhoz czimezve a tárgyalási napot megelőző nap déli 12. óráig nyújtsák be, minthogy később érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Az ajánlat a versenyző szabad választása szerint vagy bizonyos államut, egyes utmesteri területére, vagy egy törvényhatósági területen belül eső egész államutra, vagy egy mérnöki hivatal kezelése alatt levő összes utvonalokra szólhat.
A beküldendő és 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatokhoz az ajánlati összegnek 5% százaléka mint bánatpénz csatolandó vagy készpénzben, vagy pedig a napi árfolyam szerint számított m. kir. állampapírokban.
Az ajánlatokban az egységi árakból teendő árengedés számokkal es betűkkel világosan kiírandó.
Azon ajánlattevőknek, kik a kövecsszállitást el nem nyerték, a letett bánatpénz az ajánlati tárgyalás befejeztével azonnal, vissza fog szolgáltatni, az illető vállalkozoi pedig a szállítás befejeztéig biztositékkép letéve marad.
A tett ajánlat az illető vállalkozóra nézve azonnal, a kincstárra nézve pedig csak azon naptól fogva kötelező, melyen a Ministerium által jóváhagyalik.
Az ajánlatban határozottan ki teendő, hogy ajánlkozó a helyi körülményeket, a szállítás Összes feltételeit s.a. t. teljesen ismeri, és azoknakmagát minden kifogás nélkül aláveti.
A szállítandó kövecsmenyiség, annak egység árai a részletes szállítási feltételek é& a szerződés mintája az illető mérnöki hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
A magy. kir. mérnöki hivatal.
Zala-Egerszegen 1874-ik év Szeptember 28-án. (U62-i)
—— I___
Wajdits József kiadöyUp- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomasa, Nagy-Karnisán.
VAG1 -KANIZSA, 1874. oktober 8-án.
Tizenharmadik évfolyam.
r^i
fa
m
g hasábos pettoorbao
''''.TTábbi sorért
to
}íyILTTÉRBKK
gorooíont
10 kren vé-
tififftári illeték minden
30 kr.
1 iUp szellemi reaaeir /illető röritímer.v-k a*
txerci
clóbb:
-SOMOGYI KÖZLÖM
uShez, —
aaya42 resxet illetó kteiemeuyek pedig a kiadóhoz bérmencTn in-
t- xendók:
N''AííY-KAXIZSA WlassleaÉÉJ.
Bérmentetlen levelek caak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
J Kéziratok viasza nem ( fl küldetnek.
üaqy.Kaniz«a város helyhatóságának. nemkülönben a ..zalatneqyai gazdasagi egyssület", a .^y-kaniztai kereskedelmi s ioarbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár1 a ,Zala-Somogy" gőzhajózási reszvénytársulat, ugy a ,za!a-egerszegi torna-tözolté agylet'' s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Ucicnkiiii kétszer, vasamap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape
Hatodik közleménye
a leégett bucsn-szent-LUilói templom s zárda
felépítési költségére gyült adományoknak. PaCSal járáai azolgabiróaágtól 3365 sz Nagyon tisztelendő zárda-főnök urnák
B.-Szt.-Láaalón.
Zalamegye főispánja Hertelendy Kálmán ur 5 rfAaára 1*24 sz. ezen hivaUlhoa gyüjto tv
TrvUnB szt.-lá«lói zárda éa templom telaegélyezé.ére S^t méltóztatott küldeni, - f.lk^em n ttaxte-rurat, legyen szives a kegyes adou.auyuak el-1CCÚ meUettt át rételére néave intéakedui -
ííüUsre a kegye, adakozók s jótevők n.veit addif e at eredeti gyűjtő ivet 67 frt ö«ze*gel át-^ u kízlö®. - Gr- Deym Nándor ur lü frt -SSto Gam5 5 fi - Haynald Lsjo. ur SS o _ 5Í Kraj esik nr 2 frt - özv. Hertelendy ^y.7umő 10 ín. - Hertelendy Kálmán ur ó méltó-
»iga "ujolag 10 frt
Hivatalos tisztelettel Paeaán, 1874. sept. 12-én.
PETERNICS JÓZ8EF, szbiró.
Elóbbi közlemény 2618 frtot tesz, ezzel együtt a fc^sszeg : 2685 forint.

Hirdetmény.
7367
u i. 1874.
A nagyméltóságú magyar királyi bel-
Qgvministeriura folyó évi october hó 1-én 40*255 sz. a. kelt rendeletével, a szomszéd somogTmpgvebéli Horváthszentmiklós, Li-szó. Surd, Belezua, Bagolya, Sáncz és Zákány községeknek ezen megyéhez leendő csa-toltatásuk iránt benyújtott folyamodványát oly felhívással küldötte le e megye közönségéhez. hogy a fennforgó kérelemre nézve saját érdekei szempontjából nyilatkozzék, és arra vonatkozó nyilatkozatát e f. october 1.0 óig a magas belügyministeriumhoz felterjessze. —
Ennél fogva tisztelettel értesítem a t. bizottsági tag urakat, hogy a folyó évi
oktober hó 12-én tartandó bizottsági, közgyűlésen, a már közzé tett tárgysorozat értelmében felveendő ügyek közt, a fenthivatkozott magas bel ügy ministeri rendelet és nevezett községeknek ez érdembeni kérvénye is előterjesztetni, illetőleg tárgyalás alá vétetni fog. —
Zala-Egerszegen 1874. octb. hó 4-én.
Az alispán távollétében
SVASTITS BENÓ m. k, főjegyző.
Tervezete
Zalamegye 1875-ik évi szükségletének.
A tisztviselők rendes fizetése:
1 alispán szabad lakással 2400 frt, 1 főjegyző 1600 frt, 1 első aljegyző 1100 frt, 1 másod aljegyző 950 frt, 1 harmad aljegyző 800 frt, 1 tiszti ügyész 1200 frt, il számvevő 1000 frt, 1 számvevői irnok 500 frt. 1 fópénztárnok 1000 frt, 1 alpénz-tárnok 800 frt, 1 levéltárnok Í000 frt. 10 szolgabiró egyenként 1400 frttal 14000 frt, 1 szolgabiró 1500 frt, 1 szolgabiró hivatalos helyiséggel 1200 frt, 13 járási irnok egyenként 800 frttal 10400 Irt, ? központi irnok egyenkint 500 frttal 3500 frt, 3 központi dijnok egyenkint 400 frttal 1200 frt, 1 főorvos 800 frt, 12 járás orvos egyenként 350 frttal 4200 frt, 6 barom orvos egyenként 200 frttal 1200 frt, 1 főmérnök 1200 frt, 1 másod mérnök 900 frt, 12 szülésznő egyenkint 100 frttal 1200 frt, 1 közigazgatási igtató 700 frt, 1 közigazgatási kiadó 700 frt, 1 közigazgatási lajstromozó 700 frt, 1 kónyomdász 400 frt, 6 iroda szolga egyenkint 200 frttal, 1200
frt, 1 árvaszéki elnök 1600 frt; 5 árvaszéki fiinők egyenként 1200 frttal 6000 frt, 1 árvaszéki jegyző 1000 frt, 1 árvaszéki számvevő 1000 frt, 1 kőzgyám uti ál talány uyal 1400 frt, 1 igtató 700 frt, 1 kiadó 700 frt, 1 irattárnok 700 frt, 1 horvátnyelv forditónak tisztelet dijai 100 frt. Összesen: 70550 frt.
A megye állandó választmányának észrevétele.
A 12. sorszámra: a 200 frt költség többlet a sümegi járás szolgabirája részére hivatalos helyiség tartásáért a nmlgu m. k. belügyniinisteriuainak f. é. julius hó 19-én k. 29789 számú engedélyéhez képest véte te tett fel.
A közbiztonsági személyzet és tiszti legénység fizetése: 1 fócsendbiztos lótartással 1400 frt, 5 alcsendbiztos egyenkint 600 frttal 3000 frt, 1 foglyár őrmester 300 frt. 19 foglyár tizedes egyenkint 220 frttal 418n fr\ 140 közfoglyár egyenkint 200 frttal 23000 frt.
Tiszti legénység: 1 őrmester 300 frt, 15 tiszti katona egyenkint 150 frttal 2250 frt, 2 lovas katona egyenkint 330 frttal 660 fr\ összesen : 40090 frt.
A közbiztonsági személyzet és tiszti legénység mellék járulékai: Szolgák fegyverzete beszerzésére és fenntartására, valamint a tölt vények beszerzésére 500 frt, 1 foglyár őrmester, 19 tizedes, 140 közfoglyár, 1 tiszti katonai őrmester, 15 tiszti, 2 lovas katona. 6 iroda szolga, és a füredi fürdő biztos hajdúja ruházatára 12500 frt. Összesen: 13000 frt.
A czirkályó foglyár csapat szállásbérére, ugy a szükséges tűzi fa,
petróleum, égető olaj és szalma köl tségeire:
A foglyárok laktanyái után járó évi bér 2345 frt, a foglyárok laktanyáihoz éven át szükséges ágynemű bútorzat, tűzifa, petróleum sát. 1793 írt és 24 kr. Összesen : 4138 frt és 24 kr.
Útiköltségek és napidijakra:
A megyei tisztviselők útiköltségei; és napidijaira kiküldetések alkalmával 600 frt, füredi hatósági biztosnak a fürdő idény alatti illetménye 400 frt, füredi hatósági biztos szolgájának 50 frt összesen: 1050 ft.
A megyei épületek fenntartási költségeire:
A megyei közp. úgynevezett szállás-ház kijavitására 2016 frt és 8 kr, nagy megyeház kijavítására 397 frt és 45 kr, nagy megyeház tetején 1875 évben felállítandó villámhárítóra 304 frt és 10 kr, a zalaegerszegi fáskert kőfalának kijavitására 319 frt és 79 kr, a lövői váraház kijavítására — — sümegi megyei épületekre 1094 frt és 2 kr, sümegi megyei épület bérbe adott részének kijavitására 60 frt, szántói katonai laktanya helyreállítására 810 frt és 17 kr, tapolczai épületnél padlás feljárásra 70 frt, perlaki épület tatarozására 60 frt, kanizsai épület tatarozására 60 frt, kanizsai börtönhelyiségnek katonai kórházzá alakítására 810 frt és 74 kr, ugyan Kanizsán úgynevezett várta megyeháznak katonai kórodává átváltoztatására 368 frt és 28 kr, kéményseprő évi illetménye 150 frt, gyepmesteri tisztogatásra 300 frt, tüzifecskendók jókarban tartására 50
TÁKCZA.
Anyám sírján.
Holdvilágos néma éjben lm bosaád jövök;
Anyám ! — kinek saelid képe, Keblemben örök.
Busán, csendes sóhajokkal Árva gyermeked
Sírodra dül, s fájós szívvel Igy susog neked :
,Nyugodj4 - békén elsaeadegllt, Nyugodj'' jó anya !
Szálljon lelked ég hónába, Mely nemes rala r—
Tőled tanultam imára Kuksolni kezem ;
Tőled ballám anyám e szót: . .Éd es gyermekem l4
Itt nyugszol most némán s mélyen Sírhantok között,
Hagyj imázai gyermekednek Poraid fölötti*
P0Z80GÁR GYULA.
A nevelő nr.
—Beazélyke.—
(Vége.)
Mariska jól tudta, hogy Péterdiné szereti Cingáryt s ez utóbbi magaviseletéből észrevette, bogv nem idegen Péterdinéhe*. De ellenben azt tapasztalta, hogy Katinka csak akkor volt jé kedvű,ha Cingáry val bea*élhetett,ki egyszers-nűnt mindig é§ mindenkor, külön öaen nyilvá-
nos helyeken, Katinka körül forgolódott s őt, az árvát, a tanítványt elmellőzte, egy-két szót csak ugy félválról dobott oda feleletül kérdéseire.
Sokszor hallotta a nénit férfi hűtlenségről, ca&líaaágról beszélni s nem csodálhatjuk, ba az irányában legszentebb érzelmeket tápláló sziv ömlengéseinek hitelt nem adott. Mert, hogy ő szerette Cingáryt, azt az első napokban, midőn mint nevelő a házhoz jött, észre lehetett venni s talán ssivecskéje megnyugtatására tette ama vallomást, mely még keblében szüntelen visz-hangaott
Megborzadott mindannyiszor a sötét gondolatra, szemei megteltek könynyel s hangos sokogásban tört ki.
Ilyenkor a jó bácsi, kinek egyetlen gondolata Mariskája volt, szivét összeszorulni, Jé-leksetét elfogyni érexte. Magához szóllitá a síró angyalt, kérte, hogy hajoljon közelebb hozzá és mindannyiszor vigasztalólag csókolta meg.
A betegség most már annyira elgyengité és erőt vet rajta, miszerint belátta, hogy eljött az idő szeretteiről gondoskodni.
Cingáryt megbixta, hogy küldjön jegyző és tanú után, Mariskát meg távozásra kérte, mert úgymond, gondolkoznia kell a teendők felett.
Kérelme, mely Mariska ereiben még a vért is megfagyasztá, teljesíttetett.
Az alatt azonban, mig a jegyző ós tanuk megérkeztek, Cingáry a beteg szobájába lépett és annak ágyához közeledve, hallcan valamit
súgott füleibe.
Gerő bácsi halvány arcaa a hallottakra kigyulladt, nr.egjelent még azon utoljára az élet pirja, mely <• en betegségig soha sem hiány aott.
Kezét igyekezett felemelni, hogy megszorítsa a derék nevelő jobbját, de az erő hiáuyzott. Cingáry lehajolt és megcsókolá azt.
Megfordult és távozott.
Az erős férfi szemeiből, ki tűrni és szenvedni lett teremtve, az érzékeny jelenet köny-nyeket sajtolt ki.
Csöndesen vonta be maga után az ajtót s felkeresve Péterdinót, kérte, hogy menne be a beteghez, mert beszélni óhajt vele. Es mihelyt látá, hogy Janka az óhajnak engedelmeskedik, szobájába távozott, leült és mély gondolatokba merült.
Péterdiné is kijött nem sokára a beteg szobájából s beküldé Katinkát, ez pedig utoljára Maríská*. Mindháromtól elbúcsúzott a jó öreg ur, Mariskávali búcsúja azonban legtöbb időt vett igénybe.
Mindhárom kisirt szemekkel, leeresztett főve! távozott, mert Gerő bácsi a jegyző és tanukkal kívánt értekezni s ez idő alatt elszéledtek, és átadták magokat saját gondolatjaiknak.
Péterdiné azonban, használva az alkalmat, Cingáryt kereste fel. Midőn a nevelő szobájába lépett, ez csomagolással foglalkozott. A neszre felpillantott és a különböző alakú tárgyakat asztala fiókjába rejté s gondosan bezárta.
— Mi volt az édesem ? — kérdé Janka kíváncsiságból. — Avagy uem szabad tudni ?
— Eljön az idő, mikor még elég korán tudhatod meg — volt a keserű válasz.
— De édesem mi bajod, hogy oly leveri vagy ? Te reszketsz, remegsz, veled valami történt ! ? Szólj, nyugtass meg kérlek !
— Kérdezhetsz e most is? Hát nincs-e mindnyájunknak okunk a bánatra, midőn elveszítjük azt, ki szeretetünket birta !
— Igazad van, hisz az én fájdalmam is ki-mondhatlau,de azért nem csüggedek el, mert Isten meghallgatá imámat s ha férjemet elvevé, visz-szaadta azt, kit elveszettnek hittem és ki egyedül birja szerelmemet. Igen Bélám, én guda-gon kárpótoltattam, mert ismét bírhatlak téged és enyémnek mondhatlak s azért megbocsát nekem az is, ki a világot kormányozza s megbocsátasz te is édesem, ki bírod szivem egyedüli titkát, hogy itt e perezben, midőn férjem az élettől búcsúzik, én egy uj élet reményében bátran nézek a jövő felé.
— Boldogtalan asszony! — sohajta fel Cingáry.
— És miért lennék boldogtalan ? Sőt ellenkezőleg, határtalanul boldog vagyok. Elismerem édesem, hogy ily órában, ha valaki meghallaná beszédemet, koczkáztatva és pelengérre lenne állítva nevem a világ előtt De miért tartózkodjam előtted éd<*sem kimondani ast ez órában is, mihezaz ifjúság legszebb álmai vannak kötve s midőn az oly hosszú idő alatt magasra emelt válaszfal porba omlik és két szerető sziv minden akadály nélkül egyesülhet. Nem Bélám, ezerszer sem félek kimondani — foly-tatá Janka átkarolva Cingáry nyakit — a világ előtt, hogy én téged végtelenül szeretlek, szerettelek eddig, imádlak ez érában és bálványozni foglak a jövőben.
— Jó asszony !. — suttogá Cingáry és igyekezett az ölelést viszouorbi, de szemeiből vad düh sugár/.ott ki — te oly jó, oly szelíd ée oly szeretetre méltó vagy ! Bocsáss meg, hogy szavaidat nem tudom viszonozni, mert elfogulttá tettek azok 9 egyszerauiint rabszolgáddá is. £ kimondhatlan boldogságra nem számítottam ét
frt, a megyei épületek tüzkáf elleni biztosítása 325 frt. Összesen: 7195 frt és 63 kr.
Egyéb rendszeresített kiadásokra:
A megyei ingatlan vagyon ntán fizetendő adóra 76y frt és 84 kr, megyei szolgák gyógyítási költségeire 200 frt, a megyei szállásház tisztogatására 150 frt.
összesen : 1119 írt és 84 kr.
Előre nem látott költségekre: Előre nem látott költségekre 1000 frt. ujonczozási költségekre 1000 frt, elővizsgálat alatti fegyenczek élelmezésére 300 frt. Összesen : 230Ü frt.
Fekvőjavakbóli jövedelem: IsT agy-kanizsai kórházért 800 frt, kanizsai zárda utczában levő épületekért 350 frt, ugyan ottani kertért — — tapolczai épületekért 350 frt, zala-egerszegi fáskertért 50 frt, perlaki megyei épületekért 381 frt, zalalövői kertért 20 frt, sümegi épületekért 120 frt, sümegi épüietekért 60 frt. szántói épületekért 100 frt. Összesen: 2231 frt.
Kiadás: 145875 frt 15 kr. Bevétel: 2231 frt. Fedezendő : 143,644 frt 15 kr.
Levelek a londoni borkiállításról.
(Folytatás.)
Az erdélyi pinczeegylei pedig, melynek a menynyire tadjuk szintén Puget ur termé-iéb<51 került kiállított Carbenet mutatványa, kétségbe von hatlanul tanúsítja,hogy jeles anyagból gondos kezelés tnit tud alkotni, vegye fel árjegyzékébe az eddig szerényen meghúzva ott állott kék kadarka mellé a Carbenet, s adja meg ez által az uj vívmánynak az üzleti jelentóséget.
A kiállított aazuborok között első belyen az erdélyi pinczeegylet 1864 ki Rózsamáli aszúja érdemel ügyeimet, gyöngébbek annál, de mindazáltal igen szépek ugyancsak a pincze-egyletnek fiatalabb uszuborai, valamint a Paget Jáuos én id. gróf Teleki Domonkos ur részéről küldött Leányka és Muscat aszúk. Egyébként fölfogásunk szerint Erdélyben kár aszubort termelni, kár ezen végre is kereskedelmi jelentőséggel nem igen bíró czikkre nagyobb súlyt fektetni. Az aszubor szerepköre mindig kisebb térre szorul, e részben még a tokaji aszú helyzete sem kedvezőbb; az édes szín borok, az úgynevezett „Ausleaek* foglalják el a helyet, ajánlóul hozván azon kettős tulajdont, hogy olcsóbbak is, kedvesebbek is ázínynek. Gerendy litvánnak Sombora, gróf Mikó Imrének Szilvásija, a pinczeegyletnek Törökhegyije ezek a borok, melyek az aszú termelését fölöslegesnek mutatják, e borok bátran oda állhatnak u Rajna legjobb borai mellé és versenyképességükkel világképességük is biztosítva van.
Hátra volna még szólnunk báró Bornemi-
e boldogságot megköszönni nem birok elég szóbőséggel.
— Kincs szükség köszönetre, csak azt mond, hogy igazán szeretsz s hogy kezemet, szivemet itt e perezben kérve meg tőlem, örök húséget esküszol nekem.
— Ugy hiszem, volt alkalmad megismerni engem, és bizol bennem. Kívánságodat most nem teljesíthetem, de kifogom választani a legalkalmasabb és legünnepélyesebb időt, midőn izgatottságomat leküzdve, bátran állhatok meg előtted.
— Hiszek szavaidban, bizom őszinteségedben és a legszebb jövőt reménylem szerelmed álul elérhetni kedvesem ! Most jer, nézzük meg a beteget, talán eddig végeztek.
— Menjünk édesem.
A folyosóra érkezve Mariskával találkoztak.
Most is sirt, zokogott s midőn tekintetét Cingáry ra veté, ez egész testében megrázkódott.
A megcsalatás, gyűlölet és megvetés tekintete volt az a keserű bánat vegyülékével.
Szegény Mariska alig tudott szóhoz jutni.
— A bácsi végzett már ugyan, de beszélni nem tud többé!? — mondá alig érthetőleg.
Mindketten meglepetve tekintettek egymásra és távoztak.
Mariska a távozók után nézett, kebléből hosszú sóhaj tört ki és virágai közé ment vigaszt keresni.
VIII.
És az idő eljött! Elég korán még arra, b°gy ki utolsó évében egy boldogító gondolat rabja volt,bncsut vegyen az élettől.
A czimeres kapu felett gyász lobogó je-
sza urnák erdélyi pezsgőboráról, es azonban
mindeddig be nem érkezett.
Erdélynek borai ma először lépnek az angol piaezra, először várják az angol közönségnek Ítéletét; ez ítélet, nem kétkedünk benne, kedvező leend, kár, hogy annak ki vívására nem egyesüllek az összes erdélyi bortermelők, idejekorán megértve, hogy itt közös érdekükről van szó.* A kiállított gyűjtemény bármi szép, nem egy jeles szám hiányzik abból egy Föld-váry Ferencznek jeles törókhegyi Leányka bora, Bethlen Camillo gróf radnóthi szinbora, Felszeghy Sámuelnek kitűnő szék hely kocsárdi Muscat borai, Szent-pétery Antalnak egerbegyi, Lengyel Ádámnak egerbegyi, <>zdi, Grün Izsónak kocsárdi, földvári, mind-szenti és fehínczi borai a roedgy esi borok sat. mindezeket kár volt otthon hagyni akkor,a midőn egy uj kereskedelmi piaez megszerzéséből van szo. E borokban egy kitűnő contingens maradiéi, melyet az erdélyi collectiv kiállítás minden jelességei daczára sem nélkülözhet. És még most is fölmerül a kérdés, nem volna e indokolt a hiányoknak utánpótlása? Mi meg vagyunk győződve, hogy Erdély jeles borai számára az angol piacion tág tér fog nyílhatni, de csakis az összes lehető tényezőknek együttműködése esetében. Tehát előre !
2. A magyar országot gazd. egyesületnek collectiv kiállítása.
A magyar országos gazd. egyesületnek collectiv kiállítása a portugál! mellett az egész pinczérek legszebb, leggazdagabb kiállítása. E kiállítás mint az tervezve volt, Magyarország legjobb termelőinek éa legelső borkereskedőinek egyesülése kívánt lenni oly czéilai, hogy a magyar borok legválogatottabb példányait hozzák a világváros piaczára; ha a terv nem egészen sikerült, ha a legnagyobb magyar borkereskedő házat, Jálics Ferencz és társát, a szövetségből hiányozni látjuk, ha a bécsi világkiállításon kitüntetésben reszasült nem egy jeles bortermelőnek nevét a londoni borkiállítás katalógusában hasztalan keressük, ezt ugyan sajnáljuk a közös czél érdekében, e körülmény azonban nem vonhat le semmit az egész gyűjteménynek érdeméből, a mely, ha nem teljes is, még is eléggé gszdag arra nézve, hogy a magyar borászat haladása mellett tanúságot tegyen.
A collectiv kiállítás mindössze 48 kiállítót számlál 260 kiállított bormutatvány nyal. Ezek között van faj bor 58, vegyes szüretelésü vörös 62, fejér 86, aszú 44, pezsgő 10; kiterjed az az országnak következő bor/idékeire: Arad-Ménes -Magyarát, Baranyamegye apécsi és villányi hegyekkel, Eger-Visonta, Érmellék a szilágysággal, Pozsony, N eszmélj, Pest Buda, Sopron, Rust, Szegszár d, Szerém-ség, Tokaj- Hegyalj a, végre Z a 1 a - és Veszprém megyék Somlyó és Bada-csonuals a kitatt Balaton melléki borokkal.
Hogy a betűrend szerint először is Ara d-Ménes-Magyaráttal kezdjük, e borvi-
* Ax erdélyi piaczeegylet mindent elkövetett, hogy a gyűjtemény teljes legyen, — felhívta az összes nevesebb termelőket ; sőt külön, német nyelven, tzer-kesitett köriratokban kérte fel * Nagy-Szebenbeu székelő erdélyi szász gazd. egylet-jt a buzgó részvételre — de daczára ezen figyelméuek, előttünk isme -retlen okokból még választ sem nyert. Szerk.
len té, hogy Vályogi Péterdi Gerő nincs többé!
Megszámiálhatlan vendégsereg lepte el a
termeket.
Ismerősök, jó barátok, közel- s távoli rokonuk állották körül a ravatalt, melyen a bol-d<-g''iit földi maradványai voltak elhelyezve.
Az összeseregi ettek közt ifjú arezokat is lehetett látni, kik a szomszéd megyékből rándultak át, nem tudjuk, kíváncsiság-, vagy más szándékból-e, de azért nem csudáik ózhatunk megjelenésükön, mert hisz Péterdi neve és gazdasága megyeazerte ismeretes volt
Délután három órára lett határozva a temetés.
Három óra előtt — ősi szokás szerint — ahagyomány- levelet kellett felolvasni, mely időre a nagy terem annyira megtelt kíváncsi hallgatókkal, hogy az örökösöknek alig tudtak helyet szorítani.
A jegyző volt első,ki iratai- és a két tanúval a terembe lépett, utána Cingáry jött Péterdinével b ezeket Katinka és Mariska Balatoni kíséretében követték.
Cingáry, miután helyet csinált a három nőnek, visszalépett és a jegyző mellett foglalt állást.
Péterdiné tekintetével Cingiryt követé; Katinka a környezetet vette szemügyre és Mariska maga elé nézett.
A jegyző megtöré a csendet.
— Tisztelt résztvevő közönség ! A néhai, kinek végtiszteletére Ö8szegyültünk,utolsó óráiban a mellettem álló két tanú jelenlétében következő hagyománylevelet mondott tollam alá : „En Vályogi Péterdi Gerő, mielőtt az élettől megválnék, jónak láttam az alábbiakban ren-
XA.
X >
dék mindössze 6 mutatványnyal van képviselve, ebből Magyarátra esik egy szám A b e 1 e s Dávid pesti borkereskedő ház pinczéjéből, Ménesre négy, három Abelea Dávid, egy Bisztriczky József aradi borkereskedő által kiállítva, végre Paulisra egy, Nagy Zoltán patti isi pincséjéoől. Legtöbb kiállítása ezek között AbelesDávid 1863. ménesi vörösének van, melyet szép tulajdonai mellett olcsó ára is ajánl; Bisztriczky és Nagy Zoltán borai ugyan kitűnő borok, de nem igazolt magas áruk verseny képességüknek útját vágja.
Szükségesnek mutatkozik itt az általános versenyképesség kérdését néhány szóval megbeszélnünk. Ha igaz az, hogy a természeti viszonyok sajátossaga folytán kiviteli borkereskedésünknek alig jut az angolnál kedvezőbb piacza, ugy igaz az is, hogy e helyzet előnyünkre csak is akkor lehetead, ha a tért verseny képes ségűnk által egyátalában eltudjuk foglalni. Az angol borkereskedési piacz nem olyan, hogy arra elég reá lépnünk, hogy vezetékei kezünkben legyenek. Reánk itt az uttörésnél nehezebb föladat vár. Az eddig csak is port és sherryhez szoktatott angol ínyt a természetes és így kevesebb szesztartaimu borokhoz szoktatni; e föladat nehézségeit nagyjából elvégezték a franczia és német borkereskedők és ha a köny-nyebb vörös borok az általános „Claretu és .Burgundi", a fehérek pedig a Hochheimerből leszármaztatott „Hock" elnevezéssel hozatnak az angol közpiaezra, ez eléggé érthetően jelezi; hogy a tért itt előttünk mások foglalták el, és hogy a mi föladatunk itt első sorban is abban áll: ezekkel szemben fölényünket kimutatni. E fölényünk egyedüli kulcsa versenyképességünknek. Olcsóbbat is kell adnunk jobbat is; vagy legalább is olcsóbbat vagy jobbat. Fehér boraink tekintetében e faladat nem valami nehéz. A rajnai borok elismert jelessége csak is magas áraknál kezdődik; a kisebb borok gyöngék testben, gyöngék zamatban. A mesterkélt szeszgyarapitás, a Rajnán otthonos illatozás sokat segíthet ugyan, de főleg a testben és zamatban gazdag badacsonyi és szamorodni borainkkal szemben az meg nem állhat. Sokkal nehezebb föladat vár vörös borainkra. Itt az árban szerfelett olcaó franczia borokkal kell megküzdeni. A franczia borkereskedő 1 shillingért (mintegy 50 kr. o. é. ezüstben) állítja ide olcsó borának palaczkját Hogy ezt mi is tehetjük, hogy mi észszerű kezelés mellett a franciákénál jobbat is adhatunk ez áron, azt GregerMiksa kétségtelenül nagy érdemű flsggonrencíazerével kimutatta. E rendszernek titka abban áll, hogy Greger ur 3 itezét (1*/, kupát) tartalmazó öblös üvegekben árulja borait oly módon, hogy hat ilyen üv< guek ára 19 shilling (9 ír. 5U kr. o. é. ezüstben), tehát 1 — 1 itezéé mintegy ) shilling, míglen itezés palacz-kokban ugyanazon bornak ára tuczatonkint 14 shilling, ^azaz 12 frt. o. e. ezüstben); az öblös palaczkok a fogyasztóknak természetesen csak kölcsön adatnak. E rendszernek keresztül vitelére Greger ur ezreket költött és a mennyiben az törekvést jelez a magyar borok versenyképességét megállapítani érdemét készséggel ismerjük el. Másként áll pereze a kérdés vájjon az alkalmazott rendszer az a nagyhorderejű találmány-e, melyet benne G r e g e r ur keres. Mi részünkről alig hisszük ; hibája először, hogy gyakorlatiatlan, hibája másodszor, hogy fölös-
delkezni és utódaimat keresztülvitelére kérni. Nősülésem előtt magamhoz vettem — mint sokan tudják — Képes Mariskát azon határozott akarattal, hogy ő legyen halálom után örökösöm. Később e határozat megváltozott, családot akartam teremteni. Házassági frigyre léptem a szomszéd megyéből Fejérvári Janka kedves nőmmel, ki első volt életemben, kit szeretek s megválni tőle egyszer nehezebb, mint az élettől százszor. Vele a boldogság hajlékomba költözött s ha az ég frigyünket gyermekekkel ajándékozta volna meg,mi leendettünk a legboldogabb pár. Fájdalom, a teljes boldogság e legfőbb kiegészítő része hiányzott. Ezt tudva, eszembe jutott ismét első határozatom s oda igyekeztem, hogy Mariskának megadva a kellő nevelést, jövőjéről gondoskodjam. Szeretetemet két lény bírta s e kettő között kívánom mindenemet, a mivel birok, törvényesen felosztatni. Egyik nőm, a másik Mariska.''
A jegyző pereznyi szünetet tartott, mialatt a jelenlevők Mariskára tekintettek, ki még mindig a padlóra nézett 8 nem látszott észrevenni az általános érdekeltséget
Janka az utóbbi szavakra felrezzent s kétkedőleg tekintett a jegyzőre és kérte, hogy folytassa tovább.
„Midőn igy rendelkezem, egyszersmint hozzáteszem azt is, hopy nőm csak aűddig leend vagyonom fele részének tulajdonosa, mig nevemet hordozza és férjhez nem megy, vagy bármi tekintetben is mocsoktalan nevemre Bzégyent nem hoz; ellenkező esetben az örökölt rész vissza ruházandó Mariskára és ennek leendő férjére."
— Az lehetetlen, az nem igaz! — vágott
leges. Gyakorlatiatlan a fogyasztónak szempontjából,mert a kis ivónak bora, ha ily quaniumban kapja, mire meginná megeexetesedik vagy legalább ellankad, és fölösleges mert boraink olcsó árai annélkül is lehetők. A kis bornál, az u. n. szegény ember boránál az üzleti nyereaé^ a minimumra szorítandó, ez legyen a jelszó; elhagyandó a pa 1 aczkozásnál minden fölöslege költség, el a kupak, el a czifra aranyos czimlap, s akkor az olcsó ár előáll önmagától annélkül, hogy mesterségesen kellene azt keresni.
Az olcsóság szempontja a nagyobb vörös boroknál is első sorban irányadó. A fehér borok rendes eladási áraink rneller*. is megáll hatnak, a vörös borok csak akkor, na áraikat a lehetőségig mérsékeljük. Ezért vonjuk mi kétségbe Bisztricz k y és N a gy Zoltán borainak versenyképességét. 40 shillinges (20 frt. ezüstben az itezés palaczkok tuezatja), árakkal lehet ugyan megállani már elfoglalt területen, de tért foglalni azokkal nem lehet. — Arad-Ménes borairól szólva sajnálatul látjuk e collectióból aNeumann féle p a n 1 i s i pincze jeles példányait hiányozni. E borok a bécsi kiállításnak legjobb vörös borai közétartoztak, és jellemző erős zamatjuk és gazdag szesztartalmuk folytán az angol piaezon kétség kivül nagy szerepkörre találtak volna.
(Folytatása köv.)
Helyi hírek.
— ö Felsége nevenapja a nagy-kanizsai Szent-Fea enezrendiek templomában egyházi ünnepélylyel tartatott meg.
— ö Császári és apostoli királyi Felsége legkegyelmesebben méltóztatott: K u-k u 1 j Péter ezredest, a 48- sz. Ernő főher-czeg gyalogezred tartalékparancinokát, táborkari tisztté 8 a belföld katonai leírását esz közlő iroda főnökévé kinevezni.
— Dijlővészet. A „nagy kanizsai czél-lövész-társaság igen tisztelt tagjai értesíttetnek, hogy 1874. oktober hó 11 én, esős idő esetéú pedig oktober 18-án a délutáni órákban Las nakon dijlővészet fog tartatni, melynél a tagok vendégeikkel minél számosabban megjelenni kéretnek. A beiratások délután 3 órakor kezdődnek s 5 ómkor lezáratnak. Kelt Nagy-Kanizsan, 1874 október hóban. A választmány nevében Koch Adolf m. k. fő-lövészmester.
— Tanügy. Előre is üdvözöljük Nagy-Kanizsa város t iskolaszéke és tanácsa azon elhatározását hogy felső leányosziályainkü:t, a törvényileg előirt tantárgyak, minők : hit- és erkölcstan, magyar- ás németnyelv, számtan, természettan és természetrajz, történelem, földrajz, gazdászat, női kézi munka, szépírás, rajz és ének rendszeres szaktanitása mellett a fran-czianyelv, zene (zongora) tornászat, sőt esetleg a táneztanitás is be fog hozatni.) így teljesen megfelelvén az igényeknek, a szülők nem lesz nek kénytelenek leányaikat egyik vagy másik tárgy hiánya miatt tetemes költséggel más város ilynemű intézetébe küldeni. — Később bővebben ; addig is ajánljuk ezen örvendetes körülményt a helybeli és vidéki t. szülők méltó figyelmébe.
— Ax országos vásár Nagy-Kanizsán oktober 12 én tartatik meg.
közbe Janka az ingerültség hangján — férjem igy nem rendelkezhetett!
— Asszonyom! — szól a jegyző hivatalos komolysággal — két tanú van jelen és megtiltom, hogy hamisan vádaskodjék. Ha az elhunyt emlékét nem tiszteli is, a törvény embereit tisztelni tartozik !
A dorgáló szavakra mély csend lett.
Janka ajkába harapott és sértett büszkeségében megvetőleg tekintett a jegyzőre.
A törvény embere pedig folytatá:
„Hogy nyugodtan halhatok meg, azon áldásszerü körülménynek tulajdonithatom, miszerint egyetlen nevelt leányom sorsát oly férfiúra bizhatom, ki szivében a legszentebb érzelmekkel jött hozzám az utolsó perczekben s foga dást téve, kinyilvánitá, hogy egyedüli czélja, óhaja és kívánsága: leányom boldogítása. E férfiú, kinek kérelmére én beleegyezésemet és atyai áldásomat adtam: Cingáry Béla."
Janka, mint megsebzett tigris rohont a jegyzőre, kinek szerencsére elég ideje volt hátravonulni.
Cingáry mozdulatlanul és kárörvendő mosolylyal nézte a jelenetet.
Mariska a halott mellett keresett menedéket, Katinka pedig kétségbeesetten bámult.
A tömegben zaj támadt.
— Fogják meg — kiálták többen — a szerencsétlent, hisz megőrölt!
Janka a kiáltozásra megfordult, körülnézett. Tekintete oly visszataszító és borzadály t keltő volt, hogy nem tudták kiállani.
— Örült az a ki ama végrendeletet irta, a ki felöl vaste és a ki mondotta is !
— Asszonyom ! — mond hidegen Cingáry
Folytatá* a mellékleten.
wwwwwwwww ww>*
: X X X: X XX X XX XXX
X X X X X X X X ttJ t t t
glső 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólhatok vásárlásnál előnybe részesítsük. En-lek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyból kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk.
által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi marót megrendeléseikkel bennünk szerecséltetni,
frt I kr. frt | kr.
I db 30 róf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60
30 , fehérített Creász vászon . 50 * finom Hollánder vászon 30 * legfinomabb chiffon . . . 30 p minden szinü ágynemű . . 304/4 széles finom schnürl parkét — —
„ „ „ Piket parkét .--
1 tutz. fin. fehér gycles zsebkendők .... j lin. fehér Batist zsebkeudók szmes szélüek
Keller Ig''nacz
8 -
--13 —
--8 —
7 50 és 8 —
-- 8 —
--8 -
. . 3 — 3 -
ugy szintén egészen színesek.....3 —
1 . Gyolcs Dainask szalvéta......3 20
1 db. 30 rőf. Damask törülköző kendők .... 8 -
Több ezer róf uj divatú legjobb minőségű cosmauesi Perkálinek, és */< széles gyapjú ruha kelméknek rőfe 27 kr.
Kzeken kívül szolgálhatunk: feliérés színes uri ingek darabja 1 frt 1.20. 1.50. 2 - 3 frt.
Nagy választékú ingelók, gallérok, manchettok, és Dvakravaíók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint bárhol. Moll és Creppe lisse, széles futó szőnyegek, uri piai-
dok 6. 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos
oicsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal érintkezésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk, hogy bármely nagy városi raktárral vetélykedhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
A róf számú tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és posta utjáni megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Fürst és Goldner Zala-Egerszeger.
1258-14
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek ós gyermekek számára való topánrak. tárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugjszinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s l. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-lásra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir. -a Láger aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualitat und zu möglichst biliigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militar und verehruuguwúrdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und AuslánderLeder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieron angenommen.
TÓTH SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
sajat készitmenyü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
(1345—14)
i\.-KAMZSAI\ vasut-ulcza, a városházban.
Raktár
ruganyos á g y alja k, matráczok, tükrök
és
függöny tartókban.
i
5. 3
<** . c 1 v
n Jé *
00
2 i-
-
- i -— s
tt-f *
x -
S£ " C - .
n JÉ
.— S'' JC '' ú
X
? * z ^ Jt — X x. -c
a : >
I r
V X w O w M
0 3!
s -
X X
>.
> tc w
ÍH e -o a
JB ki oe
> £
N je

O e> t
« JX "5
L
1
S © ® -
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni.
ANODYSE NKCKLACECiííLDRKNÖ rém.i. angol foggyöngyök gyermekek «zá:nára nyak körül hordozni, a melv alu! a fogakat könnyebben kapják. Ara
2 frt. tuczat 2u prct. olcsóbb.
ODONTlJiE (fogpasta) porcxclláu te-gcly.kbrn. ára 80 kr. o. é. Tuczatnál 20 >rti olcsóbb. Ezen fogpasta a legjelesebb izer & fogak tisztítására, (úgy a ógak épségben és febéreti tartására a :og:>avanynak ártalmatlan módon eltávolítására, a fughus erősítésére ugy a rétzés megakadályozására.
CACHOU ARO.VUT1SE a rosz szagunk a dohányzás után a szájból eltávozására. úgy ax eres, szeszes italok, iniut bornak és sörnek ivása után s. a.
m-lkülözbetlen finomabb é» jolfc tár-t«»ágtik, sxiubázak, bálok és salonok átugató számára. Exen CACUON tiszta, az egészségnek legkevésbé ártalmas nö-rénralkatrészekból áll, és a fogak rot-üadása, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden használatkor kell megrágni egy pilulát, mely által a rosz zag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
JFR ANCZ l A - FOL Y É ii O N Y HAJFES-! EAU FONTAIN DE JOUVENCE TÓSZKR a bajnak kedv szerint feketére, GOLDEX minden hajnak az általán cso-
barnára, szőkére legfeljebb 10 percx alatt tartósau festetni, melynek hatás-ól y általánosan elismert, hogy további dicaérgeté»re nom sxorul. Készülék hozzá: t i. két kefe és két csésze 50 kr. Egy liveg bajfestöncz 2 frt.
SZEM-ESSEN''CZIA Dr. Romershau sen, a láteró fentartása. szilárdítása és erősítésére. 1 üveg használati utaaitáasal együtt 2 frt. GO kr.
NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és 30 kr.
VALÓM CZl''Z és RHEUMA GYA-POT PATT1SONTÚL. 1 csomag 70 és 40 kr., tagszag^iú* ellen ia.
PAST1LL DIGESHV 1)E BILIS (B i-I i n i emésztési cxukorkák). A híres bi-lini savanyuvixból készült pastillák, mell-égetésnél, gyomorgörcsnél, nehéz emésx-tésnél, a gyomornak étellel és szeszes itallal megterhelése következtében előálló felbüffögésnél ajánlható. Egy skatulya ára 60 kr.
— • S -a
« ® U
.. a
!5 S -O M
T ® H
'' «
— w c
<6 U ©
S 2
te— .5
V V B ~ JB C
''5 . m
u ec ««
c . -o í Hí
c «-s
■c « «
— « E " E -
JX. * * «
w -A. *c a
o - c e
» — 2> 3
EAC ANTILÉPHÉUQüE. Ezen titzta aövenyrésxekból készített rix évek ota kipróbált és jónak bizonyult sxere a bór szépítésé, frissítése és erősítésére, vala-j mint mindenféle szeplők, szómórcsök, kiütések, foltak eltávolítására. Egy üveg ara '' frt, egy tacxat 9 frt.
CHINA GLYCER1N POMADE a híjpadlót erősítő és hajnörést előmozdító pomádé Tégelyekben 80 kr.és l frtöOkr.
dált aranyszőke
tökéletesebben es 10 frt.
szint kölcsönzi a leg
meglepőbben, Ara
EAU DE BOTOT. AKOiL SZÁJY1Z világhírű kiválóan kellemes illatja és i«e által és jeles gyógyhatásával a fájós rosxszagu fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 60 kr.
FOGPOR PURITAS. Ara 1 frt.
PAST1LLES DE CHOCOLAT fer-rugineux vas-csokolád a vértisztitáara és sápkór elleu. Egy skatulya ára 90 kr.
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 kr.
HERBABNY Jn növényi kösxvény elleni pilnlái biztos szer, az acut idült és rendszereden köszvény gyors és ala> pos gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és máj daganat, gyomorbaj. megrögzött ha.8 dugul ás, vízkor, altesti bsjok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s fél hónapra, 1 frt. 50 kr.
LIEBER-FÉI.r. i.iihSZSÉG- NÖVÉ NYEK. A legkiiüu bixon\ult szer,
mell- és tüdöbett-giések. hurut, köhögés ós rekedtség ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
LIEBE LIEBIG-FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a híres Liebig- leves készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
FOGPASTA, C3. KIR. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
LÁBIZZADÁS ELLENI POR. Ezen por elüxi a lábixzadást és az általa okozott kellemetlen szagot éa egészen ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
Dr. QUARIN hirea köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXYLIN, havasi növéuyekból készült nörénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült álla otban. 1 üveg 1 frt; erósebb 1 frt 20 kr.
A CONDENSALT TEJ. készítve az Anglo-Swiss condensed Milk Co , Cham, Svájca, az egyedüli Liebig báró által elemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) számára ajánlott condeoaált tej. Ára 65 kr.
PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, vértiixtitó szörp, valódilag hozatva. PAGLIANO tanártól Florenczben. Ára 1 frt 50 kr.
PRÁGAI KÓ8ZYÉNYTÜEA, csomagokban á 60 kr., és WE1DINGER-FÉLE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZ VÉN''Y-TAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 frt. Legbiztosabb szerek, tagszaggatás, kösxvénycsomók daganatok sat. ellen,azonnal csillapítva & fájdalmat.
SYÁJCZI HALLÁSI-LIQÚEÚR, fül-csengéa, fájdalom, fülszurás, u-.béz hallás ellen; ára 1 frt.
PRENDINI-FÉLE PASTILLÁK-rekedtség ellen, énekesek es szónokok, nak ajánlhatók. Egy dobox ára 40 kr
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
Dr.- MEDIC. ét tanár SCMIDT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-busellenes erósitó fogtiucturája. Ezen tinctura, az ersdeti rendelvény uerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint er5* itő száj vi* gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaxtatik. Két eldnye van : 1., igen hatásos és kiválóan olcsó ára miatt minden más fofeseppet fölöslegessé tesz. Üvegocakékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 tncaatnál 25prct. levonat
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában ax emésztés és vértisxtitásban, makacs bajok ; mint: emésztési gyengesék, mellé-égetés, altesti bántalmak, b6rkiütések, befészkelt idült csúz. Nagy dobox ára 1 frt. 26 kr., kis doboz : 84 kr.
8ÉRYTAPASZ. Kiválóan alkalmax-ható altesti térveknéL késxitve és ajánlva Ur. Krisi, baseli gyakorlati sérvorvostól. Pléhdoboxokban leírással együtt S
frt GO kr. o. é.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron Parisban. Ex a párisi és londoni fa-cultások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen tapasz külö-aösen tyúkszem, zagy, minden lehető sér-tés, harapás, Bsurás által okozott sebek, gftrréJty. gennyedét, bélférgek, körömfolyás eilec. Egy tégely ára 30 kr.
AÜGSBURGI ÉLET ESSEN TI A Dr. Kieső*. Makaca hasazü-küléseknél, rosz e-mésztésnél, aranyeres báutalmaknál. Egy üvegcse használati utasítással 50 kr., és 1 frt. Tuczat számára 25 prette olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a wSzerecsen hez*
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak a csomagolási díj lő kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
FOG-CE-MENT, cs. kir. szabad, a fogak onoxásara, ára 1 frt.
ANATHERIN SZÁJ VÍZ, cs. kir. szab. va lúdi, Popp J. G.-tól, általánosan mint a legjobb fogerósitő saer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr; postáu 1 frt 70 kr
Dr. CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI.! RE<TITUTION3 FLLüID jeles szer
Ezen táblácskák caalhatlan ellenszeréül ajánlhatók a bélférgek ellen ; igen kellemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban hasz nálati utasítással együtt.
STÁJER NÖVÉNY NEDV, mell- és tüdőbetegek számára ; köhögés rekedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
CS.,KIR SZAB. TANNOCHININ POMÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő -szer 3—10 napi használat után a haj kihullása tartása megsxüntettetik, növése elósegittetik, és természetes színében puhán, fényesen megtartatik, a kéregképxés p-dig megakadályoxtaik. Ez sok orvosi te kintély által ajánltatik. és számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításával a legszebb toi-lett asztalnak is düzére sxolgáL Ára egy 3 hónapig szolgáló dobosnak 2 frt o. é.
lovak számára. Ara 1 frt 40 kr.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) le?-jobb minőségű 1. 1 fél. 1 negyed és 1 nyolexad fontos fazékakban.
Dr. MAYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
MOH NÖVÉNY CZÜKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Poxsonyban, ki-tünó gyógysxcr köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
FRANZENSBERGI YlZ,kó- és egyéb hu gy betegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bixouyítások és kösxönS iratok, melyek minden üveg mellé mellékeltetnek, valamint ax évről évre emelkedő elárusitáa, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYO-MORBALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású é* biztos axer az aranyér, valamint rögzött sxékdugulasok, rosx emésztés és gyomorsav ellen.
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságánál,nyálkás aranyérnél, bórkiűtések nél, siphiiisükus daganatokaál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmaknál, zxéksz(lküléseknél, rosx étvágynál, vértolulásoknál, főfájásnál. Egj üveg ára 1 frt 20 kr.
COPATINE MÉGE, sxerencsés egyesítése a copaiv-balxsamnak más kitűnően ható Dlxsamos anyagokkal, uj és ídűlt magfolyásoknál. Párisban a kórházakban használtatik. Cxukorhüvelyek-be vannak takarva a ku ácsok. Ax eredmény bistos. Ara 1 frt 80 kr; erósebb. minőségű vassal 2 frt
FOGPOR HEIDER tanár elóirAta szerint 1 skat. 40 kr.
HINTÓ POR, általánosan ismert jeles háxiaxer, hurút, rekedtség, köhögés elien.
VETORINl BALZSAM, havasi növényekből és drága eaaentiákból, a cs. kir. galiexia országos kormány által megpróbált jeleaen és biztosan ható &xer, ideggyenceség, görcs, csúx, oldalszurás, gyuladás. Egy üreg ára 1 frt 50 kr.
8TURZEMEGGER SERVTAPA8ZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erósebb 3 frt 70 kr.
PASTILLES F0RTIFICANTE8 (PAS-TILLE DE ROMA.) Ezen paatilIák igen ajánlhatók mint erősítője és élesztő szere a nemi rendszernek és a nemi életben, anékül. hogy túlingerelnének vagy ártanának ; a férfias gyengeséget elenyésiuk meg magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy üveg ára 10 frt._
Valódi dorscü aiájz^ir olaj,
kiváló gyógysxeruek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló minőségű és tisztaizü; egy üveg 1 frt 80 kr; egy tucxat üveg vételénél 25 prct levonat
a-
Oi V

r
<t CPJ
D %
<n
O
cr
cr
n
m
7r
$ n
2 S
~ 5 pr »
£. t
—. cr C: 9
K c
7r -
£ ^
O;
I S
c D
X* -l
Cl.
S
7T
a <3>
% n ~ O.
S
SS
° s
«
^ ? rr
I l
s s-
© t
a =
=5 -
© ^
pr —
C o
o. sr
— -i
* o
a
<n
2 o-cr cr
P
9r
o a
iA „R E F O R M"
C3 >
Előfizetési felhívás
II
REFOR
czimü politikai napilapra.
Megjelenik mindennap r&)gel, hétfőn s ünnepek utáni napokban délután 3 órakor.
A .Reform* a j.-ien évnegyeddel fennállásának ö t ö d i k é v é t tölti be, mely idő alatt az ország legértelmesebb rétegein-k kedves lapjává lett.
Terjedelemre nézve egy nagyságú a legnagyobb politikai lapokkal.
Magatartása h közjogi kiegyezés terén belül független minden irányban. Vezérlő elve a magvar nemzetiség vezérlő álhísa az országban.
A lap szerkesztésében kiváló súlyt fektet tárcza- közleményeire, melyek jelesség és változatosság dolgában minden más magyar lap tárczáját meghaladják.
E I A f i x e t é m i ár: (1457-3)
Egy hóra 2 frt. Három hóra 6 frt Hat hóra 12 frt.
Az előfizetési pénzek beküldésére tegezéi szerübb a postai utalvány lapokat használni.
belváros, Lipót-utcza 2-ik szám, első emelet.
w
o
3D
ixiiimiiiix
Megrendelési levelek. . , r>f .
dr. J. O. POPP cs. kir. udvari fogorvos nrhoz Becsben Stadt, Bognergasse Nr. 2. T. ur! Egész udvariassággal kérem, hogy számomra küldjön 12 üreggel aa ön Aaatttrta azájvizbéból. Ara ide vaa zárva.
Tisztelettel
Malzahn- A lmásy báróné, in Bolkrathsruhe, Meckíenburg-Schwerin. Tisztelt kartárs ur: Miután az ön Aaatherla szájvizével a kísérlettét el sikerült, az ön nagyon ajáalztt fofl-plomb-já-val szándékozom kísérletet ti-nni j e* okon kérem, küldjön nekem egy tartáivlyal mind azt, a mi ahhoz való, a használati utasítással együtt. — Kartárs urnák tisztelettel ajánlom Dr. F. Harrk-,
Bmunschweigi udvari orvos, udvari tanácsos és tanár stb. T. ur! Az ide zárva küldött öaaxletért szíveskedjék nek^m az ön kitünónek bizonyult Aaatberln szájvizéből és fogplom Iából használati utasítással küldeni
Tisztelettel báró Wassilkó Sándor,
(1232_4) Berhometben Bukovinában.
K aphatók : Nagy-Kanizsán : Belus József gyógysze., Rosenberg. Sosenteld, Weliscb, J. és Fess. ilioffer J. kereskedésében. — Pápán : Tsehepeu J., Keszthelyen: Pflszterer gyógyszerész, Singer M. Weisn A. Zala-ügerszeg^n : Isóó Fi. gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy, szerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. 8ümegen : Dorner Kajot 8xoni bathelyen: l''illich Ferenc* ét Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Gy''Sr-Zj6n. Flbic E. C. Veszprémben : Meyr Tusskau, ugy Gutbard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Hraun J. gyógysz. Lovm Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs keméten : Milhofer és Mac hleid gyógysz. Pakson: Flórián J. gyógysz Körmenden: Horváth J.Somzearend gyógysz Kaposvárott: Kobn J Bögl, Belus és 8chroder gyógysz. Sxegszárd: Brahsay gyógysz. -Bonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott :Barwarth, Salamon gyógys*.— Baján : Michitach St. és Herzfeld fiai, ugy Horzog Ignácznál. — Pécsett Zsolnay W. és E. Zách, Sipőcz gyógys*. Kárádon: Zadubánszky gyógysx Marcxaliban: Kiss gyógysx. - Tolnában : Graff gyógysz. — Dnuafiild-cárott Lukács gyógysx. — Szent-Györgyön : Nötbig. — Alsó-Lendván Kinn «yórys«. Roboncxon: Simon gyógyszerész nrahnál.
Birtok eladás.
Somogy-megye, Barcs és Szigetvár közt Darányi vasúti állomáshoz fél órára fekvő kitűnő minőségű földbirtok 530 hold, előnyös feltételek mellett szabad kézből eladó. — A venni óhajtók e lap kiadó hivatalánál bővebb értesitést szerezhetnek. — (R. G.) (1458 — 2)
A kíláxöbön levS iskolai évben országszerte tanitandó „Méter-rendszer* tanulásához alkalmas kézikönyvül ajánlja alulirt következő erimü könyvét:
„Méter-rendszer.
Az 1874 évi törvényezikk alapján. — Irta: Honthy László.
Ara.- 50 kr.a
Nevezett könyv, mely már edd:* is több iskolában elfogadtatott kézi könyvül, áll két részből. Az 1-ső rész a méter -rendszer történetet, a második pedig annak ismertetéséi tárgyalja. Az egves, hosszterulet'', tömör-, ür- és SHlyaé''tékek levezetése után kalon-külön mind az egyes átváltoztatások-, mind pedig, ax ár atszámitásokra a régiek ujakra és viszont számtalan kidolgozott s kidolgozatlan példák és egyet, kfllön Éllé tabláxatok vaunak felállítva. Az elő.nutatá«h»zi ra»rték ábrái, szá-nra 11, eredeti nagyságbtB vannak a SZÍ-veg közé felvéve, S mind meganyi közv-tlen szemlélhető.
N»íOobt. in elrendeléseknél 100 stan 30, 50 otáa 15. kisebbeknél 10 >táa I lagyea példány adatik. Megrendelhető Szombathelyen alulirtnáJ vagy Bertalanffy j^zsef könyvkereskedésében.
(1469-3)
Honthy László.
Tanulók számára.
A közelgő iskola-idényre ajánlom bámulatos legolcsóbb árakon és a legnagyobb választókban a következő iskolai szereket, u. m.:
Rajzeszközök, iró- ós rajz-tárczák, rajzpapirok, rajztáblák, rajzvonalzók, rajz- ós színes irónok, toll- ós vakaró-kósek, könyvtáskák, tóntatartók. festékládák; számolótáblák stb stb. s egyób szükséges iskolai
eszközöket. 0452-5)
Ajánlom továbbá dúsan berendezett iskolafelszereléai eszközeimet, u. m. íróeszközök, levélpapír és levél borítékaimat, czéggel oyomva vagy szines monogrammal, irodai és boriték-papirjaimat, üzleti könyveimet stb. stb. szintén bámu
latos legjntányosabb árakon.
KANITZ C.
PEST, Dorottya-irtcza 12. szám.
Árlejtési-Hirdetmény.
A nagyméltóságú közmunka és közlekedési magy. kir. Miniszteri a ji 187 4-ik évi szeptember hó 20-án 12484-ik szám alitt kelt rendeletével, a zalamegyei buda-gráczi, tapolcza-nagy-kanizsai, mohács-varazsdi és pozsony-varazsdi állam -utak rendes fenntartására 1875, 1876, és 1877-ik években eszközlendó kövecs szállítás biztosítása czéljából a szabályszerű verseny tárgyalás megtartását elrendelni méltóztatott.
Ezen kérdéses kövecs-szállitás biztosítása tekintetéből a zaU-egerszegi m. kir. mérnöki hivatal irodájában folyó évi oktober hó 30-án délelőtt 10 órakor a szabályszerű zárt írásbeli ajánlatok utján a megrendelt verseny-tárgyalás meg fog tartatni.
Az ajánlatok a fennkitett három éven tul terjedő további hirorn, tehát hat évi idó tartamra is tehetők, mely esetben a két különböző időtartamra szóló ajánlati árak világosan kiteendők.
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók, hogy Írásbeli ajánlatukat az emiitett m. kir. mérnöki hivatalhoz czimezve a tárgyalási napot megelőző nap déli 12. óráig nyújtsák be, minthogy később érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Az ajánlat a versenyző szabad választása szerint vagy bizonyos államut. egyes utmesteri területére, vagy egy törvényhatósági területen belül eső egész államutra, vagy egy mérnöki hivatal kezelése alatt levő összes utvonalokra szólhat.
A beküldendő és 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatokhoz az ajánlati összegnek 5% százaléka mint bánatpénz csatolandó vagy készpénzben, vagy pedig a napi árfolyam szerint számított m. kir. állampapírokban.
Az ajánlatokban az egységi árakból teendő árengedés számokkal es betűkkel világosan kiírandó.
Azon ajánlattevőknek, kik a kövecsszállitást el nem nyerték, a letett bánatpénz az ajánlati tárgyalás befejeztével azonnal, vissza fog szolgáltatni, az illetó vállalkozoi pedig a szállítás befejeztéig biztositékkép letéve marad.
A tett ajánlat az illetó vállalkozóra nézve azonnal, a kincstárra nézve pedig csak azon naptól fogva kőtelező, melyen a Ministerium által jóváhagyatik.
Az ajánlatban határozottan ki teendő, hogy ajánlkozó a helyi körülményeket, a szállítás összes feltételeit s. a. t. teljesen ismeri, és azoknakmagát minden kifogás nélkül aláveti.
A szállítandó kövecsmenyiség, annak egység árai a részletes szállítási feltételek és a szerződés mintája az illető mérnöki hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
A magy. kir. mérnöki hivatal.
Zala-Egerszegen 1874-ik év Szeptember 28-án.
(1462—2)
Gazdáknak fontos.
Majdnem egesz Németország és Ausztriában jött alkalmazásba rövid idő óta a két ember álul kezelhető és csodálatos eredményeket czéízó kézi cséplő gép. — Ezek minden gabnanemet oly tisztán csépelnek ki, hogy a kalászokban egy szem sem marad, s egy órában annyit, mint három cséplő egy nap alatt.
A vételár igen csekély és a gép kiállításához képest oszt. ért. 150 fori&t franco Bécs, — Megszerezhető az ifj. Weil Mór-féle czégnél Frankfurt a. M. és kívánatra bérmentve küldetnek szét — Megrendelések levőlilegis eszközölhetők. Nagy-Kanizsán, Scherz Lujza asszonvság keres-
kedé8ébeQ- '' (1300—4)

A hirdetés történik
mert a birlapok választásánál a czél figye-
lAfir7Áift7Arfl6hAn ]embe vétele, s a legelőnyösebb rt idezés lüyüZOSZerUDUBn, minden hirdetésnél biztosíttatik,
mert az egyes hirlapokkali külön levelezés
legkényelmesebben, példinyb&n "ük-
mert postaviteli, elSlegi. kimutatási, és min-
leaolcsóbban, ?eD e«yébb, kövU^k meggazdálkodtatnak.
^ • ha valamely hirdetés, a hírlapkiadókhoz!
egyenes beküldés helyett,
Haasenstein és Vogler hirdetési-ügynökségéhez
&ttdapesten, Bécsben és Prágában
k3*v« tités vée**" átadatik mely intézet minden lapnak csupán eredeti-sor-ái *alt száaitja fel, úgyszintén ajánlati felvételért stb. seauatféle dijakat
(1397—2)
sz salába m« hoz.

Jutaimi nyeremény 250,000 birodalmi márk
ugy továbbá 43.300.wor, 125,000. 90,000..60,000. 60,000- 40,000, 36.000. 3-.aor á 30,000. 24,000. 2-szer k 20,000. 18,000. 6-s«or á 15,000. 23-azor 12,000 sat. nyerhető Hamburg szabad város álul ujonan rendezett nagy pénzaorsjátékoa. Ezen somjátéknál ktllönö-sen kiemelendő : :
1. Nem ugy, mint más sorajátékokban* nyeremények ivek alatt huzatnak ki, hanem itt valamennyi nyeremény 6 hónap alatt hét húzásban eszközöltetik.
2. A nyeremények bistositáaát az állam intési s minden húzás után azonnal kifizettetik.
3. A betevés felette csekély azon nagyazerü nyereményekhez képest, melyeknél kis risicóval játszhatni.
Mindesen előnyöket figyelembe véve, alulírottak kiválólag ajánlják, remélve, hogy t. megbízóinknak ismét kifizethetjük a legnagyobb nyereményt. Az előttünk levő búzás első osztályában e§y eredeti egész sorsjegy 3''/. frt. egy,fél I frt 75 kr, egy negyed csak 90 kr melyek a pénz beküldése után azonnal a legtávolabb helyekre is elküldetik Sürgőse* kel! kénünk, bogy asegbízisalkat október 22-lg megtenni szíveskedjenek, mert csak igv felelhetünk meg pontosan a kívánalomnak. Hivatalos tervek » minden további hirdetmény ingyen.
Strauss & Társa Banküzlete.
Hamburgban.
Wajdits József kiadó-, lap- s nyomdatulajdono gyorstó nyomása, Nagy-nián.
7 felelhetünk inden további _
zlete. I
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi Sl-ik számához.
- Magyar **inéM*et. Gerő.J. axintár-Súwegbről ma érkezik Kanizsára, a '' * illem igényeknek minél tökéletesed J^felelhesaen, Völgyi György szinigarga .jrtJ kewt %Ott, kioek neje és Leóvey-^eu/i J,k»'' ki moat v*° »««rzödte(ve, Gerő jjMist,* magyar színészet jelesbjei
|ífés. reméljük, hogy az őszi idény mintiegal-4ijm*ssbb időpont, helyre üti H csorbát, mely ^-Kanizsát utóbb érte. Tudva továbbá azt ^v Gert5 igazgat.) ur a közügyek iránt haza'' ^''DgyeloiuraeJ viseheUk, kellő ruéJtánvlást • '' kiadedovoda iavára „Libb
fen>«----
;fflje|. A büineghi kisdedovoda javára utóbb 8jeitU jutékonyczélu előadás szinte 24 frtot
_ Ki*-kaniz*ai tanítónak szótöbbséggel Horváth Veudel gaiuási kántortanító vágtatott m-g.
- Színészet. Sümegben sept. 29. G»-rő j^otarsulaia ftlial Berzsenyi Adél és Margitka jattJomjátékaul adatott a „A strike'' vagy a ''pnskssok forradalma. Népszínmű, irták Szigeti « Balázs Sándor. Kiemelendőnek tartjuk Q«rót,(Lajos tönkre jutott takács) továbbá Ber-öesrinét; sajnos, hogy a koszorúk mellett több kúritfég nem volt. Hunyadiné (Eazter) aike- | r&ieu jatsza az anyóst. — Okt. 1-én a helybeli * itde<l ovoda javára „Csismadia mint kiaértet- 1 énekes Depszinmfi irta Szigeti J. Marton (Saas kivin csizmadia) Gerő (Fodrák Miska inasa) 5iir*ű kimondhatjuk, hogy biz ők kitűnően tdták. Maister uram, midőn szab, ha Marton tiuiíteit csizmadia lenne, sem adhatta volna búbbeo. (ieróné. mint mindig, ugy most is je-iUcu jatsrutt: meglátszik az otthonosság a szin-laáoo. mi batását nem szokta téveszteni. Szentesi Khllosi molnár mester) már többször vettük rtzre, — az aggastyán szerepet jó lenne u,ásnak engedni; ha nem lehet — ngy legyen legaiabb a maskirozás arányos
az 50 éves mun •
kashoz. — Elismerésre méltó a társulattól, hogy * uevelészet ügyét előmozdítani törekedvén, a tiszta jövedelem felét készséggel az ovoda részére engedte át. — Okt. 3. Gerő J. igazgató juulomjatékául: „Angolosan* vigjáték és „Varázs hegedű* operette 1 felvonásban Offenbach-tol. A vigjáték sikerülten adatott elő, megemlítjük Hunyadi Emmát, ki es alkalommal jól adu (Szivesi Adél) fiatal özvegyet. A jutalmazott lapsvihart aratott. Gerő Lina ma énekelt itt eJószor, ily kis szinpadon kellemes hang.
X.
- Muraközből aggasztó hirek érkeznek a marhavész terjedését illetőleg; dr. Zla-uiái Vilmus ministeri tanácsos ur leérkezett s Muraközbeu van, megye; főorvosunk dr. Grész János urrai erélyes intézkedést tesznek ; főorvos ur panaszkodott a nép közönyössége (elől, azért horvátnyeJven egy röpiratot ad ki, melyben feihivatnak saját magok érdekében is az ávin-lezkedések segédkezésére Igen helyes gondolat s röpirat kiadása, kívánjuk sikerét!
— Bagonyai közleményünkre vonatkozólag illetékes helyről ama tudósítást vettük, múzerínt mult számunkban szellőztetett i%yre ué?v.- a zala megyei iskolatanács megkereste szómba;helyi püspök ur ő méltóságát, ki
— nem illik a holtakról igy nyilatkozni, különösen ha az illető férj volt.
— Oh nem is igy akartam én, de szóljon un, igar-e mindez, és igaz ^ hogy én őrült va-fvok ? Meutsen ki az Istenért Cingáry ur, világosítson fel, mert igy valósággal megfogok örülni!
— Jól van asszonyom. Megígértem volt, hogy a legünnepélyesebb alkalmat fogom tel-h&sználni kegyed azon kérdéseire felelni, me-I;eket egy izben hozzám intézett. Hallja tehát! Igaz, hogy én Mariskámat szeretem és boldogult nevelő atyjától kezét megkértem. Az is igaa, hogy kegyed nem őrült s ezt merem állítani, mert ismerem természetét és tudom, hogy lelke wkkal fásultabb, semhogy ily csekélységre még <3ak változás is állana be; sőt többet mondok: u ezulániakat is átfogja élni, mert itt még nincs vége a drámának.
— Miféle drámáról beszél ön? — kérdé Jtnka pár lépést hátrálva.
— Emlékezhetik asszonyom, midőn a napikban becsen látogatásával tisztelt meg — ''olytatá Cingáry gúnyosan — beléptekor cso-^•goi rejtettem asztalomba. Kegyed kérdé, :>ogy mi volt az,és én ezeket mondám : még elég Koráo fogja megtudni. Fájdalom, kegyed elég korán tudja meg, de ások, kik eredménynyel használhatták volna fel és mi, kik egy életet fesztünk az által — igen későre tudtuk meg. Azon csomag dobozkákat tartalmazott, melyeket én átadtam az orvos uraknak, kik azokban többféle ételt és as ételekben laaaan, de biztosan ölő mérget találtak s kinyilvánitak, hogy kegjed férjgyilkos!
Leirhatlan a meglepetés, mit Cingárynak ezen szavai okostak,de még fokozódott as áJtaJ, Kidőn a terem ajtaja megnyílt és helyet adtak
arra hazafias azellemben válaszolt; jelezvén, hogv a magyarnyelv tanítását eszközölni
addig i«, tűig ez egy alkalmas segédU nitó által történnék, as ottani plébános főt. Raiszár István ur annak tanítását elvállalta.
— Hatznos és gyakorlati könyv«k jelentek meg Zilaby Sámuel könyvkereskedésé-ben Budapesten Madzsar János tk. igzgutó-tól. 1.) „Vezérkönyv aszáintun i t áa-ban" néptanítók számára, 1 kötet, «laő és má-aodik osztályra tiO kr. Il-ik kötet, harmadik s negyedik osztályra 72 kr. 2.) „S z á m t a n i s gyakorlati példatár" I. füzet hz eUő osztály számára, ára 12 kr. Il-ik füzet, második osztály, — III űik füzet harmadik osztály, — IV ik füzet negyedik osztály számára egyenkint 20—20 kr.
— Fellegi Viktor „Apolka cziiuü /••nemüfolyóirata legújabb (19.20.) kettős számáuak tartalma: l) Elet és szerelem pályauyertes keringő Büky Györgytől. 2) Andalgó, toborzó és fria, Kuzsitskalg-n á c z t ó 1, zongorára átírta Wachtel Aurél.
Ácsai emlék zongorára négy kézre. E r n e y J ózsef t ól. 4) Két kedveli népdal. I. Cserebogár sárga cserebogár II. En vagyok as, én vagyok az, aki nem jó. — A jelen kettős szám ára külön 1 frt. Előfizetési ér egész évre (mintegy 100 válogatott zeneműre) 6 frt., félévre 3 frt. Az előfizetés vidéken legczélszerüeb ben a postahivataloknál postautal ványozas utján eszközölhető Budán az „Apollo" kiadóhivatalában iskola utcza 681 jz.a. M i u d e n e''ddig megjelent szám és kötet folyton kapható.
— Rövid hirek. Székes Fejérvárott a „Vörösmarty-kör" szept 28-án megünnepelt • a nagy költő nevelő estéjét. — Az északisarkex-peditió két tagja Payer és dr. Képes f. hó 17 én tartanak felolvasást Budapesten. — Zanatha (Ungmegye)községben az iskolaszék tagjai közé egy nőt választottak. — A 100 arany népszínmű pályadijt Tóth Ede színész nyerte el ,A falu rossza „czimümüvével. —Kerkapoly volt pénzügyér politikai hetilapot indit. — Bazaine Spanyol szolgálatba akart lépni, de ajánlatát nem fogadták el. — As aradi honvéd egylet tegnapelőtt nemcaak fényesen ünnepelte meg
''a 13 vértanú k:végeztetésének negyedszázados évfordulóját, hanem gula alakú Gránit szobrot is emel. — A porosz felsőház volt tagja Szerdahelyinek őse a hét éves hádoru alatt lett foglya Nagy Fridiiknek. — Topolyán egy 92 éves aggot saját fia gyilkolt meg. — Richter X Fe-rencz, ki hetvennél több nyelvet értett, elhunyt Münchenben. — Ohio államban a nők fellázadtak a szoknya ellen és férfiöltözéket követelnek. — Szegeden börtön könyv tárt állítottak fel. — Az aradi gyász Ünnep alkalmára Damjanich özvegye 13 halál főt hímzett egy fekete lobogóra. — Mazuránics horvát bán fia, ki honvéd kapitány, veszekedés közben egy embert halálra szúrt. — Az erdélyi gazdák vándorgyűlésén Déván 15Í» tag vesz részt.— Az Ál-Vesselényit 10 évi súlyos börtönre ítélték. — Rudolf fhg. 16-ik születésnapján nagyatyjától uvert másfél ezer forintot,a sarkutazók nemzeti ajándékára
adta. — Az északi sarkfóld&n „Rudolf koroua-herczeg-föld* is van. — Tolnamegyében a lovak közt takonykór uralg. — Wilcsek grófot, ki pór ruhában ment vadássni, elfogták. — Deák Ferencz egészségi állapotáról kedvező hirek keringenek.
a törvényszolgáknak, kik felsőbb utasítás folytán körbefogták Péterdi Gerőné, született Fe jérvári Jankát, ki irtózatos dühében haját tépte, ruháit ssakgatta, átkát és szidalmait szórva az
emberiségre.
A szolgák egyike követésre szólitá fel,
ő azonban nem hallott és nem látott semmit, a földre veié magát,honnan felemellék és erőszakkal burczolták magokkal.
ks a nép, e kíváncsi tömeg a törvény-szolgák ulán nyomult s hangosan nyilvánitá ítéletét a gyilkos fejére.
A szobában, mely alig pái perez előtt zsúfolásig volt emberrel, két egyén maradt, kik a halott lábánál térdeltek és áhítattal imádkoztak.
E két alak Cingáry és Mariska volt. *
• *
Kevés mondani valónk vau még.
A fenntebbi jelenetet követő napon nagy számú közönség réssvéte mellett fényes pompával hely esték el Péterdi Gerő hulláit az ősi
családi sírboltba.
Katinka még azon nap estéjén eltűnt és azóta nem hallottak semmit s<»m róla, sem szülőiről.
A férjgyilkos Janka börtönében megőrült s szüntelen férjéről beszélve a kínos képzelő dés nemsokára életéve] adóstatá.
Cingáry és Mariska a végrendelet értelmében az oltár előtt örök hűséget esküdtek s a Péterdi vagyon egyedüli örökösei lettek. Boldogságukból nem hiányzott semmi, végnélkül szerették egymást és övéiket.
Hanem azért Mariska sohasem tudta meg ftoyja nevét.
MIHÁLY J. ENDRE.
Vegyes hirek.
— Uj fajta poBtamaáar. Islandban a madarak kösött egy oly fajt fedestek fel, mely oly sebesen repül, mint egy meteor, vagyis órán-kint 1Ü0 mérfóldnyit halad, s ezen kitűnő lu lajdonsága mellett a postagalambok honvágy Ősztönéivel is rendkívül nagy mértékben bír. — Egy ily madár néhány nap előtt Páriából An golország kenti kerületének egyik félreeső helységébe 1 7fc óra alatt száll itatott egy sürgönyt, eszerint képes Párisból 1 !/z óra alatt Londonig repülni. Ezen madarakat a tengeren túli szállításra szándékozzák kiképezni, s azt hiszik, hogy az Európa és Amerika közötti madár-postajáratot már jövő nyáron szervezhetni fogják a madarak esen faja által, mely ez esetben e madár posta egy nap alatt szállítaná a sürgönyöket a világ egyik réssé bői a másikba.
— Batainéröl a párisi „Figaro* a kővetkező adomát besséli: „Midőn ss Egyesült Ál lantokkal való diplomatíai bonyodalmak következtében a franczia csapatok visssahivattak Mexikóból, III. Napoieon császár arra akarta bírni Miksát is, hogy a franczia katonákkal egyidejűleg haf^ja el Mexikó töldjét, mely tele van árulókkal a megbízta Bazainet, hogy ez irányban kapaczitálja Miksát Bazaine ki is fejtette minden ékesszólását, de Miksa hajlít hatlan maradt. „Síre. könynyen csatákat veszthet" — mondá Bazaine. „Megint győani fogok — feleié Miksa — „De fogolylyá teszik" „Akkor összetöröm lánczaimat.* — „Nem*, — mondá Bazaine, — „ha egysser itt valaki fo golylyá lesz, akkor ott reked. Francziaország-ban akadnak emberek, kik megszegik köteles-ségöket, hogy másnak visszaadhassák szabadságát, de Mexikóban csak olyauok vannak, kik azért kötelességsértők, hogy mást eláruljanak..
— Rövid de vetőt. A távírda föltalálása óta divatba jött a laniczizmus. Egy párisi bör-ziáner, s igy turméssetesen spekuláns in. Mac Mahon marsall körútja alkalmával tudni kívánta a közhangulatot a vidéken, hogy ehhez alkulmazkodvavegyen, vagy eladjon. Minthogy azonban nem akarta, hogy a távirdai tisztek tudták sürgönye tartalmát,a vidéken levő leve-Űzőjének csak annyit sürgönysött: * ?m — mire u levelező szinte távirdai uton azt válaszolta hogy: „!" A börziáner tehát nem adott el, hanem vásárolt. —
Történeti naptár.
Okt. 9. 1683. A párkányi fényes győzelem a törökök fölött. ^ 1862 Bismarck külügyi 8 ministerelnok lett.
„ 10. 1812. Garay János költő születés-napja. — 1848. A magyar kormány Szegeden 480 olasz fogoly t szabadon bocsát — 1849. Csányi László közlekedési minuter kivégeztetett.
„ 11. 2856 Guyon Richárd halálozása Sku-tariban.
„ 12. 1552. Az egri győzelem Dobó alatt. —1*48 as osztrák csáasár bucsumani-festuma.
„ 13. 1479. A kenyérmezői csata. — 1813. Hencslmann Imre születésnapja.
„ 14. 1793. Lengyelorsság második felosztása. - 1848 Kossuth a képviselőház ban előadja, hogy V. Ferdinánd cs. kilencz oldalról rendelte az országot megtámadtatni.
„ 15. 1598. Nagy-Kan izaa 44 napi ostrom után Paradeiaer György cs. vezér által Ibrahim nagyvezérnek átadatik. — 1848. Bécs védelmi állapotba helyezése.
Papírszeletek.
— Edei nagysád! újságot mondok, Gtiycxy be-liOBca ára a luxus adót.
— No*? válassolt a ccintalan n<> — An leg. föleLb férjem ért fogom azt fizetni.
— Egy vén baka a bonvéd veiény s * 6 r 6 L Egyik vidéki katonai gyakorlaton egy régi katona ki honvéddé lett, hallván a tiaxt e magyar veiénysaavát: „Derékon saakadj mcg!a meg sem mozdult, banem sértődve igy fakada ki: „Két kapitulációt kiszolgáltam már, de azt még nem mondá nekem seki, hogy „derékon saakadj .neg t*
3 frt — kr. etetésre való 2 frt 50 kr Zab 1 frt 90 kr. Repcze - frv — kr. LisztnemOak: egy bécsi mázsa szériát. Liszt legfinomabb 13 frt. — kr. Za«>nleliszt 14 frt. — kr. Fehér kenyérliaat 9 frt. — kr. Fekete kenyérliszt 7 frt. — kr. Bnaadara 16 frt. 5<> kr. Árpakása 16 frt. — kr. Biza 16 frt. — H Ü -v el y esek: egy alsó ausrt. mér 6 szerint Borsó 9 frt. - kr. Bab 6 frt. 60 kr. Lencse 9 frt, — k*. Kö-les 8 frt. .50 kr. Hajdina (pohmkt) 3 frt. 80 kr. Kukoricza 3 frt — ki. Burgonya 1 frt. 60 kr. Hu a: '' egy bécsi font szeriut Marbnhus 28 kr. Disznóhús 32 kr. Jnlihus — kr. Borjuhns 3: kr. Z s i r f é 1 é k : Disznózsír 60 kr. Marhazsir (jO kr. Szalonna 42 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 35 kr Stearín-gyertya 55 kr* Fj»gg>u-gyertya 32 kr. lt « r : fgy alaó auazt. akii 40 pint sxoriut Ó bor 10 frt. — kr (Jj-bor ő frt. — kr. Sör: egy alaó ausU. sörakó -»2 pint Szerint. Legmagasabb 8 frt. — kr Legalacsonyabb 6 frt. — kr. T fl z i f a : 1 bécsi öl .,6 hüvelyk hosszú. Bükkfa 18 frt. - kr. Tölgyfa In frt. — kr. KSszén egy bécsi mázsa 70 kr. Fasséu egy mérő 70 kr. 8 z é n s egy bécai mázsa szerint 1 frt. 60 kr. 8 z a 1 m a 1 frt. 20 kr Napszám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt. - kr. Élelmezéssel egy n5 50 kr. Élelmezés nrlkül 70 kr. Élelmezéssel egy gy.-ru.ck 3>» kr Élelmezés uélkül ''.ü kr. Kiadta :
(P. b.) Maninger József,
v aljegyző.
— Budapestea, október 6-án. Vámmázsa szerint bánsági buza 4 frt. 85—5 frt 26 kr; tia*ai busa 6 frt. lü—5 frt. 45 kr; pestvidéki buza 6 frt. 5—5 frt. 40 kr.; fr-jérmegyei buza 5 frt. 15 -5 frt. 60 kr. Bosa 3 frt 60—65 kr. árpa *erfSxé»re 2 trt 80-3 frt. 16 kr ; árpa etetésre 2 trt. 60 - 70 kr. Zab * frt. 10—12 kr. Kukoricza 4 frt. «5 — iO kr
— PápS rározának gabona árjegycőkönyvéből 1874. évi okt i. Buza jó 4 5o, közép 4.—, alsó 3.60 Bozs jó 3.20, közép 2.80, alsó 2 60. Árpa jó 2.60. közép 2.30, alsó 2 —. Zab jó 1.80. közép 16.0. alaó
1 40. Kukoricxa jó 4.60, közép 4.50, alaó 4.40. liur-gonya jó 60 kr. Széna jó m. 1 30, közép 1.20. Ztupp kévéje jó 0 kr, közép 7 krajezár.
— oyérl plaezos okt. 3-dikán. Buza p m
9<i — fni. i.---4.60. Bozs 80-76 fos. 3.60 —
3.3U. Árpa 72—70 fns. 3.--2.60. Zab 50 — 4a fua.
2--1.60. Kukoricza 88-86 fm. 4.--3.80. Kö-
le» 85 fns. 2 60 — 2.40. Bab 90 fns. 5.--4.40.
— Peesett okt. 2. 3uza 3 frt. 60 — 4 írt. kétszeres 2 frt. 90 — 3 frt. 10 kr. Bozs 2 frt 70 — 90 kr. Árpa 2 frt. — 2 frt. 20 kr. Zab 1 frt. 66 — 70 kr. Kukoricaa 4 frt. 40. Széna mázsája 1 frt. 80 kr. Szalma mázsája 80 kr.
— Ssprsa okt. 2. Buza 3.70 — 6 — Bozs 2.90 —3.70 Árpa 2 frt. 30 kr. — S frt. Zab 1 frt. 70 kr. — 2 frt. 10 kr. Kukoricza 2 fn. 80 kr. 3 — 20 kr. Széna mázsája 1 frt. — kr. Szalma — frt. 70 kr.
— Székesfehérvárott okt. 3. 1874. Buza 4. 20 — 70 krn kétszeres 3 frt 50 — 80 kr. Bozs 3 frt 20 — 40 kr. Árpa 2 fr». 30 — 50 kr. Zab 1 frt. 50 — 6U kr. Kukoricza 4 frt. — 4 frt 20 kr.
— Söaegfa okt. 5. 1874. Buza 3 50 — 70 kr. Bozs 2.30 — 60 kr. Árpa 2 frt. 20 kr. Zab 1.20 30 kr Kukoricza idei 2.20 — 40 kr. Marhahús fontja 2G kr. Borjúhús fontja 26 kr. Sertvéshus fontja 28 kr. Óbor akaja 12 frtig. Ujbor 7 — 8 frtig. Keményfa öle 10 — 12 frtig.
— Szombathely, 1874. okt. 2-án.
Buza, 1-ső rendű : 4 frt. 60, 2-od r. 4 frt. 40, 3-ad r. 4 frt. Bozs e. r. 4 frt. 30, m. r. 3 frt. 80, h-r.
3 frt. 40. Árpa, e. r. 2 frt. 80, m. r. 2 frt. 50 h. r. 2 frt. Zab, e. r. 1 frt. 70, ra. r. 1 frt. 50, h. r. 1 frt. 30. Kukoricza, uj : 2 frt. 30. Hajdina nem volt. Lisst, nr. U legfiuomabb 12 frt., l-es számú 11 frt., 2-tős aaámu 10 frt. és igy tovább. Dara mázsája : legfinomabb tábla<tara 16 trt, középsxetü 12 frt Fehér kenyérliaat lU frt.. barna kenyérliszt 7 frt. Bab: fehér 6 frt., tarka 3 frt 80 kr. Borsó : 11 frt. Árpakása 16 frt. Köleskása 8 frt. 60 kr. Burgonya méreje 2 frv
— Kiszegez 1874. okt. 2-án a busa 5 frt 20
kr. 4 frt 65 kr. Bozs 4 frt 4U kr. 4 frt 30 kr. Árpa 2 frt 60 kr. 2 frt 40 kr. — Zab 1 frt 90 kr. 1 frt 80 kr. Kukoricza 5 frt — kr. — frt, — kr. - Liszt iegf. 14 frt., mundliszt 13 frt., rozsliszt 10 barna liszt 8 frt. —, dsra mérője 15 frt Lencae 10 frt Bab 6 frt. — kr. Káaa 12 frt. — kr, Burgonya 1 frt 50 kr. Fa kemény 13—15, puha 9 frt. Marhahús 28 kr., tebénzsir 6<> kr disznóhús 34 kr., disznózsír 52 kr. borjúhús 40 kr. birkahús 20 kr. — Széna m. 2 frt. 10 kr. Szalma m. 1 frt. — kr.
Plaezl árak.
Hivatalosan jegysett piaosiár&t Nagy Kanizaaváros piaezbiztosi könyvéből: 1874 évi október hó 7-én.
Gabonamüek: egy alaó auaat. mérő szerint, Buza 87 — 90 fontos 5 frt — kr , 86 — 86 fontos 4 frt 60 kr. 88 — 87 fontos 4 frt — kr. Boaa 74—78 foatos 8 írt 60 kr. Árpa serfőaésre 68—70 foutos
Szerkesztői üzenet.
1447. Gy. Budapest. Már előbb intézkedtünk.
1448. Készséggel kijelentjük, hogy az 1489. számn szerkesztői üzenetünkben érintett s el nem fogadott czikket nem Brucker Alajos ur irta. Egyébként azt is kijelentjük, hogy szerzőiének n< vét elárulnunk nem szabad, az ilyesTii szerkesztői titok..
1449. A „hóbortok" igen pongyola nyelven van irva. Mokány Bérezi mondókájának a lóról irt qni-prnquo megjárja Nem érdemes ujra dolgozni
1460. B. Nem közölhető ; már micsoda rím es -buborék = álomkép, értelek = szeretlek !
1451. K. B. Bizonyos okok miatt a megbizáit még komolyan nem teljesíthetjük. Türelem 1 a türelem rózsát terem.
1452. Sz. B. .Emlékül fot Piutér Endre keazt-helyi gymn volt igazgató urnák'' czimfi költemény gyengéd, szép érzetet rejt ugyan, de közlésre még sem való.
1463. .A mizantróp'' bevált, mint a többi.
Érték- és váltófolyam oktober. 7.
Ö*/, metaliques 70.60; 5"/a nems. köicsöu 74.25; 1860-ki álladalmi kölcsön 108.—; bank-rfesv. 987 —; hitelintézeti réssvények 247.25 ; London 109.60; magyar földtehermentési kötvény 77.25; te-neavári földtehermentési kötvény — 76.; erdélyi földtehermentési kötvény 75.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.75; ezüst 103.60; cs. kir. arany 5.24 Napoleond''or 8.80
felelős szerkesztő: Bátort Lajos.
A
valódi
ors». «xaí>. 1../ujabban •» Által k-i
vittxápgal kitflntelett, ar orvosi karlól megvizsgált , « »>ke-, rrKiifk talált ererfélekép^n kipróbált titkon n r a patká
ayak, házi s Mezei egerek, vakawiok é» svábok t«1j«« V>-
irtá*ára. (melyet sokfelé megpróbáltuk katniftan ntAnoitni " ái nini,) bABititian iiiiiiŐKéfrben
Nagy-Kanizsán ROSENPELD ADOLF ar
Kaposvárott : POLITZER R. úr
kereffkedéiiében, 1''estpn Sohtioi''ler <i. J.ipát utrxai kormkodí
•ében k.npii.it... M2°7 -12V
bádog I frt, kin bá«log 80 kr. "
Egye* liádog megrendelése in utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
Ugyanott kapható CZJtro«-kenöC8 egyedíili raer a faflyhó-iyagok és tyukizem ellen, egy tégely 50 kr.
Kivouat egj, aapoota órketú hasonló dicsérő-levelekből:
Kérek számomra még két adag arcanumot kflldeni. Hatása felülmolhatUn : pincxémben tömérdek patkány volt, * at ön ar-cánurnával sikerült 5ket kipnsrtitani Tisztelettel L^obeu, s^pt. 9. 1873.
Scbritia I.
Leobenben.
Kérek areanumából ismételten epv adagot kflldeni, mert ar mindenütt, hol vele kísérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult.
Tisztelettel M a y r J o a.
Lembrechteu, FeJsS-Austria.
Kérek arcannmából számomra még 2 adagot küldeni, miután hatása kitünS, mindenkinek készséggel fogom ajánlani. Királő tisztelettel
Cauale (Küstenland) aug. 2. 1873.
H ö n i g F.
Egyik barátom önnek nrc*nu«náb<Sl meg ajándékozván, minthogy hatása teljeseu czélszerüuek bizonyult, kérek saámomra i« 6 adagot küldeni. Tisztelettel
Bozzay János, Ittoarnohi (Bánát), földbirtokos.
r
OENTUALE"
a
ltalános biztosító társasáig
Budapesten-
Alaptöke 1,000,000 forint o. é.
A nmg. ni agy. kir.ministerium által, 4241. sz. alatt tiiz-, jég- és életbiztosításokra engedélyezve. 4
Elfogad főleg épületek és ingóságok (bútorok, raktári készletek stb.) szalmás gabona, széna, szalma és takarmányok tűzkár elleni, ugy szintén
a tükörüvegek törés elleni biztosítását.
Ajánlja magát a t. cz. biztosító közönség figyelmébe, eleve is, a legolcsóbb díjtételek és legméltányosabb eljárást igérve.
Igazgatóság Budapesten, náüor-utcza 5. szám. Vezérügynökség: Győrött Karmelita tér 69 sz. a. I emeleten. A zala-megyel főügynökség Nagy - Kanizsán Bátorfl Lajos urnái.
ocxxxxxxxxxxxxxx
Alleip Merte fi
H bicttt bafcr be* 9. v* baf b«
®tft<btl-$<fta n« bs
SSBatnung.
Dttbaribmi4 in vénbe! gtbtarbu PuU-Poxapaácrar, vx.fr a tirjcCcr Hdi burA l|tr«ettrtff.icfcfíi:u • gemnne Bartfeaanng gefsabes &«:. »trb irii eiaiger Scit veti rtirr g innen gcfülMt. í. gtefrnai íub''.irmr sBets c4>:c On<tr.űl« ter gdertigtra Jticber
.igt -ot ik
5n:<mm g sDtr ®eft*il-fiB#W2*, Wif c«et, fepasmfrlrrwta:, Scbrrflele. űícr^íitrt jur Senirrpitsag, Serf4ír.erar.g c«b Cerifln §inu bet Xeiatt. 1 Xicgel fl 1.50.
«llr* ift m<*tli<*! ©« virt* t* _ frfiber gtgaabt &aben, bafr maa juo> dac CWi bnag ma$tn »irb. bal Bage »« tftMra bon jta-átKia be* 3®irnl ia bic «s-bel; bor* ha ciaiI<br ftsnreúbti 3ttftra. mott if! eff gflongec, bc| ti» (íbtscdrt Kiigt tegJt In ber Zwnrmmin| is bit bftsttftt ^cbd ejnt tníirrs^nnj dnfibeln fara. rab toftft bic-1 ti «iafíia®cs (ammt Rns*tfra| *lo4 15 tr.. :ic.ut <ctne « ír.
»rinc«tin<''fVul»cr, dz ntat! gtíssgfart-, <t.T»i{<5 jaísssmfaafit^ et srttsSii^H »«16rt rsare^ bc»
ben tbs: tn^íttc rt^ífcrtigt tfir.
®tgcaftc.-b suf ebien ;bcr ssrblcK Kftaü, =>r.íbe: |<bms$tg, rertlterl rab ra«a#brisj. tiíbe fiUdat b«t, braaiít sbt Ux(« mi: biefest íJbIpít úb<twtf<tt jc rtttJta anb a er^ilt eta b íJactef Ra«icl«t Valcer
snt behn ttr. Vfcegtnftanb mi: eiser ibmt-(6t>:t<: e^scüíjfe::. 2 €<b«4tsl (sxsst fin» tteifsag S fr
Vo lít*r.JTonrpaflfipn. Sis ra*
j4sfb«rt« pAutmittá. ®otnrffc 3t> bereicra KÜ gro-trr íci^tigfetí o$nt aQc SKi^ bic vaslicitn aab tftsbgccotbcscs fRöbeifttdt :c. Moaftsl polircs tora. £ia fflaecn ci: tUoecfaag, gcsfigntb ftr ciac faaje KBbel» ®arntxnr, Tprt * 60 tr.
eil ber- fCBfCÍ, tia anfgejci^nt'' M SRiítrl, ar. aEt bí:sb«etsctber.es JRttca-®eger.ftfai< bíacf cnb ntt jc aaibcn, aanuce^ri^ fit ®oIb« ut «5ilixrcrfcete.
i eriá 6 tt.
Xa* tVrnibrrnng^nlxr lelfttí íeir b.-a :g aafc!C>ti4nrtr TAeafit, bui(t Derülhet baucraí re&es IKctaB is rini-ae= SK:nsten a ib ifk für WbcHsttim ®«gca» laabt, tseKbf bit gtirtben beben, bt-
icnber; tmr''t^ítr.. 4kgci:>!aabt ami |98| fr-aacr. m S ilbcr »er»asJxU werbta íarrt ÍJ fr.
Sta ?ff«nIafor cU*r Ubrrs ifi btt rtgiilútt €oracasbr nut i-paj, rfir Ocbtrsasa befleaf ib reirft^ta. bo maa aa4 bieier gortK n^erm Ebe cHt n-.ttbs-aifibem Ubrra rwbtra traa. 1 Ctfid ftia ti tt. » SsKTÜsaiM pcter.ttnr Zltber-
ftra&iM fifrr atgea jtbea «iabrs4. 1 Ctfitf Hetat e*rtt 10. 40, H) tr. X etűd gntt Botit 70. 90 tr. bt« I fi. 1 etűd greft mit i 6*Ufida 1 f. i etfttf ffir Kdfetsfibca ti. f''Mtttr
%u*mriá>vt:t Üctf^ati^^Ubft. _ mit £autHV<f benaeagt. sas Ntl íeber baltbar BM<bea Ciat e&Qtá (eia 9f«ab) l-h.
X>U 9ot KáK* lm Kbü*n
ifi Oetermaaa zn embfe^tea. tc c* ber 4Ma b^d! |atraali4 m- 8ei Satceabvag tec fcJ^CjíKbatica Ke^.-r''i^ea 8ebtr''«bírtíii:, teci^e bal Peberrerf trei4 rab uabor^bhagli^ fs bo| Búé be« laagftes tt>ebraa$ ber e«abc ia ber Kifíc teiae g^iiibtúfht )a txx. fetea if aab tea t ia bí^rfhn V >rirb. l $Ucac 60 tr.
aenflanbea.
W
!tit aab bir Rtacca tlti
gre^tr Sorl^fil gnrábt.-'' tu nctitc -2Safd)inbleifiit''U; maa eriport bal Uftút Gti^ca rab i^ gegtv td Src<±«r bet Bttp gth^rct. 1 6i6tf in ^oli griaftt 10 fr.. 1 felúd ia »ein 15 fr., 1 Btüá mit gjeberbalttr aab Wtfer iO tr., 1 «apfd-giLnaj, fir brd SRcaett ptnügenb. ''0 fr. 1 e-.uc! Qaioa - ííabirgsarir.i far 8Id aab liare ő tr
^üb»eranflni>9tinflr aulSagora*
JBeOe. ue^<!J5tr. SBcfdjpnlwer, sm blenbeab löcnt 2Ba(4t )a crbaltec. Cn flnem bar.g bid« ^ulrerl erlrcrt maa .Srit. ■'' t brit aab «»<ib, ber grr§tt ^ertbnl bcbti ift a.bit mtb: gc(6c-n: trttt, aU
btt geir&brlübaiPcrndtang. íjjfanbrattt /wtr.
lie .ssabertíntr. ja gerraaÉbea
lin- m : a»b . vita ©nef, gt« •«r eben att bi. ttr Ztatr, bUibt ftlbf: bts: énjftta flugc tia O^ebdoiais ; aax Deritaigt ''car. ibn U ta, ber bu K itveiiaaj ^ie^a bat
l ^lifibéen ípl<btt 2tait to fr
fraltiMI fist bk <»ofenf«fcü^er. irWítx Mt ^ifft bd (í»tttbtm 2Brt-ttT sor bem ibdíma^eB f<&ü$ea. tíaar t> !r.
Kturfle* Jiotlpul&er, garcatin SKiltd jar Satferaaag olltr Refl-netft aa! getasreab, €dbe aab aabetr. ©toff» gartCKgft. forrit au4 ten aab 3i$cngt
ftenbea. 1 t-afet
(£n<t!if4»er £ebtrl«f, ascbuní jebe aktna; 8ebr. etac(i>d4mdbi^ teit aab bit(<|ÖB^t €bitftSctfitaag er^alL 4to tltia ti tr.,gro|: 45 tr.
tlfifTifter teím. tXii UxnlUbz-„ _ Itdftt ia leber ^ralboürag, ba tcaa ft4 bit eerlibiebeaflts ia )tbcs: ^aafe mt> temmeaben Stparatarer feOft befergeo taaa; bidex 8tim ^it ft* ía^rtlaae aab ift ia laltem ^afloabe ps gebraa^es. 1 glacoa prt 10 tr ©ertithlofe »<tWerbid>tc Settrta* Uarii. jar íabötaag bel Ito^aáW feni bei JMabcn. Srntni aab S^atrinta )b oensenb.:-. í 6: w Jt , JLl.to, í^o, 1.70.
caicrii ta tiaigtc éeinibea oűt ott immtr 9Jaaca babeaíeü gltdtn Ma jeber Gtcftaattaag eb: . tatac^nt. £itW atst írr-but: abertrifN ia jeiarr fBirtrag s&t i^ali« éten ffabriJaít. b< ef fcTftft btt latitfct &oxbe rabei^abet Qft rab foglei4 írate — |tra4> U4 bitibe EcH if! et jhb fa^ca ber $cab-f«a^t befoaberl íx cmbfe^Ua. 1 glacoa atbf aatenfxag 40 tr.
tJanfrr UnKxrfal-Jfiíí, ax ai*t ^^^ aar «UI, ?ocjtO«B. ©teia, Eetr-^oM x. fetattfteal berart ja aerbia* bea, febaf rt aajertrenalUÍBlrb. fonbtzaaa Ser* Mtebead ic serriaigtn ) C.^olj ait SRttalL wUl mü t?or)tCaa x.. fs befe eí »ie da £crper Birb. l $«!et 00a b.t^ers ia iebem ^oafe aseat* b^titibea RitttI aar 10 fr. Xerfrlbt Jtitt ia Bflffigea 3a|flabe, ie^r ralgiebig, 1 9íacaa >0 fr.
(Elrfrrifdx Sababarftea, taxtj lael^t sas sím ebez fon-
füge nebi''srseatt (HM mit reiaec Baffer) bir 3&bnt cd a. seit, gera^M aab gelrab tr-V>(tta Uaa. He: grojea Uasfat ja exjtdea, ber Creil ber Bt&S bíot art 40 fr. geflcfit.
Crtrfficflrlmarfm, Ivelá* segea i^rer ecráeali41dt CiDigtetí aab ibtra fUKra Serf^lat bea Dblates aab bta €AegtOa£ DCTjaiifbcc lat. ta fetafter r^t''t''fj ait bcliehger gims, Sa^bca. Ksaaa ober Rew^tamm ÍOO Btűd (t. UO, 1*00 Gt&g
Beftt, bb bal fríf$ ga
erbaltea rab Q4tH ebet grrael A«ar bar.fd laférbt !, ihRsK!; aSe^eBiftbcafrft-peratr fiai f*ub!i». 34 beebrt miQ bttarü bem feo<bgce&rtra I. ^BbUfaa aajajtieea, baf i<b eia bea aawrfalf<bíem, fníi^ bobbetrsffiairter fyibt. 1 giscsa Qeia
1 ü tr., gtof 45 tr. f>« bcaaaatt fctild taft sefalfttt aerbea, fc aaAc
_»• Itatta fbeberUge «Ueia fe&c ed>t (■ ^aben Rab.
VrcttbUttrr über tSt sa ra^er befiott^ca •e^tafiSatt axtbea ftaiil abgtgebes. áagleio a«4t l<í btt ^M»geebrteB t rwjabm.-barr aa( ae.acaaa«ifH?B|.&btbdIaaa 1 ia bea fas.W xr fltúrfU «I» sa# bet gröfcu taftrog, ia ítbe 8rra4» naWaatab, fóatC aab V«W<d4<a *afttige ''
1>it nrtirn "Jrl^bfaügiuatítilnen
ftab brr €tü4 » .0 tr. ja hubca. Wfflulaior-K''btr« jum JKuSitn ifir |ebt ^paní ai.b ;u |.b.in t^fitr. fc b«i man sít ber cinen • tbcr b»e frinftot fayra-ftféen. f«rit aatb bit ft-.rffen é^ri''tiűgr »ul-fiifcrta taaa €t. S4 fr.
«Urrhöd>R pafrntirtrt Gift pír 9luirt>rttmg ader SRúh fe, flottén, í»crafírr unb Slaalaürfe. Xer t^ertaa- ifi aattr ®araaiit 1 orofet iPltibu^ft 1 ff- 0. ÜS.
Mabi''ate* TOirtcI, aa 4>űbuer* onq<!< in láa^fttm 8 fpartol
:u rciitgtn. ti.nta erfiüibent flíitirl n*t-t.ifft aüt b Ihtiigtn aai tri.b babét ur.tet rcaiit mfoaft. 1 I r.tbf:
caireifi-Tg <ü ír.
(tiniigrl leb©: in Cefiemiö t » a.iirr-l''Atrn -arnifa-Oriri. trei« Ad bit ©uaitiitirtang ia b«t. S.''t trant'' bettta 5a b.-feitig b. bea íSsarbebes aat «nt Hti-Pta )U fiárfta aat tcuri tar tiMalitaa tt. ^•arc. ftfbft aa- tablca €tr ta ia úbt!ta-febeab fftncOtr .-,dt «a bd-''rfctta. a.ebtnnini e» bit »cr!ontntB>t ft.Tffáub''.-ealilburg. H f $»ti!mitttl t< ;a bronza btt C-uttfAau tr.. berttnljiLjtB oíhtbt.itütB. Síbeuaia, tJraüb-traabea :c. SJ.trtl ia ber bt rtitglts f«f<trt.-boag l í «cca 1 fi.
£«bm>«fiútait Jtsittfdtaf, ar bal íeboraxrf antencftflli^ tasieu, bdoabnrí (a tmptblea < dr $ft:b gtf<bt:tr ic. Sínt üUQtúebk 60 :r.
Jttfbt 5ía0rmeff«r.<!aftc. Tur$ bitit ^afe tripun maa. ba< Kafif mtfíer ftbld''tr. ya laffta. 1 C^acttt; z:- tr.
Unentbtbrlid) fúr írbtn^«u4ialt Pab bir nrata ♦atíní''Zdjlcifcr aebartb mau ait gtöim 9ei(^ti|ftit un: ebnt Kübe aüt €Oaf:tetrtr!.ti:gc, fctric fcCecrtr, Wtfftr jc. ia aser Ikuiatc i^díca fa: n. <iia
etüs biei ti tt.
Tm* frftr tJUnex RlerftuDertll-gnagl • SBafTcx toftrt per $la{$c
10 tr. ,
ffaeriaoit eatferrt Jugc i WIÍ4 esi HMiíbt eber onb.tt. =:eff^ai-iBBgea jeber fnf^ea íinlcaf.t" 1 glacca fofto 15 tr.
Allee XTnalobtbare wlrd alcbti xr! báré bte neuen Zafdjen • Wirrwffype, aei^t 10., 20-, 30* Ml lOCaal ítb.a 9h\tt. nrab bagreftera. fs bet ksj Utti: btt 2 bú t ta rciaca Znuraaffa bcut.fó febea fsari. aab ftab bttfc tKilrcftept feVr cidfa^ |a m%ea-bea. 8. bo Shaföafta toa D.ebL gra^t, ^ftlfeafrü^tea, epejerdea, Oeírraart-., ass» l^fta, 9Utsrfcrf<bcagca ic. 1 €tu<f tr. CO, 80, ». 1, 1.10,
aflea Uffigra 3«fef rea! bat4 btt ata erfaabtat. Jak tjbtrabe tftaj. Diric ^at bit ttigcaf^ift. f 3afeft at<»t aar f^acO aaíjarotlea, fen era »er bea luiiitta beridbea ; aa>a. aeabea gtfea *:«,ca. e<b»Srr., »Kíttta, gtobtje. 1 &l«cca groí S''-> fr.
__ _ fd>inc. £«rit bitfc ^''a á)i*'' fsna ara iebt fflsf^e f<bntC aub laitbidt rtr-ocftB. 1 Mi bo tr 1 6tüCf feicft: 6ortt fiit gabnfra fl. : 10
0hi0lif*c (/.UrtorfHBB* • fAiae mit ^ebdbrntf. fRit
6Uber HífOiat tsaa ftttft da «inb e^ae fta. xaatag btt fUrttl certoettt glaf^e entferfta 1 feftt a 1.
*e«ett»«atti uB< »«:ttíi£»;ta m • Bsttratttl''4.-B €t«ffc c^at Ksí;.
«»Itf«el *r»«g^S. bieft: Rantt: ift beran gCB4(bt. bsl msu Íba bd f<tcnf5erc Itt as4 tragta fara, ba et sa'' bet >»titer ©eí: bem fOóntsa Lebcrjie^t gijnp'' i.ebr. 1 €tüd, 43 jioD fiagt feftet | ie » >. itbé adttrtal HeC tl. 1— aebr. Cí a-úb diaibt Mdd gabrtJai ai^t ait iaiaabifAca ia *<r.'' ae#fda.
i4 b»raaf safaerf^m, btf aar ia r gcfer
afawrffsa, tt ifi bal dafigcM^ft bider Hn, biliig beferft Birb. 4l ta.fte(;U |IA Uba |a
i*

a B-
n »
c s
Vz
f _ a
55
n
1
O
II
?!
sr
o
H
m ■»
35

» »
BAZAE Frledmaxtn la Wien, Pratewtra«*e Hr.
9l\^a^iere, 5öiftífaxten, ^ctfájafte
^ uníi nnDm Sdjrrib-Hfqmlitni. íLUté fciitffcr nualitdt nadjfíc^enben ®t>oftpretfen1
fap.

f. -.45 fl. —.55 R. —.75 K. -.80 IL 1-— fL —^50 fl. —.50 fl. -.55 t. -«''
SH''
Motto dea Hauees: li-tt biUigc tftaarc faun gu( fein.
(BK— tHn proTrif<he4 MUifK* «e»''rf»rnf if Mt sese
^ ©xbrdbjcrrititr «k* 8rDnct.a«!, beteb^nt an« lo etatf a. aab |»ar: 1 €^tetiK«i- t fteteüriaa 1 »d«í»«T<t, i <r trtib eabtrr, 1 1 berm^BCer, J Irtítcr. i Keiietj a^raga, l fttixraiKer aab da S<bmaá- aab nb tr.iger. *Utí fe^t bftbf^ aab dtgea: ajKgtfabn aat t.fttt bW l |!.
íiBr carA ^eimiföang sor Gcffer erf4It aez btt au4-Vithtnett ®U::itintt. 1 6(ba(bte» »8r 10 tr.
Vorla^rn för jewöbnlicbe n«d
kaligrapfclxrke SchHflibingei,
pftbl nfttertb I ÍSefl. tttiatl íoraat. mtl 11 fcibrifurta tbitil lü 1 $ (t, ^robd ..erawt, ait 3 *r!ti trattt'' i-tartta tr. - ^rrUgen, am fdnetf Idinta ii Icrnta. aeatftt fa aai^aget aab Dilettaatm
inmanaigiaibet .va#:e«|l. 1 ^dt to. ti, » fr.
B^ST Kíhc foaplcteZeie?iH€BSfhiil«
i« 6 ^eftea, coa data be.^»t sgtaben (btitnaeiftr beratígfjieben, «ob tttea étii4> ai:gc sn^eu ta irttaa. Itf.bea r»i«iBBgra bi« \,,t táajlioea ^«8-nbani ber .1''i®atfaaft &ur » t bíib-nt* Ja^eab Ufseierl >» ta.-bitblta «0t «; íicfte fsf*! M«« fl. i *c
__^ BitPiflleoai»« SJrSíJft.
E''l: í* f1" » rti<s>fT-
íf-í*"" • Rcb ''a,!f< ** Kef-ttcDlcini tr •ötmbrtft Cíonatt befiatfa. 1 <f tefte: bU« Íj fr
M ípbc S- hreib-Roairca;
•ul .ia«UaUber fclr eltW., Iti4t uní r}<>rrÍB« n. I.
:l r g d a t ift nt assltt ia
l i * t .• e-g i gtbei&iitci, i v.-rjrf4,
_ _ Praatős. Briefpopierr
ait Űnitíl '' ítttprt.iaag jeber belicbigta 9)amca,
ftAbea aab ÍTonm. 100 etttf Cttav, fda »d|
, . tagi. gtriprt obrr liaiirt 100 „ geripst, ia Wílea garbea
ion r Caart, |da »tif 100 w „ tnal grribbt ebet liaiirt 100 . Coa®er?l, Ottav, trd| . ion . « !• Ofcaa, gerippt, ftarf. 100 , . farbig, geripp: lou , „ eoa tanea emaiHin 100 . . flrCaart,gerippt.ííartfl fariét fl. —,*5 fejr ^ftbft^e ftubftJben |jaimt Srcnt ia
bem asberaen retf^iertner fraibeabtad tefita aa'' 100 papiért. iKfnog amm 30 Rfr.
100 *ÍCBT>ertl IWeaogrjmrr. . . 30 „
gag^ 100 Stfick Visilkart'' B
Ti-ppdlaá. f. ?itbograbbit, nrc.-fte e<briftart fl. 1.— Mddbea, fdaft mit f^ajerjtm Irud . fl. —.10
f SUhlfedcrn.
9tr«nlarcr • Jebera jem riórtri fftr jtpt v*«b aab m
jtfrtm tfapi^r. 11 Ctütf......ti tt.
1 i>|h. caglíjcbc, ta 11 ber beflra 6ortca . lo ft. la „ (cta Űartoa) in obigtr. éertta . 8° tr.
13 „ aiaminiBJi-pebera, gdAfi^i .•''gtn Wrft $■• :r.
j „ Raat1<bu!.gtbera. auljei ia ib tr art 10 rr. Z)it bt.''i''b^tc oenugiidt Ma««am b*amn><t*b<r, fflr iebt ^anb ba:,r-.í. faa-mt 0c trtaltet it £túd :» rr 1 „ Clcifhftf, gatt 6crtc, 10, 15 lts tr. I „ geber*dte H 10, 15. JO 30 tr
3tff Sioca gtrica 6ortb(U gro^bien bic acacn^ í cl aa^ f r WW^ «Raf<MBeableifH»ty: b.-u rt »i:t njí fú«,a f.l.J t Caalitá fetl^ea aab ift gcaca t«l »tt<btB bet €nb< tfuert 1 €tu<í ia $flt gtia&t 10 tr., 1 tfrfid u Xctn I . ft.] I ctftáBitgefcetbolter aabSKeflcr 90 fr., l ítaPKtfuJnra. fflr brei fRraati gcaújcab, 10 tr., 1 etü«f Uatoa . s^bír gaatmt ffir Cld anb liatc » tr.
Ber tekóae redrrhallrr.
« a fetaf (UigrsB gccrbettcttr g ben a tet oa« «T>u itr-fe^es mit eiatr laterefisa^n •tt.''ro.tJjctogtsvbit ''ti ia babea aa bea epottptdl »cn « tr. ptt 6tftJ.
Feiast fratlrte Pel«ek«f(e
Iietttf ait 1 ?«bf(abai lt«a: ,da|ca CtMtl 90 ír., «tca<rspct 30 tr.. gaa)t Kamra tersen Woigd berc*a« ■ »W>flM»rtgw teaut JJsmrr., feiaft aui-
gtf»brt, í. 1.80.
Ztawriflti,. fámat »ltt>fsflca, gett aab *iaf«l
n. 4.60.
Die neaeftcaCelbftbefrtKhtitn^b^eamr-alien
g,^, 1W. flbbnitft niú onnat lr4nf(B
, 25** Vr«''ti»4etit »ur «r«Trt rbtt ffewrioírl
1 erfig famait feialtt «rae :un,; H. c.i • ^ _ ^
M^K— Ett fAíafita KamcB''ta.i*. u W.-atulatiPM*. *■>"•''éa-ifca''mitá
~ 7 *«rte«. rnicabaaíg-iu.Kt. 1 é.iúf 5 tn i-.ft- " ;6 4í. tr
mtafttat Cortrn ait fdaft paramn-.em-. ewi/baftnifem ecxtfMj ''»• ** ö«rt*a. >o
»it4belfítr. 1 etflil to, lo, 40, A> tr. e ^ ^«rrin,d I tr. uab 5 tr I
I)ie «at>erWfiítHd,r., , chifA^n *e<bc., ** *
lafrla, 1 €tátf fr. 5. I-r 15. ^0. I
_ _ Schreibe-ICappen
^^Soraat. shat t-a, au t «te| S t.j •. aac flavea. í. 3 »o, 4, 4.50 Ciatt-Ó r»ai ebne
Z ij£, 4 Xí W BriefBieyolmíu-ken,
Jtí^e trtjíca i^rrr Be^ntni iíiftit, 8tflig t.t awb itr.l a«btta »erf<blafid ben Cblatta ual tem t egeüaa rot» WMCbea fiab, U feuftet Cua iiit, ui: btlirb. -.tt gtrna, ^ Wwograrnia. 50w étíttf fL l.tO, JOOO Ctütf fj. 1.80.
1 íiucal uttjBda 1 ifanucta. l fttitbad. : tr-•rteflíT . 1 tfltf Cifgettjtf , 1 &Abirg<ii»Bi , 6 ■gtc <ta, vafaBmcr I fl. 1.70.
Nckfllt:iN Iiea ffir i.''drbrn and IvabeD.
1 €tutf faaat >.ltB«ea, tia T i,, «j ^ 1 u ttttc «ui ív-ber, tr 40, ho. ts
®Ub4 a.€<bBt-f nrtalf, fr 90. | 1. v*>.
__ier beate rederawUcker. "ítf*
Öla |Obf^V«»eBaafiHe«, att *pr1ttn fefílt.idt btt f(b«a|if:tt tje ber ait cinaal ab rr.fea boita? rtiaigt. 1 €tiá 40 tr.
Tíale ia allén Parbea,
^ rrt>, Maa. jrua. fr
ií^f Keble ReNsses^r. ftjtf
1 € fli tre^aiersofT., n i.-, 1 n. í
\ _ - . . ,m ^ gt»»t Cerle. fca.let fl J50, S.-
Vü.VZ'' V fur Jt''-*%knt 11 * 4.5o.
l .Slrtrl ». tr, \ Keivebcr 3 i ft
KarbeB-bi t<-kra,
gdiflt a.i f iati $iaigf«.e.''. f*t tfoíerirtouajtn ebe ■ *af-Ota, gefflüt ai. ít. ''
----------1 »i| (bej. gt ufl; a t ítufU-
©ortfa. is. 18. ti á«rt*a. -o :r. K. 1, 1 y.. 1
t ta: 4ti.t.iv<«u itii
ir^t" tloba-r
«f 6<bfl!ft tee »tiff«. 1 ^tfitfso, 80 fr, I. lJju S i Cjaa aa Weiiiiaa t.
1 51, 4.60, « »)
MT Natitb«eher
l Cíirf. ti f tier gebaabca 5, 10 tr. 1 . ta V iaxa ib . íj, t5 l . ícbe- ic.alJe 45 e* ft
* £b Is -,U *<rí««ra:''«aueta, arberaW
W Prji\»}vehe Baiomantrig r,
1 *ta: f;.r $a | t<a 20. 30. kt tr. 1 0 feni. at cal u 7o tt. H. 1. • ti
•i
1
R
1.-X-*o.
_ _ Caplr-Prr^vtn,
_ Papet^riea. i''ÍT'' ■■> sNr imk ft..''t»u.ci. h.
"ní ÍMrem'''' 1 te,Wd ^ * l ^ • Ctó Uli ***** la bttcrc.
^^ gjibca Moj ií :r.
i I
I
1]
I] t
telttil aUrin ,„ Ijübcn in
BAZAR íMMlsiijiim iivrti^n
i
p
\AG1-KANIZSA, 1874. oktober 11-én.
Tizen harmadik évfolyam.
i rfW
istéslsr: f
rr* . • á ín V
|
©aa-*1 f DiUstésI sr:
- efftU
fjjy szám JO kr
Kírűetstsk
6 huÁboa petiUorban
7, máiodsmor 6 ■ minden további »orért 6 kr.
>ryTLTTÉRBKN
eoronkmt 10 zrert
fel.
Kin<-«tiri illeték minden legyes hirdetésért 30 kr. fitetendS.
ainden kfilöní
rőtiemésreá aaerKetiulba^, —
icy&gi rasszt iiletó
*4KÍ«»eayejE piáJj
• ^ *>
^UMHk MmaBM io
l.-Sflnddk:
iAUY-XAJíIZSA
*
előbb
ÖZLÖN
Bérmentetlen leralafc csak ismert munkatár-uktél tofadtatnak el.
J Késiratok nmi nem £ J küldetnek. dfef" »--
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemküiönbana ..zalamegyei gaztíasagi egyesületa „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár* a .Zala-Sonogy" gőzhajózási reszvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei ós városi egyesület hivatalos órtesitíje.
Heteukiiií ''kétszer, vasarnap- x csytoritikotu megjelenő vegyes íaruiiuu lap.
A megyék beosztásáról.
Hogy minő alapra fekteti a magas m''.
kir. belügyi ministerium a megyék beosztását, mutatja azon körülmény, mikép f. évi oktober 1-én 40255. számú leirata folytán a szomszédos Somogy megyéből Zalamegyéhez csatlakozni óhajtó Horváth-Szt.-Miklós, Liszó, Surd, Belezna, Bagolya, Sáncz és Zákány községeknek beadott kérvényét Za-lamegvéhez leküldőtte, hogy saját érdeke szempontjából nyilatkozzék ezen szándokolt csatlakozás elintézésében.
Hinni szeretjük, mikép Zalamegye bizottsága egyrészt folyamodók érdekét tekintve, másrészt azon körülményt figyelembe véve, hogy a tapolczai járásból elcsatoltatni óhajtó községek lakóinak kérvényét az el csatoltatásra arról, hogy azok topográfiái helyheztetésükn''él fogva inkább Veszprémhez. sem mint Zalához tartozandók, véleményes felterjesztésében azon lakosság indokolt kérvényét pártolólag terjesztette fel, ép ugy most Somogymegyéból hozzánk csatlakozni óhajtó községek kérvény4t hasonló-iag indokolni, s hogy ezen községek Zala-uiegyéliez tartozó Kanizsa várossal mint kereskedelmi, mint szellemi szempontból egyforma és örökö-í érintkezésben vannak, nem csak pártolni, de igen kérvényezni fogja, magasztos állását leghelyesebben felfogva, módot és alkalmat nyújt azon lakosságnak, mely saját jobbléte elómozditása alkalmával megragadta az alkalmat, hogy sorsán könnyithessen, mely intézkedés elérésével Zalamegye, az általa loyalitási szempontból a lakosság érdekét figyelemmel tartva a tóié elcsatolandó rész fejében kárpótoltatni fog. —
Mert ha Horváth Szent-Miklós, mely-
TÁRCZA.
nek 1573 lakosa és területe 5387 .hold négyszög öl, Lisztó 183 lakóssal 4420 hold 1522 négyszög öl, Surd 917 lakóssal 3750 hold 268 négyszög öl, Bagolya, Sáncz 583 lakóssal 3243 hold 141 négyszög öl, Belezna 1310 lakóssal 5111 hold 1280 négyszög öl, Zákány 845 lakóssal 3010 hold; összesen 6011 lélek 24,923 hold területtel, ezzel 2 ''/3 négyszög mértfölddel csatlakozni óhajt a tapolczai járásból leendő átcsatolásért kárpótolva vagyunk, ezen átcsatol tatást annál inkább is óhajthatjuk, mert Ghyczy pénzügyi minister ur takarékossága oda mutat, mikép a megyék saját magukra fognak utaltatni és valamint adójok kivetését, annak beszedését és az állami pénztárba szállítását saját körükben foganatositni fogják, ugy az érdekeltek mindezt ott, hol terményét értékesitni, hol gyermekeinek a felsőbb tanintézetekbeni kiképeztetését eszközölni tudja, szinte képes lesz.
Nincs s nem nyílik több alkalom, hogy ezen ügy kedvezőbb eldöntésre számithasson, mint a mostani, épen azért ismételten szabadjon remén} lenünk, mikép megyei t. bizottmányunk elfogadva a kinálkozó alkalmat lehetővé teszi, hogy folyamodók jogos igénye érdemleges elintézést nyerhessen.
Levelek a londoni borkiállításról.
(Folytatás.)
Barany amegyének gazdag borvidékei számos mutatvány által k épviselvék. A fehér borok között első helyre tesszük mi itt LittkeLőrincznek pécsi és Szeif-ricz Antalnak villányi rieslingi borát, bárha különösen az elsőnek tulmxgas árával megbarátkozni nem tudunk; a b é 1 y e i uradalomnak villányi riesliug
borai jók, de mi e pinczéből jobbat vártunk ;
a d*K érő Vj * » k r i U Lm.} i r i e s 1 i n g j e szép anyag, de még éretlen. Figyelmet és teljes elismerést érdemel még a Nádossy testvéreknek, István- és Kálmánnak választékot gyűjteménye; ez 9 számból ál 1, a melyek köaött nyolez fajbor van, mint félreismerhetlen bizonysága annak, hogy ez urak a borászati reformot komolyon akarják venni. Idővel, ha majd a fiatal ültetvények megfognak er&ödni, több mint valószínű, hogy a helesfai borok, Baranyamegyének legjobb borai közt fognak állani. A mit mi e boroknál még ka vannak, az mindössze is az, hogy a termelőnek buzgalmát egy ügyes pin-czemee térnek figyelmes kezelése támogassa, hogy a nyert szép anyagnak kivitelképessége ily formán biztosit tassék. Apécs i, s s i 1 v á s; és szentmiklósi borokat S z e i f r i c z A n t a 1 állította ki, de ezek magas árukat meg nem ütik. A kiállított vörös borok között természetesen a v i 11 á n y i áll első helyen; a legszebb mutatvány e fajban a Ramasetter V i n c z e sümeghi pinczéjéből került ki, ez egy 1 86 8-r villányi válogatott, a mely mellett azonban, Littke Lőrinc zé olcsósága, az Abeles Dávid, Szeifricz Antal ésPalugyay és fiai részéről kiállítottak szép tiatfta izük által aziutén figyelemre méltók, a nagyharsáuyi borászati eg y 1 t azon igényekkel lépett fel, hogy a nagy harsány i bort a villányi m*lié válfajként állítsa oda. azonban az általa beküldött példányok mindössze is szép nyers anyagút mutatnak a kifejlettebb pincsekeselés-nek minden nyomai nélkül. — Külön megemlítjük itt még a már fentebb nevezett N á d o s s y testvéreknek helesfái kadar és por-t ug i e s e r lajborait; ezek igen kedves borok, s a kadarnak elismerésre méltó jutányos volta (16 shilling 8 fr.) saportugie-sernek gazdag teste és az angolnál kedvelt sötét színe a versenyképességnek nem megvetendő tényezőit képesik.
Eger - Visontának hírneves borvidéke mindössze 6 mutatvány nyal van képviselve. Ezekből egy fehér, Abeles Dá-
vid visontai rieslingi e, tisst* irft bor magasabb igény ek néíkQi és 5 vörös; névszerint 3 egri, 2 visontai. Az egri példát yofcat Abeles Dávid Budapestről és FlandoríFsr Ignács Sopronból, a visontai borok** Abeles Dávid és Parragh Gábor Buda pestről küldötték. Mind as Qt mutatvány igen szép, határozott elsőséit kell azonban közöttük adnunk Abeles Dávid visontai borának, mely burgundihoz hasonló zamatjával as egéss kiállításnak legfőbb számai közé sorakozik
Kifejezést kell, hogy itt adjunk a fölötti sajnálkozásunknak, hogy Eger-Visontának kitűnő termékei ily gyér képviseletet nyertek a nemzetközi versenyben; igsz, hogy a küldött , mutatványok mind jelesek, de azért ások a hiányzókat nem pótolhatják.Egyátalában ugy-látszik, mintha Eger Vistonának termelői ősként adták volna fel a versenyt, egyetlen egy »em akadt közöttük, ki néhány palaczk borral a küzdelmet vidéke érdekében megkisérlette volna. Pedig a mennyire mi tudjak, S i r Antal, Jóo János, Berecz Ferenc z, KozmáryJános ésUjhe-1 y i János nem egy kitűnő mutatványt küldhettek voloa ide, s Bzükség esetén főtisztelendő Janikovics Antal hatvani prépost ur pinczéjéből is igen szép példányok kerültek volna ki. Hogy egri és tíbo''o-t a i b o r egyátalában van a kiállításon, ez derék borkereskedőinknek érdeme. Termelőink nem tettek e részben semmit: ha rajtuk állott volna, ugy Ege r-V i s o n t a a londoni kiállításon képviselet nélkül marad. Ily viszonyok között azután ne méltóztassanak as egri urak csudálkozni, ha az angol borkereskedő, | mint árjegyzékei tényleg mutatják, továbbra is azt fogja hinni, hogy az egri bor Magyarországon a legolcsóbb, tehát s legkisebb bor. Ha nem fogja hinni, arról ők tehetni oem fognak.
AzErmelléket és szomszédos területét aSzilágyságotl7 többé kevésbé jó matatváoy képviseli. Figyelmet esek közül a lecsméri, nagykágyaiés s z é-
Szemlélödések a világirodalom terén.
V. Regény irodalom.
— Mihály J. Endre barátomnak. —
Szemlélődéseink első tárgyát, a költészet jellemzését befejeztük. — E közlemények tagadhatatlanul igen hiányosak; uemcs&k, hogy nem kimerítők, hanem még a befejezettség azinvona ától is távol állanak. — Ariosto, Cal-deron, Korner Freylig^ath, Lonng, Böttger stb. stb. nevei hiányoznak és műveik jelleméről aem tétetik említés, mentségünk e tekintetben csupán az, hogy ha, minden kitűnő költő, habár még oly rövid ismertetését is adtuk volna, e lapok tárczáját legalább is két évre elfoglaltuk vala —
Ki ded mutatványaink czélja nem más, tüint utmutatásul szolgálni azoknak, kik a külföld, illetőleg idegen irodalmak klassikusait tanulmányozni óhajtják.
A regényirodalom jellemzésénél szintén \ olt vezérpontunk.
E helyen nem látjuk szükségesnek vissza meuui a régen mult századok, kurunkban kevéssé olvasott regények Íróira, mint: Chaucer, De Lorris, Spensen, Klauren, Lafontayne, Kot* fcebue atb. stb. inkább az ujabbkori regény irodalom vázlatával vélvén szolgálatot tehetni.
Korunkban legkedveltebbek az úgynevezett „sensationális regények," melyek tudvalevőleg minden erkölcsi czél nélkül megtörtént, vagy képzelt érdekesebb eseményeket csupán mulattatás tárgyául sorolják el.
Az ujabb franczia regényirodalom kiválóan sok ilynemű és szellemű regényt mutathat föl. — Montepin, Gabrien, Qondrecourt, About, Ponson du Terrail, Féval, Féré, Feuil-let és a kevesbbé ismeretes írók egész légiója csupán az érdekfeszítő események ügyes alakításában tűntek ki.
Mit szóljunk Jules Verne regényeiről, ki az emberi fogalmat meghaladó badarságokat ír össze. — E müvek némelyek által, mint szatírák tekintetnek és mint ilyenek, ha a ssatiri-zált tárgyak kevesebb fáradsággal volnának fellelhetők, páratlan leleményességük folytán méltánylásra tarhatnának igényt.
Verne sajátságos regényeinek valóságos jellemképe az „Utazás a fold központja felé," melyből elég lesz csupán azon egy epizódot idézni, midőn Lidenbrock tanár unokaöcscse és izlandi vezetőjük, a fóldközpontját fölkeresni indulván a „Sneffels" nevű kialudt izlandi tűzhányó tölcsérén leereszkednek, és huzamos utazás után a föld belsejében az épen működésben levő Stromboli tűzhányó áltál, épen és sértetlenül vettetnek ki a föld színére.
Sue és ifj. Dumás már a társadalom javítása és átalakítása érdekében i^ták munkáikat s mint ilyenek az előbbieknél maradandóbb becsüeknek is tartatnak. — Eugén Sue .Párisi titkok" czimű müve legjobban képviseli ezen irányt.
Hugó Victor áthatva az általános szabad-sag nagy eszméjétől, leginkább az ember jogok fejtegetését és kibővítését tűzte maga elé czélul. — A nagy iró gyönyörű nyelvezete geniálís eszmei megalapiták számára a hirtaevet, melyet oly szép czélra igyekszik kizsákmányolni.
,A tenger munkásai" czimű müve a
benne felhalmozott valószinütlenségek miatt nem épen a legsikerültebbnek mondhstó. — , 1693c czimű regénye a forradalmi eszmék valódi tárháza. — Általában Victor Hugó a nagy regény íróban a szabadság rajongó imádója.
A francziák ujabb regényirodalmát az itt alig érintett nevek alkotják; azért elismerve az illetők jeles tehetségeit, mégis azt hisszük, hogy Frankhonban a jelen irói nemzedék kö-sött alig fog képződni egy Scott Walter, Charles Dickens, Thackeray, vagy Bulwer.
Nem kell felednünk, hogy a franczia regényírók nagyobbára nélkülözik a humoristi-kai tehetséget, mely pedig elengedhetlen tartozéka az ügyes jellemfestőnek.
Azonban a humor fogalmát mi elválasztjuk azon mindenuapi élczeléstől, mely karikatúrák alkotásában fejti ki teheteégeit.
Mi a humor név alatt egy igea ritka és annál becsesebb természeti adományt értünk, mely Jeán Paul szerint felfedi a nagy dolgokban a kicsinyeket és a kicsinyekben az óriásokat.
A valódi humoristának felül kell emelkednie a mindennapi fogalmakon és a dolgokat ugy kell tekintenie, mint a ki azokat régen túlszárnyalta.
Ssóval a humorista némi részben ember gyűlölő és a világgal meghasonlott ember képét tünteti föl.
Csaknem minden iró mutathat föl munkáiban humoros helyeket, de ezek nem tükröződnek vissza minden szóban és a munka minden izében.
A valódi humoristák egyiklegjelesbbikét
— nDer stille
Dickens Károlyt akarjuk felhozni, ki a legcsekélyebb dolgokbál egész világot képes alkotni.
A hallhatatlan Göthe egyik ide idő sorára is hivatkozhatunk :
Weise schaut und siebt geschwind, •
Wie zwei Extrémé nah'' verschwistert
sind." —
Dickens „Bleack House" fonszta ház.,) czimü regénye hemzseg a humortól ; — Skim-pole Harold, Sir Leicester, Dedlok, Volumnia, Mrs. Pardigle szűnetlen mosolyra inditánnk e regényben, míg Carstone Richárd, Miss Flite szánakozásunkat ébresztik fel, Jarndyce Summerson Eszter, Woodcourt Allan, György úrtól. A beosülésünket aem tagadhatjak meg.— Mr. Gappy, Jobliag, Mr. Bucket mulattat, Schmallweed családja utálatot keit és mégis e sok s különböző szerepű személy, mind humorossá van elénk állítva. — As egéss regény, mely öt testes kötetre terjed, csupán egy- kan-czellariai törvényszék előtt folyó perből származik. — Szóval kis jelentéktelea és magában érdekteleo tárgy, ami e kitűnő és mulatságos regény alapját képezi.
A „Nehéz időkben- a szájhős Mr. Boau-derby, Mr. Gradgrind, Tom és Mr. Harthouse, meg aaayi remek példány ai a humoros leírásnak.
„Barnaby Rudge''-ban Tappertit Simon és Miss Mi ;E e legkomolyabb embert is mosolyra indítják a nélkül, fcogy kaczagna. — Dennis szerepe pedig szomóra kigunyolása "S gyávaságnak.
Kétségtelen, hogy e kitűnő munkákról is ellehet mondani Lewes szavait: ,A gyöngy csak arra néz^e gyöngy, aki ismeri értékét. — így vagyunk a magasztos tárgyakkal is, melyek
k e 1 y b i á f bikif borok érdemelnek. A bakator miul Magyarországnak egyik legkeményebb bora, Angliában, ha jellemző zamatja egyszer érvényesülni tud, előreláthatólag nagy keletűek fog örvendhetni. Telegdy Mártonnak lecstnéri bakarja, zamat és izben az erdéh i bakarborokhoz közel esve, Jigen jeles bor, kar, hogy aránytalanul magas ara folytán szárnyai szegvék. — A n a g y-kágyai bakart, mint tudjuk, gróf Puugrácz Jenő urnák 1858-ki termését P a I u g y a i és tini egy kitűnő mutatványban állították ki, u melyet ínég mérsékelt ára is ajanl. Ez kiállításunk ban a magyar bakar borokuak legszebb példánya. — A székely-hidi bakart term észetesen gróf S tűbe d b e r g J ó z s e í ur borai képviselik, sajnos, hogy e valojjan kitűnő anyag jobb pin-czejtciciehbeu nem részesül. E borok jobbadán mind m-gazeuvédték a tengeri utat, de már ezen meggyengült állapotban is figyelemre méltók. — Mayer Farkas nagyváradi borkereskedőnek, tnargi taiésszunyog-di bakar borai, ugy szintén K o h á-nyisz erén i zöldje is versenytársaik mögött nagyon elmaradnak. G o 1 d g 1 a n z J. V. szilágy-somtytií borkereskedő ~ 1866 ki sződemeteri bakar jánsk pedig az a legnagyobb szerencsétlensége, hogy az erdélyi collatiéban SainiLászló állította ki nagyszerű sződvmeteri bakar-borát, megmutatva ez által, hogy a szódé meteri bakator, ott, a hol, milyen lehöL — Abaka''orok hosszú sora mellett teljes elismeréssel említendők még meg Nsg y Lázárnak krasznairieslingje ésFarkas Károly szilágysom-1 y ó i aszúja.
Neszmélynek két képviselője akadt: egyik Abeles Dávidnak, másik Zerkovitz éstársának pinczéjéből, mindkettő jó olcsó bor nagyobb jelentőség nélkül. Aneszmélyi bornak neve angliában eléggé i»mert ugy azonban, hogy az a mit rendszerint n e s z m é 1 y i gyanánt árulnak, az egy vastag sötét szinü bor, a mely a mi neszmély inknek tökéletes ellentétje. Ugy Abeles, mintZ e r k o v itt-nak neszmélyije a sajátképi typust adják vissza, lesz-e ily körülmények között nagyobb kelendőségük ? bevárandó.
A pozsonyi borvidéknek borai az an^ol piaczon csak .másodrendű szerepet fognak játszhatni; testük vékony, savanyuk sok, és csakis olcsó áruk és kifejlett zamatjuk ellensúlyozzák e hiányokat némileg. Elég szép mutatványok e nemben Günther Vilmos pozsonyi borkereskedőnek 1862-ki Pk oro n a" bora ésPal''tgyaiésfiainak pozsonyi r i e s 1 i n g j e. Ugyan e kategóriába tartozik a Chateau Palugyay is, mely azonban amazoknál jóval különb és magasabb igényekkel lép fel.Mérsékeltára, a rajnai boroknak nem megvetendő versenytársává teszi.
A pozsonyi vörös borokat Günther Vilmos borai igen jól képviselik ; e borok olcsók, kellemes izüek, és természetüknél fogva a kisebb franczia claresekke) esvén össze, azokutl jóval jobbak, — Névro-konsagnái fogva itt említjük meg P a 1 u g y a i és fiainak kitűnő Chateau Palu-g y a i j á t a mely igen nagy közönséggel bir,
csak nagy művészek kezeibe magasztosak," , (dife of Göthe,)
Dickens irói pályáját tudvalevőleg „Sket-ches of London") „londoni életképek" czimű vázlataival kezdte meg, mely annyira megnyerte számára az angol olvasó közönség kegyét, bogi olvasottság tekintetében Bulwer is alig álljaki vele a versenyt.
Dickens után kétségtelen, hogy Thakeray a legnagyobb angol humorista, ki „Vanity Fairé.'' (hiúság vására) czimű munkájában tüntette ki leginkább magas tehetségei .(E munka, ha nem csalódunk nyelvünkön is megjelent, általában igen ajánlható tanulmány fiatal íróinknak.)
Jelentékeny számmal vannak, kik Tha keray tehetségeit Dickens-énél magasabbra becsülik, mert alakjai nevetségesebbek és furábbak, mint Dickens regényeiben. — Mi óvakodunk összehasonlítani a két első humoristát, mert irányuk annyira különböző, hogy összehasonlításnak köztűk helye nem lehet.
Nem szólunk a mult században élt Smol-let hnmoristikus müveiről; .Peregrirce Pickle" és .Humphrey Clinker" czimű könyvei Saphir modorában vannak írva. — Egyszerű karikírozott alakokkal.
Sterne, kinek egy müvét (Sentimental Journey.) Kazinczy Ferenczünk forditále, már több önálló eszmét nyújtott munkáiban.
Swift Jonathan (1667 — 1747.) a jeles ssatirikos, nem birt sz előadás ama könnyedségével, mely Dickens-et és Thakeray t jellemzi. — Általánosan ismert műve: a .Gullivers tra-vels" (Guliver utazása,) majdnem minden nemzet ifjúsági irodalmába át van ültetve.
A történeti regények szó szerint nélkülöz-
mit kifogástalan kereksége és gyönyörű zamatja
teljesen igazol.
A pest-budai borvidék fehérboraiból
mindössze két mutatvány van kiállítva, mindkettő hirneves termelőktől. Egyik Havas Józsefnek sashegyi rieslingje, másik Korizmics Lászlónak k i 8 t é t é n y i hockja. A mi az elsőt illeti, az igen szép zamatu bor, de mintha nagyon is angollá akarták volna tenni, a mi csakis'' fiuomságának rovására történt; jelen állapotában magas ára mellett aligha fog sok vevőt találni. Gyöngébb ennél zamatban, de gazdagabb testben akistétényi hock, a mely az angol ínynek is tetszetős lévén, mint jó asztali bor megállandja helyét. Persze az asztali kifejezés itt angol érteimezesben veendő, n^m jelentvén az mást, mint azt, hogy e bor az angol fogalmak szerint még könnyű borok keretébe tartozik.
Sokkal nagyobb, sokkal változatosabb az
e borvidékről kiállított vörös boroknak gyüjte-ménye. Első helyen itt kétségkívül az u. n. budai sashegyi borok állanak, ámbár ez elsőség inkább csakis a hírnévre vonatkozik. Qualiiative fölülmúlják azokat a kistétényi; borok, Korizmics László ée-M ó r ó c s 1 8 t v á n által kiállítva. Korizmics kistétényi kadarkája igen szép bor, jellemző szép zamattal, bár nézetűnk szerint az angolénál finomabb ínyhez való ; sokkal magasabban áll annál és összes vörös boraink közül mintegy kimagaslik ugyancaak Korizmics László burgundija, mely kitűnő tulajdonaival magasabb árát is igazolja, kár, hogy belőle jelenleg nagyobb quantum piaczra nem hozható. Mórócz Istvánnak kistétényi kadarja gyönyörű zamatu ritka gazdag testű fiatal bor, kétségtelen nagy jövővel. A sajátképi budai s a s-hegyinek Abeles Dávid, Havas Józsefés Kamasetter Vincze igen szép példányait állították ki, a melyek mellett Szarvassy Sándor és Z e r-kovicz Zsigmond hasoníaju borait is teljes elismeréssel véljük említendőnek. Mind e szép példányok közül iL\gyobb kellendóségre egy sem tudott eddigelé szert tenni, minek oka azonban nem a borokban, hanem az eddigelé Londonban ösmert borok hibás classificatiójá-ban keresendő, miről később részletesen szólunk.
Sopron Kustnak. borvidéke Magyarországnak azon fehér borvidéke, melynek termékei a londoni piaczon legismertebbek, és a melynek borai kiállításunkban ily formán legkeresettebbek. Fájdalom a kiállítás rendel-ke. ésére lévő csekély készlettel a jelentkező keresletnek megfelelni egyelőre nem lehet* A Flandorffer Ignácz ur részéről kiállított e fajbeli 15 szám mindmegannyi kitűnő példány, melynél szebb e jeles borvidékről sem igen kerülhetett volna ki, nagyobb készletnek után-küldését azonban az eddigi nagy melegek nem engedték. Flandorffer ur nagy számai mellett cicséróieg kell még megemlékeznünk Abeles Dávidnak ruszti aszújáról, mely mint ilyen kitűnően állja meg helyét.
Szegszárdnak vörös bora az, mely fölfogásom szerint az angol ínynek leginkább felel meg; gazdag teste, szépen kifejlett zamatja, sötét szine erre nézve elég garantiákat tartalmaznak. A kiállított mutatványok egyike,
hetik a humort, e szakban főszükség minél közelebb maradni a valóhoz és ugy az ellenmondásokat, mint a valóezinütlenségeket lehetőleg kerülni.
Az angol irodalom történeti regényirój között Scott és James a legkitűnőbbek, müveik nagyobbára inkább korrajzoknak, mint regényeknek nevezhetők.
Scott Walter regényei irodalmunk védtelen kárára máig sincsenek lefordítva, íróink csupán költői müveit méltatván figyelemre. — Hallhatatlan Jósikánk regényei élénken eml& keztetnek a .legnagyobb angol regényíró" Ifcet lemi szülötteire. — Legismertebb ós elterjedtebb regényei a következők : .Waverley" „Gűi Mannering* „Rob Roy" .Kenilvorth" .Ivan-hoeu stb.
George James, Scott tanítványa, nagy mestere nyomain haladt. — Regényei az épen nem könnyed irály daczára rendkívül elterjedtek s szerzőjük egyévé lón az első rangú angol íróknak. — Több munkája franczia fordításban is megjelent s ezekről a hires Cuvier (ki személyes barátja volt) és Denon a legajánlóbban nyilatkoztak.
1825. évben huszonnégy éves korában irta első regényét „Richelieu" czimmei. — Mielőtt e nevezetes munkáját kiadta volna, Walter Scott bírálata alá bocsátá, elhatározván, hogy ha a nevezetes férfiú zsenge munkájáról rossralólag nyilatkoznék, lemond azon pályáról, melyre épen lépni szándékozott.
Azonban Scott reményén felül igen hizel. gően nyilatkozott e regénye felől s ő nagy buzgalommal haladt a megkezdett ösvényen.
Nemsokára egymást követték jeles történeti regényei, mint: .Darnley* .John Maszton
Abeles Dávidnak 1 8 6 9-k i szegsz á r d i j a, e föltevésünket teljesen igazolja, az csakhamar az angol közönségnek kedven-czévé lett. E borból eddigelé több fogyott el, mint többi vörös boraink i>ól ösnzcaeu. Legközelebb esik ahoz Palugyaié* fiainak szegszárdi válogatottja, a melynél mindössze is kissé kevesebb édesség volna kívánandó, jó olcsó bor aZerkovitz éstársának szekszárdija is; a többi szegszárdi borkiállitók, A 1 b a n i c h György, a szegszárdi bőrke reskedési részvény-társaság, FerdinsndAntal és fiai, eladási quantumokat nem küldvén, szép mutatványaik nyomot nem igen fognak hagyni.
(Folytatása köv.)
Helyi hírek.
— Gerő J. színtársulata Nagy-Kanizsán tegnap este megkezdette előadásait. Ma vasárnap Abonyi Lajosnak uj darabja ; . A betyár kendője" czimű adatik; hétfőn okt. 12-én felerészben, a létesítendő nagy-kanizsai kisded-ovoda javára, „A falusiak'' czimű vígjáték Kerül színre. A társulat e szép figyelmeért elismerést szavazunk s felhívjuk a t. közönséget viszonti figy elem- s meleg pártfogásra.
— Örömmel értesültünk arról, hogy s világhírű Florentini négyes-társulat november hóban városunkat szerencsélteti; sajnos, hogy átutaztában csak egy előadással mutatják be művészi nagyságokat. Ollop Imre ur van a rendezéssel megbízva.
— Hírlik, hogy Kollay Rókus perlaki szolgabíró, és Csesznyák Sándor csáktornyai szolgabíró urak beadták lemondásukat; e hír valódiságáért azonban nem kezeskedünk.
— Szentimrei Elek országgyűlési képviselőtől Kassán Maurer A. könyvkereskedésében röpirat jelent meg s küldetett be hozzánk. Egy komoly szó állam-háztartásunk rendezéséhez. E nagyhorderejű ügyhez hozzászólunk.
— Marhavés*. Fityeházán szept. 20-tól oktober 6-ig 351 marhaállományból megbetegedett 46, elhullott 13, lebunkóztatott 6, mészárszékre adatott 2, s így jelenlegi marhaállomány 330, beteg 25.Bsjcsán egy 5 éves tehénnek megbetegedése folytán nagy ijedelem volt, s 7-én katonai zárlat eszközöltetett; okt 8-án azonban dr. Zlamál Vilmos m. tanácsos, Kovács János szolgabíró s Maár Sándor megyei állatorvos urak jelenlétében constatalva lett, hogy a tehén szivszervi bajban s részleg tü-dőiobbos catarrhúsban szenvedett, szive körül több izzadmány találtatott, ennek következté ben a zárlat feloldatott s Bajcsán a közlekedés szabaddá tétetett.
— Busa Kálmán, a .Vasmegyei Figyelő" szerkesztőjétől két kötetes regény jelenik meg „Gonoss idő k''czimmel, melynek tárgya Vasmegye múltjából van merítve. Az első kötet díszes kiállításban megjelent, a második kötet deczemberben adatik ki, előfizetési ár 2 frt. Szerzőnek élénk tollát, hazafias irányát lapunk t. közönsége is eléggé ismeri s így e munkáját méltó pártolásába melegen ajánljuk.
— Színészet. Sümeghen f. évi okt. 4. Gerő J. színtársulata által színre került „A
Hall" .The gipsey" .Robin Hood'' .Henry Mastenton" stb.
A társadalmi és részben történelmi regényírás terén Sir Lyton Bulwer baronet is egyik nevezetes irója az angoloknak. — 0 róla jegyzi meg Brillon jeles leveleiben : — .A ki nem érti tökéletesen és teljesen Bulwer szellemét, az ne igyekezzék azt fölfogni, a mit ő ír. — A gyengédség, a fájdalom által élesbbitett szellem hatalmas képzelő erejével, ezek teszik Bulwert, mint irót nagygyá. — E komor kedély alig hihetjük, hogy meg nem hasonlott a r világgal és ő még sem tanulta meg tökéletesen, hogy mi a sarkazmus.
Müvei közül kiemeljük : .Pelham- ,Paul Clifford'' .Zanoni" „Ernst Maltravers" .Night and Morning'' (éj és korány) .The last of the Barons* stb.
Az ujabb angol regényírók közül még : Disraely, Washington Irwing, Hawthorne Nat-haniel stb. érdemelnek figyelmet.
Cooper, az amerikai erdő élet nagynevű ecsetelője szintén azon írók sorába tartozik, kiknek neve nem fog elfeledtetni. — As úgynevezett .Bőr harisnya" regények igen sokat tettek, hogy neve népszerűvé váljék. — Gondol Dániel fordításában, nyelvünkön is bírjak e regények egyikét; ,.Az utolsó mohikán* cziműt.
A német regényirodalom ez idő szerint igen meddő, jelesebb müvekben. Born F. György, Arthur Storch, Hacklender, Marié Schwarz, azok, kik a nagy csapat regényíró közül kimagaalanuk..
Hahn Hahr Ids grófnő csaknem félszázad óta megjelent regényei .Cecil" „Psul Fors-teru máig is az olvasottabb könyvek közé tar-
jegygyűrű* vagy .a szent gáli vadászok." Énekes népszínmű, irta Szigligeti. A terem tele. E darabból különösen megemlítjük Hünyadi Emmát, (Amália), ki teljesen átérezve játazá s hű szeretőt; jól adván a boszut lihegő diadalmat, sikeresen a halál küzdelmeit. Okt. 5-én utolsC előadásul tüzetett ki : .Kemény Simon" vagy „Meghalt a hazáért;" azonban közbejött akit dályok miatt adatott a régi, de még mindég jó darab „Vén bakancsos és fia a huszár," ezeu rögtönzött előadást megelőzte: Az aradi vértanuk emlékezete, ailegoriai képlet, zene, ének én görögtüzfény mellett a dicső halállal kimúlt 13 vértanú és gróf Balthiány Lajos mioiaterelngk nek arczképeikkel az összes személyzet által bemutatott jelenet. — 7 én távozott a társaság Kanizsára, amint értesültünk, több jeles tag lőu a téli idényre szerződtetve. Nekünk kellemes natéket szereztek ; a közönség pártfogását Sü megben szépen mutatta meg; kívánjuk, hogy Kanizsán is ily jó eredménynyel működhet senek. X.
— Reltter István, váczi kocsigyáron valóban becsületet szerez a váczi iparnak. Közelebbről a királyi udvarmester rendeletére ő Felségének négy hintaját javitá ki, és két tel jesen ujat készítetett, melyek cain, soliditás és elegantia tekintetében'' ritkítják párjokat é» keségkivül a fensőbb aristokratia körében nagy kelendőséget fognak szerezni Reitter 1. készítményeinek. Szolgáljon e vonzó példa buz ditásul azon iparosainknak, kik folyton panaszolják az iparnak nehéz helyi viszonyait, de oly keveset tesznek arra, hogy készítményeiket a cözel főváros czikkeivel versenyképessé emeljék!
— Tanügy. Zalamegyei tanító iskolata nácsosoknak szavazattöbbséggel megválasztat -tak : Hajgató Sándor n.- kanizsai, Udvaray nácz zala egerszegi, Pöltz Pál keszthelyi és Pálya Mihály csáktoruyai, községi tanítók. 3ő vebben az e lapban közlendő jegyzőkönyv.
— A tiirjei altauitói állomásra páiyá zat nyittatott, dij: évi 80 frt. készpénz, teljes ellátás és lakással van egybekötve. A jelentkezések f. é. nov. l-ig Hock Pál főtanitó úrhoz (u. p. Zalabér) eszközlendók.
— Keszthelyen oktober 14-én 50 drb. kincstári ló árverés utján eladatni fog.
— Rövid, hirek. Az aradi gyászünnepélyen Jókai prologját Feleki szavalta. — Széchenyi Ödön grófot a török kormány felkért*-, hogy a tűzoltóságot Törökország nagyobb váró saiban szervezze. — A nemz. szinhá7ban előadásra ajánlott .Cserebogár" czimű népszínmű vet Margitai Dezső irta. — Téten Kisfaludy Károlynak szobrot akarnak emelni. — Olteánu püspök a nagy-váradi tűz károsultaknak 200 ftot adott. — Bihar és Arad határán három veszedelmes rablót fogtak el, kiknek fejére dij volt tűzve. — A minister tanács Ghyczy pénzügyi javsslatait helybenhagyta. — A űumei tenge része ti tanodánál a mostani tanévre három kétszáz frtos ösztöndíj van üresen magyar ifjak szamára. — Siófokon balatonmelléki lövéoz-egylel alakult, fólövészmester Tallián Lajos — Az aradi uj színház jelen idényét katona .Bánk-bán"-jával nyiták meg. — Horváth Géza magyar népzenekara Amerikába kapott meghívást.
— Lipcsében eredeti zenemű jelent meg: .Gyászinduló halott égetésnél" szerzője Ráfáel.
— Marosvásárhelytt toroklobb uralkodik a
toznak. — E müvek gazdag eszme tartalommal birván, inkább a komoly irányregények, mint az érdekfeszitők közé tartoznak.
Gerstacker Frigyes kiválóan araerikai utazásaiban gyűjtött tapasztalatai nyomán irt regényei, mint .Az arkanzaszí lókötők" érdemelnek említést.
Meisner Alfréd, ki mint lyrai költő is kitüntette magát: a regényírás terén szintén szép sikert aratott. — Nagyobb regényeit a köny-nyed egyszerűség és természetesség jellemzi. — .Schwarzgelb" czimü nyolcz kötetes korrajza egyikének tartartik az e szakban megjelent legjobb müveknek.
Théodor Mundt szintén jeles korrajziró .Tousaint" (E müvét jeles Jósikánk lefordította nyelvünkre és „Egy néger szabadsághős" czim alatt a Franklin társulat kiadásában jelent meg.) .Mirabeau gróf, vagy a franczia forradalom története," legsikerültebb munkái közé tartoznak.
A történeti regények és korrajsok írói között, mindenesetre elsőrendű hely illeti meg Mühlbach Lujzát is, a kitűnő német regény írónőt — Vonzó, kellemes olvasmányt nyújt müveiben és kitárja gazdag történelmi ísmere-reteit, a nélkül azonban, hogy a történelem ismertetésen és néhány részlet elregélésén kívül, valamely komolyabb czélt látszatnék elérni akarni.
Nem fogjuk itt elsorolni azon utánzókat, kik minden kiválóbb tehetség után nagy számmal élősködnek, mint a nagy Schiller .Kant und seine Ausleger" czimü epigrammajában oly talál ól ag megjegyzi:
— .Wie doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung
gyermekek köiött. 01 «B*ora*ágban * ▼sticam
^templom kamarását egy rabló banda elfogta 150,000 lira váltságot követei. — Breznóbá-nyác Lopuaany Ferenc*, egykor egyetemi tanár meghalt. — Voronea orosz városban egy wi vaj lássál vádolt egyén nőt válasstott védőjének, a trvszék elfogadta. — Lengyel országban egy 136 éves paraszt halt meg közelebbről. — A "szultán legújabban született fia (váljon hányadik?) a hit kardja nevet kapta: Mehmet teis-ed-din Effendi. — Egy Oroszországi börtönben három fegyenc* kártyázott, egyik mivel nem volt miből fizetnie, életét tette fel, a játszmát el veszté és társai megölték. — A békés megyei mivelődés történelmi társulatnak 102 rendes és 90 pártoló tagja van.— Roget de Campagnoile Károly hamis gyémántokkal a bécei postaigazgatóságot 72 ezer frtig akart* megcsalni, mi azonban nem sikerült. — Grf. Nádasdv volt kalocsai érsek 1700 db. arany burnót szelenczét és egy láda arany karperecet hagyy>tt hátra. — A sarkvidéki expeditió tagjait Fiaméban és Triesztben kitüntetéssel fogadiák. — Feigler Victor a nemz. zenede zeneszerzési tanára meghalt. —
Vegy es hírek.
- Garibaldi és Victor Hugó. Garibaldi következő levelet intézett a nagy franczia iróboz: C a p r e r a, szrpt. 8. Igen kedves Hugóm! Azon részvét, melyet ön ,Mills* czimü munkám franczia forditásának aláírása iránt tanusitott, gyakorlatlan tollam e szegény em-bryoját az ön hatalmas és hires védnöksége alá helyezi. Köszönetet mondok önnek szívből. Egész életére lekötelezettje „Garibaldi." — Erre Hugó Victor igy felelt vissza: Páris,
Setzt! Wenn die Könige bauen, habén die Karner zuthun.*)
Kétségtelen, hogy kivalólag a német irodalomban sok a vizenyős termék, mely hangzatos cziroével éssailangos ön ajánlatával elfedi szerzőjének csupau árnyoldalairól ismert nevét.
Nagy előrehaladását jelezi a kor ízlésének ama jogszerű kívánalom, mely a regényírók iráut mai napság nyilvánul sez abban áll, hogy az egyszerű mulatlatás ma már nem tekintetik czéloak, mert mint ilyent csupán komoly erkölcsi alappal bíró tárgyakat szokás tekinteni.
Az egyedül és kizárólag mulattatásul szolgáló regények legfeljebb a vasúti coupékban lehetnek és vannak helyükön. — Korunkban örömmel tapasztalható, hogy a Paul de Kock-ok átengedik polczaikat a könyvtárban Diekens-éknek és Walter Scott-oknak.
Megszűntünk a regényben az egyszerű regét keresni, jellemrajzokat kivánunk és várunk azokban találhatni.
Egészen uj és önálló irányt teremtett F. Born György az ujabb kor udvari életéből merített tárgyakkal s e parlagon hagyott tért hi-vatottságat eláruló buzgalommal műveli. — Érdekfeszítő történelmi regénye „II. Izabella
•sept. 18. Kedves Garibaldii Levele meghatott
engem n érzem, hogy öreg testvéri érzettel eltelt szivem önért dobog. Igen, ugy, ugy, beszélje el Ön maga saját felséges tetteit, beszélje el azokat Olaszországnak, beszélje el Francóa-országnak, az egész világnak! Az ezer híres less, mint a hogy híres lett a tizezer, azon különbséggel hogy azok győztek és dicsőséget arattak, de nem azáltal, hogy viasza vonultak, hanem azáltal, hogy előre nyomultak. Mint Xenophon, ön is véghez viszi előbb az epoat, aztán elbe-azéli azt, de ön nagyobb mint Xenophon; ő benne csak Görögország szelleme élt, de önben minden nép lelke él. — Kedves Garibaldi, ölelem önt. — VictorHugo.
— Temesvárit egy szép fiatal leány esküvőjére készültek. A vőlegény jómódú fslusi bérlő volt, de a leány nem szerette és csak szülői parancsára hajtott Az esküvő előtti estén a leány hirtelen eltűnt a társaságból, s később az udvaron sírva és imádkozva találták. Azt mondta, azért imádkozott, hogy vagy ő ,vagy vőlegénye caak meghalna az esketée órája előtt. Másnap levél érkezett, hogy a vőlegény nem jöhet, mert tüdőlobban fekszik. A menyasszony e hirre megdöbbent. De még jobban megdöbbent a rá következő hirre, hogy már meg is halt. Ez egészen megzavarta, s most azt hissi, hogy az ő imádságára halt meg. Hiába beszélnek neki a véletlenről, ő magát tartja a halál okozójának. A szegény leányt őrizni kell, mert már tett is kiséréletet, hogy a szülői házat el-hagyja.
Színészet.
— (B.) Szombaton, okt. 10 én nyiiotta meg Gerő J. színtársulata a sziniidényt „Hu -azárok és dámáku czimü mulattató vígjátékká\
gyér közönség előtt, az első sorban csakis három úrhölgyet láttunk. Az előadás kerekded s jól sikerült. Gerő Lina igen kedves színpadi je lenaég, könny üdséggel játszott,Gerőné,Hunyady Emma, Gerő, Márton, Szentesi dicséretet é rde-melnek. A közönség elégedetten távozott, kár, hogy felvonások közt zene nem volt A kezdet a társulat részéről jól sikerült, kívánjuk, hogy a t. közönség pedig jól folytassa.
Szerkesztői üzenet.
1464. D. Q. Badapest. Megkaptak a humoress-ket. Mielőbb elolvassuk. A személyes ügyre vonatkozólag volt, van én lwi valami.
1465. V A. A részvény társulatok alakítása érdemében igért caikkaorozatot kérjük.
1456. Qy. Qy«r. Helye*! a távirati tudósításnak örültünk.
1457. O. L. Eger-Aracsán. Késséggel intés-kedtüi-k.
1458. B. Bécs. Egyelőre megnyugszunk.
1459. O As ön kárára per less belőle.
1460. .A szüret," érdekes közlemény, sajnál-jak, hogy & jör8 számra valánk kénytelenek halasztani közlését.
1461. lfj. T. J. .Az erdei virág* j5ni fog.
1462. G Kolozsvár. A helyreigazítást kösrö-nettel vettük s felhasználjak ; a másikat sajnáljak.
october ll-tf I oktober 17-%. 1874.
*) Azon olvasóink számára, kik nem bírják a n*m«-t ijyelvet, lefordítjuk 8cbiller epigrammaját : Knitt magyarázóihoz:
Bámulok : anoyi szegényt, hagy tnd táplálni a
gazdag !
Ha a király épít, munka akad oekik is.
Spanyolhon elűzött királynője", „Eugénia" és ,Egy világváros titkai,* **) czinaet viselnek.
Bauman következőleg ir legújabb re gényirodalmunkról: „ Különböző czélok felé törekszik a világ s e czélok mindegyikének nem is, de legtöbbikének akad szószólója, valamely nevesebb regényíró személyében, ki munkájábsn arra fekteti a fősúlyt, hogy az érintett terv egy lépéssel ismét előbbre helyeztessék."
Igaz, hogy e vélemény nem valami költőileg van kifejtve s kissé nagyon is realisztikus gondolkozást árul el ; attól az igazmondást elvitatni teljes lehetetlenség.
Hacklender Frigyes az „Ueber Land und Meer" szerkesztője szintén egyike azon hivatottaknak, kik regényeikben bizonyos szellemet ültettek, hogy e szellem átalakítsa a kedélyeket is mulattatva nyerje meg az előtérbe helyezett eszméknek.
„Az európai rabszolga élet" czimet viaelŐ regénye tanúskodik emelkedett szelleméről^. — Oly tárgyat vett itt alapul, mely a társadalom bizonyos részével éles ellentétbe helyezhette volna. — Pedig soha sem vállalkozott Pasquino szerepére.
kóvary béla.
Hó- és heti- Katholikus nap- Protestáns nap _tár | naptár

otj.
41) K. E. A király beteg fiáról. Ján. VII — Mát IX. G. E Luk. VI. 31—36.
Pr.
11; Vaaára&p D. 20 Filom. D. 19 Kilra.
12 Hétfó Miksa P. Miksa
13 Kedd Kolomán Eduárd
14 Sx«rda Kaliazt P. KalUst.
15 Csütörtök T-resia Teres ia
16 Péntek ÜJtl apát Gál A.
17 Szombat Hedviga Florent.
Érték- és váitófsiyam október. 10.
5*/, metaliques 70.30; 5*/. nem*, kölcsön 74.25: 1860-ki álladalmi köloaön 107.75; bank-réazv. 986 —; hitelintézeti részvények 244.75 ; London 109.85; magyar földtehermen tóéi kötvény 77.25; temesvári földtehermen tési kötvény — 76.; erdélyi földtehermentésí kötvény 74.50; horvát-slavon földtehermentésí kötvén v 79.75; ezüst 103.75; cs. kir. arany 5.24 Napoleond''or 8.85
Felelős szerkesztő: B^torfl Lajos.
lyekből kívánságra hfi másolatok ingyen • bérmentesen megküldetnek.
64.210. bizonyítvány.
Nápoly, april 17. 1862.
Uram Májb«t*gség következtében két áv óta borzasztó sorradáai állapotban voltam. Nem bírtam olvasni vagy írni; reszketés fogta el idegeimet és egész testemrt, rósz emésztés, tartós álmatlanság és minduntalani idegrázkódás idestova hajtott s piUá-natra sem volt nyugtom, amellett legnagyobb fokban mélakóros valék. Sok orvos bánt el vnlem a nélkül, hogy köunyebbfllést szerelhettek volna. Tökéletes kétségbeesésemben On Revaliseiére használtam s most, mintán bárom hónapig éltem vele, kOszOnOm a jó istennek. A Revalesciére a legfSbb elismerést érdemli, egészségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy üzletem után nézhetek. Mély köszö-nettel s teljes tisztelettel
Bréhan marquisné.
66.810. bizonyítvány.
Nevchateau (Vogesekbeo), dec. 23. 1862,
Leányom, 17 éves, havi tisztulása kimaradása folytán a legborzasztóbb idegpusztulás a. n. Veit-táncban szenvedett. Azóta egy barátom tanácsára Revalesciére-t adtam be neki és ezen hathatós tápszer mindenki bámulatára, aki a szenvedőt ismerte, ?>t tökéletesen helyreállította; 5 tökéletesen egészséges. E gyógyeset itt nagy föltűnést okozott és sok orvos, ki e betegséget gyógyitatlannak tartotta, bámul most, hogy gyermekemet erős, friss és tökéletes egészségben látja.
Martin, offic ere comtable en retrait.
.. Táplálóbb levén a kútnál, 50-*x*reten m^. kiméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/, font 1 frt. 50 kr.. 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 font 20 frt.. 24 font 36 frt. Sevaleseiére piskóták szelen-ezékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr„ 120-ra lo frt.. 288-ra 20 frt. 576-ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
N.-Kanitsán Lovák Károly gyógyszertárában; DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eger Tachecy Adolf és Valle Antálnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél ; Nagy-Becskerek G-oldberg J. M. nél; Ma -rosvásárhelyit Fogarasi Dömötörnél; Miskolcz Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Józsefnél ; Győrött Némethy Pál gyógyszerésznél; Szókes-FehórvároU Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Mórícznál.
A bécsi cég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
••) A regényekről a .Zalai KiUlöny8 mult évi folyamában könyvismertetést kflzöltünk.
Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesclére du Barry
Londonból.
Mellőzése minden betegségeknek orvosság és költség nélkül a finom egészségi szer Revaliseiére du Barry által Londonból, mely felnőtteknél és gyermekeknél ötvenszeresen megtakarítja más szerek költségeit.
Kivonat ason 76,000 gyógyesetekből gyomor-,ideg-, altest-,mell-, tüdő-, torok-, hang-, lélegzet-, mirigy- és hólyag-bajoknál — me-
— Bekü^detett. Gazdákra nagy értékű. (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgép, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel, hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 írt. bj. Kémetországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. JPh. Mayfarth & Comp. Frankfurt a. 31. czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tátik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
*) E rovat alatt kSzlóttért felelősséget nem
vállal a Sserk.
Jutaimi nyeremény 250,000 birodalmi márk
ugy továbbá 43,300-szor, 125,000. 90,(XX). 60,000. 50,000. 40,000, 3G.OOO. 3-szor á 30,000. 24,000. 2-szer k 2<>,000. 18,000. 6-szor A J.0,000. 23-sxor 12,000 sat. nyerhető Hamburg szabad város által üjuaan rendezett nagy pénzsorsjátékon. Ezen sorsjátéknál különösen kiemelendő :
1 Nem ugy, mint más sorsjátékokban • nyeremények évek alatt huzatnak ki, hanem itt valamennyi nyeremény 6 hónap alatt hét hozásban eszközöltetik.
2. A nyeremények biztosítását az állam intézi s minden hnzás után azonnal kifizettetik.
3. A betevés felette csekély azon nagyszerű nyereményekhez képest, melyeknél kis risicóval játszhatni.
Mindezen előnyöket figyelembe véve, alulírottak kivál<Slag ajánlják, remélve, hogy t. megbízóinknak ismét kifizethetjük a legnagyobb nyereményt. Ax előttünk levő husás első osztályában egy eredeti egész sorsjegy 3''/, frt. egy.fél I frt, 75 kr, egy aegysd csak 90 kr melyek a pénz beküldése után azonnal a legtávolabb helyekre is elküldetik. SBr««see kell kérőink, bogy Megbízásaikat október 22-lg Megtenni szíveskedjenek, mert csak igy felelhetünk meg pontosan a kívánalomnak. Hivatalos tervek s minden további hirdetmény ingyen.
Strauss & Társa Banküzlete.
(1467—2) Hamburgban.
teleineta na iden további
lete. I
Hirdetmény.
A győri szókes káptalan tulajdonához tartozó zalamegyei Fehó-Zsidi erdejében 12 bold vágás árverés utján eladandó, a venni szándékozók 300 ft. bánatpénzzel ellátva folyó oktober b ó 2 8 -án a plébánia lakba hivatalosak, — az eladandó vágás az erdő őrző vezetése mellett előre is, a kötendő szerződés pedig az árverés napián megtekinthető. — Kóny, október hó 6-án 1874.
Németh Péter,
-1) tissttartó.
* KANITZ C. 1
papirraktára nagyban ét kicsinyben, kő- ós könyvnyomda,
•ÍWk monogramra, látogatójegy és pecsétbélycggyára ^tMr*
Dudnpest, Dorottya utcsa, 12. sí. a.
ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola szerekuek u. m:
Ügyvédi nyomtatványok, kűlttiiféle bel- külföldi levélpapírok én borítékok, teljen Iroda berendeséaek, s*t>b- én a»stnll jt-gysőkönyvek, téntatartók, váltótán* kák, b&rmappák, pénstnrciák, csinos fényképalbumok lenével vagy anélkül stb.
HZ a legolcsóbb árakon. HZ
9 \
^ Levélpapír monogrammal vagy ezimerrel, ^^
úgyszintén fekete nyomattal diszes kiállításban, legrövidebb idő Jf^^. alatt elkészithető. 100 drbja 50 krtól 3 früg. /y^nfejX
Vj^^lLátogató-jegyek kőmetszve vagy nyomtatva V^^pK
100 drbja 60 krtól 1 frt 20 krig. Vg Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek.
Pályázat
A sümeghi fóelemi tanodánál a segéd- és ezzel kapcsolatban a torna tanitói állomás megüresedvén erre pályázat nyittatik. Évi jővödelem : 320 frt. kész pénz, szabad
lakás és élelmezés a fótanitónál. Ezért tartozik az első
i
osztályban tanítani, a reál és elemi tanulóknak ator-nászatot előadni, a kántori teendőkben pedig segédkezni. Pályázati határidő 1874. nov. 15. — A folyamodványok T. Oeh László ur sümeghi iskolabizottság elnökéhez küldendők. Az állomás azonnal elfoglalható. Süraegh (Zalamegye) okt 8. 1874.
Brucker Alajos
iskola bizottsági jegyző.
HAMINSTSIK és YÖGLIE
hirdetési ügynöksége Budapesten, Bécsben és Prágában.
alapíttatott 1865-ben,
sxámos német, osstrák, svajezi, hollandiai stb. hírlapok
" III r d e t m é n y - b é r I ő i,
a Havas, Uftti, BtlUer k Co és Ch Lagrange, Cerf k C« párisi társulatok
egyedüli képviselői
majd minden nagy párisi hlrlapaak és 200 elsó rangn franczia provia-ozlal lapoknak; a brQsaeli .ladépendance Wge'' (világlap) t több mái aéMtarazági, aastrial és avajozi lapok bérlői, enközöluek hirdetéseket Bladea hírlapban, szaklapokban, árkeleti és utazási könyvekbe, naptárakba és egyéb hirdetési közlönyökbe az azok által kiszabott árak szerint ajáslatekit hirdetésekre elfogad és közvetít minden díj felszámítás nélkül, hírlapi és hirdetési vis*onyok tekintetében tanácscsal szolgál költség-vetések, hirlapjegyzókek lágy se és béraeatve. (1398-10)
a tartós j
Olcsó
«*. .« M* Hm vétetik. ...y ur,, *>*. U.urt.U.fc, kelték
ékesség hötoyek és férfiak számára.
® ....... teszi az igazi arany és ezüst diazt.
igazinál
Üj éke«ségel»,
legdivatosabbak nj aranyból, mely folytonosan meg-l Sartja arany sxinét és nagyon hasonlít a valódihoz, utánzott kövekkel.
Broch, finom. 1 db. 40, 60. 80 kr, 1 ft.
„ legfinomabb 1 db. 1 ft 50 kr, 1 ft 80 kr
2 ft. 2 ft. 56 kr.
£gésx garnitúra, broch é« fülbevalók 80 kr, I ft 20 kr, 1 ft 60 kr. finomabb 2 ft, 2 ft 50 kr
3 ft 50 kr, 4, 5 ft. Braclet. finom, 1 db 50, 8o kr, 1 ft.
legfinomabb, l ft 50 kr. 2, 3 ft, 3 ft 50 kr
A legszebb nyakravalók 1 db. 90 kr, 1 ft 20 kr
1 ft 50 kr. -
Füzó fésűk, nj arany disxitménynyei, 80 kr. 1 ft''
1 ft 50 kr, 2. 3 ft. Érmek, finom, 1 db. 20, 40. 60 kr.
lefinomabb 80 kr, 1 ft, 1.50 kr. Gyürük szépen utánzott kövekkel, 1 db. 30, 40, 50
60, 80 kr. 1 ft. Szép férfi óralánc, rövid. 50, 80 kr, 1 ft, I ft 50
kr, 2 ft.
Nyakláncok, finom velencei alakúak, 1 ft 40 kr, 1
ft 80 kr 2 ft Tüxótflk férí»ak számára, 20, 40, 60, 80 kr. Gallérgombok 5 kr. és 10 kr.
Egész garnitnrok chmiset éj manchet gombok szép kiállítás, 50 , 70 kr, I ft 50 kr.
1 köteg orafüggelékek, 60, 80 kr, 1 ft. Igazi aranvgyürük kövekkel, 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr.
13 latos bélyegzett «tüatlánc tüxaranyozással rövid
3 ft 50 kr. 4 f'' Ugyanezek hoassu nyaklánc 6, 7 ft. 13 latos ezüst érmek tüzaranyozással és zománco-záasal, 2 ft 60 kr, 3 ft Finomaa elkészített brilantedi*z.
Maga a szakértő is csaiatkoshatík ez álul. E disz valódi ezüstbe van foglalva, arany tűkkel ellátva; az utánzott caillárok legfinomabb hegyi kristálból
vannak, melyek tüzüket soha sem vesztik. I hroche 4, 5, 6 ft 1 pár függöny 4,^, 6 ft.
van utánozva.
20 kr, 1 ft 50 kr.
Kz<>n uj érc nevezeteim tabniaranyból ké»xitett ék mellózhetóvé teszi az igazi arany ez exuai
mivel mind fényre mind alakra basonlit liozzá, g a mellett csak negyedréazbe se kerül annak, most az
igazinál csak fayonért fizetnek. Maga a szak értó is csalatkozhatik, oly jól--
''Csillám gyürük ar-nyból, 1 ft
2, 3, 6 ft.
Keresztek és szivek, 2, 3, 4 ft
Az örökké illatos ékesség
természet indiai növényból, mely terméaxetea jó illa
——*- ——: —»
Legnagyobb
selyemárus
íi Ji.
Bécs, Stock im Eisenplatz 2. sz.
a szép mallandinöhöz
Mintátminden időben bérmentve küldök (1461- 2)
tát mindig megtartja, és az uj romok szerint van kéaziivc. Parupában még eddig nem haladták fel és kedves illata miatt közkedvességüvé lett. Ha valamely uó e diszaze-1 valamely terembe lép ugy az
1—2 perc alatt illatos lesz. 1 broche 8o kr, 1 ft, 1 ft 2ü kr, 1 ft 50 kr. 1 pár függöny 80 kr, 1 ft, 1 ft 20, 1 ft 50 kr. 1 braclet, 60, 60, 80 kr, 1 ft, 1 ft 50 kr. 1 collier, 60, 80 kr, 1 ft, 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr 1 óralánc, illatos, 1 ft 40 kr.
Disxe», divatos és tökéletes «z uj roccoco-ék, mely a középkorban csak fejede i
méknél volt található. 1 garnitúra broche és függöny 2 ft 50 kr, 3 ft. 1 „ finomabb 4 ft 50, 5, 6 ft. 1 érem'' 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr. 1 , finomabb 3, 4, 5 ft. I pár fejtú 3, 4, 5, 6 ft. 1 karperec. 5 ft 6 ft 50 kr, 7 ft 50 kr. 1 colfiere 3 ft 50 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 50 kr.
A fekete disz.
E divatos ék köszörült tehát nagy fényt fejt ki és
mégis igen olcsó. 1 garnitúra broche és fénygyöngy 30, 50, 80 kr. 1 colliere 1, 2 és 3 soros 1 ft, 1.50, 2 ft 1 pár fejtő, 15, 25, 30 kr 1 diadém, 60, 80 kr, i ft 20 kr.
A divatos >kete disz,
üvegből, valamint jet, davs bivalszaru, és ruggyantából.
Egy broche 20, 30, 50, 80 kr, 1 ft . pár függöny, 25, 35, 50, 80 kr, 2 ft. , karperec. 30, 50, 60, 80 kr, 1 ft . uyakcollier, 50, 80 kr, 1 ft „ rövid óralánc, 15, 30, 60 kr. „ nyaklánc, 30, 80 kr, 1 ft. „ inggomb, 4 kr.
r pár mancbettegomb, 15, 20, 30, 40 kr. tüzó fésű, 20, 40, 60, 80 kr.
7
is:
Bleinen geehrten Kundén
marbe ich hiemit <lie ergebeue Anzeigc, ich auch r.ur hearitren Hf*rbsí■ und H''itUer-Sui»Oti
ein reichhaltiges Láger d«*r naohfolrenden Ariikfl
rum fixen Preise von unterhalte, u. iwir. Neueste iu reiebster Auswahl,Lustre, Fancy, Rips etc. echtfárbige
x&sische FerkaÜins, Barchent, gestreifte und und ScJtnOri-Barchent, und HoUüudcr Lein-
pr Elle, Ptück oder Paar KLEIDERSTOf FF.
Popelin, Eisengarn-raye Cosnuinoser nnd Fran-blau und braun Hoch ÍV karrirte Wnr. w gewaschei.e gewaschene Schönherger-ivand schwerste Guru-Creass, beste Z*trtrt±~
Lfinwand und StuJU-Betíxeugc, ge.ireifte und geblumte DamÁst-Gr<uU. Möbel-G* >dl, Handtücher und Serviettra
v und 4 felnster CHIFFOy-Teppiche,vre\**e Lehiett-&arkl4lrJn>r, echtfárbige Cottoiv-Ttí''-her.
verschiedene Sortén Schafwoll- n Seidentücher, SeidenCravatU.n, Handachuhe, Strümp/e Sorkén Schürxen und nocb riele ander«- Artikel, alle znra fixen Emkaufspreise von
27 kr.
per Elle,
Stück oder Paar.
Ily-
1 pár ing gomb. * -ft 50 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft. 50 kr.
] db. tő, 1 ft 80 kr. 2 ft 80 kr, 3, 4 ft. I - tuzo — —
Ez áruk ily minőség- és árban csakis alulirottnál kaphatók. Árjegyzékek ingyen küldetnek szét. (1191—€/ példány mindenkire nézve érdekes.
feazar Friedmann, Wien, Praterstrasse 26
A
Muster versende icb auf Verlangen gratis und franrC / B^tellungon werdea prompt st und gewissenhaft per Nachnahme efifectuirt.
M. VVinter.
27 kr. Central-Consum-Halle,
Wien VIII., Alserstrasse 53
[1455-3)
i r d e t in é n
R E F O R M"
OS w
05 >
Előfizetési felhívás

BEFOB
alatt az
ország
czimü politikai napilapra.
Megjelenik mindennap reggel, hétfőn s ünnepek utáni napokban déliUdn 3 órakor.
A ,Reform" a jelen évnegyeddel fennállásának ötödik évét tölti be, mely idő
legértelmesebb rétegeinek kedves lapjává lett.
Terjedelemre nézve egynagyaágu a legnagyobb politikai lapokkal.
Magatartása a közjogi kiegyezés terén belül független minden irányban. Vezériő elve a magyar nemzetiség vezérlő állása az országban.
A lap szerkesztésében kiváló súlyt fektet tárcza- közleményeire, melyek jeleaaág és változatosság dolgában minden más magyar lap tárczáját meghaladják.
Előfizetési ár; Egy hóra 2 frt. Három hóra 6 frt Hat hóra 12 frt.
Az előfizetési pénzek beküldésére legczélszeriibb a postai utalvány lapokat használni.
belváros, Lipót-utcza 2-ik szám, első emelet.
(1457—4)
a radxloir. év: ioÜO
P
CD
rJj
3
OLL A. SE ID LITZ-PORA.
IE porok rendkivüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert ><áai szerek között, tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legré«zl>>tesel>l^n tanúsítják, hogy e porok tögzött szsralásoknál. saiésztketetleaségekasi, gyo-Mrbévséi, továbbá |iros5k, vese és ideg-bajakkai, szlvésbogasaál, ids-ftsséf okozta fmjás, vértsislás, ''égül hysteriara, bókór és bszaass básyásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb ryógyhatást eredményeztek. 1407—11
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
SÓVAL
~ legmegbízhatóbb orvosszer a »zeu>e<iű emliMriséif tegedel-_ mére minden belső és külső gyuiadá^, legtübb bete^s^g, míiidenne-mfi seb-, fej-, lül- és fogfájás, régi sérvek és uyitoU sel»k, rák, fene, igyulladáa, bénulás és mindennemfi sérülés ellen, stb stb.
I paiaczk ára használati utasítással 80 kr.
ssemt
lORSCH-HALMAJ-ZSIBOLAJ.
DL-^ és"leghathatósabb orvoM »*er Norvn^i^ hegyeiben r.«^lend5 fel a mesterségesen tisr.titott halmajzsir-olajjaL
Dem rSSÍ DMMri^M ^ tiéő-bajokaáL soropho
I.S- és raoWÜS-betegségekben legjobb gyógybatxss*! van; m^SÍS^* rt^ülíTbklmésy- I.csizfcalskat, valamint az >d8a.ak. bírkstsískst.
Ara I üvegnek használati utasitássai I frt
Baktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyógysz Lovák K. gyógy81- Fesselhofifer J. és lli»aenfeld F. uraknál.
Lstsayéa Kalivoda J. gyógysz. Marczaltfcas Isstl Nándor Báask-Szt-fyirfyis Fibiez J. gy. Szsabathelyss Pilich Fereucz gy. Ssprsaybaa Mezey Audrás gyógysz. Zágrábban Mittelbach Z». gyógysz. , Ceyleck J. J. (ryégysa. Itrweias Kr- eyóyess
Bsísvárstt Lakovios 0. Csáktsrsyáa Kárász H. Cssrfés Kreisler Dávid Ka^ssvárstt Kohn Jakab Kaprsaszáa Werli Sánd. gyógysz. Keszthelyss Wüuseh F.
Breyer Jakab fiai Csacsi no rits Istv. gyógysz.
a t. olvasó közönségre nézve egypár sort kockáztatunk
a valódi
Wilhelm-féle
antiartbritis, antirbeumatikus
yértisztító thea
fölött, mint következik : Dr. Rsst, egy nyilvános gyűlésen e gyógyszerről igy nyilatkozzék : A Wilbelsi-félé vertissiitó thea megérdemli a nepgyógyszer ■evet, asert éveokin. ezer bizesyitékát adja kSszv>isyes es csúzos báatalaak elleni hatékonyságának — egy oly mm, melyhez a gazdag ugy, mint a Biegény örömest folyamodik és biztos segélyt vár ; egy oly szer. melyet z leghíresebb orvosok tapasztalatai ajánlanak. — Dr. Röder''irá a „Medecinl&che Wechessobriff-bes (.ISTI). -A Wilhel«-fé!e vértisztitó tben egy, az orvtt'' törvények szériát Igen sikerült vegyüléke oly BŐvéRy-asy^bkt^k, melyek közvetlen az emberi bőrre hatnak, a melyek által x csúzos bántalmak elnyomathatók. — Oppolczer taaár és sdviirl tasaosos egy kSszvésyes ágya el"tt a következőket mondá: a Wilhelm-féle vér-tlsztitó thea aagy pártolást és figyeUset igésyc, aert sok betegnek, kiknek ajáalám, nagy könsyebbülést szerzett.
Ovás a hamisítás és felcseréies ellen.
A valódi Wllhela-féle antiarthritis, antirbeumatikus vértiaz-titó-tbea csak az első nemzeti Wllhela-féle vértisztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasitássai ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolási dij 10 kr.
A t. a. közönség kényelmére a valódi Wllbela-féie antiarthritis és aatirhsaaatikas vértisztité thea kapható :
Nagy-Kanizsán : Rosenherg Fereacz urnái. Zágrábban : Mittl-bach Zsigmond; Kő&zegen: Csacsinovits K, Keszthelyen: Rosen-berg Emanuelnél; Kapronczán : Werli gyógyszerész; Sopronban : Wrchovssky ; Szombathelyen : Pillich Ferenci gyógytzeréáu, Szatmárit: Boasin J. gyógyszerész uraknál. (1466—1)
Wjdit József kiadó-, lap- nyomdatlajdono gyorsajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Lakócsai — Somogy megyében tekvö — kir. közalap részéről közhirré tétetik, hogy rendezinényében levő 187 i. mérő majorsági termésű buz*, 1(XX). mérő árji.i, 2»KK) mérő *ab. mérŐ őszi repeze ; — és 1833 font eg ynyiretíl tél? ''lül font báráp* összesen 2130. font gyapjú f. évi oktober HÓ 22-én Lakéeséfl & tisstar-tóaág irodájában reggeli 9 órakor nyilvános árverésen táv-rat utján es* közlendő felsőbbi jóváhagyás fentartásával el fog adatn: — A gaü> -nák csak mérőnként, a gyapjú minden bem^zsáláai °/c (ein «» nélkül és a gyapjút tartalmazó zsákok ára megtérítése mellett adatnak el. -A gabona terméoyekre zárt ajánlatok is — A gyapjúkra ar.oobau egye d&l csak zárt ajánlatok fogadtatnak el, ha a vételi ár lü"/0-ja mellékei-tp ik s az árverési feltételek ismerete és elfogadáaa kijelentetik. A zárt ajánlatok az árverési nap reggeli 9 órájáig fogadtatnak el. Az árverési feltételek, a termények és gyapjú az uradalmi tisztanóságitá! megtekinthetők. Lakócsán 1S74. évi oktober hó 5-én. (1469 - 1)
_M. k- alap, uradl. tiszttartóság.
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólhattunk, hogy nagybani vasáriásnál előnybe részesitsü*. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünk szerecséltetni,
frt I kr. frt I kr.
1 db. 30 rőf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60
1 „ 30 , fehérített Creász vászon .--8 —
1 „ 50 „ finom Hollánder vászon .--13 —
1 s 30 „ legfinomabb chiffon . . .--8 --
1 „ 30 „ minden szinü ágynemű . . 7 50 és 8 —
1 „ 304/« széles finom schnürl parkét--8 —
1 „ „ „ , * Piket parkét .--8 —
1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők.....3 —
1 „ fin. fehér Batist zsebkendők színes szélüek 3 —
„ „ ugy szintén egészen színesek.....3 —
1 „ Gyolcs Damask szalvéta......3 20
1 db. 30 rőf. Damask törülköző kendők .... 8 -
Több ezer rőf uj divatú legjobb minőségű cosmanesi Perkálinek, és Vt széles gyapjú ruha kelméknek rőfe 27 kr.
Ezeken kivül szolgálhatunk: fehér és szines uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50. 2 — 3 frt.
Nagy választékú ingelök, gallérok, manchettok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint bárhol. Moll és Creppe lisse, széles futó szőnyegek, uri plai-dok 6. 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal érintkezésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk, hogy bármely nagy városi raktárral vetélykedhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
A röf számú tárgyakból, kivánatra mintákkal is szolgálhatunk, és posta utjáni megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Fiirst és Goldner Zala-Egerszegen.
-KANIZ8A, 1874. oktober 15-én.
Tizenharmadik évfolyam*
p QifestW
. erre . . 8 frt
fél erre. . • jegyed eTT*
1Hlrdeteaek.
6 hasábos petiuorbaa 7 oiiodiior 6 ■ minden
'' további sorért & kr.
HYILTTÉRBKK
■orouKint 10 krtrt
:etne* fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külöi 30 kr. fizetendő.
előbb:
-SOMOG
özlön
uy«(i rwiw üímó köxienienyek psdig * kiadóból bérmaorv* u»-tAsendók:
XAÖY-KANIZ8A
Bérmentetlen levelek euk ismert mnnkatár-aaktól fogadtatnak el.
-=- I
J Kéziratok viacza aem [
Nagy-Kanizsa várat helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasági sgyesűlet", a. ,nagy-ltanizsai kereskedelmi s iparbsnk", a .nagy-kanizsai takarékpénztár* a ,Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársalat, agy a .zala-egerszegi torna-tflzoltó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos érteoltijo.
Uetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hetedik közleménye
a leégett bucsit-szent-lászlói templom s zárda felépítési költségére gyűlt adományoknak.
Szent-András község réméről :
Vissv János'' 60 frt — SindorJános 20 frt — Sándor Ferenc* 10 frt — Rimon Gábor 6 frt. — Cseke Dániel 1 frt — Megyesy Ágotton 5 frt. — C»eke Károly 2 frt. — Balázs Imre 10 frt. — Her cseg György. 30 frt. — Dalovics József 10 frt. — Nadray László 15 frt. — Kis Ágoston 10 frt. — Id. Nagy Hódi 5 frt. — Szarka Károly 10 frt. — Szarka László 30 frt. — Megy;ai József 6 frt. — Zsidi Fe-rmez 10 frt. — Nagy Bódi 20 frt. — 8zekere« Mihály 2 frt. — Hercteg Boldi/.sár 5 frt -- Herczeg Károly 5 frt. — Horvát József 5 Irt. — Horvát Vendel 5 frt — Caorba Benedekné 10 frt. — Kogami Páltié 10 frt. — Kater Károly 5 frt. — Hegyezi Vendel lü frt — Horvát IatvánnŐ 1 frt. — Kolarita József 5 frt — Király Lajoané 6 frt. — Doli Gábor f> irt. — Nadrai Györgyné 1 frt. — Frigli Ferenc* 4 frt — Kámán Dávidné 5 frt 64 kr. - Ujj Ferenc* 6 frt. — Delv György 6 frt. — Horváth Péter 1 frt.
— Mikolita Bódi 1 frt. — 8«abó József 1 frt. - Ujj József 1 frt. — Sziváa Károly 5 írt — Láaxló Mi-hályué 5 frt. — Zsidi János b frt. — Német Imre 1 frt. — Katona Bódi 1 frt. — Megyesi SándornŐ 5 f«t — Megyesi János 2 frt. — Megyesi 8ándor 2 frt ÍK) kr — Vitai György 100 frt. — Vizsi Bódi 15 frt.
— BaUgh János 10 frt. — Köller Iotvánnő 12 frt. Összesen : 509 frt 14 kr.
Bucsa közaég részéről :
Zab István 1 frt. — Id. Módon Jóasef 5 frt — Német Imre 5 frt. — Ambrus Istvánná 10 frt. — Zab Imre 1 frt. — Molnár Mihály 1 frt. — Hegedűs Gy<*>gyué 3 -frt — Hompó Istváoné 5 frt. — Hoffer János 2 frt. — Kulcaár Borbála 2 frt. — Molnár Antal 1 frt Borsodi Mihály 2 frt. — Eezter Pál 2 frt. — Szegi Ferenc* 1 Ért — Kia János 2 frt. — Id. Mnszatic* Mihály 5 frt. — Id. Tóth János 2 frt
— Német János 1 frt. — Tömböly István 1 frt. — Musxatics Mihály 1 frt ~ Ifj. Tóth János 2 frt — Péter György 50 kr. — Ifj. Módos Jóaaef 1 frt — Mihályka Ádám 1 frt — Ifj. Molnár Ferenc* 1 frt
— Pjp Feren-z 5 frt — Ifj Kis János 5 frt — Tóth Ferencz 5 frt. — Kámán Bódiné 2 frt. — Tóth látván 3 frt — Kis Imre 5 frt ösaxesen : 83 frt 60 kr.
. Előbbi közlemény 2685 frtot tesz, ezzel együtt a fő-összeg: 3277 frt 64 kr.
Minthogy saját plebániabeli híveim névsorát ezennel végleg közlöm: egynttal hivatkozva tek. Csutor Imre alispán urnák
ez érdemben megyeszerte kibocsátott gyüjtő-iveire, — honíini tisztelettel kérem fel megyénk valamennyi t. jegyzőit és biráit: ha még az emiitettem ivek kezeik között volnának, szíveskedjenek azokat illető községeikben, arra alkalmas ember által köröztetni. Avagy, ha már a tek. alispáni hivatalhoz beküldötték volna: felszőllitani a jóakaratú népet; miszerint szüret után, — midőn könnyebben jut pénzhez — utólagos aláírások utján is járulhat a szent ügy felsegélyéséhez.
Kelt Szt. László Egyházán f.é.okt. 10.
SZKÓKY SÜKÖSD, zárda-főnök.
Savanya takarmány készítés módja.
Miután az idén is a tavasz igen kedvezőtlen volt különösen a takarmány termésre, de sok helyen kivalólag tözegtalajon a fú egészen elfonyadt, hogy ez idén ott még csak jó legelőt sem volt képes az utóbbi esős idő előidézni, mindenesetre mesterséges takarmány termesztést kellett eszközölni; de tudom, némely magasabb fekvésű réteken, hol más időben alig termett valami ; ez idén sarjú igen sok lett rajta és sok helyen harmadik kaszálást is lehetett tenni, most, midőn beállottak a hosszabb, harmatosabb éjszakák és esőzések, gondolni sem lehet arra, hogy az elkésett nagyobb meny-nyiségü takarmány a közönséges mód szerint felszáritható és kazalba tehető legyen, de mégis van egy nagyon egyszerű és igen könnyű mód ezen takarmány eltevésére, akár évekig, annélkül, hogy szárittatnék, és pedig gödörbe.
E czélra ásatik 4 láb mélységű árok
ugy, hogy talapzata 85/< láb, fölső része pedig 12 láb széles legyen, hosszasága függ a takarmány- mennyiségtől, ezen árokba belehordatik a frisen kaszált takarmánynak termesztett kukoricza, czirok, köles vagy réti fű, azon vigyázattal, hogy az az árokban hézagosan ne maradjon, hanem jó erősen beletiportassék részleten kint, mert ha a penész belülről megfogná, ugy sok elrom lanék, hogy annál óvatosban eljárhassunk, jó, ha a felrakásnál a szekérre a rendre vá gott takarmány szépen hosszával tétetik fel, nem pedig kuszálva, kukoriczát még jobb kévébe kötni és ugy az árokhoz hordani, ott a szalmakötésnél fogva beletenni, kioldozni a kötetet kidobni és benne szépen egy irányban eligazítani, a tiprás tovább folytattatik több emberrel, igen jó, ha a hengert vesz-szük nyomás segítségül, ha pedig már a gödör annyira megtelt, hogy szekérrel is lehet rajta menni, tanácsos belejárni, annál előbb megy a munka és még jobban összenyomódik, mert ez fókellék s ettől függ a takarmány jósága.
A foldszinén felül épen ellenkezőleg rakatik a takarmány mint az árokban, és pedig ugy, hogy talapzata 12 láb, teteje pedig 82/« láb széles legyen, a magasság ugyan az árok mélységével az az 4 láb, de ugy intézzük a rakást, hogy a kukoricza vastag szára kifelé essék, czimere pedig befelé, a rakással nem lehet az árok térfogata következtében függőlegesen felmenni, hanem az árokban és azon kivül levő takarmánynak koporsó alakot kell képezni, midőn pedig a foldszintől véve a 4 láb magasságot elérte a jól keményen összenyomott takarmány, befödjük oldalait és felsó részét legalább 2'' láb vastagon földdel s ezt is ke-
ményen reáverjük, ha nyílások történnek
a takarmány szálltával, azokat naponta gondosan megvizsgáljuk és becsináljuk, az eltevés ideje függ a takarmány növésétől, az a mint rendre kaszáltatik ugy azon friss zölden azonnal szekérre rakatik és az erre készült árokba a fentirt mód szerint eltétetik; 3—4 hónap múlva az etetés megkezdődik és pedig nagy darabon nem fogjuk kinyitni, hogy az eső vagy hó kárt ne tegyen benne, hanem csak a napi szükségletekhez képest, közönséges szénametszővel levágjuk egészen fenékig és ugy folytattatik mig tart, ha netalán többet találtunk volna eltenni, mint a mennyit a téli etetés igényelt, tavaszszal a maradottat ismét befödjük jól földdel és jövó télig ugy hagyjuk, mig az etetés megint elkezdődik, nem fog elromlani.
A takarmány alkatrészeinek vegytani változása a sülledés ideje alatt tudomásom szerint még nincs tudományos uton kipuhatolva, csak azt lehet látni, hogy barna-zöld szint kap és az egész szorosan Ösaze állmai árok felnyitásnál melegséget nem lehet észrevenni, a szár és levél sejtek lágyak és nedvesek lesznek és savanyu ízt és sajátos szagot kapnak, a táprészecskékből sem lég alakban, sem pedig viz részletekben el nem megy semmi, penész által sem megy sok veszendőbe, mert oldalai és a földdel takart rész vékonyan penészszel behúzódik és mintegy gátul szolgál a föld és a lég érintkezése ellen.
Ezen savanyu takarmányt a tehenek, ökrök s a birkák igen szeretik, naponta száraz takarmány etetés mellé lehet adni 14b. tehénnek 20-30 fontot, 1 db. hizlaloökör-nek 45 fontot, 1 db. birkának 5 fontot.
Az árok ásatásához oly helyet kell ki-
TÁRCZA.
H. Mór és W. Mlna egybekelés! ünnepélyére.
1871. oktober 12.
Kéz kéaben és azemöknek mosolyából Tekint le élvezőn a szeretet; Ajk ajkon és ajknk lehelletébtn Mint egy láng árad «l a* élvezet
Beőtby Zsigmond.
— Föl, föl magaara, bérrztetore föl, Hogy láths^sak a végtelenben el ... . Ködfátyolából kilépett a nap
És összeforrt az éj gyöngyeivel. Nap éa az éj fölváltott kéjpohár,
—- Lé g y fl d vö* 5 11 szerelmes mátkapár!
Fenn és alant egyforma V 11 S I • ■,
Mit a természet mfiködése szül ; Fenn Jehova arany aátorában —x '' 8 alant a nászsereg közé vegyül. Fénylő betűkben rezg a hitaugár:
— Légy üdvözölt i m á z ó mátkapár!
Oh, milyen üdv ex a találkozás !
— Hűséges kéjbep nssó élvezet. — Hfclgyek gyöngye ifjú költőjével. Most szorítja ax esküvő kezet .... >-gy perez — éa tovább zeng az énekár :
— Légy üdvöaöltazerencaésmátkapár!
Illatos lég kör&l az ajkakon ....
Két szellemfeniégax oltár előtt;
K megzendül Szion hatalmas háza
Cd
vözölve a menyből érkezőt .... Halljátok az iateoi harsonát — (?!) Hirdeti az ünnepelt mátkapárt
SZENTKIRÁLYI AURÉL.
Szemlélődések a világ Irodalom terén.
VI. Regényirodalom.
— Mihály J. Endre Ixirátomnak. —
Előbbi-czikküukben kiválólag a franczia, angol és német regényirodalomról szóltunk. — Jelen fejezetünkben, mely az előbbinek folytatását képezi, befejezzük a német regényirodalomra vonatkozó rövid megjegyzéseinket
Mondhatnók egyetlen a maga nemében Freytag Gusztáv „Soii und Habén* czimü regénye. — A kerekded beszély, a korrekt kivitel, a befejezett személy rajzok becsessé teszik e regényt, melynek egy könyvgyűjteményből sem szabadna hiányoznia. — Főérdeme mindenek felett a kedélyesség; a kedélyessé^et nemcsak rajzolni tudja, hanem as iró maga is kedélyes tnd maradni.
Freytag irodalmi munkásságára alkalmazhatjuk Lewes következő szavait: Ámbár a hivatott csekélységekben talál nevezetes tárgyat, melyet a közönséges szellem észre sem vesz: daczára ennek igen kevés az oly nem A tárgy, melyben a lángész teljesen kiterjeszked hetik. (Life of Göthe.)
A „Soll und Habén* csaknem minden európai nyelvre le van fordítva; igy nyelvünkön is bírjuk „Kalmár s Báró" czim alatt;— ha nem csalódunk — Dr. Récsi Emil fordításában.
Byr Róbert nevéifszinte előnyösen ismerjük, sikerűit novelláiról, melyek legnagyobb részben folyó iratok és szép irodalmi lapokban jelentek meg. — Ezen iró szereti rendkívül összebonyolítani a rege szálait és, habár a lebonyolításban is rendkívül tapintatosnak mutatkozik, mégis
kényelmetlen az az olvasóra, sőt szépészeti tekintetben sincs helyén. — Egyetlen nagyobb regénye, mit nyelvünkön bírunk a „Lejtőd utonfc czimü, az író egész jellemében betekintést enged.
Nem kedves az olvasónak a túlságosan érzékenykedő regény sem. — ,A regényíró ne legyen tul realisztikus gondolkozású, nehogy megszünjöu költő lenni, és ne legyen tul érzékenykedő, hogy megszűnjön regényíró lenni.u — Mondja Brillon és ki ne látná be ez állítás helyességét.
A regényíróra is alkalmazhatók Schillernek egy költőbez intézett eme sorai, melyek ugyan más tárgyat érintenek, de as értelem egy : — „Lass die Sprache dir seyn, was der Körper den Liebenden. Er nur Ist''s der die Wesen trennt, and der die
Wesen vereint." Lamartine. midőn „Grasielia''-ját irta, minden volt, csak nem regényíró; — s munkája egy tökéletes prózában irt költemény. — Nemzeti irodalmunkban feledhetlen Eötvösünk „Karthausi^-ja, a magyar nyelvezetezen kincs bányája bír jeliemi hasonlatossággal, Lamartine munkájához.
Ha személyes érzelmek foglaltatnak regény be és annak meséjét as élet tapasztalatai adják, úgy a regény mindig tartalmazni fog bizonyos adag érzelgősséget,mely legtöbbször ön-szeretetből származik. — Igaz. hogy nem volna tanácsom, hogy a regényíró, mint ilyen e.gés«en külön lényt alkotna és nem saját szellemét on-tené munkájába, de más részről mindennapi élményeivel se terhelje az olvasót.
A német regényírók általánosan szeretik a tárgyat rendkívül hosszura nyújtani, gyakran az érthetőség és még gyakrabban az élvezhető-
ség rovására. — E különös sajátságot sok angol irónái is felleljük.
A imnezia és az őket majmoló orosz írók rövid pontozatokban az úgynevezett „Nagy Emil styl-jében írják regényeiket. — Ez azou-ban külalak dolga levén, nem szólunk hozzá; — az olvasóra bízván a papiros vesztegetés-fölött sopánkodni*
Az oross regényirodalom, mely különösen as ujabb időkben egész a botrányig plágiuma a franczia írásmódnak, Puskin, Kju-amsin és Lermontoff költőkön kivül; — a regény írás terén bárom önálló szellemet produkált csak úgymint: Gogol-t, Turgenjew-et és gróf Szol-logub ot.
E három kitűnőbb orosz regényíró között kétségbe vonhatatlan Ssollogub as, ki legtöbb önálló és idegen befolyástól ment nemze-tiességet megőrizett.
Gogol az érzelmek embere és regényeiben ugy, mint novelláiban saját érzelmei voltak vezérei ; — Szollogub, habár modora anyagiasabb is, még sem nevezhető realisztikus regényírónak.
Szollogub gróf fŐ munkája a „Tartass"
czimü, regény uti rajz, kalandgyüjtemény ; — azóval olyan valami vegyüléke mindezeknek, hogy az ujabb kor szellemdus szó faragói sem iudtak e műnek más, hangzatosabb nevet adni az egyszerű „vázlatok" ná). — Annyi azonban bizonyos, hogy e munkában annyi saját eszme, annyi uj gondolat van. hogy az, daczára sajátos kivitelének egyike marad a világirodalom legjelesebb termékeinek.
Turgenjew Iván .Vadász rajzai* és apróbb beszélyei által alapította meg hirét, melyek közül számos nyelvünkre is leforditta-
keresni,hogy viz hozzá ne jöhessen,tekintetbe véve a távolságot, hogy a fuvarozás sokba ne kerüljön, vagy hó fuvások ne akadályozzák .1 napi szállítást, azért legjobb oly helyet keresni, a hol állandóképen az árok minden évben használtathassák, ha a föld nem omlik, ugy felesleges az árkot téglával első években kirakni, de utóbb minden esetre jobb, ha az árok téglával kirakatik.
Igen örvendenék, ha némi szolgálatot tehettem igen tisztelt gazdatársaimnak, kik kőzött hiszem, hogy kevés van, ki a fennebbi módot ne tudná, de mégis talán mind nem, és épen azok között találtat hátik olyan, ki a fennebbi eljárást épen használhatja.
Kápolna, 1874. oktober 5-én.
LEGÉNY JÁNOS.
gi, részben az érdekeért,nemzet becsületeért-Ebből kiindulva bátor vagyok f e 1 li i v á s t intézni egy részről a vevő, másrészről az
eladó szóiész közönséghez.
A vevő ha kényszerítve van idegui kezekből pénzen vásárolni bizonyos fajokat, írásbeli jótállás Ígérete mellett fizessen csak s ha később megcsalattatását tapasztalná, pörölje be jótállóját és követelje a teljes 3 - 4 évi veszteség kárpótlását. Tanuk ál- ! tal ez könnven kivihető. E mellett ne kiméi-jen intézetet, testületet, személyt, azért is lépjen fel panaszával nyíltan az országos hírlapokban. és mondja el, hogy hol s kiáltal
lón megcsalva.
Ily erélyes és kíméletlen, de teljesen
jogos és méltányos fellépéssel reményt lehet nyújtani, hogy a szőlészet körül ilykép történhető nagy fontosságú csalások meg-nehezittethetnek, de idővel meg is szüntethetnek.
Most, midőn a magas miuisteriumnak közrendelete szerint még az austríai birodalomból sem tanácsos szólóvesszóket bevásárolni a tőke pusztító férgek miatt, könnyen oda juthatunk, hogy a kiirtott fajok ismétlő beszerzésének kárpótlása reánk is marad és ha becsületünket nem fogjuk a kért fajok ugyan azonosságához köthetni, kérdem: hova jutand a kölcsönös bizalom, ha látni fogják,
hogy megcsalva lettek?
Idője, hogy azon üzérek nek, kik ravasz hirdetésekkel, cselekvényekkel, másokat tévedésbe hoznak, másoknak tudatlanságát önhaszonból felhasználják és azáltal tulajdonaikban az előadott módon megkárosítják elvégre nyakukba kerítsük a „csalás* törvény paragraphusait. Egy üttértéssel ezt mind megtehetni és meg is kell tennünk,hogy gyózö(Jelmeskedhessünk. És ez volt czélja felhívásomnak.
TEKSÁNSZKY.
FöIMvás
a szőlészet körüli csalások nehezítésére.
Mióta hazánkban a szőlészetre nagyobb figyelem fordittatik, rakásra szaporodnak a szólóvessző kereskedők. Mintegy versenyezve megy az adás és vevés.
Sok kényszerítve van bizonyos fajok beszerzésére, nem is fél semmi féle áldozattól, de fél a csalástól, mert jól tudja, hogy az neki évekre terjedő anyagi veszteséget szokott okozni. A kinek szerencséje volt válogatni a fajokát, azokat hírlapi és magán hirdetések után bevásorolni, elég panaszt emelhet, s velem együtt jogosan hangoztathatja, hogy a csalások e téren hazánkban a legnagyobb szemtelenséggel űzetnek. Sokat tudnék e tárgyról szólni, de most hallgatok. •Jóní fog azonban idője tnnak is, hogy hallgatag maradni nem fogok, és kárpótlási igénjekkel állandók elő. 8ajnos, de ugy van, hogy maholnap hazánkban nem is merünk vesszőket vásárolni, s igy lemon-dani leszünk kénytelenek a különböző jó fajok szaporításáról, maradandunk a régiben s leszünk a mik voltunk.
Miután a szőlővesszők árulása üzlet, haszon kereset, én az a körüli visszaélést nem nevezhetem másnak, mint csalásnak. Megcsalt az engem, a ki például paszatulli helyett chosselosot,csuquonbot, piros mnska-tály helyett sárfehéret, fehér furmint helyett fekete bajort, opporto helyett keveréket, fehér helyett pirosat, válfaj helyett minden félét ád. és ez által 3 — 4 év múlva azok kiirtására, másokkali kicserélésére va^vok utalva, megcsalt tehát az engem, ki velem igy bánt, mert nyilvános hirdetésének tévedésébe vitt s cselekvénye által tulajdonomban megkárosított.
Ily csalást el nem tűrni hivatva van minden becsületes szőlész részben saját anya -
tott*) — „Füst* czimü regénye Fincziczky Mihály eléggé szabatos fordításában ; nem nyerheti meg olvasóközönségünk tetszését, mely körülményen épen nem csudálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy e regény egyike a szerző leggyengébb müveinek. — A szöveg csak fele részben orosz, a többit franczia társalgási jelenetek képezik. — Különben Turgenjew igen szel-leradús iró éj czélja földiéinek ferdeségeit ostorozni beszélteiben igen megközelittetik.
Méltánylással kell említenünk, hogy az orosz irdalomban még mai napság is kevés az olyan iró, kiket szellemdús Greguss Agostunk igy jellemez :
— .Divat lón immár, hogy a versiró, Ha egy-két rimet összeró, Eltengi, hogy van Ő, meg felesége, Étvágya milyen, s pénze vaj, elég-e? Kalmár a költő most, mindent kiárul, S beszél akármi jót-rosszat magárul, Nem koszorúért eped, ég. Beéri azzal, hogy na neve czég." -Ezen neme az irói osztálynak, mely sajnos nálunk is már, már virágzásnak indul,Oroszországban, illetőleg irodaimában alig található nyoma.
A svéd Kúneborg, ki munkáiban annyi szép eszmét tár föl az olvasó elő t, minden fogalmat felülmúló unalmasaágánál fogva, inkább a bölcsészek sorába tartozik.
Flygare Cárién Emilia regényei, habár szintén sokat foglaJkoznax a F fjordok kék hab jaíval" sokkal mulattatóbb olvasmánynyal kínálkoznak. — E regényekben nem lelhetünk
Helyi hírek.
— Felhívás ! Lapunk mai számában egy érzelemdus költemény van; tehetséges szerzője Szentkirályi Aurél airba szállt. Az, ki a magyar nemzet szabad ságharc zában ifjú lelkesültséggel az elsők sorai közt küzdött, — az, ki honfiai fájdalmában nem bírta az élet ürömpoharát önmaga részére örömpohárrá varázsolni; az, ki tagodhatlanul kimagasló szellemerejével rajongva szerette hazáját, imádta költészetét, — az, ki szellemkinc8et hagyott hátra a neki osztályrészül jutott életnyomorért — nincs többé, a bucsutai temetőben piheni a küzdelem kínaiban megtört sziv táradalmait. A jeltelen sir maholnap ismeretlenné válik, engedje meg nekem a t. közönség, különösen a jobbsorsra érdemes költő barátai, ismerősei, midőn egy bár egyszerű emlékkő felállitáai költségének fedezékére tisztelettel felhívom, hisz „honvéd és
költő* aiijanem maradhat elhagyto ttan! j s mivel kívánatos volna még a zord idő beállta előtt hely esni a sir fölé, a kegyes adományok mielőbbi hozzám küldéeét kérem, melyekről nyílt ssámadást adok. Az aláírást ezennel 4 írttal megkezdem. Nagy-Kanizsa, okt. 12. 1874.
baTORFI.
— A kisdedovoda feleréazbeni javára mult hétfőn tartott azinelőadás jövedelme 20 frt, melyet Gerő J. színigazgató ur N.-Kanizsa vára polgármesterének kézbesített is. Elisme réssel közöljük! Ez érdemben következő ao. rokat vettük : Gerő Jakab színigazgató ur a folyó hó 12-éa tartott színi előadás tiszta jövedelmének felerészét a hely bea alapítandó kisdedovoda alapjára ajálván fel az e csélra eső 19 frt 14 kr. általa 20 frtra kiegészítve hozzám beküldetett. Az ügy barátai és a lakosság köszönetét fejezem ki, midőn e szép tettet köztu domásra hozom. N.. Kanizsán, oktober 14-én.
BELUS JÓZSEF, polgármester.
— Jegyz&i szigorlatot tettek Zalamegye székhelyén okt. 8 és 9 én Nagy-Kanizaaról Szentmiklóssy Gyula ur, Muraközből Konyáry László és Molnár László urak.
— A lasnaki czéllóvészet alkalmával okt. 11 én az első dijat (20 frankos aranyat) Kromer Antal távirdatiazt, a második dijat (egy aranyj Mészáros Sándor t. szolgabíró, — a harmadik dijat (kétforintos tallér) Vágner Károly városi tanácsos urak nyerték. A tekepályán az első nyeremény Varga Lajos joggyakornok, a második nyeremény Méssáros Sándor L szolgabíró araké lett.
— Zala- Egerszegről írják nekünk, hogy az ottani polgári a kereakedelmi tanoda épületének készítése erősen halad; kedden már az emelet építéséhez fogtak; sietnek, hogy az idő kedvezése mellett mielőbb tető alá vegyék. Az idén a zala-egerszegi polgári iskola két osz-tálylysl bír,az elsőbe 42,másodikba 38,összesen 80 tanuló íratta be magáu
— Kollay Rókus perlaki szolgabíró ur nem mondott le állásáról, mit ezennel készséggel kijelentünk a lapunk előbbi számában foglalt kózleménynyeí szemben ; míg Csesznyák Sándor csáktornyai szolgabíró ur lemondása való, s helyére a novemberi közgyűlésen Mészáros Sándor t. szolgabíró ur megválasztását óhajtjak annyival is inkább, mert 17 év óta e téren a megyében működik a szorgalma, ugy szakavatottsága ismeretes, mely körülmény öt eléggé ajánlja,de a méltányosság is mellette szólván, hisszük, hogy megválasztatása semmi akadályba nem fog ütközni.
— Dobri hegyen mult hót végén tar tották meg a szüretet, mely a várakozásnak épen nem felel meg, mert a mult évihez aránylag fele bor lesz, de ugy látszik annál szebb keletnek fog örvendeni, mert pár gazda mustját azonnal 6 írtjával adta el.
— A rendkívüli zalamegyei közgyűlésen okt, 12 én főispán ur elnöklete alatt, mintegy 80 bizottmányi tag voltjelen; egyhangúlag elfogattatott a lapunkban is közlött 1875 re szóló költségterv, nemkülöraben a szinte lapunkban is jelzett somogymegyei néhány községnek Zalamegy éhezi csatolása érdemébeni megkeres -vény általános pártolásban részesült. Végül a megyei tűzoltó eszközök a zala egerszegi önkéntes tűzoltó egyletnek használatra átadatni határostattak.
•) A .Zalai Közlöny" folyó éri folyamában jeltet mag e sorok írója által forditva Turgenjew Irán .Fehér torony" czimfi tréfái novellája
oly mély eszméket, mint Kúueborg éiban, azonban szellemdús hasonlatok ju sem hiányoznak.
S más részről azt sem kell felednünk, hogy ha bölcselkedni akarunk ; ez óhajtásunknak megíelelendők ; nem a regényirodalomból választunk tankönyvet. —
A svéd Hólius következőleg ír Kúneborg regényeiről : Sohasem olvastam egy művet sem nagyobb figyelemmel, mint tehetséges pályatársam e könyvét, de ón bölcsész vagyok és mindent remél tdm olvashatni az „Erdők leánya" czimü regény bem, mint Kant nevelészeti elveinek fejtegetését és Heinaius polémiáját ugyan e tárgyról."
Flygáre Cárién Emilia sikerültebb regényei a „Sziget rózsája" .Szeszélyes hölgy," mely mindkettő magyarul is megjelent.
általános hibája a regényíróknak, hogy egyes felvetett kérdéseket felelet nélkül hagynak és egyik alakot a másik rovására, vagy felette nagy mértékben előtérbe tolják, vagy épen ellenkezőleg letörpitik.
Ezen hibáktól legjobban sikerült szabadulnia Féreal Emánuel franczia regényírónak, ki borzasztó tárgyú regényében az .Inquisitio titkai*-ban oly kikerekített és teljesen befejezett személy rajzokat nyújtott, hogy azoknak párját a franczia irodalomban hiába keresnők.
Megjegyezzük, hogy e híres regényt Cuen-dias Manuel kísérte történelmi jegyzetekkel, melyek nem csak becsesebbé, hanem érdekesebbé is teszik azt.
George Sand és Paul Sauniere társadalmi regényeit is méltán azok közé kell sorolnunk, melyek kerekdedség és általában a kivitel je-lessége következtében elsőrendű helyet foglalnak el.
Balzac regényei annyira el vannak ter-
—Sopronból vesszük s gyászhírt, hogy Mttnzberg Ferencz m. kir. sótárnok élete 62 ik évében okt. 9 én meghalt. A boldogult szorgalmas tisztviselő s gondo* családapa volt. Béke hamvaira 1 ,
— T&xvésx Puszta-ApáMban f. hó 3 úu esti 10 órakor Lei mer Ignácz ur majorjába u keletkezeit tüz, mint a V. F. írja az öss^ta gazdasági épületeket,minden bennök és közelók ben volt gabona terméssel és takarmányujai egvütt megsemmisítette. Az elharapódzó láng szándék s gyújtásból eredt.
— A leégett kis komáromi népiaooda telkéhez a szomszéd birtokosnak telke is meg vétetvén, hozzá csatoltalott s rajta moat jgon szép, tágas és szilárd épület emeltetik, két nagy tanterminél, a héteu már tető alá kerül. Az oly méltatlanul megtámadott uradalom figyelmes áldozatkészségének egyik legszebb tanúbizonysága ez.
— Veszprémből írjak nekünk, hogy ott tűzoltó-egylet alakul, ifj. Rapoch ur egy ivet nyitott, melyr e 40 önkeutes tűzoltónak & 45 pártolótagnak irta fel magát, mely kezdeményezési iv a város polgármesterének adatott ál, hogy a nemes eszmét keresztül vigye; óhajiunk a kezdeményezésnek legjobb sikert !
— Kis Komáromtól a komárvárosi indóházig vezető s egyik legjárhatatlanabb kocsiút erősen kavicsoztatik; elismerés az illetőknek !
— Hymen. Gazsy János bakónaki körjegyző ur okt. 25-én vezeti oltárhoz Várdán (Somogy megy ében) Néhai Mórey Ödón ara dal mi kasznár szép s müveit lelkű leányát Mérey Hermina kisasszonyt. Boldogságot kivá nunk az uj párnak!
— Lőw Emánueltöl egy igen csino-aan kiállított ünnepi beszéd jelent meg „És est idején világosság támad!*" czimmel, melyet a szegedi zsinagógában tartott 1874 (5635) sátoros ünnepén. Kiadja a Bzegedi izr. hitközség. Szerző testvérnénje Lőw, férjezett Barach Amália emlékének szentelte.
— A türjei vásár alksimávai — szept. 29-én a megyei foglyárság és néhány izr pol gártárs között feltűnő összeütközés történt, melyről terjedelmes közleményt kaptunk, de mivel illetékes helyről vett értesítés után a lé nyeket elferdítve tapasztaljuk, nem közölhetjük.
— Rövid hírek A vajdahunyadi vár építésének folytatását a kormány beakarja szüntetni. — Aszalay Józseí a .Szellemi omni-bus" szerzője meghalt Egerben 77 éves korában. — A honvédségnél zenebandákat akarnak alkalmazni. (Hát tüzérséget mikor ?) — .Nagy Károly" czim alatt hetilapot ad ki Léderer Ignácz. — A herendi gyárt fenyegető veszélyek el vannak hárítva. — A bajor király anyja kath. vallásra tért át. — A belügyminister megtiltotta a tűzoltóknak, hogy katonakürt jeleket haszáljanak. — Nagy Váradon Landes-berg ó-héber nyelven lapot indít, czime : „Beth waad Lachachonim." — A .Panna asszony le-
'' anya" czimü s a bírálók által előadásra elfoga-'' dott népszínművet Abonyi Lajos irta. — Munkácsy Mihály a jövő hó elején visszatér a fővárosba és onnan Párizsba megy. — A török sorsjegyek legközelebbi főnyereménye egy szabónak jutott. (Félre most a tűvel!) — Széchenyi
jedve a társadalom minden osztályában, daczára a makacs kritika tiltakozásainak, hogy vele csupán Ch. Psul de Kock triviális könyvei versenyezhetnek.
Esen igen kedvelt könyvekről az elmés Brillon nem igen kedvezőleg nyilatkozik s minden szavából félreismerhetlenül kiviláglik, hogy a szerző magas tehetségeitől többet várt volna. —**) „Balzac regényeit olvasva, bárki is megfog várakozásábau csalódni; — egy híres iró munkáiban bizonnyal senki se várná, hogy minden kert! séta, vagy séta hajókázás alkalmával, egy egy ujdon szülött lásson napvilágot. — Balzac sohasem fogja levetkezni hibáit, mert nagynak tartja magát és a mi leg főbb. csaknem hil>rzhatlannak. — E sajátságát senkise fogja észrevenni, ha e szerény férfiúval munkáiról beszél, de ha megkísérli szavait le is írni; akkor Balzac ban egy óriást ta-láland." — Lefébvre ellenkező szellemben igy ír Balzac-ról: — „Ha valaki, ugy Balzac azon író, ki öntudatosan ir — rosszat. — Leírja a tévedéseket, hogy javítson. — És azt szellemével aranyozza meg.*
A magasabb műveltségű közvélemény a hirea iró könyveit: „varróleányok és comis k regényei"-nek nevezé el.
De Kock Pál müvei hazai közönségünk előtt is felettébb ismeretesek ; — iróink szívesen foglalkoztak e semmiségek lefordításával, melyek legfeljebb bonmot gyűjteményeknek válhatnak be. — „A három azoknyás leány" „Sanscravste" .Martin szamara" .Tapin asz-
••) Theophile Jean Brillon .Kritikai levelei-igen sok helyt vezérfonalul szolgáltak, czikksoroza-tunk folytán, véleményünk kimondásában. — Költészetet tárgyazó jegyzéseinknél is nem egyszer hasz-
náltuk e jeles kritikus útmutatását.
szony" „Az asszonyok, bor és szerelem" mind gasdagitják (?) irodalmunkat is.
E regényekből nem hiányzik a helyes vi-lág-nézlet, jó kivitel, szabályos nyelvezet, sőt a háttérben bizonyos erkölcsi czél sem ; de ez semmivé válik a kétértelmű és leplezetlen erkölcstelenségek egész sora által, mely ezen munkákat oly kapóssá tette.
Fel kell tételeznünk, hogy Paul de Kock ismerte nemzetét és annak ízlését, midőn e pályát választotta, semmi eset*-0 sem jelentéktelen tehetségei számára. — A kritika elvetette müveit, de a közőnbég fölkarolta és mig Hége-síppe Moreau, úgymint Gilbert, kiknek munkáit mindenütt méltányolták kórágyon a kórházba, elhagyatva haltak meg; addig a triviá lis regények szerzője Paul de Kock ; a gazdag jólét karjaiban töltötte vidám napjait.
Pedig Francziaország épen az a hely, hol a tehetséget nem azokták agyon hallgatni a ujabb időkben a kitűnőbb franczia írókat, xniut milliók urait látjuk rendesen a sírba szállani.
Roger Barboix és i£dmond Toumaunier, hazánkban egyazerüen tehetséges beszély íróknak, kik olykor, olykor egy-egy kisebb regény-nyel lepik meg a világot tartatnának; —Frankhon ban a tárczairó atyl mestereinek vannak kikiáltva, kik még idővel „Jalea Janin"-ná nő-hetik ki magukat
Barboix rendesen történeti beszélyeket ir; — Zrínyi szerint .fabulákkal keverve a históriát."***) Toumaunier társadalmi novellákat gyárt, melyek nem ritkán igen mulattató kalandokban végződnek.
About Edmond .A körjegyző orra" czimü
** ■) Barboix Bóger ,As erdők bCsei" czimfi nagyobb történeti beszélyét is, e sorok irója által fordítja * </)illa/ axia ifi i''jiy^aa hosta.
Ödön gr. a török kormány meghívására Sztam-buibs utazott. — Haynald érsek a szabadkai J aosazárda f''ün-artására 10,000 frtot adott. — Fejérvárott Mátyás király sirkápolná-ut megtalálták. — Budapesten egy uj katonai iúrháxat szándékosnak felállítani- — Liebig-uek, a cagy vegy tudósnak Münchenben szobit állítanak, mely 150,000 markba kerül. — Magasabb női iskolát tervei Trefort minis ter Budapesten. — A* ipolysági zsidó hitközség elhatarozta, hogy hivatalos nyelve ezentúl k i-i á r ó I a g a magyar lesz. (Éljenek!) - Egy 13 éves gyermek a fővárosba felakasztotta magát. — Hl- Napoleon házi káplánja meghalt, fcj Lulu herczegnek s a római pápának egyenként lf>0,000, szolgálóasszonyának 1000 s felolvasó leányának 10,000 frankot hagyott. —Sze. njere Miklós veterán költőnk Kossuth látogatására ment, kivsl egyszerre lépett Zemplénmegye szolgálatába a kit 25 éve nem látott. — Károly román fejedelem Magyar- és Erdélyországon át haza tért. — Londonban a nagy csatorna legszebb hidja alatt egy 100 mázsa lőporral terhelt bárka a levegőbe repült, mely nemcsak a hidat rombolta össze, hanem fél mérföldnyi körben tett nagy pusztítást. — Érd községben (Fej. m.) a juhok között rüh betegség ütött ki. — Wobl Janka és Stefánie írónők anyja meghalt. — Korner Floris régészünk külföldi nagy uijaról visszatért.
Színészet
— (,M.) Gerő J. igazgatása alatti szintár-Bulat által vasárnap, okt. 11 én adatott: „Betyár kendője" czimü legújabb énekes népszinmű 4 szanaszbau, irta Abonyi Lajos. A magyar népszínmű irodalom e legújabb terméke iránti érdekeltség meglehetős számú közönséget gyüj tott a néző térre már csak azért is, mert a fővárost sajtó nem kis lármát csinált akkor, midőn e mü először hozatott színre a nemzeti színház-ban. Ma már a lárma megszűnt, mert a jour-nalisztika azon része, mely e darabnak a re per -toirból leendő kiküszöbóltetését hangsúlyozta, átlátta, hogy hiába vesztegeti a szót, hisz az il letók nem méltatják figyelemre. Jól tudjuk mi is e sajnos körülményt, de azért sorakozunk azokhoz, kik Abonyi urnák nem gratulálna k. — Az előadásról megjegyezhetünk annyit, hogy első sorban az igazgató igyekezett kék c e r u z á j a ^segítségével a mű egyhangúságából az unalmasabb részeket kihagyni, második sorban pedig szinészeink igyekeztek élvezhetővé tenni, mi azonban legjobb akarat mellett sem sikerülhetett. Gerőné, Gerő Lina és Szentesy iparkodtak a megpróbáltatás nehéz pereseiben kitartó erőt, buzgóságot és sikert fejteui ki, mely szép igyekezetért & közönség tetszését nyilvánítani nem volt fösvény. Berzseny iné népdalaiért mindannyiszor tapsokkal lett megjutalmazva.
— (M.) Héttőn okt. 12-én jótékony czélra adatott: „A falusiak" czimü 3 felvonásos vígjáték Szigetitől. A caél, mely iránti lelkesültsé-g*»ntik Gerő ur már harmadszori fellépésével kifejezést kívánt adni, előmozdításához, tehetségéhez képest járulni s tiszta jövödel mének fejrészét a még nem létaző alaptőke gyarapításához csatolni határozta: a városunkban építendő kisdedovoda ügye volt. Ha a kibocsátott aláírásokra is oly kevesen fognak jelentkezni,
regénye oly képtelen badarságok gyűjteménye, bogy hazai irónk által állitatván elő; — a szerző valószínűleg a közvélemény által a Lipót mezére deportáltatnék.
De épen ez a rendkivüliség, ez a borzasztó lehetetlenség nyerte meg a franczia közönség tetszését, mit pedig bizony, bizony alig érdemelt volna meg.
Briffault Edmond „Róma titkaiban" inkább históriát irt, mint regényt, különben jeles fölfogása a történelmi események megbirálásá-ban nagyban emeli munkáját belbecs tekintetében.
Irányra nézve ő is azon uton halad, melyen a jelenkor legtöbb regényírója : minél se-tétebb. színben feltüntetni a katholikus egyház papjait, kiválólag a szerzeteseket.
A megtörtént és koholt gyalázatcsságok valóságos gyűjteménye e könyv, mely jeles ir-modora és még inkább azon körülményeknél fogva gyakorol nagyobb hatást, hogy a történelmileg bebizonyított tényekkel ügyesen alkalmazott keveréket alkot ée az olvasó képte-i-n megkülönböztetni a koholtat a valótól.
Arthur Storch , a német irodalomban ugyan ezen hivatásnak él, könyveiben a jezsuiták töltenek be minden alávaló szerepet; szó-V«1 ezen iró is a szerzetea üldözés egyik fő, fő klkotéja.
Ezen üzelmek ellen nem volna kifogáaunk, Ha azok a,Papi titkok" hoz hasonló folyóiratokban folytattatnának, de, hogy azok az irodalomba ; különösen a regényirodalomba átültessek, senki sem óhajthatja.
Rántassék le a lepel a titaos bűntettekről, de koholt történetek ne rontaák meg egy egyház tekintélyét és ilyféle czélzatoknak no szol-gáljoo támpontjául a regényirodalom.
A regény, mint tudjak, nagyobb költe-
mint a színházi-pénztárnál, ugy majd az igen tisztelt polgármester ur is velünk éa a lelkes igazgatóval együtt tel fog aóhajtani s zászlója foszlányaival kezében a megbukott szent ügy sírja felett bízvást kitárhatja karjait. Sajnos, hogy nálunk a k ö z ö n y akkor is nyilvánul, ha övéiről és utódairól kell gondoskod oi ! Az előadás összevágó, kerekded és teljesen sikerültnek mondható. Márton, kinek alakító tehetségét már első fellépésekor jeleztük, a tudomány, költészet és nemzetisége iránt lelkesedő óvári bácsit kitünőleg személyesiti. Gerőné, ki leánya boldogságát készebb feláldozni, semhogy olyannak adja, ki a magyar becsületességen csak perezre is kételkedni merészel, előnkbe állitá azon hölgyet, kiről koszorús költőnk azt mondja: „Magyar hölgynek születtél, áld érte sorsodat !" (Hogy is van tovább ? mondják csak el — ott-honn 1 Szerk.) Gerő Lina, a romlatlan szívű, szép jellemekben gazdag szende, falusi kis leány személyesitője már is kedvencze azoknak, kik a nemzeti színészet ez egyik legfiatalabb tagjának szép tehetségeit felfedezték. Szentesy némelykor hangját kímélni szokta, Miskolczi pedig kezeivel nem tudja mit csináljon s mindketten megegyeznek abban,hogy szenvedélyeiknek a nyújtott hanglejtéssel még akkor is kifejezést adnak, midőn valamit csak elbeszélőleg kellene hallatni.
Történeti naptár.
Október 16. 322. Kr. e. Demosthenes halála.
— 1793. Mária Antoinette királyné kivégeztetése. — 1848. Ferdinánd császár nyilutkozványa Olműtzből népeihez.
17. 1663. Zrínyi Péter Zrinvár tn. l-lett 2 ezer emberrel megveri Cseunics pasa 7 ezer emberét. — 1740. Dugonics András születésnapja. — 1803. Deák Ferencz, Magyarország Aristklje született Söjtörön. — 1848 Perczel meggyőzi a horvátokat Letenye és Kottorinál.
. 18. 1448. A rigómezei csata kezdete.
— 1813. A lipcsei csau. - ''1847. Kossuth pestmegyei követté választa-tik. — 1848. Perczel győzelme a horvátokon Domború és Csáktornya mellett. — 1848. Kis enyedi mészárlás az oláhok által.
. 19. 1448. A rigómezei csatavesztés.
— 1848. Az oláh nemzeti bizottság irtó háborút hirdet a magyarok ellen.
— 1866. A velenczei királyság Olaszországba kebeleztetik.
„ 20. 1823. Ipolyi Arnold születésnapja.
— 1848. Windicsbgrüta Bécset ostromállapotba helyezi. — 1860. Magyarország alkotmányának némely része vis8zaállittatik.
. 21. 1668. Cserei Mihály születésnapja. 1849. Sok magyarmenekült Viddin-ből visszatér. — 1860. Ferencz Józsjf császár Varsóban Sándor czárral talál-korik.
n 22. 1809. Horváth Mihály történész
— s 1811. Liszt Ferencz születésnapja.
Szüret.
Papírszeletek.
"Egy Tig férfi társaság otaiott a D. vasat aj vonaláa egy cainoa nővel, kinek ajakán kaczérosan büszkélkedett egy kis fekota tapaaa. A mozdony éles füttye figyelmeatetflen hangzik, bog/ aa alagutak egyikéhe* érkeztek. A mint aaonban azon áthaladtak, észrevették aa atasok, hogy szép delnőjök ajakáról a vapiS* eltfint a moat a vele átellenben ülő nréu volt látható ; vájjon miként történhetett ez meg ?
•Mintán kitadta a aertéahajtó, bogy mennyit kall egy disanő szállításért fizetni, még aat a kérdést intézte a vasúti pénztárnokhox, hogy bát a malaczok részére még gyermekjegyetkaphat-e ?
•Bariinghton a londoni neb m et-azSk nagy mestere belépett egy aebéaz műtéti eszközök készítő üzletébe a kérdéat tSn, készíthetne e az illető tnlajdonoa számára egy külön éa saját-ságoa alakú kéat. A tnlajdonoa igennel felelt, a a késalak-mintát átvette. Másnap Bariinghton megjelent Üzletében, átvette a azabályszerdán kéazitett kéat, kifizette érte az illetéket éa távozott. Azonban a kereskedő kiváncai neje a távozó atán küldi férjét, bogy kérdezze meg tőle, mire baaználja e sajátszerű kéat. Az engedelmes férj meg ia tette kiváncaiaágát a az üzlat előtt bá-iészkodó vevSböz a kéa használatáról illedelmes kérdést intéaatt .Uram t os titok — mond a kérdezett, — s ezt esak fülébe inghatom mag. Csakugyan meg ia angta a kereskedőnek, bogy biz az zsebmetssésre készített kéa. A kereskedő meglepetve tért vissza üzletébe, a megmondá nejéaek, hogy mire való ez a kéa. .No ezt el is oiasem, mert az elaő próbavágást rajtad köretté el — mond neje boarankodva. A kereskedő caak moat vette, éazre, bogy mellényzaebe kivágatott a értékes órája a kés árával együtt az ügyes gányó birtokába jntott.
Szerkesztői üzenet.
1483. L. Pécs. Rendben van minden. Bocsánat!
1464. A. .A különös látogató'' közöljük.
1466. H. Csákvár. A lapot e bó elejétől kezdve megind itottnk,
1466. 8. Galambok. A könyveket nem a szer-kru tőség adli*t,a.
1 1*7. P- Kormáson. Intézkedtünk.
146H. 8a. Kaposvár. Egy kiaaé több időt igényel miudaun/it megtenni; e hét végével felelhetünk.
1469. H. Légrád. A helyreigazítást köazönettel ▼ettük ; az illető amazt a vasúton kedden elküldé.
mény prózában és szinte oly mértékben szüksé-geli a költőiséget, mint a vers s ha ez hiányoznék belőle, ugy legfőbb kellékétől fosztatnék meg. — Ha pedig politikai, vagy egyház alakítási viszályok is b téren fognak fölytatt&tni, ugy az ujabb német regényirodalom nem lesz egyéb, mint egy óriási példákkal és képekkel cgyeniő arányban illusztrált polémia.****)
kóváry béla.
A természet szabad és szép. Szabad az ember gondolata is de — Horn Edus g''scháft szelleme, mely Párisba visszavezeti, úgy gondolkodik, itt kell hagyni e bérezés völgyes hazát, nagyon keveaet gründolnak már itt; ily finan-cziák közt, a „krach" nak ily szívóssága mellett nem igen kerül ki az embernek egy — egy bank igazgatói álláa. Tán útközben hozzánk is be néz, hogy a mult szép emlékén legyezhessen. Aztán még Dr. Kovács hogy vélekedik! igazán ferge-teget csinált, olyat, hogy PulBzky papa beszédje után sonika hajba kapott vele. A homoeopatha Bakody is felrójja neki, hogy semmit de semmit sem ért a hasonszenvi gyógymódhoz, mert an-tipathiát a szabadkőművesség zulagereivel. Neki ront, hogy a jövő munkás ifjúságot megtanítja mikép kell agitalni törvényeink ellen. Nó egyetemünk híre! Ceernátony .zsidóinkról ír, igen, zsidóinkról, bele értve a szép nemeL is, ezek mind a mieink; igy aztán mit is törődöm vele, germanizálnak-e, vagy nem ; hiszen itt leginkább az ő érdemök a dalárda, Schubert örököt Standcheneivel, — a torna- és nagy részben az önkéntes tűzoltó-egylet. De bezzeg a mi
»•••) Megkezdett czikkaorozatnnkat a .Szín-irodalom" rövid jellemxéaével, mi hamarabb folytatni fogjak.
Érték- és válWoJyui oktoöer. 14.
5''/t metaliques 69.75 ; 5"/, nemz. kölcsön 73.80; 1860-ki diadalmi kölcsön 107.75; bank-részv. 982 —; hitelintézeti réaavények 241. — ; London 109.90; magyar földtehermentéai kötvény 77.— ; temesvári földtehermentéai kötvény 76.—; erdélyi földtehermentéai kötvény 74.28; horvát-slavon földtehermentéai kötvény 79.78; ezüst 103.80; cs. kir. arany 5.24 Napoleond''or 8.831/,
Felelős szerkesztő: Bátort
LalM-
Vasúti menetrend.
Érvényes október 1-től 1874. Indul Kauisftáről:
Vonat
szám Óra Perc. ldo
205 Essék, Monáca,Dombovár a Fiúméba b 10 reggel
215 Mohács, Zágráb és Dombovárra 2 40 délut. 212 Bndára..........6 25 reggel
202 . . ......... 2 — délut.
204 ........... 10 45 estve
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
26 percakor Bécsbe; . 5 4"> reggel
301 Béobe (Szombathely, Béesujh felé) t 15 délut.
311 „ t, ti » lo 55 estre
203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 50 reggel 201 „ „ Qrácz éa Bécsbe 2 80 délut. -13 „ tl *5 estve
Érkezik Kanizsára :
216 Mohács és Zágrábból.....4 16 reggel
206 Kszék, Mohács,Fiume a Dombovárról 1 81 délai. 218 Fiume éa DombovárroI .... 9 54 eatve
203 Budáról ......... 4 26 reggel
201 „ .........1 59 délut.
211 „ .........9 31 eatve
314 Szombathelyről....... 10 33 reggel
302 Bécsből (Bécaujb. Szombath. felől) 4 37 reggel
312 „ „ „ 10 18 eatve 214 „ Gr&czből, (Pragerhof felől) 4 52 reggel
202 Trieszt- Bécs Oiacaból „ „ . 1 21 délut.
204 „ „ „ „ w . 10 26 estve.
fiatalságunk érdeme is nagy, a műkedvelői társaság felállítása, mely folytonosan működik; színpadi tere — a járda. Végre a septemberben tartott majális, ós lármás gyűlése e felett Zajos gyűlés volt, ablakok törettek, — a megsértett becsület pöröaködött itt, — torkok kiszáradtak, — és sok mennyiségű sör fogy aszta tott el. Sxóval merő polémia vagyunk, vitatkozunk, lármázunk, s majdcaaknem veszekednénk, ha itt nem volna a víg szüret összes röppentyűivel, csípős mustjával és utóhatáaával.
De itt se hagyhatjuk el a politizálást, hiába! politikailag érett nemzet vagyunk. Csakhogy itt az urambátyám hamar enged hevességéből, a komáin uramat meg a rendet szerető háziasszony csitítja, hogy ne csináljou már olyan isgágit, hanem verje ösaze bokáját, hiaz talp alá játssik az egy szem csigány. Ilyenkor nem fér el a széles kedv a kis knnyhó alatt; az elterülő vén almafa árnyékában járják el a lassút és gyorsat. Itt suhan el a szép alak, kit párja kerget s akárhányszor éri el, megszökik a piczi, csak a befejezésnél enged a rátartós, hogy magyarosan forgattassa meg magát. Rá-zendül az „újra," urambátyám is ott hagyja kis időre a kulacsot, nógatja a fiatalságot, majd maga is eljárja a fürge Katiczával, kinek lábai alatt nyomban fel kel a zöld fű. Eljő az est, a lankadni nem tudókat röppentyűk eregetése veszi igénybe. A felszálló sisteregve pattan el a levegőben, a csillag kör alakban hányja el a szikrákat, a béka kúszva mászik a földön .jobbra balra is sziporkázik, s megfélemlíti a felsikoltó leánykákat. A csöpröző legénység is elbámul, összedugják fejeiket s kalandos dolgokat mesélnek, miket nagyapáiktól hallottak. A torsomborz esőz is ott áll a lugasban, lidérczekről álmodozik, nagyot iszik a kulacsból s felsóhajt.
Én ía ilyen szüreten voltam, as aa nem
Mindenkinek különös figyelmébe ajinltatik
Dr. Forty-féle általános
mely randkivüli gyógyeraje, elválasztó, érlelő éa fájdalmat csillapító hatáss által leggyorsabb, legbizto-aabb s egyazermínd gyökeres gyógyulást assközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás.-légcsŐhurut, b ő r k é a-baraág, hártyásgyik (Cronp-angina^ mindenemü megsértések, barapá*, szórás, vágás vagy égés által támadható sebek, megfúrrá-zások, darázs- vagy méhxzurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, güműk, tályogok, pokolvar (carbuncnlus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségak, görvélyas fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömet ireg, vadlias, tagszivacs, csontazá, kíficzamitás és megrán* dúlások, helyi csúa; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sabek, fájós fekéfyzett vagy már genyes női melL — Sok nő már csirában volt em,U>-ráktól, — a különben elkerülhetlen életveszély** aebéazi m&tétnek mellőzésével — egyedül ezeu jelas sebtapasz használata áltil menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminoikft Szálka, vagy darázs- és móhfulánkja csupán ezsn tapasznak rövid idei használata folytán annyira efíS-tüuik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyön kihuabató, mire a seb gyógyulása nemsokára bekö-etltozik.
ilaen raegbecsülhetlen gyógyszer, melynek jetos* sége eghitelesebb egyének számos a különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebbet! elismertetett — rendkívüli,'' a legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdúa eredményeinél fogva, melyek basznál-lata által még elavult bajokban is eléretnek, ^61 megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlaátl igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati atasitással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtuyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményeaŐ raktár: Psstsa Tlrik Jézstf gyógyszerész urual kiráiy-utcza 7-ik saám alatt.
Továbbá kaphatók: Nagy-Kaatzsás : WAJDIT5 JÓZSEF urnái. PakSM: Malatinazky S. - Pécsett} Sípőca J. — SAaiege*: Sumborazky. — Sz.-Fohsrvá-ratt: Brann J. — SzsKbatieJyM: Píllicb T '' — Veszpróabés . Ferencay K. - ZágráMaa: Mitlbach Zs. Soproaban: tíock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő úrik, kik raktárt elvállalni'' hajlandók lennének, felásóüttatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZL0H0Z ezimezve : Budára, (Ráca. város, íoutcza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít- :
py Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árúak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt köslóttért felelősséget nem
vállal a Saark.
ilyenen, csuk szüreten. A felkelő nap a legszebb időt etiledé jósoltatni indultunkkor.Utunk a városi erdőn vehetett keresztül, melynek as idő megviselt százados tölgyfái kísértetiesen susognak. Itt, ott nesz ballatszik, a hulló sárga levél sörgése. Lassan lebegve tör át a gályákon, mintha érezné az elválás fájdalmát. De éreznie is keli; mert míg fenn a magasban as üde leve gót szívta be, csókolgatva a felszálló napnak sugaraitól ; ilyen a levelek jó reggele — m^g délben a nap hevében íürödve, oly közel volt a madarak csevegéséhez, hallhatá szívok dob-banásit is, — míg az esti szellő ríngatásánál bölcsője volt egy-egy fénylő bogárkának, bölcső dal az erdők susogása, — addig lenn a rothadáa és enyészet marja szét. Egy hulló lq-vél egy könycseppet ér. Szeretem a szabad szép természetet, a legszebb gondolatokat adja az nekem.
De a természet megirig} elte kisded társaságunk jó kedvét, összevonta terhes felhőit, melyek „irtás" unk láthatárát ellepték. Egész nap csepegett, s nem engedett kibújni ereszünk alól, Szomorú szüret, majdcaaknem vérszüret volt, a minőt csak Victor költőnk Írhatott le versbe. Hasa indulásunkkor az ut jellemző rosszasága folytonosan feldülésael fenyegetett. Gyakran leszálltunk, hogy előrelátóla; kikerüljük a veszélyt. sárban czamxnogtunk a kocsi mellett, majd terhétől kellett aat megszabadítani s süly edésé bői kitolni. Korom sötét volt as éj. Mig magam e viharos utunkat az osztrák-magyar éjszaksarki expeditio kiáltott veazélyeivei kez-dém párhuzamba hozni,addig mellettem a szép fe kete szemfi Linácska dúdolta magában : .csillag nélkül oly setét az éjszaka " Pedig szemei két fénylő szt. János bogár, mely a setétben is vil lany szikrázik.
__Sz.
TOT
SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
Raktár
Szombathelyről.
saját készítményü
bútor gyári raktár ruganyos
á g y a 1 j a k, matráczok, (1345"15) tükrök
N .-KANIZSÁN iüg^y
vasuí-iiicza, a varosnazban. tartókban.
A sümeghi fóeleini tanodánál a segél- és ezzel kap csolatban a torna tanítói állomás megüresedvén erre pályázat nyittatik. Évi jővödelem: 320 frt. kész pénz, szabad lakás és élelmezés a fótanitónál. Ezért tartozik az első osztályban tanítani, a reál és elemi tanulóknak a tor-nászatot előadni, a kántori teendőkben pedig segédkezni. Pályázati határidő 1874. nov. 15. — A folyamodványok T. Oeh László ur sümeghi iskolabizottság elnökéhez küldendők. Az állomás azonnal elfoglalható.
Sümegh (Zalamegye) okt. 8. 1874.
(1473-2)
Brueker Alajos
iskola bizottsági jegyző.
Miodee nem tetsző tárgy vagy vissza vétetik, vagy mát tárgy által kicseréltetik, bizonyíték, a tartós jóságaak.
Olcsó ékesség hölgyek és férfiak számára.
HOFHERR
gazdasági gépgyáros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
haladási és érd era-ére ramel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlacbgasse 22.
a közeledő vető-idényre ajánlja kitüAnő szerkezetű
Garett-féle sorvető-gépeit, melyek a legújabb jav tásokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Homsby-féle gabonarosták.
Lhuiliier-féie legczélszerübb konkolytisztító gépek és ilyenek Pernollet-féle szerkezettel.
Richmond & Chandler-féle. ugyszinte eredeti angol Bentall-féle szecskavágó-gépek.
Répavagó és répazuzó gépek.
őrlő és daráJŐ malmok járgánynyal Vbigy kézzel hajhatók, zuzó-malmok sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetek a
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
lévő gépraktárban.
1471—1
♦ ■ ■

mellőzhetővé teszi az igaxi arany és ezQst disr.t mellett csuk negyedrészbe se kerül annak, most az értő is csalatkozhatik, oly jől ran utánozva. Csillám gvürllk ar nyból, 1 ft 20 kr, 1 ft 5> kr.
2, 3, 5 ft. Keresztek és szivek, 2, 3, 4 ft.
Ax örökké illaton ékesné*
természet indiai növénybőL, mely természetes jó illatát mindig megtartja, és az uj romok szeriut van készítve. Pampában még eddig nem haladták fel és kedves illata miatt kőzkedvességüvé lett. Ha valamely nő e diszszel valamely terembe lép ugy nz
1—2 perc alatt illatos lesz. 1 broche 80 kr, 1 ft, 1 ft 20 kr, 1 ft 50 kr. 1 pár függöny 80 kr, 1 ft, 1 ft 20, 1 ft 50 kr. 1 braclet. 50," 60, 80 kr, 1 ft, 1 ft 50 kr. 1 collier, 60, 80 kr. 1 ft. 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr 1 óralánc, illatos, 1 ft 40 kr.
DiNseM, divaton és tökéletes
ts oj roccoco-ék, mely a középkorban csak fejede i
méknél volt található. 1 garnitúra broche és függöny 2 ft 50 kr, 3 ft. 1 , finomabb 4 ft 50. 5. 6 ft. 1 érem'' 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr. 1 „ finomabb 3, 4, 5 ft. . pár fejtú 3, 4, 5, G ft. ) karperec, 5 ft, 6 ft 50 U 7 ft 50 kr. 1 colliere 3 ft 50 kr, 4 ft 50 kr. 5 ft 50 kr.
A fekete di*z. E divatos ék köszörült tehát nagy fényt fejt ki e«
mégis igen olcsó. 1 ^junitura broche és fénygyöngy 30, 50, 80 kr. 1 colliere 1, 2 és 3 soros 1 ft, 1.50, 2 ft. 1 pár fejtú, 15, 25, 30 kr. 1 diadém, 60, 80 kr, 1 ft 20 kr.
A divatos fekete disz,
üregből, valamint jet, dava bivalszaru, és rug.
gyantából. Egy broche 20, 30, 50, 80 kr, 1 ft. „ pár függöny, 25, 35, 50. 80 kr, 2 ft. „ karperec, 30, 50*. 60, 80 kr, 1 ft. „ nyakcoUier, 50, 80 kr, 1 ft. „ rövid óralánc, 15, 30, 60 kr. „ nyaklánc, 30, 80 kr, 1 ft ,, inggomb, 4 kr.
„ pár manchettegomb, 15, 20, 30, 40 kr. tüxó fésű, 20, 40, 60, 80 kr.
Kzen uj érc nevezetesen talmiaranyból készített ék mivel miDd fényre miud alakra basonlit hozzá, b a igazinál cáak fazonért fizetnek. Maga a szak Uj ékességek,
legdivatosabbak uj aranyból mely folytonosan megtartja arany sxinét és nagyon haaonlit a valódihoz,
utánzott kövekkel. Broch, finom, 1 db. 40, 60, 80 kr., 1 ft.
„ legfinomabb 1 db. 1 ft 50 kr, 1 ft 80 kr.
2 ft, 2 ft. 50 kr. Egész garnitúra, broch és fülbevalók 80 kr, 1 ft 20
kr, 1 ft 60 kr, finomabb 2 ft, 2 ft 50 kr,
3 ft 50 kr, 4, 5 ft. Braclet, finom, 1 db. 50, 80 kr, 1 fL
„ legfinomabb, 1 ft 50 kr, 2, 3 ft, 3 ft 50 kr. A legszebb nyakravalók 1 db. 90 kr, 1 ft 20 kr 1 ft 50 kr.
Fűző fésűk, uj arany diazitménynyel, 80 kr. 1 ft''
1 ft 50 kr, 2, 3 ft. Érmek, finom, 1 db. 20, 40, 60 kr.
lefinomabb 80 kr, 1 ft, 1.50 kr. Gyürük azépen utánzott kövekkel, 1 db. 30, 40, 50
60, 80 kr, 1 fL Szép férfi éralánc, rövid, 50, 80 kr, 1 ft, 1 ft 50 kr, 2 ft.
Nyakláncait, finom velencei alakúak, 1 ft 40 kr, 1
ft 80 kr 2 fL Tüzótük férfiak számára, 20, 40, 60, 80 kr. Gallérgombok 5 kr. és 10 kr.
Egész garniturok chmiset és manchet gombok szép
kiállítás, 50 , 70 kr, 1 ft 50 kr. 1 köteg órafüggelékek, 60, 80 kr, 1 ft. Igazi aranygyűrűk kövekkel, 1 ft 5o kr, 2 ft, 2 ft 50 kr.
13 latos bélyegzett ezüstlánc tüzaranyozással rövid
3 ft 50 kr. Ugyanezek hosszú nyaklánc, 6, 7 ft. 13 latos ezüst érmek tűzaranyoxassal és zománco-zással, 2 ft 50 kr, 3 ft.
Finoman elkésxitett briiantedisz.
Maga a szakértő is csil:itkozhatik ez álul. E disz valódi ezüstbe van fo^Llva, arany tűkkel ellátva; az utánzott csillárok legfinomabb hegyi kristálból
vannak, melyek tüzüket soha sem vesztik. X broche 4, 5, 6 ft. 1 pár függöny 4, 5, 6 ft.
1 pár ing gomb, 2 ft 50 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft 50 kr. 1 db. tú, 1 ft 80 kr, 2 ft 80 kr, 3, 4 ft. Ez áruk ily minőség- és árban csakis alulírottnál kaphatók. Árjegyzékek ingyen küldetnek szét. Ilv (1191—7) példány mindenkire nézve érdekes.
Bazar Friedmann, Wien, Praterstrasse 26.
Hirdetmény.
A győri székes káptalan tulajdonához tartozó zalamegyei Felsó-Zsidi erdejében 12 hold vágás árverés utján eladandó, a venni szándékozók 300 ft. bánatpénzzel ellátva folyó oktober h ó 2 8 - án a plébánia lakba hivatalosak, — az eladandó vágás az erdó őrző vezetése mellett elóre is, a kötendő szerződés pedig az árverés napján megtekinthető. — Kóny, oktober hó 6-án 1874.
(1472 -2)|
Németh Péter,
tiszttartó.
Jutaimi nyeremény 250,000 birodalmi márk
agy továbbá 43,300-szor, 125,000. 90.000. 60,000. 50.000- 40,000, 36.000. 3-szor á 30,000. 24,000. 2-azer n 20,000. 18,000. 6-azor á 15,000. 23-azor 12,000 aat. nyerhető Hamburg szabad város által ujonau rendesett nagy pénzsorsjátékon. Ezer. ar>r*játé*nál különösen kiemelendő :
1. Nem agy, mint más aorsjátékokban * nyeremények évek alatt hasainak ki, hanem itt valamennyi nyeremény 6 húnap alatt bét hozásban eszközöltetik.
2. A nyeremények biztoaltáaát az állam intézi n minden huzáa ■tán azonnal kifizettetik.
3. A betéve* felette csekély uon nagyEzerfl nyereményekhez képest, melyeknél kis riaicóval játazhatai.
Mindezen előnyöket figyelembe véve. alulírottak kiválőlag ajánlják, remélve, hogy t. megbízóinknak iámét kifizethetjük a legnagyobb nyereményt. Ax előttünk levő hnzás elafl oaztályában egy eredeti egész sorsjegy 3''/, frt. egy.feJ I írt 75 kr, egy Begyed
eaak 90 kr melyek z pénz beleül.!éa« után azonnal n legtávolabb
ífZ?"oíí *lküldet* Sürgóaea kel! kérnünk, hogy megbízásaikat ektéber 22-lg «egteaal szivesketfjeaek. mert ca*k igry íelelhetünk
meg pontosan a kívánalomnak. HivaUloa terveié it.mi»den további
Strauss & Társa Banküzlete.
í1467-3) Hamburgban.
ektéber 22
t meg ponto
V hirdetmény
I f
I (1467-
Üzletmegnyitási hirdetés.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönséggel tudatni, hogy rőfös, divat, kész női öltöny és vászon kereskedésemet Alsó-LendvánWortmann Benő czég alatt megnyitottam. Ajánlom mindennemű vászonnal, ruhakelmével, divatáruval és minden e szakba vágó czikkel gazdagon felszerelt raktáramat az igen tisztelt közönség becses figyelmébe.
Magyarhon nevezetesebb városaiban több éven át szerzett gyakorlottságom és tapasztalatom ugy szintén elegendő tőke azon kellemes állapotba helyez, hogy divatos és Ízléses áruval bámulatos olcsó áron szolgálhatok a n. é. közönségnek.
Megrendelések pontosan teljesíttetnek és b. kívánatra minták küldetnek.
Alsó Lendván, oktober 5-én 1874.
(1474—1)
Wortmann Benő.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Hirdetmény,
7•akartai — Somogy megyében fekvő — kir. közalap, uradalom réezéről közhir.c tétetik, hogy rendezményében levő 18~4. évi 1000. mérő majorsági termésű buzn, 1000. mérő érpa, 2000 mérő zab. 81). mérő őszi repeze ; — éa 1833 font egynyiretü téli éa 297 font biráay-osszesen 2130. font gyapja f. évi ektober hó 22-és Lakácsán a tisztar-tóaág irodájában reggeli 9 órakor nyilvános árverésen távirat utján esz közlendő felsőbbi jóváhagyás fentartásával el fog adatni. — A gabonák caak mérőnként, a gyapjú minden bemázsálási °/0 (einw«g) nélkül * gy*pjQt tartalmazó zsákok ára megtérítése mellett adatnak el. — A gabona terméoyekre zárt ajánlatok ia — A gyapjúkra azonban egye-dil csak zárt ajánlatok fogadtatnak el, ha a vételi ár 10°/0-ja mellékeltetik s az árverési feltételek ismerete éa elfogadása kijelentetik. — A zárt ajánlatok az árverési nap reggeli 9 órájáig fogadtatnak el. Az árverési feltételek, a termények ée gyapjú az aradalmi tisztartóságnil megtekinthetők. Lakócsán 1874. évi oktober hó 6-én. (1469-2")
_M. k. alap. uradl. tiszttartóság.
Keller Ignácz
JVa^y-Kanlzaán
fc) 1258-15) , é
v Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek ós gyermekek Számára való topánraktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugyszinte ügyeimébe ajánlani bátor va-. gyok a cb. k. katonasága t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-Bftbban számitora.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empüehlt sein reich aasortir.-á Láger aller Gattungen Herren-, Daraeu- und Kin-der-Stifletten von beBter Qualitilt und zu mögliohst biliigen Preisen.
Ferner mache ioh das k. k. Militttr und verehrungswúrdiges Publikum aut''merksara, dase ich alle Bestelíungen vom beaten In- und AuslttnderLeder verfertige und prompt und billigst bereohne.
Auoh wird von mir gekaufíM VVaare zu reparieren angenommen.
>AGY-KANIZSA, 1874. oktober 18-án.
Tizenharmadik évfolyam*
''---;a
gó«i«te»'' w • f
...... . . 4 trv V
*
J ite" .
íéi erre • • • • * ''
3et7eo e^ -
Hlrdrtssek
6 hwibo. petittorbao 7 mA.od.«or 6 » minden
'' totibbi sorért 6 kr. yYII.TTKHBKN joronicint 1« <r«rt
'' Kiucsúri illeték miudeu
'' Kiryet> hirdetésért kíllC
2 '' 3U kr. fixetendS.
3 =
A lap uceUrau ''-íletó közi«a*&yefc
uerxtuxtribex. —
xxiraci resaet illetd iKUtitnanrek pedig & oaóóbnx Mrmsam i»-: (-zendák:
NAGY-KA NGZ8 A VUttfMká*.
Bérmentetlen terelek csak isuiert m un katariaktól fogadtatnak sd.
előbb:
-SOMOG
ÖZLÖN
i
I
c

Kéziratok riasza nem küldetnek.

Nagy-Kanizsa váras helyhatóságának, nemkülönben a „zalameqyei gazdasági egyesöiet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank4'', a .nagy kanizsai takarékpénztár'' a ,Zala-Somogy4 gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi toma-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heten kint kétszer, vasarnap-> csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap*
Zalamegyének bizottmány! kflz-gy ülése.
— Zala-Egerszeg, okt. 12. 1874. —
Hertelendy Kálmán főispán nr ó méltósága a f. évi oktober 12-ére egybehívott megyei rendkívüli közgyűlést a szokásos üd-\özlő beszéddel megnyitotta, előadván, mikép e rendkívüli gyűlésnek három tárgya van, t. i. az 1875. évi költségterv, az 1870. évi 40-ik törvény értelmében kiegészített, illetőleg kiigazított virilis bizottsági tagok megállapítása és Somogyjtoegyé-ból Zalához csatlakozni óhajtó községek kérvényére adandó válasz.
Mindenekelőtt a költségterv tárgyában leérkezett magas ministeri leirat felolvastatván, erre az állandó választmány véleményes előterjesztése is, mivel a költségterv minden bizottmányi tagnak megküldve lón és mivel az állandó választmány azt minden részletében felülvizsgálta és megvitatta, így a megye közgyűlése azt egyhangúlag elfogadta s ezzel felterjesztendőnek határozta.
A megyei törsvagyou rendezése, illetőleg annak jövedelme mimódoni kezelése tárgyában, minthogy azt a ministerium teljesen felveendőnek leiratában hangsúlyozta, s minthogy a megye eddig is e tárgyban a legszebb avatoitsággai járt légyen el, igy ezúttal felirat felterjesztése határoztatott el.
Ép a költségtervhez, illetőleg annak keretéhez tartozó és az állatorvosok fizetésének a 200 frton felül leendő felemelése tárgyában beadott kérvény, mint a tárgyhoz tartozó felolvastatván, minthogy pedig a ministerium az ő saját leirata szerint a már előbb megállapított fizetések netáni fel-
emelése, vagy nj fizetéses állások rendezem resitése ellen eleve óvást tett, így ezen kér-» vény elejtetett és az állatorvosaink nagyobb fizetésre nem számolhatnak, ha pedig vesz-szük azon fontos állást, melyet betölteni hi-vatvák, egy behasonlítjuk azou temérdek teendővel, mely roájuk vár, be kell isme»*ni, hogy ezen fizetés csekélysége semmikép sem áll a teendőkkel egyenlő arányban, mert nem szabad egyetlen elhullott állatot előbb elásni, mig csak az állatorvosilag fel nem bonczoltatik és az elhullás oka ki nem de-rittetik, eltek»ntve a ragályos betegségben elhullandó állatok körüli eljárástól, mert ott az államtól a* 1874. évi XX-ik törvény szerinti erjárásokért jutalomra számolhatnak, mégis majdnem naponta igénybe vétetnek, ha pedig tekintjük azt, hogy most. midőn az egész dunántúli kerületre a kérődző állatok összeírása elrendeltetvén, szeretjük hinni, hogy azoknak felülvizsgálata is elrendeltetni fog, ezt sem teljesítheti más, mint állatorvos, mert ha a szarvasmarhák egyik helyről a másikra szabadon nem közlekedhetnek a további rendeletig, mint a ministeri rendelet szól, kell, hogy azok mihamarább felülvizsgáltassanak és a szabad forgalom tárgyává a Közlekedésre felszabadittas sanak.
A legtöbb adót fizetők névjegyzéke felolvastatván, 600 példánybani kinyoma-tása elhatároztatott.
Ezt követte Somogymegye községeinek a magas belügyi ministeriumhoz beadott azon kérvényüknek felolvasása a ministeri leirat felolvasása után, mely szerint azok Zalamegyéhez csatlakozni óhajtanak,e tárgyban Nóvák Ferencz uró méltósága szokott tapintatteljes érvelésével hozzá szólván • és
• a kérvényt teljesen indokoltnak elfogadásra j ajánlatta, miért is az & megye részéről pár-tolólag felterjesztendónek kimondatott, most a jeles, tollú Svastics Benő főjegyzőnknek jut '' a szerencse, megyénk közöhaját a magas kormánynál tolmácsolni; teljes bizalmunk van j hogy az óhajtott átcsatolás megfog történni, mert ezen óhaj a folyamodók helyesen fel-j fogott érdekük által fényesen igazolva van.
A tárgysorozaton kivül felvétetett az egerszegi önkénytes tűzoltó egylet folyamodványa, melyben a megye tulajdonát képező i túz-fecskendó leendő szabad használatát és saját szertárnokjuk által kezelését, valamint annak fenntartására a. költségtervben felvett 50 frt. évi átalánynak átadását kérték, ezen kérvény mimódoni elintézéséhez első sorban Svastics főjegyző, később Csutor Imre alispán ur is hozzá szólt, végre is ez utóbbi indítványához képest, mi, mint a megye épületei, nemkülönben a fecskendő iránti óvatosság tárgyában szokott erélyes nyilatkozatához képest lett kimondva, hogy a fecskendő szabad használata megengedtetik ugyan, de akkor, ha netán a tűzvész a megye épületeit veszélyeztetnék, a megye udvarából kivinni, alispáni engedély nélkül nem szabad, az 50 frt. felhasználása szinte alispáni utalvány alapján foganatosítható.
Ezzel az ülés 111/7 órakor bezáratott és a bizottsági tagok főispán ó méltóságához hivatalosak levén, távoztak, hol ebéd alatt főispán ő méltóságát, mint névnapja elónapján üdvözölték.
Mi is kívánjuk: tartsa meg ót a magyarok Istene szeretett hazánknak, tartsa meg édes megyénknek, tartsa meg szeretett í övéinek örömére és boldogságára, adjon ki-! tartást terhes, de fényes állásának betöl-
tésére, hogy még igen, de igen soká kívánhassuk.-..... ....................
Isten éltesse szeretett főispánunk — Hertelendy Kálmán urat! - Éljen!! 1
Jegyzőkönyv.
Felvétetett Nagy-Kaniraán & zslanagyei általános tanitó-testület központi választmányának 1874. évi oktober hó 10-én tartott üióeéb«a.
Jelen voltak:
Elnök : Hajgató Sándor, Németh Ignácz, Juhász Péter, Horváth Pál, Récsey György, Scfculcz Károly, Tóth István, Hoffjnann Mór, Berecz Imre, Venczel Rezső, Vágner Miklós, Rózsavölgyi Antal választmányi tagok.
1. Elnök ur üdvözlő beszéde után előterjeszti a hozzá beérkezett szavazatokat a megyei iskolatanácsosok megválasztatása érdemébea. — A beérkezett — 86 — íven 343 szavazatból nyertek: Antal András m. dötki tatitó 1, Alszeghy Alajos csáktornyai 2, Biró Józaef keszthelyi 2, Bődy József z.-egerszegi 4, Berecz Imre n.-kanizsai 1, Csókás György alsólen^va, 4, Fatér József dobronaki 3, Faics Károly bá-nok-szt.györgyí 1, Friedmann Alajos tapolczai 1, Hajgató Sándor n. kanizaai 86, Horváth Pál n. kanizsai 7, Háspul József keszthelyi 2, Helyes Lajos alsó-lendvai l, Holczmann Ferenci keszthelyi 1, Irányi Andor alsó-lendvai 3, Juhász Péter n.-kanízaai 2, Jeney Gusztáv csáktornyai 1, Klug Jóuef keszthelyi L, Keszler Gyula tapolczai 8, Kauovits György b. f&redi 1, Linter János keszthelyi 2, Molnár István tapolczai 1, Mester János keszthelyi 1, Németh Ignácz n.-kanizsai 2, Póltz Pál keszthelyi 31, Pálya Mihály csáktornyai 38, Réfy Lajos z.-egerszegi 9, Rózsavölgyi Antal n.-kanizsai 1, Rosenblüh Lajos n.-kanizsai 1, Sáringer Károly m. szerdahelyi ő, Smidt József homok-komáromi 1, Simon József gelsei 1, Stitz Mihály tapolczai 1, Teesz János n.-kanizsai 6, Tislér György gyenes diási 1, Tóth Lajos mihályfai 1, Udvardy . Ignácz z.-«ger-szegi 71, Ujlaky Mátyás keszthelyi 27, Várallay Sándor csáktornyai 10, Veiss Joeí
TÁHCZA.
Szemlélődések a világirodalom terén.
VII. Szinirodalom.
— Bátorl TAijos txirátomuak. —
A szinirodalom, melyben annyi változatos éa különböző bz^llem fejtette ki tehetségeit, bizonynyal legfontosabb részet képezi ismertetéseinknek. — Ha e rövid sorukból tanulmányt nem is meríthet senki, de igen, utmutatást a tanulmányozásra és megszerzendi magának a szinirodalom általános áttekintését; — mi egy igénytelen tárczaczikknél elég jelentékeny eredmény lehet.
E vázlatokban olvasóink találkozni fognak néhány oly névvel is, melyet már a költészet rovata alatt emiitettünk, mint szinmü irót azon okból nem ismertettük ott, hogy a fogalmak össze ne zavartassanak.
A szinköltészet feltétlenül magasabb fogalom a lyrai költészetnél, ez azon tér, melyen vers- és regényíró egyiránt babért arathat.
A franczia Bzinirodalom két legmagasabb »lakja Moliere és Racine, mindkettőről röviden megemlékeztünk a költészet rovata alatt.
Moliere, kétségkívül a világirodalom legkitűnőbb vígjáték írója, oly szellemben, milyet a kor izlése teremtett.
A nagy vigjátékiró számos vigjátéka között első helyet foglalnak el .Tartuffe" .Mizantróp" „Precieuses ridicules" és .Tudós nők" ozitnet viselő müvei. — Ez utóbbiból rövid uiu látványt közlünk:
— .Harmadik jelenet
Ariate.
Clitander kért, hogf hozzád jöjjek el ; Elnyerte szivót, mert szép Henriett''.
Chrysale. Mi az? Leányom?
Ariste.
Az; de végtelen, Nem is láttam még hőbb érzelmeket.
Beiise (közbe szól.) Ne szólj! arait beszéltél képtelen, S a másként állót, ekként képzeled. Ariste.
Hogyan ?
Beiise. Hát ő fül len te egyszerűn, Más bírja ám szerelmét, elhihedt. Ariste.
Hát Henriettet nem imádja hön?
Beiise. Nem, nem! állithatora !
Ariste.
O ezeket
Maga mondá nekem.
Beiise.
Hát mit tesz az ?
Ariste.
Meg is bízott kezéért esdeni. Beiise.
Hiszem !
Ariste. S én biztosan állitom azt: Sürgőit hamar mehessen eskeni. Beiise.
''Mi csinosan csal ! De hidd el nekem, Hogy Henriettből tréfa űzetik: Lepel más, titkos lángok égtiben, Mely majdan néktek fólderittetik.
I
Ariste.
De ha tudod ; e titkokat hivén
Mo.id meg nevét a nőnek, kit szeret ?
Beiise.
Azt kérded e k> ?
Ariste.
Ki az?
B elise.
Nos. én.
Ariste.
Te?
Beiise.
Ugyan én.
Ariste.
Hallatlan!
Beiise.
Mért :iüm-möget?
Csudálni tán hiszem csak nrm fogod ?
Tán annyi .báj még arczoxnoc lehet,
Mely annyi férfit már meghódított,
Hogy tán elnyerhet egyetlen szivet ?
Dorant, Cleont, Damis és Lycidas,
Tanai annak, mit mondék neked."
Moliere alakitáa franczia vigjátékot,mint Rénald írja: .A mi nem volt, as született; — Moliere megteremtette azon "rigjátéknemet, melyet eddig egyedül s klassikusok-ból ismertünk.-
Egy magyar iró igy ír e tárgyról: A franczia vígjáték Moliere müveiben tetőzött, s a nagy költő halála óta évtizedeken át nagyon gyarló termékek merültek föl a tiszta komédiában. «•)
A szinirodalom külön nemű terményei közül tagadhallanul a jó vígjátékot legnehezebb
•) Névy Láasló, polgári dráma."
előállítani; ehhez sajátos tehetség szükségeltetik, melylyel nem minden vigjátékiró van megáldva. —
Moliere vígjátékai sajátképen nem is feleinek meg nevöknek, mert annyi bennök a drámai alkotás,hogy azok teljesen jogosaitan viselhetik a .genre serieux* czimet. — Nem mondjak ezt Moliere minden vígjátékáról, de a .Mizantrópé• és „Tartuffe" csakugyan ezen osztályba tartoznak. —
a számtalan, siralmas utánzat rendkívül szeretne ezen osztályba sorozódai; azonban a .Comédie larmoyante" igen népszerűtlen és költóietlen fogalom.
Egészen eltérő alakban fogta föl a komédia elméletét Diderot, ki értekezéseiben oda nyilatkozott, hogy kell találni egy közép fait, mely a drámát és komédiát összekapcsolja.*) Munkái, mint a .Fils Naturels" .Pére de Fa-mille" stb. csupán ezen irány megtestesitéee miatt születtek. — E két mű vetette tóeg a színpadot leginkább elfoglaló .genre serieux,u vagyis polgári dráma alapját. A sikerrel létrejött az eddig .iából csinált vaskarikának" hitt komoly komédia.
Moretot ppunyol Molierenek nevezik, talán műveik jellemző sajátságainak egyező volta miatt? — Korán sem;''—csupán, mert mindketten jellemvigjátékokat irtak.
Különben a -„cselvígjátékok'' teremtőjének Lope de Vegá-nak iskolájához ís azitó Mo-reto és Moliere közötti tüzetes összehasonlítás, csaknem bizonyos, hogy valamely túlbölcs német kritikus koponyájában fogamzott meg.
*) Diderot .De la poeaie dram&tique. Collation Complette des Qeuvrea etc. Londres 1773."
s.-egeftsegi 4,Wie« Károly keszthelyi 3,Vajda Alajos pafiini 1, Vörös János keszthelyi 1, Valló Vilmos csak tornyai 2 szavazatot; e szerint tehát Hajgató Sándor, Udvardy Ignác*, Pálya Mihály és Pőltz Pál községi tanitó arak szavazat többséggel megyei iskolatanácsosoknak m og v álassta t tak. (Éljenek!)
2. Elnök bemutatja a szent-gróthi, sümeghi és n*gy-kanizaai járásköröknek jegyző-könyveit. Tudomásul vétetik és az idő rövidsége miatt a jövő ülésre hagyatnak, mégis elnök ur a n.-kanizsai járáskör jegyzőkönyvének 2-ik következő tartalmú pontját felolvassa :
„Mult évi november hó 4-én Zalamegye iskolatanácsának Zala Egerssegen tartott ülésében azou eszme pendittetvén meg, miszerint egy Nagy-Kanizsán fölállítandó női képezdének léiesitése nagyon szükségesnek ós üdvösnek látszik. Ezen eszmét a kör sajátjává tevé, s miután a m. kir. közokt. ügyi ministerium által Győrött és Kasaán ily intézetek felállítása elhatároztatott, kívánatosnak nyilvánitá, miszerint * Győrött fölállítandó női-képezdének Nagy-Kanizsára leendő áttétele végett a zalamegyei ait. tanitó testület központi bizottmánya a Nagy mélt. közokt ministeriumnál kérelmezzen. Egyszersmind Zalamegye minden járási körének ezen nyilatkozat figyelmébe ajánltatík, felkéretvén-azok ezen ügy bem nyilatkozatukat az ált. tanító-testület közp. bizottmányához beküldeni, a központi bizottmány pedig kéretik a nagy-kanizsai városi hatóságot *zen ügy felkarolására megnyerni. Esetleg a győri női-ké-pesdének Nagy-Kanizsára leendő áttételének meg nem nyerhetése esetén oda működni, hogy a még engedélyezendő ilynemű intézetek közül ac első szintén a dunántuli kerületnek és pedig Nagy-Kanizsa városának jusson."
E nagy fontosságú tárgy a legközelebbi ülés első pontjául tüsetik ki.
K. m. f.
HAJGATO S aNDOR,
a zalatnegyei txnit<S-tejiÜlet elnök*.
NÉMETH IGNACZ,
se ált. tanité-teitfllet jegyije.
Lévelek a londoni borkiállításról.
(Folytatás.)
A Sserémség borairól szólva azou magyar borkos érünk, melyből Angliában a tulnyomólag legnagyobb mennyiség adatik el ■ ez a vörös karloviczi. Alig fog aagol találkozni, ki ha valaha ivott magyar bort a karloviczitne ösmerné. Reánk nésve, kik a szerémi vörös borokat mint lágy édeses borokat ismerjük, éa igy tudni véljük, hogy ezen bőven termő, de végre is másodrendű borok as angol ptaczra nem igen valók, a fenti jelenség rejtély volt mindaddig, mig itt a helyszínen a karloviczi bort, ugy a mint a* árul tátik, meg nem ízleltük. Itt azután midőn esen sötét szinü, testes, zamatgazdag, nem édes bort megízleltük, caakhamar tisz tában lehetünk az iránt, hogy a karloviczinak itteni nymbuaa mindössze is egy eml>arnekjérdeme. Greger Miksa elismerjük nagy kitartás és nagy áldozatokkal kivitte azt, hogy egy
. Moreto eddig a német és francziák előtt nem épen birt nagy becscsel és csupán néhány eszmeszegény, jeles iró volt elég kegyes, a kitűnő spanyol iró regéit és találó hasonlatait, saját, tehát természetesen Bókkal jobban sikerült munkájába, eredetiként áthóditaai.
Beksics Gusztáv, jeles fiatal műfordító foglalkozik jelenben müvei fordításával, mi minden esetre, csak nyereség lesz irodalmunkra nézve.
„Közönyt közönynyel" czimet viselő vígjátékát, a kitűnő képzettségű orosházi evangélikus leikéss: Győry Vilmos forditá le n\elvünkre.
Igen kitűnő mftve Moretonak : „Szép Diego" is, melyből ízelítőül a következő kis tőre léket igtatjuk ide :
-- „Ha szólsz vele a homályost keresd, S oly tárgyat, melyet senki nem vitat, Szólj megvetőn, mert most ez a divat, S ha még beszéded összeforgatod, A .grófi módot épen jól adod. — Az ily balgák szörnyű képsalmesek, Hiszik, hogy nagy dolgok kai; terhesek, Azért, ha ásóinál, mint máa^jősanan, Ennek, mondják, parasztos ran, Mig a szokatlan éa ferde szavak, Keresett megjegyzés, mely sánta, vak, Elejtett ssó, összezürt mondatok, Nagy ssármasásra, mind meg annyi ok. Shogy értni látszanak, minek értelme nincs, Rámondják: pompás, nagy dolog, értéke kincs. Hogyha ebez tartod tehát magad, Hidd, grófi lessz alakod és szavad." —
Moretoról áttérve a másik jeles spanyol vígjáték iróra Calderonra, mielőtt müveit bővebben jellemesnők s tőle mutatványt hoznánk?
általs karlovicsinak nevesett kitűnő ; vörös bornak utat tört Angliában, és annak fölényét aa összes magyar borokkal szemben egyelőre megállapította. A mit mi az egéssben ; sajnálunk as első sorban as, hogy e nagy fáradozás a magyar bortermelésnek közvetlen szolgálatot nem tehet A karloviczi bor ismételjük nem az, mely a magyar borok kőzött elaő helyen állhatna, Greger ur karlo-v i c z i j a igaz, sokkal jobb az. eredeti példányoknál, de az meggyőződésünk szerint — nem karloviczi, annak termelési helye ránk nésve talány és mi azt hisszük Öregor ur kivételével talány lesz az mindenkire nésve. De épen azért nem lehet vívmánya haszon borászatunkra nézve, mert ez azt el nem fogadhatja. Buda, Ege r-V ison t a , Ménes, Szegszárd, Villány kitűnő vörös borait a karloviczival szemben másodsorba le szorítani nem szabad, azt tűrni nem lehet és azon classificatió, mely ezt cz él ózza határozottan visszautasítandó.
Ezen álláspontunknál fogva könnyen érthető, hogy a Palugyay és fia, F1 a n d o rf-fer Ignác z, Szarvassy Sándor és Zerkovitz Zsigmond részéről kiállított hasonnevű igen azép példányok reánk1*! nézve nagyobb érdekkel nem bírnak ; mind ezek között a sajátképi karloviczi t y p u s t csak egyben, csak a Palugyay karloviczi válogatottjában véltük fölfedezhetni, de sietünk hozzá tenni, hogy valamennyi jobb mint a neve.
A Tokaj-Hegyaljának kitűnő borait Abeles Dávid, Bretzen-heim Carolina berezegő ő, Fromm Antal, Heves József, a pesti kertészgacdasági ügynökség, Kerekes János, Lónyay Menyhért gróf, Palugyay és fiai, Parragh Gábor, Ranolder János veszprémi püspök, dr. Szabó Gyula és Szentléleky Máté állítottak ki 12 uinbor (szamorodni) és 25 aszú mutatványban. Csaknem valamennyi példány igen szép, a koszorú azonban kétségen kívül dr. Szabó Gyulának 10 számból álló gyűjteményét illeti. Nagy érdemül rójuk fel a collectiónak azt, hogy valamennyi száma kifogástalan állapotban érkezett és hogy a kiállítási helyiségnek magas hőmérséke sem hagy nyomot rajtuk. Ha a tokaji bort az angol azzal vádolja, hogy az nem igen áll meg a palaczkban, lerakodást képez, forrásba megy át, dr. Szabó megmutatta, hogy a tokaji bor is kezelhető, csak mestere akadjon. Dr. Szabó Gyulának gyűjteményét a londoni „Medical Times" as egész kiállításban egyetlennek declarálta, ennél nagyobb dicséretet mi icm sdhatunk annak. De sót mi e dicséretet még mérsékeljük, a menynyiben igen kitűnő példányokul emiitjük meg mellette Abeles Dávid, Kerekes János, Palugyay és fiai, a veszprémi püspök és Szentléleky Máténak borait is. Hasonlót mondhatnánk Fromm Antal boráról is, ha tudtunkkal az első hozzá intézett megrendelésre kosárral nem felelt volna. A londoni kiállítás nem parádé kiállítás, az első sorban kereskedelmi kiállítás, itt tehát olyan mutatvány, a mely mögött készlet nincsen, jelentőséggel nem bír. A sáros-
pataki nagy nevű pincséjéből kikerült mutatványokról szeretnénk dicséről eg szólni, de ezek a kiállítás második havábau forrásnak indultak, s igy versenyen kivül helyezkedtek.
Végül hagytak Magyarországnak felfogásunk szerint leggazdagabb és a kiállításon legjobban képviselt borvidéket, Zala és Veszprém megyéket a Balaton-mellékkel. A kisebb b a 1 a t o n m e 1~ 1 é k i borokat Ramasetter Vincze Sümeghről, Zerkovitz és társa Nagy-Kauizsáról és Tarányí Ferencz Szt-Lászlóról néhány igen szép példányban állították ki, magától ér.etődik azonban, hogy itt a főszerepet Som lyó ós Badacsony jeles termesei hivatottak játszani.
A somlyói bornak hirnevót Angliában Ranolder János veszprém i püspöknek kitűnő 1857-ik évi s o m-1 y a i ] a alapította meg, 1862 ben Londonban aranyéremmel kitüntetve, azóta e bor bejárta a világ valamennyi kiállításait, és mindenünnen ujabb érmet hozott haza. Mint kereskedési bornak Dióssy Márton érdemdús • hazánkfia tört annak utat, és az által a ugyneve ■ett „Bishopwine" (püspök bor) as angol előtt ms is előszeretettel emlegetett bor. Kiállítási hadjáratainknak esen veteránja ma is itt van, és tegyük hozzá, nagy nevét ma is igasolja. Igen szép példány okul sorakosnak melléje a Ramasetter Vincze sümeghi pin-czéjéből küldött 1 8 6 6 i és 1 8 7 2-i példá-nyok is. Ezek igen szép, zamatgasdag finom borok, és mérsékelt eladási áruk előreláthatólag nagy jövőt biztosit számukrs. Kevésbé mondhatnőnk est Bottka Imre vó som-1 y ó i„ borairól. Kétségtelen, hogy ezek igen kitűnő anyagot képviselnek és Somlyónak legszebb terményei közé számithatók, de azon képseleti értékkel, mely áruk megállapításánál Bottka ur szemei előtt lebeghetett, nem bírnak: 3 frt. egy iteze borért, tehát mintegy 200 frt egy akóért, ez ár magyar szinborért még nem fizettetett s egyelőre fájdalom, fizettetni nem is fog. Ily ár mellett a bor megszűnik a világkereskedésé lenni, és átmegy a ritkaságok gyűjteményébe. Jól tudom én, hogy a Schloss Johanniaberg Cabinetje még drágább, azonban B o 11-kaur somlyói borától a Johannisbergig még nagy ut van, melyet egy szökéssel átugorni nem lehet
(Vége köv.)
szabadjon a spanyol vígjátékokról egyetmást általánosságban megjegyezni.
A spanyol vígjáték általában a cselszö-vények és körmönfont bohózatok láncz «ora és leginkább színpadi látványosságra törekszik.— Az irodalom ezen ágának meghonosítása szorosabb értelemben, leginkább Lope de Vega érdem", ki, habár müveiben a lelket és szivet leggyakrabban érintetlenül hagyja is, a szellemnek kellemes szórakozást szerez és különösen az embt-ri ész furfangosságát és találékonyságát nagy sikerrel tünteti élőnk be.
Lope de Vegát egy franczia mü bíráló „a vígjátékok caelstóvényeinek ezer karú ezermesterének" nevézts el.
Miként Francziaországban Diderót megalkotta a „polgári drámáf agy Spanyolhonban Lope de Vega és Calderon de Ca Barcs m egál api ták a „romantikus drámát;" mindketten ugyan egy czéJból, hogy ujat teremtsenek.
Calderon felléptével Lope de Vega müvei leszorultak a színpadról és ast csaknem egyedül Calderon müvei fogialák el.
Egy magyar iró igy ir e tárgyról: „Cal-deroo darabjai csakhamar kezdték leszorítani Lope színmüveit sőt Calderon a 17. szásad közepén csaknem kizárólag uralkodott a spanyol színpadon, a spanyol nemzeti romantikus dráífta csalhatatlan pápája lett, ki a Lope által feltalált színműi elveket dogmatisalta, anathemas ayllabusokat bocsátott ki, drámaírókat kanonizált." Btb.
Calderon világhírű munkája „Aa élet álom" czimü színmű..
E jeles költeményben öszpontositva van Calderon költészete, as ő saját easméivel éa
bölcsészetével.
As előbb említett magyar iró igy ir a ne-
Helyi hirek.
— Zalamegye szeretett főispánja Her-telendy Kálmán ur ó méltóságáuak nevenapja Leseucze-Tomajon vígan és számosakjelen létében ünnepeltetett meg. Isten éltesse !
— A novemberi közgyűlésen, mint bennünket értesítenek, Zalamegye bizottságában azzal a helyes inditványnyal lépnek fel, miszerint a 4 rendes közgyűlés helyett kettő tartasaék, ti. tavaszi és őszi. Tekintve azon körülményt, hogy a megye főispánja úgyis hívhat össze rendkívüli közgyűlést akkor s any-nyit, amikor s amennyire szükségesnek mutatkozik, mint az utóbb is, az augusztusi és novemberi rendes közgyűlés közt két rendkívüli
vezett színmű megszületéséről : — „Ama bölcsészeti vizsgálódás, mely Calderont arra birta, hogy — korának szokását, de főleg saiát lelkének vágyát követve — pappá avattatta magát, adott létet az „Élet álom-"nak is."
Ő e szavakat adja Sigismundója szájába :
— „Mi is az élet? — Kábaság. Mi is az élet ? — Képzelődés, Egy eltűnő árny, puszta költemény, S benn még a legfőbb jó is oly csekély,
f olott a teljes élet is csak álom, s még az álmok íb álmok csupán !" — E rövid sorokból nem Ítélhetjük meg Cal-4 deron költészetének magasságát, magassbb az, mint az ég zenitje, mondja egy ujabbkori spanyol író. — Tagadhatatlan, hogy Calderon egyetlen sorában több eszue rejlik, mint némely író egész darabjában.
i Calderon e színmüvéről is ellehet mondani, mint Lewes, Göthe, „Fauszt"-járói mondja: „Soha bölcsebben s rövidebben nem fejtegették e tárgyat és as egész ma is oly élveshető, any-nyira igaz, mintha csak tegnap irták volna; semmi föutosabb eszme ninca kihagyva és meg ssm találunk fölöslegességet*;
Igen jeles darabja a nagy spanyol költőnek még a „Medico de su honro" (becsület orvosa,) melyben oly eszmedúsan jeliemii a •olymot:
— „Jellemzi a nagy merészség ; Szárnyait as égbe mártva, Száll a sólyom végtelenbe. Tolt villám ő, de fény nélkül, Tűzmadár, de földi léttel, Szárny aa felhő földi vágygyal, Vak üstökös komor árnynyal.....« —
, *) The life and works of Goethe ; with sket-
ekecsf bis aga and contemporarias,. Bt Q. EL Lswes.
volt, t. i. szept 10 és okt 12-ki ; az indítvány — nésetünk szerint — figyelembe részesül és helyesléssel érvényre is fog emeltetni. Télen a sord idő s nyáron a mezei munkaidény miatt úgyis felette kevesen vesznek részt.
— Tárgyaló terem. A nagy-kauíza»i kir. törvényszék bünfenyitő osztálya előtt a t évi oktober hó folytán tartandó nyilvános ülé sekben a kővetkező bűnügyek vétetnek intéz kedés alá, ugyanis: oitober 22-én Horváth Vendel és Wőkkön János a rajki lakósok ellen; tol vaj 1 ás i bünügyben végtárgyalás. (Előadj* Molnár Alajos kir. tórv. bíró.) Hirschl.-r Sán dor és társai elleni hamis okirat készité* miatti bünügyben legfőbb itélőszéki ítélet kihirdetne (Előadó: Gózouy Ferencz kir. törv. bíró. Lu kács Vincze tótszerdahelyi lakós eiieni súly wa testi sértés miatti bünperben végtárgyalá*. (Előadó: Molnár Alajos kir. törv. bíró.) Galamb Vilmos elleni levélsikkasztás és hivatala hatalommali visszaélés miatti bűnügyben kir. táblai ítélet kihirdetése. (Előadó : ugyanaz.) October 23-án Kiss József elleni életbiztonság elleni vétség miatt indított bünperben legfőbb itélőszéki ítélet kihirdetése. (Előadó : Gózony Ferencz kir. törv. biró.) Hegedűs Márton és társai elleni tolvajlás és gyilkossági bünkisérlet miatti bünperben végtárgyalás .-•• * (Előadó : ugyanaz.) (Folyt, köv.) Kidta: ZALAY.
— Megcsipték a szökevényt.Nagy-Ka-nicsán az a hír terjedt el, hogy az itteni börtön helyiségből egy másfél évre ítélt fegyencz megszökött; 3 fogház felügyelő, (névszerint Nyakas József, Hart Ferencz és Márfi János) kanászruhába öltözködve, tarisznyájokbaa két-két revolverrel, üldözőbe vették a szökevény Bagós,Horvát Imrét, kit a türkösi, hahóti hegyben sikerült elfogniok s f. hó 15 én bekésérték Kanizsára.
— Molnár Pál országgyűlési képviselő ur, ki a köznevelés ügyét egész lelkesedéssel hordjs szivén, a lenti kath. iskola növendékeinek ösztöndíjul 200 frtot adott, mely szíves adományról az iskolaszéki jegyzőkönyvet, ugy a szokásos „adománylevelet" kérjük közlés ve gett beküldeni hozzánk ; erkölcsi kötelességünk az ily nemes cselekvényt tüzetesen megismertetni a t közönséggel ép ugy, mint ezt az alsó lendvai igen tisztelt iskolaszék elnöksége tette. Fentisztelt kedves barátuuk az alsó-lendvai izr. hitközség tanodájának is 100 irtot adott. Szép jele a részrehaj latlan emb -rbaráti szeretetnek !
— A szüret Kanizsa vidékén miűJ mennyiségi, mind minőségi szempontból jó ko sépszerünek mondható. Itt-ott vidám raulatsa-gok is tartattak ; legkiválóbb volt a Blau Pál t szolgabíró urnái rendezett, melyen e váró* mtelligentiája együtt ritkán látható létazáinbun voltjelen. A házi ur s családjának ritka ven dégszeretete kiválólag fokozta a jó kedvet. Az ízletes és dústeritékü asztalok körül a lö2 ven déget fáradhatlan figyelemben részesiték Blau Pálné, Blau Eugénia és Blau Szidónia urhöl gyek. Wlassics Antal törvényszéki elnök, Far kas László főgymn. igazgató, Szakonyi Józset városi kapitány, Ollop Imre, Bátorfi sat. pohárköszöntései zajos éljent idéztek elő. A kedélyes mulatságnak az éjfél vetett véget.
— A zalamegyei gazdasági egyesület 1874 évi nov. 2-án délutáni 5 órakor Zala Egerszegen''saját szállásán a Hérits házban ren des évnegyedes gyűlést tart, melyre a tagok
E sorokhoz nem kell commentar, ezekben mindenki felfedezheti a nagy költőt — E szellemet, — Kant szerint —nem lehet megtagadni.
A nagy némst irodalomban, csak Schauf-fert helyezhető némileg Calderon mellé, ámbár ennek is sajátos és kizárólagos modora a pontosabb összehasonlítást kizárja; mégis mondjuk Schauffert Hyppolyt Ágoston helyezhető a német színmű írók között legközelebb Calderon-hoz.
A „Sakk a királynak" és az „Ein Erb-folgekrieg"(örökösödési harcz) koszorús szerzője kinek „friss forrásból buzgott comicuma, melyből eddig szentségtelen ajkak nem ittak ; egyen geték as utat előtte a Parnassuara."*)
Következő czikkeikben a franczia, angol, s német drámairodalommal fogunk foglalkozni, melyet is Schakespeare jellemzésével fogunk megnyitni.
KÓVÁRY BÉLA.
Sétám.
Az unalom kovássá minden bűnnek.
Ax unalom gyilok s öl.
Es még tudj'' Isten mi minden 6 mit mindent tesz as unalom ; de én egyik okozatának sem akaróin magamat kitenni, még kevésbé aspirálni as öngyilkossági canditatióra s megszököm előle, nagy városunk szemetes, nyaktörő kövezetü utcsáiba. Itt keresek szórakozást ; egyedül járok a „Gura Drakuluj" hegy nyílásai mellett, a miniatűré „Cbimboraszo" és „Mont blanc" hegységeken. Czigány utcsát
•) Franz von Rabr Freiher .Schauffert als Dicktsr."
„hivatnak. Előfordulandó nevezetesebb tár-
a ) a kertészlak elkészültéről szakosztályi ffoökí jelentés, b.) az egyesületi Unácstepmnek L.épUéee. c.) a kamat- és évi tagsági dijak hátralékainak behajtása. Zala Eg<rszegen, okt. jg74. Arvay István ügyvezető eluök. ^ A* országos Kanizsai vásár oly eDge volt, minőr« nem emlékeznek; eladó íok, de vevő felette kevés muUtkozott. Nagyban erezhető a pénzhiány s a forgalom megakadása
* marhavásár betiltása miatt.
— A marha vészre von a tk ozólag öröm -mel jelenthetjük, hogy a kanizsai járásban több 0»p óta teljes javulás állt be s Fityeházán már kevés beteg marba van. Egyébként közöljük
* kimutatást: Okt. 6 tói 14-ig járványos udvar 28. beteg marba 27, szaporodott 14-el,öeaze-s«n 41, meggyógyult 9, elhullott 9, beteg maradt 20. — Szept. 20-tól okt. 14-ig, megbetegedett 60, meggyógyult 9, elhullott 22, mint beteg lebunkósUtott 6, összes veszteség 28, a 351 özámból van 323, — ebből 3 drb. mészárszékre vágatott. — Jelenlegi marhaállomány Fityeházán 320 drb.
— A zalai vadászaport egyik fiatal, szenvedélyes tagja Egerváry Gyula ur közelebb Marmarj-ba megy medve- és szarvas vadászatra, ugyszin;e a bakonyi vaddisznó-^s szarvai vadászatokban is részt vesz ; birjuk szives igéretét. hogy a rengetegekben szerzendő tapasztalatait, élményeit lapunk számára lefogja irni.
— Csapli István nemes-msgasi ev. leikéss a kemenes aljai evang. egyház kerület esDereasévé választatott f. évi
tartott ev. egyházi gyülekezeten, üdvözöljük a méltán megérdemelt kitüntetésen tisztelt barátunkat, hiszen a nemes buzgaimu derék hazafinak egyik legmagasztosabb öröme : társainak, híveinek elismerése s ez elismerésnek figyelmes, gvengéd nyilatkozata. '' — SxerU-Balázson a lemondás álul megürült körjegyzői állás pilyázat utján f. évi-november 24 én lesz betöltve.
— Yargyas Endre, győr-komárom-
eaztergommegyei kir. m. Un fel ügyelótól megje lent » .Győri tankerület népiskoláinak egy évi haladása 1873 - b a n." A buzgó Unügybarátnak e ki-tünó szorgalommal összeállított kimutatását igen helyes volna valamennyi tanfelügyelőnek követni s a népiskolák hü rajzát a közönség előtt feltüntetni, hogy a haladáaon örüljön s a hiányt
pótolni igyekezzék.
— Uj könyvek Aigner Lajos tevékeny
kiadónál megjelent: Magyar nyelvgyakorló-es olvaaóköny v, Magyarország német népiskolái számára, irta Kakujay Károly III. és IV-ik évfolyam. Ugyszinte erekhez a segédkönyv tanitok számára is megjelent. Röviden, értelmesen adja elő gyakorlatilag a legszükségesebbeket. Ajánljuk a némeujku népiskolák számára.
•i
Ara
9
— Borid hirek. Egy gőzhajón 26 fia
la] magyar nőt szállitotuk Konstantinápoly felé. (Meddig tart még ez üzérkedés ?!)— Egy szegvári magvar leánynyal évek előtt eltűnt török dervis visszatért a leány nyal é^ 100,000 frtul Szegvárra, hol birtokot fog vásárolni. — Drezdában is megtörtént az első bolttest égetés e hó 9-én. — A fogas krrekü vaspályán f. hó 15-től a személyszállítás be lett szüntetve. — Munkácsy
művészünk tiszteletére nagy lakomát rendeztek a .Hungáriában."— Székely-Udvarhelyen el lenzéki lapot indiUnak m«g. — Podul IIóiban (Holdva) 274 ház égett el, 410 család maradt födél nélkül, a'' kár 100,000 aranyra rug. — Nagy Váradon a legközelebbi műkedvelői színielőadás 601 frtot jövödelmezett. — Az apátini vadász társaság */k éves őzet küldött Deák Fe-reneznek. — Richter János a nemz. eziuház operájának igazgató karnagya Szitányi Mariskával jegyet y ál tolt. — Liszt és Wágner j*nu árban Budapesten zeneünnepéiyeket rendeznek. — Brassóban Rajkovics nevű huszárfőhadnagy .Sürgöny" lovával 4 nap alatt 62 mfdet lova golt. — A háromszéki honvéd szobor, mely S. Szt. György főterén van felállítva, 2664 írtba került s 18 láb magas. — IJngvárott mnlt csütörtökön nagyszerű északi féuy muUtkozott.— A zágrábi egyetem megnyitására a m. tud akadémia és egyetem is leend képviselve — Deb-reczenben katonatiszti kaszinó és ebédlő álliu-tik fel. — Szegedről 12 őrültet szállitotuk a Lipótmezőre. — Nikó Linát, kit közönségünk jól ismert, Blazsejovszky Uv. tiszt eljegyezte Szegeden. — Deák Ferencz városligeti nyaralójából az egyetem-téri gr. Hardek féle házba költözött. — Az elhunyt Rothschild 350,000 frtpt^ hagyott jótékonyczélokra. — A veraeczi színház belsejeben tüz volt; a kár 3000 frt — A győri benczések templomáról a keresztet és go lyót levették. — A kölni érsek szabadon t>-> csátutott
■4
járom végig, most Un .Etele*, helyesebb irás-Bal , Attilla* névvel, — nem tudom.
De mit is törődöm az utczák uj, költők neveivel, most szórakozást kereaek, kezemben Diogenes lámpájával.
.Heuréka" ! Beálltam az észlelők sorába.
Itt elbámultam a kirakatokon és elolvasom a német orthographiával irt magyar czime-ket: ,N. N. Uri Öltöny RakUra/ tovább: ,Itten mindennemű hajmunkák készítetnek* stb. — ott kíváncsi caoport közé tolakodom s elnézem, mint kínoznak két jól megterhelt lovat; pedig az írás szavai: ,ne kinozd az állatot," nemcsak az utczán dobáló gyerkőczök, hanem a kanizsai fuvaros kocsisok számára is íratott.
Futni akarok s el is futotUm volna kifá radtig, ha mellettem elsuhanó két fekete szem ismét megállni nem kényszerít Elégszer tapaszul Um a szemek haUlmát, bűvereje most is
lekötött, mert:
„Midőn mellettem lebegsz el Ruhád érint meg csupán, Szivem ujong s futok mint szél Lábaid kedves nyomán. Visszafordulsz ekkor, s két nagy, Szép nemedet rám veted, S alig bír tovább követni — Szivem ugy fél, ugy remeg !"
Ott állnék még mindig, ha az emeleti ablakból a szobaleány nem rázU volna nyakam kozé a szőnyegek porát. Felnéztem, aszobaczi-v tus eltűnt, csak hangos kacsaja üté meg fül dob hártyámat.
Egyetlen egy fekete kabátom telt pihe, • porral.
As ismétlési félelemből most folytonosan ftlfeié irányzám figyelmemet, még ott ia, hol töidszinti a ház a ott, hol kifeszített ponyvák fa árják el aa eget. Ily tremák közt értem a
Vegyes hirek.
4
— (PhyUoasera vastatríx.) Az alsóamzt-riai tartomány gyűlésen interpellatio intéztetett a helyUrtóboz ezen, a szóllőtőkékre nézve oly kártékony rovar ellen eddig tett és még teendő intézkedésekre vonatkozólag. A helytartó válaszából, mely szőlőbirtokosainkia nézve szintén érdekkel bír, közöljük a következőket : A phylloxera megjelenése első izben az alsó-ausztriai országos gyümölcs és szőllőiakola klosterneuburgi szóliejében észleltetett 1872-évi nyáron. Egy részr.''l az állíttatott, hogy e rovar Amerikából hozott szőllővesszők álul -hurczolutott be ama szőllőbe; másfelöl azonban ama lehetőség sincs kizárva, hogy a phylloxera már azelőtt is honos volt a belföldi szőllőkben, éa hogy csak ujabb időben eddig ismeretlen okokból jelentkezett veszélyesebb mérvben. A klosterneuburgi szőllőben a rovar kiirtására azonnal foganatba vett eszközök azonban, habár egyes tőkéken helyi vagy időleges eredményre vezettek, még sem muUttak olyan hatást, hogy azok nagyban alkalmazva a rov**~ teljes kiirUsát a tőkék megrongálása nélkül remélni engednék; mely eredmény különben a Francziaországban eddig tett Upasztalatokkal is teljesen megegyez. — Nagyobb aggályt csak az utolsó hetekben okozott a phylloxera fellépése a klosterneuburgi szőllőben. midőn szárnyas egyedek megjelenés-* konstatáltatott; e tünemény okát a rendkívül meleg és száraz őszi időjárásban keresik. Az osztrák földmivelési ministerium a baj tovaterjedésének meggátláaa tekintetéből kénytelennek látta magát az emiitett kísérleti szőllőnek egész nagy részleges megsemmitését elrendelni, és e rendszabályhoz
& napokban hozzá is fogtak. A minis terium ! azonkívül tekintettel azon körülményre, bogy ♦ a phylloxera jelenléte föld alatt, de föld fölött is, ceak fáradságos górcső-vizsgálatok utján con* 1 sUtálható, nemcsak a többi klosterneuburgi akár alapitványi, akár ma^án szől löknek,hanem más bortermelő vidékek, kivált Alsó-Ausztria és Morvaország szőllóinek szakértő megvizsgá- '' lását rendelte el. EgyutUl a szóllőbirtokosok , felfognak hivatni, hogy a szőllővesszők váaár- • láaában a legnagyobb óvatossággal járjanak el ; és szöllőtókéík minden esetleges megbetegedését azonnal jelentsék be. — Ez utóbbi intézkedés már megtörtént, és a mai hivaUlos lapból mi is közöltünk föld mi vei és-, ipar-, és kereskedelemügyi ministeriumunknak csak egy körrendeletét, mely e tárgyban óvatosságra inti a szóllőbir tokosokat.
— Mac-Mahon életmódja a .Daily News* szerint a lehető legegyszerűbb. Ha a marsall vadászaton van, rendesen gyalogol, b aki őt, midőn a vadat futUban űzőbe veszi, követni akarja, annak nagyon jó futónak kell lenni. PáriBban is rendszerint gyalog jár az utczán s el eljár a rue Vienne utczába, bol borzas haját rövidre szoku nyíratni. Reggelijét a Durand vagy a Café d''Orsay-ban költi, el. Rendesen egyenruhát hord; a polgárias öltözetet csak szükség esetén ölti fel; s még két évvel ezelőtt is hálóköntöaeül ócska katonai köpenyét hasz nálu, mig egyszer meghűlvén, neje a herczegnő bélelt hálókabátot erőszakolt reá. A polgári öl-töuy egyébiránt sehogy sem áll rajU ; ha már ilyent kell fölvennie, rendesen sötétszinü ruhát választ, mely aztán ugy áll rajU, mint ha papírból volna kivágva az ember.
nyul :
1475. P. versezetet nem adhatjuk ki ; mnUtvá-
,.Megszedtük a kukoricáit — Megcsókoltam a Katiczát. 8 ha megszűnik a marbavÁ*z, >- '' >'' ~
Szép Katicái jiz enyém lősz " "S,
Bizon-bixon jiu''g a in.-trbavész is ">egiiu.sxtfc-tik; furfang..* egy hajlam ia a* a vursírá* ! 1476. S. Galambok. Mi.-l.1hb körmük.
Papírszeletek.
— (N.) Vagyonállapot! dagály és a p á 1 y. Két ifjúkori jó barát hosszú érek leforgása utái: ismét találkozott egymással egy vendéglőben. Kölcs&nfi* üdvözlések után az egyik dagadozva beszélt külföldi utiáról s elmondi régi ismerőjének, ki a borozók közt vitézül idogált, hogy elválásuk óta magának iparkndásával örökölt összegéhez mily te-heru.ent szép vagyont szerzett.
— Nem kétlem barátom, végzé Fortuna ke-gyenrzfl, * szerencse neked is hasonlóan kedvezett,
— Oh, pajtás, f eleit amaz lomhán, én egészen máskép állok ma a világban, mint te : hs adósságom nem rolns... nem volna semmim!
.Koroná''-hoz czimzett .grand Cafée*'' elé, hol a járda egész nap el van foglalva czvikkerek-kel felkantározott hűaelőkkel, kik kö2t keresztül kell törni, vagy pedig a poros, esetleg sáros országútra kitérni. En az előbbit választotum. S mig — mondom — az előbbi eset félelme felfelé parancsolt figyelni; reá léptem egy öle-becske farkára, ez felnyafog, én félreugrom e most kardban botlom meg.
.Donnerwetter" kiállt a hős.
.Pardon! mein Herr" s elillanok.
Az alig elmúlt események felett tépelődve betérek balra.
Itt a házak erősebbek Jericho falainál, különben romba dűlnének a disharmonikus zene" lármája köst. Felettem a zongoramester Unitja skálázni Unitványait, nem messze tőlem jó hallásom elvesztésével fenyeget a kapu alatt álló sipládás.
Visszafordulok, — de a hazatérő csorda által felkavart rengeteg porfelhő állja utamat. Látköröm kisebbedik ; szabadulni óhajtok — egy cökkenés s lágy pamlag; alakon érzem magam, melyen a rugók már itt, ott letörtek. En pillanatig éreztem :
„Quel plaiair de tordre Nos bras amoureux."*)
Mig elég gyöngédtelenül eltolatUm, jutottam tudatára annak, hogy az egész járdát el ülő család mamájának ölében eviczkélbettem, ki Bzemeinek egéez villámával sújtott; de e szemek büvereje nem kötött le.
Hazatértem s elvi vám magammal azon meggyőződést, hogy : .szép az élet, csak egy kevés pénz és sok türelem kell hoasá."
Sz- J.
Heti naptár
october !8-t5l oktober 24-l| 1874
HÓ- n heti- KxUioliknft uaj»-uxp tár
fi iiieiUim uaptár
4
Bt).
42) K. K. A kirjíly számvételér.ll. Málé XVill P. Mát XXII. - O. Ev Luk. VII. 11 — 16
18jVasárstp
19; Hétfő 20 Kedd 21; Szerd* 2? Csütörtök 33 Péntek 24 Szombat
í>. 21 Lukács Kérdi náud Veiiilelin
Ors«jly« sz Kordul. Kap. Ján FortAu.
L>. 20 Lak. e Fordináud -
Vend. Orsola Kordula Se ver Rafael
Érték- es váltéfolyam oktober. 17. .
ó*/, meUiliques 70.— : 5% nemz. kölnin >74.05: 186-J-ki áíladalmi kölcsön 107-.75'', bank-reszv. 978 hitelintézeti részvények 242..— ; Londou —110.; uiagyar földtehermeü Letn kötvény 77.— ; temesvári földtehermentési kö''t-vény 76.50; erdélyi földtehermentési kötvény 74.25; horvát-slavon foldtehermönténi kötvtíirv — 79.; ezüst 104 10 ; cs. kir. aranv 5.26Y3 Napoleond''or 8.84Va
• Súlyos feltétel. Egy borbély, ki igen nagy fecsegő volt, azt kérdezte egyik vendégjétől, hogy mikéut borotválja meg? „Egy szó nélkill*, hangzott a válasz.
•A legbiztosabb légsulymér5(Ba-rometert Két természettudós azon vitatkozott, hogy a légsulymérő nem igen jó idí>járásmutató, mert úgymond az egyik, az esőt igen ritkán jelzi helye-oen. Egy iszákos, ki ezen vitánál jelen volt, azzal vágott »*avukba, hogy „de már uraim a legjobb légfulymérő a pénz, mert ha az ember pénz nélkül van, akkor bizonnyára viztel vau dolga.*
Placzi árak.
HivaUlosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizsaváros piaczbiztosi könyvéből: 1874 évi október hó 14-én.
Gabonamüek: egy alaó auszt. mérő sierint, Buza 87—90 fontos 5 frt. — kr . 85 — 86 fontos 4 frt M) kr. 83 - 87 fontog 4 frt. 25 kr. Rozs 74—78 fontos 3 frt 50 kr. Árpa serfőzésre 68—70 fontos 3 frt — kr. eUtésre való 2 frt. 80 kr Zab 1 frt. 90 kr. Repcze - frt. — kr. Lintaemlek: egy bécsi mázsa szerint. Liszt legfinomabb 18 frt. — kr. Zsemleliszt 12 frt — kr. Fehér keuyérliizt 9 frt. — kr. Fekete kenyérliaat 7 frt. — kr. Búzadara 16 frt. — kr. Árpakása 16 frt. — kr. Rizs 16 frt. — H ü -v e 1 y e s e k : egy alsó auszt. mérő szerint Borsó 9 frt. — kr. Bab b frt. — kr. Lencse 9 frt. — kr. Kö les 8 frt. 50 kr. Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Ku-koricza 3 frt — ki. Burgonya 1 frt. 50 kr. Hat: egy bécsi font szerint. Marhahús 28 kr. Disznóhús 32 kr. Juhhus — kr. Borjúhús 32 kr. Z s i r f é 1 é k : Disznóasir 60 kr. Marhazsir 60 kr. Szalonna 40 kr Szappan 27 kr. Lámpaolaj 35 kr. 8tearin-gyertya 55 kr. Faggyú-gyertya 32 kr. Bor: egy alaó anaat. akó 40 pint szerint ó bor 10 frt. — kr. Uj-bor 6 frt. — kr. Sör: egy alsó austr. sörakó 42 pint gaerint. Legmagasabb 8 frt. — kr. Legalacsonyabb 6 írt. — kr. T ü z i f a : 1 bécsi öl 36 hü^lyk hosszú Bükkfa 14 frt. — kr. Tölgyfa 10 frt. — kr. Kősaén egy bécsi máasa 70 kr. Fasaéu egy mirS 70 kr. 8 s é n a egy bécai mázsa szerint 1 frt. 50 kr. 8 z a l m a 1 frt. — kr. Nap ss ám: Élelmezéssel egy férfi 7ü kr. Élelmezés nélkül 1 frt. — kr. Életrv.ezéssel egy nő 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. ÉleV.nezéssel egy gyermek 3ü kr. Élelmezés nélkül 50 kr. Kiadta :
(P. h.)
Maning-^r József,
•) Kily élv, ka kedvesüknek karjai ttslaek.
Szerkesztői üzenet.
1470. P.-Zala-Szent-Iván. Lapunk rendesen kül-1 detik, a reclamált két saámot ujolag postára adtuk. ]471. K- Budapest. Aaonnal intézkedtünk. 1472. .Az én szülőföldem1'' kedven, szép költemény, ellenben .Mindene van az embernek" nem köaölhetó. Költemény és léleküdvöaaég 1 nem járhat együtt.
1173. .Csikós Peti" közölhető, bár megvalljuk őszintén : a betyáros költeményeknek nem vágynak kedvelői; népdal gyűjteményes munkákban megjárja, de hirUpban gyöngéd érzelmet, lélekfenséget, bit, remény ■ szeretetet, honsaerelmet sat. előtüntető költeményeknek kellene helyet foglalni.
1474. N. Alsó-Lendva. Megkaptad az ígért fü-aetet? Különben tervusl
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajo*.
r^yut/tör .♦)
Beküldetett.
Minden betegnek ero és egészség gyógyszer és költség nélkQl.
Revalesciére du Barry
Londonból.
. r
Valamennyi szenvedőknek egészség nyúj-tatik a Revalesciére du Barry által, uieiv ''orvosság használata és költségeskedé* nélkül a következő betegségeket gyógyítja? gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, hurut-, hártya-, lélegzés-, hólyag és ve*e-b»jok*V %üwó-kort, aszkort, fulladozás*, köhögést; eméettheiet lenséget, dugulást, hasmenést, álnwtlanüá|pt gyengeséget, aranyeret, 7izibetegség«t;'' íílfeg, leiéit, fülzugást, émelygést és hányást még a terhesség idejében is; r méla kórt, elsoványo-dást, csúzt, köszvényt, aápkórt. —
KivonaU a 76,000 bizonyítványoknak, melyek minden gyógyítással dacoló kóresetekre vonatkozva.
75,871. bizonyítvány. *
Reisach. Kirchbach j.osta Karinthia nov. 37. 1673.
3 óv óta szenvedek gyomor- s idegbajokban s fgésr. testem a kÖazvéi:ybeu horszabb idő óta- fensz nálom is a Revalesciérét s erótitését. ► gyówybutájxt érzem. Hihetetlen volt szenvedésem, de végtelw örömem. Köszönet e megfizethetetlen gyógysaerért''•» ''
Hohenw*:ter Magda t&aitér.é.
73,768. bizonyítvány.
Mitrovita, april 30-áa 1871.
Köszönet a kitűnő farinának, nővérem, ki ideges fejbajban és álmatlanságban szenvedett, 3 font használata után jr.vulá^ban van Egyszersmind kérem, nekem postai utánvét mellett 1 font közönséges mi-nóségü Revalc-scíéré-t, basznál..ti ataaitáaxá'' 8 hetes gyermeknél, küldeni. Teljes tiszteletté
1 Kosztito ör Miklft.
73,704. bizonyítvány. . ^
Hollenschau. Morvaországban, május .7. 187J.
Minthogy az öntől rég kapott Re válescíére''inár elfogyott, a-" pedig az én gyo;uorgyengei»ég^ és ernáixt-hetlenségí bajomnak kitűnő jjyógyhxtá«t kölcsönöz, szépen kérem, a valódi Revalesciére-ből még 2 fou-tot postai utánvéttel mielőbb átküldeni szíveskedjék.
Tisztelettel Bobatzek József, erdész.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-$zeresen nieg-kimili a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhsaelencsékben s/t font 1 ír. iQ kr., 1 fout 2 frt 50 kr.. 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 fo^'' 20 frt.. 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták (ízden-czékben 2 frt 50 ós 4 frt 50 krral. Revalesciére Cbo-coladé táblákban csészére 1 frt 50 kr, 24-re 2 frt 50 kr , 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr_ 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra l.i frt.'', 288-r* 20 frt. 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
álul, Wien, Walífischga8se Nr. 8., > j
N.-Kanissón Looák Károly gyógyszertárában-, DebreczenbenMihálovite István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eger Tachecy Adolf és Valle Antálnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél ; Nagy-Becskerek Goldberg J. M. nél; Ma-rosvásárhelytt Fogarasi Dömötörnél; Miskblcz Eszáthy István gyógyszerésznél: Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Jó zsetnél; Győrött Némothy Pál gyógyszerésznél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél.'' ^l''e mesvároit Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál. ...
A bécsi cég minden vidékre küld posta uUlványra vagy utánvétre.
•) E rovat alatt közlóLtárt felelősséget. nem
vállal a - Szerk,
(1470—1)
A V I S
KANITZ C.
Meinen geehrten Kundén
x
X X X X X X X X X X X X
papirr aktára nagyban ét kicsinyben, kő- és könyvnyomda,
monogramm, látogatójegy és pecsétbélyeggyára Hudapeat, Dorottya utcxa, 12. mi. a. ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola
szerekuek u. m :
ügyvédi nyomtatványok, különféle b<l- és külföldi levélpapírok és boriiékok, teljes iroda berendezések, é* asztali jegyzökönyvek,
téutatnrtók, váltótáskák, búruiappak, pénztárcánk, cmímom fényképalbumok *«*nével vagy anélkül stb.
a legolcsóbb árakon.
Levélpapír monogrammal vagy czimerrel,
úgyszintén fekete nyomattal diszes kiállításban, legrövidebb idő alatt elkészíthető. 100 drbja 50 krtól 3 írtig.
Látogató-jegyek kometfzve, vagy nyomtatva 100 drbja 50 krtól 1 frt 20 krig.
Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban
eszközöltettnek.
mache icfc biemit die ergebene Anzeige, daa* icli aucb znr heuriffen HeríttA
•vU reichbaltiges Lagor der nacb folyamién Artikcl
und WU-ter-Saiaon
j.r Elle, Stfieh od«*r l''aar
KLEJDKBSTOI FF.
Popellii, Ki>«rntr»rii rnye Cosmanoner mid h''rnit-
zam fix"n Preise von untrrhalte, a. iwir. Neueste iu reichster Auswahl.Lustre, Fancy, Rips etc eehtflrbige z&sútche Perkailius, BarcheiU, restreifte and and Schnürl-liurchent, und HoUündrr Lein-Leimrarul und Stiüil
Brttzeuye, fe«tr«i ftr und gehiiimte DatnáHt-Gradl. Möbel-Grtdl, HundlilrJu-r nnd Henrietten, *I und*/ telnater CHIF FON-Teppiche, w«i«<e lAsinen-barkMctier, ecJitf&rbige Cotton- Tilrhei-. ver«cbiedeue Sortén Sclutfwoll- u. SeideiUilirher, SeldenCravattcn, Handtchiüie. Strüinpfe, 1 Sorken, Schürzen and noch viele anU-re Artikel, atle mm fix.''U Einkaufsp.eise von
[1455-4)
lilau und b ráun JíwJi Fr k.irrirte Wur. w ge\va«oli«>i;r gewajfhfnr Srhönberyer- I irand schwer*te Gftrn-Oreass, beste jÍH''irn-.
27 k
per Elle,
Stiick oder Paar.
i
Mnster vorsende icb auf Verlangen grfttis nnd franro! Uttellunpen werden prompt-st nnd gewisaenhait per Nachnabrao effectairt.
M. Winter.
27 kr. Central-Consum-Halle, Wien VIII., Alserstrasse 53._
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkívüli t a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert liáai -r.erek kömStt, tagadhatatlanul as első keljet foglalják el; mit u tok ezer, a császári birodalom minden résziből kezeinkhez kfildGtt hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok i6g»ött számlásaknál. eaésztbetatlaaaégekaél, gya-■erkévaál, továbbá gireaék, vaae é* ideg-bajokban, szivdobogásaál, ide-••széf okozta ffffcjas, vértalaias, végül fcysteriara, báktr és hazaaaa
kásy&trt hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartAsb ry<5gyhatást eredményeztek. (1407—12)
Ara I eredeti doboznak használati utasitassal I frt.
FRANCZIA BORSZESZ SÓVAL, ^m
í: A legmegbizhatdbb orvosszer a sxeu<edö emberiség segedel-
I mére minden belső és külső gyaladáa, legtöbb betegsíg, mindennemű seb-, fej-, <01- és fogfájás, régi sérvek és nyitott ael-k, rák, fene, tsetngyalUdáa, bénulás és mindeunemfi sérülés ellen, stb stb.
I paiaczk ára használati utasítással 80 kr.
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.

DA legtisatább és leghathatósabb orvosi szer N..rv«»yia hegyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halinájzgir-0iajjal.
A valódi Darsck- kata á jzs 1r-a laj aell- é« tüdő-bajt kaál, soropba é« raokltls-betegségekben legjobb gyógybatáasal van; meggyógyítja a legidnltebbkkazvésy- ésosazbajakat, valamint as időszaki bőrkötegeket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanixnán: Bel na J. gyógy»z Lovák K. gyógyzz. Feuelhoffer J. éa Koaenfeld F. uraknál.
Bti«vár«tt Lakovicj Q. Caáktsrsyáa Kárász II. CMi^éa Kreuler Dávid lap»8Vár#tt Kohn Jakab fcaprsaszás Werli Sáud. gyógyac. fcmtbetyu Wttn.ch ¥. KartzztM Breyer Jakab fiai KőutfM CsaeainoviU kitt. gyónsz.
L«t««yéi Kalivoda J. gyógysz ■arozalibaa Is ztl Nándor Bừk-Srt-gyirgyía Fibir« J. gj. SzSSlbathHyes Pilich Kernncz gy. Saprssykas Mezey András győgyaz. Záfrabbaa Mittelbaeh Zs. gyógysz. . Cnyler.k J. .1. gyógysz. , lTrweisz Fr- zyóygs--
Uzletmegnyitási hirdetés.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönséggel tudatni, hogy
réfSs, divat, kész női öltöny és vászon kereskedésemet Aisó-LendvanWortmann Benő czég alatt megnyitottam. Ajánlom mindennemű vászonnal, ruhakelmével, divatáruvá! és minden e szakba vágó czikkel gazdagon felszerelt raktáramat az igen tisztelt közönség becses figyelmébe.
. Magyarhon nevezetesebb városaiban több éven át szerzett gyakorlottságom és tapasztalatom ugy szintén elegendő töke azon kellemes állapotba helyez, h>0''y divatos és ízléses áruval bámulatos olcsó áron szolgálhatok a n. é. közönségnek.
Megrendelések pontosan teljesíttetnek és b. kívánatra
minták küldetnek.
Alsó-Lendván, oktober 5-én 1874.''
(1474—t)
Wortmann Benő.
Soha állíttatott össze egy gép a gazdakö-zönség számára, mely oly gyors elterjedésnek és oly nagy tetszésnek örvendhetett volna, mint ez. — Ennek bizonyítékául szolgálnak a kővetkező számok: 1872 — 1873. évben az iij. Weil Mór féle czégnél Frankfurtban három ezer hatszáz kézi-cséplőgép, egyezer kétszáz 2 lóra szánt vono-cséplőgép adatott el. — Bővebb bizonyság alkalmasint nélkülözhető e gépek kitűnősége mellett, —
» v> -
Megszerezhetők: a fentebbi czégnél: Frankfurt a. M.
vagy pedig BohLerZ LUlZa asszonyságnál Nagy-Kanizsán. (iso3-s)
Hirdetmény.
Lakócaai - Somogy megyében tekvő - kir. közalap. részéről közhírré tétetik, hogy rendezménjében levő 1»«4. ■évi Jluuu. mérő majorsági terméiü buzn, 1000. mérő árpa. 2000 mérő «ab »). mérő őszi repeze ; - és 1833 font egynyiretü téli é« 297 font bárány -összesen 218). font gyapjú f. évi $kfhw bo 22-é« LakOC$an a tartóság irodájában reggeli 9 órakor nyilvános árverésen távirat utjin esz közlendő felsőbbi jóváhagyás fentartáaáral el fog adatni. — A gabonák csak mérőnként, a gvapju minden bemázsáláai °/0 (emw»g) neiaui és a gyapjút Urtalmazó zsákok ára megtérítése mellett adatnak el. — A gabona terményekre zárt ajánlatok is — A gyapjúkra azonban d&l etak xátt ajánlatok foe ad tatnak el, ha a vételi ár 10o/o-''* melleket-tetik s az árverési feltételek Umerete és elfogadása kijelenietik. — A zárt ajánlatok az árverési nap reggeli 9 órájáig fogadtatnak el. Az árverési feltételek, a termények és gyapjú az uradalmi tisztartoságnál megtekinthetők. Lakócaán 1874. évi oktober hó 6-én. <1469-3)
M. k. alap. uradl. tiszttartóság.
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólhattunk, hogy nagybani vásárlásnál elónybe részesitsüK. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecséltetni.
e
(1464—3) írt | kr. frt | kr.
1 db. 30 rőf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60
1 „ 30 „ fehérített Creász vászon .--8 —
1 , 50 „ finom Hollánder vászon .--13 —
1 „ 30 „ legfinomabb chiffon ...--8 --
1 „ 30 j, minden szinü ágynemű . . 7 50 és 8 —
1 „ 30 V4 széles finom schnürl parkét--8 —
1 „ „ „ „ „ Piket parkét .--8 —
1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők.....3 —
, fin. fehér Batist zsebkendők színes szélüek 3 —
„ ugy szintén egészen színesek.....3 —
„ Gyolcs Damask szalvéta......3 20
db. 30 rőf. Damask törülköző kendők . ... 8-
Több ezer rőf uj divatú legjobb minőségű cosmanosi Perkalinok, és 4/« széles gyapjú ruha kelméknek rófe 27 kr.
Ezeken kivül szolgálhatunk: fehér és szines uri ingek darabja 1 frt>1.20.1.50. 2 — 3 frt.
Nagy választékú ingelől^ gallérok, manchettok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint bárhol. Moll és Creppe lisse, széles futó szőnyegek, uri plai-dok 6. 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 2? kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal összeköttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk,hogy bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
A rőf számú tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Fürst és Goldner
Zala-Egerszegen.
irdetmény.
A gyóri székes káptalan tulajdonához tartozó z a 1 n-megyei Fel só- Zsidi erdejében 12 hold vágás árverés utján eladandó, a venni szándékozók 300 ft. bánatpénzzel ellátva folyó okt o b e r h ó 2 8 - án a plébánia lakba hivatalosak, — az eladandó vágás az erdő őrző vezetése mellett előre is, a kötendő szerződés pedig az árverés napján megtekinthető. - Kóny, oktober hó 6-án 1874.
Németh Péter.
(1472 -S)
tU:<t''urtó.
A sümeglii fóelemi tanodánál a segéd- és ezzel kapcsolatban a torna tanítói állomás megüresedvén erre pályázat nyittatik. Évi jövödelem: 320 frt. kész pénz, szabad lakás és élelmezés a fótanitónál. Ezért tartozik az elsú „A" osztályban tanitaui, a reál és elemi tanulóknak ator-nászatot előadni, a kántori teendőkben pedig segédkezni. Pályázati határidő 1874. nov. 15. — A folyamodványok T. Oeh László ur sümeglii iskolabizottság elnökéhez küldendők. Az állomás azonnal elfoglalható.
Sümegh (Zalamegye) okt. 8. 1874,
(1473-3)
Brueker Alajos
iskola bizottsági jegyző.
Biztos eredménynyel
a valódi
Wilhelm-féle
aotiarthritis, antirheumatikua
vértisztitó thea
a következő betegségek ellen használható; (1466—1)
1) csúzos rohanok
2) koszvény;
3) altestképződaények ellen a sokatDIőkné! ;
4) náj-dagaiatok és ■ijaagyobbodások ;
f>) bőrkiűtesek nevezetesen pattanná soknál ;
6) hagycsóbántalmak ell»n;
7) elkészítésül a fennt nevezett bajok ellen használandó ásványvizek előtt,
5) az ásványvizek pótiásáni a betegségek ellen
Ovás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi Wilbela-féle antiarthritis, antirheumatikus Tértisx-titó-the* ci*k a* első nemxeti Wilbel»-féle vértisxtitó-theagyárban Nennkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy toboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva. 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t. cz. közönség kéuyelmére a valódi Wilhelm-féle anti-arthr itis éa antlrheamatikü8 vértisztitó thea kapható :
Nagy-Kaaizsán : Reaeaberg Fereacz urnái. Zágrábban : Mittl-bach Zsigmond; Kőszegen: Csacsinovits N, Keszthelyen: Rosen-berg Emanuelnél; Kapronczán : Werli gyógyszerész; Sopronban : Wrchovszky; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerész, Szat-mártt: J. Boasin gyógyszeréaz uraknál.
Wjdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdono gyorsajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
VAGl-lUXim, 1874. oktober
_ _ • _-T -
Tizenharmadik éffölyim.
(''él • ''
BVV
JO tr.
6 bwibo* p«títw»»hM
T másod«or 6 •
; '' további sorért 6 kr.
ÍYILTTÉIWK^
^oue.O: 10 *r«r, vuuie* fel
Kincstári illeték minden * M hirdetésért kttlör1 '' 30 kr. fizetendő.
1 A h
Jiw
lap szellemi ráss* ip ■ ilető '' közlemények »"
sxerkeaxwShex, —
anyagi rezrét :lletd kőziemenyek pedig a kiadóhox béraantvr ín-t kendők:
SAGY-KANIZSA WlasaJeattz.
Bérmentetlen levelek czak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
I KÖZLÖN
J Kézi
Késiratok viasza nem
küldetnek.
Nagy-Kanizsa yárot helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gaziatáqi egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank4 , a ,nagy-kanizsai takarékpénztár'' a .Zala-Somogy gőzhajózási reszvénytársuiat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet'' s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesitéje.
Ileteiikiiu kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap*
Nagy-Kanizsa, oktober 9.1874.
Hogy Ígéretünkbeválthassuk, Szentim-
rei Elek ur által irt „Egy komoly szó államháztartásunk rendezéséhez" czimű röpiratára, elmondjuk mi is nézeteinket
Bármennyire oszszuk a röpiratnak azon szellemét, hogy állami háztartásunkat mint a bevétel, ép ugy a kiadásokra nézve hova-hamarább egyensúlyba hozhassuk, mindazonáltal a röpiratnak indokolt felszólamlását a fedezet czéljára nézve nem osztjuk, hacsak a communismus eszméjét terjeszteni s azt a nép szivébe meggyökeresiteni nem akarjuk.
Hogy képzeli szerző- ezt akkor, midőn azt mondja, hogy mind az állami, mind a katholikus egyházi, mind pedig az alapítványi összes ingatlan birtokot 300 holdas részletekben eladni s az abból befolyó jövö-delemból az állami adósságot részben törleszteni, részben pedig nemzeti bankot állitni és ezzel a vészt elhárítani kellene ; az idea nem rosz, csakhogy mi magyarok nem vagyunk kereskedő nép, hogy tőkénk kereskedelmi forgalomba fektettessék, hogy a kereskedelmi házak váltóinkat elfogadják, ezzel bevételünk, mit a nélkülözhetlen kiadások fedezetére forditni kell, bevételezhessük; mi termelők vagyunk, nekünk kell, hogy a birtokunk teljes épségben meglegyen, hogy ha pénzt kérünk kölcsön, telekkönyvi testet mutathassunk ki jelzálogul a nyerendő kölcsönre nézve, ha eladjuk vagyonunkat, megszűntünk birtokosok lenni, ezzel megszűntünk állam lenni, mert mint fentebb is mondám, mi termelő nép vagyunk, terményt pedig a fold adja, ha az megszűnt lenni, megszűnt vele az összes jövödelem, hogy az
többé akár jövödelmül, akár biztosítékul az állam hasznára jövödelmes haszont adjon.-
Szerzőnek a katholikus vallási alapit- J vány és egyházi vagyon iránti nézetet illetőleg, azt mondjuk: valamint eddig az közös vagyon nem volt, úgymint közös ezentúl sem lehet, ezen vagyonnak elvétele nem is volna más, mint a tulajdonnak megtámadása, nem kellene a törvényhozásnak más, műit ezt egy törvény által elvétetni, majd következnék utána más ; hisz ha ebből 300 holdas birtokokat lehetne szervezni, ugy látszik, ezzel szerző azt akarja mondani, hogy csak 300 holdas birtokos lehet, tehát azon-felüli birtokosoktól is a felesleget el kell venni, hisz szerinte az a hiány pótlására lesz szükséges, helyes-e ? ezen állapot azt szerző bírálatára bizzuk.
De még tovább megyünk, mert a röpirat nem csak vagyonelvételt tartalmaz, hanem azt is mondja, hogy minden rosznak ami létezik, az uralkodó Deák-párt az oka? ugyan hogyan tud ily gyermekes, ily meggondolatlan kifejezéseknek még csak helyt is adni, annyival inkább is ezt hirdetni, hisz ez egyáltalán a röpirat kecsegtető cziméhez nem illik, hát miért voltak az ellenzéki férfiak az ország házában, miért vették és veszik • fel a napi illetményt, ha tehát azok épen semmit sem tettek, javasolja inkább, hogy a már eddig felvett s több millióra menő képviselői dijat fizessék vissza, azzal törlesz-szék az adóságot: — az áll, — ha a Deákpárt minden üdvös intézkedésében annyi ezer és ezer akadályra nem talál, ugy hazánk nem azon stádiumon volna a hova te-reltetett, hanem virágzóbb volna mint Európa bármely állama, mert nekünk mindenünk meg van, mi semmiért nem szorulunk
máshoz, hacsak a divat majmolásáért nem, de ezt megtaláljuk azillustrált lapokban is, ezert költekezni sem kell. -
Szerző munkálatában azt is mondja, hogy az eladandó clerusi vagyonnak jövödel • mét vissza kell adni a clerusnak és tanítónak. — Ugyan kérjük, mi haszna lesz a ha -zának, ha eladja a birtokot, jövödel mét pedig vissza adja, ezzel nem''tenne mást a kormány, mint egyik zsebébe a pénzt beletenné. a másikból kivenné, sokkal elébb elszakadna a zseb és előbb kellene ujat rendelni, mintha érintetlenül hagyja azt, ami amúgy sem az övé, ami egy különálló testület tulajdona.
Sok és számos oly kitétel van a röpiratban, ami igazán a czimével össze nem illő, nem is akarunk arra felelni, mert amúgy is hosszadalmasak voltunk. Végre is szerző azon hiszemre jön, hogy bizony gyönyörködtet műve, vagy pedig boszant; de mégis egy passusa van, a melyet figyelmen kívül nem lehet hagyni és ez a nyugdíjazottak érintése. — Tisztában van-e szerző azzal, hogy a nyugdíjazottak illetményüket az általuk befizetett nyugdijalapból kapják, hogy egy és ugyanazon gazdája van a nyugdíj-flti&pB&k 18, 02löt a többi országos kezelésnek, azt oly könnyen egy ily röpirattal megváltoztatni nem lehet, már igen sokszor proklamálták ezt a népnek, a választó közönségnek, de ugylátszik nem sokat tiederi tenek reá, látszik, hogy a nép méltányosabb irántuk, mint szerző maga, de különben bármely párthoz tartozók közt vannak nyugdíjazottak, ugyhÍ8zem, mindazok azt méltán meg is érdemlik; ahelyett, hogy átalános-ságba hozza fel a nyugdijat, nagyobb szolgá • latot tenne, ha névleg az érdemetleneket
nevezné meg, hogy lássuk mi is, kik azok, akik visszaélnek arról, mit a nemzet részükre biztosított, majd akkorazon leszünk, hogy azok nyugdijukat érdemesebben kapják meg.
Mi azt mondjuk: a gazdálkodást kezd jük meg az országházban, — minek a 445 képviselő, mikor alig van ott 170 vagy 180 — azok közül is alig 50 munkás van, szállítsák le ezek számát 200-ra és küldjünk oda munkásokat és a dologhoz értő férfiakat, majd megfogja látni, hogy lesz takarékosság, majd azok hoznak törvényeket, de fel is fognak ügyelni arra, hogy a törvények ne csak holt betűk, hanem éltető malasztok legyenek és lesznek; — adóstassuk meg a tőke kamatait, ugy nem csak a földbirtokos, de a pénztózsér is viszi a terheket, ugy nem kell eladni a birtokokat, békét kell hagyni másénak — ugy lesz Isten áldása működésünkön.
K.
Vásárügy.
A soproni kereskedelmi s iparkamara jegyzökönyvéből:
Zalamegyei Hany községe k é t országot vásárnak tarthatását kéri.
A bizottmány e felett következőleg nyilatkozik :
„A kérvény, — mint Zalamegye alispán-jának f. évi april 9-én 1933 sz. alatt kelt jelentésében máris mondatik, tekintettel folyamodó községek általánosan föld mi velőssel foglalkozó, 72í> lelket számitó csekély népességre ; továbbá tekintettel arra, hogy közeli környékén jelesül : Csabrendeken 2, Somlyó Vásárhelyen 4. Sümegen 7, Tüskevárott 4, Devecserben 4, Összeeen 21 országos vásár iartatik, mi ama vidék szük-! ségletének teljesen megfelel, — ós, hogy végre
TÁHCZA.
őszi kép.
— Galambok, 1874. oktober 14. —
Hrállt az 8sz — bulinak a fák ieveUi, Holtak a természet virágos mezei . . . A dalos erdőnek elhagyott féixkei Olyan szomoraan — gazdátlan nér.nek ki, Qyémánt babjai az e''dfik .oormelyéuek, Laj-sn susogással tova ax«''ik«lléoek • • • A déli rónaság virágtalao tája, Megtörik a holdfény búvó sugarába . . .
Recseg a cserfaág, zúg a azél javába, A nyáj kolomp hangját meauire elvágja . . Károgó rend égi az 5szi Időnek, Olyan vígan olyan seregesto! jőn*>k : Miut az érxő szivnek rágódó férjei, Helyek a l.ánattal szoktak kez«t fogúi . . . Velvek a kebelünk nyíló virágait Jéghideg kezekkel kíméletlen tépik ....
Károgó vendégei az 5szi időnek, Rágódó férgei — a bánatos szívnek : Néma madáraareg - nyögve folyó patak, Vixágtalan mező — lombtalan cserágak . . Aranyos holdvilág bójdosó sugára, Löveld rugáridat örökké e tájra, így szeretem látni én est a világot, így Legalább szivem — örökösen fájhat!...
8AMAT ISTVÁN.
Szemlélődések a világirodalom terén.
VIII. Szinirodalom.
- BátorH Ijqjos barátomnak. —
As angol drámairodalom ismertetését a „Shakespeare előfutárának nevezett: Cristo-phar Marlow megemlítésével kezdhetjük meg, ki ugyan nem volt a nagy britt költő közvetlen
előzője, de a Shakespeare-t megelőzött, mintegy huaz színműíró között legtehetségesebbnek tar-tátik. —
.The troublesome reign and lamentable death of Eduárd the Second" czimü drámája huzamos ideig tartotta magát a színpadon.
Angolország már a 15. azázadban érdeklődéssel fordult a szmház felé, hol eleve vallásos csuda történetek (Miracle plais.) adattak elő, azonban ezek az erkölcsi színművek (morál plais.) álul csakhamar leszorítattak a térről.— A régiebb angol drámák gazdagok allegóriákban, dc szegények világias jelenetekben. — Idővel ellenkező arány állott be ás már 1576. évben Londonban állandó színház (Blackfriar. olv: bleckfraer.) alapíttatott. — Erzsébet uralkodása alatt ezen intézetek száma hétre szaporodott.
Az irók mindinkább nagyobb figyelemmel kezdték művelni a szín költészetet ; — • a kedvező körülmények között éa időszakban jelent meg Shakespeare hatalmas szelleme, mint meteor a szinköltészet egén, hogy az ujabb kor uni versalis költője legyen, miként Homér az ó világé volt.
Shakespeare 1564. évben, april 23-án született Stradfordban Warwickshire (olv. var-vikaajr.) grófságban.
„E születésnap a dráma történelmében kétség kívül arany betűkkel leend feljegyezve.**)
A nagy drámaköltő nem réaaeaült befejezett nevelésben, tőt még a közép iakolákat sem végezte el, egyetemet épen nem hallgatott. — Cnateaubriand határozottan állítja, hogy a görög és római klassikusokat nem tanalmi-
•) Kowe „The Life and work# of Shakespeara.*
nyozhatta, mert e nyelve* merőben ismeretlenek voltak előtte.*)
Azonban a különben oly pedáns német kritika ezúttal nem akadt fönn e hiányokon, mert a nagy író egyik német bírálója igy kiállt föl: „Hála az égnek, hogy mindenek előtt ember volt."
Legjelesebb müveiből egy kis választékot jónak látunk ideigtatni: „Othello* „Szent-Iván éji álom* „Téli rege" „Machbet, „Hamlet" „Windsori víg nők* stb.
E színművek alkata, nyelvezete, regéinek azövevénye és a benne minden lépten, nyomon fellelhető magasz tossága, a világirodalom páratlan remekeivé teszi. — A legnagyobb irók müvei nyomora silányságoknak tekinthetők e nagyszerű szellem bámulandó lélek világánál.
Nem szándékosunk e helyt és ezúttal tanulmányt írni a nagy ssinmüiró műveiről, mert arra tágasabb hely szükségeltetnék. -Egyetlen ssínműveiről köteteket lehetne irni, oly gazdag váltósatokban és megjegyzésre méltó eszmékben.
Különben is Shakespeare műveihez any-nyi a kommentár, hogy azt teljeaen nélkülözhetjük is. — Még csak azt jegyeszük ide, hogy Shakespeare, mint vagyonos ember halt meg „New Place°-on 1616. évben.
Mily nyomorait kísérleteknek tűnnek föl a Shakespeare-t követő: Ben Johnson, Beau-mont és Fletcher színmű kísérletei e szellemi óriás műveihez hasonlítva. — Pedig e .müvek nemcsak, hogy felül állanak a középszerűség
| színvonalán, de más időszakban méltó figyel met költhettek volna.
Müveik az angolirodalomban ma is „Clas-1 aicus színművek*-nek neveztetnek.
A 18. század drámaírói között nevezete • sebbek: George Lilo, kinek „Silva" „Fevers-hami Arden" „Ali for love* (mindent a szere lemért) czimű Bzinművei tetszéssel fogadtattak, ugy a kritika, mint a közönség részéről.
Moore „The gambler* (a játékos) czimü érzelékeny drámája nem épen felel meg sserző-je nagy hírnevének. — Az az nem igen szaporította a lyra terén szerzett babérait. —
Addiason József, a franczia styl barátja „Cato* czimü müvével tűnt ki, mely aaonban nem sokáig örvendhetett hatásnak a színpadon.
O&rrick Dávid összesen huszonhét színmüvet irt, azonban nem mindegyikben sikerült gondolatait a színpaddal, egyöntetűségbe hozni. Egyébiránt ő mint szinész Shakespeare alakjait nagy aikerrel személyesítette.
Nem szabad felednünk Sheridant a jeles angol vigjátékirót és humoristát, kit k ortársai angol Molierenek oeveztek. — Ha e névre nem méltó is; — „The school for scandal* a (rágalom tanodája) és „The Kivals" (a vetélytársak) czimü vígjátékaiban, mint éles és elmés szatirikus tüntette ki magát. — Sheridan müvei a szatíra mellett tagadhatlan, hogy számtalan találó hasonlatot és költői eszmét tartalmaznak.*)
Befejezvén a kiválóbb angol ssinműínSk
- •) Chateanbriand „Shakespeare s''íl était qoel-quechose, était catboliqae. etc. (Ejsai sor la littera-ture englaise. 195. L)
*) Aaon olvasóinknak, kik aa angol drámaírókat bővebben tanulmányozni akarják, ajánlhatják
a következő munkát: „The history of Bngliah dra-matie poetry. By J. P. CoUier. Is3l.» — A kik pedig as angol nyelvet nem birják, as „Idelor s NoU«« caimfi kézikönyvet.
I
a ssámos esetben kisebb községeknek is adott vásári jog ilyes kérelmek közgazdászai szempont béli megbírálását szükségessé teszi, — indokoltnak nem tekinthető, és mintán különben is cssk jövedelmi forrásnak megnyitáss ezéiózta tik, elutasítása volna javsalandó.
Ugyanazon megyebeli Alsó-Bagód községe szinte két országos vásárra kér engedélyt
A bizottmánynak jegysókönyvi véleménye oda terjed : .hogy tekintve ast, miszerint Alsó-Bagód egészen kicsiny, csak 219 lélekkel biró község, tekintve, hogy közeli környéken Za-la Egerszegen 9, Zals-Lövön 5, Nován 6, Körmenden 10,Vssvárott 7, Összesen 37 országos vásár tartatik, melyek ama vidék szükségletének bisonynyal megfelelnek: végre tekintve ast,hogy a vásári forgalom tekintetében nem jelentéktelen Zala-Egerszeg mezóvárosa Alsó-Bagód tói alig van egv órányira; — semminő okok nincsenek, melyek s vásárok szaporítása mellett szólanának, minélfogva a bizottmány kénytelen folyamodó községnek merőben alaptalan kérelmétőli el-mozditatását javallani."
Zalamegyei Zalavár községe ö t országos vásár tarthatására kér engedélyt.
A bizottmány véleménye kővetkező:
„Zalavár községe első sorban felemlíti, hogy minden naptárban országos vásárokkal bírónak less kimutatva, tényleg azonban nála vásár nem tartatik. Ez igaz, de ebben cssk nem található ok a kérelmezett engedély megadására, mert ha a vásárok szüksége ott korábban, midőn a forgalmi viszonyok általában kielégítők nem voltak és a vásárok még jelentőséggel bírtak, éreshető nem volt, akkor csak fel nem tehető, hogy az most a lassanként változott viszonyok mellett beállott volna. Különben Zalavár fekvésénél fogvs forgalmi pontul nem alkalmas, mert nem fekszik jártas országúton és benne kereskedelem és ipar minden jelentőség nélküli.-
„Mind Zalavár, mind környékére nézve Keszthely mezővárosa minden tekintetben mérvadó. Oda vitetnek a földmivelési termé kek eladásra és találnak a megfelelőn kifejlett termény kereskedés mellett kelendőségre ; ugy- j szinte mint msrhavásár is Keszthely képez alkalmas központot. A termelő tehát képesítve van, ott minden terményét értékesíteni. De nemcsak ez eladás, hanem a bevásárlás tekintetében is Keszthely az emporialis helynek előnyeivel bír, mert az ott levő ssámos nyitott kereskedés a vevőnek a vásári forgalom és kereskedelemnek minden csikkében megfelelő választékosságot ny ujt.u
„Hogy Zalavár vidékén ezen kivül még ( Kis-Komáromban és az egészen közel fekvő Zala Apáthiban is országos vásárok tartatnak, arra a bizottság nem is akar nagy súlyt fektetni, miután mindkét község messze áll Keszthely mögött. *
„A kereskedelmi forgalom szempontjából tehát semminő ok fenn nem forog, mely a kérelmezett engedély megadása mellett szólana."
A kamarának meghagyatott, miszerint vonatkozva 1873. évi april 15-én 380 sz. alatt kelt jelentésére, mely ly el vasmegyei Felső -Lendva községnek az országos vásárok alkalmával tartandó marhavásárok engedélyezése iránti kérvényéi pártolta, — most az illető folyamodványban kitett helypénz felett véíemé-nyezőleg nyilatkozzék.
dióhéjba szorított ismertetését, megemlítjük az j olaszok ujabb kitűnő képzettségű és tehetségű dramairóját: Giuseppe Brogliót, ki a lyrai és : elbeszélő költészet terén is nagy nevet vivott j ki magának.*)
Drámái nagy részben igen szövevényes regéken alapulnak, azonban ennek daczára a szerepkörök oly mesterileg vannak lebonyolítva, hogy az alkotó lángészt első pillanatra felismerhetjük. — Egyik ujabb drámájának cxime: „Az elveszett szerelmesek," annyi eredeti ön álló szépséget tartalmaz, hogy meg nem állhatjuk, hogy olvasóinkat e nagyszerű darab egyik magán dalával meg ne ismertessük.
Margaréta és kedvese a fiatal Cesalpino Antonio marquis, ki álruhában nyerte el a leány szivét, a végzet által üldöztetnek, hogy sohase leljék tel egymást és örökké keressék.
Végre mindketten megtörve a számtalan fáradság álul, feltalálják egymást és egyesülnek. — Az alább kővetkező költemény, Margaréta magán dala, melyet a rengetegbe, keresve kedvesét dalol.
Margaréta magán dala.
Tál hegyen és — tál as erdőn, Kisded kunyhó áll a völgyben; El hagy ám a kis lakocskát, Mert szerel''m élt e kebelben.
Ifjú volt, dús barna hajjal, ;
Melyet kis föveg fedett el; Ifjú volt és angyal arczu, S oh ! hogy játszott a szivekkel!
•) Qiuseppe Broglio „Rapbael Corno* czimfi köttfii beesélyébfil, egy töredék fordítást közölt a .Zala-Somogyi Közlöny* mait évi folyama ; Wiibrasd kitftaS német fordítása "tán
As előtanácskosással megbízott bizottmány véleménye oda terjed: „hogy a kérvényben kitett helypéns, és pedig egy ló vagy ssarvasmarha után 5 krral elfogadható és a viszonyoknak megfelelő ugyan, de, hogy biány-sansk a csikók, borjuk, juhok és más — vásárra hajtatni szokott állatokért fisetendő helypénzi tételek.
(Vége köv.)
Levelek a londoni borkiállításról.
(Vége.)
A badacsonyi borok magyar fehér boraink közül Angliában leguagyobb keletre fognak találhatni. Teli testük, ga dag szesztartalmuk, szépen kifejlett zamatjuk, mérsékelt árukkal egyesülten kétségen kivül helyezik est. Első helyen ittisa vessprémi püspök ur jeles termékeit kell említenünk. As általa kiállított badacsonyi asztali jelességre ritkítja párját, olcsóságra nézve unicum. Fajborait, a kéknyelűt, a muskotályt angcl szaklapok Magyarország legnagyobb borainak declarálják. Legjelesebb és legtöbb föltűnést okos azonban nevezett püspök urnák badacsonyi Furmint assuja, melynek a tokaji aszú mellett is elsőséget kell, hogy adjunk ; mert bírja az annak minden jeles tulajdonságait, de néíkülösi a száz meg száz Ínynek nem tetsző talajizet, mely a tokaji bornak egy jellemző sajátságát képezi
A legnagyobb elismeréssel kell továbbá szólnunk Ramasetter Vinczén ek jeles b *-dacsonyi borairól is. Az általa kiállított 1872 i, 1869-i, ós 1868-i, borok, kitűnő asztali borok, különösen az 1868-i kiállításunknak egyik legszebb bora; mint magasabb igényekkel bírók ugyancsak Ramasetternek badacsonyi válogatottja, kéknyelűje és különösen m u s c a t b ora, ugy kifogástalan jelességük, mint aránylag olosó áruk folytán a legkeresettebb magyar borok gyanánt tekinthetők. Badacsony e két legnagyobb termelője mellett még A beles Dávid bornagykereskedő Pestről is egy igen szép példánynyal van itt képviselye, ez egy 1866 i badacsonyi válogatott, gasdag testes bor, mintegy az angol számára teremtve. — Trsztyánszky Lajos badacsonyi riesling- éa mascatborai versenytársaikkal megküzdeni nem képesek, zamatjuk ugyan kitűnő, de sokkal nyersebbek, semhogy az angol ínynek megfelelhetnének. A mi pedig szintén Trs z t y á n s zk y n a k 1796-i k e s z t h e ly-t o m a j i borát illeti az mindössze is csak curiosum, de kereskedelmi szempontból figyelmet nem érdemel.
Megemlítjük itt még mint e borvidéknek körébe tartozókat Baán Kálmán 1865-i és 1868-i s z a b a r i borait; kár, hogy e különben kitűnő boroknak versenyképessége magas áruk által alteráltátik. Aszabari borok, bár mi jók legyenek is, a badacsonyi borok fölött nem állanak, sót finomságra el sem érik azokat, 30%-al magasabb eladási áraik ily formán indokoltaknak nem mutatkoznak.
A kiállított pezsgő borok között kétségkívül Petheő Imre borai a legjobbak és
Karjaim nyakára fontam ; — S tüzes ajka hinte csókot, Édes volt szerelmi eske, Oh! hogy szivem megcsalódott.
Ugy marasztám, úgy könyörgtem :
— Oh ne menj el! Oh maradj itt! — De ő gyors lovára pattant.
engem ő magával nem vitt.
Ugy esengtem, úgy könyörgtem :
— Kedvesem óh! vigy magaddal ! — „Nem lehet !* Szólt ő keményen
Es megcsókolt tüzes ajkkal.
Nincs nyugalmam kis lakomban ; — Szivemet vágyak kínozzák, Melyek bár csak légi képek, Szemeim könnyét facsarják.
Nincs nyugalmam a ligetben, A madárdal nem mulattat; — őt, csak ót keresni mindig, Csak as adhat már nyugalmat.
— Mit reméljek? — Mit reméljek ? Ki vigasztal bánatomban ?
Oh, ti felhők, jó barátok Láttok az ég távolában ! —
— Jő-e hozzám, vágya szárnyán ? Ég-e még szerelme hőbben, Elek-e még, vagy feledve Nyugszom én as ő szivében ?
— Nem teleltek, elsuhantok ? Átkomat vigyétek el hát! Föl! És lásd Isten az égben: As őrjöngő Margarétát!
, ha egysser nagyobb kéaslet less belőlük piacsra hozható, alkalmas üzleti csikket fognak ké-
rcni; gyengébbek annál, de ssintén jók a rann testvérek, éa LittkeLő-r i n o s n e k pezsgő borai is; a H ö 11 e által kiállítottak as angol ínynek túlságosan édesek.
BARTHA SCHIEFNER GYULA.
Helyi hírek.
— Kovács Z&Utrnond pécsi püspök ur ó méltósága e hét elején Nagy Kanizsát szerencséltette meg látogatásával.
— Kováén János kanissajárási szolgabíró urat, kinek fáradhatlan tevékenysége, hivataJi ügy buzgalma köselismerést vivott ki, okt. 15-én 17,981. az. alatt kelt magas mini"t rí leirat kspcsábsn Muraközbe tétetett át A nro. földmivelési m. kir. ministerium leiratában a többi közt foglaltatik: Kovács János ssolgabi-rónak a kanizsai járásban a véss ügyében elért kedvező eredmény eszközlése körüli erélye és ügybuzgalma sikeresnek bizonyult, egyelőre kizárólag a csáktornyai járásban uralgó véss ttilen szükseges intézkedések foganatosításával megbizatik sat. A kanissajárási ssolgabirói teendők teljesítésével a megyei tek. alispáni hivatal 7646 sz. alatti rendelete sserínt Mészáros Sándor t szolgabíró nr bízatott meg.
— Felhívás és kérelem. Belus József polgármester ur követkeső ivet nyitott: Egy önhibáján kivül, súlyos betegség által véginség-re jutott képesdei tanár és városunk gyermeke nyomorának enyhítése végett fordulok városunk nemesasivü lakosságához — kérve, hogy a nyomorgó beteg részére áldozó filléreiket ke-semhes juttatni szíveskedjenek. A segélysendő nevében köszönetemet és ismételt kérelmemet fejesve ki Nagy-Kanizsa okt 17-én 1874. Belus 5 ft, Dr. Schreyer 2 ft, Tandor 1 ft, Alba-nich 2 ft Vagner 1 ft Ossessly Antal 1 ft, Szakonyi 1 ft, Lendvay József 3 ft, Bátorfi 2 ft, N. N. 1 ft, Sanweber 2 ft, Berxay Elek 2 ft, Farkas 1 ft, Pintér Elek 1 ft Tóth Jenő 1 ft Maionyay 1 ft, Pap József 50 kr, Weissbarth Károly 1 ft, Rappay Ignácz 1 ft, May wald 50 kr. Fuchs János 50 kr, Vöneky Pál l ft, Fekete Endre 1 ft Eddig összesen begyült s átadatott 34 ft 50 kr.
— Tüm volt hétfőn délután a Petőfi-ut-czában, gyermekek álul lett egy kazal szalma meggyújtva, szélcsend lévén, a tűz tovaterjedését könnyű volt megakadályozni. Tűzoltóink megvoluk akadva, mert a tüziszerek odaszál-litásához lovakat csak nagynehezen kaphattak ; a „Zöldfa" vendéglő előtti téren szokUk a fuvaros kocsik állomásozni, amint a tűzvész neszét vették, tovavágUtUk, csakhogy ne kellessék a tüsisserekhes befogniok. E méltó büntetést érdemlő lelketlenségért helyén volna az illetőket példásan megfenyíteni.
— Zala&Lajos, lapunk egyik tevékeny munkása s a 48 ik számú cs. kir. gyalogesred-beli egy éves önkéntes jelenteti általunk, hogy a tartalék tiszti vizagát a rév-komáromi cs. kir 33 ik kadosztály-parancsnokság előtt sikeresen letévén, tartaléktisztté képesittetett
— Az idei szüreti mulatságok egyikének legsikerültebbje volt a Belus József polgármes-
Ah, de mintha dobbanását Hallanám a lókörömnek, Oh, egek 1 Oh hála néktek 1 Hangját hallom kedvesemnek 1
(Örömmel el.) E magán dal minden kéUégen kivül egyike Brogliolegaikerülteöb költeményeinek; különben ép ugy külön asületett as egéss asinmütől, mintGöthe „Faust''-jában a „Thule királya" czimü ballada.
Nevesetes, hogy s francziák legnagyobb költői, mint Racine, Corneille, Voltaire, a színmű • nemei kösül csupán a tragoediát karolták föl.
■■ Racine és Corneille müvei korasakot alkottak, sőt a szépészeti szabályok is az ő müveikhez alkalmazUttak.
E nagy írók mindent felülmúló egyoldalúsága idézte elő a „romantikus iskola" alakulását, mely a tolerantiát és liberalizmust hassnálU jelszóul. — Esen iskola teje és alakitója : Hugó Victor volt
Esen nj nemű színmüvek a közönségnél roppant pártolásban részesültek. — Igen idő-[ szerű éa helyea volt fölállítani esen elvet: „Miként a tárnadalomban, ugy as irodalomban aem kell etiqoette, vagy anárkhia, hanem törvény, „Ni talons rouges, ni bonneta rouges."*)
Igen elmés fejtegetéseket olvashatunk a tragoedia, comoedia éa a dráma közötti viszony • j latokról. — A tragoedia és comoedia helyesen i két ellentétes sarknak ne festetik éa a közöttük történt delejea érintkezés folytán kifejlett ssik-ra: a dráma.
P. Corneille és Racine a tragikai ssinmü-▼ek utánoshatlan mesterei két, mindenben egy czél felé haladó óriás-hoz hasonlítanak, kik
*) Névy László „A polcári dráma*
ter urnái mait szombaton tartott, melyben a város összes tiastikara s as intelligentiából nagy számban vettek részt. A szívélyes háziurnő a háziúr kifogyhaUtlan jó kedélylyel, páratlan figyelemmel viseltettek mindenki iránt a es az ősmagyar vendégszeretetnek legasebb képe. Wlaaaics Antal, Sperjesy Sándor, Bersay Elek, Farkas László, Nucaecs Jóssef, Mihály J. Endre, Bátorfi atb. arak pohárkössftntéeei csak fo kosták a kitűnő hangulatot, jó kedvet,a ssür külő hajnal vetett.yégett a polgárnagy unk körüli vidám csoportosulásask.
— Színészet. Gerő J. ssintársulsU álul okt 15-én bérlet első számban „A békerontó* vígjáték adatom elö. Benedix e hatásos darab jában is mint mindig Gerőné tiszta magyar hangkiejtése dicséretet érdemel, Gerő Lina az árvát ssép bensőséggel személy esi té. — Okt, 17-én „Nők as alkotmányban" Tóth Kálmántól, —■ okt. 18 án „Marcsa az ezred leánya* régi ismert darab került asinre, mindannyiszor kö-zépszámu közönség előtt.
— A Florentini hírneves négyes tár saság Nagy-Kanizsán, mint értesülünk, oktober 29-én ád hangversenyt.
— Lapunkban említve volt, hogy Gerő J, színigazgató ur Völgyi György szín igazgató orral fogott kezet s együtt fognak Nagy-Kanizsán működni; kötelességünk kije leuteni, miszerint a Gerő urnái levő eredeti levelek és sürgönyök Unusitása szerint Völgyi ur nem tarUtU meg adott szavát Most a „Színpad"-ban olvassuk: hogy Völgyi Gy. Gáspár Jenővel állt társaságba és alkalmasint Siklóson kezdik meg együttes működésüket.
— Hymen- Púsztay Jóssef vasúti tiszt ur el jegy este magának okt 11 éa Vasraegyé-bői a sserény és kedves Hősek Karolina kis-asssonyt
— Postai. Folyó évi okt. 21-ével somogymegy ei Kéthely mezővárosában kir. pos tahivaui lép életbe, mely levélpostai és 10 fontot tol nem haladó kocsipostai küldemények nek értékük megszorítása nélkül való fölvételé vei, továbbításával és leadásával foglalkozván, a marcsalí s a keszthelyi pálysadvar közt köslekedő kocsi küldöncs- és lovssposUjáratok utján, mely utóbbiakkal csak levélposukülmé-nyek szállitutnak, lesz össseköttétésben, kézbesítési kerületét pedig a keszthelyi pályaud vari postahivatal kerületéből áthelyezett Bala ton Kereestar, és Balaton Újlak községek, Kéthely mesőváros és Sári puasU képesik.
— Nagy Sándor keszthelyi járásbiró-sági végrehajtót asals egerezegi járásbírósághoz helyezte át a kir. ígazságűgyminister.
— Csáktornyáról irják nekünk, ho-y ott, különösen okt 13-án egy kunyhóban tesi-gyakorlati muUtványok molatUtUk a közöu séget, melynél as a megrovandó, hagy egy gyermeket szerrel alutnak el s ugy idomítják testét egész a boraadásig; felhívjuk a rendőrséget, de kiválólag megyei főorvosunk erélyes intézkedését, hogy ily egéességellenes müveletek megyeszer te tiltassanak be.
— A légrádi szőlőhegyen a Uvali szürethez képest egy ötödréssnyi termés volt
— A marhavészt illetőleg Muraközből is azt az örvendetes tudósítást vesszük, hogy nemcsak Varazsd vidékén, de magában Muraközben is ssünik, különösen uralgott Ternovecs, Máczinecz, Osrécsán, Pretetinecz, Sslakovecz-
megelőznék egymást örömest, de s képesség és hivatottság egyiknél sem kisebb, mint a másiknál és igy a verseny sohasem döntethetik el.
„Racine és Corneille magtagadták a szellem korlátlanságát s műveik, mint örök szépészeti ssabályok példa képei tündöklenek. — Ki volna vakmerő egy Racinet vagy Cor-neillet eaamétlenséggel vádolni; ax ő verseik, ragyogók fényes gondolatokban, munkáik szel • ieme, aem lehetne eszmedúsabb; — de e tra -goediák regéie — örökké Sophokles és E u r i-pides korába varázsol vissasa a a szerep alakítás is „Autigoae és Elektra" vagy .Iphige-niá"-ra emlékestet"*3*)
(FolyUtása köv.)
KŐVÁRY BÉLA.
A különös látogató.
—Monda.— Cornelius Agrippa, Velencze büszkesége vala. Mély tudományának a leleményes easénsk híre bejárta egéss hasáját és aeregenként jártak hossá a legelőkelőbb családok sarjai, hogy hall-gathaasák előadásait Bárki s bármi tekintetben fordult ia hossá valaki, elégedetten távozott : mert jártas rolt ő a tudományok minden ágában a ha asegényebb sorsú folyamodott se-gflyre — vagy tanácsért, készséggel a minden dijnélkül segített — Asonbau ami öt tol a ten-gereu ia hiresaé tavé, mi miatt gyakran fejedelmek a as emberi társadalom minden osztályából számtalanok keresték meg — egy általa fölfedett a féltékenyen őrsött titok volt. — Ast beszélték ugyanis, hogy ő egy oly varássnak
**) Theoph. Jean Brillon .Kritikai levelek*
•je, Felaő-Hraatyán, Tottoveca, Kursanecs, 5,''trabüDinecx községekben, Nedeliczen okt» u» éD bankóstatoti le egy gyanút marha, aaóta
»bb <*et Dein for<1ult
— Cgyvédi irodamegnyitás. Van sse-□czein » mélyen tisztelt közönséggel és kar-
it-saimmal tudatni, miszerint ügyvédi iro-a m * t fol jó évi november hó lén Csáktornyán — főutcza Adámecs-féle házban — meg--Vjtoni. b a mélyen tisztelt kösönséget és karinaimnak minden peréa és perenkivüli ügyeken 6 helyettesítésekben a fenti időtől kezdve -endelkezésére állok. Csáktornyán, 1874.
oktober 1U én. USESZNAR '' SaN DOR, tKtt e« váltó ügyvéd.
- r Otthon" czim, alatt Závodszky kan»i''v szerkesztése éa kiadásában megjelent j ti szépirodalmi éa ismeretterjesztő havi K iíl.iD V Kjry füzet ára 80 kr. elófizetésképen
1'' Kora * ft, félévre 4 ft. évnegyedre 2 ft. A s íi.iius sz-p. Tartalmát illetőleg gratulálha-.riN » parti»la«t erdemlő vállalatért a kitünó ,.„ s/f-rk -színnek. Petőfinek kiadatlan költe-■■.f \ •• kozol hatot, Endródi Sándortól egy * :.r;neoy t. László Mihály tói elbeszélést, nv.irgy Aladár, Tora Kálmán, Bartók Lajos és i^üft Luj«»stol jeleabnél jeleab czikkeket aat. A a.ú kukái Lajos könyvkereskedésének bizo-:nauy a
— Zala-Egersxegen folyó hó 20-án K-n;. Sándor újonnan szervezett és jol rendezi- :\ zeuekaraval előadást tartván, melv alka-
•mmai a közönség pártfogását teljesen kiérde-
Uj naptárak. Klökner Péter ki-.üiisfcLiíin Székes Fejérvárott magjelent ..N é p-: to i td k naptára" 1875 dik évre IV-uik eviolyam. Ara ÓU kr. Szegeden Burger /.sifcrm"nd özvegyének kiadásában : „Szegedi kepei naptár* 1875-re. Ara kr. Az alföldi népes város nevezetesebb középületeinek »ikerült rajzai diazitik e naptárt, melyet telette olcsósága is aiánl. „S a v a r i a" nap-•.nr re, kiadta Bertalanffy Imre Szombat-
in-lycti. Ara kr. A jövedelem a „Vasmegyei r-g.-r/eti t-gy let"-oek van felajáiva. E naptár sin >n kiállítással, tómMt tartalommal jelent Mit-jx t*h Vasmegye díszére válik.
— L''j Lap. Bálás Sándor szerkesztése t-a KiaO&bában „Magyar tisztviselő" czimű Bzak-iiip lelttuk meg hetenkint egyszer, mely a ma-g\ ar tisztviselők országos egyletének közlönye. P.''.iminkatáraak Ur. Perlaky Mihály és Mikár Zsigmond. Ara félévre 3 frt, egész évre 6 frt. 1-. tapiu Latosan szerkesztett lapot az illetők bgyel-:uet(r a.anljuk.
— Is''tenyéröl irjak nekünk, hogy fo-\<. hti lf> t-n bizonyos Balog János polai lakos
*2wi£ájávai elm.''tit fát Jopni, honnét hazajövet H br^yi ülőn Balog Jáoos a azekérról lebukva uiagat agyuiüunte. — A vizsgáló orvosok nyi-í*iKi»zaLa ozoriut azonban a sebhelyekről gya-Ii-ja. bogy a baiálthozó sértéseket s szekérről) «:neu okozta. vuJna, de fóleg azért is, mert annak ka.apja Jyukaaan találtatott, így valóazinü hwgy az eaea elótt főbeütést kaphatott. — L>e Kü.iiübf-ű is az elholtnak szolgaja szerelmi vi-3i><u\ ban elt hallomás szerint asszonyával, 1.-7 :fhh.t annál is inkább gyanús ezen körül-nií''üy. u»f miután ez erdemben a vizsgálat máig lelj esii te tett, így az eredményről később ad-
van birtokában, melynek segélyével a távollevőket, vagy a már rég meghaltakat előidézni képes. Ez csalta a legtöbb előkelő látogatót Ag-nppahoz. oz voL az egyetlen, mit legkecsegtetőbb igeretek s dua ajándokok mellett ie rejle-^''fUu szokott.
Epén dolgozó szobájában látjuk ót ve-£}>*•*zi *iséi letek be n»élyedve, midőn szolgája idegen látogatót jelent be A háborgatott ludtm kedvetlenül logadja ugyan, de meglepetve hagyott felbe mindent, amint * belépőre pillán lott. A» idegen egéaa valójában a legsajátságosabb volt. Külsején a legszembeötlőbb vegyületéi lehelé látni a hajdan* éa jelenkor öltözési módjának. Különösen asembetUnő volt a saját-"erű föveg s nagy vörös öv, mely a forró égalj alatt mókásban levő bő öltönyt szoritá össze dereka körül. Mig az idegennek magsa, de meggorbedt alakja, valamint őszbe vegyülő hajzata ót az emberi kor véghatárához közelsdó uek gyanittaták, addig az üde axcs, as ifja tüz ix''n villogó azemek a kellemes csengő hang est ''aegezafolni látszottak. Egész lényén bizonyos itokszerüség ömlött el, mely önkénytelenül v"nx magához s legvégsőig fokozza fel a vele beszélőnek kíváncsiságát.
.Tudós !• kezdé búskomor hangon az taegen. „távol innen a tengereken túl haliám híredet s útra keltem azonnal. A végtelen bánat, wdy keblemben régesrégóta honol s elviaelhet-ien kínnal marcaangolja azt, késztetett arra, h^KJ fölkeresselek. Boldog valék egykor én ia, miként csak egy halandó as lehet; keblem nyugodt volt, nem gyötörték azt a lel ki iam eret vég-aelküli kint gerjesztő mardoaásai.---
Angyali nőm !---s leányom . . .
ah, esek valinak nekem legkedvesebbek, esek könnyiték nekem aa élet terheit, esek édeaiték meg annak pereseit. De már most mindennek

hatónk értesítést i Ugyancsak folyók* 15. Táth-Sserdahely községben tűs ütvén ki, U hás melléképületssv sl a lángok martaléka lett a minthogy a nép más határban épen szüretelt, nagyon keveset lehatott a már behordott élelmi szerekből megmenteni, és most a különben is •segény nép a legnagyobb nyomornak nés eléje. — A marhavészre nézvs a járás vészraen-tosnek nyilváníttatott, s csakis a Muráni átjá-rosoknál hagyatott meg a sárlat Szüreteink lassankint elfogynak, — gazdáink ugy állitják. hogy jó minős^ü bort, nyernek, de mennyiség azonbsn nem elégíti ki őket egészen. —ó —s. — — Rövid hírek. A nemz. muzeumot • József fhg. 18 vizfertménynyel ajándékozta meg. j — Shakespeare atyja terménykereskedő volt. i — Az aradi gyászünnep emlékére ezüstérmeket vernek. — A debreczeni gazd. intézetben a megállspitott számon felül jelentkeztek tanulók.
— A azerb fejedelem ellen összeesküvést fedeztek fel. — Trencsénből a napokban ismét 76 koleraárvát hoznak, kiket Pestmegyében helyesnek el. — Pozsonyban egy ifjú hölgyet ve-
. zettek a napokban az oltárhoz, a szt. cselekményt be sem végezhették, betegágyba kellett tenni éa negyednapra meghalt. — Patti Adél a párisi színháznál szerepel — 100 ik éve hogy s burgonyát (krumpli) behozták Európába. — Franciaországban s közoki minister elakarja rendelni, hogy a tanárok előadás közben hosszú talárt viseljenek. — Hangjegyiró ^„Pianograph") zongorát talált fel Parive nápolyi zenész, mely jatékközbe.i mind lenyomja a hangjegyeket. — Az angol szabadkőmives tarsulat Budán egy házat vett s abban páholyt tog feilállitani — Páriaban a Vendomeszobor ismét fel van állitva.
— A győri benczések templomának 12 Hkog gömbje s 224 fontos keresztje f. hó 21 én ''iiz -tett föl. — Havnald érsek a kalocsai tűzoltóknak ŐU0 frtot adott. — Kerkapoly egyetemi tanár f. bó Id én kezdette meg előadáaait. — Gr. Széchenyi Ödön 17-én érkezett meg Konstantinápoly ba. — Prielle Cornelia asszonyt a deési műkedvelő társaság tiszteletbeli tagjául választá. — Dietrieh Rezső semmiiőszéki bíró meghalt. — Egy apagyilkos Hu és anyja várja a temesvári börtönben büntetését, k.i atyját az í erdőn iszonyúan eltorzítva ölte meg —A Fiume 1 melletti martinaíczai kőbányai munkások elől- I járóik ellen fellázadlak. — A „Postai éa Távírda Közlöny- derék szerkesztője Bálás Sándor uj lapot is indított meg : „Magvar tisztviselő czim mel. —
Történeti uaptár.
Okt. 23. 1848. Bécs ostiomal la pótba helyeztetik.
w 24. 17W. Grol Telek \ József tórléueuz születésnapja.
r 20. lXtil. hali meg Eötvis Ágoston regi ségbuvar.
„ 26. 1613. öletett rneg Báthory Gábor ^az utolsó Báthory) Na^y Várad Yelen-cze nevü utczAjában.
£ 27. 1683. í^sztergom a törökök által Ká roly loth. Hercz>-gnek hadszerződési-leg áudatik. „ 28. 1860 Türr István Genuában a magyar menekültekt)ől legiot állit. , 29. lí>4b. A schwechati csau.
vége! .... Hsjdsn, midőn még én is hazáról ssölhaték, midőn még én is szülővárosom egyik boldog polgárs valek s a kérlelhetlen halál egy-egy ravatalon nyugvó áldozatát szemléltem, jéghideg borzadás futotta át idegeimet, arra gondolva, hogy boldogaágomból, földi édenem-bői én ia kiragadtatom. S most .... moat egyedül állok e földön, nem csupán szerettimet ve-azitém el, el veszi tém én basámat, el lelki nyugalmamat, el mindent, csak e szenvedés-dús életei nem ■ A mitől hajdan rettegtem, aat moat irigylem máaoktól, nem félek a haláltól, hanem sovárgok utána, de reménytelenül! — — Egy van még, ami keblem gyógyithatlan sebére parányi irt nyújthat, ses tőled függ — egyedül tőled — ne tagadd meg egy szerencsétlen apának kérelmét !*
As idegen alakja föl föl egyenesedett e nyilatkozat alatt s midőn érzelmei elragadták, titkolhatlan köny caillogott szemeiben. Agrippa rendkívüli érdek s csodálattal szemlélte őt s végre érzékenyen mondá:
„Bárki légy is szólj, hacsak tehetségemben áll, teljesíteni fogom kívánságodat."
Az idegennek örömsugár villant át arcsán : „Tedd 1 oh tedd meg, amit kérek, s én leg alább pár peresig boldog leszek. Te — egy titoknak, egy varázsnak vagy birtokában, mely nélfogva elő tudsz idézni bárkit, akármi régen élt is. Kérlek az én leányomat, angyali Zeiialmámat engedd csak látnom s úgy könnyebbülve viselem az élet nyomaaztó terheit 1*
„Jöjj !" szólt határozottan Agrippa a egy mellékajtón tágas terembe vezette.
„Itt állj meg," folytatá az idegenhez fordalva „a hány évtizeddel ezelőtt halt meg leányod, annyiszor fogom én e pálcsácskát kezemben megforgatni. Ott, ama két ablak közti térre vigyázz. De óvatos légy s midőn leányod meg-
Plaezlárak.
Hivatalosan jegysett piacaiárak Nagy-Kanizsa város piacsbistosi könyvéből: 1874 évi október hó 21-éa.
Gabonamflek: sgy alsó anast mér5 sasrint, Bnaa 87 - 90 fontos 6 frt. — kr , 85 — 86 fontos 4 frt M) kr. 83 — 87 fontos 4 frt. — kr. Rosa 74—78 fontos 8 frt 50 kr. Árpa s«rf8aáar« 68—70 fontos 3 frt — kr. etetésre ts!<5 9 frt. 50 kr Zsb 1 frt 90 kr. Rvpcze — frt. — kr. Lisstnemflek: efj bé<-«i másaa szerint Lásst legfinomabb 13 frt. — kr. Zs.-nleiisst 11 frt. — kr. Febár kenyérlisat 9 frt — kr fekete kenyérlisat 7 frt. — kr. Basadara 16 frt — kr Ár;>»káaa 16 frt. - kr. Rias 15 frt - H fl -v e ■ j e • c k : egy alsó ansat márS szerinC Borsó H frt -- kr Bab 6 frt. — kr. Lencse 9 fru — kr Köles H frt. Ó0 kr Hajdina ^poh.nka) 2 frt. 60 kr. Kn-koricaa 2 frt 80 ki. Burgonys 1 frt. 30 kr. Hn •: egy bécsi font sserint. Marhahús 28 kr. Disznóbu* 3''A kr. Jnhhos — kr. Borjubns 32 kr. Z s i r f é I é k : Diaanózsir 60 kr. Marhaasir 60 kr. Szalonus 41) kr. Sxappan 24 kr. Lámpaolai 35 kr. Stearín-gvertya 5f> kr Faggju-gyertya 34 kr. Bor: egy aJ»ó auszt. akó 40 pint srarint ó bor 10 frt. — kr Uj-bor H frt. — kr. 8 8 r : egy alsó austr. sörakó pint
szerint. Legmagasabb 8 frt. •— kr. Legalacsonyabb 6 frt. — kr. T ü s t f a : 1 bécsi öl 36 híWel yk hosssu. Bükkfa 14 frt. — kr. Tölgyfa 10 frt. — kr. Kosién egy bácsi mássá 70 kr. Faszéti egy mérő 70 kr. 8ién> egy bécsi mázsa sserint 1 frt. 50 kr. 8 t a 1 m a 1 f t. — kr. N a p s s á m : Élelmezéssel egy férfi 70 kr Élelmesé* nélkül 1 frt. - kr. Élelmesével egy *« 50 Jer Élelmese* nélkül 70 kr Élelmexéuel egy gyermek 30 kr Élelmesés nélkül 50 kr Kisdta
(P-
Maninger József,
iljegyrS
v.
arcsa
Érték- ét viHéfWyaai ihlito 21
— Ksaasvar, 18*4 évi okt. 20. Huss jó 4.20, kötép 4 - . alsó 3.60 Rom jó 3. — , közép 2.80. »Jsó
2 60. Árpa jó 2.20. közép 2.10, alsó 2—. Zab 1.50. Kukoricza 3 60 Hurgonys jó 60 kr. Sxéna ió m 1.30. kftsép 1.20 Zsnpp kevéje jó 8 kr, kösep 7 krsjezár.
— A gyári plsczsa oki. 18-dikán Buks p m h« _ 90 fn». 4.60----&. Eozs 76—80 fns. 3.20 —
3 60. Árpa 70—72 fns. 2.60.— 3.— Zab 48 —.rHJ fns.
1 b0--2 Kukoricás 86 —88 fua 2.40.-— Kü-
le» 8:> fna 2.40—2 80. Bab 90 fns 5.6^---6
— Psesett okt. 17 busa 3 frt. 40—3 frt 80 kr. kéuseres 2 frt. »o — 3 frt. 10 kr. Kosa 2 frt 7U
9" kr. Árpa 1 frt. 90 kr 2 frt. — Zab 1 Irt 7:> — &/> kr. Kuk oricza 2 frt 55. Sséna mázsája 1 frt. 90 kr Szslma mázsája 90 kr.
- Soproa okt lb Buta 3 JH)—5 10 Kú*n A — —3 70 Árpa 2 frt 30 kr. — 3 frt Zsb 1 frt 7n kr
— 2 frt. 10 kr Kuk<;ricsa 2 fn. 70 kr 3 — kr Sxrua mázsája 1 frt. — kr. Stalros — frt. 70 kr
— Szskesfsiérvárott okr 17 1874 Huia t
— 4 8n Itr , kétasece* 3 frt 50 — 80 k i S frt 2<l — 4U kr. Árpa X fit. 20 — :A> kr 7.*u 1 fit
_ 50 kr Kukoricza 4 frt. — 4 frt 20 kr.
•--SzsBlbstksIy. okt Ifi. 1874. Busa 4 50—70 kr
K.»t» :> 0 — 6<) ki Árpa 2 Irt. 40 kr Zab 1 .<<i 80 kr Kukoricza idei 2.20 — 40 kr. Marliahu* f->r tja 3<.'' kr K.>rjubna fontjs 40 kr Sertvénhtt" funti* .''>2 kr Dbnr akaja 12 frtig Ujbor 6 — 7 frtig kvemt-iívfa öle 10 12 frtig.
— Részeges 1874. okt. 14-ét> a buzz 4 frt 10 kr 4 frt 4o kr. Kozs 3 frt 80 kr. 4 frt. — kr Árpa
2 irt .''ki kr 2 frt 6o kr. — Zab 1 frt. 90 ki. 2 frt
— kr. Kukoricsa 2 frt 80 kr 3 frt.. 10 k- Liszt íegf. Iá frt., mundlisst 12 frt., rozsliszt 9. bsrna Ixzt 8 frt. —, dsra mérője lő frt Lencse 10 írt Bab 4 frt 80 kr Ká»a 12 frt. — kr. Burgonya 1 frt. 20 kr. Fa kemény 13— 15, puha 9 frt. Marbaba* 28 kr.. tebeux.*ir 6o kr disznóhús 32 kr., disznózsír bi kr bor-júhu* 40 kr birkahu* 20 kr — 8zéna m. 2 fit 10 kr. Szalma m 1 frt 10 kr
— SSsBSQb. ok''.. 19 Buza 3.40—60. Kos* 2 40.- 50 Árpa 2.10. — Zab 1.50. —60 Kukoricza 2.
— 1''jbor 6 - 7-ig — Óbor 8 — 10 — Marhahui fontja 24 kr — Borjubu* 24 kr. — 8ertvéshu* 28 kr —
jelenik, ne hirtelenkedjél, közel ne menj, mert röglön eltűnik !*
Az idegen némán intett s tekintetét, melyben remény s kétség küzdtenek — a kijelelt helyre azegzé. Még iélekzetét is visazafujtá, mi dón a tudós kezébe vévén pálezáját, forgatni kezdi s olvas :
.Egy ! . kettő ! . három !......• De
már midőn vagy húszat olvasott s ugyanannyi-ssor forditá pálezáját, boszusan ereszté le karját s vendégéhez fordulva kiálltá :
„Te játékot üzesz velem ! Neked sohasem volt leányod, mert túl vagyok s határon, meddig egy halandó élte terjedhet, s még mi sem jelentkezik !u
.Csak forgasd ! csak forgasd !* válaszolá as idegen „még soká kell forgatnod!" S midőn Agrippa e nyílt, őszinte szemekbe tekintett, önkénytelenül forgatta tovább. De elborult ismét mert már századokat irt le a páleza a
még semmi eredmény. — Lankadni kezdtek karjai, de valahányszor észrevette ezt at idegen, mindannyiszor hallotta csengő szavát :
„Csak forgasd ! csak forgaad !u s Agrippa — bár arcza kétaéget árait el — újra folytatá: Egyszerre elsötétült aa egész asoba, csupán a tudós által kijelelt két ablak közti téren derengett némi fény, mely négyasöget képesve, lassankint egy ns^y tükörhöz hasonló alakúvá idomult. A négyszögben jelentkező látvány megragadó volt magára a tudósra nésve is. Gyönyörű dombos vidék volt aa. A domb alján kis bárányka legelészett, fönn a szép zöld pázsiton kellemes olajfák árnyában egy bájos mosolygó barna lányka vonta meg magát könnyű keleties öltönyében as égető napsugarak elöl.
„HahI leányom! Zelimmám !• kiálltá szívszaggató hangon as atya, s magánkívül terjesztvén ki karjait, rohant leánya felé.
57, matalmnes 69.90 ; 5% 73.80, 1860-ki álladalmi kölcsön 108.60; ban W-réasr. 9 —80; hitatintéssti réssvények 239.25 { Loaoon 110.15; magyar f&ldtehermenlési köt* vény 77.— ; te-nesvári földtehermentési kötvény 76.50; erdélyi fóldtehermentési kötvény 74.20; horvát-slavon földtehermentéai kötvény —79.; ezüst 104.40 ; cs. kir. arany 5.25 Vj Napoleond''or 871/,
Lottohuzáa.
Brűnn, okt. 7-én 40, 24, 42, 71, 51,
Buda, „ 10-én 37, 16, 68, 49, 43,
Lincz, „ 38, 22, 77, 71, 35,
Lemberg, „ 14 én 11, 39, 26, 68, f>8,
l''rága, 68, 88, 76, 78, 49,
Vasúti menetrend.
Érvényes oktober 1-től 1874. Indul Kanizsáról:
Yonat
szám óra Perc. ldK
205 Lazck. Mónira,Dombóvár « Fiúméba 5 10 reggel
215 Moua<x, Zágráb és Dombóvárra 2 40 délut.
212 Budára ..........6 25 reggel
202 , .......... 2 — délut.
204 . .......... 10 46 estve
313 Szombathelyre (innét délatán 6 óra
26 p«rczkor Bécsbe; . . 5 45 reggel 801 Bécsbe (Szombathely, Bécsnjb falé) t 15 délnt.
311 ., „ „ 10 55 estre
203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 50 regfel 201 „ „ „ Grács és Bécsbe 2 30 délut.
213 „ — „ „ 11 45 estre
Érkezik Kauizsara :
216 Mohács é* Zágrábból .... 4 16 rrggsl 20H Eszék, Mohács, Finme ■ Domborárról 1 31 délnt 21 a Fiume éa Dombovárrol ... 9 54 estre
203 Budáról . . . ...... 4 25 reggel
201 „ ........1 59 délut
211 „ .........9 31 estre
314 Szomb ithelyrfi] . . 10 33 reggsl 302 Bécsből iBécsujh. Szombath. felöl) 4 37 reggel
312 „ „ „ „ 10 18 asire
214 .. Üiáczből, (Pragerhof felSI 4 52 reggé! 20í Trieszt- Bécs OiKcsból ,. „ . 1 21 délut. 2\>4 _ _ „ lo 26 eatve.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajt*.
rvjylltt^r.*)
— Béka Idetett. Gandákra nagy ér tékü. (CnéplögéqH''k.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgék, mely két ember által hajivá, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több van mar. Ph. Mayfartfi & Comp. Frankfurt O. M- czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tatik. Ugyanott a megrendelések levél állal tétethetnek meg.
E rovat alatt közlottért felelőséget nem vállal s 8*erk.
.Megállj vigyázatlan kiálltá Agrippas karjánál fogva tartá viaaza „»-gy lépést se tégy, ha látása kedves elölted !* De hasztalan volt minden figyelmeztetés ! Az idegen erővel szs-
kitá ki karját s leánya felé rohant......de
ím a kép egyszerre eltűnt.....a aa apa ájultan rogyott a földre.
Midőn főlocaudott, már vilá-os volt as egész bzo ba; egy tömött erszényt vont ki hirtelen övéből s azt Agrippának nyujtá, ki azonban — tud vágy a a végsőig fel levén csigázva — nem fogadia el, hanem igy azólt :
„Idegen van valami titokazerü, rejtélyes egész lényeden ép ugy,mint e jeleneten. En kevéssel tevém szt, mit most veled, de eléggé megjutalmazva érzem magamat, ha kilétedet fölfedezed."
Az idegennek fájdalmas mosoly játszott ajkai körül — félrefordult s tagadólag rázta fejét --Egyszerre azonban, amint az oldalfa
Ion függő képre tekintett. . . . összerázkódott. .. görcsösen ragadá meg a tudós karját s s képre mutatva gyors, de felindulástól azakgatott hangon rebegé :
„Nézd ... oh nézd . .. e képet! szólj . . . mit ábrázol ez ?''
Agrippa csodálkozvs tekintett odas feleié : „E kép a szenvedő Megváltót ábrázolja, midőn egy izraelita kigunyolá, mért is sz isteni Üdvözítő rettenetes átkot mondott rá : hogy t.
i. örökké bolj g......." Itt elakadt szsva,
mert midőn az elátkozoUra tekintett, borzadva vette észre a meglepő hasonlatosságot közte s vendége között.
„Én vagyok az ! én vsgyok sz 1" kiáltá fuldokló hangon as idegen s mire Agrippa magához tért bámaltából, vendége már a nyilt ajtón nyomtalanul eltűnt.
ALLEKER LAJOS.
...
Fogfájdalmak,
legyenek bár ríni, természetei, vagy foghas okosu bajok Dr J. fl- P«PP Aoatherin-azáj vizének
folytán bizonyosan s mielSbb megszűnnek. Ugyanezen szer rófyitja a fogak ingáaát, a foghos vérzését és daganatát, a fogkő fogak rothadáaát és a légzés roszszagát eltávolítja. Ara egy üveggel 1 frt 40 kr.
Dr. J. a Poppnak
Növényi logrpépe
oly módon tiaatitja a fogakat, hogy ennek folytonos használata foly tán az oly alkalmatlan nemcsak eltárollttatik, hanem a fogak fényét, fehérségét és keménységét mindig megtartja. 1233—4
Kaphatók: Jfagy-Kanizsán : Belus Jóasef gyógysze., Rosenberg Eosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. - Pápán: Tschepen J., Keszthelyen: Pfiaaterer gyógyszerész, Singer M. Weiss A. Zala-£gerszegen: Isóó Fi. gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: PiUieh Ftmioi ée Endolf gyógyszer. Határőrvidéki 8z.-Györ-crön Fibie E. C. Veszprémben : Meyr Tnszkau, ugy Gnthard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmznn A. Braun J. gyógysz. Lovas-Berényben: Heáalar gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milbofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógyaz Körmenden; Horváth J.8omzenrend gyógysz Kaposvárott: Kohn JJ Bögl Belus és 8chr5der gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysa. — Bonyhádon: Kramolin J. 8aigetvárott: Barwarth, Salamon gyógysz.— Baján » Micb.Ucb 8t. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett : zJolnay W. és K. Zách, 8ipőea gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz.
Marezaliban: Kiss gyógy"- - Tolnában Oraff gyógysz. — Danaföld-rirott Lukács gy»gy«z. - Szent-Györgyön : Nöthig. - Alsó-LendvánJ Ki-» ry^lf7»«- Kohoncson: Simon gyógyszerész nraknál.
HAASE.\STEIi\ és VOGLER
hirdetési ttgynöfcsóge Budapesten, Bécsben és Prágában stb.
legrégibb és legnagyobb üzlet e szakmában, számos fióküzletekkel és ügynökségekkel Némethon, Austria ésSvajcz-ban 8 a többi külföldön, egyedüli ügynöksége a nagy párisi hírlapoknak Németország. Ausztria és Svajcz számára, számos bel- és külföldi lapok bérlői eszközölnek naponként hirdetéseket a világ minden hírlapjaiba s egyéb hirdetési eszközeibe azoknak árjegyzéke szerint, tanácsot ád a czél-szerü hirdetés módjáról, költségvetések és hírlap czimjegy-zékek ingyen küldetnek. (1041 — 1)
gazdasági gépgyáros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
haladási és érdem-éremmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22,
a közeledő vetó-idényr e ajánlja k it ü An ö szer k e ze tü 6arett féle sorvető-gépeit, melyek a legújabb jav tásokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak:
Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Hornsby-féle gabonarosták.
Lhuillier-féle legczélszerübb konkolytiszti tó gépek és ilyenek PeraolJet féle szerkezettel.
Richmond & Chandler-féle, ugyszinte eredeti angol Bentall féle szecska-vágógépek. O Répavago és répazuzó gépek.
O Örtö és daráJÖ malmok járgánynyal vagy kézzel hajhatók, zuzé-malmok sat. sat.
O O
o o o o o o
o
a §
o
Q (1471-2)
Kitünó anyagért és hibanéiküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzékésárjegyzék kivánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér L sz. a.
lévő gépraktárban.
M
a
a. o
h ű
tn
-3 •a
O
■i
«
•o _ a c
el

c
►s-f2 a -
e h M b
■go^S
► Já £
a *
£ » ^ -o 2 ."-L-l:
P
z
o
N
CC <
>
25 >
NJ
00''
O «
•o
5

O
■ —
fi
1
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni
aNODYXK NSCKLACECdlLDRENb féeth, angol foggyöngyök gyermekek uimára nyak körül hordozni, a mely 4. tal a fogakat könnyebben kapják. Ára frt, taczat 20 pret olcsóbb.
ODONT1NE (fogpasta) porczellán tégelyekben, ára 80 kr. o. é. Tuczatnál 20 prti olcsóbb. Ezen fogpasta a legjele sebb szer a fogak tisztítására, [úgy a fogak épségben és fehéren tartására a fogsavanynak ártalmatlan módon eltávolítására, a foghas erősítésére ugy a véfséa megakadályozására.
CACHOU AROMATISÉ a rosz szagnak a dohányzás után a szájból eltávolítására, úgy az eres, szeszes italok, mint bornak és sörnek írása után s. a. t. nélkalözhetleu finomabb és jobb társaságok, sxmházak, bálok és salonok látogató szamára. Ezen CACHON tiszta, az egéazségnek legkevésbé ártalmas aö-vényalkatrészekból áll, és a fogak rothadása, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden használatkor kell megrágni egy pilalát mely által a rosz szag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
80 kr.
FUaNCZLA-FOLYÉKONY HAJFES-TÓaZER, a hajnak kedv szerint feketére, barnára, szőkére legfeljebb 10 perez alatt tartósan festetni, melynek hatása oly általánosan elismert, hogy további dicsérgetésre nem szorul. Készülék hozzá: t i. két kefe és két csésze 60 kr. Egy Üveg h^jfestöncz 2 frt.
SZEM-ESSENCZIA Dr. Romershau sen, a lá te ró fentartása, szilárdítása és erősítésére. 1 üveg használati utasítással
együtt 2 frt. 60 kr.
VALÓDI CZÚZ és RiiEÜMA GYA POT PATTISONTÓL. 1 csomag 70 és 40 kr., tagszaggatás ellen is.
EAÜ ANl''HÉPHÉLIQüE. Ezen tiszta növényrészekből készített víz évek óta kipróbált és jónak bizonyalt szere a bór szépítése, frissítése és erósitéaére, vala mint mindenféle szeplők, szömörcsok, kiütések, foluk eltávolítására. Egy üreg ára t frt., egy tuczat 9 frt.
PASTILL D1GE8TIV DE B1UN (B i-ini emésztési ezokorkák). A híres bi-ini savanyavizból készült pastillák, mell-égetésuél, gyomorgörcanéí, nehéz emésztésnél, a gyomornak etellel és szeszes itallal megterhelése következtében előálló felbüffögésnél ajánlható. Egy skatulya ára 60 kr.
CHINA GLYCERIN POMÁDÉ. a haj-padlót erósitó és hajnövést előmozdító pomáiió Tégelyekben 80 kr.és l frt 50kr.
EAÜ FONTAIN I>tí JOUVENCE GOLDEN minden hajnak az általán csodált aranyszőke szint kölcsönzi a leg----
tökéletesebben és meglepőbben, Ára gés
10 frt.
EAÜ DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illatja és ize által és jeles gyógyhatáaával a fájós roszszagu fogak, valamint ezek rotha- készítőre dása ellen. Egy üveg 50 kr.
FOGPOR PURITAS. Ára 1 frt.
PASTILLES DE CHOCOLAT fer-r u g in eu x vas-csokolád a vértisztításra és sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr.
POPP FOGPASTAJA. Ara 1 frt. 20 kr.
HERBABNY J., növényi köszvény elleni pilnlái biztos szer, az aeut idült és rendszeretlen köszvény gyors és ala-P°> gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle caúz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és máj daganat, gyomorbaj, megrögzött hasdaguláz, vízkór, altesti bajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s fél hónapra, 1 frt. 50 kr.
LLEBER-FELK EGÉSZSÉG- NÖVÉ-
NYEfv. A legkítünóbtioek bizonyult szer, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhö-és rckrdtaég olk>n. 1 csomag 1 frt 60 kr.
LIEBE LIEBIG - FÉLE GYERMKKEKNEK a híres Liebig- leves Egy üveg ára 70 kr.
Dr. QÜARIN híres köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes szrmé TÁPSZER lyeknéL Egy drb. ára 66 kr.
FOGPASTA, CS. KIR SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE Ára 1 frt. 25 kr.
A CONDENSALT TEJ, készítve az Anglo-Svrizs condensed Milk Co., Cham, Svájcz, az egyedüli Liebig báró által elemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) számára ajánlott condenailt tej. Ára 66 kr.
PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, vértisztitó szörp, valódilág hozatva. PAGLIANO tanártól Flórenczben. Ára 1 frt 50 kr.
8VÁJCZI HALLÁ8I-LIQÚEŰR, fül-csengés, fájdalom, fül szúr ás, nehéz hallás ellen; ára 1 frt.
Dr. MED1C. és tanár 8CM1DT FLü-RlAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-— |bas«Uenes erósitó fogtiucturaja. Ezen tiaetsra, as eredeti rendelvény szerint ''•|«Ucéssitv«> a fogfájás ép oly gyors cail lapitására, mint erősítő szájvíz gyanáut
| már egy félsaázad ÓU nagy haűonnalj m alkalmaztatik. Két előnye van : 1., igen " Ihatásos és kiválóan olcsó ára miatt o I minden más fogcseppet fölöslegessé tesz ~ lüvegecskékben használati utasítással Jegyütt 40 kr. 1 tuczatnál 25prct. levonat
Ali .sltUÜGl ÉLET KSM: ri.vDr. Kie-soa. •(..kacs hasszü-k Üléseknél, rosz e-m észt esnél, aranyeres bántalmaknál. Egy üvegcse használati utasítással 50 kr., és l frt. Tuczat számára 26 prette olcsóbb. —
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában aj emésztés és vértisztitáaban, makacs ba jok; mint: emésztési gyengesék, .melléégetés, alteati bántalmak, bőrkiütések, befészkelt idült caúz. Nagy dobos 1 frt 26 kr, kis dobos : 84 kr.
8ERVTAPASZ. Kiválóan alkalmazható alteati sérveknél, készítve és ajánlva ÜT. Krisi. bázeli gyakorlati sérvorvostól. Pléhdobozok ban leírással együtt 3 frt 60 kr. o. é.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron Párizban. Ez a párisi és londoni fa-coltások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy, minden lehetó sértés, harapás, szúrás által okozott sebek, lett asztalnak
B • tés, harapás, szórás által okozott sebek ÍB-S 3 görvély, geanyedét, bélférgek, körömfo lyás rflen. Egy tégely ára 30 kr.
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerecsenhez*
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak a csomagolási díj 15 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
J FOG- CEMENT, cs. kir. szabad, a fogak ónozására, ára 1 frt
A2$ATHERIN SZÁJ VÍZ, cs. kir. szab. valódi, Popp J. G.-tól, általánosan mint a legjobb fogerősitó szer ismerve. Egy üveg 1 frt 40 kr, postán 1 frt 70 kr
LÁB1ZZADÁS ELLENI POR. Ezen por elűzi a iábizzzdást és tx álula okozott kellemetlen uagot és ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
NEUROXYLIN, havam növényekből készült növénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; erósebb I frt 20 kr.
PRÁGAI KÖ8ZVÉNYTHEA, csomagokban á 60 kr., és WEIDINGER-FÉLE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZ VÉNY-TAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 frt Legbiztosabb szerek, tagszaggatás, köszvénycsomók, daganatok sat. ellen,azonnal csillapítva a fájdalmat
PRENDINI-FÉLE PASTILLÁK-rekedtaég ellen, énekesek és szónokok, aak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr.
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
Dr. CARNERI S1ROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben elófordnl és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, siphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmaknál, széksxüküléseknél, rosz étvágynál, vértőlulásoknál, főfájásnál Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
Dr. CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI. I RESTITÜT10NS FLLÜID jeles szer Ezen táblácskák caalhatlan ellenszeréül lovak számára. Ára 1 frt 40 kr. ajánlhatók a bélférgek ellen ; igen kellemes izük van és gyermekeknek is
adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban használati utasítással együtt
STÁJER NÖVÉNYNEDV, mell- és tü-azámára ; köhögés rekedtség ellen, úgymint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
ára döbetegek
CS. KIR. SZAB. TANNOCHININ PO-MÁDE. A. legbiztosabb és legjobb hajnövesztő szer 3—10 napi használat után a haj kihallása tartása megszüntettetik, növése elósegittetik, és természetes színében puhán, fényesen megtartatik, s kéregképzés pedig megakadályozunk. Ez sok orvosi tekintély által ajánl tátik és szám ós elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításával a legszebb is díszére szolgál, egy 3 hónapig szolgáló doboznak 2 frt o. é.
Dr. MAYEK GYOMORES8ENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos sser a tengeri betegig ellen, azután a

SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYOMOR BALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatása és biztos szer az aranyér valamint rögzött székdugulások, rosz emésztés és gyomorsav ellen.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg. jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyoiczad fontos fasékakban.
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Sdmeeberger orvostól Pozsonyban, ki-Htoé gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-rút ellen. 1 skatulya 88 kr.
FOGPOR HEIDER •serint, 1 skat 40 kr.
tanár előirats
FRANZBNSBERGI VIZ,kó- és egyéb hagy betegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi b''^tonyitások és köszönő ira-
-Hé- HINTÓ POR, általánosan ismert jeles
földön legjobbsin bizonyítják.
VETORINI BALZSAM, havasi növényekből és dráfz esaenúákból, a cs. kir. galiczia országos kormány áhal megpróbált jelesen és biztosan ható sser,
gyuladáa. Egy üveg ára 1 frt 60 kr.
Wijdits József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorasajtó nyomása, Nftgy-ganüsin.~
COP ATI NE MÉGE, szerencsés egyesitése a copsiv-balzsamnak más kitűnően ható blzzamoi anyagokkal, aj és idült magfolyáaoknál. Párisban a kórházakban használtatik. Czukorhüvelyek-be vannak takarva a ku ácsok. As eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; eró minőségű vassal 2 frt
STURZENEGGER SÉRYTAPA8ZA ALTESTI 8ÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erő-sebb 3 frt 70 kr.
PASTILLES FORTIFIC ANTE8 (PAS-TELLE DE ROMA.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint erósitóje és élesztő lere a nemi rendszernek és a nemi élethen, anékül, hogy túlingerel nének vagy ártanának; a férfias gyengeséget elenyészők még magasabb kor ban is és a legjobban ajánlhatók; egy tt?eg ára 10 frt BJ
v W>D1 DOR8CH MÁJZS1R OLAJ, kiváló gyógyszernek elismerve minden
1Í2SÍW& raS^ ti
80 kr ; egy tuczat üveg" Vételénél 26 [pret levonat
f
te

r
a
s
<*
Vj
o cr cr
»
7T
O
v> o
* 3
VT 00
o
E.
^ i
O: *
SL D
B* a,
í" f-

O:
a
ff
a
a p
rr
o*
o
a.
c
T3
I ?
SB
B
a
a ar
9
2. ®
► £
£ &
Ót O
5. ^
0 19
1 ?
a «■»
f s
o. tr
£
o
2

9>
wr
o o
I
o
(V
>''AGI1874. oktober 35-én.
SKÓJtH
tizenharmadik évfolyam.
6 b«ábo. petítsorban ci,od»or 6 s minden
J—VM -
srábbi torért 6 kr.
ntilttérbkn
lorouxia: 10 krsrt vé-
.etae* íel. Kincatiri illeték minden egye* hirdetésért kfllönf 30 kr. fizetendő. f
előbb:
ÖSlö isr
riagy-Kanizsa várta helyhatátaaának. nemkülönben a .^alamagyei gazdatagi egyesület", a ..nagy-kanizsai kereskedelmi % iparbaiik''
a .Zala-Senogy* flózhajózasi részvény társulat, ugy a .zala egerszegi torna-tíízolto egylet'' s több megyei és városi egyesület hivatalit érttattfe.
Heiciikim "kétszer, vasarnap-x csütörtökön, megjeleiió vegyes tartalmú iapc
nagy-
takarékpénztár''
Nyíltlevél Mearieaky Péter árhoz!
Bár elkésve, de — hála istennek! még mindig jókor, engedje meg, ha válaszolok e becses lap egyik idei számában foglalt ama kételkedő nézetére, miszerint gr. Batthyányi Pál 1672-ben a türjeiprépostságot Prodinszky Mihály ro-bonczi plébánosnak nem conferálhatta. Erre nézve azon felvilágosítással szolgálhatok, hogy a német-njvári levéltárban csak azon időtől fogva léteznek okmányok Sz.-Gróthot, és Türjét érdeklők, melyben I. Batthyány Ádám gróf azon jószágokat a Hagymásiak-tol megvásárlotta, mi 1640 — 1650 közben történt. — Batthyány Ádám 1659-ben meghalt, életben maradott két fia Kristóf és Pál között mindannyi jószágai két egyenlő részre 1662-ben felosztattattak, és ekkor a grófiág is két részre oszlott fel, Kristóf az öregebb,Pál az ifjabb ágnak alapitói lettek, ezen osztály folytán a sz.-gróthi uradalom is két részre osztatván fel: Sz.-Gróth gr. Pálnak —Tűrje pedig gr. Kristófnak jutott.— A grófi nemzetség két prépostságnak védnöke lévén, t. i.felsöeőrsi és tőrjeinek, az elsőnek védnökségét gr. Kristóf vette át, a Türjeit pedig gr. Pál, ki is ezt 1672-ik évben Prodinszky Mihályrohonczi plébánosának conferálta — Pál gr. — 1676-ban elhalt sz.-gróthi I. Zsigmond fiának, ki gyámság alatt lévén, jutott, — Prodinszky Mihály halála után ki conferálta a nevezett prépostságot Dvorniko-vics Mihály győri nagyprépostnak?erről bizonyos nyoma a levéltárban nem létezik — kivéve Nagy Leopold császár és királytól több rendbéli intézkedést, gr. Batthyány Zsigmondhoz intézve, melyek-
ben felszólittatik, miszerint a türjei própoetságoak védnökségéül mondjon le.
Föiebb említett gr. Kristóf 1680-ban halálozván meg, fia II. Ádám Horvátország bánja örökölte — Türjét, ki is 1703-ban Schöllinger Ferencz perneki premontrei apátul bizonyos feltételek mellett megegyezvén , és a prépostságot annak átengedte, — ki is azonnal türjei prépost lett. —
Kartárs uram emliti, hogy Sz.-Gróth és Tűrje között örökös villongások, és verekedések léteztek, — igaz is, ezen számos kellemetlenséget az okozta, hogy a Batthyány nemzetség között a nagy kiterjedésű erdők soha sem lettek felosztva, mind a fájzást, mind legelót, ngy a vadászatot is közösen használták, ez 8z.-Gróth és Tűrje között is létezett — Sz.-Gróth mezővárosnak erdője — nem lévén, mind az urasági, mind a városi marhák a türjei erdőkben legeltettek, és az esett fából fájésztak, — a türjei lakósok a csengő nevezetű legelő melletti volt szántóföldeiket feltöréssel s kiirtással évről-évre szaporittatták és ezáltal a legelőt csonk itta tták, mi természetesen a sok villongásra okot nyújtott, — azonban 1838-ban Batthyány János gróf fiz ver gyének halála után a jószágoknak a grófi nemzetség közötti felosztása alkalmával gróf Batthyány Imre, mint senior megbízatott a türjei uradalommal leendő kiegyezésre, — ami meg is történt és ezáltal a villongások is megszűntek.
A 18-ik számban irt czikkemben néhány nyomdai hiba csúszott be, melyek közül a 19-ik számban csak azon értetlen transidavit szó lett kiigazítva t r u c i-da vit szóval — de bezeg a rohonczi plébánosnak hibás Paoduczky nevét Prodinszky
helyett, honnét vette a szedő, meg nem fog-''ható ? egyébiránt ilyes hibák más lapokban is fordulnak elő.
Szíves ajánlatát t. i. hogyha egészségem engedendi, utazzam Német-Újvárra, utközben tekintsek a körmendi levéltárba is és saerezzek magamnak a régi okmányokból bővebb felvilágosításokat, — reámnézve önnek ajánlata nem csekély feladat lenne, melyre több okot hozhatnék fel, de ezekkel a t olvasótársainkat fárasztani nem akarom, hanem bízom abban, hogy mégis azok közül, kiket t. barátom uram a lágy párnán heverőknek nevez, — egyik, vagy másik a heverést megunva felébredend, megyénknek monographiáját szivére veendi, minket öregeket is követni és nem kinevetni fog ? Kik pedig nevetni akarnak — nevessenek, mert szegények maguk sem tudják, hogy mit nevetnek! Mi pedig maradjunk a régi öregek, kik egymást tisztelni és becsülni szoktuk. — Fogadja szíves üdvözletemet.
TÁBNOK ALAJOS.
Egy ünnepély.
Fénye* ünnepélyről iiok, ünnepélyről, mely nemcsak ez idő szerint, midőn tártadalmi éle.ünk zilált helyzete az ősmagyar vendégszeretetnek maholnap még kegyeletes emlékeit is kiküszöböli udvarainkról, — hanem a mely hazánk socialis életének fénykorában is az első helyet foglalandá el nemzeti ünnepélyeink csar nokában.
Inkey Kálmán nemeskeblü fiatal hazánkfiánál f. ootober bő 13-án rigyáczi kastélyában megtartott névünnepélye oly tiszta, önzetlen, nemzeti zamattal megédesített magyar mulatság volt, hogy mi egyrészről az a jelen voltak előtt őrökre felejthetlenné lesz, másrészről jól esik keblünknek, midőn annak egyes részeire is jelen sorok által pár lelkesült pillantást vethetünk.
A több megyéből összejött venáégkossaciL ékes virágai között kitűnt Inkey Nándorná, saá-letett Deym Ludmijía grófné csillagkeresztes hölgy — a lelkei ti&gyar bonleány, ki idegen származása és Horvátországbani lakása daczára egész családjával együtt magyarnyelvünkön társalogni tud és szeret — továbbá Inkey Láss-Ióné, Gludovácz Etelka nrhölgyek s főleg a kedves háziasszony égszinü kék szemeinek áldást osztó sugaraival s nyilt vendégszeretetének előzékenységével dissei, virágai voltak a ragyogó termek fényözönének, melyben a barátság és testvériség lelkes érzetétől áthatva tündöklő kedvárban úsztak: s kedélyes, derék hazafi Bicskey Kálmán, — a somogyi sport és minden nemes irány két hőse a két Boronkay testvér : Károly és Lajos, továbbá a hatalmas csárdás tánczos Maár László fiatal lelkű humo-risticus, veterán hazafi Józsa Rudolf, ki a régi Rákóczy- Bercsényi-féle karucz nótát eredetben oly szépen eldallá a zongora mellett — Inkey Edmond, Inkey Adám, B. Mi kos János, Gludovácz József, Vojnics István s többen. — A szomszéd közeli helyekről pedig Szalacay Far kas, Laky Kristóf k. ügyész, Varga Imre honvéd alezredes, Bokányi György esperes élvesték & névnip gyönyöreit, mely Kovács Gábor ge-nialis zenekara által éjfél utáni 1 óráig még inkább felvillanyoztatok
Lelkes áldomások nem hiányoztak -^a a mulatság, mely este tánczczal végződött, a számos ottmaradtak társaságában még másnap is tartott, — s említésre méltó e napról Conts Giovanni Castelseprio, a velenczei származású házibarátnak művészi zongorajátéka, mely mindnyájunkat elragadott.
A ritka szép vendégkoszoru teljes megelégedéssel távozott és biztos tudatával annak, hogy jól mulatott!
Mi pediganemeskeblü igaz magyar házigazdának végtelen sok ilyen rig Kálmán napot kivánunk és pedig nem Párisban, hanem — itt hon ! kedves kis család és jőbarátainak őszints körében.
TUBOLY VIKTOR.
TÁRCZA.
Egy zárdába készülő kis lányhoz.
Előbb mint z fátyolt felvennéd
As oltárnak lépcsőinél. Barangold be a tájt s vidéket.
Hol annyi szép emléked él. Hallgasd dalát a kis madirUnak,
Megértheted belőle tán, Hogy óvakodva lépjed át majd
Falát a zárdának kia lány.
Siemláid virágát a mezének
Saabad lég birj* illatát; Kt óhajts a körből tár ózni
Hely néked egykor üdvöt ád. Mily szép az élet annak még, ki Csak bimbó aa élet fáján -Mért lépnéd oly nietve által
Falát a zárdának ku lány.
Ballgaad esdŐ szavát szülődnek
Távoztoddal, ne hozz borát Beájuk, hisz a lát bajából
Nekik ngy is — sok — sok ki jat. Csak most örülnek néked s már te !
Elhagynád őket ily korán? Vigyázz, vigyázz, nehogy később majd Megbánd e tettedet kis lány.
Te pillangóként járj csak szerte !
Öröm, dal közt rózsás uton ; ▲ sok tövissel, mely rád várna
Majd én pályámat megfalom. 8 ha egykor tán boldognak érzed
Magadat itt kin kis lány, fioldolj reám, mert és taaáealám :
Hegy aem való néked magány.
KELXNDY. X
Szemlélődések a világirodalom j terén. |
IX. Szinirodalom.
— Bátor* Ixtfos barátomnak. —
Szabadjon Raciue-nak „Phaedra"-jából mutatványt közlenünk:
Aricia.
— .Vágy tel ve hallgatá szivem bessédid, Ldes szavad, habár tán ámitó, Szivem a balsors s fájdalom tanyája, A bánat és a könnyük lakhelye! Élvezze e hát még a boldogságot, ízlelje még a sziv örömeit ?.... A fóldszülötte nagy királynak immár, Csak én vagyok, csak én szülöttje még; A harcsok vészes napjai, csak en4em Kiméitenek meg s hat fivér halott; Reményei a trónnak • a hazának. A bárd alatt végezték éltöket. Es ősanyánk a föld is, unokái Vérét kedvetlen itta be s busán, S azóta törvény tiltja e basának Minden fiát, hogy fim vesse szemét." — Ezen modorban, mely a római és görög classikusokra emlékestet, irta örökbecsű műveit a hallhatatlan Racine. — Corneiile, habár sok- i kai modern nebb alakban ugyan ezen eszméknek hódolt.
Az ujabb franczia ssi □ műirodalma t as úgynevezett „école du bon sens" tagjai alkotják. - Alfréd Musset, George Sand, Octáv Feuillet, Victorien Sardou, Augier éa mindezek felett Seribe. — Esen itt emlitett színműírók művei részben drámához, részben s .modem comédie" osztályához tartoznak. —
Ezen kiválóbb franczia színműírók között kétségkívül Seribe t illeti meg az első hely.
— Vígjátékai úgymint drámai és társalgási színmüvei a sikerült színművek általános példaképei. —
Seribe azonban nem esupán szinkőltő
— ő a színházi rendezésben egéss rendszert alapított. — A franczia szinéssek híresek voltsk ó divatú és élveshetlen mozgásaikról a színpadon. — Seribe a színpadra hatolt és leküzdve as akadályokat, a színészeket újra képezte. — Művei csak félig fejesik ki gondolatait; másik felét a színész van hivatva a darabba önteni. —
Ismerik olvasóim azon számtalan küzdelmet, melyet Seribe a zeneköltők és karmesterek csapatjaival vívott-,— tudják, hogy Seribe megírta a verset igy:
„Ce complot odieux Qui menace ses jours".. .*) s Meyerbeer a h>res zeneköltő ezenképen alaki tá a zenéhez; — nem tetszvén neki a »qui* : „Ses jours ses menacés! Ah! je dois l''y soustraire*!
„La Chsnoinesse* czimű vígjátékában, mely egye a legjobban sikerülteknek, oly összezavart regessövevénynyel kelle megküzdenie, hogy annak lebonyolításához elkerülhetlsnűl Seribe szellemére volt szükség. — Egy hazai írónk ugyancsak e tárgyból eképen ír: „A terv fő pontja kétségkívül a szövevényes csomó megoldása. — As ügyes megoldás sok tekin tetben uj művészet. — E részben nsgyon kényes a közönség és nagy igényekkel bír. Seribe
*) Factnm. — A ,Hugenották''-baafordal elő, a hírneves zeneköltő e farosa torzitmánya, mely természetesen Scrbe-nek rovatott fel.
I a mostani szinköltők közöl legjobbao oldotta meg ezen föladatot." —
Talán egyetlen iró sem találkozott pályá-i ján oly különböző kritikákkal, mint épen | Seribe; — voltak olyan igen bölcs kritikusok | is, kik msgasra szárnyalt ítéletükben őt holtnak; ; elavultnak, eszmeszegénynek és még Isten '' tudja minek nem nevezték. — Azonban a i .Próféta* „Philippe* .Hugenották- „Gyámkodás* „Bertraud és Katona" .Camaraderie* „Békók* stb. koszorús írója irányában ezen irigykedés sohasem vezethetett czélhoz : ő mindig egye fog maradni a legkitűnőbb franczia ssínműiróknak. —
Ifj. Dumas Sándor korunk e lángeszű ; szinköltője, a .Férfi-Nő" szellemdús irója, atedvencz tanulmánya tárgyát (Megöljük-e a hűtlen nőt ?) irt egy színmüvet „Femme de Claude" (Claudius neje), mely még a „Tékozló apá*-nál is nagyobb sikert aratott. — A „Gym-nase* tömve volt, midőn e darab előadatott; s e követelő, nagy közönség teljesen kielégítve hsgyá el s színházat — Ifjú Dumas Sándor, mint szinmöiró is mindig vezéressme után ir s darabjai rendszerint saját egyéni tapasztala-I taiból merített meggyőződéseket tartalmaznak; — lángeszű szerzőjük gondolatait, minden sorokban tündököltetve. — A látványosságok és • hatásos jelenetek előállításában ifj. Dumas sohasem akad fenn, s ennek példája épen a szóban levő, .Femme de Claude*. E mű annyira tele van változatokkal, hogy idő kell, mig a hallgató belé éli magát.
Ifjú Dumas Sándorról áttérhetünk as qjabb franczia szinköltészet egy másik jeles képviselőjére Sardou Victorra. — Annyi bizonyos, hogy e nevezetes iró genie nem hatoa-
Vásárügy.
A soproni kereskedelmi s iparkamara jegyzőkönyvéből:
(Vége.)
„Hogy tehát később előfordulható helytelenlégek megelőztessenek,a bizottmány folyamodó községet a magas miniaterinm által utasitandónak véli, hogy helypénzjegyzékóbe még a következő tételeket, u. m:
a) egy darab csikó, borjú, sertés, juh s kecske után 3 kr.
b) egy darab bárány,gida, szopó* malacz után 2 kr. felvegye."
Elóző összes bizottmányi jelentések egyhangúlag határozati erőrt- emeltettek.
965. Elnök ur jelenti, hogy a nagyin, kereskedelmi ministeriumnak f. é. augustus 18 án 11505 sz. alatt kelt leiratával vasmegyei Domonkosfa községnek azon folyamodása is leérkezett, melyszerint a február 2 án, márczius 25 én, augustus 15-én és deczember 8-án tartatni szokott bucsuvásárokat országos vásárokká alakitani kéri, mely azonban késői beérkezése miatt valamely bizottmánynak előtanácskozásul ki nem adathatott, »em a tárgysorozatba föl nem vétethetett. A t. kamarától függ tehát ann»k elhatározása, hogy «zen ügy jelen ülésben találja e elintézését, vagy előbb valamely bizottmánynak kiadassék.
A kamara az azonnali eliutézés mellett nyilatkozott, és pedig oly értelemben : hogy ó az országos vásárok szaporításának elvileges ellene, mert ez egyenlő a sok ünnepnap szaporításával, különleg pedig ellene a szaporításnak oly helyeken, minő a folyamodó község, mely alig bir 300 lakossal, hol ipar s kereskedelem nincs, és mely vasmegyei Öri Szent-Péter és Muraszombat, ugy zalamegyei Szent-György -völgye, mint vásártartó közAégek által környeztetik. Nincs tehát semmi a btiouvásárokuak országos vásárokká leendő átalukiisda mellett szóló ok, miéri is a kérvén? elutasítása javas-landó. 16
Ez a rövid tényállás.
Azon kérdés támad tehát, hogy a kereskedelmi és iparkamara ezen Magyarország forgalmára nézve súlyos követkerésü ügyet hallgatag tudomásul vegye e, vagy, hogy te kintve azon körülményt, miszerint a magyar kereskedelmi kamarák ezen, az ország forgalmi érdekeit mélyen érintő ügybeu véleményük iránt fel nem kérdeztettek; — tekintve, hogy bizonnyal feltehető, miszerint a tett lépésnek legközelebbi következménye — oármi mondassák is — a tarifának a magyar vasutakon szinte bekövetkező általános felebbemelése leend, mi a magyar kivitelt veszélyezteti; — ós tekintve végre, hogy a kamara irányában később könnyen azou szemrehányás emeltet hetnék, hogy a kereskedelem és forgalom érdekeit kellőkép és jókor meg nem óvta, — a kamara érdekében es tekintélyének megóvására a nagym. magy. kir. közlekedésügyi ministerium eljárása ellen óvását nj ilvánitsa és erről mind a nagyméltóságú magy. kir. kereskedelmi ministeriumot, mind az országnak társkamaráit irásilsg értesítse.
Ezen kérdés lelett kérem a t. kamarát határozni.
A kamara azon indítványt, miszerint a
magy. kir. közlekedésügyi ministerium eljárása ellen óvás nyilvánitassék, egyhangúlag elfogadá. Ezzel az ülés befejeztetett.
. Az elnök : TÖPPLER KAROLY, s. k.
A titkár : SCHINDLER FERENCZ s. k.
lit sem Dumajé hoz, sem Scribe-éhez,— bir egy önálló, habár nem igen ajánlatos sajátságot fölmutatni 8 ez az, hogy müveinek alapját, vagv egy íróként: „csontvázat* oly nagy figyelemmel dolgozza ki, hogy mellékjelenetekre és az eszmék szabad folyamatának menetére semmi sem jut. —
Példája ennek „A jó barátok* és „Raba-gss" czimet viselő ujabb színmüve, melyben a dolog alapját képező politikai szatíra teljesen sikerűit, mig Blounth Éva és Gabriella mellék-jelenetei kissé nagyon is szegényesek. — Igen találóan jellemzi egy mag var iro*) Sardout és költészetét igy írván róla: „Sardou múzsája nem plasztikai szűz, kinek bőeégszarujában a bájos virágok és aj édes gyümölcsök még a harmatos korány költészetére emlékeztetnek, hanem okos, számító, és raffinementokban edzett nő, ki lelemények, átgondolt fogások, tanulmányozott helyzetek, nem eszményített, csak túlzott jellemek,nem igaz. hanem ügyes megoldások inventáriamát tartja kezében. —
„Rabagns* czimü színmüve a kis moná-koi fejedelemségben, a nagyobb államok politikai és udvari cselszövényeit szatirizália. —
Octave Feuillet szintén ujabban kifejlett színműírói tehetség, kit regényeiből bizonyára jobban ismer a közönség, mint színmüveiről.— Jelestük, hogy Feuillet ujabbau kifejlett tehetség: — hogy mennyire kifejlett, azt csupán azok képesek megbírálni, kik előadatni látták a nemzeti színház sorrendjén is gyakrabban előforduló „Kísértés* czimü darabját. — „Deli-la''-ja, mely hasonlithatlanul felébb áll az előbb említettnél, egészen más régiókban kalandozik
•) A Beöthy Zsolt által jelesen szerkesztett -Athenaeum" 1873, . évfolyamában.
Hely! hírek.
— Nyilvános köszönet. Szép haladásnak indult hazai tanügyünk érdekében kedves kötelességet vé''.Ünk teljesíteni, a midőn egy oly nemes tettről teszünk említést, mely fényes bizonyítéka anniiü^jnísserint hazai birtokosaink közül többen, szivükön hordva a nép nevelés szent ügyét, nem hiu dics- és hírvágyból, hanem azon édes meggyőződésből, hogy bazájok iránti kötelességeik kösül róják le egyikét a legszentebbeknek, igyekeznek minden alkalommal oda hatni, miszerint a mindennapiság szűk korlátai közt oly soká tengett népnevelési az ezrek által óhajtott magaslatra emeljék. — Ily nemeslelkft tanügy barátot tisztel a ''zalabéri izr. hitközség nagyságos Stern Lipót consul és baltavári földbirtokos úrban, ki ugyancsak a zalabéri izr. iskolának folyamatban levő átalakításánál szükségelt téglaanyagot ingyen méltóztatott rendelkezésünk alá bocsátani. — Fogadja fent tisztelt nagyságos ur nemes áldozatkészségeért hálás köezöne tünk nyilvánítása mellett azon tiszteletteljes ígéretünket, miszerint élni fog mindnyájunk szivében és maradandó emléket alkotand szép tette által a késő unokákban is. Végül legyen szabad azon szívből eredt óhajunknak kifejezést adni, miszerint fent nevezett tanügybarátnak drága életét az ég — népnevelésügyünk javára — az emberi kor legvégső határáig tartsa meg!
A talabéri izr. hitközség elöljárósága.
— Gyászhír. Dr. Klein Ignácz sebésztudor és csáktornyai járási orvos nincs többé ! A kit magáénak vallott a messze kornyék ; a kiteléezerés ezer szenvedő sóvár tekintete irányult; a ki legnemesebb ragaszkodással magasztos hivatásához egyformán nyujta gyorssegélyt szegény és gazdag, boldog és boldogtalannak, örök álomra hunyta le szemeit. Négy hosszú évtizeden át szentelte élete napjait s áldozta éjjelét a szenvedő emberiségnek ! Négy hoszszu évtizeden át ázott és fázott, s táradott lankadatlan erélylyel éjjel ós nappal, vészben és viharban saját élete koczkáztatásával... 0 betölté hivatását mint ember, mint családatya, mint honpolgár ! és e tudat nyugtatta meg végperczeiben, ez tartá ébren az elhaló szellemét, öntudata a végsőig el nem hagyta, s benső barátai körében hunyt el f október hó 19-kén reggeli 5 órakor. Temetése f. hó 21-én délutáni 3 óra után ment végbe; az elhunytnak lakásánál Schvarcz J. helybeli rabbi ur előbb német s aztán rövidebben magyar nyelven tartá a halotti beszédet, melvnek tartama alatt sokak szemeiben láttuk
m
csillogni a fájó veszteség könyeit; e könyek s az általános közrészvét jelesik azon tiszteletet, mely az elhunytat életében környezé ! Dr. Klein Ignácz halála édesmindnyájunknak vesztesége! Lebegjen örök, zavartalan béke a sokat fáradott hamvak felett! ... — k. — ő.
— s a tehetséges írónak e színmüve, mintegy szellemkoronául szolgál.
Augier, Alfréd Musset, George Sand és Adolphe Belot fölkapott dráma- és vígjátékírók és valóban méltók arra, hogy müveiknek egész tanulmányok szenteltessenek, de a hely és tér nem alkalmas arra, hogy egyes írókkal behatóbban foglalkozzunk.*)
Ezzel ugy hisszük befejezhetjük a franczia szinirodalom vázolását, melynek csupán korszakokat alkotó és legmagasabb tehetségekkel fölruházott tagjait ismertethettük; — megjegyezzük, hogy az itt elósoroltakon kivül még egész serege létezik az épen nem tehetségtelen színműíróknak, de ezúttal eltávoznánk kitűzött czélunktól, ha megannyit akármily röviden is megemlíteni akarnók.
A mondottak után tehát a német színmű-irodalmat fogjuk figyelmünkre venni. —
A német színműirodalom jellemzését alig kezdhetnők rokonszenvesebb alakkal, Lessing néL — E sokoldalú szellem nem csak a drámaírás tehetségét bírta természeti adományként, hanem kitartó és szorgalmas tanulmány által annak elméletét is sikerült elsajátítania.— Ugy hÍ8zszük nem szorult bizonyításra, ha drámaírónak mennyire szükséges a dráma elméletének ismerete. — Kétségtelen, hogy e nélkül nem fog soha magasabb eredményt elérni. Az ifjú Lessing fogékony szellemére nagy hatással voltak Gottsched né forditmányai, melyeket
•) Később reméliük tehetni. — Huzamosabb ideig tanulmányozván a franczia irodalmat, e tárgyban nagyobb munkával foglalkozunk, mely a» egyes Írókat ktllön, önálló fejezetekben fogja ismertetni. —E dolgozat gyanithatólag miut Ónálló kötet is meg fog jelenni.
— Gyászhír. Rébay Lajos m. kir. távirdaigazgatósági irodavesető, a maga és ipja Juhos Zsigmond ur nevében szomorodott Bzivvel jelenti szeretett jó neje s illetőleg leánya Rébay Ju^ns ?-óza asszonynak f 1874. évi október 23 án reggel 7 órakor hoszszas szenvedés után élete 22 ik, boldog házassága 5 ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei az ev. ref. vallás szertartás szerint október 24 ón délután 4 órakor tétettek a nagy kanizsai köztemetőbe örök nyugalomra. Áldás és béke hsmvain !
— Tárgyaló terem. A nagy-kanizsai kir. törvényszék bünfenyitő osztályának a f. bó 29. és óO :iu tartandó nyilvános üléseiben a kővetkező bünperek vétetnek intézkedés alá; ugyanis október 29 ón Breuer Bernát bánok-szent györgyi lakós elleni súlyos testisértési bünperben végtárgyalás. (Előadó: Molnár Alajos, kir. törv. biró.) Gódor László és társai elleni tolvajláai bünügyben kir. táblai határozaL kihirdetése. (Előadó: Gozony Ferencz, kir. törv. bíró.) Október 30 án Bohár Imre kaczorlaki lakos rablási bűntettében curiai ítélet kihirdetése. (Előadó: Gabelice Imre, kir. tvszéki bíró.) Grabovetz vagy Koholi József kis kanizsai lakos elleni betöréses tolvajlási bünperben curiai ítélet kihirdetése. (Előadó: ugyanaz.) Tarnóczi József és társai elleni tolvajlási bünügyben végtárgyalás. (Előadó : Molnár Alajos, kir. törv. biró.) — A közönség tájékozhatása végett megjegyeztetik, hogy a nyilvános ülésekbeni meg-jelenhetés csak a belépti-jegyek felmutatása mellett engedtetik meg, mely jegyeket a törvényszéki jegyzőség az elnöki hivatal által megállapított számban szolgáltatja ki.
Kiadta: ZALAY.
— Jótékonyság. Gerő J. színigazgató ur ujabb jelét adja emberbaráti nemes érzületének, midőn a keddi, okt. 27-ki előadás jövedelmének felét) a n.-kanizsai fógymn. ifjúság segély egylete javára ajánlja fel. Éljen!
— A szüret vidékünkön körülbelül végére jár. Az utolsók közt szedetett Csizmadia Imre t. polgártársunk is, kinél mult kedden szintén díszes uri társaság volt együtt. A derék háziak valódi magyar vendégszeretetével fűszerezett, kedélyes mulatság közel éjfélig tar tott, s ritka költői képét adta a szüreti vigadal-dalmak átható regényességének. Volt alkalmunk ezúttal tapasztalni, mily bámulatos eredményt képes felmutatni a munka és akarat; az alig néhány év előtt puszta dombtetőn erőteljes tőkék egész tábora adózik dúsan rakott fürtei-vel a fáradhatlan gazda szorgalmának, úgyannyira, hogy szőlőhegyeinken alig dicsekedhetik valaki bővebb terméssel.
— A Florentini zenestély Nagy-Kanizsán nem október 29, hanem november 29-én lesz.
— Uj könyvek. Aigner Lajos tevékeny kiadónál Budapesten magjelent: „A méter-mérték I bitiért etette s azokkal való számolási mód.* Elemi, felső nép- és polgári iskolák számára irta Szente József, képezdei tanár. E nagyhasznu gyakorlati könyv ára 60 kr. — „Zsidóinkról!" Igaza van-e Cserná-tony Lajos urnák vagy nincs V Irta Hoffmann Mór unitó, a „Zala" szerkesztője. Kiadja Fi-schel Fülöp. Ara 30 kr. Szerző hosszabb ideig dolgozván lapunkba, irálya s nézete t. közönségünk előtt ismeretes. — „A Batthyányi herczegi s grófi nemzetség leszárma-
kiválólag az angol irodalomból merített. — ó az angol tragédiák egészséges alapján reformálni kezdé a német drámát, mely ezen korban felette gyéren volt képviselve; — Iffland, Ko-tzebue, Clauren és mások leginkább „Schau-spiel''-eket írván, melyek, hogy mind alakilag, mind tartalmilag nagyban különböztek a franczia „comédie--tőlJ könnyen megmagyarázható. — Lessing tehát elhatározta száműzni az irodalomból a kriminalizmust, mely épen borzai-másságánál fogva idézett elő némi „ephemer* hatást. — A regét az angol minták példájaként a családi élet köréből merité, s uj tanának megtestesülése egy . szomorújáték lőn „Miss Sara Sampson" czimmel. —
A színműnek ezen faja, mely a családi erkölcsök keretéből nem tér ki, kétségtelen létjogosultsága voh; valamint hogy as elért, nem várt eredmény e körülményt fényesen igazolta.
„Nathan der Weise* czimü müvében Lessing a vígjátékhoz közel álló, oly müvet ir, mely őt a német classikus írók egyikévé teszi. —
E rövid vázlatból ugy hisszük kitűnik legalább az, hogy Lessing a német irodalom Diderot-ja, azaz teremtő szelleme volt. —
Lessing után talán a régiebb német színműírók között Schröder tekinthető aselső alakúak, azonban ezen íróból is hiányzott valami, épen ami Lessingben annyira tündökölt: „a drámai lángész.- — Mind a mellett Schröder kitünó iró volt és „Die Stimme der Natúr*, „Vetter aus Lisssbon*, „Der Ftthndrich- czimü drámáit nem szabad kevésre becsülnünk.
Tifland és Clauren barátai voltak s merev ssabályoknak és mellette as ábrándosságnak, különösen as utóbbi müvei veszélyes olvasmánynak tartattak fia.al leányok számára.
sása 973-dik évtől 1874 dik évig.- Sóskúti Tárnok Alajos nyugalmasott jószágkormányaótól. Tiszteletteljes érzülettel üdvözöljük a munkás ősz férfiút az irodalom terén!
— Muraközben a marhavész terjedés meggátlásárs a lehető minden intézkedés foganatba van véve.
— Rövid hírek. Pálffy János gr. Po ssonymegye főispánja, állásától, ssját kérelmére felmentetett. —Áruim gr. szabadonbocsáttatásí kérvényét a berlini kamarai törvényszék visz-ssautasitotta. — Cserbely kössegben (Hunyad megye) egy edényben nagy mennyiségű római ékszert és pénzt találtak. — Huzly Károly, nagyváradi kiaprépost a napokban tartá meg 50 éves jubileum-miséjét. — A budapesti vasárnapi lóversenyre 474 lovas jármú hajtatott ki. — A sarkvidéki utazók fogadtatása Budapesten fényes volt. — Jókai 5 frtjával előfizetést nyit a forradalom alatt irt müveire. — Sajous franczia iró „A magyarok történetének ősi és pogány korszaka" czimmel munkát irt. — A pesti „nőképzőegylet* védnöke a kis Mária Valéria hezczegnő. — Debreczenben és Szegeden megszűntek a tűzöltd egyletek. — Pesten egy újonnan épített emeletes ház homlokzata lezuhant, öt férfi s négy nő iszonyúan összetöretett, egy nő súlyosan s egy gyermek gyengén megsebesült, a fővárost ez esemény nagy izgalomban tartja. — Egy temesvári hentesnek van egy macskája, mely hím macskától és nőstény házinyúltól származik. — Széchenyi Béla gr. a Himalaya környékét be akarja utazni. — Tóth Kálmán édesatyja Baján 86 eves korában meghalt. — A kolozsvári egyetem hallgatóinak száma tavaly 311 volt, most 330. — Borsodi Demeter Lajos székelyföldi iparos és a bécsi kiállításon a „székely ház* tulajdonosa himlőben elhunyt. — Gerv«y orsz. főpostaigazgató Bernből megérkezett. — A képviselőház III. ülésszakának megnyitása f. hó 24-én volt.
Marhavészi járvány táblázat.
ct A járvány kiütéséiül
& £ -«e sept. 7-töl oct. 20-ig
> M összesen
ö g oc
C Agyon
w ce ve
«e Hely m Jl 2 * M Í > = tr. ti-c te ** reterr i
« * O c *3 *
Se E A te JZ
u a te s® o H
M •M > c S l V
«-í < lm -a te
—5 1
| Peklenicza 279 39 140 52 56
e Podturen 760 79 230 40 190 3
£ Ferketinecz 92 4 41 9 ir> I --
f Macskovecz 134 26 7t 24 37 2 —
0 Hlapicsina 19* 40 61 23 38 — —
< Sxelnicza 432 4 1 — — 6 l
Mái of 110 1 1 — 1
Senkovecz 163 1 1 _ — 1
Csáktorny i 536 1 3 —— ■ ■ 1 2
Kek Csáktornyán, oktober21 én 1874.
HORVÁTH GYÖRGY,
marhavész-bizottsági elnök.
Kotzebue Ágoston,az úgynevezett: „Kühr-spiele"-k fő-fő korifeusa, ki számtalan munkát irt össze (ezek között jelentékeny számú haszontalant^ és a szinpsdot sok időre elfoglalta. — E jelentékeny hírre szórt tett író több vig- és szomorujátékában, ugy drámájában van eszme és a kidolgozás is sikerültnek mondhato, de viszont vannsk oly gyenge munkái is,melyeket egy hazánkfia „szín irodai mi badarságok „-nak nevez. —
Az ujabb kor nagy színműírója: a németek legnagyobb költője Friedrich von Schiller. — Ezen universalÍ8 genie a német színműirodalom legnagyobb alakjává tette magát. — E kimagasló állásra nem csak magasztos tehetségei, hanem páratlan képzettsége is segítették. — „Hol van a szív, mely meg nem indulna, ha Schiller szól ? — Hol van a szem, mely száraz maradna, ha Schiller a lant idegébe kap ?" —-E kérdést intézi Benedikt von Hoffsburg nemzetéhez és mi, habár nem vagyunk azon nemzet fiai, ismételhetnők e kérdést. — „Schiller nagy, nagyobb mint a csillagok, mert azok egykor le fognak hullani, de az ő neve örökké élni fog. *
A nagy német költő színmüveiben a történész biztonsága párosul a költő fellen-ő eszméivel, ő nem követte Leasing nyomdokait; ő nem a családi körök élményeiből merité tárgyait ; az ő eleme a történet volt. —
Legkitűnőbb müvei, mint: „Wilhelm Teli", ,Ab£all der Niaderlande*, „Wallensteins Tőd-, „Wallenstein Láger-, jDie Rauber" stb. müvei mind e szellemben irvák és általábsn minden termékén múzsájának felismerhető kisebb nagyobb mérvben „A harminca éves bábura" asersője.
yyilvánoa köszönet
p hó pestutczai 74-ik számú há-
• támadt tűs alkalmival az itt állomá-''Üó ca kir. katonaság feltűnő gyorsan ott f°íLetl ia l«gn»gyobb tevékenységet fejtett ki, '' I helybeli önkéntes derék tűzoltók meg m,g jelentek, e kettős segélynek köszönhetem, jelentékenyebb kárt nem vallottam. Ses kötelességemnek ismerem a tisztelt kjr. katonaságnak, különösen a mélyen tisz-fl''t tisztikarnak emberbaráti becaes figyelme e lerékenyBégéért, ugy a helybeli önkéntes tűz-fcgyletnek tagadhatlanul sikerdus megjele „óe i önfeláldozó készségeért legmélyebb hálá-mst a nyilvánosság elótt kifejezni.
Nagy-Kanizsán, okt. 20. 1874.
DEUTSCH aBRAHAM.
Vegyes hirek.
1 — Két különös műszer. De Baigne abbé XI. ^ajos *ranczia király parancsára egy macskazongorát és egy sertés orgonát készített. A macskákat kicsioy tar-u,klehelyezték, melyekből farkaik kilátszotuk, u farkakat pedig szoritófácskákkal hozták érintkezésbe,melyek a billentyűkkel összeköttetésben rillotuk. Mihelyt megütötték a billentyűket, a szőri ófácakak a farkakat igen érzékeny ösz-szesz riták és ily módon az állatokat hangadásra kéuyzeritették. El lehet gondolni, hogy mily fáradságba került a szükséges hangsorozatot clóállitaoi! Koppant mennyiségű macskának kellett próbahaogot adni, mig a billentyűzet teljesen föl lón szerelve a legkisebb fiók macskától kezdve egész a legerősebb ciprusi kandúrig. — Most megkezdődött a játék. Az első fo-^iok tűrhetően mentek, nemsokára azonban -gyes macska* a szoritással szemben érzéketlenek, makacsokká lettek, mások pedig éppen tol sem hagyuk a hangadással, egyetlen-egy kandúr és iiókmacska sem maradt meg helyes baogjaban és előállott egy pokoli zűrzavar. Mindamellett a czél el lón érve és a hallgató közönség, melylyel szemben állotuk a macskák, m*jd meghalt a nevetéstől. Nem ment különben a doleg a sertósorgouával sem. Ennél az állatokat hosszú tövisek által kény-szeriték megszólalni. A hangfokozat megállapítása ennél még nehezebben ment, mint a macskánál, és midőn a billentyűzeten az első logábuk megtörténtek, iszonyú ordítás keletkezett. mely is azon részvét következtében, roe-ivet a »érté*ek veszélyben forgó társaikkal szemben én-ztek, nemsokára oly szörnyű rik-kautásba és rtifugésbe ment át, hogy a hallgatok hajszalai égnek meredtek. Végre pedig a sértések oly nagymérvű izgalomba jöttek. hogy a hallgatóság gyorsan elpárolgott, bogv szabaduljon ez életveazélyes műszertől.
_ Damjanics imája. A ,M. Polgár" Dainjaoics tábornoknak azon áhítatos fohászát közli, melyet kivégeztetése előtti éjjel irt, s mely egyszersmind a végbueaut foglalja magában a szeretett hitveahez. Egy honvéd, ki az aradi vértanukkal együtt volt fogva, adta át a
Schiller minden müvét az üditő forrásként nyilvánuló természet-erkölcs mellett ját_ szi kedvcsap -ngás és költői ábrándozás jellemzi. — Nincs egyetlen hazai irónk, kivel csak távolról is lehetne szellemi hasonlatosságot megállapítani. — Szerény nézetünk szerint, még tán Bajza József versei legközelebb állók. —
Koszorús Vörösmartynk a sokkal drasztikusabb Göthe szellemében irt,lángelmü müve is : „Csongor és Tünde" arra emlékeztethetnek, hogy talán e hasonlat .nem sánta egészen." — Ha pedig az lenne, nem szégyenlenők, mert ily nagy szellemek megbiráláaábsn, ki v-oina vakmerő magát csalhatlannak állítani.— Szabadjon e hosszú száraz értekezést a „Teli Vilmos" két kis dalocskájával élénkíteni, inelvek ugyan már régen olvashatók, de szerzőjük szellemét oly híven tükrözik viasza, hogy újra ide igtatjuk:
X*
A halászfiú (csolnakban).
„Fürdeni hiv, mosolyogva a tó Zöld füvön ott bólintgat az alvó Ifjú s zengeni hall: Furulya szavát, Ugy mint az egekbe Angyalka dalát.
Ét ha fölébred a hab zajogón, Szivére siet, gyönyöre hivón És a mély szava szól: .Jöjj ifjú le hát És a szunyadozó Bekészti msgát."
II.
Alpvadász (fenn a bérczeken).
Fenn dörg a magasban, hogy reszket
az ösvény, Nem fél a vadász a bérezek meredekjén.
nevezett lapnak a másolatot. Miután a halálos ítélet ki volt mondva ■ a végrehajtás ideje kft-'' zelgetett, a végrehajtó parancsnok minden elitélt aj Uja elé egy szalmacaóvát tétetett. Ez az örök részére is jel gyanánt szolgált, hogy azon szobák foglyaira legjobban vigyázzanak s hozzájuk senkit be ne bocsássanak. Damjanics álmatlanul tölté az éjt, szobájában hált a bakó is. Damjanics maga kérte föl rá. Ez álmatlan éjjel irta Dsmjanics nejének az alább következő imát és gr. Teleki Sándort bizta meg az utolsó pillanatban annak átadásával. Ez imát, mely minden sorában megható, sok példányban másolták el, s következőleg szól: „Arad. Ima kivégeztetésem előtt október 5—6-ka közt 1849. Világok ura, hozzád intézem könyörgésemet! Te megerősitél a nőmtől való válás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, óh atyám! hogy a kemény próbát, e megbecstelenítő iszonyú halált, erősen és mint férfi szenvedhessen. Hallgasd meg, végtelen jóságú! forró kérésemet. Csatákbsn és ütközetekben vezettél, óh atyám, és életben hagyál; sok kétes harezot sértetlenül engedél végig küzdenem védő kezed alatt. Áldott legyen neved mindörökké! órizd meg mindenható, különben is szerencsétlen hazámat a további szerencsétlenségtől. Hangold szelídségre az uralkodó szí vét hátramaradó balsorsosaim iránt, és bölcseségeddel irányozd annak akaratát a népnek javára. Adj, oh atyám, vigaszt Emiliámnak, hogy nekem adott szavát, hogy sorsát hite segélyével türelmesen viselni fogja, beválthassa. A Idd meg Arsdot, áldd meg a szegény, szerencsétlen Magyarországot. Te ismered, óh uram, szivemet, és minden lépésem tudva van előtted; itélj a szerint fölöttem, s részesíts kegyelmes fölvételben a túlvilágon. Ámen."
Papírszeletek.
_ Semmi. Mit mfiveltek itt leányok ?
— Mi semnütsem csinálunk tanító nr.
— Semmit? — Mi az a semmi?
— Hunyja be a szemét tanító nr, akkor meglátja. _
— Egy elismert tehetség-ű tanulótól kérdé vizsga alkalmával a hitelemző : Fiam, egy almát kapsz tőlem. ha megmondod, hol lakik az Isten? — Én pedig egy egész tányérral adok a tisztelendő urnák, ha megmondja: hol nem lakik az Isten!
— Két deák vitatkoiott egymással, hogy a próféta sxxmara megszólalt-e, vagy se ? — Az egyik azt állit* : igeit és a szentírásból ezt idézte : K* meg.v, ólait vala a szamár.
Hallom ! szólt phlegmával a másik.
— Hány uap van egy héten ? kérdi a tanító. Egy, a vasárnap ! feleli a fiu.
— Érettségi vizsgakor. Tauár : Nevezzen nekem néhány mythologiai istent. Diák: Bachus és Venus. Tanár : N''iucs több ?
Diák : Nekem a többivel nem volt semmi dolgom.
Színészet.
(M.) A ma egy hete meglehetősen elbukott „Marcsa" után némi kárpótlást nyertünk kedden, f. hó 20-án, mely alkalommal „Szapár(y)i Péter vagy Budavár visszavétele" hozatott
Jég halmakon által Megy gondtalanul, Hol nincs soha zöld lomb, Tavasz se'' virul.
Alatta a köd, mint kékes vizű tenger, Arjába boritva — a város, — az ember, — Felhők hasadékán Látszik csak a föld, — A kék vizek alapján
A távoli zöld.....
E jellemző mutatványok eléggé ismertetik Schiller költészetének megragadó nagyszerűségét és magasztosságát, de annak millió drága gyöngye közül természetes, hogy csak jelentéktelen athom az. —
Nem fejezhetjük ki elég szabatosan, hogy mily sokat tartunk Schiller müveiről, — körűi irások által., s ez okból habozás nélkül oda nyilatkozunk, hogy azokat a világirodalom örökbecsű, utóíérhetlen emlékeinek tartjuk, melyre mint szépészeti szabályokra tekinthetnek korunk „reklám gazdag" irói. —
Mint költőt jellemeztűk röviden Schillert „Költészet* czimü közleményünk II. czikkében, mutatványul a „Turandot" fordítására utalva; — azóta e lapok hasábjain e sorok írójának egy költemény fordítása is jelent meg, melyet az érdeklődő olvssó tzives figyelmébe ajánlok. — Következő közleményünk, mely vegyes nemzetiségű Írókról, részben olyanokról, kik kevésbbé móltányoltattak, hoz jel''<?mséeeket és eshetőleg mutatványokat ; — utolsó lesz e szakban, mert .szemlélődéseink" köre az irodalom egészen más nemére terjedvén ki többé a szín-költészettel nem foglalkozhatunk (Folytatása köv.)
KŐVARY BÉLA.
színre Leövey Bérényi £ka újonnan szerződtetett tag felléptéül. As előadás alatt meggyőződtünk arról, hogy Berényi Uka jó színpadi alak, szerepét betanulá és némely jeleneteiben még a hangot ia eltalálta. Meg kell azonban jegyeznünk,hogy csinos taglejtése, — ügyes mozdulatai mellett visszatetsző a néző közönségre, midőn a szívszaggató, nyöszörgő, síró hangot hallja és aa arezon a fájdalom lenyomatát nem látja Legsikerültebb jelenete volt, midőn Hamzsabég fejére szórta átkait. A közönség többször kihívta és megtapsolta. Szentesy (Szapáry Péter) osztozott a sikerben, nemkülönben Márton (Hamzsabég) ia. Szerdán okt. 21-én „Bácsi vagy a szerel mes család* adatott és pedig ez ideig a legsikerültebben. Gerő Lína kedves díákoceka volt. Márton (Lóti bácsi) mindig ió öregúr.Szentesy (Virányi) különösen bele találta magát szerepébe, főkép szerelmi vallomásával talpraesetten személyesité a vén szerelmest. Csötörtökön, okt. 22 én „Az örög része" a kedvezőtlen idő miatt üres ház előtt adatott. Berényi Ilkára nem ismertünk. Feltünőleg egykedvűen játszott, ugy látszik az idő nagyon is hat reá. Öltözéke semfki-rálynói, sem lovagnői nem volt, ugy hogy Car-loval mi is kételkedtünk abban, ha vájjon a spanyol királyné személy esi tője áll-e előttünk. Gerő könnyűséggel, Márton jó humorral játszottak. Nagy baj, hogy renéjök nincs, merténekes játékaikban még a különben meglehetős hanggal rendelkező Berényi né dalait is élvezhetle-nekké teszik. Közönség mindig csekély szám* mai.
Üzleti szemle.
(8. 8.) N a g y - K a n i z s a, 1874. oktb. 24.
I d ő j árás: kiváló szép, kedvező.
GabnaUxIet. — Háládatlan foglalkozás, midőn ez érdemben még tollat ragadunk, mert kielégítő és csak némileg kedvező adatokkal távol sem vagyunk képesek szolgálni az üzlet mindea kritika aluli rosz menetele mellett —
Magtáraink .x zsúfolásig telve, a gabnafélék majdnem minden neme hanyag és minden kérdezős-kftdés nélkül marad. — Kifolyik ebből pénzszüköl-ködés, vétrlkedvtelenség és egyáltalában kereskedelmi pangás. —Mindennek okát hogy itt fejtegessük, ma már szükségtelen, mert köztudomása dolog; — ma tehát uem arról lehet kérdés, hogy jsvnltak-e s viszonyok, hanem hogy as elhanyagoltság mily fokára vergődtek. —
Buza figyelmen kívül hagyatik ; ára csökkent , készletek tömegesek.
Bozs kissé ji>bb kérdezősködésnek örvend ; az aratás óta a többi gab^anem ellenében legkedvezőbb magatartású volt és jelenleg is árát egyaránt képviseli.
Árpa ennek némikép követője és finomabb ser-fősésre alkalmas minőségben kedveltebb csikk, csakhogy nagy kínálat mellett ennek ára is az általános hangulzttal irányt tart.
Zab egészség«a quaiitásban változatlan áron helyezhető el — A kínálat s vételkedwel egyenlő viszonyban áll.
Mai jegyzéseink als.-ansztr. mérő szerint : Buza minőséghez képest 3.50 — 4.60 krig. Rozs . . 2 80 — 3.50 „
Árpa , „ 2.20 — 2.60
Zab , . 1.80 — 2. — frtig.
Kukoricza ó mérője 4 20 — nj 2 70 — 3 , száraz állapotban.
Szerkesztői üzenet.
1477. P. „Oh mint mázok" Bajza egyik költeményének teljes utánzása. „Lányka búja4'' pedig Ve-csei Sándornak hasonló versére emlékeztet.
1478. A vasmegyei tankerület tek. felügyelőségétől mar több isben vettünk közleményt s mindany-nyiszor büntetéses postai dijt kel le fizetnünk, kérjük jövőre bérmentesíteni, ellenkező esetben visszaküldjük.
1479. Készséggel kijelentjük, hogy e lap 1475. az. szerkesztői üzenete nem Pozsogár Gyula urat illeti, az érdekelt Muraközben lakik.
1480. N. Budapest. A lspot küldjük.
1481. Br. Sümeg, lgaaa van. hogy számára nincs, illetőleg eddig nem volt tér; de 1 esz.
1482. B. M. Mulatságoknál s férfiak neveit nem szokás közölni, hscssk kiválóbb pohárköszöntés! nem mondottak.
1483. Sz. Bécs. Megkaptuk, fogadd köszönetemet.
1484 B. Hndspest. Megkaptad utóbbi levelemet? tévedésből adatott fel vevény nélkül.
1485. A zala .egerszegi három darab aranyos pályádat 18?5-ki 1-ső számban hirdetjük ki.
ektofcer 25-tfl oktober 3I-I|. 1874.
; Hó- és heti- Katholikns nap- Protestáns
nap tár naptár ntj.
|43) K. Ev. Az adópénzről. Máté XXIL — Pr. Ján-
IV. — Gór. Luk. VIII, 5—16.
Vasára ap D. 22 Kriza D. 21 Krisán «s»
26 Hétfő Dömötör Döme
27 Kedd Sabina Saab.
í 28 Szerda Sim. J. Simon Jnda
29 Csütörtök Zenob. Narci* HE
30 Péntek Kolozs Evald
31 8zombat Farkas Refor. eml. trt
Lottobnsái.
Bécs okt. 17-én: 88, 60, 42, 20, 25, Temesvár „ „ 45, 72, 22, 37, 64,
Vasúti menetrend.
»
Érvényes oktober 1-től 1874. < liidul Knnisttáról:
Vonat
"Am 6ra Perc. Idő
205 Eszék, Monh<-*,Dombovár s Fiúméba 6 10 reggel
215 Mohar*, Zágráb és Dombovárra 2 40 délut
.......... 6 25 reggel
........... 2 - dI5t. •
0 - .......... 10 46 estve
313 Ssombathelyre (innét délután 6 óra
26 perczkor Bér-abe. . . 5 45 reggel
301 Bécsbe (Szombathely, Bécsujh. felé) 2 15 délut.
5*11 „ „ 10 55 eetve
203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 50 reggel v »1 »» „ Grács és Bócsbe 2 30 délut.
213 *» — „ „ „ 11 45 estve
Érkezik Kanizsára*.
216 Mohács és Zágrábból.....4 i6 re ,
206 Eszék, Mohács, Fiume s Dombovárról 1 31 délut Zl8 Fiume és Dombovárról .... 9 64 estve
......... 4 25 reggel
nVJ » ............ déiut.
o!: „ w .........9 31 estve
J14 Szomb thelyről.......10 38 reggel
302 Bécsből (Bécsujh. 8zombath. felől) 4 37 reggel
» „ » „ „ 10 18 estve
214 „ Gráczből, (Pragerhof felől, 4 52 reeKol 202 Trieszt- Bécs G.áczból „ M . 1 21 délut.
204 - - „ • 10 26 estve.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
Érték- es váltófelyam oktober. 24.
5*/t metaliques 69.80; 0% nemz. kölcsön 74.10: 1860-ki álladalmi kölcsön 1.08; bank-részv. 9 76; hitelintézeti részvények 2.37; I>ondon 10.30; magyar földtehermentési kötvény 76.50; temesvári földtehermentési kötvény 76.50; erdélyi földtehermentéei kötvény 75.50; horvát-slavon földtehermentési kötvény —79.; ezüst 104.55; cs. kir. arany 5.24-Napoleond''or 8.85—
Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
A zamatos du Barry Revalesciérje, eltá. volit minden betegséget, a melyek a gyógysze. rekkel daczolnak; úgymint: gyomor-, idegmell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártyát, léleg! zési-,húgyhólyag- s vesebajokat,mell betegségeket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, köhögést, emészthatlenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, viskórt, lázt, vértódulást, ftilzsibongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában is, hashártyalob-bot; mélakórt, soványodást, csúzt, közvényt, sápkórt. — Kivonat 76,000 bizonyítványból, gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel dacroltak.
65.715. bizonyítvány.
''Páris, 1866. ápril 11-én
Uram! Leányom, ki sokat szenvedett, sem a-ludni nem volt képes; az álmatlanság, gyengeség és idegei fftlhevülések egészen elnyomták Most egészen jól érzi magát a Revalesciére-csonkoláde élvezete által, amely őt egészen helyreállította. Van jó étváyga, jól emészt, idegei nyugodúk, jól alszik, vig, amit aunyi ideig nélkülözni kellett. Montlonis H.
Rövidített kivonat a bizonyítványokból:
64,210. sz. Brehan
marquifl 4. évi májbetegség, reszketegség, elsoványodás és hypochosdriáról.
7o,öl0. sz. özv. Klemm asszonyság, Düsseldorf, évekig tartó főfájás és hányásról.
75,877. ss. Köller Flórián, os. k. katonai gondnok Nagyvárad, tüdő- és légcső hurut, szédülés és mellsaonilá»ról.
75,970. sz. Teschner Gábor ór, s magasb nyilvános kereskedelmi tanintézet hallgatója Bécsben, a mellbaj és idegziláltság kétségbeejtő fokáról
65,715.
sz* Montlouís kisasszony, emésztheti en-'' ség, álmatlanság és elsoványodásról.
76,928. sz. Sigmo báró, kezei és lábainak 10 éven át tartott szélhüdtségéről, saL
Táplálóbb levén a húsnál, 50-tseresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint. gyermekeknél.
Pléhszelenczékbeu ''/ font 1 frt. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szol«n. czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cbo-coladé táblákban 12 csósaér- 1 frt 50 kr., 2-4-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakbau 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt. 576-ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry át Comp
által, Wien, Wailüscityasse Nr.
JV.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában; DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Eger Tachecy Adolf és Vaile Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél ; Nagy-Becskerek Goldberg J. M. nél; Ma-rosvásárhelytt Fogarasi Dömötörnél; Miskolcz'' Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Józsefnél ; Győrött Némethy Pál gyógyszerésznél; -Székes-Fehórvárott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
*) E rovat alatt közlóttárt felelősséget nem vállal a Sssrk. : ?
Cirkular.
Wir erlauben un* nachsrelieud auf tűsére billigst gestellten Herbit-Preitcourant auf-tnerkaam zu machen, und werden wir aucb wie bit jetzt bemftbt tein, den WQntchea unaerer gedgf Abnehmer nach jeder Richtung nacbxukommen und durch reelles and solides Gebah-ren daa Vertrauen unaerer P. T. Kund™ nna immer an erhaltén.
Durrh untere Verbindnngen mit den grötsten Fabriken dea Continenta habén Euer Wohlgeboren die günztige Gelegenheit, Ihren Bedarf bei einer eraten Bezugaquelle zu Fabrika-preiaen au decken.
CTnaere Artikel sind durchgehends bester Quali.it, und führen wir a&mmtliche Waaren aa í verschiedenen Preisen; der er»i angemerkte iat 2. Quaüttt, der xweitangemerkte 1. Qua-litát und der drittangemerkte Preia Ut Üochprima-Qualiiái.
Auf Verlangen überaenden wir compiette Preúcourante und Muster-Abaclinitte franco and iratis. EiFectuiruuif per Nachnabine. Achtungavoll
Die Wieasr Kattaa-Draokfsbriks-
$ t a d t, R upr e ch ta p 1 a t z Nr. 3.
Druckwaare.
Eig. Erxeug. Percalin-Hemdatoffe, \ ir KI le á 20, US, 25 kr.
Coamanoaer Erseug. Percalin-Hemdatoffe. per Elle 4 25 j>0. 35 kr.
Msbelpercail und Möbelcreton per Elle á 30, 35, 40 kr.
Cosm. Leder för Dámra- und Kinder- AnzQge, per Elle 4 40, 42, 45 kr.
(iemua térte Coamanoaer and franzö»í*cher Brillantin. per elle 4 30, 35. 40 kr._
Glatte weisse Bautnwolhrahre.
Chiffon und Hemdeu-Shiiting, per Elle i 20, 25. 30 kr.
Weíss* Brillantin und Atlaigradl, per F.lle á 25 30, 36 kr.
*la französiebe Piquets in allén Farben. per Elle á 45, 50. 60 kr.
4|4 gelber Nanking. per Elle á «0 S5. 0 kr.
4/4 chamoi- and weuser Nanking. p<-r EUe á 80. 36. 40 kr.
Tüchelwxare.
1 Dtad. Kioder-BattiettQchel, mit firbigeu Kantén á 80. 90 kr., fl. 1.
1 Dtad. Damen-Baitisttüch''-l, geaánmt mit fár-bigen Kantéo á fl. 1, 1.20, 1.40.
1 Dtad. Dameo-Jaconettflchcl á fl 1.60.8 *>0, 3.
1 Dtad. Herren-Taachentficher. g»-sá.wM mitfkr-bigen Kanton á fl. 2.50, 3, 3.50.
1 Dtad. weisse Hamburger Leiui-uíucm-I á fl. 2. 3, 4.
1 Dt»d. wtHsae Inlinder Leinentüchel ú fl .*.. 6,7.
1 Dtad. wei.ee Belfaater BattUt-LeinentQrhel á fl 8, 9, 10.
1 Dtad. Belfaater Leinentüchel, xnit fárl.igen Kenten á fl. 5, 6. 7.
1 Dtad- Foulard- oder Kattun-Kopftflcbi-l, eige-ne« Eraeugnita i fl. 2. 2.50, 3.
1 Dtad. Foulard- oder Kattun-KopftüchH, Coamanoaer Eraeugniat á á. 3, 3 00, 4.
1 Dtad. firbige TatcLentüchel á fi. 2. 2 50, 3.
1 Stück Herren-Seiden-Foulardtaschentuch mit fárbigen Kantén, daa Neueste á 80 kr, fl. 1 20, 1.50.__''
Engl. glatte Schafwollwaare.
Schwarxe und glatte farbige Orleana, per Elle 40, 50. 60 kr.
Schwarxe und glatte farbige ftemi-Lüster per Elle á 70, 80, 90 kr.
Schwarze und glatte fárbige főiden-Lütfer. per Elle i fl. 1, 1.20, 1.50.
Schwarxe Sammte, per Elle 80 kr.. fl. 1. 1 £0.
Scbwarxe Silk-Kleider-Sammte, per Elle fl 1.60, 1 80, 2
Fkrbige gestreifte Kleidersammte, du Neueste fflr Damen- und Kinder-Anxüge,pr. Elle fl 1.50.
Barchentiraare.
1 Stück SO Ellen weiaa, blau, melirt oder fár-big Barchent V, á fl. 6, 7, 8.
Bei Beatellungea bitten wir anxugeben, ob 2., 1. oder Hochprima-Qualitat gewünscht
wird. Bei gauaen Auaatattanjfen oder groaser Abnahme beaondere PreUerm&ssignng.
Auch bitten wir die Ailre**e gmau au beachten: Nar Bsprsoktsplstz Nr. 3, rückwirta
der Ruprechtakirche, via-i-vis dem Eingang der Sacrntei.
1 Stück 30 Ellen weiaa, bias melirt oder fár-
big Barchent ''J. á fl. 7, 8, 9. 1 Stück 30 Ellen weiaa, blau, melirt oder fár-
big Barchent á fl. 10, 11, 12. 1 Stück Schnfirl- oder Piqué-Barchent T\, ifi.
8, 9, 10.
1 Stück SchnQrl- oder Piqué-Barchent 4/« 4 fl«
9, 10, 12.
1 Stück Schndrl- oder Piqoé-Barchent */t á fl.
10, 12, 15.
1 Elle hochprima Wattwoll-Barchent 4 40 kr. Damen-Piquéröcke per Stück fl. *.50, S.50, 4.50. Kinder-Piquédecken, weiaa oder fárbigper Stück
fL 1, 1.20, 1.50.__
Glatte Leinenwaare.
4 30 Ellen Graroleinwand per 8tück fl. 6, 7,8. , nO Ellen Garnleinwand per 8tück fl 8,9.10. 4 30 Ellen gewaschene Stahlcreaaleinwaad per 8tück fl. 7, 8, 10. 30 Ellen gewaschene Stoblcreaaleiawand per Stück fl. 8, 10. 12. •1, 50 Ellen Belfaater Webe per Stück fl. 12, 15, 18.
^ 50 Ellen Hollender Webe per Stflck il 16,
20. 25.
*1( 54 Ellen Rutaburger Webe fdr Herrenho-aen per Stück fl. 20, 25, 30. 54 Ellen Rumburger Webe für Damenhem-
den fl. 30, 35, 40.
54 Mlen Rumburger Webe für Herrenhem-den fl. 40, 50, 60.
Die Weben sind ausachlieasliche* Fabricat May L Hetfeld.
Leintüeher obne Naht per Stück fl. 3, 3 60, 4.
Damaat-Waare.
Weisse Garnituren in Halbleinen-Damast. Ö Pert. 12 Pers- 18 Pers. 24 Pera.
fl. 4, fl. 7, fl. 10, fl. 14.
Weisse Garnituren in Reinleinen Jaquard. 6 Pers 12 Pers. 18 Pera. 24 Pert.
tl 5V fl. 9, fl. 14, fl. 20.
Weisse Garnituren in Reinleinen-Damast. 6 Pers. 12 Pera. 18 Pers. 24 Pers.
fl. 7, fi. 12, fl. 18, fl. 24. 1 Dtad. fárb. Deaaert-8errietten fl. 2, 3, 4. 1 Duj. weisse Deaaert-Serrietten fl. 2, 3, 4. Damast-Handtücher per Elle 4 25, 30, 35 kr. Reinleinen-Handtücher per Dtad. fl- 4, 6, 7. Reinleinen-Serrietten per Dtad. fl. 4, 6, 7. 1 Stück nU farbiges Kaffeetuch 80 kr. Reinleinen -Tiachtücher *L fl. 2, 2^0, 3.
% fl. 3, 4.50, 6. ,8/4 fl. 4, 5.50, 7.50.
"U A- 6, 8, 10.
Reinleinen fárbige Garnituren.
6 Pers. 12 Pera. fl. 4, fi. 8.
1 Garnitur Decken, 2 Bett- und 1 Tiachdecke
á fl. 10, 12, 15.
(1479—1)
Cirkulár.
Durch den günatigen Einkauf nachfol-gender SpsolaHtMtsa sind wir in der angeneh-men Lage, dieselben au besondera biliigen Preiaen.
ausverkaufen zu können.
Achtungxvoll
die Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederlage, Stadt, Raprechtfiplats 3.
Preiscourant:
1 Dud. Kinder-Battiat-Taschentüchel mit flrb. Kantw 85 kr.
1 Dtxd.Mi,ücaen-tíatuat-TascüentUcuci mit fitrb.
Kanté and ge&iamt fl. l.__
1 Dtxd. Damen-Batast-TaschentOchel mit firb. Kanté and geakamt fl. 1.30._
1 Dtad. Damen-Jaconet-Taacheniüchel mitftrb.
Kanté fl. 1.60.___
1 Dttd. Herren-Taachentüchel mit fárbiger Kanté and geaiamt fl. 2.50. Dieselben in Hochprima mit den eleg. Mustern fl 3. 1 Stück Damentüchel in Hochprima-Battiat-Clair mit jedem beliebigen Monogramm-Bachatab.
gest., (Bandarbeit) 80 kr.__
1 Dud. weiaae Leinentüchel fl- 2.___
1 Dtxd. engl. GesundheiU-FroUrtücher fl. 3,
praktischer and besaer alt 8chwamm._
1 Dud. eng- Piqaé-Haadtűcher fl. 6._
1 Dtad. türk. Bade-tlandtücher fl. 9.
1 Paar (2 Stück) Piquébettdecken in buntén blauen oder braanen Zeichnangen fl. 6.
1 Stück Bettrorleger aua buntem geschorenen
Teppichsteff fl. 2.50. 1 St Bettvorleger in grftsserer Sorté fl. 3.50.
1 8tück Seiden Gachenez fttr Damen fl. 1. 1 8t. Seiden-Cachene* in gróaaerer Sorté Hochprima fl. 1-50.____
1SL Berl Woll-Cacti. für Herren fl. 1.
1 8t. daaa. in Hochprima fl. 1.50._
1 öt. Seiden-Cschenea fttr Herren fl. 2.
1 St daas. in Hochprima fl. 3 und 4._
1 Garnitur Tiacbaeug í. 6 Peraonen fl. 4.60. 1 Garnitur Tiachaeag f. 12 Peraonen fl. 9.
Auf geehrtes Verlangen aenden wir complet-ten Preiscourant unseres Lagers und Tersi-chern nur gute Waare «a liefern und bitten schliesalich um genaue Beachtung unserer Firma und Adresae.
Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Hiederlage,
Stadt, Rapreobtsplsti fir. 3,
nur rilcktoürU der l&rche, vie d-vi* dem Eingange zwr Saerietei. Wir bitten diesen Preiscourant aufxabe-waaren, da deraelbe nur selten reréffentlicht
wird.
A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
kínálkozik aaerencséa eaetben mint legfóbb nyeremény azon lag-ajatt aa|y péezssrsslássil, mely a magas kormánytól biztosítva ▼an.
A terv oly elSorőaen van berendezve, hogy aa egymáara követkead 7 huzáabau néhány hónap alatt ÍZ^OO nyeremény aoroltatik ki a aaok kőxt & követkexó f5nyereménv«;k lesznek:
376,000 birodalmi mark, tüaeteaen : i?50,000, 125,000, 90,000, 60,000, 50.000, 40,000, 36,000, 30,000, 24,000, 20,000, 18,000, 15,000, 12,000, 6000, 4000, 203-axor 2400, 412-sxer 1200, 512-axer 600, 599-aaer 300, 19,700-axor 132 gtb.
A nyereméuybuxáaok hivauloa terv aaeriat történnek. A legközelebbi első nyereménvhuxáara ezen nagy s az állas által biatösitott péntaoraoláanál''
1 egész eredeti sorsjegy csak 2 tallér vagy 3''/, frt — kr. bankj.
J . . » ti 1 ti „ >» — » n
!!5yed u-v^ " v« - , - , 90 „ „
a pénz oeküldeae mellett.
Minden megrendelés rügtún a legnagyobb gondossággal ét as állsai czimerével ellátott eredeti torajegy saját kezébe küldetik.
Megbízóinknak a hivauloa t»rvezet és minden hozásról a hivaulos sorrend ingyen megküldetik.
A nyeremények kifizetése azonnal következik állambiztoti-táa mellett, éa lehet egyenesen elküldetni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ausztriai nagyhelyeken.
A mi torajegy eladásunknak & sxerencae kedvez, mert már toksxor fizettük ki a főnyereményeket, igy f. évi oktober 7-én is a főnyeremény nálunk ayeretett.
Ily szil* rd alapokon nvugvó vállalatnál élénk részvétre számithatván, felkér;Ok ax érdekelteket, hogy a kívánalmaknak »»41 pontosabban merfelelbessüuk, f. évi asveabsr 17-% tegyék nálunk tendeléaeiket
S. Steindecker & Comp.
bank- és váltóüzlet Hamburgban.
Das beste Mittel zur Conserrirang und Geschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
Kussische Leder-Oel.
Dieses Oel zeichnet aich vor Allém darch sein Aroma aus, so dasa man mit Stiefeln, welche mit demaelben bearbeítet sind, ohne An-stosa zu erregen, im Sálon erscheinen kann. Darch die Behandlung mit dieaem Leder-Oel erhált das Leder SchuU gegen die Einwirkung von Luft, Hitte und Feuchtigkeit aller Art; von Zeit zu Zeit damit getraakt, bleibt daa Leder ttets tammtartig weich, wird waaaerdicht and erhilt eiae be tondere Elasticitát. I)er Futsschweist wirkt auf das to behan-delte Leder nicht mehr nachtheilig ein, lettterea bleibt weich und ge-schmeidig and erlangt dadarch •-i->e grötsere Dauerhaftigkeit. Nach der Behandlung mit Leder-Oel kann daa Leder jederzeit gewichst oder lackirt werden and erhilt dann einen schönen dauerhaften Glanz.
Flascben zu 1 fl. und 2 fl. ö. WM sowie in Blechfl&schen 5
fl. 10 Pfd.
(1475—1)
Ad éa vesz mindennemű államkötvényt vasúti és köletön-aoraj egyeket.
V i. Kösaönjük ax eddig belénk helvexett bizalmat t midőn egy aj -sorsoláabani részvételre felhívjak, igyekeani fogunk pontot szolgálattal tisztelt megbízóink elégedettségét ki-ö7erni- A featlek.
Mit Medaillen ausgeseichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. ausschl. pririligirt für Oesterreich-Ungarn.
Unlversal - Sálon- Spiegel - Fettlack
fttr Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere.
Dem Gefertigten ist et endlich gelungen, einen vortrefflichen Stisfsl-Lack sta. zu erfind«n, wodarch das Wlekssa der Stjefal ganz uu-
nöthig wird. Nur mit einem Pinsel bestreicht man die Stiefel etc. and binnen wenigen Minaten glinzen dieselben tiefschwarz. Das Leder leidet darunter darchaus nicht, sondern wird im Gegentheile weicher, geschmei-dig und wasserdicht.
Flancheii xu 1, 2 uud 3 fl. ft. W. verseodet
die
Fabrík und Haupt-Niederlaoe
Jobukii Gmir''s Kadbifol^er
Wien/kohlmarkt Nr. 5,
via-k-via dem Café Daum, im Hofe Unka.
ProYinz- A uftrige werden per Cassa oder Postnachnahme (1478—1) sofort ausgeführt.
Engros
Rabatt
!
a t. olvasó közönségre nézve egypár sort kockáztatunk
a valódi
Wilhelm-féle
antiarthritis, antirheumatikus
vértisztitó thea
fftlött, mint követkeaik:
Or Ruat, env nvilvános gyűlésen e gyógysaerrSl igy nyilatkozik : A Wilhelm-féle vertis*tfté tbea aisQérdaaill a eépgyófl/szer ■evet. mert évsaklst ezer bizonyítékát adja kSazvéayss és összes bástabaak sHeal hatékoaysáfáaak — egy oly azer, melyhex a gaadag ugy, mint a sxegény örömest folyamodik éa biztos segélyt vár • egv oly »xer, melyet a leghireaehb orvoaok tapaaztalatai ajánlanak. — Dr. RSder Irá a „Medseiaiaote Woohensohrlft''-bea (1871). rA Wílkslm-féie vértlsztité tbsa «fy, az srvesi térvények szériát ifea sike ilt vsgylléke aly aivéay-aayatekaak, melyek közvetlen aa emberi bőrre hatnak, a melyek álttl a cadaoa bánttl-mak elnyomathatok. — Oppslezsr taaár és advsrl tasaosos egy kSszvéayes ágya el^tt a kővetkezőket mondá: A Wilhetaa-féls vér-tiaztfté tkea aagy pártalist és figyelmet igényel, sisrt sok beteg-■ek, klkask ajáaláai, nagy kSaayebbfilést szerzett. ^1466 -2)
Ovás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi Wilbeha féle antiarthritis, antirheumatikut vértiaz-titó-thea csak ax első nemzeti Wllbsl«-féle vértisztitó-theagyárban Xeunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
E|y doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utt-aitáaaal eUátva 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
Atcj. közönség kénveimére a valódi Wilhal«-féle aati-artkrltls éa aatlrfceaautíkas vértiaztKé thea kapható:
Nagy-Kaalzsáa : Roseaberg Fereaoz urnái. Zágrábban : MitU-bach Zsigmond ; Kösxegrn: Caacainoviu 2Í, Keaathelyen: Rosen-berg Emanaelnél; Kapronczán : Werli gyógyszerét*; 3opronban : Wrchovszky ; Ssombathelyen : Pillich Ferencz gyógyazerétz, Szat-mártt: J. Botain gyógvsaerétz uraknál.
(1304--3)
megrendelhetők
UJ. WEIL MÓR Frankfurt a. M.
Seilerstrasse, 2. és 21. szám.
Bécsben.
Franzensbrückenstrasse, 13. szám. vagy pedig Scherz Luíza asszonyságnál Nagy-Kanizsán.
A legnagyobb vasbutorgyár ReloUá.ra & Téirsa-é,
Bécsben, III. Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1450—i)
Üzletmegnyitási hirdetés.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönséggel tudatni, hogy rőfös, divat, kész női öltöny ós vászon kereskedésemet Alsé-LendvánWortmann Be nő czég alatt megnyitottam. Ajánlom mindennemű vászonnal, ruhakeimével, divatáruval és minden e szakba vágó czikkel gazdagon felszerelt raktáramat az igen tisztelt közönség becses figyelmébe.
Magyarhon nevezetesebb városaiban több éven át szerzett gyakorlottságom és tapasztalatom ugy szintén elegendő töke azon kellemes állapotba helyez, hogy divatos és ízléses áruval bámulatos olcsó áron szolgálhatok a n. é. közönségnek.
Megrendelések pontosan teljesittetnek és b. kívánatra minták küldetnek.
Alsó-Lendván, oktober 5-én 1874.
(1474—3)
Wortmann Benő,
Wjdit Jósef kiad-, lap- s nyomdatulajdono gyorsajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
VAfíl .KANIZSA, 1874. oktober 29-én.
f^Oétzsté^ ér:
''■; t T I!
''él • • •
J/i icr.
HNftiMk
6 hasábos petitsorbao 7, mModiior 6 • minden további torért 6 kr.
ÍYTLTTÉRHRN
loronnni 10 kr«rt vé
:«tn«* frt j Kincstári illeték minden . Jag/ea hirdetésit külön/ 30 kr. fizetendő. fc
Tizenharmadik évfolyam.
i 3
előbb:
-SOMOGYI K03LOKT
A lap szt:ilemi része l''ílletó zóxiemenyk * tieraezzuShez, —
xayagi reazet illetó koziemenyek pedig a kiadóház bérnentw m-t fezendók:
NAGY-KANIZSA VluilftOá:.
Bérmentetlen levelek caak iámért munkatársaktól fogadtatnak el

Késiratok riacza uoui küldetnek.

e.r
Íagy-Kanizsa várat Wyhatéiáflának, nemkülönben a „zalaroagyei gazdatáqi eQyeafltet''.a „nagy-kanizaai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarékuánztÁ a .Zala-SwMQy* oézhajozáai réazvénytársulat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet'' s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője
Metenkint kétszer, vasaraap- s csuiflrtűkon, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Korunk vívmányai a Mttáftsat terén.
'' Ha egy futó pillanatot vetünk vissza a hadászat történelmén a jelen tói a meseszerű őskorig; ha egy vizsgáló tekintettel szemügyre veszszük az egyes korok harcz-módjait s fegyverzetét? Kicsinylőleg mosolygunk a múlt felett, mert azt hisszük, bogy az emberi ész teremtő ereje mindazon hadi csodabogarakat, melyekkel most bírunk. minden összefüggés nélkül a régiek fegyvereit egészen őnállólag egyszerre a jelen tökélyében létesitette, teremtette. Pedig nem igy van ez valóban s ily illusiók-ban csakis azon ember ringatja magát, ki eJött maga a történelem is terra incognita, a harczászat törtjeimének pedig a-b-c-jét sem ismeri. — .Vem hiszem, hogy lenne valami, melyet oh praecise s oly correct összefüggésben lehetne leszármaztatni, mint épen korunk fegyvereit a legrégibb őskor fegyvereitől. Nem ak\rok e tekintetben oly részletes leszármaztatással élni, mely a lényegtelen fegyvernemekre vonatkozólag a szives olvasó előtt unalmassá válhatnék, csakis a lényegesebbekre térek át, melyek eredete a legrégibb őskorbsa gyökeredzik.
Azt nsgyon jól tudjuk, hogy az első emberek is már használtak fegyvereket, uem ismerve még a különbféle ércze-ket, fegyvereiket fából készítették. Voltak pedig oly fegyvereik, melyek csakis a szúrásra. mások a szúrás- és vágásra voltak használhatók. A kardot például már ők is használták s azt valamely keményebb fanemből készítve, éllel a vágásra és hegygyei a szúrásra látták el. Nem ritka eset volt náluk, hogy e fegyvert, ugy a lánd-
zsát is, mely szintén egészen fiiból készült s hosszabb volt az előbbinél, megperzselték, hogy tartósabb s szilárdabb legyen. £ fegyvernemek tökéletesítése első izben a kő-, utóbb a vaskorban eszközöltetett s ezen fegyvereket, mint tudjuk, még napjainkban is használják a harczászat ban kard és cL4rda vagy dzsida név alatt.
Kézi lőfegyvereink pedig az újtól s/ár • maznak, melyeket a régiek biztosabb czéloz-hatás végett agygyal láttak el, — náluk a rajtalevó iv volt a lökeró közvetítője, — nálunk ugyanezt a lőpor eszközli. — Ágyúik szintén voltak a régieknek, melyeket ók ha jitó gépeknek neveztek s melyek segélyével hatalmas kődarabokat hajítottak nagyobb távolságra, — ott a lökerót ruganyos tár gyak képviselték, nálunk pedig ismét a puskapor.
Ebből tehát világosan láthatjuk, hogy a jelenkor fegyverei ugyanazok, melyeket a régiek használtak s az egyedüli különbözet csupán az anyag és alak változása s végül mi legfőbb, a tökélyben áll.
Számos iró, kik a hadászat történelmével foglalkoznak s erről terjedelmes s elismerésre méltó munkákkai szolgáltak a művelt világnak, oly történelmi felosztásokat használtak, melyek már azért sem helyesel-hetók, mert egyik több, másik kevesebb korra osztotta a hadászat történelmét, — a korszakokról szólani sem akarok, oly hiányosak. Egyik például három korszakról, a másik négyről s vannak olyanok is, kik öt korszakról beszélnek s e körülmény majdnem lehetetlenné teszi e tárgy szabatos tanulmányozását, mert nincs oly positivuma, melyre támaszkodni lehetne. Végül chronologiája is oly határozatlan, hogy az afeletti viták is
r
elégtelen bizonyítékokat szolgáltathatnának egyes passusok meseszerüségének eloszlatására. Azért szerény nézetem szerint a puskapor feltalá Itatását vehetnék fel határul, mely két korra osztaná s akkor azt hiszem előbb történnék megállapodás a korszakok meghatározását illetőleg; — ez azonban, mint mondám, csak egy szerény vélemény, melynek ismét lehetnek oly szálai, melyekbe a korunkban oly csiklandós polémiái viszke-teg könnyen belecsiznpeszkedhetik.
Nincs a tudománynak oly ága, mely vívmányokban oly kimerithetlen lenne, mint a haditudomány; de nincs is tudományág, melynek vívmányai oly rövid életet élnek, mint épen ezé ; — mert ami ma még jónak s mondhatnám kitűnőnek ismertetik, — az holnap nagyon könnyen nevetségesnek bizonyul. Azért csakis oly polgár képes nevetséges megjegyzéseket tenni a hadászat szabályainak majdnem naponkénti változása felett, ki katona nem lévén, nem ismeri azon számtalan s gyakran igénytelennek látszó körülményt, melytől a győzelem vagy vereség függővé tétetik. Nem lehet most uiár hivatkozni azon kor dicsőségei s hadi babé-uaira, melyben a nyers erő küzdött s az erö-sebb a gyengét leverte, — másként van ez napjainkban, midőn ész és erő küzd egymással s az erő csak mind másodrendű fac-tor tekintetik, — akkor, midőn nagyobb hírnevet alkot a vezérnek egy rendezett visszavonulás, mint némely győzelem.
Hogy a hadászat szabályai napjainkban oly sok változásnak vannak alávetve, ennek eg> edüli oka a majd naponkénti ujabb s ujabb vívmányok a fegyvergyártás terén s azért balgaság volna azt kívánni, hogy napjainkban is oly felállítási rendet köves-

sünk i''liarcztéren, mint talán ezelőtt száz évvel, vagy, hogy paizszsal védjük magunkat a golyók ellen, mint azt a lovagkorban a szúrás s vágások ellen tevék ? — A körülmények napjainkban más módok érvényesítését tevék szükségessé.
Egy Kinizsy, ki korában két karddal kezeiben osztá a kikerülhetlen halált, ma? alig vehetné egynek is hasznát. Eugen, ki rohamaival törte át a törökök százezreiből alkotott hadi bástyákat, ma? alig kerekednék kedve rohanni. — .Tempóra mutantur et nos mutamur in illis."
(Vége köv.)
Zalamegye bizottságának
folyó 1874 évi november hó 2-án tartandó rendes évnegyedes közgyűlésében Jelveendé tárgyak sorozata.
Alispáni évnegyedes jelentés a törvényhatóság állapotáról.
A lemondás folytán üresedésbejött Csáktornyái járás szolgabírói- éa elhalálozás folytán üresedésbe iött ugyanazon járási orvosi állomásoknak választás utján betöltése.
A-tun. m. kír. belügy ministerium leirata Németh János szentgróthi lakóé s volt községi bírónak &z ellene Korpits Ferencz és érdek tár -sai által befizetett kormányi kölcsön részlet el sikkasztása miatt indított panaszos ügyben mult évi augusztus hó 4 én sz. alatt hozott
| elmarasztaló közgyűlési határozat ellen benyuj-'' tott felfolyamodványa tárgyában.
A nm. m. kír. bel ügy ministerium leirata Österreicher Sándor olai lakosnak Kerkakatas község ellen 125 trt 15 kr. töke s járulékai iránt fennforgó végrehajtási ügyében.
A nm. m. kir. belügyministerium leirata, mely mellett Skublics Zsigmond megyei főpénztár nok ur által 1873. évből vezetett pénztári számadást helyben hagyva leküldi.
TÁRCZA.
Az én szülőföldem.
Hol legszebb az ég azúrja. Mely áldást hint, malasztot ad,
8 gyönyörre kelt szeUd, kéklő Csillzgbimzett boltja alatt;
Hol a nemzet keblében, Melynek én is zzrjz vagyok, Király-, haza- a szabadságért NetuM ériéi a hu sziv dobog ;
Hol fennen a pac»irta is Honszerelmet teng a légbe, S danár*l a nép hymnnaa Tova cseng a messzeségbe;
Hol bőségben ápol az ég TermS talajt s azt a begyen, Mit csak bornak neveztek el Az áldott szép anyanyelven ;
Hol annyiszor emberéltek Veazrek oda, s Tértől ásott Cjászbatárin a boáz ellen Vad rohammal dúlt, csatázott :
Hol megfogyva bár, de törve Xeo^ szorult még koldusbotra A nemzet, mely halni kész, aem Hogy nevére foltot hozna;
Hol szégyenpír nem fnt el, ha Büszkén est a szót kiejtem : Páratlan vagy, szép Magyarhon —
Ott vsn az én szfllSfóIdem.
NOTTER ANTAL.
Az erdei virág.
— Beszély. —
Regényes vidékre vezetem az olvasót. Előttünk magas hegy emelkedik ; kopár teteje merészen hajlik a völgy fölé, váromladékot tartván, mint nagy titkot szikláin. Ki lakhatott benne? Hasztalan lenne a gondolkodás ! A környék babonás népe elátkozott lelkek lakhelyének tartja, s a szelet, mely legkisebb légáramlatkor is lesüvölt a várból, azok sírásának véli. Kis terjedelműnek: tűnik fel a magasság miatt, mely a hegyalj s csúcsa közt van; de ha felmegyünk, látjuk : szemeinket mennyire meghazudtolja a távolság. Bú^an megy el alatta az utas, lelke mintegy kérdezi a néma oszlopoktól: „mi történt itt?''
E várhegytől egy negyed órányira rengeteg erdő kezdődik. Sűrűjében emlékezetet túlhaladó idő óta épület-maradványok vannak elszórva. Néhol fennáll egy kolosaalis oszlop; itt-ott kapukat is láthatni, melyeknek primitív alakjuk a lakóknak inkább védelem-, mint a csinosításra irányzott törekvéseiről tanúskodik.
Alig tud as utas egy varáashatalomtól megszabadulni, mely figyelmét hosszasan leköti e klassikus helyhez. A mult ködhomályos sejtelmének édes érzete száll lelkére, mely óhajtja tudni az itt végbement eseményeket, messze atárnyal azért a sötét múltba, de eredmény te lenül tér viasza. E sikertelenség, bizonytalanság a mult iránt as, mi itt oly kellemesen hat reá : e bizonytalanság kifolyása, hogy itt minden szélsüvöltésben egy ősiélek szavát véli hallani, mely a mult emlékeit dicsőíti; hogy minden fának susogásába keserv hangokat varáasol ittas lelkének elszenderülése.
Titokszerü homály tartózkodik a rengeteg e részében, mert a napsugarak a fák dus lombjain megtörnek.
Néhány ezer lépésre az erdő ritkább. Szük, köralaku részt szakított ki itt a csermely. Középen alacsony, sürü fák roskadozó gunyhót tödnek.
Két különös lénynek itt tartózkodásáról szól a nép, melynek balga képzelme azokat természetfeletti hatalommal ruházá fel, s éne-köknek oly bűverőt tulajdonit, mely az erdő állatjait magához csalja.
A gunyhó előtt gyeppamlag van, melyen beszélyünk kezdetekor agg férfi ül. Néhány szót ejtett ki érthetetlenül, s miután azokra nem kapott választ, ijedten szólt:
— Lorell, hol vagy ?. Tudod, hogy vak vagyok , b elhagyod atyádat. Jöjj kedves leá nyom, jöjj, hol vagy ?
— Itt vagyok Argont atyám — hangzott kellemesen a sűrűből — virágot szedek, koszorút kötök neked.
— Jöjj leányom, nem gyönyörködtet a virág, jöjj.
— Illata sem gyönyörködtet ? — Hang zott ismét a sűrűből. — Máskor elküidél virágért, b most letiltasz annak szedésétől.
— Ne szedj leányom, mert fáj, ha érzem a virág szagát, és színét nem láthatom.
— Holnap névnapod lesz; hálás leányod mit adhatna egyebet jókivánata meglett, mint őszinteséggel font szerény koszorúcskát.
— Köszönöm Lorell. Mily jó leányom van nekem.
E szavak után felkelt, kezébe botot vett, melylyel konnyité lassú menését.
— Atyám — szólt a fiatal leány a sü- i
rüből eléje sietve — nyújtsd kezedet kezembe, mert bizalmas nem lehetsz botod iránt.
— Hol van kezed ?
— Itt atyám — kezét nyujtá — itt. A koszorú pedig — kezébe tevé — ime, melyet a hálás megemlékezés font számodra.
— Köszönöm. Minő virágokból fontad ? Megszagolta a koszorút.
— A szeretet virágaiból — felelt Lorell, s gyönyörködék a koszorú szépségében.
— Oh Istenem, mért nem látnak e szemek, hogy ismerhetnének téged.
— Szemeid megnyílnak. Én kérem a jó Istent, ő megsegít.
— Soha leánvom, soha.
Leültek a gyepre.
— Hallom a fák susogását — szólt Argont 8 nem látom, mi susog. Érzem a nap jótékony sugarait arczomon s nem látom a napot. Hallom szavaidat, de nem láthatom ajkaidat.
— A reménytelenség ridegebbnek hazudja sorsodat mint minő valóban ; remélj azért, s a jövendő nem csalja meg reményedet
— Vigasztalni akarsz ugy-e? Köszönöm jóakaratodat. Oh de tud meg, hogy szavaid nem vigaszok, mert nincs, mi engem vigasztalhatna.
— Nem hiszeszleányod szavainak? Higyj, mert érzi sejtő lelkem : a jövendő enyhet hoz számodra.
— Enyhet — öklét homlokára tevé, s keserűen nevetett — enyhet nem hoz a jövő, nem, semmi!
— Nem-e remélheted sorsod javulását
Istentől ?
— Hiu reménynyel nem ámítom lelkem.
^ nm. m. kir. belügyministerium leirata a választás alá eső bizottsági tagak felének ki-sorsolása tárgyában, éa annak folytán akisorsolás eszközlése, mely re nézve a f.é. augusztus 3-án jk. sz. a. kelt közgyűlési határozathoz képest ezennel meg jegyeztetik, hogy a választás alá eső bizottsági tagok felének az 1870. 42. t cz. 28. §-a értelmében leendő kisorsolása a közgyűlés másodnspján, vagyis november 3-án délután 3 órakor csupán e czélból folytatandó közgyűlésben fog eszközlésbe vétetni.
A nm. m. kir. töldmivelés-, ipar és kereskedelemügyi ministeriumnak leirata, mely nid • lett a méterrendszer behozataláról szóló 1 874. évi VILI ik törv. czikket, és as azzal kapcsolatos utasitásokat a megye közönségéntik meg-küldi.
A nm. m. kir. vallás- és köz iktatási ministeriumnak f. é. september hó 26-án l^Jil. sz. a. kelt leirata, melyben tudatja, hogy Kxób Pál zalamegyei Il-od tanfelügyelőt hivatali minőségében végleg m egerősi tette.
A nm. m. kir. földmivelési ipar s kereske delemügyi ministeriumnak f. évi 553. sz. alatt kelt leirata, mely mellett az országos statistika ügyének szervezéséről szóló 1874. XXV. t. cz. hiteles másolatát megküldi, a mely szerint a megye területén egy állandó statistikai bizottság megalakítása rendeltetett el.
Nagy- és Kis-Kanizsa város közönségének folyamodványa, melyben a piaczi helypénz felemelése iránt hozott községi határozatot jóvá hagyatni kéri.
Koch Mihály kanizsai Iskós s Krisovecz körségbeli birtokosnak felfolyamodványa, a nevezett község képviselő testülete által a községi téglavető telep használata iránt hozott határozat ellen.
Nagy József szolgabíró ur jelentése. Páka község által az ottani körjegyző részére lakhely iségül magán uton bérbeadatott községi ház iránt kötött szerződés jóváhagyása tárgyában.
Szentantalfa, Csicsó, Szent Jakab, Fagyon, Kis-, Felső-, Alsó-Dörgic*e. Akaii, Zánka, és ó Budavár községek több lakosainak együttes folyamodványa, nevezett községeknek-Veszprém megyéhez leendő elcsatolása tárgyában.
A megyei számvevő, a megyei összes szolgaszemélyzet egyenruha-illetmény, valamint a világítási anyagoknak kiszolgálása iránt, szabad alku alapján megkötött szerződéseket, jelentése mellett bemutatja.
A megyei számvevő a megye részére 1875 ik évben megkívántató nyomtatványok — a szükséges iroda --- és egyéb czikkek kiszolgálása iránt megkötött szerződéseket jelentése mellett bemutatja.
Krosecz János tiszti ügyész ur, Szabó József sármelléki lakós által Baksav Sándor csendbiztos ellen etnelt panaszos ügyre vonatkozó összes iratokat véleményes jelentése mellett felterjeszti.
A megyei főcsendbjjtos ur Csizmadia József járási őrmesternek fizetése felemelése iránti kérvényét; jelentése mellett felterjeszti.
"Vasdényey Lajos szolgabíró ur törvény hatósági jóváhagyás végett bemutatja a cseszt-regi községi alsó kocsmának szabadkézből szándékolt bérbeadásra vonatkozó községi kép-viseló«égi határozatot.
Nagy József zala egerszegi szolgabíró ur,
törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja az alsó-nemes-apáti községi korcsmának szabad kézből történendő bérbeadására vonatkozó községi kép viselőségi határozatot.
A nm. m. kir. honvédelmi ministerium intézvénye, melyben az 1875 ik évi njonczozási előmunkálatokat elrendeli.
Nagy József szolgabíró ur, a f. évi augusztus 4 én H8,/m jk. szám a. kelt közgyűlési végzés folytán beteijeszti jelentését, abagonyai iskola építése és költségeinek fedezése iránt hozott községi határosat tárgyában.
A megyei állandó választmány véleményes jelentése, a hegy rendőrségi szabályrendelet kidolgozásával megbízott küldöttség javaslata felett.
Nagy József szolgabíró ur jelentése az Eszterházy herczegség lendvai uradalmi megbízottjainak nyilatkozata, a petesházi zugó iránt teljesített műszaki vizsgálat eredményéről szóló kiküldöttségi jelentés tárgyában.
Krosecz János megyei tiszti ügyész ur véleményes jelentése Somogyi István novai kös-ségi biró és Szmodics György körjegyző ellen hivatalbeli visszaélések miatt teljesiLett vizsgá-lst tárgyában.
Krosecz János megyei tiszti ügyész ur véleményes jelentése Koviics János nemes-vitai körjegyző ellen az adóügy körüli mulasztások és hivatalbeli visszaélések miatt teljesített vizsgálat tárgyában.
Bakónak község felfolyamodványa, melyben a községi iskola-alap javára vásárolt ingatlan birtokra vonatkozó községi szerződést jóváhagyatni kéri.
Király Lajos szolgabíró ur jelentése, mely mellett Sárváry Teréz és Tischler Katalin keszthelyi illetőségű ápoltak után felmerült gyógy költségek elengedése tárgyában Keszthely város kérvényét felteijeszti.
Az orsovai Deák-egyletnek átirata, mely mellett az Allion hegytöve mellett épített kápolna jókarban tartására a könyöradományok gyűjtésére kibocsájtott felhívást megküldi.
Ungmegye közönségének átirata, mely mellett Ungvár városában fennálló kisegítő egylet további fennállása érdemében a képviselőházhoz benyújtott feliratát pártoltatni kéri.
Győr szab. kir. város átirata, mely mellett a tűzkárok ellenében a kötelező országos biztosításoknak törvény hatóságilag leendő behozatala tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratát közli.
Krób Pál Zalamegye Il-od tanfelügyelőjének átirata, melyben az alsó-csányi községi iskolai épület építési költségeinek fedezésére engedélyezett 1400 frtnyi államsegély bekeb-lezéséhez szükséges megyehatósági engedélyt megadatni kéri.
Háromszék alispánjának átirats, melyben az iskolatanácsok újra választása alkalmával az eddig szokásban volt fuvar és napidíj-illetmények eltörlése tárgyában hozott határozatát pártolás végett megküldi.
Udvarhelyszék közönségének átirata, mely mellett az állami vagy törvényhatósági szolgálatban lépő nyugdíjas egyének nyugdíj élvezetének a hivataloskodás tartama alatt leendő felfüggesztése tekintetéből a m. kir. belügymin isterium hoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
As esstergályi „kondorkai* nt megvizsgálására küldöttség véleményes jelentését, Ess-tergály község elöljáróságának nyilatkozatával együtt bemutatja.
A lendvai járás szolgabirája, az iváncz-ganicsai útvonalon levő uagyhid megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyvet Bagonya község által e tárgyban benyújtott fellebbezéssel együtt bemutatja.
Zalamegye
legtöbb adót Jizció bizottsági tagjainak 1875-dik évre megállapított névjegyzéke.
Gr. Festetics Tasziló Keszthely 22286 frt., 90 kr. — Gr. Bstthyány Zsigmond Szt-Gróth 3461 frt., 63 kr. — Simon Zsigmond apát Tihany 3008 frt., 62 kr. — Gr. Batthyány Gedő Kusztány 2806 frt., 7 kr. — Inkcy László N.-Bécsé 2432 frt., 11 kr. — Landáuer Horács Belicza 1968 frt., 76 kr. — Szalacsy Farkas Ven te 1892 frt., 20*/, kr. — Gr. Pejá-csevics Gábor Zalabér 1809 frt., 32 kr. — Gr. Batthyány Ferencz Dabroncz 1572 frt., 33 kr. k - Gr. Deym Nándor L.-Tomaj 1499 frt, 62 kr. - Inkey Kálmán Rigyácz 1417 írt., 88 kr.
— Halasy Aladár T.-Szerdahely 1398 frt., 43V, kr. — Csutor Imre Salomvár 1221 frt, 58 kr.
— Etl István Apát M.-Keresztnr 1170 frt., 84 kr. — Blúm József Becsehely 1165 frt., 70 kr.
— Tarányi Ferencz P.-Szt.-László 1162 frt.,40 kr. — Karczag Béla Kanizsa 995 frt., 25 kr. — Karczag István Kanizaa 995 frt, 25 kr. — Glavina Lajos Palin 900 frt., 50 kr. — Farkas Imre A. Bagód.900 frt, ll1/, kr. — Bessenyey Ernő Mihály fa 835 frt, 21 kr. — Dr.Presbur-ger Jakab Kanizsa 832 frt, 12 kr. — Rama-zetter Vinoze Sümeg 828 frt., 47 kr. — Kisfaludy Sándor Badacsony 796 frt, 20 kr. — Vrá-na Frigyes Peklenicza 777 frt, 98 kr. — Nagy Károly Andráahida 775 frt., 88 kr. — Be-dekovics Kálmán S.-Szt-Márton 768 frt,40 kr. Blau Pál N.-Kanizsa 756 frt., 72 kr. — Cser-tán Lássló N.-Apáti 725 frt, 46 kr. — Séllyey László Gelse 712 frt, 61/, kr. — Gr. O''Donel Csapi 702 frt., 78 kr. — Tóth Lajos Kanizsa 685 frt, 92 kr. — Tánczos Miklós Resznek 682 frt, 17 kr. — Kollár János Kehida 662 frt.,89 kr. — Oszterhueber László Krizovecz 645 frt, 57 kr. - Dervarics Akos Kilimán 641 frt, 3 kr. — Id. Skublics László Bessenyő 623 frt, 45 kr. - Talabér Zsigmond Sárszeg 604 frt., 34 kr. — Gelsei Guttman Henrich Kanizsa 589 frt, 85 kr. — Svastics Károly apát Keszthely 589 frt., 46 kr. — Kozáry Aurél Zalabér 583 frt, 34 kr. - Hetyey Károly Ukk554 frt, 73 kr. — Köves János prépost F.*órs 533 frt, 23 kr. — Skublics István Besenyő 522 frt, 261/, kr. — Vértesy Iván Keszthely 511 frt, 68 kr.
— Königmayer János Neszelej 502 frt, 74 kr.
— Gráner Jakab Z.-Egerszeg 495 frt, 94 V, kr.
— Bárdio Ferencz Kis-Górbö 489 frt., 53 kr.— Gyömörey Vincze Sümeg 476 frt., 72 kr. — Nóvák Ferencz Csány 470 frt — Rozenberg Izrael Kanizsa 464 frt., 97 kr. — Dr. Szukics Nándor Kanizsa 459 frt., 30 kr. — Tolnay Károly Szt -Mihály 454 frt., 70 kr. — Merkly Antal Szt-Mihály 453 frt, 74 kr. — Háczky Kálmán Cs.-Rendek 450 frt, 48 kr. — Ch-irnel lg-nácz Cs.-Rendek 448 frt, 72 kr. — Zombor
Segíts fel, segits leányom, vezess el, el innen —
— oh, de hisz nekem mindenütt setétség van.
— Szétoszlik szemeidről az éjszaka, csak bízzál.
Lorell meleg ruhát adott atyjára. Kezén nagy kendőt tartott, egy másikat saját nyakára tett, s azt derekán köté meg. Őzike termete most tünt fel. Szomorúan nézte atyját, ki szorosan fűződött karjához, s elindultak az erdőbe. Lorell nagy, kék szemei könnyeztek. Néhány lépést tettek rendes sétahelyökön, midőn puskalövés rázkódtatá meg idegeiket-
— Hah! leányom, mi az ? kiállt rémülten Argont.
— Lövés volt — válaszolt Lorell az ijedés első benyomásából kijózanodva — bizony-nyára az uj vadász jár erre, mert hal lám: mai naphoz van kötve szolgálatának megkezdése, s azt is hallottam, hogy szenvedélyes vadász.
Nemsokára nyul törtetett a bokrokból, s előttük elesett. Lorell szivét ez annyira mcgin-ditá, hogy könnyezett » a nyulat felemelé. Nyomában a nyúlnak jött egy idegen, vállán puskával. Meghajtá magát, s meglepetését élném titkolhatva szólt:
— A nyúlnak gyilkolója én vagyok; kísérem nyomait, bocsánat, hogy miatta alkalmatlankodom.
— Igen őrülök — szólt Lorell elpirulva
— hogy ntja erre hozá, legalább szerencsés lehettem kegyed ügyességéről meggyőződni.
Lorell átnyujtáneki a prédát.
— Kétszeres e nyul értéke előttem — szólt a vadász meghsjtva magát — kétszeres, mert angyal kezéből vehetém át.
Lorell zavartan játszott kendője rojtjával, s még jobban elpirulva mondá:
— Nem sajnálta életét egy ártatlannak kioltani?
A vadász, miután Lorell félénkségének elég bizonyítékát vevé annak elpirulásában, bátrabban válaszolt
— Sajnálám, igen. Félve fogtam reá puskámat de elesett.
— Jobb neki, nem fáj az élete — szólt Lorell ábrándozva.
Es e kedves ábránd a szenvedélyek leg-
nemesbikét gyujtá láugra a vadász szivében.
— Ugy van ! mondá nehéz sóhajjal az a^g.
A vadász elbúcsúzott s távozott. Argont és Lorell, az idegen kiléte feletti sikertelen tanakodás után némán folytatták sétájukat Lorell kint érzett; oly érzemény ébrede lelkében, melyet eddig nem ismert. S habár fájt''e* érzemény, mégis örült neki. Sóhajtásokban tört ki; szólni akart, nem tudott. Szemei meredten kisérék a vadász távozását. Utána akart sietni; előre lépett de mégis tarióztatá vissza valami. A vadász lebegett folyton előtt^. Óhajtá látni; óhajtá csókolni fekete fürtös homlokát ós metsző volt az érzés, hogy azt nem teheti.
1
Kísérjük a vadász lépteit
Kúthoz ért, hol egy öregasszony korsójából ivott. Kevés gondolkodás után így szólt hozzá:
— Jó asszony, nem tudod, kik laknak ama sűrűben ? — Kezével intett Argont háza
felé.
— Nem tudom — válaszolt ignorálva.
— De ast láthattad, vájjon szép-e a leány?
— Azt nemes ur jobban megítélheti, mint én.
— Hidegebb vcgy hozzám, mint ez a kutviz. Hanem nézd — erszényt vett elő, s egy sranyat nyújtott neki — szólj, mit tudsz rólak?
Ferencz Kanizsa 446 frt, 35 kr. — Dr. Berger Ignác* leikéss Sst.-Győrgyvőlgy 444frt, 90 kr.
— Arvay István Z.-Egerszeg 442 frt, 76 kr.-Lövinger Izrael Kanizsa 436 frt, 84 kr. — Horváth Láazló Lenti 434 frt, 54 kr. -- Kon koly Ambross lelkész Tapolcza 431 frt., 21 kr.
— Horváth Károly esperes Z.-Egerszeg 429
72 kr. — Tarányi Mihály Cs.-Rendek 428 frt., 59 kr. — Bogyay Antal Cs.-Rendek 413 frt., 98 V, kr. — Nóvák Károly lelkész Nedelici 415 frt., 42 kr. — Sz?x Arnold M.-Szerdshely 401 frt., 61 kr. — Stern Farkas Pakod 401 frt, 53 kr. — Putheanv Ödön Szigliget 398 frt., 75 kr. — Láposy Márk lelkész Perlak 398 frt., 20 kr. — Barcsa Kristóf Sümegh 398 frt., 1 kr.~ Csigó Pál Gulács 396 frt, 95 kr. — Széles j Dániel Szegvár 393 frt., 33 kr. — Klement Lipót Palin 390 frt, 7 kr. — Berger Mór Szigli-get 390 frt — Blau Lázár Kanizsa 389 frt,87 kr. — Laskay Ferencz Keszthely 389 frt., 19 kr. — Kreiner Imre Fakos 388 frt.H35 kr. -Egerváry Károly Z.-Lövő 385 frt, 58 kr. -Horváth Lajos lelkész Csáktornya 384 frt, 141/, kr. — Vágner Károly Kanizsa 381 frt, 58 kr.
— Fábiánics Ignács Misefa 381 frt., 18 kr. -Bogysy Lajos Keszthely 378 frt, 68 kr. — Vogler József Szécsi-Szt-László 377 frt., 49 kr.
— Horváth György Csáktornya 377 frt, 12 kr. — Kaiser Zsigmond Z.-Egerszeg 376 frt., 76Vx kr. — Egerváry Gyula Zalapataka 374 frt, 67 kr. — Molnár István Szoboticza 373 frt. 66 kr. — Senk János lelkész Szelnicza 365 frt. 22 kr.—Wlassics Antal Kanizaa 362 frt., 20 kr.
— Szabó Imre Pusztákovecz 359 frt, 78 kr.-Dr. Takács János Sümegh 359 frt., 40 kr. -Molnár György Z.-Egerszeg 351 frt, 2 kr. -Fris József Tapolcza 349 frt., 69 kr. — Kis Jó zsef Zél 344 frt., 7 kr. — Orosz Pál Bonczoú föld 343 frt., 98kr. — Dr. Grész János Z, Egerszeg 339 frt. 64 kr. — laoó Alajos Z.-Egerszeg 339 frt., 54 kr. — Veiszer József Ka nizsa 339 frt.. 41 kr. — Czerhák József lelkész Nyirád 339 frt., 20 kr. — Rogyák Ferenci lelkész .T-Szt.-György 338 frt., 42 kr. - Mii tényi József Tapolcza 337 frt, 72 kr. -Takács Alajos Sümegh 334^ frt., 74 kr. -Tamás Ferencz Letenye 334 frt., 39 kr. — Barcza Sándor Cs.-Rendek 331 frt, 1 kr. -Fürst Bencze Ola 330 frt., 37 kr. — Köves Pé ter F.-Eörs 329 frt, 62 kr. - Ebenspanger Manó Kanizsa 329 frt, 62 kr. — Horváth Mór Szt-Mihály 328 frt., 40 kr. - Kovács Károly Z.-Egerszeg 327 frt., 22 kr. — Hegedűs Ká roly Ságod 322 frt., 20 kr. — Gaál Endr* Keszthely 321 frt., 73 kr. — Bogyay Máté Sár mellék 318 frt., 14 kr. — Szerpák Sándor Il-od Hegykerület 317 frt, 45 kr. — Ujváry Illés Kanizaa 314 frt, 67 kr. — Dervarics János Szt.-Kozmadombja 313 frt., 28 kr.— Grünhut Fülöp Kanizsa 313 frt., 13 kr. — Vasdé-nyey Antal F.-Rajk 307 frt, 51 kr. — Kovács Rezső Gulács 306 frt, 767* kr. — Lisziák Ferencz Perlak 305 frt, 92 kr. — Fehér József lelkész Sümegh 303 frt, 78 kr. — Babóchay Já nos Ksnizsa 301 frt, 6 kr. — Neuman Antsl Nádasd 299 frt., 66 kr. - Cseh László Ukk 298 frt, 25 V, kr. — Lovák Károly Kanizsa 295 frt., 58 kr. — Stern S. Mór Kanizaa 295 frt., 49 kr. — Mártinkovics Károly Kanizsa 291 frt., 64ya kr. — Skublics Zsigmond Z.-Egerszeg 291 frt., 511/, kr. — Botks László
Az arany megoldá nyelvét; melylyel nem versenyezhetett volna a legszorgalmasabb malom sem.
— Kik laknak ama sűrűben ?
— Egy szegény vak ember és leánya.
— Megy-e valaki a leányhoz?
— Azt nem tudom nemes ur, mert bis én ritkán fordolok meg házaknál.
A vadáaz bosszúsan nézett reá, s durva hangon kérdezé tovább:
— Hová szokott menni ?
— Azt sem tudom bíz én nemes ar; ha olykor-olykor ellátogattam hozzájok, otthon találtam.
— Adta vén boszorkány, mit tudsz ? szólj, vagy belenézek idomtalan koponyádba. — Ri-valt reá, a haragtól elsápadva a vadáaz, öklét felemelé,minek súlyát kikerülendő a vénasszony hátra ugrott, gúnyosan vigyorogva. A vadasz mérgesen rántá vissza piszkos szoknyáját, melynek nagy darabja kezébe szakadt
— Kegyelem szegény fejemnek — esdek-lik az asszony.
A vadáaz nemével az undornak tekintett reá, s megszánván rútságát, szelídebben folytatá kérdéseit:
— Honnét jöttek ide?
— Nemes ar, — szóit gyáva tekintetet vetve a vadászra — azt senkisem tudja. Mond-ják, hogy as ördöggel czimborálnak, s asért oly hatalmuk van, minővel egy ember sem bir. Hangjuk szebb Dávid próféta hárfájánál. Azt is mondják, hogy második házasságának me-nyegzőjén vakalt meg mindkét szemére, s felesége, ámbár esküvőn semmi bajt nem érzett, még a lakodalomban meghalt
— Ezt már szeretem — szólt röviden a vadáss — csak folytasd. S miből élnek ?
— Semmiből — dörmögött az asssony, bámuló tekintetet vetvén a vadászra.
— Tehát akkor ezek nem emberi lények ?
A vadász nevetett
— Azaz nem semmiből —javitá ki az asz-szony előbbi szavát, miután ast a vadásztól kigúnyolni hallá — hanem, hogy miből, azt megbocsásson nemes ar, nem tudom.
— Menj te vén bossorkány — őt a kúttól eltaszitá — tőled egy ssót sem lehet kicsikarni.
Az asszony elment
Néhány perczig gondolatokba merült s vadász, mialatt az asssony messze távozott
— Jó asssony,hogy hivják a leányt ? kiállta utána.
— Erdei virágnak nevezi a nép — hangzott alig hallhatóan.
— Mily érzés ez! — sóhsjta utköiben » vadáss — Érzem : szivem nyugalmát megrabolta a kedves teremtés, s tán számüzője less boldogságomnak. Nem, azt nem fosztja meg-Nem vagyok-e boldog, hogy láttam ? Igen, igen, boldog vagyok. Szivem éget, de oly édes, oly jó ez égetés. Oh leány szeress, én szeretlek, jobban mint üdvömet, szeress!
Hallgatagon ment egy alléé közt, aztán sasogá:
— Mintha láttam volna már, mintha szóltam volna vele többször. Nem, oh nem láttam még, csak most De es egyszeri látás elég, hogy ne feledjem vonásait soha, soha I S nem is feledhetem, oly mélyen lelkembe vésőttek ások; oly mélyen, hogy emlékét magukhoc lánczolák, mely távozni esután nem tud lel kémből.
(Vége kŐY.)
Ifj. TERSANCZKY JÓZSEF. Folytatás * mellékleten. "
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi S7-ik számához.
Hahót 291 frt., 12 kr. — Nunkovics János Gé-
ive 290 frt., 561/, kr. — Vese] Simon Letenye frt., 83 kr. — Baán Kálmán Szabar 280 frt., 14 kr. — Ádám Antal Kisfalud 279 frt., 72 kr., Godolányi János Gyulakeszi 277 frt., oO kr. — Böröczfy Antal Karmacs 275 frt,, 43 kr. — Balog Antal Vigánt 275 frt., 41/, kr. - Saary István Diszel 274 frt., 97 kr. — Lö-vinger Ignácz Kanizsa 273 frt., 73 kr. — Bo-gyay István Haláp 272 frt., 75 kr. — Petla-novica Mihály Csehi 271 frt., 92 kr. — Koiler Ferenc* A.-Páhok 268 frt., 78Va kr. — Szmo-dics Elek M. Szerdahely 268 frt., 65 kr. — Kuzics Károly Z.-Egerszeg 268 frt., 19 kr. — Solvomv Lipót B.-Ederics 265 frt., 35 kr. — Forintos Kálmán Mihály fa 264 frt., 30 kr. — Veltner Jakab Keszthely 264 frt., 19 kr. — Horváth Pál Ukk 263 írt., 60 kr. — Paar István Mihály fa 262 frt., 39 kr. — Gyomörey ÍJáspár Gógánfa 260 írt., 73''/, kr. — Hertelendy Imre Kustán 259 frt., 37 kr. — Isoó Fe-rencz Z.-Egerszeg 233 frt., 28 kr.
(Vége köv.)
Helyi liirek.
— Nagy-Kanizsaváros képviselőtestületének okt. 24-én tartott közgyűlésében el-fogad tátott az 1875. évi költségelőirányzat, a városi szabályozási tervezet elkészítése iránti előterjesztésnek véleményes kidolgozásárs öt tagú bizottság küldetett ki, a leány-, és kereskedelmi fútanoda felállítása érdemében tanácsi előterjesztés szinte elfogadtatott, végre a városházi díszterem bebútorozása s feldíszítése tervezetének eszközlése vei öt tagu bizottság küldetett ki.
— Ujabb adakozás a Nagy-Kanizsa vá , roe polgármestere álul kibocsátott íven: Fes-
selhofer József 2 frt, Walbach Mór 1 frt, Blsu Nándor 50 kr, Bauer Jakab 50 kr, Gutmann S. H 2 frt, Scherz & Engliioder 1 frt, Ebenspan-^er 2 frt, Löwinger Israei 2 frt, Somrner Sándor 1 frt, Karczagh 4 frt, összesen 16 frt. — Ez alkalommal megjegyezzük, miszerint a minden nemes eszméért lelkesülő t. barátunk Lendvay József kir. pénzügyőri biztos ur a szentlászlóegyházi templom felépítési költségéhez 5 írttal, Szentkirályi Aurél síremlékének felállítási alapjához pedig 3 frttal járulván, e lap szerkesztőjének kézbesítette.
— A nagy-kanizsai főgymnasium se-gélyző egylete folyó hó 26-án főtiszt. Farkas László igazgató ur elnöklete alatt alakuló gyűlését megtartá. Tisztviselőkül megválasztattak ; elnök : Gaszner Pál; pénztárnok : Kele Antal; titkár : Kölgyessy Kálmán VIII ik osztályból. Választmányi tagok : Bettlheim Béla, Csesznák Ödön, NeuBziedler Antal, Saly Ágoston, Szmo-dis Endre és Talabér István VlU-ik; Baán Zoltán, Bunzel Alfréd, Heinrich Adolf és Só-lyomy Tivadar VU-ik; Göncz Árpád és Hertelendy Endre Vl-ik ; Szabó Imre V-ik ; Bosnyák Zoltán IV-ik osztályból.
— A nagy kanizsai önkt. tűzoltó-egylet nov. 1-én ünnepli 3 évi működésének évfordulóját. Keggeli 97a órakor a működő testület nagygyülé8ttart(akeresk.Casinó helyiségé ben,) hol a parancsnokság egyéb tisztikarával — mely mindig csak egy évre választatik — a főparancsnok is először fog uj választás alá esui. Délután 3 órakor nyilvános díszgyakor-lat. Este közős vacsora (valószínűleg a zöldfa, vagy szarvas vendéglőben.)
— Nagy-Kanizsán egy ácslegény mult szombaton este vésővel három egvént súlyosan megszúrt, kiknek felgyógyulásához reményt kötnek. A tettes fogva van.
— Gerő Lilla kisasszonyuak, e törekvő s tehetséges fiatal színművésznőnek jutalomjá téka szombathoz egy hétre, vagyis november 7-én lesz, mely alkalomra e lapszerkesztőjének egyik történeti színművét választotta előadásul.
— A temető az élők kegyelettárgya. Metszőn hat az érző szivre, midőn e szent helyet kigúnyolva látjuk. A nagy-kanizsai temetőben pajkos gyermekek a legújabb síremléket is összekarczolják, a belük aranyozását lekaparják, a temető dombok mellett — boszantó még le-irni is — elvetemedett szemtelenek feküsznek sat. Felhívjuk a rendőrség erélyes intézkedését, ;« közerkölcsiség s az elhaltak iránti kegyelet Vrzet komolyan követelik e szent hely tiszteletben i tartását
— Gyászhir. AnisitaszühStenadl Klára úgymint gyermekei lsabella és János mélyen szomorodott szivvel jelentik elfelejthetlen férje, illetőleg édes atyjuknak Anisits Dániel gyógyszerésznek folyó évi oktober hó 23-án szélhűdés következtében életének 64-ik évében történt gyászos kimúltál. A boldogultnak hűlt tetemei f. hó 25. délutáni 4 órakor a z.-egerszegi Kálvária xertoen tétettek örök nyugalomra. Örök béke lebegjen hamvai fölött! — A boldogult erős jellemű s szilárd lelkületű hazafi, gondos csa
ádapa a ritka jó barát volt. I — Gyilkosság Pacsa melletti Szent-
Márton községben az oltani gyám, Czinderi József pörlekedés közt okt. 24-én saját ipja, Szabó József által fejszével fején annyira megüttetett, hogy rögtön meghalt. A törvényes bon-czolati látlelet okt. 26-án vétetett fel. A tettes megszökött s azt hiszik, hogy öngyilkos lesz.
— Áthelyezés. A kir. igazságügymi-nister C z a p á r y Boldizsár csáktornyai kir. járásbirósági írnokot a tapolczai kir. járásbírósághoz helyezte át.
— Névmagyarosítások. Csecainovica Ferencz veszprémi kanonok vezetéknevének „K e m e n e su-re, Peaka Ferencz veszprémi kanonok vezetéknevének „P a 1 o t a i"-ra, Gulden István veszprémi kanonok és Gulden András ácsteszéri lelkész és csesznek- kerületi esperes vezetéknevüknek, F o r i n t o su ra és végül Wünsch József veszprémi papnöveldéi tanár vezetéknevének „Fe hérv ári*-ra kért átváltoztatása folyó évi 44,224. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett.
— Alsó Lendva vidékén mind meny-nyiség, mind pedig minőségre középszerű jó termést kaptak szólógazdáink, több helyen mulatságokat is rendeztek, legkiválóbb volt: Faisztl József urnái, hol a lendvai intelnjentiának nagyobb része jelen volt; lermészeteaen a zene sem hiányzott, a mely vendégeink kedvét nagyban fokozta, a toasztok és pohárkoczczin tásoknak az éjfél vetett véget.
— Mint hallfuk még a mult hó folyamában a csáktornyai várhan elhelyezett kir. ügyészség szobáiból ellopott Wertheimféle ládát e napokban Mező urodalmi ispán ur egy hid alatt összerongált, s többé használhatatlan állapotban megtalálta; a tettesekről semmit nem hallunk.
— Uj lap. Debreczenben Balogh Ferencz, hittanazaki tanár „Evangyéliomi Protestáns Lapot* szerkeszt s ad ki. Előfizetési ára a hetenkint megjelenő lapnak : egész évre 6 frt, félévre 3 frt.
— A baranyamegyei gazd. egyesület elhatározta, hogy a közel multbau megtartott kiállítás emlékeül oly hü gazd. cselédeket meg jutalmazand, — kik munkásságuk, hűségük és egyhelybeni maradásuk altul magukat erre érdemessé tették. Ez oknál fogva van szerencsénk az illető cselédtsrtó közönséget felhívni, miszerint a jutalmazásra méltó cselédeiket — érdemeik kimutatásával — bezárólag f. é. november hó 30 ig — alulirt barsnyamegyei gazd. egyesület alelnökéhez — ajánlva fordului szíveskedjenek. Kelt Pécsett, 1874 oktober 15-én. NADOSY ISTVÁN, m. k. egyesületi alelnök.
— Zala-Szt.-Balázson Blumenschein József finoman és kitűnően rendezett és kedvelt büki-kerti szőlőjében oktober 19 én szüreti estély tartatott. A gondosan kezelt szőlőbirtok a vidéken ritkítja párját, s bármely mükezelés-sel gondozott szólóbirtokkal kiállja a versenyt Az érdem Blumenschein József uré, kinek e birtoka megtekintését a szőlőművesek figyelmébe méltán ajánljuk.
— Rövid hirek. Bud*pesiróiBismark-nak 180 fontot nyomó négy görögdinyét kül-d5tt egy tisztelője. —• Bécsben egy virággyáros magát, nejét és két kis gyermekét cyankálival végezte ki. — A m. államvasuti tisztek számára ingyenes m. nyelvtani tanfolyam nyilt meg a fővárosban. — Tompa síremléke a hamvai te metőben fel van állítva, beleplezés májusban lesz. — Schwarz Mór máteszelkai izraelita 2200 fton iskolai épületet vett. — Két gonosztevőt végeztek ki Parisban nyaktilóval e hó 20-án. — A bécsi közokt. ministertaz egyetemi polgárság kipisszegte — Egy gaudenzdorfi szabómester, kinek 11 fia szolgál a hadseregben, a 12 ik születésénél a királyt kérte fel keresztapaságra. — Branóban egy tánczestélyen tizféle nemzetiség mulatott együtt. — Triest-ben 200,000 frtba kerülő néppalotát terveznek. — Garibaldiról irják : m. honban oly pénzzavarban volt, hogy amerikai barátaihoz kellett fordulnia. —A köd fátyolképek feltalálója Lang-don Henrik Londonban 43 éves korában meghalt — Bécsből Jubovics huszár főhadnagy lóháton megy Párisba. —
Vegyes hirek.
— A férfinemröl azt tartják, hogy három éves korukban az anyjokat szeretik; hat éves korukban apjokat; tiz éves korukban az ünnepeket és szünidőket; tízenhat éves korukban az öltözőtöket; hosz éves korukban kedvesöket; huszonötéves korukban feleségöket; negyven éves korukban gyermeküket; hatvan éves korukban önmagákat
— Bem hamvainak Aleppoból való hazaszállítása iránt, mint a honvédgyülésen jelenték, lépéseket tettek a külügy min is terium-nál. A székely földre akarják hozni. Emlék-szobrára, melyet a maros-vásárhelyi főtérre szántak, 11,570 frt gyűlt Össze. Ez összeg azonban korántsem elég a hőshöz méltó emlékre.
Közönség köréből. Z.-Szt-Gróth, 1874. oki. 20-án.
Mélyen tisztelt szerkesztő ur!
Becses lapja 83-dik számában olvaaánk hogy mult hó 29-én Türjén p&ndnmk és zsidók között feltűnő összeütközés tfirtánt; minthogy mi ezen ügyben mint tannk szerepelünk, bátorkodunk megiegyezni, miszerint alaptalan az, hogy pandúrok é« zsidók között lett volna az összeütközés. Való as, ho*y a uégy részeg pandnr egy Keszler nevezetű jánosháu zsidót minden ok nélkül borzasztóan megvert, (■» hogy jolen-▼olt nem zsidó polgártársak is pártolák a LUutelenül szenvedőt.
Szerencsétlen kimenete lett volna ezen esetnek, ha a jelenvoltak a pandnrokat nem kéuyszeri-tették volna, hogy e miatt as ottan lakó Erdős György megyei esküdt úrhoz forduljanak.
Erdő* ur, ki épen egy barátjánál mnlatott, a jelentésre elő is jött és anélkül, bogy magának a tényről meggyőződést szerzott volna, clkiálltá magát, hogy a tolvajt???---Szt.-Gróthra hajtsák.
▲ jelenvoltak közül kiválóan Böhm Vilmos rendeki lakós ur volt aa, ki esküdt urat igen kérte, hogy azon már úgyis agyon kinzott szerencsétlent ne hagyja az embertelen foglárok által elkísérni, de ez emberbaráti dijául azt nyeré, hogy az esküdt nr hatalmas parancsára a városházába hurcsoltatott.
E tény körülményes jelentését, mint az a hiteles közigaagatáai jegyzőkönyvekből kitűnik, majd más helyen nyilvánitandjuk, minthogy azt tekintetes szerkesztő ur becses lapjában hozni, nem tudjuk, mi J ok miatt, mellőzte.
Esküdt nr jogtalan eljárása és a foglárok zsarnokságáról a per végzése fog legjobb felvilágosítást nyújtani.
Felkérjük tekintetes szerkesztő ara'', szíveskedjék jelen sorainkat becses lapjában közölni, hogy igen tisztelt olvasói láthassák, miszerint nem pandúrok és zsidók kbtt volt összeütközés.
Kérésünk ismétlése mellett maraHtnuk tekintetes szerkesztő urnák alázatos szolgái:
WIENER FÖLÓP. 8TERN MÓR.
Színészet,
— (M.) Gerő J. színtársulata által f. okt hó 24 éu adatott:,A rózsa királynő" színmű, melynek írója tárgyát a magyarnép életből akarja venni s egy oly mozzanatot vél abból megörökíteni, mi népünk között sohasem divatozott. Voltugyan pünkösd más napján a régebbi időkben népünnepély, melyen királyt és király uőt választott a jelen volt ifjúság saját köréből, de a király és királynő szerepével nem állott az is összeköttetésben, hogy egymáséi legyeuek, sőt gyakran megtörtéut, miszerint ép a királynő maradott a következő farsangon is párta alatt Innen mondják ma is, ha valaki rövid ideig visel valami tisztet: „Le t ü n t a pünkösdi királyság!" Nem lehet azonban elvitatni, hogy a mű erkölcsi hatással bír, s szépen jellemzi a magyar nép ama megrögzött eszméjét: „Nem jó a nagy urakkal egy tálból enni cseresznyét" — A szereplők közül ki kell emelnünk Gerő Linát, Gerőnét, Berzsenyinét a büszke aristokratát, Mártont, Grrőt és Szente-syt, kik összevágólag működtek. Hogy Miskol-czy úrról is megemlékezzünk, készek vagyunk kijelenteni, miszerint a bő ing- és gatyába természetesebben beleélte magát, mint eddigi szerepeiben a salon-ruhába.—Vasárnap okt 25-én „Egy óra (ein Uhr) vagy a gonosz lelkek éjszakája" került színre bérlet szünetben. Hogy azonban e nagyszerű és vidéki színpadainkra nem alkalmas semmiségről azok is tudjanak valamit, kik nem látták, ide iktatjuk a színlap pár pontját: Tüneményes varázsjáték uj diazletekkel, zenekíséret- és tűzesővel. Tél, tavasz, nyár, ősz. Egy fekete termet Kanut által meggyilkolt nyolez gyermek árnyéka. Bajnokok, hölgyek, szolgák. Az óriás fegyverhordozói. Törpék, parasztok, erdei lelkek. Trónme-nyezetté átváltozó óriás, átváltozó bűvös asztal, sárkányt rejtő szikla, virággá változó ördög, tűzeső, miramandolai tüzfény s több kigondolható és kigondolhat 1 a n hűhó,tehette volna még hozzá| a rendezőség. Annyira elvarázsolt bennünket e játék főkép tollúnkból a tintát, hogy nem vagyunk képesek irni róla. Azt azonban meg-sugjuk az igazgató urnák, kinek a vasárnapi szórakoztatásért és nevetésre indításért bálával tartozunk, hogy a színlapokon a darab megnevezése után hagyja kia „nagyszerű, jeles, kitűnő" stb. jelzőket, mert egy iró sem oly szerénytelen, hogy saját müvére odanyomja ama jelzőket a nélkül, hogy a közönséget megkérdezné. A színész akkor teáz helyesen, ha szerepét átérzi, átérti s az iró szellemét híven tükrözi : a közönség itél iró é» játszó felett s elismerésével nem fukarkodik 1 — Kedden okt. 27-én : „Hasznos gyógyszer as anyósok ellen* és „A házas élet só tartó íau adattak telt ház előtt A jótékony czél ugy látszik hatott p Gerő urat méltán megilleti az elismerés, hogy városi intézeteink iránt rokonszenvez és nem csak saját zsebére játszik, de a közjóra is áldoz, z már a második előadás, melynek fele jövedelmét a helybeli róm. kath. főgymnaaium önsegélyző egyletének ajánlotta fel a nemes keblű igazgató. Mindkét darab sikerültnek mondható, Geről,
Gerőnét, Gerő Linát, Szentesyt es Mártont többször megtapsolták. A két darab között Leövey Berényi Ilka „magyar magántánceot" lejtett oly egyszeiüen és szépen, hogy as „ujraa-zás elől nem menekülhetett — É> most egy komoly szót városi kapitányságunkhoz! Míg a magyar színészet koldulva keresi kenyerét, addig S. Neumannaz éttermekben sületlensé-gei után tele tárczát rejt zsebébe. Ha nem lennének színészeink, akkor szórakozáskép megjárná a volksenger^ket is hallgatni, de míg a magy. Thalia papjai körünkben vannak, addig le kellene tiltani. És ki hatásköréhez tartozik ez? A kapitányságéba. Mi feltesszük kapitányságunkról, hogy kötelezettségének megfelel s elvárjuk, hogy intézkedését jövőre nagyobb figyelemmel fogja az ilyenekre kiterjeszteni.
Papírszeletek.
'''' — Egyheilbroni lapban e hird»té» olvasható : A t c.z. borivó urakhoz ! Gyorsabb kele'' végett van szerencsém tudomásokra hozni, hogy mától kezdve a bort nem itezénkint, hanem óránként mérem ; egy órai ivás 12 kr. Bővebben Stsab H. bormérésében." —
Az altiszt következőkre tanitá bé a horvát ujonezot magyarul; lia kérdeznek :
Mióta szolgálsz ? felelj : hat hét ÓU.
Megvagy-e elégedve ? Törőké a menyország.
Kenye*ed, pénzed ki jár-e ? Igenis, mind a kettő pontosan.
A főtiszt csakugyan kérdésé vizsgálatkor :
Megvagy-e elégedve ? hat hét óts.
Mióta szolgálsz? Tfirőké a menyország.
Az ördögbe ! Kiált a tofuzt — valamely:k a kettőnk közül megvan bolondulva. Igenis, m i a 4 a kettő pontosan.
Érték- és váltófolyam oktober. 29.
5v/« metaliques 69.55; 5*/# nemz. kölcsön
73.90; 1860-ki álladalmi kölcsön 1.08; bank-részv. 9 75; hitelintézeti részvények 231.7*;
London 110.10; m*gyar földtehermenlési kötvény 76.— ; teuesvári földtehermentési kötvény 76—; erdélyi földtehermentési kötvény 73. — ; horvát-slavon földtehermentési kötvény | 79.— ; ezüst 105.— ; cs. kir. arany 5.23 — Napoleoud''or 8.87 —
Felelóa szerkesztő: Batorfí LajOS.
^rynift^r*)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbizto. sabb a egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl különuemü bajokban. — Ily bajok a toroagyulladás-légcaőhurut, b ő r k é s-barság, hártyásgyik (Croup-angina) mindeuemü megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-záaok, darázs- vagy mébszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom cailla-pitással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyea fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadlms, tagszivacs, csontszú, kificzamitás és me gr indulások, helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfaka<lások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok nŐ már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi mfitétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfalánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen saabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül ^%8muyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekö-etkozik.
Esen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-*ége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkivfili i legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és fnltünő sikerdds eredményeinél fogva, melyek haaanál-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag | frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krrai több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: PtttM Tirik József gyógyszerész urnái király-utcaa 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók: Nagy-lUalzsás : WAJDITS JÓZSEF urnái. Paksos: MaUtinszky 8. — PSCSttt ; SipŐcz J. — Sfiaeges : SUmborszky. — Sx.-FlhlrvÉ-rott : Braun J. — Szombathelyei: Pillioh F. — VeszpréabSn : Ferenczy K. - Zágrábba*: Mitlbach Zs. Ssprssbsa : Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat esen gyógyszer készítőjéhez F0RTY LÁSZL0H0Z czimezve : Budára, (Rácz. város, fŐutcza, 530. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit-
p^* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések as árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt kóalóttért felelősséget nem viU*1 » Ssark,
R D
m
c
fi b ^

a »«
c
E u
fi II
■f® "2 B
« e
c S £ &
Js ír
0 -

S í* -
s
w a
E ?
Ü o
c 2 S •»
II £
z
ft
e
J
a
fc
a
1
c ■
9
&
Alleíníce Merlap Fűt Oesterreicli Mester ErMiien.
c* biene t-a^er bon V«r flaí&riifct, ba* ©ef.íStí''Í<ana nsr
Samuiig.
XXctBttbmúft ín va«< bel gtizadiU ruU->o»p*<lwr,
ta íirjcRtr $d: bar*
i$re®ertrdfttíbfdtai;» gtmeint flatrftanang gdaabea wirkkú dniger £til BOB rnefc-irren íratta $efaíí£t 2 gee&neti IBnblihíir állna e$te Omhut-b«r gefertigtta Ritbtr.
s^t <ít jh Vaben tR. 2>ieft bitnt int f<bBtl» cs önHerna g aűtr ®tft<b''l''B»lf4a.?t. effer, €e.T.mrrjproffal, írt.tfUtft, iberbaapt jor Ssnífrwwng, 8trf$óntraag n«b 8ti|ia-gun; W ítuttí. 1 2ieg«i fi- 1.50.
Utle* ift mo«liA! ©et ttürbí el Irt btr gegieubt &abtn. b«f[ bj«b jui? rir.t StfLibaag maftcn ®itfc, bal Bagt jb ídwncn bdm sjintibrtn M 3»iml ta b»e Kaid; bnrib eta eníafrt, ft*t ftaardétl Saftra-fflfni ifi rt gelungtn, be* da f*B>aíbe« *«0t iogur in bei Cámmerang ta bit bfiaaflt Wabd e&at Bnfirtnqnag dnflbda faaa, tmb üttet bitiéi <9iaf4ta««a famat t Katsdfaag Hol 15 tr. : teme teont 4 tr.
SriDoirrüK''thiUxr, dn ntntí gtlaagratl, 4aatfo jafaarmeageie^ itt taoflifOe* ^irtxr. vetí^et toMo-mcr. bca ibm trtboíttn Romta «4i{rrtif?i «« ©tgtaRa.-b snl tbltat ober aaebúm SRetafl. :rd<be.'' f<bma$ig, ctrolttrt aab traca''brimi« lid^C ''tUáea b«t, braa$t aar Idfe mit bitiem SuIwt übern-ifíM ju írerítn aab tr ertált tia biiUaatel flulfebcs Ditfef $nl»cr nnb b«n ©egeaftoab mit natr flbtrra-
(íífrvibfB g<baíüUrdt. 1 fammt Ers»
sdfang t, fr
*>olitur.AompcrfIrioa. da na.
^acfnittd, Mobcnt 3f btrmaoB mit grs;.trr gti^iiglrit o^at aflt Sífiit Hí wralltitnaab bUabgttcocfctnca SRöí«I(iÍíít :c. W>óafkni« polirtn taaa. ftta ijlocoa mú 8.<n?ti(ang, gtaflgrab ffir dat ganK fRteel-»anútm, c c<0 tr.
tet VA trt, am aQ( bUnbgewetbenen Wnaa-®«gfafiaitb< blaal Bab ata jn maífrta, rnratbeJrlMt far ®olb- aab ©ifterortdttr.
l etátf & ír.
Ta* RfrfllWrnngipultwr Idftt: febr brang oaí;tjf.iJj"ftt Dtcnfir, buft« uerfilKfrt baunat jtfctí SRetcB ta dai* «tr. SRiaattn »ib far filb<rt>la«tttc flkjra* ÍJBbt, a>tí4t bit j«t< gtiiibcrt b«.
iPBbcrí (u mpftHtn. Okgtnftanbt aaf foag fcanec in €ilbtr »«n»aubtlt werbta $altí ÍJ fr.
CiB fccftalotvr aOcr Ubrrn tf bit ttgnihtt Sonntacbr mit 2otr-p*ti, tár Otbcmaaa btflta« |s mpHUtn. ba men aa4 tidtr goatfe n^etta Ui/z aűe m atléta Tlbrra Tiáftev laaa. 1 €t»tf fria ü tt.
ftBtrilaaitt patentxtít eWxr-brit*-e<blofffr.aB«ít|d^ntttSoa. ttraftioa ft(»tr gtgtB jtbta eiabnut. 1 €t£tf Hrtat 6eitt 80, 40, .-0 le. 1 etűd grojt &ortt 70. 90 tr. M i S. 1 6títf gre|t mit x &*Iüffda 1 f. i Ctfltf fflr Stdfttef^ca SS. 4" blf 50 tr
UutgUei^nttt Xatt^lattiMfBUbft, mit Saiztftitr oenamgt. am Ut Ktfetr baltbar |a aia^ta «int e^^tri (tia ■PfaBb) Sofr.
Dit *n»t t>or Rfifft u fcbd^ca tfl dticcmaxa |a empíria. b« ct btr ®ífa--b^dt }utragli4 ÍR. »d Batttrbttag btx f,«»tyi<tnttoi IRt^fr-f^ta Stbtr-®mtt»i, wtét bat Üebrmezl aab :iabar^bringli«t fc tef oaA bem lÁagfa &ebzac<S bet €4a&t ia ber Ráfit fdnt gtu^tiafdt ja oec. fpürca ÍR aab bta: ^trttft int TP.fr
tn:fpr»$ai atrt. 1 gUcec 60 tr.
CÍM f»tCB Baxt^dl grtoifcwn bú nrartt <Kaf«tinblrötiftf; mos trfpart Ul lafiigt epi^ta aab ifi gtgta ia* Srtcbca btr ®pi»t gd''sibm. 1 Sítd ta £04 g<f«it 10 tr, 1 a ia Ccia 16 tt., 1 6tü(t mit gtbtrbalttr nb ÍRtfitr M tr., l öfl-ubí, |ür trtt Vic%att fltBiatrt. >0 fr. i itűtf Untra - Kabirgaasmt ftr 8td aab Zia''.t 6 tt
^>übn<r«nflrn-1íinBf aaiaagsre-
ZBoOe. lS«tfitflítr. tHaídjpniKT, am bltabtab fé&at IBaf^t ju crba!ten. 6n Btusta-bang eidtf ^atxxxt erfpart aaa ádt, «»• btit uab »eit, btr gro&te Sortod: bokti ift actb, ra| bit SBáfftt tntbr gcf^cai B>itb, all btt gfa óbaIit6tr»«TÍ4tiiag. 1 $faabp«fct St» tr.
3Di« Sau^trtiHít, ja gtbrea^ea j>ür <íxn : ar.b epa*-. Sin Cdtf, !<• tQt úx. nitt MrftT liatf, btdbt ftlbfi btm KbJtfBta Cagc tia ttk^datai''i,: aur Dtr;taigf !aau t«a U ta, btr bit Kawdiaaa 1 .rl4f4><bta (pl®tT liatf *0 Tt
fraltife fUb bb ♦ofraf<bía*r, Bríáx bit ^oft bd !4l(4ttst ®tt* ttr oor btm ©díbaiB?ts SP«ar 4 tt.
Kturüe* íioirpatotr, tarantirt, Kittel |st fctfcraaag aOtr Rcf5« fiede aaf íetBoanb, 6dbt aab aabeta 6teff. gart&iigffi. for.-it axtá) eoa aab ítftagt
—"" 1 Wtc.
•fugliíAtr £tbtrl«tf, »ofcart>
_ _ ftbt ®attaa5 ícttr rsntt&r''^-tiiw
tttl aab bief^éaflt ©pititHathraag tr^alt. 3ta fitacc* nda í6 ír., gr05 45 tr.
^üffiflfr Httm. Da* tlstslfe^c Iidfie ia jtber ^aagbűltaaa, ba aiaa fut bit Btrfóitbtafita ia ltbfm $MK Mt> Tataincabtr. Rtporotarta fettfl btfctgtti taaa; bitítr 8dai ^a:t fU) ia^rtlaaa aab :ft la taliem jaftaabt pt gtbraá^ta. 1 JUcce pat >0 tr
logtn. psr Btrbfi teng be« Dar^ttif-tarf bd Siabtea, fftaata aab Bi^ntrissta ja ecrtDtabta, 1 €t. 90 tr., f. 1J0.1^0, 1.T0.
St. t. pr. ®aponln-8*tt''®rttKr atffaat ia tiaigta gfftnttca aflt tttt lm mer Ramta >abtabta Jlttftr aea itber Clíflaammg o^me Batoa^mt.
JDitfcf >tst * rabul: abtrtrifft ia fttatr ©irtaag süt i^ali. *ter. gabrilate. b« et fettfi Mt Ktttfb g«m ar.bej^abet Hft aab foglár) tuKÍri — gera^-let bid«. Ba<$ tg eS jcx fafoi btc ^cab. f6a>e bdoBbtr* jr eapft^Ita. 1 $Ucpb adf
BnJanfBag 40 tt.
Mrtt- Varifer Unttxrfal.Jtiít, km bí&
ser
ölal, ^crjeűan. Ctda, Retr. f^aaat, ^oh K. jíbaellftesl btrart is oerfrla-bts. fcbaÉefunjtrtmiBlt^trlrt, foabersmnCtr. fOtebc-rf ia öertiaigea, |. 8. mii Kttafl, tttot mit fecrjeftur k.. fe ba| tf tait dx tbtpez tetrb. 1 ^atel txm bitftm ta itbem ^uríe aatzt> be&t:i4ta Rittel aur 10 tr. IVrftik* tttít ta Rtfiigta ^afaabt, ft^r aaígitbig, 1 fUcM
30 tt.
drftrifrbt S«lmMlrtra, sellőt taaa ejat 5btr foa«
ftige JReWíamtate (blo« ma rnann Oefftr) bú Sifcat rda, wtij, gers^laí aab ftjanb ts. ^cltta Uaa. Cm grófra Hatfo) p eqttlea, if ber grei« atr 6tfid blert aaf CO b. gefrflt. ktf* S riefflegtlma rfm, ttelAi axges i^rtr eeíimali^ldt ©UUgtetí aab í&rrm fiatra Btrf^lat bta Oblata aab beat etegeflaá eermú^es fiat. te fnafter Daalöií, mit btíúbiger firma, So^wa. Raaua ebet Rcaograaim 500 etűd f. i.*o, 1000 6tfid %. 1.90.
X*l ©tftt, KB bal «rt;4 ja
er&altea aab IUfrtrt obet grand £>«ár tantd |B firbea, iftRnfjl; allt^esik»ca^ patait M teibii*. 34 betíbre &ttatö
bem (o^gte^rtta £. f abüram aajajtigta. baj 14 da íftfttr pcb tntcerfllf^ttm, frifita. boppdrafHatrta ft»tö! Vibe 1 flacoa Oda ü tr., gróf 45 lr.
Brtittí u4 gtfálf^l totrbea. fe
tú D(nn 9t»k fa r«omf<búua
ftab ptt etfecf k 20 tr. ja balta. Jtf^BUtor-írbrrn jam Ri^tta rir lebt unb ib \rbe* 9«púr, le b«| ■<a mit btr dara fitbtr bú fdaflta talijra-ftf^ta. fncú aa4 Mt ftártfa e^nftiSgt arf-(fi|aa Uaa u et. M ft. mgÉf aűcriiótbe pettatirm «ift tar «n4rottung flOfríRanft, Woöta, ^xafter nob SRcalioúrft. Dtz ttrtaaf iR aattr Qtaraarú 1 stagt 8U4U«ft 1 (L b.K Ige*'' KúMfoM Stirtrtf am AXlbatr* «ugrtt ia Bajftnrf 8 Xa^ea fpada* ja sertilfta; búftl ata trfaabtat Wttiel abtrtrifft afle btlbtriges ant tsub ba^er uuttr Öa-taatic txrfaaf''.. 1 ©Oa^tel ntbfi ©eMao^*'' axMtfang 40 tr.
Ciajiael XKpot ia Otfimd4 bel aaptrfaíitbtrn «raif«.OrUi, Ki-itt bú ^i3uB^trlsírtBag ta f># ^ai. top-traaí-iídtra ja befdtigr*. bta ^eatbotKB aab «ú Rtr» »ea ja párttá aab batar* bal SaMtlam ber $mtc. ftttft aaf tagira Cttflca. ia überxa-(4tnb Kbaefler 3rit ja btfbtbtni. entftta''. tt bú Bcrfommeabt íerfíOsprtsiilbuag. VII ftrilmitttí ÍR «f ja br«a4ta bd Cattf^aajca, 8errtr.fa«gtn. (SUeberreigex, R^coma, Craab* tsanbta jc. RX^trtl la btr bcsdegtti baaj. ! g.''acwi 1 fi.
mJ/T* *antfd)«r, aa úl
itbennert 0Bwr»flRli$ ia ma^ea bdeobtrl jn tmpftjlta l fc Sfetfegcfaútt ic. (Hat 0ú4bfi4ft 60 tr.
tWftr Raflrmcffer.eofta. £wö» tiefe erfpcrt ma«. bal Ra*t» mefftr f^kitca ja laffen. 1 «4««ttl 15 tr.
Uaentbí^rlieb fit |tbr«<>au4I)a!t ^^ Rab bú aeat* »«trttt.Mldf«r, mebazt* moa adt grifitr 8drWi|feil asb R&bt aflt eíjratiíttrerfieagt, fowft 6<btttta, Wtfia ic. ia etatr Riact wdfta Uaa. tia etfiff blol 85 fr.
Z*4 btftt tUcsn 9Ittfn»crtfl> Hagl Bifro URft per
10 ft.
ffaeriöoir tatftrrrt aagtaljtfli^ ast fB&Kh ober aabtrta 6raflgat» taagtr ftbca frif^ta Itatta Uö- 1 fücm Ufte 85 tr.
AUm Uaaloktbar* wlrtl atohttv! batfb bú sc«ea Zaf<tKa«WttwfNX; mt&t 10-, 10*. 80» Ml íooaul íebcs ftaab pttgröltra. (• bet maa úttR bú ZMct ta rdata Zriataafitr bentU4 ftber faaa, aab Rab bieft IRffroffept fe^r e;tíf»4 |a ptnsta. bot, j. 8. bd liaflafta t»a SRt&l &rs(»J, fiülforril^ttr., fepejerrica, Dtbcsaom, Ba— Djfta, Ratarfodíaagtc ic. 1 Gtttf tr. 40, CO, •0, R. i, 1J0. I.»0.
Mf. Tot aüe* Uiíígra 3«rftftt«!
fcant bú ata trfaabtst, 3sftftaa tibúabt ífitaj, Didt bet btt «igcaf4«ft, Ut Oaútt aii^t asr f^aeT caljorottea, fcabcri leáat ea^ ear btm BasiRta barftttta; «a.j*'' ■abca gtfta S>«a'',ta, 64«b«:f ÍRottea. 1 ]P«c. a gro| 80 tt. S«K«au£tift<8 trtv^/mntS''WU-__ _ ftbisc. Dar^ bú* faaa
maa úkt &l«f<*t f^atll aub laftbi^t oeríacfta. 1 6«í K) fr. 1 6U4 fdaRt 6orte far R. l.M.
9>orr»rf«»«4 . fft-fátUt Bit «tM»ratf. SRil felmer CRaf^iae tcsa fettR da ffisb e(ae Ba« ftrtr.gr=g bú ftirrp ottforftt gW4t tatíartta.
1 e^d fcfid n 1.
flegma a nte; aal »«''''eri:4tt« ^^^ aattrasüfUieetB etafú cfrat Rabt, tagltf^H 4xjn2ir.lt. búfer Raattl fR btrart aeaa^t, bal maa $a fdffi bd ícbőaRem Betér «a$ trogea taaa, ba er «af bee jveitcs edt- btm feöaRn Utberjit&e. gln^ R^t, 1 etid, 41 ^eC Wage faRtt R 1«.S0, jtbt •dtcrntS >Ufl fl. 1.— mebt. í< a>irb trf«bt, MeW Sabrftat ai4t tat laUabiftca ja »tt-
M betaaf asfaurffaai, b«| aar la t gtftt-
■aa úbt 8
l 6taff K 5a»nfta R.
ir
£»« beaaaate
..... „ tjgtta Rúmugt oUttn ftfbt *á»t ja tofcexRab.
»rt»4bUtTfr übtr aflt am fijtr btftafcliOea ®títaftíabt tcecbtn gtatii abgeathea.
£agttu> ma<»e ut Mt ^e4gttbrtta ^to»taibt»rbntt aaf me:ac»r>mmifHcn«.BJt^eil*aí aafwrflam, el IR bet dajigt«íf<»«ft bieút Irt, ^ ^^ •»* btr gtöÉte laftrag, ia ;eM 8taa«t daf^lagcBt, fi^atll aab bilUg btfocgt tstrb. U empfUljU {t# ''jtfrr ja
ia btm fmecll | ja^trd^ea Cafrrigt
BA Z A R Frledmann in Wien, FraWntram Nr.

9
i! 2-
M II j!
t!
ii
^a^iere, fBifítfarten, ^etfdNfte
^ utó nn&rrt Sdjrftb-^fipiiftlfiL C feinffer CUolitat §u aflífte^eiibeii


l-Z
fc —.75 *. --85
R. 1.-
R. -M
R. -^0 R- -.45 t.
30 M
frtuét* Iriefpiplerr
Cinpccffaag jtber bdúblgta Ramev, Rabta aab tronn?
100 etttf CCU», (da mdt 10* . . eagL RoWtatt tyw 100 „ . atnppt, ta vitúa gorka 100 , Dt tda tat • ■ • 100 . , aftL rdppt ®btr fiaUtt 100 , EaePtrM, Döa», tat -100 . , f. CtWP, gertaPt. Itatf. 100 . . fita^gtrippt . lno _ . mb taaca emaiHin —
100 _ . flúDa«t<«erip|>t,«la*fef<Japút1L-^5 Mf Sta 8a4R«bn fammt Oroae ta
. Mm maWtwa att^itttaen Qarbtubiaá * URta aaf 100 9*pútt, Waaíg aaim 80 Rlt.
100 OacMrt* Kerngramm .
|flf !•• Sttek Tbltkartra
_ Í BWxüa^ f. íü^ograp^ú, ataefte OsMiftari R. U-búfetten, fetaR mit MtDOt)cm ©cwf 1L -.60
'' SUfclfedera.
Resul a tor • |>út8 |>m nétta ftr ftb< aab ja
ÚPtm U CtW......lt a.
1 Dfft. tagliffe. ta 18 ber beRta 6ortrn lu tr.
11 „ (da tartoa) ia aMgta 6orttn tt
11 , Blamtatatn-gfbtra, gd4R^i jrge« 8" :r
1 w »a«tf4«t-8tPtr», iitfQ ia tf et ftrt 10 fr. f>Ú buü>mte Mt)U|li4«lanaBi Leanm-^tbrr, far ]Cbc ^aab f«m«t ^tUlte: lí iluá fT
1 „ SleiRifte, gatt Cortc, 10. 15 t . «i, U tt. 1 „ Btbtrfdte ., „ 10, 15, 10 » fr
Stata gwfea ScrtfitÜ ftmu^re: bit neatn WfafAlotabUéfMft^; mca tnpn! eptata aab iR gtata bta fiteíbta ber evi«< gdustet. 1 ©ti4 bi $olj gtfalt >0 tr., 1 ©tfcf ta »eui u rr, 1 ettímtt rfeber^alttr aabRtrftr 8Clr., 1 ftapftlfflücag, fit bed Kanost gtaiiíeab, 1* tr., 1 «ta<f Uaioa ■ *Utxz-gamaii ffe 8tei aab Hatt » tr.
lu tekőae Federkalter.
Cr> fttaf (ttigtan gtarVitrttr grbtrt,« ttr aaf * t.....tt-
Ú^ca mit ttmr tatxrtfiaatta »ítírj>-f »ct»gr«tbK i» j> Hbea am bca Cpattptdl »ca SS tr. pc. ©tR.t.
p^p* Feimit grarirte PKxekaíte
mit fátimftet Z+rift. 1 etfcf mi: 8 8«0R*Mb fammt fdafúa ©tótfti 50 tr., taRd fr.^^ay^Raaw^pcbtnJWgigft^brrttaKt
•tfí^rt, R. 8.80.
«temp4«Uni fammt 8lt*URta, frtt aab «taúf R. 4J0.
5Dú mtRtxCciHt^fmdiraiM^tampiflln mipta 1000 BffccMt mi'' dnaul Xrüaka btt bel frattH*t«t f&r Bemter ober tem^etaf, femmt fdaRtr Otn ntag R «.5-i. Dk fOoaRta Rmmtta#*. u MratnUriota* Jtertrs, rdjtabaalgífta.iet. 1 5 l«, 1- tr., tjírofdae Onkn mit fdaR par''öminnr, evi^ baiteatem Rú4pe!Rcr. 1 ©tíUt so. u. 40, M) tr.
ÍHe siratrmaftliebrn r:aft<f<t>ca WtAca-tefrla, 1 «tt« fr. 6, U>, 15. M.
Sna,
R í.iO
, ebae Ctadcbtaag mit €0U-t f« i-*>, 100. Xfefclbta mit frmikttr ©<>rH»*''jlade<
»d<M
1 etfcf f. >, 8.50, lajar bt anU Rjt tt rta Jaata aab Batta, t. 8.80, 4, 4^0. •rci Csort.^.rmat obat «iari4taag fc 8, 8.10, 4. fHcftttca la,ariM aa''geiWttet R. 4.40, 4, tM.
Brieftiegelmarken, "í^f
Ptgea iirrt 8e^uem i4fdt, etQig''tit aab l&rel 8Őf0tar|tí bta Cblatra Bal ttm e^tUatf »«r> múbta Rab, ia fdaRtr Cua''itát, uú btürbuer Jtrma, Bappea, Ramca ober SXceograam, 500 ©tid R.
1000 ette fi. i.po.
PapeterleB.
Ctae f^Mi aalgeRatteie tVtjtxlcpPc. geftlli mit o- tf^iektttta fra j ?ú;ai.^apiettr aab íoaoertl, 1 feifltf 85. av 40. ta, ~ lOta, 1.1.
Mottó dee Houmo : Wuá) btöige B««te lom fitt {tta.
p <Sim prafttW HBtata m wm
" ©^rrttganitat ata ermKtjag, W^ta lo ©tttfai, axb jsper: 1 C4kUM> 1 jjinriagii,
8cf4Wrtt, a eettttltwtatt, 1 tVwwy."
auígefii^rt aab foRtl blot S fL
~ Kel erfcodeoea Ttatee-PilTer.
R«r tar* 8dmH*«H ««• WtfintíW ma Mt ta. gejtidbattt •Uajriat*. 1 ©4«*td fit » ta.
Teri&gea ftr gowikaUeke ktUgrapibefce SekrlftlkMgei,
pft^ItaltMrtV 1 Ml. ttctatl íocató, mit II €4rftartta, TeRet 10 tt. 1 ^t »t9it» ftarmat, mú 80cttd e^rlftartta 4^ tr. - SorUgea, am f<b»eS jdiMm P Ittata, atatRt Rtíjobt, ftr Safaagtt ta Dtttttoto, iRmaaaigtaftcr 1 ^dl M>. 14, 8* ft.
V^" Kiae eeapieteZeiehieBsekBfo
la « í»eHca, mi dacm Htaectogeabta iU«MKamd#« btraa^gtetbta, Pom ttRta ©tdib angefaagen fpRema-tifOca í-.b.iafaagea Ml jur 4aajli4ca ^cflrabaag ba •oiOcataaR. ffür bú bUbtaM Jagcab befrabetf ja tm» pftblta. tlfle •> t»ffú r.fbta Mta i 1.80. _
MF IltrallleBiei »lfi«tíft
■Cirt ÍR da jitt.ltbtr, tagtltpnbcaírrtajti iRaJ^iata-8leiRi t. U Mtfta I RtMattaftn M «cfm>t-8UtRiftt lüt afrm noaatt btRafeeti. 1 ©''iá foft: blol 80 tt.
ím aeae Sckreik-iooleaai
•ul .m^tcalrbct. ftVr eitgaat, ld<bt aatetjabdarea. f» bal tt auá far e^ul-r rd Bit tR. tat bem Oa$aDt ta ut üú*< fdut t CwJiU-. I f er«:t>»ea». 1 Í^^L^ 1 t Lhitd. i íiwtaí ata 8tta, 1 <j*t»btia. 1 8etf«Mft l Rtato-aetkbea. ^^ # , €t4<J eit9íS4<,, , guMr»ammi, • ©t»«
gtbtt*. Mrtammeo »j< R. l.n. SckeltaBi-hea fftr ladrkea bb4 Lukét.
I ©tád famatí Kitmex, eta a« ft 00, 40, 00. A
l . Mí tibt aal ttber. fr «•, w. ta. m l -''»tnfaele, ft 90, R. l._iJ0.
Der beotc federawiacker.
víia Jübfít'' ^orjeflaarít^ta, adt 8«rftta gtfSflt, mtl^t bi. f6aw5ig:e tjtbt* tat tiamai taíttifta bcfital
___ reiaigt 1 Ctttf *0 fr. _
jgsy Tinte ia allea farben, ""^m
bcfie c.riej fltacoa f4as«t|, rot», Maa. jrta, 10 ta.
Jj^T Beste Keiaaieage. "^PJf
1 etJ tr ©eaitr 80 rr., « 1—, 1.80, 1.40.
l . . . groje ©ortt. Tamtlct. R. 150, 8^-
t £tu< fdrRe far gt .itart i 8.80, 8J0, 4J0.
1 gktel tKj Jr , 1 Re.v tbti 8 • t
Parkea fti trkra,
geftflt mit f Uti í>v»gfatt« -. ftr halottato«ngta ob«r aa4 VíjuaitU••»/.« tr''Ca. . íj>.<bta. jt ia ait M. 18. 84 Jartaa. -.5. ti. 43 tr 1 «Stt*ea. ft-ul: m>t feiaRta ©octta, IS, 10, 84 &arb«a, 80 ít., R. 1, 1 80. 1 «UÍ fe aca ^aartlaftl l fr. Bab 8 tr. l ©«tf etacflf^ea 2«f0 to aab 80 Tt. _
Glokatae
ffit ©etltr jtbt: tíafft. 1 €tfl< 50, 00 ft, B. 1.-. 180 ÍM, X.—. 8 4«. i ©tüsí mit RntMaa fc IM, 8 50, 4_50, 6 6 ''_
Notiibicker
1 ©tttf. ia VopftT gebanbta S. 10 ft. 1 . ta Seiatraab , 15. ii ta. 1 - Vtbcr. f tia Rt 35. 45. fii ft
1 mwtl Rotitbae «it V«rgaauat«8ttttm. JS tr.
p^T* FraLÜKeke lataaiaairig r,
l fcttá fftt «•■!''«« *>■ K> ''t i . fraj. ftt eol ta. i<i ta. R. i. '' «■''
Jftf" Copir-Pre«8ea, ^BH
taurrtafttfít B«b prof-iftbe ^ u talt.aa. da ©tfct R *mj. GerttJtacr i lo tfiStter l.Oo. c*t
Qtpirtiatt. I 45 tt ,
l grogét 4ar».i. b €t.W fetafttl »lt««U«tf ta M»ttf«J< farbea bl*4 l» tr.
birfrr űualitát allrin ^abm tK
-WienBAZAE Fricflmano, |9ratcr(trage «r. 26.
mJ
Ezen kra j czár-h ir det é s
matatja, hogy minden veraongéanek eleje van véve. Daczára annak, bogy at iraexikkek hallatlan árakon hirdetvék, mégis minSaégükre
nér.ve minden várakoaáat felülmúlnak.
1 kr 5 db jó acxéltoll l kr 2 db tolltartó
1 kr 1 db irka
1, 2, 3, 5 kr miudenféle illaton azoba tatjáték
2 kr 1 kávéakanál ércxbol, ezün-töaye
2 kr 1 db finom pipereszappan
3 kr egy caébicerU kulrafogA ''i kr egy bekenokefe
S kr 2 caomú finom havannah
szivarpapiros $ kregy patent czipö- és keztyQflizö 3 kr egy radirgammi 3 kr egy örök naptár 3 kr egy finom jegyzőkönyv 3 kr egy finom jóillatu pecsétviasz 3 kr egy pléhtálcsa 3 kr egy fiuois zsebgyafatartó ▼ias agy ertyácakákkaP töltve
3 kr egy palacak bécsi haladás-tenU
4 kr egy divatos fényképkeret
t kr egy festékszekrény 12 szin-
r«l és ecsettel ■i kr egy rőf gyajtó (Lnnte)
4 kr egy ezüstösött gyOszü
5 kr egy zsebtQkör
5 kr egy szájharmonika
6 kr egy pár harisnyakötő
5 kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve 5 kr egy zseb tfizelő szer 5 kr egy lánykafogó
5 kr egy csídos óraláncz
6 kr 1 lámpamanchette üvegből 5 kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez számára
5 kr különféle játékszerek 5 kr kfilönféie társasági játékok 5 kr 1 szép képeskönyv szöveggel 5 kr 1 finom női melltfi (Broche) 5 kr egy "csinos gyürü 5 kr egy czétazerü keletmutató j 5 kr egy kávétáleza
Ingyen és bérmentve
Ó kr egy finom késalj (íasztli) 5 kr egy finom gyertyakörző f> kr 1 glicerin- v. uövénvszappan 5 kr egy fiuom viaszkenőcs kr egy körtésfi kautachukból kr legjobb növény fogkenőcs kr egy takarékperzsely pléaből kr egy pár nadrágóvó kr csinos pléhtrombiták kr vadász- vagy jelzősip 5 kr 1 szivjtrtárcza nj és czélsze> fl 5 kr egy doboz 3 «lt> finom pe-vj»étvi.v/.*/.al
5 kr 12 db irón
f) kr egy foldozófa (Stoppbolx)
6 kr a legxznbb fénykép 6 kr «-gy szivarvég fosztó
5. 10, 30, 40, 50 kr különböző hölgyek, urak, fink és leánykák számára ajándékai alkalmas tárgyak. 6 kr egy tuczat hajfodrótekercs jó bőrből kr egy gyermekóra lánczczal kr egy fiuom uri selyemcsokor kr 1 finom jegyzők, naptárral kr 1 doboz 12 db finom asinnel kr 1 valódi tajték szivarsxipka kr egy finom garnitnr, melltü
s fülbevaló kr egy üvegcse legfinomabb
illatú haj olaj kr egy ollóláncz 10 kr 1 feltűző fésű bivalszarvból 10 kr 1 jó lakat böröndök számára |0 ''kr egy fokmérték, bécsi és
franczia mérték számára JO kr egy szép legyező 10 kr lpár kávéfindzsa porcellinbó! |0 kr l des.nerttányér porcellánból 10 kr egy cxélszerü szivargép 1» kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egy jó pénztárcza
8 l<> 10 10 10 10
10
10
|0 ki egy pár gyermekharisnya lo kr pipa szárral |0 kr egy szivarszipka tajtékból 10 kj egy cznkorszóró |0 kr egy függő gyafatartó |0 kr egy öv bőrből 10 kr l fin. aranybronz medaillon 10 kr 1 csinos óratartó bársonyból 10 kr egy sárkef>-|0 kr egy finom gomböszlet ingei 8, mell és gallér saámára 10 kr egy czélszerü dagasshuzó 10 kr ^gy tizedei mérték 10 kr egy bumótszelencze ÍO kr egy jó olló aczélból 10 kr egy asinor valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisztitó víz vagy szappan |0 kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodráazfésfi 10 kr egy pár divatos fülfüggő IC kr 1 bödönke hajerősitő kenőcs 10 kr egy kötőkosárka |0 kr 1000 db jó fafogpiszkáló |0 kr egy ruhaporoló 10 kr egy fodrosófa 10 kr egy divatos óraláncz (0 kr 1 album 12 bécsi tájképpel fO kr egy tollkés 2 késsel 10 és 20 kr finom sétapálezák 15 kr 1 pár nagy erős uri kapeza (5 kr 1 pár nagy erős női harisnya 15 kr 1 pár czérna keztyü. nőknek Ifi kr egy plaidsaij bőrből |6 kr egy evőkészlet, villa és kés 15 kr egy Övegese finom illatszer
15 kr 1 üvegcse valódi kölni vis
16 kr egy finom olló
20 kr egy pár ori czérna keztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy vonó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
20 kr egy fejkefe, jó minőség
20 kr egy bálhafogógép
20 kr egy zsebhévméró, jól sza
bályozva 20 kr egy cxélsaerfl keztyütágiló 20 kr egy finom zsebkefe fésű i tükörrel
20 kr 1 pár virágvása porcellánból 20 kr egy jő optikai látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, bosszú női
harisnya 20 kr 1 csinos varrópárna sró 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egész evőeszköz, késj
kanál és vüla 25 kr 100 db finom levélpapiroi
25 kr 1 napóra jól szabályozva
26 kr egy fényképalbum
25 kr 1 omseafiveg, optikai Qvej 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy pateat köszörűkő min
den vágóeszköz saámára 30 kr legújabb angol szoptató-űvegek, melyek által minden dajka nélkülözhető 35 kr egy földgöoib a föld min-i
den népei képlegea ábráival 35 kr 1 gyermekszinhás 35 kr egy nagy erős iskolátásk asijjhJ
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyó 1 frt 20 kr egy nagy jó eserny 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól ssa lyozva, két évi jótállás mell 3 frt egy teljes iróasxtal-össal bronz öntvényb51, 10 dbbó állván : 1 tentatartó, 1 lev nyomó, 2 magas gyertyatar 1 kézi gyertyatartó, 1 hé mérő, 1 gyafatartó, 1 ó tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó
(1190—9)
kap bárki egy kis képekkel ellálott áru lajstromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolva.
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
Originál Hollánder und Ostfrieslánder bestes Melk- und Zuchtvieh
lii fert B. H. Qroeneveld aus Bunderneuland bei Bunde in Ostfriesland (Eiseubabnstation Leer in Hannover.) (.1482—1)
Anfragen and Bestellangen vollea entweder directe nach dórt oder aa den Geoeralbevollmfcchtigten ffir Oeaterreich-Ungarn Berrn Wilholn Waiteakerf, Oekonom au Markgraf Mensiedl bei Wien gerichtet werdeu .
910Í
mVWWWWWWrtW
Alsérvben szenvedőknek
felette jó gyógyszer a Starzenegfler 6ottlieb által Herítaakaa (Helveczia) készitett keaöoi. Számtalan bizonyítvány és bálairat a használati uU«i-táshoz van mellékelve. Egy tégely ára 3 fl. 20 kr. o. é, mely akár egyenesen Stnrzenegger Q.-től, akár FonaágyJ J. gyógyszerésztől Buda-pestrói, Mttlkaek Zaif^ad-tól Zágrábban és Pooker i. gyógyszerésztől Temeavárott kapható. (1483—1)
wwywwwwww
E. F O G L
k. k. Hoflieferant
Wien? Mariahilf, üauptstrasse Nr. 25.
lat bű habén :
Geaundheítaleibchen oder Hősen aos WaldwoUe pr. Stk. fl. 1.50 — 2.50. • „ faiatea Merino Scbafwolle kreppartig,
schütit gegen Qicht, Erkáltung aelbat den gesündeaten Mann oder Dame aaeiapfehlen pr. 8tk. weiaa oderfirblg 3, 4, bis 5 fl. die fein-8tón aos Seide Unterheiade fl. 6, 8—fl. 12. Fuaaookea (audi fttr die Jahresaeit) Maasangábe fnsslánge pr. Du. fl 4 5, 6 die feinaten aug ichönater Wolle a. Farben xum anstricken auf fii d''coose 8, 10—fi. 12.
Dameaströnipfe weiaa oder ftrbig daa Dutaend fl. 6, 8, 10, 12—15. Sehr elegante Herren oder Damen battíattöcher mit fkrblgen verschiede-nen Band gesftumt, daaDtad. fl. 3, 4, 6, 8 feinaten fl. U.
(1470.
iltláf <|gY

KANITZ C.
papirraktára nagyban és kicsinyben, kő- és könyvnyomda,
monogramul, látogatójegy és pecsétbélyeggyára Budapest, Dorottya utcza, 12. sz. a. ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola
szerekuek u. m :
Ügyvédi nyomtatványok, különféle bel- és külföldi levélpapírok és borítékok, teljes iroda berendezések, z»«»b- és aoztall jegyzökönyvek, téntatartók, váltótáskák, bórmappák, pénztarosak, csinos fényképalbum
inuk zenével vagy anélkül atb.
HH a legolcsóbb órakon.
Levélpapír monogrammal vagy czimerrel,
úgyszintén fekete nyomattal diszes kiállításban, legrövi debb idő alatt elkészíthető. 100 drbja 50 krtól3 frtig.
Látogató-jegyek kőmetszve, vagy nyomtatva 10U 4rbja 50 krtól 1 frt 20 krig.
Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban
eszközöl tettnek.

Keller Ignácz

(1258—16)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek és gyermekek számára való topánraktárit, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugy szinte ügyeimébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortír.ttő Láger aller Ghattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stífletten von beater QualitAt und zu möglíchst biliigen Preiaen.
Ferner mache ich das k. k. Militar und verehrungswürdiges Publikum aufmerfcaaoi, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausl&nderLeder verferúge und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparíeren angenommen.

A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
kínálkozik szerencsés esetben mint legfőbb nyeremény azon legújabb nagy penzsorsolisnal, mely & magas kormánytól biztosára
vau
A terv oly előnyösen van berendezte, hogy az egymásra következő 7 házasban néhány hónap alatt á^i^ŐO nyeremény
soroltatik ki » azok kozt & követitexú főnyeremények lesznek:
375,000 birodalmi mark, tüzetesen : 260,000, 125,000, 90,000, 60,000, 50,000, 40,000, 36,000, 30,000, 24,000, 20,000, 1Ö,00U, 15,000, 12,000,6000,4000, 203-azor 2400, 412-sser
1200, ől2-3zer 600, ó9»-szer 300, 19,7''iO-szor 132 stb.
A nyeremény hazasok hivatalos terv szerint történnek. A legközelebbi els6 nyereményhuxásra ezen nagy s ac
ÉLÜüui ühal biztosított pénzsorsolásnál
i egesz eredeti sorsjegy csak 2 tallér vagy 3''/, frt — kr. banlcj. 1 fel ,, »» >, 1 »> ii 1 /« ii ii r>
1 negyed „ „ „ \\ „ — „ 90 „ „
a pénz beküldése mellett.
Minden megrendelés rögtön a legnagyobb gondossággal és az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegy saját kezébe küldetik.
Megbízóinknak a hivatalos tervezet és minden hozásról a
hivatalos snrrenJ ingyen megkűldetik.
A nyeremények kifizetése azonnal következik állambiztosi-
tás mellett, es lehet egyenesen elküldetni, vagy összeköttetéseinknél fogva bármely ausztriai nagyhelyeken.
A mi sorsjegyeladásunknak s szerencse kedvez, mert már
sokszor fizettük ki & főnyereméuyeket, igy f. éri oktober 7-én is
a főnyeremény nálunk nyeretett.
Ily szilárd alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvétre számíthatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a kívánalmaknak minél pontosabban megfelelhessünk, f. évi BOVeaibsr I7-Jg tegyék meg nálunk rendeléseiket.
Üzletmegnyitási hirdetés.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönséggel tudatni, hogy rőfös, divat, kész női öltöny és vászon kereskedésemet Aist-Lendván Wortmann Benő czég alatt megnyitottam. Ajánlom mindennemű vászonnal, ruhakelmével, divatáruval és minden e szakba vágó czikkel gazdagon felszerelt raktáramat az igen tisztelt közönség becses figyelmébe.
Magyarhon nevezetesebb városaiban több éven át szerzett gyakorlottságom és tapasztalatom ugy szintén elegendő tőke azon kellemes állapotba helyez, hogy divatos és ízléses áruval bámulatos olcsó áron szolgálhatok a n. é. közönségnek.
Megrendelések pontosan teljesíttetnek és b. kívánatra
minták küldetnek.
Alső-Lendván, oktober 5-én 1874.
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólítottunk, hogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecséltetni.
(J4S4—i) frt | kr.
1 db. 30 rőf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80
(1474—4)
Wortmann Benő.
(1475—2)
S. Steindecker & Comp.
bank- és váltóüzlet Hamburgban.
Ad és vesz mindennemű államkötvényt, vasúti és kölcsön-6ofcje^yeket.
V. i. Köbzönjük az eddig belénk helyezett bizalmat 8 mid8n egy uj sursolásbani részvételre felhívjuk, igyekezni fogunk pontos szolgálattal tisztelt megbízóink elégedettségét kinyerni. A fentiek.
A legnagyobb
YASBÜT®®OTÁ&
RelohLára & Tétrsa-é,
Bécsben, III. Marxor utcza 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árjegy-zékkivánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (uso—2)
Moll a. se idlitz-pora.
E porok rendkivüli b a legeltérőbb esőtekben bebisonyalt gyógyhatásúk által minden, eddig elismert i.á*i »serek köaött, tagadhatatlanul ac első helyet foglalják el ; mit at vök «xer, a császári birodalom minden réazébSl kezeinkhez küldött hála-iratok a 1 eg rósal elese b ben tanúsítják, bogy e porok lögzött szorslssoknál, snészthetetleaséyskaél, gys-aiorhevnél, továbbá jjörosök, vese éa idef-bajakban, szlvdsbogásaál, ids-gesseg okozta főfájás, vértolulas, végül hyaterisra, búkér éa bazasiss hányasra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, a a legtxrtóab íyógyhatáat eredményeitek. (1407—13)
Ara í eredeti doboznak használati utasítással I frt
FRANCZIA BOASZESZ SÓVAL,
V A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedel-
1 mére minden belső és killső gyuladi*, legtöbb betegség, mindenne-i mfi ssb-, fej-, fül- és logfájás, régi sérvek és nyitott set»»k, rák, fene, szemgyulladás, bénalás éa mindennemfi sérülés ellen, stb atb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
I I W ■ ■ V ■ ■ m mm^m^mmmmw »w — — — - — — —- - — . ^^
I f A legtisztább éa leghathatósabb orvosi aser Norrégi* begyeiben l^nem cserélendő fel a meaterségesen tisatitott balinájssir-olajjaL
A valódi Dsriob-bateájzslr-aisj asll- és tüdő-baj* ksál, soropbo las- és rSObltlS-betegségekben legjobb gyógybatáasal van; meggyógyítja a legidaltebbkiszvéay- ésoaázbajakat, valamint az jdőszaki blrkBtogsket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Bel as J. gyógy ss Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. és Rosenfeid F. uraknál.
frt J kr.
és 7 60
8 -13 — 8 8 — 8 -8 — 3 — 3 -3 -3 8
20
Bslsvárstt Lakovics Q. Csáktornyán Kárász H. Csargél Kreisler Dávid Kapaavárstt Kohu Jakab Kaprsaozis Werli Sáad. gyógyec. Kssztbslyea Wau«ch F. .Kartaztaa Breyer Jakab fiai IfcSazafSB CaaeainoTÍts Istv. gyógys*.
Lataayéa Kaliroda J. gyógysz. ■srozsllbaa Isxtl Nándor Bánsk-Sxt-fyJrjyis Fibic J. gy. Szsabatbelyea PUieb Ferencz gy. Sapraaybaa Mesey András gyógysz. Zágrábban Mittelbach Zs. gyógyss. , Ceyieck J. J. gyógyas. , Urweis* Fr • gyógysr.
1 , 30 , fehérített Oreász vászon ----
1 . 50 „ finom Hollánder vászon . — -
1 „ 30 „ legfinomabb chiffon ...---
1 „ 30 „ minden színű ágj-nemű . . 7 50 4s 1 w 307« széles finom schnürl parkét — — 1 „ » , » » Piket parkét . —
tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők.....
„ fin. fehér Batist zsebkendők színes szélüek „ ugy szintén egészen színesek .....
„ Gyolcs Damask szalvéta......
db. 30 rőf. Damask törülköző kendők ....
Több ezer róf uj divatú legjobb minőségű cosmanosi Perkalinok, és */A széles gyapjú ruha kelméknek rőfe 27 kr.
Ezeken kívül szolgálhatunk: fehér és színes uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50, 2 — 3 frt.
Nagy választékú ingelők, gallérok, manchettok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint bárhol. Moll és Oreppe lisse, széles futó szőnyegek, uri plai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal összeköttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk,hogy bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
A rőf számú tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Fürst és Goldner
Zala-Egerszegen,
Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntődéje Pécsett.
Ajánlja gazdasági gépekkel és raxközökkel jól berendezett raktárát, ugymind: két garafu liaxtőrlö-malmut, vas állványu) aI ellátott ftóxftiré»zt 18" egéss 30" vastag fának, maláta és olajsuzót egészen vasbői 24" 30" 36" hosszú kémény hengerekkel, sat.
Továbbá készíttetnek; gözkazánf ok minden eddig ismert szerkezet szerint és pedig vámmizsáját 17 írtért, ha a kazány többet mind 60 mázsát nyom, 60 mázsán alól pedig 18 frt. vám mázsája, (1481-1)
Teljesen berendez : sör-és pálinka főzöd éket emelő gépeket bányáknak, viz-és gázmalmokat, fűrész mfivek< t es minden a rakott pndolat készítéséhez szükséges gépeket.
TÓTH SÁNDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját készitményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
Raktár
ruganyos ágyaljak, matráezok, tükrök
N.-K A NIZ S A N ^„y
vasut-utaa, a városházban, tartókban.
(1345—15)
gazdasági gépgyajaÉ
sz 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
hal adási és érdem-éremmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Eriachgasse 22.
a közeledő vetó-idényre ajánlja kilümö szerkezetű
Garett-féle SOTVetŐ-flépeit, • melyek a legújabb jav tásokkal ellátva, eddig
minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak:
Kézi cséplőgépek legjobb szerkexettel. Jánjányttöt járgány-cséplőgépek. Hemsby-féle gabonarosták.
Lhuillier-féJe /egczélszeritob konkolytisztité flépok és ilyenek Pernoilet-féie
szerkezettel.
Richoond & Chandler-féle, ugyszinte eredeti angol Bentaii-féle szecskavágó-gépek.
Répavago és répazuzó gépek.
ÖHé és daráld malmok járgánynyal vagy kézzel hajhatók, ZUZÓ-maimok sat. sat.
Kitünó anyagért és hibanélkttli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ell átott jegyzék és árjegyzék kivánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér L sz. a.
Ci*7i-3) lévő gépraktárban.

CENTUALB

I általános biztosító társaság
Budapesten.
Alaptőke 1,000,000 forint o. é.
A nmg.magy. kir. miiiisteriiim által, 4241. sz.
alatt tüz-, jég- és életbiztosításokra engedélyezve.
Elfogad főleg épületek és ingóságok (bútorok, raktári készletek stb.) szalmás gabona, széna, szalma és takarmányok tűzkár elleni, ugy szintén a tükörüvegek törés elleni biztosítását.
Ajánlja magát a t ez. biztosító közönség figyelmébe, eleve is, a legolcsóbb díjtételek és legméltányosabb eljárást ígér ve.
Igazgatóság: Budapesten, nádor-uteza 5. szám.
Vezérügynökség: Győrött karmelita tér 69. sz. a.
I. emeleten.
A zala-megyei föügynökség Nagy-Kanizsán Bátorfl
Lajos urnái.
(J 46 5—21

-cí C —
0
2g o • •»
s í
M © "g :« S a«2 "•S
ÍS <=
M J*
"2 3 £
Ű.B
2 f
M
•O
3
o m
2
ANODYNE NSCKLACECtilLDRENa Téeth, angol foggyöugyök gyermekek ámára nyak körül hordozni, a mely tal a fogakat könnyebben kapják. Ára frt, taczat 20 pret. olcsóbb.
ja ■ «
f
Z
O
N
GO >

>*
125 «
S
co
O »
k
jf*!: UH
•si
s|S Ifi
§ B|
Hl •ff
Sri
ÍÍ3
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni.
ODONTINE (fogpasta) porcsellan tégelyekben, ára 80 kr. o. é. Tnczatnil 20 >rtl. olcsóbb. Ezen fogpasta a legjelesebb azer a fogak tisztításira, úgy a ogak épségben és fehéren tartására a {savanynak ártalmatlan módon eltávolítására, a fogbus erősítésére ugy a vérzés megakadályozására.
CACHOü AR0MAT1SE a rosz szagnak a dohányzás otin a szájból eltávolítására, úgy as eves, azesses italok, mint bornak és sörnek ivása után s. a.
nólkQlöshetlen finomabb és jobb társaságok, szinhásak, bálok és salonok látogató számára. Ezen CACHON tiszta, az egészségnek legkevésbé ártalmas nö-vényalkatrésxekból áll, é« a fogak rothadása, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden hassnálatkor kell megrágni egy pilulát, mely által a rosz saag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
NYAK 80 kr.
EAU ANTHÉPHÉLIQüE. Ezen tiszta növényrészekből készített viz érek óta kipróbált és jónak bizonyult szere a bór szépítése, frissítése és erősítésére, valamint mindenféle saeplók, asömörcsök, kiütések, foltak eltávolítására. Egy üveg ára i frt, egy tuczat 9 frt.
FRaNCZIA-FOLYÉ&ONY HAJFES-I EAÜ FONTAIN DE JOÜVENCE TÓSZKR, a hajnak kedv szerint feketére,|GOLDEN minden hajnak az általán cao-barnára, szőkére legfeljebb 10 perez alatt tartósan festetni, melynek hatása oly általánosan elismert, hogy további diesérgetésre nem szorul. Készülék hozzá: t i. két kefe és két csésze 60 kr. Egy ttveg haj festőnex 2 frt
dált aranyszőke szint kölcsönai a legtökéletesebben és meglepőbben, Ára
10 frt.
8ZEM-ESSENCZIA Dr. Romershau-*en, a láteró fen tartása, szilárdítása és erósitésére. 1 üveg használati utasítással
együtt 2 frt. 60 kr.
BALZSAM, üvegekben 40 és
VALÓDI CZÚZ éa RREUMA GYA POT PATTISONTÓL. 1 csomag 70 és 40 kr., tagszaggatás ellen is.
PASTILL DIGE8TIV DE BILIN (B i-1 i n i emésztési cxukorkák). A híres bi-liní savanyuvizból készült pastillák, mell égetésnél, gyomorgörcanéi, nehéz eméax-tésnél, a gyomornak étellel és szeszes itallal megterhelése következtében elő álló felbüffögésnél ajánlható. Egy skatulya ára 60 kr.
china GLYCERIN POMÁDÉ, ahaj-padlót erósitó és hsjnövést előmozdító bajok pomádé. Tégelyekben 80 kr.és 1 frtöOkr.
EAÜ DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illája és ise által és jeles gyógy hatásával a fájós roszszagu fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üreg 60 kr.
FOGPOR PÜRITA8. Ára 1 frt.
PASTILL ES DE CHOCOLAT fer r n g i n e u z vas-csokolád a vérasatitásra és sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 kr
HERBABNY J., növényi köazvény elleni pilulái biztos sser, az acut idült és rendszeretlen köszvény gyors és ala-pos gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és máj daganat, gyomorbaj. megrögzött hasdugulás, vizkór, altesti
ellen. Egy doboz ára, elég 1 fél hónapra, 1 frt 60 kr.
LLEBER-FÉLB EGÉSZSÉG- NÖVÉNYEK. A legkitűnőbbnek bizonyult szer, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhögés és rekedtaég ellen. 1 csomag 1 frt
60 kr.
LÁBIZZADÁS ELLENI por. Ezen por elűzi a lábizxadást és az általa okozott kellemetlen szagot éa egészen ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
LIEBE LIEB1G - FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a híres Liebig- leves készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
F0GPA8TA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt. 26 kr.
A CONDENSALT TEJ, készítve as Anglo-Swisa condensed Milk Co., Cham, Svájca, aa egyedüli Liebig báró álul elemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) számára ajánlott condensált tej. Ára 66 kr.
PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, vértiszti tó szörp, valódileg hozatva. PAGLIANO tanártól Flórenczben. Ára
1 frt 50 kr.
Dr. QUARIN híres köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXYLIN, havasi növényekből készült növénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; erősebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KÖ8ZVÉNYTHEA, csomagokban á 60 kr., és WEIDINGER-FÉLE
fájdalomcsillapító köszvény-
TAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 frt. Legbiztosabb szerek, tagszaggatás, köszvénycsomók, dagana tok sat. ellen,azonnal csillapítva a fájdalmat.
* PRENDINI-FÉLE PASTILL A K-
rekedtség ellen, énekesek és ssónokok, nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
SVÁJCZI HALLÁ8I-LIQÚEÚR, fül-11csengés, fájdalom, fűlsz arás, nehéz hal-'' lás ellen ; ára 1 frt.
Dr. MED1C. és tanár SCM1DT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, soor-buselienes eYósitó fogtiucturája. Ezen tinctura, as eredeti rendelvény szerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint erősítő szájvu gyanánt njút; már egy félszázad óu nagy haszonnal alkalmaztmtik. Két előnye van : 1., igen hatásos és kiválóan olcsó ára miatt minden más fog cseppet fölöslegessé tesz. Üvegecskékbtm használati u tasitassai együtt 40 kr. 1 tuczatnáí 25prct, levonat-
kr
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában ai emésztés és vérttetitásban, makacs ba jok; mint: emésztési gyengesék, melléégetés, altesti bántalmak, bSrkiütések, beíéaakalt idült csűr. Nagy dobos ára 1 frt 26 kr., kis doboz . 84 kr.
AUGSBÜRGI ÉLET ESSENTIA Dr. Kiese w. Makacs hasszű-leüléseknél, rosz e-mésstésnél, arany-bántalmsknál. Elgy üvegcse hasz-utasitással 50 és 1 frt Tuczat számára 26 prette
olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszeré** a „Szerecaenhe*"
Nr. 27. Bées, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
Postai küldések csak a csomagolási'' <lij 16 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
FOG-CEMENT, cs. kir. szabad, a fogak ónosására, ára 1 frt
ANATHERIN SZÁJ-VÍZ, cs. kir. szab. valódi, Popp J. G.-tól, általánosan mint a legjobb fogerósitő sser ismerve. Egy üveg 1 frt 40 kr, postán 1 frt 70 kr
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vér tiszti tó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan aágánáUyáikás aranyérnél, bőrkiütések nél, siphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmaknál, ssékszükűléseknél, ross étvágynál, vértolulásoknál, főfájásnál Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
Dr. CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI. I RESTITUTION3 FLLÜID jeles szer Ezen táblácskák rsaihatlsn ellenszeréül lovak számára. Ára 1 frt 40 kr. ajánlhatók a bélférgek ellen; igen kellemes ízűk van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 krn skatulyákban használati utasítással együtt
8ERYTAPASZ. Kiválóan alkalmazható altesti sérveknél, készítve és ajánlva
L>r. Krisi, baseli gyakorlati sérvorvos-tél. Pléhdobozokban leírással eirvütt S frt 60 kr. o. é.
STÁJER NÖVÉNYNED?, mell- és tüdőbetegek számára ; köhögés rekedtaég ellen, ugr mint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron Párisban. Ez a párisi és londoni fa-coltások diplomájával ellátva, magaa&bb helyen megvizsgálva és nyilvános el-iása helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy, minden lehető sértés, harapás, szúrás által okozott sebek, förvély, gennyedéa, bélférgek, körömfo-lyáS ellen. Egy tégely ára 80 kr.
OS. KIR. SZAB. TANNOCHININ POMÁDÉ A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő szer S—10 napi használat után a haj kihnllása tartása megszűntette tik, növése elősegíttstik, és természetes színében puhán, fényesen megtartatik, a kéregképzés pedig megakadáljoxtaik. Ez tok orvosi tekintély által ajánl tátik, es számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésűi. Gyönyörű kíálllfásáslsl a legszebb toi-lett asztalnak is dizzére szolgáL Ára egy 3 hónapig tsolgáló dobosnak 2 frt o. é.
HÚ8-KIY0NAT (LIEBIG-FÉLE) leg. jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és nyolexad fontos fazékakban.
Dr. MAYER GYOMORESSENTLÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
éb
FRANZENSBERGI YIZ,kő- és agy betegségek gyógyítására, nyilvános és magán gy a jegjobb eredmény éretett el, amint est orvosi bizonyítások és köszönő iratok, melyek minden üveg mellé mellékeltetnek, valamint az évről évre emelkedő elárusitás, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balzsaranak más kitűnően ható blzsamos anyagokkal, nj és idült magfolyásoknál. Párisban a kór hátakban használtatik. Cznkorhűvslyek be vannak takarva a ka ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erősebb minőségű vassal 2 frt
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-elien. 1 ski
rút
skatulya 38 kr.
FOGPOR HEIDER sserint 1 skat 40 kr.
tanár
előirata XELLE
HINTÓ POR, általánosan ismertjeles háziazer, hurút, rekedtség, köhögés ell
en.
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYO-MORBAJLZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött székdugulások, emésztés és gyomorsav ellen.
VET0 RINI BALZSAM, havasi növényekből és drága essen dákból, aca. kir. galiatía országos kormány által megpróbált jeleaen és biztosan ható sser,
gynladás. Egy üveg ára 1 frt 60 kr.
STURZENEGGER SÉRVTAPA8ZA ALTESTISÉRVEKNÉL legjobb siker rel alkalmasva. Ára 3 fri 20 kr., erősebb 3 frt 70 kr.
PASTILL ES FORTIFIC ANTE8 (PAS DE ROMA.) Ezen pastillák igsa ajánlhatók mint erősitője és éleszt szere a nemi rendsternek és a nenu életben, anékűl, hogy túlingerelnének vagy ártanának ; a férfias gyengeséget elanyésstik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy üveg ára 10 frt__
VALÓDI DOR8CH MÁJZS1R OLÁJ^
kiváló gyógyszernek elismerve minden - , ... - ^i1* és tüdőbetegségeknél; kiváló ssi-
^t^ és tisstaizü; egy üveg 1 frt
80 kr; egy tuczat üveg vételénél 26 pret levonat
. ___
Wajdits Jóxsef kiadó-, lap- ói nyomdatiüajdms gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanixsáa.
rf-
G>

1
a otj
c ^
V*
o cr cr
»
pr
? 2
: i w
E ?
r? m
2L a
Sl s^
E ^
= o r
I
I ?
m o
s
tr ar
i