Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
36.62 MB
2022-11-15 10:35:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
142
242
Rövid leírás | Teljes leírás (830.45 KB)

Zalai Közlöny 1874. 088-096. szám november

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

>\4G1 -KA>1Z8A, 1874. november i-én.
| Etfflzttési ár: J eféu «Tfl . . d fn.
iü evre.... 4 t ie*yea erre . 2 ,
Hlrdtteaefc
6 hoá''oo« peDUc rbao 7, máiodMxor 6 ■ minden további torért 5 kr.
yYILTTÉRKfiS
loronkiot 10 krers
vernek fei. Einmtxri illeték minden birdetéíért kfilfin
- * *» 3 **
Tizenharmadik évfolyam.
".o kr. fizetendő
c
Nagy-Kanizsa város
i a
előbb:
-BOMOG
ÖN
I tserK«msu>oex. —
xaya^i resset .li*-c/> cöziemeuyek peui? : kiadnhot bénneot*- in t£sendók:
XAtiY-SAMZKA VlasséMkü.
Bérmentetlen levelek inmert műnk «.tártak tói íugxdUtmk el.
» — "
á Kéziratok rii«« nem f
_ küldetnek.
===----
sa varos helyhatóságának, nemkülönben a .¿aíamegysi gazdasagi egyesfller''.a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iaaroank4, a .nagy kanizsai takarékpénztár" „Zala-Somogy" gőzhajózási reszvónytársuiat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoitó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője
etenkini kétszer, vasárnap- s cxutörtokoiu megjelenő vegyes tartalmú lap.
>a^y-Kanizsa, 1874. oktober 30-án.
Mióta a megyék területi rendezésének kérdése a napirendre került, minden megye részéről annyi ügybnzgalmat észleltünk területük lehető megóvása, sót kiterjesztése körül kifejteni, hogy azon legkevésbé sincs csodálkozni való, ha a dunántuli megyék kőzött legnagyobb Somogy vármegye se akarja magát e buzgóságban túlszárnyal-tatni hagyni s nemcsak a czélszerüség, méltányosság, lakói kényelme s jólétük előmozdításának aldozatot hozni s ezáltal a méltányosság ösvényére lépni nem akar, hanem ellenkezőleg a kisebb szomszéd Ba-ranyarnegyéból mintegy négy községet szeretne kisajátítani, ezt mi igen fe> tudjuk fogni, s nem álmélkodunk, ha e czél kivitelére az eszközök nem épen válogattatnak meg, mert hisz nem régiben hallottuk csak egy nyilvános értekezleten azon elvet pro-clamálni „qui vult finem, debet etiam média" továbbá „finis santificat média'', nem is szólnánk semmit, ha Somogy megye érdemdús alispánja megyéje területének meg- | óvása tekintetéből a nagy méltóságú kir. bclügyminister úrhoz bárminő representa-tiokai tesz, ha azzal másokat sérteni,s mintegy pelengérré állítani nem czélozná, de ha ily gyanúsítások, mint a .Somogy* ez évi oktober 20-kí 42 ik számában foglalvák, — a nagy közönség elé hurczoltatnak, akkor lehetetlen azokat hallgatással mellőzni, nehogy ebből bármely elismerés következtethessék.
A „Somogy" czimű%hirlap idézett száma 2-ik oldalán oktober 7-ról egy alispáni felterjesztést közöl azon kérdés iránt, valljon Surd. Belezna s a t. Zalamegyéhez csatoltassék e? mi ezen előterjesztést nem
láttuk, s azért megjegyezzük, hogy azt Somogy megye alispánja művének csak azon alapon tekintjük, mivel ennek neve alá van nyomva s nem hihetjük, hogy Somogyme-gye székhelyén megjelenő a megye nevét viselő — lap egy ily felterjesztést közölt volna, ha az apocryph lenne. Ezen felterjesztésben H.-Szt.-Miklós, Li8zó, Surd, Belezna sat. községeknek a képviselőházhoz intézett azon kérvénye, melyben magukat Zalame gyéhez csatoltatni kérik, az ország, a kOp-selőház, és a kormány félrevezetésére czél-zottnak jellegeztetik, abban a nevezett községek túlnyomó többsége akaratának meghamisítása ins...