Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.11 MB
2022-11-15 10:38:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
121
239
Rövid leírás | Teljes leírás (792.32 KB)

Zalai Közlöny 1874. 097-104. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


H Irtotta**
6 hasábos petitsorbaa 7, másodszor 6 ■ mindeo további «őrért 6 kr.
1SY1LTTÉRBRN •orookint 10 krért váltnak fel. linrstári illeték e -légy*« hirdetésért J 30 kr. fisetendfi
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
A 1»? szellemi ''.lletó közlemények HHrjtftEXLÓOtíl, —
myagi resset illető köziemenysk pedig s kiadóira bérmentve la-tésaadók:
NAOY-KAN1Z8A Vtiulutt*.
Bérmentetlen lerelek caak ismert munkatár-•aktéi fogadtatnak el.
Kéairatok tíimi nem küldetnek.
_ _ »uiuoaM.
káanv Kanizsa város heiyhatótáflának. namkűléntwn a „zalaméQyei gazdasági egyesflef\ a :,nagy-lc*ife«ai kereskedelmi « ioarbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár'' a Zala-Somogy" gőzhajózási reszvénytársuiat, ugy a .zala egerszegi tojfa-tűzoltó egylet'' s több megyei es városi egyesület hivatalos értesitéje.
Heienkiiit kétszer, vasarnap- s csűtoriokóri, megjelenő vegyes tartalmú lap>
kai inkább az erkölcstelenség tenyésztetnek. [ Tartsuk, mit Pál apostol mondott: „Ki nem dolgozik, ne egyék." Seneca azt mondja: „homo ad intelligendum et agendum natns.* (Az ember a megértésre s cselekvésre született.) Midőn * nemzet szorult állopotba jutott, midőn az elszegényedés rémképei jelennek meg előtte, ekkor egy perczet sem szabad használatlanul elrepülni hagyni, mert az eltűnt idő, elszalasztott alkalom soha vissza nem tér. Most a dologtalanság prófétái hallgassanak. — A dologtalanság, babona, anyagi nyomor egy anyának leányai. — Rendithetetlen hitünk, hogy hazánkban a felvilágosodott s hazafias clerus, a nemzet szent törekvéseinek nemcsak hogy gátot nem vet, hanem azokat inkább megszentelni g minden erejéből a czélt előmozdítani fogja. Folytttjuk.
GÓZONY.
>T -Kanizsán, 1874. november 26.
JL
A helyzet igen komolylyá kezd változni. Kilencz századnak vérzivatarjai e nemzetet megfogyasztották, de nem törték meg. Jelenleg a rósz gazdálkodás a meredélynek azon fokára vitte, honnan letekinteni borzadalom. Kaján ellenségeink már gúnyosan kérdik, — no, hol van tehát az annyira kürtölt politicai érettség ?
A magyar hosszú küzdelmeiben min dénkor a szabadság szentügyéért vérzett, — érdemei a történelemben halhatatlanok. Viszont nem tagadtatik, hogy a jelenkor parlamentarísmusának örvényleteiben kellő jártassággal nem birt, miért most tapaszta • latlanságát drágán fizeti. Ótet az 1867-iki vívmányok sajátságos hangulatba ejtették, hajlamai bizonyos fényes szerepekre gravitáltak, — a számításban gyakorlatlan, büszke jeliem nem mérlegelvén mit bimak el vállai, oly szerencsétlen miveletekbe bocsájt-kozott, melyek aránylagos haszon nélkül tömérdek s állandó pénzáldozatot igényelnek, a nemzetet pedig, mely a lefolyt 3 évtizedben különben is anyagi erejére nézve szerfelett igénybe vétetett, összeroskadásaal fenyegetik. Megtanulta mosta magyar, hogy alkotmányos állapotban is a ministeri felelősség csak gőz- és bolygó fény, ha a nemzet maga nem gyakorolja kellőleg az eílen-őrködést, ha az ügyletek mélyére maga nem tekint.
Hát e hínárból már nincsen szabadulás ? liií az elkövetett hiba oly végzetteljes-e ? hogy e miatt a szép magyar hazára, a dicső magyar nemzetre, ellenségeink a lélekharangot húzhatják ?
Félre ti a kislel küségnek, gyávaság-
| nak vészmadarai! A magyar már más eseteket látott, más viharokkal nézett szemb...