Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.11 MB
2022-11-15 10:38:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
165
318
Rövid leírás | Teljes leírás (792.32 KB)

Zalai Közlöny 1874. 097-104. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


H Irtotta**
6 hasábos petitsorbaa 7, másodszor 6 ■ mindeo további «őrért 6 kr.
1SY1LTTÉRBRN •orookint 10 krért váltnak fel. linrstári illeték e -légy*« hirdetésért J 30 kr. fisetendfi
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
A 1»? szellemi ''.lletó közlemények HHrjtftEXLÓOtíl, —
myagi resset illető köziemenysk pedig s kiadóira bérmentve la-tésaadók:
NAOY-KAN1Z8A Vtiulutt*.
Bérmentetlen lerelek caak ismert munkatár-•aktéi fogadtatnak el.
Kéairatok tíimi nem küldetnek.
_ _ »uiuoaM.
káanv Kanizsa város heiyhatótáflának. namkűléntwn a „zalaméQyei gazdasági egyesflef\ a :,nagy-lc*ife«ai kereskedelmi « ioarbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár'' a Zala-Somogy" gőzhajózási reszvénytársuiat, ugy a .zala egerszegi tojfa-tűzoltó egylet'' s több megyei es városi egyesület hivatalos értesitéje.
Heienkiiit kétszer, vasarnap- s csűtoriokóri, megjelenő vegyes tartalmú lap>
kai inkább az erkölcstelenség tenyésztetnek. [ Tartsuk, mit Pál apostol mondott: „Ki nem dolgozik, ne egyék." Seneca azt mondja: „homo ad intelligendum et agendum natns.* (Az ember a megértésre s cselekvésre született.) Midőn * nemzet szorult állopotba jutott, midőn az elszegényedés rémképei jelennek meg előtte, ekkor egy perczet sem szabad használatlanul elrepülni hagyni, mert az eltűnt idő, elszalasztott alkalom soha vissza nem tér. Most a dologtalanság prófétái hallgassanak. — A dologtalanság, babona, anyagi nyomor egy anyának leányai. — Rendithetetlen hitünk, hogy hazánkban a felvilágosodott s hazafias clerus, a nemzet szent törekvéseinek nemcsak hogy gátot nem vet, hanem azokat inkább megszentelni g minden erejéből a czélt előmozdítani fogja. Folytttjuk.
GÓZONY.
>T -Kanizsán, 1874. november 26.
JL
A helyzet igen komolylyá kezd változni. Kilencz századnak vérzivatarjai e nemzetet megfogyasztották, de nem törték meg. Jelenleg a rósz gazdálkodás a meredélynek azon fokára vitte, honnan letekinteni borzadalom. Kaján ellenségeink már gúnyosan kérdik, — no, hol van tehát az annyira kürtölt politicai érettség ?
A magyar hosszú küzdelmeiben min dénkor a szabadság szentügyéért vérzett, — érdemei a történelemben halhatatlanok. Viszont nem tagadtatik, hogy a jelenkor parlamentarísmusának örvényleteiben kellő jártassággal nem birt, miért most tapaszta • latlanságát drágán fizeti. Ótet az 1867-iki vívmányok sajátságos hangulatba ejtették, hajlamai bizonyos fényes szerepekre gravitáltak, — a számításban gyakorlatlan, büszke jeliem nem mérlegelvén mit bimak el vállai, oly szerencsétlen miveletekbe bocsájt-kozott, melyek aránylagos haszon nélkül tömérdek s állandó pénzáldozatot igényelnek, a nemzetet pedig, mely a lefolyt 3 évtizedben különben is anyagi erejére nézve szerfelett igénybe vétetett, összeroskadásaal fenyegetik. Megtanulta mosta magyar, hogy alkotmányos állapotban is a ministeri felelősség csak gőz- és bolygó fény, ha a nemzet maga nem gyakorolja kellőleg az eílen-őrködést, ha az ügyletek mélyére maga nem tekint.
Hát e hínárból már nincsen szabadulás ? liií az elkövetett hiba oly végzetteljes-e ? hogy e miatt a szép magyar hazára, a dicső magyar nemzetre, ellenségeink a lélekharangot húzhatják ?
Félre ti a kislel küségnek, gyávaság-
| nak vészmadarai! A magyar már más eseteket látott, más viharokkal nézett szemben, Nagy veszélyek között mindenkor felemelkedett lélekkel határozott. Történelmének lapjai telve vannak a honszeretet, áldozat* készség ragyogó példáival. Egy perczig sem lehet tűnődni, hogy jelen viszontagságai között is a világ bámulatát ősi erényeivel fogja meglepni. — Az orosz Moszkvát feláldozván, megmentette a birodalmat. Váljon kételkedhetni-e a felett hogy a „ M a-gyar* szabad hazájáért bárki által áldozatokba magát felülmúlni engedné?
Csak mondja ki a nemzet, hogy e hazában minden fngó s ingatlan vagyonnak egy százaléka a h a z t oltárára tétetik; — e varázs szóra a szenvedő beteg honanya azonnal a legszebb, legigézőbb hölgygyé fog átváltozni, az ég angyalai örömkönnyeket hullatandnak, sátán alakú ellenségeink pedig a nagyszerű látványra megszégyenülve elvonulandnak. — Mi senki kárát nem akarjuk, nem fogunk egyes osztályok javaihoz nyúlni, a körülmények folytán reánk nehezedett terheket szabad alkotmányos nemzethez illóleg egyesitett erővel fogjuk viselni, hitelünket nemcsak fenntartani, de sőt jövőre megkettőztetett munkásság-, takarékosság- és eszé-lyes számítással gyarapitni igyekszünk. Jegyezzék meg szomszédaink, hogy a .quota'' és „bank* kérdésnél igy találandnak bennünket.
„Az nem lehet, hogy annyi ész
S oly szent akarat Hiába sorvadozzanak
Egy átok súly alatt. Még jönni fog, még jönni kell —
Egy jobb kor, mely után Buzgó imidság epedez Százezrek ajakán."
n.
összefüggést».^ t fenntebb előadottakkal, némely módokat, melyek a nemzeti va-gyonosodást előmozdíthatják, véle mén y-zendek:
1-ör. Vasárnapon kivül minden egyéb ünnepek, kettős, fogadott, vagy községi ünnepek, Flórián, Vendel, Rocbus sat. ünnepek, kérő napok, bocsujárások s efelók megszüntetendők s minden ünnep vasárnapra átteendő.
Ezzel évenkint legalább 25 munkanap nyeretik. 16 millió népességgel biró országban a munkás kezeket bizton 4 millióra tehetni, ezt 25-tel szorozva, kihoz száz millió munkanapot, vagyis annyi forintot. A számítás annál kevésbé túlzott, ha meggondoljuk, hogy a beszüntetni véleményezett ünnepeken a munkás kezeken kivül a gazdasági fogatok sat. hevernek.
Idő s munka azon tényezők, melyekkel az adósságot tisztázni, vagyont szerezni, a nemzet jólétét megállapítani, felvirágzását eszközölni lehet. Nem a fogadott dologtalanság, a munka dicsőíti a/. Istent. A józan ész megbotránkozik ily szavakra: .Ha
...................napján.....
s nem dolgozol, akkor az Isten néked megkegyelmez, házad nem ég el, vetésedet jég nem veri el, marháidat betegség nem éri sat. Maguk az augurok is e felett markukba nevetnek. — Az nem lehet, hogy tovább is a butaság parancsoljon a józan észnek, hogy a helyes fogalmat a babona ölje meg. — Mi is a vasárnapot, a vallásos érzület ápolását mély meggyőződésünkből jónak, szükségesnek tartjuk, de a többi ünnepeket henye napoknak tekintjük, melyeken nem a vallásosság szent érdekei, hanem sok-
Zalamegye
bizottmányi közgyűlésének jegytökonyvéböl.
— Zala-Egeraxeg, nov. 6. 1874. — (Vége.)
(253. sz.) 1873. évi házi pénztárról vezetett számadást a belügyministerium helybenhagyván,Skublics Zsigmond főpénztárnok ur a további felelősség terhe alól fölmentetik.
(254. sz.) A törvényhatósági bizottság legtöbb adófizető tagjai névjegyzékének megállapítása s a választás alá eső bizottsigi tagok felének kisorsolása.
Az igazoló választmányhoz: Thassy Lajos, Skublics Zsigmond, Kőnigmayer János, Hidegh József éi Mayer Jakab urak közgyülé-sileg meg választattak, kikhez főispán ur elnökül Arvay István, tagokul Isoó Ferencz, Hu-binszky Adolf és Szigethy Antal urakat nevezte ki.
Az 5 tagu állandó bíráló-választmány
TÁRCZA.
Szeutklrálji Aurél sírjánál
Itt aluszik, itt pibeu a költő, Csendes a air, háboritlan ¿Ima ; Nem Kararja már nyugalmát ««oki, Nem hat ide semmi földi lárma. — Éa álmában néma, boa keresztje . . . Szomorúan őrködik felette.
Uh, & kereszt, müj jól illik ide . . Nebéz kereszt a költő élete : Neki jut n emberek aortában, A megváltók kin telj ej szerepe. Egész élte szenvedéssel teli. Nyugodalmat csak a sir ad neki.
Oh, én todom, mit szenvedt e halott, Mint sivatag áll eiőtt«m múltja ; Mint sivatag, kit minden elhagyott, Kinek nem volt iiiár senkihez útja. Bokoo , barát vele nem törődött . . . gzámOzve élt az ember .k között
Én hallottam bus keble panaszát — Öröm, reménj keblében hiányzott; Ott csak bn, as ön emésztő bu és Az elhagyott fájdalom tanyázott. Keblében tél, a puszta tél honolt, Hol min<len vágy s é-zelem már kihoit,
Oh, de nem a imv, nem volt még hideg Szive lángolt, a szive még éreeit, — Miot jég alatt a vulkán tűz. benne A. legforróbb honszerelem égett. Ez hevité csüggedt, fásalt lelkét, Ez egy érsés tartá fenő életát
Most már nyugszik a szenvedés után, Itt e néma, e puszta sir alatt; Nem mutatja oszlop a bua helyet, H«1 a szegény fáradt költő hamvad. Ma holnap már megse látszik a hely S a feled ás elrepül nevével.
Oh, nem — Oh, nem . .. enyéazet nem bántja E azent helyet — megmarad ez majd itt ; Meg-megnézi költőjét a tavaaz, 8 idehinti legszebb virágait. A kegyelet aem kéaik sokáig .. . Éa nevének kSosalopot állit.
(Bucsnta)
KELEFY QY.
1873/4. tanévi szünidőm.
(Folytatás.)
Az első állomás .Lébeny-Szsnt-Miklós,* itt kiszállva, a komiromi katonai zene-kar har-sogtatta trombitáját; itt állott a diadal kapu „Isten hozott" felirattal; lovas bandérium kö-rüJ-belül 100 caikós ruhás legény díszelgett lóháton. Moeony megy ének közszeretetben levő alispánja t. Simon Gyula ur üdvözölte a társaságot, mire Krueaz Krizosztom elnök ő mltsga válasza atin a késsenálló fogatok csakhamar az 7( órai távolságra levő Lé ben j mezővárosiba szillitottak bennünket, melyet megtekintve, im itt közlöm templomának részletes leírását: néhai Ráth Károly utin.
M osonj megye öt nevezetes épületei egyikét, még pedig a legrégrebbet, mutatják be a tisztelt olv&AÓ közönségnek, a lébenyi kath. pa-rochialis templom alakjában, mely a XlII-dik század első évtizedében épült. Lébenyt más két helységgel együtt legelőször Hédervári Sindor és Szerafin főnemesek birtokiban taJiljuk. (Codex diplomaticus regni Hungáriáé ecclesias-ticus ac civilia »tudia et opera Georgií Fejér bibliothecarii regíi F. IIL V. 1. p. 59.) A XII-dik század közepe tiján. (Carolus Wagner: Collect&nea genealogico his torica illustrium Hungáriáé íamiliarum, quae jaminterciderunt.
p. 75.) Ezek elhal vin, kirilyi kézre került, majd több külfölditől részint kirilyi adomány, részint vételi jogon bízatott, később III. Béla király birtokiba jött. Ennek fia Imre király, Hédervári Saul kalocsai érseknek adományozta sigy viszont a Hédervári család birtokába került. Az érsek halála utin fivérei, Bóth mosóni főispin, Csépán bácsi főispin és Mór fia, Istvin nem akarvin birtokukban megtartani e jószágot, a benczéseknek adományozták, elóbb egy monostort és azutin a gyönyörű románstylü szent Jakab apostolról nevezett apátsági szeniegyhi sat építették.
Az alapító Hédervári nemzetség Jeruzsálemből egy oly ékes mivü oltirt szerzett az uj templomba, melyről Fuxhoffer, (Damiani Fuzhoffer benedictine pannonií, in alma divecesi Veszprimiensi psrochi asszófóensis et ven, dis-tríctus Füredi^nsis vice archidia coni monaste-riologia regni hungariae. Veszprimii 1803. Li-ber 1. pag. 183—185.) azt mondja 1803-ban, hogy a mai kor hiiba kisértené mag mássá készítését.
E templom és s monastor építését év szerint határozottan illitani nem lehet, annyi azonban bizonyos, hogy II. Endre kirily 1208-dik évben a Héderváriak ezen alapítványit megerősít«», (Codex diplomaticus T. ül. V. 1. 58 — 66.) mely oklevél ziradékiban két alapító neve is előjön, úgymint as egyik Csépin, Istvin fia, ekkor már mint az orszig nádora és Bácsmegye főispánja, a másik Bóth mint mo-sonmegyei főispán ; említtetik még a többek közt Péter győri püspök és az ismeretes Bánk-Bán is.
Ezen most említett megerősítő kirilyi ok-mioyból kitűnik, hogy e monostor javai Lé-
beny-Szent-Miklós faluk és a mostani jinoa-hizi, baritföldi pusztik határaira kiterjedt, (Idetartoznak még Sár, Nostroy, Onduch, Bérnél, veszprémmegyei helységek. C. D. T. ül. V. 1. 64. lap) s igy északról a kis Duna, délről a Rápcza vize határolta. Számos fsJu és puszta fordul elő ez oklevélben, melyeknek most már helyét sem tudják megmondani a lakósok. Nem is csoda, mert ez 1241-dik évi tatir pusztítás s az 1271-dik évbeni cseh pusztítások Mo-sony megyét igeu megrongálák. 1271-ben Ottokár cseh kirily Mosoay városát a földdel egyenlővé tevé adott hite daczira, Gvercsellen várát lerontá annyira, hogy most helyét sem tudják kikutatni. Óvárt megvívta s letarolta. Ekkor semmisittettek meg azon fiivak (villa) és pusztik (praedium), de a lébenyi remek egy-hiz hogyan-nogyan-se épségben maradt.
A mohácsi vész utin a benczések elhagyták e nyilt helyet, télvén a törökök gyakori tne-rontásai- és pusztításaitól, míg 1594-dik évben a következő eset adta elő magát.
Julius elején (Krekovits: Donaustrom das ist dia Beschreibung der Städte Märkte, Ortschaften, Festungen etc. 1695. 698. 1.) né-hány ezer török Oyőr-Szent-Mirtonra, a pannonhalmi vár- és monostorra rontott s azt be-ve vén, öcsényi Baranyai Pál főapitot felkon-czolta társaival együtt, csupán egy laicus, szűrbe burkolva illanhatott el. (Dr. Lúnyi Károly : Magyaralföld egyháztörténetei 1844. 287. 1. és Fuxhoffer már emiitett helyen. Krekovitz és a „Status personal is, officialis et localis religio-sorum... Archicoenobbii S. Martini Monte Pan-noniae ordinis S. Benedicti" czimfi 1846-ban megjelent könyv 46. 1. miskép adja elő ez qm-ményt)Ezen egyén a baritföldi puaztin letelő-


tagjaiul: Kovács Károly, Skuhlics István, Iso<5 Alajos. Kándler István és dr. Gráner Mihály urak újból meg választattak.
(255. 8«.) Az iváncz-ganicsai Hid kijavi-tasa érdemében Horváth László bizottsági tag g Nagy József szbiró uruk küldetnek ki. hogy h helyszínén megjelenve, a barátságos egyezséget kiértsék meg, ennek nem sikerűiébe tjeién az ujabban kiegészítendő vizsgálati iratokat batarozathozatal végett a törvéuy batósaghoz mutassák be.
(256. 87..) Az 1875. évi megyei szükségletek iránti alispáni intézkedés jóváhagyatik.
(257. sz.) Az 1875. évi nyomtatványok s irodaszerek iráuti alispáni intézkedés jóváhagy atik.
(258. sz.) Bnksay Sándor csendbiztos ellen, a Szabó Józst l sármelleki lakosnak elővizsgálat alkalmával lett bántalmazása miatt, tény-áliadék hiányában a tiszti kereset elrendelhető nem lévén, ezen ügyben minden további eljárás bescüntettetik.
(259. az.) Csizmadia József csáktornyai járási őrmesternek fizetés felemelése iránti kérvényének nem adatott hely, részint annak a megyei költségvetés után történt beadása, részint a mostoha viszonyok miatt.
(260. sz.) Eaztergály községnek Zala-Apáthi község ellen emelt panasza az sítalp hogy a panasz tárgyát tevő és Bognár Tstván tulajdonát képezd ut a községi legelőből neki átengedő földért fog csere utján megszer^ztetni beszünt.
(261. sz.) Az állandó választmány véleménye Nagy Kanizsa város tanácsának azon folyamodványára, melyben a város határában létező megyei utak fentartásához a v iros 1875. évi megyei közmunka tar ozásának vAlts''gban és természetben, úgymint a folyó évben leendő átengedését kéii:
Figyelemmel azon körülményre, luely-szerint a város határában létező megyei utak és ezeken levő mü''árgyak fent ¡irtása nevezetes költséget igényel s azokon a varos hU.iI, nnnt a folyamodvány is tanusitja, koluéges építkezések tétettek, Nagy Kauizsaváros 187Ő évi megyei közmunka tarto/ása természetbeu és váltságban, úgymint a f. évoen is a ván.-s határában létező a megyei úthálózatba felvett utak, kiválólag pedig a kliuker utak íoly tatását tevő megyei utak fentartáai, valamint az ezeken szükséglendő vÍ7átereszük megépitési és a létezők kijavítási költségeinek fedezésére ezennel átengedtetik oly fentartássál mégis, hogy a megyei főmérnök urnák a megyei utakon történendő építések és kijavítások körüli befolyása, beleszólhatási és felülvizsgálati joga íent-marad, valamint az átengedett közmunkának, hova és miként lett felhasználásáról meggyőződést szerezni tisztéhez tartozik.
(262. sz.) A Podturen-novako v eczi M ura át-Jiietszéai munkálatok eredményéről Precsinszky Pál tőmérnök ur jelentését beadván, annak további folytatására 9068 kézi napszám álenged tetik.
(263. sz.) Felső-Hrastyán községnek kérvénye, melyszerint F. Hraítyántól Puscsináig vezető községi útnak megyei közmunkával leendő helyreállítása kérelmeztetik, hely nem adatván annak jókarban tartásáról gondoskodni az illető községek feladata.
(264. sz.) A hotticza szent-már ion i murai
rév helyreállításához szükséges 500 kézi és 100 két fogatú igás közmunka, — ugy a bisz-tricze rács-kanizsai murai rév helyreállításához szükséges 300 kézi és 120 kétfogatú igás közmunka, megadatik.
(265. sz.) Gózony Ferencz ur folyamod ványára, melyszerint az eszteregnyei községi erdőt zár alá vétetni kéri, hely adatván, megvizsgálására Baboch&y János elnöklete alatt Czigány Beryilan, Tamás Ferencz és Mészáros Sándor urak kiküldetnek s ha pusztítást ta-p:i«?ialnak, azt ideiglenes zár alá helyezzék.
(266. sz.) Az 1874 iki VlII-ik t. cz. sze-ríut méterrendszer behozatala tárgyában a mc-g\ e következő hivatalokat állitja fel:
1. N.-Kanizsán egy teljesen felszerelt és mindennemű mértékek hitelesítésére berendezett hivatal alakittatik.
2. Zala-Egerszegen, Keszthelyen, Tapol-czán és Sümeghen pedig a közönséges forgalomban rendesen előforduló mértékek, sulyok és mérőeszközök hitelesítésére lesznek a mértékhitelesítő hivatalok felállítva.
3. Alsó-Lendván, hol a lakossá* nagyobb mennyiségű hordókat igényel, a hordók bitele sitéaérc állíttatik fel egy mértékhitelesítő hivatal.
Hogy pedig kipubatoltassék ar, váljon a felállítandó hivataloknak miuő és mily meny-nyi&égü mértékekre, sulyokra és mérőkészülékekre van szüksége leginkább a hitelesítéseknél, a közgyűlés az állandó választmány vélemény ének elfogadásával küldöttségek kirendelését határozta el.
1. Nagy-Kanizsa és vidékéről: Glavina Lajos ur elnöklete alatt Belus József, Vágner Károly, Gutmann S. H.. Blau Pál, Rosenberg Izrael, Fesseibofer József, Karczagh István, Séllyey László és Talabér Zsigmond urak.
2. Zala Egerszegs vidékéről: Idősb Skub-lics László ur elnöklete alatt, llaudler István, Kaiser Zsigmond, Szigethy Antal, Nagy Károly Csertán Károly és Szily Dezső urak.
3. Keszthely és vidékéről : Nóvák Ferencz ur elnöklete alatt, Csesznák László, Beck Sándor, Bogyay Máté, Trstyánszkv Lajos, ReÍ8chl Venczel, Kugler Nándor és Koller Ferencz urak.
4. Tapolc7.a és vidékéről : Nedeczky Jenő ur elnöklete alatt, Friss József, Franesica Antal, Csöndes József, Vadona Ferencz, Csigó Pál és Marton Gáspár urak.
5. Sümegh és vidékéről : Bessenyey Ernő ur elnöklete alatt, Takács Alajos, Szűcs Pál, L:ichenbacher Pinkász, Berger János, Eitner József és Epstein Vilmos urak.
6. Alsó-Lendva és vidékéről : Horváth György ur elnöklete alatt, Lenk Odoo, Horváth László, Prey György, Kiss Béla, Pecsornik János, Strahia Pál és Zárjeczky Vincze urak kül detnek ki azzal, hogy a körülményeknek meg-felelőleg és az egyes vidék érdekeinek figyelembe vétele mellett elkészitendő munkálataikat a jövő közgy''i lé? <Ué terjesszék be.
(267. SZ.) Az 1874. évi XXV. t. cz. Hze-rint a megye területén egy állandó statistikaí bizottmány alakíttatott. Elnöke az alispán, titkára egyik jegyző, tagjai a központi tisztviselők, szolgabirák, tanfelügyelők s N.-Kanizsa polgármestere s több czakférfi, nevezetesen : a tapolczai járásból: Hertelendy István, Csigó István, Csébi Antal, Eősze István, Ács Ferencz
pedett b azt mint a rendjehez tartozó jószágot elfoglalta s mint földesúr senki állal sem háborgattatva, birtokolta haláláig.
A XVII dik század elején Himmelreich György pannonhalmi kormányzó Baksay István rokonának adományozta a lébenyi apátságot s hozzátartozó jószágot,vagy mint Fuxhoffer irja, elárulta, eladta. Ez azonban a Győrött taniió jezsuitáknak adta át, kik szünidejöket rendesen itt töltötték ; a fentebb emiitettem ritka mivfi oltárt azonban a jezsuiták átadták a ben-czéseknek. 1661 ben Győrmegye előti a pannonhalmi apát Magyar Piacid ellenmondott a jezsuiták nak a lébenyi apátság birtoklása miatt, (Status. .. archi — coenobii S. Martini 50 1.) azonbau a rend egész II. József által történt eltörléseig, birtokában maradt, de ekkor Lébeny egy része, Sövéuyháza helysége és barátföldi pusztából álló birtok a kamarára szállott, mely alatt mind a templom, mind a gyönyörű portaié bemeszeltetett. Belsejében csak a sekrestye éa a chorus alja maradt meg régi román styl-bea, a többi rész javitáskor elveszté ős eredeti alakját.
a kamara kezéből csere utján a szent-miklóRi uradalom, melyhez Lébeny is tartozik, a grót Zichy caalád kezére jutott, melytől a mait évtizedben báró Sina János vette meg. A templom a k. kamara birloklata alatt zárva s elhagyatva állott, s a lakósok egy nsgyobbféle kápolnában végzék az isteni tiszteletet, majd kijavíttatván és bemeszeltetvén, parochiahs templommá tétetett s szent Margitról elneveztetett.
Van e helységben az evangélikusoknak is uiyatemplomuk; szép iskolájuk fölépitéséhez maga a helység volt földesura, báró Sina János ú több ezer táglát ajándékozott.
Lakosa; száma 1870-beu volt 1804 kat-holikus, 742 protestáns, 50 zsidó 332 iskolába járó gyermekkel. Nyelvre nézve legnagyobb része magyar, sokkal kevesebb német.
A régi monostor nyoma is elenyészett.

* *
Ezen plébánia-templom, mely 1841. évi »prílís hó 24-éu leégett, az 1862- és 1863-dik évek folyamában belsejében a vakolattól megtisztíttatott, a hiányos capitclek és oszlopok kiegészíttettek, téglák helyett ismét kövek rakattak. Ez mind néhai báró Sina János költségén történt. A belső fölszerelvények, u. m. oltárok, a szószék Münchenben Sickinger Anselm képfaragó által készíttettek a vallásoe buzgalmú és áldozatkész lébenyi r. kath. hivek köluégén. A többi föl-szerelési tárgyak részint a hívek, részint más jótevők adományai által szereztettek be. Ezen költségek tizenhef. ezer forintot meg haladnak, — a boldogult kegyjr kiadásai pedig ezen összegnél is tetemesen nagyobbak. A belsejében stylszerüleg restaurált templom 1864-dik évi szeptetnber hó 4-én Simor János akkori győri megyés püspök által folszentelte-tett. A templom belső restauratíójának legfőbb érdeme Dingraff Gáspár jelenlegi lébenyi plébánost illeti meg, ki egyedül páratlan fáradozásaival éa példás áldozatkészséggel völt képes ezen gyönyörű, de eltorzított templomot belsejében eredeti styljébe visszahelyezni. Ezen nagyszerű és nehéz munka szerencsésen levégezve levén, a megnevezett plébános további dicséretes feladatául e remek építészeti mü külső stylszerü helyreállítását tűzte ki. Ezen nemes feladatának sikeresitése czéljábói ismét a vallásos és hazafias áldozatkészséghez folyamodott, a többi közt 1869-dik évben a megyei
és Molnár István urak. A sümeghi járásból: Czeiner József ós Ádám István urak. A szent-gróthi járásbó! : Koller Ignácx lelkész ur. A keszthelyi járásból : Kugler Nándor, Beck Sándor és Bálás Árpád urak A pacsaiból : Kollár János ur, a kanizsai járásból: Haba József, Sáringer Károly és Farkas György urak, Nagy-Kanizsa vároBából: Farkas László k. r. igazgató é<* ichberg N. izr. tanitó urak, az eger-szegi járásból: Horváth Károly esperes, Mayer Jakab, Fischer Miksa ós Hanúler István urak, a baksaiból : Kiss János ur, a lendvaiból Zárjeczky Vincze, a letenyeíböl : Czigány Bertalan és Tuboly Viktor urak, a perlakiból ; Ter-bócz György, Csáktornyáiból : Molnár Elek urak.
(268. sz.) Csontos Károly fócsendbiztos ur jelentése olvastatváu, melyszerint a vándor-czigftnyoknak e megye területéről leendő kitiltását megyehetóságilag eszközöltetni kéri, erre nézve a községek elöljárói a szbirák utján utasíttatni rendeltettek, miszerint a községek határában a vándorczigányoknak telepedni s sátort ütni meg nem engedve, megjelenésüktől számítandó 2 óra alatt tovább kísérjék.
(269. sz.) Krób Pál H-od tanfelügyelő urnák e minőségbeni végleges megerősítését tudató vallás s közoktatási ministeri rendelet örvendetes tudomásul vétetett.
(270. sz.) Országos kózkorházban ápolt Sárváry Teréz és Tischler Katalin keszthelyi illetőségűek után felmerült 494 frt. 53 kr. gyógy költség megtérítése tárgyában Keszthely városának azon kérelme, hogy nevezett ápoltak vagyontalansága folytán a városra nézve ily nagy összegnek közköltség utjáni fedezése terhes lenne, az alól feloldassék, — elfogadtatván, pártolólag a magas belügyministpriumhoz felterjesztetni rendelletett.
(271. sz.) Az orsovai „Deák-egylet« kérvénye olvastatváu, melyszerint az Allion hegytöve mellett épített Korona kápolna jókarban tartására adománygyűjtést kér elrendeltetni, a közgyűlés elhatározta, hogy hazánk ezen történeti emlékének fentartása érdekében tett felhívás folytán e megye területén adakozások gyűjtessenek.
(272. sz.) Ungmegye átirata a kisegítő egylet érdemében tudomásul vétetett.
(273. bz.) Győr város átirata a tűzkárok ellenében a kötelező országos biztosításoknak törvényhatóságilag leendő behozatala pártolta-tik s ez érdemben a megyei összes országgyűlési képviselő urak megkerestetni határoztattak, hogy az országgyűlésen ez ügyet melegen támogassák.
(274. sz.) Az alsó-csányi községi iskolai épület építési költségeinek fedezékre engedélyezett 1400 frt. államsegély bekeblezhetésére az engedély megadatott.
(275. sz.) Háromszék alispánjának átirata, melyszerint a megyei iskolatanácnosok fuvar s napidíj illetményeinek eltörlése tárgyában hozott határozatát pártolás végett megküldé. Tudomásul vétetett.
(276. sz.) Udvarhelyszék átirata, mely mellett állami vagy törvényhatósági szolgálatba lépő nyugdíjas egyének nyugdij élvezetének felfüggesztése tekintetéből a belügy ministe-riumhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi. Tudomásul vétetett.
(277.) sz.) Komárommegye a katonai be-
szállásokból eredi terhek aránylagos felosztásának biztosítása végett a képviselőházhoz intézett feliratát tudomás és pártolás végett megküldi, pártoltatván, az országgyűléshez felirat intéztetni határoz tátott.
(278. sz.) Hanthy László mérnök ur a Váliczl a frlyaín szabályozási munkálatainuk műszaki vezetése alól magát felmentetni, az iratokat átvétetni s hátralévő dijait kitizettetui kéri; a kérvény Séllyey László urnák, mint a Váliczka szabályozási társulat elnökének véleményadás végett kiadatik.
(279. sz.) Nagy-Kanizsa város 1875. évi magán, — ugy Nagy- és Kis Kanizsa városuk 1875. évi közös költségvetés tervezete jóváhagyatott éa megerősíttetett. (Eszerint városi magán pótlék 30 kr, közös pótlék pedig 15 kr. minden frt. után.)
(280. sz.) Koszits Szilárd ügyvéd kérvénye tudomásul vétetett, melylyel herczeg Batthyány Gusztáv ur uradalma részéröli meghatalmazását bemutatja.
(281. sz.) Dr. Schreyer Lajos m. tiszt, főorvos jelentése a magyar orvosok és természet-vizsgálóknak Győrött tartott ngyüléséről. A megye közgy ülése örömmel fogadta nevezett orvos ur által az emiitett ngy ülésben tárgyalt közegészségügyi határozatokról szóló jelenté-sét, egyhangúlag elhatározta, hogy nevezett orvos urnák elvállalt megyei kiküldetésében tanúsított buzgó és sikeres közreműködéséért jkönyvileg elismerés nyilvánitassék. Jeles értekezése pedig levéltárba helyeztetvén el.
bizottság utján legfelsőbb helyre fordult ágyú-anyagnak egy harangrai kegyes adományozásáért ; e kérelemnek a fenállott viszouyoknál fogva sikere ugyau nem volt, de ez alkalommal a templom restaurationális ügye a megyei közgyűlés elé kerülvén, a megyei bizottság ezen ügy et felkarolni hazafias kötelessé jének ismerte és a templom külső stylszerü helyreállításának eszközlésére a megyei alispán elnöklete alatt egy választmányt küldött, mely jelenleg a restaurationális munkát Essenwein tervei szerint foganatosíttatja.
A főméltóságu m. kir. vallás és közoktatási ministerium ezen ügye" kegyes pártfogása alá vévén, a műemlékek f-intartására engedélyezett országos adományból etkieig már 4500 frt. engedélyezett a templom külső kijavításárt, Mosonymegye közönsége pedig négy éven át évenfeint 500 frt. hzavazott m»-g magán pénztárából e czélra. Egyes nagylelkű adakozók is hozzá járultak a munka létesítéséhez. S igy alapos remény van, miszerint e rjmek templom néhány év lefolyása alatt külsőleg is helyre állíttatván, a későbbi nemzedéknek is fenc íog tartatni. —
A remek lébenyi templom megtekintése közben helyes példázattal fordult, a leírásban is emiitett fáradhatlan Dingraff plébános a társasághoz, midőn az egykor rombolásra oda küldött, olasz katonák kegyeletüket hozá fel, kik a régiséget megkímélték — az együtt levő tagok kegyeletébe ajánlá a templomot, mint , menyasszonyát.* — A közben élczekkel is fűszerezett beszéd nem is téveszté hatáaát, mert két tag a kimenetelnél az adományokat fogadva, plébános umak távozás előtt menyasz-azonyi ajándékot nyújtott át. —
Ismét a pályához érve, szíves Isten hozzá-
Helyi hírek.
— jBartal György minister ur a napokban hír szerint Muraközbe érkezik.
— Halálozás. Kafka Katalin asszony, ki mint leánynevelő s tanitó hoszabb idő óta szép sikerrel működött, Nagy-Kanizsán deczem-ber 1-én délelőtt szélhűdés folytán hirielen meghalt. Emléke hálás tanítványainak szivé ben sokáig fog élni. Béke hamvain !
— Naptárak, képes köny vek, karácsonyi s újévi aj á n d é k o k. Waj-dits József díszesen felállított köny vraktárában mindenféle naptár, albumok, diszmüvek, képeskönyvek, újévi kártyák, dús választékban olcsó árért kaphatók, szinte látogató jegj ek csekély árért készíttetnek.
— Tárgyalótér6in. A nagy kanizsai kir. törvszék bünfenyitő osztályának f. évi deczember hó folytán tartandő nyilvános üléseiben a következő bünperek vétetnek intézkedés alá: deczemb. 4-én Horváth János es örzse elleni orgazdasági ügyben végtárgyalaa. (Előadó: Gabelics I. kir. törv. biró.) Kovácsi ts v. Balog Flórián és társai elleni tolvajlási ügy-, ben kir. táblai ítélethirdetés. (Előadó : ugyanaz.) Horváth v. Jáger Ferentz n.-kanizssi ács-legény elleni súlyos testisértési bünperben vég-tárgyalás. (Előadó: Gózony Ferencz kir, törv. biró.) KolJarics v. Bedő József elleni súlyos testisértési bünperben kir. táblai ítélethirdetés. (Előadó: Gabelics Imre kir. törv. biró.) Deczember 10-én Galamb Vilmos levélsikkasztó elleni bűnügyben kir. táblai ítélethirdetés. (Előadó: Gabelics L kir. törv. biró.) Kele Antal elleni gyujtogatási ügyben vég tárgyal ás. (Előadó: Gózony Ferencz kir. törv. biró.)
"Folytatás a mellékleten.
dot mondva a derék népnek : mely nek arczán az őszinte magyar rokon szeretetet lehete leolvasni; — Elhagy ván Mosony állomását (Strass. Soraerein) Hegyeshalomnál kiszálltunk. Itt a készen levő fogatok a gyönyördús Márialigetbe vittek bennünket, hol cs. k. Albrecht főherczeg ő fenségének szi/es jószágigazgatója által fogadtatva, barátságos reggelire hivattunk meg, melyet ott a fák árnyékában, Győrből Vörös Jancgi zenekarának működése mellett, magunkhoz vettünk. Ezt;hamar végezve, a földi paradicsomhoz hasonló ligetben először gyalog, később pedig kocsin a-kitünően rendezett birtok megtekintésére indultunk. — A főherczeg Albrecht féle birtokcsoport Óvár és Mosony körül fekszik, részben áradmánylőaz- kavicsdús talajon, részben a Hanyságban : Összes területe 36,349 hold 307 öl; ebből márialigeti gazdaságra 1797 hold, a paprétre 933 hold, a magyaróvárira 735 hold, a mosonyira 1670 hold esik ; bérben van 7004 hold, 487 öl. Különösen szépek a mesterségei csatornák által öntözött rétek és legelők. A gazdasági növények közül főleg buza, rozs, zab és kukoricza termeltetik. A ménes 490 darabból áll, szép angol, salzburgi s benföldi ménekkel; a gulya 3444 darabot számlál Shorthorn és schweiczi bikákkal; a juhok száma 5,128 Sonthelovon gyapjudús fajokkal. Az ipart tekintve, van gépgyár, *ör-főzde, számos malom, téglatelep, tőzegásás stb. Az erdő kevés; tölgy, nyár, kőris, szil, és fűzfák a túlnyomók. —
(Vége köv.)
vl
BEUCKER aLAJOS.
Czélsze**ü és elegáns
karácsonyi és ajévi ajándékoku!
ajánlok iró- éa rajzeszközöket, bór, broncz-és faárukat, 50 krtól kezdve mioden tetBzéa szerinti
Továbbá
ang.
L<
iróanzlnlí kénzlefeLH, iromány-l jíbkákM, albumok , Mxivartar tók , pénztár«zákat stb. stb.
legnagyobb választékban.
Különösen ajánlom a legújabb jelképes levélpapírok é« borítékokat színe«
monogrammal, vagy kiilönféi« csinos jelvényekkel.
(TÖ07 -1) KANITZ C. X
Budapesten, Dorottya utcza 12. JK
vélb-li megrendelések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek. /%
XXXXXXXXXD
Keller Ig''nácz
1258—20)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek és gyermekek számára való topánraktárát'' a legjobb minőségűeket a lehetó jutányos
áron •
ITgyszinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a os. k. katonasága t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőr-böl elfogadok és kéazitek, az árt'' legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-tásrn "1 fogadom.
Empfiehlt sein reich assortir.js Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausl&nderLeder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
(I Ho—12
A legnagyobb
láSBüTÖRGYÁ®
Becsben, JII.Marxer ateza 17. sz. alntt van, honnan kopekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek
♦ ♦
: ♦
♦ ♦ ♦
x
X X
I ♦
i
: X
A maga nemében egész Kuropábau
* legnagyobb, több oldalról rendjelek- s 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehérinííek gyára
Bécsben,
Raktár : 25
Mnriahilf, HauptMrn^c
25.
mely szoros értelembeu vett sri!árd>ága a minden darabon srá-mokban látható ár.ik„^s gyártmányainak roppant im-rvii elűál-ht-H»j. álul már sunyira vitte, hogy a nagybani "kivitelt, valamint a ki»ebl> résxletekbc-iu eladást illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által elérbetőt, ezenfelül teljes jótállás mellett reud-kivillileg olcsó a legjobb imuőségü áruezikkeket nyújt s biztosit
t. c*. vevőinek, py Levélbeli kívánatra * megrendelések eges* Magyarországi a gyorsau és pontosan eszközölteturk, s a nem te*(ti, x iil>" darabok visszavétettek.
Angol Chiffon ingek gallérrjl vagy nnélkül szebbek, mint a
vászon ¿nge.K_^levélbeli megrendeléseknél a nyakkfírnyttlet mértéke mindenkor megkívántatik;, darabja 1 frt 8<) kr., 2, 3 — 8.50, a legcsinosabb i leggyakorlatiabbak.
Ruoborgi vászon férfiingek.
(a nyakmé t<-k megkívántatik) 4, :>. tí frt, a legjobbak.
Harisnyák (időjárás szerinti) a láb hossziiságának inegiiicré-sével tuczatja 4, ;"», t> f''tíg. a legfinomabb s legszebb gyapjából fii d''cosse szerint sziuezve himxetteu ti, 10, 12 frt
Hölgy kari «nyák fehér vagy
szitu*« tuczatja 6, O, 10, 12, Ifi frt.
Igen eleg.tns férfi v. hölgy batiszlzsebkeiidők, különféle
Gallérok legujxbb nuuta, 1 színezett körzettel tuczatja 3,
tncxat ára 2 k 3 — 4 frt (nyakm. megkívántatik.
Férfi nyakravalók vagy >& on nyakkötok darabja 7.» kr. 1. 2 3 frtig x legújabb.
Férfi lábra. alok 1 frt, 1 i>0, 2—2 60, 3 frt, lovagsxabás, íran<-xia vagy magyar mintára.
6yapo: egészségi ajjasok(Jac-
k(>ni 2, .1, 4 frt, selyemből 6 7 frt, kodmöuös vagy szövött labravalók 2, 3—4 frt (véd a köszvény ellen )
Női vászon ingek, simák UH), 2 frt, tinóm h>ir okvarrás>«al 2 frt ''>0 kr., valamint sváj<-zi forma, uj minta, hímzéssel i mabbak
4, •>, ti frt, legtíuoinAbb 16 frt. Nói alsó szoknyák p*rkáJb.,l
vagy finom barchetből 4 frt, hímzett betéttel 5, t>, 8 frtig, uszálylyal vagy diszöltözetlittz.
Nei harisnyák vagy férfi kap-czák, tuczatja 5, 6, 8, 10 fr'' lg a legfinomabbak.
NÖi fizök. fűzőre (a derék környületméjrtéke rnegkí váiit.s-l>k) 3, 4, Ö írt
1 tuczat vászon zsebkendő 1.50—2 frt, nxgyobb s finomabbak 2/>Ü, 3.:*»<>, 4,5 -8friig.
l tuczat ozérna batiaztkendo f>, 7, W—10 frtig a legfino-
3.50, 4—5 frt, ugyszinte legfinomabb runiLargi vi*x<>oii>g»-k hímzéssel és csipkével 6, ti, 10 frt.
Női éji vagy téJíiogek hossm njjal 3 fit 50 kr , hijnzett.-I 6, 7 frtig
NÖi lábravalók, vászon. p»r-kál vagy barchetből 2, 2.5<), 3 frtig, hímzéssel.
Mói pongyola vagy éji oor-
Settik legfinomabb ciiirtingböl ''J, 2.50, franc/.ia batMKtből, hím zéssel 3, J 50, 4 f»t
Eyéazaéftartó mellény vagy nadrág gyapjúból dhja 1 frt 5o, 2 frt 50 kr.
Egészség tartó mellény vaity nadrág finom meríno*yapjuből kreppssöveUzerü, véd "csúz k megfázás ellen, a legegészségesebb férfi, ragy nőnek is xjánlhaió dbja fehér v. sxiaes .., 4, .0 frtig, a legfinomabb selyemből alsó inguek 6, 8, 12 frt.
LEVÉLBELI MEGRENDELÉSEK (bármely nyólven Írva) a vidékről készpénz beküldése vagy utánvét és jótállás mellett gyorsan * pontosan eszközöl rétnek.
A megrendelési levelek ekkép cximzendők :
Asztal- v. lörülközö-kendök
tuczatja csak 5, 6, 7—W frt, I dam.
j I asztalterilék vászonból 6 SZemelyre (1 abrosxsxal abhoz illő kendőkkel) :''», 6, 8—10 frt, 12személyre mégegyszer aunyi.
30 róf színes ágynemű, dbja 7, 8, 9—10 frtig,
30 rőf fehérített kézi fonál-vászon, S dupla czérnából fe-héritetleu 7.50, 9.50, 10, 13, Ifj frtig. igen ajánlható.
30 rőf 4/4 ««éles rumburgi vászon, dbja 12, 13 15-18 frt.
40—42 rőf kitűnő takáOS-Vászon (finom ágyn inöre v»gy 12 női ingre) 14, 15, ¿á, 22, 24 frt.
48 rőf belgái takács vászon
22, 25, 30—:;5 frt kitűnői, g sxép,
50—64 rőf hasonlitliatl.tn jómiuóségü rnnbargi vi.gy bul-landi vászon (kézifonat s "Jt
széles) iO, 35, 40. 50—CO frt.
Wien, k. k. Hoflieferant, (Mariahilferstrasse 25.)
50 frtig terjedő bevásárlásnál t hímzett női gurnitnra ráadásul adatik. • (1484 -8.)
Csak a 15 év óta fennálló (1493—b)
Friedmann bazárban
Bécs, Praterstrasse 26. szám alatt
őszi és téli idényre.
LfcXxUJABB
a
téli idényre!
Csak 5 fr!ba kerül egy teljes angol egészségfiltözék, melyek amerikai természetes gyapjúból vannak nőve ós gaintni-szerilleg tágitbatók, a testűt gyorsas negmelogitík ■ folyton krtnnyÜ kigőzölgé*ben tartják. Fzen öltözék védeazköz a meghűlés s másneinfi betegség ellen. Ily Öltözék férfi, vagy hölgy számára áll 1 ing, 1 nadrág, 2 pár hsrisnya, 1 pár kézelfi, 1 pár czipSbetéthSl. IlindöMXe ex caak 5 frt.
Meleg éa jó téli ruhák.
Kesztyűk gyermekek, hölgyek és urskusk 20, 30, 40, bélelve 40, 50, 60, 70, 80, 90 kr. Szarvasbér kesztyOi 80, 90 kr,
1 frt, bélelve 1 frt 8o —2. frt
20 kr.
Séta vagy a ti sbawlok 40, 50,
70, 90, kettős hosszúak 1 50,
- 1.8<l kr. Kézelők gyermekek, hölgyek és
léi fiak számára 15,20,25,30, 40 kr.
Egeszségujjasok gyapot,vagy juh-
g< apjuból gyermekek, hölgy ek és frrtiAkujik gyapotból tiu, 71 00, .0 kr, 1 frt, l''.''JO, 1.50, juhgyapjuból 1.20, 1.50, 1.60, 2. 2.50 kr. Nadrág ugyanazon minőségből ÍH) kr, 1.20, 1.50, 2, 2.60, 6 frt. Kapozák és harisnyák gyermekek, hölgyek és tértiaknak 20. 2"., .10, 3''», 40, 50,60, 70, 80 kr. Teli iagek a legfinomabbak juh-gynpju szövetből elegansau ruházott mellel 2.50, 3, 3.50. Nagy választék posztó-baschlik-ból leányok és nők számára 90 kr, 1.20, 1.50, 1.80, 2 frt, legfiuomsbb 2.50, 3, 3.50 kr. Női és láaykarautyak tíO kr, 1,
1.20, l.«0, 2 frt Egész szegélyzet karmantyú csomagból 3.50, 4^0. 6 frt Női s lánykendők minden szin-beu 50, 80 kr, 1.20,1.80,2.20, 2.80 kr.
Kilönlegességek ingelőből a leg-fiiiouiabb gyapot, gyönyörűen hímzett mellel férfiak számára 1 db. 60 kr. Kaaáslik kicsik és nagyoknak 60, 70, 80, HO kr, 1, 1.20, 1.50, 1.80 kr.
fiyernekrabáeskák 60,80 kr 1.20,
1.50, 1.80 kr. Eogenia. vagy szinháffSkötők a legelegánsabb és selyemmel bélelve 4.50 kr. CzipŐbél. a lábakat siárazon tartja. gyermekek, nők és férfiak-
n*k 20, 25, 30 kr. Ferfl- és noj cachenex a legtisz-^.
tább jubgyapjnból dbja 80 kX Különlegességek hölgyek számára et idényben a legújabb, hölgy-derékok 1.50, 2, 3, 5 frt.
1000 hajfonata i*g««ebb vá-
— —laszték s szin-
beu, egy rőf hosszú, igen buja,
fésülésre alkalmas, a saját hajtól ismerhetetlen s a divatos iri-aurákhoz használható, míg a
készlet tart caak 1.50 kr. dbja Különös kényelemre, a fentnevezeit hajból chignonok minden színben a legszebb s leg-divatosb frizúrákban kaphatók-dbja 1.40, 1.80, 2.60 é* 3 frt.
Valódi hajfonatok minden sr.iti-ben 1 rőf hosssu 2.60 kr.
:XKX) db. petróleum lámpa végel.idáaa, kicsinyek 35, 70, 85 kr, nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.50 kr, nagyok 1.80,2, 2.50, 3. frt. Függő lámpák 80 kr. 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3, 4 frt. Csillárok 5, 8, 12, 15 frt. A lámpák árában üveg, golyó és lámpaernyő benfog. lalvák.
Esó ellen. Va''ádi angol esS-
köpeny vízmentes sxövetből varrás nélkül, igen tartós. Darabja nagyság szerint 8, 9. 10, 11, 12* frt, ka-pnce hozzá 1 frt. Kocsis-köpeny vastag sxövetből 8, 10f 12 frt.
Az egyén védése- és a tulajdon biztosítására
sfirgőseíTajánJandó egy jó véd-fegyver, ex egy uionan javított bíxtositó revolver, amerikai modora legjobb gyárbeli
1 db. 7. Mm. 7 írt, hozzá 100 töltés 3 frt, 1 db fi Mm. 9 frt, hozzá 100 töltés 3.50, 1 db 12 Mm. 11 frt, 100 töltés 4 fit.
Szakácshős az ebédlő asztalon.
Ezeu ujonan módosított főzo-kályha petróleum ffitéssel Amerika- és Angolországban már több év óta elterjedve van, minden körben különös elismerésben részesül Minden háztartásban nélkOlöxbetlenné válik, katonáknál, tanulóknál, és vendéglőkben, iparosoknál, midőn a tftielés azonnal kéznél van. 2 egyénre 5.50, 6.50. egész 12.60-krig. 6 egyénre 7 írttól 9 frtig.
Valódi végeladása Igazi aagol-korosolyáknak fából 1.20.1.50.
2 frt. Vasból 2.50, 3 .frt, Halifax legújabb divatú 6.50. 7, 7.50. Jacson haines 7, 8 frt.
A közeledő
karácsonyi és újévi ajándékokul
ajánlom t. vidéki vevőimnek gazdag rálasetékn játékáminat
nagyok kicsinyek számára, gazdagok és szegényeknek 5
krtól kezdve.
Míudeu névnapba, házinuiatsagok. bálok és ■eayegzikre, röviden : minden alkalomra találhatni ->x óriás bazárban ajándékot bámulatos olcsó áron s mindazon tárgyakat, |melyeket mások hírlapban hirdetnek, sokkal jobb minőségben s olcsóbb áron
megvehetni. A nem tetszők készséggel visszacseréltetnek.
Képes árjpgyzék 100,000 tárgyon felül, kívánatra mindenki bérmentve s ingyen kap.
..1 Aug. 1-trtl kezdve ? nagy üzlet kisebb részosztályokra is megnyittatván, ismételadók illendő jutalékot kapnak.
(Mv&s fteg&fe fö&tüitisére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint cs. k. udvari-fogorvos POPP J. G. Bécs, Stadt, BognergasseNr. 2.
Fog-óloma,
melyet mindenki saját maga könnyen és fájdalom nélkül tehet a fogba, a mely aztán a fogréssekkel és a foghnsal szilárdon egyesül, a fogat további romlástól megóvja s a fogfájást megszünteti.
(1238—4)
Anatherm-fogpép
cs. kir. fogorvos dr. Popp J. G.-tőI Bécs. Stadt, Bognergasse Nr. 2. Exen készülék fönntartja a lélegzés frisseségét és t.szta-ságát, ezenkívül vakitó fehérséget kölcsönöz a fognak, azokst a megromlástó 1 óvja s erősiti s foghust
Anatherin-s/ájviz
dr. Popp J. G. cs. kir. fogórvostól készítve Bécsben, megóvja a fogakat a kitöréstől, elhárítja s fogfájást és .1 f.j/kőképződést, és eltávolít m nden rósz szagot a szájból. Mint a legjobb fog , szájtísztitó szer méltán ajánlható mindazoknak, kik mesterséges fogakat viselnek vagy foghas fájdalmakban szenvednek. Mozgó fogak e sxer által ismét megerősödnek.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán: Belus József gyógysz«., Kosenbergj iBoseufeld, Welisch, J. ás FesselhofTer J. kereskedésében. — Pápán TT*chepen Keszthelyen: Pflszterwr gyógyszerész, Singer M. WeiM |a. 7.ils Kgerszegen : lsóó F!, gyógyszerész. Kaprocczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Halter gyógyszer ós/.. Süiutsgeii: l)on>er Kajet. Szox-|batb«?lyen: hillich Ferencz és Rndolf gyógyszer. Hstárőrvídéki Sz.-Györ-■gyöu. Kibic R. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Üuthard Tivsdaii in fiainál. — Székesfehérvárott; Legmaon A. Biann J. gyógysz. Lovas-| Serényben: lleisler gyógysz. Kalocsán : ÍTorvátli K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Macbleid gyógysr. Pakson: Flórián J. gyógysz Körmenden: Horváth J. Somzenrend gyógysz Kaposvárott: Kohu J. Bögl, Belus és 8chrőder gyógysz. Sxegsxárd: Hrahsay gyógysz. Bonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott: Barwartii, Salamon gyógys*. — Baján : Michitsch St. és Herzfeld fiai, ngy Herxog lenárznál. — Pécsett: Zsoluay W. és E..Zách, Sipőcx gyógysx. Kárádon: Zadubáuszky gyógysx.
Marczalíban: Kiss gyógysx. —Tolnábau : Gratf gyógysz. — Danaföld-Ivárott Lakács gyógysz. — Szent-Györgyön : Notbig -- Alsó-Len dváni IKíms gyógysx. — Rohonczon: Simon gyógyszerész uraknál.
valódi
orsz. szab. legnjabbaa ő Felsége által k-i váltsággal kitüntetett, ax orvosi kartól BOfVizSfátt , s sikeresnek talált exeríéleképen kipróbált titkos szer a patkányok, kézi S mezei eprok, vakawtok és avákok teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s árulni,) hanisitlan minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Kaposvárott: POLTTZRR R. ur
kereskedésébe napesten Schneider G. Lipót utczxi kereskedé
sében kapható. (1227 -14)
Kgy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendelése is ur.uivétel mellett gyorsan teljesíttetik.
Ugyanott kapható OZltrOM keoőcs egyedüli szer a fafykó-lyagok és tyokazea ellen, egy tégely f»0 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből:
Kérek számomra még két adag arcanumot küldeni. Hatása felUlionlhatlan : pinexémben tömérdek patkáuy volt, s az ön ar-cánumával sikerüli őket kipnsztitani. Tisztelettel Leoben, sept. 9. 1873.
Schritza I.
Leobenben.
Kérek arcannmából ismételten egy adagot küldeni, mert az mindenütt, hol vele kisérlet tétetett, kitűnőnek bizonyult.
Tisztelettel M a y r J o s.
Lembrechten, Felső-Anstría.
Kérek arcannmából számomra még 2 adagot küldeni, miután hatása kitűnő, mindenkinek késiséggel fogom ajánlani. Kiváló tisztelettel
Canale (Küstenland) ang. 2. 1873.
H ö n i g F.
f
Egyik barátom önnek arcannmából meg ajándékozván, minthogy hatása teljesen czélsxeriiuek bizonyult, kérek számomra rs 6 adagot küldeni. Tisztelettel
Boxxay János, Ittoarnobi (Bánát), földbirtokos.

50 kr. *usrjr™r ÎOOO Ducaten effectiv in Gold.
Mit
nur ÄJ- • sind tu gewinnen
Diete rom Magistrate der 8Udt Wien rum BuUs de« Armenfonde« veranstaltete Lotterie, enthält Tre*er tob 1000, 200, 200, 100, 100 Ducaten in Gold, 4 Treffer h. 100 fl. Silber, 1 Original-Creditloa, 2 Treffer mit je iL 100 Wiener Common*! Prämienlos
W/T 3000 Treffer - 60.000 fl.
Die Ziehung erfolgt unter Conirole des Magistrates der Stadt Wien am 9. Február 1875.
Bei auswärtigep Aufträgen emucht min um gefällige frankirt« Einaenduog dea Betrag.« und BeuebloM tob 4Ü kr. für Franko-Zu-
sendung der Lo»e u. 8. Z. der Zipbnngtlist«». *
Wechselstube der k k. pr Wiener Handelsbank, vorm. Joh. O. Sothen, Graben 13
Lo«« su die«er Lotterie i 50 kr. pr. Stück «iud auch tu bestehen durch : HifTI B««i Debril I« Sr-KaalZSa
TOTH S ANDOR
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma
r
székekben.
saját készitményü
butor gyári raktár Szombathelyről.
(1345—19)
N.-KANIZSÁN vasiil-otcza, a városházban.
Raktár
* w
ruganyos á g y a 1 j a k, matráczok, tükrök
és
függöny tartókban.

A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midőn ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kívánnák szükségleteiket fedezni, de e szándékról — megbízható czég ismeretének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — fízen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. cz. vidéki hölgyek minden, a női toilette 8 a Mai szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szán alatt, a póstapalota átellenébeni
hölgy divatáru-raktárából
rendelnek me;.
Fennebbi czégem, fennállása óta folytonosát oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lak-heljük távolsága a fóvárosbani személyes bevásárlásban gátoif; a legszigorúbb becsületesség s pontosáig szemmel tartása ts a legmérsékeltebb arak mellett, ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés r divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. cz. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak miuden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
NŐI ruhakelmék, legdúmbb vála.«tékb»n, rőfönkint 30, 40, 50
kr. — írt 1.
Mosó-ruhakelaék, perkál- ibatiiiztban rófönkint26, 30, 35—40 kr. Posztó-, flaseli-1 ripsz gyapjakelBék, r3fönkint ft 1,1 50, 2—2.50. SelyeaszSvetek, tafota. Faille > Gro»grain, rőfönkint frt. 1.50.
'' 2. 2.50—3. • SelyeMfazir-, Ulnaion- • báliruha-seöretek, rőfönkint 60, 80 kr, frt 1—1 50.
Poapadoar Oaoheairok reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 ki,
frt 1 —1.20.
Algol bársonyok, leketék a színesek, rőfönkint frt 1, 1.50, 2 —2.50. Seiyenbársonyok, rain<].«n ariuben. rőfönkint frt 3. 4. 5 — 10. Rshaparketok. stinesek * mintásottak, rőfönkint 30. 35, 40— 50 kr Gyászkelatk, lustre-, ca.-hemir-, terno- stb szövetekben, bármely árban.
L< szfr. berlini gyapjú- i moir-alajsxoknyik, (jnponok^ darabonkint afrt 3, 5, 6—8. Hölfly kalapok, fej kötők » baalikok, darabonkiut frt 3.5, 8-10. Botfáitok és barkolók, (l«gnjabb\divatcikk,) da-abonkint frt 10, 12, 15—20.
Nagykeotfők, Longahawlok s Plaidek, darabonkint frt6, 8, 10-15. Reczeskesilők. berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 5. eyapjakoadók,kicsinyek s* fólnagyok, darabonkint frt 1, 1.50, 2—3. Selyemkendők, miuden s*ioben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 4 Eckarpe-ok, s brochekeudők, gyapjú ¿a selyemből, darabonkint
50. 80 kr. frt 1—2 Moll Fioba-k. csipkékkel vagj hímzettek, darabonkint frt 1, 1.50, 2-3.
Agy- s asztalterítők, bármely asin- és minőségben, darabonkint
frt 5, 6, 8 - 10. Nap- és eső-orayők, nemkülönben legyőzik minden árban.. Foaál- é> sziléziai vásznak, 30 rőfösek, régenkint frt 8, §, 10—12.
Créas- és birvászsak, fehérítettek, 30 rófösek, Tágenkint frt. 10, 12, 14—15.
Ruaümrgl vászsak, legfinomabbak, 30 rőföaek, régenkint frt 15,
18—20.
Irhoni éa hollandi vászsak, 50 rófösek, régenkint frt 20, 22, 25— 30. RsaUiarfl vászsak, kéaifonálból, 64 rőfóaek, régenkint frt 25,
30, 40—50.
Les- 8 patest-osiavatok, fehérek, 30 rőfö«ek, végenkint frt 10,
12—15.
Czórsakasavátzok, ágynemfiekre, 30 röfösek, »«genkint frt 8,
10, 12—15.
Naskiag. ágynemfiekre, sárga és fehér BKtnO, rőfönkint 30, 40, 45—50 kr.
CMfTosok, fehérnemfiekre, (1 rég körülbelül 70 rőf,) rőfönkint
25, 30, 35-40 kr. Lopotfóvászsak, */4 és *j4 szélesek, rőfönkint frt 1, 1.20,1.50-1.80 kr.
Plkét és bortfás partotok, fehérek, rőfönkint 40, 50, 60, 70 kr. Dorèkalj- s butor-cainvatok, színesek, rőfönkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- s kávésabroszok, színesek, mindeü nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5—6. Loa asztal- éa tőrűlkőzíkendék, tucratonkint frt 6, 8, 10-12. Csaaege-asztalkoodők. bármely aainbe».tuc*atonkintfrt 2.60, 3-4. Csipkefüggönyök, páronkint frt 8, 10—15, rőfönkint &0,75kr, frt l. Bater-ripizek és rretonok, sziueaek, rőfönkint 50, 80 kr, frt
itor-ripszek
1, 1.50—2.
Mollok, crépe-lissek és tarlatinok, régenkint frt 4, 6, 6 8—10. Orgaatiaok. fehérek és színesek, régenkint frt í, 1.20, 1.50, 2. Lea-zsebkendők, fehérek és szinesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4,6—8. Fiződorekak, hölgyek számára, derékbőség ««érint, darabonkint frt 3, 4, 5—6. '' -
IVhérnemöek, urak, hölgyek és gyermekek ssámára, a legjobb minőségben, dús választékban • rendkívül jutányos árakon.
Hölgy ruhák, bármely kivánt keiméből, választékosan, haladéktalanul s legolcsóbban, a legujabb divat szerint készíttetnek el.
Megrendelések s bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt nem jegyzett csikkre, a legcsekélyebbtől a legmagosb értélcüig, az árösszeg postai utánvétele vagy előleges beküldése mellett — csomagolási dij felszámítása nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul estközöltetnek. W Minden eshetöleg meg nem felel''o áru visszavétetik s legkészségesebben becseréltetik.
Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos megjelölésével, bárhova ingyen s bérmentve küldetnek.
(1486-4) Ingyen mellékletek adatnak:
minden ( 10—25 frtig egy elegáns legyező, ) aránylagos megrende ( 25—50 frtig egy berlini gyapjukendfl, ) árengedmé-léehez : ( 50—100 frtig egy szép kelmeruha, ) nyül.
Kohn Gyula
norinbergi és diszmű tárából figyelembe ajánlja nagyszerű kiállítását
karácsonyi és újévi tárgyaknak,
ngyaainte legnagyobb rálasztékot
1499—3) legjutányos&bb áron
HEILMITTEL!
Sicherer Erfolg, bewiesen durch Tausende von Zeugnissen
Philipp Neustem, (1490-5)
Apotheker „zum heil. Leopold"
in Wien, Stadt, Ecke der Planken- und Spiegelgasse,
legt dem P. T. Publikum eine Reihe ron wirklichen Heilmitteln vor, welche noch immer, mögen sie von Aerxten oder Laien angewendet werden, in allen Filien vorxQglich sich bewährten ; als Beweis der immer mehr steigende Verbrauch derselben, und die Tansende von Zeugnissen, die von den Geheilten entsendet wurden; wir können daher dieselben
mit gutem Gewissen empfehlen.
Die Verzuckerten Blutreini-gunga-Pillen der heiligen Elisabeth sind leicht abführend, blutreinigend und dabei völlig unschädlich, bewähren sich vorzüglich bei Krankheiten der Unterleibsorgane, Wech-selfieber, Krankheitender Brustorgane, Hautkrankheiten, Augenkrankheiten, Krankheiten des Gehirnes, Mundes, Kinderkrankheiten and Frauenkrankheiten, bekämpfen jede Vvstopfong, die gewisse Quelle der meisten Kraakkeitea.
Wir bitten, die verzuckerten Pillen der heil. Elizabeth ausdrücklich zu verlangen, weil die obigen Wirkungen nur diese Pillen habes. Wer einmal diese Pillen der heü. Elisabeth genommen, der wird nie ein anderes derartiges Mittel mehr nehmen, und nur bei den verzuckerten Pillen der heü. Elisabeth bleiben und dieses Mittel weiter anempfehlen. — 1 Rolle mit 8 Schachteln, 120 Pillen enthaltend, kostet nur 1 fl.
Brusteaft,lindert augenblicklich jeden Husten, Brustachmer* 4 70 kr.
Gelbe Rabenbonbons, als vorzügliches Lindenmgs- und Anfeucb-tungsmittel 4 10 und 30 kr.
Fichtennadel • Zahnpillen, entfernen sltogleich jeden Zahnschmerz 4 25 kr.
Balsam G6rome, einziges Mittel gegen Gefröre 4 60 kr.
Fichtennadel-Cigaretten, gegen Asthma und Brustbeschwerden 25 Stück i fl. ö. W.
Meuthin, für die Gesundheit, für die Toilette. Beste« Mittel gegen alles Unbehagen, Ueblichkeiten, Magenschmerzen, Diarrhöe, Zahnschmerzen ect., Vorbeugungsmittel gegen epidemische Krankheiten. Einige Tropfen in ein halbes Gla« Wasser genügen, um allsogleiche Besserung zu bewirken. Preis 50 kr.
Homöopathischer Kaffee, vorzügliches Getränk für schwach« Kinder, per Pfnnd 40 kr.
Kropfgeist, ein ausgezeichnet wirkende* Mittel gegen Blähhala (Kropf) 4 70 kr.
Gichtgeist, wunderbar wirkend gegen Gicht und Rheumatismus 4 70 kr
Pariserpflaster, gegen Hühneraugen und jederart von Wunde 4 35 kr.
Injection-Cadelle, sicheres und schnellstes Mittel gegen Tripper und weissen Fluss 4 fl. 1.60 und die dazu gehörige Brochare 4 50 kr.,v macht jeden anderen Raht entbehrlich.
Gardieu, bestes Schutzmittel gegen ansteckende Krankheiten 4 fl.
l.bO.
Orangen- und Citronen-Esaenz, sich sogleich eine gute Limonade oder Orangeade zu bereiten. Jede Flasche enthält 75 Glas und kos* tet nur fl. 1.
OreÜlon, einziges Mittel gegen Schwerhörigkeit und allen Ohrenkrankheiten 4 70 kr.
Dr. Fr&nout''s Seibathilfe, einzig wirklich reelles Mittel gegen Mannesschwäche 4 2 fl.
8torax-Crtme, sicheres Mittel gegen alleHautaussehläge,wie Flechten, Finnen, Flecke ect 4 80 kr.
Antispjgloma, vorzüglich gegen Sommersprossen und Nasenröthe 4 1 fl. 50 kr. ö. W.
Warburger Fiebertropfen, ein unfehlbare« Mittel gegen Fieber jeder Art 4 fl. 1.60 und 60 kr.
Aatisutin, erproptes Mittel gegen Fuss- und Achselschweiss und zur Vertreibung des üblen Gerüche« 4 60 kr.
Rhumin, das allerbeste Mittel gegen jeden Schnnpfen 4 70 kr.
Die bekannten Specialitäten, wie Romershausen Augenessenz 4
fl. 1.50, Condenzirte Schweizermilch 4 55 kr., Dr. Gölis Speisepulver 4 84 kr., Anathenn Mundwasser von Popp 4 fl. 1.40 und nach Popp 40 kr., Liebig''sFleischeztract''/, Pfd. 85 kr., Dr. Faber Puritas 4 1 fl., Dr. Pfeif-fermann''s Zshnpaita 4 fl. 1,1.25 , Polfs Reseda Kräusel-Pomade 4 fl. 1,1.50, Dr. Brown'' Haarconservi-rnnp-Pomade in blond, braun und schwarz 4 11, Dr. Heider''s Zahnpulver 4 35 kr. lind immer friach am Lager.
Wir beehren uns dem P. T. Publikum auch unser grosses Lager von Parfumerien, Seifen, Pomaden ect anzuzeigen, vorzüglich in Qoalkät von den ersten Pariser und Londoner Hausern, die meist auf der Weltausstellung in Wien die Verdienstmedaille erhielten und doch billiger als in der Provincz, insbesondere das Haarfärbemittel von Dr. Callmann in allen Farben auf 1 Jahr aasreichend, 4 3 fl. ö. W., für Goldblond 10 fl. ö. W. stellt in kürzester Zeit die früh.re Färb« der Haare wieder her. — Wir empfehlen noch die französischen Chocoladen, die bei der Weitansstellung 1873 die Fortschrittt-medaille erhielten, von 60 kr. b.«
3 fl. per Pf(L, den russischen Thoe
4 4 fl. per Pfd., auch in l|4 PfJ in eleganten Büchsen 4 1 ti.
Auch alle möglichen Instrumente «tun Heilgebrauche, wie Selbst-klystirer, Spritzen, Bandagen ect. billigst — Wir versenden auch Par-fumerie-Casaetten vonfl. 1—10, Bon-boniere mit Chocoladen oder französische Bonbens 4 fl. 1—10 ; grosses Lager von Zahnbürsten und sn -deren Toilette-Artikeln.
Wir bitten das P. T.Publikum um Vertrauen, alle Anfragen beantworten wir allsogleich. Alle gangbaren Specialitäten aus Paris, London und Berlin haben wir am Lager, bestellen jeden Auftrag eventuell aus Paris, effeetniren auch alle Aufträge am hiesigen Platoe ohne jede Provision gegen Originalrechnung.
Wir versenden entweder gegen Baar oder Postnachnahme, die Versendung geschieht gleich nach Empfang des Auftrages und berechnen die Emballage «um Selbstkostenpreis ; der geringste Betrag bei Versendung ist 1 fl.
Die Engros-Abnehmer erhalten bedeutenden Rabatt
Obige Apotheke übernimmt
Consultationen
mit einem Doctor der Median, Mitglied der medizinischen Facultät, der schmerzlos ohne Folgekrankheiten und Berufsstörung Harnröhrenflüsse, frisch entstandene und noch so veraltete gründlich und schnell, auch Hautausschläge, 8 trie-taren, Fluss bei Frauen, Bleichsucht'' Unfruchtbarkeit, Pollutionen,
Mannessch wäcbe,
ebenso Syphilis und Geschwüre jeder Art heilt Jeder Brief wird allsogleich beantwortet und die nöth i-gen Medicamente billigst versendet. — Geheimhaltung verbürgt — Honorar für C briefliche Consultationen 5 fl.; ebenso übernimmt obige Apotheke schriftliche Consultationen für Okren-, Angen- und Kehlkopfkranke unter obigen Bedingungen.
Jenen Damen und Herren, die Rath für ihre Haare, Teint Zähne, sowie für jede« auf die Schönheitspflege bezügliche Uebel erhalten wollen, vermittelt obige Apotheke Consultationen mit den ersten Autoritäten in diesem Fach«. Näheres, briefliche Mitteilungen.
Haupt-Depot aller bekannten in- und ausländischen Spe dali täten der Pharmazie, Parfumarie u. Toilette.
Wajdits József kiadó-, lap- 0« nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Melléklet a „Zalai Kftzlöny" 1874. évi 97-ik számához.
Marké Józs«''f elleni súlyoz teatiaértéai bünper-Li, u curiai Ítélet kihirdetése, (tiiöadó: ugyanaz.) Marion György elleni tolvajláai ügyben ugyau-hi. ( Klőadó: ugy.»naz.) Szoini József elleni ha uiic esküvés miatti bünperben végtárgyalás. ^Ei/todó: ugyanaz. I l>eczeinb. 1] én. iSzúnthó Ktln.án elleni tolvajlási ügyben végtárgyalás, i hJ.''ailó: Gabelies Imre k. t. biró.) Kapós Jó-/»•t é* társa elleni tolvajláai ügyben szintén v^j tárgyalás. (Előadó : ugyanaz) üeczember ]7-én Pálti v. Csácsi Rozália ellen magzatéi-
u
hajtás miatt indilott bünperbeu curiai Ítélet kihirdetés (Előadó: Gabelics Imre k. t. biró.) Ucczemb. 18-án Kozma, Bognár Tamás és Fe rencz ellen hamis okmány használata miatt indított bűnügyben végtárgyalás. (Előadó : Gózony F. k, t. biró.) Szok István tolvajlási bűnügyében kir. táblai Ítélethirdetés. (^Előadó: ugyanaz.) Mészáros v. Horváth László ugyan «lynemü bűntényében curiai ítélet kihirdetése. Előadó: Gabelics Imre k. t, biró.) ZALAY.
— Az országos vásár ez idén egyike a legnépesebbnek szokott lenni.mely N.-Kanizsán jövő hétfőn, deczember 7-én tartstik meg. Nagy-Kan izaaváros tanácsa és e vidék közbirtokossága folyamodott a íninisteriumhoz a marhavásár megtartásáért, mert e vidék népére nyo-mosztólag nehezül a marhavásárok betiltása annvival is inkább, miután az adóexecutió fo-
v *
lyamatban van.
— Jiachus karjaiból a halál karjaiba. A szent iváni vasúti szállító, Singer lg nácz ur megrészegedett kocsisa a fával terhelt kocsin heverve szép lassacskán hazafelé bal-lagtatott, de amint az alibinfai hidra ér, a lovak tévútra kerülnek — belé a mély árokba kocsis és szekerestől — és amaz oly szerencsétlenül a lovak alá, hogy azonnal szörnyet halt.
(S. S.)
— Ügyvédi vizsgák. Opris Péter kir. távirdaigazgatósági titkár ura napokban mind ü köz- mind a váltó ügyvédi vizsgát sikeresen letette, ugyszinte Mészáros Sándor helyettes 3-üolgabiró ur a közügy védi vizsgát f. decz. hó 1-éu sikeresen letévén, ügyvédi oklevelet nyertek.
— ügyvédi irodanyítás. Van szerencsém a tisztelt közönséget értesíteni, miszerint
bold''.gult Hegedűs József ur Nagy-Kanizaán
______ .-._____-íj: íé_______ »f:__i____
'' ^ v/r
tartott ügyvédi irodáját átvettem. Minden peres és peren kívüli ügyek lelkiismeretes vezetését elvállalom. Tisztelt kartársaim megbízásait készséggel teljesítem. Nagy-Kanizsán, 1874. auvem. LENGYEL LAJOS, h. ügyvéd.
— A ]ioreticzi négyes-társulat pontosan megtartotta hangversenyét inult vasárnap zatifolt ház előtt. Tagadhatlanul nagy müélvet nyújtottak könnyűd, szabatos játékukkal.
— A kisded védő-egylet javára Nagy-Kanízsán dec/.ember hó folytán kétszer műked- j vel-li előadáa tartatik, az első decz. 12-én, a második decz. 2G-án. A nemes törekvéssel pá-r«.r«ult dicséretes jószándék méltó pártfogást erdemei s midőn a lelkes vállalkozóknak előre is elismerést szavazunk, felhívjuk a t. közönség hgyelmét a szent czéJ minél nagyobb mérvű sikeresitésenek előmozdítására.
— Jegyzőkönyv. A kanizsai „Daiárdá*
választmányi üléséről nov. 16. 1874. Löwinger Itrnácz ur elnök. Jelenvoltak : elnök ur, Kohn Henrik karmester ur, Valbach Mór tiszteletbeli ta^ ur titkár, pénztárnok,Eckstein Mór,Deutsch M''ir, Jioaenberg Ernő, Milhofer Ödön választmányi tagok. Elnök ur felszólítására pénztár nok következő számadást terjeszt elő a választmánynak az e hó 14-én tartott hangverseny jövedelméről. Bevétel: 146 frt. Kiadások: Ap róbb kiadások 5 frt., Neusldler urnák 28 frt., világításra 23 frt. 40 kr., rendelő jelvényekre 1 frt. 44 kr., nyomtatványok 18 frt. 20 kr., zongora szállításra 9 frt. 62 kr., zene 30 frt., a színészeknek 15 frt. Összes kiadás: 130 frt., 66 kr. Maradt 15 frt. 34 kr., felül6zetések 44 frt. 66 kr., tiszta jövödelem : 60 frt. így tehát o.é. 60 frt. a tiezta jövödelem, raely tek. Belus József polgármester urnák, mint a létesítendő kisded óvoda alapító bizottság elnökének átküldetni határoztatott egy levél kíséretében, melynek szerkesztésével, ugyszinte annak a pénzzel együtt való átadásával titkár ur bizatik meg. Továbbá felkéretik a titkár a „Zilai Közlöny«-ben a választmány meleg köszönetét tolmácsolni mindazoknak, kik a magasztos czél támogatá-síban ugy szellemileg, mint anyagilag kezet nyújtottak az egyletnek. Ertjük szellemileg Rózsavölgyi Szidónia ésGerő Lina kisasszonyo kat. Kartschmaroff Leo, Ollop Imre, Gerő J. színigazgató urat és Rosenberg testvéreket be c ses rnőked velői, előadásukkal, és anyagilag következő nemes szívű felülfizetőket: Lőwínger Ignátz ur 5 frt. Grünhut Fülöp ur 5 frt Milhofer Ödön ur 1 frt Welis József ur 1 frt. Ebenspanger Leo ur 3 frL Wajdits József ur 1 frt. Rosenberg Ernő ur 1 frt. Bothó ur 1 frt. Karczagh István ur 4 frt. Ebenspanger Lipót ur 3 frt. Valbach Mór ur 1 frt. Ollop Lajos ur 1 frt, Weiser József ur 2 frt Weiszmayer An-
tónia asszonyság 4 frt. Deutsch Mór ur 2 frt. 1 Simon Gábor ügyvéd ur 1 frt. N. N. 1 frt N. N. 2 frt. Skublícs Pál ügyvéd ur2 frt. Ragyog- ! jon itt örökítve «zen nemes áldozók sorrendje példaképül utódainknak, kik az alapítandó kisded-óvoda szép eszméjének valaha gyümölcseit élvczendik !! A mai napirend fő tényezője igy elintézve, még a syÍvesteri dalestélyre nézve tétetett említés, miszerint okvetleuül meg j fog tartatni és pedig mennél érdekesb mösorozat-tal, melyei az utolján ténykedett rendező-bízott- ; ság szaporítva Eckstein, titkár és pénztárnok úrral és kezetfogva a karmester urakkal össze-á''litand. — A gyűlés szétoszlik. Kanizsán, kelt ; m. f. Jegyezte ésa választmány jóváhagyásával közli: '' SINGER SAMU titkár.
— Lapunk bezártakor vesszük a gyászhírt,hogy Réfy Lajos zalaegerszegi kántortanító meghalt A boldogult tevékeny tanférfiú, jó barát s gondos családapa volt. Béke hamvain!
— Farsangi előkészületek. Sümegben már alakult egy rendezőség, mely 1875. jan. hó 20 ára Mojzer József vendéglős ur nagy termében tánczvigalmat fog rendezni. A tiszta jövedelem a 8Ümeghi lövölde javára fog fordíttatni. Oly fiatalság állott az ügy élére, hogy a leg-eredménydúsabb siker remélhető. A meghívók legközelben már szét fognak küldetni.
— Pölöskefö község elöljárói élén Pálfy Elek ottani földbirtokos ur, ki eddig is sok tanúságát adá annak, kogy kitűnő érdekeltséggel viseltetik s nevelés és oktatás ügy iránt, a napokban házánál tartott barátságos összejövetel alkalmával a jó kedv közben felszól li tolta jelenlevő barátait a pölöskefői iskola segélyezésére. — A szép figyelem sikerre is talált; mert adakozásaikból 15 frt. a nevezett czélra az iskolapénztárának át is adatott. — Sok ily dicséretes cselekményt óhajtunk az összejövetelek alkalmára!
— Merenyéröl irják nekünk : nov. hó 24-dikén vezette oltárhoz t. Biczó Imre gelseí pÓBta mester ur Micheller Anna kisasszonyt, Michelier Ferencz merenyei számtartó ur leányát. Megható volt a jelenet, midőn ft. Viola János helybeli plébános ur az oltárnál tartott eszmedús beszédben a házasság rózsáit s lövi seit fejtegetvén, oly hatásosan beszélt, hogy mindenki szemébeu sz elérzékenyülés köoyüi ragyogtak, mintha csak harmatos cseppeket akartak volna hozni a rózsafa élesztésére, melynek virulását a ft. ur oly meleg szívvel óhajtá! A lakomát szintén ft. plébános ur éléukité ki-fogyhatlan talpra esett pohárköszöntéseivel.
— A zaln-egerszegi országos vásár múlt hétfőn igen népes volt, az adás-vevésen nyomott hangulat uralgott, kétszer annyi jelent meg eladó, mint vevő.
— 8zeni-Baláz*on egy 25 éves egyén l magát felakasztotta. Tettének indoka ismeretlen. Alsó-Domborunál a marhavész miatt felállított katonai őrtanyán pedig egy katona szél-hüdéaben hirtelen meghalt.
— A sümeghi első A. osztály ós torna-tanitói állomásra Auerbach Míklóa, jelenleg nagyvázsonyi tanitó lett imtgválaszlva; ki — ^saját irata után) minden további kötelezettség kikötése nélkül foglalta el állomását Nagy-Vá-zsonyban ; és most — midőn a jövedelmezőbb, reá nézve előnyösebb állomásra megválasztatott, a veszprémi szolgabiróság által egy negyed évi felmondási időre lett elmarasztalva. Szerintünk ez az iskolaszék-iskolatanács és a tanfelügyelő hatáskörébe tirtózik ! X.
— Rövid hirek. A szőllőféreg (phil-loxera) Pozsonymegye Szucha nevü községében mutatkozik. — Ö felsége a király 1000 frtot adott a budapesti nép konyhákra. — Egy 17 éves leány lőtte agyon magát Bécsben. — A franczia császárság miiisterét Duvercois-t c-talás miatt két évi börtönre ítélték. — Vám béry uj műve: .Az izlam századunkban" angol, franczia, német és magyar nyelven jelenik meg. — Ónból készült 20 krsok forognak Nagy-Várad környékén. — Az istvántéri színház igazgatásától Soly mosy visszalépett, a vezetést Vezéry Ödön vette át — Pap Tivadar rév-körtvélyesi lelkészt rabló gyilkosságért 20 évi börtönre ítélték. — Az ezüst árkeletpótlék f. évi deczember havára állapíttatott meg. — Csanády Sándor Kossuthnak Hajdúszoboszlón egy belső telket, Bereghmegyében pedig földterületet adott, hogy választó és választható legyen. — A moldvai csángó-magyarok ügye kezd lábra kapni. — Paulay Antal a tiazr vidéki vasúttársaság számvizsgálója má-sodemeletí lakásának ablakából leugorva, meghalt — A városliget ismeretlen halottja, kinek sirkövére csak ez van irva : „fűit!" Hor-váth Jakab ügyvéd, e század első tizedében halt meg. — Popásunak a metropolítaságra történt megválasztatását király ő felsége nem erősítette meg. — Dr. Kepes Szegedre is elrándul. —
A iiagy-kanfzs&i takarék pénztár
1874. évi november htvi forgalma.
BEVÉTELEK.
PéuztlT számit 13 Hitelezőnek. Betét számlának
Váltó
Kötelezvény , Klőlogezéoí Bélyegilleték . Kötvény és váltó kamat sz Iteiratisi díj »
Késedelmi kamat , Költség „ •
Százalék
Ház jövedelem .
Házbér óvadék Kíntlevő kamat „ Arany kölcsönkamat,. Értékpapír „
Értékpapír szelvény. Betét arany „
Betét frank .
Vegyes .
Lejegyzési díj .
c
t <
M
B
2 x
ft.
45,668:44
46,799!-1,790,-8,963 — 7Í19 12,262(61
32:
KIADÁSOK : 12 Adós Pénztár számi.
65 309 10
16
Í92 43176 179 17
1,101
>0<
32
•zárnia
>i
Betét Váltó
Kűtelezvény ,,
Betét kamat „
Költség „
Kötvény és váltó kamat az Bélyeg
Házj&vedelem Tiazti fizetés Házbér óvadék Előlegezést Szárai ék Arany kölcsön Betét arany Butoí
117,179 18
t>
•zárnia
47,647 62,681 11,550 1,535 797 8*1 4
M 61
52 12 75 59
26j01 320
Lattohusán.
Lemberg, nov. 25 én: 3, 80, 4, 2»,
P rég*, , , 9, 4, 70, SS, 60. Bécs „ 28-án: 67, 25, 47, 1, 4.
Üzleti szemle.
(8. S.) Nagy-Kanizsa, 1874. decz. 1-én. I á 8 j á r á a : engedékeny, nedvea. GabnaUzlet. A mnlt napok óta egr kia élénkségnek örvendhetne; de a királő roaz országutak mellett a behozatal gyenge, hetivásárok hanyagul látogatva; készletek a kívánalomnak meg nem felelők. A vételkedv kedvezőbb szint tüutet fel ; éa megrendelések jobban érkeznek.
Bnza finomabb minŐaégben kedvelt; könuytl még mórt ía figyelmetlenséggel illettetik.
Rozs keresve, készletek azükök; ára azilárd magatartású.
Árpából serfőzésre, valamelyes kerül asálli-táara és ára ia valamivel magasabbra vergedött aaistc befolyáaozva a gyenge behozatal által ; etetéare való uem convsnál semmi irányba.
Zab múltkori álláspontjából mitsem veszteit; ára stereothiph ; megrendelések középszerűek ; készletek meglehetősek.
Kukoriczából pro decsember-jannar több rendbeli kötések jöttek létre a most piarcsra kerülőből crak kevea alkalmas mercaatil czélokra. Többnyire nyers állapotban hozatik be; száraz 26—30 krral drágábban fizettetik.
Borflzlet. E czikkben még kevés a forgalom ; a külföld tartózkodó a bevárláatól; de mi»-dennek daczára nem hagyunk fel abbeli reményünkkel, hogy az idei borüzletünk nagy asereplésrs
jutand.
Mai jegyzéseink als.-ausztr. mérő azeiint:
Haza minőaéghez képeat 8 70—4.--60 krig.^,
Boza . , 2.00—8.40 „
Árpa „ , 2.20—3.10
Zab . . 1.80— 2 trtig 50 tont^á.
Kukoriczz nyara t.10— 30 krig, száraz 2.70 kr.
6,100! 6ö
11
75
11 -
összea forgalom 43
li 1,542 Ili ¡288,721 |»1
Felelős szerkesztő: Bátorff Lajot.
Papirszeleíek.
A kanizsai szint rtnlénybül ■ Barátaágoa ajánlat
I íj
Tetazel nekem azép gyermekem, 8 miként együtt vagy itt velem, Nem vágyoui tőled elszakadni, U{y e jó leune igy maradni ? Leány: Ha hogy tetszem neked, te is nekem, Nyíltan szolok veled, te ia velem, Tehát caak rajta házaaodni frissen, A többit is majd megadja latén t Ifjú: Házaaodni? — e azó furcsa angyalo<n. Hidd, iránta benuem elleoazenv vagyon. Leány: Ugyan van ia mitől remegni
Hisz elválunk, ha roaazul üt ki.
Nem barátaágoa, han«>m nyomorúságos ajánlat biz ez.
Mindenkinek k&lönöe figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
Zümmög a zúzmara, zirg,
Zörg, zóg, zuhog a zivatar zaj, Zűrzavarosban zúdnl zagyva
Zilált zuhatag A fuvola sir, rí a a pásztor zöngi
A holdnak Macak'' egeret kikapar, jösst«
Karomba hamar. Ám zöngötte a holdnak, Értvén Zellit alatta, ZHlit a hold kialatt iateni Drága falat
(N.l Kábító időtölté a. Rgyik hétfó reggelén derült kedéllyel jelenvén meg a bivaUlfóuök az irodábar, épen belépett tiasttársaiboz s kérdést
intézte :
— Noa uraim, hogy'' töltötték el önök a tegnapi délutánt ?
_ Éa Göthe müveivel foglalkoztam a elmerültem atnyira, hogy szinte belekábult a fejem, feleié az egyik.
— Az én fejem ia még egészen kába. szólt nehézkea hangejtéssel a másik; azonban az, mivel én foglalkoztam, cem Göthe volt, hanem .. . „sohiller • ! ''
— Sógorasszony : Piu hol van anyád ?
— Fin : Beteg, fekazik az ágyban, aztán azép kia bábánk van.
— Sdgoraaazony : Hogy lehet az, hiaz atyád már két éve hogy Mezikóban van.
— Piu : De aebaj, hisz minden hónapban két-azer kü ld levelet.
Érték- és váttéffiyam deczember. 2.
5V« metaJiquee 69.60; 5*/« nemz. kölceoo 74.55; 1860-ki álladahni kölcsön 108.75; bank réesv. 997 —; hitelintéaeti réwvéayek 233.75; London 110.35; magyar földtehermen téei kötvény 77.75; temesvári földtehermentósi kötvény — .77; erdélyi földtehermentési kötvény 75.50; horvát-sUvon föld tehermentés! kötvény —.79; esüst 105.60 ; cs. kir. arany 5.24 Napoleond''or 8.91
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő éa fájdalmat esi 11 api tó hatása által leggyoraabb, legbiztosabb a egyazermind gyökeres gyógyulást eszközöl külöonemü bajokban. — Ily bajok a torokgynlladáa-légcaőhurut, b ő r k é a-baraág, hártyáagyik (Croup-augiuz) mindeuemü megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható ieb«k, megforrázások, darázs- vagy méhazurások, konok-fekélyek, zúzatok (contoaiók) — meglepó gyors fájdalom csilia-pitásaal — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pok«l-var (carbunculus pustula mzligna), megkeményedések, genyedéaek, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyea fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméíeg, vadlius, tagszivacs, csontszú, kifícsamitáa és megrán-dúlások, helyi csdz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadáaok éa sebek, fájós fekélyzett vagy már genyea női mell. — Sok nő már cairában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyse sebészi mfttétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfalánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyirs előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad > kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekö-etkezik.
üzen megbeesűlhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége egbitalesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régsn a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált bstásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek hzaznál-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapitott és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb caomag I frt, használati utasitáaaal együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtiiyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi kűldeményező raktár: Pssts« Térik JéZStf gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Natf-Kaabtá* : WAJMTS JÓZSEF urnái. PakSM: Kalatinszky 8- — PéoSStt ; Sipőcz J. — SiaegM: Stamborasky. — Si.-Fsbérvá-ret«: Braun J. — SzoabatksJyss: Pillich P. — Vetzprémbés s Pcrenczy K. — Zá|rábhai Hiübach 2a. Ssprsskai: Bock J.
A t. cz. gyógyszcész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felásóUttatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez F0RTY LÁS2L0H0Z czimezve : Budára, (Báez. vároa, fŐutcza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít-
gy Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tűstént és legpontosabban teljesíttetnek.
Trotz der schlimmen Zeiten fühlt Jeder dss Streben, tu Weihnachten and Neujahr seine Lieben, seien sie gross oder klein, mit irgend einem Geschenke tu erfreuen. Um dies ohne grosse Auslagen su erreichen, können wir unseren Lesern keinen besseren Rath ertheilen, als sich sum Einkaut von Festgeschenken an den für billig, solid und reell bekannten „Basnr Fried mann" in Wien, Prateratrasse fi6, su wenden.
•) E rovat alatt közlőttért felelősséget nem
I vállal s
H Z
Moll A. seidlitz-pora.
E porok rendkívüli > a legeltíröbb etetekben bebizonyult gr&gj-batáTak által minden, eddig eli.mert háai -aerek köxö^ tagadhatatla-nnl a« «1.5 helyet foKlalják el; mit a* .ok exer, a cunan birodalom minden ré.xéb/l kezeinkbe, küldött hála-ír,tok a legró.zleteaebheu tax.u-.Ták hogy e porok Ibgxött «zonilá..k.ál. e.ssrthets Iw8eflek.sl gyo
•eJrtév.«^ovábbá görcsök, ve»» - Ideg-bsjskbsn, »zlvdob.flÉsjal, Ide geeTA okozta főfájás, vértolslss, rég«l hy.terlara, búkor e. huza.es
káayásra hajlamnál a legjobb .ikerrel alkalma,.tatnak, . ^07^17} a-j/.gyhatá«t eredményeztek. ''
Ara I eredeti doboznak hasznalati utasitassal I frt.
SÓVAL, ^m
A legmegbízhatóbb orro.nzer * ««en edn embernég segedelmére minden belső és klll.Ő gyuladi,, legtöbb betegs.-g. m.ndenne-mC .eb-, fej-, fül- és togfájá.. régi sérvek és nyitott .«l-k, rak, íeno sremgyuliadás. bénolis és míndeunemfi sérülés ellen, srl. atb
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
Dorsch-halmaj-zsirolaj. -m
A legtisztább és leghathatósabb orvo.i szer NorwgU hegyeiben nem cerélendő fel x me.ter.^geaen tisztított haimájzsir-olajjal.
A valódi DerftCfa-baiaájzsir-elaj mell- és tudó-bajoknál, scropho
l«S- é. raohitla-betegs égek ben legjobb gyógyliat:iss*l v.in ; me<?yógyitja
a ltgidultebbkiezvéey- é«c«iizbajakat, valamint sr. időszaki börkütegeket
Ara i üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak Fagy-Kanizsán: Belus J. gyógy»z Lovák K. gyógyas. Froelhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Seievárett Lakoríc. o. Csáktornyán Kárász IL Ctirgia Kreialer Dávid lUpsivárstt Kohn Jakab Ksprsnczás Werli 8ánd. gyógy.*. Keszthelyen Wünsch F. Keresztes IJreyer Jakab fiai Kőszeges C«ae«íoovíu J«tr. gy^gy.a.
Letenyen Kalivod* J. gyógy.z. Harozallbas Ia*tl Nándor Báaok-Szt.-györgyön Kibic* J. gy. Szombathelyen PiÜch Ferenc* gy. Soprenybas Mexey Audráa gyógy Sí. Zágrábbas Mit:elba.;h Za. gyógy.z. , Ceyieck J. J. gyógy.*-, Urwei« Fr- gyógy.r.

In neuerer Zeit ver.urbt ein obscuree Geschäft, das zufällig den Namen Friedm&nu führt, durrh 1 II gon hafte Annoncen das Publikum irre zu führ en, um aus unterem guten Rufe, welchen wir uns durch 15 jährige reelle Geschäftsgebahrung erworben haben, Nutzen zu ziehen. Gestützt auf diesen unseren guten Ruf. und um eine Verwechslung mit unserem aUrenommirten Geschäfte womöglich herbeizuführen, annoncirt dasselbe, dass es früher in de«- Praterstrasse etablirt war. ''in Interesse des Publikums sehen wir uns daher veranlasst diese Behauptung als eine offenbare Löge zu bezeichnen, indem der Inhaber desselben niemals ein Geschäft in der Praterstra?«e in Wien hatte, sondern — Färber in
St. Veit war.
t
Wir erlauben uns somit dis P. T. Publicum zur Vermeidung jedweder Irreführung nochmals darauf Aufmerksam zu machen. dass sich der vorteilhaft bekannte Bazar Friedmann, Wien''«, billigste Einkaufsquelle, seit 15 Jahren ununterbrochen nur Praterstrasse 26 befindet, von wo ans auch auf Verlangen an Jedermann dsr neu erschienene Wj^»*^1^- un<* Nenjahrs-Catalog gratis und franeo versendet wir^Achfungsvoll
(1508-1)
Bazar Friedmnnii,
far eu gros & en détail . Wien, Praterstrasse 26 In Trieat: Corso Piazzs St 6iacomo Nr I
Árverési hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. pénxügyminísteriumnak f. hó 11 -éu 53031.82. a. kelt magas rendelete folytán a nagy kanizsai kir. sóhivatalnál az I-só és Ill-ik számú kamarákban beraktározott összesen 5991 mazsa 83 foitayl tisztátalan erdélyi sé-«ennyiség pályázat utján eladan.io Mely tekintetben a beérkezendő írásbeli zárt ajánlatok alapján a szabályos tárgyalás f. évi d^czember hó 9-ére d. e. 11 ¿r«Jfor a na^y-kaui zsai kir. sóhivaulnál fog tartatui és ennek eredményeid* képest a legtöbbet Ígérővel az itteoi — esetleg felsőbb jóváhagyás fenntartása iu. I-lett a szerződés nyomban is fog köttetni oly feltétel alatt, hogy a vállalkozó a megvásárolt sót legalább 500 mázsányi részletekben készpénz fizetés mellett és olyformán tartozik átvenni, hogy az egé>z 5991 máz a só legkésőbb jövő évi február 10-jg ehzállitva legyen, mert külónb. :i s biztosíték gyanánt visszatartott bánatpénz a kintstár javára el veszettnek fogna nyilváníttatni.
Vállalkozni hajlandók felhivatnak, hogy 50 kros bélyeggel- és rz ajánlat ősszegéhez mért tíz kamatos bánatpénz összeggel készpénzben vagy egy állami pénztárnál a letéteményezést igazoló elismervényével ellátott Írásbeli zárt ajánlataikat, melyben az ajánlati összeg mázsáak. j.t számmal és betűkkel világosan kiiraudó — legfeljebb f. év deczeml.er hó kilenczedikéig délelőtti 9 kilencz óráig — a nagy-kanizsai m kir. sóhivatalhoz bepecsételt boríték alatt nyújtsák be.
Ezen záros határidőn később beérkezendő ajánlatok figyelembe nem vehetők.
Végre szükséges, hogy az ajánlatok külső borítékán kijelöltessék : .Ajánlat az erdélyi só-késsletre" — nehogy ezen fölírást nélkülöző besd-ványok a tárgyalás előtt felbontassanak.
Kelt Sopronban. 1874. november 19-én.
♦ 4
(1501-4)
A m kir. pénzügyigazgatóságtól
jywjvvw ¿wvww* mww/ww
í Karácsonyi és újévi ajándékokul !
(1500—2)
tetemesen megnagyobbított niü és könyvraktáraban
.Na^y-K niiiz-án,
diszművek, albumok, képes-könyvek, naptárak, imakönyvek, monogramm levélpapírok, boritékok, látogató-, névnapi-, újévi jegyek, szállitó-levelek, tintatartók, srófos irónok, rajzminták, rajzeszközök, ég- és földgömbök, franc, mha-iró tinta, dús választékban továbbá báli-, esketési meghívások, falra-_ gaszok, tánezrendek, kotilion jegyek, étlapok sat.
^ W igen olcsó árért kaphatók, ^tft
haladási é s é r d e ni-é remmel ki t ü nt e t v e,
Bécs, Favoritén, Krlacligasse 22.
ajánlja ki tűnő szerkezetű
6arett-fóle sorvető-gépeit, melyek a legújabb javításokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
, Továbbá kés2leten tartatnak:
Kezi cséplőgépek legjobb szerkezettej, járgánynval, vagv anélkül. Járgányok és járg íny-cséplőgépek. Hornsby féle gabonarosták
Lhuillier-fóle iegczélszerübb konkolytisztitó gépek és ilyenek Pernollet féle
szerkezettel.
Ricbmond & Chandier féle. ugyszinte eredeti angol Bentall-féle szecska-vagó flépek, kukoricza morzsolok, kézi-, ló- és gőzerőre. Répavágó és répazuzó gépek.
Őrlő és daráló malmok gőzzel Járgánynval vagy kézzel hajthatók, ZUZÖ malmok sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
(IÓ05-1)
Szombathelyen, főtér L sz. a.
lévő gépralitárban.
|?pifliDOfltfn & QE)(ff U^dflsipirlr
dt ifl fltforjt für jfbfl finb, ob jung ober alt, ob rti<b obtt arm; man fiiibet in ©ieit fein jtt>ctte» ©cidinft, tuo eine berartig mannigfa^t tu«roa^l wäre nnb ju foletj billigen greifen oerfaufl wirb. ^erfd;iiien< intcreflonte rotffrnfdmftli^e Spiele für bie ediuljugenb, \o auet eine immenfe »flbl Don nei-.n mtereffanlen ®eieflf<^aft*fpielen für tinbet jebe# «Iterl ic. it.
«ii<tt»cD g.Utilxif fup^t*, I etS« tr. »0,i ^^t^ÄJk^crtx.M^fn, etünc.VSNn. 3u;mcr, 6«Ion»,| 6". Si). fi. I. t, S. 4.
M.Henriette «oppni, l 6tltf tt.XO, »0, »0, «0,
50, »0. h », Î
B0e4 mit unt c^a« CinriJjiui*. St\ub<x îbfûtet. tr 14, 60, fl. 1..0. epjrfafifji. tr. 1<», W. so.
W^OHUUî.nU^ «U ettem, bew ^^rA0^«^1'',^^^0«"i'' 80
(L. l.to.
felte unt Zon-tMa-ericle. ju fr »0, W, 60. M.
tamarr k«: ölotff. fr. 10. 10, 30. online, fr. SO 30 5o, 80.
fris ni: Jigurtn, S l.SO, 1.60, S. ^ t ¡rl. fr. 10, <n, ''0. 00, SO. t*f. u!f!pirl«, ix. -0. so, 40, 60, SO, Jt. l. ï<un iftfp, fr- CO. 80, (L l, 1.50, S.
Sni-u''irtrle. fr. 3«. »«. t<>, 90, ff. i.to, f. •rlttstti *a»te!t<n. fr 6 •, Sil, f 1.6O, X. j Çtancl, i''i (I. 1 M, t. 3, ^^Ç— iejiintn, îromprie», îromnel». Blcíiaea.
rnn. Wclotium«. £ubdf«(ÍVfd''em, montai, OMerfcflijMtK unt tnbm 3nUra«tnit fe^r &»Qig.
€rir ircjrfTi |Sr unwrpinbige ffisber, «ul f?a «ctrl) ectr Äaif14»t, fr. 15, »6, So, ''>0. JMtf tkTiJiirtrmt î^iert â«f »«lg, fr. 5, 10, »0 bi« fl. 1.
7UtF~ ^bl-tr. go»j Batirü4 a«*3<»flbn 60 fr. fl. 1
bi# (I z.
Snbtit - pi«l|«^<n In l.KJOfa^er 10 tr.
S« fl. 4.
®Ort:<$.!>''tfft rt< BOB SO, 5" fr. btl (I. 2. Wru fie ^ilterba^er, fOr ÎRit^tti, mit ober Zsrt. 1 6ta<J tr 10, 15, »5, 45, 65. 8 '', fl 1. Cfcnt jtbtr Unirm^r téaurn flinbrt Ipielmb lefe* Imiai Mir« t« nenrn Heft- nnb eilocrtaflca. I Gtüif fl. 1.
epidrab tann man be« SKnbtm ttri^teK« 5anbort«i:rn temrn bunt bie nen.-n «rbeittf^u''.es- 1 étütf 80 fr., fl. l.tC S, S. «Icboffe, toi tetütf fr. »0, 80, fl. t, 1.60, t. Jotf* LaUrnx akflcA, arnann! gantxr-faicme, brr «Bgenfomfl« r.B:rrVaÜ für 5nn| u*b «It, J e-ßtf mit 13 Sittem fr. 55, 85, fl. 1.80, 1, ». 4 Ht fl. 5
tJS^p- 1 fleine« ©Jal . Clnflrumrat , genannt ber ©nnta-Dogrl, torttixl^e« man ben ®f^ing einrt jebet ®c>it''.t täiitcbenb naita^mcn fans; btrffl fc(r inte rrffantr 6pie()fug redet btoS »5 tr.
angfito: fB<rf)rogl!Rr[, gefüflt mit al« im brau^bare» Oertjenaen, l «i)Ul fl. 1, i.v«, 1.1.50, 3. 4, birWbfn fUln fftr *xnber,Tr. »5, »S. e >.
80, fl. l.
i^^p» I)U «u«g |dt!nrten gröber Cpiele jitr Stlbftbd<ti tigung. In fröfttr «a»TP«^t, t«r Ä :ab<n bb^ i''ütxtxr. Kbcn Sltert. 1 Cpirt 80 tr.. JL 1 50. », V.50, .1, 3 60.
Mtf" »aibbrutfereien, foniptrt mit Vlp^abctm nnb ntrnftlitn, ftr en»a^f«K *inber tr. 8"-, f. t.to, 1.8t, 13 », 3, 4 bis fl. 5.
^¡^P^ nrttt» Krrf'' anb ^atttbu^ mit S) nt.icn Vfaftrrn ftr 6 tr Infcm lefrmi^t Cpic''e in größter HuJtecbL
Wertoiettne 6pieri»«art«. in e^a^tern wrçatft, in 10 >t«<ft<T SuiwabI, f«r VUb^en nnb Stnsia, pet Gtûâ
fr. m, jo, 40 60, fl. l, ».
TeberrssrhiBg ssd Fateriulf
gopibrrn bie ntaai GaUn-Çeser»«rfe, <*ae einen fiMcn ®<TU(t |n Betbrdte*. in {c^r nunnig''fi^ct IsUmR per
€tfl ; fr s. 6, a, 10,15.
ttiftnbafen mit >fairn*rl, fl. l.&o, ». 1.80. (Mnber-U$.en fein«, mit C<blag»<tt, tr. »$. Unbrrt terttn, fr. 10, 15, M, 30, «0.
%tifl 1er», 4nrabi:ier nrb ©rtwbtx mit ffnaü. ttffcft, 1 ©t. ît. 2««, 40, 80, fl. I, l.SO, 1.50 feibd. Den 8lc4, fr. »0, 30, 40, t>ca wtaM, fr. »0. ft. 1 » ».
SintgroSt flnfxa^tpon magnrtifVn Epidmaarcn, Nt im löJafitr r.a4 ber ^üf.ung tx* iltagn<tr4 f^Timmen, 1 €^<Std fr 110, 30, SO. 8 ».
Uetj.-U in-, flaffft-, 2bet- n 6pti|« 6trvi«l. jt r.2<t ©riÇt. fr 60, 80, fl 1, l 50. 1. ».-''•0. 4>ckbft infrrrfíant unt amüfant finb für jct<» *Itcr bir ¿nnj neu jufa;iimn»gffleJtf>t Äaffdtcn. in ein« ^übiftf Äa iet''r mit &fr1<bietmrn áafetrfi íomplijirten Sau^tr flpraraim, SUt* mit ^''luuCT «nlnlimg. fe bar Hcbrr mit arei.tet triebt f ''ett bit ''(¿srflon ^anbtrfl. tft (i la Çr.iftffo; &o4''.o) ma4en fann 1 «a; ci:e if na<b «njabt btr «pparate 1 <0, 1.80, 2.S0. î 80, 3.50
D:t -irbf nnb ÍBtt ©noebner, für ttrfiinbtg« fii''bfr iebr \n rm^Cebleu ; t* ifl ein Stn mit r geircat anlgcfúbrt n.it aD( ©t i-ebn r brr ©fI in tbt r íítf dal»! ra<st eoforirt an.''g.fibrt. I ntfr ie>e«_in 3 Ç.ut''.a Ut Î7amt ; ttfl t bl f 3i fr.
Ibiett, mit gífl lib.Tjogrn, fc^r baurr^aft, 1 ©t tr. 30, so, 80, ft 1, 1.50, 2.
rf^iebeot Zbiere, mi: natûr''i^er ©timmt, fr ''*>. 8", fl. 1, 1 30, 1.50, /, » 50. îln< »!f4 iebr baurrboft fonftruine nnb fcflb(4i bemalte CtiBipagm, »abrietd«, ©tefliiMgcn, fti« eret, SoTfortablt unt anbert SIBaqen, «0« mit ¥fert<n, fr »», .''0. fl. 1, l.JO.
Biener f erteken, 5i(enbab«n nnb ©<>iffe
in fr. 60, *0, fl 1, l.so. Txx ^botograpi, ein n:itrrb«ltenbe» ©pld, kc man »irfli^e íb-''tojra^bien erjeufri fann. 1 ©t.
fimmt S .tteiiuno fr. I''i, 40.
©<b^eib> unb ¿t.Qnt* • Rpparatt C|.ie |(be
__©ortenntnif tana itb<4 aiub f<b«."H iiínm
vtnb itbrdben er! rnen. ®.n Separat fftr icbcn <è>tjr
ftjiib (eparat fr. 4", So, 80.
R tter<*iel fr. 50 . 80.
xBcttcc. ■•''piel fr. 90, fl. 1 .»0.
gra^« anb flntsortfpid, f br fentif^, fc. IS.
«rttfflt íuft Çifldta fr. SO. 80, 70.
^interlaber »OJemebre tr. 40 so, fl 1 20
©• et a»« «t.« fr ?0. cl 6''abü fr 80. f 1
Der fldn« Ärttgtr. ttine fe:r|»tde, febr oitbi^e Vntrjflang, befte''oenb an» 1 ©abe: mit ffuppel. 1 ©evebr mit 8«icncd. 1 i«afroata''it»e, 1 ijafe. wDfl 4n?«-nmen fl. 1.20, feii.|le Ccrtt |l. 2.50, 3 50
Vteueftcl .tnj-.^robnfL 1 6tü<f IRSb^enf ¡n*er
5 ft — CBen t* ,n<f:, ber fra^e PO t ©t )(f Caleî''raça mit ©pirge! » fr
«eut 5fiiicQca«9t.''rjK mit ÎHt^anilmB», fit ^^^ fleine Äiiber t«^. unierbattenb, l ©t4<l mittet« groft fr »5, 4 , greje ©.Ue S5 fr «gfl^ lie Ja.-»2igaitCTÍpi t, borídleiib rintn © butiét bd feinta flrbettitifóe, «c«:«ber, mena m m baranl rau^t, bit ftnaf nnb ba« «ntr bewegt. 1 ©tfltf so tr.
Der kleine Zauberer.
Dnt^ M<*fUbenbe 3*nber.*pparate tann au «n^t ae ferfanen »ber ai>4 i:nu CWeTf^afttn aaf ba« € an ie-tbfle aittrbalti« ®t« Sppiratt flab berart ftanrrti» tombrnm, ba§ nar ber Öe-t»er bet|e btn bU »erf* eb na t gc.i i.ïtrt iß Ibfen im ©Unke ifl; tia anttaaewdbter fann flunbentan, naiib-n^eti, ebn« tarn Wduttate »tt atla.igfu. -
«fle npparat« ftnb mit »dtitniig o.rftben.
ienÇinger b«tr4 iebaa ^nt |n fleita, £<ie ta.i|r«ben 8art<a 40 tr
1 «stact 85 tr.
8eri<b»inbca einer Rfta|e,*s tr. £et ¿aabetbammer, 2>nr() jtben ©4tag «erf^viabet da «eaialtaBb.
rr.
la^e i.geaetjeng; 9*x «J »ff«», ba* fam-nt die* Cn''atca. 45 fr.
«ine «arte anb bo<b feunt Se We.
man>, 1» fr. ©U .^anbT Ia«|t ober bit nnn-c.leg-
bare CneOt. bart» a>d<be man k . ferui «ctrl i?t aaff^antcu fana.
1 ©tütf fl. »^0 t« öercn.TOörfer, in »a.''(|.-« ttte« Krt»|en nn? »enii*tet wirb, ». «. ^ „ , u»ren. ®Uftr »c. S. 2 60.
©al Serir-fertemonnale, immetMO Der ¿anbcfffiarfcL idt: anf «am.
Oelb ober immer leer. SO fr. I manba 60 fr ©e Sejir.JigmTentaf^«, »0 ifl Me ©erfd.«e mit Dcprfl^err fl.
vrtgjrce? 45 tr. ,Dai tf#f«m.''tenr.«tnt, ®c Mtl vtr-
XjI Jt.''tum'' i.»^«, »er raan t* anf- '' f^minbet nnb an* tintu «af mk«
8*3ei? S • fr. | ber ''ommt. fl. 4.
Cftn ffane .fpet So foO bie ftartt Z>a< 8jnb.Wá^a)in im fRanbe 76 tr trfifcintn '' 65 fr. ®«r »ermebru gl Srpatat "
» tc ber : ^itr lege t» |inetn, im
rreKbem ifl tt .'' SO fr.
34oe.be He »arten tanken I l,rtn 50. Die ffi ir''t''.''tiT;«- o-.er sa« ti>ebeimnl>
)a etT-toea. T ■ tr l>a ®n .bct.maOe.i ©ecb» gtei^grev. 9a3tn tonnen in asntn eban íirt • rben, 11 S
©4rei.^ta-,, »0 ifl aber bit îi«:c? »o fr. ï<r «etbfhnrrb bar<b ben Xief^, 20 fr Bai ffir .jarbt ifl ba# ? »ottj mb ^rä-t ;
«efdlt, friutf bon beiben, ro fr. ©ie unr«r»aftli(be ©ebnar, man jrr-tiefe tser bem t^nb ifaa nnb bc.uc<| ifl ftega.ii, <5 rr. Der ^tren.1ii^t:r, ob t bv-# Ucm''og.
t.iS m?g''.:<b matb n fO fr Die ©r«rbü$ie, aber xoe Ifl >al «:ib '' as ft
fl. 1 >0
— 21 ftnb na« mfOttbcnt a.ibett «pparate, ie>c4 tregtn «enget an Kaan fann «itbt IM genanrt ircr^ea «ine Wenge onberer 6pieltt,,oKn anb ecfeafftaftftfpielc. bie aüt ni«t benonnt tuerben fönnen M ju Mefcn f reifer. ctnji8 uüb aOcin nur in ber gtfertinten *ie>trioflt ju ^abtn. »reUblötter roeldjt febr tntemffant finb. werben Qratil nertbetll. v * ^
BAZAR Friedmaiiii, tPleit, »rflirrftr^r 26
XAGY-KANIZ8A, 1874. deezember 6-án.
Tizenharmadik évfolyam.
i
Qéftzttiftt ár
l ttbMS erre . . 8 frt fél evre .... * , aecreo erre 2 , jfjjy nt/tm JO kr•
HtrSataaak
6 hasábos petitaorban 7, m«»od«itor 6 • minden., további »őrért 6 kr.
yyiLTTÉRBKN
loronkint 10 crert
•«vin«* fel
KinctÁri illeték mindén hirdetésért külöi 30 kr fizetendő.
KOZLONT
elóbb
OGYIKÖZLŐN
lap szellemi r köriem ények szerketxtdbex, —
Anyagi resxet illeuS tóxiemenyek pedi* a kiadóboa bérmentve is-téaendók:
>í AGY-KANIZSA viuiisikái.
Bérmeutetlen levelek csak ismert monkatár-saktól fogadtatunk el.
Kéziratok rísszc nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület", anagykanizsai kereskedelmi % ipar bank", a .nagykanizsai takarékpénztár* a »Zala-Somogy gózhajézasi reszvenytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tűzoltó egylet'' 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Iletenkiiit kétszer, vasarnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap*

Előfizetési fölhívás
ZALAI KÖZLÖNY"
tizennegyedik évfolyamára.
Ki a vidéki irodalomnak horderejét elfogulatlanul ismeri, az valóban hazafias örömmel s magasztos önérzettel tekinthet azoo időre vissza, mikor e lap megjelenni kezdett s ime 13 év óta e vidék hű tolmácsolója levén, jó- és balsorsban, öröm- és búban nyílt részvéttel viseltetett mindenki iránt. Férfias önérzettel pillantunk mi is vissza, mert 13 évfolyam alatt a .tizenhárma* próbát'' kiállottuk, de hogy ezt kiáll-hattuk, nemes érzésű munkatársaink diszes koszorújának köszönhetjük, kik beismerték a tömörülés erejét, az ily erö áldását, nem zalámboltak szerteszét, tiporva-tépve az évek hosszú során át ápolt „egyetértés" üdv-virágait, de köszönhetjük a tisztelt olvasóközönség azon figyelmes részének is, kik beismerve a tövises tért, melyen haladni kénytelen a vidéki irodalom, részvéttel kísérte ernyedetlen munkásságunkat, nemzetiségünk iránti lángszerelmünket.
Elismerés, hála mindezért !
S midőn edzett erővel, törhetlen remén vnyel lép e lap életének 14-ik évébe, legyen szabad bizalommal viseltetni mind a t. munkatársak, mind a t. közönség irányában, hisz a bizalom az, mely bizalmat szül, s ez'' az élet legszebb, legdrágább adománya, mely a rövid életet oly kedvessé teszi.
Mint megyei, helyiérdekű lap oly mérvben tüntette eló, kiválólag a lefolyt utóbbi megyegyüléseket, minót eddig egy lap sem tett''s ez irányban törekszik haladni ezentúl is.
Közleményeinknél elengedhetlen figyelemmel vágj unk a közérdek iránt ; uszály-*-hordozói senkinek és semmi szín alatt nem leszünk.
Az ifjú tehetségeket mint eddig, ugy ezentúl is benső örömmel lelkesítjük.
A helybeli hirek gyűjtésében fárad-hatlanok leszüuk, mert ez a vidéki társadalmi élet fűszere; tudjunk minden tudhatót, mi körünkben történik.
Röviden a napi eseményeket összegyűjtjük, gondoskodunk a lap változatos tartalmáról: történeti naptár-, papírszeletek sat. közleményekkel változatossá tenni.
Egyszóval kijelentjük, hogy csak e lapnak élünk. Más tért más elöl nem foglalunk el.
Felhívjuk a t közönséget lapunk hazafias pártfogására, melynek dúsabb virá-gozása viszont dúsabb örömet uyujt.
Előfizetés a hetenkint kétszer megjelenő lapra:
Egész évre 8 frt., félévre 4 frt., évnegyedre 2 frt, mely összeg egyenesen alulirthoz intézendő.
Hirdetések gyorsan és jutányosán közöltetnek.
Nagy-Kanizsa, decz. 5. 1874.
BÁTOR FI LAJOS,
szerkesztő s kiadó.
Hegy rendőrségi szabályok
Zalamegye összes szMohegységei számára.
1. A hegy rendőrségi hatóságról és közegekről.
a) Minden egyes, vagy több határban fekvő, de egy gyepű-, vagy egyéb kerítés alatt álló oly terület, mely főleg bor és gyümölcs, habár ezzel kapcsolatba melléke-
TÁRCZA.
Bölcső mellett.
Játszál kis leányom : Ártatlan játékod Feledteti velem A gonosz világot. Oh! az embereknek Játéka oly álnok: Becsület-, saiv-, lélekben is Kocskázó kalmárok.
Köztük alig járok, Elborul kedélyem : Az * hideg önzé* hájon esik nékem. Csupa sötét árujak, Azt gondolom néha; Őszinteség, szeretet, hév, Elavult po;téka
— Tarka divatosság, Hang, vagyon negéde; Ez a mai kornak
Kényes betegsége----
A sok üdT, aranyssó, Mindannyi hazugság, Melylyel a szegény halandót Agyon boldogítják. —
Ha egykor közéjük Szólít majd az élet, Óvd magad ; d« mázas Külsejük ne féljed : Hisai elég immár,
Hogy csak majom-fajta,--
És valóban, pénze nélkül Nincs k i t látni rajta .
Mosolyogj szerelmem Egyetlen virága, Nálad még a tavasz Kedvtelése járja.
Hiszen könnyeid so Felhőből erednek ; Nem fájdalom, gyöngyei csak KéklŐ szemeidnek.
Simítsd ei homlokom Buszánt >tt redőit, Rózsa a tövissel Mégis csak kibékít Keblem vigasz hangját Hiven eltalálod: A boldogság varázs nyelve Gyermek-dadogásod.
Hallgatom gyönyörrel, Bárba meg nem értem ; Elég éreani, hogy Virulásod: éltem. Élet, oh! ez édes szóban Mennyi üröm rejlik. Legyen neked öröm hidja Bölcsőtől a sírig.
HAJGATÓ SlNDOR.
1873/4. tanévi sz&nidőm.
(Vége.)
Egyik réten épen folyt a munka; a „Buckeye* combinált kaszáló- és aratógép Adriance, Platt — éa társától Pough — Kep-silben (New-York) féle géppel, ezt két ló húzta, a kocsis fönt ült kényelmes helyén, épen kaszáltak : itt leszálltunk kocsinkról és megtekintettük. Az úgynevezett „Buckeye" három részből van összeállítva, egy kétkerekű jár- e mozgatható alkotmányból, kaszálásnál egy különös maga módja szerint összekötendő, intézhető vágó készülékből, melybsz még egy lerakó éa motóla-készülék tartozik.
Ezen gépnek tökéletes leírása egy kissé hosszú lenne, miért csak a .Buckeye" név ér-
sen más termény tenyésztésére is használ- ; tátik, illetőleg szőllőhegységet képez, a je- '' len szabályok alá tartozik; kivételével az oly szőllöbirtoknak, mely az általános gye-pün kívül, egészen elkülönített kerítés alatt áll, s egyes embernek tulajdonát képezi.
b) A hegy rendőrséget az ülető községi hatóság gyakorolja, s e tekintetből minden oly községben, melynek határában szóllóhegység létezik, a községi elöljáróság egy — a szőllóbirtokosból a helyi viszonyoknak megfelelő számban választott bizottmánynyal szaporítandó, mely bizottmány a szóllóhegységben, mint a községi hatóság megbízottja illetőleg közege teljesiti a rendőrségi teendőket a jelen szabályok értelmében
c) A bizottmány az illető szóllőhegy-ségi birtokosok által s ugyan azon hegységi birtokosok közüi 3 évre választandó, a helyi viszonyoknak megfelelő számban akként, hogy aránylag kellő számú póttagok is választassanak, kik időközbeni elhalálozás vagy egyéb akadályoztatás esetében a rendes tagokat helyettesitik. —
d) A bizottmány az iiletó községi biró elnöklete alatt minden tavaszszal — Szeut-Üyörgy napja körül, s minden ósz-szel — Szent-Márton napja körül s azon kivül tüzetesen a szüreti határidő megállapítása végett minden szeptember hó közepén rendes ülést tartani köteles, rendkivüli bizottmányi ülések mindannyiszor tartathatnak, a mint a körülmények szükségessé teszik.
A tavaszi rendes bizottmányi ülés fó-teendójét a hegypásztorok felfogadása, azok fizetésének megállapítása, és kivetése ugy
a hep-gyepük fenntartása s azoknak szükséges jav itása iránti intézkedés képezi, az ószi ülés pedig elkészíti a számadásokat, azokat felülvizsgálat végett a községnek bemutatja, s intézkedik a kiszabott bírságpénzek behajtása iránt.
e) Azt, váljon a bizottmány tagjai ingyen teljesitik-e jelen szabályzatban előirt kötelességeiket, avagy fizetéssel s mennyivel láttassanak el, az illető szőlőbirtokosok a fentebbi c.) pont szerint 3 évenként tartandó választó gyűlésben ''''határozzák meg.
f) A bizottmány tagjai hivatalos eljárásukra s a jelen szabályzatban foglalt kötelességeik pontos teljesítésére nézve felelőséggel tartozván, e tekintetben — mint községi közegek — az 1871. 18. t. cz. 7-ik fejezetében előirt határozmányok hatálya alatt állanak, s ellenök hivatalos kötelességmulasztás vagy visszaélés és vétség esetében a fegyelmi eljárás ugyan az idézett törvény 90. s következő szakasza értelmében foganatosittatik.
g) A bizottmány az általa felfogadott hegypásztorokat az illető járási szolgabíró • nak bejelenti, ki őket felesküdtetvén, reu-des bizonyítvány nyal ellátja.
h) A bizottmány főfeladatához tartozik a hegyszabályok megtartása felett őrködni, illetőleg azok pontos foganatosítását eszközölni, vinczellérekre különösen figyelni, gyepüket megjárni, utakat csináltatni a jó rendre, bátorságra, közilledelemre felvigyázni, birtokváltozásoknál a birtokosokat bejegyezni, megyekérdéseket — az illető felek által jogaik érvényesítése végett igénybe vehető törvényes utfennhagyásával intézni, el megyeköveket lerakni, károkat
telmezéaéről : ez nem más, mint egy rendszer elnevezése, mely az amerikai gépgyárnokok által eredetileg olynemú kaszálógépekre alkalmaztatott, melyek két járókerékkel vannak ellátva s melyek kaszakészüléke a jár alkot-ványra függeaztékében úgy hajtható fel, hogy ezen vizazinleten elterül. így szemlélve a gazdaságot, délután 2 órakor M.-óvárra érkeztünk ; máskor is voltam már e helyen, de ily hatást még soha nem gyakorolt rám, mint ekkor. — Itt is volt egy diadalkapu, továbbá a főutezá-ban majd minden házon egy nemzeti lobogó emelte az érzületet. Megkerestem Nr.22-őt, hová szállásolva voltam; képzelhetni a port, mely rajtunk volt, ettől menekülve, egy kissé eltérek a sorrendtől, mert ha a két ebédet, melyet első nap Albrecht főherczeg ő fensége és másodikon Németujvári gróf Batthyány József cs. kir. kamarás, Mosonymegye főispánja az óvári városháza termében adott részletezni akarnám, akkor még néhány oldallal kellene igénybe kérnem e lapok hasábjait; erről tehát csak annyit, hogy biz az fenséges volt. Első nap este az úgynevezett ,park"-ban volt egy kis tánczvigalom, itt keveset időztem, mert testem már nagyon óhajtotta a nyugalmat.
M.-óvárott megnéztük a felsőbb gazdasági tanintézetet, a botanicus kertet, hol egy-szerem int rnéhkiállitás is volt rendezve; továbbá a mosonymegyei gazdasági egyesület által a kir. m. földmivelési ministerium párt''o-gása mellett M.-óvárott rendezett méhészeti kiállításra beküldött tárgyakat. A tárgyak elhelyezése termében Dr. Rodiczky Jenő óvári tanár, a méhészetről oly dicső előadást tartott, hogy végeztével Kruesz elnök és gr. Batthyány méltóságok érzékeny köszönetüket fejezték ki.
A kiállított tárgyak számsr£l2 drb. volt; közöttük láttuk báró Rothschütz urnák Sme-rek (Krajnában) 37. dib. a méhészeihez tartozó különféle tárgyait; dr. Rodiczky Jenő urnák a simeringi nemzetközi kiállításon kitüntetett méhszállitó szekrényét, eredeti olasz méhekkel benépesítve; » m. óvár: gazd. akadémiának száz számot meghaladó méhészeti tanszer gyűjteményének és méhesének nevezetesebb tárgyait ; Grablinger Jakab tanító urnák, a dél-magyarországi méhész egylet tagjának, (Zichy falva Torontálmegye) egy nagy üvegharang lépes mézzel beépített küldeményét; Farkas György egervári községi tanítónak Dzierzon féle benépesített é*s Horváth József eötvösi kasznár urnák módosított Dzierzon rendszerű kaptárát 24 drb. üres léppel stb ki tudná mind elősorolni a sok csinosan kiállított szorgalom mutatványát. — Most azonban már ideje lesz elmondanom, hogy óvárt elhagyva, Mosonyb* mentünk ; az oda vezető ut melletti földön mö -ködött a gőz-eke; a kocsin, melyen ültem, gaz -dáaz nem ült, az eső hullott, most az egyszer nem szálltunk le, hanem haladtunk tovább Mosony felé. Itt megtekintve a várost,megérkezett a távozási idő, megváltam megismerkedett kedves emlékű barátimtól, kik nekem az ott létet kettőztetve tették kellemessé azon óhaj-
Í''al: bár őket minél előbb Zalában is üdvözöl-letní szerencsés lehetnék.
A iocomativ fütytyentett — ésmieszép ut végezte után ismét Győrött éreztük magunkat. -
Elmúlt az ünnepély, de nyitva van még a .győrvidéki gazdasági egyesület" által rendezett termény s iparkiállitás. Most ráérünk tekintsük meg azt bővebben ; — említettem
megbecsülni, a kárvallottaknak elégtételt szerezni, a kiszabott bírságpénzeket s egyéb szabályszerű kivetési illetékeket beszedni, a költségeket híven kezelni, ezek-ró!, valamint a befolyt bünt''etéspénwkról | és jövedelmekről is pontos számadást készíteni.
i) A bizottmány rendes jegyzője, az illető községi vagy körjegyző, ő vezeti a bizottmány jegyzőkönyvét, felteszi a becsüle-veleket és jelentéseket, bejegyzi a birtokosok sorában történt változásokat.
k) A hegypásztoroknak kötelessége egész éven át éjjel-nappal a hegyet őrizni, minden visszaélést a hizottmányuak bejelenteni. tolvajokat elfogni vagy megzálogolni, egyes birtokosok szőlló vagy gyümölcstermését minden károsodástól megóvni.
1) A hegyrendórségnt k jelen szabályok értelmébeni kezelése í.lett a felügyelet a nagy és kisközségekben az illető, járási szolgabíró hatásköréhez tartozik.
Nagy-Kanizsa mint rendezett tanácsú város az 1871. 18-ik törvényczik 23. a) pontja szerint a hegyi rendőrség kezelésére jogositva levén, annak mi módon s illetőié*? minő közegek által leendő kezelése iránt saját képviselő testülete által alkotandó szabályrendelet utján intézkedhetik, köteles azonban a begyrendórséget a végre megbízandó közegei által az alább előirt s a hatósága területén fekvő szóllóhegységckre szinte érvényes szabályok szerint kezeltetni.
(Vége köv.)
A magyarországi néptanítók
_ /
Il dik egyetemes gyűlésének őO-es bizottsága kővetkező kérvényt nyújtott be a képviselőházhoz :
Mélyen tisztelt képviselőház !
Amidőn a magyarországi uéplanilók ma 8odik egyetemes gyűlésének megbinásábol ea nevében felemeljük esedező szavunkat a mélyen tisztelt képviselőház színe előtt, bizalommal kérjük édes hazánk képviselő-testületét, hallgassa meg 19,000 néptanító ügyében hozzá intézett könyörgésünket, s ne engedje, hogy a nemzet legszerényebb munkásainak nagyobb része ezen túl is a legnemesebb foglalkozás közben a nyomorral küzdeni legyen kénytelen, hogy a néptanítóknak, ha a munkából kidűlnek, ezentúl is a koldusbot legyen menedék''ik, hogy özvegyeik és árváik ezentúl is szűkölködjenek h kegyelemkenyérben.
Hazánkban, hol a népnevelésügy fejlődésének kérdése oly szoros kapcsolatban áll állami létünkkel, hol évszázados mulasztásokat kellene e téren is pótolni, a kormány kimuta-
után részle''.esen kellene ezt leirnom ; de most veszem észre, hogy szünidőm leirása már egy-kissé hosszura nyúlt, s igy a lehető legrövidebb kivonatát kell, hogy megkísértsem.
Hol is kezdjem? Ja — meg van. Mősrör is a ''derék egyletről, mely az eszmét megpendítve, oly szép sikerrel keresztül is vitte.
^ ngyőrvidéki gazdasági egyesület" tevékeny társulata Alakult 18ö0-ik év február havában, 8 már az alakulási év tavaszán, azaz 1860. évi május 29—31 napjain Győrött juh-kiállitást rendezett; ugyanazon év oktober havának 7—9 napjain kerti termény, eszköz és házi ipar-kiállitást; ezt követte az 1862-dik tavaszi szántás,verseny, tovább az őszi szőllő kiállítás, — a győri minta kert alapítása 1864-beu 1865-dik évi okt. hóban ismét termény- s iparkiállitás; az 1868-dik év tavaszán eke verseny s gazdasági eszköz kallitáa s végre a jelen évi termény- s iparkiállitás. A jelen évi kiálli-'' tás összes költségei fedezéséhez a foldmivelési m. kir. ministerium 750 fr ital járult; a termények jutalmazására pedig az e czélra fennálló országos alapból 3 db. arany, 6 drb. ezüst és 9 drb. broncz érmet küldeni kegyeskedett.
Ezen a bécsi világtnrUtnak kicsinyben bemutatott része Győrött részint a megyeház; részint a főgymnasiumi épületben 12 teremben, néhány folyosón és a megyei kertben volt elhelyezve.
Szerintem kir volt több helyiséget meg nem nyitni, mert a sok figyelemre méltó kézi, ugv termény, — oly kis helyre voltak szorítva, hogy épen a térszüke hátráltatta annak kitüntető látványát; vagy talán az olyan tárcza, bécsi lésük stb. féle apróságokat, melyet ugyancsak a bécsiek, nem anynyira a kiállítás, mint napi lizérség végett hozták amint látszott ma-
tása szerint a néptanítók évi fizetése átlag véve
237 frtra megy.
Ha. bizonyos, mit kétségbe vonni nem lehet, hogy-a nép nevelésügy felvirágzása attól függ, vájjon a népiskolában hivatásukat felfogni s annak megfelelni képes néptanítók működnek-e — úgy az emiitett körülmény mindenre inkább, csak arra nem nyújt biztosítékot, hogy Magvar« rszágban a népnevelésügy állami létünk igenyeiuek megfelelőleg log fejlődhetni.
Mig a néptanítók évi fizetése átlag véve cs«.k oly összeget tesz, mely a legutolsó vasúti őr fizetésével sem ér fel, addig, legyen bármily népoktatási törvényünk, állítson bár fel az állam a népoktatási törvény minden pontja mellé állami felügyelőket — ezélt érni nem foguuk, b még a legkedvezőbb statiatikai fyiatok értéke sem 1» sz több, mint a papíron meglevő hadseregeké. Mert lehetetlenség, hogy a neptanitók ezrei, kiknek a számtalanszor fontosnak hirdetett hivatal kenyérből tem nyújt eleget, feladatú knsk szenteljék egész ere)öket s a foglalkozásukhoz megkívántató miveltség elsajátításához n<lkülözbetlen eszközöket megszerezhessék. Mert nem hihető, hogy ily körülmények mellett a néptanítói hivatalra oly egyének vállalkozzanak, kiknek rná* téren is van értékük.
Azon körülmény, hogy eddigelé nem mu-tatko<.iK fölöttébb a tanító hiány, nem onnan vau, mintha nálunk az ifjak nem tudnának más pályára vergődni, hanem onnan, hogy még igen közel étik azon kor, midőn a néptanítói pályára felettébb kevés készültség is elégnek tetszett, midőn a tanítói pályára sokan csak a katonakötelezettség olcsóbb módon való kikerülhetése végett léptek, midőn a tanítók nagyobb része hivatala mellett a községi jegyző teendőit is végezhette; mivel a legújabb időben országszerte hirdették legjelesbjeink, hogy a népnevelesügy fejlesztését a törvényhozás első teendőjének ismerik.
A néptanítói hivatalnak tisztességes anyagi jövedelemmel való összekapcsolása egető szükség hazánkban, ennek elmulasztása a jövő nem-zedek. ellen elkövetett lelketlenség volna ; mert ha ez iranyban nem történik mielőob intézkedés, úgy ama működő tehetségesebb tanítóktól, kik jobb állomásokra vergődni nem képesek, nem veheti rósz néven senki, ha tömegesen el fogják hagyni a hivatalt, mely, mint a koszorús költő magát kifejezi: „Kanászokénál szigorúbb sorsot nyújt," — s természetes leend, ha a ma már jobb kiképeztetésben részesülő tanítójelöltek idejekorán más pálya után látnak; s akkor inajd hazánk néptanítói testülete, kevesek ki-veielevel oly egyénekből fog állani, kiknek hasznukat más téren venni nem is lehet, s a népneveléeügy a legszebben kidolgozott népoktatási törvény daczára sem fog hazánkban felvirágozhatni.
A nevelés kétélű fegyver, mely csak a hivatottak kezében épít, a hívatatlanok kezében ellenben alapjaiban rontja meg a jövő nemzedéket, s a népnevelésügy elhanyagolása biztosabban tönkre teszi a nemzetet, mint a vesztett csaták, mert a jövőtől fosztja meg azt.
Amidón a mélyen tisztelt képviselőház figyelmét a magyarországi néptanítók második egyetemes gyűlésének nevében az előadottakra irányozni bátorságot veszünk magunknak, '' érjük hazánk törvényhozó-testületét, legyen ke-
gukkal, czélszerübb lett volna más teremben elhelyezni. A győri m. k. állami főreáltanoda tanszer gyűjteményein kivül, melyek a tanintézet muzeumában voltak láthatók, ha Petz Vilma leány nevelőintézet tulajdonosnő, ki nem állit, bizony hiányzott volna. Nevezett intézel kiállítása, mely ugy, mint a többi nőinté-zetek, jótékony egylet — bővelkedtek a szebbnél sz'' bb női munkákban, azonban ezen kivül Petz intézetben népiskolai tanszerek, ezen kivül a növendékek irás mutatványai, számtani és könyvvitel dolgozatai is voltak láthatók. Különösnek tűnt előttem, hogy a városi néptanodából a kiállításban épen semmit sem lehetett szerencsém találhatni.
Örömmel vettem észre L^azlauer Imrének gyorsírászati kiállítását, melyből a legszebb működési siker tünt elő; volt ott a gyorsiráazat teréről kívánható minden, sőt egy hazánkat ábrázoló térkép is, azon helyek jelölésével, hol a gyorsirászat előadalik, és ezen szép művészettel foglalkozók statistikája stb. így van jól, ha külföldön (p. Bajorhonban is,) különösen „Ga-belsberger Markovit*« féle gyorsírászati rendszer a közép tanodákban már mint kötelező rendes tantárgy adatik elő, miért késnénk vele mi? az ily kitartás, hasznos működés, mint a győri gyorsírói kör kifejteni mutatkozik, képes leend ezen írásmódot többekkel megkedveltetve egy lépéssel közelebb vezetni az elérendő czál-hoz. Végül csak annyit, miszerint az egész kiállítás tárgybőséget, csint, a szorgalomnak dicső jelét tünteté elénk, díszére szolgál a kiállítóknak és a munkás egyletnek.
Mindez után Győrött és vidékén még néhány napot rokonim körében töltöttem.
Még egy Isten hozzád kedves rokon, édes emlékű vidék és a győr-gyömörei állomástól
gye« a nép tani tók éri fizetésének minimumát legalább oly összegre emelni, mint a minőben a községi jegy sők évi fizetésének minimuma ineg-ál 1 apittátott. Ezen kérelmünk méltányos voltát eléggé igazolja egyrészt azon körülmény, miszerint a néptanítói hivatal sem igényel, sem kisebb miveltségi fokozatot, sem kevesebb fáradságot, mint a jegyzői, — másrészt az, hogy a közoktatási tanács is már sürgető lépéseket tett arra nézve, hogy a néptanítók helyzetén országos intézkedés által mielőbb segítve legyen.
Tekintetbe véve hazánk mai anyagi vi szunyáit s azon körülményeket, melyeknél fogva a néptani óknak ez idő szerint oly anyagi helyseiet, minőt állásuk igényelhet, a törvényhozás is csak a legnagyobb megfeszítéssel biz- • toaithatna; tekintetbe véve, hogy a néptanítókra nézve is az a legsürgősebb, hogy uzve-gyeik és árváikról gondoskodva legyen, hogy a munkaképtelenség beálltával legyen hova lor-dulniok, minthogy a munkabíró egyén a legsa-nyarubb helyzettel is megküzdhet, ha azon tudat bátorítja, hogy bem ő, sem Övéi sem lesznek soha a végin*égnek kitéve: a magyarországi néptanítóit a nemzet előtt ez idő szerint legsürgősebben az országos néptanítói nyugdíj-intézet iétrehozásáért esedeznek. A néptanítók maguk szerény fizetésükből készséggel hozzájárulnak az ily országos intézet fenntartásához, de hogy önerejükből allitaanak fel ilyet, arra nincs meg a lehetőség; ugyanezért csak oly országos tanítói nyugdíjintézettől várhatják sorsuk jobbra fordultat, melynek fentartaaahoz a néptanítók s az iskola-fenntartó testületek hozzájárulnak ugyan, de a melynek fenntartását az állam áldozatkészsége biztosítaná.
Mélyen tisztelt képviselőház ! Amidőn a magyarországi néptanítók második egyetemes gyülésökön elhatározák, miként a törvényhozó testület előtt alázatosan azért esedeznek, hogy a néptanítói hivatallal járó évi fizetés minimuma a törvényben 400 frtban állapittassék meg, hogy Molnár Aladár országgyűlési képviselőnek a mélyen tisztelt képviselőház asztalán levő „Törvényjavaslatba a nyilvános ovodák ós a nyilvános népoktatási nyilvános tanintésetek nevelőineks tanítóinak nyugdíjazása, valamint azok özvegyeinek s arvainak gyámolitasa tárgyában mielőbb torvenyeink kozé soroltassák, hogy a néptanítói fizetések minimumának megállapítása azon föltételek közé soroltassék, melyeknek a felekezeti népiskola fen tar tói is eleget tenni tartoznak; hazánk jelenlegi anyagi helyzetének teljes tudatával tették azt a azon szeut meggyőződésből indultak ki, hogy a mélyen tisztelt képviselőház bölcsesége meg fogja találni az utat azon czél felé, melyet tagjai nyilván a torvenyhozás kétsegtelen teendőjének vallottak.
A magy arországi néptanítók ezúttal jelennek meg először egyetemesen a képviselőház színe előtt, s midőn esedező szózatukat fölemelik, érezik azt, hogy a nemzettől nem a már megérdemlett jutalmat, nem a sikerült mű gyümölcsét kérik; de segitségert folyamodnak, mely nélkül feladatuk megoldása közben ere-jók fogyni, lelkesedésük lankadni kezd, — b a szomorú jövő kétségbe ejti a legbátrabb munkásokat.
Bízva abbun, hogy a mélyen tisztelt képviselőház a magyarországi néptanítók alázatos
kérelmét maghallgatja, maradtunk a mélyen tisztelt képviselőház alázatos szolgái.
Kelt B ud ap esten, 1874. nov. 16. A magyarortzrigi néptanítók Il-xk eyye-térne* gyilUúnek nevében.
SIMAY ISTVÁN,
aa eg-vet. orsz. tan. gyüléa 50 es bisott«á-gá»>ak elnöke.
PÉTERFY SÁNDOR.
jegytó.
Pápa, Kia-Czell, Devecser után Sümeghen találom magam. Valamint mindennek, úgy annak ideje is bekövetkezett, hogy befejezzem visszagondolatim leírását.
Félre tőlem te üres erszény, hiába szabadultál terhedtő); tevékenység, jó egészség, tölteni fog téged mindég!
És most az nj tanév beálltával munkálkodjunk ismét at ifjú nemzedék előhaladáaa-, hazánk virulása- és boldogitására!
Isten velünk !
BRUCKER ALAJOS.
Hűtlen kedveshez.
Hányszor mondtad : Rajtad kiről 3oba senkit a mig ¿lek 1*
Megeskfirél! . Emlék*iol-e 8zavaidra, csalfa lélek?
Hogyha néha kételykedre, Mosolyogtam szaraidat:
Szenvedély« csókjaiddal Némitád el ajakimat
Zöld ligetben érseményim,
Szárnyat öltve, dalba fúltak ;
Halira est s ku madárkák, Egytől egyig elnémultak.
SxerelemrSl folyt aa ének,
Halld csak! — igy néh : , Napalkonyán.."
Es utánam csicsegték
A madáikik -. „hamu a lány I"
Hamis ! — igen — hamis a lány I Emlékszel-e csalfa lélek ?
Hányszor mondtad : .Rajtad kirQl Soha senkit a mig élek t*
POZSOGÁR GYULA.
Helyi
— Nagy-Kanizsán megyei bizottmá-uyi tagokká Ploiszcr Ignácz, Darázs Zaigmond, Koch Adolf és Ebenspanger Leo urak választattak meg.
— Január 7-dikí bál. Terpaycbore múzsájának nagyon keves ünnepet helyeznek kilátásba a jelenlegi mostoha viszonyok és a jövő farsangi idényen előreláthatólag nagyou csekély tért foglalaud el lapunkban a balt kro nikák rovata. — Azért kettős örömmel tudatjuk a bál és tánczkedvelő olvasóinkkal, hogy a nagy-kanizsai fiatalság több tagja álul évenként január hó 7-dikén rendezni szokott zártkörű tánczvigalom, — mely Kanizsa és a vidék egyik legfényesebb báljának ismertetik, — a jövő farsangon is megtariatik és pedig ezúttal a nyolezadik évi „január 7 diki bál." — A bálcomité már megalakult és pedig rendező bizottmányi elnökké Koch Adolf ; r. bizott-mányi tagokká: Takács Zsigmond, Lovák Ede, Bothó Imre, Gracheg Gyula, Gutmann Vilmos, Ullmann István cs. kir. kapitány, Mi-cheller János honvédfőhadnagy, Oroszváry Gyula, Szalay Lajos és Wohlheim Félix urak választattak meg. — Mint az előkészületek után reményihetjük, a jelenlegi bál disz- és ke délyességben az eddigiek it felülmulandja.
— Zala Jügerszegen Szigethy Antal ügyvéd ur a bukovinai magyarok józseffaívi iskolája részere 13 forintot gyűjtött.
— Gyermekkertész nőket képző intését Sopronban. A soproni gyermekkerti egylet alapszabályainak 22-ik §-a szerint gyermek -kertje mellé egy gyermeakertésznőket képező intézetet i* szándékozik felállítani a jövő év (1875) első hónapjaban, mely egy évi tanfolyamban felkarolja az eiineleti kiképeztetest ugy, mint a gyakorlati ügyesaégeket. Az inic-zetbe oly nők vétetnek fet, kik legalább is 15-dik évöket töltötték be s kik a felvételi vizsga követelményeinek megfelelui képesek. Az előadandó tantárgyak az első félévben lesznek : 1. A gyermekkert paedagogiaja kapcsolatbau Frőbel kézi munkáival; 2. Magyarnyelv; 3 Németnyelv ; 4. A természettudományok ; 5. Földrajz ; 6. Történelem; 7. Számtan. A gya korlati kiképeztatés sikerét biztosítja a moet fennálló gyermekkertnek legszebb sikerrel működő, tapasztalt vezetője. A tandíj egész évre 60 frt. Alulírott bizottmány felkéri az illető szülőket s gyámatyákat, hogy ez alkalmat, mely gyermekük, illetőleg neveltjük jövőjét biztosithatja, elne mulaszszák. Előjegyzéseket elfogad, a kor- s képzettség kimutatása mellett az egy-let jegyzője, Schránz Mihály (Sopron, templom utcza 10. sz. a.,) ki egyszersmind kész ez ügyben bárkinek is bővebb felvilágosítással szolgálni. A soproni gyermekkerti egylet bizottmánya.
— A sopronmegyei iskola tanács 1873-ik évi működéséről s a tankerületbeli népoktatás ügy állapotáról tett évi jelentést vettük, mely Ballagi Károly tanfelügyelő ur ernyedetlen tevékenységét, buzgalmát s erély-lyel párosult szakismeretét tünteti elő.
— Láng Géza pestmegyei számvevő szerkesztése mellett ,A község lapja" czimű szakközlöny fog megjelenni jeles erők közreműködése mellett.
— XJj zenemű. Táborszky és Parsch nemzeti zeneműkereskedéeében Budapesten megjelent: „Mamsell Angotu marsch polka von Philipp FahrBach junior. Ara 60 kr.
— Sümeghen megyei bizottmányi tagokká Cseh László, Mojzer Imre és Epe te in Vilmos urak választattak.
— Hajnik János koszorús gazdasági írónktól a következő czimú munka jelent meg s küldetett be hozzánk: .Gazdasági és nemzetgazdászati dolgozatok." Irta Hajnik János. E jeles munkához a Franklin Társulat következő előszót irta, melyet teljesen magunkévá tesszük; Hajnik János azon szaklérfiak sorába tartozik, a kik kitűnő elméleti képzettséget gazdag gyakorlati tapasztalatokkal egyesítenek. A negyvenes évektől kezdve a mai napig szakadatlanul a mezőgazdaság terén működve, egymásután több nagy birtok kezelését vezette: s a vezetése alatt állott uradalmak mindegyikénél oly eredményeket volt képes -felmutatni, melyek nemcsak az illető birtokosok anyagi érdekeinek a lehető legnagyobb mórtékben megfeleltek, hanejn egyúttal a közelismerést szerezték meg fáradhatlan alkotójuknak. E kiterjedt gyakorlati tevékeny-ség mellett Hajnik ur nem azünt meg folytonosan közreműködni a mezőgazdasági szakirodalom terén. Irodalmi müvei méltán tekithetők egy tapasztalatokban gazdag élet becses ered-
menyeinek s oly alkatelemeit képezik a nemzet szellemi életének, melyeket egyes folyóiratokban szétszór?» az enyészetnek átengedni nagy
¿Ár volna. Alulirt társulat azon nézetben van, hogy midőn e derék gazdasági iró munkálatait OBizegytijtve, azokat ezennel a közönség rendelkezésére bocsátja: a müveit gazdaközönségnek ^¿roi szolgálatot tesz s egyúttal a hazai szakirodalom szempontjából is méltánylandó tiszta teljesít. Franklin Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.
— Beküldetett. „Romhányi" szent ro-Diokat bolygat merész kézzel, idő előtt elfogulva vagy talán nem helyesen értesülve. Felszólaló hratottabb fejre, kézre hagyva a felettünk el voDult nagy zivatart és elemeinek érdemleges méltatását, azt az egyet kérdi nyiltan, Isten és világ előtt: vájjon miért kellett az ácsi erdőt, komarom előtt, egyetlen ágyú fedezete nélkül hagvui, hogy julius 2-an annyi honvédvér és , élet essék. auuak bűnös elfoglalásában áldozatul? Miért kellett az annyi áldozatul elfoglalt érdit ismét egy emberig odahagyni, hogy julius ll én ismét, erdő és vágott fatorlaszok megett védett eleunel kelljen még bűnösebb erőfeszítéssel szembeszallani ? ki e tényekből — Misii olcz Uesztely hidat, Nagy-Kálló, Debreczent
8 a gyász emlékű levonulás egyéb episodjait nem is emlitve, — ki nem olvassa a honvéd-erő szándékos megtörését, Temesvár, Világos es Arad katastrofáinak előkészítését,— az a té-dvekből, egyátalán nem is akar olvasni. rNines bálványom ,se* bűnbakom, Ami igaz, nem tagadom ha vau Frankhonnak Bazain-je, van Magyar-bonnak, annál sokkal — sokkal több — van Görgeije, ki a honvédet csak azért ragadu magával oly magasra, hogy az annál mélyebb örvénybe sújthassa. Egy feledni soha nem tudó szemtanú.
— Kis-Komárom s a hozzácsatolt
községek : Komárváros, B.-Magyarod, Galambok. Karos, Garaboncz, folyó hó 2-án a kisor-solo megyei bizottmányi Ugok helyett ujakat választván, az illetők UpinUtos eljárásuknak szép j^lét adUk, midőn a vidék köztiszteletben alló .-^yeniségét Semetke l^ajos uradalmi tiszttartó urat osztatlan bizalommal bizottmányi tagnak megválasztották. Ennek nemcsak azért örv.ndünk, mert 30 éves itt lakása folytán a város b vidék viszonyait ismerve, annak érdekeit inmerjt erélyénél fogva leghűbben istápolhatja; hanem mjvel ezt polgári érdemei legszebb jutalmául tekinthetjük. Máaik 2 bizott. tagul szintén kis-komáromi lakósok lőnek megválasztva.
— Veszprémben korcsolyázó-egylet alakult a a vári''«; tavat 160 frtért bérbevette.
— A veszprémi országos vásár f. b. l-ső és 2 ¡kán tartatott meg, mely a legrosszabu hetivásárnál i* alábbvaló volt, idegen eladókat vagy vevőket csak keveset lehetett látni.
_Üuiaton-''JBüreden megyei bízott-
mányi i&gg* Écsy László ur, Alsó-Eörsön pe-di^: Kovács István Felső-Eörsről, Biró Dániel Kövesről választattak meg.
_ ffeber Ede t. barátunk, a balatonfüredi szeret«tház nagyérdemű igazgatóját a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister ur a külföldi, különösen a koppenhágai ipariskolák látogatása-és tanulmányozására küldötte ki; ma utazott el és csak újévre tér vissza. Kívánjuk, hogy szerencsésen térjen haza!
— Rövid hirek. A Szt. Bernárdon m. hó közepén oly hógörgetegek jártak, milyenekre 1816 óU nem emlékeznek. — Hutka községben egy anya fiát férje segítségével megfojtotta. — A nyitrai püspök mellé Ipolyi Arnoldot akarják az örökösödés jogával .coadju-tor^-nak kinevezui.— Budapesten m. héten 282 születés és 217 halálozás fordult elő. — A volt nápolyi király II. Ferencz pár napig Gödöllőn időzött. — Az óbudai zsidó hitközség ételosztó intézetet állított fel. — Zubovics m. hó 28 án érkezett vissza Párisból „Caradoc" lovával. — Az olasz parlamentben 106 képviselő azt indítványozta, hogy Garibáldi évi járulékul 100,000 lira nemz. ajándékát kapjon. — Ungmegyei Béles helység mellett egy farkas hátulról rohant meg egy embert, ki a vaddal kiabálva futott be a faluba, mire azonban az állatot agyonverték, az ember is vérvesztésben meghalt. — Jókaiué Kolosvárott vendégszerepel.— A fővárosi népkonyhára eddig 6347 írt. 75 kr. s 500 kanál gyűlt be. — Breisach Vilmos budapesti kereskedő másodemeleti lakásából leug-»ott. — Nagy-Szebenben a harmadik vála-stás-nál Román Miron aradi püspök választatott metropolitának. — Richter a nem«, színház i peraigazgatója állásától visszalép. — Nagy-Váradon f. hó. 3-án nagy ünnepélyességgel nyittatott meg az akadémiai épület. — „Jelenkor czimmel Talabér János és Füssy Tamás politikai nspi lapot indítanak meg. -- A gráczi egyetemen a magyar ifjsk egyletének 32 tagja van. — Az uj vámház fiókposuhivaulába rablók törtek be és 5 frtot ellopuk. — Payer az osztr. m. északi sarkexpeditió tagja kilépett a hadseregbői. — A burgonya (krumpli) meghonosításának 100 éves emlékére egy temesvári zeneUnár „Erdápfel polka"-t irt. — A magyar nyelv Drezda közintézeteiben rendkívüli tár-gyul van felvéve. — A «Baja* szerint Kecske-
méten okt.-— nov. hónapokban 90,000 ludat Öltek le. — Bishop nevü amerikai csolnakot gyártott papírból. —
Vegyes hírek.
— Eredeti tirirat. Angliában Lydfort temetőjében következő sirirat olvasható: »Itt nyugszik külső „burkulata" vízszintes helyzet ben Routleigh György órásmesternek,ki művészetében való jártas ügyessége álul díszére vált rendének. Életének minden állapotában becsületesség volt „főrugója* és eszély 9regulatora.* Mint emberileg igazságos soha sem ,állott meg," ha arról volt szó, hogy egy szerencsétlent segítsen ; minden mozdulata oly jól van .megigazítva," szabályozva, hogy sohasem jött zavarba, kivéve, hu oly emberek által volt „fel húzva," kik nem ismerték a „kulcsot" jelleméhez. „óráit" oly ügyesen tudta beosztani, hogy azok folytonos örömben teltek el, mig be nem következett a végzetei „perez," midőn ő is örökre „megállott." Ez életet 1802. nov. 13 án hagyU el 57. éves korában, oly reménynyel, hogy újra meg fog „reparáltatni, újra felállit-utni, kiukaritutni és „újra felhuzatni," az örökkévalóság számára.
— A porosz franczia háború áldozatai. Chenu orvos e napokban bocsátott ki Párisban egy röpiratot, melyben hivaulos adatok nyomán a franczia hadsereg veszteségeit számitja elő az utolsó háborúban. A francziák a harezté-ren maradottakban, elveszettekben, vagy sebesülés folytán meghaltakban veszítettek 138,871 embert, sebesültekben 142,000 embert, s a menetek alatt harczképtelenekke váltakban 11.421 embert. Azoknak a száma, kik elvesztek, 11914 re rug. A halotuk közt volt 2881, s az elveszettek közt 96 tiszt Dr. Chenu utal arra, hogy a németek 44,000 halottat és 127,000 sebesültet vesztettek, s megjegyzi, hogy a franczia hadsereg nagy vesztesége onnan szármozott, mivel a katonai egészségügy rosszul volt szervezve.
— A petróleum, mint gyógyszer. Egykutya, melynek fűlfekélyét más szerrel meggyé-gyiUni ntm sikerült, a kóros résznek petro-leumali borogatása által tizennégy nap alatt hely-reállitUtott. Egy agár megsebesítene farkvégét: a sebhely a foiytuuos csapkodás és nya-logatás álul kóros és vérző maradt: mindenféle orvosság sikertelen alkalmaztatott; végre a sebhely több napon át reggel és este petróleumba mártntváu, teljesen kigyógyult. Mások Upasztalatai pzerint sikeresnek bizonyult a petróleum rüh ellen is — a szenvedő hely szorgalmas bekenése által. Még egyéb (élősdiek állal okozott) korok elien is hasznosnak bizonyult a petróleum.
Papírszeletek.
— Párbeszéd. H«-j Bangyi, ugyé gyönyö-rfi volt az a floreutini íjuartett ?
Bangyi : (''ördög volt az, uem qnartett, hanem quiutett.
Sanyi: Már hogy lett rolna a* quintett, hiszen □¿gyen muzsikáltak.
Bangyi. Iga*, hanem a tervmajtaja ugyancsak torombitált ám közbe.
Sanyi : Ugy van, tehát quintett volt mégis, azon különbséggel, hogy a qnarteítért mi fizettünk, a trombítáláaért pedig a qnartettiaták.
(N.) Elbocíijtott», mert kettő helyett evett. Egyfltt ült X. úmármester segédei-▼el a vasárnapi ebédnél, inidőu egyik segéde, az esetleg légcsövébe tévedt kenyérmorzsa miatt fuldokolva, buratolni kezdvén, mentségéül e megjegyzést tevé:
— Ejnye a teringettét * már megint nyeldek-lóm illetéktelen tömlőjébe (Scblauch) ment, pedig mennyire vigyáztam, hogy az illetéken gégén keresztül jusson a gyomorba.
Ebédután beszólná mentére és elmondá neki :
— Mihály • minthogy mostoha Qzletviszo-nyaink mellett alig vagyok képes eltartani élelemmel azon segédeimet, kiknek csak egy gégéjük van s tehát Önmagukért eszűek, annálfogva kénytelen vagyok önt, ki, mint a mai ebédnél kijelenté és begyősé, két gégével bír s tehát kettő helyett esaik, ezzel magamtól elbocsájtani.
És a keltő helyett evő segédnek menni kellő a háztól.
— Lovat lopott a czigány, rajt is Olt, mikor a gazda észrevette s agy bottal közelébe rohanván, még jókor megkapta a kötőféket • elkezdé egy kézzel verni a csigán/L
Nem igy aram , két kéxszsel sokás a csigányt
vernyi.
Ejnye semmirekellő, no várj. S elkezdé két kézre fogni a botot, de a czigány tova vágtatott, inert a gazdának elkellett a ló kötőfékét ereszteni.
Egy kis városi embernek Simony nevü házi barátja volt, ki gyakran nerstett oda látogatni barátjából, különösen akkor, midőn ez a casinóbac volt.
Egy alkalommal váratlanul, szokatlan időben tért hasa • nessét vévén a dolognak, az útjában álló asolgálótól hirtelen kérdésé erős hangon :
aHol -ran a Simony?''
.A kaastliban,* feleié a megrémült cseléd.
Képzelhetjük szegény barátunk rémületét, midőn a szekrényben csakugyan Simonyt pillantá meg !
Az ostoba cseléd, ijedtében Simony helyett Cb ¡gin nt értett.
Uj érv, asszonyainknak a chignon viselete ellen.
Qróf Argensoc párizsi rendőrfőnök igy szólt egykor gróf Sebonrgboz, neje kedveséhez :
Két igen alkalmas helyet tudnék az ön számira — a Bastille (foghás), vagy a rokkantakhála kormányzóságát. De ha a Bastille kormányzóságot a«lom önnek, mindenki ast fogja mondani: én küldöttem önt oda ; — ha pedig a rokkantak házának kormányzóságával ruaázom fel: azt hiszik, hogy n 5 m tevé.
Lottobuzófl.
Temesvár, nov. 28-án 43, 14, 61, 22, 88.
--I
Gróf Károlyi Antal annyira nem szenvedhette J
a hosszú, raa^aa egyéneket, hogy uradalmaiban csak ,
zömök embereket alkalmaztatott tisztekké. fizavajá- ! rása volt: Si videria longum lapientem, laud- deam omnipetentem.
— A burnótozás, mint''dővetzte-g e t é a. Egy angol kiazáiniti, hogy a rendes lurnót sz;ppantgató minden 10 perrzben egyet szippant :min-den szippantás az ahoz tartozó czeremoniával lljt ptreznyi időt vesz igénybe : l''l, percnyi idő minden 10 perezben egy nap alstt — mely 16 órából áll — 2 óra 24 perczet tesz, • igy a közönséges napnak egj tized részét. 10 nap alatt tehát egy egész napot tesz ki. Ha tobát valaki 40 évig tubákol, azon idő alatt 4 egész esstendeig csak as orrával bajlódott.
Piaczl árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizsa város piaezbiztosi könyvéből: 1874 évi deczember hó 2-án.
Gabonamüek: egy alsó auszt. mérő s. érint, Bnza 87 — 90 fontos 5 frt. — kr . 85 — 86 fontos 4 frt 80 kr. 83 — 87 fontos 4 frt. 75 kr. Koza 74—78 fontos 3 frt 60 kr. Árpa aerfőzé»re 68—70 fontos 3 frt 80 kr. etetésre való 2 frt. 45 kr. Zab 2 frt. 20 kr. Kepcze — frt — kr. Lisztnemüek: egy bécsi mázsa szerint. Liszt legfinomabb 13 frt. — kr. Zsemloliazt 11 frt. — kr. Fehér kenyérliazt 9 frt. — kr. Fekete kenyérliszt 7 frt. — kr. Buaadara 14 frt. - kr. Árpakása 16 frt. — kr. Rizs 18 frt. — H ü -veljeiek: egy alsó auszt mérő szerint. Borsó 9 írt. 50 kr. Bab 5 frt. -- kr Lencse 9 frt. — kr. Köles 6 frt. — kr Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Ku-koricza 2 frt 70 ki. Bnrgonva 1 frt. — kr. Hu s: egy bécsi font szerint. Marhahús 28 kr. Disznóhús 32 kr. .1 uh hu* — kr. Borjuhns 3-'' kr. Z s i r f é 1 é k : Disznózsír 60 kr. Marhazsir 60 kr. Szalonna 40 kr. Szappan ''24 kr. Lámpaolaj 35 kr. Stearin-gyertya 55 kr. Faggyu-gyertya 32 kr. Bor : egy alsó auszt. akó 40 pint szerint ó-bor 10 frt — kr. Uj-bor 7 frt — kr. Sör: egy aiaó austr. sörakó 4 2 pint szerint. Legmagasabb 9 frt. — kr. Legalacsonyabb — frt. — kr. T ü z i f a : 1 bécsi öl 36 hüvelyk hoaszu. Bükkfa 14 frt. — kr. Tölgyfa 7 frt. — kr. Kőszén egy bécsi mázsa 70 kr. Faszén egy mérő 70 kr Széna egy bécsi mázsa szerint 1 frt. 50 kr. 8 z a 1 m a 1 frt. — kr. Napszám: Élelmeléssel egy férfi 70 kr Élelmezés nélkül 1 frt. - kr. Éleimezeisel egy nő 50 kr. Élelmesés nélkül 70 kr. Élelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 50 kr. KiadU :
(P. h.)
Maninger József,
v- aljegyző.
Szerkesztői üzenet.
1524. A .Gyöngyös" szerkesztőségének sajnálattal jelentjük, hogy a kívánt számokkal nem szol'' gálhatunk
1525. H. Merenye. Köszönettel vettük.
1526. N. 1 gen sajnáljuk, hogy a pacsai tűzesetre vonatkozó ujabb közleményeket nem közölhetjük, mindkét részről személyes térre menvén át, nyilvános elégtételre as eddigi hirlapi megjegyzések, nézetünk szerint, elegendők ralának. Péntek ur pénz-vágva úgyis eléggé ismeretes már azon tettből is, hogy kormányi segélyért folyamodott, mely az egész megyében méltó botrányt idézett elő.
1527. L. .A köny közöltetni fog.
1528. ,A három jávorfa" és .A tavaszhoz* nem közölhetők, sok benuök a .költői szabadság."
Deezéafesr 6-tél deczeaber 12-1« 1874.
— Dülöngve ment az utczác egy részeg ember. Miért uem mégyaz egyenesen koma ? kérdé a
mellette elmenő.
Hm. hisz a föld forgásá t tanulmányozom.
— Egy angol amint felöltönyét leveté, felakarta a szegre akasstani, azonban szórakozottságból magát akasztotta fel s a felöltőt kezében Urtotta.
— Egy -- i polgár akkor nyitotta be a ház ajtót, mikor a huszár feleségével csókolódzott.
— Ilit csinál, vitéz uram ? riad rá a polgár.
— Csak s szót adom a menyecske szájába, válaszolt s hnszár. _
— Mi jut eszedbe töltetlen t uakával menüi a horvátoknak ? — mondá az egyik kis-kanissai nem zetőr a másiknak.
_ Pszt I hisz a horváték ast nem tudják.
Hó- és beti- Katholikus nap- Protestáns nap tár naptár
49) K. Börtönben lévén Jánoa, Mité XI. Pr. XXV. Gr. Luk. XIIL 10—l.
Mát.
6 VasáraM D. 2. Advent D. 2. Miklós
7 Hétfő Ambrus Aga ton
8 Kedd B. sssz. r. Ssofr.
9 Szerda Leokádia f Leokadia
10 Csütörtök Eulalia Judit
11 Péntek Damasus + Damáz
12 Szombat Mszent p. Otília
Érték- és váltófoíyaro deczember. 5.
5*/» metaiiques 69.60; 5"/. nem», kölcaón 74.60; 1860-ki álíadalmi kölcsön 109.40; bank-rdasv. 996 —; hitelintézeti részvények 235.25; London 1)0.45; magyar földtehermenlési kötvény 77.60; temetvári földtehermentéei kötvény — .77; erdélyi fóldtehermentéai kötvény 75.75; horvát-slavon fÖldtehermentéai kötvény —.80; ezüst 105.50 ; cs. kir. arany 5.25 — Napoleond''or 8.901/,
Vasúti menetrend.
Érvényes november 15-től 1874. A kanizsai időtmutató óra szerint, indul Kanistiáról
(Kanizsai vaapályán as órák pontoaan a helyi időt
mutatják ) Vonat hova:
szám óra Perc. IdŐ
205 Eazék, Mohács,Dombovár s Fiaméba 6 2 reggel
2 5 Mohács, Zágráb és Dombóvárra 2 32 délut
212 Budára..........6 17 reggel
202............1 52 délut.
204 ......................10 87 estvs
H1 i S/.ombathelyre (innét délután 6 óra
2ó pereskor Bécsbe) . . 5 37 reggel
3Ul Hé<*»be (Hr.oinbathely, Bécsujh. felé) 2 7 délat.
311 , .. „ „ 1 «1 47 estve Prajrerhof feié Triesztbe .... 4 42 reggel
2UI „ „ „ ürácz és Bérsb« 2 »2 délut.
*213 „ - „ „ „ 11 37 estve
Érkezik Rauiisttra
fiotuiét:
21« Mohács és Zágrábból.....4 8 leggel
2<)tí Eszék. Mohács, Pinme s Dombovárról 1 23 délnt
218 Fiume és Dombovárról .... 9 46 estve
20J Budáról <.........4 17 regg^
201 .........1 51 délnt.
211 „ ..................9 23 estve
3l4 Szumbnthelyről.......10 2ú reggel
3»>2 Bécsből [Bécsujh. SxomSath. frlől) 4 29 reggel
312 „ ., „ 10 10 astvs 214 „ Graczből, ^Pragerhof felől) 4 44 reggel
202 Trieszt- Bécs Gi*ctb.'')l „ „ . 1 13 délut. 204 _ — m . lo 18 estve.
Felelős szerkesztő: Bátor fi Lajos.
iNryllt/tör.*)
v
Belcüldetett.
Minden betegnek erő és egészséf gyógyszer és költség nélkül,
Revalesciére du Barry
Londonból.
Valamennyi szenvedőknek egészség ny uj-tatik r Rrtvalesciére du Barry által, mely orvosság használata és költségeskedéa nélktll a következő betegségeket gyógyítja: gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, hurut-, hártya-, lélegzés-, hólyag és vese-bajokat, gíimő-kort, aszkort, fulladozás*, köhöghet, eméasthetet-lenséget, dugulást, hasmenést, álmatlsnságot-gyengeséget, aranyeret, 7izibetegséget, hideg, loléat, fülzugást, émelygést és hányást még a terhesség idejében is; a mélákért, elsoványo-dást, csúzt, köszvényt, sápkórt. —
Kivonata a 76,í)00 bizonyítványoknak, melyek minden gyógyítással dacoló kóresetekr® vonatkozva.
75,8 71. bizoojitváuy. Beisach, Kirchbach posU Karinthia nov. 27. 187S. 3 óv óta szenvedek gvomor- s idegbajokban s .-gt''sr. testem a köazvétybeu, horszabb idő óu has« nálom is a Revalesciérét s erósitését gyógrhatáaát érzem. Hihetetlen volt szenvedésem, de végtelen örömem. Köszönet e megfizethetetlen gyógyszerért.
/ Hobenwarter Magda tanitóné. 73,768. bizonyítvány.
Mitrovitz, april 30-án 1871. Köszönet s kitűnő farinának, nővérem, ki ids-ges fejbajban és álmatlanaágban szenvedett, 3 font használata után javulásban van Egyszersmind kérem, nekem postai utánvét mellett 1 font közönségas minőségű Re »alesciéré-t használati utasitássál 8 hetes g>-ermeknél. küldeni. Teljes tisztelettel
Kosztit* O Miklós.
73,704. bizonyítvány. HoÜenscbau, Morvaországban, május 7. 1871. Minthogy az öutől rég kapott Revalesciére már elfogyott, a - pedig ar. én gyomorgyengeség- és emézzt-betlenségi bajomnak kitflnő gyógyhatást kölcsönöz, szépen kérem, a valódi R«valeaciére-ből még 2 fontot postai utÁnvéttel mielőbb átküldeni szíveskedjék.
Tisztelettel Bohatsek József, erdész.
Táplálóbb levén a huenál, 50-izeruen megkíméli a gyógyszer <iráí, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél. .
Plébszelenczékben ''/, font 1 frt. őO kr.. 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt, 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-csékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 rsészér« 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére I frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt . 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischg&sse Nr. 8.,
N.-Kanizaán Lovák Károly gyógyszertárában; DebreczenbenMihálovita István gyógyszertárában a kigyóhoz ; Eger Tachooy Adolf és Valle Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél ; Nagy-Becskerek Goldberg J. M. nél; Ma -rosvásárhelytt Fogarasi Dömötörnél; Miskoicz Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Józsefnél ; Győrött Némethy Pál gyógyszerésznél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Vereeczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre kaid posta utalványra vagy utánvétre.
*) £ rovat alatt köslóttért felelősséget nem vállal a ~8a«riu
: Somogyvármegyébeo Bolháson, bérbe
adandó 1875-ben:
! 1. Az eddig bérbe kiadott birtokrész egészben
vagy két elkülönített részben, kellő belsőséggel és lakházakkal mindegyik részhez.
2. Az uradalmi korcsma, rétekkel és szántóföldekkel, a mennyit az illető kibérelni kiván.
3. A gőz-'' és vizi-műmalom, ehez szántóföld és rét a mennyi kívántatik. (1004-3^
Bővebb lelvilásosiíást ád az uradalmi kasznár Bolháson és a jószág'' lalajdonosa,
1111111 in 11111
A legnagyobb
IÁSBIITWS1ÍR
Relonard ^ Tá,raa-é,
Bécsben, III. Marxor ntcza 17. sz. alatt van, hon ! nan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra in gyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Kohn Gyula
norinbergi és diszmű tárából figyelembe ajánlja
nagyszerű kiállítását
karácsonyi és újévi tárgyaknak,
ugyaxiute legnagyobb válatztékot
1499—4) legjatánj-osabb áron
Hamburger A.
BUDAPEST.
a
cd
ns
-C
o
tc *©
te . 01
> o>
^ a « «
«-> _ xu »0
> N
a «=
■S N!
a «
a>
08 "3
ts =
o eö g ^
£ ''W
00 «
£ ® * s £ s Js ^
B &
«•s
t^ © sc >->
CJ 00 00
s 5>
v a> n —''
^ rt
-*->
I I
S-T
aj C3
1
I B
- <4
a>
T3
a 1
U ^ £
4?
N---
< •
J3 ''O ÖC
iá o
bC 00
5=
a a
2 0
.5 g
a s
<u
0= ~
O £ x
sy ©
•O B
UNTAK
levélbeli kivánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Hamburger A.
BUDAPEST.
A c/.ég 12 000 állandó vidéki vásárlóval bir.
HÁMNISSER ADOLF
bölgyűlvatár u-r aktara Budapesten, IV, uri-utcza 8. sz. alatt a postapalota átellenében.
ajánlj» a I. ez vidéki közönségnek mindennemű szép, Jé és OlCSÓ
gyapot-, szőr-, czérna-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi dús valasztékát a következő kivonati árjegyzék szerint:
£
ö K.
V2 O S
I
o
s
_bC
•*CJ
a
a §
H ti H
H h

f= 2
e
N
•0
«
X3 «0
S
•o
•5
"O
8
■r* §
-o
c
í
£ s
•o
«0
5
-c:
-if £
o r
IC GO
T-t
¿Sím
Női ruhakelnuék. legdừbb va;«itókbnn, rőföakint 30, 40, &0
kr. — frt 1.
Mosó-ruhakelmók. perkál- 8 l>ati*ztb*n rófönkint25, 30, 35—40 kr. Potztó-, flaaeH-» riptz gyapjukelmék, rőfönkint ft 1, 1 50, 2—2.50. SelyeaftZfivetek, tafota, Kaille » Groograin, rofónk''.ut frt. 1.50. 2, 2 50—3.
SelyeBlgaíir , Illanion- 8 bálimha-szövetek, rőfönkint 60, 80 kr, frt 1—1 50.
Poapadovr Cachetnirok, reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr, frt 1 —1.20.
AiQOl bársonyok, leketék « «ziuesok, rőfönkint frt 1, 1.50, 2 —2.50. Setyenbársonyok, minden szinben. rőfönkint frt 3, 4. 5—10. Rabaparketok, szineneks mintázotuk, rőfönkint 30, 35,40—50 kr. Qyáazkelaék. lnstre-, cachemir-, ternp- »tb szövetekben, bármelj árbnu.
Leszór, berlini gyapja- a moir-al*''¡szoknyák, (jnponok) dara-
bonkint frt 3, 5, 6—8 Hőlgykalapok, fejkötők ft b*slikok. darabonkint frt 3,5, 8 — 10. Bedainok és barkolók divatezikk,) darabonkint írt
10, 12, 15—20.
Nagykendék, Longshawlok s Plaidek, darabonkint frt 6, 8, 10—15. Reoze8kea<1ik, berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 - 5. 6yapjnkead6k,kicsinyek s félnagvok, darabonkint frt 1, 1.60, 2^3. Selyerakendók, minden sziliben, darabonkint frt 2, 2.50, 3-4. Echarpe-Ok. s brochekendők, gyapja és selyemből, darabonkint
50, 60 kr, frt 1—2 Kel! F:ch«-k, c«ip''cékkel vagy himzettek, darabonkint frt 1, 1.50, 2—3.
Agy- * asztalterítők, bármely szín- és minőaégben, darabonkint
írt 6, 6, 8-10. Nap- és eső-ereyők, nemkülönben legyezik minden árbau.. Feaál- és sziléziai vásznak, 3o rőfösok, végenkint frt 8, 9, 10 — 1*. Creas- és borvá«znak, fehérítettek, »0 róföaek, végenkint frt. 10, 12, 14—15.
Raablirgi vásznak, legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15, Itt—''A).
Irboni és hollandi vászoak, 50 róíö«ukt vég. nkínt frt 20, 22,25—30. Ruabargi vászaak, kéaifonálbf''.l, b4 r..io«ek, végenkint frt 25 30, 40—50.
Lee- « pateet-oslavatok, feliérek. 30 rófösek, végenkint frt 10, 12—15.
Czéreekaaavászek, ágynemfiekre, 30 rőfö.Hek, végenkint frt 8, 10, 12—15.
Nanking ágynemfiekre, aárga és fehér színű, rőlönkint 30, 40, 45-50 kr.
CUffoeok, fehérnemfiekre, (1 vég körülbelül 70 rőf,) rőfönkint
25, 30, 35 - 40 kr. Lepedóvászaak, */< és 1« szélesek, rőfönkint frt 1, 1.20,1.50-
1.80 kr.
pikét és bordás parketok. fehérek, rófönkint 40, I>0, 60, 70 kr. Derékalj- s bator-cainvatok, szineaek, rőfönkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- s kávétabroszok, színesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5 — 6. Lea asztal- ¿a törölköző kendők, tuczatonkint frt 6, 8, 10 — 12. CseMege-aSZtaJkeadftk, bármely isinben.tacaatonkintfrt 2.50, 3-4. CsipkefBggöeyök, páronkint frt 8, 10—15, rőfönkint &0,75kr, frt 1. Beteí- ripszek és cretonok, szineaek, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1, 1 50—2.
Motlok, crépe-lisaek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orgaatiaok. fehérek éa színesek, végenkint frt I, Í.20, 1.50, 2. Len-zsebkeadök, fehérek és azinesek, tuczatonkint frt 2, 8, 4, 6—8. Füzóderekak. hölgyek számár.v derékbőiég szerint, darabonkint frt 3, 4, 5-6.
-a
Hamburger A.
BUDAPEST.
Ingyen mellékletek adatnak
mindeu megrendeléshez :
10—25 frtig egy elegáns legyező, 25 — 50 frtig egy berlini gyapjukendfi, 20—100 írtig egy azép kelmeruha, aránylagos árengedményüJ.
co

= B

n
o
oc
Hamburger A.
BUDAPEST1
(1498-3)
Varrógépek részletflzetés mellett á frt 2,50,
Varrógépek a legnagyobb választékban minden rendszerből,
ngymint :
Eredeti Singer, Howe, Wheeler & Wilson. Anger,
valamint
kézi varrógépek,
clád 2 frt 50 kr. részletfizetés és több évi jótállás mellett.
Ugyszinte mindennemű
tű, czérna, selyem és gép-olaj. Oktatás ingyen.
Scherz Lulza
gyári raktára Nagy-Kanizsán
Czclszerü és elegáns
karácsonyi és újévi ajándékokul
ajánlok i ró éa rajz-eszközöket, bőr, broncz-éa faárukat, 50 krtól kezdve minden tetszés szerinti
árig.
Továbbá iróaazUli kéaxleteket, iromány-tálkákat, albumok , sxivartar-
tók-, pénztárosakat stb. stb.
legnagyobb választékban.
Különösen ajánlom a legújabb jelképes levélpapírok- éa borítékokat szinea monogrammal, vagy különféle cainos jelvényekkel.
(1507-2)
Budapesten, Dorottya-utcza 12. Levélbeli megrendelések utánvét mellett pontoaan eszközöltetnek

W Legnagyobb
SELY EMÁRUK-R AKTÁRA.
Bécs, Stock ím Eisenplatz 2. sz.
R A N C Z I B. P.
a szép mallaadinőböz.
Mintát minden időben bérmentTe küldök
Gazdáknak fontos.
c . (
Majdnem egesz Németország és Ausztriában jött alkalmazásba rövid idő óta a kéj ember által kezelhető és csodálatos eredményeket czéizó kézi cséplő gép. — Ezetf minden gabnanemet oly tisztán csépelnek ki, hogy a kalászokban egy szem sem marad s egy órában annyit, mint három cséplő egy nap alatt.
A vételár igen csekély és a gép kiállításához képest oszt. ért. 150 forint franc, Bécs, — Megszerezhető az ifj. Weil Mór-féle czégnél Frankfart a. M. és kivánatra bér mentve küldetnek szét — Megrendelések levélileg is eszközölhetők. Nagy-Kanizsán Scherz Lujza asszonyság kereskedésében. (ísoo-a
Wajdita, József kiadó-, Up- és nyomdatulajdonos gyoresajtó nyomása, Nagy-^anitsán.
XAGT-KAffISPA. Í8T4. deezember 10-én.
Tizenharmadik árfolyam.

r
/ o.rei
a fn.
EtftZftÉSi egea* «vre .
fél VTTf. * ,
aecyea i ,
£<7y *zam lO kr.
Hirdetések
i 6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN •oronkiDt 10 krerr v£-
:pxnek fel. Kincstári illeték minden legyes hirdetésért ! 3U kr fizetendő.
aindenj kttlönf

előbb:
ÖZLÖN
A lap »«elletni réssé lletó kőxietnenyek s tzerxeezuShea, —
xnyagi részét illető xóxiemenyek pedig s nisáóhox bérmentve Ln-
tAifudők:
XAGY-KAÍÍIZSA Vlssslsshiz.
Bérmentetlen levelek cssk ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
2 Kéziratok visssa nem I <3_ küldetnek. fc
El — ___
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .¿alamegyei gazdasági egyesület",a..nagy-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank", a „nagy kanizsai takarékpénztár" a ,Zala-Somugy gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoltó egylet* 8 több megyei és váró*: egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkim kétszer, vasarnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap6
Hirdetmény.
Az 1848. V-dik törvényezikk és az erdélyi II. t. cz. módosításáról és kiegészítéséről szóló 1874. évi XXXIII-dik törvényezikk 117. §-a szerint minden törvényhatóság és város, mely külön országgyűlési képviselőt küld. a belügyminister által kitűzendő határidón belől a törvény 17 és 20 $-ai értelmében alakítandó központi választmány megválasztására hivatva lévén, — minthogy a nagyméltóságú magyar királyi belügyminister ur folyó évi 49,007 sz. alatt kibocsátott körrendeletével a központi választmány megválasztására a folyó évi de-czember hó 15-tól 22-ig terjedő időközt tűzte ki: ehhez képest a központi választmánynak a hivatkozott törvény 17 — 20 ££-ai értelmében eszközlendő megválasztása végett folyó évi deczemberhó 21-én délelőtt 10 órakor Za la-Ege rsze-g e n bizottsági rendkívüli közgyűlés fog tartatni, melyre a törvényhatósági bizottság t. cz. tagjait ezennel tisztelettel meghívom.
Kelt Z.-Egerszegen, 1874.decz. 6-án.
HKRTELKNDY KÁLMÁN s. k.
főispán.
Hegyrendőrségi szabályok
Zala megye üstzes szullöhegységei számára.
II. Általános szabályok. Kőtelezők a szöllöJiegységekben mindenkire.
(Vége.)
1. Ös idők óta a népség a hegy gye-pujéii belüli erkölcsös, illedelmes, vallásos magaviselet iránt hagyományos kegyelettel viseltetvén, ez minden egyes birtokos
figyelmébe különösen ajánltatik, s a közhatóság megválna tőlük, hogy ezen kegyeletnek további fennállására minden tehetséggel közreműködni fognak. Kívánatos azért, hogy egyes szóllóhegységekben a védszent tiszteletére vagy egyéb ájtatos fogadásból tartatni szokott vallásos ünnepek illó buzgósággal megtartassanak.
2. Tavaszi gyepüjárás alkalmával amely birtokosnak gyepürésze nem kellő karban találtatik, a bizottmány által az illető birtokos megintendő, s ha a megintés 15 nap alatt sikertelen marad, a birtokos 1 írttól 3 frtig terjedhető pénzbirságban elmarasztalandó s a gyepühiányok a mulasztó birtokos költségére a bizottmány által kijavitandók. Aki pedig a hegyből ki vagy bemen ve a kaput nyitva hagyja, 2U krtól egy frtig terjedő büntetés alá esik.
3. Az egész hegység használatára szolgáló utak, kapuk, hidak, kutak a szőlőbirtokosok által jó karban tartandók, s e részben szükséges munkák vagy költségek bir-tokaránylag viselendók. Mellékutak fenntartásához csak azok járulnak, kiknek szükségesek.
4. Mindenki csak a közös vagy saját utján járjon, ezen rendszabály ellen vétkezők 2 frtig terjedő pénzbirsággal büntettessenek.
5. Ha valamely hegységi birtokos szólló, gyümölcs, karó vagy más kisebb rendű lopáson tapasztaltatik 10 frtig, hordó vagy borkezeléshez, szól lóm un kához szükséges egyéb eszközök, ugy szekér, szerszám-részek és gazdasági eszközök tolvajlásáért 15 frtig. pincze vagy hajlék feltöréséért, a kárnak megtérítésén és a közfenyitéknek fennhagyásán felül 25 frtig terjedő pénz-
TÁRCZA.
Boldogságom.
Csendes kis házikó, gyönyörű szép kerttel, Szökőkúttal benne — valóságos éden, Köldi menyországnl, zxvsrtalan élni, . Hét S7.ilva.fia birtok" — elég volt ez uékem.
Élveztem benn mindezt, mitől a szív ifjul : Mellettem szende nó, angyal szelíd arczczaJ, Körülem pajzánka, virgonca kis gyermekek — Mint csak egy rózsatő, bokros bimbójával.
Voltak madárkáink, kis kslitba zárva, Turbékoló gerle a galamb minden fajból, Pipere tárgyaink, régiség gyttjtemény. FVstm-ny*k. minőket nem találni bárhol.
Voltak BzárnyaaainV, baromfi, nagy számban, Vitéz fogyasztói & sokoemil magnak ; Jókat nevettűnk, ha egy-egy buzaszemen Vegyült nemzet módra néha Összekaptak.
Nem szenvedtünk hiányt, — változatos élv közt Áldiuk, dicsértük s gondviselést értté, Közmegállapodás, egyetértés mellett A gyönyör a vidorság csaknem egymást érte.
Ha derült volt ax. ég s enyhe szellő lengett, Ods állt fittyemre a csillogó fogat — Rzáf uldtnnk mint a acél, völgyek-, lig etekbe,
Szőlőhegyre, mely oly szép tájképet mntat.
El elbarangoltam aranykalászokat Ddkpazdagon termő vetések rónáján, Vadászgattam setét erdőség mélyében, & kisérő sgaram hőséggel Ügyelt rám.
Tajtéksó paripám sselte a levegőt Felettünk versenyben szárnyaló'' fecskékkel, 8 bárhol fordultam meg, idültem, hisz szemközt álltam a termésxet dicső remekével.
Visszatérve miudig tárt karokkal vártak, Boldogság érzete ömlött el előttem, K szerető keblemre öleire családom, Enyéim kivül ah, mivel sem törődtem.
Ha esőre borúit, zivatar támadt, vagy Dühöngött a vihar : békés hajlékunkban Mondbatám : kedvesim, tombolhat most ott künn Boldogságunkhoz itt már minden együtt van.
Tudományos könyvek, bizalmss barátok Pótolák ekkor a sz&badbani élvet, S szelíd társalgásban oly meguyugtatólag Szárnyalt tova ez az ugy panaszolt élet.
Gyöuyörködtünk sokban; zord téli estéken. Midőn a fagyos szél ablakunkat rázta. Összesimultunk mind s legkisebb magzatom Hajnal ábrándjait térdemen hintázta.
A legjobb anyának örömköny ült szemén, Emelkedett keblo üdve érzetében, Míg e kis családkör t&rtós boldogságot, Örömmel telt jövőt ígérkezett nékem.
Égnek legyen hála, telt kamránk és pinczéuk Mellett a szekrényben voltak is fillérek — — Hej, gondolám épen, csak adja az Isten, Hogy e boldogságban mindörökké éljek.
Midőn betoppau a szurtos czipész-inas, Meglehetős hosszú számlával kesében . . . Boszankodtam, hogy a torzonborz kis ficzkó
Édrnembe rontott n hogy én . . . felébredtem.
NOTTER ANTAL.
Kisvárosi életképek.
— Irta
Géza. —
I.
Megjöttek a stinétt ek! Átkozott egyhangú kisvárosi élet! Az emSert az unalom öli meg! Semmi szórakozás,
fi birsággal büntettessék. Mindezen kiszöké- ; ! sek s vétségek ismétlés esetében, vagy ha j szomszéd által követtetnek el, kétszeres | büntetéssel illetendők. Orgazdaságban ta-[ pasztalt birtokosok szinte a fentebb elsorolt j büntetések alá esnek, vidékiek vagy szol-j gák által elkövetett gyümölcs és egyéb ap-j rólékos lopások közfenyitéken felül 2 frtig büntetendők.''
6. A hegységben gyümölcs, szol ló | vagy egyéb lopás-m s kártételben tapasztalt egyének elfogatásához vagy megzálogositá-sához minden egyes szőllóbirtokos — ha a végett felszólittatik — a hegypúsztornak segitségére lenni tartozik.
7. A hegyben lakni senkinek sem szabad, kivétetnek egyedül azon hegyi lakósok, kik főbb hatósági jóváhagyás mellett, mint elismert községek állanak fenn. Kivétetnek továbbá a birtokosoknak a hegyben lakó vin-czellérjei, kikért azonban gazdáik jótállani és felelni tartoznak.
8. A hegység gyepüjén belül marhákat, birkákat, sertéseket, lovakat, kecskéket, szóval semminemű állatot legeltetni, majorságot, valamint ebet szabadon ereszteni nem szabad. Hasonlóul tiltátik a hegységben istállón tartott marhát szabadon hajtani itatásra, vagy külső legeitetőre, hanem azok kötélen vezetendók. E részbeni kiszökésért tiltott legeltetés esetében ugy gyepün belől a csikónak szabadon bocsátásáért kártérítés és rendőri fenyítésen felül, minden darab marha után a tulajdonos 5 frt. büntetés alá esik annyiszor, amennyiszer szabadon bocsájtott majorság és ebek, mint gazda nélküli bitang jószág tekintendő, s bárki által kipusztítható.
9. A hegybeli közbiztonság megkí-
vánja, hogy a vagyon és személybiztonság semmiféleképen ne veszélyeztessék s ennek fenntartásában a bizottmány ne akadály oztassék, ugyanazért a szóllóbirtokosok s ezek cselédjei, vagy idegenek által a bizottmány vagy annak egyes tagjai irányában, hivatalos eljárás közben tanúsított ellenszegülés, mint hivatalos személyiség elleni tiltott cselek vény tekintendő, s a törvények értelmében leendő megbüntetés végott a közhatóságnak bejelentendő.
10. Amely birtokos alattomos terjeszkedés, vagy hatalmaskodó foglalás által a megye vonalt megrontja, a viznek járását önkényüleg megváltoztatja, 10 frtig terjedő büntetés ala esik, azonfelül a megyevona lak, s a rendes vízjárásnak hegyhatóságilag leendő helyreállítási költségeiért, agy az okozott károkért teljes mértékben felelős.
11. Szőllóbirtokos, annak cselédje, munkása vagy családtagja akár gondtalan -ságból, akár szándékosan''ha tűzet éleszt, az által hajlékban, vagy gyepüben, ültetvényekben; vagy bárhol is másnak kárt okoz, kártérítésen s 10 frtig terjedő pénzbírságon felül megfenyités végett a közhatóságnak átadandó.
12. Aki a bizottmány által meghatározott szüret idejét meg nem tartja, s a szedést korábban kezdi; 20 frtig terjedő büntetés alá esik, azonfelül mint hatósági rendeletnek ellenszegülő s közrendháboritó megfenyités végett a hatóságnak bejelentendő. — Ha a szóllóbirtokosok közül csak egy is a szüretelést a kitűzött határidőn tul tartani kívánná, ezt tennie szabadságában áll, a bizottmány és hegypásztorok pedig tartoznak az ilyen szóllőkre épen
semmi mulattató 1 — Oh boldog nagyvárosiak ! mennyivel szerencsésebbek vagytok ti nálunknál ! Mig mi a mindennapi egyhangúságban senyvedünk ; addig ti az élvezetek árjában fuldokoltok.
Színház, bál. concert, lóverseny s tudja ég még mi nem, mind a ti szórakoztatástokra találvák fel.
Csak hát valami eltévedt szinész- karaván, csepüevő, bukfenezbányó művész, vagy bűvész-társaság könyörülne árva fejünkön.
De semmi! épen semmi!
Ilyen s ehhez hasonló kifakadásokra szakadtam, majd minden este, midőn visszaemlékezve az elmúlt nap unalmaira, lefeküdni készültem, hogy holnap egy hasonló unalmas napra ébredjek.
De hát hogy is foghatnék ki a sors e mos-tohaságán ? kifogni a sorson ? nehéz feladat; de megkísértsük!
Udvarolni fogok ! szabad időmet a szépnem körében töltendem, hol, mint a poéták mondják, feledni lehet az élet bajait.
Igen ám ! de hogy fogom e tervemet va-lóeithatni, hisz hírhedt rosz udvarló vagyok.
Nem ! nem! Pista ez nem neked vsló mulatság: — gondolám magamban,— de hát mitévő legyek, hogy űzzem el uaalmas óráimat ?
Légy inkább költő; — súgta egy megvillanó gondolat. —
Igen ! költő leszek, nagyhírű poéta, kinek nevét büszkén emlegeti a későbbi nemzedék!
Szándékomat valósítandó, azonnal tollat ragadtam, hogy gondolataimat megörökítsem.
De a sors most is ellenem esküdött. Petroleum lámpásom, melyet talán komor kifaka-dásaim búsított el, még egyet-kettőt pislantott
azután kiadá lelkét s én — se tétben maras*
No de nem tesz semmit! gondold®1-, setétben is lehet. Elóször is Iluskám hűtlenségét fogom megénekelni.....
Oh boldog idők ! mily édesek emlékeid m£
most is ! oh csalfa Ilus ! hűtlen nők ! oh ! ah
f »
Ábrándozásom közben azonban, még mielőtt Iluskám hűtlen szerelmét elzenghettem volna, Morpheus karjaiba jutottam.
Boldog álmaim voltak.
Iluskám ismét szeretett, enyim lőn s én az övé. Azután utazni mentünk Velenczébe, Nápolyba, gazdag ember voltam, a pénzt csak ugy szórtam — pedig ébrenlétemben épen nem szokásom, — álmodtam, hogy színészek jöttek, én voltam a primadonna választottja, mint műkedvelő a színpadon is felléptem, ő volt Jtxlia, én Romeo s térdenállva esküdtem neki örök s/ereimet, azután magamhoz öleltem, édes hangokat súgott fülembe, épen csókot akarok rózsás ajkára nyomni, midőn egy éktelen lárma felriaszt, álmaim eseményképe elrepül a én ismét magamra maradok.
Átkozott sors! még álmomban sem engeded a boldogság édes perczeit éldelhetni.
Boszusan ugrottam fel az ágyból s gyorsai felöltözve szokott reggeli sétámra indultam. • ^
De képzeld nyájas olvasó meglepetés*¡¿q met! — álmom valósalt. —
Az utczák szöglet-talain különféle színű falragaszok hirdették Thalia papjainak megérkeztét.
A piaczról hazatérő szakácsnék, borzas-fejű czipész inasok szakértőleg betűzték a piros czédulát.
Én is a kíváncsiak közé vegyülök.
ugy felügyelteim,illetőleg felügyelni, mintha még az egész hegy szedetlen volna.
13.Aszólló érésiidószaktól kezdve különösen is, a szóllőlopások és károsítások rneg-gátlása végett, szigorúan tiltatik, bárkinek szóllójébe a tnlajdonoson — családján vagy rendes megbízottján kivül bárki mást, ha csak a tulajdonos írásbeli engedélyével magát nem igazolhatja, bebocsatani. A hegyből pedig szőllót- kivinni az illető tulajdonos és családja tagjain kivül bárki másnak, még a vinczelléreknek is csak azon esetben szabad, ha a szólló tulajdonosnak s illetőleg gazdájoknak írásbeli külön engedélyével a szólló elvitelére lett megbízatásukat igazolhatják.
14. Aki a szóllóbirtokosok kö/.ül Dórát vizzel, gyümölcs vagy bárminemii más ló-vei megkeveri, alábbvaló hegy termését becsempészi s mint hamisítatlan vagy azon hegybeli termést adja el. mint csaló a törvényes fenyítéken felül a hegységi pénztár javára minden akó után 2 frtig terjedő pénzbírsággal büntetendő. Megengedtetik munkások számára csigért készíteni, vagy alábbvaló hegyről bort bevinni, de ez mindenkor a hegységi bizottmánynak előre bejelentendő, kik jogosítva s kötelezve is vannak minden kitelhető módon arra ügyelni, hogy az ilyen készítmények csak a kii űzött czélra fordíttassanak. A bejelentésnek elmulasztása vagy más czélra használás a fentebbi büntetés alá esik.
15. A hegységben minden birtokváltozást a vevő vagy öröklő tartozik a bizottmánynál három hónap alatt bejelenteni.
16. A hegység pénztára a fentebb elszámlált büntetésekből fog alakulni, melyek a bizottmány által folytonos nyilvánosságban fognak tartatni s ha ezek által a közkiadások fedezve nem lennének, a hiány te rületi holdszámra leendő kivetés utján fog pótoltatni, mi a bizottmány teendői közé tartozik.
17. A hegyi napszámosok tartoznak télen ugy, mint nyáron napkelte után legalább íél órával a munka helyén megjelenni, ott azonnal dologhoz fogni s a meghatározott díjért szorgalmatosan dolgozni egész naplementéig. Következő munkaszü-netek engedtetnek : fél óra reggelire, egy óra délben, fél óra ozsonakor ; azonban Szent-Mihály naptól Szent-G\örgy napig ozsona-kor vagy munkaközben szüisetelni nem szabad.
18. AJjizottmány mint a liegybirto-kosság által választott hegyelöljáróság a fennálló hazai törvények és formák szerint sommás szóbeli uton jár el, a fentebbi meghatározás értelmében a büntetések kisznbasánál és behajtásánál. A panasz és az egész
eljárás mindenkor jegyzőkönyvbe veendő, ugy a végzés is Írásban foglalandó. Ha valaki a bizottmány által reá kiszabott bírságot megfizetni vonakodik, a bizottmány az esetet az összes iratokkal együtt az illető járási szolgabíróhoz beterjeszti, ki is az ilyen rendőrségi ügyben közigazgatási uton eljár és a bírságot végrehajtás utján is behajtja. Ki a bizottmánynak ellene szegül, azt szóval vagy tettel bántalmazza 20 frtig terjedő birsággal büntettetik, azon felül a bizottmánynak mint hatóságilag megerősített hivatalos személyzetnek ellenében elkövetett bántalmazásért közfenyiték alá vonandó.
19. Ezen rendszabályok czélja hegy-ségbeni személy és vagyon biztonság, ugy a rend fenntartása lévén és ennek elérése tekintetéből a hegyelöljáróságot képező bizottmány jogokkal ruháztatván fel, azok kötelességüknek ismerjék a hegység határain belől előforduló köz és mígán ügyek tárgyalásában lelkiismeretesen, a fennálló törvények és szabályok értelmében gyorsan, ha szükséges a helyszínén megjelenve magánügyekben mindenek előtt a barátságos kiegyeztetést megkísértve eljárni, igazságot szolgáltatni és kötelességüket szigorúan teljesíteni. — Ha mégis a bizottmány vagy annak bármely egyes tagja a közrendórségi feladatok teljesítése körül, mulasztást, hanyagságot, közönyt tanúsítana, avagy visz-szaélést követne el, az esetre az illető ellen a fegyelmi eljárás az 1871. 18. t. cz. által előirt módon azonnal hivatalból foganatosítandó lészen, fennmaradván a bizottmányt és a.mak minden egyes tagját, a hatáskörük ala tartozó hegységi területen bárminő felügyeleti s hivatalos eljárási mulasztás vagy visszaélés által netán okozott károkért ugyan az idézett törvény értelmében terhelő felelősség és kártérítési kötelezettség érvényesítése.
Ezen szabálvrendelet a megvebeli ösz-
• Ov
bzes községeknek kellő számú nyomtatott példányokban kiadatni a községekben nyilvános felolvastatás s közhelveken leendő ki-függesztés által kihirdettetni rendeltetik,
— oly figyelmeztetéssel, miszerint a szabályrendelet az 1870-ik 42-ik t. cz. 5 — 6. §£-ai értelmében a szabályszerű kihirdetési határidő lejártával vagyis tüzetesen 1875. évi január hó 1-só napján lép hatályba, a midőn is a szabályrendeletben előirt hegységi bizottmányok megalakítása és egyáltalán a szabályrendelet foganatosítása végett a kellő intézkedés a járási szolgabíró urak, valamint Nagy-Kanizsa város tanácsa által
— ez utóbbi részérói a szabályrendelet ál-
talános fejezetének 1.) pontja értelmében megteendő lészen.
Kiadta: SVASTITS BENŐ m. k. főjegyző.
i
Nemzeti színészet — Futaky Jákó színtársulata által itt először adatik :
Mátyás diák 1 felvonásban irta Kisfaludy K.
Személyek : Upor László, főispán — — — Mezey Túra Márton, falusi biró — — Szépiaky Örzsi leánya; — — — — F.Piroska
F. Piroska ! ez bizonyosan az igazga ó leánya, gondolám magamban — fogadni mernék, hogy ő a primadonna, vidéki színpadon ez többnyire igy szokott lenni.
Szép kis leány lehet, hisz különben, hogy adhatná Orzsikét.
No Pista ! ennek udvaroljunk ; gondolám.
De hány órakor is kezdődik ?
„Kezdete pont fél nyolezkor."
Tehát hét órakor a színházba megyünk.
Máskor bár egyhangúan ; de mégis csak elrepült egyik óra a másik után, most ugy tetszett, jnintha minden negyed egy egész nap lenne.
Hivatalos teendőimet a legnagyobb sietséggel végeztem ; de ez mitaera használt, a nap. kármennyire siessünk is, senki kedvéért nem nyugszik le előbb, nem a?ért kelt fel, hogy a Bzinészek kedvéért oly hamar itt hagyjon bennünket.
Nagy sokára mégis 12 óra lőn.
Az ebédlőbe siettem tehát, hol a város fiatalsága — Összesen 5 szái egyéniség szokott összejönni.
A közbeszéd tárgya, természetesen a színészek illetőleg, a színésznők voltak.
Egyik ezt, a másik amazt magasztalta ; de
a többség mégis Futaky Piroskának adta az elismerés», koszorúját.
En is a többség iészére álltam, bár még soh a nem láttam Piroskát; de őneki kell leg-S7ebbnek lenni — gondolám — hisz az igazgató leánya !
Végre eljött az óhajtva várt est.
Lázas izgatottsággal rohantam lakásomra.
Hétig a toilette készítéssel voltam elfoglalva, mindenkép csinos akartam jenai, mert „hódítani," ez volt ma legfőbb óhajom.
De ez az átkozott nyakkendő sehogy sem akar csokorban megállni!
Már egy negyed nyolezra! s én még mindig itthon vagyok.
így ni! igy jő lesz! most már készen vagyunk. mehetünk.
De én nem mentem, hanem rohantam a vendéglőig; mert tudnivaló, hogy kis városban itt szokta Thalia felütni Bátorát.
Még egy árva lélek sem volt. csak a czi-gányok ezinezogtak.
A pénztárnál egy öreg színész mélázott.
Alázatos szolgája! — Zártszéki vagy földszinti jegyet parancsol uraságod ? — kérdé udvariasan az öreg ? —
Zártszéket kérek. — feleltem — De a mint látom, még egészen üres a terem — azt hittem, már el is késem. — Azonban hiszem, hogy városunk közönsége nem lesz részvétlen a művészet felkentjei iránt.
Oh! részvétlenségről épenjnem panaszkod-hatom — válaszolt az öreg színész — tizenkét előadásra nyitottam bérletet a e nemesk .blü város nem remélt pártfogásban részesité jól szervezett társulatomat, mely minden dicsekvés
Fontos sző az anyákhoz.
Hozzátok szólok ti gyermekeiteket okosan szerető anyák, kikre az emberiség legdrágább kincse, az utónemzedék élete van a gondviselő Istentől bizva. Ti vagytok azon őrszelle-mek, kik az emberiség jóléte felett őrködnek. Ha művész volnék, azon őrszellemeket, kiknek , rendeltetésűk a vallás szerint az emberek felett őrködni, — csak egy gyermekének álma felett őrködő anya képében tudnám rajzolni. A festész is szebb és istenibb képet nem örökíthet meg váaznán, mint a gyermekét ölében tartó anyát.
Nem túlzok, ha azt állitom, hogy az élet nagy színpadán néktek jó anyák jutott a legszebb és legfontosabb szerep. Igyekezzetek is a tért, melyet a gondviselés tevékenységiek számára kijelölt, minél hívebben és pontosabban betölteni, akkor megérdemlitek Salamonnak, az ó kor legnagyobb bölcsének eme dicséretét: a jó családanya legnagyobb kincs !
De nemcsak egyes családok boldogságának őre a jó anya, hanem áldás az az egész nemzetre is ; mert az egész nemzet is csak ugy mondható boldognak, ha annak részei az egyes családok boldogak. Romai köztársaság nagyságának nem oly hazaszeretettől lelkesült Gra-chus szellemű nők vetették-e meg alapját ? mint a milyenről a történelem beszéli, hogy az őt meglátogató barátnőjének legdrágább ékszereiül gyermekeit mutatá be. Vagy a dölyfös Coriolán fegyverétől nem-e egy hazáját szerető anya az őaz Veturia mentette meg Romát? Es a szabadságért oly nemesen küzdő Rákóczy akat nem ily honszerető anyák adták-e hazánkuak. Hát nemzetünk fénykorát nem Mátyásunk a honszerető Szilágyi Erzsébet hős fiának uralkodása képezi-e? Valamint azt xs: hogy mint koszorús költőnk mondja: „és annyi balszerencse közt, oly sok viszály után megfogyva bár, de törve nem, ól nemzet e hazán" Isten után nem-e a honszerető anyáknak köszönhetjük legnagyobb részt, kik hazánknak annyi dicső vitéz hü honfiakat szültek és neveltek.
De a mily szép és magasztosa hivatástok családanyák ! épen oly nehéz is annak méltó-lag megfelelni, mert oly sok és nehéz kötelesség vár egy családanyára, hogy azoknak betöltésére csak azon gyengéd odaadó szeretetnél fogva képesek, melj''et a teremtő a női kebelbe ontott.
Fájdalom azonban, mint mindenben, ugy az anyáknál is vannak kivételek, kik nem érdemlik meg a szép családanyai nevet, kik legszentebb kötelmeikről megfeledkezve a természet törvényét, a nőiességet megtagadva, mig ők nem a nők köréhez tartozó dolgokban foglalatoskodnak, addig gyermekeiket idegen kezekre, nem ritkán erkölcstelen dajkákra bízzák. Az ily nőkhöz nincs szóm, mert ugy sem hallgattatnám meg. Hogyan is hallgatnának igénytelen szavamra, ha ama hatalmasabb szóra, a természet szavára nem hallgatnak. Ezeknek legfölebb azt mondanám : hogy nézzenek körül a világban és tanulják meg, hogy azon szerencsétlen és nyomorult egyének, kik mind önmagoknak, mind a társadalomnak terhek —
nélkül szólva, meg is érdemli azt, mert minden egyes tagja, kezdve a súgótól az első szerelmesig, capacitás.
Tehát hanem csalódom az igazgató úrhoz van szerencsém?
Részemről a szerencse, volt a válasz.
Nemde a bájos kis Piroska......
Igen ! igen ! az én leányom — vágott közbe mosolygó arczczal az öreg; óh! — kedves kis teremtés az, vigkedélyü, okos, és erényes leányka, a fiatalemberek csak ugy rajongnak érte mindenütt; de leányom sokkal okosabb, hogy sem beszédjeikre hallgatna.
De talán már ismeri is uraságod ?
Oh nem ; de reménylem lesz szerencsém megismerhetni.
Érdekes társalgásunkat a már-már gyülekező közönség szakilá félbe s az igazgató a jegyek osztásával lőn elfoglalva, én tehát helyemet elfoglalandó, a színházba mentem.
Körülöttem mosolygó kisasszonykák, kiket mézesszavu gavallérak mulattattak, — a tisztes mamák sorakoztak.
A zsibougást, — melyet egy-egy kisasz-azonyka éles felkaczagása, a mamák hangos discursusa, a papák türelmetlenkedései, a karzati közönség hahotája, egy-egy műértő kutya vonítása pokoli* lármává növelt — csak a sugó csengetyüje volt képes elnémítani.
Egyszere néma csend lón. A függöny tel-gördüle.
Örzsike a két falatozó öreg mellett rakosgat, csak ugy irul-pirul szegényke.
Hogy is ne !? Hisz az a csúnya kántor örökös házassági ajánlataival kínozza s mi több még az ő szemeiben akar felmelegedni !
nyomorúságok és szerencsétlenségük okozójául hűtlen szülőiket tekinthetik, kik nem hordozták szivükön gyermekeik boldogságát.
Mint népiskolai tanító több mint 20 évtől fogva foglalkozom a gyermekneveléssel, sokszor voltak oly tanonczaim, kik elégszer próbára tették türelmemet, mind vteott rósz szokásaikkal, mind szellemi szegénységökkel s ha azon családok viszonyait, melyekhez ily elrugaszkodott gyermekek tartoztak — vizsga szemügyre vettem, többnyire azt tapasztaltam, hogy az anyákat terheli a vád, mert rsjtok mult magzataik gondos nevelése. Ellenben mily öröm a tanítónak oly gyermekekkel foglalkozni, ki gondos nevelésben részesülve, rend s pontossághoz szokva kerül az iskolába. Igaz, hogy a földmives osztálynál némileg menthető az ily elmulasztások a gyermek nevelése körül, mert hol a családanyák is a mezei munkával vannak egész nyaratszak elfoglalva — kisebb gyermekeiket kénytelenek a már nagyobbocska gyermekjük gondjára bizni.
Hogy mennyi rostái tanul az ily magára hagyatott, vagy goudat.Aí. kezekre bizott gyermek, azt mi tanítók tapasztaljuk legtöbbet s hogy mily nagy jótétemény minden községre a kisdedovoda, azt szinte mi tanítók tapasztaljuk legtöbbet. Azon községi elöljáróság, kinek azon szerencse jut, hogy ovodát állithatott községében, az a legnagyobb jót tette községével. De hány község nélkülözi még e nagy jótéteményt hazánkban? hol a gyermeknevelés elhagyatva a puszta jó szerencsére van bizva.
Jó anyák ! ne vegyétek tolakodásnak tőlem, ha alább néhány nevelési szabályokat figyelmetekbe ajánlok, melyek több hírneves nevelőnek a tapasztalás által is igazolt elveiket tartalmazzák.
Régi e közmondás, de igaz : „ép testben van ép lélek." Csak ép érzékekkel biró egyén'' szerezhet magának a küldolgokról helyes fú • galmat, míg a siket, néma, vagy vak csak egy -oldalulag mivelheti ki lelki tehetségeit. Hol a test, a lélek ama lakhelye szenvedő állapotban van, nem lehet ott várni, hogy a lélek kifejthesse a maga erőit és tehetségeit. Azon egyes kivételek, mit a történelemből felhozhatni, hogy a szenvedő testben is van sokszor erős lélek, ellenérvül meg nem állhatnak, mert azon kérdést tehetjük, vájjon azon hírnevet vívott egyének ép testtel nem vívhattak volna-e ki még nagyobb sikert és győzelmet (Homer, Mozart, Paskal és több más.)
Egyik fő gondja tehát az anyának, hogy ép testalkatú- és egészséges gyermeke legyen. Már csak ez is nem csekély gondos őrködésébe kerül az anyának, hogy gyermekei ép és egészséges testalkatúak legyenek,mert már csak azon szabályok, melyekre a reményteljes anyának kell ügyelni, elég sajnosak. A többek közül szabadjon a fontosabbak közül néhányat felemlítenem.
(Folytatása köv.)
Helyi hírek.
— A gőzfürdőitek annyi ellensége lévén, alkalmat veszünk magunknak dr. Schweizer után a következő leírást közölni, megjegyezvén, hogy a kanizsai gőzfürdő minden gyógyászati igénynek megfelel: „A gőzfürdő a meleg víz fürdőkhöz hasonló, csak hogy nagyobb hatályt gyakorol, nem csak a test külső főiétét hanem egyszersmind a légzési szer-
Gyönyörű gyermek ! — Mily bájoló e naiv durczáskodó kis leány I Egy tekintet elégséges arra, hogy a földi halandó megszeresse © túlvilági angyalt!
Alig vártam, hogy az előadásnak vége legyen.
Még ma kell őt ismernem I
Vágyam néhány óra múlva teljesült. Piroskának be lettem mutatva.
Az öreg igazgató a legnagyobb készséggel váltotta be tett igéretét, ón pedig igyekeztem szívességét meghálálni, miközben azon meggyőződésre jutottam, hogy minél inkább nő Thalia papjainak kedve, annál laposabb lesz a pugyllaris; mert ők bizon épen nem idegenkedtek a „hegy levétől.*
Néhány nap múlva már egészen otthonia-san éreztem magamat a színészek között, kiknek becsülését — természetesen anyagi áldozatok árán — csakhamar kiérdemeltem.
Ugy látszott Piroska sem idegenkedik tőlem s bizalmas, nyájas modora azon boldog meggyőződésben ringatott, hogy szerelmét megnyerhetem.
Azonban csakhamar befésskelte magát szivembe a féltékenység ördöge — a primo-amorozó képében — ki ugylátszik Piroska titkos és régi imádója volt.
Tagadhatlan ! nyalka barna fiu s mint jó színész az igazgató különös kegyében állt; de amint vettem észre Piroska sem idegenkedik tőie. Sokat kaczérkodtak együtt, sőt a vakmerő még meg is csókolta a kedves leányt, t kit én még érinteni sem merészeljem.
Igy mult el egy nap a másik után s én jobban és jobban meggyőződtem arról, hogy
Folytatás a mellékleten.

A
Melléklet a „Zalai Közlőoy" 1874. évi 99-ik számához.
vefc nyálkhártyáit is érintvén. Ezen fürdő a bőrt kiválasztó működését — az izzadást előmozdítja, a ktiltakarót edzi és akként a testet különböző ártalmas befolyások, nevezetesen a
járványkórok — cholera, tiphus — ós egyób számos bántalom ellenében togékonytalanná teszi, a pangó vérkeringést eleveniti, az idegrendszert rendkívül erősiti, én általában üditő-ltg hat az egész szervezetre, mig a meleg fürdő utáni — oly annyira és nem alaptalanul rettegett meghűlést gátolja. Hathatós gyógyerf/köze, a) a köszvényes és csúzos bántalmaknak, b) ez idült (régi) bőrbajoknak, c) az arauyeres, e* idült hurutos bántalmaknak, d) a végtagok ó-sz^zsugorodásának és hiidéséuek, végre e) a hasürt-gi szervek, nevezetesen a máj és lép daganatának. A gőzfürdőnek előnye a meleg víz fürdőnél az eiulitettem kívül az,hogy gőzalakban érintvén a testet, a hót sokkal kiterjedtebb módon kozii a testtel, mint a vízfürdő, azért is a gőzben sokkal nagyobb hőséget vagyunk képesek eltűrni, mint a vízben. Megbecsülhetetlen előnyt kölcsönöz a gőzfürdőnek a test hideg-vizzeli átslagos lehűtése, mely nemcaak, hogy meghűlést nem okoz, hanem épen meghűléstől védi a testet, sőt mi több, a meghűlés folytán szerzett némely betegség (csúz, köszvény) gyógyitására a legsikeresebb eszközül szolgál, az izmok s egyéb szö^etegre zsongitólag — erő-»itőieg hatván, általános üdítő hatást gyakorol, és azon kéjérzetet idézi elő, mely a gőzfürdő utóhatását oly annyira jellegzi.
— A nagy-kanizsai vadásztársaság Il-dik haj tó vadászatán 36 nyul ejietett; sajátságos apropos. hogy éppen 36 vadász jelent meg. A III ik, 17-én, a IV-ik 31-én tartatik.
— Szombaton, decz, 12-én tartandó jótékonyczélu műkedvelői előadás pártolására felhivjuk a t. közönség figyelmét-, a szinlapot alább egész terjedelemben közöljük.
— A kis-kanixsai „polgári olvasókör- uj helyiségében (Nagy vendéglő) nov. (5 át) tartott ülése alkalmával számos tag jelenlétében következő pontok fordultak elő : 1 szőr, a kis kanizsai tűzoltó-egylet szervezkedett. 2 szór, e lapok szerkesztője a polgári olvasókör tiszteletbeli tagjául egyhangúlag megvá-laaziatott. 3-or Lendvay József ur az alakuló tűzoltó egy let javára 5 frtot s egy napi lap meghozatalához szinte 5 frtot adományozott, ez utóbbi czélhoz Blau Pál ur 1 frttal, Fleisch-hacker Adám ur szinte 1 frttal járult. 4-szer, Oázeszly Antal ur az egylet helyiségébe egy értekes lámpát ajáudékozott. ;")-ör, az egylet elhatározta, hogy saját javára a farsang alatt tánczvigalmat rendez. — Örvendünk, hogy Kis-Kauizsaváros lelkes polgárai az olvasó-kör nemes eszméje körül csoportosuln&k s a társadalom ez egy^k legszebb vívmányában ily szép buzgalommal részesítik magukat.
— Zalumegye monographiáját Nagy Imre, a régiségek e hírneves búvárja szinte irja. tudtunkkal edefig két pályázó lesz : Nagy Imre és Skublics Pál.
— Csáktornya, deczember hó 5. 1874. Muraközben a keleti marhavész jelen állását a közönség tudomására kívánván hozni, vigaaz-talólag nyilváníthatom, hogy az alább megnevezett helységekben a vész teljesen megszűnvén, miután raz 1874 ik XX. törv.czikk 46. §. a. b.
J
Piroska s a primoamorozó között valami régi szerelmi viszony létezik.
De hát miért oly nyájas, oly bizalmas irányomban ! miért ámít, ha mást szeret!?
Nem ! ez így tovább nem lehet, e kétes bizonytalanság megöl !
Nyilatkozni fogok, feltárom előtte szivem érzelmeit, bevallom, hogy szeretem, hogy nőmmé akarom tenni s ő bizonyára nem fog ellent mondani.
Óhajtva vártam az alkalmat, hogy Piroskával egyedül szólhassak, s ez nemsokára be is következett.
Egyik este a primoamorozó valami hőst adott, Piroskának pedig nem volt szerepe.
Most vagy soha! gondolám — s szokott helyemre a coulissák mögé telepedtem, a honnan a publicumot szoktuk bírálgatni Piroskával.
Egészen egyedül voltunk.
Eleinte közönyös dolgokról folyt a társalgás, s a kis színésznőnek igen jó kedve volt.
Kedves Piroskám ! — szóltam egy hosz-tznbb szünet után. — Én kegyeddel ma néhány komoly szót óhajtanék váltani.
Komoly szót!? csudálkozott Piroska — Ugyan mi lehet az. Talán csak nem akarja jó kedvemet elrontani?
O épen nem ; de......
. Nos!? szóljon őszintén.
Igen, őszinte leszek imádott angyal, szivem parancsolja ezt.
Azon első pillanattól kezdve, a midőn kegyedet megpillantottam, a tisztelet s hódolat érzése ébredt fel keblemben. Igen ! én tiszteltem kegyedet mint w<p nőt, bámultam mint
c. alatti paragraphusoknak elégség tétetett,a megyei központi vészbizottság megkerestetett,hogy a nevezett helységek a zárlat alól fölmentessenek, és az állat járvány kimutatásból kihagyassanak, — név szerint: Miklavecz marhaállomány 179, veszteség 3, megmaradt 176 drb. Lopátinecz marhaállomány 176, veszteség 7, megmaradt 169 drb. Mátskovecz marhaállo-mány 134, veszteség 52, megmaradt 82 drb. Senkovecz marhaállomány 153, veszteség 16, megmaradt 137 drb. Peklenicza marhaállomány 279, veszteség 71, megmaradt 208 drb-Hlaptsina marhaállomány 198, veszteség 58, megmaradt 140 drb. Szaluiéra marhaállomány 432, veszteség 19, megmaradt 413 drb. Főösz-szeg: marhaállomány 1,551, veszteség 226, megmaradt 1325 drb. Kiiátásba helyeztetik, hogy 5 nap alatt Domesinecz, Podturen és Ferketinecz helységek is zárlat alól fólmentetni fognak. Szoros kórzárlat és gondoskodás alatt marad Sztrahoninecz, Dekánovecz és uj-udvari puszta, a vészbizotuág készséggel tett intézkedést, hogy a kereskedelmi magas ministerium atyai gondoskodásának, melyszerint a vész helyére Budapestről 3 okleveles és több barom-orvcsí in^ézetbeli tanoncz a keleti marhavész alapos tanulmánvozás végett érkezik, elég tétessék. HORVÁTH GYÖRGY vészb. elnök.
— Uj zenemű. Táborazky és Parsch zenemű-kereskedésében Budapesten megjelent : .La voix du ciel" (Az ég szava.) Réverie pour piano par A. B. Neldy. Ára 80 kr.
— Az Eggenbergerféle könyvkereskedés kiadásában (Hoffmann, és Molnár uraknál) Budapesten megjelent az 1874 évi XXXIII. törvényezikk az országgyűlési képviselők választásáról. Hiteles kiadás, ára 30 kr.
— Pacsa íHdéki tudósítónk irja : hogy a pacsai választó kerületben folyó hó 1-én ejtetett meg a megyei bizottmányi tagok választása, megválasztattak pedig Peternits József 97, Ujlaky József 78, é* Rajky Zsigmond urak 66 szavazati többséggel, a nézetek és a bizalom a három féle iráuyult ; igen kívánatos lenne már, ha a megválasztott bizottmány a megyei gyűlésekben tömegesen megjelenne, mert azt tapasztaljuk és pedig nagymérvben, hogy a nemzet gyengül, gyengül az ő hatalma, alkotmánya, szabadsága, jólétének forrása, és psdig kell, hogy éljen, kell, hogy izmosodjék, hogy áldá-sos verőfénye alatt tekintélyes hirnévre emelkedjék !
— A r, Vaxámupi Újság u deczember 6 iki száma a következő tartalommal jelent meg : Mészöly Géza (a re z k é p p e 1.) —«Túláradva." (Költemény, Benedek Aladártól,) — Csatámé asszonyság. (Eredeti beszély, P. Szathmáry Károlytól.) — Ceylon szigete és lakói (négy képpel.) — „Tiszaparti füzes alkonyatkor." (Mészöly Géza festménye után fára rajzolta Kele ti Gusztáv. — A nők az 1791-fci társadalomban. (M i c h e-1 e t után D e-G erandoAntonina.) — A legrégibb gőzhajó. - A léghajótörtjei. (Verne regén y e, két képpel.) — A Vénus átvonu.Iása.( S á m i L a j os t ó í.) — A két-szerecsen utcwi. (Fővárosi tárcza, Borobty áui Nándortól.) — A hétről. — Irodalom és művészet, közintézetek, sakkrovat stb. rendes rovatok.
— Rövid hirek. Pécsett veterán se-gélyző egylet alakult. — Felső-Szilvágyon a lángok közül mentett meg két derék férfi egy gyermekágyas anyát kisdedével. (Éljenek!) — A Rába folyóból" Gotthárd és £éthely k özött egy férfi hullát fogtak kí. - fcr. Baldáccit 40.000 frt. erejéig megrabolták. — A birói ügyviteli szabályok 141. §-a a törvényszéki nyilvános tárgyalások látogatását a hölgyekre is kiterjeszti. — A koppenhágai Foltkething a nemesség ós rendjelek eltörlését tárgyalta. — Benedek Aladár „Uj idők* czimmel lapot in-! dit meg. — A nyíregyházai kir. trvszék ellen Szabolcsraegye közönsége vizsgálat elrendelését kéri. — Mult héten a fővárosban 2r>7 szii letés és 208 halálozás fordult elő. — A pitest-krajovai vasútvonalon a vonat m. hó 29-én egy csoport ember által mindenféle jelek által megállít tátott, hogy könnyebben megtámadhassák; töbtjen agyonlövettek. — Brassó város az ottani tűzoltó testületnek 5000 frtot subven tiót ad. — Nyitramegyei Brunócz községben e hó 2-án földrengést észleltek. -— Kirnbauer György a „Drau" szerkesztője a sajtópör elöl megszökött. — Párisban márczius 31-én nyi lik meg a földrajzi kongressus. — A müncheni magyar egylet elnökének Szentpétery Lajos orvos nevendéket választották. — Győrött is fáradoznak a népkonyha ügyében. — Pestvár megye legnagyobb adófizetője a kalocsai érsek 56,280 frt. és 30 krral. — Budapesten a felső vizi városban uj iskolaházat (180,000 frt.) 1 emelnek. — Franciaországnak 123,000 gyára van, melyekben 1,800,000 munkás foglalkozik. — A svéd női négyes társulat a fővárosban időzik. — Dr. Osváth a műegyetemi ifjúságnak dij nélkül ajánlotta fel orvosi működését. — Karlsruheban a magyar egylet feloszlott. — Rómában a Pantheon lépcsőzetét másodszor ássák ki. — Belgrádi hírek szerint Milán szef b fejedelem Andrássy gr. leányát fogja elvenni. — Eperjesen „Felvidék" czimmel Kyss Géza lapot indit. — Horváth Gyula középpárti képviselő a baloldalhoz viaszatért. — Székely-Udvarhelyen „Baloldal" czimű lap fog megjelenni. —
művésznőt: de amit most érzek szivemben, oz több mint tisztelet, ez a szerelem érzése.
Igen P''roska, én szeretem! — imá-döm önt!
Szeret! imád Ihahaha! Ugyebár a sirig !?
O! nagyon sokszor hallottara én már ilyfélé phrazisokat; de csalódik uram, ha azt hiszi, hogy én is azon nők közé tartozom, kiket az ily édes szavak az önfeledés sikamlós útjára csábítanak.
Piroska 1 angyali Piroskám ! kegyed, nagyon igazságtalan irányomban, szivemben a szerelem legtisztább tüze lobog, én imádom, szeretem önti Nyilatkozzék kérem, fog-e szerelme valaha viszonoztatni ?
Piroska sokáig hallgatott, azután gyen-I géden megfogá kezemet.
Nagyon sajnálom uram, úgymond, hogy nemmel kell felelnem ; de kezemet már másnak adtam
A színpadon ? hebegtem vagy......
Oh nem, a mult hóban vezetett oltárhoz a primoamorozó, hol egymásnak örök hőséget esküdtünk.
Tehát kegyed már asszony ! Oh én ezerszer boldogtalan!
Igen az vagyok, felelt alig hallhatván; de azért ne feledje el Piroskát, ki önnek igaz barátnője, azután megszoritá kezemet s elváltunk.
Bánatos szivvel siettem lakásomra s megfogadtam, hogy többé nem udvarlok — szinész
nőnek.
A hiúság vén ámító, »ok lelket ejt tőrbe.
Mi Uss * nemetbSI holta után ?
Tót! (Tód.*
Vegyes hir.
— Nötiilöfiatalemberek számára a következő jó tanácsot adja egy nő (levelét fiához intézve) a frankfurti „Didaskalia''-ban: Óvakodjál elvenui fiatal leányt, mielőtt legalább négy szer-ötször nem sikerült belopózkodnod még reggeli előtt ama házba, melyben lakik. Ügyelnod kell főleg arra,hogy arcza olyan-e reggel is.mint este, s hogy nem vitte-e le a víz és törölköző a rózsapirt arczáról. Arra kell törekedned, hogy meglepd, hogy pongyolában találd s megtalálhasd, miként néz ki haja, ha nem vár téged. £1 kell lesned közte és anyja közt a beszélgetést. Ha barátságtalan és durcás anyja irányában, biztos lehetsz, nogy ilyen lesz irányodban is. Do ha reggel csinosan, tisztán felöltözve találod, ugyanazon mosolylyal ajkán,époly gondosan fésülve, ha ép oly készséggel és nyájasan beszélget anyjával, mint este, hozzá még ha segit korán elkészíteni a reggelit, akkor kincs a leány, s jól teszed, ha minél hama^bb elveszed."
Papírszeletek.
— Mit bostál a gyógyszertárból Marcsa ? A tensasszonynak pirosít ót a teusoruak
meg opodeldokot.
i
Bécsben volt az alföldi magyar, ki a nétn«t-nyeivet csak ugy törte. Malaczhusra fájt a foga de • nem tudta a uémet kifejezést! végre hosszas gondol-'' kodán után"tnagáboé inti a píoczért :
— Hej, g e b e n 8 i e mir ▼ o n den íScbwein seine Fran s e í n Kindeine P o r z i o a !
— A győri piaezon deci. 5-dikén. Busa p. m. 88 — »0 fos. 3.00 — 4.70 Rom 76—80 fia. 3.20 — 8.60. Árpa 70-72 fos. 8.40—2.80. Zab 48—50 fos.
1.60. —2 frt. Kukorícza 86—88 £ni. 2.40.--80 Kö
le» 85 fus. 2.40—2 80. Bab 90 fos. 4.10—50.
- Pécsett «lecz. 5. Rnxa 3 80 kr.—3 frt 90 kr. kétszeres 2 frt. 80 — 3 frt. — kr. Rozs 2 frt 76 — 80 kr. Árpa 1.90 - kr. 2 frt. — Zab 1 frt. 75 — 80 kr Kakoricza 2—10-20. Széna mázsája 1 frt. 90 kr Szalma mázsája 90 kr. Hajdina 1 frt 60 kr.
Jótékonyczélu műkedvelői színi előadás.
Nagy Kanizsán, a „Zöldfa" vendéglő nagy tar-
mében
szombaton, 1874 évi deczember hó 12-én a helyben léteai<<-ndó „kisdedovoda" alaptőkéjének gyarapítására adatik:
HÁZI KERESZT.
Franczia vigjátrk 1 felvonásban. Irta: Melle-ville. Fordította: Vezéry Ödön.
Személyzet: Lórin Adél, özvegy — — — B. I.né—aséz. JSord erőse, báró — — — — Z. L. ur. Emeline, leánya — — — — G. V. k. a.
Fővel Emil-----S*. L. ur
Iuas — — — — — — — ♦ # * Történethely: Páris. Idő: Jelenkor.
Ezt követi:
KUKLl-PKÉDIKÁCZIÓK.
Vígjáték 1 felvonásban. Irta: Moser C. Fordította: Sz. K.
Személyzet:
Feles Mihály, kereskedő--H. B. ur.
Rózsa, neje — — — — — Móka Bogdán, tőkepénzes— — Dorottya, neje — — — — —
N. K. k. a. M. J. E. ur. B. I.-né
Gyöngyös Márton,ügy véd— — R. B. ur.
Ilka, neje — — — — — — R. Sz. k. a.
Pinczér — — —--— B. Ö. ur.
Hordár — — — — — — * # *
Hely árak : Körszék l-só 2-dik sor 1 frt. 20 kr. — többi eor 1 frt. — Számozott hely 70 kr. — Földszint 50 kr. — Deákjegy 30 kr. — Karzat 25 kr.
Az előadást „tánczkoszorucska* követendi. Jegyek előre válthatók Wajdita József ur könyvkereskedésében és este 6 órától a pénztárnál. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és » „Zalai Közlöny "-ben nyu átáztatnak.
A műkedvelő társulat azon édes reménybea kezdi meg jótékonyczélu előadásait,hogy törekvése a t. közönség buzdító pártfogásával talál-
kozand. Kezdete pon''ban 7 órakor.
Szerkesztői üzenet.
lf>2í< S. „Magdi emléklapjára" ét „Ha minden . . köszönettel vettük.
1Ó3Ü. .1. Oyőr. A Upot rendesen küldjüJt.
1Ő31. ,Feliedé*»«'' hagyja ön, épen ugy r*o rele, mintha felfedezésnek tartanák : hogy Kanir.sán akkor nincs por, ha eső esik.
1532. A keszthelyi kir. postahivatal ellen s»k a pana«z, ezennel komolyan felkérjük lapunk pontot kiadasára, ellenkező esetben a sok panasz folytán az illetű hatóságnál leszünk kénytelenek fellépni. írják hozzánk, hogy nemcsak felette ké«5n, a csimta-pot felszakítva adják ki lapunkat, hanem vissza ii tartják
1533. K. Csermo. Kr évre már nem lebet.
1534. M . P. A „Hattyúdalt- mielSbb közaljak.
Piaczi árak.
— Soproi decz. 4. Busa 4 frt — 4 90 Rozs 3,—
— 3.60 Árpa 2 frt. 20 kr. — 80 kr. Zab 1 frt. 70 kr.
— 2 frt. 10 kr. Kukorica*, 2 frt. 80 kr. — 90 kr. Széna máasája 80 kr. — 1 frt. Szalma — frt. 70 kr.
— Szombathely , decz. 4. 1874. buza 4 20—60 kr. Rozs 2.80—3.50 kr. Árpa 2.10—40 kr. Zab 1.60 80
kr Kukoricsa idei 2.50--kr. Marbahas fontja
30 kr. Borjúhús fontja 40 kr. Sertvéshus fontja 52 kr. óbor akaja 12 frtig. Ujbor 6 — 7 frtig. Keményfa öle 10 — 12 frtig.
— Kőszege« 1874. decz. 2-án a bűzt 4 frt. — kr. 4 frt. 30 kr. Rozs -3 frt. 20 kr. 3 frt 40 kr. Árpa 2 frt. 30 kr. 2 frt 40 kr. — Zab 1 frt. 90 kr. 2 frt 10 kr. Kakoricza 2 frt. 75 kr. S frt, 10 kr. - Liszt legf. 13 frt., mundliszt 12 frt., rozsliszt y. barna li^zt 8 frt. —, dara mérfije 15 frt. — Lencse 10 frt Bab 4 frt. 80 kr. Kása 12 frt. — kr, Burgonya 1 frt 20 kr. Fa kemény 13 — 15, puha 9 frt Harhahos 28 kr., tehénzsir 60 kr. disznóhús 32 kr., disznózsír 52 kr. borjúhús 40 kr. birkahús 20 kr. - Széna m. 1 frt 90 kr. 8zalmam. 1 frt. 10 kr.
— Székesfejérvárott de«. 5. 1874. Buta 4.
— 4.60 kr., kétszeres 3 frt 40 — 60 kr. Rozs S. frt 20 — 80 kr. Árpa 2 frt 20 — 50 kr. Zab 1 frt. 70—80 kr. Kakoricza 2 frt 20 2-frt 40 kr.
Érték- és váltófolyam deczember. 9.
5*/# metaliques o9.(30; 5*/« nem*, kölcsön 74.70; 1860-ki álladalrai kólnsön 109.40; bank-részv. 996 —; hitelintézeti részvények 235.75; London 130.55; magyar földtehermenlééi kötvény 77.75; te nesvári fóldtehermentési köt-, vény 76.75; erdélyi fóldteheriBeotéai kötvény 75.70; horvát-slavon fölHteherm«nté»i kötvény ,—.80; ezüst 10.V80; cs. kir. arany 5.25 — Napoleond''or 8.89
Jp^* Lapunk mai számához van mellé'' kelve a .Családi kör" előfizetési telhiváaa^ ajánljuk a t. közönség figyelmébe.
— Beküldetett. Gazdákra nagy értékű: (Cséplőgépek.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb caéplőgék, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 cséplő ember egy egész nap alatt. Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicsépel hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérOl. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek ezer számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. Ph. Mayfarth & Comp. Frankfurt a. M- czég a legjobb beszerzési forrásul ajánl-tátik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
Felelós szerkesztő: Báttrfi Ltji*.


fii
E3 K
* T
Ezen krajc zár-hirdetés
mtatia. hogy minden versengésnek eleje »utaqa, »ofJ (1489-4)
|1 kr 5 db jó aczéltoll l 6
kr 2 db tolltartó
van réve. Daczára annak, hogy az áruczikkek nézve minden várakozást felülmúlnak.
hallatlan árakon lürdetvék, m égia minőségttkn
1 kr 1 db irka
|1, 2, 3, 5 kr mindenféle illatoa
szobatflz játék kr 1 kávéskanál ércxbSi, ezüstözve
kr 1 db finom pipereszappan kr egy czélazerfl kulcsfogó kr egy bekenőkefe kr 2 ciomó finom bavanuah uivarpapiro« 4 kr egy patent csípő- éa keztyflfüzö 3 kr egy radirgnmmi 3 kr egy örök naptár 3 kr egy finom jegyzőkönyv kr egy finom jóillatu pecsétviasz kr egy plébtálcaa kr egy finom zsebgyuíatartó
viaazgyertyácskákkal töltve kr egy palaczk bécai haladáa-tenta
kr egy divatos fényképkeret kr egy featékazekrén''y 19
nel és ecsettel kr egy rőf gynjtó (Lnnte) kr egy ezüstözött gyüszfl kr egy zsebtükör kr egy szájharmonika kr egy pár harisnyakötő kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve kr egy zseb tüzelS szer kr egy lánykafogó kr egy csinos óraJáncz kr 1 lámpamanchette üvegből kr egy ezüstgolyó. legjobb tiaz-
titószer érez számára kr különféle játékszerek kr kfilönféle társasági játékok kr 1 szép képeskönyv szöveggel kr 1 finom női melltfi (Brnche) kr egy csinos gyürü
czélazerü kelet mutató kávétáleza
12 azin-

kr egy kr egy
egy finom késalj (raastli) egy finom gyertyakőrző 1 glicerin- r. nöréi.yazappan ejry finom viaazkenKra egy körféafi kautachukból legjobb növény fogkenf>cs _ egy takarékperzsely plébbŐl kr egy P*r nadrágóvó kr csínos plébtrumbitÁk kr vadász- vagy jelzősip kr 1 ssivartárcza aj és czélszerti kr egy doboz 3 db finom pe-
csétviaszszal kr 12 db irón
kr egy foldozófa (Stoppbol*) kr a legszebb fénykép kr egy szivarvég fosztó "10, 20, 30, 40, 50 kr különböző hölgyek, urak, fiuk és leánykák számára ajándékul alkalmas tárgyak. 6 kr egy tnczat hajfodrótekercs
jó bőrből 8 kr egy gyermekóra lánrzczal (0 kr egy finom uri selyemcsokor /0 kr 1 finom jegyzők, naptárral kr 1 doboz 12 db finom szinnel kr 1 valódi tajték szivarszipka kr egy finom garnitur, melltü s fülbevaló kr egy üvesreae legfinomabb
illata hajolaj kr egy ollólánrz ¡0 kr 1 feltűző fésű bivalszarvból 10 kr 1 jó lakat böröudök számára |0 kr egy fokmérték, bécsi éa
franczia mérték számára 10 kr egy szép legyező 10 kr lpár kávéfindzsa porcelánból 10 kr 1 desierttácyér porcellánból 10 kr egy czélszerü szivargép 10 kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egy jó pénztárcza
10 10 10 10 10 10
|0
fo 10 10
10 10
|0 ki egy pár gyermekharíanya Jo kr pipa szárral 10 kr egy szivarszipka tajtékból 10 kJ egy ezukorszóró (0 kr egy függő gynfatartó |0 kr egy öv bőrből 10 kr 1 fijg.. aranybrouz medaillón 10 kr 1 csinos óratartó bársonyból JO kr egy aárkefr jO kr egy finom gomböszlet ing-elő, mell és gallér számára kr egy czélszerü dugaszhuzó kr egy tizedes mérték kr egy burnóUzolencze kr egy jó olló aczélbó! kr egy zsinór valódi korál kr egy üvegcse legjobb folt-
tisztitó víz vagy szappan kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrászfésfi 10 kr egy pár divatos fülfüggő 10 kr 1 bödönke bajerősltő kenőcs 10 kr agy kötőkosárka |0 kr 1OO0 db jó fafogpiszkáló |0 kr egy ruhaporoló |0 kr egy fodrozófa 10 kr egy divatos óraláncz 10 kr 1 album 12 bécsi tájképpel 10 kr egy tollkéa 2 késsel 10 és 20 kr finom sétapilexák 15 kr 1 pár nagy erős uri >apcza 15 kr 1 pár nagy erős női harisnya |5 kr 1 pár czérna keztyfl nőknek kr egy plai<»zij bőrből kr egy evőkészlet, villa és kés kr egy üvegcse finom illatszer kr 1 üvegcse valódi kölni riz kr egy finom olló 20 kr egy pár uri czérna keztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy vonó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
ló |5 15 15 1*
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy balhaíogógép 20 kr egy zsebhévmérő, jól sza-|
bályozva 20 kr egy czélszerü keztyütágiló 20 kr egy finom zsebkefe féaü tükörrel
20 kr 1 pár virágvása porcellánbóll 20 kr egy jó optikai látcső ne-|
gyed mértföldnyi távollal 20 kr ogy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, bosszú nŐi| harisnya
20 kr 1 csinos varrópirna aróffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egész evőeszköz, kés,
kanál és villa > 25 kr 100 db finom levélpapiroi 25 kr 1 napóra jól azabályozva 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrszeinüveg, optikai üvej 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent köszörűkő min
den vágóeszköz számára 30 kr legújabb angol szoptató-üvegek, melyek által minden dajka nélkülözhető 35 kr egy földgömb a föld minden népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermekszinház figurákkal'' 35 kr egy nagy erős iskolatásk''1
szíjjal „ •
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 20 kr egy nagy jó esernyői 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól azabá-lyozva, két évi jótállás melletti 3 frt egy teljes iróasrtal-összlet bronz öntvényből, 10 dbból| állván : 1 tentatartó, 1 levélnyomó, 2 magas gyertyatartói 1 kési gyertyatartó, 1 hévl mérő, 1 gyufatartó, 1 órai tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartói
étaicza iv *.r j" i—-----------i — • , . . -i„.
i. birmen,v. k«P b.rki ki, képekkel ellátott ir«W«romot, melybe ex.rnyi ürgj.k r.ot>mk f.l.oro£».
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kivánnák szükségleteiket fedezni, dee szándékról — megbizható czég ismeretének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, töbDnyire kénytelenek lemondani. — £zen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. cz. vidéki hölgyek minden, a női toilette sa Msi szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szám alatt, a postapalota atellenebeni
hölgydivatáru-raktárából
rendelnek mej.
Feonebbi czégem, fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmeltartáaa s a legmersékeltebb árak mellett, ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. cz. állandó vásárlóim ezerekre menő számi, eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak
minden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
NŐI ruhakeiaék. legdúsabb választékban, rőfönkint 30, 40, 50
kr. — írt 1.
NoSÓ-rahakeÜaék, perkál- s batisztban rófönkint 25, 30, 35—40 kr. Posztó-, flaaeli-* ripsz gynpjakeiaék, rőfönkinj tt 1, 1 50, 2—2.50.
Selyemszövetek, tafota, Faille a Grosgraín, rofrtnkíut frt. 1 .50. 2, 2.50—3.
SaiyMfaiir-, IUu«ion- a báliruha-szöretek, rőfönkint 60, 80 kr, frt 1—1 50.
Poapadoir Caofceairok reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr,
írt 1—1.20.
AbQOÍ birtMyok, leketék > szinesok, rSfönkint frt 1. 1.50, 2 —2.50. 8oiyembársonyok, miodeu színben, rőfönkint frt 3. 4. 5-10. Rabaparketck, aziueaeks miutázottak, rőfönkint 3o. .55,40- 50 kr. fiyiazkeiatk, lustre-, cachemir-, terno- atb uzíivetekbe»i, bármelj árban.
Lltzif, berlini gyapja- s moir-a''aóazoknyák, (jupouok) dara-
bonkint frt 3, 5, 6-8. HMfykalapak, fejkötők a baalikok, darabonkiut frt 3,5. 8-10. BftáalMk éa burkolók, (legújabb divatezikk,) darabonkint frt 10, 12, 15—20.
ItorykMtfk, Lougahawlok a Plaidek, darabonkint frt6, 8, 10-15. Raezétkeadfk, berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 5. 6yapj«ke«Wk,kicainyek s félnagyok, darabonkint frt 1, l.&O, 2—3. Setyeakeadók, minden azinben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 4 Eobarpe-ak, a brocbekendők, gyapjú f-a selyemből, darabonkint
50. 80 kr, frt 1—2 KoH Ficbl-k, csipkókkel vagy bimzettek, darabonkint frt 1,
1.50, 2—3.
Ágy- « asztalterítők, bármely »zin- és minSaégben, darabonkint
frt 6, 6, 8—10. Ntp* éa esó-erayók, nemkülönben Iefyaz6k minden árban.. Fe«ál- éa eziléztei váazaak,30 rőfOsek, Tégenkint frt 8, 9,10-12.
Creas- és bórváizaak, febéritottek, 30 rófOaek, végenkint frt
10, 12, 14—15.
Runburgi vatzaak. legúnomabbak, 30 r3fnaek, régenkint frt 15, 18—20
IrliOBi éa hollandi vásznak, 50 róffisek, végenkint frt 20, 22, 25—30. Rumburgl vászaak, kézifonálból, 64 rőföaek, régeukint frt 25,
30, 40—50.
Lea- * pateat-osiavatok, fehérek, 30 rőföaek, végenkint frt 10, 12—15.
Czéraakaaavitzok, ágynemfiekre, 30 rőföaek, végenkint frt 8,
10, 12—15.
Naakieg, ágynemfiekre, aárga és fehér szinti, rStOnkint 30, 40, 45—50 kr.
CbifToaok, feliéruemüekre, (1 vég körülbelül 70 r8f,) rőföokint
25, 30, 35 - 40 kr. Lepedővásznak, ''/4 és vji szélesek, rőföukint frt 1, 1.20,1.50 — 1.80 kr.
Plkét és berdás parketek, fehérek, róföukiut 40, &0, 60, 70 kr. Derékalj- a butor-cainratok, színesek, rőfönkiut 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- a kávéaabroszok, színesek, minden nagyaágbau, darabonkint frt 3, 4, 5—6. / Lea asztal- ¿« tőrfilkőző keadők, tuczatonkint frt 6, -8, 10 - 12. Cseaege-aeztalkeadők, bármely színben,tuczatonkint frt 2.50, 3-4 CsIpkefÜQflÖnyök, páronkint frt 8, 10—15, rőfönkiat 50,75 kr, frt 1. Bator-ripszek éa cretonok, azineaek, rSfönkiut 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Mollek, crépe-liaaek éa tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orgaatiaok, febérek éa azineaek, végenkint frt 1, 1.20, 1.50, 2. Lea zsebkendők, fehérek és azineaek, tuczatonkint frt 2, 3, 4,6—8. Fftződerekak, hölgyek azámára, derékbőaég azerint, darabon-
Sé.a.A « • A

OLlTA. SEIDLITZ-PORA.
E porok rendkivűli a a legeltérőbb esetekben bebizonyult jfyógy __ _ batáauk által miuden, e^iig eliamert Uáai szerek közöu, tagadhatati» Mfä» elaő helyet foglalják ''el; mit az aok ezer, a caiazári birodal.,«,, minden réazébfil kezeinkbe* küldött bála-Imink a lejrréaxletoaebi.«n tam.-aitják, hogy e porok ^gzött szorulásoknál. Miéazthetetleaséfekaei, gye ■orbévnél, továbbá (ötösök, vese é« Idef-bajekbaa, s*ívdebogatnál, id« gesseg okozu főfájás. vertolMlas, végai byeteriara búkór és bazaaio* bányáéra hajlamnál a l*gj..bl. »Íkerr.-1 alkaliimnat..»K a a Ugtart''.«* fryógyhatáat eredményeztek. í 1 4''», -
Ara I eredeti doboznak használati utasitassai I frt.
CRANCZIA BOASZESZ SÓVAL
Ji If^megbizbatóbb orvoaszer * azenvedíi emberiaé»j s«gedel 1 mér«* i»ÍH<leu belaő és külső ^yuladá«, legtöbb betegs ''g, minrlenu-mü aeb-. fej . rtll- éa fopfájás, ré^i sérvek éa nyitott seLnk, rák, í''ei szemgy"1''adá«. bénulás éa núudeuurtnfi sórüléa elluu, atb atb.
f ______________ . , kint frt 3, 4, 5—6.
Fehérnemüek, urak, hölgyek és gyermekek ssámára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árakon. „
Ilölgyrnhák, bármely kívánt kelméből választékosan, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat azerint készíttetnek el.
Megrendeltük » bárminemii levélbeli megbízótok, minden, habár itt nem jegytett etilekre, a Ugctekilyebbt''öl a legmagatb értékűig, nt áröttteg postai utánvételé vagy előleges beküldése mellett — csomagolási dij feltxdmitása nfUcül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszkötöltetnek. Mindén eshetöleg meg nem felelő áru vitstavéUtik s legkészségesebben becteréltetik. Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s k\ílmeszél«8aég pontos megjelölésével, bárhova ingyen s bérmentve küldetnek.
(1486—5) Ingyen mellékletek adatnak:
minden ( 10—25 frtig egy elegáns legyezó, ) aránylagos megrende- ( 25—50 frtig egy berlini gyapjukendö, ) árengedmó-léehez: ( 50—100 frtig egy szép kelmeruha, ) nyül.
i palaczk ára használati utasítással 80 kr.
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. . „
A legtisztább és leghatbatosnbb orvoai sxer hegyeiben
^^ nem caerélendő fel a meateraégeaen tiaztitott haimá)zsir.0iajja*l.
A valódi Dersch-balaiájzsir-elaj mell- és tödó-bajoknál, soropho lus- éa raobltlS-betegaégekben legjobb jy-őgyhatiasal van ; meggyógyítja a legídültebbkőszvény- ésotnzbajokat, valamint a« időszaki bőrkütegeket
Ara I üvegnek használati utasitással 1 frt

RaktArak Nagy-Kaniznán: Belus J. gyógysz Lovák K.
gyógysz. Feai»elhoff«r J. éa Rosenfeld F. uraknál. Selevárett Lakorica Q. . _ .
Caákternyán Kárász H. Cearfőn Kreis1«- Dávid
Kapesvirott Kohn Jakab Kápr*aezáa Werli 8ánd. gyógyar Keszthelyen Wünsch F. Kereszten Breyer Jakab fiai Kőazefen CaacainoviU latv. gyó^yaz.
gy-
Leteayen Kalivoda J. gyógyaz Harozallbaa laztl Nándor BáMk-Szt.-fyirgyla Fibicz J Szembathelyen Pilich Forenrz gy. Sopronybaa Mezey András grógv»''. Záfrábban Mittelbanh Za. gyógy»». , Ceyleck J. J. gyógyít , l^rweiaz Fr • gyógysr.
;
: ;
t
FOGL E.-féle
első es. kir. udvari fehérmüek gyára
CBtoen,
Raktár : 25 Mariahilf, llauptHtrnMAe
25.
mely asoroa értelemben vett sailárdaága a minden darabon számokban látható árak, a gyártmányainak roppant utervU előállítása álul már annyira vitte, hogy a nagybani kivitelt, valamint a kisebb réssletekbeoi eladást illetőleg semnfíTéle kérkedő kereakedS által elérhetőt, ezenfelül teljes jótállás mellett rend-kivQlileg olcsó a legjobb minőségfi áruezikkeket nyújt s biztoait
t. cz. vevőinek. ggf Levélbeli kiváuatra a megrendeléaek egéaz Magyarországra gyorsan éa pontoaan eszközöltetnek, s a nem testbez illő darabok víssaavétetuek.
Angol ehifToa-iHCk gallérral
X X X X
vagy anélkül, szebbek, mint a vászon ingek (levélbeli meg-rendalésekuél a uyakkörnyülei mértéke mindenkor megkívántatik), darabja 1 frt ÖU In-., 2, 2.50, 3—3.50, a legcsinosabb s leggyakorlatiabbak.
Rassbargi vászon férfiafek, (a nyakmérték megkívántatik) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak.
Gallérok legújabb minta, 1 tuczat ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. megkívántatik.
Férfi nyakravalók vagy sa''on nyakkötök darabja 75 kr. 1, 2, 3 frtig a legújabb.
Fért lábra valók 1 frt, 1.50, 2—2.60, ő frt, lovagsaabás, franczia vagy magyar mintára.
Gyapot egészségi njjaeok(Jac-keu; x, 3, 4 frt, selyemből 6, 7 frt, kodmőnös vagy szövött lábravalók 2, 8—4 frt, (véd a
köszvény ellen.)
NŐI vászon ingek, simák 1.50, 2 frt, finom üur okvarrással
2 frt 60 kr., valamint svájcai forma, uj minta, hímzéssel 3, 3.50, 4—6 frt, ugysainte legfinomabb rumburgi vássoniugek himzésiel és csipkével 6, tt, 10 frt.
Női éji vagy tÓIÜHCk bosszú
ujjal 3 frt 60 kr., hímzettel 6, 7 frtig.
Női lábravalók, vászon, per-kál vagy barehetbŐl 2, 2.60,
3 frtig, himaéssel. Női pongyola vagy éji cer-
settek legfinomabb cbirtingből
2, 2.50, franczia batisatból,hímzéssel 3, 3 50, 4 frt.
Egéezaógtartó mellény vagy nadrág gyapjúból dbja 1 frt 50, 2 frt 50 kr.
Eféazeéftartó mellény vagy nadrág finom merinogyapjnból kreppazövetszerd, véd csóz s megfázás ellen, a legegészségesebb férfi, vagy nőnek is ajánlható dbja fehór ▼. színes
3, 4, 6 frtig, a legfinomabb selyemből alsó ingnek 6, 8, 12 frt.
, ——— / MV, wu, IV, UV
LEVÉLBELI MEGRENDELÉSEK (bármely nyelven írva) a vidékről késspéns beküldése vagy utánvét és jótállás mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
A megrende lé hí levelek ekkép czímzendok :
Harisnyák (időjáráa szerinti) a láb hosszúságának megmérésével tuczatja 4, 5, 6 frtig. a legfinomabb s legszebb gyapjúból fii d''cosse szerint ssinezve hímzetten 8, 10, 12 frt.
Hölgy bari «nyák fehér vagy ssines tuczatja 6, 8, 10, 12, 15 frt.
Igen elegáns férfi v. hölgy batlsztzsebkendők, különféie szinezett körzettel tuczatja 3, 4, 6, 8 frt, legfinomabb 16 frt.
Női alsó szokayák perkálból vagy finom barehetbŐl 4 frt, hímzett betéttel 5, 6, S frtig, uszálylyal vagy diszöltözethez.
Női barianyák vagy férfi kap-czák, tucaatja 6,6,8, 10 frlig a legfinomabbak.
Női fBzők, füzSre (a derék környG.etmértéke megkívántatik) 3, 4, 5 frt.
1 tucxat váazoa zsebkendő 1.60—2 frt, nagyobb ■ finomabbak 2.50, 8.50, 4,5—8frtig.
l tuczat ozóru batlaztkeadő
6, 7, 9—10 frtig a legfinomabbak.
Asztal- v. törülköző-Kendők
tuczatja csak 5, 6, 7—9 frt, dam.
1 asztalterítők vászonból 6 személyre (1 abroauzal ahhoz
illő kendőkkel) 6, 6, 8—10 frt, 12 személyre mégegyszer annyi.
30 rőf szbws ágynemű, dbja
7, 8, 9—10 frtig,
30 rőf fehérített kézi fonáu váazoa, • dupla czérnából fe-héritetlen 7.60, 9.50, 10, 13, 15 frtig, igen ajánlható.
30 rőf »/« széles rimbargl Váazoa, dbja 12,13, 15 -18 frt.
40—42 rőf kitűnő tekáot-váazon (finom ágynemfire vagy 12 női ingre) 14, 15, 18, 22, 24 frt.
48 rőf belgái takácevászon
22, 25, 30—35 frt kitdnőleg szép, ,
60—64 '' rőf basonlithatlan jóminőségfl rvmbarfi vagy hollandi Váazoa (kézifonat s b/4 széles) 30, 36, 40, 50—60 frt.
: x
l
^ . Wien, k. k. Hoflieferant, «ariahilferstratse 25.)
¡SJHl bevásárlásnál 1 hímzett női garnitúra
raadasHl adatik. (1484-9.)
Keller Ignácz
(0258-21)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek és gyermekek számára való topánraktárát'' a legjobb minőségűeket a leheti jutányos
áron-
Ug) szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a ós. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb jjel és külföldi bőr-Mi elfogadok és készítek, az árt legjutányo-
öíibb.''in számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich aBaortir.es Lager aller Gattungen Herren-, Damen- nnd Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von. mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Zongora-javiíás és hangolás.
Alulirt tisztelettel jelenti a n. é. közönségnek, miszerint Bécsből Székesfejérvárra történt hivatása alkalmával Székesfejér várról Nagy-Kanizsára érkezem deczember 13-án s Bischitzky urnái értekezhetni velem.
Elvállalok zongorák javítását és hangolását, mire nézve s i. közönség figyelmét udvariasan kérem s az eddigi bennem helyzett bizaiuiat igen köszönöm, mit tovább is kiérdemelni igyekerem.
Dohlberg H. P.
Székesfejérvárról.
I
Cirkular.
"rianhen ans nachstehend anf unsere billigst gestellten Herbst-Preiscourant aufmerksam zu machen, und werden wir aacb wie bis jetzt bemüht sein, den Wünschen unserer geehrten Abnehmer nach jeder Eichtang nachsukommen und dnrch reelles nnd solides Gehabren ans ^ mrauen unserer P. T. Kunden uns immer in erhalten.
Durch unsere Verbindungen mit den grössten Fabriken des Continents haben Euer Wohlgeboren die günstige Gelegenheit, Ihren Bedarf bei einer ersten Beznrsquellp su Fabriks-preisfn zu decken.
Unsere Artikel sind dnrchgehends bester Qualität, nnd führen wir »ämmtlicbe Waaren zu 3 verschiedenen Preisen; der erst angemerkte ist 2. Qualität, der zweitangemerkte 1 Qualität und der drittangemerkte Preis ist Hochprima-Qoalität.
Auf Verlangen übersenden wir complette Preiscourante und Muster-Abschnitte franco und gratis. Lffectuirung per Nachnahme. Achtungsvoll
Die Wiener Kittn-Dnokfabriks-Niederlaae
\ Stadt, Ruprechtsplatz Nr. 3.
und Atlasgradl, per Elle k in allen Farben, per
Druckwaare.
Kig Krjseug. Percalin-Hemdstoffe, per Elle a >0, 23. 25 kr.
I ostnanoser Erzeug. Percalin-Hemdstoffe, per Elle ä 25. 30, 35 kr.
MübPlpercail und Möbelcreton per Elle k 30, .iö, 40 kr.
( osui. Leder für Damen- und Kinder-Anzüge, per Elle k 40, 42, 45 kr.
(»enmsterte Cosmanoser und französischer Bril-lantin. per eile k 30, 35, 40 kr.
Glatte weisse Baumwollwahre.
Chiffon und Hemden-Shirting, per Elle k 20, 2:», 30 kr.
Weisse Brillantin 23, 30, 35 kr.
v. tr&nzosiche Piquets Kile ä 45, 50, 60 kr.
1, gelber Nanking, per Elle k 20, 25, 30 kr.
4 , ch.imoi- und weisser Nanking, per Elle k 30. 35. 40 kr._
Tiichelwaare.
1 Dtzd. Kindcr-Battisttücbel, mit farbigen Kanten ä 80, 90 kr., fl. 1.
1 Dtzd. Damen-Battisttüchel, gesäumt mit far-bigen Kanten k H. 1, 1.20, 1.40.
1 Dtzd. Dainen-Jaconettüchel 4 fl. 1.60, 2.50, 3.
l Dtsd Herren-Taschentücher, gesäumt mit farbigen Kanten 4 fl. 2-50, H, 3.50. Dtzd. weisse Kumbnrger Leinentüchel 4 fl. 2. 3. 4.
Dtzd. weisse Isländer Leinentüchel 4fl. 5, 6,7. Dtzd. weisse Belfaster Battist-Leinentüchel 4
fl. 8, y, 10.
Dtzd. Belfaster Leineutüchel, mit färbigen Kxnten 4 fl. 5. 6, 7.
Dtzd. Foulard- oder Kattun-Kopftücbel, eigenes Erzeugnis 4 fl. 2, 2.50, 3. Dtzd. Fgulard- oder Kattun-Kopftüchel, Cosmanoser Er/.eugni*j x fl. 3, 3.50, 4. Dtzd. farbige Taschentüchel 4 fl. 2. 2 70, 3.
1 Stück Herren-Seiden-Foulardtaschentuch, mit färbigen Kanten, das Neueste 4 80 kr, fl. 1 20, 1.50._
Engl, glatte Schafwollwaare.
Schwarze und glatte färbige Orleans, per Elle
40, 50, "80 kr.
Schwarze nnd glatte färbige Demi-Lüster, per Elle 4 70, 80, 90 kr.
Schwarze und glatte färbige Seiden-Lüster, per Eile 4 fl. I, 1.20, 1.50.
Schwarze Sammte, per Elle 80 kr., fl. 1, 1 SO.
Sokwarze Silk-itleider-Sammte.per Elle fl 1.60, 1 80, 2
Färbige gestreifte Kleidersammta, das Neueste für Damen-tmd Kinder-Anzüge,pr. Elle fl 1.50.
Barchentwaare.
1 Stück 30 Eilen weiss, blau, melirt oder färbig Barchent V, 4 fl. 6, 7, 8.
1 Stück 30 Ellen weiss,, blau, melirt oder färbig Barchent «|4 4 fl/7, 8, 9. 1 Stück 30 Ellen weiss, blau, melirt oder farbig Barchent ''i, 4 fl. 10, 11, 12. 1 Stück Schnürl- oder Piqué-Barchent 7L 4 fl.
8, 9, 10. ''
1 Stück Schnürl- oder Piqué-Barchent */. 4 fl.
9, 10, 12.
1 Stück Schnürl- oder Piqné-Barchent */. 4 fl.
10, 12, 15.
1 Elle hochprima Wattwoll-Barchent 4 40 kr. Damen-Piquérocke per Stück fl. H.hO, 3.50, 4.50. Kinder-Piquédecken, weiss oder farbig per Stück fl.l, 1.20, 1.50.________
Glatte Leinenwaare. 4i4 30 Ellen Garnleinwand per Stück fl. 6, 7, 8.
30 Ellen Garnleinwand per Stück fl 8,9,10. *|4 30 Ellen gewaschene Stuhlcreasleinwand per Stück fl. 7, 8, 10
30 Ellen gewaschene Stuhlcreasleinwand per Stück fl. 8, 10, 12.
50 Ellen Belfaster Webe p*r Stück fl. 12, 15, 18.
X 50 Ellen Hüllender Webe per Stück fl. 16,
20, 25.
"1, 54 Ellen Rumburger Webe für Herrenhosen per Stück fl. 20, 25, 30 •it 54 Ellen Rumburger Webe für Damenhemden fl. 30, 35, 40. *1, 54 Ellen Rumburger Webe für Herrenhemden fl. 40, 60, 60.
Die Weben sind ausschliessliche* Fsbricat Hay L Holfeld.
Leintücher ohne Naht per Stück fl. 3, 3 50, 4
Damast-Waare. Weisse Garnituren in Halbleinen-Damast. 6 Pers. 12 P¿rs 18 Pers. 24 Pers. fl. 4, fl. 7, fl. 10, '' Ii 14.
Weisse Garnituren in Reinleinen Jaquard.
(1479-7)
(1480—14)
A legnagyobb
VASBüTOnUYiß
Cirkulär.
Durch den günstigen Einkauf nachfolgender Speolalltitea sind wir in der angenehmen Lage, dieselben *u besonders billigen Preisen.
ausverkaufen zu können.
Achtungsvoll
die Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederlage,
Stadt, RuprechUplatz 3.
Preiscourant:
1 Dtzd. Kinder-Battist-Taschentüchel mit färb. Kante 85 kr._
1 Dud.MadcÄen-Battist-TascüentücheJ mit tärb. Kante und gesäumt fl. t.__
1 Dtxd. Damen-Battist-Tascheutüchel mit färb. Kante und gesäumt fl. 1.30._''_
1 Dtid. Damen-Jaconet-TÄSChentüchel mitfirb. Kante fl. 1.60.__
1 Dtzd. Herren-Taschentüchel mit färbiger Kante und gesäumt fl. 2.50. Dieselben in Hochprima mit den eleg. Mustern fl 8.
1 Stück Damentüchel in Hochprima-Battist-Clair mit jedem beliebigen Monogramm-Buchstub. gest., (Handarbeit) 80 kr.
Bécsben, III. Marxer uteza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ín-gyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Das beste Mittel zur Conservirung and ßeschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
Rassische Leder-Oel.
Dieses Oel zeichnet sich vor Allem durch sein Aroma aus, so dass man mit Stiefeln, welche mit demselben bearbeitet sind, ohne An-stoss zu erregen, im Salon erscheinen kann. Durch die Behandlung mit diesem Leder-Oel erhält das Leder Schutz gegen die Einwirkung you Luft, Hitze und Feuchtigkeit aller Art; von Zeit zu Zeit damit getränkt, bleibt das Leder stets sammtartig weich, wird wasserdicht und erhält eine besondere Elasticität. Der Fnssschweiss wirkt auf das so behandelte Leder nicht mehr nachtheilig ein, letzteres bleibt weich und geschmeidig und erlangt dadurch eine grössere Dauerhaftigkeit. Nach der Behandlung mit Leder-Oel kann das Leder jederzeit gewichst oder lackirt werden nnd erhält dann einen schönen dauerhaften Glanz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fl. ö. W., sowie in Blechflaschen 5
fl. 10 Pfd.
Dud. weisse Leinentüchel fl. 2.
Dud. engl. Gesundheits-Frotirtücher fl. 3, praktischer und besser als Schwamm.
Dtzd. eng. Piqué-Handtücher fl. Ô.
Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. ausschl. priviligirt für Oesterreich-Ungarn.
Universal - Salon - Spiegel - Fettlack
für Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere.
Dem Gefertigten ist es endlich gelungen, einen vortrefflichen Stiefel-Lack etc. 7.u erfinden, wodurch das Wichse« der Stiefel ganz uu-nöthig wird. Nur mit einem Pinsel bestreicht man die Stiefel etc. und binnen wenigen Minuten glänzen dieselben tiefschwari. Das Leder leidet darunter durchaus nicht, sondern wird im Gegenthfile weicher, geschmeidig und wasserdicht.
Fla»rhen xu 1, 2 uod 3 fl. Ö. W. versendet
die
6 Pers.
12 Pers.
tl. 5, fl. 9,
Weisse Garnituren in 6 Pers. 12 Perg.
fl. 12,
18 Pers. 24 Pers.
fl. 14, fl. 20.
Reinleinen-Damaat. 18 Pers. 24 Pers.
fl. 7, fl. 12, fl. 18, fl. 24.
1 Dtxd. färb. Dessort-Servletten fl. 2, 3, 4. 1 Dtxd. weisse Dessert-Serrietten fl. 2, 3, 4. Damast-Handtücher per Elle i 25, 30, 35 kr Reinleinen-Handtücher per Dud. fl- 4, 6, 7. Reinleinen-Serrietten per Dud. fl. 4, 6, 7. 1 Stück •/« fertiges Kaffeetuch 80 kr. Reinleinen-Tischtücher *)4 fl. 2, 2^0, 3.
"I, fl- 3, 4JÜ0, 6. «j4 fl. 4, 5.50, 7.50.
MU fl- 6, ö, 10.
Reinleinen färbige Garnituren.
6 Pers. 12 Pers.
fl. 4, fl. 8.
1 Garnitur Decken, 2 Bett- und 1 Tischdecke ä fl. 10, 12, 16.
Bei Bestellungen bitten wir anzugeben, ob 2., 1. oder Hochprima-Qualität gewünscht wird Bei ganzer Ausstattungen oder grosser Abnahme besondere Prei«ermässigung.
Auch bitten wir die Adresse genau xu beachten: Hmr Raprechtsplatz Hr. 3, rückwärts der Ruprechtskirche, vis-i-vis den Eingang der Sacristei. __
1 Dud. türlc. Bade-Handfücher fl. 9._
1 Paar (2 Stück) Piquäbettdecken in bunten blauen oder braunen Zeichnungen fl. 6.
1 Stück liettvorleger aus buntem geschorenen
Teppichstoff fl,-2.50. 1 8t. Bettvorleger in grösserer Sorte fl. 3.50. 1 Stück Seiden Cachenez für Damen fl. 1. 1 St. Seiden-Cachener in grösserer Sorte Hochprima fl. 1.60.
1 St. Ber 1. Woll-Cach. für Herren fl. 1. 1 St. dass. in Hochprima fl. 1.50._
1 St. Seiden-Cachenes für Herren fl. 2.
1 St dass. in Hochprima fl. 3 und 4._
1 Garnitur Tischzeug 1. 6 Personen fl. 4.6Ö. 1 Garnitur Tischzeug f. 12 Personen fl. 9.
Auf geehrtes Verlangen senden wir complet-ten Preiscourant unseres Lagers nnd versichern nur gute Waare su liefern und bitten schliesslich um genaue Beachtung unserer Firma und Adresse.
Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederlage,
Stadt, Rapreobtsplatz Nr. 3,
nur rückwärts der Kirch«, vis-d-vis dem
Eingangs zur Sacristei. p^- Wir bitten diesen Preiscourant rufsabc-waarea, da derselbe nur selten veröffentlicht
wird.
Engros
Fabrik und Haupt-Niederlage
Rabatt
Maaa ©fM&r''s K&eMdger
Wien, kohlmarkt \r. 5,
vis-a vis dem Café Daum, im Hofe links. Provinz-Aufträge werden per Gassa oder Postnachnahme (1478—7) sofort ausgeführt.
TOTH SÁNDOR
Raktár
I
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját készitményü Raktár
bútor gyári raktár ruganyos
Szombathelyről. á ^atrácáok,k''
■ (1345-20) tükrök
N.-KANIZSÁN fü^ény vasat-uícza, a városházban, tartókban.
Dr. POPP J. G.
cs. kir. udvari fogorvos Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
NÖVÉNYI FOGPORA.
Ezen fogpor tisztítja a fogakat ezáltal, hogy naponkinti használata mellett nem csak a közönségesen elhanyagolt fogkövét távolitja el, hanem a fogmázt fehérré is teszi és erósiti.
Dr. POPP J. G. bécsi cs. k. udvari fogorvos
Anatherio szájvize,
megóvja a fogtörzset, enyhíti a fogfájdalmat, megakadályozza a borkóképződést és a szájból minden kellemeslen szagot eltávolít. Mint legjobb száj- és fogtisz-titó mindazoknak igenajánlható, kik mesterséges fogakat használnak vagy foghús fajdalomban szenvednek. Elgyengült fogak általa ismét megerősödnek. —
Kaphatók: Nagy-Kaniasán : Belas Jósnef gyógy»*«., Rosenberg.j ioienfeld, Welisch, J. ím Fesselhoffer J. kereskedésóban. — Pápán! fschepen J., Kessthelyen : Pfisxterer gy ógysseréss, Singer M. Weisi |A. Zala-Egersseg«n : Isóó F^ gyógysserós*. Kapronc«án : Warli gyógy-iserésK. Varasdon : Halter gyógysseréss. 8flniegen : Dorner Kajet. 8tom->athelyen: Pillich Ferencs ós Rndolf gyógysser. Határírridiki Ss.-GyOr-rftni Flbic E. C. Vessprómben : Meyr Tosskan, ugy Quthard Tirádái fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Brann J. gyógysa. Lotm J Jerónybeú: Ileisler gyógys*. Kalocsán : Horráth K. gyógysaeréss. Kecs-ceméten : Milhofer é« Machleid gyógy»*- Pakson: Flórián J. gyógys* [örmenüeu : Horráth J.Somsenrend gyógyss. K^»osvároti: Kohn lögl, Belas és 8chr5der gyógyss. S*egs*árdt Brahsay gyógysa. Jonyhádon : Kramolin J. 8*igetTárott:Barwarth, Salamon gyógysa. aján: Kichitsch St. és Hersfeld fiai, agy Hersog Ignácanál. — Pécsett lolnay W. és E. Zách, 8ip5ca gyógyss. Kárádon: Zadabánsaky gyógysa Marctaliban: Kies gyógyss. - Tolnában : Qraff gyógys*. — Danaföld-[várott Lakács gyógys*. — S*ent-Gy»rgyön : Nöthig. — Alió-LendTán^ gyógys*. — Kohoncson: Simon gyógysseréss araknál;
Araay eres Becs im

Első s legtöbb jutalmat nyert órák
legbiztosabb megrendelési helye
AÜER JÓZSEF
m. kir. szabadalmazott chronometer és
műórásnál
SZEGEDEN
Midőn ez alkalommal leszállított árakkal ellátott árjegyzékemet a t. közön-Bégnek bematatom, reményiem, hogy a nagy közönség elismerése mellett elegendő ajánlatul szolgálnak kitüntetéseim egész sorozata, melyeket egy magyarhoni hason
iizletii sem birt ily rövid idő alatt felmutatni.
Czáfolatára ama számos szédelgő reclamnak, mely a valódi művészet rovására és a t. közönség kárositására a valódi szorgalmat és bizalmat megingatni törekszik, kénytelen vagyok kijelenteni, miszerint hitelt csak az érdemel, ki állításait igazolni és képességét szakértő bírálatoknál is érvényesíteni is képes volt.
A legközelebb megtartott bécsi világtárlaton kiállított uj találmányú óráim mint fejlődött korunk művészeti színvonalára emelkedett versenyképessége által valamennyi hasonnemű,kiállítva volt órák felett győzelmet aratván, a bíráló bizottságtól haladási érem, mint első kitüntetéssel — az 1 <S71. évi londoni világtárlatnál angol diploma a m. orsz. kiállításnál ezüst diszérem. ő felségétől arany érem s. a. t. által
ettek jutalmazva.
Á r j egyzék:
ürák urak rénxére: Órák hölgyek rénzére :
Finom hengreróra ... 8— frt. Ezüst hengeróra 4 rubinnal . 12—17 írt.
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . 10—12 , Arany hengeróra „ „ . 24 — 29 „
„ w krist. üv. . 16 —18 „ „ „ zománczozva 30 — 35 „
„ „ d. tokkal . 14-16 „ * . dupla tokkal 44—47 „ „ horgonyéra 15 rubinnal 15—18 „ | „ horgonyóra 15 rubinnal 43—48 .
n „ dup. tokkal 21—37 „ „ d. tokkal 48—55 „
„ valódi kulcsnélküli re- „ valódi kulcsnélküli re-
montoir horgonyóra . 28—34 ,. montoir horgonyóra . 54 — 60 „
ugyanaz dupl i tokkal 34—38 „ ugyanaz dup. tokkal 75—180 „
Arany horgonyóra 15 rub. 35—58 „ In«(a órák :
„ ugyanaz dup. tokkal. 54 —100 „ ! Inga óra 8 napi felhúzással . 21—31 „ „ valódi kulcsnélküli „ „ óra s félóra ütéssel 37 — 42 „
remontoir horgonyóra 55—80 „ „ negyed s óra ütéssel 5y — 69 ,
„ ugyanaz dup. tokkal 82 — 150 , Havi-regulátor..... 35 — 38 „
Cj órák eladásánál 5 év, javításra adott óráknál 3 évig kezeskedem. — Ezenkívül felszerelt üzletemben kaphatók zenélő-, serkentő , bronz és mindennemű órák, nemkülönben arany- és ezüst- talmi-és aczél lánczok a legjutányosabb árak mellett. — Órák becseréltetnek és javitás-a ttlfogad tatnak. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése, vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Regulázásért külön díj szainittatik. — Egy inga óra csomagoiása 1 írt.öukr. Toronyórák — valamint kastély és teremórák jutányos árak mellett a legújabb rendszer szerint keszittetnek. Segédek és tanonczok az óraművészetbeni kiképzés végett kedvező feltételek meilett
felvétetnek. (1503—2)


HOFHERRM.
gazdasági gépgyáros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
haladási és érd em-ér e mm el kitüntetve,
1
¡gl I
Bécs, Favoriten, Erlacligasse 2:
2.
03
•vl
ajánlja ki tünó szer kezetü
Garett-féle sorvető-gépeit, melyek a legújabb javitásokkal ellátva, eddig minden más ilj''en gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgánynyal, vagy anélkül.
járgányok és járgány-cséplőgépek. Hornsby-féle gabonarosták. ''
Lhuillier-féle legczéiszerübb konkolytiszti tó gépek és ilyenek Pernoliet féle szerkezettel.
Richmond & Chandier-féle, ugyszinte eredeti angol Bentall féle szecskavágó gépek, kukoricza-morzsolok, kézi-, ló- és gőzerőre. Répavágó és repazuzó gépek.
Őrlő és daráló malmok gőzzel, járgány nyal vagy kézzel hajthatók, ZUZÓ malmok
sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kivánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
lévő gépraktárban.
K lseü t) ÜlVOIXELtEL (1494-1)
a már 15 év óta.fenálló FRIEDMANN-féie Bazár árjegyzékének. Csakis Praterstrasse 26. SZ. a.
(.1511 — 1)
Haj és szakálnövesztő. Kr-vt''asel Finom véaettt persétiiymiók csi-ezelott sikerült egy hírneve« or- nos írással, darabonként 2 be-rosnak egy tinztán tenyészne- t tvel , ízlése* fafoganytyuval . njüekbol készített szeri íeha- ! 50 kr. Korona ára 50 kr. Egon* " " " * '''' *- nevek jutányosán számíttatnak.
Stampiliák. plé)>d»boz. festek s
ecsettel 4 frt nO kr. Nincs fogfájás többé, hu a nálam kapható tinctnra utasítás szerint has/.náltatik. Ara "gy üvegnek $0 kr Három perez alatt f. hír fogak, a ps. k. szab. tenyé«r.-t''ogp**ts ha.iználaiH mellett. Egy porczei-
____________________ Ián tégely ára 30 kr
talan és hajhagyma erősítésére C«uda szappn/i, gyógyít minden szolgál, miért is már első hasz-j bőrbetegséget, kiütést, sajgást
'' " stb. gyermekek s felnőtteknél. Egy darab-ára hasznalati utasi-taasal 20 kr. Cs. k. pat. szoptató palaczkok 40 —80 kr.
UiUC» Wi nwo#<»*w* - -V. - » ----.
lálni, melynek használata által meglepőiig rövid idő alatt a legkopaszabb helyeken is hal-Iámzatos hajzat növ*-szthető. Kopasz fejűek 6 hét alatt a legszebb és leghullámzatonbb hajat növeszthetik. Az eiárnsitáa jótállás mellett történik. Ksen kitílnö szer ára flvegeukint 1 frt 50 kr.
Herkules szesz. Ezen azeor. a haj-
Minden háztartásnál szükséges • Egy kosárka szagos vízzel töltött kellék a kétkarú mérleg, mely- ! szőllőfürtöt tartalmazva 20 kr. nek mérképessége 10 font. L)a- t drb. zsebben hordozható iég. rabja 1 frt 80 kr. stirmérü 20 kr.
Petroletira tisztító, mely a robba- Kézi ko«»ár kr.
nást és gyulladást hátráltatja. Epy ampola üvegből 2b kr. Kisebb 25 kr, nagyobb 50 kr. i Egy jól járó fali óra broticzlap-Bőrtárcza látogat > jegyek »zárná- pal 90 kr.
□ — * .
nálata után megszűnteti a haj kihullását, eltávolítja a korpa képződést a annak tovább fsj-lődését hátráltatja. Ejry üveg ára SO kr. Perzsiai hejfestőszer, mely álul a már egészen ősz hajzat egy pillanat alatt tetsxés szerint szőke, barna, vagy feketére fejthető s amellett terraész'' tes üde- ; fényt kap. Ezen szer malátából készül s teljesen ártalmatlan. 1 doboz ára használati utasítással 2 frt. Pompadour Pasta, egyedül hatá- . sos szópitőszer. Kakt.-ira az eredeti arcz-pastának, mely mindennemű bőrkiütéseket eltávolit, agy szeplő, máj- j foltot stb. s kiválóan a bor szépülését eredményezi. Egy tégely ára 1 frt 50 kr. Hajtalanitó szer. Ezen -zer al- Vértisztitószer, Keidlicx pornak ín kalmazása által pár perez alatt nevezve, egyetemes gyógyszer bármely helyról a hajaat töves- '' minden betegség ellen. Egy do-tői kihull, minden káros hatás ! boz 12 nagy pohárra elégséges, nélkül. Egy üreg ára 1 frt. Ára 60 kr
Franczia levélpapír. 100 di b. nyol- Terem-órák fényezett szekrény-czad alak, fehér s fiuoui 4ö kr. j nyel, két napi jérképesség s bordázott és vonalzóit angol két évi jótállással dibja 5 frt 1 frt 20 kr, színes 80 krtól 1 l^rak és hölgyeknek nélkülözhet-frt egéss 1 frt 50 krig. l<X)db. I Ion az egyetemes csinosító do-;.egyed alak finom s f^hér 85 box, mely mindennemű házi és krtól egész 1 frt 65 krig 100 ntazási használatra. Ára urak db. biriték nyolezad alaknak réazérc 3 frt 80 kr., nők ré-30, 40, 50 kr Két caínos betű j szére i frt 80 kr. koronával, divatos szinnyomat- Broncz iró készlet 10 darabban, tal 100 papiron (monogramm) cainnal kiállítva ára 3 frt.
Időjét, moly 24 órával *>lőbb már jelzi az időváltozánt. Ara 1 frt. 20 kr.
Vízmentes ágybavalók, ára darabonként «0, 90 kr. 1 frt 20, 1.40—1.76—2.20
ra, nagyobbak naptárral ízlésesen kiállítva 40 kr.
F ranczia chma - ezüst gyengén ezüstözve s mégis rsinnal kiállítva 1 tuczat evőkanál uelie-zebb fajú 5 frt. 1 tuczat kés és villa 10 frt., egy tuczat kávéskanál 2 frt 83 kr., egy drb. tejföl-merő 1 irt 40 kr.
Kitílnö ajándék a bársonynyal bé
Levélbélyeg-albnm 45 kr. Husvágógép. mely a bust rövid idő mnlva a legapróbb darabokra vágja, ára 5 frt Alma s burgonya héjzó, mellyel egy perrz alatt 30 drb. burgo-ny.U, vagy almát le lehet hé-jazni. Egy darab ára 4 frt. Az egyetemes éji lámpa, egyszersmind theafőző is. Ara 1 frt 50.
lelt doboz, melynek tartalma C, Tojáskémlő t>0 kr. db villa, 6 kés, 6 evőkanál a Czitromzuzó 50 kr. fentebbi china-ezüstből, ára 10 Fönzer azelencze 1 frt 20 kr.
frt 50 kr.
Az emberi*éff javára
találtattak - l ír. :» .^.>1 Britannia-érezből készült evőeszközkészletig, Nirlu-k t''ilajdonsága : semminemű méruganyag-»t maguUh >r. ne»i venni, miért is fényük mint az ezüsté megmarad. Csak 10 frt. egy teljes készlet «1 személyre a 34 drbból áll: 6 <lrb. evőkanál, ü drb. kés (Britannia) 1 drb. levesmeró, 1 drb. kávégép, 1 drl>. bora- és sótartó, 1 drb. czukor-csip-pentyü, 1 drb cxiikorbintő, t! drb. kávéskanál. 6 drb. villa (Britannia) 1 drb tejinerő, 1 drb. theagép, 1 drb. thia-szürő, 1 drb "felszolgáló táleza. 1 drd. evőeszköz-tartó kosár. S mindez csak 10 frt. 12 6z. mélyre 15 frt. Egyedüli raktár a magyar-osztrák birodalomban.
Egérfogógép 80 kr. | Evőeszköznek való kosár 1 frt iáO. Pohárhordozó 90 kr. Sardella-kés 50 kr. i Uti-óra keltővel 5 frt 11HMi) drb. pecaétjegy 1 frt 60 kr. 500 . r 1 fn 20 kr.
1 Bécsi emlék 20 kr. Kézi lámpa 30, 4<>, 50 kr. Báli legező nagy 10—20 kr. 1 pár nagy ká>és findzsa 10 kr. '' 6 drb kávés kanál ezüstözött '' érczből 15 kr. 6 xlrb. evókanál 25 kr. Mosó táblák 40 kr. Mosópor 1 font 20 kr. Varázs tfitartó 35 kr. Befüzőgép 5 kr.
1 biztonsági lakat 10 kr. 1 káTéstálcza nagy 10 kr . 1 lámpattveg-védő 5 kr 1 kötőkosár 10 kr.
30 kr. 100 borítékon 30 kr ingol aczéltollak minden fajai, kivánat szerint 12 db. szám.-a 10, 15, 20, 30, 40 egész 80 kr. Domborsajték névvel csinos kiál
Legújabb «tinedveaitö stampiliák. melyekkel egyszeri befestéssel 100 nyomat készíthető, nagyon rcélszerű hivatalok és irodák x ».„WJkUW számára, egy darabnak ára tinóm i j táreza nagv 10 kr. véséssel (i frt 50 kr. 1 gremeruyó 25 kr.
Örök ifjúság uélkülözhetlen szé j diótörő 25 kr.
pitőszer hölgyek számára. Egy (_•„ kir> tejazivó 60, 70 kr.
doboz ára jótállás mellett 1 frt. Valódi augol görcsharisnya 2 frt. Költő-órák jól járók nehezékkel , 5(j 3 frt
1 frt 30 kr. ) Valódi angol alvó s filővánko. 3
Un gomb-keszle 5 drbban 10 kr fn 5Q k® fft
Hölgy ékszer készlet a legtiuo- .. _
tnabb 10—20 kr. ** ''''«»y«tr, egy egész
Nagy festett virág cupor üvegből I n»Pon vasalni Az tly vasalógép 2u kr álványnyal együtt 3 frt oO kr.
Harisnyák párja 8 kr. Egyedüli gyógyszer tüdőbetegek
Valódi angol étkészlet 20 kr. számára az úgynevezett respi,
100 drb. finom vnrrótfi 10 kr. rator, mely minden időben
100 drb. levélboriték 2J kr. tissU, meleg levegőt készít,
1 szivarszipka tajtból metszett darabja 1 frt 50 kr. 2 frt 2 frt alakokkal 20 kr. ! 50 kr. ezüstben.
Utásban 2 frt 80 kr.
• — — —'' • j VW Al •
Képes árjegyzékek 100,000 tárgyakról mindenkinek kivánatra ingyen 8 bórmentve küldetnek. F. evi augusstus elsejétől fogva nagyárudám külön helyiségbe helyeztetett át, hol ismételadók árleengedéaben részesülnek.
W&jdits József "kiadó-, Up- és nyomdAtukjdonoe gyorsító ayomáa», Nä^-kLüLssIq"
Arlejtési hirdetmény.
A z&lamegyebeli buda-gráczi, lapolcza-nagy-kaaizsai, mohács-va-msdi s pozsony-var&sdi áll&mutak rendes fenntartására 1875, 1876 éd 1877-ik években esaközlendó kövecagzállUás biztosítása czéljából — a nagyméltóságú közmunka és közlekedési m. kir. ministeriam f. é. de-j czember hú 2-án 19002. számú magas rendeletével egy második verseny ! tárgyalás megtartását rendelte el.
Ezen kérdéses kövecsszállitás biztosítása tekintetéből a zala-eger-szegi m. kir. mérnöki hivatal irodájában folyó évi deczember hó lí-én délelőtti 10 órakor szabályszerű zárt írásbeli ajánlatok utján verseny tárgyalás fog tartatni.
Az ajánlatok « fennkitett három éven túl terjedő további három, tehát hat évi időtartamra is tehetők, mely esetben a két különböző időtartamra szóló ajánlati árak világosan kiteendók.
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók, hogy Írásbeli ajánlatuka-az említett m. kir.. mérnöki hivatalhoz czimecve a tárgyalási napot megt előző nap deli 12 óráig nyújtsák be, minthogy később érkező ajánlatok figyelőmbe vétetni nem fognak.
Az ajánlat a versenyző szabad választása szerint, vagy bizonyos államut, egyes útmesteri területére, Vagy a mérnöki hivatal kezelése alatt lévő összes útvonalokra szólhat.
A beküldendő és 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatokhoz az ajánlati összegnek 5°|„ százaléka mint báuatpénz csatolandó vagy készpénzben, vagy pedig a napi árfolyam szerint számitott m. kir. állampapírokban.
Az ajánlatokban az egységi árakbői teendő árengedés számokkal és betűkkel világosan kiírandó.
Azon ajánlattevőknek, kik a kövecsgzállitást el nem nyerték, a bot* tt bánatpénz az ajánlati tárgyalás befejeztével azonnal vissza fog szolgáltatni, az illető vállalkozóé pedig a szállítás befejeztéig biztositék-kép letévo marad.
A tett ajánlat az illető vállalkozóra nézve azonnal, a kincstárra nézve pedig csak azon naptól fogva kötelező, melyen a ministerium által jóváhagyatik.
Az ajánlatban határozottan kiteendő, hogy ajánlkozó a helyi körülményeket, a szállítás összes feltételeit sat. teljesen ismeri s azoknak magát minden kifogás nélkdl aláveti.
A szállitandó kövecs mennyiség, annak egység árai, a részlet«» szállítási feltételek és a szerződés mintája alólirt mérnöki hivatalnál a utokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zzlu-Hgorszegen, 1874-ik év deczember hó 4-én.
A magy. kir. mérnöki hivatal.
Kohn Gyula
norinbergi és diszmű tárából figyelembe ajánlja nagyszerű kiállítását karácsonyi és újévi tárgyaknak,
ugyszinte legnagyobb választékot
1(1499—6) legjutányosabb áron.
XAGY-KA5IZSA, 1874. deezember lS-án.
Tizenharmadik évfolyam.
u
Elitest* si ár: § •jjexr érre . . d frt. \ tél erre . • • • * t jegyed erre . -
RQV aám 10 kr.
Hlrístsssk
,1 6 hasáboa petitaorban '' 7, máaoöasor 6 a minden további Borért 5 kr.
}iY LL TTÉRBKN aoronicint 10 bárt vft
-.etnek fel. Kincatári illetik mindén [egyea hirdetésért ktll< 30 kr. fisetendS.
kttlöní 5. fr
Bfta i-
fTi
''■ trarr«
előbb:
LA-SOMOG
ÖZLÖN
í*p ixeílemi réssé .11*4 kétiOTftaysk s axersesstóhea, —
|j anyafi rasxét illetó '';■ köaieaMmyek pedig s i risdóhos bérmentír« la-[támdttk:
XAdY-EANLZÜA
VI* t«ffll«ét
Bérmeoteüen lsraiek j csak ismert munkatársaktól fog-adtainak ai.
Késiratok rítus dm küldetnek.
j Kési
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülénben a .¿aiarnftgyei gazdasági sgyesfliet". a..nagy-kanizsai kereskedelmi s ipar bank", a ,nagy-kaniz*ai takarékpénztár* a »Zala-Somogy* gézhajózási reezvenytársulat, ugy a vzala-egerszegi torna-tüzoltó egylet8 s több megyei es Yárosi egyesület hivatalos értesítője.
UeteokJnt kétszer, vasárnap- 3 csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape
Előfizetési fölhívás
„ZALAI KÖZLÖNY*
tizennegyedik évfolyamára.
Ki a vidéki irodalomnak horderejét elfogulatlanul ismeri, az valóban hazafias örömmel s magasztos önérzettel tekinthet azon idóre vissza, mikor e lap megjelenni kezdett s ime 13 év óta e vidék hű tolmácsolója levén, jó- és balsorsban, öröm- és búban nvilt részvéttel viseltetett mindenki iránt. Férfias önérzettel pillantunk mi is vissza, mert 13 évfolyam alatt a „tizenhár-mas próbát" kiállottuk, de hogy ezt kiáll -hattuk, nemes érzésű munkatársaink diszes koszorújának köszönhetjük, kik beismerték a tömörülés erejét, az ily erő áldását, nem zalámboltak szerteszét, tiporva-tépve az évek hosszú során át ápolt „egyetértés" üdv-virágait, de köszönhetjük a tisztelt olvasóközönség azon figyelmes részének is, kik beismerve a tövises tért, melyen haladni kénytelen a vidéki irodalom, részvéttel kisérte ernyedetlen munkásságunkat, nemzetiségünk iránti lángszerelmünket.
Elismerés, hála mindezért!
S midőn edzett erővel, törhetlen reménynyel lép e lap életének 14-ik évébe, legyen szabad bizalommal viseltetni mind a t. munkatársak, mind a t. közönség irányában, hisz i bizalom az, mely bizalmat szül, s ez az élet legszebb, legdrágább adománya, mely a rövid életet oly kedvessé teszi.
Mint megyei, helyiérdekű lap oly mérvben tüntette eló, kiválólag a lefolyt utóbbi megyegyüléseket, minót eddig egy íap sem tett s ez irányban törekszik haladni ezentúl is.
Közleményeinknél etengedhetlen figyelemmel vagyunk a közérdek iránt ; uszályhordozói senkinek és semmi szin alatt nem leszünk.
Az ifjú tehetségeket mint eddig, ügy ezentúl is bensó örömmel lelkesítjük.
A helybeli hirek gyűjtésében fárad-hatlanok leszünk, mert ez a vidéki társadalmi élet fűszere; tudjunk minden tudhatót, mi körünkben történik.
Röviden a napi eseményeket összegyűjtjük, gondoskodunk a lap változatos tartalmáról: történeti naptár-, papírszeletek sat. közleményekkel változatossá tenni.
Egyszóval kijelentjük, hogy csak e lapnak élünk. Más tért más elöl nem foglalunk el.
Felhívjuk a t. közönséget lapunk hazafias pártfogására, melynek dúsabb virá-gozása viszont dúsabb örömet nyújt.
Előfizetés a hetenkint kétszer megjelenő lapra:
Egész évre 8 frt., félévre 4 frt., évnegyedre 2 frt., mely összeg egyenesen alulirthoz intézendő.
Hirdetések gyorsan és jutányosán közöltetnek.
Nagy-Kanizsa, decz. 5. 1874.
BÁTOR FI LAJOS,
aaerkpsztG s kiadó.
A keleti marhavész.
Alig képzelhető nyomasztóbb és rettegtet óbb állapot a gazdaközönségre s ezzel kapcsolatban az állam, és az állam minden rangú polgáraira, mint ép a keleti marhavésznek tényleges létele, mert bárha a vészlepte helyeket sújtja a csapás a legelső sorban, mindazonáltal ezen nyomasztó
helyzet kiterjed egész vidékekre, ebből folyólag egész megyékre, végre az egész országra annyibői, a mennyiben a szabad közlekedés megszűnik, a szarvasmarha és más kérődző állatok és ezektől nyert nyers termények szállítása csak a legnagyobb nehézség és temérdek utánjárással foganatosítható még a vészmentes helyekről is, annyival inkább, mert az 1874. évi XX. törvény 41. §-a a vészkerületaek felállítását és a vészes helytől 3 mértföldre leendő kikerekitését rendeli el és mindezt óvatossági szempontból azért teszi, hogy a vész tova hurczolható, ne legyen, ha azonban tekintjük a törvény 43-dik §-át, látni fogjuk, hogy egy vészes hely miatt az egész kerületben a szarvasmarhákkal! közlekedés mily megszorításoknak van alávetve, sót mi több a vásárok tartása, a megyei központi vész-bizottság indokolt felterjesztése folytán, a ministerium által betiltatik. mely tilalom által bárha első sorban a marhatartó gazdaközönség sujtatik, mindazonáltal ezen tilalom kihat minden iparosra kisebb és nagyobb mérvben, kihat a kereskedelemre, melynek szabad folyása szinte fennakad.
Ha tehát ezen előre bocsájtott és a társadalmi élet minden rétegére ható állapotot tekintjük, kell, hogy e nyomasztó állapotot elháritni és a hatóságot a vész elfojtása szempontjából egyesitett erővel támogatni hazafias kötelesség, mert valamint igazolva van, hogy ezen vészes állapot önmagától hazánkba soha ki nem fejlődik, ép ugy igazolva van, mikép az csempészet folytán ho-zatik hazánkba és örökös aggodalomba tartja a kormányt ép ugy, mint a gazdaközönséget, miből fclyólag, hogy ezen aggodalom minél inkább elháritassék és a vész-
nek tors csempészése megakadályoztassák a létező és általam hivatkozott törvény kiegészítéséhez oly szigorú szabályok szükségesek, melyek ezen biztonságot okvetlen eredményezni fogják, mert bármennyire üdvös a törvény, de ha kivitelében örökös zátonynak van kitéve, ugy lehetlen, hogy az a várt sikert lehető gyorsasággal eredményezni képes volna.
Vegyük csak a dolgot ugy, ahogy van :
Ha egy községben a keleti marhavész kiüt és ha azon község szabályosan elzáratik, annak marhaállománya istállóba tétetik, a községi lakósok egymástóli érintkezéstől óvakodnak, se kifelé, se befelé nem közlekednek, ugy azon egyetlen Jcözségben a vósz elfojtva van, ott is csak szórványosan egyes esetek, de semmi esetre rohamos állapot ki nem fejlődhetik, mert nincs anyag, niucs alkalom, mi a vész tovaterjedését és széthurczolását lehetővé tenné. így tehát Zalamegye területén szeptember 1-tól jelzett keleti marhavész, annak fejlődése, tovaterjedése legbiztosabb adatokat nyújtotta arra nézve, hogy megtanítson bennünket, mikép tenni kell hahogy a vésznek elfojtását lehetővé tenni akarjuk, hahogy gazdáL-közönségünket a rettegéstől megóvni óhajtjuk, semmi áldozattól és fáradságtól visszariadni annyivalinkább tétlenül maradnunk nem lehet, nem szabad, mert ezt az általam hivatkozott törvény világosan tiltja, sőt a mulasztást megfenyíttetni rendeli, lehet hogy az igen tiszteit olvasó azt mondja: könnyű ezt megírni, de kivihetósége a lehetetlenségek közé tartozik, én ezen véleményt nem osztom, mert ott a törvény 31. §-a, mely a beteg marhának bejelentését rendeli el, már ha minden község saját kebelében akként
TÁRCZA.
Magdii emléklapjára.
Nem mondhatom, miként szerettelek ; Szived meg ugy sem ért! .. Fsgy volt, midőn világra ssttlt anjád ¿a kin közt szüle telt!..
Nem vagy szobor, miként te képzeled Hízelkedők után; Szobor műrész kaséból származik Az ihletés nyomán 1
Virág se vagy, mint mondották sokan; Azt benned nem lelem ; Virágnak bfivöa illatárja ven, S ez náls szerelem!
De hol Tennéd te Sat ? te sxirtelen ! Kiben nincs érselem ! Hol kert hiányaik a fojtó puszts van : Virág nem ia terem < .
Az évek elrepültek a egyre még Te asáaoitas azámokst; Nagy gőgje, dölyfe azfidnek az csupán, Hs a d s s kosárt sokat.. .
Elj8 a v é n a é g . .. arczán mennyi rátc I 8 te ¿12 nir leazeaz, Másnak boldogságot meaél a múlt S neked csak rémeket !
Kiaértfi árnyak veaxaek majd körül « S nem iamersz csak sóhajt; Az éji szenvedés meg arra kéazt : „Halálod» hogy óhajtsd.
. - . De haddjon isten élni hosszasan, Matbúzalem gyanánt;
Éa átokká váljék mi gögvala... Átkozd meg a — magányt!
8ARKADY ISTVÁN.
Vénus bolygd átvonulása a naptányér előtt f. é. deczember 9-én.
E nevezetes égi tünetcény, melyet a tudós világ, különösen a csillagászatul foglalkozók oly nagy érdeklódéasel várnak — nálunk sem leend látható, mert a nap nálunk még akkor a láthatár alatt leend; de Európa keletibb részein és Ázsiában lakók, kiknek órájok szerint e tünemény a nappali időre esik, — a tüneményt egész folyamatában láthatják.
De miért ezen érdeklődés e bolygó iránt ? hisz rég lefolyt már az idÖ,-midőn a csillagjóslat hivői a bolygónak a földre, különösen az emberek sorsára befolyást tulajdonítottak? kérdi aa olvasó. Nem is ily czélból bir fontossággal a Vénus bolygó, mert ma már csak a tudatlanok s babonás anyókák adnak a bolygók »ural kadó plánéták" befolyására, a felvilágosult eszű pedig mosolyog a hiszékeny e bárgyu-ságán. A fontosság, melyiyel amiveit világelőtt e bolygó bir, egészen más értelmű. E bolygó egy jgen nagy szolgálatot tett az égitestek távolságainak megmérésében,mert ez adta a biztos kulcsot vagy alapot az égi távolságok megmé réséhez.
Az égitestek nagyságok és távolságuk kiszámítása igen bizonytalan meghatározásokon alapult egész a 18 dik század közepéig. Kepler, Kopernikus nem tudták még csak közelítőleg sem a föld naptóli távolságát kiszámítani. Kopernikus a föld naptóli távolságát 1300 földsugárra. tehát valamivel teszi többre egy millió mérföldnél.
^íem lehet megütközni e bizonytalanságon, ha a nehézségeket, melyiyel küzdeniük kel-
lett figyelembe vesszük. Ugyanis-ők amaz ismeretes háromszögmértani igazságot véve segédül : miszerint egy háromszögnek, melynek egy oldala s ez oldal mellett fekvő két szöge adva van, kiszámítható a második és harmadik oldala is, — egy délkör alatt fekvő két oly 1 pontot szemeltek ki észlelő helyül, melyek | egymástóli távolok fél földátmérőt tett s az | egyenlítő pedig e két pont közötti távolság '' közepén vagy attól nem messze ment keresztül. E két heiy között levó északi és déli szélességek öszegét meghatározták, vaiamint azon két bzö-get is, melyet a két észlelő ponton a naptányér északi szélétől vont egyenes vonal a tető-iránjos vonallal képez. Jogosan következtették ezután, hogy a napból ezen két ponthoz vont egyenea vonalok által képzett szög épen akkora. mint azon különbség, mely van a két ponton megmért szögek összege, és a két pont közötti földrajzi szélességek összege között. Vagyis amennyivel nagyobb a két ponton meg mért naptóli zenith távolságok összege, a két pont között lévő déli és északi földrajzi szélességek összegénél, akkora azon szög is mit a napból ezen két ponthoz vont egyenes vonalak képeznek. Ugy, de valamely helynek földrajzi szélességét pontosan meghatározni volt a legnagyobb nehézség. Azért voltak oly messze az igazságtól ezen mód nyert számítások és mérések eredményei. Ma már a földrajzi szélességük Vio másod minuta hiba nélkül kiszámíthatók az ismétlőkörös szögmérő segélyével.
Halley módszere sokkal biztosabb alapot nyújtott a kiszámításhoz, mert Halley szerint mind a két ponton iévő észlelőknek, kiknek egyike az északi, másika a déli félteke valamely pontján észlel — csak azt kell ponto-
san megmérniük, hogy a bolygó a sap tányér mely részén vonul át. Ennek megmérése pedig egy szögmérővel is eszközölhető. A két észlelő méréseik eredményét egybehasonlitván, s a két észlelő álul jelzett átvonulási vonalok közti távolság látszatos nagysága; ha a két pont egy mástóli távolságának vetülete a földtengelen egyenlő a föld fél átmérőjével, s ha a bolygó a földtől oly Uvol volna, mint a naptól — adná a föld félátmérője látazagos nagyságát, vagyis a nspparalaxisat. Ugy, de Kepler harmadik törvényéből, mely azt mondja: hogy a bolygók pályakörül futási idejök, négyzeteik ugy viszony-lanak egymáshoz, mint a naptóli távolságaiknál köbeik viszonylanak egymáshoz, Vénus 225, föld 365 napkeringési idők négyzeteikből lett köbgyökvonás utján tudjuk 1.38 viszonyszámot — a két bolygó naptóli Uvolságaik kőzött, melyből tudható az is, hogy Vénus a naptól 2.66-szorU van messzebb mint a földtől ; tehát azon távolság is, mely a két megmért átvonulási vonal közt van 2.66-szorU nagyobb, mint a két észlelési pontot összekötő legrövidebb vonal. Például: Legyen a két észlelő közül as sgyik Afrikában, Jóremény fokán levő csillagdában a déli szélesség 33« 56'' 03" alatt, másik pedig az északi szélesség 47/* 29'' alatti Budai csillagász toronyban, akkor az as észlelő, ki Jóremény fokán észlel Vénus átvonulási vonalát a napUnyér előtt 29" 80 szög-nyivel fogja közelebbjtalálni a naptányér északi pontjához mint az. aki Budapesten észlelt E két észlelő helynek a földtengeleni vetületeik távolsága 1114 földrajzi mérföld, ha a föld fél-átmérőjét 860 mérföldre tesszük, ebből megtudjuk hármasszabály utján is, hogy a 860 mérföld távolság mily különbséget okoxot
intézkedik, hogy a beteg mirhát feljelenti & nató«ág kötelesség érzetból a marha meg-msgáltatását, annak az egészségesel:tóii rögtöni elkülönítését foganatosítja,lehetlen, hogy ezen óriási baj és aggodalomnak eleje ne vétessék, mert mihelyt a hatóság a megvizsgált állaton a marhavésznek csak gyanús kórtüneteit észleli, jogában áll azon bete-get rögtön lebunkóztatni. lebunkózás előtt két becsüssel felbecsültetni, és ha csakugyan külsőleg gyanús, de boncztanilag igazolt marhavész állapot igazoltatik, a lebunkózott állat becsértékének fele a törvény 44. §-a szeriut az állami pénztár által megtérítendő lészen, ha pedig egészen más, még pedig a gyógyulást kilátásba helyhezó bajban szenvedett az állat, ugy annak teljes értéke lesz megtérítendő, mert ekkor mint gyanús tekintetvén a kártérítés teljes árára
szorítandó lészen
Mint fentebb is érintém, csak kitartás és bátorság kell egyfelől, másfelől pedig engedelmesség és bizalom az ügy kiviteléhez, mert ha a körülmények azt mutatják, hogy lezárott istállóban a vészt elfojtani lehet. nem kell a vészbeteggel egy istállóban leró többi marhát ugy tekinteni, mintha az megfertőztetve nem lett volna, hanem ugy kell tekinteni hogy negyed napra valameny-nyi ugyanazon bajba esik, és amennyire csak lehetséges az egészséges, de gyanús állatok vágóhidra értékesítendők, hogy igy a vészes aDyag eltávolitatván, az istálló fertőtlenittet-vén. a vésznek tova hurczolása lehetlenné tétetik, a lebunkózás annál inkább is minden aggodalom nélkül megengedő, mert mint gyanús állat után a tulajdonos teljes kárpótlást nyer, de mentve van attól, mi-kép állatai a vészben elhulvák, minden kár megtérítés nélkül elásatnak és bőröstől együtt megsemmisíttetnek.
(Vége köv.)
Fontos szrf az anyákhoz.
(Folytatás.)
Miután minden testi ós szellemi raegrás-kódásai a reményteljes anyának a méhében rejlő magzatára káros hatással vannak, azért gondosan kerüljön az anya minden oly eseményeket, hol testi vagy lelki megrázkódásnak lenne kitéve. A túlságos aggódó busongást, valamint a ki tar asz tó testi munkát mennyire lehet kerülje.
Á rettegő félelem, szenvedélyek, boszu, harag, szerelem, mind meg annyi veszélyes mérgek, melyek az anya keble alatt pihenő magzat életére halálos méregként hatnak. Mindenkinek, de különösen reményteljes állapotban levő nőknek ajánlható a vallásos ós erkölcsös élet az isteni gondviselésben megnyugvó lelki nyugalom. Már a régiek előtt ismeretes volt, hogy az ily állapotbani anyának a képzelő és kívánó tehetség fokozódása mily nagy befolyással van a magzat alaki képződésére, azért tettek ki szép ideái gyermek arczokat ábrázoló
volna, a két átvonulás között 22" 8 szögöt. Ezt elosztva a főidtől Vénusig, s Vénustól a napig azámitott távolságok viszonyszámával 266 szór — nyerjük a napparalaxisat 8.''''57. Ba már most felkeressük a háromszögmértani táblán a 8."57 szögnek megfelelő érintőt, látni fogjuk, hogy az érintő az állandónak vagyis sugárnak 23984-gyed részét teszi: vagyis a földnek távolsága a naptól 23984 földi félát-mérót teszen, mérföldekben 20682329 mfd.
Ha pedig egy bolygó távolsága ismeretes, Kepler 3-dik törvénye segélyével a többi bolygókét is, melyeknek körülkcringéei idejök ismeretes, minden mérés nélkül pusztán számítás utján kitudható.
Vénus bolygó szolgálatát a csillagászatban elkeli ismernünk. Már az ó korbeliez előtt iameretes volt e bolygó, kitűnő fénye miatt; de kitűnő nevet is adtak neki, mintha sejtették volna, hogy ezen bolygó szolgáltat alapot, a csomó megoldására. E bolygó és Merkúr alsó bolygóknak neveztetnek, mert pályáik a föld pályán belől vannak, míg a többiek, melyek pályáik a földén kivül esnek, felső bolygóknak neveztetnek. Nagyságra hasonlít földünkhöz, mert Vénus átmérője 1669 mérföld, naptoli távolságú közép számmal 15 millió mérföld. Hogy levegője is van, az abból következtethető, mert evén bolygón szinte van esteli és reggeli szürkület; csakhogy levegője bizonyosan melegebb, mint s főidé, mert közelebb van a f naphoz mint földünk. Tengele körüli forgás , ideje 23 óra 21 perez. Időszaki átvonuláaai a ; nap tán; ér előtt 7 év 363 nap és 113 év 18ö
képeket ily nőknek a megszemlélés, vagy mint mondani szokták a reáfeledkezés kedvéért, a rút képeket pedig eltávoztatták.
A születendő gyermek épsége feletti őrködés és elővigyásat legnagyobb foka a szülés idejére esik, azért a szülőanya nem saját életér« gondol, hanem hogy ép magzatot hozhasson a világra sazért híven engedelmeskedik a melléje hívott szülésznő utasításainak.
Ezek csak elővigyázati szabályok voltak, de a tulajdonképeni anyai gondoskodás ideje a gyermek megszületés órájától veszi kezdetét. Ez azon magasztos időpont kezdete, miről Jézus mondja : „az anya elfelejti fájdalmait örömében, mert őrül, hogy ember született e világra.*
Hogy mily sok anya nem teljesiti híven a kisdede körüli gondos ápolást abból is bebizonyul, hogy legtöbb gyermek elhal a megszületés utáni első évben. Nem mondhatnók, hogy épen az anyci gondatlanság okozta volna halálukat, hanem legnagyobb részt mégis a kisded körüli okos bánásmód hiánya volt bíz a fő ok. Sok szülőnél nem hiányzik a jó akarat, de nincs neki elég tapasztaltsága a gyermekkeli bánásmódban. De a helyett, hogy kárhoztatnék óket^ adjunk jó tanácsot s mondjuk meg szemökbe, miben hibáznak legtöbbet gyermekeik gondos ápolasa körül.
Sokszor előadja magát azon eset, hogy a mint a gyermek megszületik, az anyjának nincs vagy csak igen csekély teje van, nem helyeselhető hogy ilyenkor a gyermeknek korábban szült anyának emlőit adják, mert az erősebb tej sz uj szülött gyomrában rágásokat idéz elő, Inkább éhezzék egy kissé a gyermek, mint sem már élte hajnalán fájdalmaknak legyen kitéve. Azon esetben is ha már el nem kerülhető, hogy idegen anya vagy szoptatós dajka ne szoptassa. Előbb orvoshos kell fordulni, hogy adjon a gyermeknek olyan cseppeket, mely a gyomrot kitiastogaasa azon anyagoktól, melyek a kisded gyomrában legtöbb fájdalmakat okosnak.
A szoba levegője állandó és mérsékelt melegségü legyen, mely csak lassan fokonként szállhat alább. Csak így lassan szoktatható a kisded a külső lég változásokhoz, mert a meleg szobából egyszerre a hideg asabad levegőre való vitele as újszülöttnek legtöbbnyire rósz következményeket von maga után. Épen igy ártalmas a gyermeknek a nagy világosságrai hirtelen vitele, mert a kisded látérzéke még ekkor nagyon gyenge lévén a napfény erős behatása a szembe az idegek érzékenységét teszi tönkre, sok szem gyengeség, melyek későbbi korban következtek be ugyan, mégis a kisdednél elmulasztott ovatosság a szemideg meggyengítése a tulajdonképpeni szülóok. Azért a kisded szemeinek az erős fény behatásától! gondos óvás az anyák elmulaazthatatlan gondjaik közé tartozik. Ne vigyék ohát a kisdedet a születés után mindjárt, még napok múlva sem a napfényre vagy erős lámpa fényhez. A gyermek szemeinek a világossághozi szoktatása szinte csak lassú fokozatokban történjék. A szobát pedig, hol a kisded van, az ablakok beftiggonyösése álul fél homályban tartandó, de későbben amint a kisded erősödik a szobába is több-több fény bocsátható, de azon ablak, melyen a napsugár a szobába hathat, még több hónapig is befüggönyözve tartandó.
Valamint az eiós fény behatása a kisded szemére ártalmas, ép ugy ártalmas a hallás idegeire a lárma, zörej vagy csattanás, sőt még
nap 1761. 1769, 1874. 1882, 2004 és 2012 évek, az átvonálási évei, hónapok pedig junius és deczember.
Sechi tudós jezsuita atya által feltalált (Spektrai koppali) színkép elemező segélyével még behatóbb észlelés alá vehető. Az átvonulási tünemény.
Valóban csodálatra ragadja as embert, a kutató emberi ész mily mélyen behatol a természet titkaiba. Mily meaaze haladt a tudományokban csak egy század alatt is. Ki tudja, hogy azon titkok, melyek nyitjának feltalálásához az emberi észt ma elégtelennek állítják, nem fognak-e a jövő században a kutató em bari elme előtt feltárulni.
PATAKI GÉZA.
Epigrammok.
Egy folyton tervezőre.
álmaidat számlálod-« újra te balja Ursmtfs, Va^7 tán mint a bagoly, ébren it álmodosol ?
az erős zene is. Noha későbben a csendet zenét vagy az altató dalt nem mondhatnók ártalmasnak, sőt midőn már a gyermek kezd figyelni i a szunnyadó szellem ¿tehetségek ébredni kezdenek a csendes zene és ének a gyermek idegeire jótékonyan hat, még is a kisded első heteiben minden ének, zene éa más erőt saj gondosan kerülendő.
Soha az emberiségre ártalmasabb találmányt nem talált fel senki, mint aki a rengő bölcső és pólya használatát találta fal. Mi okozza az ily döczögő pólya ▼agy bölcsőben fekvő gyermeknek alvását, nem más, mint a rázkódás, mely tt agy idegeit mint egy eitoin-'' pitja. Nem sir a gyermek ok nélkül. Legtöbb : nyíre gyomorbeli fájdalmak az okozói a gyermek sírásának, s az ily fájdalmak pedig uom távolíthatók el a rengetéu által, a rengetés leg | feljebb a fájdalmat ellensúlyozó zsibbasztó érzést szül, mely a gyermeket álomba m«riti. i A gondos anya tehát ahelyett, hogy rengetné | kisdedét utána néz a gyermek bajának, ha ő el nem találja, orvossal közli a dolgot. ^ gyomor fájdalmat gyakran a gyomor túlterhelése vagy egy kis hülés okozhatta. Sírni szokott a gyermek akkor is, ba a fórösztés a szokott időről elh&lasztatik, sir akkor is, ha nincs szárazban, ha álmából fel rezzentetik.
Erős hasrágások ellen igen ajánlható a gyógyszertárakban kapható Rebarbara cseppek. Nem helyeslem az erős lekötözést sem, midőn a gyermek annyira lekötöztetik, hogy semmi tagját sem mozdíthatja. Már ha épen bölcsőt vesznek a gyermek számára, olyant kell választani, melynek inga vagy lengő fél« mozgása van.
Sokszor kiütik a kisdedet némely kütegek, melyek között legtöbbször előfordul az otvar, minek gyors elgyógyitása a legveszedelmesebb a gyermekre, mert azon rósz nedvek, melyek kiadták magokat a bőrre vissza beverődnek a gyermek belső szerveire. Legtöbbet használ az otvar ellen, ha a gyermek az ily rósz féle nedvektől minél hamarább megtisztulhat, tehát a gyakori fürösztés a legjobb gyógyszer. Minden kiütések között pedig a legveszedelmesebb a himlő, mely még most is sok áldozatot kiván a gyermekseregből. A bárom féle himlő közül legroszabb a hólyagos himlő. Legbiztosabb óvszer a himlő ellen, ha a kis gyermekbe a tehén himlőt beoltatjuk. Két éve, hogy községünkben a himlő nagy mértékben uralkodott, csak tanulóim közül öten haltak meg bence. A gyermeksereget csaknem tizedelte a halál. Utána nyomoztam a szülőknél s megtudtam, hogy azon gyermekek, kik a himlőben elhaitak, egy sem volt beoltva. Ellenben azok, kik bevoltak oltva, ha volt is rajtok igen csekély mértékben himlő, de ezen bajt oly könnyen elmulasztották, hogy még csak fekvő betegek sem voltak. Jó anya! ne kövesd el azt a hűtlen-séget gyermeked iránt, hogy őt a himlő ellen be nem oltatnád.
Van sokszor eset arra is anélkül, hogy a gyermeknek valami küiönös baja volna nyughatatlan, roszkedvü, ugy látszik, mintha szenvedne, pedig csak az a baja, hogy ritkábban förösztetik, a kigősölgés fennakad, ez okozza a gyermeknél azt a kedvellenséget, e baj ellen legjobb orvosság a gyakori förösztés. A jámbor falusi anyák sietnek az ily bajnál reáfogni a gyermekre, hogy a szem ártott neki, megigézték, azonban a gyógyszert mégis eltalálják, midőn a gyermeket szenes viszel megmosdatják, különösen a fejét meglocsolják, mert legtöbbször el is mulasztja a gyermek az ily fél beteg forma baját. Csak az a baj, hogy mikor a gyermeknek valóban van baja, sőt életét is vewély fenyegeti, akkor is caak ily könnyedén akarnak a bajon segíteni, s mire ésareveszik, hogy az ő szenes vizük nem segített, arra már a betegség oly veszélye fordulatot vehet, hogy még a logügyeaebborvossemsegithet, holott ha annak idejében közölte volna a gyermek baját az orvossal még könnyen lehetett volna neki a betegséget elhárítani. Hány gyermek leli sírját az oktalanság, a babona és könyelm&ség miatt, azt csak as Isten tudja, ki majd egykor tőletek vesz számot könyelmü és gondatlan szülők, hanyagaágtok és babonás értetlenségtek miatt korán elhalt gyermekeitekért.
Midőn a gyermeknek as első fogai kezdenek nőni, ekkor a gyermeken csakugyan látszanak a betegségnek komoly jelei: a forróeág és hasmenés, de gondoa és okos vigyázat mellett az orvos tanácsa szerinti bánásmód által a gyermek hamar kteaik e bajon is, a kéaóbb jövő fogai pedig már nem okoznak a gyermeknek komoly bajt.
(Folytatása köv.)
Egy fiatal Íróra.
Ujj tée* verseid árával, mint könyved a rerutl Melybe midSn beirod, nyomban eliten felét.
ZALAT.
Helyi hírek.
— A nagy-kani*8ai főgymn. ifjúsága segély egylete javára, 1875. évi január 16-áii a „Zöldfa* vendéglő nagy termében, zártkörű tánczvigalmat rendezend. a melyre az előkészületek már megtétettek. A bálbizottmány következőleg alakult meg: Elnök: Gászner Pál; titkár : Kolgyessy Kálmán ; pénztárnok: Kele Antal ; ellenőr Heinrich Adolf; rendező*: Csesz-nák Ödön, Neusiedler Antal; Válaaztmányi tagok : Bettelheim Béla, Szmodioa Endre VIII
Bunsel Alfréd, Horváth Xéroly, Pais Elek VII. Göncz Árpád, Hertelendy Endre VI. Gászner Ferencz V. osztályból.
— A nagy-kanizsai ö okén tea tűzoltó egylet az évenkint fényesen sikerülni azokoti tánczvigaJmát a közelgő táncz-idényben szinte megfogja tartani s az utóbb tartott választmányi ülésében az előleges intézkedéseket megtette, k bál bizottmány a következő urakból áll: Baráth János, Seidl János, Altmann Mihály, Vucskics János, Leber Ignácz, Pfaff József, Bay György, Miczky Lipót, Kardos Sándor, Weber Márk és Milhoffer Lajos.
— Észrevételek a közadók kezeléseről szóló törvényjavaslatra sat. czimfi röpirat je lent meg s küldetett be hozzánk. Félix Mi hal > vácz-felsőjárási körjegyzőtől. Hiánya a munkának az, hogy nagvon is szenvedélyes és ingerült; ítél, de nem tanácsol; elkeseredetten csépel, de nem javít. A közadók kezelésérólakörjegyzőkro háramló terheket nagyon is setét szemüvegen tekintve, elveti mind, de az elitélt rendszer mó dositására nem ajánl semmit s ebből ered egy oldalusága. Erdeme különösen a beható tanulmányozás. „Ront vagyjavit,denem henyél"!..
— Tánczprőba. F. hó 8-án tartotta meg Schönberger helybeli tánezmester a „Zöldfa* vendéglő nagy t. rmében első tánezpróbáját, amely meglehetős számmal volt látogatva. A ballet, mely 6 kis leányka álul lejtetett, ugyan rövid, de jól sikerült. A tánezpróba éjféli 12 órakor ért véget. Egy jelen volt.
— Ajálkozik egy 8 oskolát végzett egyén nevelői, vagy segédjegyzői állomásra. Bővebb tudósítást a szerkesztőségnél nyerhetni.
— Kom P. A. egykori m. kir. kapi-tány decz. 19-én, Magyarország függetlenségi harczából vett históriai s politikai felolvasást tart, mely alkalommal Terée Irma kisasz-szony a lipcsei színház első énekesnője és a grá-czi országos színház egyik jeles tagja közreműködni fognak. A jövedelem fele, egy gyermekkert alapjául fog fordíttatni. Felhívjuk a t. közönség figyelmét a pártfogását.
— Meteor ologiai észleletek a nagy-kanizsai főgymnasiumnál 1874. év november havában. Közép légnyomás: 746 7 millimeter; legnagyobb légnyomás: 760*7 mm. 7 én reggel 7 órakor; legcsekélyebb légnyomás : 729-9 mm. 20-án reggel ^ órakor. - Közép hőmér aéklet: 4- 0 72® C; legmagasabb hőmérséklet: -f- 8-6* C j 2-án délután 2 órakor; lesalac*o nyabb hőmérséklet: — 7 2° C ; 25 én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás: 4 39 mm. — A levegő közép nedvessége százalékokban. 89-47.; legcsekélyebb nedvesség: 55*/e, 21-én délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0-tól 10-ig számítva:) 7-9. Egészen borult ég észleltetett 55-ször, egészen derűit 3-s*or. — Közép szélerősség (0-tól 10-ig számitva :) 16 — 90 észlelet közül jegyeztetett összesen 85 szél, és pedig: északi 22, északkeleti 8, keleti 12, délkeleti 24, déli 15, délnyugati 1, nyugati 2, északnyugati 1 ; szélcsend ó-azör. — A légköri csapadék (eső, hó, köd) havi összege: 44.05 mm. Eső eaett2 napon, havazott 6 napon, köd volt 7 napon. §
— Az Eötvös-téren Nagy-Kanizsán
mult csöiörtökön virradóra báró Decken ur iro dájábói 6000 frt. eJtolvajoltatott. A tettes nyo-moztatik. — Gr. Batthyány Zsigmond zala-szeut-gróth kerületi országgyűlési képviselő budapesti szállásáról szinte 15500 frt. értéket tol-vajoltak el, részint értékes tárgyakban, részint készpénzben.
— Bnesu-estély. Braunstein Pál és Takács Zsigmond törvényszéki jegy«ő urak lemondásukat beadták s mindketten ügyvédi pályára lépnek, Braunstein ur Zala-Egerszegen, Takács ur pedig Jánosházán fog székelni. Lemondásuknak oka a törvénykezés terén a jövő iránt beállott bizonytalanság, mely a tehetségesebb s ifjabb erőket eltávolítja. A bncau-estély pénteken este a »Korona* éttermében tartatott meg nagyazámu törvényszéki tagok, ügyvédek s egyéb honoratorok jelenlétében.
A létesítendő kiadedovoda réazére ren dezett „műkedvelői szini előadáa* tegnap este decz. 12-én, fényeaen aikerült; a szépszámú intelligens közönség tap«viherral üdvözölte a buz-galmas műkedvelőket s elismeré««el adódott ne mes törekréaöknek. A tánczkoazoruakában éjiéikor 54 pár tánczolt, mely azt mutatja, ho^y azinte jól aikerült. Anyagi eredményül annyit jegyezhetünk moat fel, hogy a bevétel 200 frt. körül van; felülfizetéa 10frt 70 kr. volt a pénztárnál. Jövő azámunkban bővebben.
— Szentkirályi Aurél síremlékére ujabban beküldetett hozzánk a .Kanizaajáráai tanítói kör"-tői 4 frt, Nucsecz József tanfelügyelő úrtól 2 frt, és B&bos Szidónia úrhölgytől 4 frt., összesen 10 frt; eddig begyült e czélra összesen 25 frt. Fogadják á nemeakeblü adakozók hazafias köszönetünket!
, . - mai ««árnához van mellé-
kelve Király János urnák előfizetési felhívása a Budapesti Bazár- czimfi képes divat-közlonyre. E szépirodalmi s divatlap 17-dik évfolyamába lép, mely kétségtelen tanúbizonysága életrevalóságának s méltó a hölgyközön-®ég kiváló pártfogására.
. , — Lajos zalaegerszegi községi
Umtó a polgári iak. aenetanár f. hé 1-én ^ár
napi Bsenredái után a jobblétre szenderült. A bold. hülttetemei 3-án tartásai, a tanulóifjúság ós a városi közönség nagy részvétele mellett ki »értetett az örök nyugalomra.
— A palini kerületben megyei bízott-mányi tagokká: Kováts János szolgabíró, Tala-bér Zsigmond földbirtokos és Hertelendy Béla ügyvéd urak; a gelsei választókerületben pedig: Glavina Károly, Pálfy Elek és Derva-rits Imre földbirtokos urak választattak meg. L e t e n y é n Zakáll Gyula ügyvéd, Major Péter Egyedutáról és Nóvák Jóvef szent-mártom plébános urak iettek szótöbbséggel bizottmányi tagokká, Z al a ege rs z ege n pedig: Pasiek József, Dergovics János, Goldtinger János, Rigó Ignácz és Vöczköndy László urak.
— Irodalom Az .Otthon* czimü szépirodalom közlöny III-dik, vagyis deczemberi füzete élénk tartalommal megjelent s igy az első kötet befejezve van. Uj évben egy ivvel meg-nagyobbiitatik .irodalmi értesítő" havi kimu tatással a megjelent hazai munkákról, ezenki-vül minden számhoz két művészi képet mellékei. A gondosan szerkesztett folyóirat ára évnegyedre 2 frt, félévre 4 Irt, s előfizethetni Kókai Lajos könyvkereskedésében Budapest IV. Károly-utcza 24. az. alatt. — A .Hasznos Mulattató* czimü családiolvasmányo-kat tartalmazó népiskolai s népkönyvtárak számára igen alkalmas kiadvány Dolinay Q-yula fáradhatlan gyermekbarát szerkesztése alatt a jövő évben is megjelenik, ára a 32 füze''nek 6 frt, 16 füzetnek 3 frt. kiadja a .Pesti könyvnyomdái részvény-társulat." .T e r m ész e i" czimü természettudományi a földrajzi ismeretterjesztő lap hetedik évfolyamába lép, szerkeszti Berecz Antal, ára egész évre 4 frt, néptanítók, tanulók és segédlelkészeknek 3 frt. £ jeles lapot ajánljuk a közönség pártfogásába.
— Beküldetett hozzánk: .Helyesen itélte-e meg Csernátony Lajos a zsidókat?u czimü röpirat. Irta D. Frank Mór. Ara 20 kr.
— Rövid hírek. Gr. Eszterházy Mihály elhunyt Pozsonyban éves korában. — Rudolf khg. a tereptan és hadi szervezet tanfolyamaiból f. hó 5-én tett vizsgát. — Az Erzsébet leányárva házban az idén is állitanak fel karácsonyfákat. — 14 tűzjelző és távíró állomást rendezett be s fővárosi tűzoltó-parancsnokság.
— Szegeden egy rendőr háza kigyuíadt és a a rendőr kis gyermekével együtt a lángok martaléka lőn. — A budapesti izr. tanoda t. igazgatója arany érdemkeresztet kapott. — V. Ferdinánd király Prágában ismét rosszabbul van. — Az éjszakkeleti vasút demecseri állomásánál a vonat elért egy pályavizsgáló szekérkét s a rajtaüló munkásokkal együtt szétmorzsolta. — F. hó 4-én Bismarck a német birodalmi gyűlésen Kullmannt a Centrum gyilkosá nak mondotta, mire ezek .pfuju kiálltásokban törtek ki. — Megint egy veszedelmes rovart ismertet Vogel a „ Reform"-ban, melynek neve „buzaszipoly." — Amerikában 38 nő visel papi hivatalt. — A loroutalmegyei tanfelügyelőről azt irjók, hogy egy szót sem tud magyarul. ^Horrendum!) — Innsbruckban nov. 19-ike óta négyszer volt földrengés. — Aradmegyében egy 300,000 frtos telket 19,000 frton vettek ni''íg. — A fővárosban a hetedik ipartanodat i. só 8 án nyitották meg. — Vág Ujheiyen is éleztek f. hó 2-án földrengést. — Franczia-orazág Victoriát, az angol nép királynéját négy gyönyörű köoyvvel ajándékozta meg azon támogatás és segélyezésért, melyben az angol nép a franczia német háború alatt afrancziáka; ré-izesité. — Könyves Tóth Antal ügyvéd 25,000 frtot érő birtokát a debreczeni ref. főiskola jogi tanszaka javára hagyományozta. — Zentán .Zentai Figyelő" czimmel lapot szerkeszt Oldal János. — Román Miron, a megválasztott gör. k. metropolita 35 éves. — A bukovinai magyarok 6 heti vándorlás után csak 1100 frtot tudtak összegyűjteni iskolájuk számára —
Vegy es hir.
— A bukovinai í» moldvai csángó ma gyárokról a ,Hona-ban több érdekes ismertető közlemény jelent meg. Különösen s moldvai magyarokról találunk figyelemre méltó adatokat. Moldva lakósai egy időben tiszta magyarok voltak, de idővel a románok kíméletet nem ismerő eljárása miatt sokan elfelejtették a magyar nyelvet. Daczára az orosz papok idegeni-tő eljárásának s annak, hogy testvéreinknek ott künn nincs nemzetiségi törvényük, Moldva-Oláhországban még most is vagy 200 ezer magvaréi. A csángók, egy csekély részt kivéve, katholikusok, s négy egyházmegyét képeznek 25 anyamegyével, 178 fió kegy házzal, 80 templommal, 10 kápolnával és 25 lelkészszel- Az egyházmegyék illetőleg kerületek a következők : jászvásári, szerethi, beszterczei és tatrosi kerület. A magyar helynevek románok által «1-nJahosi itattak. Ennek bebizonyítására az ismertető néhány száz helynevet közöl,mindegyik után oda téve az idegenre változtatott nevet is. Kívánatos, hogy hazánkból távol lakó testvéreink egyesek által minél gyalcrabban föl kerestessenek, magyar olvasmányokkal elláttassanak, •sóval továbbra ic megtartassanak nemzetünk családjának ott a távolban.
— Mátyás király é$ neje Beatrix arci-képe. Anemseti muzeum számára e napokban érkezett meg Bécsből két föszöntetü féldombormü, melyek egyike Mátyás királyt, másik a nejét ar-ragónai Beatrixet ábrázolja, s melyek eredetijei a bécsi Ambra-gyüjteménybeu vannak. A sikerült másolatokat Pulszky Ferencz a nemzeti muzeum iazgatója készitteté, és azok közelebb közszemlére ki is fognak tétetni, valószínűleg a képcsarnok szobortári részében.
— A magyarnyelv elto történeti megjele né se. Az „Ausland" czimü folyóirat e tárgyról a kővetkező érdekes közleményt hozza : .Dél-Mezsopotámiában és Babylon romjai közt német és angol búvárok nemrég több kőlapot ásattak ki ékirásu feliratokkal, melyek a sze-mita idiomokkal megfejthetik nem voltak. Több más assyr feliratban szumeri és akkadiai népről van szó. Ezeket részint szemiták, részint áreredetüeknek hitték; de az irás-megfejtéa kulcsát igy sem találták, végre azon gondolatra jöttek, hátha turáni vagy ural-altaji ama két nép? És ime, ez czélhoz vezetett. I. Sargon idejéből eredő ékirásban — 1900-ban Krisztu» születése előtti korból — nagyobb számú irla-pon 16 szót találtak ugyanis, mely tiszta magyar, 9 et, mely a finn és 6-ot, mely a török nyelvnek felel meg, továbbá több szót az osztrák nyelvből. Ha vesszük, hogy a különféle turáni nyelv csak később szakadt el egymás-tó^ valószínű a feltevés, hogy azon szavak akkor mind egy és ugyanazon törzsnyeivhez tartoztak, és hogy e törzsnyelv a magyar volt kitűnik a számszerinti többséggel, mely magában véve 16 s a finn szavakkal együtt 25. Aki tudja, hogy az ily régi ékírás csak nagy neh;:« sen fejthető meg, s a megfejtés kulcsát megtalálni fődolog, az nem fogja különösnek tartatni, hogy a fennemlitett eredményre csak 20 évi buvárlat után jöttek. A fennemlitett L Sargon assyr király hozta be a szemita isteni tiszteletet, addig a két fölény, (jó és rósz — Isten és Ármány, Ormuzd és Ahriman) és az elemi ssellemek vallása uralgott Ottan ; ez a vallás nem ár és nem szemita eredetű, hanem turáni és uralaltaji népek charakteristiconja, és ez majdnem többet bizonyít még, mint a nyelv. Vessük össze az eddig mondottakat és ugy találjuk, hogy a magyarnyelv első történeti megjelenése Krisztus előtti 1900 évre esik."
— Izabella a spanyol exkirályné mint a berlini .Nat.Ztg.u írja, kellemetlen pénzügyi zavarokban szenved. A .krach", ugylátszik, oly általánossá lett, hogy még a magokat jól megszedett exuralkodók is kezdenek már hiányt szenvedni a kövér esztendők után. A 25 millió frank, melyet az exkirályné 1868-ban magával hozott Francziaországba, már mind elfogyott. Izabella értékes képtárát is eladta. Most már a gyémántok következnek, melyeket ezelőtt évekkel 9 millióra becsültek, de most már 15—20 7,-kal alább szállt értékük ; az angol banknál vannak deponálva s egy Londonban élő spanyol bankár Sulneta, kit az exkirályné jobb időkben Toré Diaz gróffá tett, már az év el éjén 800,000 frankot előlegezett azokra. E pillanatban az ékkövek eladása iránt egy london i társulattal folynak az alkudozások.
— Okot ló. Saarbrücken mellett történt, hogy egy völgyben valamely meredek ut tövében kicsiny gyermekek játszadoztak. Felülről P°dig egy egy-lovas kocsi haladt nagy sebesen lefelé, senki sem hajtva a lovat,melynek kocsisa valahol elmaradt. A zörgésre a nagyobbacska fiuk elszaladtak az útból, csak egy kicsiny 2 évest hagyva hátra, a ki semmikép sem tudott el tápászkodni. A ló most egyszerre megállott a gyermek mellett, s miután látta, hogy senki sem viszi azt odébb, gyengén fogai közé vévén annak ruháját és szépen kitette az útból. Aztán tovább haladt megint.
— Corioion. Beküldetett szerkesztőségünkhöz — uja a ,8a. F." — következő hymeahir : rHáiaság Zalka Mihály Csákvári dradalmi hajdú November 15-dikén vesete oltárhoz ta ában Baka gergő csősznek bájos leáoyát az áj hásas pár kOzvetlenfl az esküvő útán Csákvárra kéj átázást tesz."
— Kérdezte a szolgabíró a g — i parasztot tudsz-é olvasni, irai ?
— Igen is tudok — olvasón.
— Egy falusi ember a következő Írással küldé fiát a postára; —-.Tisztelettel: ugymind Fata Lászlónak adassék át as a pak a kit Pata Ferencz küldött nekem a fiam, mert édes fiam ment érte. —
— 8 kérdésé a postatiszt a fiat, honnét várja a kérdéses pakkot ? —
— Zábrágból az édes apám fia küldé, válaszolt a fia.
Placzl árak.
Hivatalosan jegyzett piaezíárak Nagy-Kanizsavároe piaczbiztosi könyvéből: 1874 évi deczember hó 9-én.
GabonamQek: egy alsó amist mérS »-érint, Bur.a 87 - 90 fontos 5 frt. — kr , 85 — 86 fontos-írt — kr. 83 — 87 fonto« 4 frt. 50 kr. Rozs 74—78 fontos 3 frt 60 kr. Árpa serfŐzéare 68—70 fontr.i * 3 frt 75 kr. etetésre vsló 2 írt. 65 kr Zab 2 írt. — \ kr - Repeze - frt. — kr. Lisztneműek: egy bécsi mázsa szerint. Liszt legfinomabb 13 frt. — kr. Zsemleüszt 11 frt. — kr. Fehér kenyérlisat 9 frt. — kr. Fekete kenyérliszt 7 frt. — kr. Búzadara 14 frt. — kr. Árpakása 16 írt. — kr. Rizs 17 frt. - H ü -v s 1 y e s e k : egy alsó auszt. mérő szerint. Borsó 9 frt. — kr. Bab 5 frt. 60 kr. Lencse 9 frt. — kr Kö lea 6 frt. — kr. Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Km koricsa 2 frt 70 ki. Burgonya 1 frt. — kr. Hu»: egy bécsi foot szerint. Marhahús 28 kr. Diaznóbus 32 kr. Juhhus — kr. Borjúhús 32 kr. Z s i r f é 1 é k : Disznóssir 60 kr. Marhassir 60 kr. Szalonna 40 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 35 kr. Stearin-gyertya 55 kr. Faggyú-gyertya 32 kr. Bor : egy alsó suszt akó 40 pint "szeriut Ú-bor 10 frt. — kr. Uj-bor 8 frt. — kr. Sör: egy alsó sustr. sörakó 42 pint szerint. Legmagasabb 10 frt. — kr. Legalacsonyabb — frt. — kr. T ü s i f a : 1 bécsi öl 36 bűvel yk howtu. Bükkfa 14 frt. - kr. Tölgyfa 8 frt. — kr. Kőszén fcgy bécsi mázsa 70 kr. Faszén egy mérő 70 kr. 8 a é n s egy bécsi mázsa szerint 1 frt. 50 kr. 8 z a 1 m a 1 frt. — kr. Napszám: Élelmezéssel egy férfi 7<» kr. Élelmezés nélkül 1 frt. — kr. Élelmezéssel egy nS 50 kr. Élelmezés n«lkűl 70 kr. Élelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 50 kr. Kiadta :
(P. h.)
Maninger József, v aljegyző.
Deczeaber 13-tól deczenber 19-ig 1874.
Hó- és heti-uap Katbolikns nap- Protestáns v<£ iár ) naptár atj.
50) K. János tanubisonyságáról. Ján. 1. Pr. Máté. XI G. Luk. XVII. 12 19.
IS Vssársss 114 Héttő 15 Kedd Í16 Szerda 17 Csütörtök 18 Péutek 19 > Szombat D. S. Advent Spiridon Ireneus Etel. Kánt. f Lázár Grac. f Nemes. f D. 3 Lncza ^ Nikás & Ignácz Eusebius Lázár M Graczian Nemoiúus V*
Papírszeletek.
Vasúti menetrend.
Érvényes november 15-től 1874. A kanizsai idótmutató óra szerint, indul Kanii*áról
(Kanizsai vaspályán as órák pontosan a helyi idfít
mutatják.)
Vonat hova: szám Óra 205 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 6 215 Mohács. Zágráb és Dombovárra 2 2l2 Budára..........6
202 204
1
10
Hogy lehetne héringskre szert tenni N.-Kanizsán T
Hivassanak el «jra s fiorsntini quartetiisták. majd össsopréselik a spersitzeket s az asokoa ülő álmos hallgatóságot.
— Ugyan kérem a tens doktor arat, visitálja meg a torkomat, hogy váljon mi a ménkű lehet benne, mert igen kapar belül.
— Nines a kend torkának semmi baja.
— A manót, pedig ha lenne, sem lehetne rajta oandálkozni, mert eddig már másfél szessio föld csúszott ám le rajta.
— Ugyan mit beesálaz te a politikáról, mikor én oly fiatal voltam hallgattam, mert ahhoz szamár voltam.
— Ugy látom, hogy uram bátyám, még ma sem változott meg.
313 Szombathelyre (innét délután 5 óra
26 pereskor Bécsbe) s . 5 301 Bécsbe (Szombathely, Bécsnjh. felé) 2 311 „ „ „ 10
203 Pragerhof felé Triesstbe .... 4 201 „ „ „ Grács és Bécsbe 2 213 n ,» it ti Ü
Érkezik Kanizsára honnét:
216 Mohácj és Zágrábból.....4 8
206 Eszék, Mohács, Fiume s Dombovárról 1 23
Perc. Idő
2 reggel 32 délnt. 17 reggel 52 délnt. 37 estve
37 reggel 7 délut. 47 estve 42 reggel 22 délut. 37 estve
218 Finme és Dombovárról
203 Budáról .........
201 ^ t • ••*•«••
! pf ••«»«•ss*
314 Szombathelyről.......
302 Bécsből (Bécsnjh. 8zombath. felől)
812 „ „ n *
214 „ QrUczbSl, (Pragerhof felől;
202 Trieszt- Bécs Gilczból „ „ .
204 ,, — — >i H •
9 46 4 17 1 51
9 28 10 26
4 29
10 10 4 44 1 13
10 18
reggel
délnt.
estve
reggel
délat.
estve
reggel
reggel estve reggel délut. estve.
— Mikor fizet ki az ur engemet?
— Majd ha as országban megszűnik a deficit.
— Köszönöm szépen, akkor én örökké várhstok.
— Legalább mulatsága lesz, és nem unhatja meg magát. —
— Ugyan édea Frigyes barátom, mikorhtlldöd már azt az igért nyulat, nagyon vásik reá a fogam.
— Hiszen ami azt illeti kedves Simonom, ma is lőttem egyet, de azt hazavittem a feleségemnek, ▲mit neked akartam lőni, azt bizony szépen elhibáztam.
Z.-ApátW, 1874. decz. hó 8-án. Tisztelt szerkesztő ur.
Többször szerencsém volt tapasztalni, miszerint becses lapja a sajtó szabadelvű irányát követve, minden oly sérelmeket, melyek a közönségtől erednek és a sajt/)tói remélik orvoslásukat, mindig szi-vea készséggel enged tért.
Ennélfogva egész tisztelettel felkérem, méltóztassék alapos s igazságos panaszomat a nyilvánosság elé bocsájtani, más szerencsétlen embertársam okulhatására.
E hó 4-én egyik szeretett családtagom sulyo-nan megbetegűlt, mi természetesebb, miszerint orvos ért kűldftttem 5-én délután, és pedig azon orvosért, ki évek során át családom házi orvosa és megyei járásorvos is i. Sipos Imre ur. Miután már bete* esők az utakat úgyszólván járhatatlanná tették, azt hittem, hogy a paraszt kocsi a legbiztosabb jármfí s azt küldöttem nevezett orvos úrért. Kocsisom bejelenté ma- , gát s kérte a* orvos urat, hogy jönne betegjéhez, mire azt a brutális és minden emberi érzést mell5zó feleletet nyerte kocsisom, hogy : .gyere értem 7-én* tehát csak két napra rá, betegem állapota folyton aggasztóbb mervet öltött s én ujolág 6-án korán reggel a másik kocsist elküldöttem az orvosért és ismét azt a feleletet nyerte kocsisom, miszerint .ilyen szekérre nem-ülök fel, elmehetsz," de már most kocsi'' somnak több esze, emberiebb érzése levén, mint a doctor urnák a elment Keszthelyre ervosért és igy jnlyns betegem 4-tSI 7-ig mioden orvosi segély nélkül bizonytalan kimenetű állapotban kínlódott, egy magát fel nem ismerő, még kevésbé hivatását tudni akaró egyén miatt s ha a beteg ezúttal az orvos kötelesség mulasztása folytán meghalt volna, ki lenne a felelős ?
Er. volna az igazságos tény, melyről előttem csak az a megfoghatatlan, hogy mi inditotta Sipos orvos urat azon brutális tettre, mert 1-azór nyiltan kimerem mondani, miszerint soha 1 krajczárjával adóasa nem maradtam. 2-szor bizton állithatom, miszerint 8ipos Imre orvos ur s maga emberisége által soha más. mint psraszt szekéren, még legjobb időben s utbau uem járt. 3-or orvosi esküjét meg-ssegvén, esen ocsmány bűnét miképen tudja enyhíteni ? én nem tudom, legfelebb oly beszámithatlau állapotban lehetett volna csak szokás szerint, a midő n a Mnrczi uncziáiból több dosist vett be, mint sem betegjeinek orvosságból drachmikat rendelt.
Sz. A..
Érték- és váitófolyan deczember. 12.
5*/. metaliques 69.75; 5"/» nemz. kölcsön 74.80-, 1860-ki álladalmi kölcsön 109.75; bank-réezv. 999 —; hitelintézeti részvények 238.50; London 110.60; magyar földtehermen lési kötvény 77.60; te-nesvári földtehermentéei kötvény 76.75: erdélyi földtehermentési kötvény 75.60; horvát-slavon földtehermentési kötvény —.80; ezüst 105.80; cs. kir. arany 5.25 — Napoleond''or 8.89
Felelős szerkesztő: Bátorfi LajtS.
Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
A zamatos du Barry Revalesciérje, eltávolít minden betegséget, a melyek a gyógysze-rekkel daczolnak; úgymint: gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártyát, léleg zési-,húgyhólyag- s vesebajokat,mell betegséget, ket, szédülést, nehéz lélekzetvételt, köhögést, emészth ttlenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vízkört, lizt, vértódulást, fülzaibongást, ájulást és hányásl még a terhesség folyamatában is, hashártyalob-boi; mélakórt, soványodást, csúzt, közvényt, sápkórt. — Kivonat 76,000 bizonyítványból, gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel daczoltak.
65,715. bizonyítvány.
''Páris, 1866. ápril 11-én.
Uram! Leányom, ki sokat szenvedett, sem a-ludni nem volt képes; az álmatlanság, gyengeség és idegei fölhevnlések egészen elnyon-ták. Most egészen jól érzi magát a Revaleaciére-csonkoláde élvezete által, amely 5t egészen helyreállitotta. Van jó étváyga, jól emészt, idegei nyugodtak, jól alszik, vig, amit annyi ideig nélkülözni kellett. Montlouis H.
Rövidített kivonat a bizonyítványokból:
64,210. sz. Brehan marquis 4. évi májbetegség, reszketegség, elsoványodás és hypochondriáról.
75.810. sz. özv. Klemm asszonyság, Düsseldorf, évekig tartó főfájás és hányásról.
75,877. sz. Köller Flórián, cs. k. katonai gondnok Nagyvárad, tüdő- és légcső-hurut, szédülés éa mellszorulásról.
75,970. sz. Teschner Gábor úr, a magasb nyilvános kereskedelmi tanintézet hallgatója Béosbea, a mellbaj és idegziláltság kétségbeejtő fokáról.
65.715. sz- Montlouis kisasszony, emészthetlen-ség, álmatlanság és elsoványodásról.
76,928. sz. Sigmo báró, kezei és lábainak 10 ¿ven át tartott szélhűdtségéről, tat.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint
gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/. font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 írt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen* ezekben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 4S-rs 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50kr., 120-ra 10 frt., 288-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Walllischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában; DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárá-ban a kígyóhoz; Eger Tachecy Adolf és Valle Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél ; Nagy-Becskerek Goldberg J. M. nél; Marosvásárhely tt Fogarasi Dömötörnél; Miskolc* Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Ed^r Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Józsefnél ; Győrött Némethy Pál gyógyszerésznél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
•) E rovat vállal a
alatt közlőttárt felelősséget nem
Szerk.
Levélbeli tudósítás
a valódi
Wilhelm-féle
antiarthritis, antirbeumatikus
vértisztitó thea
gyógyerejü tulajdonságai- és hatásairól.
Igen tisztelt Wilhelm ur !
A valódi Wilhelm-féle fentoovezett vértisztitó tboa. mely megjelenése után alig néhány hó alatt oly nagymérvű méltánylásra talált, sót az orros-köaönség résxéról i* elismerésben résxe-süit — mert tudvalevő, hogy a Wilhelm-féle vegyész-műhelyből méltatlan kéasfllék még nem került ki — késztettek engem is srm, hogy azzal kísérleteket tegyek, melyek hatásai engem valóban megleptek. A szenvedő emberiség érdekében tehát kötelességemnek ismerem, tapasztalataimat a szóbanlevö theáról lelkiismeretesen és megbirálóiag e téren is közleni. annáliukább. mert ezen vértisztitó thea, mint a külföldi lapok irják, a külföld nagy és legfőbb uraságainál is a legjobb eredménynyel használtattak. Vajba ezáltak indíttatva, az emberiség fölkarolná »>zen több mint ezerszeresen bebizonyult gyógyszert.
Kitűnőnek bizonyult ezen Wilhelm-féle vértisztitó thee csűrös rohamoknál, kivált midőn ezek időváltozáskor, vsgy zord évszakokban nagyobb erővel föllépnek Már néhány csomagcsa fel-
használásánál mindenütt legnagyobb megkönnyebbülést észleltem E thea győzedelmeskedik a koszvényen, mely bántalom oly mélyen van begyökerezve. E thea működbe az illető testrészben kellemes viszketegséggel kezdődik. Ép ugy basznál e thea ae altesti rohamoknál, mely a sokat ülő egyéneknél fordul elő, midőn az altestben fölhalmozódó-¿« szorulást előidéző, szénenyt tartalmazó vért megusxtiya. Dicsérnem kell o thea hasznát a máj idül-betegségei, daganatok és kelések ellen. Igen rxclsxerü e thea bevezetésül oly bajok ellen, hol ásványvizek használata van elrendelve. Végül a legjobb szerül mutatkozik oly egyéneknél, kik. hivatásuk és anyagi viszonyaiknál fogva nincsenek oly helyzetben. hogy ásváoyfflrdőket vagy forrásokat a föntidére« bajok ellen látoj/atbaswiuak. E thra Wilhelm Ferenci gró>tyszeiész nrnak Neunkirchenben vslóban becsületére vilik.
(1466—1) Dr. Ja«*!! Kyula,
gyak orvos.
Ovás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi WRMa-féle antiarthritis, antirhr■umatikus vérti«-I tító-tbea csak az első nemzeti Wllhtla-féle vértisztitó-tbeagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók
Efly doboz 8 adagra feloaxtvs, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt., a bélveg és pakolás-díj 10 kr.
A t. cz. közönség kénveímére^ valódi Wllbelp-féle aiti-srthritis és aatlrhemnatfkas vérfcztító thea kapható :
Nagy-Kanizsán Roseabe^Ferewz u.-nál. Zágrábban : MitU-barh Zsigmond ; Kőszegen: Csacainovits N, Keszthelyen: Rosen-berg Emanuelnél ; Kapronczán : Werli gyógyszerész; Sopronban : Wrchovszky ; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerész, Szatmárit: J. Bossiu gyógyszerész uraknál.
Für Familien
empfehlen wir besonders, sowohl der aasgezeichaetOB Qsalität ala auch der Billigkeit wegen nachstehende Tbeesnrten 1874 er F.rnte u t.
Familienthe pr. 1 Pfd. Wiener Gewicht ö W ft. 3.60. Kaiser Maiange . l . „ * „ „ „ 4 -Moskauer Melange, l , * . „ „ , 6. -
Jamaica Rum echt ''/3 Mass .......I VO
, !A , .......1.50
Brasilianer Rum echt I Mass ....... l
Holländische Punschessenz gr. Bout.....2 —
Preiscourante senden wir auch auf Wunsch franco pr. Post. Expeditionen pr. Post, Bahn, Schiff mit Nachnahme.
Dietrich & Gottschlig,
(1519-1)
k. k. Hof. Thee & Rumhandlung Budapest, IV. Waitznergasse Nr. 14
9ca*t»«ü |c*itikctt ?«r|*x. 1 €t*tf tr. so,
so, ao, IL 1. «. «. Í.
ttofrtítKtt f appa. 1 BtiS lt. 10, »0, SO, 40,
so, ao, »i l, ».
l eta« tu w, v* M>, 60, SO.
ti it geforgt für jebe« finb, ob |sng ober olt, ob rei$ ober arm; mar. «inbet in few jttcitrt ®cf''djöft no eine berartig mannigfaebe «uiroaljl »ort nnb jn foldb billigen greifen orrfauft otrb. Srrfdjic&cnc mtereflante w:fWdnftiid>e Spiele für bie 6áu!jugenb, fo au* eine immrnft Inl-axtbl oon iensn intereffonten ®«feü|^aft«(pidni für *i«ber iebei liter« k. te.
CtäDc, ?4i«.3tmma, €alcr#,! i^^F Mtf mit rast Cbnt |lnl4>H(k *ia»cr<X)cat«t, fr. U, 60, fL 1.30. epartäff«, tr. in, Í". >0
_ . .... ___,„ ,„».. «rtsmsTptoiwCpirtc fr so, 40. «0, sa
SÄ"»»« £ Si. ? - ^^ fx. »6. »o. SO. fL 1
IL l.tO.
?ctto ust lombola-Critic je fr >0,
Í an: es er uzt ®I«lt. tc. 10. tO, JO. OJH». fr. XO 30 J<>. 80. €<ts«t fein, mit figure::, fr. 1 »0, LM, S vc^cl. ír. »0, *>. .0. »0, so. Otia(r-ptClt tr. --0. 3", 40, 60, SO, fl. U tVji: älter, rr. to, ÍO, -0, 80, IL 1, IJO, S. »BbBflricIt. tr. so, 60. 7". do, i.jü, f. artrits-tsfkn«, ír e , so, % l, i.fto, i.
liane«, »u R. 1-60, J, S, 4.
---lK«r>ftes, Irommcfn.
©att irrtn. iKeloiitria«. £nb<:»«<tprti''cn. mcntW, 9>tetfrsfrid'' tint »nber« Snimmtnu |tbr billig €rka«jrai (8t unstrftinSijt ÄinKt, »ul Ra urcctj »i<T tr. 15, *5. »i, 10.
SflCf^iekaK Z| ttn a of »«Ig, tz. 5, io, jo kil -t. 1.
X»l«tT. garj B«tárü4 ««Si''üfcrt, 50 tr., fL 1 6U It x.
«tKir 5pifIlft4«ríní000f«^''rlaí^r<»R 10 ír. bt* n. 4.
•eifOifrjít#1r dt »es 30, 5" tr. fcli n. J. Hai éüttrbüée:. |úz 2R4r4tn. a:tt o5tr obnt Ztn. 1 ©tid tr. lo, 16, «5, 45. 45. «•'', fi l. Cfrnt it6es aatrm4'' ''canrs Sinter >p eltsb k«tn Itmoi Strni fci» neuen itit- ant Biletrfafita 1 €:u<S 6. 1. €ttf[enfc teas box Ix* fltabtm em^ititat ßcibart«titn lerwu b«Rt bit "ítnrs *rbtitl(4o:ct- 1 é>lú£ sO fr.. IL l.SC t. «. •btlfic. tel Gt&í tr 50, 80, |L 1. 1.50. S.
Laterna jesias: jíaabrr-Sattmc,
Bicliaen.
«ngeitc&mftc Ksterbaü für uat lit.
Kr
©tfitf Bit ia »übern fr. «5. S5, «. 130. a, i. t tU 5.
tfp» 1 Tleinet 9lo# • 3n|tnimt«: , «niannt t-fr ^^ Oeebtrwg-l, t«r4 vedtott bat ben flkkag tisei jttoi »o*l# ''¿xKUnb 0*4*Vmtn tann; bir|cf jt^r ixtt reffaalt Bv-Otaig terít: bto« 15 tr.
j^K^* ©irfjtsgtiftcl. gefüllt sitt ofln tn
^^ braa<6i«rt» ©ertjeu^ea, 1 Stiftti R. 1,
1.50, a, J.50,3. 4, bteklbm Hna ffe «tafcer, tr. »5, J», 6.. $0, fl. 1.
^ aaSg-jniattcc ^rSbtl''Wat 6ptelt lor 8dWWoi ''■¡gang, la fró frt ti fér
tnata nt «ät^er tua »Herl. '' Gpit< 90 tr.. f. 1 50, lt »40, 3, S 50.
»Stbrjttrmtn, toBpítí mtt beten sub
JUaijUiea. Hlr eraw^jeiie tiaber, tr. as *. t.«0. XM. a, « bii R. 5. j^K*" üa »tttrt Vírrt'' Bab ^Sfelboct mit S-~< st tn ^^ «Bftem rtr 5 Ir. labrn leVnxiOt 6^irt ui gtöttrr latiM^L
*kii<>ietTTTe ©ptetMaria, ta ©Aa^teta etr^ffl. tu 10 ••«♦er Halira (L für SRSbOea a at ¿notes, per 6tia h. III, 10, 40 60, R. I, I.
^^lekerratcliMf ai4 IJaterhalt"
•ttpábrrs btt nmea C alcn-''gtaarajtrft, eiaea üblen »era« |tt ecrbrdto. Is (c^r BAnaig''a^cr per
ۆf tr t, 6, s, 10, !&.
»«iáit Bit iaa!BKrf, fr. 60. ffitnbabn mit gas^wert, *. 1 6o, 1, a.80. íiiber>U|reB (dnt. Bit 6<&lag»ert, tr. 14. ?ict<tt c er.tn. fr. lCi IS, ÍO, SO, 40. .Luar ír*. S«rabi::er ant ^twebrr mtt 9na3-
ttffett. 1 et. fr. 2o,4o, 00, R. I, l.W, 1.50. g^p-eábeL we »le<t. fr. t", SO, 40. rra Siafel, tr. 90. R. 1 a •
JlB*tra|l »on magnriftb''B í rt.''.trjarea, b«e íb ©after na« ber ^i4tnn| St4 Uiajnrtrf {(^rimmni, 1 e<ba4tt[ rr 1\ 10, 80,10. 8-. ■^■T^íetyUJB-. Saffet-, I|et» ■ ert:|e-6--r>ice4 I bj<> «rejt fr 60, 80, & J. 1 50. 2, l.''-O.
I imcrtflaat ont anüian! ftnt fur jebel
I ^^^ llftr ^it a«a| aeu |uf«:ii»e«gefte:í(fn 3aut>fr" ftaftetter. vH trt fist Silkl''t mi: & r1<fcittr.:ta
iujert remrlijttten .Sanbtr EpwtrartB. *UtS mit «''aautr «sltilBug. <c b«s Jtbtr mit »rot-ter tfriat 9 fit bit i<6öntteB ^abesf. ;{ft (i ia 9rcieffoi boi''c) maten fa:ia 1 »aífette jt na4 SníabI bír Ippcratt R. 1 40. l.so. 2.50 J 80, S.so
Dte txu Bab Ifcrt »etBiO >er, fir wtfUnNg« fii :ber ''rtt \u .Bpifblt.t . t* ÍH eia ita mi*. Sr.glabal. t geErecbt «B»ge:utrt a.ie a He »e ?efcs-r ber ©el: la itt T S:«aU Jre<M calcnrt aa-<i.-fitn. I ater ieNeai in 3 €:ra4<n ter fíaatt; T. ö t M t as tr. aa^^Zfeint, Btt u ber jogén, ft|r taaer^afi, I tr. in. »0, 80. H. l, l.. 0, 5
iehtae Xbiert, mi: aatfir''-.Oer Ctinme, fr W), so, R. l, t ?0. 1.50, 1.S0.
S^p-aal S!e4 iebr boarr^ft t.nP.rBine asb bút«t bcaialtt HjBipafta. Sabnelttf. <Sttn»a|ea, ftia-ertí, 4onfon«blt aab snberr fPaijea, adt mii "fferten, fr 1>, 0. R. 1. 1.50.
M^p-eicntr $ erteka^a, ttt enba&Btn aab GQiflt ^^ UI tr. 50, 90, p. I. L 0.
fbotejrop^, ets B-.iterbi''tetibíií 6pitl, íce aaa »irtíitbe irap^ita «jeufen ftaa. 1 6:.
famait ln»ri1uBg fe. lo, 4»J.
unt .«íeiilnta • Ipporatt Cf''it itbt W^W 25erfennt:u| fant itte* Si.ib fta-D jdftaen üst ikreiben erl raen. Cm %: p«rat far jebea fetge Rmb Iwartt tr. 4-, $0, sc. *irttt|pi«l ír. 50. 80. fBettrei aipitl fr 90, }L 1.S0. Jra;. aab aartrertlpiri. f fr. 1«.
^eaefte íolt «tflolea tr. 1''. 10, 70. rtmterlater •®c»«bTt tr. 40 &<>, R 1 >0 «i el a a« 31:0 fr 20. a * 6 a&l tt M, < 1 M^P» £er tlduc firtger. ¿int fpn plett. khr oubi^e t ifeuftuag, .-efte:*ab aal 1 feibel B.t íaprcl. 1 tltcaresr mit »aicsaet. 1 i;a:routa 4e, 1 íjat», nOe« jaía-nmtR fi i.ío, fo. fle écrtt S ? 50, a jo Mg ft<uc4e« AaT«lrobafi. 1 6túd WahOeafiiner SfW rt — 29(.t ti bí . ber tra^e R* i «t''tf »Bfeüra^t mit 6riege! ?0 r
Bj^P" «eae 0fineUCa«^iirflt mrt IKt^anUmuí, |bi fleint Jttubrr :.tf>r im:er5«IUBb, 1 ítfld mittel« gref tr. 15, 4 , grogt feoitt «s tr
I it 0a;.4i(«arren!pt.i. b,irt elleni dara f> budtj td It:ata «rbeitsiif^c, «reaa m n
bar aal rau^t. btt f.nasanb bal ftaú bewtgt. 1 feind 60 tr.
Der kleine Zauberer
DarO aa^Rt^eab« >Uat««r*lpp«ratt tana Bin ts.-^t.nt íerfcynen ober aa<) aa.''|t «eknftkaftts auf bal «-aB.tt»Hte ii. terUh a Die Srparatt flab btrart flaard^ rembiatrt, baj Birr btt »eúftr betft bca bit aerf$ ebcaa t gea ^»jire vb i«kb tm ©Unbe ift; eia nnciMtwdfctrr faaa ftnabtnlaai aaOfcfnfea, c&at ju« »dniUte jo gtíanatn.—
UU apoarate ftab «t:t »eleiraag ».rltbta. £eB^:.ig«T bar« jtita 9a ftafta, í--ie taajeabea Sartea 4o tr 34»e.b«bittartai taaienlffcrea 50:
Svat Saru aab co* teaat fU Wt- 1 Die ©ar''ei.Utae oba bal
1 fctütf ti tr.
Dal Scriftvinbca de er Ktiiie,!) tt.
Der .Sanber^aatsjer, Dar4 jtbta 6<*Ug aerf^naiabet eta«egffl^aab.
70 tr.
2«Wr.i''9euerjeaj; cHfl*L bt» toaat dita Dafotea, 45 tr.
t »«-ber; fcif- lc«e ié t$ ^aetx, ia ®dfib«m i|t el? SO tr.
Da* »erir''ScrttBcanai«, taaaiaMlI ®«n> ober immer leer. 10 tr.
D e »«nr.aigarreaUft«, B>o t» bie «iaarrc ? 4» fr.
Dal «. taaba*«, »er rotrn d «äfft« ti«-. T • > tr.
IIa fiorttnfp ei ©e foS bit «artt ertdetaeB? tó tr.
moat, 1» fr, Die 3aakrt«f4( ober bi« Bna.-tritg« bare Ca«Je. b.rib t«tl«c man f«friert«! dktrlafc aalf^aaica taaa. 1 ©tutf n. s.50 Der £ma»iRcrfer, ia m ftCe«
jerf:ojea aab »erai^td wirb, j ». Uferen «Ufer k. fl. a 50. Der ¿aatKT-ffinrffl, |ri|t auf ifc».
B«abo 60 tr Derielx mit D«pr«l:»ffir R. 1.10. Dal vtiraB. t;ttr»5tai, toc ISel rer» ffrviabet uat aaf einen 3iaf tri«» ber ''ommt, R. 4. Dal »aab>-Magazin im IRaa ve 25 tr Der »emetrs
)b erratbea, T 1 fr Der f?a.:b«T«»aiUn. Ce^l glci^^roi. ?*2ta rönnen ia Clara $an;irt ta rbea, H 1 I i ©tbrri>i«B|, B»c if» aber bi« I Jlaie.''SOfr.
Der -ielbfiBcrb bartfe ben Dt (fr, vorr ®a* Mir Aarte ijt ba« f Jtetl) -inb ^rl t.
•le''efen, fdael *cb *«:bea, fu »r. Die un enadftlicb« €4nur : mac jer-ifra.-.bft tiefe »er beat *ub itam a 11b blu.icfr ift f.e <5 fr. Der ^crea<Itifrtrr, ob r b.-*UBu:*g«
tifr «cg!t® )s ma4 a fo fr Die er^rtufrje, aber »i ttt sl9eih'' 15 tt.
gl trpatat R. l.iO
■V II na» ssfr aerffridbeae onbert Eprarau, jebefr wegen ®an|vl an Xtaai taaa aifrt V&e« genannt wtrbeB 4ine «enge aabertr 6pielaaoren unb ®efeQfd)aft«ipiele. bie aQe ni$t benaimt werben Wnn«. Rni'' jn tiefen greifen einzig nnb aDein nur in i»crgefertigten Kitftriage ja ^obea. ^rettbláítes, velée febr wterrefionl fnb, nh cbea qraril Dertbeilt.
BA^A.R Friedmann, CBien, pratfrBraftr 26.
Hamburger A.
BIDAPEST.
MifíTÁS
levélbeli kivánatra ingben és bérmentve küldetnek.
Hamburger A.
BUDAPEST.
I A czég 12 000 állandó vidéki. vásárlóval bír.
HÁMBllGER ADOLF
hölgydivatár u-r adtára
Budapesten, IV, uri-utcza 8. sz. alatt a postapalota átellenében.
ajánlja a t. cx vidéki közönségnek mindennemű szép jó és Olcsó %
gyapot-, szőr-, czérna-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi
dús válaaztékát a következő kivonati árjegyzék szcrini :

N
w
. a

.a?
N
J3 na
öo —
B
Ví ►
ao

s
H

H k


M
Néi ruhakeimék legdúsabb viliufitékban, rőfönkint 30, 40, 50
kr. — frt 1.
Mosó-rahakelmók. perkÁl- B batiaxtban rófönkint25, 30, S5—40 kr. Poiztó", tUaell- ■ ripaz gyapjokeiaék, rSfönkint ft 1, 1 50, 2—2.50. Selye«a*Övetek, tafota, Faille * Grotgrain, rSfönkiut frt. 1.50. 2, 2.50—3.
Selyetngazir-, Illuaion- a bilirnha-isOretek, rőfönkiut 6Í>, 80 kr, frt 1—1 50.
Poapadour Caobenlrok. reggeli pongjolákra, rőfönkiut 80 kr, frt 1—1.20.
Angol bársonyok, teketék • »zineaek, rŐfönkint frt 1, 1.50, 2—2.50. Seiyembiraonyok, minden lainbeu. rófönkint frt 3, 4. 5—10. Ruhaparketok, «zineaek» raintá*ottak, r5fönkint30, 35,40 — 50 kr. 6yátzkelaék, luatre-, cachemir--'' terno-atb az^ivetekben, bármely árbao.
L<SZŐr. berlini gyapjú- a moir-alBÓnzoknyák, (joponok) dara-bonkint frt 3, 5, 6—b.
HölfykaUpok, fejkötó''k » ba.likok, darabouki.it frt 3,5, 8-10. Bedalaok éi burkolok (legújabb divau-xikk.) darabonkint frt
10, 12, 15—20.
Magykeadök. LongahawloJt a Plaidek, darabonkint frt6, 8, 10 -15. Reozéakeodők. berhni gyapjából, darabonkint frt 2, 3, 4 5. eyapj«keBdÖk,kic«inyek í féluagyok, darabonkint frt 1, 1.60, 2—3. Solye»ke«dÓk, minden ixinben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 4 Ecbarpe-ok, » brochekendők eraoiu é* »elyemb51, darabonkint 50, 80 kr. frt 1—2
Moll Fichg-k, caip^ékkel vagy bimxattek, darabonkint frt 1,
1.50, 2—3.
Agy. a aaztalteritők. bármely «xin- é« min5iégben, darabonkint
frt 6, 6, 8-10.
Map- él e&ő-erayők nemkülönbeu legyőzik minden árban-Foaál- ét aziiéziaJ Váazaak, 30 r6f»Mk, végenkint frt 8, 9,10-1*. Creaa- éa bérváuiak, febéritettek, 30 rófösek, végenkint frt
10. 12, 14-15. V
RU"bBI20 V*iZ,l*k, le?finon,3l>b»k. 30 rőföaek, végenkint frt 15,
IrhonJ é« hollandi vásznak. 50 róföiek, végenkint frt 20, 22,25—30. Ruaburgi váízaak, kéxifonálból, 54 rSfóiek, végenkint frt 25,
30, 40—50
Lea- ■ pateat-ooiavatok, fehérek, 30 rófö«ek, végenkint frt 10,
12—15. .. 6
Czéraakaaavátzok, ágynemfiekre. 30 rSfóiiek, végenkint frt 8,
10, 12-15.
Naakiag. ágy nemfiekre, aárga éi febér »zinti, rStönkint 30, 40, 45—50 kr.
Chiffoaok, fehérneműekre, (1 vég kCrRlbellTl 70 rSf.) rSfönkint
25, 30, 35 - 40 kr. Lepedőváazaak, */4 é> «|4 .sélenek, rőföokint frt 1, 1.20,1^0-1.80 kr.
Pikót éa bordás parkotok, fehérek, rófönkint 40, 50, 60, 70 kr. Derekaij- $ bntor-cainratok, »xine«ek, rSfÖukint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- § kávéaabroaxok, aainesek. minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5 — 6. Lea asztal- é« tBrBlktzft kendők, tuexatonkint frt 6, 8. 10-12. Csemege aíztalkeadők, bármely axinben.tncxatonkintfrt 2.50, 3-4 CsIpfcefigQÖoyők, páronkint frt 8, 10-15, rSfönkint 50,75 kr, frt 1. Botor ripszek és cretonok. szinaaek, rSfönkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Mollok, crépe-lissek éa tarlatánok, végenkint írt 4, 5, 6 8—10. Orgaatiaok. fehérek éa sxinesek, végenkint frt I, 120, L50. 2. Len zsebkendők, fehérek és sxinesek, tnexatonkint frt 2, 3, 4,6—8. Fíződerekak, hölgyek sxámára, derékböség axerint, darabon-
kint frt 3, 4, 6—6.
Hamburger A.|
BUDAPEST.
Ingyen mellékletek adatnak
minden megrendeléshez :
10—25 frtig egy elegáns legyexó, 125—50 frtig egj berlini gyapjakendö, 120 —100 írtig egy szép kelmeruha, aránylagoa árengedményül.
-í a
<x>
dx Cb
Cc

S
O
s
a
«
a
r
s
ft1
10
d H
W
Ci
Cr« o-e a
o-o*
I &
Pv

2. s
Cb
3
Ob
CO
s
B
<x> ORJ cr
a—*
N ft
TS O
c «-«-
o
te ©
P
CB 00 N
5 SL § £
-1 CO -1
rp
DC r*
— a}
» CP
QB3 3 TT C&v
oo cr
n cr. 2£ ® cm
cr —; cr tt
cp
= s
O; P
a B
** s ^ §
r;-
K. 80
cc l—>• O
P °
s t
a a
v> P
7 a ||
- g o c
D CP
vr %
CD
a>
CK3
B
CP-CR
a
o
B
£
s: p-
-i <
N I
Hamburger A.
BUDAPEST
Egy iv melléklet a „Zalai Közlöny" 18T4. évi 100-ik számához.
Pályázat.
A nagy-kanizsai közös népiskoláknál halálozás következtében egy segédtanitónói állomás évi 325 frt fizetéssel jött üresedésbe.
Kik ezen állomást elnyerni kívánják, folvamodVányu kat (hol különösen a nói kézi munkákbani jartasság igazolandó'' f. hó 28-ig alulirthoz beküldeui kéretnek.
Pályázhatnak nem okleveles tanitóoók is.
Kelt Nagy-Kanizsán, deczembér 8-án 1874.
(1512 - 1
Vágner Károly,
iskolaszék! elnök.
ílMiílWilU f Bizt0* 8ik8rü> amit ezer U IUU I MiljiX; bizonyítvány tanusit.
NEUSTEI N F Ü L Ö P,
gyógyszerész „ SZ.- U PÓT " - hoz
Bécsben, (Stadt, Ecke der Planken und ,14y<,-1) Spigelgasse)
egy egész sorát terjeszti s t. cz. közönség elé azon gyógyszereknek, me- j Ivek akár orvosok, akár mások által használtattak, még mindig sikereseknek bizonyultak, még pedig mindt-n esetben, tanúsága ennek a mindig emelkedő fogyasztás s a bizonyítványok eierei. melyeket meggyó- '' L-vult.ik állítottak ki, miért is azokat a legjobb lelkiismoreUel ajánlhatjuk. 1
A sz.-Krzsébet-Meczukrcs vér-usztitó piluták gyenge széke: okozlak. tisztítják & vért, s a mellett teljesen ártalmatlanok ; kitücü hátasnak az altesti szervek betegségeit,, n. váltóláz, mellbaj. bőrkiütés, szembaj, agyvelő, száj, gyermek és Lűhi-iegségekben, ellen áll a dugulásnak, mely minden bajnak forrása.
Kérjük a megrendelésnél a czukrozí tt sz.-Erzsébet-féle pilnlák határozott megjelelését, mert csak H/.uknak van a fenntebb leirt hatása. Aki egyázer e sz.-Erzsébet-féle pilulákat használta, az sohasem tog mán hasonczélu szerhez fordulni, hanem a czukrozott sz.-Er-tiébet-fél© piluláknál marad s azokat fogja is ajánlani. Kg y tekercs Ü skatulyával, ae yekhen 120 pi-Jula v-n, csak Ifit.
Mell-szörp minden köhögést, mell faj <la!inat az»!iual enyhít, ára 70 kr.
Sárga-répa - bons-bons, kitünf) enyhítő s nedvesitű szer, ára 10—
¿0 kr.
Kenyűtü-fogpiiulák.minden fog-¡ájdilmat azonnal megszüntetnek. Ara 25 kr.
Gerome-balzsam, egyedüli azer fagyás ellen, ára üO kr.
Fenyetü-czigarette, nyálka és melllajok ellen, 25 db. 1 frt.
Meuthin, hasznos az egészség s a toüette-re nézve. Legjobb sser minden roszullet, émelgés, gyomorfájás, emészietlenség s fogfájás el-Un. Óvszer a ragályos betegségek ellen. Egy-két <»epp egy fél pohár vizben azonnal javulást ad. Ára 50 kr.
Homöopathikus kávé, kitűnő ital gyenge gyermekek számára. Kontja 40 kr.
Kropfgeist, kitűnő szer a golyva ellen 70 kr.
Köszvény - szesz, csudahatásu köszvény ésrheuma ellen; ára 70 kr.
Párisi tapasz, tyúkszem s minden seb ellen, ára 35 kr.
folyadék l>efecskendezéare, biztos és gyors szer férfibsj, magömlés, fehér folyás ellen, ára 1 frt 60 kr s a hozzá való utasítási füzet árs ¿(0 kr. feleslegessé tesz minden egyéb tanácsot.
Gaudien. Legjobb bz. r mga dós nyavalyák ellen. 1 frt r>o kr.
Narancs és czitrem-szesz. mely-lyel azonnal jó limonádét s narancsitalt lehet készíteni. Minden pa-laczkban 75 pohárra való van Ára ] frt.
Oreillon. Egyedüli szer a nehéz hallás s minden fülbetegség » lien. 70 kr.
Fremont orYostudor-féle önsegély, egyedül való szer férûgyen-geség ellen 2 frt.
Storax - kenőcs , bőrkiütések , májfoltok ellen. 80 kr. \
Antispygloma, szeplő az orr vörössége ellen 1 frt 50 kr.
Warburgi hideg-láz cseppek. Csalhatatlan szer minden hideglelés ellen. Ára 1 frt 60 és 60 kr.
Antisntin. biztos szer láb és hónalj izzadás ellen s a kellemetlen szag eltávolítására. 50 kr.
Rhnmin. A legjobb szer nátha ellen. 70 kr.
Mindig friss készletben kapba
»ók a következő különlegességek : fíomerhausi azemviz, 1 frt 50 kr. ! Tömöritett sveiczi tej, 35 kr. Dr. '' Gölis étpora 84 kr. Popp -^anatbe-rin szájvize, i frt 40 kr a Popp után 40 kr. Liebig huskivonata. I 8-ad font. 8*> kr. Dr. Faber Puri- 1 tás-a 1 frt. Dr. Pfciffermann fog-! pa-stája, 1 frt, 1 frt 25 kr. Pultre-seda-bodor haj kenője, 1 frt. 1 frt 50 Wr. Dr. lirown hajfenntartó po- i mádéja, szőke, barna és fekete haj számára 1 frt. Dr. Heider fogpora 85 kr.
Van szerencsónk egyúttal illatszereink. szappanaiiik s hajke-nőink sat. raktárát a n. é közönség figyelmébe ajánlani, ezek a legjobb párisi és londoni házaktól valók s a világkiállításon az érdem érmével jutalmaztattak s olcsóbbak mint a vidéken. Ilyen Dr. Colimán hajfestője mindeu színben, elég 1 évre, ára 3 frt. Aranyszőke hajhoz 10 frt. Ajánljuk franczia cho-coládénkat, mely a kiállításon a haladási érmet nyerte. Ár : 60 kr—3 írtig fontja. Orosz thea fontja 4 frt; M4 font szelenczében 1 frt.
Van minden mátevő szer a gj ó-gyitáshcz, mint önkristély-eszköz, fecskendő, kötelék. Küldünk szét illatszer skatulyákat is, 1—10 frtig; Cznkorkákat chocoládéval 1 — 10 frtig van nagy raktárunk fogkefék éi pipere szerekből.
Kérjük a közönség bizalmát Minden kérdésre azonnal válaszolunk. Minden megbízást, habár Pá-ris, London, Berlin, vagy bárhorá szólnak, agy mint helyben azonnal teljesítünk, még pedig minden pro-visio nélkül.
Áruinkat vagy készpénz fizetés, vagy posta utánvét mellett adjuk. A megrendelt tárgy azonnal útnak indul; a csomagolást csak annyiba számítjuk, a mennyiben magunknak kerül. A legkisebb megrendelési összeg szétküldésnél 1 frt Nagyban .vásárlók előnyben részesülnek.
A fenntebbi gyógyszertár elfogad megbízást
C0NSULTAT1ÓRA
egy orvostudorral, az orvosi kar tagjával, ki mindennemű bajt fáj-'' dalom s a hivatásban való akadályozás s ntókövétkezések ~nélkül gyorsan és alsposan meggyógvit. Uyógyit bőrkiütéseket. szorulást, sárgaságot, magtalanságot, magömlést,
férfi gyengeséget
8 mindennemű daganatot Levelekre válasz. Gyógyszer olcsó Titoktartásról kezeskedik. Tiszteletdíj 6 levélben történő tanácskérés után 5 frt. Elfogad a fenntebbi gyógyszertár tudakozódásokat fül-, szam- s torokbajokban a fenntebbi feltételek alatt
Azon hölgyek és urak részére, kik hajuk, arczuk, fogaik, vagy a szépség fenntartását gátló akadályokra vonatkozólag tanácsra szorulnak, consultál a nevezett gyógyszertár az e szakbeli legjelesebb tekintélyekkel. Bővebben levélben lehet értesülni.
Főraktára minden ismert bel- ós külföldi gyógyszertári illat-s kendőző szereknek,
Csak a 15 év óta fennálló (1493—6J
Friedmann bazárban
Bécs, Praterstrasse 26. szám alatt
ö*xi é* téli idényre.
LEGÚJABB
a téli
e
f
idényr
Csak 5 frtba kerül egy telje* angol egészségöltflzék, melyek amerikai természetes gyapjúból vannak szőve és gumini-•zerüleg tágithatók, a testet gyorsan megmelegítik n folyton könnyű kigőzölgésben tartják. Ezen öltözek védeszköz a meghűlés s másnemfi betegség ellen. Ily öltözék férfi, vagy hölgy számára áll 1 ing, 1 nadrág, 2 pár harisnya, 1 pár késelő, 1 pár eaipGbetétb51. Miudössze ez csak 5 frt.
Meleg és jó téli ruhák.
Kesztyűk gyermekek, hölgyek és uraknak 20, iJO, 40, bélelve 40, 50,-60, 70, 80, 90 kr. Szarvasbőr ke»ztyűk 80, 9Q ír,!
1 frt, belelve 1 frt 80—2. frt 20 kr.
Séta- vagy ati shawlok 40, 50,
70, 90, kettős hosszúak 1.50, — 1.80 kr. Kézelők gyermekek, hölgyek és férfiak számára 15, 20, 25, 30, 40 kr.
Egészséfujjasok gyapotvagy juh-gvapjuból gyermekek, hölgyek és férfiaknak gyapotból 6-). 70, 80, üO kr, 1 frt, l .20, 1 juh gyapjúból 1.20. 1.50. 1.80, 2, 2.50 kr. Nadrág ugyanazon minőségből oO kr, 1.20, 1.50, 2, 2.50, 3 frt. Kapezák és harisoyak gyermekek, hölgyek és lértiaknak 21».
2 ), 30, 35, 40, 50,00, 70, 80 kr. Teli ingek a legfinomabbak jub-
gyapju szövetből elegánsán ruházott mellel 2.50, 8, 3.50. Nagy válaazték posztó-baschiík-
ból leányok és nők számára
90 kr, 1.20, 1.50, 1.80, 2" frt, legfinomabb 2.50, 3, 3.50 kr. Női c- lánykar»antyuk 30 kr, 1,
1.20, l.bü, 2 frt Egész azegélyzet karmantyú csomagból 3.Ó0, 4.50. 6 frt Női s láaykendök mindeu szin-ben 50, 80 kr, 1.20, 1.80, 2.20, 2.80 kr.
Különlegességek ingelőből a legfinomabb gyapot, gyönyörűen himzett mellel férfiak számára 1 db. 60 kr. Kaaáallk kicsik és nagyokuak ÖO, 70, 80, 90 kr, 1, 1.20, 1.50, 1.80 kr.
Gyeraekrabácskak 60,80 kr i.2o,
1.50, 1.80 kr. Eagenia, vagy szinliázfokötők a legelegánsabb és selyemmel bélelve 4.50 kr. Czipőbél, a labakat szárazon tartja, gyermekek, nők és férfiaknak 20, 25, dO kr. Férfi- és női cachenez a legtisztább juhgyaDjaból dbja 80 kr. Küldalegetaégek hölgyek számára ez idényben a legújabb, bőlgy-derékek 1.50, 2, 3, 5 frt.
1000 hajfonat»l®«>"bb vá-m^mt-mm—m—^ laSZték 8 SZÍn-
ben, egy rőf hosszú, igen buja,
fésülésre alkalmas, a saját bajtól ismerhetetlen s a divatos irí-aurákhoz használható, míg a készlet tart csak 1.50 kr. dbja. Különös kényelemre, a fentne-vezett hajból chignonok minden színben a legszebb s leg-divatosb frizurákban kaphatók-dbja 1.40, 1.80, 2.50 és 3 frt.
Valédi hajfonatok mmdeu ssin-ben 1 rőf hosszú 2.50 kr.
5000 db. petróleum lámpa
vógeladása, kicsinyek 35, 70, 85 kr, nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.50 kr, nagyok 1.80,2, 2.50, 3. frt. KOggő lámpák 80 kr, 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3, 4 frt Csillárok 5. 8, l2, 15 frt. A l&mpák árában üveg, golyó és lámpaeruyő benfog. lalrák.
Esó ellen. «"goi eső-
_____ köpeny vízmentes szövetből varrás nélkül, igen tartós. Darabja nagyság szerint 8, 9, 10, 11, 12 frt, ka-pace hozzá 1 frt. Kocsis-köpeny vastag szövetből 8, 10, 12 frt
Az egyén védése- és a tulajdon biztosítására ^TürgSsei^ijánTand^gyT^^d"-
fegyver, ez egy ujonan javított biztosító, revolver, amerikai moduru legjobb gyárbeli
1 db. 7. Mm. 7 frt, hozzá 100 töltés 3 frt, 1 db 9 Mm. 9 frt. hozzá 100 töltés 3.50, 1 db 12 Mm. 11 frt, 100 töltés 4 fit.
Szakácshös az ebédlő • asztalon.
Ezen ujonan módosított főző-kályha petróleum ffitéssel Amerika- és Angolországban már több év óta elterjedve van, minden körben különös elismerésben részesül Minden háztartásban nélkülözhetlenné válik, katouáknál, tanulóknál, és vendéglőkben, iparosoknál, midón a tüzelés azonnal kéznél van. 2 egyénre 5.50, 6.50, egész ]2.60-krig 6 egyénre 7 írttól 9 frtig.
Valódi végeladásu igazi angol-korosolyákoak fából 1.20,1.50,
2 frt. Vasból 2.50, 3 frt, Halifax legújabb divatú 6.50, 7, 7.50. Jacson haines 7, 8 frt.
A közeledő
karácsonyi ós újévi ajándékokul
ajánlom t. vidéki vevőimnek gazdag választékú játékárainat
nagyok és kicsinyek számára, gazdagok és szegényeknek 5
krtól kezdve.
Minden ftévaapra, házímalatságok, bálák és neayegzőkre, röviden : minden alkalomra találhatni ez óriás bazárban ajándékot bámulatos olcsó áron s mindazon tárgyakat, melyeket mások hírlapban hirdetnek, sokkal jobb minőségben s olcsóbb áron
megvehetni. A nem tetszők készséggel visssaceeréltetnek.
Képes árjegyzék 100,000 tárgyon felül, kívánatra mindenki bérmentve s ingyen kap.
Aug. 1-től kezdve a nagy üzlet kisebb részosztályokra megnyittatván, ismételadók illendő jutalékot kapnak.
1 ea
I
«0
<0
>
CO
!
!
Das beste MiUe* zur Conservirung und Geschmeidigmachiin£ des Inders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das \
r
Russische Leder-Oel.
Dieses Oel zeichnet »ich vor Allem durch sein Aroma aus, %> dass man mit Stiefeln, welche mit demselben bearbeitet sind, ohne An stoss zn erregen, im Salon erscheinen kann. Durch die Behandlung mi diesem Loder-Oel erhilt das Leder Schutz gegen die Einwirkung voi Luft, -Hitze und Feuchtigkeit aller Art; von Zeit zu Zeit damit getrinkt bleibt das Leder stets sammtartig weich, wird wasserdicht und erhä.1 1 eine besondere Elasticität. Der Fussscnweiss wirkt auf das so behan delte Leder nicht mehr nachtheilig ein, letzteres bleibt weich und ge schmeidig und erlangt dadurch eine grössere Dauerhaftigkeit. Nach de! Behandlung mit Leder-Oel kann das Leder jederzeit gewichst oder lackir werden and erhält dann einen schönen dauerhaften Glanz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fl. ö. W., sowie in Blechflaschen l
fl. 10 Pfd.


Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. ausschl. priviligirt tür Oesterreich-Ungarn.
Universal - Salon - Spiegel - FettlaeK
für Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschierei ?
Dem Gefertigten ist es endlich gelungen, einen vortreffliche* Stiefel-Laok eto. zu erfinden, wodurch das Wichse« der Stiefel ganz nu
nöthig wird. Nur mit einem Pinsel bestreicht man die Stiefel etc. unc __ binnen wenigen Miauten glänzen dieselben tiefschwarz. Das Leder leide darunter durchaus nicht, sondern wirJ im G^gentheile weicher, geschmei ) dig und wasserdicht
i
i i
Engros
Flnsrhen zu 1. 2 und 3 fl. A W. versendet
die
Fabrik und Haupt-Niederlage
Rabatt * > - .

via a vi»
Provinz-Aufträge (1478—8)
Wien, Kf»l»hi»arkt Nr. 5, jf 1
dem Cafe Daum, im Hofe links, werden per Gassa oder Postuachnahm< » sofort ausgeführt. »

Üres hivataloknak

kQlönféle szakban, egy foriut elóleges beküldése mellett azonnal 4 betöltése fazközöltetik
által

Central- Versorgung*-Bureau Bre8lauban, Neusche-Strasse 20.
Állástadók az" alkalmas egyéniségek névleges ki
ü.
mutatását
ingyen megkapják
(1518-1)

IN
OLL A. SK l DLITZ-PORA
a legeltérőbb esetekben bebizonyult
elismert házi „zerek között, taga^^^
x császári bir
"MS^
E porok rendkiviili hatásuk által minden eddig nul az első helyet foglalják el ; mit xr. «ok ezer,
minden részéből kezeinkhez küldött háU-irstok s legrészletesebben sitják, hogy « porok «ögz-.tt szorulásoknál. eaeszthetetleMégekaél, fy^ra
■•rhéviél. továbbá gércsök. vese - Idefl-bsjekbas, szivtlobsBa.aai, ^ » seasés okozta főfájás, vértolalás. végfll hy«terlara, biker «> •
háayásra h.íjlamnál a legiobi. «ikerrel alkalmaztatnak, íyógyhatást eredményeztek.
a legtartós»UJ
(1407— 18).
WEIL
cséplőgépei
két ember kezelése vagy két vonó-marha általi hajtásra a gépek legolcsóbb, legképesebb és legjobb neme; nagyságukhoz képest óránkint 6 — 12 keresztet csépelnek és áruk szinte nagyságukhoz képest
j s oszt. ért. 150—375 frtig.
^ 2 franco BÉCS.
S Levéli megrendelések ifj. Weíl dér gépgyárába Frankfurt a. I*., Seilerstrasse 2, vagy pedig SCHERZ LUIZA asszonysághoz Nagy Kanizsára
intézendók. (1305—3)
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
pttpaSIfi^B?Jíík. r.
| rnére minden belső ¿s kfilső gyuládat, legtöbb betegság, «mnQ.ua.-mfi .eb-, fej-, fül- ós fogfájá«. régi ,érvek és uyitoU s.L-k, rák, f.n. %zemgynlla<lás. bénulás és mindeuur.nfi sérülés ellen, sth stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
55 <
r »
=r »
»
»!
JZ. d
o rr
D
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ,
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvég» begy.ib.i nem ^.erélendS fel a mesterségesen tisztított halmája»ir-olajjal.
A valódi Dersoh-kalaájzsir-elaJ mell- é. t8di-bajekaál, eorepb«
la»- és raohltls-betegségekben legjobb gyógybatással van; meggyógyitjí a legidöltebbkíazvéay- ésesézbajekat, valamint az időszaki birkÜtegeket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt t
Raktárak Nagy-KanUatAn: Bel us J. gyógy ez Lovifc.
0>vÁ<rvac. Feaflf>lhn<W .1. ÁB Rosenfeld F. araknál. ^ r
gyógysz. Fesselhoff^r Belevárett Lakovios G. Ctákttrayáa Kárász it. Ctarféa Kreisler Dávid lUpetVárett Kohn Jakab Kapreaozáa Werli 8ánd. gy/igj''-» Keszthelyen Wünseh P. Keresztet) Breyer Jakab 6ai KSazegen Csacsínovíts Istv. gy^ios*
ée Rosenfeld F. araknál. Leteayes Kalivoda J. gyógysz. Msrozallbai Isztí Nándor BáMk-Szt^yirurN Fibies J. gy Szenbathelyea Píü«h F««ici gy Sefreaybaa Mez.y András gyógyss Zágrábbal Mittelbach TA. gyógysz , Ceyleck J. J. gyógysa , Hrweisz Fr- gyógysz.
Keller I
,(1258 22)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hftl-yek 6* gyermekek szamara való tojjánrak-.rát'' a legjobb minőségűeket a luhetó jutányos
•on-
Ug^eziutc figyelmébe ajánlani bátor va-yok a ós. k. katonaság » i. közönségnek, hogy egrendeleseket a ¡«gjobb bel és külföldi bór->1 elfogadok ¿s készitck, :»z árt legjutányo
bban Bzárcitoru.
Az én raktáromban vásárultakat kijavi-
ara elfogadom.
/AWAVWV.''V.V.
Karácsonyi és újévi ajándékokul !
(1500—3)
tetemesen megnagyobbított mú és könyvraktárában
Aa*y-KHnix«áti,
Empfiehlt sein reich assortir. Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswiirdiges Publikum aufmerksam, , dsiße ich alle Bestellungen vom besten In- und Auslander Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekauft** Waare zu reparieren angenommen.
diszmüvek, albumok, képeskönyvek,- naptárak, imakönyvek, monogramm levélpapírok, borítékok, látogató-, névnapi-, újévi jegveic, szállító-levelek, tintatartók, srófos irónok, rajzminták, rajzeszközök, ég- és földgömbök, franc, ruha-iró tinta, dús választékban továbbá báli-, esketési meghívások, falragaszok, tánezrendek, kotilion jegyek, étlapok sat
igen olcsó árért kaphatók
/MVW^WAWW AWWWJVÍAV
Cirkular,
Wir erlau!>»n iiü« uvbs»elt«»nd auf un*«*re billigst gp*i.»llteii Herbst-Preiacourant auf-rksam zu machen, und werdi-n wir auch wie Ina jetzt betnüut sein, den Wünschen unserer ehrten Abnehmer nach jeder Kifhtung nachzukommen und durch reelles uud solides Gebah-
l daa Vertrauen uuserer P. T. Kunden uns immer tu erhalten.
Duri-h unsere Verbindungen mit den gröaati-u Fabriken dea Contineuts haben Euer chlgeborfyj die günstige (¿«legenheit, Ihren Bedarf bei einer ersten Bezug8quelle zu Fabriks-
eiseu zu decken.
Unsere Artikel sind durchgehends best r Qualität, und führen wir aämmtliche Waaren 3 v<jr.->chiedenen Preise«; der erst angemerkte ist 2. Qualität, der zweitangemerkte 1. Quant und der drittaiig«''merkte Preis ist Hochprima-Qoalität.
Auf Verlangen übersenden wir coraplette Preucotirante und Muster-Abschnitte franco
1----A/*hfnmr«Toll
d gratia. Effectuirung per Nachnahme.
Achtungsvoll Die Wiener Kattun Drjickfabrlka-Niederlage
Stadt, Kuprechtsplstz St. 3.
(1479- 8)
Elle 4
Druckwaare.
g. Erzeug. PercaJin-Hemdatoffe, per 20, 23, 26 kr.
•smanoser Erzeug. Percalin-Hemdatoffe, per Elle 4 25, a0, 35 kr.
Sbelpercail und Mobelcreton per Elle 4 30, ¿5, 40 kr.
-sm. Leder für Damen- und Kinder-Anzüge, per Elle 4 40, 42, 45 kr. •musterte Cosmanoaer und franxösiacher Bril-1 antin, per eile 4 30, 35, 40 kr._
Glatte weisse Baumwollwahre.
ntfon und Hemden-Shirting, per Elle 4 20, 25, 30 kr.
eisse Brillantin und Atlasgradl, per Eile 4
2*», 30, 35 kr. franzosiebe Piijuets in allen Farben, per
felllo 4 45, 50, t>o kr.
gellter Xankiug. per Elle 4 20, 25, .0 kr chamoi- uiid weisser .Nanking, per Elle a
d0, 35, 40 kr._
Tlicbel waare. Lud. Kioder-Bauisttüchel, mit farbigen Kanten ä 80. 90 kr., fl. 1.
¿)tzd I>ameu-13attisttüchel, gesäumt mit fai-V.geu Kauten 4 fl. 1, 1.20, 1.40. l»ud. Dumen-Jaconettücbel a ri 1 .60,,2.50, 3. Dud Herren-Taschentücher. gesäumt mit farbigen Kdiit n ä fl. 2.5o, 3, :;.50. I»tzd. weisse Hamburger Lnnentüchel 2, 3, i.
l>txd. weisse Inländer Leinentiicbel ifl 5, f», 7. l''izd «eiste BelfasiPr Battiat-Leinentüchel 4
,li 8. 9, 10.
l»Ud. BeUaster Le iuenlücbel, mit farbigen Kanten 4 fl. 5, 6, 7.
Dud. Foulard- oder Kattun-Kopftüchel. eigenes Eraeugniss 4 fl 2, 2.50, 3. Dud. FouJard- oder Kattun-¡vopftilchel, Cos-¡nauoser Erzeugnis* 4 fl. 3, 3 50, 4. Dud. fälbige Tuschentücbel 4 fl. 2. 2 50, 3. S ück Herri-n-Seidcu-FoulanUascb''-ntuch. mit farbigen Kaut''.n, das Neuere & SO kr, fl. l 20. 1.50
a fl.
1 Stack 30 Ellen weiss, blau, melirt oder fár-
big Barchent «J« á fl. 7, 8, 9. 1 Stück 30 Ellen weiaa. blau, melirt oder f&r-
big Barchent \ á fl. 10, 11, 12. 1 Stück Schnürl- oder Piqué-Barchent 4 fl.
8, 9, 10.
1 Stück Schnürl- oder Piqué-Barchent */« 4 fl.
9, 10, 12.
1 Stück Schnürl- oder Piqué-Barchent */, á fl.
10, 12, 15.
1 Elle hochprima Wattwoll-Barchent 4 40 kr.
JJamen-Piquérócke per Stück fl. 2.50, 3.60, 4.50. Kinder-Piquédecken, weiaa oder fárbigper Stück
ñ. 1, 1.20, 1.50.___
Glatte Leinenwaare.
414 30 Ellen Garnleinwand per Stück fl. 6. 7, 8.
30 Ellen Garnleinwand per 8tück fl 8,9,10. *j4 30 Ellen gewaschene Stuhlcreaaleinwand per
Stück H 7. 8. 10.
30 Ellen geWAscheu»1 Stuhlcreasleinwand per Stück fl. 8, 10, 12. \ 50 Kileu BeUaster Webe per Stück fl 12,
15, 13.
X 5<> Elleu Hollender Webe per Stück fl. 16,
20, 25.
\ 5l Ellen Humburger Webe für Herrenhosen per Stück fl. 20, 25, 30 54 Eilen Kmnburger Webe für IiannMihem-den fl 30, 35. 40. w.§ 54 hilen Hamburger Webe für Herreuhem-den fl. 40, 50, 60.
Die Weben sind ausschliessliche* Pahricat May L Holfeid
Leintücher ohne Naht per Stück fl 3. 3 50, 4
Damast-Waare.
Weisse Garnituren in Halbleinen-Damast, b Per». 12 Pera. 18 Pers. J4 ^era.
Cirkulär.
Jó és szép
ZONGORA
K
és
Durch den günatigen Einkauf nachfolgender Specisiitäten sind wir in der angenehmen Lage, dieselben tu besonders billigen Preiaen.
ausverkaufen zu können.
Achtung« voll
die Wiener Cattun-Druck-
Fabriks-N iedorlago, Stadt, RuprechtspUtx 3.
Preiscourant:
1 Dtzd. Kinder-Battist-Taschentüchel mit f4rb
Kante 85 kr._
1 Dud.Madcaeu-Uattist-Tascbeatücbe: mit färb.
Kante und gesäumt fl. I. 1 Dud. Damen-Battist-Taachentüchei mit färb.
Kant* uud gesauint fl. 1.30. 1 Dud. Damen-Jaconet-Taschentüchel mit färb.
Kante fl. 1.6o._
1 Dud. Herren-Taschentüchel mit farbiger [ Kante und gesäumt fl. 2.50. Dieselben in . Hochprima mit deu eleg. Mustern fl 3. I
1 Stück Damentüchel in Hochprima-Battist-Clair mit jedem beliebigen Monogr:tmm-Buchatab.
gest., (Handarbeit) 80 kr.__
1 Drtd. weisae Leinentüchel fl. 2.
PIA1S1NOK
a leghíresebb gyárakból jutányosán kaphatók
BISCH1TZKY M.,
zongoraraktárában (1514 — 1) Nagy-Kanizsán, Fó-tér, Újvári házban.
1 Dtzd. engl. Gesundheiu-Frotirtücüer praktischer und besser ala Schwamm. 1 Dud. eng. Piqué-Handtücher fl. 5. 1 Dud. türk. Hade-Handtücher d.
fl. 3,
9.
fl. 4, d. 7, fl. lu, ti. 14.
Weisse liannturen in Reinleinen J^quard. 6 Pers Ii Pers. 18 Pers. 24 Persil 5, fl. 9, fl. U. fl. M. Weisse Garnituren iu Keinleiueu-Da.ma»t. 6 l\rs. IJ Pers. 18 Pers 24 Pers.
''•i,
¡0
^Cngl. glatte Schafwollwaare. .^^J uu<^ 8illtt,í ''ärbige Orleans, per KUe /f 60 kr.
warze und glatte iärbige D.-mi-Lüster, per I Elle 4 70, 80. 90 kr.
hwarze und glatt-» farbige Seiden-Lüster, per E''le 4 fl. I, 1.20, 1.50. -.hwarze bamrate, per Elle 80 kr., fl. 1, 1 £0. kwarze Silk-Kleider-Hammte, per Elle fl 1.60. 1 80, 2
irbigri gestreifte Kleidersammte, das Neueste für Daineo-ujid Kinder-Anzüge,pr. Ellefl 1.50.
Barche ut waare. Stück 30 Eilen weiss, blau, melirt oder färbig Barchent •/. 4 fl. Ü. 7, 8.
«1. 7, fl. 12, fl. 18. fl. ¿4.
1 Dud. färb. Dessert-Servietten fl 2, 3, 4. i 1 Dud. weisse Dessert-Servietten fl. 2, 3, 4.
Damast Handtücher per Elle 4 25. 30, 35 kr ! R-inleiueu-Haudiücber per DtzJ. fl 4, 6, 7. ¡ lieinleinen-Servietten p«-r Dtzd. fl 4, 6, 7.
1 Stück farbiges Kaffeetuch 80 kr. ! Heinlein--ij Tischtücher ®l4 fl, 2, 2.50, 3.
"I, fl. 3, 4.50, 6. I , . ,$lt fl. 4, 5.50. 7 50
" 4 fl. 6. Ö 10. ¡ Keiiileiiieit íár! i.<e Garnituren
« 6 Pers. 12 P''*ra.
1 Paar (2 Stück) Piquébettdecken in bunten
blauen oder braunen Zeichnungen fl. 6. 1 Stück Bettvorleger aua buntem geschorenen
Teppichstotf fl. 2 50. 1 St. Bettvorleger in grösserer Sorte, fl. 3.50.
1 Stück Seiden Cachenez für Damen fl. 1. 1 8t. Seiden-Gachenez iu grosaerer Sorte Hochprima fl. 1.50. 1 St. Berl Woli-Cach. für Herren fl. 1. 1 St. dast. in Hochprima fl. 1.50.
1 St. Seiden-Gachenea für Herren fl. 2. 1 St. da8S. in Hochprima fl. 3 und 4.
1 Garnitur Tischzeug 1. 6 Personen fl. 4.60. 1 Garnitur Tiscbseug f. 12 Peraonen fl. 9.
✓ fl 4,
1 Ga-nitur Decken, 2 B.-tt-
4 fl. 10, 1», 15.
fl 8.
und 1 Tischdecke
Bei Bestellungen bitten wir anzugeben, ob 2., 1. oder Hochpriina-Qualität gewünscht rd Bei g?nzm Aimstattongen oder grosser Abnahme besond-T" Prei»*rmässiguug.
Auch bitten wir die Adresse genau zu beachten : Nur Rirprschtsplatz Nr. 3, rückwärta
■2t Rupr.chtskirche, vi-.-ä-us dem Eingang der Sacristei_
Auf geehrtes Verlangen aendeu wir complet-ten Preiscourant unseres Lagers und versichern nur gute Waare tu liefern und bitten
achlii-s.lich um geuaue Beachtung unserer Firma und Adresse.
Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederlage,
Stadt, Buprecbtsplstz Nr 3.
nur rückwärts der Kirche, vis-d-vis dem
Eingange zur Sacristex. SV Wir bitten dieaen Preiscourant auftubc-waaren, da deraetbe nur selten veröffentlicht
wird.
TOTH
ANDOR

/
m
Raktár
asztalos és . ^ kárpitos bútorokban, hajtott, ná(l-és szalma székekben.
saját készitményü
butor gyári raktár Szombathelyről.
mmma^mm^mm (1345—20)
N.-K ANIZ8ÁN
vasut-iilcza, a városházban.
Raktár
ruganyos á g y a 1 j a k, matráczok, tükrök
és
függöny . tartókban.
A maga nemében egész Európában
» teguagjobb, tabb oldalról .djoUk- 9 12 ¿rémnél kit Önteteit
FOGL E.-féle
első cs, kir. udvari fehérinűek gyára
Kaktár
25
25,
Mariahiir, IlnupiM. h^c
mely ssoroa értelemben vett atilárdaága a miudeu darabon nzá-mokban látható árak, a gyártmányainak roppaut mervü eloál-litása 41ul már annyira vitte, hogy a nagybani kiviteli, valamint u kisebb réaaletekbeni eladást illetőleg aeminiféle kérkedő kerockedő álul elérhetőt, tseufelül teljea jó tállá* mellett rend-kivülileg olcao a legjobb minőaógü árucsikkeket nyuji a bictoait
t. ct. revCinek. ^ff Levélbeli kívánatra a megrendelések egéat Magyar-orsiágra gyorsan és pontoaaa easkösOltetnek, a a nem testhes illő darabok risssavétetnek.
Angol oMfTss iagek gallérral vag}* anélkQl, szebbek, mint a v4azon ingek (levélbeli meg-rendaléaeknél a nyakköruyület mértéke mindenkor megkiv4n-Utik), darabja 1 frt S-J kr., 2, 2.50, 3—3.50, a legcsinosabb a leggyakorlatiabbak.
Raabarfi vászss férftiagek,
(a nyakmérték megkiTántatik) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak.
Gallérok legújabb miuta, 1 tucsat ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. megkívántatik.
Ferii syskravalék vagy saioa ■yakkötsk darabja 75 kr. 1, 2, 3 frt tg a legújabb.
Féri lábrsvalök 1 frt, 1.50, 2—260, 3 frt, lovagstabáa, francait vagy magyar mintára.
6yapot sgeazaégi sjjassk( Jacken; 2, 3, 4 frt, Helyemből 6, 7 frt, kódmönöa vagy azövött lábravalók 2, 3—4 frt (réd a köatvény ellen.)
M* vcstM bgek, simák 1^0, 2 frt, flsom ixarokvarrással
2 frt 50 kr., valamint arájcti forma, uj mióta, himsásssl 3, 3.50, 4—5 frt, ugyasinte legfinomabb ramburgi ráasoningek hímzéssel és e«ipkével 6, S, 10 frt.
Mi ép vagy ttfiayefc hoastu njjal 3 frt 60 kr., himtettel 6, 7 írtig.
Mi lábravalik, vásson, per-kál vagy barchétből 2, 2.&0,
3 frtig, himsésael.
Mi peagyola vagy éji oer-SSttek legfinomabb chirtingből
2, 2.50, franczia batisztból, bici téaael 3, 3.50, 4 frt
E«é«Z»éftarté mellény vagy nadrág gyapjából dbja 1 frt 50, 2 frt 50 kr.
Eftatséftarté mellény vagy nadrág finom merinogyapjuból kreppatöveaterü, véd caút a megfásás ellen, a legegéasaé-gesebb férfi, vagy nfinek la ajánlható dbja fehér v. sainea
3, 4, 6 frtig, a legfinomabb selyemből alsó ingnek 6, 8, 12 frt.
Harisayák (időjárás azeríutij a láb bosatnaágának megmeré-aével ruetatja 4, 5, 6 frtig, a legfinomabb s legszebb gyapjúból fii d''oosse szerint acinezve hímzetten 8, 10, 12 frt.
Hölflyharlanyák fehér vagy atinea tucaatja 6, 8, 10, 12, 15 frt.
Igen elegáns férfi v. hölgy batisztssebkendők, különféle asinesett körtettel tucaatja 3, 4, 6, 8 frt, legfinomabb 16 frt.
Mi alss szoknyák perkálból vagy finom barchetből 4 frt, himtett betéttel 5, 6, 8 frtig, uasálylyal vagy dissöltösethet.
Ml barissyákvagy férfi kap OZák, tucsatja 5,6,8, 10 frtig a legfinomabbak.
Néi fizik, fűtőre (a derék környüietmértéke megkívántatik) 3, 4, 5 frt. .
1 tucsat vászss xaekkesdi 1M>—2 firt, nagyobb s finomabbak 2JfO, 8.50, 4,5—8frti§.
1 tucsat ozérna kstlsztkssdl 6, 7, 10 frtig % legfino mabbak.
Asztal- v. tfirBlkizó-kssdik tuctatja csak 5, 6, 7—9 frt,
1 asztaitsríték vászssbél 6 tzsaélyrs (1 abroatssal shhos
Ülő kendőkkel) 5, 6, 8—10 frt, 12atemélyre mégegyater annyi.
30 rőf izlaet ágyasai, dbja 7, 8, 9—10 frtig,
30 rőf fehérített kizl foaál-váSZOS, a dupla csérnából fe-béritetlen 7.60, 9.50, 10, 13, 15 frtig, igen ajánlható.
30 rőf t/4 atélea rasibarfi Váazaa. dbja 12, 13, 15 -I8frt.
40—42 rőf kitűnő takáOS-vásZOB (finom ágynemfire vagy 12 női ingre) 14, 16, 18, 22, 24 frt.
48 rőf belgái takicsvászaa
22, 25, 30—35 frt kitünőleg ssép,
50—54 rőf hasonlithatlazi jóminőaégö raaibargl vagy hollandi Váazaa (kétifonat a •/«''
as ilea) 30,35,''40, 50—60 frt*
LEVÉLBELI MEGRENDELÉSEK (bármely nyelven írva) a vidékről késspént beküldése vagy atánvót éa jótállás mellett gyorsan a pontosan easkötöltetnek.
A megrendelési levelek ekkép ctimtendők :
. Wien, k. k Hoflieferant, (MariahilferstraMe 25.)
50 frtig terjedő bevásárlásnál 1 himsett női gamitara raadásal aistlk. (U3lV)
Legnagyobb
SELYI :MÁRUK-R AKTÁRA.
Bécs, Stock im Eisenplatz 2. sz.
R A N C Z 5 B. P
a szép mailandiRöhöz
Mintát minden időben bérmentve kü 1 d<.k
(1610-2)
^ (1498-4) ♦
| Varrógépek részletfizetés mellett áfrt 2.50, ^
♦ Varrógépek a legnagyobb vá-
♦ lasztékbau minden rendszerből,
u gym int:
Eredeti Singer, Howe, . Wheeler & Wilson, Anger,
valamint
kézi varrógépek,
clád 2 frt 50 kr. részletfizetési és több évi jótállás mellett. £
(Jg) szinte mindennemű ^
tű, czérua, selyem és gép-olaj. Oktatás ingyen.
Scherz Lulza
gyári raktára Nagy-Kanizsán. ^
X X X X X X X X X X X X X X X
8 X
Czélszerü és elegáns
karácsonyi és njévl ¿yándéüokul
ajánlok iró és rajzeszközöket, bőr, broncz-éa faárukat, 50 krtól kezdve minden tetszés szerinti
árig.
Továbbá Íróasztali kénzletekrt, ¡romáuy-táfrknkat, album »k-, szivartartók-, pénztárrzákat stb. stb.
legnagyobb választékban.
Különösen ajánlom a legújabb jelképei levélpapírok- óa boritékokat szinea monogrammal, vagy különféle csinos jelvényekkel.
X A A A A A A A A X A X
X X X
i 1507-3)
Budapesten, Dorottya utcza 12. ^^ V
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek. A
xxxxxxxxy
o
u a ü o o o o ü a a o o o o o u o o ü u u
o u o
haladási és érd era-ére mm e 1 kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
ajánlja kitűnő szerkezetű
Garett-fóle sorvető-gépeit, melyek a legújabb javitásokkal ellátva, eddig Q
minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják. O
Továbbá készleten tartatnak : Q
Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgánynyal, vagy anélkül. O
Járgányok es járgány-cséplőgépek. O
Hornsby-fele gabonarostak. O
Lhuiliier-feie legczélszeriibb konkoly tiszti tő gépek és ilyenek Pernollet-féle U
szerkezetlel. O
Richmonű & Chandier féle. ngyszinte eredeti angol Bentali féle szecska- O
vágó gépek, kukoricza morzsolok, kézi-, ló- és gőzerőre. O
Repavago és repazuzó gépek. O
UriŐ és daralő malmok gőzzel, járgány nyal vagy kézzel hajthatók, zuző-maimok O
sat. sat. O
jj Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. O
^ Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kivauatra bérmentve küldetik. O A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
N IÓ05—3)
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
lévő gépraktárban.
i32y. tt.
(1511-2)
1 s e t) t) kivonata (1494—2)
a már 15 év óta fen ál ló FRIEDMANN-féle Bazár árjegyzékének. Csakis Praterstrasse 26. 8Z. a.
llaj é» szakahirtyesatő. K<vé*sel Finom vésetli pecsétnyom ók esi- l M:nden háztartásnál szüks.Ve
»''/«Intl. .il^rllll .«r ).:...„.■... .. I _________I ____1.___L ............. "
ezelőtt sikerült egy hírneve* or- I vosnak egy tisztán tenyészne-u.Uekből készített szert felta-lálui, melynek használata által meglepőiig rövid idő alatt a legkopaszabb helyeken is btil
nos Írással, darabonként 2 be-t .vei , isléses fafoganytyuval 50 kr. Kurous ára 50 kr. Egész nevek?jutányosán számittatnak.
Stampilisk. pléhdoboz festék s ecsettel 4 frt 50 kr.
kellék a kétkarú mérleg, melynek inérképessége 10 fon» Darabja 1 frt 80 kr.
Egy kosárka szsgos virzel tttltKtt szőllöfürtöt tartalmazva 20 kr. 1 drb. zsebben hordozható lég-sürmérő 20 kr.
iámzatos hajzat növeszthető. Nincs fogfájás többé, hs a nálam
Ki.pasz fejűek 6 hét alatt a legszebb és leghullámzatosabb ha-jaL növeszthetik. Az elárusitás jótállás mellett történik. Erén kitűnő *>«r ára Qvegenkint 1 frt 50 kr.
Herkules kzeiz. Ezen szesz a haj-talan é< hajhagyma erősítésére szolgál, miért is már első használata u;án megszünteti a haj kihullását, eltávolítja a korpa képződést s annak tovább fej- | lődését hátráltatja. Egy üveg ára *) kr.
Perzsiai bejfestőszer, mely álul a már egészen ősz hajzat egy pillanat alatt tetszés szerint szőke, barna, vagy feketére fest- ; hető a amellett természetes üdefényt kap. Ezea szer malátából készfii • teljesen ártalmatlan 1 doboz ára használati utasítással 2 frt.
Pompadour Pasta. egyedül hatásos szépitőszer. Raktára az eredeti arc a-p mtinak, mely mindennemű bőrkiütése- i k«t eltávolít, ogy szeplő, májfoltot stb. s kiválóan a bőr szépQlését eredményezi. Egy tégely ára 1 frt 50 kr.
Hajtalanitő szer. Ezen szer al- , kalmazása által pár peres alatt bármely helyről a haj sat töves- i tői kihull, minden káros hatás nélkül. Egy üveg ára 1 frt.
Francaié levélpapír. 100 drb. nyol-czad alak, fehér a finom 45 kr. | bordázott éa vonalzott angol 1 frt 20 kr, színes 80 krtól 1 frt egész 1 frt 50 krig. 100 db. | negyed alak finom a fehér 85 , krtól egéaz 1 frt 65 krig 100 db. biriték nyolezad alakúak 30, 40, 50 kr Két csinos betű
kapható tincrura utasítás szerint használtatik. Ara egy üvegnek 80 kr. Három perez *latt f bér fogak, a ca. k. ar.ab. tenyénz-fogpa.ita használata mellett. Egv porczel-lán tégely ára 30 kr '' Csuda szappan, gyógyít tniixleu bőrbetegséget, kiütést, sajgást *tb. gyermekek s felnőttekuél. Egy darab ára használati utasítással 20 kr. Cs. k. pat. szoptató palaczkok 40-80 kr.
Petroleum tisztító, mely a robba- Kézi kosár 30 kr.
nást éa gyulladást hátráltatja. Egy ampola üvegből 25 kr. Kiaebb 25 kr, nagyobb 50 kr. | E®y jól járó fa''.i óra bronrzlap Bőrtárcza látogat i jegyek számá- pal 90 kr.
Levélbélyeg-album 45 kr. Husvágógép, mely a hust rövid idő múlva a legapróbb darabokra vágja, ára 5 frt Alma s bnrgouya béjzó, mellyel egy perez alatt 30 drb. bnrgo-nyát, vagy almát le lehet hé-jazni. Egy darab ára 4 frt. Lz egyetemes éji lámpa, egyszersmind theafőző is. Ára 1 frt 50.
ra, nagyobbak naptárral ízlésesen kiálli.va 40 kr.
Franczia cbina - ezüst gyengén ezüstözve s mégis csínnal kiállítva. 1 tucsat evőkanál nehezebb fajn 5 frt. 1 tuczit kés és villa lü frt., egy tnczat kávéskanál 2 frt 83 kr., egy drb tejföl-merő 1 tri 40 kr.
Kitűnő ajándék a bársonynyal bé-
lelt doboz, melynek tartalma fi Tojáskémlő 60 kr.
db villa, 6 kéa, 6 evőkanál fentebbi china-exűstből, ára 10 frt 50 kr.
Az emberiben javára
találtattak fel az angol Britannia érezbőí készült evőeszközkészletek, melyek tulajdonsága : semmínemO méreganyagot magukhoz nem venni, miért ia fényük mint az ezüsté megmarad. Csak 10 frt egy teljes készlet 6 személyre s 34 drbból áll: 6 drb. evfikanál, 6 drb. kés (Britannia) 1 drb. leveameró, 1 drb. kávégép, 1 drb. bors- és só tart >, 1 drb. cznkor-csip-pentyü, 1 drb czukorhintŐ, 6 drb. kávéskanál, 6 drb. villa (Britannia) 1'' drb. tejmerő, 1 drb. theagép, 1 drb. thea-szürő, 1 drb felszolgáló táleza, 1 drd. evőeszköz-tartó kosár. 8 m;ndez csak 10 frt. 12 »zemélyre 15 frt. Egyedüli raktár a magyar-osztrák birodalomban.
Yértiaztitószer, Seidlicz-pornak ia nevezve, egyetemes gyógyazer minden betegség ellen. Egy doboz lá nagy pohárra elégséges. Ára 60 kr. " Terem-órák fényezett azekrény-nyel, két napi j/rképesség a két évi jótállásaal drbja 5 frt. Urak éa hölgyeknek nélkülözhet-len az egyetemes cainositó doboz, raelv mindennemű házi éa utazási használatra. Ára urak réazére 3 frt 80 kr., nők ré-szére 4 frt 80 kr.
I I
koronával, divatos színnyomat- \ Broucz iró készlet 10 darabban, £ 100 papíron (monogramra) 1 csínnal kiállítva ára 3 frt.
IJŐjóa, mely 24 órával előbb már jelzi az időváltozást. Ára 1 frt.
30 kr. 1Ö0 borítékon 80 kr. Angol aczéltollak minden fajai, kívánat szerint 12 db. azámra 10, 15, 20, 30, 40 egész 80 kr. Domboraajtök névvel csinos kiál iitásban 2 frt 80 kr.
20 kr.
Vízmentes ágybavalók, ára darabonként 60, 90 kr. 1 frt 20, 1.40—1.75—8.20.
Legújabb bnnedvesitő stampiliák, melyekkel egyszeri hefasté.sel 100 nyomat készíthető, nagyon czélazerfi hivatalok éa irodák számára, egy darabnak ára finom véséaael 6 frt 5Í) kr Örök ifjuaág nélkűlözhetlen szépitőszer brölgyek számára. Egydobos ára jótállás mellett 1 frt. Költő-órák jól járók nehezékkel
1 frt 30 kr. Uri gomb-készlet 5drbban 10 kr. Hölgy ékszer készlet a legBno-,
mabb 10—20 kr. Nagy festett virág csupor üvegből
20 kr Harisnyák párja 8 kr. Valódi angol étkéazlet 20 kr. 100 drb. finom varrótfi 10 kr. 100 drb. levélboríték 20 kr. t 1 szivarszipka tajtból metszett alakokkal 20 kr.
Czitromzuzó 50 kr.
Ffiszer szolencze 1 frt 20 kr.
Egérfogógép 80 kr.
Evőeszköznek való koaár 1 frt 20.
Pohárhordozó 90 kr.
Sardella-kéa 50 kr.
Uti-óra keltővel 5 frt
1000 drb. pecaétjegv 1 frt 60 kr.
500 , 1 frt 20 kr.
Bécsi emlék 20 kr.
Kézi lámpa 30, 40, 50 kr.
Báli legező nagy 10—20 kr.
1 pár nagy kávés findzsa 1U kr.
6 drb kávés kanál ezüstözött
érczből 15 kr. 6 drb. evókanál 25 kr. Mosó táblák 40 kr. Mosópor 1 font 20 kr. Varázs tfitarté 35 kr. Befüzőgép 5 kr. 1 biztonsági lakat 10 kr. 1 kávés táleza nagy 10 kr. 1 lámpaüveg-védő 5 kr. 1 kötőkosár 10 kr. 1 tárcza nagy 10 kr. 1 szemernyó 25 kr. 1 diótörő 25 kr
Cs. kir. szab. tejszivó 60, 70 kr. Valódi angol görcsharisnya 2 frt.
50 kr. 3 frt. Valódi angol alvó s ülővánkos 3
frt 50 kr. 4-5 frt. Öt kr. ára ég anyae. egy egész napon vasalni Az ily vasalógép áiványnyal együtt 3 frt 50 kr. Egyedüli gyógyazer tüdőbetegek számára az ngynevezett respí-rator, mely minden időben tiszta, meleg levegőt készít, ««.arabja 1 frt 50 kr. 2 frt 2 frt 50 kr. ezüstben.
r
Arlejtési hirdetmény.
A zalamegyeheli buda-gráczi, tapolcza nagy-kauizsai, jmohác»-Ta-rasdi s pozsony-varasJi államutak rendes fenntartására 1875, 1876 éa 1877-ik évekb»''u eszközlendó k«»v(>csizállitas biztoaitása czéljából — a nagyméltóságú közmunka és közlekedési in. kir. ministerium f. é. de-czember hó 2-án 19002. számú magas rendeletével egy második verseny tárgyalás megtartását rendelte el.
Ezer. kérdéses kövecaszillitás biztosítása tekintetéből a zala-eger-szegi m. kir. mérnöki hivatal irodájában folvó évi deczember hó 17-én délelőtti 10 órakor szabályszerű r.á.rt írásbeli ajánlatok utján verseny tárgyalás fog tartatni.
Az ajánlatok * fjuukitott három éven túl terjedő további három, tehát hat évi időtartamra is tehetők, mely esetben a két különböző időtartamra szóló ajánlati árak világosan kiteendők.
Feihivatuak a vállalkozni szándékozók, hogy írásbeli ajánlatuk»-az említett m. kir. mérnöki hivatalhoz cximezve a tárgyalási napot me* előző nap déli 12 óráig nyújtsák be. minthogy később érkexő aján figyelembe vétetni nem fognak
Az ajánlat a verseny/.ő szibid választása szerint, vagy biionvo''rf: államul, egy»*8 útmesteri területére, vagy a mérnöki hivatal kezelése alatt'' lévő- össze* útvonalokra szólba(.
A beküldendő és 50 kroá bélyeggel ellátott ajánlatokhoz az ajánlati összegnek 5°|u százaléka mint báuatpénz csatolandó vagy készpénzbea, vagy pedig a napi árfolyam szerint számított m. kir. állampapírokban.
Az ajánlatokban az egységi árakból teendő árengedés számokkal éi betűkkel világosan kiírandó. •
Azon ajánlattevőknek, kik a kövec«száliitást el nem nyerték, a bet itt bánatpénz az ajánlati tárgyalás befejeztével azonnal viiaza fog szolgáltatni, az illető vállalkozóé pedig a szállítás befejeztéig biztosíték-kép letéve marad.
A tett ajánlat az illető vállalkozóra nézve azonnal, a kincstárra nézve pedig csak azon naptól fogva kőtelező, melyen a ministerium által jóváhagyatik. . ,
Az ajánlatban határozottan kit»-endó, hogy ajánlkozó a helyi körülményeket, a szállítás összes feltételeit sat teljesen ismeri s azoknak magát minden kifogás nélkül aláveti.
A szállítandó kövecs mennyiség, annak egység árai, & réazleie» szállítási feltételek és a szerződés mintája alólirt mérnöki hivatalnál % szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Egerizegen, 1874-ik év deczember hó 4-én.
A magy. kir. mérnöki hivatal.
Kohn Gyula
norinbergi és diszmű tárából figyelembe ajáulja
nagyszerű kiállítását karácsonyi és újévi tárgyaknak,
ngyszinte legnagyobb választékot
^^ Képes árjegyzékek 100,000 tárgyakról mindenkinek kívánatra ingyen s bérmentve küldetnek. F. évi augusztus elsejétől fogva nagyárudára kü^ön helyiségbe helyeztetett át, hol ismételadók árleengedésben részesülnek.
1499—6) legjntányosabb áron.
- i M i I I I i WttfWtf
Mit X(\ »U Pre« eine» Losee JQOO DUCatOIl efífectiV Íll GoM.
nur 0yj sind « gewinnen ooO
sind xu gewrinnen
.„a .¡.i. ......- Knn»t- =.d 3000 Treffer im """" 60.000 ñ.
WerthgegenstJinde, tuiimmen
(1509-2)
Die Ziehung erfolgt unter Con.rol* de« Magistrates der Stadt Wien am 9. Február 1875.
Bei auswärtigen Aufträgen -rsncht man nm gefiülige frankirte Einsendung de. Beirats und Baischluss ron 40 kr. fOr Franko-Zu-••ndung der Lose u. ». Z der Ziehung»!..«...
Wechselstube der k k pr. Wiener Handelsbank, vorm. Joh O. Sothen, Graben 13
Los. £0 dieser Lotterie á 50 kr. pr. Stflek siud anch zu b.ziehen du,oh: Herrn Belli Dobri» In fir.-IUliZ»«.
ohlgebo eisen zi
3 v<jr»c at und
d gratis
g. Erzei 20, 23, •«manos« Jtlle ¿ i 3 bel perc 35, 40 1 •sm. Lec per E!l< •mustert Ian tin, 1
Glal
■iffon un 25, 30 l eisse Bi
2.''., 30,
íranzos Elle & < gelber . cbsoaoi ¿HJ. 35,
Warnung.
In neuerer Zeit versucht ein obscures üeschkft, das zufällig den Namen Friedmann fahrt, dun* 1 fl g e n h a f t e Ar.noncen da* Publikum i r r * z u fuhren, um au« unserem guten Kute, welchen wir ans durch 15 jihrige reelle ö/»sehäftsgebahrung erworben haben, Nutten zu ziehen. Gestützt suf diesen unseren guten Ruf und um eine Verwechslung mit unserem «ltrenommirten Gesehifu womöglich herbeizuführen, annoucirt dasselbe, dass es früher in der Praterstrasse etablirt war. ¡m Interesse des Publikums »ehen wir uns dah«r veranlasst diese Behauptung als e.ne offenbare LBm zu bezeichnen, indem der Inhaber desselben ilemals ein Ge-gchift in der Praterstrasse in Wien hatte, sondern — Färber in St. Veit war.
Wir erlauben uns somit das P. T. Publicum zur Vermeidung jedweder Irreführung nochmals darauf Aufmerksam ra mache* dass sich der so vortheilhaft bekannte Baxar Fnedmann, Wien''« billigste Einkanfsqnelle, seit 15 Jahren ununterbrochen nr Praterstrasse 26 befindet, von wo aus auch auf Verlangen an Jedermann der neu erschienene Weihnacht»- uud Neujahrs-Catalog gratis und franc© versendet wird. Achtungsvoll
(1508—2) Basar Frledmann,
für «n gros 4 «n detail. WIM, Pratsrstrass« 26 In Trlett: C«r»fc, Plana 8t filaoeas Kr I
(1480-15) A legnagyobb
IASBBTSESYÁ®
Bécsben, III. Marxer iifcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
A hirdetés történik
legczélszerflbben, legkényelmesebben, legolcsóbban,
mert a hirl&pok választásánál a czél figyelembe vétele, s a legelőnyösebb rendezés minden hirdetésnél biztositutik, mert az egyes hirlapokkali külön levelezés mellőztetik, és csupán efy példányban szükség a kéziratot átadni.
mert postariteli, «lolegi. kimutatási, és minden egyébb költsegek meggazdálkodtatn&k, ka valamely hirdetés, a hirlipkiadókhozi egyenes beküldés helyett,
Haasenstem és Vogler hirdetési-ügynökségéhez Budapesten, Bécsben és Prágában
közvetítés végett átadatik mely intései minden lapnak csupán «rsdeti-sor-áralt számítja fel, úgyszintén ajánlati felvételed sth sMisiíféls dijakat
számlába nem hoz. (1397—3)
tssust
markos Mrajflfy f.
éri május 19-én ■álaa «yeretett.
COHN LÁZ BÁM8
456- számra
mint tudva van
mai kos sorsjegy f
éri május 19-én
nála« ayeretett
COHN LÀZ. PÀMS
246,000 mark-os
sorsnyereméiiy és jutalék
hivatalos nyeremécysorozat szerint most is mint többször a jel«zóv«|
Szerencse és áldás Cohnnál!
oálam nyeretett; főkép a f. évi május, junius, október ¿e novemberi nyereményhuzások alkalmával tisztelt érdekelteimnek több mint 285,000. tallér , avagy 855,000 km . nyeremény-összeget hivatalos kimutatás
szerii.t fizettem ki.
Hamburg állam által biztositva, 7 millió és 930,000 mark és a kormány kezessége alatti nagy pénzkisorsolás ¡*tii<t nye reményekkel nagyon »zaporndott, mely csak 84,000 sors jegyből áll és kevés hónapok alatt 7 osztályban következő nye remények bizonvosxn nyeretnek : 1 főuv^reméuy eset lee 375,000 mark, és pedig 250,000, 125,000, 90,000 60,000, 50,000. 40,000, 36.000, 3-szor 30,000, I szer 24,000, 2-szer 20,000, 1 szer 18,000, öszor 15,000 23-azor 12,Q00, 34 szer 6000, 3 szór 4800,40-szer 4000 5-szőr 3600, 203-szor 2400. 5-ször 1800, 1-szer 1500 412 szer 1200, 512-szer 600, 10 szer 360, 599 szer 300, 4-szer »40, 19700 szor 132. 21730 szor ViO, 60, 48, 24, 18, IS, és 6 it.-mark.
A 35 osztályú nyeremény húzás f. évi
''deez. 16 és 17-én.
hivatalosan állapíttatott meg, melyhez «g«** eredeíi tmrajegy ára 3 frt. — kr. o. é. fél „ „ . 1 . 50 . „
„ negyed . n „ - „ 75 r „
Ezen a kormány-rimerrel ellátott eredeti Morajt» gyeket az árának bérmeytes beküldése u»án a legfnvolibiil vidékre t. rendelőinkhez azonnal küldöm; ugy a hivatalod Borsozási jegyzék s a remények is a húzás után titokba tartvi t. résztvevőimnek küldetnek meg.
Kiterjedt összeköttetéseim altal lehetséges a n v er< menyi mindenkinek lakhelyén fizettetni.
(15 7-1)
Hamburgi»
Főiroda, banktár és váltó-üzlet.
s =
Dttri. K ten à «K
íjjtxü 11 .Vigeu K i>uJ. D Dtzd. H» higun K; l>tzd. w< J, Ü, i. I >trd. ffc i >izü v. li â 9, I ''tzd. Ü Ksiiteii Dtzd. K. i¡es Erzi
Dtzd Fi . „ raanoit-r S ^
Dud. fa i tick H« farbigeu I V«) l .f
I
Z o
• S ° « * »
gSs
® - —
£ ""S
^ • S
- a -
■ ¿ T3
-S « -« s
Si-
2 gi
— B c
^ 5 *
o
m" -x
•2 3|
va-® a .
c »» * I-> jt 3
A « 0 DY 2í K N BCKLAC KCil l L DBBX S féeth, angol foggyőngyők gyermekek iZámára nyak körül hordozni, a mely ¿ital a fogakat könnyebben kapják. Ára 2 frt, tuczat 20 prr.t. olcsóbb.
P
*>lnt.. a m ° ¿**J und gif 5 /T 60 kr. 2
A''arzc Elie h TO/ bwarze uodrfs
;''EUe á fl. /.hwarze ^ •kvarze ? ^
1 30, 2 iri.ige g-für Dau''-
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni,
FK vNCZU-FOLYÉKONY HAJ F ES- EAU FONTAIN DE JOUVENCE TÓsZER, a hajnak kedv szerint feketére,''GOLDEN minden hajnak az általán cao-
ODONTINE (fogpaata) porczelláu tégelyekben, ára 80 kr. o. é. Tuczatnál ¿0 prd olcsóbb. Ezen fogpaata a legjele-tebb szer a fogak tisztítására, úgy a fogak épségben és fehéreu tartására a fogsavanynak ártalmatlan módon eltávolítására, a foghus erősítésére ugy a /érzés megakadályozására.
CACHOU AROMA.TISÉ a rosz szagnak a dohányzás után a szájból eltávolítására, úgy az eves, szeszes tulok, mint bornak és sörnek ivása után s. a. t. nélkülözhetlen finomabb és jobb társaságok, szinhásak, bálok és salonok látogató számára. Ezen CACUON tiszta, az egészségnek legkevésbé árulmas uó-vényalkatrészekból áll, és a fogak rot-uadása, valamint fogfájás ellen legjob-bau ajánlható. Minden használatkor kell megrágni egy pilulát, mely álul a rosz saag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
• -
EAÜ A NTHEPH ELIQUE. Ezen tiszu |növényrészekből kcsziteu viz évek óu kipróbált és jónak bizonyult szere a bór szépítése, frissítése és erősítésére, valamint mindenféle szeplők, szömörcsök, kiütések, foltak eltávolítására. Egy üveg ára t frt , egy tuczat 9 frt.
barnára, szőkére legfeljebb 10 perez alatt tartósad fejtetni, melynek hatása oly álulánosan elismert, hogy további dicsérgetésre nem szorul. Készülék hozzá: t. i. két kefi? és két csésze 60 kr. Egy üveg hAjf-gtuucz 2 frt.
SZEM-ESSENCZIA Dr. Romershau-sen. & láteró fentartása, szilárdítása és erősítésére. 1 üveg használati utasítással együtt 2 frt. 60 kr.
NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
SO kr.
VALÓDI CZÚZ és RHEUMA ÜYA POT PAT riSONTüL. 1 csomag 70 és 40 kr., ugszaggatás ellen is.
PASTILL DIGE8HV DE ItlLIN (B i-1 i n i emésztési ezokorkák). A híres bilim savanyuvizből készült pastillák, mi-11-égetésuél, gyomorgörcsnél, nehéz emész-lésnéL, a gyomornak étellel és szeszes iullal megterhelése következtében előálló felbüflogésnél ajánlható. Egy skatulya ára 60 kr.
CHINA GLYCERIN POMÁDE a hajpadlót cró*itú és hajnövést előmozdító pomá.lé Tégelyekben 80 kr és l frtöOkr.
dált aranyszőke szint kölcsönzi a legtökéletesebben és- meglepőbben, Ára
10 frt.
EAU DE BOTOT. AROM. SZÁJYIZ világhírű kiválóan kellemes illatja és íze álul és jeles gyógy hatásával a fájós roszezagu fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 50 kr.
LLEBER-FÉLE EGÉSZSÉG- NÜVÉ-NYEK. A legkitűnőbbnek bizonyult szer, mell- és tüdőbeteg égek, hurut, köhögés és rekedtség i-llen. 1 csomag 1 frt 50 kr
FOGPOR PURITA8. Ára 1 frt.
PASTILLES DE CHOCOLAT ferrugineux vas-csokolád a vértisztitásra és sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr.
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt 20 kr.
HERBABNY J., növényi köszvény elleni pilulái biztos szer, az acut idült es rendszereden köszvény gyors és ala. pos gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és májdaganat, gyomorbaj, megrögzött hasdugulás, vízkor, altesti bajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 i fél hónapra. 1 frt 50 kr.
LIEBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER GYERM -KEKNEK a híres Liebig- leves készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
FOGP vSTA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERM AN N-F ÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
A CONDENSALT TEJ, készítve as Aoglo-Siriss condensed Milk Co., Cbam, Svájcz, az egyedüli Liebig báró által elemzett és házUrtások, kivándorlók, gyermekek (kisdedek) számára ajánlott condensált tej. Ára 65 kr.
PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, "értisztitó szörp, valódilag hozatva. PAGLIANO unártól Flórencsben. Ára l frt 50 kr.
LÁBIZZADÁS ELLENI P<JH. Ezen
por elűzi a lábizzadást és az áiula okozott kellemetlen szagot és egészen ártalmatlan. Egy doboz ár a 2 frt.
Dr. QUARIN hires köhögés és hurut eUeni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXYLIN, havasi növényekből készfiit növénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 üveg 1 frt; erősebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KÖSZVENYTHEA. csomagokban á 60 kr., és WELDINGER-FÉLE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZ VÉNY-TAPASZ, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejfi) á 1 frt. Legbiztosabb szerek, tagszaggatás, köszvénycsomók, daganatok sat. ellen,azonnal csillapítva a fájdalmat
l PRENDINI-FÉLE P ASTIL LÁK-rekedtség ellen, énekesék és szónokok, nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr
SYÁJCZI HALLÁ8I-LIQÚEÚR, fülcsengés, fájdalom, fülszurás, nehéz hallás ellen; ára 1 frt
Rupr.''
Dr. MEDIC. és unár 8CMIDT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-buselleues erősítő fogtiucturája. Ezen tinctura, az eredeti rendelvény szerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, miut erősítő szájvíz gyanánt már egy félszázad óu nagy haszonnal alkalmazunk. Két előnye van : 1., igen hatásos és kiválóan olcsó ára miatt minden más fogcseppet fölöslegessé tesz Cvegecakékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 tuczatnál 25prct. levonat
• ä ®
b 5
"O ®
** « H
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában az ené9stés és vértisztításban, makacs bajok ; mú£: emésztési gyengeték, mellé-égetés, altesti bánulmak, bőrkiütések, befészkelt idült csűr. Nagy dobos ára 1 frt 26 kr, kis dob.»z : 84 kr.
Ali íSBUKGl ÉLET ESSES n V Dr. Kie-sow. Makacs U isszü-küléseknél, rosz e-mésztésnél, arany-eres báutJilraaknál. Egy üregese használati uusitással 50 kr., és 1 frt. Tuczat számára 25 prette olcsóbb. —
Dr. CÁLLON FÉREG TÁBLÁCSKÁM RESTITUTIONS FLLUID jeles szer Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeréül lovak számára. Ára 1 frt 40 kr
WEISZ .JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerecsenjiez*
Nr. 27. Bécs, Tuehlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
vT; ''
Posui küldések csak a csomagolási dij 16 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
FOG-CEMENT, cs. kir. szabad, a fogak ónozására, ára 1 frt
AN ATHERIN 8ZÁ J-
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértiszti tó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, siphilistikus daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántaimakuál, széksziküléseknél, rosz étvágynál, vértoiulásoknál, főfájásnál. VIZ, cs. kir. szab. va- Egy üveg ára 1 frt 20 kr. lúdi, Popp J G.-től, általánosan mint a legjobb fogerősitő szer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
ajánlhatók a bélférgok ellen ; igen kellemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr.. skatulyákban használati utasítással együtt.
8ËRVTAPASZ. Kiválóan alkalmazható altesti sérvekuél, készítve és ajánlva L»r Krisi, baseli gyakorlati sérvorvostól. Piébdobozokban leirással együtt S frt 60 kr. o. é.
HS-
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron Párisban. Ez a párisi ás londoni fa-coltások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálja és nyilvános eladása helybenhagy t a. Ezen tapasz külö nősen tyúkszem, fagy. minden lehető sértés, harapás, szórás álul okozott sebek görrély, gennyedés, bélférgek, körömfolyás ellen. Egy tégely ára 30 kr.
STÁJER NÖVÉNYNEDV, mell- és tüdőbetegek számára ; köhögés rokedtség ellen, ugy mint öreg gyenge személyek nek ajánlható Egy üveg ára 87 kr.
CS. KIR SZAB. TANN''OCHININ POMÁDE. A legbiztosatb és legjobb hajnövesztő szer 3—10 napi használat után a haj kihullása tartása megszüntettetik, uövésc elósegittetik. és természetes színében puhán, fényesen megUrtatik, s kéregkepzés p-dig megakadályoz taik. Ez sok orvosi tekintély által ajánlutik, és számos elismerő lerél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításával a legszebb toi-lett asztalnak is díszére szolgál. Ára egy 3 hónapig szolgáló doboznak 2 frt o. é
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg-jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyolezad fontos fazékakban.
Dr. MAYER GYOMORESSENTLÁJA, görcs, puffatztö kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
FRANZENSBERGI VIZ,kő- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben s jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönő iratok, melyek minden üveg mellé mellékeltetnek, valamint az évről évre emelkedő elárusitás, ugy a bel- mint a külföldön legjobban bizonyítják.
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYOMOR BALZSAMA üvegekben 40 kr kiváló hatású és biztos szer az aranyér, valamint rögzött székdugulások, rosz emésztés és gyomorsav ellen.
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schnee berger orvostól Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, ua-rút ellen. 1 skatulya 38 kr.
COPATINE MÉGE, szerencsés egye sitése a copaiv-balzsamnak más kitfi nőec ható blzsamos anyagokkal, uj és idült magfolyásoknál. Párisban a kórházakban használutik. Czukorhűvelyek-be vannak takarva a ka ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erősebb minőségű vassal 2 frt
STURZENEGGER SÉRVTAPASZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erő sebb 3 frt 70 kr.
FOGPOR HEIDER szerint, 1 skat. 40 kr.
tanár előirata
HINTÓ POR, álulánosan ismertjeles báziszer, hurút, rekedtség, köhögés ellen.
VETORINI BALZSAM, havasi növényekből és dráfa essentiákból, a cs. kir gaheaa országos kormány álul megpróbált jelesen és biztosan ható szer ideggyengeség, görcs, csúz, oldakzuris! gyuladás. Egy üveg ára 1 frt 50 kr
W*UU József kúdó-, Up- «. nyoodttukjd^oT^om^tó ayonUas, Nagy-ÖÖSÖT
PASTILLES FORTIFICANTES (PASTILLE DE ROMA.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint erősítője és élesztő szere a nemi rendszernek és a nemi életben, anékttl, hogy túlingerelnének vagy ártanának; a férfias gyen geséget elenyészők még magasabb kor ban U és a legjobban ajánlhatók; egy üveg ára 10 frt
~ VALÓDI DORSCH MÁJZSIR OLAJ, kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló minőségű és tiaztaizü; egy üveg 1 frt
^ kr; egy -tuczat üveg vételénél 26 pret levonat
Ol O''
I
r

a «
VJ
o a-cr
-1 »
VT &
n 9>
P
PC
B. «■•»
2; K.
o
a
O
a »
oq O
tr
cr
n a
E
O: O
a a
w
a n
a
S
n »
a
o tu
TT
5" a_
a
o-(JQ 9
pr
tr o.
o
S
o-cr c-
SB
pr
c b
i
a.
s ■o
»
~t o.
a


cr a*
T o
3
O TT
NAGY-KANIZSA, 1874. deczember 17-én.
Tizenharmadik évfolyam.

Qiftzitul ár 9 egesr. erre . . 8 frt. L fél erre.... 4 , jegyed erre . 3 , « Effy azám. lO kr, [;
Hlrietetek
5 baaáhoa petitaorban 7, máaodazor 6 » minden torábbi «őrért 6 kr.
SYILTTÉRBKN
«oronkint 10 krert vé--.etnfik fel ■ Kincatári illeték minden Jegye« hirdetésért különí Jf 30 kr. fizetendő. fc
gy^— ^igl
előbb
aaeüemi rétsót illető közlemények a'' szerketztóhez, —
anyagi részét illető köziemenyek pedig a kiadóhoz bérmentve ia-tézendók:
NAGY-KA N1Z8A
Wiaaslaaká*.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadUtnak el.
-SOMOG
ÖZLÖN
\ Kézi
Kéziratok viasza nem küldetnek.
Nagy Kanizsa várss helyhatóságának. nemkülönben a .¿alamegyei gazdasági eQyesfllet", a ..nagykanizsai kereskedelmi s ipar bank'', a .nagykanizsai takarékpénztár* a .Zala-Somogy« gőzhajózási reszvónytársuiat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoltó egylet- s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
Heienkim kéiszer, vasárnap- s csutortokoiu megjelenő vegyes tanaim» Iape
A keleti marhavész.
(Vége.)
Eddigelé szóltam általánosságban és némileg részletekben, most, ha a tisztelt ol-\ jlso megengedi, szólok a helyi hatóság-, járási és városi, végre a törvényhatóság feladatáról. —
I. A helyi hatóság.
Köteles a helyi hatóság saját kebeléből epy egészségügyi bizottságot alakitni, mely bizottság hivatva van az állatok egészségi állapotát figyelemmel kisérni, a nyájt őrző pásztorokra szorosan felügyelni, azokat r>da utasitni, hogy mihelyt a falkákban bárminő betegséget észlelnek, ha például a gondozásukra bizott marhák közül valamelyik nem legelne, rendesen nem kérődzik, ked-\ etlen lenne, ezt rögtön a többitől elkülönítve vagy haza állítják, vagy pedig a tanyán a netáni betegek elhelyhézésére eleve készített külöo állásba elhelyhezik, de minden esetre az egészségügyi bizottságnak jelen tést tesznek a betegség voltáról.
Az egészségügyi bizottság értesülvén a beteg marháról, gondoskodik arra, hogy az a járási tisztviselőnek rögtön ^tudomására jöjjön, ki is intézkedni fog, hogy a beteg állat szakértővel megvizsgáitatván,a már eleve történt elkülönítés, annak teljes felgyógyultáig fenntálljon és így a betegség tovaterjedése megakadályoztassék.
- Ha pedig könnyen feiismerhetóleg a beteg marhán a keleti marhavész észleltetnék, mely leginkább az állatnak étvágy hián.va. nagymérvű levertsége, füleinek leeresztése, szőrének feiborzadása, annak fénye elvesztése, a fejős tehénnél még a tej hiányának hozzájövetele folytán orr- és szemfolyás által észleltetik, akkor a helyi
TÁRCZA.
Hattyú-dalom.*)
— 1872. —
Ha ag-^korom keservei Leszállnak a kebelre, Megenyhülök, ha rándulok, Fülöp kies begyére.
Midőn Fülöpre ballagok,
Koppányi völgyet ér i''tn, Hol''a bedűlt pinczék gyöpös Mély gödreit szemlélem.
A boldogasszony eörsi nők
Kenyeret itt sütöttek, De buzogánynyal férjeik Ajtók mögött őrködlek.
Német, török dulá e tájt,
Nem volt talajdon szentség, Ennivalót hajszoltak és Hol van a szép feleség!
Most a vörös dombra megyek,
Leülök egy kőszirtre, Északra át tekingetek a róna K a J i völgyre.
Itt szabdalák a férjeket
Ama tatár vad hordák, Lánczra füzék a hölgyeket S rabságra elhurczolák.
hatóság a történt elk&lönités után lehetőleg. ; az azon fal kába" j áro ''maii aáfíonil ny t"r ög-tön istállóba zárassa, a marhákkali közlekedést betiltsa, a község minden egyes lakósát a vészbeteg marha felöl értesítse, a beteg házat könnyen felismerhető jellel megjelelje és mindenkit azon háztóli érintkezéstől óva intsen és a járási szbirót lehető gyorsan, ha lehet lovas posta utján értesítse.
Azon nem remélt esetben, ha a betegség rögtön több darab marhán észleltetnéd. lehető gyorsan a beteg marháknak egy alkalmas és legelőül legkevésbé használandó térségen azok elkülönithetéséhez fedett állás rögtönzendó ott, hol a körülmények engedik deszkából, ott pedig, hol ez nem eszközölhető, vesszőíonásból, fölül szalmafe-déssel, körül kukoriczaszár és más meleget tartó szalma félével berkkatolandó, ezzel a hidegtél a bentlevó állatok megóvandók.
A hullák eltakarítása egy közös temetőbe foganatosítandó, azt körül árkol tan a többi legelótértól elkülönítendő és ezt azon egyének, kik a betegek ápolására rendelvék, foganatosítják, a hulla legkevesebb 7 láb mély gödörben oltatlan mész reáhintésével .temetendő el, a.vész megszűntével a temető vesszőfonással oly annyira körülkerítendő, hogy az legalább 3 évig minden marha érint-kezhetésétól elzárattassék.
Minthogy a házi ebek a vésznek el-hurczolhatására szinte alkalmasak, ezek rögtön vagy megsemmisítendők, vagy pedig leköttetnek, vagy elzáratnak.
A koldulás és mindennemű házalás, különösen a rongyszedés rögtön betiltandó, mert az ily házalók szinte a vésznek elhur-czolására legalkalmasabbak, végre azon nem remélt esetre, ha a vészbeteg marha abban
| elhullana, az semmi esetre sem temethető '' el mindaddig, mig csak hatóságilag a bon-czolás foganatosítva nem volt, mivégból minden hulla különbség nélkül feljelentendő és csak a történt vizsgálat után takarítható el.
II. A járási és városi hatóság.
Mihelyt a hatóság a betegség és a törr tént hulla felől értesült, köteles kebeléből egy küldöttel, ki az állatorvos, vagy ennek akadályozása esetében egy orvossal a helyszínén megjelenni, ott mindenekelőtt az állat felett a szemlét megtartja, ha marhavész-gyanús a beteg a lebunkózást foganatositatja, vagy a netáni hullán a bonczoltatást teljesítteti és ha a keleti marhavész boneztanilag megállapíttatik, azonnal a község szoros le-zárolásáról gondoskodik, a marhaállományt lezárja, a közlekedést felfüggeszti, a községi hatóság által netáni mulasztást rendeletileg foganatosítja és a megye alispánját, valamint a szomszéd "községeket és hatóságokat , hogy azok is a netán szükséges óvintézkedéseket megtehessék, értesiti és felügyel arra. mikép a törvény és szabályrendeletben -körülírt teendők teljesíttessenek, gondosko-Jik. arra nézve is, mikép a marhalétszám rögtön összeirattassék, a netán kiosztott marhás járlatok beszedessenek és azoknak minden további kiadása betiltassék, végül a vésznek mimódoni behurczolásáról vizsgálatot tesz s ezt a felvételi jegyzőkönyvben körülírja.
IIL Törvényhatóság feladata.
A hivatkozott törvény ezen hatóságnak legtöbb és a legszebb jogot biztosítja, mert a törvényhatóság, melynek érdekében az alispán hivatva van intézkedni, értesülvén a vészről, rögtön a helyszínén vagy
•) Szerző kívánatára ujolag közöljük, bogy a negyei moijograph iaok haaználhaaaák. Rzerk.
Felégeték a falvakat,
így járt Köves Sz.-Békál, És Boldogasszony- és Kis-Eörs Kisfalud és Mindszentkál.
Kereki és Tőttóskálok
S Sóstó ledült egy háza, Kégi viszály emléke — haj Magyar kebelt megrázza.
Sóstói egyházhoz közel
Van egy romos palota Sostai Bálint egy kevély S gazdag urát uralta.
Ismertem én e büszke ur
Egy sánta sarjadókját, Faragni járt napszámban és
Kötözgetett mit? vékát.
f"
Azért ti felfuvalkodott
Nagyok ne kérkedjetek, Koldusbotot hordozhat ám Kényeztetett gyermektek.
Kővágó-Eörs körül ezer
Mázsás kövek hevernek, Iszonyú fajzási ezek Egy tűzokádó hegynek.
A Badacaon gyomra szülé
E rémit<5 kőesőt, Láva darabkákat találsz,
Máazd meg csak a hegytetőt.
E falu is a törökök
Járma alatt szenvedett,
3 t
maga, vagy pedig küldöttje megjelenik, a helyi vész bizottságot egy bizottmányi tag kiküldésével összeállítja, a vé3zkerületet kijelöli és abban a vészbiztosokat kirendeli, az összes marhaállomány felvételét foganatositatja és megvizsgálja mind a helyi, mind pedig a járási hatóság intézkedését, a menynyire hiányos volna, azt rögtön pótolja, a netáni mulasztás miatt a kellő vizsgálatot foganatosítja és a ministeriumot távirati nton értesiti, gondoskodik a községnek ne-táni katona erőveli lezárolásáról, a fertőtlenítő szerek beszerzéséről és a mennyire lehetséges, a vészhelyre állatorvos kirendeléséről. szóval megtesz mindent, mit az őr-intézkedések megkívánnak.
Minthogy az eddigi tapasztalás azt mutatta, hogy a községek lezárolására kért katonaság oly nehézkesen rendeltetett ki, mikép már-már aggodalmat keltett, kívánatost) volna, hahogy a kormány akként intézkedjék, mikép az országos hadparancsnokság értesitné a keretébe osztott hadkiegészítő parancsnokságot, mikép azok a megyék alispánjainak távirati megkeresésére a kért katonaságot 24 óra alatt azonnal kirendelni és a helyszínére meneszteni tartoznának és a már egysfer kirendelt katonaság az egész vész tartama alatt az őrködés mikénti foganatosítása szempontjából a kerületi hatóság teljes rendelkezésére bízatnék, mert ezáltal megkönnyítetnék az ügykezelés és lehetővé tétetnék a vész tova hurczolása.
Kauizsa, deczemb. 7. 1874.
«i 7
KOVÁTS JÁNOS,
kiküldött véazbiztoa.
A közepén meg van a kő, Melyen harácsot szedett.
A birtokosabb lakósok Unva a talp ütleget S fosztogatást félhold elől Ment, ki hová mehetett.
Majd kiverék a törököt,
Moet kik a hont elhagyák Sirva a házi tűzhelyet Pusztulva feltalálák.
Ekkor az ©őrsi bujdosók
Fészkekbe megtérének, Az elveszett régi helyett Uj adományt nyerének.
Ott a Köveskál hegytetőn
Egy meredek nagy kőszirt Jelez egy emlékezetes Népboazut ée török sirt.
Ez kinyúló bérese magas
Fekete hegy sarkának, Alatta mélység a hová A törökök hullának.
Ide 8zoriták a duló
Pogányt, Köveskál s Henye Le itt zuhant a tar. azért Török halál a neve.
Kékkúton eltemettetett
Romának egy lovagja A savanyu forrás miatt, Lőn Kékkút ós lakója.
Salföldi erdő közepett
Templomosok zárdája Pusztulva régi uralom Enyészetét gyászolja.
Zárdát felépitni csak ugy
Tódult a nép özöne Nem sejtve, hogy leaz kerített, Bigott szüzek börtöne.
E völgy regényes szép vidék,
Hegy koszorúk övedzik, S ezeket erdők és hiree Szőlők, vegyest fedezik.
Paradicsomkert alakú
E nagy kerek rónaaág, S ezt kellemes hullámozó Zöld halmok is megfutják.
Itt a virányos rétek, ott
Arany kalászos mézők, Itt veteményes kertek, ott Lóher & luczernás dűlők.
A közepén Karnyitató, Sárcsák, kacsák tanyája, A partja s nádja két falu Volt százados tusája.
Két falu közt beékelé
Sóstói puszta magát, Ez okosá lakóéinak Az emiitett tusáját.
E puszta aikján a erdején Mennyi rokonvér kifolyt,


JMLii-SSJCL.
i n i.

í
Fontos szó az anyákhoz.
4 .
Mert a tudatlan büszke nép Verekedett és gyilkolt.
A sok alispán feszi tett
Buzgalma itt megtörék, Kik a kemény nyakuakat Békitni megkisérlék.
Csak nagy Deákunk lángesze,
Krisoetomos beszéde Egyezteté a feleket, Igy lőn a pernek vége.
A sásdi és malom folyó S vize e körhegyeknek Déli nyogotra lejtve a Bornótba beömlenek.
Uralta ezt előbb a viz,
Volt nádja s büdös sássá, De csapoláa után e rét — Szűkös vidék szénássa.
Az Ábrahám kőszirt hegyét
Rómának egy császára Atvágatá, igy folyt ki e Kis Balaton vizára.
E hegynyitány nélkül a völgy
Noe vizet nevelne, S a hegyek aljában emelt Nyolcz falat eltemetne.
11
13
13
)t
(Folytatás.)
Amint már a gyermek kezd erősödni, lehet erősebb eledelekhez is lassankint szoktatni, hogy mire a gyermek háromnegyed, vagy egy éves, már az anyatejtől elválasztani lehessen a nélkül, hogy azt a gyermek észrevebetőleg ainlené. Jó tápláló gyermek-eledelek a dara- és árpakása tejbe főzve, husié, köménymagos rántott leves. A gyermek etetésnél mindig arra vigyázzon a dajka, vagy az anya, hogy a gyer mek gyomrát tul ne terhelje. Egy évnél tovább Moptaún a gyermeket sohasem tanácsos, mert a hosszas szopás az agy velőre rosz hatást okoz. Azon gyermekek, kiket sokáig hagy tak szopni, — többnyire tompaeszüek és buták. Soha eléggé nem rosszalható szokás a falun a foldmives nép között, hogy a gyermeket némelyik három évig is elszoptatja. Volt alkalmam ilyen mrid nélkül sokáig szopni hagyott gyermekkel az iskolában vesződni, mert csakugyan vesződség az ily gyermek tompaelméje miatt, migaz élénk eszű csupa élvezetet szerez a tanítónak.
A gyermek egészségére nagyot tesz a gyakori fürösztés; dí ebben is köveikezetesen kell eljárni. A langyos meleg viz lassankint elmarad, helyette hideg fürdőt kapjon már a gyermek mire két éves, csakhogy a melegből a hidegrei átmenetnek C9ak lassan, fokozatosan szabad történni. Reá kell a gyermeket szoktatni, ha már erősebb, hogy a hideg télben is nyakát, mellét, arczát.. kezeit, karjait minden reggel hidegvízzel megmossa, s hetenkint legalább egyszer erre rendelt fürdő edényben megfüröd-jön. De mindig vigyázzon a gondos anya, hogy hosszas ideig a vizbe ne legyenek a gyermekek, mert könnyen meghűlnének, pedig a meghűlésből is sokszor származik betegség.
Midőn alkalmas idő van, huzamosb ideig tartózkodjanak a gyermekek a szabadban, meg kell engedni nekik, hogy kedvökre kifut-kározhassák magokat felvigyázat alatt azonban, nehogy magoknak árthassanak. Erősebb korukban a testgyakorlat által kell a gyermekek izmaikat edzeni.
De amint a gyermek elkezd járni s be- '' szélni, elérkezett az idő, midőn a nevelésnek a szellemi erők fejlesztésére is ki kell terjednie; vagyis a testi nevelés a szellemivel lépést tartson. Az anya beszélni kezdő gyermekénél ne pusztán a test jól fejlődésére ügyeljen, hanem göndja még a szellemi erők fejlesztésére is kiterjedjen. Első helyen megemlitendőnek találom, hogy a gyermek helyesen tanuljon beszélni, tehát minden szót, gyermeke előtt tisztán és értelmesen mondjon s ne engedje meg gyerme kének, hogy pöszén, vagy selypítve beszéljen. Nagyon hibáznak azon szülők, kik gyermekeik kedvéért magok is selypítve és hibásan mondják ki a tárgyaknak neveit. Hát a sok rémségesnél rémségesebb dajka mesékről mit szóljak ? nem megrontói-e sok gyermeknél a józan észnek az ily kisérteties elbeszélések. Nem látjuk e, hogy az igy kísérteties mesékkel tele beszélt gyermekek, aligálit be az esti homály, már világért sem merne egy maga kimenni, ha lefekszik pedig, mélyen aiábuvik a takaró alá. Nagyon okosan cselekszik az anya, ki gyermekeinek oly játékokat szerez, melyen már kiskorában megszokja a tevékenységet. Igen jó szolgálatot tesz a szülőknek a gyermek tehetségeinek fejlesztéséhez a Fröbel féle játékszer,
melyet utasítással együtt meghozathatni könyvárusi uton.
Hűtlen, rosz erkölcsű cselédekre ne bizd gyermekedet, mert azoktól hallott vásott trágár beszédeik és tetteik korán szennyezik be az ártatlan gyermek keblét. A későbbi korra kiható rosz szokások és erkölcsök csirája ilyenkor vettetik el a gyermeki fogékony kebelbe. Ha az ő ártatlan lelke nem ismeri is azt, hogy valamely rut dolognak elkövetése vétek és undok is, ő, mivel a gyermek tulajdona az utánzás még a vétkes dolgot is, melyet másoktól lát elkövetni, után majmolja. Szokjon a gyermek már zsenge korában az illendőséghez, tanulja m<*g mi a szép és jó, roszat és . illetlent pedig soha se lásson a bázbcliek vagy a családhoz tartozók közül. A régi romaiak ugy utáltatták meg gyermekeikkel és az ifjakkal a részegséget, hogy rabszolgáikat bizonyos napon annyira meghagyták részegülni, hogy azok, mint az állatok a sárban fetrengtek, az ilyenhez szokott ifjaiknak azután megmutatták, milyen a lészeg ember. Csakugyan, mig az erkölcsök meg nem romlottak, római nemest részegen nem lehetett . látni.
A rosz példa épen olyan, mint a növények között a dudva, hamarább fogamzik meg, mint a jó. Azért óvjátok gyermekeiteket amint csak lehet a rosz erkölcsüek társaságától. Ne biztassátok magatokat azon híu reménynyel, midőn már tapasztaljátok, hogy gyermekeitek a vétket eltanulta: hogy majd ha esze lesz, nem követi, vagy ott az iskola, majd elhagyja és elfeledi ott. Ne higyjétek ! Tudjátok, hogy az uj fazék, amely szagot kap uj korában, megtartja azt utolsó cserepéig. Az elmérgedett sebet nem lehet anélkül meggyógyítani, hogy az ép testrész is ne szenvedjen. Igy vagyunk a ferde rosz szokású gyermekkel is az iskolában, nehezebb egy roszat útra téríteni és meggyógyítani, mint a jól nevelt gyermekek egész seregét a jó uton vezetni. És váljon képes-e egy tanító, ha több ily rosz erkölcsű tanoncza van, azokra any-nyira hatni, hogy azok megjavuljanak ? H? még azt is hozzá gondoljuk, hogy sok oktalan szülői még zokon veszi, ha a tanító a nevelés tudomány fogásaival as ily vadonczait nyestegeti : gyermeke előtt a tanítóról sértő szavakkal szól. Kimondhatjuk, hogy: nem. Nem jut-e eszetekbe eme közmondás :nNem esik messze a makk a fájától, keveset különbőz a fiu az atyjától, a leány az anyjától!" Sok igazság van e néhány szóban.
A népnevelés terén egyik nagy akadály sok szülőknek az iskolairánti közönyössége vagy elfogult ítélete és az iskolás nevelésczéljával ellenkező nézete és eljárása. A többek közül egy példát hozok fel : A nevelés éa tanítás elvével tisztában levő tanító, minekelőtte ujoncz tanít-1 ványa kezébe az a-b-c-és könyvet adná, hogy azon tért, mi a szülői ház és iskola között van, áthidalja, pár hétig, sőt hónapig is csupán értelemfejlesztő kérdésekkel és szemléltetéssel foglalja el tanonczait. A kis tanuló örömmel beszéli el, mit az iskolában látott és hallott s mivel foglalkozott, az értetlen szülő pedig ezen megütközik, hogy az ő gyermeke már ennyi idő óta bejár és az öreg á-t nem ismeri s rosz-szul nyilatkozik mind az iskoláról, mind a tanítóról gyermeke előtt s elmondja, hogy hajdanában az ő gyermekkorában jobban tanítottak, panaszkodva mondja, mikép mostani időben nem megy jól a tanítás (persze, mivel nem tukmál a tanító egy sereg betűt, né-
entirási mondatot gyermek« fejébe.) As inylő nyilatkozatoknak a gyermek előtt azután as a következménye, hogy gyermekelőtt a tanító már ily korán elveszítette tekintélyét. Es pedig ki mond hatlan mgy akadály a helyes és okszerű nevelésnél, mert a tanitónal tejein tély nélkül iskolában igen hálátlan szerep jut, mert nemcsak hogy a fegyelmet tekintély nélkül fent nem tartja, de tanítási működésének sincs kívánt sikere. Sok dolgot nem magyarázhat meg a tanító az iskolában, mégis elkeli hinni tanon-czainak s ha tekintélylyel bír atauitó, el is hiszik, ellenkezőleg ha nincs a tanítónak tekió télye, csak a falaknak beszél. Nincs kellemet"!-sebb látvány egy tanítóra uézve, mint midőn tanonczai feszült figyelemmel lesik el a tanítónak minden szavát és mozdulatát. De oly gyermekektől, kik a szülői házból a tanitó iránt magvető lenézést visznek az iskolába, váljon vár-hafó-e ily lelkesült figyelem ! Kérlek tehát szülők benneteket, ne ássátok alá a tanitó tekintélyét kicsinylő, vagy fitymáló megjegyzéstek kel, mprt saját gyermekeitek adják meg ennek árát és pedig a tanu''áfi- és nevelésnek nem előnyére, banem hátrányára. A kötelmeiről megfeledkező tanitónak tekintélyét azonban a Vrtilők részérőli jóakarat mellett sem lehet várni.
(Vége köv.)
Helyi hirek.
%
— Királyi Pál országgyűlési képviselő s tisztelt barátunkat a fővárosban amily nemes, ép oly gyöngéd figyelemben részesiték számos tisztelői születési napjának 50-dik évfordulóján ; tiszteletére rendezett banquette alkalmával egy művészileg készült értékes ezüst billikomat nyújtottak át neki, kívánva : hogy a félszázados élet borús egén, melyen a szabad-ságharcz villámai is átezikáztak, ragyogjanak ezután az öröm csillagai, nemes szivének jósága, lelkének fénye, a barátság és honszerelem lángoszlopa a nemzet előtt, melynél tisztelet s közbecsüléssel hajol meg a jelen s utókor. Szivünkből kívánjuk mi is a hosszú életet, mely hisz úgyis a nemzeté, a hazáé! s őszintén örvendünk a fővárosban ért eme gyengéd elismerés nyil-vánulásának !
— NyiU számadás. A »nagy kanizsai műkedvelők* által f. hó 12-én este a helyben létesítendő „Kísdedovoda" alaptőkéjének gyárapitáaára tartott jótékonyczélu színi előadás alkalmával beJéptijegyek után bejött: 182 frt. 50 krl — és felülfizetésekből : 1 9 írt. 70 kr. összesen : 202 frt. 20 kr.--Felülfizettek : Albanich Flórián 2 frt; Győrffy János 2 frt; Zakáll Zsigmondné 1 frt; Ollop Ede 1 frt; Tandor Ferencz 1 <frt; Oszeszli Antal 5 frt; Szakonyi József 1 frt; Veizer Józsefi frt; Stol-czer Gusztáv 1 frt; Rechnitzer Vilmos 1 frt; Darázs Zsigmond 50 kr: Braunstein 50 kr; Knezovics Ferencz 50 kr ; Baláz*ovits 60 kr; Bogyai Ödön 50 kr; Topolits József 50 kr; Rácz Kálmán 40 kr; N. N. 20 kr. — Hogy kiadásaink ne kifogásol tassanak, kifizetett számlainkat sorban közöljük: Zene 30 frt. Belépti jegyek 5 frt. Szolgáknak 2 frt. Augen-feld Zsigmond fodrász számlája 3 frt. Pran-ger József számlája a színpad függönyeire 40 öl zsinór 2 frt; Fesselhoffer József számlája 12 font milly-gyertya 7 frt. 20 kr ; Wajdits József számlája 500 drb. színlap S frt.
50 kr; 60drb. nagy falragasz 7 frt. (?) bélyeg
1 frt; összesen: 14 frt 50 kr. — Neuaiedler Pál számlája, terem felmosás 3 frt; szappan és
vixelés 3 frt., 24 lámpába petróleum 5 frt. (?) 26 drb. padboritó és 8 ablakra való függöny mosatása 5 frt; nagy terem és ruhatár fűtése 12 fr.(?) színpadi apróságok s hajdúknak vacsora(?)
2 frt. 80 kr. Jótékonyczélu előadás lévén, terembért nem számított fel. A bizottság törölt 80 krt; kifizettetett összesen 30 frt. — Politzer Jakab számlája, gombostű 30 kr., színlap ki hordás és felragasztás 5 frt. (?); színházi munka 4 frt., napszámos másfél napra 1 frt. 20 kr., függöny felvonás és lebocsátás 50 kr. A bizottság törölt 2 irtot, kifizettetett 9 frt. — Összes kiadás 102 frt. 70 kr. Tiszta jövödelem : 99 frt., 50 kr., mely összeg a t. polgármester urnák további szíves kezelés végett átadatott. Kötelességünknek tartjuk a felülfizetőknek nemes áldozatkészségükért, továbbá — Táródy József és Seidl Ágost uraknak, kik a pénztárt kezelni szívesek voltakjés a t. városi kapitányságnak azon ügyszereteteért, melyszerint hat hajdút nemcsak dij nélkül adott rendelkezésünkre, de as ezen hajdúk részére a bizottság által megszavazott 3 frt. jutalmat is a tiszta jövödelemhez csatolni kérte : köszönetünket nyilvánítani. — És amily mértékben sietünk e kedves kötelezettséget leróni, ép oly leverőleg hat kedélyünkre annak tudata, hogy kényszerítve vagyunk ez alkalommal panaszt is emelni. Erre pedig az okot dr. Freund Zsigmond ur szolgáltatta, ki a „nagy-kanizsai műkedvelő-kör" nek két év óta megválasztott elnöke s ki nemcsak hogy működésünkről tudomást venni sem akart, holott ez kötelessége lett volna, de még e 1 ő a d á-sunkon sem jelent meg! A bizalom mai való ily módoni visszaélés okozta, hogy t. dr. Freund urnák e magaviseletét nyilvánosságra hoztuk. Nagy-Kanizsán, 1874. deczember 15-én. A műkedvelők megbísáaából: MIHÁLY.
-- Az uJonezozáH előmunkálatok 1875-re javában folynak az egész megyében, sőt a sorshúzás Nagy-Kanizsán már ma, decz. 17-én tartatik meg.
— Lapunk előbbi számában emiitett lopás báró Decken urnái, nem 6000, hanem csak 400 frt. erejéig volt.
— Mult vasárnap Auerbach Pauline nevelőnő vezetése alatt növendékei német és franczianyelven két szindarabot adtak elő zsu folt ház előtt, a kis műkedvelők tagadhatlanul jól betanulták szerepeiket s tetszés közt játszottak, ámde a német darab erkölcsellenes szö -vege közbotrányt idézett elő.
— Lapunk mai számához van mellékelve Benedek Gábor ékszerész urnák kibocsátványa Budapestről. Benedek urnák jó-hirü üzletét lelkiismeretesen ajánlhatjuk mindazoknak, kik övéiket értékes tárgyakkal akarják a közelgő üncepek alkalmával meglepni.
— Zala-Eger szegről írja t. levelezőnk: . Boldogult Réfy Lajos népiskolai tanitó helyébe j Mari leánya választatott az I. leányosztályba,
elismeréssel üdvözöljük az iskolaszéket nemes érzelmű tetteért; KántorráKontor Mihály tanitó, a polgári iskolába ének- és zenetanárrá Faller József ideiglenes minőségben választatott meg. Zala-Egerszeg s vidékének fiatalsága Sylvester estéjén az »Arany bárány"-ban zártkörű táncz-vigalmat tart.
i&
Most a vörösdombról megyek
E c sé ri hegynek élén, Pihenve itt megfordulok S nyugat felé nések én.
Láfbm magas Csobáncz hegyét,
G y u 1 a f f omlott várát, Hol egy vitéz kuruez csapat Eldöngeté labanczát. —
És Badacsont, hol a vitéz
Hősök csatáik után Uritgeték serlegök a Levert török had torán.
Amott az ábrahámi hegy,
Mely Badacsonnal daezol Noe gerezdiből híres
Erős meszes bort sajtói. -
Miksa korában e begyen Megtelepült gazbandák Elcsípve polgártársukat, Pogány töröknek adák.
Ezért csatáznak a labancz
Hadak s dühös betyárok, Hirdetik a felforgatott
Csont, koponyák és szarok. (Vége köv.)
MEZRICZKY PÉTER.
Jegyzetek: 1 Himfy prológusában ugy nyilatkozik mérték nélküli verseiről, hogy aki ezeket versek ül el nem fogadja, tekintse mint prosapoe-tikát. Én meg azt mondom, ha az olvasó egy 73 éves vén poétának még régi modorban 1872-ben irt, sa »Zala Somogyi Közlönytáron évi 89 és 90 sz. a. közlött és most ügy védségérőli lemondása után f. 1874. év végén megtoldott, és ujábban átdolgozott ezen jambicus költeményét még prosapoetikának sem fogadja «1, tekintse azt, mint lakhelye Kővágó Eörs, a Káli
ív
völgy, mégis fólöpí szőleje s ehez vezető regényes vidékének hist. topographikus hü le-^ írását.
* Régi hagyomány. A koppányi völgyben most is megvannak azon bedűlt régi pincze-gödrök, bárki megtekintheti. 1620-ban nádori adományt nyert Egyed család kékkúti birtokában, mely Kővágó-Eörstől és Köves-Káltól is 7« óra távolságra fekszik, nem a helyszínén, hanem Köves-Kálon statuál tátott, azt jelentvén a Statuensek, hogy a török miatt a helyszínére nem mehettek. Ekkor tehát egyfelől a török, másfelől t. i. Köves-Kálon a Statuensek helyén az osztrák katona, és igy két ellenség órai szomszédságában lakó kővágó-eörsi nők benn a faluban sütni nem mervén, s kösel levő koppányi akkori nagy erdőben inprovisált pin-cze gödrökben sütötték a kenyeret, de buzo-gányos vagy fejszés fé-jeik őrködése mellett.
* A köves-káli Győrffy család levéltárában olvastam a veszprémi káptalan által expe-diált transumtumban foglalt és Róbert Károly idejében kötött csereegyességet, melynek tárgyai a többek között Tadenka, vagy Tátika, Szántó, Szt-Békái, Mind Szt. Kál s átalában a Káj i völgy (Valiié Kál) latinul fanum S. Benedicti, fanum omnium Sanctorum neveztetvén, ebből talán azt lehet következtetni, hogy a fanum magyar neve nem kápolna, hanem Kál, és igy hibásan iratik Köves-Kál helyett Köves-Kálla, Ss. Békálla, Mind szent Kálla.
* Régi oklevelekben olvastam, hogy Kő-vágó-Eörsnek. régi neve Boldpgasszony-Eörs levén, miután Felső Eörsről a kőfaragók a 15. században Kővágó-Eörsre költözködtek, és ezek készítették a közellevő Csobáncai, Szigligeti ét hegy esdi Tárakhoz szükségelt faragott köve-
ket, de talán azért is, mert ezen helység lakó -sai a reformatiót majd oiaknem keletkezésekor elfogadták, a Boldogasszony előnév elcserél -tetett. Egyéb iránt Mórocza Dánielnek a Batthyány (»alád leszármazásáról a Tud. Gy. közlött és f. 1874-ik Tárnok Alsjos által szinte ez érdemben irt — értekezések azt bizonyitják, hogy Felső, Alsó-Kővágó- és Kis-Eörs a Batt hyányiaknak akkor még Eursoknak régi örökös birtokai levén, azoknak egyik ága a Kővágó nevet is használta, — mind Moro cza, mind Tárnok azon családnak több évek fqlytán archivariusai levén.
s A Kereki-Kál, Töttös-Kál és Sóstó régi templomai, és ennek köseli szomszédságában egy régi palotának nevezett épület mind romokban hevernek.
6 Ma is ismeretes azon kő a helység köze -pén a Kuthy család háza előtt A hagyomány szerint ekkor Knthy levén a biró, a háza előtti kőre rakták le a lakósok a fejpénzt, vagyis ha-rácsot Két régi oklevél szerint Pethő veszprémi püspök átiratában s a veszprémi káptalan által expediált transumtumban Kuthy család, mint kővágó-eörsi birtokos fordul elő, az 1439 és 1486. évekről.
1 A most emiitett régi leveleken kivül a kövágó-eörsi birtokosoknak régi adomány leveleit nem találtam i igy nem olvashattam,melyek valószínűleg az úgynevezett tatárfutásban és török duláaokban elveszhettek, melyek helyett valamint országszert« más helyeken, ugy itt is si akkori törzsökös birtokosok leginkább nádori uj adományokat nyertek. 1744-ben Pálffy János nádor számos kővágó-eörsi lakósoknak a Kővágó-Eörsi és Scstai birtokaikra, melyeket valamint őseik, ugy ők is bírtak volt mind
— Tanctenberger József 77. honvéd zászlóalj beli tettleget állományú hadnagy v ezetéknevének .Zrínyi"-re kért átváltoztatása folyó évi 49,653. száma belügyministeri rendelettel megengedtetett.
— Asbóth Jánostól megjelent s beküldetett hozzánk: »Magyar Conservativ Politika" Budapest, Légrádi Testvéreknél. Ara 1 frt. 80 kr. £ mü nagy sensatiót keltett s egy kis mozgékonyságot adott lehangolt politikai életünknek.
JJj zenemit. Táborszky és Parsch urak nemzeti zeneműkereskedésében Budapesten igen alkalmas kézi zenekönyv jelent meg a következő czimmel : 100 instructive zwei händige Uebungs-Stücke für den Clavier-Unter-richt von Louis Köhler. 4 filzet lesz, melyből *z első füzet jelent meg, s ára 1 frt. 30 kr.
— Megjelent s szerkesztőségünkhöz beküldetett, a »méterrendszert* tárgyszó 4 fali táblázat, melyet a dobreczeni könyv kő mü nyomda s kártyagyári részvény társulat bocsát közre és minden hazai könyvkereskedésben is kaphat«, leeud. — E táblázatokban a fósuly különösen a méterrendszer ismertetésére a deca, deci, centi, milli s több szokstlan hasonhangzatu kifejezéseknek átnézetes, könynyen megkülönböztető alapokbani kitüntetésére vsn tektetve. E táblázatok közül 3 drb. elkülönitőleg a hossz, suly s köb méreteket mutatja kellő magyarázati szöveggel, a 4 ik táblázat pedig az átaláuos rovatoa kiszámítással foglalkozik. Fő-előnye e táblázatoknak abban áll, hogy használatuk semminemű előleges tanulmányt nem igényel, s bárki is számitgatás nélkül régi mér lékeket újban, ujakat régiben azonnal kifejezni képes. E czéiszerii, a közélet kívánalmainak megtelelő s e tekintetben még eddigelé egyetlen szinnyomatu s ábrákkal ellá.ott fali táblázatokat ajánljuk an. é. közönség pártoló figyelmébe. Ára mind a négy táblázatnak 1 frt. 60 krajczár.
— A „ Vasárnapi Újság'' deczember 13-iki száma a következő tartalommal jelent rueg'': Komán Miron, a görög-keleti egyház pat-riarkbája (a re zk éppe 1.) — .Múzsámhoz." (Költemény, IllyésBálinttó 1.)—Csatámé asszonvság. (Beszély P. Szathmáry Károlytól.) — Erdélyi képek : Bethlen Gábor születési háza Maros-Illyén; román falusi templom: tanyai lakház, stb.(h a t k é p p ejl) S z at h-m ár v György tői. - Légvulkánok Dél-A meri kában. - A lég hajótörtjei. (Hegényes utazas. két képpel.) — Barangolások a járdán. (Fővárosi tárcza, Borostyánt Nándortól.)— A hétről. Töra Kálmántól.— Irodalom és művészet, közintézetek, sakkrovat
atb. rendes rovatok.
_ Aigner Lajos könyvkiadó hivatalában Budapesten megjelent 1) „ A l a k é 8 mértan" elemi,és felső népiskolák,valamint a polgári iskolák éa tanitóképezdék szamára irta Mayer Miksa, a vallás s közoktatásügyi m. kir. minis-teriumban fogalmazó. Ara 8ü kr. — 2) A in é térmértékek ismertetése s azokkal való számolási mód. Elemi felső nép- és polgári iskolák számára irta Szén te József képezdei tanár. Ára 6ü kr. - 3) Számtani példatar a népiskolai II. és^lll. osztálybeli növendékek sz;»mára irták Dr. Emericzy Géza és Kárpáti Endre áilaroi tanitó-képezdei tanárok. Ara 20 kr. — 4) V ezérköny v a számtar i t ás b an* tanítók és tanítójelöltek számára. 11-dik füzet. Népiskolai II. és III. osztály pél-
a két ágra uj adományt adván, abban a következő birtokosokat nevezi meg: Stosz, Mez-riczky, Saáry, Miser, Eössy, Kövessy, E''.sze, Ková''c*. Gyen is, Gyórffy, Szigethy, Domokos, Diskay, Péterfy,Nagy, Kos, Trombitás, Ugyanazon évben Sto''sz Márton, Mezriczky István és Jáuos és Trombitás András az «-<*éri birtokra, de csak a fiágra, valamint Saágváry György is ugyanazon nádortól kővágó eörsi, henyei és moQOSzlói birtokárs nj adományt nyerének.
* Hogy Kékkúton s a vidékén rómaiak lakuk, valószínűleg az itt levő és a füredivel vételkedő savanyú forrás miatt is, bizonyítja azon időben itt eltemetett romai lovag koporsója, mely is 1835-ben a falu közepén ásatott ki, mely nádori felszólítás folytán Kerkápoly alispán által Pestre a muzeumba szállíttatott. A koporsó fedelén most is könnyen olvasható i-zen felírás: „Tibius, Jjilius, Facundus Ann. LXX. F. P. P. (Filius Patri Posuit) Ann. Oct. et Ant." Ezen felírást környezi két páva, csőreikben egy-egy szőllőfürtöt tartván, ami azt jelenli, hogy már ekkor e vidéken a szőlló^e-nvészt^st megkezdették.
8 Ez talán a legkisebb vétek azok közül, n melyekért ezen szerzet 54 tagja 1310 ben és uagy mf-sterök Molay, és normandiai nagy Priorjuk Quido 1314-ben V. Kelemen pápa helybenhagyásával elevenen megégettettek.
A köves-káli, szt.-békáli, mind szt.-káli és kék kúti szőlők, a kővágó ós kis-eörsi, sóstói és köves káli erdők kenték körül ezen m. e. egv □ m. f. róna térséget, mely valószínűleg &z ábrahámi hegy átvágatása előtt egy nagy tó állás lehetett
'' 11 A Karnyita tó a Kővágó Eirséi kö-
datárral a növendékek kesébe irták Dr. Eme riczy Géza és Kárpáti Endre állsmi tanitó-ké pezdei tanárok. Ara 1 frt.
— Rövid hírek. Budapesten a Teréz városban egy rozzant hás kéményfalában 30,000 frtnyi aranyat s ezüstöt találtak. — György porosz hg. drámát irt, melynek tárgyát a bibliából vette. — Páps környékén a napokban villámlást láttak. — A Vénus átvonulásának észlelése Kolozsvárott jól sikerült, különösen a fényképek kitűnők. — Károlyi Alajos gr.tótmegyeri nrodalmában 6 vadász 6 nsp alatt 1400 fácánt s ugyanannyi nyalat lőtt. — Mac-Mahon sógora de Castris hg. jezsuita lett, neje pedig apá-cza.—Mult héten a fővárosban 233 születésé* 212 halálozás fordult elő: — Temesvárott elkészült az uj színház, a megnyitás magyar szinészek álul fog végbe menni. — Szeben vidékén egy szarvast lőttek, mely 255 fontot nyomott. — HaUla Péter egyetemi Unár kilépett a kath. egyházból s az unitárius felekezetre tért át. — Jászberény városa muzeum felállítását határozta el. — Király ő felsége és Rudolf khg. a karácsonyi ünnepeket Gödöllőn töltik. — Pozsonyban is álliUnak népkonyhát. — Zerko-vicz Szidónia budapesti Unitónő Colocotroni görög herczeghez ment nőül. — A szászvárosi keitekben nemcsak az ibolya, hanem a rezeda, szegfű és viola is virágzik. — Az északi sarkon elveszett Franklin neje20u0 louisi''ort tűzött ki juUlmul annak, ki a férje expeditiójá-ról szóló okmányokat kezéhez szolgálutja. — Payer srczképét a bécs-ujhelyi katona-növelde számara növendék társai megrendelték. — Rózsaági Anul .Kontár politikusok" czimü regényét befejezte.
Vegyes hirek
— Vérfagyasstó esemény. A napokban a kálkápolnai plébános disznót öletett, a torra meghilta az ottani vasúti állomás személyzetét is. Azok eJ is mentek egytől-egyig, üresen hagyva az állomást. Gondolták, hogy majd-visszajönnek a kellő időre. Jó sokáig mulatuk a toron, mig végre az állomás-főnöknek eszébe jutott, hogy nemsokára vonat érkezik az állomásra, akkorra nekik ,ís ott kell lenniök. Megköszönték hát a barátságot, azután kocsira ültek s elhajtottak. A kocsis kissé egzalUlt állapotban lévén, ki akart lenni magáért megcaapkodu a lovakat, mire azok sziláján vágtatni kezdtek, 8 amint épen egy készülőfélben levő hídon mentek voloa keresztül, a kocsi egyszerre félrebillent 8 lezuhant a mélységbe. A raju levőket borzasztó sors érte : az állomásfőnök fiacskája röglön szörnyet halt; a péuzúrnoknak állán ment be a kocsi lőcs s feje tetejen jött ki, a Uvirótiazt egyik karját s néhány oldalbordáját zúzta össze. Ezalatt megérkezett a vonat az állomásra, de ott senki sem levén, nem mehetett tovább. Csak három óra múlva érkezett meg a távirótiszt hason csúszva s értesítette a szomszéd állomásokat a szerencsétlenségről.
— Egy csók következményei. Freiburgban (Schweizbau) történt a furcsa eset: Egy fiatal pékhez kél leány ment nem rég, hogy a szállított keuyér árát kifizessék. Az áUdott pénz-
; bői azonban hiányzott egy csntime. A tiaUl ember tréfából egy csókot kért a hiányzó cen-! timeért, mit az öregebb (16 éves) nővér meg is j adott, s a fíaulabb hasonlóképen. A lányok haza érve nevetve beszélték el a históriát ap-
ves káli két helység között századok óta közös levén, utóbb a két helység között fekvő különös sóstói puszU acurián is lefolyt határ per utján a két helység határától elkülönöztetett, de mivel ezen pusztát kevés kivétellel csak a kő-vágó-eörsiek és köves-káliak birták és azon tónak egy része is s sóstói határban fekszik, másik nagyobb része s kővágó-eörsí határban esvén, ez a Sóstói Karnyiu, valamint ezen pusztának minden legelője és erdeje a két szomszéd belységbeliek közös használatára fen -UrUtott, és ezen közös használat miatt a marhák hajtogatása, gyülölségek,verekedések napirenden voluk, különösen 1807-ben a nád veréskor egymás ellen támadván, elsőben ugyan a kővágó eöraiek verték el onnét a köves-kália-kat, miután azonban azoknak nagy része náddal megrakott szekereikkel eltávozott, a hazatért köves káliak az egész falu népét össze csődítvén, számosan puskával, vas villákkal és egyéb öldöklő fegyverekkel a küzdtérre visz-sza tértek és ott "a kővágó eörsiek közül egyet agyonlőttek és kettőt agvonvertek,kiknek haza szállított hullái látására, mint akkor nyolez éves gyermek siránkoztam, a gyilkosok néhány évi fogsággal büntettetvén. Mórocz Pál és Ferencz, agyonvertek évangyelikusok levén,ezeknek nevei a holtak könyvében következendő-leg igUttak be: .1807. január 13. N. Mórocz Ferencz 36 éves, N. Mórocz Pál 37 éves aKar-nyiU Uvánál esett verekedésnek áldozatjai a nádverés alkalmatosságával a köves-káliakkal'' Eőssy AnUl pedig kstholikus levén, az akkori plébános igy jegy este be : .Antonius Eősi uxo-ratus nobilis penes lacum KarnyiU dictum a Köves-Kálien&ibus sclopo trajecttu inprovisua
jaknak. Ez azonban komolyan vette a dolgot s följelentette a plébánosnak, ki a fiaUl piákét csábítási kísérlet miatt beperelte. A pör megindult s a pék megijedve a dolgok ilyetén állásától, Genfbe futott Innét asonbsn szülővárosának rendőrsége kikövetelte, s csakugyan ki is adták, s a szegény ember otthon a vizsgálat idejére fogságba vettetett 18 nap ült itt az ár-tatlan péklegény, mig végre kisült,hogy ártatlan.
— Leghosszabb czime jelenleg a medina Coeli-i berezegnek van Spanyolországban. Es pedig a következő: Ferdínandes de Cordova, Poncé de Leon, Benávides, Carvajal, y la Cer-ds, Medina, Coeli, Alkala, Caminina, Cardona, Teras és nantestebani berezeg, Alcala, Alame-da, Aitona, Comares, Denia, Malagon, Montéiban lasNeivas, Pullars, Riege Tarifa, Villafranca és Villarcal-i marquis, Aviten, Ampúrias, Buniclia, Castellár, Countaina Medellum, Molares, Osona, Rades Risco, Ssnta Gscla, Va-leuza, y Balladores, Villalonzo-i gróf,Bas Cabra és Villamar i vicomte. Különben minálunk is voltak szépsége« hosszú czimek. Például: Kaiser-königlicher allgemeiner Militär-Apellations-und Criminal Obergerichts Einreichungs-Proto-kols-Direktions-Adjunkts-Stellfertreters Con-eipist
•— A parirospénz eredete. Iving álul oly gyakran idézett Fra Antonia Agapida nerü spanyol történész beszéli, hogy midőn gróf Ten-dilia a mórok álul ostromolt Alkama várban volt, az arany és ezüst pénzkészlete egészen el-fogyott, s katonáit nem birU kifizetni, ezek zugolóduk, mert a Vár lakósságától nem vásá-rolhatUk semmit; a bölcs parancsnok ugy se gitett a bajon, hogy apró papirdarabkákat vett elő s kisebb nagyobb pénzösszeget ért
Eszes tolvaj. Szt.-Pétervárt egyik udvari estlakoma alkalmával G. herczeg felöltőjének egyik ujjáról levágták a drága, 1000 rubel értékű, nagyon ritka fekete nyest prémet. Másnap a herczeg szabójához küldé a bundát; de ez hamarjában nem ulált illő prémet. Té-pelődése közben beáll a herczeg egyik inasa s előadja a levágott ujj prémet, elmondván a szabónak, hogy a rendőrség fölfedezte a tolvajt s igy került meg a levágott drága prém ; miután azonban a herczeg bundájára vár, kéri a mestert, varrja fel a prémet hirtelen, hogy a bundát azonnal haza vihesse. A mester igy telt 8 a herczegí livrebe öltözött inas elvitte a drága felöltőt. Alig pár óra múlva azonban a herczeg komornyikja jött el a bunda után 8 ekkor tiint ki, hogy a livrét-a iaas maga volt a tolvaj, ki előbb ellopta a prémet a bunda u jjáról, majd ezt arra használu fel, hogy az egéiz bundát elvihesse.
— A bukovinai magyarok hazatértükben Esztergom, Győr és Pozsony városokat érintették. Esztergomban a herczegprimás fo-gadU őket s élénk érdekeltséggel tudakozódott állapoUikról. A józseffalvi iskolára és templomra 150 frtot adott, s megígérte, hogy az épülő templom nagy oltárképét, mely sz.-Istvánt fogja ábrázolni, a saját költségén készítteti el, s szívökre kötötte, hogy nemzetiségűkhöz és vallásukhoz erősen ragaszkodjanak, mert .a keleti magyaroknak — úgymond — nem szabad elveszni." Utólag megemlítjük, hogy a bükovi nai magyar küldöttség gr. Karácsonyi Guidónál is járt s adomány kép 1 frtot kapott a gróftól. — Bizon megerőltette magát a nemes gróf!
obiit. Ecse dilatae abministrandee justitise vermi-culosus fructus ac tristissimus eventus. a A gyakori érintett összeveszések s verekedések következtében a Kővágó-Eörsiek folyamodására kiküldött alispánok a makacskodó felekkel nem boldogulhatván, utóbb ugyanazok folyamodására kiküldött nagy hazánkfia hathatós közbenjárására mind az erdő, mind a legelő, de a KarnyiU tó is két részre feloszUtott, és a két helységbeliek által az 185''/* évben közbenjött tagosításig békésen használUtott
12 Bogyay Lajos főnöksége kezdetén a kővágó-eörsiek folyamodására a 400 told posványos, cauhos és nádas lapály regulázása elrendeltetvén, az én felügyeletem alatt lecsapol-tatott és azóU előbt* ezen szénaszükös vidék szénával bővelkedik.
11 Hagyomány. Valóssinüleg Probaa császár, aki katonáit vizek és posványok regulázására, hidak építésére és hegyek átvága-tására felhssználU.
u Ezen hegy kör aljában fekűsznek Kő-vágó-Eörs, Kis-Eörs, Köves-Kál, Szt-Békái M. Szt-Kál, Kisfalud, Kékkat és Salfólde.
15 Lásd Thaly Kálmán kuruez hadjáratait, vak Bottyán vezérlete alatt,
16 Hagyomány. Igy beszélték nekem gyermekkoromban az öregek: Az ábrahámi'' erdőségben oly rablóbanda tanyázott, mely magyar emberUrsukat elfogván és a Balato non csónakokon átszállítván, a Magyar Bálint várkapitány által védett Fónyodvár környékén kívül majd as egéu Somogyot biró törököknek pénzért eladta. Utóbb a rabolt vidék panaszára Érsek nevü pápai várkapitány által ide küldött német katonaság Ábrahámban as
Papírszeletek.
Már az is ki van sütve, de csakis sfitvs egy lapban, hogy a .többség inparlamentaris, mart a kisebbségre nem hallgatott.* Ne neksd fapapucs!
— A n y a i j 6 tanács. Egy ezigánynS látogatni járt fiát, ki a fegyintézetben raboskodott. A jó anya, mielőtt szeretett rajkójától elvált volna, ilyen azivrebató intést intéaett bossá: .Átért jöttem Ferkém, mert óhajtottam tudni, hogy vagy? íme látom, hogy jó dolgod vsn, jól nésess ki, kosztod jó lehet, éa a ruhád is olyan, hogy apádnak móg lakodalmán se volt ilyen. — Vigyáa* magadra, lágy ss5fogadó, * magad megbecsüld, hogy innét ki ne csapjanak,"
(B. B.)
N8 : Mit » játszanak ások a m&ksdvelők ? Férj : Házi keresst én Kakimé prédikácsióit.
Utóbbit magad is eljátsshataád. Nő : Köszönöm ! Terhes házi keresltemtől
nem tudom.
Egy rendőrkapitány s t y 1 a s a. A tekintetes árvaszéki ¡«gyzőaéjmek Pápán 1US/1S74. Vsn szerencsém értesíteni, hogy a kézbesítési ít aláírás kézbesített, amit aláírás mellett átszármaztatni vsn sr.freiir!i<-m. Veszprém, nov. 1, _ Másik
1_Ő6/ I $74 A f. hó l én 825. sz. a hivatalomhoz állított idézvóiiv néni k«''zbesiU»etó, mert Varga 2í. Be-belca a városou ne.-n árverezhető. Veszprém nov. 7. 1874.
— Jaj pajtás, ugy elfáradtam, ma annyi f e-jet legázoltam, v
— Mit, mjt, . mit ? csodálkozék megijedve a másik, te szerencsétlen gyilkos !
— Nos hát káposzta-fejeket Upostam a hordóba ; ez c<»sk nem gyilkosság.
is ^ ~ Furcsa felfo g á a. Egy argkoru hölgy lép be a hivatalos helyiségbe: .Itt szották megtur-Uni a kötelez« polgári házasságokat?1 _ Hivatalnok: „Itt« _ Hölgy: .Szíveskedjék tehát engem összeadni. — Hivatalnok: .Hol van vőlegénye ?a — Hölgy : „Vőlegényem ? Bocsánat, hisz azt itt kell kapnom, mert kdlönben minek volna kötelező a házasság ?"
Történeti naptár.
Decz. 17. 1551. Martinuzzí meggyilkoltatása. — 1770. Beethoven s7ületésnapja.
— 1848. Qörgeí elhagyja a posonyi sánezokat. — 1860. Öróf Teleky László Dresdában elfogatik.
^ 18. 1G16. Gr. Zrínyi György horvátban, megmérgeztetett — 1848. Görgei Mosonynál Jelacsicsot megveri. ^ 19. 1848. Kossuth Beöthy Ödönt Érdélbe biztosnak nevezi ki. „ 20. 1486. Mátyás király fényes bevona-lteát tartja Bécsbe. — 1820. Gr. Széchenyi Ferencz, a magyar muzeum alapitójának halálozási napja.
— 1848. A szurdoki győzelem.
Érték- és váitófolyam deczenber. 16.
5% meuliques 69.90; 5*/t nemz. kölosöa 74.85. 1860-ki álladalmi kölcsön 109.70; bank-részv. 1(K)1 —; hitelintézeti részvények 237.25; London 110.75; magyar földtehermentési kötvény 77.50; temesvári földtehermentési kötvény 7G.75; erdélyi földtehermentési kötvény 75.60: horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.50: ezüst 106 10; cs. kir. arany 5.27-Napoleond''or 8.91__
Felelős szerkesztő: Báteri Ltjet.
ellentált rablókkal megütközvén, ezeket nagy vérontás után széjjel verte, a meneklők közül azonban sokan készen tartott csónakjaikon Magyar Bálinthoz menekültek, ki őket a várőrség közé befogadU. Valószínű ezen elbeszélés, mert azon időben Mikss király alatt, hogy Magyar Bálint fonyódi, Érsek pedig pápai várkapitányok voluk, történetileg való. Kis gyermekkoromban as atyám ábrahámi szőlőjének nagyobb részét kivágatván és felásatván m. e. három szekérre való embercsont, koponyák, kés- és lábszárak forgatuttak fel, de még jelenleg sem ritkaaág szőlőmben ily csontokat találhatni. Mivel pedig ezen csontoknak egy réssé igen kemény, de nagyobb réssé porhanyó volt, a kapások azt hitték, hogy a kemény a magyar rablóké, a porhanyó csont pedig némst katonáké volt, miuUn a németek közül többen elestek. Sok történt a magyarnak, nemcsak Utár és török, hanem saját fiai által is dulU hazájában, melyeket Clio nem jegyzett fel, a nép azonban sok helyen mint hagyományt fen-. Urtja. Nem ok nélkül mondja Horatius Cann. Od. IX.
I
Vixere fortes ante Agamennona Multi sed omnes illacrymabiles Urgentur ignotiqae longs Nocte, carent quia vape sacro, de hát Anonymus nem a hagyományt irta-e le a magyarok bejöveteléről és mégis hiteles forrásai fogadjuk el munkáját, pedig még a nevét sem merte kiírni.? Akkor még hih«t6 a eritika nem volt divatban.
^Vége köv.)
Ezen krajczá r-h i r d e t é s
lmotáti* hopy minden-v<«raengéanek eleje van véve. Daczára annak, hogy aa árneaikkek 1 '' (1489 5) nézve minden várakozást felülmúlnak.
hallatlan árakon hirdetvék, mágia minSaégflkre
1 kr 5 db jó aczóltoll 1 kr 2 db tolltartó 1 kr 1 db irka
I, 2. 3, 5 kr n»ind«"n«"éle illatos
szobattlzjáték kr 1 kávéskanÁl ¿rczbfíl, ezüstözve
kr 1 <lb finom pipereszappan kr egy czélszerü knlcatogö kr egy bekeuŐkefe kr 2 csomó finom Imvannah
szivarpapiros kregy patentezipő- é« keztyüfltző kr egy. radirgnmmi kr egy örök naptár kr egy finom jegyzőkfiuyv kí egy finom jóillatu pecsétviasz kr egy pléh tál cza kr egy finom z«ebgyufatartó
viaszgyertyácskákkal töltve kr egy palaczk bécsi haladás-tenta
kr egy drvato* fényképkeret kr egy festékszekrény 12 színnel éa ecsettel kr egy rőf cynjtó (Lanté) kr egy ezüstözfitt gyllazíl kr egy zsebtükfir kr egy szájharmonika kr egy pár harisnyakötő kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve kr egy zseb tüzelő szer kr egy lánykafogó kr egy csinos ór .láucz kr 1 lámpamanchette üvegből kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez számára kr különféle játékszerek kr kfilönféle társasági játékok kr 1 azép képeskönyv szflvcggel kr 1 finom női melltfi (Broohe) kr egy csinos gyürü kr egy czélszerü keletmuató kr egy kávétáleza
ó kr egy finom késalj (raaztli) 5 kr egy finom gyertyakörző I 5 kr 1 glicerin- v. növényszappan 5 kr >»(jy finom víaszkenőca 5 kr egy körféafi kautschukból 5 kr legjobb nfív^ny fogkenőcs 5 kr egy takarékperzsely pléhbSl 5 kr egy p-ir nadrágó-ó 5 kr csinos plé(itr->mt>iták 5 kr vadász- vagy jelzŐsip 5 kr 1 srivnrtiirrr.a it| és czélszerü 5 kr egy doboz H dfinom pe
csétviaszszal 5 kr 12 rfb irón 5 kr egy foidozófa (Ktopphols) 5 kr .1 leg*Z'' bb fénykép
5 kr egv szivarvég fosztó »
5, 10, 20, 30. 4''», 50 kr különböző hölgyek, urak, fiuk és leánykák számára ajándékul alkalmas tárgyak
6 kr egy tuczat hajfodrótekercs
jó bőrből 8 kr egy gyermekóra lánczczal |0 kr egy fiuom uri selyemcsokor |0 kr 1 finom jegyzők, naptárral (0 kr 1 doboz 12 db finom szir<nel |0 kr 1 valódi tajték szivarszipka jO kr egy finom g.-vrnitur, melltfl
s fülbevaló 10 kr egy üvegese legfinomabb
illatú haj olaj |0 kr epy ollólúncz 10 kr 1 feltűző fésű bivalszarvból 10 kr 1 ;ó lak.-tt börftndök számára |0 kr egy fokmérték, bécsi\ és
franczia mérték számára * 10 kr egy szép legyező ¡0 kr lpár kávéfindzsa porcellán&ól 10 kr 1 desserttányér porcellánból 10 kr egy czélszerü szivargép ¡0 kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egy jó pénztáreza
|0 ki egy pár gyermekharianya
jo kr pipa aeárral
10 kr egy nivarszipka tajtékból
10 ki egy ezukorazóró
|0 kr egy függő gyufatartó
|0 kr egy öv bőrből
10 kr t fin. aranybronz medaillon
fO kr 1 csinos óratartó bársonyból
JO kr egy sárkef-
jO kr egy finom gomböszlet ing-
elő, mell és gallér számára 10 kr egy czélszerü dugaazhuzó 10 kr egy tizedes mérték 10 kr egy btynótszelencze 10 kr egy jó olló* aczélbói 10 kr egy zsinór valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisztitó víz vagy szappan |0 kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodráazfésfi 10 kr egy pár divatos fülfüggő 10 kr 1 bödönke hajerősito kenőcs 10 kr egy kötőkosárka |0 kr 1000 db jó fafogpiszkáló |0 kr egy ruhaporoló 10 kr egy fodrozófa |0 kr egy divatos óraláncz |0 kr 1 album 12 bécai tájképpel 10 kr egy tollkés 2 késsel |0 és 20 kr finom aétapálcxák |5 kr 1 pár nagy erős uri kapeza |5 kr 1 pár nagy erőa női harisnya |5 kr 1 pár czérna keztyü nőknek jó kr egy plaiJszij bőrből 15 kr egy evőkészlet, villa és kés J6 kr egy üvegcse finom illatszer |5 kr 1 üvegcse valódi kölni viz ¡5 kr egy finom olló 20 kr egy pár uri czérna keztvü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy voaó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
20 kr egy fejksfe, jó minőség
20 kr egy balhafogógép
20 kr egy asebhévmeró, jól sza
bályozva 20 kr egy czélszerü keztyütágitó 20 kr egy finom zsebkeie fésű tükörrel
20 kr 1 pár virágvása porcellánból 20 kr egy jó optikai látcső negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hosszú női harisnya
20 kr 1 csinos varrópárna sróffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy «gész evőeszköz, kés„
kajiál és villa 25 kr 100 db finom levéipapiroa 25 kr 1 napóra jól szabályozva 2ó kr egy féuyképalbum 25 kr 1 orrszemüveg, optikai üveg 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent köszörűkő minden vágóeszköz számára 3<> kr legújabb angol szoptató-üvegek, melyek által mmden dajka nélkülözhető • 35 kr egy földgömb a föld minden népei képlcgca ábráival 35 kr 1 gyermekszinház figurákkal 35 kr egy nagy erős iskolatáska szijjal
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 20 kr egy nagy jó esernyő 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól szabályozva, két évi jótállás mellett 3 frt egy teljes iróasztal-összlet bronz öntvényből, 10 dbból állván : 1 tentatartó, 1 levélnyomó, 2 magas gyertyatartó 1 kézi gyertyatartó, 1 hév mérő, 1 gyufatartó, 1 óra tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó
Ingyen és bérmentve kap bárki egy kis képekkel ellálott árulajstromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolva
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.

A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kivánnák szükségleteiket fedezni, de e szándékról — megbízható czég ismeretének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. cz. vidéki hölgyek minden, a női toilette s a H szükséglet körébe tarrozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szám alatt, a postapalota átellenébeni
hölgy divatáru-raktárából
rendelnek meg.
Fennebbi czégem, fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lak-heljtik távolsága a íövárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmel tartása s a legraéreékeltebb árak mellett, ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. cz. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak miuden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
-A. FL J
legdúsabb választékban, rőfönkint 30, 40,
NŐI ruhakelmék, legdúsabb választékban, rőfönkint 30, 40, 50
kr. — frt 1.
Mosó-rubakelaék, perkál- a batisztban rőfönkint 25, 30, 35 —40 kr. Posztó-, flaaell-s ripsz gyapjukelnék, rőfönkint ít 1,1 50, 2—2.50.
Selyemszövetek, tafota, Faille s tirosgrain, rőfönkint frt. 1.50. 2, 2.50—3.
Selye«0a*ir-, IUasion- s báliruba-szövétek, rőfönkint 60, 80 kr, frt 1—1.50.
Poapadoar Caokeairok reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr, frt 1 — 1.20.
Angol bársonyok, teketék s színesek, rőfönkint frt 1, 1.50, 2—2.50. Sctyeaibáraaayok, minden sziuben. rőfönkint frt 3. 4. 5 — 10. Rukaparketok, színesek s mintároUak, rőfönkint 3o. 35, 40 -50 kr. Byászkel«ek, lustre-, ca<-hemir-'' terno-stb. szövetekben, bármely ái ban.
L''szőr, .berlini gyapjú- s moir-alsószoknvák, (juponok) darabonkint frt 3, 5, 6—8 HSIfykalapok, fejkötők s baslikok, darai>onkint frt 3,5, 8—10. BedaiftOk és bárkolok, (legújabb divatezikk,) darabonkint frt
10, 12, 15—20.
Nagykeadők, Longsbawlok a Plaidek, darabonkint frt6, 8, 10—15. 3eezéskea<lék, berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4-5. öyapjakeadŐk,kicainyek a félnagyok, darabonkint frt 1, 1.60, 2—3. Selyemkendök, minden szinben, darabonkint frt 2, 2.50, 3-4. Ebkarpe-ok, S brochekendők, gyapjú és selyemből, darabonkint
50. 80 kr, frt 1—2 Moll Ficbo-k, csipkékkel vagy hímzettek, darabonkint frt 1, l.ftO, 2—3.
A|y- 8 asztalterítők, bármely szin- és minőségben, darabonkint
trt 6. 6, 8-10.
Nap- és eső ernyók^ nemkülönben legyezők minden árban.. FoaáJ- éa sziléziai ''vásznak, 30 rőfösek. végenkint frt 8, 9, 10—1*.
lYhérntinftek, nrak, hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségbeír, dúa választékban s rendkívül jutányos árakon.
Ilölgyruhák, bármely kivánt kelméből, választékosan, haladéktalanul a legolcsóbban, a legújabb divat azeriat készíttetnek el. <5^ W Megrendelések s bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt nem jegyzett czikkre, a legcsekélyebbtől a Ugmagasb értékűig, az árösszeg postai utánvétele vagy előleges beküldése mellett — csomagolási dij felszámítása nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek. Minden eshetöleg meg nem felelő áru visszavitetik s legkészségesebben becieréltetik. Levélbeli kívánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos megjelölésével, bárhova ingyen s bérmentve küldetnek.
(1486-6). Ingyen mellékletek adatnak:
minden ( 10—25 frtig egy elegáns legyező, ) aránylagos megrende- ( 25—50 frtig egy berlini gyapjukendő, ) árengedmé-léshez: ( 50—100 frtig egy azép kelmeruha, ) nyül.
Creasr- és bőrvászaak, fehérítettek, 30 rőfösek, végenkint frt
10. 12, 14—15.
Rumburgi vásznak, legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15,
lö—20
Irhoni és hollaadi vásznak, 50 rőfösek, végenkint frt 20,22,25—30. Raaibargl vásznak, késifonálból, 54 rőföaek, végenkint frt 25,
30, 40—50.
Lea- S pateat-oslavatok, fehérek, 30 rőfösek, végenkint frt 10,
12-15.
Czéraakaaavátzok, ágynemfiekre, 30 rőfösek, végenkint frt 8,
10, 12-15.
Nankiag, ágynemfiekre, sárga és fehér szinü, rőfönkint 30, 40, 45—50 kr.
Chiffonok, fehérnemftekre, (1 vég körülbelül 70 rőf,) rőfönkint
25, 30, 35 - 40 kr. Lepedővászaak, 8/4 és \ széledek, rőfönkint frt 1, 1.20,1.50— 1 80 kr.
Píkét és bordás parketok. fehérek, rőfönkint 40, 50, 60, 70 kr. Derékalj- S bntor-cainvatok, színesek, rőfönkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- s kávésabroszok, sxinesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, -6^-6. Len asztal- éa torSikŐZŐ kendők, tuczatonkint frt.6, 8, 10-12. Csemege-asztalkendők, bármely.azinbeu,tuczatonkint frt 2.60, 3-4 Csipkefüggönyök, páronkint frt 8,10—15, rőfönkint 60,75kr, frt 1. Botor-ripszek és cretonok, szinesek, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Mollok, crépe-liasek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orgaatíaok, fehérek és szineseU, végenkint frt 1, (.20, 1.50, 2. Len-zsebkendők, fehérek és szinesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4,6—8. Fiiződerekak, hölgyek számára, derékbőgég szerint, darabonkint frt 3, 4, 5—6.
v
Kohn Gyula
norinbergi és diszmű tárából figyelembe ajánlja
nagyszerű kiállítását
karácsonyi és újévi tárgyaknak
iii.»> s/ii t«> legnagyobb választékot
1499—7) le^JtttányoHahl) úron
Wiener
Catt un- D ruck-Fabriks-Niederlage.
Wir <-i hüben uns die höfliche Anzeige, daas wir im Monat Dezember, uro tin.«rr rückständiges Waarenlager vor Beginn der neuen Saison zu räumen, e neu vollständigen
Weihnachtsansverkanf
bei stark reduzirt<-:i
(1522-1)
r alirikspreisen veranatalten. Hochachtungsvoll
Die Gesrblft»leituDg.
P r e i s - C
Eigenes Erzeugnis Purcaüe und | Eemdstoffe per Eile 20 kr. J
Cosmanoser ¿rzeugnisi Percaline und Hemdstoffe p< r Elle 25 kr. Türkische 8cblafrocksioffe per EUe 30 kr.
Möbelpercail in allen Farben pr.
Elle 30 kr. Weisser Chiffoa nnd Schirting20 kr. Hemden-Chiffon und engl. Scharling 25 kr. Eine grosse Partie Kleider Stoffe in den neueaten Mustern per Elle 30 kr.
Weisser Baumwollgradl per Elle 25 kr.
Kinder-Battisttüchel mit färbigen
Kanten per Du. 80 kr. Mädchen-Battisttachei mit färbigen Kanten und gesäumt pr. Dts. 1 fl. Kinder-BUdertficüel, das Neueste in
dieaer Art, pr. Du. Ü. 1.20. Damen-Battisttücher mit färb. Kanten and gesäumt pr. Du. fl. 1.30. Damen-Jaconettücher mit färb.Kanten pr. Du. fl. 1.60. Daaea-Noo!tQebe< gestlokt aad alt
Monogramm per Stück SO kr. HeTreutüchel mit eleg. färb. Kanten und gesäumt pr. Du. fL 2.50. Ditaelben in Hochprima- Leinen-
Imiution pr. Dtz. 3 fl. Humburgei Leinentücbel pr. Du. 2 fi
Irläuder Leinentücbel pr. DU. 3 fl. 15eifast«r Leinentücbel pr. Du. 4 fl. Holländer Leinentüchel mit eleg.
larb. Kanten pr. Du. 6 fl. C*ttun-Kopftüchel pr. Du. fl. 2.50. Feuiard-Kopfiüchel pr. Du. 3 fl. Berliner Schafwoll-Cachenets, das
Neueste pr. Stück fl. 1.50. Dasselbe mit Seide durchwirkt, pr.
Stück 2 fl. Franz. Seiden-Cachenets, pr. Stück fl. 2.50.
V« schwarzer englischer Rips fir Kleider aad Dolauta, das Feinste, per Elle fl. 1.30. 7|( Nordpol-Flanell, so lange der Vorratli reicht, per Elle SO kr
Dieser Preis-Cojirant ist nur für Dezember 1874 giltig.
Geehrte Provinziufträge werden wie bisher auf das Beste ausgeführt, nicht Coavenirendes anstandslos retourgenommen. Auf Verlangen senden wir Muster; Versendung mit Nachnahme.
NB. Wir bitten auf Firma und Adresse genau zu achten, um nicht von missgünstigen Concurrenten getäuscht zu werden.
Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederlage :
Stadt, Rupreebtaplati Kr. 3, nur Nr. 3,
rückwärts der Ruprechtskirche, vis-i-vis dem Eingange zur Sacristei.
ottrant: Dasselbe in Hocbprima, pr. St 3 fl. Damen-Seiden-Cachenets, per Stück fl. 1.50.
Schwarzer Velvetin pr. Elle 30 kr. Schwarzer Velvetin, breiter Gattung, per Elle 75 kr. Schwarzer Sammt pr. Elle fl 1.20. Schwarzer Silk-Kleider-Sammt per
Elle fl. 1.50. 30 ellig. echtfärbiger Kleiderbarchent pr. 8t. 7 fl. 30 ellig. weiss. Schnürlbarchent pr. St. 8 fl.
30 ellig. Garnleinwand pr. St. 7 fl 30 ellig. */t gewaschene Creaslein-
wand pr. St 7 fl. 30 sllig. •/, gewaschene Creasleiu-
wand pr. St. fl. 8.50. 50 ellig. 7, Irländer Weben per St. 12 fl
50 ellig. "/s Belfaster Weben per
St. 15 fl. 50 ellig. Holländer Weben, hocli-
prima per Stück 20 fl Jaquard-Leiuengedecke für 6 Per3
5 fl.
Dama8t-Lei(;engi,.lecke für 6 Pers
6 fl.
Jaqoard-Leiui u-4'' decke für 12 Per0 10 fl.
Damast-Leiueugedecke für 12 Per*. 12 fl.
Handtücher in Damast pr.EUe 25 kr. Servietten in (Jaquard pr. Du. fl. 3.50.
•{< färbige Caffeetücher in allen
Farben pr. St. 80 kr. Türkische Hagahag-Haadtuoher pr
Du. fl. 3.50. Bettvorleger von buntem Teppichstoff per Stück fl. 2.50. Dieselben in grösserer Sorte per
Stück fl. 3.50. Ein Paar Bettdecken in bunten, blauen oder braunen .Mustern per 2 Stück 5 fl.

Anatherin szájvize,
I Dr. POPP J. G. es. kir. udv. fogorvostól Bécsben.
K *
I Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
| üvegekbea I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos togfájdalmak-
H ban, gyuladá*oknál, a foghus daganatai- és sebeinél; fölolvasztja
H a létező fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az
| ingd fogakat a foghus* erősítése által szilárditja; a midőn a foglücat
| és foghust minden ártalmas anyagoktól megtiaztitja, a szájnak kel-
I lemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja B a kellemetlen szagot
I Anatlierln fog-paatbl
I Dr. POPP J. G. bécsi cs. k. udvari fogorvos
| Ezen készitmény a lehelet friseségét és tisztaságát fentarUj''.
H azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását meg-| akadályozza és foghnst erősbiti.
I Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus Jóssef gyógysze., Rosenberg
■Roaenfeld, Welisch, J. éa Fesaelhoffer J. kereskedésében. — Pápán iTscbepen J-, Keszthelyen : Fnszterer gyógyszerész, Singer M. Weiss |A. Zala-Egerszegen : Isóó F:, gyógyszeres. Kapronczán : Werli gyógy-jszerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. 8ümegen : Oomer Kajet Szom -I bat helyen: Pillich Ferenez és Rudolf gyógyszer. Határőrvidék! Sz.-Györ-Igyön- Fibie E. C. Veszprémben: Meyr Tnazkan, ugy Gnthard Tivadar lés fiainál. — Székesfehérvárott: Legmann A. Braun J. gyógy az. Lovas jBerényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs jkemétsn : Milhofer ifi Machleid gyógysa. Pakson : Flórián J. gyógyts. ■Könnenden : Horváth J. ftomzenrand gyógysa. Kaposvárott: Kohn J. IBögl, Belus és Schröder gjógyta. Saegssárd: Brahaay gyógysa. — ■Bonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, 8alamon gyógysz.— ■Baján : MichiUch St. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignác*nál. — Pécsett : IZsolnay W. és E. Zách, 8ipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubánszky gyógysz. I - Marczalíban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysa. — DunaföWn Irárott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön: Nöthig. — Alsó-L«idván: ■Kiaa gyógysz. — Rohonczon: Simon gyógyszerész uraknál;
▼ ▼ w . v w^ V W W W ™ ^ ^ " ~W ▼ t w ^W^ ^^f ^^^ ^^^ ^W^ ^W^ JW
Wajdit8 József kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
MGI-lüUyi28A, 1874. deczember 20-áD.
Tizenharmadik évfolyam.
Hlrdetassk
6 hasábos petitsorbs.o 1, másodszor 6 a mind eo torábbi sorért 6 kr.
THLTTÉRBKN toronkim 10 krért vé-
.etnek fel. Kincstári illeték minden •C7«a hirdetésért kfllöi/ 30 kr. ÉzetendS. 5.
előbb:
■SOMOG
ÖZLON
kfi*lwn*TiT*k erk«Mtoa»u, —
anyagi reaset köziem euyek padig kiadó hoi bérmeotre ia-| téxecaók
NAGY-KANIZSA Wiassisaééx.
Bér menteden levelek eaak ismert mnnkatár-aaktól fogadtatnak el.
Kés iratok riuit nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa várts helyhatóságának, nemkülönben a .¿alaraegyei gazdasági sgyesfllet^,a.^agy-kanizsai kereskedelmi s ifiarbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár* a „Zaia-Semogy4 gőzhajózási reszvénytársuiat, ugy a .zala egerszegi torna-tűzoltó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heicuklm ketszer, vasarnap- s csfttortflkon, megjelenő vegyes tartalmú lapc
9 fi
Előfizetési fölhívás
.ZALAI KÖZLÖNY"
tiaennegyodüt évfolyamára.
Ki a vidéki irodalomnak horderejét elfogulatlanul ismeri, az valóban hazafias örömmel s magasztos önérzettel tekinthet azon időre vissza, mikor e lap megjelenni kezdett s ime 13 év óta e vidék hű tolmácsolója levén, jó- és balsorsban, öröm- és búban nyílt részvéttel viseltetett mindenki iránt. Férfias önérzettel pillantunk mi is vissza, mert 13 évfolyam alatt a »tizenhár-inas próbát* kiállottuk, de hogy ezt kiáll-hattuk, nemes érzésű munkatársaink diszes koszorújának köszönhetjük, kik beismerték a tömörülés erejét, az ily erő áldását, nem zalámboltak szerteszét, tiporva-tépve az évek hosszú során át ápolt »egyetértés* üdv-virágait, de köszönhetjük a tisztelt olvasóközönség azon figyelmes részének is, kik beismerve a tövises tért, melyen haladni kénytelen a vidéki irodalom, részvéttel kisérte ernyedetlen munkásságunkat, nemzetiségünk iránti lángszerelmünket. -feHtsmerés, MA» mindagórt i S midőn edzett erővel, törhetleri reménynyel lép e lap életének 14-ik évébe, legyen szabad bizalommal viseltetni mind a t. munkatársak, mind a t. közönség irányában, hisz a bizalom az, mely bizalmat szül, s ez az élet legszebb,legdrágább adománya, mely a rövid életet oly kedvessé teszi.
Mint megyei, helyiérdekű lap oly mérvben tüntette elő, kiválólag a lefolyt utóbbi megyegyüléseket, minőt eddig egy lap sem tett s ez irányban törekszik haladni ezentúl is.
Közleményeinknél elengedhetkn figyelemmel vagyunk a közérdek iránt ; uszályhordozói senkinek és semmi szin alatt nem leszünk.
Az ifjú tehetségeket mint eddig, ugy ezentúl is benső örömmel lelkesítjük.
A helybeli hirek gyűjtésében fárad-hatlanok leszünk, mert ez a vidéki társadalmi élet fűszere; tudjunk minden tudhatót, mi körünkben történik.
Röviden a napi eseményeket összegyűjtjük, gondoskodunk a lap változatos tartalmáról : történeti naptár-, papírszeletek sat. közleményekkel változatossá tenni.
Egyszóval kijelentjük, hogy csak e lapnak élünk. Más tért más elöl nem foglalunk el.
Felhívjuk a t. közönséget lapank hazafias pártfogására, meiynek dúsabb virá-gozása viszont dúsabb örömet nyújt.
Előfizetés a hetenkint kétszer megjelenő lapra: • ^
Egész évre 8 frt., félévre 4 frt., évnegyedre 2 frt., mely összeg egyenesen aluiirthoz intézendő.
Hirdetések gyorsan és jutányosán közöltetnek.
Nagy-Kanizsa, decz. 5. 1874.
BÁTORFI LAJOS,
sserkesitfi s kiadó.
Válasz Gózony ur czikkére.
Örvendj Hunnia gyermeke, vigadj Árpád sarjadéka ! mert deficites hazádnak találtatott egy mentószer, mely elkergetve a sötét felhőket, verőfényes napot dérit; a bukás örvényéből a boldogság édenébe vezet, hol a szabadság gyönyöreitől ittasodva él-
TÁHCZA.
Hattyú-dalom.
— 1872. —
(Vége.)
Ott a Bakonyban Tátika
S Réti ködös csúcséi, Büszke Pethők megénekelt Bub romba dült várai.
Vitéx urak bünfésakei
Voltak-e, vagy menhelyet Adtak, mikor tatár török Fojtogatá a népet?
A völgyben ott feltünteti
Ecaér ledült templomát, Hol caonka tornyán festve ¿11 Védazentje, mint Ooliát.
/
Védazentje voltLázló király,
E helyre szent búcsúra Tódult a nép, bár ellene Kelt C y p r i a n gróf ura.
Sirkő van itt, mely jelzi hogy Fribonius Titusnak J u s t a leány* hamvai Évezred át nyugosznak.
Vad láng világ nélkül a bit, A Papütő völgyben ott Az itt rajongott buta nép Agyonütött egy papot.
is

*e
Az indulat bősz embere
Caak bemagolt imáját Elmorzsolá s tel nem fogá, Krisztus dicső morálját.
E régi bus emlékeken Mélázva, délkeletre Tovább mogyek szőlőm felé, Mig eljutok Fülöpre.
Hegy derekán szőlőm tekint
A Balaton tavára, Itt is terem nagy istenek Dicsőitett nektára.
Itt kis szerény pinczém előtt
Leülve szét tekintek, El elragadnak feltűnő Sziv emelő vidékek.
Elterül itt a Balaton,
A völgy virányos partját Nyalja s lebegteti halász Bárkák s hajóknak raját.
A gőzhajé viharban is A Balatont hasítja, Zala-Somogy közt folyton a Közlekedést fenntartja.
Századok ót kötött hajók, Csónakok és kia sajkák, Embert • egyéb más terheket Gyakran veazély közt bordák.
A gőzhajó, mint összeköt Megküzd ve hullámokkal
31
4 het minden magyar. Kitalálta ugyanis t.
! Gózony nr JSf .-Kanizsán a varázsvesszőt, mely a halottból is élőt, a szerencsétlenből boldogot teremt. Hogyan ? A katholikus ünnepek eltörlésével.
Ily fölirattal: „Nagy-Kanizsán, 1874. november 26* — e becses lapban vezér-czikk gyanánt jelent meg „Gózony* aláírással egy eszmefuttatás, melyben t iró eleintén lehangoltan elmélkedik Magyarország jelenlegi szomuru helyzetén, de csakhamar, mint villanytól érintett, megrázkódva sötét gondolatától, feltüzesedik és a legábrán-dosabb képzelőd ések kel kiáltja : „F é 1 r e ti a kislel küségnek, gyávaságnak vészmadarai.* . . ,Csak mondja ki a nemzet, hogy e hazában minden ingó és ingatlan vagyonnak egy százaléka a haza oltárára tétetik; — e varázsszóra a szenvedő, beteg honanya, azonnal a legszebb, a legigézőbb hölgygyé fog átváltozni.* — És így folytatja tovább, bármi poétáink is dicséretére váló frasishalmazokban.
Ezek ellen nincs kifogásunk, de van igenis az ellen, amit t. czikkezó ingó és ingatlan vagyonnak — legalább soraiban — jelez. O ugyanis, noha előre kijelenti, miként nem akarja senki kárát, csakhamar kilóggatja a lólábot, mi elárulja tendentiáját, hogy semmi más módon nem akarja a haza boldogságát előmozdítani, mint a katholi- 1 cismus bukásával, amiért is neki ront a katholicismus egyik legszentebb intézményének, az ünnepeknek, sürgetvén stentori hangokkal ezek eltörlését: .Vasáma-pokonkivül mindenegyébünnepek, kettős, fogadott, vagy
községi ünnepek, Flórián, Vendel, Roehus sat. ünnepek, kérő napok, búcsújárások s efélék megszüntetendők t minden ünnep vasárnapra át-teendő."
Először is azt mondjuk t. Gtózony árnak : Varga ne tovább a kaptafánál! Nem tudjuk, katholikus, vagy más vallású e t. ur, de kérdjük: Ki küldötte őt ELrisztus egyháza kormányzására ? Vagy ez a katholicismus olyan közös valami, hova kényekedve szerint markolhat tiki. hogy kiválogassa belőle a fogára valót s mi nem tetszik, elszórja? Zsidó, református — pedig egészen hívatlanul — úgymint katholikus csak a katholicismusnak akar törvényt .szabni; szabadalmazottaknak érzik magukat meghatározni: neked katholikus ezt éa nem mást, így és nem máskép kell cselekedned — azzal, hogy mi történik a reformátusok, vagy zsidók között, senkisem törődik, no de nem is csoda, azoknak van szabad vallásgyakorlatuk. — Ha nem katholikus t. Gózony ur, ugy most nincs hozzá szavunk: de ha katholikus, akkor figyelmeztetjük a sz. irás szavaira s hitünk egyik alapelvére, hogy apostolos posuit Dominus regere Ecclesiam D e i (az apostolokat rendelte az ur kormányozni az Isten egyházát); és mindenki nem tartozik az apostalokhoz, csak tanuló, hallgató fia az egyháznak, ki köteles magit a tanító egyház határozatának alávetni, fennmaradván csupán kérelmezési szabadsága ; mi ha nem tetszik, elmehet az egyházból, csak azután ne kérdezze: mi a szökött szolga fizetése? — Nem akarván theologikus értekezést irni, — úgyis fölösleges volna el-
Viz szakította két megyét S ellátja biztos híddal.
Hazánk oláh s szláv fajait Vajha a honszeretet
Forrasztaná egybe velünk Alkotva egy nagy népet!
Part közelében omladoz Fülöp ledült temploma,
Itt mint Ecséren szomorú Tatár dplások nyoma.
Hát nemzetünk tatár török Harczaiban mért bukott ?
Mert kebelében, mint fene Átkos viszály rágódott.
Török imája hat reánk,
Üldözzük egymáat a marjuk !
De e sötét képek helyett Szőllőm vidékét láasuk.
Ismét emelkedik Tihany,
Hol Endre ó zárdája Tul meg Fonyód vár hő« Magyar Bálint mohos tanyája.
Part vonalán gőzmozdonyok
Sivítva versenyeznek, De csak T r i e s t felé magyar Tengert sehol nem érnek.
aa
''¿8
2k
Tul a kalászok tengerét
A dél: szél ingatja, A nagy hajót a vizeken
Mint egy pehelyt ringatja.
■V»
Majd szüntelen háborg a tó,
Szellőcske is zavarja, Oly ritka, mint boldog Hymen Sima nyugodt arczája.
Hfi képe ez lefolyt ■ megunt
Éltem zajoa szakának, Víg perczeimre sora ▼ agy ég Ezer caapást sujtának I
Már hetven és három tavasz
Rózsáim elragadta, Virágjuk elhűlt, de azurő Töviseit meghagyta.
És 2 csapások keblemet
Annyira ugy megedsék Hogy felvidul, ha feltün ez Elragadó bájvidék.
—1874. —
Naponta sétálva megyek
A Balaton tavához, Melynek üditő gyógyszere Ifja erői s vigaszt hoz.
A Balaton fürdő idényt Tavaszelő megnyitja, Éa élvezem, mig Dömötör Vagy Márton ur bezárja.
Fürdés után pinczém felé Ballagva majd felérek, Ott ozsoaám s nektár borom, Mást egyebet nem kérek.
Egy más világrész hajnalát Letűnt napunk jelezvén,
fogalttal így disputálni — c*ak L Gózony tása, a 2 utóbbinak biz tos bejövetele, bizo-
ur czikkénél maradok.
Miért is akaija t. Gózony ur az ünnepeket eltörölni? "Mert »ezzel éven-kint 25 munkanap nyeretik... .16 millió népességgel biró országban ezt. ..száz millióra tehetni.- Kivált, ha csakugyau forintos és nem 30 kros napszámok is lenné-nekT Bizony szép ősszeg! jó is lenne az szegény deficites országunknak, de hát még a sok üres zsebnek ?! Azonban kérdem, azok a szegény munkások tették-e azt a sok mii-, lióra menő országos deficitet ? Oh, ezek a szegények fizetik az adót, ha vért izzadnak is bele, hisz különben barma, vagy párnája bánja meg és mégis ki kell kerülni az adónak; nem ók. hanem tették a rosz gazdák s mert számítás nélküli gazdálkodás űzetett az ország kormányosai által, a szegény embert zaklassuk még lelkiismeretében is? Köszönjük az ily tanácsot. Jegyezze meg magának t. Gózony ur, hogy az a munkásember soha,de sohasem fogja sürgetni ünnepeinek eltörlését, mert nincs terhére, sőt buzog, kit kivált még a mai kóros szellem meg nem rontott; ünnepnapon az Istennek szolgálni, hogy igy részint háláját lerója a minden jók adójának, részint továbbra is kérje mindenható erejét. — De igenis lehet s pedig igen sokszor hallani: minek az a sok ur? most a sok közül sem akar egy is ügyeinkben segítségünkre lenni, ha megyek Péterhez, Pálhoz utasítanak, ha ide érek, Jánoshoz küldenek sat. Ha nem hiszi t. Gózony ur, ugy jöjjön csak fél évre a nép közé s igazat fog nekem adni. Azért én a gazdálkodásnak egy más nemét gondolnám elfogadhatónak már csak azért is, mert igy mar a meglevő pénznek, nem pedig mi képzeletben sincs, mint Gózony uré, megtakarításáról lenne szó.
1-ször. Szállittassék le a hivatalnokok-száma, 365 közü. 25 mindenesetre törülheti lenne. Tessék most ezt kiszámítani!
2-szor. Minden hivatalnok, kik hivatalos órájukat törvényes ok hiányában, hivatalon kívül töltik, óránkénti részleteik vo-nassék le.
3-szor. Kik hivatalukkal visszaélve, nem a törvény világos szava szerint a felek-javára, hanem zsarolására vannak, szigorúan büntettessenek.
r
4-szer (Ez csak biztos jövödelem ami lenuc.) Kik vasár- és ünnepnapokat meg nem tartják, hanem az Ur imádása helyett korcsma tótelékek, büntettessenek, emény-nyiséget a körülmény hozná magával.
5-ször. Legyen gond arra, hogy „Blau-monntag" ne tanassék a munkások között, mert ezek igazán heverés napjai.
A 3 első már meglevőnek megta^ari-
Fülöp magas hegy tetején Keresztül át megyek én.
A hegytetőt tölös liget
Koszorúként takarja, Ha "éggel s estve fulmile Bus énekét csattogja.
Hallgatom én és kérdezem,
Mond meg nekem kis madár, .bitemre még derülhet e
Több viruló tavasza nyár V
A csalogány elnémula, Miből az a tanús tg, Az urnák e bölcs mondata
„Hogy napjaim számlálvák."
Nyugodva várok Dávidunk
AltaJ igért aggkorra, -Mert távozom mint e világ Munkás szerény polgára.
Sorsom ha üldözőbe vett,
Panaszra nem fakadék, Senkit szerencsém utjain Könnyekre nem fakaszték.
Hogyha nem álom az igért Paradicsom, nem estem Kétségbe, mert az ur örök Törvényeit tiszteltem.
Ha elenyészek, az se bánt, Mert minden egy font öröm
2i
nyára kitenné a t. Gózony ur által kiszámított összeget anélkül, hogy bárkinek is lelkiismereti szabadsága, szivének buzgósága lábbal t portatnék. Sőt még az a ki-számithatlan morális haszon háromolnék az országra, hogy a hivatalos tétlenség, a minden nemes érzést undorral töltő erkölcstelenség, már csirájában megöletnék, vagy ez ne:u volna haszon ? Azonban, az ünnepeket eltörölni akarni a dolgozhatás miatt akkor, mikor városokban ugy, mint falvakban az a panasz, hogy nincs munka, mégamunkanapokra sem, absurdum. kivált azon osztály részéről, kinek ugy sincs se vasárnapja, sem ünnepe, vagy jobban mondva, mindig ezekben heverész.
Egyelőre legyen elég ennyi. Ha nem, ugy folytatjuk ! Gsak azt akarom még megjegyezni, hogy hiába rendithetlen hite t. Gózony urnák: „hogy hazánkban felvilágosodott s bazafiasele-* r u s* czélját előmozdítani fogja, mert, habár fel világosod ottságban és hazafiságunkban egy hajszálnyit sem engedünk is önnek, segédkezet nem nyujthatunk; nem nyújthatunk pedig épen azért, mert fölvilágoso-.dottaknak tartjuk magunkat és nem indulunk a döngő légy után s mert csak Istennel véljük édes hazánk boldog szabadságát elérhetni.
HUMOR GÁBOR.
Fontos sző az anyákhoz.
(Vége.)
Hogy a gyermeknek testi kifejlődése lépést tartson a szellemivel, szükséges, hogy néhány egészségi szabály szem előtt tartassák, melyek közül a fontosabbakat itt alább közlöm:
1. A szülők igyekezzenek tápláló eledellel gyermekeiket táplálni, milyen a hus, tojás, tej, hüvelyes növények magvai, borsó, lencse ós a házi kenyér. De a tápláló eledelekkel csak mértékletesen éljenek a gyermekek s ne szokjanak a nagy ehetőségre. Mert a gyomornak megterhelése annak meggyengülését és az emésztőte-hetségét rontja meg időnek előtte. Ebből pedig sok betegség szokott származni. Nem szabad a gyermeknek igen fűszeres eledelekkel sem, sok édességekkel vagy nyalánkaagokkal élni. Este lefekvés előtt csak szük vacsorái kapjanak. Az ételt forrón soha se egyék.
2. Az italok közölt legegészségesebb a tiszta friss kuti viz. A szeszes italok a gyermeknek artalmasak, különösen a pálinka ivása valóságos méregkent hat a gyermekre, azért óvjátok gyermekeiteket a pálinka ivástől. De a borból néha ihatnak egy-egy pohárral, vizzel keverve oly vérszegény, kik a buskomorságra (melancholia) hajlandók. Á viz italra is azt tartsák szabályul, hogy felhevült állapotban soha se igyanak hideg vizet. Evés közben pedig a meleg étel után is hideg vizet inni a fogakra nezve nagjon ártalmas.
3. Az alvssról és ágyról pedig ezt tartsák szem előtt a szülők, hogy gyermekeik pelyhes ágyban ne feküdjenek, mert ilyenben a gyer-
26
Után következni szokott Keserű mázsás üröm.
Vagy ugy tekintem végemet: Ha nem születtem volna,
Mert ekkor a jelen s jövő Soh a nem izgathatna.
Végtére majd csak megszűnik Ez andalító aggály,
Vándor botom ha eltörik S porhüvelyem sirba száll.
Vándor ! ha erre tévédéi, Tárd ki szived sóhaját,
Emberbarát valók, tehát Mond : béke fedje porát!
Mélázva igy haza jutok, Ha néha izzadva bár,
Megnyugszom ott, vetve az^gy, Az estebéd készen vár.
Aztán lefekszem, csakhamar Megszáll az édes álom,
E nyugalomban nem zavar, Sem lárma, sem hatalom.
Két éve csak, hogy üldöző Csapásaim szünének,
Egy folyt le csak, hogy mondhatom Egészen eltünének.
Mert ekkor ügyvédi zajos Félszázados pályámnak
mokek elpuhulnak ■ könnyebben meg fog nekik ártani bármi kis hideg, mert a kényes elpuhult gyermeket előbb éri a betegség, mint a neki edzettet. Legjobb darekalj gyermekek számára a lószőrvánkos. ennek hiányában a szalmazsák. Továbbá nu szokjanak a gyerme kek a hosszú alváshoz, különösen meg ne en gedjék a szülők, hogy gyermekeik az ágyban a félebredés után ébreu soká heverjenek. Szokja nak hozzá, hogy amint felébredtek, azonnal fel is keljenek.
4. Hogy a tisztaság mily jó hatással van a gyermek egészségére, ^mindenki előtt ismeretes. A tisztaság fele tápláléka a gyermeknek. A ruha pedig mindig at időhöz mért és alkalmazott legyen. Igy télen láttassanak el elegendő meleg ruhával és lábbelivel, mig nyáron szellős, az időnek megfelelő könnyű ruhában járjanak. Túlságos meleg ruhához ne szokjanak a gyermekek, mert a sok izzadás nagyon gyengíti az idegeket. Kajta legyenek a szülők, hogy különösen fiu gyermekeik lassankint hozzá szokjanak az idő viszontagságaihoz. Nagyon siralmas gyengeség az, midőn a legkisebb légváltozás ib meghűlést és betegséget hoz. Nagyon artalmasak a növendék gyermekeknek a feszes, azoro» ruha, mely a vérnek szabad keringését is akadályozza, nem ritkán ferde növést és ki-puposodást is okoz.
5. Mozgás és játszi munkásság a gyermeki éleinek kipóiolhatlan üdítő szere, azért nem lehet eléggé ajánlani az iskolába járó gyermekeknek a testgyakorlatot, mint as izmok és idegek erősödésének, a testi erő fejleas-tésének hatalmas eszközét Olyan szűkkeblü-séget, midőn a ruhakimélés indokolásával sok szülő gyermekeiket a testgyakorlatok elöl elvonják, eléggé nem kárhoztathatják. Igyekezzék az anya, hogy gyermekei a folytonos fog-lalkozáshos szokjanak, hogy a munkát as ártatlanság e biztos őrét örvendjék. Szigorúan kell arra is ügyelniök, hogy a gyermekek dolgozó szobájokbau mindig friss lég legyen, mert a friss lég az egészségnek egyik elmúlhatatlan föltétele, azért gyakran szellőztessenek a szobák, nehogy a szoba levegője nagyon megteljen szénsavval, mely mihelyt a légnek négy ezered részét meghaladja, mar azonnal ártalmas az egészségre. Igen czéiszerü az ablak legfelső fiókjára a bádogos által kéazitett forgó műszert alkalmazni, mely valahányszor as ajtó nyillik, vagy a szél meglebbenik, mindig egy sereg friss levegőt bocsát be a szobába. Eleven szenet a szobába vinni s rajta valami jóasagut elégetni, nincs esztelenebb gondolat és szokás, ha előbb kellemetlen szag volt a szobádban, a füstölés után pedig kész méreggé vált a szoba levegője. Legjobb szer a szoba kellemetlen szagát a szellőztetés által elvenni. Ha épen a levegőben levő rósz gőzöket máskép eltávolítani nem tudnók, megtüzesített téglát vigyünk be s arra csepegtessünk eczetet, az ebből kifejlődő óleny ellensúlyozza a szoba levegőjebea levő rosz gőzöket. Éjszakára a szobábau hagyni a virágcserepeket sem egészséges, mert tudva van, hogy ^növények nappai élenyt bocsátanak magokból, éjjel ellenben szónsavat, mi a lélegzésre nézve ártalmas.
Némely nagyobb gyermekeknél nem ritkán fordul elő még egy igen vessélyes betegség, az önsseplőzés, mely undok vétket sokszor erkölcstelen pajtásaiktól, gyakran a trágár rosz cselédektől tanulják el, de megtörténik, magában is kitalálja nemely gyermek, többnyire olyanok, kik bélférgekben szenvednek. Ezen utá-
Jó éjt kivánék, most szabad Vignapjaim virulnak.
Nem fázom, ételem s borom Van, hódolok szépeknek, Horac ulán elmondhatom : Nem tartozom senkinek.
Hála uram ! kiszenvedett Annyi csapások után Igy folydogálnak napjaim Megért korom télszakán.
Zengedezem vigóhaját
A még vidám Ovidnak ,Vig napjaim késő sírig
Többször is igy folyjanak.*
ai


MEZR1CZKY PÉTER.
Jegyzetek:
17 Hogy a várurak egymás várait ostromolták, kirabolták s onnét a szép úrhölgyeket elragadták, babizonyittám a Vas. uj. 1869 ki 43, és a „Zala-Somogyi Közlöny« 1873. 24. és 25. az. a. ezen czikkemben „négy Vár a Balaton vidékén." Arról pedig, hogy az úgynevezett tatár- és török-futáskor a menekvő szegények azon hatalmas araknál menhelyet nyertek volna, az én krónikám hallgat.
18 A veszprémi káptalan 1259 -ben expe-diált bizonyítványa azerint comes Cyprian mint Ecsér birtokosa az eörsi (Bold. assz. vagy Kő-ágó-eorsi) nemésséggel fentforgott határ
latos ross szokás oly veszélyes nyavalya, mely mind a testi, mind a szellemi erőt és egészségei a leggyorsabban alááasa. Sok gyermek az iskola pályát a legjobb sikerrel folytatja, s midőn később ezen veszélye* nyavalyába esik, egyszerre alászál a tanulási szorgalma, kedvetlenné ma gányt keresővé vál a gyermek, könnyen kitalálhatjátok szülők, mi a baja gyermekteknek. Azért a szülők a legnagyobb lelkiismeretesség gel őrköitj*»ek gyermekeik erkölcsük felett, soha a gyermek szem, vagy fültanuja ne legyen a házasi élet titkainak, mert minden trágár a ocsmány szavak, vagy tettek a gyermek erkölcsét, vele jó egészségét is megmérgezik. Szülék ! jusson eszetekbe Jézusnak ama isteni gyermek barátnak ezen intése: „valaki egyet a kicsi nyek közül megbotránkoztat, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének nyakába és a ten gerbe vélnék.* Ezzel Jézus azou nehéz felelő séget és számsdást akarja tudtára adni a szülőknek, tanítóknak és minden nevelésre hivatott személyeknek, melylyel a reánk bizott gyermekek erkölcséről megszámolnunk kell.
Mégis ha minden elővigyázatod mellett is gyermeked ön fertőztető,fordulj ekkor értelmes orvoshoz,de gyermekednek is add tudtára,hogy as mily nagy és utálatos vétek,hogy szók, kik ily vétket űznek, mily korán időnek előtte vénülnek meg és jutnak sírba. Az orvos által rendelt szereket használni és ntasitásait híven követni el ne mulaszd. Ezen baj csak azért is veszélyes, hogy fájdalommal nem jár, azért aki ezen nyavalyába bele esett, észrevétlenül ragadtatik általa a bizonyos halálba. Olyan e nyavalya, mint a tengerben az Örvény, melybe ha a hajó belekerült, ha még korán éizrevétetik, a bajót még meg lehet menteni, de mennél tovább van a hajó az örvényben, annál bizonytalanabb an nak abbóli kiszabadulása. Ismertető jele ezen betegségnek, ha a gyermek nagyon kereai a magánosságot, szemei alatt pedig két kékes vonás látható az arezon.
A testi nevelésnek főbb szabalyait első roltam ugyan, mégis nem hagyom még abba szavaimat, minekelőtte a szellemi nevelésről, habár csak röviden is értekeztem volna. > <
A szellemi nevelésnek eme czéijával: hogy a gyermekből a hazának és társadalomnak hasznos tagja váljon, hogy már itt földi életben is boldog és szerencsés ember legyen, egyetértenek az emberek, de hogy mily utakon es módok segélyéyel érjék el e czélt, már ebbe i nagyon eltérnek egymástól a vélemények. A helyes utat és módot eltalálni nem könnyű, mert a gyermekek sem egyforma természetűek és tehetségüek. Á nevelési módszer, mely egy ik gyermeknél meghozta a kivánt sikert, a másik, gyermeknél már nem fogja meghozni. Igen ritk a anya mondhatja magát oly szerencsésnek, hogy képes legyen gyermekeinek a kellő szellemi nevelést megadni. De est nem is lehet egy nőtől, vagy családanyától várni, mert a nevelés olj nehéz tudomány, melyet nem minden anya ea játithat el magának.
De hogy a szellemi nevelést okos bánásmódjával elősegítse, hogy amit az iskola, vagy növelde a gyermek szellemén épített, az anya oktalan bánásmódjával le ne rontsa, minden jó anyától megvárjuk. Errenézve óhajtanék néked jó anya némi tanácscsal segítségedre lenni.
A gyermeki szellem formálódását jól hs-sonlitják s gyenge csemetékhez, mely arra hajol és női, merre a kertész skaija, ugy a gyermeki szellem is idomítható a nevelőnek tetszése szerint. Hiába vigaaztalják némely szerencsét-
villongásai folytán létrejött egyességben engedte meg az ő birtokában levő sz. László nevére felszentelt templomba a járást (ad eede siam s. Ladislaii) miután az oda járó számos nép nem egyenes vonalban, egy uton járt ezen nagyszerű templomba a szt. király tiszteletére. Jeles régészünk Rómer 1861-ben itt vizsgálódván a még a tornyon most is meglátszó Góliát képét az. Kristófénak tartja, de én Lászlóénak, az egyház védszentjéének tartom, mert e király rendkívül nagy és kitűnő szép férfinak állíttatván,termete e nagysága majd a Góliátéval megegyezett.
" A sirkövön általunk alig kiismerhető betűket Rómer akkori kutatáaakor igy olvasta „Quintus Ti tus Fibronius Juste filie pien-tissime.*
w Hagyomány, mely a következendőkben tartatik fenn: kővágó-eörsi helységhez közel as innét Kékkntra vezető országút mellett az ezelőtt 20 évvel .megejtett tsgosztály idejéig megvolt az úgynevezett a három halomból álló H ár mosdom b, melynek mindegyikén egy-egy keresztfii állván, a középsőn a Krisztust imádták, a másik kettőt pedig a két latorénak képzelték. Az ecaén templomhoz tartott bucsujárók erre mentek és tértek vissza s itt a Megváltó kínszenvedése és haláláról megemlékezve áhitatoskodtak. Történt azonban, hogy egy búcsújáró népet vezető psp né pével erre visszatérni nem, hanem keletteié egyenes uton hazafelé akart menni, és ekkor az emiatt történt viszályban támadt verekedés közben a felbőszült nép a papot agyonütötte, mely hely most is ax ezen tájról as
len szülök, kiknek gyermekeik gonosztevőkké nőttek fel, azon hamis elvvel, hogy a sora és gond viselés az ő magzatit szemelte ki a társadalom ostorául, mert ez nem igaz, minden emberben, még a gonosztevőben is meg volt a jónak s a jó emberré lehetőségnek csirja, csak hogy a ferde és rosz nevelés által elfójtátott. Átért méltán sirhat az anya, kinek elvetemült gonosz erkölcsű fia van, ha azon aczélos izmok és erős testalkat, melyet ő oly gonddal ápolt, nem a hasznos munkában fáradnak, hanem embertársainak csapásul vannak, ha a kezek, melyek hasznos munkára rendeltetvék, csak könnyeket facsarni tudnak. Azért szoktassátok gyermekeiteket korán & munkához és Hiedelemhez, ha megnőnek s nagy ktfrra jutnak, akkor nem fug a munkáwág nekik terhökre Unni. Ugyszinte más azép tulajdonokat is szoktatás altal igyekezzetek elsajátíttatni, milyen az engedelmesség, alázatosság, szolgálatkészség, pontosság, takarékosság, tisztaság. A szokás olyan szolgálatot tesz az életben nekünk; miut a gépeknél a lendkerék. Ugyanis a lendkerék, ha már forgásba hozatott, akkor is hajtja a gépet, midőn már az eleven erő nem hat a gépre,egy a jó szokás akkor is kisegit, midőn akarat, erőnk iictD all a résen, azaz midőn akarat erőnk lankad taága miatt nem volnánk eléggé képesek a cselekvésre, a megszokás kisegit bennünket e kényes helyzetből. De amily jó a jószokás, épen oly veszélyes a roszszokás.
Sok anya elhibázza gyermekénél azzal is, ha gyermekét jó magaviseletéért túlságos dicséreteivel elhalmozva, a hiu dicsvágygyal megismerteti ; mert az ily dicséretekhez szokott gyermekek, ha az életben nagy kort elérve kilépnek, s a világtól dicséret helyett sokszor üldöztetést uyernek, el kedvetlenülnek a szép és jóért, lelkesülni megszűnnek ; egész életökben elégületlenek. Mit nyertek az által, ha szülőik csak dicséretek által édesgettettek a azép és jó erkölcsökre? Egész életökre elégelütlenséget. igen ritka nyeri el életében s világtól a pálmát. Jól mondotta hallhatlan emlékű Eötvösünk a gondolatok czimü munkájában : „Legyen átkozott. ki a gyermeknek akkor, mikor még az boldog lehetne, virágok helyett borostyánt mutat - Ugy szoktassa az anya gyermekét, hogy a ondón ez kötelességének megfelel, sajat kebeleben találja fel a jutalmat. Tanulja meg gyermeke, hogy a szerény, alázatos, ki nem szorul mások dicséretére, sokkal boldogabb tevékenysége kisded körében, mint sok hatalmasok, mint sok h&talmas nagyok hizelgőik dicsőítésektől elhalmozottan. Én az iskolákbani nyil-vauus uirgj utal mázasokat és kitüntetéseket ép-pan ezen okból ueui helyeslem, mert a kitüntetések által keltjük M az önzés, valamint az irigység indulatát a gyermeki kebelben. Igen :e jutalmazzuk meg a jó magaviseletüt és kitűnő szorgalmút, de nem a kitűnő jó eszüt, inert ez nem érdem, a természet ajáudéka, de jutalmazásunk ne álljon másból, mint leereszkedő nyájasságbél. Ez legyen jutalma a jó magaviseletnek, valamint a szorgalomnak, de arra soha se szoktassuk hogy egyiket, vagy másikat u többiek felett nagyon kitüntetnénk, mert ezzel félre vezetnénk növendékeinket az élet ma-gaa czéljátol, attól, hogy boldogságot leljenek már itt a földön is. Nem lehet az boldog, ki hm dicsőség után vágyódik.
A legfontosabb, mit még lelketekre kivá-nok kötni jó csaladanyák, a hazaszeretet be-plántálása gyermekeitek keblébe. E nemes erényt a szerető anyai kezek plántálhatják legsikeresebben gyermekeik keblökbe. Hogy pedig ezt az anyák minél könnyebben tehessék,
— _ -
ecséri templom felé vezető régi útban levén mind eddig is Papütőnek neveztetik. Valószínű annyiból is, mert bizony jelen korunkban i* kevés bucsu tartatik összeveszés s verekedés nélkül, midőn még a budai bucsuk alkalmából is ilyes botrányok torténnek, mennyivel inkáb feltehetők ezek a régi durva nép-korában.
»'' 1796-ki julius 19-ről kelt és a kötött hajóról a Balatonba fulladt aratókról a kápta-iontóti egyház halottas könyvébe e következendő jegyzek igtattatott: Stephanus Baló, Jo-sephus Baló consgerm. Ladislaus Bona, Geor-gíus Pap, Josephus Pap, Ladisl. Kiss, Júlia Kiss, Micü. Varga, Mart. Vidák, Elis. Somogji Cath. Kováts, pro aratura sub messe ad Somogy t -.sticantes, ponté aquam mediam aquam supe-rassent, ingens supervenit turbó, inversa navi submersi et sepulti ad littora Balatonís, requi-escant in pace, Amen. Ezen tóti heiységbeliek többekkel együtt azon kötött hajóról merültek el, midőn a fülöpi révhez szándékosiodván a tó közepén egy erős északi szél álul megtámadtattak és véres verejtékes munka után csaknem h parthoz közeledtek és Kontra nevü révészek már egy csomó nádst meg is markolt, azonban a csomó nád elszakadván, a révész ugyan kiugrott és kiúszott, de a szél által a hajó visszaterel telvén, a hajó népe mind a Balatonban találta halálát, kik és hányan voltak a többi sze rencsétlenek, miután az egész hajó népe har-minczasnak mondatik, kinem kutathattam az itt közel fekvő egyházak halottas könyveiben.

jártassak legyenek a hon törtélemben, mert a történelem szolgáltatja a hazaszeretetnek kitűnő remek példáit Ily példákat beszéljenek el az anyák gyermekeik előtt egész lelkesedéssel. Elmaradhatatlan könyv legyen azért az imakönyv mellett, a hon történelmét tartalmazó könyv. Még igen jó szolgálatot tesz valami jó dalkönyv is, melyben a hazaszeretetre buzdító költemények vannak., milyen a „szózat" a hym-nus (Isten álld meg a magyart) és több ily lelkesítő nemzeti énekek. Nem szabad hiányozni ily könyveknek egy jó magyar családnál sem.
Minekelőtte bezárnám értekezletemet, engedjétek meg jó anyák ! hogy még egyszer ajánljam figyelmetekbe szíves tanácsimat gyermekeitek nevelésére nézve. Oh, bár minden magyar családanya teljesítené legszentebb kötelességét, s gyermekei nevelését tartaná leg- J első és legkedvesebb teendőjének, akkor kezünkbe volna nemzetünk jobb jövőjének biztos záloga, bizton reménylhetnénk : nagy Széche-nynk eme jelentő mondatának teljesültét :„nem volt Magyarország, hanem lesz." Nemzetünknek nagy Istene, ki hazánkat is annyi balszerencse közt is megoltalmazta az elenyészéstől, álldjon meg benneteket jó családanyák, s adjon erőt nektek nehéz, de kedves anyai tiszteteknek és kötelmeteknek hfi teljesítéséhez, hogy hazánknak minél hasznosabb hon szerető honfiakat és leányokat nevelhessetek.
pataki géza;
ev. tanító.
Helyi hírek.
— Zalamegye bizottsági tagjainak igazolása. Alsó-Óm: Kovács István, Biró Dániel.
— B.-Füred: Écsy László. — B.-Udvari - Mó-rocza Kálmán, Hardy Lajos. — Köves-KalU . Sebeatyén Gábor, Matkovics Gyula, Győrffy Antal, Győrffy Géza. — Monoatoi• Apáthi: Né meth Jánoj, Neumann Lipót, Török Ádám. — Káptalan Tóti: B. Putheany Géza, Lőke Lajos, Tarcsay József, Adám József. — Tapolcza: Vastag Pál, Arvay Lajos, Handleri Mihály. — Csab-Rendek : C''hemel Olivér, Németh János, Vörös János — Sümegben: Cseh László, Moj zer Imre, Epstein Vilmos. — Ukk : Ughy László, Szalsy Sándor, Kustos Boldizsár. — Mihályfa: Pály János, Bessenyey György. — Türjén: Kiss Lajos, Torma Ferencz. — Szent-Gróth: Koller Iguácz, Erdélyi Mihály, Ta-vaszy János.— Zala-szent-Lászlón : Csepy Zsigmond, Forater Ferencz, — Karmacson: Boch-ner István, Gaál Miklós, Sabjanits Pál, Szűcs János. — Lesencze-Tomaj : Nedeczky Jenő, Svastits Elek, Péntek Antal, Svastits Gyula.
— Keszthelyen: Caesznák László, Beck Káfr-mán. — Zala Apáthiban : Modrovics Gergely, Koller István. Kern Károly. — Kis-Komárom: Semetke Lajos, Hajdú György, Kő György. — Pacsán : Peternits József, Rajky Zsigmond. — Gelsén : Glavina Károly, Dervarits Imre. — Palin : Kováts János, Talabér Kálmán, Tóth Imre, HerteJendy Béla. — Kapornok: Rumy József, Pamraer Antal, Puly Ignácz, — Sze-petk : Sövegjártó Lajos, Pauer János, Csiszár Péter, Pintér Antal. — N.-Apáthi: Csertán Károly, Balássy Károly, Szüc* János. — N.Kanizsa: Koch Adolf, Ebenspanger Lipót, Darás Zsigmond, Plosszer Ignácz, Hencz Antal.— Kis Kanizsán: Hegedűs László, Varga István.
— Bak : Valoer István, Nagy Gyula, Bezerédy Elek, Stolczer J. — Ságod : Nagy József, Jankó Józset, Thassy Mihály, Csupor Endre. — Alsó Bagód: Horváth Bálint, Menyhárt Mór. — Nagy-Lengyel : Strauas S. Dergovics J.— Nova:
21 Ifjúkoromban olvastam egy török imat azon korból, midőn még honunk nagy része őt uralta, melyben így fohászkodik Allához a magyarok ellen „Uram bolondiud meg őket, hogy egymást marják, mint a dühös ebek.*
" Hogy Miksa király alatt Magyar Bálint volt Fonyód és Szigliget várkapitánya, s hogy a neki idéző levelet kézbesítő szalavári conventualis barátot meghurczoltatta, lásd az emiitett czikkben a Vas. Ujs. és Zala-Somogyi Közlönyben.
** 1872. b. közöltetvén elsőben Hattyú dalom, akkor még a fiumei vasút munkába sem volt.
24 Dávid XC. Zs. 10. versében azt mondja: ami esztendeinknek száms 70 esztendő, vagy mennél felyebb 80 esztendő, és azoknak szinte java is nyomorúság és fáradság, mely mikor hirtelen elmúlik, elrepülünk.
a,: Doce, quomodo feram arumnam sine gemitu ineo, felicitatem sine alieno. Seneca. epist, 114.
31 An parum habét, qui tantum non alget, non esurit, non sitit ? Plus Jupiter non habét, Seneca. epist 116.
u Beatus ille, qui procul negotiis & cc. Salutus omni foenore. Epod. od. 2.
29 Proveniant medii sic mihi ssepe dies. Ovid. lib. Amorum 5. v. 26.
Kővágó Eörsön, decz. 3-kán 1874.
Nagy József, Kupricz Imre, Nagy István. — Páka : Kutnyek F. Guoth Gábor. — Letenye: Zakál Gyula, Major Péter, Nóvák József. — Szemenye: Málits Ferencz. — Csesztreg: Bogán y Ferencz, Farkas József. — Baksa: Soós Kálmán, Baka Boldizsár. — Szt-Györgyvölgy : Jósa Farkas, Véghy István. — Lenti: Hruska Nándor, Dani József, Kelemen J., Németh Ágost. — Kerka-Szt.-Miklós: Dobri Konkoly S. — Alsó-Lendva: Kiss Béla, Lendvay Mátyás, Zárjeczky Vincze, ifj. Isoó Ferencz — Dobronak: Székely látván, Szeredy P. — Tur-nischa: Grásanovits A., Némethi Ferencz, Sza-lay Istvánt— Bellstincz: Steinbeck József, Sziszeky Márkus. — Stridó: Vrabecz József, Meszárits M. — Mura-Szerda hely: Vrana Fr. Grahovetz A., Szilágyi Gy. — Nedelicz: Kres-singer István.— C^ktornya : Deurbányi Elek, Moluár Elek. — Podturen: Molnár József és László, Kollay Jeromos. — Perlak: Retsek Tamás, Banelly Sándor. — Hodosán: Szkaltsits Elek, Vizmathy Sándor. — Alsó Vidovecz: Bellovári F.,PéterSzaniszló, Dominics Ferencz. — Alsó Domború: Hirschler Miksa.—Kottori: Nagy János, Matolek Flórián, Osztrugnai Miklós igazoltattak.
— Gyászhír. Idősb Wajdita János, Nagy-Kaniz8ának egyik tevékeny polgára, a fennálló könyvkereskedés 42 év előtti alapitója s számos családjának szerető, gondos ápolója s minden nemes törekvésnek buzgó előmozdítója megszűnt élni. A boldogult, özvegysége ideje alatt nyugodtan váiu. a halált. Nyugodjék békében! A gyászjelentés következőleg hangzik: Vajdits József a maga s neje szilasi és szentiványi Szilassy Ilka, gyermekeik : Irma, Flóra, Aranka, József és Ilka, ifj. János, Nándor s neje Pichler Theresiaezeknek gyermeke: Marcsa. Mária, s férje Neusiedler János, ezeknek gy armekei: József, Irma, Cornel és Róbert. György (Vajdafi Béla). Gyula plébános. Janka, b férje Mantuano József, ezeknek gyermekei: Rudolf, Janka, Gizella és Mari. Viktória s férje Armbruszt Nándor honvédszázados. Károly s Imre, ugy számos rokon nevében szomorodott szívvel s mély fájdalommal jelenti hón szeretett atyja, illetőleg atyjok, feledhetlen jó, s gyengéd nagyatyjok : idősb WajditsJá-n o s urnák végelgyengülés következtében f. évi deczember hó 18-án esti 10 órakor a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után életének 73 dik, s özvegysége 2 dik évében történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei deczember 20-án, délután 4,/''í órakor tétetnek örök nyugalom helyére, az eugeszlelő szentmise áldozat pedig decz. 21-éa délelőtt fog a Szent-Ferenczrendüek egyházában megtartatni. Kelt Nagy-Kanizsán, d«-czember 19-én 1874. Áldás és béke hamvain!
— Bár megkésve, de mégis kedves kötelességünknek tartjuk visszapillantani a decz. 12-ki kitünőleg sikerűit műkedvelői előadásra s ezt tehetnünk szabadabb tért nyújt azon körülmény, miszerint a választmány jelentése lapunkban közölve volt s annak tartalmát az érdeklődő t közönség figyelemmel kisérve tudomásul vehette. Tekintve, hogy ily műkedvelői szini előadás szervezése, keresztülvitele mily nehéz,mennyi akadálylyal küzd, nem titkolhatjuk el hazafias örömünket a társadalmi tömörülés ez ujabb vivmányán,noha sajnálattal tapasztaljuk, hogy a lelkesedés ujolsg oly ephemer-ezerünek látszik*, ezúttal elismerésünknek adunk nyilt kifejezést a szent czél iránti buzgalomért s a közönségnek nyújtott szellemi élvezetért! Lapunkban a színlap közölve volt, melyen a t. műkedvelők neveinek csak kezdőbetűi valának feljegyezve, vidéki olvasóink tudomásárs hozvs, nem követünk el indisere-tiót: Betűrendben* Berecz Imréné s. Godina Vilma k. a. Neuszidler Klári _k. a. RÓ7Bavöl-gyi Szidónia k. a. — Berger Ödön, Horváth Bódi, Mihály J. Endre, Rothmann Béla, Szalay Lajos és Zalay Lajos urak. — A rendezés közül legtöbb fáradalmat Mihály J. Endre barátunk tőn, ki a többi t. műkedvelőkkel együtt nemes buzgalmuk jutalmát az öntudat édes érzetében lelik ugyan, mindamellett benső tiszte-ietérzettel hívjuk fel az ily szellemi élv több-ssörös alkalomadására.
— A körjegyzői pályára való elméleti és gyakorlati előkészítésre Dr. Grubicy László igazaágűgyministeri titkár egy második hat heti tanfolyamot nyit jövő január 5-én. Ez iránt értekezhetni vele : Budapesten, Stáczió utcza 32. sz. II. e. 8. sz. a.
— A franczia nyelv levélszerinti ön-oktatása Robertson T. tanmódja szerint irta Psenyeczki Nagy Sándor tanár, teljesen megjelent a 32-ik levéllel, mely már olvasmányokat, közmondásokat, költészettant s szótárt tartalmaz. Ara sz egésznek január l-ig 8 frt Megrendelhető e jeles mű a szerzőnél Debre-czenben, vagy Aigner Lajos könyvkereskedésében Budapesten. A munkás szerző most az olasznyelvnek ily módoniönoktatási leveleit rendezi sajtó alá.
— Alsó-Domborun megyei bizottmá-nyi tagokká a már voltak közül Ujlaky Imre, Kengyel István urak ujolag, a kisorsolt helyett pedig Hirschler Miksa ur nagy szótöbbséggel választatott meg.
-^yuTiier/)
1 Mindenkinek különös figyelmébe ajánl tátik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelE é* fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gy^^jjtes gyógyulást essközSt különuemü bajokban. — Ily bajok a torosgyulladá*-lógcsőburut, b 8 r k é s-barság, hártyáagyik (Croup-angina) mindenemü megsértések, harapás, szarát« vágás vagy égés által támadható sebek, megfortá-sások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyns fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömuaéreg, vadhús, tagszivacs, caontazá, kificzamitás és megráa-duláaok, helyi caáz ; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadisok és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes n8i mell. — Sok nő már csirában volt emlS-ráktól, — a különben elkerfllbetlen életveszélyes sebészi mfitétnek mellőzésével — ügyedül ezeu jeles sebtapasz haaanálata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemt szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rö\id idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen ssabad késsel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül kümuyen kihúzható, inire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbeceülhetíen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s lcgkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és ieltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek haaznál-lata által még elavulí bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kéuégbevonhatlanul igazolja.
£gy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral
több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb sr.áUitmáay nem teljesíttetik.
Központi küldeményez^ raktár-. P»«tSS Tibiit József gyógyszerész árnál király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nasy-Kaaizsás : WAJWTS JÓZSEF árnál. Paksoa: Malatinssky S. — PécSStt , Ripőcz J. — SBaagsa: Sumborszky. — Sz.-Ftkérvá-rott: Braun J. — Szsabstbslysa: PilUch F. — Veszprésibsa : Ferenczy K - Zágrábbal: Mitlbach Zs. Soprssbaa: Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer kész: tőjéhez F0RTY LÁSZLOHOZ csimesve : Budára, (Rácz. város, főuteza, 5H<). szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesítik'' Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
Folytatás a mellékleten.
BekiiUUtett.
Minden beteguek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Semmi betegség nem képes 26 év óta a zamatos du Barry Revalesciérenek ellentállani; ez eltávolítja gyógyszer és költség nélkül minden gyomor , ideg , mell-, tüdő , máj-, mirigy , nyak hártya-, lélegzési-, húgyhólyag- és vesebajokat, mell betegségeket, szédülést, nehéz lélek-zetvételt, köhögést, emészthetlenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizlázt, vértódulást, fúlzsibongást, ájulást és hányást, még a terhesség folyamatában is, haahártyalobbot, mélakórt, soványodást, csúzt, köszvényt, sápkórt. — Kivonat 76,000 bizonyítványból, gyógyitáaokról, melyek minden gyógyszerrel daczoltak.
57,942. bizonyítvány. Oleinach joL 14. 1867.
Ön Rcvnlescíérenek isteni gondviseléssel kö-stöuhetem életemet rettenetes gyomor- és idegbeteg-ségemb«n Godez János, plébániai provisor Gleinacn, posta Unterbcrgen, Klagenfurtnál.
62,914. bizonyítvány. ''v.
Weskau, szept. 14. 186S.
Mivel én évek óta idült aranyér-szenvedés, majbetagség ét» dugulás ellen minden orvost segélyt következés nélkül használtam, kétségemben menedéket vettem az ön Revalesciérejéhez. Én nem eleget k 0 -azon hetem a jó istennek és önnek, a természet ezen jó adományának, mely nekem számithatatlan jótétemény volt. Steinmann Ferenc.
Táplálóbb levén a hiúnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát% felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenezékben ''/, font 1 frt. 50 kr., 1 foat 2 frt 50 kr.t 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 foat 20 frt, 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-ezekben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 60 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 12 csészére 1 frt 50 krM 24-re 2 frt 50 kr., 4S-ra 4 frt 50kr^ 120-ra lu frt., 288-ra 20 frt . 676 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry db Comp
által, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában; DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Eger Tachecy Adolf és Valis Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél ; Nagy-Becskerek Goldberg J. M. nél; Ma-ro8vásárhelytt Fogarasi Dömötörnél; Miskolcz Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Törők Józsefnél ; Győrött Némethy Pál gyógyszerésznél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványrs vagy utánvétre.-
•) £ rovat alatt közlótíárt felelősséget 1» vállal a özerk.
Wiener
Cattun- Druck-Fabriks-Niederlage.
Hirdetmeny.
Melyszerint egyének kerestetnek 100, vagy több |.
holdból álló legelő kiirtására készpénz, fizetés mellett A r<_ _____________________
-állalkozni óhajtók forduljanak a raszinyai urod. tisztsegüez, rau.nen einen voiistandige,.
W eihnaehtsausverkauf
Wir erlauben ans die höfliche Anzeige, dass xenibcr, um unser rückständiges Waarenlager vor
wir im beginn
posta : Kaproncza.
Easzinya, deczemb
(1519-1)
10. 1S<4.
Németh Ede,
tiszttartó

Üres hivataloknak

Ű7Í
különféle szakban, egy forint előleges beküldése mellett uonual betöltése eszközölteti*
SL ,NOHDSTEHM^
Central- Veraorg ungs-Bn rea u által Breslauban, Neusche-Strasse 20.
U. i. Állástadók az alkalmas egyénibégek uévleges kimutatásai i n g y e a megkapjak 11518—2)
rD
amit ezer
N
rvÁrVÜ7I?D! Biztos sikerű, U1 Uu I ¿Witt; bizonyítvány tanusit.
EÜSTEI N FÜLÖ P,
gyógyszerész „SZ. -LIPOTu-hoziN
Bécsben, (Stadt, Ecke der Planken und
Spigelgasse)
(1490-2)
egy egé6z »orát terjeszti a t. cz. közönség elé azon gyógysaereknek, melyek akár orvosok, akár mások Által használtattak, még mindig sikereseknek bizonyultak, még pedig minden esetben, tanúsága ennek a mindig emelkedő fogyasztás s a bizonyítványok ezerei, melyeket meggyógyultak állitottak ki, miért is azokat a legjobb lelkiismerettel ajánlhatjuk.
A sz.-Erzsébet-feleczukroa ver-ti&ztitó pilulák gyenge széket okoztak, tisztítják a vért, s a mellett teljesen ártalmatlanok ; kitűnő hatásúak az altesti szervek betegségeiben, váltóláz, meilbaj. bőrkiütéa, szembaj, agyvelő, száj, gyermek és nőbetegségekben. ellen áll a dugulásnak, mely minden bajnak forrása.
Kérjük & megrendelésnél a ezukrozott sz.-Erzsébet-féle piiulák határozott megjelelését, mert csak azotcuak van a fenutei.b leirt hatása. Aki egyszere sz -Krzaébet-félp pilulákat használta, az «obasem fog más hasoaczélu szerhez fordulni, hanem * ezukrozott sz.-Erzsébet-féle piluláknál marad * azokat fogja is ajánlani. Egy tekercs 8 skatulyával, melyekben 12«» pi-lula van, csak 1 frt.
Mell-szörp minden köb "^ést, mellfájdalmat azonual enyhít, ára 70 kr.
Sárga-répa - bons-bons, kitűnő euvbitő s uedveaitő szer, ára 10— 20* kr.
Fenyőtü-fogpiiulak. minden fog-fájdalmat azonnal uirgszüntfUiek. Ara ''JŐ kr.
Gerome-balzsam egyedüli szer fagyás ellen, ára 60 kr.
Eenyetü-czigarett", uyálka és mellbajok elien, 25 db. 1 frt.
Meuthin, hasznos az ege^zség s a toilette-re nézve. Le-ynbb szer minden roszullét, éuielgés. gyomorfájás. emésztetlenséu s fogfai :is elien. Óvszer a ragályos bet»-)r>égek elien. Egy-két csepp egy tél pohár ▼izben azonnal javulást ad Ara 60 kr.
Homöopathikus kávé, kitűnő ital gyenge gyermekek szájára. Fontja 40 kr.
Kropfgeist, kitűnő szer a golyva ellen 70 kr.
. Köszvény - szesz. esudaiiatásu köszvény ésrheuma ellen; ára 70 kr.
Párisi tapasz, tyúkszem s minden seb ellen, ára 35 kr.
Folyadék befecskendezésre, biztos éa gyors szer férfibaj. magömlés, fehér folyás ellen, ára 1 frt 60 kr s a hozzá való utasítási füzet ára 50 kr. feleslegessé tesz "minden egyéb tanácsot.
Gaudien. Legjobb szer ragadós nyavalyák ellen. 1 frt í>ü kr.
Narancs és czitrom-szesz. inely-lyei azonnal jó limonádét s narancsitalt lehet készíteni. Minden pa-laczk^an 75 pohárra való van Ara 1 frt. -
Oreillon. Egyedüli szer a ue-héz hallás l minden fülbet gség ellen 70 kr.
Frexnont orvostudor-féle önsegély, egyedül való szer férfijryen-geség ellen 2 frt.
Storax-kenőc* , bőrkiütések , májfoltok ellen. 80 kr.
Antispygloma, szeplő s sz orr vöröaaége ellen 1 frt 50 kr.
Warburi«i hideg-láz cseppek. Csalhatatlan szer minden hideglelés ellen. Ára I frt 60 éa 60 kr.
Antisutin, biztos szer lab és hónaljizzadá* ellen ■ a kellemetlen szag eitávolítására. 50 kr.
Rhumin. A legjobb szer nátha ellen. 70 kr.
Mindig friss készletben kapha-
bei stark reduzirirn Fabrikspreisen
(1522—2)
Preis-C
Eigenes Erzeugnis» Percaile und Hemdstoffe per Elle 20 kr.
(.''osmanoser Erzeugnis» Percaline und H. mdstoffe per Elle 2ft kr.
Türkisf.he Ächlafrockstoffe per Elle :10 kr. (
Möbelpercail in allen Farben pr. Elle 30 kr.
Weisser Chiffon und Schirting 20 kr.
Hemden-Chiffon und engl. Schirting 25 kr.
Ein« grosse Partie Kleiderstoffe in den neuesten Mustern per Elle 30 kr.
Weisser Baumwollgradl per Elle 25 kr.
Kinder-Battiattuchel mit farbigen Kanten per Du. 80 kr.
Mädchen-Battuttüchel mit farbigen Kanten uud gesäumt pr. Dtz. 1 fl.
Kinder-Bildertüchel, das Neueste in dieser Art, pr. Dtx. iL 1.20.
Damen-Battisttücher mit färb. Kanten und gesäumt pr. Dt*, fl. 1.30.
Damen-Jaconettücher mit färb.Kanten pr. Dtz. fl. 1.60. Daaen-llou!tüohel gestickt und Mit Monogramm per Stück 80 kr.
Herrentüchel mit «-leg. färb. Kanten und gesäumt pr. Dtx. fl. 2.50.
Dieselben in üoeuprima - Leinen-Imitation pr. Dtz. 3 fl.
Rumburger Leinentüchel pr. I)u. 2 fl.
Irländer Leinentüchel pr. Dtz. 3 fl.
Belfaster Leinentüchel pr. Dtz. 4 fl.
Holländer Leinentüchel mit eleg färb. Kanten pr. Dtz. 6 fl.
Cattun-Kopftüchel pr. Dtz. ti 2 50.
Fenlard-Kopftüchel pr Dtz. 6 fl.
Berliner Schafwoll-Cachenetj, das Neueste pr. Stück fl 1.50.
Dasselbe mit Seide durchwirkt, pr. Stück 2 fl.
Franz. Seiden-Cachenets. pr. Stück fl. 2.50.
% sohwarzer englischer
■ Elle II. 1.30.
Dieser
veranstalten. Hochachtungsvoll
Die GesrhAftaleituiig.
ouraot:
| Dasselbe in Hochprima, pr. Bt 3 fl. ; Damen-Seiden-Cachenets, per Stück fl 150.
Rchwarzer Velvetin pr Elle 30 kr Schwarzer Velvetin, breiter Gattung, per Elle 75 kr. Schwarzer Sammt pr Elle fl 1.20. Schwarzer Silk-Kleid«*r-Sammt per
Elle fl. 1.50. 30 ellig. echtfarbiger Kleiderbarchent pr. 8t. 7 fl. 30 ellig. weiss. Schnürlbarchent pr. St. 8 fl.
30 ellig. üarnleinwand pr. St. 7 fl 30 ellig. */« gewaschene Oeaslein-
wand pr. 8t. 7 fl. 30 ellig. 9/, gewaschene Creaslein-
wand pr. St. fl. 8.50. 50 ellig. V, Irländer WTeben per St. 12 fl.
50 ellig. */, Beifaster Weben per
St. 15 11. 50 ellig. Holländer Weben, hoch-
prima per 8tück 20 fl. Jaquard-Leineugedecke für 6 Per».
5 fl.
Damast-Leinengedecke für 6 Per».
6 fl.
Jaquard-Leinengedecke für 12 Per».
10 fl.
Damast-Leinengedecke für 12 Pers. 12 fl.
Handtücher in Damast pr.Elle 25 kr. Servietten io (Jaquard pr. Du. fl.
3.50
tärbige Caffeetücher in allen Farben pr. St. 80 kr. Türkische Hagabug-Handtücher pr.
Dtz. fl 3.5o. Bettvorleger von buntem Teppichstoff per Stück fl. 2.50. Dieselben in grösserer Sorte per
Stück fl 3.50. Ein Haar Bettdecken in bunten, blauen oder braunen Mustern per 2 Stück 5 fl.
per
(1528—1)
Bensen ans Gnm-Stahl (Zeichen : „Stier") u. bestem stei-riHchen Raffinir-Stahl (Zei-
Monst De- j chen : „Uhr") von anerkannter Güte, sowie gtelriarhen Bosen u. Rohstah) offerirt zu den billigsten Preisen .4 iflHST''" Stahl- u. Sensenwerk in Kinderb^rg (Steiermark.)
ei neuen
Woif J.-fóle
theakereskedés Bécsben, Stadt Sonnenfelsgssse 7. sz.
ajánlja raktárát. « legfinomabb orosz- é» chlnni-theaból . valódi ó-jaaaika rum cognac. benedio tlne és chartreutebői stb. nagyon leszállított árak me lett. Megrendelések utánvét mellett pontosan vitetnek véghez. (1525-1)
Ü003000D030:
tők a következő különlegességek Komerhausi szemviz, 1 frt 50 kr. Tömörített sveiezi tej, 35 kr. Dr. Gölia étpora 84 kr. Popp anathe-rin szájvize, 1 frt 40 kr a Popp után 40 kr. Liebig huskivonata. 1 8-ad font, 85 kr. Dr. Faber Puri-tás-a 1 frt. Dr. Pfeiffermann fog-pastája, 1 frt, 1 frt 25 kr. Poltre-seda-bodor hajkenője, 1 frt, 1 frt 50 kr. Dr. Brown hajfenntartó po-mádéja, szőke, barua és fekete haj
számára 1 frt.'' Dr. Heider fogpora , ^ZTr * ''"''."""V"1'' a»r Wir
kr '' führt, nicht Convemrendes anstandslos retourgenommen. Auf Verlangen
senden wir Muster; Versendung mit Nachnahme.
NB. Wir bitten auf Firma und Adresse genau zu achten, um nicht
von missgüns:igen .''onetirrenten getäuscht zu werden.
Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederlage :
Stadt, Ii u |> r e c h t s p I a t i Nr. 3, u u r Nr. 3,
rückwiirts der Ituprechtskirche, vis-á-vis dem Eingange zur Sacristei.
Rips für Kleider uad Dolaaa, das Feinste
Nordpol-Flanell, so lange der Vorrath reicht, per Elle 50 kr.
Preis-Courant ist nur für Dezember 1874 giltig. Geehrte Provinzaufträge werden wie bisher auf das Beste ausge-
Van szerencsé.ik egyúttal illatszereink. szappanaiiik s hajke-nőink sat. raKtár«'' a u é közönség figyelmébe ajuulaui. ezek a legjobb párisi és londoni hazaktól valók s a világkiállításon az érdem érmével jutalmaztattak s olcsóbbak mint a vidékeu. Ilyen l»r. Collruan hajfegtője iníndeu színben, elég 1 évre, ara 3 fit. Aranvs/.őke hajhoz 1<) frt. Ajánljuk franczia cho-coládénkat. mely a kiállításon a haladási érmi-t nyerte. Ár 60 kr—3 Irtie fontja. Orosz thea l .ntja 4 frt; ''l4 font azeienczéber. 1 út.
Van minden nnitevő szer a gyó-gyitáshoz, mint mikristély-eszköz, fecskendő, kötelék. JiUldíink szét illatszer sk^ ulyákat is. 1 —10 frtig; Czukorkakat chocoiádeval 1 — 10 frtig; vau nagv raftárunk fogkefék és pipire szerekből
Kérjük a közönség bizalmát. Minden kérdésre azonnal válaszolunk. Minden m- gbizást. habár Pá-ris. London, Berlin, vagy bárhová szólnak , ugy mint helyben azonnal teljesítünk, még pedig minden pro-visio nélkül.
Áruinkat vagy kés*pénz fizetés, vagy posta utánvét mellett adjuk. A megrendelt tárgy azonnal útnak indul; a csomagolást csak annyiba számítjuk, a mennyiben magunknak kerül A !«•■_.kUebb"megrendelési ö»>.z< szetküní snél 1 frt Nagyban vá-ái .ók előír, ¡»-n részesülnek.
A fenutebbi gyógyszertár elfogad megbízást
CONSULTATIÓRA
egy orvostudorral. uz orvosi kar tagjával, ki miudeanemu bajt fájdalom s a hivatásban való akadályozás s utókövetkezések nélkfil gyorsan és alaposan meggyógyít Gyógyit bőrkiütéseket. szorulá-.t, sárgaságot, magtaUuságot, magürül ést,
férfi gyengeséget
s mindennemű daganatot. Levelekre válasz Gyógyszer olcsó Titoktartásról kezeskedik. Tisztei,-tdij 6 levélben történő tanácskérés után 5 frt. Elfogad a fenntebbi gyógyszertár tudakozódásokat fül-.'' szem- s torokbajokbau a fenntebbi feltételek alatt.
Azon hölgyek éa urak részére kik hajuk, arezuk, fngaik. vagy a szépség fenntartását gátló akadályokra vonatkozói» - tanácsra szorulnak, coQsultál a !:«*vej»eft gvógY-ssertár az e szaki, li legjelesebb tekintélyekkel. Bővebben levélben lehet értegölni.
Főraktára minden ismert bel- és külföldi gyógyszertári illat-s kendőző szereknek,
Levélbeli tudósítás
a valódi
Wilhelm-íele
antiarthritis, antirheumatikus
vértisztit ó^t h e a
gyógyerejü tulajdonságai- és hatásairól.
Igen tisztelt Wilhelm ur !
A valódi Wilhelm-féle fentnevezett vértisxtitó tbea, melj metrjelenése után alig néhány hó alatt oly nagymérvű méltánylásra tjlalt.'' sót az orvos-közönség részérói ia elismerésben részesült - mert tudvalevő, hogy a Wilhelm-féle vegyész-műhelyből méltatlan készülék még nem került ki — késztettek engem is arra, hogy azzal kísérleteket tegyek, melyek hatásai engem valóban megleptek. A szenvedő emberiség érdekében tehát köteles-segemnek ismerem, tapasxulataimat a szóbanlevő theáról lelkiismeretesen és megbirálólag e téren is közleni, annálinkább, mert ezen vértisztitó thea, mint a külföldi lapok iiják, a külföld nagy
es
legfőbb uraságainál is a legjobb eredménynyel használtattak.
Vajha ezáltak indíttatva, az emberiség fölkarolná ezen több mint «•»..• szeresen bebizonyult gyógyszert.
Kitűnőnek bizonyult <-zen Wilhelm-féle vértiaztitó thea csúzos rohamoknál, kivált midőn ezek idöviltoxáakor, vagy «ord évszakokban nagyobb erővel föllépnek. Már néhány caomagcsa fölhasználásánál mindenütt legnagyobb megkönnyebbülést észleltem. E thea győzedelmeskedik a köszvényen, mely bántalom oly mélyen van begyökerezve. E thea máködése az illető testrészben kellemes viszketegséggel kezdődik. Ép ugy használ e thea az al-te*ti rohamoknál, mely a sokat ülő egyéneknél fordul elő, midőn az altestben fölhalmozódó és szorulást előidéző, szénenyt tartalmazó vért megtisztítja. Dicsérnem kell e thea hasznát a máj idül-betegségei, daganatok és kelések ellen. Igen czélszerű e thea bevezetésül oly bajok ellen, hol ásványvizek használata van elrendelve. Végül a legjobb szerül mutatkozik oly egyéneknél, kik, hivatásuk és anyagi viszonyaiknál fogva nincsenek oly helyzetben, hogy ásTányfttrdőket vagy forrásokat a föntidézett bajok ellen látogathassanak. E thea Wilhelír Ferencx gyógyszerész tirnak Neunkirchenben valóban becsületére vá!ik.
(1466-2) Dr. Jaueil Gyula,
gyak. orvos.
Ovás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi Wílhsla-féle antiarthritis, antirheumatikus vértisx-titó-thea csak az első nemzeti Wilhela-féle vértiaxtitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t. cx. közönség kényelmére a valódi WllbelB-féle aatl-arthritis éa antirheumatikus vértisztitó thea kapható :
Nagy-Kanizsán: Rotenherg Ferenoz urnái. Zágrábban : Mittl-bach Zsigmond; Kőszegen: Ösacsinoviu N, Keszthelyen: Bosen-b«rg Emanuelnél - Kapronczán : Werli gyógyszerész; Sopronban : Wrchovszky; Szombathelyen : Pillich Ferencx gyógyazerétx, Ssat-mártt: J. Bors in gvórvsseréaz uraknál.
A maga nemében egész Európában
• legnagyobb, több oldalról rendjelek- s 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehérrnüek gyára
Raktár
25
ócstoen,
Ylariahilf, HauptstraMae 25.
mely asoroa értelemben vett aailárdaága a minden darabon asá-mokban látható árak, a gyártmányainak roppant mérvű előállítása által már annyira vitte, hogy a nagybani kivitelt, Valamint a kiaebb réasletekbeni eladáat illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által elérhetőt, ezenfelül teljea jótálláa mellett rend-kivülileg olcaö a legjobb minőségű árucsíkkeket nyújt a biitoait
t. cz. vevőinek. fl^ Levélbeli kívánatra a inegrendeiéaek egéas Magyar-orazágra gyoraan éa pontosan eazköiöitetnek, a a nem teathez illő darabok viaazavétetnek.
Angol CkJlfen Ingek gallérral vagy anélkül, azebbek, mint a váazon ingek (levélbeli meg-rendeiéaeknél a nyakkörnyület mértéke mindenkor megkívántatik), darabja 1 frt 8 ) kr., 2, 2.50 , 3—3.50, a legcainoaabb a leggyakorlatiabbak.
Ruabxrgi vászon férfiingek, (a nyakmértók megkívántatik} 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak.
Gallérok legújabb minta. 1 tnczat ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. megkívántatik.
Férfi nyakravaiék vagy sálon ayakkfitók darabja 75 kr. 1, 2, 3 frtig a legújabb.
Férfi lábra valók 1 frt, 1.50, 2—2.&0, 3 frt, lovagazabáa, franczia vagy magyar mintára.
Gyapot egészségi ujjasok^ Jac-kenj 2, 3, 4 frt, aelyembŐl 6, 7 frt, ködmönöa vagy szövött lábravaiók 2, 3—4 frt (véd a köazvény ellen.)
Nói vászon-ingek, aímák 1.50,
2 frt. finom üur okvarrásaal
2 frt .>0 kr., valamint avájezi forma, uj minta, hímzéaael 3, 3.50, 4—5 frt, ugyazinte legfinomabb ruoburgi váazoningek himzéaael éa csipkével 6, 8, 10 frt.
Női éji vagy téiíingek hosszú ujjal 3 frt 50 kr., hímzettel 6, 7 frtig.
N8i lábravalók, váazon, per-kál vagy barchetből 2, 2.50,
3 frtig, hímzéaael. *
Nói pongyola vagy éji cor-Settek legfinomabb chirtingből 2, ''2.50, franczia batíaztból, hímzéaael 3, 3.50, 4 frt
Efiészséfíárté mellény vagy nadrág gyapjúból dbja 1 frt 50, 2 frt 50 kr.
Egészségtartó mellény vagy nadrág finom merinogyapjuból kreppazöveUzerü, véd caúz s megfázás ellen, a legegészségesebb férfi, vagy nőnek ia ajánlható dbja fehér v. azinea
Harisnyák (időjáráa szerinti) a láb hoaazuaágáuak megméré-aével tnczatja 4, 5, 6 frtig, a legfinomabb a legszebb gyapjából fii d''cosae szerint színezve hímzetten 8, 10, 12 frt.
Hölgy harisnyák fehér vagy azinea tnczatja 6, 8, 10, 12, 15 frt.
Igen elegáns férfi v. hölgy batiaztzaebkendök, különféle azinezett körzettel tnczatja 3,
4, 6, 8 frt, legfinomabb 16 frt.
Nii aisd szoknyák perkaiból
vagy finom barchetből 4 frt, hímzett betéttel 0, 6, 8 frtig, uazálylyal vagy diszöltőzethez.
Nöi''harisnyák vagy férfi kap-OZák, tnczatja 6, 6, ö, 10 fr ig a legfinomabbak.
NÖi fttZŐk. fűzőre (a derék környüietmértéke megkívántatik) 3, 4, 5 t''rt
1 tuczat vászon zsebkendő 1.60—2 frt, nagyobb s finomabbak 2.50, 3.50, 4, 5 - 8 frtig.
1 tuczat czérna bntlsztkendó
5, 7, 9—10 frtig a legfinomabbak.
Asztal- v. törülközö-kendök tnczatja csak 6, 6, 7—9 t''rt, dam.
1 asztalteriték vászonból 6 személyre (1 abroazazai ahhoz Ülő kendőkkel) 5, 6, 8—10 frt, 12azemélyre mégegyazer annyi.
30 róf színes ágynsak, dbja 7, 8, 9—10 frtig,
30 rőf fehérített kézi fonál-váSZOn, a dupla czérnábol fe-héritetlen 7.60, 9.50, 10, 13, 15 frtig, igen ajánlható.
30 rőf ft/« azélea ruaburgi vászon, dbja 12, 13, 15-18 frt.
40—42 rőf kitűnő takáOS-vászen (finom ágyneműre vagy 12 nöi ingre) 14, 15, 18, 22, 24 frt.
48 rőf botfai takáosvászon
22, 25, 30—35 frt kitttnőleg sxép,
50—54 rőf haaonlíthatlac jóminőaégü ruabnrgí vagy hol-
a
3, 4, 5 frtig, a legfinomabb aelyemből alaó ingnek 6, 8, landi váSZOO (kézifonat a »/« 12 frt. azélea) 30, 35, 40, 50—60 frt.
LEVÉLBELI ME6RENDELÉSEK (bá rmely nyelven irva) a vidékről készpénz beküldéae vagy utánvét éa jótálláa mellett gyoraan a pontosan eazközöltetnek.
19* A megrendelés levelek ekkép czimzendok :
► FOGL, Wien, k. t Hoflieferant, (Maríahi!ferstrasse 25.)
50 frtig terjedő bevásárlásnál l himxett női garnitúra ráadásai adatik. (1484-.12)
: x x
X
X X
X ♦
X X
X
X
Soha állíttatott össze egy gép a gazdaközönség számára, mely oly gyors elterjedésnek és oly nagy tetszésnek örvendhetett volna, mint ez. — Ennek bizonyítékául szolgálnak a következő számok: 1872 — 1873. évben az ifj. Weil Mór féle czégnél Frankfartban három ezer hat-Száz kézi-cséplőgép, egyezer kétszáz 2 lóra szánt vono-cséplögép adatott el. — Bővebb bizonyság alkalmasint nélkülözhető e gépek kitűnősége mellett, —
Megszerezhetők: a fentebbi czégnél: Frankfurt a. M.
vagy pedig Solierz LUlZa asszonyságnál Nagy-Kanizsán. (isos-e)
Wajdits József kiadó-, Up- és nyomdatulajdonos gyorsaajtó nyom*», Nagy-Kanixaán.
102-ik
Folytatása a főlapnak.
— Mialatt a „Magyarország és a nagyvilág" előfizetői épen most kap-ják kézhez a lapunkban már emiitett gyönyörű mülapot, Munkácsy M. hírneves hazánkfia „Té p és c si n á 1 ó k"-ját,már előttünk fekszik ugyané képes héti lap legközelebbi félévi múJapja mely M u nk á c s y M. 1 gujabb müvét „A z á-logházban" mutatja. Habár némileg habozni lehet az iránt, melyiknek mövészi kivitele ragadja meg jobban a nézőt, meg kell említenünk a műértő körök azon ítéletét,mely Munkácsy legutolsó müvének adja az elsőbbséget. A ki Munkácsy e képeit kapja, annak mindenesetre mindig az utolsó tetszik legjobban, mert ezzel ismét kiegészíti azon érdekes képcsarnokot, melyet ily modon Munkácsy müveiből nyer. Teljes elismerésünket kell kiie-jeznüuk a ,M a g y a r o r s z á g és a Nagyvilági kiadóinak azért, hogy e hetilap gazdag tartalma, fényes kiállítása és számos kitűnő rajzai mellett előfizetóikuek iiyjnagybecsű két mülapot nyújtanak, melyek már maguktan is fölérnek az előfizetési dij összegével.
— Asbótli János .Magyar Con servativ Politika" czimü munkájának első kiadása két nap alatt teljesen elfogyván, néhány napi türelemre kérjük a t. közönséget, mialatt intézetünk minden erejének megteszi lésével a második kiadást ki fogjuk alli-:ani Légrády Testvérek.
— A veszprémi első zenekar Sleiner Sámuel ur buzgalma folytán megalakult.
_ A létesítendő nagy-kanizsai kisdedvédő egylet aláírási ivei polgármester úrhoz beérkezvén, az a«áirott hölgyek száma a háromszázat meghaladja s így e nemes eszme biztos kivételét már előre is üdvözölhetjük.
— liusa Kálmán tehetséges fiatal írónak „Gonosz idők" czimü regénye tel jtí*en megjelent. Ára a szépkiálliiánu 2 kötetnek 2 írt. Kapható a szerzőnél és ¡Szeiler Henrik. könyvkereskedésében Szombathelyen. Az érdekfeszítő regény Zala és Vasmegyeben sze-r. pelvéu, kiválólag ajánljuk e vidék t. olvasóközönségének figyelmébe.
— Légrádon decz. 12-én izr. ifjúság alial rendezett tanczestély tartatván, abban több kaih. itju s család részt vett. Mint egy hozzánk beadott s ingerült hangon irt közie-ménv jelzi, az otíani plébános ur a templom-ban''olv prédikátiót tartott, melyben az ott
mulatókat en''»sen megrójja.
— Hövid hírek. Pozsonyban egy szolgáló barmabi szült, kik a keresztségben Fe-rencz, József , h>z«*ébet nevet kaptak. - - Deb-reczenben közúti vaspályát terveznek. — Több lap példátlan esetnek jelzi, hogy a képv. házban most minden szék be van töltve. — Pesten egy fiatal házaspár eetelizés közben Ö6szezórdült, minek következtében a nő mellbe lőtte magát. — Lugosi püspöknek Mihályi Gézái emlegetik. — Az éjszak-amerikai Egyesüit-Államokj ban magánosak közoktatási czélokra 14 millió ÓOÜ,OÜ0 dollárt aduk. — Freysiüdtler Antal ió.UÜU frankot ajándékozott a kaposvári kis-dedovodanak. — JLaibach és Francdorf közölt a gőzmozdouy egy terhes nőt tiport szét. — Pá-risban í. hó 8 és 9-ike között oly nagy vihar dühöngött, hogy házak roskadtak össze s fákat tövestől tépeti ki az orkán. — Széchenyi Ödön gr. egy évig marad Sztambulban. — A székely nemzet történelmi pályadijalapra begyült 7123 frt., 90 kr. — A bécsi képviselőházban a közös költségvetés lehető megszorítása elfogadtatott. — A moóri honvéd-emlékoszlopot e hó 30-ikán leplezik le, mely nap egyszersmint a véres 48 iki csau évfordulója is. — A vidéki hírlapírók egyletének alakuló gyűlését január 27-én akarják megtarUni Debreczenbon. — Váguer Richárd farsang után Pestre jön. — Nagy-Váradon virág kiállítást rendeznek. — Az országos tébolydában a minap hangverseny t rendeztek, mtMyben a játszók is, a hallgatók is az in tézet betegei voltak. — A fővárosi spiritisták Pozsonyban és Győrött fiók-egyletet alakítót tak. -
Pályázat,
Vegyes hírek.
— A magyar nyelv az őskorban. Az „Aualand" caimü folyóirat említi,hogy a Baby-Ion romjaiból kiásott ékiráaa kövek közt talál -Uk olyano kra, melynek megfejtése a szemiu methódus igény bevételével sehogy sem sikerült. Sokféle kísérlet után a turáni vagy ural-altai nyelvek igénybevételével betűzték ki az ékírás értelmét, s kiderült, hogy az egyik kő Krisztus előtt az 1900-ik évből és I. Sargon uralkodása idejéből való. Összesen 16 tiszU magy ar szó van rajU, 9 bzó pedig a finnek és 6 a töröknek felel meg.
— Petőfi sir ja. A ,M. Polgár'''' igen érdekfeszítő hírt közöl a következő sorokban : Petőfi elestére vonatkozólag lapunk egyik barátja fontos adatokat ígért legközelebbről. Egy élő szemtanúra hivatkozik, ki Petőfit sebesülten Segesvárra vitte be s megtudja jelölni a sírt is, hol tényleg nyugszik. E sírt tol lehetne bontani, s talán mélye végképen megtudná oldani e kérdési, mely az egész nem se tel érdekli. Még csak annyit jegyzünk meg, hogy a forrás, honnét ez előleges közleményt merítjük, egészen komoly. Fölmeriiettük előlegesen azon kérdést is, hogyha a kérdéses élő szemUnu tudu Petőfi elestének körülményeit, miért hallgatott mostanáig? Erre közlőnk azon választ adja, hogy a tanú foglalkozására nézve nem olyan, hogy az irodalmat figyelemmel kiférhette volna, s nem •*<> tudta, hogy Petőfi sirját valaki keresi.
— Mismarck szójátéka. Deczember T-cn látogatást tett a német birodalom kanczellár-jánal Bucher titkos tanácsos, hogy személyesen adjon neki fölvilágosítást Törökország viszonyairól; de Bismarck ezt mondá trefas ko molysággal: .Kérem, hagyjon nekem békét most a divannal, különben is eléggé el -vagyok foglalva a sze k kel, meg a b a n k ka L*
— Nem valami rettentő szellemdus szójáték | biz ez, de hat Bismarck mondta b így csak l meg kell járnia a lapokat.
— Foglalkozásmódok statisztikája. — | Őstermeléssel foglalkozó (földmivelő, • bányász, baromteuyésztő, erdész, halász) az ösz-
szes népességnek Magyarortzágon 32.,% a, Ausztriában 37.¿"/oj Müiparral (gyármunkás, kézműves is) nálunk Ausztriában ll.a®/e > kereskedelmet nálunkO.^/q, Ausztriában 2.,°/o> értelmisége keresetet Magyarországon Ausztriában l.a*/o képviseli. Tőkepénzes nálunk csak U.i0, Ausztriában 2.3*/0,személyes szol-'' gálaUal foglalkozik Magyarországon 78, Ausztriában 4.a*/0- Foglalkozás nélküli nálunk a lakosságnak 52.,, Ausztriában 4l.6f/o — Érdekes, hogy nálunk az őstermelés rovatába sorzottak közt: földbirtokos 1.925,625, haszonbérlő 47,808, gazdatiszt 16,063, éves szolgálatot végző 1.650,870, napszámos 1.369,312, vadászat 8 halászattal íoglaikozo 4,932, bányászat s kohászatnál birtokos 1,289, bérlő 994, munkás 45,892. — Értelmiség osztályában Magyarországon: pap 19,858 államhivatalnok 14,045, megyei hivatalnok 8153, községi hivatalnok 13,342 (a hivatalnokok ssá ma Magyarországon több, mint 36-odfél ezerből áll), tanitó 27,221, felsőbb tanuló 63,437, iró 715, művész 11,303, ügyvéd 4884, orvos 2807, sebész 1051, bába 5470, gyógyszerész 1437, és m á s értelmiség (valószínűleg e „más* rovat alá vétettek a mérnökök is) 3518. — Anglia 20 millioyó lakosa közt van 28 exer lelkész, ügyvéd 3071 [tehát kevesebb mint nálunk), orvostudor 2385, unitó 110,364 («okkal nagyobb az arány, mint nálunk), iró 3395, írónő 185, mérnök, épitész 3329, gyepotgyár-birtokos s munkás 456,646, gyapjugyár birtokos s munkás 130 ezer, bányász 317 ezer. Földmiveléssel foglalkozik Angliában 2 millió 10 ezer, köz tök birtokos csak 30,766, bérlő 605,349 ; évi munkás 1.180,000, napszámos földmivelő 204,000, szolga a földmivelésnél 1.400,000 (nálunk 3 millió), szolgálónő 962,000.
— Francziaország 40 millió lakosa közt: 287,000 szolga, 618 ezer szolgálónő; 94,928 finemü, 122,118 nőnemű koldus s caa-
! vargó; kéjhölgy 16,339, hivatalnok 180,000, orvostudor 11,217, sebész 2727 ; földbirtokot 9.310,000, bérlő 4.543,677, munkás 5.355,299, napszámos 666,000. Iparosok száma 11 millió. Jogász s családja: finemü 91,252, nő 86,ü76, orvos s családja fi, 62,169, nő 77,629, tanitó s csaladja 97,117 fi 104,4b2 nő, tudomány s művészettel foglalkozók _családjaikkal együtt 32.846 fi, 29,067 nő. Egyházi rendbe tartozók családostul: 86,859 fi, 147,000 nő.
— Egy kis romunticizimis. Darázs Miska, a szombathelyi czigánybanda jónevü prímása, ki most Párisban vendégszerepel, Brüsszelben — mint írják — ugyancsak nagy hódításokat tett a női körökben. A brüsszeli hig-lifenek e szerint nagyon megtetazett volna a «természet vadvirága," élénk tüzű szemeivel, meiAncholi-kus arczával. Divatba jött, hogy a színi előadás után a tehetősebb körök meghitták házaikhoz Darázs Miskát s zenéje mellett tánczol-Uk, mulaiuk. Egy ily házi bál alkalmával, Darázs Miska női bámolóinak egyike, egy szép, -fiatal özvegy megszólította a czigányt hogy vájjon tudna-e prímása nélkül is játszani a banda, mire Miska leeresztette a vonót és hagyu tovább játszani embereit. A lelkesedő asszony most egyszerre azzal lepte mtf a tétlenül álló csigányt, hogy Unczra szólitou* fel. Miska zavartan mentegetőzött s bocsánatot kéri, hogy nincs keztyüje. „Nem lesz semmit, válaazolt a hölgy, én magam is le fogom húzni a keziyüimet !" S nem is húzta, letépte azokat kézéről, hogy annál hamarább tánczolhaason az „élénk szemű, melancholikus arczu" Darázs Miskával. A társaság kissé meg volt lepetve, de ki ue bocsátaná meg egy szép asszony szeszélyeit V
Papírszeletek.
Sanyi. Mondj valami újságot Hangvi '' Bangyi. Nem tudok barátom semmit Nauyi. Az már régi dolog, ujat mond !
Szerkesztői üzenet.
1535 H Csongrád. A vásárhelyi Agy sílrgGs.
1536 »Indulj- * czime s következő versnek, melyre axt feleljük : .Haladj*
El sfil a bot is, ha akarjs ég, De ily csodát nem látott ember aiég. Cssd hát öuerővel a*t s vasat, Éket verj s tölgyfába, mig hasad. Tunya as, ki örökölve vagyont, — Kérkedik, s iukább eszi a mákonyt, Alván, a ním tanulva segít e hasán ? Ismerünk sokat, él5k igy : Után. Föl hát korán ifjú magyar honfi ! Alkonyatkor — rougy lóg könyökből ki,— Hs munkárs kelsz A reggel óra Pénzt ad nekod : kenyérre, meg sóra.
FESENCZI.
1637 P. A látogatás kötelességszerű levén, semmi nj sem n.érült fel s igy közlése a többi helyeken tett látogstáa eredményét becsmérelné. A kttlte mény jönni fog.
1538. 8. Pacaa. Máthol nem kösölhetjük, mint nyilttérban, t-sért pedig soronként 10 kr. jár s kiadónak. Kérjük er. érdembem nyilatkozatát elleukesfi esetben — méltányossági szempontból — kivonatiiag k ötöljük.
1589. .Karácsonra* cximfi vemből:
Itt van, itt van az karácson,
Török nagyot sx kalácson.
Heje hopp !
Láss még mákos, méses tészta
Késsiti a babám Tresska.
Hujuhnj.
1540. Z. P. Ksttergom. Csak rendclkétték, azonnal kflldjük
1641. T. Gy. Köti.« lónak sat. Kár ilyesmire az idSt vesztegetni.
Történeti naptár.
Decz. 21. 1396. Zsigmond Király a nikápolyi csatavesztés uián Raguzába érkezik.
1801. Gvadányi halálozása. -1848. Az olasz kormány elísmeré Magyarország függetlenségét.
„ 22. 1314. Nagy Lajos király seregével Aquilába megérkezik. — 1848. Win-disch$ratz M.-ó várra érkezik. -1854. Fancsy Lajos halálozáaa.
. 23. 1848. Bem deési győzelme.
, 24. 1448. Huny ad i János a szegedi'' országgyűlésre érkezik. - 1855. Jar n?y János történetbnvár halálozása.
Lottuhuzá*.
Béta decz 12-én : 45, 69, 73, 18, 86. Temesvár, „ „ 3:, 9, 23, 3, 51.
Értek- es váltofelyam deczember. 19.
57t metaliques 69.85; 5*/ nem-/, kölcsön 74.75: 1860-ki álkdalmi kölcsön 109.60-, bank-részv. 997 —; hitelintézeti részvények 237.30; London 110.80; magyar fölátehermeniesi kötvény 77..—; te-nesvári földtehermentési kötvény 76.50; erdélyi fóldteharmentési kötvény 75.50; horvát-slavon foldtehermentéai kötvény 79.50; ezüst 106—; cs. kir. arany 5 27-Kapoieond''or 8.91 J/a
Ollót SS a „T. L."b ó 1. Üterk. üteoet. .Hallja maga, iufán>is medveboci ! Hs öii, maga, kend, keed gorombáskodni azokott, mi nem szoktunk ám. S csakis annyit jegyzünk nn g a fiikero* íántx ló ssétrepedt csUlkébet Lssonló gorumbaságárs, hogy a knud''uzi) söttéjéher dnetli^áló t ngeri szamár Üvöltés mellett vskaródzo J«-g«* in«.dvr brum-I mogásáho.-. k<«rnyikáló tót mutsikusra bontott ökör-farkból */"''tt éjataki lópokróctaterfi n görhes viziló J csimbókokkal förtelme«en beronditott v.idkntya sihe-j déri durvaságait figyelemre se mélt ittuk. Mert mi uetu szoktunk gorombáskodni. Tudja ?*
Vasúti menetrend.
Ervéuyes uovember 15 tőL 1874. A kanizsai idótmuUtó óra szerint,
¡úriul K auizMarúI
(Kauixsai vaspályái, <Srák pontosan a helyi ld6t
mutatják ) Vonat hova :
Óra Perc. Id6
300 Lstek, MonCrs.Dombovár i Kiuméba 6 2 reggel
215 Mohács, Zágráb ¿» üombovárrs 2 32 délut
Ül BodAr*.........6 17 reggel
25f................délut.
ff4 a - .............W ül estve
313 Htombathelyre (innét délután 6 óra
26 pereskor Bécsbe) . . 5 37 reggel
301 Bécsbe (Szombathely, bécsujh felé) * 7 délut
311 »< - „ „ lO 47 oitve 20J PrAgerhof felé Triesttbe .... 4 42 reggel
201 n .. Gráct és Bécsbe 2 ti délut.
| 213 * — „ „ 11 37 estve
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Mohács í» Zágrábból.....48 teggel
2<)6 Eszék. M.ihács, Fiume s Dombovárról 1 23 délnt 218 Fiume és Dombovárról .... 9 46 estve
dudáról .........4 17 reggel
fY » .........1 51 délut.
•» ......... 9 23 estve
314 8tomb.,thelyrol....... 10 26 reggel
302 Bécnből (Bécsujh. fttombath. fel5l) 4 29 reggel
312 - „ mm 10 10 estve «14 „ OrZcsből, (Pragerhof felöl) 4 44 reggel
20« Trieszt- Bécs Gi acsb.Sl.....1 13 dálnt.
204 — - „ „ . 10 18 estve.

Dsozsabsr 20-tól deczsaker 264|. 1874.
Hó- és heti- Katholikns nap-
nap
tar
Protestáns naptár
<1i ntjü
51) K. Tibér császár oisságlásskor. Luk. III Ján. I. G. Luk. XVIII. 18—27
Pr
20; Vasárnap i
21 HétfS
22 Kedd
23 Sserda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 8tomb*t
D. 4. Advent
Tamás
Zeno
Victoria f Ád és É. f
N. Karács Istvás v.
D. 4 Amon Tamás Beata Viktória Ádám Éva .V. Karács. István v.
Felelős szerkesztő: Báttrfi Ltjet.
A nagy-kanizsai közös népiskolákuál halálozás következtében egy segédtauitónói állomás évi 325 frt fizetéssel jött üresedésbe.
Kik ezen állomást elnyerni kivánják, folyamodványukat (ho! különösen a női kézimunkákbani jártasság igazolandó) f. hó 28-ig alulirthoz beküldeni kéretnek. Pályázhatnak nem okleveles tanitónók is.
Kelt Nagy-Kanizsán, deczember 8-án 1874.
Vágner Károly,
(1512 - 2) iskolaszéki elnök.
11111 111111 111111111
Kohn Gyula
norinbergi és diszmű tárából figyelembe ajánlja nagyszerű kiállítását karácsonyi és újévi tárgyaknak,
ugyssinte legnagyobb választékot
1499—8) legjntányosabb áron.
Jó és szép
ZONGORÁK
és
PIAMJsÓK
a leghíresebb gyárakból jutányosán kaphatók
BISCH1TZKY M.,
zongora raktárában
(1514-2)
Nagy-Kanizsán, Fő tér, Újvári házban.
Pályázati hirdetmény.
Z alamegy« Csány község káutor tanítói állomásra pályárat hirdettetik. — mely állomás következő éri járulékokkal van egybekötve : • mlt*á£oi püspöki pénztárból évenkii.t 45 frt 50 kr. késipéns, kántor néven minden tankötelestől 1 frt, tehát mintegy 60 frt., inmétlft ¡¿kóláiktól íejenkint 50 kr., lélek-gabona név alatt egy-egy pártál nzán.uva mérő összesen 20 mérő roaa, ehez minden pár ntán IS kr. lélakpénz,
_ harangozó kéve mintegy 8 kereszt őszi és tavasziból, is-illetmény a
kagyaraktól kiadva * a Unitói lakhoz szállítva 3 öl n«?ro n/amitva az iskola f6;ését, melyre a tankötelesek állitanak ; a hegységből minden egy hold ■zőllSbirtok után két itcze bor, vagj must; axookivül ''/« urhéri sesfio tiszta jövedelme, a munkáltatás és adózás * tanitót illetvén; hoz»á számítandó ''/» urbén sessio ntáni legelő járandóság : — lakház. melr áll két szobából, konyha, kamra, istálló és koovhakertböl * végül a ato-láris jövődelem
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy kérvényüket 1875. évi január 13-ig alnlirt iskolaszékhez adják be.
Kelt Csányban, 1874 decz. 18. u. p. Zala- Apátlií.
TÓTH SÁNDOR
(1528- 1)
Az iskolaszék.
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-és szalma székekben.
saját készitményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
(1345—21)
N.-KANIZSÁN vasut-uteza, a városházban.
Raktár
ruganyos á g y a 1 j a k, matráczok, tükrök
és
függöny tartókban.
Czélszerű és elegáns
karácsonyi és újévi íijanűekokul
ajánlok író- és rajzeszközöket, bőr, broncz és faárukat, 50 krtól kezdve minden tetszés sterinti
árig.
További Íróasztali készleteké, iromarnf-táf»kákat, albumok-, szh artar
tök-, pénztarosakat stb. stb.
legnagyobb választékban.
Különösen ajánlom a legújabb jelképes .XS*-*
levélpapírok- és borítékokat színes monogrammal, vagy különféle ciinos jelvényekkel.
(1507-4)
X X X
8 X X X X
KANITZ C. X
r Budapesten, Dorottyautcxa 12. V*^ X
Levélbeli megrendelések utánvét melleit pontosan eszközöltetnek. A
xxxxxxxxxö
i« Karácsonyi és újévi ajándékokul!
% (1500—4)
I É
tetemesen megnagyobbított mü és könyvraktárában
Aiagy-Kaniz^án,
diszmúvek, albumok, képes-könyvek, naptárak, imakönyvek, monogramm levélpapírok, borítékok, látogató-, névnapi-, újévi jegyek, szállító-levelek, tintatartók, srófos írónők, rajzminták, rajzeszközök, ég- és földgömbök, franc, ruha-író tinta, dús választékban továbbá báli-, esketési meghívások, falragaszok, tánezrendek, kotilion jegyek, étlapok sat.
igen olcsó árért kaphatók.
1 c-g
<J £ Sí
2 jt S
U OS — - *
» ac
- a *
tt, >- ~c «
hc a.
00 £ — í 1 c
M
K
x w
3 S
•SS .
c| S é
•C ° A •
® ao JZ c sS —
jc -— — •—
t
Z .!
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni.
ANUDY.SE NECKLACKCtilLDREiSr»! FK aNCZIA-FULYEKONtY HAJFES- EAU FONTaIN DE JOUVENCE Téeth, angol fnggyóngyök gyermekek»TÖSZKR. a hajnak kedv 3zerint feketére,''GOLDEN minden hajnak az általán cso-
«amara nyak körül hordozni, a mely barimra, szőkére legfeljebb 10 perez 4jtal a fogakat könnyebben kapják. Ara alatt tartósan festetni, melynek hatása 2 frt, tuczat 20 pret. olcsóbb. oly általánosan elismert, hogy további —— ,----''dicsérgetésre nem szorul. Készülék hoz/.á;
0 DÖNTI NE (fogi-asta) porczellán té- L ¡. ket kefe és két csésze 50 kr. Egy gelyekben. ara ŐO kr. o. e. l''uczatuái 20 uveg hajfestóncz 2 frt.
prtl. olcsóbb. Ezen fogpasta a legiele-;-----
sebb szer a fo«*k tisztítására, úgy a 8ZEM-ESSENCZIA Dr. Romershau-fogak épségbeu es fehéren tartására a sen, u láterő fentartása, szilárdítása és fogsavanynak artalmatlan módon eltá- erősítésére. 1 üveg használati utaaitánsal volítására, a íughus erősítésére ugy a együtt 2 frt. 60 kr.''
véizés uiegakadalyozásdra. ''--~r-------
----'' NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
CACHOU AROMATISÉ a rosz szag- *0 kr. „
nak a dohányzás után & szájból eltávo- —-----------¡--
litására, úgy az eves, szeszes italok.: VALÓDI CZUZ és HHÉUMA GYA-tnint boraak és sörnek ivása után b. a. FATTISüNTOL. 1 csomag 70 és
t. nélkülüzhetleo finomabb es jobb tár- w kr • tagszaggatás ellen ¡».
jaságok, színhazak, balok és salonok! PaSTH , niOEfiríV HF Rlf IV m i látogató szamara Lzen CACHON tiszta, , D''dJfiSriY DE BILIN (B i-
az egészséguek legkevésbé ártalmas nö-''l.lul ^^ztesi ezukorkákj. A híres bi-vényalkatrészekből aU, és a íog.k rot- 1101 készült pastillák, moU-
liadása, valamint lugfájas ellen ¡.''gjob-lf^?^1'' >íy0m0r^rCfIléJ'' uebez eméiX-ban ajánlható. Minden használatkor kell lés,D1e '' a Kjomornak étellel es szeszes megrágni egy pilulat. mely által a rosz ^kóvetkezteben elo
dált aranyszőke szint kölcsönzi a leg tökéletesebben ég meglepőbben, Ára 10 frt.
N2
CC >
>> 00
I —
> o
w I
s
JC
I
®
E c l?
''S -«S 3 _ s -v fj -Z a ~ JS
a, —
... -ö i 5 -
at^- «J « » —
i*ag megsrtoik. Egy doboz 60 kr.
álló felbüffögésnél ajánlható. Egy skatulya ára 60 kr.
KAÜ ANrilEPHELIQüE. Ezen tiszta "Th,.-. r, vryRlv w -
uövéuyrészekból készített víz évek ota ^ I1lN A .<,LY POMADE. a h^j-
kipróbált es jónak bizonyult szőre a bór p*Jíót l\haj°ü*eit elmozdító
»zépítése, frÍMitése .,s erősítésére, vala- ^^ Ugelyekben 80 kr.es 1 frt50kr.
mint mindenféle s/."plók, szömorcsök, kiütések, foltak eltávolítására. 1-igy üveg ára 1 frt , egy tuczui 9 frt.
EAÜ DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ világhírű kiválóau kellemes illatja és ize által és jeles gyógyhatásával a fájós roazsaagu fogak, valamint ezek rothadása ellen. Egy üveg 50 kr.
FOtíPOR PURITAS. Ara 1 frt.
PÁSTILLES DE CHOCOLAT fer-rugiaCQi vas-csokolád a vértisstitásra és sápkór ellen. K.gy skatulya ára 90 kr.
POPP FOGPASTÁJA Ára 1 frt. 20 kr.
LIEBER-FÉLE Etií>Z>ÉG- NÖVE-NY''EK. A legkitüaóbl<a-k bizonyult szer, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köhögés és rekedtiég ellen. 1 csomag 1 frt 50 kr.
LIEBE LIEBIG-FÉLE TÁPSZER GYERMEKEKNEK a hires Liebig- leves készítésére. Egy üveg ára 70 kr.
FOGPASTA, CS. KIR. SZAB. PFEF-FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
A CONDENSALT TEJ, készítve az Anglo-Svíss condensed Milk Co^ Cham, Svájca, az egyedüli Liebig báró által elemzett és háztartások, kivándorlók, gyermekek (.kisdedek) számára ajánlott condenaált tej. Ára 65 kr.
PRÁGAI K08ZVÉNYTHEA, csomagokban á 60 kr., és WE1DINGER-FELE
fájdalomcsillapító kosz vény-tapasz, No. 1 á 52 kr., No. 2 (kettős erejű) á 1 frt. Legbiztosabb szerek, tagszaggatás, köszvénycsomók, daganatok sat. elleu,azonnal csillapítva a fájdalmat.
HERBABXY J., növényi köszvény elleni pilulái biztos sr.er, az acut idült és rendszereden k »szvény gyors és alapos gyógyítására, az ideges köszvény, mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen: mint lép- és majdaganat, gyomorbaj. megrögzött hasdugulás, vizkór, aitesti SVÁJCZI HALLÁ8I-LIQUEUR, fülbajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 s csengés, fájdalom, ftliwurás, nehéz hal
PAGLIAÍÍO, igen kedvelt, felolvasató, vértisztitó sztrp, valódilag hozatva. PAGLIANO tanártól Flórenczben. Ára l frt 50 kr.
fél hónapra, 1 frt. 50 kr.
Uás ellen; ára 1 frt.
Dr. JdKDIC. és Unár SCMIDT FLO dlAN* MIKSA, fájdalomcsillapító, scor busellene» erősítő fogtiucturája. Ezen tínctura, az eredeti rendelvény szerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyorB csillapítására, mint erőnitő szájvix gyanánt inár egy félszázad ota nagy haszonnal alkalmaz tátik. Két előnye van : 1., igen üatáios és kiválóan olcsó ára miatt minden más fogcseppet fölöslegessé tesz CvegecaV ékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 tuczatoil 25prct levonat''

- w
C 6 1
■CÍ3
» Ki
JX
-a ,
C ^ =
ft. ^ — C W-*
t X -C/ M —
jr r «
Al ^sBLRO! ÉLET ESSENT1A l»r Kieső*. Makaca h is szűküléseknél, rosz e-mésztésnél, arany-eres bántalmaknál. Egy üvegcse használati utasítással 50 kr., és I frt. Tuczat számára 25 prette olcsóbb. —
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszeréaz a „ Szerecsen hez"
Nr. 27. Bécs, Tuehlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szerekdt.
Postai küldések csak a csomagolási díj 15 kr. hozzácsatolása mellett
eszközöltetnek.
FOG-CEMENT, es. kir. szabad, a fogak ónozására, ára 1 frt.
ANATHER1N szájVÍZ, cs. kir. szab. va lúdi, Popp J G.-tól, általánosan mint a legjobb fogerŐ8Ító szer ismerve. Egy üveg 1 frt. 40 kr, postán 1 frt 70 kr
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle. Eddig utol nem éretve hatásában az nmészté* és vértisxtitásban. makacs ba- ...
jok; mint: emésztési gyengesék. moliA. n&Iati "t*«ilassal együtt. _ égetés, altesti bántalmak, bőrkiütések. STÁJER NŐVÉN YNEDV, mell- és ttt-befeszkelt idült csűr. Nagy doboz ára dóbetegek számára ; köhögés rekedtség
1 frt. 26 kr, kis doboz: 84 kr. «Hen. ngv mint «reg gyenge személyek
8 ÉR VT A PA SZ Ki válóan alka I maz-''jj^''^ó. Egy üveg.ára 87 kr. ható altesti sérveknél, készítve és ajánlva CS. . KIR. SZAB. TANNOCHININ PO-:)r. Krisi, baseli gyakorlati sérvorvos^. MÁDÉ. A lejjbiztosabb és legjobb hajtól. Pléhdobozokban leírással együtt 3 növesztő szf-r 3—10 napi használat után frt 60 kr. o. é. ''a haj kihullása tartása megszüntettetik.
növése elósogittetik. és természetes sr.i-néh«n puh^r. fényesen megtartatik, a kéreckeprés p-dig megakadályozuit sok orvosi t. kíiitélv által ajánltatik és számos elismerő levél áll mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül.
Dr. CALLON FEREG TÁBLÁCSKÁM REST1TÜTI0NS FLLÜID jele« sser Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeréül lovak számára. Ara 1 frt. 40 kr. ajánLaatók a belférgek ellen ; igen kel lemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr , skatulyákban has*
EGYETEMES TaPaSZ, Dr. Búron Párisban Ez a párisi és londoni fa cultások diplomájával ellátva, magasabb helyen megvizsgálva és nyilvános eladása helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy. minden lehető sértés, harapás, szúrás által okozott sebek, görrély, gennyedés, bélférgek, körömfo-lyá» ellen. Egy tégely ára 30 kr.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg-jobb minőségű 1, 1 fél. 1 negyed és 1 nyolezad fontos faaékakban.
Dr. MaYER GYOMORESSENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika. gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azutáu a
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, ki-tünó gyógyszer köhögés, rekeduég, hunit ellen. 1 ikatulya 38 kr.
LÁBIZZADÁS ELLENI POR. Ezen por elűzi a lábizzadást és az általa okozott kellemetlen szagot és egészen ártalmatlan. Egy doboz ára 2 frt.
Dr. QÜARIN híre« köhögés és hurut elleni pora (különösen erőteljes személyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
NEUROXY''LIN, havasi növényekből készült növénykivonat, csúzos, köszvényes általán gyengült állapotban. 1 üveg l frt; erósebb 1 frt 20 kr.
1 PREND1NI-FÉLE PAST1LLÁK-rekedtség ellen, énekesek és szónokok, nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr.
FRANZBRANNTWEIN egy üveg 80 kr. vagy 1 frt 50 kr.
Dr. C ARN ERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisztitó szer, meiv mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmasható a vér tisstátalan-ságánál,nyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, siphilistikua daganatoknál, köszvényes és csúzos lerakodásoknál, altesti bántalmaknál, székaz ük üléseknél, rosz étvágynál, vértolulásoknál, főfájásnál. Egy üveg ársH frt 20 kr.
COPATINE MÉGE, szerencsés egye titése s copaiv-balzsamnak más kitűnően ható blzsamos anyagokkal, uj és idült magfolyásóknál. Párisban a kórházakban használtatik. Cznkorhüvelyek-be vannak takarva a ku ácsok. Az eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erósebb minőségű vassal 2 frt.
STURZENEGGER SERVTAPA8ZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt ¿0 kr.. erósebb 3 frt 70 kr.
FRANZENSBERGI VlZ,kó- és egyéb hugybetegségek gyógyítására, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönő iratok, melyek minden üveg mellé mellé-. HINTÓ POR, általánosan ismertjeles keltetnek, valamint az évről évre emel-lháxiaser, hurut, rekedtség, köhögés ellen, kedó elárositás, ugy a bel- mint a kül-
földön legjobban bizonyítják.
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GYO Gyönyörű k.állitásávai a legszebb toi-,MORBALZSAMA üvegekben 40 kr., ki-leu aszúinak is .üszére szolgál. Ára váló hatású és biztos szer az aranyér,
egy .1 fri 0. e
hónapig szolgáló doboznak 2
valamint rögzött székdogulások. ross emésztés és gyoiparsav ellen.
vnrDnc TJITTT^ . - iz- l PASTILLES FORTIFICANTE8 (PAS-FOGPOR HEIDER tanar eldirata jillj; ROMA.) Esen pastillák igen
szennt, 1 skat. 4ü icr. ajánlhatók mint erősítője és élesztő
sze e a nemi rendszernek és a nemi éltben, anékí''l, hogy túlingerel-nénrk vagy ártanának • a férfias gyengeséget elenyésztik még magasabb korban is és a legjobban ajánlhatók; egy c-eg ára 10 frt. _
Valódi dorsch májzsir olaj,
VET0R1NI BALZSAM, havasi növényekből és drága essentiákbói, a ca. kir. galiczia országos kormány által megpróbált jelesen és biztosan ható szer, ideggyengeség, görcs, csúz, oldalsznrás, gynladái. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
kiváló gyógyszernek *elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél : kiváló minőségű és tisztaizü; egy üveg 1 frt 80 kr; egy tncsat üveg vételénél 26 pret. levonat
Ci
cc.
1
ORJ
a &
O
cr w
-1
s>
7T
SB
O
(X
O
a
* 5 sr 00
C 0
Cr- pr
2i K
a
7T
£ ^
oT "
3 o
S: 0
cs pr S
p "p-** ~
a Z-
-» &
0
CD -1
^ %
JB »
5 s
O N
M n
cr
JB j—
P"- cr
£ &
Cr. o
s r-
S* X
05 -
O
- tC
cS" -T* a
vr r cr
o ^
cn c_
o »
o-cr cr
»
rc
o a
i

HOFHERR IM

o
o o o o o o o o o
haladási és érde m-éremmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Krlachgitsse 22.
• *
ajánlja kitűnő szerkezetű
6arett-fÓte. sorvető gépeit, melyek a legújabb javításokkal ellátva, eddig miuden má* ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak : Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgánynyal, vagy anélkül. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Homsby-féie gabonarosták.
Uiuillier-féle legcélszerűbb konkoly tiszti tó gépek és ilyenek Pernollet-féle
szerkezettel.
Richmond & Chandler-féle. ugyszinte eredeti angol Bentall féle szecska vágó gépek, kukoricza-morzsolok, kézi-, ló- és gőzerőre. Répavágo és repazuzó gépek.
urlő és daraló malmok gőzzel,jargánynyal vagy kézzel hajthatók. ZUZÓ malmok
sat. ;at.
Kitüuo anyagért és hibauélkilli .Szerkezetért kezesség vállaltatik. Abrakkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
gepgyaros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
8 o o o
8
8 O O
o
8 O
Ajánlja gazdagon ielszerelt uruk-, höl-,gyek és gyermekek számára való topán raktárát'' a legjobb minőaégüoket a lehető jutányos áron-
lJgw\sziute figyelmébe ajáulatii bátor vagyuk u os. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőr bői elfogadok és készitek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban váaároltakat kijavi-táarn elfogadom. *
Empfiehlt sein reich aasortir.-i \Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungBwürdiges Publikum aufmerksam, daas ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer-Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte W&are zu reparieren angenommen.
Varrógépek részletfizetés mellett á frt 2.50.
Szombathelyen, toter 1. sz. a.
(J5Üí> - 4) lévő gépraktárban.
Varrógépek a legnagyobb vá lasztékban minden rendszerből,
ugyuiiiit:
Eredeti Singer, Howe, Wheeler & Wilson. Anger
valamim
ké/J varrógépek.
elád 2 frt 50 kr. részletfizetés és több évi jótállás mellett.
Lg« szinte mindennemű
tű, czéma selyem és gép-olaj Oktatás ingyen.
Scherz Luiza
jjvári raktára Xagv-Kauizsin
b: 1 s © t> t) ltlvonata 0494-
a unir 15 év óta fenálló FRI EDMANN-féle Bazár árjegyzékének. Csakis Praterstrasse 26. SZ. a.
i
HkJ ¿a sr.aUihi.''iv«r*/to
p7flf?tt sikerült egy hírneves or-vunuxk egv tiszti:» teii) észne-ii.(lekből készített szert íeha-lálui, melynek használat* által iiiegl«-f>«*»I <r rövid idü alatt a |..k»k<''ph87.ah(> helyeken in hul iamzato* hajzat növesztheti» íVjílek 6 hét Miatt a leg--z-IjW és I •ghiilláiuzsto.sabti hant ni".veszthetik. \z elárusitá* j''itállá* mellett történik. fezen kitiln«''> ára flvegenkiut 1
frt íiO kr.
Herkalei -r.«*z. Kr.eu sz>*sz a haj-talan éi hajhagyma erősítésére szolgál, miért 1» már eUű használata inán megszünteti a haj kihullását, eltávolítja a k.>rpa képződést s annak torábh fejlődését hátráltatja Egy <Jv«*g ara 80 kr.
Perzsiai hejt''estőszer, mely aital a már egé*zeu «"*z hajzat egy pillanat a att tetszés szerint szőke, barna, vagy feketére festhető s amellett terméaz<-te* flde-lényt k ip Kzen szer malátából készül s leljeseu ártalmatlan 1 doboz ára használati utam táxsal 2 frt.
I''umpndotír Pasta, egyedill li.vá-•os szépitőszer. Raktár* az eredeti arc z-p a * t á n a k, mely mindennemn bőrkiütéseket eltávolít, n?y s/.eplő máj-foltot stb s kiválóan a bőr fM-pülénét erodinéuvezi. Egy tégely ára 1 frt 50 kr,
Hajtalanitó szer. Ezen szer alkalmazása által pár perc* alatt biirmvly helyról a hajzat tövestől kihull, míudeo káros hatás nélkfil. Egy üveg ára 1 frt.
Franczia levélpapír. 100 drb. nyol-czad alak, fehér s finom 4ő kr. burdázott én vonalzott angol 1 frt 20 kr. színes £0 krtól 1 l frt egész A frt 50 krig. 100 db. ; negyed alak finom s fehér 8". krtól egész 1 frt 65 krig 100 db. biriték uyolezad alaknak 30. 40, 60 kr Két csinos beKI ,
K- réssel '' Finom vé*et(i pecsétnyoinók csinos írással, darabonként 2 be-t .vei , »zleses fafoganytyu val 50 kr. Korona ára 50 kr Egész nevek jutányosán számittatnak Mampilixk. pléhdoboz, festék s
ecsettel 4 frt 50 kr. Nincs fogfájás többé, ha a nálam kapható tinctura utasítás sze-rint használtatik. Ara ogy íiveg-nek íj(> kr. Három pwrcz alatt f bér fo^nk, a t-s. k .szab. tenyész-fogj.asta használa:.t mellet- Egy porczel-lán tégely ára kr Csuda szapp-«r, gyógyít minden bőrbetegséget, kiütést, sajgá«! stb. gyermekek s felnőtteknél Egy darab á''i a bn .ználati utasítással 20 kr. Cs. k. pat szoptató palarzkok 40 —SU kr.
Minden háztartásnál szüksége« kellék a kétkarú mérleg, melynek mérképeasége 10 font Darabja 1 frt 80 kr. Petroleum tisztító, melya robba-uast és gyulladást hátráltatja. Kisebb 2ó kr, nagyobb í><) kr. liőrtárcza látognt > jegyek számára. nagyobbak naptárral ízlésesen kiállítva 40 kr. Fraucxia chiua - ezüst gyengén eziistü/.ve m mégis t-Hinnal kiállítva. 1 tuczat evőkanál nehezebb fajú 5 frt. 1 tuczat kén és rilla lo frt., egy tuczat kávéskanál 2 fit 8J ki., egy drb tejföl-merő 1 irt 40 kr. Kitűnő ajándék a bár».»nvnyal béleli doboz, melynek tartnlma db villa, 6 kéi, fi evőkanál a fentebbi china-ezilstből, ára 10 frt f>0 kr.
f
Ai emberiség j«\ ára
találtatlak az angol B. itauuia éri-zből készült evőeszköz-
készletek, melyek tulajdonsága : semminemii méreganyagot magukhoz nem venni, miért is fényük míut az ezüsté megmarad. Csak 10 frt egy telje« készlet fi személyre s .i4 «Irnböl áll: 6 drb. evőkanál, fi drb. kés (Britann<a) I drb leve^meró. 1 drb. kávégép, 1 drb. bor«- és sótartó, 1 drb„ czukor-r*ip-pentyü, 1 drb ezukorhintő, 6 drb. kávéskaiiál, 6 drb villa (Britannia) 1 drb. tejnverő, 1 drb. tbeagép, 1 drb. th^a-szürő, 1 drb felszolgáló táleza. 1 drd. evőeszköz tartó kosár. S tniudez esak 10 frt. 12 személyre 15 frt. Egyedüli raktár a magyar-osztrák birodalomban.
Vértiwztítószer, Seidlic* pornak is nevezve, egyetemes gyógj-szer minden betegség ellen. Egy doboz lá nagy pohárra elégséges. Ára 6«» kr Terem-órák fényezett strkrény-nyei, két napi járképrsség s két évi jótállással drbja ü frt. rak és hölgyeknek nélkillőzhet-len az egyetemes csinoaitó doboz, mely mindennemű házi és utazási használatra. Ara urak részére S frt 80 kr., nők részére 4 frt 80 kr. koronával, divatos színnyomat- Bmncz iró készlet 10 darabban,
».i iiió >.>..;r..n -------- csínnal kiállítva ára 3 frt.
Időjós, mely 24 órával előbb már
tal 100 papiron (monogramul) 30 kr. 100 borítékon 30 kr. A ngol aczéltollak minden faj^i, kívánat szerint l2 db. szám.-a 10, 15, W, 30, 40 egész 80 kr. Dom borsajtók névvel csinos kiál lilásban 2 frt 80 kr.
jelzi az időváltozást. Ára 1 frt
20 kr.
Mzraente« ágybavalók, ára darabonként 60, 90 kr. 1 frt 20,
Legújabb ftiinr><U-e*itő stampiliák, melyekkel egyszeri befesté>sel 100 nyomat készíthető, nagyon czélsxerü hivatalok és irudák számára, egy darabnak ára finom véséssel ti Irt 50 kr Örök ifinság nélkülözhetlen szé-pitőszer bölgyek számára. Egy '' dobó? ára jótállás mellett 1 frt. Költo-órák jól járók nehezékkel
1 frt 30 kr. Uri gomb-készlet 5 drbban 10 kr Hölgy ékszer kéarlet a legfinomabb 10—20 kr. Nagv festett virág csupor Svédből 20 kr
Harisnyák párja 8 kr. . Valódi angol étkészlet 20 kr. 100 drb. finom varrótfi 10 kr. 100 drb. levélboriték 20 kr. 1 sai varasipka tajtból m-.tszett alakokkal 20 kr.
Egy kosárka szagos vízzel töltött Kzőllőfürtöt tartalmazva 20 kr. 1 drb. zsebben hordoztató lég-
sürmérő 20 kr. Kézi kosár 3o kr. Egy ampola üvegből 25 kr. 1 Egy jól járó fali óra bronczlap-pal 90 kr. hevélbélyeg-album 45 kr. Husvágógép. melv a hust rövi l idŐ múlva a le^apn''ibb darabokra v.ngj.t, ára 5 írt Alma s burgonya héjtó, mellyel egy perez alatt 3it drb burgonyát, vagy almát le lehet hé-jazui Egy darab ára 4 frt Ax egyetemes éji lámpa, egyszersmind theafóző is. Ára 1 frt 50. Tojáskémlő ti<J kr Czitromzuzó 50 kr. Fűszer szelenoze 1 frt 2<'' kr. EgérfogAgép 80 kr. Evőeszkfizuek való kosár 1 frt 20. Pohárhordozó 90 kr. . Sardells kés 50 kr. Uti-óra keltővel 5 frt 1000 drb. pecsétjegy 1 frt »Ki kr.
500 „ 1 frt ÜO kr.
Béesi emlék 20 kr. Kézi lámpa 30. 40. 50 kr. Báli legező nagy 10—20 kr. 1 pár nagy kávés findzsa 10 kr. 6 drb kávés kanál ezüstözött
érczbŐl 15 kr. fi drb. evőkanál 25 kr. Mosó táblák 40 kr Mosópor 1 font 20 kr. Varázs tfitartó 35 kr. Befflzogép 5 kr.
1 biztonsági lakat 10 kr 1 kávéstáleza nagv 10 kr 1 lámpaflveg-védő 5 kr. 1 kötőkosár 10 kr. 1 tán-7.a nagy 10 kr. 1 szem ernyő ''25 kr. 1 diótörő 25 kr
Cs. kir. szab. tejszivó 60, 70 kr. Valódi angol görcsharisnya 2 frt. 50 kr. 3 frt.
Valódi angol alvó s ülŐvánkos 3 frt 50 kr. 4- 5 f»t.
Őt kr. ára ég anvac. egy egész napon vasalni Az ily vasalógép áiványuyal együtt 3 fr* 50 kr.
Egjedülr gyógyszer tüdőbetegek számára az úgynevezett respi. rator, mely minden időben tiszta, meleg levegőt késxit, darabja 1 frt 50 kr. 2 frt 2 frt 50 kr. ezflstben.
A legnagyobb
VASBUTOBSTia
b«Nsb,*n, III.Marxer uiczn 17. sz alatt, van, hou-nan kepékkel i>Hát<>n árj egy ze k kívánatra in-gyn, bérmentve küldetnek mindenkinek.
Das beste Mittel zur Conserviruug und Geschmeidiginachung des Leders von Stiefel. Pferdegeschierc etc. etc. ist das
Russische Leder-öel.
Dieses Oei zeichnet sich vor AlK-m durch sein Aroma aus, so da^s man mit Stiefeln, welche mit demselben bearbeitet sind, ohne An-stosi zu erregen, im Salon er>cheiucu kann. l)urch die Behandlung mit diesem Leder-Oel erhalt das Lvder Schutz geg-n die Einwirkung voa Luft, Hitze und Feuchtigkeit all« r Art: von Zeit zu Zeit damit getränkt, bleibt «las Leder ste;.v sammtartig weicu, wird wa:>8erdicht und erhält eine besondere Elasticitiit. Der Fussscnweiss wirkt auf das so behandelte I.eil-r nicht mehr uachtheilig ein, letzteres bleibt weich und geschmeidig und erlangt dadurch eine grosser^ Dauerhaftigkeit.-Nach der Behandlung mit Leder-Oel kann das Leder jederzeit gewichst oder iackfr1! werden und erhalt daun einen schonen dauerhatteu (tlauz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fl. ö. W., sowie in Blechflaschen 5
fl. 10 Pfd.
Mit Medaillen ausgezeichnet. *
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. ausseht, privili^irt tür Oesterreich-Ungarn.
Universal - Salon- Spiegel - Fettlack
für Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere.
Dem (((.''fertigten ist es endlich gelangen, einen vortrefflichen i Stiefel-Lack etc. zu erfinden, wodurch das Wichsen der Stiefel ganz ou-
| nöt''iig wird Nur mit einem Pinsel bestreicht man die Stiefel etc. und j binnen wenigen Minuten glänzen dieselben tiefschwjrs. Das Leder leidet '' oaruuter durchaus nicht, sotideru wird im <tegentheile weicher, geschmeidig und wasserdicht.
Flaschen in 1. 2 lind 3 (1. <>. W. vrrseudet
Kngros
«lie
Fabrik und Haupt-Niederlage Eab&tt
1.40— t. 75-2.20
Képes árjegyzékek 100,000 tárgyakról mindenkinek kívánatra ingyen s bórmentve küldetnek. F. évi augusztus elsejétől fogva nagyárudám külön helyiségbe helyeztetett át, hol iaméieladók árleengedésbeu részesülnek.
í . lobaaa drenar s KmhMt^r
i
| Wien, Kohlmarkt Kr.
¡ vis k-vis dem Café Daum, im Hote links.
Provinz-Aufträge werden per Cassa oder Postnachnahmt I (1478—9) sofort ausgeführt.
-
rit g.
J. n.
An d « » P. T. Publikum!
Warnung''.
la neuerer Zeit verbucht ein obscures Gesrliän, il«. ¿ufällig den Namen Friedmano führt, dnrrh lügenhafte Annoncen da« Publikum-irre tu f ü h r e n, um au* unterem gutt-n Kufe, welchen wir uns durch 15 jährige reelle Geschäftsgebal.rung erworben haben, Nutaen zu ziehen. Gestützt auf diesen unseren guten Ruf. und um eine Verwechslung mit uns<-rem ¡>ltien<>mmirten Geschäfte womöglich herbeizuführen, annoncirt dasselbe. d:iss es früher in der Praterstrasse etablirt war. ''m Interesse des Publikums sehen wir uns daher veranlasst, diese B--naupti;ng als eine offenbare LQfle zu bezeichnen, indem der Inhaber desselben niemals ein Geschäft in der Praterstrasse in Wien hatte, sondern — Farber in 8t. Veit war.
Wir erlauben uns somit das P. T. Publicum zur Vermeidung jedweder Irreführung nochmals darauf Aufmerksam zu machen, dass sich der so vorteilhaft bekannte Bazar Friedmann, Wien''s billigste Eiukaufsquelle, seit 15 Jahren ununterbrochen nur Praterstrasse 26 befindet, von wo aus auch auf Verlangen an Jedermann der neu erschienene Weihnar.hts- und Neujahrs-Catalog gratis und franco versendet wird Achtungsvoll
(1508—3) Bazar Friedmann,
für eu gros & en détail : Wien, Praterstrasse 26 In Triest: Cerso. Piazza St. Glacoao Nr I
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkivüli s a legeltérSbb esetekben bebisonyalt gyógyhatásúk álul minden, eddig elismert házi sserek köaött, tagadhatatlanul aa els6 helyet foglalják el; mit aa sok ezer, a császári birodalom minden réasébffl keaeinkhez küldött hála-iratok a legrésaietesebhe:, tann-•itják hogy e porok rögxött sznrnlásoknái, enúsztbetetlenségeknel. §yn-■orhévaél, továbbá görcsök, vese és Mei-bajnkbaa/szltfáabegánaál, gessé« okozu fífajás, vértolnlás, végül bystnriára, béfcér és hazam hányásra h.-íjlamuál a legjobb .«ikerrel .-»Ikal.naatatnxk, s * Ugtartrtsb ey^.gyhatást eredmónyeatek. (1407 - 19)
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
Technische Gummiwaaren,
wie Gummiplatten, Schnüre, Flanschen, Stopfbüchsen und Man nirch Packung, Kautschuck-Kitt, Wein , Brsuer und Wasser Schläuche, Hanfschläuche, roh uud präparirt. Seemaschinen -Schläuche ; ferner Weinpumpen, sog. Werkel, Wäschauswind maschinen, echtes Monfalioner Wagenfett empfiehlt billigst
SÓVAL.
A legmegbizhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden belsS és külsS gynladá*, legtöbb betegság, miudenue-mfi seb-, íej-, fül- és fogfájás, régi «érvek és nyitott seL«k, rák, fen. *eem<yoll*''lás. bénulás és mindeunemi sérülés ellen, «tb stb.
I palaczk ára használati utasitással 80 kr.
DOBSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvég* hegyeiben nem cserélendő fel * mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dnrscb-bahnájzslr-niaj mell- és tfidi-bajnkaál, nornpbo Int- és raoWUt-betegségekben legjobb gyógyhatással van; meggyógyítja a leiriddltebbköszvény- ésosózhcjokat, valamint a« időszaki btrkBtegeket
Ara I üvegnek használati utasitással I frt
»
Raktárak Nagy-Kanianán: Belus J. gvógysz Lövik K. gyógy**- fesselhoflfer J. én Hosenfeld F. araknál.
(1524—1)
Henry Sachs Wt n
.Stadt, Giselaatrasse 3.
Belovárstt Lakovics G. Csáktnrnyán Kárász H. Csargón Kreialar Dávid Kapnsvárntt Kohn Jakab Kaprnnozán Werü 8ánd. gyAfys».. Keszthelyen Wünsch F. Kereszten Breyer -J-vkah fiai
K^SZe«en Csacsi nrv vit» I«tr f-f/i^vs«
Lntenynn Kalivoda J. gyógy»«. Karozallban Isztl Náudor Bánnk-Szl-györgyön Fibies J. gy. Szombathelyen Pílieh Ferenc* gy. Seprnayban M®«ey András gyógy»«. Zágrábban Mittelbach Ze. gyógysz. , Ceyleck J. J. gyógy»«., Hrwuis» Fr- jrvóeysv.
Hamburger à.
BUDAPEST.
a>
sc


O

V
JO
CO
V
ÙJD
''S
''O


tc
«e Jtt
> O) C
c <->
n> CJ
ö
> N
c ••o
-CS Jitf
t«î
o ce Oî
.PM ,
es
V3 O
Ü
cS
tc
N CK sy
-o
09 g
•■o IM «a

N es £
oT s_ S
JX w
JX
N Ü tc
w «t=
Xi
M -S
>> c
bc
tSD
as
a &
a;
S
<e

1
u 1
•03
X3 f
öS
A 1 C

S 48
T3
C3
S S sa N
oo
o 4? S
N
!S
tao
« ce
a
«3 O te
a OS
0) a
a o
1 s


« a>

C3
a? a
00
Kg
''S
T3
C
V
^
O
a c

-a:

T3
?
MWTlK
levélbeli kívánatra ingyen és bér-1 mentve küldetnek.
Hamburger A.
BUDAPEST.
A ezég 12000 állandó vidéki vásárlóval bir.
HAMBURGER ADOLF
iiölffy divat élt u-r aktára
Budapesten, IV, uri-utcza 8. sz. alatt a postapalota átellenében.
ajánlja a t. cz vidéki közönségnek mindennemű Szép, Jé és OlöSÓ
gyapot-, szőr-, őzéroa-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi dús választékát a következő kivonati árjegyzék szerint:
c v.
•o
O
K
»
\ï i «0
s «
-o «
NŐI ruhakelmék. legdúsabb valasstékbxn, rőfönkint 30, 40, 50 kr. — frt 1.
Mosd-ruhakelmék, perkál- * ba:isztb*n rőfönkint''25, 30, 35—40 kr. Posztó-, flanell-s ripsz Qyapjnkelmék, rőfönkint ft 1, 1.50, 2—2.50. Selyemszövetek, tafota, Fai 11« s Grosgrain, rS/önkiut frt. 1.50. ¿, 2.50—3.
Selyemgazir-, Illusion- s báliruha-szövetek, rőfönkint 60, 80 kr, frt 1—1 50.
Pompadonr Caobemlrok, reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr,
frt 1 — 1.20.
Angol bársntyok, teketék s színesek, rőfönkint frt 1, 1.50, 2—2.50. Seiymbársenyok. minden szinben, rőfönkint frt 3, 4, 5 — 10. . Ruhaparketek. színesek s mintázottak, rőfönkint 30, 35, 40— 50 kr Gyászkelmék, lustre-, carhemir-'' terno- stb. szövetekben, bármely árbau,
L( SZŐr berlini gyapjú- s moir-alsószoknyák, (jnponok) dara-
bonkint frt 3, 5, 6—8 Hölgykalapok, fejkötők s basl.kok, darabonkint frt 3,5, 8-10. Bedninok-és burkolók, ílcgujahb ilivatciikk,) darabonkint frt
10, 12, 15—20
Nagykendők, Longshawlok s PlaideW, darabonkint frt 6, 8, »0 -15. Reezéskeadők, berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 8, 4 5. 8yapjnkendők,kicsínyek s félnagyok, darabonkint frt 1,1.60, 2—3. Selyemkendlk, minden «¡nben, darabonkint frt 2, 2.50. 3 4 Ecbarpe-ok, s brochekendők eyapiu és selyemből, darabonkint 50. 80 kr, frt 1-2
Moll F.chs-k. caipcékkel raey hímzettek, darabonkint frt 1,
1.60, 2—3.
Agy. S asztalterítők, bármely szin- és minőségben, darabonkint
frt £>. 6, 8-10. Map- és eaő-erayők c nemkülönben legyezők minden árban.. Fnnál- és sziléziai .vásznak, 30 rőttsek, végenkint frt 8,9,10-1*. Creas- és bőrvásznak. fehérítőitek, 30 rófösek, végenkint frt 10. 12, 14-15.
Rnmbnrgl vásznak, legfinom.ibbnh, r-W> r"fősek, végenkint frt 15,
18— 20.
Irhonl és bellaadJ vásznak, 50 rúiös-k. -ég. i.kint frt 20, 22,20—»0. Rnmbnrgl vásznak, kézifonálbói. fi4 j-ofo^ek, végenkint frt 25, 30, 40—50. '' *
Len- s pntent-osinvstok. fehérek, 30 rófösek, végenkint frt 10, 12—15. *
Czérnakanavászok, ágynemfiekre, 30 rfífÖJiek, végenkint frt 8, 10, 12-15. 6
Nankiag. ágynemfiekre, sárga és fehér s*inü, rőfönkint 30, 40, 45—50 kr.
Chiffonok, fehérnemfiekre, (1 vég körülbelül 70 rőf,) rőfönkint
25, 3ü, 85-40 kr. Lepedővásznak, »/« 1« ««élesek, rőfönkint frt 1, 1.20,1.50—
Plkét és berdás parketok. fehérek, rőfönkint 40, 50, 60, 70 kr. Derékalj- s bntor-cainvatok, szintek, rőfönkint 80 kr, frt 1. 1.20—1.50.
Anitái- » kávésabroszok, sainesek. minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5-6. Len asztal- tirfilköző kendők, tn-czatonkiot frt 6, 8, 10 -12. Cneaege-aaztalkeadők. bármely szinb en,tuczatonkintfrt 2.50, 3-4. Csipkefüggönyök, páronkíct frt 8, 10- 15. rőfönkint 50,75kr, frt 1. Botor ripszek és cretonok, színesek , rőfönkint 50, 80 kr, frt ly 1.50—2.
Moliak. erépe-lissek és tarlatánok, végenki«it frt 4, 5, 6 8—10. Organtlnek. fehérek és színesek, -véfe enkint frt 1, 1.20, 1.50, 2. Len-zsebkendők, fehérek és színesek, tn czatonkint frt 2, 8, 4,6—8. Ffizőllerekak, hölgyek számára, derrkbőség szerint, darabonkint frt 3, 4, 6-8.

II

Hamburger A.
BUDAPEST.
Ingyen mellékletek adatnak
minden megrendelésbeli
10—25 frtig egy ele ?áns le^yezú, 25—50 frtig egy berlini gyapjukendó, 20-100 fr% egy azép keimeruha. aránylagos áreiu?«du»éi»jtll.
Hamburger A.
BUDAPEST
Bútor- és zongora
RAKTÁR,
mely minden fajú asztalon és kárpitos munkák, ugy képek, tükrök, csillárok, falkoaarak, aranyozott rudak, padlószőnyegek min den nagyságban sat. van beszerelve, ugy nemkülönben mindennemű bebútorozások és másnemű megrendelések, bútor- én iroda beaserelének elfogadtatnak és legjutányoaabbsn számittatnak, ugy nemkülönben a csomagolások in. Mintalapok én árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Bé<5«, Stadt Bríiunerstrasne Nro. 10.
Ethofer P.
(1529_1) butorraktáriban.
IgpirlntfliirrH k ®#fd)«ftsf)iif lf
(I m grforgt fűt |c6<« finb, »b jung ob« üli, sb r«i$ obtr arm: man fűibct m ©¡tu fem 3»eittl ®eféâft, me rinr brr rtig BwnHtafaAr «n»»o^l »art nnb ju fol<^ biQigtn ^reUen otrfo.ift njtrb. 8erfd>Tcbcnc mtercnautt »iffenfcbinUib« f« bie 6d>uliugtnb. 1o audí ti" immcnfe lu»-
mabl bon nenin mttrtffonlei: «efcflf(baft»fpiel» f« t»®0« Íei*í «U«* "
Çttdtocn Idlolwc ïtttn, i €tâ« tr. so, «íUHb, ßtitt,. ïit^BtwKt, «sien»,
sn, so, fL i, S, S. 4.
E;.ícfteit*u fxqrptr. í Ctfl« tr. te, SS, so, «0,
M>, 80, X, S.
RtftastfAe Saufcnrptu bU «ttms. kOK«<»i
fiopf, %>U!x w i etiitf tt, 10, m
n. i.»o.
i Ücue nnb ZembeU-epitix. pt It »3, SO, <0. St 1 Öamsitr nat ©Itxlt, tr. 10, 20, 20. líc-aía». tr. JO 30 50, 80. [ Soöaí. fnz. mit gíjmta. f l.SO. U40. «. l tfejd. fr. 10, to, 40. 60, SO. [ <?^M:tM>irte. tt. 20, >0, «0, «0, 80. )L 1. f^ai? ftíhr, fr. SO, «0, GO, 80, fi- t JO. «• íBfuíiettle. tr. »0, 60, TO. so, f. Uu, Z s^^^!í•«eíictlrn. fr S >, so, n j, i 50, a. ^iaueí l" 1.60, S, s,
i c aaittn, XtMBpties. i.romm«t«. Btelbrn n^* ®nit rrrn, BWefctnan, ©nStHetf^fd''«, Ae»i mp::itú#. Jvaíjfift« m«b snbert ÍJuftoMKBit ft|r Sülig. ''Tarftr- :rfljr«i (fir um*rftinití( *ártfr, «ni
f» Ka űrbeli otxr íttntiAnf, tr. Ifi, ti, SO, 10. jitír- »criOitt«« auf 8*1*. tt. 5, 10, «0
***** W« rt. 1.
7rZuiat. sast aatSxb4 Ulfftla SS tr^ fL I
bt# (i t.
jyjnr ■ Znbm <2ptd{s4o in lOOOf«♦« lstw^l. 10 tr.
<»i« rl. i.
me^ «<-i«ct^cft»ft>.tU »cn so, so tr. tt* g.
ÍJüt-crbiW>tc, fur BUbfea. *it stw t^ttt
Xf-t, I ÖrtC ti. 10. 15, t5, 45, SS, S", fl. 1
C b»« Itten OnttrrU|f ftttam fi lába lyitkib lek* lamea tuní bU n<»at «tft- nb 8UbcrM*OL 1 6ifld «. 1. Cpictatb taan man bot fiinbern tcrWctaK fear.birbtitn Urara boxtt Mt tar» «rteittltilca. l étttf 80 tr.. R. 1 K t. S. «lofofft, t*i Ctütf tr. 60, SO, fL 1, IM. t.
L«toras sss«lca, gouast áeaicr''tetcnu, ber * ^ eagCTí^nftt OatctMt f*r ank Kit, 1
6 iá mit IS etlbem tt. «5. »1, «. 1.50, *. U *
tis n. 6-
"g/g^* 1 tkints 9lat . 3aftra«att , f«aan«t ber Smbersogrl, trnt mtl&é a*n to (inti
ittea 8o«i# Iá.:ict«nb toaa; MefeS fejt iatc
ttftaait Cpid^ng fofttt bloS 15 b.
- «nglif^í ÍBcrtjragtifirí. ¿cfflXÜ wxü tOa ík í>«nft bcan^berta fBertjtajen, l ffijktí R. j, l. x''. x, »-50, i. 4, bttfdbra Bein fir feabcx, tt. S5, SS, «>. SO, fL 1.
nmr Vu »aSj''jctÍBrtíi Stóberf^es Cpictt Cxlbftbdoi t.jttig, ia jrifttr iMlwy. nnb 92ib4ca jtten Ktttr«, 1 Cp«'' »0 1, • .50. \ 160. P* eg<bbrn<fnrini, towptct srtt B||ihlu cal '' tttorfUten. (fix enMdbfcM »inba. tt. %. l.to, *.6 J, < Ml B. 6.
«a setref Kot'' *nb mit So ma
TOsfttrn f«r 5 fc. Eabcxt Utati+t €pivt tu Srtlttr Kitae»L .
CkriOtttciK CpiciMMta, te G4a#tcta wtt^iOt, te is la»Ttwbl, Ht RU4a at twka. Bar etfiö
tr. 1«, so, io 6t>, fL 1. ».
S^leberrasehuf nnd Vaterkalf^f
MSbrea bit actai eclea^camcrtt, s^K dm Uka m mtetíta. te auasifte^ct iMtesM, pa etfi f tr. s, 5, s, io, 16»
t ''otbes g. I 60,
140.
ZDeí ait sab ejnt «militons. «tjtbcr-À^wtcr, ti 16, 00, fL I. 0. Bjwrtaff««. tr. 1", Ju, »0. tR taníOtrb«!«''®^^ b 4S. », SS. «Milfttc-Cptdt, fr. S5, 60, SO, fL 1 Winit mil ïameert, tt. SO. Oitnba&n mit if<i«i»ert, |l. 1.50, S, 1.80. «i :ber.nV« fdnt. mit «<Mag»«tl, tt. 8S. Änbctt «r orten, fr. 10, 1», JO, 80, 60. g^M^-^tn. !tr«, iatabtntr n» ak*>c»rt »tt gaatU l^W ttfftft. 1 €t. rr. au, 40, 80, fl. 1, 1.80, L60. •Ä^ecfxi, eoa 8tc4. ft. to, 90, 40, cos ôtafcl, m ^ fr. 90. R. 1 80. MR" Km (»tt ttatoail »ob magacuf^cB
bit im Btafttr n«^ b«r »i4!nng M fRognttti Immem. 1 CxM^ttl ft 1Ä, JO, SO, 50. SO.
ua«.. «sjf«.. xfet* ■ ewift ctrvlc« je «Tölt tt. 60, SO, fl i. 1 M). 2. S.M). in-erefieat Mb «mü|«Bt flnb für jttrt «litt Sit .lanj Bts |ni«u:mcngfftt3trn Sauber-SUfattn. ül ifi eint ^ilbt^e Äsikt''t mü »eri<bieb«nta ànserfl fempliitrttR 3«afr<r Cprsratta. SOM mit graoaa «BletUng, |e tet ^eber «it arérttt irittftü bit (45»ft«> Saubcrfi^tft (à 1* Çrsftffoj ©tXfe) maAa tana 1 ««fielt» 1'' bd tajobJ ber Zpbcxatt f. 1 40, l.SO, J.SS. I.SO, S.SO.
®;t Cirt>e K»b ftrt 8rreo>:itr, fftt vofUsbi|C W^r fii ''bfT t(r (I OB^ItbUs ; tt ifi tin «x; mit «i.-gieba«, rgeired}! «algcfübrt Bat «8t Cexobmc: ber Bei: in ibt r »iaUXracbi colorirt cn''geflbtt. I:nttr lebe« In S <Z. rai^cn tu Vteat : frM t>l < s» tr.
mit ?tfl ¿bmofltn. fe|r ban^ft, i Ct. k. 10, so, W. d. l, 1.^0, Î.
rl^''.f.^a« SC^ler«, mit «otfir::*« ©ttimu. ^tt ""O. »0, fL 1, l Hl. 1.J0, Ï, t.».
8lt4 (ebr bestraft tcnßruinc ra» biM* benalte Sjeipagen, Ä«briel«l, fettüBxi|ca. Äte-erti, (»mfortsMt nt utbert Bauern, «2c mit Uferten, tt. Srt, fO. fL I. 1.60.
^rtrbeSabn, «fenba>s«a »ab M''fft. ^^ vt tr. 50, fL l. 1.50.
?bott«ra|i, ein «nttr^altenbel «pid, w ^^ MB »irfliit f |ct»gr«9|its ertesfe» taaa. 1 6t. |««Bt Inteeifsai tr. JO, 40.
64reib. UB> Stillnts«|M«t«it C|ut lebe w^r Soetrr.ntr.il tsn itbrt SHnb f^meC »eictam usb tereiben erlrtaea. Cte *w*r«t ftr iekea •tge-ftanl fep«r«i tr. 4", SO, «C. ^
•ïl.»ttrf|ttl fr. f*. »0. Bettreraipid tr. 90, fL 1.80.
ta<. »ab «nmortfHeL Uwti,4, tt. l«u ■«eaett îuH-f iteUs tr. SO, SS, 70. •iinteriiier »0"e»tbtt rt. 40. «o, fl i.sn. 6rri an« «leS tt ?0. an« «lall tr SO, * 1. a^» ter rieine ftheaet. tiae tomslttt. febc ^^ »ufcjfhia«, Kfft&tab aat 1 ««bei mit «s^rel. 1 i#e»ebr ait 9«i»utt. 1 ^atrosta^^e, 1 a.vat», fcflt« lateumen B. iJ0, ftinft 6otte fl. J.SO, J.SO.
Rtntüei Jaf-f ntmtL 1 »tütf SUb^caf^Bger 5 tr — Ben e« ¡itft, ber ira* M. I 8m<ftirta|tt mit «pitgri to r
Rott tfftneUes''BuifU Bit «¡t^anUoutJ, ftr ^^ fltist »inbei \4r natetbalteab, 1 «tid KÜttU »rot tr 85, 4'', (rote €>crtt «5 fr «■¡^ lit b«fleC:->> data * bnfttt
--M fexsem *rteit«ttf#e, wt^er. »caa a»
beroa« tu«, Mt «tau bs> b«4 tau texp. l «41 »0 tr.
Der kleine Zauberer.
¿S^SfS^Î »^t«»#«*n|e»de0^aft« anf M Creame
Ott «ab Ott etUbran« v tftlea.
Scn Ä.:''.ftr bat«! »eitj ^at )a ¡faiea,
1 ctira ss tr« £«• 8tci«u»ia»ca datt Rtqc.U tr. ¿et jaaberjsiin . DirO jebta 64tag Mrf^viabet da«escaftaa>. TS fr.
laWK ».geaenea« ; nxr H »ffad. be»
faaat d.iea DaJatea, 45 lt. « *e ber ; b»e» legt US t$ fiatte, ia
»eioem (fl M? sn tt. r«# «erir.^ortemoaaaie, lanser »«8
«etb obet immer leer. SO tr. N ® e 8ejir.«ia«rrtataf4e, »c $ kit
■> mm ? 46 fr. lut ÄclaaisuS^H, »Kr t«aa t« aaf. fttSt I ? S-. tr.
Z>k teo|cmbta fiartea 4o fr ttiat tone oab ftant fit Hit»
»uab, 18 fr. ©te í«aler1aí4c ober bU aussehe«. Son. CatUe. ban» »ei^c «aa fe*-Kött •etrinr» aatt^ïnîtn taaa. i eta« «. jjo.
AücSlérfet, tn rotám lütt Jttrtofra aab oetai*tet »trt, ». 8. U|tta, «Ifer J 60. »et áaabtr''Bfttfel, jng! «af fio«.
maai«, 60 tr. ®erfd»e mtt ßoarti^^ir R. IJO» ©«« ttííaaiL-tfar-Qtai, »e «St« per-f*®iabe aab «af einen «af Meter ''»Bat, fl.
3*»c*bcMt*iarttataa)caltfctta 69t Die Bärfd.l tse »bei ba« «c|dauit
)B erTJtbtn. T> tt. Der Beaber»8alca. fk^f glei« gr»v 8«nca »aaea ia «nta fteajtrt m rben, S. t. «ia 6<brdbjeag, »o ifl ober tu
State? »0 fr. X«r Stlbfhaort baxt| bea txi*. (Ott Ba« fflt 5«be ift ba« ? Jfott) naS Ärfin ; qeicllt, !rinrt »ob brben, to fr.
Dit nnrtnsüftUA* €4nnt; »üb jer-
t4ac:bet tief« d* bea «oS''ihtm anj» b«ur.e<t Ut Rt gaaj, «5 fr. 2>cr ^ejen.Iri^trr, obt bo«uast»g»
«ogtUk |a i fo fr. DU «par*díbíe, aber »o ift >*««tlb » 85 fr
•—— - ; — —» (tl Od BIX Jl 4
^ÄSSf?" « W b« «attt Da< t« ÎRaabe î6 It
rrWeinenV 65 tr. ^ Der ?emtbrn.g« Iv^otJt fl. l.-.fc
« finb a»4 »etf^icbciK «ibert «ir««tr, jOc* wegen D n*mm baa ai#t Cfle« |snanid »eben
fi a ï-7 W«T8te "î"1'' 6pieÜ0aürtn Hni> •efeöf4wft»fpiele. bit sat nt^f benennt totrben römtcn
BAZA.B Friedmann, Blttt, jirntergrattr 26.

\ifil-KANIZSA, 1874. deczember 24-én.
''Vv

Tizen harmadik ériolyam.
kési ár : f
e . . d frv V
. . . * » |
Olte«tè»l
> tfMT eVT«
L :éi «m ^
oezy«* eTT* • - '' ! mmfimJOkr. j
HlríitHik
6 hasábos petiteorbsn 7 másodeaor 6 • «siad*» '' további sorért 6 fc*.
yYILTTÉKBK* soron kint 10 kr*n T*
-.étnek fel. Kincstári illetik minden •gyss hirdstéeért kttT 30 kr. fisetendS
lap •xeüeai kösleuények
—wflg nu réstettf ¿nvpk a*
illetó
köaiexnenyek pedig » kiadóhoi béraenrv« m-tésendók:
SAGY-KÀNIZ8A
Bérmentetlen levelek cuk inni art Bankatár saktól fogadtatnak el
előbb :
-BOMÛG
On
J Kési tfe»-*
Késiratok vissza nsm küldetnek.
Hagy-Kanim váró« helyhatóságának. nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesfilet", a. ^agy-kanizsai kereskedelmi s ipar bank", a .nagykanizsai takarékpénztár a ,Zaia-$omoQy* gőzhajózási raszvónytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tüzoltó egylet* s több megyei és városi egyesfllet hivatalos értesítője.
Heten kint kétszer, vasarnap- & csuttirtokrni, oiegjeleuó vegyes tartaluiu lap«
Zalamegye
bizottmányának rendkívüli közgyűlése.
— Zala-Egerezeg, decz. 21. 1874. —
Hertelendy Kálmán főispán ur 6 méltósága személyesen megjelenvén rövid üdvözlő beszéddel a gyűlést megnyitá; s értesité a bizottmányt : hogy az 1874. XXXÜI-ik törvény • czikk 17. és 1» §§ ai alapján rendelt központi válaaztmán vnak leendő megválasztása van napi renden ,s felhívta a gyűlést, miszerint sza-vazatát kiki szavazólap beadásával foganatosítsa . az megtörténvén,a következő állandó választmányi tagok választattak meg ?
Tapolczai kerület: Báró Pult-
heóoy Oeiza, Ádám Antal.
Sz. Gróthi kerület: BessenyeyErnó,
Lacbenbakker Pinkász.
Letenyei kerület: Szalacsy Farkas, Csesznyák János.
Kanizsai kerület: Vágner Ka roly, Inkey László, Sélylyey László, Glavina Lajus, I^rvarics Akos, Blan Pál.
Baksai kerület: Sáska Imre, Egervár y Károly.
Kesxtbelyi kerület; Nóvák Fe-
rencz, Bogyay Máté.
Lendvai kerület: Horváth László,
Lenk Ödön, Czigány Berulan.
Csáktornya» kerület: Horváth György, (inspector) Lisziák Ferencz, Láposy
Márton (p''ébános.)
Egerszegi kerület: Isoó Alajos,
Horváth Károly (esperes), Handler István, Kú-
nigmayer János,Mayer Jakab,Kaiser Zsigmond,
Stolczer Jakab, öreg Sknblits László, Arvay István, Páslek József, Szigethy Antal, Deutsch Manó, Hanty Károly, Botfy Lajos.
Második tárgy, a Zalamegyéből Veszprémmegyéhez caatlatkozni kivánó 7 község
folyamodványa érdemében határoztatott : ha
váljon csakugyan szándékoznak-e elcsatoltatni i melyre nézve a választóképesek mily befolyással ''vannak? kipuhatolandó lest. A közgyűlés Baán Kálmán bizottmányi tag ur elnöklete mellett Adám Antal bizottm. tag s Győrffy
TÁRCZA.
Karácsonyt.
1 néma éj halotti cssildjén X Nagy ünnepet jelz ssent titok.
E ssép estén ait tennék én mást ? — Multam lakába bényrtok. —
Hol agg dajkám vidám n-iféít Hivó kebellel hallgatom,
örCmkÖLyben ossó szemekkel Csüngtem a ssép karáesonfán,
Becses volt a csekély ajándék Amit reá rakott auyám ;
it ott kállott igék okozták,
Hogy eddig már el nem bakám.
A játszi kor mesés világát Pelváltá a rideg magány;
Most tiltva van nékem csüngni már Örömmel a karácsonfán.
MÁrt lSn korán megfosztva keblünk Hitének szép gyümölcsfája?
Lombtalan ágitól mért ssálh el Kedvünk dalos madárkája ?
Munkánk kamatját elkölcsönxé
A sors, es átkos esalfalány.....
Ezért van tiltva nékünk csüngni Örömmel a karácsonfán.
Vesztett ssereaesénk s önnyagslmunk Sivár emiékin csüng ssemünk;
Boldeg»ágnnk dált romjain túl Ninossn hová tekintenünk ....
Minket nem véd, 6v fényes felbó Mint Israelt vándorlásán
LegfBllebb tán irigy ssemekkel ? Csüngünk a ssép karácsonfán ?
A gyermekkor ábránd világa Ugy tűn elénk, mint délibáb;
Pihenni kéne, sorsunk üldös
Bolygó s-időként csak tovább.....
Dániel szolgabíró urakat küldötte ki, akik végzés ileg megbízva lőnek, hogy ez érdem ben i eljárásukról a jövőgyülésen jelentést tegyenek. Ezzel a gyűlés véget ért.
Nagy-Kanizsa, 1874. decz. 21.
Humor úrral uem vitatkozunk. Kilőnünk ben azt kellene igazolni, hogy a je-jenlegi ünnepeknek, bucsujárásoknak stb. in statuquo fenntartása, a nemzetnek erkölcsi, szellemi fejlődésére szükséges, hogy az ünnepek reductiójából származandó haszonra a nemzet nem szorul, hogy nálunk minden annyira rendben van, miszerint az idóvel fukarkodnunk szükségtelen, mert tulajdonkép azt sem tudnánk, hogy a nyerendő idót mire használjuk fel sat.
E helyett azonban csekély személyünket furkós botokkal megtámadni nem czélra vezető, mert az eszméket rajtunk agyon dorongolni nem lehet.
Jelen lapnak 97-ik számában foglalt előadásunkat jónak találtuk a következőkkel bővíteni :
1-ször. Midőn az ünnepek, búcsújárások stb. megszüntetéséből a nemzeti vagy onosodásra eredő hasznot évente 100 millióra számítottuk, ezt nem akként kell értelmezni, mintha ez bizonyos logarithmusi calculusnak volna az eredménye. A számokkal c«ak a szembetűnő haszonnak akartunk adni kifejezést, a calculust mindenkinek szabadságára hagyjuk.
2-or. Az ünnepekre vonatkozólag még megjegyezzük, hogy azon nemzet, melynek sok ünnepe van, az ipar-, kereskedelem-, nemzetgazdászat terén, egy más nemzettel, melynek ünnepei gyérebbek, nem is
versenyezhet, — ez pedig utóvégre mit eredaényezend ? felesleges tovább fejtegetni.
Az ünnepeknek történelmi fejlődését előadni, messze vezetne, annyit azonban még is megjegyzünk, hogy kezdetben csak karácson, húsvét s pünkösd napjai ünnepeltettek, lassanként az ünnepek száma mindinkább szaporodott s utóvégre maga a romai curia fogyasztotta meg azoknak számát, jeléül, hogy a sok ünnep a hívek kárára válik s hogy azoknak reductiója a vallásos érzületnek a népbeni csökkentését nem involválja. Különben is az ünnepek kérdését a praxis már nagy mérvben oldozgatja. Például Francziaországban ünnepnapokon a munkásosztály épen azon munkákat teljesiti, melyeket köznapokon. — Ugyan e gyakorlat városainkban is mutatkozik. Proximus ardet Ucalegon, — ki fog terjedni a falukra is. Váljon nem okszerübb-e a fegyelmi ügyekben tágítani, mint a naponta szaporodó áthágásokat szemlélni ?
A megtorlás csak pium desideriumnak látszik, de ennek elmaradása okozza azután, hogy a törvény iránti tiszteletlenség egyik tárgyról átcsap a másikra s így átalánossá képződik.
3-or. tfe értessünk félre. Mi az imákat a vallásos lélek vigaszának tartjuk, mi csak a dologtalanságot ostorozzuk, s akarjuk, hogy annak mi színe se legyen, mintha azt a vallás szentesítené. Azon hitet lehetetlen ápolnunk, hogy a dologtalanság kedves az Isten előtt. — Az üdvözítő csak azt mondotta: , Kéljetek," — de nem mondotta azt: ,Kérjetek és ne dolgozzatok." — Ismerünk községeket, hol a községnek fogadott ünnepén a mezei munkával foglalkozó embert a falu elöljárósága megzálogolja.
A zálogváltsági dij a száraz torok enyhítésére fordittatik s ekkor az augurok csakugyan markukba nevetnek. Ismerünk egész vidékeket, hol Sz.-Gryörgyuap utáni szombattól kezdve aratásig a szombatnap is megünnepeltetik azért, hogy a határt a jég ne veije el! Ezek előtt tehát a biztosító intézetek = semmi.— Fogadott dologtalan -sággal vélik legalább részben az Isten haragját lecsillapíthatni. — Hát még tovább is ápoljuk s ne irtsuk eme dudvákat ?
Még a legegészségesebb testre is tapad valami, mit azután le kell mosogatni - Áll ez a legkitűnőbb, legérdemesebb testületre nézve is. — S valóban, mi sokkal többre becsüljük annak szavát, ki szabadéivüleg megmondja : „jó lenne itt ezt s ezt lemosni," — mint azét, ki a nap és hold alatt létező bármely testületről is a kristály szerű tisztaságot hízelegve hirdeti.
4-er. Théologiens viták labyrintjébe nem bocsájtkozunk. — Mi elégségesnek tartjuk a megért igazságot alkalmilag hangoztatni, a többit az időre bizznk, mely az örök igazságokon kivftl fel tartózta tlanul min -flent lerombol.
5-ör. Megvan irva .lessz egy akol, egy pásztor." Mély meggyőződésünk, hogy ezt a catholicismus a jelen apparatussal el nem fogja érni. — Visszasóhajtunk a kereszténység első századaira, hol a catboli-cismust az egyszerűségnek hóditó nagyságában szemléljük, azóta e fenséges intézményre elég tapadt, mi előnyére nincsen.
6-or. A catholicismusnak soha veszélyesebb küzdelme nem volt, mint a jelen Bzázadban s ami fájdalmas 1 még az eddigieknél nagyobb megpróbáltatások is várakoznak reá. - Korunk materialisticus s ez
Hs majd lábank tövistol vérzik
S nem less, ki bennünket megszán ?.... Örömmel csüng lelkünk es estnek, Emlékin : a karácsonfán !
GYl''rKOM ANTAL.
Karácson ünnepek alatt.
Ne vegye tőlünk, halandóktól senki rósz néven, hogy örömeink fűződnek a karácsoni ünnepekhez. Ki ne ismerné a diózás és a karácson fa ártatlan örömeit ? A kirakatok már e czélra teltek ajándékokkal, hol a gyermekek órákig elbámulnak, mi^sem törődve a szél őrületes játékával a hópelyheknek.Az anya itt lesi el gyermekének vágyait. S boldogok mindketten. Ki nem kap, azt az adás teszi azzá.
Ki ne örülne a gyermek ártatlan élvezeté í, midőn körülállja a diszló karácsonfát, melyre a kis Jézuska kiönté bőség szarvát, megkérdezvén minden aranyozott s fényes tárgynak gazdáját, nevének hangzásánál összecsapja kis kacsóit s felkiállt most ujongva, kit a .kriszkindli'' eljövetele hetekig tartott kedélyességének korlátai közt
A könyvkötők hímzett tárcsák bekötésével foglalkoznak, melyekkel a férfiak lepetnek meg gyengéd kezektől.
Ez satyva kigunyolása krachunknak, parodizálása a deficitünknek. Mindenkit bánt a czélzás gyöngéire. Szegénységünk a legnagyobb hibánk. Ha engem valaki üres tárcsával lepne meg mosolygó arczczal, s lenne bár női kéz, indulatom egész hevességével fordulnék felé : Szörnyeteg, mondanám, miért adsz nekem üres tárcsát ? e szavakat háromszor kérdeném tőle. Oh, ti nők! folytatnám,ti tettétek tárcsáin-
kat üressé, most visszaadjátok a tőrt, melyet szivünkbe döftetek. Tetteitek balgaság, gondolataitok hálátlanság. Mi nektek legnemesebbet, a szívnek legszentebblángját adjuk, szerelmünket, mit adtok érte viszonzásul,''üres tárcsát.
Oh nők ti......itt megállnék szavaimmal,
elfogadnám a tárczát, hogy a legközelebbi házalónak eladjam. i
A férj hímzett papucsot kap ajándékul, jelképét családi kormánysóságának. Őseink egy csomó füvet, korsó vizet, hódolat jeléül to-fogadtak, mi papucsot hódolatunk kifejezésére.
Most pedig inkább, mint valaha van szükségűnk uralkodásra, önuralkodáara és telt tárcsákra, midőn a műkedvelői társaság . sikerűit előadása s koszorúcskája előhírnöke s farsangi saisonnak, megmutatá, hogy a .végrehajtók* sem akadályoznak Terpsichorének a táncz múzsájának illő áldozatot hozni.
A családi tűzhelynél már a készülendő, s néha egymás ellenébe az ízléstelenséget felül ígérő toilette napi kérdés.
A meghívók szétküldettek. Sokat igér a jótékonyczélu ifjúsági, polgári, tűsoltó s a deákok bálja, a dalárda koszorúcskával összekötött dalestélye.
A kereskedőknek vannak kirakatai, hogy lássa mindenki áruját,ez csalétek a vevőknek. A mamáknak is vannak ily kirakatai, ez a bál, mely azonban mindig dupla »Auslag,* sokba kerül, mind a vevőknek s mind az ölőadóknak.
itt a küszöbnél az újév, melyre a tarka gratulácziókat apró pénzzel kell megfizetni, hogy annál hatásosabb legyen. Minő olcsó egész évi boldogságunk megvásárlása !
Eljő a lámpagyujtogató, sirásó, kémény • seprő, a közbiztonság őrei, mindannyi hasznos
individumjsi társadalmunknak.Esek átadják a kilincset » levélhordóknak, a néha oly annyira várt vendég a recepises időkben. Itt van a „Zalai Közlöny« előfizetési 1 felhívással, as uj pro gramm sokat igér, s msjd ha az újévi gra-tulátiójával előáll, legyen az olvasó közönségnek kedves kötelessége, nem csak a baktero-kat, hanem a vidéki hírlapirodalmat is pártolni előfizetésével.
A midőn annyira visszaéltem az irás szabadságával,|hogy rendetlen logicával futkostam át karácsonról farsangra, innen újévre, szabadjon még egy lépéssel előbbre mennem as ünnepekre : kívánván
Boldog ünnepeket!
__Sz. J.
Deczember M-én.
ülök setét, búskomor szobámban 8 gondolkodom : váljon mi less holnap, Hogy a tornyok méla harangjai Alkonyatkor i« ily zúgva kongnak. Gondolkodom 8 a naptárhoz uyulok, Mely porosan ott függ szobám falán . . . Üdvözöllek, karácson ! es egyszer Téves helyen járss te e bós tanyán.
Szeretem, hogy megjövál, de inkább Távosnál te örökre innen el, S tán nem lenne megnjitva a seb, Nem sajogna fájón e ««iv, kebel, Mely éretted f-it* gyermekhittel Egykor méla so várral epedett.. . Gyermekvilág, családok öröme : Menj, vidd másnak e kedve» ünnepet.
Bég* volt, midSn nekem is megkozád Az örömök legdicsőbb érzetét, 8 örömdagadt saivvel repültem be A boldogság édenét 5
- -ars*
& csontokon keresztül ható baj. G kiábrán dnlt, de szilaj kort még nagy erények sem igen villanyozzák fel/ényes ürességek,előítéletek, sötét fogalmak, szolgai erkölcsök pedig bajiamit soha meg nem nyerendik.
7-er. Az élő hit jellegzi a catholicis-must s ezzel az emberiség jelen fejlődésénél a legüdvösebb irányt adhatná, — de a merev stabilismns hatását ellensúlyozandja. A bölcs telve van jóakarattal s az idők igényeivel megalkuszik Jó idejében helyt ád az elatasitbatlan reformoknak, tágit, hol ezt a lényeg feláldozása nélkül teheti. Az okszerű alkalmazkodásnak gyönyörű példáját adta Pál apostol, midőn egy helyen híveinek azt mondja: »tejet adtam nektek, nem nehezebb tápszert* vagyis Pál apostol bölcsen a körülményekhez mért módot követett.
8-or. Tiszta sziv, egyenes lelküség, igazság s emberbaráti szeretet, egyszerű erkölcsök, hós öntagadás, ti vagytok, kik a kereszténység első korszakában az emberiséget a bün fertőjéből megmentve, az olymp isteneit tőnkre tettétek, — ti vagytok hivatva most is az emberiséget óriási sebeiből gyógyítani — s a minden jót, nagyot, szépet kiirtással fenyegető hitetlenségnek trónját ledönteni.
Hisszük s reméljük, hogy véletek a catholicismus e nagyszerű küzdelemből, melynek egész súlya úgyszólván reá nehezedik, — megszebbülve a győztesnek ragyogó alakjával fog kilépni s ótet a valódi nagyság dicsfénye akkor is övedzendi, a mikor üldözőinek, — a modern Néróknak — emlékét már rég a feledékenység pora fogja temetni.
Bezárjuk Ágostonnak bölcs szavaival:
„In necessariis unitas, in dubiis libertás, in omnibns charitas."
GÓZONY.
Jegyzőkönyv.
Az álulános zalamegyei tanitó testületnek „sümeghi járás körének" 1874. nov. 25. Sümeghen tartott közgyüléséről.
Jele n volta k:
Nagyságos Ramazetter Vincze, t. Stam-borszky László, Ferber József. Kohn József, Mojzer József, Steiner Adolf, Würcbarger Jakab, Kell Dávid ésScheiber Adolf urak, mint a kor pártoló tagjai.
Vendégek : Weimann Imre ur Sümegh, Dézsenyi Ferencz barsi iskola gondnok, Tóth György és Horváth János ukki iskolaszéki tagok. — '' *
Rendes tagok: a sümeghiek közöl kilenczen.
A vidékről: Szilágyi István rendeki, Németh János hányi, Hadik Mihály gógánfai, Végh János bazsi, Kullmsnn József ukki, Kelemen Ferencz sárosdi, Ható Ignácz dabronczi és Nagy Alajos óhidi tanítók.
Ez alkalommal rendes tagok lettek: Taf-ferner Béla rajstanár, Németh Gyula rigácsi, Tóth Lajos mihályfai és Vellner Alajos káptalanfai tanítók.
1. Elnök a történelemre utalva kiemelé: miszerint azon nemzet fejlődött nagygyá, emelkedett általános jólétre, mely rz ifjú nemzedéknek neveltetését kiváló tárgyául tüste ki. Midőn üdvözlé s vendégek pártoló és rendes tagokat, hangsúlyosra roszalá járási körünkbe tartozó a eddig be sem iratkozott pályatársak meg nem jelenését.
»Tanuljunk, mert k* nem halad, az elma rad!" mondatul végezve beszédét, a gyűlést megnyitottnak nyilvánította. — 2. Olvastatott a mult közgyűlés jegyzőkönyve, melynek 2. pontjára jelentetett, miután a gyűlés által az 1873. évi számadás megvizsgálására kiküldött prágai és csehi tanítók az év folyama alatt meg nem jelentek, a választmány Czeiner József éa Exner Alajos tagokat bista meg, kik ezt megvizsgálva rendben lenni találták ; ezután a jegyzőkönyv hitelesíttetett.
3. Elnök jelenti, a) hogy időközben Liszt- j ner József könyvtárnoknak N.-Kanizsára tör- | tént távozta után, a választmány a könyv távkezelésével Exner Alajos urat bizta meg, ki j különben is a választmányi gyűlésben a tört számok tanítása módját adta elő, Brucker Alajos pedig a tanterv készitésénél szem előtt tartan dókról és a tananyagnak beosztásáról értekezett. b) a magyar egyetemes tanitógyüiés naplója megrendeltetett, azonban még meg nem érkezett.
4. A tiszti lemondás után az uj választás e következőkép ejtetett meg: elnök Polgár János tanár, alelnök Könnye József, fő-jegyző, Brucker Alajos, miután a sümeghi kör havi választmányi üléseket is szokott tartani, első jegyzőnek történhető akadályoztatása esetére másod jegyzőnek Károlyi János, pénztárnoknak Varga József és köny vtárnoknak Exner Alajos urak lettek választva. Választmányi tagokul tovább Czeiner József reáligazgató, Kiss Sándor, Ádám Iván, Skvarenina József, Tafferner Béla tanárokhoz, még Metzl Henrich izr. tanitó lőnek beválasstvs.
5. a) Kiss Sándor tanár a méter rendszert a hozzá szükséges tanszerek bemutatása mellett népszerűen magyarázta, avatott előadásával a hallgatók figyelmét lekötötte (Éljenzés!) b) Könnye József előadó beszédében kiemelte különösen azon intelmeket és oktatásokat, melyet a szülőknek,a köz életet tekintve,gyermekeikhes folyton alkalmazniok kell,azt azoknak az életbe lépésök előtt behatóan szívökre kötni, nevelői ajándokul szülei ereklye gyanánt őrizendőt.
Ajánlván, a serdülő gyermeknél, az oly könyveknek olvasásától, tovább az oly szin-dsrsbok megnézésétől való óvását, melyet a szülő már maga is nem ismer. (Helyesléssel találkozott.) c) Varga József értekezett az iskolás gyermekektől követelendő rendtartás- és az általok adandó tisztelet nyilvánításról. Előadó túlzásig áttérve a felekezetiességbe, szem elől tévesztette, hogy a járási-kör valláskülönbség nélküli tagokból van alakulva; miért bő eszmecserére nyújtott alkalmat, melyben többen vettek részt.
6. Elnök felhívja a tagokat, hogy tagdijat sz iveskednének, annál inkább is, mert a körnek alakulása óta a vidékig tagoktól ugy szólván semmi tagdíj eddig be nem vétetett. —
Erre Németh Gyula tagtárs felemlité ason sajnos körülményt, hogy a tanítónak még mindig oly anyagi körülményekkel kell küzdenie, miszerint tekintve, hogy a tanügy fejlesztése érdekében tartandó tanácskormány okra a ministeri szabályrendelet daczára sem szolgáltatják ki a községek a napi dij és fuvar kedvezményt, számtalan pályatárs ennek fizetésére nem képes; miért még Tóth Lajos indítványára is a megyei tantestületnek jövő nsgygyűlésén ajánlandó legyen, hogy a járási körökben, csak egy o. é. forint fizettessék, mely egészben a járásköri pénztárban kezeltessék 1
7. A járáskörbe tartozó szon Unitóknak, kik még be sem íratták magokat, a belépésre leendő felázó]itása határozUtott el.
8. Jövő tavaszi gy ülésre főjegyző indítványára a következő tételek fogadUttak el : 1. „Mikép orvosoljuk a növendéknek valamely erkölcsi hibáját* (Hogy a növendék mely hibáját? majdan előadónak szabadságában állatid választani) 2. „Miket kell a népiskolában a terményrajz oktatását illetőleg szem előtt tarU nunk és mivel kell a természetrajzi okUtástkí egészíteni ?u
9. Nsgos Ramazetter Vincze ur, ki becses jelenlétével a gyűlést kezdettől, annak végeztéig megtisztelte a tagokhoz, kitartás és a nevelés iránt lelkesítő szavai után az együtt levő pályatársakat, a vendéglőbe, mint vendégeit hívta meg.
A közjó, de kiválólag a tanügy érdekében már annyiszor megmuUtott, most ujabban ismét Unusitott tetteért, fogadja a körnek mély köszönetét.
10. Jövő gyűlés helyéül Sümegh, megtartási ideje pedig 1875. május hóra határozUtott.
Ezzel a gyűlés be lőn fejezve. K. m. f.
Jegyzette: POLGÁR JÁNOS,
olnOk.
BRUCKER ALAJOS,
járáskori fSjagyző.
- Helyi hírek.
__E lap szerkesztőségi s kiadóhivatali irodája a takarékpénztári épület egyik földszinti helyiségében van, hová e lapot illető minden közlemény, előfizetési pénz, reclamatio sat. küldendő.
—• Hivatalos. A íöldmivelée-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister 1874. decz. 15-én 22,119. sz. a. kelt körrendelete valamennyi törvényhatósághoz. A ph vlloxera nevű szőllőpusztitó rovar behurczolásának lehető megakadályozhatása czéljából f. évi 17472. éa 18331. sz. a. kiadott körrendeletem kapcsán szőlővesszőknek, és pedig ugy a gyökeres, mint a sima vesszőknek az öeszes külföldről, valamint az osztrák tartományokból és Horvát-Szlavonországból való behozatalát ezennel a legszigoruabban eltiltom. A tilalom áthágói a behozott szőllővesszők elkobzása és megsemmisítése mellett 50 firttól 100 frtig terjedő birsággal fognak közigazgatási uton büntettetni. Ezenkívül pedig fentarUtik a törvény rendes utja mindazon károk megtérítésére nézve, melyek ezen tilslom áthágása által okoztatnának.
Midőn minden, min *>*gig tekintik, Boldogító színekben ragyogott. .. Menj karáesoo. távozz • magányból, Vidd boldogabb körökbe e napot.
Msnj karácson, mit is tennél nálam, Vmssahínád nnl^kimrt talán. A kort. melyen elhalt reménnyel még Most is függök, mint a levél a fán. Sem karácson, ne tedd ast: as élet < Amngy is már terhessé vált nekem . . . Menj. boldogítsd a világot, csak mond, .. . Mond, hogy ez lesz utolsó ünnepem.
NOTTER ANTAL
Kettős temetés.
Beszély egy talált naplóból.
Kalmár Bogától.
Az est bevoná fekete fátyólával a látha-tárt, - s helyette feltünteté a fényes csillago-kat; a holdnak is csak gyér világa tűnik ki a sötét felhők közül. —
N. város utczái mind oly csendesek, csak a főutera túlsó végén álló ház erkélyén hallható női párbeszéd:
— .No jól vau, tehát azzal fogod bebizonyítani, hogy jobban szereted őt, mint én, menj ki éjjeli 12 órakor a temetőbe és bizonyságul,hogy ott voltál; hozz anyánk sírjáról egy szál f hér rózsát, és akkor tiéd ő örökké.*
Flóra, ki eddig oly hallgaUgon állt, egyszerre megszólalt:
.Hogy kívánhatod ast tőlem Vilma, h j-y én egyedül a rémek órájába menjek a h-ltak hazájába, és azokat zavarjam boldog álmaikban ? és szeretett jó anyánk sírját megrabolni virágjától," — de legyen, ha ugy aka-
rod, és ha Ulán ez által bizonyíthatom be Jenő
iránti szerelmemet. ...
* *
* 5
Csendes az éj, a holdvilág legnagyobb fényével világositá a sírkertet. A toronyóra 12-őt üt és s temető ajujan agy nyikorgással megnyílók, és egy gyászba öltözött nő lépett be, síelve a sírok felé.
A többi síremlékek közül, kitűnik egy fehér márvány kereszt, ez előtt látjuk Flórát térdre omolni...
„Óh ! mily hideg szellő rázU itt megkeb- | lemet, mintha csak jéggé akart volna fagyni minden erőm! de Jenő szerelme lelkesített, kit s temetőn kivül már enyémnek mondha-tok ?«•«• • *
öntudatlanul térdeltem anyám aiija előtt, mintha egy nagy álomba szenderültem volna, egyszerre egy túlvilági szellem suhant el mellettem, s következő szavakat töredezéuU-nam. „A végzet nem ezen a világoX van megírva* és egy pillanat alatt ébredni kezdettem, s mily nagyon meglepett az, hogy alig két percze, mily világos volt; és most oly sötét minden, mint a sírok éjele ; vs oly kétségbe esetten állUm fel, hogy a miért jöttem meg sem találom?
De a fehér rózsa oly árUtlanul virított feledhetlen jó anyám hantja felett, végre leszakítottam egy ágát, és lassú léptekkel elhagyámv a temetőt.
„Amint hasa értem, egyenesen Vilma szobájába siettem, de ót nem ulálum szobájába; nem tudom, mitévő legyek, kerestem egész házba, de sehol sem UlálUm ; nem hittem szemeimnek, még egyszer bementem ssobá-jába, a helyette egy lovél hevert asztalán.
Remegve bontotUm fel annak zöld pecsétjét, és esen sorokat olvastam belőle :
„Szeretett nővérem Flóra!
Midőn soraimat olvasod, a zárda sötét és néma falai közt érted imádkozom, és kívánom : legyetek oly boldogok, mint a milyen boldogan én érted feláldozom.
Isten veled! Vilma.
*

,N. város egyik sétaterén négy fiatal embert látunk összecsoportoaulni.
Három közülök élezezett, még a negye-I dik keserű mosolylyal váltotta feL
„Hej Jenő csak vége hát a mi vőfényaé-günknek, pedig de köszörültem már a talpamat* szólt az első.
„No már Jenő olyan nőt ne is végy nőül, ki érdjei 12 órakor egyedül sétál- telelt a má-■ sodik.
„De mit is keresett az a szerény« nő a temetőben, ez valóban különös előttem" jegyzé meg s harmadik.
„Óh hadjátok abba azt a beszédet, bár eltudnám őt feledni a hútelent. De hiszen én férfi vagyok, nem hagyom magam; ő meg akart csalni, és majd én fogom rászedni, noha örökre siratni fogom tettemet. Tudjátok mit fiuk, még ma megkérem Virág Idát, és ha hozzám jő, nem szüntetek meg vőfénynek lenni."
„Óh! ez fölséges!« kiáltának mint »tehát induljunk.*
Másnap N. város utczáin fényes fogatok robogUk az egyház elé; és belőlök egyenkint kiszállt a czifra násznép, és egyenesen az oltárhoz siettek. .
Á vőlegény H. Jenő éa a menyaazony
Felhívom a törvényhatóságot, hogy ezen rendeletem szabályszerű közhirrététele mellett, annak szigorú foganatositáaát a - legnagyobb erélylyel eszközölje. BARTAL GYÖRGY, s.k.
— Hertelendy Kálmán főispán ur ő mga, Tárnok Alajos t. munkatársunkat, követ kező elismerő irattal örvendeztette meg: Tekintetes ur! A Batthyány i herczegi a grófi nemzetség származási leírására vonatkozó, tekintetes ur által nagy gonddal összeállítva hozzám küldött müvet, — mely a mellett, hogy megyénk monographiájához nagybecsű adatokat tarUl -maz, még azért is, mert oly nemzetség leírását örökíti, mely nemzetség szeretett megyénknek főispáni egyik dicső ''/» ed századon át hivaU-loskodott elődömet, a folyó éviaeptember 16-án minden ismerőse fájdalmára elhunyt felejthetet len emlékű nagyméltóságú gróf Batthyány Imre ur ő excellentiáját adta, — megyénk előtt kettős becsesei bír — megkaptam, és midőn e részbeni figyelmeért tekintetességednek a megye nevében is szives köszönetet mondanék ; egyúttal tisztelettel értesítem: miszerint ad-dig is, mig eme becses művet a legközelebb jövő évi február hóban UrUndó rendes évnegyedes megyei közgyűlésnek bemuUthatom, azt a megye levéltárában elhelyezhessem, hol is az becses emlékként őiiztetni fog. —Fogadja a tekintetes ur ismételt köszönetem kifejezése mellett, hazafiúi tisztelem kijelentését. — Zala-Egerszegen 1874. decz. 2l-én.
HERTELENDY KaLMÁN főispán.
— Következő sorok közlésére kérettünk fel: Igen tisztelt szerkesztő ur! Becses lapja 101-dik számában a n.-kanizsai műkedvelők álul f. hó 12-én rendezett szini előadás ered-ményérőli számadás befejezéseül ellenem Mihály ur álul, állítólag a műkedvelők nevében és megbizáaábó! emelt panaszra válaszolni kö telességemnek tartván, tisztelettel felkérem, szíveskedjék következő soraimat becses lapja legközelebbi számában nyilvánosságra hozni: Midőn a „Zalai-Közlöny* 71. és 74 dik számában a nagy-kanizsai műkedvelő előadások érdé raében megjelent élükkel ugyan ellenem intézett czikkeket olvasUm, elfeledve az ügy iránti érdekből a személyem elleni Umadást, örömmel nyulUm a tollhoz, hogy azoknak az ügy érde-mébeni részét magamévá téve, a n.-k. mftked velő társaság volt tagjait, úgy azokat, kik u-gokká lenni magukban késséget és akaratot éreztek, a „Zalai Közlönyu 75. számában me^ jelentaoraimmal is buzdítsam ésigyamár holtnak hitt társaságot ulán uj a az előbbinél eredmény dúsabb életre ébresszem, azonban a „több műkedvelő" aláírással ellátott 74-iki czikk daczára a szeptember 18 ára hirdetett közgy u léfen oaak 3 olvasd hármai» jelentek meg, mely szomorú eredmény, teljesen igazolá teut idézett czikkemet, s melynek folytán fel kel le, ezen társaság és eszme helybeni életképessé-
■ gébe helyezett csekély reményemet is adnom ; annál kellemesebben voíum tehát a 12 iki előadást hirdető falragaszok megpillantásakor lepve, látván, hogy találkozott ismét néhány-egyén, kik a szép eszmét uj életre ébresztették, örültem — mondom ennek az ügy érdekében, de egyéb tudomást a dologról venni, mint bárki más, semmi okot éa alapot nem látum én sem, miután az előadást tervezett műkedvelők ezen szándékukról sem engem, sem a társaság válásztott művezetőjét egy szóval sem értesítvén, az épúgy jutott az én tudomásomra,
\
Virág Ida. As egybekelők, hogy boldogok lesznek-e? arról nem szólhatunk.
Térjünk vissza Flóráék lakába, hol Flóra mily nyugtalanul várja vőlegényét.
„Óh! én megnem foghatom mi ez, hogy Jenő nem jő; Ulán beteg! de máskor ast is jpegszoku üzenni."
Még Flóra igy kételkedett, egyszerre nagy hintó zörgés csalU ót az ablakhoz; — „ah ! menyegző, ugyan kik lehetnek, de szeretném tudni."
Becsengeté szobaleány át, högy tudná meg, kinek az esküvője. Mire a leány vissza jött a . válassszal, már úrnőjét leroskadva találu a földön.
„Ah! as egekre, mi lelte nagysádat ?*
Erre úrnője felpillantott. — De oly W»* vány és oly bágyadt volt.
»„Hívd el — úgymond — Irm« barátné-mat."
Mire a parancs legott teljesítve lőn.
A várva várt Irma megérkezett, éa kétségbe esve rohant a beteg ágyához mondva:
„Flórám mi lelt?:... szólj, te oly halvány
vagy ?____mire a beteg eszmélni kesdstt ¿e
csak pár pillanatig, még e következő szavakat elbiru rebegni:
„Legyen boldog a hűtlen- és legott be-
zárvák asemei és meghalt.
♦ *
Áz utczán ugyanazon hintót látjuk megállni egy ház előtt, mely a Flóra halálának okozója volt. A hintóból egy csinos barna iíJ* szállt ki és rohant a fehér lépcsőkön ss első emeletbe, hol őt egy várt szolga, egy benyílót* borsátá:''
Hallgassuk ki, mit beszélnek assobában.

mint bárki máséra t. i. a falragaszok utján, * ímert még szin lapot sem kaptam,) azt kellé tehát hinnem, hogy az illetők a fennállott társaság '' keretén kívül, annak szabványaitól menekü-lendők kívánnak működni, mely óhajukat közbenlépésemmel meghiúsítani természetesen jogosítva sem érezhettem magamat, nem értem tehát mily joggal ? ? panaszkodhatik Mihály ur vagy az őt állítólag meghatalmazott műkedvelők, hogy „én, mint a n. kanizsai műkedvelőkor ? (recte társaság) elnöke, az előadásról tudomást venni sem akartam," hiszen ha ők a fenállott társaság keretében kívántak maradni, ugyhiszem kötelességük lett volna előbb engem felkérni, hívnék iámét közgyűlést egybe (a szeptember 12-iki gyűlés után én nem álmodhatván azt, hogy iámét találkozott néhány működni óhajtó s akaró tag,) hogy az előadás a társaság- szabványai azerint, annak keretében rendeztessék, s csak ha ezután is megtagadtam volna közreműködésemet, lett volna némi joguk pansszra, enélktil azonban különösen fenti eljárásukkal szemben, panaszuk nem egyébb alaptalan szeméiyeskedésnél, mely jelen esetben, annál kevésbé volt helyén, mert Mihály ur, mint a .Zalai Közlöny- segéd szerkesztője és a september 18-án megjelent 3 tag egyiice közvetlen tudomással birt az ekkor történtekről ; — ennyit a panasz első részére; ami pedig az előadáscni meg nem*jelenésem iránti panaszt illeti, még inkább reá illik a személyeskedés vádja, mert meg nem jelenésemre családi okom levén, jó lett volna, ha Mihály ur előbb ezen ok iránt megkérdezett volna, talán megmondtam volna ezt neki is ; határozottan vissza kell tehát ezen — mérsékelten kifejezve __ alaptalan és ildom ellenes puszta széni élyesk ed ési vágyból eredő panaszokat utasítanom ; hogy azonban jövőre ilyesminek kitéve ne legyek, ezennel kijelentem, miszerint mai napon megszűntem a névleg mai nap is fennálló n.-kanizsai műkedvelő társaság elnöke lenni s hogy ezen tárgyra vonatkoaólag semmi további hírlapi vitába bocsátkozni nem fogok. N.-Kanizsán, 1874. drczemb. hó20-án. Dr.FREUND ZSIGMOND
— figyelmeztetés ! A nagyméltóságú belügyminiszter urnák k90°7m;> 8zim a^att adfttt rendelete folytán az országgyűlési képviselő választók névjegyzéke legközelebb összeál-littatni fog, figyelmeztetnek ez alkalomból a városi polgárok az 1874. ^vi XXXIII. t. cz. 118. §-ban foglalt azon intézkedésre, hogy az 1875. év elején teljesítendő első névjegyzékbe csak azok fognak választókul felvétetni, kik 1874. évi adójukat az összeírás teljesítéséig lefizették. Nehogy a lakosság egyik legszebb alkotmányos joga gyakorlatától adóhátralékai toiytán elessék, ezen figyelmeztetés által felhi-vatik a városi lakosság, hogy 1874. évi összes adójának lerovásáról az összeírás megkezdése előtt gondoskodjék. Nagy-Kanizsa, 1874. de-czember 1 l-én. A város tanács.
— Megjelenték, és Wajdits József könyvkereskedésében folyvást kaphatók a legújabb tö r v é n y c z i k k e k külön kiadásban : Törvényczikk az ügyvédi rendtartásról ára 20 kr. T. cz. az országgy. képviselők választásáról, ára 30 kr. T. cz. a kir. körjegyzőkről, ára 30 kr. T. cz. a méter-mérték behozataláról, ára 20 kr. Ugyanaz „a mértékek, sulyok- és mérőkészülékekről"— czimű függelékkel és ábrákkal, hivatalos kiadás, ára 50 kr. Továbbá: Az uj ipartörvény, ára 30 kr. Az uj vadásztörvény, .állandó vadász naptárral, ára 40 kr. Folytonosan kapható még az uj mértéket illető valamennyi megjelent munka. — Az uj méterrendszer, törvény, tel-
„Aszonyom ! kivánata szerint megjelentem és itt állok parancsárs" szólít a belépő.
„Oh ! parancsolni épen nem, legfeljebb
is csak kérdeném, de már késő......
„Késő7szólIjon asszonyom?." „Tehát tudja meg ön jövetele okát. Engem a nő parancs és barátnéi kötelesség felhi, hogy önt tudassam a szerencsétlenségről.*
„Szólljon asszonyom az egekre mi történt ?
„Flóra és Vilma önt szerették, azt nem szükség mondanom, és ez utóbbi, hogy Flórát boldoggá tegye, zárdába megy azon kikötéssel, hogy Flóra menjen ki a temetőbe éjjeli 12 órakor s onnét hű szerelme jeléül hozzon anyja sírjáról egy fehér rózsát, mit az meg is tőn — » önt így a legforróbb kebellel várva, meghalt öd menyegzője órájában.*
„Istenem! mit mond ön asszonyom ! oh ! ez iszonya volna. Oh! egek mit tettem." „Isten kegyeddel* ét eszel elrohant. Másnap N. város utcsáin ismét egy ünnepély látszik lenni ? vagy talán menyegző — igen — menyegző, pedig kettős, mert ott viszik a boldog menyssssonyt a halál vőlegény karjaiba, hol a menyasszonyi koszorú a föld alatt hervad : Szegény Fióra ! ő már boldog!
De ezt alig, hogy elkísérték, ismét egy gyászmenet . vonul el mellettünk, s koporsójáról H. Jenőre ismerünk; kit az ifjú Özvegy sirat.
jes átváltoztatási táblázatok, minist, rendeletek
és utasítások és a tizedes törtek ismertetésével, ára 1 frt, 60 kr. — A méter-mértékek ismertetése, irta Szente József, ára 60 kr. — A régi mértékek és sulyoknak átváltoztatási táblázatai az uj méter-mértékre, ára 80 kr. — A méter-mértékrendszer, népszerű előadata, irta Domokos Kálmán, ára — 40 kr. — Méter rendszer, ismerteti Vajdafy Ernő, ára 10 kr. — A méter-mértékek, irta Vezér Endre, ára 36 kr. — Méter mérték átváltoztatási táblázatok a régire és viszont, három falra függeszthető táblázat a hossz-, ür- és suly-mértékek, ára egyen kint 12 kr. — A régi és uj mértékek arányszámai kereskedők, gyárosok, iparosok gazdák számára irta Herczl Márk, ára 50 kr. — Átváltoztatási táblázatok az uj mértékekből a régiekre s viszont, irta Szoinor Károly (pótfüzet a „Szegényből lesz gazdag" — czimű munkához melylyel együtt ára 1 frt.—) ára — 20 kr. Ez utóbbi zsebben igen kényelmesen hordozható füzetke, igen jó szolgálatot tesz minden előforduló uj mérték kiszámításoknál.
— A nagy-kanizsai kir. törvényszék-hez jegyzővé, a kir. igazságügyminister Bartha Ignácz legfőbb itélőszéki segédfogalmazót nevezte ki.
— Nagyobb mennyiségű szivarok foglaltattak le szerdán reggel Nagy-Kanizsán.
— Kőszőnet-nyilvánitás mindazon n. t. résztvevőknek és gyászlámpa vivőknek, kik daczára a feneketlen útnak, a zordon és zivataros időnek, Istenben boldogult édes atyám b illetőleg édes atyánk temetésekor megjelentek, fogadják tőlem, valamint testvéreim és rokonaim nevében is őszinte hála köszönetemet.
Wajdits József.
— A méterrendszer legkitűnőbb ismertetése az eddig megjelent kiadványok közt kétségkívül a Békéasy tanár uré, mely négy táblázat szerkesztőségi irodánkban (Takarékpénztári épület, fölszint) megtekinthető.
— Az Önkéntes tűzoltó-egylet táncz-vigalma febr. 6-án fog megtartatni. Tekintve a humánus intézményt, e jótékonyczélu táncz-vigalmat a nagy-kanizsai közönség, mint eddig, ugy ez alkalommal is kiváló figyelembe veszi.
— A nagy-kanizsai főgyran. ifjúság segély-egylete javára 1875. évi január hó 16-án a „Zöldfához* czimzett vendéglő nagy termében zártkörű tánczvigaimat rendez. Belépti dij : Személyenkint 1 frt. 50 kr. Családjegy 4 frt. Névre szóló jegyek előre válthatók: a „Zöldfa" vendéglő 18. száma alatt, január 14. 15. a 16-án,reggel 10—12,délután 4—6 óráig és este a pénztárnál. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak.
— A nagy kanizsai kisdedvédő egylet alakuló gyűlése, mint értesülünk, január 6-án. vagyis Vízkereszt ünnepén fog megtartatni.
— A január hetediki tánczvigalom az eddig tartottak közt a legfényesebbnek lenni mutatkozik. Az előkészületek erősen folynak. Bálanyául Martinkovits Károlyné, az. Győry Vilma úrnő kéretett fel.
— Vasárnapi számunk az ünnepek miatt nem fog megjelenhetni, a nyomdai személyzet csütörtök déltől hétfőig munka szünetet tartván, tisztelt előfizetőink szives elnézését kérjük. Legközelebbi s egyszeremint ez évben az utolsó számunk mához egy hétre, jövő csütörtökön, decz. 31 én jelenend meg.
— Figyelmeztetés. Ajánljuk tisztelt előfizetőinknek a vasúti és gőzhajózási kalauzt, mely a magyar és csatlakozó osztrák vasutak menetrendeit, a hazai és külföldi főbb útirányokat, idegenek kalauzát Budapest és Bécs szá-
Emlékez é s.
(1874. oktbr. 29.)
Elmerengek,. . . a képzetemben
Feltűnik- a percsenet, Lányka ! melyben panaszlani Hallottalak tégedet.
Sorsod ellen — pedig hozzád
Nem, ob nem volt mostoha, — Ssép ajakad mélyen érzett Súlyos vádat hallat«.
Mint kinek mély fájdalmánál Egyebe már nem maradt, Irigy léd sok kihalt ssivnek
Nyugalmát — a föld alatt !
Oh ! mi gyászos, fájó érzós
Resg meg ssivem húrjain, Tavasa bimbót látni ha kell Zord enyészet karjain.
Lányka, lányka ! hagyd a panaszt,
Hadd mnljék a gyötrelem 1 Élted hajnalára inkább Derülj öjj a szerelem !
8 majd ha élted hajnalán m*g
Remény napod földerül : Akkor nekem, imádódnak Szivedet add örökül!
POZSOGÁR GYULA.
mára sat tartalmazván, czélszerüaégo mellett mint első és egyetlen ilynemű magyar vállalat is tekintetet érdemelvén, mindenki s nevezetesen az utrakelő s utazó közönség, d* kivált casinok, cíubbok, olvasó- és más egyletek, nemkülönben száHo^ák, kávéházak, vendéglők s egyéb nyilvános helyek számára igen gyakorlati segéd könyvnek bizonyult. Megjelen 8—10 iv terjedelemmel havonként egyszer ; előfizetési ára 4 frt, félévre 2 frt Azon helyzetben vagyunk, hogy e vasúti- és gőzhajózási kalauzt tisztelt előfizetőinknek tetemes árleszállítás mellett, vagyis évi 4 frt. helyett, csakis 2 frt 5ü krért biztosithatjuk, ha e részbeni megrendeléseiket a mi szerkesztő s kiadóhivatalunknál eszközlik, mire nézve kérjük szíveskedjenek esetleg mielőbb közvetlen hozzánk fordulni.
— Laskay Emil helybeli építőmesternek egyik legénye Jerzsán f. hó 18-án Laskay ur távollétében több ruhaneműt, egy 50 frtos bankjegyet és 2 drb. cs. kir. aranyat, összesen 150 frt. értékben annak szállásáról eltüntetett. A tolvaj a helybeli kir. törvényszék vizsgáló-bíróságának adatott át.
— Csinos utczai szoba Bachrach Gyula ur Csen gery-utczai uj házában kiadó, bútorzattal, vagy anélkül. Értekezhetni a tulajdonossal.
— Uj zenemű. Táborszky és Parsch nemzeti zeneműkereskedésében Budapesten megjelent: „Die Nordpolfahrer* Walzer, für das Pianoforte componirt von Philippo Fahr-bach junior. Ara 80 kr.
— Beküldetett: — A „Politikai Újdonságok "hoz mellékelve megjelent e napokban a „Nemzeti Hírlap* czimű uj politikai lap programmja, mely Toldy István szerkesztése alatt, a Franklin-Társulat kiadásában újévkor fog megindulni. Az uj lapnak azon kettős előnye lesz a többi budapesti lapok felett, hogy tetemesen olcsóbb náloknál — ára egy évre 14 frt. levén — s hogy mai pártjainktól teljesen független állást fog foglalni. S hogy e „függetlensége" nem puszta phrázis, az kitűnik már a kiadott programmbol is. Toldy István, ki gr. Andrássy miniszterelnöksége alatt hivatalba lépett, de azt már egy év előtt odahagyta, programmjában ugyanis kijelenti, hogy az 1867. XII. tvezikkhez ragaszkodni fog, de a quóta nagyságáról s a kereskedelmi és államszerződésről szóló 67 iki törvények megváltoztatását sürgetni fogja, s a belpolitika terén a rendszertelenség mostani rendszerivel szemben ellenzéki álláspontot fog foglalni. E lap tehát a hírlapirodalom mezején első kísérlete a nem államjogi oppositiónak, — s mint ilyen, a mai állomjogi pártok mindenikével ugyanannyi érintkezési, mint ellen kezési pontot fog találni. A feladat, melyet a „Nemzeti Hírlap" a politika terén maga elé tűzött, eszerint nem könnyű, de szerkesztőjének a pubiieistika és irodalom terén egyiránt ismeretes és johangzásu neve, s a Franklin-Társulat jó hitelű czégje, két erős biztosi téka a sikernek. Ajánljuk az előfizetési felhívást, mely egyszersmind a lap politikai programm-ját is magában foglalja, olvasóink figyelmébe.
— A Bálás Sándor álul élénken szerkesztett „Magyar tisztviselő" vasárnaponkint-és „Posta és Távírdai Közlöny" csütörtökönként megjelenő heti lapok a jövő évvel második évfolyamukba lépnek. A nevezett s egyfelől a posta- és távirdatisztek, másfelöl az összes magyarországi hivatalnokok érdekeit felkaroló lapok tapintatos szerkesztője fényes tanújelét adá eddig is annak, hogy czélja volt a hivatalnokok anyagi helyzetének javítását sürgetni, az önkényt ostorozni és védeni azokat, kik mellőzve lettek. Ez leend czélja jövőre is, azért az érdekeltek figyelmébe melegen ajánljuk az idézett lapokat. Megrendelési ár: egy évre egyenként 6 o. é. frt, Az előfizetési pénzek postautalványnyal Budapest VIII. József város Sütő utcza 9-ik szám küldendők.
— „A népirodalomu 4. és 6-ik füzete beküldetett hozzánk, melyet Gyulai István ád ki. Egyik „A megfagyott világrész*, vagy „Utazás a jeges tengeren*. Ára 15 kr. Másik: „Luczaszék* vagy „Hogy járta meg Istók gazda* Ara 3 kr.
— JDr. Háry István orvos-sebésztudor szülész és szemész Zala-Egerszegen megtelepedvén, működését megkezdette. A jeles képezett-ségü tudor urat üdvözöljük !
— A .Népnevelök Lapja,'' legrégibb paedagogiai szak közlönyünk, a fővárosi egyetlen önálló magyar tanügyi hetilap, a jövő évvel t i z e d i k évfolyamába lép. Valóban méltó, hogy e körülményt fölemlítsük. Előfizetésre való felhívásában a munkatársak köst olvastuk dr. Ballagi Mór, Bója Gergely, György Aladár, Kiss Aron, Kriesch János, Mayer Miksa, Molnár Aladár,Péterfy Sándor,Schvarcz Gyula, Szarvas Gábor s több ismert paed. iró, tudós és akadémiai tag nevét is. E lap a „Népnevelők pesti Egyletének* hív. közlönye s már két egyetemes tanitógyülés alkalmával állt a közügy szolgálatában, mint az elők. bizottság hivatalos lapja, s e gyűlések tételeit összes hazai
össze először. — Szerkesztője G y u 1 a i B é 1 a, kiadója T ettey Nándor és társa Budapestéi a váczi utczában. Ára egész évre 4 frt., negyedévre 1 frt.
— Korizmics László koszorús gaz-dászati irótól megjelent s beküldetett hozzánk ; „Uti-képek ós jegyzetek 1851-ből.* A jeles mű 32 fejezetből áll, melyben Bécs, Prága, Schandau, Drezda, Tharand, Lipcse, Magdeburg, Berlin, Hamburg, Köln, Brüssel, Ostende, s London sat, közgazdászati haladását híven tükrözi viasza s nagy haszonnal ültethetjük át hazánkba mind azt, mit a nemes iró oly tapintatosan közöl, ajánljuk a gazdaközönség figyelmébe. Ara 1 frt. Kiállítása igen szép.
— Dr. LOw Tóbiás kir. főügyészi helyettes által szerkesztett „Magyar igazságügy" czimű folyóirat ezentúl is megjelen end, havonkénti füzetekben; ára egész évre 8 frt, félévre 4 frt., mely összeg Zilahy Sámuel könyvkereskedésébe Bpestre küldendő. A magyar jogtudományi szemlét létesítő eme nagy horderejű vállalat fokozatos pártolásának örvendünk.
— Magyar-Szerdahely iskolája a vallás és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól 1707 frt 20 krnyi segélyben részesült
\
Folytatás a mellékleten.
I
lapjaink közt a legtüzetesebben vitatta meg. A hasai tanitó-egyletek jegyzékét is 6 gyűjtötte
T. szerkesztő nr!
Becses lapjának deca. 13-án 100. sz. a. megjelent számában a Nyilttór rovat alatrZ.-Apáthiból 8sidnayAntal postás oly ferdített állítással támadott meg hogyha nevét aláírni bátor lett volna, a gyalázatos bélyeget csak homlokára sütötte volna, de miután -xt tenni elég bátorsága nem volt, nehogv s közv.''U-mény félre vezettessék, vagy tán hallgatásom által neki ^igazat szolgáltassak, válaasom közzé tételére tisztelettel felkérem. A tényálás ez • Decz. 5 én, azaz a kérdéses napon kora reggeltől késó estig foljiones esőzés volt, én hivatalból egy bonczolat teljesítése végett Szt.-Péternrba mentsm, honnan csak délután 4 óra után jöttem haza, az éjsxaki ssél hasajövet a sttrü esőt oly annyira hátamhoz verte, hogy nemcsak bundám, de a legbelső ruhám is keresstül ázott ; haza érkezvén, iróasstalomon két levelet találtam) melyek egyike nevemre, a másik 8zidnay Antalira czímezve volt, mindkettő t. Merkly Antal ügyvéd urnS késirata, e levélben értesíttettem, hogy Z.-Apathiba kellene mennem, midőu a kocsis is megjelent, én a kocsis álul Merklyné asszonyságot értesíttettem, hogy csak most jővén meg által ázva, ma Z.-Apáihiba nem mehetek annál-is inkább, mert az eső folyton ssakadt, d. t a szél dühöngött, a láthatár tökéletesen elsötétedett, de ha a t. awzonyság reggel, asaz 6-án oly jókor küldi, hogy a kitűzött útjaimat megtenni képes lessek, ugy látogatásomat megteendem, de később Kerecsen és Orosztonyba megyek s csakis hétfőn, azaz 7-én reggel mehetnék Z.-Apáthiba; — utasítottam egyssersmint a kocsist, hogy a sragkast s jóravaló ülést nélkülöző szekerére üléseket készítsen, mellyel a kocsis távozván, Szidnay Antal urnák szóló levelét azon nézetben tartottam visssa, hogy azt másnap személyesen kézbesitendem. Decz. 6-án a kocsis megjelenvén, velem személyesen nem beszélt, cssk a cselédem által a tegnap Szidnay nevére szóló levelet kéreté, melyet kiküldék s a kocsis távosott.
így állván a dolog, miután 8zidnay úrtól én sem nem félek, sem várok, sem remélek legkisebb szeliditésére, okom sincs kérdéseire és vigasstaláaára, feleletet adok 1-ször azon kérdésére, ki lenne felelős, ha a heteg meghalt velna? felelet: ő maga, mert ha a betegség heveny, ugy ne Szt.-MiháJyra irjon először, hogy Szt -Mihályi utasitással menjen Parsáról Z.-Apáthiba orvos, hanem haaználjon fel minden körülményt s a sürgős esetben az apátsági orvost, ki helyben lakik is meghívhatja; — ha nem heveny az állapot,ugy néhány órát türelmesen elvárhat a beteg, hogy szokutt orvosát megkaphassa.
2-dikra, hogy mi indított előtte brutális tettre, mintán ő egy krajezárommakaem adós, feleletül adhatom, hogy a brutális kifejezés, a tény ily állása mellett enmagára az egyénre esik vissza; — amennyire kérkedőleg említi a nem tartozást, szabadjon egész szerényen megkérdenem, ha váljon azon Ö frttal, melyet 6 5 órai időtöltésemért, 5 órai úti fáradalmaimért adni szokott, hissi-e, hogy abban az orvosi tiszteletdíj is bennfoglaltatik.
A 3-dikra, hogy magam emberségéből soha más, mint paraszt kocsin nem jártam, igazat adok ason megjegyzésül, hogy kocsim as ntasásrs minden kényelemmel vas fő hágcsókkal, kassal s rögsitett ülésekkel ellátva van, tehát nem a lomtárból ¡előszedett jármfi, melynek se elöl, se hátai sráglyája^ oldalai roskadozó félben, a kocsis ülés kipotyogó félben, az orvos számára egy bőrrel bevont lócza, mely a roskadozó oldalakra szegekkel iüetstve van.
A 4-dikre, hogy orvosi eskümet megszegtem, kerekdeden tagadom, mert esküm csak betegjeim segély nyújtására kötelez, de hogy tulajdon egészségemet s általa családom jövőjét föláldozzam, arra semmi kötelezettséget nem ismerek.
Az 5-dikre, hogy a Murczí nedvéből jóllaktam, felelhetem, hogy a szótyár emberháai orvosának neves, s még azt sem tudja, hogy tulajdon hisamnái soha Murcsi az asztalomra nem jön s idegen házaknál, ha csak kikerülhetem, Murccit inni nem szoktam, melyről az engem ismerő egész vidék tanúbizonyságot szolgáltathat, sőt azt is tudhatná, hegy előkelőbb házaim, hol az orvos iránt kellő tisztelettel viseltetni szoknak, terítékemhez egy külön messzelyes palacsk-ban szokták italomat mellékelni s igy valószínű, hogy ezen t. ur Murcaizhetett fel, mikor ason bátorságra szánta el magát, hogy faragatlan darvaságát nyilvános újság ntján a t. közönséggel megismertesse.
Ezekbe öszpontosulna feleletem; melyet ason megjegyméssel kivánok Szidnay urnák tudtára adni, hogy a ssótyárság terén tovább vele feleselni nem fogok, egyszersmindenkorra ezen kis tudósítással zárom be válaszomat:
Szidnayt ugyhallom nevemet szivéből utálja, Tur, mar, vág s megítél és rövidíti hírem, Kern csuda, a jámbor nevemet sem tn^ja, nem ismer, O is mint az ebek, csak jövevényre ugat.
Iráxn Pacsán, decz. 15-én 1874.
8IPOS IMRE, __pacsai járás orvosa.
*) E rovat alatt kOsIdttárt felelősséget nem vállal a Szerk,
Czélszerü és elegáns ^iiP
karácsonyi ésy újévi ajándékoknl
ajánlok iró- és rajz-eszközöket, bőr, bronci-és faárukat, 50 krtól kezdve minden tetszés szerinti
árig. , (
Továbbá iróaaxtuli képletekéi, ir<»inn »)-(«f»k«kat, albumok-, sxivartar-
tók-, pénstárczákat stb. stb.
legnagyobb választékban.
Különösen ajánlom a legújabb jelképes 1 e v ó 1 p a p i r ok- és borítékokat szinea monogrammal, vagj különféle csinos jelvényekkel.
(1507 -5) KANITZ O.
Budapesten. Dorottya-utcza 12. Levéibeii megrendelések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
WWWWW1
I
Karácsonyi és újévi ajándékokul!
(1500—5) WAJDIT8 JÓZSEF
tetemesen megnagyobbított mű és könyvraktárában
5í«gy-KiiaiiHáb,
diszművek, albumok, képes-könyvek, naptárak, imakönyvek, monogramm levélpapírok, borítékok, látogató-, névnapi-, újévi jegyek, szállitó-levelek, tintatartók, srófos irónok, rajzminták, rajzeszközök, ég- és földgömbök, franc, ruha-iró tinta, dús választékban továbbá báli-, esketési meghívások, falragaszok, tánczrendek, kotilion jegyek, étlapok sat.
igen olcsó árért kaphatók.
LEGÚJABB a téli idényre!
Caak 5 írtba kerül egy telje« angol egész*égölt5cék, melyek amerikai természetes gyapjúból Tannak szőve és gu mmi-•xerflleg tágíthatók, a testet gyorsan megmelegítik s folyton könnyű kigőzölgésben tartják. Ezen öltözek védesakö* a meghűlés s máanemfi betegség ellen. Ily öltözék fírfl, vagy hölgy számára áll 1 ing, 1 nadrág, 2 pár harisnya, 1 pár kézelő, 1 pár cápőbetétből. Mindössze ez csak 5 frt.
Meleg és jó téli ruhák.
Kesztyűk gyermekek, hölgyek és araknak 20, SO, 40, bélelve 4U, 50, 60, 70, 80, 90 kr.
Szarvasbőr kesztyűk 80, W kr,
1 frt, bélelve 1 frt 80—2. frt 20 kr.
Séta- vagy sti shawlok 4o, 50,
70, 90, kettő* hossznak 1.50, — 1.S0 kr.
Kézelők gyermekek, hölgyek és férfiak számára 15, 20, ''¿\ 30, 40 kr.
Epészsegajlasok gyapot, va«y juh-gvapjnból gyermekek, hölgyek és férfiaknak gyapotból «>*), 70, 80, 0 kr, 1 frt, l .20, 1 50, juhgyapjuból 1.20, 1 50, 1.80, 2, 2.50 kr.
Nadráf Qgyauazo" minőségűül 80 kr, 1.20, 1.50, 2, 2.50, 3 frt-
Kapezák és harisnyák gy.-rme-kek. hölgyek és térfiaknnk 20. 25, 30, 36, 40, 50,60, 70, 00 kr.
Téli ingek a legfinomabbak juh-gyipja szövetből eiegansau ruházott mellel 2.50, 3, 3.50.
Nagy választék posztó-ba$c.hiik-ból leáuyok és nők számára 90 kr, 1.20, 1.50, 1.80, 2 frt, legfinomabb 2.í>0, 3, 3.50 kr. Hői é. láaykaraaatyak öo kr, 1, 1 ¿0, 1 80. 2 frt.
Egész személyzet karmantyú csomagból 3.M, 4.50. 6 frt
Női s láaykeadők nnr.den színben 50. 80 kr, 1.20,1.80 2.20, 2.80 kr. 1
Különlegességek ir gelGből a legfinomabb gyapot, gyönyörűen hímzett melie''. férfiak számára 1 íb. 60 kr,
Kaaáslik kicsik é* nagyoknak 60, 70, 80, 90 kr, 1,1.20, 1.50, 1.80 kr.
Gyeraekrakáeskák 60,80 kr 1.20, 1.50, 1.80 kr.
Eageaia, vagy szinbÁ*főköt5k a legelegánsabb és selyemmel bélelve 4.60 kr.
Czipőhéi, a lábakat szárazon tartja, gyermekek, nők és férfiak* nak 20, 25, 30 kr.
Férfl- éa uői cacbenez a legtisztább juhgyapjuból dbja «0 kr.
KHISaleflesséfek hölgyek számára ez idényben a legújabb, hölgy-derékek 1.50, 2, 3, 5 frt. .
1000 haj fonat * b vi-
■ lasztek s szintien, egy rőf hosszú, igen buja,
fésülésre alkalmas, a saját bajtól ismerbetetlen s a divatos íri-zúrákhoz használható, mig a készlet tart csak 1.50 kr. dbja. Különös kényelemre, a fentnevezett hajból chignonok minden színben, a legszebb s leg-dívatosb frizurákban kaphatók-dbja 1.40, 1.80, 2.50 és 3 frt.
Valódi hajfonatok minden színben 1 rőf hosszú 2.60 kr.
5000 db. petróleum lámpa
végeladása, kicsinyek 35, 70, 85 kr, nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.50 kr, nagyon 1.80,2, 2.50, 3. frt. Függő lámpák 80 kr, 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3, 4 frt. Csillárok ''5. 8, 12, 15 frt. A limpák árában üveg, golvó és lámpaernyő benfog-lalvik.
Eső ellen. v»lódi »agdl es5-
köpeny vízmentes szövetből varrás nélkül, igen tartós. Darabja nagyság szerint 8: 9. 10, 11, 12 frt, ka-puce hozzá 1 frt. Kocsis-köpeny vastag szöi étből 8, 10, 12 frt.
Az egyén védése- és a tu^ lajdon biztosítására
sflrgősen ajánland^gyj^vJd-fegyver, ez egy uionan javi-. tott biztosító revolver, amerikai modora legjobb gyárbeli
1 db. 7. Mm. 7 frt, hozzá 100 töltés 3 frt, 1 db 9 Mm. 9 frt, hozzá 1O0 töltés 3.60, 1 db 12 Mm. 11 frt, 100 töltés 4 fit.
Szakácshős az ebédlő asztalon.
Ezen ujonan módosított főző-kályha petróleum t''fitéssel Amerika- és Ang -¡országban már több év ót* elterjedve van, minden körben különös elismerésben részesül Minden háztartásban nélkülöahetlenné válik, katonáknál, tanulóknál, és vendéglőkben, iparosoknál, widón a tüzelés azonnal kéznél van. 2 egyénre 5.60, 6.60, egész 12.50-krig. 6 egyénre 7 frttól 9 fitig.
Valódi végeladása Igazi angol-korosolyákaak fából 1.20.1.60.
2 frt. Vasból 2.50, 3 frt Halifax legújabb divatú 6.50 7 7.50. Jacson haines 7, 8 frt*
A közeledő
karácsonyi és újévi ajándékokul
ai»Illőm t. vidéki vevőimnek gazdag választékú játékároiast nagyok és kicsinyek számára, gazdagok és szegényeknek 5
krtól kezdve.
Minden «évsapra. házi®ulatságek, bálok és aeayegzőkre. röviden - minden alkalomra találhatni ez óriás bazárban ajándékot bámulatos olcsó áron s mindazon tárgyakat, melyeket mások hírlapban hirdetnek, sokkal jobb minőségben s olcsóbb áron
megvehetni. A nem tetszők készségűéi visszacser^lt-tnek. Iv-tpes árjegyzék 100,000 tárgyon felül, kívánatra mindenki bérmentve s ingyen kap.
Aug. 1-tól kezdve a nagy üzlet kisebb részosztáljrokra is megnyittatván, ismételadók illendő jutalékot kapnak.
Csak a 15 év óta fennálló (1493-t;
Friedraann bazárban
Bécs, Praterstrasse 26. szám alatt
ot»si és teli idényre.
Wolf J. féle
theakereskedés Bécsben, Stadt Sonnenfelsgasse 7. sz. ajánlja raktárát, a legfinomabb orosz- és ehlaai-tbeábil , valódi é-jaaaika rw, cognac, beoedio tlse és ehartreueből stb. nagyon leszállított árak aedett Megrendelések utánvét mellett pontosan vitetnek véghez. (1525-2)
Legnagyobb
selyemáruk-
RAKTÁRA.
Bérs, Stock im Eisenplatz 2. sz.
RANCZI B. P
a szép aailaidiadbőz.
Mintát minden időben bérmentve küldök
(1610—4)
Megrendelési levelek :
dr. J. O. POPP cs. kir. udvari fogorvos úrhoz Bécsben.
Stadt, Bognergaase Nr. 2.
T. nrl Egész udvariassággal kérem, hotjy számomra küldjön 12 üveggel az ön Aaatboria szájvizbéból. Ara ide van zárva.
Tisztelettel
Malzahn-Almásy báróné, in Bolkrathsrnbe, Mecklenburg-Schwerin.
Tisztelt kartárs ur: Miután az ön Aaatboria szájvizével a kísérlettét el sikerült, az őn oagyos ajánlztt fog-ploab-já-
val szándékozom kísérletet tenni; ez okon kérem, küldjön nekem egy tartálylyal mind azt, a mi ahhoz való, a használati utasítással együtt. — Kartárs urnák tisztelettel ajánlom Dr. F. Harcig, Braunschweigi udvari orvos, udvari tanácsos és tanár stb.
T. nr! Az ide zárva küldött ősszletért szíveskedjék nekem az ön kitűnőnek bizonyult AaatboriR szájvizéből és fogploa-Jáből használati utasítással küldeni
Tisztélettel báró Wassilkó Sándor,
(1232—5) Berbometben Bukovinában.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belas József gyógysze., Rosenberg Rosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán: Tschepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M." Weiss A. Zala-Egerszegen : Isóó F:. gyógyszerész. Kaprocczán : Werli gyógy ezerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Doroer Kajet. Szom batbelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Györ gyön. Fibic E. C. Veszprémben t Meyr Tnszkan, ugy Guthard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysr. Uovas Berényben: Heist ^ gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs keméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J, Bögl, Belas és 8chrőder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysz. — Bonyhádon : Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, Salamon gyógysz. — Baján: Michitsch St. és Herzfeid fiai, ugy Heraog Ignácznál. — Pécsett: Zsolnay W. és E. Zách, 8ipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubásssky gyógysz.
Marczaliban: Kies gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Danaföld-eárott Lakács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván Kiss gyógysz. — Rohonczon: Simon gyógyszerész araknál.
Pályázat,
A nagy-kanizsai közős népiskoláknál halálozás következtében egy segédtanitónői állomás évi 325 frt fizetéssel jött üresedésbe.
Kik ezen állomást elnyerni kívánják, folyamodványukat (iiol különösen a női kézimunkákbani jártasság igazolandó) f. hó 28-ig alulirthoz beküldeni kéretnek.
Pályázhatnak nem okleveles tanítónők is.
Kelt Nagy-Kanixsán, deczember 8-án 1874.
(1512—3)
Vágner Károly,
iskolaaaéki elnök.
Kohn Gyula
norinbergi és diszmő tárából figyelembe ajánlja
nagyszerű kiállítását karácsonyi és ujéyi tárgyaknak'',
ugyszinte legnagyobb választékot
gyermelsjátékokloól
1499—9) * legjatányosabb áron.
\
Hirdetmény.
Melyszerint egyének kerestetnek 100, vagy több holdból álló legeló kiirtására készpénz fizetés mellett. A vállalkozni óhajtók forduljanak a raszinyai urod. tisztséghez, posta: Kaproncza.
Raszinya, deczemb. 10. 1874.
Németh Ede,
(1519—2) tiszttartó.
(i4«o-i7) a legnagyobb
|ASBÖT®fi@YÁB
Bécsben, III.Mnrxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Z 1 X Ztt t sitt 2
Wiener
Cattim-Drack-Fabriks-Niederlage.
Wir erlauben uns die - höfliche Anzeige, dass wir im Monat l<c-x rnber, um unser rückständiges Waarenlager vor Beginn der nemn Saison zu räumen, einen vollständigen
Weihnachisausverkauf
bei stark redusirtcu Fabrikspreisen veranstalten. Hochachtungsvoll (1522-3) Die GearhXflsleitun«
Preis-Courant:
Dasselbe in Hocbprima, pr. St Damen-Seiden-Cachenets, per ScQck fl. 1.50.
Schwarzer Velvetin pr. Elle 30 kr. Schwan er Velvetin, breiter Gac-
Eigenes Erseugniu Percaile und Hemdstoffe per Elle 20 kr.
Cosmanoser Erseugniss Percaline und Hemdstoffe per Elle 2S kr.
Türkische 8chlafrockstoffe per Elle SO kr.
Möbelpercail in allen Farben pr. Elle 30 kr.
Weisser Chiffon uadSchirting 20 kr.
Hemden-Chiffon und engl. Schir-ting 25 kr.
EJm ffrssse Parti« Kidteratsffs in den neuesten Mustern per Elle SO kr.
Weisser Baumwollgradl per Elle 25 kr.
Kinder-Battisttüchel mit flrbigen Kanten per Dts. 80 kr.
Hädcben-Battistt&chel iiit färbigen Kanten und gesäumt pr. Dtx. 1 fl.
Kinder-Bildertüchel, das Neueste in dieser Art, pr. Du. £L 1.20.
Damen-Battisttücher mit färb. Kanten und gesäumt pr. DU. fl. 1.30.
Damen-Jacooettflcher mit färb.Kanten pr. DU. fl. 1.60.
Daac*-Ho«1t8eM gestiokt wd wdt
Bj—pr— per Stück 80 kr.
Herrentüchel mit eleg. färb. Kanten und gesäumt pr. Du. fl. 2.50^
Dieselben in Hocbprima- Leinen-Imitation pr. DU. S fl.
Rumburger Leinent&ebel pnDU. 2 fl.
Irländer Leineatüchel pr. Du. 3 fl.
Belfaster LeinentOchei pr. Dtx. 4 fl.
Holländer Leinentflcbel mit eleg. färb. Kanten pr. Du. 6 fl.
Cattun-Kopftüchel pr. Du. fl. 2.50.
Feulard-Kopftachel pr. Du. S fl.
Berliner Schafwoll-CacbeneU, das Neueste pr. Stück fl. l!50.
Dasselbe mit Seide durchwirkt, pr. 8t&ck 2 fl.
Frans. Seiden-Cacheneta, pr. 8tück fl. 2.50.
Wajdits József kiadó-, Up- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kaaixsán.
tung, per Elle 75 kr. 8chwarser Sammt pr. Elle fl 1.20. Schwarzer Silk-Kleider-Sammt per
Elle fl. 1.50. 30 ellig. echtfärbiger Kleiderbarchent pr. 8t. 7 fl. 30 eilig, weiss. Sehnürlbarokent pr. 8t 8 fl.
30 ellig. Gamleinwand pr. St. 7 fl 30 ellig. 4/< gewaschene Creasleia-
wand pr. 8t 7 fl. 30 eilig. */s gewaschene Creaslein-
wand pr. St fl. 8.50. 50 ellig. •/, Irländer Weben per 8t. 12 fl. 50 ellig. "/. Belfaster Weben per
St 15 fl. 50 ellig. *j( Holländer Weben, hocbprima per Stflck 20 fl. Jaqoard-Leinengedecke für 6 Pers. 5.fl-
Damast-Leineagedeeke für 6 Pers. 6 fl.
Jaqoard-Leinengedecke für 12 Pers.
10 fl.
Damast-Leinengedecke für 12 Pers. 12 fl.
Handtücher in Damast pr.Eüe 25 kr. Servietten in (Jaqoard pr. Du.
3.50.
8|4 färbige Caffeetücher in allen
Farben pr. 8t 80 kr. Tflrkisebe Ha»afe*-Haatftaol»'' pr
Du. fl. 3.60. Bettvorleger Ton bunten; Teppicb-
stoff per 8tttek fl. 2.50. Dieselben in grösserer Sorte per
Stück fl. 3.60. Ein Paar Bettdecken in bunten, blauen oderv braunen Mustern per 2 Stück 5 fl.
% Ripi fflr Kleider ead Mm, F»ta«ti_«iÄr
□le l 1.30. X Nordpol-Flanell, se laage der Verratb reWrt, per Die 50 kr.
Dieser Preis-Courant ist nur für Dezember 1874 giltig. Geehrte Provinzaufträge werden wie bisher auf das Beste ausgeführt, nicht Convenirendes anstandslos retourgenommen. Auf Verfangen senden wir Muster; Versendung mit Nachnahme.
NB. Wir bittan auf Firma und Adresse genau zu achten, um nicht von missgünstigen Concurrenten getäuscht zu werden.
Wiener Cattun-Drack^Fabrifct-Mtaäertafle >
Stadt, Rnprechtiplati Nr. 3, nut Nr. S,
rückwärts der Ruprechtskirche, vis-i-vis dem Eingange zur Sacristm-
Melléklet a „Zalai Közlöny" 18T4. évi 103-ik számához.
Folytatása a főlapnak._
— A* első zalai ügyvéd-egylet felküldötte az igazaágügyministeríumhoz intézett be-terjesztvényét az 9ügyvédkamra" szervezése érdemébe. Ez iratot lapunk jövő száma hozza.
— Csáktornyái kir. járásbírósághoz Zdelár Miklós ottani díjnok Írnokká neveztetett ki a kir. igazságügyminister által.
— Keszthelyi m. királyi gazdasági tanintézet hallgatói által az 1875-ik év január hó 23 án — a segélyező-egylet javára, az _Amazon" szálloda nagytermében sorsjátékkal egybekötött zártkörű tánczestély rendeztetik. Egy családjegy ára 5 frt, személyjegy 2 frt, egy darab sorsjegy 10 kr, — Belépti- és sorsjegyek kaphatók az intézeti olvasó terembea naponta 11 —12 óra közt, valamint Wünsch Ferencz és Lázár Ignácz uraknál. — Kisorsolandó tárgyak és fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak.
— A keleti marhavés» megszűnt Muraközben s decz 3l-én Zalamegye a zárlat alól teljesen feloldva lesz.
__ Axmi szülőknek, kik a karácsoni ünnepeken gyermekeiknek ajándékaikkal kellemes meglepetést akarnak szerezni,ügyelmökbe ajánljuk a „Deák Ferencz-tér"-en levő és jó hírnek örvendő czukrászatot, melynek tulajdonosa Gerstner Adolf mindent elkövet arra. hogy a kívánalmaknak mindenben megfeleljen. Kapható nála mindennemű »czukorsütemény, továbbá karácsonyfák különféle dragánt alakokkal izléateljesen feldíszítve mérsékelt árért.
— Rövid hirek. Uj szerkezetű ingaórát talált fel Rétháti Kövér Gábor temesme-gyei birtokos. — Tót irodalmi nyelvvé a ma-gvarországi tótok a cseh nyelvet akarják tenni.
— Zanzibar arabiai szultán, ki oly fekete, mint a szurok, európai körútra indul a jövő évben.
— Tar András és neje 40—50 ezer frtot érő vagyonukat a balmazújvárosi ref. hitközségnek adták nevelési czélokra. — A Széchenyi szobor 120 ezer frtba fog kerülni, magassága 44 iab lesz. — Dr. Lucz Ignácz szathmári kath. pap a ref. hitre tért át. — Cziráky János gr. a főrendi ház multheti ülésén a hírlap-bélyeg visszaállítását sürgeté. (Hát a censurára nem goudolt-e ?) — Mészáros Károly a .Ludas Matyi" egykori szerkesztője .Kortes" czimű élcz-
• lápot -¿ndit. - Nagy-Váradon is közúti vaspályát terveznek. — Jász Berényben a muzeumot f. hó 20-án nyitják meg. — Kassán újévkor .Kassa és Vidéke* czimfi hetilapot adnak k,. _Győrváros hatósága a bukovinai magyarok részére 50 frtot utalványozott. — .Siket-némák Lapja" czímmel Atyimovita Péter siketnéma nyomdász havi folyóiratot szándékozik kiadni Váczon. — A gyémántjairól hires lady Dudleytől félmillió értékű drágaköveket loptak el. — Az északsarki expeditió költségeinek fedezésére adakozás utján begyült 222,616 frt.70 kr., tisAzes kiadás 222,599 frt., 19 kr. - A de-legátió, mint hírlik jövő marcziusban fog összehivatni Bécsbe. — Réthy bácsi, a nemz. szin-ház tagja jobban van. — Szabadkán ós Halason is volt f. hó 7 éc földrengés.
Egész érre Félévre . Évnegyedre
8 frt 4 frt 2 frt
Vegyes hirek.
__Lapunk t közönségét bizalommal
felkérjük az előfizetések mielőbbi megtételére, hogy a szétküldésben fennakadás ne történjék.
Előfizetési ár:
— At evés mesterei. Erői testalkatú emberek sokat is szoktak enni, de az úgynevezett falánkokat, sokevőket még sem ezek között keressük. Akik caak azért élnek, hogy . egyenek, kiknek főczéljuk tehát az evés, iste- , nök s g/omor, mely majdnem feneketlen, ez efféle nagyétkű emberek rendesen nem nagyon izmoask, sőt legtöbbnyire szikároknak mond-
- i
hatók. Én ismertem egy fiatal embert — beszéli egy külföldi lap levelezője — ki most körülbelül 40 éves lehet. S u r m él k Krisannak — igy hívták a fiatal embtert — nem lehetett eleget enni adni. Magam láttam, hogy hat font száraz kenyeret legyűrt, anélkül, hogy éhségét csak némileg is csillapította volna. Egy háziasszony épen elosztotta a nyolcz személynek való fánkos tésztát, mikor hősünk belépett s alig egy perc, alatt mig a háziasszony kiment, eltűnt a nyolcz személyre való tészta. Az istadti csata alkalmával — hol mint dobos szolgált — félelemből egy pór sütőkemenczéjébe bujt s nagy ijedelme daczára megevett annyi lágy kenyeret, mely a háziaknak egy hétre elég lett volna. De voltak még ennél nagyobb falánkok. Némely adatokat alig hinnénk, el, ha nem oly megbízható forrásból származtak volna. Max i-m i 1 i a n császár 40—65 font hust evett meg ebédre s hozzá rendesen egy akó bort ivott. Harvick angol tábornok beszélte, hogy látott egy olyan hindut, ki két középszerű bárányt, tehát az ehetlen részeket leszamitva, 64—65 fontot evett meg egy ültében. — De különösen említésre méltó egy vrittenbergiK ah 1 e J a k ab nevü kertész, ki már három éves korában kövecskéket nyelt le; később, mint katona a beszállásoknál nyolcz ember helyét foglalta el. Reggelire megevett egy malaczot, délre egy bárányt bőröstől, csontostul. Cserép-üveg- vagy kődarabokat nélkülözhetlennek tartá az emésztésre. Egyszer tréfából megette a falusi dudásnak a dudáját, 80 éves korában halt meg. Hasonló volt hozzá bizonyos K o 1 n i c k e r, egy passaui ember; ez is már kiskorában köveket, fémdarabot, különösen a vasat szerette. Zsebéből sohasem hiányzottak a kavicsok, melyeket czukorként nyeldesett el. A katonaságtól falánksága miatt elbocsátották, elment tehát s pénzért mutogatta magát. Drezdában 8 óra alatt 2 bornyut evett meg s megivott melléje 12 pint bort. Meghalt Ihlefeldbeu, 41-ik évében, gutaüté3ben. Gyomrában egész rakás fémdarabot s majdnem két font követ találtak. — Magyarországon is ösmertünk több nevezetes nagy evőt.
— Favágás fűrész nélkül. Egy amerikai szabadalmat nyert következő találmányára: Minden akár száraz,akár nyers fát fehérenizzó platinasodronynyal keresztül tud nagy köny-nvüséggel vágni. A platinasodrony delejes folyammal izzóvá tétetik. A fahasábok az izzó sodronyra rányomatnak, vagy a sodrony mozgatható tartókra kifeszítve vonatik át a fahasábokon s ily kép ezek könnyűséggel darabokra szeletnek. Igaz, hogy a szétvágott fadarabok szélei, mintha elégettettsk volna, szeneeek lesznek, de csak igen vékony e szenes felület s azonkívül az épületfa tartósságára nézve nagy előnnyel vaio. A kísérletek e találmány nyal eddig igen kedvezően sikerültek.
— Nemeskéblil jótevő. Zemplénmegye Sztakcsin községéből írják.hogy ai ottani nagybirtokos salionzai b. Frőlich János cs. kir. uyug. ezredes árvamenházat alapított és abba a vidék kilencz elhagyott árváját fogadta be, kiket élelmezéssel s teljes ruházattal lát el és kiket a népiskolába járat különösen azon föltétellel, hogy a magyar nyelv tanulásában kitüntessék magukat. A nemes emberbarát iparosokká és értelmes gazdákká szándékozik a felvállalt árvákat nevelni.
— (i?.) A dchánglevelek szárításának egy uj és elbnyö* módjáról. Bismarck lapjában olvastam valamit, mi kivonatilag következő: .Az eljárás igen egyszerű s abban áll, hogy a szárakat aratáskor közvetlen a föld felett vágjuk le anélkül, hogy azokról a leveleket eltáyolitanánk; és igy fűzvén fel, aggatjuk a szárítóba. Ezáltal a szárakban foglalt nedv a szárítás alatt a levelekbe szívódik át, melylyel azokat lassan fonyasztja (szárítja), s igy előob a széleken sárgul, utóbb sárgásbarna, s végre vörössárga vagy vörösbarna leend. — Mig ellenben, iha a leveleket elválasztjuk száraiktól — mint jobbára történni szokott — ritkán érjük el a kívánt eredményt, a szép sárga (hochgelb), vagy barna (roth-
braun) szín által." Érdekesnek tartottuk ezt itt feljegyezni, s annál inkább, mivel a fold-mivelés , ipar- és kereskedelmi minisztérium jelenleg tervez egy kiállítást, mely a .dohány-szárító*'' miveleteket tüntetné elő. Ha e kiállításba nem is küldhetek a fennebbi módon szárított levelekből; de ki Bismarck lapjának eme számát bírni óhajtja : szíveskedjék a „Norddeutsche Allgemeine Zeitung''-nak 1874-ik évi november hó 22-iki számát Berlinből meghozatni.
— Ez is az idők jele. Az „Ellenőr" -ben olvassuk. Vasmegye több faluját sorba járta Várady uram, ki jóravaló földmives, de szeret politizálni. A hol megjelent, ott mindé-nütt elővont a szűr alul valami összehajtogatott papírost, hogy írják alá. Kérvény volt, melyet maga irt, s az állt benne, hogy törüljék el a mostani alkotmányt, s állítsák vissza a Bach-rendszert, mert akkor legalább az országutak jobbak voltak, mint most. Hogy hová akarta benyújtani ezt a kérvényt, nem tudjuk, hanem akadt aláírója. Mikor Szombathelyen is magyarázta, hogy milyen roszal* az országutak, akkor befogták s most azzal vádolják,hogy a fönnálló alkotmány ellen izgatott. Föl kísérik tehát a fővárosba, mert politikai vétségekre nézve csakis a pesti törvéuyszék illetékes.
— Gazdasági germanisatorok. A med-gyesi földmives iskola tanári értekezlete indítványt tett a szász egyetemhez az iránt, hogy a magyar nyelvnek szánt hetenkénti eddigi 4 óra kettőre szállittassék le — a nemzeti egyetem azonban dicséretes elfogulatlansággal e kérelmet visszautasította.
— Á dohány mint gyógyszer. Rambosson J. uj munkájában emliti, hogy a dohány a mérges kígyók harapása ellen igen hathatós szer. Már Cochet is emliti ezt a délamerikaik-nál, hol a Garacarasok soha se mennek vadászatra anélkül, hogy nyakukban egy kis csomó dohányt ne vinnének, mint nélkülözhetlen szert, mélyet aztán, ha kígyóharapást kaptak, hirtelen megrágva, nedvét a sebre kenik. — Érdekes volna a dohány e sajátságát tovább vizsgálni, még sok hasznát vehetné a társadalom.
— XVI. Lajos imakőnyve. Egy Londonban közelebb tartott árverésen több régiség közt előkerült az az imakönyv is, melyet XVI. Lajos fogsága alatt használt. Ez volt az egyetlen könyv, melyet megengedtek neki. Mikor vérpadra kisérték odaajándékozta börtönőrének, nyakkendőjével egyetemben, mely végzetes ajándék volt rá nézve, a mennyiben őt msgát is nyaktiló alá vitte, tanúságot tévén loyal is érzelmeiről és ragaszkodásáról a királyi családhoz. A börtönőr családja sokáig őrizte ez ereklyét, czime: .Prières santés et chretienes pour Monseigneur" C.Gilbert scripsit 1703. A pergamen ten készült arany körszegélyü könyvet XV. Lajos Gilbert nevü szépírás tanára irta. 82 font sterlingen ment el.
—- Irodalmi statistika. A német birodalomban 1873-ban megjelent időszaki iratokból esik Berlinre 343, Lipcsére 300, Drezdára 68, Stuttgártra 54, Münchenre 53, Boroszlóra 44, Hamburgra 34, Majnai-Frankfurtra 26, Haliéra 22, Hannoverre és Erlangenre egyenkint 21, Konigsbergre, Göttingára és Würzburgra egyenkint 17, Brémára 16, Darmstadtra 15.
— Oláh betörés. A „Temesi Lapok«-nak irják, hogy a f. hó elején a magas, bérezés hegyeken, melyek a Mehádia melletti Herkúles-fürdőt környezik, egy militia-kapitány vezénylete alatt mintegy száz főből álló oláh portyázó csapat tört be a magyar területre a fürdő közvetlen szomszédságáig ; az úgynevezett Lich-tenstein magaslatig előrenyomult, a szénégetéssel foglalkozó magyarországi lakósokat a munkától eltiltotta és határozottan kijelentette, hogy a terület Romániához tartozik, amelyen az itteni lakósokat meg nem türí. A fegyveres csapattal szemben a mieink ellentállásra természetesen nem gondolhattak, hanem munkájukat abba hagyva siettek menekülni s a dolgot a fürdői felügyelőségnek följelen tették.
Papírszeletek.
Népiskolai tani tó: Remélem, együtt me*v<lnk ma jótékonyczélu előadásra.
Polgári iskolai tanitó : Mennék biz én. csak pénz volna!
Népiskolai tanitó : Hogy, hogy ? Polgári iskolai tanitó : Már két hava nem kapjuk fizetésünket. r
Népiskolai tanitó: Lebetetleu, hát ki fizet titeket ?
Polgári iskolai tanitó: Senki! hisz épen ez az
ördögség L...
A. Miért volt tavai jó világ ?
B. Mert kevés voltagabnaés éhes ember sok.
A. Miért van most rosz világa a gazdának ?
B. Mert sok á gabna és kevés az ébes ember.
A gyón vásártéren a puskaporos szekerek mellett egy fiatal honvéd állott őrt épen akkor midőn irtózatosan mennydörgött és villámlott. Egy''arra menő paraszt megrémülve mondá szomszédjának :
— Csak az Isten elfordítaná ex irtóztató för-get »get városijukról, mert ha a puskaporos szekerekbe üt a menykő, mindnyájan elveszünk.
— Mi jutt kednek eszébe, — mondá a másik — Attól épen nem tarthatunk, hisz nem látja, hojrv estrázsa áll mellette.
Sokan meg nem foghatják, miként lehetséges as, hogy a legtöbb szép nó ostoba férjet óhajt.
Lélektani tekintetben nem is igen könnyű rá a helyes feleletet megtalálni.
♦kkk r%en UJ neh,éf kérd*8 111 ®iért hogy a legtöbb ferü gazdag feleseg után törekszik.
Igen valószínű azonban, hogy a nők azért szeretik az ostoba féijet, hogy könnyebben SekötheMék szemet. A férfiak pedig, alkalmasint azért keresik a gazdag feleseget, hogy ha már meg kell válni függetlenségüktől : legalább jó árért történjék ax.
Mi az elóvigyátat?
Ua az ember betegéhez X. orvosunkat elhivatja, s egyúttal az asztalost is odarendeli, kopor-sóke8zités végett.
Vasúti menetrend.
Érvényes november 15-től 1874. A kanizsai időtmutató óra szerint, indul Kauizttáról
(Kanixaai vaspályán ax órák pontosan a helyi időt
mutatják ) Vonat hova:
"ám Óra Perc. Idő
20.J Eaxék, Mohára,Dombóvár a Fiúméba 5 2 reggel 215 Mohaca, Zágráb éa Dombóvárra 2 32 dá''ut
22 BudA"..........6 17 reggel
............ 62 délat.
M » .......... 10 37 eatve
313 Sxombathelyre (innét délután 6 óra
25 pereskor Béeabe) . . 6 37 reggsl 301 Béeabe (Szombathely, Bécaujh. felé) 2 7 délat.
r. " , " » » 10 47 ««^o
203 Pragerhof felé Trieaxtbe . . .. . 4 42 reggel
'' M »♦ »» Grácx és Béeabe 2 22 délat.
213 « U 37 #ltT#
» »t
216 206 216
203 '' 201 ! 211
314 302 312 214 202
204
Érkezik Kauizsura
honnét :
Moháca éa Zágrábból.....
Eaxék, Moháca,Fiamé a Dombovárról Fiume éa Dombovárról Budáról ....
• • • •
• • •
Szombathelyről......
Bécaből (Bécaujh. Sxombath. felől)
»
Ürítésből, (Pragerhof felől) Trieaxt- Béca Oiácxból „ „ .
4 8 1 23 9 46 4 n 1 51
9 23 10 26
4 29
10 10 4 44 1 13
10 18
teggel
délat. estve
délat.
estve
reggel
reggel
estve
reggel
délat.
estve.
Érték- ét váitófofyam deczember. 23.
5*/, metaliques 69.80; 5*/® nemz. kölcsön 74.85; 1860-ki álladalmi kölcsön 109.60; ban k-részv. 994 —; hitelintézeti részvények 236.50; London 110.85 ; magyar földtehermentési kötvény 77.—; temesvári földtehermentési kötvény 75.75; erdélyi földtehermentési kötvény 75.60; horvát-slavon földtehermentési kötvény j 79.50; ezüst 106.35; cs. kir. arany 5.28 -
j Napoleond''or .£.917a -— ——■——
Felelős szerkesztő: Bátarf Lajos.
Jó és szép
ZONGORÁK
és
PIA1S1NÓK
»
a leghíresebb gyárakból jutányosán kaphatók
BISCH1TZKY M.,
zongoraraktárában (¿>114—3) Nagy-Kanizsán, Fő-tér, Újvári házban.
Eaczander orvostudor találmányai:
1. Az úgynevezett Compressorium magömlések, önfertőzés és ágybavizellések ellen. Ára utasítással 6 ft.
2. Ruganyos suspensorium, kisebb s nagyobbmér ra ersfcény (tök) gyulladások és sérvek ellen. Ara 3 — 8 ft
3. Legbiztosabb szer bujakór ellen. Egy csomag ára 10 ft A pénz előleges beküldése mellett vagy postai utánvét mellett.
Czim : Dr. Kaczander, az orvostudományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Rotmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő gyógyithatása tárgyában irt szakkönyv 1 frtért. (1532-1)
Bútor- és zongora
RAKTÁR,
mely minden fajú asztalos és kárpitos munkák, ugy képek, tükrök, csillárok, falkosarak, aranyozott rudak, padlószőnyegek minden nagyságban sat. van beszerelve, ugy nemkülönben mindennemű bebútorozások és másnemű megrendelések, bútor- és iroda beszerelések elfogadtatnak és legjutányosabban számittatnak, ugy nemkülönben a csomagolások is. Mintalapok és árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Bécs, Stadt Brauneratrasse Nro. 10.
Ethofer P.
(1526—2) bntorraktirában.
Meghívás.
A csab-rendeki takarékpénztár részvényesei tisztelettel meghívatnak a rendes évi k ö z g y ü 1 é s r e, mely Csáb Rendeken a társulat saját helyiségében 1875-ik évi január hó 25-én délelőtt 10 órakor fog tartatni és a melynek tárgyai lesznek:
1-ször. Az elnöki jelentés az üzlet eredményéről.
2-szor. A számvizsgáló bizottság megválasztása.
3-szor. A számadások és könyvek felülvizsgálása.
4-szer. A választmány intézkedéseinek megvizsgálása.. (1530-1)
5-ször. A nyeremény iránti intézkedés.
ö-szor. A választmányi tagok egy harmadának ki-sorolása és a kisoroltak helyett másoknak választása, végre
7-szer. A netalán teendő indítványok.
Kelt Csab-Rendeken, 1874. deczemb. 18-án.
Barc/a Sándor,
elnök.
A maga nemében egész Európában
* legnagyobb, több oldalról taidjelek- t 1''2 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehérműek gyára
Bécsben,
Baktár : 25 Mi
lariahilf, llauptstraMRe
25.
mely szoros értelembea rett szilárdsága s minden darabon számokban látható árak, s gyártmányainak roppant mervü előállítása által már annyira vitte, bogy a nagybani kivitelt, valamint a Kisebb részletekb^ni eladást illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által elérhetőt. ezenfelül teljes jótállás mellett rend-k:vűliieg olcsó a legjobb minőségű áruczikkeket nyújt s biztosit
t. cz. vevőinek. Levélbeli kívánatra a megrendelések egész Magyarországra gyorsan és pontosan eszközöltetnek, s a nem testhez illő darabok Tisssavétwtiiek.
Angol chiffofl ingek gallérral
vagy anélküL szebbek, mint a vászon ingek (levélbeli meg- i rendeléseknél a uyakköruyület j mértéke mindenkor megkíván-
utik), darabja 1 frt 80 kr., 2, 2.5<), 3—3.50, a legcsinosabb s íeggy akorlatiabbak.
Rnmburgi vászon férfiingek,
^a uyakme ték megkívántjaik) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legji-obak.
Gallérok legújabb mi..ta. i tuczat ára 2 k. 3—4 frt t nyakm. megkívántatik.
Férfi nyakravalók v&g> saon nyakkötok darabja 76 kr. 1. 2,
3 írt g a legújabb.
Férfi lábra valók 1 frt, i.50,
2—2.60, 3 frt, lovags/.abás, franc ti a vagy magyar mintára.
Gyapot sgeszségi ujjasokiJac-
ki n; j, 3, 4 frt, selyemből 6# 7 trt. kodmönös vagy szövött lábravalók 2, a—4 frt H köszvény ellen )
Nöi vászoa ingek simák 1.50,
2 frt, tinóm nur okvarrá^sal
2 fit 50 kr., valamint svájczi forma, uj minta, hiinzé-sei 3,
3-50, 4—5 frt ugyszinte legfinomabb D.mburgi vászotiingek hímzéssel és c«ipkével 6, 8, 10 frt.
Nóí eji vagy téliiogek i-osszu
ujial .. tit 50 kr., hímzettel 6, 7 trt.g
Nöi lábravalók, vászon per-kál vagy t.arclietből 2, 2.50,
3 írtig. U.mxéssel.
Nöi pongyola va^y éji cor-&6ttek legfinomabb chirtnigböl
2, 2.50, ¡rancr.ia batisztból, hím • zéssel .''. 5(), 4 trt
Egészségtartó mellény vagy nadrág gyapjából dbja 1 frt 5<i,
2 t.t (Ki kr.
Egészségtartó mellény vagy ujidrá^ fiuuin merino^yapjuból kreppszövetszerü, véd csúz s inegf;tz.ts ellen, » legegészségesebb f«*rti, vagy nőuek is ajánlható dbja fehér v. szines
3, 4, 5 írtig, a legfinomabb selyemből *lsó iugnek tí, 8, 12 frt.
Harisnyák (időjárás szerinti) a láb hosszúságának megmérésével tuczatja 4, 5, 6 írtig, a legfinomabb s legszebb gyapjúból fii d''cosse szerint színezve hímzetten 8, 10, 12 frt.
Hölgyharisnyák febér vagy színes tuczatja 6, 8, 10, 12, 15 frt.
Igen elegáns férfi v. hölgy batisztzsebkcudök, különféle színezett körzettel tuczatja 3,
4, 6, 8 frt, legfinomabb 16 frt. Nöi alsö szoknyák perkálbol
vagy finom barchetből 4 frt, himzett betéttel 5. 6, 8 frtig, uszálylyal vagy diszöltözethez.
Nöi harisnyák vagy férfi kap-OZák, tuczatja 5, 6, o, 10 ír ig a legfinomabbak.
NÖi fűzök, fűzőre (a derék környíiietmértéke megkívántatik) 3, 4, 5 frt
l tuczat vászon zsebkendő 1.60—2 frt. nagyobb \ finomabbak 2.ŰO, 3 50. 4,5--8frtig. 1 tuczat ozérna batiaztuendő
5, 7, 9—10 frtig a I cg ti no mabbak.
Asztal- v. törulközö-kendök
tuczatja csak f>, 6, 7 — 9 frt, dam.
1 asztaiteriték vászonból 6 személyre < 1 abroszswtl ahhoz
illő keudőkkelj 5, 6. 8—10 frt, 12 személyre mégegyszer annyi.
30 róf szines ágynemű, dbja 7. 8, 9 — 10 frtig,
3o rőf fehérített kézi fonal-Vászon, s dupla czérnábol fe-bérite; ieu 7.ól), 9.50, 10, 13j 15 frtig. igen ajat.lbató.
30 rőf bu széles rnmburgi Vászon, dbja 12. 13 15-löfrt.
40—42 röt k<tutin takáCS-VásZOn (finom á^yn rafire vagy 12 női íugre; 14, 15, Is, 24 frt.
4» rőf belgái takácsvászsa
22, 25, HO—j5 frt kitüuőleg szép,
50- 54 rőf liasonlithatlan jómiiiő.égü rumburgi v.\gy hol-
landi váSZOH (kézifonat s ö/4
széles) 30, 35, 40. 50—00 frt.
LEVELBELI MEGRcNOELESEK (bá ''niely nyelveu irva) a vidékről ''készpénz beküldése vagy utánvét és jótállás me.lett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
IV A megrendeled levelek ekkép czimzendők :
Wien, k. k. Hoflieferant , (Mariahilferstrasse 25.)
50 frtig tefjsdő bevásárlásnál l himzett noi garnitúra
ráadásai adatik. (1484 -. 13)
Technische Gummiwaaren,
wie Gn mm ¡platten, Schnüre, Flanschen, Stopfbüchsen- und Mao-nirch Packung, Kautschuck Kitt, Wein-, Brauer und Wasserecht äu che, Hanfschläuche, roh uud präparirt. Seemaschinen-Schläuche ; ferner Weinpumpen, sog. Werkel, Wäschauswind masebinen, echtea Monfalioner Wagenfett empfiehlt billigst
(1524 -2)
Henry Sachs. Wien
SUd», Giselastrusse 3.
Ezen krajezá r-h i r d e t é s
mutatja, hoiry minden versengésnek eleje van véve. Dacsára annak, hogy az ámcsikkek hallatlan árakon hirdetvék, mégis .minőségük; r — - né7.ve minden várakozást foKÜmolnak.
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy balhafogógép
''Xi ír. orr»
<1489 - 6)
6
1 kr 5 db jó acséltoll i kr 2 db tolltartó 1 kr 1 db irka
1, 2, 3, 5 kr mindenféle Illatos szobatüzjáték kr 1 kávéskanál érczből, ezüstözve
kr l db finom pipereszappan kr egy csélszerü kulcs fogó kr egy bekenőkefe kr 2 csomó finom bavanuah szi^arpapiros X kr egy patebtezipő- és ker.tyüfüző 3 kr -gy radirgnmmi kr egy örök naptár kr egy finom jegyzőkönyv kr egy finom jóillntu pecsétviasz kr egy plébtálcza kr egy finom zsebgyufatartó
Tiaszgyertyácskákkal töltvs kr egy palaczk bér sí baladás-teuU
kr egy divatos fényképkeret kr egy festékszekrény 12 színnel és ecsettel kr egy rőf gyújtó (.Lunte) kr egy ezüstözött gyüszü kr egy zsebtilaör kr egy szájharmonika kr egy pár harisnyakötő kr 1 evőkanál ércből, ezüstözve kr egy zseb tüzelő szer kr egy lánykafogó kr egy csinos ónláncz kr 1 iámpamanchette üvegből kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez számára kr különféle játékszerek kr különféle társasági játékok kr 1 szép képeskönyv szöveggel kr 1 finom női melltü (Broche) kr egy csinos gyürü
czélszerü keletmutató kávétáleza
kr egy
kr egy finom késalj (rassüi) 5 kr sgy finom gyertyskörxC 5 kr 1 glicerin- r. növényssappsn 5 kr egy finom viasskenSes 5 kr egy körfésfi kautschokból 5 kr legjobb növény fogkenőcs 5 kr egy Ukarékpersssly pléhből 5 kr egy pár nadrágóvó 5 kr csinos pléhtrombiták ."> kr rsdáss- vagy jelsSsip 5 kr 1 szivartárcza uj és csélsserfl 5 kr egy doboz 3 db finom pe-osétviaszszal
5 kr 12 db irón 5 kr egy foldozófa (StopphoU) 5 kr a legszebb fénykép 5 kr egy szivarvég fosztó
5, 10, 2o, 30, 40, 50 kr külön böző hölgyek, urak, fiuk és leánykák ssámára ajándékul alkalmas tárgyak. C kr egy tacsst hsjfodrótekercs
jó bőrből 8 kr egy gyermekóra lánczezal |0 kr egy finom nrí selyemcsokor 10 kr 1 finom jegysők. naptárral 10 kr 1 doboz 12 db fiuom síiunel |0 kr 1 valódi tajték szirarszipka (0 kr egy fiuom garnitur, melltü
s fülbevaló 10 kr egy üvegcse legfinomabb
ilLatu hajoiaj |0 kr egy ollóláncs 10 kr 1 feltűző fésű bivalszarvból 10 kr 1 jó lakat böröndök számára ¡0 kr egy fokmérták, bécsi és
francsia mérték ssámára 10 kr egy szép legyező 10 kr lpár kávéfindzsa porcellánból 10 kr 1 dessérttányér porcellánból 10 kr egy czélsserü «sivsrgép 10 kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egf jó pénztárcza
|0 kr egy pár gyermekbarisuya
JU kr pipa szárral
10 kr egy ssivarssipka Ujtákból
10 ki egy ezukorssóró
JO kr egy függő gyufatartó
lO kr egy öv bőrből
10 kr l fin. aranybrons medáillon
10 kr 1 csinos óratartó bársonyból
10 kr egy sárkefe
fO kr egy finom gomböszlet ing-
elő, mell és gallér ssámára |0 kr egy czélsserü dngaszhusó 10 kr sgy tizedes mérték 10 kr eey burnótsselencze 10 kr epy jó olló scsélból 10 kr e^y zsinór valódi korál 10 kr egy ü-^tf^se legjobb folt-
tisztit» viv. vagy szappan |0 kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy fiuom fodráazfésfi 10 kr egy pár divatos lülfüggo 10 kr 1 bödönke hajerősitő kenőcs 10 kr egy kötőkosárka |0 kr 1000 db ió fsfogpiszkáló |0 kr egy rnhaporoló (0 kr egy fodrozófa 10 kr egy divatos óralánc.z 10 kr 1 album 12 bécsi táiképpel 10 kr egy tollkés 2 késsel |0 és 20 kr finom sétapálcsák 15 kr l pár nagy erős uri kapcsa
15 kr 1 pár nagy erős női harisnya |5 kr 1 pár csérna keztyü nőknek |5 kr egy plai lssij bőrből
|5 kr egy evŐkésslet. villa és kés
16 kr egy üregese finom illatsser j5 kr 1 üvegcse ralóilí kölni vis j 5 kr egy finom olló
20 kr egy pár uri czérna keztyü 20 kr egy üveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy vonó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
20 kr egy ssebbévmero. jól ssa-
bályosva 20 kr egy osélssarü keztyü tágító 20 kr egy finom sae.bkefe fásü tükörrel
20 ki T »ár virágvása porcellánból] 20 kr »gy jó optikai látcső ni
gyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó aAgol borotva 20 kr egy pár erős, bosszú női| harisnya
20 kr 1 csinos varrópárna sróffalj 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egész evőeszköz, ké*.
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapír».« 25 kr 1 napóra jól szabályozva 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrssemdveg, optikai üve( 30 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent köszörűkő mín-|
den vágóeszköz számárs 30 kr legújabb angol szoptató-üvegek, melyek által mindéi dajka nélkü.özhető 35 kr egy földgömb a föld min-l
den népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermekszinház figurák! 35 kr egy nagy erős iskolatáska szíjjal
40 kr lOi db finom levélpapír 50 kr egy napernyó 1 frt 20 kr egy nagy jó esernyő| 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól szabá'' lyozva, két évi jótállás mellet 3 frt egy teljes iróasztal-Ksszlet bronz öntvényből, 10 dbbóll állván : 1 tentatartó, 1 levél nyomó, t magas gyertyatartól 1 kézi gyertyatartó, 1 hévl mérő, 1 gyufatartó, l órai tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartól
Ingyen és bérmentve kap bárki egy kis képekkel ellátott áralajstromot. melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolva.
FRIi:i)MANN BAZAR Bécs, Pratei strasse 26.

A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nera találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kivánnák szükségleteiket fedezni, de e szándékról — megbízható czég ismeretének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. cz. vidéki hölgyek minden, a női toilette s a l '' ri szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szám alatt, a póstapaiota átellenóbeni
hölgy divatáru-raktárából
rendelnek meg.
Fenoebbi czégem, fennállása óta folytonosan oda működött és mfiködik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága & fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmel tartása ö a legmérsékeltebb árak mellett, ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket-tf jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. cz. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden to&intetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
J E G
NÖi ruhakelnék, legdúsabb választékban, rŐfönktnt 30, 40, 50
kr. — frt 1.
Mosé-rehakülarók, perkál- s batisztban rófönkint 25, 80, 35—40 kr. Posztó-, fiaaéill- s ripsz gyapjakstaék, rőfönkint ft 1,1 50, 2—2.50.
Selyemszövetek, tafota, Faille s Grosgrain, rőfönkíut frt. 1.50.
2.50—3.
Selyengazir-. Illusion- s báliruha-szövetek, rőfönkint. 60, 80 kr, frt 1—l 50.
Poapatfear Caoheairsk, reggeli pongyolákra, rőfönkint 80 kr,
frt 1 — 1.50.
Aagol bársoiyok, feketék s színesek, rőfönkint frt 1, 1.50, 2 —2.50. SeiyeabársOByok. minden ssvulien. rófönkint frt 3, 4. 5 — 10. Rafcaparketak, színesek s mictásottak, rőfönkint 30, 35,40—50 kr. 6yászkel»ek. lustre-, ca. hemír-'' terno-stb. szövetekben, bármely
árban.
L''szfir. berlini gyapjú- « moir-alsószoknyák, (juponok) daia-
bonkint frt 3, 5, 6-3. Hölgykalapok, fejkötők s baslikok, darabonkint frt 3, 5, 8—10. BedüiMk és. horkolók, (legújabb divatcsikk.) darabonkint frt
10, 12, 15—20. -
Nazykendök, Longshawlok s Platdek, darabonkint frt 6. 8, 10—15. Reozéskea<l6k. berlini gyapjából, darabonkint Trt 2, 3, 4 5. Gyapjakssdók,kicsinyek s félnagyok, darabonkint frt 1, 1.60, ''^-3. Sslysakendók, minden színben, darabonkint frt 2, 2.50, 3-4. Echarpe-ok, s brochekendők, gyapjú és selyemből, darabonkint
50. 80 kr. frt 1—2 Mail Fioha-k, csipkékkel vagy bimssttek, darabonkint frt 1, 1.60, 2—8.
bármely ssin- és minőségben, darabonkint
frt 6,-6, 8*-10. Nap- ¿a esó-erayök nemkülönben I sgy szák minden árban.. Faaál- és sziléziai >vászaak, 30 rőfösek, végenkint frt 8, 9, 10—12.
Creas- és börvásziak, fehérítettek, 30 rőfösek, végenkint frt 10. 12, 14—15.
Riabaifl vászaak. legfinomabbak, 30 rőfösek, végenkint frt 15, lő 20
Irboai és bollaadl Vászaak, 50 rdfösek, végenkint frt 20, 22, 25—30.'' Raabnrgl vászaak, késifonálból, &4 rofősek, végenkint frt 25,
30, 40—50.''
Lm- S pateat-osiavatok fehérek, 30 rófösek, régenkint frt 10, 12—15.
Czéraakaaavászak, ágynemfiekre, 30 rőfösek, végenkint frt 8,
10, 12-15.
Naatűlf, ágynemfiekre, sárga és febér színű, rőfönkint 30, 40, 45 -50 kr.
Chiffonok, fehérnemfiekre, (1 vég körülbelül 70 rSf,) rőfönkint
25, 30, 35 - 40 kr. Lepedövászaak, */4 és *j4 szélesek, rőfönkint frt 1, 1.20,1.50-1.80 kr.
Pikét és bordás parkét ok. fehérek, rófönkint 40, 50, 60, 70 kr. Derékalj- S butor-csinvatok, szinesek, rőfönkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- » kávéssbrossok, színesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5-6. Le* asztal- és t(r8ikfiz6-kead<k, tucsatonkint frt 6, 9, 10 12. CsaaMfe-asztalkMdók. bármely asinben,tucsatonkint frt 2.60, 3-4 Csipkefüggönyök, páronkint frt 8,10—15, rőfönkint 60,75 kr, frt 1. Botor-ripszek és cretonok, szinesek, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1) 1.50*~2.
MoUik, erépe-lissek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orfaatiaak, fehérek és szinesek, végenkint frt I, 1.20, 1.50. 2. Leo-zsebkeadók, fehérek és ssinesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4,6—8. Ffizóderekak, hölgyek számára, derákbőséir szerint, darabonkint frt 3, 4, 5-8.
Fehérnemüe*, urak, hölgyek és gyermekek saámára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árason.
Ilölgj ruhák, bármely kivánt kelméből, választékosan, haladékulanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint készíttetnek eL '' 6 J
M^endeUsék t bárminemű levélbeli megbízások, minden, habár itt nem jegyzett czikkre, a legcsekélyebbtől a
^T L 9iZ P<y^tdnvéteU vagy előleges beküldése ííeUett - csomagolási dij felszámítása
■ nélkül - a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszközöltetnek
ím* Minden eshstöUg meg nem felelő ár* visszavitetik s legkészségesebben becseréltetik.
Levélbeli k.vánatra m,nták? a rőfár s kelmeszél«sség pontos megjelöléaével, bárhova ingyen s bérmentve küldetnek.
(1486~7) Ingyen mellékletek adatna lr:
minden ( 10-25 frtig egy elegáns legyeaő, ) aránylagos m^rende- ( 2ő-50frtig egy berlini gyapjú kendő, áren^edíné-leshez: ( 50-100 frtig egy szép kelmeruha, ) nyST


5A61-KANIZSA, 1874. deczember 3Mn.
Hieiih»miAáfk érMftm,
HtrMurt
6 hasábos petitaorhan 7, máioditor 6 a minden további sorért & kr.
XY1LTTÉRHKN
soron*un 10 krert »*•
-.étnek fel Kincstári illeték minden
~rves hirdetésért----''
30 kr. fisetendS.
"toyek -
uertRu^^t, — <\
anyagi reaset illeti | köziexnenyek pedig kiaééhos bér—w m-i

5AÖY-KANI2&A
tllltiuMT
Bármeatetlea toelek
saktól fogad tntaak «1.
előbb:
-SOMOO
Ö3LON
Nagy-Kanizsa vár«« helyhatóságának. nemkülönben a .¿alamegyei gazdasági egyesület". a „nagy-kaBizsai (űreledelmi t iparbank", a .nagykanizsai takarékpéiztár'' a ,Zala-Somogy gézhajézási reszvenytarsuiat ugy a .zala egerszegi torna-tilzoltó egylet'' s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesitija.
Ueicnkiei kétszer, vasaniap- s esutonflkon, megjelenő vegyes tartalma lap«
MT Lapunk t. közönségét bizalommal feHrfrJükaz előfizetések mielőbbi megtételére, hogy a Hzétküldésben fennakadás ne törtéigék.
Előfizetési ár:
. . 8frt 4 frt . . 2 frt.
Egész évre . • Félévre . . < < Évnegyedre •
IV E lap szerkesztőségi a kiadóhivatali irodája a takarékpénztári épület egyik földszint5 helyiségében van, hová e lapot Illető minden közlemény, előfizetési pénz, reclamatio sat küldendő.
Az .Első Zalai Ügy védegylet* felirata
az igazságügyi ministerkez, az ügyvédi kamarák szervezése tárgyában.
Magymélt. m. kir. igazságügyi minister ur!
Tudomásunkra esvén nagy méltóságodnak a f. é. XXXIV. L czikk alapján az országban felállítandó ügyvédi kamarák beosztása ós székhelyeiknek meghatározására irányzott tervezete : örömmel tapasztaltuk e tervezetből, miként excellentiád ezek egyikének székhelyeül a mi városunkat: Nagy-Kanizsát is kijelelni méltóztatott; midőn tehát nagy méltóságodnak e nagyfa-becsült figyelmeért ezúttal legmélyebb hálánkat kifejeznénk -L egyszersmind — minthogy tudomásunkra esett az is, miszerint a velünk szomszédos szombathelyi és kaposvári ügyvédi karok küldöttségileg jelentkeztek nagyméltóságodnál azon czélból, hogy nevezettek székhelyein szintén kamarák alakitassanak ; — amennyiben ilyeneket netán excellentiádnál kinyerni képesek volnának, ezeknek alakítása körül a városunknak hét irányból összejövő vasúti hálózatát nagy-rabecsült figyelméből kivonni ne engedje,
TÁRCZA
Utolsó dal az év utolsó napján.
Hiába ébrejgetsz, nemea keoiü barát ! Nem tndok irni dalt.
Nehéz küzdelmek kört megtört a sz«i>vedés ; Költo-eróm kihalt. —
Nincs nekem már többé sztrebui-érzeteui .. .
Keblem komor, «Ötét...
Lantom összetörve ... lelkem ussxeégve
Elvesxté lánghevét.
C»ak egy ieng el5ttem — halovány sainével —
A bús emlékezet...
Ka egyetlen sugár, mely tört saárnyán vissza,
Szebb multamhoz vezet
Ez egy vendégem is maholnap elmarad, —
El, észrevétlenül !
S ez elhagyott keb«l romjain virasztva A tél viharja fii
Küzdeni igy tovább a bú-áradattal, A léleknek oehéa, —
Miga k e gy-i sten ek iierencs''i fiám k
Csak játék az egész.
Mit- ár, mond hát, a d a I e fájó kebelnek,
Ha vigaast már nem ád ? Ha barnok-hatslom, fénylő nép egének Letépte csillagát! ■
Mit ér a dal nekem, ha csupán visibangja Elmúlt szép i*8kaek ?
S nem lelek enyhet... s3t kínjaim mindinkább óríáMá nőnek. —
▲s elhagyott remén/ nem hajt több levelet
▲ kiszáradt iára, —
Szeplőtelen lángban nem sokáig lobog
Dóit keblem oltára.
A hald természet hideg szemfedője
— ▲ zörf6 levelek —
Hunyó életemnek végső pereseihez
Éran jól illenek.
sőt miután arról is van tudomásunk, hogy a kaposvári törvényszék területén lakó .kartársak legtöbbje oda nyilatkozott, hogy a mennyiben önálló kamarát kinyerniük nem sikerülne: könnyebb közlekedés tekinteté-j bői szivesebben csatlakoznának a nálunk alakítandó kamarához, mintsem a nagy-méltóságod által tervezett pécsihez ; ha netán e kérdés csakugyan nagy méltóságod magas elhatározása alá kerülne, a kaposvári ügyvédi kar e tekintetben táplált óhaját annál is inkább pártolni ker eskedjék : mivel a tudomásunkra levő adatok szerént a pécsi kamara keretébe Kaposvárral együtt 197, holott anélkül 141 ügyvéd esnék, — a nálunk tervezett kamarába pedig 95 ügyvéd esvén, * .kaposvári törvényszék területén levő 56 ügyvéddel 151 ügyvéd tartoznék, mely számok körülbelül kiegyenlítenék a kamarákra a törvény alapján eső terheket is.
Midőn tehát nagyméltóságod iránti hódolatunkból ismételt hálánk és köszönetünket kifejezzük, nem tarthattuk feleslegesnek ezen utóbbi alázatos véleményünkre is nagyméltóságod becses figyelmét kikérni.
Nagy-Kanizsán, az ,&lső Zalai ügyvédegylet fc-nek 1874. évi deczember hó 16-án tartott üléséből.
KOCH MIHÁLY in. k.
elnök.
HBRTELENDY BÉLA m. k.
titkár.
Jegyzőkönyv
a zalamegyri általános tanitó-testület nagykanizsai járáskor tanítóinak az 1874-ik évi november hó 26-án Német-Szent-Miklóson tartott értekezletéből. Jelenlevők: Sáringer Károly elnök, Pulay Károly
¡-faztárnok, Anders Károly pölöskefói, Anda-$r János sst^balássi, Morda Ferencz gelseszi-geti, Ágoston Jáno* újudvar: - Scfcmidi József homokkomáromi, Sabján Jósaef kaczorlaki, Peer Antal sormási, Vajda, Alajos palini, Székhegyi Qáspár német szent míklósi, Szigethy János nagy-récs"i községi tanitók, Platschek Ignácz magyar szerdahelyi magán-tanitó mint s kör rendes tagjai, továbbá tek. Stingly Károly körjegyző nr Qelséről, mint pártoló tag, és Juhász Péter n gy kanizsai községi tanitó mint vendég.
1-ör. ElnöU Sáringer Károly hathatós éa lelkesítő beszédben üdvözölvén a jelenlevőket, örömét feiezé ki a tagoknak szép számmali megjelenése felett, egyszersmind számot ad a kör egy évi működéséről s annak pénztári állásáról, b végre felhivá a je''envoltakat, hogy he lyette elnököt válasszanak. Hasonlóan nyilatkozott a kör jegyzője és pénzkezelője is.
Minthogy azonban a kör tagjai semmi esetre sem kivántak választásba bocsátkozni, a közóhajnak engedve, elnök tisztének további megtartására azon kijelentéssel hajlandónak mutatkozott, hs többi tiszttársai is hasonlóan továbbra is megmaradnak. így a választáson átesvén, a mult ülés jegyzőkönyve felolvastatott és hitelesíttetett, miközben a tanterv készítéséről szóló pontnál azon nézet nyilvánult, miszerint a jövő évnegyedes gyűlésre minden egyes tag által egy, a majr\ ur taunyelvü 6 osztályú tanodában szüksége« és részletesen . kidolgozott, tanterv nyujujssek be, mely a kör j általi megbirálás alá bocsátassék.
2-or. A mult ülésben feladott tétel rnegvi-tatása tekintetében beadott Írásbeli dolgozatok esen czimmel: .Mire kell a tanitó figyelmének kiterjeszkedni a testi nevelést illetőleg 1" felolvastatván határostatott: miszerint jövőben fel-
I adandó hasonnemú tételek irásbani kidolgozását a kör minden egyes tagja szoros kötelességének ismerje. A beadott és felolvasott dolgozatok pedig helyeslés és teljes elismerésben réesesittettek.
3-or. A „vértesaljai tsnitó-egylet''-nek a magas országgyűléshez azon kérvénye olvas-tatik, melyben Molnár Aladár ur által alapo-
san átdolgozott és a II. egyetemes tanitó-gyü-lés által elfogadott tenjtó-nvérdíj-javaslata a honatyák általi xniíiamacatrb tí írvenynyé emel-tetését kérelmezi.
A kör e kérvényt magáévá teezi, a hatá-rozsa, hogy járásunk nagyérdemű képviselő ja ez ügy pártolására tanító-körünk résséről ké ressék meg. A kérvény elkészítésével elnök és jegyző megbisatik.
4 er. A gyakorlati előadásokban:
s) Humszauer Simon a nyelvtanból a mondattant, különösen pedig a mondat eg/ik részét, a kiegészítőt tárgyalá, mely által aouak beható tanulmányozását és e tárgybani szaka-vatottságát bizonyitá be.
b) Anders Károly a természettanból as
inga ismertetéséről tartott elóadáat.
c) Juhász Péter nagy-kanizaai tanitó a szépírás ütenyezéséről, Szigethy János pedig a terményrsjs gyakorlati kezeléséről tárták elismeréssel iogadott előadásaikat.
ö-ör. A tanfelügyelőség által elnöknek átadott a méter-mértékeket mutató eszközök bemutattatván, felhivattak a jelen voltak, hogy használat végett elnök bármelyik, a járiai körben levő iskolának is kölcaönfahetl, miért is as illetők hosaá forduljanak.
6-or. Bucsután elhunyt Szentkirályi Aurél tsnitótársuk iránti kegyeletből annak egy felállítandó emlékkőre a kör tagjai szerény pénztárukból 4 o. é. ftot szavaztak meg a .Zalai Közlöny" szerkesztőségéhes leendő beküldés végett.
7-er. Tagsági dijat fisettek többen, köztük tek. Stingly Károly pártoló tag ur már előlegesen a jövő évre.
8-or. A jövő évnegyedes gyűlés Magyar-Szerdahelyen fog tartatni, melynek idejét meg határozni és tudomásra juttatni elnök bízatott meg.
Esen alkalomra gyakorlati előadásrs: Juhász Péter az igehatározókról, Monda Ferencs a jelzőkről, Sáringer Károly a tizedes törtekről, Ágoston János a méhészetből ígérkeztek értekezni.
Érzem, nagyon érzem, hogy a föld halálát Utószor üdvözlöm,
S mint ez hervadva hányt: én is zománca nélkUl Utána költözöm.
Hiába ébregetaz tehát, nemes lélek! Nem irhatok több dalt
Nehéz küzdelmek kOst megtört a szenvedés,
K ö 1 t 5-e r ű m kihalt.
Hfilantom hangja, mely utószor isimát Zeng a babér helyett : .Faszé láaczolatba^soros egyetértés E pártos nemzetet!"
SZENTKIRÁLYI AURÉL.
Sylvester éjjel.
Különös érzet fog el bennünket, ha Sylvester éjjelén visszagondolunk a lefolyt eazten-dőre, de nem csak arra, mely egy pár óra mul va fog a feledékenység fekete ölébe tűnni, hanem azok egész lánczolatára; — egéaz lánczolatára ! mintha bizony ama pár perez, melyet mi a földön tölthetünk, nem fejezne ki gúnyt, ha hosszabb időköznek vennők! de az ember hatalmában áll, e pár peres mindegyikét minél hosszabbat kinyújtani; ki szorgalmasan tölti napjait, mint a fáradhatatlan méh, czélja elértekor, pályája befutása végén,— a pár perez lefutása után megelégedéssel tekinthet vissza le-íolyt életére, nem mint as, ki mohón üríti az élst kínálkozó örömeinek telt kelyhét, és fáradtan, életuntán, élte végnapjaihoz érve, kénytelen bevallani: as nem valódi bölcseség, ha a hevítő láng körül repdesve oly kösel jövünk ahoz, hogy magunkat megégetjük, hanem az, ha a melegítőJángot osak illő távolságban közelitjük meg, és igy a haaznot kár nélkül élvezzük.
As évek ama lánczolatával együtt sok fájdalmas érzés fog el bennünket; számos füstbe ment, be nem teljesedett remény vonul lelki szemeink elé — ah, akkor még fiatalok voltunk, s ast hittük, mindennek teljesedésbe kell mennie, amit csak óhajtunk, de ah, egy magasabb végzet vasakarattal azegült törekvésünk ellen, és mi meglevénk csalatva, bensőnk fel lőn dúlva .... Ams remények közt ott látunk egy hamis barátot, ki nem teljesité azt, amire a barátság szent szavára esküdött, ki azt -mondá, hogy barátunk, de nem volt egyéb egy álnok megvetéare méltónál, ki magát szivünkbe csempészte, hogy azt gyökerestül kitépje .... ott meg egy leány képe tűnik elénk ; s amint ő engem znegpilianl, arczát elfordítja s mindkét kesével eltakarja . . . ő egykor bőséget esküdött nekem, de esküjét csak leányok módjára tartotta msg, mert midőn esküjét egy forró csókkal erősítette volna meg, egy órával később ugyanazon esküt egy másik csókkal és egy másik férfiúval hitette el; és most arczát elfedve, szégyenkedve haladt el mellettem, talán ugyanazon férfiú épugy megcsalta ót, mint ő engem. .. .
Kellemes peresekre alighogy vísssaemlék-szünk; de hisz nem is csoda; míg a fájdalom mélyen elkeseríti szívünket ugy,hogy a keserű is még évek multán is elnyom minden édes érzetet, mélyen befúrja magát agyunkba, ugy hogy évek után is lelki mernünk előtt lebeg, addig a kellemes, mint minden édes, csak pillanatnyi ; innen van, hogy a jótékonyságot oly hamar elfeledjük, mert as kellemesen hatott reánk, belsőnkre. Boldogok, valóban boldogok tán csak gyermekkorunkban voltunk, midőn egy pillanatnyi gyönyör elfeledtető velünk as
óraszám elkövetett jogtalanságokat, midőn a kemény padon elülheténk fél nap hosssat elálmélkodva, elgondolkodva, mindenre inkább figyelve, mint tanítónk ssavaira.
Tekintsük amott as átellenben levő syl-vester éji hideg képeste jéggel bevont ablak előtt álló öreget, kinek hajai, ugylátsaik, idő előtt őssültek meg, és ha nem osalatkosunk, keserű tapasztalatok tették őt ily őssssé, ezek vontak kora ráncsokat homlokára, esek tevék, hogy kesei reszkettek, fogai vaczogtak vagy tán a hidegtől van az?...őmár leélte napjait; a hátralevő pár perez nem volt egyéb, mint a bilincsekre vert rab élete, ki aaéletrontó sötétség közepette saahsdnlás után vágyódik ; ah, ö is sishsdniás) saabadság, m e n y-nyei ssabadság után vágyódó! Ki az ? ki azt neki megadhatná ! De ember nem adhatja meg: naponkénti imája oda van irányulva, hogy az annyira kínzott, faggatott, annyissor megcsalatott, megtört lélek minél előbb szabadulna ki porhüvelyéből, mely amazt, mint a rabot a mohos kőfalak köct fogva tartja. Sokat éh amaz öreg, ki a jégvirágos, hideg ablak előtt áll, kinek most egyenként eszébe jutnak a leélt évek, napok, sőt peresek is; keserű gondolatok váltják jel as édeseket; mert mintha most köny csillogna szemeiben, talán valamely kedves képet varássola fel a mult öléből, mely gyönyörrel tölti Őt el; mintha ama képek, melyek régen mult időkre emlékeztetik őt, vissss megifjitanák lelkét, mintha uj életerőt öntenének a megtört testbe. As általuk elővarázsolt könycsepp még mindig ragyog szemeiben, és ö azt nem törölné le, nem, a világ minden kincseértsem 1 mert a míg érni, hogy szemei nedvesek, boldognak is érzi ó ma-
Esek után elnök a kör tagjait lankadatlan buzgalom és> kitartáara serkentő zár beszéd
a tán az ülést bezárá.
K. m. f.
SÁRINGER KÁROLY,
a kör «loOke.
SZIÖETHY JÁNOS,
a kör jogrtőj«.
Bakon)bél, decz. 20-án 1874.
Igen tisztelt szerkesztő ur !
„Végre mégis van alkalmam a bakonyi vadászatokra vonatkozólag önnek tett Ígéretemet beváltani.
Elkezdem tehát elii''ről.
.F. hó 17-én a reggeli vonaton indultam el egyedül, mert Gusics Alajos báró ur, aki ezen útra szive» volt vadászcársamul Ígérkezni, meg-betegült, — s még a * nap délután 5 óra körül megérkeztem a gyomoréi vasúti állomásra, honnét szives házigazdám Fridrich Károly ur fo-gátján mintegy két áramúivá Kajárra érkeztem; egy igazán kedélyes ©síét iölt»>ttem itt. — Nem tudom, maga a vadászat, v*gy ezen este marad előttem emlékezetesebb ?!
^Enjft^jt^oii^cMfc.ugy^pyr tangeutem, a többit majd alkalmilag.ba e psssnsra visszatérek.
Másnap reggel folytnttam utamat, mely ,egyhangú és unalmas mindenütt, csak Szűcsnél . közvetlen a rrngeteg Bakony előtt kezd érdekes lenni. Egy festői kép terül itt az utas szemei elé, gyönyörű erdő, melyen keresztül egy mély sötét völgyben kigyódzik az at egész Bakony-bélig. A fák már elveaatették koronájukat, csonkán, lombtalanul hirdetik a természet szunnyáldását, minden oly halotti csendes, oly megható ; e némaságot csak a kis hegyi patak lássa zúgása zavarja meg, mely az utast mindenütt hiven kiséri. — Annyi regényesség mindenütt ! Majd minden helynek, bokornak egy kis románcza, története van, miket az u''as már előre hallott • most nem találja. A völgyek gyönyörű változatai, a természet eme remekei, melyeket leírni nem, csak látni és csodálni lehet, mind sietnek < elfoglalni az utapt. — Majd egy-egy óriás szikla, mint egy titkoe kérdés magashk föl a kopasz iák közül, egy egy barlang, melynek rémes története van, és kezdesz gondolkozni : Mennyit élhetett éenneddig fog még élni . az ? mi szülte ezt ? Az utmellék egy-egy szent : képpel van megjelölve; — ki hozta ide és miért ? Százféle kérdés támad benned, melyekre nem tudsz felelni és merengésedben észre sem veszed, hogy utad megrövidült, hogy az, ami mintegy jelezve, oly hlvólag száll feléd e vadonba, a bakonybéli harangnak ezüst hangja !
Utam igy folyt le; föl sem tűnt nekem, hogy 5 és l/t órai folyton s utazás után tudtam csak Bakony bélbe megérkezni, hol már ekkor Sárkány Miklós apát ur ő nagysága ismert végtelen szívességével tulh»!mozva, engem a legnagyobb kényelemre váit.
Még az nap tudomást szereztem magamnak a vaddisznó* és szarvasok főhelyeiről és másnspt tervemmel ham: r készen voltam.
F. hó 19-én kora reggel néhány erdész és vadasz kíséretében indultam el ; az idő kitü-• uóen kedvező, csendes s csak kissé volt ködös. A nyugoti oldalon kezdettük. Fölérve a hegy
gát, aminő már régen, nagyon régen nem volt;* De most egyszerre elkomorodik arcza, aötét felbók ülnek homlokára, a ránezok összehozod nak azon, mély komorság kifejezése látszik te kíntetén, kezeit görcsöseit szorítja össze, mintha mindegyikük egy-egy ros^barátot szorítana ; a könycsepp kiszáradt szeméből és nem gördülé-nek ujak utána. ... De kísérjük rendben végig, rendben a gondolatokat, melyek ót ma oly kimondhatianul boldoggá, de egyszersmind oly «kimondhatatlanul buidogtalanná tevék.
Mint fiatal gyermek ó is gondtalanul tölté napjait, mint a többi gyermekek; nem volt fogalma az élet keserűségeiről, melyek a földet valódi pokollá változtatják, amely fogalom hiánya már egymaga képes volt a gyermek képzelt paradicsomát meg nem zavarni; oh vajha ezen időket ismét visszavarázsolhatná! amig ezek tartottak, boldogtalanságról szó nem volt; mert habár megtörtént némelykor, hogy a tanító kérlelhetetlen páJczája Damocles kardjaként lebegett a fin feje felett, sőt némelykor sug is éresleté vele az élet keserűségeit — ah de ezen keserűségek mnlandók, és oly gyorsan a képzelet szárayain mulandók voltak, mint a felnőtt ember életében a boldogság! — Gyermekkorában, mint mondám, misem hiányzott boldogságához, amint többi iskolai, jobban mondva játszótársainál sem ; mert alighogy az iskolából kiszabadultak, minden fejtörés nélkül rögtön kitalálták, hogy mivel fogják késő, sötét e&tig szabad idejüket tölteni; ba azután a késő hasajövetel miatt a mamától kézzel fogható 1-cakét kaptak, vagy ba például téli időben csúszkálás közben egyik vagy másik fiatal hós gyenge lába kificzamcdott, egyik vagy másik egy szerencsétlen esés következtében még be nem nőtt koponyáját beveré — cela nous ne touche pas, nem igen zavará a fiatal embe
tetejére, melyet átaljában néhány uiayi vastag hó borit, csakhamar több darabból álló szar vaafalkának fríaa nyomaira akadtunk, de amint azután kitűnt, ezek épen érkezésünkre eltávoztak. — Mintegy 30—40 darab szarvast talál- | tank e napon, de lövésre egysem jött. — Vaddisznót az utolsó hajtásban találtunk kettőt, de ezek is szerencsésen kitörtek; igy múlt el az első nap, igazán különös malheur-rel; — kimerülve, elfáradva haza mentünk, de ma, az egyik erdész csalétkül s vaddisznóknak kukoriczát szór el a pagonyokba^ a szarvasok sózói föl lesznek frissítve s igy a bolbapi vadászat sikerére biztos kilátásom van.
Ápropos! Majd elfeledem, hogy őzek is voltak. Egyik hajtásban hat db. jött felém ; még lőtávolon kívül észruvettem, amint egy borzasztó meredélyre érve körülnéztek ; golyós fegy-veremmel lövésre készen álltam, mintegy 120 lépésre lőttem és találtam, de másik csövem csütörtököt mondott; még egy őzet legényem, ki az nap kettőt elhibázott és az egyik vadász ejtettek el, tehát két óz volt az egész napi fáradság eredménye. — Különös, hogy rókát egész nap nem találtunk, pedig ugy tudom; ez volna a vidék legmindennapibb állatja és étek elszaporodásának tulajdonítják a nyulak i£en csekély számát.
De legyen most ennyi elég ! körülbelül egy évvel ezelőtt egy jó barátommal ugyanitt voltam,\ kitűnően lőttünk és mulattunk s hiszem, hogy most is térhetek majd Zalába annyi eredmény nyel, mint egy ''évvel ezelőtt; de erről majd s a vadászat toly tatásáról fogom igen tisztelt szerkesztő urat tudósítani.
Ma itt az eső esik, épen alkalmat ád nekem e gyönyörű virágházban az ibolyák, came-liák és nefelejtsek történeteit tanulmányozni s ez alkalommal édesen gondolok vissza Zalamegyére !
EGERVARY GYULa.
Paesa, decz. 22.1874.
Tekintetes szerkesztő ur !
Tudván azt, hogy becses lapjának figyelme kiterjed mindazon közérdekű ügyekre, melyek főleg a megyei s a községi életre s mozgalmakra vonatkoznak, eszerint a választó közönség több értelmiségétől felszólítva, bátor vagyok becses lapja számára mielőbbi közöl hetés végett ezennel sietve megküldeni, azon mondhatni grand petitiót, melyszerint Ujlaky József plébános ur megválasztatásának valóban sérelmes megsemmisittetése a választó közönség részéről a bíráló választmány által megváltoztatni kérelmeztetik : a petitió a pacsai intelli-gentia, nemkülönben a választó községek által tömegesen aláírva szorul szóra igy hangzik : Tekintetes bíráló bizottság!
A pacsai választó kerületben a megye bizottsági tagságra a választás a törvényes kellékek értelmében megejtetvén, — bizottsági tagnak Ujlaky József pacsai plébános nagy szótöbbséggel megválasztatott.
Ezen törvényes választás ellenében, mint magánál a választási mozzanatoknál előre is észlelhető volt, — bizonyára csakis néhány ielkésztetett az igazoló bizottság elé kellő érdekkel alig indokolható kérvény nyel járulván, —

rek jó kedvét, hisz a következő perezben elfe-ledék a történteket, és meglehet, hogy ugyanaz ki az imént ?zánakozólag tekintette betört fejű játszópajtásra, a következő perezben épugy járt, mint ő. . .
Midőn kissé felserdült, a gyermekjátékok ellőnek feledve, a már komoly arezot vágó, a épen ez által comicus szint öltő tanoncz komolyabb szórakozásokra gondolt és aki keres, talál is : mert ami tanonezunk szive szüntelenül választottjára gondolva, kitalálta,\ mikép kell a hasznosat a kellemessel összekötni, és mindkét végükön levágott ludtollakon, a tüdő nem csekély erőmegfeszitésével fuvá akiválasztott ölébe a szerelmes levélkét, mely egyéb badar-, ságokon kivül azt is tartalmazá:
Kész vagyok önért a halálba menni, Önért 10 portió fagylaltot megenni. Képzelvén, tudja Isten, mily bohót mond ó ez utóbbival és mily szörnyűséges tettet követ ó el ez által. Iskola után azután szörnyűséges bátorságot vőn ő magának ; felf< jé simitá haját, kabátnjjával megkefélé kalapját, és végre reszkető hangon, borzadalom futja át minden tagját, ajánlá fel magát » kiválasztott kísérőjéül ; az ajánlat kegyesen elfogadtatott, de természetes hogy az annyira boldogított ennyi boldogság terhe alatt féiig elkábulva,nem tudá, mit szóljon, és igy egy gondolat űzvén a másikat egész ut alatt mitsem szólt; de sőt, az ellenkező gondolatok egymást kergetvén, ezekkel el lévén foglalva, nem is volt ideje, vagy tán hiányzott bátorsága feltekinteni a kedves szemeibe, pedig de sokat olvashatott volna ki ; azokból! Midőn azután elvált tőle, alighogy I haját nem tépte, hogy magát fel nem pofozta ■ megbocsáthatlan eljárása miatt, s keserves | szemrehányásokat tett magának. ♦
Ez évek is elmultak; ő serdülő ifjúvá vált,
az igazoló bizottság által a választás ? mégis
megsem misittett.
Mi alulírott választók a praecedensek felsorolásától eznttal eltekintünk! -- és csakis kérelmünk rövid indokolására szorítkozunk, kérvén a tek. bíráló bizottságot, méltóztassék méltányos indokainkat az igazs.ig szempontjából, — valamint a törvényt nem a holtbetűk, hanem annak szelleme és intentiója szerint mérlegelve, a hozott sérelmes végzést megsemmisíteni óh választásunkat jóváhagyni, mert:
s) Ujlaky József plébános, mint Veszprém-egyházmegyei pap hivatalos jellege s állásánál fogva már tagja, fia szintúgy e megyének is, a mennyiben hivatásánál fogva e megyét is szolgálni köteles ! elmondhatjuk, hogy per analógiám emelkedik érvényre itt a törvény azon kedvezménye, melyszerint a kinek két megyében van birtoka, megválasztását ott eszközölheti, a hol neki tetszik ! — de ezenkivül is :
b) Ö Zalamegyének két évig már mint kápláu lakója s adófizetője volt.
c) Három negyedéve, hogy ujabban Zalamegye egyik tekintélyesebb plébániájának plébánosa, mely plébániának előbbi lelkésze már adóalapján virilis bizottsági tag volt!
Ezen néhány fontos és törvényes indoknál fogva kérjük a tek. biráló bizottságot, miszerint az ügyet felülvizsgálva, őt igazolni mél-tóztasrék, - ellenkező esetben kijelentvén, hogy egy ujabban elrendelendő választásnál is választói jogunkhoz ragaszkodva, sőt ujabban megválasztva törvényes panaszunk orvoslását a magas kormányhoz fellebbezve keresendjük, — elhárítván magunkról minden felelősséget, ha netán a megejtendő ujabb választásnál tüntetési mozgalmak történnének. — igazságos és törvényes kérelmünk meghallgatását és orvoslását reménylve, maradunk a tek. biráló bisottságnak stb. Közli:
LAKNER FERENCZ.
Somogy megyéből.
Folyó évi deczember hó 16-án Somogy-megyében Hárságy és Simonfa községek határát elválasztó határjel körül következő rabló gyilkosság követtetett el, — ugyanis két zi-mányi — egyén Szigetvárra utazott sertvések bevásárlása végett, a hol nyolez darabot be is vásárolván, azokkal hazafelé igyekeztek, — a fent említett határjelnél azonban két fegyveres rabló által megtámadtattak, s minden szóváltás nélkül a rablók által egyik agyon lövetett, a másik szinte meglőve összeesett, a ez az egyik rabló által baltával össze-vissza veretvén, egy gödörbe vonszoltatott, — ekkor a rablók a sertvéseket elhajtották Pécsre, hol az egyik rabló — a Somogymegye alispánjától nyert távirati gyors megkeresés folytán — 7. darab sertvéssel együtt el is fogatott. —
A véres tett elkövetése után néhány favágó ember, kik a közeli erdőben a lövés által figyelmessé lévén, a tett színhelye felé közeledtek, hol a még életben lévő egyik sertvés tulaj-donost meg is találták, a vérnyomot csapázva, a másikat is feltalálták, azonban már élettelenül ; — ezen borzasztó látvány után a megtalálók rögtön Háfságyra mentek be, a bírónál
aki komoly gondolatokkal foglalkozott, akinek lelki szemei előtt nagy czél lebegett; ki tudja, mennyire viheti még! a nagy czél eléré sére volt minden gondolata irányozva, és szorgalmasan neki is feküdt, éjjel nappal dolgozott, hogy csak a nagy czélt el ne tévessze. Azonban maradt neki mégis annyi szabad ideje, hogy a fáradt elmét, mely annyi ideig foglalkozott száraz, némelykor tán unalmas tárgyakkal is, valamely kedves,kellemes,szivfríssitő tárgy gyal felvidítsa. Ismeretséget kötött egy kedves lénynyel, kit ö leikének összes hevével szeretett, egy valódi angyallal, ha ő nem létezett volna, czélját tán nem is érendi el; ki őt bátorítá, ha már lankadni akart, ki öt vigasztalá, ha irigyek akadályokat akartak útjába gördíteni; tehát a leány is szereté őt. . . Ah de a boldogság nem tartott sokáig, amint az általában csak akidig szokott tartani, amig az óhajtott remény beteljesül; mert alig hogy az ifjú elérts czélját — ügyvéddé lón, nőül vevé a szeretett lényt, mely a képzelet alkotta eszményképhez aanyira hasoniita, melynek biráaa képezte minden vágyainak központját, és melynek biráaa öt oly kimondhatatlanul boldoggá tevé. Mondom, kimondhatatlanul boldognak érzé ő most magát és ő azt hivé, hogy e boldogság örökké fog tartani — ah, de mennyire csalódott! mi kik objectiv szemlélők vagyunk, már előre megmondhatjuk, hogy e boldogság nem fog sokáig tartani — csakis addig, míg a házi béke először fel nem forgattatik ; és nekünk igazunk van; az eleinte csendes és oly boldog családi életet felbontá ennek első megzavarása ; fiatal házasunk kimondhatatlanul boldogtalannak érzé magát; majd pazarnak mondá tán tul takarékos nejét, csakhogy kedvetlenségét mézbe öltse; majd tetszelgősnek szidá őt, csakhogy féltékeny-
jelentést tettek, ki nyomban kocsit rendelvén, a két szerencsétlent nevezett községbe szállíttatta, és lovas postával a szigetvári szolgabírói hivatalhoz jelentést tett, kérvén egyúttal a járás orvos kiküldését, ki azonnal meg is jelent, a még bár eszméletlen, de még életben levőt orvosi segélyben részesité, s gondos ápolás vég« tt a megyei köskorhá«ba Kaposvárra küldette be,
— itt másnap eszméltéhez tért ugyan, de a sok vérvesstés és iszonyú összeverés mistt csak némi felvilágosítást adhatott, harmadik nap, midőn a Pécsett elfogott rabló szembesítés végett Kaposvárra hozatott,nevezett szerencsétlen már a közelgő halál miatt a rablót megismerni képtelen volt, az nap este megszűnt élni. —
Ez a véres dráma, mely fájdalom, de minden tartózkodás nélkül be kell vallani, miként a jelen korban oly cselekmény, mely nemcsak a miveltség de állami szervezetünk czélszerü berendezésének lassú előhaladását fényesen igazolja, de igazolja leginkább a közigazgatási rendszer hiányos voltát, az igazi félrendszert, pedig az állam szervezetének fő lényegét a közigazgatás képezi és mégis ott vagyunk, hol ez előtt évekkel voltunk, takarékoskodik a kormány ott, hol adni kellene, és ad ott, hol megvonni lehetne. —
Somogymegye 114 [H mértföldnyi területen fekszik 314 községgel, mely 8 járásra van felosztva, járásonként 30, 40,57 községgel,
— rendőri közegének száma 164, ebből aránylag járásonként esik 14—26 foglár — ha már most ezen foglárok kettesével szakadatlan folytatják kémszemléjüket a járásban, csak minden 3-ik, legfeljebb 2 ik nap jelenhetnek meg ugyanazon közeégben, melyben előtte 3 nappal megjelentek, — ez csak a szakadatlan kémjárás esetében történhetnék meg, de van számtalan eset, hogy némely községben hétszámra sem jelenik meg foglár.
Ha tehát a rendőri közegek jelenlegi csekély száma a szükségnek megfelelőleg szapori-tatik, s oly fizetéssel láttatik el, melyből napi kiadáaait, igényeihez mérten kellőleg fedezheti, bizton merem állítani, hogy ha történnék is, de sokkal ritkább esetben merülnének fel, oly gyakori tolvajláa, rablás, gyilkolás s más hason természetű cselekmények, milyenek ma országszerte csaknem napi renden vannak. —
Szerintem a fő suly különösen a fizetésre volna fektetendő, mert a már díjazással, — mely egy foglár fizetését havonként 15. frt, és ruházatban képezi, — tekintve a viszonyokat, oly megszorított valami, mi a megél hetésse összeférhetlen s mi következik ebből? sz, hog az ily fizetéssel bíró egyének, ha nélkülözése küzdeni nem akarnak, kénytelenek módot ke-*" resni belysetük enyhítésére, már hogy minő alakban,, az az illető lelkismeretétől függ; — ez volna a legégetőbb kérdés, melynek megöl dása a hivatott körök több gondját képezi.
Ha a jó közigazgatás annyiraszükségessé vált, miszerint ennek ujjá teremtése peresig sem halasztható, s mint fennebb jeleztem, főbb lényege a jol szervezett rendőrség, mit ssjno-san fog igazolni a közel jövő is, — a midőn az uj adónemek életbe lépvén, ezek törvény ér-telmébeni kivitele aligha elérhető leend, a végrehajtó hatalom — szó szoros értelmébeni — közbejövetele nélkül, — hiszen elég példa reá
ségének kifejezést adjon, mely belsejét mérges féregként rágta.
Voltak perczei, amidőn tán a legborzasz-tóbbra is képes lett volua, ha az ég két angyali szépségű gyermekkel meg nem áldotta volna, melyek ránezos homlokát BÍmává változtatták, melyek a komor férfiú arczára mosolyt varázsoltak, melyek szemlélésénél szt szokta mondani : ,.Ézen élet mégis szép !* De ismét elkomorodott arcza, ha megpillantotta őt, kihez a sors örökre lánczolta,és ki belsejénekjkimondha-tatlan fájdalmat okozott. Az ég azonban könyörülni látasott rajta, mert ehzakitá oldala mellől azt, ki szenvedései képzelt kinforrása volt. De mennyire megváltozott most a helyzet! a szerencsétlen férj kis gyermekként sirva borult neje koporsójára, könyeivel árasztá el a boldogult holttestét, mintha őt igy visszaadhatná az életnek ^ eszébe jutott neje valamennyi jó tulajdonsága ; angyali türelme, melylyel az ingerelt férj alaptalan támadásait elviselé, hűsége, melylyel iránta viseltetett — „féltékeny valók,* igy kiállta fel fájdalmában, ,és ő vala a leghívebb teremtés a földön; kételkedtem hűségében és inkább lehete a napot pályájából kitéríteni, semmint őt féije iránt hűtlenné tenni! Oh én vittelek sírba, én, én szörnyeteg, ki szavaidnak nem hittem ! Bocsáss meg! bocsáss meg!"
De mintha a szerencsétlen ember még nem bűnhődött volna eléggé hibájáért, a vég-'' zet kigondolá a legkeményebb és legkegyetlenebb büntetést, mivel őt sujthatá: egyszerre fosztá őt meg két gyermekétől, melyek egyedül tárták ót meg az életnek, melyet annyira utált és amelytől annyira kivánt megszabadulni. A gyermekek gyászravatalánál ott állott ő, köny nem rezgett szemeiben, de fájdalom, leírhatatlan fájdalom ült arczán ; ott állott ő, nézte gyermekeit, de nem résztvevőieg, sem szánólag,
Folytatás a mellékleten.
(i wo i®! A legnagyobb
I A SBUTdKfiYÁI
lőcsben, IU.Marxer urcza 17. sz alatt van, hon-i:an képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Ft
Üres hivatalokuak

különféle szakban, egy forint előleges beküldése mellett azonnal betöltése eszközöltetik

Central- Ver*orgungs-Bu reau által Breslauban, Neusche-Strasse 20.
r i. Állástadók az alkalmas egyéniségek névleges ki-mntatását ingyen megkapják. (1518-3)
Bútor- és zongora
RAKTÁR,
mely minden faja asztalos és kárpitos~~maokák, ugy képek, tükrök, csillárok, falkosarak, aranyozott rudak, padlóssöny egek minden nagyságban sat van beszerelve, ugy nemkülönben mindennemű bebútorozások és másnemű megrendelések, bútor- és iroda beszerelések elfogadtatnak és legjutányosabban számittatnak, ugy nemkülönben a csomagolások is. Mintalapok és árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Bécs, Stadt Bráunerstrasse Nro. 10.
* Ethofer P.
(1526—3)
butorraktáráb&n.
&
M( >LL A. SE IDUTZ-POR A.
F. porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert náai «serek köaött, tagadhatott*-„ul jlx első helyet foglalják el; mit as sok exer, a csassán birodalom minden részéből kezeinkher küldött bála-iratok abjgrtelaUsebbsa tann-sitiák borr e porok tögsöu szerslásoksál, saészthststtesssftksél, iys-^ertévsií, továbbá flircsők, vsse *. IdeQ-b.Jskbas, szivdebegásaál, Ms-oessés okozta *fífájás, vértolslss, vógül tay .teriára. bskér é. bszsass hányasra hailamnál a legjobb sikerrel al kai ma. tatnak. s a tegtartósb
zy^gyhatáat eredményeztek. (, . J " 3
Ara 1 eredeti doboznak használati utasitassal I frt
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. ^
^ I ieemegbizhstóbb orvossser a szenvedő emberiség segedel-
1 írére minden b.lsÖ és külső gyaladá*, legtöbb betegség, mindennemű seb- fej- fül- « logfájás, régi sárvek és nyitott sel-k, rák, fene «„mcyolJ*^«- bénulás és mindennem« sérülés ellen, stb_ stb.
I palaczk ára használati utasitassal 80 kr.
DORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.__
A legtisztább és leghathatósabb orvosi sser Norve^i» hegyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisstitott balmájssir-olajjal.
a valódi Dsrsob-bshsájzslr-slsj mtH- és tMé-bsJsksál, seropbe lus- ¿s raoWÜS-betegségekben legjobb gyógyhatással van; meggyógyitjs « leiridültebbkiszvésy- ésosizksjskst, Talamint as idősaaki bárkütsgekst
Ara I üvegnek használati utasítással l frt
Raktárak Nagy-Kanimaán: Belos J. gyógyss Lovák K. gyógyss. Fesselhoffer J. és Rosenfeld P. uraknál.
Belovárstt Lakovics Q. Dsáktsrsyás Káráss H. CsorgóS Kreisler Dávid
Kapesvárott Kohn Jskab Kaprtsszas WerU Sáad. gyógy»« Keszthely ea Wünsch F. Kereszten Breyer Jakab fiai Kőszege* Oacsinovits Istv. gyögyss.
Lstssyés Kxiiroda J. gyógy»*, aisrozalibss lsztl Nándor S4ssk-Szt-flyir|yis Fibies J. gy.
Szssibatbelyes Pilich Fereucz gy. Ssprssybss Mesey András gyógy««. Zágrábba* Mittelbach "Zs. gyógyss. . Ceyleck J. J. gy úgy»*., Hrweis* Fr- grr¿?y*».
En gros
die
Fabrik und Haupt-Niederlage
Rabatt
lsebto Kivonata (U94-
a már.15 év. óta fenálló F$IEDMANN-féie Bazár árjegyzékének. Csakis Praterstrasse 26. SZ. a.
-4)
Haj és szakáinövesztő. Kevéssel I Finom vésetü pecsétuyomók esi

ezelőtt sikerült egy hirneves orvosnak egy tisztán tenyészne-müekbol készített szert feltalálni, melynek használata által meglep oleg rövid idő alatt a ''"legkopsszabb helyeken''is hul-lámzatos hajzat növeszthető. Kopasz fejűek 6 hét alatt a legszebb és leghullámsatosabb ha-'' jat növeszthetik. Az elárusitás jótállás mellett történik. Ezen kitűnő szer ára «vegenkint 1 frt 50 ki Herkules -zesz. Ezen szesz a baj-talan és hajhagyma erősítésére szolgál, miért is már els8 használata iitán megszünteti a haj kihullását, eltávolítja a korpa képződést s annak tovább fejlődését hátráltatja. Egy üveg ára 30 kr. Perzsiai hejfestoszer, mely által a aiár egészen ősz hajzat egy pillanat alatt tetszés szerint szőke, barna, vagy feketére festhető s amellett természetes üde-fényt kap. Ezen szer malátából készül s teljesen ártalmatlan. 1 doboz ára használati utasítással 2 frt. Pouipndour Pasta, egyedül hatásos szépitőszer. Raktár* az eredeti arcs-pastának, melv miudennemü bőrkiütéseket eltávolít, ugy szeplő, májfoltot stb. s kiválóan a bőr szépülését eredményezi. Egy tégely ára 1 frt 50 kr. Hsjtalanitó »zer. Ezen szer alkalmazása által pár peres alatt bármely helyről a hajsat töves tol kihull, minden káros hatás > nélkül. Egy üveg ára 1 frt. Francsia levélpapír. 100 drb. nyol-czad »lak, fehér s finom 45 kr. bordásott és , vonalsott angol 1 frt 20 kr, színes 80 krtól 1 frt egéss 1 frt 50 krig. 100 db. negyed alak finom s febér 85 krtól egész 1 frt 65 krig. 100 db. bíríték nyolezad alaknak 30. 40, 60 kr Két csinos betű koronával, divatos ssinnyomat-'' tal 100 papíron (monogramm)
30 kr. 100 borítékon 80 kr. Angol acséltollak minden fajai, kívánat szerint 12 db. számra 10, 15, 20, 30, 40 egész 80 kr. Domborssjtók névvel csinos kiál-
nos irásssl, darabouként 2 be-t ivei , isléses fafoganytyuval 50 kr. Korona ára 50 kr. Egéss nevek jutányosán számittatnak.
Stampiliák, pléhdoboz, festék s ecsettel 4 frt 50 kr.
Nincs fogfájás többé, ha a nálam kapható tinctura utasítás szerint használtatik. Ara egy üvegnek 80 kr.
Három perez alatt fehér fogak, & cs. k. szab. tenyész-fogpaata használata mellett. Egy porcsel-lán tégely ára 30 kr.
Csuda szappan, gyógyít minden bőrbetegséget, kiütést, sajgást stb. gyermekek s felnőtteknél. Egy darab ára használati ntasi-tással 20 kr.
Cs. k. pat. szoptató palarzkok 40—80 kr.
Minden háztartásnál szüksége* ; Egy kosárka ssagos vixsel töltött
kellék a kétkarú mérleg, melynek mérké{ies*ége 10 font. Darabja 1 frt 80 kr.
Petroleum tisztító, mely a robbanást és gyulla iást hátráltatja Kisebb 25 kr, nagyobb 50 kr.
Bőrtárcsa látogat .. jegyek snámá-ra, nagyobbak nsptárral ízlésesen kiáll rva 40 kr.
Francsia ehina - ezüst gyengén ezüstözve s mégis rsinnal kiállítva, 1 tnczat evőkanál nehezebb fajú 5 frt. 1 tncsat kés és villa 10 frt., egy tucsat kávéskanál 2 frt 83 kr., egy drb. tejföl-merő 1 irt 40 kr.
Kitűnő ajándék a bársonynyal bélelt doboz, melynek tartslma 6 db villa, 6 kés, 6 evőkanál a fentebbi china-ezüstből, ára 10 frt 50 kr.
Az <-ii»berÍ*éK javára
találtattak fel as angol Britannia-ércsből késsült evőesskös-késsletek, melyek tulsjdonaága : semminemű méreganyagot magukhoz nem venni, miért is fényük mint az esüsté megmarad. Csak 10 frt. eg)- teljes készlet 6 személyre s 34 drbból áll; 6 drb. evőkanál. 6 drb. kés (Britannia) 1 drb. levesmeró, 1 drb. kávégép, 1 drb. bors- és sótartó, 1 drb. csnkor-csip-pentyfi, 1 drb. esnkt>rhintő, 6 drb. kávéskanál, 6 drb. villa (Britannia) 1 drb. tejmerő, l drb. theagép, 1 drb. thea-szfirŐ, 1 drb. felszolgáló tálcsa, 1 drd. evőeeskö»-tartó Jtosár. S mindez csak 10 frt. 12 személyre 15 frt. Egyedüli raktár a magyar-osstrák birodalomban.
Vértisstitószer, Seidlicz-pornak is nevesve, egyetemes gyógysser minden betegség ellen. Egy dobos 12 nagy pohárra elégséges. Ára 60 kr.
Terei»-órák fényesett szekrénynyel, két napi jirképesség s két évi jótállással drbja 5 frt.
Urak és hölgyeknek nélkülöshet-len as egyetemes csinosító doboz, mely mindennemű házi és utazási használatra. Ára arak részére S frt 80 kr., nők részére 4 frt 80 kr.
Broncs iró készlet 10 darabban, csínnal kiállítva ára 3 frt.
Jdojós. mely 24 órával előbb már jelzi az időváltozást. Ára 1 frt. 20 kr.
Vízmentes ágybavalók, ára darabonként 60, 90 kr. 1 frt 20,
1.40—1.75—2.20. <
ssőHőfürtöt tartalmazva 20 kr. I drb. zsebben hordoztató lég-
sllrWrő 20 kr. Kézi kosár 30 kr. Egy ampola üvegből 25 kr. Egy jól járó fali óra bronezlap-
pal 90 kr. Levél bélyeg-album 45 kr. ! Husvágógép, mely a hust rövi<l idő múlva a legapróbb darabokra vágja, ára 5 frt Alma s burgonya héjzó, mellyel egy peres alatt 30 drb burgo nyát, vagy almát le lehet héjasai. Egy darab ára 4 frt. Az egyetemes éji lámpa, egyszersmind theafóső is. Ara 1 frt 50. Tojáskémlő 60 kr. Csitromxusó 50 kr. Ffisser szelencse 1 frt 2«) kr. Egérfogógép 80 kr. Evőesskösnek való kosár 1 frt 20. Pohárhord osó 90 kr. SardelU-kés 50 kr. Uti-óra keltővel 5 frt 1000 drb. peesétjegy 1 frt 60 kr. 500 p 1 frt 20 kr.
Bécsi emlék 20 kr. Kési lámpa 30, 40, 50 kr. Báli legeső nagy 10—20 kr. 1 pár nagy kávás findzsa 10 kr. 6 drb kávés kanál ezüstözött
érésből 15 kr. 6 drb. evőkanál 25 kr. Mosó táblák 40 kr. Mosópor 1 font 20 kr. Varáss tfitartó 86 kr. Befiaőgép 5 kr. 1 biztonsági lakat 10 kr. 1 kávéstáleza nagy 10 kr. 1 lámpaüveg-védŐ 5 kr. 1 kötőkosár 10. kr.
Legújabb Rnnedvesitő stampiliák, melyekkel egysserí befestéssel 100 nyomat készíthető, nagyon
csélssertt hivatalok és irodák ____________
számára, egy darabnak ára finom j tárcsa nagy 10 kr.
véséssel 6 -írt 50 kr. , j ««emernyó 25 kr.
Örök ifi óság nélkülöshetlen ssé- ^ diótörő 25 kr.
pitŐsser hölgyek számára. Egy c,. kir. ssab. tejssivó 60, 70 kr.
dobos ára jótállás mellett 1 frt. Taiddi angol göresharisnya 2 frt.
Költő-Órák jól járók nehesékkel
1 frt 30 kv. Uri gomb-készlet 5 drbban 10 kr Hölgy éksser készlet a legfinomabb 10—20 kr. Nagy festeti virág c»upor üvegből
20 kr Harisnyák párja 8 kr. Valódi angol étkészlet 20 kr. 100 drb. finom varrótfi 10 kr. 100 drb. levélboriték 20 kr. 1 szivarszipka tajtból metszett alakokkal 20 kr.
50 kr. 3 frt. Valódi angol alvó • ülővánkos 3
frt 50 kr. 4—5 frt. öt kr. ára ég -anya*, egy epéaz napon vasalni As ily vssalógép álványnyal együtt 3 frt 50 kr. Egyedüli gyógysser tüdőbetegek számára as Úgynevezett respi-rator, mely minden időben tiszta, meleg levegőt késsit, darabja 1 frt 50 kr. 2 frt 2 frt 50 kr. esüstben.
litásban 2 frt 80 kr.
'' Képes átjegvzékek 100,000 tárgyakról mindenkinek kívánatra ingyen s bérmentve küldetnek.
F. évi augusztus elsejétől fogva nagyárudám külön helyiségbe helyestetett át, hol ismételadók árleengedésben rész, sülnek
Hirdetőién y. :
Melysxerint egyének kerestetnek 100, vagy több holdból álló legelő kiirtására készpénz fizetés mellett. A vállalkozni óhajtók fordnlj&naka rasziny&i nrod. tisztséghez posta: Kaproncza.
Raszinya, deczemb. 10. 1874.
Németh Ede,
(1519—3) tiszttartó.
Das beste Mittel zur Conservirang nnd Geschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
Russische Leder-Oel.
4-
Dieses Oel zeichnet sich vor ^Ülem durch sein Aroma aas, 30 das.* tnan mit Stiefeln, welche mit demst-lben bearbeitet sind, ohne An-stoss.zu erregen, im Salon erscheinen kann. Durch die Behandlung mit diesem Leder-Oel erh&It das Leder Schau gegen die Einirrknng von Luft, Hitze and Feuchtigkeit aller Art); von Zeit zn Zeit damit getrinkt, bleibt das Leder stets sammtartig weich, wird wasserdicht und erhält eine besondere Elasticität. Der Fussfcchweiu wirkt auf das so behandelte Leder nicht mehr nachtheilig ein, letzteres bleibt weich und ge -achmeidig und erlangt dadurch eine grössere Dauerhaftigkeit. Nach der Behandlung mit Leder-Oel kann das Leder jederzeit gewichst oder lackirt werden and erhält dann einen »chöneu dauerhalten Glanz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fl. ö. W., sowie in Blechfiaschen 5
fl. 10 Pfd.
Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. ausschl. priviligirt für Oesterreich-Ungarn.
Universal - Salon - Spiegel - Fettlack
für Herren- und Damen-Stiefletten nnd Pferdegeschiere.
Dem Gefertigten ist es endlich gelangen, einen vortrefflichen StiefM-Lsek eto. zu erfinden, wodurch das Wiobsss der Stiefel ganz uu-nöthig wird. Nur mit einem Pinsel bestreicht man die Stiefel etc. und binnen wenigen Minuten glänzen dieselben tiefschwarz. Das Leder leidet darunter durchaus nicht, sondern wird im GegentheUe weicher, geschmeidig and wasserdicht.
Fla»cheu zu 1, 2 und 3 II. 6. W. versendet
Kohn Gyula
norinbergi és diszmú tárából figyelembe ajánlja
, nagyszerű kiállítását
ÜJEVI TÁRGYAKNAK,
ujtyssinte legnagyobb választékot
§py©rm©lcjatéico^l>ói
1499—10) legjut&nyosabb 4ron.
'' GYÓGYSZER!
N E ÜSTÉI N PlitÖT,
gyógyszerész „SZ.-LIPÓT"-hoz 4
Bécsben, (Stadt, Ecke der Plankon und <U90-3> Spigelgasse) ^

Msaa Sraatr''s Raehfolf©r
Wie», kohlmarkt \r. 5,
vis k-vis dem Café Daum, im Hofe links. Provinz-Aufträge werden per Cassa oder Postnachnahme (1478—10) sofort ausgeführt.
egy egéss sorát terjeszti a t. cz. közönség elé asos fyégyssereknek melyek akár orvosok, akár mások által használtattak, még mindig sikereseknek bizonyultak, még pedig minden esetben, tanúsága ennek a mindig emelkedő fogyasztás s a bizonyítványok eserei, melyeket meziryá-gyultak állítottak ki, miért is azokat a legjobb lelkiismeretlel ajánlhatjuk. A sz.-Erzaébet-féle czakros vér- tók s kővetkező különlegességek •
Romerhausi szemviz, 1 frt 50 kr! Tömörített sveícsí tq), SS kr.=> Dr! Gölis étpora 84. kr. Popp snathe! rln száj nze, 1 frt 40 kr s Popp után 40 kr. Liébig huskivonata 1 8-ad font, 85 kr. Dr. faber Puri-tás-a 1 frt. Dr. Pfeiffermaun fog-pastája, 1 frt, V.frt 2á5 kr. Poltre-seda-bodor hsjkenője, 1 frt. 1 frt 50 kr. Dr. Brown hajfeuntartó po-mádéja, szőke, barna és feketv hsj számára 1 frt. Dr. Heider fogpora 35 kr.
Van szerencsénk egviittál il-
tisstitú pilulák gyenge sséket okoztak, tisztítják a vért, s a mellett teljesen ártalmatlanok; kitflnő hatásúak ak altesti szervek betegségeiben, váltóláz, mellbaj, bőrkiütés, s Kém baj, agyvelő, száj, gyermek és nőbetegségekben, ellen áll a dugulásnak, mely minden bajnak forrása.
Kérjük a megrendelésnél a ezukrozott sz.-Erzsébet-féle pilulák határozott megfelelését, mert csak azoknak van a fenntebb leirt hatása. Aki egy ¿zer e az.-Erzsébet-féle pilulákat használta, az sohasem
fog más hasonczélu szerhes for- latszereink, szappanainlT''s hajke-dulni, hanem a ezukrozott sz.-Er- I nőink sat. raktárát a
ssébet-féle piluláknál marad s azo kat fogja is sjánlani Egy tekercs 8 skatulyával, melyekben 120 pi-luls van, csak 1 frt.
Mell-szörp, minden köhögést, melifajdalmat azonnal enyhít, ára 70 kr.
Sárga-répa - bons-bons, kitűnő envhitó s nedvesítő szer, ára 10— 20 kr.
Fenyőtü-fogpilulák,minden fogfájdalmat azonnal megszüntetnek. Ára 25 kr.
Gerome-balssam, egyedüli szer fagyás ellen, ára 60 kr.
Fenyetü-cztgarette, nyálka és mell baj ok ellen, 25 db. 1 frt.
Meathin, hasznos az egészség s a toilette-re nézve. Legjobb szer minden roszuilét, émelgés, gyomorfájás, rraésztetlenség s fogfájás ellen. Óvszer a ragályos betegségek ellen. Egy-két csepp egy fól pohár vízben azonnal javulást ad. Ára 50 kr.
Homöopathikus kávé, kitűnő ital gyenge gyermekek számára. Fontja 40 kr.
Kropfgeist, kitűnő szer a golyva ellen 70 kr.
Koszvény - szesz, csudahatása köszvény ésrheuais ellen; ára 70 kr.
Párisi tapass, tyúkszem s minden seb ellen, ára 35 kr.
Folyadék befecskendezésre, biztos és gyors Bzer fér fi baj, magömlés, fehér folyás ellen, ára 1 frt 60 kr s a hozzá való utasítási fűzet ára 50 kr. feleslegessé tess minden egyéb tanácsot.
Gaudien. Legjobb szer ragadós nyavalyák ellen. 1 frt 50 kr.
Narancs és czitrem-szesz, mely-lvel azonnal jó limonádét s narancsitalt lehet készíteni. Minden Pa-lacskban 75 pohárra való van. Ars 1 frt.
Oreillon. Egyedüli szer a nehéz hallás s minden'' fülbetegség ellen. 70 kr.
Fremont orvos tudor-féle önsegély, egyedül való szer férfigyengeség ellen 2 frt.
Storax- kenőcs , bőrkiütések , májfoltok ellen. 80 kr.
Antíspygloma, szeplő s az orr vörössóge ellen 1 frt 50 kr.
Warburgi hideg-láz cseppek. Csalhatatlan szer minden hideglelés ellen. Ára 1 firt 60 és 60 kr.
Antisutin, biztos szer láb és hónalj izzadás ellen s a kellemetlen szag eltávolítására. 50 kr. ,
Khamin. A legjobb szer nátha ellen. 70 kr.
n. é közönség figyelmébe sjáalani, est k a legjobb párisi és londoqi házaktól valók s a világkiállításon az érdem érmével jutalmaztattak s olcsóbbak mint a vidéken. Hyen. Dr2 Oollmaa hajfestője mindeo színben, elég 1 évre, ára 3 frt. Aranyszőke hajhoz 10 frt Ajánljuk francsia cho-coládénkat, mely a kiállításon a haladási érmet nyerte. Ár : 60 kr—3 frtig rontja. Orosz thea fontja 4 frt; M4 font scelencsében 1 frt.
Van minden műtevő szer a gyógyításhoz, mint önkristélv-eszköz, fecskendő, kötelék. Küldünk szét illatszer skatulyákat is, 1—10 frtig; Czukorkákat chocoládévaV- l —10 frtig; van nagy raktárunk fogkefék és pipere ¿serekből.
Kérjük a közönség bizalmát. Minden kérdésre azonnal válaszolunk. Minden megbisást, habár Pá-ris. London, Berlin, vagy bárhová szólnak, ugy mist helyben azonnal teljesítünk, még pedig minden pro-visio nélkül.
Áruinkat vagy késspénz fizetés, vagy posta utánvét mellett adjuk. A megrendelt tárgy azonnal útnak indul; a csomagolást csak annyiba számítjuk, a mennyiben magunknak kerül. Alegkisebb megrendelési ^Össseg tatétktfldéwréfl frt. Nagyban vásárlók előnyben részesülnek.
A fenntebbi gyógyszertár ol fugád megbízást
CÖNSULTAT1ÓRA
egv orvostudorral, as orvosi ksr tagjával, ki mindennemű bajt fájdalom s a hivatásban való akadályozás s utókövetkezések nélkül gyorsan és alaposan meggyógyít. Gyógyít bőrkiütéseket, szorulást, sárgaságot, magtalanságot, mag-ürülést,
férfi gyengeséget
s mindennemű daganatot. Levelekre válasz. Gyógyszer olcsó Titoktartásról kezeskedik. Tiszteletdíj 6 levélben történő tanácskérés után 6 frt Elfogad a fenntebbi gyógyszertár tudakozódásokat fűi-, szem- s torokbajokban a fenntebbi feltételek alatt ...
Azon hölgyek és nrak részére, kik hajuk, arezuk, fogaik, vagy a szépség fenntartását gátló akadályokra vonatkozólag tanácsra szo-- rulnak, consultál a nevezett gyágy-'' ssertár az e szakbeli legjelesebb
. tekintélyekkel..Bővebben levélben Mindig friss készletben kapha- • lehet értesülni.
Főraktára minden ismert bel- és külföldi gyógyszertáriillat-s kendőző szereknek(1534-1)
Előfizetési felhívás
czimü politikai napilapra.
Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: HALÁSZ 1MRK
LtJ POLITIKAI LAFOT indítunk, mert hasink sorsának intézésében uj eszméket s uj irányt tartunk szükségesnek. Minden pártnak, minden párttöredéknek, sót minden helyi ét külön érdek '' nek meg vannak a maga orgánumai; — lapunk as országnak, a kőzérdekne k.organuma leend.
Magyarország válságos hely sete még nem érte el tetőpontját. Nagy események, nagy politikai küsdelmek előestéjén állunk. A fontos kérdések e pillanatban látsaóJsg nyugosanak, de nemsokára napirendre kerülnek ama komoly érdekharczok, melyek alkalmasint Magyarország állami jövője felett fognak határozni.
Ausztriával azemben meg kell oldsni azon kérdéseket, melyeket as 1867-ki kiegyezés el nem intézett ■ azokat, melyeket hibásan intézett el. A bank- s as ezzel kapcsolatos valutakérdés soká függőben nem maradhat, Magyarország hitelviszonyainak önállósitáss nem késhetik soká. A kereskedelmi és vámszövetség pedig, mely Magyarországra nézve mind pénzügyileg, mind nemzetgazdaságilag károsnak bizonyult, 1877 végén szere öcsére lejár « s gyakorlati politika egyik legnagyobb és legnehezebb feladata leend oly egyezmény létrehozatala, mely Magyarország pénzügyi megkárosításának végei vet s egyúttal nemzetgazdasági fejlődését biztos alspra fekteti. 1867 emancipálta Magyarországot politikailag Ausztriától, de a nemzetgazdasági önállóság épületét nagyon csonkán hagyta; 1877 feladata less, hogy megteremtse pénz- és hitelügyi s nemzetgazdasági önállóságunk alapjait.
íme a politikai jövő képe, melyet nem tesz derültebbé az, hogy az európai helyzet szinte katastrófákat rejt méhében, melyek kitörése csak idő kérdésének tekinthető.
A nemzetgazdasági emancipatió nsgy müvét sikerrel kereestülvinni, as elkerülhetlenül bekövetkező küzdelmeket a ráakódásokat diadalmasan kiállani c*ak politikailag erős, pénzügyileg readezett Magyarország képes.
Ha a rohamosan ránk tóduló válságos események készületlenül találják az országot, hs a mostani chsosst szétoszlatni, s as ország összes erőit nagy actióra öszpontositani nem sikerül, skkor attól lehet tartani, hogy nemcsak hogy nem fogjuk biztosítani állami létünk ason tényezőit, melyek ma még hiányzanak, hanem elvesztjük azokat is, melyeket már bírunk.
Nem a tüdősök elméletei, nem szőrszálhasogstó pártviták, nem is porlepte irott törvények döntők ma a népek életében : az egyedüli elhatározó tényező as erő, a hatalom.
Magyarországot nem liberális vagy conservativ jelszavak, hanem csak az összes anyagi és erkölcsi erőtényezők concentratiója s e concentrált erő segítségével tervszerüleg keresztülvitt gyakorlati intézkedések menthetik meg.
A „KÖZÉRDEK" erős Magyarországot akar. Erős Magyarország erős kormány nélkül lehetetlen. Oly kormány, mely lábai alatt inogni érzi a talajt, nem leend kópés egy sikerre kilátást nyújtó kibontakozási tervezet keresstülvitelére.
Pedig véget kell érni ason helyzetnek, midőn a magyar kormány csak urslkodik, de nem kormányoz; midőn most már hét év óta as ország tastén, — mintha érzéketlen tetem volna, — felelősség nélküli bizottságok temek dilettáns kísérleteket.
» As idült kormány- és pártválságnak véget kell érnie, különben nemcssknem bontakosunk kiamostani bajokból,
hanem a zűrzavar épan akkor fogja elérni tetőpontját, mikor az orsságnak nagy erőfeszítésre, egységes sctiór a legnagyobb szüksége lesz.
A jövő választások fognak dönteni a felett, a chaoss uralkodj ék-e Magyarországon, vagy a rend.
A „KÖZÉRDEK" szokat fogja támogatni, a kik igyekeznek megalkotni azt, amit 1867-ben megalkotni elmulssstottunk, ellenben tiltakoznak annak könnyelmű lerombolása ellen, mi a> élet bírálatát sikerrel kiállotta.
A „KÖZÉRDEK" sz 1867-ki közjogi kiegyezést az osztrák állammal a magyar politika oly sarkkövének tekinti, mely többénapirenden ninca s melynek többé nspirsndre kerülni nem szabad. A kóró s h elyzet akkor érend véget, midőn az egyik táborban megszűnik az aggodalom, a másikban megssünik a remény, hogy e kiegy ezés bolygattatni s megrendittetni fog.
A„KÖZÉRDEK" egészségesebb párt s parlamenti viszonyok kulcsát nem beteges coslitió-kérdésekben, hanem egyedül a kiegyezési párt nagy döntő és végleges diadalában keresi.
A kormánygépezet s a közigazgatás és igszságszolgáltatás egyszerűbbé s olcsóbbá tétele mind pénzügyi, mind kösigazgatási szempontból elodázhatatlan. A „KÖZÉRDEK" oly reformot fog támogatni, mely a czélszerüség követelményeihez képest localisáljs a kösigazgatási functiókat, ellenben erős központi hatalmat teremt. Buzdítani fogja as egészséges öntevékenységet minden téren, de ellene less mindennemű autonomikus ábrándoknak, melyek az államhatalom rováaára akarnak érvényesülni.
A pénzügyek teljes rendbehozatala nem kezdete, hanem befejezése s betetőzése a nagy átalakulási s kibontakozási műnek. Magyarország pénzügyei akkor lesznek véglegesen rendbe hozva, hs indirect adóink a vám- és kereskedelmi szövetség nyűge siói kiszabadulva, kellőleg jövedelmeznek, ha a vasúti gsrantiák terhe nem fogja nyomni a rendes költségvetést, as államadósság con vertél va, évi állán-, ház tartásunk a normál-budget alapján rendezve lesz.
Hogy azonban ez állapotot élérhessük, időre s erőre van szükségünk. Rögtön csak két eszköz áll rendelkezésre : s szigorú takarékosság és a jövedelmek emelése.Fájdalmas mind a két •szkos, de hs elmerülni nem akarunk, egéss erélylyel meg kell ragsdnunk mind a kettőt.
A magyar nemzetnek sohs sem volt nagyobb szüksége önzetlen hazafiságra, minden egyes tagja áldozatkész munkásságára s erőteljes összetartásra, mint jelenleg.
A „KÖZÉRDEK* az egyetértés és összetartás hirdetője lesz mindenkor. Nem keresi a harczot az országban létező egyházak, vallásfelekesetek vagy nemzetiségek bármelyikével, sőt ily harcs könnyelmű felidézését bünn''ék tartaná. Kötelességének ismerendi azonban kilépni tartózkodó álláaából, ha bármely oldalról oly lépések történnének, melyek az államhatalom csorbítására s a belbéke és egyetértés megzavarására irányulnának.
Erős meggyőződésünk, hogy ason politikai irány, melyet főbb vonásaiban jellemeztünk, a legalkalmasabb arra, hogy hazánk jelen szomorú helyzetéből ha emelkedhess ék s politikailag a pénzügyileg megerősödhessél. » ^
Bizalommal fordulunk tehát ason polgártársainkhoz, kik nézeteinket osztják, hogy lapunk körül csoportosuljanak.
A „KÖZÉRDEK" hetenként hatszor a legnagyobb politikai lapok alakjában, mint reggeli lap egész íven, hétfőn s ünnep utáni napokon mint esti lap, legnagyobb féhvsn, tahit min d s n n a p meg fog jelenni.
Midőn a politi''tai anyag nagy tömege megkívánja, rendkívüli mellékleteket» fogunk adni.
Vesérczikkeinkben a politikai, nemzetgazdasági, pénzügyi és társadalmi kérdéseket első rangú publicistikai erők fogják tárgyalni. Az országgyűlés, abizottságok és pártclubbok tárgyalásairól hü értesítésekkel szolgálandunk. A főváros ügyeit függetlenül aa egyes párttöredékektől beható figyelem s szigorú bírálat tárgyaivá teendjük.
Külföldi rovatunk alaposan tájékosandja olvasóinkat a világeseményekről s e r e d e\t i levelezéseket hosand a nagy európai fővárosokból. Távirstsink s ujdonsági rovatunk a leguj».bb eseményekről gyorsan értositendi olvasóinkat.
A tudományos és közhas z n uintézetek és egyletek működését ismertetni s a szükséghez képest lelkiismeretesen ellenőrizni fogjuk.
Mindenkor tekintettel leszünk a vidék érdekeire s hasábjainkat megnyitjuk a közönség jogos panaszainak s felszólalásainak.
Tárczánk as irodalmi, művészeti és tár»aaéleti mozgalmak hü tükre s az érdekes és mulatságos olvasmányok gazdag tárháza leend.
Adni fogunk továbbá egy rendkívül érdekes társadalmi regényt f
„A MÁSOK PENZE" Gaboriau Emiltől
ZICHY CAMILIA jeles forditásában.
Lapunk körül oly nagy számú s oly kitűnő irodalmi tehetségeket sikerült csoportosítanunk, hogy bizton reméljük, miaserint a müveit magyar közönség igényeit minden tekintetben kielégíteni képesek lessün k.
Budapest, 1874. decsember hóban.
HALÁSZ IMRE,
».KÖZÉRDEK- felelős szerkesztője és kiadó-tulajdonosa.
Előfizetési fettételek.
Budapesten, házhoz hordva és vidékre, postán küldve:
Egy évre..................frt, 20.—
Félévre .v............... 10.—
Negyedévre........... ... . ] 5.— 6
Egy bóra . . ........... . , 1.80
^w^oooooooooooc
* « I * • ■
A „KÖZÉRDEK" 1875. január elsején fog megindulni.
Az előfizetési pénzek a »KÖZÉRDEK« kiadóhivatalába (egyetem-utcza 4. sz.) intézendők.
Gyűjtőknek minden tixre egy tissteletpéldány jár.
Vidéki előfizetések legcsélsserűbben postai utalványnyal eszközölhetők.
Bodnpest, 1874. deczemberben.
A „Közérdek k i a d ó - h i v a t a I a
_.___^_ (FRANKLIN-TÁRSULAT, cgyetem-utcza 4. sz.)
Wiaditg József kúdá-. Up- 6a nyomiatnUidonoa grnraaaitó nyomán», Uigy-ir.m..^ '' --—-
Mellékiet a „Zalai Közlöny'' 1874. évi 104-ik számához.
Folytatása a fSlaponk.
eddigi eljárás, holott as es ideig fennállott adó nemek, mily csekélyek s már szentesített t életbe lépendő adónemekhez mérve, s még is mily óriásink a hátralékok száma? s kérdem, vajon nem a rendőri közegek igénybe vételé vA leend a kormány végre i* kénytelen eme polgári kötelezettségek teljesitesét eszközöl betni ? erre lehetlen nemmel felelni, s ha most iccnt mondunk, mennyivel hatarozotta bban mondhatjuk azt jövőr* mai rendszer mellett.
_ ERDÉLYI. Helyi hírek.
— Lapunk jelen száma ez évfolyam • ban az utolsó, tiszteletteljes köszönetet szavazunk t. munkatársaink szives közreműködéseit» ugy t. közönségünk becses pártfogásaért, legyen szabad bizalomma. kérni a jövő évre is mind a szeiiemi, mind az anyagi pártolást, mely \iszont csakis a közérdekre háromlik vissza. Boldog uj évet kivonunk! Mi a tömörülés, egyetértésnek vagyunk hivei, szétforgácsolt erók gyengeséget okoznak . . átok verte meg a magyart, mert az soha együtt nem tart... De azért nem csüggedünk!
— Egy kis-kanizsai egyén, ki huszár tréfáiról ismeretes volt decz. 28 án a homokkomáromi szőlőhegyben magát felakasztotta. Tettének «indoka életuntság volt.
— Süinegh, 1874. decz. 24. Ismét egy gyöngygyel több fűződött azon dicsteljes koszorúba, melyet Sümegh városának jelen és utó nemzedéke az elismerés és hála balzsamával öntözve ápol és ápolni fog keblében a jótevő Ramazetter pár iránt. Azon emeltyűnél fogva óhajt e dicáő pár nemzetünk virágzására lendi-lőtii hatni, mely a legbiztosabban vezet czélhoz, mely fegyvere a mai kornak, biztos alapvetése hazánk jövő eletének. Nem kell, hogy mondjam, hiszen fényesen tündöklik : miszerint a nevelés az emeltyű, melyet felkarolni, előmozdítani a a valódi honfi kötelessége. Tanítsuk tehát az utókort! de ha nem jő — a szegénység miatt uem mehet n gyermek a múzsák templomába, mit tegyünk akkor? segítsünk a bajon.Nyujtson segédkezet a népnek az, kinek hónáért,a népért helyén dobog szive! Mint már többször,ugy most is, fönt emiitett nemes gondolkozású család se-gitni óhajtott, — mert a ruhátlanoknak ruhát nyújtott, az az : Sümeghen 564 szegény gyermeknek volt szives teljes öltözéket adományozni. Az önzetlen érzületből származott tett nem szorul
" magasztalásra, mert már a tudat, hogy az elhagyottak és árvák imája röppen az ég urához, a karácsoni ünnepeknek legszebb és legmagasztosabb megülése. Miért midón a tanítványok nevében az adományt újból megköszönöm, egyszersmind kívánom : bár a nemes példa, nemes tettekre ösztönözve másokat iaaczél sokso-rozva éretnék el ; nsg. Ramazetter Vincze ur és s/.eretett nejét Kompanik Zsófia urnót pedig az ég kegye még számtalan karácsoni es uj évi ünnepeken át boldogságban tartsa meg!
BRUCKER ALAJOS.
— Az alsó-lendvai casinói tánczviga lom Január 20 áu tartatik meg. A meghívok még nem küldettek szét.
— Uj zeneművek. Táborszky és Parsch nemzeti sanemükereakedésében megjelentek s beküldettek hozzánk: I. „Pester Blutlu Marsch. Fahrbach Fülöptől ára 60 kr. 2. „ Auf dem Stadmáldchenteiehe* Schnell-polka; szinte Fahrbach F.-től. Ara 50 kr. Mindezek a kiadóknál, Budapesten ugy Wajdits Józset zeue-muk^reskedésében Nagy-Kanizsán kaphatók.
— Az ,ApoUo* ez idei évfolya m a: Bihary, Csermák, Lavotta, Ruzsitska és
'' Svaatits legjobb szerzeményein kívül Ábrányi Kornél pályanyertes csárdását, Büky pálya nyertes keringőjél, a korán elhunyt Feigler Victorlól négy hosszabb zenekölteményt és kiválóan sikerült tizenkét népdalátiratot, Állaga, Bakody, Bella, Czapik, Hölzl, Huber, Kapi, Liszt, Nyizsnyai, Nagy, Sipos, Tisza, Wachttl zeneszerzeméuyeit hozta. E névsorban hazai jeleseink körül csak keveien hiányoznak, kik nek müvei térszüke miatt a jövő évre ma-tadnak; kiki a legjobbat nyujtá, és e gazdag gyűjtemény nemcsak.dis z es külalakjával a legelegánsabb hazai zenemükiadvány, mely különösen ünnepi ajándékul ajánlható, hanem mindenkor helyt álló szellemi tartalmával is egyhangú dicséretet nyert még az igényeiben oly szigorú „Zenészei Lapok* részé ről is. A táncz múzsája kecses dallamokkal gaz dagon van képviselve, e téren kiváló sikerrel Büky működik. Igéző melódiákat nyújtanak-ezek az életrevaló darabok, s művészi kerek-dedségük mellett is gyöngéd tekintettel v»n nak azon szép női ujacskakra is, melyek uz Óriási fogásokkal, a sok keresztel s m..s efféle ijesztő dolgokkal nem állnak barátságos viszonyban. A franczia múzsa könyed és géni-; ális termékei: Petaud király udvara, Száz szűz, Arany chignon, Mamselle Angot, Hamlet, Míg non stb. legkedveltebb dalaikkal mind gazdagon vannak képviselve. Ily hó tartalom mellett — ötven zeneszerzeméuy, nagyobbrészt na gvobb terjedelműek, 20<) sűrű oldal — melvet a gyönyörű lipcsei nyomat még inkább emel. a vaskos gyüjtemény,ára (6 frt.) csakugyan igen olcsó. Melegen ajánljuk ezért a Fellegi Victor szerkesztése alatt virágzásuak indult vállalatot olvasóink figyelmébe. Előfizethetni 6 írttal egész, 3 írttal télévre, Budapesten, a kiadó hivatalnál (iskola-utcza 681.) E rarltó pártolást érdemlő vállalat előfizetési telhivása lapunk mai számához mellékel ye lévén, kiválólag ajánljuk a dalárdák figyelmébe.
— Halálozás. Bárdio Ferencz kis gör bői földbirtokos és Zalaraegye szt.-gróihi járás szolgabirája f. é. deczember hó 25 én sziv-szél hüdés következtében hirteien halállal hunyt el. — A boldogultnak hűlt loteme f. hó 27 én délután 3 órakor tételtek örük nyugalomra a kis-görbői temetőben.
— A .Választási törvény"-nek a nép számára kérdések- és feleletekre átírt kiadása Luga Lászlótól megjelenvén, a t. közönség figyelmébe ajanijuk. A füzet ke kapható Egerben a „Népújság* szerkesztőségénél, vagy a lyceumi könyvnyomdában. Egyes füzet ára 15 kr., 10 példány 1 frt. 25 kr., 25 példány 3 frt., 50 példány 5 frt., 100 példány 9 frt.
• - JUhrid hirek. A temesvári táv. igaz galóság a kerületében levő tiszteknek megtiltotta a P. és T. K.-ben czikkezni ^Még sokra vihe-
tik L) — Ármin grófot a költségek megtérítésére ós három havi fogságra itélte -a berlini törvényszék. Fellebbezett. — A képviselőház januar 8-án folytatja ismét tanácskozásait. — ó felsége a királyné 1000 forintot ajándékozott a magyar műcsarnoknak. — Dr. Falba 1878-ra cumlkivüli csillaghallást jósol. — A fővárosban a rnult héten 2S4 születés és 198 haláleset fordult elő. — Lessing emlékét a braunschweigi temetőben már felállították. — Uj üstököst fe-desett Borelli nevű csillagáss. — „Életmentési Lapok* czim alatt uj lap indul meg, mely az éleimentés nemes eszméit fogja terjeszteni. — Barkoczy Pál báró váltóhamisítás miatt letar tóztatott. — Király ő felsége a péc^i ág. hitv. egyházközség templomának felépítésére 500 t frt. segélyt adományozott. Arábiaüan a pestis j kezd pusztitni. — Egy nőt Veszprém mellett | egy palaczk pálinkaért megöltek. — A Pálffy féle pozsonyi vadász kerületben orvvadászok mutatkoznak. — Snlucz Sándor érsek emlékének megörökítésére Balazsfalván emlékszobrot állítanak. — Csabáu egy 15 éves fiu a templom perzselyéböl ellopta a pénzt. — Győrben Vörfis István ottani ügyvédnek „A honfi és hazája" czimű drámáját nagy tetazés közt adták.. — Kudelka István bölc-»észettudor meghalt. — Egerben az adóhivatal helyiségébe betörtek ; elvittek 11 krt., egy fali órát és két gyertyatartót. — Párisi hírek szerint a ministerválság ott beállott. — A „Kospatrick" hajó a nyilt tengeren elégett, 465 e^yón közül három menekült meg.
Károly uralkodása »Isit, kit betegságében
gyámnokai a szerencsétlen kártyajátékkal uu-lattattak.__
Papírszeletek. ,
— Diplnmstisl éles. Andrássy gráf e na • pókban reggel épen öltözködéshez fogott, midfíu Lord Buchanant jelentik be oála. A. nagykövetet a d>pl»matiai eteqnette »«érint uem «zabád várakoztatni, mert az kftvetleuUl uralkodójának személyét képviseli ; de eznttal a jókor-kelö köretnek mégis várnia kellett tíz peresig, mig kfiltlgyainisterflnk el-fogadhatta. — rJÓ reggelt Mvlord, nemde ön k sngol királyné f? felségének személyét képviseli f" — e szavakkal üdvözölte Audrássy s köretet — .ílgy ran." — .Akkor meg fog bocsátani,, hogy m eg v át akozt*ttan. mert a királyné képviselőjét netn tehettem ki ann *k, pongyolában találjon."
— A régi j ó i d 3 k. Bega-ssent-Oyörgyöa a járásbeli szolgabíró valami dáridót adott saját há aánál; a meghívott vendégek egyik a K., egy volt szolgabíró, nmlatságközbeu a régi jó IdSkre visszn-emlékesve «»uajtozra emlegeti, hogy már s noiUui ■zolgabirókrak semmi hatalmuk sincs ; n*m ugy volt as a régi jó világbsn^mlker ^tníf^ főszolgabíró voit, mert 8 mikor neki tetss«tt, akkor csapatta mef az embereket - * moatani szolgabíró már est sem teheti. A házigazda az el''enkezSt illito.U • midSn K. ezt n«m volt hajlandó -lhinni, Csolakories azzal matatta meg hatalmát, hogy a volt Sgolgabirót pandúrjával 1 * ».
durjáral lehuzatta (fczt is furr án varázsolták
megosapatta! issza a régi jó időkbe.)
Vegyes hirek.
— (/¿.) A tnvnnyu fj mint martig. Ha a savanyu tej hosszabb ideig ki van téve a napsugarak behatásainak, ugy benne — mint a „Milch-Ztg* irja — egy méi^es anyag fejlődik. Ezen körülmény kevésbé lett eddig meg-tigyelve, s állítólag okául szolgálna azon sertések megbetegedésének és elhullásának, melyek italul, vagy abban savanyu tejet is kapnak.
— A burgonyaviz felhasználása tiszti- { tusra. Azon viz, me''yben sózott burgonya főtt, ( igen alkalmas ezüst és má platérozott tárgyak tidztitá.»ára. A tisztítandó tárgyak iniutegy 10 pt-rczi^ ezen forró vízbe tétetnek, végre egy posztódarabbal dörgöltetnek és tiszta vízben kiöblítetnek: ennek megtörténtével azt fogjuk lalalni, hogy nemcsak valamennyi folt eltűnt, hnueni az így tisztított tárgyak ugy fénylenek, tniu''.ha ujak volnának. Még jobb, ha ezen burgonya vizet addig hagyjuk állani, még megsavanyodik, mert igy az ezüstneműre, kivált aczél tárgyak tisztítására is alkalmas, sőt üveg butellák tisztítására is igen czélszerü.
" (S*- K-) I Bécs
— Találmányok krónikája. A sört az egy p- 1 Qratz lotnbeliek találták föl 1212-ben Kr. sz. e. s pe- | Temesvár
, „:__I I---líLL ni
Töfténeti naptár.
Decz. 25. 1276. Habsburgi Rudolf Bécwt birtokába veszi. — 1705. Sopron bombáz tatása Berzsenyi és Batthyány tábor no
kok által. — 1848. Bem Kolowrárra
bevonul.
„ 26. 1817. Gönczy Pál, nevelésügyi iró születésnapja. — 1849. As oktroiruzutt osztrák alkotmány Pesten kihirdettetett. „ 27. Í848. Wmdischgrátz Győrt megszállta — 1867. Magyarorsaág as osztrák állam adósságának egyharmadát elv ál lalja.
n 28. 1848. A magyar országgyűlés kimondja a zsidók emancipátióját. — 1859. Maculay halálozása. „ 29. 1606. Bocskay István fejedelém mé reg által hal meg Kassán. — 1848. B .o győzelme Urbauon a Szamos mellett. . 30. 1802. Toepler Theofil születésnapja Sopronban. — 1848. Moóri csata. —
1851. Kos*uth Washingtonba bemenetét tartá. —
„ 31. 1848. A magyar parlament utolsö ülése Pesten. — 1866. A katonakótele zettség behozatala.
hanem az őröltek ama kifejezés nélküli tekintetével, mintha a gyermekek nem is lettek volna övéi . . . De mintha az ég is megszánta volna a «zerencsétlen apát, egyszerre kezdének könnyei omlani, a gyász ravatalra vetette m»gá<, a csecsemőkre, kebléhez szpritá a kedves arczo kat, közben hangosan eokogott, összacsókolá a szép homlokokat, sőt kebléhez szorita őket, mintha ezáltal enyhítette volna a fájdalmak legnagyobbikát... „Gyermekeim ! kedves gyermekeim !" igy szóla ő zokogva, „ne hagyjatok el engem, atyátokat, ki benneteket annyira nzeretett, vagy mutassátok meg az utat, hadd kövesselek benneteket, hadd vezesselek benneteket jó Anyátokhoz !" .. .
De nincs oly seb, melyet a sors rajtunk ver, smelyet végre is az idő, eme kitűnő orvos, be ne hegesztene — kivált ha eme orvoa igyek-\ eseit j ó barátok is előmozdítják. Barátunk K>jgó sebei is idővel behegedtek, kivált miatán i.kadt egy pár emberre, kik értették a módot uiflgukat szivébe csempészni és akik azt*mon-dották, hogy ők az ő barátai, kik érte mindenre képesek, kik érte vagyonokat, mindenüket feláldozni készek. És a már annyira megcsalatott bízott bennük, bizott bennük annyira, hogy amint egyszer körülnézett, a barátokat nem találta maga mellett, de észrevevé, hogy ő ki lőn fosztva, zssro''va; a jóbarátok, kikben annyira bizott, kifosztották őt mindenből az utolsd fillérig! Ahoz ő büszke volt, hogy most a nyomorultakat, a gyalázatosokat felkeresse, de ahoz nem volt büszke, hogy más emberek, idegenek jóságát vegye igénybe . s . ő k o 1-
d u s s á lőn!
Ott állt most a jéggel bevont ablak előtt;
a szoba hideg volt, mert nem volt mivel fűteni; azért reszketett minden tagji, azért vaczogtak fogai; a ruha, mely a fáradt testet fedé, foszladozott, és nem volt képes őt a hideg ellen megvédeni. Haja s hosszú szakála ősz volt, de nem az öregségtől, mert ami éveit illette, haja, szakála még koromfeketék lehettek volna, hanem a sok keserű tapasztalattól, mit már eddig tett; rürü ránezok fedik homlokát és a kiaszott ar* ezot, melyeket a sok fájdalom, a sok szenvedés kemény irónja rajzolt oda. Ott állt ő ablaka előtt és kérdezé: „ Váljon még hányszor ? még hányszor érlek meg téged, szent éjjnl, amidőn azt mondjuk, ismét egy eaztendő! Váljon mikor üt az én szadulásom órája is ?! Amidőn ismét egy {könycsepp fog szemeimben rezgeni, egy könycsepp, mely engem egykor oly boldoggá tett,de mely már kissáradt a fáradt szemekből! Oh már elég volt akin, a szenvedés; könyörülj rajtam, vad sors, szabadíts meg e''gonosz világtól, ne hagyj örökké bolyonganom utczából ut-czába. házból házba összekoldulgatva mindennapi, keserű epébe mártott .kenyeremet! Oh, ki könyörül rajtam ? ki szabadítja meg a fáradt lelket az aszott testtől !"
És a vad sors könyörült rsjtn. A gyenge öreg érzé, mint hsgyják őt .el /erői, kezei görcsösen átkarolák az ablakfát, de végre egészen elgyengült és összerosk adott — halva . . .szemeiben egy köny csillogott, tán épen nejére, gyermekeire gondolt, mintha azt akarta volna mondani: „Várjatok, várjatok! ón is jövök már !u
SOMOGYI EDE.

lusiumi italnak nevezték, mivel legelőbb Pelu-s um városában (a Nílus torkolatánál) használták.— A hímzés a zsidóknál már Dávid király korában volt ismeretes; mert frigyszekréuyö-ket hímzett szalagokkal ékrsitetiek. — A szappan föltalálását — Plinius szerént — a régi galloknak kössönhetjűk. — ili.y régóta i»ine-retes a tégla égetés, bizonyiiják Bábel tornyának maradványai, melyek téglákkal építettek, j — A sütő-kemenczéket keleten kezdték elő ször épiteni, s 583 b.m Róma fölépítése után I Európában elterjedtek. — Az első selyemruha | 220-ban varratott s Heliogabe! első volt, ki vi-selé. — A vízi malmokat 555-ben, a szélmalmokat 1299-ben kezdték először használni. — A.papirost Paduában a 12-ik században kezdték készíteni, Páris egyik nyilvános köny vtárában 1239-ben kelt papir-iratok vannak. — Némelyek as óra föltalálását Gerbertnek tulajdonitiák, ki Auvergneben született, s később II. Sylveszter névvel rém sí pápi lőn. Mint mondják, 996-ban csinált egy órát Magdeburgban. A nevezett könyv napórának mondjaGerbertét s a legelső három órának, melyek a mechanika törvényei szerént készültek; következőket tartja: nevesetesen a legelsőt 1236-bólRichárd Wíligfortnak köszönhetjük, ki Angolhonban apát volt A másodikat Dondis Jakab kéázité Paduában, 1344 ben, ez már oly tökéletes volt, hogy a planétáknak a nap körül való forgáaát , is mutatá. A harmadikat Henri de Vie készité ! a párisi királyi vár számára 1370-ben. — Az első csokoládét egy spanyol hozta be hozzánk Mexikóból 1520-ban. — A rokka Braun
schweigban találtatott föl 1530-ban. — Az első j 5*/# metaliques 69.85 ; 5*/. nemz. kölcsön dohánvplántát ogv barát hozá be Európába ! 75.—; 186Ö ki álladalmi kölcsön 111.—¿bank-1556-ban. — A katonaság Frsnczisországban j réssv. 999 —; hitelintézeti réssvények 236.25; csak XIV. Lsjos alatt 1670 ben nyert egyen- ! London 110.65 ; magyar főldtehermentési köt ruhát. — A legelső parókat XIII. Lajos fran- vény 77.25; te-nesvári főldtehermentési köt-czia király alatt készítették, 2 fontot nyomott; yfay 76.—; erdélyi főldtekermeatfri kötvény s 1680 ban a tökéletesbülés második stádiumát 75.75; horvát-slajron főldtehermentési kötvéoy érte el. -/íz első hsitűk Angliábin készültek 1 79.50; ezüst 105 25; cs. kir. arany 6.28 -1543-ban/— A fűvel való kötés a 16-ik szá- l Napoleond''or 8.90
zadban vette kezdetét. — A taktusra vsló me- ■ , ■ ——n...
nést Nagy Frigyes hozta ba katonái közé. - pe]el5s szerkesztő : SátoHI UÍ08.
A kártyát Francaiaországban találták föl VI, 1
Lottóhúzás.
decz 24-én: 52, 84, 85, 42,'' 10, 65,
62, 22, 19,
14,
63,
35. 88. 73.
Szerkesztői üzenet.
lf>42. R. Budapest. Igen köszönöm szíve* buzgalmadat, csinosak. Jót mosolyogtunk, midőn a számla helyett egy kittlnS jó czikket találtunk,
1543. P. V. Mi oekank is less kérelmünk.
1544. H. Csengrád. Meg van, a kösépsf roh a keresett.
1545. P. A 103. számot azonnal m<^kald6ttflk,
1546. N. Az erdészeti csikket mielőbb kösöljflk
1547. ő. .Enyingi krónikámból* Bocsánat, hogy csak később Vehetjük elő.
1548. Sz. Marmaros. Becses felhívásának készséggel igyekszünk tehetőtag megfelelni, felkértük eddig Mezriczky Péter és Skublics Pál urakat, kik ex flgyben legtöbbet tehetnek. >
1549. 8. A régibb ¡könyvet nem közölhetjük, átadtak mindkettőt az elnöknek.
1664*. O. Vácz. A .Magyar Jagy»6* lapot megjelenése után tüzetesen iamertetjttk.
löől. Kaposvár. Bocsánat, hogy esak rövidítve közölhettük.
1562. N. .Rigó Kata" öntől legyen szabad jobbat vámnnk Különben a megujolt er5o*k «r-. vendönk.
1558. 8z. Kapoarár. Helye«!
1554. „Mi a gyermekkert sat.'' Mielőbb közöl jiik, épen alkalomszere a .Kisdedvéd-egylet" alakulásakor.
1555. H. .Sajnáljuk, de mostanában nem 1« bet; a lapot rendesén küldjük.
1566. P. 8z. K. Bedapeat. ElsS «zárnunk hozza. Ddröslhnk !
I5ő7. K. .Hazámhoz«, — .Rzóke leány. * — .Jaj Istenem . ;czimű költeméayek nem aölhetdk.
Boldog uj éret kívánunk!
ka-
Érték- ét váltófolyam december. 30.
-MAI

Fogfájdalmak,
jlegyeask bár cauz, tennéazet^a, vagy fogbua okolta bajok ÖT- J. fi Pt|»P
An«íhfrlii-ii»jviiénfk
|ha-,ználata folytán biaonyoaan ■ mielSbb megazfinnek. Ugyan<>zeu azei ?Jógyitja a fogak ingáaát, a fogba« vérzését és daganatát, a fog* a fogak rotbadását és a lég*ás roazazagát eltávolítja. Ara egy üveggel 1 frt 40 kr.
Dr. 1. 6. Poppnak
>ly módon tiaztitja a fogakat, hogy ennek folytonos használata foly Jáa as oly alkalmatlan nemcsak eltávolittatik, hanem a fogak féuyét, fehérségét és keménjségét mindig megtar^a. I2i3 — í
Kaphatók: Xagy-Kamzaán : Helus Jóaneí g>égjaze.. Ko««uberg loaenfeld, Weliseh, J. és Fesselhofter J. kereskedésében. Pipái: íepen J., Keszthelyen : Pfissterer gyógyszerész, ftinger M. Wei** Zala-Egerszep n : Isúó K.. gyógysaeréax. Kapronczán : Werli ?jógy i. Varasdou : Halter gyógyszerén. Sümegen : Dorner Kajet. fizom »athelyen: Pillich Ferem-z és Rudolf gyógyszer. Határőr vidéki óz.-Györ rön- Fihir £. C. Veszprémben : Meyr Tnazkau, ugy Outbard Tivada fiainál. — Saákesfebérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovu irénjben: HeiaJer gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyNserésx. Hereiem éten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógy*« Körmenden: Horváth J.&omzenrend gyógysz Kaposvárott: Konn J, Belns és 8chrőder gjógv«z. Szegzzárd: Brahaay gyógy«z. -»nybádon : Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, Salamon gy<>gya*. -iáján : Miehitseb 8t. és Hersfeld fiai, agy Herzog Ignácznál. — Pécsett: '' lálníj W. és K Zách,"* S$5ci gyógysz. Sárádon: Zadnbáassky gyógysz Marczaliban: Kiss gyógyoz. - Tolnában : Oraff gyógysz. — Duuaföld-rott Lakács gy*gy«x. 3zent-<*yörjcyÖn : Nöthig. — Alsó-L«ndvá<i sa gyógysz. Kuhonrtnn: Simon gyógyszerész araknál.
Wolf J.-féle
theakereskedés Bécsben, Stadt Sesneafelsgasse 7. sz.
í ajánlja raktárát, a legfinomabb ¡o:osz- és ebtnai-tbnábél , valódi ¡¿ Jamaika ram. cognac. beeedlc-Ithie <s chartreuset.ől stb. nagyon leszállított árak mt lett. Megrendelések ntáavét mellett Iponto&an »itetuek végLei. (1525-3)
(1523—2)
Sensen aas Gnss-Stahl (Zei | eben : .Stier") u. bestem stei rischen Rmfflnir-Stahl (Zei
cheo : ,Uhr") von anerkannter Güte, sowie steirlscheu Rosen u. Rohstahl offerir; zu dm billigsten Preisen
A KCrsi ».
Suhl- u. Sense i.werk in Kinderberg (Steiermark.)

Kaczander orvostudór találmányai:
1. Az ügynevezett Compressorium magömlések, önfertózés és ágybavizellések ellen. Ára ntasitással 6 ft.
2. Rugany<s8uspens0rium,kisebb8 nagyobbmérvü
erszény (lök) gyulladások és sérvek ellen. Ára 3 - 8 ft.
3. Legbiztosabb szer bujakór ellen. Egy csomag ára 10 fi. A pénz előleges beküldése mellett vagy
postai utánvét mellett
Czim : Dr. Kaczauder, az orvostndományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Rotmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő győgyithatása tárgyában irt szakkönyv 1 frtért._(1532 -^2)
megrendelhetők
m. WEIL MÓR Frankfurt a. M.
(i3o4—4/ * Seilerstrasse, 2. és 21. szám.
Bécsben.
Franzensbrückenstrasse, 13. szám. vagy pedig Scherz Llriza asszonyságnál Nagy-Kanizsán.
Technische Gummiwaaren,
I
wie Gumraiplatten, Schnüre, Flanschen, Stopfbüchsen - und Man-nirch Packung, Kautschuck-Kitt, Wein-, Brauer und Wasserschläuche, Hanfschläuche, roh nud präparirt. Seemaschineo-Schläuche; ferner Weinpumpen, sog. Werkel, Wäschauswind maechinen, echtes Monfalion^ Wagenfett empfiehlt billigst
v
Henry Sachs, Wi«n
Stadt, Gieel astraese 3.
Hamburger A
, BIDAPEST
EINTÁK
levélbeli kívánatra ingyen és bér-1 mentve küldetnek.
Hamburger A.
BUDAPEST.
1 T3
I
CO
8, o
► 9
© 5
2 2 «O
> M
a « -a
-fcJ K
a « a>
51 § s
e- -
N

8 a 2
£ ® * S
2 S
j* —
j* ^
3 & - «
Z £
K «O
>» o
Sf Ö
I s?
B - «
w
I I
I
s

A czég 12000 állandó vidéki vásárlóval bir.
HAMBURGER ADOLF
Hölgyaivatár u-r aktára Budapesten, IV, urí-utcza 8. sz. alatt a pöstapalota átellenében.
ajánlja a t. cz vidéki kSsOnségnek mindennemű szép. Jé é* OIOSÓ
gyapot-, szőr-, czérna-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi
dós választékát a kővetkező kivonati árjegyzék szerint: *6í ruhakelmék. lcgdó«abb válaaatékban, rSfönkint 30, 40, 50
kr. — frt 1
Mosó-ruhakelmék perkál- «batisztban rófönkint25. 30, 35—40 kr. Poszto-. flanell- * ripsz gyapjokelnek, rfifönkint rt 1, 1 50. 2—2.50. SelyenszÖVtftek, tjuota. KailU s <iro«grain, rőt"í.nk.iit frt. 1.50. 2 50 - i.
Selyemgaiir- lUtMion a báliruha-«ílvetek, .of« nkiat f>0, Kr. irt 1—1 fW).
PonipadoBr Caebemirek. reggeli pongyolákra. rSfönkin« 8(»kr, frt I 1.20.
A»fl0l bársonyok, leketék n azineaek, rőfönkint írt 1, 1.50, 2—''«.f»0. Selyembársonyok minden nzinben. rőfönkint frt 3, 4. 5 — 10. Ruhaparketek. zzinenek M mintázotuk, rőfönkint 30, 35, 40 — 50 kr 6yászke!aek. ln»tre-, cachemir-, terno- ztb. nzövetekben. bármely árban. -
L SZÖr b«»Iiiii gyapjú- e moir-alaó»«oknyák,. (juponoki daia boi.kiiit frt 3, :>, 6 —
Hölgykalapok, f.''jkrttok ^ ba.likok, darabonkint frt 3,5, 8 10 Beduinok burkolók le^njabb divatey.ikk.''» da-abonkint frt
10, ¡2, 15—20
Ma . ykendök. I^.ngzbawlok >» Plaide*, darabonkint írt 6, 6, > 15. Reczej»k«n :ók, boriin, gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 5. 6yapjukeiddk.kit .invek „ félnAgyok, darabonkint frt 1, I.ŐO, J -3 Selyeeikendők, minden ««inben, darabonkint frt 2, 2.5T» 4 Eobarpe Ok, « brocbekendők, gyapjn éa »«lyemből, darabonkint 5<». fV) kr. frt 1—2
Kell F obu-k, <»ai|i cékkel vagy hímzettek, darabonkint írt 1,
1MK 2 -3.
Agy- » asztalterítők, bármely zzin- és min6«éeben, darabonkint frt b. 6,8-10.
Ka^- és eső-ernyók nemkfllönben legyezők minden árbau.. Feaál- é. sziliztal »va«zaak,30r«fösek, végenkiut frt 8, 9. 10-1*. Creas- éz hőrváiznak, fehérítettek, 30 rófösek, véeenkint frt 10. 12; 14-15.
Rumburfl vásznak, legfinomabbak, 30 rofrt/iek, végenkiut trr 15, 13-20
Irhonl ó« bollaadl vasznak, 50 r<Sfrt«<.k.Aé?enkint frt 20, 22, 2-.—30. Riissbu-fli Váazaak, kéaifonilb.1.!, r.4 r.íí.sek, végeokint frt 25, 30. 40—50.
Továbbá
Czélszerü és elegáns
ÚJÉVI AJÁNDÉKOKUL''
ajánlok i r ó- és r a j zeezközöket, bőr, broncz-ée faárukat, 50 krtól kezdve minden tetszés szerinti
árig.
íróasztali készleteket, ¡romány-táakáknt, «lham<»k-. »»ivartar-tők-, pénztárrzákat stb. stb.
legnagyobb választékban.
Különoeen ajánlom a legújabb jelképes evélpapirok-és borítékokat színes monogrammal, vagy különféle csinos jelvényekkel.
11507 - 6) KAICITZ C.
Budapesten, Dorottya-utcta 12. Levélb«!i megrendelések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
*
M H
0 g
H
t
a
C
W •s
o
«I
s: e
N •s
e
I
s:
«
•o
•9
c

•O
o
I5
I 0
K
era 3

a ao -se
1 £
*o
TS 00
>
^2 " JgtMt"e,,BVt,#k'' f®hér®k. 30 rőíosek, végenkiut írt 10,
Czéraakaaaváazek, ágjnemfiekre. SO rSfödek, véeenkint frt 8, 10, 12-15. '' *
Naakiog, ágynamfi.kre, aárga éa fehér srinfl, rőfttnk.nt 30, 40, 45- 50 kr.
ChMToaek, fehérnemöekre, (1 vég körülbalül 70 rőt.) rőfönkint
26, 30, 35 - 40 kr.
Lepedővászaak, */4 *» \ »»éleaek, rSfönkint frt 1, 1.20,1.50-
1.80 kr.
Ki® " ''»•«^i» parkotok, fahérek. rőfönkint 40, 50, 60. 70 kr. Dirfka!- s bntor-eainvatok, »zineupk. rőfönkint 80 kr, frt 1. IJIO—1.50.
Aaztal- ■ kávéaabrozzok, azineaek, minden nagvaásrban, darabonkint frt 8, 4, 5-6. Lee aartai- tlrBIkfiző-keedők, tncsatonkint frt 6, 8, io-12. CseBese-aaztalkeadék. bármely aainben.tnczatonkint frt 2.50, 3-4
CsipkefBgfieytl^ páronkint Ért 8,10—15, rőfö:ikriit 60(75kr, frt 1. Betér ripszek éa cretonok, azineaek, rőfönkint 50. 80 kr, frt
1, 1 50—2. ^ c,
Mollok. crépe-liaaek éa tarlatánok, végenkiííKírt 4. 5, 6 8—10. OrvaetiaeiL fehérek éa asineaek, végenkint frt 1, 1.20, 1.50 2. Les-zsebkenddk, fehérek éa azineaek, tnczatonkint ftt 2, 3, 4, 6 — 8. Fftziderefcak, hölgyek azámára, derékhőség ii/.erint, darabonkint frt 8, 4, 5—6. >
*
f B
HOFHERRM
Mm,
gepgy/iros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
a O

Hamborger A.
BUDAPEST.
Ingyen mellékletek adatnak
minden megrendeléshez :
10—25 frtig egy elegáns legyező, 25—60 frtig egy berlini gyapjukendö. 20—100 írtig egy azép kelmeruha,
aránylagos árengedményül.
Hamburger A.
BUDAPEST
(1505 -5)
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
léví gépraktárban.
X X X X X X X X X X X X X
a
X
q haladási és érdeméremmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
i i ajánlja ki tünő szerkezetű
Garett-fóle torvető-gépeit, melyek a legújabb javításokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgánynyal, vagy anélkül.
Járgányok és járgány-cséplőgépek.
Hornsby-féle gabonarosták. 5
Uwillier-féie legcélszerűbb konkolytiszti tó gépek és ilyenek Pernollet-féle
szerkezettel.
Richmond & Chandler-féie, ugysziáte eredeti angol Bentall-féle szecska-vágó gépek, kukoricza-morzsolók, kézi-, 16- és gőzerőre. Répavágó és repazuzó gépek.
urlő és daráló malmok gőzzel, járgány nyal vagy kézzel hajthatók, ZUZÓ-malmok
sat. sat. •
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaitatik.
Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
1 o o
8 O
o o o o o o
s
o o o o o o o
o
o o