Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.44 MB
2023-05-30 13:06:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
190
176
Rövid leírás | Teljes leírás (5.03 KB)

Zalai Közlöny 1923. július 1. 146. szám 2-3. oldal - Kertész Józsefné negyvenéves tanítónői jubileuma

Kertész Józsefné negyvenéves tanítónői jubileuma Nagykanizsa, június 30.
Valósággal városi jelentőségű ünneppé nőtte ki magát az a jubileum, melyet a nagykanizsai izr. Hitközség rendezett a volt tanítványokkal egyetemben, Kertész Józsefné szül. Grünbaum Sarolta tiszteletére, aki 40 esztendeig oly kiváló tudással és pedagógiai tapintattal tanított, hogy tanítványai bálványozták, régi tanítványai pedig mindig szeretettel emlékeznek vissza a kedves Kertész nénire. Az iskola szépen feldíszített nagyterme és karzata teljesen megtelt ünneplő közönséggel. A hitközség elöljárósága majdnem teljes számban megjelent Rosenfeld József elnök, dr. Bród Tivadar iskolaszéki elnök, Ötvös Emil iskolaszéki alelnök és dr. Winkler Ernő főrabbi vezetésével. Az izr. Nőegylet választmányát dr. Rot- schild Samuné úrnő elnök vezette. Ott volt kövesdi Boér Gusztávné ezredesné, a József kir. herceg Szanatórium Egyesület elnöke. A városi tanácsot dr. Kaufman Lajos polgármesterhelyettes képviselte, a törvényszéket dr. Kenedi Imre és dr. Fischer József tanácselnökök, az állami iskolák gondnokságát dr. Hajdú Gyula elnök, a főgimnáziumot Rozs Lajos piarista tanár. A felső keresk. iskola tanáraival dr. Villányi Henrik igazgató, a polg. isk. tanáraival Szakonyi Géza igazgató, az áll. elemi iskolák igazgatóival Szabó István és Béres János igazgatók vezetésével. A kisdedóvókat Laurentsik Erzsi és Hüli Gizella képviselték. Ott volt még Bún Samu kir. tanácsos ny. felsőkeresk. iskola igazgató, az izr. elemi iskola teljes tantestülete és volt tanítványainak nagy száma és egyéb minden rendű és rangú tisztelője. Az ünnepélyt dr. Bród Tivadar iskolaszéki elnök nyitotta meg. Majd egy öttagú bizottság - valamennyi volt tanítvány - hívta meg Kertésznét az ünneplő terembe (Frank Vilmosné, dr. Balázs Zsigmondné, dr. Halász Pálné, özv. Fischer Ferencné és Weisz Ernőné úrnők).
A fényesen kivilágított terembe lépő Kertész Józsefnét szüntelen éljenzés kísérte az emelvényen lévő asztalhoz. A 4. osztályos leányok szép üdvözlő éneke után dr. Bród Tivadar iskolaszéki elnök üdvözölte a jubilánst, azért a kiváló működésért, mellyel 40 esztendeig nevelte a hazának valláskülönbség nélkül a derék honleányokat. Leszögezi, hogy ez az iskola mind hazafiság, mind erkölcs, mind vallásos nevelés tekintetében minden időben elsőrangú volt. A hitközség elismerését és hálás köszönetét tolmácsolja a páratlanul lelkiismeretes, buzgó tanítónak, és hogy példás egyénisége az utókornak is fennmaradjon, „Kertész Józsefné alapítvány" címen egy tekintélyes összeget fog minden évben egy 4. osztályos leánytanulónak juttatni a Kertész néni nevének és érdemeinek felemlítésével.
Utána Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő elismerő és üdvözlő levelét olvasták fel. Büchler Edit 4. oszt. tanuló kedvesen, művészi átérzéssel, elragadó tehetséggel szavalt „40 esztendő" címmel egy alkalmi költeményt, melynek hatása az egész közönségen észrevehető volt. Dr. Winkler Ernő főrabbi méltatta ezután a vallásosság szempontjából szemlélve a hosszú, áldásos működést. Rosenfeld Józsefné a volt tanítványok nevében beszélt szépen, tartalmasán. Hálájuk és el nem múló szeretetük jeléül emléket nyújtva át az ünnepeltnek. Dr. Rotschild Samuné nőegyleti elnök az egyesület nevében mond üdvözlő szavakat a jótékonyság terén is nemesen működő tanítónőnek. Nevére szintén alapítványt jelent be.
Halász Jenő az izr. elemi iskola tanítója a tantestület nevében fejezi ki elismerését és jókívánságait. Dr. Villányi Henrik a felsőkereskedelmi iskola nevében mond üdvözlő beszédet. Havas Rezső tanító az Országos Izr. Tanítóegyesület megbízásából méltatja az ünnepelt érdemeit. Utána Leitner Rózsika IV. oszt. tanuló szól kis leánybarátai nevében kedves naivsággal a jó Kertész néni iránt érzett, soha el nem múló szereteteikről. Végül Kertész Józsefné az ünnepelt jubiláns mondotta el szép pályájának egy-e...