Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.95 MB
2023-07-26 11:12:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
157
271
Rövid leírás | Teljes leírás (254.51 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 001-004. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy -Kani /.un. Hetedik évfolyam. 1661
ala-Somogyi
//y !}f'' f J Kiterjedve
SOPRON- és VARMEGYÉKRE.
1. hxúíu, jauuár,4. 1868.
\i /
VeiryeH tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet koréból
StftOBd <31© MJUt:
talKdcn gioMbatoft, Mfí*kre»íöl Iroda é* kiadó IiIvmI«! »
WAJJ''JiT^ JO&HK.P kttu/ »k»re»kíd*«4b«n.
i r • r r.i
Elöflzotési föltételek :
Helyben kitho» hordi***! ím vldikra potUu kdldr« :
Kft1*! irt• i - i ti\J~ kr. KÍI <tr, . . 3 ^ + . hvutgjrtdr« • l . 60 ,
Hlraetése le
A h»t h*«Ahn» p«Ut*or<rt 1-tsAr 7 kr. t-Mor A <>• niliiitrn tovibbl brikUlá^M & kr.
minden btikuUWrt 30 kr
A „NjlU Ut*n'' ff/ p«ti( tor botkUWUl dlj* 16 kr
Előfizetési pénzek óc hirdetések,
"RT »»''»Un • U|> • « • I | • iu 1 t A r tft I t» i t ilútl
kdilrmruyeli,
v&Umint vidéki Ur«Uk, biriutatv* á kUd.lMy.Llh«. ktlMeodík N.UIV KANliSARA-
Előfizetési felhívás!
a
„Zik-Somogyl Közlílny"
kitorjodve
Sopron- óh Vasmogyókre, eiliwü heti-lap hetedik évfolyamára.
lapunk jelen számával a lictixlik évfolyamot U.fx<ijiVk niog, moly egy vidéki lap életében szép idő, én világosan ta-ttuakodik már maga o jelonség »rról, hogy alapja biztos. ez «lap pedig o vidék, értelmes közönsége, moly a szor-k«j*tŐ**g törekvését fellsmervo biwgó-hu felkarolja o ftlggotlon lap Ügyét, nirly rénzvétot továbbra is kiérdemelni ÍŐtörekvésVnk lesz.
A szerkesztőség mindent elkövet, hogy o lap'' mjuél tömöttebb, változa-tosb és érdekesb tartalmú legyen.
FölUnltgcs mondanunk, hogy a óiéinak minél sikeresben psak ugy fololho-tlink mog, ha t. munkatársaink■ továbbra is «ellemi támogatásával s a t. kö-aönaég anyagi pártfogóval találkozunk
A werkeaztösóg. Előfizetési feltételek:
Január—deczomber egész évre G frt. Január—jnnius íV 1 évro . . * 8 „ Január—martius negyed évro 1 fr. 00 kr IvérjUk az előfizetések mielőbbi szi-vea megujitártát, hogy a szétküldést lőhető pontossággal teljosithessük.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
A nagy-kanizsai gyinnasiam ügyében
A t Zala-Somogyi Közlöny" múlt évi utolsó számában egy ozikk jelent meg, melynek ozimoa küvotkozöképen hangzik ; „Mikép lehet a nagy-kanizsni létre hozandó főgymnnsium javára megállapított százötven ozor forint alaptökét a lehető legrövidebb idÖ alatt biztosítani oly fotmán, hogy az adakozás egye-pelpe érfékony terhül no essék?" Tor-sánazky tél.
E oaik''iro kívánok nohány sorban felelni.
Teraánszky urnák nézető, eltekintve azon körülménytől, hogy időntúli, ta-gudhatlannl holyes, do csak is pa|>iron, a ott oly hzúpon kilőhet azt a 800 aláírási ivót számítani a százötven ozer forint szép monnyiségnok 50Q ttos ré-HzekW való osztásával, ámde ez Ugylln-ket''psak theoriában mozdítja olő, míg a gyakorlatban, ha nem is nehoziti, do hátráltatja, a monnyibun olsö'' pillanatra némely, olvasd gondolkozásba ősik a szép ozim hallatára. I)o olvassa osak végig, bizonyára mosolyogni fog.
Ugyan í» Torsánszky ur torvo olfo-gadhatd volna és Üdvös is lenno, ha az már meg nem ki«értotott volna, nem mondom «x ajánlott terv pontonkénti mog-tartásáhan, mórt az kimért Bzomorú
emíéklt rendszorazerinti táblázatos ajánlat.Egy nemes ügyet sohasem koll,do nom is szabad kerotes számitás alá venni, váljon nem o kedves megyében, do édes hazánkban tudua-é 800 lolkos vállalkozót szorozni agytljtéaro, ha az„kötelosM lenne „600" forintot gyUjtani?! — A szívesség, az llgybuzgalom nem ismer határt som egyesoknél, som az összes nemzottestben. tós igy Tersánszky ur tervo nom osak képloti, de még az Ugy-buzgaloninak asinét sem hordozza magán. Ignorálja a szabad tovékonységut, határt szab a lulkescdésnok éa elutasítja a nagyobb mérvU kegyes adakozásokat. Már pedig tisztelőt bcosUlet mindönkinek, ki szivében a gymnasíum Itgyo iránt lángold szo ototot és tottvá-gyat, áldozatkészségot táplál! Legyen Üdvözölvo a szogény honpolgár ugy az ö garasával, melyet önmagától elvonva a népnevelés, a közműveltség oltárára hoz, mint a világi javakban szerencsésen élö gazdag, ki oly mérvben tanúsítja nemes indulatát, ttBOnt Mg^Mnk iránti jó akaratát, mint azt vagyoni a honpolgári állása mogongedí.
Sajnáljuk, hogy Torsánszky ur a nyilvános térre lépett jelen tervéről, moly idő oltttt halva szlllotott, ámdo egyrészt szoretjllk, miszerint egyezer mindenkorra határozottan kimondjuk o nogyhorderojü Ugyboni tapasztalatain^ kat anélklll. hogy mi az Ügynek ártanánk; söt eloszlatva ^„kételyt, osak-ugyan „biztosan" láthassuk fÖgymna-siuunmk áhlásdus jövőjét.
8 minek\ttánna Torsánszky ura nyilt-térre lépett, mi is nyíltan ozáfoljuk meg. ''Do mégis mondjuk az okát, mi indította o torv írására: vagy hagyjuk tartaléknak? —•
A ozikk ozimébon azt mondja, hogy .egyesekro érzékeny toi hlll ne essék'' már t. i. az adakozás. Váljon hol itt a logika? Lohot-o adakozást érzékony tehor-uok mondani? Kzt már a gyorinok is tagadja » ninos rá ok, ninos eset, hogy az adakozást tehornok, még pedig érzékony tohornok lehetne mondani, az az ongodolmot! volt és van eset roá t. i. hajdan-volt valami kényszer-kttlosön, és most Tersánszky ur torvo szerinti eljárás!
Ilány , do hánynak lonno érzékony tehor háromszáz gyűjtő közt a 500 forint begyUjtéso! valóban a legszebb Ügyet oly soronpóba hozndk, hogy mint a hajdani katonát, köttéllol kollono fogni a gyűjtőt. Már oz aztán érzékeny tehor lenne! •
Do hagyjuk a tréfát, noha különben alig tehetünk akérdésos czikk figyolmos elolvasása után.
A gyumasiumitgyi bizottmány 1866-bttn az ajánlott utat megkisértotto s mi az eredmény? tudjuk. Hogy nom fényesebb, annak indokai különbözők, molyot jelonlog felhozni foloslegos; do megomlithotjllk , hogy aszályos és szltk év után a kogyoa adakozás kórlátozot-
tabb szokott lenni. Do őzért nem helyei azt mondani, hogy az alap nom biztos. Tettleg ozáfoljuk meg Torsansky urat; váljon biztos alapnak nem mondható nzon körülmény, mlszorint az V-i''k osztály már valóban, a VI ik osztály pedig a jövő évben okvetlen megnyílik ? miután a nagyméltóságú magyar kír. vallás és közoktatás ügyi minisztérium egyelŐro az V. és VI dik osztály felállítását 1867-ik évi sopt, 18-án 10.421 az. a. kegyos leiratával elrondelte. tó-» mi ugy hisszük s volünk a lolkos polgártársak is, hogy „lassan járj, tovább érsz!" és no aokat egyazorre!
A magas ministerium a főgymnasium teljes ronduzését további rondolkozésre magának tartotta fon, és mi egész reménynyel hisszük, miszerint a kor intő szavát, a közmlíveltség kívánalmát any-nyira átértő Báró Eötvös József oultus-ministor ur ő excellentiája egész erély-lyel oda törekedik, hogy o főgymnasiu-mot a legiz«bb virágzásba hozza annyival is inkább, mert o fonaőbbi tunazék nomzotisegi kérdés is, mint az o lap egyik utóbbi számában olég szakavatottsággal ki volt mondva.
Nekünk tehát nem az a feladatunk, j hogy az eddigi alapot elhagyva másfelé kapkodjunk, hanem férfiasan megállva az elfoglalt téron s bízzunk erőnk bon « azon hitbon, molyot Ősoinktöl öröklöttünk : hogy a magyar a mily hős a csatában, ép oly lelkes a közügyokért.
Zalamegyo közönségo oly lelkes közönség, melyro bizton számíthatunk; ámdo kí az, ki az ingadozó testülotot hatalmasan támogassa? Már pedig, ha feladatunk megoldásában tétovázunk,nem-csakhogy a népnevelést annyira szivén hordó magas kőrmány bizalmával étünk vissza, do önmagunkban orélytelenség-nok mutatjuk jelét, est pedig sem nem táplálunk, sem nem akarunk táplálni, főleg akkor, midőn a lelkesedés oly mérvbeni nyilvánulatával van szeron-osénk találkozni, mtlyro valóban örömmel tekintünk.
így a magas ministorium kegyes engedélye által, más részről pedig az érdemekben gazdag s az ifjúság novolésé-bon oly fényes elismerést kívivott ke-gyosrendüok főtisztelendő főnökségével a gyninasumügyi bizottmány szerződésre is lépett a tanár uraknak kellőszám-bani tartása végott, öztönözvo lettünk ujabbi felhivás kibocsátására. E felhivá-sokkal legelőször is megyénk köztisztelo tüI. alispánja, tekintetes liaroza Sándor urat tiszteltük meg bizodalmunk édes érzetével,hogy ő, ki bokros teondői közt a népnevelés szent ügyéről egy porozíg soiii feledkezik meg, söt hathatós pártfogása alá vette, oda hathasson, miszerint a leikos tisztikar ügyünket magáévá tegyo éi a tokintotürt fő- és alszolga-birák nemes buzgalmukkal üdvös ozé-lunk eléréséhez aláírásokat s készpénzbe ni adakozásokat gyűjteni sziveskodje-keai
nyét reméljük. Nemkülönben városunkban is löbb ügypártoló lelkes ur alá-irásí iveket fogadtak el és fáradoznak kitartó erélylyel, kik nemes érzelmű helybeli lakosok és tisztelt polgártársainktól már is közel tízezer forintra rugó aláírásokat gyűjtöttek.
Mind n gyűjtő, mind podig az aláíró, ozélunkat oly lelkesen előmozdító jótevőknek névsora annak idejében neni-osak a „Zila-Somogyi Közlönyében, do a nagykanizsai gymnasíum történetét tárgyazó albumban is a t. közönséggel közöltetni fog.
Továbbá a tanügyi bizo*''mány épen azért, hogy egyesekre az „adakozás érzékony terhül" esni ne látszassák, de o nagyhordorejll s a magyar nemzetre egykoron oly szollemi dicsőséget kétség, tolonül adandó fŐgymnásium léteaítése- s virágoztntására áldozatot nyújthassanak, folkéré s fölkéri nemcsak a megyei fül-dosurakat, do a népnevelés és tanügy országos védnökeit, hogy flgyelmbkre méltassák a bizottmány erélyét * ön-zotlon, nomos ösztönből kelotkozett, a egyedül a haza, a nemzőt dicsőségére, szellemi olőhaladására czélzó törekvésünkbon segédkezet nyújtani é.» nagylelkűséggel olőmozditani kegyeskedjenek.
Szeretjük a szabadságot, non» teszünk határt n lelkesedésnek; nyújtson mindönki ann}it, mennyi tőlo kitelik, u menyit nomos szivo .sugall. Teljesen megvagyunk győződve, hogy, 3»* az Ugy, melynek alapja a magyar ,i»mzct aza-badságszerototébo van hríyezve, az virulni fog!
Még egyet. Tcreáií^j urnák a»on tételét, hogy a bizottmány jelen működésével n bukás bizonyos, egyBzerilen visuzautaBÍtjuk. i
Ezelőtt négy évvel Teraánszky ur a ¡^Ma-Somogyi Közlöny-ben nehányazor lelken* szavakkal Indítványozta a N.-Kaurfin létesítendő gymnasiumnak iel-állitásf''t ós még azon aj^latát ia hoazá tevé, hogyha a gyranav.iC:h létro jövend, önmnga in K7. alapítványhoz 600 frtnyi összoggol fog''járulni. A fjymna«í*mi V. osztály tettleg megnyilt s benne 80 tanuló ifjúnál több nyeri a mag .ub szello-mi kiképzést, s igy a bizottmány működésének sikero^van; váljon Tv.rs* >*ky urnák kézbesített gyűjtő íven vnVf^ "''
tött? még eddig Judtunkkal , ummit, do még a maga ajánlatát Bem taljer^.íJtc. N.-K.«ini<sán, 2 ti ; 186?. > A gymnasitimügyi /» ^ttúuíí^ íöbb tagja nevídWíni . TÁRNOK Au''/ JOS, alelnök^:
Uj évi elmélkwvlMjt
Elmultak a vív-iő pe, .izafe, a átléjv tUnk az uj évbe, tís átléptünk; reményeink tarka seredével, s hísszUk, vala-( mint hittük a mulu évben is, hogy azok nek, molynok a logkedvezőbb eredmé- | toljcsűlni fognak i- 7k végleholetűnkkel
fogjuk mcgUmerni, hogy minden ren^é nyiluk ezen utolsó lehellot voU» — Mit ezer gond és nélkülözés közt votettUnk, mit szivünk melegével ápoltunk s «fivérünkkel nagygyá növesztettünk, art Ugyan azon éiczlábu sora fogja learatni, mely a virágot ledulja, "hogy a gyü-mölosöt megérlelje, a gyümölcsbe pedig a rothadás éa enyészet oaíráját takarja. —
Mily szépen, biborosan lángol fül az uj év hajnalai Ki» fiam oliörto ócska játékszorót; melylyol öt Urá<wony ójjtyl n kin Jó*u« megajándékozá, njongvit nyúl uj báb utrfn, * tfrlll neki, mintha azt többé elfioni fogná tÖrí>i,.vagy újjal fölcserélni. — B ki nem szenvez a gyermek örötpévol, mely oly igon hasonlít a ff/f. öröméhez? Mit mernék velő ha elmondanám kis fiamnak, i''nínÖ sorsra fognak Játékszorcijnt-ni V Ó nem értene engemet. — S lo, ki most boldog és megelégedett vagy, fo-god-o valaha a mulandóság intő szózatát érteni V Igen kétlom,.,. azért szerencsés boldog uj évot neked édes embertárson!, ki gyermek a jelonben, h nem gyötri magát a jövendő talányai-»all« .
Avagy ki tesz helyesebben, n ki do-rllll napsugáro* napon, zivatarról gondolkodik, vagy a ki moat szépségein elmerUlve, végtelennek liM&ia napsugáro s napot? Az eredmény körül bellii egy, inig az elsőt a jolen nem boldogitá annyira mintáz utóbbit,addig a zivatar, a csalódás nem fujtja ply orőson . . .
Aki a jövő reményeitől, az uj év o kedven napsugaraitól foaztntik meg, mit ér annak e csillag pisla fénye? Hisz a boldogtalannak örömo olyan, mint a hideg folyamba ömlő roqleg-forrá», az egyik perezben még moleg, a a másik-ban elenyész a milliószor nngyobb mony-nyiségll hidog cseppekben ...
A kinek szivo remélni bir a kétes -H vőben, a» ua ürömét—ha virul számára nHgyobb mértékben fogja élvezni, mert szenvedés árán jutott hozzá; bár van rí» k pillanatok az élotben, melynek szenvedéseihez a halál küzdelme áldás! Jő, hogy az ember nem mindonttudó, mort akkor még gyakrabban nedvesitenék az arcaot a bánat könyjeil —
A világon minden a változó körülmények hatalma alá van vetve, osak a nemes sziv tiszta4rzelmei maradnak, mint a szent fórrá* oveppjei mindég tiszták. H végre ha reményed — ez ujolad desz-kaszál élted sajkájának ez utolsó árbo-ozn is elhagyott, keress vigwszt a* imában. Ili** tudod: mi»*erint a logomel-kedettebb foglalkozás ne ima; mily nagyszerU az, hogy milliók és milliók gondolatai egy .Mellem világ trónjánál találkoznak. Ifj^ é» vén, úr és szolga király és koldua, ellenség ég barát eszméi itt egyesülnek ; niuoa sorozat, ninos elsőség, a mint szívből (akadnak egyszerű vagy virága» kifeje;»<toboii, azonnal odajutnak. ., „ • Kinek többé a földön ninos reményo, reményt keres az égben; kit sorsa a földön Uldö*,,vigaszt kér az égtől; kit elhagytak az emburok, Iston oltalmát esengi ...
Mennyi fájdalmat, mennyi kétségbeesést enyhít ima! Ellenségei* az emberiségnek, ki hitében ítkarja megrendíteni: mert iináWj lelkUnk felszáll a ¿zellernek mintÍen«égéhez, azon örökké .fénylő \tü*teiigerhé», honnan lelkünk,¡¡mint szikra lopattant, hogy tovább gyújtson svilágitsone földön is.
Az emberi lét nemesi) része a szellem. IIpl a lélek erős, sokat elbir a test. Fa fúl fct-ősíti- Biíflket? Hiza-
4''Hii.iíi óyh^x, közleljedéa az Istenhez, iromét»)'' a .túlvilágban s ez az ima . .
(ellát kedves ég, buzgó minden rei^lü ^iWigiv^y^^HÓja''.ízcn lapnak,
¡bbldvg; A&W\?;?J.évnok
wjpden szakában; tuljcsüTjoiiók -forró vágyaid, s ha a világon minden elha-
gyott, lm barátod <>llea*égtíd«U lőn, ha >\ iiő., ki.ftk'' K/.ivrdben o ItarP épitél, inegosall manid ogy, kíl«>n aolta ifim osnlodol kinél mindég lelsz vigaizf: a Jtuzn"! . . V
KA MAY ISTVÁN
$
? Egy kis felvilágosítás.
A „Viiiim-gyel UfK»ku mull <Wl normftUr 1.6 19-érÖl nEóIó tí-ik számában — moly hivatalos elfoglaltságot«! kttVetkoztébon csak jmoát kfczfWb«« »—„ ngy névtolen tuJú-y
«¡ló u kiaozulli ,;»r..la»AKl kUllitAlt irvAt. lo, kovjtküiü hulhuló» »iuyakk.il végzi bo csikkét:
„Viínx* koll oxutUl uUtit^nnok n n/.iln-Soitiogyl - Köelöny" 83. nzániábau foglalt „Kgy »«omtnntiu-nsk moh vAdjit, tninllin a birníók a lofrt kiAlll(A*on fultllutosnn Ab rc»/.ri''lii\jlú*n jArlnk volna ol. Hogy ezort
áilitáj VjftlútlftiuAfiAl kimutnsiuk, ológ u bi-
rAló válatztmAnyok vakinerftíóg nólkdl mog .n«m (Aiiindliató iolloinAnok fulomlltöto mellűit , n inugjutalmntoll lArgyakr« hivatkoznunk !u '' ''t ''Mos culpi, mos culps, inos msxlma oulpx! Azóta, liogy ne iilózott sorokat olvasUnt, nincs nyugodt poruscni, rottogro várom a nyakamba akasztandó bocilllouértósi port, luort a bi r A ló urak föltétlen cialliatatUn-■ AgAbnn kAtalkcdni bátorkodtam!
Pociig n lohotíl loggyongódobbon igyokoz-tom magamat kifojozni, midiin igy szóltam: „A bírálók oljáráiával som vnlánk mugolé-gedve, miután ugy látszott, mintha k i »n A folülűtoi^n As rószrobajlónn törtónt volna, in o g v 1 j u k , mily n o h ó « i g a x * á-gosnak fon ni bizonyos k ö r (1 I in «5-n y o k közt, d o k o r á n t s o in 1 o li o-totlon."
A mi a V. L. tiulótitójának azon állítását illeti, hogy ón o nózovn ,t által „vakmoröon" as — állaíum nagyon tisztolt — bírálók „jol-lomót" támadttm mog; — oz oly badareág, melyet csak a tulcsigázott vakbuzgóvágnnk bocsátok mog 1
Már csak l''cl koll tonnom, hogy az israo-rotlon tudósító ur nem az oktoberí kiállításon szorzó gazdászntl lovagsnrknntytiit; liánom, mint remény lom, látott vagy legalább olvasott valamit más ós nagyobbszorü kiállításokról is.
As ltíüG-ík bAcsí gazdaság! kiállításnál p. o. a bírálat a legszigorúbb olvok szerint türtónt. Egyik íöolv az volt, hogy a tsgok — ha csak lehot — no tudják, kinek állatát vagy termAnyót bírálják mog; tollát mindon olölogcs elfogultság nólkdl járh .itauak ol kütulosiAgükbon.
Többek közt azon esőt fordult elő, hogy Sohwarzonborg horczcg mátoddijjakat kapott; az Austollungsborloht szerint nzórt : tnívol mint a kiállítási bizottmány elnöke irányában különös szigorral kollott oljárnl a j u-rynokül
Daczára annak, hogy a jury minden kitelhető módon n róízroliajlallanságr« Uirokedott, a kritika menykövci kérlolhototlonUl hul-lutUk a bírálók árv*fi\juire11
Talán mogfogjn engedni a t. tudósító ur, hogy a bécsi eljárás némileg különbözik a Kis Czellbun kovotottöl V
Egyébiránt csak asórt hostam olö o dolgot, hogy kiirtntasiain, miezorínt ha valaki nyilvános cselukcdotro »iánjf ol magát, kívótel nólkdl as igazságo» — do liányssor igazságtalan kritikának alá van votvo!
A ki no hánt s virágsziirepot szoret játszani, maradion bákóvol''hásl tüzholyónAl, hol ~ legalább nózotom szerint «r- szomólyoóscsc-lokodoto egyaránt szont ús sórthototlon I
Nyilvános táron a szibsd oszmék lovagias küzdelmo kozdödik s fórlías bátorsággal mórlk OiszO fogy verőiket o független harozoiok I ■>
Mielőtt o jnilyára léptem, szigorú atámot votottom önmagamnial s csak luidtíu mog-
f;y0iödtora, hogy míndon oldalról függot-ouül állhatok a sikra — akkor vovóm ko-zömbe a birálól tollat.
Do hacsak legkevósbó tapasstallam volna, hogy itólotom egy vagy más okból — tán akaratom /ollonéro is —- olfogult lohotno: •savamat adom t. tudósító urnák, hallgattam volna mint a sir!
Szóltam — As mint kollomotlontll moggyö-zödtom,''— félro is lottoin órtvol Mert mint Virgilius Anekli:
— msncl *tU mcuto [opoituia
Iudiciuin I''aridis, ugy vnn a t. tudósító ur Volom szombou, mi^cl belső moggyÖzödAsom szerint nőin a czslli kiállításunk nyujthnttam . az arany alinát I
Orömast b^isuicroin, hogy itAletembon az ügyes tárgyakra nésvo taláp nAgyon is té-vedtom — InoVt «»torn ágában sí nos magamnak csalhütatlnnságot víndluálni — do on-
im
gedjAk mog, hogy mások nésotébon is kótol-kodhossAk I W/
AzAft is újra kimondom, Iw.^y ®fckorll.»u (6tt Assi ovétflleimbe» mO«l ¿S mindenkor 1« ragaszkodni fogok.
Okudatalou) p«''lig »vval, bogy a bírálat a johóknál a gyapjúra «sekély súlyt
(eítotott;
továbbá, hogy bár a prograram ogy pontja VíUgoisn kóvetolte, miszerint a kiállított gabonáVal lökóloteson mogogyozű miiiösAgü logalább tiz inArö legyen" a kiállító birtokában — a hlrAlóknuk t^yike som tolt es
ói (lemben kArdAst; rógro a Urméoyok ÖSSxehMonlitása nem tör-tóuhotett olAg szigorúan, mort mint látszott a bírálati vez^rolvok nem voltak oléggA sza-b tosan körvonalozva.
Kzoii három ponton alapssik a bírálók felett nyilvánított véloiuóuyom. itóljon már
most a nyájas oUá<&! — --
Miután nAzoto szerint a V. L. tudósilója a nszoiiitanuu-nak szabadelvű nyilatkozatát Öreg fejszóvol agyonütljgolto — ellenim bizonyságul a megjutalmazott tárgyakra hí vutkozi^.-
Lo a í.alappal uraim As hajoljanak a földig — félhivatalos tekintélyt fedeznek fol rémült szomoim a t. tudósító urbau, mort más közönsAgos halandó — mint mini) ón vagyok — móg eddig nom látta azon jutalom-jugyzókot.
On tehát olyan fogyvorrol ól, röviden kimondva, irányomban, moly némoly beavatottnak kizáró lugos tulajdon«, (legalább móg most) Kngedjo mog, hogy oz egyenetlen harc» láttára, elöro lerakhassam a fegyvert.
Kötelességemnek tartottam a kiállításról Össíntón nyilatkozni s magamban azon hitet táplálom, hogy t. olvasóim nagy részo méltányolja szándókomst. Darálja vagyok s löszök a vasmegyei gazdasági egyletnek, szeretni fogom hibáival ogyült, de nyíltságomat mog akarom ezután is tartani. Ón pedig t. tudósító ur; ctak tömjénoszon bátran iti infinitum. A vnktnorü szomtauu.
il/l>''»l
^ ^ ..........A - ■ /
kedAíycs mulatiág, moly ilyon szomori» M8-bon s ogyebek hiányával as ifjakat, szintén rókoprámof 9lM*«tU atyusokat szórakos-
|i>ija.
KESZLER QYULA.
Hopron, decz. 31. 1867.
Ismét egy uj ÍV tűnt «1 as idö megakaszt-hullán folyamában; mielőtt én 1867-töI, mely mind Magyarországra, mind as együttes birodalomra politikai tekintetben annyira n«< vezető», s a történőiéi»bon korszakot képo-zö trolt;—elbúcsúznám, — legyon szabad arról órlekozhotnom, amit nekünk soproniaknak a karácsonheto szép«|; jót, élvezetes» h kedveset nyújtott.1
Arról, mit kípok kínok a GVjjtklndlí hozott, értesítést torméssotoson nem adhatok; mort oz családi titok, amit szinte ugy tlsz-tolnünk koll, mint a lovolek titkait—különben llasonlithatUnui több osalóAásról, mint kellomos mcglopotésokröl kollono je-lentonem.
Az olsö tluuep egyidojüljg a családok napja ís az áhítatnak, én a családi körnek van itxo.tlolvb. — Egészen máskép van ez a második ünnepnappal, ugyhlszomn«m--o**k ilt Sopronban, bánom mindonült.— Ezen a napon kezdődnek a nyilvános mulatságok, u többnyiro igon látogatottak, mintha az embor magát kártalanítani akarná a megelőzött Komoly (tap elveszett éleinónyoiérl. — NokUnk soproniaknak sokat jultátolt «a .» második ünnepnnp a mulatságból; —Elössör is cssinónkban volt ogy zonoi dal verseny; — azután ssínházunknan as ismert. J^ idal-mü „Das Nsohtlagor vnn üranada1'' blöadva « végül a torii^osarnokban ogy fénytinOhrist-baum, karáosonl fa-Uniiopóly.
A zonoi dal vorionyt Supper hozta életré,— közreműködtek Szóchonyi Mária grófnff, De Orsay bárónő, Miklo úrhölgy, gróf ¡PejácM-vích (lyula és Altdörfor ur. — Suppef ur még fiatal mttvéiz esik, — mint dalár valóban ni cg l> pl a közönséget, mi folölo általán olismort tulajdon, különösön kodvos jolonot yc.11 Szóchonyi Mária gröfnö azzal az olrsga-dón szép csupa érczhanggal | moly hlvntva van, ha megzendül, — az olökelö világ társadalmi köroin azon inogragadó v»-ráaszssl, uralgni, moly minden érzéket lázas zsibongásba korbácsol fel. — a zongora darabok is oly hatásosak voltak, mint na én*k darabok. - . .
A zonoi dal-vorsony körül kitűnőn érdo-mnsítotto magát daltastvéroink atyamoshrp, kitünö zong.>rászunk Altdüifor ur mínt n»Ö-vészoti, mind a rendezés által. A '' vorsony igon szép számú hallgatóságnak örvendett.
A nzinház „das Nachtlagor von üfanada" dalmfl olőadásá ra tökélőtesenmogtolt, ni elő-adás kioUgítövolt, a mit olérhotní niyiálko vo-»obb ipr.rkodásába került a dalmű tártulatnak, mort n közönség igin szoróny igónyolfot köt, » kötliot is az opera darabokhoz. Gfln-tlior ur''kadvoson óiukli n közóp alíiangb», igon jól ndta a vadászt; — Qroto klsssy«ó»iy ís megfelelt mint olsö ónokosnö — prima donna — a korlátolt kövotolinányoknok j s igy a dalmű ismótlésónél is szivos felkarolással találkozott.
Mind a liangvorsony, mind a szin i otöaciá-sok, ugy a tornacsarnokban a „káráosonfa" ünnepély is jól ütött ki, s uláu még oz as UloUAcvolt n Uguépjs ibb.
A sorsjáték jgm »*''»ii ny^r^irtftnyékkol képozto a logólviirot iSobb pontját nz ostóly-n<»k, a társaság osak kósön ójfélutá^ oszlott szét,
Etzol rövid vázlatát adtam volna a kará-cson hét kivállóbb osoményoinek, foméllein azt t. olvasóink bizonyítványául vonni szi-veskodnok hü kötelező kötolmoiunok. Adjon az Iston boldog uj óvotl
Levelezés.
Keszthely, doo. 27. 1867.
Docz. hó 21- és 22 én dühöngó vihar any-nyí havat hordott öiszo városunkban a as egész vidókon, hogy a közlokodóst ogy ídöro míndon irányban teljesen lehetetlenné totto. Ugyan az említett vihar alkalmával váro-sutiK fölső utosálnak egyike ssivrázó oso-mény sziuholyévó lott.
A lakósok n szó logszorosnbb értolmébon hó alá vannak tomotvo úgyannyira, hogy a szoronoiétlon elhagyva az utozát, alig bir Inkholyéro akadni. Ki igy a hó alá van tömetve, minden orojót arra koll használnia, hogy a házábani járás-kelést valamikép lo-holóvó logyo, és a fonyogotŐ Összooinlástól megmoiithessé. Ilyon holyzotben mindonnapi szükséglotoik födözéséro is kóptolunok ; om-borbarátí segélyro vannak sokan szorulva.
Itt cl uum mulaszthatom sz urodalom, valamint egyosok könyöradományalórli\ s/.tlk-ségot szenvedők novóben a hálaköszönetot nyilvánítani. "
E sújtó körülményt a legnagyobb mérvbon aulyosbitja a nagy fa-hiány, uiely nemes «k abóvsl temoltottokot, hsnem az összes lakosságot szonvodtoti. A mennyi fát most 3—4 frtórt vohot, kedvoző időben 60—ÖO krórt lo-hotett vonni; do o roppant különbség inollolt is csak kapni lohotne. Volt olyan, ki kóny-tolon volt bútorát égetni l
Ha pár nyaláb lát lohot látni piaezunkon, ritka olyan szoroucsés (most szerencsének koll tartant), hogy kozolben készen tartott pénzéért hoszá jutliassou. 2U, 25-011 alkusznak ogy targoncza fán.
Aki tudja, monnyi ordő vau vidékünkön, csudálkozással kérdozhotíi hogy lohot oz? hísson 30—30 oxor hold ordő ötször akkora várost ü bőven képei, ollátuí, Igon ám, ha raindoz a városó volna, de a monnyi ordojo van, oinlitétro sem méltó, itt is raog van kozo kötvo, mort szabadon ezzel som rondolkezhetlk 1
Hogy o hiányt ssonvodntluk kell, ogyo-noson annak tulajdonithatjuk, hogy az uradalomnak nínc» faraktára, hol a tűzifa az eladásra készon tartatnék. Az említettem raktárnak több oldalú baszna lenne : • a sok osolók fa nom rothadna kin as erdőn; az uradalomnak a fa több hasznot hajtana; noküiik nom kollono ekkora né.külözést tűrni, és
az urodalmi tisztségnek nom kollom, ennyi roppant erdő mellolt is fát a váróiban kölcsön kArui, mint ez legközolebb törtónt.
Panaszunk méltányor, mort ebbeli hiányaink enyhítésére csuk az (irodalomhoz (tiszt-cóglioz) fordulhatunk. 11a itt nom sogithet-nok rajtunk, szalmával kollono tüzelnünk, ha t. i. ennek hiánya aránytalanul nagyobb ntin-vulua. '' .. ;
Városunk lúagán mozzanatálból említést érdemel a balatoni kórcsolátás, a« ogyotlon
Heti szemle.
Januar 3. I8Ö8.
— Abrudbánya vidékén a szegény bányász nén között éhség uralg. — Nn^y-Váradon Sciiuliuann orvos ogy leány gyomrából el nyolt varrótűt ügyes fogással kibuzls. — Erdélyben ogy román ifjú oly mo<lvét lőtt, melynek húsába 7 golyó volt boníivo. — Ur. ltotlilon (lorgoly honvédozredos ás olasz tá-üomok Kolozsvárit doc. 23-án meghalt. — Ililett költőnk néhai Sárosy Oyuia ogyptlon leányát Qizelát Uuthykai Viozmándj Mór ol-jogyezto. —• Egy gőzös a vaskapunál losü-lyodt, —- As aradi vértanuk omfékszobrára már mintegy 14 ozor forint gyűlt eddig bo.— Orsságos torn »1 mító képozdo állíttatik fol Peslott. — HiípViii» szátit ár a a lognsgyobb síetségg.;! BO ozír bitultőltő fogyvof készit-tetik.—Az éló ikcu sz irlposztotl „Uiltarban" olvassuk: M igyarorszápiu inégmiiidig azok a lapok kolond''íbbuk, ,m''e\yékoi (liéi''gl só Zsíros ot oonsorles adnak Wl t. I. a kártya Itpok. Igaza van 1 A zá^rábbl főlhámvovő-ség uj évtől kézdvo végUgoMW-. ft-ja- kir. mínisterimn alá bolyostotetl. — A Wíodisch-griltz félo wrsjogyoknok doo*. hébsnl hu-
r
zásáuál a tÖJDJíryénjr» 21 forintot ogy ms-Kyarors*ági szegény íanlló nyértfl meg. — Hncke báró loti osstrák l.ii oil.l.joi pénzügy-mlnister. — Uyőrvárps közgyűlésén a vár.»-. ,i fftolomi tanítók 61T) flos 6 vi lizotéso (¡E évi szolgálati idő után 50 fttal, 20 óv után 100 fttal fog jntalmastatni. — Kgy szegedi gyufái voszáljtolon gyufákat készit kénnel cs u nélkül. — Az izr. sgyoniogositását a képvi-solöházban ogy, • főrendi bár.bau négy volt ollono. —• A nagykőrösi lycoum természet-tani termét kirabolták. — öiaiboriában több azámüzött longyolt a bányábanl boltozat leszakadás élvo cltomototr. —^ A* abyssnai hadjárat, melyet a* angol parlament elhatározott tudótok háborújának neveztetik. — Krj^JoVtt éí Huknrest közt koslokodő postakocsit erős rablóvsapat támadta meg BD osor db tuAnyal kfirJM<&k hatalmába. 14 Tesztet-to életét. — A dohánytormiílé» vfttóízlnfllog önhaizifAlntra SOQ öl minimumig mog fog engedtetni ssabályvs adó mellett. — Hírlik hogy eztán titkos jegyekkel is szabiid távi-rostálni.
Zala-megyei hirek,
— Tisztújítási mozgalmak Nagy. Kanizsáin. A városi tisztújítás órdekébon a magas bolQgymínistcríuni Zslamogyo kö-aáiuaágéhc* intézett loíratában akként intézkedett, hogy az eddigi alapon a tisztújítás mielőbb luogtartassék, és az okként megvá-lasstandó uj tisztikar ét képviselő testület terjoozszc fol a kimutatást a városi törvényszék tartásából orodő kiadást többlétéro nézve, hogy az azonnal folyóvá tétessék. Ennek folytán városbíró ur lŐül-kí képviselőket összehívta, a tisztujitáshoz szükséges olőintézkodóeok mogtétcléro, és ennok kö-VOtkoftlálx-n maiján, 4 -k l ülésében tisztújítási eliuik ké HrgedO» József Ügyvéd ur k«tz akarattal ine^ választatván, egyúttal a bizottságok is kiküldőitek,/Upgy külúuö* tekintettel as izraeliták egyonjogositása által ssükségqssó vált qj összeírását a válssstó polgároknak azonnal folyamatba vegyék és igy Töménységünk lohot, hogy a belviszályok folyián oly hosszú idő múlva városunkban is végre a tolj oz alkotmányos állapot még e hó folytán életbe lép. Volnának még né.ní megjegyzéseink, külöhÖson a parlamentáris éleiben nelkuloz-.lietluu pártfegyelemro nézvo, de lapupk bezárásának Ideje it^ lován, arról hallgatunk.
—■ A f a r s » n g kezdetén több tánezestély tartatván mog, mult; fsámnnkban e miitett Lakatos Sándor „Tánozkoszorúu-jo január íl-ről 18-ára halasztatott«
— SyJv ostor ostójét kodélybson töltöttük ''éUtEkl^áto a nogyksnizsai ,Dalárda" pártoló ^Ugjfi részérő szinte előadást tartott. A működök ssorgalmas Igyekezoto moglátszott a müdarobok szabatos előadásán. Folog kitűnt Fleisolimami Károlyjól iskolázott első tenor hangja. Daczára annak, hogy a zöldfai nagy teremnek ross aoustiuája van, mégis kellomos benyomást tettek az olőadott müvok »zabályossága, moly lognagyobbrészt a tovókeny, egyleti kurmcstor Pyllemann ur órdcine; ki boismorí azt, hogy Magyarországban Van. Nagy*Kanizsa és igy aNujigyar dallamok begyakorlását Is ¿gyík buzgó feladatául tűzte kl, noha küzdéssel jár, mert a tallkűdok kOzött alig vnn négy egyén, ki a mígyrti'' nyeliet bírná. Váljon mi as pka annak, hogyí-e „Dalárda" müködésábon magyar ifjaink''vesznek részt? hólott nemcsak a di»s-vkmányok , de legnagyobb részt raindon magyar nyelven jolonlk meg.
, A W^ígvorsony után tjlcz''mulatság roll, íco-^oruan tdjiany.l/iltuV hogy a nők reudkivüli luxust üsuek/Üíjfuhák fcosmUsága minden tekintetből) káros, és by^azantó, ugy másrészről a szabályos (ánozolást hathatósan akadályozza, mosolyogva jsgyozzük meg, hogy » bosisii uszályos rüha''kbvotkortébMi többen ol is Ostok. Más uzorencséllenség azonban nem történt. A férfiúkról mit mondjunk? a ozerenosósen keresztül ment izraelita honfi társaink egyanjogositása következtében bizto o»n liíhoyuk, hogy a magyar szellőm, a magyar vjsolqt szloto fölényro vergődik. líz estén kelometlenUl tapasztaltuk, hogy a jacquot és pantalló diadalmát ültő az ogy vár magyarruhán, melyet nagv korosésflnkro felfedezni szerencsések valánk. Roraéliük azonban, hogy az uj évben máskép loena.
A Az olaszmunkásoknak ministorironde-let. folytúri történt hazaszálitások osotéro emlékuznOk tisstolt olvasóink, most raegorn-li''jük, hogy oson 814 olaszmuukás hazaszál-litásaórt a vasúti igazgatósig beküldötte íja^W M frt. 87 krt tesz ki.
A A « uj fiVi köszöntések, ssokásos megfevéso alkalmával ogy serfőző legény ugyancsak rnogjárta, ugyanis Nagy Kanizsán több idő óta munka nélkül tartózkodván, felakarta használni a kedvező időt s uj év köszöntéssel járt kelt. Véletlenül bomout a vá-roskspitánysághoi is t mivel kis honnanlé-
téről sommi bizonyitványnyal msgat nom birta igazolni letartóztatott és illetőségi hülyére toloncxozUtott.
A V o s z o 11 eb. Mzjc*on * mnlt év utolsó napján egy veszett eböt egyént mart meg ós egy Scrtésuék n nyelvét értette ujfg. Kot egvóuon látszik a harapás. E*rn rsemény-róíi jelentés január 2-án érkozott a föbiró hivatalba. Erélyes föbiránk azonnal megto-vó a szüksége« intézkodésekot s a megsér-toltok Nagy-Kanizsára rondeltctlek bo, s Ot orvos által vízsgáltaiuk meg. Az orodméuyt jövöro.
— A farsang küszöbén, már ís van alkalmunk több létosülondŐ bálról megein-lékotni a többi közt január 7-én a „Zöldfa" vendéglő nagy toromébon tsrtntík egy zártkörű vigalom } rondozi a nagykanízzai ifjúság noliány tigja. Hogy a mulatság fess* tolen és kedély«« losz, tanúsítja azon körflU mény, míssorint bálanyául a magasi) szellomi képzettségű s vidor, kedélyű Martinkoyjts Károlynó úrhölgy kéretett fol, kl is azt elfogadta, ■ igy hisszük, hogy az estélyi nom-csak vígság, de magyar szellem is lengi át.
— 11 o I y r o i g a z í t á s.'' Lapunk olöbbi számában a nagykanizsai kisegítő egyesületről lóvén ssó, azt irtuk volt, hogy a közgyűlés nsgy lármával folyt lo; kijolontiük, hogy köslésünk hibás értesülésen alapult, a mennyibon nom lármás, do ar. érdekeltség s nagy sxámbani jelen voltak miatt élénk lőrén életrevalóságának adta jólét. Alka-milag igen kérjük t. munkatársainkat, hogy ali\|>os birokét szívoskodjenok velünk közölni. A nevezett egyesület hasznos működéséről pedig legközelebb önálló czíkkot közölnünk ulkalinui''k looud.
— Halálozás. Egy nomoszivü úrhölgy haláláról értosültünk Csáktornyáról t. i. Hegedűs József urodalmi főügyvéd ur nojo ssülstott \ Kancslan Anna szondorűlt docz. .''iO-án osti fi1/» érakor jobb létre. A gyon-gédérzolmü s gondos jo anyát, valamint számos gyormokoí, ugy tisztelői is széles kör-bo i gyászolják;
Somogy-megyoi hirok
— S z e r o n d I ó"t 1 o n s ó g o k egy ogész sorogét halljuk nz utóbbi vihar által okozot-tat, mely birokért ugyan jót nom állunk, do registiáljuk ugy, miként velünk tudatott. Kélhelyl (iróf llunyndy lia, inasa és kocsisa fogatával egyotombon a hóban Fonnyódnál njogfsgy.vn találtattak. — A mnrczali Tóth bábos vásáron volt Káposvárott Fajsznál ogy kéménysoprővol együtt, kit kocsijára folvotl, mogf^ytak.
— Csurgónál két kőműves áldomásról hallngoll haza feló s egy kissé többet öntöttek a garstra, szinte az utón megfagytak. — A fólogyliází kovácsot n dühöngő szélvésx a horváthkuli szőlőhegynél szorította, a farkasok kocsisa- és lovaival ogvütt szétszedték.

rsiok két ökrös szekérrel a gőzmalomból montok haza hasonlag az uton megfagytak. Dédon egy nemes fiút a hegyről! hazaballng-tában a tomotönél három czigány gyorckkcl ogyütt bet-motte a hófuvatag és ott mog fagyva találtattak fol. — A vrászlói gulyás ssámadó Noinos Vidon fűiül egy hó gödörbo szakadt s szürujjába dugva főjét — meghűlt
Sopron niogyel hirek.
= Időjárás. Tegnap óta nálunk valóságos síberiai hid''jg zordonkodík; — n légmérő dcos. .''Jl én roggol 1& fokot jelzett 0. alatt — délbon 10 fokra osett vlsszs. Do mőgis jobb oz a bidog, mint sem ogy második zivatar , mely bennünket újra 6— 0 napon keresztül l^ghstlanúl elzárhatna, n mi már kétszer is inogtörtónt.
= Légssozzvilágltás. Ma egy évo, hogy nálunk a legszosz lámpák először gyújtattak mog. Iia az ombornek kedvo volna a kivilágításra nósvo a ma, cs ma ogy esztendeje közölt komoly hasonlatot állítani fol, os igon olkomoritó lohetno; — ma egy évi a kivilágítás valóban felséges vol^, alégszrsz lámpák akkor mjndannyi fényesen ragyagó tüzssomekuok látszatlak, — mk hulvány c»o-rebülyöknek. Mi perczo nom tudjuk ki, és mi onnok sz oka, kívánnunk azonban koll, hogy kivilágításunk jobb legyon.
Vas-megyei hirek.
— A v a S v á r 1 olvnsó kör január 11-én a sörház toremébon zártkörű tánczvigalmat rendosend. ílelépti dij ogyónonkint 1 frt. A tisztelt rondoző bizottmány meg hívását kö-zzönjük, bocsánat, hogy c kedélyes mulatságban részt nom vo^otünk. Fecsegi Böske kedves vasmegyei munkatársnönkat '' ajánl juk a lolkos ifjúság (igyolméb.i, helyettünk is forgsssák jol meg a legaprozóbb csárdásokban. Hisszük hogy olt lesz.
Oy ás z b í r. üprok újfaluban egy kitűnő honleány votl örök buosut az élőitől,a gyászje-
lentés igy hangzik : tftrotházi báró Mikes Edc( nejo Oludovácz ''i''horesja, gyermekei : János, Olga, (jizíla és Oyiila, -- ngyszlnte «óg«»H azont. gyö''gyi gróf Hugónnny OiiKZtáv, « 0n link unokái: báró Auzél Béla és lloni sz< -inon dotl s/.iv vol tud itják folejtbetetlcn údes aiiyjn, anyÓA.és nagyanyjuk, illelől.g dédanyjuknak, ózvogy t irótluUi b.iró Míko« Já-nosné.született gulácsi Farkas Júlia ssszony-ságnak, f. docz. hó 30 án esti C1/» érakor a haldoklók szenségoinuk ájtatos''folvétele után élolo 84-ik óvóbon tüdőszélhüdésbin történt gyászos olhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei f. IHOH-ik éviysiiu^rhó 2-án a polányí családi, sírboltba takaríttatott ol, n gyássml-so jan. 16-án a polányí szoutogyházban fog megtartatni.
Nyilttér.
Ma reggel azalatt, míg lakásom másik szobájában pár peresig időzék , egy ismeretlen koldus hiliotő vándorló logény ogy kis pénztárczát mintegy 14 frt. késspénr.xcí, továbbá egy ősi feketo kövos családi pöcsét nyomó és jogygytlrümot az olső ssobál>ól kilopta. A két gyűrű roám különös érdekkel bírván, annak kí azok vissza szorzéséro módot nyújt, köszönotoiuon felül Illő Jutalmat biztosítok. Nagy-Kanizsán I8fi7,jan. 4.
El>EKJE8áY SANDOK.
INTyllt pósta.
— K. Kvsxthely. A fuliisl pArtól Irt ctlkkrl n.<m kA»n|ht''tjiik. 11« >■ tény, sziaaloinra in^ 11.5, ds hos nnuk lláouiUtkosátf.
P.TzmM Uj rUj.''a » ss«rk«s<t^é/n<tl nR.r ))••>« h»tin*|iVllk » inunk», h IcjJobb itkarsl ni«!-
leli tt''ni kUldhrtunk insirAii l«»íkl.
— A. urtiftk H''omb»lh"l/. V»«inr([jfc fr lck#l>rn mint nldifr, ugy o-.nl«n i. mrglrefi Ilink miaitrnl, rncrl ol/ li lk«« m*g/o iiicí''WiI Miill. A 1« ''kot küitJínjilk,
— H«. A. lljymn.lt. Talán bettf »
Ti mi a 7
Az öreg gazda.
- 1888-rs. -
J rtck elő k«itv»s c«eUJclm ! JSjSn «).'' rUl J<> kiiv<Klok. A kik 5>I háiank J»v«lírt Ml I k''l.lrlnk tti c /-pnujr íjtsll. Kejiljíik újra a ml iiav/ mnnkAnkal, Ahol abbs hsf/luk, koxiljük »i#|>rn i 1''« »¡ty> bojy lóbliA no l''xytn víjf« — üd <ré>.bljUk <iy/iná«l os új ¿vbcu I lta I*j » líMvírok kiMkUlnek, A Mostoha srm s»úlk«l «s «lton , Xrstljak jil kSzSs K.i.U*i«iiiik, As o(sUly-r4*t n«m lo«» <irjr«nst|«n. Mij c»»k et *« tiilcndü lrs< « ntjjr — Vir|<>n mindönki a j ''> ron)t(ny>M>n ; Amda IStünk fli/g, hogy lo J.-»¡lljön — KoxJank Ulill k««ol ex éj ¿vben. A sioms«Atök JAforinia raoiogusk, Pflrilg-foro;, • kiben van Alcl j S mrrírholJUk hog/ ». u*gy mnnklra A l''A|holln»k lilll 1« aia|d főlrlcl. C«»V ne vArJnk, hogy más rlftbli Járjon ; Ili«« nem vagynnk ml már •tUu^gbon . , . I.átjnk, inerre kfll most t a p o r • lj\. t — Aljunk Wsi''O tol.il ez áj ¿»ben'' N''«t(y nspokst lios ex ax n| Id8, K4*el, távot ; mind arról bessznek. Mi is mejjrtJQk már ojrymix szavát. Hát « Jó »xót ao eresiss k ss/lnrk. Mert rSMi''lesaíx ulin J^n * vihar, » addig Mkia kO»xUnk kl s r^vl.cn; De bog/ * vfa* el no sodorhsifon : Vállat fállhos vesiiluk ex Aj iM.''n l Igen sok » lósl«t rx áJ.Wre j ToljeifdJlk í>o mind ejtjrro mlirx. Ha nem, butink rá axt a v4n torxot, Mit uihn<ni ilknl e cíAládi a J I Ilimen egy IIjr rsalád hegyet monlit, Poklot romboT »xorti xxent hft.''4b«n . . . 8 kolyón bodogxigot ix teremlhot — KgyexUlj Ink tehVt ex AJ ávben I Nagy épület maradt filbo nem r^g, Kogjnnk lioxxA bátran a munkUio«; 8 meg lesi Áldva míndon porxxoui, v^res''-pp, Klkl amit küxbá«nukra ildox. A Isten ÍS esak ir/ fejit vÁgre, Xlerl Igy Jirnnk ax <1 JA kedvében ; 8 nrro bánja tneg, hogy itjr Jó IdSt ad — iVak mkr ikxxunk ko«xA ex Aj ívben t Ax idoi dőrg/x vagy Olldreng''x Minket el no ijrxxxien a «IknVI | Unokáinknak számolni eirul IViirabbaB tudjunk, mint a máxikról. Kljilnk haljunk k3<Rí Jogalukírt . K« xxabadxág lakait minden lopt-n... Káuk nóx, iánk vár iniiid''i" kd*«l xxomxxó.1 •
"ogy isist «{/»«UH luk Vi A) ávben I Igy kn»x*ntlok ín J > t. xtr.''r. lm . H egyetemben fli a ki> Aii<á|(.iui : Adja laton mind, n mit kívánunk, Ugy e»eu, iniud » j jlfblk világon I Krtx''ik ho/xá a Int Jo kainkat, Ha kell htl.orubau, vagy bíkáben ; Boldoguljon minden fia, lánya — Jó kotdotiU inludjárt rx i^j írben I
HAKOSf 1 Al''ZI Ó.
Egy hülgykoszorora
Mutatvány Wsjdlts JálSSf legulal.b kiadványa .Halljuk a xxíp sxót* cximii filköx.önlö (toaxxl) k8nyvíb»l.
KM''az élet? — Egy zógó tenger, melyen a háborgó hullámok tniatl neliás a révpartra
Jutni| — ogy viharos Idősz.k, mslyUn «ok a küzdés, sok a szenvedés,d« kovésazöröm, kevés a boldogság I — S ba van öröm, vau b..bl.(feság itt a földön, kérdem, kik képessk n/t nyujLihiV — lla van földi üdv, ha van J''xldi mennyország, kórdom, kik képesekast «lóvarázsolni, hu líom a nők ? — Hol talál a ftrndülmuk közt őszülő családapa tnegpih«-nést, — ba nom nejének karjai között? Kl tudjs a családjának arozáról gondtelt redőit elsimítani, ba nom szuretö nejének csókjai V Kárdezzótok az ifjút, miért küzd vószszel miért küzd viharral, miért koczkáztatja életét, miért áll szembe a halállal Is? - Kár-dozzétok I s azt fogja mondani, azért, hogy kedvesínok ogy mosolyát megérdemelhesse. Nézzétek « katonái, ki ísmorl a golyók süvöltését; ki roudülotlon kebellel áll a csaták zajában, kit a halál, melylycl oly sok* ssor állt már ssorabo, mogíndHui nem volt képes: egy gyengéd hölgynek mosolya olölt moghajul a sillárd fórHu, eltörnül a *«rd hadvezér.: Antonius Kl-opatra lábaihoz dobta a világot; Jullus Caesar dicsőségét és diadalmait olfolcdto ogy nő előtt; negy«dik Henrik franczia kiiály parasztnak iillozött; csakkogy a szép Qabrlcllához juthasson , mort
Kl tudna ellenállni.
Ha ■aivbtfl ttd a hllgy ;
1.1-g/tit bár keb c miül Jíg,
Vagy mlut a bír.xl tílgy. iTárkányl.)
Vagy kérdőm nem élosebb-o az ifjú kurdja. ba azt kedvoso köti oldslára; nom busái« tóbb-o a lobogó, ha ast ogy kedves hölgy nyújtja a harozolóuak | — vagy uom |utal-mazóbb-o a borostyán , ba a ti kőzetek fűd azt a győző homlokára? Igou élesebb a kard, buzditóbb a záxzló, jtttalmacóbb a borostyán, ha gyöngéd kezek nyújtják nzt, mert azok buzditnak, azok jutalmasnzk, kikért móg a halál is édes ; s o hatulom a női szív, o varázserő a szerelőin.Ismeri ezt az egész világ; kérdozd meg a dermesztő éjszak zord lakóját, vagy a legforróbb égalj nsplisroitoita tinit, ismerik o hatalmat, tudni fogják, mi a nő. mi a szerelem. Kzárt emelik oly sokan a uökot az égi lényok közé: lloocaoclo angyalnak nevezi kodvosét; l''olrarca mint az angyalok angyalát ¿iiekli inog Lauráját; ezért mondja a magyar költő:
Mikor Isteu a hMg/et t r mii, örftmíben sírva fakadóit (IMM.)
Ezt mondja l''otőti általán a nőkről; do mit mondhat a magyar nőről, kiről igy szól Ua-ray :
Teníksd xxi bb s dlcxSbb t''''rl Hiahi.lt a vígsxíl, KiUlolul íx iterolni Magyar hnlgynek kevís| (daray.)
kovás, mert a magyar hölgy nemes ik nő, liánom honleány, kinek nemcsak szereliuo van boldogilni, hanoin hazája Is, ki egyik kezével ölel, a másikkal lobogót nyújt a bsroz-bamouőnok, kl egyik közével ssorelmot ot-küszik, a másikkal a hasa oltáráu áldozatot nyújt, őzért mondja a költő ís :
Magyar hűlgynok sxlilcttíl, Add írta xor»<xLtt: Magyar hölgynek sxDl tul 8síp í« nagy gondolat. iGnay)
Szép és nagy gondolat; mert lohetno o szebb hivatása a nőnok, mint a honleányé, a ki nom polgárakat nevel a világnak ; hanem houtinliat a hazán tk. l)o kérdőm, kl is olthatná a hnzát mélyebben a szívbe, mint nz anyu; van-e bociesebG* omléko a köbeinek mint a melyet az édes anyától tanult tisztulni, =« lovotkőshoti''O a férfin ast a t <riuészi-tol, melyet az édes anyai tojjál szívod? Oh nem I — Zúgjon bár a forgotog, dühöngjön a megpróbáltatás orkánjs, as édos anyának szolidon osdö szsvát: fiain szorosd h.tzádut, cl uom fojthatja semmi, azért
Ok Ulgy, kl sxt b.tolt«d, Mi xxíp vagy íx uil nagy, Keudeltotíx ax ígb^l, 8 a ftldón áldva vagy. (Oarxy.)
Kárthágónak hölgyeit bámulja a világ, az orloausi szüzet arany botükkel írták a történet könyvébe : do nézzetek Egorre, s látni fogjátok, mit tehet a magyar nő; vagy nézzétek Szilágyi Krzsébetot, ki őzzel ereszti ki Hát szárnyai alul t fiam a haza logyen csontul édesanyád, én pedig csak mostohád; vagy nészétok Losoncsy özvogyét, kí megta-gatlia anyai órzolmét, s olfojtott kebellel ki-BÓri li.lt a vérptdra, csakhogy a ifjat ronáit-holleit magyarn/.k lássa, osakhogy a magyart gyávának-tio lá»ha n vllag; vagy uésaotek arra, ki''még o«ókját is kész a haza oltárára rakni, -csakhogy szegény népnek éhségsaj-f''.lt I kőiivj.-it lolörülliosso , ezért mondja Ki''f''ilitdy Károly J „A magyar szűz uom rot-teg nz álillz''itlól, ha a haZn s a dleső»ég kívánják."''
Ks én büszko vagyok, hogy azon hazának leheltem fii, melynok Ily nemes lányai varnak, a mely honnak nem hölgyoi, hanem lionlcányni vannak, kiknek egy szép koszorújára umclom most poharamat azon «óhajtással, hogy az óg ura, ezon szép honleány koszorút igou sokáig ¿ltosso 111
r
c...
/
Tür 25 X. Hï T X HÍRNÖK
NAUV-KAMi-^*; J»n 1 18«. Ami kA«lekad4a«li>k 4>4klg l*|taoav, »eil alig le** laafcad, mir II .jra i. IV»akad. íta l*«Unlk Ii gabnadtiliu* , bo raa aa b<>>Ki * kilVll.S,»l i ralalin ti&''t <r*4 «OJbbi «■.. iú*a e»lk vluaa Tly Uftjárfa *ff r»tpf*t aj.UI«l<>< « kö.gaidiUodi* al{lt»oidil4-»Ara, fWa; aw> »k*d4lyok elUrlUaá »41k«I, w''lv -fc«l «4gU urgWkelnt leuat. A g»bii»nemű. Il kdxMI ■ boaa èi ro** fellilnSWf k.-r<»«ltek raAgti kil(i<i*» 4iriltoU« K(il< JulAayoa a kakorloia, »M moud-baljuk »iXo.ü*ti4ra uiilti, 11* II termáeieUi-u ♦«*-iti 4» hibAtlau.
Ai (|4hWm v4v» • rtr<nle»t bitv Auy, uill kgln-
kitb a úti »»..Iii ».«,ekdi|. tJaekaek k>U JSnhv''lUnk.
wh *ú : '' " •
Jelanbir) *i»k »l»W«n«alrl»l m4r«k4nl » he''yb?ll
t>l»e«nn; Mi»»«» 8« fu*4 ft - kr l<Vt 10 kr, « fl 40 kr. Ho * 1t) fwnlo* 4 fr« 4 fr. Üd — «0 kr K>-
koile«» 81 —M int fl — 1 (1 80 ki S ft 10 irj.« MrlO.i.h». v»IV, TO - TS foul ifrt » ft,!»0 kr. Zab 44 4/ font I frt. 10 kr t fr. 1t kr — fokiak* % tii kr. i\ IV-uuly f»k4r t> I«. 10 kr. Urk» 4 fit, 10 kr. <Jub4 «Uf n-ndU m4<e4Ja 14 M — H.llv^Alluk. Í0 ftikii »«-»8 frt hardóral egylltt IMrkfttyp4llnka JO fuka IÍ »0 Ol bord''.vat »„yult. MI« 19 —tü frl. Notk.t «4 (Vi «Ml Wr o5Í»«ái» 4* Irl, Ub4ab4r 65 frt, (Wl-dr 46 fit bo.jabdr 1I0I"«I
lloT«k. f«k/r 4. vdi«a (ichlll.r) 1 Hrtî- 4« I805-VI _ vidáktlnkhlll — teimáe »-->* fii. Villányi nag-'' 1 liJUdl foH''-lo 1886. IS fr. l)J k«at bor vdrfta I
il, lebír I8(i7-«llki !U-5 tri. — UalMonmall4kl borok 1403 4« 1885-lkl fahár • — I« frl ak.nk4iU. Vi»«» III — lr». 1<4* — frl — kr. KS .Sm''go* <r/apju ha-I l4t6rvld4kl Ar« — 4« frl. »Vhir rongy ira 11— frl —
1 * - fekete 6 Irl 60 - kr, . , f ■
>* ■........ ..

ti ua
J*n»»r 5 - ll-ig
P ti
1668:
äf
r.
-OÉM
4* In Ii
■ ".''f.. ■
I. Vukrrctil
Kalliollkn« uapl liiltl r*tiriiap
Piotiittim nanUr Uli*.
■ I .«L . Huldl
liraeliUk napi. j |(|j4 TTpról. "a~ÍÍ.''!í»I iiftlcifkrlil. Wit4 II.
OöriHr-oro»* naplii)
1. ViiVrroil lU.''ltl »»''»map. Kat).. 4» prul. A k.-l*« b6lc»mroi. »i»i«>
Ii) -Ii, (Iftrrtic rv Ji->iiiii»k nem»on4jrl Jogy»4katSI M4W 1. I— AlVatám*« IK Tilwfor iVipalU Ünioi» 124." K.""ti. k V. I0.: Unji tgy. cllliif. VIjM''Mi« !Vlik. 25. N. Kar. II. («»ab..
•jKrai IHillnl, Klk»ii» b sierd« »pi».
»!(''»í»í»rtak ¡Juliin viilami ni- k (Aualhoa pll«|>. tiliiginli.il hfftll''d, Tlioilnr
i\.-kiciit*HAÍ pl«r«i ¿rak j*n. S-iri
llorw IU4j« kr. JUor«. Itu.4]» II kr. lUb il«»4|« f Uikaft kr. tlaigonya mirSJt — fl (JO kr. - Mar h.bua foaljr 10 kr. Borjukul foo^a *<» kr. 8«rt4<-hu* fontja S4 kr. 8**lonna m4**4Ja 40 frl — kr. K«lr fontja 44 kr. XlrilylUtt rt a». ra4»a4ja 14 A — írr. 1.iu(ll**t aa. ia4i«4ja 14 flr» »0 kr. Uo(IUtt t. »«. mit*. II frt— kr. XaemtjratUit S. II mig»fj, 13 fH 40 kr. X»«mly«lla»l i. »1. miníj, 1 frt 8 -kr. K«uy4r-II11I fi bér 4. aa. m. 1» f,t - kr. K.nyírlli.t « ia. tl { I>1 40 kr. K*ny4rllaal T. *a. m. 1« frt 47 kr. K«ny4r. Il«it 8. aa. taiiafja 9 frt kf. MouUng ». ** 10 frl — kr Han ling S-dik aiiin miaaja 8 frt — kr. — Kukofloiallart fonlia - « kr. Arpa-Ura fonlja 14 kr. Kíleiki.a Iloaije 10 kr. Klaakiaa fonlja -Jl8 kr. Kaol^J fontja 60 kr. Kcpciaolaj fonlja »i kr. Unnagol^j fontja 40 kr. Cinkor kr UJ bor lto. to *r. ó bor 11?. 16 kr. P»»U llcaile 14 kr Kanlaaal rtr It^aAJg 10 kr.
I CUboua-pAlinka (kaija 40 kr. T«rk%.pil(qka l«a4|a Jt kr Haltra-piliuka Il«a4ja 8» kr. My#ri »i..\|» tt frt. - kr ÓaUMWr«r4-*^rtja,49.iJa I 40 kr. P«lr«l.<am fonlja <4 kr, 8*apaan fuatű 14 V, 8A rontja 11 kr. Ko^^yfa 6la 10 frl iTukafk''
»1« H ÍH -r kr. Nyarafa Sla 8 frt - kr. mi
ríj« 44 kr. H»4na aaiaaiju t írt — kr. HaUr.a m. — fri 70 kr. K«n4«r fonlfa 14 kr. I.m <H> kfi
. : ''.li 1: < '' '' " > - \ *
80PK0M, <s»<!. SO. 186T. A wal k.llriiW ^ |gM gy4r«n volt lit ogalra. oka ao.aak, ko»y a kfiilikajii w.«g mla<iig oiax*kaaalta vau a k4 wlal», ml4rt la « KabioVi lg.-« «(jUrJul la/ti uagili ( a buja
84—8\ fVu » fl 50-#0 kr. M—87-Ait* 8 (S To fc. 4 fl 10 kr. 87-18 fnU 6 fl 60 kr. 7»-.-ba
fuli 4 f» 10 — 99 kr, — Xukorl«»» 71-80 íikU 1 K 40-70 kr. - ArPa 70-7» futa I fl «0 ™ ^ 44 -48 f«(a 1 A 80 kr, > a '' '' li , .

¡Itáliai 26. B. ai.elj. II.
ikVüor 27. Iitv.vért. la. nivld Krői (K.l ) ji8. ÍOOu vírl 14. F.leliár ''C.rnS ¡19 Apro »». ; 16. Il»ti»k.iik ITilda |»0 AuUI» |I7. nem.
Voaati naponkinti menetrend :
Indul N.-Kanl«án)l Duda f«l41 .Ululán 1 6ra 1« ptrcikor.
• ■• ,. ,, tilv« 0 Arakor
» . B4c* ,. raggal 7 4ral4 párodkor
• • i. ,, dolnl 3 Ara 30 ,, t.-. Trlril ,. dálu. I ¿ra 60 „
; «• » ,, „ ««Ivo 0 óra 15 > Krkoaik N.-K anltaára Dala frI8l: r<>ggv''l 6 Ara 6 parcakor
» „ d4lulán 1 „ *0 ,
Wc „ 11 „ 91 .
•> 1, 1. ., ailve 7 „ 18 .
i> 11 Trleil rrggfl 6 ,, 11
j. .Wlbm 11 .. 61

H^tti |»éiiinrr«alyniii Jnu,
(V^metaliquot &G.—6*/. nom», V.Uoaön
05.10 ; 18G0 ki álUdMlinl k0loi6iV 63^ 20.
j b.»nkróa*vónyok 6.88; liUolintéiotr'' ^i».1 ! vónynW 183.30; hmdon 181.70; o«Uit áglc 111J.Ö0| arany iliir«bjft (S frt
'' '' '' ; '' ''V '' '' '' i
Keiolö. »»orko»»!^! W«J4lli JiSuff.
m II ''.m
I I R D B T B S £] K

Jelentés.
11
Alulírott ti«atolotlol jolontom a iingy^rdoinü küíiJniógnoW liogy Hzombntholyon n pinozoii funiirtlló korcukedóiora melléit
uri utczában ogy fiók
fűszer-, anyag- és festék-
Die billigste uml beste Wäsche der Welí.j KERESKEDÉST
Grosse P^(ushel,a^)setzung,
der ertten und «r«itu In WJ«a b«it(k«nden Lelaen-Wtinh« Fabrik d«i LOUIS MODERN In Wien, Tuchlauben Nr. II.
Für Herron, Damen und Kinder au Ausverkaufs-Spottpreisen.
Klir K.Mbilr, (¡«t« Arbrlt »nd paiiandi »''açoiia wild »cianllit, Iroli den ao b»raW<-*nl''«on l''rrlian, wajtho gowM Jcdon In Kralannkh iet Ml, niiil ù I ilrm k lr lu* to li Vorainho in Nichbcili-lTiuigMi voran!a»i*n werden. Dritellungon worden nach allen MMituegou, allen Au-
fordvrnngi''ii enl«pre< hond, Tmcildol
Hemden, welciie »loht be»te*t paiien oder nicht oonvenlren, können eofort retournlrt werden. Fixe l''rcM, «clbHt für WledervcrLÄufer und KnuOeute uiiverAiidrrllrh.
Fertige llcrrcnlicaidcti, bosto Handnrbeit. || Fertige DamcDhcDidcn, ßcliihisto Handarl>eit.
Waie.garp-l.cInenliMn.trn.....*.>il»tl fl. 2.50 nur fl. !.«0
F.-In» Ho.lo liilt Kalt''iibrml . . • aullall fl. fctiM IrUndar odor Kuyiburgcr Homilrn au«, fl. Kai lia It illàlider Ltdn«*ud Ilomdili anifall fl. K.liiO Uiiub. HaiidR''ii(itnpit-llpindrn amtatl fl. Aller f. ruuib H.n.d''n, »chinito Itaudarb. anl. fl. 10.— nur fl 4.50 Au. f. Iu«|. r brlg. Dallil-I.olnwand . auiUlt fl. 13.— nur fl. 5.M> fpo laMlKlon In olrg»n> gutlrktm aeuailen ltom d''il 7, B bli fl. 9. HxUl luo HeiuiUa, allorttcii''itoa mil Traverbruat fl. 5 50, 0 50, 7. j
I.elnen-l)ai>i«nbnm<lon ...... »nit»lt fl. ».— unr fl.
Fetus Schw Icrhomdon lull Katlriibruil nnatall fl. />■■— nur <1. Ncno ï''a^on reluh in Hrr* grillnkl i amtatl fl 3.^0 nur fl.
Weisse und farbige Shlrtlitg-Hömdcn.
Iterroiilitindcii ii''j« woi«i<>ni fllilrllng anitatl fl. 3.— nur fl. 1.80
Au* f.-Ii «Um fr.in »*i<hflu Shilling . amtatl ä. 4.50 nur fl. 1.80
]| mi« il > l)r*»|iM f rblgjr tti in ton . . nuilatt fl. 1.50 nur fl 1.80 ttlrganw f.lrblg« «hlillng H-rodon . . '' ariatili fl. 4 50 nur fl. 1.60
Kcl>t lr in«6*ii |i> t".t Mg-''» D.itlit llaoideu aualall fl. 6 60 nur fl. 3.60
4.60 nur fl. 1 30 6.— nur fl. 1.80 !
6 — nur fl. 3. - i Marin Auloiuollo, an* b Ig. L< Inwand . an«tatl 0. 6,— nur fl. S.60 7.50 nur fl. 3.60 <} Kelrli goatickro f. Honidon, < log. KaîjR analatl fl. 7 — nur fl. 4.80 Kciiitto Parlaor kfodc-llomdon mit Valanclen und «ehr feine Aula-tteu* Hpeotalilllan In relchitnr AuiivkI.I analatl 16 uuil 16 nur II. 7.50 mid 8.60
I>Anienhoion aua folnein engl. Bhlrtlng nuititt fl. 1.60 nnr fl. 1,— Koioii *ui folnilem Porkail, goitlckt . nnalatt fl. &.— uur II, 1 80 Kilne I.elneu''Uamoiiboirn .... auilatl fl. 6.— nnr fl. 1.60 K«lno Lelu''uhoien, roich gen., neuito« anitall fl. 6.— nur fl. 8,30 Damen.Ilurchfnlhoien, glatt, auch geitickt A fl 1 bla 1,60 Damen Nai ht-Coraolta, neu« Fayon . analatl fl. 6 60 mir fl. 1.80 Fviii« Uatlll-CoraotU eleganlralo Form amtatl fl. 7._ nur fl. 3.60 Kelch geil. Conetla m. Valanclen »uatatl 11. 11.— nur fl. 6,30 b. fl. 7 Feine Damoii-Darrbdnl-Ooraella A fl 1.80 bli 3 60 1 olueu Damcn-Nacblbeinden m. lange Arnieln anal. 11 6.60 u. II. 9.60 l>»mcii-Cori:lt«-Hachth. m. feiner fllckvrel an*, fl, 7 60 uur fl 6.&0
a.„Magyar Kiràly"-hoï
uKimcRVo nyíínltnni, kure»kqdó»om cxikkfiit n Irgcloö rakt»-rnkbAI nsoroïvon b<>, nzok minösógro n logkitönftbliuk. —• Kgjr-»tti^l kijolontoin, liojjy itruoaikkviiuot atlrü keroí''jttíógUk folytán a IfigjiiMiiyftiinbb áron ndlmtom.
Siombathcly, uovomb. hó 18C7. (46—13-4) tisstolottol
TolOlö Jóíasef.
SEILER PETER
Ni iuMo r. II lih'' intUn mit (Uttel lirr.il fl, 3 60, F*lt««nbriiat fl. 4.60 DAmiMi-Friilr-Mlnt«), mo«iom»ten Bchnlttc» fl. 6, 0 bis fl. 8
_ ) , i IL. i ■.) . . _ q. i . i . , i -i . . .
'' Ami''ilkiiiilMi ko (jckuuüticitti i''lniii-ll lli iiiileii uuh Aii«oi «-Wolle, dio schOnntcn Mu»tor-l)c««iiu «1» nuch Flnncll-J«c im» und l''i»terh«»HCM. bcaondor» gogen Gicht und Hhcumn, clog«nto Formen A fl. 3, 8''/i» 4, 4''/,, 6, O''/i <oin»to Sorte.
v, Preise der Leinwand-SacktUchor, Tlechzeuge und fertigen Bettwäsche. -fRS
Speolal-OeichÄft In Helrati Au»«t»ttungen, «It auch e''estnteiter Art und nach Angabe von A bl« Z.
F. luo Wob -I.r iuvr.ml 48 Ellen, ^^ breit amUtt fl. 30 nur fl, SO S Out« leinen 8ackliUb«r l|i Dut«end fl, 1, 1,50, 1,80, 2,50 JK44« foiii»!« Wehn 60 Kllen, brell , . aniUll II. 48 nur fl,-26 \\ Feino LMiieii-Dallit-BaektUchor, I^lliend fl, 1, 1,50 1,80, .1,60 Kinn (Inruiliir, fl l''eraoneri, Tl«ch*eug , amtall 11, 10 nur fl. 0 { Foillg« DellnKachc an» f«lnor I.elnvr., »owol geil., ala aueh «Iiifaeho Kino O.imitur, 6 P. nonen, Dámait I . > k®ajatt fl, 16 nur fl 0 ■) nach Jen neneilen geichmackvolUien ¡lelcboungen, relno Handarbi.lt
Iteitelluligen aui den t''rovlnien gogen Nacbnahine. ltei Deilellungeu vou Herrn Hewden wird um da* Maaaa de* llal*.ici''ffci.v •t eraueht, Aultiäg« l.ltl u ick nicht an dlo Fllia''o, »ondern dlrecl an dai C«ntral-n»upt-Venendmigi Depot de*
Louis Modern, Tuclilaubon Nr. 11 ia Wien, zn richten.
a ioUI»
VON ALZ 0 TT KÖNYVEK,
tigyniint körsögi »iilmndiUokhns inogkivántA''ó
naplók, főkönyvek, telekkönyvi táblázatok,
tovAbbA n lolkóezi bivntslok s«ámArn »»üksógo»
anyai-, házassági ós halott-könyvek
beküldendő mlnlilk aserint i^en gyorsnu óa julAnyoíim olkósnitotnok
POSXKll KÄH0LY LAJOS gyárában, Pesten, az Erzsóbettéren 1-ső azám alftU
^ lovö bAalmn.
A íncgrcíiilcli''iknck hnsronnégy óra alatt kiinCritó fftlvilágositással szolgál az emiitett czég, a megrendeléseket pedig i^on rflviil idó alatt tcljésitl. A készmuukákat vasúton, gőzhajón vagy póstáu utAnvótellel is megküldi. Áulában Kéri n c/ég, hogy a bokltfdeintó minták tisztük legyenek, valamint a kívántató nagyságnak mértéke is határozott legyen.
POSNER KÁROLY LAJOS, papirkereskedóse
(.-,! o.jy • l''e»l«n( Krzióbottór 1-att miAinu lUssbnn.
I^k''
óra es orömüvósz
lAg/árdemd k''5l^n•4gnok, mliiArlnl a legújabb mü-alkaftal ellátott ornAgoiai) ¿i Wbb helyen mcgrlaigílt
fokirányos torony- és várórákat
i«4peii 4i lartAian clk4i»ll • aaokat kdlOufélo nagy« ikban a lagjnll-nyoiabb Ar mellel eladja. * ,
TObli nagyobb váróiban «xenielt blaonylIviliiypVkal bírván, aaon ra-in4nynyel keciegletl magái, bog/ a.rqA blaaud<S mrgrcn<|eWj*ket a l*g-'' nagyobb gyonaiág^al éa telje* megoK''gedja e bajundja vígre.
rp* Kárelnok a Illatéit megrendelik, hogy a inrgreiiiUlái alkal-a leendS i«áuil»jiok mennyliégArSI. valamint a* oUÖ t* máaodik harangnak aulyArdl 4rt«illenl **lve*lin<ljtn*l<.
A bolt hol mlnd«nf4ln «m«-, oyllnder- 4i horjj«nyírAk a legjuU-linyoib Arou k^ baUk 4a JótállAl mellett mlndenuemfl ''VÁk klJavIUlt« ''elfogadtaluak, vai.■ , fót<Sron Szarva»" vendíglB h IUl»dl fílo lUvikiX kílítt Najy Kanlziíin________________________
> Nyelembe venni kóretik.
''.< «k óa kántortanítók réaxáre kösslilányt pótló, fonton nj künyv rnogiolon^jie 1
WAJDIT8 JÓZSEF könyvnyomdájáig pieflielent ós könyvkeröBkeüéséüöti kaphat^ , ;
KGYHAZI ^KTBIKKÖNTV,
II. tetemesen btívitett h iüdolgoicott kindi^sa, srent-keresztutjáritiii gépekkel (Jiszitvo, rn : kemény kütéxbeu, urMiiytiyal nyomva, ctfuli 00 kr.
kik tBbp példányt rendelnek meg, jelentekeny kedvezmewtbenhészesolHek. _
A slüdség gyégyiíhatör
'' ■ .. I ... í l. í t] I
Harminc« <_m4l lovibb Ixenvedtem a mlnd|vk4bb er4al)íd4 tl-k«tt4gb«n, l vten Idd alall <>on bajon YaliS I«J||4* v4g*ll hMbaa Mrtam úrroili*! a lrghlrcir'' i ary—KIv4gr« vliiianyerlem teíj«« egy bUonyo* miii
416-
)
fy
^tel/cl ín egy aokat ulaiolt 8reg '' lengerí»»
'' f l ¿11 i kapllfr^^aV k&ajbnhetek ( a n-oil m4r, miután aaon tn<Sd*«erl lok aienv«-

kiknek »«ón cnAdaiar h^aoc" \ín orrf»''*»1
di5k\el Vrttällem, aion 4a Örömem v*n, hogy laáintalau i^k kS-
Mflni leVolel......i '' '' .......
áaolgAItatot:

• ** 1 ''i. tl
EnieV. tí-.oia .jtíbe«\''*u tav4bbra la ,k4a* vagyok mlndep i*on-vedfinek a*on kltCnd gyigyinó<J»»«rl, b4rmolil«llt«tl Iev41ben bekiililBtt 6 frlárl oiatr. 4rt4l.b«n UdUra adni. ''
>4«
Qetener Lajos
■ ■ \ r.
lier.Inben, XoMe Hob()ob»u»ar 8lr, 1?.
Tr,''
/ . rfr»''
vy.
''/¿a >.
WftjcIilH J«5xsef kiad(5-, lap- és nyonidatnlajdono« Nagy-Kanizsiin,
Nagy-Kttinzna. Hetedik évfolyam.
2. szára, január 11.x 186
Zala-Soiiioyyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vesyea tartalmú liutllap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
MW^kílW i égit* íven.
tfxerfcea«t&l írod» in klndó hivatni:
wajdrra jöjjek k8njvk«r*k«d*.éb«a.
Előfizetés föltótelek :
lltlybeii hiiL. . hor.U»«»! /« vldíkrc poiUu kuldvo '' Ke ¿M írre: - C frt. — kr. Kii <»r® - - 3 . — , ¿Yn*gy«d(« • l , 60 .
Hlrtletéaelc
A hat huiboi p«Ut«or4rt l-««8r Y kr. t üor 0 «<i minden loribbl b«lktaUi4rt A kr.
M4ljr«;<lj mimd«n fj— belkuUiirt SO kr. ^ A „NjrM tímn*
*lty p«Üt *or belkuuUl dija 16 kr.
Előfizetési pénzek és " hirdetések,
*>l»Un o Up imIUmI tartalmit III.ti k ö * I f III r II )■ e k, r«Uralni vldJkl l*r*Wk, Uíhh.Mt» * kU44klv«Ulh«a
AU
kaldendík nauykaniz8aua.
Előfizetési felhívás!
R
„Zala-Somogyi Közlöny"
kltorjodve
Sopron- és Vasmegyókre, czlwtí heti-lap hetedik évfolyamára.
- Lapunk előbbi azámávalju hetedik évfolyamot kexdtltk meg, mely egy vidéki lap életében szép idő, és világosan tanúskodik n>(tr maga o jelenség arról, hogy alapja biztos. o» alap pedig o vidék értőimen közönsége, moly a szerkesztőség törekvését felismerve buzgó-an felkarolja o függotlen lap Ügyét, moly részvétet továbbra is kiérdemelni főlörekvésünk lo»s.
A szorkesztdtiúg mindent elkövet, hogy o lap minél tömöttebb, változatost) és órdekosb tartalmú legyen.
Fölöslege* mondanunk, hogy a óiéinak minél sikeresbon csuk ugy fololho-tUuk mqg, ha t. munkatársaink továbbra is szellemi támogatásával a a t. közönség anyagi pártfogásával találkozunk
A szerkesztőség. Előfizetési feltételek:
Január—dcozember egész évro 6 frt. Január—jwuiua fél évre . . 8 „ Január—martina negyed évre 1 fr.&Okr Kérjllk a* előfizetések mielőbbi szíve« megújítását, hogy a szétküldést lőhető pontossággal teljesíthessük.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
r.-r.-T;
Párt fegyelem.
Minden oly országban, hol alkotmányosság uralkodik,léteznek , süt koll láleznio pártoknak''; oz oly alap-elv, melyet még n legnagyobb statusférfiak is készséggel aláírnak, és magokénak elfogadnak, sőt azt merjllk állítani , hogy mind az, ki magát alkotmányos »Külleműnek tartja, ép oly készséggel bevall, mint azon politioai axiómát, hogy a többség határozata döntő s annak a kisebbség hódolni tartozik.
A ki osak egy kissé fcllllotoKon ismeri a parlamentáris életet, azt is igen jól tudja, hogy minden pártnak megvan n maga közlönye, a olkülönzötí zártkörű helyisége, ezekben lesz minden indítvány megvitatva, b losz elhatározva azon eljárás, melyet a párt követni akar, a melyet a párt tagjainak betiw-tani — becsületbeli kötelesség, mert osak ily módon lehat egy elvet hathatósan támogatni, holott ha a nézetek szétágazók, a *zavázatok szét-forgiicsoltatnuk, akkor a tömegben működő ellenzéknek diadala mindég biztos, és ha ez a legszebb eszmét meg akarja buktatni, az bizonyosan veszve is van. — Ezt nevezik léhát párt fegyo-lemuek, és a ki magát, illetőleg nézeteit az első kérdésekben ennok alávetni nem akarja, szinte beosületboli köteles-
sége azt azon párt értokezlotén, melyen tí is mint tag megjelent, nyíltan megmondani, s onnét kilépvén, vagy az ellenzék táborába átcsapni, vagy ha ugy totszik, ünállólag nézeteit Védelmezni, s annak prosolytákat szerezni, do mindaddig, inig azt nom tövé, a pártját árulja, vagy a wó osata színhelyén a pártja határozata ellen oselekazik, vagy beszél, u párt fegyelmet megsértette, a . . . kötelmeit mogszegte.
Rendszerint a°majorí id minua non datur argamontum, mindazon által ugy hisszllk, hogy őzen parlamentáris elvit '' iránytadónak el lehet fogadni mitiJ '' azon kisebb testllletekro, molyok si- ( ját hatáskörükben bizonyos fontosabb | és lételükro életkérdések eldöntésére • hivatvák.
Ilyen testületnek tekintjük mi a városokat, és azért a párt fegyelem eszméjét toljeHen alkalmazhatónak fogad« juk el. Mdr most ebből kiindulva, liut aplioatio!
NagyrKanu^n két párt létez, a*, ogyik az intelligens osztályé, mely a városnak törvénykezési Ügyökben 161)6 óta élv«zett autonómiáját (ha bár áldozattal) fontai tani akarja, mort ezáltal hiszi a város jövőjét biztosithatni, sőt rnivol a város számáru azon állást kikllzdhetni, melyre nomosak Ilor-vátországhozi legközelebb fekvése, de népessége, oz intelligens osztály nagysága, b különösen a vasúti összeköttetések által nevelt kedvező kereskedelmi helyzete s forgalma által hivatva van. Ezen párt tagjai közé Bzámitja talán egy két egyén kivételével az egész értelmi osztályt és a polgárság józanubb részét, és a közöstol beknek legalább ''/* részét ő viseli. A másik párt ellenben azon ürügy alatt, hogy a torhok egy részétől menekedjék, azon autonomiát feláldozni óhajtja.
H Nem akarjuk kutatni, váljon a terhek osakugyau oly olvisolhetetlonek-o, nom akarunk párhuzamot vonni N.-Ka-nizsán a mán kisebb városok között, molyok önállóságukat féltékenyen tjr-üik, azt som koressllk, honnan támadt a neoronooétlon ■ feldldoxási eszme, s váljon az, netn-o egy-két népszerűbb egyén szonvedélyénok, vagy magán boszujának szüloményo azt sem bonczol-juk, váljon az 1848 évi 24 t. l-ső §-sa szellemében lehot-o jogosan az oly városban, moly már fél század óta rendezett tanáososal bírt, ozt megszüntetni? de azon szilárd meggyőződésünket nyíltan kifejezzük, hogy az adósság mentes 5000 hold ingatlannal biró Nagy-Kanizsa város teljos rondozett tanácsot még azon esetben is képes Ion-ne fentartani, ha a törvényszék tartásából eredő kérdési többlotének fedezéséhoz az állam nom járulna, már pedig őzen oldalról is Őtot a főm. magy. kir. belügyminisztérium 1867, évi decz 12-én Zalamegyo közönségéhoz intézett leiratában biztosította, s jelen so-
rainknak nincs egyéb czélja, mint nyíltan felszólalni, hogy most, midőn hosszas súrlódások után a főméit, bel ügyministorium a városi tisztujitásnak az eddigi alapokon leondő megtartását elrendelte, hódoljon mindenki ezen rendeletnek, és akkor el vau érve az egyetértés; de ha már ez nem létesíthető, a a két párt kí nem egyeztethető, valja be őszintén színét mindenki, küzdjön ,nyilt sisakkal, és a párt fogyolmot megtartva, ismerje beosületboli kötelességének pártja határozatának hódolni, s .nagán nézeteit azok alá rendelni.
A közműveltség egyéni és társadalmi boldogságunk egyik fötényezöje.
Az ember hivatása o földön folytonosan művelődni; mert az erkölcvt éa szellemi boldogság csak oly mérv szo-rint lobot hí ember birtoka, a mily ''mérvbort emelkedik műveltsége, Az ember inkább azollemi, mint anyagi. A test osak oszköz a lélek ukaratának végrehajtásában. Ha a szellemi tehetség kifejlesztetnék, a gondolat világos fénytől áthatva teremt eszméket, melyek kivitelére segélyül szolgálnak a testi ortík. A szellemi és unyagi erők ösz-hangzatos működéséből erednek oly lőttek, melyek jólétet, külcsint, egyéni hatalmat alapítanak, az orkölcsi érzés pedig a müveit sziv forrásaiból ma-gasb fokú élveket merit, s a lelki gyönyör örök tavaszkiut virul a azollemi omber bolvilágában.
A művelődés fokozata szabályozza az akarat és gondolatok irányát. A magnál) röptű ész szabadon tokint szét a unndonség fölött a ha o szabadságában korlátozva van, ha t, i. gondolatait rejtekben kénytelen tartani, boldognak teljesen boldognak nom érzi magát, ha bár az érzéki világ ezor örömet nyújtana ia felé. * •
A gondolat szabadságából származik a osolokvés szabadsága. A művelt elmo és fendobogó szivbon foganzik meg a magasztos erény; moly osak oly cselekvési és gondolati szabadságot tisztel és enged meg, mi által n közjóiét, s az egyotomea boldogság ozélozlatik. Innen van, hogy valódilag müveit egyének legnagyobb tisztelői, leghívebb őrei az egyéni és állami jogoknak logtürelmo-sobb kihallgatói az elágazó véleményeknek és legigazabb mogitélőí az er-kölosi és szellomi értéknek. A mondottakból legyen szabad levonnom a kö-votkoző alapél vekot:
1. Csak a művelődés által fololhet meg az omber élethivatásának.
9. Az orkölosi, szellemi és anyagi müvelődéB fejlosztheti, tökélyesitheti, és emelheti oly fokra, /nolyen áll?a szé-pot, jót és hasznost művelhet az ombor,
3. A valódi jólét és boldogság osak
a műveltség fénysugarai által érethetik el, olyképen, hogy a jólét a boldogság áldását ol no hervaszsza.
4. A tiszta józan gondolatok és nemes érzelmek legbővebb forrást találnak az alapos müvoltséglnm-
6. A müveit omber lolko szabadon gondolkodik és osak o szabadság adhat neki boldogító gyönyört.
C. A szabad gondolat szabad osclek-vést feltételez. — E nélkül nincs öröm a szabadon gondolkodó és érezni tudó embernek.
7. Do a müveit egyén lelkét vezérli az erény, moly osak a közboldogságrn irányzott szabadságban loli saját éa ember társai üdvét. *
8. Csak oly ország lehet nagy, erős, hatalmas és boldog, molynek polgárai szabadon gondolkodhatnak, szabadon crfelokedhetnok ugyan, <|° kik legjobb erénykép tisztelik a jogot — s szabad osolokvésnek n jog által tűznek határt.
Ezeket előre boosájtva bízvást merem állitauit. hogy egyesoknek épen ugy mint az egé« társadalomnak elvltáz-hntlan kötelessége a müvolődés eszközeiről gondoskodni, és hogy ogyesok-nok éppen ugy, mint a kormányok s uralkodóknak, polgárzatnak legfőbb érdeko kívánja a művelődés elhaladásának szabad utat engedni, czélszerü módokat nyújtani, és a kollő sikert pénzáldozatokkal is eszközöltetni. Az istoni akarat elleni törekvés volna a népeket lelki müveletlenségbon hagyni, vagy mi több a .szellemi világosság fényéből osak cg) es sugarak lerjodését engedni meg, vagy ezen világosság jótékony sugaraiból csak különléle közegeken az egyenes iránytól elterelve b megtöretve azokat boosájtaiii n nép lelkéhez, melyok ott nem a közozél, liánom egyobok érdekének érlelésére szolgálnának,
Adott a Teremtő az ombereknok oly sok és oly fönséges szellemi tehetségeket, hogy uzokat saját holdogítására, a társadalom közjavára használja. Do hogy ozon tehetségek tormékké váljanak, szükséges a szivet és elmét müvol-ni, szükséges a csirában levő tehetségeket nevelés és oktatás állal gondosan fejleszteni b a tudomány fériyénok jótékony melegével dus virágzásra s áldásos gyüiuölortözésro hozni.
Midőn tehát a köznevelés és oktatás ügyét előmozdítani törekszünk; nem osak ombori legszentebb hivatásunkat teljesítjük; hunom a Teremő atyai akaratának hódolva a teremtés dicső ozúljához ím k ö/.elébb jutunk.
llogy a közoktatás és nevelés moze-jén hazánkban az illetők mikép munkálkodtak hajdanában? és ozon munka minő gyüiiiölo.iökct tormett? látjuk, tudjuk.
E* ha közművelődésünk minőségét mérlegeljük: megdöbbenti lelkünket u szomoritó eredmény; mert Európában miként híres és hatulmas volt u
migyar agykor a öttUtáren: épon oly nagyon hátra vnn a* általános, a kor ét czéltzerU művelődd* pályáján. Kurd-l>n n^pei iiHgyi''^xunt túlszárnyaltak bennünket a* ijwir, a gazdiUzaC, a ko-rozkedoleui, a müvdrtot, a gyár éh gcp tan, a válallkoxási aiollein ós kópos.sog, a kózinUveamJg, »zdvat a kor Által igényelt » tulnulylyal bíró tudományod kápzottsóg iiltal oltíre haladt noinzolok-kel a vorsony-pályára a magyar nemzőt nein lován kápeaelórni, anyagi jdléto ¿h erkölcs befolyása voa*ályo»totro van.
JliUratuuruiUonnknak politikai okait fejtegetni nem föladatom. Hazitnk viazo-nyai a múltban, »zonvodézui, nyomora a legközelebbi «Wiizcdokbon elaggó i»-morotc»ok. S habár lujlanddk vagyunk íh a múltból vódvokot moritoni azolle-mi Hzcgónységünk indokolására, do mogceál''ylhatlan tónykónt áll''olóttünk : hogy. a küxmu%''tíludgben vald hátramaradásunk egyik föoka hibás én hiányos tanrondszerünkbon gyökerezik.
K hibák orvoslása áa eme hiányok pdtlása mellŐzhetlon teendőnkké vált. A hazának minden igás hll fia zajnosan érzi a bajt, mely közoktatásunk »ikerét gátolja, érzi a hiányt növelésünk eddigi rondníorébon.
Itt lenni, itt aogitoni koll éa pedig erélyesen haladék nélkltl. Eb a jolszd mindazon honfiak éa honleányoknál, kik a luiza jövöjét erköloai folyásai éa szellemi képzettséggel hiszik csak biztosíthatni'' Napjainkban már a csatatéren is a hadsereg jd szelleme éa lelke-sittf hoiiBzcretote mellett a természeti éa orkölosi orííkot olönyöaon fölhasználni tudó ogyctomoH — nem részletes — értelom képes döntő diadalt aratni.
Az egyetemoa értelmiség magában foglalja a népet is, melyot az igényaze-rli mltvelddéstdl elzárni annyit tesz, mint azt szolgaságra kárhoztatnia egye-sok eszközeivé aljaaitani.
A növelést éa közoktatást a nép minden osztályára azU^séges kitorjoszteni a mddokat nyújtani, hogy minden réto-go a népnok pályaasorU iamoretekot weVozho#sen.
BÓJA GERGELY.
Har^z az ügyórt, harcz * becsületért.
A „Zala-Somogyi Közlöny" deozom-ber hó 29-ig számában hoztam egy véleményen javaslatot a N. Kanizsán létrehozandó fdgyranasiuiu javára o homlok irattal.
„Mikép lehot a Nagy-Kanizsán létrehozandó fögymnasium javára mogálla-pitott százötven ezer forint alaptökét a lehető legrövidebb idö alatt biztoaitani a nélkül, hogy az adakozás egyoaokre érzékeny terhül oasék."
A mint kollott éa lehetett, mogoldani iparkodtam a föladványt n miként töb-bektöl értoallltem oly érthotőn történt nz, hogy annak ozélhoz vezotő, aikordua természetét, cgyodül adnozoló nem fogja föl, daczára annak Tárnok bizottmá-nyi alelnök ur több bizottmány! tag nevében visszatörölni iparkodott az elvet, oda irányozván irmodorál, hogy személyemet vele egylltt bántalmazzo.
A magyarnak veloszliletott, tehát Ősi terméntele a czélba vett ügyért, do leginkább a bcoslllot bántalmazásáért élet-halálra harozot viselni, annál fogva épen azért, mert Tárnok nr megtámadása mindkettőre van irányozva, koll, hogy én is mint magynr ember sikra keljük « védjem az elvot az ügyért, személyemet pedijj n beosülotért.
Tudvn , zt, hogy a tulllmroz épen nem kr«l\ei<, pum nUtlultuló nz olvasó közönxéyuok, azért apró réazletekbon
fogom azt vinni, táa oz legyen Tárnok ulttlnttk úrra a riadó, melyre, hogy velem ízemküzt álljon, követelem.
Több Ugybni át .nevében TEU8ÁNSZ ICY .IÓZSKF. •)
V
Iletl szumle.
Jauuar 0. 1BÖB. ,
— A petli hátak n inull évbon hót niílió-nál többel jövedelmeitek. — A budai txiu-hilz roinélhijtöleg20 ozor forintnyi évi to-gélyben réiioiüloud. —■ Horvát ót Tólor-ttágból rt^gi törvények iieriut iiámUtra volt a proloatauliimus, Varaidon kuráotou-kor,Zágrábban podig »a óív uloltó napján ur* vuciora otaUloll ki. — A vonetellöi rof. leikéit 1)4 korában nfladlt ujolag. —A magyar vasúti koloiöuro már odúig naiánkbau mintegy 16 uiitió frank Íratott alá. — La martint ét Kottlui voitélyoton betegek. —• Ab ogyoiült amerikai államokban L. Uundo Franeitka folyamodott, hogy ax angol udvarhoz kövotül küldessék. — ilevusiuogyo a póni, belügy ós honvédelmi mlniitorbini lólogot intóíkodüaoiro nó/.vo a kúpvíaolÖ-háthot folyamudváuyt lutésolt.— A magyar grvosok ót termóatutvissgitlók logkütolobbl eattojüvotolttkot Kgorbon tartják. — 8. A. Ujholy ót Tukuj kOxt a farkatok a póttako-ctit meg támadták, a kootit ogyik lovát kl-itabadllváu, ttákmányul ongudte, mit a vadak ttzöbo vettük a ö nagy (Igygyol bajjal tovább ment. — Kgy bóoti lakot u pettl rá-rotl tanáotnál titkot rondürnok njánlkotik. 120 frt, havi fiiotóit kór. ElutatilUtók. — O Koltógok a magyar király t királyné fob-ruár vógóu jiiunok hata Hudárn. — Hrattó ti. klr. várót Deák Forenczot dittpolgár-rá yálaialotta. — Athónbau at egóta mi-niutorium beadta lomondátdt. Loudoubau tobb foolán fogatolt ujolag bo. — Furcsa vógroadolot. Altonában kötolobb ogy dut-gasdAg ctaládtalau örog ur halt mog, ki vóg-rondelotóbon vagyonát különcxHtorüon ott-tottu ttót. Kót oaor tallórt azon liajó logóny-tágónok hagyott, mely na 0 halála után old-azOr órketik a kikötöbo. Nógyosor tnllórt annak a leánynak, ki az utozAoól — hol lakott — logolotttír naogy férjhez. Három otor tallért a verklitnok, do ot cgytxertraind 8 hátnak válttágdijia lotz, a monnyibon 8 hátban a verklitnok tohatom ttabad megjelenni, hogy a lakók falóit no gyötörjék. A nyolc» háa kijelülóaét minden évbon a polgáruiotlorro bitta t fáradtága megjutal-maiátára 0000 tallér alapítványt »ott, moly-nok kamatait a polgárinottar totixéfi tzerint fordíthatja bármire. Lota tehát Altonában 8 hát, melyben nem tiabad verklitni. E kiváltság — tla óvig — mindig mát mát hátakrt tzáll; tis óv után astán logyonok, a mit tet-taik. E vógrenüolol már hevet perre adott alkalmat. — A boldgyminiistorium ren-deloto kövotkeitébon a ktizgyülótoken nora lotz ittlktógoi hatótági bistotnak jelen lenni. — As „Etttergoroi Köalöny" pályadiját M oaiitt billikomo) Stlor Márton pannonhalmi uogyedóvot hittanhallgato nyorto meg 10 ¡4lyázó ktixótt. — A magyarortzággyUlót 000 ezor forintot izavasott meg a „Trloitl Lloyd" tubventlojára. — Keleti Forutshon-ban ns óhtég róinitö terjodolinot ért ol. — Állítják, hogy Qorttakoflf aton van, tnitao* rint otokóly ok miatt európai háborút tá-máttton ét attán at általánot üatiatttkötéi kött Tőrökhont mogrolianja. — A birodalmi ininittorok molló magyar államtitkárok ne-voztetnok ki. — Boutt botog.— Klapka kül-földro utazott at általa fülkarolt iparvállalatok erdőkében. — Státx-Coburg Qotht herezog a bolU^yminiaturiumhoa fordult hogy Bt „ KohAry"nak no czimetaók. Váljon a Koháry-javakról lomondott-o ? hallgat a krónika— A lajthántuli niinittoríum a'' kővetkezőkből alakult inog: llg. Auorsporg a minittortanáci olnöke. Gróf Taaffo (oddig bolügyminlttor,) a mlnlitortanáue alolnöko t ogyttortmlnd honvédolmí minittor; l''lener korotkodeloii, Harncr cuUu«, gr. l''oloctky Alfród raezőgatdatági, Oiskra bolU^yi, Horbtt IgattágUgyi, Hrcttl póntdgyl, Hor-gor tároaanólkTlIí mluíttor. —• Madarát»» Jó-ttef képvitolö Tarinba rándult Kottuth Lv jot látogatáiára. — A» olatt htdtoreg ttd-
már« utóbbi napokban ,40 cter gyútflt put-kn órkotett OenuáU, nv>ly«k porott gvá rákban kékültök. — Veid« orott aletr«dot oly kétaloltl talált''ol, mfclylycl a vi* ixély-wé^ét ki lohot világítani. — Höta«»r»A«y»> hii et tjyklporo jan. "J2-ón let* tárgyalv«. — l''alikanu Furkó jolet tenó»* Loudonban « „Lycoum t^inhátban" kót hóra ttortttdtetetl.
Zala-megyei hirek,
A liely beli iziuclitu liit-kOzrtdp fulyrt jnnuiir 1 Îi-dîi ddl-oKJtti 10''/, (Srukor synnjçrtgiij<ibnn at t>gycnjo#osiU8t iknuepdlyt tar-tmuljn.
— TA n o a v i g a 1 o m. A nagykanittai torna egylot jauuAr ïiî én, taerdAn a nZ<)ld-fau vondégl<{ nagy toromébon fényot xArt-kt)r(t nTAnczkotzoructkAtu rond««. Jogyok 1 friért, ctalAdi jogyok 3 tzemélyro 2 frtért Sehora Luixa atttouytAg —-,/ valamint llal-, fen L. ugy Wnjdiit Jéxtof ui''ak koroikedé-tOkbon kaphatôk. CtalAdi jsgyok nom adat-nak ki. A |olhivAt homlokAu o t/.ép m.wuk Allanak : „Epiégl"— „Erô I" ét „Egyrttértéi!"
időjArAs óta vidóktlukőn a helytégek körOl gyakorta farkatokat láttak ólálkodni. Még panait bár nem volt hallható, hogy martaié kui ombor vi^y uyAjakból etott volna, do a l''arkatxvadáttolnak Aldotatul otott Föltfi-l''áhokoii a tegódlelkóit, ugyan ctak farkai-vad.uiatoa megbotolvAn, oióio kőzbon magát korctitul lotte.
*) ilottuk e etlkkioroiaUiI atun kij^l«iiti,»i«l, lio^y tt»U mCRifyoiiJíUíüiik tioiilil c»»k la így tiMinil-''lAtuuV Kt atynok. Nyíltan, SnalnUu kell a uAxetokvt tejlfj»;cnl, t«rmí(i«t*iou mlndfiuklask jogábno áll honi 1« «»¿lUril. Egy nyllváuoi Inti»®! (Igya 4<to* min<layájunkA| vlUUataik 1« at meg a iiyllváootiig előtt * nem egyei körftkbon. A> ügy érdekel inindea-kit. Tartóikojnl fognak tiMlg, iníg e vita be ntnet fejeive, magán megjegyaítanktt kOaOlni, aionban
• letllnk kijelenteni, hogy Tárnok ur calkkíbcn ílínk-
• éget egy kluá ugyan metiaS vl<lor«ágot taUlunk, dr bec«tilcl»<rti«t — non» ; — *it tudra nem kotlák-rolna, mert A» Om''ntt í* boceUlet i|i;nti/(« olollOnk olthttUn tUitoleldnk tArgya Egyibbir''ánt kirAnr.Un várjak a r4tiletet lelrátt, ahol beeaQlet-tifiit foglaltatik. Mindkit ráw3l elvárjuk a lovagi«. a< lldomoitig i *» (Így nenUig^uek foltonoi uccu-elOltl Urtátát. öierk.
— Vátár vAltont atAi. Alió Lond-vAn január 26-ón tartatni iiokott ortzágot vánAr 1808-bau at izraeliták (lnnopo miatt januAr 27-én fog mogtartutni.
— A magyar kópző mdvóazoti t A r i ni a t f. évi marezím 81-óu túrténondő huzAdáhot torajogyek 60 krjával kaphatók W<\jditi Józtcf konyvkorotkedótóbeu, mint o nemes otólu tAriulat o vidéki Ügyuőkénol. Sxivot niegrondelóiokct póttal utánvótcllel bArmoly viuókroit elküld. 10 tortjogyro ogy iugyenjogy Adatik. A kitanulandó képek t műtárgyuk órtóko 12,000 frt. At ol«ő nyoro-mény egy 1800 ftot feituióny. Ajánljuk a, lelket kőtőntóg tsivot párlfogitábu.
— „Huta" biztoiitóbank 18ÜS ik óví do-caomber havi kimutaláta: Honyujtatott 881 darab bovallA« 1,140,342 ft tlikóroOOO db ar. t 300 Ullér. Fűggöbon maradt a múlt hónap ból 020,820 ft tókéro, őttioaou: l.77ti,lU2 ft töko, GOO ar. t 300 tallér. Ebből kiállíttatott 523 db halAlctotéro 831,390 ft tökn a 3300 tallér. 114 darab óloteiotóro 1 öl700 frt töke 60 db tulélóii cioportokba 00,(¡.TI ''frt tőke, 57 db elleiibiatoiitAíra|67, 801 ft töko, fü(.''giibou maradt 560.J80 frt t/iko a t)(X) lallér ; oluta-littatott 100,270 ft töko. Üíizüoii: 1,77Ü,IÜ3 tt töke, 000 db ar. t 3300 tallér. A bank mükü-déaónek koadoto óta, I, i. 1807 töpt. l-töl as ötttet benyújtott bovallátok ötttogo 4,301034 ft, 2600ar., 8800 tul.ór a 88<K>frank.
* A votaprómi iparotok tottUloto einlóiratot izorkoiztott ét kllldott izét az iparügy rondozóso tárgyAban, molybcn röviden kifejtvén a közöl inalt idökbon ijottlö Diódon haladott gnizdAsznti romlAiunkat, a ennok követkoztóben a haa\i ipar azoinuru Állapotát, olórkoaettnok véli as időt, hogy o tórou ia togyUnk valamit j mindonokoíött as 1860. mnjut 1-í ipnrrond tárgyában tart sQrgotd tzQkaógcsnok.uj-lntózkodéiokot, mert hasal Állapotaink ttlzetoa bírálata folytAn aa ipariaabadtAgot vótahozónak nyilatkoztatja, ■ bár a rógi ozóhrondtzjrt vittauAllitanl nom óhajtja, vítzouyaink kövotkoatében ólotfol-tétulnok tartja ax ipnroaok tArtulatba-álláiAt, különöton három feladatot tűzvén aaukiiak : az ipartanulát olöinozditáia ót ipar jogoiit-vAnyok kiadása, n txukma• fogyolein fen-tartáta ét a cxéliok társulati kölvtőnöt to-gélyexéio. — Mindonototro oly fontot Ugy, moly az illőtök rótzóröl komoly figyelmet ót meghányáit órdomol.
— Kivonat Zalamegye alitpáni hivatalától kiboctátott köröz vény bő 1: 8zobovitt Konrád 48. gyalog ezredboli kötviiét 1853 évben Nagy-Kanizsa mollett kiütött tUavétz alkalmával olboctátó lovolót olvoiztottc. — LévavArotnak raagongodtotott, hogy aa ottani kegyetrondtlek megromgált temploma kiépi-tétón ortxAgasorto kouyt>r»«iowU.ttyt hetton. —
— Halálozás. VArotunk ogylk tovó-kony polgára lloíndl Károly Ilubort halt meg hottxas txoavodét után január 0 ón 54 évot korában.
— Oyilkottág. Január 5-én a n"gy-réctei határban lövő 71 dk tzAmu vasúti ttrháxnál Jamatits tíyörgy harmadmagával mogjolont, do már olöbb oda ért kót nngy-réctei ombor, kik aa őrről együtt alkal-maiint bottzúból a novozott Jamatttt Győr-gyöt agyon Otőttok, Özvogydn kívül négy gyoriuoko m tradott. Ex órdembon ogy pa-natZot levél órkoactt hozzánk a kapornakí jÁrAa coondbiztota ollon, hogy a kollö orély holyolt hivatalot UgybuxgólAg ollonottégol fojtott volna ki, mi azonban eddig ollon''ioztt moggyözödésbun éltünk a jAráa{ etonbiztot ur iránt t ''gy a tzomólyot pólomia kiko-tüléto végett a lovelot félrotottük. Agyilkot elfogatott.
— Baleset. A logközolob lefolyt viburos
Somogy-megyei hírek
ó.— MóltótAgot Ziohy grófné, kegyet tanxony, a lengyeltóti ót ttogény tortu txyornickukot öttzoiratván, azoknak a kará-OAouyi txonl Unnopok örömo » kegyeletet enilékolll at Idén íh többféle ruhanoiuüt ott-tátott k{ A nomotkoblU grófné fogadja forró koaxöneinnket nagybeciü rétxvólo t tzive* ad"ko*.W lért I » a Mindenható hallgatta iheg o jótékony tággal megőrvondoa-totott gyorinokok liáláimAJAt, melylyol mi ie bgiuólyobb óhajunkat ogyeaitvo kívánjuk, hogy több ily kilUaö, tzorotottoljot honloányt adjon ax imádott hazának, a AldAtoi ólotét a txo^óuyok gyámolitátára a közöa örömünkre még ¡¿on sokáig tartsa meg ! t
ó. — A tól-gyugyiak tomplÖmUkba legkuxelobb orgonát állítanak. E bu-góságuk annál ia inkább diosórotot érdomol, miután azt, o ozélra közön olhatározátial ót orövol vógxett ásatási munkájuk dijából késxitlotik. — Eiuttal o köztég novóbon nyilvános kö-tzönoillnket fejeiadk kl gr. Niótky Lajos ur ö móltósága kígyonógcórt, kí ox Ugy kíví-toléroV 100 ftot ajándékozni méltóztatott.
ó. — A halászok mint halljuk, múlt hetekbon Fiinyód alatt 40 wU^a halat foglak, t már partra szállItAhl akarták, midőn a hiriolon txól a jogot! töl^b irányban mog-ropoiztvon, txóldarabolta: Úkot ogy jégtábla ólotvetxcly közi Tihánylg vítto, hol tzoron-otósoa partra jutottak, torhök podig nom '' tudni mor ro ufzott.
ó.— Hózivatar. Az e hA 31 és 24-lki oröt. zivatar Uöstógünk némely róssót egy ölnyi, töt töbVdiolyon tnagatabb hóval borította ol. Az utak járhallantága miatt hotz-txabb idö óta nom lovón nálunk fapiacz, újabb hiányokat okozott cz idö azoknak, kik kollö faiuonnyíiégot olölogoton nem izcroatok vagy ezercKhottok bo maguknak.. Móg több bajt okozott podig az itt tzpfitlt fuvarosoknak, kik iníudonböl kifogyva osakís nohány jó szívű felebarát rótzvovöoégO által tarthalták fenn magukat ót lovaikat.
Sopron-megyei hírek.
= K a I li. főgyinnAtíuro,- Vój,tóro komolyan hozzá kezdenek látni a kath. fő-gymnatium ópitétóhez. Mint halljuk a kormány orélyos iutóxkodéia. folytán történik,
loho
a városi hálósig minden lohotÖiégot olkö-vot, hogy lúto»iltothot«ék,igy óOOezordArab téglát ongodott át díj nélkül- itt a fö idö, hogy jolin vivuiAtiyaiuk kőzopott a foutöbbi tanügy omoléto minél hatékonyakban old mozdítanék.
— A farsangi k O il V ft ■oproui társma-óloti körök m íjd míndon róixébon ólánkttlní kezd. A nagyobb 0« elogantabb bálok torát a polgár bál nyitjA mog , moly 18-An a pzin-háxi boly ¡»égőkben tarlalik. EgytzorU jogy 2 frt, etali,di Jogy 3 frt. ElölAlhatóUg látó -gttott lotz. A kaiino AZ idfi fartang leforgása ulatt három tánozkoizorut rendez ; aa aláírási ivek köröxtojuek. A kaéihobálnk óvok óla tzlvoton látogattatnak fölog hölgyeink rétzról, hihetőleg az idón ia. Ezeken kívül lotz meg dalárda-, torna-, tűzoltó-egyloti ót tanulók bálja.
=a A kutyaad ó koroiztül v ltolo itt n«ji ciokóly cllontzogüWilol talAlkozik; — eddigelé a kutyák izámAvat Arányban igoa kovót tulajdonon Jolonkozott kutyJ^Anak b«-íratátárai oxon adónom megizUatetéio vé-gotl ogy kérvényt ,it kőrőznok. Moly már idáig ít számot ali|róuál talált folkarolátt.
— lto n d ol o to l''l 0 n o 11 o g. Habár mi nom vagyunk is Akndékoskodá lármáa era-borok, ót holyhatóiágul^ ollon nem igoa örömeit jajdalunk fol, ol-Wn mollÖzbatj uk axonbau , azon roudöri tzAuá.''yok 1»za mog-tartáiát róni mog. molyok a jóggol lomuzott igen tikot járdákat fövenynyol, vagy ha-múval botorítni Írják ol«; — az igt«, hogy tudtunkra eddig még izorenciótlonsógi nom törtónt, Ígon, do mégtörtónboUk, • akkor komoly intózkodói mAr kótŐ. — InkAbb vegyük elojét minden bajnak. s bA különbon nom mogy, a hanyag hAs tülujdoriosok órzó-koijy büntetésiéi izorltftskanat: ugy » rond-öri, mint omborí barAtl kőtolraoikro.
-- i }
Vas-megyei hirek.
— A „Vatmegyoi Lapok" egyik «zAroAbAn Vasvárról ogy aórtogotni akaró lev^ jol«nt mog lapunkat ii érdoklölog, molyre izabad-jon logtokintólyetebb fÖvAroii lapunk a „Va-tárnapí Ujtág>l felölniV ABZ»lA-9omogyI Közlönyt", ámoly nógy tnogyo belviizonyait
ölali munkássága körébe, örömest ajánljuk* «111. Szörényaégünket aéltenök, li« több l»p bessss megjegyzéseit • munkásságunk-, tö-rekvésüukot méltányló elismeréseit, jgán-lásait megemlítenénk. Mindezt csak szórt hoztuk Jal, hogy nomcsak ir un k, do ol vasunk 1» | » töltbröl vau tudomásunk, melyre felölni idő és papírveaztegotésnek Utaljuk.
— Böezörményi kávéházának nevelték el a Uetyeyfélo kávéhár.at Szombathelyen.
— Lapunkban is említett b. Mikoi Jánosnó (asatonyság tomotéséii Soruk Újfaluban oz egyházi «tortáitáat Szonczy Feroncz szombathelyi megyés püspök ur ö mltsga vé-geate.
— A Chorlnsky-Ebergényi kata-atrophára vonatkozólag a kővetkező órdokos tudósítást hozhatjuk : A titok fályola, mely a müncheni lémesomónyt. Cltor i n a k y grófnő meggyilkoltmázat borítá, lassankint le-hull. Napokban Uécsbo érkezett a kereskedői-«ni ügyekben utazó Umlauft, kivel Eber-gényi bárónő Műnohonben időzött s ki Fi • aohor Miksa törvényszéki tanáczo« irodájában megjelent, sEborgényi kisasszony olővezottutt, ugy azonban, hogy Umlauft láthatta ez utóbbit, de nem viszont. Az Ebergé-nyi bátónö azomélyóvoli ugyanazonosság megállapítása szükséges volt, miután ő eddig nyakaaul megmaradt azon nyilatkozata mellott, hogy noui volt M (I n c li o n L a n. Umlauft ur a bárónőben ugyanaaon hölgyet iamorto fel, ki velo MUnchoiibon a „Vlor Jah-reszolteuu-h«z ozimzett vendéglőben volt «•állva, s magát Vuy bárónőnek adta ki-Ebergényi kísnasszony Umlauf, ur nyilatko-aata »»érint igon megbutottnnk « hósnuk lát. »»ik, ugy, hogy alig hasonlít az élotvidor hölgyhoz, kivel Mü noheubo utazott, s ki öt fc legnagyobb borziulással töltó el, miután e hölgyet minden excentricitása daozáru som hi> yó képosuok oly tett elkövotéséro, melyről most látszólag alaposan vádoltatik. — Azon Münchenből örkozott tudósítást, hogy C h o-riniky gróf bevallotta légyen, miszorint n viesgálat alatt lövő Ebergényi Júlia a gyilkosságban részt vett volna, a Müuühenból érkezett hirek ujolag megerősítik, Ennek ol-lonébon Eborgényi bárónő folyvást megmarad a tagadás mellott, s állítja, hogy V a y bárónő kövotto ol a gyilkosságot. Midőn Umlauft koroakedő kinyilatkoztatja, hogy ő s a Münchenben időzött Vay bárónő ogy aze-nióly, azt jogyzó inog Ebergényi kisasszony : „Eu meglopöleg hasonlíthatok Vay bárónő-hea, különben esőn olőttom toljoson ismorot-lon ur nem cserélhetno fel velo." — Mün-ohonböl jolentik, hogy gr. Chorinaky, ki ál-hitaloaau ártatlannak állítja magát, rövid időn az osküdtek elé fog állíttatni. Mint hírlik, Ebergényi kisasszony a müuobouí, Cbo-rínsky gr. pedig a Bécsbon Ebergényi báró . nő ellen megindított tárgyalásnál jelen leond. Eborgéuyi bárónőt utóbbi 10 nap alatt két-azer hallgatták ki, s o két kihallgatás is igen rövid ideig tartott, miután Ebergényi báró-nft ceak a legszükségesebb folelotokro szorítkozik. A legtöbb kérdésre „igen"- vagy „imm"-rooJ,válaszul, n kedély legcsokélyebb fullndultaá^r. «óm vohotő rajta éssro, a még oly olmés közbeszólások s kérdések által som hagvjfó m»£>t *iogzavArtatni. Collatársnői iráu\{^jttab »11 oly darubos bánásmódot U- '' nusii/V.''jgy aziik már többször panaszkodá-naU, mlssorint a fogolynő mint nlárendolt-jeivol bár.ik velők, a ho valamelyik a bárónő klvánatával ellenkezik, ugy remeg adtth-
s boszuságtól. Egész nap nem tessi lo ajkai közül a azi vart, török-dohány t azt, a tulajdon lajt szivar-szívójából élvoal ast. Est« a gyufa elvitetik szobájából. Kgyébbíránt kovés beszédű s lovort, a* utolsó napokban magyar ujságoba'' Vért, do kérése teljesítését mog-t agad láb
Irodalom.
— Mogjolont Áldor lmro s*orkosztés(t mollott nA nép zászlója" oziinü, élénken sserkesztott s {..épektől díszített boti lap. Ára uegyodévro 1 frt. félóvro 2 frt. Lapvo-aó^ Madarát* ¿''¿müí ^
A Lnp^k" szorkesztését
Dri A''rgentl -Hojtiir. tanácsos votto át.
Jan 12-töl kozdvo a „balközóp" országgyűlési párt „Ilar- V ''^ czlmÜ politikai napi lapot, ino;- mog azorkesztü li. IV''.-
maníczk . ig)«« Vsiadó Kertész József. Ára olsfc o/oegyc-V/1 -4 frt; első félóvro 0 fr. ogésa évf.o MJ&& (. ,
— Aa olsö magyiir rgyesflletí könyvnyomda L''oston uj évtől ki''zdvojqlontékony mérvben tanusitja élotrevalóságát. A többi közt ®gy »Kőahiriinu könyvtári" índit meg, moly kornzorü rá lulr.t olőtisetési ára 6 kötotért 8 f.í). Eg) ''''ip- "h képükkel egy üti csak 10
..» korüh
Nyilvános köszönet.
# f
— Apofltoli Fel«t{gu logiiiagasb 8tomél(ye körüli ministor GnSf Fes-tetich György ur tí oxcelluirti^jft n itftgykftniswai főgymna«ium alaptő-kc''jdhez 1000 frtnyi kegyea ado-íríánynyal járulni méltóztatott, rnely nagylelkű adományért a gyint^asi-umügyi bizottmány nevében hálás köszönetet nyilvánítani kedves kötelességének tarlja
N.-Kanizsán, jan. 10. 1808.''
TÁRNOK ALAJOS m. k.,
alolnök.
Hálanyilatkozöt.
Mélyen meghatva azon közrészvét tanusi-láa által, mely Istenbon boldogult felfjthet-lon jó nö és édos anyja Kunoaiáli Anita asz-azony eltemetésének szomorú alkalmával irántunk mindon részről nyilvánult, inely nemes réazvét súlyos bánatunkra oly édesen onyhitölcg hatott, mulas»thailan kötelesaé-günknok iamorjük a t. város résztvevő mindon rendű és rangú lakosának össinto hálás köszönotünket a nyilvánosságolőtt kífejezni.
Kolt Csáktornyán, decz. 31. 18G7
llegcdflH József urod. főügyvéd. Ilcge-dÜH tíyuln. II«H«''dÜH Etelka férj. Molnár Eleknél UrgrilÜH Uéia. Hf«<-dÖH B^U. He-gedílh llerinliin. Zakil Honrikné. Hegedűn Ji tiö. IIcKedÜH Irén és Hegedait AurelU Stefuiss Hikárdné.
JXryllt pósta.
— H. B. I.rng/nlt<ill. vcttUk do bocsánat kimeri-I8U(C nom frlalbstUnk. Teendőink gjriiUUsa ntio •ion n«l.
__ Kr. Mihályi. Kö».6net a üdTÖ.lít I
— Z Hamburr. liecifs tudósításait mindenkor sslvosen YesssUk 4a k/rJUk j c»»k röviden a írdek. • tíiiyekct, föh''jf a gabnUoretkedelemrs nA*v« »»•• retnBk ha bsrsea flg/nlmít klterj«>all, I.apunk rsudo seu küldetik.
_ Kp. Josef. Stkbftdk». stlvesen vesssttk.
_ A .k o r e a » in A k * J^l kíaaUU íróját Odr«aJII-
jük. j^Tsnd inlelübb. I.''Yolet 1» Ironk, e»»k tűreUral
T A R C Z A.
Egyszerre csak...
Kgjuerro ceak nyugtalan let», Nyugtalan lett a silvem. Olyan nyugtalan, hogy alig Tud megférni ldo benn.
J<S barátsk kOat életem, F.ddlg oly Tlgan haladt, Csak Morettem axokat, kik Panaaakudnl tudtanak.
S most sgysMrro jd k*dreMn«k,
Nyugalmamnak rég* lett | l.plkem mosolygd egére Oyáaa felleg neheskedett.
Nyugtalanul kdhorolok, Majd Ide, majd máshova, Mintha kergetnék valamit, Moly elOlom fut lova.
Haragítom kinondbatfaaut, liwtfsten a világra; Majd meg iámét megölelném, Um koblemro «árra, "
Kgésa életem felfordult. Keblem egy nagy fergeteg, Mint vihar, égy tombolnak bonn. A folaádalt érietek.
S mindeat én asdta éraem, A mióta láttalak, A mióta asép ajkadra Nyomtam eU6 caókomat
HáRASZTl.
Három hónap története.
Egy Ifjú naplójából.
Ilorongúütól.
Láttatok-o tavaszi virápyt, melyon vad éjszaki szél száguldott keresztül fagyos loho-lotóvol s a kikelet kodves gyormekoí, a nyíló illatos virágok megtórvo csüggoszték alá fejolkot? • éreatotok-o fájdalmat a kedves kikelő! köri''halálán ? sOh hisa oly szomorú látni a haldoló tavasati Ez az ón tőrténotom; olmondom, ha meghallgatjátok.
Lánglolkű költőnk, üranytollu Arany ,Já-nos ogy kedyos költoményét olvastam egykor, még a gyorraokkor rózsás napjaiban; egy ifjúról szól, kt oda törekszik, hol''a Szivárvány, az égnok eme romok diadalíve, a földdel ölelkezik; fut, rohan hegyen-völ-gyön, tüíké^takron keresztül, míg végre a
szivárvány olenyéazik, ( ő megtépvo, meg-vérozv o fáradt.in őaas<''döl.
Akkor nem, d« most felbirom fogni ama költemény értelmét; ah a tapasztalás sokra iiii-gtanltja az ombert I...
lfju valúk, még. alig láttam húszszor zöl« dolleni a ligetet s onyhadó árnyában hallani a hangos torkú fülemülét, midőn az ifjúság virágos kertjéből aa élet tövises iskolájába léptem, bol tanárom a komor arcau Csalódás kíméletlen kezekkel törlé lo rólam a kertben ráin tapott virágport s dúlta fel ifjúságom alkotta álomképeimet.
Csalódtam, m^rt ssorottein; felébredtem, inert álmodók. Eu Istouoml mért kell osa-lóduía annak, kl szeret?!, mért kell felébrednie annak, ki álmodik VII az álom mért nom folytatódhatik az ébronlétben is?
tíz. városban laktam; gyormekségem óta ez volt második hazám, mórt innét fojtbető meg utón gyöngéd kegyolet, molylyol iránta visoltetém s még most is viseltetem; ab hisz ott óltom át a gyermekkor arr -yévoit, ott lett a gyormekböl ifjú, as. ifjúból érett férfiú, ott fejlődtek ki lángérseményelm, helyeknek csak ''iu.mvai vannak már ssi-vömben szomorú emlékeűl a mulinak I ott él most is a kedves polgári család, moly, mint gyougo gyermoket fogadott magáhoa s aa évek hosszú sora a családba olvasatott. Igén a számos évok, a mogsaokás oly szorosan fűzött cgybo velők, hogy én szüloimnok, ők gyormoköknok tokintének s nekoin oly jól osott, és még most is jól esik a tudat, hogy szoretotöket kiérdemeltem.
Azóta nagy idő repült tova a mulandóság Phaiton szekorón : sokat magával ragadott, sokat megváltoztatott a rohanó idö, do ra-
f;aszkodásom hozzájok él, mórt kltörülhet-on aranybotükkol van felvásvo emiékök szívom márvány-liblájára.
E család körében éltom én gondtalan, vidámon, lolkora as ifjúság öröm élvoi közt a szenvedély nem zavarta tissta boldogság kristály tengerében fürdött, tnig egy váratlan fordulat kiragadott aa örömök csendes óceánjából s a szenvedély ogotvorő hullamai ragadták meg Ölotsajkámat.
Egy napon, midőn szállásomra tértom, asszonyom, kit én csak bizalmasan „néni-uek''noveatem,mosolygó arcscsal jött elémbe.
— Megszaporodtunk — mondá nyájas hangján.
— Hogy-hogy ? — kérdém osodálkosva. — Talán csak kedvos »aüleim látogatták meg rég nem látott gyermeköket ?
Ab én nénim cuk mosolygott s megt''ogván kcssraet * ssobába veselett. En örömitíf>*.i-ve követéin, oh hisa oly rég nem láiiatu a kedves anyát I . lieléptünk, a terembe-i két nö ült, kik iátásunkra azonnal folkoltok, de én egyikben sem Ismertem édes anyámat.
A hölgyek assaonyom rokonai voltak, aa egyik közép korú majdnem magas, megnyerő nyájas arosu, a másik, as elöbbíuok lánya, fiatal élotvidor.
Minka — Igy neveaték aa ifjú hölgyöt — karcsú, nyúlánk volt. Bár nem birt Kafaol Madonnájának asépségével, do tojásdad toj-arczát halavány plrosságával, moaterséges csigákba ssodett holló fürtéit, nagy barna sa«iueit, mslyekbeu eleven tűz lobogott, ■ csodásan apró kezeit, melyek csuk virág ápolásra látszottak lenni, toklntvo: kénytelen valók magamnak bovallanl, hogy szebb teromtéat nem láttam még.
Kozdetben kissé feszes volt » társalgás: asonban 0 egyike volt aaokaak, kik rövid idtf múlva oltudlák felodtotnl aa emberrel, hogy idogenok. üessédo nyájas, vonaó, saa-vában volt''valami * oseugetyű hangjából, moly a rengeteg vadonban eltévedtot éji szállásra vezérli. Sokáig beszélgettünk, ose-vogtünk, mint ha öröktől együtt laktunk volna, de, hogy miről? nem tudnám megmondani, egysser csak aat vettem é»ire, hogy a nap már megtetto körútját • róaaa arczozal morült a láthatár alá.
Másnap Minka anyja elment, do ő itt maradt.
0 itt maradt 1 Sajátságos érzemény támadt •sívombon, mintha ogy öntudatlan, val imi sóvár vágyam tolje«üit volw»; olyan volt av éraomény inlnő a mező virágaié lobot, midőn tikkasztó hőség után csöndes osö hull alá; koblom dagadt, a boldogság forrása nyilt meg benne. Mondjátok mog mivolt ez, ha nem aa ébredező, fojtedoző szorelom ? Mindig hajlandó voltam aa ábrándóiásre, de most különös erővel ragadott meg, mert élő tárgya volt ábrándomnak. Egysxorro gyengéd nyomáat éreatem vállamon, mintha ró* zsalovél hullása érintett volna, feltekioték, Minka állt előttem, mint »«ép álotatűndér.
Koblom erősen dobogott: én saorottom.
Uj világ tárult fel olőttom káDráatató varázs szépségében, moly ogósz belső élotomct álváltoatatá. A könnyelmű gondtalan iljuból komoly gondolkodó lön, » ki egykor állandóan sommibo sem ragasskodám, hanom mint himos pillangó csapong»»m tárgyról tárgyra
mindennek csak mézét egy éraeménynok lettem
szíván ki, mer r^bja. Valam* égetü sóvárgás tölté be köblömet, aléltan 1 nnm lehetett, bár mindon nap, majdnem minden órában láttam azt, kl, mint a
mese-
beli mngnos''hcgy « hajót vont magáltoa; hai srtuló volt az ordö égéahoa, mnlyet h''ában oltass, a vihar sustorgvi vitai tora at ogö nyalábokat.
Aaouban a sóvárgás szülte állapot még türbotö volt, mert szerolmem nem volt önaö mert még raogsoin fordult eszemben, váljon ö la ugy érez-e, váljon 6 Is ugyopod-e? Do mióta orozni kozdém, hogy aa érzés vtason-ti érs4st kíván, hogy szümiuságot vízzel lehet éskejl is oltani, azóta leikora nyugalma eltűnt, a roiuény és kétely, Ciliit és Cnarfb-dís közt hánykodúiu, valj<<u ö is ugy érea-e, mint én, váljon ö i» ugy szerot-o mint én? Oh ha szereti o gonüulat égbo omolt a a mogdicsüQllek boldogság.U oroitoté volcn j — do ha nem szorot!. . l.-lkom tnoggör-nyed o gondolat súlya alatt._____
A viUg apró örömei, boldogságai nom gyö -nyörködtetének többé, inert csak''szerolinom-ben, aaerelmomnek éltem; ogynsp mint máskor otthen ültem s boldog valék, ha senkitől som háborgatva magam lehoték s szabad folyást engedhettem gondolatimnak | Ő csak ö volt a tarijy, molyhos azok, mint olfáradt madarak envhot keresni visssuröpülének. Hát ő gondolkodik-o rólam? ea volt anionja hosszú laorongésoiunek.
11a néha ogyütt ültem velo kertünk Uüs árnyában s nagy barna szuiueit, molyokben méla ábrándok ültőnek, rám tapadva látúm uiira tudom n;l, tnn láthatlnn szelleme súgta fülembe - O saorotl — Ünkéuytvlun örö-mitott sóhaj lebbont ol ajkimról, mintegy kérdezvén: mondja ineg váljon igaz o, uiit egy láthutlan szolleui sutog? A soliaj, » kérdő tekintet folébrosaték öt morongóséből, elfordult, nem szólt.
Nom volt as még szorolmcs soha, kí ''aslly jolokböl nom ast kövotkezteté, hogy neut ssoroltotík. Olil a ,r.s«rolem igon önző, azt kívánja, hogy a kit ¿ólok között külömbség ne legyen, hanem e^ygyé forrjon, ogygyó olvadjon, oh n szerelem Igen féltékefty, a legkisebb jolot Is balul magyarázza.
Máikor lantét virágot szedtünk, ö csokorba kötvo keblemro tüzó, s mikor már olt volt mikor már kábulttá tőn illata, lotépto onnan s szétszórta a pázsiton.
Mi volt oz? . . ez nem lobot szerelőin, ií játszik volom.
A be nem vallott szerelem Öri.kíla harc* ; roiuény és kétségbeesés, üdv és V.árhofcwt küzd elei-halál osutál, egyik pillanatban a boldogság, másikban a boldogtalanság trajd megr posatl a kebelts kérdezzétek iueg mégis azt fogja felelni; nagyon boldog.
Et oz így tartott suká. sokú 1..
Uyakrin bolo fáradtain a htiroabt, erős olhatárosás támadt koblombon, törik vagy szakad, de megkell kérdoziiom váljon üdv, vagy kárhosAt várakozik o rám; oh híss o kétség megöl, mlolőtt tudnám sorsomat l Rohantam, hogy elmondjam: olt Minka 1 nyissa meg ssivénok zárt könyvét, hadd olvassam, mi van ott rólam feljogyozvu I .. oh Minka 1 mondja, hogy siorot forrón, lángo-lóo, mint •«, mint az én szivein 1 vagy .,. . vagy. E szó lefogy vorzott, nom mertem tovább menni. Hátha „noinumcl felel! «kkor... akkor megőrülök, vngy szívom mugroped. Nom, nem, nom fogom megkérdezni, íukább hordozom a kétség súlyos koresztjét, mlr.t-sem rsjta megfoszittossetu j astán oly édes hinni| remélni, Jhisa azt mondj» nz irás is: aki hisa, aa üdvözöl, ki noiu hisz as elkárhozik. Eu hinni, romélnl akarok.
MognyugoJtam. Kínzó gondolatim, o fo-koto hollók lassan-lassan eltávoztak. l)o hogy is no? Minka mindinkább köaoledett felém, mindinkább nyájasabb, bizalmasabb lön irántam, hozzám simult, rám fűggeazté ssemeit, molyeknok ábrándos fényóboti ngésa mesevilágot láttam bonépositvo lebegő tündér ssolloiualakokkal.
Kolyl| köv.
(Epigrammák.)
Vlllaakák.
Harang1.
Test»4, még a»Ived Is éresbSt vau, fSd f/ir*g<,U mS
Mégis hány eaeren értik e s^fidohogAst,''
Hízelgő.

.Vátyol alá borítom a hiselgiít •a(twb«p Orökro I Néki, a S«lnl3nek igy felelen<ta''x bk»«. ■< őt méK tfirt aa ég. do aa én Sa(i«b>1l kivan Irtva,
Léid <» Ion n babér Udvlcleu élveidért.
ÜZLET IHIRNÖK''
NA0Y-KANI7.4A, Jan, irt. IMA. Habir a forgalom n«M itjut u>tg mindeddig JelentAkenyebb tArt, »• ¿rak »illír.Un maradtak, Anglia A* Xranctla ómig-gall OattekftlfetAtelnk miatt ai Arak még emelkedet-tebbnek vírhatAk, atArt ai Ar elétek fal etil aRj(AI/ alaptalaa. A buta ít ro»«ra fektetik a íőtulyl, még ai Árpa A* r-ab kevetebb figyelem Urgya. A kukori-caa la kovAtbbA kere,telik; meri n«u eléggé »»Ara«.
Jelenlegi Arak'' al»4-au*ttrlal mérőként a helybeli lattoai Buta —88 fht 6 ft — kr «6« 10 kr, dítéOkr. Kok 78—70 foutut 4 frt tO-18 kr. Ku-koricsa 84—86 fntfl -- 1 fl «0 kr J ft. 10 Árpa MrfO^ah«» valA, 70-73 font ífrt »0 8 ft,ÍO kr.Zab i4-47font 1 frt 70 kr. I fr. 80 kr Pohinka J /rt 90kr.8 ft lOkrVa-•auly fehér t> ft. — kr. tarka 4 fti, — kr. Uul*J nltO rendll mA''«Aj> 1« f.l — Btilvapilinka "20 foka rt-28 frt hordóval egylltl. rórkölypMInka 80 fok« 18-JO frt hordával együtt. Mi, lí -S0 frt. Dorkö ''¿l frt ttkürbSr inAuAja 6« frt, lebénbör 65 frt, llndbír 06 frt. borJnWr 110 frl
Borok . f. bír ét v.ir»« (tchlUer) 188!- A« 186&-M — vldAkUnkbell —toriai» 8-1* ftt. VillAuyi Ae »teg-nirdi fekde 1860. 16 ft. — tJj hani bor vörfta : A« f.hér 18ö7-JlklS-6 flrt. — Ualaloniuellékl borok
I80S- ét 1866.Iki febAr 8-1« frt aMukUt. Y|ai> 124 — — frt. kés — frt — kr. Köuíniégei gyapjú ha» tArSrviJAkl Ara — 6« frl. Fehér rongy Ara 11— frt — Vr. lekoto 6 frl 60 - kr.
iV-knnlsHAl plural nrak jnn. lll-éu.
Bor»A ItcAje kr. Lenca» ItuAJe 1» kr. Bab llo«A|e 7 tarka <1 kr. Burgonya méröjo — ft 80 kr. — Har-huhiit font)» 80 kr. Borjubui fontja 1 i kr. Herlés-hna fontja ti kr. Hialouna mAitfja 88 frt — kr. íí»lr fontja 44 kr KirAlylif.t 0 •/. inAtiAla 15 ft — kr. LAngllnt 1. ti mi iKJi 14 frl 60 kr. IAnglInt ?. •». min. 13 frt — kr. Ktemlyelltat 3. u. miatAJa 13 frt 60 kr. Zaomlyelitil •«. iniailja 1 frl 3 —kr. Kenyér-llnt f« bAr 6.1». IU. 12 frl — kr. Konyérllnl 3. •«. in, 11 frt 60 kr. Kenyérllul 7. •». m. 10 frt 67 kr. Kenyér-)lut 8. ««. inAnfJa U frl kr. — RonlAng 1. •«. 10 frl — kr. lto" lAng Vdik »«Am miaaija 8 frt ~ kr. — Knkorlc»ali»«l fontja — 0 kr. Arpa-laia fontja 14 kr. KOIaakiaa ltotéje 10 Ar. KittkAta f.uilja— Jt8 kr. Faolaj fontja 00 kr. Repceolaj fontja SJ kr. Lenmagolaj foutJ» «Okr. Cinkor 33 kr l)J bor Itc. 10 *r. O bor Itc. lft kr. IVill tör (tejAje 14 kr KanUeai atr tteiAJc 10 kr. Oaboua-pAHnka ItcaAJ« 40kr. Tírkrtly-pAUnka ItciAJa
33 kr. Rillva-pAllnka ItciAJe 80 kr. Ny.<r> faggy uiAitAJa 88 frt, — kr ÖnlttllfagygyA.gycrtya fonlja 0 kr, Petroleum fontja 84 kr. Siappan fontja 84 kr 8A foutja II kr. KewApyfa Ble 10 frt —]kr. Puhafa 81« 9 frt — kr. Nyer»f* 8U 8 frt — kr. Ka««An ra r5jc 36 kr. 8iAna raAatAJa 1 frt — kr. Htalma ro. — 70 kr. KenJer font|a 2A kr. Len fontja 60 kr. - • i ■ *
BOPKON, jauuAr 7-An 1808. Mai hetWAaAnink kü-lApiaerQleg volt lAtogatra; mAg ii a* Arak. emelka-dettebbok l5nek mint ai elCbbl hAtl rA»Aron.. Ét loa dig: lliua 84 —H5 ft. 6 frt. 00—70 kr. 86-87 f»t, '' 6 frt. »0 6 ar. »0 kr j 87 -88 fntoi 0 frl. 40—70 kO 89 fntot o frt. 80 kr. Hot» 78-80 fntoi 4 fr. 85-80 kr. 81-88 fnto» 4 frt. 30—40 kr-l Kukorica* 78—83 foto» 8 frt. 60-90 kr.) Arpa 70—7» into» J frl. 3 frt 85 kr,; Zab 44—46 fnto« 1 írt 80-90 kr. inA-rSnVAnt.
Bétfel pcnxárrolynin jRn, 10-én.
6*/ofe>oUtlqe« 60.7 5; 6*/, nom«. Vnl^attn G&.lß, I860 kl állkdalmi kölotöo 83; 60. Unkré»*vényuk 6.BB; Ji»toJínW»otl réia. vénjrnk 18&.—; Londoa 120.00; o«U»t Agi» 118. — |nr*ny dar.bja 6 frt 7*/,o3 kr.
Magyair érték papírok:
IV.li kor. bank 090 frt. l''citl iparbank 234 frt. MoHy, át. hitelbank 82 frt. Magyar biat. tára. Ü70 frt. Pesti biat. int. ¿60 frt. Alagy. ója*, vatut 81 frt. Budapcati lánoahid 800 frt. Pottl bank-íilogl. 98 frt.
"Koldöa aaorkoaatöi WujdlU JÓMff.
ti 2i a p t éi r.
Januar «-Ifl-Ag 1868.
httl.
Kaiból lka» uapt
iProletlini naptAr
OOrÖg-orott naplAr
iá. — I. vatArn. rltk. útin, — In oxcelio thröA». — ¿alh. Ai Prot K». Ki mikor JAiut 18 e»tt«nd8» loll LttkAca II. 48-M_0«_M». B«{Pl
TltrM
ItrMlitik napt.
Hold Ȓja
VaaAraap
HAtM K«U 8t«r.U
CaOtOrtOk
WuUk HjHaombat
t I Krnt.it pk Veronika itfla Bódog bit*. Bemeta PAl Mór Márctal (Uta Remeta Aula) PAur rom. «aAka
LfÜIüb
Vldorka
Mir
B«m«U
Oy8»!5
Ken. A.
Plro.ka
31 A Melánia 11 TT llebtoa
I Jaa. 1868 8 Sylreiter
3 Malackiaa
4 lő tanlT.
6 Theopbant 8 EylffcaaU
16-19
80. Kllacilm 88. 88.
23. 8. Vajéra
Yfuroti naponkinti menetrend ;
Indul N.-KanlatArál Iluda felA ; dílutin 1 bra 88 porcakor.
ii <»''»• 9 ¿''»kor [ | IlAet ,. reggel 7 óra 16 perckor
„ ,, délu. 8 Ara 30 „ , Trlctt „ dAlu. 1 óra 60 „
„ „ Mtvo 0 óra 85 „ Krketlk N.-Kanit»Ara llu la felöl: röggel 5 óra C perctkor
...... dAlulAn 1 „ 80 .
, „ »óc. „ dólbon 18 „ 31 .
I. .. e»t*8 7 » *8 •
,, „ Trle»l ., r»gg»I 6 «1 >
!. .. » 61 •
XI I H D B T fi S El K:
Oraiágoa vAaárok vldékflakín
JanuAr 1868,
13 An OySlMti I6-An Kapotvárott.
16-An NAmet-Vidon.
17-Au Kapomakon. 81-An Bellatlneaen. 83''in K. DAden,
. Deveuerben. 84-An H8gyA»tea.
87-Ao Nagy-KanlnAn. . AUó LendvAu. ''» SalgetvArotl.
88-An VaavArott. 80-An KapuvArott.
.1

Die billigste viiid beste Wäsche
Grosse Preisherabsetzung
der eritea «od jr«»Ua la Wie« beitehenden Lelnea WXicho Fabrik dei LOUIS MODERN la Wien, Tuohlatben Nr. II.
Für Herren, Damen und Kinder au Ausverkaufs-Spottpreisen.
Für Kchlbrlt, gute Arb''It und pa«««nd<. Pagoo» wird geranlltl, Irota d«a »0 lifrabge»et-ten Prellen, woKhe gewUt Jeden In Kretaunei« »etitn, und t» I drm kltlneten Vtranih« tu Katbbette''lungen veranla»»«« werden. Jirttolluugon worden uaok allen Klrktuapn, allen Aa-
foidcrungrn enttprwhend, rera«bd«t.
Heetdca, welohe sieht beite«» pattta oder «Ich» oonvenlren, können Mfort retournlrt werden. Fixe Prrlse, nellint für WiedervrrkAurer und Knufli''Ute unvei JhidtTlii lt.
Fertige Herrenheraden, besto Handarbeit. }{ Fertige Daraenhcraden, schönstc Handarbeit-
Jelentés.
Alulírott tUütnlottcl joiontom n nagyérdemd kíinüntégnok Iiogv Ssuinlmtlmlyon n piaexon fenriAlió koroikedóaom inollót
uri utczAbtin ogy fiok
Itt T ii ® fUszer-, anyag- 6s festék-
WeltfKERESKBDÉST
a,»Magyar Király"-hoz
eximeavo nyitottam, korotkoddaom oaikkoit n log«Uö rnktá-ral 1 ól süoroívón bo, naok minöeógro n Ic^kitUnöbbok. —» Kgy-ultiil kijoionlom, Im^y áruuaikkoimot «(Irü koroiottaígük foly-li''m u lugjuliVuyoaabb áron adhotooi.
Saombntboly, novomb. hA 1807. (4Ö-13-4) tlaztolettol :i
TotolB József.
WiUtg.rn-Lilnonbemden . . . , , anttalt fl. 8.&0 nnr 6. t.80 Kein« Porte mit Kaltenbrutt . . . »naUtt fl. 4.60 nur fl. 8.30 Velne Minder oder Bumbanrer lleuden an», fl. 6 -r- nur fl. 8.80 Paluo HullKadar Ldawand Ileutdvq . aptlalt fl. 6 — nur fl. 3.— Feine Humb. Ilandgi »plnnil-Hemden anttalt 6. 7.60 nur ll.''B AO Allerf. runib ttemden, tcWnet« Handtrb. am. fl. 10,— nur fl. 4.60 Au» Matter bMg. Ballit-^lnwand . anttalt fl. 13— nur fl. 6.60 BpoflaWIKIen In elegant gestickten neuettan llemdru 7, 8 blt fl. 0. Ho< bfeliM Hemden, allorneuoitet mit Traverbratl fl. 6 60, 6.50, 7.
Lelnan-Damruh«mden......antlalt fl. 8.— nnr fl. l.SW
Fcluo Scbw. li-rhnmilen mil Kallrnbrutt anttalt fl. 6.— nur fl 8.80 Nouo Fa^on reich in Hera gotllrVt i anttalt fl. 6.60 nnr fl. 3.60 Marie Antoinette, ana b<-1g Leinwand, antlalt fl. 6.— nur fl. 3.60 Uelcti''gctllekro f. Hemden, eleg. Kagon amtatl fl. 7 — nur fl. 4 80 F«lnito Parlaer Mode-H«mdei« mit Valanclen und »ehr folne Anta-de.it Hpcola''llUti-ii lu rrlchttcr Autwal 1 anttalt 16 uud 16 uur fl. 7.50 und 8.50
Damonbotei« aut f. Inem engl. Sbliting »ntUlt (L-8.50 nur fl, 8,— Holen aut felnitrm P^rkall.^fealkkt • aWatatt rt nur fl, 2 80 Kaloo l-eiiKavUaliunhoiMi J, >. ''. amiatt fl 6.— nur fl. 2.60
Herrrnbemden aut welttem Qhlrllng anttall fl. Au» fvlmtem frantKtlcheii SHIrtlng . amiatt fl. Heuelte I)e»t|m farbiger Hthideu . . omlott fl. Kleganto fXrblgn Bhlrtlng Hemden . . amiatt fl. Kohl frantöili.''hn ntiblge BatUt-Hemdan amiatt fl
■ ff *
Weisso und fftrbigc Sliirting-Hemdcja.
3.''^- nur fl. 1.80 Í 4.60 nur fl. 2.80 !l 8.60 nur W 1.80 4 60 uur fl. 8.60 0 60 uur fl. 3 6''l
j Ix ld-ub- »ell( 4eich g«M., ueutte» antlalt fl. 6.— nur fl. 3,30
Uainen-tlarcfienl
Neurit* f. Billhi-mden mit glatter Bruit fl. 3 60, Kalt-nbmit fl. 4 60
glatl, auch genickt A fl 8 blt 8.60 auien K». hl-Cora^l^ neue Faqon ;. antlalt fl. 6 50 nur fl, 2.80 Velnj ßatlit-Cora''tl» •''o^aateito Konn arntatt fl. 7,— nur fl. 3 60 Brich gut. Co,»eilt m. VaUqclf» amiall fl. 18.— nur fl. 5,30 b. fl. 7 Keine Damen-llar. b nt-Cortelli 4 fl.'' »,80 bla i 60 leinen DamenNachlhcmden W. lang« Ärmeln anal, fl 6.60 n. fl. 3.60 Damen-CorftU-Xacbtb. m. feiner Hllckerel an». II, 7.60, nur (1 6.50 Damen-Frlilr- Min toi, modirmten Schnitte» fl. 6, 0 blt.fl. 8
Aiueriknnixelic GmuiidheitH Klnncll-Ileiiitlon aus AtiKora-Wollo, dio achünatcn Muntor-I)c«siuB als nueb Flnncll-
ineketi und l''nterhnHen, beaendora gegeu Gicht und Rheuma, clcganto Formen A ß. 3, 4, 4''/,, f>, 5''/j feinsto Sorte.
0V Preise der Loinwand-Sacktücher, Tischzeuge und fertigen BuitWäsche. "M
Speolal-fletoMft la H«lrat(-AMltattua«*n, aU aaob a etaateittr Art «ad aaob Angabe von A bis Z.
Feine Webe.I.<;nwan<! 48 Hllca, breit anaUtt fl. 30 nur fl, 80 Gute l. Inrp 8avkt<lcbor, Ijt Datiend fl, 1, 1,60, 1,80, 8,60 Ein« filmto Web« 60 Ellen, brolt , . '' amtatl fl. 48 nur fl, 26 y VVlno L liion-Hatltt-SaektUcher, ; üitccnd fl, 8, 2,60 8,80, 3,60 Eiue Clarnltur, 6 Personen, Tleehieug , amtalt fl, 10. nur fl. 0 '''' Koitl^o BellwMeh« an» felJ»^r l^lnw., »owol Reit,, al» auch einfaeho Eine ÜArnltur, 6 P.rtoncn, Damall , , amialt fl, 15 nur fl. 0 <) na> h den neutsl''n gatchmarkvollu- n Zeichnungen, reine Handarbeit
nähme. Bei Bc«ti>llung> n von Herm-Htmden wird um da, M«a»t de» ilaltumfangc» criucht
kond^rn direct an da» Coiitral-H«ü|>t-V.''i»«''n.|uugs I>.-p >t ilct
C*. klr. itab. elsS amerk ii ang »aabadalommal birá
ANATHBRUXTSZAJVIZ
Dr. Popp J. Q.-töl,
g/akorld fogor»o» lUctben (8la It, llognerga»«« Nro 8 )
Egy Ijvefl ára I frt 40 kr. Csomagolási-dij 20 kr.
^ egiit i''.uriipin
rimlsek winden beleati«* «oifli'' foB»k'',"k8ftíyeU» ílrli^katM ''ioÄ »Ii»». Fílaldja a ayálkAt. mil\tal »»¿aAiyMuljk a w*Jra, ia alaposaa tiki
E Jelet «»er hire U haaaniUU 15 ¿%1 f. qn/lll/U* ¿ia lúl hatolt. KulOnOien jtleinok blton/ull mlndeanemll
V fl---.—, ,— 7 . »■»•»» in»,», at
, J oionlsiil ét vérsérv ellen. Fóleldja a ayálkát, \ ¡foakd képiédéte; Udltéleg, «t UJavitéla« bat it
biayzistél száratazlk. MluUn omo »„jvl, a fogak.-a et rit.ekr» »em-''iiikeji »em bal mardlag vagy kértíkonjran, a.inJlfdgv, mint a „íjnak foly tono, tl.i,ltd aaer. lt a IrgWe.ebb t.olgil.iok.t te.,I, e, „.ludtn
a legmagatabb ilntkoiig tolj— ¿p.Agbtn 4. egíaatígban Urtja. Hali" <77, ix i'' '' bl»o»VHvA.»>AÍ u/llalkoiqak ouuek ¿rlalmallan.Jlga •* ajaulhatóaaga mellett í, gyakran »ok noveiete. orvo.tdl randelteUk.
rogolmok, lytikas fogak racgolmozA^ára. ára 2 frt. 10 kr.
Anathcrin-fogpáatta, ára'' 1 frt Növényi fogpor, ára 63 kr.
A* .AaaÜwrln-eiAjvIi-. valamint
22 kr.
•X . Aaatberia-fpsp&MU
Be»tellung*n au» ilea Provlnaen g> gvn Na«b AuflrXgo bitte leb ulebl an die Ellla''o, ko
Louis Moaern, Tuchiaubcu Nr. 11 ill Wien, zu rich ton.
^P ''M» Najy-kanlzsán: Belm Já,»«r gyAgr.i-ri.,, Kotenbá«, Hoíenfeld j|A. Wajdilt J., Welitoh. Kciielhoft-r {■» Bclmart A. ura,k WtiVtMibon. Papáq: Taehepfn J., Suinpft O 6, l.fíwy I. urakqit, áe^rtWtMC «inger Zaia-Egereiegea: Antal V. gydgy„er<S.« Handler II. — lUjwesotán:
M.
Worli gydgjr»i4ré«a
Nnthlg. — Sümegen: 68
- Varasdon: Hilter gydgy»«erii». — Sit. öyirgyän:
Dnruer Kajet. ¿» filainbornky. T, gydgyuer4<< urak-
10-18
í. Figyelembe venni kéretik.
Iskolainoatorok 6» kántortanítók részére köahiányt pótló, fontos uj könyv megjelonése 1
WAJDITS JÓZSEF könyvnyomdájából megjelent és könyvkereskedésében kapható: MGXHAZI tónsKKöi^nrv,
JI. touineccii böviiett 8 ritdolgoíott kiniUaa, hzoiit-küic8ziuijilr<Í8Í képekkel diszitvo, Arit j k«•mén)- kfltésbm, nratiyityul nyoiuvn, mtik 00 kr
A KIK TÖBB PÉLDÁNYT RENDELNEK MEG, JELENTÉKENY KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK.
{sikcíséü:
n öJ"».
Harminc« tov/,bl> (lenredtem a mlqdlnkAbb crisbÖdjt «I
keteégben, t e»rn idd alatt aton baj<a valA tejilíi végett hUban Mrlein orrorUtt a Irghlresebb orroioklil. Klv/gre vis» anyertem teljes ItalUsoata rgy hitouyot nt6dt<er Által, mrlyrt tn egy lókat utatoll öreg Ung rí,, kapitAuynak kf''otfubetek i a mr/it in&r, mlutAn a 103 mAdsaert sok S/aqro. ddkkel kónillom, aion eUgUtrlrm t* Örömem van, hogy »tAmlalan tok kö. ttöiiö lev let kaptam átoktól, klhntk aaou niAilsaer káaonlikép orvoiláil tiolgA)tAtot t
KnneV kUretk*<Mi.>n /n lo»Xbbra I» kélt vagyok minden aien-redOnek atou kltBiió gy^gyinAd»»frt, birmeuteiitetl levélben bekiilJOlt 6 TiUrl «»Sir. 4rUkb?n tudUra adpl.
Oelsner Lajos
(48 B—8 i Berlinben, Nono fehöqbauier Sir, 18. 1 ''l''rd
WAJi)Il« JÓZSEF könyvkercskedésében megjelent s ugyanott posta ntján is megrendelhető: LENORMAND, a híres czig&nynŐ
■> * igiiíir.ontló
vetőkártyája,
32 »7.iiicictt kártyiWnl ós magynr nliiirAssal a inagyarAxattal
Ara 50 kr.
Wajriitft JózmoT kiadó-, lap- ch nyomdntuliíjdonoB Nagy-KnnizHiín.

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
3. a/ám, január 18.
íj
i -

Ti
/J
Ws''R V
wWsm
V-7 '' 4 »(
• <1 ^f,, vív li.
Kiterjedve ~
SOPRON- és VÁSMEGYÉKRE
Ve^yeB tartaamu hetilap
a szépirodalom, kereskedelém, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kóréWi.

T"

Me Nd elenJUt:
Minden »roabutJ4,
PH<»> Weit.
irodti «<m ktndci hivatal:
WAjntTÖ JOJWEF kflityvkereekeddeíben.
Elöázetési föltételek :
IWljrben h/l»ho» hor.liíjil U «i<Ukre po»tin kflkh* > Kfiai im : ■ « frt. — kr.
f.
Kfi
VÍ1 írre hTuejyedre - l , 60 .
Hlraetéaelc
A hat h»«Abo« petiUorírt l-»«9r 7 kr. «-•«or rt minden loribhl belkutiUárt 6 kr. Ilályfgdlj mlodvc 4zy»» belkUuteJrt SO kr. <«*• A .KJTU tW
rgj peUI 40r beltUtiet dg* 16 kr.
'' l i
• I A Alii . il •
I.. .
Előfizetési felhívás!
„ZaJa-Somosyl Közlöny1''
k I t o r j 0 <1 v »
Sopron- ós Vasmegyékre,
crlmil hetl-lap hetedik évfolyamára.
■ '' > '' 1<
Január—deozomber egész évro 0 frt. Január—-junius fél évro . . 3 „ Január—-martitis negyod évro 1 fr. 60 kr
i KérjUk a» «ItfíUotéuek mielőbbi szíves megújítását*- hogy n szétküldést lőhető pontossággal teljesíthessük.
niídotértokot gyorsan és jntánvosau közlünk.
Földmjyeléssol foglalkozó népességünk kiképezése.
Ko|>n»n monyéból.
I>apun)<r fonállása óla ''mindig arra tö-rokedott, hogy ngy a társadalmi, valamint a gHzdá*z/iti téren lol-,foltünŐ jelenségüket figyeilf szóm
nSWt kisi''l-ltOHHO , •—• igy okor.i''ii fog ugyan ott oxelokodni jövőre ís, és pedig a/.o''n fölemelt arányban, mely ujabbkori kítcrjesjskedÓHÓvel leginkább ö»**elér. I .:!...
Mi jelenleg egy oly időszakban mozgunk, moly mindon vidékon számos kísérletet mutat fel; — a mi'' ösjÜkngyan diosérotes, mert midőn egyrészről bizonyítványa annak, hogy ar. ember tökéletesebbre törhetni ösztönt érez nta-
f;ában, másrészről kételyep kívül ho-yezi, hogy az ember1 tottleg erőlködik egy kitűzött orélhoz közeledni.
A kérdés: „Minő eszközök emelik a kisitbb földbirtokos grtzdászatát?" legújabb időben több oldalról megszellőz-totott már. — ,Az országoji földművelési ogylet, a megyei egyletejt, a kormány foglal kosiak ezen ügygyei; nyilvános gyülekezetekben sokat Vitatták már azt, do még többet "ifttvk róla. Ez mindarról kozoskedik, hogy az illotékesok a s/akmáuak majdnem mindon jtétegoit ki böngészve, arra a moggyőzö.öniudat-ra jutottak el, hogy oa igy tovább már riom mohét, és hogy végre is egy határozott, messzo kihald lépéflnok kell meg-tőrténnio,
Tapasataltunk ugyan oson irányban némi mozgalmakat, azonban mindaz, a mi napunkig,történt, még mindig csak tapoguiódzás, Osak kiséríof, állapodás nem történt, az elh^liozőn ig^i, a va-lóságoa n\ég mindig,¡np.ni )cdoql9.t#U fol; —-tnár tt''keszthelyi ée dt»br<-Odeni országos ga?|Ját<*ati tanintézeteink, ekekint-'' vo aUÓl(''hogy nem ologondŐk, roih a va-lődiakj,^ miután nom a falusi gHjsda és fm, —habom egynehány jdtuódu^ kövesek által látogattathatnak csak.
Azon hely,* a hol az alap a kisobb földbirtokosok és a falusi segédmunkások kikénezésére lerakandó volna, tu-lajdonképon unnak, lorakatva kell len-" tio : nézetünk szerint a népiskola.
Ez a boly az, hol a falusi föld mi vélő első s befejezett kiképezést nyor, ennek kell az oszközöket is, molyok a kisebb földbirtokosok gazdászatát owclik, ti-állitania.
lípon nom lehotlon dolog a falusi ta-nonozokat mindjárt elojétdl fogva mezei gazdákká nevelni, miután majdnem mindegyik ahoz már némi alappal bir, moly öt oda képesiti, hogy később a mintaszerű mezei munkáknál íh magát kitüntetheti; gondot kolleno azonban fordítani arra, hogy a tanitőnak alkalma logyon a földészoti szakmával közelebb megismerkedhetni.
Eb ugy történhetnék, ha a két-vagy három év, melyeket a loondő tanitó a tanintézetekben .eltölt, az érintett ozél-ra fordittatuék; — ezt elérhotni azonban okvetlen koll, hogy minden tanin-té/otbnn a mozei gaxdászat szakmájára egy kUlön tannzék állittassék fol.
Kisebb gyülokpzetek, vagy alkalmilag a szomszédos birtokokra valé kirándulások osak ina gyakorlati kivitolro adhatnának felvilágosításokat.
A falusi iskolákba boltozandó népszerű mozőga/.dászati kiképezés nemcsak a kov.és vagyonosoknak nyújt alkalmat a szakboli kimivolődésre, liánom ogész tömegoknek, ezen pontra eljuthatni, mindezt meg kell mozdítanunk.
Nom volna-e észszerűbb.'' a gyermeknek, vagy az ifjúnak olboszélésokot vagy legmulákat tartalmazd könyvek holyott olyanokat adni közébe, melyek népszerű módon s alokban a legkiválóbb mezŐgazdászati oktatásokat s magát a föld mi vol és t állítja elébo? a többit megtenné ogy a mezei gazdászatban otthonos aépszorü tanitó,hogy a tanoncz-ből értelmes földmivolőt idomítson. |
Itt az országnak minden vidékein a népnevelés cmeléséro; alakuld egyletek számára tágos és áldásos tér nyílik.
Hogy a népiskolákban a tanítást idő-szorüloj borondezni lőhessen, míndonek olőtt árrá koll törokodnünk, hogy az azt hallgató gyermekekbe azon tuJomány oltassák bo, melyre nokik későbbi üzletüknél szükségük lesz; — s a falukon ez a mezőgazdászatbani oktatás.
A mezŐgazdászati ogyletek vannak leginkább hivatva ezen irányban kívá-lólag közreműködni, íiogy egyrészről közvotitésök által a szakmába vágó osz-mék tisztázása a népesség mirtdon réto-; góín korősziül tőrjön s másrészről,hogy ogyüttou a*.alakuló képző ogylotokkol egy nemzeti a időszerű kiképzési rend-szernok a népiskolákba való bohozata-bíra törokedjék.«)
ftennyire tőlünk fligg, mi mindon a népiskola ügy omeléséro ozélozó kisér-leteket a loghatályQsban pártfogol mik, osak hogy az illotékos hely ismerjo ol, hogy a népÍ8kolákbani eddigi növelési
«) kU*iv atk»lomm«l «1 nem hAllg»th»tjuk kij»Un-tonl, boj/ 8opromnegyíb»n tgy (»idsiijl cgytei »Uku-lilk ungroii 1» klrín»lo» volo*.
■ . '' I >
rendszer megváltoztatása olodábbozliat-lan szükségesség, és hogy a népiskolának utat, s pedig minél előbb utat koll nyitni.
A honvódügy ailOsa gyakorlati szempontból.
Mxnmbalhelyrál,
Vegyük fel újra a koldusbotot árva hazánknak még árvább és olhagyottabb védői, a haza hajdani dicsőségének fellegtől on egéről lehullott osillagok, a hazában hontalan borús arozu honvédek ! . . . mert újra beállott azon szomorú valóság, hogy hont nem találunk o hazában, mert mi, kik oly magasról egy hzent légkörből'' taszíttattunk alá önerőnkből folnom kolhotünk többé, — a kezok pedig, molyok lohajolnának fölénk, hogy felemoljonok, mogvannak kötvo, —• tehetetlenek. —
13ár elhullottunk volna mindannyian a szont.harozokban, vagy no születtünk volna soha, soha!!!
Nem kívánjuk mi azon kizárólagos szabadalmat (gyakorolni, vagy a kormány hatóságok ranyoniólag hatni azért, mert honvédek voltunk, — h honfi társaink háttérbo szorításával magunk számára zsákmányoljunk ki mindent, — do igen is fennhangon követeljük a méltányosságot és elismorést, mely fájdalom: még oly mérhetlek távol áll.
Nyomorult önző világ! mikor roskadsz ös*zo, hogy hamvaidból phönix-kínt újra szülotvo megváltoznál, h a modorn törvényok, és szokások holyott a természot, s észszerű törvények és szokások lépnének él otbo.
Bekövotkezett az idő, melyben a szegnek ki kellett bújni a zsákból, a végre a tnéznok is lokollott fogyni a madzagról, a megyei honvédogylotok osak guny tárgyul szolgálnak s létolök már osak a tolerantia tőrére van szoritva.
Elméletileg kimondatott az egész hazában a munkaképtelen honvédok ő Fol-ségo koronás királyunk által nagy lel-küen adományozott alapboli segélyezé-so, — ezt tudjuk minő ponton áll! valamint olfogadott elv a sors által sújtott nilívolt egyének anyagi holyzotén javítani szakképzettségekhez aránylagos álláxsal, de oz mindeddig osak a bonum sporatívutnok zártfalai közt vesztegel — elméletileg megjárja sőt szép és nagy-szorü is,,do gyakorlatilag, hogy érvényesíttetett volna, még nem volt rá példa, — ha egy kottö kivételkép kapott is egy falat panaszos kegyelem konya-rot, az c?ak arra való, hogy tovább húzhassa az ido terliQs igáját, « időt nyorhesscn.arra, hogy megörüljön.
Nem vádolunk ml senkit, hogy miért lőttünk nyomorultakká, de a viszonyosság szontelvénél fogva megvárjuk,hogy minket bo vádoljon senki, ha-sorsunkon jnvitni akarunk, sa jutalmat nem apro-teótorokban, hanem önérdemünkben keressük.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
"KT »»InlAn • Up • , • 11 a m l tartalmát III.tJ
kOtlettiéayek,
valamint vtdikl teretek, bJrm.ntre a kiaddkiratalkea .. kill.lcndrtk NAOV •AANIZHAiíA.
Mi kimondjuk nyiltan azt, mit ki nem mondanunk nem lehet, —nekünk nincs veszteni valónk semmi, legfelyebb nyomorúságunk, s zaklatott életünk, ex igen olosó, — amaz meg nem kell senkinek I
A* örök ¡¿azaág felöli hit mog van ingatva lelkünkben,*) h e megingatott hitünkben fenn maradt azon biztos reményünk, hogy létünk határa naponkint keskenyebb térre szorul <s hogy nincs :nár messzo azon idő, melyben megszűnünk a hazának ugy mint egyeseknek terhére lotini , . . . Vegyük fel újra a koldus botot.'', 1!...
Á hajdan ellenséggel, u most nyomorral küzdó honvédek.
Nevelészeti intés szülék számara.
A szülői szoretot gyakran nom tudja mitévő logyen, hogy gyormekét, legdrágább kincsét, megörvendUso. Es akkor néha ahoz nyrtl, mi kedvencéének ttstíleg és lelkileg ártalmas. Ez az ajándékokban mutatkozik, különösen a fölötte sok játékban, uielylyol jómódú szülék gyermokeikot tulhalmoszák. E tény valóban megérdemli az érlelt szemlét; mert a hol az ifjúság neveléséről van szó, mi sora oly osakély, hogy azt közelebbi szemléro no érdemesítenŐk.
A tapasztulás arra tanít minket, mi-szorínt az első benyomások legtartósab-bak és meg nem Hemmufthetőic. Ezért uiár a játéktól kezdvo mindazt gondosan koll kerülni, mi a gyermeki ozol-lemuok ártalmas irányt adhat.
CzélszerÜtlen a gyermokot sok játékkal ollátni, Iliivel már a „ u o k " ma-
! gaa gyormoki természet oIIoq van. E*,t.i. & gyermok, u terméczet minden egyes tárgyába élénk és orős képzelŐorejo által életet lehel és saját életét a. természet.tárgyaira ruházza át.''Étért is t» ó ; donhol talál játékszert és egykönynyvn hiányt nom szenved abban. Egy fada-rabooska bábja, egy kis deszkácska nzokere, egy dióhéj hajója; házakat épít, vizvozotéseket. és tavakat ás, kőén fadarabokból különféle alakokat állit össze és így naphosszáig is eljátszhatnék és mulatozhatna. A gyermek »okkal gazdagabb mint mi felnőttek. A madarak, a lepkék, a virágok beszélnek vele és ö azokkal is.. A természet minden egyes tárgya ösztönzi munkásságát; miért torhelnők öt tehát még a játék szer 8okaaágával, ha a természetben i turtózkodása már amúgy is elég játék-Hzert nyújt neki? A 8o|t játékszor által, mellyel a gyermeket megajándékozzák, osakís tosz szokások ébrosztotnok vagy segíttetnok elő.
A sok játék által nagyon könnyen szokhatík a gyermok rcudotlenféghez. Szellomo még nagyon is gyenge kor-| látóit, mintsem a sokaság közt foltalál-
| lY~S»to híwiak, meri •« Imne ... S<crk
Imtiui magát és it temérdek tárgy közt rendet tarthasson. Kzért minden öh*/.<>-vissza dobutik é« a gyeinmk sohasem tanulja meg a rend föliitti örümot ismerhetni, do annál hamarább ismerkedik meg a rondotlensóg fölüt ti gyönyörködéssel. Hogy pedigftpndeticnséghozi szokás egyhamar a gyertuokot el ltom hagyja, liánom azt a gyormok-koi ból a férfi-korba is átkíséri és rosz hatásait még osak ott nyilvánítja, mog Bem koll
cmMtenUnk. —
A játékszer sokasága még rongálásra és pu&rláaVu íh ingerli a ¿yWmeket. Ahol sok van, ott az cgyosnok, oseké-"Tyobbnok nincs értéke, ninos booso. Ila valamely játéks/.oro''élrongáltatik, meg-bciinnisittotík vagy dlvész, a gyermek azzal miltscm törődik, szánalmat nem érez. Miért is szomorkodnék e miatt? Ha a nagy halmaz játékszerből néhány darai» hiányzik, a gyermok még nem érzi ezek hiányát, vagy pedig osak nagyon hamar kap ahelyett kodv$» »»ülőitől pótlékot. Ily módon sohasem tanulja meg a gyermek tárgyai beoaét mog-iftnoi ui és azok birhatását bocslilni. Későbbi életében csak nagyort nehezen, vagy pedig íolnisem fogja felismerni a mértékletességet és a szükség és fölösleges közti megkülönböaéiil.
A. sok játékszer kövotkoztében a jryennck tevékenységi ösztöne osak hamar játékdiihhe változik át, a játarás-Jiosí szokik és osak mindig játszani akar, komoly és fáradalma» foglalkozások
cenk nchoicu Ivánnak tetszésére, fel nem
i
foghatja, liogy a legtöbb ombor éluto nem játék, hanem folytonos munkásság és szüntolcni fáradság közt folyt ol.
Ajttt^kféle tárgy által, mely a szomot, kápVá«fntja/ttr^¿rhiok íl^ytlirtcKlensé-ge ia sogittetik olő, minthogy ezáltal a gyermeki szellem tevékenybégo ido s lova vezottetik és egy tárgynál kellőon megállapodni nem bir. Későbben, ha u győrinek csakugyan egy éa ugyanazon tárgyra figyelmét hosszabb ideig fordÍT, tani akarja, ez noheaéro .esik, mivel szel t-mo már hozzá szokott az egyik, tárgyról a másikra künnyüdeddn ido s tova szökdelni: Eképon mogismorkedik ugyan aok tárgygyal, do u logtöbbel nem eléggé tökéleteaen ugy, hogy dolgozatai a felületesség és kontárkodás bélyugót világosan mututják. Eton változékony aág éa könnyelműség, ép ugy, mint más az ifjúságban megszokott hibák, későbbi napokban osak nehezen és sohnfcem vé^, kéjien törültotbotnok el.
Végre még egy F.zemlo. Jla a gyor-mok oly dósán mogajándékoztatik já-téksrerrol, mily könnyen keletkozik ínegelégületlonség nzzal, mijo .van, éa azon .kivánaág több és szebb ajándékot kaphatni! A régi s elavult nem becsill-tetik többé, szelleme a már birtokában le\ői tárgyak által megtompúl, mást, neki nj kellemet szerzőt, kiván, hogy ezt. is rövid, időre untatónak találván, < megvesse. Mily ártalmasak volnának a játékszerek, ha a gyermekben már aston kórhajlamot táplálnák, moly uajnála-tunkra táraaKágokban nagyon gyakran meg-tompultaáguukut lépteti magunk elé, I''Hdagogioe értelemben a játékszer a nevelő kezében azon azor legyon, mely nlknlnínt nd neki, a gyermeket a játszó szobában a''remi éa megolégültség nagy tanaival megismertethetni,''molyok jövő é!c(e felett határoznak. ím.
81 NO EK SAMU.
Hoti szemle.
Jatt ti a r 17. 1868.
r Vvttv/ífoa a forradalmi évekből « hadi kinyal ár rUon fpnmnradl követelések fejében 132 eaór frtuf Koit ful az országot pénztárból i''n(<lyrtf a péhíÖgy.^niator utálványózott.''»-^ <>K^V,AíS/.4g,Wn uiAV a nők It aokfélo hkzurd j.itnk^iij,r.M*y »k r«Wt. — Su|ilochta Ignátz petli l »''< >4 Vjgrju l I t l lg m: ut>gy 80 esor
Irtot hagyott jótékony ozélokra. — Győri megyei u(l«|>0k ő ml tg« hz ottani olvaaóegy-let vjéljaíra HK) Irtot adományo»olt, inidőn lagjánl bolépett. — A forradalomban sokst -»onv.jdolt nngyonyedl kisdodóvoda javára t><) ki•*>a «orojegyok hoesátattak közre. — Nney Váradon egy koldnaaaazonytól |cót győrinek ét egy nő magához vette, mondván j ez legyen az ón karáeaonyí ajándékom I A m. kir. vaauti felügyelőség hivataloa helyiség? Budán a vízivároaban 59. ss. a. vaii. — A Kisfaludy társatág jan. 29-én tartja évi közgyűlését, — A delegátío jan. 22-án ül össze, a egy hónapig Urt, o szorint február vógón fogna az oraaággyülés ismét tartatni. — A nagyérdemű kogyot tanitórondnok hasinkban JoUnleg 323 tagj,, van. — Peston h korcamai a kávóháni aenóazok ójfól utáni zonólését a tanács betiltá. — Algírban nagy az ínség. — Patton, népkonyha felállítása torveztotik. — Mikta otátzár holtteste basa-azállitáiára Tegothoffadmiral Párisbau Koth-aohlldtól 1.200,000 frankot vett fel kölcoön.
— Orossors?orőson fogyvorkozik s párisi tudósi (ások szerint a Szorbia által Lüttich-bon vásárolt fogyvorok oroaz váltókkal'' fi-zottettok kí. — üyőrvárosa 1Ö0 ozor forintot akar kölcsön venrii, azönban 400 ozeron alól uom akarnak adni, Ursuljon Nagy-Kanizsá-val, volna itt szükség többro is. —Az activi-tásban nom levő hadsorogí tagok polgári hatóságok aláfognak holyoztotni. —¿.Migiovicz incognato Lombergbon volt. —Napoloon császárt ogy Ida óta igen esdmOolödrtnok írják.
— A székesfehérvári gdzra.ilom cgCazon Joégott. —A zágrábi országgyűlés a királyi loirat fololvasáiával nyittatott ineg, inoly-szorínt országos küldöttség által koadjo mog ismól az 1800 ban fólboszakadt Magyarhon-nali ogyezkodést. — A linozi püspök as ot tani lap ssorkosstöjót Irásbolilog moginté hogy szabadelvű irányáért n hivők nemcsak oltiltatnak annak olvasásától, do a »zorkesz-tő egyházi büntetóssol is fog sujtaui. — páríe egyik piaczán forradalmias tüntotés fordult olü, szuronyok kai kellett a tömeget szétoszlatni. — Lüttlchbon furcsa halotti Jelentós adatott ki: ugyani, a szomorú jolontéson mindjárt kijolentotett, hogy a mogboldogult után nincs örökség, a hitolozök ozennel ór-tosittotnok, a rokonokat no háborgassák stb.
— Láttuk a „Borsszem Jankó" és „Pecso-vloa" czimU élozlanokat, molyok az „E. K«z löuy collogánkkal ológ találól«r fiosamodott ószjáratu ós olvotmnodott gyorsuk vallási reformazerü müveknek mondhati ik molyok a fnvolitás6au korosik az élozói, goromba-ságbA« a humort s orónygunybUvban a jöl-oseségot.— .i i;.....
A hajó törósok száma csak az angolpartokon a mult óv ban 2917 volt. - „Ludas Matyi el Ion sajtóport indítottak „hogy jött lét-ro a vegyes házasság« miatt. — A dohány-tormclós saját használatra 10—70 Q ölnyi tordléten szabad, ha a családfönok férfigyor-mokoi is vannak, ogjedul magának 20 [ ] ölnyi térben lehet. Kogyasztáai Ulotók azonban íizotond« - A hajóraj Miksa osassár holt-t.-stévol Pólába jan. 13-án megérkezett« lö-
- Or. Szóóhonyi liéla allitólag Algírba mogy ismét oroszlán vadászatra. — A bécsi dolegatlók január 19-óro hivattak össze ö Foltógo által. _ Egyik ki. váló könyvárusunk QríU Károly üoíbol utóda 3i éves korában hirtolon moghalt jan 12.
Zala-megyei hírek.
— A nagykanizsai városi tisztújítás megtartására folyó 18G3. jauuár hó 30-dik napja van kítUsvo As olnöksóg által.
— tía laton-Füred on a fürdői kápolna közolóhon jégvormot akarlak ásni ét kosorü visforrátra bukkantak. E* Ismét nasry elö-nyo a fürdőnek.
—•.Halálosát. Alig hogy eltomottük a kotttgvok olőmosdltátán annyira fáradozott lleindl Károlyt, már is ujabb veszteséget jelezünk, ugyanit a nagykaniztaí lakarék pénz-tár érdemdús pénztárnoka s tevékeny pol-gártársunk Kaikor Józtof hall meg t közrétz-vóttol kisértetott a nyugalom helyére.
— A zákány, zágrábi vasútvonal
— mint a bécsi „Eisonbahn Contralblatt" — hallja államköltségon fog kiópittotnl ét on-nek etsközlé.ét a m. kir. minittorlum a Weikerahoim liontoux féle ooniorthim róaté-
ro mértfóldenkint 860000 forintért engodó-
lyezto. 13.25 mértföldnyi hottsutágu, kezelését .» déli vaauttártaiág voazl
— »tati.tikaiadAt. A Nagy Kani-zta vároti kapitányi hivatal általunk meg-koreitotvu levón kövotkaz« érdokst adsto-kat nyertünk : lÖGO-ról maradt olintózotlon klhágátl bünporl tzám 20; szaporodott 1807 év folytán 1272. összeson: 1292. tzóbeli tárgyalát után bovégeztetőit: 1221. Ezen számú porekbon a vádlottak azáma volt
szomóly. .Szabadlábon tárevalíttoli 1260. fogva 199. Alá, bíróságnak Átadatott
69; tzóval mogdorgáltalott i 635, ártatlannak valótiltatott: 260.. Elogendö taiiukk»! bebi Konyítható nom volt: 49. — 1—8 napig büu-tottetett: 312. Pénzbírsággal fenyíttetett: 190; testi bUntotéttel 44 lott fonyitVo. Ezek közt férfi 830, nö 210, ötazoten 646. Klkitérto-tolt mint holy - konyórkoretot ós igazolás nélküliek 472. Büntetési pénzekből bejött a kapitányi hivatalnál 456 frt 13 kr.; ezou Otnfog a holyboli közkorház javára adatot» át. Eni»yi ügy ellntézéaéro két ogyón van alkalmazva : a kapitány és i^nok«. Hajdúk
atáina U osak é, két öímoster, ! dobot és
ogy siállásmesteri h.tjdu.
—• E (fj o ii j o g uj i t A s i ünnopóly. A mull azámuiikban elöro jelentőit az itteni íz-i uulila templombtn t»rf»adó ittonl tisztelet az izraeliták ogyonjogositása mogünnepléaó-re f. hó 12-én, délelőtt 11 órákor igen szép rendbep ét üniiopólylyql tartatott majdnem az ötszés isráéfitá és nem csekély számú kor.közöntégjolenlótében. Tisztelondő Eassol Főrabbi ur ez alkalommal lelkesült és jolo-non szerkesztett beszédében kiomoló az egyonjogositás törvényéuok örvondotea jo-loulőaégét, minthogy as nom as elmúlt abao lutistícus kormány lyándóka, roolyot ismól vísszavehotno, hanem az alkotmány helyro-állítása után mint a szabadság ét móltányos-tág elvének kifolyása, a magyar tzabadolvü képvltelö testület mindkét háza által elfogadtatott éa alkotmányos királyunk által szontoiított törvény mogvitázhatlanul érvé-nyotjét visttavOnhallan.Mogomlókoztoié hall-gató''i, hogy a zsidó vállát tőrvényei általá-notan a felebaráti szorotot, do különösen a hasa szarotet és a polgári kötoleiiégek teljes!(¿RÓt paranotolják ót hogy azon nép. moly vallátáhosl. ragaazkodáaaért életét ós vagyonát as üldözótok tölét kortzakában áldozá fol szá mtalantzor, ugyanazt tzük-''«4g esőiében hazájának vódelmozéso és uiog-montétéro temdi. A betzéd után, mely inély bouyomást t< tl minden rondü halgatóira, dőrék dalárdánk Kölcsey hymnutál ónokló ol oly korokdér in dallamiaa öttshangzással, iBolyot eddig ritkáu tanaistaltuuk nyilvános olőadátaiuál. Erro Lichtteheín rabbiho-lyottes jól szerkesztett magyar Imát mondott ol Felséges királyunk és királynénk, a királyi család, as nlkotmányoa minisztérium az országgyűlés mindkét háza, végül Magyarország összes lakosaira ét várotunk jólótoórt. Azután az izraelita köztóg jolos kántora Karesmarof ur a jól bogyakorolt énekkarral több héber Imát ós rsollárt ónok* le oly gyöiiyördbu a mint'' a», tőle hallani szoktuk, a népbyianus oléneklóso ós a zárima olinondAsa bofejozték a magasztos ünnepélyt. Künn nemzeti zászlók lengtek.
— Zártkörű táhozvlgalmat tari Január 28-án a salalővői járásból! uri-kör as alsó-lendvai „koronához" ozlmzott nagy voodóg-1Ő teremében. A diszos jogyokeu o szép mondat olvasható: Légy víg, őszinte, otthonias ót szabad I — A nagykanizsai vendéglős, ká vés ÓS mészárosok egyletének választmánya Január 23 ón rendoz „fényes tánczvigalmat" a „Zöldfa" vondóglö nagy toreraébon. Belép-ti jogv 1 frt. Családi jegy 1 frt 60 kr.
— A nagykanizsai országos vásár, ez évben az első, január 27 én leond.
— A t o r n t-ö g y 1 o 11 b á I r a 1 meghívást olőbbí lapunkban mogomlitettak, molyhos azon mogjogyzést tesszük, hogy- családi jogyok estvo, Jaa 22-éa « pénztárnál nom adatuak ki. — A nagykanizsai polgári ogy-lot fobruár 8 án a ^Zöldfa" voudéglő nagy toromébon zártkörű tánczvigalmat tartand. Bolépti dii 1 frt, ottvft a pónzlárnál 1 frt 60 kr. a meghívó jegy elŐmutatáia molUtt bs-lépti jogyok válthatók: Bolut Jóisef gyógyszerész, Hotonborg ForonQz, Fottolhofor J, ót Halfou Mór urak korotkedésébju.
— A nagykanizsai gymnásiumügyi bizottmány mult vasárnap délután ülést tartván, több rendboli ujabb adakozás jelonto-tett bo, molyokot rószloteson fogunk közölni.
— Kut hy Emil houvódfőhadnagy uagy-kanistai lakos folyamodást adott bo az or-szág^yüléshos, melynok tárgya as, hogy ama hegy, melyen az Erdély mogmontáséro siotő Bem legelső harcsa után mognyugodott a melyet akkor a kegyelet Bam-hegynok no-vesott ol, ozea történelmi omlók vlsslhoté-tánok Jogába vltssahelytfztonók. A Baoh-kormány ast it olkerosztolto másnak. A történelmi emlékek helyreállítását jogosan várhatjuk totak üdvözölni lőhet aa intáskedést, moly a hasa mátik tsálén Kulhy Emil honfitársunk uomos ösztönből kelatkoAOtt figyelmo által nyort ujabb ólotot.
bolo kapni. Engodio mog Szorkotittő ur, hadd irjam lo így levél alakban, kis lévul feleroazlvo, némi fützorrol izetitvo híreimet, tán érdoketebbnok tikorül lennem. Aztán már caak a változatotság it vonz. Aat már tudja ortzág-világ, hogy óriás fuvataiuk voltak a mult hó végén, hogy utozáinkon egétz Davalagiri, meg Himmalay* hegy-láuozolatok koietkostek, s hogy egyik hás-ból a másikba melisssünk térrajz, távcső ás delojtü kellett. No erről nom is boszálek, ugy is olmult. Elmúlt az it, hogy Rubos ol-hagyta városunkat, — tőt megyénket, a Kaniztára költözött a „Zala-Somogyi Közlönyt" megbuktatni, as igaztágot és Üdvöt Zalairiegyénok megteromteul t & „programit u" közlött vitágrendilő dolgokat mind va-lóailnl, — orrfll som kdllene azól&om, dohát nom állhatok ellon, hogy no gratulájjak N.-Kaniztának. Ugy láttzík a nnemo"profot*" olvo it rejlik n praktikus manöverbon, — do kár volt szórúl-tzóra vonni a közmondást, mort azt ugy is lohot értoni : „nemo profota ibi, ubi noaoilar." Egyébként ml o^ak Örülünk os uj óvi meglouotésnok I — A közéletből — általános érdekű osoméuyokből kovéa ujdonságunk van. Szóban volt, hogy színészek Jőnok ui óvro, — do biaouy o napig hincs sonki. Bízottmányi ülés ''csak jövő hó elején lesz. — Hanem igaz, ogy érdekes dolog mógia van, mit omÜtés nélkül nem hagyhatok. Bál as ígas, do etzine ók. ozél Mkin-teléből említésre méltó és dicséretes. Ugyan is a holybelí izraol és keresztény ifjúság ér lolinlségo as előrehiladt kor cíimélt saját-jaul vallva, hogy o felfogásának.; f küjönbon régi mog^yőződósónok ia mintogy kózzol fogható kifejezést adjon a nagy közönség előtt — as ogyenjogositás örömére jaa.'' 21. fényes „ogyosülési táuoavigalnat" rondot jótékony czólra, A közönség, melynek néhányaiban as eszmo, annak nyílt kitétele stk. stb. kis msgUtközótl aaült, — ma már bolotörődik s készül a bálba er^on. Ugy hisisük as orodmény az eszme és czél-hsz méltó loss. Es mott — a vissiontláiásig.
'' " '' ^ h.
— Tánesvigalom. A csurgói „Dalár-i da ogy lot" te vékony válatatmápya^yfM^ágos honvéd-alap Javára január 29 ón az egylol nagyobbított helyiségében" táuozvigabnat tart. Belépti dij 1 frt. Tekintve a lolkot dal-egylet jóra való törökvését ós a kitűzött no-mos czólt, a vigalom látogáiott leoud.
8omogy-megyei hírek
Knpoavár, Jan. 8. 1808. Ha a mcgtzokottt alalib»n, — a h. jogygyol elválasztott szakaszokban adom hirüímet, oly vékonyan osík ki tudósításom s a toká mog-! szakad l köziokodét miatt oly régi dolgokat } kellene közlonom, hogy igy nőin U luerok
Sopron-megyei hírek.
»A soproni kor. ét iparkamra a lefolyt 1803, 1804 ét 1806 évről a kamarái kerület iptr és korotkodolmi állapota Iránt n keret-kedolml minltlorhoz intézett jolentésái kinyomatta. Eton basánk nagy rátzóro, iiovo-zolöton Sopron, Motony, Vas, Zala, Sofn^gy, Baranya, Tolna, Veszprém és üyőr vármo-gyókro terjedő jolontétből a logközelobbl napokban ui érdoketebb adatokat közlendjük. El nom mulatzlhan''uk ázOnbaa «^suttal abbeli fájdalmunknak kifojozótl adui, hogy hazánk kamarái ogyáltalábau 4 statistikai kimutatások kótsilétóbon igen lanyhák- Ha nom is kivánjuk — mort ezt hazai Viszonyaink fojlotlensógo nom engedi klvániiuulr, — hogy minden kamra évenkint kimerítő |>ontoh jelontáit nyújtson, három vagy négy évről bizony lehetno egy-egy füzetet a Uösön-tóg elé torjoiztoni, mi bizonyára a, kamarák nóptzortiiógét ét mélutátál a nagy kösön-tógnól ép ugy, mint a tudomány otnborelnél nagyban olőmozdítaná. i 1
== ü n g y 11 k o s t ág. E hó UM* tó Itteni őrseregből való köalogóuy saját/agy vo-rével kivégozto magát. Aa már o folyó Jióban a második öngyilkostág, mivel pár nappal azolölt ogy jpolgárember kötól által votott végot életének. — Bzóp''kezdet e* iü ávbon.
= A magyar vaspálya kölrisöu, moly aa ittoni városi tftoáosho» jogyaés vágott korülvén, uag/ kodvozósnek Örült a otakugyan novosotot öttzogok Írattak alá.
=a Kutyaadó. Daczára, hogy a kutyaadónak réttint valódi, rótsint pedig osak képzőit ellontégol vannak, mégiaótondetob-bon mogy végi» annak vóghoa vitele, mint vártuk. Sokan önként fizotnok. sokan ugyan
ÍJrölvo. Sok kutya, molyokáok gazdii nom solnok, avagy nem akarnak fizetni, elpusa-tlttatlk. — A mily igas os, aB ügy még ma minden nyllv. holyokan napi Ixisiiáddá vált; reméljük, hogy os nemsokára mát boszéd-anyaguak fog bolyét engedni,
— Porlokedéo. As Itteni kathollo. igazgató ás á kathol. tanári kar köatftt már hosszabb idő óta kemény vita koletkosett. Valamint a „Testi Journál^ ugy aa „0«dou-burgerBoto" i» már több i*M», saemrohá-nyásképw hovetőn kikelt as igazgató IiIva-talboli kötolosségeiuok durva megaórtésoi ollen. E dolgot a lakosság megunvá átt a U-nácsot adja a t. ez. tanítóknak, J«o*T zók Ügyeiket egyszer már saját körükben és no torV.toltesaék velo a publikumot.
»a T A n o ■ v » g * l o in. Sr.oinbatou jan. 11-án as Itteni Ouaino toroméban egy jogAtxi UticuvIfAloin tarlatott, a moly arai előkclöb-belukhez számítandó. — A hölgyvilág nagyon saAraos vnla a » ti a t a 1 tánczosnék nagyon szép rózsakört képeztok vidor hangulat a a mulatsAgl k»dv reggel m 8-dg tartott.
iiuHoVoUii o gy I o t.SzilvAssy ügyvéd at Áltál SÉorgofcAO kezelt uópnovelési egylet Soproumegyében, bAr Iassu, do biztos ImU-dásokat tok*, s romóljűk, hogy Gróf Szoohé-nyt JAüos idolglonei elnök ur óvató* vezetó->o szép eredményokel hozaod létre.
i=i F a r k a sok. An idői szigorú tói iz erdőaégökből »zokatlnn vondó^okot küld a •IktAgba. Fo/aö-Pulyán ós llitaing novü faluban több farkas láttatott.
« ShÍiiIuIi. .Múlt hólon színházunkban uz Ismert komikua „dlo schöuo Hulone" novü daljáték'' adatott,liftl>:ír előro látható volt, hogy a »alutér jól inog Iónon telve, annyit raégsom várlupk volna, mórt a ház kól ostvo nlatt tömvo told volt látogatók kai. Mi csodálkozunk, ha már nem la ar. éWŐ est, de annál Inkább a rnásodlki eat eredményén, mivel akkor a zo-nóu kivülaa egész caináliuAny uotn órt sokat.
caSoprouban a községi képviselet la-nAcskoztnAnyAról aora tapasztalnak somuiit. Ab ilUÍo i ipegjolooő gOeuonburger Uoto" minden tokintpibou igen kozdotlegosoii szerkesztett lap, oson valamint inái tekintetben nem érti feladatát, a városi tanáoa eziránt tótlou marad, pedig viros atyáink tanácskoz-mAnyai M tuácateroraou kivül ia találnának óidukoL
l-l. V . I
Vármegyei hirek.
* Uj Hí. - HAromsAg - a a o b o r. A uzombatholyl városi fötóron egy a város méltóságához illő gyönyörű 8zt. Háromság szobor fog felállíttatni, tnelyroSzaniszló n.-vá-radi püspök ö mlga a midőn oz tudomására jutott, 600 ft o. ó. adományozott. — Sok ily lolkes fiipapot a szegény magyar hazának.
* llo n v é d bál. A Vtteniogyci honvódbAl február 2-An nagy fónynyol fog mogtartatnl, melyre a hölgyek magvar ruhákban fognak megjelenni, — a frakkos dumákat a p-tre-KDülyuies kosarak molló Ultotjük. — ürül valóságos honvódek fognak egész honvéd öltönyben aa ajtónál állani.
" Farkasok. Hidvég tájókán a napokban farksaik mutatkoztak, s egy arra utazó ().... uerü UiAt nagy lóinülűtbö ojtottok.— Egymástól wogijochok.
* 1'' rnloiUsi bál. Folyó hó 20-én fó nyes protoatAua bál f"g a azarvaa-voudéglő-ben tartatni.
'' Koiiioi tény. A honfiúi köl''tlosaég toljositésénok szép példáját adta Zittriöli lloiiő helybeli ÍUazor kereskedő tir, ki o honvodegylot irodája rósióro nagyobb mnny-uyiíógU irodái szereket Ingyen ajándékozol! ji jüvtíro is aiMgát orro kőtolozte. — Itt nzu-tAn elmondhatjuk, Uo^y a legfiatalabb inutat példát aa idő»ubbek neU.

TARCZ A.
Végszó E.....-hoz.
KljoUeiu még egjmr. . . »-gyiier b utuljára liuoial l 5 1 o 4 i
A.Uu clkSlUltnl >»4<m Uj.lra
y.gj u+f* fol4n«k.
Itt tagjUH gjitno^o, wort ÍOlJulr* kOitüok Ajnsrolml-idon. .
Ut»o hoiiM fájó h«)dofiigom • » • n t j «, K o J v o • saoralmasvwl
U«ndoU* • rá mlkAp t««r»lUI olykoron, Hl nagy volt aslrlángodt... Midin aa «Is 4 o»Ak »UtalUnt ajkldon: Ml v«lt Tal|«wi«d t — Te l(ju valál mii, ■ as .l»*ngfit • * k a I Ktf*mU4 rifto ...
KI ast U, U U(*4 oly forrón •»•reUlt K o d v •» aa*r«lw*>«int
Ulti k«U«W «Urnaat • »pfyoyU uapot.t. . . Baly*dl«m roloa «1. —
Vagy a« ig karagj« i»Art u«i>'' «ujlott agyon, Mlnlhogy «kin öl all
h,hol vagy lagjfigibk gyftugyhiia
Hol ragy 1 « g • » « b b Utnf JU<>| plkaoaak U<tt«1 0UIS karjaid K o d r e s iitr.laiKBl!
Kirabollak tol»w ... t*UpUk kcblororil Aljú kirOrSmu«! \ r.,|*
FeUjtro, hogy h*n>ar U <* r » a d A , n a k l u .1 u 1 A \ • 1» u | l o l I I e f q I. —
Nvo tudnak db »*«k o n * t> « n i 1 ogyeL>et| B a»t, hojy «»faetApjem I.rgrAg«$ ».AlAl U Alkot ll«u«i»«k K o d T «I |i t r o t lu o * fl m
U moll, Hogy imádjalak, Monla.lj4.il, örjOagS Ulksnaak 1 . . .
Vagy, ba nlnca .ktgyalnifl ?, ¿li ollad kl (AklyAjAt KtfAradt Allemnek. —
D* Ingyen Atkoaoll.kl olyuobíiaobot K j I « 11 hfl »»Iramon,
Hogy vAlnl koltalott iiapIStlan lolkodlQl Ködre« iitrtlniliiul — <
8ZKNTK1KÍLYI AURÉL.
H&rom hónap története.
Egy ifjú nnplójAból. Uornngöatői. víg*.
11a sóhajtott: raogkordoAÓu», kiért? Nom fololt, do rám uáaott s kiolvastam szóméiból, hogy a sóhaj nom irAntami köiönbóisógbÖl szárransott. Ha ábrándiai kö«t lestem meg s kérdezém: ábrándjai köió boloazövödtem-e ón ia? — nem tagadta, kia angyal fojóvol igent bólintott-
Igon, öazerel, ón szorottotom ! — igy gon-dolkodám — s nokom koll-o több, kell-e, hogy sióval valliabe, mit aaomoi.aroza mio-don mozdulata elárul. Nem, nom 1 nokom os olég; én tudora, érzem, hogy szorul ós bol-dog vagyok.
Boldog ig voltara, mint oraber o földön lehet j do tán nom is o földön jártam akkor, hanem ogy más világban; igon, ogy raáavl-lágban, tündórorsgilgban, melynek vakitó fényű napja: a aierelem.
Do bár mennyire ámítottam magam >t, hogy nokom e* elég, azivoinbvn újra és újra vágyak támadtak, nyugtalanító vágyak, bol-dogságom koronájából hiányzott ogy drága gyöngy: a bovallott sxorolom csókja.
Ez som késett soká.
Qyönyörü tavaszi eat voltj un ég boltosit mint egy ropnnnt kápolnának kék kupolája törült el mz illatárban úszó föld fölött, a pacsirta estimáját songé feun a magasban s a fülemüle mélabús hangja „glória"-kéntzendült inog a bokrok csendülto magányában hova a virágok illatától mogittuault aephir szállt nyugtlomra.
Ábrándos eato volt.
A város kétkósnapl zajától menokülondö a házunk végében elnyúló kertbe sétáltam ki.
A fülmülo upodtf danája kösé nöi hangok csongoty ü szava vegyült, önkény telon indulók u kedvos hangok után a uiidün a rózsa-lugoshoz értem akkor haltak ol lassan, mint szollö nyögése o versszakass végső hangjai:
Íkl engem ugy aaoreaaon Ire, balra hlr, Aralnl éli norelnl tudok Nlues oly férfi aalr.
A lányka, kinok ajkairól o panaaVoa szavak folytak: Minka volt.
— Hiszi kegyed — szólitám mog a» ol-mélázót lulll vén uijIIó u gyöp-p.tmlngra, hogy nom volna férli sxlv oly mélyen, lángolón szerető Y
— Ei lui ucm hinném ?
— Kis hitetlou ! ugy uic({kclleuo gyösuöro, hogy l;igyjen.
— Es ha uem hinnék aszónak ? — ellonko-tik tovább a kia kogyetlen, pedig hangja ol-Arulla, hogy mennyire hinne. — Oh a aaó könnyön elröpül • ki vádolhatná bo, ha nom mondana igazatV
Nom szóltam, aaivora lázaam vort, hangosan dobogott a megfogván a lányka ki* fe-Jót szivemhez szortlva susogAui. Oh halig«sd hallgasd, mint yor, mint dobog I llégen, régen vártain o pillanatot, hogy folnyis«*« keblem aranybányáját kérvéu fogadd ol o kincseket, vagy temesd Örtikro ol, hogy ott veaaMiiek a asiv feuukén I
No tovább, uo tovább-autlogá a lányka lataudan lAtaaau— mert raagrbped á ssivom a felzaklatott éreolmoktöl I. . Oh mily üdv, mily édes volna folytatA rövid asünot után koaoraol egyik kezóvol szivére vonva a másikkal átölelve — most, igy o pillanatban inoghatni, — igy téged Ölelve, röpülni M örökkévalóságba a ott M idők végtelenéig hallgatni kebled dobogáaát.. Oh boasélj, beszélj aziv nekem aa édes szorolomröl., Oh mi kéj, mi üdv azt hallgatnom azt. . oh bo>'' azélj, beszólj ;..
Lassan, mint szellő sultogáa a lombok kö-zött, haluk el onor ajkainak ömlengései a án lehajolva átfcaeUdmUli angyalarozalra egy végtelen csókban olvadtak össse ajkaink.
— Oh do boldog vagyok 1
— Es én teAltalad.
A fülmile dala újra mogzendült mellettünk a rózsabokorban, olybúaan, oly koaerveaen, hogy azon gonaolkoaAm, hogyan fér meg abban a kicainy szívben as a nagy fájdalom. Ugy. szántuk, ugy sajn<Utuk azogényt; hihetőleg ami boldogaAgunk látása tette oly boldogtalanná, párját airatta, kodvos eaorotö párját, melyet vadölv ragadott el.
Ki bittó volna, hogy ogy hónap mitlva An is sorsodra jutok, hogy ogy hónap múlva én is elvesztett boldogságomat sirotom-
Csak az ábrándok einboroi, csak a költők, kik tzerettuks viszontszorettettok foglalhatnák szóba akkori érzeményeimet.
Miro eszméltem, mire gondolkodni tudtam a nap már rég letűnt az ég azúr tengoró-röl b utánns, mint őrlámpák, kigyúltak a csillagok mlliardjai,
Szótlan indultunk befelé, de hisz mit ia beazéitünk Volna.
A kert ajtóban aaasonyom jött elénk.
— Gyormukuk — mondá nyájasan — hol késtek oly aoká?
— Sétáltunk kodvos néui — felelt Minka — oly azáp az est 1 . .
—> Na, na — fonyegeté még tréfásan, — szeretitek a csillag ragyogást, lomb auaúgAat ugy-o? Épen keresésedre indultam.
Jaj! kedvos néni, csak ucm hivé, h^gy el-vt aztom ?
— Ami nzt illeti, uotn sok kell, h«gy «1 higyjem. Volt egykor egy tttndor kiauaszony és egy. ...
— líigyj», liagyj» kedvos néni — mondA elpirulva a kis lány.
— Na hát majd máskor mesélom ol, moat jer voudéged érkezőit.
Elmentek; én kint maradtam még AbrAn-dozván a méla hold ezüst fényénél. Ki lohot a látogató? — Ki, mit tarloaík aa hoaxAm ? — Furcsa, miholyt az ember szorelraes, mindjárt miudent szerotno tudni,'' mi kedveao körül történik. Hátha most ongom látogatna meg valami Jó barát? Ugy van ugy, öt ia ba-rálnéja jött meglátogatni, a ki keresztül uta-zik, vagy tán itt ia luaraa.
Ily gondolaton közt feküdtem le, do Almám nagyou nyugtalan volt. MAr korán röggel kint valók a kertben s tegnap oatei sötét gondolataim n>ég nagyobb orővel rohantak meg. Ki lőhetett a látogató? . . . 8 moat már hiába lörokedtom elűzni azon kérdéssel: hát h most ongemot látogatna meg valami jó barát? mert kétségbe keadém vonni azt ia, hogy nő látogatója volt.
E gyötrő gondolatok annyira elfoglalának, hogy a pompás regg, moly máskor oly ma gasztos érzemény.ikol keltett Uonuotn, most hatás uélkül voll roárn. Épen befolé indulók, hogy munkában kerossuk szórakozást, midőn Minka szoiuközt jött vclom, arczán komor gondolatok folhöi ültek, melyek azon-I bau azonnal eloszlanak s a kodvos vidáin uyájosság foglalá ol trónját.
— Korán keltol I — »»óin hosaám.
— Oly szép a rogg, oly alkalmas az ábrándozásra — válasAolúin sötét gondolatimat oIUzqÍ törekedvén. — Mióta látásoddal sze-rolmom lángra gyúlt, azóta oly kedves nekem a korány. Oaazehaaoalitlak a hajnallal, a rózsával, a harmattal, uiindenool, mi szép a nagy lermészotbeu a mindennél szebbnok talállak tégedet.
—■ llizolgö! ámitani Akarsz nemdo? Ob ba oly gondolatokkal foglalkoznál, nom ülno homlokodon az a sötét folleg. Mondsza csak, miért a bú ?
— Tán álmám oko»á?
— Tohát álom ? oh én nagyon azoretem hallgatni az álmákat. Halljuk, bálijuk! mit álmodott aa én kia bánkodóm ?
llevont a lúgosba.
— "ttzomoru álmám volt. Drága kincset birtam. drágábbat életemnél, melynek bírása üdv, eívesstéso kárhozat; őriatum, mint a lleaperldák az arany alaaAt, szívembe zártam, hogy minden voazélytöl megóvjam Aat. 8 imo midőn az áloi ssememre boritá aötét fátyolát s kiucsom őrasellome, lolkem, aa álmok tUndórorsíágábaii röpködött: ellouségea kéz f.ilvágta aziviput s kincsemet tolvaj kezekkel elrabolá. Én nem tudom, do ugy érzem, hogy oz álom toljesülni fog, ob Uiu-kn to volnál az nlvoszeiidÖ kinoa I
Minka látszólag elkomorult.
Hiazoaz az álraokbau?— kérdezé azután.
— Nem, álmokuiik nom szoktam hinui ; a tost bilincseiből ueg*zab>dult lélok önkény-telun képei azok, do éu soaa tudoos, mi bal-sejtelom súgja fülembo, hogy moat aa egy-aaer tuliesülni fog, meglehet tán tegnap.oatei gondolataim, melyo kkel elaludtam. Mia-kai neked aa esto vendéged vultl. .
— Értelek, féltékeny vagy.
— Meglehet, féltékeny ¡de tobel-e embernek nem féltni éleiét, a te nokom több vagy életemnél.
— Gyula, én téged szeretlek a saerolem őrületével, a boldogság idea kínjaival, sse-rotlek azivem egész rajongásával I.. Kell-e több? — vagy mit mosdjak, hogy a kétség terhes fellegét eloszhsaam aaivedből?
Átölelt a én görcsösen aaoritáia keblem-bea, mig ajkaink üdvöaitő kéjjel olvadának egybo.
Szép élet volt az! —a költök megtestesült Almai
Lnilkem a kéjek tengerében fürdött, mégis opodt, sovúrgoti. Minden nsp ujabb és ujabb kételyeket gondoltam ki és miért? — azért, hogy a fentebbi jolouet naponként ismétlődjék. Minden uap újra eljAtszottuk a még som vált meg szokássá.
Végre a sors m>>girigylo!to boldogságunkat, ürwöi kevort örömeink közé.
Égy hónap mull el, uilóta a bevallott ase-relem mennyorazágában éltünk,anélkül, hogy máa állal haboriUttuuk volna, mint az önmagunk állal kigondolt kndélyek Által, de az ia csak Azért törtéut, hogy uj vallomAa és uj csókkal aloszlassuk.
Egy napou siObAjAba lépvén, öt könnyezve találtam.
— Mért könnyea aa An kis egyetlenem — szólék hozzá mogosókolván rózsás árosát — mi bántja aat a kis aaivet, hogy barmatoani kénytelenek azok aa ábráado* éj-azomek ?
Ml ti ka sóhajtott.
— .Soa, nem felel az éu boldogaAgora ? Talán c''»ak én mltaiu okot e könnyoző ÍAj-
dulomrn ?
—r Igen és méceotn.
— Ilogyin ói''lsom ezt? — kérdém eiodAl1-kozVü.
— Hi»/od, hogy szeretlek, a e azorelem boldogtalausiignm is! Gyula válnunk kell.
— Ab a rúgi a még is uj jAték van kAaatt-
löben ?
Magamhoz öleltem a boaaau csókot nyomtam aikniro.
— Ugy, ugy — auttogA — szorít», saorlU még jobban, szorítsd ki lelkemet, hadd haljak meg kArjAid között.
Megrémültem o lAzaa szavakra.
— Tohát nciu játék?
Nem, vaIó, lugirtoaatoaabb való, mit mondók, imo olvasd anyám levelét.
Elolvaatam a kiesett kezemből, Minka könnyezett, engem némává tőn a tompa fájdalom. Minka elvolt jegyezve.
Midőn fájdalmam elaő rohamai elmultak, vigasztalni kezdém: No búaulj édesem 1 a sora távozni kényazerit, de a távol aaért nem válaaat ol, az oraber nemeaebb része a azollem előtt nincs távolság csak aaereaa, szeres a éa a távolban le egyek leezUnk.
— Én azerotlok, szeretni foglak, e aaero-lora legyen gyilkoaom bár, oh hiszen oly édes mOghalui szerelmedért, szorelmeddel.
Még sokáig vlgasataltuk egymást ; hej do szomorú vígasztaláé volt azl
Másoap eljött anyja; még egy forró öleiét, még egy edes csók a aztán ?— uem láttuk többé egymást.
Félév raullel; a család, melynél saAllva valék, lakodalomra ment. Minka lakodalmára. Szivem majd mogsaakadt M óriAsi fajdalom súlya alatt I
Férje lott, ki moglAtogatU,
Ál main tehát valóault.
Imo aaerelmem története.
Ifja valók, még alig huss ávea ás Már érestiéin kellé a legnagyobb fAjdalmal, mit a világ adhat. Sok Idő folyt le azótA, sokszor virágzott ■ hervadt el a mezÖ, do esi -vom aobél az idő be nem gyógyitA.
HA rom hónap alatt elvirágzott életem ; rövid tavasz, hosszú ősz.
De Azért no vlgaastaljAtok, vigaaatalAara nem azoruttAm, ah merteaeket az édes kino kai nem adnAm aokaknak boldogaAgaárt,
Nyílt póata.
A ,H«lnhA* 5llS»4Ab»«< o/ln<l AUlkAp jOr*ad.
— B, B. A .léit feliül ¿let'' érdek.-. Urcaa ealkk Mossak. Kérjük a többit Is í a leánykérés, lakadalom, usgAlkergelé«, dlssnétor »*».
— H. H urnák. Magán.le.slel írnak.
—t 8». ar Ssonsbatk«!/. ás ♦l»e««tll lcrelekcl nem kaptuk még meg, do a.ért a lap tüldeUk aa lllelíknek.
— VSlgyl. VeséreMkket, a Uvák«l kirOak,:
— A .Pomorye ss«rkesst8/<h»v lntés«U nyílttéri fel.séllalAet a kapoerAH nyomda 0gyre.«t3)é45l tér ssSk* mlslt lapunk jfirS számára ragyaak kénytelenek halasstanl.
NyUt tér.0) Nyilatkozat
A mull évi nl''osti Hírnök" 27JÍ. szAmAbsn raegjelont I.aknor Endre ur felhívására.
Minthogy a magyar ujaág névtelen tudóai-tója a fennobbi fölhívásra, — a kiheit tulajdonképpen a folhiváa intéztetetl, — oz időig uem válaszolt, kényazoútve Vagvok azon tényálláat, mely ama panasao« felaaóllalást előidézte, a nyilvánosság elé terjeszteni.
Miután hazánk szent ügyéért harcsolt, s elvéraett honvédek lelki nyugalmáért en-gesztelő gyáumlAákaa egéaa magyar hazában megtartattak, mi (a, v**m*$y«i honvédek önnek ünnepélyes megtartását * székes egyházban kötelességünknek tekintettük. — Ennek folytán egyletünk tagjai engem biz-tak mog püspök ur ö Méltóságánál as ei érdemben szükségesnek vélt «r.gerléimét ki eszközölni. Uajtáreaim megbisáaát toljeeí tendő, kérelmünket oson szavakkal terjesztettem elő. —
—• A vosmogyei honvédek nr. 1848. és l 84 9-ik é v bo n otvérzoll bajtársak lelki nyugalmáért gyásaroiaéi aaolgAltatnl óhajla n a k, — köuyö rögqak nai«serint<) méltótAga est megengedni, a n >. i r á u t r e u d o 1 k ez n i m A 11 ó * I a a i A k.
Kovid szünet után 0 méltósága ezen va-la»zt ndá „ó u n o m r on d el k e z h e t o mu — folytatá tovább, „mert katholikus ogy házban a kalholib usakért imádkozhatunk; aat pedig osak ludja, hogy a honvédek közöl I más hitűek i a voltak." TanAoaol vAn to-^v..bbi „Logjobb leaa hagyják abb<
•) A> III k,5.1611. kért nem T AJ lel (•:»l»»^get »
h. .k.
r. * c g í • * dolgot vagy iu o u j *) n o k u l>* r Myk b«^-,
A v4rí.« <}gy»*e''''iiMÍ"t indoktalan mog t.igxliW nntn''lra meglopott, hogy'' kóroluiiink tátno gálánkul cink esőn «savukat hosliattam íty.l» r- Mnoi tartsunk minden feleliará-tünkért iinildkoini, igy tanitollnk honnünkot
«yrnuek kv''iphV^n.,7-
Rtt*o| ojfAt V''^íéd bovógíődötl, «5» én kill
dőiumuk ji''Ui^k O méltóiig» megtagadását éji n^ry ndlnin oltí, vnUmint axt mo»t leirtani, s ok kÍMt,lm**i>lt«|ji js ol miudasoktiak, a kik * tóny állást ajkaimról hallani kivilnták „j Auihár elmondott oaot, Lskncr Endre urnák íp vgy; tudomásául csött, mint ni.in-dcnkinek ><z oraxitghan « k<>*.ja /ndigimtióval
ia találkosolt, — s mé^ ia a tény csáfolatára vagy vlaszftvönásárakflxvctvo fotlil va lettem.
Ila tlaítclondöiégod n magyar ujságbfth niegjolent csikknek ezáfolutát tölcm várta, i — nagyon csalódott, mert azon cclkk a tóny- . AllAtt óppon ugy, caak inAs azavakkal adja; elö, — azon ogy kivétellel, hogy ezon vak „aa régen volt irt«ét nom u£y van" a pArbezzédben nom fordultak rlií.
Ezon htln'' előadóit nyilatkozat intóatll izol-g A íjon jövőre, mert valamely megtörtént dolgot, meg nom történtté tenni akarni, bili1 törekvéa!
A megtagadás okAt fejtegetni mollőzöm, mert az az egyh/tz dogmáiban gyökeredzik,
'' '' ^ -li/..____ íj-.....aíLÍj __n''''. '' » < i
ez podíg olöltem iamorotloti, a*ért csak ft'' I elvérxottokórt. —
közvóloménybon olötUnedozö megjegyzáao-kot hőset* fel. '' ! M i . >■ > > i ''
A gyAazmiaék mind a két magyar hazában megtartattak, és pedig minden egyházakban mórt nem lehetett ezt h szombathelyi székes egyházban ís áliitctos üimepélylyol megtartani, ha önnek abpos és meggyőző kifojtó sét a folszóllalAa tartahiiazxn, akkor talán a közvélemény fennebb idézett megjegyzésével felhagyott volna. —
Tisztelendő Lakn''or Endre ur tüntetésnek nziinozi a honvédek buzgóságát, sr.ent ihlet oz, mely varáxskint inonnyböl szállott alá minden magyar ember lolkébe, hogy imát menesszen a Mindenhatóhoz a szent ügyért
Móg azt is mogemlltondőnok vélem, hogy felszólalásában előforduló ss^val kit «kart tisztolocdő ur sújtani, — igon helyoson te szi, ha oson véletlen tollába csúszott ssót vissza vosxi, mort « kösvélomény lép köabo és a sújtani AkaróC stijtnndja.
Azon meggyőződéssel zárom bo sor«íuiat hogy jelen nyilatkosatom a közvélonióny helyeslésével találkozik,egyssersmúit fclkérom tisztelondősógét; hogy polomiája fonalára csomót kössön, minthogy senkivel olKitotní nom lőhet Azt, hogy n gyássmiso. mogúrtá-»a a székesegyházban, nem tAgadtntgtt volna meg. —Kelt «sombathelyon, lSOBimuj^r jf,
UJVAKY ISTVÁN,
vasm. honv. egylet clnöko.
" NAtU'' ic \XT7!öá. januAr 17. I8«8. A gabnad.let e h^len rAltoaatlan volt Oyér hocatal, »»ilird Ar; a kukórk. a w^.ie keroMtt volt, • mintegy 20,-26 kir.nlvwvlk.jJ.lt. Kgí«»bon ví*o láthntö él ére«h«tfl még piaciunkon ia hogy a baldxá^ ket>ulél>e''n \áltn-,10(10111. Hiliito «ánnvedíleg liat r»Ank a va««I-IgatgatdjAg felniete«*'';^, mint o» •> ut.lbM napúkban I* tn«gt<" rtlni. • I
Ita a klllflHl mielőlib klelégitre, nem
Je<*, a kuk''»ik«<ra keiül a »or, mely olci.t Xr'',<nAl fog» a hi üilrlrn alkalma« anyag le««. Mái galmane-tatlekt>én ke*é« tovékenység mnUtkoSik. mert a gab-n»(lil«l etejit iuir kloicriWo lenni Ht«*lk.
JeUnlr^-i Arak »l»j.»i;«*trUl inSrdki''nt «'' helybeli píftcouJJu«« H6 - - BS fn* 6 ft — kröCrt Í0 kr, B ft 00 Kr. Roti 7«—70 tontot 4 frt i ftt 10 4 ft SO kr Kn-rlrta 8i - 85 ftitft S tt lOkr 8 ft. ÍO Árpa aerfdriihe« W, 70 — 7.1 fon« .» frl ~-í! 8 fl.SO kr.?,»b 4fi —t7í"»nt I L 70 kr I IV. 8 » kr P .li\4ka 3 /rl 7i kr.3 ft — kr Pa-saly frkír 4 H. kr »«rks 3 frl, U Vr. Ouhd M rrndu «.\J» 17 (Vt ~ 8allvap*llnW ÍO.
oVil'' ífl ''.''8 '' fit h>r>liv«l « rgylilt. főrkOlypáliok» 10 fokú 18 20 frl h.ii.t»v«l e^ylitl. 19 ft.Mkr
Jioik''i ü.''i Irt (k.i)l>.''!r mi^o.va öl Irt, !eh<»biít t''l fit, linéUr 66 fit burJubOl 1Í0 fit I
ÜZLEI T IKIRK1 ÖK-
línlj« <0kr. (inkor 3t kr UJ bor lto. 10 ar. O bor IU-. tö kr. IV.ti lör ite.íje M kr ^»nl»«al a3r lto.íje 10 kr. 0*bonn-|>Mlnk* Itc.íje 40kr. Tdrkaiy-pilleka Ito.iJ, S''i kr ''S«llva-pálinka ltr«4>. 80 kr. Nyer» fa«Kr ni/ixiAja 81 írt. — kr (inWtttagyg/iWgyerlya fonlj» 0 kr. l''etrolnuiu fontja ít kr.. Hfppw fontja 20 kr a . fontja II kr. Keményf» d|e íl frt — kr. Puhafa ö''.o 8 üt — kr. Nycr«f* »lo 7 frt — kr. Faxán m r<"ije 83 kr. R«4na mt«»*Ja I írt — kr. Haalma m. — 70 kr. Kender font|a 11 kr. Lan fontja 80 kr.
'' I ■ . .. h ll ..,/•••» ; • 80PK0S, jan. 13. t»08. Mai jól inegUlogatott he. liváairoo ílíuk vAtolvigy ur«ll|»doU a annálfogva aa A/ak, neveietesen a buiiuál Unyegeaen feljebb a«ill-tak. A fogyaaatáa fSkápen a kerísete''n ve«« rí«*», mivel a rakminyó''k'' már nehán/ gyéren látogatott heti-v/Wár k»veike«Uben nagyon tlrltoUek. Atak kével-ke«rtk: l)n«a 8t-8& ft. 0 ftt. »0, Q.tQ kr. 84-87, fut« li frt. 60 kr. 6 VO tr; 88-89 fntoa 7 frt. 20—éO Ko«« 1i -80 fntoa i ír, 30-60 kr. 81-82 fntos * fit. 10-10 kr.; KnUVle«* 78—8ó fntos 2 frt. IW, 3.10 kr, Árpa 70-72 fnto« 3 frt. 30 8 írt 60 kr,; Zab 44-.40 futó« 2 írt 2 frl 10 kr. uWrSpkínt.
»ort.lt. feMr vftrtl« (nchlller) 11H2. 4« 1868.kl — vldákltnkbeU —termi« 8 — 12 frt. Villányi it »««g. • lArdi fekete 18«0. 16 ft. — UJ Imnl bor vöftSs (■* fehér 1847-dlkt 4 frl. ¿0, 6. 00 UalMon.uslIékl borok 1803 <« 1805-lkI fehér 8-lSfrt «kAnként. Vl«ti 124 —- — frt, 1<4» — ÍVt kr. KSiSuaé^''S gyapja ''ha> tArírvIdékl Ara — 6« frt. »''ehir rougy Ara II — írt ~ kr. fekete 6 ftt. 60 — kr.
, A/,<knnÍE»nl pUcsi «rnk jnn. lS-i''in
Hor«i iteéje »4 kr. Ix>ncso it-.-iéje 14 kr. Itab ilo<é|.< 7 Ufkaé kr. Uurgonya mérője — ft 80 kr. — M»r-b.hu« fontje 20 kr. llorjubu« fontja 28 kr. Scrt^a-hu« fontja «4 kr. Btalonna inAtiAJa 38 frl — kr. 7.%Ir fontja 48 kr. KirAlylUit 0 mA>«AJa 16 ft ftO kr. LAnglIaat ),ss. mA''«Aj» 16 fet — kr. Jrtoglls (t 2. «<■ iuA««. 14 fit 60 kr. /.««iulyeU»*t 3. ««. mAa«Aj* 14 ftt — ki, Zsemlrsflss''l 4, s«. mAnAJa 18 frl 26 kr. Keuyér-lls«t fehér 8. ss. m. 12 frt 60 kr. K,-nyérll«a «. s«. m, 11 frl 76 kr. ''Konyérlla»! 7. ss. m. 11 tV» — kr. Keiiydr-! isit B. at. niA''-sAJa 0 frl 26 kr. ltiialAng t. s>. 10 frl kf. Bo»a lAug 2-dlk'' mim mA«aVJa.8 frt ~ k •. — Knkorloxaíl««! fontia — 0 kr. Arpivl»ra fonlj« 12 kr KnleikAla lleiéje lOXr Ui«<kA«a fontja — 18 kr. PJblsJ fontja 60 kr.''^epoteolsj fontja 82 kr. I>enina^<ilaj
Hér»«l péiiz.irf >ly«iu jnu, 18<áu, 67,moUllqes 60.20; 6% nema. kölatön : 6&.20. 1860-kl álladalmi kölcsön 83 : 80. bankrészvényük 6.72 5 hUolfnlézetl r^sz-vénynk 185.70; London 120-4*); ozüst áglc 118.70, arany darabja b frt 74»/i« kr.
Mngynr érték puplroki
Testi kor. bank 680 frt: Peptí Iparbank 222 frt. »ísgy. át. hitelbank 79 frt. Magyar bist. társ. — frt. Pesti bWt. Int. 240 frt. Magy.éjsz. vasút 74*/is frt.ftadapesti lánoihíd 384 ft. I>cstl bank-sálogl. 901/, ft.
Felolőa szorkoszt^ 1 W*Hlt>« Jdsaef.

HC e t 1 n a p t ö, r.
Januar CI9-25-lfl (868.

ipl
s. Ti. vil.linAp ilsk. Illán. — Omn. terra! K»t K A k iiieniiy.J. lt., 1->:, Jé», rncík. M III 13 -IV, l ~(! Kv. J, elh, N.v. II IV, tt-17.
7. ti Kor. J.''2 t Kíraim
I ntja
WsVániap í"i. I. sí. fltve
2illiliílf.l KAI., és Keh. 2 I tKrdd |Ak»«'' asila
ts;0»ftt8rinl< ''n. ''Ami. elj. 24|Péiitrk iflmólh vsjftaomk.tt |Pát.forJ«láaa
!E 2 4l»r
|FAh. Ö« I H (iyörgy
lÁtfllC»
''Vi ue/r
llnuiko jKelielnu {Pál for
''.1 l''oli.UCl.
¡10 Va«- li.
11 Tl„.„l„«
|i 2 TíIíAiia
|I3 llrryilila
26
¡20
127 Kxekia»
''•»H 8íA''1. ki«.
''."J Sab. Bo 1 Heb.it K.
-11 P
11 1
Isii
i
''w
IJW« li''i I Ifi
Vasúti naponkint! menetrend:
Indul
l''lrkei
K.-Knnl««Aidl Iluda feUi délután I bra 22 ptres>»r. „ „ „ eatve 0 órakor
Héra ,. rrcgel 7 ¿ta 16 pereikor „ „ ,, dein. 3 ¿ra 80
Trie»! „ iWIu. 1 Ara 60 ,. ,, „ etlvil 9 Ara 26
ik N.-KAiil««Arn liu la f.-WI: reggel 6 úr» 0 percakóf „ ., „ délnlAil 1 ,, 20 ,
líéf. „ délboil 1« „ 31 . I. eitvo 7 „ 28 .
„ Trie»! ,, r<«gr| f> ,. 21 .
délbi-n 12 .. 12 .
Országos vAsársk vldiküekőn
Január 1868.
81-én llellstineien.'' 28 ¿n X.-Uédelt,
v Uoveceerbpn. 24-én llt>gyé««eú. 37-éu Nagy-KanlitAi,. , AUd Leadván. , 8«igetvárotl. 28-án Va«vArott. 30-An KcpuvAroU.
.-£ I R I)
>
DBS
T Él S Él K:
Die liilli»-,sic nuil beste Wäsclic der'' Welt
Figyolembo venni kóretik.
lakolani^sterek és kántortanítók réar.ére ko/.híáiiyt pótló, fontos uj könyv mi-gjelcnésn 1
WAJDITS JÓZSEF könyvnyomdájából megjelent és könyvkereskedésében kapható:
EJGreKuáLSKX DÉir^EJICXCÖI^rY-V-j
II. Ictcmeson bövitett « átdolgozott kirtdiíw», azent-kcrcAzititjiírilai képokkol díszít Ve, <\'' ! '''' Árn : kemény UfltéKben, nrnnyityiil nyomvn, chiiU 00 kr.
k KIK TÖBB PÉLOáNYT RENDELNEK MEG, JELENTÉKENY KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK. I
1 silíeíség gyógyitható.
Ilaruilnut ivpM lovAbb sienvedtí-ni a mindlnkAbb Crisbítíít kétségben, lum Idl »Ull a-on n vali «eifltí1» vÍRott hlAban kirlsm or*oílA<l a I. ghWscbh orVOaoklél Klvégr" vi««/nnyerten< telje» balUtOMS rff hlion^oa n(Ad»Mr Alul, melyet én egy sokat utargll 6r«g leng riaají í kVtno Irliiuder 0<ler Kumburger H,Vi«i|eii ar.«. fi. 6.— nur fl. 2.80 kajiiiA''ii) unk k<4tdnh< l.''it 1 « iu««t luAr, miulAil a«on mWa«ert «ok « enveT j Pelnc l{.>IU».(er l.eliirrsR > .Homlen . an«tatl il. 6— nur fl. 3t~. íj Ükkel k.iiMUm, a.on olégUteleift ''« drJmi ni van, h >gy •«AmUUn «ok k.i- í J Felnő K imb. HttAdgespInnsvIíhíud««), aO«latv II. 7-60 jjnr il. ,3.60, 1
..........Alloffl nunli. Uentdcn, «.-liHnetf jltniUrb. an«. fl. 10,— nur (I. 4.M''
Aiis fviiistcr bal?. Uatlat U-löv s:«d . áhilajt II! 13. nur ll. 6.AO ft Hiio.-lailUtén in i<l«g«ut K.ítUkt ii iieueJtcil ffeiniVn 7, a bis (1. 9. ?» '' llocbfelne ltemden allornnueste» mit TrAVi rbruit II. 6.6. fi 60, 7. i{ ''> f v
»Olli lev, let kaptam H«okUl, kIVneW atöA iliAil»«er h.«ftnl^Véi'' orv''u«U«l
uelgAI latol 1 .........1 . 1.
Hunok-köfi''lkoitíbrn én tovAbbm i« kén vagyok >i)i)iileu »xrn--vedtliiek utóit kitüiiA (ryófyinódX''.rI, Wiuionli «iti-lt iuvi''-íb<li bokUl.''.Ott 6 /1U1I o«|ir. 4/Ukbtju UJUra adni, 1 ^
, 1 üelsner Lajos
148, i
llurünbeu Nüun ^aboqliautur 8lr. 12. 1 Trd.l
SRILER PÉTER
H
,, óre* ós orőn)p.yósz
li«alvl*tiel jeloall a na^yArú.-inrt kOi«i|iégurk. iuU»eriiil a legújabb WÜ alkattal HUjÍív «q^w,,é- n.bb helyin megvi««gAlt
icikiiiinyofl torony--én várórákát
I >i||j»jn C!W. »«i 1 * A<yka''l'' klllfiníélo nsi;y«Agokbaii a légin
>iyw>.ibb Ai uixllct cIaiíJa.
T''.hb uagN''óhli rAro«bau iltertatl MsonyltvÁnyokkal Olrtán, amin re l»íU)i,yvl kottK-gleli hogy a reá b|s/U>dd Jne^reudei.''«iktl * I
uajry lil! •S-Sggal é« ,l«lj«« uiegejéícdéa o liAjlai.djA vígre.
tisztult mrgren lelök, hogy a uiegtemlelri nll.il
fi,á\»l % lo. ii.l4 «lAoila^iok uii.rtiiy''l«éj^rCl. valamint ax
Grosse Preisherabsetzung
der ersten und oröittn In Wien begehenden Lelnen-WKschs FsbMk des LOUIS N0D£RN In Wlsu, Tuoklaubsa Kr. II.
Für Horren, Damen und Kinder sty Ausverkaufs-Spottpreiaeiv
Filr K.ihllifil, gute Arbeit und pa«««ndi Kh<aii« wird gerantir!, trots den so herahxe«el<ten l''reiaen, wel.ho gotrl«»;Jr^ni in Krataunen Sttxen, und b. I d<-m kleluati-ii Vei«mho au Xl«hbral"l|.iw{''>> veranla««en »verdm. lintellungen werden uarh allen Richtungen, allen Au-
, ''•.''.•>^>»011/- 11 < Ut>|>re< heh.l, Vrlarudrt.
Hemden, welche nloht besieg Je» iAtr nloht cosvenlren, können sofort retowrplrt wer4eo,j.\- : ''; J Fixe l''reUe, «flbnt tfOr''Vv''ictlcrvfrkftufvr uittl Katiflcutc uuvcrAudrr|it''b.
Fertige HciTonlicinüen, beste Handnrbeit Fortige Daiucnlicmdcu, schönftte Ilditdarbelt.
Welm^Aru-I-olnenlifnulcn . , , , l , anstatt (I. 2.50 nur II. 1.10 { Lclncn-D.i menhemden »Ins Hqito n''ll Faltenbrusl . , . au«Ult il. 4.60 1111/ Ii. i.M''i Fein« ßchweU-rheuiden
'' • ■ '' * ) L *
Weisse uutl farbige Sliirtiilg-Hcmdcu.
Ilrrrenbuniden aus welsaem Shilling ansUlt fl. 3,— upf fl.
Aue iViinaleei l''ran«Raichen Shifting . aniUtt II. 4.60 nur il.
Hju. iI" DomIui f.irbigqr ll.Mndon ., . A«i«l»lt Ii. 3.Í0 nur fl.
Kii''ijante f.trbigi. fihi''rling Ii, juden . . anstatt fl. 4 60 nur il.
HiVblg,'' lUllstilleindSii Anstalt II, 0 60 nur d,
.illheiudsn mit gUtter Uru«t fl, li 60, li''nlt''inbru«! fl
■ . ..... .......i ...........—.
Nti Kl«''gante MrOlge V J Kohl frjn«d»l«i''ho J Nenote f. Bullheni
.....alislatl (1. B.— nnr fl. 1.90
mit Kaltenbrii«! aniUlt (I. A.— nur fl 3.80 None Knqon reich In Her« gestickt 1 an«tatl fl. 6.Í0 nnr fl.''3.60 Mail« Antoinette, ans b-lg. ]>tnwand . afi«Utt fl. 8.— oiir 0. 5.60 Kelch g. MloVro f. Hemden, eleg. Ka?on amiatt II. 7 — nor fl. 4.80 Feltule l''ArI«^r Mndo-llemdcn mit Valanclen und «ehr feine Auta-ilena-RiM-cln''iiKt-n in relchder Anawat.l amiatt 16 und 16 nur II. 7.6D und 8.60 '' '' • '' ..
Dauauhoru au« f. Inem engl. Bhlrtin/ amUtl fl. Í.60 nor ''fl/ 2, — Ho«. 11 AU« feinatrin IVrkAll, gratickt . anatatt fl. 6.~ nnr Hi''2 80 Ktiiiie Lelnen-OAiniiihmen ''. . . . anslall fl 6.—'' nur fl. 2.60 íí v.''lno I^eintnhvaen, ron h t(e«t., neuates an''talt fl. 8.— nur fl. 3,SO II Uainen-Ilaréhenlhoaen, glatt, auch gvatickV A ft 2 Mi 8.60 '' Paulen NA<''ht-Cors¿tU, neuo Kagon nliaUlt fl. 6.60 nnr fl. 2.80 tvinj Uallst-Cors.-tta «legauteate Korai an«tatt fl. 7,— nur fl. 8 60 K. Ich gest. Corsetta m. Valanclen anstatt fl. 17 ->- ftiir fl. 6,80 b; fl. 7 Peino lMmen-I)ar< hont-Corset Is A fl. 2^80 bi« 3.60 '' I einen Damen-Nachthemden m. lango Armela ahat, fl 6.60 n. f. 3.60 t>«m*n>CorS#tt»-Nachth. m. feiner Stickerei an«, fí,-"7.60 nnr fl''6.60
l;.»uirn-V"rlalr-Mäiit<.|, modrmilrn Keholtt''ea fl. 6, ö Ms fl. &
. ft _ 1 p . . .,
1 I i,. i..i.
AtiicrlknnlMrlio Gchilinljm^» ^InniH-JlV-iiuleii r.«»» Au''sot rt-Wolle, die schönsten Jfiuit<5r-Diissin« nl« Atteh t''lftiWIl-Jnokon und l)iitcrh<>»fu, bcqoi^c^ gifgo^ Gicht und Kho''in^, elóganto Formen á fl. 8, 8''/,, 4, 4''/,, ß/ß1/,'' folnsto ¿ort«.
SßT
irW W Preise dv.^mWtod^üSÄi^Igpzeufle und fertiyen BoM^äsche.
agv.Agokba., « le''giutS- ¡''Ii 8pMl«l-(!»MfcHfl Iii Üi(r,ats-Auss(st\j.-als asoh i''iflsi(te»t«r Art und nach Angabe von A Ms J.
^ ;!• itA '' Hl IrVine Wube.Uinvvand 48 KU« n, breit nnttalt f.. 30"nur fl. /< Ottlo J^lntn Ba^liliichir, l|j Dutaend 0, l/\,ßO,''l ,80. t,60
re iY? Ki"° irlu*to e,t) Kileni.k|> hr.lt , . au.Utl (1. <:J nr.V/., iC/il''Fein« I>lntn-llnll»t-t«»ckmcher, ''| Dultend fl, 3, 2,60 2,80, 8,
• t Kin- llArni''-- " "--------''. . . .. . _„..,. ..........- - ■ • ...
l^ß Kln«< Oarli!
haiAb(iiak S,il/Ar-.4t értealunl »*i> .
a belt hol «iiludoafMa f.loBÍ-, oylioiitr- «« horgonyúrák
»y<»»h Ato« iWajiIiaI''V''. JóJAIIAs nu llit '' uiiuili-liii.-iiiti -i.ik olf.''jr aduiiuiV. t.ii) » í-ilóiea .,Siirv,\a" »enJ,''vi.'', ,''. Ilel -dl fvbi^l N^y fa-Äi/fis. '' " -
Person, n, 1''. r»01.cn,
Tis- haeug
Dauiasl ''
Mialatt anstatt
tO nur ft.'' C 16 nur (V. 9
FVillge ll«ttw^«che aus feiner l^inw., sow/»]| i;««t.,.als auch Slnfache ilAvh den iioiir.t n g««chma< kvoll»tcn Zelchu^itgeu, reine Handarbeit
eh.'')
ük
(lÄ^ n» «Iclluiljlrii All» <Un l''ioviiii. n g».pc 11 Nachnahm,-. Hol lle»tellnligeti von Herrn-Hemdeu wird um da« M^a«« d.s llaliumfanges ersucht. Vulliüge bitte Ich nlibt nu dl,- KIIía''o, «oi.d. rn dirtc¡ all da« Conlial-lt<U|it Vi 1 «t-nduugs Depot de«
l''gioiA-kTaviUsrn IvK- kiivchaz
XaO-ULls IMCoö eor.Ti ''fiichlauben Nr.
\7%7''1G13., /.» rich téli.
Wnjtlii« Józstíf kiiulú-, lap- is hyonultUiilftjilvi.'' • Nngy-Knhitsán.
:
MM*atM,
egé«* íren.
HtrrkcMitAI Iroda kUdó hivatal:
WAJD1TH JOZBKK kflny vk.rMkedé.ében.
Előfizetési föltételek :
Helyben hitbot hordáMül ét vidékre porián kttdve: Egé»» évre t
Kát «vr* Hrwpfddff
Irt. _ kr.
\ hat hwáboa petiitorért l-t»flr 7 kr. 2»ior A é( minden további belkUtiaért 6 kr. HélyegdlJ mlndon egyet beikUtáaért 30 kr. -A .Nyílt Ureo-egy petit »or beikuláti díj* 16 kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Ka»U»áa:»K ADÓ HIVATAL.Ptltea: ZKI3LEK M. Béci-, Hamburg , Bwlto-, MaJaa*..Fraakfert.''é* Saaat-bea: I1AA8KN8TKIN k VOCILKK. Ltp«M-. ■*«-,•''a Stuttgartban : 8ACH8K * tAiiHA.
Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
VearyeH tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészei''köréből.
«. 4 •
JAnosháza és vidékének i 3EI M LÉKIR AT A
a györ-pápa- molnári vasút Ügyben.
V
Szükségesnek véljük igénytelen nézeteiuket egy emlékirat alakjában hozni a nyilvánosság elé, s tesszük ezt annyival is inkább, nehogy a kiszámított zaj-készítés által mind a közvélemény, mind pedig a kérdésben bíráskodó in. kormány figyelme tévútra vezettessék; s tesszük ezt azért is, mivel az által egy alig, vagy csak is a helyi viszonyokat részletekig ösmeró által érthető megyei véleményt vélünk egyensúlyozhatni ; de tesszük végre azon okból is, mivel, ezenfelül, arra oly versiokkal szemközt, melyeknek egy magas álltsu s hozzá döntő befolyással bíró egyéniség állítólagos érdekeltségén, s ebből következőleg, nyomás gyakorólhatásán kellene alapulniok, egyenesen utasítva, sót kényszerítve látjuk magunkat.
Nincs szándékunkban a legkihatóbb részletezésig ei'' ízkedni a dolog érdemébe, mindazonáltal — szemelótt tartása mellett a tehetségn rövidség- és tömöttségnek, a kérdés kellő megvilágítása végett szükségesnek vélünk elmondani oly dolgokat is, melyek anélkül is mindenki előtt eléggé ösmeretesek.
A kérdéses vonalt illetőleg bárom pontot szintén magáévá tesz a m. miniszteri leirat, nevezetesen — Győrt, Pápát és Molnárit. A Győrtől Pápáig terjedő vonal ki-épitésére nézve alig lehet eltérő vélemény, s csak h a Pápáról Molnáriig nyúló rész az, mely különféle véleményekre, s jogos és jogtalan igényekre szolgáltat alkalmat.
fi vita tárgyát képező részt illetőleg egymástól eltérő combinatio hozatott forgalomba, s habár a mult év uto''só hava 13. én 14-én tartott győri közgyűlés ktmftndá is, hogy csak is a Szőllós-felé ».er^tó vonalt tartja kiépítendőnek; mindaz''.láltal mindegyik combinationak meg vannak a ma«a s pedig heves harezosai, kik nem mulasztanak minden alkalmat felhasználni arra nézve, hogy érdekeiknek a másokéi felett elsőbbséget szerezzenek.
Ha közelebbről vizsgáljuk e combinatiokat, ugy fogjuk találni, hogy azok elseje, mely Ostfi-Asszonyfat érintené, minden reális alapot nélkülöz, s az alantabb következő argumentumok mellett csak is jámbor óhajtásnak tűnik fel, jelentékeny kerülő, s miért másért, minthogy c terméketlen vidéknek legyen két vasútja is ; más valóban prodncens vidék pedig meradjon miatta továbbra is árvaságban. Hisz utt van soprou-kanizsaj vonal két állomása is, nevezetesen Lövő és Acsád!
K szerint természetesen a Sopron kanizsai vasúttal egész Molnáriig 1, sót néhol ''/j órányi távolságra kellene egy közösen lefutni a tervben levő vonalnak. Ezen eset következnék be egyébiránt Sárvárnak bármi módon érintésével is, mely körülményt hisszük, hogy az illető tőkepénzesek előrelátása számba kivánja venni. I)e a kamat-biz-tositás miatt talán számba kell azt venni a m. kormánynak is?
A második combinatiora, mely Kis-Czolt foglalja magába, vagy Is jobban mondva érintené, röviden c*ak azt jegyezzük meg, hogy — miután a Marczal azon vidékben teljes joggal ingoványosnak mondható, s ott, valamint a Rábán jelentékeny töltések s áthidalások szükségeltetnének, vagy építkezési költekezések mellett is nélkülözi azon előnyöket, sót biztosítási alapot, melyet a harmadik, nevezetesen a szóllós-jánosházi combinatio nyújtana.
Mert alig lehet eltérő vélemény arra nézve, hogy a czélba vett vasút majd csupán teherszállítással fogná magát fentartani, s ha igy áll a dolog, hinni sem lehet, hogy az illető vállalkozóknak kedvök lehetne feladni oly hatalmas tényezőket, melylyel ugy szólván egyedül is képesek volnának a vállalatot fenfartani, főkép akkor, midőn a részint épülő, részint tervben levő alföldi vasútak következtében, bizonyára csökkenés fog Győr kivitelében mutatkozni.
K tényezők legelső helyen — n hatalmas Bakony-hegylánczolat; utána Somlyó hegye, a Balaton-mellékkel s végre azon Kanaán-vidék, mely a fenebbi combinatioknál helyesebben, kellő közepében fogna keresztül hasittatni.
Ha valaki nzt kérdezné, minő szállítmányokkal fogná a Bakony ellátni az illető vállalatot? annak azt feleljük: legelóször is, csekély ár mellett, oly mennyiségű mészszel, mely a féivilágnak is elég leendene; továbbá ósordeiból alig sejthető mennyiségű tűzi-, szerszám-, s egyéb fával; azután porczellán-, üveg-, sajétrom-, hamuzsir, stb. gyárai termékeivel, iszonyú meuuyiségü fa-, és kő-szenével, stb. stb, Kzt szolgáltathatná a jelenben, a jövót illetőleg pedig, szaporodván a gyárak, valami természetes, hogy a kivitelre alkalma < áruk is nagv mértékben fognának növekedni.
Hogy Somlyó mit adhat? Világhírű összes borait, a világ-kereskedelem számára, vele együtt szintén jeles borait az egész Balaton-mellék.
Itt találjuk helyén felembtení azon körülményt is: ha a fényes multtu s valóban jobb sorsra érdemei Veszprém városa és vidéke sorsát szivén viseli a m. •kormány, bk zonyára csak is ezen tervet concedálhatja, mely mellett, az illetőknek, vagy Szóllős, vagy Jánosházáig kelletvén vasútat épiteniök, vágyaik megvalósulásához jóval is közelebb ennének, s hozzá, majd alig fí mértföldnyi vasút mellett, az ország fővárosával való összeköttetés is létesülhetne, sót bizonyosan fogna is létesülni. Ezen esetben
a Bakonynak netán még érintetlenül maradt háttere is bele vonatnék a világkereskedelembe.
Ezeknek elósorolása után a Szőllóstól — .Molnáriig kínálkozó előnyök leírása s illetőleg saját érdekeltségűnk következnék.
Mindenek felett jelölni kívánjuk azon állás pontot, melyet a jelen kérdésben, saját érdekeinket illetőleg, elfoglalunk, s az ne.n több és kevesebb, mint egyszerű s szerény beismerése a/ou tudatnak, hogy oly hatalmas s nagy horderejű tényezők wollett, melyeket fentebb elósorolánk, saját érdekeink majdnem eltörpülnek. Mindazonáltal nem a haszontalan versenygés, de a mindennapi tapasztalás nyomán bátran kijelentjük, hogy a kérdésben forgó mezővárosok, nevezetesen Kis-Czell- és Sárvárnak egyáltalán nincsen forgalmi, de semmiféle előnye Jánosháza felett 8—10 ezer mérő gabonával hetivásárain, központját képezi egy nagy és dúsan termelő népes vidéknek, mely eddig vasúttal nem birván, kizárólag tengelyen kénytelen terményeit szállítani. A vidékben levő nagyszerű szeszgyárak, a helyi nagy mérvű dohánytermelés, valamint azon körülmény is, hogy egész Molnáriig a lehető leggazdagabban termelő népes vidéket fogná a kérdéses vonal hasítani, hisszük, hogy érvekül szolgálnak mellettünk.
Közép pontján esvén továbbá Jánosháza egy csoport közel eső kisebb városnak, s ez Sárvár, Kis-Czell, Devecser, Sümeg és Szent-Grot, — már a számítás is a közép útat teheti kívánatossá; mert — a részletezés elkerülése végett, hogy c*ak egy példát is hozzunk fel: az alig 1''/, órányira eső Sümeg borkivitele, gőzmalma, mész, c>crép-edény termékeinek szállítása szintén kell, hogy számba vétessenek, az pedig csak igy lehetne biztosítva. S igy tovább.
Különös fontosságot tulajdonítunk azon körülménynek is, melynél fogva Zalamegye o vasúttal h főkép annak a vasútak eddigi alakulása és fekvése miatt még elszigetelt s pedig majd hasonfelét tevő gazdag része; vagy pedig megfordítva, Zalamegyével az illető vállalat épen semmit sem fogna nyerni, ha az itt ajánlottal ellenkező irány fogna megállapíttatni, holott ily módon, mondhatni Szőlló« irányában egész le Molnáriig, e vállalatban Zala- és Vasmcgyc érdekei tulálkozuának, nem is említve, hogy Veszprémmegye érdeke is ezt kívánja s nem hogy egyik sarka kerekíttessék ki.
És ezek döntős nem csupán helyi érdekkel bíró körülmények, melyekhez számithatni még a hadászati érdeket is; — törők, franczia sőt a 48-díki hadjárat s azoknak máig is szemlélhető erődítési munkálatai megpecsételték c pont katonai fontosságát;
— azért is mellesleg, de helyén megjegyezve — azon sziikkörü álla|>ot, melyre a legelői hivatkozott megyei vélemény támaszkodik, még akkor sem vélnénk elfogadhatónak, ha
— tessék egy pillantást vetni a térképre — az alig több mint szintén szélen eső résznél, bár Veszprém-megve számba nem vételével is, helyesebb irányt lett volna képes kijelölni, s azért hisszük s meg vagyunk győződve, hogy Veszprémmegye is megragadva az új jobbat, valamiül,Zalamegye Is belátva, hogy érdekeinek csak is igy lehet megfelelve, mert ezen esetben két éves terveinek megvalósulása, azaz a Balatonig történendő kiépíttetés is — de csak is igy tekinthető bizonyosnak — teljes erővel fog ide csatlakozni s minden ellentörekvést megakadályozni.
Fel lehet-e itt említenünk s kiváló figyelmébe ajánlanunk országos jelentőségénél fogva a m. kormánynak azon körülményt is, hogy eddig lehetetlenség lévén c vidéknek mind eladásai-, mind vételeire nézve az ország szive- s illetőleg fővárosával érint-keznio? egyenesen Bécs felé volt utalva. Nem tartjuk üres argumentumnak ezen körülményt sem.
Hátra van még szólanunk azon előre bizonyosnak mondható építkezési különbség-s illetőleg meggazdálkodáxról, melyekkel szintén érdekeinket hiszszűk támogatni.
A részrchajlatlan mérnöki munkálatok ki fogják deríteni a távolsági különbséget, s itt csak arra szorítkozunk, hogy kijelentsük : miszerint a nevezett helyek bármelyike is jelentékeny eltérést mutat, holott Jánosháza beleesik az egyenes vonalba. Az építkezési nehézségek pedig oly csekélységgé olvadnak le, hogy nehézségnek is alig nevezhetők, főkép ha figyelmeztetéseink számba fognának vétetni. Nevezetesen PAlfa és Martonfa . körül a Marczal szűk mederbo van szorítva, ingoványnak nemhogy nyoma nincs, de sőt az alj köves s igy töltés is csak pár ölnyi távolságnyira s legfeljebb 1 —''/, láb magas fogna szükségeltetni.
A másik nehézség az úgynevezett Farkas-erdőn mutatkoznék, mely azonban egy tőlünk egyenes irányban cső nyílás- és pedig nz aszkói nyir-erdóben található , Katona-út" felhasználásával, teljesen ki volna kerülhető, holott a fentebb emiitett helyek irányában, mindegyiknél jelentékeny akadályokkal kellene megküzdeni.
Hozzá adhatjuk még, hogy a sopron-kanizsai, vagyis jobban mondva, a dél-vaspálya-társulattal történendő előleges megállapodás után még a Kába áthidalásának szükségessége is elenyésznék, miután azon esetben nevezett társulat vizi-munkálatai is czélirányosan felhasználhatók leendenének.
Más akadály, tudtunkkal, sehol sem fogna mutatkozni; Pápától le egész Molnáriig az egész vidék — kivételével az egy Farkas-erdőnek, de emiitett úton-módon, az itt felmerülendő nehézség is könnyűséggel megkerülhető — egyenes rónaságnak mondható, | Ezek után bátran feltehetjük a kérdést: képes volna-e hasonló előnyöket nyújtani | a felső vidékek bármelyike? A gondolkodó s számitó ember tagadólag fogja fejét rázni,
miután uofa ipiti* könny ebbitéeek, melyek részükről netán felajánltatuAuak, - miket azonban * távolsági külöubség • nehézségük U fehmiisztenéiiek — egy-
álUláu nem állnak aránvban *«n {tdnyAkkeLaMrlyckfol lemondat* a ozámitó «''inber előtt c*ak annyit U»/, ouut a T.ill.ilát k**J«áxt*h<:.
Végül, a u»i p«lig » Biost en. iteii építési k&inyebbitáfci<kel Ueti, ¿»Iliének wo» rintftnk területi Íis.»j.ttit isoknál feliiro "Uk kníiüté .¡jjx-n mnnkae-i > fi-la).tnlA>Abau Mb. fordulhatnának do - mernie] kij. iwiíjllK. li-Hy a tnj i- noi«fs*r
hogy minden áldo«tot meghozni készek lecmlünk; de valamint az agy jele^ptaiiiurnáig
.. /íol .-''» ,''ilr.l )il r , i /l /ü»;^ nem engedtak, ugy eientul sem fogjuk egyáUlán megengedni, hogy a felsé vidékük bánnelyike nálunknál áldoiatkészebbnett uiuUtko/hMaék. János háza, l^<í|>ik évi januáftkó 17 én
y *mw ''jbP f;á m
f ?''< I Hdr^Atn Qyör»y,
mint elnök. *)
~ lr» j.l«> «miai.atot koiaak, u.u n>ulaa>iha(juk «1 >1 lllatAk
1jr*liníl>e klaaalggal ajAnlai.1.
Aa aoiUklralhoa Urraja U laalUkaluUk < kolon. «nállóláj JalananJ w.r Haarfc.
A vasmegyei honvédegyletnek 1808. evi Január hó 8 an tartott gyűlésének jegyzőkönyvi
,|( fcifon*ta- •] /¡.((| /
Hol uléaáiik a szokottnál aajonabb vaíj^ tuiothogy a legelső tárgy ín, mely aztfnyegre került oly kellemetlen és kényes volt, mely a szeplőtlen lelket a liszta Ita/ati jellemet elkonmritja, atoiu-burek iránti bizaloiu-fáklyát kioltja, — ta »étút le*x u kubaiban, — mint egy Hgyonvort éjszaka.
K íH''gy volt n szombathelyi püspök tir tiltnl u székes-egyházban nem engedi- t gyáiamise, melyet mintegy lero-vii ául a szent kegyeletnek szabadság-liaioauinkbau elvérzett halottaink lelki nyugalmáért iib ég urának bomntAtni •kanunk, — o tárgy több rendbeli polémiára adott okot, miért is eaen kellemetlen tárgyunk tisztelt elnökünk Uj-\ áry [ntviin, lumvéd alezredes ur, ki kttsvolxe érdekelve is van, nn egylet kivámtlH, óé saját akarata folytán egy a tárgyru vonatkozó ultimátumával befe-jeani Ígérte, — ez átalánosau elfogadtatott.
Továbbá határozatba ment a honvéd alap növelésére egy lénye« honvéd báli lemloini, mellnek határidője február lió 2-áiu kitüzetett a „Szarvas" vendéglőben, melynek bérlője lleim vendéglőn ur e otélra a teremet díjtalanul átengedi. Ezen nemes és hazafiúi totto éljenekkel fogadtatott.
Ezek után felolvastatott Aradmegyo honved-egyletének levele, melyben a borostyán kosiorn egy levele, mclya nemzet 13 oanoninllatlan szentjeinek ravu< tálát Úkesité, lU''jlléktilvu volt, mégha tott.in és ellogadvu néztük ezen becses ereklyét, — mely éppen akkor, A midőn lerör. tett a horvud;l«nak njra született, hogy «iiőkké éljen.
K közben ölömmel vettük Zittriscb lie.iö helybeli legifjabb korowkedőnk által küldött ofomagot egy asépen fo altnnzoU levél kíséretében, melyben a íiOiivéií''egylet irodája szükségleteire na-gyol-b mennyiségű irodai szereket ajáu> dé''.oíott, h egy szeiötnint kéri az egyle-• át, miszurinf engedje Őt azon szeren-osében részesülni, hogy továbbra is uz iroda szükségeit díjtalanul fedezhesse. — Ezen jeles liazaíias, nemes tette átalá-liosan megéljeneztotett, s az egylet ré-htéröl a köszönet jegyzőkönyvileg felvétetni, és Írásban vele közöltetni hatá-roatatott.
Megjelentek továbbá a gyUléien : N«.''-muth József, sárvári lakos és sebesült rokkant honvéd, kinek havonként 4 frt; tíenOaci Halán, kis-sítkei lukos és világtalan honvéd, szinte havonként 4 frt; és Végit József, szombathelyi lakos hon-védnok havonként 2 frt. o. é. az egylet péiutárából ntal ványoztatott.
Végre elnökünk indítványa folytán elhatároztatott egy példányát a hadae-iégnél is elfogadott Wenozlféle lőfegyvernek az egylet részére meghozatni, hogy ne osak elméletileg, hanem gya-koi laiÜag is ke/.elliossük azon eszközt, moly mitu ilyen hívatva van az Árpádok |\a»áját, s koronás királyát megvédeni.
8ZALMA.Y fNTAL honvéd egyleti iiljegyiő.
■ ll I i:. : ^^
%• I "•'' • ó''i.-fV.I .( f
í
■1 /i> 11 I*»>I
< r ^Vwtitrt ri -t VMN«Ar, Ja»u4r 16/tfeö». \
Sxoréi v városunk, hojty auxoaiaiol no ¿Ijok, - taUUart ogy ki* Alónk tlt >rái k^po-ai a lt uának, ámít ifl>*H t>« ia tii-
aoo»it«tl. '' • . I I> \ '' »1 U V l>
tí.igy a tóblx-k kóat néhányai olöaoroljak: töhb JAtékony ciAlu mulat»Agunk aiInlfoTy«», bár iniru pai«utb«»iiu «oujegyaoudd: uiiaao-rinl múgia aaorutotre mái ti oe a i oiub«riaóg, mulynek még akkor ia mulalul kall, midőn j .ültöt kiváu gyakarulni. — Van oaainója, 0» ouiiok lulkua hivatalnokai, akik áltnl január i l-ón a onainói pdniMr c»ok knutéae, mj»y ía nknrom monctant gyarnpit.AaAra ron-dotált láncivignloiurúl t. aaorkeaatö urnt tudósítani tulajdonképpeni cxéljft toraimnak.
A rund<**ü urak kuliö enlliuaiaaiDuas^l fogtak nx vl6ké»xUletokbea. ü''eaórotokro szol gál, bogy a «órhá* noiu ópen tiaxta holyi«ó-get — hol a Uncxrigulmat voltak tnriaudok — ixléaaol • Ugyoctn álcaiiaták.
Azonban a várjkoaiUnak iu>-g nom foUlci eavkoly aaáujuial julunlok mug a t. vundé^ok. Így bar a uiulat»ag luaglohutóaoii Utott ki, a torinéaactoi jó kojv (xáuidavo vulll do átért «>agy fi o»ugi Fo<.''a«>gti llo»k >, valóságot honleány, váiiualiatlaii lolkoscdéisel apróxta A csárdást.
FECáKOO BÖSKE aaéptovöje.
Heti szemle.
Jauuár ''¿i. 18ÖH.
— Oly oscniényt, moly vallásos oinulko-doltségut tauusil, kósa»éggol lioxunk j igy januAr 7 en Hsaiban egy, golyó Általi halálra ítélt uingyar sxakasa-Vazuló inogható esotót, ki a reá iioxvo oly vógxettuljus uup reggolvn nyugodtan lupéit ki börtönéből. Logtxubb ogyouruliújál Oltó mngára, sxivaroaott, s mug doh.iny/ncskóját somfoledó ol. Az utón tObaxOr élénkén tokintelt sxót a monotet kor-uyoxö embortOuiogon. — Aa ítélet utolsó felolvasása után sxiljtrd inagaUrlással szólu a ktfrülállókliox: .Osond, Üraiinl" s ezután ogy saját kebeléből fakadotl iuiát bocsátóit magyar nyelven aa éj Urához, s miután azt elvógoalo, ugyanazon nyelvon érlbolö bőszéitől tartóit lársaiboa, mit'' azon kérétsol zárt bo: „Igérjok meg uiiudnyájan, ho^jy nom tesznek olya»t( minőt Ö elkövetett, hogy egyedül ő bUuliOdjék, s utóit i na logyou14, unt mog is Ígértek, b^zutáu booaánatot kért őrmostorétől. A moghatottság álalánoi volt. Midőn be akarták kötni saemoit, oaen sxa vakkal utasitá el azt magától: „Nyilt szo-mokkol jöttem o világra, nyilt saemekkol akarok hulálom elé ia iiéant." A lövésre ki-reudrlt közlegényeket báloritá, hogy ne féljenek s ne sajnálják őt, uiiro közeit összefonva mondá: „Késs vagyok I" s aa égre to-kintelt. A lűgóuysóg folbuzá a sárkányt, s özén pill inathan hangzott a kngyolom adó: „Partion." Táreai Orőmnyilvánulásai közt tért vissza a uienot a városba. —- Miksa mo-xicoi csiszár bült totomo jan 18-áu délután 3 órakor tétotett a császári sírboltba, inoly Dócsben a kapueziousok által őriztetik. = Qranizából a krakó-varsól vasát meulcbia fokvő oross határszéli vároakából joleutik, ■uikép ott ogy állítólagos gabnatsállitmányt foglaltak le, mely alkalommal kilUut, hogy a zsákokban rovolvorok, karabinok és fö-szirok voltak. — t''isohir Jéiofné sxO1, l''urgly Zsnziánnii s leányai Jolán, Jo/.ef.i- 1 lika és Margit nllalásaytfra váltoat itták ne-vökot nomességők fontarláaa mellett. — John b. IrkosxOnéao folytán Kulin báró lott osztrák birodalmi hadUgytnlníslor. — Amerikában ogy tainésa h ilnlát költötték, mlro anyja a holttest hazaszállltásit kérto, választ aaonbnn a ssinéaz maga irt. — Hirszorínt a magyar vusuti kölo»Onro jan. 28-áü nyitta-tik meg az aláírás. 0 Pulségo, a királyné GodollOni lebotogedéso hírére, Peatváros előkelő hölgyei ogy díszes bölcsőt készíttet nok. — l''orger János, hunfalvi prépost és «<gri fökáptulani kanonok kassai p(l»pökké nevezt''<lolt ki- — A veszprémi fügymoasium lótcsité»óh''>z H inoldor püspök ö oxoja és a vojzprémí káptilan o«yonkint 10 —10 ozer forintot ajánd<:koatak.lly síép adományt csak nemei szívd főpapok tebotuek I —A magyír homeopathák Uiiintésot fölállítását kérik a kormánytól a hogy h hasonsaenvi gyógyászat toljas egyenjogú lágyon aa allopathíával. — Horvátországban a sorozás a «agyar törvény értelmében fog történni. — I.ondon nép?»-
3,1IdlokliiU áll. 2 Auglia vasuta ''38WU».4yŐi forlnk.t jÖr^d4if«^t a mull
évtí^i. — PÜirtuJálliában f4 ávea leánv
nyelv nélkal be««él és énekol; na orvosok U bánmlják. — Ugousamogyn és Kassj» nom fk]p$ aa erdaaolpaolóbii. — Hudavároaának ''2Ö0 eíor forint adóhátraléka van. — A písti lipótvárosi baailika kupolája OaazoJolt; a kar több százezer forintra rug. — A dolo-tfatio élnoko Smússioh Pil, jegyzője Horváth l.aj. s lett. — Roioa aágráb/árosí közjogyiő 20 tuor forintnyi idegun pénzek jogszorüt-lou elsajátítása miatt olfogatott.
Zala-megyei híi^ok.
— Adakozás. A nagy-ki.nizsai real-gymiiiitiii''iiuak részint alnptőkójo, részint aa e^iiikozó«i költségok ft>d«zéséro hír scarint kovetkoző lelkei adakotásök folytak legközelebb l>o: Mlgos (-ír. Hwk-honyi Ján. ur 00 fi| uilgos ét főtiszt. Zalka János, győri megyés
1>(ispok ur ¡¿Ö fl.; nagyságos és fotisat. blaby ''erenoa, pécsi kanonok s apát ur #00 frt.; ugos és fól. Simon Zsigin., tihanyijapáí ur 100 lt| ngosés főt. győri káptalan 100 ft.; ngos éa főt. veszprémi káptalan 300 fl.j tok. iUrtho-deisxky Gyula ur gyOjtoményo 27 ft.; Kovács János, langvlxi jegyaő ur gyüjtoményo IBI fl 6() kr.; nagykunlaani segélyegylet 120 frt.; Plosssor l^uác)*, Ulau l''al éa Uartoa Jánoa uraknak gyUjteményoi aa ajánlatokon kivül kéaipéi abon 6<X) frt stb. Közöljük 0 lelkes adom tuy o/.á»okat addig is, míg a gyinnasium-ttgyi bizottmány hiv.ualosan teondi kőaaé. Midőn 11 szent Ugy érdekobon hazitiaa kö-az<>nctU(ik«t nvílvánitjuk a fentebbi kegyoa adoniáuyiBÓknak cgyszorsinind notn mulaszt-Intjük el Kovács János jegyző ur lelkesült késiségo és utánzáara méltó szép tottét hogy különösön ki no om -ljük. Szolgáljon ösztönzésül a többi jegyző uraknak ia, a szépot és jót utánozni mindig uemea cseHokodot.
— Saabad husvágas gyakoroltilik ig év óta Nagy-Kanizsán, január hóra a mészárosok által a marhihus fontja 20 krért'' áruitutik, Vfcgyis annyiért, a tnonnyi docom-1)drbon volt Uinitatio mollott. A hasvágással feljogosítottak 100 ft óvatpénzt minden mészárszék után fizettek részszerint készpénz-, réazszerint állami jegyokbjn a városi kamu ráai pénztárba.
— A választási mozgalmakat Nagy-Kaoiasán osak annyiban registrAlhatJuk, hogy két erői párt van; ki losz a vivát? a szavazás poroaoig nom tudjuk.
—■ Időjárásunk onyho volt o hó 23 áig, a hóolvadás kővetkoztábon majdnem minden kőslekodét fennakadt, kivéve a vaspálya! közlekedést, mely rooat iámét a ronda» kerékvágásban van, a Időjárásunk azután hol •aolos, hol hidegre váltoaott,
— Sümegről tudoiitiatunk, hogy ott aa élet vigau foly : Farkai Miska hotok óta ott mulat a van tánozvigalom, cononrt, nóvostély atb. Jan. 23-án fényes dalido volt a honvédek javára.
— Kosztholyon a giad. gyakornokok jan. 25 én zártkörű táncavigalinat rendeztek.
— Egyleti in üköd ós. A nagykanizsai takarékpénatár elhalt pénztárnoka Kiisor Jósof helyére Horsocxky Frigyes, kőnyvvi-vőnok pedig Darázs Ágoaton urak válaastat-tak meg azótőbbséggol. Koch Mihály ur, ki már 24 óv óta köuyvvivőí hivatalát teljn* mogolégodé''sol viselte, inost a tárgyak ml-halmozotuága miatt főttgyelő, számvevő Aa Ugy vezetőül bízatott meg.
— Nő-tolvaj, ügy Kosatinlyröl mog-szőkőlt nősaabósegéd 30 frt értékű lopott budával Nagy Kanizsára érkezvén, a rond-Örök által olfogattatolt. A huda, noha már el volt zálogosítva, kézrekerült. A nő vissza-kisériotott Keszthely re.
— ty s o 1 ó d o k r 0 vonatkozólag mult évi nov. olojén tartott aalamegyoi biaottinányí Utasítás, illetőleg rendsaabály,Nagy- Kanizsán aalgoru figyelőmmel Urtalik.
A A m. k í r. mloiaterinm a nagykanizsai városi törvénykezés költségeihez 2300 frt sogélyoaósael járult, moly összeg a helybeli jövedéki és adópénztámál utalványoz-tatván, a városi olőljáróság áltarfolvétetett; köszönet a m. kormánynak, hogy ezon segé-lyezésael esaköaölto, uiisaerint városunkban a költsége» törvénykezést eaáltal megmentse, s most már, hisszük, hogy a törvénytudó tagok megválaastáia többé akadályra nem fog találni.
S. — A t o r n á s a o k á 11 a I f. hó 22 én a Zöldfa vendéglőben tartott zártkörű tánoa vigtlom nagyon csinos, kedélyos volt. A liisxités mindönkit nomcaak kielégilett, de vplólyin meg is lepitt. Oly 4ssxhangzal ural-gt>tt aa egósabeo, lainüt kevó» ily estéken szokott várni az omber. A női koszorú kiválóba tűvé érdekessé uz ostet. Ultözoljük nem csak hogy kifogás alá nom eshottek, do oly elegaiitiávnl párosult ialést árultak el, hogy különösen egyosoknél hosszabb Ideig is élvet találhatóit (bárki a stemlélődésbon) a fürkésző, vizsgálódó szem. Aa eat« szépségei közül a babér koszorút ■—■ mindnyájan össz-hangaólag — a kedélyos finom miveltségü Hlau Kugenia urhölgyuok Ítélte oda.Kitűntök még Outtmaun Ida úrhölgy iérjozolt Ma »«hanakyrnó, Outtmann Uiuma kisasszony — elegan» toiletljo álta!, — Woisa Szidi és Hoffuiann Lina kisasszonyok. Azonban dazintén megvalljuk, miszorlnt ha azigoru méltányossággal akarnánk bírálni, aa egésa női koszorút másszerínt kolleno folomlite-ntlnk, miután felitte sokan ham voltak, mulatni, kedélyesen tánozolni kényelemmel lehej telt. Azonban nem hagyhatjuk «mlitetlenül mm kellemotlonségot, moly a kialvó gyertyák miatt kénysxerité a társaságot már fél 8 kor odahagyni a tánoxterinot. Mi az ok itt? Nőin lohote erről előlegesen íntázkfdni? Végül fitlamliljük még, s nődig megrovélsg, hogy a helybeli és aa említett mulatságon tuUködö OrUnbaum vozetéso alatt álló'' aenokar vagy nem akir, vagy n«in tud kÖtelo»»égének megfelelni. — As olőiánozoa figyobneztotéséro nemcsak hogy nom hallgatott, sőt roszabbul játszott. — Véleményünk oda megy ki,hogy oly zenokáruak, molynok parancsolni nom lehet, zártkörű, do egyáltalán tánczvigal-mákban nincs holyo.
Somogy-megyei hírek
— Hivatalos. Somogyinogyoboli Ba-bocsa tuor.Ővárosban minden '' csütönokön tartandó hetivásár engodólyoatotett a fOld-mtvoléa, lp«r és koreskedoluH m, kir. mi nisateriumiol.
— B i r ó v á I a s z t is. Kaposvárott a központi főszolgabíró ur a kbzofoblii bíróvá-iaaaláa alkalmával az izraolitákul naért nom bocsátott» a választáshoci résatvo vét he/, mert m egyenjogositáai lorvény még hivatalosan nem jutott hozzá; ez érdombon a „Ilt aánkuSoinogy megy él illlbcral ísnak mondván, erro Andorka Qyula ur a kővotkoző helyes megjegytést tette, molyet ogéa* terjedőimében közölni Icö''olosségÜAknok tartjuk: A „Haaánk" 5 ík illelőhg jan. 17. számában a Kaposvárott jan. 11 ép végbemont biróválasztást közölve, oxt oly megjogyléssel kísérte, molyet mint somogyi emhor ésxrovét-lenül nera hagyhatok. Hogy a központi főbíró ur miként Járt ol, azt nom tudom, ezen eljárást so védeni, ae kárhoattdnj nem akarom, »zonban itmorvo a központi főbíró ur humánus jellemét s műveltségét, bizton reményiem, miszerint fel fogja vílágoiitaití aa egésa tényállást Észrevételem csak ¿Hazánk" azon megjogyzéséro vonatknalkv moly So-mogy uiegyét illiberiirianak, lüut.ili elő. Bátor vagyok orro a kővotkozŐ tóqyekot fel-emliteui, Soinogyinogyc aooialis térOn mindig a legszabadelvűbb megyék egyike volt, a habár jolonleg nom it tartoalk a l-aloldili mogyékhe», rnégia »ooialis azabiul Ivüaég-bon a polgári olom rospootáláalbaU tán egy mogyo tinót olőtto. Ilogy » asidó lakoaság soKol sincs akár a nép, *liár ns inlrlligontia részéről jobban méltányolva, köVAikoaőkot hozom fel. A baboctai járátban Hedrah ily köztégben, hol 3 Izraelita oaalá 1 v >n, már 1860., 1807. évbon egyik köztági oaküdtnnk Fuchs Bernát hébor vallású választatott meg, Ihárot-Berénybon (a mirvznli járási községben) esküdtnek WeltÜ N. lot! megválasztva. A baboctai járátban a nápnevolétl egybtben iaraoliu honfitáraaiokkal «•gyűlt tanáoskoa-iunk, t protetlaát, kalholíkua s Móxet vallású hívek egyesűjtok egy lelté a közös érdek és caél kivivására. Január 21 ón ogyesüléti tánozvigalom Volt Kaposvárott a keresztény
és zsidó ifjúság közölt.1 1
— A hon védtególyaö alap javára Borger Sándor sopiogymogyoí l^kot 26 frtot adományoaott. f
— Lengyeltótiból a következő híreket vettük:
i). A MrAtálmlíi köaiégdukbeu e hó 13-án meni végha. Három Jelölt kbzül — kik kőit sgy iar/tolita is voli — ép«n az nyerte el a &irói pálmát, kit sokan n«m reméltek. Kár, hogy ilyenkor ni illető «gyón hecstlleteaaégén kívül annak értolsnisége, erélye kitarliUn titkAn jö orUin »Iá.
K» alkalommal a háosiak — daczára minden ipdignatioiuknak —azintén az itlani biróság u\k Urtoflil röndoltoitik.
ó. H * 0 in 1 a é (l a á g U n k bn n, Puiftta-tzt. Györgyön mól''ótágot Zichy gróf ur kogyot intézkedése folytán — na ottani «tülök örö-— iskola nyittatott, me-lybon addig i(, útig ő tuéllótága oda rondó» tanítói állomást alapltand, a gyorinokck hetcukint kéttzer nyortiok.ykJ^liÁliiu,^....._
ó. A a olt 8 tánozvigalom nálunk I. Iió 28-án fog tartatni. Kit |>odig, mint liirlik, nemsokára a második kövotondi, moly egy nemes szivü emberbarát inditrányárA a bácsi tUzkárosuluk javára torvozlotik. Reméljük, hogy o jótákonytággal összokfttölt vigalom részvét át pártolás hiányában nom fog ólma-rndni, (üt vidékünkről ia többon minélszobb eredményt tiotondnek biatoaitani.
ó. A 8 idol f a r « a n g itt a mult ári la-kodulohthiányokat ngy látszik toljoton pótolni fogja. Máriátok volt a* esküvő a vasár-naponkint még mindig 8 —lü östzokolós hirdoltoiik. Buzsákban 2l-én egy különötou emlitésro méltó lakodalom tartatott. Biti nyoa polgár ogyozorru 8 fiát háiaaitá.
ó. A farkasokról bcs/.ólik, hogy Tatárvár ós Buzsák kiint kottő, Fonyód körül podig tóbb ia mutatkozott.
ó. időnk néhány nnp óti% nagyon onyhe, olvadékony. H* igy tart, rövid idő múlva na ölő» hóból miaum marad, do annál több lest a tár ós viz, melyben otlamálnk már ia elmerülnek.
Sopron-megyei hirek.
Sopronból.
Társat eleiünk éléuk ■ vidám napjait óli a jnlen farsangi idény alatt. S mig tok ifjú önfolodten, dobogó köböllel lejti ál * aaóp órákat vnlamoly bájot liőlgy karján, nom gondolvn a külvilág hideg tzámitátnlval, addig aok boldog atya kosorüon tapogatja himiott tároaáját, látva annak anrvndó betegségét, do hláb 11 n természetben fokaxik a titok; mort valamint a tüznok ninot nagyobb ollönséffOA fiánál, ugy a »tép duzzadt Ur-Oiákuitk it legnagyobb ollonaégó a farsang. Talán érdokot lonz tudni aokaknak titztJíl olvntóink köttll, hogy mikóp éljük napjainkat a farsang folyam.» slatt. Az cltő fónyot tánczvigalom o hó II ón tartatott, melyet az "ittoni-jo/gyakofiiuk testület rondo/.ott, e ■ nog/idlják őszintén, hogy mind külső''fény, mind pidig finnm niüvolt • mégit fotztelen modor t kintotóben a vigalom n legszobb példával járt old, főleg pnlig érdekotsó totto azt a társalgási magyar czollam, moly feled-totó, hogy néaKt njku vároabnn ólUnk. A díszes hölgy koanoru annyi bájot virágot foglalt tnagáb a, hogy zavarba jött na elfogulatlan néttt. váljon kit válattaon bálkirály-nőnek, u e tzép kotxoru gyöugyeit loginkább S«pron niüvolt ét btjot magyar hölgyol ké-pottók, kikiték T>rtmc«ak ajkirál >ong oton» gőÁn taóp nemaoll nyolvünk, do köblükben is n honleányi ta''.v dobog A
rende/c^ ''V''r,; í igo ól taplnitatosaágát loho-tollot: tar.V\Ávi»amal dictórólog lót nem oiu-litonünk, miután mindenki a logmegológo-dottrbb hangulattal hagyta ol a termőt. A far-tani» folyam« nlitt intíg.Uibb fényoa lánci-yig.iinMnk looiid. A tnntllók bálja, kót'' oati-iiói láí]oak<jí»*(»rii,'' I ft Iiiogyébou Kia-Marton.-
bait na úttnni litatvUolük által roodoiondö jótó*cny c^élu tánotvigaloin fo^ja as idői faranitg dla/ót még omilui. H»lné«aolnkriU ia dioférölog1 koll in •gomlókoanüuk, kik a köafinaíg if^úyeit, új »bb i!s ójabb órdokoa taindttrnbek ét open-tu k »ikorült oldadátá-val koliöleg kielégítik. A lapokban Lohno, > cvolö intéaotébon o.v.v |G óvoa ifjú rncrog-¿o! vetett végolt élctónokt azt állitják, hogy oaulódotl iceroloiu lotl volna oka o aaándé-kot kora halálnt x I II ^y o tíomoru hir móllá vala.o» vigai ia otülilaünk, folhoazuk-hogy jolonlog nihi^ ; »[ népénokos tao-
roa atí''^kixAtl «/.iAw^A a fc\,adók ét tör-hásakiyiV,.» bár V.''. iiéftYjyol béoti dialcotut-b»f> Ulvjitk oltí ulAnaik.il « ntág 1» nómoly mtlvolt urak a.inyír -•^¡Jnyörktldtet, hogy wályiébbáM» ; ''«let'' - ¿aen, mint valami beetea tgjpjt.. >v'';dáaoi., 1- ha uetalán v*laki o biitgó flltR«v;f:odé a il V'' na csöndet logkitobb uettxol vagy tuilnó-a^l tavarni mornó, jaj annak! mart kériolTioií-n tí.tvakkal támadjak meg rögtön aton vwkniorö oi-oiidaavaról. O tompora, o moro» III U''Oíáinkon érdeke«
látvány u min« uh adó títotii kutyák méltótág tcljoton, töt fof 4valkod vn tólálgalnak, nui-togatvó a nj.^Skról leftíggö nobánttvirág meCi'' ¡.rnokat. — Hj* | nam ctoda I. .. A töb-Ml maid jörör.» mondom el. • ,
| «Népneveié«. A nópnovolét áldáaot m»U»,tj4t Sopron megye köiiégel ia kot-dik él vetni. E hóntp folyamában Háko» ogy biaottmány alakult lakotokból, moly a» itkola -üh''y vototétét át ia vatta.
w» Itméi öngyilkoatág, F. hó lí-án eati l) órakor Sopronban egy 10 éve» nöfen-dák a LUhner intéietból oyankallval mérgfttle inog magU. A fiatal omber egy kapitány árvája, néveterinl Braun Ottó, a harmadik ka-tonavlntáaolböl lön elboctájtva betogotkedé« miatt ét a noveaott intéaetben tettilug olő-nyöten erötödölt. Tulajdonkópl baja, aatv-fájdalom volt, a oa voretto Öt na óngyilkot-tágra, a mit hátrahagyott Iratai it biaonyitnak a l. hó 18-ánl hivat,.lot orvoti tiomlo alkalmával kitűnt a talv kitáguláta t ennok tor-méuadtct kii veikor utó oyoül beállott olino «avar, ininok folytán oaok mogáll.ipitáta után n fiatal aaoroncióllen ombernok héltto-toino boitontultetvén, o hó l(J-én örök nyugalomra kiiértotott. Aa omlitott intézőt már ».vok óta a legjobb liirnok örvond tuindon toki ntetbon, ■ remúlui akarjuk, noha a tiin-át reá nézvotulyot volt, minden komolyabb övotkeziuényt ki fog zárni, a podig annál inkább, mivel az öngyilkottág elöidézote oz intózotnok tommikép tom róJiató fel.
=> F a r t a n g i inulataágok. Tudtunkkal o furtang folyamában Sopronban móg kdvotkeztf tánczmulatiágok fognak tartatni: Január hó UU-én tanuló ifjak bálja, — fohr. 6-án lényot álnroao« bál, — IS) én bohók catéjo, —25 én fartangkoddi mulattág,mindnyájan a azinházi holyitógben j fohr. hó 1 én ét 16 én mint hilljuk, fognak megtartani as cgyluti táiiczkorzoruotkák, 9 ón p^dig a torn* egylet rótzéröl egy tánczvig«lom a torna toromben. Tollát itt mindönkinek kijut, aa atyáknak a pénzkiadóban, az anyáknak a torv kifözétben. a fink rótzéról a viza-gálódáiban ó* a leányok rétzóriil a horog-vetétbon, éa mindnyájának a vigalomhól.
= Polgári bál. Jan. ia a helybeli tzinházi holyitégbon tartott polgári bál, mint olöro láthstó volt, azámoaák által Itlfl''Elkéretve. Kiválóan feltűntek a fényoa ntfi öltó-aékok. Söt nemcsak itt, do n páholyokban is lehetőit látni olognnt toilcttokot. A táncz tartott roggoli ti óráig. Oa.\k egy volt, mi ki-fogát alá «th''itolt: a i oné. Szünórn alatt a ditzoton kiállított étterem lón az ostrom tárgya, hogy mily orudménynyol azt az egyet kihangzó olutobb, vidorabb kiáltás >kbói loltelott kövotkeztotni.Azonban tajnálatunUra a régi polgári vidortág maid ngátzon aaám-U''.vo volt, « mit nzolötti nngárok rondozott tánozmulataá^ukról nom lihoto mondani.
~ Utaod.t. fc''i hó lU-ón aa uszoda rótz-vónyotoiu ok vo-t a turnatoro mbon nagy gytllóso.
''M''Wögyl asabályzat. Több, kivált topfont borformclö o hó 19-én a tanáosháa tormóbon gydlt östzo egy ozóltaorü hogyi szabályzat kidolgozása végatt. * ¿''Soproni mogyogyUlét. E hó 8. tartott DiegyogyjUlóten óiónk vilára adott alkalmat a honvédelmi ministarium leirata az njonezuzást illetőleg, tartalmazva a katona kbtjlaaottok Ötszoiratátát a közeli ujonozozátru. A vita oredmónyo boleogye-zóa lön a kívánatba, kimondatva azonban, hogy jolun mot a jüvöro nom iránytndó.
Vas-megyei hirek.
* Vasmogyo bizottmány! ülóto 1808 január 8 án. Főispáni holytartó ti tulga a bizottmánynak tzáiaotvi mogjolont tagjait hz uj óv alkalmából szivólyoten üdvözölvén, kötzönotót fejo*i ki »z irányában tanutitott ráazvólórt, valamint a közügyek óa a tisztikar irányában mutatottszivsa támogatáaaért
— Ea alkalommal fájdalointolt órzétsol udá tudtul a bizottmánynak ogylk votorán tiazt-visoltíjón ;k Balogh Antal, czimzotoa alispán ur halálát, kinok órdemoit t halála feletti fájdalmát A bizottmánv jcgyzökfjny vit*g mogörükitni határozta. Erteaité továbbá 4 uilgA a bizottmányt, miszerint az igaaaágki-saolgálUtáa órdokóbon azükaégoanok látta o megürült állomátt idoiglenoton botöltoni, a erre jónak látta holyottesltoni Ivánkovieh János urAt addig W, inig oz állíts a jövö február 3-án tartandó bizottmányi gyülétbon szabad választás utján vóglogosen befog töltetni. Felolvastatott továbbá Takátt Károly
ánoihási taolgtbirónak hivntalot állátáróll omondó lev«lo, — ujcul felhozván obbon egéa .¿gi állapotát, ós családi körülményeit,
— o to.itondáa olfcgaittatván, ozon holy be-töltétéro it a fentebb érintett nap olhatároa-tátott. Ezok után felolvastatott a magy. kir. bolügyministeriumnak 1867-dik évi ootobor 18 ¡ki 251-11. sz. alatti leirata; moly aaorint na árvatzéknól ogy kiadó, ét kőnyvvozetö idelgloneton kinovoztotni megengodtototl, Azon megjogyzéttol, hogy aa alkalmazott tiaztvisolöknek ezon állomása a azüktég tartamán tul no terioszieeaék. — ugyanezen mlnltterlumnak 1867. éri decaember 7-én
0486 ta. alatti l.úratábin ninto mogongod-telelt, mltaerint a pilgiri törvénytzéknál ogy ülnök merváUtatatték, r^lamint egy irnok a kötelét! ttakhoa kiitoreztették. Szőnyegro kerüli továbbá a honvédelmi mi-iiit4t''trimnii«k leirata a helybili kiegétaitö hadp-tranutnoktág ttékholyónok Kőrmondro loendÖ áttétele érd -káb-n, molyben a nevezett minisztérium határozata A várót hátrányára ét kivánatának uem kedvezÖleg tzól-lott, — ennélfogva a biaottmány elhatároala, miszerint municipAÜa jogából, mely a törvényekben gyökorudzik, ol nem áll a e tekin-totben az ortzággyüléihes fordul orvotlátt koretni.
* No mot nján lat. K nolwl Ferencz je-let fényképészünk ajánlatot telt, miszerint vasmogyo Osszon honvéd tiszti-karát lophoto-grnphirozaa minden dij nélkül, t ezek közül egy példányt a potti országos honvédegylot-nok, s egyet pedig az elnöknek fog rondi''l-kozóso alá bocsájtani.
* Ubák Foronoa aroaképe. A mo-gyo kózönségo által mogrondolt l)oák Fo-renoz élet nagytágtt arozképe megérkezett t a vaspályáról a megyeházhoz bohoaatott, o roppant nagyságú V ''.j/itok súlya 170 fontot nyom.
* Uj ügyvéd ok. Üyarm.\ty Sándor ós Kranitz József fialtl Űgvvcdoknok a 8-án tartott bizottmányi Illésben hirdottotott ki ügyvédi oklovolük, ügyvédi karunk két jo-los egyónnol szaporodott.
* lló elv adás. Vidékünkön a napokban a hó n melegebb napok következtében annyira olvad, hogy lapályosabb helyeink telo vannak vizzcl, n Gyöngyös éa Perint folyók bofagvott totojóu folyik n viz, kiönlvo az »laoaonyitbb partokon, aok holyUtt a házak falait moatA.
* Nyoromény tárgyak. Kiitaegon a 18-iki jótékony czólra rendozett tánezvi-galomban a kisorolátra boadott tárgyak közül a szombathflyiek nyortok: Magatay ur-eRy cbampsgnoi üveget, —tán volt ts benno. Pöoz ur egy porozollán tyúkot, mely tojáton Ül. Sanlmay u/ egy kiirar-lároaát, és szivar nzijik.tt. T.ilabér ur .ogy tortát, — a nteg-oh tő ét iható táigysk lüttént kóttoláa utján elfoftyatr.tattak.
— Eborgényi Júlia poróhoz adatni l>-jAk a bócti lapok, hogy a raogmérgczés elölt n ''hány nnppal Angorer udvar! fényképésztől lovélilog Vay bárónő aláirássul a közénél lévő vegyészeti tzerokböl kért, ki, küldött it noki.Mott Angorer a béoti tür-vónyazőkon mogjolcnt, a lovelot fölmutatta a ua üvegcsét, molybon a szórt küldé, i''.dis-merto. E. bárónő mindon eato kéaő óri>kig hallgattatik, do aommit sem vall. NnpAbnn Chorinszky, a befogoitnak öuscso, mint tanú hnllgattatoit ki a müncheni biróaág megko-reséto folytán. A bárónőt törvényszék- orvosok véleménye folytán aa őrültök házába vitték, mint olmebotogot. A» oborgény! caa-lád dr. Neudit Mika.ll blzt« inog a bárónő védőimével.
Nyilatkozat
Alólirott tisztelőitől jelentem a rItiij-ta fiuk, vigadjunk!* ozimü dalkönyv második btívitett kiadásra jelon-kőzott t. oz. ''eldfizotóimnok, hogy a dalgyűjtemény oly nngy mérvben voszi igénybo nyomdámat, hogy annak meg-megjelonését még most sem mondhatom bizonyosan. A t. oz. elüfuplKk megnyugtatására kijolontem, hogy 40 ivnél tóbb lesz a munka, mely körülmény díszes kiállításával egyetemben dtlsan kárpó-1 tolja a várakozást.
Teljes tisztel uttol N.-Katmsán, jan. 24-én, 1868.
WAJDITS JÓZSEF, kiadó.
TÁRCZA.
Sonettek.
VI.
A Un/ka av.taUn l«»ll vagyon. Fehér s piros silnü, titretlroill Hf V«rnek i* a lány majában Ut j Merengni, fiiul Itt as alkalom.
Kas»r»>s, oh ks<srrvi alkalom I KlíW) amatt, va^y t»t-o t»rj* föl I Itatiro<atlanul t«klnt k«rUl,
Mig arcsa lány, a sx(t« »«Jt nagyon.
» *
• -J ^ '' « » •
K.KÍr — a>lott s''ATira J3tt, ml s»«nt I A Uslrist koribbrol hm''ti , Iga» Jogit sslvéh«s «a blri I
Piros — st«r«1ml siiufl, kér tzant j H''ltöl ran t — Illatát m«g4r«»í .. . a a m a a t a liitS*, ah I tal a s t HU I !
''10 í '' í I i V
VII.
ZS''Hifr* .üí.fogAt robog ; K*h''> I KUlt a |>r^mri''h4*. ur»« ko.il», H a vín, att itt >tr(4a/, hihir iofj I*. Kitárni »á^''jr, fajija |/Ai»aái.
A hánjr<-Umb» alatt ara*« mosoly^,- -• 8 li(»ll I ,»■ • stÍTa«ra {>m ■k»l it> A «likra iSl« flff U,
Klán >) a,-g »»«mibj saitl, fowo''jrg.
HiUny »rSt, a »ahtjr» m*(ha«4»t Igényi, isi a ftlIaaU a roa.ily KövetV» i«o uInc«; es oly c»«W*l; !
I>« mint Hab''. I — lUHrt, TÍftatást llokannak iw • a gtfidO 9 k»rék A gyáubotot haslija, né««» «iit! —
V.tl.
Ai />ta J r, krtyrg SiilntlUnűI, Ha Jót caiuilta, rakta metti''r«. Mutatja liiln, nagyon rUg k<lr>> 8 kitárni rm klrkn aaonkiv/it.
KBrét, a t*rt m.gAllj» »n.b.rUl, 1s«(, inotog parinyl trng«ly*, Hcaúl, nyngálma nincs, •« áj|«t«, Ha felhnilnk a lincait b IUi. -
A< «inhor 1« mlr inl Ara c«»k, Nogyohb k<triba k iaá «« In-UínUI, örül, noTct, ha vigya UtJ.sUl.
Kiált, csibll, tapos, ha rlgytnak Határt •inolnckágiok. fclUI.. DühJng, kifárad it a I á m « r U I. ,
BATOW1.
^ A téli falusi élet.
Üvölt «fergeteg, csapdossa a hó pelyhelt, mogfagy a fán « kün'' szorult m''xdár, az élőt bo aaorult « meleg szobiba — a azélaő háa unl hullntsaik kutyák ugntásu^ moly«« elU-vedt utast ulba iguaitja, eiulekoateti, hogy faluba érkezett.
Móg mindon harmadik háznál fent vannak a mécseitől világolnak,poroga rokka, hktigalk «dal ,ct''.órda pásztorok, mldUn Beileneinben'', égy u^y úgy röpüljünk, mint « raj. A gazda letelepült a kállia m- llá, szakasztó éa véka kötéstől foglalkozik, t -jtnlád fiatal polgárai a szolga legénynyel »z''k<n üldögéli •''■} tnoi-zaolják a kukoriozái. A házinfl, ki ó példával megy olö, gyorsan hajtja a rokkát a fo-jobiezontósévei árulja ol, hogy na idő tlzro jár, megjött a nyugalomnak ideje, a kiadódók az nnyai intésre felszedik akukoricza csutkát, az anyjuk tartja a zsákot, r, háznál: oladó lánya ktviaai a kouyhába reggeli fütétr«, m zúzott kitkorios« ott maradt akaiha mollott « zsákba, aa apjok is b^jtflvA szedi öttzo « sziácsot, a furdánciot boloböki a készülőben lévő vékába, készül aludui, do mielöttr. vetott ágyb.t azátiuá magát, nagyot hu« aa «blakb« 1 vő csutorából, mondván : Az liten tzoretten bonntlnkot, as Iltoii ia áldja meg azt a ki jót akar. Miután a szolgagyerek ia mognéa-te a csutora tartalmát, n t''ogAsra nyul,.lovasai »zűrét, megy kl aa iatálóba, beíefokazik n korok jászolba,— álmodik pinozo ét taölőrel, Sailaj át Bokroaróljdo leginkább arról a fo-koto taoiaü kia lányról, ki épon uiindég akkor talál a kútra menni, midőn Jánoa ia hajtja Itatni ökreit.
A kakntok Fria stóllása jolonti, hogy kö-aelg a reggel, na utczai csendjt « menők léptei zavarjak, mort kántor uram ia egyot harwiigoZott hajnali misére, -- nz anyjok fol költi az eg''éaa családot, — to lány orodj fü-toni a készülj a misére. Kend It apjuk fel láthatna kelni, mletoda gas<U aa, ki a szolgát magát hagyja otetni, fogytán van » fa, jó loaa eltnenul aa ordtfro, aa omber bal^ja a női parancsot, kozd öltözni, miután csizmáját jól megtöltötte az ágya főnökéről kihúzott frls szül mával, kezdi felhuani caizmájiit, fólvo nyul halálot ellentégóhoa aa rttatal''Alá a vizet korsóhoa, egyot kortyant IhjIöIo, do kiköpi, a másik kortyot tonyoróro folyatja t képéhez dörgöli, taográakódik, siet na ajtó tarok folé monni, nyul a piros szegélyű kendőhöz, megtörüli magát, onnyi elég már a hidog kúrából, felköti ollonzŐjét, felvetzi bundáját, kiaompolyog a tzolgA után aa ia-tállób».,0... ■
BARANYAI ELEK.
Köd.
(Lentu nlán ) Homály«» köd, 1« elfeded A r&l„-y«i a c«»''m»ly/t, Znld erdí-jírel a hegjot H a nap <hy®«l»tít ;
Vedd «iQrk* ájeaakád «Iá
A fAlühatárohat,
h »1 rám • tiáualet hn<á.
Vedd még «t iuult*u«t. 8TK.11UA.
iNTyUt pósta.
— K. úrhölgynek Jtelíd. MegktptnV, könSaet ,''r«Ue; fogadja réti''élttnkel. Magán Jttelet írunk.
— Kaposvárra. LarelDnket elVtldQIIBk.
— K. K. Haionlá asptáv nine« tsbb A kireiny udvarlaab rolt a nagyobbnál.
— H. 8. MsfteMtOk.
«
Nyilt tér.*)
A _S o in « g y"'' a a o r k o s a 18j o tn. é. dee. 18 iól 01 ta. «. kelt mutatvány lapjában a „t. ct. kötönséglib»" intésttt sírokat azzal kcadl nu''g, hogy lapjának N.-Kanittára történt áttétolóro logfökép aaon körülmény kénytaerilé üt, miszerint a kapoavári nyom• dáaz innál rlkttltöa-rén „nyomdájának otak romjait » oly un ttomé ly tetet hagyott vitCta," molyok tomml tokintotbon tom nyújthattak ológ bizlotltékot a lap pontos mogjelonótóru ttb. «tb.
Minthogy Koboi ur — ai Igati fő okot, —
K rovat alatt hatott c.lkkért ettk a tajlóhalóUg Irányában vállat felelflttlgot a 8 a er k.
moly nem tudom ón, tán a kaposvári nyom-dánnak kl nem elégített tetemes kÖVwtolé-tében, vagy morális kénysierben, vagy valami más magaaitos óiéiban — elhallgatva-—• a n. ó. kösönség előtt fí okokul e o«i- ^ nos haxugságot izorepeltotni t" ugyanabban fdollrttat por „olyan" oaimeave, szomélye« met loklsjbbitnl s ezáltal rost híremet költeni s Jövőmet megrontani nem átallott» s Jo-gositvn értem magamAt, sőt jövőm tok!nto-tóból kötoloatégemnok tartóm tohát én it az igattágol leloplcznl* Robot urnák fonti hazug rágalmát mrgczAfolni j tudomására hoz-ván a t. kfiiöntógrtek azt, minorinti
1-ör. A kapotvArl nyomda olkezdvo a„öo-mogy" ttólói aa utoltó kommáig, mindtton
betűk t egyébb kéiiletekkol, melyekkel a „Somogy" Kobos ura aj át megolAgndé-t é r o már két év óta kiállíttatott — mai nap ia rondolkoaik t a nyomdáta ét a rangyo kött kötött ttertÖdéténél fogva jövőbon it rendelkezni fog.
2-or. A tzemélysetben a nyomdatulajdonos • eltavozAta daotára — Robot lapját illetőleg — ttinto legkisebb vállozát som tőrtént, —• mert én, kit most Koboz per „olyan" trao-tál — jolonlog it n nyomd n müvez.o-tőjo vagyok, mint voltam a nyora-d á t a i t ti ó t ó bo n, ót ugyancsak ón voltam azon szerenosós: Koboz urnák t ölje« bizalmát b,l r v a — 1 a p | A t o gyödül k i A 11 i t h a t u i, moly eltekintve azon
oatttől, mikor Roboa a potU jlijaJ ntq, fi. zetvén kl, lapjait az expeditor new kttldt« 0| rondetop meg It ielentj — velo a v o I \ nyomdAta mollöaéaévol érjntke- '' a étben, lovoloaéabon állal* megológodé.ét megnyerhetni. — Ép e bizalomnál fpgva — a tzoioélyoin ollon intézett t^rlótt, — n»int kótnoroion fájót, komolyan kikófem t vitt-tiautatitom.
Evvol mogtáiuidott kóposiégem, boosülo-tora t jövőm órdtkébjon, de az ig*t>ágntk It tartoztam.
Kaposvár, jan. 7-én 1868.,
JAN080VIC8 GYUM
a kapotvárí nyoada mivetenfj,.
-!JS
Bécal pénzárfuly-aitt jan, tk-iu.
57emoUllqet 5G.80; 6*/« nema. Miatta : 6Ö.ÖO. 1860-ki Ali ad almi kőlotön 84; 20. bankrészvényük 6.72; hitelintézeti rósz-vónynk 185.30; London 120.25; eaUtt Agir, 118.25, »rany dzrabja 6 frt 7-4
Magyar érték papírok:
Ponti ker. bank 680 frt. Pettl ip»rbtnk 206 frt. Mtgy. At. hitolbAnk 78 frt, Magyar biat. tArt. — frt. Postl biat. int. 2&5 frt. Magy.ójtz.vatut 74/''/» frt.Budapeitl lAnozhid 385 ft. Pettl bank zAlogl. 00''/, ft.
■.■'' u-i i
rrr=
ÜZLET IHIRNÖK.
N.U1V-KANIZ8A. január 24én IROS. Mit letkOte-l«bb a kukoricáról Állítottunk való ét ttllárdahb minttem Illünk. Exen caikk a lefolyt hiten élénk kér-detfitkndrtuek Örvendett, ral reá nétvo jelentékeny eraeltkedetuécKol tiolgált; ■ ha aiáraxon hoxatik meg nagyobb kelefidfttégnok Orveudliel; inert aa ár erre néxvo minden kifogátoi! kívüli. A gabnanemaek it • ilUrilan állanak.
Ax ortxáx»« váiár kedvexXtlen kflixOnt be, kAIOnB-ten a gyanjnra néxve miiiKtégl tekintetre való kü. tOiibaí-^ nélkül, A axersSdvényet Uxlet áll é* egétten teendőt.
JeUn|r(;l Irxh alaó-anaalrlat mértként » helybeli placoaiUuxa 85 -88 fut 6 fl 10 kr «l"rl 30 kr, 0 ATOkr. lto.É 78-711 font»* 4 frt 20 4 frt 30 4 ft 40 kr. Ku-rleia Hl -84 fntfl - J ft 10 kr .1 ft. 30 Árpa aerr^iéshn* I''., 70-»8 fftnl S frt 10 3 ft,40 kr.Eab 4&-47l*.>nT 1 t. 7!k kr | IV. 80 kr Pokluk* i frt 81 kr.S í\ 10 kr Hatály f.<bér 4 0. 7fl kr. Urka 3 fit, 75 kr. 0<jb<5 el<8 írndtl uáxlja 1b frt — «t»llvaplllnka 20 okn SS-18 frt kordéval együtt. TiSrkölypálitka VO fuku IA 20 frt hordóval e*ylitt. Mii 10 fl. — kr Uorkd 20 (VI -''kürbőr máttája ft7 (rt, IthénbOr ftO frt, tln414r 02 frt. b >rjub0r fejjel US foj ullkUI U&frl,
Hornk . frhér ét viSrB» (tehllUr) 18«2- 4« l8«5-kl — vldékünkboll -termét 8-12 frt. Villányi ét at«g-Kirdl fokete 1880. I& ft. — bj honi b«.r vilriía ét fehér 1807-dlkl 4 ftrt. ftO, 5. 60 Halatonmellékl borok 180S- 4i I806>lkl fehér 8-l«frt akinként. Viatt t«4 Kd^atéx«. gyapjú határSrvldékl ára — CS frt. Kehér rongy ira 11" frl — kr. fekete 0 frl. 00 — kr.
N.-kanlznal plarzl árak jatt. 24-én.
Bortó Itcéje :4 kr. Lenrte ll. aéjt 14 kr. Hab ltoté|" 7 tarkaO kr. Burgonya mérője — ft 80 kr. — Mar-hxliut fontjr 20 kr. llorjuhua fontja kr. 8ertét-hat fontja 24 kr. SjLalonna mátifja 38 frt — kr. Ztlr fontja 18 kr. Klrilylltit 0 a«, mittája 16 ft 60 kr. Linglltxt 1, ti. mittája 16 frl — kr. Ltnglllit 2. ti, mán. |4 frt 00 kr. Ziomlyellnt 3. n. máttája 14 frl <-kr. Ztomlyellttt í. ti, raáxtija 13 frt 24 kr. Konyér-lla<t fnhér 6. at. m. 12 frt 49 kr. Kenyérül«! 0. iu m. It Irt 76 kr. Kenyérllut 7. It. m. 11 frt — kr. Keuyér-! leit 8. ti. má''tája 0 frt 26 kr. Rottláng 1. ii.IO frt — kr. Ko«t láng 2-dlk atám máitAJa 8 frt — kr. — Kukorlotalltil fontja — 0 kr. Árpadara fontja IS kr. KOletkáta lictéje 10 kr. Klttkáta fontja — 18 kr. faolaj fontja 80 kr. Kepetoolaj fontja 82 kr. Lenmagolaj
fontja 40 kr. Ciukor 84 krUj bor tte. 10 kr. Ó bor Itc. 10 kr. KiU tiSr ilotéje 14 kr Kanlual f''ir Itcéje 10 kr. Oaboua-pAIInk* lictéje 40kr. TdrkMy-pállnka Iteaéje 32 kr Pxllva-pállnka Iteaéje 80 kr. Hy»rt faggy mátaája 2J frt. — kr OntOtllagyg/íi-gyerlya fontja 0 kr, Pelroloum fontja 24 kr. Swppau fontja 20 kr 8ö fontja II kr. Keményfa flle 0 frt — kr. Puhafa 6!e 8 frt — kr. Nyertfa 8le 7 frt — kr. Katién m ríje 35 kr. ftxéna máxtája 1 frt — kr. Btalraa m. — 70 kr. Kender fontja 24 kr. I.*n fontja <0 kr.
80PKON. január 20. 1808. Meglehelít trSi bettál-lilát volt mai hetivásárunkra, a felette élénk ntAhbl mtgat ár a motil mluStégben megnyeretelt. ArakkOvet-ketSki Uuia 84-86 ft. < tri. 20,0.00 kr. 86-87 fnlt 0 frl. 80 kr. 7 UO kri 8Í-89 fnlot 7 frt. 30 — 00 Rott 78-80 fnlot 4 fr. 60 — 60 kr. 81-82 fntot 4 frt. 30 — 40 kr.; Kukorica« 78 — 80 fntot 2 frt. 80, 3.10 kr, Arpa 70-72 fntot 3 frt 20 3 frt 40 kr,; Zab 44—40 fntot 1 frt. »0,* frt 10 kr. mérSnként.
Heti naptár.
Jttttr 25-tU febr. t-lg 1868.
lito-ét lu ll. 1 nap Kalhollknt napt Proteitáuij OOrOg-orota naptár ] naptár Iiraeliták uapt. Hold utja
k''atb. Kv. Jéxut bélboklott gyógyll meg. kláté VIII. 1 —14. — Pr. Kv.A kánai wennyegxSrSI Jánot I. 111. — OOr Ev, Zakeutról. Lukáct XIX, 20—10 |
20''Vtiárntp 27 Uétfi 28lK«dI 2'',»ÍH<,r.la 30 C.atOrtök 31 Péntek l|Kelir. flx. E3 Polykárp ¡ Arany n. Jánot Sagy Károly 8tal. Kereuri Marliua »xllx Volotk Péter l<nácx ptlapnk E3 l''ollk. Kritotl Mtrgil Valér Adelgun. Virgil llilgilU 14 Q Sabbat 16 Theb Pál 10 Pél, txékf 17 K. Antal 18 Alhanal 19 Makár ap 20 Kutym 2 3 4 6 0 Utdeon 7 8 B Bttslsh £ i £ S
Vasúti naponkinti menetrend ;
Indul N.-Kaniatárél Iluda felé: délután 1 6ra 22 perctkor. „ „ „ etlve 0 órakor
, . Déet ,. reggel 7 íraI6 pereikor
,, délu- 8 ¿ra 30 „ , . Trleit „ délu. 1
, » ,. e"*o 0
Krkexik N.-Kanlxtára Iluda felttl: reggel ,, ,, m délután
,, Méct ,, délben
,, I. ••»»•
„ „ Trletl ., reggel
délben
éra 60 „
óra 26 ,, 6 óra 0 pereikor
1 *0 .
12 „ 31 .
1 „ * 8 .
6 „ 21 .
12 .. 62 ,
Ortiáflot vásárok vWékíakía
Január 1808.
87-én Nagy-Kanlxtán. Altó Lendván. Hxigetvárolt. 28-án VatvároU. 30 án Kapuvárolt.
Felelős saorkosatő t Wajdlta Jdzaef.
Hirdet ni é n y.
Vau s/cioncsém tisztelettel jelenteni n nngyérdomü ura-ivAgok és tnindeareiidű s rntigu gazdaközönségnek, hogy 24 év óta Nagy-Kanizsán fenálló és jó hirnevéWl előnyösen ismert iparttzletew jelentékenyen erősbödvén, valamint eddig, de ezután még nagyobb örönunel, teljes megelégedést elnyerd pontosság, szilárdság s jutányos árral fogok szolgálni, és pedig'': Kovács- és bognár-munkák, kocsi-gyártó és gépé&zetl, nyeroji« mindenfélo »zerszámkészlté», ugy deszka-, M«r 8Íám- és Ópületfa-kere8kedésl megbízásokat gyorsan és jutá-njosau, lelkiismeretes pontossággal teljesítek.
Kgyszersuiind kegyes figjelmébe ajánlom a n. é. közönségnek nálam mindenkor nagy választékban levő ujabb minta szerinti hintók, kocsik, szánok és gazdasági-koesik előtérben léteiét.
JMirc nézve magamat minél számosb megrendelések teljesítésére ajánlva
Megkülönböztetett tisztelettel vagyok NAGY-KANIZ8ÁN,
alázatos szolgája
ha
MIRDBTŰBfil
'' - V. •
A .Debatte" ésa MWiener Lioyd* szerkeszt^ségéboz be-nr11vv l1Al1Ar. npapllflino* ftlír küldött, ezen ujsáfllapokban megjelent és fogorvos Dr. J. ÜUT ÜOIien űtfH^UtUUg IUI
6. POPP-hoz Bécsbe Intézett nagybecsű elösroerő irat
Kgyodül ét osupán it emberbaráti szeretettől ós azon vAgytól, hogy szenvedőorobertársaimnak hatanAlhassak, érzem magam indíttatva a küvotkeső tónyAllást tArtalmaró torokat nyilvánosság olé hozni: 18 év! orvosi gyakorlatom ideje alatt á ttájbefcfltégek több nemeit olégttor volt alkAlmAm gyógy kozolét aU vonni; do a leghAthatóiabbnak vélt a nagy költté got Igénylő tzerok tom vosottok gyakran a kívánt eredményhez. Én tehát végro mofckitérlóni a hirhedt
Dr. POlT-féle Anathcrln-szájvlz
(63 -1»
hatxnálatbA vételét, melylyel at óhajtottozélt Valóban ét Üdéién olórtom.
Én tehát, mindazoknak, kik szájfAldzImAkbAn szenvednek, e tzort, melynek hatznAlata U-gotokólyobb kellometlontéggei tom jAr.és eolia aemmi féle rosa utóhatAst nem von msga utAn, logmologobbon ajánlom. , *
DunaföldvAr, tuárotius 5. 1865.
Dr. Groa», gyak. orvot. Arn 1 f.», 40 kr., gőngy^lvn pnttAn 20 krral több.
Anathrrln fogpaHzta 1 fr|. kr. Növénv foKpnr 08 kr. FokőIoim az odvat fo«;ak ta|At ólmozAtAra X frt. 10 kr.
aär At .AlUltl»«ria-txá|vli*, valamint aa . Awtfctria-ft»átxta Kapható Na|y-kaatxsáa: Belut Jóttef gyógytteréaa, Uotenberf, Kotenfeld A.. Wajdll. J., Wellteh, Kettelhofer ét Behwara A. urak keretkedéaábtn. Pápát: Ttehepen J., StampH O. éa L8wy I. uraknál, KMltlMtyea: Plnger M. Ztl»-tfl«r«eflín: AnUl V. gyógyttaráta ét Handler H. — Ktproaezáa: _ _ _ _____ (Werll gyógytteréta — Varaidon: Halter gyógytteréai. — 8tt.-fiySrgyfta:
a várest ttaaplsia Msllsttl ttját háitmbtZffi*1* ~ 88"*»W: Dorner K*Jel'' U 8Umbor,,k^ h t^V"«*" ««k-
(64-í)
Bmchleidende.
Der )>erUhroto BrUfh-«»!»»!«, dtstton hohor Worth tolbst in Parit unorkannt, und welcher von violon raödioiniacben Auto-ritÄton orprobt wurde, welcher auch in violon Uutend Fallen glUcklicho Curon hervorbrachte, kann jodorzeit dlrect brieflich vom Untcnoicbnctcn die ßchachtol A4 fl. ö. W. gegen Einsendung dca llctrAgcs, da di Postnachuahmc nicht sUtvfindeo kann, l>o-zogon werden. Für einen nicht to Alten Bruch itt eino ÜchAchtcl
hinroichond. ......
J. J. Kr Kiannhut lu Oals; bei Ht. «allen (»rhwelz).
(67 8 — 1)
J II,
T86H1BTZ Mim.
Jelentés.
Alulírott titztoletiol jelontom a nagyérdemű kőzöntégnok
hogy Szombatholyen a placzon fonnAlló kernkedétem mellét
url utcaAbun ogy fiók
fUszer-, anyag- és festék- •
KERESKEDÉST
a „Magyar Király"
czimezvo nyitottam, kerotkedótera czikkelt a
hoz
Ing.dtö raktA -
rákbóí*tzeroivón be,'' Azok mlnötégre » legkitűnőbb >k. — Egyúttal kijolontom, hogy Arnoalkkelmet türü koroiotlaégitk folytán a legjutAuyotabb Aron adhatom.
Szombathely, novemb. hó 1867. (45 — 13-4) tlsztolettel
ToUlH
SS • -V «<B V
¿i"-"
* w
lm. i i
">''< si r
A sikclscg gyógyítható.
Cj CJH ZJH , .. . ... .-».HÍM
Harmlne 4vnél tovább aaeuve.ltrm a mlndtnkibb sfssassst Sl-keUijben, a e,M, Id l alatt a ..n baj0" V<«r>t* 1 ^"T. J?*''*
orvotiái.»» I.ghlr a.''bb orvotoktól Elvégre vl»^Jtny«''««™ tttJSS MIISSSM »ry bUonyot .„odt er AlUt, melyet én egy aokAt at» Ott *r«« teng *«t kapitánynak kiVaiüiih*t?k t mo.l már, miután a<04 módt«er» tok a «ve dokkéi fcStSIUm, a-.on elégUl Um ét rfrSuien» van. hogy kí*
t»<Jn8 lev.let kaptam a.okl-il, kiknek aaon módtier h«onték4p :prTo»tAtt txolgáltalott - " •''<•
Ennek k''ivrtkeit^b-n én továbbra la kált vagyok minden ai»n-vedBnekaxon kltUnd gyógymóAtaert, UrtaenUiluu Uvrlbaa ktkhUOtl 6 frtárt oatlr. értókbea tudtára. *4d1. ín"" >''<"■
Oelsner Lajos
(48 8—4 Ilerllnben, Noue Kekónhautar 8t>. tt., t Trd
f '' ''. . '' ii fs *l*''»tf-íí«"f»*>«»
---V;---

Wnjdits .T<5zsof kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán